Volvo S80 2012 Ägarmanual

Volvo S80 2012 Ägarmanual
VOLVO S80
Instruktionsbok
Web Edition
BÄSTE VOLVOÄGARE
TACK FÖR ATT DU VALDE VOLVO
Vi hoppas att Du kommer att få glädje av många års körning i Din
Volvo. Bilen är konstruerad för Din och Dina passagerares säkerhet
och komfort. Volvo är en av världens säkraste personbilar. Din Volvo
är också konstruerad för att uppfylla gällande säkerhets- och miljökrav.
För att öka Din trivsel med bilen rekommenderar vi att Du bekantar
Dig med utrustning, anvisningar och underhållsinformation i denna
instruktionsbok.
Innehållsförteckning
00 01 02
2
00 Introduktion
01 Säkerhet
Viktig information........................................ 6
Volvo och miljön........................................ 11
Säkerhetsbälten .......................................
Krockkuddar.............................................
Aktivering/deaktivering av krockkudde*. . .
Sidokrockkudde (SIPS-bag) ....................
Krockgardin (IC) .......................................
WHIPS ......................................................
När löser systemen ut ..............................
Säkerhetsläge...........................................
Barnsäkerhet.............................................
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
02 Lås och larm
16
19
22
24
26
27
29
30
31
Fjärrnyckel/nyckelblad..............................
Sekretesslåsning*......................................
Batteribyte fjärrnyckel/PCC*.....................
Keyless drive*............................................
Låsning/upplåsning...................................
Barnsäkerhetsspärr...................................
Larm*.........................................................
44
49
50
51
54
58
59
Innehållsförteckning
03 04 05
03 Din förarmiljö
04 Komfort och körglädje
Instrument och reglage............................. 64
Instrument och reglage – Executive ......... 73
Volvo Sensus ........................................... 74
Nyckellägen.............................................. 75
Säten......................................................... 77
Säten – Executive..................................... 81
Ratt........................................................... 83
Belysning.................................................. 84
Torkare och spolning................................ 93
Fönster och backspeglar.......................... 95
Kompass*................................................ 100
Elmanövrerad taklucka*.......................... 101
Alcoguard*.............................................. 103
Start av motor......................................... 106
Start av motor – Flexifuel........................ 108
Start av motor – externt batteri............... 110
Växellådor............................................... 111
Eco Start/Stop DRIVe*............................ 116
Fyrhjulsdrift – AWD (All Wheel Drive)*..... 122
Färdbroms............................................... 123
Parkeringsbroms..................................... 125
Meny- och meddelandehantering...........
Menykälla MY CAR.................................
Klimat......................................................
Bränsledriven motor- och kupévärmare*
Extravärmare*.........................................
Färddator................................................
DSTC – Stabilitets- och dragkraftssystem..........................................................
Anpassning av köregenskaper................
Farthållare*..............................................
Adaptiv farthållare*..................................
Avståndsvarning*....................................
City Safety™...........................................
Kollisionsvarnare med auto-broms & fotgängarskydd*..........................................
Driver Alert System – DAC*.....................
Driver Alert System – LDW*....................
Parkeringshjälp*......................................
Parkeringshjälpkamera*..........................
BLIS* – Blind Spot Information System. .
Komfort i kupén......................................
Komfort i kupén – Executive...................
HomeLinkŸ *............................................ 128
05 Infotainment
134
136
144
154
157
158
160
162
163
164
173
176
Allmänt om infotainment.........................
Kom igång snabbt...................................
Generella infotainmentfunktioner............
Radio.......................................................
Mediaspelare..........................................
Extern ljudkälla via AUX-/USB*-ingång...
208
210
215
218
225
229
Media BluetoothŸ* ................................. 232
TV*........................................................... 235
Fjärrkontroll* ........................................... 238
BluetoothŸ handsfree*............................
Röststyrning* mobiltelefon......................
RSE - Rear Seat Entertainment system*
Menyhantering Infotainment...................
240
248
252
261
180
187
190
193
196
199
202
205
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
3
Innehållsförteckning
06 07 08
06 Under din färd
Rekommendationer vid körning..............
Tankning.................................................
Bränsle....................................................
Lastning..................................................
Bagageutrymme .....................................
Körning med släpvagn............................
Bogsering och bärgning..........................
4
07 Hjul och däck
268
271
272
276
278
279
285
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Allmänt ...................................................
Byte av hjul ............................................
Lufttryck i däck ......................................
Varningstriangel och förbandslåda*........
Provisorisk däcktätning (TMK)* ..............
08 Underhåll och service
290
294
297
298
299
Motorrum................................................
Lampor....................................................
Torkarblad och spolarvätska..................
Batteri......................................................
Säkringar.................................................
Bilvård.....................................................
306
313
320
322
327
338
Innehållsförteckning
09 10
09 Specifikationer
Typbeteckningar.....................................
Mått och vikter........................................
Motorspecifikationer...............................
Motorolja.................................................
Vätskor och smörjmedel.........................
Bränsle....................................................
Hjul och däck, dimensioner och tryck . . .
Elsystemet...............................................
Typgodkännande....................................
Symboler i display...................................
10 Index
346
348
352
354
356
358
361
365
366
378
Index....................................................... 382
5
Introduktion
Viktig information
Att läsa instruktionsboken
Inledning
Ett bra sätt att lära känna sin nya bil är att läsa
instruktionsboken, helst före den första åkturen. Då får du möjlighet att bekanta dig med
nya funktioner, får råd om hur bilen bäst ska
hanteras i olika situationer och lär dig utnyttja
bilens alla finesser på bästa sätt. Var uppmärksam på de säkerhetsanvisningar som finns i
boken.
De specifikationer, konstruktionsuppgifter och
illustrationer som finns i instruktionsboken är
inte bindande. Vi förbehåller oss rätten att göra
ändringar utan föregående meddelande.
©
Volvo Personvagnar AB
VARNING
Varningstexter upplyser om risk för personskada.
VIKTIGT
Viktigt-texter upplyser om risk för materiella
skador.
Fotnot
I instruktionsboken finns det information som
ligger som en fotnot längst ner på sidan. Denna
information är ett tillägg till den text som den
via numret hänvisar till. Om fotnoten syftar till
text i en tabell används bokstäver istället för
siffror som hänvisning.
Vid osäkerhet om vad som är standard eller
tillval/tillbehör, kontakta en Volvoåterförsäljare.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Dekaler
I bilen finns olika typer av dekaler som är till för
att förmedla viktig information på ett enkelt och
tydligt sätt. Dekalerna finns i bilen i följande
fallande grad av varning/information.
Varning för personskada
OBS-texter ger råd eller tips som underlättar vid användande av t.ex. finesser och
funktioner.
Alla typer av tillval/tillbehör markeras med en
asterisk*.
Den utrustning som beskrivs i instruktionsboken finns inte i alla bilar – de är olika utrustade
beroende på anpassningar för olika marknaders behov och nationella eller lokala lagar och
bestämmelser.
och meddelandetexter i informationsdisplayen
(t.ex. Ljudinställningar).
OBS
Tillval
I boken beskrivs, förutom standardutrustning,
även tillval (fabriksmonterad utrustning) och
vissa tillbehör (eftermonterad extrautrustning).
6
Särskilda texter
Meddelandetexter
I bilen finns det displayer som visar textmeddelanden. Dessa textmeddelanden markeras i
instruktionsboken med att texten är lite större
och gråfärgad. Exempel på detta finns i meny-
G031590
Svarta ISO-symboler på gult varningsfält, vit
text/bild på svart meddelandefält. Används för
att påvisa förekomst av fara som, om varningen
ignoreras, kan resultera i allvarlig personskada
eller dödsfall.
Introduktion
Viktig information
Risk för egendomsskada
Information
Procedurlistor
Procedurer, där åtgärder måste göras i en viss
ordningsföljd, är i instruktionsboken numrerade.
När det till en steg-för-steg instruktion
finns en bildserie är varje moment numrerat
på samma sätt som motsvarande bild.
Vita ISO-symboler och vit text/bild på svart
eller blått varningsfält och meddelandefält.
Används för att påvisa förekomst av fara som,
om varningen ignoreras, kan resultera i skador
på egendom.
G031593
G031592
Numrerade listor med bokstäver förekommer vid bildserier där den inbördes ordningen av instruktionerna inte är relevant.
Vita ISO-symboler och vit text/bild på svart
meddelandefält.
Pilar förekommer numrerade och onumrerade och används för att åskådliggöra en
rörelse.
Om det inte finns någon bildserie till en stegför-steg instruktion är de olika stegen numrerade med vanliga siffror.
Positionslistor
OBS
De dekaler som visas i instruktionsboken
gör inte anspråk på att vara exakta avbildningar av de som finns i bilen. Syftet är att
visa ungefär hur de ser ut och ungefär var
på bilen de finns. Den information som gäller
just din bil finns på respektive dekal på din
bil.
I översiktbilder där olika delar pekas ut
används röda cirklar med en siffra i. Siffran
återkommer i den positionslista som finns
i anslutning till bilden, som beskriver objektet.
Punktlistor
När en uppräkning förkommer i instruktionsboken används en punktlista.
Exempel:
• Kylvätska
• Motorolja
7
Introduktion
Viktig information
Fortsättning följer
`` Denna symbol är placerad längst ned till
höger när ett avsnitt fortsätter på nästa uppslag.
Inspelning av data
Ditt fordon innehåller en rad datorer som har till
uppgift att kontinuerligt kontrollera och övervaka fordonets drift och funktionalitet. Vissa av
datorerna kan registrera information under normal körning om dessa upptäcker ett fel. Dessutom registreras information vid krasch eller
tillbud. Delar av den registrerade informationen
behövs för att tekniker vid service och underhåll skall kunna diagnostisera och åtgärda
uppkomna fel i fordonet samt för att Volvo skall
kunna uppfylla lagkrav och andra regelverk.
Härutöver används informationen i forskningssyfte av Volvo i syfte att kontinuerligt vidareutveckla kvaliteten och säkerheten, då informationen kan bidra till en bättre förståelse för de
omständigheter som orsakar att olyckor och
personskador uppkommer. Informationen
innehåller uppgifter om status och funktionalitet i olika system och moduler i fordonet beträffande bl.a. motor-, gasregleringsspjäll-, styrning- och bromssystem. Denna information
kan innehålla uppgifter beträffande förarens
sätt att framföra fordonet, såsom exempelvis
fordonets hastighet, användning av bromsrespektive gaspedal, rattutslag och om förare
8
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
respektive passagerare använt säkerhetsbälte
eller ej. Den här informationen kan av angivna
skäl komma att lagras i fordonets datorer under
viss tid, men också som följd av en kollision
eller tillbud. Informationen kan lagras av Volvo
så länge som den kan bidra till att vidareutveckla och ytterligare höja säkerheten och kvaliteten samt så länge det finns lagkrav och
andra regelverk som Volvo behöver ta hänsyn
till.
Tillbehör och extrautrustning
Volvo kommer inte att medverka till att ovan
beskriven information lämnas ut till tredje part
utan fordonsägarens samtycke. Dock kan
Volvo på grund av nationella lagkrav och regler
tvingas att lämna ut sådan information till myndigheter, såsom polismyndighet, eller andra
som kan hävda laglig rätt att få tillgång till
denna.
Ägarbyte av bil med Volvo On Call*
För att kunna läsa ut och tolka information som
registrerats av datorerna i fordonet krävs speciell teknisk utrustning som Volvo, och verkstäder som ingått avtal med Volvo, har tillgång
till. Volvo ansvarar för att information, som förs
över till Volvo i samband med service och
underhåll, lagras och hanteras på ett säkert
sätt och att hanteringen uppfyller tillämpliga
lagkrav. För ytterligare information – kontakta
en Volvoåterförsäljare.
Felaktig inkoppling och installation av tillbehör
kan påverka bilens elektroniksystem negativt.
Vissa tillbehör fungerar endast när där tillhörande programvara finns i bilens datorsystem.
Volvo rekommenderar därför att du alltid kontaktar en auktoriserad Volvoverkstad innan du
installerar tillbehör som ansluts till eller påverkar det elektriska systemet.
Volvo On Call är en tilläggstjänst som består av
säkerhets-, trygghets- och komforttjänster.
Om bilen har Volvo On Call och byter ägare, är
det mycket viktigt att dessa tjänster avbryts så
att den förra ägaren inte kan utföra tjänster i
bilen. Kontakta call-centret genom att trycka
på ON CALL-knappen i bilen eller kontakta en
auktoriserad Volvoverkstad. Se även ”Byte av
säkerhetskod” i instruktionsboken för Volvo On
Call.
Introduktion
Viktig information
Lasersensor
Detta fordon är utrustat med en sensor vilken
sänder ut laserljus. Det är absolut nödvändigt
att följa föreskrivna instruktioner vid hantering
av lasersensorn.
Följande två engelsklydande dekaler sitter
monterade direkt på lasersensorns enhet:
Bildens övre dekal beskriver laserljusets klassificering:
utförande med undantag för avvikelser i
enlighet med "Laser Notice No. 50" från
den 26 juli 2001.
Strålningsdata för lasersensor
Följande tabell preciserar lasersensorns fysikaliska data.
Maximal pulsenergi
2,64 μJ
Maximal medeluteffekt
45 mW
Pulslängd
33 ns
Divergens (horisontell × vertikal)
28° × 12°
VARNING
Om någon av instruktionerna häri inte efterföljs finns risk för ögonskador!
•
Titta aldrig in i lasersensorn (vilken
avger spridande osynlig laserstrålning)
på ett avstånd om 100 mm eller närmare
med förstorande optik av typ förstoringsglas, mikroskop, objektiv eller liknande optiska instrument.
•
Test, reparation, demontering, justering
och/eller byte av reservdelar på lasersensorn får enbart utföras av en kvalificerad verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
•
För att undvika exponering av skadlig
strålning, utför ingen omjustering eller
underhåll annat än specificerat häri.
•
Reparatör måste följa särskilt framtagen
verkstadsinformation för lasersensor.
•
Demontera inte lasersensorn (inkl. ta
bort linserna). En demonterad lasersensor uppfyller laser klass 3B enligt standard IEC 60825-1. Laser klass 3B är inte
ögonsäker och utgör därför en risk för
skador.
•
Lasersensorns kontakt måste vara
urkopplad innan demontering från vindrutan.
• Laserstrålning – Titta inte i laserstrålen med
optiska instrument – Klass 1M laserprodukt.
Bildens undre dekal beskriver laserljusets fysikaliska data:
• IEC 60825-1:1993 + A2:2001. Överensstämmer med FDA:s (amerikanska livsmedelsverket) standarder för laserprodukters
9
Introduktion
Viktig information
•
Lasersensorn måste vara monterad på
vindrutan innan sensorns kontakt
ansluts.
•
Lasersensorn sänder laserljus när fjärrnyckeln är i läge II även vid avstängd
motor (se sidan 75 om nyckellägen).
För mer information om lasersensorn, se
sidan 176.
Information på Internet
På www.volvocars.com finns ytterligare information som rör din bil.
10
Introduktion
Volvo och miljön
G000000
Volvo Personvagnars miljöfilosofi
Miljöomsorg är ett av Volvo Personvagnars
kärnvärden som vägleder all verksamhet. Vi
tror också att våra kunder delar vår omtanke
om miljön.
Din Volvo uppfyller stränga internationella miljökrav och är dessutom tillverkad i en av världens resurseffektivaste och renaste fabriker.
Volvo Personvagnar har ett globalt ISO-certifikat vilket inkluderar Miljöstandarden
ISO 14001 som täcker samtliga fabriker och
flera av våra andra enheter. Vi ställer även krav
på våra samarbetspartners att arbeta systematiskt med miljörelaterade frågor.
Bränsleförbrukning
Ren luft i kupén
Volvos bilar har konkurrenskraftig bränsleförbrukning i sina respektive klasser. Lägre bränsleförbrukning ger generellt lägre utsläpp av
växthusgasen koldioxid.
Ett kupéfilter förhindrar att damm och pollen
kommer in i kupén via luftintaget.
Som förare är det möjligt att påverka bränsleförbrukningen. För mer information läs under
rubriken Spara miljön.
Effektiv avgasrening
Din Volvo är tillverkad enligt "Ren inifrån och
ut" – ett koncept som innefattar ren kupémiljö
och högeffektiv avgasrening. I många fall ligger
avgasutsläppen långt under gällande normer.
Ett sofistikerat luftkvalitetssystem, IAQS*
(Interior Air Quality System) säkerställer att den
inkommande luften är renare än luften utanför
i trafikerad miljö.
Systemet består av en elektronisk sensor och
ett kolfilter. Den inkommande luften övervakas
kontinuerligt och om halten av vissa ohälsosamma gaser såsom kolmonoxid blir för hög,
stängs luftintaget. En sådan situation kan uppstå i t.ex. tät trafik, köer eller tunnlar.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
11
Introduktion
Volvo och miljön
Inflödet av kväveoxider, marknära ozon och
kolväten hindras av kolfiltret.
Interiör
Interiören i en Volvo är utformad för att vara
trivsam och behaglig, även för kontaktallergiker och astmatiker. Det har lagts ner extra stor
vikt vid att välja miljöanpassade material.
Volvos verkstäder och miljön
Genom regelbundet underhåll skapar du förutsättningar för lång livslängd och låg bränsleförbrukning för din bil. På så vis bidrar du till en
renare miljö. När Volvos verkstäder får förtroendet för service och underhåll av din bil blir
den en del i vårt system. Volvo ställer krav på
hur våra verkstadslokaler ska utformas för att
förhindra spill och utsläpp till miljön. Vår verkstadspersonal har det kunnande och de verktyg som behövs för att garantera god miljöomsorg.
• Om bilen är utrustad med motorvärmare*,
använd den före kallstart – det förbättrar
startförmågan och minskar slitage vid kall
väderlek och motorn når normal arbetstemperatur snabbare vilket sänker förbrukning och minskar utsläpp.
• Hög hastighet ökar förbrukningen avsevärt
p.g.a. att luftmotståndet ökar – vid en fördubbling av hastigheten ökar luftmotståndet 4 ggr.
• Hantera miljöfarligt avfall som t.ex. batterier och olja på ett miljöanpassat sätt. Rådgör med en verkstad vid osäkerhet om hur
denna typ av avfall ska deponeras – en
auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Spara miljön
Genom att följa dessa råd kan pengar och jordens resurser sparas och bilens hållbarhet förlängas. Se mer information och fler råd på
sidorna 268 och 358.
Det är enkelt att själv bidra till att spara miljön
– här följer några råd:
Återvinning
• Undvik tomgångskörning – stäng av
motorn vid längre väntetider. Ta hänsyn till
lokala bestämmelser.
• Kör ekonomiskt – var förutseende.
• Gör service och underhåll enligt instruktionsbokens anvisningar – följ Service- och
12
garantibokens rekommenderade intervaller.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Som ett led i Volvos miljöarbete är det viktigt
att bilen återvinns på ett miljömässigt riktigt
sätt. Nästan hela bilen är återvinningsbar.
Bilens siste ägare ombeds därför att kontakta
en återförsäljare för hänvisning till en certifierad/godkänd återvinningsanläggning.
Instruktionsboken och miljön
Forest Stewardship CouncilŸ-symbolen visar
att pappersmassan i denna publikation kommer från FSCŸ-certifierade skogar eller andra
kontrollerade källor.
Introduktion
13
Säkerhetsbälten .....................................................................................
Krockkuddar...........................................................................................
Aktivering/deaktivering av krockkudde*.................................................
Sidokrockkudde (SIPS-bag) ...................................................................
Krockgardin (IC) .....................................................................................
WHIPS ....................................................................................................
När löser systemen ut ............................................................................
Säkerhetsläge.........................................................................................
Barnsäkerhet...........................................................................................
14
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
16
19
22
24
26
27
29
30
31
SÄKERHET
01 Säkerhet
Säkerhetsbälten
01
Allmän information
Lossa säkerhetsbältet
Tryck på den röda knappen på bälteslåset och
låt sedan rullen dra in bältet. Om det inte rullats
in helt, mata in det för hand så att det inte
hänger löst.
Säkerhetsbältet spärras och kan inte dras
ut:
• om det dras ut för snabbt
• vid bromsning och acceleration
• om bilen lutar kraftigt.
Tänk på att:
En inbromsning kan få svåra följder om inte
säkerhetsbältet används. Se därför till att
samtliga passagerare tagit på sig säkerhetsbältet.
För att säkerhetsbältet ska ge maximalt skydd,
är det viktigt att det ligger väl an mot kroppen.
Luta inte ryggstödet för långt bakåt. Säkerhetsbältet är avsett att skydda vid normal sittställning.
Ta på säkerhetsbältet
Dra ut bältet långsamt och lås fast det genom
att skjuta ner dess låstunga i bälteslåset. Ett
kraftigt "klick" indikerar att bältet är låst.
I baksätet passar låstungan endast i avsett
lås1.
1
16
Vissa marknader.
• inte använda clips eller annat som hindrar
säkerhetsbältet att sitta åt ordentligt
• säkerhetsbältet inte får vara snott eller vridet
• höftbandet ska sitta lågt (inte över buken)
• sträcka höftbandet över höften genom att
dra i diagonalbandet uppåt mot axeln.
VARNING
Säkerhetsbältet och krockkudden samverkar. Om säkerhetsbältet inte används eller
används på ett felaktigt sätt kan detta
påverka krockkuddens effekt vid en kollision.
VARNING
Varje säkerhetsbälte är avsett för endast en
person.
VARNING
Gör aldrig några ändringar eller reparationer
av säkerhetsbältet på egen hand. Volvo
rekommenderar att du kontaktar en
auktoriserad Volvoverkstad.
Om säkerhetsbältet har utsatts för en kraftig
belastning, t.ex. i samband med en kollision,
ska hela säkerhetsbältet bytas ut. En del av
säkerhetsbältets skyddsegenskaper kan ha
gått förlorade även om det verkar oskadat.
Byt också säkerhetsbältet om det är slitet
eller skadat. Det nya säkerhetsbältet ska
vara typgodkänt och avsett för samma plats
som det utbytta säkerhetsbältet.
01 Säkerhet
Säkerhetsbälten
Säkerhetsbälte och graviditet
lerna). Eftersträva ett maximalt avstånd mellan
magen och ratten.
Baksäte
Bältespåminnare
• Informera om vilka säkerhetsbälten som
01
Bältespåminnaren i baksätet har två delfunktioner:
G020998
används i baksätet. Ett meddelande visas
i informationsdisplayen vid användning av
säkerhetsbältena eller om en av bakdörrarna har öppnats. Meddelandet raderas
automatiskt efter ungefär 30 sekunders
körning eller efter en tryckning på blinkerspakens READ-knapp.
Höftdelen av säkerhetsbältet ska ligga platt
mot sidan av låren och så lågt som möjligt
under magen – det får aldrig tillåtas att glida
upp. Säkerhetsbältet ska sitta så nära kroppen
som möjligt utan onödigt slack. Kontrollera
också att säkerhetsbältet inte har vridit sig.
G017726
Säkerhetsbälte ska alltid användas under graviditeten, men det är då viktigt att det används
på rätt sätt. Säkerhetsbältet ska ligga tätt an
mot axeln, med den diagonala delen av säkerhetsbältet mellan brösten och på sidan av
magen.
• Påminna om att något säkerhetsbälte i
Obältade blir påminda om att ta på sig säkerhetsbältet genom ljud- och ljuspåminnelse.
Ljudpåminnelsen är hastighetsberoende och i
vissa fall tidsberoende. Ljuspåminnelse finns i
takkonsolen och i kombinationsinstrumentet.
Barnstolar omfattas inte av bältespåminnarsystemet.
baksätet tagits av under färd. Påminnelse
sker genom meddelande i informationsdisplayen kombinerat med ljud- och ljussignal. Påminnelsen upphör då säkerhetsbältet åter tagits på, men kan också kvitteras manuellt med en tryckning på
READ-knappen.
Meddelandet i informationsdisplayen, som
visar vilka säkerhetsbälten som används, finns
alltid tillgängligt. För att se lagrade meddelanden, tryck på READ-knappen.
Allt eftersom graviditeten framskrider ska gravida förare justera stolen och ratten, så att de
har full kontroll över bilen (vilket innebär att
man lätt måste kunna nå ratten och fotpeda``
17
01 Säkerhet
01
Säkerhetsbälten
Vissa marknader
Obältad förare och främre passagerare blir
påmind om att ta på sig säkerhetsbältet genom
ljud- och ljuspåminnelse. Vid låg fart ges ljudpåminnelse de första 6 sekunderna.
Bältesförsträckare
Alla säkerhetsbälten är utrustade med bältesförsträckare. En mekanism i bältesförsträckaren sträcker säkerhetsbältet vid en tillräckligt
kraftig kollision. Säkerhetsbältet fångar då mer
effektivt upp den åkande.
VARNING
Sätt aldrig in låstungan från passagerarens
säkerhetsbälte i bälteslåset på förarsidan.
Sätt alltid in låstungan från säkerhetsbältet
i bälteslåset på rätt sida. Skada aldrig säkerhetsbältena och sätt inte in några främmande föremål i bälteslåset. Säkerhetsbältena och bälteslåset fungerar då kanske inte
som avsett vid en kollision. Det finns risk för
allvarliga skador.
18
01 Säkerhet
Krockkuddar
Varningssymbol i
kombinationsinstrumentet
01
displayen. Om varningssymbolen är trasig,
tänds varningstriangeln och SRS airbag Serv.
erfordras eller SRS airbag Service snarast
visas i displayen. Volvo rekommenderar att du
snarast kontaktar en auktoriserad Volvoverkstad.
G018666
Krockkuddesystemet
Krockkuddesystemet, högerstyrd bil.
VARNING
Om varningssymbolen för krockkuddesystemet förblir tänd eller tänds under körning,
är det ett tecken på att krockkuddesystemet
inte har fullgod funktion. Symbolen indikerar
fel på bältessystemet, SIPS, IC-systemet
eller annat fel i systemet. Volvo
rekommenderar att du snarast kontaktar en
auktoriserad Volvoverkstad.
Tillsammans med varningssymbolen visas, i de
fall det krävs, ett meddelande i informations-
G018665
Varningssymbolen i kombinationsinstrumentet
tänds med fjärrnyckeln i nyckelläge II eller III.
Symbolen släcks efter ca 6 sekunder om
krockkuddesystemet är felfritt.
Krockkuddesystemet, vänsterstyrd bil.
Systemet består av krockkuddar och sensorer.
Vid en tillräckligt kraftig kollision reagerar sensorer och krockkudden/krockkuddarna blåses
upp, samtidigt som den blir varm. För att
dämpa islaget mot krockkudden töms den igen
när den pressas samman. I samband med
detta bildas en del rök i bilen, vilket är helt normalt. Hela förloppet, med uppblåsning och
tömning av kudden, sker på några tiondels
sekunder.
VARNING
Volvo rekommenderar att du kontaktar en
auktoriserad Volvoverkstad för reparation.
Felaktigt ingrepp i krockkuddesystemet kan
orsaka felaktig funktion och få allvarliga
personskador till följd.
19
01 Säkerhet
01
Krockkuddar
Krockkudde på passagerarsidan
OBS
Som ett komplement till säkerhetsbältet på
passagerarsidan är bilen utrustad med en
krockkudde. Den är monterad hopvikt i ett
utrymme ovanför handskfacket. Panelen är
märkt med AIRBAG.
Sensorerna reagerar olika beroende på
krockförlopp och om säkerhetsbältet på förarsidan respektive passagerarsidan i framsätet används eller inte.
Olyckssituationer kan därför uppstå då
endast en (eller ingen) av krockkuddarna
aktiveras. Krockkuddesystemet känner av
det kollisionsvåld som fordonet utsätts för
och anpassas efter detta så att en eller flera
krockkuddar utlöses.
Även krockkuddarnas kapacitet anpassas
efter det kollisionsvåld fordonet utsätts för.
VARNING
Placering av krockkudde på passagerarsidan i
högerstyrd bil.
Krockkudde på förarsidan
Som ett komplement till säkerhetsbältet på förarsidan är bilen utrustad med en krockkudde.
Den är monterad hopvikt i rattens centrum.
Ratten är märkt med AIRBAG.
VARNING
Säkerhetsbältet och krockkudden samverkar. Om bältet inte används eller används på
ett felaktigt sätt, kan detta påverka krockkuddens effekt vid en kollision.
Placering av krockkudde på passagerarsidan i vänsterstyrd bil.
20
För att inte skadas om krockkudden löses
ut, måste passageraren sitta så upprätt som
möjligt med fötterna på golvet och ryggen
mot ryggstödet. Säkerhetsbältet ska vara
fastspänt.
VARNING
Placera inga föremål framför eller ovanpå
instrumentpanelen där krockkudden för
passagerarplatsen är placerad.
01 Säkerhet
Krockkuddar
01
VARNING
Placera aldrig barn i barnstol eller på barnkudde i framsätet om krockkudden är aktiverad.
Låt aldrig någon person stå eller sitta framför passagerarstolen.
Personer som är kortare än 140 cm ska aldrig sitta på passagerarplatsen fram om
krockkudden är aktiverad.
Om ovanstående uppmaningar inte följs kan
det leda till livsfara.
21
01 Säkerhet
01
Aktivering/deaktivering av krockkudde*
Nyckelavstängning – PACOS*
Allmän information
Krockkudden på passagerarplats i framsätet
kan deaktiveras om bilen är utrustad med en
omkopplare, PACOS (Passenger Airbag Cut
Off Switch). För information om hur aktivering/
deaktivering sker, se under rubriken Aktivering/
deaktivering.
Nyckelavstängning/omkopplare
Omkopplaren för krockkudden på passagerarplatsen (PACOS) är placerad på gaveln av
instrumentpanelen på passagerarsidan och blir
åtkomlig när dörren öppnas (se under efterföljande rubrik Aktivering/deaktivering nedan).
Kontrollera att omkopplaren står i önskat läge.
Volvo rekommenderar att fjärrnyckelns nyckelblad används för att ändra läge.
För information om nyckelbladet, se
sidan 47.
VARNING
Om ovanstående uppmaningar inte följs kan
det leda till livsfara för bilens passagerare.
22
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
VARNING
Aktivering/deaktivering
Om bilen är utrustad med krockkudde på
passagerarplatsen fram, men saknar
omkopplare PACOS (Passenger Airbag Cut
Off Switch), är krockkudden alltid aktiverad.
VARNING
Placera aldrig barn i barnstol eller på barnkudde i framsätet om krockkudden är aktiverad och symbolen
i takkonsolen är
tänd. Om denna uppmaning inte följs kan
det leda till livsfara för barnet.
Omkopplarens placering
VARNING
Låt ingen passagerare sitta på passagerarplatsen om meddelandet i takkonsolen (se
sidan 23) indikerar att krockkudden är
deaktiverad, samtidigt som varningssymbolen för Airbag-systemet visas i kombinationsinstrumentet. Detta tyder på att allvarligt fel uppstått. Uppsök snarast en verkstad. Volvo rekommenderar att du kontaktar
en auktoriserad Volvoverkstad.
Krockkudden är aktiverad. Med omkopplaren i detta läge kan passagerare över
140 cm sitta på passagerarplatsen i framsätet, aldrig barn i barnstol eller på kudde.
Krockkudden är deaktiverad. Med
omkopplaren i detta läge kan barn i barnstol eller på kudde sitta på passagerarplatsen i framsätet, aldrig personer över
140 cm.
01 Säkerhet
Aktivering/deaktivering av krockkudde*
VARNING
Aktiverad krockkudde (passagerarplats):
Placera aldrig barn i barnstol eller på barnkudde på passagerarplatsen fram när
krockkudden är aktiverad. Detta gäller alla
personer som är kortare än 140 cm.
Ett textmeddelande och en symbol i takkonsolen indikerar att krockkudden på passagerarplatsen fram är deaktiverad (se föregående
bild).
01
OBS
När fjärrnyckeln är i nyckelläge II eller III
visas varningssymbolen för krockkudden i
kombinationsinstrumentet under
ca 6 sekunder (se sidan 19).
Därefter tänds indikeringen i takkonsolen
som visar korrekt status för passageraplatsens krockkudde. För mer information om
fjärrnyckelns olika nyckellägen, se
sidan 75.
Deaktiverad krockkudde (passagerarplats):
Personer som är längre än 140 cm ska aldrig
sitta på passagerarplatsen när krockkudden
är deaktiverad.
G017800
Om ovanstående uppmaningar inte följs kan
det leda till livsfara.
Meddelanden
Indikering som visar att passagerarplatsens krockkudde är aktiverad.
En varningssymbol i takkonsolen indikerar att
krockkudden på passagerarplatsen fram är
aktiverad (se föregående bild).
2
G017724
2
Indikering som visar att passagerarplatsens krockkudde är deaktiverad.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
23
01 Säkerhet
Sidokrockkudde (SIPS-bag)
01
Sidokrockkudde
G032949
VARNING
Vid en sidokollision fördelas en stor del av kollisionskraften av SIPS (Side Impact Protection
System) till balkar, stolpar, golv, tak och andra
delar av karossen. Sidokrockkuddarna, på
förar- och passagerarplats, skyddar bröstet
och höften och är en viktig del av SIPS.
SIPS-bag-systemet består av två huvuddelar,
sidokrockkudde och sensorer. Sidokrockkudden är placerad i framstolens ryggram.
•
Volvo rekommenderar att reparation
endast utförs av en auktoriserad Volvoverkstad. Felaktigt ingrepp i SIPS-bagsystemet kan orsaka felaktig funktion
och få allvarliga personskador som
följd.
•
Placera inga föremål i området mellan
stolens yttre sida och dörrpanelen eftersom detta område kan påverkas av
sidokrockkudden.
•
Volvo rekommenderar att endast överdragsklädslar som godkänts av Volvo
används. Andra klädslar kan hindra
sidokrockkuddarnas funktion.
•
Placering
Förarplats, vänsterstyrd bil.
Sidokrockkudden är ett komplement till
säkerhetsbältet. Använd alltid säkerhetsbältet.
Barnstol och sidokrockkudde
Barnstolens eller barnkuddens skyddsegenskaper påverkas inte negativt av sidokrockkudden.
Barnstol/barnkudde kan placeras i framsätet
såvida bilen inte är utrustad med aktiverad1
krockkudde på passagerarsidan.
Passagerarplats, vänsterstyrd bil.
SIPS-bag-systemet består av sidokrockkuddar och sensorer. Vid en tillräckligt kraftig kolli1
24
För information om aktivering/deaktivering av krockkudde, se sidan 22.
01 Säkerhet
Sidokrockkudde (SIPS-bag)
01
sion reagerar sensorer och sidokrockkudden
blåses upp. Krockkudden blåses upp mellan
den åkande och dörrpanelen och dämpar stöten för den åkande i kollisionsögonblicket. När
krockkudden pressas ihop under krocken
töms den. Sidokrockkudden blåses normalt
endast upp på krocksidan.
25
01 Säkerhet
01
Krockgardin (IC)
Egenskaper
VARNING
Häng eller fäst aldrig tyngre föremål i handtagen i taket. Kroken är endast avsedd för
lättare ytterplagg (inte för hårda föremål
som t.ex. paraplyer).
Skruva inte fast eller montera någonting i
bilens innertak, dörrstolpar eller sidopaneler. Den avsedda skyddseffekten kan då
utebli. Volvo rekommenderar att du endast
använder Volvos originaldelar som är godkända för placering inom dessa områden.
VARNING
Krockgardinen IC (Inflatable Curtain) är en del
av SIPS och krockkuddarna. Den är monterad
längs med innertakets båda sidor och skyddar
bilens åkande på ytterplatserna. Vid en tillräckligt kraftig kollision reagerar sensorer och
krockgardinen blåses upp. Krockgardinen hjälper till att skydda förarens och passagerarnas
huvuden från att slå emot bilens insida vid en
kollision.
Bilen får inte lastas högre än 50 mm under
ovankanten av dörrarnas fönster. Annars
kan skyddseffekten av krockgardinen som
finns dold innanför bilens innertak utebli.
VARNING
Krockgardinen är ett komplement till säkerhetsbältet.
Använd alltid säkerhetsbältet.
26
01 Säkerhet
WHIPS
Skydd mot pisksnärtsskador – WHIPS
WHIPS-systemet (Whiplash Protection
System) består av ett energiupptagande ryggstöd samt ett för systemet anpassat nackskydd i framsätena. Systemet aktiveras vid en
krock bakifrån där krockvinkel, hastighet och
det krockande fordonets egenskaper inverkar.
01
Rätt sittställning
För bästa möjliga skydd bör förare och passagerare i framsätet sitta mitt i sätet med så litet
avstånd som möjligt mellan nackskydd och
huvud.
Hindra inte WHIPS-systemets funktion
VARNING
WHIPS-systemet är ett komplement till
säkerhetsbältet. Använd alltid säkerhetsbältet.
Stolens egenskaper
När WHIPS-systemet aktiveras fälls framstolarnas ryggstöd bakåt så att sittställningen för
föraren och passageraren i framsätet förändras. På detta sätt minskas risken för pisksnärtsskador, s.k. whiplash-skador.
VARNING
Gör aldrig några ändringar eller reparationer
av stolen eller WHIPS-systemet själv. Volvo
rekommenderar att du kontaktar en
auktoriserad Volvoverkstad.
WHIPS-systemet och barnstol/
barnkudde
Placera inga föremål på golvet bakom förar-/passagerarstol som kan hindra WHIPS-systemets
funktion.
VARNING
Placera inte boxliknande last så att denna
kläms fast mellan baksätets sittdyna och
framstolens ryggstöd. Tänk på att inte
hindra WHIPS-systemets funktion.
Barnstolens eller barnkuddens skyddsegenskaper påverkas inte negativt av WHIPS-systemet.
27
01 Säkerhet
01
WHIPS
VARNING
Om stolen har utsatts för en kraftig belastning, t.ex. i samband med en kollision bakifrån, ska WHIPS-systemet kontrolleras.
Volvo rekommenderar att det kontrolleras
av en auktoriserad Volvoverkstad.
Delar av WHIPS-systemets skyddsegenskaper kan ha gått förlorade även om stolen
verkar vara oskadd.
Placera inga föremål i baksätet som kan hindra
WHIPS-systemets funktion.
VARNING
Om ett ryggstöd i baksätet är nedfällt måste
motsvarande framstol flyttas framåt så att
den inte har kontakt med det nedfällda ryggstödet.
28
Volvo rekommenderar att du kontaktar en
auktoriserad Volvoverkstad för kontroll av
systemet även efter lindrigare påkörningsolyckor bakifrån.
01 Säkerhet
När löser systemen ut
När löser systemen ut
A
System
Aktiveras
Bältesförsträckare
framsäte
Vid frontal- och/eller
sido- och/eller bakkollision
Bältesförsträckare
baksäte
Vid frontalkollision
Krockkuddar SRS
Vid frontalkollisionA
Sidokrockkuddar
SIPS
Vid sidokollisionA
Krockgardin IC
Vid sidokollisionA
Pisksnärtskydd
WHIPS
Vid påkörning bakifrån
01
• Kontakta alltid läkare.
OBS
Aktivering av SRS-, SIPS-, IC- och bältessystemet sker endast en gång vid en kollision.
VARNING
Bilen kan bli kraftigt deformerad i en kollision utan att krockkuddarna löser ut. Ett antal faktorer såsom kollisionsföremålets styvhet och vikt, bilens hastighet, kollisionsvinkeln
m.m. påverkar hur bilens olika säkerhetssystem ska aktiveras.
Om krockkuddarna har löst ut rekommenderas
följande:
• Bärga bilen. Volvo rekommenderar att du
bärgar den till en auktoriserad Volvoverkstad. Kör inte med utlösta krockkuddar.
Airbag-systemets styrenhet är placerad i
mittkonsolen. Om mittkonsolen blivit dränkt
med vatten eller annan vätska, lossa batterikablarna. Försök inte starta bilen eftersom
krockkuddarna kan utlösas. Bärga bilen.
Volvo rekommenderar att du bärgar den till
en auktoriserad Volvoverkstad.
VARNING
Kör aldrig med utlösta krockkuddar. Det kan
försvåra styrningen av bilen. Även andra
säkerhetssystem kan vara skadade. Den
rök och det damm som bildas vid utlösning
av kuddarna kan vid intensiv exponering
förorsaka hud- och ögonirritation/skada.
Vid besvär tvätta med kallt vatten. Det
snabba utlösningsförloppet kan också, i
kombination med kuddens material, ge friktions- och brännskador på huden.
• Volvo rekommenderar att du låter en
auktoriserad Volvoverkstad sköta byte av
komponenter i bilens säkerhetssystem.
29
01 Säkerhet
01
Säkerhetsläge
Hantering efter kollision
är på ska du trycka på startknappen. Stäng
sedan dörren och sätt tillbaka fjärrnyckeln.
Bilens elektronik försöker nu återställa sig till
normal status. Försök därefter starta bilen.
Om meddelandet Säkerhetsläge Se
handbok fortfarande visas i displayen ska
bilen inte köras eller bogseras, utan måste då
bärgas. Dolda skador kan under färd göra bilen
omöjlig att manövrera, även om bilen verkar
körbar.
Om bilen varit utsatt för en kollision, kan texten
Säkerhetsläge Se handbok visas i informationsdisplayen. Det betyder att bilens funktionalitet är nedsatt. Säkerhetsläge är ett skydd
som träder i kraft när kollisionen kan ha skadat
någon viktig funktion i bilen som t.ex. bränsleledningar, sensorer för något av skyddssystemen eller bromssystemet.
Startförsök
Undersök först att inget bränsle runnit från
bilen. Det får inte heller lukta bränsle.
Om allt verkar vara normalt och frånvaro av
bränsleläckage är kontrollerat kan startförsök
göras.
Ta ur fjärrnyckeln och öppna förardörren. Om
det nu visas ett meddelande om att tändningen
30
Förflyttning
Om Normal mode visas efter att
Säkerhetsläge Se handbok återställts, kan
bilen försiktigt flyttas ur sitt trafikfarliga läge.
Flytta inte bilen längre än nödvändigt.
VARNING
Försök aldrig själv reparera bilen eller återställa elektroniken efter att den varit i säkerhetsläge. Det kan resultera i personskador
eller att bilen inte fungerar som normalt.
Volvo rekommenderar att du låter en
auktoriserad Volvoverkstad sköta kontrollen och återställandet av bilen till normal
status efter att Säkerhetsläge Se
handbok visats.
VARNING
Försök under inga omständigheter återstarta bilen om det luktar bränsle när meddelandet Säkerhetsläge Se handbok
visas. Lämna bilen snarast.
VARNING
Då bilen är försatt i säkerhetsläge får den
inte bogseras. Den ska bärgas från platsen.
Volvo rekommenderar att den bärgas till en
auktoriserad Volvoverkstad.
01 Säkerhet
Barnsäkerhet
Barn ska sitta bra och säkert
OBS
Volvo rekommenderar att barn åker i bakåtvänd barnstol så länge som möjligt, minst till
3–4 års ålder och därefter framåtvänd barnkudde/ barnstol upp till 10 års ålder.
Hur barnet placeras i bilen och vilken utrustning som ska användas väljs med hänsyn till
barnets vikt och storlek, för mer information se
sidan 33.
Vid frågor gällande montering av barnsäkerhetsprodukter, kontakta tillverkaren för tydligare anvisningar.
balkar under stolen. Vassa kanter kan skada
fästbanden.
Titta i barnstolens monteringsanvisning för rätt
montering.
Placering av barnstolar
Barnstolar
Det går bra att placera:
• en barnstol/barnkudde i passagerarstolen,
så länge det inte finns någon aktiverad1
krockkudde på passagerarsidan.
OBS
• en eller flera barnstolar/barnkuddar i bak-
Lagbestämmelser om hur barn får placeras
i bilen varierar från land till land. Ta reda på
vad som gäller.
sätet.
G020739
Barn, oavsett ålder och storlek, ska alltid sitta
korrekt fastspända i bilen. Låt aldrig barn sitta
i knät på en passagerare.
Volvo har barnsäkerhetsutrustning (barnstolar,
barnkuddar & fästanordningar) som är utvecklade för just din bil. Använder du Volvos barnsäkerhetsutrustning får du bästa förutsättningar för att ditt barn åker säkert i bilen men
också att barnsäkerhetsutrustningen passar
och är enkel att använda.
01
Placera alltid barnstolar/barnkuddar i baksätet
om krockkudden på passagerarplatsen är aktiverad. Barnet kan skadas allvarligt om krockkudden blåses upp om det sitter på passagerarplatsen.
Barnstol och krockkudde hör inte ihop.
OBS
Vid användande av barnsäkerhetsprodukter
är det viktigt att läsa den monteringsanvisning som medföljer.
Sätt inte fast barnstolens fästband i stolens
längdjusteringsstång, fjädrar eller skenor och
1
För information om aktiverad/deaktiverad krockkudde, se sidan 22.
31
01 Säkerhet
01
Barnsäkerhet
VARNING
Placera aldrig barn i barnstol eller på barnkudde i framsätet om krockkudden (SRS) är
aktiverad.
Personer som är kortare än 140 cm ska aldrig sitta på passagerarplatsen fram om
krockkudden (SRS) är aktiverad.
Om ovanstående uppmaningar inte följs kan
det leda till livsfara.
32
VARNING
Dekal krockkudde
Barnkuddar/barnstolar med stålbyglar eller
annan konstruktion som kan ligga mot bälteslåsets öppningsknapp ska inte
användas, eftersom de oavsiktligt kan
orsaka öppning av bälteslåset.
Låt inte barnstolens ovandel ligga mot vindrutan.
Dekal placerad på instrumentpanelens gavel på
passagerarsidan, se bild på sidan 22.
01 Säkerhet
Barnsäkerhet
01
Rekommenderade barnskydd2
Vikt
Framsäte (med deaktiverad
krockkudde)
Grupp 0
Baksäte ytterplats
Baksäte mittplats
Volvo babystol (Volvo Infant Seat) –
bakåtvänt barnskydd som fästs med
ISOFIX fästsystem.
max 10 kg
Grupp 0+
Typgodkännande: E1 04301146
max 13 kg
(L)
Volvo babystol (Volvo Infant Seat) –
bakåtvänt barnskydd som fästs med
bilens säkerhetsbälte.
Volvo babystol (Volvo Infant Seat) –
bakåtvänt barnskydd som fästs med
bilens säkerhetsbälte.
Volvo babystol (Volvo Infant Seat) –
bakåtvänt barnskydd som fästs med
bilens säkerhetsbälte.
Typgodkännande: E1 04301146
Typgodkännande: E1 04301146
Typgodkännande: E1 04301146
(U)
(U)
(U)
Bakåtvänd barnstol (Child Seat) –
bakåtvänt barnskydd som fästs med
bilens säkerhetsbälte och fästband.
Använd skyddskudde mellan barnstolen och instrumentpanelen.
Bakåtvänd barnstol (Child Seat) –
bakåtvänt barnskydd som fästs med
bilens säkerhetsbälte och fästband.
Bakåtvänd barnstol (Child Seat) –
bakåtvänt barnskydd som fästs med
bilens säkerhetsbälte och fästband.
Typgodkännande: E5 03135
Typgodkännande: E5 03135
(L)
(L)
Barnstolar som är universellt godkända.
Barnstolar som är universellt godkända.
Barnstolar som är universellt godkända.
(U)
(U)
(U)
Typgodkännande: E5 03135
(L)
2
Beträffande andra barnskydd ska din bil finnas i tillverkarens bifogade fordonslista eller vara universellt godkänt enligt lagkravet ECE R44.
``
33
01 Säkerhet
01
Barnsäkerhet
Vikt
Framsäte (med deaktiverad
krockkudde)
Baksäte ytterplats
Grupp 1
Volvo bakåtvänd/vändbar barnstol
(Volvo Convertible Child Seat) – bakåtvänt barnskydd som fästs med bilens
säkerhetsbälte och fästband.
Volvo bakåtvänd/vändbar barnstol
(Volvo Convertible Child Seat) – bakåtvänt barnskydd som fästs med bilens
säkerhetsbälte och fästband.
Typgodkännande: E5 04192
Typgodkännande: E5 04192
(L)
(L)
Bakåtvänd barnstol (Child Seat) –
bakåtvänt barnskydd som fästs med
bilens säkerhetsbälte och fästband.
Använd skyddskudde mellan barnstolen och instrumentpanelen.
Bakåtvänd barnstol (Child Seat) –
bakåtvänt barnskydd som fästs med
bilens säkerhetsbälte och fästband.
Använd skyddskudde mellan barnstolen och instrumentpanelen.
Bakåtvänd barnstol (Child Seat) –
bakåtvänt barnskydd som fästs med
bilens säkerhetsbälte och fästband.
Använd skyddskudde mellan barnstolen och instrumentpanelen.
Typgodkännande: E5 03135
Typgodkännande: E5 03135
Typgodkännande: E5 03135
(L)
(L)
(L)
9-18 kg
Baksäte mittplats
Britax Fixway – bakåtvänt barnskydd
som fästs med ISOFIX fästsystem och
fästband.
Typgodkännande: E5 03171
(L)
34
Barnstolar som är universellt godkända.
Barnstolar som är universellt godkända.
Barnstolar som är universellt godkända.
(U)
(U)
(U)
01 Säkerhet
Barnsäkerhet
Vikt
Framsäte (med deaktiverad
krockkudde)
Baksäte ytterplats
Grupp 2
Volvo bakåtvänd/vändbar barnstol
(Volvo Convertible Child Seat) – bakåtvänt barnskydd som fästs med bilens
säkerhetsbälte och fästband
Volvo bakåtvänd/vändbar barnstol
(Volvo Convertible Child Seat) – bakåtvänt barnskydd som fästs med bilens
säkerhetsbälte och fästband
Typgodkännande: E5 04192
Typgodkännande: E5 04192
(L)
(L)
Volvo bakåtvänd/vändbar barnstol
(Volvo Convertible Child Seat) – framåtvänt barnskydd som fästs med
bilens bälte.
Volvo bakåtvänd/vändbar barnstol
(Volvo Convertible Child Seat) – framåtvänt barnskydd som fästs med
bilens bälte.
Volvo bakåtvänd/vändbar barnstol
(Volvo Convertible Child Seat) – framåtvänt barnskydd som fästs med
bilens bälte.
Typgodkännande: E5 04191
Typgodkännande: E5 04191
Typgodkännande: E5 04191
(L)
(L)
(L)
15-25 kg
01
Baksäte mittplats
``
35
01 Säkerhet
01
Barnsäkerhet
Vikt
Framsäte (med deaktiverad
krockkudde)
Baksäte ytterplats
Baksäte mittplats
Grupp 2/3
Barnkudde med och utan rygg
(Booster Cushion with and without
backrest).
Barnkudde med och utan rygg
(Booster Cushion with and without
backrest).
Barnkudde med och utan rygg
(Booster Cushion with and without
backrest).
Typgodkännande: E5 03139
Typgodkännande: E5 03139
Typgodkännande: E5 03139
(UF)
(UF)
(UF)
Volvo bälteskudde med ryggstöd
(Volvo Booster Seat with backrest).
Volvo bälteskudde med ryggstöd
(Volvo Booster Seat with backrest).
Volvo bälteskudde med ryggstöd
(Volvo Booster Seat with backrest).
Typgodkännande: E1 04301169
Typgodkännande: E1 04301169
Typgodkännande: E1 04301169
(UF)
(UF)
(UF)
15-36 kg
Volvo Integrerad bälteskudde
(Integrated Booster Cushion).
Typgodkännande: E5 03140
(B)
L: Lämplig för specifika barnskydd. Dessa barnskydd kan vara för en speciell bilmodell, begränsade eller semiuniversella kategorier.
U: Lämplig för universellt godkända barnskydd i denna viktklass.
UF: Lämpliga för framåtvänt universellt godkända barnskydd i denna viktklass.
B: Inbyggda barnskydd godkända för denna viktklass.
36
01 Säkerhet
Barnsäkerhet
Barnsäkerhetsspärr bakdörrar
Reglagen för manövrering av bakdörrarnas
fönsterhissar och bakdörrarnas öppningshandtag kan spärras för öppning inifrån. För
mer information, se sidan 58.
ISOFIX fästsystem för barnskydd
Följ alltid tillverkarens monteringsanvisningar
när ett barnskydd ska kopplas till ISOFIX-fästpunkterna.
Storleksklasser
Barnskydd är olika stora – bilar är olika stora.
Det gör att alla barnskydd inte passar på alla
platser i alla bilmodeller.
För barnskydd med ISOFIX fästsystem finns
därför en storleksklassificering för att hjälpa
användare att välja rätt barnsskydd (se följande
tabell).
Storleksklass
A
Beskrivning
Full storlek, framåtvänt barnskydd
B
Fästpunkter för ISOFIX fästsystem finns dolda
bakom den nedre delen av baksätets ryggstöd,
i de yttre sittplatserna.
Reducerad storlek (alt. 1),
framåtvänt barnskydd
B1
Reducerad storlek (alt. 2),
framåtvänt barnskydd
Fästpunkternas placering indikeras av symboler i ryggstödets klädsel (se föregående bild).
C
Full storlek, bakåtvänt barnskydd
För att komma åt fästpunkterna, tryck ner sittplatsens sittdyna.
Storleksklass
01
Beskrivning
D
Reducerad storlek, bakåtvänt
barnskydd
E
Bakåtvänt babyskydd
F
Tvärställt babyskydd, vänster
G
Tvärställt babyskydd, höger
VARNING
Placera aldrig barnet på passagerarplatsen
om bilen är utrustad med en aktiverad
krockkudde.
OBS
Om ett ISOFIX barnskydd saknar storleksklassificering måste bilmodellen finnas med
på barnskyddets fordonslista.
OBS
Volvo rekommenderar att du kontaktar en
auktoriserad Volvoåterförsäljare för att få
rekommendation om vilka ISOFIX barnskydd Volvo rekommenderar.
37
01 Säkerhet
01
Barnsäkerhet
Typer av ISOFIX barnskydd
Typ av barnskydd
Babyskydd tvärställt
Babyskydd bakåtvänt
Vikt
Storleksklass
Passagerarplatser för ISOFIX-montering av barnskydd
Framsäte
Baksäte ytterplats
max 10 kg
F
X
X
(0-9 månader)
G
X
X
max 10 kg
E
X
OK
(0-9 månader)
Babyskydd bakåtvänt
max 13 kg
(0-12 månader)
(IL)
E
X
OK
(IL)
D
X
OK
(IL)
C
X
OK
(IL)
Barnskydd bakåtvänt
9–18 kg
(9-36 månader)
D
X
OK
(IL)
C
X
OK
(IL)
38
01 Säkerhet
Barnsäkerhet
Typ av barnskydd
Barnskydd framåtvänd
Vikt
9–18 kg
Storleksklass
01
Passagerarplatser för ISOFIX-montering av barnskydd
Framsäte
Baksäte ytterplats
X
OKA
B
(9-36 månader)
(IUF)
B1
X
OKA
(IUF)
A
X
OKA
(IUF)
X: ISOFIX-positionen är inte lämplig för ISOFIX barnskydd i denna viktklass och/eller storleksklass.
IL: Lämplig för specifika ISOFIX barnskydd. Dessa barnskydd kan vara för en speciell bilmodell, begränsade eller semiuniversella kategorier.
IUF: Lämplig för framåtvänt ISOFIX barnskydd som är universellt godkända i denna viktklass.
A
Volvo rekommenderar bakåtvänt barnskydd för denna grupp.
``
39
01 Säkerhet
01
Barnsäkerhet
Övre fästpunkter för barnstolar
VARNING
Barnstolens fästband ska alltid dras genom
hålet i nackskyddsbenet innan de spänns
fast vid fästpunkten.
Bilen är utrustad med övre fästpunkter för
barnstolar. Dessa fästpunkter är placerade på
hatthyllan och döljs av plastlock. Vik undan
plastlocken för att komma åt respektive fästpunkt.
För bilar med fällbara nackstöd på ytterplatserna bör nackstöden fällas för att underlätta
montering.
De övre fästpunkterna är huvudsakligen
avsedda att användas tillsammans med framåtvända barnstolar. Volvo rekommenderar att
små barn sitter i bakåtvända barnstolar så
länge som möjligt.
För detaljerad information om hur barnstolen
ska spännas fast i de övre fästpunkterna, se
stoltillverkarens anvisningar.
40
01 Säkerhet
01
41
Fjärrnyckel/nyckelblad............................................................................
Sekretesslåsning*....................................................................................
Batteribyte fjärrnyckel/PCC*...................................................................
Keyless drive*..........................................................................................
Låsning/upplåsning.................................................................................
Barnsäkerhetsspärr.................................................................................
Larm*.......................................................................................................
42
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
44
49
50
51
54
58
59
LÅS OCH LARM
02 Lås och larm
Fjärrnyckel/nyckelblad
Allmänt
02
Bilen levereras med 2 stycken fjärrnycklar eller
PCC:er (Personal Car Communicator). De
används för att starta bilen samt för låsning och
upplåsning.
Fler fjärrnycklar kan efterbeställas – upp till
6 stycken till en och samma bil kan programmeras och användas.
PCC:n har utökad funktionalitet jämfört med
fjärrnyckeln. Fortsättningen av detta kapitel
beskriver funktioner som finns i både PCC:n
och fjärrnyckeln.
VARNING
Om det finns barn i bilen:
Tänk på att alltid bryta strömmen till fönsterhissar och taklucka genom att ta ur fjärrnyckeln om föraren lämnar bilen.
Förlust av fjärrnyckel
Vid förlust av en fjärrnyckel kan ny beställas
hos en verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas. De återstående fjärrnycklarna ska då tas med till verkstaden. I
stöldförebyggande syfte raderas den förlorade
fjärrnyckelns kod ur systemet.
Det aktuella antalet nycklar som finns registrerade för bilen kan kontrolleras i menysystemet
MY CAR under Information Antal nycklar.
För beskrivning av menysystemet, se
sidan 136.
Nyckelminne1 – yttre backspeglar och
förarstol
Inställningarna kopplas automatiskt till
respektive fjärrnyckel, se sidorna 78 och
97.
Funktionen kan aktiveras/deaktiveras i menysystemet MY CAR under Inställningar
Bilinställningar Bilnyckelminne.
För beskrivning av menysystemet, se
sidan 136.
För bilar med Keyless drive-system, se
sidan 51.
Indikering vid låsning/upplåsning
När bilen låses eller låses upp med fjärrnyckeln
indikerar bilens blinkers att låsningen/upplåsningen utförts korrekt.
• Låsning – en blinkning och backspeglarna
fälls2 in.
• Upplåsning – två blinkningar och backspeglarna fälls2 ut.
1
2
44
Endast i kombination med el-manövrerad förarstol och el-speglar.
Endast bilar med el-infällbara backspeglar.
Vid låsning sker indikeringen endast om alla lås
har låst, efter att dörrarna stängts.
Att välja funktion
Olika alternativ för indikering av låsning/upplåsning med ljus kan ställas in i bilens menysystem, se sidan 136.
Sök i menysystemet MY CAR upp
Inställningar Bilinställningar
Ljusinställningar och markera
Indikeringsljus låsning och/eller
Indikeringsljus upplåsning.
Elektronisk startspärr
Varje fjärrnyckel har en unik kod. Bilen kan
endast köras med rätt fjärrnyckel med korrekt
kod.
Följande felmeddelanden i kombinationsinstrumentets informationsdisplay är relaterade
till den elektroniska startspärren:
02 Lås och larm
Fjärrnyckel/nyckelblad
Sätt i bilnyckel
Fel vid läsning av
fjärrnyckeln under
start – Dra nyckeln
ur startlåset, tryck in
den igen och gör ett
nytt startförsök.
Bilnyckel ej hittad
Fel vid läsning av
PCC:n under start –
Gör ett nytt startförsök.
(Gäller enbart Keyless drive med
PCC.)
Om felet kvarstår:
Tryck in fjärrnyckeln
i startlåset och gör
ett nytt startförsök.
Startspärr Nytt
startförsök
Fel på startspärrsystemet under starten.
Om felet kvarstår:
Kontakta en verkstad – en
auktoriserad Volvoverkstad
rekommenderas.
Funktioner
02
Fjärrnyckel, standardversion.
Låsning
G021079
Innebörd
G021078
Meddelande
Fjärrnyckel med PCC* – Personal Car
Communicator.
Information
Upplåsning
Funktionsknappar
Trygghetsbelysning
Låsning – Låser dörrarna och bagageluckan samtidigt som larmet aktiveras.
Bagagelucka
Panikfunktion
Ett långt tryck (minst 2 sekunder) stänger alla
rutor och taklucka* samtidigt.
VARNING
Om taklucka och rutor stängs med fjärrnyckeln, kontrollera att ingen får händerna i
kläm.
För start av bilen, se sidan 106.
Upplåsning – Låser upp dörrarna och
bagageluckan samtidigt som larmet deaktiveras.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
45
02 Lås och larm
Fjärrnyckel/nyckelblad
Ett långt tryck (minst 4 sekunder) öppnar alla
rutor samtidigt.
02
Funktionen kan ändras från att låsa upp alla
dörrarna samtidigt, till att med en knapptryckning först låsa upp enbart förardörren och efter
ytterligare en knapptryckning – inom 10 sekunder – låsa upp återstående dörrar.
Funktionen kan ändras i menysystemet MY
CAR under Inställningar Bilinställningar
Låsinställningar för dörrar
Upplåsning med de båda alternativen Alla
dörrar och Förardörr, sedan alla. För
beskrivning av menysystemet, se sidan 136.
Räckvidd
Fjärrnyckelns funktioner har en räckvidd på ca
20 m från bilen.
Om bilen inte verifierar en knapptryckning – gå
närmare och gör ett nytt försök.
OBS
Fjärrnyckelfunktionerna kan störas av omgivande radiovågor, byggnader, topografiska
förhållanden etc. Bilen kan alltid låsas/låsas
upp med nyckelbladet, se sidan 47.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Tryck på informationsknappen
.
> Under ca 7 sekunder blinkar alla indikeringslamporna och ljuset vandrar runt
på PCC:n. Det indikerar att information
från bilen avläses.
Om någon av de andra knapparna
trycks in under denna tid avbryts avläsningen.
Om ingen indikeringslampa lyser vid
användning av informationsknappen vid
upprepade tillfällen och på olika platser
(samt efter 7 sekunder och efter att ljuset
vandrat runt på PCC:n), kontakta en verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad
rekommenderas.
G021080
Panikfunktion – Används för att i nödfall
söka omgivningens uppmärksamhet.
46
OBS
Bagagelucka – Låser upp och avlarmar
enbart bagageluckan. För mer information, se
sidan 55.
Funktionen kan stängas av med samma knapp
efter att den varit aktiverad i minst 5 sekunder.
I annat fall stängs den av efter 2 minuter och
45 sekunder.
Användning av informationsknappen
Unika PCC-funktioner*
Trygghetsbelysning – Används för att
tända bilens belysning på avstånd. För mer
information, se sidan 89.
Om knappen hålls intryckt i minst 3 sekunder
eller trycks in 2 gånger inom 3 sekunder, aktiveras blinkers och signalhorn.
Med informationsknappen kan viss information
från bilen erhållas med hjälp av indikeringslamporna.
Fjärrnyckel med PCC* – Personal Car
Communicator.
Informationsknapp
Indikeringslampor
Indikeringslamporna ger information enligt följande bild:
02 Lås och larm
Fjärrnyckel/nyckelblad
OBS
Informationsknappens funktion kan störas
av omgivande radiovågor, byggnader,
topografiska förhållanden etc.
Utanför PCC:ns räckvidd
Befinner sig PCC:n för långt bort från bilen för
att information ska kunna avläsas visas den
senaste statusen bilen lämnades i, utan att ljuset vandrar runt på PCC:n.
Grönt ihållande ljus – Bilen är låst.
Gult ihållande ljus – Bilen är olåst.
Rött ihållande ljus – Larmet har löst ut
sedan bilen låstes.
Rött ljus blinkar omväxlande i de båda röda
indikeringslamporna – Larmet har löst ut
för mindre än 5 minuter sedan.
Räckvidd PCC
PCC:ns räckvid för låsning, upplåsning och
bagagelucka är ca 20 m från bilen – övriga
funktioner upp till ca 100 m.
Om fler PCC:er används till bilen, är det enbart
den PCC som senast användes för låsning/
upplåsning som visar korrekt status.
Löstagbart nyckelblad
En fjärrnyckel innehåller ett löstagbart nyckelblad av metall med vilket några funktioner kan
aktiveras och vissa moment utföras.
02
Nyckelbladens unika kod finns hos auktoriserade Volvoverkstäder, vilka rekommenderas
vid beställning av nya nyckelblad.
Nyckelbladets funktioner
Med fjärrnyckelns löstagbara nyckelblad kan:
• förardörren öppnas manuellt om centrallåset inte kan aktiveras med fjärrnyckeln, se
sidan 52.
• bakdörrarnas mekaniska barnsäkerhetsOBS
Om ingen indikeringslampa lyser vid
användning av informationsknappen inom
räckvidden, kan det bero på att den sista
kommunikationen mellan PCC:n och bilen
störts av omgivande radiovågor, byggnader, topografiska förhållanden etc.
spärr aktiveras/deaktiveras, se sidan 58.
• åtkomst till handskfack och bagageutrymme (sekretesslåsning*) spärras, se
sidan 49.
• bagageluckan öppnas manuellt om bilen är
strömlös, se sidan 56.
• krockkudde för passagerare fram
(PACOS)* aktiveras/deaktiveras, se
sidan 22.
Om bilen inte verifierar en knapptryckning – gå
närmare och gör ett nytt försök.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
47
02 Lås och larm
Fjärrnyckel/nyckelblad
Upplåsning dörr med nyckelblad
Losstagning nyckelblad
Om centrallåset inte kan aktiveras med fjärrnyckeln – t.ex. om batterierna är slut – kan
förardörren öppnas på följande sätt:
02
1. Lås upp förardörren med nyckelbladet i
dörrhandtagets låscylinder.
G021082
Se även bild och mer information på sidan
se sidan 52.
OBS
När dörren låsts upp med nyckelbladet och
öppnas, utlöses larmet.
Dra den fjäderbelastade spärren åt sidan.
Dra samtidigt ut nyckelbladet rakt bakåt.
Fastsättning nyckelblad
Sätt försiktigt tillbaka nyckelbladet på dess
plats i fjärrnyckeln.
1. Håll fjärrnyckeln med springan uppåt och
släpp ner nyckelbladet i springan.
2. Tryck lätt på nyckelbladet. Ett klickljud
hörs när nyckelbladet låses fast.
48
2. Stäng av larmet genom att sätta fjärrnyckeln i startlåset.
För bil med Keyless-system, se sidan 52.
02 Lås och larm
Sekretesslåsning*
Allmänt om sekretesslåsning
bagageluckans lås är bortkopplat från centrallåset – bagageluckan kan inte öppnas med
vare sig centrallåsets knapp i framdörrarna
eller fjärrnyckeln.
Det innebär att fjärrnyckeln utan nyckelblad
endast kan användas för att aktivera/deaktivera larmet, öppna dörrarna och att köra bilen.
G021083
Fjärrnyckeln utan nyckelblad kan sedan överlämnas till service- eller hotellpersonal – det
lösa nyckelbladet behålls av bilägaren.
Aktivera/deaktivera
Låspunkter för fjärrnyckel med nyckelblad.
Vrid nyckelbladet 180 grader medurs.
Nyckelhålet är vertikalt i sekretesslåst läge.
Dra ut nyckelbladet. Samtidigt visar
informationsdisplayen ett meddelande.
02
Därefter är handskfacket låst och bagageluckan kan inte längre låsas upp med fjärrnyckeln eller centrallåsknappen.
OBS
Sätt inte tillbaka nyckelbladet på fjärrnyckeln utan förvara det på en säker plats.
• Deaktivering sker i omvänd ordning.
G021084
För information om låsning av enbart handskfacket, se sidan 55.
Låspunkter för fjärrnyckel utan nyckelblad och
aktiverad sekretesslåsning.
Funktionen Sekretesslåsning är tänkt att
användas när bilen lämnas till service, hotell
eller liknande. Handskfacket är då låst och
Aktivering av sekretesslås.
För att aktivera sekretesslåsningen:
Skjut in nyckelbladet i handskfackets
låscylinder.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
49
02 Lås och larm
Batteribyte fjärrnyckel/PCC*
Byte av batteri
02
Batteribyte
Studera noga hur batteriet/batterierna
sitter fast på lockets insida, med avseende
på deras (+)- och (–)-sida.
Batterierna bör bytas om:
• informationssymbolen tänds och displayen visar Svagt batteri i
fjärrkontrollen. Var god byt batterier.
Fjärrnyckel (1 batteri)
och/eller
1. Bänd försiktigt loss batteriet.
• låsen vid upprepade tillfällen inte reagerar
2. Sätt i ett nytt med (+)-sidan nedåt.
på signal från fjärrnyckeln inom 20 m från
bilen.
PCC* (2 batterier)
Öppning
Dra den fjäderbelastade spärren åt
sidan.
Dra samtidigt ut nyckelbladet rakt
bakåt.
Stick in en 3 mm spårskruvmejsel i hålet
bakom den fjäderbelastade spärren och
bänd försiktigt upp fjärrnyckeln.
OBS
Vänd fjärrnyckeln med knapparna uppåt, för
att undvika att batterierna faller ut när den
öppnas.
VIKTIGT
Undvik att vidröra nya batterier och deras
kontaktytor med fingrarna, eftersom det kan
försämra deras funktion.
50
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
1. Bänd försiktigt loss batterierna.
2. Sätt först i ett nytt med (+)-sidan uppåt.
3. Lägg den vita plastfliken emellan och sätt
sist i ytterligare ett nytt batteri med (+)sidan nedåt.
Batterityp
Använd batteri med beteckning CR2430, 3 V –
ett i fjärrnyckeln och två i PCC:n.
Hopsättning
1. Tryck ihop fjärrnyckeln.
2. Håll fjärrnyckeln med springan uppåt och
släpp ner nyckelbladet i springan.
3. Tryck lätt på nyckelbladet. Ett klickljud
hörs när nyckelbladet låses fast.
VIKTIGT
Se till att uttjänta batterier blir omhändertagna på ett sätt som skonar miljön.
02 Lås och larm
Keyless drive*
Nyckellöst lås- och startsystem
(endast PCC1)
eller låsa upp en dörr måste bära PCC:n med
sig. Det går inte att låsa eller låsa upp en dörr
om PCC:n befinner sig på bilens motsatta sida.
Allmänt
De röda ringarna i föregående bild illustrerar
det område som täcks in av systemets antenner.
G020577
Om alla PCC:er avlägsnas från bilen då motorn
går eller nyckelläge I eller II är aktivt (se
sidan 75) och om alla dörrar stängs, visar
informationsdisplayen ett varningsmeddelande samtidigt som en ljudpåminnelse hörs.
Med Keyless drive-funktionen som finns i
PCC:n kan bilen låsas upp, köras och låsas
utan nyckel. Det räcker att ha PCC:n med sig.
Systemet gör det bekvämare att öppna bilen,
t.ex. när händerna är upptagna.
Båda bilens PCC:er har Keyless-funktion. Det
går att beställa fler PCC:er, se sidan 44.
PCC:ns räckvidd
För att en dörr eller bagageluckan ska kunna
öppnas måste en PCC finnas inom maximalt
ca 1,5 m avstånd från bilens dörrhandtag eller
bagagelucka. Det innebär att den som ska låsa
1
När PCC:n återförts till bilen slocknar varningsmeddelandet och ljudpåminnelsen upphör
efter att:
• en dörr har öppnats och stängts
• PCC:n har satts in i startlåset
• READ-knappen har tryckts in.
VIKTIGT
Lämna aldrig en PCC kvar i bilen.
02
Störningar i PCC:ns funktion
Keyless-funktionen kan störas av elektromagnetiska fält och avskärmning.
OBS
Placera/förvara inte PCC:n nära en mobiltelefon eller metallföremål – inte närmare än
10–15 cm.
Om störningar ändå uppstår, använd PCC:n
och nyckelbladet som en fjärrnyckel, se
sidan 45.
Säker hantering av PCC
Om en PCC med keyless-funktion glömts kvar
i bilen deaktiveras den tillfälligt när bilen låses.
Ingen obehörig kan då öppna dörrarna.
Om någon däremot bryter sig in bilen, öppnar
dörren och hittar PCC:n, aktiveras den igen.
Hantera därför alla PCC:er med stor varsamhet.
Personal Car Communicator, se sidan 46.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
51
02 Lås och larm
Keyless drive*
Låsning
Upplåsning
Upplåsning sker när en hand fattar ett dörrhandtag eller bagageluckans gummerade
tryckplatta påverkas – öppna dörr eller bagagelucka som normalt.
02
Upplåsning med nyckelblad
1. Tryck nyckelbladet ca 1 cm rakt upp i hålet
på dörrhandtagets/kåpans undersida –
bänd inte.
> Plastkåpan lossar automatiskt av
momentet när bladet trycks rakt upp
och in i öppningen.
2. Stick sedan in nyckelbladet i låscylindern
och lås upp dörren.
3. Sätt tillbaka plastkåpan efter upplåsningen.
OBS
Bilar med Keyless-system har en knapp på dörrarnas ytterhandtag.
När förardörren låses upp med nyckelbladet
och öppnas, utlöses larmet. Det stängs av
genom att sätta PCC:n i startlåset, se
sidan 59.
Lås dörrarna och bagageluckan genom att
trycka in låsknappen på någon av dörrhandtagen på utsidan.
Alla dörrar och bagageluckan måste vara
stängda innan bilen kan låsas – i annat fall låses
inte bilen.
OBS
På bil med automatisk växellåda måste växelväljaren ställas i P-läge – i annat fall kan
bilen varken låsas eller larmas.
2
52
Hål för nyckelbladet – för att lossa kåpan.
Om centrallåset inte kan aktiveras med PCC:n,
t.ex. om batterierna är slut, kan förardörren
öppnas med PCC:ns löstagbara nyckelblad (se
sidan 47).
För att komma åt låscylindern måste dörrhandtagets plastkåpa tas loss – även det görs med
nyckelbladet:
Endast i kombination med el-manövrerad förarstol och el-speglar.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Nyckelminne2 – förarstol och yttre
backspeglar
Minnesfunktion i PCC
Om flera personer med var sin PCC närmar sig
bilen, görs inställningarna för stol och backspeglar efter den som öppnar förardörren.
Efter att förardörren öppnats av person-A med
PCC-A men person-B med PCC-B ska köra,
kan inställningarna ändras på tre sätt:
02 Lås och larm
Keyless drive*
• Stående vid förardörren eller sittande
Antennplacering
VARNING
bakom ratten trycker person-B på sin
PCC:s knapp för upplåsning, se sidan 45.
Personer med inopererad pacemaker bör
inte komma närmare Keyless-systemets
antenner än 22 cm med pacemakern. Detta
för att omöjliggöra störningar mellan pacemakern och Keyless-systemet.
• Välj ett av tre möjliga minnen för stolinställning med stolknapp 1–3, se sidan 78.
• Justera stol och speglar manuellt, se
02
sidan 78 och 97.
Keyless-funktionen kan anpassas genom att i
menysystemet MY CAR ange vilka dörrar som
ska låsas upp, under Bilinställningar
Låsinställningar för dörrar Nyckelfri
upplåsning – välj där mellan Alla dörrar, Valfri
dörr, Dörrar samma sida och Framdörrar.
För beskrivning av menysystemet, se
sidan 136.
G020479
Låsinställningar
Keyless-systemet har ett antal inbyggda
antenner utplacerade i bilen:
Stötfångare bak, mitten
Dörrhandtag, vänster bak
Hatthylla, mitten undersida
Tak, mitten ovanför baksäte
Dörrhandtag, höger bak
Mittkonsol, under bakre del
Mittkonsol, under främre del.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
53
02 Lås och larm
Låsning/upplåsning
Från utsidan
02
Fjärrnyckeln kan låsa/låsa upp samtliga dörrar
och bagageluckan samtidigt. Olika sekvenser
för upplåsning kan väljas, se "Upplåsning med
fjärrnyckeln" sidan 45.
För att låssekvensen ska kunna aktiveras
måste förardörren vara stängd – om någon av
de övriga dörrarna eller bagageluckan är
öppen, låses den/dessa och larmet aktiveras
först när den/de stängs. Med Keyless*-system
måste samtliga dörrar och bagagelucka vara
stängda.
VARNING
Var uppmärksam på risken för att bli inlåst i
bilen då den låses utifrån med fjärrnyckeln –
det går därefter inte att öppna några dörrar
inifrån med dörreglagen. Läs mer om det i
avsnitt "Blockerat låsläge" längre fram.
Om ingen av dörrarna eller bagageluckan öppnats inom 2 minuter efter upplåsning, låses alla
lås igen automatiskt. Denna funktion minskar
risken att bilen oavsiktligt lämnas olåst. (För
bilar med Larm, se sidan 59.)
Centrallås
för att låsa
låser upp.
Från insidan kan en dörr låsas upp på två olika
sätt:
• Tryck på centrallåsknappen
.
Ett långt tryck (minst 4 sekunder) öppnar även
alla sidorutor* samtidigt.
släpp – dörren är upplåst. Genom att dra i
handtaget ytterligare en gång öppnas dörren.
Låsning
• Tryck på centrallåsknappen
efter att
framdörrarna stängts.
Ett långt tryck (minst 2 sekunder) stänger även
alla sidorutor och taklucka* samtidigt.
OBS
Samtliga dörrar kan individuellt även låsas
manuellt med dess låsknapp – dörren måste då
vara stängd.
Tänk på att larmet löser ut när dörren öppnas efter att ha låsts upp med nyckelbladet
– larmet stängs av då fjärrnyckeln trycks in
i startlåset.
Genomvädringsfunktion
Centrallås.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
– den andra sidan
• Dra i öppningshandtaget en gång och
Från insidan
Skulle låsning/upplåsning med fjärrnyckeln
inte fungera kan dess batteri vara förbrukat –
lås eller lås då upp förardörren med det löstagbara nyckelbladet, se sidan 47.
54
• Tryck in knappens ena sida
Upplåsning
Automatisk återlåsning
OBS
Var medveten om risken att låsa in fjärrnyckeln i bilen.
Med framdörrarnas knapp för centrallåsning
kan samtliga dörrar och bagagelucka låsas
eller låsas upp samtidigt.
Ett långt tryck på centrallåsknappen
(minst
4 sekunder) öppnar alla rutor samtidigt – för att
t.ex. snabbt vädra ur kupén vid varmt väder.
02 Lås och larm
Låsning/upplåsning
Automatisk låsning
Då bilen börjar rulla låses dörrar och bagagelucka automatiskt.
Funktionen kan aktiveras/deaktiveras i menysystemet MY CAR under Inställningar
Bilinställningar Låsinställningar för
dörrar Automatisk låsning. För beskrivning av menysystemet, se sidan 136.
Handskfack
Vrid nyckelbladet 90 grader medurs.
Nyckelhålet är horisontellt i låst läge.
rörelsesensorer samt sensorerna för öppning
av bagageluckan kopplas bort.
Dra ut nyckelbladet.
Dörrarna förblir låsta och larmade.
• Upplåsning sker i omvänd ordning.
För information om sekretesslåsning, se
sidan 49.
Bagagelucka
Upplåsning med fjärrnyckel
02
Bagageluckan kan öppnas på två olika
sätt
Ett tryck – Luckan låses upp men förblir
stängd – tryck lätt på den gummerade tryckplattan under ytterhandtaget och lyft luckan.
Öppnas inte luckan inom 2 minuter låses den
igen och larmet återaktiveras.
Två tryck – Luckan låses upp och låset frikopplas varvid luckan öppnas någon centimeter – lyft i ytterhandtaget för att öppna. Regn,
kyla, frost eller snö kan dock hindra luckan att
släppa från låset.
OBS
Handskfacket kan endast låsas/låsas upp med
fjärrnyckelns löstagbara nyckelblad. För information om nyckelblad, se sidan 47.
Med fjärrnyckelns
-knapp kan bagageluckan ensam avlarmas*, låsas upp och öppnas.
För att låsa handskfacket:
Om bilen är utrustad med Larm* släcks larmindikatorn på instrumentpanelen för att visa att
inte hela bilen är larmad. Larmets nivå- och
Skjut in nyckelbladet i handskfackets
låscylinder.
•
När luckan låsts upp med 2 tryck kan
automatisk återlåsning inte ske eftersom luckan är öppen – den måste
stängas manuellt.
•
Efter att luckan stängts är den olåst och
olarmad – lås och larma den igen med
fjärrnyckelns låsknapp
.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
55
02 Lås och larm
Låsning/upplåsning
Upplåsning med nyckelblad
02
3. Sätt tillbaka täcklocket.
Blockerat låsläge*1
Låsning med fjärrnyckel
Blockerat låsläge innebär att alla låsknappar
och öppningshandtag mekaniskt frikopplas,
vilket omöjliggör dörröppning från insidan.
• Tryck på fjärrnyckelns knapp för låsning
, se sidan 45.
Om bilen är utrustad med Larm* börjar larmindikatorn på instrumentpanelen blinka, vilket
innebär att larmet aktiverats.
Upplåsning från bilens insida
Blockerat låsläge aktiveras med fjärrnyckeln
och inträder med ca 10 sekunders fördröjning
efter att dörrarna har låsts.
OBS
Om en dörr öppnas inom fördröjningstiden
avbryts sekvensen och larmet deaktiveras.
Bilen kan endast låsas upp med fjärrnyckeln
vid Blockerat låsläge. Förardörren kan även
låsas upp med det löstagbara nyckelbladet.
VARNING
Bagageluckan kan öppnas manuellt med nyckelbladet om bilens batteri skulle bli urladdat –
luckan kan då inte öppnas med belysningspanelens knapp.
Bänd loss låscylinderns täcklock.
Lås upp bagageluckan genom att vrida
nyckelbladet ett halvt varv moturs enligt
bilden.
1
56
Endast i kombination med Larm.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Lämna inte kvar någon i bilen utan att först
deaktivera funktionen Blockerat låsläge för
att inte riskera att någon blir inlåst.
För att låsa upp/öppna bagageluckan:
Tryck på belysningspanelens knapp (1) –
låset släpper och luckan öppnas några
centimeter.
02 Lås och larm
Låsning/upplåsning
> Instrumentpanelens display visar meddelandet Nedsatt skydd Se handbok
och Blockerat låsläge stängs av när
bilen låses.
Tillfällig deaktivering
eller
Aktiva menyval indikeras med ett kryss.
MY CAR
•
Tänk på att larmet aktiveras när bilen
låses.
•
Om någon av dörrarna öppnas inifrån,
utlöses larmet.
02
Välj Fråga vid urstigning.
> Varje gång motorn stängs av visar mittkonsolens skärm meddelandet
Aktivera reducerad larmnivå till
nästa gång motorn startar? åtföljt av
alternativen Bekräfta med OK och
Ångra med EXIT.
Om Blockerat låsläge ska stängas av
OK MENU
TUNE vridreglage
EXIT
Om någon vill stanna kvar i bilen och dörrarna
måste låsas från utsidan, kan funktionen
Blockerat låsläge tillfälligt stängas av. Det görs
på följande sätt:
1. Gå in i menysystemet MY CAR under
Inställningar Bilinställningar
Reducerad larmnivå (för utförlig beskrivning av menysystemet, se sidan 136).
OBS
Tryck OK/MENU och lås bilen. (Observera
att Larmets Rörelse- och lutningssensorer* stängs av samtidigt, se sidan 59.)
> Nästa gång motorn startas, nollställs
systemet och instrumentpanelens display visar meddelandet Fullt skydd
och därmed är Blockerat låsläge samt
larmets Rörelse- och lutningssensorer
åter inkopplade.
Om låssystemet inte ska förändras
Tryck EXIT och lås bilen.
2. Välj Aktivera en gång.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
57
02 Lås och larm
Barnsäkerhetsspärr
Manuell spärr av dörrar bak
02
OBS
Barnsäkerhetsspärren förhindrar att barn öppnar en bakdörr inifrån.
•
En dörrs vridreglage spärrar enbart
aktuell dörr – inte båda bakdörrar samtidigt.
•
Det finns ingen manuell spärr på bilar
utrustade med elektrisk Barnsäkerhetsspärr.
Elektrisk spärr dörrar* och fönster bak
1. Starta motorn eller välj ett nyckelläge högre
än 0.
2. Tryck på knappen i förardörrens reglagepanel.
> Informationsdisplayen visar meddelande Bakre barnlås Aktiverade och
knappens lampa lyser – spärren är aktiv.
När den elektriska barnsäkerhetsspärren är
aktiv kan de bakre:
• fönstren öppnas endast med förardörrens
reglagepanel
G021077
• dörrarna inte öppnas inifrån.
Vid motoravstängning lagras aktuell inställning
– är barnsäkerhetsspärren aktiverad vid motoravstängning, kommer funktionen att vara fortsatt aktiverad vid påföljande motorstart.
Reglaget för barnsäkerhetsspärren sitter i bakkanten på bakdörrarna och är endast åtkomligt
när dörren är öppen.
För att aktivera/deaktivera barnsäkerhetsspärren:
Använd fjärrnyckelns löstagbara nyckelblad för att vrida vredet – se sidan 47.
Dörren är spärrad mot öppning inifrån.
Dörren kan öppnas både ut- och inifrån.
Reglagepanel förardörr.
Barnsäkerhetsspärren kan aktiveras/deaktiveras vid alla nyckellägen högre än 0 – se
sidan 75. Aktivering/deaktivering kan göras
upp till 2 minuter efter att motorn stängts av,
förutsatt att ingen dörr öppnas.
För att aktivera barnsäkerhetsspärren:
58
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
02 Lås och larm
Larm*
Allmänt
Aktiverat larm löser ut om:
• dörr, motorhuv eller bagagelucka öppnas
• en rörelse detekteras i passagerarutrymmet (om det är utrustat med rörelsesensor*)
•
bilen lyfts eller bogseras iväg (om den är
utrustad med lutningssensor*)
OBS
Försök inte själv reparera eller förändra
komponenter som ingår i larmsystemet. Alla
sådana försök kan påverka försäkringsvillkoren.
Tryck på fjärrnyckelns låsknapp.
02
Deaktivera larm
Tryck på fjärrnyckelns upplåsningsknapp.
Tryck på fjärrnyckelns upplåsningsknapp
eller sätt in fjärrnyckeln i startlåset.
Övriga larmfunktioner
Automatisk återaktivering av larm
Om ett fel uppstått i larmsystemet visar
informationsdisplayen ett meddelande. Kontakta då en verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Funktionen förhindrar att bilen oavsiktligt lämnas med larmet deaktiverat.
Om bilen låsts upp med fjärrnyckeln (och
larmet deaktiverats) men ingen av dörrarna
eller bagageluckan öppnats inom 2 minuter,
återaktiveras larmet automatiskt. Samtidigt
låses bilen igen.
OBS
För att undvika detta: Stäng fönster/taklucka när bilen lämnas. Om bilens integrerade kupévärmare (eller en portabel elektrisk) ska användas – rikta luftström från
ventilationsmunstycken så att de inte pekar
uppåt i kupén.
Stänga av utlöst larm
Larmindikator
• startbatteriets kabel kopplas ifrån
• sirenen kopplas bort.
Rörelsesensorerna utlöser larmet vid rörelser i kupén – även luftströmmar registreras.
Därför kan larmet utlösas om bilen lämnas
med fönster eller soltak öppet eller om
kupévärmare används.
Aktivera larm
En röd lysdiod på instrumentpanelen visar
larmsystemets status:
• Dioden släckt – larmet är frånkopplat
• Dioden blinkar en gång varannan sekund –
larmet är inkopplat
• Dioden blinkar snabbt efter frånkoppling
av larmet (och fram till dess att fjärrnyckeln
satts i startlåset och nyckelläge I nås) –
larmet har varit utlöst.
Fjärrnyckeln ur funktion
Om larmet inte kan stängas av med fjärrnyckeln – om t.ex. nyckelns batteri är slut – kan
bilen låsas upp, avlarmas och motorn startas
på följande sätt:
1. Öppna förardörren med det löstagbara
nyckelbladet – se sidan 52.
> Larmet löser ut, larmindikatorn blinkar
snabbt och sirenen ljuder.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
59
02 Lås och larm
Larm*
Reducerad larmnivå
För att undvika oavsiktlig aktivering av larmet –
om t.ex. en hund lämnas i låst bil eller vid färd
med biltåg eller bilfärja – bör Rörelse- och lutningssensorer tillfälligt stängas av.
02
Tillvägagångssättet är detsamma som vid tillfällig urkoppling av Blockerat låsläge, se
sidan 56.
2. Sätt fjärrnyckeln i startlåset.
> Larmet deaktiveras och larmindikatorn
slocknar.
3. Starta motorn.
Larmsignaler
Vid larm sker följande:
• En siren ljuder under 30 sekunder eller tills
larmet stängs av. Sirenen har eget batteri
och fungerar oberoende av bilens startbatteri.
• Samtliga körriktningsvisare blinkar i
5 minuter eller tills larmet stängs av.
60
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
02 Lås och larm
02
61
Instrument och reglage........................................................................... 64
Instrument och reglage – Executive ....................................................... 73
Volvo Sensus ......................................................................................... 74
Nyckellägen............................................................................................. 75
Säten....................................................................................................... 77
Säten – Executive................................................................................... 81
Ratt.......................................................................................................... 83
Belysning................................................................................................. 84
Torkare och spolning.............................................................................. 93
Fönster och backspeglar........................................................................ 95
Kompass*.............................................................................................. 100
Elmanövrerad taklucka*........................................................................ 101
Alcoguard*............................................................................................ 103
Start av motor....................................................................................... 106
Start av motor – Flexifuel...................................................................... 108
Start av motor – externt batteri............................................................. 110
Växellådor............................................................................................. 111
Eco Start/Stop DRIVe*.......................................................................... 116
Fyrhjulsdrift – AWD (All Wheel Drive)*................................................... 122
Färdbroms............................................................................................. 123
Parkeringsbroms................................................................................... 125
HomeLinkŸ *.......................................................................................... 128
62
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
DIN FÖRARMILJÖ
03 Din förarmiljö
Instrument och reglage
Instrumentöversikt
03
Vänsterstyrd bil.
64
03 Din förarmiljö
Instrument och reglage
Funktion
Sida
Funktion
Sida
Meny- och meddelandehantering, körriktningsvisare, hel-/halvljus, färddator
84,
87, 134,
158
Kontrollpanel för klimatanläggning
144
Växelväljare
111
Farthållare
163, 164
Reglage för aktivt chassi
(Four-C)*
162
Signalhorn, krockkudde
20, 83
Torkare och spolning
93, 94
Kombinationsinstrument
67, 71
Rattinställning
83
Meny-, ljud- och telefonstyrning
136,
212, 240,
261
Parkeringsbroms
125
Motorhuvsöppnare
306
START/STOPP ENGINEknapp
106
Stolinställning*
77
Startlås
75
Ljusreglage, öppnare för
tank- och bagagelucka
55, 84,
271
Varningsblinkers
86
Dörröppningshandtag
–
Reglagepanel
54, 58,
95, 97
Menystyrning och ljudanläggning
136,
212, 261
03
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
65
03 Din förarmiljö
Instrument och reglage
03
Högerstyrd bil.
66
03 Din förarmiljö
Instrument och reglage
Funktion
Sida
Funktion
Sida
Varningsblinkers
86
Rattinställning
83
START/STOPP ENGINEknapp
106
Startlås
75
Meny- och meddelandehantering, körriktningsvisare, hel-/halvljus, färddator
84,
87, 134,
158
Farthållare
163, 164
Reglage för aktivt chassi
(Four-C)*
162
Kombinationsinstrument
67, 71
Växelväljare
111
Signalhorn, krockkudde
20, 83
136,
212, 240,
261
Kontrollpanel för Klimatanläggning
144
Meny-, ljud- och telefonstyrning
Menystyrning och ljudanläggning
136,
212, 261
Torkare och spolning
93, 94
Ljusreglage, öppnare för
tank- och bagagelucka
55, 84,
271
Dörröppningshandtag
–
Reglagepanel
54, 58,
95, 97
Stolinställning*
77
Motorhuvsöppnare
306
Parkeringsbroms
125
Informationsdisplayer
03
I informationsdisplayerna visas information om
vissa av bilens funktioner, t.ex. farthållare, färddator och meddelanden. Informationen visas
med text och symboler.
Ytterligare beskrivning finns under de funktioner som använder informationsdisplayerna.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
67
03 Din förarmiljö
Instrument och reglage
Mätare
Kontroll-, informations- och
varningssymboler
Om motorn inte startar eller om funktionskontrollen utförs i nyckelläge II slocknar samtliga
symboler efter 5 sekunder utom symbolen för
fel i bilens avgasreningssystem och symbolen
för lågt oljetryck.
Kontroll- och informationssymboler
03
Symbol
Innebörd
Fel i ABL-systemet
Avgasreningssystem
Mätare i kombinationsinstrumentet.
Hastighetsmätare
Bränslemätare. Se även färddator, sidan
158, och tankning, sidan 271.
Varvtalsmätare. Mätaren anger motorvarvtal i tusental varv/minut.
Fel i ABS-systemet
Kontroll- och varningssymboler.
Helljus- och blinkerssymboler
Kontroll- och
Symbol för DRIVe - Start/Stop*, se
sidan 116
Kontroll- och informationssymboler
Funktionskontroll
Samtliga kontroll- och varningssymboler tänds
i nyckelläge II eller vid start av motorn. När
motorn startat ska samtliga symboler slockna,
utom den för parkeringsbromsen som släcks
först när denna frigörs.
1
68
För vissa motorvarianter används inte symbolen för lågt oljetryck, varning sker via displaytext. För information om kontroll av oljenivå, se sidan 307.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Dimljus bak på
varningssymboler1
Stabilitetssystem
Stabilitetssystem, sportläge
Motorförvärmare (diesel)
Låg nivå i bränsletank
Information, läs displaytext
03 Din förarmiljö
Instrument och reglage
Symbol
Innebörd
rekommenderar att du vänder dig till en
auktoriserad Volvoverkstad.
Helljus på
Dimljus bak på
Vänster blinkers
Symbolen lyser när dimljuset är på. Det finns
enbart ett dimljus – detta är placerat på förarsidan.
Höger blinkers
Stabilitetssystem
DRIVe – Start/Stopp*
Blinkande symbol indikerar att stabilitetssystemet arbetar. Om symbolen lyser med fast
sken har ett fel uppstått i systemet.
Stabilitetssystem, Sport-läge
Fel i ABL-systemet
Symbolen lyser om ett fel har uppstått i ABLfunktionen (Active Bending Lights).
Avgasreningssystem
Om symbolen tänds kan det bero på fel i bilens
avgasreningssystem. Kör till en verkstad för
kontroll. Volvo rekommenderar att du vänder
dig till en auktoriserad Volvoverkstad.
Fel i ABS-system
Om symbolen tänds är systemet ur funktion.
Bilens ordinarie bromssystem fungerar fortfarande, men utan ABS-funktionen.
Sport-läget ger möjlighet till en mer aktiv
körupplevelse. Systemet känner då av om gaspedal, rattrörelser och kurvtagning är mer aktiv
än vid normal körning och tillåter då kontrollerad sladd med bakvagnen upp till en viss nivå
innan det ingriper och stabiliserar bilen.
Motorförvärmare (diesel)
Symbolen tänds då förvärmning av motorn
pågår. Förvärmning sker då temperaturen
understiger 2 °C. När symbolen släckts kan
bilen startas.
delandetexten släcks med READ-knappen, se
sidan 134, eller försvinner automatiskt efter en
tid (tiden varierar beroende på vilken funktion
som indikeras). Informationssymbolen kan
även tändas i kombination med andra symboler.
03
OBS
När servicemeddelande visas släcks symbolen och meddelandet med hjälp av
READ-knappen, eller slocknar automatiskt
efter en stund.
Helljus på
Symbolen lyser när helljuset är på samt vid helljusblink.
Vänster/höger blinkers
Båda blinkerssymbolerna blinkar när varningsblinkers används.
Kontroll- och varningssymboler
Symbol
Innebörd
Låg nivå i bränsletank
Lågt oljetryckA
1. Stanna bilen på en säker plats och stäng
av motorn.
När symbolen tänds är nivån i bränsletanken
låg, fyll på bränsle snarast.
Parkeringsbroms åtdragen
2. Starta motorn på nytt.
Information, läs displaytext
3. Om symbolen förblir tänd, kör till en verkstad för kontroll av ABS-systemet. Volvo
Informationssymbolen tänds i kombination
med text i informationsdisplayen då en avvikelse i något av bilens system inträffat. Med-
Krockkuddar – SRS
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
69
03 Din förarmiljö
Instrument och reglage
Symbol
Innebörd
Bältespåminnare
Generatorn laddar inte
03
Fel i bromssystemet
Varning
A
För vissa motorvarianter används inte symbolen för lågt oljetryck. Varning sker via displaytext, se sidorna 307 och
309.
Lågt oljetryck
Om symbolen tänds under körning är motorns
oljetryck för lågt. Stanna motorn omedelbart
och kontrollera oljenivån i motorn, fyll på vid
behov. Om symbolen tänds och oljenivån är
normal, kontakta en verkstad. Volvo
rekommenderar att du vänder dig till en
auktoriserad Volvoverkstad.
Parkeringsbroms åtdragen
Symbolen lyser konstant när parkeringsbromsen är ansatt. Symbolen blinkar under
ansättning och övergår sedan till fast sken.
Blinkande symbol innebär att ett fel uppstått.
Läs meddelande i informationsdisplayen.
70
Krockkuddar – SRS
Om symbolen förblir tänd eller tänds under körning har ett fel upptäckts i bälteslåset, SRS-,
SIPS- eller IC-systemet. Kör snarast till en
verkstad för kontroll. Volvo rekommenderar att
du vänder dig till en auktoriserad Volvoverkstad.
Bältespåminnare
Symbolen lyser om någon i framsätet inte tagit
på sig säkerhetsbältet eller om någon i baksätet tagit av sig säkerhetsbältet.
Generatorn laddar inte
Symbolen tänds under körning om ett fel i det
elektriska systemet har uppstått. Uppsök en
verkstad. Volvo rekommenderar att du vänder
dig till en auktoriserad Volvoverkstad.
Fel i bromssystem
Om symbolen tänds kan bromsvätskenivån
vara för låg. Stanna bilen på en säker plats och
kontrollera nivån i bromsvätskebehållaren, se
sidan 311.
Om broms- och ABS-symbolerna är tända
samtidigt kan fel ha uppstått i bromskraftsfördelningen.
1. Stanna bilen på en säker plats och stäng
av motorn.
2. Starta motorn på nytt.
• Om båda symbolerna slocknar, kör
vidare.
• Om symbolerna förblir tända, kontrollera nivån i bromsvätskebehållaren, se
sidan 311. Om nivån i bromsvätskebehållaren är normal och symbolerna fortfarande är tända, kan bilen under stor
försiktighet köras till en verkstad för
kontroll av bromssystemet. Volvo
rekommenderar att du vänder dig till en
auktoriserad Volvoverkstad.
VARNING
Om bromsvätskan ligger under MIN-nivå i
bromsvätskebehållaren bör inte bilen köras
vidare utan att bromsvätska fyllts på.
Bromsvätskeförlusten måste kontrolleras
av en verkstad, Volvo rekommenderar att du
kontaktar en auktoriserad Volvoverkstad.
VARNING
Om broms- och ABS-symbolerna är tända
samtidigt finns det risk att bakvagnen sladdar vid kraftig inbromsning.
Varning
Den röda varningssymbolen tänds då ett fel har
indikerats som kan påverka säkerheten och/
eller bilens körbarhet. Samtidigt visas ett förklarande textmeddelande i informationsdis-
03 Din förarmiljö
Instrument och reglage
playen. Symbolen förblir synlig tills felet är
åtgärdat men textmeddelandet kan tryckas
bort med READ-knappen, se sidan 134. Varningssymbolen kan även tändas i kombination
med andra symboler.
Trippmätare
Klocka
Åtgärd:
03
1. Stanna på ett säkert ställe. Bilen ska inte
köras vidare.
2. Läs informationen i informationsdisplayen.
Utför åtgärd enligt meddelandet i displayen. Radera meddelandet med READknappen.
Påminnelse – ej stängda dörrar
motorhuven2
Om någon av dörrarna,
eller
bagageluckan inte är riktigt stängd tänds informations- eller varningssymbolen tillsammans
med ett förklarande textmeddelande i kombinationsinstrumentet. Stanna bilen på en
säker plats snarast och stäng den dörr eller
lucka som är öppen.
Om bilen körs i lägre hastighet än
ca 7 km/h tänds informationssymbolen.
Om bilen körs i högre hastighet än
ca 7 km/h tänds varningssymbolen.
2
Trippmätare och reglage.
Klocka och inställningsreglage.
Display för trippmätare
Display för visning av tid.
Reglage för växling mellan trippmätarna
T1 och T2, samt nollställning av trippmätare.
Reglage för inställning av klocka.
Mätarna används för att mäta korta sträckor.
Ett kort tryck på reglaget växlar mellan de båda
trippmätarna T1 och T2. Ett långt tryck (mer än
2 sekunder) nollställer aktiverad trippmätare.
Sträckans längd visas i displayen.
Vrid reglaget medurs/moturs för att ställa in
klockan. Vrid först till ändläget och vrid sedan
förbi/över ändläget ytterligare ca 1 mm –
ett ”klick” hörs och känns i knappen. För varje
"klick" stegas 1 minut. För att ändra snabbt –
håll kvar i "klickläget".
I samband med ett meddelande kan klockan
tillfälligt ersättas med en symbol, se
sidan 134.
Endast bilar med larm*.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
71
03 Din förarmiljö
Instrument och reglage
Ställa klockan i MY CAR
Utöver det föregående manuella/mekaniska
sättet kan klockan även ställas in i menygruppen MY CAR, för mer information se
sidan 136.
03
1. Sök fram Inställningar
Systeminställningar Tid.
2. Markören ställer sig på första rutan för
Timma: Tryck OK – rutan aktiveras.
3. Vrid TUNE för att ställa in rätt timma och
tryck OK – rutan deaktiveras.
4. Vrid TUNE för att markera rutan för Minut
(A) och tryck OK – rutan aktiveras (B).
5. Vrid TUNE för att ställa in rätt minut och
tryck OK – rutan deaktiveras.
6. Vrid TUNE för att markera rutan för OK och
tryck OK – inställningen är klar.
72
Med menyalternativet Inställningar
Systeminställningar Tidsformat väljs 24heller 12h-system (AM/PM).
03 Din förarmiljö
Instrument och reglage – Executive
Analog klocka
03
Analog klocka.
Knapp för inställning av visare bakåt i tid.
Knapp för inställning av visare framåt i tid.
Den analoga klockan är placerad i instrumentpanelen ovanför handskfacket.
För att ställa in tiden:
Använd lämplig knapp för att flytta visarna
antingen framåt eller bakåt i tid. Inställningen kan ske på två sätt:
• Håll in knappen – visaren flyttas först
sakta i tid, motsvarande ca 5 minuter,
därefter snabbare. Släpp knappen när
klockan visar rätt tid.
• Tryck en gång på knappen – visaren
flyttas i tid ca 10 sekunder.
73
03 Din förarmiljö
Volvo Sensus
Allmänt
personlig med hjälp av ett lättanvänt användargränssnitt. Inställningar kan göras i Bilinställningar, Infotainment, Klimat etc.
Med mittkonsolens knappar och reglage eller
rattens högra knappsats* kan funktioner aktiveras eller deaktiveras och många varierande
inställningar kan göras.
03
Med ett tryck på MY CAR presenteras alla
inställningar relaterat till körning och kontroll av
bilen, t.ex. City Safety, Lås och larm, ställa
klockan etc.
Navigation* – NAV, se separat instruktionsbok (Road and Traffic Information
System – RTI).
Med ett tryck på respektive RADIO, MEDIA,
TEL*, NAV* och CAM* kan andra källor, system
och funktioner aktiveras t.ex. AM, FM1, CD,
DVD*, TV*, Bluetooth*, navigation* och parkeringshjälpkamera*.
Infotainment (RADIO, MEDIA, TEL*), se
sidan 210.
För mer information om alla funktioner/system,
se instruktionsbokens respektive avsnitt.
Kontrollpanel i mittkonsol
Bilinställningar - MY CAR, se sidan 136.
Parkeringshjälpkamera - CAM*, se
sidan 196.
Klimatanläggning, se sidan 144.
Volvo Sensus är bilens operativsystem, hjärtat
i din personliga Volvo-upplevelse. Volvo Sensus sammanför och presenterar många funktioner i flera av bilens system på mittkonsolens
bildskärm. Med Volvo Sensus kan bilen göras
74
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
03 Din förarmiljö
Nyckellägen
Sätta i och ta ur fjärrnyckeln
VIKTIGT
Främmande föremål i startlåset kan äventyra funktionen eller förstöra låset.
Nivå
0
Tryck inte in fjärrnyckeln felvänd – Håll i
änden med det löstagbara nyckelbladet, se
sidan 47.
låset.
OBS
För bilar med Keyless*-funktion behöver
nyckeln inte sättas i startlåset utan kan förvaras i t.ex. en ficka. För mer information om
Keyless-funktioner – se sidan 51.
Sätta i nyckeln
1. Håll i fjärrnyckelns ände med det löstagbara nyckelbladet och placera nyckeln i
startlåset.
2. Tryck sedan in nyckeln i låset till dess ändläge.
För att möjliggöra användning av ett begränsat
antal funktioner med avstängd motor, kan
bilens elsystem försättas i 3 olika nivåer (nyckellägen) – 0, I och II – med fjärrnyckeln. Denna
instruktionsbok beskriver genomgående
dessa nivåer med benämningen "nyckellägen".
Följande tabell visar vilka funktioner som är tillgängliga i respektive nyckelläge/nivå.
03
Ljudanläggningen kan användas
begränsad tid – se sidan 208.
I
Taklucka, fönsterhissar, 12 Vuttag i kupé, RTI, telefon, kupéfläkt och vindrutetorkare kan
användas.
II
Strålkastarna tänds.
Funktioner vid olika nivåer
Startlås med fjärrnyckel utdragen/intryckt.
Kilometerräknare, klocka och
temperaturmätare tänds.
Elektriskt manövrerade stolar kan
justeras.
Ta ur nyckeln
• Ta tag i fjärrnyckeln och dra ut den ur start-
Funktioner
Varnings-/kontrollampor lyser i
5 sekunder.
Flera övriga system aktiveras.
Eluppvärmning i sittdynor och
bakruta kan dock aktiveras först
efter motorstart.
Detta nyckelläge förbrukar
mycket ström från startbatteriet och bör därför undvikas!
Att välja nyckelläge/nivå
Nyckelläge 0
• Lås upp bilen – därmed är bilens elsystem
på nivå 0.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
75
03 Din förarmiljö
Nyckellägen
Nyckelläge I
• Med fjärrnyckeln helt intryckt i startlåset –
Tryck kort på START/STOP ENGINE.
OBS
För att nå nivå I eller II utan motorstart –
tryck inte ned broms-/kopplingspedalen
när dessa nyckellägen ska väljas.
03
Nyckelläge II
• Med fjärrnyckeln helt intryckt i startlåset –
Gör ett långt1 tryck på START/STOP
ENGINE.
Tillbaka till nyckelläge 0
• För att återgå till nyckelläge 0 från läge II
och I – Tryck kort på START/STOP
ENGINE.
Ljudanläggning
För information om ljudanläggningens funktion
med urtagen fjärrnyckel – se sidan 208.
Start och Stopp av motor
För information om att starta/stänga av motorn
– se sidan 106.
Bogsering
För viktig information om fjärrnyckeln vid bogsering – se sidan 285.
1
76
Ca 2 sekunder.
03 Din förarmiljö
Säten
Framsäten
VARNING
Ställ in rätt körställning på förarstolen innan
körning påbörjas, aldrig under färd. Förvissa
dig om att stolen är i låst läge för att undvika
personskada vid en eventuell hård inbromsning eller olycka.
Lyft spärrarna på ryggstödets baksida och
fäll det framåt.
4. Skjut fram stolen så att nackskyddet
"låses" fast under handskfacket.
Uppfällning sker i omvänd ordning.
03
Fällning av ryggstöd i framsäte
VARNING
Ta tag i ryggstödet och förvissa dig om att
det är ordentligt låst efter uppfällning för att
undvika personskada vid en eventuell hård
inbromsning eller olycka.
Ändra svankstödet, vrid ratten1.
Framåt/bakåt, lyft handtaget för att ställa in
rätt avstånd till ratt och pedaler. Kontrollera
att stolen är spärrad då inställningen ändrats.
Höj/sänk* sittdynans framkant, pumpa
upp/ner.
Ändra ryggstödets lutning, vrid ratten.
Höj/sänk stolen, pumpa upp/ner.
Manöverpanel för elmanövrerad stol*.
Passagerarstolens ryggstöd kan fällas framåt
för att ge plats för lång last.
Skjut stolen så långt bakåt/neråt som möjligt.
Ställ in ryggstödet till upprätt läge.
1
Gäller även elmanövrerad stol.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
77
03 Din förarmiljö
Säten
Elmanövrerad stol*
nyckel i startlåset. Inställning av stolen görs
normalt i nyckelläge I och kan alltid göras när
motorn är igång.
Stol med minnesfunktion*
Använda lagrad inställning
Håll in en av minnesknapparna tills stolen och
de yttre backspeglarna stannar. Om knappen
släpps kommer stolens rörelse att avbrytas.
Nyckelminne* i fjärrnyckel2
Förarstolens och de yttre backspeglarnas
positioner3 lagras i nyckelminnet när bilen
låses med fjärrnyckeln.
03
Sittdynans framkant upp/ner
Stol framåt/bakåt och upp/ner
Ryggstödslutning
Minnesknapp
Endast en rörelse (fram/bak/upp/ned) kan
göras åt gången.
Knapp för lagring av inställning
Förberedelser
Inställning av stolen kan göras en viss tid efter
att dörren låsts upp med fjärrnyckeln utan
2
3
78
Lagra inställning
De elmanövrerade framstolarna har ett överbelastningsskydd som utlöses om någon stol
blockeras av något föremål. Om det händer, gå
till nyckelläge I eller 0 och vänta en kort stund
innan stolen manövreras igen.
Minnesknapp
Minnesknapp
1. Ställ in stolen och de yttre backspeglarna.
2. Håll knappen för lagring av inställning
intryckt, samtidigt som en av minnesknapparna trycks in.
För nyckelminne vid keyless, se sidan 52.
Endast om bilen är utrustad med elmanövrerad stol med minne och elektriskt infällbara backspeglar.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
När bilen låses upp med samma fjärrnyckel
som den låstes med och förardörren öppnas
intar förarstolen och de yttre backspeglarna
automatiskt de inställningar som lagrats i nyckelminnet.
03 Din förarmiljö
Säten
Nödstopp
Baksäten
Stolen och de yttre backspeglarna rör sig
inte om de redan står i aktuell position.
Om stolen oavsiktligt kommer i rörelse, tryck
på någon av stolens inställningsknappar eller
minnesknappar så stannar stolen.
Fällning av ryggstöd i baksäte
Det är även möjligt att använda nyckelminnet
genom att trycka in upplåsningsknappen på
fjärrnyckeln när förardörren är öppen.
Återstart för att nå stolsposition som lagrats i
nyckelminnet görs genom att trycka på upplåsningsknappen på fjärrnyckeln. Förardörren
måste då vara öppen.
OBS
Nyckelminnet kan aktiveras/deaktiveras i
menysystemet MY CAR under Inställningar
Bilinställningar Bilnyckelminne. För
beskrivning av menysystemet, se sidan 136.
OBS
För att nyckelminnet för förarstol och backspeglar ska fungera för flera fjärrnycklar,
måste nyckelminnet aktiveras för var och en
av fjärrnycklarna.
Var och en av fjärrnycklarna måste vara
placerad i startlåset när nyckelminnet aktiveras för respektive fjärrnyckel.
OBS
Nyckelminnet i fjärrnycklarna och stolens
tre minnen är helt oberoende av varandra.
VARNING
VIKTIGT
När ryggstödet ska fällas får det inte finnas
något föremål i baksätet. Säkerhetsbältena
får inte heller vara kopplade. Risk finns
annars att det uppstår skada på baksätets
klädsel.
03
Klämrisk! Se till att barn inte leker med reglagen. Kontrollera att inga föremål finns
framför, bakom eller under stolen vid inställning. Försäkra dig om att ingen av passagerarna i baksätet kan komma i kläm.
Eluppvärmda/ventilerade säten*
För eluppvärmda/ventilerade säten, se
sidan 149.
Ryggstödet är tvådelat. Delarna kan fällas
framåt, tillsammans eller var för sig.
1. Dra i handtaget/handtagen. Om nackskydden är nedfällda, fäll upp dem först.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
79
03 Din förarmiljö
Säten
2. Fäll ryggstödet framåt. Sänk det mittersta
nackskyddet helt om ryggstödets breda
del ska fällas.
Elektrisk fällning av yttre nackskydd
baksäte*
VARNING
03
Ta tag i ryggstöden och förvissa dig om att
de är ordentiligt låsta efter uppfällning för att
undvika personskada vid en eventuell hård
inbromsning eller olycka.
Nackskydd mittplats bak
1. Fjärrnyckeln ska vara i läge I eller II.
2. Tryck in knappen för att fälla de bakre yttre
nackskydden så att bakåtsikten förbättras.
VARNING
Fäll inte ner de yttre nackskydden om det
finns passagerare på någon av ytterplatserna.
80
Nackskyddet regleras i höjdled efter passagerarens längd. Skyddets överkant regleras till
mitten av bakhuvudet. Skjut det uppåt efter
behov.
För tillbaka nackskyddet manuellt tills ett klickljud hörs.
För att få ner skyddet igen måste knappen vid
det vänstra röret tryckas in samtidigt som
nackskyddet trycks ner.
Nackskydden ska vara i låst läge efter uppfällning.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
VARNING
03 Din förarmiljö
Säten – Executive
Komfortstolar fram
Massage
Inställning av svank
Justering av stol i längdled.
Knapp för aktivering av massage.
Hård massage
Manöverpanel för massage och svank.
Mjuk massage
Vardera framstol har massage i ryggstödet.
Massagen utförs av luftkuddar som kan massera antingen med hård eller med mjuk inställning. Då en av inställningarna är vald utförs
massagen enligt cykeln: massage 6 minuter –
paus 4 minuter – massage 6 minuter o.s.v.
Då knappen står i mittläget, eller när fjärrnyckeln är i läge 0, är massagen inte aktiverad.
G030227
G030131
G030132
03
Knapp för inställning av svank.
Svankstödet ställs in med samma luftkuddar
som används till massagen. Justeringen går att
göra steglöst i både djup- och höjdled med
hjälp av manöverknappen, se bild ovan.
Svankstödet kan ställas in då massagen inte är
aktiv.
Ett minne kommer ihåg svankstödets inställning när massagen avbryts eller när trycket i
luftkuddarna har avtagit, t.ex. efter en längre
tids parkering.
``
81
03 Din förarmiljö
Säten – Executive
Justering av stol i längdled
G030137
03
llustrationen ovan visar vänsterstyrd bil.
Passagerarstolen kan justeras i längdled. Sätet
flyttas fram respektive bak så länge främre
respektive bakre del av knappen, se bild ovan,
hålls intryckt. Ryggstödets lutning ändras inte.
82
03 Din förarmiljö
Ratt
Knappsatser*
Inställning
Signalhorn
G021138
03
Inställning av ratt.
Knappsatser i ratten.
Spak – lösgöring av ratt
Farthållare, se sidan 163
Möjliga rattlägen
Adaptiv farthållare*, se sidan 164
Ratten kan ställas in i höjd- och djupled:
Signalhorn.
Tryck på rattens centrum för att signalera.
Ljud- och telefonstyrning, se sidan 210
1. Dra spaken åt dig för att lösgöra ratten.
2. Ställ in ratten i det läge som passar.
3. Tryck tillbaka spaken för att fixera ratten.
Om det går trögt, tryck lite på ratten samtidigt som spaken förs tillbaka.
VARNING
Ställ in ratten och fixera den innan avfärd.
Vid hastighetsberoende servostyrning* kan
rattmotståndet regleras, se sidan 162.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
83
03 Din förarmiljö
Belysning
Ljusreglage
Displaybelysningen dämpas automatiskt vid
mörker – känsligheten ställs in med tumhjulet.
Hel-/halvljus
Instrumentbelysningens styrka regleras med
tumhjulet.
Ljushöjdsreglering strålkastare
Bilens last ändrar strålkastarljusets riktning i
höjdled, vilket kan leda till att mötande fordon
bländas. Undvik detta genom att justera ljushöjden. Sänk ljuset om bilen lastats tungt.
G021141
03
Översikt ljusreglage.
Tumhjul1 för justering av display- och
instrumentbelysning
Dimbakljus
1. Låt motorn vara igång eller ha fjärrnyckeln
i läge I.
2. Rulla uppåt/neråt med tumhjulet för att
höja/sänka ljushöjden.
Bilar med Xenon-strålkastare* har automatisk
ljushöjdsreglering och är därför inte utrustade
med tumhjulet.
Ljusreglage och rattspak.
Läge för helljusblink
Läge för helljus
Dimstrålkastare*
Ljusreglage
Tumhjul2 för ljushöjdsreglering
Instrumentbelysning
Olika display- och instrumentbelysning tänds
beroende på nyckelläge, se sidan 75.
1
2
84
Tumhjulet justerar ljusstyrkan även för extrabelysning i handtag, förvaringsfack i dörr, analog klocka*, mugghållare i tunnelkonsol och golvbelysning fram.
Finns inte för bilar utrustade med Xenon-strålkastare*.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
03 Din förarmiljö
Belysning
Läge
Innebörd
Automatiskt halvljus. Helljus
och helljusblink fungerar i detta
lägeA/Avstängt halvljus.
Positions-/parkeringsljus
Halvljus. Helljus och helljusblink
fungerar i detta läge.
A
Helljus
Helljuset kan aktiveras när ljusreglaget är i läge
3 eller
. Aktivera/deaktivera helljuset genom att föra rattspaken mot ratten till
ändläget och släpp.
När helljuset är aktiverat lyser symbolen
i kombinationsinstrumentet.
Aktiva Xenon-strålkastare – ABL*
Gäller vissa marknader.
Helljusblink
För rattspaken lätt mot ratten till läget för helljusblink. Helljuset lyser tills spaken släpps.
Halvljus
När motorn startas aktiveras halvljuset auto. Vid
matiskt3 om ljusreglaget står i läge
behov kan halvljusautomatiken för detta läge
deaktiveras av en verkstad. Volvo rekommenderar att du kontaktar en auktoriserad Volvoverkstad.
aktiveras alltid halvljuset automatI läge
iskt när motorn är igång eller när fjärrnyckeln är
i läge II.
3
4
Funktionen aktiveras automatiskt vid start av
bilen. Vid fel i funktionen lyser symbolen
i kombinationsinstrumentet samtidigt
som informationsdisplayen visar en förklarande text och ytterligare en tänd symbol.
Symbol
Display
Innebörd
Strålkastarfel Serv.
erfordras
Systemet är
ur funktion.
Uppsök en
verkstad om
meddelandet kvarstår.
Volvo
rekommend
erar att du
kontaktar en
auktoriserad
Volvoverkstad.
Ljusbild med funktionen deaktiverad (vänster)
respektive aktiverad (höger).
Funktionen är endast aktiv i skymning eller
mörker och endast när bilen är i rörelse.
Om bilen är utrustad med aktiva Xenon-strålkastare (Active Bending Lights – ABL) följer ljuset från strålkastarna rattrörelsen för att ge
maximal belysning i kurvor och korsningar och
därmed ge ökad säkerhet.
Funktionen4 kan deaktiveras/aktiveras i menysystemet MY CAR under Min S80 Aktiva
kurvljus eller under Inställningar
Bilinställningar Ljusinställningar
03
Gäller vissa marknader.
Aktiverad vid leverans från fabrik.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
85
03 Din förarmiljö
Belysning
Aktiva kurvljus. För beskrivning av menysystemet, se sidan 137.
sett vilket läge ljusreglaget står i eller vilket läge
tändningen är i.
För anpassning av ljusbild, se sidan 89.
Bromsljus
Extraljus*
03
OBS
Bestämmelser för användning av dimstrålkastare varierar mellan olika länder.
Om bilen har extraljus kan föraren i menysystemet MY CAR välja om de ska vara deaktiverade eller tändas/släckas samtidigt med helljuset5, se sidan 138.
Bromsljuset tänds automatiskt vid inbromsning. För information om Nödbromsljus och
automatisk varningsblinkers, se sidan 123.
Dimbakljus
Dimstrålkastare
G021146
Positions-/parkeringsljus
G021144
G021145
Knapp för dimljus bak.
Ljusreglage i läge för positions-/parkeringsljus.
Vrid ljusreglaget till mittläget (nummerskyltsbelysningen tänds samtidigt).
När det är mörkt ute och bagageluckan öppnas
tänds de bakre positionsljusen för att uppmärksamma bakomvarande. Detta sker oav5
86
Knapp för dimstrålkastare.
Dimstrålkastarna* kan tändas i kombination
med hel-/halvljus eller
positions-/parkeringsljus.
Tryck på knappen för till/från. Lampan i
knappen lyser när dimstrålkastarna är tända.
Extraljus måste anslutas till elsystemet av verkstad. Volvo rekommenderar att du kontaktar en auktoriserad Volvoverkstad.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Dimbakljuset består av en lampa bak och kan
endast tändas i kombination med
hel-/halvljuset eller dimstrålkastarna.
Tryck på knappen för till/från. Dimbakljusets
i kombinationsinstrukontrollsymbol
mentet och lampan i knappen lyser när dimbakljuset är tänt.
03 Din förarmiljö
Belysning
Dimbakljuset släcks automatiskt när motorn
stängs av.
eller om knappen trycks in. För mer information
om Nödbromsljus och automatisk varningsblinkers, se sidan 123.
OBS
Bestämmelser för användning av dimbakljus varierar mellan olika länder.
Kontinuerlig blinksekvens
För rattspaken uppåt eller neråt till yttersta
läget.
Spaken stannar i sitt läge och förs tillbaka för
hand eller automatiskt av rattrörelsen.
Körriktningsvisare/blinkers
Blinkerssymboler
03
För blinkerssymboler, se sidan 68.
Varningsblinkers
G021148
Belysning i kupé
Körriktningsvisare/blinkers.
Knapp för varningsblinkers.
Tryck in knappen för att aktivera varningsblinkers. Båda blinkerssymbolerna i kombinationsinstrumentet blinkar när varningsblinkers
används.
Varningsblinkers aktiveras automatiskt när
bilen bromsas så kraftigt att nödbromsljusen
aktiveras och hastigheten understiger
30 km/h. De förblir aktiva när man stannat och
deaktiveras automatiskt när man kör iväg igen
För rattspaken uppåt eller neråt till första
läget och släpp. Körriktningsvisarna
blinkar tre gånger. Funktionen kan aktiveras/deaktiveras i menysystemet MY CAR
under Inställningar Bilinställningar
Ljusinställningar Trippel blinkers
indikering. För beskrivning av menysystemet, se sidan 137.
G021149
Kort blinksekvens
Reglage i takkonsolen för främre läslampor och
kupébelysning.
Läslampa vänster sida
Läslampa höger sida
Kupébelysning
All belysning i kupén kan tändas och släckas
manuellt inom 30 minuter från det att:
87
03 Din förarmiljö
Belysning
• motorn har stängts av och fjärrnyckeln är i
läge 0
Handskfacksbelysningen tänds respektive
släcks när luckan öppnas eller stängs.
• bilen har låsts upp men motorn har inte
Make up-spegel
Läslamporna fram tänds eller släcks med ett
tryck på respektive knapp i takkonsolen.
Belysningen till make up-spegeln, se
sidan 204, tänds respektive släcks då locket
öppnas eller stängs.
Om någon belysning tänds manuellt och bilen
låses kommer den att släckas automatiskt efter
två minuter.
Bakre takbelysning
Belysningsautomatik
Bekvämlighetsbelysning
Med knappen för kupébelysning kan tre lägen
väljas för belysningen i kupén:
När den vanliga kupébelysningen har slocknat
och motorn går lyser några lysdioder, bl.a. en i
takbelysningen för att ge ett svagt ljus och öka
bekvämligheten under färd. Denna belysning
slocknar en liten stund efter den vanliga kupébelysningen när bilen låses.
Främre takbelysning
• Av – höger sida intryckt, belysningsautomatiken är deaktiverad.
• Neutralläge – belysningsautomatiken är
aktiverad.
• På – vänster sida intryckt, kupébelysG021150
ningen är tänd.
Neutralläge
Bakre takbelysning.
När knappen är i neutralläge, tänds och släcks
kupébelysningen automatiskt enligt nedanstående.
Lamporna tänds eller släcks med ett tryck på
respektive knapp.
Kupébelysningen tänds och förblir tänd i
30 sekunder om:
Instegsbelysning
• bilen låses upp med fjärrnyckel eller
Instegsbelysningen (och kupébelysningen)
tänds respektive släcks när en sidodörr öppnas eller stängs, se sidan 84
•
Ledbelysning
En del av exteriörbelysningen kan hållas tänd
och fungera som ledbelysning efter att bilen
låsts.
1. Ta fjärrnyckeln ur startlåset.
2. För vänster rattspak mot ratten till ändläget
och släpp. Funktionen aktiveras på samma
sätt som vid helljusblink, se sidan 84.
nyckelblad, se sidorna 45 eller 48
3. Stig ur bilen och lås dörren.
motorn stängts av och fjärrnyckeln är i
läge 0.
När funktionen aktiverats lyser halvljus, parkeringsljus, lampor i yttre backspeglar, nummer-
Kupébelysningen släcks när:
88
• motorn startar
• bilen låses.
Kupébelysningen tänds och förblir tänd i två
minuter om någon av dörrarna är öppen.
startats.
03
Handskfacksbelysning
03 Din förarmiljö
Belysning
plåtsbelysning, inre taklampor samt instegsbelysning.
Anpassning av ljusbild
Aktiva Xenon-strålkastare*
Tiden för hur länge ledbelysningen ska hållas
tänd kan ställas in i menysystemet MY CAR
under Inställningar Bilinställningar
Ljusinställningar Ledbelysning. För
beskrivning av menysystemet, se sidan 137.
03
När funktionen aktiverats med fjärrkontrollen
lyser parkeringsljus, lampor i yttre backspeglar, nummerplåtsbelysning, inre taklampor
samt instegsbelysning.
G021151
Trygghetsbelysningen tänds med fjärrnyckeln,
se sidan 45, och används för att tända bilens
belysning på avstånd.
G019442
Trygghetsbelysning
Reglage för anpassning av ljusbild.
Ljusbild vänstertrafik.
Normalläge – ljusbilden är riktig för det land
där bilen levereras.
Anpassat läge – avsett för motsatt ljusbild.
Tiden för hur länge trygghetsbelysningen ska
hållas tänd kan ställas in i menysystemet
MY CAR under Inställningar
Bilinställningar Ljusinställningar
Trygghetsbelysning. För beskrivning av
menysystemet, se sidan 137.
VARNING
G021152
Strålkastaren kräver särskild försiktighet
eftersom Xenon-lampan matas av ett högspänningsaggregat.
Landet där bilen levereras avgör om normalläge är avsett för höger- eller vänstertrafik.
Ljusbild högertrafik.
Exempel 1
För att inte blända mötande trafik kan strålkastarnas ljusbild ställas om för höger- eller vänstertrafik. Rätt ljusbild ger även effektivare ljus
ut på vägrenen.
Om en bil som levereras i Sverige ska köras i
Storbritannien ska strålkastarna ställas om till
anpassat läge, se föregående bild.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
89
03 Din förarmiljö
Belysning
Exempel 2
En bil som levereras i Storbritannien är avsedd
för vänstertrafik och körs där med strålkastarna
i normalläge, se föregående bild.
Halogenstrålkastare
03
För halogenstrålkastare ställs ljusbilden om
genom maskering av strålkastarglaset. Ljusbilden blir något sämre.
Maskering av strålkastare
1. Avbilda mallarna A och B för vänsterstyrd
bil eller C och D för högerstyrd bil i skala
1:2, se sidan 92. Använd t.ex. en kopieringsmaskin med förstoringsfunktion:
•
•
•
•
A = LHD Right (vänsterstyrd, höger glas)
B = LHD Left (vänsterstyrd, vänster glas)
C = RHD Right (högerstyrd, höger glas)
D = RHD Left (högerstyrd, vänster glas)
2. För över mallen till ett självhäftande vattenfast material och klipp ut.
3. Utgå från designlinjen på strålkastarglasen, se streckad linje på sidan 91. Placera de självhäftande mallarna på rätt
avstånd från respektive designlinje med
hjälp av bilden och måtten i nedanstående
lista:
• A = LHD Right – ca 86 mm
• B = LHD Left – ca 40 mm
90
• C = RHD Right – 0 mm
• D = RHD Left – ca 96 mm
03 Din förarmiljö
Belysning
Placering av mallar
G033954
03
Övre raden: vänsterstyrd bil, mallar A och B. Nedre raden: högerstyrd bil, mallar C och D.
``
91
03 Din förarmiljö
Belysning
Mallar för halogenstrålkastare
03
92
03 Din förarmiljö
Torkare och spolning
Vindrutetorkare1
Kontinuerlig torkning
Torkarna sveper med normal hastighet.
Torkarna sveper med hög hastighet.
När regnsensorn är aktiverad tänds en lampa i
knappen och regnsensorsymbolen
visas i den högra displayen i kombinationsinstrumentet.
Aktivera och ställ in känslighet
VIKTIGT
Innan aktivering av torkare under vintertid –
säkerställ att torkarbladen inte är fastfrusna
och att eventuell snö eller is på vindrutan är
bortskrapad.
Vindrutetorkare och vindrutespolare.
Regnsensor, till/från
Tumhjul känslighet/frekvens
Vindrutetorkare av
För spaken till läge 0 för att stänga av
vindrutetorkarna.
Enkelsvep
För spaken uppåt och släpp för att
göra ett svep.
Intervalltorkning
Ställ in antalet svep per tidsenhet
med tumhjulet när intervalltorkning är
VIKTIGT
Använd rikligt med spolarvätska när torkarna rengör vindrutan. Vindrutan ska vara
blöt när vindrutetorkarna arbetar.
När regnsensorn ska aktiveras måste bilen vara
igång eller fjärrnyckeln i läge I eller II samtidigt
som spaken till vindrutetorkarna ska vara i läge
0 alternativt i läge för enkelsvep.
03
Aktivera regnsensorn genom att trycka på
. Torkarna gör ett svep.
knappen
Om spaken förs uppåt gör torkarna extrasvep.
Vrid tumhjulet uppåt för högre känslighet och
nedåt för lägre känslighet. (Ett extra svep görs
när tumhjulet vrids uppåt.)
Deaktivera
Serviceläge torkarblad
Vid rengöring av vindruta/torkarblad och byte
av torkarblad se sidan 320 och 338.
Regnsensor*
Regnsensorn känner av mängden vatten på
vindrutan och startar vindrutetorkarna automatiskt. Regnsensorns känslighet justeras
med tumhjulet.
Deaktivera regnsensorn genom att trycka på
eller för spaken nedåt till ett
knappen
annat torkarprogram.
Regnsensorn deaktiveras automatiskt av när
fjärrnyckeln tas ur startlåset eller fem minuter
efter att motorn stängts av.
vald.
1
Byte av torkarblad se sidan 320, serviceläge torkarblad se sidan 320 och påfyllning av spolarvätska se sidan 321.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
93
03 Din förarmiljö
Torkare och spolning
VIKTIGT
Vindrutetorkarna kan starta och skadas vid
automattvätt. Stäng av regnsensorn medan
bilen är igång eller fjärrnyckeln är i läge I eller
II. Symbolen i kombinationsinstrumentet
och lampan i knappen slocknar.
03
Spolning av strålkastare och rutor
Spolning av vindruta
För spaken mot ratten för att starta vindruteoch strålkastarspolarna.
Efter att spaken släppts gör vindrutetorkarna
några extra svep och strålkastarna spolas.
Uppvärmda spolmunstycken*
Spolmunstyckena värms automatiskt vid kyla
för att förhindra att spolarvätskan fryser fast.
94
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Högtrycksspolning av strålkastare*
Högtrycksspolning av strålkastarna konsumerar stora mängder spolarvätska. För att spara
vätska spolas strålkastarna automatiskt vid var
femte spolning av vindrutan.
03 Din förarmiljö
Fönster och backspeglar
Allmänt
Värmereflekterande vindruta*
rutan som saknar värmereflekterande film (se
markerat fält i ovanstående bild).
Laminerat glas
Glaset är förstärkt vilket ger ett bättre
inbrottsskydd och förbättrad ljudisolering i kupén. Vindrutan och sidorutorna* har laminerat glas.
Fönsterhissar
03
Vatten- och smutsavvisande ytskikt*
De främre sidorutorna är behandlade
med ett ytskikt som förbättrar sikten
vid svåra väderförhållande. Skötsel, se
sidan 339.
VIKTIGT
Använd inte isskrapa av metall för att ta bort
is från rutorna. Använd eluppvärmningen för
att ta bort is från speglarna, se sidan 99.
Fält där IR-film inte är applicerad.
Mått
A
47 mm
B
87 mm
Reglagepanel i förardörr.
Elektrisk spärr för öppning av dörrar* och
fönster bak, se sidan 58.
Reglage bakre fönster
Vindrutan är försedd med en värmereflekterande film (IR) som minskar solens värmeinstrålning i kupén.
Placering av elektronisk utrustning, t.ex. en
transponder, bakom en glasyta med värmereflekterande film kan påverka dess funktion och
prestanda negativt.
Reglage främre fönster
VARNING
Kontrollera att ingen baksätespassagerare
kommer i kläm när fönstren stängs från
förardörren.
Om funktionen för elektronisk utrustning ska bli
optimal bör denna placeras på den del av vind-
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
95
03 Din förarmiljö
Fönster och backspeglar
VARNING
Kontrollera att barn eller andra passagerare
inte kommer i kläm om fönstren stängs,
även när fjärrnyckeln används.
03
VARNING
Om det finns barn i bilen – tänk på att alltid
bryta strömmen till fönsterhissarna genom
att välja nyckelläge 0 och ta sedan med
fjärrnyckeln då bilen lämnas. För information om nyckellägen – se sidan 76.
Manövrering
Med förardörrens reglagepanel kan alla fönsterhissar manövreras – övriga dörrars reglagepaneler kan bara manövrera respektive fönsterhiss. Endast en reglagepanel i taget kan
manövreras.
För att fönsterhissarna ska kunna användas
måste nyckelläget vara lägst I – se sidan 75.
Efter motoravstängning kan fönsterhissarna
manövreras i några minuter efter att fjärrnyckeln tagits ur – dock inte efter att en dörr
har öppnats.
Stängning av fönstren avbryts och fönstret
öppnas om något hindrar dess rörelse. Det
finns möjlighet att forcera klämskyddet när
stängning avbrutits t.ex. vid isbildning, genom
att kontinuerligt hålla knappen uppdragen tills
fönstret är stängt. Klämskyddet aktiveras åter
efter en kort stund.
Manövrering med automatik
För något av reglagen uppåt/nedåt till ändläget
och släpp sedan. Fönstret körs automatiskt till
sitt ändläge.
Manövrering med fjärrnyckel och
centrallås
För att fjärrmanövrera de elektriska fönsterhissarna från utsidan med fjärrnyckeln eller från
insidan med centrallåset, se sidorna 45 och
54
Återställning
Ifall batteriet kopplats bort måste funktionen
för automatisk öppning återställas för att fungera korrekt.
1. Dra upp knappens främre del lätt för att
hissa upp rutan till sitt ändläge och håll kvar
i en sekund.
2. Släpp knappen kort.
OBS
Ett sätt att minska det pulserande vindljudet
då de bakre fönsterrutorna är öppna, är att
öppna även de främre fönsterrutorna lite
grann.
Manövrering av fönsterhissar.
Manövrering utan automatik
Manövrering med automatik
96
Manövrering utan automatik
För något av reglagen lätt uppåt/nedåt.
Fönsterhissarna går upp/ner så länge reglaget
hålls i position.
3. Dra upp knappens främre del igen i en
sekund.
VARNING
Återställning måste ske för att klämskyddet
ska fungera.
03 Din förarmiljö
Fönster och backspeglar
Solgardiner*
Bakruta
Yttre backspeglar
Bakdörr
03
Krok med tillhörande spärr
Solgardiner finns inbyggda i panelen på vardera bakdörr.
1. Dra upp solgardinen och haka fast den i
kroken i dörrens övre karm.
2. Lås solgardinen genom att föra spärren
uppåt.
Fönstret kan öppnas och stängas även när solgardinen är uppdragen.
En solgardin finns inbyggd i bakrutans hylla.
Reglage yttre backspeglar.
Inställning
Dra upp solgardinen och haka fast den i
takclipsen med hjälp av gardinens två krokar.
> Fjäderkraften i gardinen gör att krokarna
hänger kvar.
Då solgardinen inte ska användas – haka loss
den, håll kvar taget och låt gardinen långsamt
rulla in.
1. Tryck på knappen L för vänster backspegel
eller R för höger backspegel. Lampan i
knappen lyser.
2. Justera läget med inställningsspaken i mitten.
3. Tryck en gång till på knappen L eller R.
Lampan ska inte längre lysa.
VARNING
Spegeln på förarsidan är av vidvinkeltyp för
att ge god överblick. Föremål kan synas
vara längre bort än vad de i verkligheten är.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
97
03 Din förarmiljö
Fönster och backspeglar
Lagring av position1
Backspeglarnas positioner lagras i nyckelminnet när bilen låses med fjärrnyckeln. När bilen
låses upp med samma fjärrnyckel intar backspeglarna och förarstolen de lagrade positionerna när förardörren öppnas.
03
Funktionen kan aktiveras/deaktiveras i menysystemet MY CAR under Inställningar
Bilinställningar Bilnyckelminne
Personliga inställningar i nyckelminne. För
beskrivning av menysystemet, se sidan 137.
Vinkling av backspegel vid parkering1
Backspegeln kan vinklas ner för att exempelvis
föraren ska kunna se vägkanten vid parkering.
Lägg i backväxeln och tryck in knappen L
eller R.
När backväxeln läggs ur återgår backspegeln
automatiskt till dess ursprungliga position efter
ca 10 sekunder, eller tidigare genom att trycka
in knappen L respektive R.
Automatisk vinkling av backspegel vid
parkering1
När backväxeln läggs i vinklas backspegeln
automatiskt ner för att föraren exempelvis ska
kunna se vägkanten vid parkering. När backväxeln läggs ur återgår backspegeln automatiskt till sin ursprungliga position efter en stund.
1
98
Funktionen kan aktiveras/deaktiveras i menysystemet MY CAR under Inställningar
Bilinställningar
Backspegelsinställningar Vinkla vänster
backspegel respektive Vinkla höger
backspegel. För beskrivning av menysystemet, se sidan 137.
Automatisk infällning vid låsning1
När bilen låses/låses upp med fjärrnyckeln fälls
backspeglarna in/ut automatiskt.
Funktionen kan aktiveras/deaktiveras i menysystemet MY CAR under Inställningar
Bilinställningar
Backspegelsinställningar Fäll in speglar.
För beskrivning av menysystemet, se
sidan 137.
Återställning till neutralläge
Spegel som p.g.a. yttre våld ändrats ur sitt läge
måste elektriskt återställas till neutralläge för
att den elektriska in-/utfällningen ska fungera
korrekt:
1. Fäll in speglarna med knapparna L och R.
2. Fäll ut dem igen med knapparna L och R.
3. Upprepa ovanstående procedur vid behov.
Speglarna är nu återställda i neutralläge.
Endast i kombination med elmanövrerad stol med minne, se sidan 78.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Elektriskt infällbara backspeglar*
För parkering/körning i trånga utrymmen kan
speglarna fällas in:
1. Tryck ner knapparna L och R samtidigt
(nyckelläge måste vara lägst I).
2. Släpp dem efter ca 1 sekund. Speglarna
stannar automatiskt i maximalt infällt läge.
Fäll ut speglarna genom att trycka ner L och
R samtidigt. Speglarna stannar automatiskt i
utfällt läge.
Trygghetsbelysning och ledbelysning
Lampan på backspeglarna tänds då trygghetsbelysning eller ledbelysning valts, se sidan 88.
03 Din förarmiljö
Fönster och backspeglar
Eluppvärmd bakruta och yttre
backspeglar
avfrostning bak. Välj mellan På eller Av. För
beskrivning av menysystemet, se sidan 137.
Inre backspegel
Automatisk avbländning*
Om starkt ljus kommer bakifrån bländar backspegeln av automatiskt. Reglaget finns inte på
speglar med automatisk avbländning.
Kompass* kan enbart väljas till backspeglar
med automatisk avbländning, se sidan 100.
Använd eluppvärmningen för att få bort is och
imma från bakrutan och de yttre backspeglarna.
Ett tryck på knappen startar uppvärmningen.
Lampan i knappen visar att funktionen är aktiv.
Koppla från uppvärmningen så snart isen/
imman är borta för att inte belasta batteriet
onödigt mycket. Uppvärmningen stängs dock
av automatiskt efter en viss tid. Därefter slås
uppvärmningen på och av automatiskt så
länge yttertemperaturen är under +7 °C.
Bakrutan avimmas/avisas automatiskt om
bilen startas i lägre yttertemperatur än +9 °C.
Autoavfrostning kan väljas i menysystemet MY
CAR under Inställningar
Klimatinställningar Automatisk
03
Reglage för avbländning
Manuell avbländning
Om starkt ljus kommer in bakifrån kan det
reflekteras i backspegeln och blända föraren.
Blända av med reglaget för avbländning när
bakomvarande ljus stör:
1. Blända av genom att föra reglaget in mot
kupén.
2. Återgå till normalt läge genom att föra reglaget mot vindrutan.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
99
03 Din förarmiljö
Kompass*
Handhavande
Kalibrering
Val av zon
Kompassen kan behöva kalibreras för att visa
rätt. Om kalibrering behövs visas C i spegelns
display.
1. Stanna bilen på en stor öppen yta som är
fri från stålkonstruktioner och högspänningsledningar.
03
2. Starta bilen.
Backspegel med kompass.
I backspegelns övre högra hörn finns en display som visar i vilken kompassriktning bilens
front pekar. Åtta olika riktningar visas med engelsk förkortning: N (norr), NE (nordost), E
(öster), SE (sydost), S (söder), SW (sydväst),
W (väster) och NW (nordväst).
Kompassen aktiveras automatiskt när bilen
startas eller när nyckelläge II är aktivt, se
sidan 75. För att deaktivera/aktivera kompassen – tryck in knappen på backspegelns baksida med hjälp av t.ex. ett gem.
3. Håll knappen på backspegelns baksida
intryckt (använd t.ex. ett gem) tills det att
C visas igen (ca 6 sekunder).
4. Kör iväg som vanligt. C försvinner från displayen när kalibreringen är klar.
Alternativt kalibreringssteg: Kör långsamt i
en cirkel med en hastighet av högst
8 km/h tills C försvinner från displayen när
kalibreringen är klar.
G030295
OBS
För bäst kalibrering – slå av all elektrisk
utrustning (klimatanläggning, torkare etc.)
och se till att alla dörrar är stängda.
Magnetiska zoner.
Jordklotet är indelat i 15 magnetiska zoner. För
att kompassen ska fungera korrekt måste rätt
zon vara vald.
1. Fjärrnyckeln ska vara i läge II, se sidan 75.
2. Håll knappen på backspegelns baksida
intryckt minst 3 sekunder (använd t.ex. ett
gem). Numret för aktuellt område visas.
3. Tryck upprepade gånger på knappen tills
numret för önskat geografiskt område
(1–15) visas.
4. Displayen återgår efter några sekunder till
att visa kompassriktningen.
100
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
03 Din förarmiljö
Elmanövrerad taklucka*
Allmänt
Takluckans manöverreglage är placerat i taket.
Takluckan kan öppnas vertikalt i bakkant eller
horisontellt. Nyckelläge I eller II behövs för att
takluckan ska kunna öppnas.
Öppna manuellt genom att dra reglaget bakåt
till tryckpunkten för manuell öppning. Luckan
rör sig mot maximalt öppet läge så länge
knappen hålls intryckt.
Vertikal öppning
Stängning
Stäng manuellt genom att trycka reglaget
framåt till tryckpunkten för manuell stängning.
Luckan rör sig mot stängt läge så länge
knappen hålls intryckt.
Horisontell öppning
03
G021343
Horisontell öppning, bakåt/framåt.
Öppning, automatisk
Öppning, manuell
Stängning, manuell
Stängning, automatisk
Öppning
För att öppna takluckan maximalt, dra reglaget
bakåt till läget för automatisk öppning och
släpp.
Stäng automatiskt genom att trycka reglaget
till läget för automatisk stängning och släpp.
G028899
VARNING
Klämrisk då takluckan stängs. Takluckans
klämskydd fungerar endast vid automatisk
stängning, inte vid manuell.
Vertikal öppning, uppåt i bakkant.
Öppna genom att trycka reglagets bakkant
uppåt.
Stäng genom att dra reglagets bakkant
nedåt.
Strömtillförseln till takluckan bryts genom att
välja nyckelläge 0 och ta fjärrnyckeln ur startlåset.
VARNING
Om det finns barn i bilen:
Tänk på att alltid bryta strömmen till takluckan genom att välja nyckelläge 0 och ta
sedan med fjärrnyckeln då bilen lämnas. För
information om nyckellägen – se sidan 76.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
101
03 Din förarmiljö
Elmanövrerad taklucka*
Stängning med fjärrnyckel eller
centrallåsknapp
Klämskydd
Takluckan har ett klämskydd som löser ut vid
automatisk stängning om luckan blockeras av
något föremål. Vid blockering stannar takluckan och öppnas därefter automatiskt till det
senast öppnade läget.
03
G021345
Vindavvisare
Med ett långt tryck på låsknappen stängs takluckan och alla fönstren, se sidorna 45 och
54. Dörrarna och bagageluckan låses. Om
stängningen behöver avbrytas, tryck på låsknappen igen.
VARNING
Om takluckan stängs med fjärrnyckeln, kontrollera att ingen kommer i kläm.
Solskärm
Till takluckan hör en inre manuellt förskjutbar
solskärm. När takluckan öppnas förs solskärmen automatiskt bakåt. Ta tag i handtaget
och skjut skärmen framåt för att stänga den.
102
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Till takluckan hör en vindavvisare som fälls upp
när takluckan är i öppet läge.
03 Din förarmiljö
Alcoguard*
Allmänt om Alkolås
1. Munstycke för utandningsprov.
Alkolåsets funktion är att förhindra att bilen
framförs av en berusad förare. Innan motorstart är möjlig måste föraren göra ett utandningsprov som verifierar att denne inte är
påverkad av alkohol. Alkolåset kalibreras till
respektive marknads gällande gränsvärde för
laglig bilkörning.
2. Strömbrytare.
VARNING
Alkolåset är ett hjälpmedel och fritar inte
föraren från ansvar. Det är alltid förarens
ansvar att vara nykter och att framföra bilen
på ett säkert sätt.
Funktioner
3. Sändarknapp.
4. Lampa för batteristatus.
OBS
Förvara Alkolåset i dess hållare. Då hålls det
inbyggda batteriet fulladdat och Alkolåset
aktiveras automatiskt när bilen öppnas.
5. Lampa för resultat av utandningsprov.
6. Lampa indikerar klart för utandningsprov.
Handhavande
Inför motorstart
Alkolåset aktiveras automatiskt och görs klar
för användning när bilen öppnas.
03
1. Då kontrollampan (6) lyser grönt är Alkolåset klart att användas.
Batteri
Alkolåsets kontrollampa (4) visar batteriets status:
Kontrollampa (4)
Batteristatus
Grönt blinkande
Laddning pågår
Grön
Fulladdat
Gul
Halvladdat
Röd
Urladdat – placera
laddaren i hållaren
eller anslut strömförsörjningskabeln från
handskfacket.
2. Ta loss Alkolåset från dess hållare. Är Alkolåset utanför bilen vid upplåsning måste
det först aktiveras med strömbrytaren (2).
3. Fäll upp munstycket (1), ta ett djupt andetag och blås med jämnt tryck tills ett
"klick"-ljud hörs efter ca 5 sekunder.
Resultatet blir ett av alternativen i nästföljande tabell Resultat efter utfört utandningsprov.
4. Visas inget meddelande kan överföringen
till bilen ha misslyckats – tryck då på
knappen (3) för att att manuellt sända
resultatet till bilen.
5. Fäll ner munstycket och sätt fast Alkolåset
i dess hållare.
6. Starta motorn efter godkänt utandningsprov inom 5 minuter – i annat fall måste det
göras om.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
103
03 Din förarmiljö
Alcoguard*
Resultat efter utfört utandningsprov
03
Kontrollampa (5)
+ Displaytext
Innebörd
Grön lampa + Alcoguard Godkänt
test
Starta motorn –
ingen alkoholhalt
uppmätt.
Gul lampa + Alcoguard Godkänt
test
Röd lampa +
Underkänt test
Vänta 1 minut
A
Motorstart möjlig –
uppmätt alkoholhalt
är över 0,1 promille
men under gällande
gränsvärdeA.
Motorstart ej möjlig
– uppmätt alkoholhalt är över gällande
gränsvärdeA.
Gränsvärde varierar från land till land, ta reda på vad som
gäller. Se även avsnitt Allmänt om Alkolås sidan 103
OBS
Efter en avslutad körning kan motorn återstartas inom 30 minuter utan att ett nytt
utandningsprov behöver göras.
1
104
En auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Att tänka på
Inför utandningsprov
För att få korrekt funktion och ett så rättvisande
mätresultat som möjligt:
• Undvik att äta eller dricka ca 5 minuter
innan utandningsprovet.
• Undvik kraftig vindrutespolning – alkoholen i spolarvätskan kan resultera i felaktigt
mätresultat.
Byte av förare
För att säkerställa att ett nytt utandningsprov
görs vid förarbyte – håll in strömbrytaren (2)
och sändningsknappen (3) samtidigt i ca
3 sekunder. Då återgår bilen till startblockeringsläge och ett nytt godkänt utandningsprov
krävs innan motorstart.
Kalibrering och Service
Alkolåset ska kontrolleras och kalibreras på en
verkstad1 var 12:e månad.
30 dagar innan nödvändig omkalibrering visar
displayen Alcoguard Kalib. erfordras. Om
kalibrering inte utförs inom dessa 30 dagar
kommer normal motorstart att spärras – endast
start med Bypass-funktion blir då möjlig, se
sidan 105 avsnitt Nödsituation.
Meddelandet kan släckas med ett tryck på
sändningsknappen (3). Det slocknar annars av
sig själv efter ca 2 minuter men återkommer
sedan vid varje motorstart – enbart omkalibrering på en verkstad1 kan släcka meddelandet
permanent.
Kall eller varm väderlek
Ju kallare väderlek desto längre tid innan Alkolåset är klart för användning:
Temperatur (ºC)
Maximal uppvärmningstid
(sekunder)
+10 — +85
10
–5 — +10
60
–40 — –5
180
Vid temperaturer under –20 ºC eller över
+60 ºC behöver Alkolåset extra strömförsörjning. Displayen visar Alcoguard sätt i
strömkabel. Anslut då strömförsörjningskabeln från handskfacket till Alkolåset och vänta
tills kontrollampa (6) lyser grön.
Vid extremt kall väderlek kan uppvärmningstiden minskas genom att Alkolåset tas med
inomhus.
03 Din förarmiljö
Alcoguard*
Nödsituation
I händelse av en nödsituation, eller om Alkolåset är ur funktion eller borttaget, är det möjligt
att koppla förbi Alkolåset för att kunna köra
bilen.
OBS
All aktivering med förbikoppling (Bypass)
loggas och sparas i ett minne, se sidan 8 i
avsnitt Inspelning av data.
och sedan Alcoguard Bypass aktiverad
– därefter kan motorn startas.
Denna funktion kan aktiveras flera gånger. Felmeddelandet som visas under körning kan
endast släckas hos en verkstad1.
Displaytext
Innebörd/åtgärd
Alcoguard Ingen
signal
Sändning misslyckades – sänd
manuellt med knapp
(3) eller gör ett nytt
utandningsprov.
Aktivera Nödfunktion
• Tryck och håll in vänster rattspaks READknapp och knappen för Varningsblinkers
samtidigt i ca 5 sekunder – displayen visar
Alcoguard Bypass aktiverad och motorn
kan startas.
Alcoguard Ogiltigt
test
Testet misslyckades
– gör ett nytt utandningsprov.
Efter aktiverad Bypass-funktion visar displayen
Alcoguard Bypass aktiverad hela tiden
under körning och kan endast återställas på en
verkstad1.
Denna funktion kan användas en gång, sedan
måste återställning göras på verkstad1.
Alcoguard Blås
längre
Blåsningen för kort –
blås längre.
Symboler och displaymeddelanden
Alcoguard Blås
svagare
Blåsningen för hård
– blås svagare.
Bypass-funktionen kan testas utan att felmeddelande loggas – utför då alla steg utan att
starta bilen. Felmeddelandet raderas när bilen
låses.
Förutom redan beskrivna meddelanden kan
kombinationsinstrumentets display även visa
följande:
Alcoguard Blås
hårdare
Blåsningen för svag
– blås hårdare.
Alcoguard Förvärmning
Uppvärmning ej klar
– vänta på text Alcoguard Blås 5
sekunder.
Vid installationen av Alkolås väljs om förbikopplingen ska vara Bypass- eller Nödfunktion. Denna inställning kan i efterhand ändras
på en verkstad1.
Displaytext
Innebörd/åtgärd
Alcoguard Återstart möjlig
Motorn har varit
avstängd kortare tid
än 30 minuter –
motorstart möjlig
utan nytt prov.
Alcoguard Serv.
erfordras
Kontakta en verkstad1.
Aktivera Bypassfunktion
• Tryck och håll in vänster rattspaks READknapp och knappen för Varningsblinkers
samtidigt i ca 5 sekunder – displayen visar
först Bypass aktiverad Vänta 1 minut
1
03
En auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
105
03 Din förarmiljö
Start av motor
Bensin- och dieselmotorer
2. Håll kopplingspedalen nedtryckt helt1. (För
bilar med automatisk växellåda – Tryck på
bromspedalen.)
3. Tryck på START/STOP ENGINE-knappen
och släpp den sedan.
OBS
03
För bilar med dieselmotor kan en viss fördröjning uppstå innan motorstart påbörjas –
under tiden visar displayen Motor
Förvärmer.
Startlås med fjärrnyckel utdragen/intryckt och
START/STOP ENGINE-knapp.
VIKTIGT
Tryck inte in fjärrnyckeln felvänd – Håll i
änden med det löstagbara nyckelbladet, se
sidan 47.
1. Placera fjärrnyckeln i startlåset och tryck in
den till dess ändläge. Observera att om
bilen är utrustad med Alkolås, måste ett
utandningsprov först godkännas innan
motorn kan startas – se sidan 103.
1
106
Startmotorn arbetar tills motorn startar eller tills
dess överhettningsskydd bryter.
VIKTIGT
Om motorn inte startat efter 3 försök – vänta
3 minuter innan ett nytt försök påbörjas.
Startförmågan ökar om startbatteriet får
återhämta sig.
VARNING
Ta alltid fjärrnyckeln ur startlåset när bilen
lämnas och se då till att nyckelläget är 0 –
särskilt om det finns barn i bilen. För information om hur det går till – se sidan 76.
Om bilen rullar räcker det med att trycka på START/STOP ENGINE-knappen för att starta bilen.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
OBS
Vid kallstart kan tomgångsvarvtalet vara
märkbart högre än normalt för vissa motortyper. Detta görs för att så snabbt som möjligt få upp avgasreningssystemet till normal
driftstemperatur, vilket minimerar avgasemissioner och skonar miljön.
Keyless drive*
Följ steg 2–3 för start av bensin- och dieselmotor. För mer information om Keyless drive –
se sidan 51.
OBS
En förutsättning för att bilen ska starta är att
en av bilens fjärrnycklar med Keyless
drive*-funktion finns i kupén eller bagageutrymmet.
VARNING
Ta aldrig ut fjärrnyckeln från bilen under
körning eller vid bogsering.
Stanna motorn
För att stänga av motorn:
03 Din förarmiljö
Start av motor
• Tryck på START/STOP ENGINE – motorn
stannar.
• Om bilen har automatisk växellåda och
växelväljaren inte är i läge P eller om bilen
rullar – Tryck 2 gånger eller håll START/
STOP ENGINE-knappen intryckt tills
motorn stannar.
03
Rattlås
Ett mekaniskt ljud kan förnimmas när rattlåset
låser upp eller låser.
• Rattlåset låser upp när fjärrnyckeln sitter i
startlåset2 och START/STOP ENGINEknappen trycks in.
• Rattlåset låser när förardörren öppnas efter
att motorn stängts av.
Nyckellägen
För information om fjärrnyckelns olika nyckellägen – se sidan 75
2
Bil med Keyless måste ha en fjärrnyckel inne i kupén.
107
03 Din förarmiljö
Start av motor – Flexifuel
Allmänt om start med Flexifuel
Motorvärmare*
Motorn startas på samma sätt som i en bensindriven bil.
Vid startsvårigheter
03
VARNING
Motorvärmaren drivs med högspänning.
Felsökning och reparation på en elektrisk
motorvärmare och dess elektriska anslutningar får enbart utföras av en verkstad – en
auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Om motorn inte startar vid första försöket:
• Gör ytterligare några startförsök med
START/STOP ENGINE-knappen.
OBS
Om motorn fortfarande inte startar
Att tänka på för den som vill ha reservbränsle med sig:
Är yttertemperaturen lägre än +5 °C:
1. Anslut den elektriska motorvärmaren minst
1 timme.
2. Gör ytterligare några startförsök med
START/STOP ENGINE-knappen.
VIKTIGT
Om motorn inte startar trots upprepade
startförsök rekommenderas kontakt med en
auktoriserad Volvoverkstad.
•
Elintag till motorvärmare.
När temperaturen förväntas bli lägre än
–10 °C och bilen är tankad med bioetanol E85
bör motorvärmare användas ca 2 timmar för att
underlätta en snabb start av motorn.
Ju lägre temperatur desto längre tid med
motorvärmare behövs. Vid –20 °C bör värmaren användas ca 3 timmar.
Bilar avsedda för bioetanol E85 har en elektrisk
motorvärmare*. Att starta och köra med en förvärmd motor innebär kraftigt sänkta utsläpp
och minskad bränsleförbrukning. Sträva därför
efter att använda motorvärmare under hela vinterhalvåret.
108
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Vid motorstopp på grund av tom bränsletank kan bioetanol E85 från en reservdunk vid extrem kyla göra att motorn blir
svårstartad. Det undviks genom att ha
reservdunken fylld med 95-oktanig
bensin.
För mer information om Flexifuels bränsle bioetanol E85, se sidan 273 och 358.
03 Din förarmiljö
Start av motor – Flexifuel
Bränsleadaption
Flexifuel-motorer kan köras på både 95-oktanig blyfri bensin och bioetanol E85. Båda
bränslen fylls i den gemensamma bränsletanken varför alla varianter av blandningsförhållanden mellan dessa båda bränslen är möjliga.
Om bränsletanken fylls på med bensin efter att
bilen körts på bioetanol E85 (eller omvänt) kan
motorn gå lite ojämnt en stund. Därför är det
viktigt att låta motorn vänja sig (adaptera) till
den nya bränsleblandningen.
03
Adaptionen sker automatiskt då bilen körs en
kort period med jämn hastighet.
VIKTIGT
Efter ändring av bränsleblandning i tanken
ska en adaption göras genom att köra med
en jämn hastighet under ca 15 minuter.
Om startbatteriet varit urladdat eller bortkopplat krävs en något längre körperiod för adaption
eftersom elektronikens minne tömts.
109
03 Din förarmiljö
Start av motor – externt batteri
Starthjälp
4. Sätt fast den röda startkabelns ena
klamma på hjälpbatteriets pluspol (1).
VIKTIGT
Koppla startkabeln försiktigt för att undvika
kortslutningar med andra komponenter i
motorrummet.
03
5. Öppna clipsen på det egna batteriets
främre täcklock och ta loss locket, se
sidan 323.
6. Sätt den röda startkabelns andra klamma
på bilens pluspol (2).
Om startbatteriet är urladdat kan bilen startas
med ström från ett annat batteri.
Vid starthjälp med annat batteri rekommenderas följande steg för att undvika kortslutning
eller andra skador:
1. Sätt fjärrnyckeln i nyckelläge 0, se
sidan 75.
2. Kontrollera att hjälpstartbatteriet har spänningen 12 V.
3. Om hjälpstartbatteriet är monterat i en
annan bil – stäng av den hjälpande bilens
motor och se till att de båda bilarna inte
vidrör varandra.
110
7. Sätt fast den svarta startkabelns ena
klamma på hjälpbatteriets minuspol (3).
8. Sätt den andra klamman på en jordpunkt,
t.ex. höger motorfäste i ovankant, den yttre
skruvskallen (4).
9. Kontrollera att startkablarnas klammor
sitter fast ordentligt så att det inte uppstår
gnistor under startförsöket.
10. Starta motorn på "hjälpbilen" och låt den
gå någon minut med högre tomgång än
normalt, ca 1500 varv/minut.
11. Starta motorn i bilen med det urladdade
batteriet.
VIKTIGT
Rör inte anslutningarna under startförsöket.
Det finns risk för gnistbildning.
12. Ta bort startkablarna i omvänd ordning –
först den svarta och sedan den röda.
> Se till att ingen av den svarta startkabelns klammor kommer i kontakt med
batteriets pluspol eller ansluten klamma
på den röda startkabeln!
VARNING
•
Startbatteriet kan bilda knallgas vilken
är mycket explosiv. En gnista, som kan
bildas om en startkabel ansluts felaktigt, kan räcka för att batteriet ska
explodera.
•
Startbatteriet innehåller svavelsyra som
kan orsaka allvarliga frätskador.
•
Skölj med stora mängder vatten om
svavelsyra kommer i kontakt med ögon,
hud eller kläder. Vid stänk i ögonen –
kontakta omedelbart läkare.
För mer information om bilens startbatteri – se
sidan 322.
03 Din förarmiljö
Växellådor
Manuell växellåda
• Trampa ned kopplingspedalen helt vid
Automatisk växellåda Geartronic*
varje växling.
• Ta bort foten från kopplingspedalen mellan
växlingarna.
VARNING
03
Ta för vana att alltid ansätta parkeringsbromsen vid parkering på lutande underlag
– en ilagd växel är inte tillräckligt för att hålla
bilen i alla situationer.
Backväxelspärr
Växelmönster 5-växlad låda.
Backväxelspärren försvårar möjligheten att av
misstag lägga i backväxeln vid normal färd
framåt.
• Utgå från neutralläge N och lägg endast i
backväxeln R när bilen står still.
OBS
Med den övre varianten av växelmönster för
6-växlad låda (se föregående bild) – tryck
först ner växelspaken i N-läget för att lägga
i backen.
Växelmönster 6-växlad låda.
D: Automatiska växellägen. M (+/–): Manuella
växellägen.
Informationsdisplayen visar växelväljarens
läge med följande tecken: P, R, N, D, S, 1, 2,
3, 4, 5 eller 6, se sidan 67.
Växellägen
Parkeringsläge (P)
Välj P när motorn ska startas eller när bilen står
parkerad. Bromspedalen måste tryckas ner för
att växelväljaren ska kunna föras ur läge P.
I läge P är växellådan mekaniskt spärrad.
Ansätt även parkeringsbromsen, för säkerhets
skull – se sidan 125.
Den 6-växlade lådan finns i två olika versioner
– backväxelns läge skiljer dem åt. Se aktuellt
växelmönster präglat på växelspaken.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
111
03 Din förarmiljö
Växellådor
VIKTIGT
Bilen måste stå stilla då läge P väljs.
VARNING
Ta för vana att alltid ansätta parkeringsbromsen vid parkering på lutande underlag
– automatlådans P-läge är inte tillräckligt för
att hålla bilen i alla situationer.
03
Backläge (R)
Bilen måste stå stilla när läge R väljs.
Neutralläge (N)
Ingen växel är ilagd och motorn kan startas.
Ansätt parkeringsbromsen om bilen står stilla
med växelväljaren i läge N.
• Tryck spaken framåt mot + (plus) för att
växla upp ett steg och släpp den – spaken
återgår till sitt viloläge mellan + och –.
eller
• Dra spaken bakåt mot – (minus) för att
växla ner ett steg och släpp den.
Geartronic – Vinterläge
• För spaken åt sidan till ändläget vid D.
1
Bara modellerna D5 och T6.
Sportläget nås genom att föra spaken åt sidan
från läge D till ändläget vid +/–. Informationsdisplayen skiftar tecken från D till S.
För att undvika ryck och motorstopp växlar
Geartronic automatiskt ner om föraren låter farten sjunka lägre än vad som är lämpligt för den
valda växeln.
D är det normala körläget. Upp- och nerväxling
sker automatiskt beroende på gaspådrag och
hastighet. Bilen ska stå stilla när läge D väljs
från läge R.
Manuellt växelläge nås genom att föra spaken
åt sidan från läge D till ändläget vid +/–.
Sportprogrammet ger ett sportigare beteende
och tillåter högre varvtal på växlarna. Samtidigt
fås snabbare respons vid gaspådrag. Vid aktiv
körning prioriteras även körning på en lägre
växel, innebärande fördröjd uppväxling.
Sportläget kan väljas när som helst under färden.
Körläge (D)
Med Geartronics automatiska växellåda kan
föraren även växla manuellt. Bilen motorbromsar när gaspedalen släpps.
Geartronic – Sportläge (S)1
Manuellt växelläge (+/–) kan väljas när som
helst under färden.
För att återgå till automatiskt körläge:
Geartronic – Manuella växellägen (+/–)
112
Informationsdisplayen skiftar tecken från D till
någon av siffrorna 1–6, vilket motsvarar den
växel som just då är ilagd, se sidan 67.
OBS
Om växellådan har ett Sportprogram, blir
lådan manuell först efter att spaken förts
framåt eller bakåt i sitt (+/–)-läge. Informationsdisplayen skiftar då tecken från S till att
visa vilken av växlarna 1–6 som är ilagd.
Det kan underlätta att komma iväg i halt väglag
om 3:ans växel läggs i manuellt.
1. Tryck ner bromspedalen och för växelspaken från läge D till ändläge vid +/– –
instrumentpanelens display skiftar tecken
från D till siffran 1.
2. Stega upp till växel 3 genom att trycka fram
spaken mot + (plus) 2 gånger – displayen
skiftar tecken från 1 till 3.
3. Släpp bromsen och ge försiktigt gaspådrag.
Växellådans "vinterläge" gör att bilen rullar iväg
med ett lägre motorvarv och reducerad motorstyrka på drivhjulen.
03 Din förarmiljö
Växellådor
Kickdown
Mekanisk växelväljarspärr
Elektrisk växlingsspärr – Shiftlock
Parkeringsläge (P)
Då gaspedalen trampas helt i botten (förbi det
normala fullgasläget) sker automatiskt en omedelbar nerväxling, s.k. kickdown.
För att kunna föra växelväljaren från P till övriga
växellägen måste bromspedalen vara nedtryckt och fjärrnyckeln i läge II, se sidan 75.
Om gaspedalen släpps ur kickdownläget, sker
uppväxling automatiskt.
Växlingsspärr – Neutral (N)
Om växelväljaren är i läge N och bilen har stått
stilla i minst 3 sekunder (oavsett om motorn är
igång eller inte) är växelväljaren spärrad.
Kickdown används när maximal acceleration
behövs, t.ex. vid en omkörning.
För att förhindra övervarvning av motorn är
växellådans styrprogram försett med ett nerväxlingsskydd som förhindrar kickdown-funktionen.
Geartronic tillåter inte nedväxlingar/kickdown
som leder till så högt motorvarv att motorn kan
skadas. Om föraren ändå försöker göra en
sådan nedväxling vid högt motorvarv händer
ingenting – den ursprungliga växeln förblir
ilagd.
Vid kickdown kan bilen växla ner ett eller flera
steg åt gången beroende på motorns varvtal.
Bilen växlar upp när motorn når sitt maxvarvtal
i syfte att förhindra motorskador.
G021351
Säkerhetsfunktion
Spaken kan föras fritt framåt eller bakåt mellan
N och D. Övriga lägen har en spärr som manövreras med spärrknappen på växelväljarspaken.
03
För att kunna föra växelväljaren från N till ett
annat växelläge måste bromspedalen vara
nedtryckt och fjärrnyckeln i läge II, se
sidan 75.
Deaktivera automatisk växelväljarspärr
Med spärrknappen intryckt kan spaken föras
framåt eller bakåt mellan P, R, N och D.
Automatisk växelväljarspärr
Automatväxellådan har särskilda säkerhetssystem:
Parkeringsläge (P)
Stillastående bil med motorn igång:
Håll foten på bromspedalen när växelväljaren
förs till annat läge.
Om bilen inte är körbar, t.ex. vid urladdat startbatteri, måste växelspaken föras ur P-läget för
att bilen ska kunna flyttas.
``
113
03 Din förarmiljö
Växellådor
03
Lyft gummimattan i facket bakom mittkonsolen och öppna luckan.
vandlare som överför kraften från motor till
växellåda.
Stick in nyckelbladet till botten. Tryck
nyckelbladet nedåt och håll det nere. (För
information om nyckelbladet, se sidan 47.)
Powershift växellåda fungerar på samma sätt
och har likadana reglage och funktioner som
automatlådan Geartronic, beskriven i föregående avsnitt.
För växelväljaren ur P-läget.
Powershift eller Geartronic?
Automatisk växellåda Powershift*
Vid osäkerhet om bilen är utrustad med växellådan Powershift eller inte, kan det verifieras
genom att kontrollera beteckningen på dekal nr
(5) under motorhuven – se sidan 346. Beteckning ”MPS6” betyder att det är en Powershift –
i annat fall är det automatlådan Geartronic.
HSA
Funktionen HSA (Hill Start Assist) innebär att
trycket i bromssystemet finns kvar några
sekunder under tiden foten flyttas från bromspedalen till gaspedalen inför igångkörning eller
backning i uppförslut.
D: Automatiska växellägen. M (+/–): Manuella
växellägen.
Powershift är en sexstegad automatisk växellåda som, till skillnad mot en konventionell
automatväxellåda, har dubbla mekaniska
kopplingslameller. En konventionell automatväxellåda har istället en hydraulisk momentom-
114
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Den tillfälliga bromseffekten släpper efter
några sekunder eller när föraren ger gas.
Att tänka på
Växellådans dubbelkoppling har ett överlastskydd som aktiveras om den skulle bli för varm,
t.ex. om bilen hålls stilla med gaspedalen i en
uppförsbacke för länge.
En växellåda som blivit för varm märks genom
att bilen upplevs skaka och vibrera, varningssymbolen tänds och informationsdisplayen
visar ett meddelande. Även vid långsam kökörning (10 km/h eller lägre) i uppförsbacke eller
med påkopplat släpfordon kan växellådan bli
för varm. Växellådan svalnar vid stillastående,
med nertryckt färdbroms och motorn på tomgång.
Överhettning vid körning i långsam kö kan undvikas genom att köra etappvis: Stå stilla och
vänta med foten på färdbromsen tills en lagom
sträcka byggts upp i framförvarande trafik, kör
fram ett stycke, stanna och vänta en stund igen
med foten på bromsen.
VIKTIGT
Använd färdbromsen för att hålla bilen still i
ett uppförslut – håll inte bilen still med gaspedalen. Växellådan kan då överhettas.
För viktig information rörande växellådan
Powershift och bogsering – se sidan 285.
Textmeddelande och åtgärd
I vissa situationer kan displayen visa ett meddelande samtidigt med att en symbol tänds.
03 Din förarmiljö
Växellådor
Symbol
Display
Köregenskaper
Åtgärd
Växellåda överh. bromsa f.a hålla
Svårighet att hålla jämn hastighet med konstant motorvarv.
Växellådan överhettad. Håll bilen stilla med
färdbromsen.A
Växellåda överh. parkera snarast
Kraftigt huggande framdrivning av bilen.
Växellådan överhettad. Parkera genast
bilen på ett säkert sätt.A
Växellådan kyls låt motorn gå
A
Ingen drivning på grund av överhettad
växellåda.
03
Växellådan överhettad. För snabbast kylning: Låt motorn gå på tomgång med
växelspaken i N- eller P-läge tills meddelandet slocknar.
För snabbast kylning: Låt motorn gå på tomgång med växelspaken i N- eller P-läge tills meddelandet slocknar.
Tabellen visar tre steg med ökad allvarlighetsgrad om växellådan skulle bli för varm. Parallellt med displaytexten, uppmärksammas föraren även genom att bilens elektronik tillfälligt
förändrar köregenskaperna. Följ informationsdisplayens anvisning i förekommande fall.
OBS
Tabellens exempel är ingen indikation på att
bilen är defekt, utan visar att en säkerhetsfunktion aktiverats i avsikt att förhindra
skada på någon av bilens komponenter.
VARNING
Om varningssymbol kombinerad med texten Växellåda överh. parkera snarast
ignoreras kan värmen i växellådan bli så hög
att kraftflödet mellan motor och växellåda
tillfälligt bryts för att hindra kopplingen från
att haverera – bilen förlorar då drivningen
och blir stillastående tills växellådans temperatur kylts till acceptabel nivå.
För fler möjliga displaymeddelanden med sina
respektive förslag till lösning, rörande automatisk växellåda, se sidan 134.
En displaytext slocknar automatiskt efter
utförd åtgärd eller efter ett tryck på blinkerspakens READ-knapp.
115
03 Din förarmiljö
Eco Start/Stop DRIVe*
Tystare och renare
Allmänt om Start/Stop
Funktion och handhavande
03
Miljöomsorg är ett av Volvo Personvagnars
kärnvärden vilket vägleder all vår verksamhet.
Denna målinriktning har resulterat i fordonsserien DRIVe vars koncept är en samverkan av
flera separata energisparande funktioner, med
den gemensamma uppgiften att minska bränsleförbrukningen, vilken i sin tur bidrar till reducerat avgasutsläpp.
Motorn stängs av – det blir tystare och renare....
Vissa kombinationer av motor och växellåda är
försedda med en Start- och Stoppfunktion
vilken träder i funktion vid t.ex. stillastående
bilkö eller väntan vid trafikljus – motorn stängs
då temporärt av och startar automatiskt igen
då färden ska fortsätta.
Med Start/Stop-funktionen ges föraren möjlighet till ett mer aktivt miljömedvetet sätt att köra
bil genom att låta motorn "auto-stoppa", när så
är lämpligt.
Manuell eller Automatisk
Observera att det finns skillnader i Start/Stopfunktion beroende av om växellådan är manuell
eller automatisk.
116
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Start/Stop På/Av.
Lyser kort vid aktivering samt vid textmeddelanden.
Motorn är auto-stoppad.
Start/Stop-funktionen aktiveras
automatiskt när motorn nyckelstartas. Föraren uppmärksammas på funktionen
genom att denna symbol på instrumentpanelen kort tänds upp, displaytexten Auto
Start-Stopp PÅ visas samt att
På-/Avknappens gröna lampa lyser.
03 Din förarmiljö
Eco Start/Stop DRIVe*
Som verifikation och påminnelse om att motorn är autostoppad tänds informationsdisplayens symbol
AUTO START.
OBS
Efter nyckelstart och varje auto-stopp
måste bilen först komma upp i 5 km/h innan
den automatiska Start/Stop-funktionen
återaktiveras – därefter måste även vissa
villkor vara uppfyllda, se dem under rubriken
"Motorn auto-stoppar inte".
Auto-starta motorn
Villkor
Samtliga bilens ordinarie system såsom belysning, radio etc. fungerar som normalt även vid
auto-stoppad motor förutom att viss utrustning
kan få funktionen tillfälligt reducerad, t.ex. klimatanläggningens fläkthastighet eller extremt
hög volym på ljudanläggningen.
Auto-stoppa motorn
För att motorn ska auto-stoppa måste bilen stå
helt still:
Villkor
A
1
M/AA
Frikoppla, ställ växelspaken i
neutralläge och släpp upp kopplingspedalen – motorn stängs av.
M
Stanna bilen med färdbromsen
och håll sedan kvar foten på
pedalen – motorn auto-stoppar.
A
M = Endast manuell växellåda, A = Endast automatisk växellåda och modell D3.
A
M/AA
Med växelspaken i neutralläge:
Tryck ner kopplingspedalen –
motorn startar. Lägg i lämplig
växel och fortsätt färden.
M
Med växelspaken i neutralläge:
Tryck på gaspedalen – motorn
startar. Lägg i lämplig växel och
fortsätt färden.
M
I ett utförslut finns även denna
möjlighet: Släpp färdbromsen
och låt bilen rulla iväg – motorn
auto-startar då hastigheten överskrider normal promenadtakt.
M
Släpp fottrycket på färdbromsen
– motorn auto-startar och färden
kan fortsätta.
A
Starthjälp HSA
Färdbromsen kan släppas även i ett uppförslut
för att auto-starta motorn – funktionen HSA gör
att bilen inte rullar bakåt.
HSA (Hill Start Assist) innebär att trycket i
bromssystemet temporärt finns kvar under
tiden foten flyttas från bromspedalen till gaspedalen inför igångkörning med auto-stoppad
motor. Den tillfälliga bromseffekten släpper
efter ett par sekunder eller när föraren ger gas.
03
Det finns mer information om HSA på sidan
114.
Växelindikator1
M = Endast manuell växellåda, A = Endast automatisk växellåda och modell D3.
Endast manuell växellåda på modell DRIVe.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
117
03 Din förarmiljö
Eco Start/Stop DRIVe*
En väsentlig detalj i samband med miljöanpassad körning är att köra på rätt växel och växla
i tid.
03
Som hjälpmedel har föraren en indikator vilken
meddelar föraren när det är mest fördelaktigt
att lägga i nästa högre eller lägre växel – GSI
(Gear Shift Indicator).
Indikeringen görs med en upp- respektive nerpil i kombinationsinstrumentets högra display.
Deaktivera Start/Stop-funktionen
I vissa situationer kan det vara
önskvärt att tillfälligt stänga av
den automatiska Start/Stopfunktionen – det görs med ett
tryck på denna knapp, varvid
knappens lampa slocknar.
Avstängd Start/Stop-funktion
indikeras med att informationsdisplayens symbol
slocknar och meddelandet
Auto Start-Stopp AV visas
under ca 5 sekunder – samtidigt slocknar knappens
lampa.
Start/Stop-funktionen är avstängd tills den
återaktiveras med knappen eller tills nästa
gång motorn nyckelstartas.
118
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Begränsningar
Villkor
Motorn auto-stoppar inte
avgassystemets partikelfilter är
fullt – först efter att en automatisk
reningscykel utförts (se
sidan 274), återaktiveras den tillfälligt avstängda Start/Stop-funktionen.
Även om Start/Stop-funktionen är aktiverad,
auto-stoppar inte motorn om:
Villkor
M/AA
föraren öppnat säkerhetsbältets
lås.
M/AA
köassistenten är aktiverad – se
även avsnitt "Adaptiv farthållare"
sidan 164.
A
bilen inte stannar helt.
startbatteriets kapacitet är under
lägsta tillåtna nivå.
om vägbanan är mycket brant.
A
det atmosfäriska lufttrycket
understiger motsvarande
ca 1500 m.ö.h. – aktuellt lufttryck
varierar med rådande väderlek.
A
motorn inte har normal driftstemperatur.
yttertemperaturen är under fryspunkten eller över ca 30 °C.
miljön i kupén avviker från förvalda värden – indikeras av att
kupéfläkten har ett högt varvtal.
bilen backas.
startbatteriets temperatur är
under fryspunkten eller överstiger
ca 55 °C.
föraren gör kraftiga rattrörelser.
A
M = Endast manuell växellåda, A = Endast automatisk växellåda och modell D3.
Motorn auto-startar utan föraringrepp
En auto-stoppad motor kan i vissa fall återstarta utan att föraren bestämt att färden ska
fortsätta. I följande fall auto-startar motorn
även om föraren inte tryckt ner kopplingspedalen (manuell låda) eller tar foten från bromspedalen (automatisk låda):
03 Din förarmiljö
Eco Start/Stop DRIVe*
Villkor
Förarens bälteslås öppnas.
M/AA
A
Imma bildas på rutorna.
Miljön i kupén avviker från förvalda värden.
Släpfordon
VARNING
Öppna inte motorhuven när motorn autostoppat – motorn kan plötsligt auto-starta.
Gör först en normal motoravstängning med
START/STOP ENGINE-knappen innan
huven fälls upp.
• Start/Stop-funktionen deaktiveras om ett
släpfordon är elektriskt anslutet till bilens
elsystem.
Mer information och inställningar
03
Motorn auto-startar
Yttertemperaturen faller under
fryspunkten eller överstiger
ca 30 °C.
inte2
I följande fall auto-startar inte motorn efter att
ha auto-stoppat:
Villkor
Ett temporärt högt strömuttag
råder eller startbatteriets kapacitet sjunker under lägsta tillåtna
nivå.
En växel är ilagd utan frikoppling – en displaytext uppmanar föraren att ställa växelspaken i neutralläge för att auto-start ska
kunna ske.
Upprepade pumpningar med
bromspedalen.
Ofrivilligt motorstopp2
Bilen börjar rulla – fortare än motsvarande normal promenadtakt.
M
I det fall en igångkörning misslyckas och
motorn stannar, gör så här:
Växelväljaren förs ur D-läget
till "+/–" eller R.
A
1. Tryck ner kopplingspedalen igen – motorn
auto-startar efter att växelspaken ställts i
neutralläge. Informationsdisplayen har
dessförinnan visat texten Lägg växel i
neutralläge.
A
M = Endast manuell växellåda, A = Endast automatisk växellåda och modell D3.
2
Endast manuell växellåda.
I bilens menysystem MY CAR finns instruktioner vilka förklarar delar av DRIVe-konceptet
samt några möjliga inställningar och val – se
sidan 137.
Textmeddelande
Kombinerat med denna kontrollampa
kan Start/Stop-funktionen visa textmeddelanden på informationsdisplayen för
vissa situationer. För några av dem finns en
rekommenderad åtgärd som bör utföras. Följande tabell visar några exempel.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
119
03 Din förarmiljö
Eco Start/Stop DRIVe*
Symbol
03
AUTOSTOP
AUTOSTOP
120
M/AA
Meddelande
Info/åtgärd
Auto Start-Stopp PÅ
Lyser ca 5 sekunder efter att Start/Stop aktiverats.
Auto Start-Stopp AV
Lyser ca 5 sekunder efter att Start/Stop stängts av.
Auto Start-Stop serv. erfordras
Start/Stop är ur funktion. En verkstad bör kontaktas – då
rekommenderas en auktoriserad Volvoverkstad.
Motorstyrsystem
Start/Stop är tillfälligt ur funktion. Efter en automatisk systemkontroll aktiveras funktionen igen.
Motorn på Auto Start
Motorn beredd att auto-starta – väntar på att bromspedalen
ska släppas.
A
Välj P eller N för att starta
Start/Stop har deaktiverats – för växelväljaren till N eller Pläge och gör en normal motorstart med START/STOP
ENGINE-knappen .
A
Tryck på Startknappen
Motorn kommer ej att auto-starta – gör en normal motorstart
med START/STOP ENGINE-knappen och växelväljaren på
P eller N.
A
Motorn på Auto Start
Motorn beredd att auto-starta – väntar på att broms- eller
kopplingspedal ska tryckas ner.
M
Tryck på Startknappen
Motorn kommer ej att auto-starta – gör en normal motorstart
med START/STOP ENGINE-knappen.
M
Trampa ned koppl för att starta
Motorn beredd att auto-starta – väntar på att kopplingspedalen ska tryckas ner.
M
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
03 Din förarmiljö
Eco Start/Stop DRIVe*
Symbol
A
M/AA
Meddelande
Info/åtgärd
Tryck färdbroms för att starta
Motorn beredd att auto-starta – väntar på att bromspedalen
ska tryckas ner.
M
Tryck broms och koppl. för start
Motorn beredd att auto-starta – väntar på att broms- eller
kopplingspedalen ska tryckas ner.
M
Lägg växel i neutralläge
Växel är ilagd utan frikoppling – frikoppla och ställ växelspaken i neutralläge.
M
03
M = Endast manuell växellåda, A = Endast automatisk växellåda och modell D3.
Om ett meddelande inte släcks efter utförd
åtgärd bör en verkstad kontaktas – en
auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
121
03 Din förarmiljö
Fyrhjulsdrift – AWD (All Wheel Drive)*
Fyrhjulsdriften är alltid inkopplad
03
Fyrhjulsdrift innebär att bilen driver samtidigt
på alla fyra hjulen.
Kraften fördelas automatiskt mellan fram- och
bakhjulen. Ett elektroniskt styrt kopplingssystem fördelar kraften till de hjul som i det aktuella
väglaget har det bästa fästet. Detta för att
uppnå bästa möjliga väggrepp och undvika
hjulspinn. Vid normal körning fördelas en större
del av kraften till framhjulen.
Fyrhjulsdriften ökar körsäkerheten i regn, snö
och frosthalka.
122
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
03 Din förarmiljö
Färdbroms
Allmänt
Bilen är utrustad med två bromskretsar. Om en
bromskrets skadas kommer det att innebära
att bromsarna tar djupare och att det behövs
ett större pedaltryck för att få normal bromseffekt.
Förarens tryck på bromspedalen förstärks av
en bromsservo.
VARNING
Bromsservon fungerar endast då motorn är
igång.
Om bromsen används när motorn är avstängd
känns pedalen stum och mer kraft måste
användas för att bromsa bilen.
Vid ingrepp kan vibrationer kännas i bromspedalen, vilket är normalt.
Efter att motorn startats görs automatiskt ett
kort test av ABS-systemet då föraren släpper
bromspedalen. Ytterligare ett automatiskt test
av ABS-systemet kan komma att göras då
bilen når 10 km/h. Testet kan uppfattas som
pulseringar i bromspedalen.
Nödbromsljus och automatisk
varningsblinkers
Nödbromsljus aktiveras för att uppmärksamma bakomvarande om en kraftig inbromsning. Funktionen innebär att bromsljuset
blinkar istället för att – som vid normal bromsning – lysa med fast sken.
För mer generell information om hård belastning av bilen, se sidan 354.
Nödbromsljus aktiveras i hastigheter över
50 km/h om ABS-systemet arbetar och/eller
vid kraftig inbromsning. Efter att bilens hastighet bromsats ner under 10 km/h återgår
bromsljuset från att blinka till normalt fast sken
– samtidigt aktiveras varningsblinkers, vilka
blinkar tills föraren påverkar motorvarvet med
gaspedalen eller de stängs av med dess
knapp, se sidan 87.
Låsningsfria bromsar
Rengöring av bromsskivor
I mycket kuperade landskap eller vid körning
med tung last kan bromsarna avlastas genom
motorbromsning. Motorbromsen utnyttjas
effektivast om samma växel används nedför
som uppför.
Bilen är utrustad med ABS (Anti-lock Braking
System) som hindrar hjulen från att låsa sig vid
inbromsning. På så sätt behålls styrförmågan
och det blir lättare att t.ex. väja för ett hinder.
Vid blött väglag, inför långtidsparkering och
efter att bilen har tvättats är det lämpligt att
utföra rengöringen manuellt. Gör detta genom
att under färd bromsa svagt under en kort
period.
Nödbromsförstärkning
Nödbromsförstärkningen EBA (Emergency
Brake Assist) hjälper till att öka bromskraften
och därmed förkorta bromssträckan. EBA känner av förarens sätt att bromsa och ökar
bromskraften när det behövs. Bromskraften
kan förstärkas upp till nivån då ABS-systemet
ingriper. EBA-funktionen avbryts när trycket på
bromspedalen minskas.
03
OBS
När EBA aktiveras sjunker bromspedalen
ner lite längre än vanligt, tryck (håll) ner
bromspedalen så länge det behövs. Släpps
bromspedalen upphör all inbromsning.
Smuts- och vattenbeläggningar på bromsskivorna kan göra att bromsverkan fördröjs. Rengöring av bromsbeläggen minimerar denna
fördröjning.
123
03 Din förarmiljö
Färdbroms
Symboler i kombinationsinstrument
Symbol
03
Innebörd
Fast sken – kontrollera bromsvätskenivån. Om nivån är låg,
fyll på bromsvätska samt kontrollera orsaken till bromsvätskeförlusten.
Fast sken i 2 sekunder vid start
av motor – ett fel uppstod i
bromssystemets ABS-funktion
när motorn senast var igång.
VARNING
Om
och
är tända samtidigt,
kan fel ha uppstått i bromssystemet.
Om nivån i bromsvätskebehållaren vid detta
tillfälle är normal, kör då försiktigt till närmaste verkstad för kontroll av bromssystemet – en auktoriserad Volvoverkstad
rekommenderas.
Om bromsvätskan ligger under MIN-nivå i
bromsvätskebehållaren bör inte bilen köras
vidare utan att bromsvätska fyllts på.
Anledningen till bromsvätskeförlusten
måste kontrolleras.
124
03 Din förarmiljö
Parkeringsbroms
Allmänt
Att ansätta parkeringsbromsen
OBS
Vid nödbromsning i hastigheter över
10 km/h ljuder en signal under bromsförloppet.
Parkering i backe
Om bilen parkeras i uppförsbacke:
03
• Vrid hjulen i riktning från trottoarkanten.
Om bilen parkeras i utförsbacke:
• Vrid hjulen i riktning mot trottoarkanten.
Parkeringsbromsreglage – ansätt.
Funktion
När den elektriska parkeringsbromsen arbetar
hörs ett svagt elmotorljud. Ljudet uppkommer
även vid automatiska funktionskontroller av
parkeringsbromsen.
Om bilen står stilla när parkeringsbromsen
ansätts verkar den endast på bakhjulen. Om
ansättningen sker när bilen rör sig används
ordinarie färdbroms, dvs. bromsen verkar på
alla fyra hjulen. Bromsverkan övergår till bakhjulen när bilen nästan står stilla.
Låg batterispänning
Om batterispänningen är för låg kan parkeringsbromsen varken lossas eller ansättas.
Anslut ett starthjälpsbatteri om batterispänningen är för låg, se sidan 110.
1. Tryck ner färdbromspedalen bestämt.
2. Tryck på reglaget.
> Kombinationsinstrumentets symbol
börjar blinka – vid fast sken är
den ansatt.
VARNING
Ta för vana att alltid ansätta parkeringsbromsen vid parkering på lutande underlag
– en ilagd växel eller automatlådans P-läge
är inte tillräckligt för att hålla bilen i alla situationer.
3. Släpp färdbromspedalen och säkerställ att
bilen står still.
• När bilen parkeras ska 1:ans växel läggas i
(manuell växellåda) eller växelväljaren vara
i läge P (automatisk växellåda).
I nödfall kan parkeringsbromsen ansättas när
fordonet är i rörelse genom att reglaget trycks
in. När reglaget släpps eller gaspedalen trycks
ner avbryts bromsförloppet.
125
03 Din förarmiljö
Parkeringsbroms
Att lossa parkeringsbromsen
OBS
Parkeringsbromsen kan även lossas manuellt genom att kopplingspedalen trycks ner
istället för bromspedalen. Volvo
rekommenderar att bromspedalen
används.
03
Lossa automatiskt
2. Starta motorn.
3. Tryck ner färdbromspedalen bestämt.
4. För växelväljaren till läge D eller R och ge
gas.
> Parkeringsbromsen släpper och kombinationsinstrumentets symbol
slocknar.
1. Starta motorn.
2. Lägg i 1:ans växel eller backväxeln.
Parkeringsbromsreglage – lossa.
Bil med manuell växellåda
Lossa manuellt
1. Sätt fjärrnyckeln i startlåset.1
2. Tryck ner färdbromspedalen bestämt.
3. Dra i reglaget.
> Parkeringsbromsen släpper och kombinationsinstrumentets symbol
slocknar.
3. Släpp upp kopplingen och ge gas.
> Parkeringsbromsen släpper och kombinationsinstrumentets symbol
slocknar.
Bil med automatisk växellåda
Lossa manuellt
1. Sätt fjärrnyckeln i startlåset1.
2. Tryck ner färdbromspedalen bestämt.
3. Dra i reglaget.
> Parkeringsbromsen släpper och kombinationsinstrumentets symbol
slocknar.
Lossa automatiskt
1. Ta på säkerhetsbältet.
1
126
För bil med Keyless-system: Tryck på START/STOP ENGINE.
OBS
Av säkerhetsskäl lossas parkeringsbromsen bara automatiskt om motorn är
igång och föraren har bilbältet på sig. Parkeringsbromsen lossas omedelbart på bilar
med automatväxellåda när gaspedalen
trycks ner och växelväljaren står i läge D
eller R.
Tung last i motlut
Tung last, t.ex. ett släp, kan göra att bilen rullar
bakåt när parkeringsbromsen lossas automatiskt i kraftigt motlut. Undvik detta genom att
trycka in reglaget samtidigt som du kör iväg.
Släpp reglaget när motorn uppnår dragläge.
Byte av bromsbelägg
Bromsbeläggen bak måste bytas på verkstad
p.g.a. den elektriska parkeringsbromsens konstruktion – en auktoriserad Volvoverkstad
rekommenderas.
03 Din förarmiljö
Parkeringsbroms
Symboler och meddelanden i display
Symbol
Meddelande
Innebörd/åtgärd
"Meddelande"
Läs meddelande i informationsdisplayen.
Blinkande symbol innebär att parkeringsbromsen ansätts.
03
Blinkar symbolen i någon annan situation innebär det att ett fel uppstått. Läs meddelande i informationsdisplayen.
Parkeringsbroms ej helt
släppt
Ett fel gör att parkeringsbromsen inte kan lossas – Försök att ansätta och lossa bromsen.
Om felet kvarstår efter några försök: Uppsök verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
OBS! En varningssignal ljuder vid fortsatt färd med detta felmeddelande.
Parkeringsbroms inte aktiverad
Ett fel gör att parkeringsbromsen inte kan ansättas – Försök att lossa och ansätta bromsen.
Om felet kvarstår efter några försök: Uppsök verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Meddelandet tänds även på bilar med manuell växellåda när bilen körs i låg hastighet med dörren
öppen för att göra föraren uppmärksam på att parkeringsbromsen kan ha lossats oavsiktligt.
Parkeringsbroms Serv.
erfordras
Ett fel har uppstått – Försök att ansätta och lossa bromsen.
Om felet kvarstår efter några försök: Uppsök verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
• Om bilen måste parkeras innan felet är
åtgärdat ska hjulen vridas som vid parkering i backe och 1:ans växel läggas i (manuell växellåda) eller växelväljaren vara i
läge P (automatisk växellåda).
127
03 Din förarmiljö
HomeLinkŸ *
Allmänt
OBS
HomeLinkŸ
är konstruerad att inte fungera
om bilen är låst från utsidan.
Spara originalfjärrkontrollerna för framtida
programmering (t.ex. vid byte till annan bil).
03
Radera knapparnas programmering när
bilen ska säljas.
Metalliska solskydd bör inte användas i bilar
som är utrustade med HomeLinkŸ. Detta
kan inverka negativt på dess funktion.
Handhavande
HomeLinkŸ är en programmerbar fjärrkontroll
som kan styra upp till tre olika anordningar
(t.ex. garageport, larmsystem, utom- och
inomhusbelysning m.m.) och därmed ersätta
fjärrkontrollerna till dessa. HomeLinkŸ levereras inbyggt i det vänstra solskyddet.
HomeLinkŸ-panelen består av tre programmerbara knappar och en indikeringslampa.
När HomeLinkŸ väl är programmerad kan
denna användas i stället för de lösa originalfjärrkontrollerna.
Tryck in den programmerade knappen för att
aktivera garageport, larmsystem etc. Indikeringsknappen lyser under tiden knappen hålls
intryckt.
OBS
Ifall tändningen inte aktiveras, fungerar
HomeLinkŸ i 30 minuter efter det att förardörren har öppnats.
Originalfjärrkontrollerna kan naturligtvis
användas parallellt med HomeLinkŸ.
128
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
VARNING
Om HomeLinkŸ används för att manövrera
en garageport eller grind, säkerställ att
ingen är i närheten av porten eller grinden
under tiden den är i rörelse.
Använd inte HomeLinkŸ fjärrkontroll till
någon garageport som saknar säkerhetsstopp och säkerhetsback. Garageporten
ska reagera omedelbart när den känner att
något hindrar rörelsen, stoppa direkt och
backa tillbaka. En garageport utan dessa
egenskaper kan orsaka personskada. För
vidare information – ta kontakt med leverantören via Internet: www.homelink.com.
Programmera första gången
Första punkten raderar minnet i HomeLinkŸ
och ska inte utföras när endast en enstaka
knapp ska omprogrammeras.
1. Tryck in de två yttre knapparna och släpp
inte förrän indikeringslampan börjar blinka
efter ca 20 sekunder. Blinkandet tyder på
att HomeLinkŸ är satt i "inlärningsläge" och
redo att programmeras.
2. Placera originalfjärrkontrollen 5-30 cm från
HomeLinkŸ. Ha indikeringslampan under
uppsikt.
Vilket avstånd som krävs mellan originalfjärrkontrollen och HomeLinkŸ beror på
programmeringen av anordningen. Det
03 Din förarmiljö
HomeLinkŸ *
behövs kanske flera försök på olika
avstånd. Behåll varje position ca 15 sekunder innan en ny prövas.
3. Tryck samtidigt in knappen till originalfjärrkontrollen och knappen som ska programmeras på HomeLinkŸ. Släpp inte knapparna förrän indikeringslampan har övergått
från ett lugnt till ett snabbt blinkande. Det
snabba blinkandet tyder på en lyckad programmering.
4. Testa programmeringen genom att trycka
in den programmerade knappen på
HomeLinkŸ och titta på indikeringslampan:
• Fast sken: Indikeringslampan lyser
med ett fast sken när knappen hålls
intryckt, detta tyder på att programmeringen är klar. Garageport, grind eller liknande ska nu aktiveras när den programmerade HomeLinkŸ-knappen
trycks in.
• Ej fast sken: Indikeringslampan blinkar
snabbt i ca 2 sekunder och övergår
sedan till ett fast sken i ca 3 sekunder.
Detta förlopp upprepas under
ca 20 sekunder och tyder på att anordningen har en "rullande kod". Garageport, grind eller liknande aktiveras inte
när den programmerade HomeLinkŸ-
1
knappen trycks in. Fortsätt programmeringen enligt nedanstående.
5. Leta upp "inlärningsknappen1" på mottagaren till t.ex. garageporten, vanligen placerad nära antennens fäste på mottagaren.
Om det är svårt att hitta knappen – titta i
leverantörens manual eller ta kontakt med
leverantören via Internet:
www.homelink.com.
6. Tryck in och släpp "inlärningsknappen".
Knappen blinkar i ca 30 sekunder och inom
denna tid måste nästa punkt utföras.
7. Tryck in den programmerade knappen på
HomeLinkŸ, medan "inlärningsknappen"
fortfarande blinkar, håll den intryckt
ca 3 sekunder och släpp sedan. Upprepa
tryck/håll/släpp-sekvensen upp till
3 gånger för att avsluta programmeringen.
Programmera enstaka knapp
För att programmera om enstaka knapp, gör
enligt nedanstående:
1. Tryck in önskad knapp på HomeLinkŸ och
släpp inte förrän punkt 3 är gjord.
2. När indikeringslampan på HomeLinkŸ börjar blinka, efter ca 20 sekunder, placera
originalfjärrkontrollen 5-30 cm från
HomeLinkŸ. Ha indikeringslampan under
uppsikt.
Vilket avstånd som krävs mellan originalfjärrkontrollen och HomeLink beror på programmeringen av anordningen. Det
behövs kanske flera försök på olika
avstånd. Behåll varje position ca 15 sekunder innan en ny prövas.
03
3. Tryck in knappen på originalfjärrkontrollen.
Indikeringslampan börjar blinkar. När blinkandet har övergått från ett lugnt till ett
snabbt blinkande - släpp båda knapparna.
Det snabba blinkandet tyder på en lyckad
programmering.
4. Testa programmeringen genom att trycka
in den programmerade knappen på HomeLink och titta på indikeringslampan:
• Fast sken: Indikeringslampan lyser
med ett fast sken när knappen hålls
intryckt, detta tyder på att programmeringen är klar. Garageport, grind eller liknande ska nu aktiveras när den programmerade HomeLinkŸ-knappen
trycks in.
• Ej fast sken: Indikeringslampan blinkar
snabbt i ca 2 sekunder och övergår
sedan till ett fast sken i ca 3 sekunder.
Benämning och färg på knappen varierar beroende på tillverkare.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
129
03 Din förarmiljö
HomeLinkŸ *
Detta förlopp upprepas under
ca 20 sekunder och tyder på att anordningen har en "rullande kod". Garageport, grind eller liknande aktiveras inte
när den programmerade HomeLinkŸknappen trycks in. Fortsätt programmeringen enligt nedanstående.
03
5. Leta upp "inlärningsknappen2" på mottagaren till t.ex. garageporten, vanligen placerad nära antennens fäste på mottagaren.
Om det är svårt att hitta knappen – titta i
leverantörens manual eller ta kontakt med
leverantören via Internet:
www.homelink.com.
6. Tryck in och släpp "inlärningsknappen".
Knappen blinkar i ca 30 sekunder och inom
denna tid måste nästa punkt utföras.
7. Tryck in den programmerade knappen på
HomeLinkŸ, medan "inlärningsknappen"
fortfarande blinkar, håll den intryckt
ca 3 sekunder och släpp sedan. Upprepa
tryck/håll/släpp-sekvensen upp till
3 gånger för att avsluta programmeringen.
2
130
Benämning och färg på knappen varierar beroende på tillverkare.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Radera programmering
Det går endast att radera programmeringen för
alla knapparna på HomeLinkŸ, inte för enstaka
knapp.
Tryck in de två yttre knapparna och släpp
inte förrän indikeringslampan börjar blinka
efter ca 20 sekunder.
> HomeLinkŸ är nu satt i s.k. "learnmode"
och redo att programmeras på nytt, se
sidan 128.
03 Din förarmiljö
03
131
Meny- och meddelandehantering.........................................................
Menykälla MY CAR...............................................................................
Klimat....................................................................................................
Bränsledriven motor- och kupévärmare*..............................................
Extravärmare*........................................................................................
Färddator..............................................................................................
DSTC – Stabilitets- och dragkraftssystem............................................
Anpassning av köregenskaper..............................................................
Farthållare*............................................................................................
Adaptiv farthållare*................................................................................
Avståndsvarning*..................................................................................
City Safety™.........................................................................................
Kollisionsvarnare med auto-broms & fotgängarskydd*........................
Driver Alert System – DAC*...................................................................
Driver Alert System – LDW*..................................................................
Parkeringshjälp*....................................................................................
Parkeringshjälpkamera*........................................................................
BLIS* – Blind Spot Information System................................................
Komfort i kupén....................................................................................
Komfort i kupén – Executive.................................................................
132
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
134
136
144
154
157
158
160
162
163
164
173
176
180
187
190
193
196
199
202
205
KOMFORT OCH KÖRGLÄDJE
04 Komfort och körglädje
Meny- och meddelandehantering
Kombinationsinstrument
Meddelande
Menyöversikt
Vissa av nedanstående menyalternativ förutsätter att funktion och hårdvara är installerad i
bil.
---- km till tom tank
--.- l/100km medelförbrukning
--.- l/100km nuvarande förbr.
--- km/h medelhastighet
--- km/h aktuell hastigh.1
04
Motoroljenivå Vänta...*
Informationsdisplay och reglage för menyhantering.
READ – åtkomst av meddelandelista samt
bekräftar meddelanden.
Tumhjul – bläddrar mellan menyval.
RESET – nollställer aktiv funktion. Används
i vissa fall till att välja/aktivera en funktion,
se förklaring under respektive funktion.
Med vänster rattspak styrs de menyer som
visas i informationsdisplayerna i kombinationsinstrumentet. Vilka menyer som visas är
beroende av nyckelläget, se sidan 75. Om
meddelande finns måste det bekräftas med
READ för att menyerna ska visas.
1
2
3
134
Endast vissa marknader.
Programmering möjlig endast med avstängd motor.
Kan inte väljas då Extravärmaren arbetar.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Däcktryck Kalibrering*
Park.värm.tidur --:--
Direktstart Parkvärmare
Extravärmare auto PÅ*
Lane Depart Warn *
Driver Alert *
Textmeddelande i informationsdisplay.
---*2
PÅ*3
Samtidigt som en varnings-, informations- eller
kontrollsymbol tänds, visas ett kompletterande
meddelande i informationsdisplayen. Felmeddelande lagras i en minneslista tills felet åtgärdats.
Tryck in READ för att bekräfta och bläddra
bland meddelanden.
04 Komfort och körglädje
Meny- och meddelandehantering
OBS
Om ett varningsmeddelande visas när färddatorn används, måste meddelandet läsas
(tryck på READ) innan den tidigare aktiviteten kan återupptas.
Meddelande
Innebörd
Stanna snarastA
Stanna och stäng av
motorn. Allvarlig skaderisk – kontakta en verkstadB.
Stanna motornA
Service snarastA
Serv. erfordrasA
Stanna och stäng av
motorn. Allvarlig skaderisk – kontakta en verkstadB.
Kontakta en verkstadB
för omgående kontroll
av bilen.
Kontakta en verkstadB
för kontroll av bilen så
snart som möjligt.
Se handbokA
Läs instruktionsboken.
Boka tid för service
Dags att boka service –
kontakta en verkstadB.
Meddelande
Innebörd
Meddelande
Innebörd
Tid för service
Dags för service – kontakta en verkstadB. Tidpunkten påverkas av
antal körda mil, antal
månader sedan
senaste service,
motorns gångtid och
oljekvalitet.
Växellåda varm
Sänk hastigheten
Kör lugnare eller stanna
bilen på ett säkert sätt.
Lägg ur växeln och låt
motorn gå på tomgång
tills meddelandet slocknarC.
Växellåda varm
Stanna snarast
Kritiskt fel. Stanna
genast bilen på ett
säkert sätt och kontakta
en verkstadB.
Tid för service
överskriden
Följs inte serviceintervall täcker inte garantin
eventuellt skadade
delar – kontakta en
verkstadB.
Växellådsolja
Behöver bytas
Kontakta en verkstadB
för kontroll av bilen så
snart som möjligt.
Växellåda Nedsatt funktion
Växellådan klarar inte
full kapacitet. Kör försiktigt tills meddelandet
slocknarC.
Vid upprepad visning –
kontakta en verkstadB.
A
B
C
Tillfälligt AVA
En funktion har tillfälligt
stängts av och återställs automatiskt under
körning eller efter
omstart.
Låg batterinivå
Energisparläge
Ljudsystemet avstängt
för att spara energi.
Ladda batteri.
04
Del av meddelande, visas tillsammans med uppgift om var
problem har uppstått.
En auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
För fler meddelanden rörande automatisk växellåda, se
sidan 114.
135
04 Komfort och körglädje
Menykälla MY CAR
Allmänt om MY CAR
I denna menykälla hanteras många av
bilens funktioner, t.ex. inställning av
klocka, ytterbackspeglar och lås.
Handhavande
Reglage i mittkonsol
• Korta EXIT-tryck backar ett steg i aktuell
menystruktur.
• Ett långt EXIT-tryck leder till MY CAR:s
Navigering bland menyerna sker med knappar
på mittkonsolen eller med rattens högra
knappsats.
källmeny.
• Ett långt EXIT-tryck – stående i MY CAR:s
källmeny – leder ut ur MY CAR till menysystemets huvudmeny (Modervyn), varifrån bilens samtliga funktioner/menykällor
kan nås, se sidan 212.
Vissa funktioner är standard, andra är tillval –
utbudet varierar även beroende av marknad.
04
Mittkonsolens reglage för menyhantering.
Tryck på MY CAR för att öppna menyerna
under MY CAR.
Tryck på OK MENU för att välja/bocka i
markerat menyalternativ eller lagra vald
funktion i minnet.
Vrid TUNE-ratten för att stega upp/ner
bland menyalternativ.
EXIT
EXIT-funktioner
Med EXIT backas i menystrukturen eller senast
gjorda val ångras. Beroende av vilken menynivå markören befinner sig på, vid EXIT-tryck,
förflyttas markören olika "långt".
136
Även korta respektive långa tryck ger varierande resultat.
04 Komfort och körglädje
Menykälla MY CAR
Knappsats* i ratt
Här följer ett exempel på hur en funktion kan
sökas fram och justeras med rattens knappsats:
MY CAR
Under menykälla MY CAR finns följande alternativ:
1. Tryck på mittkonsolens knapp MY CAR.
2. Stega till önskad meny, t.ex.
Inställningar, med tumhjulet (1) och
tryck därefter på tumhjulet – en undermeny öppnas.
3. Stega till önskad meny, t.ex.
Bilinställningar och tryck på tumhjulet –
en undermeny öppnas.
Knappsatsen kan variera beroende av marknad.
Vrid tumhjulet för att stega upp/ner bland
menyalternativ.
4. Stega till Låsinställningar för dörrar och
tryck på tumhjulet – en ny undermeny öppnas.
Tryck på tumhjulet för att välja/bocka i
markerat menyalternativ eller lagra vald
funktion i minnet.
5. Stega till Upplåsning och tryck på tumhjulet – en undermeny med valbara funktioner öppnas.
EXIT (se rubrik "EXIT-funktioner" sidan
136).
6. Välj mellan alternativen Alla dörrar och
Förardörr, sedan alla och tryck på tumhjulet – ett kryss markeras i alternativets
tomma ruta.
Sökvägar
Aktuell menynivå visas högst upp till höger på
mittkonsolens bildskärm. Sökvägarna till
menysystemets funktioner anges i denna bok
med formen:
Inställningar Bilinställningar
Låsinställningar för dörrar Upplåsning
Förardörr, sedan alla.
04
•
•
•
•
Min S80
DRIVe*
Förarstödsystem (Support systems)
Inställningar (Settings)
7. Avsluta programmeringen genom att
backa ut ur menyerna stegvis med korta
tryck på EXIT (2) eller med ett enda långt
tryck.
Proceduren är samma som den med mittkonsolens knappar – se sidan 136: OK MENU (2),
EXIT (4) samt TUNE-ratten (3).
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
137
04 Komfort och körglädje
Menykälla MY CAR
Min S80
Förarstödsystem
• Välj På/Av med OK – backa sedan ur
menyn med EXIT.
Bilinställningar
Bilnyckelminne
På
s. 78
och 98
Av
Låsinställningar för dörrar
04
Automatisk låsning
På
MY CAR
Min S80
Bildskärmen visar bilens samtliga förarstödsystem samlade – dessa kan här aktiveras eller
deaktiveras.
Min DRIVe*
Här beskrivs bland annat delar av Volvos koncept DRIVe.
• Start/Stop
• Eco-körguide
För mer information – se sidan 116.
MY CAR
Förarstödsystem
(MY CAR > Support systems)
Bildskärmen visar summerad aktuell status för
bilens förarstödsystem.
Inställningar – menyer
Här visas de 4 första menynivåerna under MY
CAR Inställningar. Några menyer har ytterligare undermenyer – dessa beskrivs då utförligt i respektive avsnitt.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Upplåsning
Alla dörrar
Förardörr, sedan
alla
Nyckelfri upplåsning
Alla dörrar
Valfri dörr
Vid val om en funktion önskas aktiverad/På
eller deaktiverad/Av visas en kvadrat:
Dörrar samma
sida
På: Markerad kvadrat.
Framdörrar
Av: Tom kvadrat.
138
Av
s. 45,
53 och
55
04 Komfort och körglädje
Menykälla MY CAR
Reducerad larmnivå
Aktivera en gång
s. 56
och 60
Fråga vid urstigning
Backspegelsinställningar
s. 98
Trygghetsbelysning
s. 45
och 89
Av
På
30 sek
Av
Vinkla vänster backspegel
Ledbelysning
Rattmotstånd
s. 88
30 sek
Vinkla höger backspegel
s. 84
60 sek
90 sek
Fäll in speglar
Extraljus
s. 162
Låg
Medium
Hög
04
60 sek
Ljusinställningar
s. 44
Återställ bilinställningar
90 sek
Indikeringsljus låsning
På
Av
Indikeringsljus upplåsning
Trippel blinkers indikering
s. 87
Alla menyer i Bilinställningar får
ursprunglig fabriksinställning.
Förarstödsystem
På
Av
På
Av
Aktiva kurvljus
s. 85
På
Av
``
139
04 Komfort och körglädje
Menykälla MY CAR
Kollisionsvarning
s. 180
Kollisionsvarning
På
Av
Av
På
Av
Avståndsvarning
s. 190
s. 173
Av
140
Aktuellt skärminnehåll återkommer om någon av bildskärmens
knappar eller reglage påverkas.
Väljer språk för menytexter.
Driver Alert
s. 187
På
Av
Systeminställningar
Tid
Här ställs instrumentpanelens
klocka in.
Visa hjälptext
På
Av
På
På
Skärmens aktuella innehåll slocknar efter en stunds inaktivitet och
ersätts av en tom bildskärm om
detta alternativ markeras.
Språk
Av
På vid start
Av
På
På
Lane Departure Warning
Ökad känslighet
Skärmsläckare
Av
På
Varningsljud
Av
s. 9 och
176
s. 199
BLIS
Kort
På
24h
Av
Normalt
Lane Departure Warning
12h
Av
På
Långt
Tidsformat
På
City Safety
Varningsavstånd
04
s. 160
DSTC
s. 71
Förklarande text till skärmens
aktuella innehåll visas, med detta
alternativ markerat.
s. 71
s. 136
04 Komfort och körglädje
Menykälla MY CAR
Avstånds- och bränsleenhet
MPG (UK)
MPG (US)
km/l
l/100km
Temperaturenhet
Celsius
Fahrenheit
Väljer enhet för visning av yttertemperatur och inställning av klimatanläggning.
Volymer
Röstvolym
Volym för främre parkeringshjälp
Volym för bakre parkeringshjälp
Telefonens ringvolym
Återställ systeminställningar
Alla menyer i Systeminställningar får ursprunglig fabriksinställning.
s. 158
Röstinställningar
Röstinstruktioner
Detta menyalternativ + OK ger
talad information om hur systemet fungerar.
Kommandolista för röststyrning
Telefonkommandon
Telefon
Telefon ring kontakt
Telefon ring
nummer
Navigationskommandon
04
Navigation
Navigation upprepa instruktion
Navigation kör till
adress
Generella kommandon
Hjälp
Avbryt
Röstinstruktioner
Menyalternativen under Telefonkommandon visar några exempel på tillgängliga röstkommandon – endast med en BluetoothŸansluten mobiltelefon installerad.
``
141
04 Komfort och körglädje
Menykälla MY CAR
För mer och utförlig information –
se sidan 240.
Menyalternativen under Navigationskommandon visar några
exempel på tillgängliga röstkommandon – endast med Volvos
navigationssystem RTI* installerat.
04
Användarinställning för röststyrning
Grundinställning
Användare 1
Användare 2
Här finns möjlighet att skapa en
andra användarprofil – en fördel
om fler än en person ska använda
bilen/systemet regelbundet.
Grundinställning ger fabriksinställning.
Röstträning
Användare 1
Användare 2
Med Röstträning lärs Röststyrsystemet att känna igen förarens
röst och uttal. Ett antal fraser presenteras på skärmen som föraren
ska läsa upp. Då systemet lärt in
hur föraren talar, upphör presentationen av fraser. Därefter kan
t.ex. Användare 1 väljas i
Användarinställning för röststyrning för att systemet skall
lyssna på rätt användare.
• En volymkontroll visas på
skärmen – gör då följande:
1. Justera volymen med tumhjulet.
3. Med EXIT lagras inställningen och menyn släcks.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Redigera lista
Antalet inrättningar är omfattande
och varierar beroende av marknad. Maximalt 30 stycken favoritinrättningar kan lagras i denna
lista.
Menyalternativ Inrättningslista
för röststyrning visas endast om
Volvos navigationssystem RTI* är
installerat. För mer information
om Inrättningar och Röststyrning
– se Navigationssystemets
instruktionsbok.
Röstvolym
2. Provlyssna med OK.
142
Inrättningslista för röststyrning
Ljudinställningar
Klimatinställningar
s. 208
04 Komfort och körglädje
Menykälla MY CAR
Automatisk fläktjustering
s. 144
Normal
Hög
Låg
Återcirkulationstimer
På
Antal nycklar
s. 44
VIN-nummer
s. 346
DivX® VOD kod
s. 228
Bluetooth mjukvaruversion i
bilen
s. 234
Av
Kart- och mjukvaruversion*
Automatisk avfrostning bak
04
Endast i bil med Volvo GPS-navigator – se separat bok.
På
Av
Luftkvalitetssystem
På
Av
Återställ klimatinställningar
Alla menyer i Klimatinställningar får ursprunglig fabriksinställning.
Favoriter (FAV)
s. 215
Volvo On Call
Beskrivs i separat bok.
Information
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
143
04 Komfort och körglädje
Klimat
Allmänt
Klimatanläggning
Bilen är utrustad med elektronisk klimatreglering. Klimatanläggningen kyler eller värmer samt avfuktar luften i kupén.
OBS
Luftkonditioneringen (AC) kan stängas av,
men för bästa möjliga klimatkomfort i kupén
och undvikande av imma på rutorna bör den
alltid vara påslagen.
04
Sensorernas placering
ovansida.
•
Temperatursensorn för kupén sitter
nedanför klimatpanelen.
• Yttertemperatursensorn sitter på yttre
I systemet finns en solsensor1 som känner av
på vilken sida solen skiner in i kupén. Detta
medför att temperaturen kan skilja mellan
höger och vänster luftmunstycken trots att
regleringen är inställd på samma temperatur på
båda sidor.
OBS
För att undvika imbildning, blockera inte
ventilationshålen längst bak på hatthyllan
med klädesplagg eller andra föremål.
backspegeln.
• Fuktsensorn* sitter vid inre backspegeln.
OBS
Täck inte över eller blockera sensorerna
med klädesplagg eller andra föremål.
Faktisk temperatur
Temperaturen som väljs motsvarar den fysiska
upplevelsen med hänsyn tagen till lufthastighet, luftfuktighet, solinstrålning etc. som för tillfället råder i och kring bilen.
Ventilationshål i hatthyllan
• Solsensorn1 sitter på instrumentpanelens
Sidofönster och taklucka*
För att luftkonditioneringen ska fungera optimalt bör sidofönster och eventuell taklucka*
vara stängda.
Imma på fönstrens insida
För att ta bort imma på fönstrens insida ska
defrosterfunktionen användas i första hand.
För att minska risken för uppkomst av imma
ska fönstren hållas rena och putsas med vanligt fönsterputsmedel.
Tillfällig avstängning av
luftkonditionering
När motorn behöver maximal kraft, dvs. vid
fullgasacceleration eller körning i uppförsbacke med släpvagn, kan luftkonditioneringen
tillfälligt stängas av. Det kan då uppstå en tillfällig temperaturökning i kupén.
Kondensvatten
Vid varm väderlek kan kondensvatten från luftkonditioneringen droppa under bilen. Detta är
normalt.
Is och snö
Sopa bort is och snö från luftintaget till klimatanläggningen (spalten mellan huv och vindruta).
Felsökning och reparation
Anlita en verkstad som har auktorisation för
felsökning och reparation av klimatanläggningen. Volvo rekommenderar att du kontaktar
en auktoriserad Volvoverkstad.
1
144
Gäller endast ECC.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
04 Komfort och körglädje
Klimat
Köldmedium
Följande ingår:
I luftkonditioneringsanläggningen finns ett
köldmedium. Detta innehåller inget klor, vilket
innebär att det är ofarligt för ozonlagret. Låt en
verkstad som har auktorisation för påfyllning/
byte av köldmedium göra arbetet. Volvo
rekommenderar att du kontaktar en
auktoriserad Volvoverkstad.
• En utbyggd fläktfunktion som innebär att
Genomvädringsfunktion
Funktionen öppnar/stänger alla sidofönster
samtidigt och kan användas exempelvis för att
snabbt vädra ur bilen vid varmt väder, se
sidan 54.
Kupéfilter
All luft som kommer in i bilens kupé renas med
ett filter. Det måste bytas med jämna mellanrum. Följ Volvos serviceprogram för rekommenderat bytesintervall. Vid körning i starkt
förorenad miljö kan filtret behöva bytas oftare.
OBS
Det finns olika typer av kupéfilter. Se till att
rätt filter monteras.
Clean Zone Interior Package (CZIP)*
Detta tillval håller kupén ännu renare från
allergi- och astmaframkallande substanser.
För mer information om CZIP, se broschyren
som medföljer bilen vid köpet.
fläkten startar när bilen öppnas med fjärrnyckeln. Fläkten fyller då kupén med friskluft. Funktionen startar vid behov och
stängs av automatiskt efter en stund eller
då en av dörrarna till kupén öppnas. Tidsintervallet under vilket fläkten går minskar
successivt på grund av minskat behov
fram tills bilen är 4 år.
• Luftkvalitetssystemet IAQS är ett helautomatiskt system som renar luften i kupén
från luftföroreningar som partiklar, kolväten, kväveoxider och marknära ozon.
OBS
För att behålla CZIP-standard i bilar med
CZIP ska IAQS-filtret bytas efter
15 000 km eller en gång per år beroende på
vilket som inträffar först. Dock max
75 000 km över 5 år. I bilar utan CZIP och
då kunden inte vill behålla CZIP-standard
ska IAQS-filtret bytas vid ordinarie service.
del och bilvårdsprodukter som rekommenderas av Volvo, se sidan 340.
Menyinställningar
Det är möjligt att aktivera/deaktivera eller ändra
grundinställning för fyra av klimatanläggningens funktioner via mittkonsolen. För allmän
information om menyhantering, se sidan 137:
• Fläkthastigheten i automatläge*, se
sidan 151.
• Timerstyrd återcirkulation av kupéluft, se
04
sidan 152.
• Automatisk uppvärmning av bakrutan, se
sidan 99.
• Luftkvalitetssystem IAQS*, se sidan 152
Klimatanläggningens funktioner kan via menysystemet i MY CAR återställas till grundinställningen, detta görs under: Inställningar
Klimatinställningar Återställ
klimatinställningar.
Användning av utprovade material i
inredningen.
Materialen har utvecklats för att minimera
dammängden i kupén och bidrar till att kupén
blir lättare att hålla ren. Mattorna i både kupén
och bagageutrymmet är löstagbara och lätta
att ta ur och göra rena. Använd rengöringsme-
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
145
04 Komfort och körglädje
Klimat
Luftdistribution
G021368
Ventilationsmunstycken i dörrstolpar
G021366
04
Ventilationsmunstycken i
instrumentpanel
Den inkommande luften fördelas genom ett
antal olika munstycken i kupén.
I AUTO-läget* sker luftdistributionen helt automatiskt.
Vid behov går den att styra manuellt, se
sidan 153.
Stängt
Stängt
Öppet
Riktning av luftströmmen i sidled
Riktning av luftströmmen i höjdled
Om de yttersta munstyckena riktas mot sidofönstren kan imma elimineras.
Öppet
Riktning av luftströmmen i sidled
Riktning av luftströmmen i höjdled
Om munstyckena riktas mot fönstren kan
imma elimineras i kallt klimat.
Om munstyckena riktas in mot kupén erhålls, i
varmt klimat, en behaglig miljö i baksätet.
OBS
Tänk på att små barn kan vara känsliga för
luftströmmar och drag.
146
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
04 Komfort och körglädje
Klimat
Elektronisk klimatanläggning, ECC*
04
Temperaturreglering, vänster sida
Eluppvärmt framsäte, vänster
sida2
Max. defroster
Fläkt
Luftfördelning – ventilation golv
Luftfördelning – ventilationsmunstycke
instrumentpanel
2
Luftfördelning – defroster vindruta
AC – Luftkonditionering på/av
Eluppvärmd bakruta och yttre backspeglar, se sidan 99
Ventilerat framsäte*, vänster sida
Eluppvärmt framsäte, höger sida2
Ventilerat framsäte*, höger sida
Temperaturreglering, höger sida
Återcirkulation
AUTO
Knappen har olika placering beroende på om bilen är utrustad med ventilerat framsäte* eller inte.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
147
04 Komfort och körglädje
Klimat
Elektronisk temperaturkontroll, ETC
04
Fläkt
Återcirkulation
Eluppvärmt framsäte, vänster sida
Eluppvärmt framsäte, höger sida
AC – Luftkonditionering på/av
Temperaturreglering
Max. defroster
Luftfördelning – ventilation golv
Luftfördelning – ventilationsmunstycke
instrumentpanel
Luftfördelning – defroster vindruta
Eluppvärmd bakruta och yttre backspeglar, se sidan 99
148
04 Komfort och körglädje
Klimat
Hantering av reglage
Eluppvärmda säten*
Framsäten
VARNING
Ventilerade framsäten*
Eluppvärmt säte ska inte användas av personer som har svårt att uppfatta temperaturökning på grund av känselbortfall eller av
någon anledning har svårigheter att hantera
reglaget för det eluppvärmda sätet. I annat
fall kan brännskada uppstå.
Baksäte
04
Aktuell komfortnivå visas i mittkonsolens bildskärm.
Ventilerade framsäten går
endast att välja då ECC är
installerat i bilen. Ventilationssystemet består av fläktar i
säten och ryggstöd som
suger luft genom sätets klädsel. Kyleffekten ökar ju kallare
Aktuell värmenivå visas i mittkonsolens bildskärm.
Ett tryck på knappen ger den
högsta värmenivån – tre
orange lampor lyser i mittkonsolens bildskärm (se bilden
ovan).
Två tryck på knappen ger en
lägre värmenivå – två orange lampor lyser i
bildskärmen.
Tre tryck på knappen ger den lägsta värmenivån – en orange lampa lyser i bildskärmen.
Fyra tryck på knappen stänger av värmen –
ingen lampa lyser.
Ett tryck på knappen ger den högsta värmenivån – tre lampor lyser.
Två tryck på knappen ger en lägre värmenivå –
två lampor lyser.
Tre tryck på knappen ger den lägsta värmenivån – en lampa lyser.
Fyra tryck på knappen stänger av värmen –
ingen lampa lyser.
kupéluften är.
Ventilationen regleras från klimatanläggningen
och tar hänsyn till sätets temperatur, solinstrålning och yttertemperatur.
Ventilationen kan användas samtidigt som
eluppvärmningen av sätena. Funktionen kan
exempelvis användas för att få bort fukt ur kläderna.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
149
04 Komfort och körglädje
Klimat
Ventilationssystemet kan aktiveras när motorn
är igång. Tre komfortnivåer som ger olika
avkylnings- och avfuktningseffekt finns:
• Komfortnivå III: Ett tryck på knappen ger
högst effekt – tre blå lampor lyser i mittkonsolens bildskärm (se bilden ovan).
Fläkt
Luftfördelning
OBS
Om fläkten är helt avstängd kopplas luftkonditioneringen inte in – vilket kan ge risk
för imma på rutorna.
• Komfortnivå II: Två tryck på knappen ger
lägre effekt – två blå lampor lyser i bildskärmen.
04
• Komfortnivå I: Tre tryck på knappen ger
lägst effekt – en blå lampa lyser i bildskärmen.
Fyra tryck på knappen stänger av funktionen –
ingen lampa lyser.
OBS
Stolsventilationen bör användas med försiktighet av dragkänsliga personer. Komfortnivå I rekommenderas vid långvarig
användning.
VIKTIGT
Stolsventilationen går inte att starta då
kupétemperaturen understiger 5 °C. Detta
för att undvika nedkylning av den som sitter
i sätet.
150
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Fläktvred för ECC*
Vrid vredet för att öka eller
minska fläkthastigheten. Om
AUTO väljs, regleras fläkthastigheten automatiskt. Tidigare
inställd fläkthastighet kopplas
ur.
Fläktvred för ETC
Vrid vredet för att öka eller
minska fläkthastigheten.
Luftfördelning – defroster vindruta
Luftfördelning – ventilationsmunstycke
instrumentpanel
Luftfördelning – ventilation golv
Figuren utgörs av tre knappar. Vid tryck på
knapparna tänds i bildskärmen (se bilden
nedan) motsvarande figur och en pil framför
respektive del av figuren som visar vilken luftfördelning som är vald. För mer information om
luftfördelning, se sidan 153.
04 Komfort och körglädje
Klimat
fläktjustering. Välj mellan Låg, Normal eller
Hög:
AC – Luftkonditionering på/av
När lampan i AC-knappen
lyser styrs luftkonditioneringen av systemets automatik. På detta sätt kyls
inkommande luft ner och
avfuktas.
• Låg – Automatisk reglering av fläkt. Lågt
luftflöde prioriteras.
• Normal – Automatisk reglering av fläkt.
• Hög – Automatisk reglering av fläkt. Intensivare luftflöde prioriteras.
För beskrivning av menysystemet, se
sidan 137.
Temperaturreglering
Med vredet kan temperaturen
ställas in. För ECC* kan temperaturen för förarsidan och
passagerarsidan ställas in
separat.
Vald luftfördelning visas i mittkonsolens bildskärm.
AUTO1
Autofunktionen reglerar automatiskt temperatur, luftkonditionering, fläkthastighet, återcirkulation och luftfördelning.
Vid val av en eller flera manuella funktioner fortsätter övriga funktioner att styras automatiskt.
Vid tryck på AUTO kopplas alla manuella
inställningar bort. Bildskärmen visar
AUTOKLIMAT.
Fläkthastigheten i automatläget kan ställas in i
menysystemet MY CAR under: Inställningar
Klimatinställningar Automatisk
1
När lampan i AC-knappen är släckt är luftkonditioneringen urkopplad. Övriga funktioner
styrs fortfarande automatiskt. När max. defrosterfunktionen aktiveras slås luftkonditioneringen på automatiskt, så att luften avfuktas
maximalt.
Max. defroster
Används för att snabbt få bort
imma och is från framrutan
och sidorutorna. Luft strömmar till rutorna. Lampan i
defrosterknappen lyser när
funktionen är inkopplad.
När bilen startas är den
senast gjorda inställningen kvar.
OBS
Det går inte att påskynda uppvärmningen/
nedkylningen genom att välja högre/lägre
temperatur än den som egentligen önskas.
04
När funktionen valts sker dessutom följande för
att ge maximal avfuktning av luften i kupén:
• luftkonditioneringen kopplas automatiskt
in
• återcirkulationen och luftkvalitetssystemet
kopplas automatiskt ur.
Gäller endast ECC.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
151
04 Komfort och körglädje
Klimat
OBS
Ljudnivån ökar i och med att fläkten går på
max.
När defrosterfunktionen stängs av återgår
klimatanläggningen till de föregående inställningarna.
Återcirkulation
04
Återcirkulation
När återcirkulation är inkopplad, lyser den orangefärgade
lampan i knappen. Funktionen väljs för att utestänga
dålig luft, avgaser etc. från
kupén. Kupéluften återcirkuleras, dvs. ingen luft från utsidan sugs in i bilen när funktionen är aktiverad.
VIKTIGT
Om luften i bilen återcirkuleras för länge
finns det risk för imbildning på rutornas
insidor.
152
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Timer
Med timerfunktionen aktiverad kommer
anläggningen att lämna manuellt aktiverat återcirkulationsläge efter en tid som beror på yttertemperaturen. Det minskar risken för is, imma
och dålig luft. Aktivera/deaktivera funktionen i
menysystemet MY CAR under Inställningar
Klimatinställningar
Återcirkulationstimer. För beskrivning av
menysystemet, se sidan 137.
OBS
Vid val av max. defroster kopplas alltid återcirkulationen ur.
Klimatinställningar Luftkvalitetssystem.
För beskrivning av menysystemet, se
sidan 137.
OBS
För bästa luft i kupén bör luftkvalitetssensorn alltid vara inkopplad.
I kallt klimat är återcirkulationen begränsad
för att undvika imbildning.
Vid imbildning bör luftkvalitetssensorn
kopplas ur och defrosterfunktionerna för
framruta och sidorutor samt bakruta
användas.
Bilar med Eco Start/Stop DRIVe*
Luftkvalitetssystem IAQS*
Luftkvalitetssystemet avskiljer gaser och partiklar så att halten av lukter och föroreningar i
kupén reduceras. Om utomhusluften är förorenad stängs luftintaget och luften återcirkuleras.
Aktivera/deaktivera funktionen i menysystemet
MY CAR under Inställningar
Vid auto-stoppad motor kan viss utrustning få
sin funktion tillfälligt reducerad, t.ex. klimatanläggningens fläkthastighet. För mer information, se sidan 116.
04 Komfort och körglädje
Klimat
Luftdistributionstabell
Luftdistribution
Används
Luftdistribution
Används
Luft till rutorna. Visst
luftflöde från ventilationsmunstycken. Luften återcirkuleras inte.
Luftkonditioneringen är
alltid inkopplad.
för att snabbt bli av med is
och imma.
Luft till golv och rutor.
Visst luftflöde från ventilationsmunstycken i
instrumentpanelen.
för att få en behaglig komfort och bra avimning i
kallt eller fuktigt klimat.
Luft till framruta, via
defrostermunstycke,
och sidorutor. Visst luftflöde från ventilationsmunstycken.
för att undvika im- och
isbildning (inte för låg
fläkthastighet för att detta
ska uppnås) i kallt och fuktigt klimat.
Luft till golv och från
ventilationsmunstycken i instrumentpanelen.
i soligt väder vid svala
utomhustemperaturer.
Luftström till rutorna
och från instrumentpanelens ventilationsmunstycken.
för att få god komfort i
varmt och torrt klimat.
Luft till golvet. Visst luftflöde från ventilationsmunstycken i instrumentpanelen och till
rutor.
för att få värme eller kyla
till golvet.
Luftström i huvud- och
brösthöjd från ventilationsmunstyckena i
instrumentpanelen.
för att få god nedkylning i
varmt klimat.
Luftström till rutor, från
ventilationsmunstycken i instrumentpanelen och till golv.
för att få svalare längs golvet eller varmare upptill i
kallt klimat eller varmt,
torrt klimat.
04
153
04 Komfort och körglädje
Bränsledriven motor- och kupévärmare*
Bränsledriven värmare
Tankning
Om batteriet inte har fullgod laddning eller om
nivån i bränsletanken är för låg, stängs parkeringsvärmaren av automatiskt och informationsdisplayen visar ett meddelande. Bekräfta
meddelandet med ett tryck på blinkerspakens
READ-knapp, se sidan 155.
Allmänt om parkeringsvärmare
Parkeringsvärmaren värmer motor samt
kupéutrymme och kan startas direkt eller med
tidur.
04
Två olika tidpunkter kan väljas med tidur. Med
tidpunkt avses här det klockslag då uppvärmningen av bilen är klar. Bilens elektronik väljer
tidpunkt när uppvärmningen ska börja utifrån
rådande yttertemperatur.
Om yttertemperaturen överstiger 15 °C kan
värmaren inte startas. Vid –5 °C eller lägre är
parkeringsvärmarens maximala gångtid
50 minuter.
VARNING
Bilen måste stå utomhus när parkeringsvärmaren används.
OBS
När parkeringsvärmaren är aktiv kan rök
komma från höger hjulhus, vilket är helt normalt.
VIKTIGT
Upprepad användning av parkeringsvärmaren i kombination med korta körsträckor
leder till att batteriet laddas ur med påföljande startproblem.
Varningsdekal på tankluckan.
VARNING
Bränsle som spillts ut kan antändas. Stäng
av bränsledriven värmare innan tankning
påbörjas.
Kontrollera i informationsdisplayen att parkeringsvärmaren är avstängd. När den arbetar visar informationsdisplayen Park.värm.
PÅ.
Parkering i backe
I de fall då bilen parkeras i kraftig lutning bör
den stå med fronten nedåt för att säkra bränsletillförseln till parkeringsvärmaren.
154
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Batteri och bränsle
För att säkerställa att bilbatteriet återladdas
med lika mycket energi som värmaren förbrukar, bör man vid regelbunden användning av värmaren köra bilen lika lång tid som
värmaren används.
04 Komfort och körglädje
Bränsledriven motor- och kupévärmare*
OBS
Symbol
– Siffran 2 i symbolen betyder den
andra klimatanläggningen i bilen, där den
ordinarie klimatanläggningen är den första.
Siffran 2 har inget med TIDUR 1 eller
TIDUR 2 att göra.
Tumhjul
G025102
READ-knapp
För mer information om informationsdisplayen
och READ, se sidan 134.
G025102
RESET – nollställer/väljer
Display
Bränslevärmare
PÅ
Värmaren är påslagen och arbetar.
Tidur
aktivt för
bränslevärmare
Värmarens tidur
aktiverat efter att
fjärrnyckeln tagits
ur startlåset och
bilen lämnats –
motor och kupé är
uppvärmda vid
inställd tid.
När någon av tidurens inställningar
eller Direktstart aktiveras, lyser
informationssymbolen i kombinationsinstrumentet samtidigt som informationsdisplayen
visar en förklarande text och ytterligare en tänd
symbol. Tabellen visar förekommande symboler och displaytexter.
G025102
Symboler och displaymeddelanden
Värmare
avstängd
Låg batterinivå
Display
Innebörd
Värmare
ej tillg
Låg
bränslenivå
Inställning av
värmaren inte möjlig p.g.a. för låg
bränslenivå
(ca 7 liter) – detta
för att möjliggöra
motorstart samt
ca 50 km körning.
Park.värmare
Serv.
erfordras
Värmaren ur funktion. Kontakta en
verkstad för reparation. Volvo
rekommenderar
att du kontaktar en
auktoriserad
Volvoverkstad.
Innebörd
G025102
Symbol
G025102
G025102
Handhavande
04
En displaytext slocknar automatiskt efter en
stund eller efter ett tryck på blinkerspakens
READ-knapp.
Värmaren stoppad
av bilens elektronik
för att möjliggöra
motorstart.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
155
04 Komfort och körglädje
Bränsledriven motor- och kupévärmare*
Direktstart och direktavstängning
1. Stega med tumhjulet till Direktstart
Parkvärmare.
2. Tryck på RESET för att välja mellan PÅ och
AV.
PÅ: Parkeringsvärmaren påslagen manuellt
eller med programmerat tidur.
AV: Parkeringsvärmaren avstängd.
04
Vid direktstart av värmaren kommer den att
vara aktiverad i 50 minuter.
Uppvärmningen av kupén startar så fort
motorns kylvätska uppnått rätt temperatur.
OBS
Bilen kan startas och köras medan parkeringsvärmaren är igång.
OBS
Tiduren kan bara programmeras när fjärrnyckeln är i nyckelläge I, se sidan 75 – programmering måste därför göras före motorstart.
1. Stega med tumhjulet till
Park.värm.tidur 1.
2. Tryck kort på RESET för att komma till den
blinkande timinställningen.
3. Välj önskad timme med tumhjulet.
4. Tryck kort på RESET för att komma till
minutinställningen.
5. Välj önskad minut med tumhjulet.
6. Tryck kort på RESET för att bekräfta
inställningen.
7. Tryck på RESET för att aktivera tiduret.
Inställning av tidur
Med tiduren anges den tidpunkt då bilen ska
användas och vara uppvärmd.
Välj mellan TIDUR 1 och TIDUR 2.
Efter inställning av Park.värm.tidur 1 kan en
andra starttid programmeras i
Park.värm.tidur 2 genom att stega dit med
tumhjulet.
Inställning av den alternativa tiden görs på
samma sätt som för Park.värm.tidur 1.
Avstängning av tidurstartad värmare
En tidurstartad värmare kan stängas av manuellt, innan tiduret gör det. Gör så här:
156
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
1. Tryck på READ.
2. Stega fram till text Park.värm.tidur 1 eller
2 med tumhjulet.
> Texten PÅ blinkar i displayen.
3. Tryck på RESET.
> Texten AV visas med fast sken och
värmaren stängs av.
En tidurstartad värmare kan även stängas av
enligt instruktionen i avsnittet "Direktstart och
direktavstängning", se sidan 156.
Klocka/tidur
Värmarens tidur är kopplade till bilens klocka.
OBS
Om bilens klocka ställs om, raderas eventuellt gjord programmering av tiduren.
04 Komfort och körglädje
Extravärmare*
Allmänt om extravärmare
Kupévärmare*
I kalla klimatzoner1 kan en extravärmare behövas för att uppnå rätt arbetstemperatur i
motorn och få tillräcklig värme i kupén.
Om extravärmaren kompletteras med tidursfunktion, kan den användas som en bränsledriven kupévärmare, se sidan 154.
Bränsledriven extravärmare
Elektrisk extravärmare
I bilar med dieselmotorer är en bränsledriven
extravärmare monterad.
Bilar med vissa bensinmotorer2 har en elektrisk
extravärmare integrerad i bilens klimatsystem.
Värmaren startar automatiskt när extra värme
behövs då motorn är igång.
I en semi-kall1 klimatzon får dieseldrivna bilar
en elektrisk extravärmare istället för en
bränsledriven.
Värmaren stängs av automatiskt när rätt temperatur uppnåtts eller när motorn stängs av.
READ-knapp
Tumhjul
OBS
När extravärmaren är aktiv kan rök komma
från höger hjulhus vilket är helt normalt.
Autoläge eller avstängning
Extravärmarens automatiska startsekvens kan
stängas av om så önskas.
RESET-knapp
04
Värmaren kan inte regleras manuellt utan aktiveras automatiskt efter motorstart vid yttertemperaturer under 14 °C och stängs av efter
att inställd kupétemperatur är uppnådd.
1. Före motorstart: Välj nyckelläge I, se
sidan 75.
2. Stega med tumhjulet till Extravärmare
auto.
3. Tryck på RESET för att välja mellan PÅ och
AV.
OBS
Menyalternativen är bara synliga i nyckelläge I – eventuell justering måste därför
göras före motorstart.
1
2
En auktoriserad Volvohandlare har information om vilka geografiska områden som berörs.
En auktoriserad Volvohandlare har information om vilka motorer som berörs.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
157
04 Komfort och körglädje
Färddator
Allmänt
Funktioner
OBS
Om ett varningsmeddelande visas när färddatorn används måste meddelandet först
kvitteras innan färddatorn kan aktiveras
igen. Kvittera varningsmeddelandet genom
att trycka på READ.
04
Informationsdisplay och reglage.
READ – bekräftar.
Tumhjul – bläddrar mellan menyer och val
i färddatorlistan.
RESET – nollställer.
Färddatorns menyer ligger i en steglös loop. Ett
av menyns alternativ är en släckt display – det
markerar även början/slutet på loopen.
För att växla enhet för sträcka och hastighet –
gå till MY CAR Inställningar
Systeminställningar Avstånds- och
bränsleenhet, se sidan 136.
Medelhastighet
Medelhastigheten beräknas från senaste nollställning. Nollställning görs med RESET.
Nuvarande förbr.
Beräkning av den aktuella bränsleförbrukningen sker varje sekund. Uppgiften i displayen
uppdateras med ett par sekunders mellanrum.
När bilen står stilla visar displayen "----".
OBS
Viss felvisning kan uppstå om en bränsledriven tillsats- och/eller parkeringsvärmare* har använts.
Km till tom tank
Beräkningen baseras på medelförbrukningen
under senast körda 30 km och återstående
körbar bränslemängd. Displayen visar ungefärlig sträcka som kan köras med kvarvarande
bränslemängd i tanken.
Ett ekonomiskt körsätt ger generellt sett en
längre körsträcka. För mer information om hur
bränsleförbrukningen kan påverkas, se
sidan 11.
När displayen visar "---- km till tom
tank" finns ingen garanterad körsträcka kvar.
Fyll på bränsle snarast.
OBS
Viss felvisning kan uppstå om körsättet ändras.
Medelförbrukning
Genomsnittlig bränsleförbrukning beräknas
från senaste nollställning. Nollställning görs
med RESET.
158
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Nollställning
1. Välj --- km/h medelhastighet eller --.- l/
100km medelförbrukning.
04 Komfort och körglädje
Färddator
2. Håll RESET intryckt i ca 1 sekund för att
nollställa vald funktion. Om RESET hålls
intryckt minst 3 sekunder nollställs medelhastigheten och medelförbrukningen samtidigt.
Aktuell hastigh.*1
Instrumentpanelens display växlar till att visa
aktuell hastighet i mph (miles per hour) om hastighetsmätaren är graderad i km/h. Är hastighetsmätaren graderad i mph , växlas till visning
i km/h.
1
04
Endast vissa marknader.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
159
04 Komfort och körglädje
DSTC – Stabilitets- och dragkraftssystem
Allmänt om DSTC
Stabilitets- och dragkraftssystemet DSTC
(Dynamic Stability & Traction Control) hjälper
föraren att undvika sladd och förbättrar bilens
framkomlighet.
Vid inbromsning kan systemets ingrepp upplevas som ett pulserande ljud. Vid gaspådrag
kan bilen accelerera långsammare än förväntat.
04
Antisladdfunktion
Funktionen begränsar hjulens driv- och bromskraft individuellt för att stabilisera bilen.
Antislirfunktion
Funktionen förhindrar att drivhjulen slirar mot
vägbanan under acceleration.
Dragkraftsfunktion
Funktionen är aktiv i låg fart och överför kraft
från det drivhjul som slirar till det drivhjul som
inte slirar.
160
Handhavande
Val av nivå – Sport-läge
DSTC-systemet är alltid aktiverat – det kan inte
stängas av.
Föraren kan dock välja Sport-läge vilket ger
möjlighet till en mer aktiv körupplevelse. Vid
Sport-läge känner systemet av om gaspedal,
rattrörelser och kurvtagning är mer aktiv än vid
normal körning och tillåter då kontrollerad
sladd med bakvagnen upp till en viss nivå innan
det ingriper och stabiliserar bilen.
Om föraren avbryter en kontrollerad sladd
genom att släppa gaspedalen ingriper DSTCsystemet och stabiliserar bilen.
Med Sport-läge erhålls maximal dragkraft om
bilen kört fast eller vid körning i löst underlag –
t.ex. sand eller djup snö.
Gör så här för att välja Sport-läge:
1. Tryck på mittkonsolens knapp MY CAR
och sök i bildskärmens menysystem fram
My S80 DSTC. (För information om
menysystemet, se sidan 136).
2. Avmarkera rutan och backa ur menysystemet med EXIT.
> Systemet tillåter därefter en mer sportig
körstil.
Sport-läget är aktivt tills föraren väljer bort det
eller tills motorn stängs av – efter nästa motorstart är DSTC-systemet tillbaka i dess normalläge igen.
04 Komfort och körglädje
DSTC – Stabilitets- och dragkraftssystem
Symboler och meddelanden i display
Symbol
Meddelande
Innebörd
DSTC Tillfälligt AV
DSTC-systemet har temporärt reducerats p.g.a. för hög temperatur på bromskivorna – Funktionen
återaktiveras automatiskt när bromsarna har svalnat.
DSTC Serv. erfordras
DSTC-systemet är ur funktion.
• Stanna bilen på en säker plats, stäng av motorn och starta den igen.
• Uppsök verkstad om meddelandet kvarstår – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
"Meddelande"
Ett meddelande finns i hastighetsmätarens display – Läs det!
Fast sken i 2 sek.
Systemkontroll vid motorstart.
Blinkande sken.
DSTC-systemet ingriper.
04
och
Sport-läge är aktiverat.
161
04 Komfort och körglädje
Anpassning av köregenskaper
Aktivt chassi – Four-C*
Handhavande
Aktivt chassi, Four-C (Continously Controlled
Chassis Concept), reglerar stötdämparnas
egenskaper så att bilens köregenskaper kan
justeras. Tre inställningar finns: Comfort,
Sport och Advanced.
För beskrivning av menysystemet, se
sidan 136. Denna meny är inte åtkomlig när
bilen är i rörelse.
Comfort
04
Inställningen gör att bilen upplevs bekvämare
på grov och ojämn vägbeläggning. Stötdämpningen är mjuk och karossens rörelse är följsam och behaglig.
Sport
Inställningen gör att bilen upplevs sportigare
och rekommenderas vid mer aktiv körning.
Styrresponsen är snabbare än i läge Comfort.
Dämpningen är hårdare och karossen följer
vägbanan för att minska krängning vid kurvtagning.
Advanced
Denna inställning rekommenderas endast på
riktigt jämn och slät vägbeläggning.
Stötdämparna är optimerade för maximalt väggrepp och krängning i kurvor är ytterligare minimerad.
162
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Rattmotstånd och välj Låg, Medium eller
Hög.
Chassiinställningar.
Använd knapparna i mittkonsolen för att byta
inställning. Inställningen som användes när
motorn stängdes av aktiveras när motorn
startas på nytt.
Hastighetsberoende styrservo*
Rattmotståndet ökar i takt med bilens hastighet för att ge föraren ökad vägkänsla. På
motorvägar är styrningen fastare och mera
direkt. Vid parkering och i låg hastighet är styrningen lätt och kräver ingen ansträngning.
Föraren kan välja mellan tre olika nivåer av rattmotstånd för vägkänsla eller styrsensitivitet.
Gå till menysystemet MY CAR och sök fram
Inställningar Bilinställningar
04 Komfort och körglädje
Farthållare*
Handhavande
Farthållaren aktiveras sedan med
eller
varefter aktuell hastighet lagras i minnet – displayens text (---) km/h skiftar till att visa den
valda hastigheten, t.ex. 100 km/h.
OBS
Farthållaren kan inte kopplas in vid hastigheter under 30 km/h.
Ändra hastighet
Rattens knappsats och display.
Farthållare – På/Av.
Beredskapsläge upphör och lagrad hastighet återupptas.
I aktivt läge justeras hastigheten med korta
eller
– senast gjorda
eller långa tryck på
tryck lagras i minnet.
En tillfällig fartökning med gaspedalen, t.ex. vid
en omkörning, påverkar inte farthållarens
inställning – bilen återgår till inställd hastighet
när gaspedalen släpps.
Beredskapsläge
Aktivera och justera hastighet.
Vald hastighet (inom parentes = Beredskapsläge).
Aktivera och ställa in hastighet
Sätt på farthållaren med ett tryck på rattknapp
– symbolen
tänds i displayen (5) och
parentesen runt (---) km/h visar att farthållaren
är satt i beredskapsläge.
OBS
Om någon av farthållarens knappar hålls
intryckt längre än ca 1 minut, kopplas farthållaren ur. För att då återställa farthållaren
måste motorn stängas av.
Automatiskt beredskapskapsläge
Farthållaren kopplas tillfälligt ur och ställs i
beredskapsläge om:
•
•
•
•
•
hjulen tappar väggreppet
färdbromsen används
hastigheten sjunker under ca 30 km/h
kopplingspedalen trycks ner
växelväljaren förs till neutralläge (automatisk växellåda)
• föraren håller en högre hastighet än den
04
inställda längre än 1 minut.
Föraren måste därefter själv reglera hastigheten.
Återuppta inställd hastighet
Farthållaren i beredskapsläge återaktiveras
med ett tryck på rattknapp
– hastigheten
sätts då till den senast lagrade.
OBS
En markant hastighetsökning kan följa efter
att hastigheten återupptagits med
.
Tillfällig deaktivering – beredskapsläge
Stänga av
Tryck på
för att tillfälligt koppla ur farthållaren och ställa den i beredskapsläge – inställd
hastighet visas inom parentes i displayen (5),
t.ex. (100) km/h.
Farthållaren stängs av med rattknapp
eller
genom att stänga av motorn – den inställda
hastigheten raderas ur minnet och kan inte
återupptas med
-knappen.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
163
04 Komfort och körglädje
Adaptiv farthållare*
Allmänt om ACC1
04
VARNING
Den Adaptiva farthållaren (ACC – Adaptive
Cruise Control) hjälper föraren att hålla ett
säkert avstånd till framförvarande fordon. Farthållaren ger en mer avkopplande körupplevelse på långa resor på motorvägar och långa
raka landsvägar i jämna trafikflöden.
Föraren måste alltid vara observant på trafikförhållandena och ingripa när den Adaptiva farthållaren inte håller lämplig hastighet
eller lämpligt avstånd.
Föraren ställer in önskad hastighet och tidsintervall till bilen framför. När radardetektorn
upptäcker ett långsammare fordon framför
bilen, anpassas hastigheten automatiskt till
detta. Då vägen är fri återgår bilen till vald
hastighet.
Läs hela detta avsnitt för att ta del av den
Adaptiva farthållarens begränsningar, vilka
föraren ska vara medveten om innan den
Adaptiva farthållaren används.
Om den Adaptiva farthållaren är avstängd eller
ställd i beredskapsläge och bilen kommer för
nära ett framförvarande fordon, varnas föraren
av Avståndsvarning (se sidan 173) för det korta
avståndet.
Den Adaptiva farthållaren kan inte hantera
alla trafik-, väder- och vägförhållanden.
Föraren är alltid ansvarig för att rätt avstånd
och hastighet hålls, även när den Adaptiva
farthållaren används.
VIKTIGT
Underhåll av den Adaptiva farthållarens
komponenter får endast utföras på verkstad
– en auktoriserad Volvoverkstad
rekommenderas.
Automatisk växellåda
Bilar med automatisk växellåda har utökade
funktioner med den Adaptiva farthållarens
Köassistent, se sidan 168.
1
2
164
Finns inte som tillval för 2.5T.
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan avvika beroende av bilmodell.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Funktion
Funktionsöversikt2.
Varningslampa, inbromsning av förare
nödvändig
Rattens knappsats
Radarsensor
Den Adaptiva farthållaren består av en farthållare och en samverkande avståndshållare.
04 Komfort och körglädje
Adaptiv farthållare*
VARNING
Den Adaptiva farthållaren är inte ett kollisionsundvikande system. Föraren måste
ingripa om systemet inte upptäcker ett
framförvarande fordon.
Den Adaptiva farthållaren bromsar inte för
människor eller djur och inte för små fordon,
t.ex. cyklar och motorcyklar. Inte heller för
mötande, långsamtgående eller stillastående fordon och föremål.
Använd inte den Adaptiva farthållaren vid
exempelvis stadstrafik, tät trafik, korsningar, halka, mycket vatten eller slask på
vägbanan, kraftigt regn/snöfall, dålig sikt,
kurviga vägar eller av- och påfarter.
Avståndet till framförvarande fordon mäts
huvudsakligen med en radarsensor. Farthållaren reglerar hastigheten med gaspådrag och
inbromsningar. Det är normalt att bromsarna
ger ifrån sig svaga ljud när farthållaren
använder dem.
VARNING
Den Adaptiva farthållaren eftersträvar att följa
framförvarande fordon i den egna filen på ett
av föraren inställt tidsavstånd. Om radarsensorn inte ser något framförvarande fordon
kommer bilen att istället hålla farthållarens
inställda hastighet. Så sker även om framförvarande fordons hastighet överskrider farthållarens inställda hastighet.
Farthållaren strävar efter att reglera hastigheten på ett mjukt sätt. I situationer som kräver
snabba inbromsningar måste föraren bromsa
själv. Detta gäller vid stora hastighetsskillnader
eller om framförvarande bil bromsar kraftigt. På
grund av begränsningar hos radarsensorn kan
en inbromsning komma oväntat eller utebli, se
sidan 169.
Den Adaptiva farthållaren kan aktiveras att följa
ett annat fordon i hastigheter från 30 km/h3 upp
till 200 km/h. Sjunker hastigheten under
30 km/h eller om motorvarvtalet blir för lågt,
ställs farthållaren i beredskapsläge varvid
automatisk bromsning upphör – föraren måste
då ta över själv för att hålla ett säkert avstånd
till framförvarande fordon.
Bromspedalen rör sig när farthållaren bromsar. Vila inte foten under bromspedalen för
då kan den bli klämd.
3
Varningslampa – inbromsning av förare
nödvändig
Den Adaptiva farthållaren har en bromsförmåga som motsvarar mer än 40 % av bilens
bromskapacitet.
Om bilen behöver bromsas kraftigare än farthållaren klarar och föraren inte bromsar,
använder farthållaren Kollisionsvarnarens varningslampa och varningsljud (se sidan 181) för
att göra föraren uppmärksam på att ett omedelbart ingipande är nödvändigt.
04
OBS
Varningslampan kan vara svår att upptäcka
vid starkt solljus eller vid användning av solglasögon.
VARNING
Farthållaren varnar endast för fordon som
radarsensorn har upptäckt. Därför kan varningen utebli eller ske med viss fördröjning.
Invänta inte en varning utan bromsa när det
behövs.
Branta vägar och/eller tung last
Tänk på att den Adaptiva farthållaren i första
hand är avsedd att användas vid körning på
plana vägbanor. Farthållaren kan ha svårighe-
Köassistenten (i bilar med automatisk växellåda) kan hantera intervallet 0–200 km/h, se sidan 168.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
165
04 Komfort och körglädje
Adaptiv farthållare*
ter att hålla korrekt avstånd till framförvarande
fordon vid körning på branta vägar, med tung
last eller med släpfordon – var då extra uppmärksam och beredd att bromsa.
Handhavande
Tidsavstånd4 – På, under justering.
Tidsavstånd4 – På, efter justering.
Aktivera och ställa in hastighet
Sätt på farthållaren med ett tryck på
rattknapp
– symbolen
tänds i displayen.
Parentesen (6) vid (---) innebär att farthållaren
är ställd i beredskapsläge.
Farthållaren aktiveras sedan med
eller
,
varefter aktuell hastighet lagras i minnet – displayens text (---) skiftar till att visa den valda
hastigheten, t.ex. 100 utan parentes.
04
OBS
Om någon av farthållarens knappar hålls
intryckt längre än ca 1 minut, kopplas farthållaren ur. För att då återställa farthållaren
måste motorn stängas av.
I vissa situationer går det inte att aktivera
farthållaren. Då visar displayen Farthållare
Ej tillgänglig, se sidan 171.
Ställa in tidsavstånd
Olika tidsavstånd till framförvarande fordon kan väljas och
visas i displayen som 1–5
stycken horisontella streck –
ju fler streck desto längre tidsavstånd. Ett streck motsvarar
ca 1 sekund, 5 streck ca
Då symbolen
skiftar till
har radarsensorn upptäckt
ett fordon.
Endast när symbolen
(med
bil) är tänd, regleras avståndet
till framförvarande fordon av
Rattens knappsats och display.
Beredskapsläge upphör och lagrad hastighet återupptas.
Farthållare – På/Av eller Beredskapsläge.
Tidsavstånd – Öka/minska.
Aktivera och justera hastighet.
Vald hastighet (inom parentes = Beredskapsläge).
4
166
farthållaren.
Tidsavståndet ökas eller minskas med knapparna
/ .
Ändra hastighet
I låg fart, då avstånden blir korta, ökar den
Adaptiva farthållaren tidsluckan något.
I aktivt läge justeras hastigheten 5 km/tim med
varje tryck på
eller
. Knappen
har i
aktivt läge samma funktion som
men ger
lägre hastighetsökning. Senast gjorda tryck
lagras i minnet.
För att kunna följa framförvarande bil på ett
mjukt och komfortabelt sätt, tillåter den Adaptiva farthållaren tidsluckan att variera påtagligt
i vissa lägen.
Displayen visar antingen "streck"-symbol [6] eller [7] – de visas aldrig samtidigt.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
2,5 sekund.
04 Komfort och körglädje
Adaptiv farthållare*
Observera att ett kort tidsavstånd ger föraren
kort tid att reagera och agera om något oförutsett skulle inträffa i trafiken.
Beredskapsläge p.g.a. föraringrepp
En automatisk deaktivering kan bero på att:
Farthållaren kopplas tillfälligt ur och ställs i
beredskapsläge om:
Det valda tidsavståndets
antal streck visas under själva
inställningen och några
sekunder efteråt, därefter
visas en förminskad version
av symbolen till höger i displayen. Samma symbol visas
även när Avståndsvarning är aktiverad, se
sidan 173.
• färdbromsen används
• kopplingspedalen är nertryckt längre än 1
•
•
•
•
•
OBS
Använd endast tidsavstånd som är tillåtet
enligt de lokala trafikbestämmelserna.
Om farthållaren inte verkar reagera vid aktivering kan orsaken vara att tidavståndet till
närmaste bil förhindrar en hastighetsökning.
Ju högre hastighet desto längre blir avståndet i meter räknat, för ett givet tidsavstånd.
Tillfällig deaktivering – beredskapsläge
Tryck på rattknapp
för att tillfälligt koppla ur
farthållaren och ställa den i beredskapsläge –
inställd hastighet visas inom parentes i displayen, t.ex. (100).
5
6
minut5
• växelväljaren förs till N-läge (automatisk
växellåda)
• föraren håller en högre hastighet än den
inställda längre än 1 minut
Föraren måste därefter själv reglera hastigheten.
En tillfällig fartökning med gaspedalen, t.ex. vid
en omkörning, påverkar inte farthållarens
inställning – bilen återgår till senast lagrad
hastighet när gaspedalen släpps.
motorvarvtalet är för lågt/högt
hastigheten sjunker under 30 km/h6
hjulen tappar väggreppet
bromstemperaturen är hög
radarsensorn är täckt av t.ex. blöt snö eller
kraftigt regn (radarvågorna blockeras).
Återuppta inställd hastighet
Farthållaren i beredskapsläge återaktiveras
– hastigheten
med ett tryck på rattknapp
sätts då till den senast lagrade.
04
OBS
En markant hastighetsökning kan följa efter
att hastigheten återupptagits med
.
Automatiskt beredskapsläge
Den Adaptiva farthållaren är beroende av andra
system, t.ex. Stabilitets- och dragkraft (DSTC).
Om något av dessa system slutar fungera
stängs farthållaren av automatiskt.
Vid automatisk deaktivering ljuder en signal
och meddelandet Farthållare Urkopplad
visas i displayen. Föraren måste då ingripa och
själv anpassa hastighet och avstånd till framförvarande fordon.
Stänga av
Farthållaren stängs av med ett kort tryck på
rattknapp
i beredskapsläge – eller ett långt
tryck i aktivt läge. Den inställda hastigheten
raderas och kan inte återupptas med
knappen.
Att frikoppla och välja högre eller lägre växel medför inget beredskapsläge.
Gäller inte bil med Köassistent – den klarar ända ner till stillastående.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
167
04 Komfort och körglädje
Adaptiv farthållare*
Köassistent
I bil med automatisk växellåda har den Adaptiva farthållaren funktionen Köassistent (ibland
även kallad "Queue Assist").
Målbyte
OBS
För att kunna aktivera farthållaren under
30 km/h krävs ett framförvarande fordon
inom rimligt avstånd.
Köassistenten har följande funktioner:
• Utökat hastighetsintervall
• Målbyte
• Automatisk bromsning upphör vid stillastående
04
• Automatisk aktivering parkeringsbroms.
Observera att minsta programmerbara hastighet för farthållaren är 30 km/h – även om farthållaren klarar att följa ett annat fordon ner till
stillastående, kan en lägre hastighet inte väljas.
Utökat hastighetsintervall
Vid korta stopp i samband med krypkörning i
långsam trafik eller vid trafikljus återupptas
körningen automatiskt om stoppen inte överstiger ca 3 sekunder – tar det längre tid innan
framförvarande bil börjar rulla igen, ställs farthållaren i beredskapsläge. Föraren måste
sedan återaktivera farthållaren på ett av följande sätt:
• Tryck på rattknapp
.
eller
• Tryck ner gaspedalen och accelerara upp
Om framförvarande målfordon hastigt viker av kan
stillastående trafik finnas framför.
När farthållaren följer ett annat fordon i hastigheter under 30 km/h och byter mål från ett rörligt till ett stillastående fordon, kommer farthållaren att bromsa för det stillastående fordonet.
till minst 4 km/h (normal promenadtakt).
OBS
För att kunna aktivera farthållaren måste
förardörren vara stängd och föraren ha
säkerhetsbältet påtaget.
• Med automatisk växellåda kan farthållaren
följa ett annat fordon inom intervallet
0–200 km/h – ända ner till stillastående och
upp till 200 km/h.
168
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Därefter kommer Farthållaren att återuppta
följandet av framförvarande fordon.
OBS
Farthållaren kan hålla bilen stillastående i
högst 2 minuter – därefter ansätts parkeringsbromsen och farthållaren kopplas ur.
•
Innan farthållaren kan återaktiveras
måste föraren lossa parkeringsbromsen.
VARNING
När farthållaren följer ett annat fordon i hastigheter över 30 km/h och byter mål från ett
rörligt till ett stillastående fordon, kommer
farthållaren att ignorera det stillastående
fordonet och istället välja den lagrade hastigheten.
•
Föraren måste själv ingripa och bromsa.
Automatiskt beredskapsläge vid målbyte
Farthållaren kopplas ur och ställs i beredskapsläge:
04 Komfort och körglädje
Adaptiv farthållare*
• då hastigheten understiger 15 km/h och
farthållaren är osäker på om målobjektet är
ett stillastående fordon eller något annat
objekt, t.ex. ett farthinder.
• då hastigheten understiger 15 km/h och
framförvarande fordon viker av så farthållaren inte längre har ett fordon att följa.
Automatisk bromsning upphör vid
stillastående
I vissa situationer avbryter farthållaren bromsning vid stillastående. Det innebär att färdbromsen frigörs och föraren måste sköta
bromsning manuellt.
Farthållaren släpper färdbromsen och ställs i
beredskapsläge när:
•
•
•
•
föraren sätter foten på bromspedalen
parkeringsbromsen ansätts
växelväljaren förs till P-, N- eller R-läge
• föraren öppnar dörren eller tar av sig säkerhetsbältet
• DSTC ändras från Normal- till Sport-läge
• farthållaren hållit bilen stilla längre än
2 minuter
VARNING
Föraren måste alltid vara observant på trafikförhållandena och ingripa när den Adaptiva farthållaren inte håller lämplig hastighet
eller lämpligt avstånd.
• motorn stängs av
• bromsarna överhettats.
Den Adaptiva farthållaren kan inte hantera
alla trafik-, väder- och vägförhållanden.
Radarsensorn och dess begränsningar
Läs hela detta avsnitt för att ta del av den
Adaptiva farthållarens begränsningar, vilka
föraren ska vara medveten om innan den
Adaptiva farthållaren används.
Radarsensorn används, förutom av Adaptiv
farthållare, även av funktionerna Kollisionsvarnare med auto-broms (se sidan 180) och
Avståndsvarning (se sidan 173). Radarsensorns uppgift är att upptäcka bilar eller större
fordon i samma körriktning, i samma körfält.
Modifiering av radarsensorn kan göra den
olaglig att använda.
04
Föraren är alltid ansvarig för att rätt avstånd
och hastighet hålls, även när den Adaptiva
farthållaren används.
VARNING
Tillbehör eller andra föremål som t.ex. extraljus får inte monteras framför grillen.
föraren ställer farthållaren i beredskapsläge.
Automatisk aktivering parkeringsbroms
I vissa situationer ansätter farthållaren parkeringsbromsen för att hålla den stillastående
bilen fortsatt stilla.
Det sker om:
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
169
04 Komfort och körglädje
Adaptiv farthållare*
VARNING
Den Adaptiva farthållaren är inte ett kollisionsundvikande system. Föraren måste
ingripa om systemet inte upptäcker ett
framförvarande fordon.
Den Adaptiva farthållaren bromsar inte för
människor eller djur och inte för små fordon,
t.ex. cyklar och motorcyklar. Inte heller för
mötande, långsamtgående eller stillastående fordon och föremål.
04
• om framförvarande fordons hastighet skiljer sig mycket från den egna hastigheten.
Exempel där farthållaren inte fungerar
optimalt
Radarsensorn har ett begränsat synfält. I vissa
situationer upptäcks inte ett annat fordon eller
upptäckten sker senare än förväntat.
Felsökning och åtgärd
Använd inte den Adaptiva farthållaren vid
exempelvis stadstrafik, tät trafik, korsningar, halka, mycket vatten eller slask på
vägbanan, kraftigt regn/snöfall, dålig sikt,
kurviga vägar eller av- och påfarter.
Om displayen visar meddelandet Radarn
blockerad Se handbok innebär det att radarsignalerna från radarsensorn blockeras och att
fordon framför bilen inte kan upptäckas.
Det innebär i sin tur att funktionerna Adaptiv
farthållare, Avståndsvarning och Kollisionsvarnare med auto-broms inte heller fungerar.
• om radarsensorn blir blockerad och inte
I följande tabell framgår möjliga orsaker till att
meddelandet visas och lämplig åtgärd.
kan upptäcka andra fordon t.ex. vid kraftigt
regn eller om snöslask eller andra föremål
har samlats framför radarsensorn.
OBS
Håll ren ytan framför radarsensorn.
ACC:ns synfält.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Små fordon, exempelvis motorcyklar, eller
fordon som inte kör mitt i filen kan förbli
oupptäckta.
I kurvor kan radarsensorn upptäcka fel fordon eller tappa ett upptäckt fordon ur sikte.
Radarsensorns förmåga att upptäcka ett framförvarande fordon minskas kraftigt:
170
Radarsensorn kan ibland upptäcka fordon
sent på korta avstånd, t.ex. ett fordon som
kör in mellan eget och framförvarande fordon.
04 Komfort och körglädje
Adaptiv farthållare*
Orsak
Åtgärd
Radarytan i grillen är smutsig eller belagd med is eller snö.
Gör ren radarytan i grillen från smuts, is och snö.
Kraftigt regn eller snö blockerar radarsignalerna.
Ingen åtgärd. Ibland fungerar inte radarn vid kraftig nederbörd.
Vatten eller snö från vägbanan virvlar upp och blockerar radarsignalerna.
Ingen åtgärd. Ibland fungerar inte radarn vid mycket blöt eller snöig vägbana.
Radarytan är rengjord men meddelandet kvarstår.
Avvakta. Det kan ta några minuter för radarn att upptäcka att den inte
längre är blockerad.
04
Symboler och meddelanden i display
Symbol
Meddelande
Innebörd
Beredskapsläge eller aktivt läge utan upptäckt fordon.
Aktivt läge med upptäckt fordon som farthållaren anpassar farten till.
Tidsavstånd aktiverat, under justering.
Tidsavstånd aktiverat, efter justering.
DSTC Normal för ink. av
farthåll
Farthållaren går inte att aktivera förrän Stabilitets- och dragkraftsfunktionen (DSTC) har satts i Normalläge – se sidan 160.
Farthållare Urkopplad
Farthållaren har stängts av – föraren måste själv reglera hastigheten.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
171
04 Komfort och körglädje
Adaptiv farthållare*
Symbol
Meddelande
Innebörd
Farthållare Ej tillgänglig
Farthållaren kan inte aktiveras.
Detta kan bland annat bero på att:
• bromstemperaturen är hög
• radarsensorn är blockerad av t.ex. blöt snö eller regn.
Radarn blockerad Se
handbok
Farthållaren är tillfälligt ur funktion.
• Radarsensorn är blockerad och inte kan upptäcka andra fordon. T.ex. vid kraftigt regn eller om
snöslask har samlats framför radarsensorn.
04
Läs om radarsensorns begränsningar, se sidan 169.
Farthållare Serv. erfordras
Farthållaren är ur funktion.
• Kontakta en verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Bromsa för att hålla + akustiskt larm
Bilen står stilla och farthållaren kommer att släppa färdbromsen för att låta parkeringsbromsen ta över
och hålla bilen, men ett fel på parkeringsbromsen gör att bilen strax kommer att börja rulla.
(Endast med Köassistent)
• Föraren måste bromsa själv. Meddelandet kvarstår och larmet ljuder tills föraren trampar på
bromspedalen eller använder gaspedalen.
Under 30 km/h Endast följande
Visas vid försök att aktivera farthållaren vid hastighet under 30 km/h utan ett framförvarande fordon
inom aktiveringsavstånd (ca 30 meter).
(Endast med Köassistent)
172
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
04 Komfort och körglädje
Avståndsvarning*
Allmänt1
Avståndsvarning (Distance Alert) är en funktion
som informerar föraren om tidsavståndet till
framförvarande fordon.
Avståndsvarningen är aktiv i hastigheter över
30 km/h och reagerar endast för fordon som
kör framför det egna fordonet, i samma riktning. För mötande, långsamtgående eller stillastående fordon ges ingen avståndsinformation.
OBS
Avståndsvarning är deaktiverad under tiden
Adaptiv farthållare är aktiv.
VARNING
Avståndsvarningen reagerar endast om
avståndet till framförvarande fordon är kortare än det förinställda värdet – det egna
fordonets hastighet påverkas inte.
lampa i knappen visar att funktionen är påslagen.
Vissa kombinationer av tillvald utrustning lämnar ingen ledig plats för en knapp i mittkonsolen – då hanteras funktionen i bilens menysystem MY CAR under Inställningar
Bilinställningar Varningsavstånd. För
beskrivning av menysystemet – se sidan 136.)
Ställa in tidsavstånd
04
Handhavande
Reglage och display för tidsavstånd.
Orange varningsljus2.
En orange varningslampa i vindrutan lyser med
fast sken om avståndet till framförvarande fordon är kortare än det inställda tidsavståndet.
Tidsavstånd – Öka/minska. Tryck uppåt för
att öka, neråt för att minska.
Tryck på knappen i mittkonsolen för att sätta
på eller stänga av funktionen. En lysande
Tidsavstånd3 – På (under justering).
Tidsavstånd3 – På (efter justering).
1
2
3
Finns inte som tillval för 2.5T.
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan avvika beroende av bilmodell.
Displayen visar antingen "streck"-symbol [2] eller [3] – de visas aldrig samtidigt.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
173
04 Komfort och körglädje
Avståndsvarning*
Olika tidsavstånd till framförvarande fordon kan väljas och
visas i displayen som
1–5 stycken horisontella
streck – ju fler streck desto
längre tidsavstånd. Ett streck
motsvarar ca 1 sekund till
framförvarande fordon, 5 streck ca
2,5 sekund.
04
OBS
Ju högre hastighet desto längre blir avståndet i meter räknat, för ett givet tidsavstånd.
Det inställda tidsavståndet används även av
funktionen Adaptiv farthållare, se
sidan 166.
Använd endast tidsavstånd som är tillåtet
enligt de lokala trafikbestämmelserna.
Det valda tidsavståndets
antal streck visas under själva
inställningen och några
sekunder efteråt, därefter
visas en förminskad version
av symbolen till höger i displayen. Samma symbol visas
även när Adaptiv farthållare är aktiverad.
Begränsningar
Funktionen använder samma radarsensor som
den adaptiva farthållaren och kollisionsvarna-
Meddelande
Innebörd
Inställt tidsavstånd, under justering.
Inställt tidsavstånd, efter justering.
174
OBS
Starkt solsken, reflexer eller kraftiga ljusvariationer samt användning av solglasögon
kan göra att varningsljuset i vindrutan inte
syns.
Dåligt väder eller kurviga vägar kan påverka
radarsensorns möjligheter att upptäcka
framförvarande fordon.
Även fordonens storlek kan påverka förmågan att upptäcka, t.ex. motorcyklar. Detta
kan innebära att varningslampan tänds på
kortare avstånd än det inställda eller att varningen tillfälligt uteblir.
Mycket höga hastigheter kan också orsaka
att lampan tänds på kortare avstånd än det
inställda p.g.a. begränsningar i sensorns
räckvidd.
Symboler och meddelanden i display
Symbol
ren. För mer information om radarsensorn och
dess begränsningar, se sidan 169.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
04 Komfort och körglädje
Avståndsvarning*
Symbol
Meddelande
Innebörd
Radarn blockerad Se
handbok
Avståndsvarning är tillfälligt ur funktion.
Radarsensorn är blockerad och kan inte upptäcka andra fordon t.ex. vid kraftigt regn eller om snöslask
har samlats framför radarsensorn.
Läs om radarsensorns begränsningar se sidan 169.
Krockvarning Serv. erfordras
Avståndsvarning samt Kollisionsvarnare med auto-broms är helt eller delvis ur funktion.
Uppsök verkstad om meddelandet kvarstår – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
04
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
175
04 Komfort och körglädje
City Safety™
Allmänt
City Safety™ är en funktion för att stödja föraren att undvika en kollision vid bl.a. körning i
köer, där förändringar i framförvarande trafik
tillsammans med ouppmärksamhet kan leda till
en incident.
04
Underhåll och byte av komponenter i City
Safety™ får endast utföras på verkstad – en
auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
City Safety™ aktiveras i situationer där föraren
egentligen borde ha börjat bromsa betydligt
tidigare varför funktionen inte kommer att
kunna hjälpa föraren i alla lägen.
City Safety™ fungerar inte i alla körsituationer, trafik-, väder- och vägförhållanden.
City Safety™ ska inte användas för att ändra
förarens sätt att framföra bilen – om föraren
enbart förlitar sig på och låter City Safety™
bromsa, kommer en kollision att ske förr eller
senare.
Förare eller passagerare märker normalt av
City Safety™ bara om en situation uppkommer
som är mycket nära en kollision.
1
VARNING
City Safety™ reagerar inte på fordon som
kör i en annan riktning än det egna fordonet,
för små fordon, motorcyklar och cyklar eller
för människor och djur.
City Safety™ kan förhindra kollision vid en
hastighetsskillnad lägre än 15 km/h – vid
högre hastighetsskillnad kan kollisionshastigheten endast reduceras. För full bromsverkan måste föraren trampa på bromspedalen.
Invänta aldrig att City Safety™ ska ingripa.
Föraren är alltid ansvarig för att rätt avstånd
och hastighet hålls.
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan avvika beroende av bilmodell.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Funktion
VIKTIGT
Funktionen är aktiv i hastigheter under
30 km/h och hjälper föraren genom att bromsa
bilen automatiskt vid överhängande risk för
kollision med framförvarande fordon, om föraren inte själv reagerar i tid genom att bromsa
och/eller styra undan.
City Safety™ är konstruerat för att aktiveras så
sent som möjligt för att undvika onödiga
ingrepp.
176
Är bilen även utrustad med Kollisionsvarnare
med auto-broms* kompletterar dessa båda
system varandra. För mer information om Kollisionsvarnare med auto-broms, se sidan 180.
Lasersensorns sändar- och mottagarfönster1.
City Safety™ läser av trafiken framför bilen
med en lasersensor monterad i vindrutans
överkant. Vid överhängande risk för kollision
kommer City Safety™ att automatiskt bromsa
bilen, vilket kan upplevas som en kraftig
inbromsning.
Om hastighetsskillnaden är 4–15 km/h relaterat
den framförvarande bilen kan City Safety™ helt
undvika en kollision.
City Safety™ aktiverar en kort, kraftig bromsning och stannar bilen i normalfallet precis
bakom framförvarande fordon. För de flesta
förare ligger detta långt utanför ett normalt körsätt och kan upplevas som obehagligt.
04 Komfort och körglädje
City Safety™
Är hastighetsskillnaden mellan fordonen mer
än 15 km/h kan City Safety™ inte på egen hand
undvika kollisionen – för full bromskraft måste
föraren trampa på bromspedalen och det kan
då vara möjligt att undvika en kollision, även vid
hastighetsskillnader över 15 km/h.
När funktionen aktiveras och bromsar, visar
instrumentpanelens display ett meddelande
om att funktionen är/har varit aktiv.
OBS
När City Safety™ bromsar, tänds bromsljusen.
Sök med MY CAR på mittkonsolens bildskärm
med dess menysystem fram Inställningar
Bilinställningar Förarstödsystem City
Safety. Välj alternativ Av. För mer information
om menysystemet MY CAR, se sidan 136).
Vid nästa motorstart kommer dock funktionen
att vara påslagen igen, även om systemet var
avstängt när motorn stängdes av.
VARNING
Lasersensorn sänder ut laserljus även när
City Safety™ är manuellt avstängd.
För att koppla in City Safety™ igen:
Handhavande
• Följ samma procedur som vid avstängning,
men välj alternativet På.
OBS
Funktionen City Safety™ är alltid påslagen
efter att motorn startats via nyckelläge I och
II (se sidan 75 om nyckellägen).
På och Av
I vissa situationer kan det vara önskvärt att
stänga av City Safety™, t.ex. där lövade grenar
kan svepa över motorhuv och/eller vindruta.
Efter motorstart kan City Safety™ stängas av
på följande sätt:
Begränsningar
Sensorn i City Safety™ är konstruerad för att
upptäcka bilar och andra större motorfordon
framför bilen och är oberoende av om det är
dag eller natt.
Sensorn har emellertid begränsningar och fungerar sämre i t. ex. kraftigt snöfall eller regn, i
tät dimma eller i kraftig damm- eller snörök.
Imma, smuts, is eller snö på vindrutan kan
störa funktionen.
Nedhängande objekt som t. ex. flagga/vimpel
för utskjutande last eller tillbehör som t. ex.
extraljus och frontbågar vilka överstiger motorhuvens höjd begränsar funktionen.
Det infraröda ljuset från sensorn i City
Safety™ mäter hur ljuset reflekteras. Sensorn
kan inte se föremål med låg reflektionsförmåga. Fordons bakdelar reflekterar i allmänhet
ljuset tillräcklig tack vare registreringsskylt och
bakljusreflektorer.
Vid halt väglag förlängs bromssträckan, vilket
kan reducera förmågan för City Safety™ att
undvika kollision. I sådana situationer kommer
ABS- och DSTC-systemen att ge bästa möjliga
bromskraft med bibehållen stabilitet.
04
När den egna bilen backar kan City Safety™
inte aktiveras.
City Safety™ aktiveras inte i låga farter – under
4 km/h – varför systemet inte ingriper i situationer där man närmar sig framförvarande bil
mycket långsamt, t. ex. vid parkering.
Förarens kommandon prioriteras alltid, varför
City Safety™ inte ingriper i situationer där föraren på ett tydligt sätt styr, bromsar eller gasar
även om en kollision är oundviklig.
När City Safety™ har förhindrat en kollision
med ett stillastående föremål förblir bilen stillastående i högst 1,5 sekund. Om bilen bromsats
för ett rullande framförvarande fordon, reduce-
177
04 Komfort och körglädje
City Safety™
ras farten till samma hastighet som det framförvarande fordonet håller.
På bil med manuell växellåda stannar motorn
när City Safety™ stoppat bilen om inte föraren
hinner trycka ner kopplingspedalen dessförinnan.
OBS
•
04
Håll vindrutans yta framför lasersensorn
ren avseende is, snö, och smuts (se bild
sensorns placering sidan 176).
•
Klistra eller montera ingenting på vindrutan framför lasersensorn
•
Avlägsna is och snö från motorhuven –
snö- och istäcke får ej överstiga 5 cm
höjd.
I följande tabell framgår möjliga orsaker till att
meddelandet visas och förslag till lämplig
åtgärd.
Orsak
Åtgärd
Vindrutans yta framför lasersensorn är
smutsig eller belagd
med is eller snö.
Rengör vindrutans
yta framför sensorn
från smuts, is och
snö.
Lasersensorns synfält är blockerat.
Avlägsna det blockerande föremålet.
VIKTIGT
Om spricka, repa eller stenskott uppstår på
vindrutan framför något av lasersensorns
båda "fönster" och täcker en yta på ca 0,5
× 3,0 mm (eller större), ska en verkstad kontaktas för reparation eller byte av vindrutan
(se bild på sensorns placering sidan 176) –
en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Utebliven åtgärd kan medföra reducerad
prestanda för City Safety™.
För att inte riskera reducering av City
Safety™ prestanda, gäller även följande:
•
Samma typ eller av Volvo godkänd
vindruta ska monteras vid utbyte
•
Samma typ eller av Volvo godkända
vindrutetorkare ska monteras vid
utbyte.
Felsökning och åtgärd
Om instrumentpanelens display visar meddelandet Vindrutesensorer täckta innebär det
att lasersensorn är blockerad och inte kan upptäcka fordon framför bilen, vilket i sin tur innebär att City Safety™ inte fungerar.
Dock kommer inte meddelandet
Vindrutesensorer täckta att visas för alla
situationer där lasersensorn är blockerad – föraren måste därför vara noggrann med att hålla
ren vindrutan och området framför lasersensorn.
178
Lasersensorn
Funktionen City Safety™ innehåller en sensor
vilken sänder ut laserljus. Kontakta en kvalificerad verkstad vid fel eller behov av service på
lasersensorn – en auktoriserad Volvoverkstad
rekommenderas.
04 Komfort och körglädje
City Safety™
VARNING
Titta aldrig in i lasersensorn (vilken avger
spridande osynlig laserstrålning) på ett
avstånd om 100 mm eller närmare med förstorande optik av typ förstoringsglas, mikroskop, objektiv eller liknande optiska
instrument – det medför risk för ögonskador
(bilden på sidan 176 visar sensorns placering).
För mer information om lasersensorn, se
sidan 9.
Ett textmeddelande kan släckas med ett kort
tryck på blinkerspakens READ-knapp.
Symboler och meddelanden i display
I samband med att City Safety™ automatiskt
bromsar, kan en eller flera av instrumentpanelens symboler tändas kombinerat med att dess
display visar ett meddelande.
04
Symbol
Meddelande
Innebörd/Åtgärd
Bromshjälp av City Safety
City Safety™ bromsar eller har gjort en automatisk inbromsning.
Vindrutesensorer täckta
Lasersensorn är tillfälligt ur funktion på grund av att något blockerar dem.
• Ta bort föremålet som blockerar sensorn och/eller rengör vindrutan framför den.
Läs om lasersensorns begränsningar, se sidan 177.
City Safety Serv. erfordras
City Safety™ är ur funktion.
• Uppsök verkstad om meddelandet kvarstår – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
179
04 Komfort och körglädje
Kollisionsvarnare med auto-broms & fotgängarskydd*
Allmänt1
Kollisionsvarnare med auto-broms och detektering av fotgängare är ett hjälpmedel som är
till för att assistera en förare som riskerar att
köra på en fotgängare eller framförvarande fordon som är stillastående eller kör i samma riktning.
Kollisionsvarnaren har följande tre funktioner.
• Kollisionsvarning – Varnar föraren för en
nära förestående kollision.
04
• Bromsunderstöd – Hjälper föraren att
bromsa effektivt i en kritisk situation.
• Auto-broms – Bromsar bilen automatiskt
vid överhängande risk för kollision med en
fotgängare eller framförvarande fordon,
om föraren inte själv reagerar i tid genom
att bromsa och/eller styra undan. Autobromsfunktionen kan förhindra en kollision
eller sänka kollisionshastigheten.
Kollisionsvarnaren aktiveras i situationer där
föraren egentligen borde ha börjat bromsa
betydligt tidigare varför funktionen inte kommer att kunna hjälpa föraren i alla lägen.
Kollisionsvarnare med auto-broms är konstruerad för att aktiveras så sent som möjligt
för att undvika onödiga ingrepp.
1
180
Finns inte som tillval för 2.5T.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Kollisionsvarnaren ska inte användas för att
ändra förarens sätt att framföra bilen – om föraren enbart förlitar sig på Kollisionsvarnare
med auto-broms och låter den bromsa, kommer en kollision att ske förr eller senare.
Kollisionsvarnaren och City Safety™ kompletterar varandra. För mer information om City
Safety™, se sidan 176.
VIKTIGT
Underhåll av kollisionsvarnarens komponenter får endast utföras på verkstad – en
auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
VARNING
Inget automatiskt system kan garantera
100 % korrekt funktion i alla situationer.
Prova därför aldrig Auto-bromssystemet
mot människor – det kan medföra svåra
skador och livsfara.
VARNING
Kollisionsvarnaren fungerar inte i alla körsituationer, trafik-, väder- och vägförhållanden. Kollisionsvarnaren reagerar inte på
fordon som kör i en annan riktning än det
egna fordonet eller för djur.
Varning aktiveras endast vid hög risk för
kollision. Avsnittet Funktion och efterföljande avsnitt informerar om begränsningar
som föraren ska vara medveten om innan
Kollisionsvarnare med auto-broms
används.
Varning och bromsingrepp för fotgängare är
avstängda i fordonshastighet över
80 km/h.
Varning och bromsingrepp för fotgängare
fungerar inte i mörker och tunnlar – inte ens
vid tänd gatubelysning.
Auto-bromsfunktionen kan förhindra en
kollision eller reducera kollisionshastigheten. För att säkerställa full bromsverkan bör
föraren alltid trampa på bromsen – även när
bilen auto-bromsar.
Invänta aldrig en kollisionsvarning. Föraren
ansvarar alltid för att rätt avstånd och
hastighet hålls – även när Kollisionsvarnare
med auto-broms används.
04 Komfort och körglädje
Kollisionsvarnare med auto-broms & fotgängarskydd*
Funktion
Bromsunderstöd
Handhavande
Om risken för kollision ökar ytterligare efter kollisionsvarningen, aktiveras bromsunderstödet.
Bromsunderstödet förbereder bromssystemet
för en snabb inbromsning och bromsarna sätts
an svagt, vilket kan kännas som ett lättare ryck.
Inställningar görs från MY CAR via mittkonsolens bildskärm och menysystem. För information om hur menysystemet används, se
sidan 136.
Om bromspedalen trycks ner tillräckligt fort
sker inbromsningen med full bromsverkan.
Bromsunderstödet förstärker även förarens
inbromsning om systemet bedömer att bromsningen inte är tillräcklig för att undvika en kollision.
Funktionsöversikt2.
Audio-visuell varningssignal vid kollisionsrisk.
Radarsensor
Kamerasensor
Kollisionsvarning
Radarsensorn tillsammans med en kamerasensor upptäcker fotgängare, stillastående fordon samt fordon som kör i samma riktning
framför det egna fordonet.
Auto-broms
Om föraren i detta läge ännu inte har påbörjat
en undanmanöver och kollisionsrisken är överhängande träder den automatiska bromsfunktionen in, oavsett om föraren bromsar eller inte.
Bromsning sker då med full bromskraft för att
sänka kollisionshastigheten eller med begränsad bromskraft om det är tillräckligt för att undvika kollision.
Vid risk för kollision med en fotgängare eller ett
sådant fordon påkallas din uppmärksamhet
med en rödblinkande varningssignal och ett
varningsljud.
2
OBS
Funktionerna Bromsunderstöd och Autobroms är alltid påslagna – de kan inte
stängas av.
04
På och Av
För att välja om Kollisionsvarnaren ska vara
påslagen eller avstängd: Sök med menysystemet MY CAR via mittkonsolens bildskärm fram
Inställningar Bilinställningar
Förarstödsystem Kollisionsvarning. För
information om menysystemet, se sidan 136.
En aktiverad funktion testas vid varje motorstart genom att kort tända varningslampans
separata ljuspunkter.
Vid motorstart fås automatiskt den inställning
som var vald då motorn stängdes av.
Aktivera/deaktivera varningssignaler
Varningslampan aktiveras automatiskt vid start
av motorn om systemet är påslaget.
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan avvika beroende av bilmodell.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
181
04 Komfort och körglädje
Kollisionsvarnare med auto-broms & fotgängarskydd*
Varningsljudet kan aktiveras/deaktiveras separat med alternativen På eller Av i menysystemet MY CAR under Inställningar
Bilinställningar Förarstödsystem
Varningsljud vid risk för kollision.
Ställa in varningsavstånd
04
Varningsavståndet reglerar på vilket avstånd
den visuella och akustiska varningen utlöses.
Välj ett av alternativen Långt, Normalt eller
Kort i menysystemet MY CAR under
Inställningar Bilinställningar
Förarstödsystem Kollisionsvarning
Varningsavstånd.
Varningsavståndet bestämmer känsligheten
för systemet. Varningsavstånd Långt ger tidigare varning. Prova först med Långt och om
denna inställning ger för många varningar, vilket i vissa situationer kan uppfattas som irriterande, byt då till varningsavstånd Normalt.
Använd varningsavstånd Kort endast i undantagsfall, t.ex. vid dynamisk körning.
182
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
OBS
När den adaptiva farthållaren används kommer varningslampan och varningsljudet att
användas av farthållaren även om Kollisionsvarnaren är avstängd.
Kollisionsvarnaren varnar föraren vid risk för
kollision, men funktionen kan inte förkorta
förarens reaktionstid.
För att kollisionsvarnaren skall vara effektiv,
kör alltid med Avståndskontroll inställd på
tidsavstånd 4–5, se sidan 173.
OBS
Även om varningsavståndet har satts till
Långt kan varningar i vissa lägen uppfattas
som sena. T.ex. vid stora hastighetsskillnader eller om framförvarande bil bromsar
kraftigt.
Kontrollera inställningar
De aktuella inställningarna kan kontrolleras på
mittkonsolens bildskärm. Sök med menysystemet MY CAR under Inställningar
Bilinställningar Förarstödsystem
Kollisionsvarning, se sidan 136.
Begränsningar
Kollisionsvarnaren är aktiv från och med ca
4 km/h.
Den visuella varningssignalen kan vara svår att
upptäcka vid starkt solljus, reflexer, vid
användning av solglasögon eller om föraren
inte har blicken riktad rakt fram. Varningsljudet
bör därför alltid vara aktiverat.
Vid halt väglag förlängs bromssträckan, vilket
kan reducera förmågan att undvika kollision. I
sådana situationer kommer ABS- och DSTCsystemen att ge bästa möjliga bromskraft med
bibehållen stabilitet.
OBS
Den visuella varningssignalen kan tillfälligt
sättas ur funktion vid hög kupétemperatur
som orsakats av t.ex. starkt solljus. Om
detta sker aktiveras varningsljudet även om
det är deaktiverat i menysystemet.
•
Varningar kan utebli om avståndet till
framförvarande är kort eller ratt- och
pedalrörelser är stora, t.ex. vid aktiv
körstil.
04 Komfort och körglädje
Kollisionsvarnare med auto-broms & fotgängarskydd*
VARNING
Varningar och bromsingrepp kan utlösas
sent eller utebli om trafiksituationen eller
yttre påverkan gör att radar- eller kamerasensorn inte kan upptäcka en fotgängare
eller ett framförvarande fordon på korrekt
sätt.
Sensorsystemet har en begränsad räckvidd
för fotgängare och systemet ger därför
effektiva varningar och bromsingrepp i fordonshastigheter upp till 50 km/h. För stillastående eller långsamgående fordon är varningar och bromsingrepp effektiva i fordonshastigheter upp till 70 km/h.
Varningar för stillastånde eller långsamgående fordon kan sättas ur funktion p.g.a.
mörker eller dålig sikt.
Kollisionsvarnaren använder samma radarsensor som den Adaptiva farthållaren. För mer
information om radarsensorn och dess
begränsningar, se sidan 169.
Om varningar upplevs som för frekventa och
störande kan varningsavståndet minskas.
Detta leder då till att systemet varnar i ett
senare skede vilket minskar det totala antalet
varningar.
Kollisionsvarnare med auto-broms aktiveras
inte i låga farter – under 4 km/h – varför systemet inte ingriper i situationer där det egna fordonet närmar sig framförvarande bil mycket
långsamt, t. ex. vid parkering.
Förarens kommandon prioriteras alltid, varför
Kollisionsvarnare med auto-broms inte ingriper
i situationer där föraren på ett tydligt sätt styr,
bromsar eller gasar även om en kollision är
oundviklig.
När Auto-broms har förhindrat en kollision med
ett stillastående föremål förblir bilen stillastående i högst 1,5 sekund. Om bilen bromsats för
ett rullande framförvarande fordon, reduceras
farten till samma hastighet som det framförvarande fordonet håller.
På bil med manuell växellåda stannar motorn
när Auto-broms stoppat bilen om inte föraren
hinner trycka ner kopplingspedalen dessförinnan.
Kamerasensorns begränsningar
Bilens kamerasensor används av de tre funktionerna Kollisionsvarnare med auto-broms,
Driver Alert Control, se sidan 187 och Lane
Departure Warning, se sidan 190.
OBS
Håll vindrutans yta framför kamerasensorn
ren avseende is, snö, imma och smuts.
Klistra eller montera ingenting på vindrutan
framför kamerasensorn, då det kan reducera eller få ett eller flera av kameran
beroende system att sluta fungera.
Kamerasensorn har begränsningar liknande
det mänskliga ögats, dvs. den "ser" sämre i
t.ex. mörker, kraftigt snöfall eller regn och i tät
dimma. Under sådana förhållanden kan kameraberoende funktioner reduceras kraftigt eller
tillfälligt deaktiveras.
04
Även starkt motljus, reflexer i körbanan, snöeller isbelagd vägbana, smutsig vägbana eller
otydliga sidomarkeringar för körfält kan kraftigt
reducera funktionen när kamerasensorn
används för att läsa av körbanan samt upptäcka fotgängare och andra fordon.
Vid mycket höga temperaturer stängs kameran
tillfälligt av under ca 15 minuter efter motorstart
för att skydda kamerafunktionen.
När den egna bilen backar kan Kollisionsvarnare med auto-broms inte aktiveras.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
183
04 Komfort och körglädje
Kollisionsvarnare med auto-broms & fotgängarskydd*
Detektering av fotgängare
• Kamerasensorns förmåga att se fotgängare i skymning och gryning är begränsad –
precis som för det mänskliga ögat.
• Kamerasensorns förmåga att upptäcka
fotgängare är avstängd vid körning i mörker och tunnlar – även vid tänd gatubelysning.
VARNING
Kollisionsvarnaren med auto-broms &
detektering av fotgängare är ett hjälpmedel.
04
Optimala exempel på vad systemet betraktar som
fotgängare med tydlig kroppskontur.
För optimal prestanda av systemet krävs att
den systemfunktion som identifierar fotgängare, får så entydig information om kroppskontur som möjligt – detta förutsätter möjlighet att
urskilja huvud, armar, axlar, ben, över- och
underkropp i kombination med ett mänskligt
normalt rörelsemönster.
Om stora delar av kroppen ej är synliga för
kameran kan systemet inte upptäcka en fotgängare.
• För att en fotgängare ska kunna upptäckas
måste denne synas i helfigur och ha en
längd av minst 80 cm.
• Systemet kan inte upptäcka en fotgängare
som bär på större föremål.
184
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Den kan inte upptäcka alla fotgängare i alla
situationer och ser t.ex. inte delvis skymda
fotgängare, personer i klädsel som döljer
kroppskonturen eller fotgängare kortare än
80 cm.
•
Föraren är alltid ansvarig för att fordonet
framförs på korrekt sätt och med säkerhetsavstånd anpassad till hastigheten.
Felsökning och åtgärd
Om displayen visar meddelandet
Vindrutesensorer täckta innebär det att
kamerasensorn är blockerad och inte kan upptäcka fotgängare, fordon eller väglinjer framför
bilen.
Det innebär i sin tur att funktionerna Kollisionsvarning med auto-broms, Lane Departure Warning och Driver Alert Control inte har full funktionalitet.
I följande tabell framgår möjliga orsaker till att
meddelandet visas och lämplig åtgärd.
Orsak
Åtgärd
Vindrutans yta framför kameran är
smutsig eller belagd
med is eller snö.
Gör ren vindrutans
yta framför kameran
från smuts, is och
snö.
Tät dimma, kraftigt
regn eller snö gör att
kameran inte ser tillräckligt bra.
Ingen åtgärd. Kameran fungerar inte
ibland vid kraftig
nederbörd.
Vindrutans yta framför kameran är rengjord men meddelandet kvarstår.
Avvakta. Det kan ta
några minuter för
kameran att mäta
synbarheten.
Det har kommit
smuts mellan vindrutans insida och
kameran.
Uppsök verkstad för
rengöring av vindrutan innanför kamerakåpan – en
auktoriserad Volvoverkstad
rekommenderas.
04 Komfort och körglädje
Kollisionsvarnare med auto-broms & fotgängarskydd*
Symboler och meddelanden i display
Symbol
Meddelande
Innebörd
Krockvarning AV
Kollisionsvarnaren avstängd.
Visas när motorn startas.
Meddelandet slocknar efter ca 5 sekunder eller efter ett tryck på READ-knappen.
Krockvarning Ej tillgänglig
Kollisionsvarnaren kan ej aktiveras.
Visas när föraren försöker aktivera funktionen.
04
Meddelandet slocknar efter ca 5 sekunder eller efter ett tryck på READ-knappen.
Bromshjälpen har
aktiverats
Auto-broms har varit aktiv.
Vindrutesensorer
täckta
Kamerasensorn är tillfälligt ur funktion.
Meddelandet slocknar efter ett tryck på READ-knappen.
Visas vid t.ex. snö, is eller smuts på vindrutan.
• Gör ren vindrutans yta framför kamerasensorn.
Läs om kamerasensorns begränsningar – se sidan 183.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
185
04 Komfort och körglädje
Kollisionsvarnare med auto-broms & fotgängarskydd*
Symbol
Meddelande
Innebörd
Radarn
blockerad
Se handbok
Kollisionsvarnare med auto-broms är tillfälligt ur funktion.
Radarsensorn är blockerad och kan inte upptäcka andra fordon. T.ex. vid kraftigt regn eller om snöslask har samlats
framför radarsensorn.
Läs om radarsensorns begränsningar – se sidan 169.
04
186
Krockvarning Serv.
erfordras
Kollisionsvarnare med auto-broms är helt eller delvis ur funktion.
• Uppsök verkstad om meddelandet kvarstår – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
04 Komfort och körglädje
Driver Alert System – DAC*
Allmänt om Driver Alert System1
Allmänt om Driver Alert Control – DAC
Driver Alert System är avsett att hjälpa förare
som är på väg att få ett försämrat körbeteende
eller är på väg att omedvetet lämna sitt körfält.
I vissa fall kanske körbeteendet inte påverkas
trots trötthet. Då kan det hända att föraren inte
får någon varning. Därför är det alltid viktigt att
stanna och ta en paus vid känsla av trötthet,
oavsett om DAC varnat eller inte.
Driver Alert System består av två olika funktioner, som kan vara påslagna samtidigt eller var
för sig:
• Driver Alert Control (DAC)
• Lane Departure Warning (LDW), se
OBS
Funktionen ska inte användas för att förlänga ett körpass. Planera alltid in pauser
med jämna mellanrum och se till att vara
utvilad.
sidan 190.
En påslagen funktion är satt i beredskapsläge
och aktiveras automatiskt först då hastigheten
går över 65 km/h.
Funktionen deaktiveras igen när hastigheten
sjunker under 60 km/h.
Båda funktionerna använder en kamera som är
beroende av att körfältet har målade sidomarkeringar på var sida.
VARNING
Driver Alert System fungerar inte i alla situationer utan är endast avsett att vara ett
kompletterande hjälpmedel.
Föraren är alltid ytterst ansvarig för att fordonet förs fram på ett säkert sätt.
ämnad att användas på större vägar. Funktionen är inte avsedd för stadstrafik.
Funktionen är avsedd att fånga förarens uppmärksamhet då denne börjar få ett vingligt körbeteende, t. ex. om föraren är distraherad eller
håller på att somna.
Begränsning
En kamera läser av körbanans målade sidomarkeringar och jämför vägens sträckning med
förarens rattrörelser. Föraren larmas när fordonet inte följer körbanan på ett jämnt sätt.
• om föraren testar LDW-funktionen.
• vid starka sidovindar.
• på spårig vägbeläggning.
04
I vissa fall kan systemet varna trots att förarens
körbeteende inte har försämrats, t.ex:
OBS
Kamerasensorn har vissa begränsningar, se
sidan 183.
DAC har som mål att upptäcka ett långsamt
försämrat körbeteende och är i första hand
1
Finns inte som tillval för 2.5T.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
187
04 Komfort och körglädje
Driver Alert System – DAC*
Handhavande
Vissa inställningar görs från mittkonsolens
bildskärm och dess menysystem. För information om hur menysystemet används, se
sidan 136.
Aktuell Driver Alert-status kan kontrolleras på
färddatorns display med vänster rattspaks
tumhjul.
Tumhjul. Vrid tills displayen visar Driver
Alert . På andra raden kan alternativen Dr
iver Alert Standby <65 km/h, Driver
Alert Ej
tillgänglig eller nivåmarkering
visas.
READ bekräftar och raderar en varning i
minnet.
På/Av
04
För att sätta Driver Alert i beredskapsläge:
• Sök på mittkonsolens bildskärm med dess
menysystem MY CAR fram
Bilinställningar Förarstödsystem
Driver Alert och bocka i rutan.
• Ingen bock i rutan: Funktionen avstängd.
Funktion
Driver Alert aktiveras när hastigheten
överstiger 65 km/h och förblir aktiv så
länge hastigheten är över 60 km/h.
Displayen visar en nivåmarkering
med 1–5 staplar, där ett lågt antal staplar indikerar ett vingligt körbeteende. Många staplar
innebär stabil körning.
188
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Framförs fordonet vingligt larmas föraren med
en ljudsignal samt textmeddelandet Driver
Alert Dags för en paus. Varningen upprepas
efter en stund om inte körbeteendet förbättras.
VARNING
Ett larm bör tas på största allvar eftersom en
sömnig förare ofta inte själv observerar sitt
tillstånd.
Vid larm eller känsla av trötthet; stanna bilen
på ett säkert sätt snarast och vila.
Studier har visat att det är lika farligt att köra
vid trötthet som under påverkan av alkohol.
04 Komfort och körglädje
Driver Alert System – DAC*
Symboler och meddelanden i display
Symbol
Meddelande
Innebörd
Driver Alert AV
Funktionen är avstängd.
Driver Alert Standby <65
km/h
Funktionen är satt i beredskapsläge p.g.a. att hastigheten är lägre än 65 km/h.
Driver Alert Ej tillgänglig
Körbanan saknar tydliga sidomarkeringar eller kamerasensorn är tillfälligt ur funktion. Läs om kamerasensorns begränsningar, se sidan 183.
Driver Alert
Funktionen analyserar förarens körsätt.
04
Antalet staplar kan variera i intervallet 1–5, där ett lågt antal staplar indikerar ett vingligt körbeteende.
Ett högt antal staplar innebär stabil körning.
Driver Alert Dags för en
paus
Fordonet har framförts på ett vingligt sätt – föraren larmas med en akustisk varningssignal + text.
Vindrutesensorer täckta
Kamerasensorn är tillfälligt ur funktion.
Visas vid t.ex. snö, is eller smuts på vindrutan.
• Gör ren vindrutans yta framför kamerasensorn.
Läs om kamerasensorns begränsningar, se sidan 183.
Driver Alert Sys Serv.
erfordras
Systemet är ur funktion.
• Uppsök verkstad om meddelandet kvarstår – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
189
04 Komfort och körglädje
Driver Alert System – LDW*
Allmänt om Lane Departure Warning –
LDW1
Handhavande och funktion
Om kameran inte längre kan se körbanans
sidomarkeringar visar displayen Lane Depart
Warn Ej tillgänglig.
Sjunker hastigheten under 60 km/h återgår
funktionen till beredskapsläget och displayen
visar Lane Depart Warn Standby <65 km/h.
Om fordonet omotiverat korsar körbanans
vänstra eller högra sidomarkering larmas föraren med en ljudsignal.
I följande situationer ges ingen varning:
04
Funktionen är avsedd att reducera risken för
s.k. singelolyckor – olyckor där fordonet i vissa
situationer lämnar körbanan och riskerar att
antingen hamna i diket eller i mötande körbana.
LDW består av en kamera som läser av körbanans målade sidomarkeringar. Föraren larmas
med en akustisk signal om fordonet korsar en
sidomarkering.
1
2
190
Finns inte som tillval för 2.5T.
När Ökad känslighet är valt ges ändå en varning, se sidan 192.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Funktionen sätts på eller stängs av med en
strömbrytare på mittkonsolen. En lampa i
knappen lyser när funktionen är påslagen.
Färddatorns display visar Lane Depart Warn
Standby <65 km/h när funktionen är i beredskapsläge på grund av att hastigheten är under
65 km/h.
När LDW är i beredskapsläge aktiveras funktionen automatiskt efter att kameran läst in körbanans sidomarkeringar och hastigheten överstiger 65 km/h. Färddatorns display visar då
Lane Depart Warn Tillgänglig.
•
•
•
•
•
Körriktningsvisare är påslagen
Föraren har foten på bromspedalen2
Vid snabb nedtryckning av gaspedalen2
Vid snabba rattrörelser2
Vid kraftig sväng så bilen kränger.
Även kamerasensorn har vissa begränsningar.
För mer information, se sidan 183.
OBS
Föraren varnas bara en gång vid varje tillfälle
hjulen korsar en linje. Inget larm hörs alltså
när bilen har en linje mellan hjulen.
04 Komfort och körglädje
Driver Alert System – LDW*
Symboler och meddelanden i display
Symbol
Meddelande
Innebörd
Lane departure warning
PÅ/Lane departure warning AV
Funktionen är påslagen/avslagen.
Visas vid påslag/avslag.
Texten försvinner efter 5 sekunder.
Lane Depart Warn Standby
<65 km/h
Funktionen är satt i beredskapsläge p.g.a. att hastigheten är lägre än 65 km/h.
Lane Depart Warn Ej tillgänglig
Körbanan saknar tydliga sidomarkeringar eller kamerasensorn är tillfälligt ur funktion. Läs om kamerasensorns begränsningar, se sidan 183.
Lane Depart Warn Tillgänglig
Funktionen läser körbanans sidomarkeringar.
Vindrutesensorer täckta
Kamerasensorn är tillfälligt ur funktion.
04
Visas vid t.ex. snö, is eller smuts på vindrutan.
• Gör ren vindrutans yta framför kamerasensorn.
Läs om kamerasensorns begränsningar, se sidan 183.
Driver Alert Sys Serv.
erfordras
Systemet är ur funktion.
• Uppsök verkstad om meddelandet kvarstår – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
191
04 Komfort och körglädje
Driver Alert System – LDW*
Personliga inställningar
Inställningar görs från mittkonsolens bildskärm
via menysystemet i MY CAR. Sök där fram
Inställningar Bilinställningar
Förarstödsystem Lane Departure
Warning. För information om hur menysystemet används – se sidan 136.
Välj bland alternativen:
• På vid start – Detta val sätter funktionen i
04
beredskapsläge varje gång motorn startas.
I annat fall fås samma värde som fanns när
motorn stängdes av.
• Ökad känslighet – Detta val ökar känsligheten, ett larm kommer tidigare och färre
begränsningar gäller.
192
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
04 Komfort och körglädje
Parkeringshjälp*
Allmänt
Funktion
Parkeringshjälpen används som ett hjälpmedel
vid parkering. En ljudsignal samt symboler på
mittkonsolens bildskärm indikerar avståndet till
det upptäckta hindret.
Parkeringshjälpens ljudnivå kan justeras under
pågående ljudsignal med mittkonsolens VOLvred eller i bilens menysystem MY CAR – se
sidan 136.
Parkeringshjälp finns i två varianter:
04
• Enbart bak
• Både fram och bak.
VARNING
•
Parkeringshjälpen kan aldrig ersätta det
ansvar som föraren själv har vid parkering.
•
Sensorerna har döda vinklar där hinder
inte kan upptäckas.
•
Var uppmärksam på t.ex. människor
eller djur som befinner sig nära bilen.
Bildskärmsvy – visar hinder vänster fram och höger
bak.
Systemet aktiveras automatiskt vid motorstart
– strömbrytarens lampa för Av/På lyser. Stängs
parkeringshjälpen av med knappen, slocknar
lampan.
Mittkonsolens bildskärm visar en översiktsbild
med förhållandet mellan bilen och ett upptäckt
hinder.
Markerad sektor visar vilken/vilka av de fyra
sensorerna som upptäckt ett hinder. Ju närmare bilsymbolen en markerad sektorruta är,
desto kortare är avståndet mellan bilen och ett
upptäckt hinder.
Ju kortare avstånd till det bakom- eller framförvarande hindret, desto tätare ljuder signalen. Annat ljud från ljudanläggningen dämpas
automatiskt.
Vid avstånd inom 30 cm är tonen konstant och
aktiv sensors fält närmast bilen är fylld. Om
upptäckt hinder finns inom avstånd för kon-
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
193
04 Komfort och körglädje
Parkeringshjälp*
stantton både bakom och framför bilen, ljuder
tonen växelvis från högtalarna.
VIKTIGT
Vissa föremål som t.ex. kedjor, tunna blanka
stolpar eller låga hinder kan hamna i ”signalskugga” och då tillfälligt inte uppfattas av
sensorerna – den pulserande tonen kan då
oväntat upphöra istället för att övergå till
förväntad konstantton.
04
•
Var då extra uppmärksam och manövrera/förflytta bilen särskilt långsamt
eller avbryt pågående parkeringsmanöver – hög risk för skada på fordon eller
andra föremål kan föreligga eftersom
sensorerna för tillfället inte har optimal
funktion.
Mätområdet rakt bakom bilen är ca 1,5 m.
Ljudsignal för hinder bakåt kommer från en av
de bakre högtalarna.
Mätområdet rakt framför bilen är ca 0,8 m.
Ljudsignal för hinder framåt kommer från en av
de främre högtalarna.
Parkeringshjälpen bakåt aktiveras när backväxeln läggs i.
Parkeringshjälpen framåt är aktiv upp till
15 km/h. Lampan i knappen är tänd för att indikera att systemet är påslaget. När hastigheten
understiger 10 km/h aktiveras systemet igen.
Vid backning med t.ex. släpvagn eller cykelhållare på dragkroken måste systemet stängas
av – annars reagerar sensorerna på dessa.
OBS
Parkeringshjälpen bak stängs av automatiskt vid körning med släpvagn om Volvo original släpvagnskablage används.
OBS
Parkeringshjälpen framåt deaktiveras när
parkeringsbromsen ansätts eller P-läge
väljs i bil med automatisk växellåda.
VIKTIGT
Parkeringshjälp framåt
Vid montering av extraljus: Tänk på att
dessa inte får skymma sensorerna – extraljusen kan då uppfattas som hinder.
Parkeringshjälp bakåt
Indikering av fel på systemet
G021423
G021424
Om informationssymbolen lyser med
fast sken och informationsdisplayen
visar Parkeringshjälp Serv. erfordras är parkeringshjälpen ur funktion.
194
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
04 Komfort och körglädje
Parkeringshjälp*
VIKTIGT
Under vissa omständigheter kan parkeringshjälpsystemet ge falska varningssignaler som orsakas av externa ljudkällor som
avger samma ultraljudfrekvenser som
systemet arbetar med.
G021425
Exempel på sådana källor är bl.a. signalhorn, våta däck på asfalt, pneumatiska
bromsar, avgasljud från motorcyklar, m.m.
04
Rengöring av sensorer
Sensorernas placering bak.
För att sensorerna ska fungera korrekt måste
de rengöras regelbundet med vatten och bilschampo.
OBS
Smuts, is och snö som täcker sensorerna
kan ge upphov till falska varningssignaler.
Sensorernas placering fram.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
195
04 Komfort och körglädje
Parkeringshjälpkamera*
Allmänt
Parkeringskameran är ett hjälpsystem och aktiveras när backväxeln läggs i (kan ändras i
inställningsmenyn, se sidan 136).
Kamerabilden visas på mittkonsolens bildskärm.
Kameran visar vad som finns bakom bilen och
om något dyker upp från sidorna.
Kameran visar ett brett område bakom bilen
samt del av stötfångaren och eventuell dragkrok.
Kameran är aktiv ca. 5 sekunder efter att backväxeln lagts ur eller tills bilens hastighet överstiger 10 km/h.
Föremål på bildskärmen kan upplevas luta
något – detta är normalt.
VARNING
•
04
Parkeringskameran är ett hjälpmedel
och kan aldrig ersätta förarens ansvar
vid backning.
•
Kameran har döda vinklar där hinder
inte kan upptäckas.
•
Var uppmärksam på människor och djur
som befinner sig nära bilen.
OBS
Föremål på bildskärmen kan vara närmare
bilen än de upplevs vara på skärmen.
Är någon annan vy aktiv tar parkeringskamerasystemet automatiskt över och kamerabilden
visas på skärmen.
När backväxeln läggs i visas grafiskt två heldragna linjer som illustrerar var bilens bakhjul
kommer att rulla med nuvarande rattutslag,
detta underlättar vid fickparkering, backning i
trånga utrymmen och vid påkoppling av släpvagn. Även bilens ungefärliga yttermått illustreras med två streckade linjer, hjälplinjerna kan
stängas av i inställningsmenyn.
Är bilen även utrustad med parkeringshjälpsensorer* visas dess information grafiskt som
färgade fält för att illustrera avståndet till upptäckta hinder, se sidan 193.
CAM-knappens placering.
196
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Kamerans placering intill öppningshandtaget.
Ljusförhållanden
Kamerabilden justeras automatiskt efter
rådande ljusförhållande. Det gör att bilden kan
variera något i ljusstyrka och kvalitet. Dåliga
ljusförhållanden kan resultera i en något reducerad bildkvalitet.
OBS
Håll kameralinser ren från smuts, snö och is
för bästa funktion. Detta är speciellt viktigt
vid dåliga ljusförhållanden.
04 Komfort och körglädje
Parkeringshjälpkamera*
Hjälplinjer
Exempel på hur hjälplinjer kan visas för föraren.
Linjerna på skärmen projiceras som om de
befann sig i markplan bakom bilen och är direkt
beroende av rattutslaget, vilket gör att föraren
ser den väg bilen kommer att ta även vid
svängning.
OBS
•
Vid backning med släpvagn som inte är
elektriskt kopplad till bilen visar skärmens linjer den väg bilen kommer att ta
– inte släpvagnens.
•
Skärmen visar inga linjer när en släpvagn är elektriskt kopplad till bilens
elsystem.
•
Parkeringskameran stängs av automatiskt vid körning med släpvagn om Volvo
original släpvagnskablage används.
VIKTIGT
Tänk på att skärmbilden bara visar området
bakom bilen – så var uppmärksam på bilens
sidor och framvagn när ratten vrids vid
backning.
Gränslinjer
04
Systemets linjer.
Gränslinje 30 cm-zon bakåt från bilen
Gränslinje fri backnings-zon
"Hjulspår"
Den heldragna linjen (1) ramar in en zon som är
inom ca 30 cm från stötfångaren.
Den streckade linjen (2) ramar in en zon upp till
ca 1,5 m bakåt från stötfångaren. Det är samtidigt gränsen för bilens mest utstickande
detaljer, t.ex. ytterbackspeglar och hörn – även
när det svänger.
De breda "hjulspåren" (3) mellan sidolinjerna
anger var hjulen kommer att rulla och kan
sträcka sig ca 3,2 m bakåt från stötfångaren
om inget hinder finns i vägen.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
197
04 Komfort och körglädje
Parkeringshjälpkamera*
Bilar med backsensorer*
Inställningar
Att tänka på
Tryck på OK/MENU när en kameravy visas.
Gör de inställningar som önskas.
• Håll kameralinsen ren från smuts, is och
Övrigt
• Standardinställning är att kameran aktiveras när backväxeln läggs i.
• Ett tryck på CAM aktiverar kameran även
om inte backväxeln läggs i.
• Växla mellan normal och zoomad bild
genom att vrida TUNE eller trycka på
CAM.
04
Färgade fält (4 st, en per sensor) visar avstånd.
Är bilen även utrustad med parkeringshjälpsensorer (se sidan 193) blir avståndsvisningen
mer precis och färgade fält visar vilken/vilka av
de 4 sensorerna som registrerar ett hinder.
Fältens färg ändras med minskande avstånd till
hindret – från gul till orange mot rött.
198
Färg
Avstånd (meter)
Gul
1,5–
Orange
0,3–1,5
Röd
0–0,3
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
• Om bilen har fler kameror* installerade växlas kamera genom att vrida TUNE.
Begränsningar
OBS
Cykelhållare eller andra tillbehör monterade
bak på bilen kan skymma kamerans sikt.
Var uppmärksam på att även om det ser ut som
att en förhållandevis liten del av bilden är
skymd kan det medföra att en relativt stor sektor är dold och hinder kan därigenom förbli
oupptäckta tills de är alldeles inpå bilen.
snö.
• Rengör kameralinsen regelbundet med
ljummet vatten och bilschampo – försiktigt
så inte linsen repas.
04 Komfort och körglädje
BLIS* – Blind Spot Information System
Allmänt om BLIS
VARNING
Döda vinklar
Systemet är ett komplement till, inte en
ersättning för, ett säkert körsätt och användande av backspeglarna. Det kan aldrig
ersätta förarens uppmärksamhet och
ansvar. Ansvaret för att byta fil på ett trafiksäkert sätt ligger alltid på föraren.
G021426
Systemet är konstruerat för att fungera optimalt vid körning i tät trafik på flerfiliga vägar.
BLIS-kamera1
När en kamera (1) har upptäckt ett fordon inom
zonen för den döda vinkeln lyser indikeringslampan (2) med fast sken.
OBS
Indikeringslampa
BLIS-symbol
BLIS är ett informationssystem baserat på
kamerateknik som under vissa förutsättningar
hjälper föraren att uppmärksamma fordon,
som rör sig i samma riktning som det egna fordonet, i den s.k. döda vinkeln.
A = ca 9,5 m och B = ca 3,0 m.
Aktivera/deaktivera
Lampan tänds på den sidan av bilen där
systemet har upptäckt fordonet. Om bilen
skulle bli omkörd på båda sidor samtidigt,
tänds båda lamporna.
BLIS ger föraren ett meddelande om något fel
skulle uppstå i systemet. Om t.ex. systemets
kameror är skymda blinkar BLIS indikeringslampa och ett meddelande visas i informationsdisplayen. Kontrollera och rengör linserna
i sådana fall.
Om nödvändigt kan systemet stängas av tillfälligt, se avsnitt "Aktivera/deaktivera".
1
04
Knapp för aktivering/deaktivering.
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan avvika beroende av bilmodell.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
199
04 Komfort och körglädje
BLIS* – Blind Spot Information System
BLIS aktiveras när motorn startas. Indikeringslamporna i dörrpanelerna blinkar tre gånger när
BLIS aktiveras.
Systemet kan deaktiveras/aktiveras efter
motorstart med ett tryck på BLIS-knappen.
04
Vissa kombinationer av tillvald utrustning lämnar ingen ledig plats för en knapp i mittkonsolen – då hanteras funktionen i bilens menysystem MY CAR under Inställningar
Bilinställningar BLIS. (För beskrivning av
menysystemet – se sidan 136).
När BLIS deaktiveras slocknar lampan i
knappen och instrumentpanelens display visar
ett meddelande.
När BLIS aktiveras lyser lampan i knappen, ett
nytt textmeddelande visas i displayen och indikeringslamporna i dörrpanelerna blinkar
3 gånger. Tryck på READ-knappen för att få
bort textmeddelandet. (För beskrivning av
meddelandehantering – se sidan 134).
När fungerar BLIS
Systemet fungerar när det egna fordonet körs
i hastigheter över 10 km/h.
VARNING
Omkörningar
Systemet är konstruerat för att reagera om:
• du kör om i en hastighet upp till 10 km/h
fortare än det omkörda fordonet
• du blir omkörd av ett fordon som håller upp
till 70 km/h högre hastighet än ditt eget.
VARNING
BLIS fungerar inte i skarpa kurvor.
BLIS fungerar inte när bilen backar.
En bred släpvagn kopplad till bilen kan
skymma andra fordon i angränsande körfiler. Det kan orsaka att fordon i detta skuggområde inte kan upptäckas av BLIS.
Dagsljus och mörker
I dagsljus reagerar systemet på omgivande
bilars form. Systemet är konstruerat för att
upptäcka motorfordon såsom bilar, lastbilar,
bussar och motorcyklar.
I mörker reagerar systemet på omgivande
bilars strålkastare. Om strålkastarna på omgivande fordon inte är på upptäcker inte systemet fordonet. Detta innebär t.ex. att systemet
200
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
inte reagerar för en släpvagn utan strålkastare
som dras bakom en personbil eller lastbil.
Systemet reagerar inte för cyklister och
mopedister.
BLIS-kamerorna har begränsningar liknande det mänskliga ögats, dvs. de "ser"
sämre i t.ex. kraftigt snöfall, starkt motljus
eller tät dimma.
Rengöring
För att fungera optimalt måste BLIS-kamerornas linser vara rena. Linserna kan rengöras
med en mjuk trasa eller fuktig svamp. Rengör
linserna försiktigt så att de inte repas.
VIKTIGT
Linserna är eluppvärmda för att kunna
smälta bort is eller snö. Om nödvändigt
borsta bort snö från linserna.
04 Komfort och körglädje
BLIS* – Blind Spot Information System
Meddelanden i display
Meddelande
Innebörd
BLIS PÅ
BLIS-systemet är
aktiverat.
BLIS Serv. erfordras
BLIS ur funktion –
kontakta en verkstad.
BLIS Kamera täckt
BLIS Nedsatt funktion
BLIS-kamera är
täckt av smuts, snö
eller is – rengör linserna.
Nedsatt funktion i
dataöverföringen
mellan BLIS-systemets kamera och
bilens elsystem.
Kameran återställer
sig själv när dataöverföringen mellan
BLIS-systemets
kamera och bilens
elsystem återgår till
det normala.
BLIS AV
VIKTIGT
Reparation av BLIS-systemets komponenter får endast utföras på verkstad – en
auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Begränsningar
I vissa situationer kan BLIS indikeringslampa
lysa trots att inget annat fordon finns i den döda
vinkeln.
Reflex från blank våt vägbana.
04
OBS
Om BLIS indikeringslampa vid enstaka tillfällen lyser trots att ett annat fordon inte
finns i den döda vinkeln, betyder detta inte
att ett fel uppstått i systemet.
Vid fel på BLIS-systemet visar displayen
texten BLIS Serv. erfordras.
Egen skugga på stor ljus slät yta, t.ex. ljudbarriär
eller vägbeläggning av betong.
Följande bilder visar exempel på situationer där
BLIS indikeringslampa kan lysa även om inget
annat fordon finns i den döda vinkeln.
BLIS-systemet är
avstängt.
Lågt stående sol i kameran.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
201
04 Komfort och körglädje
Komfort i kupén
Förvaringsplatser
04
202
04 Komfort och körglädje
Komfort i kupén
Förvaringsfack i dörrpanel
Tunnelkonsol
Handskfack
Förvaringsficka* framkant på framstolarnas sittdynor
Biljettklämma
Handskfack
Förvaringsfack
Kavajhållare
Förvaringsfack, mugghållare
04
Mugghållare* i armstöd, baksäte
Förvaringsficka
Kavajhållare
Kavajhållaren är endast avsedd för lättare
plagg.
VARNING
Förvara lösa föremål, såsom mobiltelefon,
kamera, fjärrkontroll till extrautrustning etc.,
i handskfacket eller andra fack. Vid hård
inbromsning eller kollision kan dessa annars
skada personer i bilen.
Förvaringsfack (t.ex. för cd-skivor) och
USB*/AUX-ingång under armstödet.
Innehåller mugghållare för förare och
passagerare. (Om askkopp och cigarettändare är valt finns en cigarettändare i 12 Vuttaget för framsätet, se sidan 204, och en
löstagbar askkopp i mugghållaren.)
Cigarettändare och askkopp*
Askkoppen i tunnelkonsolen lossas genom att
koppen lyfts rakt upp.
Tändaren aktiveras genom att knappen trycks
in. När tändfunktionen är klar hoppar knappen
ut igen. Dra ut tändaren och använd glöden att
tända med.
Här kan t.ex. bilens instruktionsbok och kartor
förvaras. Hållare för pennor finns på luckans
insida. Handskfacket kan låsas med hjälp av
nyckelbladet, se sidan 47.
Iläggsmattor*
Volvo tillhandahåller speciellt tillverkade
iläggsmattor.
VARNING
Kontrollera innan färd att iläggsmattan vid
förarplatsen är ordentligt nedstucken och
förankrad i piggarna för att inte komma i
kläm vid och under pedalerna.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
203
04 Komfort och körglädje
Komfort i kupén
Make up-spegel
OBS
G021438
04
Make up-spegel med belysning.
Lampan tänds automatiskt då locket lyfts upp.
12 V-uttag
G021440
Extrautrustning och tillbehör - t.ex. bildskärmar, musikspelare och mobiltelefoner - som
är anslutna till något av kupéns 12 V eluttag,
kan aktiveras av klimatsystemet även då
fjärrnyckeln är urtagen eller när bilen är låst,
exempelvis då parkeringsvärmaren aktiveras vid en förinställd tidpunkt.
12 V-uttag i tunnelkonsol, baksäte.
Eluttaget kan användas för olika tillbehör
avsedda för 12 V, t.ex. bildskärmar, musikspelare och mobiltelefoner. För att uttaget ska
leverera ström måste fjärrnyckeln vara lägst i
nyckelläge I, se sidan 75.
VIKTIGT
Max. strömuttag är 10 A (120 W) om ett
uttag används åt gången. Om båda uttagen
används samtidigt gäller 7,5 A (90 W) per
uttag.
G021439
VARNING
12 V-uttag i tunnelkonsol, framsäte.
204
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Dra därför ut kontakterna ur eluttagen till
extrautrustningen eller tillbehören då de inte
används eftersom startbatteriet kan tömmas vid ett sådant tillfälle!
Låt alltid pluggen sitta i uttaget när det inte
används.
Eluttag i bagageutrymme*
För mer information, se sidan 277.
04 Komfort och körglädje
Komfort i kupén – Executive
VARNING
Förvara flaskorna väl förslutna i kylboxen
och se till att luckan är stängd under färd.
OBS
För bilar med kylskåp måste baksätet fällas
fram en aning innan mattan i bagageutrymmet kan tas ut. Fäll fram ryggstöden genom
att dra i handtagen, se sidan 79.
G021859
G021857
Bakom armstödet i baksätet finns en kylbox.
Boxen fungerar när motorn går eller fjärrnyckeln är i läge II.
Glas
G021858
Matta i bagageutrymme
Kylbox
04
Det finns ett förvaringsfack för två glas och en
kapsylöppnare under locket i armstödet.
VARNING
Förvara glasen i förvaringsfacket eller i
mugghållarna och se till att armstödslocket
är stängt under färd.
OBS
Kylboxen behöver ha fri cirkulation av luft för
bästa funktion. Lämna därför minst 5 cm fritt
utrymme vid boxens luftintag i bagageutrymmet.
205
Allmänt om infotainment.......................................................................
Kom igång snabbt.................................................................................
Generella infotainmentfunktioner..........................................................
Radio.....................................................................................................
Mediaspelare.........................................................................................
Extern ljudkälla via AUX-/USB*-ingång.................................................
208
210
215
218
225
229
Media BluetoothŸ* ................................................................................ 232
TV*......................................................................................................... 235
Fjärrkontroll* ......................................................................................... 238
BluetoothŸ handsfree*..........................................................................
Röststyrning* mobiltelefon....................................................................
RSE - Rear Seat Entertainment system* ..............................................
Menyhantering Infotainment.................................................................
206
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
240
248
252
261
INFOTAINMENT
05 Infotainment
Allmänt om infotainment
Allmänt
Infotainmentsystemet i din bil har en av följande fyra nivåer:
Performance
•
•
•
•
•
•
•
05
5" bildskärm TFT
Knappsats* i ratt utan tumhjul
AM/FM-radio
CD
AUX-ingång
6 högtalare
4x20W förstärkare
High Performance
•
•
•
•
•
•
•
•
5" bildskärm TFT
Knappsats* i ratt med tumhjul
AM/FM-radio
AUX- och USB-ingång (för t.ex. iPodŸ)
BluetoothŸ
handsfree/strömmande ljud
8 högtalare
4x40W förstärkare
• 7" bildskärm TFT
• Knappsats* i ratt med tumhjul
208
AM/FM-radio
CD/DVD
AUX- och USB-ingång (för t.ex. iPodŸ)
BluetoothŸ handsfree/strömmande ljud
Gäller endast Premium Sound Multimedia.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Tillverkat på licens från Dolby Laboratories.
Dolby, Pro Logic och symbolen dubbel-D är
varumärken som tillhör Dolby Laboratories.
Audyssey MultEQ1
8 högtalare
4x40W förstärkare
Premium Sound Multimedia
•
•
•
•
•
•
•
•
7" bildskärm TFT
Knappsats* i ratt med tumhjul
AM/FM-radio
CD/DVD
AUX- och USB-ingång (för t.ex. iPodŸ)
BluetoothŸ
handsfree/strömmande ljud
Audyssey MultEQ-systemet har utnyttjats i
utvecklingen och trimningen av ljudet för att
säkerställa en ljudupplevelse av världsklass.
12 högtalare
5x130W förstärkare
CD
High Performance Multimedia
1
•
•
•
•
•
•
Dolby, Pro Logic
Övrigt
Om Infotainmentsystemet är aktivt när motorn
stängs av aktiveras det automatiskt nästa gång
nyckeln sätts i läge I eller högre och fortsätter
med samma källa (ex. radio) som innan motorn
stängdes av (förardörren måste vara stängd på
bilar med Keyless-system*).
Infotainmentsystemet kan användas
15 minuter i taget utan att fjärrnyckeln sitter i
startlåset genom att trycka på På/Av-knappen.
05 Infotainment
Allmänt om infotainment
Vid motorstart stängs Infotainmentsystemet av
tillfälligt och fortsätter när motorn startat.
OBS
Undvik att använda Infotainmentsystemet
då motorn är avstängd, då detta belastar
batteriet.
05
209
05 Infotainment
Kom igång snabbt
Översikt infotainment
AUX- och USB1-ingångar för externa ljudkällor (t.ex. iPodŸ)
05
Knappsats* i ratt
Kontrollpanel i mittkonsol
Bildskärm. Bildskärmen finns i två storlekar; 5" (gäller Performance och High Performance) och 7" (gäller High Performance
Multimedia och Premium Sound Multimedia). I boken visas 7" bildskärmen.
Bakre kontrollpanel med hörlursuttag*
A/V-AUX-ingång*
1
210
Hantera anläggningen
Kort tryck startar anläggningen och långt
tryck stänger av. Tryck kort för att stänga
av ljudet (MUTE) eller återfå ljudet om det
varit avstängt.
Välj en källa genom att trycka på någon av
knapparna (ex. RADIO, MEDIA etc.). Tryck
upprepade gånger för att stega ner bland
valen på bildskärmen (ex. FM1), släpp och
vänta någon sekund så accepteras valet
automatiskt. Alternativt går det att vrida på
TUNE och bekräfta med OK/MENU.
TUNE – vrid för att snabbscrolla bland
skivspår/mappar, radio- och TV*-stationer,
telefonkontakter* eller navigera bland
valen på bildskärmen (ex. FM1, Skiva).
USB gäller endast High Performance, High Performance Multimedia och Premium Sound Multimedia.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Källknappar
Kontrollpanel med knappar för val av källa.
RADIO – Välj exempelvis AM, FM1, FM2,
DAB1*, DAB2*
MEDIA – Välj exempelvis Skiva, USB*,
iPod, AUX, Bluetooth*, TV*.
TEL – BluetoothŸ handsfree*
MY CAR – Se sidan 136.
05 Infotainment
Kom igång snabbt
Basfunktioner infotainment
OK/MENU – accepterar val i menyer.
Leder till undermenyer i vald källa (ex.
RADIO eller MEDIA).
EXIT – leder uppåt i menysystemet,
avbryter nuvarande funktion, avvisar telefonsamtal och raderar inmatade tecken.
Ett långt tryck leder till högsta menynivån
(modervyn), se sidan 212.
INFO – tryck på knappen för att se mer
information om en funktion, låt etc. För mer
information, se sidan 215
Mittkonsol med reglage för basfunktioner.
SOUND – leder till ljudinställningsmenyn
(bas, diskant etc.). För mer information, se
sidan 215.
VOL – vrid för att höja eller sänka ljudnivån.
– kort tryck startar anläggningen och
långt tryck stänger av. Tryck kort för att
stänga av ljudet (MUTE) eller återfå ljudet
om det varit avstängt.
Förvalsknappar, inmatning av siffror och
bokstäver.
TUNE – vrid för att snabbscrolla bland
skivspår/mappar, radio- och TV*-stationer,
telefonkontakter* eller navigera bland
valen på bildskärmen.
FAV – snabbval till en favoritinställning.
Knappen kan programmeras för en vanligt
använd funktion i AM, FM etc. För mer
information, se sidan 215.
Exempel på normalvy (Radio).
05
Vyer i bildskärm
Allmänt om vyer i bildskärm
I systemet finns fyra olika typer av vyer. En
högsta menynivå, så kallad modervy, gemensam för alla källor, se sidan 212. För varje källa
finns tre olika grundtyper av vyer:
• Normalvy – normalläge för källan
• Snabbvy – snabbläge när TUNE vrids, ex.
Exempel på menyvy (BluetoothŸ handsfree).
för byte av skivspår, radiostation etc.
• Menyvy – vid menyhantering
Vyerna har olika utseende beroende på källa,
utrustning i bil, inställningar m.m.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
211
05 Infotainment
Kom igång snabbt
Modervy
• Välj källa (1) genom att vrida på tumhjulet
på knappsatsen* i ratten, tryck på tumhjulet för att bekräfta valet.
• Vrid med tumhjulet till ett av valen (2) på
bildskärmen (ex. FM1), tryck på tumhjulet
för att bekräfta valet.
Knappsats* i ratt
Knappsatsen finns i tre olika utföranden
beroende på tillval och utrustningsnivå i bilen.
Knappsats utan tumhjul
Detta leder då till den önskade källan (ex.
RADIO/FM1).
Ett långt tryck på EXIT leder tillbaka.
NAV – Volvos navigationssystem
(RTI)*
Exempel på modervy (Radio).
Källor (ex. RADIO, MEDIA etc.), se tabellen.
05
RADIO – Radio
Källmeny, ex. (FM1, SKIVA etc.).
Ett långt tryck på EXIT på knappsatsen* i ratten
leder till den högsta menynivån, kallad
modervy (se bilden ovan). Funktionen är ett
snabbt sätt att kunna välja eller byta källa (ex.
RADIO, MEDIA etc.) direkt från knappsatsen* i ratten utan att ta händerna från ratten.
Funktionen fungerar även från knapparna på
kontrollpanelen i mittkonsolen.
MEDIA – Media
TEL – BluetoothŸ handsfree*
Volym
MY CAR – Bilinställningar
CAM – Parkeringshjälpkamera*
2
212
Gäller inte DAB.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Kort tryck stegar bland skivspår eller
söker nästa tillgängliga radiostation2.
Långt tryck snabbspolar skivspår.
05 Infotainment
Kom igång snabbt
Knappsats med tumhjul
eller bekräftar val (OK) i menysystemet
samt accepterar telefonsamtal.
MUTE – stänger av ljudet
Knappsats med tumhjul, för
röststyrning3
Tumhjul – vrid upp/ner för att stega upp
och ner i menysystemet. Ett tryck på tumhjulet leder till menyn (motsvarar MENU),
eller bekräftar val (OK) i menysystemet
samt accepterar telefonsamtal.
Röststyrning (för BluetoothŸ-ansluten
mobiltelefon och navigationssystem*)
Bakre kontrollpanel med hörlursuttag*
För bästa ljudåtergivning rekommenderas hörlurar med impedansen 16–32 ohm och känsligheten 102 dB eller högre.
Kort tryck stegar bland skivspår eller förvalslagrade radiostationer2. Långt tryck
snabbspolar skivspår.
05
Volym
EXIT – leder uppåt i menysystemet.
Avbryter pågående funktion, avbryter/
avvisar telefonsamtal eller raderar inmatade tecken. Ett långt tryck leder till högsta
menynivån (modervyn), se sidan 212.
Tumhjul – vrid upp/ner för att stega upp
och ner i menysystemet. Ett tryck på tumhjulet leder till menyn (motsvarar MENU),
2
3
Kort tryck stegar bland skivspår eller förvalslagrade radiostationer2. Långt tryck
snabbspolar skivspår.
Volym
EXIT – leder uppåt i menysystemet.
Avbryter pågående funktion, avbryter/
avvisar telefonsamtal eller raderar inmatade tecken. Ett långt tryck leder till högsta
menynivån (modervyn), se sidan 212.
VOLUME – Volym, vänster respektive
höger.
Stega/söka framåt och bakåt.
Gäller inte DAB.
Endast bilar med navigation.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
213
05 Infotainment
Kom igång snabbt
MODE – Välj mellan AM, FM1, FM2,
DAB1*, DAB2*, Skiva, USB*, iPod*,
Bluetooth*, AUX, TV* och På/Av. För
anslutning via USB* eller AUX, se
sidan 229 eller via BluetoothŸ*, se
sidan 233.
Hörlursuttag (3,5 mm).
Aktivera/deaktivera
Kontrollpanelen aktiveras med MODE. Deaktivering kan ske genom ett långt tryck på
MODE eller genom att bilen stängs av.
Stega/söka framåt och bakåt
05
Tryck på (2) stegar bland skivspår/ljudfiler eller
söker upp nästa tillgängliga radiostation.
Begränsningar
OBS
Den ljudkälla (t.ex. FM1, AM, Skiva o.s.v.)
som spelas i högtalarna kan inte styras från
den bakre kontrollpanelen.
OBS
För att en ljudkälla ska kunna väljas med
MODE och lyssnas på förutsätts att ljudkällan är ansluten och finns i bilen.
214
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
05 Infotainment
Generella infotainmentfunktioner
FAV - lagra ett snabbval
• Bluetooth*
• AUX
• TV*
INFO - visa tilläggsinformation
Det går även att välja och lagra en favorit för
TEL*, MY CAR, CAM* och NAV*. Favoriter kan
också väljas och lagras under MY CAR. För
mer information om menysystemet MY CAR,
se sidan 136.
För att lagra en funktion i FAV-knappen:
1. Välj en infotainmentkälla (ex. RADIO,
MEDIA etc.).
FAV-knappen kan användas för att lagra funktioner som används ofta så att funktionen kan
startas enkelt genom att trycka på FAV. Det går
att välja en favorit (exempelvis Equalizer) till
varje funktion enligt nedan:
I RADIO-läge:
• AM
• FM1/FM2
• DAB1*/DAB2*
I MEDIA-läge:
• SKIVA
• USB*
• iPod*
2. Välj ett frekvensband eller källa (AM,
Skiva, etc.).
3. Tryck och håll inne FAV-knappen tills
"favorit-menyn" visas.
4. Vrid TUNE för att välja ett alternativ från
listan och tryck på OK/MENU för att spara.
> När källan (ex. RADIO, MEDIA etc.) är
aktiv är den lagrade funktionen tillgänglig genom ett kort tryck på FAV.
I vissa fall finns mer information tillgänglig (om
en radiostation, låt, artist etc.) än som går att
visa i bildskärmen. För att se mer information
tryck på INFO-knappen.
05
Generella ljudinställningar
Tryck på SOUND för att komma åt ljudinställningsmenyn (Bas, Diskant, etc.). Stega vidare
med SOUND eller OK/MENU till ditt val (ex.
Diskant).
Justera inställning genom att vrida TUNE och
spara inställningen med OK/MENU.
Fortsätt trycka på SOUND eller OK/MENU för
att komma åt övriga alternativ:
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
215
05 Infotainment
Generella infotainmentfunktioner
• Surround1 – Kan sättas i läge På/Av. När
På är vald väljer systemet inställning för
bästa möjliga ljudåtergivning. Normalt är
visas då i bilddetta DPLII och
skärmen. Om inspelningen är gjord med
Dolby Digital-teknik kommer uppspelningen att ske med denna inställning,
visas då i bildskärmen. När Av är
vald fås 3-kanalsstereo.
• Bas – Basens nivå.
• Diskant – Diskantens nivå.
• Fader – Balans mellan främre och bakre
högtalare.
•
05
Balans – Balans mellan höger och vänster
högtalare.
• DPL II centernivå/3-kanal centernivå1 –
Volym för centerhögtalare.
• DPL II surroundnivå1, 2 – Nivå för surround.
Avancerade ljudinställningar
Equalizer3
Ljudnivån kan justeras separat för olika frekvensband.
1. Tryck på OK/MENU för att komma åt
Ljudinställningar och välj Equalizer.
2. Välj frekvensband genom att vrida på
TUNE och bekräfta med OK/MENU.
3. Justera ljudnivån genom att vrida på
TUNE och bekräfta med OK/MENU. Fortsätt på samma sätt med övriga frekvensband.
4. När du är klar med inställningarna, vrid
TUNE till OK och bekräfta genom att
trycka OK/MENU eller EXIT.
För allmän information om menyhantering och
menystrukturer, se sidan 261.
Ljudprofil1
Ljudupplevelsen kan optimeras för förarsätet,
båda framsätena eller baksätet. Om det finns
passagerare i både fram- och baksäte
rekommenderas valet; båda framsätena. Alternativen kan väljas under Ljudinställningar
Ljudprofil.
1
2
3
216
Endast Premium Sound Multimedia.
Endast då Surround är aktiverad.
Ej Performance.
För allmän information om menyhantering och
menystrukturer, se sidan 261.
Ljudvolym och hastighetskompensering
Ljudanläggningen kompenserar för störande
buller i kupén genom att öka volymen i förhållande till bilens hastighet. Kompenseringens
nivå kan ställas till låg, medel, hög eller av. Välj
nivå under Ljudinställningar
Volymkompensation.
För allmän information om menyhantering och
menystrukturer, se sidan 261.
Extern ljudkällas ljudvolym
Om en extern ljudkälla (t.ex. en mp3-spelare
eller iPodŸ) är ansluten till AUX-ingången kan
ljudkällan som ansluts ha en annan volym än
ljudanläggningens interna volym (ex. radion).
Korrigera detta genom att justera ingångens
volym:
1. Tryck på MEDIA-knappen och vrid TUNE
till AUX och vänta ett par sekunder eller
tryck på OK/MENU.
2. Tryck på OK/MENU och vrid därefter
TUNE till Volym, AUX-ingång. Bekräfta
med OK/MENU.
05 Infotainment
Generella infotainmentfunktioner
3. Vrid på TUNE för att justera volymen för
AUX-ingången.
OBS
Om den externa ljudkällans volym är för hög
eller för låg kan kvaliteten på ljudet försämras. Ljudkvaliteten kan även försämras om
spelaren laddas när infotainmentsystemet
är i AUX-läge. Undvik i så fall att ladda spelaren via 12 V-uttaget.
Optimal ljudåtergivning
Audiosystemet är förkalibrerat för optimal ljudåtergivning med hjälp av digital signalbehandling.
05
Denna kalibrering tar hänsyn till högtalare, förstärkare, kupéakustik, lyssnarposition m.m. för
varje kombination av bilmodell och audiosystem.
Det finns även en dynamisk kalibrering som tar
hänsyn till volymkontrollens läge, radiomottagning och bilens hastighet.
De kontroller som förklaras i denna bruksanvisning, t.ex. Bas, Diskant och Equalizer, är
endast avsedda för att användaren ska kunna
anpassa ljudåtergivningen till sin personliga
smak.
217
05 Infotainment
Radio
Radiofunktioner, allmänt
OBS
Om bilen är utrustad med knappsats* i
ratten och/eller fjärrkontroll* kan dessa i
flera fall användas istället för knapparna i
mittkonsolen. För beskrivning av knappsatsen i ratten, se sidan 212. För beskrivning av fjärrkontrollen, se sidan 238.
Menyhantering
Menyerna i RADIO styrs från mittkonsolen och
knappsatsen* i ratten. För allmän information
om menyhantering och menystrukturer, se
sidan 261.
Mittkonsol, reglage för radiofunktioner.
05
RADIO-knapp för val av frekvensband
(AM, FM1, FM2, DAB1*, DAB2*).
Radio AM/FM
Förvalsknappar (0-9)
Stationssökning
Välj önskad frekvens/station eller navigera
i radiomenyn genom att vrida på TUNE.
Bekräfta ditt val eller gå till radiomenyn
genom att trycka OK/MENU.
Håll inne knappen för nästa/föregående
tillgängliga station. Kort tryck för förval.
Automatisk stationssökning
1. Tryck upprepade gånger på RADIOknappen tills önskat frekvensband (AM,
FM1 etc.) visas, släpp och vänta någon
sekund eller tryck OK/MENU.
2. Håll inne
/
på mittkonsolen (eller
på knappsatsen* i ratten). Radion söker
efter nästa/föregående tillgängliga station.
Stationslista1
Radion sammanställer automatiskt en lista på
de starkaste FM-stationerna vilkas signaler
1
218
Gäller endast FM1/FM2.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
den för närvarande mottager. Detta gör det
möjligt för dig att finna en station när du kör i
ett område där du inte känner till radiostationerna och deras frekvenser.
För att gå till listan och välja en station:
1. Välj önskat frekvensband (FM1 eller FM2).
2. Vrid TUNE ett steg i endera riktning. Då
visas listan över alla stationer i området.
Den nuvarande inställda stationen markeras med förstorad text i listan.
3. Vrid TUNE igen i endera riktning för att
välja en station i listan.
05 Infotainment
Radio
OBS
•
Listan visar endast de frekvenser för
stationer som för närvarande mottages,
inte en komplett lista över alla radiofrekvenser på det valda frekvensbandet.
•
Om signalen från den för närvarande
mottagna stationen är svag, så kan
detta förhindra radion från att uppdatera stationslistan. Om detta inträffar,
(medan statryck på knappen
tionslistan visas i bildskärmen) för att
växla till manuell stationssökning och
ställa in en frekvens. Om stationslistan
inte längre visas, vrid på TUNE ett steg
i endera riktning för att visa listan igen,
för att växla.
och tryck på
Listan försvinner från bildskärmen efter ett
antal sekunder.
Om stationslistan inte längre visas, vrid TUNE
ett steg i endera riktning och tryck på knappen
i mittkonsolen för att växla till manuell
stationssökning (eller för att gå tillbaka från
manuell stationssökning till funktionen för
"Stationslista").
Manuell stationssökning
Förinställt från fabrik är att radion visar stationslistan över de starkaste stationerna i
området när du vrider på TUNE (se avsnitt
"Stationslista", sidan 218). När stationslistan
i mittkonsolen
visas, tryck på knappen
för att växla till manuell stationssökning. Detta
ger dig möjlighet att välja en frekvens från listan
över alla tillgängliga radiofrekvenser på det
valda frekvensbandet. Med andra ord, om du i
manuell sökning vrider TUNE ett steg ändras
frekvensen från ex. 93.3 till 93.4 MHz etc.
OBS
Förinställt från fabrik är att radion automatiskt söker efter stationer i det område du kör
i (se föregående avsnitt "Stationslista"
ovan).
För att manuellt välja en station:
Men om du har växlat över till manuell stationssökning (genom att trycka på knappen
i mittkonsolen när stationslistan visades), så är radion kvar i funktionen för
manuell stationssökning nästa gång du sätter på radion. För att växla tillbaka till funktionen för "Stationslista", vrid TUNE ett steg
(för att visa den kompletta listan över stationer) och tryck på knappen
.
1. Tryck upprepade gånger på RADIOknappen tills önskat frekvensband (AM,
FM1 etc.) visas, släpp och vänta någon
sekund eller tryck OK/MENU.
Observera att om du trycker på
när
stationslistan inte visas, så aktiveras INFO.
För mer information om denna funktion, se
sidan 215.
05
2. Vrid på TUNE för att välja en frekvens.
Förval
10 förval kan sparas per frekvensband (AM,
FM1 etc.).
De lagrade förvalen väljs med förvalsknapparna.
1. Ställ in en station (se "Stationssökning",
sidan 218).
2. Håll in en av förvalsknapparna under några
sekunder, ljudet försvinner under tiden och
219
05 Infotainment
Radio
återkommer när stationen är lagrad. Förvalsknappen kan nu användas.
En lista på förvalda kanaler kan visas2 i bildskärmen. Funktionen aktiveras/deaktiveras i
FM-/AM-läge under FM-meny Visa förval
alternativt AM-meny Visa förval.
Skanna frekvensband
Funktionen söker automatiskt igenom aktuellt
frekvensband efter starka stationer. När en station hittats spelas den i ca 8 sekunder, därefter
fortsätter sökningen. När en station spelas kan
den sparas som förval på vanligt sätt, se
avsnittet "Förval" ovan.
05
För att starta skanningen gå i FM-/AM-läge
till FM-meny Skanna alternativt AMmeny Skanna.
OBS
Skanningen avbryts om en station sparas.
RDS-funktioner
RDS (Radio Data System) länkar samman FMsändare i nätverk. En FM-sändare i ett sådant
nätverk sänder information som ger en RDSradio bl.a. följande funktioner:
2
220
• Automatiskt byte till en starkare sändare
om mottagningen i området är dålig.
• Sökning av programinriktning, t.ex. trafikinformation eller nyheter.
• Mottagning av textinformation om
pågående radioprogram.
OBS
Vissa radiostationer använder inte RDS eller
endast valda delar av dess funktionalitet.
Om en önskad programinriktning hittas, kan
radion byta station och pågående ljudkälla
avbrytas. Om t.ex. cd-spelaren är aktiv försätts
den i pausläge. Den avbrytande sändningen
spelas med en förinställd volym, se
sidan 222. Radion återgår till föregående ljudkälla och volym när den inställda programinriktningen slutar sändas.
Programfunktionerna larm (LARM!), trafikinformation (TP), nyheter (NEWS), och programtyper (PTY) avbryter varandra i prioritetsordning
där larm har högst prioritet och programtyper
lägst. För ytterligare inställningar av programavbrott (EON Avlägsna och EON
Närliggande), se avsnitt "Enhanced Other
Networks – EON" nedan. Tryck EXIT för att
återgå till den avbrutna ljudkällan, tryck OK/
MENU för att ta bort meddelandet.
Gäller endast High Performance Multimedia och Premium Sound Multimedia.
Larm
Funktionen används för att varna allmänheten
om allvarliga olyckor och katastrofer. Larm kan
inte avbrytas tillfälligt eller deaktiveras. Meddelandet LARM! visas i bildskärmen när ett
larmmeddelande sänds ut.
Trafikinformation – TP
Funktionen bryter för trafikinformation som
sänds inom en inställd stations RDS-nätverk.
Symbolen TP visar att funktionen är aktiverad.
Om den inställda stationen kan sända trafikinformation visas detta genom att TP lyser starkt
i bildskärmen, i annat fall kommer TP att vara
gråfärgad.
Aktivera/deaktivera i FM-läge under FMmeny TP.
Enhanced Other Networks – EON
Funktionen är användbar i storstadsområden
med många regionala radiostationer. Den låter
avståndet mellan bilen och radiostationens
sändare styra när programfunktionerna ska
avbryta pågående ljudkälla.
Aktivera/deaktivera genom att i FM-läge
välja ett av alternativen under FM-meny
Avancerade inställningar EON:
05 Infotainment
Radio
• Närliggande – avbryter endast om radiostationens sändare är nära.
• Avlägsna3 – avbryter om stationens sändare är långt bort, även om signalen är
brusig.
TP från vald station/alla stationer
Radion kan avbryta för trafikinformation från
endast den valda stationen eller alla stationer
inom RDS-nätverket.
Gå i FM-läge till FM-meny Avancerade
inställningar Ange TP-favorit för att
ändra.
Nyheter
Funktionen bryter för nyhetssändningar som
sker inom en inställd stations RDS-nätverk.
Symbolen NEWS visar att funktionen är aktiv.
Aktivera/deaktivera i FM-läge under FMmeny Nyhetsinställningar Nyheter.
Nyheter från vald station/alla stationer
Radion kan avbryta för nyheter från endast den
valda stationen eller alla stationer i RDS-nätverket.
3
Gå i FM-läge till FM-meny
Nyhetsinställningar Ange
favoritstation för nyheter för att ändra.
Programtyper – PTY
Med PTY-funktionen kan en eller flera programtyper, t.ex. pop och klassisk musik väljas.
PTY-symbolen visar att funktionen är aktiv.
Funktionen bryter för programtyper som sänds
inom en inställd stations RDS-nätverk.
1. Aktivera genom att i FM-läge först välja
programtyper under FM-meny
Avancerade inställningar PTYinställningar Välj PTY.
2. Därefter måste PTY-funktionen aktiveras
under FM-meny Avancerade
inställningar PTY-inställningar Ta
emot avbrott när vald programtyp blir
aktiv.
Avancerade inställningar PTYinställningar Välj PTY Avmarkera alla.
PTY-sökning
Funktionen söker igenom hela frekvensbandet
efter vald programtyp.
1. Välj i FM-läge en eller flera PTY under FMmeny Avancerade inställningar
PTY-inställningar Välj PTY.
2. Gå till FM-meny Avancerade
inställningar PTY-inställningar
Sök PTY.
För att avsluta sökning, tryck EXIT.
En indikering visas i bildskärmen när PTY är
aktiverat.
Deaktivering av PTY-funktionen görs i FM-läge
under FM-meny
Avancerade inställningar PTYinställningar Ta emot avbrott när vald
programtyp blir aktiv. Valda programtyper
(PTY) nollställs inte.
05
För att söka vidare efter en annan sändning
av de valda programtyperna, tryck på
eller
.
Visning av programtyp
Den nuvarande stationens programtyp kan
visas i bildskärmen.
Aktivera/deaktivera i FM-läge under FMmeny Avancerade inställningar
PTY-inställningar Visa PTY-text.
Nollställning och borttagning av PTY görs
under FM-meny
Fabriksinställning.
``
221
05 Infotainment
Radio
Radiotext
Vissa RDS-stationer sänder information om
programmens innehåll, artister etc. Informationen kan visas i bildskärmen.
Aktivera/deaktivera i FM-läge under FMmeny Visa radiotext.
Automatisk frekvensuppdatering – AF
Funktionen väljer den starkaste sändaren för
den inställda stationen. För att finna en stark
sändare kan funktionen i undantagsfall behöva
söka igenom hela FM-bandet.
05
Aktivera/deaktivera i FM-läge under FMmeny Avancerade inställningar
Automatisk frekvensuppdatering.
Regionala radioprogram – REG
Funktionen gör att radion fortsätter att lyssna
till en regional sändare fastän dess signalstyrka
är låg. Symbolen REG visar att funktionen är
aktiv.
Aktivera/deaktivera i FM-läge under FMmeny Avancerade inställningar
REG.
Återställning av RDS-funktioner
Samtliga radioinställningar kan återställas till
den ursprungliga fabriksinställningen.
Återställningen görs i FM-läge under FMmeny Avancerade inställningar
Återställ alla FM-inställningar.
Volymkontroll programtyper
De avbrytande programinriktningarna, t.ex.
NEWS eller TP, hörs med den volym som valts
för respektive programinriktning. Om ljudnivån
justeras under programavbrottet, sparas den
nya nivån till nästa programavbrott.
Radiosystem – DAB*
Allmänt
DAB (Digital Audio Broadcasting) är ett digitalt
sändningssystem för radio.
OBS
Detta system stödjer inte DAB+.
OBS
Täckning för DAB finns inte på alla ställen.
Om täckning saknas visas meddelandet
Ingen mottagning i bildskärmen.
Service och Ensemble
• Service – Kanal, radiokanal (enbart ljudtjänster stöds av systemet).
• Ensemble – En samling radiokanaler som
sänds på samma frekvens.
222
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Lagring av kanalgrupper
(Ensembleinlärning)
När fordonet förflyttas till ett nytt sändningsområde kan det behöva göras en inlärning av i
området befintliga kanalgrupper.
En inlärning av kanalgrupper skapar en uppdaterad lista på alla tillgängliga kanalgrupper.
Listan uppdateras inte automatiskt.
Inlärningen görs i menysystemet i DAB-läge
under DAB-meny Ensembleinlärning.
Inlärning kan också göras så här:
1. Vrid TUNE ett steg åt endera hållet.
> Ensembleinlärning visas överst i listan
över tillgängliga kanalgrupper.
2. Tryck OK/MENU.
> En ny inlärning startas.
Inlärningen kan avbrytas med EXIT.
Det kan ta upp till en minut att lära in en kanalgrupp om både Band III och LBand är valt. För
mer information om frekvensband, se
sidan 223.
Navigering i kanalgruppslista (Ensemble)
Kanalgruppslistan går att navigera i och
komma åt genom att vrida TUNE. I bildskärmens övre del står namnet på Ensemble. Vid
scrollning till ny Ensemble ändras namnet till
05 Infotainment
Radio
den nya. En tjock grå linje separerar de båda
kanalgrupperna från varandra.
• Service – Visar kanaler oavsett vilken
kanalgrupp de ligger inom. Listan kan
också filtreras med hjälp av val av programtyp (PTY-filtrering), se nedan.
Skanning
Funktionen söker automatiskt igenom aktuellt
frekvensband efter starka stationer. När en station hittats spelas den i ca 8 sekunder, därefter
fortsätter sökningen. När en station spelas kan
den sparas som förval på vanligt sätt. För mer
information om förval, se "Förval" nedan.
Gå i DAB-läge till DAB-meny
för att starta skanningen.
Skanna
OBS
gorier av program. Efter val av en programtyp
sker navigering endast inom de kanaler som
sänder den typen.
Programtyp väljs i DAB-läge under DAB-meny
PTY-filtrering. Gå ur detta läge genom att:
Trycka EXIT.
> En indikering visas i bildskärmen när
PTY är aktiverat.
I vissa fall kommer DAB-radio gå ur PTY-läge
när DAB-till-DAB-länkning (se nedan) görs.
10 förval kan sparas per band. DAB har 2 minnesbanker för förval: DAB1 och DAB2. Lagring
av förval görs på vanligt sätt, för mer information se sidan 219. De lagrade förvalen väljs
med förvalsknapparna.
Programtyp (PTY)
Med programtypsfunktionen kan olika typer av
radioprogram väljas. Det finns ett antal olika
programtyper som även innefattar olika kate-
En lista på förvalda kanaler kan visas4 i bildskärmen. Funktionen aktiveras/deaktiveras i
DAB-läge under DAB-meny Visa förval.
Skanning går också att välja i DAB-PTY-läge.
Då spelas endast kanaler av förvald programtyp.
4
Radiotext
Vissa radiostationer sänder information om
programmens innehåll, artister etc. Informationen visas i bildskärmen.
Funktionen deaktiveras/aktiveras i DAB-läge
under DAB-meny Visa radiotext.
Förval
Ett förval innehåller en kanal men ingen underkanal. Om en underkanal spelas och ett förval
sparas registreras endast huvudkanalen. Det
beror på att underkanaler är flyktiga. Vid nästa
försök att återkalla förvalet kommer den kanal
som innehöll underkanalen att spelas. Förvalet
är inte beroende av kanallistan.
Skanningen avbryts om en station sparas.
OBS
Ljudanläggningens DAB-system stödjer
inte alla funktioner som finns i DAB-standarden.
OBS
Endast en av funktionerna "Visa
radiotext" och "Visa förval" kan vara aktiverad åt gången. Aktiveras en av dem, när
den andra redan är aktiverad, så deaktiveras den tidigare aktiverade funktionen automatiskt. Båda funktionerna kan vara deaktiverade.
05
Avancerade inställningar
DAB till DAB-länk
Det är möjligt att gå från en kanal med dålig
eller ingen mottagning till samma kanal i en
annan kanalgrupp med bättre mottagning. Viss
fördröjning kan uppstå vid byte av kanalgrupp.
Det kan bli tyst en tid mellan det att den aktuella
Gäller endast High Performance Multimedia och Premium Sound Multimedia
223
05 Infotainment
Radio
kanalen slutar vara tillgänglig till dess den nya
kanalen blir tillgänglig.
symbolen - syns till vänster om kanalnamnet i
bildskärmen.
Funktionen kan aktiveras/deaktiveras i DABläge under DAB-meny Avancerade
inställningar DAB-länkning.
Underkanaler går endast att komma åt på den
valda huvudkanalen och inte på någon annan
kanal utan att välja denna.
Frekvensband
Visning av underkanaler kan i DAB-läge deaktiveras/aktiveras under DAB-meny
Avancerade inställningar Underkanaler
DAB kan sändas på
två5
frekvensband:
• Band III – täcker områden utanför storstäder
• LBand – mest i storstäder
05
Genom att välja t.ex. enbart Band III går inlärning av kanaler snabbare än om både Band
III och LBand är valt. Det är inte säkert att alla
kanalgrupper hittas. Valet av frekvensband
påverkar inte sparade minnen.
Vissa radiostationer sänder information om
programtyp och kategori av program. Informationen visas i bildskärmen.
Funktionen aktiveras/deaktiveras i DAB-läge
under DAB-meny Avancerade
inställningar Visa PTY-text.
Frekvensband kan i DAB-läge deaktiveras/
aktiveras under DAB-meny Avancerade
inställningar DAB-band.
Återställning av DAB-inställningar
Underkanal
Sekundära komponenter benämns oftast som
underkanaler. Dessa är tillfälliga och kan innehålla t.ex. översättningar av huvudprogrammet
till andra språk.
Om en eller flera underkanaler sänds visas
symbolen > till vänster om kanalnamnet i bildskärmen. En underkanal indikeras genom att
5
224
Programtypstext
Alla områden/länder använder inte båda banden.
Samtliga DAB-inställningar kan återställas till
den ursprungliga fabriksinställningen.
Återställningen görs i DAB-läge under
DAB-meny Avancerade inställningar
Återställ alla DAB-inställningar.
05 Infotainment
Mediaspelare
CD-/DVD1-funktioner
Mediaspelaren stödjer och kan spela följande
huvudtyper av skivor och filer:
• Förinspelade CD-skivor (CD Audio).
• Brända CD-skivor med ljud- och/eller
videofiler1.
• Förinspelade DVD-Videoskivor1.
• Brända DVD-skivor1 med ljud- och/eller
videofiler.
För mer information om vilka format som stöds,
se sidan 228.
Kontrollpanel i mittkonsol.
In- och utmatningsöppning för skiva
MEDIA-knapp
Utmatning av skiva
OBS
Om bilen är utrustad med knappsats* i
ratten och/eller fjärrkontroll* kan dessa i
flera fall användas istället för knapparna i
mittkonsolen. För beskrivning av knappsatsen i ratten, se sidan 212. För beskrivning av fjärrkontrollen, se sidan 238.
Inmatning av siffror och bokstäver.
Välj skivspår/mappar eller navigera bland
menyalternativ genom att vrida på TUNE.
Bekräfta ditt val eller gå till menyn för vald
mediakälla genom att trycka OK/MENU.
Snabbspola framåt/bakåt och byta skivspår eller kapitel2.
1
2
Menyhantering
Menyerna i MEDIA styrs från mittkonsolen och
knappsatsen* i ratten. För allmän information
om menyhantering och menystrukturer, se
sidan 261.
Starta uppspelning av skiva
Tryck upprepade gånger på MEDIA-knappen
tills Skiva visas, släpp och vänta någon sekund
eller tryck OK/MENU. Om en skiva finns i
mediaspelaren börjar skivan spelas automatiskt, annars visas Sätt i skiva i bildskärmen.
Mata då in en skiva, med textsidan uppåt. Skivan börjar spela automatiskt.
Om en skiva med ljud-/videofiler matas in i
spelaren behöver skivans mappstruktur läsas
in. Beroende på skivans kvalitet och storlek på
informationsmängden kan det bli en viss fördröjning innan uppspelningen startar.
Utmatning av skivor
En skiva stannar i utmatat läge i
ca 12 sekunder, därefter matas den av säkerhetsskäl åter in i spelaren.
05
Paus
När volymen sänks helt pausas mediaspelaren.
När volymen höjs startar den igen.
Uppspelning och navigering
CD-Audioskivor
Vrid TUNE för att komma åt skivans spellista
och navigera i listan. Med OK/MENU bekräftas
val av skivspår och startas uppspelning. Tryck
Gäller endast High Performance Multimedia och Premium Sound Multimedia.
Gäller endast DVD-skivor.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
225
05 Infotainment
Mediaspelare
på EXIT för att avbryta och gå ur spellistan. Ett
långt tryck på EXIT leder till spellistans rotnivå.
Byte av skivspår kan även göras genom tryck
/
på mittkonsolen eller knapppå
satsen* i ratten.
Brända skivor med ljud-/videofiler1
Vrid TUNE för att komma åt skivans spellista/
mappstruktur samt navigera i listan/strukturen.
Med OK/MENU bekräftas antingen val av
undermapp eller startas uppspelning av vald
ljud-/videofil. Tryck på EXIT för att antingen
avbryta och gå ur spellistan eller gå uppåt (tillbaka) i mappstrukturen. Ett långt tryck på
EXIT leder till spellistans rotnivå.
05
Byte av ljud-/videofil kan även göras genom
/
på mittkonsolen eller knapptryck på
satsen* i ratten.
Ljudfiler har symbolen
, videofiler1 har
symbolen
och mappar har symbolen
.
När uppspelningen av en fil är klar fortsätter
uppspelningen av de andra filerna (av samma
typ) i just den mappen. Byte3 av mapp sker
automatiskt när alla filer i aktuell mapp har spelats upp. Systemet känner automatiskt av och
1
3
4
226
byter inställning då en skiva innehållande
enbart ljudfiler eller enbart videofiler sätts i
mediaspelaren och spelar då upp dessa filer.
Dock byter inte systemet inställning om en
skiva innehållande en blandning av ljud- och
videofiler sätts i mediaspelaren, utan då fortsätter spelaren att spela föregående filtyp.
OBS
Videofilm visas endast när bilen är stillastående. När bilen rullar i en hastighet över ca
8 km/h visas ingen bild och Ingen
bildvisning under körning visas på bildskärmen, dock hörs ljudet under tiden. Bilden visas igen så snart bilens hastighet
understiger ca 6 km/h.
OBS
Vissa av skivbolagen kopieringsskyddade
ljudfiler eller privatkopierade ljudfiler kan
inte läsas av spelaren.
Håll inne knapparna
/
för att snabbspola framåt/bakåt. Ljudfiler snabbspolas i en
hastighet, medan videofiler kan snabbspolas i
flera hastigheter. Tryck upprepade gånger på
/
för att öka spolningshasknapparna
tigheten för videofiler. Släpp knappen för att
återgå till filmvisning i normal hastighet.
Musikigenkänning, GracenoteŸ
Om bilen är utrustad med navigation* finns en
hårddisk i bilen som innehåller en databas för
musikigenkänning av CD-Audioskivor. Databasen innehåller de mest populära låtarna för
tillfället. Om mediaspelaren får en träff i databasen så visas albumtitel och artistnamn för
mediat och för varje låt visas spårtitel, artist
och album. Hittas inte aktuell CD-Audioskiva i
databasen används CD-text ifrån skivan. Om
ingen CD-text finns på skivan visas bara
spår 1, spår 2 osv.
Skanna4
DVD-Videoskivor1
För uppspelning av DVD-Videoskivor, se
sidan 227.
Gäller endast High Performance Multimedia och Premium Sound Multimedia.
Om Upprepa mapp är aktiverat sker inte detta.
Gäller inte DVD-Videoskivor.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Snabbspolning
Funktionen spelar de första tio sekunderna av
varje skivspår/ljudfil. För att skanna:
1. Tryck OK/MENU
2. Vrid TUNE till Skanna
05 Infotainment
Mediaspelare
> De första 10 sekunderna av varje skivspår eller ljudfil spelas.
3. Avbryt skanningen med EXIT, pågående
skivspår eller ljudfil fortsätter spelas.
Slumpval4
Funktionen spelar spåren i slumpvis ordning.
För att lyssna på spåren i slumpvis ordning:
1. Tryck OK/MENU
2. Vrid TUNE till Slumpval
3. Tryck OK/MENU för att aktivera/deaktivera funktionen.
Byte av skivspår/ljudfil kan göras genom tryck
på
/
på mittkonsolen eller knappsatsen* i ratten.
Uppspelning av DVD-Videoskivor1
Uppspelning
Navigering i DVD-Videoskivans egna
meny
Vid uppspelning av en DVD-Videoskiva kan en
skivmeny dyka upp på bildskärmen. Skivmenyn ger dig möjlighet till extra funktioner och
inställningar, så som val av textning, språk och
scenval.
OBS
Videofilm visas endast när bilen är stillastående. När bilen rullar i en hastighet över ca
8 km/h visas ingen bild och Ingen
bildvisning under körning visas på bildskärmen, dock hörs ljudet under tiden. Bilden visas igen så snart bilens hastighet
understiger ca 6 km/h.
Navigering i DVD-Videoskivans egna meny
görs med sifferknapparna i mittkonsol enligt
bilden ovan.
Upprepa mapp5
Byta kapitel eller titel
Funktionen gör det möjligt att spela filerna i en
mapp om och om igen. När sista filen har spelats klart börjar den första filen att spelas igen.
Vrid TUNE för att komma till listan över kapitel
och navigera bland dessa (om film spelas
pausas filmen). Tryck på OK/MENU för att
välja kapitel, detta leder även tillbaka till
ursprungsläget (om film spelades startar filmen
igen). Tryck på EXIT för att komma till titellistan.
1. Tryck OK/MENU
2. Vrid TUNE till Upprepa mapp
3. Tryck OK/MENU för att aktivera/deaktivera funktionen.
4
5
1
05
Gäller inte DVD-Videoskivor.
Gäller endast ljud-/videofiler på brända skivor eller USB.
Gäller endast High Performance Multimedia och Premium Sound Multimedia.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
227
05 Infotainment
Mediaspelare
I titellistan väljs titel genom att vrida TUNE och
val bekräftas med OK/MENU, detta leder även
tillbaka till kapitellistan. Tryck OK/MENU för att
aktivera valet och gå tillbaka till ursprungsläget. Med EXIT avbryts valet och det leder tillbaka till ursprungsläget (utan att något är valt).
Dual format, dubbelsidiga skivor (DVD Plus,
CD-DVD-format) är tjockare än vanliga CDskivor och uppspelning kan därför inte
garanteras och störning kan förekomma.
1. Tryck på OK/MENU och välj
Bildinställningar, bekräfta med OK/
MENU.
Om en CD innehåller en blandning av mp3
och CDDA-spår, kommer alla mp3-låtar att
ignoreras.
2. Vrid TUNE till det som ska justeras och
bekräfta med OK/MENU.
Avancerade inställningar6
3. Justera inställningen genom att vrida
TUNE och bekräfta med OK/MENU.
Audio-formatA
CD-Audio, mp3,
wma
För att återgå till inställningslistan, tryck OK/
MENU eller EXIT.
Audio-formatB
Bildinställningarna går att återställa till fabriksinställning med valet Återställ.
CD-Audio, mp3,
wma, aac, m4a
Video-formatC
CD-Video,
DVD-Video, divx,
avi, asf
Med funktionen går det att, om DVD-Videoskivan stödjer detta, välja från vilken kameraposition en viss scen visas. Gå i skivläge till
Skivmeny Avancerade inställningar
Vinkel.
DivXŸ Video On Demand
Mediaspelaren kan registreras för att spela filer
av typen DivX VOD från brända skivor eller
USB. Koden för registrering kan hittas i menysystemet MY CAR under Inställningar
Information DivX® VOD kod. För allmän
information om menyhantering under
MY CAR, se sidan 136.
Kompatibla filformat
Mediaspelaren kan spela en mängd olika filtyper och är kompatibel med formaten i följande tabell.
För mer information besök www.divx.com/
vod.
6
228
OBS
Det går att justera inställningarna (när bilen står
stilla) för ljusstyrka och kontrast.
Byte av kapitel kan även göras genom tryck på
/
på mittkonsolen eller knappsatsen*
i ratten.
Vinkel
05
Bildinställningar6
Gäller High Performance Multimedia och Premium Sound Multimedia.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
A
B
C
Gäller Performance.
Gäller inte Performance.
Gäller endast High Performance Multimedia och Premium
Sound Multimedia.
05 Infotainment
Extern ljudkälla via AUX-/USB*-ingång
AUX, USB1 och extern ljudkälla
OBS
Om bilen är utrustad med knappsats* i
ratten och/eller fjärrkontroll* kan dessa i
flera fall användas istället för knapparna i
mittkonsolen. För beskrivning av knappsatsen i ratten, se sidan 212. För beskrivning av fjärrkontrollen, se sidan 238.
Allmänt
En iPodŸ eller mp3-spelare med uppladdningsbara batterier laddas (då tändningen är
på eller motorn igång) om apparaten är
ansluten till USB-anslutningen.
För att ansluta ljudkälla:
Anslutningspunkter för externa ljudkällor.
iPodŸ
En extern ljudkälla, t.ex. en
eller mp3spelare, kan anslutas till ljudanläggningen via
någon av anslutningarna i mittkonsolen. En
ljudkälla ansluten till USB-ingången kan då
hanteras2 med bilens ljudkontroller. En enhet
ansluten via AUX-ingången kan inte kontrolleras via bilen.
Ett urtag finns i höger bakkant av tunnelkonsolen där kablar kan dras så att luckan kan
stängas utan att kablarna kläms.
1
2
3
1. Tryck upprepade gånger på MEDIA till
önskad ljudkälla USB, iPod eller AUX,
släpp och vänta någon sekund eller tryck
OK/MENU.
> Om USB väljs visas Anslut USB i bildskärmen.
2. Anslut din ljudkälla till en av anslutningarna
i mittkonsolens förvaringsfack (se föregående bild).
Texten Läser USB visas i bildskärmen när
systemet läser in lagringsmediets filstruktur.
Beroende på filstruktur och antal filer kan det
bli en viss fördröjning innan inläsningen är klar.
OBS
Systemet stöder flertalet iPodŸ-modeller
tillverkade 2005 eller senare.
OBS
För att undvika skador på USB-anslutningen stängs denna av om USB-anslutningen kortsluts eller om en ansluten USBenhet drar för hög ström (detta kan förekomma om den anslutna enheten inte uppfyller USB-standard). USB-anslutningen
återaktiveras automatiskt nästa gång tändningen slås på om felet inte kvarstår.
05
Menyhantering
Menyerna i MEDIA styrs från mittkonsolen och
knappsatsen* i ratten. För allmän information
om menyhantering och menystrukturer, se
sidan 261.
Uppspelning och navigering3
Vrid TUNE för att komma åt spellistan/mappstrukturen samt navigera i listan/strukturen.
Med OK/MENU bekräftas antingen val av
Gäller High Performance, High Performance Multimedia och Premium Sound Multimedia.
Gäller endast mediakälla ansluten via USB-anslutningen.
Gäller endast USB och iPodŸ.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
229
05 Infotainment
Extern ljudkälla via AUX-/USB*-ingång
undermapp eller startas uppspelning av vald
ljud-/videofil. Tryck på EXIT för att antingen
avbryta och gå ur spellistan eller gå uppåt (tillbaka) i mappstrukturen. Ett långt tryck på
EXIT leder till spellistans rotnivå.
Skanna3
Byte av ljud-/videofil kan även göras genom
/
på mittkonsolen eller knapptryck på
satsen* i ratten.
Sökfunktion3
Ljudfiler har symbolen
, videofiler4 har
symbolen
och mappar har symbolen
.
05
När uppspelningen av en fil är klar fortsätter
uppspelningen av de andra filerna (av samma
typ) i just den mappen. Byte5 av mapp sker
automatiskt när alla filer i aktuell mapp har spelats upp. Systemet känner automatiskt av och
byter inställning då en enhet innehållande
enbart ljudfiler eller enbart videofiler ansluts till
USB-ingången och spelar då upp dessa filer.
Dock byter inte systemet inställning om en
enhet innehållande en blandning av ljud- och
videofiler ansluts till USB-ingången, utan då
fortsätter spelaren att spela föregående filtyp.
Snabbspolning3
Se sidan 226.
4
5
3
6
230
Se sidan 226.
Slumpval3
Se sidan 227.
Med knappsatsen på kontrollpanelen i mittkonsolen går det att söka efter ett filnamn i den
aktuella mappen.
Sökfunktionen nås antingen genom att vrida
TUNE (för att komma åt mappstrukturen) eller
genom att trycka in en av bokstavsknapparna.
Allt eftersom en bokstav eller tecken i en söksträng knappas in kommer du närmare ditt
sökmål.
Starta uppspelning av en fil med tryck på OK/
MENU.
OBS
Systemet stöder flyttbara media som följer
USB 2.0 och filsystemet FAT32 och kan
hantera 1000 mappar med maximalt 254
undermappar/filer i varje mapp. Ett undantag är den översta nivån, vilken hanterar upp
till 1000 undermappar/filer.
OBS
Vid användande USB-minne av längre
modell rekommenderas att en USB-adapterkabel används. Detta för att undvika
mekaniskt slitage på USB-ingång och
inkopplat USB-minne.
USB-hub
Upprepa mapp6
Se sidan 227.
Ljudkällor
USB-minne
För att underlätta användandet av USB-minne,
undvik då att lagra annat än musikfiler på
minnet. Det tar betydligt längre tid för systemet
Gäller High Performance Multimedia och Premium Sound Multimedia.
Om Upprepa mapp är aktiverat sker inte detta.
Gäller endast USB och iPodŸ.
Gäller endast USB.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
att läsa in lagringsmedier som innehåller annat
än kompatibla musikfiler.
Det går att ansluta en USB-hub till USB-anslutningen och därigenom ansluta flera USBenheter samtidigt. Val av USB-enhet görs i
USB-läge under USB-meny Välj USBenhet.
Mp3-spelare
Många mp3-spelare har ett eget filsystem som
inte stöds av systemet. För att kunna använda
05 Infotainment
Extern ljudkälla via AUX-/USB*-ingång
en mp3-spelare i systemet måste den vara
inställd på läge USB Removable device/
Mass Storage Device.
iPodŸ
En iPodŸ laddas och strömförsörjs av USBanslutningen* via spelarens anslutningskabel.
OBS
Systemet stöder endast uppspelning av
ljudfiler från iPodŸ.
OBS
När iPodŸ används som ljudkälla har bilens
infotainmentsystem en menystruktur som
liknar iPodŸ-spelarens egen menystruktur.
05
Kompatibla filformat via USBanslutningen
Ljud- respektive videofilerna i nedanstående
tabell stödjs av systemet vid uppspelning via
USB-anslutningen.
A
Audio-format
mp3, wma, aac,
m4a
Video-formatA
divx, avi, asf
Gäller endast High Performance Multimedia och Premium
Sound Multimedia.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
231
05 Infotainment
Media BluetoothŸ*
Strömmande ljud
Allmänt
Bilens mediaspelare är utrustad med
BluetoothŸ1 och kan trådlöst spela upp
strömmande ljudfiler från externa enheter med
BluetoothŸ, såsom mobiltelefoner och handdatorer. Navigering och styrning av ljudet kan
då göras via mittkonsolens knappar eller via
knappsatsen* i ratten. I vissa externa enheter
går det även att byta spår från enheten.
För att kunna spela upp ljudet måste först
bilens mediaspelare sättas i Bluetooth-läge.
05
OBS
Översikt
BluetoothŸ-mediaspelare måste stödja
Audio/Video Remote Control Profile
(AVRCP) och Advanced Audio Distribution
Profile (A2DP). Spelaren bör använda
AVRCP version 1.3 och A2DP 1.2. I annat
fall kan vissa funktioner utebli.
Inte alla på marknaden förekommande
mobiltelefoner och externa mediaspelare är
helt kompatibla med BluetoothŸ-funktionen
i bilens mediaspelare. Volvo rekommenderar att du vänder dig till en auktoriserad
Volvoåterförsäljare eller går in på
www.volvocars.com för att få information
om kompatibla telefoner och externa
mediaspelare.
Kontrollpanel i mittkonsol.
VOL - volym
MEDIA-knapp
OBS
Bilens mediaspelare kan endast spela upp
ljudfiler via BluetoothŸ-funktionen.
Navigera i menyn genom att vrida på
TUNE.
Bekräfta ditt val eller gå till menyn genom
att trycka OK/MENU.
EXIT - leder uppåt i menysystemet,
avbryter pågående funktion.
Kort tryck stegar bland ljudfiler. Långt
tryck snabbspolar ljudfiler.
1
232
Gäller High Performance, High Performance Multimedia och Premium Sound Multimedia.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
05 Infotainment
Media BluetoothŸ*
OBS
Om bilen är utrustad med knappsats* i
ratten och/eller fjärrkontroll* kan dessa i
flera fall användas istället för knapparna i
mittkonsolen. För beskrivning av knappsatsen i ratten, se sidan 212. För beskrivning av fjärrkontrollen, se sidan 238.
Menyhantering
Menyerna i MEDIA styrs från mittkonsolen och
knappsatsen* i ratten. För allmän information
om menyhantering och menystrukturer, se
sidan 261.
Para och anslut extern enhet
Anslutningen av en extern enhet sker på olika
sätt beroende på om den varit parad tidigare
eller inte. Maximalt 10 externa enheter kan
paras. Parningen görs en gång per extern
enhet. Om det är första gången enheten
ansluts, följ instruktionen nedan:
1. Tryck upprepade gånger på MEDIA tills
Bluetooth visas, släpp och vänta någon
sekund eller tryck OK/MENU.
2. Tryck OK/MENU.
3. När Lägg till enhet visas, tryck OK/
MENU.
4. Kontrollera att den externa enheten är sökbar/synlig via BluetoothŸ, se den externa
enhetens manual.
5. Tryck OK/MENU.
> Infotainmentsystemet söker efter
externa enheter i närheten. Sökningen
kan ta en liten stund. De enheter som
hittas anges med sina respektive
BluetoothŸ-namn i mittkonsolens bildskärm.
6. Välj den externa enhet du vill para ihop med
och tryck OK/MENU.
7. Mata in sifferserien som visas i mittkonsolens bildskärm via den externa enhetens
knappsats och tryck på den externa enhetens knapp för bekräftelse av val.
Den externa enheten paras och ansluts automatiskt till Infotainmentsystemet.
/
på
Byt ljudfil genom att trycka på
mittkonsolen eller knappsatsen* i ratten.
Automatisk anslutning
När BluetoothŸ-funktionen är aktiv och den
senast anslutna externa enheten är inom räckhåll ansluts den automatiskt. När Infotainmentsystemet söker efter den senast anslutna
enheten visas dess namn i bildskärmen. För att
ansluta till en annan enhet, tryck EXIT. Anslut
en ny extern enhet, se "Byta till annan extern
enhet" nedan.
Byta till annan extern enhet
Det går att byta en ansluten enhet mot en
annan enhet om det finns flera enheter i bilen.
Dock måste enheten först ha parats, se "Para
och anslut extern enhet" ovan. För att byta till
en annan enhet:
1. Tryck upprepade gånger på MEDIA tills
Bluetooth visas, släpp och vänta någon
sekund eller tryck OK/MENU.
2. Kontrollera att den externa enheten är sökbar/synlig via BluetoothŸ, se den externa
enhetens manual.
05
3. Tryck OK/MENU.
4. Vrid TUNE till Byt enhet, och bekräfta med
OK/MENU.
> Efter en stund visas den externa enhetens namn i bildskärmen. Om flera
externa enheter har parats visas även
dessa.
5. Välj den enhet som ska anslutas genom att
vrida TUNE och bekräfta med OK/MENU.
> Anslutning av den externa enheten sker.
/
på
Byt ljudfil genom att trycka på
mittkonsolen eller knappsatsen* i ratten.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
233
05 Infotainment
Media BluetoothŸ*
Ta bort ansluten enhet
1. Tryck i Bluetooth-läge på OK/MENU.
2. Vrid TUNE till Ta bort Bluetooth-enhet
och bekräfta med OK/MENU.
3. Välj den enhet som ska tas bort genom att
vrida TUNE, och bekräfta med OK/
MENU.
> En fråga om du vill ta bort anslutningen
visas i bildskärmen.
4. Tryck OK/MENU för att bekräfta.
EXIT avbryter.
Frånkoppling av enhet
05
Automatisk frånkoppling sker om den externa
enheten kommer utom Infotainmentsystemets
räckhåll. För mer information om anslutning, se
sidan 233.
Slumpval
Funktionen spelar ljudfilerna på den externa
enheten i slumpvis ordning. Aktivera/deaktivera slumpvalsfunktionen i Bluetooth-läge
under Bluetooth-meny Slumpval.
Byt ljudfil genom att trycka på
/
på
mittkonsolen eller knappsatsen* i ratten.
Skanning av ljudfiler i extern enhet
Funktionen spelar de första tio sekunderna av
varje ljudfil. Aktivera/deaktivera funktionen i
234
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Bluetooth-läge under Bluetooth-meny
Skanna.
Avbryt skanningen med EXIT.
Versionsinformation BluetoothŸ
Bilens aktuella BluetoothŸ-version kan ses i
Bluetooth-läge under Bluetooth-meny
Bluetooth mjukvaruversion i bilen.
05 Infotainment
TV*
TV*
VIKTIGT
Allmänt
OBS
I vissa länder krävs TV-licens för denna produkt.
Om bilen är utrustad med knappsats* i
ratten och/eller fjärrkontroll* kan dessa i
flera fall användas istället för knapparna i
mittkonsolen. För beskrivning av knappsatsen i ratten, se sidan 212. För beskrivning av fjärrkontrollen, se sidan 238.
OBS
Detta system stödjer endast TV-utsändningar i de länder som sänder i mpeg-2-format och följer DVB-T-standarden. Systemet
stödjer inte TV-utsändningar i mpeg-4-format eller analoga sändningar.
Översikt
Menyhantering
Menyerna i MEDIA styrs från mittkonsolen och
knappsatsen* i ratten. För allmän information
om menyhantering och menystrukturer, se
sidan 261.
OBS
TV-bilden visas endast då bilen är stillastående. Då bilen rullar i en hastighet över ca
6 km/h försvinner bilden, Ingen bildvisning
under körning visas på bildskärmen, ljudet
hörs dock under tiden. Bilden återkommer
igen när bilen stannat.
OBS
Mottagningen är beroende av både hur god
signalstyrkan och signalkvaliteten är. Sändningen kan bli störd av olika faktorer som
t.ex. höga byggnader eller att TV-sändaren
är långt borta. Täckningsgraden kan också
skifta beroende på var i landet du befinner
dig.
Se på TV
MEDIA-knapp.
Om det är första gången TV-funktionen
används eller om vistelseland har ändrats
måste först en inställning av TV-kanaler göras.
För att ställa in TV-kanaler se avsnittet "Söka
TV-kanaler/Förvalslista" sidan 236.
Förvalsknappar, sifferinmatning
Kontrollpanel i mittkonsol.
Navigera i kanallistor eller menyer genom
att vrida TUNE.
Bekräfta ditt val eller gå till menyn genom
att trycka OK/MENU.
05
Tryck upprepade gånger på MEDIA tills
TV visas i bildskärmen, släpp knappen och
vänta någon sekund eller tryck OK/
MENU.
> En sökning startar och efter en kort
stund visas senast använda kanal.
EXIT - leder uppåt i menysystemet,
avbryter pågående funktion.
Byta kanal
Nästa tillgängliga kanal visas genom tryck
på
/
.
• Vrid TUNE, en lista med alla tillgängliga
Det går att byta kanal på följande sätt:
kanaler i området visas. Om någon av
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
235
05 Infotainment
TV*
dessa kanaler sedan tidigare är sparad
som förval visas dess förvalsnummer till
höger om kanalnamnet. Fortsätt vrida
TUNE till önskad kanal och tryck OK/
MENU.
• Genom tryck på förvalsknapparna (0-9).
• Via kort tryck på knapparna
/
,
nästa tillgängliga kanal i området visas.
OBS
05
Om bilen förflyttas inom landet, från exempelvis en stad till en annan, är det inte säkert
att förvalen är tillgängliga på den nya platsen då frekvensområdet kan ha ändrats.
Gör då en ny sökning och spara en ny förvalslista, se funktionen "Spara tillgängliga
TV-kanaler som förval", sidan 236.
OBS
Om ingen mottagning finns på förvalsknapparna kan det bero på att bilen befinner
sig på annan plats än där sökningen av TVkanaler gjordes, t.ex. om bilen körts från
Tyskland till Frankrike. Ett nytt val av land
och en ny sökning kan då behöva göras.
Söka TV-kanaler/Förvalslista
1. Tryck i TV-läge på OK/MENU.
2. Vrid TUNE till TV-meny och tryck OK/
MENU.
3. Vrid TUNE till Välj land och tryck OK/
MENU.
> Om ett eller flera länder tidigare har valts
visas dessa i en lista.
4. Vrid TUNE till antingen Övriga länder eller
ett av tidigare valda länder. Tryck OK/
MENU.
> En lista över alla tillgängliga länder
visas.
5. Vrid TUNE till önskat land (t.ex. Sverige)
och tryck OK/MENU.
> En automatisk sökning efter tillgängliga
TV-kanaler startar, denna sökning tar en
liten stund. Under tiden visas bilden för
respektive kanal som hittas och läggs
upp som förval. När sökningen är klar
visas ett meddelande och bilden visas.
En förvalslista (max. 30 förval) är nu skapad och tillgänglig. För att byta kanal,
se sidan 235.
Sökningen och förvalslagringen kan avbrytas
med EXIT.
OBS
Om vistelseland har ändrats måste en ny
sökning av TV-kanaler göras.
236
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Kanalhantering
Förvalslistan kan redigeras. Det går att ändra
ordningen på kanalerna som visas i förvalslistan. En TV-kanal kan ha mer än en plats i förvalslistan. TV-kanalernas position kan även
variera i förvalslistan.
För att ändra ordning i förvalslistan, gå i TVläge till TV-meny Sortera förval.
1. Vrid TUNE till den kanal du vill flytta i listan
och bekräfta med OK/MENU.
> Den valda kanalen markeras.
2. Vrid TUNE till den nya platsen i listan och
bekräfta med OK/MENU.
> Kanalerna byter plats med varandra.
Efter de förvalslagrade kanalerna (max.
30 stycken) finns alla övriga tillgängliga kanaler
i området. Det går att flytta upp en kanal till en
plats i förvalslistan.
Spara tillgängliga TV-kanaler som förval
Om bilen förflyttats inom landet, från exempelvis en stad till en annan, är det inte säkert att
förvalen är tillgängliga på den nya platsen då
frekvensområdet kan ha ändrats. Gör då en ny
sökning och spara en ny förvalslista.
1. Tryck i TV-läge på OK/MENU.
2. Vrid TUNE till TV-meny och tryck OK/
MENU.
05 Infotainment
TV*
3. Vrid TUNE till Autolagring och tryck OK/
MENU.
> En automatisk sökning efter tillgängliga
TV-kanaler startar, denna sökning tar en
liten stund. Under tiden visas bilden för
respektive kanal som hittas och läggs
upp som förval. När sökningen är klar
visas ett meddelande och bilden visas.
En förvalslista (max. 30 förval) är nu skapad och tillgänglig. För att byta kanal,
se sidan 235.
Skanning av TV-kanaler
Funktionen söker automatiskt igenom frekvensområdet efter alla tillgängliga kanaler i
området där du befinner dig. När en kanal hittats visas den i ca 10 sekunder, därefter fortsätter sökningen. Sökningen stoppas med
EXIT, då fortsätter den kanal att visas som du
precis tittade på. Sökningen påverkar inte förvalslistan.
Aktivera skanningen i TV-läge under TV-meny
Skanna.
Text-TV
Det är möjligt att titta på text-TV. Gör så här:
1. Tryck på
-knappen på fjärrkontrollen.
2. Skriv in sidnummer (3 siffror) med sifferknapparna (0-9) för att välja sida.
> Sidan visas automatiskt.
Skriv in nytt sidnummer eller tryck på fjärrkontrollens knappar
/
för att gå till nästa
sida.
Återgå till TV-bilden med EXIT eller genom att
trycka på
-knappen på fjärrkontrollen.
Det går även att styra text-TV med de färgade
knapparna på fjärrkontrollen.
Information om aktuellt program
Tryck på INFO-knappen för att få upp information om aktuellt program, nästkommande program och dess starttid. Trycks det ännu en
gång på INFO-knappen kan i vissa fall ytterligare information fås om aktuellt program så
som start- och sluttid och en kort beskrivning
av det aktuella programmet. För mer information om INFO-knappen, se sidan 215.
TV-kanalen och att en ny sökning efter kanalen
pågår. När mottagningen återkommer startar
visningen av TV-kanalen direkt. Det är möjligt
att byta kanal när som helst då meddelandet
visas.
Om meddelandet Ingen mottagning, söker
visas beror detta på att systemet har upptäckt
att mottagning saknas för alla TV-kanaler. En
möjlig orsak kan vara att en landsgräns passerats och att systemet är inställt på fel land. Byt
i så fall till rätt land enligt "Söka TV-kanaler/
Förvalslista", se sidan 236.
05
För att återgå till TV-bilden, vänta några sekunder eller tryck EXIT.
Bildinställningar
Det går att justera inställningarna för ljusstyrka
och kontrast. För mer information, se
sidan 228.
Mottagningen förloras
Försvinner mottagningen för den TV-kanal som
visas kommer bilden att frysas. Kort efter detta
kommer ett meddelande som informerar om
att mottagningen försvunnit för den aktuella
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
237
05 Infotainment
Fjärrkontroll*
Fjärrkontroll*
Fjärrkontrollen kan användas till alla funktioner
i Infotainmentsystemet. Fjärrkontrollens
knappar har motsvarande funktioner som
knapparna i mittkonsolen eller knappsatsen* i
ratten.
Vid användning av fjärrkontrollen, tryck först på
fjärrkontrollens knapp
till läge F. Rikta
därefter fjärrkontrollen mot IR-mottagaren,
som är placerad till höger om INFO-knappen
(se sidan 215) i mittkonsolen.
Om bilen är utrustad med bakre bildskärmar*
och du vill styra någon av dessa, välj önskad
på fjärrkontrolbildskärm med knappen
len. Rikta därefter fjärrkontrollen mot IR-mottagaren för den bildskärm som ska styras, se
sidan 252.
05
VARNING
Förvara lösa föremål, såsom mobiltelefon,
kamera, fjärrkontroll till extrautrustning etc.,
i handskfacket eller andra fack. Vid hård
inbromsning eller kollision kan dessa annars
skada personer i bilen.
OBS
Utsätt inte fjärrkontrollen för starkt solljus
(t.ex. på instrumentpanelen) – då kan problem med batterierna uppstå.
Scrollhjul, motsvarar TUNE i mittkonsolen.
238
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Knapp
Funktion
Växla mellan:
L = Bildskärm vänster bak*
F = Bildskärm fram
R = Bildskärm höger bak*
Växla till navigation*
Växla till radio-källa (AM, FM1
etc.)
Växla till media-källa (Skiva, TV*
etc.)
Växla till BluetoothŸ handsfree*
Stega/spola bakåt, byta spår/låt.
Spela/pausa
Stoppa
Stega/spola framåt, byta spår/
låt.
Meny
05 Infotainment
Fjärrkontroll*
Knapp
Funktion
1. Tryck ner låsningen på batteriluckan och
skjut batteriluckan i riktning mot IR-linsen.
Till föregående, avbryter funktion, raderar inmatade tecken
Undertexter, val av språk på text
Navigera upp/ner
Text-TV*, på/av
2. Ta bort de förbrukade batterierna, vänd de
nya batterierna enligt symbolerna i batterifacket och sätt dit dem.
Funktion
Navigera höger/vänster
Bekräfta val eller gå till menysystem för vald källa
Volym, minska
Volym, öka
0-9
Förval av kanaler, siffer- och bokstavsinmatning
Knapp
3. Sätt tillbaka luckan.
Batteribyte i fjärrkontroll
OBS
OBS
Förbrukade batterier ska tas om hand på ett
miljöanpassat sätt.
Batteriernas livslängd är normalt 1–4 år och
är beroende av hur mycket fjärrkontrollen
används.
05
Fjärrkontrollen drivs med fyra stycken batterier
av typen AA/LR6.
Ta med extra batterier vid lång färd.
Snabbval till favoritinställning.
Information om aktuellt program,
låt etc. Används även då det
finns mer information tillgänglig
än vad som kan visas i bildskärmen.
Val av språk på ljudspår
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
239
05 Infotainment
BluetoothŸ handsfree*
Allmänt
hanteras från sina knappar oavsett om den är
ansluten eller inte.
Telefonfunktioner, reglageöversikt
OBS
Endast ett urval av mobiltelefoner är helt
kompatibla med handsfree-funktionen.
Volvo rekommenderar att du vänder dig till
en auktoriserad Volvoåterförsäljare eller går
in på www.volvocars.com för att få information om kompatibla telefoner.
Menyhantering
Systemöversikt.
Mobiltelefon
05
Menyerna i TEL styrs från mittkonsolen och
knappsatsen* i ratten. För allmän information
om menyhantering och menystrukturer, se
sidan 261.
TEL – Aktivera/Koppla från
Knappsats i ratt
TUNE – Vrid i normalvyn åt höger för att
komma åt telefonboken och åt vänster för
samtalslistan för alla samtal, används även
för navigering bland valen på bildskärmen.
BluetoothŸ1
En mobiltelefon som är utrustad med
BluetoothŸ kan anslutas trådlöst till
Infotainmentsystemet. Infotainmentsystemet
fungerar då som handsfree, med möjlighet att
fjärrstyra ett urval av mobiltelefonens funktioner. Mikrofonen som används är placerad vid
förarsidans solskydd (2). Mobiltelefonen kan
240
Siffer- och bokstavsknappar
Mikrofon
Kontrollpanel i mittkonsol
1
Kontrollpanel i mittkonsol.
Gäller High Performance, High Performance Multimedia och Premium Sound Multimedia.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Acceptera inkommande samtal, bekräfta
ditt val eller gå till Telefonmenyn genom att
trycka OK/MENU.
EXIT – Avbryter/avvisar telefonsamtal,
raderar inmatade tecken, leder uppåt i
menysystemet och avbryter pågående
funktion.
05 Infotainment
BluetoothŸ handsfree*
OBS
Om bilen är utrustad med knappsats* i
ratten och/eller fjärrkontroll* kan dessa i
flera fall användas istället för knapparna i
mittkonsolen. För beskrivning av knappsatsen i ratten, se sidan 212. För beskrivning av fjärrkontrollen, se sidan 238.
Att komma igång
Aktivera/deaktivera
Ett kort tryck på TEL aktiverar handsfree-funktionen. Symbolen
visar att handsfreefunktionen är aktiv.
Ansluta mobiltelefon
Anslutningen av en mobiltelefon sker på olika
sätt beroende på om mobiltelefonen har varit
ansluten tidigare eller inte. Om det är första
gången mobiltelefonen ansluts, följ instruktionerna nedan:
Det finns två möjligheter att ansluta mobiltelefonen, antingen via bilens menysystem eller via
mobiltelefonens menysystem. Fungerar inte
det ena alternativet pröva med det andra.
Alternativ 1 - via bilens menysystem
1. Gör mobiltelefonen sökbar/synlig via
BluetoothŸ, se mobiltelefonens manual
eller www.volvocars.com.
2. Aktivera fordonets handsfree-funktion
genom att trycka på TEL. Fortsätt med att
trycka på OK/MENU.
3. Välj Byt telefon, tryck OK/MENU.
> Menyvalet Lägg till telefon visas i bildskärmen. Om en eller flera mobiltelefoner redan har parats visas även dessa.
Tryck OK/MENU.
4. Kontrollera att mobiltelefonens
BluetoothŸ-funktion är påslagen och tryck
OK/MENU.
> Ljudanläggningen söker efter mobiltelefoner i närheten. Sökningen tar ungefär
30 sekunder. De mobiltelefoner som
hittas anges med sina respektive
BluetoothŸ-namn i bildskärmen. Handsfree-funktionens BluetoothŸ-namn
visas i mobiltelefonen som My Volvo
Car.
5. Välj en av mobiltelefonerna i mittkonsolens
bildskärm.
6. Mata in sifferserien som visas i mittkonsolens bildskärm via mobiltelefonens knappsats och tryck på mobiltelefonens knapp
för bekräftelse av val.
Alternativ 2 - via mobiltelefonens menysystem
1. Aktivera handsfree-funktionen genom att
trycka på TEL i mittkonsolen. Om det finns
en telefon uppkopplad, koppla ifrån den
redan kopplade telefonen.
2. Gör bilen sökbar/synlig via BluetoothŸ,
tryck OK/MENU och aktivera valet
Telefoninställningar Synlig.
3. Sök med mobiltelefonens BluetoothŸfunktion, se mobiltelefonens manual.
4. Välj My Volvo Car i lista över funna enheter
i din mobiltelefon.
5. Mata in en valfri PIN-kod på mobiltelefonen
via mobiltelefonens knappsats när du uppmanas ange PIN-kod. Knappa sedan in
samma PIN-kod via bilens knappsats.
6. Välj att ansluta till My Volvo Car från
mobiltelefonen.
05
Mobiltelefonen paras (registreras) och ansluts
automatiskt till ljudanläggningen. För mer
information om hur mobiltelefoner paras, se
sidan 243.
När anslutningen är upprättad visas mobiltelefonens BluetoothŸ-namn i bildskärmen. Nu kan
mobiltelefonen styras från ljudanläggningen.
Ringa upp
1. Säkerställ att symbolen
visas högst
upp i bildskärmen och att handsfree-funktionen är i telefonläge.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
241
05 Infotainment
BluetoothŸ handsfree*
2. Slå antingen önskat nummer eller kortnummer, se sidan 247. Eller vrid i normalvyn TUNE åt höger för att komma åt telefonboken och åt vänster för samtalslistan
för alla samtal. För information om telefonboken, se sidan 244.
OBS
Även då mobiltelefonen manuellt kopplats
från kan vissa mobiltelefoner automatiskt
koppla upp senast anslutna handsfreeenhet, till exempel när ett nytt samtal påbörjas.
• Ljud av – ljudanläggningens mikrofon
tystas.
• Mobiltelefon – samtalet flyttas från
handsfree till mobiltelefonen. För vissa
mobiltelefoner bryts anslutningen. Detta är
normalt. Handsfree-funktionen frågar om
du vill ansluta igen.
3. Tryck OK/MENU.
05
Samtalet avbryts med EXIT.
Samtalshantering
Koppla ifrån mobiltelefonen
Inkommande samtal
Automatisk frånkoppling sker om mobiltelefonen kommer utom ljudanläggningens räckhåll.
Kopplingen till mobiltelefonen kan manuellt
brytas via ett långt tryck på TEL eller i telefonläge under Telefonmeny Koppla från
telefon. För mer information om anslutning, se
sidan 243.
Handsfree-funktionen deaktiveras när motorn
stängs av eller när dörren öppnas2.
När mobiltelefonen kopplats ifrån kan ett
pågående samtal fortsättas med hjälp av
mobiltelefonens inbyggda mikrofon och högtalare.
2
242
Endast Keyless Drive.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Tryck OK/MENU för att besvara samtal,
även om ljudanläggningen är i t.ex.
RADIO- eller MEDIA-läge.
Avvisa eller avsluta med EXIT.
Autosvar
Funktionen autosvar gör att inkommande samtal tas emot automatiskt.
Aktivera/deaktivera i telefonläge under
Telefonmeny Samtalsalternativ
Automatiskt svar.
Samtalsmeny
Tryck OK/MENU under pågående samtal för
att få tillgång till följande funktioner:
• Slå nummer – möjlighet att ringa upp en
tredje part med hjälp av sifferknapparna
(pågående samtal sätts i standby).
Samtalslistor
Samtalslistorna kopieras till handsfree-funktionen vid varje ny anslutning och uppdateras
sedan under anslutningen. Vrid i normalvyn åt
vänster med TUNE för att se samtalslistan för
Alla samtal.
I telefonläge går det att under Telefonmeny
Samtalslista se alla samtalslistor:
•
•
•
•
•
Alla samtal
Missade samtal
Besvarade samtal
Uppringda nummer
Samtalstid
05 Infotainment
BluetoothŸ handsfree*
OBS
Vissa mobiltelefoner visar listan över de
senast uppringda numrena i omvänd ordning.
Röstbrevlåda
Ett kortnummer för röstbrevlåda kan i normalvyn programmeras och senare nås via ett långt
tryck på 1.
Numret till röstbrevlådan ändras i telefonläge
under Telefonmeny Samtalsalternativ
Röstmeddelandenummer Byt nummer.
Om inget nummer finns lagrat kan denna meny
nås med ett långt tryck på 1.
Ljudinställningar
Samtalsvolym
Samtalsvolymen kan endast ändras under
pågående samtal. Använd knappsatsen* i
ratten eller vrid på VOL-reglaget.
Ljudanläggningens volym
Så länge inget samtal pågår regleras ljudanläggningens volym som vanligt genom att vrida
VOL.
Om en ljudkälla är aktiv vid inkommande samtal kan denna tystas automatiskt. Aktivera/
3
deaktivera i telefonläge under Telefonmeny
Telefoninställningar Ljud och volym
Ljud av radio/media.
Ringvolym
Gå i telefonläge till Telefonmeny
Telefoninställningar Ljud och volym
Ringvolym och justera genom att vrida VOL.
Tryck EXIT för att spara.
Ringsignaler
Handsfree-funktionens inbyggda ringsignaler
kan i telefonläge väljas under Telefonmeny
Telefoninställningar Ljud och volym
Ringsignaler Ringsignal 1 osv.
OBS
För vissa mobiltelefoner gäller att den
anslutna mobiltelefonens ringsignal inte
stängs av när en av handsfree-systemets
inbyggda signaler används.
För att välja den anslutna telefonens ringsignal3, gå i telefonläge till Telefonmeny
Telefoninställningar Ljud och volym
Ringsignaler Ringsignal mobiltelefon .
Mer om parning och anslutning
Maximalt tio mobiltelefoner kan paras (registreras). Parningen görs en gång per telefon.
Efter parningen behöver mobiltelefonen inte
längre vara synlig/sökbar. Högst en mobiltelefon kan vara ansluten åt gången.
Automatisk anslutning
När handsfree-funktionen är aktiv och den
senast anslutna mobiltelefonen är inom räckhåll ansluts den automatiskt. Är inte den senast
anslutna mobiltelefonen tillgänglig försöker
systemet ansluta en tidigare parad mobiltelefon. När ljudanläggningen söker efter den
senast anslutna telefonen visas dess namn i
bildskärmen.
05
Manuell anslutning
Om du vill byta ansluten mobiltelefon, gå i telefonläge till Telefonmeny Byt telefon.
Ta bort enhet
En ansluten mobiltelefon kan avregistreras och
tas bort. Detta görs i telefonläge under
Telefonmeny Ta bort Bluetooth-enhet.
Versionsinformation BluetoothŸ
Bilens aktuella BluetoothŸ-version kan ses i
telefonläge under Telefonmeny
Stöds inte av alla mobiltelefoner.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
243
05 Infotainment
BluetoothŸ handsfree*
Telefoninställningar Bluetooth
mjukvaruversion i bilen.
OBS
Ändringar som görs från bilen av en post i
mobiltelefonens telefonbok kommer att
resultera i en ny post i bilens telefonbok,
dvs. ändringen sparas inte ner till mobiltelefonen. Från bilen kommer det nu att se ut
som dubbla poster, med olika ikoner.
Observera också att när ett kortnummer
sparas eller en ändring av en kontakt görs,
så kommer detta att resultera i en ny post i
bilens telefonbok.
Telefonbok
Det finns två telefonböcker. Dessa slås i bilen
ihop till en och visas som en gemensam telefonbok i bilen.
• Bilen laddar ner den anslutna mobiltelefonens telefonbok och visar denna telefonbok enbart när mobiltelefonen som denna
telefonbok laddats ner från är ansluten.
• Bilen har också en inbyggd telefonbok. I
05
denna läggs alla kontakter som sparas i
bilen oavsett vilken telefon som är kopplad
när sparandet sker. Dessa kontakter är
synliga för alla användare, oavsett vilken
mobiltelefon som är kopplad till bilen. Om
en kontakt är sparad i bilen visas symbolen
framför kontakten i telefonboken.
All hantering av telefonboken förutsätter att
symbolen
visas högst upp i bildskärmen
och att handsfree-funktionen är i telefonläge.
Ljudanläggningen lagrar en kopia av varje
parad mobiltelefons telefonbok. Telefonboken
kan kopieras automatiskt till ljudanläggningen
vid varje anslutning.
Aktivera/deaktivera funktionen i telefonläge under Telefonmeny
Telefoninställningar Nedladdning av
telefonbok.
Om telefonboken innehåller en uppringande
samtalsparts kontaktuppgifter, visas dessa i
bildskärmen.
244
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Snabbsökning kontakter
Vrid i normalvyn TUNE åt höger så fås en lista
över kontakter. Vrid TUNE för att välja och
tryck OK/MENU för att ringa upp.
Under namnet på kontakten står det telefonnummer som är valt som standard. Om symfinns till höger om kontakten finns
bolen
flera telefonnummer lagrade till kontakten. Byt
och ring upp ett annat nummer än det som är
valt som standard genom att trycka på
på kontrollpanelen i mittkonsoknappen
len. Vrid därefter TUNE för att välja och tryck
OK/MENU för att ringa upp.
Sök i listan av kontakter genom att via mittkonsolens knappsats knappa in början på kontaktens namn (se "Teckentabell knappsats i
mittkonsol" för knapparnas funktion).
Ifrån normalvyn kan listan av kontakter också
nås genom att trycka och hålla inne den knapp
på mittkonsolens knappsats vars bokstav kontakten som söks börjar på. Till exempel ger ett
långt tryck på knappen 6 direkt åtkomst till den
del av listan där kontakter på bokstaven M
finns.
05 Infotainment
BluetoothŸ handsfree*
Teckentabell knappsats i mittkonsol
Knapp
Knapp
Funktion
Funktion
+0pw
Blanksteg . , - ? @ : ; / ( ) 1
#*
ABCÅÄÆÀÇ2
DEFÈÉ3
Söka kontakter
GHIÌ4
OBS
För High Performance finns inget texthjul,
där kan inte TUNE användas för inmatning
av tecken utan endast siffer- och bokstavsknapparna på kontrollpanelen i mittkonsolen.
1. Vrid4 TUNE till önskad bokstav, tryck OK/
MENU för att bekräfta. Siffer- och bokstavsknapparna på kontrollpanelen i mittkonsolen kan även användas.
2. Fortsätt med nästa bokstav osv. I telefonboken (3) visas resultatet av sökningen.
JKL5
3. För att växla inmatningsläget till siffror eller
specialtecken eller för att gå till telefonboken, vrid TUNE till ett av valen (se förklaring i tabellen nedan) i listan för växling
av inmatningsläge (2), tryck OK/MENU.
MNOÖØÑÒ6
PQRSß7
05
TUVÜÙ8
Söka kontakter med hjälp av texthjulet.
WXYZ9
Teckenlista
Växling av inmatningsläge (se tabell nedan)
Skifta mellan stor och liten bokstav.
Telefonbok
För att söka efter eller redigera en kontakt gå i
telefonläge till Telefonmeny Telefonbok
Sök.
4
Gäller endast High Performance Multimedia och Premium Sound Multimedia.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
245
05 Infotainment
BluetoothŸ handsfree*
123/
ABC
Skifta mellan bokstäver och siffror med OK/MENU.
Mer
Skifta till specialtecken med OK/
MENU.
Ny kontakt
2. Vrid4 TUNE till önskad bokstav, tryck OK/
MENU för att bekräfta. Siffer- och bokstavsknapparna på kontrollpanelen i mittkonsolen kan även användas.
Leder till telefonboken (3). Vrid
TUNE för att välja en kontakt,
tryck OK/MENU för att se sparade nummer och övrig information.
Ett kort tryck på EXIT raderar ett inmatat
tecken. Ett långt tryck på EXIT raderar alla
inmatade tecken.
05
Vid tryck på en sifferknapp i mittkonsolen när
texthjulet visas (se bilden ovan), visas i bildskärmen en teckenlista (1). Fortsätt trycka upprepade gånger på sifferknappen till önskad
bokstav och släpp. Fortsätt med nästa bokstav
osv. När en knapp tryckts in bekräftas inmatning av denna vid tryck på en annan knapp.
För att skriva en siffra, håll inne motsvarande
sifferknapp.
4
246
3. Fortsätt med nästa bokstav osv. I inmatningsfältet (2) i bildskärmen visas det inmatade namnet.
Inmatning av bokstäver till Ny kontakt.
Växling av inmatningsläge (se tabell nedan)
Inmatningsfält
Ny kontakt kan i telefonläge läggas till under
Telefonmeny Telefonbok Ny kontakt.
OBS
För High Performance finns inget texthjul,
där kan inte TUNE användas för inmatning
av tecken utan endast siffer- och bokstavsknapparna på kontrollpanelen i mittkonsolen.
Gäller endast High Performance Multimedia och Premium Sound Multimedia.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
1. När raden Namn är markerad, tryck OK/
MENU för att komma till inmatningsläget
(bilden ovan).
4. För att växla inmatningsläget till siffror,
specialtecken, växla mellan stora/små
bokstäver mm, vrid TUNE till ett av valen
(se förklaring i tabellen nedan) i listan (1)
och tryck sedan OK/MENU.
När namn är färdigskrivet, välj OK i listan på
bildskärmen (1) och tryck OK/MENU. Fortsätt
nu med telefonnummer på motsvarande sätt
som ovan.
När telefonnummer är inskrivet, tryck OK/
MENU och välj en telefonnummertyp (Mobil,
Hem, Arbete eller Generell). Tryck OK/
MENU för att bekräfta.
När alla uppgifter är ifyllda, välj Spara
kontakt i menyn för att spara kontakten.
05 Infotainment
BluetoothŸ handsfree*
123/
ABC
Skifta mellan bokstäver och siffror med OK/MENU.
kontakt lagrad på kortnumret fås en möjlighet
att spara en kontakt till det valda kortnumret.
Mer
Skifta till specialtecken med OK/
MENU.
Ta emot vCard
OK
Spara och gå tillbaka till Lägg till
kontakt med OK/MENU.
Skifta mellan stora och små bokstäver med OK/MENU.
Tryck OK/MENU, markören
ställer sig vid inmatningsfältet (2)
överst i bildskärmen. Markören
kan nu flyttas, med TUNE, till
lämpligt ställe för att ex. inflika
nya bokstäver eller radera med
EXIT. För att kunna inflika nya
bokstäver gå först tillbaka till
inmatningsläget, genom att
trycka OK/MENU.
Kortnummer
Kortnummer kan i telefonläge läggas in under
Telefonmeny Telefonbok
Kortnummer.
Uppringning med kortnummer kan i telefonläge
göras med sifferknapparna på knappsatsen i
mittkonsolen, genom att trycka på en sifferknapp och därefter på OK/MENU. Finns ingen
Det är möjligt att från andra mobiltelefoner (än
den som för tillfället är ansluten till bilen) ta
emot vCard till bilens telefonbok. För att möjliggöra det sätts bilen i synligt läge för
BluetoothŸ. Funktionen aktiveras i telefonläge
under Telefonmeny Telefonbok Ta
emot vCard.
Minnesstatus
Minnesstatusen på bilens telefonbok
respektive den anslutna mobiltelefonens telefonbok kan i telefonläge ses under
Telefonmeny Telefonbok
Minnesstatus.
05
Rensa telefonbok
Bilens telefonbok kan raderas, detta görs i telefonläge under Telefonmeny Telefonbok
Rensa telefonbok.
OBS
Radering av bilens telefonbok tar endast
bort kontakter i bilens telefonbok. Kontakter
i mobiltelefonens telefonbok tas inte bort.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
247
05 Infotainment
Röststyrning* mobiltelefon
Introduktion
Infotainmentsystemets röststyrning1 ger föraren möjlighet att röstaktivera vissa funktioner
i en BluetoothŸ-ansluten mobiltelefon eller i
Volvos navigationssystem - RTI (Road and
Traffic Information System).
OBS
•
05
•
Informationen i denna sektion beskriver
användandet av röstkommandon för att
styra en BluetoothŸ-ansluten mobiltelefon. För detaljerad information om
användandet av en BluetoothŸansluten mobiltelefon med bilens Infotainmentsystem se sidan 240.
Volvos navigationssystem - RTI (Road
and Traffic Information System) har en
separat instruktionsbok innehållande
mer information om röststyrning och
röstkommandon för att styra det systemet.
VARNING
Föraren är alltid ytterst ansvarig för att fordonet framförs på ett säkert sätt och att alla
tillämpliga trafikregler efterföljs.
Röststyrningssystemet ger föraren möjlighet
att röstaktivera vissa funktioner i en
BluetoothŸ-ansluten mobiltelefon och i Volvos
navigationssystem - RTI (Road and Traffic
Information System), samtidigt som föraren
kan hålla händerna på ratten. Indatan sker i
dialogform med talade kommandon från
användaren och verbala svar från systemet.
Röststyrningssystemet använder samma
mikrofon som BluetoothŸ hands-free systemet
(se bild på sidan 240) och röststyrningssystemets svar sker genom bilens högtalare.
Röstkommandon erbjuder bekvämlighet och
hjälper föraren att inte distraheras och istället
koncentrera sig på körningen och fokusera sin
uppmärksamhet på väg och trafiksituation.
1
248
Gäller endast fordon utrustade med Volvos navigationssystem - RTI (Road and Traffic Information System).
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Språk
Språklista.
Röststyrning är inte möjlig för alla språk. Tillgängliga språk för röststyrning är markerade
med en ikon i språklistan –
. Byte av språk
görs i menysystemet MY CAR, se sidan 138.
05 Infotainment
Röststyrning* mobiltelefon
Att komma igång
Tänk på följande saker då du använder röststyrningssystemet:
• Vid kommandon – tala efter tonen, med
normal röst i vanligt tempo.
• Tala inte när systemet svarar (systemet
uppfattar inte kommandon under denna
tid).
• Bilens dörrar, fönster och taklucka* ska
vara stängda.
• Undvik bakgrundsljud i kupéutrymmet.
OBS
Knappsats i ratt.
Knapp för röststyrning
Aktivera systemet
Innan röstkommandon till mobiltelefonen kan
användas måste en mobiltelefon vara parad
och ansluten via BluetoothŸ handsfree. Om ett
telefonkommando ges och ingen mobiltelefon
är parad kommer systemet att informera om
detta. För information om parning och anslutning av mobiltelefon, se sidan 241.
• Tryck på knappen för röststyrning (1) för att
aktivera systemet och initiera en dialog
med röstkommandon. Systemet kommer
då att visa vanligt förekommande kommandon i bildskärmen i mittkonsolen.
Vid osäkerhet om vilket kommando som ska
användas kan föraren säga "Hjälp" – systemet svarar då med några olika kommandon
som kan användas i aktuell situation.
Röstkommandon kan avbrytas genom att:
Hjälpfunktioner röststyrning
• Instruktion: En funktion som hjälper dig att
bekanta dig med systemet och förfaringssättet för att ge kommandon.
• Röstträning: En funktion som gör det möjligt för röststyrningssystemet att lära känna
din röst och ditt uttal. Funktionen ger en
möjlighet att röstträna två användarprofiler.
Hjälpfunktionerna kan nås genom att trycka på
knappen MY CAR på kontrollpanelen i mittkonsolen och därefter vrida TUNE till det
önskade menyvalet.
Instruktion
Instruktionen kan startas på två sätt:
05
OBS
Instruktionen och röstträningen kan endast
startas då bilen är parkerad.
•
•
•
säga "Avbryt"
ett långt tryck på rattknappen för Röststyrning
• Tryck på knappen för Röststyrning och säg
•
trycka på EXIT eller annan källknapp
(ex. MEDIA).
• Aktivera instruktionen i menysystemet MY
inte tala
"Röstinstruktioner".
CAR under Inställningar
Röstinställningar Röstinstruktioner.
För beskrivning av menysystemet, se
sidan 136.
Instruktionen är uppdelad i 3 lektioner, vilka tar
totalt cirka 5 minuter att genomföra. Systemet
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
249
05 Infotainment
Röststyrning* mobiltelefon
börjar med den första lektionen. För att hoppa
över en lektion och gå till nästa, tryck på
knappen för röststyrning och säg "Nästa". Gå
tillbaka till föregående lektion genom att säga
"Föregående".
Avsluta instruktionen genom ett långt tryck på
knappen för röststyrning.
Röstträning
Systemet visar upp till femton fraser för dig att
säga. Röstträningen kan startas i menysystemet MY CAR under Inställningar
Röstinställningar Röstträning. Välj mellan
Användare 1 eller Användare 2. För beskrivning av menysystemet, se sidan 136.
05
Efter att röstträningen avslutats kom ihåg att
ställa in din användarprofil under
Användarinställning för röststyrning.
Använda röstkommandon
Föraren initierar en dialog med röstkommandon genom att trycka på knappen för röststyrning (se bild på sidan 249).
När en dialog har inletts kommer vanligt förekommande kommandon att visas i bildskärmen. Utgråade texter eller texter inom
parentes ingår inte i det talade kommandot.
När föraren blir van vid systemet kan han
påskynda kommandodialogen och hoppa över
uppmaningar från systemet, genom att kort
trycka på knappen för röststyrning.
Kommandon kan ges på flera sätt
röststyrning Telefonkommandon
respektive Generella kommandon. För
beskrivning av menysystemet, se sidan 136.
Slå ett nummer
Systemet förstår siffrorna 0 (noll) till 9 (nio).
Dessa siffror kan uttalas individuellt, i grupper
om flera siffror i taget eller hela numret på en
gång. Tal högre än 9 (nio) kan inte systemet
hantera, t.ex. 10 (tio) eller 11 (elva) går inte.
Följande är ett exempel på en dialog med röstkommandon. Systemets svar varierar
beroende på situationen.
Användaren startar dialogen genom att
säga:
Telefon > ring nummer
eller
Fler inställningar i MY CAR
Kommandot "Telefon ring kontakt" kan uttalas
som t.ex.:
Telefon ring nummer
•
• "Telefon > Ring kontakt" — Säg "Telefon",
Systemsvar
Användarinställning – Två användarprofiler kan ställas in, funktionen aktiveras i
menysystemet MY CAR under
Inställningar Röstinställningar
Användarinställning för röststyrning.
Välj mellan Användare 1 eller Användare
2. För beskrivning av menysystemet, se
sidan 136.
• Röstvolym – Kan ändras i menysystemet
MY CAR under Inställningar
Röstinställningar Röstvolym. För
250
beskrivning av menysystemet, se
sidan 136.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
vänta på systemets svar, och fortsätt
sedan med att säga "Ring kontakt."
eller
• "Telefon ring kontakt" — Säg hela kommandot i en följd.
Snabbkommandon
Snabbkommandon för telefonen går att hitta i
menysystemet MY CAR under Inställningar
Röstinställningar Kommandolista för
Nummer?
Användaråtgärd
Börja säga siffrorna (som ental, dvs. sex-åttasju osv.) i telefonnumret. Om du säger flera siffror och pausar, kommer systemet att upprepa
dem och sedan säga "Fortsätt".
Fortsätt säga siffrorna. När du är klar, avsluta
kommandot med att säga "Ring".
05 Infotainment
Röststyrning* mobiltelefon
• Du kan också ändra numret genom att
säga kommandona "Korrigera" (som tar
bort den sista intalade gruppen siffror) eller
"Radera" (som raderar hela det intalade
telefonnumret).
Uppringning från samtalslista
Med nedanstående dialog kan du ringa ett
samtal från en av din mobiltelefons samtalslistor.
Användaren startar dialogen genom att
säga:
Telefon > ring från samtalslista
eller
Telefon ring från samtalslista
Fortsätt med att svara på systemets uppmaningar.
Ringa en kontakt
Fortsätt med att svara på systemets uppmaningar.
Tänk på följande när du ringer en kontakt:
• Om det finns flera kontakter med liknande
namn, kommer de att presenteras i displayen i numrerade rader och systemet
uppmanar dig att välja ett radnummer.
• Om det finns fler rader i listan än vad som
kan visas samtidigt, får du genom att säga
"Ner" möjlighet att bläddra neråt i listan
(och genom att säga "Upp" får du möjlighet
att bläddra uppåt i listan).
Ringa röstbrevlåda
Nedanstående dialog ger dig möjlighet att
ringa din röstbrevlåda för att kontrollera om du
fått några meddelanden. Telefonnumret till din
röstbrevlåda måste vara registrerat i
BluetoothŸ-funktionen, se sidan 243.
Nedanstående dialog ger dig möjlighet att
ringa dina fördefinierade kontakter i mobiltelefonen.
Användaren startar dialogen genom att
säga:
Användaren startar dialogen genom att
säga:
eller
Telefon > ring kontakt
eller
05
Telefon > ring röstbrevlåda
Telefon ring röstbrevlåda
Fortsätt med att svara på systemets uppmaningar.
Telefon ring kontakt
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
251
05 Infotainment
RSE - Rear Seat Entertainment system*
Översikt
05
Bildskärm
Allmänt
Hörlursuttag
RSE-systemet är ett system för baksätesunderhållning som gör det möjligt att exempelvis se på video, spela musik, lyssna på radio,
titta på TV* eller ansluta annan yttre utrustning
(exempelvis en spelkonsol).
På/Av-knapp
A/V-AUX-ingång
Fjärrkontroll
Hörlur
IR-mottagare/-sändare
RSE-systemet är fullt integrerat med bilens
Infotainmentsystem och går att använda samtidigt med andra funktioner i Infotainmentsystemet.
Då bakre passagerare använder exempelvis
A/V-AUX eller tittar på TV* och samtidigt lyssnar i hörlurar kan förare och främre passagerare fortfarande använda bilens radio eller
252
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
mediaspelare. Dock kan endast en skiva spelas i mediaspelaren åt gången. Det är möjligt
att spela musik från ex. iPodŸ eller strömmande ljudfiler via BluetoothŸ.
RSE-systemet går att kontrollera från främre
bildskärm (föräldrakontroll).
Det är möjligt att visa eller spela olika media
från olika källor på respektive skärm. Det går
även att visa eller spela media från samma källa
på en eller flera av bildskärmarna (fram, höger
bak respektive vänster bak). Det går inte att
spela video från USB samtidigt som det spelas
en CD- eller DVD-skiva.
05 Infotainment
RSE - Rear Seat Entertainment system*
VIKTIGT
Vid lastning av bagage och stora föremål i
fordonet säkerställ att tillräckligt utrymme
lämnas till bildskärmarna i nackstöden, så
att inte bildskärmarna repas eller skadas.
Täck bildskärmarna med lämpligt täckmaterial vid lastning.
OBS
Bildskärmar och fjärrkontroll fungerar inte
vid mycket låga eller höga temperaturer –
de ”vaknar till liv” först efter att klimatanläggningen skapat en acceptabel driftstemperatur i kupén.
OBS
Rengör linsen på IR-mottagaren regelbundet med en fuktig trasa, en smutsig lins
påverkar fjärrkontrollens funktion.
Strömförbrukning, tändningslägen
Systemet kan aktiveras i tändningsläge I eller
II samt när motorn är igång. När bilen startas
stannar filmen tillfälligt och fortsätter när
motorn startat.
OBS
Trådlösa hörlurar
Vid förlängd användning (mer än 10 minuter)
med avstängd motor kan kapaciteten i
bilens startbatteri sjunka till så låg nivå att
det inte går att starta motorn.
Ett meddelande kommer i detta fall att visas
på skärmen.
Menyhantering
Menyerna för RSE styrs med fjärrkontrollen.
För allmän information om menyhantering och
menystrukturer, se sidan 258.
Fjärrkontroll
RSE-systemet är utrustat med en fjärrkontroll.
Med denna går det att styra funktionerna för
respektive bildskärm. Fjärrkontrollen kan även
användas för att styra övriga funktioner i
Infotainmentsystemet, även från baksätet.
För information om fjärrkontrollen, se
sidan 238.
Reglage för kanal A (CH.A) eller kanal B
(CH.B)
05
På/Av-knapp
Volym
Indikeringslampa På/Av
Till RSE-systemet hör två stycken trådlösa hörlurar.
De trådlösa hörlurarna aktiveras med På/Avknappen (2), en indikeringslampa tänds (4). Välj
CH.A (kanal A) eller CH.B (kanal B) med reglaget (1). Justera volymen med volymreglaget (3).
Hörlurarna stängs av automatiskt efter ca
3 minuter om de inte används.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
253
05 Infotainment
RSE - Rear Seat Entertainment system*
Batteribyte i trådlösa hörlurar
Hörlursuttag
Hörlurarna drivs med två stycken batterier av
AAA-modell.
Det går att ansluta externa hörlurar via hörlursuttaget (3,5 mm) på sidan av nackskydden, se
bild på sidan 252. Volymen regleras med fjärrkontrollen.
Ta med extra batterier vid lång färd.
Inkoppling av A/V-AUX-ingång
A/V-AUX-ingång, Eluttag 12 V
Ingången är till för att kunna ansluta annan
utrustning. Följ alltid den externa utrustningens, tillverkarens eller säljarens instruktioner
för inkoppling. Utrustning ansluten via A/VAUX-ingången kan använda bildskärmar, trådlösa hörlurar, hörlursuttag och bilens högtalare.
05
OBS
Trådlösa hörlurar.
1. Skruva loss skruven och lossa batteriluckan.
2. Ta bort de båda förbrukade batterierna,
vänd de nya batterierna enligt symbolerna
i batterifacket och sätt i dem.
3. Sätt på luckan och skruva fast skruven.
Miljöhänsyn
Förbrukade batterier ska tas om hand på ett
miljöanpassat sätt.
254
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Kunden ansvarar för att utrustning som är
ansluten till A/V-AUX-ingången eller hörlursuttaget, inte orsakar störningar på fordonets
RSE-system.
A/V-AUX-ingången är placerad under armstödet i
tunnelkonsolen.
1. Anslut videokabeln till den gula kontakten.
2. Anslut vänster ljudkabel till den vita kontakten och höger till den röda.
3. Anslut spänningskabeln till eluttaget om
din utrustning är avsedd för 12 V.
Följ alltid den externa utrustningens instruktion
vid inkoppling.
Ett urtag finns i höger bakkant av tunnelkonsolen där kablar kan dras så att luckan kan
stängas utan att kablarna kläms.
För eluttagets placering, se sidan 204
05 Infotainment
RSE - Rear Seat Entertainment system*
Spela ljud/bild via A/V-AUX-ingången
Inställningar från främre bildskärm
1. Sätt på bakre bildskärm genom att trycka
på På/Av-knappen på bildskärmen.
2. Vrid TUNE för att välja höger, vänster eller
båda bildskärmar, och bekräfta med OK/
MENU.
2. Rikta fjärrkontrollen mot IR-mottagaren på
bildskärmen och tryck upprepade gånger
till källan A/V AUX, släpp och
på
vänta någon sekund så accepteras valet.
3. Vrid TUNE för att välja RADIO, MEDIA
(eller RSE-inställningar). Tryck OK/
MENU för att bekräfta.
3. Slå på den inkopplade utrustningen och
tryck på PLAY eller motsvarande på den
inkopplade utrustningen.
4. Vrid TUNE till önskad källa (ex. Skiva) och
bekräfta med OK/MENU. Vald källa startar
automatiskt (om ex. en skiva finns i mediaspelaren).
Ingångsvolym
Ingångsvolymen justeras i menyn under
Volym, A/V AUX-ingång.
Avbryt och gå tillbaka med EXIT.
MEDIA
TUNE
Aktivera systemet
RSE-systemet kan aktiveras antingen från
främre bildskärm eller bakre bildskärm.
Från främre bildskärm, tryck på MEDIA och välj
RSE.
Från bakre bildskärm, genom att trycka på På/
Av-knappen på bakre bildskärm och därefter
eller
på fjärrkontrollen
trycka på
och välja en källa (ex. Skiva).
släpp och vänta någon sekund så accepteras valet automatiskt.
OK/MENU
EXIT
Val av källa i bakre bildskärmar
Från främre bildskärmen är det möjligt att välja
källa (vad som ska visas eller spelas) för höger
respektive vänster bakre bildkärm. Det går att
välja samma källa för båda eller olika källor för
höger respektive vänster bildskärm.
1. Tryck på MEDIA, tryck upprepade gånger
för att stega ner till RSE på bildskärmen,
Fjärrkontrollen kan också användas vid inställningen. För mer information om fjärrkontrollen,
se sidan 238.
05
Barnspärr för TV*
Det är möjligt att ställa in tillåten åldersgräns för
TV, så att endast program för lämplig ålder kan
visas. Inställningen aktiveras för båda bildskärmarna.
Aktivera under RSE-inställningar
Barnspärr för TV, enligt punkt 2-4 i avsnittet "Val av källa i bakre bildskärmar", se
sidan 255. Välj mellan Ålder 0-6, Ålder 7-13,
Ålder 14-18 och Ingen barnspärr.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
255
05 Infotainment
RSE - Rear Seat Entertainment system*
Ljud av
Skärminställningar1 bakre bildskärm
Det är möjligt att stänga av ljudet för de båda
bakre bildskärmarna från den främre bildskärmen. Funktionen aktiveras under RSEinställningar Ljud av, enligt punkt 2-4 i
avsnittet "Val av källa i bakre bildskärmar", se
sidan 255.
Vid spelning av videofiler och visning av TV*
finns en pop-up-meny tillgänglig vid tryck på
på fjärrkontrollen. Pop-up-menyn har
olika innehåll beroende på vad som spelas eller
visas.
Bildskärm av
Det är möjligt att stänga av bilden för de båda
bakre bildskärmarna från den främre bildskärmen. Funktionen aktiveras under RSEinställningar Skärm av, enligt punkt 2-4 i
avsnittet "Val av källa i bakre bildskärmar", se
sidan 255.
05
Tryck på någon av fjärrkontrollens sifferknappar (0 - 9) för att sätta på bildskärmen
igen. Bildskärmen sätts även i läge På då tändningen slås på.
Stänga av fjärrkontroll (fram)
Det är möjligt att stänga av IR-mottagaren till
den främre bildskärmen, vilket gör att fjärrkontrollen inte går att använda på den främre bildskärmen. Funktionen aktiveras under RSEinställningar Stäng av fjärrkontroll
(fram), enligt punkt 2-4 i avsnittet "Val av källa
i bakre bildskärmar", se sidan 255.
1
2
256
Endast tillgängliga vid spelning av videofiler och visning av TV*.
Gäller endast DVD-Videoskivor.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Dag/Natt-läge
Bildskärmen kan ställas in i tre olika lägen för
olika ljusförhållanden. Välj mellan Auto, Dag
och Natt.
Tryck
på fjärrkontrollen och ändra läge
under Dag/Natt-läge på bildskärmen. För allmän information om menyhantering och menystrukturer, se sidan 258.
Normal – Bilden visas i sitt normalläge (vanligtvis 4:3- eller 16:9-format).
Zoom – Hela bildskärmen utnyttjas men delar
av bilden klipps bort.
Anpassa till skärm – Hela bildskärmen utnyttjas men bildens proportioner kan förvrängas
något.
Om inget annat anges visas bilden i skärmformatet Normal.
Tryck
på fjärrkontrollen och ändra läge
under Skärmformat på bildskärmen. För allmän information om menyhantering och menystrukturer, se sidan 258.
Källans meny
Bildinställningar
Det går att justera inställningarna för ljusstyrka,
kontrast, nyans och färg.
på fjärrkontrollen och ändra läge
Tryck
under Bildinställningar på bildskärmen. För
allmän information om menyhantering och
menystrukturer, se sidan 258.
Skärmformat
Det är möjligt att välja mellan skärmformaten
Normal, Zoom och Anpassa till skärm.
Vad som visas i pop-up-menyn för Källans
meny beror på vad som spelas eller visas, det
kan vara ex. Skivmeny eller USB-meny. För
allmän information om menyhantering och
menystrukturer, se sidan 258.
DVD-skivans meny2
Om en DVD-Videoskiva spelas visas detta
menyalternativ i pop-up-menyn. För allmän
information om menyhantering och menystrukturer, se sidan 258.
05 Infotainment
RSE - Rear Seat Entertainment system*
Menyinställningar från bakre
bildskärm
För allmän information om menyhantering och
menystrukturer, se sidan 258.
Slumpval3
Se sidan 227.
Upprepa mapp4
Se sidan 227.
DivXŸ Video On Demand4
Mediaspelaren kan registreras för att spela filer
av typen DivX VOD från brända skivor eller
USB. Koden för registrering finns i skivläge
eller USB-läge i menyn under DivX® VOD
kod. För mer information besök
www.divx.com/vod.
USB-hub
Det går att ansluta en USB-hub till USB-anslutningen, se sidan 230.
TV-inställningar*
Söka TV-kanaler/Förvalslista
Se sidan 236.
Spara tillgängliga TV-kanaler som förval
Se sidan 236.
Skanning av TV-kanaler
Se sidan 237.
Musik, video, radio och TV*
Spela musik
Det är möjligt att spela upp musik från skivspår/
ljudfiler via bilens mediaspelare, USB-/AUXingång eller via strömmande ljudfiler från en
BluetoothŸ-ansluten mobiltelefon.
OBS
Systemet stödjer endast att en iPodŸanvändare är i dess navigeringläge (spellista) åt gången.
För mer information om mediaspelare, USB/
AUX och Media BluetoothŸ, se sidorna 225,
229 och 232.
3
4
1. Slå på de trådlösa hörlurarna, välj CH.A för
vänster bildskärm eller CH.B för höger
bildskärm.
2. Rikta fjärrkontrollen mot IR-mottagaren på
bildskärmen, tryck upprepade gånger på
till önskad källa (Skiva, USB, AUX
etc.), släpp och vänta någon sekund så
accepteras valet.
3. Sätt i en CD-skiva i bilens mediaspelare
eller anslut en extern ljudkälla via bilens
USB-/AUX-ingångar eller via BluetoothŸ.
Uppspelning och navigering i spellistor
Snurra med scrollhjulet på fjärrkontrollen för att
komma åt spellista/mappstruktur. Med
bekräftas antingen val av undermapp eller
startas uppspelning av valt skivspår/ljudfil. Det
går även att spela upp skivspår/ljudfil med
på fjärrkontrollen och byta skivspår/ljudfil med
/
. Stoppa uppspelningen
.
med
05
För mer information, se sidan 225.
Titta på video
Det är möjligt att titta på video från skivspår/
videofiler via bilens mediaspelare eller USBingång.
Gäller för CD-Audio, CD-/DVD-skivor, USB och iPodŸ.
Gäller för CD-/DVD-skivor och USB.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
257
05 Infotainment
RSE - Rear Seat Entertainment system*
För mer information om mediaspelare och
USB, se sidorna 225 och 229.
1. Slå på de trådlösa hörlurarna, välj CH.A för
vänster bildskärm eller CH.B för höger
bildskärm.
2. Rikta fjärrkontrollen mot IR-mottagaren på
bildskärmen, tryck upprepade gånger på
till önskad källa (Skiva eller USB),
släpp och vänta någon sekund så accepteras valet.
3. Sätt i en DVD-skiva i bilens mediaspelare
eller anslut en extern källa via bilens USBingång.
Uppspelning och navigering
05
Spela upp skivspår/videofil med
på fjärrkontrollen och byt skivspår/videofil med
/
. Stoppa uppspelningen med
. För mer information om uppspelning
och navigering av DVD-Videoskivor, se
sidan 227 och för videofiler, se sidan 225.
Snabbspolning
Starta snabbspolningen framåt/bakåt genom
ett långt tryck på knapparna
/
. Öka
därefter spolningshastigheten genom korta
tryck på knapparna. Ljudfiler snabbspolas i en
hastighet, medan videofiler kan snabbspolas i
fyra olika hastigheter. Snabbspolningen avslu-,
- eller
tas genom att trycka på
motsatta
/
-knapp.
258
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Lyssna på radio
Det är möjligt att lyssna på radio via bilens
radio.
1. Slå på de trådlösa hörlurarna, välj CH.A för
vänster bildskärm eller CH.B för höger
bildskärm.
2. Rikta fjärrkontrollen mot IR-mottagaren på
bildskärmen, tryck upprepade gånger på
till önskad källa (AM, FM1, DAB1*
etc.), släpp och vänta någon sekund så
accepteras valet.
3. Välj station med någon av förvalsknapparna (0 - 9) på fjärrkontrollen eller tryck på
/
, så söker radion efter nästa/
föregående tillgängliga station.
/
, nästa/föregående tillgängliga
kanal i området visas.
För mer information om TV, se sidan 235.
Menyhantering RSE
Allmänt
RSE-menyerna styrs dels från främre bildskärm, dels från respektive bakre bildskärm.
Från främre bildskärm går det dels att aktivera
en källa för bakre bildkärm, dels göra vissa
inställningar för de båda bakre bildskärmarna.
RSE-menyer främre bildskärm
Det är möjligt att titta på TV via bilens mediaspelare.
För att komma åt menyn måste först RSE vara
valt under MEDIA via den främre bildskärmen.
Tryck därefter OK/MENU för att komma till
menyn. Vrid TUNE till önskat val och bekräfta
med OK/MENU. Fjärrkontrollen och knappsatsen i ratten kan också användas.
1. Slå på de trådlösa hörlurarna, välj CH.A för
vänster bildskärm eller CH.B för höger
bildskärm.
Det går att göra inställningar för antingen höger
eller vänster bildskärm eller båda bildskärmarna.
2. Rikta fjärrkontrollen mot IR-mottagaren på
bildskärmen, tryck upprepade gånger på
till TV, släpp och vänta någon
sekund så accepteras valet.
Meny för vänster RSE-skärm, Meny för
höger RSE-skärm och Meny för båda RSEskärmarna:
För mer information om radio, se sidan 218.
Titta på TV*
3. Välj kanal med någon av förvalsknapparna
(0 - 9) på fjärrkontrollen eller tryck på
Stäng av/Aktivera
RADIO
05 Infotainment
RSE - Rear Seat Entertainment system*
RSE-menyer bakre bildskärmar
MEDIA
RSE-inställningar
Ljud av
Skärm av
Stäng av fjärrkontroll (fram)
Barnspärr för TV
Återställ alla RSE-inställningar
Tryck på
på fjärrkontrollen då en källa
(ex. Skiva) är vald för att komma åt RSE-menyerna för bakre bildskärm.
Menyvalen görs med hjälp av scrollhjulet och
knapparna på fjärrkontrollen. För information
om fjärrkontrollen, se sidan 238.
RADIO
Återställ inställningar för skiva
RSE CD/DVD Data-meny
Skivmeny
Slumpval
Upprepa mapp
DivX® VOD kod
Dag/Natt-läge
Skärm av
Pop-up-meny
RSE5
Tryck på
på fjärrkontrollen då en videofil
spelas eller TV* visas för att komma åt pop-upmenyn. Menyvalen görs med hjälp av scrollhjulet och knapparna på fjärrkontrollen. För
information om fjärrkontrollen, se sidan 238.
Skärmformat
Meny gällande för AM, FM1, FM2, DAB1* och
DAB2*:
RSE DVD Video-meny
Dag/Natt-läge
Källans
meny6
DVD-skivans meny7
Skivmeny
Skärm av
DVD-skivans meny
Återställ alla RSE-inställningar
Undertexter
MEDIA
05
Ljudspår
Avancerade inställningar
Bildinställningar
Dag/Natt-läge
Återställ inställningar för skiva
RSE CD Audio-meny
Skivmeny
Slumpval
Dag/Natt-läge
Skärm av
Återställ inställningar för skiva
Dag/Natt-läge
Skärm av
5
6
7
Gäller endast vid spelning av videofiler eller visning av TV*.
Vad som visas i pop-up-menyn för Källans meny beror på vad som spelas eller visas, det kan vara ex. Skivmeny eller USB-meny.
Gäller endast DVD-Videoskivor.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
259
05 Infotainment
RSE - Rear Seat Entertainment system*
RSE USB-meny
RSE iPod-meny
USB-meny
iPod-meny
Slumpval
Slumpval
Upprepa mapp
Dag/Natt-läge
DivX® VOD kod
Skärm av
Välj USB-enhet
Återställ iPod-inställningar
Dag/Natt-läge
RSE BluetoothŸ-meny
Skärm av
Bluetooth-meny
Återställ USB-inställningar
05
RSE AUX-meny
Dag/Natt-läge
AUX-meny
Skärm av
Volym, AUX-ingång
Återställ Bluetooth-inställningar
Dag/Natt-läge
RSE TV-meny*
Skärm av
TV-meny
Återställ AUX-inställningar
Välj land
RSE A/V-AUX-meny
Autolagring
A/V AUX-meny
Skanna
Volym, A/V AUX-ingång
Dag/Natt-läge
Dag/Natt-läge
Skärm av
Skärm av
Återställ TV-inställningar
Återställ AUX-inställningar
260
Slumpval
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
05 Infotainment
Menyhantering Infotainment
Så här navigerar du i menyerna
Reglage i mittkonsol
Infotainmentsystemets funktioner styrs via
systemets menyer. Varje källa i Infotainmentsystemet (ex. RADIO, MEDIA) har egna separata menyer. För att komma åt menyerna och
aktivera en funktion måste först en källa (ex.
RADIO/FM1) väljas. Tryck därefter på OK/
MENU för att komma in i menyn för vald källa.
Ljudinställningar Equalizer, vilket förutsätter att följande görs innan:
1. Välj en källa genom att trycka på någon av
knapparna (ex. RADIO, MEDIA etc.). Fortsätt trycka för att stega ner bland valen på
bildskärmen (ex. FM1), släpp och vänta
någon sekund så accepteras valet automatiskt. Alternativt vrid på TUNE och
bekräfta med OK/MENU.
Menyvalen görs genom knapparna i mittkonsolen eller via knappsatsen* i ratten. Funktionerna beskrivs under respektive avsnitt.
RADIO
MEDIA
2. Tryck OK/MENU och vrid på TUNE, eller
använd tumhjulet* på knappsatsen i ratten,
till önskat menyalternativ t.ex.
Ljudinställningar och tryck OK/MENU.
3. Vrid åter på TUNE till önskad undermeny,
t.ex. Equalizer, och tryck OK/MENU.
05
TEL
TUNE
Menyer RADIO
OK/MENU
Huvudmeny AM
AM-meny
Sökvägar
Sökvägarna till menyernas funktioner anges i
instruktionsboken med formen:
Visa förval1
Skanna
Ljudinställningar2
Ljudprofil3
1
2
3
Gäller endast High Performance Multimedia och Premium Sound Multimedia.
Menyvalen för ljudinställningar är samma för alla ljudkällor.
Gäller endast Premium Sound Multimedia.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
261
05 Infotainment
Menyhantering Infotainment
Equalizer4
Huvudmeny DAB1*/DAB2*
Skanna
Volymkompensation
DAB-meny
Ljudinställningar5
Återställ alla ljudinställningar
Ensembleinlärning
PTY-filtrering
Huvudmeny FM1/FM2
FM-meny
Visa radiotext
TP
Visa radiotext
Visa
Stäng av PTY-filtrering
förval1
Visa förval1
Avancerade inställningar
DAB-länkning
Nyhetsinställningar
DAB-band
Avancerade inställningar
05
Underkanaler
REG
Visa PTY-text
Automatisk frekvensuppdatering
EON
Återställ alla DAB-inställningar
Ljudinställningar5
PTY-inställningar
Menyer MEDIA
Återställ alla FM-inställningar
Huvudmeny CD Audio
Skivmeny
Slumpval
4
1
5
262
Gäller inte Performance.
Gäller endast High Performance Multimedia och Premium Sound Multimedia.
För undermenyer, se "Huvudmeny AM".
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Spela/Pausa
Stoppa
Upprepa mapp
Ändra undertext
Ändra ljudspår
Skanna
Ljudinställningar5
Huvudmeny DVD1 Video
Skivmeny
DVD-skivans meny
Ange TP-favorit
Ljudinställningar5
Skivmeny
Slumpval
Skanna
Skanna
Huvudmeny CD/DVD1 Data
Spela/pausa/fortsätt
Stoppa
Undertexter
Ljudspår
05 Infotainment
Menyhantering Infotainment
Avancerade inställningar
Vinkel
Skanna
Ljudinställningar5
DivX® VOD kod
Ljudinställningar5
Huvudmeny Media Bluetooth4
Autolagring
Skanna
Ljudinställningar5
Bluetooth-meny
Huvudmeny iPod4
Slumpval
Pop-up-meny6 video och TV*
iPod-meny
Byt enhet
Tryck på OK/MENU då en videofil spelas eller
TV* visas för att komma åt pop-up-menyn.
Slumpval
Ta bort Bluetooth-enhet
Skanna
Skanna
Ljudinställningar5
Bluetooth mjukvaruversion i bilen
Huvudmeny
USB4
USB-meny
Spela/Pausa
DVD-skivans rotmeny8
Huvudmeny AUX
AUX-meny
Volym, AUX-ingång
Slumpval
Ljudinställningar5
Välj USB-enhet
Källans meny7
DVD toppmeny8
Stoppa
Upprepa mapp
5
4
6
7
8
Ljudinställningar5
Bildinställningar
Huvudmeny TV*
TV-meny
05
Menyer TEL
Huvudmeny BluetoothŸ handsfree4
Telefonmeny
Samtalslista
Alla samtal
Ändra undertext
Välj land
Missade samtal
Ändra ljudspår
Sortera förval
Besvarade samtal
För undermenyer, se "Huvudmeny AM".
Gäller inte Performance.
Gäller endast vid spelning av videofiler eller visning av TV*.
Vad som visas i pop-up-menyn för Källans meny beror på vad som spelas eller visas, det kan vara ex. Skivmeny eller USB-meny.
Gäller endast DVD-Videoskivor.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
263
05 Infotainment
Menyhantering Infotainment
Uppringda nummer
Samtalstid
Telefonbok
Sök
Ny kontakt
Kortnummer
Ta emot vCard
Minnesstatus
Rensa telefonbok
Byt telefon
05
Ta bort Bluetooth-enhet
Telefoninställningar
Synlig
Ljud och volym
Nedladdning av telefonbok
Bluetooth mjukvaruversion i
bilen
Samtalsalternativ
Automatiskt svar
Röstmeddelandenummer
Koppla från telefon
264
05 Infotainment
05
265
Rekommendationer vid körning............................................................
Tankning...............................................................................................
Bränsle..................................................................................................
Lastning................................................................................................
Bagageutrymme ...................................................................................
Körning med släpvagn..........................................................................
Bogsering och bärgning........................................................................
266
268
271
272
276
278
279
285
UNDER DIN FÄRD
06 Under din färd
Rekommendationer vid körning
Allmänt
Se mer information och fler råd på sidorna 12
och 358.
Ekonomisk körning
Att köra ekonomiskt och spara miljön är att
köra förutseende och mjukt samt att anpassa
körsätt och hastighet till den rådande situationen.
VARNING
Stäng aldrig av motorn vid färd, exempelvis
i nedförslut, detta inaktiverar viktiga system
såsom styr- och bromsservo.
• Kör på högsta möjliga växel, anpassad
efter aktuell trafiksituation och väg – lägre
varvtal ger lägre förbrukning.
• Undvik att köra med öppna fönster.
• Undvik snabba onödiga accelerationer och
häftiga inbromsningar.
• Töm bilen på onödiga saker – ju mer last
desto högre bränsleförbrukning.
• Utnyttja motorbroms vid inbromsning, där
så kan ske utan risk för andra trafikanter.
• Taklast och skidbox ger högre luftmot06
stånd och höjer bränsleförbrukningen – ta
bort lasthållare som inte används.
• Varmkör inte motorn med tomgångskörning utan kör hellre med lätt belastning så
snart det är möjligt – en kall motor drar mer
bränsle än en varm.
• Bil med D5-motor och 6-växlad manuell
låda eller DRIVe-motor och 6-växlad
manuell låda, startas på 2:ans växel under
normala förhållanden på plan mark.
Vadning
Bilen kan köras genom ett vattendjup på högst
25 cm med en hastighet av högst 10 km/h.
Extra försiktighet ska iakttas vid passage av
strömmande vatten.
VIKTIGT
Motorskada kan uppstå om vatten kommer
in i luftfiltret.
Vid djup större än 25 cm kan vatten komma
in i transmissionen. Då minskar oljornas
smörjande förmåga vilket förkortar livslängden på dessa system.
Vid motorstopp i vatten, prova inte omstart
– bogsera bilen ur vattnet till verkstad – en
auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas. Risk för motorhaveri.
Motor, växellåda och kylsystem
Vid vadning, håll låg hastighet och stanna inte
bilen. När vattnet passerats, tryck lätt på
bromspedalen och kontrollera att full bromsverkan uppnås. Vatten och t.ex. gyttja kan göra
bromsbeläggen våta med fördröjd bromsverkan som resultat.
Under speciella förhållanden, vid hård körning
i t.ex. brant terräng och varmt klimat, finns risk
för att motor och drivsystem kan överhettas –
särskilt vid tung last.
• Rengör de elektriska kontakterna för elek-
• Ta bort extraljus som sitter framför grillen
trisk motorvärmare och släpvagnskoppling
efter körning i vatten och lera.
• Låt inte bilen stå med vatten över trösklarna någon längre stund – det kan orsaka
elfel i bilen.
För information om överhettning vid körning
med släpfordon, se sidan 279.
vid körning i varmt klimat.
• Om temperaturen i motorns kylsystem blir
för hög tänds instrumentpanelens varningssymbol och visar där textmeddelandet Hög motortemp Stanna snarast –
stanna då bilen på ett säkert sätt och låt
motorn gå på tomgång under några
minuter för att svalna.
• Visas textmeddelandet Hög motortemp
Stanna motorn eller Låg kylvätskeniv
268
06 Under din färd
Rekommendationer vid körning
Stanna motorn ska motorn stängas av
efter att bilen stannats.
• Vid överhettning i växellådan aktiveras en
inbyggd skyddsfunktion som bl.a. tänder
instrumentpanelens varningssymbol och
visar där textmeddelandet Växellåda
varm Sänk hastigheten eller Växellåda
varm Stanna snarast – följ given rekommendation och sänk hastigheten
respektive stanna bilen på ett säkert sätt
och låt motorn gå på tomgång under några
minuter för att låta växellådan svalna.
• Vid överhettning kan bilens luftkonditionering komma att stängas av temporärt.
• Stäng inte av motorn omedelbart vid stopp
efter en hård körning.
OBS
Det är normalt att motorns kylfläkt arbetar
en stund efter att motorn stängts av.
Öppen bagagelucka
VARNING
Kör inte med öppen bagagelucka. Giftiga
avgaser kan sugas in i bilen via bagageutrymmet.
Överbelasta inte batteriet
• Kontrollera samtliga glödlampor och däck-
De elektriska funktionerna i bilen belastar startbatteriet olika mycket. Undvik att använda
nyckelläge II när motorn är avstängd. Använd
istället läge I – då förbrukas mindre ström.
• Att medföra varningstriangel är ett lagkrav
Var även uppmärksam på olika tillbehör som
belastar det elektriska systemet. Använd inte
funktioner som drar mycket ström när motorn
är avstängd. Exempel på sådana funktioner är:
•
•
•
•
kupéfläkt
strålkastare
vindrutetorkare
ljudanläggning (hög volym).
Om batterispänningen är låg visar informationsdisplayen texten Låg batterinivå
Energisparläge. Energisparfunktionen
stänger sedan av eller reducerar vissa funktioner, t.ex. kupéfläkt och/eller ljudanläggning.
Ladda då startbatteriet genom att starta
motorn och låt den sedan gå i minst 15
minuter – batteriet laddas bättre under körning än med motorn på tomgång vid stillastående.
Inför en lång resa
• Kontrollera att motorn fungerar som den
ska och att bränsleförbrukning är normal.
• Se till att inget läckage (bränsle, olja, eller
annan vätska) förekommer.
ens mönsterdjup.
i vissa länder.
Vinterkörning
Kontrollera speciellt inför den kalla årstiden:
• Motorns kylvätska ska innehålla minst
50 % glykol. Denna blandning skyddar
motorn mot frostsprängning ner till
ca –35 °C. För bästa frostskydd ska olika
typer av glykol inte blandas.
• Bränsletanken ska vara välfylld för att förhindra kondensbildning.
• Motoroljans viskositet är viktig. Oljor med
lägre viskositet (tunnare oljor) underlättar
start i kallt väder och minskar dessutom
bränsleförbrukningen medan motorn är
kall. För mer information om lämpliga oljor,
se sidan 355.
06
VIKTIGT
Lågviskositetsolja ska inte användas vid
hård körning eller i varmt väder.
• Batteriets kondition och laddningsnivå ska
ses över. Kallt väder ställer större krav på
batteriet samtidigt som dess kapacitet
minskas av kyla.
• Använd spolarvätska för att undvika isbildning i spolarvätskebehållaren.
269
06 Under din färd
Rekommendationer vid körning
För bästa möjliga väggrepp rekommenderar
Volvo vinterdäck på samtliga hjul om risk för
snö eller is föreligger.
OBS
I vissa länder måste vinterdäck användas
enligt lag. Dubbdäck är inte tillåtet i alla länder.
Halt väglag
Öva halkkörning under kontrollerade former för
att lära känna bilens reaktioner.
06
270
06 Under din färd
Tankning
Tankning
Manuell öppning tanklucka
Öppna/stänga tanklock
G024631
Öppna/stänga tanklucka
Öppna tankluckan med knappen på belysningspanelen – luckan öppnar när knappen
släpps.
Pilen på informationsdisplayens symbol påminner om på vilken sida av bilen
tanklocket är placerat.
• Stäng genom att trycka in luckan tills ett
klick bekräftar att den är stängd.
Tankluckan kan öppnas för hand när elektrisk
öppning från kupén inte är möjlig.
1. Öppna/avlägsna sidoluckan i bagageutrymmet (samma sida som tankluckan) och
sök fram en grönfärgad lina med handtag.
2. Dra linan försiktigt rakt bakåt tills tankluckan fälls ut med ett klickljud.
VIKTIGT
Dra försiktigt i linan – minimal kraft behövs
för att frigöra luckans lås.
Vid höga yttertemperaturer kan ett visst övertryck uppstå i tanken. Öppna då locket långsamt.
• Efter tankning – sätt tillbaka locket och vrid
tills ett eller flera knäppljud hörs.
Påfyllning av bränsle
06
• Överfyll inte tanken utan avbryt när pumpmunstycket slår ifrån.
OBS
En överfull tank kan vid varmt väder rinna
över.
271
06 Under din färd
Bränsle
Allmänt om bränsle
Bränsle med sämre kvalitet än Volvos rekommendationer ska inte användas eftersom
motoreffekten och bränsleförbrukningen
påverkas negativt.
VARNING
Undvik alltid att inandas bränsleångor och
att få bränslestänk i ögonen.
Vid bränsle i ögonen, ta ut eventuella kontaktlinser och skölj ögonen i rikligt med vatten under minst 15 minuter och sök läkarvård.
Svälj aldrig bränsle. Bränslen som bensin,
bioetanol och blandningar av dessa och
diesel är mycket giftiga och kan orsaka permanenta skador eller dödsfall om de sväljs.
Sök läkarvård omedelbart om bränsle har
svalts.
06
VARNING
Bränsle som spillts ut på marken kan antändas.
Stäng av bränsledriven värmare innan tankning påbörjas.
Bär aldrig en påslagen mobiltelefon i samband med tankning. Ringsignalen kan
åstadkomma gnistbildning och antända
bensinångorna, vilket i sin tur kan medföra
brand och personskada.
Katalysatorerna har till uppgift att rena avgaserna. De är placerade nära motorn för att
snabbt nå arbetstemperatur.
Katalysatorerna består av en monolit (keramsten eller metall) med kanaler. Kanalväggarna
är belagda med platina/rodium/palladium.
Metallerna svarar för katalysatorfunktionen,
dvs. de påskyndar den kemiska processen
utan att förbrukas.
LambdasondTM syremätgivare
VIKTIGT
Blandning av olika bränsletyper eller
användning av bränsle som inte
rekommenderas upphäver Volvos garantier
samt eventuella kompletterande serviceavtal, detta gäller samtliga motorer. OBS! Det
gäller inte bilar med motorer som är anpassade för att köras på etanolbränsle (E85).
OBS
Extrema väderförhållanden, körning med
släpvagn eller körning på höga höjder i kombination med bränslekvalitet är faktorer som
kan inverka på bilens prestationsförmåga.
272
Katalysatorer
Lambdasonden är en del i ett reglersystem,
som har till uppgift att minska utsläppen och
att förbättra utnyttjandet av bränslet.
En syremätgivare övervakar syreinnehållet i de
avgaser som lämnar motorn. Mätvärdet från
avgasanalysen matas in i ett elektroniksystem,
som kontinuerligt styr insprutningsventilerna.
Förhållandet mellan det bränsle och den luft
som förs till motorn regleras hela tiden. Regleringen skapar optimala förhållanden för en
effektiv förbränning för att reducera de skadliga ämnena (kolväten, koloxid och kväveoxider) med hjälp av en trevägskatalysator.
06 Under din färd
Bränsle
Bensin
Bioetanol E85
Diesel
Bensin ska uppfylla normen EN 228. De flesta
motorer kan köras på oktantalen 95 och
98 RON. Endast i undantagsfall bör 91 RON
användas.
Modifiera inte bränslesystemet eller dess komponenter och ersätt inte komponenter med
delar som inte är speciellt konstruerade för
användning med bioetanol.
Använd endast dieselbränslen från välkända
tillverkare. Fyll aldrig på diesel med tveksam
kvalitet. Diesel bör uppfylla normen
EN 590 eller JIS K2204. Dieselmotorer är känsliga för föroreningar i bränslet, som t.ex. för hög
mängd svavelpartiklar.
• 95 RON kan användas vid normal körning.
• 98 RON rekommenderas för maximal
effekt och lägsta bränsleförbrukning.
Vid körning i varmare klimat än +38 °C
rekommenderas högsta möjliga oktantal för
bästa möjliga prestanda och bränsleförbrukning.
VIKTIGT
•
Använd endast blyfri bensin för att inte
skada katalysatorn.
•
Använd inga tillsatser som inte har
rekommenderats av Volvo.
VARNING
Metanol får inte användas. En dekal på
tankluckans insida visar korrekt alternativt
bränsle.
Användning av komponenter som inte är
konstruerade för bioetanolmotorer kan ge
upphov till brand, person- eller motorskador.
Reservdunk
Reservdunk i bilen bör fyllas med bensin, se
OBS-rutan sidan 108.
Dieselbränsle kan vid låga temperaturer
(–6 °C till –40 °C) ge en paraffinutfällning vilket
kan leda till startsvårigheter. De större oljebolagen har ett speciellt dieselbränsle som är
avsett för yttertemperaturer kring fryspunkten.
Detta är mer lättflytande vid låga temperaturer
och reducerar risken för paraffinutfällning.
Risken för kondensvatten i tanken minskar om
tanken hålls välfylld. Se till att det är rent runt
påfyllningsröret vid tankning. Undvik spill på
lackerade ytor. Tvätta med tvål och vatten vid
spill.
VIKTIGT
Se till att reservdunken är ordentligt fastspänd och att dess lock är tätt.
VARNING
06
VIKTIGT
Endast bränsle som uppfyller europeisk
dieselstandard får användas.
Svavelhalten får vara maximalt 50 ppm.
Etanol är känsligt för gnistbildning och
explosiva gaser kan bildas i reservdunken
om den fylls med etanol.
273
06 Under din färd
Bränsle
VIKTIGT
Dieselliknande bränslen som inte ska
användas:
•
•
•
•
Dieselpartikelfilter (DPF)
4. För att starta motorn: Tryck ner bromsoch/eller kopplingspedal och tryck på
START-knappen en gång till.
Dieselbilar är utrustade med ett partikelfilter,
vilket medför effektivare avgasrening. Partiklarna i avgaserna samlas i filtret under normal
körning. För att bränna bort partiklarna och
tömma filtret startas en s.k. regenerering. För
detta krävs att motorn har nått normal arbetstemperatur.
Specialtillsatser
Marine Diesel Fuel
Eldningsolja
FAME1 (Fatty Acid Methyl Ester) och
vegetabilisk olja.
Dessa bränslen uppfyller inte kraven enligt
Volvos rekommendation och ger ökat slitage och motorskador som inte täcks av
Volvos garantier.
Bränslestopp
06
3. Vänta ca 1 minut.
Bränslesystemets konstruktion hos en dieselmotor gör att om bränslet tar slut, kan urluftning på verkstad krävas för återstart efter tankning.
Efter ett motorstopp på grund av bränslebrist
behöver bränslesystemet en kort stund för att
utföra en kontroll. Gör då så här innan motorn
startas, efter att bränsletanken fyllts med diesel:
1. Sätt fjärrnyckeln i startlåset och tryck in
den till ändläget (se sidan 75).
OBS
Inför påfyllning av bränsle vid bränslebrist:
•
Stanna bilen på så plan/vågrät mark
som möjligt – lutar bilen finns risk för
luftfickor i bränsletillförseln.
Avtappning av kondensvatten i
bränslefilter
I bränslefiltret separeras kondensvatten från
bränslet. Kondensvattnet kan i annat fall
orsaka motorstörningar.
Avtappning av bränslefiltret ska göras enligt
serviceintervallerna i Service- och garantiboken eller vid misstanke om att förorenat bränsle
använts.
VIKTIGT
Vissa specialtillsatser avlägsnar vattensepareringen i bränslefiltret.
2. Tryck på START-knappen utan att trycka
ner broms- och/eller kopplingspedal.
1
274
Dieselbränsle kan innehålla en viss mängd FAME, ytterligare mängd får inte tillsättas.
Regenereringen av filtret sker automatiskt och
tar normalt 10–20 minuter. Vid låg medelhastighet kan det ta lite längre tid. Under regenereringen ökar bränsleförbrukningen något.
Regenerering vid kallt väder
Om bilen ofta körs korta sträckor i kallt väder
når inte motorn normal arbetstemperatur.
Detta innebär att regenerering av dieselpartikelfiltret inte sker och att filtret inte töms.
När filtret har fyllts med partiklar till ca 80 %
tänds en gul varningstriangel i instrumentpanelen samt meddelandet Sotfilter fullt Se
handbok visas i displayen i instrumentpanelen.
Starta regenerering av filtret genom att köra
bilen, helst på landsväg eller motorväg, tills
motorn uppnår normal arbetstemperatur. Bilen
bör sedan köras i ytterligare 20 minuter.
06 Under din färd
Bränsle
OBS
En smärre reducering av motoreffekt kan
temporärt förnimmas under regenereringen.
När regenerering är avslutad raderas varningsmeddelandet automatiskt.
OBS
Extrema väderförhållanden, dra en släpvagn eller körning på höga altituder i kombination med bränslekvalitet är faktorer som
kan inverka på bilens prestanda.
Använd parkeringsvärmare* i kallt väder så når
motorn normal arbetstemperatur snabbare.
VIKTIGT
Om filtret fylls helt med partiklar kan det vara
svårt att starta motorn och filtret blir funktionsodugligt. Då finns risk att filtret måste
bytas ut.
Bränsleförbrukning och utsläpp av
koldioxid
06
Bränsleförbrukningssiffrorna kan påverkas om
bilen utrustas med extra tillbehör vilket påverkar bilens vikt. Se information om vikter sidan
349 och tabell sidan 358.
Dessutom kan körsätt och andra icke tekniska
faktorer påverka bilens bränsleförbrukning.
Vid körning med bränsle med oktantal
91 RON blir förbrukningen högre och effekten
lägre.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
275
06 Under din färd
Lastning
Allmänt om lastning
Lastförmågan beror på bilens tjänstevikt. Summan av passagerares vikt och samtliga tillval
reducerar bilens lastförmåga med motsvarande vikt. För utförlig information om vikter,
se sidan 349.
Bagageluckan öppnas via en knapp
på belysningspanelen eller fjärrnyckeln, se sidan 55.
• Förankra all last med remmar eller spännband i lastsäkringsöglorna.
Bilens köregenskaper förändras beroende
på lastens vikt och placering.
stöd.
06
Observera att inga föremål får hindra funktionen för framstolarnas WHIPS-system om
något av baksätets ryggstöd är nedfällt,se
sidan 27.
• Centrera lasten.
• Tunga föremål ska placeras så lågt som
möjligt. Undvik att placera tung last på
nedfällda ryggstöd.
• Täck skarpa kanter med något mjukt för att
inte skada klädseln.
276
Taklast
Användning av lasthållare
För att undvika skador på bilen och för att
uppnå största möjliga säkerhet vid färd,
rekommenderas de lasthållare som Volvo har
utvecklat.
Skyddseffekten från krockgardinen i innertaket kan utebli eller reduceras om lasten
når för högt.
Följ noggrant den monteringsanvisning som
bifogas lasthållaren.
•
• Kontrollera regelbundet att lasthållarna
Lasta aldrig ovanför ryggstöden.
Att tänka på vid lastning
• Placera lasten tryckt mot baksätets rygg-
För extra lång last kan även passagerarstolens
ryggstöd fällas, se sidan 77.
VARNING
Ett löst föremål som väger 20 kg kan vid en
frontalkollision i en hastighet av 50 km/h
komma att uppnå en rörelsevikt som motsvarar 1000 kg.
VARNING
VARNING
Framsäte
VARNING
och lasten sitter ordentligt fast. Surra lasten väl med lastband.
• Fördela lasten jämnt över lasthållarna.
Förankra alltid lasten. Vid en hård inbromsning kan den annars förskjutas och skada
personer i bilen.
• Bilens vindfång och därmed bränsleför-
Täck skarpa kanter och vassa hörn med
något mjukt.
• Kör mjukt. Undvik häftiga accelerationer,
Stäng av motorn och ansätt parkeringsbromsen vid lastning/lossning av långa
föremål. I ogynnsamma fall kan annars lasten komma åt växelspaken eller växelväljaren och därigenom föra den till ett körläge –
bilen kan då rulla iväg.
Lägg den tyngsta lasten underst.
brukningen ökar med lastens storlek.
hårda inbromsningar och hård kurvtagning.
VARNING
Bilens tyngdpunkt och köregenskaper förändras vid lastning på taket. För information
om maximalt tillåten last på taket, inklusive
lasthållare och eventuell takbox, se
sidan 349.
06 Under din färd
Lastning
Fällning av ryggstöd i baksäte
Bärkassehållare*
12 V eluttag*
Om baksätets ryggstöd behöver fällas, se
sidan 79.
G021463
Lastsäkringsöglor
Bärkassehållare under uppfällbar lucka i golvet.
Bärkassehållaren håller kassar på plats och
förhindrar att de välter och sprider sitt innehåll
i bagageutrymmet.
De fällbara lastsäkringsöglorna1 används till att
fästa spännband för att förankra gods i bagageutrymmet.
VARNING
1. Fäll upp hållaren, som är en del av golvluckan.
2. Spänn fast bärkassarna med spännbandet
och fäst bärhandtagen i krokarna.
Fäll upp locket för att komma åt eluttaget.
• Uttaget lämnar spänning även när fjärrnyckeln inte är i startlåset.
OBS
06
Tänk på att användning av eluttaget med
motorn avslagen medför risk för urladdning
av bilens startbatteri.
Hårda, skarpa och/eller tunga föremål som
ligger eller sticker ut kan orsaka personskador vid en kraftig inbromsning. Spänn
alltid fast stora och tunga saker med säkerhetsbältet eller lastsäkringsband.
1
Antal öglor och dess placering varierar beroende av marknad.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
277
06 Under din färd
Bagageutrymme
Skidlucka
Fastsättning lucka
Luckan i ryggstödet kan öppnas för transport
av långa smala föremål.
Sätt tillbaka luckan i spåren bakom klädseln
och stäng luckan.
Fäll det högra ryggstödet framåt.
Frigör luckan i baksätesryggen genom att
skjuta luckans regel uppåt och samtidigt
trycka luckan nedåt/framåt.
Fäll tillbaka ryggstödet med luckan öppen.
Använd säkerhetsbältet för att hindra lasten
från att röra sig.
06
VARNING
Stanna motorn och dra åt parkeringsbromsen vid lastning och lossning. I ogynnsamma fall kan man komma åt växelspaken/-väljaren och därigenom föra den till
ett körläge.
Borttagning lucka
Efter att luckan är frigjord och ryggstödet
bakåtfällt, öppna luckan ca 30 grader och dra
den rakt upp.
278
06 Under din färd
Körning med släpvagn
Allmänt
Lastförmågan beror på bilens tjänstevikt. Summan av passagerares vikt och samtliga tillval,
t.ex. dragkrok, reducerar bilens lastförmåga
med motsvarande vikt. För utförlig information
om vikter, se sidan 349.
Om draganordningen monterats av Volvo,
levereras bilen med nödvändig utrustning för
körning med släpvagn.
• Draganordningen på bilen ska vara av godkänd typ.
• Om dragkroken monteras i efterhand, kontrollera med din Volvoåterförsäljare att
bilen är fullt utrustad för släpvagnskörning.
• Lägg lasten i släpvagnen så att trycket på
bilens draganordning följer angivet maximalt kultryck.
• Öka däcktrycket till rekommenderat lufttryck för full last. För däcktrycksdekalens
placering, se sidan 297.
• Motorn belastas hårdare än normalt vid
körning med släpvagn.
• Kör inte med tungt släp när bilen är helt ny.
Vänta tills den körts minst 1000 km.
• I långa och branta nedförsbackar belastas
bilens bromsar mycket mer än normalt.
Växla ner till en lägre växel och anpassa
hastigheten.
överskridas. Följ gällande bestämmelser
för tillåtna hastigheter och vikter.
• Håll en låg hastighet vid körning med släp-
Släpvagnsvikter
För information om Volvos tilllåtna släpvagnsvikter, se sidan 349.
vagn uppför en lång brant stigning.
• Undvik att köra med släpvagn vid stigningar över 12 %.
Släpvagnskabel
Om bilens draganordning har en 13-polig kontakt och släpet har en 7-polig kontakt behövs
en adapter. Använd en adapterkabel som är
godkänd av Volvo. Se till att kabeln inte släpar
i marken.
Blinkers och bromsljus på släp
Om någon av släpets lampor för körriktningsvisarna är trasig, blinkar kombinationsinstrumentets symbol för körriktningsvisarna snabbare än normalt och displayen visar texten
Glödlampsfel Släpets blinker.
Är någon av släpets lampor för bromsljuset trasig visas texten Glödlampsfel Släp
stoppljus.
Nivåreglering*
De bakre stötdämparna bibehåller en konstant
höjd oavsett bilens last (upp till den tilllåtna
maxvikten). När bilen står still sjunker bakvagnen något, vilket är normalt.
OBS
Angivna högsta tillåtna släpvagnsvikter är
de som Volvo tillåter. Nationella fordonsbestämmelser kan begränsa släpvagnsvikt
och hastighet ytterligare. Dragkrokarna kan
vara certifierade för högre dragvikter än vad
bilen får dra.
VARNING
Följ angivna rekommendationer för släpvagnsvikt. Hela ekipaget kan annars bli
svårkontrollerbart vid undanmanövrar och
inbromsningar.
Manuell växellåda
06
Överhettning
Vid körning med släpvagn i kuperad terräng i
varmt klimat kan det finnas risk för överhettning.
• Kör inte motorn på högre varv än
4500 varv/minut
(dieselmotorer: 3500 varv/minut) – i annat
fall kan oljetemperaturen bli för hög.
• Av säkerhetsskäl bör maximalt tillåten
hastighet, för bil med tillkopplat släp, inte
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
279
06 Under din färd
Körning med släpvagn
Dieselmotor 5 cyl
2. Aktivera parkeringsbromsen.
• Vid risk för överhettning är det optimala
3. För växelväljaren till läge P.
varvtalet för motorn 2300–3000 varv/minut
för optimal cirkulation av kylvätskan.
4. Släpp färdbromsen.
• Växelväljaren ska vara i parkeringsläge P
Automatisk växellåda
Överhettning
Vid körning med släpvagn i kuperad terräng i
varmt klimat kan det finnas risk för överhettning.
• En automatisk växellåda väljer optimal
växel relaterat belastning och motorvarv.
• Vid överhettning tänds en varningssymbol
på instrumentpanelen kombinerat med ett
textmeddelande – följ given rekommendation.
när bil med automatväxellåda och påkopplat släp parkeras. Använd alltid parkeringsbromsen.
• Använd stoppklossar för att blockera
hjulen när bil med påkopplat släp parkeras
i backe.
Start i backe
1. Tryck ner färdbromsen.
2. För växelväljaren till körläge D.
3. Frigör parkeringsbromsen.
4. Släpp färdbromsen och kör iväg.
Branta stigningar
06
• Spärra inte automatväxellådan med en
högre växel än vad motorn "orkar med" –
det är inte alltid fördelaktigt att köra på hög
växel och lågt motorvarv.
VIKTIGT
Se även särskild information om långsam
körning med släpvagn för bilar med automatisk växellåda Powershift på sidan 114.
Parkering i backe
1. Tryck ner färdbromsen.
280
Draganordning
Om bilen utrustats med delbar dragkrok ska
monteringsanvisningen för fastsättning av den
lösa delen följas noggrant, se sidan 282.
VARNING
Om bilen är försedd med Volvos delbara
dragkrok:
•
•
Följ monteringsanvisningen noggrant.
•
Kontrollera att indikatorfönstret visar
grönt.
Den löstagbara delen måste vara låst
med nyckel innan körning påbörjas.
Viktigt att kontrollera
• Dragkrokens kula behöver rengöras och
smörjas med fett regelbundet.
OBS
När kulhandske med svängningsdämpare
används skall dragkulan inte smörjas in.
06 Under din färd
Körning med släpvagn
G021484
Specifikationer
G021485
Förvaring löstagbar dragkrok
Mått, fästpunkter (mm)
Dragkrokens förvaringsplats.
VIKTIGT
G021483
Ta alltid loss dragkroken efter användning
och förvara den på dess bestämda plats i
bilen, ordentligt fastspänd med sin rem.
1
1127
2
93
3
855
4
428
5
112
6
360
7
Sidobalk
8
Kulans centrum
06
281
06 Under din färd
Körning med släpvagn
Indikatorfönstret ska visa rött.
G021490
G018928
G021488
Fastsättning dragkrok
Indikatorfönstret ska visa grönt.
G021487
06
Kontrollera att mekanismen är i upplåst
läge genom att vrida nyckeln medurs.
282
Sätt i och skjut in dragkroken tills ett klick
hörs.
G000000
G021489
Ta bort skyddskåpan genom att först
trycka in spärren
och sedan dra kåpan
rakt bakåt
.
Vrid nyckeln moturs till låst läge. Ta nyckeln ur låset.
06 Under din färd
Kontrollera att dragkroken sitter fast
genom att rycka uppåt, nedåt och bakåt.
VARNING
Om dragkroken inte sitter korrekt ska den
tas loss och sättas fast igen enligt tidigare
steg.
VIKTIGT
G021495
G021494
Körning med släpvagn
Säkerhetsvajer.
Tryck in låsratten
och vrid den moturs
tills ett klick hörs.
VARNING
Var noga med att fästa släpets säkerhetsvajer i avsett fäste.
Borttagning av dragkrok
06
Smörj bara in kulan för draghandsken,
resten av dragkroken ska vara ren och torr.
Vrid ner låsratten helt, tills det tar stopp och
håll ned samtidigt som dragkroken dras ut
bakåt och uppåt.
VARNING
Sätt i nyckeln och vrid den medurs till upplåst läge.
Förankra dragkroken på ett säkert sätt om
den förvaras i bilen, se sidan 281.
283
06 Under din färd
G018929
Körning med släpvagn
Skjut på skyddskåpan tills den snäpper
fast.
06
284
06 Under din färd
Bogsering och bärgning
Bogsering
VARNING
Ta reda på den enligt lag högsta tillåtna hastigheten för bogsering innan bogsering påbörjas.
1. Lås upp rattlåset genom att sätta fjärrnyckeln i startlåset och gör ett långt tryck
på START/STOP ENGINE-knappen –
nyckelläge II aktiveras, se sidan 75 för mer
information om nyckellägen.
2. Fjärrnyckeln måste vara kvar i startlåset
under hela bogseringen.
3. Håll bogserlinan sträckt, när dragbilen sänker farten, genom att hålla foten lätt på
bromspedalen – då undviks hårda ryck.
Broms- och styrservo fungerar inte när
motorn är avstängd – det behövs
ca 5 gånger hårdare tryck på bromspedalen
och styrningen går betydligt tyngre än normalt.
Manuell växellåda
Inför bogsering:
•
Ta aldrig fjärrnyckeln ur startlåset när
bilen bogseras.
VIKTIGT
•
För att flytta bilen från en trafikfarlig
plats kan den dock bogseras undan en
kort sträcka i låg hastighet – inte längre
än 10 km och inte högre hastighet än
10 km/h. Observera att bilen alltid
måste bogseras så att hjulen rullar
framåt.
•
Vid förflyttning längre sträcka än
10 km måste bilen bärgas med drivhjulen lyfta från vägbanan – professionell
bärgning rekommenderas.
VIKTIGT
Observera att bilen alltid måste bogseras så
att hjulen rullar framåt.
•
Kontrollera att rattlåset är upplåst innan
bogsering.
Fjärrnyckeln ska vara i nyckelläge II – i
läge I är alla krockkuddar deaktiverade.
För växelspaken till friläge och frigör parkeringsbromsen.
Automatisk växellåda Geartronic
VARNING
•
Vid osäkerhet om bilen är utrustad med växellådan Powershift eller inte, kan det verifieras
genom att kontrollera beteckningen på dekal nr
(5) under motorhuven – se sidan 346. Beteckning ”MPS6” betyder att det är en Powershift –
i annat fall är det automatlådan Geartronic.
Undvik bogsering.
4. Var beredd att bromsa för att stanna.
•
sering ändå måste ske, ska sträckan göras så
kort som möjligt och då med mycket låg hastighet.
Bogsera inte bil med automatisk växellåda i högre hastighet än 80 km/h och
inte längre sträcka än 80 km.
Inför bogsering:
För växelväljaren till läge N och frigör parkeringsbromsen.
Automatisk växellåda Powershift
Modell med växellådan Powershift bör inte
bogseras eftersom den är beroende av motorgång för att få tillräcklig smörjning. Om bog-
06
Inför bogsering:
För växelväljaren till läge N och frigör parkeringsbromsen.
285
06 Under din färd
Bogsering och bärgning
Efter användning skruvas bogseröglan
loss och läggs tillbaka på dess plats.
Starthjälp
Bogsera inte igång motorn. Använd ett hjälpbatteri om startbatteriet är så urladdat att
motorn inte kan startas, se sidan 110.
Avsluta med att sätta tillbaka täcklocket på
stötfångaren.
VIKTIGT
VIKTIGT
Katalysatorn kan skadas vid försök att bogsera igång motorn.
Bogserögla
Bogseröglan skruvas fast i ett gängat uttag
bakom ett täcklock på stötfångarens högra
sida, fram eller bak.
Fastsättning av bogserögla
Ta fram bogseröglan som ligger under
golvluckan i bagageutrymmet.
Täcklock för bogseröglans fästpunkt förekommer i två varianter vilka måste öppnas
på olika sätt:
• Varianten med ett urtag öppnas genom
att, med ett mynt eller liknande instucket
i urtaget, bända det utåt. Vik sedan ut
locket helt och ta loss det.
06
• Den andra varianten har en markering
utmed dess ena sida eller i ett hörn:
Tryck på markeringen med ett finger
och vik samtidigt ut motstående sida/
hörn med hjälp av ett mynt eller liknande
– locket svänger kring dess centrumlinje
och kan sedan tas loss.
Skruva bogseröglan ända in till dess fläns.
Vrid fast öglan ordentligt med t. ex. hjulmutternyckeln.
286
Bogseröglan är endast avsedd för bogsering på väg – inte för bärgning efter dikeskörning eller fastkörning. Tillkalla professionell hjälp för bärgning.
OBS
På vissa bilar med monterad dragkrok kan
bogseröglan inte fästas i det bakre fästet.
Fäst då bogserlinan i dragkroken.
Av den anledningen är det lämpligt att förvara den delbara dragkrokens kuldel i bilen.
Bärgning
Tillkalla professionell hjälp för bärgning.
VIKTIGT
Observera att bilen alltid måste bärgas så
att hjulen rullar framåt.
•
Fyrhjulsdriven bil (AWD) med upplyft
framvagn ska inte bärgas i högre hastighet än 70 km/h. Den bör inte bärgas
längre sträckor än 50 km.
06 Under din färd
06
287
Allmänt .................................................................................................
Byte av hjul ...........................................................................................
Lufttryck i däck ....................................................................................
Varningstriangel och förbandslåda*......................................................
Provisorisk däcktätning (TMK)* ............................................................
288
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
290
294
297
298
299
HJUL OCH DÄCK
07 Hjul och däck
Allmänt
Köregenskaper
Däck betyder mycket för bilens köregenskaper. Däcktyp, dimension, däcktryck och
hastighetsklass är viktiga för hur bilen uppträder.
Rotationsriktning
Däck med störst mönsterdjup ska alltid monteras bak (för att minska risken för sladd).
Nya däck
OBS
Se till att ha samma typ och dimension och
även samma fabrikat på båda hjulparen.
Följ rekommenderat däcktryck som finns angivet i däcktryckstabellen, se sidan 362.
Skötsel av däck
G021778
Däckens ålder
Pilen visar däckets rotationsriktning.
07
290
Däck med mönster som är tillverkat för att
endast rulla åt ett håll, har rotationsriktningen
markerad med en pil på däcket. Däcket ska ha
samma rotationsriktning under hela sin livslängd. De bör endast skiftas mellan fram och
bak, aldrig från vänster till höger sida eller
omvänt. Om däcken monteras inkorrekt försämras bilens bromsegenskaper och förmåga
att pressa undan regn och snömodd.
Alla däck som är äldre än 6 år bör kontrolleras
av fackman även om de verkar oskadade. Däck
åldras och bryts ner även om de sällan eller
aldrig används. Funktionen kan då påverkas.
Det gäller alla däck som sparas för framtida
bruk. Exempel på yttre tecken som indikerar att
däcket är olämpligt för användning är sprickor
eller missfärgningar.
Däck är färskvara. Efter några år börjar de
hårdna samtidigt som friktionsegenskaperna
försämras undan för undan. Eftersträva därför
att få så färska däck som möjligt vid utbyte. Det
är särskilt viktigt när det gäller vinterdäck. De
sista siffrorna i sifferföljden betyder tillverkningsvecka och -år. Detta är däckets
DOT-märkning (Department of Transportation)
och anges med fyra siffror, exempelvis 1510.
Däcket på bilden är tillverkat vecka 15, år 2010.
Sommar- och vinterdäck
När sommar- och vinterhjulen skiftas, ska de
märkas upp med vilken sida de har suttit på,
t.ex. V för vänster och H för höger.
07 Hjul och däck
Allmänt
Rätt däcktryck ger jämnare slitage, se
sidan 297. Körsätt, däcktryck, klimat och
vägarnas skick har en inverkan på hur snabbt
dina däck åldras och slits. För att undvika skillnader i mönsterdjup samt förhindra att slitagemönster uppstår kan fram- och bakhjulen skiftas med varandra. Lämplig körsträcka vid första skiftet är ca 5000 km och därefter med
10 000 km intervall. Volvo rekommenderar dig
att kontakta en auktoriserad Volvoverkstad för
kontroll vid osäkerhet om mönsterdjupet. Om
det redan har uppstått betydande skillnad i slitage (>1mm skillnad i mönsterdjup) mellan
däcken, så skall de minst slitna däcken alltid
sitta bak. En framhjulssladd är vanligen lättare
att häva än en bakhjulssladd, och leder till att
bilen fortsätter rakt fram istället för att bakänden sladdar ut åt sidan och man kanske helt
förlorar kontrollen över bilen. Därför är det viktigt att bakhjulen aldrig förlorar fästet före framhjulen.
Hjul ska förvaras liggande eller upphängda –
inte stående.
VARNING
Ett skadat däck kan leda till förlorad kontroll
av bilen.
Använd endast fälgar som är testade och godkända av Volvo och som ingår i Volvo originalsortiment. Kontrollera åtdragningsmomentet
med momentnyckel.
Däck med slitagevarnare
Låsbar hjulskruv*
Låsbar hjulskruv* kan användas på både aluminiumfälg och stålfälg. Under lastgolvet finns
plats för hylsan till de låsbara hjulskruvarna.
Verktyg
G021829
Slitage och underhåll
Slitagevarnare.
Slitagevarnare är en smal upphöjning tvärs
över slitbanan. På sidan av däcket syns bokstäverna TWI (Tread Wear Indicator). När däckets mönsterdjup är reducerat till 1,6 mm, kommer det i jämnhöjd med slitagevarnarna. Byt då
snarast till nya däck. Tänk på att däck med litet
mönsterdjup har mycket dåligt väggrepp i regn
eller snö.
Fälgar och hjulskruvar
VIKTIGT
Hjulskruvarna ska dras åt med 140 Nm. Vid
alltför hård åtdragning kan skruvförbandet
skadas.
Under lastgolvet ligger bilens bogserögla,
domkraft* och hjulskruvsnyckel*. Här finns
även plats för hylsan till de låsbara hjulskruvarna.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
07
291
07 Hjul och däck
Allmänt
Domkraft*
Vinterdäck
Använda snökedjor
Använd originaldomkraften endast vid reservhjulsbyte. Domkraftens skruv ska alltid vara
välsmord.
Volvo rekommenderar vinterdäck med vissa
dimensioner. Däckdimensionerna är beroende
av motorvariant. Vid körning med vinterdäck
måste rätt typ av däck monteras på alla fyra
hjulen.
Snökedjor får endast användas på framhjulen
(gäller även fyrhjulsdrivna bilar).
Verktyg – återplacering
Kör aldrig fortare än 50 km/h med snökedjor.
Undvik att köra på barmark eftersom detta sliter mycket hårt på både snökedjor och däck.
OBS
Volvo rekommenderar att du rådgör med en
Volvoåterförsäljare om vilken fälg och däcktyp som passar bäst.
G029336
Dubbdäck
Efter användning av verktyg och domkraft* ska
de placeras tillbaka på rätt sätt. Domkraften
vevas ihop till rätt läge för att få plats.
Skumblocket och reservhjulet placeras tillbaka
i omvänd ordning mot hur det togs ur.
07
Notera att det finns en pil på övre skumblocket.
Den ska peka framåt i bilen.
VIKTIGT
Verktyg och domkraft* ska förvaras på
avsedd plats i bilens bagage-/lastutrymme
när de inte används.
292
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Dubbade vinterdäck ska köras in
500–1000 km, mjukt och lugnt så att dubbarna
sätter sig riktigt i däcken. Det ger däcken och
speciellt dubbarna längre livslängd.
OBS
Lagbestämmelser för användning av dubbdäck varierar från land till land.
Mönsterdjup
Väglag med is, snömodd och låga temperaturer ställer betydligt högre krav på däck än vid
sommarförhållanden. Därför rekommenderar
Volvo att inte köra med vinterdäck som har
mindre mönsterdjup än 4 mm.
VARNING
Använd Volvo originalsnökedjor eller likvärdiga som är anpassade till rätt bilmodell,
däck- och fälgdimensioner. Vid osäkerhet
rekommenderar Volvo att du rådgör med en
auktoriserad Volvoverkstad. Fel snökedja
kan orsaka allvarlig skada på din bil och leda
till en olycka.
Specifikationer
Bilen är helbilsgodkänd. Detta innebär att vissa
kombinationer av hjul och däck är godkända.
För tillåtna kombinationer, se sidan 361
Hjul- (fälg) dimensioner
Hjul (fälgar) har en dimensionsbeteckning, till
exempel: 7Jx16x50.
7
Fälgbredd i tum
J
Fälghornets profil
07 Hjul och däck
Allmänt
16
Fälgdiameter i tum
50
Off-set i mm
(avstånd från hjulcentrum till hjulets
kontaktyta mot
navet)
Däckdimensioner
På alla bildäck finns en beteckning för dimension. Exempel på beteckning:
225/50R17 98W.
225
Däckets bredd (mm)
50
Förhållande mellan däcksidans höjd
och däckets bredd (%)
R
Radialdäck
17
Fälgdiameter i tum (")
98
Kodsiffror för max tillåten däckbelastning, lastindex (LI)
W
Kodbeteckning för maximal tillåten
hastighet, hastighetsklass (SS). (I
detta fall 270 km/h).
Lastindex
Varje däck har en viss förmåga att bära last, ett
lastindex (LI). Bilens vikt avgör vilken lastför-
måga som krävs av däcken. Lägsta tillåtna
index anges i tabellen, se sidan 361.
Hastighetsklasser
Varje däck tål en viss maxhastighet, en hastighetsklass (Speed Symbol; SS).
Däckens hastighetsklass ska minst motsvara
bilens toppfart. Lägsta tillåtna hastighetsklass
anges i tabellen, se sidan 361.
Enda undantaget från dessa bestämmelser är
vinterdäck (både dubbade och dubbfria däck),
där lägre hastighetsklass får användas. Om ett
sådant däck väljs får bilen inte köras fortare än
däcket är klassificerat för. (T.ex. får klass Q
köras i maximalt 160 km/h).
V
240 km/h
W
270 km/h
Y
300 km/h
VARNING
Bilen måste utrustas med däck som har
samma eller högre lastindex (LI) och hastighetsklass (SS) än specificerat. Om ett däck
med för lågt lastindex eller hastighetsklass
används kan det bli överhettat.
Väglaget avgör hur fort bilen kan köras, inte
däckens hastighetsklass.
OBS
Det är maximal tillåten hastighet som anges
i tabellen.
Q
160 km/h (används endast på vinterdäck)
T
190 km/h
H
210 km/h
07
293
07 Hjul och däck
Byte av hjul
Losstagning
Sätt ut varningstriangel, se sidan 298, om ett
hjul byts på en trafikerad plats. Bilen och
domkraften* ska stå på ett fast horisontellt
underlag.
4. Bilar med stålfälgar har löstagbara hjulsidor. Använd demonteringsverktyget för
att kroka i och dra bort eventuell heltäckande hjulsida. Alternativt kan hjulsidorna
ryckas bort för hand.
1. Dra åt parkeringsbromsen och lägg i backväxeln eller läge P om bilen har automatisk
växellåda.
VARNING
Kontrollera att domkraften inte är skadad,
gängorna är ordentligt smorda samt att den
är fri från smuts.
VIKTIGT
Bogseröglan måste skruvas in samtliga
gängvarv i hjulskruvsnyckeln.
OBS
Volvo rekommenderar endast användning
av den domkraft* som hör till respektive bilmodell, vilket framgår av domkraftsdekalen.
På dekalen anges också domkraftens maximala lyftförmåga vid en angiven lägsta lyfthöjd.
07
2. Ta fram domkraft*, hjulskruvsnyckeln* och
demonteringsverktyg för hjulsida* som ligger under lastgolvet i bagageutrymmet.
Om annan domkraft väljes, se sidan 306.
3. Blockera framför och bakom de hjul som
ska stå kvar på marken. Använd till exempel kraftiga träklossar eller större stenar.
294
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
5. Skruva ihop bogseröglan med hjulskruvnyckeln* till stopp enligt bild nedan.
6. Lossa hjulskruvarna ½–1 varv moturs med
hjulskruvnyckeln.
VARNING
Placera aldrig något mellan marken och
domkraften, inte heller mellan domkraften
och bilens domkraftsfäste.
7. På varje sida av bilen finns två domkraftsfästen. Vid varje fäste finns ett urtag i plasttäckningen. Veva ner domkraftens fot så att
den pressas plant mot marken.
07 Hjul och däck
Byte av hjul
VARNING
Kryp aldrig under bilen då den är upphissad
på domkraft.
Låt aldrig passagerare uppehålla sig i bilen
då den lyfts upp med domkraft.
G017465
Parkera bilen på ett sådant sätt att passagerare har bilen eller helst ett vägräcke
mellan sig och vägbanan.
VIKTIGT
Marken ska vara fast, slät och ska inte luta.
8. Lyft bilen så högt att hjulet går fritt. Ta bort
hjulskruvarna och lyft av hjulet.
Ditsättning
1. Rengör anliggningsytorna mellan hjul och
nav.
2. Sätt dit hjulet. Skruva åt hjulskruvarna
ordentligt.
3. Sänk ner bilen så att hjulet inte kan rotera.
Reservhjul*
4. Dra fast hjulskruvarna korsvis. Det är viktigt
att hjulskruvarna blir ordentligt åtdragna.
Dra åt med 140 Nm. Kontrollera åtdragningsmomentet med momentnyckel.
5. Sätt tillbaka eventuell heltäckande hjulsida.
OBS
Hjulsidans uttag för ventilen ska vara över
ventilen på fälgen vid montering.
Reservhjulet (Temporary spare) är endast
avsett att användas tillfälligt och skall snarast
ersättas med ett ordinarie hjul. Under körning
med reservhjulet kan bilen få annorlunda köregenskaper. Reservhjulet är mindre än det
vanliga hjulet. Därmed påverkas bilens markfrigång. Se upp med höga trottoarkanter och
maskintvätta inte bilen. Om reservhjulet sitter
på framaxeln kan du heller inte samtidigt
använda snökedjor. På fyrhjulsdrivna bilar kan
drivningen på bakaxeln kopplas ur. Reservhjulet får inte repareras. Rätt däcktryck på reservhjulet anges i däcktryckstabellen, se
sidan 362.
07
VIKTIGT
Kör aldrig fortare än 80 km/h med ett reservhjul på bilen.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
295
07 Hjul och däck
Byte av hjul
VIKTIGT
Bilen får aldrig köras utrustad med fler än ett
reservhjul av typen "Temporary spare" samtidigt.
Reservhjulet är placerat i reservhjulsbaljan med
utsidan nedåt. Reservhjulet och skumblocket
hålls fast med samma genomgående skruv.
Skumblocket innehåller alla verktyg.
Framtagning av reservhjul
1. Fäll upp lastgolvet, bakifrån och framåt.
2. Skruva upp fästskruven.
3. Lyft ur skumblocket med dess verktyg.
4. Lyft ur reservhjulet.
07
296
07 Hjul och däck
Lufttryck i däck
Däcktryck
Bränsleekonomi, ECO-tryck
För hastigheter under 160 km/h rekommenderas det allmänna däcktrycket (gäller både för
full och lätt last) för att få bäst bränsleekonomi.
Kontrollera däcktrycket
Däckens lufttryck ska kontrolleras varje
månad.
G021830
Detta gäller även bilens reservhjul.
Däcktrycksdekalen på förarsidans dörrstolpe
(mellan fram- och bakdörr) visar vilka tryck
däcken ska ha vid olika last och hastighetsförhållanden. Det finns också angivet i däcktryckstabellen, se sidan 362.
• Däcktryck för bilens rekommenderade
Däcktryck kontrolleras på kalla däck. Med kalla
däck avses att däcken har samma temperatur
som yttertemperaturen. Efter några kilometers
körning blir däcken varma och trycket högre.
För lågt däcktryck ökar bränsleåtgången, förkortar däckens livslängd och försämrar bilens
vägegenskaper. Körning med för lågt däcktryck innebär att däcken kan bli överhettade
och skadas. Däcktrycket påverkar åkkomfort,
vägljud och styregenskaper.
däckdimension
• ECO-tryck1
• Reservdäckets tryck (Temporary Spare)
OBS
OBS
Däcktrycket sjunker med tiden, det är ett
naturligt fenomen. Däcktrycket varierar
också beroende på omgivningens temperatur.
07
Temperaturskillnader förändrar
däcktrycket.
1
ECO-trycket ger förbättrad bränsleekonomi.
297
07 Hjul och däck
Varningstriangel och förbandslåda*
Varningstriangel
Varningstriangeln sitter monterad på insidan av
bagageluckan med hjälp av två clips.
Lossa varningstriangelns fordral genom att
dra de båda snäpplåsen utåt.
Ta varningstriangeln ur fodralet, vik ut och
sätt ihop de två lösa sidorna.
Fäll ut varningstriangelns stödben.
Följ de bestämmelser som gäller för användning av varningstriangel. Placera varningstriangeln på ett lämpligt ställe med tanke på
trafiksituationen.
Se till att varningstriangeln med fodral sitter
ordentligt fast i bagageutrymmet efter användning.
Förbandslåda*
En väska med första hjälpenutrustning finns
placerad i bagageutrymmet.
07
298
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
07 Hjul och däck
Provisorisk däcktätning (TMK)*
Allmänt
Däcktätningssatsen har begränsad förmåga
att täta däck som har punktering i däcksidan.
Täta inte däck med den provisoriska däcktätningen om de uppvisar större skåror, sprickor
eller liknande skador.
Översikt
För anslutning av kompressorn finns 12 Vuttag i mittkonsolen fram och vid baksätet,
samt 12 V-uttag i bagageutrymmet*. Välj det
eluttag som är närmast det punkterade däcket.
Placering av däcktätningssatsen
Provisorisk däcktätning (TMK; Temporary
Mobility Kit) används till att täta en punktering
samt kontrollera och justera däcktrycket. Den
består av en kompressor och en behållare med
tätningsvätska. Satsen fungerar som en provisorisk reparation. Flaskan med tätningsvätskan ska bytas ut innan bäst före-datumet passerats och efter användning.
Tätningsvätskan tätar effektivt däck som punkterats i slitbanan.
OBS
Däcktätningssatsen är endast avsedd för
tätning av däck med punktering i slitbanan.
Sätt ut en varningstriangel om ett däck ska
tätas vid en trafikerad plats. Däcktätningssatsen finns under golvet i bagageutrymmet.
VARNING
Hastigheten får inte överstiga 80 km/h efter
att den provisoriska däcktätningen använts.
Volvo rekommenderar dig att uppsöka en
auktoriserad Volvoverkstad för inspektion
av det tätade däcket (maximal körsträcka
200 km). Personalen kan avgöra om däcket
kan lagas eller behöver bytas.
Dekal, högsta tillåtna hastighet
Strömbrytare
Kabel
Flaskhållare (orangefärgade locket)
Skyddslock
Tryckreduceringsventil
Luftslang
07
Flaska med tätningsvätska
Tryckmätare
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
299
07 Hjul och däck
Provisorisk däcktätning (TMK)*
Tätning av punkterat däck
VARNING
Tätningsvätskan kan irritera huden. Vid hudkontakt, tvätta omedelbart bort vätskan
med tvål och vatten.
VARNING
Lämna inte barn i bilen utan uppsikt då
motorn är igång.
8. Sätt strömbrytaren i position I.
3. Kontrollera att strömbrytaren är i position 0 och ta fram kabeln och luftslangen.
OBS
Bryt inte flaskans plombering innan användning. När flaskan skruvas fast bryts plomberingen automatiskt.
4. Skruva av det orange locket och skruva
loss flaskans kork.
G014338
5. Skruva fast flaskan i flaskhållaren.
VARNING
Skruva inte av flaskan, den är försedd med
backspärr för att förhindra läckage.
För information om detaljernas funktion, se föregående bild.
07
1. Öppna locket på däcktätningssatsen.
2. Lossa dekalen om högsta tillåtna hastighet
och sätt fast den på ratten.
300
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
6. Skruva loss hjulets ventilhatt och skruva
fast luftslangens ventilanslutning till botten
på däckventilens gänga.
7. Sätt i kabeln i 12 V-uttaget och starta bilen.
VARNING
Stå aldrig intill däcket då kompressorn pumpar. Om det uppstår sprickbildningar eller
ojämnheter ska kompressorn omedelbart
stängas av. Färden bör inte fortsätta. Att
kontakta en auktoriserad däckverkstad
rekommenderas.
OBS
När kompressorn startar kan trycket öka
upp till 6 bar men trycket sjunker efter ca
30 sekunder.
9. Fyll däcket i 7 minuter.
VIKTIGT
Risk för överhettning. Kompressorn ska inte
arbeta längre än 10 minuter.
10. Stäng av kompressorn för att kontrollera
trycket på tryckmätaren. Minsta tryck är
1,8 bar och max. 3,5 bar. (Släpp ut luft med
07 Hjul och däck
Provisorisk däcktätning (TMK)*
tryckreduceringsventilen om däcktrycket
är för högt.)
VARNING
Om trycket understiger 1,8 bar är hålet i
däcket för stort. Färden bör inte fortsätta.
Att kontakta en auktoriserad däckverkstad
rekommenderas.
11. Stäng av kompressorn och dra ur kabeln ur
12 V-uttaget.
12. Ta loss slangen från däckventilen och sätt
på ventilhatten.
13. Kör snarast ca 3 km med en maximal
hastighet på 80 km/h så tätningsvätskan
kan täta däcket.
Efterkontroll av lagning och tryck
1. Anslut utrustningen igen.
2. Läs av däcktrycket på tryckmätaren.
• Ligger det under 1,3 bar har däcket inte
tätats tillräckligt. Färden bör inte fortsättas. Kontakta en däckverkstad.
• Är däcktrycket högre än 1,3 bar ska
däcket pumpas upp till angivet däcktryck enligt däcktryckstabellen, se
sidan 362 (1 bar = 100 kPa). Släpp ut
luft med tryckreduceringsventilen om
däcktrycket är för högt.
VARNING
Skruva inte av flaskan, den är försedd med
backspärr för att förhindra läckage.
3. Se till att kompressorn är avstängd. Lossa
luftslangen och kabeln. Sätt tillbaka ventilhatten.
OBS
Efter användning ska flaskan med tätningsvätska och slangen bytas ut. Volvo
rekommenderar att dessa byten utförs av en
auktoriserad Volvoverkstad.
VARNING
VARNING
Hastigheten får inte överstiga 80 km/h efter
att den provisoriska däcktätningen använts.
Volvo rekommenderar dig att uppsöka en
auktoriserad Volvoverkstad för inspektion
av det tätade däcket (maximal körsträcka
200 km). Personalen kan avgöra om däcket
kan lagas eller behöver bytas.
Pumpning av däck
Bilens originaldäck kan pumpas upp av kompressorn.
1. Kompressorn ska vara avstängd. Se till att
strömbrytaren står i position 0 och ta fram
kabel och luftslang.
2. Skruva loss hjulets ventilhatt och skruva dit
luftslangens ventilanslutning till botten på
däckventilens gänga.
Kontrollera däcktrycket regelbundet.
VARNING
Volvo rekommenderar dig att köra till närmaste
auktoriserade Volvoverkstad för att byta ut/
reparera det skadade däcket. Informera verkstaden om att däcket innehåller däcktätningsvätska.
Inandning av bilavgaser kan medföra livsfara. Låt aldrig motorn gå i utrymmen som
är tillslutna eller saknar tillräcklig ventilation.
07
VARNING
Lämna inte barn i bilen utan uppsikt då
motorn är igång.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
301
07 Hjul och däck
Provisorisk däcktätning (TMK)*
3. Anslut kabeln till något av bilens 12 V-uttag
och starta bilen.
4. Starta kompressorn genom att ställa
strömbrytaren i position I.
VIKTIGT
Risk för överhettning. Kompressorn ska inte
arbeta längre än 10 minuter.
5. Pumpa upp däcket till angivet tryck enligt
däcktryckstabellen, se sidan 362. (Släpp
ut luft med tryckreduceringsventilen om
däcktrycket är för högt.)
6. Stäng av kompressorn. Lossa luftslangen
och kabeln.
7. Sätt tillbaka ventilhatten.
Byte av behållare med tätningsvätska
Byt flaska när bäst före-datum passerats. Hantera den gamla flaskan som miljöfarligt avfall.
07
302
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
VARNING
Flaskan innehåller 1,2-Etanol och naturrågummi-latex.
Farligt vid förtäring. Kan ge allergi vid hudkontakt.
Undvik kontakt med huden och ögonen.
Förvaras oåtkomligt för barn.
07 Hjul och däck
07
303
Motorrum..............................................................................................
Lampor..................................................................................................
Torkarblad och spolarvätska................................................................
Batteri....................................................................................................
Säkringar...............................................................................................
Bilvård...................................................................................................
304
306
313
320
322
327
338
UNDERHÅLL OCH SERVICE
08 Underhåll och service
Motorrum
Allmänt
Volvos serviceprogram
För att hålla bilen på en hög nivå vad gäller
trafiksäkerhet, driftsäkerhet och tillförlitlighet
bör Volvos serviceprogram följas, vilket finns
specificerat i Service- och garantiboken. Volvo
rekommenderar att låta en auktoriserad Volvoverkstad utföra service- och underhållsarbeten. Volvos verkstäder har den personal, servicelitteratur och de specialverktyg som garanterar högsta servicekvalitet.
VIKTIGT
För att Volvos garanti ska gälla, kontrollera
och följ Service- och garantiboken.
Kontrollera regelbundet
VARNING
Tänk på att kylarfläkten (placerad framtill i
motorrummet, bakom kylaren) kan starta
automatiskt någon tid efter att motorn
stängts av.
Låt alltid motortvätt utföras av en verkstad.
Om motorn är varm finns risk för brand.
Lyftning av bilen
OBS
Om bilen lyfts med verkstadsdomkraft ska den
sättas mot framkanten på motorns bärram.
Skada inte stänkplåten under motorn. Var noga
med att sätta verkstadsdomkraften så att bilen
inte kan glida av domkraften. Använd alltid pallbockar eller liknande.
Om du lyfter bilen med en verkstadslyft av tvåpelartyp, ska de främre och bakre lyftarmarna
sättas under lyftpunkterna. Se föregående bild.
Öppna och stänga motorhuv
Volvo rekommenderar endast användning
av den domkraft som hör till respektive bilmodell. Om annan domkraft väljs än den av
Volvo rekommenderade, följ de instruktionsanvisningar som följer med utrustningen.
Kontrollera följande oljor och vätskor med
jämna mellanrum, t.ex. vid tankning:
•
•
•
•
Kylvätska
Motorolja
Styrservoolja
Spolarvätska
G010951
08
306
08 Underhåll och service
Motorrum
Dra i handtaget vid pedalerna. Det hörs när
spärren släpper.
För spärren åt vänster och öppna huven.
(Spärrhaken sitter mellan strålkastare och
grill, se bild.)
VARNING
Mätsticka för motorolja1
Kontroll av motorolja
Kylare
Påfyllning av motorolja
Behållare för broms- och kopplingsvätska (placerad på förarsidan)
Startbatteri
Kontrollera att huven låser ordentligt vid
stängning.
Relä- och säkringscentral
Påfyllning av spolarvätska
Motorrum, översikt
Luftfilter
VARNING
G018945
Tändsystemet har mycket hög spänning
och effekt. Livsfarlig spänning råder i tändsystemet. Fjärrnyckeln ska alltid vara i läge
0 när arbete utförs i motorrummet, se
sidan 75.
Volvo rekommenderar Castrol oljeprodukter.
Vid körning under ogynnsamma förhållanden,
se sidan 354.
Vidrör inte tändstift eller tändspole när fjärrnyckeln är i nyckelläge II eller när motorn är
varm.
Motorrummets utseende kan variera beroende av
motorvariant.
Expansionskärl för kylsystem
Behållare för styrservoolja
1
08
Motorer med elektronisk oljenivågivare har inte mätsticka (5-cyl. diesel).
307
08 Underhåll och service
Motorrum
VIKTIGT
För att uppfylla kraven för motorns serviceintervall fabriksfylls alla motorer med en
speciellt anpassad syntetisk motorolja.
Valet av olja har gjorts med stor omsorg och
med hänsyn tagen till livslängd, startbarhet,
bränsleförbrukning och miljöbelastning.
För att rekommenderade serviceintervall
ska kunna tillämpas, krävs att godkänd
motorolja används. Använd enbart föreskriven oljekvalitet, både vid påfyllning och
vid oljebyte, annars riskerar du att påverka
livslängd, startbarhet, bränsleförbrukning
och miljöbelastning.
Byt motorolja och oljefilter enligt de bytesintervaller som finns angivna i Service- och garantiboken.
Att använda olja av högre kvalitet än den
angivna är tillåtet. Vid körning under ogynnsamma förhållanden rekommenderar Volvo en
olja med högre kvalitet, se sidan 354.
Volvo rekommenderar att oljenivån kontrolleras var 2 500:e km. Det säkraste mätvärdet
fås på kall motor före start. Mätvärdet är felvisande omedelbart efter att motorn stängts
av. Mätstickan visar för låg nivå eftersom all
olja inte hunnit rinna ner i oljetråget.
För påfyllningsbar volym, se sidan 355 och
framåt.
Motor med oljemätsticka2
G021737
Volvo Personvagnar frånsäger sig allt
garantiansvar om inte motorolja med föreskriven kvalitet och viskositet används.
Volvo rekommenderar att oljebyte utförs på
en auktoriserad Volvoverkstad.
08
2
308
Gäller enbart bensin samt 4-cyl. diesel.
G021734
Volvo använder olika system för varning för låg/
hög oljenivå eller lågt/högt oljetryck. Vissa varianter har oljetryckgivare, då används lampan
för oljetryck. Andra varianter har oljenivågivare,
då informeras föraren via varningssymbolen
mitt i instrumentet samt displaytexter. Vissa
modeller har båda varianterna. Kontakta en
Volvoåterförsäljare för mer information.
Oljenivån ska ligga mellan MIN- och MAX-markeringarna.
Mätsticka och påfyllningsrör.
Det är viktigt att oljenivån kontrolleras redan
innan första ordinarie oljebyte äger rum på den
nya bilen.
Mätning och eventuell påfyllning
1. Säkerställ att bilen står plant. Det är viktigt
att vänta cirka 5 minuter efter det att
motorn stängts av så att oljan hinner rinna
tillbaka ner i oljetråget.
2. Dra upp och torka av mätstickan.
3. Stick ner mätstickan igen.
08 Underhåll och service
Motorrum
4. Dra upp och kontrollera nivån.
Motor med elektronisk oljenivågivare3
5. Ligger nivån nära MIN bör 0,5 liter fyllas på.
Skulle nivån vara kraftigt under, kan ytterligare mängd erfordras.
6. Om nivån åter önskas kontrolleras, gör det
efter en kortare körning. Därefter upprepa
steg 1 - 4.
VARNING
Fyll aldrig över MAX-markeringen. Nivån får
aldrig ligga över MAX eller under MIN, detta
kan leda till motorskada.
VARNING
Spill inte olja på de heta avgasgrenrören då
det finns risk för brand.
Meddelande och graf i display.
Påfyllningsrör.4
Meddelande
Du behöver inte vidta åtgärder med avseende
på motoroljenivån innan ett meddelande visas
i displayen, se bild nedan.
Motoroljenivå
Oljenivå kontrolleras med hjälp av den elektroniska oljenivåmätaren med tumhjulet då
motorn är avstängd,se sidan 134 .
VARNING
Visas meddelande Oljeservice erfordras
åk till verkstad. Oljenivån kan vara för hög.
08
3
4
Gäller enbart för 5-cyl. diesel.
Motorer med elektronisk oljenivågivare har inte mätsticka (5-cyl. diesel).
309
08 Underhåll och service
Motorrum
VIKTIGT
Vid meddelande Låg oljenivå Fyll på 0,5
l, fyll endast på med 0,5 liter.
> Därefter visas information om motorns
oljenivå.
Kylvätska
Nivåkontroll och påfyllning
OBS
Oljenivån detekteras endast av systemet
under körning. Systemet kan inte direkt
känna av förändringar då olja fylls på eller
tappas av. Bilen måste köras ca 30 km innan
visning av oljenivån blir korrekt.
VARNING
Fyll inte på mer olja om fyllnadsnivå (3) eller
(4) visas enligt bilden nedan. Nivån får aldrig
ligga över MAX eller under MIN, detta kan
leda till motorskada.
VARNING
Spill inte olja på de heta avgasgrenrören då
det finns risk för brand.
Mätning av oljenivå
Om kontroll av oljenivå önskas görs det enligt
sekvens nedan.
08
Vid påfyllning ska instruktionerna på förpackningen följas. Det är viktigt att balansera mängden kylvätska och vatten för rådande väderlek.
Komplettera aldrig med endast rent vatten.
Frysrisken ökar med såväl för liten som för stor
andel kylvätska.
VARNING
Kylvätskan kan vara mycket het. Om påfyllning behöver göras då motorn är varm,
skruva av expansionskärlets lock sakta så
att övertrycket försvinner.
1. Aktivera nyckelläge II, se sidan 75.
2. Vrid tumhjulet på vänster rattspak till position Motoroljenivå Vänta....
310
Siffrorna 1 - 4 representerar fyllnadsnivå. Fyll inte
på mer olja om fyllnadsnivå (3) eller (4) visas.
Rekommenderad fyllnadsnivå är 4.
För volymuppgifter samt standard med avseende på vattenkvalitet, se sidan 356.
08 Underhåll och service
Motorrum
Kontrollera kylvätskan regelbundet
Nivån ska ligga mellan MIN- och MAX-markeringarna på expansionstanken. Om systemet
inte är välfyllt, kan höga temperaturer uppstå
med risk för skador på motorn.
VIKTIGT
•
Höga halter av klor, klorider och andra
salter kan orsaka korrosion i kylsystemet.
•
Använd alltid kylvätska med korrosionsskydd enligt Volvos rekommendation.
•
Tillse att blandningen av kylvätska är
50 % vatten och 50 % kylvätska.
•
Blanda kylvätskan med kranvatten av
godkänd kvalitet. Vid tveksamhet gällande vattnets kvalitet använd färdigblandad kylvätska enligt Volvos rekommendationer.
•
•
Vid byte av kylvätska/kylsystemskomponent ska kylsystemet spolas rent
med kranvatten av godkänd kvalitet
alternativt spolas med färdigblandad
kylvätska.
Motorn får endast köras med välfyllt kylsystem. I annat fall kan för höga temperaturer uppstå med risk för skador
(sprickor) i cylinderhuvudet.
Broms- och kopplingsvätska
Påfyllning
Nivåkontroll
Broms- och kopplingsvätskan har gemensam
behållare. Nivån ska ligga mellan MIN- och
MAX-märkena som är synliga inuti behållaren.
Kontrollera nivån regelbundet.
Byt bromsvätska vartannat år eller vid vartannat ordinarie servicetillfälle.
För volymuppgifter och rekommenderad kvalitet för bromsvätska, se sidan 356. På bilar som
körs så att bromsarna används ofta och hårt,
t.ex. vid bergskörning eller körning i tropiskt
klimat med hög luftfuktighet, ska vätskan bytas
varje år.
VARNING
Om bromsvätskan ligger under MIN-nivå i
bromsvätskebehållaren bör inte bilen köras
vidare utan att bromsvätska fyllts på. Volvo
rekommenderar att anledningen till bromsvätskeförlusten kontrolleras av en
auktoriserad Volvoverkstad.
Vätskebehållaren är placerad på förarsidan.
Vätskebehållaren är skyddad under avtäckningen som täcker kallzonen av motorrummet.
Det runda locket måste först tas bort innan
behållarens lock kan nås.
1. Öppna locket som sitter placerat på
avtäckningen genom att vrida det.
2. Skruva av locket på behållaren och fyll på
vätska. Nivån ska ligga mellan MIN- och
MAX-märkena, vilka är placerade på insidan av behållaren.
VIKTIGT
Glöm inte sätta på locket.
08
311
08 Underhåll och service
Motorrum
Styrservoolja
VIKTIGT
Håll rent runt styrservobehållaren vid kontroll. Locket ska inte öppnas.
Kontrollera nivån vid varje service. Byte av olja
behövs inte. Nivån ska ligga mellan MIN- och
MAX-märkena. För volymuppgifter och rekommenderad oljekvalitet, se sidan 356.
OBS
08
312
Om ett fel uppstår i styrservosystemet eller
motorn är avstängd och måste bogseras,
kan bilen fortfarande styras.
08 Underhåll och service
Lampor
Allmänt
Alla glödlampor finns specificerade, se
sidan 318. Glödlampor och andra ljuskällor
som är av särskild typ eller som inte lämpar sig
för byte annat än av verkstad är de som finns
i:
• Aktiva Xenon-strålkastare – ABL (Xenonlampor)
VARNING
Strålkastare fram
Fjärrnyckeln får inte vara satt i nyckelläge I
eller II när lampbyte görs.
Se avsnitt "Nyckellägen" – där beskrivs
fjärrnyckelns 3 olika nyckellägen.
Borttagning av strålkastare
1. Se till att fjärrnyckeln är satt i nyckelläge 0,
se sidan 75:
Blinkers, yttre backspeglar
Trygghetsbelysning, yttre backspeglar
2. (Första bilden)
Instegsbelysning
Dra ur strålkastarens låssprintar.
Handskfacksbelysning
Dra strålkastaren rakt fram.
Allmänbelysning i taket
Läslampor
VIKTIGT
Bromsljus
Dra inte i kabeln, endast i kontaktstycket.
LED-ljus allmänt
VARNING
3. (Andra bilden)
På bilar utrustade med Xenon-strålkastare
ska byte av Xenon-lampor utföras på verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad
rekommenderas. Arbete med Xenon-lamporna kräver särskild försiktighet eftersom
strålkastaren är utrustad med ett högspänningsaggregat.
Lossa strålkastarens kontaktstycke
genom att pressa ner clipset med tummen.
G010325
•
•
•
•
•
•
•
•
VIKTIGT
Vidrör aldrig glaset på glödlamporna direkt
med fingrarna. Fett från fingrarna förångas
av värmen och ger en beläggning på reflektorn som då kan förstöras.
Samtliga av strålkastarens glödlampor byts
genom att via motorrummet lossa och ta ut
hela strålkastaren.
För samtidigt ut kontaktstycket med
andra handen.
4. Lyft ut strålkastaren och lägg den på ett
mjukt underlag så att inte linsen repas.
08
5. Byt den aktuella glödlampan.
313
08 Underhåll och service
Lampor
2. Tryck ner clipsen på täcklocket och ta loss
det.
Fastsättning av strålkastare
1. Anslut kontaktstycket, ett klickljud ska
höras.
Helljus, halogen
Sätt tillbaka täcklocket i omvänd ordning.
2. Sätt tillbaka strålkastaren och låssprintarna. Kontrollera att de är korrekt nerstuckna.
Halvljus, halogen
3. Kontrollera belysningen.
G021747
Strålkastaren måste vara monterad och kontakten korrekt ditsatt innan belysningen slås på
eller fjärrnyckeln sätts in i startlåset.
Borttagning av täcklock
G021746
1. Lossa strålkastaren.
1. Lossa strålkastaren, se sidan 313.
2. Ta loss täcklocket.
G021745
3. Lossa kontaktstycket från lampan.
08
Innan ett glödlampsbyte påbörjas, se
sidan 313.
1. Öppna låsbygeln genom att trycka uppåt/
utåt.
314
4. Lossa lampan genom att trycka hållaren
neråt.
5. Passa in den nya lampan i sockeln och
snäpp fast den. Den kan sättas fast på ett
sätt.
Sätt tillbaka detaljerna i omvänd ordning.
2. Ta loss täcklocket, se sidan 314
3. Lossa lampan genom att vrida moturs och
sedan dra rakt ut
4. Lossa kontaktstycket från lampan.
5. Byt ut glödlampan och passa in den i sockeln och vrid medurs för att sätta fast lampan. Den kan sättas fast på ett sätt.
Sätt tillbaka detaljerna i omvänd ordning.
08 Underhåll och service
Lampor
G021750
G021748
Körriktingsvisare/blinkers
G021749
Positions-/parkeringsljus
Extra helljus, ABL-strålkastare*
1. Lossa strålkastaren.
1. Lossa strålkastaren.
1. Lossa strålkastaren.
2. Ta loss täcklocket, se sidan 314.
2. Ta loss täcklocket, se sidan 314.
2. Ta loss det lilla runda täcklocket.
3. Lossa lampan genom att trycka hållaren
neråt.
3. För bättre åtkomst, kan helljuslampan först
lossas.
3. Dra i lamphållaren för att få ut glödlampan.
4. Lossa kontaktstycket från lampan.
4. Dra i kabeln för att få ut lamphållaren.
4. Dra loss den trasiga lampan och sätt i den
nya. Den kan bara sättas dit på ett sätt.
5. Passa in den nya lampan i sockeln och
snäpp fast den. Den kan bara sättas fast
på ett sätt.
5. Dra loss den trasiga lampan och sätt i den
nya. Den kan bara sättas fast på ett sätt.
5. Passa in lamphållaren i sockeln och pressa
tills ett klickljud hörs.
6. Passa in lamphållaren i sockeln och pressa
tills ett klickljud hörs.
6. Sätt tillbaka locket. Det ska passas in och
tryckas fast tills ett klickljud hörs.
Sätt tillbaka detaljerna i omvänd ordning.
Sätt tillbaka detaljerna i omvänd ordning.
Sätt tillbaka detaljerna i omvänd ordning.
08
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
315
08 Underhåll och service
Lampor
1. Ta loss kåpan genom att pressa in de 4
clipsen med ett tunt blad och dra rakt ut.
Lamporna i baklyktan byts inifrån bagageutrymmet (inte LED-lampor).
1. Lossa strålkastaren.
2. Skruva loss glödlampshusets skruv och ta
ut det.
1. Ta bort luckorna i vänster/höger panel för
att komma åt glödlamporna. Glödlamporna är placerade i separata lamphållare.
3. Dra i kabeln för att få ut lamphållaren.
4. Dra loss den trasiga lampan och sätt i den
nya. Den kan bara sättas dit på ett sätt.
5. Passa in lamphållaren i sockeln och pressa
tills ett klickljud hörs.
6. Sätt tillbaka locket. Det ska passas in och
tryckas fast tills ett klickljud hörs.
316
G021754
Innan ett glödlampsbyte påbörjas, se
sidan 313.
2. Ta loss det lilla runda täcklocket.
08
Lamphållare bak
G021753
Dimstrålkastare
G021751
Sidomarkeringsljus
Sätt tillbaka detaljerna i omvänd ordning.
3. Vrid glödlampan moturs och ta loss den.
4. Sätt dit en ny glödlampa genom att vrida
medurs.
5. Sätt tillbaka glödlampan. (Profilen på glödlampshållaren sammanfaller med profilen
på glödlampans fot).
6. Sätt tillbaka glödlampshållaren. Markeringen TOP på glödlampshållaren ska vara
uppåt.
2. Tryck samman spärrhakarna och dra ut
glödlampshållaren.
3. Byt till ny glödlampa.
4. Anslut kontaktstycket.
5. Tryck glödlampshållaren på plats och sätt
tillbaka luckan.
08 Underhåll och service
Lampor
Nummerskyltsbelysning
OBS
Om ett felmeddelande kvarstår efter den
trasiga glödlampan ersatts, rekommenderas att en auktoriserad Volvoverkstad uppsöks.
G021756
G015418
Placering av baklampor
Baklampans lamphållare
Blinkers
Bromsljus
G021755
Dimbakljus (en sida)
Lampglas, höger sida
Backljus
1. Lossa skruvarna med en skruvmejsel.
2. Lossa hela glödlamphuset försiktigt och
dra ut det.
3. Byt till ny glödlampa.
4. Sätt tillbaka och skruva fast hela glödlamphuset.
Positions-/parkeringsljus (LED)
Blinkers
Sidopositionsljus (LED)
Bromsljus
Dimbakljus (en sida)
08
Backljus
317
08 Underhåll och service
Lampor
Belysning bagageutrymme
Belysning i make up-spegel
G021758
Borttagning av spegelglas
1. Stick in en skruvmejsel och bänd lätt så
lamphuset lossnar.
2. Byt till ny glödlampa.
3. Kontrollera att lampan lyser och tryck tillbaka lamphuset.
1. Stick in en skruvmejsel i något av de två
urtagen och bänd försiktigt upp låsklacken
på kanten.
2. För mejseln längs med kanten åt både
vänster och höger sida och bänd försiktigt
nära de svarta gummipunkterna så att spegelglaset lossnar i underkant.
3. Lossa försiktigt och lyft bort hela spegelglaset med lock.
4. Byt till ny glödlampa.
Fastsättning av spegelglas
08
1. Tryck tillbaka spegelglasets tre låsklackar
i ovankant.
2. Tryck sedan fast de tre nedre klackarna.
318
Specifikation glödlampor
Belysning
WA
Typ
Halvljus, halogen
55
H7 LL
Helljus, halogen
65
H9
Extra helljus, ABL
55
H7 LL
Blinkers fram
21
H21W LL
Positions-/Parkeringsljus fram
5
W5W LL
Sidomarkeringsljus fram
5
W5W LL
Dimstrålkastare
35
H8
Blinkers sida, yttre
backspeglar
5
WY5W LL
Handskfacksbelysning
5
Sockel SV8.5
Längd 43 mm
1,2
Sockel SV5.5
Längd 35 mm
Bagageutrymmesbelysning
5
Sockel SV8.5
Längd 38 mm
Nummerskyltsbelysning
5
C5W LL
Make up-spegelbelysning
08 Underhåll och service
Lampor
A
Belysning
WA
Typ
Blinkers bak
21
PY21W LL
Bromsljus
21
P21W LL
Backljus
21
P21W LL
Dimbakljus
21
P21W LL
Watt
08
319
08 Underhåll och service
Torkarblad och spolarvätska
Torkarblad
Serviceläge
Byte av torkarblad
Fäll upp torkararmen. Tryck på knappen
som sitter på torkarbladsinfästningen och
dra rakt ut parallellt med torkararmen.
Skjut in det nya torkarbladet tills ett klickljud hörs.
Kontrollera att bladet sitter fast ordentligt.
1. Sätt fjärrnyckeln i nyckelläge 0, se
sidan 75, och behåll fjärrnyckeln i startlåset.
2. För höger rattspak uppåt i ca 1 sekund.
Torkarna går då och ställer sig rakt upp.
Torkarna återgår till utgångsposition vid start
av bilen.
08
320
G021763
För att kunna byta, tvätta eller lyfta torkarbladen (vid avskrapning av is från vindrutan)
måste de vara i serviceläge.
OBS
Torkarbladen har olika längd. Bladet på förarsidan är längre än det på passagerarsidan.
Rengöring
För rengöring av torkarblad och vindruta, se
sidan 338 och framåt.
08 Underhåll och service
Torkarblad och spolarvätska
VIKTIGT
Kontrollera bladen regelbundet. Eftersatt
underhåll förkortar bladens livslängd.
Påfyllning av spolarvätska
Vindrute- och strålkastarspolarna har gemensam vätskebehållare.
VIKTIGT
Använd spolarvätska med frostskydd under
vintern så att det inte fryser i pump, behållare och slangar.
För volymuppgifter, se sidan 356.
08
321
08 Underhåll och service
Batteri
Hantering
Startbatteriets livslängd och funktion påverkas
av antal starter, urladdningar, körsätt, körförhållanden, klimatförhållanden, etc.
• Koppla aldrig ifrån startbatteriet då motorn
går.
• Kontrollera att kablar till startbatteriet är
rätt anslutna och väl åtdragna.
VARNING
•
Startbatteriet kan bilda knallgas vilken
är mycket explosiv. En gnista, som kan
bildas om en startkabel ansluts felaktigt, kan räcka för att batteriet ska
explodera.
•
Startbatteriet innehåller svavelsyra som
kan orsaka allvarliga frätskador.
•
Skölj med stora mängder vatten om
svavelsyra kommer i kontakt med ögon,
hud eller kläder. Vid stänk i ögonen –
kontakta omedelbart läkare.
OBS
Om startbatteriet laddas ur många gånger
påverkas dess livslängd negativt.
Startbatteriets livslängd påverkas av flera
faktorer, bl.a. av körförhållande och klimat.
Batteriets startkapacitet sjunker gradvis
med tiden och behöver därför laddas om
bilen inte används under en längre tid eller
om den bara körs korta sträckor. Stark kyla
begränsar startkapaciteten ytterligare.
För att startbatteriet ska hållas i bra kondition rekommenderas minst 15 minuters körning/vecka eller att batteriet ansluts till en
batteriladdare med automatisk underhållsladdning.
VIKTIGT
Om följande inte beaktas kan energisparfunktionen för infotainment tillfälligt upphöra att fungera och/eller meddelande i
informationsdisplayen om startbatteriets
laddningsgrad tillfälligt vara inaktuellt efter
inkoppling av externt startbatteri eller batteriladdare:
•
Den negativa batteripolen på bilens
startbatteri får aldrig användas för
anslutning av externt startbatteri eller
batteriladdare – enbart bilens chassi
ska användas som jordpunkt.
Se avsnitt "Starthjälp" – där beskrivs var och
hur kabelklammorna ska placeras.
Ett startbatteri som hålls ständigt fulladdat
har maximal livslängd.
Symboler på batteriet
VIKTIGT
Använd skyddsglasögon.
Vid laddning av startbatteriet får aldrig
snabbladdare användas.
Ytterligare information i
bilens instruktionsbok.
08
322
08 Underhåll och service
Batteri
Förvara batteriet utom
räckhåll för barn.
Explosionsfara.
Batteriet innehåller frätande syra.
Ska lämnas till återvinning.
Undvik gnistor eller
öppen eld.
OBS
Förbrukat startbatteri ska återvinnas på ett
miljöanpassat sätt – det innehåller bly.
Byte av startbatteri
Demontering
Allra först: Ta fjärrnyckeln ur startlåset och
vänta minst 5 minuter innan några elektriska
anslutningar rörs – detta för att bilens elsystem
behöver lagra nödvändig information till styrenheterna.
08
323
08 Underhåll och service
Batteri
Lossa den svarta minuskabeln.
> Kontrollera att den är korrekt ansluten
till både batteriet och utloppet i
karossen.
Lossa den röda pluskabeln.
5. Anslut den röda pluskabeln.
Lossa avluftningsslangen från batteriet.
6. Anslut den svarta minuskabeln.
Skruva loss skruven som håller batteriklamman.
För batteriet åt sidan och lyft upp det.
Montering
7. Tryck fast det bakre täcklocket. (Se borttagning).
8. Montera gummilisten. (Se borttagning).
9. Passa in det främre täcklocket och fäst det
med clipsen. (Se borttagning).
För mer information om bilens startbatteri – se
sidan 365
Eco Start/Stop DRIVe*
Bil försedd med Start/Stop-funktion är utrustad med två 12 V-batterier – ett extra kraftigt
startbatteri samt ett stödbatteri som hjälper till
vid Eco Start/Stop DRIVe-funktionens startsekvens.
Öppna clipsen på främre täcklocket och ta
loss locket.
Lösgör gummilisten så att bakre täcklocket
går fritt.
Ta loss bakre täcklocket genom att skruva
ett kvarts varv och lyfta loss det.
1. Ställ ner batteriet i batterilådan.
2. För batteriet inåt samt åt sidan tills det når
bakkant av lådan.
3. Skruva fast klamman som håller batteriet.
VARNING
08
324
Anslut och ta bort plus- respektive minuskabel i rätt ordningsföljd.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
4. Anslut avluftningsslangen.
För mer information om Start/Stop – se
sidan 116.
För mer information om bilens startbatteri – se
sidan 110 och 365.
08 Underhåll och service
Batteri
Batteri
Start
KöldstartförmågaA,
CCA (A)
760
StorlekD,
L×B×H
(mm)
278×175×190
Kapacitet (Ah)
A
B
C
D
70
OBS
Stöd
•
Ju högre strömuttag i bilen (extra kyla/
värme, etc) desto mer måste batterierna
laddas = Ökad bränsleförbrukning.
•
När startbatteriets kapacitet sjunkit
under lägsta tillåtna nivå kopplas Start/
Stop-funktionen ur.
120B
180C
150×90×106B
150×90×130C
8B
10C
Enligt SAE-standard.
Högerstyrd bil eller vänsterstyrd med manuell växellåda.
Vänsterstyrd D3 med automatisk växellåda.
Största möjliga storlek.
VIKTIGT
Batteriernas placering
Tillfälligt reducerad Start/Stop-funktion p.g.a.
högt strömuttag innebär:
• Motorn auto-startar2 utan att föraren
trycker ner kopplingspedalen (manuell
växellåda).
• Motorn auto-startar utan att föraren lyfter
foten från färdbromspedalen (automatisk
växellåda).
A: Vänsterstyrd bil. B: Högerstyrd bil. 1. Startbatteri3 2. Stödbatteri.
Stödbatteriet behöver normalt inte mer service
än det ordinarie startbatteriet. Vid frågor eller
problem bör verkstad kontaktas – en
auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Vid batteribyte, i bil med Start/Stop-funktion, måste batterier av AGM1-typ monteras.
08
1
2
3
Absorbed Glass Mat
Auto-start kan endast ske om växelspaken står i neutralläge.
Startbatteriet beskrivs utförligt på sidan 322.
325
08 Underhåll och service
Batteri
VIKTIGT
Om följande inte beaktas kan Start/Stopfunktionen tillfälligt upphöra att fungera
efter inkoppling av externt startbatteri eller
batteriladdare:
•
Den negativa batteripolen på bilens
startbatteri får aldrig användas för
anslutning av externt startbatteri eller
batteriladdare – enbart bilens chassi
ska användas som jordpunkt.
Se avsnitt "Starthjälp" – där beskrivs var och
hur kabelklammorna ska placeras.
OBS
Om startbatteriet har blivit så urladdat att allt
är “svart” och bilen i princip saknar samtliga
normala elektriska funktioner och motorn
därefter startas med hjälp av ett externt batteri eller batteriladdare, kommer Start/Stopfunktionen att vara aktiverad. Motorn kommer då att kunna auto-stoppas men
Start/Stop-funktionen kan vid ett autostopp misslyckas med att auto-starta
motorn p.g.a. otillräcklig kapacitet i startbatteriet.
För att säkerställa en lyckad auto-start efter
ett auto-stopp måste batteriet först laddas
upp. Vid en yttertemperatur av +15 °C behöver batteriet laddas minst 1 timma. Vid lägre
yttertemperatur rekommenderas en laddningstid på 3–4 timmar. Rekommendationen är att batteriet laddas upp med en
extern batteriladdare.
Om den möjligheten saknas rekommenderas att tillfälligt deaktivera Start/Stop-funktionen tills startbatteriet återladdats tillräckligt.
För mer information om laddning av startbatteri, se avsnitt "Batteri" i kapitel "Underhåll och service".
08
326
08 Underhåll och service
Säkringar
Allmänt
Placering elcentraler
För att förhindra att bilens elektriska system
skadas genom kortslutning eller överbelastning, är alla de olika elektriska funktionerna och
komponenterna skyddade genom ett antal
säkringar.
Om någon elektrisk komponent eller funktion
inte fungerar, kan det bero på att komponentens säkring tillfälligt överbelastats och bränts.
Om samma säkring bränns upprepade gånger
föreligger något fel på en komponent. Volvo
rekommenderar då att du uppsöker en
auktoriserad Volvoverkstad för kontroll.
Byte
1. Titta i säkringsförteckningen för att lokalisera säkringen.
2. Dra ut säkringen och titta från sidan om
den böjda tråden är avbränd.
3. Byt i så fall till en ny säkring med samma
färg och samma amperetal.
Placering av elcentraler vänsterstyrd bil, om
bilen är högerstyrd byter centralerna under
handskfacket sida.
Motorrum
,
Under handskfack
Bagageutrymme
Motorrum kallzon (endast Start/Stop*)
VARNING
Använd aldrig ett främmande föremål eller
en säkring med högre amperetal än specificerat för att ersätta en säkring. Detta kan
förorsaka betydande skador på elsystemet
och möjligtvis leda till brand.
08
327
08 Underhåll och service
Säkringar
Motorrum
08
328
08 Underhåll och service
Säkringar
Allmänt säkringar motorrum
På insidan av locket finns en tång som underlättar hantering då en säkring ska dras ut eller
sättas på plats.
Positioner (se föregående bild)
Motorrum övre
Motorrum främre
Motorrum undre
Dessa säkringar är alla placerade i motorrumsboxen. Säkringarna i (C) är placerade under (A).
På insidan av locket finns en dekal som visar
säkringarnas placering.
• Säkringar 1–7 och 42–44 är av typ "Midi
Fuse" och får enbart bytas av en verkstad1.
• Säkringar 8–15 och 34 är av typ "JCASE"
och bör bytas av en verkstad1.
• Säkringar 16–33 och 35–41 är av typ "Mini
Fuse".
1
Funktion
A
Funktion
A
Primärsäkring för Central elektronikstyrenhet (CEM) med säkringsbox B under handskfackA
50
KupéfläktA
40
Primärsäkring för Central elektronikstyrenhet (CEM) med säkringsbox B under handskfack
50
Primärsäkring för elcentral i
bagageutrymmeA
60
–
Primärsäkring för elcentral i
kupé med säkringsbox A under
handskfackA
60
Ljushöjdsreglering*, Aktiva
Xenon-strålkastare – ABL*
10
20
Primärsäkring för elcentral i
kupé med säkringsbox A under
handskfackA
60
Primärsäkring för Central elektronikstyrenhet (CEM) med säkringsbox B under handskfack
ABS
5
Hastighetsberoende styrservo*
5
Motorstyrenhet, Transmissionsstyrenhet, Krockkuddar
10
Eluppvärmda spolarmunstycken*
10
Reläspole relä vakuumpump (5cyl. bensin)
5
–
–
–
PTC-element luftförvärmare*A
100
Strålkastarspolare*
20
Vindrutetorkare
30
Parkeringsvärmare*
25
–
ABS-pump
40
ABS-ventiler
20
–
08
En auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
329
08 Underhåll och service
Säkringar
08
Funktion
A
Funktion
A
Funktion
A
Ljusreglage
5
Manövermagnet startmotorA
30
10
–
–
Tändspolar (4-cyl. bensin),
Glödstyrenhet (5-cyl. diesel)
10
–
–
–
Tändspolar (5-, 6-cyl. bensin),
Kondensator (6-cyl.)
20
–
Kompressor A/C (5-, 6-cyl.),
Motorventiler, Motorstyrenhet
(6-cyl.), Solenoider (6-cyl. utan
turbo), Ställmotorer inloppsrör
(6-cyl. utan turbo), Luftmassemätare (4-cyl. 2.0 l bensin), Oljenivågivare (5-cyl. diesel)
Interna reläspolar
5
Motorstyrenhet (bensin)
10
Kylvätskepump (D4162T)
Extraljus*
20
Motorstyrenhet (diesel)
15
10
Signalhorn
15
Ventiler (1.6 l bensin), Luftmassemätare (1.6 l bensin)
10
Lambdasonder (4-cyl. bensin),
Lambdasond (diesel), Styrenhet
kylarjalusi (manuell 5-cyl. 2.0 l
diesel)
Reläspole huvudrelä motorstyrsystem, Motorstyrenhet (5-, 6cyl. bensin)
10
Luftmassemätare (D4162T),
Reglerventil bränsleflöde
(D4162T)
EVAP-ventil (5-, 6-cyl. bensin),
Lambdasonder (5-, 6-cyl. bensin)
15
Transmissionsstyrenhet
15
15
Kylvätskepump (1.6 l bensin
Start/Stop)
10
Kompressor A/C (ej 5-cyl. diesel), Kylvätskepump (5-cyl. diesel Start/Stop)
Luftmassemätare (5-, 6-cyl.),
Reglerventiler (5-cyl. diesel),
Insprutningsventiler (5-, 6-cyl.
bensin), Motorstyrenhet (6-cyl.)
20
Reläspole relä kompressor A/C
(ej 5-cyl. diesel), Reläspole relä
kylvätskepump (5-cyl. diesel
Start/Stop)
5
Vakuumpump (5-cyl. bensin),
Vevhusventilationsvärmare (5cyl. bensin), Dieselfiltervärmare
Vevhusventilationsvärmare (5cyl. diesel)
10
Glödstift (diesel)
70
Reläspolar i elcentral i motorrum kallzon (Start/Stop)
330
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
15
08 Underhåll och service
Säkringar
A
Funktion
A
Kylfläkt (4-cyl., 5-cyl. bensin)
60
Kylfläkt (6-cyl. bensin, 5-cyl.
diesel)
80
Elhydraulisk styrservo
100
För bilar med Start/Stop-funktion är denna säkringsplats
tom – se i stället sidan 336.
08
331
08 Underhåll och service
Säkringar
Under handskfack
Positioner
På insidan av locket finns en dekal som visar
säkringarnas placering i säkringsbox A.
Box A
08
332
Box A
Funktion
A
–
–
Funktion
A
Analog klocka*
5
Primärsäkring för audiostyrenhet*, Primärsäkring för
säkringar 16–20
40
–
–
–
–
–
–
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Box A
Funktion
A
Kontrollpanel främre passagerardörr
20
Kontrollpanel bakre passagerardörr höger
20
12 V-uttag bagageutrymme*, Kylskåp*
15
Kontrollpanel bakre passagerardörr vänster
20
Kontrollpanel förardörr
20
Keyless*
20
Elmanövrerad stol förarsida*
20
08 Underhåll och service
Säkringar
Box A
Funktion
A
Elmanövrerad stol passagerarsida*
20
Fällbart nackskydd*
15
Infotainmentstyrenhet
5
Audiostyrenhet*
10
Box A
Digitalradio*, TV*
Audio
15
Telematik*, Bluetooth*
5
Rear Seat Entertainment
(RSE)*
7,5
Taklucka*, Innerbelysning
tak, Klimatsensor
5
12 V-uttag tunnelkonsol
15
Sätesvärme bak höger*
15
Sätesvärme bak vänster*
15
Massagestolar fram*, Armstödsbelysning*, Kylskåpsbelysning*, Reläspole relä
kylskåp*
15
Box B
Funktion
A
Stolsvärme passagerarsida
Box B
Funktion
A
15
Rattmodul
7,5
Stolsvärme förarsida
15
Centrallås tanklucka
10
Parkeringsassistans*, Parkeringskamera*, Dragkroksstyrenhet *
5
–
AWD-styrenhet*
–
Vindrutespolare
15
10
Upplåsning bagagelucka
10
Aktivt chassi Four-C*
10
–
Funktion
A
–
–
–
–
Innerbelysning, Förardörrens reglagepanel fönsterhissar, Elmanövrerade
framstolar*, Fjärrmanövrerad öppnare garageport*
7,5
Informationsdisplay (DIM)
–
Bränslepump
20
Klimatpanel
5
Rattlås
15
Sirén larm*, Diagnosuttag
OBDII
5
–
–
Krockkuddar
10
5
Kollisionsvarning
5
Adaptiv farthållare ACC*,
Kollisionsvarning*
10
Innerbelysning, Regnsensor
7,5
Gaspedal, PTC-element
luftförvärmare*, Avbländning inre backspegel*,
Sätesvärme bak*
7,5
08
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
333
08 Underhåll och service
Säkringar
Box B
Funktion
A
–
–
Bromsljus
5
Taklucka*
20
Funktion
A
Startspärr
5
Analog klocka
5
Vid instrumentbräda – Executive*
Säkringen är placerad bakom sidopanelen på
passagerarsidan.
08
334
OBS
Vid eventuellt säkringsbyte rekommenderas
att bilen lämnas in till en auktoriserad Volvoverkstad.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
08 Underhåll och service
Säkringar
Bagage-/Lastutrymme
Centralen är placerad bakom klädseln på vänster sida.
Positioner
Funktion
A
Funktion
A
–
–
–
–
–
–
–
–
30
–
–
Släpvagnsuttag 1*
Eluppvärmd bakruta
30
–
–
–
Släpvagnsuttag 2*
15
Funktion
A
Elektrisk parkeringsbroms vänster
30
Elektrisk parkeringsbroms höger
40
–
08
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
335
08 Underhåll och service
Säkringar
Motorrum kallzon – Start/Stop*
Placering säkringar för Start/Stop-funktion.
• Säkringar A1 och A2 är av typ "MEGA
Fuse" och får enbart bytas av en verkstad2.
• Säkringar 1–11 är av typ "Midi Fuse" och
får enbart bytas av en verkstad2.
• Säkring 12 är av typ "Mini Fuse".
För mer information om Start/Stop – se
sidan 116.
08
2
336
En auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Positioner
Funktion
Funktion
A
Huvudsäkring för elcentral i
motorrum
175
Huvudsäkring för Central elektronikstyrenhet (CEM) med säkringsbox B under handskfack,
elcentral i kupé med säkringsbox A under handskfack,
elcentral i bagageutrymme
175
A
PTC-element luftförvärmare*
100
Primärsäkring för Central elektronikstyrenhet (CEM) med säkringsbox B under handskfack
50
Primärsäkring för elcentral i
kupé med säkringsbox A under
handskfack
60
08 Underhåll och service
Säkringar
Funktion
A
Primärsäkring för elcentral i
kupé med säkringsbox A under
handskfack
60
Primärsäkring för elcentral i
bagageutrymme
60
Kupéfläkt
40
–
–
–
–
Manövermagnet startmotor
30
Intern diod
50
Stödbatteri
70
Central elektronikstyrenhet
(CEM) (Referensspänning stödbatteri)
15
08
337
08 Underhåll och service
Bilvård
Tvätta bilen
VIKTIGT
Tvätta bilen så snart den blivit smutsig. Håll till
på en spolplatta med oljeavskiljare. Använd bilschampo.
Smutsiga strålkastare har försämrad funktionalitet. Rengör dem regelbundet, till
exempel vid bränslepåfyllning.
• Avlägsna fågelspillning från lacken så snart
som möjligt. Den innehåller kemikalier som
påverkar och missfärgar lacken mycket
snabbt. Det rekommenderas att eventuella
missfärgningar avlägsnas av en
auktoriserad Volvoverkstad.
OBS
Yttre belysning såsom strålkastare, dimljus
och baklampor kan tillfälligt få kondens på
insidan av glaset. Detta är normalt, all ytterbelysning är konstruerad för att motstå
detta. Kondens ventileras normalt ut ur
lamphuset då lampan varit tänd en stund.
• Spola underredet.
• Spola hela bilen tills den lösa smutsen
avlägsnats. Spruta inte direkt på låsen.
•
Tvätta med svamp och bilschampo och
rikligt med ljummet vatten.
• Tvätta torkarbladen med ljummen tvållösning eller bilschampo.
• Använd kallavfettningsmedel på hårt nedsmutsade ytor.
• Torka bilen torr med ett rent, mjukt sämskskinn eller en vattenskrapa.
VARNING
Låt alltid motortvätt utföras av en verkstad.
Om motorn är varm finns risk för brand.
Rengöring av torkarblad
Asfalts-, damm- och saltrester på torkarbladet
samt insekter, is m.m. på vindrutan försämrar
bladets livslängd.
338
En automattvätt är ett enkelt och snabbt sätt
att få bilen ren, men den kommer inte åt på alla
ställen. För att uppnå bra resultat rekommenderas att tvätta bilen för hand.
OBS
Under de första månaderna ska bilen
endast handtvättas. Detta eftersom lacken
är känsligare när den är ny.
Högtryckstvätt
Vid högtryckstvätt, använd svepande rörelser
och se till att munstycket inte kommer närmare
bilens ytor än 30 cm (avståndet gäller alla
exteriöra detaljer). Spruta inte direkt på låsen.
Prova bromsarna
Vid rengöring:
Ställ torkarbladen i serviceläge, se
sidan 320.
OBS
Tvätta regelbundet torkarblad och vindruta
med ljummen tvållösning eller bilschampo.
Använd inga starka lösningsmedel.
08
Automattvätt
VARNING
Provbromsa alltid efter tvättning, även parkeringsbromsen, så att fukt och korrosion
inte angriper bromsbeläggen och försämrar
bromsarna.
Tryck lätt på bromspedalen då och då vid körning av längre sträckor i regn eller snöslask.
Friktionsvärmen gör att bromsbeläggen värms
upp och torkar. Gör samma sak efter start i
mycket fuktig eller kall väderlek.
08 Underhåll och service
Bilvård
Exteriöra plast-, gummi- och
prydnadsdetaljer
För rengöring och vård av infärgade plastartiklar, gummi- och prydnadsdetaljer, till exempel
blanklister, rekommenderas speciellt rengöringsmedel som finns hos Volvoåterförsäljare.
Vid användning av sådant rengöringsmedel
ska instruktionerna följas noggrant.
VIKTIGT
Undvik vaxning samt polering på plast och
gummi.
Vid användning av avfettningsmedel på
plast och gummi, om nödvändigt gnugga
endast med lätt tryck. Använd mjuk tvättsvamp.
Polering av blanklister kan nöta bort eller
skada det blanka ytskiktet.
Polermedel som innehåller slipmedel ska
inte användas.
Fälgar
Använd endast fälgrengöringsmedel som
rekommenderas av Volvo.
Starka fälgrengöringsmedel kan skada ytan
och orsaka fläckar på förkromade aluminiumfälgar.
Polering och vaxning
Vattenavvisande ytskikt*
Polera och vaxa bilen när lacken är matt eller
för att ge den ett extra skydd.
Använd aldrig produkter som bilvax,
avfettningsmedel eller liknande på
glasytan då detta kan förstöra dess vattenavvisande egenskaper.
Bilen behöver inte poleras förrän den är minst
ett år gammal, vaxning kan göras tidigare.
Polera och vaxa inte bilen i direkt solljus.
Tvätta och torka bilen mycket noga före polering eller vaxning. Tvätta bort asfalt eller tjärstänk med asfaltsborttagare eller lacknafta.
Svårare fläckar kan tas bort med fin slippasta
(rubbing) avsedd för billack.
Polera först med polish och vaxa sedan med
flytande eller fast vax. Följ noga instruktionerna
på förpackningarna. Många preparat innehåller
både polish och vax.
VIKTIGT
Enbart lackbehandlingar rekommenderade
av Volvo ska användas. Andra behandlingar; såsom konservering, försegling,
skydd, glansförsegling eller liknande kan
skada lacken. Lackskada orsakad av
sådana behandlingar täcks inte av Volvos
garanti.
Var försiktig vid rengöring så att inte glasytan
repas.
För att undvika skador på glasytan vid isborttagning – använd endast isskrapa av plast.
Det sker ett naturligt slitage på de vattenavvisande ytskikten.
För att de vattenavvisande egenskaperna ska
bestå rekommenderas en behandling med ett
speciellt efterbehandlingsmedel som finns hos
Volvoåterförsäljare. Det bör användas första
gången efter tre år och därefter varje år.
Rostskydd – kontroll och underhåll
Bilen fick ett mycket noggrant och komplett
rostskydd redan i fabriken. Delar av karossen
består av galvaniserad plåt. Underredet är
skyddat av ett nötningsbeständigt rostskyddsmedel. En tunn, penetrerande rostskyddsvätska sprutades in i utsatta balkar, hålrum,
slutna sektioner och sidodörrar.
Under normala förhållande kräver rostskyddet
ingen efterbehandling förrän efter ca 12 år.
Efter denna tid bör efterbehandling göras med
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
08
339
08 Underhåll och service
Bilvård
tre års intervall. Volvo rekommenderar att låta
en auktoriserad Volvoverkstad hjälpa dig om
bilen behöver efterbehandlas.
Smuts och vägsalt leder lätt till korrosion, därför är det viktigt att hålla bilen ren. För att upprätthålla bilens rostskydd behöver det regelbundet kontrolleras och eventuellt förbättras.
Rengöring av interiör
Använd endast rengöringsmedel och bilvårdsprodukter som rekommenderas av Volvo. Rengör regelbundet och följ instruktionerna som
medföljer bilvårdsprodukten.
Det är viktigt med dammsugning innan rengöring med rengöringsmedel.
VARNING
Kontrollera innan färd att iläggsmattan vid
förarplatsen är ordentligt nedstucken och
förankrad i piggarna för att inte komma i
kläm vid och under pedalerna.
Till fläckar på golvmattan rekommenderas,
efter dammsugning, speciellt textilrengöringsmedel. Golvmattor ska rengöras med medel
som rekommenderas av din Volvoåterförsäljare!
Fläckar på textilklädsel och takklädsel
För att inte försämra klädselns brandhärdighetsegenskaper rekommenderas speciellt textilrengöringsmedel som finns hos Volvoåterförsäljare.
utseende krävs regelbunden rengöring. Volvo
erbjuder en heltäckande produkt för rengöring
och efterbehandling av läderklädsel som, då
den används enligt instruktionerna, bevarar
lädrets skyddande ytskikt. Efter en tids
användning kommer lädrets naturliga
utseende ändå att framträda mer eller mindre
beroende på lädrets ytstruktur. Detta är en
naturlig mognad av lädret och visar att det är
en naturprodukt.
Volvo rekommenderar att för att uppnå bästa
resultat rengöra och applicera skyddskräm en
till fyra gånger per år (eller fler vid behov). Volvo
Leather Care kit finns att köpa hos din Volvohandlare.
VIKTIGT
Mattor och bagageutrymme
Ta ut iläggsmattorna för separat rengöring av
golvmattan och iläggsmattorna. Använd
dammsugare för att suga bort damm och
smuts.
Vardera iläggsmatta sitter fast med piggar.
Ta tag i iläggsmattan vid vardera pigg och
lyft mattan rakt upp.
Sätt iläggsmattan på plats genom att trycka
fast den vid vardera pigg.
08
340
VIKTIGT
Vassa föremål och kardborreförslutningar
kan skada bilens textilklädsel.
Behandling av fläckar på läderklädsel
Volvos läderklädsel är kromfri och är behandlad för att bevara sitt ursprungliga utseende.
Läderklädsel åldras och får en vacker patina
med tiden. Läder förädlas och bearbetas för att
det ska bibehålla sina naturliga egenskaper.
Det blir försett med ett skyddande ytskikt, men
för att bibehålla både egenskaper och
•
En del färgade klädesplagg (till exempel
jeans och mockaplagg) kan missfärga
klädseln.
•
Använd aldrig starka lösningsmedel.
Det kan skada såväl textil-, vinyl- som
läderklädsel.
Tvättråd för läderklädsel
1. Häll läderrengöring på den förfuktade
svampen och krama fram ett kraftigt skum.
2. Arbeta bort smutsen med lätta cirkulerande rörelser.
08 Underhåll och service
Bilvård
3. Badda noga med svampen på fläckarna.
Låt svampen suga upp fläcken. Gnugga
inte.
använd en lösning av 2 dl vatten och 25 g
salt.)
Bättring av mindre lackskador
4. Torka av med ett mjukt papper eller en duk
och låt lädret torka helt.
1. Samma procedur som grupp I.
Skyddsbehandling av läderklädsel
2. Polera med ett absorberande papper eller
duk.
Lacken utgör en viktig del av bilens rostskydd
och behöver därför kontrolleras regelbundet.
För att undvika rostangrepp bör lackskador
åtgärdas omgående. De vanligaste lackskadorna är mindre stenskott, repor och skador på
t.ex. skärmkanter och dörrar.
Grupp 3 (torr smuts, damm)
Materiel
1. Använd mjuk borste för att ta bort smutsen.
• grundfärg (primer) på burk
• sprayburk eller färgpenna1
• maskeringstejp
1. Häll lite av skyddskrämen på filtduken och
massera in ett tunt skikt av kräm med lätta
cirkulerande rörelser på lädret.
Grupp 2 (fett, olja, såser och choklad)
2. Låt lädret torka i 20 minuter före användning.
2. Samma procedur som grupp I.
Lädret har nu fått ett förbättrat fläckskydd och
UV-skydd.
Behandling av fläckar på interiör plast-,
metall- och trädetalj
Tvättråd för läderratt
• Ta bort smuts och damm med en mjuk förfuktad svamp och neutral tvål.
• Läder behöver andas. Täck aldrig över
läderratten med skydd av plast.
• Använd naturliga oljor. För bästa resultat
rekommendas Volvos lädervårdsmedel.
Färgkod
För rengöring av interiöra detaljer och ytor
rekommenderas lätt vattenfuktad splittfiberduk eller microfiberduk som finns hos Volvoåterförsäljare.
Skrapa eller gnid aldrig på en fläck. Använd
aldrig starka fläckborttagningsmedel. I svårare
fall kan speciellt rengöringsmedel som finns
hos Volvoåterförsäljare användas.
Om ratten får fläckar:
Grupp 1 (bläck, vin, kaffe, mjölk, svett och
blod)
1
Använd mjuk trasa eller svamp. Blanda en
5 %- ammoniumlösning. (För blodfläckar,
Rengöring av säkerhetsbälten
Använd vatten och syntetiskt tvättmedel, särskilt textilrengöringsmedel finns hos din Volvoåterförsäljare. Tillse att bältet är torrt innan det
rullas tillbaka in igen.
Kod för bilens färg
Det är viktigt att använda rätt färg. För produktdekalens placering, se sidan 346.
08
Följ instruktionerna som följer med förpackningen för färgpennan.
``
341
08 Underhåll och service
Bilvård
Reparera stenskott
OBS
G021832
Om stenskottet inte gått ner till plåten och
ett oskadat färgskikt fortfarande finns kvar,
fyll i färg direkt efter att ytan gjorts ren.
Innan arbetet påbörjas måste bilen vara rentvättad, torr och ha en temperatur över 15 °C.
1. Fäst en bit maskeringstejp över den skadade ytan. Dra sedan av tejpbiten så att
lackresterna följer med.
2. Rör om grundfärgen (primer) väl och lägg
på med hjälp av en fin pensel eller tändsticka. Lägg på lack med pensel när grundfärgen torkat.
3. Vid repor, gör som tidigare, men maskera
runt skadan för att skydda den oskadade
lacken.
08
342
4. Vänta någon dag och polera sedan på
bättringarna. Använd en mjuk trasa och
sparsamt med slippasta.
08 Underhåll och service
08
343
Typbeteckningar...................................................................................
Mått och vikter......................................................................................
Motorspecifikationer.............................................................................
Motorolja...............................................................................................
Vätskor och smörjmedel.......................................................................
Bränsle..................................................................................................
Hjul och däck, dimensioner och tryck .................................................
Elsystemet.............................................................................................
Typgodkännande..................................................................................
Symboler i display.................................................................................
344
346
348
352
354
356
358
361
365
366
378
SPECIFIKATIONER
09 Specifikationer
09
Typbeteckningar
Placering av dekaler
346
09 Specifikationer
Typbeteckningar
Vid alla kontakter med Volvoåterförsäljaren om
bilen och vid beställning av reservdelar och tillbehör kan det underlätta om man vet bilens
typbeteckning, chassi- och motornummer.
Typbeteckning, chassinummer, tillåtna
maxvikter och kodnummer för färg och
klädsel samt typgodkännandenummer.
Dekalen blir synlig när höger bakdörr öppnas.
09
OBS
De dekaler som visas i instruktionsboken
gör inte anspråk på att vara exakta avbildningar av de som finns i bilen. Syftet är att
visa ungefär hur de ser ut och ungefär var
på bilen de finns. Den information som gäller
just din bil finns på respektive dekal på din
bil.
Dekal för parkeringsvärmare.
Motorkod, detalj- och tillverkningsnummer.
Dekal för motorolja.
Växellådans typbeteckning och tillverkningsnummer.
Manuell växellåda
Automatväxellåda
Bilens identifikationsnummer. (VIN Vehicle
Identification Number)
I bilens registreringsbevis finns ytterligare
information om bilen.
347
09 Specifikationer
09
Mått och vikter
Mått
Mått
Mått
mm
Mått
mm
1588A
K
Bredd inkl. backspeglar
2106
4851
1578B
L
Lastlängd, golv, fällt
säte
1927
Bredd inkl. infällda
backspeglar
1907
1585A
D
Lastlängd, golv
1094
E
Höjd
1493
F
Lasthöjd
A
B
C
348
mm
Hjulbas
Längd
2835
G
H
Spårvidd fram
Spårvidd bak
1575B
368
I
Lastbredd, golv
J
Bredd
1130
1861 (1876C)
A
B
C
med 16"-hjul
med 17"-hjul
med Keyless drive*
09 Specifikationer
Mått och vikter
Vikter
Tjänstevikten inkluderar föraren, bränsletankens vikt då den är fylld till 90 %, alla oljor och
vätskor.
VARNING
Bilens köregenskaper förändras beroende
på hur tungt lastad bilen är och hur lasten är
placerad.
Passagerarnas vikt och monterade tillval samt
kultryck (vid påkopplad släpvagn, se tabell
sidan 349) påverkar lastförmågan och räknas
inte in i tjänstevikten.
Max. bakaxeltryck
Utrustningsnivå
Max. last: Se registreringsbevis.
Max. taklast: 100 kg.
Dragvikt och kultryck
Tillåten Max. last = Totalvikt – Tjänstevikt.
OBS
Användning av svängningsdämpare på
draganordningen rekommenderas för släpvagn tyngre än 1800 kg.
OBS
Dokumenterad tjänstevikt gäller bil i basutförande – alltså en bil utan extra utrustning
eller tillval. Det innebär att för varje tillval
som adderas, minskar bilens lastkapacitet
motsvarande tillvalets vikt.
Exempel på tillval som reducerar lastkapaciteten är utrustningsnivåerna Kinetic/
Momentum/Summum samt andra tillval
såsom Dragkrok, Lasthållare, Takbox, Ljudanläggning, Extraljus, GPS, Bränsledriven
värmare, Skyddsgaller, Mattor, Insynsskydd, Elmanövrerade stolar, etc.
09
För information om dekalens placering, se
sidan 346.
Max. totalvikt
Max. tågvikt (bil+släp)
Max. framaxeltryck
Att väga bilen är ett säkert sätt att få reda på
tjänstevikten för just Din bil.
349
09 Specifikationer
09
350
Mått och vikter
Motor
Växellåda
Maxvikt bromsad släpvagn (kg)
Max. kultryck (kg)
Alla
Alla
1200
50
2.0TA
Automat, MPS6
1800
90
2.5TA
Manuell, M66
1600
75
2.5TA
Automat, TF-80SC
1800
90
T4B
Manuell, MMT6
1600
75
T4B
Automat, MPS6
1600
75
T4F
Manuell, MMT6
1600
75
T4F
Automat, MPS6
1600
75
T5
Manuell, MMT6
1800
90
T5
Automat, MPS6
1800
90
3.2
Automat, TF-80SC
1800
90
3.2 AWD
Automat, TF-80SC
1800
90
T6 AWD
Automat, TF-80SC
2000
90
DRIVe
Manuell, MMT6
1300
75
D3
Manuell, M66
1600
75
D3
Automat,
TF-80SCC
1600
75
D3
Automat, TF-80SDD
1600
75
09 Specifikationer
Mått och vikter
A
B
C
D
Motor
Växellåda
Maxvikt bromsad släpvagn (kg)
Max. kultryck (kg)
D5
Manuell, M66
1600
75
D5
Automat, TF-80SC
2000
90
D5 AWD
Automat, TF-80SC
2000
90
09
Vissa marknader.
DRIVe för vissa marknader.
Utan Start/Stop.
Med Start/Stop.
Maxvikt obromsad släpvagn (kg)
750
Max. kultryck (kg)
50
351
09 Specifikationer
09
Motorspecifikationer
Motorspecifikationer
OBS
Alla motorer finns inte på alla marknader.
MotorkodA
Effekt (kW/
rpm)
Effekt (hk/
rpm)
Vridmoment
(Nm/rpm)
Cylinderantal
Cylinderdiameter
(mm)
Slaglängd
(mm)
Slagvolym
(liter)
Kompressionsförhållande
2.0TB
B4204T6
149/6000
203/6000
300/1750–4000
4
87,5
83,1
1,999
10,0:1
2.5TB
B5254T10
170/4800
231/4800
340/1700-4800
5
83,0
93,2
2,521
9,0:1
T4C
B4164T
132/5700
180/5700
240/1600-5000
4
79
81,4
1,596
10,0:1
T4F
B4164T2
132/5700
180/5700
240/1600-5000
4
79
81,4
1,596
10,0:1
T5
B4204T7
177/5500
240/5500
320/1800-5000
4
87,5
83,1
1,999
10,0:1
3.2
B6324S5
179/6400
243/6400
320/3200
6
84
96
3,192
10,8:1
T6
B6304T4
224/5600
304/5600
440/2100–4200
6
82,0
93,2
2,953
9,3:1
DRIVe
D4162T
84/3600
115/3600
270/1750-2500
4
75
88,3
1,560
16,0:1
D3
D5204T3
120/3500
163/3500
400/1500-2750
5
81,0
77
1,984
16,5:1
Motor
352
09 Specifikationer
Motorspecifikationer
MotorkodA
Effekt (kW/
rpm)
Effekt (hk/
rpm)
Vridmoment
(Nm/rpm)
Cylinderantal
Cylinderdiameter
(mm)
Slaglängd
(mm)
Slagvolym
(liter)
Kompressionsförhållande
D5
D5244T11D
158/4000
215/4000
420/1500-3250
5
81,0
93,15
2,400
16,5:1
D5
D5244T15E
158/4000
215/4000
440/1500-3000
5
81,0
93,15
2,400
16,5:1
Motor
A
B
C
D
E
09
Motorkod, detalj- och tillverkningsnummer kan avläsas på motorn, se sidan 346.
Vissa marknader.
DRIVe för vissa marknader.
Manuell växellåda
Automatisk växellåda
353
09 Specifikationer
Motorolja
09
Ogynnsamma körförhållanden
Ogynnsamma körförhållanden kan ge onormalt hög oljetemperatur eller oljeförbrukning.
Nedan följer några exempel på ogynnsamma
körförhållanden.
Kontrollera oljenivån oftare vid långvarig körning:
•
•
•
•
med husvagn eller släpvagn
i bergslandskap
i hög hastighet
i temperaturer kallare än –30 °C eller varmare än +40 °C
Ovanstående gäller även vid kortare körsträckor vid låga temperaturer.
Välj en helsyntetisk motorolja vid ogynnsamma
körförhållanden. Det ger ett extra skydd för
motorn.
Volvo rekommenderar Castrol oljeprodukter.
VIKTIGT
För att uppfylla kraven för motorns serviceintervall fabriksfylls alla motorer med en
speciellt anpassad syntetisk motorolja.
Valet av olja har gjorts med stor omsorg och
med hänsyn tagen till livslängd, startbarhet,
bränsleförbrukning och miljöbelastning.
För att rekommenderade serviceintervall
ska kunna tillämpas, krävs att godkänd
motorolja används. Använd enbart föreskriven oljekvalitet, både vid påfyllning och
vid oljebyte, annars riskerar du att påverka
livslängd, startbarhet, bränsleförbrukning
och miljöbelastning.
Volvo Personvagnar frånsäger sig allt
garantiansvar om inte motorolja med föreskriven kvalitet och viskositet används.
Volvo rekommenderar att oljebyte utförs på
en auktoriserad Volvoverkstad.
354
09 Specifikationer
Motorolja
09
Motoroljekvalitet
Motor
Motorkod
Rekommenderad oljekvalitet
Volym, inkl. oljefilter
(liter)
2.5TA
B5254T10
Oljekvalitet: ACEA A5/B5
ca 5,5
3.2
B6324S5
Viskositet: SAE 0W–30
ca 6,8
T6
B6304T4
ca 6,8
D3
D5204T3
ca 5,9
D5
D5244T11B
ca 5,9
D5
D5244T15C
ca 5,9
2.0TA
B4204T6
Oljekvalitet: ACEA A5/B5
ca 5,4
B4204T7
Viskositet: SAE 5W–30
ca 5,4
T5
DRIVe
D4162T
T4D
B4164T
T4F
B4164T2
Vid körning under ogynnsamma förhållanden, använd ACEA A5/B5 SAE 0W-30.
Certifierad och fabriksfylld olja: Oljekvalitet WSS-M2C925-A
ca 3,8
ca 4,1
alternativ vid service:
Oljekvalitet: ACEA A5/B5
ca 4,1
Viskositet: SAE 5W-30
A
B
C
D
Vissa marknader.
Manuell växellåda.
Automatisk växellåda.
DRIVe för vissa marknader.
För påfyllning av motorolja, se sidan 307.
355
09 Specifikationer
09
Vätskor och smörjmedel
Övriga vätskor och smörjmedel
Manuell växellåda
Volym (liter)
MMT6
1,7
M66
1,9
Föreskriven transmissionsolja
BOT 350 M3
Automatisk växellåda
356
Volym (liter)
Föreskriven transmissionsolja
MPS6
7,3
BOT 341
TF-80SC
7,0
AW1
TF-80SD
7,0
AW1
Vätska
System
Volym (liter)
Kylvätska
2.0T, T5
10,5
2.5T, 3.2 och T6
8,9
D3 och D5
8,9
T4B, C och T4FC
9,2
T4B, D och T4FD
9,8
DRIVe
10,5
Bromsvätska
Bromssystem
0,6
Styrservoolja
Servostyrning
–
Föreskriven kvalitet
Av Volvo rekommenderad kylvätska utblandad med 50 % vattenA, se förpackning.
DOT 4+
WSS M2C204-A2 eller likvärdig produkt.
09 Specifikationer
Vätskor och smörjmedel
Vätska
System
Spolarvätska
Bilar med strålkastarrengöring
6,5
Bilar utan strålkastarrengöring
4,5
Bränsle
A
B
C
D
Volym (liter)
09
Föreskriven kvalitet
Av Volvo rekommenderad spolarvätska – med frostskydd vid kall väderlek och under
fryspunkten.
Bensinmotor
ca. 70
Bensin: se sidan 273
Dieselmotor
ca. 70
Diesel: se sidan 273
Vattenkvaliteten ska uppfylla standard STD 1285,1.
DRIVe för vissa marknader.
Manuell växellåda
Automatisk växellåda
OBS
Under normala körförhållanden behöver
växellådsoljan inte bytas under dess livslängd. Vid ogynnsamma körförhållanden
kan det dock vara nödvändigt, se
sidan 356.
357
09 Specifikationer
09
Bränsle
CO2-utsläpp och bränsleförbrukning
A
358
B
C
2.5T
299
12,8
151
6,5
206
8,8
2.5T
339
14,5
166
7,1
229
9,8
T4FA
–
–
–
–
–
–
T4FA
–
–
–
–
–
–
T4B
–
–
–
–
–
–
T4B
–
–
–
–
–
–
T5
256
11,0
142
6,1
184
7,9
T5
265
11,4
152
6,5
193
8,3
3.2
305
13,1
153
6,6
208
8,9
3.2 AWD
319
13,7
163
7,0
219
9,4
09 Specifikationer
Bränsle
A
A
B
C
D
B
09
C
T6 AWD
337
14,5
170
7,3
231
9,9
DRIVe
140
5,3
106
4,0
119
4,5
D3
162
6,2
110
4,2
129
4,9
D3C
214
8,1
126
4,8
158
6,0
D3D
187
7,1
125
4,7
148
5,6
D5
160
6,1
111
4,2
129
4,9
D5
219
8,4
124
4,7
159
6,1
D5 AWD
224
8,6
134
5,1
167
6,4
Flexifuel-motorer kan köras på både 95-oktanig blyfri bensin och bioetanol E85. Båda bränslen fylls i den gemensamma bränsletanken varför alla varianter av blandningsförhållanden mellan dessa
båda bränslen är möjliga. För mer information, se sidan 109.
DRIVe för vissa marknader.
Utan Start/Stop.
Med Start/Stop.
: gram/km
: liter/100 km
A = stadskörning
B = landsvägskörning
``
359
09 Specifikationer
Bränsle
09
C = blandad körning
OBS
Om förbruknings- och emissionsdata saknas finns detta i ett bipackat supplement.
Bränsleförbrukning och utsläpp av
koldioxid
Bränsleförbruknings- och emissionsvärdena i
tabellen ovan baseras på särskilda EU-körcykler1, som gäller för bil med tjänstevikt i basutförande och utan extrautrustning. Beroende på
utrustning kan bilens vikt öka. Detta, liksom hur
tungt bilen lastas, ökar bränsleförbrukningen
och koldioxidutsläppen.
Det finns flera orsaker till förhöjd bränsleförbrukning jämfört med tabellvärdena. Exempel
på detta är:
• Förarens körsätt.
• Om kunden valt större hjul än de standardmonterade på modellens grundversion, så
ökar motståndet.
• Hög hastighet ger ökat luftmotstånd.
• Bränslekvalitet, väg- och trafikförhållan-
Redan en kombination av här nämnda exempel
kan ge avsevärt högre förbrukning. För ytterligare information hänvisas till de refererade
regelverken1.
Stora avvikelser i bränsleförbrukning kan uppstå vid en jämförelse med EU-körcyklerna1
som används vid certifiering av bilen och på
vilka förbrukningssiffrorna i tabellen baseras.
Att tänka på
Tips som bilanvändaren kan använda sig av för
att minska förbrukningen:
• Kör mjukt och undvik onödiga accelerationer och häftiga inbromsningar.
• Kör med rätt lufttryck i däcken och kontrollera detta regelbundet – välj ECO-däcktryck för bästa resultat, se däcktryckstabellen på sidan 362.
• Val av däck kan påverka bränsleförbrukningen – rådgör om lämpliga däck med en
återförsäljare.
Se mer information och fler råd på sidorna 12
och 268.
Se sidan 272 för allmän information om
bränsle.
den, väder och bilens skick.
1
360
De officiellt deklarerade bränsleförbrukningssiffrorna är baserade på två standardiserade körcykler i laboratoriemiljö ("EU-körcykler") allt enligt EU-direktiv 80/1268/EEC (Euro 4), EU Regulation no
692/2008 (Euro 5) och UN ECE Regulation no 101. Regelverken omfattar körcyklerna stadskörning och landsvägskörning. – Stadskörning - mätningen börjar med kallstart av motorn. Körningen är
simulerad. – Landsvägskörning - bilen accelereras och bromsas i hastigheter mellan 0–120 km/h. Körningen är simulerad. – Bilar med D5-motor och 6-växlad manuell låda eller DRIVe-motor och 6växlad manuell låda, startas på 2:ans växel. Värdet för blandad körning, som redovisas i tabellen, är enligt lagkrav en kombination av stadskörning och landsvägskörning. CO2-utsläpp - för att beräkna
koldioxidutsläppen under de två körcyklerna samlas avgaserna upp. Dessa analyseras sedan och ger värdet för CO2-utsläpp.
09 Specifikationer
Hjul och däck, dimensioner och tryck
Godkända dimensioner
I vissa länder framgår inte alla godkända
dimensioner av registreringsbevis eller annan
handling. Nedanstående tabell visar samtliga
Motor
FWD/
man/
AWD
aut
godkända kombinationer av fälgar och däck
samt det lägst tillåtna lastindex (LI) och hastighetsklass (SS). Uppgift om motor, framhjulsdrift (FWD) eller fyrhjulsdrift (AWD) samt typ av
växellåda behövs för att läsa tabellen. För information med avseende på dessa uppgifter, se
sidan 346.
Ⴋ = Godkänd
225/50R17
205/60R16
225/55R16
7Jx17x50
245/45R17
245/40R18
LIA
SSB
7Jx16x50
7Jx16x50
7,5Jx17x55
8Jx17x55
8Jx18x55
T4
B4164T
FWD
man/aut
92
V
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
T4F
B4164T2
FWD
man/aut
92
V
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
2.0T
B4204T6
FWD
aut
92
V
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
94
VC
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
2.5T
B5254T10
FWD
man/aut
09
T5
B4204T7
FWD
man/aut
92
VD
3.2
B6324S5
FWD
aut
94
W
–
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
3.2
B6324S5
AWD
aut
95
V
–
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
T6
B6304T4
AWD
aut
95
W
–
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
DRIVe
D4162T
FWD
man
92
H
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
D3
D5204T3
FWD
man/aut
94
V
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
D5
D5244T11
FWD
man
94
V
–
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
``
361
09 Specifikationer
Hjul och däck, dimensioner och tryck
09
Motor
A
B
C
D
FWD/
man/
AWD
aut
225/50R17
205/60R16
225/55R16
7Jx17x50
245/45R17
245/40R18
LIA
SSB
7Jx16x50
7Jx16x50
7,5Jx17x55
8Jx17x55
8Jx18x55
D5
D5244T15
FWD
aut
94
V
–
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
D5
D5244T15
AWD
aut
95
V
–
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Lägst tillåtna lastindex (LI). Däckets lastindex ska vara minst lika med eller högre än vad som anges i tabellen. För mer information, se sidan 293.
Lägst tillåtna hastighetsklass (SS). Däckets hastighetsklass ska vara minst lika med eller högre än vad som anges i tabellen. För mer information, se sidan 293.
Bilar utan toppfartsspärr 210 km/h kräver lägst hastighetsklass W.
Bilar utan toppfartsspärr 230 km/h kräver lägst hastighetsklass W.
Godkända däcktryck
Motor
Däckstorlek
Hastighet
Max. last
ECO-tryckA
Fram
Bak
Fram
Bak
Fram/bak
(kPa)B
(kPa)
(kPa)
(kPa)
(kPa)
0-160
230
210
260
260
260
160 +
280
280
290
290
–
0-160
230
210
260
260
260
160 +
270
270
290
290
–
(km/h)
225/55 R 16
Last, 1-3 personer
225/50 R 17
3.2
245/45 R 17
T6
245/40 R 18
362
09 Specifikationer
Hjul och däck, dimensioner och tryck
Motor
Däckstorlek
Hastighet
Max. last
ECO-tryckA
Fram
Bak
Fram
Bak
Fram/bak
(kPa)B
(kPa)
(kPa)
(kPa)
(kPa)
0-160
220
210
260
260
260
160 +
260
260
270
270
–
0-160
230
210
260
260
260
160 +
260
260
270
270
–
0-160
220
210
260
260
260
160 +
260
260
270
270
–
0-160
230
210
260
260
260
160 +
260
260
270
270
–
max 80
420
420
420
420
–
(km/h)
225/55 R 16
Last, 1-3 personer
09
225/50 R 17
245/45 R 17
D5
245/40 R 18
T4
225/55 R 16
T4F
225/50 R 17
2.0TC
245/45 R 17
2.5TC
T5
205/60 R 16
DRIVe
245/40 R 18
D3
Temporary Spare Tyre
A
B
C
Bränsleekonomisk körning.
I vissa länder förekommer enheten bar vid sidan av SI-enheten pascal:1 bar = 100 kPa.
Vissa marknader.
``
363
09 Specifikationer
09
Hjul och däck, dimensioner och tryck
OBS
Alla motorer, däck eller kombinationer av
dessa förekommer inte alltid på alla marknader.
364
09 Specifikationer
Elsystemet
Elsystem
Batteriets kapacitet beror på bilens utrustning.
09
VIKTIGT
Bilen har en spänningsreglerad växelströmsgenerator. Elsystemet är enpoligt och
använder chassi och motorstomme som
ledare.
Om startbatteriet byts ut, var noga med att
byta till ett batteri med samma köldstartförmåga och reservkapacitet som originalbatteriet (se dekal på batteriet).
Startbatteri
Motor
Köldstartförmåga,
Reservkapacitet
CCA – Cold Cranking Amperes (A)
(minuter)
Bensin (Etanol)
12
520–800
100–160
Diesel
12
700–800
135–160
12
760A
135
Bensin/Diesel med Start/Stop-funktion
A
Spänning (V)
Batteri av typ AGM (Absorbed Glass Mat) måste användas i bilar med Start/Stop-funktion.
OBS
•
Batteriets kärlstorlek skall överensstämma med originalbatteriets mått.
•
Batteriets höjd är olika beroende på
storlek.
Eco Start/Stop DRIVe*
För information om batterier i bilar med
Eco Start/Stop DRIVe, se sidan 324.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
365
09 Specifikationer
09
Typgodkännande
Fjärrkontrollsystem
Land
A, B, CY,
CZ, D, DK,
E, EST, F,
FIN, GB,
GR, H, I,
IRL, L, LT,
LV, M, NL,
P, PL, S,
SK, SLO
IS, LI, N,
CH
HR
366
ROK
Härmed intygar Delphi
att detta fjärrnyckelsystem
står i överensstämmelse med
de väsentliga egenskapskrav
och övriga relevanta bestämmelser som framgår av
direktiv 1999/5/EG.
Radarsystem
Land
Delphi 2003-07-15, Germany
R-LPD1-03-0151
Land
Singapore
BR
IDA: Infocomm Development
Authority of Singapore.
Brasilien
RC
CCAB06LP1940T4
09 Specifikationer
Typgodkännande
09
BluetoothŸ
Överensstämmelsedeklaration (Declaration of Conformity)
Land
Länder
inom EU:
Exportland: Japan
Tillverkare: Alpine Electronics Inc.
Typ av utrustning: BluetoothŸ-enhet
För ytterligare information besök http://ec.europa.eu/enterprise/rtte/faq.htm#informing
``
367
09 Specifikationer
09
Typgodkännande
Land
368
Tjeckien:
Alpine Electronics, Inc. tímto prohlašuje, že tento BluetoothŸ Module je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými
ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Danmark:
Undertegnede Alpine Electronics, Inc. erklærer herved, at følgende udstyr BluetoothŸ Module overholder de væsentlige krav og øvrige
relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Tyskland:
Hiermit erklärt Alpine Electronics, Inc., dass sich das Gerät BluetoothŸ Module in Übereinstimmung mit den grundlegenden
Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
09 Specifikationer
Typgodkännande
09
Land
Estland:
Käesolevaga kinnitab Alpine Electronics, Inc. seadme BluetoothŸ Module vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud
direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
Storbritannien:
Hereby, Alpine Electronics, Inc., declares that this BluetoothŸ Module is in compliance with the essential requirements and other
relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Spanien:
Por medio de la presente Alpine Electronics, Inc. declara que el BluetoothŸ Module cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera
otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Grekland:
ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Alpine Electronics, Inc. ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ BluetoothŸ Module ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
Frankrike:
Par la présente Alpine Electronics, Inc. déclare que l'appareil BluetoothŸ Module est conforme aux exigences essentielles et aux autres
dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Italien:
Con la presente Alpine Electronics, Inc. dichiara che questo BluetoothŸ Module è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre
disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Lettland:
Ar šo Alpine Electronics, Inc. deklarē, ka BluetoothŸ Module atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to
saistītajiem noteikumiem.
Litauen:
Šiuo Alpine Electronics, Inc. deklaruoja, kad šis BluetoothŸ Module atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos
nuostatas.
Nederländerna:
Hierbij verklaart Alpine Electronics, Inc. dat het toestel BluetoothŸ Module in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere
relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Malta:
Hawnhekk, Alpine Electronics, Inc., jiddikjara li dan BluetoothŸ Module jikkonforma mal-ĘtiĒijiet essenzjali u ma provvedimenti oĘrajn
relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.
Ungern:
Alulírott, Alpine Electronics, Inc. nyilatkozom, hogy a BluetoothŸ Module megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az
1999/5/EC irányelv egyéb elõírásainak.
``
369
09 Specifikationer
09
Typgodkännande
Land
370
Polen:
Niniejszym Alpine Electronics, Inc. oświadcza, że BluetoothŸ Module jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi
stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
Portugal:
Alpine Electronics, Inc. declara que este BluetoothŸ Module está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da
Directiva 1999/5/CE.
Slovenien:
Alpine Electronics, Inc. izjavlja, da je ta BluetoothŸ Module v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive
1999/5/ES.
Slovakien:
Alpine Electronics, Inc. týmto vyhlasuje, že BluetoothŸ Module spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice
1999/5/ES.
Finland:
Alpine Electronics, Inc. vakuuttaa täten että BluetoothŸ Module tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä
koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Sverige:
Härmed intygar Alpine Electronics, Inc. att denna BluetoothŸ Module står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och
övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Island:
Härmed intygar Alpine Electronics, Inc. att denna BluetoothŸ Module står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och
övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Norge:
Alpine Electronics, Inc. erklærer herved at utstyret BluetoothŸ Module er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante
krav i direktiv 1999/5/EF.
09 Specifikationer
Typgodkännande
09
Land
Kina:
㄀कϝᴵǂ䖯ষ੠⫳ѻॖଚ೼݊ѻકⱘ䇈ᯢк៪Փ⫼᠟‫ݠ‬Ёˈᑨߞॄϟ䗄᳝݇‫ݙ‬ᆍ˖
ᷛᯢ䰘ӊЁ᠔㾘ᅮⱘᡔᴃᣛᷛ੠Փ⫼㣗ೈˈ䇈ᯢ᠔᳝᥻ࠊǃ䇗ᭈঞᓔ݇ㄝՓ⫼ᮍ⊩˗
ƵՓ⫼乥⥛˖*+]
Ƶㄝᬜܼ৥䕤ᇘࡳ⥛ (,53 ˖໽㒓๲Ⲟ˘ G%L ᯊ˖싨P:៪싨G%P ǂķ
Ƶ᳔໻ࡳ⥛䈅ᆚᑺ˖໽㒓๲Ⲟ˘ G%L ᯊ˖싨G%P0+] (,53 ķ
Ƶ䕑乥ᆍ䰤˖SSP
Ƶᴖᬷথᇘ 䕤ᇘ ࡳ⥛ ᇍᑨ䕑⊶f ‫ֵס‬䘧ᏺᆑҹ໪ ˖
•
•
•
•
•
싨G%PN+] 0+]
싨G%PN+] *+]
싨G%P0+] *+]
싨G%P0+] *+]
싨G%P0+] ݊ᅗ *+]
ϡᕫ᪙㞾᳈ᬍথᇘ乥⥛ǃࡴ໻থᇘࡳ⥛ ࣙᣀ乱໪ࡴ㺙ᇘ乥ࡳ⥛ᬒ໻఼ ˈϡᕫ᪙㞾໪᥹໽㒓៪ᬍ⫼݊ᅗথᇘ໽㒓˗
Փ⫼ᯊϡᕫᇍ৘⾡ড়⊩ⱘ᮴㒓⬉䗮ֵϮࡵѻ⫳᳝ᆇᑆᡄ˗ϔᮺথ⦄᳝ᑆᡄ⦄䈵ᯊˈᑨゟे‫ذ‬ℶՓ⫼ˈᑊ䞛প᥾ᮑ⍜䰸ᑆᡄৢᮍৃ㒻㓁
Փ⫼˗
Փ⫼ᖂࡳ⥛᮴㒓⬉䆒໛ˈᖙ乏ᖡফ৘⾡᮴㒓⬉Ϯࡵⱘᑆᡄ៪ᎹϮǃ⾥ᄺঞए⭫ᑨ⫼䆒໛ⱘ䕤ᇘᑆᡄ˗
ϡᕫ೼亲ᴎ੠ᴎഎ䰘䖥Փ⫼DŽ
``
371
09 Specifikationer
09
Typgodkännande
Land
Taiwan:
‫܅‬㧤෷ሽंᘿ୴ࢤሽᖲጥ෻䏺ऄรԼ㦕
รԼԲය
ᆖী‫ڤ‬ᎁᢞ‫ٽ‬௑հ‫פ܅‬෷୴᙮ሽᖲΔॺᆖ๺‫ױ‬Δֆ‫׹‬Ε೸ᇆࢨࠌ‫݁ृش‬լ൓ᖐ۞!᧢‫ޓ‬᙮෷Ε‫ף‬Օ‫פ‬෷ࢨ᧢‫଺ޓ‬๻ૠհ௽ࢤ֗‫פ‬౨Ζ
รԼ؄ය
‫פ܅‬෷୴᙮ሽᖲհࠌ‫ش‬լ൓ᐙ᥼ଆ౰‫ڜ‬٤֗եឫ‫ٽ‬ऄຏॾΙᆖ࿇෼‫ڶ‬եឫ෼ွழΔ!ᚨ‫ܛم‬ೖ‫ش‬Δࠀ‫ޏ‬࿳۟ྤեឫழֱ൓ᤉᥛࠌ‫ش‬Ζছႈ
‫ٽ‬ऄຏॾΔਐࠉሽॾऄ๵ࡳ!‫܂‬ᄐհྤᒵሽຏॾΖ‫פ܅‬෷୴᙮ሽᖲႊ‫ٽ࠹ݴ‬ऄຏॾࢨՠᄐΕઝᖂ֗᠔᛭‫ش‬ሽं!ᘿ୴ࢤሽᖲ๻ໂհեឫΖ
CCAB10LP0230T7
372
09 Specifikationer
Typgodkännande
09
Land
Sydkorea:
뇗빃뇐ꚯ
Volvo Car Korea
겛뙨녋뤏麗1,$09
뇗빃ꑀ%OXHWRRWK$XGLR1DYLJDWLRQ5DGLR
ꑣ鴳ꑀ,$0
ꩫ驛뎗0DUFK
Alpine Electronics, Inc
Made in Japan
際闘뇐ꚯ
Volvo Car Korea
ꚷꚯ녋鶔뗣뤏ꍧ껿
꫗끳겗끤ꩫ霧뼗驣 鶔ꚷꚯꠇ黤 런
ꚷꚯ녋鶔뗣際闘꫷뫫
http://www.volvocars.com/kr
ꩧ끤녋늷넓ꩧ뼨
ೇ鲴뼯ꓯꫛ꫟ꟿ鱏놿볇뿷겛閻鱠ꫬ넯녃냷ꕻꈗ넳ꑀ꼃놿隷隻ꇣ鷗꫗ꟿ걟鱏뼛ꯓ꾁거鲃鲟
``
373
09 Specifikationer
09
Typgodkännande
Land
Singapore:
Förenade
Arabemiraten:
Jordanien:
The product that contains the Bluetooth module is approved with the following certification number.
BT module certification number: TRC/LPD/2010/4.
BT module name: IAM2.1BT PWB EU
374
09 Specifikationer
Typgodkännande
09
Land
Sydafrika:
Uruguay:
This product contains URSEC approved transmitter [module name and model name (IAM2.1 BT PWB EU + BVJG905A, BVVE905A,
BVLV905A)]
``
375
09 Specifikationer
09
Typgodkännande
Land
Jamaica:
Approved for use in Jamaica SMA EI: IAM2.1
Thailand:
This telecommunication equipment conforms to NTC technical requirement.
Nigeria:
Mexiko:
Warning
"Este equipo opera a titulo secundario, consecuentemente, debe aceptar interferencias perjudiciales incluyendo equipos de la misma
clase y puede no causar interferencias a sistemas operando a titulo primario."
BluetoothŸ module installation information
This module board is to be installed only by the professional line operator and used only for car audio produced by ALPINE ELECTRONICS, INC.. When this BluetoothŸ Module Board is installed in the Car Audio, we shall consider the following points; 1. Since
“IAM2.1 BT PWB US”owns its FCC ID/IC Number, we shall affix an exterior label on the outside of the product if the FCC ID is not
visible. The exterior label shall use wording such as either ”Contains Transmitter Module Board FCC ID: A269ZUA130 / IC: 700BIAM2101” or “Contains FCC ID: A269ZUA130 / IC: 700B-IAM2101”. 2. “IAM2.1 BT PWB US” complies with requirements of subsections 15.19(a)(3) in FCC Rules Part 15 Subpart C. The manual statement 15.19 (a)(3) is included User Guide of the product.
COFETEL No. RCPALIA10-0353
376
09 Specifikationer
Typgodkännande
09
Land
Botswana:
Kroatien:
377
09 Specifikationer
09
Symboler i display
Allmänt
Det förekommer en mängd olika symboler i
displayerna i bilen. Symbolerna är indelade i
varnings-, kontroll- och informationssymboler.
Nedan visas de vanligast förekommande symbolerna med dess innebörd och en hänvisning
till var i boken man kan hitta mer information.
För mer information om symboler och textmeddelanden se sidorna 68, 69 och 134.
– Röd varningssymbol, tänds då ett fel
har indikerats som kan påverka säkerheten
och/eller bilens körbarhet. Samtidigt visas ett
förklarande textmeddelande i informationsdisplayen.
– Gul informationssymbol, tänds, i kombination med text i informationsdisplayen, då
en avvikelse i något av bilens system inträffat.
Den gula informationssymbolen kan även tändas i kombination med andra symboler.
378
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Symboler i display
Kontroll- och varningssymboler i
kombinationsinstrumentet
Symbol
Kontroll- och informationssymboler i
kombinationsinstrumentet
Symbol
Innebörd
Sida
Fel i ABL-systemet*
68, 85
Avgasreningssystem
68
Fel i ABS-systemet
68, 124
Innebörd
Sida
Lågt oljetryck
69
Parkeringsbroms
69, 125, 127
Krockkuddar –
SRS
19, 69
Dimljus bak på
68, 86
Bältespåminnare
16, 69
Stabilitetssystem,
DSTC
68, 161
Generatorn
laddar inte
69
Stabilitetssystem,
sportläge
68, 161
Fel i bromssystemet
69, 124
Motorförvärmare
(diesel)
68
Varning,
Säkerhetsläge
19, 30, 69, 71,
114
Låg nivå i bränsletank
68, 155
Information, läs displaytext
68
Helljus på
68, 85
Vänster blinkers
68
09 Specifikationer
Symboler i display
Symbol
Innebörd
Sida
Höger blinkers
68
DRIVe – Start/Stop*
68, 119
Symbol
Innebörd
Sida
Adaptiv farthållare*,
Avståndsvarning*
(Distance Alert)
Innebörd
Sida
166,
173
ABL-systemet*
85
Adaptiv farthållare*
166
Tanklucka höger sida
271
Låg batterinivå
155
Parkeringsbroms
127
Regnsensor*
93
Driver Alert System*
188
Övriga informationssymboler i
kombinationsinstrumentet
Innebörd
Sida
Adaptiv farthållare*
163,
166,
171
Adaptiv farthållare*
Radarsensor*
171
-
Adaptiv farthållare*,
Avståndsvarning*
(Distance Alert)
171,
174
Adaptiv farthållare*,
Avståndsvarning*
(Distance Alert)
171,
174
Adaptiv farthållare*
171
Adaptiv farthållare*,
Avståndsvarning*
(Distance Alert)
166,
173
171,
174,
185
Start/Stop*, Adaptiv
farthållare*
119,
171
-
-
Kamerasensor*,
Lasersensor*
179,
185,
189,
191
Driver Alert System*,
Lane Departure Warning*
189,
191
Auto-broms*,
Avståndsvarning*
(Distance Alert), City
SafetyTM, Kollisionsvarnare*
174,
179,
185
Driver Alert System*,
Lane Departure Warning*
191
189
Bränsledriven motoroch kupévärmare*
155
Driver Alert System*,
Dags för paus
G025102
Symbol
Symbol
09
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
379
09 Specifikationer
09
Symboler i display
Informationssymboler i takkonsolens
display
Symbol
380
Innebörd
Sida
Bältespåminnare
17
Krockkudde passagerarplats, aktiverad
22, 23
Krockkudde passagerarplats, deaktiverad
23
09 Specifikationer
09
381
10 Index
10
A
AUTO
klimatinställning.................................. 151
A/V-AUX-ingång...................................... 254
Automatisk låsning.................................... 55
ACC – Adaptiv farthållare........................ 164
Automatisk återlåsning.............................. 54
Active Bending Lights (ABL)...................... 85
Automattvätt............................................ 338
Adaption.................................................. 109
Adaptiv farthållare.................................... 164
felsökning........................................... 170
radarsensor......................................... 169
Automatväxellåda....................................
bogsering och bärgning......................
manuella växellägen (Geartronic).......
släpvagn.............................................
AIRBAG...................................................... 20
AUX-ingång..................................... 210, 229
Baksätesunderhållning............................ 252
Aircondition, AC....................................... 151
AWD, fyrhjulsdrift..................................... 122
Aktiva Xenon-strålkastare.......................... 85
Avståndsvarning...................................... 173
Barn...........................................................
barnstol och sidokrockkudde...............
barnsäkerhetsspärr...............................
placering i bilen.....................................
säkerhet................................................
31
24
37
31
31
Barnskydd..................................................
ISOFIX fästsystem för barnsstolar........
rekommenderade.................................
storleksklasser för barnskydd med ISOFIX fästsystem......................................
övre fästpunkter för barnstolar.............
31
37
33
111
285
112
280
Aktivt chassi – FOUR-C........................... 162
Alkolås..................................................... 103
Allergi- och astmaframkallande substanser............................................................ 145
All Wheel Drive (fyrhjulsdrift).................... 122
Anpassning av köregenskaper................ 162
Anpassning av ljusbild............................... 89
Active Bending Lights........................... 89
Halogenstrålkastare.............................. 90
Antisladdfunktion..................................... 160
Antislir...................................................... 160
382
B
Bagageutrymme
lastning............................................... 276
lastsäkringsöglor................................ 277
matta................................................... 205
Baklampor
placering............................................. 317
Bakre kontrollpanel
ljudanläggning.................................... 213
Bakruta, eluppvärmning............................ 99
Backspeglar
elektriskt infällbara................................ 98
eluppvärmning...................................... 99
inre........................................................ 99
kompass............................................. 100
yttre....................................................... 97
Barnstol..................................................... 31
Backväxelspärr........................................ 111
Barnsäkerhetsspärr................................... 58
Bagagelucka
låsning/upplåsning................................ 55
Batteri...................................................... 322
fjärrkontroll.......................................... 239
fjärrnyckel/PCC..................................... 50
37
40
10 Index
hörlurar...............................................
starthjälp.............................................
symboler på batteriet..........................
underhåll.............................................
varningssymboler...............................
254
110
322
322
322
Bekvämlighetsbelysning............................ 88
Belysning................................................. 313
Aktiva Xenon-strålkastare..................... 85
belysningsautomatik, kupé................... 88
dimljus bak........................................... 86
dimstrålkastare..................................... 86
displaybelysning................................... 84
glödlampor, specifikationer................ 318
hel-/halvljus........................................... 84
i kupé.................................................... 87
instrumentbelysning............................. 84
ledbelysning.......................................... 88
ljushöjdsreglering.................................. 84
positions-/parkeringsljus...................... 86
reglage.................................................. 87
trygghetsbelysning......................... 45, 89
Belysning, lampbyte................................
bagageutrymme..................................
blinkers...............................................
dimljus................................................
halvljus halogen..................................
helljus, Xenon-lampa..........................
313
318
315
316
314
315
helljus halogen....................................
lamphållare bak..................................
lamphållare bak, blinkers....................
make-up spegel..................................
nummerskyltsbelysning......................
parkeringsljus.....................................
sidomarkeringsljus..............................
314
316
316
318
317
315
316
Bensinkvalitet.......................................... 273
Bildskärmar bak....................................... 252
Bilklädsel.................................................. 340
Biltvätt...................................................... 338
Bilvård...................................................... 338
Bilvård, läderklädsel................................. 340
Bioetanol E85.......................................... 273
Blind spot information system, BLIS....... 199
Blinkers...................................................... 87
Blockerat låsläge....................................... 56
deaktivering.......................................... 56
tillfällig deaktivering.............................. 57
BluetoothŸ
handsfree............................................
koppla samtal till mobil.......................
media..................................................
mikrofon av.........................................
strömmande ljud.................................
Bogsering................................................ 285
bogseringsögla................................... 286
10
Bogserögla.............................................. 286
Bromsar................................................... 123
bromsljus.............................................. 86
bromssystem...................................... 123
elektrisk parkeringsbroms.................. 125
låsningsfria bromsar, ABS.................. 123
nödbromsförstärkning, EBA............... 123
nödbromsljus........................................ 86
påfyllning av bromsvätska.................. 311
symboler i kombinationsinstrument. . . 124
Bromsljus................................................... 86
Broms- och kopplingsvätska................... 311
Bränsle.....................................................
bränsleekonomi..................................
bränslefilter.........................................
bränsleförbrukning..............................
272
297
274
358
Bältespåminnare........................................ 17
Bärgning.................................................. 286
Bärkassehållare....................................... 277
240
242
232
242
232
383
10 Index
C
10
CD............................................................ 225
Chassiinställningar................................... 162
Domkraft.................................................. 295
Draganordning......................................... 280
specifikationer.................................... 281
ECC, elektronisk klimatanläggning.......... 147
Eco Start/Stop DRIVe.............................. 116
City Safety™............................................ 176
Dragkrok
avtagbar, borttagning......................... 283
avtagbar, fastsättning......................... 282
Clean Zone Interior Package (CZIP)........ 145
Dragkrok, se Draganordning.................... 280
CO2-utsläpp............................................. 358
Dragvikt.................................................... 349
Elektrisk parkeringsbroms.......................
lossa automatiskt................................
lossa manuellt.....................................
låg batterispänning.............................
Cigarettändaruttag................................... 203
CZIP (Clear Zone Interior Package)......... 145
Driver Alert Control.................................. 187
Driver Alert System.................................. 187
D
DSTC, se även Stabilitetssystem............. 161
DVD.......................................................... 225
Dimljus, på/av............................................ 86
Däck
dimensioner........................................ 361
däcktätning......................................... 299
hastighetsklasser................................ 293
köregenskaper.................................... 290
rotationsriktning.................................. 290
skötsel................................................ 290
slitagevarnare..................................... 291
specifikationer............................ 292, 361
tryck............................................ 297, 361
vinterdäck........................................... 292
Displaybelysning........................................ 84
Döda vinkeln (BLIS)................................. 199
DAB Radio............................................... 222
Defroster.................................................. 151
Dekaler..................................................... 346
Diesel....................................................... 273
Dieselpartikelfilter.................................... 274
Dimljus
bak........................................................ 86
fram....................................................... 86
Dolby Surround Pro Logic II.................... 208
384
E
ECO-tryck................................................ 297
Ekonomisk körning.................................. 268
125
126
126
125
Elektriskt infällbara backspeglar................ 98
Elektronisk startspärr................................. 44
Elmanövrerad stol...................................... 78
Elmanövrerad taklucka............................ 101
Eluppvärmning
backspeglar.......................................... 99
bakruta.................................................. 99
säten................................................... 149
Eluttag...................................................... 204
bagageutrymme.................................. 277
framsäte.............................................. 204
ETC, elektronisk temperaturkontroll........ 148
Etiketter.................................................... 346
Extravärmare (Diesel)............................... 157
10 Index
F
Fläkt......................................................... 150
Fotgängarskydd....................................... 180
Farthållare................................................ 163
Felmeddelanden
Driver Alert Control............................. 189
Lane Departure Warning..................... 191
se Meddelanden och symboler. . 127, 171
Felmeddelanden i Adaptiv farthållare...... 171
FOUR-C – Aktivt chassi........................... 162
Framstol
Justering i längdled.............................. 82
massage............................................... 81
svank.................................................... 81
G
Geartronic................................................ 112
Genomvädringsfunktion.................... 54, 145
Glas.......................................................... 205
laminerat/förstärkt................................ 95
Global opening........................................ 145
FSC, miljömärkning................................... 12
Glödlampor, se Belysning........................ 313
Fyrhjulsdrift, AWD.................................... 122
Gravida kvinnor, säkerhetsbälte................ 17
GSI – Växelväljarhjälp.............................. 117
Felsökning för Adaptiv farthållare............ 170
Fälgar
rengöring............................................ 339
Felsökning för kamerasensor.......... 178, 184
Färdbroms............................................... 123
Fjärrkontroll.............................................. 238
batteribyte........................................... 239
Färddator................................................. 158
Fjärrkontroll HomeLinkŸ
programmerbar................................... 128
Fönsterhissar............................................. 95
Handskfack.............................................. 203
låsning.................................................. 55
Fönster och backspeglar........................... 95
Hel-/halvljus, se Belysning......................... 84
Förbandslåda........................................... 298
Hjul
byte.....................................................
ditsättning...........................................
fälgar...................................................
reservhjul............................................
snökedjor............................................
Felmeddelanden i Avståndskontroll........ 174
Felmeddelanden i BLIS............................ 201
Fjärrnyckel.................................................
batteribyte.............................................
funktioner..............................................
löstagbart nyckelblad...........................
räckvidd................................................
44
50
45
47
46
Fjärrnyckelsystem, typgodkännande....... 366
Flexifuel.................................................... 108
adaption.............................................. 109
Fläckar..................................................... 340
Färgkod, lack........................................... 341
Första hjälpen-utrustning......................... 298
Förvaringsfack......................................... 205
Förvaringsplatser i kupén........................ 202
10
H
294
295
291
295
292
Hjul och däck........................................... 290
HomeLinkŸ............................................... 128
385
10 Index
röststyrning......................................... 248
översikt............................................... 210
Klocka
analog................................................... 73
Hörlurar
batteribyte........................................... 254
trådlösa............................................... 253
Inre backspegel......................................... 99
automatisk avbländning....................... 99
Klocka, inställning...................................... 71
Instruktionsbok, miljömärkning.................. 12
Knappsats i ratten............. 83, 137, 163, 212
Hörlursuttag............................. 213, 252, 254
Instrumentbelysning, se Belysning............ 84
Kollision..................................................... 30
Instrument och reglage.............................. 64
Kollisionsvarnare
radarsensor......................... 169, 176, 181
Hög motortemperatur.............................. 279
10
Högtrycksspolning av strålkastare............ 94
I
IAQS – Interior Air Quality System........... 145
IC – Inflatable Curtain................................ 26
Iläggsmattor............................................. 203
Imma........................................................
avlägsna med ventilationsmunstyckena......................................................
behandling av rutorna.........................
kondens i strålkastare.........................
timerfunktion.......................................
151
153
144
338
152
Informationsdisplayer................................ 67
Informationsknapp, PCC........................... 46
Informations- och varningssymboler......... 68
Infotainment.............................................
basfunktioner......................................
källknappar.........................................
menyhantering....................................
386
208
211
210
261
Instrumentöversikt
högerstyrd bil........................................ 66
vänsterstyrd bil..................................... 64
Inställning av ratt....................................... 83
Intervalltorkning......................................... 93
iPodŸ, anslutning.................................... 229
K
Klämskydd, taklucka............................... 102
Kollisionsvarnare med Auto-broms*........ 180
Kollisionsvarning.............................. 180, 181
Kombinationsinstrument.......................... 134
Komfort i kupén....................................... 202
Kompass.................................................. 100
kalibrering........................................... 100
ställ in zon........................................... 100
Kondens i strålkastare............................. 338
Kamerasensor.................................. 177, 183
Konstantfarthållare.................................. 163
Katalysator............................................... 272
bärgning.............................................. 286
Kontroll av motoroljenivå......................... 307
Keyless drive...................................... 51, 106
Krockgardin............................................... 26
Klimat....................................................... 144
allmänt................................................ 144
sensorer.............................................. 144
Krockkudde
aktivering/deaktivering, PACOS........... 22
förar- och passagerarsida.................... 20
nyckelavstängning................................ 22
Krock, se Kollision..................................... 30
10 Index
Krockkuddesystem.................................... 19
Kupé........................................................ 202
Kupébelysning, se Belysning..................... 87
Kupéfilter................................................. 145
Kupévärmare
bränsledriven...................................... 154
Kylbox...................................................... 205
Kylsystem................................................ 268
Kylvätska, kontroll och påfyllning............ 310
Köassistent.............................................. 168
Köldmedium............................................ 145
Körning....................................................
kylsystem............................................
med släpvagn.....................................
med öppen bagagelucka....................
268
268
279
269
Körning med släpvagn
dragvikt............................................... 349
kultryck............................................... 349
Körriktningsvisare...................................... 87
L
inställningar................................. 215, 216
surround..................................... 208, 216
Lack
färgkod............................................... 341
lackskador och bättring...................... 341
Ljudanläggning................................ 208, 210
funktioner............................................ 215
översikt............................................... 210
Laminerat glas........................................... 95
Ljudvolym................................................
ringsignal, telefon...............................
telefon.................................................
telefon/mediaspelare..........................
Lampor, se Belysning.............................. 313
Lane Departure Control........................... 190
Larm...........................................................
aktivera.................................................
deaktivera.............................................
kontroll av larm.....................................
larmindikator.........................................
larmsignaler..........................................
reducerad larmnivå...............................
stänga av utlöst larm............................
59
59
59
46
59
60
60
59
Lasersensor................................................. 9
Lastning
allmänt................................................
lastsäkringsöglor................................
lastutrymme........................................
taklast.................................................
10
211
243
243
243
Ljusbild, anpassning.................................. 89
Ljushöjdsreglering strålkastare.................. 84
Ljusindikeringar, PCC................................ 46
Ljusreglage................................................ 84
Luftdistribution................................. 146, 153
Luftkonditionering.................................... 151
allmänt................................................ 144
Luftkvalitetssystem IAQS......................... 152
276
277
276
276
Ledbelysning............................................. 88
Ljud
bakre kontrollpanel............................. 213
hörlursuttag........................................ 213
Låg oljenivå.............................................. 307
Lås
automatisk låsning................................
bagagelucka.........................................
låsning..................................................
upplåsning............................................
54
55
54
54
Låsindikering.............................................. 44
387
10 Index
10
Låsning/upplåsning
insidan.................................................. 54
Meddelanden och symboler i Adaptiv farthållare...................................................... 171
Läderklädsel, tvättråd.............................. 340
Media BluetoothŸ..................................... 232
Mediaspelare........................................... 225
M
Menyer/funktioner.................................... 138
Make up-spegel................................. 88, 204
Menyhantering RSE................................. 258
Manuella växellägen (Geartronic)............. 112
Meny- och meddelandehantering............ 134
Manuell växellåda.................................... 111
bogsering och bärgning...................... 285
GSI – Växelväljarhjälp......................... 117
Menystrukturer RSE......................... 258, 259
Massage
framstol................................................. 81
Max taklast.............................................. 349
Meddelanden i BLIS................................ 201
Meddelanden i informationsdisplay......... 161
Meddelanden i kombinationsinstrumentet...................................................... 134
Meddelanden och symboler
Avståndskontroll................................. 174
Driver Alert Control............................. 189
Kollisionsvarnare med autobroms.......................................... 179, 185
Lane Departure Warning..................... 191
388
Menyhantering infotainment.................... 261
Menystruktur infotainment....................... 261
Motorolja.......................................... 307, 354
filter..................................................... 307
ogynnsamma körförhållanden............ 354
oljekvalitet........................................... 354
volymuppgifter.................................... 354
Motorrum
kylvätska.............................................
olja......................................................
styrservoolja.......................................
översikt...............................................
310
307
312
307
Motorspecifikationer................................ 352
Menysystem MY CAR.............................. 136
Motorvärmare.......................................... 108
bränsledriven...................................... 154
Miljömärkning, FSC, instruktionsbok......... 12
MY CAR................................................... 136
Minnesfunktion i stol.................................. 78
Mätare i kombinationsinstrumentet
bränslemätare....................................... 68
hastighetsmätare.................................. 68
varvtalsmätare...................................... 68
Mittkonsol................................................ 136
Mobiltelefon
ansluta................................................
handsfree............................................
registrera telefon.................................
röststyrning.........................................
243
240
241
248
Motor
starta................................................... 106
överhettning........................................ 279
Motorhuv, öppning.................................. 306
Mätsticka, elektronisk.............................. 309
10 Index
N
Nackskydd
mittplats bak......................................... 80
nedfällning............................................ 80
Nyckel........................................................ 44
Nyckelblad................................................. 47
Nyckelfri start (keyless drive)............. 51, 106
Nyckellägen............................................... 75
Nödutrustning
varningstriangel.................................. 298
Parkeringshjälp........................................ 193
sensorer för parkeringshjälp............... 195
Parkeringshjälpkamera............................ 196
Parkeringsvärmare...................................
batteri och bränsle..............................
parkering i backe................................
tidsinställning......................................
154
154
154
156
PCC – Personal Car Communicator
funktioner.............................................. 45
räckvidd.......................................... 46, 47
Pisksnärtsskador, WHIPS.......................... 27
Polering.................................................... 339
O
Olja, se även Motorolja............................ 354
P
PACOS....................................................... 22
PACOS, omkopplare................................. 22
Panelbelysning........................................... 84
Panikfunktion............................................. 45
Parkeringsbroms..................................... 125
Positions-/parkeringsljus........................... 86
Powershift växellåda........................ 114, 285
R
Radarsensor............................................ 164
begränsningar..................................... 169
Radio.......................................................
AM/FM................................................
DAB....................................................
menystruktur.......................................
10
218
218
222
261
Ratt............................................................ 83
knappsats..................... 83, 137, 163, 212
knappsats adaptiv farthållare............. 166
rattinställning........................................ 83
Rattlås...................................................... 107
Rattmotstånd, hastighetsberoende......... 162
Provisorisk däcktätning........................... 299
Reglage
mittkonsol........................... 136, 211, 261
Punktering, se Däck................................. 295
Reglage, ljus.............................................. 84
Regnsensor................................................ 93
Q
Rekommendationer vid körning............... 268
Queue Assist............................................ 168
Relä/säkringsbox, se Säkringar............... 327
Rekommenderade barnskydd, tabell......... 33
Rengöring
automattvätt....................................... 338
biltvätt................................................. 338
fälgar................................................... 339
389
10 Index
Skidlucka................................................. 278
Stol, se Säten............................................ 77
Släpvagn.................................................. 279
kabel................................................... 279
körning med släpvagn........................ 279
Strålkastare.............................................. 313
Reservhjul................................................ 295
Temporary spare................................ 295
Ringa samtal............................................ 241
Smörjmedel.............................................. 356
Rostskydd................................................ 339
Smörjmedel, volymuppgifter.................... 356
RSE - Rear Seat Entertainment system... 252
Solgardin.................................................... 97
Ryggstöd................................................... 77
framsäte, fällning.................................. 77
Solskärm, taklucka.................................. 102
Ryggstöd baksäte, fällning........................ 79
SOTFILTER FULLT.................................. 274
Röststyrning mobiltelefon........................ 248
Spin control............................................. 160
S
Spolare
spolarvätska, påfyllning...................... 321
vindruta................................................. 94
klädsel................................................. 340
säkerhetsbälten.................................. 341
10
Samtal
hantering............................................. 241
inkommande....................................... 241
Spolarvätska, påfyllning........................... 321
Sekretesslåsning........................................ 49
Stabilitetssystem..................................... 160
Sensus....................................................... 74
Startbatteri............................................... 365
Serviceprogram....................................... 306
Starthjälp................................................. 110
Sidokrockkuddar....................................... 24
Startnycklar................................................ 75
Signalhorn.................................................. 83
Startspärr................................................... 44
Signalingång, extern........................ 210, 229
Stenskott och repor................................. 341
SIPS-bag................................................... 24
390
Sotfilter.................................................... 274
Spolmunstycken, uppvärmda.................... 94
Stabilitets- och dragkraftssystem............ 160
Styrkraftsnivå, se Rattmotstånd.............. 162
Ställa in tidsavstånd................................. 173
Surround.......................................... 208, 216
Svängningsdämpare................................ 280
Symboler.................................................. 161
informationssymboler........................... 68
kontrollsymboler................................... 68
varningssymboler................................. 68
Symboler och meddelanden
Avståndskontroll................................. 174
Driver Alert Control............................. 189
Kollisionsvarnare med autobroms.......................................... 179, 185
Lane Departure Warning..................... 191
Symboler och meddelanden i Adaptiv farthållare...................................................... 171
Säkerhetsbälte
baksäte................................................. 17
bältesförsträckare................................. 18
Säkerhetsbälten......................................... 16
Säkerhetsläge............................................ 30
Säkringar.................................................. 327
allmänt................................................ 327
10 Index
271
271
271
271
271
Torkare och spolning................................. 93
Teaterbelysning......................................... 88
Transponder.............................................. 95
Telefon
ansluta................................................
handsfree............................................
inkommande samtal...........................
registrera telefon.................................
ringa samtal........................................
röststyrning.........................................
ta emot samtal....................................
telefonbok...........................................
telefonbok, genväg.............................
Trippmätare............................................... 71
335
327
336
328
336
334
Tankning..................................................
påfyllning............................................
tanklock..............................................
tanklucka, elektrisk öppning...............
tanklucka, manuell öppning................
Säkringscentral........................................ 327
handskfack......................................... 332
box i bagage-/lastutrymme................
byte.....................................................
kallzon.................................................
relä/säkringscentral i motorrum..........
Start/Stop...........................................
vid instrumentbräda – Executive........
Säkringstabell
säkringar i motorrum.......................... 329
Säten.......................................................... 77
elmanövrerade...................................... 78
eluppvärmning.................................... 149
fällning av ryggstöd bak....................... 79
fällning av ryggstöd fram...................... 77
nackskydd bak..................................... 80
ventilerade framsäten......................... 149
T
243
240
241
241
241
248
242
244
244
Transmission............................................ 111
Trygghetsbelysning............................. 45, 89
Trådlösa hörlurar...................................... 253
Tuta............................................................ 83
TV............................................................. 235
Typbeteckning......................................... 346
Typgodkännande, fjärrnyckelsystem....... 366
U
Temperaturreglering................................ 151
Underhåll
rostskydd............................................ 339
Taklast, max vikt...................................... 349
Timer........................................................ 152
Taklucka
klämskydd..........................................
solskärm.............................................
ventilationsläge...................................
öppning och stängning.......................
Tjänstevikt................................................ 349
Torkarblad................................................
byte.....................................................
rengöring............................................
serviceläge..........................................
320
320
320
320
10
Traction control........................................ 160
Temperatur
faktisk temperatur............................... 144
Tillskottsvärmare...................................... 157
102
102
101
101
Totalvikt................................................... 349
Upplåsning
från insidan........................................... 54
från utsidan........................................... 54
Uppvärmda spolmunstycken..................... 94
Urkoppling av växelväljarspärr................ 113
USB, anslutning....................................... 229
391
10 Index
Utsläpp av koldioxid................................ 275
Ventilationsmunstycken........................... 146
10
Verktyg..................................................... 295
V
Vadning.................................................... 268
Vikter
tjänstevikt........................................... 349
Varningsblinkers........................................ 87
Vindrutespolning........................................ 94
Varningslampa
adaptiv farthållare............................... 164
kollisionsvarnare................................. 181
stabilitets- och dragkraftssystem....... 160
Vindrutetorkare.......................................... 93
regnsensor............................................ 93
Varningslampor
bältespåminnare...................................
fel i bromssystemet..............................
generatorn laddar inte..........................
krockkuddar-SRS.................................
lågt oljetryck.........................................
parkeringsbroms åtdragen...................
varning..................................................
Volvo Sensus............................................. 74
69
69
69
69
69
69
69
Varningsljud
kollisionsvarnare................................. 181
Varningssymbol, krockkuddesystem......... 19
Varningstriangel....................................... 298
Vattenavvisande ytskikt, rengöring.......... 339
Vatten- och smutsavvisande ytskikt.......... 95
Vaxning.................................................... 339
392
Ventilation................................................ 146
Vinterdäck................................................ 292
Vinterkörning............................................ 269
Värme....................................................... 151
Värmereflekterande vindruta...................... 95
Vätskor, volymuppgifter........................... 356
Vätskor och oljor...................................... 356
Växellåda................................................. 111
automat............................................... 111
manuell............................................... 111
W
WHIPS
barnstol/barnkudde.............................. 27
pisksnärtsskador.................................. 27
Y
Yttermått.................................................. 348
Yttre backspeglar...................................... 97
Å
Återcirkulation.......................................... 152
Återställning av fönsterhissar..................... 96
Återställning av yttre backspeglar............. 98
Växelväljarspärr....................................... 113
Ö
Växelväljarspärr, mekanisk urkoppling.... 113
Överhettning............................................ 279
Kdakd8Vg8dgedgVi^dc51 4XFEJTI "5 1SJOUFEJO4XFEFO (zUFCPSH $PQZSJHIU©7PMWP$BS$PSQPSBUJPO
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement