Volvo | S90 | Volvo On Call | Volvo S90 2017 Volvo On Call

Volvo S90 2017 Volvo On Call
VOLVO ON CALL
VOLVO ON CALL
Detta dokument beskriver funktionalitet i systemet Volvo On Call. För att
systemet ska fungera krävs ett aktivt abonnemang.
Det pågår ständigt ett utvecklingsarbete för att förbättra vår produkt.
Modifieringar kan medföra att information, beskrivningar och illustratio-
ner i detta supplement skiljer sig från utrustningen i bilen. Vi förbehåller
oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
VOLVO ON CALL
Volvo On Call*
4
Använda Volvo On Call*
4
Tillgängliga Volvo On Call*-funktioner
5
Komforttjänster med Volvo On Call*
6
Volvo On Call*-app
6
Säkerhetstjänster med Volvo On Call*
8
Manuell säkerhetstjänst med Volvo
On Call*
9
Tillkalla vägassistans med Volvo On Call*
9
Trygghetstjänster med Volvo On Call*
2
9
Lås upp bil via Volvo On Call* servicecenter
10
Volvo On Call* tillgänglighet
12
Telefonnummer till Volvo On Call*
servicecenter
15
PIN-kod till Volvo On Call*
17
Ägarbyte av bil med Volvo On Call*
17
Personuppgifter
18
VOLVO ON CALL
VOLVO ON CALL
Volvo On Call*
Abonnemang
Använda Volvo On Call*
Volvo On Call* är en tilläggstjänst som Volvoägare kan abonnera på. Abonnemanget består
av nödtjänster, trygghetstjänster och komforttjänster.
Ett abonnemang initieras i samband med bilköpet
då systemet aktiveras. Abonnemanget är tidsbegränsat men kan förlängas och giltigheten är
marknadsberoende.
Volvo On Call-systemet aktiveras vid tryckning
på SOS- eller ON CALL-knappen i taket, alternativt genom val i centerdisplayen. I centerdisplayen kan även ytterligare inställningar göras.
Volvo On Call-systemet är kopplat till bilens SRSoch larmsystem samt bilens övriga system (t.ex.
lås och klimat). Bilen har ett inbyggt modem för
kommunikation med Volvo On Call:s servicecenter och Volvo On Call:s app. Volvo On Call-systemet använder sig av GNSS (Global Navigation
Satellite System) för att lokalisera bilen.
Information på internet
Volvo on Call startas automatiskt när bilens
säkerhetssystem triggas, t.ex. vid en olycka där
aktiveringsnivå för bältessträckare eller krockkuddar nås. Kontakt upprättas mellan bilen och Volvo
on Call servicecenter som skickar lämplig hjälp till
bilens position.
Tillgänglighet
Efter att fjärrnyckeln avlägsnats ur bilen är systemets funktioner tillgängliga kontinuerligt under
5 dygn och därefter en gång per timma under de
kommande 17 dygnen. Efter totalt 22 dygn kommer systemet vara avstängt tills dess bilen startats.
VARNING
För mer information om Volvo On Call, se
support.volvocars.com.
Med ett personligt Volvo ID är det möjligt att
logga in i appen.
Läs i ägarmanualen avsnitt Volvo ID för att se
dess fördelar och hur man skapar ett Volvo ID.
När en tjänst är aktiv visas det i centerdisplayen.
Relaterad information
•
•
Komforttjänster med Volvo On Call* (s. 6)
Säkerhetstjänster med Volvo On Call*
(s. 8)
•
Trygghetstjänster med Volvo On Call*
(s. 9)
•
Använda Volvo On Call* (s. 4)
Tjänsterna fungerar enbart i områden där
bilen har mobiltäckning och på de marknader
där tjänsten är tillgänglig.
Precis som med mobiltelefoner kan atmosfäriska störningar eller glesare sändartäckning
leda till att anslutning är omöjlig, t.ex. i glest
befolkade områden.
Översikt av knappar i taket och centerdisplay. Bilden är
schematisk – detaljer kan variera beroende på bilmodell.
SOS-knappen – vid nödsituationer
Tryck på SOS-knappen i taket i 2 sekunder för
att aktivera den manuella larmtjänsten.
4
* Tillval/tillbehör.
VOLVO ON CALL
ON CALL-knappen – vid problem med
bilen
3.
Tryck på ON CALL-knappen i taket i 2 sekunder
för att aktivera tjänsten och komma i kontakt med
Volvo on Call servicecenter.
– Välj Knapplås för att bestämma när SOSoch ON CALL-knapparna skall vara aktiverade. Funktionen gör att knapparna enbart är
aktiverade om bilens elsystem är i tändningsläge I, II eller om motorn är igång.
Alternativ till ON CALL-knappen
Tryck på On Call i telefonvyn i centerdisplayen. I
popup-fönstret som öppnas, välj Ring.
OBS
SOS-knappen ska enbart användas vid
olyckor, sjukdom eller vid externt hot mot
bilen och dess passagerare. SOS-funktionen
är endast avsedd för nödsituationer.
ON CALL-knappen kan användas för samtliga
andra tjänster, inklusive vägassistans.
Avbryta trygghets- eller komforttjänst
Påbörjad tjänst kan avbrytas inom 8 sekunder
med hjälp av ett tryck på Avsluta samtal i centerdisplayen.
Inställningar
Möjliga val och inställningar i systemet görs i
centerdisplayen:
– Välj Aktivera UNIT för att aktivera Volvo
On Call tjänst och abonnemang. Kontakta din
Volvo-återförsäljare för mer information kring
förnyelse av abonnemang och återaktivering
av system.
Relaterad information
•
Tillgängliga Volvo On Call*-funktioner
(s. 5)
•
Manuell säkerhetstjänst med Volvo On Call*
(s. 9)
•
Tillkalla vägassistans med Volvo On Call*
(s. 9)
Tillgängliga Volvo On Call*funktioner
Översikt av tillgängliga Volvo On Call-funktioner
via Volvo On Call servicecenter och Volvo On
Call-app.
Tjänst
servicecenter
Fjärrstart av värmare
X
Automatiskt larm
X
Manuellt larm
X
Vägassistans
X
Stöldvarning
X
Spårning av stulet fordon
X
Fjärrupplåsning
X
Fjärrlåsning
Fjärrmanövrerad
AppA
X
X
X
startspärrB
X
X
Fjärrstart av motor (ERS)B, C
Lokalisering av bilen
X
X
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn.
Bilens instrumentpanel
X
2.
Tryck på Kommunikation
Körjournal
X
Fordonsinformation
X
Förkonditonering
X
Volvo On Call.
* Tillval/tillbehör.
}}
5
VOLVO ON CALL
||
Tjänst
servicecenter
Skicka destination till bilenD
A
B
C
D
AppA
X
Vissa funktioner är inte tillgängliga för alla bilmodeller.
Vissa marknader.
Vissa bilar med automatisk växellåda.
Sensus Navigation krävs.
Relaterad information
•
•
•
•
Volvo On Call*-app (s. 6)
Komforttjänster med Volvo On Call* (s. 6)
Säkerhetstjänster med Volvo On Call*
(s. 8)
Trygghetstjänster med Volvo On Call*
(s. 9)
Komforttjänster med Volvo On Call*
Volvo On Call*-app
Komforttjänster via mobila enheter såsom kommunicera med bilen via app.
Som Volvo On Call-användare har bilägaren tillgång till en app som gör att han eller hon kan
hålla kontakt med sin parkerade bil via en mobil
enhet.
En app gör det möjligt för Volvo On Call-användare att hålla kontakt med sin parkerade bil via
en mobil enhet. Appen kan lokalisera bilen, fjärrlåsa bilen, fjärrstarta motorn, se information om
bränslenivå och mycket annat.
Bilar utrustade med förkonditioneringsfunktion i
kombination med Volvo On Call erbjuder samma
inställningsmöjligheter för förkonditionering som
inne i bilen med en mobil enhet.
Relaterad information
•
•
Volvo On Call*-app (s. 6)
Tillgängliga Volvo On Call*-funktioner (s. 5)
Vissa funktioner är inte tillgängliga för alla bilmodeller.
Appen uppdateras kontinuerligt vilket kan medföra att denna information inte återspeglar tillgänglig funktionalitet. För mer information om
Volvo On Call, se support.volvocars.com.
Appen finns för iOS, Android och Windows
Mobile. Ladda ner från Apples AppStore, Windows Phone Store eller Google Play.
Personligt Volvo ID krävs för att nyttja appen och
uppkopplade tjänster från Volvo.
Läs i ägarmanualen avsnitt Volvo ID för att se
dess fördelar och hur man skapar ett Volvo ID.
Lokalisering av bilen
Bilens position visas på en karta och det är möjligt att få vägledning till bilen. Det finns också en
digital kompass som pekar föraren i rätt riktning.
Det möjligt att, ungefär inom 100 meter/yards,
aktivera bilens signalhorn och blinkers för att
underlätta letandet.
6
* Tillval/tillbehör.
VOLVO ON CALL
Skicka destination till bilen
Med appen kan funktionen "Send to Car"
användas för att skicka en destination (t.ex. hotell,
affärer, biografer, restauranger, bensinstationer)
till bilen. Destinationens position finns sedan tillgänglig i bilens navigationssystem1. Om bilens
navigationssystem inte är fabriksinstallerat behöver bilens konfiguration uppdateras av en Volvoåterförsäljare så att Volvo On Call-appen vet att
den kan sända ett resmål till bilen. För instruktioner till funktionen Send to Car, se
support.volvocars.com.
Bilens förardisplay
Den här funktionen ger föraren tillgång till en
mängd information: bränslenivå, återstående
räckvidd med befintlig bränslemängd, genomsnittlig bränsleförbrukning, genomsnittshastighet,
avläsning av väg- och trippmätare.
Kontroll av bilen
Appen gör en ”hälsoundersökning” på bilen och
visar information om glödlampor, bromsvätska,
kylvätska och oljenivå.
Körjournal
Detaljerade uppgifter om varje resa under de
senaste 40 dagarna kan laddas ner och sparas.
Det finns också möjlighet att exportera alla eller
valda resor från appen i kalkylbladsformat och
1 Gäller Sensus Navigation.
2 Vissa bilmodeller och marknader.
skicka till en e-postadress. Detta är lämpligt för
t.ex. tjänsteresor.
Det är möjligt att stänga av körjournalsfunktionen.
Då skickar bilen ingen logginformation efter varje
avslutad resa.
Fordonsinformation
Basdata om bilen som modell, registreringsnummer och VIN-nummer är lätt tillgänglig.
Stöldvarning
Om billarmet aktiveras får föraren veta detta via
sin enhet.
måste körläge aktiveras, detta görs på samma
sätt som vid motorstart. Läs i ägarmanualen
avsnittet "Starta motor" för att se hur motorn
startas.
Klimatanläggningen startar med automatiska
inställningar. En fjärrstartad motor är aktiverad i
maximalt 15 minuter, därefter stängs den av.
Efter 2 st aktiveringar av fjärrstart krävs att
motorn startas på ordinarie vis innan fjärrstart
åter kan användas.
Fjärrstart av motor kan endast fås på bilar med
automatisk växellåda.
Fjärrlåsning av dörrarna
Status för samtliga dörrar och fönster visas. Föraren kan låsa och låsa upp bilen. Av säkerhetsskäl krävs alltid lösenordet för appen vid fjärrupplåsning av bilen. Ditt personliga Volvo ID används
som lösenord.
Fjärrstart av värmare
Om bilen är utrustad med en parkeringsvärmare
kan den startas direkt eller programmeras att
starta vid två olika tidpunkter.
VARNING
För att fjärrstarta motorn måste följande kriterier vara uppfyllda:
•
•
Bilen ska vara under uppsikt.
•
Bilen får inte stå i ett slutet oventilerat
utrymme – avgaserna kan allvarligt skada
människor och djur.
Person eller djur får inte befinna sig i eller
kring bilen.
Fjärrstart av motor (ERS)2
Fjärrstart (ERS – Engine Remote Start) innebär
att bilens motor kan startas på distans för att
värma upp/kyla ner kupén till komforttemperatur
innan avfärd. För att kunna köra iväg med bilen
}}
7
VOLVO ON CALL
||
OBS
Ta hänsyn till lokala/nationella regler/
bestämmelser för tomgångskörning. Ta också
hänsyn till lokala/nationella regler/bestämmelser kring ljudnivån när motorn är igång.
Förkonditionering
Genom förkonditionering förbereds bilens drivsystem och kupén innan avfärd, så att både slitage och energibehov under färd minskas. Appen
används på motsvarande sätt som för fjärrstart av
värmare.
Relaterad information
•
•
•
Komforttjänster med Volvo On Call* (s. 6)
Säkerhetstjänster med Volvo On
Call*
Automatiskt och manuellt larm samt möjlighet att
tillkalla vägassistans är säkerhetstjänster tillgängliga via Volvo On Call . Säkerhetstjänster
används för larm vid olycka eller nödsituation.
När bilens säkerhetssystem triggas, t.ex. vid en
olycka där aktiveringsnivå för bältesförsträckare
eller krockkudde nås, skickas en signal automatiskt till Volvo On Call servicecenter. Följande sker:
1.
Ett meddelande skickas automatiskt från
bilen till Volvo On Call servicecenter.
2.
Volvo On Call servicecenter etablerar därefter muntlig kontakt med bilens förare och
försöker ta reda på krockens omfattning och
behovet av hjälp.
3.
Volvo On Call servicecenter kontaktar därefter nödvändiga hjälpinsatser (polis, ambulans, bärgning etc.).
Volvo On Call* (s. 4)
Tillgängliga Volvo On Call*-funktioner (s. 5)
Manuellt larm
Kontakta Volvo On Call servicecenter för att
begära hjälp i nödsituationer.
8
Tillkalla hjälp vid t.ex. punktering, bränslebrist eller
urladdat batteri.
OBS
När batteriet behöver service eller bytas ut
kommer det upp ett meddelande i bilens
skärm.
Automatiskt larm
Om muntlig kontakt inte kan etableras, kontaktar
Volvo On Call servicecenter berörda myndigheter,
som bistår med lämplig åtgärd.
3
Vägassistans
Vägassistanstjänsten kan behöva tecknas separat.
Larmnummer
Då larmtjänsten aktiveras försöker systemet etablera kontakt med Volvo On Call servicecenter.
Om detta inte är möjligt går samtalet direkt till
det utsedda larmnumret för området där bilen
befinner sig3.
Relaterad information
•
•
Volvo On Call* (s. 4)
Manuell säkerhetstjänst med Volvo On Call*
(s. 9)
•
Tillkalla vägassistans med Volvo On Call*
(s. 9)
•
Använda Volvo On Call* (s. 4)
Gäller vissa marknader.
* Tillval/tillbehör.
VOLVO ON CALL
Manuell säkerhetstjänst med Volvo
On Call*
Tillkalla vägassistans med Volvo On
Call*
Trygghetstjänster med Volvo On
Call*
Kontakta Volvo On Call servicecenter för att tillkalla hjälp i nödsituationer.
Tillkalla hjälp vid t.ex. punktering, bränslebrist
eller urladdat batteri.
För att larma Volvo On Call servicecenter manuellt:
1.
Tryck på ON CALL i minst 2 sekunder.
Volvo On Call ger hjälp vid inbrott eller stöld av
bil och kan fjärrupplåsa bilen om nycklarna kommit bort eller blivit inlåsta.
2.
Volvo On Call servicecenter etablerar muntlig
kontakt med föraren och kommer överens
om vilken hjälpinsats som krävs.
1.
Tryck på SOS i minst 2 sekunder för att tillkalla hjälp vid sjukdom, yttre hot mot bilen
eller passagerare m.m.
2.
Volvo On Call servicecenter får meddelande
om hjälpbehovet och uppgift om bilens position.
3.
Volvo On Call servicecenter etablerar muntlig
kontakt med föraren och kommer överens
om vilket hjälpbehov som krävs.
Om muntlig kontakt inte kan etableras, kontaktar
Volvo On Call servicecenter berörda myndigheter,
som bistår med lämplig åtgärd.
Relaterad information
•
•
Säkerhetstjänster med Volvo On Call* (s. 8)
Telefonnummer till Volvo On Call* servicecenter (s. 15)
•
Tillkalla vägassistans med Volvo On Call*
(s. 9)
•
Använda Volvo On Call* (s. 4)
Relaterad information
•
•
•
Säkerhetstjänster med Volvo On Call* (s. 8)
Manuell säkerhetstjänst med Volvo On Call*
(s. 9)
Använda Volvo On Call* (s. 4)
Trygghetstjänster syftar till att minimera risken att
du blir av med din bil samt att hjälpa dig om du
får t.ex. punktering eller bränslebrist. Om bilen blir
stulen kan den dessutom spåras och eventuellt
deaktiveras.
Om bilen blir strömlös träder Volvo On Call:s
reservbatteri in.
Utöver säkerhets- och trygghetstjänsterna erbjuder vissa marknader ett utökat trygghetssystem
som tillval.
Stöldvarning
Volvo On Call skickar automatiskt signal till Volvo
On Call servicecenter vid inbrott eller stöld (om
bilens larmsystem aktiverats).
Om bilens larmsystem aktiveras kommer Volvo
On Call servicecenter att underrättas automatiskt
efter en viss tid. Om larmet stängs av med hjälp
av fjärrnyckeln kommer tjänsten att avbrytas.
Spårning av stulet fordon
Om stöld eller annat olovligt bruk av bilen har
konstaterats kan bilens ägare tillsammans med
polisen och Volvo On Call servicecenter komma
överens om att bilen skall spåras. Volvo On Call
}}
* Tillval/tillbehör.
9
VOLVO ON CALL
||
servicecenter skickar ett meddelande till bilen för
att fastställa bilens position. Därefter kontaktas
polis eller annan myndighet.
OBS
Detta gäller även om bilen stulits med hjälp av
tillhörande fjärrnyckel.
Fjärrupplåsning
Om bilens fjärrnyckel har kommit bort eller blivit
inlåst i bilen, är det möjligt att fjärrupplåsa bilen
inom de närmsta 5 dygnen med hjälp av Volvo
On Call servicecenter efter att erfordrad verifiering med PIN-kod godkänts. Därefter fjärrupplåser
Volvo On Call servicecenter bilen efter överenskommelse.
Fjärrmanövrerad startspärr4
Om bilen är stulen kontaktar ägaren eller myndigheterna Volvo On Call servicecenter.
OBS
Detta gäller även om bilen stulits med hjälp av
tillhörande fjärrnyckel.
Efter att ha varit i kontakt med myndigheterna
deaktiverar Volvo On Call servicecenter fjärrnycklarna för att förhindra start av bilen. En deaktiverad bil kan endast startas igen genom kontakt
4 Vissa
10
med Volvo On Call servicecenter och efter det att
erfordrad verifiering med PIN-kod godkänts. Därefter utför Volvo On Call servicecenter aktivering
av bilen.
Lås upp bil via Volvo On Call*
servicecenter
Relaterad information
1.
Kontakta Volvo On Call servicecenter.
2.
När Volvo On Call servicecenter verifierat
bilens ägare eller annan auktoriserad person
med PIN-kod, skickas efter överenskommelse en signal till bilen om upplåsning.
3.
Tryck lätt en gång på den gummerade tryckplattan undertill på bagageluckans/bakluckans handtag för att låsa upp bilen.
•
•
Volvo On Call* (s. 4)
Lås upp bil via Volvo On Call* servicecenter
(s. 10)
•
Telefonnummer till Volvo On Call* servicecenter (s. 15)
•
PIN-kod till Volvo On Call* (s. 17)
Bilen kan fjärrupplåsas med hjälp av Volvo On
Call servicecenter.
OBS
Om den gummerade tryckplattan på bagageluckan/bakluckan inte trycks in inom en, av
Volvo On Call servicecenter, förutbestämd tid
kommer bilen att låsas igen.
OBS
Om bilen står i t.ex. ett parkeringsgarage kan
fjärrupplåsningsfunktionen eventuellt störas
p.g.a. dålig mottagning.
marknader.
* Tillval/tillbehör.
VOLVO ON CALL
Relaterad information
•
•
•
Trygghetstjänster med Volvo On Call* (s. 9)
Telefonnummer till Volvo On Call* servicecenter (s. 15)
Volvo On Call* (s. 4)
* Tillval/tillbehör.
11
VOLVO ON CALL
Volvo On Call* tillgänglighet
Karta över områden där Volvo On Call är tillgängligt. Servicen byggs ut kontinuerligt och
12
systemet kommer att erbjudas i ett stort antal
länder. Kontakta Volvoåterförsäljare för aktuell
information.
* Tillval/tillbehör.
VOLVO ON CALL
Volvo On Call är tillgängligt i de områden markerade med grått.
}}
13
VOLVO ON CALL
||
14
Relaterad information
•
•
Volvo On Call* (s. 4)
Telefonnummer till Volvo On Call* servicecenter (s. 15)
* Tillval/tillbehör.
VOLVO ON CALL
Telefonnummer till Volvo On Call*
servicecenter
Land
Uppringning i hemlandet
Uppringning utomlands
Sverige
020 55 55 66
+46 31 51 83 35
Norge
800 30 060
+47 22 32 39 50
Danmark
070 21 50 53
+45 70 21 50 53
Storbritannien
0800 587 9848
+44 20 860 39 848
Italien
02 26629 271
+39 02 26629 271
Finland
09 374 77 310
+358 9 374 77 310
Frankrike
0810 800 454
+33 1 49 93 72 79
Holland
020 851 2278
+31 20 851 2278
Belgien
02 773 62 22
+32 2 773 62 22
Luxemburg (Kundcentret finns i Belgien)
+32 2 773 62 22
+32 2 773 62 22
Polen
+48 22 537 43 43
+48 22 537 43 43
Portugal
800 206 670
+35 1 21 94 29 107
Tyskland
089 20 80 1 87 47
+49 89 20 80 1 87 47
Spanien
091 325 5509
+34 91 325 5509
Schweiz
044 283 35 70
+41 44 283 35 70
Ryssland
+74 9 57 80 50 08
+74 9 57 80 50 08
Österrike
+43 1 525 03 6244
+43 1 525 03 6244
}}
* Tillval/tillbehör.
15
VOLVO ON CALL
||
Relaterad information
•
•
16
Volvo On Call* (s. 4)
Volvo On Call* tillgänglighet (s. 12)
* Tillval/tillbehör.
VOLVO ON CALL
PIN-kod till Volvo On Call*
PIN-kod används av säkerhetsskäl för att identifiera godkänd person att utföra Volvo On Calltjänster.
Den fyrsiffriga PIN-koden, vilken skickas till bilägaren då återförsäljaren aktiverar abonnemanget, används av säkerhetsskäl för att identifiera godkänd person att utföra vissa Volvo On
Call-tjänster, t.ex. låsa upp bilen via Volvo On Call
servicecenter eller skapa ett konto till appen.
Glömt eller vill byta PIN-kod
Om PIN-koden har glömts eller behöver bytas
(t.ex. vid köp av en begagnad bil), kontakta en
återförsäljare eller tryck på ON CALL-knappen i
bilen för att kontakta Volvo On Call servicecenter.
Den nya koden kommer att skickas till bilägaren.
Fel PIN-kod har skrivits in i appen
upprepade gånger
Efter felaktigt inslagen PIN-kod tio gånger i rad
kommer kontot att låsas. För att kunna använda
appen igen måste en ny PIN-kod väljas och ett
nytt app-konto skapas genom att följa samma
process som vid föregående skapande av appkonto.
Relaterad information
•
•
•
Lås upp bil via Volvo On Call* servicecenter
(s. 10)
•
Volvo On Call* (s. 4)
Ägarbyte av bil med Volvo On Call*
Vid ägarbyte av bil är det viktigt att byta ägare till
Volvo On Call-tjänsten.
Avsluta Volvo On Call-tjänst
Kontakta Volvoåterförsäljare vid ägarbyte för att
avsluta tjänsten. Återförsäljare avskriver abonnemanget och raderar tjänstehistoria. Tjänsten kan
också avslutas med Volvo On Call-appen.
Vid ägarbyte är det viktigt att återställa personliga
inställningar och användardata i bilen till
ursprunglig fabriksinställning.
Starta Volvo On Call-tjänst
Vid köp av en begagnad bil med Volvo On Call:
Nya ägaren kontaktar sin återförsäljare som skriver över återstående tid av abonnemanget på den
nya ägaren. Det är viktigt att kontaktuppgifterna
är uppdaterade för att Volvo On Call ska fungera
samt att den tidigare ägaren inte ska ha tillgång
till att utföra tjänster i bilen. Den nya ägaren
erhåller en personlig fyrsiffrig PIN-kod som krävs
för att identifiera sig som ägare (eller annan
behörig person) för att få tillgång till vissa tjänster.
Relaterad information
•
•
Volvo On Call* (s. 4)
PIN-kod till Volvo On Call* (s. 17)
Volvo On Call*-app (s. 6)
Ägarbyte av bil med Volvo On Call* (s. 17)
* Tillval/tillbehör.
17
VOLVO ON CALL
Personuppgifter
Personuppgifter som behandlas i anslutning till
Volvo On Call-tjänsten.
Volvos säljbolag, se tabellen nedan, och Volvo
Personvagnar AB, ansvarar för de personuppgifter som behandlas i anslutning till tjänsten. All
behandling sker i enlighet med god sed och gällande lagstiftning rörande behandling av personuppgifter.
18
Land
Säljbolag
Belgien
Volvo Car Belux
England
Volvo Car UK Ltd
Frankrike
Volvo Car France
Nederländerna
Volvo Cars Nederland B.V.
Italien
Volvo Car Italia S.p.A.
Norge
Volvo Car Norway AS
Polen
Volvo Car Poland Sp. z o.o.
Portugal
Volvo Car Portugal S.A.
Ryssland
Volvo Car Russia
Spanien
Volvo Car España S.L.U.
Sverige
Volvo Car Sweden AB
Tyskland
Volvo Car Germany GmbH
Finland
Volvo Car Finland Oy Ab
Land
Säljbolag
Danmark
Volvo Car Denmark A/S
Österrike
Volvo Car Austria GmbH
Schweiz
Volvo Car Switzerland AG
Behandlingens syfte
Personuppgifterna används av Volvo med samarbetspartners både inom och utom EU/EES för att
leverera och utveckla tjänsten.
Vilka personuppgifter behandlas
Personuppgifterna som behandlas tillhör i huvudsak följande tre kategorier.
•
Personuppgifter som kunden själv lämnar i
samband med aktivering av tjänsten och vid
andra kontakter med Volvo såsom namn,
adress, telefonnummer, typ av tjänst och
tjänstens varaktighet.
•
När en viss händelse som omfattas av tjänsten inträffar skickas automatiskt information
från fordonet. Ett sådant meddelande innehåller fordons-ID (VIN), klockslag då tjänsten
nyttjas, typ av tjänst, om krockkuddar har
utlösts, om bältesförsträckare har utlösts,
aktuell bränslemängd, aktuell temperatur
inne i och utanför fordonet, om dörrar och
fönster är låsta eller öppnade samt fordonets
sex senaste positioner.
•
Övrig information som kan kopplas till kunden är telefonsamtal med personer i fordo-
net, det servicecenter som levererade tjänsten och noteringar skapade av servicecenteroperatören.
Vem får ta del av personuppgifterna
För att tillhandahålla tjänsten anlitar Volvo underleverantörer. Dessa underleverantörer arbetar på
uppdrag av Volvo och får endast behandla personuppgifter i den utsträckning som krävs för att
leverera tjänsten. Samtliga underleverantörer är
bundna av avtal som ålägger dem att iaktta sekretess samt att behandla personuppgifter i enlighet med gällande lag.
Gallringsrutiner
De personuppgifter som krävs för att leverera
tjänsten lagras under avtalstiden och därefter så
länge som erfordras för att Volvo skall kunna fullgöra sina skyldigheter enligt lag och annan författning. Uppgifter som genereras vid händelser
som omfattas av tjänsten gallras tre månader
efter det att händelsen inträffat.
Rättelse och registerutdrag
Privatpersoner har rätt att begära att felaktiga
uppgifter rättas och att få ett registerutdrag som
visar vilka personuppgifter som behandlas. För att
rätta personuppgifter kontakta Volvos kundtjänst.
Begäran om registerutdrag ska göras skriftligt
och vara egenhändigt undertecknat av den
sökande samt innehålla uppgift om namn, adress
och kundnummer. Begäran ska sändas till Volvo
Personvagnar AB, Personuppgiftsombudet, Avd.
50090, HB3S, 405 31 Göteborg, Sverige.
VOLVO ON CALL
Samtycke till behandling av
personuppgifter
Genom att aktivera abonnemanget i enlighet med
vad som framgår av instruktionen i detta dokument, samtycker användaren till den behandling
av personuppgifter som sker i anslutning till Volvo
On Call-tjänsten.
Relaterad information
•
•
Volvo On Call* (s. 4)
Använda Volvo On Call* (s. 4)
* Tillval/tillbehör.
19
TP 22803 (Swedish), AT 1646, MY17, Printed in Sweden, Göteborg 2016, Copyright © 2000-2016 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising