Volvo | S90 Twin Engine | Sensus Navigation | Volvo S90 Twin Engine 2018 Sensus Navigation

Volvo S90 Twin Engine 2018 Sensus Navigation
SEN SUS N A V IG A TIO N
SENSUS NAVIGATION
Sensus Navigation är ett satellitbaserat trafikinformations- och vägledningssystem.
Det pågår ständigt ett utvecklingsarbete för att förbättra vår produkt.
Modifieringar kan medföra att information, beskrivningar och illustratio-
ner i detta supplement skiljer sig från utrustningen i bilen. Vi förbehåller
oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
NAVIGATION
2
INDEX
Aktivera och deaktivera kartnavigering*
4
Utökad trafikinformation
19
Symboler och knappar på karta*
5
19
Informationskort på kartan*
6
Aktivera och deaktivera utökad trafikinformation
Kartnavigering* i centerdisplay
6
Inställningar för Sensus Navigation*
20
Kartnavigering* i förardisplay
8
Inställningar för karta
20
Aktivera och deaktivera kartvisning* i
förardisplay
8
Inställningar för resväg och vägledning*
21
Inställningar för trafik
22
22
Kartnavigering* i head-up-display*
9
Kartuppdatering
Röststyra kartnavigering*
9
Uppdatera kartor* via dator och USB
24
Ange resmål direkt på karta*
10
25
Ange resmål med adress
10
Uppdatera kartor* från internetansluten bil
Ange resmål med fritextsökning
11
Vanliga frågor om kartnavigering*
26
Ange resmål med intressepunkt
12
Licensavtal för kartnavigering*
27
Ange resmål med senaste/favoriter/
bibliotek
13
Upphovsrätt för kartnavigering*
29
Ange resmål med Send to Car
14
Resplan
14
Visa resplan
15
Redigera eller radera resplan
15
Visa alternativ resväg
16
Visa intressepunkter längs resväg
16
Visa vägledningspunkter i resplan
16
Trafikstörningar på karta*
17
Visa trafikstörningar längs resvägen
17
Välja omväg vid kartnavigering*
18
Index
31
NAVIGATION
NAVIGATION
Aktivera och deaktivera
kartnavigering*
Visa kartbilden på centerdisplayen genom att
trycka på översta delvyn (1) på hemvyn.
Navigationssystemet aktiveras automatiskt när
förardörren öppnas och deaktiveras först när föraren låser och lämnar bilen.
Om centerdisplayen inte visar delvyn för navigation – tryck kort två gånger på hemknappen (2)
och sedan på delvyn för navigation (1).
Aktivera navigation
Därefter visas kartan över aktuellt område med
bilen symboliserad av en blå triangel.
Tryck på den här symbolen för
att visa kartbilden över hela
centerdisplayen.
OBS
Navigationssystemet är tillgängligt även med
avstängd motor. Vid för låg batterispänning
stängs systemet av.
Relaterad information
•
•
•
•
•
Kartnavigering* i centerdisplay (s. 6)
Kartnavigering* i förardisplay (s. 8)
Kartnavigering* i head-up-display* (s. 9)
Röststyra kartnavigering* (s. 9)
Symboler och knappar på karta* (s. 5)
VARNING
Tänk på följande:
Delvy för navigation
Hemknapp
4
•
Rikta all uppmärksamhet på vägen och
lägg i första hand all koncentration på
körningen.
•
Följ gällande trafiklagstiftning och kör
med gott omdöme.
•
Vägförhållanden kan på grund av t.ex.
väderförhållanden eller årstid göra vissa
rekommendationer mindre tillförlitliga.
Deaktivera navigation
Navigationssystemet kan inte stängas av utan
arbetar alltid i bakgrunden – det stängs av först
då föraren låser och lämnar bilen.
* Tillval/tillbehör.
NAVIGATION
Symboler och knappar på karta*
Avstånd till resmål
Avbryter vägledning
På kartan på centerdisplayen visas symboler och
färger som informerar om olika vägar och området runt bilen och längs färdvägen. Till vänster
visas ett verktygsfält med olika knappar för olika
inställningar.
Kompass/växlar mellan norr och färdriktning
upp
Visar lista med resplanens intressepunkter
(POI1) och trafikinformation
Start
Nästa manöver
Resmål/slutdestination
Resplan och alternativ resväg
Skiftar kartvisning mellan 2D och 3D
Resmål/slutdestination
Återställer kartan till att följa bilen
Intressepunkt (POI1)
Trafikinformation
Minimerar (expanderad vy) eller maximerar
kartbild (fullskärm)
Relaterad information
•
•
•
•
Informationskort på kartan* (s. 6)
Trafikstörningar på karta* (s. 17)
Utökad trafikinformation (s. 19)
Visa trafikstörningar längs resvägen (s. 17)
Bilen på planerad resväg
Minimerar verktygsfält
Upprepar aktuell röstvägledning
Minimerar verktygsfält
Beräknar omväg
Röstvägledning tillfälligt på/av
Symboler och knappar på karta
Ankomsttid/kvarvarande restid
1
Visar lista med resplanens vägledningspunkter
Ange resmål/delmål
Point of Interest
* Tillval/tillbehör.
5
NAVIGATION
Informationskort på kartan*
Kartnavigering* i centerdisplay
Var är jag?
Alla ikoner på kartan, som resmål, delmål och
favoriter, har ett informationskort som öppnas
med ett tryck på ikonen. Vid ett tryck visas ett
litet kort, och vid ett andra tryck visas ett större
kort med fler uppgifter.
Sensus Navigation presenteras och manövreras
på flera sätt, t.ex. via centerdisplayen.
Vilken geografisk position har bilen just nu?
Efter att ha zoomat ut och in samt flyttat på kartan, kan det ibland vara svårt
att hitta tillbaka till bilens position. Med
ett tryck på hårkorset återställs kartan
så att den följer bilsymbolen.
Informationskortets innehåll och alternativ varierar beroende på typ av ikon.
Med exempelvis en markerad intressepunkt
(POI2) kan föraren bl.a. välja:
Norr eller körriktning uppåt på kartan
Det finns två sätt att visa bilens rörelse
relaterat till kartan. Tryck på symbolerna för att skifta mellan att ha norr
eller körriktning uppåt på kartan.
• Starta navigation – positionen sparas som
resmål
• Ange som delmål – positionen sparas som
När kartan visas med norr uppåt rör sig
bilsymbolen i aktuellt väderstreck på
kartan. Rör sig bilsymbolen åt vänster
på kartan, kör bilen åt väster.
delmål (visas endast vid angett resmål)
• Spara – positionen sparas i biblioteket
• Ta bort från resplan – positionen tas bort
om den ingår i resplanen
• Närliggande POI – intressepunkter nära
bilens position visas
•
•
•
2
6
Resplan (s. 14)
Ange resmål med intressepunkt (s. 12)
Visa intressepunkter längs resväg (s. 16)
Tryck på kartans bilsymbol (blå triangel) –
information visas direkt på kartan.
Hitta bilsymbolen på kartan
Via ikonens Informationskort kan föraren se
aktuell information för respektive ikon.
Relaterad information
•
Alla inställningar för navigationssystemet utförs
via centerdisplayen. Här ställer föraren in hur kartan ska visas eller anger ett resmål.
När bilsymbolen pekar uppåt roterar kartan under
bilsymbolen beroende på hur bilen svänger. Kompassymbolen visar åt vilket håll norr (N) är på kartan och i kompassens centrum visas åt vilket håll
bilens front pekar:
Om kartbilden inte visas i centerdisplayen – tryck
på hemvyns översta delvy för navigation.
Point of Interest
* Tillval/tillbehör.
NAVIGATION
Tecken i kompass
Kompassriktning
N
Norr
NE
Nordost
E
Öster
SE
Sydost
S
Söder
SW
Sydväst
W
Väster
NW
Nordväst
2D- eller 3D-visning
Tryck på symbolerna för att skifta
mellan 2D- och 3D-visning.
Vid 3D-visning visas bilens färdriktning
alltid uppåt. Kartan roterar under bilsymbolen beroende på hur bilen
svänger. Kompassen visar åt vilket håll
norr (N) är på kartan och i kompassens
centrum visas åt vilket håll bilens front pekar.
Kartskalan visas inte i 3D-läge.
Vid 2D-visning visas kartan med norr uppåt, och
bilsymbolen rör sig i aktuellt väderstreck på kartan.
Zooma in
Gör kartan större genom att trycka snabbt två
gånger med ett finger på centerdisplayen eller
placera två fingrar ihop på centerdisplayen och
dra isär dem.
•
Inställningar för resväg och vägledning*
(s. 21)
Zooma ut
•
Inställningar för karta (s. 20)
Gör kartan mindre genom att trycka en gång med
två fingrar på centerdisplayen eller dra ihop två
fingrar på centerdisplayen.
Scrolla
Placera ett finger på kartan, svep åt önskad riktning och släpp. Scrollfunktionen är enbart möjlig
när kartan är maximerad, inte minimerad.
Skifta rubrikvisning
Maximera kartan och tryck på kartrubriken överst
i centerdisplayen. Välj mellan följande visningar
som rubrik på kartan:
1.
Resmål (Destination), ankomsttid (ETA) eller
kvarvarande restid (RTA) och avstånd till resmålet (Distance). För att välja ETA eller RTA,
se avsnittet "Inställningar för resväg och vägledning".
2.
Aktuell position som adress (Address) eller
som koordinater (Coordinates). Vid visning av
koordinater visas även altitud (Altitude). För
att välja mellan adress och koordinater, se
avsnitt "Inställningar för karta".
Relaterad information
•
•
•
Inställningar för Sensus Navigation* (s. 20)
Kartnavigering* i förardisplay (s. 8)
Kartnavigering* i head-up-display* (s. 9)
* Tillval/tillbehör.
7
NAVIGATION
Kartnavigering* i förardisplay
Aktivera och deaktivera kartvisning*
i förardisplay
Sensus Navigation presenteras och manövreras
på flera sätt, t.ex. via förardisplayen.
Kartan visas automatiskt i förardisplayen när ett
resmål är satt. Den kan också visas utan angivet
resmål.
Öppna/stänga menyn. Menyn stängs automatiskt efter en stunds inaktivitet eller för
vissa val.
Karta visas endast vid 12" förardisplay.
Bläddra mellan menyer.
Under körning vägleds föraren av röstvägledning
samt instruktioner på förardisplayen. Kartvisning i
förardislayen kan även aktiveras utan angivet resmål.
Rattens högra knappsats och
förardisplayen
Med de högra rattknapparna kan några funktioner i kartnavigering hanteras, t.ex. Kör hem
och Avbryt vägledning. Om ett meddelande
visas i förardisplayen måste det först accepteras
eller avfärdas för att menyn ska visas.
8
1.
Dra ned centerdisplayens toppvy.
2.
Tryck på Inställningar.
3.
Tryck på My Car Displayer
Information i förardisplay.
4.
Tryck på radioknappen Visa karta för att
aktivera kartvisning i förardisplayen även om
ingen resplan är aktiverad.
Relaterad information
•
Kartnavigering* i förardisplay (s. 8)
Bläddra mellan menyval.
Bekräfta eller markera ett val.
Relaterad information
•
Aktivera och deaktivera kartvisning* i förardisplay (s. 8)
•
•
Kartnavigering* i centerdisplay (s. 6)
Kartnavigering* i head-up-display* (s. 9)
* Tillval/tillbehör.
NAVIGATION
Kartnavigering* i head-up-display*
Röststyra3 kartnavigering*
Sensus Navigation presenteras och manövreras
på flera sätt, t.ex. via head-up-displayen.
Flera av navigationssystemets funktioner kan
aktiveras med röstkommandon.
Tryck på
och säg något av följande kommandon:
•
"Kör hem" – Vägledning sker till Hem-positionen.
•
•
"kör till [stad]" – Anger en stad som resmål.
Exempel "Kör till Göteborg".
"Sök [POI-namn]". Exempel "Sök Liseberg".
•
•
"kör till [adress]" – Anger en adress som
resmål. En adress ska innehålla stad och
gata. Exempel "Kör till Kungsgatan 5, Göteborg".
"Ange land/Ange stat5,6" – Ändrar sökområde för navigation.
•
"Visa favoriter" – Visar favoritmarkerade
positioner i förardisplayen.
•
"Rensa resplan" – Raderar alla lagrade delmål och slutmålet i en resplan.
•
"Upprepa vägledning" – Upprepar senast
uttalade vägledning.
•
"Röstvägledning av" – Stänger av röstvägledning.
•
"Röstvägledning på" – Startar avstängd
röstvägledning.
•
Det går att ställa in om navigationsinformation
ska visas i head-up-displayen, även informationsfältets läge.
"Ange korsning" – Startar en dialog där två
gator ska anges. Destinationen blir sedan
korsningen av angivna gator.
•
"kör till [postnummer]" – Anger ett postnummer som resmål. Exempel "Kör till 1 2 3
4 5".
Relaterad information
•
"kör till [kontakt]" – Anger en adress ur
telefonboken som resmål. Exempel "Kör till
Robyn Smith".
•
"Sök [POI-kategori]" – Söker närliggande
intressepunkter (POI) inom en viss kategori
3
4
5
6
Kartnavigering* i förardisplay (s. 8)
"Sök [POI-kategori] i [stad]" – Söker
intressepunkter (POI) inom en viss kategori
och stad. Resultatlistan sorteras efter stadens mittpunkt. Exempel "Sök restaurang i
Göteborg".
"Navigation" – Startar en navigationsdialog
och visar exempel på kommandon.
Föraren kan få vägledning och information från
navigeringssystemet i head-up-displayen på vindrutans nedre del.
Kartnavigering* i centerdisplay (s. 6)
•
•
Kartnavigering på vindrutan.
•
•
(t.ex. restauranger)4. För att få listan sorterad
längs resvägen – säg "Längs resvägen" då
resultatlistan visas.
Gäller vissa marknader.
Användaren kan välja att ringa POI eller ange den som resmål.
För Europeiska länder används "land" istället för "stat".
För Brasilien och Indien byts sökområde via centerdisplayen.
* Tillval/tillbehör.
9
NAVIGATION
Ange resmål direkt på karta*
Ett resmål kan anges på olika sätt. Markera med
fingret på kartan är ett av dem och i många fall
enklast.
I många fall är det enklast att scrolla fram önskad
position och trycka på den med fingret.
1.
Kontrollera att kartvyn är i maxläge.
2.
Scrolla fram önskad position på kartan.
3.
Tryck och håll kvar på positionen – en ikon
skapas och en meny visas.
4.
Välj Kör hit – vägledning börjar.
Radera ikonen
Om positionens ikon ska raderas:
•
Inställningar för resväg och vägledning*
(s. 21)
Ange resmål med adress
Ett resmål kan anges på olika sätt i navigationssystemet* – att ange en adress är ett av dem.
1. När kartan visas, expandera verktygsfältet
med nedåtpilen på vänster sida och tryck på
Mål.
> Kartbilden skiftar till fritextsökning.
2.
Tryck på Adress.
3.
Samtliga fält behöver inte fyllas i. Om en resa
t.ex. önskas till en stad så räcker det att fylla i
land och stad. Vägledning sker då till stadens
centrum.
4.
Välj valfritt åtkomligt skrivfält och skriv med
centerdisplayens tangentbord:
Välj Radera
Justera ikonens position
Om ikonens position behöver justeras:
•
•
Gör ett långt tryck på ikonen, dra den till
önskad position och släpp.
•
•
•
•
•
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
10
Resplan (s. 14)
Ange resmål med adress (s. 10)
Ange resmål med fritextsökning (s. 11)
Ange resmål med intressepunkt (s. 12)
Ange resmål med senaste/favoriter/bibliotek
(s. 13)
Ange resmål med Send to Car (s. 14)
Land/Stat/Provins
Stad/Område/Postnummer
Adress
Nummer
Korsning
Relaterad information
•
•
•
•
Resplan (s. 14)
Ange resmål direkt på karta* (s. 10)
Ange resmål med fritextsökning (s. 11)
Ange resmål med intressepunkt (s. 12)
* Tillval/tillbehör.
NAVIGATION
•
•
•
•
Ange resmål med senaste/favoriter/bibliotek
(s. 13)
Ange resmål med Send to Car (s. 14)
Inställningar för resväg och vägledning*
(s. 21)
Informationskort på kartan* (s. 6)
Ange resmål med fritextsökning
Ett resmål kan anges på olika sätt i navigationssystemet* – med fritextsökning går det t.ex. att
söka efter telefonnummer, postnummer, gator,
städer, koordinater och intressepunkter (POI7).
Med bildskärmens tangentbord kan de flesta
tecken skrivas och användas för sökning av resmål.
1.
När kartan visas, expandera verktygsfältet
med nedåtpilen på vänster sida och tryck på
Mål.
3.
Om sökningen gett önskat resultat – tryck
på en sökträff för att visa dess informationskort och välj fortsatt användning av sökträffen.
Om sökningen gett för många resultat –
tryck på Utökat filter och välj position att
söka runt och välj därefter fortsatt användning av sökträffen:
• Runt bilen
• Runt resmålet – visas endast om ett resmål lagts in.
• Längs rutt – visas endast om ett resmål
lagts in.
• Runt punkt på kartan
> Kartbilden skiftar till fritextsökning.
2.
7
Skriv in sökord i sökrutan eller begränsa först
sökträffarna genom att välja ett filter.
> Sökträffarna listas löpande vid inskrivning.
}}
Point of Interest
* Tillval/tillbehör.
11
NAVIGATION
||
Koordinater
Ett resmål kan även anges med kartkoordinater.
•
Skriv t.ex. "N 58,1234 E 12,5678" och tryck
på Sök.
Väderstrecken N, E, S och W kan skrivas in på
olika sätt, t.ex. enligt följande:
Ange resmål med intressepunkt
Ett resmål kan anges på olika sätt i navigationssystemet* – att ange en intressepunkt (POI8) är
ett av dem.
1. När kartan visas, expandera verktygsfältet
med nedåtpilen på vänster sida och tryck på
Mål.
I inställningarna för karta går det att ändra vilka
POI som ska visas på kartan. Den inställningen
påverkar inte sökning av POI som resmål – även
bortvalda POI visas här som alternativa resmål.
Vissa POI visas på kartan först från och med
skala 1 km (1 mile).
N 58,1234 E 12,5678 (med mellanslag)
OBS
N58,1234 E12,5678 (utan mellanslag)
58,1234N 12,5678E (med väderstreck efter
koordinaten)
58,1234-12,5678 (med bindestreck utan
väderstreck)
> Kartbilden skiftar till fritextsökning.
2.
Tryck på POI.
3.
Tryck på önskat filter (vissa alternativ visas
endast vid angivet mål eller delmål):
Det går lika bra att använda punkt [.] som kommatecken [,].
•
•
•
•
•
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
•
8
12
Resplan (s. 14)
Ange resmål direkt på karta* (s. 10)
Ange resmål med adress (s. 10)
Ange resmål med intressepunkt (s. 12)
Ange resmål med senaste/favoriter/bibliotek
(s. 13)
Ange resmål med Send to Car (s. 14)
Inställningar för resväg och vägledning*
(s. 21)
•
Symbol för en POI, antal och varianter av
POI varierar mellan olika marknader.
•
I samband med uppdatering av kartdata
kan symboler tillkomma och andra försvinna – i menysystemet kan samtliga
symboler för aktuellt kartsystem alltid
bläddras fram.
Nära bilen
Nära resmålet
Nära delmål
Längs rutt
Runt punkt på kartan
4.
Leta upp och välj önskad instressepunkt.
5.
Välj Starta navigation eller Ange som
delmål.
Många POI (t.ex. restauranger) har underkategorier (t.ex. snabbmat).
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
•
Resplan (s. 14)
Ange resmål direkt på karta* (s. 10)
Ange resmål med adress (s. 10)
Ange resmål med fritextsökning (s. 11)
Ange resmål med senaste/favoriter/bibliotek
(s. 13)
Ange resmål med Send to Car (s. 14)
Inställningar för karta (s. 20)
Point of Interest
* Tillval/tillbehör.
NAVIGATION
Ange resmål med senaste/
favoriter/bibliotek
Ett resmål kan anges på olika sätt i navigationssystemet* – att välja ur listor är ett av dem.
1. När kartan visas, expandera verktygsfältet
med nedåtpilen på vänster sida och tryck på
Mål.
En raderad position i Favoriter finns alltid kvar i
Bibliotek, men då med "släckt" stjärna. För att
lägga tillbaka en position i Favoriter, gå till
Bibliotek och markera positionens stjärna igen.
Med Ange hemadress kan en ofta använd destination programmeras och användas. En inlagd
Hem-destination finns även som menyval i förardisplayen och tas fram med rattens högra knappsats.
Med Redigera kan listan editeras.
> Kartbilden skiftar till fritextsökning.
2.
Välj därefter en av följande listor, längst upp
på bildskärmen:
Bibliotek
Här samlas sparade positioner och resplaner. Det
senast sparade hamnar överst i listan.
• Senaste
• Favoriter
• Bibliotek
Tryck på en positions stjärna för att markera/
avmarkera den som favorit. En position med markerad/fylld stjärna visas även under rubriken
Favoriter.
Efter att ett alternativ i en lista har markerats,
adderas det som resmål med någon av knapparna Starta navigation eller Ange som delmål.
Raderas en position i Bibliotek raderas den även
i Favoriter.
Senaste
I denna lista samlas tidigare sökningar. Scrolla
och välj.
• Tillagd – sorterar i tidsföljd.
• Namn – sorterar i bokstavsordning.
• Avstånd – sorterar på avstånd från nuva-
Finns även som menyval i förardisplayen och tas
fram med rattens högra knappsats.
Med Redigera kan listan editeras.
Favoriter
I denna lista samlas favoritmarkerade positioner
från Bibliotek. Scrolla och välj.
Med Redigera kan en eller flera poster i listan
raderas.
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
•
Resplan (s. 14)
Ange resmål direkt på karta* (s. 10)
Ange resmål med adress (s. 10)
Ange resmål med fritextsökning (s. 11)
Ange resmål med intressepunkt (s. 12)
Ange resmål med Send to Car (s. 14)
Inställningar för resväg och vägledning*
(s. 21)
Biblioteket kan sorteras på olika sätt:
rande position.
• Mottagna – positioner skickade till bilen
med funktionen Send to Car filtreras ut. Nya
olästa positioner är försedda med en BLÅ
markör, som släcks när positionerna är lästa.
* Tillval/tillbehör.
13
NAVIGATION
Ange resmål med Send to Car
Ett resmål kan anges på olika sätt – att använda
funktionen Send to Car är ett av dem.
Skicka position till bilen
Send to Car är en funktion som gör det möjligt
att lägga till en destination/position till bilens
navigationssystem* via en dator.
Send to Car kan också användas från appen
Volvo On Call. Volvo On Call* kan även användas
om en destination/position ska skickas till bilen
från Volvo On Call servicecenter.
Mer information om fler leverantörer och funktionen Send to Car finns på Volvo Cars supportsida (support.volvocars.com).
Ta emot och använda position i bilen
För att bilen ska kunna ta emot data måste den
vara ansluten till internet, se instruktioner i ägarmanualen. Om positionen skickas till bilen med
Volvo On Call* används bilens inbyggda modem
för att ta emot data, dvs. ingen separat internetanslutning krävs.
1.
Observera att den här processen endast är ett
exempel från en av flera kartserviceleverantörer.
1.
Gå till wego.here.com på datorn.
> En kartservice öppnas.
2.
Sök upp önskad position.
3.
Högerklicka på positionen och klicka sedan
på adressen.
> En sidomeny/informationskort öppnas.
4.
Klicka på Dela i sidomenyn.
5.
Klicka på Skicka till bilen i sidomenyn.
6.
Välj bil och skriv in bilens VIN-nummer eller
e-postadressen som är registrerad till ditt
Volvo-ID. Klicka sedan på Skicka.
7.
14
Klicka på Klar.
> Positionen skickas till bilen.
2.
När en position mottagits av bilen visas en
notifiering i centerdisplayen. Tryck på notisen/symbolen.
> Ett informationskort öppnas.
Välj önskad användning av positionen.
Resplan
Resplanen är den väg som föreslås i navigationssystemet* när användaren angett en destination.
Den först satta positionen blir resplanens resmål.
Påföljande positioner blir resplanens delmål.
En resplan med dess resmål och delmål kan
enkelt redigeras i efterhand.
Relaterad information
•
•
•
•
Visa resplan (s. 15)
Redigera eller radera resplan (s. 15)
Visa alternativ resväg (s. 16)
Visa vägledningspunkter i resplan (s. 16)
Använda sparad position
Mottagna positioner sparas i navigationssystemets bibliotek och kan användas senare.
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
•
Resplan (s. 14)
Ange resmål direkt på karta* (s. 10)
Ange resmål med adress (s. 10)
Ange resmål med fritextsökning (s. 11)
Ange resmål med intressepunkt (s. 12)
Ange resmål med senaste/favoriter/bibliotek
(s. 13)
Inställningar för resväg och vägledning*
(s. 21)
* Tillval/tillbehör.
NAVIGATION
Visa resplan
Redigera eller radera resplan
2.
Det finns möjlighet att visa resplanen i navigationssystemet* under pågående vägledning.
Tryck på symbolen för Resplan för att öppna
resplanen.
Det finns möjlighet att ta bort delmål eller hela
resplanen i navigationssystemet* under
pågående vägledning.
1. Expandera verktygsfältet med nedåtpilen och
sedan de tre punkterna.
2.
Relaterad information
•
•
•
Redigera eller radera resplan (s. 15)
Visa alternativ resväg (s. 16)
Visa vägledningspunkter i resplan (s. 16)
Tryck på symbolen för Resplan för att öppna
resplanen.
3.
Tryck på papperskorgen för att radera ett
delmål i resplanen eller tryck på Rensa
resplan för att radera hela resplanen.
Relaterad information
•
•
•
1.
Visa alternativ resväg (s. 16)
Visa intressepunkter längs resväg (s. 16)
Visa vägledningspunkter i resplan (s. 16)
Under pågående vägledning, expandera verktygsfältet med nedåtpilen och sedan de tre
punkterna.
* Tillval/tillbehör.
15
NAVIGATION
Visa alternativ resväg
Visa intressepunkter längs resväg
Visa vägledningspunkter i resplan
Det finns möjlighet att söka efter alternativa resvägar i navigationssystemet* under pågående
vägledning.
1. Expandera verktygsfältet med nedåtpilen och
sedan de tre punkterna.
En lista med intressepunkter (POI9) utmed resvägen kan tas fram i navigationssystemet*.
En lista med resplanens framförvarande vägledningspunkter hjälper föraren att i god tid planera
kommande manövrer.
Visa en lista med kommande svängar i resplanen
i navigationssystemet* genom att:
2.
Tryck på symbolen för Resplan för att öppna
resplanen.
3.
Tryck på Alternativa resvägar.
4.
Välj en alternativ resväg:
• Eco
• Snabb
• Vacker
5.
Tryck på kartan.
> Den uppdaterade resvägen visas på kartan och vägledning återupptas.
Relaterad information
•
•
•
•
16
Redigera eller radera resplan (s. 15)
Visa trafikstörningar längs resvägen (s. 17)
Välja omväg vid kartnavigering* (s. 18)
1.
Tryck på Framöver.
2.
Tryck på POI.
> POI längs resvägen visas utifrån avstånd.
3.
När flera POI finns på samma plats visas de
som en grupp. Tryck på gruppen för att lista
POI.
4.
Välj en POI.
5.
Välj ett av informationskortets alternativ och
följ instruktionerna.
Relaterad information
•
•
Informationskort på kartan* (s. 6)
Inställningar för karta (s. 20)
1.
Expandera verktygsfältet med nedåtpilen på
vänster sida.
2.
Expandera verktygsfältet ytterligare med de
tre punkterna.
3.
Trycka på symbolen för Turn-by-Turn (se
bild).
En lista med resplanens vägledningspunkter
visas istället för verktygsfältet (det går att scrolla i
listan). Ett tryck på pilen som riktar sig åt vänster
minimerar listan.
Nästkommande vägledningspunkt ligger alltid
överst i listan.
Vid tryck på en av listans vägledningspunkter visas positionen på kartan.
Påföljande tryck på hårkorset (se bild)
återställer kartan till vägledningsvy, där
kartan följer bilen.
Inställningar för resväg och vägledning*
(s. 21)
* Tillval/tillbehör.
NAVIGATION
Trafikstörningar på karta*
Navigationssystemet tar emot information om trafikhändelser och trafikstörningar och visar dessa
på kartan.
OBS
Trafikinformation är inte tillgänglig i alla områden/länder.
Täckningsområden för trafikinformation utökas kontinuerligt.
Vilken trafikrelaterad information som visas på
kartan kan ställas in.
Trafikstörningar, såsom tät och långsam trafik,
vägarbeten och trafikolyckor, visas med olika
symboler om kartan är tillräckligt inzoomad.
Så här visas till exempel vägarbeten.
För större trafikstörningar visas även
dess utbredning med en röd linje vid
sidan av vägen. Linjen anger samtidigt
för vilken färdriktning störningen gäller – berör
störningen båda färdriktningar är vägsträckan
markerad med en linje på båda sidor.
Information om trafikstörning
– Tryck på trafikstörningens symbol.
> Ett informationskort visas. Informationen
kan innehålla t.ex. trafikstörningens position med gatunamn/vägnummer och störningens art/utsträckning/varaktighet.
Undvik trafikstörning
Om det finns trafikstörningar längs resvägen kan
alternativet Undvik väljas. Systemet beräknar då
en annan resväg.
Visa trafikstörningar längs resvägen
En lista med trafikstörningar utmed resvägen kan
tas fram när ett resmål är angivet i navigationssystemet*.
1.
2.
Utökad trafikinformation (RTTI)10
Om bilen är uppkopplad till internet kan även utökad trafikinformation tas emot med RTTI.
Relaterad information
•
•
•
•
•
Inställningar för trafik (s. 22)
Tryck på Framöver.
3.
Tryck på Trafik. Trafikknappen är grå om det
inte finns någon trafikhändelse på rutten.
> Eventuella trafikhändelser längs resvägen
visas utifrån avstånd.
4.
Om mer information om trafikstörningen
önskas, tryck på raden så öppnas ett informationkort. Välj ett av informationskortets
alternativ och följ instruktionerna.
5.
Tryck på Undvik för att undvika trafikstörningen.
> Resvägen räknas om och guidning sker
via alternativ resväg.
Inställningar för karta (s. 20)
Visa trafikstörningar längs resvägen (s. 17)
Utökad trafikinformation (s. 19)
När kartan visas, expandera verktygsfältet på
vänster sida med nedåtpilen och sedan med
de tre punkterna.
Informationskort på kartan* (s. 6)
9 Point of Interest
10 Gäller vissa marknader.
}}
* Tillval/tillbehör.
17
NAVIGATION
||
Relaterad information
•
•
•
•
Trafikstörningar på karta* (s. 17)
Inställningar för trafik (s. 22)
Informationskort på kartan* (s. 6)
Utökad trafikinformation (s. 19)
Välja omväg vid kartnavigering*
Om föraren vill undvika resvägens närmaste del,
t.ex. för att vägen är avstängd, kan en omväg väljas.
1. Expandera verktygsfältet på vänster sida med
nedåtpilen och sedan med de tre punkterna.
Relaterad information
•
Visa alternativ resväg (s. 16)
2.
Tryck på symbolen för Omväg för att visa en
alternativ körsträcka med information om
dess längre/kortare sträckning samt beräknad restid. Vanligen föreslås endast en kort
omväg med snar återgång till den ursprungliga resplanen.
3.
Om förslaget accepteras: Tryck på skylten
med omvägens information. Rutten accepteras även om man kör in på den föreslagna
vägen. Efter att förslaget accepterats, återupptas vägledning – nu med omvägen vald
som resväg. Om förslaget inte accepteras
fortsätt köra på den ursprungliga rutten.
Ett alternativ till funktionen Omväg är att vika av
från resplanens resväg – systemet uppdaterar då
resvägen automatiskt och fortsätter vägleda till
resmålet på bäst lämpad resväg.
Det går också att visa en alternativ resväg under
pågående färd.
18
* Tillval/tillbehör.
NAVIGATION
Utökad trafikinformation11
När bilen är ansluten till internet kan föraren få
tillgång till utökad trafikinformation (RTTI12).
Information om trafikhändelser och trafikflöde
hämtas kontinuerligt från mobilappar, offentliga
myndigheter och GPS-data från fordon. När en
bil begär trafikflödesinformation lämnas samtidigt
anonyma data om trafikflödet vid bilens position,
vilket bidrar till tjänstens funktion. Anonyma data
skickas enbart när RTTI är aktiverad.
OBS
Trafikinformation är inte tillgänglig i alla områden/länder.
Täckningsområden för trafikinformation utökas kontinuerligt.
Relaterad information
•
Aktivera och deaktivera utökad trafikinformation (s. 19)
Aktivera och deaktivera utökad
trafikinformation13
När bilen är ansluten till internet kan föraren få
tillgång till utökad trafikinformation (RTTI14) i
navigationssystemet*.
Så här aktiveras och deaktiveras RTTI:
1.
Tryck på Inställningar i centerdisplayens
toppvy.
2.
Tryck på Navigation
Aktuellt trafikförhållande visas i kartnavigeringssystemet* för motorvägar, större vägar och landsvägar samt vissa innerstadsrutter.
3.
Välj RTTI - Uppkopplad trafikinformation
för att aktivera (ersätta ordinarie trafikinformation med RTTI) eller deaktivera RTTI.
Mängden trafikinformation som visas på kartan
beror på avståndet till bilen och visas endast
inom cirka 120 km (75 miles) från bilens position.
4.
Ett popup-fönster med rubriken
Användarvillkor och ett med rubriken
Datadelning visas om det är första gången
RTTI används.
Text och symboler på kartan visas som vanligt
och trafikflödet visar hur fort trafiken rör sig på en
väg jämfört med vägens hastighetsbegränsning.
Trafikflödet visas på kartan på var sida om vägen
med en färgad linje per färdriktning:
Om bilens internetuppkoppling bryts då RTTI är
aktiverad kommer ordinarie trafikinformation att
automatiskt aktiveras. Återfås internetuppkoppling återaktiveras RTTI.
•
•
•
•
•
11
12
13
14
Grön – inga störningar.
Röd – trängsel/stockning/olycka.
Svart – väg avstängd.
Trafik.
Relaterad information
Utökad trafikinformation (s. 19)
Inställningar för trafik (s. 22)
Gäller vissa marknader.
Real Time Traffic Information
Gäller vissa marknader.
Real Time Traffic Information
* Tillval/tillbehör.
19
NAVIGATION
Inställningar för Sensus Navigation*
Inställningar för karta
Fartkameror15
Här väljs inställningar för hur resväg och annan
information ska presenteras.
Här väljs inställningar för hur kartan ska visas på
bildskärmen.
Under Visa fartkameror anges om fartkameror
ska visas på kartan.
Inställningar
Navigation
Inställningar
Navigation
Karta
Inställningar kan göras inom följande områden:
Inställningar kan göras inom följande områden:
• Karta – hanterar kartans innehåll och
•
•
•
•
•
utseende.
• Resväg och Vägledning – hanterar vägledning samt visning och beräkning av resväg.
• Trafik – hanterar information om störningar i
trafiken.
Relaterad information
•
•
•
Inställningar för karta (s. 20)
Inställningar för resväg och vägledning*
(s. 21)
Inställningar för trafik (s. 22)
Positionsformat
Format för kartdesign
Visa fartkameror
Visa favoriter
Intressepunkt (POI)
Positionsformat
Vid Positionsformat väljs om aktuell position
ska benämnas/visas på kartan med adress eller
koordinater:
• Adress
• Koordinater och altitud
Kartdesign
Med Format för kartdesign väljs hur kartans
färger ska visas:
Favoriter
Välj om Favoriter ska visas på kartan.
Intressepunkt (POI16)
Under Intressepunkt (POI) anges vilka POI
som ska visas på kartan. Tryck på önskad kategori, t.ex. "Transportmedel", och välj sedan att
visa alla eller specifika underkategorier. Lämna
menyn med ett tryck på Bakåt eller Stäng.
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
Inställningar för Sensus Navigation* (s. 20)
Inställningar för resväg och vägledning*
(s. 21)
Inställningar för trafik (s. 22)
Visa intressepunkter längs resväg (s. 16)
Ange resmål med intressepunkt (s. 12)
Ange resmål med senaste/favoriter/bibliotek
(s. 13)
• Dag – ljusa färger.
• Natt – mörka färger för bibehållet mörkerseende.
• Auto – systemet växlar mellan Dag och Natt
beroende på ljuset i kupén.
15
16
20
Funktionen finns ej på alla marknader.
Point of Interest
* Tillval/tillbehör.
NAVIGATION
Inställningar för resväg och
vägledning*
Här väljs inställningar för hur resvägen ska
beräknas och vägledningen ska presenteras.
Inställningar
Vägledning
Navigation
Resväg och
Inställningar kan göras inom följande områden:
•
•
•
•
•
•
Tidsformat
Nivå för röstvägledning
Standardtyp för resväg
2.
Tryck på önskad röstvägledning:
• Ingen (ingen automatisk röstvägledning
men möjlighet att manuellt begära aktuell
röstvägledning en gång)
• Låg (endast ett meddelande per vägledningspunkt)
• Medel (upp till 3 meddelanden per vägledningspunkt, med begränsad information)
• Full (upp till 4 meddelanden per vägled-
ningspunkt och all tillgänglig information)
Inlärning av resväg
Standardtyp för resväg
Undvik
Välj den standardtyp av resväg som föredras:
Förslag på bensinstation
Välj hur ankomsttid ska anges:
• Snabb
• Eco
• Vacker (motorvägar undviks i möjligaste
• ETA17 (beräknad ankomsttid till resmålet)
• RTA18 (kvarvarande restid till resmålet)
Det är även möjligt att visa en alternativ resväg
under pågående färd.
Tidsformat
Inlärning av resväg
Nivå för röstvägledning
Markera Inlärning av resväg om datainsamling
för att optimera beräkning av resväg ska tillåtas.
Tryck på Nivå för röstvägledning.
Förslag på bensinstation
Tryck på Förslag på bensinstation för att aktivera eller deaktivera att närliggande bensinstationer visas.
Relaterad information
•
•
•
•
Inställningar för Sensus Navigation* (s. 20)
Inställningar för karta (s. 20)
Inställningar för trafik (s. 22)
Visa alternativ resväg (s. 16)
mån, varför restiden kan bli lång)
Tidsangivelsen gäller för resmålets tidszon.
1.
är möjligt – vid beräkning av resväg. Välj till exempel tunnlar, områden med trängselavgift och
färjor.
Undvik
Tryck på Undvik för att öppna en meny med olika
alternativ som kan undvikas automatiskt – om det
17
18
Estimated Time of Arrival
Remaining Time to Arrival
* Tillval/tillbehör.
21
NAVIGATION
Inställningar för trafik
Visa fritt flödande trafik
Kartuppdatering
Här väljs inställningar för hur trafikinformation
visas på kartan*.
Markera Visa fritt flödande trafik för att visa
detta på kartan.
MapCare är en kartuppdateringstjänst för Volvobilar utrustade med Sensus Navigation*.
Använd utökad trafikinformation19
Allmänt om uppdatering
Inställningar
Navigation
Trafik
Inställningar kan göras inom följande områden:
•
•
•
•
Visa trafikhändelser
Undvik trafikincidenter
Markera RTTI - Uppkopplad trafikinformation
för att använda utökad trafikinformation via internet (RTTI).
Relaterad information
Visa trafikhändelser
•
•
•
Välj om trafikhändelser ska visas på kartan och
användas vid ruttberäkning:
•
Visa fritt flödande trafik
RTTI - Uppkopplad trafikinformation
• Ingen
• Större
• Alla
Undvik trafikincidenter
Välj om trafikincidenter ska undvikas vid beräkning av resväg:
• Aldrig
• Fråga (eventuella förslag på ruttändringar
Inställningar för Sensus Navigation* (s. 20)
Inställningar för karta (s. 20)
Inställningar för resväg och vägledning*
(s. 21)
Utökad trafikinformation (s. 19)
Det finns två sätt att uppdatera kartor. Antingen
via en dator och ett USB-minne eller direkt från
bilen20 (om bilen är internetansluten).
Bilens karta är uppdelad i ett visst antal fastställda regioner. Vid uppdatering av kartdata
behöver inte samtliga regioner uppdateras – föraren kan välja att uppdatera specifikt bara en
enda region, eller flera regioner.
En eller några regioner kan uppdateras när bilen
är internetansluten. Om däremot ett stort antal
regioner – eller hela kartan – ska uppdateras, kan
den totala mängden kartdata vara så stor att uppdatering via en dator och ett USB-minne blir
betydligt smidigare.
OBS
Om en resplan sträcker sig över flera regioner
bör samtliga dessa ha samma versionsnummer. I annat fall finns möjligheten att en
beräknad rutt kan få en oväntad sträckning.
ges under resan)
•
19
20
22
Alltid
Gäller vissa marknader.
Gäller endast vissa länder.
* Tillval/tillbehör.
NAVIGATION
Uppdatering av kartstruktur
Ibland måste en kartas struktur ändras – det sker
om en region behöver adderas eller när en stor
region delas upp i mindre regioner. Då detta
inträffat, kommer uppdateringsförsök av enstaka
region via normal rutin att misslyckas och ett
meddelande visar anledningen.
Istället måste hela kartan nyinstalleras vilket görs
via ett USB-minne. För ytterligare information –
se Volvo Cars supportsida
(support.volvocars.com) eller kontakta en Volvoåterförsäljare.
Uppdatering av navigationsmjukvara
Förutom kartdata är även navigationssystemets
egen mjukvara under ständig utveckling och uppdateras då och då. Det kan innebära att nerladdad kartdata i vissa fall inte stöds av navigationsmjukvaran. I så fall visas ett meddelande om att
även navigationsmjukvaran måste uppdateras.
Det kan göras hos en Volvoåterförsäljare.
Vanliga frågor
Fråga
Svar
Är det möjligt att byta
plattform
för kartdata, t.ex.
från Europa
till Nordamerika?
Ja, med vissa undantag. Kontakta en Volvoåterförsäljare för
aktuell information.
Hur lång tid
tar det att
ladda ner
en kartuppdatering?
Det beror på kartfilens/-filernas
storlek och uppkopplingens
bandbredd. Information om uppdateringens storlek (MB) visas
på skärmen.
Hur stor är
en uppdatering?
Det är marknadsberoende.
Detaljerad information finns
angiven vid respektive marknads
karta – se Volvo Cars supportsida (support.volvocars.com) .
Ingenting
av det här
med uppdatering
fungerar –
vad göra?
Försök med Volvo Cars supportsida (support.volvocars.com)
eller kontakta en Volvoåterförsäljare.
Relaterad information
•
Uppdatera kartor* via dator och USB
(s. 24)
•
Uppdatera kartor* från internetansluten bil
(s. 25)
•
•
•
Vanliga frågor om kartnavigering* (s. 26)
Licensavtal för kartnavigering* (s. 27)
Upphovsrätt för kartnavigering* (s. 29)
* Tillval/tillbehör.
23
NAVIGATION
Uppdatera kartor* via dator och
USB
Det går att ladda ner nya kartor från en internetansluten dator till ett USB-minne och sedan
överföra kartorna från USB-minnet till bilen.
Förberedelser
Parameter
Krav
USB-standard
(1.0/2.0/3.0):
Nedladdning av kartdata från internet till
USB-minne
Minst 2.0
Ha USB-minne och noterad kartinformation tillhands.
Filsystem
(Ext2/NTFS/
FAT32):
FAT32
Kapacitet
(8/16/32/64
GB):
Kartfilernas storlek är marknadsrelaterad – se filstorlek
under "Detaljerad information" för respektive marknad
på Volvo Cars supportsida
(support.volvocars.com) .
Notera aktuell kartversion
24
Gå till Volvo Cars supportsida
(support.volvocars.com) på en dator med
internetanslutning.
2.
Välj kartor, bilmodell och årsmodell.
3.
Tryck på regionen som ska uppdateras.
> En kartbild med information om senaste
kartdata för regionen visas.
4.
Verifiera att kartversionen är nyare än den i
bilen.
5.
Anslut ett USB-minne till datorn och ladda
ner uppdateringen till USB-minnet.
Nedladdningen tar olika lång tid beroende på
kartdatans storlek och uppkopplingens bandbredd.
Uppdatering via dator och USB-minne
USB-minne
Följande krävs för att ett USB-minne ska kunna
hantera en uppdatering:
1.
1.
Tryck på Download Center i applikationsvyn.
2.
Tryck på pilen för att expandera regionen.
> Detaljerad kartinformation visas.
3.
Notera kartinformationen under kartbilden.
Överföring av kartdata från USB till
bilen
Överföringen från USB-minnet till bilen tar olika
lång tid beroende på kartdatans storlek. Uppdateringen kan göras under färd. Om inläsningen
inte är klar när bilen stängs av fortsätter uppdateringen vid nästa körtillfälle.
* Tillval/tillbehör.
NAVIGATION
Uppdatera
1. Aktivera navigationssystemet.
2.
3.
Anslut USB-minnet till bilens USB-uttag. Om
det finns två USB-ingångar får inte den
andra användas samtidigt.
Navigationssystemet detekterar automatiskt
att en uppdatering finns tillgänglig varefter
bildskärmen under uppdatering av hela kartdatabasen visar hur mycket av processen
som är klar, räknat i %.
> Vid uppdatering av enskild kartregion startar uppdatering direkt.
För att starta uppdatering av hela kartdatabasen måste användaren trycka på
Bekräfta – eller på Avbryt för att avbryta
installationen.
Avbrott
Vid avbrott under uppdatering visas alltid ett förklarande textmeddelande på centerdisplayen.
Vad händer om ...
Svar
infotainmentsystemet
stängs av under
pågående uppdatering?
Processen pausar och
fortsätter automatiskt
där den avbröts, när
systemet aktiveras
igen, t.ex. vid motorstart.
USB-minnet dras ut
innan uppdateringen
är klar?
Processen pausar och
fortsätter automatiskt
där den avbröts, när
USB-minnet återansluts till bilen.
4.
Tryck på Bekräfta – Uppdatering av hela
kartdatabasen börjar, och information om hur
processen fortskrider visas på centerdisplayen.
För ytterligare information – se Volvo Cars supportsida (support.volvocars.com) eller kontakta en
Volvoåterförsäljare.
5.
Centerdisplayen visar när överföringen är klar
– dra då ut USB-minnet.
•
6.
Starta om infotainmentsystemet.
Uppdatera kartor* från internetansluten bil
(s. 25)
7.
Verifiera att rätt kartdata har överförts till
bilen genom att upprepa momenten
beskrivna under tidigare rubrik "Notera aktuell kartversion".
•
Kartuppdatering (s. 22)
21
Uppdatera kartor* från
internetansluten bil
När bilen är internetansluten kan navigationssystemets kartor uppdateras21.
Processprincip för fjärruppdatering.
Relaterad information
}}
Gäller endast vissa länder.
* Tillval/tillbehör.
25
NAVIGATION
||
Bilen måste vara ansluten till internet, se instruktioner i ägarmanualen.
mjukvaruuppdateringar är aktiverad under
Inställningar System Download Center.
1.
1.
Tryck på Download Center i appvyn.
> Appen startas och vid Kartor visas en
siffra som indikerar hur många kartuppdateringar det finns för den angivna hemregionen. Siffran förblir synlig tills en ny sökning efter uppdateringar har utförts eller
tills uppdateringar har installerats.
2.
Tryck på Kartor.
3.
Tryck på Installera och sedan Bekräfta.
> Installation av vald karta/kartuppdatering
påbörjas.
För ytterligare information – se Volvo Cars supportsida (support.volvocars.com) eller kontakta en
Volvoåterförsäljare.
Automatisk uppdatering av kartdata
Automatisk uppdatering kan endast väljas om
funktionen Bakgrundskoll för
Automatisk uppdatering av kartdata kan
endast väljas för hemregionen. Om hemregion inte redan är vald – tryck nedpil för att
expandera regionen.
> Detaljerad kartinformation visas.
2.
Tryck på Ange som hemregion.
3.
Bocka i rutan för Autouppdatera:.
> Då bilen är kopplad till internet och det
finns kartuppdatering tillgänglig laddas
den automatiskt ner till bilen.
Relaterad information
•
•
Uppdatera kartor* via dator och USB (s. 24)
Kartuppdatering (s. 22)
Vanliga frågor om kartnavigering*
Här följer svar på några vanliga frågor om navigationssystemet.
Bilens position på kartan är felaktig
Navigationssystemet visar bilens position med en
noggrannhet på ca 20 meter (65 ft).
Vid körning på väg som löper parallellt med en
annan väg, serpentinvägar, vägar som ligger i
flera plan samt efter körning på en lång sträcka
utan distinkta svängar finns större sannolikhet för
fel.
Höga berg, byggnader, tunnlar, viadukter, planskilda vägar etc. påverkar dessutom systemets
mottagning av satellitsignaler negativt, vilket
medför att noggrannheten vid beräkning av bilens
position kan försämras.
Systemet beräknar inte alltid den
snabbaste/kortaste vägen
Vid beräkning av resväg tas hänsyn till flera faktorer för att få fram den teoretiskt bästa vägen, bl.a.
vägsträcka, vägbredd, vägklass, trafikintensitet
och hastighetsbegränsningar. En förares erfarenhet och lokalkännedom kan dock leda till ett
effektivare vägval.
Systemet använder t.ex. betalvägar eller
färjor fast föraren valt att undvika dessa
Vid beräkning av resväg över längre avstånd kan
systemet av tekniska skäl endast använda större
vägar.
26
* Tillval/tillbehör.
NAVIGATION
Om man valt att undvika betalvägar och motorvägar undviks dessa i möjligaste mån och används
endast om inget annat rimligt alternativ finns tillgängligt.
Bilens position på kartan är felaktig
efter transport
Om bilen transporterats på t.ex. färja eller tåg,
eller på sådant sätt att mottagning av satellitsignaler inte varit möjlig, kan det ta upp till 5 minuter
innan bilens position beräknas korrekt.
Bilsymbolen uppför sig ologiskt på
bildskärmen efter däckbyte
Förutom satellitmottagaren medverkar även
bilens hastighetsgivare och ett gyro för att
beräkna bilens aktuella position, hastighet och
färdriktning. Efter montering av reservhjul eller
skifte mellan sommar- och vinterdäck behöver
systemet "lära sig" de nya hjulens dimension.
För att systemet ska fungera optimalt rekommenderas därför att köra ett tag på vägar med bra
satellitmottagning (fri sikt).
Kartbilden stämmer inte med
verkligheten
Ny- och ombyggnation av vägnätet, införande av
nya trafikregler m.m. sker kontinuerligt, och kartdatabasen är därför inte alltid komplett vid alla
tillfällen.
Bilsymbolen på skärmen hoppar framåt
eller snurrar runt
Systemet kan behöva några sekunder för att
känna av bilens position och rörelse innan du kör
iväg.
Stäng av både systemet och bilen. Starta igen
men stå stilla en stund innan du börjar köra.
Kartinformationen är inte aktuell
Se svaret under påföljande rubrik.
Är senaste kartinformationen
installerad?
Kartdatan uppdateras och förbättras kontinuerligt. I samband med uppdatering av kartor via
dator och USB kan bilens aktuella kartversion
visas. Kontrollera kartversion i bilen och jämför
tillgänglig kartversion på Volvo Cars supportsida
support.volvocars.com.
Relaterad information
•
Kartuppdatering (s. 22)
Licensavtal för kartnavigering*
En licens22 är ett avtal om rätt att bedriva viss
verksamhet eller rätt att nyttja annans rättighet,
på i avtalet angivna villkor.
LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE
LÄS DETTA LICENSAVTAL FÖR
SLUTANVÄNDARE NOGGRANT INNAN NI
ANVÄNDER HERE-DATABASEN.
MEDDELANDE TILL ANVÄNDARE
DETTA ÄR ETT LICENSAVTAL – OCH INTE ETT
AVTAL FÖR FÖRSÄLJNING – MELLAN ER OCH
HERE EUROPE B.V. (”HERE”) FÖR ERT
EXEMPLAR AV HERE NAVIGABLE MAP
DATABAS, INKLUDERANDE TILLHÖRANDE
PROGRAMVARA, MEDIA OCH TRYCKT
MANUAL UTGIVEN AV HERE (GEMENSAMT
BENÄMNDA “DATABASEN”). GENOM ATT
ANVÄNDA DATABASEN, ACCEPTERAR NI
OCH SAMTYCKER TILL ALLA VILLKOR OCH
BESTÄMMELSER I DETTA LICENSAVTAL FÖR
SLUTANVÄNDARE (“AVTAL”). OM NI INTE
SAMTYCKER TILL VILLKOREN I DETTA AVTAL,
RETURNERA OMGÅENDE DATABASEN,
TILLSAMMANS MED ALLA ANDRA
ÅTFÖLJANDE ARTIKLAR TILL ER
LEVERANTÖR FÖR ÅTERBETALNING.
Av den anledningen pågår ett oavbrutet utvecklings- och uppdateringsarbete av kartdata – kontrollera då och då om det finns uppdateringar.
}}
* Tillval/tillbehör.
27
NAVIGATION
||
ÄGANDERÄTT
Databasen och upphovsrätter, immateriell
egendom eller närliggande rättigheter däri ägs av
HERE eller dess licensgivare. Äganderätten till de
media som innehåller Databasen kvarligger hos
HERE och Er leverantör till dess att Ni erlagt
samtliga belopp som skall erläggas till HERE
och/eller Er leverantör i enlighet med detta Avtal
eller liknande avtal enligt vilka Databasen
tillhandahålls Er.
BEVILJANDE AV LICENS
HERE beviljar Er en icke-exklusiv licens att
använda Databasen för Ert personliga bruk, eller
om tillämpligt, för användande inom Ert företags
interna verksamhet. Denna licens omfattar inte
rätten att bevilja underlicenser.
BEGRÄNSNING AV ANVÄNDNING
Databasen får endast användas i det specifika
system för vilket den framställts. Förutom till den
del det uttryckligen tillåts av tvingande lag (t ex
nationella lagar baserade på det Europeiska
Datorprogramdirektivet (91/250) och
Databasdirektivet (96/9)), får Ni ej göra utdrag ur
eller återanvända betydande delar av innehållet i
Databasen och ej heller reproducera, kopiera,
modifiera, anpassa, översätta, demontera,
dekompilera eller baklängesmontera någon del
av Databasen. Om Ni önskar erhålla
samkörbarhetsinformation såsom avses i (den
nationella lagen baserad på) det Europeiska
22
28
EULA = End User License Agreement
Datorprogramdirektivet, skall Ni ge HERE skälig
möjlighet att tillhandahålla sagda information på
skäliga villkor, inkluderande kostnader, vilka
fastställs av HERE.
Databasen innehåller information som
tillhandahålls på licens från tredje parter till
HERE. Informationen omfattas av
leverantörsvillkor och copyright, som stadgas i
texten på följande webbadress:
here.com/supplierterms
ÖVERLÅTELSE AV LICENS
Ni får inte överlåta Databasen till tredje part,
förutom som installerad i det system för vilket
den skapades eller under förutsättning att Ni inte
behåller någon kopia av Databasen och förutsatt
att mottagaren samtycker till alla villkor och
bestämmelser i detta Avtal och skriftligen
bekräftar detta till HERE. Multimedia får endast
överföras eller säljas som ett komplett set så som
det levereras av HERE och inte som delar av ett
set.
BEGRÄNSAD GARANTI
HERE garanterar, med förbehåll för Varningarna
nedan, för en tidsperiod på 12 månader efter
anskaffandet av Ert exemplar av Databasen, att
den fungerar väsentligen i enlighet med HERE:s
exakthets- och fullständighetsnorm i dess lydelse
vid det datum då Ni anskaffade Databasen;
dessa normer kan ni på begäran få av HERE. Om
Databasen inte fungerar i enlighet med denna
begränsade garanti kommer HERE att vidta
skäliga försök att reparera eller byta ut Ert icke
överensstämmande exemplar av Databasen. Om
dessa försök inte leder till att Databasen fungerar
i enlighet med garantierna uppställda i detta
avtal, kan Ni välja att antingen erhålla skälig
återbetalning av den köpeskilling Ni betalade för
Databasen eller att häva detta Avtal. Detta är
HERE:s hela ansvarsskyldighet och Er enda rätt
till gottgörelse från HERE. Förutom såsom
uttryckligen är föreskrivet i detta avsnitt,
garanterar HERE inte eller gör någon utfästelse
beträffande användandet av resultaten från
nyttjandet av Databasen vad avser riktighet,
exakthet, tillförlitlighet eller annorledes. HERE
garanterar inte att Databasen är eller kommer att
vara felfri. Ingen muntlig eller skriftlig information
tillhandahållen eller råd tillhandahållet av HERE,
Er leverantör eller någon annan person ger
upphov till en garanti eller ökar på något sätt
omfattningen av den ovan beskrivna begränsade
garantin. Den begränsade garantin enligt detta
Avtal påverkar eller begränsar inte någon
lagstadgad rättighet som Ni kan ha enligt i lag
föreskriven garanti mot dolda fel.
Om Ni inte anskaffade Databasen direkt från
HERE kan Ni ha ytterligare lagstadgade
rättigheter gentemot den person från vilken Ni
anskaffade Databasen, utöver de rättigheter som
Ni erhållit från HERE enligt denna bestämmelse, i
NAVIGATION
enlighet med lagen i Er jurisdiktion. HERE:s
ovanstående garanti påverkar inte sådana
lagstadgade rättigheter och Ni kan utöva sådana
rättigheter i tillägg till garantierna i detta avtal.
ANSVARSBEGRÄNSNING
Priset för Databasen inkluderar inte någon
ersättning för övertagande av risken för
följdskador, indirekta eller obegränsade direkta
skador vilka kan uppstå i samband med Ert
användande av Databasen. Följaktligen skall
HERE inte i något fall vara ansvarigt för några
följdskador eller indirekta skador, inkluderande
utan begränsning, förlust av inkomst, data eller
användning som åsamkats Er eller tredje part
härrörande från Ert användande av Databasen,
vare sig avseende inomobligatoriska eller
utomobligatoriska anspråk eller baserade på
garanti, även om HERE har underrättats om
möjligheten av sådana skador. HERE:s ansvar för
direkta skador är i samtliga fall begränsat till
priset för Ert exemplar av Databasen.
DEN BEGRÄNSADE GARANTIN OCH
ANSVARSBEGRÄNSNINGEN ENLIGT DETTA
AVTAL PÅVERKAR ELLER BEGRÄNSAR INTE
ERA LAGSTADGADE RÄTTIGHETER OM NI
HAR ANSKAFFAT DATABASEN ANNORLEDES
ÄN VID UTÖVANDE AV
FÖRETAGSVERKSAMHET.
VARNING
Databasen kan innehålla oriktig och ofullständig
information på grund av tidens gång, förändrade
omständigheter, beskaffenheten hos de använda
källorna och tillvägagångssättet vid insamling av
omfattande geografiska data, alla dessa
förhållanden kan leda till felaktiga resultat.
Databasen inkluderar eller återger inte
information om – bland annat – restid och får inte
inkludera traktens säkerhet; upprätthållande av
lag och ordning; hjälp i nödsituationer;
byggnadsarbeten; väg- eller gatuavstängningar;
väglutning eller grad; brohöjd; vikt eller andra
begränsningar; vägförhållanden; särskilda
evenemang som uppstår på grund av det
navigatormärke som Ni har.
Upphovsrätt för kartnavigering*
För information om upphovsrätt (© Copyright) –
se avsnitt "Licensavtal för kartnavigering".
Relaterad information
•
•
Kartuppdatering (s. 22)
Licensavtal för kartnavigering* (s. 27)
GÄLLANDE LAG
Detta Avtal skall lyda under lagarna i den
jurisdiktion i vilken Ni är bosatt vid det datum då
Ni anskaffade Databasen. Skulle Ni vid denna
tidpunkt vara bosatt utanför den Europeiska
Unionen eller Schweiz skall lagen i den
jurisdiktion inom den Europeiska Unionen eller
Schweiz där Ni anskaffade Databasen gälla. I alla
andra fall, eller om den jurisdiktion där Ni
anskaffade Databasen inte kan bestämmas, skall
nederländsk lag gälla. Behörig domstol på Er
hemort vid tidpunkten då Ni anskaffade
Databasen skall ha jurisdiktion över tvist
härrörande från eller i samband med detta Avtal,
utan förfång för HERE:s rättigheter att framställa
krav på Er då tillämpliga hemort.
Relaterad information
•
•
Kartuppdatering (s. 22)
Upphovsrätt för kartnavigering* (s. 29)
* Tillval/tillbehör.
29
INDEX
INDEX
Kartvy
A
Aktivering av systemet
Alternativ resväg
Allmän, Eco, Rekom., Snabb, Tull,
Vacker
20
4
Send to Car
Ställ in resmål
L
16
S
Licensavtal
14
10, 11, 12, 13, 14
27
T
O
F
Frågor och svar
26
Intressepunkter
20
20
21
22
12, 16
K
Kartalternativ
Kartnavigering
i centerdisplay
i förardisplay
i head-up-display
18
22
17
Trafikstörningar längs resvägen
17
Transport av bil
27
P
I
Inställningar
kartalternativ
resväg och vägledning
trafikinformation
Omväg
Trafikinformation
utsändning
POI
U
Uppdatering kartdata
Upphovsrätt
R
Utökad trafikinformation (RTTI)
Resplan
redigera och radera
visa
Röststyrning
20
12, 16
14
15
15
9
22, 24, 25
27, 29
19
V
Vägledningsalternativ
Vägledningspunkter i Resplanen
20, 21
16
6
8
9
31
INDEX
32
TP 25390 (Swedish), AT 1746, MY18, Copyright © 2000-2017 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising