Volvo S80 2007 Late Ägarmanual

Volvo S80 2007 Late Ägarmanual
BÄSTE VOLVOÄGARE
TACK FÖR ATT DU VALDE VOLVO
Vi hoppas att Du kommer att få glädje av många års körning i
Din Volvo. Bilen är konstruerad för Din och Dina passagerares
säkerhet och komfort. Volvo är en av världens säkraste personbilar. Din Volvo är också konstruerad för att uppfylla gällande säkerhets- och miljökrav.
För att öka Din trivsel med bilen rekommenderar vi att Du bekantar Dig med utrustning, anvisningar och underhållsinformation i denna instruktionsbok.
Innehållsförteckning
00 Introduktion
01 Säkerhet
02 Lås och larm
00 01 02
Viktig information .......................................... 6
Miljö............................................................... 8
2
Säkerhet i kupé ........................................... 12
Säkerhetsläge ............................................. 25
Barnsäkerhet............................................... 26
Fjärrnyckel/nyckel ....................................... 34
Keyless drive............................................... 40
Lås .............................................................. 42
Larm*........................................................... 45
Innehållsförteckning
03 Din förarmiljö
04 Komfort och körglädje
05 Under din färd
03 04 05
Instrument och reglage................................50
Tändningslägen ...........................................59
Säten ...........................................................60
Ratt ..............................................................63
Belysning .....................................................64
Torkare och spolning ...................................73
Fönster och backspeglar.............................75
Elmanövrerad taklucka*...............................79
Start av motor..............................................81
Växellådor....................................................84
Färdbroms ...................................................87
Parkeringsbroms .........................................89
Meny- och meddelandehantering ...............94
Klimat ..........................................................99
Ljudanläggning ..........................................109
Färddator...................................................118
Kompass* ..................................................119
Stabilitets- och dragkraftssystem .............120
Anpassning av köregenskaper ..................121
Farthållare* ................................................122
Adaptiv farthållare* ....................................123
Kollisionsvarnare med bromsunderstöd* ..127
Parkeringshjälp* ........................................130
Blind Spot Information System, BLIS* ......132
Komfort i kupén.........................................135
Bluetooth handsfree*.................................140
Inbyggd telefon* ........................................145
Rekommendationer vid körning ................152
Tankning ....................................................155
Bränsle ......................................................156
Lastning.....................................................158
Körning med släpvagn ..............................162
Bogsering ..................................................168
3
Innehållsförteckning
06 Underhåll och
specifikationer
07 Index
06 07
Motorrum .................................................. 172
Lampor...................................................... 177
Torkarblad och spolarvätska..................... 184
Batteri........................................................ 186
Säkringar................................................... 189
Hjul och däck ............................................ 194
Bilvård ....................................................... 210
Typbeteckningar........................................ 214
Specifikationer .......................................... 215
4
5
Introduktion
Viktig information
Att läsa instruktionsboken
Inledning
Ett bra sätt att lära känna sin nya bil är att
läsa instruktionsboken, helst före den första
åkturen. Då får du möjlighet att bekanta dig
med nya funktioner, får råd om hur bilen bäst
ska hanteras i olika situationer och lär dig utnyttja bilens alla finesser på bästa sätt. Var
uppmärksam på de säkerhetsanvisningar
som finns i boken.
Den utrustning som beskrivs i instruktionsboken finns inte i alla bilmodeller. I boken beskrivs, förutom standardutrustning, även tillval (fabriksmonterad utrustning) och vissa tillbehör (extrautrustning).
Volvos bilar är olika utrustade beroende på
anpassningar för olika marknaders behov
och nationella eller lokala lagar och bestämmelser.
De specifikationer, konstruktionsuppgifter
och illustrationer som finns i instruktionsboken är inte bindande. Vi förbehåller oss rätten
att göra ändringar utan föregående meddelande.
© Volvo Personvagnar AB
6
Tillval
Viss funktionalitet och utrustning kan köpas
som tillval när en ny bil beställs. Utbudet av
tillval kan gälla alla bilar men ibland endast
vissa varianter och/eller vissa marknader.
Alla typer av tillval markeras med en
asterisk * i instruktionsboken.
Kontakta din Volvoåterförsäljare för mer information.
Särskilda texter
VARNING
Texter som är markerade med VARNING
upplyser om risk för personskada.
VIKTIGT
Texter som är markerade med VIKTIGT
upplyser om risk för materiella skador.
OBS
Texter som är markerade med OBS ger råd
eller tips som underlättar vid användande
av t.ex. finesser och funktioner.
Fotnot
I instruktionsboken finns det information som
ligger som en fotnot längst ner på sidan eller i
direkt anslutning till en tabell. Denna information är ett tillägg till den text som den via
numret hänvisar till.
Meddelandetexter
I bilen finns det displayer som visar textmeddelanden. Dessa textmeddelanden markeras i instruktionsboken med att texten är lite
större och gråfärgad. Exempel DIM text.
Procedurlistor
Procedurer, där åtgärder måste göras i en
viss ordningsföljd, är i instruktionsboken
numrerade.
När det till en steg-för-steg instruktion
finns en bildserie är varje moment numrerat på samma sätt som motsvarande
bild.
Pilar förekommer numrerade och onumrerade och används för att åskådliggöra
en rörelse eller för att peka ut en detalj.
Om det inte finns någon bildserie till en stegför-steg instruktion är de olika stegen numrerade med vanliga siffror.
Positionslistor
I översiktbilder där olika delar pekas ut
används röda cirklar med en siffra i. Siffra
återkommer i den positionslista som
finns i anslutning till bilden, som beskriver objektet.
Introduktion
Viktig information
Punktlistor
När en uppräkning förkommer i instruktionsboken används en punktlista.
Exempel:
• Kylvätska
• Motorolja
Inspelning av data
Tillbehör och extrautrustning
En eller flera datorer i din Volvo personbil har
möjlighet att spela in detaljerad information.
Denna information, som är avsedd att användas i forskningssyfte för att vidareutveckla
säkerheten och för diagnos av fel i vissa av
bilens system, kan innehålla uppgifter såsom; användandet av säkerhetsbälten av förare och passagerare, information om funktion av olika system och moduler i bilen samt
information beträffande statusen av motor-,
gasregleringspjäll-, styrning-, broms- och andra system. Denna information kan innefatta
uppgifter beträffande förarens sätt att köra
bilen. Sådan information kan innehålla uppgifter såsom, men inte uteslutande, bilens
hastighet, användandet av broms- eller gaspedalen och rattutslag. Sistnämnda data kan
lagras under ett begränsat tidsintervall medan bilen körs och därefter under förloppet av
en kollision eller i ett nära tillbud. Volvo Personvagnar AB kommer inte att medverka till
att denna lagrade information lämnas ut utan
samtycke. Dock kan Volvo Personvagnar AB
tvingas lämna ut informationen p.g.a. nationell lagstiftning. I övrigt kan Volvo Personvagnar AB och auktoriserade verkstäder
komma att läsa och använda informationen.
Felaktig inkoppling och installation av tillbehör kan påverka bilens elektroniksystem negativt. Vissa tillbehör fungerar endast när
därtill hörande programvara finns bilens datorsystem. Kontakta därför alltid en auktoriserad Volvoverkstad innan du installerar tillbehör som ansluts till eller påverkar det elektriska systemet.
7
Introduktion
Miljö
Volvo Personvagnars miljöfilosofi
Miljöomsorg, säkerhet och kvalitet är Volvo
Personvagnars tre kärnvärden som vägleder
all verksamhet. Vi tror också att våra kunder
delar vår omtanke om miljön.
Din Volvo uppfyller stränga internationella
miljökrav och är dessutom tillverkad i en av
världens resurseffektivaste och renaste fabriker. Volvo Personvagnar har ett globalt certifikat för miljöstandarden ISO 14001. Denna
standard stödjer arbetet inom miljöområdet.
Samtliga Volvomodeller har EPI (Environmental Product Information) miljövaruinformation. Där kan du se hur bilens livscykel påverkar miljön.
Läs mer på www.volvocars.com/EPI.
Bränsleförbrukning
Volvos bilar har konkurrenskraftig bränsleförbrukning i sina respektive klasser. Lägre
bränsleförbrukning ger generellt lägre utsläpp av växthusgasen koldioxid.
Som förare är det möjligt att påverka bränsleförbrukningen. För mer information läs under
rubriken Spara miljön nedan.
Effektiv avgasrening
Din Volvo är tillverkad enligt “Ren inifrån och
ut” – ett koncept som innefattar ren kupémil-
8
jö och högeffektiv avgasrening. I många fall
ligger avgasutsläppen långt under gällande
normer.
Ren luft i kupén
Ett kupéfilter förhindrar att damm och pollen
kommer in i kupén via luftintaget.
Ett sofistikerat luftkvalitetssystem, IAQS* (Interior Air Quality System) säkerställer att den
inkommande luften är renare än luften utanför i trafikerad miljö.
Systemet består av en elektronisk sensor
och ett kolfilter. Den inkommande luften
övervakas kontinuerligt och om halten av vissa ohälsosamma gaser såsom kolmonoxid
blir för hög, stängs luftintaget. En sådan situation kan uppstå i t.ex. tät trafik, köer eller
tunnlar.
Inflödet av kväveoxider, marknära ozon och
kolväten hindras av kolfiltret.
Textilstandard
Interiören i en Volvo är utformad för att vara
trivsam och behaglig, även för kontaktallergiker och astmatiker. Det har lagts ner extra
stor vikt vid att välja miljöanpassade material.
Därmed uppfyller de också kraven i standar-
den Öko-Tex 1001, ett stort framsteg för en
sundare kupémiljö.
Öko-Tex-certifieringen omfattar till exempel
säkerhetsbälten, mattor, tråd och tyger. Lädret i klädslarna är kromfritt garvat med naturliga växtämnen och uppfyller certifieringskraven.
Volvos verkstäder och miljön
Genom regelbundet underhåll skapar du förutsättningar för lång livslängd för bilen med
låg bränsleförbrukning och på så vis bidrar
du till en renare miljö. När Volvos verkstäder
får förtroendet att laga och underhålla bilen,
blir den en del i vårt system. Vi ställer krav på
hur våra verkstadslokaler ska utformas för att
förhindra spill och utsläpp till miljön. Vår verkstadspersonal har det kunnande och de
verktyg som behövs för att garantera god
miljöomsorg.
Spara miljön
Det är enkelt att själv bidra till att spara miljön
genom att t.ex. köra ekonomiskt, köpa miljömärkta bilvårdsprodukter samt göra service
och underhålla bilen enligt anvisningarna i instruktionsboken.
Här följer några råd om hur du kan spara på
miljön:
1 Mer
information på www.oekotex.com
Introduktion
Miljö
• Sänk bränsleförbrukningen genom att
välja ECO däcktryck, se s. 207.
• Taklast och skidbox ger högre luftmotstånd och höjer bränsleförbrukningen. Ta
bort dem direkt efter användning.
• Töm bilen på onödiga saker. Ju mer last
desto högre bränsleförbrukning.
• Om bilen är utrustad med motorvärmare,
använd alltid den före kallstart. Det sänker
förbrukningen och minskar utsläppen.
• Kör mjukt och undvik häftiga inbromsningar.
• Kör på högsta möjliga växel. Lägre varvtal
ger lägre bränsleförbrukning.
• Vid inbromsning utnyttja motorbroms.
• Undvik tomgångskörning. Visa hänsyn till
lokala bestämmelser. Stäng av motorn vid
längre väntetider i trafiken.
• Hantera miljöfarligt avfall som t.ex. batterier och olja på ett miljövänligt sätt. Rådgör med en auktoriserad Volvoverkstad
om du är osäker på hur denna typ av avfall
ska deponeras.
• Underhåll bilen regelbundet.
• Hög hastighet ökar förbrukningen avsevärt p.g.a. av att luftmotsståndet ökar. Vid
en fördubbling av hastigheten ökar luftmotståndet fyra ggr.
Genom att följa dessa råd kan bränsleförbrukningen sänkas utan att varken restiden
ökar eller nöjet med bilkörningen minskar. Du
sparar bilen, pengar och jordens resurser.
9
Säkerhet i kupé ......................................................................................... 12
Säkerhetsläge ...........................................................................................25
Barnsäkerhet............................................................................................. 26
10
SÄKERHET
01
01 Säkerhet
01
Säkerhet i kupé
Använd alltid säkerhetsbälten
I baksätet passar låstungan endast i avsett
lås1.
Lossa säkerhetsbältet
Tryck på den röda knappen i låset och låt sedan rullen dra in säkerhetsbältet. Om det inte
rullats in helt, mata in säkerhetsbältet för
hand så att det inte hänger löst.
8803512j
Säkerhetsbältet spärras och kan inte dras ut:
En inbromsning kan få svåra följder om inte
säkerhetsbältet används. Se därför till att
samtliga passagerare tagit på sig säkerhetsbältet.
• om det dras ut för snabbt
• vid bromsning och acceleration
• om bilen lutar kraftigt.
För att säkerhetsbältet ska ge maximalt
skydd, är det viktigt att det ligger väl an mot
kroppen. Luta inte ryggstödet för långt bakåt.
Säkerhetsbältet är avsett att skydda vid normal sittställning.
Tänk på att
• inte använda clips eller annat som hindrar
säkerhetsbältet att sitta åt ordentligt
• säkerhetsbältet inte får vara snott eller
vridet
• höftbandet ska sitta lågt (inte över buken)
• sträcka höftbandet över höften genom att
dra i diagonalbandet enligt bilden.
Ta på säkerhetsbältet
Dra långsamt ut säkerhetsbältet och lås fast
det genom att skjuta ner dess låstunga i låset. Ett kraftigt ”klick” indikerar att säkerhetsbältet är låst.
Säkerhetsbältet och krockkudden samverkar. Om säkerhetsbältet inte används eller
används på ett felaktigt sätt kan detta påverka krockkuddens effekt vid en kollision.
VARNING
1 Vissa
12
marknader
VARNING
Gör aldrig några ändringar eller reparationer
av säkerhetsbältet på egen hand. Kontakta
en auktoriserad Volvoverkstad.
Om säkerhetsbältet har utsatts för en kraftig
belastning, t.ex. i samband med en kollision, ska hela säkerhetsbältet bytas ut. En del
av säkerhetsbältets skyddsegenskaper kan
ha gått förlorade även om det verkar oskadat. Byt också säkerhetsbältet om det är slitet eller skadat. Det nya säkerhetsbältet ska
vara typgodkänt och avsett för samma plats
som det utbytta säkerhetsbältet.
VARNING
Varje säkerhetsbälte är avsett för endast en
person.
01 Säkerhet
Säkerhet i kupé
Säkerhetsbälte och graviditet
Bältespåminnare1
Säkerhetsbälte ska alltid användas under
graviditeten, men det är viktigt att det används på rätt sätt. Säkerhetsbältet ska ligga
tätt an mot axeln, med den diagonala delen
av säkerhetsbältet mellan brösten och på sidan av magen. Höftdelen av säkerhetsbältet
ska ligga platt mot sidan av låren och så lågt
som möjligt under magen – det får aldrig tillåtas att glida upp. Säkerhetsbältet ska sitta så
nära kroppen som möjligt utan onödigt spel.
Kontrollera också att säkerhetsbältet inte har
vridit sig.
Allteftersom graviditeten framskrider ska gravida förare justera stolen och ratten, så att de
har full kontroll över bilen (vilket innebär att
man lätt måste kunna nå ratten och fotpeda-
3905547s
8704370s
lerna). I detta sammanhang ska maximalt avstånd mellan magen och ratten eftersträvas.
01
Obältade blir påminda om att ta på sig säkerhetsbältet genom ljud- och ljuspåminnelse.
Ljudpåminnelsen är hastighetsberoende.
Ljuspåminnelse finns i takkonsolen och i
kombinationsinstrumentet. Vid låg fart ges
ljudpåminnelse de första 6 sekunderna.
Barnstolar omfattas inte av bältespåminnarsystemet.
Baksäte
Bältespåminnaren i baksätet har två delfunktioner:
• Informera om vilka säkerhetsbälten som
används i baksätet. Detta visas i informationsdisplayen. Meddelandet raderas automatiskt efter ca 30 sekunder, men kan
1 Vissa
marknader
13
01 Säkerhet
Säkerhet i kupé
också kvitteras manuellt med en tryckning
på READ-knappen.
• Påminna om att något säkerhetsbälte i
baksätet tagits av under färd. Påminnelse
sker genom meddelande i informationsdisplayen kombinerat med ljud- och ljussignal. Påminnelsen upphör då
säkerhetsbältet åter tagits på men kan
också kvitteras manuellt med en tryckning
på READ-knappen.
Meddelandet i informationsdisplayen, som
visar vilka säkerhetsbälten som används,
finns alltid tillgängligt. För att se lagrade
meddelanden, tryck på READ-knappen.
Vissa marknader
Obältad förare blir påmind om att ta på sig
säkerhetsbältet genom ljud- och ljuspåminnelse. Vid låg fart ges ljudpåminnelse de första 6 sekunderna.
Bältesförsträckare
Alla säkerhetsbälten är utrustade med bältesförsträckare. En mekanism i bältesförsträckaren sträcker säkerhetsbältet vid en
tillräckligt kraftig kollision. Säkerhetsbältet
fångar då mer effektivt upp den åkande.
Varningssymbol i
kombinationsinstrumentet
0
1
o
3801180s
01
Airbag-systemet övervakas kontinuerligt av
systemets styrenhet. Varningssymbolen i
kombinationsinstrumentet tänds i tändningsläge II eller III. Symbolen släcks efter ca
6 sekunder om Airbag-systemet är felfritt.
VARNING
Om varningssymbolen för Airbag-systemet
förblir tänd eller tänds under körning, är det
ett tecken på att Airbag-systemet inte har
fullgod funktion. Symbolen indikerar fel på
bältessytemet, SIPS, IC-systemet eller
annat fel i SRS-systemt. Kontakta snarast
en auktoriserad Volvoverkstad.
Tillsammans med varningssymbolen visas, i
de fall det krävs, ett meddelande i informa-
14
01 Säkerhet
Säkerhet i kupé
Krockkudde på passagerarsidan
8803516j
Krockkudde på förarsidan
8803515j
tionsdisplayen. Om varningssymbolen är trasig, tänds varningstriangeln och SRS airbag
Service erfordras eller SRS airbag Service
snarast visas i informationsdisplayen. Kontakta snarast en auktoriserad Volvoverkstad.
01
Som ett komplement till säkerhetsbältet, är
bilen utrustad med en krockkudde, SRS
(Supplemental Restraint System), i ratten.
Krockkudden är monterad hopvikt i rattens
centrum. Ratten är märkt med SRS AIRBAG.
Som ett komplement till säkerhetsbältet, är
bilen utrustad med en krockkudde, SRS
(Supplemental Restraint System). Krockkudden på passagerarsidan ligger hopvikt ovanför handskfacket. Panelen är märkt med SRS
AIRBAG.
VARNING
Säkerhetsbältet och krockkudden samverkar. Om bältet inte används eller används
på ett felaktigt sätt kan detta påverka krockkuddens effekt vid en kollision.
VARNING
För att inte skadas om krockkudden löses
ut, måste passageraren sitta så upprätt som
möjligt med fötterna på golvet och ryggen
mot ryggstödet. Säkerhetsbältet ska vara
fastspänt.
15
01 Säkerhet
01
Säkerhet i kupé
SRS-systemet
VARNING
Placera inga föremål framför eller ovanpå
instrumentpanelen där krockkudden för
passagerarplatsen är placerad.
Placering vänsterstyrd bil
8803417d
Vänsterstyrd bil
Placering högerstyrd bil
8803418d
8803561s
Placera aldrig barn i barnstol eller på barnkudde i framsätet om krockkudden (SRS) är
aktiverad.
Låt aldrig barn stå eller sitta framför passagerarstolen. Personer som är kortare än 140
cm ska aldrig sitta på passagerarplatsen
fram om krockkudden (SRS) är aktiverad.
Om ovanstående uppmaningar inte följs
kan det leda till livsfara för barnet.
8803560s
VARNING
Högerstyrd bil
Systemet består av krockkuddar och sensorer. Vid en tillräckligt kraftig kollision reagerar
sensorer och kuddarna/kudden blåses upp,
16
01 Säkerhet
Säkerhet i kupé
samtidigt som den blir varm. För att dämpa
islaget mot kudden töms den igen när den
pressas samman. I samband med detta bildas en del rök i bilen, vilket är helt normalt.
Hela förloppet, med uppblåsning och tömning av kudden, sker på några tiondels
sekunder.
Aktivering/avaktivering av krockkudde
(SRS)*
Om bilen är utrustad med krockkudde
(SRS) på passagerarplatsen fram, men saknar PACOS (Passenger Airbag Cut Off
Switch), är krockkudden alltid aktiverad.
3905550s
Reparation får endast utföras av en auktoriserad Volvoverkstad. Ingrepp i SRS-systemet kan orsaka felaktig funktion och få
allvarliga personskador till följd.
Indikering i takkonsol
Sensorerna reagerar olika beroende på
krockförlopp och om säkerhetsbältet på förarsidan respektive passagerarsidan i framsätet används eller inte. Olyckssituationer
kan därför uppstå, då endast en (eller ingen)
av krockkuddarna aktiveras. SRS-systemet
känner av det kollisionsvåld som fordonet
utsätts för och anpassas efter detta så att
en eller flera krockkuddar utlöses. Även
krockkuddarnas kapacitet anpassas efter
det kollisionsvåld fordonet utsätts för.
se s. 37. (Även andra föremål med nyckelliknande utformning kan användas.) Om ovanstående uppmaningar inte följs kan det leda
till livsfara.
VARNING
VIKTIGT
OBS
01
Krockkudden (SRS) på passagerarplatsen i
framsätet kan avaktiveras. Detta är nödvändigt om t.ex. ett barn i barnstol ska placeras
på platsen.
Ett textmeddelande i takpanelen indikerar att
krockkudden (SRS) på passagerarplatsen
fram är avaktiverad.
VARNING
Aktiverad krockkudde (passagerarplats):
Placera aldrig barn i barnstol eller på barnkudde på passagerarplatsen fram när
krockkudden är aktiverad. Detta gäller alla
personer som är kortare än 140 cm.
Avaktiverad krockkudde (passagerarplats): Personer som är längre än 140 cm
ska aldrig sitta på passagerarplatsen när
krockkudden är avaktiverad.
Aktivering/avaktivering
Omkopplaren är placerad på gaveln av instrumentpanelen på passagerarsidan och blir
åtkomlig när dörren öppnas. Kontrollera att
omkopplaren står i önskat läge. Volvo rekommenderar att nyckelbladet används för att
ändra läge. För information om nyckelbladet,
17
01 Säkerhet
01
Säkerhet i kupé
Sidokrockkudde SIPS-bag
Omkopplarens läge
VARNING
8803407j
Låt ingen passagerare sitta på passagerarplatsen om textmeddelandet i takpanelen
indikerar att krockkudden (SRS) är avaktiverad, samtidigt som varningssymbolen för
Airbag-systemet visas i kombinationsinstrumentet. Detta tyder på att allvarligt fel uppstått. Uppsök snarast en auktoriserad
Volvoverkstad.
PACOS (Passenger Airbag Cut Off Switch)
Krockkudden (SRS) är aktiverad. Med
omkopplaren i detta läge kan passagerare över 140 cm sitta på passagerarplatsen i framsätet, aldrig barn i barnstol eller
på kudde.
Krockkudden (SRS) är avaktiverad. Med
omkopplaren i detta läge kan barn i barnstol eller på kudde sitta på passagerarplatsen i framsätet, aldrig personer över
140 cm.
En stor del av kollisionskraften fördelas av
SIPS (Side Impact Protection System) till balkar, stolpar, golv, tak och andra delar av karossen. Sidokrockkuddarna, på förar- och
passagerarplats, skyddar bröstet och höften
och är en viktig del av SIPS. SIPS-bag-systemet består av två huvuddelar, sidokrockkudde och sensorer. Sidokrockkudden är placerad i framstolens ryggram.
VARNING
Sidokrockkuddarna är ett komplement till
SIPS-systemet. Använd alltid säkerhetsbältet.
VARNING
Reparation får endast utföras av en auktoriserad Volvoverkstad.
Ingrepp i SIPS-systemet kan orsaka felaktig
funktion och få allvarliga personskador till
följd.
VARNING
Placera inga föremål i området mellan stolens yttre sida och dörrpanelen eftersom
detta område kan påverkas av sidokrockkudden.
18
01 Säkerhet
Säkerhet i kupé
VARNING
SIPS-bag-systemet består av sidokrockkudde och sensorer. Vid en tillräckligt kraftig kollision reagerar sensorerna och sidokrockkuddarna blåses upp. Kuddarna blåses upp mellan den åkande och dörrpanelen och dämpar
på så sätt stöten i kollisionsögonblicket samtidigt som kudden töms. Sidokrockkudden
blåses normalt endast upp på krocksidan.
SIPS-bag-systemet
Använd endast överdragsklädslar som godkänts av Volvo. Andra klädslar kan hindra
sidokrockkuddarnas funktion.
8803566s
Barnstol och sidokrockkudde
Sidokrockkudden inverkar inte negativt på
bilens skyddsegenskaper beträffande barnstol eller barnkudde.
Förarplats, vänsterstyrd bil
8803567s
Barnstol/barnkudde kan placeras i framsätet
såvida bilen inte är utrustad med aktiverad
krockkudde på passagerarsidan.
01
Passagerarplats, vänsterstyrd bil
19
01 Säkerhet
01
Säkerhet i kupé
Krockgardin (IC)
8803556s
VARNING
Krockgardinen IC (Inflatable Curtain) är ett
komplement till SIPS och SRS-krockkuddarna. Den sitter monterad längs med innertakets båda sidor och skyddar både i fram- och
baksätet. Vid en tillräckligt kraftig kollision reagerar sensorer och krockgardinen blåses
upp. Krockgardinen hjälper till att skydda förarens och passagerarnas huvuden från att
slå emot bilens insida vid en kollision.
VARNING
Krockgardinen är ett komplement till säkerhetsbältet.
Använd alltid säkerhetsbältet.
20
Häng eller fäst aldrig tyngre föremål i handtagen i taket. Kroken är endast avsedd för
lättare ytterplagg (inte för hårda föremål
som t.ex. paraplyer).
Skruva inte fast eller montera någonting i bilens innertak, dörrstolpar eller sidopaneler.
Den avsedda skyddseffekten kan då utebli.
Endast Volvos originaldelar som är godkända för placering inom dessa områden bör
användas.
01 Säkerhet
Säkerhet i kupé
Skydd mot pisksnärtsskador – WHIPS
WHIPS-systemet (Whiplash Protection System) består av ett energiupptagande ryggstöd samt ett för systemet anpassat nackskydd i framsätena. Systemet aktiveras vid
en krock bakifrån där krockvinkel, hastighet
och det krockande fordonets egenskaper inverkar.
VARNING
WHIPS-systemet är ett komplement till säkerhetsbältet. Använd alltid säkerhetsbältet.
Stolens egenskaper
När WHIPS-systemet aktiveras fälls framstolarnas ryggstöd bakåt så att sittställningen
för föraren och passageraren i framsätet förändras. På detta sätt minskas risken för pisksnärtsskador, s.k. whiplash-skador.
01
Rätt sittställning
För bästa möjliga skydd bör förare och passagerare i framsätet sitta mitt i sätet med så
litet avstånd som möjligt mellan nackskydd
och huvud.
VARNING
Om stolen har utsatts för en kraftig belastning, t.ex. i samband med en kollision bakifrån, ska WHIPS-systemet kontrolleras av
en auktoriserad Volvoverkstad.
Delar av WHIPS-systemets skyddsegenskaper kan ha gått förlorade även om stolen
verkar vara oskadd. Kontakta en auktoriserad Volvoverkstad för kontroll av systemet
även efter lindrigare påkörningsolyckor
bakifrån.
VARNING
8803529j
Gör aldrig några ändringar eller reparationer
av stolen eller WHIPS-systemet själv. Kontakta en auktoriserad Volvoverkstad.
WHIPS-systemet och barnstol/
barnkudde
WHIPS-systemet inverkar inte negativt på bilens skyddsegenskaper beträffande barnstol
eller barnkudde.
21
01 Säkerhet
01
Säkerhet i kupé
VARNING
Placera inte boxliknande last så att denna
kläms fast mellan baksätets sittdyna och
framstolens ryggstöd. Tänk på att inte hindra WHIPS-systemets funktion.
22
8803531j
8803530j
Hindra inte WHIPS-systemets funktion
VARNING
Om ett ryggstöd i baksätet är nedfällt måste
motsvarande framstol flyttas framåt så att
den inte har kontakt med det nedfällda
ryggstödet.
01 Säkerhet
Säkerhet i kupé
01
När löser systemen ut
System
Aktiveras
Bältesförsträckare
Vid frontalkollision, sidokollision eller påkörning bakifrån.
Krockkuddar SRS
Vid frontalkollision1.
Sidokrockkuddar SIPS
Vid sidokollision1.
Krockgardin IC
Vid sidokollision och i vissa fall vid frontalkollision1.
Pisksnärtskydd WHIPS
Vid påkörning bakifrån.
1
Bilen kan bli kraftigt deformerad i en kollision utan att krockkuddarna löser ut. Ett antal faktorer såsom kollisionsföremålets styvhet och vikt, bilens hastighet, kollisionsvinkeln m.m. påverkar hur bilens olika säkerhetssystem ska aktiveras.
Om krockkuddarna har löst ut rekommenderar Volvo:
• Bärga bilen till en auktoriserad Volvoverkstad. Kör inte med utlösta krockkuddar.
• Låt en auktoriserad Volvoverkstad sköta
byte av komponenter i bilens säkerhetssystem.
• Kontakta alltid läkare.
VARNING
Airbag-systemets styrenhet är placerad i
mittkonsolen. Om mittkonsolen blivit dränkt
med vatten eller annan vätska, lossa batterikablarna. Försök inte starta bilen eftersom
krockkuddarna kan utlösas. Bärga bilen till
en auktoriserad Volvoverkstad.
VARNING
Kör aldrig med utlösta krockkuddar. Det
kan försvåra styrningen av bilen. Även
andra säkerhetssystem kan vara skadade.
Den rök och det damm som bildas vid utlösning av kuddarna kan vid intensiv exponering förorsaka hud- och ögonirritation/
skada. Vid besvär tvätta med kallt vatten.
Det snabba utlösningsförloppet kan också, i
kombination med kuddens material, ge friktions- och brännskador på huden.
OBS
Aktivering av SRS-, SIPS-, IC- och bältessystemet sker endast en gång vid en kollision.
23
8803557s
8803559s
THIS CAR USE EQUIPPED WITH SIPSBAG IN EACH FRONT SEAT
DO NOT INSTALL ANY ACCESSORIES ON THE SIDE OR NEAR THE SIPSBAG
DO NOT USE EXCESSIVE FORCE ON THE SIDE OF THE SEAT
DO NOT USE ASSESSOY SEAT COVERS UNLESS THEY MEET VOLVO´S SPECIFICATION
USE OF OTHER SEAT COVERS COULD REDUCE THE EFFECT OF THE SYSTEM
FOR FURTHER INFORMATION SEE OWNER´S MANUAL
01
Airbag-dekal SIPS placerad på dörrstolpe
24
8803558s
BAG
01 Säkerhet
Säkerhet i kupé
AIRBAG-dekaler
Varningsdekal för Airbag SRS
Airbag-dekal SIPS
Varningsdekal för Airbag SRS är placerad på
instrumentbrädans gavel på passagerarsidan.
Varningsdekal Airbag SRS (Australien)
01 Säkerhet
Säkerhetsläge
Säkerhetsläge
3801152s
Ta först ur fjärrnyckeln och sätt tillbaka den.
Bilens elektronik försöker då återställa sig till
normal status. Försök därefter starta bilen.
Om Säkerhetsläge fortfarande visas i displayen ska bilen inte köras eller bogseras.
Dolda skador kan under färd göra bilen omöjlig att manövrera, även om bilen verkar körbar.
Om bilen varit utsatt för en kollision, kan texten Säkerhetsläge-se handbok visas i informationsdisplayen. Det betyder att bilens
funktionalitet är nedsatt. Säkerhetsläge är ett
skydd som träder i kraft när kollisionen kan
ha skadat någon viktig funktion i bilen som
t.ex. bränsleledningar, sensorer för något av
skyddssystemen eller bromssystemet.
Startförsök
Undersök först att inget bränsle runnit från
bilen. Det får inte heller lukta bränsle.
Om allt verkar vara normalt och frånvaro av
bränsleläckage är kontrollerat kan startförsök
göras.
01
VARNING
Då bilen är försatt i säkerhetsläge får den
inte bogseras. Den ska bärgas från platsen
till en auktoriserad Volvoverkstad.
Förflyttning
Om Normal mode visas efter att Säkerhetsläge återställts, kan bilen försiktigt flyttas ur
sitt trafikfarliga läge. Flytta inte bilen längre
än nödvändigt.
VARNING
Försök aldrig själv reparera bilen eller återställa elektroniken efter att den varit i säkerhetsläge. Det kan resultera i personskador
eller att bilen inte fungerar som normalt. Låt
alltid en auktoriserad Volvoverkstad sköta
kontrollen och återställandet av bilen till
normal status efter att Säkerhetsläge visats.
VARNING
Försök under inga omständigheter återstarta bilen om det luktar bränsle när meddelandet Säkerhetsläge visas. Lämna bilen
snarast.
25
01 Säkerhet
01
Barnsäkerhet
Allmänt
Barnstolar
Placering av barnstolar
Hur barnet placeras i bilen och vilken utrustning som ska användas väljs med hänsyn till
barnets vikt och storlek, för mer information,
se s. 27.
Volvo har barnsäkerhetsprodukter som är
konstruerade för och utprovade av Volvo.
Det går bra att placera:
OBS
Lagbestämmelser om hur barn får placeras i
bilen varierar från land till land.
Barn, oavsett ålder och storlek, ska alltid sitta
korrekt fastspända i bilen. Låt aldrig barn sitta i knät på en passagerare.
Volvos egen barnsäkerhetsutrustning är avsedd för just din bil. Använd Volvos originalutrustning för att erhålla de bästa förutsättningarna för att fästpunkter och fästanordningar sitter rätt och är tillräckligt starka.
26
Vid användande av andra barnsäkerhetsprodukter är det viktigt att läsa den monteringsanvisning som medföljer produkten.
Sätt inte fast barnstolens fästband i stolens
längdjusteringsstång, fjädrar eller skenor och
balkar under stolen. Vassa kanter kan skada
fästbanden.
Låt barnstolens ryggstöd vila mot instrumentpanelen. Detta gäller bilar som inte är
utrustade med krockkudde på passagerarplatsen eller om krockkudden är avstängd.
VARNING
Placera aldrig barnstolen i framsätet om
bilen är utrustad med aktiverad krockkudde
på passagerarplatsen. Om det uppstår problem med montering av barnsäkerhetsprodukten, kontakta tillverkaren för tydligare
anvisningar.
• en barnstol/barnkudde i passagerarstolen
i framsätet, så länge det inte finns någon
aktiverad krockkudde på passagerarsidan.
• en bakåtvänd barnstol i baksätet som har
stöd mot framstolens ryggstöd.
Barnstol och aktiverad krockkudde hör inte
ihop.
Placera alltid barn i baksätet om krockkudden på passagerarplatsen är aktiverad. Barnet kan skadas allvarligt om krockkudden
blåses upp när det sitter på passagerarplatsen.
VARNING
Passagerare kortare än 140 cm ska endast
sitta i framsätet då krockkudden på passagerarplatsen är avaktiverad.
01 Säkerhet
Barnsäkerhet
01
Placering av barn i bilen
Vikt/Ålder
Framsäte
Baksätets ytterplats
Baksätets mittplats
<10 kg
(0 – 9
månader)
Bakåtvänd barnstol, fästes med säkerhetsbälte och fästband.
L1: Typgodkännande nr E5 03135
Bakåtvänd barnstol, fästes med säkerhetsbälte, stödben och fästband.
L1: Typgodkännande nr E5 03135
Bakåtvänd barnstol, fästes med säkerhetsbälte, stödben och fästband.
L1: Typgodkännande nr E5 03135
9 – 18 kg
(9 – 36
månader)
Bakåtvänd barnstol, fästes med säkerhetsbälte och fästband.
L1: Typgodkännande nr E5 03135
Bakåtvänd barnstol, fästes med säkerhetsbälte, stödben och fästband.
L1: Typgodkännande nr E5 03135
Bakåtvänd barnstol, fästes med säkerhetsbälte, stödben och fästband.
L1: Typgodkännande nr E5 03135
15 – 36 kg
(3 – 12 år)
Bälteskudde med eller utan ryggstöd.
L1: Typgodkännande nr E5 03139
Bälteskudde med eller utan ryggstöd.
L1: Typgodkännande nr E5 03139
Alternativ:
• Bälteskudde med eller utan ryggstöd.
L1: Typgodkännande nr E5 03139
• Integrerad bälteskudde.
B2: Typgodkännande nr E5 03140
1Passande
2Inbyggd
för särskild barnstol enligt lista i nämnt typgodkännande. Barnstolarna kan vara av typen fordonsspecifik, begränsad, halvuniversal eller universal.
och godkänd för denna åldersgrupp.
VARNING
Placera aldrig barnstolen i framsätet om
bilen är utrustad med aktiverad krockkudde
på passagerarplatsen. Om det uppstår problem med montering av barnsäkerhetsprodukten, kontakta tillverkaren för tydligare
anvisningar.
27
01 Säkerhet
Barnsäkerhet
Fästpunkter för ISOFIX fästsystem finns dolda bakom den nedre delen av baksätets
ryggstöd, i de yttre sittplatserna.
Fästpunkternas placering indikeras av symboler i ryggstödets klädsel (se bilden ovan).
Bilen är utrustad med övre fästpunkter för
barnstolar. Dessa fästpunkter är placerade
på hatthyllan och döljs av plastlock. Vik undan plastlocken för att komma åt respektive
fästpunkt.
För att komma åt fästpunkterna, tryck ner
sittplatsens sittdyna.
För bilar med fällbara nackstöd på ytterplatserna bör nackstöden fällas för att underlätta
montering.
Följ alltid tillverkarens monteringsanvisningar när en barnstol ska kopplas till ISOFIXfästpunkterna.
För detaljerad information om hur barnstolen
ska spännas fast i de övre fästpunkterna, se
stolstillverkarens anvisningar.
VARNING
Barnstolens bälten ska alltid dras under
bakre nackskydden innan de spänns fast
vid fästpunkten.
28
Integrerad bälteskudde*
8803565s
Övre fästpunkter för barnstolar
8704364s
ISOFIX fästsystem för barnstolar*
8904139s
01
Volvos integrerade bälteskudde på baksätets
mittplats är speciellt konstruerad för att ge en
bra säkerhet för barn. I kombination med ordinarie bilbälte är bälteskudden godkänd för
barn som väger mellan 15 och 36 kg. Kontrollera innan färd att:
• säkerhetsbältet ligger i kontakt med barnets kropp och att det inte slackar eller är
vridet
• säkerhetsbältet ligger rätt över axeln
• höftdelen av säkerhetsbältet är lågt placerat över bäckenet, för att ge bästa skydd
• säkerhetsbältet inte ligger över barnets
hals eller nedanför axeln
• att nackstödet är justerat efter barnets
huvud.
01 Säkerhet
Barnsäkerhet
01
Nedfällning av bälteskudde
Fäll ner bälteskudden.
Lossa kardborrbandet.
1
Lyft tillbaka den övre delen.
8505333s
VARNING
8505330s
2
Reparation eller byte bör endast utföras av
auktoriserad Volvoverkstad. Gör inga ändringar eller tillägg till bälteskudden. Om en
integrerad bälteskudde varit utsatt för en
kraftig belastning, t.ex. i samband med en
kollision, ska hela bälteskudden bytas ut.
Även om bälteskudden verkar vara oskadad
kan en del av dess skyddsegenskaper ha
gått förlorade. Bälteskudden ska även
bytas om den är mycket sliten.
8505343s
3
29
01 Säkerhet
01
Barnsäkerhet
Barnsäkerhetspärr
Uppfällning av bälteskudde
Fäll ner den övre delen.
Fäst kardborrbandet.
1
Manuell spärr av bakdörrar
Fäll in bälteskudden i sätesryggen.
8505334s
OBS
Se till att bälteskuddens båda delar är fastspända med kardborrbandet innan uppfällning, annars kan den övre delen fastna i
baksätesryggen när bälteskudden fälls ner
igen.
8505344s
8302555s
2
3
Reglaget för barnsäkerhetsspärren sitter i
bakkanten på bakdörrarna och är endast åtkomligt när dörren är öppen. Använd nyckelbladet för att vrida reglaget och därigenom
aktivera eller avaktivera barnsäkerhetsspärren.
Dörrarna kan inte öppnas från insidan.
Dörrarna kan öppnas från insidan.
8505335s
OBS
30
Det finns ingen manuell spärr på bilar utrustade med den elektriska barnsäkerhetsspärren.
01 Säkerhet
Barnsäkerhet
01
Elektrisk spärr av dörrar* och fönster
bak
VARNING
3603789s
Ha alltid låsknapparna uppdragna under
färd. Vid en eventuell olycka kan då räddningspersonal snabbt komma in i bilen.
Passagerarna i baksätet kan inte öppna
dörrarna från insidan om barnsäkerhetsspärren är aktiverad.
Barnsäkerhetsspärren kan aktiveras i
tändningsläge I eller II. När den elektriska
barnsäkerhetsspärren är aktiv kan de bakre
fönstren öppnas endast från förardörren. De
bakre dörrarna kan inte öppnas inifrån.
Tryck på reglaget i förardörren. Ett meddelande visas i informationsdisplayen. Lampan i
knappen lyser när spärren är aktiv.
31
Fjärrnyckel/nyckel ..................................................................................... 34
Keyless drive ............................................................................................. 40
Lås.............................................................................................................42
Larm*......................................................................................................... 45
32
LÅS OCH LARM
02
02 Lås och larm
Fjärrnyckel/nyckel
Allmänt
02
Bilen levereras med två fjärrnycklar eller
PCC:er (Personal Car Communicator). Upp
till sex stycken kan beställas. De används för
att starta bilen samt för låsning och upplåsning.
PCC:n har utökad funktionalitet jämfört med
fjärrnyckeln. I resten av detta kapitel omnämns bara fjärrnyckeln när funktioner som
finns i både PCC:n och fjärrnyckeln beskrivs.
Maximalt sex fjärrnycklar till en och samma
bil kan programmeras och användas.
VARNING
Om det finns barn i bilen:
Tänk på att alltid bryta strömmen till lås,
fönsterhissar och taklucka genom att ta ur
fjärrnyckeln om föraren lämnar bilen.
Löstagbara nyckelblad
En fjärrnyckel innehåller ett löstagbart nyckelblad av metall för mekanisk låsning/upplåsning av förardörr, bagagelucka och handskfack (servicelåsning).
För nyckelbladets funktioner, se s. 37. För
servicelåsning, se s. 38.
34
Nyckelbladens unika kod finns hos auktoriserade Volvoverkstäder som kan tillverka nya
nyckelblad.
Förlust av fjärrnyckel
Vid förlust av en fjärrnyckel ska de andra
fjärrnycklarna tas med till en auktoriserad
Volvoverkstad. I stöldförebyggande syfte raderas den förlorade fjärrnyckelns kod ur systemet.
Indikering vid låsning/upplåsning
När bilen låses eller låses upp med fjärrnyckeln indikerar bilens blinkers att låsningen/
upplåsningen utförts korrekt:
• låsning: en blinkning
• upplåsning: två blinkningar.
Vid låsning sker indikeringen endast om alla
lås har låsts, efter att dörrarna stängts.
Det aktuella antalet nycklar som finns registrerade för bilen kan kontrolleras under
Bilinställningar
Bilnyckelminne
Antal nycklar. För beskrivning av menysystemet, se s. 94.
Funktionen kan aktiveras/avaktiveras under
Bilinställningar
Ljusinställningar
Låsindikering, ljus respektive
Bilinställningar
Ljusinställningar
Upplåsningsind., ljus. För beskrivning av
menysystemet, se s. 94.
Nyckelminne – yttre backspeglar och
förarstol*
Inställningarna kopplas automatiskt till respektive fjärrnyckel, se s. 61 och 77.
Elektronisk startspärr
Varje fjärrnyckel har en unik kod. Bilen kan
endast startas med rätt fjärrnyckel med korrekt kod.
Funktionen kan aktiveras/avaktiveras under
Bilinställningar
Bilnyckelminne
Sätes & spegelpositioner. För beskrivning av
menysystemet, se s. 94.
Följande felmeddelanden i informationsdisplayen (i kombinationsinstrumentet) är relaterade till den elektroniska startspärren:
För bilar med keyless drive-funktion, se s. 40.
Meddelande
Innebörd
Nyckelfel
Sätt in nyckel
igen
Fel vid läsningen av
fjärrnyckeln under
starten. Försök starta
bilen igen.
02 Lås och larm
Fjärrnyckel/nyckel
Meddelande
Innebörd
Bilnyckel
Ej hittad
Gäller bara PCC:ns
keyless drive-funktion.
Fel vid läsningen av
PCC:n under starten.
Försök starta bilen
igen.
Låsning
Upplåsning
Trygghetsbelysning
2
1
3
Panikfunktion
5
Fel på fjärrnyckelfunktionen under starten.
Kontakta en auktoriserad Volvoverkstad.
För start av bilen, se s. 81.
• informationssymbolen tänds och Bilnyckel Byt batteri visas i displayen och/eller
• låsen vid upprepade tillfällen inte reagerar
på signal från fjärrnyckeln inom 20 m.
För byte av batteri, se s. 39.
Om taklucka och rutor stängs med fjärrnyckeln, kontrollera att ingen får händerna i
kläm.
2
1
3
Genomvädringsfunktion (global
opening)
Ett långt tryck (minst 4 sekunder) på
knapp
eller
öppnar respektive stänger
alla rutor (stänger också öppen taklucka).
VARNING
Fjärrnyckel
Funktionen kan användas exempelvis för att
snabbt vädra ur bilen vid varmt väder.
4
5
Funktionsknappar
Låsning – Låser dörrarna och bagageluckan
samtidigt som larmet aktiveras.
3603821s
Svagt batteri i fjärrnyckel
Batterierna bör bytas om:
02
Bagageluckan
4
3905616s
Startspärr
Se handbok
Funktioner – fjärrnyckel/PCC
PCC (Personal Car Communicator)
Upplåsning – Låser upp dörrarna och bagageluckan samtidigt som larmet avaktiveras.
Funktionen kan ändras från att låsa upp alla
dörrarna samtidigt, till att efter en knapptryckning öppna förardörren och efter ytterligare en knapptryckning (inom 10 sekunder)
35
02 Lås och larm
Fjärrnyckel/nyckel
Bagageluckan – Låser endast upp bagageluckan (utan att den öppnas). För mer information, se s. 43.
Panikfunktion – Används för att i nödfall
söka omgivningens uppmärksamhet. Om
den röda knappen hålls intryckt i minst
3 sekunder eller trycks in två gånger inom
3 sekunder, aktiveras blinkers och signalhorn. Funktionen kan stängas av med samma knapp efter att den varit aktiverad i minst
5 sekunder. I annat fall stängs den av efter
2 minuter och 45 sekunder.
Räckvidd
Fjärrnyckeln har en räckvidd på upp till 20 m
från bilen.
OBS
Fjärrnyckelfunktionerna kan störas av omgivande radiovågor, byggnader, topografiska
förhållanden etc. Bilen kan alltid låsas/låsas
upp med nyckelbladet, se s. 37.
36
någon av de andra knapparna trycks in
under denna tid avbryts avläsningen.
2
OBS
2
Om ingen indikeringslampa lyser vid användning av informationsknappen vid upprepade tillfällen och på olika platser (samt
efter 7 sekunder och efter att ljuset vandrat
runt på PCC:n), kontakta en auktoriserad
Volvoverkstad.
1
2
Informationsknapp
Indikeringslampor
Med hjälp av informationsknappen
kan
viss information från bilen erhållas med hjälp
av indikeringslamporna
.
Användning av informationsknappen
1. Tryck på informationsknappen
.
2. Under ca 7 sekunder blinkar alla
indikeringslamporna
och ljuset vandrar runt på PCC:n. Det indikerar att
informationen från bilen avläses. Om
Indikeringslamporna
ligt följande bild.
ger information en-
1
2
3
4
3603841s
Trygghetsbelysning – Används för att tända
bilens belysning på avstånd. För mer information, se s. 69.
Unika funktioner – PCC
3603840s
02
öppna resten av dörrarna. Funktionen ändras
under Bilinställningar
Låsinställningar
Upplåsning, dörrar.
För beskrivning av menysystemet, se s. 94.
Grönt ihållande ljus: bilen är låst.
Gult ihållande ljus: bilen är olåst.
Rött ihållande ljus: larmet har löst ut.
Rött ljus som omväxlande blinkar i de två
indikeringslamporna: indikerar med hjälp
02 Lås och larm
Fjärrnyckel/nyckel
av HBS (Heart Beat Sensor) att en person
kan befinna sig i bilen. Indikeringen visas
endast om larmet löst ut.
Räckvidd
PCC:ns låsfunktioner har en räckvidd på upp
till 20 m från bilen.
Trygghetsbelysningen, panikfunktionen och
de funktioner som styrs av informationsknappen har en räckvidd på upp till 100 m från
bilen.
OBS
Informationsknappens funktion kan störas
av omgivande radiovågor, byggnader, topografiska förhållanden etc.
Utanför PCC:ns räckvidd
Befinner sig PCC:n för långt bort från bilen
för att information ska kunna avläsas visas
den senaste statusen bilen lämnades i, utan
att ljuset vandrar runt på PCC:n.
Den PCC som sist användes för låsning/upplåsning kommer att visa korrekt status.
OBS
Om ingen indikeringslampa lyser vid användning av informationsknappen, kan det
bero på att den sista kommunikationen mellan PCC:n och bilen störts av omgivande radiovågor, byggnader, topografiska
förhållanden etc.
Heart Beat Sensor
Funktionen
fungerar med hjälp av en HBS
(Heart Beat Sensor). HBS är ett komplement
till bilens larmsystem som på avstånd indikerar att en person kan befinna sig i bilen. Indikeringen visas endast om larmet löst ut.
HBS:en känner av en persons hjärtslag som
fortplantar sig i bilens kaross. Därför kan en
miljö med mycket buller eller vibrationer
medföra att HBS:ens funktion störs.
Keyless drive
Se s. 40.
Löstagbart nyckelblad
Med fjärrnyckelns löstagbara nyckelblad kan
åtkomst till handskfack och bagageutrymme
spärras1. Det innebär att fjärrnyckeln utan
nyckelblad endast kan användas för att öppna dörrarna och för att köra bilen.
02
Nyckelbladet används till att låsa handskfacket innan bilen exempelvis lämnas på service eller till hotellpersonal (s.k. servicelåsning, se s. 38). Fjärrnyckeln överlämnas utan
det lösa nyckelbladet som ägaren behåller.
Upplåsning med nyckelblad
Nyckelbladet kan användas om fjärrnyckelfunktionerna störs eller om fjärrnyckelns batterier är slut.
Upplåsning av bagageluckan, se s. 44.
Upplåsning av förardörren (utan att centrallåset aktiveras) görs med nyckelbladet i dörrhandtagets nyckelhål. Då utlöses larmet.
Stäng av det genom att sätta in fjärrnyckeln i
startlåset.
1 Gäller
vissa marknader
37
02 Lås och larm
Fjärrnyckel/nyckel
Servicelåsning*
Losstagning av nyckelblad
Servicelåsning: vrid nyckelbladet i handskfacket 180 grader medsols. Det innebär även
att bagageluckan spärras mot öppning med
fjärrnyckeln (ett meddelande visas i informationsdisplayen).
02
1
3603822s
8302565s
2
Låsning av handskfacket, se s. 43.
Dra den fjäderbelastade spärren åt sidan
och dra samtidigt ut nyckelbladet rakt
bakåt
.
Låspunkter för fjärrnyckel, utan servicelåsning
aktiverad.
Ditsättning av nyckelblad
Sätt försiktigt tillbaks nyckelbladet på sin
plats i fjärrnyckeln för att inte skada den.
8302564s
1. Håll fjärrnyckeln med springan uppåt och
släpp ner nyckelbladet i springan.
2. Tryck lätt på nyckelbladet. Ett klickljud
hörs när nyckelbladet låses fast.
Låspunkter för fjärrnyckel, med servicelåsning
aktiverad.
38
02 Lås och larm
Fjärrnyckel/nyckel
Byte av batteri i fjärrnyckel
Stick in en skruvmejsel i hålet bakom den
fjäderbelastade spärren och bänd försiktigt upp
fjärrnyckeln.
1
OBS
3603816s
2
1
Vänd fjärrnyckeln med knapparna uppåt, för
att undvika att batterierna ramlar ut när den
öppnas.
VIKTIGT
3
02
Hopsättning
1. Tryck ihop fjärrnyckeln.
2. Håll fjärrnyckeln med springan uppåt
och släpp ner nyckelbladet i springan.
3. Tryck lätt på nyckelbladet. Ett klickljud
hörs när nyckelbladet låses fast.
Undvik att vidröra nya batterier och deras
kontaktytor med fingrarna, eftersom det kan
försämra deras funktion.
2
Fjärrnyckel
Bänd försiktigt loss batteriet. Sätt i ett
nytt med (+)-sidan nedåt.
PCC
Bänd försiktigt loss batterierna. Sätt först
i ett nytt med (+)-sidan uppåt. Lägg den
vita plastfliken emellan och sätt sist i
ytterligare ett nytt batteri med (+)-sidan
nedåt.
Batteribyte
3603817s
VIKTIGT
Se till att uttjänta batterier blir omhändertagna på ett miljövänligt sätt.
Öppning
Dra den fjäderbelastade spärren åt
sidan
och dra samtidigt ut nyckelbladet rakt bakåt
.
G015518
Batterityp: CR2430, 3 V (ett i fjärrnyckeln och
två i PCC:n).
Studera noga hur batteriet/batterierna
sitter fast på lockets insida, med avseende på deras (+)- och (–)-sida.
39
02 Lås och larm
Keyless drive
02
Keyless drive (endast PCC)
dörr om PCC:n befinner sig på andra sidan
av bilen.
Nyckellöst lås- och startsystem
De röda ringarna i bilden illustrerar det område som täcks in av systemets antenner.
8302561s
Om alla PCC:er avlägsnas från bilen och om
alla dörrar stängs, visas ett varningsmeddelande i informationsdisplayen samtidigt som
en ljudpåminnelse hörs. Meddelandet försvinner när en PCC återförts till bilen.
Med keyless drive-funktionen som finns i
PCC:n kan bilen låsas upp, köras och låsas
utan nyckel. Det räcker att ha PCC:n med
sig. Systemet gör det bekvämare att öppna
bilen exempelvis när händerna är upptagna.
Bilens två PCC:er har keyless-funktion. Det
går att beställa fler PCC:er.
PCC:ns räckvidd
För att en dörr eller bagageluckan ska kunna
öppnas måste en PCC finnas inom maximalt
ca 1,5 m avstånd från bilens dörrhandtag eller bagagelucka. Det innebär att den som ska
låsa eller låsa upp en dörr måste bära PCC:n
med sig. Det går inte att låsa eller låsa upp en
40
När PCC:n återförts till bilen försvinner varningsmeddelandet och ljudpåminnelsen efter att:
• en dörr har öppnats och stängts
• PCC:n har satts in i startlåset
• READ-knappen har tryckts in.
Säker hantering av PCC
Om en PCC med keyless-funktion glömts
kvar i bilen avaktiveras den tillfälligt när bilen
låses. Ingen obehörig kan då öppna dörrarna.
Om någon däremot bryter sig in bilen, öppnar dörren och hittar PCC:n aktiveras den
igen. Hantera därför alla PCC:er med samma
varsamhet.
VIKTIGT
Lämna aldrig någon PCC kvar i bilen.
Störningar i PCC:ns funktion
Keyless-funktionen kan störas av elektromagnetiska fält och avskärmning. Placera
därför inte PCC:n nära mobiltelefon eller metallföremål.
Om störningar ändå uppstår, använd PCC:n
och nyckelbladet på vanligt sätt, se s. 35.
Upplåsning
Öppna dörrarna med dörrhandtagen eller
öppna bagageluckan med bagageluckans
handtag.
Upplåsning med nyckelblad
Om keyless-funktionen i PCC:n är ur funktion
kan förardörren låsas upp med nyckelbladet.
I så fall aktiveras inte centrallåset.
OBS
Vid upplåsning med nyckelblad utlöses larmet. För avstängning, se s. 46.
Nyckelminne – förarstol och yttre
backspeglar*
Minnesfunktion i PCC
Om flera personer med PCC:er närmar sig bilen görs inställningarna efter den som öppnar
förardörren.
02 Lås och larm
Keyless drive
Efter att förardörren öppnats kan inställningarna ändras på två sätt:
• från förarplatsens position: tryck på
PCC:ns knapp för upplåsning, se s. 35
• tryck på knappen för stolsinställning, se
s. 61.
02
Låsning
Lås dörrarna och bagageluckan genom att
trycka in låsknappen på ett av dörrhandtagen
på utsidan.
Alla dörrar och bagageluckan måste vara
stängda innan bilen kan låsas. I annat fall låses inte bilen.
Låsinställningar
Keyless-funktionen kan anpassas genom att
ange vilka dörrar på bilen som skall låsas
upp, under Bilinställningar
Låsinställningar
Nyckelfri dörröppning. För beskrivning av menysystemet, se
s. 94.
41
02 Lås och larm
Lås
Låsning och upplåsning
Från utsidan
Fjärrnyckeln låser/låser upp samtliga dörrar
och bagageluckan samtidigt. Vid låsning frikopplas dörrarnas låsknappar och dörrhandtagen på insidan1.
Tankluckan går att öppna när bilen är olåst.
Den går inte att öppna om bilen låses och
larmas.
OBS
Bilen går att låsa även om en dörr är öppen1. När dörren stängs låses även den och
det finns risk att fjärrnyckeln blir inlåst.
1Gäller
endast bilar på vissa marknader, men
inte bilar med Keyless drive.
VARNING
Var uppmärksam på att det finns risk för att
bli inlåst i bilen om den låses utifrån.
Automatisk låsning
Då bilen börjar rulla kan dörrar och bagagelucka låsas automatiskt.
8302562s
02
Automatisk återlåsning
Om ingen av dörrarna eller bagageluckan
öppnats inom två minuter efter upplåsning,
låses alla lås igen automatiskt. Denna funktion skyddar från att oavsiktligt lämna bilen
olåst. För bilar med larm, se s. 45.
Från insidan
Med hjälp av dörrknapparna på dörrpanelen
kan samtliga dörrar och bagageluckan låsas
eller låsas upp samtidigt.
Upplåsning
Tryck på dörrupplåsningsknappen. Ett långt
tryck öppnar även alla rutor.
Låsning
Tryck in dörrlåsningsknappen efter att framdörrarna stängts. Ett långt tryck stänger även
alla rutorna och ev. takluckan.
Samtliga dörrar kan låsas manuellt med respektive låsknapp, efter att dörrarna först
stängts. Genom att dra en gång i handtaget
låses dörren upp. Genom att dra två gånger i
handtaget öppnas dörren.
1 Gäller
42
vissa marknader
Funktionen kan aktiveras/avaktiveras under
Bilinställningar
Låsinställningar
Autolåsning, dörrar. För beskrivning av menysystemet, se s. 94.
02 Lås och larm
Lås
Handskfack
A
Larmindikatorn på instrumentpanelen börjar
blinka, vilket visar att larmet aktiverats.
Upplåsning/låsning av bagagelucka
B
02
Om dörrarna är låsta när bagageluckan
stängs förblir bagageluckan olåst tills bilen
låses med fjärrkontrollen.
Servicelåsning, se s. 38.
Upplåsning med fjärrnyckel
Tryck på fjärrnyckelns knapp för upplåsning
av bagageluckan.
1
3603845s
Lås upp handskfacket genom att vrida
nyckeln ett kvarts varv (90 grader) motsols. Nyckelhålet är vertikalt i upplåst
läge.
Lås handskfacket genom att vrida nyckeln ett kvarts varv (90 grader) medsols.
Nyckelhålet är horisontellt i låst läge.
Handskfacket kan endast låsas/låsas upp
med fjärrnyckelns löstagbara nyckelblad.
3905612s
8302560s
Upplåsning från bilens insida
OBS
Funktionen öppnar inte bagageluckan.
Tryck på ljusreglagepanelens knapp
upplåsning av bagageluckan.
för
Larmindikatorn på instrumentpanelen släcks
för att visa att inte hela bilen är larmad. Larmets nivå- och rörelsesensorer samt sensorerna för öppning av bagageluckan kopplas
automatiskt bort. Dörrarna förblir låsta och
larmade.
Låsning med fjärrnyckel
Tryck på fjärrnyckelns knapp för låsning, se
s. 35.
43
02 Lås och larm
Lås
1
3905611s
8302568s
02
1. Ta ut fjärrnyckeln ur startlåset. Det ska inte
ha gått mer än en minut sedan motorn
stannat för att bortkopplingen ska kunna
ske.
2. Tryck på knappen.
Om bilen är utrustad med larm kopplas samtidigt rörelse- och nivåsensorerna* bort, se
s. 47.
Blockerat låsläge 1
Upplåsning med nyckelblad
2
8302569s
Blockerat låsläge innebär att dörrarna inte
kan öppnas från insidan om de är låsta.
Blockerat låsläge aktiveras med fjärrnyckeln
och inträder med 10 sekunders fördröjning
från att dörrarna har låsts.
Om fjärrnyckelns knapp för öppning av bagageluckan är ur funktion kan bagageluckan låsas upp med nyckelbladet.
Bänd loss pluggen som täcker nyckelhålet.
Lås upp bagageluckan genom att vrida
nyckelbladet ett halvt varv motsols enligt bilden.
Bilen kan endast låsas upp med fjärrnyckeln
vid blockerat låsläge. Förardörren kan även
låsas upp med nyckeln från utsidan.
Tillfällig avaktivering av blockerat
låsläge
Om någon vill stanna kvar i bilen och dörrarna ändå ska låsas från utsidan kan blockerat
låsläge avaktiveras.
1 Gäller
44
vissa marknader
Lampan i knappen lyser tills bilen låses med
fjärrnyckeln. I displayen visas ett meddelande under 10 sekunder eller tills bilen låses.
Nästa gång bilen startas kopplas sensorerna
och blockerat låsläge in igen.
VARNING
Lämna inte kvar någon i bilen utan att först
avaktivera funktionen blockerat låsläge för
att inte riskera att någon blir inlåst.
02 Lås och larm
Larm*
Larmet löser ut om:
• dörr, motorhuv eller bagagelucka öppnas
• en icke godkänd nyckel används i nyckelhålet eller om nyckelhålet utsätts för åverkan
• en rörelse detekteras i passagerarutrymmet (om det är utrustat med rörelsesensor)
• bilen lyfts eller bogseras iväg (om den är
utrustad med nivåsensor*)
• batterikabeln kopplas ifrån
• någon försöker koppla bort sirenen.
Om ett fel uppstått i larmsystemet visas ett
meddelande i informationsdisplayen. Kontakta då en auktoriserad Volvoverkstad.
Tryck på fjärrnyckelns låsknapp. En lång
blinksignal från bilens körriktningsvisare bekräftar att larmet är aktiverat och att dörrarna
är låsta.
Försök inte själv reparera eller förändra
komponenter som ingår i larmsystemet. Alla
sådana försök kan påverka försäkringsvillkoren.
02
Hur bilen bekräftar att larmet är aktiverat kan
anpassas till dina önskemål under
Bilinställningar
Låsinställningar
Nyckelfri dörröppning. För beskrivning av
menysystemet, se s. 94.
Larmindikator
OBS
Rörelsesensorna utlöser larmet vid rörelser i
kupén. Därför kan det utlösas om bilen lämnas med ett fönster öppet eller om en elektrisk kupévärmare används. För att undvika
detta: stäng fönstren när bilen lämnas och
rikta luften från kupévärmaren så att den
inte pekar uppåt i kupén.
Aktivera larm
OBS
8302563s
Allmänt
En larmindikator på instrumentpanelen visar
larmsystemets status:
• lampan släckt – larmet är frånkopplat
• lampan blinkar en gång per sekund –
larmet är inkopplat
• lampan blinkar snabbt efter frånkoppling
av larmet (och fram till dess att fjärrnyckeln satts i startlåset och tändningsläge I
nås) – larmet har varit utlöst.
45
02 Lås och larm
Larm*
02
Avaktivera larm
Stänga av utlöst larm
Övriga larmfunktioner
Tryck på fjärrnyckelns upplåsningsknapp.
Två korta blinksignaler från bilens körriktningsvisare bekräftar att larmet är avaktiverat
och att dörrarna är upplåsta.
Tryck på fjärrnyckelns upplåsningsknapp eller sätt i fjärrnyckeln i startlåset. En bekräftande signal ges genom att körriktningsvisarna avger två korta blinkningar.
Automatisk aktivering av larm
Funktionen förhindrar att bilen oavsiktligt
lämnas med larmet avaktiverat.
Om bilen låsts upp med fjärrnyckeln (och larmet avaktiverats) och ingen av dörrarna eller
bagageluckan öppnats inom två minuter, aktiveras larmet automatiskt. Bilen låses samtidigt.
Larmsignaler
Vid larm sker följande:
• En siren ljuder under 30 sekunder. Sirenen
har eget batteri som fungerar oberoende
av bilens batteri.
• Samtliga körriktningsvisare blinkar i fem
minuter eller tills larmet avaktiverats.
Fjärrnyckeln ur funktion
Om fjärrnyckeln är ur funktion kan larmet
stängas av och bilen startas på följande sätt:
1. Öppna förardörren med nyckelbladet. Larmet löser ut och sirenen ljuder.
2. Sätt fjärrnyckeln i nyckelhålet. Larmet
avaktiveras. Larmindikatorn blinkar
snabbt tills fjärrnyckeln sätts i.
46
02 Lås och larm
Larm*
Test av larmsystem
Frånkoppling av sensorer
Test av rörelsesensor i kupé
1. Stäng samtliga fönsterrutor. Sitt kvar i
bilen.
2. Aktivera larmet, se s. 45.
3. Vänta 15 sekunder.
4. Starta larmet genom att röra armarna
fram och tillbaka i höjd med stolsryggen. En siren ljuder och samtliga körriktningsvisare blinkar.
5. Avaktivera larmet genom att låsa upp
med fjärrnyckeln.
3905611s
Tillfällig frånkoppling av larm
För att undvika oavsiktlig aktivering av larmet
vid t.ex. en färjeresa, kan rörelse- och nivåsensorerna tillfälligt frånkopplas.
Tryck på knappen för frånkoppling. Det ska
inte ha gått mer än en minut sedan motorn
stannat för att frånkopplingen ska kunna ske.
Lampan i knappen lyser tills bilen låses.
I displayen visas ett meddelande under
10 sekunder eller tills bilen låses.
Nästa gång bilen startas kopplas sensorerna
in igen.
Om bilen är försedd med blockerat låsläge
kopplas detta in samtidigt, se s. 44.
4. Öppna motorhuven med handtaget
under instrumentpanelen. En siren ljuder
och samtliga körriktningsvisare blinkar.
5. Avaktivera larmet genom att låsa upp
med fjärrnyckeln.
02
Test av larmsensorer i dörrar
1. Aktivera larmet, se s. 45.
2. Vänta 15 sekunder.
3. Lås upp förardörren med nyckelbladet.
4. Öppna förardörren. En siren ljuder och
samtliga körriktningsvisare blinkar.
5. Avaktivera larmet genom att låsa upp
med fjärrnyckeln.
Test av larmsensorer i motorhuv
1. Sitt i bilen och avaktivera larmet, se s. 46.
2. Aktivera larmet, se s. 45. Sitt kvar i bilen
och lås dörrarna med knappen på fjärrnyckeln.
3. Vänta 15 sekunder.
47
Instrument och reglage ............................................................................. 50
Tändningslägen......................................................................................... 59
Säten ......................................................................................................... 60
Ratt............................................................................................................63
Belysning................................................................................................... 64
Torkare och spolning.................................................................................73
Fönster och backspeglar ..........................................................................75
Elmanövrerad taklucka* ............................................................................ 79
Start av motor ...........................................................................................81
Växellådor .................................................................................................84
Färdbroms.................................................................................................87
Parkeringsbroms ....................................................................................... 89
48
DIN FÖRARMILJÖ
03
03 Din förarmiljö
Instrument och reglage
Instrumentöversikt
1
2
3
4
5
6
7
8
03
20
9
11
10
12
9
10
13
18
17
16
15
14
8505311s
19
Vänsterstyrd bil
50
03 Din förarmiljö
Instrument och reglage
Funktion
Sida
Funktion
Sida
Meny- och meddelandehantering, körriktningsvisare,
hel-/halvljus, färddator
97, 67, 65,
118
Menystyrning, klimat- och ljudanläggning
94, 102,
112
Farthållare
122, 58
Klimatanläggning, ECC
102
Signalhorn, krockkudde
63, 15
Växelväljare
84
Kombinationsinstrument
54, 58
Reglage för aktivt chassi (Four-C)
121
Meny-, ljud- och telefonstyrning
94, 109,
140
Torkare och spolning
73, 74
Startlås
81
Rattinställning
63
Start-/stoppknapp
59
Parkeringsbroms
89, 89
Varningsblinkers
67
Motorhuvsöppnare
172
Dörröppningshandtag
–
Stolinställning
60
Reglagepanel
75, 77, 31,
42
Ljusreglage, öppnare för tank- och bagagelucka
64, 155,
158
03
51
03 Din förarmiljö
Instrument och reglage
1
2
3
4
5
6
7
8
03
9
10
11
10
20
11
19
18
17
16
15
14
13
8505325s
12
Högerstyrd bil
52
03 Din förarmiljö
Instrument och reglage
Funktion
Sida
Funktion
Sida
Varningsblinkers
67
Reglagepanel
75, 77, 31,
42
Startlås
59
Stolinställning
60
Start-/stoppknapp
81
Motorhuvsöppnare
172
Farthållare
122, 123
Parkeringsbroms
89, 89
Kombinationsinstrument
54, 58
Rattinställning
63
Signalhorn, krockkudde
63, 15
Meny- och meddelandehantering, körriktningsvisare,
hel-/halvljus, färddator
97, 67, 65,
118
Meny-, ljud- och telefonstyrning
94, 109,
140
Reglage för aktivt chassi (Four-C)
121
Torkare och spolning
73, 74
Växelväljare
84
Ljusreglage, öppnare för tank- och bagagelucka
64, 155,
158
Klimatanläggning, ECC
102.
Dörröppningshandtag
–
Menystyrning, klimat- och ljudanläggning
94, 102,
112
03
53
03 Din förarmiljö
Instrument och reglage
Informationsdisplayer
Mätare
Kontroll-, informations- och
varningssymboler
1
2
3
3
03
0
1
T2
1
123456
12.3
Informationsdisplayer
I informationsdisplayerna
visas information om vissa av bilens funktioner, t.ex. farthållare, färddator och meddelanden. Informationen visas med text och symboler.
Ytterligare beskrivning finns under de funktioner som använder informationsdisplayerna.
3603843s
1
3801154s
0
12:34
1
1
P
1
2
o
_3 C
2
Mätare i kombinationsinstrumentet
Hastighetsmätare
Bränslemätare, se även tankning s. 155.
Varvtalsmätare
Mätaren anger motorvarvtal i tusental
varv/minut.
Kontroll- och varningssymboler
Kontroll- och informationssymboler
Kontroll- och varningssymboler1
Helljus- och blinkerssymboler
Funktionskontroll
Samtliga kontroll- och varningssymboler
tänds i tändningsläge II eller vid start av motorn. När motorn startat ska samtliga symboler slockna, utom den för parkeringsbromsen som släcks först när denna frigörs.
Om motorn inte startar eller om funktionskontrollen utförs i tändningsläge II slocknar
1
54
3603801s
0
För vissa motorvarianter används inte symbolen för lågt oljetryck. Varning sker via displaytext, se s. 173.
03 Din förarmiljö
Instrument och reglage
samtliga symboler efter 5 sekunder utom
symbolen för fel i bilens avgasreningssystem
och symbolen för lågt oljetryck.
Kontroll- och informationssymboler
Symbol
Innebörd
Blinkers på släp
Fel i avgasreningssystemet
Fel i ABS-systemet
Dimljus bak
Stabilitetssystem
Motorförvärmare (diesel)
Låg nivå i bränsletank
Information, läs displaytext
Helljus på
Vänster blinkers
Höger blinkers
Blinkers på släp
Symbolen blinkar när körriktningsvisarna används och släpet är inkopplat. Om
symbolen blinkar snabbare är någon av bilens eller släpets lampor trasiga.
Fel i avgasreningssystem
Kör till en auktoriserad Volvoverkstad
för kontroll.
Fel i ABS-system
Om symbolen tänds är systemet ur
funktion. Bilens ordinarie bromssystem fungerar fortfarande, men utan ABS-funktionen.
1. Stanna bilen på en säker plats och stäng
av motorn.
2. Starta motorn på nytt.
3. Kör till en auktoriserad Volvoverkstad
för kontroll av ABS-systemet om symbolen förblir tänd.
Dimljus bak
Symbolen lyser när dimljuset är på.
Stabilitetssystem
Blinkande symbol indikerar att stabilitetssystemet arbetar. Om symbolen lyser
med fast sken har ett fel uppstått i systemet.
Motorförvärmare (diesel)
Symbolen tänds då förvärmning av
motorn pågår. Förvärmning sker då temperaturen understiger –2 °C. När symbolen
släckts kan bilen startas.
Låg nivå i bränsletank
När symbolen tänds finns det ca
åtta liter bränsle kvar i bensindrivna bilar och
sju liter i dieseldrivna bilar.
Information, läs displaytext
Informationssymbolen tänds i kombination med text i informationsdisplayen då
en avvikelse i något av bilens system inträffat. Meddelandetexten släcks med hjälp av
READ, se s. 97 eller försvinner automatiskt
efter en tid (tiden varierar beroende på vilken
funktion som indikeras). Informationssymbolen kan även tändas i kombination med andra
symboler.
03
OBS
När servicemeddelande visas släcks symbolen och meddelandet med hjälp av
READ-knappen, eller försvinner automatiskt efter en tid.
Helljus på
Symbolen lyser när helljuset är på
samt vid helljusblink
Vänster blinkers
Höger blinkers
Båda blinkerssymbolerna blinkar när varningsblinkers används.
55
03 Din förarmiljö
Instrument och reglage
Kontroll- och varningssymboler
Symbol
Innebörd
Lågt oljetryck1
Parkeringsbroms åtdragen
03
Krockkuddar – SRS
Bältespåminnare
Generatorn laddar inte
Fel i bromssystemet
Varning
1 För
vissa motorvarianter används inte
symbolen för lågt oljetryck. Varning sker
via displaytext, se s. 173 och 174.
Lågt oljetryck
Om symbolen tänds under körning är
motorns oljetryck för lågt. Stanna motorn
omedelbart och kontrollera oljenivån i motorn, fyll på vid behov. Om symbolen tänds
och oljenivån är normal, kontakta en auktoriserad Volvoverkstad.
Parkeringsbroms åtdragen
Symbolen lyser konstant när parkeringsbromsen är ansatt. Vid elektrisk parkeringsbroms blinkar symbolen under ansättning och övergår sedan till fast sken.
plats och kontrollera nivån i bromsvätskebehållaren, se s. 176.
Blinkande symbol innebär att ett fel uppstått.
Läs meddelande i informationsdisplayen.
1. Stanna bilen på en säker plats och stäng
av motorn.
2. Starta motorn på nytt.
• Om båda symbolerna slocknar, kör vidare.
• Om symbolerna förblir tända, kontrollera
nivån i bromsvätskebehållaren, se s. 176.
Om nivån i bromsvätskebehållaren är normal och symbolerna fortfarande är tända,
kan bilen under stor försiktighet köras till
en auktoriserad Volvoverkstad för kontroll
av bromssystemet.
OBS
Symbolen lyser även om den mekaniska
parkeringsbromsen endast är en aning ansatt.
Krockkuddar – SRS
Om symbolen förblir tänd eller tänds
under körning har ett fel upptäckts i bälteslåset, SRS-, SIPS- eller IC-systemet. Kör snarast till en auktoriserad Volvoverkstad för
kontroll.
Bältespåminnare
Symbolen lyser om någon i fram- eller
baksätet inte tagit på sig säkerhetsbältet.
Generatorn laddar inte
Symbolen tänds under körning om ett
fel i det elektriska systemet har uppstått.
Uppsök en auktoriserad Volvoverkstad.
Fel i bromssystem
Om symbolen tänds kan bromsvätskenivån vara för låg. Stanna bilen på en säker
56
Om broms- och ABS-symbolerna är tända
samtidigt kan fel ha uppstått i bromskraftsfördelningen.
VARNING
Om nivån ligger under MIN i bromsvätskebehållaren bör bilen bärgas till en auktoriserad Volvoverkstad för kontroll av
bromssystemet.
VARNING
Om broms- och ABS-symbolerna är tända
samtidigt finns det risk att bakvagnen sladdar vid kraftig inbromsning.
03 Din förarmiljö
Instrument och reglage
Varning
Den röda varningssymbolen tänds då
ett fel har indikerats som kan påverka säkerheten och/eller bilens körbarhet. Samtidigt
visas ett förklarande textmeddelande i informationsdisplayen. Symbolen förblir synlig
tills felet är åtgärdat men textmeddelandet
kan tryckas bort med READ-knappen, se
s. 97. Varningssymbolen kan även tändas i
kombination med andra symboler.
Om bilen körs i högre hastighet än ca
7 km/h tänds varningssymbolen.
03
Åtgärd:
1. Stanna på ett säkert ställe. Bilen ska inte
köras vidare.
2. Läs informationen i informationsdisplayen. Utför åtgärd enligt meddelandet i
displayen. Radera meddelandet med
READ.
Påminnelse – ej stängda dörrar
Om någon av dörrarna, motorhuven1 eller
bagageluckan inte är riktigt stängd tänds informations- eller varningssymbolen tillsammans med ett förklarande textmeddelande i
kombinationsinstrumentet. Stanna bilen på
en säker plats snarast och stäng den dörr eller lucka som är öppen.
Om bilen körs i lägre hastighet än ca
7 km/h tänds informationssymbolen.
1 Endast
bilar med larm
57
03 Din förarmiljö
Instrument och reglage
Trippmätare
Klocka
Reglage för trippmätare och klocka
1
T2
0
12.3
1
12:34
P
T2
0
o
_3 C
123456
12.3
12:34
1
o
_3 C
58
3801156s
2
1
3801157s
2
Trippmätare och knapp
Klocka och inställningsreglage
Mätarna används för att mäta korta sträckor.
Kort tryck på
växlar mellan de båda trippmätarna T1 och T2. Ett långt tryck (mer än
2 sekunder) nollställer aktiverad trippmätare.
Sträckans längd visas i displayen
.
Vrid reglaget
medurs/moturs för att ställa
in tiden. Inställd tid visas i
informationsdisplayen
.
Klockan kan tillfälligt ersättas med en symbol
i samband med ett meddelande, se s. 97.
G016141
03
Reglagets placering
03 Din förarmiljö
Tändningslägen
Funktioner
OBS
Främmande föremål i startlåset kan äventyra funktionen eller förstöra låset.
Återgå till tändningsläge 0
Tryck på START/STOP för att återgå från I,
II, eller III till tändningsläge 0.
3905610s
OBS
Startlåset med fjärrnyckel, start-/stoppknapp
Sätta i och ta ur fjärrnyckeln
Fjärrnyckeln sätts i startlåset. Ett lätt tryck på
fjärrnyckeln gör att den dras in i rätt läge.
Fjärrnyckeln tas ur startlåset med ett lätt
tryck. Nyckeln skjuts då ut och kan tas ur.
Automatväxel* måste vara i läge P.
För information om ljudanläggningens funktion vid urtagen fjärrnyckel, se s. 109.
Tändningsläge 0
Tryck in fjärrnyckeln i startlåset.
Vid bogsering bör tändningsläge II användas så att belysningen kan vara tänd.
Tändningsläge I
Tryck in fjärrnyckeln i startlåset och tryck på
START/STOP.
Läge
Funktion
0
Tändningsläge II
Tryck in fjärrnyckeln i startlåset och tryck på
START/STOP i ca 2 sekunder.
Kilometerräknare, klocka och
temperaturmätare tänds. Rattlåset
är avaktiverat. Ljudanläggningen
kan användas.
I
Start av motor III
Starta motorn, se s. 81.
Taklucka, fönsterhissar, telefon,
kupéfläkt, ECC, vindrutetorkare kan
användas.
II
Strålkastarna tänds. Varnings-/
kontrollampor lyser i 5 sekunder. All
utrustning fungerar utom eluppvärmda stolar samt el-uppvärmd
bakruta som fungerar först när
motorn är igång.
Stanna motorn
Tryck på START/STOP. (Om motorn är igång
och bilen rullar, håll knappen intryckt tills motorn stannar).
03
OBS
För att kunna nå tändningslägena I eller II
får inte broms/koppling vara nertryckt.
59
03 Din förarmiljö
Säten
Framsäten
Fällning av ryggstöd i framsäte
03
2
4
3
1
2
8505315s
6
Ändra svankstödet, vrid ratten1.
Framåt/bakåt, lyft handtaget för att ställa
in rätt avstånd till ratt och pedaler. Kontrollera att stolen är spärrad då inställningen ändrats.
Höj/sänk sittdynans framkant, pumpa
upp/ner.
Ändra ryggstödets lutning, vrid ratten.
Höj/sänk stolen, pumpa upp/ner.
Manöverpanel för elmanövrerad stol*.
VARNING
Ställ in rätt körställning på förarstolen innan
körning påbörjas, aldrig under färd. Kontrollera att stolen är i låst läge.
även elmanövrerad stol.
8505326s
5
3
1 Gäller
3
Passagerarstolens rygg kan fällas framåt för
att ge plats för lång last.
Skjut stolen så långt bakåt/neråt som
möjligt.
Ställ in ryggstödet till upprätt läge.
Lyft spärrarna på ryggstödets baksida
och fäll det framåt.
Skjut fram stolen så att nackskyddet låses
fast under handskfacket.
1
2
3
3603820s
1
60
Elmanövrerad stol*
Sittdynans framkant upp/ner
Stol framåt/bakåt och upp/ner
Ryggstödslutning
De elmanövrerade framstolarna har ett överbelastningsskydd som utlöses om någon stol
blockeras av något föremål. Om det händer,
slå av tändningen och vänta en kort stund
innan stolen manövreras igen.
Bara en av elmotorerna kan användas åt
gången.
03 Din förarmiljö
Säten
Förberedelser
Inställning av stolen kan göras en viss tid efter att dörren låsts upp med fjärrnyckeln utan
nyckel i startlåset. Inställning av stolen görs
normalt när tändningen är på och kan alltid
göras när motorn är igång.
Nyckelminne* i fjärrnyckel
Förarstolens och de yttre backspeglarnas
positioner lagras i nyckelminnet när bilen låses med fjärrnyckeln.
sitioner. För beskrivning av menysystemet,
se s. 94.
OBS
Nyckelminnet i de två fjärrnycklarna och
stolens minne är helt oberoende av varandra.
03
Stol med minnesfunktion*
2
3
4
8505312s
G014387
1
Lagra inställning
1. Ställ in stolen och de yttre backspeglarna.
2. Håll knappen
intryckt, samtidigt som
knapp
,
eller
trycks in.
Använda lagrad inställning
Tryck in en av minnesknapparna
–
tills
stolen och de yttre backspeglarna stannar.
Om knappen släpps kommer stolens rörelse
att avbrytas.
När bilen låses upp med samma fjärrnyckel
och förardörren öppnas intar förarstolen och
de yttre backspeglarna automatiskt de inställningar som lagrats i nyckelminnet.
OBS
Stolen och de yttre backspeglarna rör sig
inte om de redan finns i aktuell position.
Det är även möjligt att använda nyckelminnet
genom att trycka in upplåsningsknappen på
fjärrnyckeln när förardörren är öppen.
Nyckelminnet kan aktiveras/avaktiveras under Bilnyckelminne
Sätes & spegelpo-
61
03 Din förarmiljö
Säten
Nödstopp
Om stolen oavsiktligt kommer i rörelse, tryck
på någon av knapparna så stannar stolen.
03
Återstart för att nå stolsposition som lagrats i
nyckelminnet görs genom att trycka på upplåsningsknappen på fjärrnyckeln. Förardörren måste i detta läge vara öppen.
Baksäten
Nedfällning av yttre nackstöd baksäte*
Fällning av ryggstöd i baksäte
Se information s. 159.
Nackskydd mittplats bak
VARNING
8505332s
Eluppvärmda-/ventilerade säten*
Se s. 102.
3801190s
Klämrisk! Se till att barn inte leker med reglagen. Kontrollera att inga föremål finns
framför, bakom eller under stolen vid inställning. Försäkra dig om att ingen av passagerarna i baksätet kan komma i kläm.
Nackstödet regleras i höjdled efter passagerarens längd. Stödets överkant regleras till
mitten av bakhuvudet. Skjut det uppåt efter
behov. För att få ner stödet igen måste knappen vid det vänstra röret tryckas in samtidigt
som nackstödet trycks ner.
62
1. Tändningen ska vara i läge I eller II.
2. Tryck in knappen för att fälla de bakre
nackstöden så att sikten förbättras.
Fäll inte ner nackstöden om det finns passagerare på någon av ytterplatserna. Nackstödet förs tillbaka manuellt.
OBS
Nackstöden ska vara i låst läge efter uppfällning.
03 Din förarmiljö
Ratt
Inställning
Knappsatser
Signalhorn
1
2
03
Inställning av ratt
Ratten kan ställas in i höjd- och djupled:
1. Dra spaken
åt dig för att lösgöra ratten.
2. Ställ in ratten i det läge
som passar.
3. Tryck tillbaka spaken
för att fixera
ratten. Om det går trögt, tryck lite på
ratten samtidigt som spaken förs tillbaka.
Knappsatser i ratten
Farthållare, se s. 122
Adaptiv farthållare, se s. 125
Ljud- och telefonstyrning, se s. 109
3603793s
6401073s
2
3603792s
1
Signalhorn
Tryck på rattens centrum för att signalera.
VARNING
Ställ in ratten och fixera den innan avfärd.
Vid hastighetsberoende servostyrning* kan
styrkraftsnivån regleras, se s. 121.
63
03 Din förarmiljö
Belysning
Ljusreglage
Ljushöjdsreglering strålkastare
Bilens last ändrar strålkastarljusets riktning i
höjdled, vilket kan leda till att mötande fordon bländas. Undvik detta genom att justera
ljushöjden. Sänk ljuset om bilen lastats tungt.
1
2
3
4
5
3501881s
03
Översikt ljusreglage
Tumhjul för justering av display- och
instrumentbelysning
Dimbakljus
Dimstrålkastare*
Ljusreglage
Ljushöjdsreglering
Instrumentbelysning
Olika display- och instrumentbelysning tänds
beroende på tändningsläge.
Displaybelysningen dämpas automatiskt vid
mörker och känsligheten ställs in med tumhjulet
.
Instrumentbelysningens styrka regleras med
tumhjulet.
64
1. Låt bilen vara igång eller i tändningsläge I.
2. Rulla uppåt/neråt med tumhjulet
för
att höja/sänka ljushöjden.
Bilar med Bi-Xenon- och Active Bi-Xenonstrålkastare* har automatisk ljushöjdsreglering och är inte utrustade med tumhjulet.
03 Din förarmiljö
Belysning
Hel-/halvljus
Halvljus
När motorn startas aktiveras halvljuset automatiskt* om ljusreglaget står i läge
. Vid
behov kan halvljusautomatiken för detta läge
avaktiveras av en auktoriserad Volvoverkstad.
1
03
Automatiskt*/avstängt
halvljus. Endast helljusblink.
När helljuset är aktiverat lyser symbolen
kombinationsinstrumentet.
3501888s
Innebörd
Helljus
Helljuset kan endast aktiveras när ljusreglaget är i läge
. Aktivera/avaktivera helljuset genom att föra rattspaken till
ändläget
mot ratten och släpp.
Ljusreglage och rattspak
Positions-/parkeringsljus
Automatiskt halvljus. Helljus
och helljusblink fungerar i
detta läge.
OBS
Helljuset går endast att aktivera i
.
läge
Helljusblink
För rattspaken lätt till läge
mot ratten.
Helljuset lyser tills spaken släpps.
i
3501889s
I läge
aktiveras alltid halvljuset automatiskt när motorn är igång eller i
tändningsläge II.
2
Läge
Active Bi-Xenon Lights*
Ljusbild med funktionen avaktiverad (vänster)
respektive aktiverad (höger)
Om bilen är utrustad med aktiva strålkastare
(Active Bi-Xenon Lights, ABL) följer ljuset från
strålkastarna rattrörelsen för att ge maximal
belysning i kurvor och korsningar och därmed ge ökad säkerhet.
Funktionen aktiveras automatiskt vid start av
bilen. Därefter kan den avaktiveras/aktiveras
med knappen
i mittkonsolen.
Funktionen är endast aktiv i skymning eller
mörker och endast när bilen är i rörelse.
65
03 Din förarmiljö
Belysning
Positions-/parkeringsljus
Bromsljus
Dimstrålkastare*
Bromsljuset tänds automatiskt vid inbromsning.
Ljusreglage i läge för positions-/parkeringsljus
Vrid ljusreglaget till mittläget (nummerskyltsbelysningen tänds samtidigt).
Belysningen tänds även när bagageluckan
öppnas för att uppmärksamma bakomvarande.
Systemet aktiveras om ABS används i mer
än 0,5 sekunder eller vid kraftig inbromsning, dock endast i hastigheter över 50 km/h.
När bilens hastighet är lägre än 30 km/h lyser
åter bromsljus normalt och varningsblinkers
slås på automatiskt. Varningsblinkers är på
tills man kör iväg igen men kan avaktiveras
med knappen för varningsblinkers.
3501900s
3603815s
03
Nödbromsljus och automatisk
varningsblinkers, EBL
Emergency Brake Lights, EBL aktiveras vid
hård inbromsning eller om ABS-bromsarna
aktiveras. Funktionen innebär att bromsljuset blinkar för att omedelbart göra bakomvarande extra uppmärksamma.
Knapp för dimstrålkastare
Dimstrålkastarna kan tändas i kombination
med hel-/halvsljus eller positions-/parkeringsljus.
Tryck på knappen för till/från. Lampan i
knappen lyser när dimstrålkastarna är tända.
OBS
Bestämmelser för användning av dimstrålkastare varierar mellan olika länder.
66
03 Din förarmiljö
Belysning
Dimljus bak
Varningsblinkers
Körriktningsvisare/blinkers
2
1
03
3603798s
3501909s
3501901s
1
2
Knapp för dimljus bak
Varningsblinkers
Körriktningsvisare/blinkers
Dimbakljuset består av en lampa bak och kan
endast tändas i kombination med hel-/halvljuset eller dimstrålkastarna.
Tryck in knappen för att aktivera varningsblinkers. Båda blinkerssymbolerna i kombinations instrumentet blinkar när varningsblinkers används.
Kontinuerlig blinksekvens
För rattspaken uppåt eller neråt till läge
Tryck på knappen för till/från. Lampan i
knappen lyser när dimbakljuset är tänt.
Dimbakljusets kontrollsymbol
i kombinationsinstrumentet och lampan i knappen
lyser när dimbakljuset är tänt.
OBS
Bestämmelser för användning av dimbakljus varierar mellan olika länder.
Varningsblinkers aktiveras automatiskt när
bilen bromsas så kraftigt att nödbromljusen
(EBL) aktiveras och hastigheten understiger
30 km/h. De förblir på när man stannat och
avaktiveras automatiskt när man kör iväg
igen eller om knappen trycks in.
.
Spaken stannar i sitt läge och förs tillbaka för
hand eller automatiskt av rattrörelsen.
Kort blinksekvens
För rattspaken uppåt eller neråt till läge
och släpp. Körriktningsvisarna blinkar tre
gånger.
Blinkerssymboler
Se s. 54.
67
03 Din förarmiljö
Belysning
Belysning i kupé
Belysningsautomatik
Kupébelysningen tänds och släcks automatiskt när knapp
är i neutralläge.
Främre takbelysning
Bakre takbelysning
Belysningen tänds och förblir tänd i
30 sekunder om:
1
2
• bilen låses upp utifrån med nyckel eller
fjärrkontroll
• motorn stannats och tändningen är i
läge 0
Belysningen släcks när:
3501882s
3
Reglage för läslampor och främre takbelysning
Läslampa vänster sida, till/från
Läslampa höger sida, till/från
Kupébelysning
Läslamporna fram regleras med knapparna
och
i takkonsolen.
Med knapp
kan tre lägen väljas för belysningen i hela kupén:
• Av – höger sida nedtryckt, belysningsautomatiken är avaktiverad.
• Neutralläge – belysningsautomatiken är
aktiverad.
• På – vänster sida nedtryckt, kupébelysningen är tänd.
68
• motorn startar
• bilen låses utifrån
Belysningen tänds och förblir tänd i
två minuter om någon av dörrarna är öppna.
Kupébelysningen kan tändas och släckas
manuellt inom 30 minuter från det att bilen
låsts upp.
Om belysningen tänds manuellt och bilen låses kommer den automatiskt att släckas efter en minut.
3501886s
03
Bakre takbelysning
Lamporna tänds eller släcks med ett tryck på
respektive knapp.
Instegs-/fotbelysning*
Instegs-/fotbelysningen tänds/släcks automatiskt vid den framdörr som öppnas/
stängs.
Handskfacksbelysning
Handskfacksbelysningen tänds/släcks automatiskt när luckan öppnas/stängs.
03 Din förarmiljö
Belysning
Trygghetsbelysningen tänds med fjärrnyckeln, se s. 35 och används för att tända bilens
belysning på avstånd.
1. Ta fjärrnyckeln ur tändningslåset.
2. För vänster rattspak mot ratten till ändläget och släpp.
3. Stig ur bilen och lås dörren.
Tiden som ledbelysningen ska hållas tänd
kan ställas in under Bilinställningar
Ljusinställningar
Ledbelysning. För beskrivning av menysystemet, se s. 94.
När funktionen aktiverats med fjärrkontrollen
lyser parkeringsljus, blinkerslampor, lampor i
yttre backspeglar, nummerplåtsbelysning,
inre taklampor samt fotbelysning.
Tiden som trygghetsbelysningen ska hållas
tänd kan ställas in under Bilinställningar
Ljusinställningar
Trygghetsbelysning.
För beskrivning av menysystemet, se s. 94.
Anpassning av ljusbild
03
3501890s
Trygghetsbelysning
En del av exteriörbelysingen kan hållas tänd
och fungera som ledbelysning efter att bilen
låsts.
Ljusbild vänstertrafik
3501891s
Ledbelysning
Ljusbild högertrafik
För att inte blända mötande trafik ska strålkastarens ljusbild ställas om mellan höger–
69
03 Din förarmiljö
Belysning
och vänstertrafik. Rätt ljusbild ger även effektivare ljus ut på vägrenen.
A
Exempel 1
Om en bil som levereras i Sverige ska köras i
England ska strålkastarna ställas om till anpassat läge .
B
Exempel 2
En bil som levereras i England är avsedd för
vänstertrafik och körs där med strålkastarna i
normalläge .
Bi-Xenon- och Active Bi-Xenonstrålkastare*
3501895s
03
Reglage för anpassning av ljusbild
Normalläge – ljusbilden är riktig för det
land där bilen levereras.
Anpassat läge – avsett för motsatt ljusbild.
VARNING
Strålkastaren kräver särskild försiktighet eftersom Xenonlampan matas av ett högspänningsaggregat.
70
Landet där bilen levereras avgör om läge
är avsett för höger- eller vänstertrafik.
Halogenstrålkastare
För halogenstrålkastare ställs ljusbilden om
genom maskering av strålkastarglaset. Ljusbilden blir något sämre.
Maskering av strålkastare
1. Avbilda mallarna A och B för vänsterstyrd
bil eller C och D för högerstyrd bil i skala
1:2, mallarna, se s. 72. Använd t.ex. en
kopieringsmaskin med förstoringsfunktion.
2. För över mallen till ett självhäftande
vattenfast material och klipp ut. Markera
även de röda prickarna.
3. Placera de självhäftande mallarna så att
de röda prickarna överensstämmer med
prickarna på strålkastarglasen som
utgör referenspunkter, se s. 71.
03 Din förarmiljö
Belysning
Maskering av halogenstrålkastare
03
Maskering vänsterstyrd bil
Maskering högerstyrd bil
71
03 Din förarmiljö
Belysning
Figurer halogenstrålkastare
03
A
B
LHD RIGHT
LHD LEFT
D
RHD LEFT
C
0300430s
RHD RIGHT
72
03 Din förarmiljö
Torkare och spolning
Vindrutetorkare
Kontinuerlig torkning
Torkarna sveper med normal hastighet.
Torkarna sveper med hög hastighet.
0
VIKTIGT
2
3603799s
1
Använd rikligt med spolarvätska när torkarna rengör vindrutan. Vindrutan ska vara blöt
när vindrutetorkarna arbetar.
Vindrutetorkare och vindrutespolare
Regnsensor till/från
Tumhjul känslighet/frekvens
Vindrutetorkare av
För spaken till läge 0 för att
stänga av vindrutetorkarna.
0
Enkelsvep
För spaken uppåt och släpp för
att göra ett svep.
Intervalltorkning
Ställ in antalet svep per tidsenhet
med tumhjulet när intervalltorkning är vald.
Regnsensor*
Regnsensorn känner av mängden vatten på
vindrutan och startar vindrutetorkarna automatiskt. Regnsensorns känslighet justeras
med tumhjulet.
När regnsensorn är aktiverad tänds en lampa
i knappen och regnsensorsymbolen
visas i den högra displayen i kombinationsinstrumentet.
Om spaken förs uppåt gör torkarna extrasvep.
Vrid tumhjulet uppåt för högre känslighet och
nedåt för lägre känslighet. (Ett extra svep
görs när tumhjulet vrids uppåt.)
Avaktivera
Stäng av regnsensorn genom att trycka på
knappen
eller för spaken nedåt till ett
annat torkarprogram.
03
Regnsensorn stängs automatiskt av när
nyckeln tas ur tändningslåset eller fem minuter efter att tändningen slagits av.
VIKTIGT
Vindrutetorkarna kan starta och skadas vid
automattvätt. Stäng av regnsensorn medan
bilen är igång eller i tändningsläge I eller II.
Symbolen i kombinationsinstrumentet och
lampan i knappen slocknar.
Aktivera och ställ in känslighet
När regnsensorn ska aktiveras måste bilen
vara igång eller i tändningsläge I eller II samtidigt som spaken till vindrutetorkarna ska
vara i läge 0.
Aktivera regnsensorn genom att trycka på
knappen
. Torkarna gör ett svep.
73
03 Din förarmiljö
Torkare och spolning
Spolning av strålkastare och
vindruta
Högtrycksspolning av strålkastare*
Högtrycksspolning av strålkastarna konsumerar stora mängder spolarvätska. För att
spara vätska spolas strålkastarna automatiskt var femte gång.
1
3603805s
03
Spolningsfunktion
Handhavande
För spaken mot ratten
för att starta vindrute- och strålkastarspolarna.
Efter att spaken släppts gör vindrutetorkarna
några extra svep. Strålkastarna spolas växelvis för att förhindra nedsättning av ljusstyrkan.
OBS
En strålkastare i taget spolas.
Uppvärmda spolmunstycken*
Spolmunstyckena värms automatiskt vid kyla
för att förhindra att spolarvätskan fryser fast.
74
03 Din förarmiljö
Fönster och backspeglar
Laminerat glas
Glaset är förstärkt vilket ger ett bättre inbrottsskydd och förbättrad
ljudisolering i kupén. Vindrutan och
sidorutorna* har laminerat glas.
Vatten- och smutsavvisande ytskikt*
Främre sidorutorna och/eller de yttre
backspeglarna är behandlade med
ett ytskikt som förbättrar sikten vid svåra väderförhållande. Skötsel, se s. 210.
Backspeglar
I vissa vädersituationer fungerar det smutsavvisande ytskiktet bättre om eluppvärmning av backspeglarna används.
Värm upp backspeglarna:
• om is eller snö täcker speglarna
• vid kraftigt regn och smutsigt väglag
• vid imma på spegeln.
VIKTIGT
Använd inte isskrapa av metall för att ta bort
is från rutorna. Det vatten- och smutsavvisande skiktet kan skadas. Använd eluppvärmningen för att ta bort is från speglarna.
En isskrapa kan orsaka repor i spegelglaset!
Fönsterhissar
1
2
VARNING
Om det finns barn i bilen:
Tänk på att alltid bryta strömmen till fönsterhissarna genom att ta ur fjärrnyckeln om
föraren lämnar bilen.
3
03
3603790s
Allmänt
Reglagepanel i förardörr
Elektrisk spärr för öppning av dörrar* och
fönster bak, se s. 31.
Reglage bakre fönster
Reglage främre fönster
VARNING
Kontrollera att ingen baksätespassagerare
kommer i kläm när fönstren stängs från
förardörren.
VARNING
Kontrollera att barn eller andra passagerare
inte kommer i kläm om fönstren stängs,
även när fjärrnyckeln används.
75
03 Din förarmiljö
Fönster och backspeglar
stängning avbrutits t.ex. vid isbildning, genom att kontinuerligt hålla knappen uppdragen tills fönstret är stängt. Klämskyddet aktiveras åter efter en kort stund.
Manövrering
03
Manövrering utan automatik
För något av reglagen lätt uppåt/nedåt.
Fönsterhissarna går upp/ner så länge reglaget hålls i position.
2
1
3603813s
1
2
Manövrering av fönsterhissar
Manövrering utan automatik
Manövrering med automatik
Med reglagepanelen i förardörren kan alla
fönsterhissar manövreras. Med övriga dörrars reglagepaneler kan endast dess fönsterhissar regleras. Fönsterhissarna kan endast
styras med en reglagepanel i taget.
76
Manövrering med automatik
För något av reglagen uppåt/nedåt till ändläget och släpp sedan. Fönstret körs automatiskt till sitt ändläge.
Fjärrkontroll och centrallåsknappar
Samtliga sidorutor kan automatiskt öppnas/
stängas med fjärrkontrollen eller centrallåsknapparna:
Håll låsknappen intryckt tills dess att fönstren
påbörjar öppning/stängning. Om öppning/
stängning behöver avbrytas, tryck på låsknappen igen.
För att fönsterhissarna ska kunna användas
ska bilen vara i tändningsläge I eller II. Efter
att bilen varit igång kan fönsterhissarna manövreras i några minuter fast fjärrnyckeln tagits ur, dock inte efter att dörren har öppnats.
Återställning
Ifall batteriet kopplats bort måste funktionen
för automatisk öppning återställas för att
fungera korrekt.
Stängning av fönstren avbryts och fönstret
öppnas om något hindrar dess rörelse. Det
finns möjlighet att forcera klämskyddet när
1. Dra upp knappens främre del lätt för att
hissa upp rutan till sitt ändläge och håll
kvar i en sekund.
2. Släpp knappen kort.
3. Dra upp knappens främre del igen i
en sekund.
VARNING
Återställning måste ske för att klämskyddet
ska fungera.
03 Din förarmiljö
Fönster och backspeglar
3905556s
Yttre backspeglar
Reglage yttre backspeglar
Inställning
1. Tryck på knappen L för vänster backspegel eller R för höger backspegel. Lampan i
knappen lyser.
2. Justera läget med inställningsspaken i
mitten.
3. Tryck en gång till på knappen L eller R.
Lampan ska inte längre lysa.
VARNING
Speglarna är av vidvinkeltyp för att ge god
överblick. Föremål kan synas vara längre
bort än vad de i verkligheten är.
Elektriskt infällbara backspeglar*
För parkering/körning i trånga utrymmen kan
speglarna fällas in:
Automatisk infällning vid låsning
När bilen låses/låses upp med fjärrnyckeln
fälls backspeglarna in/ut automatiskt.
1. Tryck ner knapparna L och R samtidigt.
2. Släpp dem efter ca en sekund. Speglarna stannar automatiskt i maximalt infällt
läge.
Fäll ut speglarna igen genom att trycka ner L
och R samtidigt. Speglarna stannar automatiskt i utfällt läge.
Funktionen kan aktiveras/avaktiveras under
Bilinställningar
Fäll in speglar vid låsning. För beskrivning av menysystemet, se
s. 94.
Lagring av position*
Backspeglarnas positioner lagras i nyckelminnet när bilen låses med fjärrnyckeln. När
bilen låses upp med samma fjärrnyckel intar
backspeglarna och förarstolen de lagrade
positionerna när förardörren öppnas.
Funktionen kan aktiveras/avaktiveras under
Bilnyckelminne
Sätes & spegelpositioner. För beskrivning av menysystemet, se
s. 94.
03
Återställning till neutralläge
Spegel som p.g.a. yttre våld ändrats ur sitt
läge måste elektriskt återställas till neutralläge för att den elektriska in-/utfällningen ska
fungera.
• Fäll in speglarna med knapparna L och R.
• Fäll ut dem igen med knapparna L och R.
Speglarna är nu återställda i neutralläge.
Trygghetsbelysning och ledbelysning
Lampan på backspeglarna tänds då trygghetsbelysning eller ledbelysning valts, se
s. 69.
Vinkling av backspegel vid parkering*
Backspegeln kan vinklas ner för att exempelvis föraren ska kunna se vägkanten vid parkering. Lägg in backväxeln och tryck in knappen L eller R. Backspegeln återgår när backväxeln läggs ur.
77
03 Din förarmiljö
Fönster och backspeglar
Eluppvärmd bakruta och yttre
backspeglar
Inre backspegel
03
3801191s
8803553s
1
Använd eluppvärmningen för att få bort is
och imma från bakrutan och de yttre backspeglarna.
Ett tryck på knappen startar uppvärmningen
av bakrutan och de yttre backspeglarna samtidigt. Lampan i knappen visar att funktionen
är aktiv. Uppvärmningen stängs automatiskt
av och tiden styrs av utomhustemperaturen.
Bakrutan avimmas/avisas automatiskt om bilen startas i lägre yttertemperatur än + 7° C.
Autoavfrostning kan väljas under
Klimatinställningar
Autoavfrostning
bak. Välj mellan På eller Av.
78
Manuell avbländning
Om starkt ljus kommer in bakifrån kan det reflekteras i backspegeln och blända föraren.
Blända av när bakomvarande ljus stör.
Avbländning
Reglage för avbländning
Normalt läge
Avbländat läge.
Automatisk avbländning*
Om starkt ljus kommer bakifrån bländar
backspegeln av automatiskt. Reglaget
finns inte på speglar med automatisk avbländning.
03 Din förarmiljö
Elmanövrerad taklucka*
Takluckans manöverreglage är placerat i taket. Takluckan kan öppnas vertikalt och horisontellt. Tändningsläge I eller II behövs för
att takluckan skall kunna öppnas.
Horisontell öppning
maximalt öppet läge så länge knappen hålls
intryckt.
Stängning
Stäng manuellt genom att trycka reglaget
framåt till tryckpunkten
. Luckan rör sig
mot stängt läge så länge knappen hålls intryckt.
VARNING
Takluckans klämskydd fungerar endast vid
automatisk stängning, inte vid manuell. Se
till att händerna inte kommer i kläm då takluckan stängs.
Stäng automatiskt genom att trycka reglaget
till läge
och släpp.
1
4
8302558s
2
3
Horisontell öppning, bakåt/framåt
Öppning, automatisk
Öppning, manuell
Stängning, manuell
Stängning, automatisk
Vertikal öppning
Strömtillförseln till takluckan bryts genom att
ta fjärrnyckeln ur startlåset.
03
5
6
8302559s
Allmänt
Vertikal öppning, uppåt i bakkant
Öppning: öppna genom att trycka reglagets bakkant uppåt.
Stängning: stäng genom att trycka reglagets bakkant nedåt.
VARNING
Om det finns barn i bilen:
Tänk på att alltid bryta strömmen till takluckan genom att ta ur fjärrnyckeln om föraren lämnar bilen.
Öppning
För att öppna takluckan maximalt, dra reglaget bakåt till läge
och släpp.
Öppna manuellt genom att dra reglaget bakåt till tryckpunkten
. Luckan rör sig mot
79
03 Din förarmiljö
Elmanövrerad taklucka*
Stängning med fjärrnyckel eller
centrallåsknapp
Klämskydd
Takluckan har ett klämskydd som löser ut vid
automatisk stängning om luckan blockeras
av något föremål. Vid blockering stannar takluckan och öppnas därefter automatiskt till
det senast öppnade läget.
8302556s
03
Håll låsknappen intryckt i 2 sekunder. Takluckan och fönstren stängs. Dörrarna låses.
Om stängningen behöver avbrytas, tryck på
låsknappen igen.
VARNING
Om takluckan stängs med fjärrnyckeln,
kontrollera att ingen får händerna i kläm.
Solskärm
Till takluckan hör en inre manuellt förskjutbar
solskärm. När takluckan öppnas förs solskärmen automatiskt bakåt. Ta tag i handtaget
och skjut skärmen framåt för att stänga den.
80
03 Din förarmiljö
Start av motor
Bensin- och dieselmotorer
1. För bilar med fjärrnyckel, placera fjärrnyckeln i startlåset. Tryck lätt på den tills
den dras in.
2. Håll kopplingspedalen nedtryckt helt 1.
För bilar med automatväxellåda, tryck
på bromspedalen.
3. Tryck på START/STOP-knappen och
släpp knappen.
Startmotorn arbetar tills motorn har startat,
men inte längre än 10 sekunder (diesel upp
till 60 sekunder). Om motorn inte startar efter
10 sekunder försök igen genom att hålla in
START/STOP-knappen tills motorn startar.
VARNING
Ta alltid fjärrnyckeln ur startlåset när bilen
lämnas, särskilt om det finns barn i bilen.
VARNING
Ta aldrig fjärrnyckeln ur startlåset under
körning eller när bilen bogseras. Rattlåset
kan aktiveras vilket medför att bilen inte går
att styra. Ta aldrig ut fjärrnyckel med keyless drive*-funktion från bilen under körning
eller vid bogsering.
n
OBS
Vid kallstart kan tomgångsvarvtalet vara
märkbart högre än normalt för vissa motortyper. Detta görs för att så snabbt som möjligt få upp avgasreningssystemet till normal
driftstemperatur, vilket minimerar avgasemissioner och skonar miljön.
03
Keyless drive*
Följ steg 2 – 3 för start av bensin- och dieselmotorer.
OBS
En förutsättning för att bilen ska starta är att
en av bilens fjärrnycklar med keyless drive*funktion finns i kupén eller bagageutrymmet.
Rattlås
Rattlåset avaktiveras när fjärrnyckeln trycks
in i startlåset2 och aktiveras när fjärrnyckeln
tas ur startlåset.
Aktivera rattlåset när bilen lämnas så minskar
risken för stöld av bilen.
2 På
1 Om
bilen rullar räcker det med att trycka på
START/STOP-knappen för att starta bilen.
bilar med keyless drive* avaktiveras rattlåset när startknappen trycks in första gången.
Rattlåset aktiveras när motorn stängts av och
förardörren öppnas.
81
03 Din förarmiljö
Start av motor
Dieselpartikelfilter (DPF)
03
Dieselbilar är utrustade med ett partikelfilter,
vilket medför effektivare avgasrening. Partiklarna i avgaserna samlas i filtret under normal
körning. För att bränna bort partiklarna och
tömma filtret startas en s.k. regenerering. För
detta krävs att motorn har nått normal arbetstemperatur.
Regenereringen av filtret sker automatiskt
med ett intervall på ca 30 –90 mil beroende
på körförhållanden. Regenereringen tar normalt mellan 10 och 20 minuter. Under den tiden kan bränsleförbrukningen öka något.
Regenerering vid kallt väder
Om bilen ofta körs korta sträckor i kallt väder
når inte motorn normal arbetstemperatur.
Detta innebär att regenerering av dieselpartikelfiltret inte sker och att filtret inte töms.
När filtret har fyllts med partiklar till ca 80 %
tänds en gul varningstriangel i instrumentpanelen samt meddelandet Sotfilter fullt. Se
handbok visas i displayen i instrumentpanelen.
Starta regenerering av filtret genom att köra
bilen, helst på landsväg eller motorväg, tills
motorn uppnår normal arbetstemperatur. Bilen bör sedan köras i ytterligare ca
20 minuter.
82
När regenerering är avslutad raderas varningsmeddelandet automatiskt.
Använd parkeringsvärmare* i kallt väder så
når motorn normal arbets temperatur snabbare.
VIKTIGT
Om filtret fylls helt med partiklar kan det
vara svårt att starta motorn och filtret blir
funktionsodugligt. Då finns risk att filtret
måste bytas ut.
03 Din förarmiljö
Start av motor
Starthjälp
6. Koppla startkabeln till det egna batteriets pluspol
beläget under ett fällbart
plastlock.
7. Sätt dit den svarta startkabelns ena
klamma på hjälpbatteriets minuspol
.
8. Sätt den andra klamman på en jordpunkt, (höger motorfäste i ovankant,
den yttre skruvskallen)
. Kontrollera att
klammorna på startkablarna sitter fast ordentligt så att det inte uppstår gnistor
under startförsöket.
4
2
1
3
3100230s
+
Om batteriet är urladdat kan bilen startas
med ström från ett annat batteri.
Vid starthjälp rekommenderas följande för att
undvika explosionsrisk:
1. Sätt bilen i tändningsläge 0, se s. 59.
2. Se till att hjälpbatteriet har spänningen
12 V.
3. Om hjälpbatteriet sitter i en annan bil,
stanna den hjälpande bilens motor och
se till att bilarna inte vidrör varandra.
4. Sätt dit den röda startkabeln på hjälpbatteriets pluspol
.
5. Öppna clipsen på det egna batteriets
främre täcklock och ta loss locket, se
s. 187.
VARNING
Batteriet kan bilda knallgas som är mycket
explosiv. En gnista, som kan bildas om
startkabeln sätts dit felaktigt, räcker för att
batteriet ska explodera. Batteriet innehåller
svavelsyra som kan orsaka allvarliga
frätskador. Skölj med stora mängder vatten
om svavelsyran kommer i kontakt med
ögon, hud eller kläder. Vid stänk i ögonen,
kontakta omedelbart läkare.
03
VIKTIGT
Koppla startkabeln försiktigt för att undvika
kortslutningar med andra komponenter i
motorrummet.
9. Starta motorn på "hjälpbilen". Låt motorn gå någon minut med högre tomgång än normalt, 1500 varv/minut.
10.Starta motorn på den bil som har det
urladdade batteriet. Rör inte anslutningarna under startförsöket. Det finns risk
för gnistbildning.
11.Ta bort startkablarna, först den svarta
och sedan den röda. Se till att ingen av
klammorna på den svarta startkabeln
kommer mot batteriets pluspol eller ansluten klamma på den röda startkabeln.
83
03 Din förarmiljö
Växellådor
Manuell växellåda
Automatväxellåda
Backväxelspärr
Trampa ner kopplingspedalen helt vid varje
växling. Ta bort foten från kopplingspedalen
mellan växlingarna. Följ det anvisade växlingsmönstret.
För att få bästa möjliga bränsleekonomi använd så höga växlar som möjligt så ofta som
möjligt.
4304157s
4304161s
4304160s
03
Lägg endast in backväxeln när bilen står still.
Parkeringsläge (P)
Välj P när motorn ska startas eller när bilen
står parkerad. Bromspedalen måste tryckas
ner för att växelsväljaren ska kunna föras ur
läge P. I läge P är växellådan mekaniskt spärrad. Ansätt alltid parkeringsbromsen vid parkering eller om bilen är utrustad med elektrisk parkeringsbroms, tryck på knappen se
s. 89.
VIKTIGT
Bilen måste stå stilla då läge P väljs.
Backläge (R)
Bilen måste stå stilla när läge R väljs.
84
03 Din förarmiljö
Växellådor
Neutralläge (N)
Ingen växel är ilagd och motorn kan startas.
Dra åt parkeringsbromsen om bilen står stilla
med växelväljaren i läge N.
För att undvika ryck och motorstopp växlar
Geartronic automatiskt ner om föraren låter
farten sjunka lägre än vad som är lämpligt för
den valda växeln.
Körläge (D)
D är det normala körläget. Upp- och nerväxling sker automatiskt beroende på gaspådrag
och hastighet. Bilen ska stå stilla när läge D
väljs från läge R.
Geartronic tillåter inte nedväxlingar/kickdown som leder till så högt motorvarv att motorn kan skadas. Om föraren ändå försöker
göra en sådan nedväxling vid högt motorvarv
händer ingenting. Den ursprungliga växeln
förblir ilagd.
Geartronic – manuella växellägen
För att komma från körläge D till ett manuellt
läge, för spaken mot läge M. För att komma
från läge M till automatiskt körläge D, för
spaken mot läge D.
Säkerhetsfunktioner
Vid kickdown kan bilen växla ner ett eller flera
steg åt gången beroende på motorns varvtal.
Bilen växlar upp när motorn når sitt maxvarvtal i syfte att förhindra motorskador.
Nyckelspärr – Keylock
För att kunna ta ut fjärrnyckeln från startlåset
måste växelväljaren vara i läge P. I alla andra
lägen är fjärrnyckel spärrad.
03
Parkeringsläge (P)
Stillastående bil med motorn igång:
Håll foten på bromspedalen när växelväljaren
förs till annat läge.
Mekanisk växelväljarspärr
Elektrisk växlingsspärr – Shiftlock Parkeringsläge (P)
För att kunna föra växelväljaren från P till övriga växellägen måste bromspedalen vara
nedtryckt och tändningen i läge II, se s. 81.
4304164s
Manuellt växelläge, läge M, kan väljas när
som helst under färden. För därefter växelväljaren till – för att växla ner ett steg. Bilen
motorbromsar om gaspedalen släpps. För
växelväljaren till + för att växla upp ett steg.
Den valda växeln visas i kombinationsinstrumentet, se s. 54.
Automatisk växelväljarspärr
Automatväxellådan har särskilda säkerhetssystem:
Spaken kan föras fritt framåt eller bakåt mellan N och D. Övriga lägen har en spärr som
manövreras med spärrknapp på växelväljarspaken. Efter en tryckning på spärrknappen
kan spaken föras framåt eller bakåt mellan R,
N och D.
Växlingsspärr – Neutral (N)
Om växelväljaren är i läge N och bilen har
stått stilla i minst 3 sekunder (oavsett om
motorn är igång eller inte) är växelväljaren
spärrad.
För att kunna föra växelväljaren från N till ett
annat växelläge måste bromspedalen vara
nedtryckt och tändningen i läge II, se s. 81.
85
03 Din förarmiljö
Växellådor
Avaktivera automatisk växelväljarspärr
03
1
4900001s
2
Om bilen inte är körbar, t.ex. vid urladdat
startbatteri, måste växelspaken föras ur P-läget för att bilen ska kunna flyttas.
Lyft ur gummimattan i golvet bakom
mittkonsolen och öppna luckan.
Stick in nyckelbladet till botten. Tryck
nyckelbladet nedåt och håll det nere. För
växelväljaren ur P-läget. För information
om nyckelbladet, se s. 34.
86
Fyrhjulsdrift – AWD (All Wheel Drive)*
Fyrhjulsdriften är alltid inkopplad. Fyrhjulsdriften innebär att fordonet driver samtidigt
på alla fyra hjulen. Kraften fördelas automatiskt mellan fram- och bakhjulen. Ett elektroniskt styrt kopplingssystem fördelar kraften
till de hjul som i det aktuella väglaget har det
bästa fästet. Detta för att uppnå bästa möjliga väggrepp och undvika hjulspinn. Vid normal körning fördelas en större del av kraften
till framhjulen. Fyrhjulsdriften ökar körsäkerheten i regn, snö och frosthalka.
03 Din förarmiljö
Färdbroms
Allmänt
Bilen är utrustad med två bromskretsar. Om
en bromskrets skadas kommer det att innebära att bromsarna tar djupare och att det
behövs ett större pedaltryck för att få normal
bromseffekt.
Förarens tryck på bromspedalen förstärks av
en bromsservo.
VARNING
Bromsservon fungerar endast då motorn är
igång.
Om bromsen används när motorn är avstängd känns pedalen stum och mer kraft
måste användas för att bromsa bilen.
I mycket kuperade landskap eller vid körning
med tung last kan bromsarna avlastas genom motorbromsning. Motorbromsen utnyttjas effektivast om samma växel används
nedför som uppför.
För mer generell information om hård belastning av bilen, se s. 218.
Låsningsfria bromsar
Bilen är utrustad med ABS (Anti-lock Braking
System) som hindrar hjulen från att låsa sig
vid inbromsning. På så sätt behålls styrförmågan och det blir lättare att t.ex. väja för ett
hinder. Vid ingrepp kan vibrationer kännas i
bromspedalen, vilket är normalt.
Efter att motorn startats och bilen uppnått ca
20 km/h görs ett kort automatiskt test av
ABS systemet. Testet kan uppfattas som pulseringar i bromspedalen.
Rengöring av bromsskivor
Smuts- och vattenbeläggningar på bromsskivorna kan göra att bromsverkan fördröjs.
Rengöring av bromsbeläggen minimerar
denna fördröjning.
nen avbryts när trycket på bromspedalen
minskas.
OBS
När EBA aktiveras sjunker bromspedalen
ner lite längre än vanligt, tryck (håll) ner
bromspedalen så länge det behövs. Släpps
bromspedalen upphör all inbromsning.
03
Vid blött väglag, inför långtidsparkering och
efter att bilen har tvättats är det lämpligt att
utföra rengöringen manuellt. Gör detta genom att under färd bromsa svagt under en
kort period.
Nödbromsförstärkning*
Nödbromsförstärkningen (Emergency Brake
Assistance, EBA) hjälper till att öka bromskraften och därmed förkorta bromssträckan.
EBA systemet känner av förarens sätt att
bromsa och ökar bromskraften när det behövs. Bromskraften kan förstärkas upp till nivån när ABS systemet ingriper. EBA funktio-
87
03 Din förarmiljö
Färdbroms
Symboler i kombinationsinstrument
Symbol Innebörd
03
Fast sken – kontrollera bromsvätskenivån. Om nivån är låg, fyll
på bromsvätska samt kontrollera
orsaken till bromsvätskeförlusten.
Fast sken i två sekunder vid start
av motor – ett fel uppstod i
bromssystemets ABS funktion
när motorn senast var igång.
VARNING
Om
och
är tända samtidigt, kan fel
ha uppstått i bromssystemet.
Om nivån i bromsvätskebehållaren vid detta
tillfälle är normal, kör försiktigt till närmaste
auktoriserade Volvoverkstad för kontroll av
bromssystemet.
Om bromsvätskan ligger under MIN-nivå i
bromsvätskebehållaren bör inte bilen köras
vidare utan att bromsvätska fyllts på.
Anledningen till bromsvätskeförlusten
måste kontrolleras.
88
03 Din förarmiljö
Parkeringsbroms
Parkeringsbroms, manuell
5. När bilen parkeras ska växelväljaren
vara i läge 1 (manuell växellåda) eller P
(automatisk växellåda).
Parkering i backe
Om bilen parkeras i uppförsbacke, vrid hjulen
i riktning från trottoarkanten.
2
Om bilen parkeras i utförsbacke, vrid hjulen i
riktning mot trottoarkanten.
5500134s
1
Parkeringsbromspedalen är placerad längst till
vänster
.
OBS
Varningssymbolen i kombinationsinstrumentet lyser oavsett hur hårt parkeringsbromspedalen tryckts ner.
Hur man drar parkeringsbromsen
1. Tryck ner fotbromsen bestämt.
2. Tryck ner parkeringsbromspedalen
bestämt så långt det går.
3. Släpp fotbromsen och säkerställ att
bilen står still.
4. Om bilen rullar måste parkeringsbromspedalen tryckas ner ytterligare.
Hur man släpper parkeringsbromsen
1. Tryck ner fotbromsen bestämt.
2. Dra i handtaget
.
Parkeringsbroms, elektrisk*
En elektrisk parkeringsbroms har samma användningsområden som en manuell parkeringsbroms, t.ex. vid start i backe.
Funktion
När parkeringsbromsen arbetar hörs ett
svagt elmotorljud. Ljudet uppkommer även
vid automatiska funktionskontroller av parkeringsbromsen.
03
Om bilen står stilla när parkeringsbromsen
ansätts verkar den endast på bakhjulen. Om
ansättningen sker när bilen rör sig används
ordinarie färdbroms, d.v.s. bromsen verkar
på alla fyra hjulen. Bromsverkan övergår till
bakhjulen när bilen nästan står stilla.
Låg batterispänning
Om batterispänningen är för låg kan parkeringsbromsen varken lossas eller ansättas.
Anslut ett starthjälpsbatteri om batterispänningen är för låg, se s. 83.
89
03 Din förarmiljö
Parkeringsbroms
Hur man drar parkeringsbromsen
Bil med manuell växellåda
OBS
Lossa manuellt
1. Sätt fjärrnyckeln i startlåset.
2. Tryck ner bromspedalen bestämt.
3. Dra i reglaget.
Vid nödbromsning i hastigheter över
10 km/h ljuder en signal under bromförloppet.
Parkering i backe
Om bilen parkeras i uppförsbacke, vrid hjulen
i riktning från trottoarkanten.
Parkeringsbromsreglage
1. Tryck ner fotbromsen bestämt.
2. Tryck på reglaget.
3. Släpp fotbromsen och säkerställ att
bilen står still.
4. När bilen parkeras ska växelväljaren
vara i läge 1 (manuell växellåda) eller P
(automatisk växellåda).
Symbolen
i kombinationsinstrumentet
blinkar tills parkeringsbromsen är helt ansatt. När symbolen lyser är parkeringsbromsen ansatt.
I nödfall kan parkeringsbromsen ansättas när
fordonet är i rörelse genom att reglaget hålls
in. När reglaget släpps eller gaspedalen
trycks ner avbryts bromsförloppet.
90
Om bilen parkeras i utförsbacke, vrid hjulen i
riktning mot trottoarkanten.
Hur man släpper parkeringsbromsen
OBS
Parkeringsbromsen kan även lossas manuellt genom att kopplingspedalen trycks ner
istället för bromspedalen. Volvo rekommenderar att bromspedalen används.
Lossa automatiskt
1. Starta motorn.
2. Släpp kopplingen och ge gas.
VIKTIGT
Parkeringsbromsen kan lossas automatiskt
även när växelspaken är i neutralläge om
motorn är igång.
5500132s
5500133s
03
Parkeringsbromsreglage
03 Din förarmiljö
Parkeringsbroms
Lossa manuellt
1. Sätt fjärrnyckeln i startlåset.
2. Tryck ner bromspedalen bestämt.
3. Dra i reglaget.
Lossa automatiskt
1. Starta motorn.
2. Sätt på säkerhetsbältet.
3. För växelväljaren till läge D eller R och
ge gas.
OBS
Av säkerhetsskäl lossas parkeringsbromsen bara automatiskt om motorn är igång
och föraren har bilbältet på sig. Parkeringsbromsen lossas omedelbart på bilar med
automatväxellåda när gaspedalen trycks
ner och växelväljaren står i läge D eller R.
Tung last i motlut
Tung last, t.ex. ett släp, kan göra att bilen rullar bakåt när parkeringsbromsen lossas automatiskt i kraftigt motlut. Undvik detta genom
att hålla in reglaget samtidigt som du kör
iväg. Släpp reglaget när motorn uppnår dragläge.
Bil med Keyless drive* funktion
Lossa manuellt genom att trycka på START/
STOP-knappen, trycka ner broms- eller
kopplingspedalen och dra i handtaget.
Parkeringsbroms ej helt släppt – Ett fel gör
att parkeringsbromsen inte kan lossas. Uppsök en auktoriserad Volvoverkstad. Om du
kör iväg med detta felmeddelande ljuder en
varningssignal.
Symboler
Läs meddelande i informationsdisplayen
Parkeringsbroms inte aktiverad – Ett fel
gör att parkeringsbromsen inte kan ansättas.
Försök ansätta och lossa. Uppsök en Volvoverkstad om meddelandet kvarstår.
Blinkande symbol innebär att
parkeringsbromsen ansätts.
Blinkar symbolen i någon
annan situation innebär det att
ett fel uppstått. Läs meddelande i informationsdisplayen.
Meddelandet tänds även på bilar med manuell växellåda när bilen körs i låg hastighet
med dörren öppen för att göra föraren uppmärksam på att parkeringsbromsen kan ha
lossats oavsiktligt.
Symbol
(P)!
Innebörd
03
Parkeringsbroms serv. erfordras – Ett fel
har uppstått. Uppsök en Volvoverkstad om
felet kvarstår.
Meddelanden
Om bilen måste parkeras innan felet är åtgärdat ska hjulen vridas som vid parkering i
backe och växelväljaren vara i läge 1 (manuell växellåda) eller P (automatisk växellåda).
G016166
Bil med automatisk växellåda
Byte av bromsbelägg
Bromsbeläggen bak måste bytas på en auktoriserad Volvoverkstad p.g.a. den elektriska
parkeringsbromsens konstruktion.
91
Meny- och meddelandehantering ............................................................. 94
Klimat ........................................................................................................ 99
Ljudanläggning........................................................................................109
Färddator.................................................................................................118
Kompass*................................................................................................119
Stabilitets- och dragkraftssystem ...........................................................120
Anpassning av köregenskaper................................................................121
Farthållare* ..............................................................................................122
Adaptiv farthållare*..................................................................................123
Kollisionsvarnare med bromsunderstöd* ................................................127
Parkeringshjälp* ......................................................................................130
Blind Spot Information System, BLIS* ....................................................132
Komfort i kupén.......................................................................................135
Bluetooth handsfree* ..............................................................................140
Inbyggd telefon* ......................................................................................145
92
KOMFORT OCH KÖRGLÄDJE
04
04 Komfort och körglädje
Meny- och meddelandehantering
Mittkonsol
En del funktioner styrs från mittkonsolen via
menysystemet eller via knappsatsen i ratten.
Funktionerna beskrivs under respektive avsnitt.
EXIT – leder tillbaka ett steg i menystrukturen. Ett långt tryck leder ut ur menysystemet.
Knappsats i ratt
Den aktuella menynivån visas högst upp till
höger i mittkonsolens display.
1
Reglage i mittkonsol
2
3
04
1. Tryck MENU.
2. Stega till Meny och tryck ENTER.
3. Stega till Undermeny och tryck ENTER.
Navigeringsknappen kan användas istället
för ENTER och EXIT vid navigering i menyhierarkin. Höger pil är då likställd med ENTER och vänster pil med EXIT.
3905597s
Menyalternativen är numrerade och kan även
väljas direkt med den numeriska knappsatsen (endast 1 – 9).
Mittkonsol med informationsdisplay och reglage
för menyhantering.
ENTER*
EXIT*
Navigeringsknappar – upp/ner.
Om rattens knappsats har ENTER och EXIT
så har knapparna
till
samma funktion
som i mittkonsolen.
Navigeringsknapp – stegar och väljer
bland menyalternativ
ENTER – väljer menyalternativ
MENU – leder till menysystemet
Sökvägar
Åtkomst till vissa funktioner ges direkt via
funktionsknapparna och vissa nås via menysystemet.
2
3
4
3905554s
1
Sökvägarna till menysystemets funktioner
anges med formen: Bilinställningar
Lås-
94
inställningar, vilket förutsätter att följande
görs innan:
04 Komfort och körglädje
Meny- och meddelandehantering
Menyöversikt
Telefonen och ljudkällorna har olika huvudmenyer. Följande menyval ingår i alla huvudmenyer:
Huvudmeny AM
Ljudinställningar1
Huvudmeny CD
Random
Ljudprofil
Av
Equalizer fram
Mapp2
Bilnyckelminne
Sätes- & spegelpositioner*
Equalizer bak
Skiva2
Hastighetskompensering
En skiva3
Bilinställningar
Fäll in speglar vid låsning*
Återställ ljudinst.
Alla skivor3
Kollisionsvarningsinställn.*
Information
CD-inställningar
Huvudmeny FM
FM-inställningar
Ljusinställningar
Låsinställningar
Skivtext*
Nyheter
Nyheter
TP (Trafikinformation)
TP (Trafikinformation)
Ljudinställningar
Radiotext
Parkeringskamerainst.*
PTY (Programtyp)
Rattmotståndsnivå*
Avancerade radioinst.
Klimatinställningar
Autofläktjustering
04
Huvudmeny AUX
Volym, AUX-ingång
Ljudinställningar
Ljudinställningar
Autoavfrostning bak
Återcirkulationstimer
Återställ klimatinställn.
2
1 Menyvalet
lor.
ljudinställningar finns i alla ljudkäl-
Endast i system som gör det möjligt att spela
upp ljudfiler med formaten mp3 och wma.
3 Endast
i system med cd-växlare.
95
04 Komfort och körglädje
Meny- och meddelandehantering
Huvudmeny Bluetooth
10 senast missade samt.
04
Huvudmeny inbyggd telefon
Samtalslista
Vidarekoppling
10 senast mott. samtal
10 senast missade samt.
10 senast uppringda nr
10 senast mott. samtal
Val av operatör
Telefonbok
10 senast uppringda nr
SIM-säkerhet
Sök
Radera lista
Redigera PIN-kod
Kopiera från mobilt.
Samtalslängd
Ljud och volym
Bluetooth*
Telefonbok
Anslut telefon
Ny kontakt
Byt telefon
Sök
Ta bort telefon
Kopiera alla
Telefoninställningar
Töm SIM
Samtalsalternativ
Töm telefon
Ljud och volym
Minnesstatus
Synkronisera telefonbok
Meddelanden
Läs
Skriv nytt
Meddelandeinställningar
Samtalsalternativ
Skicka mitt nummer
Samtal väntar
Autosvar
96
Nr till telefonsvarare
Telefoninställningar
IDIS
Återställ Telefoninst.
04 Komfort och körglädje
Meny- och meddelandehantering
Kombinationsinstrument
Menyöversikt1
Till tom tank
Meddelande
Medelförbrukning
Nuvarande förbr.
1
2
Medelhastighet
3
Filbytesvarning
3603794s
Aktuell hastigh.
Park.värm.tidur FM/EM
P
o
_3 C
3801153s
Däcktryck Kalibrering
Informationsdisplay och reglage för menyhantering
Park.vent.tidur FM/EM
Textmeddelande i informationsdisplay.
Tidursläge park.
READ – åtkomst av meddelandelista
samt bekräftar meddelanden.
Tumhjul – bläddrar mellan menyval.
RESET – nollställer aktiv funktion. Används i vissa fall till att välja/aktivera en
funktion, se förklaring under respektive
funktion.
Med vänster rattspak styrs de menyer som
visas i informationsdisplayerna i kombinationsinstrumentet. Vilka menyer som visas är
beroende av tändningsläge. Om meddelande
finns måste det bekräftas med READ för att
menyerna ska visas.
Direktstart Parkvärmare
Samtidigt som en varnings-, informations- eller kontrollsymbol tänds, visas ett kompletterande meddelande i informationsdisplayen.
Felmeddelande bevaras i en minneslista tills
dess att felet åtgärdats.
Direktstart Park.elvärme
Direktstart park.vent
Extravärmare auto
Restvärme start
DSTC
04
Tryck in READ för att bekräfta och bläddra
mellan meddelanden.
OBS
Om ett varningsmeddelande visas när färddatorn används, måste meddelandet läsas
(tryck på READ) innan den tidigare aktiviteten kan återupptas.
1 Vissa
menyalternativ är tillval
97
04 Komfort och körglädje
Meny- och meddelandehantering
Meddelande
Innebörd
Meddelande
Innebörd
Stanna snarast
Stanna och stäng av
motorn. Allvarlig
skaderisk. Kontakta
auktoriserad Volvoverkstad.
Tid för service
Stanna motorn
Stanna och stäng av
motorn. Allvarlig
skaderisk. Kontakta
auktoriserad Volvoverkstad.
Dags för service hos en
auktoriserad Volvoverkstad. Tidpunkten
påverkas av antal körda
mil, antal månader
sedan senaste service,
motorns gångtid och
oljekvalitet.
Tid för service
överskriden
Följs inte serviceintervall
täcker inte garantin
eventuellt skadade
delar. Kontakta auktoriserad Volvoverkstad för
service.
Tillfälligt AV
En funktion har tillfälligt
stängts av och återställs
automatiskt under
körning eller efter
omstart.
Energisparläge
Ljudsystemet avstängt
för att spara energi.
Ladda batteri.
04
98
Service snarast
Låt en auktoriserad
Volvoverkstad
kontrollera bilen
omgående.
Serv. erfordras
Låt en auktoriserad
Volvoverkstad
kontrollera bilen så snart
som möjligt.
Se handbok
Läs instruktionsboken.
04 Komfort och körglädje
Klimat
Allmänt
Luftkonditionering
Bilen är utrustad med elektronisk klimatreglering (ECC – Electronic Climate Control). Klimatanläggningen kyler eller värmer samt avfuktar luften i kupén.
OBS
Luftkonditioneringen kan stängas av, men
för bästa möjliga klimatkomfort i kupén och
undvikande av imma på rutorna bör den alltid vara påslagen.
Faktisk temperatur
Temperaturen som väljs motsvarar den fysiska upplevelsen med hänsyn tagen till lufthastighet, luftfuktighet, solinstrålning etc. som
för tillfället råder i och kring bilen.
Sensorernas placering
• Solsensorn sitter på instrumentpanelens
ovansida.
• Temperatursensorn för kupén sitter nedanför klimatpanelen.
• Yttertemperatursensorn sitter på yttre
backspegeln.
• Fuktsensorn* sitter i inre backspegeln.
OBS
Täck inte över eller blockera sensorerna
med klädesplagg eller andra föremål.
Sidofönster och taklucka
För att luftkonditioneringen ska fungera optimalt bör sidofönster och eventuell taklucka
vara stängda.
Imma på fönstrens insida
För att ta bort imma på fönstrens insida ska
defrosterfunktionen användas i första hand.
För att minska risken för uppkomsten av
imma ska fönstren putsas med ett vanligt
fönsterputsmedel.
Ventilationshål i hatthyllan
OBS
För att undvika imbildning, blockera inte
ventilationshålen längst bak på hatthyllan
med klädesplagg eller andra föremål.
Tillfällig avstängning av luftkonditionering
När motorn behöver maximal kraft, d.v.s. vid
fullgasacceleration eller körning i uppförs-
backe med släpvagn, stängs luftkonditioneringen tillfälligt av. Det kan då uppstå en tillfällig temperaturökning.
Kondensvatten
Vid varm väderlek kan kondensvatten från
luftkonditioneringen droppa under bilen. Detta är normalt.
Is och snö
Sopa bort is och snö från luftintaget till klimatanläggningen (spalten mellan huv och
vindruta).
04
Felsökning och reparation
Anlita endast auktoriserade Volvoverkstäder
för felsökning och reparation av klimatanläggningen.
Köldmedium
I luftkonditioneringsanläggningen finns köldmediet R134a. Detta innehåller inget klor, vilket innebär att det är ofarligt för ozonlagret.
Låt en auktoriserad Volvoverkstad utföra påfyllning/byte av köldmedium.
Genomvädringsfunktion
Funktionen öppnar/stänger alla sidofönster
samtidigt och kan användas exempelvis för
att snabbt vädra ur bilen vid varmt väder, se
s. 35.
99
04 Komfort och körglädje
Klimat
Kupéfilter
All luft som kommer in i bilens kupé renas
med ett filter. Det måste bytas med jämna
mellanrum. Följ Volvos serviceprogram för
rekommenderat bytesintervall. Vid körning i
starkt förorenad miljö kan filtret behöva bytas
oftare.
OBS
04
Det finns olika typer av kupéfilter. Se till att
rätt filter monteras.
Clean Zone Interior Package (CZIP)*
Detta tillval håller kupén ännu renare från allergi- och astmaframkallande substanser. För
mer information, se Clean Zone Interior-broschyren som medföljer bilen vid köpet. Följande ingår:
• En utbyggd fläktfunktion som innebär att
fläkten startar när bilen öppnas med fjärrnyckeln. Fläkten fyller då kupén med friskluft. Funktionen startar vid behov och
stängs av automatiskt efter en stund eller
då en av dörrarna till kupén öppnas. Tidsintervallet under vilket fläkten går minskar
successivt fram tills bilen är fyra år. Då
stängs den utbyggda fläktfunktionen av
helt eftersom fläkten inte längre har någon
funktion för kupéluftens renhet.
100
• Interior Air Quality System (IAQS). Ett helautomatiskt system som renar luften i
kupén från luftföroreningar som partiklar,
kolväten, kväveoxider och marknära ozon.
• Användning av utprovade material i inredningen. Materialen har utvecklats för att
minimera dammängden i kupén och bidrar
till att kupén blir lättare att hålla ren.
Mattorna i både kupén och bagageutrymmet är löstagbara och lätta att ta ur och
göra rena. Använd rengöringsmedel och
bilvårdsprodukter som rekommenderas av
Volvo, se s. 211.
OBS
I bilar med Clean Zone Interior Package ska
IAQS-luftfiltret bytas var 15000 km eller en
gång per år. I bilar utan Clean Zone Interior
Package ska IAQS-luftfiltret bytas vid ordinarie service.
Menyinställningar
Det är möjligt att ändra grundinställningen för
tre av klimatanläggningens funktioner via
mittkonsolen, se s. 94:
• Fläkthastigheten i automatläge, se s. 103.
• Timerstyrd återcirkulation av kupéluft, se
s. 104.
• Automatisk uppvärmning av bakrutan, se
s. 78.
Vid RESET via displayen ställs alla klimatanläggningens funktioner i utgångsläget.
04 Komfort och körglädje
Klimat
Luftdistribution
Ventilationsmunstycken i
instrumentpanel
Ventilationsmunstycken i dörrstolpar
D
A
C
D
C
C
D
C
Den inkommande luften fördelas genom
20 olika munstycken i kupén.
I AUTO-läget sker luftdistributionen helt automatiskt.
Vid behov går den att styra manuellt, se
s. 105.
B
B
Öppet
Stängt
Riktning av luftströmmen i sidled
Riktning av luftströmmen i höjdled
Om de yttersta munstyckena riktas mot sidofönstren kan imma elimineras.
För att upprätthålla ett bra klimat i kupén förkommer alltid ett visst luftflöde ur munstyckena. Munstyckena vid ratten kan användas
för att värma händerna vid kallt klimat.
8704365s
D
8704343s
8704363s
A
04
Öppet
Stängt
Riktning av luftströmmen i sidled
Riktning av luftströmmen i höjdled
Om munstyckena riktas mot fönstren kan
imma elimineras.
Om munstyckena riktas in mot kupén erhålls
ett behagligt klimat i baksätet.
Tänk på att små barn kan vara känsliga för
luftströmmar och drag.
101
04 Komfort och körglädje
Klimat
2
3
4
5
6
Ventilationen regleras från ECC:n som tar
hänsyn till sätets temperatur, solinstrålning
och yttertemperatur.
8
13
04
7
12
11 10
9
8704366s
1
Ventilerade framsäten*
Ventilationssystemet består av fläktar i säten
och ryggstöd som suger luft genom sätets
klädsel. Kyleffekten ökar ju kallare kupéluften
är.
Ventilerade framsäten*, vänster sida
Fläkt
Eluppvärmda framsäten, vänster sida
Luftfördelning
Eluppvärmda framsäten, höger sida
AUTO
Ventilerade framsäten*, höger sida
Temperaturreglering, höger sida
A/C – på/av
Eluppvärmd bakruta och yttre backspeglar, se s. 78
Defroster
Återcirkulation/luftkvalitetssystem
Temperaturreglering, vänster sida
102
Ventilationen kan användas samtidigt som
eluppvärmningen av sätena. Funktionen kan
exempelvis användas för att få bort fukt ur
kläderna.
Ventilationssystemet kan aktiveras när motorn är igång. Tre komfortnivåer som ger olika avkylnings- och avfuktningseffekt finns:
• Komfortnivå tre: ett tryck på knappen ger
högst effekt – tre lampor lyser.
• Komfortnivå två: två tryck på knappen ger
lägre effekt – två lampor lyser.
• Komfortnivå ett: tre tryck på knappen ger
lägst effekt – en lampa lyser.
Fyra tryck på knappen stänger av funktionen
– ingen lampa lyser.
OBS
Stolsventilationen bör användas med försiktighet av dragkänsliga personer. Komfortnivå ett rekommenderas vid långvarig
användning.
VIKTIGT
Stolsventilationen går inte att starta då kupétemperaturen understiger 5 °C. Detta för
att undvika nedkylning av den som sitter i
sätet.
Fläkt
8704352s
Elektronisk klimatanläggning, ECC
Vrid vredet för att öka eller
minska fläkthastigheten.
Om AUTO väljs, regleras
fläkthastigheten automatiskt. Tidigare inställd fläkthastighet kopplas ur.
OBS
Om fläkten är helt avstängd kopplas luftkonditioneringen inte in.
04 Komfort och körglädje
Klimat
3603819s
8704361s
8704369s
•Ett tryck på knappen
ger den högsta värmenivån – tre lampor lyser.
•Två tryck på knappen
ger en lägre värmenivå –
två lampor lyser.
•Tre tryck på knappen
ger den lägsta värmenivån – en lampa lyser.
• Fyra tryck på knappen stänger av värmen
– ingen lampa lyser.
Baksäten
Värmeregleringen sker på samma sätt som
för framsätet.
Figuren utgörs av tre knappar. Vid tryck på knapparna tänds en lampa framför
respektive del av figuren
som visar vilken luftfördelning som är vald, se s. 105.
8704348s
Auto
Funktionen reglerar automatiskt temperatur, luftkonditionering, fläkthastighet,
återcirkulation och luftfördelning. Vid val av en eller
flera manuella funktioner
fortsätter övriga funktioner
att styras automatiskt. Vid tryck på AUTO
kopplas luftkvalitetssensorn in och alla manuella inställningar kopplas bort. Displayen
visar AUTOKLIMAT.
Fläkthastigheten i automatläget kan ställas
under
Klimatinställningar
Autofläktjustering.
Välj mellan Låg, Normal eller Hög.
OBS
Temperaturreglering
Temperaturen för förarsidan och passagerarsidan
kan ställas in separat. När
bilen startas är den senast
gjorda inställningen kvar.
8704362s
Luftfördelning
Framsäten
OBS
Det går inte att påskynda uppvärmningen/
nedkylningen genom att välja högre/lägre
temperatur än den som egentligen önskas.
04
A/C – På/Av (ON/OFF)
När ON-lampan lyser, styrs
luftkonditioneringen av systemets automatik. På detta
sätt kyls inkommande luft
ner och avfuktas tillräckligt.
När OFF-lampan lyser, är
luftkonditioneringen alltid
urkopplad. Övriga funktioner styrs fortfarande automatiskt. Vid val av defroster styrs luftkonditioneringen så att luften avfuktas maximalt.
8704344s
Eluppvärmda säten*
Val av den lägsta fläkthastigheten ger en
något förhöjd risk för imma på rutorna.
För beskrivning av menysystemet, se s. 94.
103
04 Komfort och körglädje
Klimat
04
När funktionen valts sker dessutom följande
för att ge maximal avfuktning av luften i kupén:
• luftkonditioneringen (A/C) kopplas automatiskt in
• återcirkulationen kopplas automatiskt ur.
När defrosterfunktionen stängs av återgår klimatanläggningen till de föregående inställningarna.
Återcirkulation/luftkvalitetssystem
Återcirkulation
8704347s
När återcirkulation är inkopplad, lyser den högra
orangefärgade lampan i
knappen. Funktionen väljs
för att utestänga dålig luft,
avgaser etc. från kupén.
Kupéluften återcirkuleras,
d.v.s. ingen luft från utsidan sugs in i bilen
när funktionen är aktiverad. Om luften i bilen
104
återcirkuleras för länge finns det risk för imbildning på rutornas insidor.
Timer
Med timerfunktionen aktiverad kommer anläggningen att lämna manuellt aktiverat återcirkulationsläge efter en tid som beror på yttertemperaturen. Det minskar risken för is,
imma och dålig luft. Aktivera/avaktivera funktionen under Klimatinställningar
Återcirkulationstimer. För beskrivning av menysystemet, se s. 94.
OBS
Vid val av defroster kopplas alltid återcirkulationen ur.
Luftkvalitetssystem*
Luftkvalitetssystemet avskiljer gaser och partiklar så
att halten av lukter och föroreningar i kupén reduceras. Om utomhusluften är
förorenad stängs luftintaget och luften återcirkuleras. När knappen AUTO är intryckt är luftkvalitetssensorn alltid inkopplad.
Aktivering av luftkvalitetssensor
Växla mellan de tre funktionerna genom att trycka
upprepade gånger på
knappen.
8704346s
Används för att snabbt få
bort imma och is från framrutan och sidorutorna. Luft
strömmar till rutorna med
hög fläkthastighet. lampan i
defrosterknappen lyser när
funktionen är inkopplad.
8704345s
8704354s
Defroster
• Den vänstra orangefärgade lampan lyser –
luftkvalitetssensorn är urkopplad.
• Den gröna lampan i mitten lyser – ingen
återcirkulation inkopplad, såvida det inte
behövs för nedkylning i varmt klimat.
• Den högra orangefärgade lampan lyser –
återcirkulation är inkopplad.
OBS
För bästa luft i kupén bör luftkvalitetssensorn alltid vara inkopplad.
I kallt klimat är återcirkulationen begränsad
för att undvika imbildning.
Vid imbildning bör luftkvalitetssensorn
kopplas ur och defrosterfunktionerna för
framruta och sidorutor samt bakruta användas.
04 Komfort och körglädje
Klimat
Används
Luftdistribution
Används
Luft till rutorna. Visst
luftflöde från ventilationsmunstycken. Luften
återcirkuleras inte.
Luftkonditioneringen är
alltid inkopplad.
för att snabbt bli av med
is och imma.
Luft till golv och rutor.
Visst luftflöde från ventilationsmunstycken i instrumentpanelen.
för att få en behaglig
komfort och bra avimning
i kallt eller fuktigt klimat.
Luft till framruta och
sidorutor. Visst luftflöde
från ventilationsmunstycken.
för att undvika im- och
isbildning (inte för låg
fläkthastighet för att detta
ska uppnås) i kallt och
fuktigt klimat.
Luft till golv och från
ventilationsmunstycken i
instrumentpanelen.
i soligt väder vid svala
utomhustemperaturer.
Luftström till rutorna och
från instrumentpanelens
ventilationsmunstycken.
för att få god komfort i
varmt och torrt klimat.
Luft till golvet. Visst
luftflöde från ventilationsmunstycken i instrumentpanelen och till rutor.
för att få värme eller kyla
till fötterna.
Luftström i huvud- och
brösthöjd från ventilationsmunstyckena i
instrumentpanelen.
för att få god nedkylning i
varmt klimat.
Luftström till rutor, från
ventilationsmunstycken i
instrumentpanelen och till
golv.
för att få svalare vid
fötterna eller varmare
upptill i kallt klimat eller
varmt, torrt klimat.
8704360s
8704359s
04
8704353s
8704358s
8704356s
8704358s
Luftdistribution
8704355s
8704354s
Luftdistributionstabell
105
04 Komfort och körglädje
Klimat
Bränsledriven parkeringsvärmare*
VARNING
Bilen måste stå utomhus när parkeringsvärmaren används.
OBS
När parkeringsvärmaren är aktiv kan rök
komma från höger hjulhus vilket är helt normalt.
106
VIKTIGT
2303544s
04
Allmänt om parkeringsvärmare
Parkeringsvärmaren kan startas direkt eller
ställas med tiduret. Med starttid avses här
den tid då uppvärmningen av bilen är klar. Bilens elektronik väljer tidpunkt när uppvärmningen ska börja utifrån rådande yttertemperatur. Om yttertemperaturen överstiger 15 °C
sker ingen uppvärmning. Vid temperaturer
från –10 °C och neråt är parkeringsvärmarens maximala gångtid 50 minuter. När parkeringsvärmaren arbetar visas
Park.värm. PÅ i informationsdisplayen.
kräfta meddelandet med ett tryck på READknappen, se s. 107.
WARNING! ACHTUNG!
AVERTISSEMENT!
VARNING
Bränsle som spillts ut kan antändas. Stäng
av parkeringsvärmaren innan tankning påbörjas. Kontrollera i informationsdisplayen
att parkeringsvärmaren är avstängd.
Parkering i backe
I de fall då bilen parkeras i kraftig lutning bör
den stå med fronten nedåt för att säkra
bränsletillförseln till parkeringsvärmaren.
Batteri och bränsle
Om batteriet inte har fullgod laddning eller
om nivån i bränsletanken är för låg, stängs
parkeringsvärmaren av automatiskt. Ett meddelande visas i informationsdisplayen. Be-
Upprepad användning av parkeringsvärmaren i kombination med korta körsträckor leder till att batteriet laddas ur med påföljande
startproblem. För att säkerställa att generatorn hinner producera lika mycket energi
som parkeringsvärmaren förbrukar ur batteriet, bör man vid regelbunden användning
av parkeringsvärmaren köra bilen lika lång
tid som parkeringsvärmaren används.
04 Komfort och körglädje
Klimat
Handhavande
2
3
8904102s
1
Klocka/timer
Om klockan ställs om raderas timerinställningarna.
READ-knapp
Tumhjul
RESET-knapp
För mer information om informationsdisplayen och READ, se s. 97.
Meddelande i informationsdisplayen
När tidurets inställningar eller direktstart aktiveras, lyser informationssymbolen i kombinationsinstrumentet och en förklarande text visas i informationsdisplayen. I displayen visas
också vilket tidur som är aktivt när föraren tar
fjärrnyckeln ur nyckelhålet och ska lämna bilen.
Direktstart/-avstängning
1. Stega med tumhjulet
till Direktstart
Parkvärmare.
2. Tryck på RESET för att växla mellan PÅ
och AV.
VId direktstart kommer parkeringsvärmaren
att vara aktiverad i 50 minuter. Uppvärmningen av kupén startar så fort kylvätskan i motorn uppnått en temperatur av 38 ºC.
5. Stega med tumhjulet
för att komma
till önskat minuttal.
6. Tryck lätt på RESET för att bekräfta
inställningen.
7. Tryck på RESET för att aktivera tiduren.
Efter inställning av EM kan en andra
starttid programmeras i FM genom att
stega dit med tumhjulet
. Inställning
av den alternativa starttiden görs på
samma sätt som för FM.
04
OBS
Bilen kan startas och köras medan parkeringsvärmaren ännu är igång.
Inställning av tidur
Det går bara att ställa in tider för det närmaste dygnet.
1. Stega med hjälp av tumhjulet
till
Park.värm.tidur.
2. Tryck lätt på RESET för att komma till
den blinkande timinställningen.
3. Stega med tumhjulet
till önskat timtal.
4. Tryck lätt på RESET för att komma till
minutinställningen.
107
04 Komfort och körglädje
Klimat
Extravärmare (diesel)*
1
2
Autoläge eller avstängning
Extravärmaren kan stängas av vid korta körsträckor för att undvika att batteriet urladdas.
1. Stega med tumhjulet
till Extravärmare
auto.
2. Tryck på RESET för att växla mellan PÅ
och AV.
3
8904102s
04
READ-knapp
Tumhjul
RESET-knapp
Extravärmaren kan behövas för att uppnå rätt
temperatur i kupén vid kallt väder.
Extravärmaren startar automatiskt när extra
värme behövs och motorn är igång. Den
stängs av automatiskt när rätt temperatur
uppnåtts eller när motorn stängs av.
OBS
När extravärmaren är aktiv kan rök komma
från höger hjulhus vilket är helt normalt.
108
04 Komfort och körglädje
Ljudanläggning
Dolby Surround Pro Logic II och
symbolen
är varumärken som tillhör
Dolby Laboratories Licensing Corporation.
Dolby Surround Pro Logic II System är tillverkat på licens från Dolby Laboratories Licensing Corporation.
Fjärrnyckel och tändningslägen
Ljudanläggningen kan användas utan att
fjärrnyckeln sitter i startlåset 15 minuter i taget.
OBS
Ta ut fjärrnyckeln ur startlåset om ljudanläggningen används när motorn är avstängd. Detta för att undvika onödig
urladdning av batteriet.
Knappsats i ratt
2
3
1
1
4
4
Ingång för extern ljudkälla (AUX)
Knappsats i ratt
Kontrollpanel i mittkonsol
Kontrollpanel med hörlursuttag*
2
3
3905555s
Ljudanläggningen kan utrustas med olika tillval och systemnivåer. Tre nivåer finns: Performance, High Performance och Premium
Sound. Nivån visas i displayen när ljudanläggningen startas.
Översikt
3905596s
Allmänt
04
Bekräftar val i menysystemet, accepterar
samtal.
Leder uppåt i menysystemet. Avbryter
pågående funktion. Avbryter/avvisar
samtal, raderar inmatade tecken.
Volym
Kort tryck stegar bland cd-spår eller förvalslagrade radiostationer. Långt tryck
snabbspolar cd-spår eller söker radiostationer automatiskt.
Om ljudanläggningen är aktiv när motorn
stängs av aktiveras den automatiskt när motorn startas nästa gång.
109
04 Komfort och körglädje
Ljudanläggning
Bakre kontrollpanel med hörlursuttag*
För bästa ljudåtergivning rekommenderas
hörlurar med impedansen 16–32 ohm och
känsligheten 102 dB eller högre.
2
1
Begränsningar
• Den ljudkälla (FM, AM, cd o.s.v.) som
spelas i högtalarna kan inte styras från den
bakre kontrollpanelen.
• RDS-meddelanden kan utebli om radion
spelar i hörlurarna samtidigt som en annan
ljudkälla spelar i högtalarna.
3
4
3
Volym
Stega/söka framåt och bakåt
Ljudkälla, aktivering
Hörlursuttag (3,5 mm)
Aktivera/avaktivera
Kontrollpanelen aktiveras med MODE när
ljudanläggningen är aktiv. Avaktivering sker
automatiskt när ljudanläggningen avaktiveras
eller med ett långt tryck på MODE.
110
Vissa funktioner styrs från menysystemet i
mittkonsolen. För mer information om menyhantering, se s. 94. För information om ljudanläggningens funktion tillsammans med
Bluetooth™ handsfree eller telefon, se s. 142.
Lagra favoritfunktion med MY KEY.
3905594s
04
Menyhantering och MY KEY
G010272
1
Stega/söka framåt och bakåt
Korta tryck på
stegar bland cd-spår eller
förvalslagrade radiostationer. Långa tryck
snabbspolar cd-spår eller söker radiostationer automatiskt.
1. Välj den funktion i menyn som ska lagras.
Endast ett urval av funktionerna kan lagras.
2. Håll MY KEY intryckt i mer än två sekunder.
3. Aktivera den lagrade funktionen genom
ett kort tryck på MY KEY.
04 Komfort och körglädje
Ljudanläggning
Följande funktioner kan lagras med MY
KEY:
CD/CD-växlare
•
•
•
•
Random (CD-växlare)
Nyheter
TP
Disc-text
04
FM
•
•
•
•
•
Nyheter
TP
Radiotext
Sök PTY
Visa PTY-text
SIRIUS
• Lägg till musikspår i musikspårsminnet
• Direkt till kanal genväg
• Musikspårsökning
AUDIO SETTINGS
• Ljudsättning
• Auto. volumym kontroll
111
04 Komfort och körglädje
Ljudanläggning
Ljudfunktioner
Extern ljudkällas ljudvolym
Till AUX-ingången kan t.ex. en mp3-spelare
anslutas, se s. 109.
OBS
1
Ljudkvaliteten kan försämras om spelaren
laddas när ljudanläggningen är i AUX-läge.
Undvik i så fall att ladda spelaren.
04
4
3
G010266
2
5
Mittkonsol, reglage för ljudfunktioner
Interna ljudkällor: AM, FM och cd
Extern ljudkälla. För anslutning, se s. 109
Tryck- och vridreglage för justering av
ljudbild
Navigeringsknapp för AUX-volym och
equalizer
Volym och till/från
Ljudvolym och
hastighetskompensering
Ljudanläggningen kompenserar för störande
buller i kupén genom att öka volymen i takt
med bilens hastighet. Kompenseringens nivå
kan ställas till låg, medium eller hög. Välj nivå
under Ljudinställningar
Hastighetskompensering.
112
Ibland kan den externa ljudkällan AUX höras
med en annan volym än de interna ljudkällorna. Om den externa ljudkällans ljudvolym är
för hög kan ljudkvaliteten försämras. Förhindra detta genom att justera AUX-ingångens
volym:
1. Sätt ljudanläggningen i AUX-läge med
MODE och gå till Volym, AUX-ingång.
2. Vrid reglaget
eller tryck
/
på
navigeringsknappen.
Ljudbild
Upprepade tryck på reglaget
bläddrar
bland alternativen nedan. Justeringen görs
genom att vrida på reglaget
.
• Bas – Basens nivå.
• Diskant – Diskantens nivå.
• Fader – Balans mellan främre och bakre
högtalare.
• Balans – Balans mellan höger och vänster
högtalare.
• Surround* – Surroundinställningar.
Under Surround kan 3-kanalsstereo eller
Dolby pro logic II aktiveras genom att välja 3ch respektive Dpl2. Om detta är gjort följer
valen:
• Centernivå 1 – Nivå för centerhögtalare.
• Surroundnivå 1 – Nivå för surround.
Equalizer
Med equalizern2 kan ljudnivån för olika frekvensband justeras separat.
1. Gå till Ljudinställningar och välj
Equalizer fram eller Equalizer bak.
Ljudnivån för frekvensbandet justeras
med
/
på navigeringsknappen. Tryck
/
för att välja ett annat frekvensband.
2. Spara med ENTER eller avsluta med
EXIT.
Ljudprofil1
Ljudupplevelsen kan optimeras för förarsätet,
båda framsätena eller baksätet. Välj ett av alternativen under Ljudinställningar
Ljudprofil.
1
Premium Sound
2 Vissa
audionivåer
04 Komfort och körglädje
Ljudanläggning
Cd-funktioner
2
3
5
4
6
G010267
1
en automatiskt. Välj annars en skiva med
sifferknapparna 1-6 eller
/
på navigeringsknappen.
Mittkonsol, reglage för cd-funktioner
Utmatning av cd
In- och utmatningsöppning för cd
Navigeringsknapp för byte av cd-spår
Snabbspola och byta cd-spår
Positionsval i cd-växlare*
Skanna cd
Starta uppspelning (cd-spelare)
Om en musik-cd finns i spelaren när CD
trycks in startas uppspelningen automatiskt.
Mata annars in en skiva och tryck CD.
Starta uppspelning (cd-växlare)
Om en cd-position med en musik-cd redan
är vald när CD trycks in startas uppspelning-
Mata in en cd (cd-växlare)
1. Välj en tom position med sifferknapparna
1-6 eller
/
på navigeringsknappen.
En tom position markeras i displayen. Texten
Sätt i skiva visar att en ny skiva kan matas
in. Cd-växlaren kan innehålla upp till sex cdskivor.
2. Mata in en cd i cd-växlarens inmatningsöppning.
Utmatning av skivor
En cd stannar i utmatat läge i ca
12 sekunder. Därefter matas den åter in i
spelaren som fortsätter uppspelningen.
Mata ut enstaka skivor med ett tryck på utmatningsknappen.
Mata ut alla skivor med ett långt tryck på utmatningsknappen. Hela magasinet töms, skiva för skiva.
Paus
När volymen sänks helt stannar cd-spelaren.
När volymen höjs startar den igen.
Ljudfiler1
Cd-spelaren stödjer även ljudfiler av formaten mp3 och wma.
OBS
Vissa kopieringsskyddade ljudfiler kan inte
läsas av spelaren.
När en cd med ljudfiler matas in i spelaren läses skivans katalogstruktur in. Beroende på
skivans kvalitet kan det dröja en stund innan
uppspelningen startar.
04
Navigering och uppspelning
Om en skiva med ljudfiler finns i cd-spelaren
leder ENTER till skivans katalogstruktur. Navigering i katalogstrukturen görs på samma
sätt som i ljudanläggningens menystruktur.
Ljudfiler har symbolen
och kataloger har
symbolen
. Uppspelning av ljudfiler
startas med ENTER.
När uppspelningen av en fil är klar fortsätts
uppspelningen av de andra filerna i just den
katalogen. Byte av katalog sker automatiskt
när alla filer i aktuell katalog har spelats upp.
Snabbspola/byta cd-spår och ljudfiler
Korta tryck
/
på navigeringsknappen
stegar bland cd-spår/ljudfiler. Långa tryck
1 High
Performance och Premium Sound
113
04 Komfort och körglädje
Ljudanläggning
snabbspolar cd-spår/ljudfiler. Knappsatsen i
ratten kan också användas för detta ändamål. Det går även att byta spår genom att vrida Tuning.
04
Skanna cd
Funktionen spelar de första tio sekunderna
av varje cd-spår/ljudfil. Tryck SCAN för att
aktivera. Avbryt med EXIT eller SCAN för att
fortsätta uppspelningen av det aktuella cdspåret/ljudfilen.
Slumpval
Funktionen spelar spåren i slumpvis ordning.
Det går att stega mellan de slumpvalda cdspåren/ljudfilerna på vanligt sätt.
OBS
Stegning mellan slumpvalda cd-spår fungerar endast på aktuell skiva.
Olika meddelanden visas beroende på vilken
slumpvalsfunktion som har valts:
• RANDOM betyder att spåren från endast
en musik-cd spelas
• RND ALL betyder att alla spår på samtliga
musik-cd i cd-växlaren spelas.
• RANDOM FOLDER betyder att ljudfilerna
i en katalog på aktuell cd spelas.
114
Cd-spelare
Om en vanlig musik-cd spelas, aktivera/avaktivera under Random.
Om en skiva med ljudfiler spelas, aktivera/avaktivera under Random
Mapp.
Cd-växlare
Om en vanlig musik-cd spelas under Random
En skiva eller Random
Alla skivor. Valet Alla skivor gäller endast de musikcd som finns i växlaren.
Om en cd med ljudfiler spelas aktivera/avaktivera istället under Random
Mapp. Om
du väljer en annan cd avaktiveras funktionen.
Skivtext
Om spårtitlar finns på en musik-cd kan dessa
visas i displayen. För Premium Sound och
High Performance gäller detta även mp3och wma-filer. Aktivera/avaktivera i cd-läge
under Cd-inställningar
Skivtext.
04 Komfort och körglädje
Ljudanläggning
Radiofunktioner
Stationssökning, manuell
1. Välj frekvensband med FM eller AM.
2. Vrid TUNING.
Förval
Tio förval kan sparas per frekvensband. FM
har två minnesbanker för förval: FM1 och
FM2. Endast radiostationer som hörs i bilens
högtalare kan förvalslagras. De lagrade förvalen väljs med förvalsknapparna.
7
1
2
3
5
4
Mittkonsol, reglage för radiofunktioner
Navigeringsknapp för stationssökning,
automatisk
Avbrott av pågående funktion
Stationssökning, manuell
Skanna frekvensband
Förvalslagring, automatisk
Förvalsknappar och förvalslagring, manuell
Val av frekvensband AM och FM (FM1
och FM2)
Stationssökning, automatisk
1. Välj frekvensband med FM eller AM.
2. Tryck
/
på navigeringsknappen.
G010268
6
grade förvalen kan nu väljas direkt med förvalsknapparna. Den automatiska förvalslagringen kan avbrytas med EXIT.
Autoläget avbryts genom att trycka på t.ex.
AUTO eller FM.
Genom att återgå till autoläge kan de automatlagrade förvalen användas:
1. Tryck AUTO.
Auto visas i displayen.
Förvalslagringen kan göras manuellt eller automatiskt.
2. Tryck på en förvalsknapp.
Förvalslagring, manuell
1. Ställ in en station.
2. Håll in en av förvalsknapparna tills meddelandet Stationen sparad visas i displayen.
Förvalslagring, automatisk
Funktionen är särskilt användbar i områden
där du inte är bekant med radiostationerna
eller deras frekvenser. De tio starkaste radiostationerna lagras automatiskt i en separat
minnesbank.
Skanna frekvensband
Funktionen söker automatiskt igenom aktuellt frekvensband efter starka stationer. När
en station hittats spelas den i ca
åtta sekunder, därefter fortsätter sökningen.
Under tiden stationen spelas kan den förvalslagras som vanligt.
1. Välj frekvensband med FM eller AM.
2. Håll in AUTO tills Autolagring... visas i
displayen.
När Autolagring... inte längre visas i displayen är lagringen klar. Radion försätts i autoläge och Auto visas i displayen. De automatla-
04
1. Välj frekvensband med AM eller FM.
2. Tryck SCAN.
SCAN visas i displayen. Avsluta med SCAN
eller EXIT.
RDS-funktioner
Radio Data System – RDS länkar samman
FM-sändare i nätverk. En FM-sändare i ett
sådant nätverk sänder information som ger
en RDS-radio bl.a. följande funktioner:
115
04 Komfort och körglädje
Ljudanläggning
• Automatiskt byte till en starkare sändare
om mottagningen i området är dålig.
• Sökning av programinriktning, t.ex. trafikinformation eller nyheter.
• Mottagning av textinformation om pågående radioprogram.
OBS
Vissa radiostationer använder inte RDS eller
endast valda delar av dess funktionalitet.
04
Om en önskad programinriktning hittas, kan
radion byta station och pågående ljudkälla
avbrytas. Om t.ex. cd-spelaren är aktiv försätts den i pausläge. Den avbrytande sändningen spelas med en förinställd volym, se
s. 117. Radion återgår till föregående ljudkälla och volym när den inställda programinriktningen slutar sändas.
Programfunktionerna larm (LARM),
trafikinformation (TP), nyheter (NEWS), och
programtyper (PTY) avbryter varandra i prioritetsordning där larm har högst prioritet och
programtyper lägst. För ytterligare inställningar av programavbrott, se EON och REG
s. 117. Tryck EXIT för att återgå till den avbrutna ljudkällan.
116
Larm
Funktionen används för att varna allmänheten om allvarliga olyckor och katastrofer.
Larm kan inte avbrytas tillfälligt eller avaktiveras. Meddelandet LARM! visas i displayen
när ett larmmeddelande sänds ut.
Trafikinformation – TP
Funktionen bryter för trafikinformation som
sänds inom en inställd stations RDS-nätverk. Symbolen TP visar att funktionen är aktiverad. Om den inställda stationen kan sända trafikinformation visas TP i displayen.
Aktivera/avaktivera under FM-inställningar
TP.
TP från nuvarande station/alla stationer
Radion kan avbryta för trafikinformation från
endast den inställda (nuvarande) stationen
eller alla stationer.
Gå till FM-inställningar
Avancerade radioinst.
TP
TP Station för att ändra.
Nyheter
Funktionen bryter för nyhetssändningar som
sker inom en inställd stations RDS-nätverk.
Symbolen NEWS visar att funktionen är aktiv.
Aktivera/avaktivera under FM-inställningar
Nyheter.
Nyheter från nuvarande/alla stationer
Radion kan avbryta för nyheter från endast
den inställda (nuvarande) stationen eller alla
stationer. Gå till FM-inställningar
Avancerade radioinst.
Nyhetsstation för att
ändra.
Programtyper – PTY
Med PTY-funktionen kan olika programtyper,
t.ex. pop och klassisk musik väljas. PTYsymbolen visar att funktionen är aktiv. Funktionen bryter för programtyper som sänds
inom en inställd stations RDS-nätverk.
Aktivera i FM-läge genom att välja en programtyp under FM-inställningar
PTY
Välj PTY.
Avaktivera genom att nollställa PTY:erna under FM-inställningar
Nollställ alla
PTY:er.
PTY-sökning
Funktionen söker igenom hela frekvensbandet efter vald programtyp.
1. Välj en PTY under FM-inställningar
PTY
Välj PTY.
04 Komfort och körglädje
Ljudanläggning
2. Gå till FM-inställningar
PTY
Sök
PTY.
Om radion hittar någon av de valda programtyperna, visas >| För att söka i displayen.
För att söka vidare efter en annan sändning
av de valda programtyperna, tryck
på navigeringsknappen.
Visning av programtyp
Den nuvarande stationens programtyp kan
visas i displayen.
Aktivera/avaktivera i FM-läge under FM-inställningar
PTY
Visa PTY
OBS
Alla radiostationer stödjer inte visning av
programtyp.
Radiotext
Vissa RDS-stationer sänder information om
programmens innehåll, artister etc. Informationen kan visas i displayen.
Aktivera/avaktivera i FM-läge under Radiotext.
Automatisk frekvensuppdatering – AF
Funktionen väljer en av de starkaste sändarna för en inställd station. För att finna en
stark sändare kan funktionen behöva söka
igenom hela FM-bandet. Då tystnar radion
och PI-sökning Exit avbryter visas i displayen.
Aktivera/avaktivera i FM-läge under FM-inställningar
Avancerade radioinst.
AF.
Regionala radioprogram – REG
Funktionen gör att radion fortsätter att lyssna
till en regional sändare fastän dess signalstyrka är låg. Symbolen REG visar att funktionen är aktiv.
Aktivera/avaktivera i FM-läge under FM-inställningar
Avancerade radioinst.
Regional.
Enhanced Other Networks – EON
Funktionen är användbar i storstadsområden med många regionala radiostationer.
Den låter avståndet mellan bilen och radiostationens sändare styra när programfunktionerna ska avbryta pågående ljudkälla.
• Avlägsen 1 – avbryter om stationens sändare är långt bort, även om signalen är
brusig.
• Av – avbryter inte för programinriktning
från andra sändare.
Återställning av RDS-funktioner
Samtliga radioinställningar kan återställas till
den ursprungliga fabriksinställningen. Återställningen görs i FM-läge under FM-inställningar
Avancerade radioinst.
Återställ allt.
04
Volymkontroll programtyper
De avbrytande programinriktningarna, t.ex.
NEWS eller TP, hörs med den volym som
valts för respektive programinriktning. Om
ljudnivån justeras under programavbrottet,
sparas den nya nivån till nästa programavbrott.
Aktivera/avaktivera i FM-läge genom att välja
ett av alternativen under FM-inställningar
Avancerade radioinst.
EON:
• Lokal – avbryter endast om radiostationens sändare är nära.
1 Default/Fabriksinställning.
117
04 Komfort och körglädje
Färddator
Allmänt
Funktioner
OBS
1
2
Om ett varningsmeddelande ges när färddatorn används måste meddelandet kvitteras för att kunna återgå till färddatorn.
Kvittera genom att trycka på READ.
3
3603794s
04
Informationsdisplay och reglage
READ – bekräftar
Tumhjul – bläddrar mellan menyer och
val i färddatorlistan
RESET – nollställer
För att få tillgång till färddatorns information
måste tumhjulet vridas stegvis uppåt/nedåt.
Genom ytterligare en vridning kommer utgångsläget tillbaka igen.
118
För att växla enhetsangivelse för sträcka och
hastighet, kontakta en auktoriserad Volvoverkstad.
Aktuell hastigh.*
Aktuellt hastighet visas i miles per hour, mph.
Medelhastighet
Bilen beräknar medelhastigheten från senaste nollställning. Nollställning görs med RESET.
Nuvarande förbr.
Beräkning av den aktuella bränsleförbrukningen sker varje sekund. Uppgiften i displayen uppdateras med ett par sekunders
mellanrum. När bilen står stilla visas "----" i
displayen.
Medelförbrukning
Genomsnittlig bränsleförbrukning sedan senaste nollställningen. Nollställning görs med
RESET.
OBS
Viss felvisning kan uppstå om en bränsledriven parkeringsvärmare* har använts.
Km till tom tank
Beräkningen grundas på medelförbrukningen
under de senaste 30 km och den resterande
bränslevolymen. Den visar ungefärlig sträcka
som kan köras med den bränslemängd som
finns kvar i tanken. När km till tom tank är
mindre än 20 km visas "----" i displayen.
OBS
Viss felvisning kan uppstå om en bränsledriven parkeringsvärmare* har använts.
Nollställning
1. Välj medelhastighet eller medelförbr.
2. Håll RESET intryckt i ca 1 sekund för att
nollställa vald funktion. Om RESET hålls
intryckt minst 3 sekunder nollställs
medelhastigheten och medelförbrukningen samtidigt.
04 Komfort och körglädje
Kompass*
Handhavande
Kalibrering
Val av zon
9
6
8
10
7
9
8
7
11
6
12
8803554s
8803562s
13
14
15
4
3
2
1
3905558s
5
Backspegel med kompass.
Kalibrering av kompass.
Magnetiska zoner.
I backspegelns övre högra hörn finns en display som visar i vilken kompassriktning bilens front pekar. Åtta olika riktningar visas
med engelsk förkortning: N (norr), NE (nordost), E (öster), SE (sydost), S (söder), SW
(sydväst), W (väster) och NW (nordväst).
Kompassen kan behöva kalibreras för att
visa rätt. Om kalibrering behövs visas CAL i
spegelns display.
Jordklotet är indelat i 15 magnetiska zoner.
För att kompassen ska fungera korrekt måste
rätt zon vara vald.
1. Stanna bilen på en stor öppen yta.
2. Starta bilen.
3. Håll knappen på backspegelns baksida
intryckt (använd t.ex. ett gem) tills det
att CAL visas igen (ca 6 sekunder).
4. Kör iväg som vanligt. CAL försvinner
från displayen när kalibreringen är klar.
Alternativt kalibreringssteg:
Kör långsamt i en cirkel med en hastighet av högst åtta km/h tills CAL försvinner från displayen när kalibreringen är
klar.
1. Tändningsläge II.
2. Håll knappen på backspegelns baksida
intryckt minst 3 sekunder (använd t.ex.
ett gem). Numret för aktuellt område
visas.
3. Tryck upprepade gånger på knappen
tills numret för önskat geografiskt område (1–15) visas.
4. Displayen återgår efter några sekunder
till att visa kompassriktningen.
Kompassen aktiveras automatiskt när bilen
startas eller i tändningsläge II. För att avaktivera/aktivera kompassen använd t.ex. ett
gem och tryck in knappen på backspegelns
baksida.
04
119
04 Komfort och körglädje
Stabilitets- och dragkraftssystem
Stabilitets- och dragkraftssystemet, DSTC
(Dynamic Stability and Traction Control) hjälper föraren att undvika sladd och att förbättra
bilens framkomlighet.
04
Systemet begränsar hjulens driv- och bromskraft individuellt så att sladd kan undvikas.
Detta ökar manövrerbarheten och därmed
säkerheten vid exempelvis snabba undanmanövrar.
Framkomligheten förbättras genom att systemet fördelar drivkraften mellan hjulen. Systemet griper in främst i låga hastigheter vid dåligt väglag.
Vid inbromsning kan systemets ingrepp upplevas som ett pulserande ljud. Vid gaspådrag
kan bilen accelerera långsammare än förväntat.
Meddelanden i informationsdisplay
DSTC tillfälligt AV – Systemet har temporärt
reducerats p.g.a. för hög temperatur på
bromskivorna. Funktionen återaktiveras automatiskt när bromsarna har svalnat.
DSTC serv. erfordras – Systemet har
stängts av p.g.a. fel.
Stanna bilen på en säker plats och stäng av
motorn. Om meddelandet finns kvar när mo-
120
torn startas på nytt, kör till en auktoriserad
Volvoverkstad.
Handhavande
Symboler i kombinationsinstrument
Om symbolerna
och
visas samtidigt, läs meddelandet i informationsdisplayen.
Uppträder symbolen
på följande sätt:
1
2
ensam, kan det ske
• Blinkande sken innebär att systemet ingriper just då.
• Fast sken i 2 sekunder innebär systemkontroll vid start av motor.
• Fast sken efter motorstart eller under färd
betyder fel i systemet.
Reducerat ingrepp
Systemets ingrepp vid sladd och gaspådrag
kan reduceras. Ingreppet vid sladd fördröjs
och tillåter därmed mer sladd, vilket ger större frihet vid dynamisk körning. Framkomligheten i djup snö eller sand förbättras eftersom dragkraften inte längre begränsas.
3603905s
Allmänt
1. Vrid tumhjulet
tills DSTC-menyn visas.
DSTC PÅ betyder att systemets funktion är
oförändrad.
DSTC antisladdkontroll AV betyder att systemets ingrepp reduceras.
2. Håll in RESET
tills DSTC-menyn
ändras.
Systemet förblir reducerat tills nästa gång
motorn startas.
VARNING
Bilens köregenskaper kan förändras om
systemets funktion reduceras.
04 Komfort och körglädje
Anpassning av köregenskaper
Aktivt chassi (Four-C)*
Hastighetsberoende rattmotstånd*
Handhavande
Rattmotståndet ökar i takt med bilens hastighet för att ge föraren ökad vägkänsla. I låga
hastigheter blir bilen lättstyrd för att underlätta vid t.ex. parkering.
Aktivt chassi, Four-C (Continuously Controlled Chassis Concept), reglerar stötdämparnas egenskaper så att bilens köregenskaper
kan justeras. Tre inställningar finns: Comfort,
Sport och Advanced.
Rattmotståndet kan ändras under
Bilinställningar
Rattmotståndsnivå För
beskrivning av menysystemet, se s. 94. Denna meny är inte åtkomlig när bilen är i rörelse.
3801181s
Comfort
Inställningen gör att bilen upplevs bekvämare
och rekommenderas vid längre färder. Stötdämpningen är mjuk och karossens rörelse
är följsam och behaglig.
04
Chassiinställningar
Sport
Inställningen gör att bilen upplevs sportigare
och rekommenderas vid mer aktiv körning.
Styrresponsen är snabbare än i läge Comfort. Dämpningen är hårdare och karossen
följer vägbanan för att minska krängning vid
snabb kurvtagning.
Använd knapparna i mittkonsolen för att byta
inställning. Inställningen som användes när
motorn stängdes av aktiveras när motorn
startas på nytt.
Advanced
Denna inställning rekommenderas bara på
riktigt jämn och slät vägbeläggning.
Stötdämparna är optimerade för maximalt
väggrepp och krängning i kurvor är ytterligare minimerad.
121
04 Komfort och körglädje
Farthållare*
Handhavande
och används som inställd hastighet. Den inställda hastigheten visas i displayen.
OBS
1
Farthållaren kan inte kopplas in vid hastigheter under 30 km/h.
2
5
3
4
0
1
2700812s
04
Justering av inställd hastighet
I aktivt läge justeras hastigheten med korta
eller långa tryck på
eller .
___
Display och reglage
Beredskapsläge
Återuppta inställd hastighet
Avaktivera
Aktivera/ställa in hastighet
Hastighet, inställd
Aktivering och inställning av hastighet
För att farthållaren skall kunna aktiveras måste den först sättas i beredskapsläge med
CRUISE. Symbolen
tänds och texten
(---) km/h visar att farthållaren är i beredskapsläge. Farthållaren aktiveras sedan med
eller , varefter aktuell hastighet sparas
122
En tillfällig fartökning, t.ex. vid en omkörning,
påverkar inte farthållarens inställning. Bilen
återgår till inställd hastighet när gaspedalen
släpps.
OBS
Om någon av farthållarens knappar hålls intryckt längre än ca en minut, kopplas farthållaren ur. För att då återställa farthållaren
måste motorn stängas av.
Automatisk tillfällig avaktivering
Farthållaren avaktiveras spontant när de drivande hjulen slirar eller om bilens hastighet
sjunker under ca 30 km/h. Farthållaren avaktiveras även när bromsen används, växelväljaren förs till neutralläge eller om gaspedalen
trycks ner en längre tid (ca 60 sekunder).
Farthållaren övergår då till beredskapsläge
och inställd hastighet sparas.
Tillfällig avaktivering
Tryck på 0 för att tillfälligt koppla ur farthållaren. Den sparade hastigheten visas inom parenteser i informationsdisplayen.
Återuppta inställd hastighet
Om farthållaren har avaktiverats tillfälligt kan
den aktiveras igen genom att trycka på .
Hastigheten sätts då till den tidigare inställda
hastigheten.
OBS
En markant hastighetsökning kan följa efter
.
att hastigheten återupptagits med
Avaktivering
Farthållaren kopplas ur med CRUISE eller
genom att stänga av motorn. Den inställda
hastigheten raderas.
04 Komfort och körglädje
Adaptiv farthållare*
Den adaptiva farthållaren (Adaptive Cruise
Control, ACC) är ett hjälpmedel som är till för
att avlasta föraren på långa raka vägsträckor
i jämna trafikflöden, t.ex. motor- och landsvägar.
Underhåll av farthållarens komponenter får
endast utföras av en auktoriserad
Volvoverkstad.
Funktion
VARNING
1
2
3
3905615s
Allmänt
VARNING
Den adaptiva farthållaren kan inte hantera
alla trafik-, väder- och vägförhållanden.
Avsnittet Funktion på s. 123 och framåt informerar om begränsningar som föraren ska
vara medveten om innan den adaptiva farthållaren används.
Du som förare ansvarar för att rätt avstånd
och hastighet hålls, även när den adaptiva
farthållaren används. Du måste alltid vara
observant på trafikförhållandena och ingripa när den adaptiva farthållaren inte håller
lämplig hastighet eller lämpligt avstånd.
Funktionsöversikt
Varningslampa, inbromsning av förare
nödvändig
Reglage
Radarsensor
Farthållaren består av en farthållare och en
samverkande avståndshållare.
Den adaptiva farthållaren är inte ett kollisionsundvikande system. Föraren måste ingripa om systemet inte upptäcker ett
framförvarande fordon.
Den adaptiva farthållaren bromsar inte för
långsamtgående eller stillastående fordon.
Använd inte den adaptiva farthållaren vid
exempelvis stadstrafik, tät trafik, korsningar, halka, mycket vatten eller slask på vägbanan, kraftigt regn/snöfall, dålig sikt,
kurviga vägar eller av- och påfarter.
04
Avståndet till framförvarande fordon mäts
med en radarsensor. Hastigheten regleras
med hjälp av gaspådrag och inbromsningar.
Det är normalt att bromsarna ger ifrån sig
svaga ljud när farthållaren använder dem.
VARNING
Bromspedalen rör sig när farthållaren bromsar. Vila inte foten under bromspedalen för
då kan den bli klämd.
Farthållaren strävar efter att följa framförvarande fordon i den egna filen på ett inställt
tidsavstånd. Om radarsensorn inte har upptäckt ett framförvarande fordon eftersträvas
endast inställd hastighet. Detta sker också
123
04 Komfort och körglädje
Adaptiv farthållare*
om framförvarandes hastighet överskrider
farthållarens inställda hastighet.
Den adaptiva farthållaren strävar efter att
reglera hastigheten på ett mjuk sätt. I situationer som kräver snabba inbromsningar
måste du bromsa själv. Detta gäller vid stora
hastighetsskillnader, eller om framförvarande bil bromsar kraftigt. På grund av begränsningar hos radarsensorn kan en inbromsning
komma oväntat eller utebli, se s. 124.
04
Den adaptiva farthållaren kan bara aktiveras
över 30 km/h. Sjunker hastigheten under
30 km/h eller om motorvarvtalet blir för lågt
så stänger den adaptiva farthållaren av sig
och slutar bromsa. Då måste föraren direkt ta
över för att hålla avståndet till framförvarande
fordon. Högsta hastighetsinställning är
200 km/h. I vissa situationer när systemet
inte kan aktiveras visas Farthållare Ej tillgänglig i displayen, se s. 126.
Varningslampa, inbromsning av förare
nödvändig
Den adaptiva farthållaren har en bromsförmåga som motsvarar ca 30 % av bilens
bromsförmåga. Om den egna bilen behöver
bromsa kraftigare än farthållaren klarar och
du som förare inte bromsar, ljuder en signal
och den röda varningslampan lyser upp vindrutan. Den röda varningslampan kan vara
124
svår att upptäcka vid starkt solljus eller vid
bärande av solglasögon.
VARNING
Farthållaren varnar endast för fordon som
radarsensorn har upptäckt. Därför kan varningen utebli eller ske med viss fördröjning.
Invänta inte en varning utan bromsa när det
behövs.
Automatisk avaktivering
Den adaptiva farthållaren är beroende av andra system, t.ex. stabilitets- och dragkraftsfunktion (DSTC). Om något av dessa system
slutar fungera stängs farthållaren av automatiskt.
Vid automatisk avaktivering ljuder en signal
och meddelandet Farthållare Urkopplad visas i displayen. Du som förare måste då ingripa och anpassa hastigheten till framförvarande fordon.
En automatisk avaktivering kan bero på att:
•
•
•
•
•
hastigheten sjunker under 30 km/h
hjulen tappar väggreppet
bromstemperaturen är hög
motorvarvtalet är för lågt
radarsensorn är blockerad av t.ex. blöt
snö eller regn
Radarsensorn och dess begränsningar
Radarsensorn används både av den adaptiva
farthållaren och kollisionsvarnaren. Den är
byggd för att upptäcka bilar eller större fordon i samma körriktning. Radarsensorn upptäcker inte fotgängare, inte heller mötande,
långsamtgående eller stillastående fordon
och föremål. Varningar ges inte och inbromsningar sker inte i dessa fall.
Modifiering av radarsensorn kan göra den
olaglig att använda.
VARNING
Tillbehör eller andra föremål får inte monteras framför grillen.
Radarsensorns förmåga att upptäcka ett
framförvarande fordon minskas kraftigt:
• om radarsensorn blir blockerad och inte
kan detektera andra fordon t.ex. vid kraftigt regn eller om snöslask eller andra
föremål har samlats framför radarsensorn.
OBS
Håll ren ytan framför radarsensorn.
• om framförvarande fordons hastighet skiljer sig mycket från den egna hastigheten.
04 Komfort och körglädje
Adaptiv farthållare*
Radarsensorn har ett begränsat synfält. I vissa situationer upptäcker den ett annat fordon
än förväntat eller inget fordon alls.
Handhavande
1
2
1
3
2
0
1/2
1
2700813s
4
3
3905614s
Display och reglage
Radarsensorns synfält (grått)
Radarsensorn kan ibland inte upptäcka
fordon på nära avstånd, exempelvis ett
fordon som kör in mellan dig och framförvarande fordon.
Små fordon, exempelvis motorcyklar,
eller fordon som inte kör mitt i filen kan
förbli oupptäckta.
I kurvor kan radarsensorn upptäcka fel
fordon eller tappa ett upptäckt fordon ur
sikte.
Aktivera och återuppta inställningar, öka
hastighet
Beredskapsläge, till/från
Ställa in avstånd
Aktivera och ställa in hastighet
Förarens ingrepp
Farthållaren avaktiveras när bromsen används, växelväljaren förs till neutralläge, eller
om gaspedalen trycks ner en längre tid. Farthållaren övergår då till beredskapsläge och
föraren får full kontroll över bilen. Hålls gaspedalen nedtryckt en kortare tid, t.ex. vid en
omkörning, avaktiveras farthållaren tillfälligt
och aktiveras igen när gaspedalen släpps.
Aktivera och ställa in hastighet
För att farthållaren ska kunna aktiveras måste den först sättas i beredskapsläge
med
. Inställt tidsavstånd visas kortvarigt i displayen. Farthållaren aktiveras med
eller , varefter aktuell hastighet sparas
och används som inställd hastighet. Den inställda hastigheten visas i displayen. I aktivt
läge justeras hastigheten med långa eller
korta tryck på ,
eller . Knappen
har samma funktion som +, men ger lägre
hastighetsökning.
04
OBS
Om farthållaren inte verkar reagera vid aktivering kan orsaken vara att tidavståndet till
närmaste bil förhindrar en hastighetsökning.
OBS
I vissa situationer går det inte att aktivera
farthållaren. Då visas Farthållare Ej tillgänglig i displayen, se s. 126.
Ställa in tidsavstånd
Inställt tidsavstånd till framförvarande fordon
ökas med
och minskas med
. Aktuellt tidsavstånd visas kortvarigt i displayen
efter justering. Fem olika tidsavstånd kan väljas. Längre tidsavstånd innebär mjukare has-
125
04 Komfort och körglädje
Adaptiv farthållare*
tighetsreglering. Rekommenderat tidsavstånd är tre till fem. Tidsavstånd ett och två
är främst avsedda för kökörning i tät trafik,
men då måste du ingripa oftare.
Symboler i display
Symbol
Beredskapsläge eller aktivt
läge utan upptäckt fordon.
Aktivt läge med upptäckt
fordon som farthållaren
anpassar farten till.
OBS
Använd endast tidsavstånd som är tillåtet
enligt de lokala trafikbestämmelserna.
04
Avaktivera och återuppta inställningar
Farthållaren avaktiveras, antingen med ett
kort tryck på
, eller genom föraringrepp
t.ex. en inbromsning. Inställd hastighet visas
då inom parenteser. Hastighet och tidsavstånd återupptas med ett tryck på
.
Avståndsangivelse.
Meddelanden i display
Meddelande
Innebörd
Radarn
blockerad
Se handbok
Farthållaren är tillfälligt ur
funktion. Meddelandet
visas om radarsensorn är
blockerad och inte kan
detektera andra fordon
t.ex. vid kraftigt regn eller
om snöslask har samlats
framför radarsensorn.
Farthållare
Urkopplad
Farthållaren har stängts
av. Föraren måste själv
reglera hastigheten.
Farthållare
Serv.
erfordras
Farthållaren fungerar inte.
Uppsök en auktoriserad
Volvoverkstad.
OBS
En markant hastighetsökning kan följa efter
att hastigheten har återupptagits med
.
Ett kort tryck på
i beredskapsläge eller
ett långt tryck i aktivt läge gör att farthållaren
stängs av. Den inställda hastigheten raderas
och kan inte återupptas.
126
Innebörd
Meddelande
Innebörd
Farthållare Ej
tillgänglig
Farthållaren kan inte aktiveras. Detta kan bland
annat bero på att:
• drag- och stabilitetsfunktionen (DSTC) har
reducerats, se s. 120
• bromstemperaturen är
hög
• radarsensorn är blockerad t.ex av blöt snö
eller regn.
04 Komfort och körglädje
Kollisionsvarnare med bromsunderstöd*
Allmänt
Kollisionsvarnaren (Collision Warning with
Brake Support, CW) är ett hjälpmedel som är
till för att varna en förare som riskerar att köra
på en framförvarande bil som kör i samma
riktning.
Funktion
Kollisionsvarnaren är aktiv mellan 7 km/h och
180 km/h.
1
Begränsningar
Den visuella varningssignalen kan vara svår
att upptäcka vid starkt solljus eller vid bärande av solglasögon. Aktivera därför alltid varningsljudet under dessa förhållanden.
Bromsunderstödet reducerar kollisionshastigheten.
2
VARNING
Kollisionsvarnaren fungerar inte i alla körsituationer, trafik-, väder- och vägförhållanden. Kollisionsvarnaren reagerar inte på
långsamtgående fordon, stillastående fordon eller fordon som kör i en annan riktning
än det egna fordonet.
Varningar utlöses tidigast vid hög risk för
kollision. Avsnittet Funktion och framåt informerar om begränsningar som föraren ska
vara medveten om innan användandet.
Kollisionsvarnarens bromsunderstöd reducerar kollisionshastigheten endast om du
som förare bromsar.
Invänta aldrig en kollisionsvarning. Du som
förare ansvarar för att rätt avstånd och hastighet hålls, även när kollisionsvarnaren används.
OBS
3905613s
Underhåll av kollisionsvarnarens komponenter får endast utföras av en auktoriserad
Volvoverkstad.
Funktionsöversikt
Visuell varningssignal, kollisionsrisk
Sensor
Radarsensorn upptäcker framförvarande fordon som kör i samma riktning som du. Vid
risk för kollision med ett sådant fordon påkallas din uppmärksamhet med en röd varningslampa och ett varningsljud.
Om risken för kollision ökar ytterligare efter
varningen aktiveras bromsunderstödet.
Bromsunderstödet förbereder bromssystemet för en snabb inbromsning och bromsarna sätts an svagt, vilket kan kännas som ett
lättare ryck. Om bromspedalen trycks ner tillräckligt fort sker inbromsningen med full
bromsverkan, även med svag pedalkraft.
Den visuella varningssignalen kan tillfälligt
sättas ur funktion vid hög kupétemperatur
som har orsakats av t.ex. starkt solljus. Om
detta sker aktiveras varningsljudet även om
det är avaktiverat i menysystemet.
04
Varningar kan utebli om avståndet till framförvarande är mycket kort eller ratt- och pedalrörelserna är stora, t.ex. vid mycket aktiv
körstil.
Varningar kan utlösas sent, utebli samt utlösas i onödan om trafiksituationen gör att radarsensorn inte kan upptäcka ett framförvarande fordon på rätt sätt. Kollisionsvarnaren
använder samma radarsensor som den
adaptiva farthållaren. För mer information om
radarsensorn och dess begränsningar, se
s. 124.
En utebliven eller sen varning medför att
bromsunderstödet uteblir eller kommer sent.
127
04 Komfort och körglädje
Kollisionsvarnare med bromsunderstöd*
De felaktiga varningarna kan ske både med
ljud- och ljussignal. Ett sätt att minska antalet
felaktiga varningar är att minska varningsavståndet.
Handhavande
Vissa inställningar styrs från mittkonsolen via
ett menysystem. För information om hur menysystemet används, se s. 94.
ka aktiveringen kan väljas bort under
Bilinställningar
Kollisionsvarningsinställn.
På vid start.
Varningsljudet kan aktiveras/avaktiveras separat under Bilinställningar
Kollisionsvarningsinställn.
Varningsljud.
VARNING
När den adaptiva farthållaren används så
kommer varningslampan och varningsljudet
att användas av farthållaren även om det
har avaktiverats av föraren
3603839s
04
Knapp för aktivering/avaktivering av varningssignaler.
OBS
Bromsunderstödet påverkas inte av de inställningar som beskrivs här.
Aktivera/avaktivera varningssignaler
Kollisionsvarnarens ljud- och ljussignal kan
aktiveras/avaktiveras med
. Lampan i
knappen indikerar att varningssignalerna är
aktiverade.
Varningsljudet och varningslampan aktiveras
automatiskt vid start av bilen. Den automatis-
128
Ställa in varningsavståndet
Känsligheten anger hur tidigt den visuella
och eventuellt den ljudliga varningen utlöses. Välj ett av alternativen under Bilinställningar
Kollisionsvarningsinställn.
Varningsavstånd.
OBS
Fastän varningsavståndet har satts till
Långt kan varningar i vissa lägen uppfattas
som sena.
04 Komfort och körglädje
Kollisionsvarnare med bromsunderstöd*
Kontrollera inställningar
De aktuella inställningarna kontrolleras enklast genom att trycka två gånger på
i
snabb följd. Inställningarna visas i displayen.
Meddelanden i display
Radarn blockerad Se handbok – Kollisionsvarnaren är tillfälligt ur funktion. Meddelandet
visas t.ex. vid kraftigt regn eller om snöslask
har samlats framför radarsensorn. Se avsnittet om radarsensorns begränsningar s. 124
04
Krockvarning Serv. erfordras – Kollisionsvarnaren är ur funktion. Uppsök en auktoriserad Volvoverkstad om meddelandet kvarstår.
129
04 Komfort och körglädje
Parkeringshjälp*
VARNING
Parkeringshjälpen kan aldrig ersätta det ansvar som föraren själv har vid parkering.
Sensorerna har döda vinklar där föremål
inte kan upptäckas. Var uppmärksam på
barn eller djur som befinner sig nära bilen.
04
Funktion1
Systemet aktiveras automatiskt när bilen
startas. Lampan i strömbrytaren i strömbrytarpanelen tänds. Texten
Parkeringsassistans aktiv visas i mittkonsolens display om backväxeln läggs i eller
om de främre sensorerna upptäcker något
föremål.
Parkeringshjälpen framåt är aktiv vid farter
under 15 km/h, även vid backning. Vid högre
hastighet avaktiveras systemet. Lampan i
knappen förblir dock tänd för att indikera att
systemet är aktivt nästa gång föraren skall
parkera. När hastigheten understiger 10 km/
h aktiveras systemet igen.
1
130
Beronde på marknad kan systemet Parkeringshjälp vara antingen standard, tillval eller
tillbehör.
Vid ett avstånd på ca 30 cm är tonen konstant. Om hinder finns inom avstånd för konstantton både bakom och framför bilen,
ljuder tonen växelvis från högtalarna.
Parkeringshjälpen bak stängs av automatiskt vid körning med släpvagn om Volvo original släpvagnskablage används.
Parkeringshjälp fram
Parkeringshjälp bak
3603803s
Parkeringshjälpen används som ett hjälpmedel vid parkering. En signal indikerar avståndet till det avkända föremålet.
Ju närmare det bakom- eller framförvarande
föremålet bilen kommer, desto tätare ljuder
signalen. Annat ljud från audiosystemet dämpas automatiskt vid hög volym.
3603802s
Allmänt
Mätområdet rakt bakom bilen är ca 1,5 m.
Parkeringshjälpen bakåt aktiveras när backväxeln läggs i. Ljudsignalen kommer från den
bakre högtalaren.
Vid backning med t.ex. släpvagn eller cykelhållare på dragkroken måste systemet stängas av. Annars reagerar sensorerna på dessa.
Mätområdet rakt framför bilen är ca 0,8 m.
Ljudsignalen kommer från den främre högtalaren.
Det går inte att kombinera parkeringshjälp
fram med extraljus eftersom sensorerna reagerar på extraljusen.
Indikering av fel på systemet
Om informationssymbolen lyser med fast
sken och Parkeringshjälp Serv. erfordras
04 Komfort och körglädje
Parkeringshjälp*
visas i informationsdisplayen är parkeringshjälpen ur funktion.
Aktivera/avaktivera
Rengöring av sensorer
VIKTIGT
Parkeringshjälpen kan stängas av med knappen i strömbrytarpanelen, lampan i strömbrytaren slocknar. Parkeringshjälpen aktiveras
igen då strömbrytaren slås till och lampan lyser.
3603804s
3501920s
Under vissa omständigheter kan parkeringshjälpsystemet ge falska varningssignaler som orsakas av externa ljudkällor som
avger samma ultraljudfrekvenser som systemet arbetar med. Exempel på sådana källor är bl.a. signalhorn, våta däck på asfalt,
pneumatiska bromsar, avgasrör på motorcyklar m.m.
04
För att sensorerna ska fungera korrekt måste
de rengöras regelbundet. Rengör dem med
vatten och bilschampo.
Is och snö som täcker sensorerna kan ge
upphov till falska varningssignaler.
OBS
Parkeringshjälpen framåt stängs av automatiskt när parkeringsbromsen ansätts.
131
04 Komfort och körglädje
Blind Spot Information System, BLIS*
Allmänt
Systemet är konstruerat för att fungera optimalt vid körning i tät trafik på flerfiliga vägar.
När en kamera
har upptäckt ett fordon
inom zonen för den döda vinkeln lyser
indikeringslampan
med fast sken.
B
A
OBS
BLIS-kamera
Indikeringslampa
BLIS-symbol
BLIS är ett informationssystem baserat på digitalkamerateknik som under vissa förutsättningar hjälper till att göra föraren uppmärksam på fordon som rör sig i samma riktning
som det egna fordonet i den s.k. döda vinkeln.
VARNING
Systemet är ett komplement till, inte en ersättning för, ett säkert körsätt och användande av backspeglarna. Det kan aldrig
ersätta förarens uppmärksamhet och ansvar. Ansvaret för att byta fil på ett trafiksäkert sätt ligger alltid på föraren.
132
BLIS ger föraren ett meddelande om något
fel skulle uppstå i systemet. Om t.ex. systemets kameror är skymda blinkar BLIS-indikeringslampan och ett meddelande visas i informationsdisplayen. Kontrollera och rengör i
sådana fall linserna. Om nödvändigt kan systemet stängas av tillfälligt genom att trycka
på BLIS-knappen, se s. 133.
3603842s
8401361s
04
Lampan tänds på den sidan av bilen där
systemet har upptäckt fordonet. Om bilen
skulle bli omkörd på båda sidor samtidigt,
tänds båda lamporna.
“Döda vinklar” som BLIS-kamerorna avser omfatta. A = ca 9,5 m och B = ca 3 m
Rengöring
För att fungera optimalt måste BLIS-kameralinserna vara rena. Linserna kan rengöras
med en mjuk trasa eller fuktig svamp. Rengör
linserna försiktigt så att de inte repas.
VIKTIGT
Linserna är eluppvärmda för att kunna
smälta bort is eller snö. Om nödvändigt borsta bort snö från linserna.
04 Komfort och körglädje
Blind Spot Information System, BLIS*
Systemet fungerar när det egna fordonet
körs i hastigheter över 10 km/h.
Omkörningar
Systemet är konstruerat för att reagera om:
• du kör om i en hastighet upp till 10 km/h
fortare än det omkörda fordonet
• du blir omkörd av ett fordon som håller
upp till 70 km/h högre hastighet än ditt
eget.
VARNING
BLIS fungerar inte i skarpa kurvor.
BLIS fungerar inte när bilen backar.
En bred släpvagn kopplad till bilen kan
skymma andra fordon i angränsande körfiler. Det kan orsaka att fordon i detta skuggområde inte kan upptäckas av BLIS.
Dagsljus och mörker
I dagsljus reagerar systemet på omgivande
bilars form. Systemet är konstruerat för att
upptäcka motorfordon såsom bilar, lastbilar,
bussar och motorcyklar.
I mörker reagerar systemet på omgivande bilars strålkastare. Om strålkastarna på omgivande fordon inte är på upptäcker inte systemet fordonet. Detta innebär t.ex. att systemet inte reagerar för en släpvagn utan strål-
kastare som dras bakom en personbil eller
lastbil.
Aktivera/avaktivera
VARNING
Systemet reagerar inte för cyklister och mopedister.
BLIS-kamerorna kan störas av intensivt ljus
eller vid körning i mörker då ljuskällor (t.ex.
vägbelysning eller andra fordon) saknas. Då
kan systemet tolka avsaknaden av ljus som
om kamerorna har blivit blockerade.
I båda fallen visar informationsdisplayen
ett meddelande.
Vid körning under sådana förhållanden kan
systemets prestanda tillfälligt försämras
och ett textmeddelande visas, se s. 134.
Om meddelandet försvinner automatiskt
har BLIS återgått till normal funktion.
BLIS-kamerorna har begränsningar liknande det mänskliga ögat, dvs. de "ser" sämre i
t.ex. kraftigt snöfall eller tät dimma.
3905609s
När fungerar BLIS
04
Knapp för aktivering/avaktivering
BLIS aktiveras när motorn startas. Indikeringslamporna i dörrpanelerna blinkar tre
gånger när BLIS aktiveras.
Systemet kan avaktiveras/aktiveras när motorn startats genom att trycka på BLIS.
När BLIS avaktiveras slocknar lampan i
knappen och ett textmeddelande visas i displayen i instrumentpanelen.
När BLIS aktiveras lyser lampan i knappen,
ett nytt textmeddelande visas i displayen och
indikeringslamporna i dörrpanelerna blinkar
tre gånger. Tryck på READ-knappen för att
få bort textmeddelandet. För mer information
om meddelandehantering, se s. 97.
133
04 Komfort och körglädje
Blind Spot Information System, BLIS*
BLIS systemmeddelanden
04
134
Text i display
Systemstatus
BLIS Serv.
erfordras
BLIS ur funktion.
Kontakta en auktoriserad Volvoverkstad.
BLIS kamera
täckt
BLIS PÅ
BLIS AV
BLIS-funktion
nedsatt
BLIS-kamera är täckt.
Rengör linserna.
BLIS-system på
BLIS-system av
BLIS-funktion är nedsatt
04 Komfort och körglädje
Komfort i kupén
Förvaringsplatser
1
2
3
04
4
7
6
5
8505323s
8
135
04 Komfort och körglädje
Komfort i kupén
Tunnelkonsol
Handskfack
Förvaringsficka framkant på framstolarnas sittdynor
04
Kavajhållare
Kavajhållaren är endast avsedd för lättare
plagg.
A
1
2
Förvaringsfack (t.ex. för cd-skivor) och
AUX-ingång under armstödet.
Innehåller mugghållare för förare och
passagerare samt 12 V-uttag och prylfack. (Om askkopp och cigarettändare är
valt ersätts 12 V-uttaget av en cigarettändare och prylfacket av en löstagbar askkopp.)
Cigarettändare och askkopp*
Askkoppen i tunnelkonsolen töms genom att
lyfta koppen rakt upp.
Tändaren aktiveras genom att knappen
trycks in. När tändfunktionen är klar hoppar
knappen ut igen. Dra ut tändaren och använd
glöden att tända med.
136
B
8505331s
Biljettklämma
Handskfack
Förvaringsfack, mugghållare
Kavajhållare
Mugghållare i armstöd, baksäte
Förvaringsficka
8302560s
Förvaringsfack i dörrpanel
Här kan bilens instruktionsbok och kartor förvaras. Även hållare för pennor och bensinkort
finns. Handskfacket kan låsas med hjälp av
nyckelbladet, se s. 37.
Golvmattor*
Volvo tillhandahåller speciellt tillverkade
golvmattor.
VARNING
Golvmattan vid förarplatsen skall vara ordentligt nedstucken och förankrad i fasthållningsclipsen för att inte komma i kläm vid
och under pedalerna.
04 Komfort och körglädje
Komfort i kupén
Make up-spegel
12 V-uttag
ska leverera ström måste tändningen vara i
minst läge I, se s. 59.
VARNING
3501887s
3100219s
Låt alltid pluggen sitta i uttaget när det inte
används.
Lampan tänds automatiskt då locket lyfts
upp.
12 V-uttag i tunnelkonsol, framsäte.
.
3100218s
Make up-spegel med belysning.
04
12 V-uttag i tunnelkonsol, baksäte.
Eluttaget kan användas för olika tillbehör avsedda för 12 V, t.ex. mobiltelefon eller kylbox. Max strömuttag är 10 A. För att uttaget
137
04 Komfort och körglädje
Komfort i kupén
Första hjälpen-utrustning*
Eluttag i bagageutrymme*
04
3603814s
Utrustningen ligger i bagageutrymmet. Väskan har ett kardborreband så att den går att
fästa på bagagerumsväggen.
Fäll ner locket för att komma åt eluttaget. Det
fungerar oavsett om tändningen är påslagen
eller inte. Använd eluttaget med motorn
igång för att undvika urladdning av batteriet.
138
04 Komfort och körglädje
Komfort i kupén
Kylskåp*
Glas*
Bagagerumsmatta*
04
Kylskåpet är placerat bakom armsödet i baksätet. Kylskåpet går alltid när motorn är igång
eller är i tändningsläge II och stängs av när
motorn stängs av. Kylskåpet rymmer 11,5 liter.
VARNING
Förvara flaskorna väl förslutna i kylskåpet
och se till att kylskåpsluckan är stängd
under färd.
Det finns ett förvaringsfack för två glas och
en kapsylöppnare under locket i armstödet.
VARNING
Förvara glasen i förvaringsfacket eller i
mugghållarna och se till att armstödslocket
är stängt under färd.
För bilar med kylskåp måste baksätet fällas
fram en aning innan bagagerumsmattan kan
tas ut. Fäll fram ryggstöden genom att dra i
handtagen, se s 159.
Kylskåpet behöver ha fri cirkulation av luft för
bästa funktion. Lämna därför minst 5 cm fritt
utrymme vid kylskåpets luftintag i bagageutrymmet.
139
04 Komfort och körglädje
Bluetooth handsfree*
Allmänt
fonen kan alltid hanteras från sina knappar
oavsett om den är ansluten eller inte.
2
2
3
4
4
6
5
Systemöversikt
Mobiltelefon
Mikrofon
Knappsats i ratt
Mittkonsol
Bluetooth™
En mobiltelefon som är utrustad med Bluetooth™ kan anslutas trådlöst till ljudanläggningen. Ljudanläggningen fungerar då som
handsfree, med möjlighet att fjärrstyra ett urval av mobiltelefonens funktioner. Mobiltele-
3905557s
3
04
140
1
Endast ett urval av mobiltelefoner är helt
kompatibla med handsfree-funktionen. Information om kompatibla telefoner finns
hos Volvos återförsäljare och på
www.volvocars.com.
3801194s
1
OBS
Telefonfunktioner, reglageöversikt
Kontrollpanel i mittkonsol
Volym. Samma funktion finns i knappsatsen i ratten.
Siffer- och bokstavsknappar
Till/från
Navigeringsknapp
Avbryter/avvisar samtal, raderar inmatade tecken, avbryter pågående funktion.
Samma funktion finns i knappsatsen i
ratten.
Accepterar samtal. Samma funktion finns
i knappsatsen i ratten.
04 Komfort och körglädje
Bluetooth handsfree*
Att komma igång
Menyerna styrs från mittkonsolen och
knappsatsen i ratten. För allmän information
om menyhantering, se s. 94.
Aktivera/avaktivera
Ett kort tryck på PHONE aktiverar handsfreefunktionen. Texten TELEFON högst upp i
displayen visar att den är i telefonläge.
Symbolen
att handsfree-funktionen är
aktiv.
Ett långt tryck på PHONE avaktiverar handsfree-funktionen och kopplar ifrån en ansluten
telefon.
Ansluta mobiltelefon
Anslutningen av en mobiltelefon sker på olika
sätt beroende på om mobiltelefonen har varit
ansluten tidigare eller inte. Om det är första
gången mobiltelefonen ansluts, följ instruktionerna nedan.
1. Gör mobiltelefonen sökbar/synlig via Bluetooth™, se mobiltelefonens manual eller
www.volvocars.com.
2. Aktivera handsfree-funktionen med
PHONE.
Menyvalet Lägg till telefon visas i displayen.
Om en eller flera mobiltelefoner redan har registrerats visas även dessa.
3. Välj Lägg till telefon.
Ljudanläggningen söker efter mobiltelefoner i
närheten. Sökningen tar ungefär
30 sekunder. De mobiltelefoner som hittas
anges med sina respektive Bluetooth™namn i displayen. Handsfree-funktionens
Bluetooth™-namn visas i mobiltelefonen
som My Car.
3. Tryck ENTER.
Samtalet avbryts med EXIT.
Koppla ifrån mobiltelefonen
Automatisk frånkoppling sker om mobiltelefonen kommer utom ljudanläggningens räckhåll. För mer information om anslutning, se
s. 143.
4. Välj en av mobiltelefonerna i ljudanläggningens display.
5. Mata in sifferserien som visas i ljudanläggningens display via mobiltelefonens
knappsats.
Mobiltelefonen registreras och ansluts automatiskt till ljudanläggningen medan texten
Synkroniserar visas i displayen. För mer information om hur mobiltelefoner registreras,
se s. 143.
Manuell frånkoppling sker genom att avaktivera handsfree-funktionen med ett långt
tryck på PHONE. Handsfree-funktionen avaktiveras även när motorn stängs av eller när
dörren öppnas1.
När anslutningen är upprättad visas
symbolen
och mobiltelefonens Bluetooth™-namn i displayen. Nu kan mobiltelefonen styras från ljudanläggningen.
Vissa mobiltelefoner kräver att övergången
från handsfree bekräftas från mobiltelefonens knappsats.
Ringa upp
1. Säkerställ att texten TELEFON visas
högst upp i displayen och att symbolen
är synlig.
2. Slå önskat nummer eller använd telefonboken, se s. 143.
04
När mobiltelefonen kopplats ifrån kan ett pågående samtal fortsättas med mobiltelefonens inbyggda mikrofon och högtalare.
OBS
1 Endast
Keyless Drive
141
04 Komfort och körglädje
Bluetooth handsfree*
Samtalshantering
Inkommande samtal
Samtal tas emot med ENTER även om ljudanläggningen är i t.ex. cd- eller FM-läge. Avvisa eller avsluta med EXIT.
04
Autosvar
Funktionen autosvar gör att inkommande
samtal tas emot automatiskt. Aktivera/avaktivera under Telefoninställningar
Samtalsalternativ
Autosvar.
OBS
En nytt samtal kan inte startas under pågående samtal.
Ljudinställningar
Samtalsvolym
Samtalsvolymen kan regleras när handsfreefunktionen är i telefonläge. Använd knappsatsen i ratten eller VOLUME.
Ljudanläggningens volym
Så länge inget samtal pågår regleras ljudanläggningens volym som vanligt med VOLUME. För att reglera ljudanläggningens volym
under pågående samtal måste du växla till
någon av ljudkällorna.
Samtalsmeny
Tryck MENU eller ENTER under pågående
samtal för att få tillgång till följande funktioner:
Ljudkällan kan tystas automatiskt vid inkommande telefonsamtal under Telefoninställningar
Ljud och volym
Dämpa radio.
• Dämpa – ljudanläggningens mikrofon tystas.
• Sekretess – samtalet flyttas till mobiltelefonen.
Ringvolym
Gå till Telefoninställningar
Ljud och volym
Ringvolym och justera med
/
på navigeringsknappen.
OBS
För vissa mobiltelefoner bryts anslutningen
när sekretessfunktionen används. Detta är
normalt. Handsfree-funktionen frågar om
du vill ansluta igen.
142
• Telefonbok – sökning i telefonbok.
Ringsignaler
Handsfree-funktionens inbyggda ringsignaler kan väljas under Telefoninställningar
04 Komfort och körglädje
Bluetooth handsfree*
Ljud och volym
Ringsignaler
signal 1, 2, 3 o.s.v.
Ring-
OBS
Den anslutna mobiltelefonens ringsignal
stängs inte av när en av handsfree-systemets inbyggda signaler används.
För att välja den anslutna telefonens ringsigLjud och
nal1, gå till Telefoninställningar
volym
Ringsignaler
Anv. mobiltelefons signal.
1 Stöds
Mer om registrering och anslutning
Telefonbok
Maximalt fem mobiltelefoner kan registreras.
Registreringen görs en gång per telefon. Telefoner kan avregistreras under
Bluetooth
Ta bort telefon. Efter registreringen behöver mobiltelefonen inte längre
vara synlig/sökbar. Högst en mobiltelefon
kan vara ansluten åt gången.
All hantering av telefonboken förutsätter att
texten TELEFON visas högst upp i displayen
och att symbolen
är synlig.
Automatisk anslutning
När handsfree-funktionen är aktiv och den
senast anslutna mobiltelefonen är inom räckhåll ansluts den automatiskt. När ljudanläggningen söker efter den senast anslutna telefonen visas dess namn i displayen. För att
övergå till manuell anslutning av annan telefon, tryck EXIT.
Ljudanläggningen lagrar en kopia av varje registrerad mobiltelefons telefonbok. Telefonboken kopieras automatiskt till ljudanläggningen vid varje anslutning. Avaktivera funktionen under Telefoninställningar
Synkronisera telefonbok. Sökning av kontakter
görs endast i den anslutna mobiltelefonens
telefonbok.
04
OBS
Om mobiltelefonen inte stödjer kopiering av
telefonbok visas Listan är tom när kopieringen är klar.
Manuell anslutning
Om du vill ansluta en annan mobiltelefon än
den senast anslutna eller byta ansluten mobiltelefon, gör så här:
Om telefonboken innehåller en påkallande
samtalsparts kontaktuppgifter, visas dessa i
displayen.
1. Sätt ljudanläggningen i telefonläge.
2. Tryck PHONE och välj en av telefonerna
i listan.
Anslutningen kan också upprättas via menysystemet under Bluetooth
Anslut telefon
eller Byt telefon.
Söka kontakter
Det enklaste sättet att söka i telefonboken är
att trycka länge på knapparna 2 till 9. Det
startar en sökning i telefonboken baserad på
knappens första bokstav.
inte av alla mobiltelefoner.
143
04 Komfort och körglädje
Bluetooth handsfree*
Telefonboken kan även nås med
navigeringsknappen eller med
knappsatsen i ratten.
/
/
på
på
Sökningen kan även göras från telefonbokens sökmeny under Telefonbok
Sök:
04
1. Skriv begynnelsebokstaven i den kontakt
som söks och tryck ENTER, eller tryck
endast ENTER.
2. Stega till en kontakt och tryck ENTER
och att ringa upp.
Röststyrning
Mobiltelefonens röststyrningsfunktion för
uppringning kan användas genom att hålla in
ENTER.
Nummer till telefonsvarare
Numret till telefonsvararen ändras under Telefoninställningar
Samtalsalternativ
Nr till telefonsvarare. Om inget nummer
finns lagrat kan denna meny nås med ett
långt tryck på 1. Tryck länge på 1 för att använda det lagrade numret.
Samtalslistor
Samtalslistorna kopieras till handsfree-funktionen vid varje ny anslutning och uppdateras
sedan under anslutningen. Tryck ENTER för
144
att visa de senast uppringda. Övriga samtalslistor finns under Samtalslista.
OBS
Vissa mobiltelefoner visar listan över de senast uppringda i omvänd ordning.
Mata in text
Textinmatningen sker med knappsatsen i
mittkonsolen. Tryck en gång för knappens
första tecken, två gånger för det andra o.s.v.
Fortsätt trycka för fler tecken, se tabellen
nedan.
Ett kort tryck på EXIT raderar ett inmatat
tecken. Ett långt tryck på EXIT raderar alla inmatade tecken.
/
på navigeringsknappen stega mellan tecken.
Knapp
1
Knapp
4
GHI
GHI4Ì
5
JKL
JKL5
6
MNO
MNO6ÑÖÒØ
7
PQRS
PQRS7ß
TUV8ÜÙ
8
TUV
9
WXYZ
Funktion
blanksteg 1-? ! , . : " ' ( )
2
ABC
ABC2ÄÅÀÆÇ
3
DEF
DEF3ÈÉ
Funktion
AUTO
*
0
+
SCAN
#
WXYZ9
Trycks in kort om två tecken ska
skrivas efter varandra med
samma knapp.
[email protected]*#&$£/%
#
04 Komfort och körglädje
Inbyggd telefon*
Allmänt
5
3
3
4
4
5
G010540
3905635s
2
1
Systemöversikt
Mikrofon
SIM-kortsläsare
Knappsats, se s. 109.
Kontrollpanel
Sekretesslur
Säkerhet
Låt endast en auktoriserad Volvoverkstad utföra service på telefonen. Den inbyggda telefonen ska stängas av vid bränslepåfyllning
eller i närheten av sprängningsarbete. IDIS
begränsar menysystemet beroende på bilens
hastighet, se s. 147.
Att komma igång
Samtalshantering
SIM-kort
Telefonen kan endast användas tillsammans
med ett giltigt SIM-kort (Subscriber Identity
Module). För ditsättning, se s. 149. Nödsamtal till larmnummer kan genomföras utan
SIM-kort.
Ringa samtal
1. Slå på telefonen.
2. Om TELEFON inte visas i displayen,
tryck kort på PHONE.
3. Slå önskat nummer eller använd telefonboken, se s. 143.
4. Tryck ENTER för handsfree-samtal eller
lyft sekretessluren. Lossa luren genom
att dra den nedåt.
Menyer och reglage
Menyerna styrs från kontrollpanelen
och
knappsatsen
i ratten. För allmän information om menyhantering, se s. 94. För information om telefonens reglage, se s. 140.
På/av
Slå på telefonen med ett kort tryck
på PHONE. Ange PIN-kod om nödvändigt.
Symbolen
visar att telefonen är påslagen. När denna symbol visas kan samtal tas
emot även om exempelvis cd-menyn visas i
displayen. För att använda telefonmenyerna
och kunna ringa ut, tryck kort på PHONE.
Texten TELEFON visar att telefonmenyn är
aktiv.
Stäng av telefonen med ett långt tryck på
PHONE.
04
Avsluta samtal
Avsluta samtalet med EXIT eller genom att
lägga på sekretessluren.
Inkommande samtal
Tryck ENTER för handsfree-samtal eller lyft
sekretessluren. Lossa luren genom att dra
den nedåt. Om sekretessluren är lossad när
telefonen ringer måste samtal tas emot med
ENTER.
Avsluta samtal med EXIT eller genom att lägga på sekretessluren. Avvisa samtal med EXIT.
Autosvar
Se s. 142.
145
04 Komfort och körglädje
Inbyggd telefon*
Samtal väntar
Funktionen gör att ett nytt samtal kan besvaras under pågående samtal. Det nya samtalet
besvaras som vanligt och det föregående
parkeras. Aktivera/avaktivera under
Telefoninställningar
Samtalsalternativ
Samtal väntar.
04
Automatisk vidarekoppling
Inkommande samtal kan vidarekopplas automatiskt beroende på samtalstyp och situation. Aktivera/avaktivera under Samtalsalternativ
Vidarekoppling.
Under pågående samtal
Tryck MENU eller ENTER under pågående
samtal för att komma till samtalsmenyn.
Ringa upp
1. Parkera samtalet under Parkera.
2. Slå numret till nästa samtalspart eller
använd menyvalet Telefonbok.
Växla mellan samtalsparter med menyvalet
Byt.
Konferenssamtal
Ett konferenssamtal består av flera samtalsparter. Det kan påbörjas när ett samtal pågår
och ett annat är parkerat. Menyvalet Koppla
startar konferenssamtalet.
Alla pågående samtal avslutas om konferenssamtalet avslutas.
Växla mellan sekretesslur och
handsfree
Byt från handsfree till sekretesslur genom att
lyfta sekretessluren eller välja Lur i menyn.
Byt från sekretesslur till handsfree med menyvalet Handsfree.
146
Sekretessläge
Sekretessläge innebär avaktivering av mikrofonen, se s. 145. Aktivera/avaktivera mikrofonen med menyvalet Mikrofon på/av.
04 Komfort och körglädje
Inbyggd telefon*
Ljudinställningar
Samtalsvolym
Telefonen använder de främre dörrhögtalarna. Samtalsvolymen kan regleras när texten
TELEFON visas högst upp i displayen. Använd knappsatsen i ratten eller VOLUME.
Ljudanläggningens volym
Se s. 147.
Signaler och volym
Ringsignalen ändras under Telefoninställningar
Ljud och volym
Ringsignaler.
Meddelandesignalen aktiveras/avaktiveras
under Telefoninställningar
Ljud och volym
Meddelandesignal.
Ringvolymen regleras under Telefoninställningar
Ljud och volym
Ringvolym.
Justera med
/
på navigeringsknappen.
Telefonbok
Kontaktuppgifter kan lagras på SIM-kortet eller i telefonen.
Lagra kontakter i telefonboken
1. Tryck MENU och gå till Telefonbok
Ny
kontakt.
2. Skriv ett namn och tryck ENTER. För
information om textinmantning, se s. 143.
3. Skriv ett nummer och tryck ENTER.
4. Stega till SIM-kort eller Telefonminne
och tryck ENTER.
Söka kontakter
Se s. 143.
Radera kontakter
Radera en kontakt i telefonboken genom att
markera den och trycka ENTER. Stega sedan till Radera och tryck ENTER.
Radera samtliga kontakter under Telefonbok
Töm SIM eller Töm telefon.
Kopiera mellan SIM-kort och telefonbok
Gå till Telefonbok
Kopiera alla
SIM
till telefon eller Telefon till SIM och tryck
ENTER.
Övriga funktioner och inställningar
IDIS
IDIS (Intelligent Driver Information System)
kan i aktiva körsituationer fördröja eller avvisa ringsignaler från inkommande telefonsamtal. På detta sätt tas mindre uppmärksamhet
från körningen. IDIS kopplas bort under Telefoninställningar
IDIS.
Läsa meddelanden
1. Gå till Meddelanden
Läsa och tryck
ENTER.
2. Stega till ett meddelande och tryck ENTER.
3. Meddelandets text syns i displayen. Ytterligare val fås genom att trycka ENTER.
04
Skriva och skicka meddelanden
1. Gå till Meddelanden
Skriv nytt och
tryck ENTER.
2. Skriv text och tryck ENTER. För information om textinmatning, se s. 144.
3. Stega till Skicka och tryck ENTER.
4. Ange ett telefonnummer och tryck ENTER.
Nummer till telefonsvarare
Se s. 144.
147
04 Komfort och körglädje
Inbyggd telefon*
Meddelandeinställningar
Meddelandeinställningarna ändras normalt
inte. Nätoperatören har ytterligare information om dessa inställningar. Under Meddelanden
Meddelandeinställningar finns
tre val:
04
• SMSC-nummer som anger den meddelandecentral som skall överföra meddelandena.
• Giltighetstid som anger hur länge meddelandet ska lagras i meddelandecentralen.
• Meddelandetyp.
Samtalslistor
Under Samtalslista lagras listor över inkomna, utgående och missade samtal. De utgående samtalen visas även med ett tryck på
ENTER. Telefonnumren i listorna kan sparas
i telefonboken.
Samtalslängd
Samtalslängden lagras under Samtalslista
Samtalslängd. Nollställ värdena under
Samtalslista
Samtalslängd
Återställ
timers.
Visa/dölj nummer för samtalspart
Telefonens nummer kan döljas tillfälligt under
Samtalsalternativ
Skicka mitt nummer.
148
IMEI-nummer
För att spärra telefonen måste nätoperatören underrättas om telefonens IMEI-nummer. Slå *#06# för att visa numret i displayen.
Skriv upp det och spara det på ett säkert
ställe.
Val av operatör
Operatören kan väljas automatiskt eller manuellt under Telefoninställningar
Val av
operatör.
SIM-kod och -säkerhet
Med hjälp av PIN-koden kan SIM-kortet
skyddas från obehörigt användande. Koden
ändras under Telefoninställningar
Redigera PIN-kod.
Säkerhetsnivån ändras under Telefoninställningar
SIM-säkerhet. Högsta säkerhet
fås med valet På. Koden behöver då anges
varje gång telefonen slås på. Näst högsta säkerhet fås med valet Automatisk. Telefonen
lagrar då koden och anger den automatiskt
när telefonen slås på. När SIM-kortet används med en annan telefon måste koden
anges manuellt. Lägsta säkerhet fås med valet Av. SIM-kortet kan då användas utan helt
utan kod.
Återställ till fabriksinställningar
En total återställning av telefonens inställningar görs under Telefoninställningar
Återställ telefoninst.
04 Komfort och körglädje
Inbyggd telefon*
Ditsättning av SIM-kort
3905628s
1
04
3905629s
2
Säkerställ att telefonen är avaktiverad
och ta bort SIM-kortshållaren.
Placera SIM-kortet med metallytan
synlig
och sätt dit höljet på SIMkortshållaren
. Sätt tillbaks SIM-kortshållaren.
149
Rekommendationer vid körning ..............................................................152
Tankning ..................................................................................................155
Bränsle ....................................................................................................156
Lastning...................................................................................................158
Körning med släpvagn ............................................................................162
Bogsering................................................................................................168
150
UNDER DIN FÄRD
05
05 Under din färd
Rekommendationer vid körning
Allmänt
Ekonomisk körning
Att köra ekonomiskt är att köra förutseende
och mjukt samt att anpassa körsätt och hastighet till den rådande situationen.
05
• Kör motorn varm så snart som möjligt.
• Låt inte motorn gå på tomgång utan kör
med lätt belastning så snart det är möjligt.
• En kall motor drar mer bränsle än en varm.
• Kör inte med onödig last i bilen.
• Använd inte vinterdäck när vägarna är
torra.
• Ta bort lasthållaren när den inte används.
• Undvik att köra med öppna fönster.
• Använd parkeringsvärmare* i kallt väder så
når motorn sin normala arbetstemperatur
snabbare.
Halt väglag
Öva halkkörning under kontrollerade former,
för att lära känna den nya bilens reaktioner.
Vadning
Bilen kan köras genom ett vattendjup på
högst 25 cm med en hastighet av högst
10 km/h. Extra försiktighet ska iakttas vid
passage av strömmande vatten.
152
Vid vadning, håll låg hastighet och stanna
inte bilen. När vattnet passerats, tryck lätt på
bromspedalen och kontrollera att full bromsverkan uppnås. Vatten och t.ex. gyttja kan
göra bromsbeläggen våta med fördröjd
bromsverkan som resultat.
Motor och kylsystem
Under speciella förhållanden, t.ex. i brant terräng, extrem hetta eller med tung last, finns
det risk att motor och kylsystem överhettas.
Gör så här för att undvika överhettning av
motorn:
Rengör de elektriska kontakterna för elektrisk
motorvärmare och släpvagnskoppling efter
körning i vatten ock lera.
• Håll en låg hastighet vid körning med
släpvagn upp för en lång brant stigning.
• Stäng inte av motorn omedelbart vid
stopp efter en hård körning.
• Ta bort extraljus som sitter framför grillen
vid körning i extremt varmt väder.
• Kör inte motorn på högre än 4500 varv/
minut (3500 varv/minut för dieselmotorer)
om du kör med släpvagn eller husvagn i
kuperad terräng. Oljetemperaturen kan bli
för hög.
Låt inte bilen stå med vatten över trösklarna
någon längre stund, det kan orsaka elfel i bilen.
OBS
Motorskada kan uppstå om vatten kommer
in i luftfiltret.
OBS
Vid större djup kan vatten komma in i transmissionen. Då minskar oljornas smörjande
förmåga vilket förkortar livslängden på
dessa system.
VIKTIGT
Vid motorstopp i vatten, prova inte omstart.
Bogsera bilen ur vattnet.
Öppen bagagelucka
Undvik att köra med öppen bagagelucka.
Om det ändå är nödvändigt, kör endast en
kort sträcka. Stäng alla fönster, fördela luften
mot rutan och golvet och kör fläkten på högsta hastighet.
VARNING
Kör inte med öppen bagagelucka. Giftiga
avgaser kan sugas in i bilen via bagageutrymmet.
05 Under din färd
Rekommendationer vid körning
Överbelasta inte batteriet
De elektriska funktionerna i bilen belastar
batteriet olika mycket. Undvik att använda
tändningsläge II när motorn är avstängd. Använd istället tändningsläge I, då mindre
ström förbrukas.
Var även uppmärksam på olika tillbehör som
belastar det elektriska systemet. Använd inte
funktioner som drar mycket ström när motorn är avstängd. Exempel på funktioner som
drar mycket ström är:
• kupéfläkt
• vindrutetorkare
• ljudanläggning (hög volym)
• parkeringsljus
Om batterispänningen är låg visas en text i
informationsdisplayen. Energisparfunktionen
stänger av eller reducerar vissa funktioner,
t.ex. fläkt och ljudanläggning. Ladda batteriet
genom att starta motorn.
Inför en lång resa
• Kontrollera att motorn fungerar som den
ska och att bränsleförbrukning är normal.
• Se till att inget läckage (bränsle, olja, eller
annan vätska) förekommer.
• Kontrollera samtliga glödlampor och
däckens mönsterdjup.
• Att medföra varningstriangel är ett lagkrav
i vissa länder.
Vinterkörning
Kontrollera speciellt inför den kalla årstiden:
• Motorns kylvätska ska innehålla minst
50 % glykol. Denna blandning skyddar
motorn ner till ca –35 °C. För bästa frostskydd ska olika typer av glykol inte blandas.
• Bränsletanken ska vara välfylld för att förhindra kondensbildning.
• Motoroljans viskositet är viktig. Oljor med
lägre viskositet (tunnare oljor) underlättar
start i kallt väder och minskar dessutom
bränsleförbrukningen medan motorn är
kall. För mer information om lämpliga oljor,
se s. 218.
05
VIKTIGT
Lågviskositetolja ska inte användas vid hård
körning eller i varmt väder.
• Batteriets kondition och laddningsnivå ska
ses över. Kallt väder ställer större krav på
batteriet samtidigt som dess kapacitet
minskas av kyla.
• Använd spolarvätska för att undvika isbildning i spolarvätskebehållaren.
153
05 Under din färd
Rekommendationer vid körning
För bästa möjliga väggrepp rekommenderar
Volvo vinterdäck på samtliga fyra hjul om risk
för snö eller is förekommer.
OBS
I vissa länder måste vinterdäck användas
enligt lag. Dubbdäck är inte tillåtet i vissa
länder.
05
154
05 Under din färd
Tankning
Tankning
Öppna/stänga tanklock
Manuell öppning tanklucka
3603844s
2303544s
2303554s
WARNING! ACHTUNG!
AVERTISSEMENT!
Öppna/stänga tanklucka
Motorn måste vara avstängd innan luckan
går att öppna. Öppna med knappen på belysningspanelen. Tankluckan är placerad på
höger bakskärm, vilket symbolens
pil i
informationsdisplayen påminner om.
Stäng genom att trycka in luckan tills ett klick
bekräftar att den är stängd.
Vid höga yttertemperaturer kan ett visst övertryck uppstå i tanken. Öppna då locket långsamt.
Efter tankning, sätt tillbaka locket och vrid
tills ett eller flera knäppljud hörs.
Påfyllning av bränsle
Överfyll inte tanken utan avbryt när pumpmunstycket slår ifrån.
OBS
En överfull tank kan vid varmt väder rinna
över.
Manuell öppning av tankluckan kan ske när
öppning från kupén inte är möjlig.
05
Ta bort luckan som täcker bakljusen på
höger sida i bagageutrymmet.
Stick in armen och ta tag i den vinklade
metallbygeln. Placeringen är ungefär innanför tankluckans bakkant.
Dra bygeln rakt bakåt och tankluckan
fälls ut.
VARNING
Det finns vassa kanter bakom panelen, rör
handen långsamt och försiktigt.
155
05 Under din färd
Bränsle
Allmänt
Diesel
Bränsle med sämre kvalitet än Volvos rekommendationer ska inte användas eftersom motoreffekten och bränsleförbrukningen påverkas negativt.
Diesel ska uppfylla normen EN 590 eller
JIS K2204. Dieselmotorer är känsliga för föroreningar, som t.ex. för hög mängd svavelpartiklar. Använd endast dieselbränslen från
välkända tillverkare. Fyll aldrig på diesel med
tveksam kvalitet.
VARNING
05
Bränsle som spillts ut på marken kan antändas.
Stäng av bränsledriven värmare innan tankning påbörjas.
Bär aldrig en påslagen mobiltelefon i samband med tankning. Ringsignalen kan
åstadkomma gnistbildning och antända
bensinångorna, vilket i sin tur kan medföra
brand och personskada.
Dieselbränsle kan vid låga temperaturer
(–40 °C till –6 °C) ge en paraffinutfällning vilket kan leda till startsvårigheter. De större oljebolagen har ett speciellt dieselbränsle som
är avsett för yttertemperaturer kring fryspunkten. Detta är mer lättflytande vid låga
temperaturer och reducerar risken för paraffinutfällning.
Risken för kondensvatten i tanken minskar
om tanken hålls välfylld. Se till att det är rent
runt påfyllningsröret vid tankning. Undvik
spill på lackerade ytor. Tvätta med tvål och
vatten vid spill.
VIKTIGT
Dieselliknande bränslen som inte ska användas: specialtillsatser, Marine
Diesel Fuel, eldningsolja, RME (vegetabilisk
oljemetylester) och vegetabilisk olja. Dessa
bränslen uppfyller inte kraven enligt Volvos
rekommendation och ger ökat slitage och
motorskador som inte täcks av Volvos garantier.
156
VIKTIGT
För årsmodell 2006 eller senare får svavelhalten vara maximalt 50 ppm.
Bränslestopp
Inga speciella åtgärder behövs efter ett
bränslestopp. Bränslesystemet avluftas automatiskt om tändningen står i läge II under
ca 60 sekunder innan startförsök påbörjas.
Avtappning av kondensvatten i
bränslefilter
I bränslefiltret separeras kondensvatten från
bränslet. Kondensvattnet kan i annat fall orsaka motorstörningar.
Avtappning av bränslefiltret ska göras enligt
serviceintervallerna i Service- och garantiboken eller vid misstanke om att förorenat
bränsle använts.
VIKTIGT
Vissa specialtillsatser avlägsnar vattensepareringen i bränslefiltret.
05 Under din färd
Bränsle
Bensin
Bensin ska uppfylla normen EN 228. De flesta motorer kan köras på oktantalen 95 och
98 RON. 91 RON bör endast användas i undantagsfall.
• 95 RON kan användas vid normal körning.
• 98 RON rekommenderas för maximal effekt och lägsta bränsleförbrukning.
Vid körning i varmare klimat än +38 ºC rekommenderas högsta möjliga oktantal för
bästa möjliga prestanda och bränsleförbrukning.
VIKTIGT
Använd endast blyfri bensin för att inte skada katalysatorn. För att Volvos garanti skall
gälla, blanda aldrig alkohol med bensin,
bränslesystemet kan skadas. Använd inga
tillsatser som inte har rekommenderats av
Volvo.
de påskyndar den kemiska processen utan
att förbrukas.
LambdasondTM syremätgivare
Lambdasonden är en del i ett reglersystem,
som har till uppgift att minska utsläppen och
att förbättra utnyttjandet av bränslet.
En syremätgivare övervakar syreinnehållet i
de avgaser som lämnar motorn. Mätvärdet
från avgasanalysen matas in i ett elektroniksystem, som kontinuerligt styr insprutningsventilerna. Förhållandet mellan det bränsle
och den luft som förs till motorn regleras hela
tiden. Regleringen skapar optimala förhållanden för en effektiv förbränning för att reducera de skadliga ämnena (kolväten, koloxid och
kväveoxider) med hjälp av en trevägskatalysator.
05
Katalysator
Katalysatorn har till uppgift att rena avgaserna. Den är placerad nära motorn för att
snabbt nå arbetstemperatur.
Katalysatorn består av en monolit (keramsten
eller metall) med kanaler. Kanalväggarna är
belagda med platina/rodium/palladium. Metallerna svarar för katalysatorfunktionen, dvs.
157
05 Under din färd
Lastning
Lastförmågan påverkas av vad som finns
monterat på bilen t.ex. dragkrok, lasthållare
och takbox. Bilens lastförmåga reduceras
även av antalet passagerare och deras vikt.
VARNING
Bilens köregenskaper förändras beroende
på lastens vikt och placering.
05
Lastning i bagageutrymmet
Stanna motorn och dra åt parkeringsbromsen när långa föremål ska lastas eller lossas.
Växelspaken/-väljaren kan stötas ur sitt läge
av lång last och få bilen i rullning.
•
•
•
•
158
Bagageluckan kan öppnas via
en knapp på belysningspanelen
eller fjärrnyckeln, se s. 43.
Placera lasten tryckt mot ryggstödet framför.
Centrera bred last.
Tunga föremål ska placeras så lågt som
möjligt. Undvik att placera tung last på det
nedfällda ryggstödet.
Täck skarpa kanter med något mjukt för
att inte skada klädseln.
• Förankra all last med remmar eller spännband i lastsäkringsöglorna.
Lastsäkringsöglor
VARNING
Ett löst föremål som väger 20 kg kan vid en
frontalkollision i en hastighet av 50 km/h
komma att uppnå en rörelsevikt som motsvarar 1000 kg.
Förankra alltid lasten.
VARNING
Skyddseffekten från krockgardinen i innertaket kan utebli eller reduceras om lasten
når för högt. Lasta aldrig ovanför ryggstöden. Vid en hård inbromsning kan den annars förskjutas och skada personer i bilen.
8505313s
Allmänt
De fällbara lastsäkringsöglorna används till
att fästa spännband som ska förankra gods i
bagageutrymmet.
VARNING
Hårda, skarpa och/eller tunga föremål som
ligger eller sticker ut kan orsaka personskador vid en kraftig inbromsning.
Spänn alltid fast stora och tunga saker med
säkerhetsbältet eller lastsäkringsband.
05 Under din färd
Lastning
Bärkassehållare*
Skidlucka
Fällning av ryggstöd i baksäte
Luckan i ryggstödet kan öppnas för transport
av långa smala föremål.
Bärkassehållaren håller kassar på plats.
1. Fäll upp luckan som är en del av golvet i
bagageutrymmet.
2. Spänn fast bärkassarna.
Ryggstöden i baksätet kan fällas framåt, tillsammans eller var för sig, för att underlätta
frakt av långa föremål.
1. Dra i handtaget/handtagen. Om nackskydden är nedfällda, fäll upp dem först,
se s. 62.
2. Fäll ryggstödet framåt. Justera ev. det
mittersta nackskyddet, se s. 62.
VARNING
2
05
8505328s
8904104s
8505314s
1
Kontrollera att ryggstöden i baksätet är ordentligt låsta efter uppfällning.
159
05 Under din färd
Lastning
Lucka bakom integrerad bälteskudde*
Luckan sitter inte fast i ryggstödet med
gångjärn utan är löstagbar.
8505329s
3
05
Fäll det högra ryggstödet framåt.
Frigör luckan i baksätesryggen genom att
skjuta luckans regel uppåt och samtidigt
trycka luckan nedåt/framåt.
Fäll tillbaka ryggstödet med luckan öppen.
OBS
Om bilen är utrustad med integrerad bälteskudde*, fäll då ut den först.
Använd säkerhetsbältet för att hindra lasten
från att röra sig.
VARNING
Stanna motorn och dra åt parkeringsbromsen vid lastning och lossning. I ogynnsamma fall kan man komma åt växelspaken/väljaren och därigenom föra den till ett körläge.
160
Borttagning lucka
Efter att luckan är frigjord och ryggstödet
bakåtfällt, öppna luckan ca 30 grader och
dra den rakt upp.
Ditsättning lucka
Sätt tillbaka luckan i spåren bakom klädseln
och stäng luckan.
Framsäte
För extra lång last kan även passagerarstolens ryggstöd fällas, se s. 60.
05 Under din färd
Lastning
Taklast
Användning av lasthållare
För att undvika skador på bilen och för att
uppnå största möjliga säkerhet vid färd, rekommenderas de lasthållare som Volvo har
utvecklat.
Varningstriangel
1
G015351
Följ noggrant den monteringsanvisning som
bifogas lasthållaren.
2
Lossa varningstriangelns fodral genom
att dra de båda snäpplåsen utåt.
Ta varningstriangeln ur fodralet, vik ut
och sätt ihop de två lösa sidorna.
Fäll ut varningstriangelns stödben.
Följ de bestämmelser som gäller för användning av varningstriangel. Placera varningstriangeln på ett lämpligt ställe med tanke på
trafiksituationen.
Se till att varningstriangeln med fodral sitter
ordentligt fast i bagageutrymmet efter användning.
05
G015352
• Kontrollera regelbundet att lasthållarna
och lasten sitter ordentligt fast. Surra lasten väl med lastband.
• Fördela lasten jämnt över lasthållarna.
Lägg den tyngsta lasten underst.
• Bilens vindfång och därmed bränsleförbrukningen ökar med lastens storlek.
• Kör mjukt. Undvik häftiga accelerationer,
hårda inbromsningar och hård
kurvtagning.
Varningstriangeln sitter monterad på insidan
av bagageluckan med hjälp av två clips.
3
Bilens tyngdpunkt och köregenskaper förändras vid lastning på taket.
Lasta högst 100 kg på taket inklusive lasthållare och eventuell takbox.
G015353
VARNING
161
05 Under din färd
Körning med släpvagn
Allmänt
Om draganordningen monterats av Volvo, levereras bilen med nödvändig utrustning för
körning med släpvagn.
05
162
• Draganordningen på bilen ska vara av
godkänd typ.
• Om dragkroken monteras i efterhand,
kontrollera med din Volvoåterförsäljare att
bilen är fullt utrustad för släpvagnskörning.
• Lägg lasten i släpvagnen så att trycket på
bilens draganordning följer angivet maximalt kultryck.
• Öka däcktrycket till rekommenderat lufttryck för full last. För däcktrycksdekalens
placering, se s. 207.
• Gör ren draganordningen regelbundet och
smörj in dragkulan med fett.
• Kör inte med tungt släp när bilen är helt
ny. Vänta tills den körts minst 1000 km.
• I långa och branta nedförsbackar belastas
bilens bromsar mycket mer än normalt.
Växla ner till en lägre växel och anpassa
hastigheten.
• Motorn belastas hårdare än normalt vid
körning med släpvagn.
• Körs bilen med hård belastning i varmt
klimat kan motorn överhettas. Om temperaturen i motorns kylsystem blir för hög
tänds varningssymbolen och informationsdisplayen visar Hög motortempera-
tur Stanna säkert. Stanna då bilen på ett
säkert sätt och låt motorn gå på tomgång
under några minuter för att svalna.
Visas Hög motortemp Stanna motorn
eller Låg kylvätskeniv Stanna motorn
ska motorn stängas av efter att bilen stannats.
• Automatväxellådan har en inbyggd
skyddsfunktion som träder i kraft vid överhettning. Om temperaturen i växellådan
blir för hög tänds varningssymbolen och
informationsdiplayen visar Växellåda
varm Sänk hastigheten eller Växellåda
varm Stanna snarast.
Följ då anvisningen och sänk hastigheten
eller stanna bilen på ett säkert sätt och låt
motorn gå på tomgång under några minuter för att låta växellådan svalna.
Vid överhettning kan bilens luftkonditionering temporärt stängas av.
• Av säkerhetsskäl bör du inte köra fortare
än 80 km/h, även om vissa länders lagar
tillåter högre hastigheter.
• Växelväljaren ska vara i läge P när bil med
automatväxellåda och påkopplat släp parkeras. Använd alltid parkeringsbromsen.
Använd stoppklossar för att blockera hjulen när bil med påkopplat släp parkeras i
backe.
Släpvagnskabel
Om bilens draganordning har en 13-polig
kontakt och släpet har en 7-polig kontakt behövs en adapter. Använd en adapterkabel
som är godkänd av Volvo. Se till att kabeln
inte släpar i marken.
Blinkers på släp
En symbol i kombinationsinstrumentet blinkar när körriktningsvisarna används och släpet är inkopplat. Om symbolen blinkar snabbare är någon av bilens eller släpets lampor
trasiga, se s. 55.
Automatväxellåda
Parkering i backe
1. Dra åt parkeringsbromsen (handbromsen).
2. För växelväljaren till läge P.
Start i backe
1. För växelväljaren till läge D.
2. Frigör parkeringsbromsen (handbromsen).
Branta stigningar
• Välj lämpligt manuellt lågväxelläge vid körning i branta stigningar eller i låg fart. Då
hindras växellådan från att växla upp och
växellådsoljan förblir svalare.
• Använd inte en högre manuell växel än
motorn "orkar med". Det är inte alltid
ekonomiskt att köra på höga växlar.
05 Under din färd
Körning med släpvagn
• Undvik att köra med släpvagn vid stigningar över 15 %.
Nivåreglering*
De bakre stötdämparna bibehåller en konstant höjd oavsett bilens last (upp till den tilllåtna maxvikten). När bilen står still sjunker
bakvagnen något, vilket är normalt.
Släpvagnsvikter
Nationella fordonsbestämmelser kan begränsa släpvagnsvikt och hastighet. Dragkrokarna kan vara certifierade för högre dragvikter
än vad bilen får dra. För Volvos tilllåtna släpvagnsvikter, se s. 215.
Draganordning
Om bilen utrustats med delbar dragkrok ska
monteringsanvisningen för ditsättning av kuldelen följas noggrant, se s. 165.
VARNING
Var noga med att fästa släpets säkerhetsvajer i avsett fäste.
VARNING
Om bilen är försedd med Volvos delbara
dragkrok: Följ monteringsanvisningen för
kuldelen noggrant. Kuldelen måste vara låst
med nyckel före körning påbörjas. Kontrollera att indikatorfönstret visar grönt.
05
VARNING
Följ angivna rekommendationer för släpvagnsvikt. Hela ekipaget kan annars bli
svårkontrollerbart vid undanmanövrar och
inbromsningar.
OBS
Ta alltid loss kuldelen efter användning.
Förvara den i bagageutrymmet.
163
4
05 Under din färd
Körning med släpvagn
Specifikationer
Viktigt att kontrollera
• Dragkulan behöver rengöras och smörjas
med fett regelbundet.
2
OBS
8601532s
8601534s
När kulhandske med svängningsdämpare
används skall dragkulan inte smörjas in.
1
Mått för fästpunkter
(mm)
8
4
1127
951
855
428
Sidobalk
3
7
5
6
8601533s
Kulans centrum
1
Med Nivomat är måttet 97 mm.
112
360
05 Under din färd
Körning med släpvagn
Ditsättning av kuldel
Indikatorfönstret ska visa rött.
Indikatorfönstret ska visa grönt.
6
4
2
8904095s
8904091s
Ta bort skyddspluggen
5
8904093s
3
1
Kontrollera att mekanismen är i upplåst
läge genom att vrida nyckeln medurs.
Sätt i och skjut in kuldelen tills ett klick
hörs.
8904096s
8904094s
8904092s
05
Vrid nyckeln moturs till låst läge. Ta nyckeln ur låset.
165
05 Under din färd
Körning med släpvagn
8904103s
7
Kontrollera att kuldelen sitter fast genom
att rycka uppåt, nedåt och bakåt. Om
kuldelen inte sitter korrekt ska den tas av
och sättas dit igen enligt tidigare steg.
8
8904097s
05
Släpets säkerhetsvajer måste fästas i
fästet i draganordningens fäste.
166
05 Under din färd
Körning med släpvagn
Borttagning av kuldel
8904098s
8904100s
3
1
Vrid ner låsratten helt, tills det tar stopp
och håll ned samtidigt som kuldelen dras
ut bakåt och uppåt.
Sätt i nyckeln och vrid den medurs till
upplåst läge.
2
4
05
8904101s
Tryck in låsratten och vrid den moturs
tills ett klick hörs.
8904099s
1
2
Skjut in skyddspluggen.
167
05 Under din färd
Bogsering
Allmänt
Bogsera aldrig igång bilen. Använd ett hjälpbatteri om batteriet är urladdat och motorn
inte går igång.
VIKTIGT
Katalysatorn kan skadas om man bogserar
igång bilen.
Automatväxellåda
För växelväljaren till läge N.
VIKTIGT
05
Bogsera inte bilar med automatväxellåda i
högre hastighet än 80 km/h och inte längre
sträcka än 80 km. Bilen måste alltid bogseras framåt.
Bilar med automatväxellåda ska inte, om
den är delvis upplyft, bärgas i högre hastighet än 80 km/h. Den bör inte bärgas längre
sträckor än 80 km. Bilen måste alltid bärgas
så att hjulen rullar framåt.
Manuell växellåda
För växelspaken till friläge. Bogserlinan ska
hela tiden vara sträckt så att hårda ryck und-
168
viks. Var beredd att trampa på bromspedalen.
VARNING
Rattlåset stannar i den position det var när
spänningen bröts. Rattlåset måste vara
upplåst innan bogsering. Tändningen ska
vara i läge II. Ta aldrig fjärrnyckeln ur startlåset under körning eller när bilen bogseras.
VARNING
Broms- och styrservon fungerar inte när
motorn är avstängd. Man måste trampa
ca fem gånger hårdare på bromspedalen
och styrningen går betydligt tyngre än normalt.
Bogserögla
Använd bogseröglan om bilen behöver bogseras på vägen. Bogseröglan fästs i uttaget
på höger sida av stötfångaren fram eller bak.
Efter användning skruvas bogseröglan loss
och placeras i bagageutrymmet. Sätt tillbaka
täcklocket på stötfångaren.
VARNING
Bogseröglan är endast avsedd för bogsering på väg, inte för bärgning. Tillkalla professionell hjälp för bärgning.
Ta reda på den högsta tillåtna hastigheten
enligt lag innan bilen bogseras.
VARNING
Sätt fjärrnyckeln i startlåset för att låsa upp
rattlåset (så att bilen går att styra) innan
bogsering.
05 Under din färd
Bogsering
Ditsättning av bogseringsögla
8601528s
1
2
8601529s
05
Ta fram bogseröglan som ligger under
golvluckan i bagageutrymmet.
Lossa i underkanten på täcklocket i stötfångaren med en spårskruvmejsel eller
ett mynt. Skruva fast bogseröglan ordentligt, ända in till flänsen. Använd hjulmutternyckeln för att vrida fast öglan.
169
Motorrum ................................................................................................172
Lampor....................................................................................................177
Torkarblad och spolarvätska ...................................................................184
Batteri......................................................................................................186
Säkringar .................................................................................................189
Hjul och däck ..........................................................................................194
Bilvård .....................................................................................................210
Typbeteckningar......................................................................................214
Specifikationer ........................................................................................215
170
UNDERHÅLL OCH SPECIFIKATIONER
06
06 Underhåll och specifikationer
Motorrum
Allmänt
Öppna och stänga motorhuv
VARNING
1
Tänk på att kylarfläkten kan starta automatiskt någon tid efter att motorn stängts av.
Låt alltid motortvätt utföras av en verkstad.
Om motorn är varm finns risk för brand.
VIKTIGT
Klämrisk! Parkeringsbromsen ska ansättas
innan motorhuven kan öppnas. (Detta gäller
manuell parkeringsbroms.)
200268s
Volvos serviceprogram
För att hålla bilen på en hög nivå vad gäller
trafiksäkerhet, driftsäkerhet och tillförlitlighet
bör Volvos serviceprogram följas, vilket finns
specificerat i Service- och garantiboken. Låt
en auktoriserad Volvoverkstad utföra service- och underhållsarbeten. Volvos verkstäder
har den personal, servicelitteratur och de
specialverktyg som garanterar högsta servicekvalitet.
2
VIKTIGT
06
Kontrollera regelbundet
Kontrollera följande oljor och vätskor med
jämna mellanrum, t.ex. vid tankning:
•
•
•
•
Kylvätska
Motorolja
Styrservoolja
Spolarvätska
G010951
För att Volvos garanti ska gälla, kontrollera
och följ Service- och garantiboken.
Dra i handtaget vid pedalerna. Det hörs
när spärren släpper.
För spärren åt vänster och öppna huven.
(Spärrhaken sitter mellan strålkastare
och grill på vänster sida om mitten.)
VARNING
Kontrollera att huven låser ordentligt vid
stängning.
172
06 Underhåll och specifikationer
Motorrum
Motorrum, översikt
1
Kontroll av motorolja
VARNING
6
7
2
8
3
9
4
10
Tändsystemet har mycket hög spänning.
Livsfarlig spänning råder i tändsystemet.
Tändningen ska därför alltid vara i läge 0
när arbete utförs i motorrummet.
Vidrör inte tändstift eller tändspole när tändningen är i läge II eller när motorn är varm.
Motorrummets utseende kan variera beroende
av motorvariant.
Expansionskärl för kylsystem
Behållare för styrservoolja
Mätsticka för motorolja
Kylare
Luftfilter
Påfyllning för motorolja
Behållare för broms- och kopplingsvätska (vänsterstyrd)
Batteri
Relä- och säkringscentral, motorrum
Påfyllning av spolarvätska
2000481s
2000480s
5
Dekal för oljekvalitet
Volvo rekommenderar
oljeprodukter. Vid körning under ogynnsamma för-
06
173
06 Underhåll och specifikationer
Motorrum
hållanden se Volvos rekommendationer på
s. 218.
Byt enligt de bytesintervaller som finns angivna i Service- och garantiboken.
Påfyllning och mätsticka
VIKTIGT
Vid påfyllning av olja vid måste oljan som
fylls på vara ha samma kvalitet, se s. 218.
2200328s
För att uppfylla kraven för motorns serviceintervall fabriksfylls alla motorer med en
speciellt anpassad syntetisk motorolja. Valet av olja har gjorts med stor omsorg och
med hänsyn tagen till livslängd, startbarhet,
bränsleförbrukning och miljöbelastning. För
att rekommenderade serviceintervall skall
kunna tillämpas, krävs att godkänd motorolja används. Använd enbart föreskriven oljekvalitet (se dekal i motorrummet), både vid
påfyllning och vid oljebyte, annars riskerar
du att påverka livslängd, startbarhet, bränsleförbrukning och miljöbelastning. Volvo
Personvagnar frånsäger sig allt garantiansvar om inte motorolja med föreskriven kvalitet och viskositet används.
VIKTIGT
Bensinmotor
Det är viktigt att oljenivån kontrolleras redan
innan första ordinarie oljebyte äger rum på
den nya bilen.
Säkraste mätvärde fås på kall motor före
start. Mätvärdet är felvisande omedelbart efter att motorn stängts av. Mätstickan visar för
låg nivå eftersom all olja inte hunnit rinna ner i
oljetråget.
06
174
Dieselmotor
MAX
2200330s
MIN
2200327s
Volvo använder olika system för varning för
låg oljenivå eller lågt oljetryck. Vissa varianter
har oljetryckgivare, då används lampan för
oljetryck. Andra varianter har oljenivågivare,
då informeras föraren via varningssymbolen
mitt i instrumentet samt displaytexter. Vissa
modeller har båda varianterna. Kontakta en
auktoriserad Volvoåterförsäljare för mer information.
Oljenivån ska ligga inom det markerade området
på mätstickan.
06 Underhåll och specifikationer
Motorrum
Ställ bilen plant och vänta 10-15 minuter efter det att motorn stängts av så att oljan hinner rinna tillbaka ner i oljetråget. För påfyllningsbar volym, se s. 219.
Kylvätska
Kontrollera kylvätskan regelbundet
Nivån ska ligga mellan MIN- och MAX-markeringarna på expansionstanken. Om systemet inte är välfyllt, kan höga temperaturer
uppstå med risk för skador på motorn.
Kylvätska, nivåkontroll och påfyllning
Kontroll kall bil
1. Torka av mätstickan.
2. Kontrollera nivån med mätstickan. Den
ska ligga mellan MIN- och MAX-markeringarna.
3. Ligger nivån nära MIN kan 0,5 liter fyllas
på till en början. Fyll på tills nivån är
närmare MAX än MIN på mätstickan.
VARNING
2600518s
Kylvätskan kan vara mycket het. Om påfyllning behöver göras då motorn är varm,
skruva av expansionskärlets lock sakta så
att övertrycket försvinner.
VIKTIGT
Fyll aldrig över MAX-markeringen. Oljeförbrukningen kan öka om för mycket olja fylls
på i motorn.
VARNING
Spill inte olja på de heta avgasgrenrören då
det finns risk för brand.
Kontroll varmkörd bil
1. Torka av mätstickan.
2. Kontrollera oljenivån med mätstickan.
3. Ligger nivån nära MIN kan 0,5 liter fyllas
på till en början. Fyll på tills nivån är
närmare MAX än MIN på mätstickan.
Vid påfyllning ska instruktionerna på förpackningen följas. För att optimera köld- och korrosionsskydd tillse att blandningen av kylvätskan alltid är 50% vatten och 50% kylvätska. Komplettera aldrig med endast rent vatten. Frysrisken ökar med såväl för liten som
för stor andel kylvätska. För volymuppgifter,
se s. 220.
06
VIKTIGT
Det är mycket viktigt att kylvätska med korrosionsskydd enligt Volvos rekommendation används. Då bilen är ny är den fylld med
kylvätska som klarar ca –35° C.
175
06 Underhåll och specifikationer
Motorrum
Broms- och kopplingsvätska
Nivåkontroll
Broms- och kopplingsvätskan har gemensam behållare. Nivån ska ligga mellan MINoch MAX-märkena som är synliga inuti behållaren. Kontrollera nivån regelbundet.
Styrservoolja
Påfyllning
1
Max
Min
2
VARNING
06
Om bromsvätskan ligger under MIN-nivå i
bromsvätskebehållaren bör inte bilen köras
vidare utan att bromsvätskan fyllts på. Anledningen till bromsvätskeförlusten måste
kontrolleras av en auktoriserad Volvoverkstad.
Vätskebehållaren är placerad på förarsidan
Oljebehållaren är skyddad under avtäckningen som täcker kallzonen av motorrummet.
Det runda locket måste först tas bort innan
behållarens lock kan nås.
Öppna locket som sitter placerat på avtäckningen genom att vrida det.
Skruva av locket på behållaren och fyll
på vätska. Nivån ska ligga mellan MINoch MAX-märkena.
VIKTIGT
Håll rent runt styrservobehållaren vid kontroll.
Kontrollera nivån vid varje service. Byte av
olja behövs inte. Nivån ska ligga mellan MINoch MAX-märkena. För volymuppgifter och
rekommenderad oljekvalitet, se s. 220.
OBS
VIKTIGT
Glöm inte stänga locket.
176
5200697s
För volymuppgifter och rekommenderad kvalitet för bromsvätska, se s. 220. På bilar som
körs så att bromsarna används ofta och hårt,
t.ex. vid bergskörning eller körning i tropiskt
klimat med hög luftfuktighet, ska vätskan bytas varje år.
5200696s
Byt bromsvätska vartannat år eller vid vartannat ordinarie servicetillfälle.
Om ett fel uppstår i styrservosystemet eller
motorn är avstängd och måste bogseras,
kan bilen fortfarande styras.
06 Underhåll och specifikationer
Lampor
Allmänt
Lamphus fram
Alla glödlampor finns specificerade på
s. 183. Glödlampor och punktljus som är av
särskild typ eller som inte lämpar sig för byte
annat än av verkstad är:
G010479
Allmänbelysning i taket
Läslampor
Handskfacksbelysning
Blinkers, yttre backspegel
Trygghetsbelysning, yttre backspegel
Bromsljus
Active Bi-Xenon, Bi-Xenon och LEDlampor
VIKTIGT
Dra inte i kabeln, endast i kontaktstycket
VARNING
På bilar utrustade med Bi-Xenon- och Active Bi-Xenon-strålkastare ska byte av Xenonlampan utföras av en auktoriserad
Volvoverkstad. Strålkastaren kräver särskild
försiktighet eftersom Xenonlampan är utrustad med ett högspänningsaggregat.
G010325
•
•
•
•
•
•
•
Samtliga glödlampor fram (utom för dimljus)
byts genom att via motorrummet lossa och ta
ut hela lamphuset.
VARNING
VIKTIGT
Vidrör aldrig glaset på glödlamporna direkt
med fingrarna. Fett från fingrarna förångas
av värmen och ger en beläggning på reflektorn som då kan förstöras.
Losstagning av strålkastare
1. Stäng av tändningen genom att trycka
snabbt på start-/stoppknappen och ta ur
fjärrnyckeln.
2. Dra upp lamphusets låssprintar
.
3. Dra lamphuset rakt fram
.
4. Lossa lamphusets kontaktstycke genom
att pressa ner clipset med tummen
och samtidigt föra ut
kontaktstycket
med andra handen.
Stäng alltid av tändningen och ta ut fjärrnyckeln innan glödlampsbyte påbörjas.
5. Lyft ut lamphuset och lägg det på ett
mjukt underlag så att inte linsen repas.
6. Byt den aktuella lampan se s. 183.
Ditsättning av strålkastare
1. Anslut kontaktstycket, ett klickljud ska höras.
2. Sätt tillbaka lamphuset och låssprintarna. Kontrollera att de är korrekt nerstuckna.
3. Kontrollera belysningen.
Lamphuset måste vara inkopplat och ditsatt
innan belysningen slås på eller fjärrnyckeln
sätts in i startlåset.
06
177
06 Underhåll och specifikationer
Lampor
OBS
Innan ett glödlampsbyte påbörjas, se
s. 177.
06
178
1. Öppna låsbygeln genom att trycka uppåt/
utåt.
2. Tryck ner clipsen på täcklocket och ta
loss det.
Sätt tillbaka täcklocket i omvänd ordning.
3501877s
Helljus, halogen
3501875s
Halvljus, halogen
3501876s
Losstagning av täcklock
1. Lossa strålkastaren.
2. Ta loss täcklocket.
3. Lossa lampan genom att trycka hållaren
neråt.
4. Lossa kontaktstycket från lampan.
5. Passa in den nya i lampan i sockeln och
snäpp fast den. Den kan bara sättas fast
på ett sätt.
Sätt tillbaka detaljerna i omvänd ordning.
1.
2.
3.
4.
5.
Lossa strålkastaren.
Ta loss täcklocket.
Lossa lampan genom att vrida moturs.
Lossa kontaktstycket från lampan.
Byt ut glödlampan och passa in den i
sockeln & vrid medurs för att sätta fast
lampan. Den kan bara sättas fast på ett
sätt.
Sätt tillbaka detaljerna i omvänd ordning.
06 Underhåll och specifikationer
Lampor
1. Lossa strålkastaren.
2. Ta loss täcklocket.
3. Lossa lampan genom att trycka hållaren
neråt.
4. Lossa kontaktstycket från lampan.
5. Passa in den nya i lampan i sockeln och
snäpp fast den. Den kan bara sättas fast
på ett sätt.
Sätt tillbaka detaljerna i omvänd ordning.
Körriktingsvisare/blinkers
1. Lossa strålkastaren.
2. Ta loss täcklocket, se s. 178.
3. För bättre åtkomst, kan helljuslampan
först lossas.
4. Dra i kabeln för att få ut lamphållaren.
5. Dra loss den trasiga lampan och sätt i
den nya. Den kan bara sättas fast på ett
sätt.
6. Passa in lamphållaren i sockeln och
pressa till ett klickljud hörs.
Sätt tillbaka detaljerna i omvänd ordning.
3501872s
3501879s
Positions-/parkeringsljus
3501897s
Extra helljus Active Bi-Xenon och BiXenon*
1. Lossa strålkastaren.
2. Ta loss det lilla runda täcklocket.
3. Dra i lamphållaren för att få ut glödlampan.
4. Dra loss den trasiga lampan och sätt i
den nya. Den kan bara sättas dit på ett
sätt.
5. Passa in lamphållaren i sockeln och
pressa tills ett klickljud hörs.
6. Sätt tillbaka locket. Det ska passas in
och tryckas fast tills ett klickljud hörs.
Sätt tillbaka detaljerna i omvänd ordning.
06
179
06 Underhåll och specifikationer
Lampor
OBS
Innan ett glödlampsbyte påbörjas, se
s. 177.
06
180
1.
2.
3.
4.
Lossa strålkastaren.
Ta loss det lilla runda täcklocket.
Dra i kabeln för att få ut lamphållaren.
Dra loss den trasiga lampan och sätt i
den nya. Den kan bara sättas dit på ett
sätt.
5. Passa in lamphållaren i sockeln och
pressa tills ett klickljud hörs.
6. Sätt tillbaka locket. Det ska passas in
och tryckas fast tills ett klickljud hörs.
Sätt tillbaka detaljerna i omvänd ordning.
1. Ta loss kåpan genom att pressa in clipsen
och dra rakt ut.
2. Skruva loss lamphusets skruv och ta ut
det.
3. Vrid lampan moturs och ta loss den.
4. Sätt dit en ny lampa genom att vrida
medurs.
5. Sätt tillbaka lampan. (Profilen på lamphållaren sammanfaller med profilen på
lampans fot).
6. Sätt tillbaka lamphållaren. Markeringen
TOP på lamphållaren ska vara uppåt.
3501878s
Lamphållare bak
3501874s
Dimstrålkastare
3501880s
Sidomarkeringsljus
Lamporna i baklyktan byts inifrån bagageutrymmet (inte LED-lampor).
1. Ta bort luckorna i vänster/höger panel för
att komma åt lamporna. Glödlamporna är
placerade i separata lamphållare.
2. Tryck samman spärrhakarna och dra ut
lamphållaren.
3. Byt till ny glödlampa.
4. Anslut kontaktstycket.
5. Tryck lamphållaren på plats och sätt
tillbaka luckan.
06 Underhåll och specifikationer
Lampor
Placering av baklampor
Nummerskyltsbelysning
1
6
2
3
5
4
4
Lampglas, höger sida
Positions-/parkeringsljus (LED)
Blinkers
Sidopositionsljus, SML (LED)
Bromsljus
Dimbakljus (en sida)
Backljus
G015418
3501894s
5
Baklampans lamphållare
Blinkers
Bromsljus
Dimbakljus (en sida)
Backljus
3501910s
6
2
1. Lossa skruvarna med en skruvmejsel.
2. Lossa hela lamphuset försiktigt och dra
ut det.
3. Byt till ny glödlampa.
4. Sätt tillbaka och skruva fast hela lamphuset.
06
OBS
Om ett felmeddelande kvarstår efter att en
felaktig lampa ersatts, kontakta en auktoriserad Volvoverkstad.
181
06 Underhåll och specifikationer
Lampor
Instegsbelysning
Bagagerumsbelysning
Belysning i make up-spegel
OBS
Innan ett glödlampsbyte påbörjas, se
s. 177.
06
1. Stick in en skruvmejsel vid kortändan av
linsen närmast tunnelkonsolen och vrid
lätt så att linsen lossnar. (Gäller båda
lamporna).
2. Vrid försiktigt tills linsen lossnar.
3. Byt till ny glödlampa.
4. Sätt tillbaka linsen.
1. Stick in en skruvmejsel och vrid lätt så
lamphuset lossnar.
2. Byt till ny glödlampa.
3. Kontrollera att lampan lyser och tryck
tillbaka lamphuset.
3501883s
3501903s
3501902s
Borttagning av spegelglas
1. Stick in en skruvmejsel under den nedre
kanten i mitten, vrid och bänd försiktigt
upp låsklacken på kanten.
2. För mejseln under kanten åt både vänster och höger sida (vid de svarta gummipunkterna) och bänd försiktigt så att
glaset lossnar i underkanten.
3. Lossa försiktigt och lyft bort hela spegelglaset med lock.
4. Byt till ny glödlampa.
Ditsättning av spegelglas
1. Tryck tillbaka spegelglasets tre låsklackar i
ovankant.
2. Tryck sedan fast de tre nedre klackarna.
182
06 Underhåll och specifikationer
Lampor
Specifikation glödlampor
Belysning
Effekt/
spänning
(W/V)
Typ/
sockel
Bi Xenon,
Hel- och
halvljus
35/12
D1S/
PK32d-2
Extrahelljus,
Bi Xenon
55/12
H7 LL/
PX26d
Halvljus,
halogen
55/12
H7 LL/
PX26d
Helljus,
halogen
65/12
H9/PGJ195
Bromsljus
21/12
P21W LL/
BA15s
Backljus
21/12
P21W LL/
BA15s
Dimbakljus
21/12
P21W LL/
BA15s
Blinkers bak
(gul)
21/12
PY21W LL/
BAU15s
Belysning
Effekt/
spänning
(W/V)
Blinkers fram
21/12
H21W LL/
BAY9s
Bakre
positions-/
parkeringsoch sidomarkeringsljus
–
LED/-
Instegsbelysning,
bagagerumsbelysning,
nummerskyltsbelysning
5/12
-/SV8,5
Make upspegel
1,2/12
-/SV5,5
Främre
positionsoch parkeringsljus
5/12
W5W LL/
W2,1x9,5d
Främre
sidomarkeringsljus
5/12
W5W LL/
W2,1x9,5d
Typ/
sockel
Belysning
Effekt/
spänning
(W/V)
Typ/
sockel
Blinkers yttre
backspegel
(gul)
5/12
WY5W LL/
W2,1x9,5d
Dimstrålkastare
35/12
H8/PGJ191
Handskfacksbelysning
5/12
-/BA9
06
183
06 Underhåll och specifikationer
Torkarblad och spolarvätska
1. Ställ tändningen till läge 0 och behåll fjärrnyckeln i startlåset.
2. För höger rattspak uppåt i ca 1 sekund
Torkarna går då och ställer sig rakt upp.
Torkarna återgår till utgångsposition vid start
av bilen.
1
Skjut in det nya torkarbladet tills ett klickljud hörs.
Kontrollera att bladet sitter fast ordentligt.
3603785s
Serviceläge
För att kunna byta eller tvätta torkarbladen
måste de vara i serviceläge.
Fäll upp torkararmen. Tryck på knappen
som sitter på torkarbladsinfästningen
och dra rakt ut parallellt med torkararmen.
Byte av torkarblad
2
03786s
Torkarblad
06
3603787s
3
184
06 Underhåll och specifikationer
Torkarblad och spolarvätska
3603784s
3603783s
Påfyllning av spolarvätska
Rengöring
OBS
Torkarbladen har olika längd. Bladet på förarsidan är längre än det på passagerarsidan.
Tvätta torkarbladen med ljummen tvållösning
eller bilschampo.
Vindrute- och strålkastarspolarna har gemensam vätskebehållare.
VIKTIGT
Använd frostskyddsmedel under vintern
så att det inte fryser i pump, behållare och
slangar. Se volymuppgifter på s. 220.
06
185
06 Underhåll och specifikationer
Batteri
Varningssymboler på batteri
Använd skyddsglasögon.
Förvara batteriet utom
räckhåll för barn.
Undvik gnistor eller öppen
eld.
Hantering
• Kontrollera att batteriledningarna är rätt
anslutna och väl åtdragna.
• Koppla aldrig ifrån batteriet då motorn är
igång.
Batteriets livslängd och funktion påverkas av
antal starter, urladdningar, körsätt, körförhållanden, klimatförhållanden etc.
Vid laddning av batteriet får aldrig snabbladdare användas.
VARNING
Läs instruktionsbok.
i
Innehåller frätande syra.
06
Explosionsfara
Batterier kan bilda knallgas som är mycket
explosiv. En gnista, som kan bildas om
startkablarna sätts dit felaktigt, räcker för
att batteriet ska explodera. Batteriet innehåller svavelsyra som kan orsaka allvarliga
frätskador. Skölj med stora mängder vatten
om svavelsyran kommer i kontakt med
ögon, hud eller kläder. Vid stänk i ögonen,
kontakta omedelbart läkare.
OBS
Om batteriet laddas ur många gånger påverkas batteriets livslängd negativt.
OBS
Förbrukat batteri ska återvinnas på ett miljövänligt sätt, det innehåller bly.
186
06 Underhåll och specifikationer
Batteri
Byte
4
Borttagning
Lossa den svarta minuskabeln
. Lossa
den röda pluskabeln
, lossa avluftningsslangen
från batteriet och skruva loss skruven som håller
batteriklamman
.
För batteriet åt sidan och lyft upp det.
2
1
4
1
0223s
3
00220s
5
2
2
00225s
1
00221s
Stäng av tändningen och vänta i 5 minuter.
G013020
3
Öppna clipsen på främre täcklocket och
ta loss locket.
Lösgör gummilisten så att bakre täcklocket går fritt.
Ta loss bakre täcklocket genom att skruva ett kvarts vars och lyfta loss det.
06
VARNING
Sätt dit samt ta bort plus- respektive minuskabel i rätt ordningsföljd.
187
06 Underhåll och specifikationer
Batteri
Skötsel
Ditsättning
1. Ställ ner batteriet i batterilådan.
• Kontrollera regelbundet att nivån ligger
rätt.
A
VIKTIGT
3100224s
3100217s
Fyll aldrig över markeringen
188
• Kontrollera alla celler. Använd en stor mejsel eller ett mynt för att lossa cellpropparna (alternativt täcklocket).
• Fyll vid på till batteriets maxnivåmarkering.
(Varje cell har egen mini- och maximarkering.)
• Dra åt propparna (alternativt täcklocket)
ordentligt.
VIKTIGT
Använd alltid destillerat eller avjoniserat vatten (batterivatten).
A
3100229s
06
2. För batteriet inåt samt åt sidan tills det
når bakkant av lådan.
3. Skruva fast batteriet med skruven i
klamman.
4. Anslut avluftningsslangen.
5. Anslut den röda pluskabeln.
6. Anslut den svarta minuskabeln.
7. Tryck fast det bakre täcklocket. (Se
borttagning).
8. Montera tillbaka kallzonslisten. (Se borttagning).
9. Sätt tillbaka det främre täcklocket och
fäst det med hjälp av clipsen. (Se borttagning).
.
Två batterityper kan förekomma. De är fullt utbytbara med varandra
06 Underhåll och specifikationer
Säkringar
För att förhindra att din bils elektriska system
skadas genom kortslutning eller överbelastning, är alla de olika elektriska funktionerna
och komponenterna skyddade genom ett antal säkringar. Om någon elektrisk komponent eller funktion inte fungerar, kan det bero
på att komponentens säkring tillfälligt överbelastats och bränts. Om samma säkring
bränns upprepade gånger föreligger något fel
på en komponent. Uppsök då en auktoriserad Volvoverkstad för kontroll.
Byte
1. Titta i säkringsförteckningen för att lokalisera säkringen.
2. Dra ut säkringen och titta från sidan om
den böjda tråden är avbränd.
3. Byt i så fall till en ny säkring med samma
färg och samma amperebeteckning.
Placering centraler
1
2
3
3703828s
Allmänt
Placering av centraler vänsterstyrd bil
Om bilen är högerstyrd, byter central
Under handskfack
Motorrum
Bagageutrymme
sida.
06
189
06 Underhåll och specifikationer
Säkringar
Motorrum
Positioner
1
1
2
4
39 36
5
40 37
6
41 38
3703833d
3703824s
3
34
32
30
35
33
31
7
44
3
1
Dessa säkringar är alla placerade i motorrumsboxen. Säkringarna i
är placerade
under
.
2
06
20
15
16
2
G010503
27
På insidan av locket finns en tång som underlättar när man ska dra ut och sätta tillbaka
en säkring.
190
42
43
28
29
21
24
25
26
22
23
17
18
19
Motorrum övre
Motorrum främre
Motorrum undre
• 16—33 och 35—41 är av typ "MiniFuse".
• 8—15 och 34 är av typ "JCASE" och får
endast bytas av en auktoriserad Volvoverkstad.
• 1—7 och 42—44 är av typ "Midi Fuse"och
får endast bytas av en auktoriserad Volvoverkstad.
06 Underhåll och specifikationer
Säkringar
Funktion
A
Primärsäkring CEM KL30A
60
Primärsäkring CEM KL30B
60
Primärsäkring RJBA KL30
60
Primärsäkring RJBB KL30
60
Primärsäkring RJBD KL30
50
Reservplats
PTC Luftförvärmare*
100
Reservplats
Vindrutetorkare
30
Parkeringsvärmare*
25
Kupé fläkt
40
Reservplats
ABS pump
30
ABS ventiler
20
Reservplats
Ljushöjdjustering* (Active BiXenon, Bi-Xenon)
Primärsäkring CEM
10
Funktion
A
Funktion
A
Eluppvärmda spolarmunstycken
10
10/
Vacuumpump I5T
20
Belysningspanel
5
Strålkastarspolare
15
Vattenpump (V8)
Vevhusventilationsvärmare (5-cyl
bensin)
Dieselfiltervärmare, vevhusventilationsvärmare (5-cyl diesel)
Läckdiagnos*
12 V-uttag fram och baksäte
15
Glödstift diesel
70
Taklucka*, Tak konsol/ECC*
10
Kylfläkt
50
Relä motorrumsbox
5
Kylfläkt
60
Extra ljus*
20
Signalhorn
15
Motor styrenhet
10
Styrenhet automatväxellåda*
15
Kompressor A/C
15
Relä spolar
5
Startmotorrelä
30
Tändspolar/Glödsystem diesel
20/10
Motorstyrenhet bensin/diesel
10/15
Insprutnings system
15
20
Motorventiler
10
Radar. ACC styrenhet*
5
15/10
Hastighets beroende styrservo
5
EVAP, Lambdasond, Insprutning
(bensin/diesel)
Styrenhet motor, transm. SRS
10
20/
20
5
06
191
06 Underhåll och specifikationer
Säkringar
Under handskfack
Positioner
1
1 2 3
4
5
6
7 8
9 10 11 12 13 14
Funktion
A
Helljus
15
Taklucka*
20
Backlampor.
7.5
Reservplats
3501898s
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
15
Vindrutespolare
15
Adaptiv farthållare ACC*
10
Reservplats
3501899s
2
06
Vik undan den innerklädsel som täcker säkringscentralen.
Tryck på lockets lås och fäll det uppåt.
Säkringarna kan nås.
Funktion
A
Regnsensor
5
SRS-system
10
ABS-bromsar. Elektrisk Parkerings- 5
broms
Gaspedal*, luftvärmare (PTC)
7.5
Eluppvärmda stolar*
Reservplats
ICM display. CD & Radio, RSE
system*
Rattmodul
Reservplats
192
Dimljus fram*
15
7.5
Takbelysning. Kontrollpanel
förardörr/
Elmanövr. passagerarstol*
Informationsdisplay
7.5
Elmanövr. förarstol*
5
Fällbart nackstöd bak*
15
Fjärrnyckelmottagare. Larmsensorer
Bränslepump
5
Elektriskt rattlås
20
Reservplats
15
Lås tank-/bagagelucka
10
Larmsiren. ECC
5
Start/stopknapp
5
Bromsljus omkopplare
5
5
20
06 Underhåll och specifikationer
Säkringar
Bagageutrymme
D
Positioner
A
B
Modul A (svart). Funktion
A
Kontrollpanel förardörr
25
Kontrollpanel passagerardörr
25
Kontrollpanel bakdörr vänster
25
Kontrollpanel bakdörr höger
25
Modul B (vit). Funktion
A
Reservplats
Elmanövrerad stol passagerarsida
25
Keyless drive*
20
Elektrisk parkeringsbroms* vänster
30
Elektrisk parkeringsbroms* höger
30
Reservplats
12 V-uttag bagage, kylskåp*
15
Modul D (blå). Funktion
A
Eluppvärmd bakruta
30
Display RTI*, parkeringskamera*
10
Reservplats
4
3
2
1
Reservplats
Släpvagns uttag 2*
15
Reservplats
Elmanövrerad stol förarsida
25
Reservplats
Släpvagns uttag 1*
40
Audio förstärkare
25
Audio system
15
Telefon. Blåtand
5
Reservplats
8
7
6
5
12
10
9
11
Centralen är placerad bakom klädseln på vänster
sida.
Modul B (vit). Funktion
A
Parkeringshjälp*
5
Styrenhet Four-C*
15
Stolsvärme förarsida fram*
15
Stolsvärme passagerarsida fram*
15
Stolsvärme höger bak*
15
AWD styrenhet
10
Stolsvärme vänster bak*
15
Reservplats
06
-
193
06 Underhåll och specifikationer
Hjul och däck
Allmänt
Byte av hjul
Däck betyder mycket för bilens köregenskaper. Däcktyp, dimension, däcktryck och hastighetsklass är viktiga för hur bilen uppträder.
OBS
Losstagning
Se till att ha samma typ och dimension och
även samma fabrikat på båda hjulparen.
Rotationsriktning
7700600s
7700602s
Följ rekommenderat däcktryck som finns angivet på däcktryckstabellen, se s. 208.
Pilen visar däckets rotationsriktning
06
194
Däck med mönster som är tillverkat för att
endast rulla åt ett håll, har rotationsriktningen
markerad med en pil på däcket. Däcket ska
ha samma rotationsriktning under hela sin
livslängd. De bör endast skiftas mellan fram
och bak, aldrig från vänster till höger sida eller omvänt. Om däcken monteras felaktigt
försämras bilens bromsegenskaper och förmåga att pressa undan regn och snömodd.
Fästpunkter
Sätt ut varningstriangel om ett hjul byts på en
trafikerad plats. Bilen och domkraften ska stå
på ett fast horisontellt underlag.
1. Dra åt parkeringsbromsen och lägg i ettans växel eller läge P om bilen har automatisk växellåda.
2. Ta fram reservhjul, domkraft och hjulskruvnyckel som ligger under mattan i
bagageutrymmet.
OBS
Använd den domkraft som hör till bilen.
06 Underhåll och specifikationer
Hjul och däck
3. Blockera framför och bakom de hjul
som ska stå kvar på marken. Använd
kraftiga träklossar eller större stenar.
Ditsättning
4. (För bilar med stålfälg) Bänd loss hjulsidan med hjulskruvnyckelns ände eller
ryck loss den för hand.
5. Lossa hjulskruvarna ½–1 varv moturs
med hjulskruvnyckeln.
6. På varje sida av bilen finns två domkraftsfästen. Veva ner domkraftens fot
så att den pressas plant mot marken.
Kontrollera att domkraften sitter i fästet
enligt bilden och att foten är placerad
lodrät under fästet.
7. Lyft bilen så högt att hjulet går fritt. Ta
bort hjulskruvarna och lyft av hjulet.
VARNING
Kryp aldrig under bilen då den är upphissad
på domkraft.
Låt aldrig passagerare uppehålla sig i bilen
då den lyfts upp med domkraft.
Parkera bilen på ett sådant sätt att passagerare har bilen eller helst ett vägräcke mellan sig och vägbanan.
7700605s
7700603s
1. Rengör anliggningsytorna på hjul och nav.
2. Sätt dit hjulet. Skruva dit hjulskruvarna.
3. Sänk ner bilen så att hjulet inte kan
rotera.
4. Dra fast hjulskruvarna korsvis. Det är
viktigt att hjulskruvarna blir ordentligt
åtdragna. Dra åt med 140 Nm. Kontrollera åtdragningsmomentet med momentnyckel.
5. Sätt på hjulsidan (för bilar med stålfälg).
06
OBS
Navkapselns uttag för ventilen ska vara
över ventilen på fälgen vid montering.
195
06 Underhåll och specifikationer
Hjul och däck
Däckens ålder
Alla däck som är äldre än sex år bör kontrolleras av fackman även om de verkar oskadade. Däck åldras och bryts ner även om de
sällan eller aldrig används. Funktionen kan
då påverkas. Det gäller även reservdäck, vinterdäck och däck som sparas för framtida
bruk. Exempel på yttre tecken som indikerar
att däcket är olämpligt för användning är
sprickor eller missfärgningar.
Nya däck
1502
7700607s
06
Däck är färskvara. Efter några år börjar de
hårdna samtidigt som friktionsegenskaperna
försämras undan för undan. Eftersträva därför att få så färska däck som möjligt vid utbyte. Det är särskilt viktigt när det gäller vinter-
196
däck. Tillverkningsvecka och -år, däckets
DOT-märkning (Department of Transportation), anges med fyra siffror, exempelvis
1502. Däcket på bilden är tillverkat vecka 15,
år 2002.
Däck med slitagevarnare
Sommar- och vinterdäck
När sommar- och vinterhjulen skiftas ska de
märkas upp med vilken sida de har suttit på,
t.ex. V för vänster och H för höger.
Slitage och underhåll
Rätt däcktryck ger jämnare slitage, se s. 208.
För bästa körbarhet och jämnare slitage på
däcken rekommenderas att skifta fram- och
bakdäcken med varandra regelbundet. Första skiftet bör ske efter 5 000 km och sedan
med intervall om 10 000 km, detta för att
undvika skillnader i mönsterdjup. För att
minska risken för sladd ska däcken på bakhjulen alltid ha störst mönsterdjup. Kontakta
en auktoriserad Volvoverkstad för kontroll vid
osäkerhet om mönsterdjupet.
Hjul ska förvaras liggande eller upphängda,
inte stående.
VARNING
Ett skadat däck kan leda till förlorad kontroll
av bilen.
7700601s
Skötsel av däck
Slitagevarnare är en smal upphöjning tvärs
över slitbanan. På sidan av däcket syns bokstäverna TWI (Tread Wear Indicator). När
däckets mönsterdjup är reducerat till
1,6 mm, kommer det i jämnhöjd med slitagevarnarna. Byt då snarast till nya däck. Tänk
på att däck med litet mönsterdjup har mycket
dåligt väggrepp i regn eller snö.
06 Underhåll och specifikationer
Hjul och däck
Fälgar och hjulskruvar
VIKTIGT
Hjulskruvarna ska dras åt med 140 Nm. Vid
alltför hård åtdragning kan skruvförbandet
skadas.
Använd endast fälgar som är testade och
godkända av Volvo och som ingår i Volvo originalsortiment. Kontrollera åtdragningsmomentet med momentnyckel.
Låsbar hjulskruv
Låsbar hjulskruv kan användas på både aluminiumfälg och stålfälg.
Vinterdäck
Använda snökedjor
Volvo rekommenderar vinterdäck med vissa
bestämda dimensioner. Dessa finns angivna
på däcktrycksdekalen, se s. 207. Däckdimensionerna är beroende av motorvariant.
Vid körning med vinterdäck måste rätt däck
vara monterade på alla fyra hjulen.
Snökedjor får endast användas på framhjulen
(gäller även fyrhjulsdrivna bilar).
OBS
Rådgör med en Volvoåterförsäljare om vilken fälg och däcktyp som passar bäst.
Dubbdäck
Dubbade vinterdäck ska köras in 5001000 km, mjukt och lugnt så att dubbarna
sätter sig riktigt i däcken. Det ger däcken och
speciellt dubbarna längre livslängd.
OBS
Kör aldrig fortare än 50 km/h med snökedjor.
Undvik att köra på barmark eftersom detta
sliter mycket hårt på både snökedjor och
däck. Använd aldrig s.k. snabblänkar eftersom utrymmet mellan skivbromsarna och
hjulen är för litet.
VIKTIGT
Använd Volvo originalsnökedjor eller likvärdiga som är anpassade till rätt bilmodell,
däck- och fälgdimensioner. Rådgör med en
auktoriserad Volvoverkstad
06
Lagbestämmelser för användning av dubbdäck varierar från land till land.
Mönsterdjup
Väglag med is, snömodd och låga temperaturer ställer betydligt högre krav på däck än
vid sommarförhållanden. Därför rekommenderar Volvo att inte köra med vinterdäck som
har mindre mönsterdjup än 4 mm.
197
06 Underhåll och specifikationer
Hjul och däck
Verktyg
Reservhjul*
Reservhjulet (Temporary spare) är endast avsett att användas tillfälligt. Ersätt reservhjulet
snarast med ett vanligt hjul. Under körning
med reservhjulet kan bilen få annorlunda köregenskaper. Rätt däcktryck på reservhjulet
anges på däcktryckstabellen, se s. 208.
VIKTIGT
Kör aldrig fortare än 80 km/h med ett reservhjul på bilen.
VIKTIGT
06
Ett skumblock, placerat i reservhjulsfälgen
innehåller alla verktyg. Verktygen består av
bogserögla, domkraft och hjulskruvsnyckel.
Skumblocket är fastskruvat i en konsol i reservhjulsbaljans botten.
Domkraft
Använd originaldomkraften endast vid hjulbyte. Domkraftens skruv ska alltid vara välsmord.
eva ihop domkraften
198
Bilen får aldrig köras utrustad med fler än
ett reservhjul av typen "Temporary spare"
samtidigt.
Reservhjulet är placerat i reservhjulsbaljan
med fälgsidan nedåt. Tre skumblock, två under reservhjulet och ett över/inuti håller reservhjulet på plats. Det övre innehåller alla
verktyg.
Reservhjulet och skumblocken hålls fast med
samma genomgående skruv.
Framtagning av reservhjul
1. Vik upp golvmattan, bakifrån och framåt.
2. Skruva upp fästskruven.
3. Lyft ur skumblocket med dess verktyg.
4. Lyft ur reservhjulet.
Det undre blocket behöver inte lyftas ur.
Efter användning
Skumblocket och reservhjulet skall placeras
tillbaka i omvänd ordning mot hur det togs ur.
06 Underhåll och specifikationer
Hjul och däck
Allmänt
Däcktätningssatsen används till att täta en
punktering samt kontrollera och justera
däckstrycket. Den består av en kompressor
och en behållare med tätningsvätska. Satsen fungerar som en provisorisk reparation.
Flaskan med tätningsvätskan ska bytas ut
innan bäst före-datumet passerats och efter
användning. För information om byte, se
s. 202 för typ 1 eller s. 206 för typ 2.
Tätningsvätskan tätar effektivt däck som
punkterats i slitbanan.
OBS
Däcktätningssatsen är endast avsedd för
tätning av däck med punktering i slitbanan.
Däcktätningssatsen har begränsad förmåga
att täta däck som har punktering i däcksidan.
Täta inte däck med den provisoriska däck-
Däcktätningsvarianter
12 V-uttag för anslutning av kompressorn
finns fram vid mittkonsolen, vid baksätet och
i last-/bagageutrymmet. Välj det eluttag som
är närmast det punkterade däcket.
Framtagning av däcktätningssats
Sätt ut en varningstriangel vid en trafikerad
plats. Däcktätningssatsen finns under golvet
i bagageutrymmet.
1. Vik upp golvmattan, bakifrån och framåt.
2. Skruva loss fästskruven.
3. Lyft bort skumblocket som håller domkraft och hjulskruvsnyckel.
4. Lyft upp däcktätningssatsen.
Lägg tillbaka detaljerna efter användning.
7700608s
OBS
Bilen kan levereras med två olika typer av
provisorisk däcktätningssatser. De beskrivs var för sig och benämns variant 1
samt variant 2
tätningen om de uppvisar större skåror,
sprickor eller liknande skador.
Däcktätningssats, variant 1 se s. 200.
06
VARNING
Hastigheten får inte överstiga 80 km/h efter
att den provisoriska däcktätningen använts.
Det provisoriskt tätade däcket måste bytas
ut så snart som möjligt (maximal körsträcka
200 km).
G014340
Provisorisk däcktätning
Däcktätningssats, variant 2 se s. 204.
199
06 Underhåll och specifikationer
Hjul och däck
Variant 1
2. Skruva loss hjulets ventilhatt och skruva
dit luftslangens ventilanslutning till botten på däckventilens gänga.
3. Anslut kabeln
till något av bilens
12 V-uttag.
4. Starta motorn. Bilen ska stå på en välventilerad plats.
Pumpning av luft
Tätning av punkterat däck
3
3
7700609s
06
4
8
1. Se till att den orangefärgade
strömbrytaren
står i position 0 och ta
fram kabel
och luftslang
ur
sidofacket
.
6000034s
5
5. Starta kompressorn genom att ställa
strömbrytaren
i position I.
6. Pumpa upp däcket till angivet tryck
enligt däcktrycksdekalen.
7. Stäng av kompressorn,
strömbrytaren
ska stå i position 0.
Lossa luftslangen och kabeln. Sätt tillbaka ventilhatten.
8. Sätt tillbaka kabeln
och
luftslangen
i sidofacket
.
9. Lägg tillbaka däcktätningssatsen under
golvet i bagageutrymmet.
Kompressorn ska inte arbeta längre än
10 minuter. Låt den därefter svalna då risk
finns för överhettning.
Föremål med en volym upp till 50 liter kan
pumpas upp med kompressorn.
7700609s
Inandning av bilavgaser kan medföra livsfara. Låt aldrig motorn gå i utrymmen som är
tillstängda eller saknar tillräcklig ventilation.
2
200
2
1
6
7700610s
VARNING
1. Lossa dekalen
om högsta tillåtna hastighet från däcktätningssatsen och sätt
fast den på ratten där föraren kan se den
tydligt.
2. Se till att den orangefärgade
strömbrytaren
står i position 0 och ta
06 Underhåll och specifikationer
Hjul och däck
3.
4.
5.
6.
fram kabel
och luftslang
ur
sidofacket
.
Skruva luftslangens ventilanslutning till
botten på däckventilens gänga.
Anslut kabeln
till bilens 12 V-uttag.
Frigör säkerhetsspärren
och vrid den
orangefärgade delen
till lodrätt
läge, tills ett klickljud hörs.
Starta motorn. Bilen ska stå på en välventilerad plats.
7
4
8
7700611s
5
7. Starta kompressorn genom att ställa
strömbrytaren
i position I. En tillfällig
tryckökning på maximalt 4 bar förekommer under tiden som tätningsvätskan
pumpas in. Efter ca 1 minut sjunker
trycket och manometern visar ett mer
korrekt däcktryck.
8. Pumpa däcket till ett tryck mellan
1,8 bar och 3,5 bar. Om trycket efter
10 minuters pumpning inte kommit upp i
1,8 bar ska kompressorn stängas av, för
att den inte ska överhettas.
VARNING
Stå aldrig intill däcket då kompressorn
pumpar. Var särskilt vaksam vad det gäller
däcksidorna. Om det uppstår sprickbildningar, ojämnheter eller liknande skador ska
kompressorn omedelbart stängas av. Färden bör under dessa omständigheter inte
fortsätta. Kontakta en auktoriserad däckverkstad.
9. Lossa luftslangen
från däckventilen
och sätt tillbaka ventilhatten. Ta ut
kabeln
ur 12 V-uttaget. Fäll tillbaka
den orangefärgade delen
till dess
utgångsposition och säkra spärren
.
Förvara däcktätningssatsen på en säker
plats i bilen.
10.Kör snarast ca 3 km, med en maximal
hastighet på 80 km/h, för att tätningsvätskan ska kunna täta däcket med gott
resultat.
Efterkontroll
VARNING
Hastigheten får inte överstiga 80 km/h efter
att den provisoriska däcktätningen använts.
Det provisoriskt tätade däcket måste bytas
ut så snart som möjligt (maximal körsträcka
200 km).
OBS
Fäll inte upp den orangefärgade delen (7)
när endast kompressorn ska användas för
påfyllning av luft.
1. Skruva loss ventilhatten och anslut
luftslangen
till däckventilen. Anslut
kabeln
till 12 V-uttaget. Läs av trycket
på kompressorn. Om däcktrycket ligger
under 1,3 bar har däcket inte tätats tillräckligt effektivt. Färden bör under dessa
omständigheter inte fortsättas. Kontakta
en däckverkstad.
2. Om däcktrycket är högre än 1,3 bar ska
däcket pumpas upp till angivet däcktryck enligt däcktrycksdekalen. Släpp ut
luft med reduceringsventilen
om
däcktrycket är för högt, se s. 208.
3. Stäng av kompressorn,
strömbrytaren
ska stå i position 0.
Lossa luftslangen och kabeln. Sätt tillbaka ventilhatten.
06
201
06 Underhåll och specifikationer
Hjul och däck
Byte av behållare med tätningsvätska
1
2
6
8
VIKTIGT
5
3
OBS
Efter användning ska behållare med tätningsvätska och slang bytas ut.
06
7700614s
4
7700616s
Kompressorn ska inte arbeta längre än
10 minuter. Låt den därefter svalna då risk
finns för överhettning.
9
Behållaren med tätningsvätskan ska bytas ut
innan bäst före-datumet passerats, se
datumdekalen
, eller efter däcktätning. Efter användning ska behållare
med
hållare
och luftslang
bytas ut.
10
Byte kan utföras av en auktoriserad Volvoverkstad eller enligt instruktionerna.
7700615s
4. Sätt tillbaka kabeln
och
luftslangen
i sidofacket
.
5. Lägg tillbaka däcktätningssatsen under
golvet i bagageutrymmet.
VIKTIGT
Läs säkerhetsföreskriften på behållarens
botten.
VARNING
Se till så inte kompressorn är ansluten till
12 V-uttaget vid utbyte av behållare, risk för
kvarvarande lufttryck i behållaren.
202
06 Underhåll och specifikationer
Hjul och däck
Byte av behållare innan bäst före-datum
passerats
1
2
5
3
7700616s
4
säkerhetsspärren
. Lossa höljet
och ta bort det.
3. Skruva loss och ta bort behållaren
.
4. Kontrollera förseglingen
så den inte
är skadad på den nya behållaren. Skruva fast behållaren.
5. Sätt tillbaka höljet
. Kontrollera att
höljet är korrekt ditsatt, skruva fast med
skruvarna
.
6. Sätt tillbaka hastighetsdekalen
och
ny datumdekal
på däcktätningssatsen.
Hantera den utbytta behållaren som miljöfarligt avfall.
Byte av behållare och slang
6
7
6
8
1. Skruva upp de två skruvarna
orangefärgade höljet
.
2. Avlägsna hastighetsdekalen
datumdekalen
, öppna
7700615s
9
7700617s
10
på det
och
1. Skruva upp de två skruvarna
orangefärgade höljet
.
2. Avlägsna hastighetsdekalen
och
datumdekalen
, öppna
säkerhetsspärren
. Lossa höljet
och ta bort det.
3. Tryck ner knappen
medan
behållaren
med hållare
vrids
medsols och ta bort dem.
4. Dra ur luftslangen
, se s. 202.
5. Torka av kvarbliven tätningsvätska med
trasa eller skrapa bort den om den
redan har hunnit torka.
6. Sätt dit en ny luftslang
och kontrollera att den är riktigt placerad.
7. Kontrollera förseglingen
på den nya
behållaren så den inte är skadad. Skruva fast hållaren
på behållaren
och
vrid fast den motsols tills ett klickljud
hörs.
8. Sätt tillbaka höljet
. Kontrollera att
höljet är korrekt ditsatt, skruva fast med
skruvarna
.
9. Sätt tillbaka hastighetsdekalen
och
ny datumdekal
på däcktätningssatsen.
Den tomma behållaren och luftslangen kan
hanteras som vanliga sopor.
06
på det
203
06 Underhåll och specifikationer
Hjul och däck
Variant 2
Luftslang
Flaska med tätningsvätska
Tryckmätare
Översikt
Handskar
Pumpning av däck
Bilens originaldäck kan pumpas upp av kompressorn.
1. Kompressorn skall vara avstängd. Se till
att strömbrytaren står i position 0 och ta
fram kabel och luftslang.
2. Skruva loss hjulets ventilhatt och skruva
dit luftslangens ventilanslutning till botten på däckventilens gänga.
3. Anslut kabeln till något av bilens 12 Vuttag och starta bilen.
VARNING
10
Dekal, högsta tillåtna hastighet
Strömbrytare
Kabel
Flaskhållare (oranget lock)
Skyddslock
Tryckreduceringsventil
204
G014337
06
Inandning av bilavgaser kan medföra livsfara. Låt aldrig motorn gå i utrymmen som är
tillslutna eller saknar tillräcklig ventilation.
4. Starta kompressorn genom att ställa
strömbrytaren i position I.
5. Pumpa upp däcket till angivet tryck
enligt däcktrycksdekalen. (Släpp ut luft
med tryckreduceringsventilen om däckstrycket är för högt.)
VIKTIGT
Risk för överhettning. Kompressorn ska
inte arbeta längre än 10 minuter.
6. Stäng av kompressorn. Lossa luftslangen och kabeln.
7. Sätt tillbaka ventilhatten.
06 Underhåll och specifikationer
Hjul och däck
4. Tag på handskarna.
Tätning av punkterat däck
VARNING
Tätningsvätskan kan irritera huden. Vid
hudkontakt, tvätta omedelbart bort vätskan
med tvål och vatten.
5. Skruva av det oranga locket och skruva
loss flaskans kork.
OBS
Bryt inte flaskans plombering. När flaskan
skruvas fast bryts plomberingen.
6. Skruva fast flaskan i flaskhållaren.
G014338
VIKTIGT
För information om detaljernas funktion, hänvisas till bild på s. 204 .
1. Öppna locket på däcktätningssatsen.
2. Lossa dekalen om högsta tillåtna hastighet och sätt fast den på ratten.
3. Kontrollera att strömbrytaren är i
position 0 och ta fram kabeln och luftslangen.
Skruva inte av flaskan från flaskhållaren efter användning, överbliven vätska kan rinna
ut.
7. Skruva loss hjulets ventilhatt och skruva
fast luftslangens ventilanslutning till botten på däckventilens gänga.
8. Sätt i kabeln i 12 V uttaget och starta
bilen.
9. Sätt strömbrytaren i position I.
VARNING
Stå aldrig intill däcket då kompressorn
pumpar. Om det uppstår sprickbildningar
eller ojämnheter ska kompressorn omedelbart stängas av. Färden bör inte fortsätta.
Kontakta en auktoriserad däckverkstad.
OBS
När kompressorn startar kan trycket öka
upp till 6 bar men trycket sjunker efter
ca 30 s.
10.Fyll däcket i 7 minuter.
VIKTIGT
Risk för överhettning. Kompressorn ska
inte arbeta längre än 10 minuter.
06
11.Stäng av kompressorn för att kontrollera trycket på tryckmätaren. Minsta tryck
är 1,8 bar och max 3,5 bar.
VARNING
Om trycket understiger 1,8 bar är hålet i
däcket för stort. Färden bör inte fortsätta.
Kontakta en auktoriserad däckverkstad.
205
06 Underhåll och specifikationer
Hjul och däck
06
12.Stäng av kompressorn och dra ur kabeln ur 12 V-uttaget.
13.Ta loss slangen från däckventilen och
sätt på ventilhatten.
14.Kör snarast ca 3 km med en maximal
hastighet på 80 km/h så tätningsvätskan kan täta däcket.
Efterkontroll av lagning och tryck
1. Anslut utrustningen igen.
2. Läs av däckstrycket på tryckmätaren.
• Ligger det under 1,3 bar har däcket inte
tätats tillräckligt. Färden bör inte fortsättas. Kontakta en däckverkstad.
• Är däckstrycket högre än 1,3 bar ska
däcket pumpas upp till angivet däckstryck
enligt däcktrycksdekalen. Släpp ut luft
med tryckreduceringsventilen om däckstrycket är för högt.
3. Stäng av kompressorn. Lossa luftslangen och kabeln. Sätt tillbaka ventilhatten.
OBS
För att undvika stänk, låt flaskan vara kvar i
flaskhållaren.
206
4. Lägg tillbaka däcktätningssatsen i
bagageutrymmet.
OBS
Efter användning ska flaska med tätningsvätska och slang bytas ut. Byte utförs av en
auktoriserad Volvoverkstad.
VARNING
Kontrollera däckstrycket regelbundet.
Kör till närmaste auktoriserade Volvoverkstad för att byta ut det skadade däcket. Informera verkstaden om att däcket innehåller
däcktätningsvätska.
VARNING
Kör försiktigt, hastigheten får inte överstiga
80 km/h efter att den provisoriska däcktätningen använts. Det provisoriskt tätade
däcket måste bytas ut så snart som möjligt
(maximal körsträcka 200 km).
Byte av behållare med tätningsvätska
Byt flaska när bäst före-datum passerats.
Hantera den gamla flaskan som miljöfarligt
avfall.
VIKTIGT
Läs säkerhetsföreskriften på flaskans botten.
06 Underhåll och specifikationer
Hjul och däck
köras fortare än däcket är klassificerats för.
(T.ex. får klass Q köras i maximalt 160 km/h).
Dimensionsbeteckning
På alla bildäck finns en beteckning för dimension. Exempel på beteckning:
225/50R17 94 W.
Väglaget avgör hur fort bilen kan köras, inte
däckens hastighetsklass.
Q
160 km/h (används endast
på vinterdäck)
225
Sektionsbredd (mm)
T
190 km/h
50
Förhållande mellan
sektionshöjd och bredd (%)
H
210 km/h
R
Radialdäck
V
240 km/h
17
Fälgdiameter i tum (")
W
270 km/h
94
Kodsiffror för max tillåten
däckbelastning
Y
300 km/h
W
Kodbeteckning för maximal
tillåten hastighet (i detta fall
270 km/h).
Hastighetsklasser
Bilen är helbilsgodkänd, vilket innebär att dimensioner och hastighetsklasser inte får avvika från dem som anges i bilens registreringsbevis.
Däcktryck
7700650s
Specifikationer
• Däcktryck för bilens rekommenderade
hjuldimension
• ECO-tryck
• Reservhjulets tryck (Temporary Spare)
OBS
OBS
Det är maximal tillåten hastighet som anges
i tabellen.
06
Temperaturskillnader förändrar däcktrycket.
Däcktrycksdekalen på förarsidans dörrstolpe (mellan fram- och bakdörr) visar vilka
tryck däcken ska ha vid olika last och hastighetsförhållanden, det finns också angivet i
däcktryckstabellen, se s. 208.
Enda undantaget från dessa bestämmelser
är vinterdäck (både dubbade och dubbfria
däck). Om ett sådant däck väljs får bilen inte
207
06 Underhåll och specifikationer
Hjul och däck
Rekommenderat däcktryck
Variant
Däckstorlek
8-cyl
225/50 R 17
245/45 R 17
245/40 R 18
6-cyl
225/55 R 16, 225/50 R 17,
245/45 R 17
245/40 R 18
5-cyl diesel
185 hp
225/55 R 16,
225/50 R 17,
245/45 R 17
245/40 R 18
06
5-cyl diesel
163 hp
5-cyl
bensin
225/55 R 16,
225/50 R 17,
245/45 R 17
Alla
Alla1
T 125/80 R 17
Reservhjul2
1ECO-tryck,
2
208
205/60 R 16, 245/40 R 18
bränsleekonomisk körning
Temporary Spare
Hastighet
(km/h)
Last,1-3 personer
Fram (kPa) Bak (kPa)
Max last
Fram (kPa)
Bak (kPa)
0 – 160
160 +
0 – 160
160 +
0 – 160
160 +
0 – 160
160 +
0 – 160
160 +
0 – 160
230
290
220
280
240
270
220
270
230
270
220
210
290
210
280
220
270
210
270
210
270
210
260
300
260
300
260
290
260
290
260
290
260
260
300
260
300
260
290
260
290
260
290
260
160 +
0 – 160
160 +
0 – 160
260
230
260
220
260
210
260
210
270
260
270
260
270
260
270
260
160 +
0 – 160
160 +
0 – 160
260
230
260
260
210
260
270
260
270
270
260
270
2601
420
2601
420
2601
420
2601
420
max 80
06 Underhåll och specifikationer
Hjul och däck
Bränsleekonomi, ECO-tryck
För hastigheter under 160 km/h rekommenderas det allmänna däcktrycket för full last
för att få den bästa bränsleekonomin.
Kontrollera däckstrycket
Däckens lufttryck ska kontrolleras varje månad. Detta gäller även bilens reservhjul. Efter
några kilometers körning blir däcken varma
och trycket högre. Däckstryck kontrolleras
på kalla däck. Med kalla däck avses att däcken har samma temperatur som yttertemperaturen.
För lågt däckstryck ökar bränsleåtgången,
försämrar däckens livslängd samt bilens vägegenskaper. Körning med för lågt däckstryck
innebär att däcken kan bli överhettade och
gå sönder. Däckstrycket påverkar åkkomfort,
vägljud och styregenskaper.
06
OBS
Däckstrycket sjunker med tiden, det är ett
naturligt fenomen. Däckstrycket varierar
också beroende på omgivningens temperatur.
209
06 Underhåll och specifikationer
Bilvård
Tvätta bilen
Tvätta bilen så snart den blivit smutsig. Håll
till på en spolplatta med oljeavskiljare. Använd bilschampo.
06
• Avlägsna fågelspillning från lacken så
snart som möjligt. Den innehåller kemikalier som påverkar och missfärgar lacken
mycket snabbt. Det rekommenderas att
eventuella missfärgningar avlägsnas av en
auktoriserad Volvoverkstad.
• Spola underredet. Vid högtryckstvätt, håll
sprutan minst 30 cm från lackerade ytor.
• Spola hela bilen tills den lösa smutsen
avlägsnats. Vid användning av högtryckstvätt: håll munstycket minst 30 cm
från lackerade ytor. Spruta inte direkt på
låsen.
• Tvätta med svamp och bilschampo och
rikligt med ljummet vatten.
• Tvätta torkarbladen med ljummen tvållösning eller bilschampo.
• Använd kallavfettningsmedel på hårt nedsmutsade ytor.
• Torka bilen torr med ett rent, mjukt sämskskinn eller en vattenskrapa.
VARNING
Låt alltid motortvätt utföras av en verkstad.
Om motorn är varm finns risk för brand.
210
OBS
Yttre belysning såsom strålkastare, dimljus
och baklampor kan tillfälligt få kondens på
insidan av glaset. Det är ett naturligt fenomen, all ytterbelysning är konstruerad för att
motstå detta. Kondens ventileras normalt ut
ur lamphuset då lampan varit tänd en stund.
Automattvätt
En automattvätt är ett enkelt och snabbt sätt
att få bilen ren, men automaten kommer inte
åt på alla ställen. För att uppnå bra resultat
rekommenderas att tvätta bilen för hand.
OBS
Under de första månaderna ska bilen endast handtvättas. Detta eftersom lacken är
känsligare när den är ny.
VARNING
Provbromsa alltid efter tvättning, så att fukt
och korrosion inte angriper bromsbeläggen
och försämrar bromsarna.
Tryck lätt på bromspedalen då och då vid
körning av längre sträckor i regn eller snöslask. Friktionsvärmen gör att bromsbeläggen värms upp och torkar. Gör samma sak
efter start i mycket fuktig eller kall väderlek.
Exteriöra plastdetaljer
För rengöring av icke kulöranpassade exteriöra plastdetaljer rekommenderas speciellt
rengöringsmedel som finns hos Volvoåterförsäljare. Använd aldrig starka fläckborttagningsmedel.
Fälgar
Använd endast rengöringsmedel som rekommenderas av Volvo. Starka fälgrengöringsmedel kan skada ytan och orsaka fläckar på
förkromade aluminiumfälgar.
06 Underhåll och specifikationer
Bilvård
Polering och vaxning
Rostskydd – kontroll och underhåll
Rengöring av interiör
Polera och vaxa bilen när lacken är matt eller
för att ge den ett extra skydd.
Bilen fick ett mycket noggrant och komplett
rostskydd redan i fabriken. Delar av karossen
består av galvaniserad plåt. Underredet är
skyddat av ett nötningsbeständigt rostskyddsmedel. En tunn, penetrerande rostskyddsvätska sprutades in i utsatta balkar,
hålrum, slutna sektioner och sidodörrar.
Använd endast rengöringsmedel och bilvårdsprodukter som rekommenderas av
Volvo. Rengör regelbundet och följ instruktionerna som medföljer bilvårdsprodukten.
Bilen behöver inte poleras förrän den är minst
ett år gammal, vaxning kan göras tidigare.
Polera och vaxa inte bilen i direkt solljus.
Tvätta och torka bilen mycket noga före polering eller vaxning. Tvätta bort asfalt eller tjärstänk med Volvos asfaltsborttagare eller
lacknafta. Svårare fläckar kan tas bort med
fin slippasta (rubbing) avsedd för billack.
Polera först med polish och vaxa sedan med
flytande eller fast vax. Följ noga instruktionerna på förpackningarna. Många preparat
innehåller både polish och vax.
VIKTIGT
Lackbehandlingar såsom konservering, försegling, skydd, glansförsegling eller liknande kan skada lacken. Lackskada orsakad
av sådana behandlingar täcks inte av Volvos garanti.
Under normala förhållande kräver rostskyddet ingen efterbehandling förrän efter ca
12 år. Efter denna tid bör efterbehandling göras med tre års intervall. Låt en auktoriserad
Volvoverkstad hjälpa dig om bilen behöver
efterbehandlas.
Smuts och vägsalt leder lätt till korrosion,
därför är det viktigt att hålla bilen ren. För att
upprätthålla bilens rostskydd behöver det regelbundet kontrolleras och eventuellt förbättras.
Fläckar på textilklädsel och takklädsel
För att inte försämra klädselns brandhärdighetsegenskaper rekommenderas speciellt
textilrengöringsmedel som finns hos
Volvoåterförsäljare.
För rengöring av säkerhetsbälten, använd
vatten och syntetiskt tvättmedel. Se till att
säkerhetsbältet är torrt innan det rullas in
igen.
VIKTIGT
Vassa föremål och kardborreförslutningar
kan skada bilens textilklädsel.
06
Behandling av fläckar på läderklädsel
Volvos läderklädsel är försett med ett ytskydd mot smuts. Rengöring återskyddar
lädret men fett och smuts löser upp ytskyddet. Det finns ett heltäckande program för
skötsel och vård av läderlädsel. Volvo erbjuder en läderprodukt för rengöring och efterbehandling klädseln och därigenom återfår
lädret sitt skyddande lager.
211
06 Underhåll och specifikationer
Bilvård
Använd aldrig starka lösningsmedel. Det
kan skada såväl textil-, vinyl- som läderklädsel.
VIKTIGT
Observera att material som torrfäller (nya
jeans, mockaplagg etc.) kan missfärga
klädselmaterial.
För att uppnå bästa resultat rekommenderar
Volvo att rengöra, och applicera skyddskräm
två till fyra gånger per år. Fråga din återförsäljare efter Volvos lädervårdsprodukt
06
212
Tvättråd för läderklädsel
1. Häll läderrengöring på den förfuktade
svampen och krama fram ett kraftigt
skum.
2. Arbeta bort smutsen med lätta cirkulerande rörelser.
3. Badda noga på fläckarna med svampen.
Låt svampen suga upp fläcken. Gnugga
inte.
4. Torka av med ett mjukt papper eller en
duk och låt lädret torka helt.
Fläckar på interiöra plastdetaljer och
ytor
För rengöring av interiöra plastdetaljer och
ytor rekommenderas lätt vattenfuktad splittfiberduk eller microfiberduk som finns hos
Volvoåterförsäljare.
Bättring av lackskador
Lacken utgör en viktig del av bilens rostskydd och behöver därför kontrolleras regelbundet. För att undvika rostangrepp bör
lackskador åtgärdas genast. De vanligaste
lackskadorna är mindre stenskott, repor och
skador på t.ex. skärmkanter och dörrar.
Materiel
• grundfärg (primer) på burk
• lack på burk eller färgpenna
• pensel
• maskeringstejp
Färgkod
Skrapa eller gnid aldrig på en fläck. Använd
aldrig starka fläckborttagningsmedel. I svårare fall kan speciellt rengöringsmedel som
finns hos Volvoåterförsäljare användas.
Mattor och bagageutrymme
Ta ut iläggsmattorna för separat rengöring av
golvmattan och iläggsmattorna. Använd
dammsugare för att suga bort damm och
smuts.
0300443s
VIKTIGT
Skyddsbehandling av läderklädsel
1. Häll lite av skyddskrämen på filtduken och
massera ett tunt skikt av kräm med lätta
cirkulerande rörelser på lädret.
2. Låt nu lädret torka i 20 minuter före
användning.
Lädret har nu fått ett förbättrat fläckskydd
och uv-filter.
Det är viktigt att använda exakt rätt färg. Produktdekalen anger koden för bilens färg, se
s. 214.
06 Underhåll och specifikationer
Bilvård
Reparera stenskott
4. Vänta någon dag och polera sedan på
bättringarna. Använd en mjuk trasa och
sparsamt med slippasta.
OBS
1700382s
Om stenskottet inte gått ner till plåten och
ett oskadat färgskikt fortfarande finns kvar,
fyll i färg direkt efter att ytan gjorts ren.
Innan arbetet påbörjas måste bilen vara rentvättad, torr och ha en temperatur över
15 °C.
1. Fäst en bit maskeringstejp över den skadade ytan. Dra sedan av tejpbiten så att
lackresterna följer med.
2. Rör om grundfärgen (primer) väl och
lägg på med hjälp av en fin pensel eller
tändsticka. Lägg på lack med pensel när
grundfärgen torkat.
3. Vid repor, gör som tidigare, men maskera runt skadan för att skydda den oskadade lacken.
06
213
06 Underhåll och specifikationer
Typbeteckningar
Placering av dekaler
Vid alla kontakter med Volvoåterförsäljaren
om bilen och vid beställning av reservdelar
och tillbehör kan det underlätta om man vet
bilens typbeteckning, chassi- och motornummer.
1
2
Typbeteckning, chassinummer, tillåtna
maxvikter och kodnummer för färg och
klädsel samt typgodkännandenummer.
Dekal för parkeringsvärmare.
Motoroljedekalen anger oljekvalitet och
viskositet.
Motorns typbeteckning, detalj- och tillverkningsnummer.
Växellådans typbeteckning och tillverkningsnummer.
Manuell växellåda
Automatväxellåda
Bilens identifikationsnummer. (VIN Vehicle Identification Number)
HFGDOIHV
HFGJJFFOI
BFDRYOIHV
Gfdr_urtvb
Seyj_tu
Fkfu
Ohtk_jdtr
Mgdh_ ytegf
Seyj_tu
Fkfu
Ehdfjljl_ncy
3
6
5
A
B
P 1208632
3,77
T 100001
M56L
AISIN AW
SERIAL NO
214
CO
LTD
MADE IN JAPAN
TF-80SC
3YYYYYYY
0300444s
4
30748043
06
06 Underhåll och specifikationer
Specifikationer
Mått och vikter
VARNING
Mått
cm
Längd
485
Höjd
150
Bredd
189
Hjulbas
284
Spårvidd fram
158 – 159
2
Spårvidd bak
158 – 159
3
1
4
För information om dekalens placering, se
s. 214.
2
0300446s
1
Endast Kina
Max totalvikt
Max släpvagnsvikt
0300445s
Vikter
Tjänstevikten omfattar föraren, bränsletankens vikt då den är fylld till 90 % och övriga
spolar-/kylvätskor m.m. Passagerarnas vikt
och tillbehör som är monterade, d.v.s. dragkrok, lasthållare, takbox, m.m. samt kultryck
(vid påkopplad släpvagn, se tabell), påverkar
lastförmågan och räknas inte in i tjänstevikten. Tillåten belastning (utöver förare) = Totalvikt – Tjänstevikt.
Bilens köregenskaper förändras beroende
på hur tungt lastad bilen är och hur lasten är
placerad.
Max last: Se registreringsbevis.
Max taklast: 100 kg.
06
Max totalvikt
Max framaxeltryck
Max bakaxeltryck
Max tågvikt (bil+släp)
215
06 Underhåll och specifikationer
Specifikationer
Dragvikt och kultryck
Modell
Växellåda
Släpvagnsvikt med broms (kg)
Kultryck (kg)
Alla
Alla
0 – 1200
50
2.5T
Manuell (M66)
max 1800
75
Automat (TF–80SC)
max 1800
75
3,2
Automat (TF–80SC)
max 1800
75
V8
Automat (TF–80SC)
max 2000
90
2.4D
Manuell (M66)
max 1600
75
Automat (TF–80SC)
max 1800
75
Manuell (M66)
max 1600
75
Automat (TF–80SC)
max 2000
90
D5
06
Släpvagnsvikt utan broms (kg)
Kultryck (kg)
max 750
50
OBS
Användning av stabiliseringsanordningar
rekommenderas vid släpvagnar tyngre än
1800 kg.
216
06 Underhåll och specifikationer
Specifikationer
Motorspecifikationer
Specifikation/Modell
2.5T
3.2
V8
D5
2.4D
Motorbeteckning
B5254T6
B6324S
B8444S
D5244T4
D5244T5
Effekt (kW/rpm)
147/4500
175/6200
232/5950
136/4000
120/4000
Effekt (hk/rpm)
200/4800
238/6200
315/5950
185/4000
163/4000
Vridmoment (Nm/rpm)
300/1500-4500
320/3200
440/3950
400/2000-2750
340/1750-2750
Cylinderantal
5
6
8
5
5
Cylinderdiameter (mm)
83
84
94
81
81
Slaglängd (mm)
93,2
96
79,5
93,1
93,1
Slagvolym (liter)
2,521
3,192
4,414
2,400
2,400
Kompressionsförhållande
9,0:1
10,8:1
10,4:1
17,0:1
17,0:1
06
217
06 Underhåll och specifikationer
Specifikationer
Motorolja
Kontrollera oljenivån oftare vid långvarig körning:
•
•
•
•
med husvagn eller släpvagn
i bergslandskap
i hög hastighet
i temperaturer kallare än –30° C eller varmare än +40° C
• kortare körsträckor (kortare än 10 km) vid
låga temperaturer (under 5° C)
Detta kan ge onormalt hög oljetemperatur eller oljeförbrukning.
06
Välj en helsyntetisk motorolja vid ogynnsamma körförhållanden. Det ger ett extra skydd
för motorn.
Volvo rekommenderar
dukter.
218
oljepro-
VIKTIGT
För att uppfylla kraven för motorns serviceintervall fabriksfylls alla motorer med en
speciellt anpassad syntetisk motorolja.Valet
av olja har gjorts med stor omsorg och med
hänsyn tagen till livslängd, startbarhet,
bränsleförbrukning och miljöbelastning. För
att rekommenderade serviceintervall skall
kunna tillämpas, krävs att godkänd motorolja används. Använd enbart föreskriven oljekvalitet (se dekal i motorrummet), både vid
påfyllning och vid oljebyte, annars riskerar
du att påverka livslängd, startbarhet, bränsleförbrukning och miljöbelastning. Volvo
Personvagnar frånsäger sig allt garantiansvar om inte motorolja med föreskriven kvalitet och viskositet används.
2200331s
Ogynnsamma körförhållanden
Ogynnsamma körförhållanden kan ge onormalt hög oljetemperatur eller oljeförbrukning.
Viskositetsdiagram
06 Underhåll och specifikationer
Specifikationer
När dekalen som visas här brevid finns i bilens motorrum, gäller följande. För information om dekalens placering, se s. 214.
ATTENTION!
Oljekvalitet: ACEA A5/B5
Engine oil quality ACEA A5/B5
Viscosity SAE 0W-30
2200329s
Viskositet: SAE 0W–30
Motorvariant
Påfyllningsbar volym mellan
MIN och MAX (liter)
Volym (liter)
2,5T
B5254T6
1,3
5,5
3,2
B6324S
0,8
7,3
V8
B8444S
1,1
7,0
D5
D5244T4
1,5
6,0
2.4D
D5244T5
1,5
6,0
06
219
06 Underhåll och specifikationer
Specifikationer
Övriga vätskor och smörjmedel
Vätska
System
Volym (liter)
Föreskriven kvalitet
Växellådsolja
Manuell (M66)
2,0
Transmissionsolja MTF 97309
Automat (TF–80SC)
7,0
Transmissionsolja JWS 3309
Bensinmotor 3,2
8,9
Bensinmotor 2.5T
9,0
Kylvätska med korrosionsskydd utblandad med
vatten, se förpackning.
Bensinmotor V8
10,2
Dieselmotor
12,5
-
-
Olja: PAG
Köldmedium: R134a (HFC134a)
Bromsvätska
0,6
DOT 4+
Servostyrning
1,2
Styrservoolja WSS M2C204-A2 eller likvärdig
produkt.
Spolarvätska
6,5
4,52
Av Volvo rekommenderat frostskyddsmedel
utblandat med vatten.
Kylvätska
Luftkonditionering1
06
1
Vikten varierar beroende på motorvariant. Kontakta en auktoriserad Volvoverkstad för rätt information.
2Bilar
utan strålkastarrengörning
OBS
Under normala körförhållanden behöver
växellådsoljan inte bytas under dess livslängd. Vid ogynnsamma körförhållanden
kan det dock vara nödvändigt, se s. 218.
220
06 Underhåll och specifikationer
Specifikationer
Förbrukning, utsläpp och volym
Modell
Motor
Växellåda
Förbrukning
liter/100 km
Utsläpp av
Koldioxid
(CO2) g/km
Tankvolym
(liter)
2.5T
B5254T6
Manuell (M66)
9,4
224
70
Automat (TF–80SC)
10,2
244
Automat (TF–80SC)
9,8
234
Automat (TF–80SC)
10,7
255
3,2
B6324S
AWD
V8
B8444S
Automat (TF–80SC)
11,9
284
D5
D5244T4
Manuell (M66)
6,4
169
Automat (TF–80SC)
7,3
193
Manuell (M66)
6,3
167
Automat (TF–80SC)
7,2
189
2.4D
D5244T5
Bränsleförbrukning och utsläpp av
koldioxid
De officiellt deklarerade bränsleförbrukningssiffrorna är baserade på en standardiserad
körcykel enligt EU direktiv 80/1268 comb.
Bränsleförbrukningen påverkas om bilen ut-
06
rustas med extra tillbehör vilket påverkar bilens vikt. Dessutom påverkar körsätt och andra icke tekniska faktorer bilens bränsleförbrukning. För mer information, se s. 8.
221
06 Underhåll och specifikationer
Specifikationer
Elsystem
Typgodkännande fjärrkontrollsystem
Allmänt
12 V-system med spänningsreglerad växelströmsgenerator. Enpoligt system där chassi
och motorstomme används som ledare. Minuspolen är ansluten till chassiet.
Prestanda batteri
06
Motor
2,5T
V8
D5
Spänning (V)
12
12
12
Köldstartförmåga (A)
520 –
800
600 –
800
700
Reservkapacitet (min)
100 –
150
120 –
150
135
Land
A, B, CY, CZ,
D, DK, E, EST,
F, FIN, GB, GR,
H, I, IRL, L, LT,
LV, M, NL, P,
PL, S, SK, SLO
1
tryckning.
HR
Delphi 2003-07-15,
Germany R-LPD1-03-0151
BR
2
VIKTIGT
Om startbatteriet byts ut, var noga med att
byta till ett batteri med samma köldstartförmåga och reservkapacitet som originalbatteriet (se dekal på batteriet).
222
intygar Delphi att detta fjärrkontrollsystem står i överensstämmelse med de
väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta
bestämmelser som framgår av direktiv
1999/5/EG.
2Uppgifterna
IS, LI, N, CH
ROK
1Härmed
RC
CCAB06LP1940T4
G016159
inte tillgängliga vid tiden för
06 Underhåll och specifikationer
06
223
Index
A
placering i bilen .............................. 26, 28
Barnstol ...................................................... 26
ACC – Adaptiv farthållare .........................123
förvalslagring ....................................... 115
klimatinställning .................................. 103
Automatisk avbländning ............................. 78
barnstol och krockkudde ...................... 17
fästsystem ............................................. 28
Barnsäkerhet .............................................. 25
Adaptiv farthållare .....................................123
Automatisk låsning ..................................... 42
Barnsäkerhetsprodukter ............................. 26
radarsensor ..........................................124
AF – automatisk frekvensuppdatering ......117
Automatisk återlåsning ............................... 42
Barnsäkerhetsspärr .................................... 30
Automattvätt ............................................ 210
Bashögtalare ............................................ 112
AIRBAG-system ..........................................14
Automatväxellåda ...................................... 84
Batteri ................................................ 83, 186
Aircondition, A/C ......................................103
All Wheel Drive (fyrhjulsdrift) .......................86
manuella växellägen (Geartronic) .......... 85
AUX ..................................................109, 112
Allergi- och astmaframkallande
substanser ................................................100
volym ................................................... 112
Avvisa samtal ...................................141, 145
byte ...................................................... 187
fjärrnyckel/PCC ..................................... 39
hantering ............................................. 186
specifikationer ..................................... 222
underhåll .............................................. 186
varningssymboler ................................ 186
Belysning
A/C ............................................................103
ABL – Active Bi-Xenon Lights .....................65
ABS .............................................................87
Anpassning av köregenskaper .................121
B
Anpassning av ljusbild ................................69
Backspegel
Active Bi-Xenonstrålkastare ........... 69, 70
Bi-Xenonstrålkastare ...................... 69, 70
halogenstrålkastare ...............................70
Anti-sladd .................................................120
07
Att läsa instruktionsboken ............................6
meddelandetexter ....................................6
obsrutor ...................................................6
positionslistor ..........................................6
procedurlistor ..........................................6
punktlistor ................................................6
tillval .........................................................6
224
Barn
varningsrutor ........................................... 6
viktigtrutor ............................................... 6
AUTO
eluppvärmd ........................................... 78
inre ........................................................ 78
yttre ....................................................... 77
Backväxelspärr .......................................... 84
Bagagelucka
låsning .............................................35, 43
Bagagerumsmatta .................................... 139
Baklampor
placering ............................................. 181
Active Bi-Xenon Lights, ABL ................. 65
anpassning av ljusbild ........................... 70
automatik ............................................... 68
byte av glödlampor, se även Glödlampor ................................................. 177
dimljus bak ............................................ 67
dimstrålkastare ...................................... 66
hel-/halvljus ........................................... 65
i kupé ..................................................... 68
instrumentbelysning .............................. 64
ledbelysning .......................................... 69
ljushöjdsreglering .................................. 64
Index
positions-/parkeringsljus .......................66
reglage ...................................................68
trygghetsbelysning ................................69
Beredskapsläge, telefon ...........................145
parkeringsbroms allmänt ...................... 89
påfyllning av bromsvätska .................. 176
symboler i kombinationsinstrument ...... 88
Bromsljus ................................................... 66
Dimljus
Bilklädsel ...................................................211
Bränsle ..................................................... 156
Displaybelysning ........................................ 64
Biltvätt .......................................................210
Djupt vatten .............................................. 152
Blinkers .......................................................67
bränsleekonomi ................................... 209
bränslefilter ......................................... 156
bränsleförbrukning .................................. 8
förbrukning .......................................... 221
Bältesförsträckare ...................................... 14
BLIS ..........................................................132
Bältespåminnare ........................................ 13
Dragvikt .................................................... 216
Blockerat låsläge ........................................44
Bärgning ................................................... 169
DSTC, se även Stabilitetssystem
avaktivering ...........................................44
Bluetooth
C
avaktivering/aktivering ......................... 120
handhavande ....................................... 120
Däck
Bilvård .......................................................210
Blind spot information system, BLIS ........132
handsfree .............................................140
sekretess .............................................142
Bogsering .................................................169
bogseringsögla ....................................169
Broms- och kopplingsvätska ....................176
Bromsar ......................................................87
bromskraftsförstärkning ........................87
bromsljus ...............................................66
bromssystem .........................................87
bromsvätska, volym och kvalitet .........221
elektrisk parkeringsbroms .....................89
låsningsfria bromsar, ABS .....................87
nödbromsförstärknig, EBA ....................87
nödbromsljus, EBL ................................66
Cd
funktioner ............................................ 113
växlare ................................................. 113
Chassiinställningar ................................... 121
Cigarettändaruttag
baksäte ............................................... 137
framsäte .............................................. 136
Clean Zone Interior ................................... 100
D
Defroster .................................................. 104
Dieselfilter ................................................. 156
Dieselpartikelfilter ....................................... 82
bak ......................................................... 67
fram ....................................................... 66
Dimstrålkastare ........................................... 66
Dolby Surround Pro Logic II ............ 109, 112
Draganordning .......................................... 163
Dragkrok ................................................... 163
hastighetsklasser ................................. 207
punktering ........................................... 198
rotationsriktning ................................... 194
skötsel ................................................. 196
slitagevarnare ...................................... 196
specifikationer ..................................... 207
tryck ..................................................... 208
vinterdäck ............................................ 197
Död vinkel ................................................. 132
07
E
ECC – elektronisk klimatanläggning ......... 102
Ekonomisk körning ................................... 152
225
Index
Elektrisk parkeringsbroms
lossa automatiskt ..................................89
lossa manuellt ........................................89
låg batterispänning ................................89
Elektriskt infällbara backspeglar .................77
Elektronisk startspärr ..................................34
Elmanövrerad taklucka ...............................79
Elsystem ...................................................222
Eluppvärmning
bakruta ...................................................78
säten ....................................................103
Eluttag
bagageutrymme ..................................138
baksäte ................................................137
framsäte ...............................................137
EON – Enhanced Other Networks ............117
Equalizer ...................................................112
Extern ljudkälla
07
Fläkt ......................................................... 102
Four-C ...................................................... 121
Frekvensuppdatering, automatisk ........... 117
Fyrhjulsdrift ................................................ 86
Fälgar
rengöring ............................................. 210
Färdbroms .................................................. 87
Färddator ................................................. 118
Färgkod, lack ........................................... 212
Glödlampor, byte ...................................... 177
bagagerumsbelysning ......................... 182
baklampor ........................................... 180
blinkers ................................................ 179
dimstrålkastare .................................... 180
extra helljus ......................................... 179
halvljus halogen ................................... 178
helljus halogen ..................................... 178
instegsbelysning .................................. 182
make up-spegel ................................... 182
parkeringsljus ...................................... 179
positionsljus ......................................... 179
sidomarkeringsljus .............................. 180
Golvmattor ................................................ 136
Graviditet .................................................... 13
H
Fönsterhissar .............................................. 75
Halvljus ..................................................... 178
Förvalslagring ........................................... 115
Handskfack .............................................. 136
Förvaringsplatser i kupén ......................... 135
låsning ................................................... 43
Hastighetskompensering .......................... 112
G
F
Geartronic .................................................. 85
Farthållare .................................................122
Genomvädringsfunktion .......................35, 99
Fjärrkontroll, se Fjärrnyckel ........................34
Glas
Fjärrnyckel ..................................................34
Global opening .................................... 35, 99
Fönster och backspeglar ........................... 75
AUX-uttag ............................................109
volym ...................................................112
Extra helljus ..............................................179
Fjärrkontrollsystem, typgodkännande ......222
226
batteri .................................................... 35
batteribyte ............................................. 39
funktioner .............................................. 35
löstagbart nyckelblad ............................ 34
räckvidd ................................................ 36
Fläckar ...................................................... 211
laminerat/förstärkt ................................. 75
ytbehandlat ........................................... 75
ytskikt .................................................... 75
HBS – Heart Beat Sensor ........................... 37
Hel-/halvljus ................................................ 65
Hjul
byte ...................................................... 194
ditsättning ............................................ 195
fälgar .................................................... 197
Index
reservhjul .............................................198
snökedjor .............................................197
Hjul och däck ............................................194
Hållare för glas och flasköppnare .............139
Hög motortemperatur ...............................162
Högtrycksspolning av strålkastare .............74
Hörlursuttag ..............................................110
I
IAQS – Interior Air Quality System ............100
IC – Inflatable Curtain .................................20
IDIS – Intelligent Driver
Information System ...................................147
IMEI-nummer ............................................148
Imma
Inre backspegel .......................................... 78
Instrument och reglage .............................. 50
kalibrering ............................................ 119
Kondens i strålkastare .............................. 210
Instrumentbelysning ................................... 64
Kondensvatten ......................................... 156
Instrumentöversikt ..................................... 50
Konstantfarthållare ................................... 122
Inställning av ratt ........................................ 63
Kontrollsymboler ........................................ 54
Integrerad bälteskudde .............................. 28
Krock .......................................................... 25
ISOFIX fästsystem för barnstolar ............... 28
Krockgardin ................................................ 20
K
Krockkudde ................................................ 15
Katalysator ............................................... 157
Keyless drive ........................................40, 81
aktivering/avaktivering, PACOS ............ 18
Kultryck .................................................... 216
Kupébelysning ............................................ 68
Klimat ......................................................... 99
Kupéfilter .................................................. 100
allmänt .................................................. 99
sensorer ................................................ 99
Klimatanläggning, elektronisk .................. 102
Kylskåp ..................................................... 139
Kylvätskenivå ............................................ 175
Köldmedium ............................................... 99
avlägsna med defrosterfunktionen ......104
avlägsna med ventilationsmunstyckena .......................................105
behandling av rutorna ............................99
kondens i strålkastare ..........................210
timerfunktion ........................................104
Inbyggd telefon .........................................145
Klocka ........................................................ 58
Informations- och varningssymboler ..........54
Informationsdisplayer .................................54
radarsensor ......................................... 124
Kollisionsvarnare med bromsunderstöd* . 127
Informationsknapp ......................................36
Komfort i kupén ........................................ 135
L
Infällbara backspeglar ................................77
Kompass .................................................. 119
Lack
Inkommande samtal ........................ 141, 145
justering av zon ................................... 119
Knappsats i ratten ...................................... 63
höger sida ........................................... 109
vänster sida ......................................... 122
Kollision ...................................................... 25
Kollisionsvarnare ...................................... 127
Körning
under ogynnsamma körförhållanden ... 218
Körning med släpvagn ............................. 162
dragvikt ................................................ 216
kultryck ................................................ 216
släpvagnsvikt ....................................... 215
Körriktningsvisare ....................................... 67
07
färgkod ................................................ 212
227
Index
skador och bättring .............................212
stenskott och repor .............................212
Laminerat glas ............................................75
Lampor
allmänt .................................................177
bagagerumsbelysning .........................182
baklampor ............................................180
blinkers ................................................179
dimstrålkastare ....................................180
extra helljus ..........................................179
halvljus .................................................178
helljus ...................................................178
instegsbelysning ..................................182
make up-spegel ...................................182
nummerskyltsbelysning .......................181
parkeringsljus ......................................179
positionsljus .........................................179
sidomarkeringsljus ...............................180
specifikationer .....................................183
strålkastare ..........................................177
Larm ............................................................45
07
228
aktivera ..................................................45
avaktivera ..............................................46
kontroll av larm ......................................36
larmindikator ..........................................45
larmsignaler ...........................................46
RDS trafikvarning .................................116
stänga av utlöst larm .............................46
test av larmsystem ................................47
tillfällig frånkoppling ...............................47
övriga funktioner ................................... 46
Lastning .................................................... 158
bagageutrymme .................................. 158
lastsäkringsöglor ................................. 158
taklast .................................................. 161
Ledbelysning .............................................. 69
Ljud
hörlursuttag ......................................... 110
inställningar ......................................... 112
källa ..................................................... 112
ljudanläggning ..................................... 109
profil för säten ..................................... 112
surround .............................................. 112
volym ................................................... 112
volym, extern ljudkälla ........................ 112
volym, hastighetskompensering ......... 112
volym, programtyper ........................... 117
Ljudanläggning ......................................... 109
Ljusindikeringar, PCC ................................. 36
Ljusreglage ................................................. 64
Luftdistribution ................................ 101, 105
Luftkonditionering
allmänt ................................................... 99
Luftkvalitetssystem ................................... 104
Låg oljenivå .............................................. 174
Lås
M
automatisk låsning ................................ 42
bagagelucka .......................................... 42
handskfack ............................................ 42
låsknapp på insida ................................ 42
låsning ................................................... 42
upplåsning ............................................. 42
Make up-spegel ........................................ 182
Ljudfiler ..................................................... 113
Manuell växellåda ....................................... 84
Ljudvolym
Manuella växellägen (Geartronic) ............... 85
mediaspelare ....................................... 142
ringsignal, telefon ................................ 142
telefon ................................................. 142
telefon/mediaspelare .......................... 147
Ljusbild, anpassning ............................69, 70
Meddelanden i kombinationsinstrumentet . 97
Ljushöjdsreglering
Active Bi-Xenon strålkastare ................. 64
Bi-Xenon strålkastare ............................ 64
Ljushöjdsreglering strålkastare .................. 64
Mediaspelare ............................................ 112
Meny- och meddelandehantering .............. 94
Miljö
bränsleförbrukning .................................. 8
effektiv avgasrening ................................ 8
ren luft i kupén ......................................... 8
spara miljön ............................................. 8
Index
textilstandard ...........................................8
Volvo personvagnars miljöfilosofi ............8
Volvos verkstäder och miljön ...................8
Minnesfunktion i stol ...................................61
fjärrnyckel .............................................. 34
nyckellöst lås- och startsystem ............ 40
PCC ....................................................... 34
Nyckelblad ................................................. 37
Mobiltelefon
Nyckelfri start (keyless drive) ..................... 81
elektrisk ................................................. 89
låg batterispänning ................................ 89
Parkeringshjälp ......................................... 130
ansluta .................................................143
handsfree .............................................140
registrera telefon ..................................141
Motor
Nyckelspärr ................................................ 85
Parkeringsvärmare ................................... 106
Nyhetssändning ....................................... 116
parkering i backe ................................. 106
tidsinställning ....................................... 107
PCC – Personal Car Communicator
starta ......................................................81
överhettning .........................................162
Motorrum
allmänt .................................................172
huv .......................................................172
kylvätska ..............................................175
olja .......................................................174
styrservoolja ........................................176
översikt ................................................173
Motorspecifikationer .................................217
Mp3-funktioner .........................................113
MY KEY ....................................................110
Mått ...........................................................215
Mätare i kombinationsinstrumentet ............54
Nödsamtal ................................................ 149
Nödutrustning
O
förbandslåda ....................................... 138
varningstriangel ................................... 161
Ogynnsamma körförhållanden ................. 218
Olja
filter ..................................................... 174
motorolja ............................................. 218
ogynnsamma körförhållanden ............ 218
oljekvalitet ........................................... 218
styrservoolja ........................................ 220
volymuppgifter .................................... 219
växellådsolja ........................................ 220
Oljenivå .................................................... 174
N
P
Nackstöd, mittplats ....................................62
PACOS ....................................................... 18
NEWS .......................................................116
Panelbelysning ........................................... 64
Nyckel .........................................................34
Panikfunktion ............................................. 36
Parkera samtal .......................................... 145
Parkeringsbroms ........................................ 89
funktioner .............................................. 35
räckvidd ................................................. 37
Pisksnärtskador WHIPS ............................. 21
PI-sökning ................................................ 117
Placering av barnstolar ............................... 26
Polering .................................................... 211
Positions-/parkeringsljus ............................ 66
Programfunktioner .................................... 115
Programtyp ............................................... 116
PTY – Programtyp .................................... 116
R
07
Radarsensor ............................................. 124
Radio
AF ........................................................ 117
EON ..................................................... 117
frekvensuppdatering ........................... 117
förvalslagring ....................................... 115
229
Index
Ryggstöd
knappsats ............................................145
knappsats adaptiv farthållare ..............125
knappsats höger sida ..........................109
knappsats vänster sida ........................122
rattinställning .........................................63
Rattlås .........................................................81
funktioner under pågående samtal ..... 145
hantering .....................................141, 145
SCAN
cd och ljudfiler ..................................... 114
radiostationer ...................................... 115
Servicelåsning ............................................ 38
SRS-systemet
RDS-funktioner .........................................115
Serviceprogram ........................................ 172
Stabilitetssystem ...................................... 120
återställning .........................................117
REG – Regionala radioprogram ................117
Sidokrockkuddar ........................................ 18
Standby-läge, telefon ............................... 145
Signalhorn .................................................. 63
Start av motor ............................................. 81
Signalingång, extern ................................ 109
Starthjälp .................................................... 83
SIM-kort ................................................... 149
Startlås ....................................................... 59
SIPS-bag .................................................... 18
Startspärr .................................................... 34
Skidlucka .................................................. 159
Stationssökning ........................................ 115
Skivtext .................................................... 114
Stenskott och repor .................................. 212
Slumpval, cd och ljudfiler ......................... 114
Stol
Släpvagn
elmanövrerad ......................................... 60
fällning av ryggstöd fram ....................... 60
manuell inställning ................................. 60
minnesfunktion ...................................... 61
nyckelminne .......................................... 61
Strålkastare ....................................... 65, 177
Regnsensor .................................................73
Rekommendationer vid körning ................152
Rengöring
07
automattvätt ........................................210
biltvätt ..................................................210
fälgar ....................................................210
klädsel .................................................211
säkerhetsbälten ...................................211
Reservhjul .................................................198
S
baksäte, fällning .................................. 159
framsäte, fällning ................................... 60
Samtal
RND – Random .........................................114
körning med släpvagn ......................... 162
släpvagnsvikt ...................................... 215
Smörjmedel .............................................. 220
Rostskydd .................................................211
Snabbspola cd ......................................... 113
Ringa samtal .................................... 141, 145
Sotfilter fullt ................................................ 82
230
Specifikationer .......................................... 215
inställningar .........................................115
PTY ......................................................116
radiotext ...............................................117
REG .....................................................117
stationer ...............................................115
Ratt
Spin control .............................................. 120
Spolare
spolarvätska, påfyllning ....................... 185
strålkastare ............................................ 74
vindruta .................................................. 74
Spolmunstycken, uppvärmda .................... 74
SRS-AIRBAG .............................................. 15
allmänt ................................................... 16
Stabilitets- dragkraftssystem ................... 120
Index
strålkastarspolning ................................74
Strålkastarspolning .....................................74
Styrkraftsnivå hastighetsanpassad ...........121
Styrservoolja .............................................176
Surround .......................................... 109, 112
Svängningsdämpare .................................164
Symboler ...................................................120
informationssymboler ............................54
kontrollsymboler ....................................54
varningssymboler ..................................54
Säkerhet ......................................................12
T
ventilerade framsäten ......................... 102
Temperaturreglering ................................. 103
Test av larmsystem .................................... 47
Taklucka
Tillsatsvärmare ......................................... 108
blockering vid automatisk
stängning ........................................79, 80
solskärm ................................................ 80
ventilationsläge ..................................... 79
öppning och stängning ......................... 79
Tankning
Timer ......................................................... 104
Tjänstevikt ................................................ 215
Torkarblad
byte ...................................................... 184
rengöring .................................... 184, 185
serviceläge .......................................... 184
Torkare och spolning .................................. 73
Säkerhet i kupé ...........................................12
tanklock ............................................... 155
tanklucka, elektrisk öppning ............... 155
tanklucka, manuell öppning ................ 155
Tankvolym ................................................ 221
Säkerhetsbälten ..........................................12
Telefon ..................................................... 145
Traction control ........................................ 120
bältesförsträckare ..................................14
Säkerhetsläge .............................................25
ansluta ................................................. 143
beredskapsläge, standby-läge ........... 145
handsfree ............................................ 140
inbyggd, översikt ................................. 145
inkommande samtal ............................ 141
registrera telefon ................................. 141
ringa samtal ........................................ 141
ta emot samtal ............................142, 145
telefonbok, genväg ............................. 143
uppringning från telefonbok ................ 147
Telefonbok
Trafikinformation ....................................... 116
nummerhantering ................................ 147
Temperatur
Tändningslägen .......................................... 59
Säkringar ...................................................189
Säkringscentral
bagageutrymme ..................................193
handskfack ..........................................192
motorrum .............................................190
placering ..............................................189
Säten ...........................................................60
elmanövrerade .......................................60
eluppvärmning .....................................103
fällning av ryggstöd bak ......................159
fällning av ryggstöd fram .......................60
nackskydd bak ......................................62
Totalvikt .................................................... 215
TP – trafikinformation ............................... 116
Transmission .............................................. 84
Trippmätare ................................................ 58
Trygghetsbelysning .................................... 69
Tuta ............................................................ 63
Tvätta bilen ............................................... 210
Typbeteckning .......................................... 214
07
Typbeteckningar ....................................... 214
Typgodkännande, fjärrkontrollsystem ...... 222
faktisk temperatur ................................. 99
231
Index
U
Underhåll
rostskydd .............................................211
Upplåsning
bagagelucka ..........................................42
från insidan ............................................42
från utsidan ............................................42
nyckellös ................................................42
Uppvärmda spolmunstycken ......................74
Urkoppling av växelväljarspärr ...................86
Utsläpp av koldioxid .................................221
V
Vadning .....................................................152
Varningsblinkers .........................................67
Varningslampa
adaptiv farthållare ................................123
kollisionsvarnare ..................................128
stabilitets- dragkraftssystem ...............120
Varningslampor ...........................................54
07
232
Bältespåminnare ....................................56
Fel i bromssystemet ..............................56
generatorn laddar inte ...........................56
Krockkuddar-SRS .................................56
lågt oljetryck ..........................................56
parkeringsbroms åtdragen ....................56
varning ...................................................56
Varningsljud
adaptiv farthållare ............................... 123
kollisionsvarnare ................................. 128
Varningssymbol, AIRBAG-systemet .......... 14
volymuppgifter ..................................... 220
Växellåda .................................................... 84
Vatten- och smutsavvisande ytskikt .......... 75
automat ................................................. 84
manuell .................................................. 84
Växelväljarspärr .......................................... 85
Vaxning .................................................... 211
Växelväljarspärr, mekanisk urkoppling ....... 86
Varningstriangel ....................................... 161
Ventilation ................................................ 101
W
Ventilationsmunstycken ........................... 101
WHIPS ........................................................ 21
Vikter
bakaxeltryck ........................................ 215
framaxeltryck ...................................... 215
kultryck ................................................ 215
maximal tågvikt ................................... 215
släpvagnsvikt ...................................... 215
taklast .................................................. 215
tjänstevikt ............................................ 215
totalvikt ............................................... 215
Viktig information ......................................... 6
Vindrutespolning ........................................ 74
Vindrutetorkare ........................................... 73
Vinterdäck ................................................ 197
Volym, ljud ................................................ 112
Volym, se även Ljudvolym ....................... 112
Väntande samtal ...................................... 145
Värme ....................................................... 103
Vätskor
Y
Whiplash Protection System ................. 21
Yttre backspeglar ....................................... 77
Å
Återcirkulation .......................................... 104
Återställning av fönsterhissar ..................... 76
Återställning av yttre backspeglar .............. 77
Ö
Överhettning ............................................. 162
Volvo. for life
Volvo Car Corporation TP 8851 (Swedish), AT 0640, Printed in Sweden, Göteborg 2006, Copyright © 2000-2006 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement