Volvo | S80 | Road and Traffic Information | Volvo S80 2009 Road and Traffic Information

Volvo S80 2009 Road and Traffic Information
P3; 4; 2
siggejohansson
1
2008-03-19T16:23:59+01:00; Page 2
VOLVO XC60, V70, XC70 & S80
ROAD AND TRAFFIC INFORMATION SYSTEM (RTI)
BRUKSANVISNING
Volvo Car Corporation TP 10104 (Swedish) AT 0820 Printed in Sweden, Göteborg 2008, Copyright © 2000-2008 Volvo Car Corporation
P3; 4; 2
siggejohansson
2008-03-19T16:23:59+01:00; Page 3
Text och symboler på skärmen
Avstånd till nästa vägledningspunkt
Händelse vid nästa vägledningspunkt
Namn på nästa väg/gata
Vägskyltsinformation för nästa väg/gata
Planerad resvägs startpunkt
Planerad resvägs delmål
Beräknad restid och avstånd till resmålet
Kartskala
Nuvarande vägs/gatas namn
Trafikinformation
G032523
Lagrad plats
Inrättningssymbol
Bilens position
Vägtyp
Färg
Planerad resväg
Motorväg
Grön
Nästa vägledningspunkt
Huvudväg
Röd
Planerad resvägs resmål
Mindre huvudväg
Brun
Kompass
Vanlig väg
Mörkgrå
Pil på yttre kompassring anger riktning mot resmålet
Lokalväg
Mörkgrön
P3; 4; 2
siggejohansson
ROAD AND TRAFFIC INFORMATION – RTI
Volvos navigationssystem är ett trafikinformations- och vägledningssystem utvecklat av Volvo. Systemet vägleder dig till
ett resmål och ger information längs vägen. Det informerar om
situationer som kan försvåra din körning, t.ex. olyckor och vägarbeten, och visar då alternativa färdvägar.
Det är möjligt att lägga upp en resplan, söka efter inrättningar
längs resvägen, lagra speciella platser m.m. Systemet visar
bilens exakta position och kan vid eventuella felkörningar alltid
leda fram till resmålet.
Du kommer att upptäcka hur intuitivt det är att använda. Prova
dig fram. För att du ska trivas med systemet rekommenderar vi
även att du bekantar dig med informationen i denna manual.
Volvos navigationssystem bidrar, genom att underlätta framkomlighet och förkortade körsträckor, till en bättre miljö.
Licensavtal NAVTEQ DATABAS
För information till slutanvändare, se sidan 66.
2008-03-19T16:23:20+01:00; Page 1
P3; 4; 2
siggejohansson
2008-03-19T16:23:20+01:00; Page 2
Innehållsförteckning
01 Snabbguide
Kom igång snabbt....................................... 8
02 Lär känna ditt
navigationssystem
03 Planera din resa
Ställ in resmål............................................
Resplan.....................................................
Lagra plats................................................
Nästa resmål.............................................
Aktuell position.........................................
Inställningar...............................................
Undvik område..........................................
Alternativ...................................................
Simulering.................................................
01 02 03
Manualen..................................................
Innan du börjar..........................................
Översikt XC60 ..........................................
Översikt V70/XC70....................................
Översikt S80..............................................
Manöverreglage........................................
Tangentbordet..........................................
Dvd-skiva, bildskärm................................
Kartor, vägtyper och kompass..................
Menyträd i tre nivåer.................................
Snabbmeny...............................................
Huvudmeny...............................................
Scrollmeny................................................
2
12
13
14
16
18
20
21
22
24
26
28
30
31
34
39
41
42
43
44
45
46
48
P3; 4; 2
siggejohansson
2008-03-19T16:23:20+01:00; Page 3
Innehållsförteckning
04 Trafikinformation
Allmänt......................................................
Undvika trafikproblem...............................
Val av information.....................................
Läs informationen.....................................
Sändare/Kartskala....................................
52
53
54
55
56
05 Symboler på kartan
06 Frågor och svar
Inrättningar................................................ 60
Vanliga frågor............................................ 64
EULA - Licensavtal.................................... 66
Upphovsrätt.............................................. 68
04 05 06
3
P3; 4; 2
siggejohansson
Innehållsförteckning
07 Index
Index......................................................... 69
07
4
2008-03-19T16:23:20+01:00; Page 4
P3; 4; 2
siggejohansson
2008-03-19T16:23:20+01:00; Page 5
Innehållsförteckning
5
Kom igång snabbt..................................................................................... 8
6
2008-03-19T16:23:20+01:00; Page 6
G028767
P3; 4; 2
siggejohansson
P3; 4; 2
siggejohansson
2008-03-19T16:23:20+01:00; Page 7
SNABBGUIDE
01
P3; 4; 2
siggejohansson
2008-03-19T16:23:20+01:00; Page 8
01 Snabbguide
Kom igång snabbt
01
Knappsats/fjärrkontroll
•
•
•
Använd navigeringsknappen – knappsatsens styrpinne eller fjärrkontrollens pilknappar – för att navigera upp, ner, höger
eller vänster mellan olika menyalternativ
och val samt för att förflytta markören på
kartan.
Kartläge där bilens position är markerad med
en blå triangel.
Systemet beräknar nu färdvägen och avståndet till det inmatade resmålet. Du får vägledning och instruktioner om korsningar m.m.
Vägledning till gatuadress
Om den planerade färdvägen lämnas under
resans gång, räknar systemet automatiskt ut
en ny färdväg.
Ställ in resmål
ENTER – Bekräftar eller aktiverar val.
BACK – Tillbaka i menystrukturen eller för
att ångra ett val.
Knappsatsen är placerad på rattens högra
baksida, se sidan 20.
Adress
Stega till Adress och tryck
ENTER.
Knapparna på fjärrkontrollen har samma funktioner som rattens knappsats.
Land/Stad
Stega till Land respektive
Stad och tryck ENTER.
Stega till önskade bokstäver för att ange i vilket land
och i vilken stad gatuadressen finns. Tryck ENTER.
Aktivering av systemet
Fjärrnyckeln måste vara inskjuten i startlåset
(se bilens instruktionsbok).
1. Tryck kort på START/STOP ENGINEknappen.
Gata
Stega till Gata och tryck
ENTER.
2. Om skärmen inte aktiveras: Tryck på
BACK eller ENTER.
Gatu-nummer
Stega till Nr och tryck
ENTER.
Starta systemet
Ange
Stega till Ange och tryck
ENTER.
Starta vägledning
Stega till Starta vägledning och tryck ENTER.
Systemet börjar med att visa en skärmbild vars
textinnehåll måste bekräftas med ENTER.
Systemet kan sedan behöva några sekunder
för att känna av bilens position. Därefter visas
8
Tryck BACK för att komma
till huvudmenyn. Stega med
navigeringsknappen till
Ställ in resmål och tryck
ENTER.
Vägledning till Inrättning
Ställ in resmål
Tryck BACK för att komma
till huvudmenyn. Stega med
navigeringsknappen till
Ställ in resmål och tryck
ENTER.
Inrättning
Stega till Inrättning och
tryck ENTER.
Inrättning
efter Namn
Välj Inrättning efter
Namn och tryck ENTER.
Land/Stad
Stega till Land respektive
Stad och tryck ENTER.
Stega till önskade bokstäver för att ange i vilken
Land respektive Stad
inrättningen finns. Tryck
ENTER.
P3; 4; 2
siggejohansson
2008-03-19T16:23:20+01:00; Page 9
01 Snabbguide
Kom igång snabbt
Typ
Stega till Typ. Välj typ av
inrättning, t.ex. bensinstation, restaurang eller Volvohandlare. Tryck ENTER.
Namn
Stega till Namn. Välj inrättning och tryck ENTER.
Ange
Stega till Ange och tryck
ENTER.
Starta vägledning
Stega till Starta vägledning och tryck ENTER.
01
Systemet beräknar nu färdvägen och avståndet till den inmatade inrättningen. Du får vägledning och instruktioner om korsningar m.m.
Om den planerade färdvägen lämnas under
resans gång, räknar systemet automatiskt ut
en ny färdväg.
9
Manualen.................................................................................................
Innan du börjar........................................................................................
Översikt XC60 ........................................................................................
Översikt V70/XC70..................................................................................
Översikt S80............................................................................................
Manöverreglage......................................................................................
Tangentbordet.........................................................................................
Dvd-skiva, bildskärm..............................................................................
Kartor, vägtyper och kompass................................................................
Menyträd i tre nivåer...............................................................................
Snabbmeny.............................................................................................
Huvudmeny.............................................................................................
Scrollmeny..............................................................................................
10
2008-03-19T16:23:20+01:00; Page 10
12
13
14
16
18
20
21
22
24
26
28
30
31
G028780
P3; 4; 2
siggejohansson
P3; 4; 2
siggejohansson
2008-03-19T16:23:20+01:00; Page 11
LÄR KÄNNA DITT NAVIGATIONSSYSTEM
02
P3; 4; 2
siggejohansson
2008-03-19T16:23:20+01:00; Page 12
02 Lär känna ditt navigationssystem
Manualen
02
Allmänt om manualen
Ändringar i boken
Det finns en snabbguide för dig som vill komma
igång direkt, se sidan 8.
De specifikationer, konstruktionsuppgifter och
illustrationer som finns i denna instruktionsbok
är inte bindande.
För mer ingående beskrivning och val av
inställningar till resmål rekommenderas att du
tittar i kapitel Planera din resa, se sidan 34.
Menyval/Sökvägar
Alla val som kan göras på displayen markeras
i manualen med lite större och gråfärgad text,
t.ex. Ställ in resmål.
Sökvägar i menyträd anges t.ex. som: Ställ in
resmål Adress Gata.
Särskild text
OBS
Texter som är markerade med OBS ger råd
eller tips som underlättar vid användande av
t.ex. finesser och funktioner.
Fotnot
I manualen finns information lagd som en fotnot längst ner på sidan eller i direkt anslutning
till en tabell. Den informationen är ett tilllägg till
texten den via siffran hänvisar till.
12
Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan
föregående meddelande.
© Volvo Personvagnar AB
P3; 4; 2
siggejohansson
2008-03-19T16:23:20+01:00; Page 13
02 Lär känna ditt navigationssystem
Innan du börjar
Allmänt
Inställningar
Du kan använda navigationssystemet utan att
ha valt ett resmål. Karta med bilens position
visas på skärmen där bilen är markerad med en
blå triangel.
Systemet levereras med grundinställningar,
men startar med de inställningar som senast
gjordes.
Systemet uppdateras kontinuerligt och kan
därför innehålla funktioner som inte beskrivs i
denna bok.
Kartläge
Vid uppstart börjar systemet med att visa en
skärmbild vars textinnehåll måste bekräftas
med ENTER.
Sedan övergår skärmen till Kartläge varvid
aktuell kartbild täcker hela skärmen.
•
Tryck BACK för att nå Huvudmenyn, se
sidan 30.
•
Tryck ENTER för att nå Snabbmenyn, se
sidan 28.
1. Tryck på navigeringsknappen för att aktivera scrolläge, t.ex. för att se delar av kartan som ligger utanför skärmen.
2. ENTER i detta läge aktiverar scrollmenyn,
se sidan 31.
Om en inställning ändrats och återgång till fabriksinställning önskas, påverkar det endast den
aktuella funktionen.
Det finns ingen funktion som återställer alla
inställningar samtidigt.
På/Av
På
1. Fjärrnyckeln måste vara inskjuten i startlåset (se bilens instruktionsbok).
2. Tryck på ENTER eller BACK.
2. Stega till Stäng av med navigeringsknappen.
3. Tryck ENTER.
02
4. Skärmen matas ner eller släcks.
OBS
Systemet är tillgängligt även med motorn
avstängd. Vid för låg batterispänning stängs
systemet av.
Demo (simulerad vägledning)
För att få en bild av hur en vägledning fungerar
kan ett resmål anges. När bilen står stilla kan
vägledningen till det angivna resmålet simuleras, se Starta demo se sidan 48.
3. Skärmen aktiveras automatiskt.
Systemet kan behöva ett par sekunder för att
känna av bilens position och rörelse.
Av
Systemet stängs av automatiskt när fjärrnyckeln tas ur startlåset.
Systemet kan även stängas av manuellt, så att
det inte automatiskt startar nästa gång fjärrnyckeln skjuts in i startlåset:
1. Tryck BACK för att nå huvudmenyn.
13
P3; 4; 2
siggejohansson
2008-03-19T16:23:20+01:00; Page 14
02 Lär känna ditt navigationssystem
Översikt XC60
G031099
02
14
P3; 4; 2
siggejohansson
2008-03-19T16:23:20+01:00; Page 15
02 Lär känna ditt navigationssystem
Översikt XC60
Huvudenhet
Huvudenheten sitter monterad i bagageutrymmet och har bl.a. följande funktioner:
•
•
•
•
•
Beräkning av bilens position
Beräkning av resväg till angivet mål
Hantering av trafikinformation
Röstvägledning
Dvd-spelare
OBS
Dvd-spelarens EJECT-knapp är placerad
till vänster och låsknappen till höger på
enheten.
•
Huvudenhetens dvd-spelare är endast
avsedd för Volvos kartskivor.
GPS-mottagare och mottagare för trafikinformation (TMC) är integrerade i huvudenheten.
Positionering
Med hjälp av signaler från satellitsystemet
GPS, bilens hastighetsgivare och gyro beräknas bilens aktuella position och färdriktning.
Trafikinformation
TMC (Traffic Message Channel) är ett standardiserat kodsystem för trafikinformation. Mottagaren söker automatiskt upp rätt frekvens.
Mottagning sker via FM-antennen.
OBS
TMC är inte tillgängligt i alla områden/länder. Systemets täckningsområde är under
ständig utbyggnad varför uppdatering
ibland kan vara nödvändig, se sidan 22.
Antenn för GPS
Knappsats
Knappsatsen är placerad på rattens högra
baksida. Använd den för att stega mellan olika
menyalternativ, bekräfta val eller backa i
menyer. se sidan 20.
02
Volymkontroll och IR-mottagare
Använd ljudanläggningens volymkontroll
under pågående röstmeddelande för att ändra
volymen. Volymen kan även ändras i menysystemet.
IR-mottagaren för fjärrkontrollen sitter ovanför
mittkonsolens numeriska knappsats.
Antennen är integrerad i takantennen.
Högtalare
Ljudet från navigationssystemet kommer ur de
främre högtalarna.
Bildskärm
Bildskärmen visar kartor och ger detaljerad
information om vägval, avstånd, menyer m.m.
För vård av skärm, se sidan 23.
Fördelen med detta koncept är att navigationssystemet registrerar och beräknar färdvägen
även om GPS-signalen temporärt förloras, t.
ex. vid körning i en tunnel.
15
P3; 4; 2
siggejohansson
2008-03-19T16:23:20+01:00; Page 16
02 Lär känna ditt navigationssystem
Översikt V70/XC70
2
02
3
4
5
6
G019625
1
16
P3; 4; 2
siggejohansson
2008-03-19T16:23:20+01:00; Page 17
02 Lär känna ditt navigationssystem
Översikt V70/XC70
Huvudenhet
Huvudenheten sitter monterad i lastutrymmet
och har bl.a. följande funktioner:
•
•
•
•
•
Beräkning av bilens position
Beräkning av resväg till angivet mål
Hantering av trafikinformation
Röstvägledning
Dvd-spelare
OBS
Dvd-spelarens EJECT-knapp är placerad
till vänster och låsknappen till höger på
enheten.
•
Huvudenhetens dvd-spelare är endast
avsedd för Volvos kartskivor.
GPS-mottagare och mottagare för trafikinformation (TMC) är integrerade i huvudenheten.
Positionering
Med hjälp av signaler från satellitsystemet
GPS, bilens hastighetsgivare och gyro beräknas bilens aktuella position och färdriktning.
Trafikinformation
TMC (Traffic Message Channel) är ett standardiserat kodsystem för trafikinformation. Mottagaren söker automatiskt upp rätt frekvens.
Mottagning sker via FM-antennen.
OBS
TMC är inte tillgängligt i alla områden/länder. Systemets täckningsområde är under
ständig utbyggnad varför uppdatering
ibland kan vara nödvändig, se sidan 22.
Antenn för GPS
Knappsats
Knappsatsen är placerad på rattens högra
baksida. Använd den för att stega mellan olika
menyalternativ, bekräfta val eller backa i
menyer. se sidan 20.
02
Volymkontroll och IR-mottagare
Använd ljudanläggningens volymkontroll
under pågående röstmeddelande för att ändra
volymen. Volymen kan även ändras i menysystemet.
IR-mottagaren för fjärrkontrollen sitter i ljudanläggningens display.
Antennen är integrerad i takantennen.
Högtalare
Ljudet från navigationssystemet kommer ur de
främre högtalarna.
Bildskärm
Bildskärmen visar kartor och ger detaljerad
information om vägval, avstånd, menyer m.m.
För vård av skärm, se sidan 23.
Fördelen med detta koncept är att navigationssystemet registrerar och beräknar färdvägen
även om GPS-signalen temporärt förloras, t.
ex. vid körning i en tunnel.
17
P3; 4; 2
siggejohansson
2008-03-19T16:23:20+01:00; Page 18
02 Lär känna ditt navigationssystem
Översikt S80
02
2
3
4
5
6
G021310
1
18
P3; 4; 2
siggejohansson
2008-03-19T16:23:20+01:00; Page 19
02 Lär känna ditt navigationssystem
Översikt S80
Huvudenhet
Huvudenheten sitter monterad i bagageutrymmet och har bl.a. följande funktioner:
•
•
•
•
•
Beräkning av bilens position
Beräkning av resväg till angivet mål
Hantering av trafikinformation
Röstvägledning
Dvd-spelare
OBS
Dvd-spelarens EJECT-knapp är placerad
till vänster och låsknappen till höger på
enheten.
•
Huvudenhetens dvd-spelare är endast
avsedd för Volvos kartskivor.
GPS-mottagare och mottagare för trafikinformation (TMC) är integrerade i huvudenheten.
Positionering
Med hjälp av signaler från satellitsystemet
GPS, bilens hastighetsgivare och gyro beräknas bilens aktuella position och färdriktning.
Trafikinformation
TMC (Traffic Message Channel) är ett standardiserat kodsystem för trafikinformation. Mottagaren söker automatiskt upp rätt frekvens.
Mottagning sker via FM-antennen.
OBS
TMC är inte tillgängligt i alla områden/länder. Systemets täckningsområde är under
ständig utbyggnad varför uppdatering
ibland kan vara nödvändig, se sidan 22.
Antenn för GPS
Knappsats
Knappsatsen är placerad på rattens högra
baksida. Använd den för att stega mellan olika
menyalternativ, bekräfta val eller backa i
menyer. se sidan 20.
02
Volymkontroll och IR-mottagare
Använd ljudanläggningens volymkontroll
under pågående röstmeddelande för att ändra
volymen. Volymen kan även ändras i menysystemet.
IR-mottagaren för fjärrkontrollen sitter i ljudanläggningens display.
Antennen är integrerad i takantennen.
Högtalare
Ljudet från navigationssystemet kommer ur de
främre högtalarna.
Bildskärm
Bildskärmen visar kartor och ger detaljerad
information om vägval, avstånd, menyer m.m.
För vård av skärm, se sidan 23.
Fördelen med detta koncept är att navigationssystemet registrerar och beräknar färdvägen
även om GPS-signalen temporärt förloras, t.
ex. vid körning i en tunnel.
19
P3; 4; 2
siggejohansson
2008-03-19T16:23:20+01:00; Page 20
02 Lär känna ditt navigationssystem
Manöverreglage
Placering knappsats och IR-mottagare
02
Knappsats ratt/fjärrkontroll
1
2
BACK
Ångrar senast gjorda val eller backar i menystrukturen.
3
1
"Stör ej"
2
Knappsatsen är placerad på rattens högra
baksida.
Fjärrkontrollen riktas mot IR-mottagaren placerad i ljudanläggningens display.
OBS
Fjärrkontrollen innehåller AAA- eller R03batterier. Prova först att byta till nya batterier om fjärrkontrollen inte fungerar.
Knappsatsen på ratten och den på fjärrkontrollen har samma funktioner. Använd den för
att stega mellan olika menyalternativ, bekräfta
val eller backa i menyer.
Utformningen kan variera på olika modeller.
Navigeringsknapp
Med navigeringsknappen – knappsatsens
styrpinne eller fjärrkontrollens pilknappar
,
,
och
– stegas mellan olika menyalternativ. Navigeringsknappen flyttar även markören (hårkorset) på kartan.
ENTER
Bekräftar eller aktiverar val.
20
G031712
Navigationssystemet manövreras med rattens
knappsats eller fjärrkontrollen.
G028732
G028733
3
I vissa situationer behöver systemet några
sekunder extra tid för att göra en beräkning. Då
visas en symbol på skärmen.
OBS
Då symbolen för beräkning syns kan systemet inte ta emot några kommandon från
navigerings-, ENTER- eller BACKknappen.
P3; 4; 2
siggejohansson
2008-03-19T16:23:20+01:00; Page 21
02 Lär känna ditt navigationssystem
Tangentbordet
Skriva och välja alternativ
Rullningslisten i skärmens högerkant indikerar
att fler alternativ än de på skärmen finns i listan.
Talet (14) visar antalet alternativ.
•
Återgå från alternativlistan till tangentbordet med BACK.
•
Radera inmatade bokstäver en åt gången
med BACK.
02
Allmän sökning
G022240
Tangentbordet används på många ställen
bland menyerna för att ange specifik information, t.ex. typ av inrättning, land, stad, gatuadress, gatu- eller postnummer.
Sökfunktionen är alltid tillgänglig och fungerar
alltid på samma sätt oavsett läge bland menyerna då en plats ska anges.
Genom att trycka ENTER under en inmatning
visas samtliga svarskombinationer upp för
resp. alternativ: Stad, gata, inrättning m.m.
1. Välj bokstäver med navigeringsknappen
och tryck ENTER.
> När det inte finns ytterligare alternativ
fyller systemet på med resterande bokstäver.
Vid sökning på t.ex. London Airport kommer
samtliga kombinationer med London att visas
då LO matats in. Ju mer specifik sökning,
desto färre svarsalternativ och därmed enklare
att välja.
Listan nedtill på skärmen visar de tre
första möjliga alternativen som matchar
de inmatade bokstäverna.
En sökning med LO ger även svarsalternativ
som t.ex. Restaurant Lou Trivalou eftersom
också alternativ innehållande flera ord åtskilda
med mellanslag tas med i sökningen.
2. Det går även att stega med
för att
komma direkt ner till listan med alternativ.
3. Välj med
eller
och tryck ENTER.
21
P3; 4; 2
siggejohansson
2008-03-19T16:23:20+01:00; Page 22
02 Lär känna ditt navigationssystem
Dvd-skiva, bildskärm
02
Innehåll på dvd-skivor
Europa
Byte av dvd-skiva
Det utkommer kontinuerligt kartskivor med
uppdaterad och utökad information. Kontakta
en Volvoåterförsäljare för information om den
senaste utgåvan.
Road & Traffic Information – RTI
Tändningen måste vara på under hela proceduren (se bilens instruktionsbok).
OBS
Kartskivorna har inte 100-procentig täckning i alla områden/länder.
Systemets täckningsområde är under ständig utbyggnad varför uppdatering ibland
kan vara nödvändig.
Se även www.volvocars.com/navi för ytterligare information om kartor m.m.
OBS
För kartinformation upplagd på flera skivor
gäller:
Ett meddelande på skärmen talar om när/
om det blir aktuellt att byta skiva. Om skivan
inte byts kommer vägnätsinformationen
fortfarande att vara tillgänglig, men inte
detaljinformationen.
Australien
Road & Traffic Information – RTI
Större delen av Australiens vägnät finns på en
och samma dvd-skiva.
22
Varje dvd-set innehåller minst tre skivor. Samtliga skivor innehåller större delen av det europeiska vägnätet. Det som skiljer skivorna åt är
den detaljerade informationen som adresser,
inrättningar m.m. Sådan information är uppdelad på respektive skiva för geografiskt område.
Mellanöstern
Volvo Navigation System – VNS
Större delen av Mellanösterns vägnät finns på
en och samma dvd-skiva.
Ryssland
Road & Traffic Information – RTI
En utvald del av Rysslands vägnät finns på en
och samma dvd-skiva.
Sydafrika
Volvo Navigation System – VNS
Större delen av Sydafrikas vägnät finns på en
och samma dvd-skiva.
1. Starta systemet. För instruktion, se
sidan 13.
2. Lås upp spärren på huvudenheten. (Se
översiktsbilden för dvd-spelarens placering, se sidan 16.)
3. Tryck på EJECT-knappen och ta ut skivan.
4. Sätt i den nya kartskivan.
5. Lås huvudenheten.
Byte av kartskiva kan i vissa fall också tillföra
systemet nya funktioner. Om skivan även innehåller ny mjukvara, frågas om uppdateringen
accepteras.
Efter att ha bekräftat med alternativ JA, visas
texten Preparing to load System Software.
Please wait.
Uppdateringen tar ca 15 minuter. När den är
avslutad visas startbilden på skärmen och
navigationssystemet är klart att användas.
OBS
Skärmen kan gå ner eller släckas under
tiden uppdatering pågår.
P3; 4; 2
siggejohansson
2008-03-19T16:23:20+01:00; Page 23
02 Lär känna ditt navigationssystem
Dvd-skiva, bildskärm
Vård av dvd-skivor
Hantera dvd-skivorna varsamt.
När de inte används ska de förvaras i sina förpackningar. Undvik att förvara dem i fukt, kraftig värme, direkt solljus eller i dammig omgivning.
02
Vård av bildskärm
Rengör bildskärmen med en mjuk, luddfri
trasa, lätt fuktad med ett milt fönsterputsmedel.
23
P3; 4; 2
siggejohansson
2008-03-19T16:23:20+01:00; Page 24
02 Lär känna ditt navigationssystem
Kartor, vägtyper och kompass
Kartbild
1
2
3
4
G031657
02
24
P3; 4; 2
siggejohansson
2008-03-19T16:23:20+01:00; Page 25
02 Lär känna ditt navigationssystem
Kartor, vägtyper och kompass
Kartbild över aktuell position
Röstmeddelande
Hur skärmbilden ser ut bestäms av geografiskt
läge och vilka inställningar som gjorts, t.ex.
kartskala, vilka symboler som valts för visning,
m.m.
När man valt ett resmål och närmar sig en korsning eller avfart får man röstmeddelande om
avstånd och typ av manöver. Samtidigt visas
en detaljerad karta över korsningen.
Förklaring till text, skyltar och symboler som
kan förekomma på skärmen, finns på omslagets insida.
Röstmeddelandet upprepas närmare korsningen. Justera volymen med ljudanläggningens volymknapp (under pågående röstmeddelande).
Namn på aktuell färdväg visas nederst på skärmen – ingen resplan behövs för det.
Inrättningar längs motorväg, se
sidan 30.
Detaljerad korsningskarta. Skärmens
vänstra del förstorar körning i nästa korsning. Situationen kompletteras alltid med
ett röstmeddelande.
Två kartor är valt som visningsläge. Bilden
visar samma kartbild men med olika skalor.
Valet görs i snabbmenyn, se sidan 28.
Scrolläge, se sidan 31.
Den grå destinationspilen i kompassens yttre
ring pekar mot det valda resmålet.
Gå till Inställningar Kartalternativ
Kartans riktning för att välja hur kartans riktning ska visas och till Kompass för hur kompassen ska visas, se sidan 46.
02
För att välja mellan manlig eller kvinnlig röst: Gå
till Inställningar Vägledningsalternat.
Vägvisningsröst, se sidan 46.
OBS
I vissa fall (t.ex. om man använder biltelefonen) ersätts röstmeddelande med ett pling.
Kompass
Kartbilden kan visa kompassen på två olika sätt:
– Med kompassriktningen
norr alltid uppåt.
– Med färdriktningen alltid
uppåt.
Kompassnålens röda spets pekar ut nordlig
riktning på kartan och den vita pekar mot sydlig.
25
P3; 4; 2
siggejohansson
2008-03-19T16:23:20+01:00; Page 26
02 Lär känna ditt navigationssystem
Menyträd i tre nivåer
02
Här visas tre av menyträdets nivåer. Flera av
menyerna på nivå tre har ytterligare undermenyer – dessa beskrivs utförligt i sina respektive
avsnitt.
Ställ in resmål
s. 34
Lagrade platser
s. 36
Lägg till i resplanen
Plats på karta
Information
Latitud/longitud
Redigera
Resplan
Sortera
Adress
s. 34
Land
Radera plats
Radera alla
Stad
Senaste tio
Gata
s. 36
Lägg till i resplanen
Nummer
Inrättning efter namn
Runt bilen
Längs färdvägen
Runt plats på kartan
Längs en gata
s. 35
s. 39
se Ställ in resmål/Adress
Radera alla
Undvik motorvägar/vägtullar/färjor/trafikproblem/tidsbegr. vägar/biltåg/angivna områden
se Resplan
Korsning
Land
Gata
Korsn.
Stad
26
Lägg till i resplanen
Vägval
s. 37
s. 39
s. 39
Radera plats
Återresa
s. 37
Starta vägledning
Vägvalsinställn.
Information
Inrättningar
Kartsökning
s. 44
Återgå till grundinställn.
s. 37
Rensa resplanen
s. 39
Nästa resmål
s. 42
Aktuell position
s. 43
Inställningar
s. 44
P3; 4; 2
siggejohansson
2008-03-19T16:23:20+01:00; Page 27
02 Lär känna ditt navigationssystem
Menyträd i tre nivåer
TrafikinformationA
s. 52
Vägledningsalternat.
Automatisk upplysning
Vägledningsröst
Trafikinformationsurval
Vägvisningsvolym
Sök station
Vägvisningsvolymkontroll
Återgå till grundinst.
s. 46
02
Restid/distans kvar
Vägvalsinställn.
s. 45
Tidsformat
se Resplan/Vägvalsinställn.
Kartalternativ
Återgå till grundinst.
Systemalternativ
s. 46
s. 46
Språk
Inrättningsurval
Färger
Karta
Skärmsläckare
Kartans riktning
Hjälp
Kompass
Avståndsenhet
Aktuell plats
GPS-information
Återgå till grundinst.
Om
Återgå till grundinst.
Starta demo
Stäng av
A
s. 48
s. 13
Finns ej i alla områden/länder.
27
P3; 4; 2
siggejohansson
2008-03-19T16:23:20+01:00; Page 28
02 Lär känna ditt navigationssystem
Snabbmeny
Enklare hantering under färd
02
– Färdväg/Karta/Övervakning
I Snabbmenyn finns några funktioner samlade
som underlättar hantering under körning.
•
Färdväg
Lista med kommande vägledningspunkter.
Förutom vägnamn visas avståndet mellan vägledningspunkterna samt en pil som visar typ av
manöver.
Tryck ENTER i kartläge och välj undermeny med
eller
.
G029221
En karta/Två kartor
– Kartskala/Aktuell färdväg
Ändra storleken på kartbilden för att få ett
större perspektiv eller för att se fler detaljer.
G022369
De flesta systeminställningar kan göras under
Inställningar i Huvudmenyn medan andra
endast kan nås genom Snabbmenyn.
Visning av resterande väg från nuvarande position till resmålet eller hela resvägen fram till
resmålet, kan väljas högst upp i menyn (se
omslagets insida punkt 7).
Om visning av två kartor är vald, syns en symbol för kartskala i var ände av snabbmenyn.
Detta för att kunna justera respektive skala
individuellt. Skalstock från 50 meter upp till
100 km kan väljas.
– Vägledning
Tryck ENTER för aktuell vägledning eller för att
upprepa ett röstmeddelande.
Välj att visa en eller två kartbilder över aktuellt
område.
Övervakning1
Välj Övervakn.1, 2 eller 3 för att se tidigare
inställda övervakningar. se sidan 31.
– Omledning
Undvik gator/vägar
Denna funktion väljer bort gator eller vägar från
en upprättad färdplan för att slippa köra genom
t.ex. ett känt vägarbetsområde.
1. Välj Undvik i omledningsmenyn och tryck
ENTER. En lista över gator/vägar som
ingår i färdvägen visas.
2. Stega till den gata/väg som ska undvikas
och tryck ENTER.
3. Om flera gator/vägar ska undvikas, börja
till den första gatan/
med att stega med
vägen i den grupp som ska undvikas och
1
28
Endast i områden med mottagning av trafikinformation.
P3; 4; 2
siggejohansson
2008-03-19T16:23:20+01:00; Page 29
02 Lär känna ditt navigationssystem
Snabbmeny
tryck ENTER. Stega sedan till sista gata/
väg i gruppen som ska undvikas och tryck
ENTER.
Systemet beräknar sedan en ny färdväg som
leder tillbaka till den ursprungliga färdvägen
först efter att de angivna sträckorna undvikits
och passerats.
Undvik sträcka inom 1–80 km
Denna funktion väljer bort ett helt område i den
ursprungliga färdplanen, för att slippa köra
genom t.ex. en tätort med rusningstrafik.
Välj ett alternativ i omledningsmenyn 1–
80 km och tryck ENTER.
–
Systemet beräknar sedan en ny färdväg som
leder tillbaka till den ursprungliga färdvägen
först efter att det angivna området undvikits
och passerats.
G028880
–
Visa alla
Visa samtliga meddelande.
Dölj alla
02
Visa inga meddelande.
– Inrättningar
Längs motorväg
Välj att söka efter t.ex. rastplatser och bensinstationer som är lätttillgänliga längs motorvägen.
Om en beräknad färdväg sträcker sig över fler
än en motorväg söker systemet längs den
motorväg man färdas på.
Runt bilen
se sidan 35.
Längs färdvägen
se sidan 35.
Trafikinformation2
Välj att läsa information om trafikproblem som
visas på skärmen.
Läs medd.
Stega mellan olika trafikmeddelande.
Visa valda
Välj typ av trafikmeddelande som ska visas på
kartan.
2
Finns ej i alla områden/länder.
29
P3; 4; 2
siggejohansson
2008-03-19T16:23:20+01:00; Page 30
02 Lär känna ditt navigationssystem
Huvudmeny
Huvudmeny
G031502
02
Huvudmenyn ligger längst upp i menyträdet
och är första menyn som möter användaren
efter uppstartens kartbild.
Oavsett var bland alla menyer användaren
befinner sig, nås alltid Huvudmenyn med ett
eller flera tryck på BACK-knappen.
30
P3; 4; 2
siggejohansson
2008-03-19T16:23:20+01:00; Page 31
02 Lär känna ditt navigationssystem
Scrollmeny
Kartrullning
Läs trafikmedd (Read traffic msg.)
Visar aktuella trafikmeddelanden inom skärmbildens kartområde.
02
Övervakning (Set for surveill.)1
Välj mellan Övervakning 1, 2 eller 3 och tryck
G031569
ENTER för att lagra en kartvy som övervakningsområde, t.ex. starkt trafikerade vägar
som ofta drabbas av trafikproblem.
I Scrolläge manövreras ett hårkors över kartbilden med navigeringsknappen.
1. Aktivera Scrolläge genom att stega med
navigeringsknappen.
Aktivering av kartan: Välj alterantiv Karta/Färdväg i Snabbmenyn och bestäm önskad övervakning.
Lagra plats (Store location)
Spara platsen som sedan återfinns under Ställ
in resmål Lagrade platser.
2. Tryck ENTER i Scrolläge för att aktivera
Scrollmenyn.
Skala (Scale)
Ändra skala över aktuellt område.
Sätt som resmål (Set as destination)
Placera platsen markerad av hårkorset som ett
resmål i resplanen.
Omkringligg. inrätt. (Facilities around)
Sök efter de inrättningar som finns i närområdet.
1
Endast i områden med mottagning av trafikinformation.
31
Ställ in resmål..........................................................................................
Resplan...................................................................................................
Lagra plats..............................................................................................
Nästa resmål...........................................................................................
Aktuell position........................................................................................
Inställningar.............................................................................................
Undvik område........................................................................................
Alternativ.................................................................................................
Simulering...............................................................................................
32
2008-03-19T16:23:20+01:00; Page 32
34
39
41
42
43
44
45
46
48
G028782
P3; 4; 2
siggejohansson
P3; 4; 2
siggejohansson
2008-03-19T16:23:20+01:00; Page 33
PLANERA DIN RESA
03
P3; 4; 2
siggejohansson
2008-03-19T16:23:20+01:00; Page 34
03 Planera din resa
Ställ in resmål
Adress
Land kan vara förvalt och motsvarar då positionen för det senast inmatade resmålet. För
information om hur tangentbordet fungerar, se
sidan 21.
•
G031603
03
Stega till Land eller Stad och tryck
ENTER för att välja nytt, eller med
att välja mellan de senast valda.
för
Definitionen av stad eller område kan variera
från land till land och även inom samma
land. I vissa fall avses en kommun – i andra
fall en enskild stadsdel.
G031503
Listorna med de fem senast inmatade länderna, städerna och gatunamnen raderas då
resmålen i Senaste tio raderas. Läs mer om de
senaste tio resmålen på se sidan 36.
Ange Land (Country)/Stad (City) eller välj
från lista
Ställ in resmål
(Set destination
City )
Adress
Address
Land/Stad
Country/
Ange gatunummer (Number)
Adress
Gatunummer kan anges för att få en mer exakt
vägledning.
1. Stega till raden för Nummer (Number)
efter att gatuadressen (Street) angivits,
och tryck ENTER (alternativt stega direkt
till Ange). Existerande gatunummer visas.
2. Stega till Ange efter att du angett gatunummer. Om gatunummer inte är angivet
34
Ange
Bekräftar inmatat nummer.
Ångra
Tillbaka till föregående bild.
Ange gatuadress (Street) eller välj från
lista
OBS
Ställ in resmål
vägleder systemet till mitten av den gata
som valts.
Ställ in resmål
Adress
Gata
Det går att välja gata även om ingen stad är
förvald.
För mindre orter finns inga gatuadresser
inlagda i systemet – välj då ortens centrum som
resmål.
Påbörja vägledning
Ställ in resmål
Adress
1. Stega till Ange för att placera den inmatade adressen i resplanen.
2. Stega sedan till Starta vägledning för att
påbörja vägledningen.
Information
Ger upplysningar om resmålet.
P3; 4; 2
siggejohansson
2008-03-19T16:23:20+01:00; Page 35
03 Planera din resa
Ställ in resmål
•
Inrättningar
Ange en inrättning som resmål
Tryck ENTER för att komma till en undermeny med olika sökalternativ.
Inrättningstyper/Olika kategorier
Det går även att söka efter inrättningar runt
bilen, längs färdvägen eller längs motorvägen
via Snabbmenyn.
G031604
Inrättning efter namn (Facility by name)
Ställ in resmål
(Set destination
Inrättningar
Facilities
)
03
Runt bilen (Around the car)
G031504
Mata in namnet på en inrättning, eller välj bland
inrättningarna från listan i menyn. Listan visar
endast de inrättningar som finns i vald stad/
område.
Systemet söker inrättningar runt bilen (max
160 km radie). Sökningen avbryts efter att 100
inrättningar hittats.
Ställ in resmål
efter namn
Längs färdvägen (Along the route)
(Set destination
name )
När ett resmål är angivet kan systemet söka
efter inrättningar i ett område längs färdvägen
(inom 1 km från färdvägen.)
Inrättning
Facilities
Inrättning
Facility by
Runt plats på kartan (Around point on
map)
Systemet söker på samma sätt som Runt
bilen, men runt en valfri punkt på kartan.
Systemet söker längs en angiven gata.
G031812
G031504
Längs en gata (Along a street)
Inrättningar är ett samlingsnamn för bensinstationer, hotell, restauranger, Volvoåterförsäljare, sjukhus, parkeringsplatser m.m.
}}
35
P3; 4; 2
siggejohansson
2008-03-19T16:23:20+01:00; Page 36
03 Planera din resa
Ställ in resmål
1. Stega till Namn (Name)och tryck ENTER
för att ange ett inrättningsnamn utan att
ange en stad.
03
2. Stega till Typ (Type)och tryck ENTER för
för
att ange en inrättningstyp, eller tryck
att välja mellan de senast valda.
3. Stega till Ange och tryck ENTER.
4. Stega därefter till Starta vägledning och
tryck ENTER för att få vägledning till målet.
För att precisera sökningen: Välj Stad först och
stega därefter till Namn.
Det finns underkategorier för restauranger
för att förenkla sökningen.
Under Information visas t.ex. adress, koordinater och telefonnummer till inrättningen. Det
finns flera sätt att söka information om en
inrättning. Enklast och snabbast är enligt följande:
1. Med en kartbild på skärmen, tryck
ENTER för att få fram Snabbmenyn:
eller
4. Välj sedan en inrättning bland förekommande kategorier och tryck ENTER.
5. Välj Inrättningsinformation och tryck
ENTER.
Markera Karta och tryck ENTER för att se
inrättningen placerad på kartan.
Om bilen är utrustad med inbyggd telefon är
även funktionen Ring upp aktiverad.
•
Information om inrättning
med
eller
och tryck
Stega till
ENTER.
> Välj mellan alternativen Runt bilen,
Längs färdväg eller Längs m.väg och
tryck ENTER.
3. Bläddra mellan meddelanden med
.
•
OBS
Markera knappen Ring upp och tryck
ENTER för omgående uppringning.
Sökning på postnummer
Ställ in resmål
Adress
Resmål kan avgränsas genom att välja ett
postnummerområde, varefter där befintlig gata
eller inrättning kan väljas.
G029221
36
2.
1. Först måste ett Land väljas. Stega dit, välj
och tryck ENTER.
2. Stega sedan till Stad och tryck ENTER.
3. Välj där Postnummer och tryck ENTER.
4. Välj siffror och tryck ENTER eller stega
med
och välj direkt från listan då alternativ finns tillgängliga.
> Rullningslisten i högerkanten indikerar
att det finns fler alternativ i listan än de
som syns på skärmen.
5. Stega till Gata för att välja bland adresser
med valt postnummer.
6. Stega till Ange och sedan till Starta
vägledning för att få vägledning till resmålet.
Tidigare sparade platser
Ställ in resmål
Lagrade platser
Lagrad plats är ett redan tidigare sparat resmål
(hemadress, favoritrestaurang, flygplats, Volvohandlare etc.). se sidan 41 för att lagra en
plats.
•
Stega bland de lagrade platserna och tryck
eller ENTER för att nå undermenyn.
Lägg till i resplanen
Placerar den lagrade platsen i resplanen.
Information
Ger upplysningar om lagrad plats.
P3; 4; 2
siggejohansson
2008-03-19T16:23:20+01:00; Page 37
03 Planera din resa
Ställ in resmål
Redigera
Radera alla
Ändra namn m.m. på lagrad plats.
Sortera
Raderar samtliga adresser från Senaste tio-listan.
Sortera lagrade platser efter avstånd, ikon eller
namn.
Tillbaka till startpunkten
Radera plats
Ställ in resmål
Raderar en lagrad plats.
Återresa
Radera alla
•
Raderar samtliga lagrade platser.
Systemet påbörjar vägledning tillbaka till den
plats där Starta vägledning senast valdes.
Välj Starta vägledning och tryck ENTER.
Tidigare inmatade resmål
Ställ in resmål
Ställ in resmål via korsningar
Senaste tio
En lista med de senaste tio resmålen visas.
Rullningslisten i högerkanten indikerar att det
finns fler alternativ i listan än de som syns på
skärmen.
•
Stega till önskat resmål och tryck
ENTER för att nå undermenyn.
eller
Ställ in resmål
Korsning
1. Ange Gata och tryck ENTER.
> Existerande korsningar visas under
Korsn. om det finns gator som ansluter/
korsar längs vägen.
Lägg till i resplanen
2. Stega till de korsningar du vill ställa in som
resmål.
Placerar resmålet i resplanen.
3. Stega till Ange och tryck ENTER.
Information
4. Stega därefter till Starta vägledning och
tryck ENTER för att få vägledning till målet.
Ger upplysningar om resmålet.
Radera plats
Raderar platsen från Senaste tio-listan.
OBS
Om kombinationer av korsningar existerar i
mer än en stad måste också en stad anges.
OBS
Det går endast att söka på korsningar
mellan större vägar.
03
Sökning via plats på karta
Ställ in resmål
Inrättningar
Kartsökning
1. Flytta hårkorset med navigeringsknappen
till önskat resmål och tryck ENTER för att
nå Scrollmenyn.
2. Stega till Sätt som resmål och tryck
ENTER.
Skala
Ändra skalan tillfälligt under sökningen med
hårkorset.
Sätt som resmål
Välj plats på kartan som res- eller delmål.
Omkringligg. inrätt.
Systemet söker efter inrättningar runt en vald
punkt på kartan med maximalt 160 km radie.
Sökningen avbryts om 100 inrättningar hittats.
}}
37
P3; 4; 2
siggejohansson
2008-03-19T16:23:20+01:00; Page 38
03 Planera din resa
Ställ in resmål
> OK
Läs trafikmedd.
Använd navigeringsknappen för att välja
mellan de trafikmeddelanden som visas på
skärmen.
Övervakning
03
4. Tryck ENTER för att nå Scrollmenyn.
Ange ett område på kartan som sedan enkelt
går att övervaka.
5. Stega till Sätt som resmål och tryck
ENTER för att välja platsen som resmål.
Lagra plats
6. Tryck BACK för att återgå till inmatning av
koordinater.
> Ångra
Lagra en plats på kartan.
OBS
Det går att söka direkt med hårkorset
genom att använda navigeringsknappen i
Kartläge.
Sökning via latitud/longitud
Sätt som resmål
Latitud/longitud
Kartsökning
1. Välj ett resmål genom att ange koordinater
för resmålet.
2. Ange koordinater för latitud med hjälp av
navigeringsknappen, välj N för nordlig eller
S för sydlig position.
3. Stega till andra raden och ange koordinater
för longitud, välj E för ostlig eller W för
västlig position.
38
Visar platsen för de angivna koordinaterna på kartan.
Återgår till föregående bild.
P3; 4; 2
siggejohansson
2008-03-19T16:23:20+01:00; Page 39
03 Planera din resa
Resplan
Lägg upp en resplan
Starta vägledn. (Start guidance)
Resmål/delmål
Resplan
(Itinerary
Påbörjar vägledning till resmålet.
Lägg till i resplanen (Add to itinerary)
Lägg till ytterligare resmål.
)
OBS
Menyalternativet Resplan (Itinerary) blir
tillgänglig först efter att ett resmål matats in.
Vägvalsinställn. (Route options)
Inställningar för prioritering av vägval.
Rensa resplanen (Clear ininerary)
Raderar hela resplanen.
Ordna i resplanen
Resplan
Lägg upp en resplan med flera stopp för att
slippa ange resmål efter resmål under resans
gång.
Upp till sex delmål och ett slutmål kan anges.
(Itinerary
G031718
G031505
G031506
03
•
Välj ett inmatat resmål och tryck ENTER
eller
för att nå undermenyn.
Information (Information)
Ger upplysningar om resmålet.
Radera (Delete)
Raderar resmålet från resplanen.
Flytta (Move)
Ändrar resmålets placeringsordning i resplanen.
Justera (Adjust)
Ändrar positionen för resmålet på kartan.
)
Lagra (Store)
Sparar resmålet som sedan kommer att vara
tillgängligt under Lagrade platser.
}}
39
P3; 4; 2
siggejohansson
2008-03-19T16:23:20+01:00; Page 40
03 Planera din resa
Resplan
Starta vägledning
Resplan
(Itinerary
Radera i resplan
Starta vägledning
Start guidance
Resplan
)
(Itinerary
03
)
Radera delmål i resplanen
1. Välj ett av de inmatade delmålen och tryck
för att nå undermenyn.
ENTER eller
2. Stega till Radera och tryck ENTER.
G031506
Radera hela resplanen
• Stega direkt tilll Rensa resplan och tryck
När du matat in ett resmål och Starta
vägledning (Start guidance) valts börjar
systemet räkna ut färdvägen och avståndet till
resmålet (under tiden visas Var god vänta på
skärmen).
Om den planerade färdvägen lämnas under
resans gång, räknar systemet automatiskt ut
en ny färdväg.
40
ENTER.
P3; 4; 2
siggejohansson
2008-03-19T16:23:20+01:00; Page 41
03 Planera din resa
Lagra plats
Lagra för återanvändning
3. Stega med navigeringsknappen till symbolerna för att välja den symbol som ska visas
på kartan. Tryck ENTER.
Lägg till information om lagrad plats
4. Stega sedan med
namn.
1. Välj Redigera och tryck ENTER.
för att skriva in önskat
G031720
Upp till 250 resmål kan lagras för återanvändning.
Ställ in resmål
Lagrade platser
2. Stega med
till Lägg till info och tryck
ENTER för att mata in ytterligare information om den lagrade platsen.
03
Spara en plats som finns i resplanen
Resplan
1. Tryck ENTER.
2. Stega till det resmål i planen du vill lagra
och tryck
.
3. Stega till Lagra och tryck ENTER.
G031719
Flytta position för lagrad plats
Spara en plats på kartan
Ställ in resmål
Lagrade platser
1. Välj Redigera och tryck ENTER.
1. Stega med navigeringsknappen i Kartläge
till det område du vill spara som resmål och
tryck ENTER.
2. Stega med
, välj Justera och tryck
ENTER för att ange ny position för den lagrade platsen på kartan.
2. Välj Lagra (Store) i undermenyn och tryck
ENTER.
3. Flytta hårkorset med navigeringsknappen
till den nya positionen och tryck ENTER.
4. Välj därefter Lagra plats och tryck
ENTER för att spara platsen.
41
P3; 4; 2
siggejohansson
2008-03-19T16:23:20+01:00; Page 42
03 Planera din resa
Nästa resmål
Nästa resmål i resplanen
restid och avstånd från nuvarande position.
3. Tryck ENTER igen då flera resmål är
angivna, för att få information och kartbilder även för dem.
4. Stega till Karta (Map) vid varje resmål och
tryck ENTER för att resmålets kartbild över
hela skärmen.
G031658
G031512
03
Nästa resmål
För att se kartbilden av resplanens nästkommande resmål:
1. I Huvudmenyn, stega ner till Nästa
resmål (Next destination).
2. Tryck ENTER eller
för att få information
om resmålet som t.ex. namn, resterande
42
P3; 4; 2
siggejohansson
2008-03-19T16:23:20+01:00; Page 43
03 Planera din resa
Aktuell position
Position just nu
Siffran efter GPS anger antalet satelliter som
systemet har kontakt med.
Trafikinformation
Inställningar
Trafikinformation
G031537
Se kapitel Trafikinformation sidan 54.
03
OBS
G031571
Trafikinformation är ej tillgänglig i alla områden/länder.
Aktuell position
För att få en kartbild med bilens position och
information om platsen, t.ex. namn och koordinater:
•
I Huvudmenyn, stega ner till Aktuell
position (Current position) och tryck
ENTER eller
.
43
P3; 4; 2
siggejohansson
2008-03-19T16:23:20+01:00; Page 44
03 Planera din resa
Inställningar
Vägvalsinställningar
Inställningar
03
1. Stega mellan funktionerna och välj önskad
inställning och tryck ENTER för att spara
inställningarna.
2. Tryck BACK för att ångra.
Vägval
Välj snabbast eller kortast väg vid beräkning av
färdväg.
Undvik motorvägar
Välj om motorvägar ska undvikas vid beräkning
av färdväg.
Undvik vägtullar
Välj om betalvägar ska undvikas vid beräkning
av färdväg.
Undvik färjor
Välj om bilfärjor ska undvikas vid beräkning av
färdväg.
Undvik trafikproblem
Välj om systemet ska ta hänsyn till trafikproblem vid beräkning av resväg.
Undvik tidsbegr. vägar
Välj om systemet ska ta hänsyn till tidsreglerade vägar vid beräkning av färdväg.
44
OBS
Vägvalsinställn.
Rätt zontid måste vara inställd på bilens
klocka för att funktionen ska fungera.
Undvik biltåg
Välj om biltåg ska undvikas vid beräkning av
resväg.
Undvik angivna områden
Välj område som systemet ska undvika vid
. Välj Valt
beräkning av färdväg och tryck
och tryck
igen för att ange områden.
Återgå till grundinställn.
Återgå till fabriksinställningar för Vägvalsinställningar.
•
Tryck
, välj OK och tryck ENTER.
OBS
Vid beräkning av färdväg över längre
avstånd kan systemet av tekniska skäl
endast använda stora vägar.
Om man valt Nej till vägtullar och motorvägar undviks dessa i möjligaste mån och
används endast om inget annat rimligt alternativ finns tillgängligt.
P3; 4; 2
siggejohansson
2008-03-19T16:23:20+01:00; Page 45
03 Planera din resa
Undvik område
•
Undvik område
Ange områden som ska undvikas
Inställningar Vägvalsinställn.
angivna områden
Undvik
Funktionen är till för att slippa bli guidad genom
områden, städer eller kvarter man aldrig vill
köra igenom. Systemet utesluter dem alltid vid
beräkning av färdväg. Undantaget är motorvägar vilka används för beräkning även i ett
område man valt att undvika.
1. Tryck
och välj Valt.
2. Tryck
igen för att ange områden.
Ingen
Tryck ENTER för att avaktivera tidigare aktiverade områden.
Valt
Tryck
för att ange nya områden.
Välj alternativ i undermenyn och tryck
ENTER.
Karta
Använd navigeringsknappen för att ange området som ska undvikas direkt på kartan. Se
vidare nästa kapitel, "Ange område på kartan".
Adress
Ange adressen till området som ska undvikas.
Adressen utgör då områdets centrum.
Ange område på kartan
Inställningar Vägvalsinställn. Undvik
angivna områden Valt Karta
Använd navigeringsknappen för att förflytta
hårkorsets mittpunkt till centrum av det
område som ska undvikas.
Nedtill på kartan visas namnet på den plats
som hårkorsets mittpunkt befinner sig över.
Rektangeln visar storleken på området.
Tryck ENTER för att aktivera redan sparade
områden som är markerade med ett kryss.
1. Tryck ENTER för att nå undermenyn.
Se vidare nästa kapitel, Undermeny – undvik
område, för att göra inställningar därifrån.
Skala
Undermeny – undvik område
Inställningar Vägvalsinställn.
angivna områden Valt
Undvik
2. Välj alternativ och tryck ENTER.
Ange storleken på kartan som ska visas över
området som ska undvikas.
Undvik valt område
Justera område
•
Ändra storleken på området med navigeringsknappen.
•
Tryck BACK för att ångra ändringen.
Justera area
•
•
Flytta området med navigeringsknappen.
Tryck BACK för att ångra förflyttningen.
03
Sparade områden som ska undvikas
Inställningar Vägvalsinställn. Undvik
angivna områden Valt Karta
Välj vilka av tidigare sparade områden som ska
undvikas vid beräkning av färdväg. Dessa markeras med ett kryss.
1. Stega med
områden.
eller
för att välja bland
2. Aktivera/avaktivera med
eller
.
OK
Aktiverar områden som markerats med ett
kryss. De områden som aktiverats visas på
kartbilden.
Ångra
Raderar gjorda inställningar och återgår till
Vägvalsinställn..
Spara angivet område.
45
P3; 4; 2
siggejohansson
2008-03-19T16:23:20+01:00; Page 46
03 Planera din resa
Alternativ
Kartalternativ
Inställningar
Kartalternativ
Välj här vilka inrättningar som ska visas på kartan och hur kartan ska visas på skärmen.
03
1. Välj funktion som ska justeras med navigeringsknappen.
2. Tryck ENTER för att öppna funktionen.
Inrättningsurval
–
Tryck
•
Välj Visa alla för att kunna se alla inrättningssymboler på kartbilden.
•
•
Välj Dölj alla om inga symboler ska visas.
för att nå undermenyn.
eller
för att välja bland
2. Aktivera/avaktivera med
eller
.
3. Tryck ENTER för att spara.
Karta
Om kartan är dold vägleder systemet med en
pil.
Kartans riktning
Välj om norr eller om färdriktningen ska vara
uppåt på kartan.
46
• RTA (Remaining Time to Arrival): Återstå-
Välj om kompassen ska visas på skärmen eller
inte.
• ETA (Estimated Time of Arrival): Uppskat-
ende restid.
tad ankomsttid.
Aktuell plats
Välj om namnet på gatan du kör på ska visas
nedtill på skärmen.
Tidsformat
Återgå till grundinställn.
Återgå till grundinställn.
Återgå till fabriksinställningar för Kartalternativ.
•
Tryck
, välj OK och tryck ENTER.
Vägledningsalternativ
för att ange
Välj Visa valda och tryck
vilka symboler som ska visas på kartbilden.
Dessa aktiveras med ett kryss.
1. Stega med
symbolerna.
Kompass
Inställningar
Vägledningsalternat.
Välj 12- eller 24-timmarssystem.
Återgå till fabriksinställningar för Vägledningsalternativ.
•
Tryck
, välj OK och tryck ENTER.
Systemalternativ
Inställningar
Vägledningsröst
Välj Kvinna/Man.
Vägvisningsvolym
Välj ett värde 1–35 för volym eller Av om ingen
Systemalternativ
1. Stega mellan funktionerna med navigeringsknappen.
2. Tryck ENTER för att spara inställningarna.
vägledningsröst önskas.
3. Tryck BACK för att ångra.
Ljudet kan även justeras med ljudanläggningens volymkontroll under pågående röstdirigering.
Språk
Vägvisningsvolymkontroll
Kartfärg
Kontrollerar inställd volym med "pling".
Restid/distans kvar
Välj något av alternativen RTA/ETA/Dölj.
Välj språk som ska användas i systemet.
Välj mellan alternativen Ljus, Kontrast eller
Mörk för optimal färgåtergivning.
P3; 4; 2
siggejohansson
2008-03-19T16:23:20+01:00; Page 47
03 Planera din resa
Alternativ
Skärmsläckare
Välj om skärmsläckare ska användas (skärmen
slocknar 30 sekunder efter senaste knapptryckning).
Vid vägledning eller när annan information lämnas, aktiveras skärmen automatiskt.
Hjälp
03
Välj om hjälptexter ska visas nedtill på skärmen.
Avståndsenhet
Välj avståndsenhet som ska visas (km eller
miles).
GPS-information
•
Tryck
för att se koordinater och adress
för bilens position, samt antal satelliter
systemet har kontakt med.
Om
Visar information om aktuell kartskiva.
Återgå till grundinställn.
Återgå till fabriksinställningar för Systemalternativ.
•
Tryck
, välj OK och tryck ENTER.
47
P3; 4; 2
siggejohansson
2008-03-19T16:23:20+01:00; Page 48
03 Planera din resa
Simulering
Starta demo (simulering)
Inställningar
03
Starta demo
Demo demonstrerar systemet när bilen står
stilla genom att simulera en körning till det resmål som angivits.
Stoppa demo avbryter simuleringen.
OBS
För att demonstrationen ska fungera måste
ett resmål vara angivet.
48
P3; 4; 2
siggejohansson
2008-03-19T16:23:20+01:00; Page 49
03 Planera din resa
03
49
Allmänt....................................................................................................
Undvika trafikproblem.............................................................................
Val av information...................................................................................
Läs informationen...................................................................................
Sändare/Kartskala...................................................................................
50
2008-03-19T16:23:20+01:00; Page 50
52
53
54
55
56
G029197
P3; 4; 2
siggejohansson
P3; 4; 2
siggejohansson
2008-03-19T16:23:20+01:00; Page 51
TRAFIKINFORMATION
04
P3; 4; 2
siggejohansson
2008-03-19T16:23:20+01:00; Page 52
04 Trafikinformation
Allmänt
Visning och mottagning
Utsänd trafikinformation tas alltid emot och
presenteras. Det fungerar även om inget resmål är angivet.
Hur trafikinformationen ska presenteras kan
ställas in och ändras i Inställningar, se
sidan 26.
Presentation av trafikinformation är även
beroende av hur den sänds ut.
04
Långsamtgående trafik i båda körriktningar
Utbredning
Övriga upplysningar
Utbredning
OBS
Trafikinformation är inte tillgänglig i alla
områden/länder.
Sändningsområden för trafikinformation
utökas kontinuerligt.
Trafiksymboler på kartan
Trafikproblem markeras med symboler, linjer
och ramar. Dessa är färgade röda eller gula.
Röda – Viktig information.
Gula – Allmän information.
Olycka
Långsamtgående trafik
52
G028869
Vissa trafikmeddelanden innehåller även
information om trafikproblemets utbredning.
På alla skalor upp till 5 km visas – förutom symbolen – en röd eller gul linje längs berörd väg.
Längden på linjen motsvarar trafikproblemets
utbredning (vägsträcka).
P3; 4; 2
siggejohansson
2008-03-19T16:23:20+01:00; Page 53
04 Trafikinformation
Undvika trafikproblem
Inställningar
Vägvalsinställningar
Välj om systemet ska leda förbi trafikproblem
eller inte.
1. Bläddra fram Undvik trafikproblem
2. Välj Ja eller Nej.
Ja
Systemet undviker vägar med trafikproblem
vid beräkning av resväg.
Nej
Systemet undviker inga vägar med trafikproblem vid beräkning av resväg.
OBS
Vid uppstart av systemet kan det ta upp till
ca 15 minuter innan all trafikinformation för
området laddats in.
Automatisk upplysning
Bilden säger Ändrad trafiksituation. Byt till
ny färdväg? (Changed traffic situation. Use
new route?) och visar givna alternativ samt att
den nya färdvägen blir 5,4 km längre.
Inställningar Trafikinformation
Automatisk upplysning
Välj om utsänd trafikinformation ska visas eller
inte.
Ja
Systemet ger möjlighet att välja en alternativ
väg förbi eventuella trafikproblem.
Nej
Systemet lämnar ingen information om trafikproblem utan leder färden genom områden
med eventuella trafikproblem.
Ja (Yes)
Systemet vägleder den nya färdvägen, runt
och förbi problemet.
Nej (No)
Systemet vägleder den ursprungliga färdvägen, fram till och genom problemet.
Visa ny färdväg (Show new route)
04
Visar detaljerad information om den alternativa
resvägen.
Ny eller ursprunglig resväg
Om systemet beräknar en alternativ färdväg vid
ett trafikhinder har du möjlighet att välja vilken
väg du vill ta.
G032213
Undvik trafikproblem
53
P3; 4; 2
siggejohansson
2008-03-19T16:23:20+01:00; Page 54
04 Trafikinformation
Val av information
Trafikinformationsurval
3. Bekräfta inställningarna med ENTER.
Rullningslisten i högerkanten indikerar att det
finns fler alternativ i listan än de som syns på
skärmen.
Halt väglag
Annan fara
Skyltar på kartan
G032100
Olycka
Mötande trafik
04
Inställningar Trafikinformation
Trafikinformationsurval
Trafikomledning
Välj vilken typ av trafikinformation som ska
visas på skärmen.
Information
Visa alla
Avsmalnande väg
All trafikinformation blir tillgänglig.
Dölj alla
Ingen trafikinformation visas.
Parkering
Visa valda
1. Tryck
för att kunna välja bland symboler. Välj vilka trafikinformationssymboler
(trafikmeddelanden) systemet ska visa på
kartan samt ta hänsyn till vid beräkning av
resväg.
2. Aktivera resp. avaktivera med
54
eller
.
Trafikstockning
Vägarbete
Avstängd väg
P3; 4; 2
siggejohansson
2008-03-19T16:23:20+01:00; Page 55
04 Trafikinformation
Läs informationen
Läs trafikmeddelande
5. Tryck BACK för att åter kunna bläddra
mellan aktuella meddelanden.
Läs trafikmedd.
På skärmen visas de trafikmeddelanden som
är aktuella inom kartområdet.
Det visas också detaljerad information om trafikproblemet. Överst anges händelsens
utbredning.
I den mån uppgifter finns tillgängliga visas
även:
G028868
Detaljerad trafikinformation.
Ett trafikmeddelande visas med en symbol på
skärmen. För att läsa ett trafikmeddelande:
1. Tryck ENTER för att få fram Snabbmenyn:
•
•
varaktighet
•
•
berörda vägar
Kartskalan avgör hur stor mängd trafikinformation som kan visas – ju större kartområde skärmen visar, desto mer information kan exponeras.
1. För att ändra skala eller zooma in ett specifikt trafikmeddelande på kartan: Välj
skala för området och tryck ENTER.
2. Tryck BACK för att återgå till föregående
bild.
04
begränsningar gällande hastighet, fordonsbredd och -höjd
etc.
Storlek på område för trafikinformation
Läs trafikmedd.
Karta
Skala
G029221
2.
med
eller
och tryck
Stega till
ENTER.
> En röd eller gul ram anger aktuellt meddelande.
G028880
3. Bläddra mellan meddelanden med
.
eller
4. Tryck ENTER för detaljerad trafikinformation.
G028788
55
P3; 4; 2
siggejohansson
2008-03-19T16:23:20+01:00; Page 56
04 Trafikinformation
Sändare/Kartskala
Sök/välj station för trafikinformation
Inställningar
välj station
Trafikinformation
Sök/
Sök stationer
•
Tryck ENTER för att söka efter befintliga
stationer som sänder trafikinformation.
Välj station
04
1. Tryck ENTER för att välja bland befintliga
stationer.
2. Välj station med
ENTER.
eller
och tryck
3. Tryck BACK för att återgå till föregående
bild.
Aktuell station
Visar aktuell station för trafikinformation.
Återgå till grundinställn.
Återgå till fabriksinställningar för stationsinställningar.
•
56
Tryck
, välj OK och tryck ENTER.
P3; 4; 2
siggejohansson
2008-03-19T16:23:20+01:00; Page 57
04 Trafikinformation
04
57
Inrättningar.............................................................................................. 60
58
2008-03-19T16:23:20+01:00; Page 58
G028760
P3; 4; 2
siggejohansson
P3; 4; 2
siggejohansson
2008-03-19T16:23:20+01:00; Page 59
SYMBOLER PÅ KARTAN
05
P3; 4; 2
siggejohansson
2008-03-19T16:23:20+01:00; Page 60
05 Symboler på kartan
Inrättningar
Följande symboler kan visas på skärmen för
olika inrättningar.
OBS
Symbol för en inrättning kan variera mellan
olika länder.
Bensinstation
Biluthyrningsfirma
Biograf
05
Bowlinghall
Busstation
Centrum
Flygplats
Färjeterminal
Gasol/LPG
Golfbana
60
Historiskt monument
Naturgas/biogas
Hotell
Parkering
Idrottsarenor
Park & Friluftsområde
Infartsparkering
Pendeltågstation
Ishall
Rastplats
Järnvägsstation
Restaurang
Kasino
Rådhus
Kommunhus
Skidort
Konserthall
Sjukhus
Köpcenter
Teater
Mindre by
Turistattraktion
Museum
Turistinformation
Mässhall
Universitet/högskola
P3; 4; 2
siggejohansson
2008-03-19T16:23:20+01:00; Page 61
05 Symboler på kartan
Inrättningar
Vinproducent
Volvoåterförsäljare
05
61
Vanliga frågor.......................................................................................... 64
EULA - Licensavtal.................................................................................. 66
Upphovsrätt............................................................................................ 68
62
2008-03-19T16:23:20+01:00; Page 62
G028731
P3; 4; 2
siggejohansson
P3; 4; 2
siggejohansson
2008-03-19T16:23:20+01:00; Page 63
FRÅGOR OCH SVAR
06
P3; 4; 2
siggejohansson
2008-03-19T16:23:20+01:00; Page 64
06 Frågor och svar
Vanliga frågor
Bilens position på kartan är felaktig
GPS-systemet visar bilens position med en
noggrannhet på cirka 20 meter.
Vid körning på väg som löper parallellt med en
annan väg, serpentinvägar, vägar som ligger i
flera plan samt efter körning en lång sträcka
utan distinkta svängar finns större sannolikhet
för fel.
Höga berg, byggnader, tunnlar, viadukter,
planskilda vägar etc. påverkar dessutom
systemets mottagning av GPS-signaler negativt, vilket medför att noggrannheten vid beräkning av bilens position kan försämras.
Systemet beräknar inte alltid den
snabbaste/kortaste vägen
06
Vid beräkning av färdväg tas hänsyn till vägsträcka, vägbredd, vägklass, antal höger- eller
vänstersvängar, rondeller etc. för att få fram
den teoretiskt bästa vägen. Erfarenhet och
lokalkännedom kan dock leda till ett effektivare
vägval.
Systemet använder betalvägar,
motorvägar eller färjor fast jag valt att
undvika dessa
Vid beräkning av färdväg över längre avstånd
kan systemet av tekniska skäl endast använda
stora vägar.
Om man valt att undvika betalvägar och motorvägar undviks dessa i möjligaste mån och
64
används endast om inget annat rimligt alternativ finns tillgängligt.
Kartbilden stämmer inte med
verkligheten
Bilens position på kartan är felaktig efter
transport
Ny- och ombyggnation av vägnätet, införande
av nya trafikregler m.m. sker kontinuerligt och
den digitala kartdatabasen är därför inte alltid
komplett.
Om bilen transporterats på exempelvis färja
eller tåg, eller på sådant sätt att mottagning av
GPS-signaler inte varit möjlig, kan det ta upp
till fem minuter innan bilens position beräknas
korrekt.
Bilens position på kartan är felaktig efter
bortkoppling av bilens batteri
Det pågår ett oavbrutet utvecklings- och uppdateringsarbete av kartdata. En Volvoåterförsäljare kan lämna mer information.
Se även www.volvocars.com/navi för ytterligare information om kartor m.m.
Om GPS-antennen varit strömlös, kan det ta
mer än 5 minuter innan korrekt mottagning av
GPS-signaler kan ske och bilens position
beräknas.
Skalan på kartan ändras ibland
Bilsymbolen på skärmen uppför sig virrigt
efter byte av däck
De förväntade menyalternativen uteblir
Förutom GPS-mottagaren medverkar även
bilens hastighetsgivare och ett gyro för att
beräkna bilens aktuella position och färdriktning. Efter montering av reservhjul eller skifte
från sommar- till vinterdäck behöver systemet
"lära sig" de nya hjulens dimension.
För att systemet ska fungera optimalt kan man
därför behöva köra några mil och göra några
rejäla svängar.
I vissa områden finns ingen detaljerad kartinformation. Systemet byter då automatiskt förstoringsgrad.
Kontrollera de inställningar som är gjorda. Välj
Återgå till grundinställningar för att återgå till
de inställningar som var gjorda från början.
Bilsymbolen på skärmen hoppar framåt
eller snurrar runt
Systemet kan behöva några sekunder för att
känna av bilens position och rörelse innan du
kör iväg.
Stäng av både systemet och bilen. Starta igen
men stå stilla en stund innan du börjar köra.
P3; 4; 2
siggejohansson
2008-03-19T16:23:20+01:00; Page 65
06 Frågor och svar
Vanliga frågor
Jag ska åka på långresa men vill inte
ange en speciell destination till de städer
jag tänker resa igenom. Hur gör jag
enklast en resplan?
Ange resmålet direkt på kartan med hjälp av
hårkorset. Systemet leder dig automatiskt till
slutmålet även om du kör vid sidan av delmålen.
Hur gör jag för att välja ett resmål/delmål
som inte finns på aktuell skiva?
Ange resmålet som vanligt. Om önskad
information inte visas; skifta dvd-skiva till den
med önskat kartområde.
(Hela vägnätet finns på alla skivor, men den
detaljerade informationen är uppdelad på
respektive skiva.)
Det finns flera kartskivor till systemet.
Hur vet jag vilken jag ska använda?
Mina kartskivor är inte aktuella
Hör med din Volvoåterförsäljare då det gäller
uppdatering av kartdata.
Se även www.volvocars.com/navi
Varför finns inte gatuadresser
tillgängliga till resmål i annat land?
Varje kartskiva innehåller samma vägnät.
Detaljerad information som adresser, inrättningar m.m. är uppdelad på respektive kartskiva för geografiskt område. I övrigt är dvdskivorna identiska. Kontrollera att rätt dvdskiva sitter i.
Hur kan jag enkelt kontrollera vilken dvdskiva som används?
Se Inställningar Systemalterntiv Om
för att få information om version och vilket
område som skivan täcker.
06
Använd primärt den skiva som innehåller detaljerad information om ditt hemområde. Vilken
det är framgår av skivfodralet och skivtrycket.
Planeras färd utomlands bör samtliga skivor
finnas tillgängliga i bilen.
Försvinner min resplan när jag byter
kartskiva?
Nej, resplanen ligger kvar tills du raderat den.
65
P3; 4; 2
siggejohansson
2008-03-19T16:23:20+01:00; Page 66
06 Frågor och svar
EULA - Licensavtal
06
Meddelande till slutanvändare
BEVILJANDE AV LICENS
LÄS DETTA LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE NOGGRANT INNAN NI ANVÄNDER
NAVTEQ DATABAS.
NAVTEQ beviljar Er en icke-exklusiv licens att
använda Databasen för Ert personliga bruk,
eller om tillämpligt, för användande inom Ert
företags interna verksamhet. Denna licens
omfattar inte rätten att bevilja underlicenser.
DETTA ÄR ETT LICENSAVTAL – OCH INTE
ETT AVTAL FÖR FÖRSÄLJNING – MELLAN ER
OCH NAVTEQ EUROPE B.V. FÖR ERT EXEMPLAR AV NAVTEQ NAVIGABLE MAP DATABAS, INKLUDERANDE TILLHÖRANDE PROGRAMVARA, MEDIA OCH TRYCKT MANUAL
UTGIVEN AV NAVTEQ (GEMENSAMT
BENÄMNDA "DATABASEN"). GENOM ATT
ANVÄNDA DATABASEN, ACCEPTERAR NI
OCH SAMTYCKER TILL ALLA VILLKOR OCH
BESTÄM-MELSER I DETTA LICENSAVTAL
FÖR SLUTANVÄNDARE ("AVTAL"). OM NI
INTE SAMTYCKER TILL VILLKOREN I DETTAAVTAL, RETURNERA OMGÅENDE DATABASEN, TILLSAMMANS MED ALLA ANDRA
ÅTFÖLJANDE ARTIKLAR TILL ER LEVERANTÖR FÖR ÅTERBETALNING.
ÄGANDERÄTT
Databasen och upphovsrätter, immateriell
egendom eller närliggande rättigheter däri ägs
av NAVTEQ eller dess licensgivare. Äganderätten till de media som innehåller Databasen
kvarligger hos NAVTEQ och/eller Er leverantör
till dess att Ni erlagt samtliga belopp som skall
erläggas till NAVTEQ och/eller Er leverantör i
enlighet med detta Avtal eller liknande avtal
enligt vilka varor tillhandahålls Er.
66
BEGRÄNSNING AV ANVÄNDNING
Databasen får endast användas i det specifika
system för vilket den framställts. Förutom till
den del det uttryckligen tillåts av tvingande lag
(t ex nationella lagar baserade på det Europeiska Datorprogramdirektivet (91/250) och
Databasdirektivet (96/9)), får Ni ej göra utdrag
ur eller återanvända betydande delar av innehållet i Databasen och ej heller reproducera,
kopiera, modifiera, anpassa, översätta,
demontera, dekompilera eller tillbakaassemblera någon del av Databasen. Om Ni önskar
erhålla samkörbarhetsinformation såsom
avses i (den nationella lagen baserad på) det
Europeiska Datorprogramdirektivet, skall Ni ge
NAVTEQ skälig möjlighet att tillhandahålla
sagda information på skäliga villkor, inkluderande kostnader, vilka fastställs av NAVTEQ.
ÖVERLÅTELSE AV LICENS
Ni får inte överlåta Databasen till tredje part,
förutom som installerad i det system för vilket
den skapades eller under förutsättning att Ni
inte behåller någon kopia av Databasen och
förutsatt att mottagaren samtycker till alla vill-
kor och bestämmelser i detta Avtal och skriftligen bekräftar detta till NAVTEQ. Set med flera
skivor får endast överföras eller säljas som ett
komplett set så som det levereras av NAVTEQ och inte som delar av ett set.
BEGRÄNSAD GARANTI
NAVTEQ garanterar, med förbehåll för Varningarna nedan, för en tidsperiod på 12 månader
efter anskaffandet av Ert exemplar av Databasen, att den fungerar väsentligen i enlighet med
NAVTEQ:s exakthets- och fullständighetsnorm
i dess lydelse vid det datum då Ni anskaffade
Databasen; dessa normer kan ni på begäran få
av NAVTEQ. Om Databasen inte fungerar i
enlighet med denna begränsade garanti kommer NAVTEQ att vidta skäliga försök att reparera eller byta ut Ert icke överensstämmande
exemplar av Databasen. Om dessa försök inte
leder till att Databasen fungerar i enlighet med
garantierna uppställda i detta avtal, kan Ni välja
att antingen erhålla skälig återbetalning av den
köpeskilling Ni betalade för Databasen eller att
häva detta Avtal. Detta är NAVTEQ:s hela
ansvarsskyldighet och Er enda rätt till gottgörelse från NAVTEQ. Förutom såsom uttryckligen är föreskrivet i detta avsnitt, garanterar
NAVTEQ inte eller gör någon utfästelse beträffande användandet av resultaten från nyttjandet av Databasen vad avser riktighet, exakthet,
tillförlitlighet eller annorledes. NAVTEQ garanterar inte att Databasen är eller kommer att
P3; 4; 2
siggejohansson
2008-03-19T16:23:20+01:00; Page 67
06 Frågor och svar
EULA - Licensavtal
vara felfri. Ingen muntlig eller skriftlig information till-handahållen eller råd tillhandahållet av
NAVTEQ, Er leverantör eller någon annan person ger upphov till en garanti eller ökar på
något sätt omfattningen av den ovan beskrivna
begränsade garantin. Den begränsade garantin enligt detta Avtal påverkar eller begränsar
inte någon lagstadgad rättighet som Ni kan ha
enligt i lag föreskriven garanti mot dolda fel.
Om Ni inte anskaffade Databasen direkt från
NAVTEQ kan Ni ha ytterligare lagstadgade rättigheter gentemot den person från vilken Ni
anskaffade Databasen, utöver de rättigheter
som Ni erhållit från NAVTEQ enligt denna
bestämmelse, i enlighet med lagen i Er jurisdiktion. NAVTEQ:s ovanstående garanti påverkar inte sådana lagstadgade rättigheter och Ni
kan utöva sådana rättigheter i tillägg till garantierna i detta avtal.
ANSVARSBEGRÄNSNING
Priset för Databasen inkluderar inte någon
ersättning för övertagande av risken för följdskador, indirekta eller obegränsade direkta
skador vilka kan uppstå i samband med Ert
användande av Databasen. Följaktligen skall
NAVTEQ inte i något fall vara ansvarigt för
några följdskador eller indirekta skador, inkluderande utan begränsning, förlust av inkomst,
data eller användning som åsamkats Er eller
tredje part härrörande från Ert användande av
Databasen, vare sig avseende inomobligatoriska eller utomobligatoriska anspråk eller
baserade på garanti, även om NAVTEQ har
underrättats om möjligheten av sådana skador.
NAVTEQ:s ansvar för direkta skador är i samtliga fall begränsat till priset för Ert exemplar av
Databasen.
DEN BEGRÄNSADE GARANTIN OCH
ANSVARSBEGRÄNSNINGEN ENLIGT DETTA
AVTAL PÅVERKAR ELLER BEGRÄNSAR INTE
ERA LAGSTADGADE RÄTTIGHETER OM NI
HAR ANSKAFFAT DATABASEN ANNORLEDES ÄN VID UTÖVANDE AV FÖRETAGSVERKSAMHET.
VARNING
Databasen kan innehålla oriktig och ofullständig information på grund av tidens gång, förändrade omständigheter, beskaffenheten hos
de använda källorna och tillvägagångssättet
vid insamling av omfattande geografiska data,
alla dessa förhållanden kan leda till felaktiga
resultat. Databasen inkluderar eller återger inte
information om – bland annat – traktens säkerhet; upprätthållande av lag och ordning; hjälp i
nödsituationer; byggnadsarbeten; väg- eller
gatuavstängningar; fordons- eller hastighetsbegränsningar; väglutning eller grad; brohöjd;
vikt eller andra begränsningar; väg- eller trafikförhållanden; särskilda evenemang, trafikstockning eller restid.
GÄLLANDE LAG
Detta Avtal skall lyda under lagarna i den jurisdiktion i vilken Ni är bosatt vid det datum då Ni
anskaffade Databasen. Skulle Ni vid denna tidpunkt vara bosatt utanför den Europeiska Unionen eller Schweiz skall lagen i den jurisdiktion
inom den Europeiska Unionen eller Schweiz
där Ni anskaffade Databasen gälla. I alla andra
fall, eller om den jurisdiktion där Ni anskaffade
Databasen inte kan bestämmas, skall nederländsk lag gälla. Behörig domstol på Er hemort
vid tidpunkten då Ni anskaffade Databasen
skall ha jurisdiktion över tvist härrörande från
eller i samband med detta Avtal, utan förfång
för NAVTEQ:s rättigheter att framställa krav på
Er då tilllämpliga hemort.
06
67
P3; 4; 2
siggejohansson
2008-03-19T16:23:20+01:00; Page 68
06 Frågor och svar
Upphovsrätt
Austria
Portugal
© Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen.
Source: IgeoE – Portugal.
France
Información geográfica propiedad del CNIG.
Source Géoroute® IGN France & BD Carto®
IGN France.
Spain
Sweden
Germany
Based upon electronic data © National Land
Survey Sweden.
Die Grundlagendaten wurden mit Genehmigung der zuständigen Behörden entnommen.
Switzerland
Great Britain
Topografische Grundlage: © Bundesamt für
Landestopographie.
© Based upon Crown Copyright material.
Greece
Copyright Geomatics Ltd.
OBS
Australien omfattas inte av detta avtal, se
särskild information.
Hungary
06
Copyright ©2003; Top-Map Ltd.
© 2005 – 2009 NAVTEQ All rights reserved.
Italy
Denso
La Banca Dati Italiana è stata prodotta usando
quale riferimento anche cartografia numerica
ed al tratto prodotta e fornita dalla Regione
Toscana.
Norway
Copyright © 2000; Norwegian Mapping Authority.
Poland
© EuroGeographics.
68
Härmed intygar DENSO CORPORATION att denna DN-NS-020 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser
som framgår av direktiv 1999/5/EG.
P3; 4; 2
siggejohansson
2008-03-19T16:23:20+01:00; Page 69
07 Index
A
D
G
Adress
mata in.................................................. 34
Delmål........................................................ 39
GPS-information........................................ 47
Demo......................................................... 48
GPS-mottagare.......................................... 17
Aktivering av systemet................................. 8
Grundinställningar...................................... 13
Avståndsenhet..................................... 46, 47
Dvd-skiva
byte.......................................................
innehåll Australien.................................
innehåll Europa.....................................
innehåll Mellanöstern............................
innehåll Ryssland..................................
innehåll Sydafrika.................................
vård.......................................................
B
E
BACK..................................................... 8, 20
ENTER................................................... 8, 20
I
Batteri
fjärrkontroll............................................ 20
F
Inrättningar
snabbmenyn................................... 28, 29
Symboler.............................................. 60
Bildskärm
vård....................................................... 23
Fabriksinställningar.................................... 13
Aktuell position på kartan.......................... 43
Aktuell station för trafikinformation............ 56
Antenn
placering................................... 15, 17, 19
Automatisk upplysning.............................. 53
22
22
22
22
22
22
23
Basfunktioner............................................... 8
Fjärrkontroll och IR-mottagare................... 20
H
Huvudenhet
placering................................... 15, 17, 19
Högtalare
placering................................... 15, 17, 19
Inrättningar som resmål............................. 35
07
IR-mottagare och fjärrkontroll.................... 20
Funktioner
knappsats och fjärrkontroll................... 20
69
P3; 4; 2
siggejohansson
2008-03-19T16:23:20+01:00; Page 70
07 Index
J
Kompass.............................................. 25, 46
Justera område.......................................... 45
Korsning..................................................... 37
Justera storlek på undvikt område............ 45
L
K
Kartalternativ.............................................. 46
Kartans riktning.......................................... 46
Kartbild...................................................... 24
Lagrad plats
lägg till information............................... 41
Lagra en plats............................................ 41
Lägg upp en resplan.................................. 39
Läs trafikmeddelande................................ 55
Kartläge...................................................... 13
Kartrullning................................................. 31
Kartskala/Aktuell resväg i snabbmenyn..... 28
22
22
22
22
22
Knappsats.................................................. 20
placering................................... 15, 17, 19
70
Omledning
snabbmenyn......................................... 28
P
Pilknappar.............................................. 8, 20
Postnummer
sökning................................................. 36
På/Av......................................................... 13
Kartfärg...................................................... 46
07
Om
information om kartskivan.................... 47
Lagrade platser.......................................... 36
Karta
plats på................................................. 37
Kartskiva
innehåll Australien.................................
innehåll Europa.....................................
innehåll Mellanöstern............................
innehåll Ryssland..................................
innehåll Sydafrika.................................
O
M
Menyer/funktioner...................................... 26
N
Påbörja vägledning.............................. 34, 40
R
Radera resplan........................................... 40
Navigeringsknapp...................................... 20
Resmål
ställ in.................................................... 34
Nästa resmål i resplanen........................... 42
Röstmeddelande....................................... 25
Röstvägledning
snabbmenyn......................................... 28
P3; 4; 2
siggejohansson
2008-03-19T16:23:20+01:00; Page 71
07 Index
S
Sökvägar beskrina i manualen................... 12
Senaste tio resmålen................................. 37
Utbredning................................................. 52
Simulering.................................................. 48
T
Skala
ändra............................................... 37, 55
Tillbaka till startpunkten............................. 37
Skala/Aktuell resväg i snabbmenyn........... 28
valt område........................................... 45
vägtullar................................................ 44
TMC-mottagare............................. 15, 17, 19
V
Volymkontroll på röstmeddelande. 15, 17, 19
Snabbmeny................................................ 28
Trafikinformation............................ 15, 17, 19
snabbmenyn................................... 28, 29
utsändning............................................ 55
Sparade resmål.......................................... 36
Trafikinformationsurval.............................. 54
Vägledning................................................. 40
påbörja.................................................. 34
snabbguide............................................. 8
Spara en plats............................................ 41
Trafiksymboler på kartan........................... 52
Vägledningsalternativ................................. 46
Språk......................................................... 46
Transport av bil.......................................... 64
Vägvalsinställningar................................... 44
Skärmsläckare........................................... 47
Starta vägledning....................................... 40
Stationer för trafikinformation
sök/välj.................................................. 56
Ställ in resmål............................................ 34
Symbol "Stör ej"........................................ 20
Systemalternativ........................................ 46
Systeminställningar.................................... 13
Sökning
allmän................................................... 21
postnummer......................................... 36
via plats på karta.................................. 37
Välj station för trafikinformation................. 56
Välj trafikinformationssymboler................. 54
U
Undvik
angivna områden..................................
biltåg.....................................................
färjor......................................................
motorvägar...........................................
område.................................................
tidsbegränsade vägar...........................
trafikproblem........................................
44
44
44
44
45
44
44
Å
Återgå till grundinställning......................... 44
07
Återresa..................................................... 37
Sök stationer för trafikinformation............. 56
71
P3; 4; 2
siggejohansson
07 Index
Ä
Ändra skala på trafikinformation................ 55
Ändringar i boken...................................... 12
Ö
Översikt S80.............................................. 18
Översikt V70/XC70.................................... 16
Översikt XC60............................................ 14
Övervakning................................... 28, 31, 38
07
72
2008-03-19T16:23:20+01:00; Page 72
P3; 4; 2
siggejohansson
1
2008-03-19T16:23:59+01:00; Page 2
VOLVO XC60, V70, XC70 & S80
ROAD AND TRAFFIC INFORMATION SYSTEM (RTI)
BRUKSANVISNING
Volvo Car Corporation TP 10104 (Swedish) AT 0820 Printed in Sweden, Göteborg 2008, Copyright © 2000-2008 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising