Volvo S90 Twin Engine 2018 Quick Guide

Volvo S90 Twin Engine 2018 Quick Guide
S90
TWIN ENGINE
Q UICK G UIDE
VÄLKOMMEN!
Denna Quick Guide beskriver ett urval av funktionerna i din Volvo. Utförligare ägarinformation finns tillgänglig i bil, app och på webben.
BILENS CENTERDISPLAY
Ägarmanualen finns i bilens centerdisplay, där den nås via toppvyn.
MOBILAPP
Ägarmanualen finns som app (Volvo Manual) till smartphones och surfplattor. Appen innehåller även instruktionsvideor för utvalda funktioner.
VOLVOS SUPPORTSIDA
På Volvo Cars supportsida (support.volvocars.com) finns manualer och
instruktionsvideor, men också ytterligare information och hjälp rörande din
Volvo och ditt bilägande.
TRYCKT INFORMATION
I handskfacket finns ett supplement till ägarmanualen som innehåller
information om säkringar och specifikationer samt en sammanfattning av
viktig och praktisk information. En tryckt ägarmanual och tillhörande supplement är möjliga att efterbeställa.
INNEHÅLL
01. LÄR KÄNNA DIN VOLVO
I det här kapitlet får du information om några av Volvos system och tjänster, och en översikt över in- och utsida samt
centerdisplayen.
02. LADDNING
Det här kapitlet beskriver bilens laddstatus, hur du hanterar laddenheten och de olika symbolerna i förardisplayen.
03. INTERIÖR OCH ANSLUTNINGAR
Här kan du läsa om olika funktioner i kupén t.ex. sätesinställningar och internetanslutning.
04. CENTERDISPLAYENS VYER
Här hittar du information om centerdisplayens olika huvudvyer, varifrån många av bilens funktioner kan styras.
05. SMART KÖRNING
Det här kapitlet beskriver flera av bilens förarstödsystem samt ger några tips på hur du kör mer ekonomiskt.
06. RÖSTSTYRNING
Här hittar du olika kommandon/fraser som du kan använda när du använder bilens röststyrningssystem.
07. SÄRSKILDA TEXTER
Varnings-, viktigt- och obs-texter, vilka måste läsas.
Tillval är i Quick Guiden markerade med en asterisk*.
01
01
KOM IGÅNG
För att på bästa sätt komma igång med din Volvo finns några funktioner, begrepp och tips som kan vara bra att känna till.
Volvo ID
Volvo ID är ett personligt ID som ger tillgång till ett flertal tjänster
online1. Några exempel är Min Volvo – en personlig webbsida för dig
och din bil, Volvo On Call*, karttjänster samt möjligheten att boka
service och reparation. Du kan skapa ett Volvo ID via Min Volvo, Volvo
On Call-appen eller direkt i din bil.
behaglig kupétemperatur. Från centerdisplayens klimatvy, välj fliken
Parkeringsklimat eller aktivera funktionen via Volvo On Call-appen.
Fullständig förkonditionering är enbart tillgänglig när bilen är ansluten
till ett eluttag3.
Sensus
Sensus är bilens intelligenta gränssnitt och omfattar alla lösningar i
bilen som har att göra med underhållning, uppkoppling, navigation* och
informationstjänster. Det är Sensus som gör kommunikationen möjlig
mellan dig, bilen och omvärlden.
Volvo On Call*
Volvo On Call är ett inbyggt assistanssystem med en app som ger dig
möjlighet att kontrollera din Volvo på distans. Med Volvo On Call-appen
går t.ex. att se om lampor behöver bytas, om olja eller kylarvätska behöver fyllas på. Det går att låsa och låsa upp bilen, kontrollera bränslenivån och visa närmaste bensinstation. Även förkonditionering2 via bilens
parkeringsklimat kan ställas in. Ladda ner Volvo On Call-appen för att
sätta igång.
Volvo On Call omfattar även vägassistans och nödhjälp med hjälp av
ON CALL- och SOS-knapparna i bilens takkonsol.
Förarprofiler
Många av inställningarna som görs i bilen kan anpassas efter förarens
personliga önskemål och sedan sparas i en eller flera förarprofiler. Varje
nyckel kan kopplas till en förarprofil. Se avsnittet Toppvyn i denna Quick
Guide för mer information om förarprofiler.
Förkonditionera innan du åker
Ta för vana att alltid förkonditionera bilen innan avfärd. Det kan öka
räckvidden och kan minska slitaget på bilen samtidigt som du får en
1
2
3
Tjänsterna varierar beroende på bilens konfiguration och marknad.
Bilar utan parkeringsvärmare kan inte få uppvärmning av kupén utan bara ventilation.
Gäller elektrisk värmare.
01
01
ÖVERSIKT EXTERIÖR
Kontroll och kalibrering av däcktryck (ITPMS)* görs via TPMS i
appen Bilstatus i centerdisplayens appvy. Vid lågt däcktryck lyser
med ett fast sken i förardisplayen. Vid lågt däcktryck,
symbolen
kontrollera och justera däcktrycket i alla fyra däck och tryck på
kalibreringsknappen för att starta ITPMS-kalibrering.
Kontroll av motoroljenivå görs från appen Bilstatus. I Bilstatus
kan du även se statusmeddelanden och boka service och reparation*.
Ladddning av hybridbatteriet görs via laddintaget i den främre
luckan. Öppna luckan med ett lätt tryck. För bästa räckvidd, påbörja
färden med fulladdat batteri.
Backspeglar kan automatiskt* vinklas ner när backväxeln läggs i.
När bilen låses/låses upp med fjärrnyckeln kan backspeglarna
fällas in/ut automatiskt*. Aktivera dessa funktioner under
Inställningar My Car Speglar och bekvämlighet i centerdisplayens toppvy.
Nyckelfri låsning/upplåsning* gör att det räcker att ha fjärrnyckeln med sig i t.ex. en ficka för att låsa eller låsa upp bilen. Fjärrnyckeln måste finnas inom ca 1 meters (3 fot) avstånd från bilen.
Greppa ett dörrhandtag eller tryck på bagageluckans gummerade
tryckplatta för att låsa upp bilen. För att låsa bilen, tryck lätt på en
av dörrhandtagens fördjupningar. Undvik att vidröra båda tryckytorna samtidigt.
Takluckan* manövreras med ett reglage ovanför backspegeln när
bilen är i minst tändningsläge I. Öppna till ventilationsläge genom
att trycka reglaget uppåt och stäng genom att dra reglaget nedåt.
För att öppna takluckan helt, tryck reglaget bakåt och stäng genom
att dra reglaget nedåt. Solskärmen, som öppnas automatiskt när
takluckan öppnas, stängs manuellt.
Den elmanövrerad bagageluckan* kan t.ex. öppnas med funktionen fotmanövrerad bagagelucka* genom en långsam framåtriktad sparkrörelse under den vänstra delen av bakre stötfångaren.
Stäng och lås luckan med
på bagageluckans underkant.
Alternativt stäng luckan med en långsam sparkrörelse. Bilen måste
vara utrustad med nyckelfri låsning/upplåsning* för att öppna
bagageluckan med fotrörelse. Fjärrnyckeln måste finnas inom ca
1 meter (3 fot) bakom bilen för öppning och stängning med fotrörelse.
01
01
LÅSA/LÅSA UPP
Fjärrnyckeln
Ett kort tryck låser dörrar, bagagelucka, tanklucka samt aktiverar
larmet*. Ett långt tryck stänger takluckan* och alla sidorutor samtidigt.
Ett kort tryck låser upp dörrar, bagagelucka samt deaktiverar
larmet*. Ett långt tryck öppnar alla sidorutor samtidigt.
Ett kort tryck låser upp och avlarmar enbart bagagelucka. Ett långt
tryck öppnar eller stänger elmanövrerad* bagagelucka.
Panikfunktionen aktiverar blinkers och signalhorn för att påkalla
uppmärksamhet vid behov. Håll in knappen i 3 sekunder eller tryck
in knappen 2 gånger inom 3 sekunder för att aktivera. Funktionen
kan stängas av med samma knapp efter att den varit aktiverad i
minst 5 sekunder. I annat fall stängs den av automatiskt efter 3
minuter.
Laddluckan
Se till att bilen är upplåst och avstängd innan du sätter i eller drar ur
laddkabeln.
1. Tryck in den bakre delen av luckan och släpp.
2. Öppna luckan.
Kabeln låses fast i intaget efter att laddningen startats. Laddningen
avbryts om bilen låses upp, men återstartar efter en stund om kabeln
inte dras ur.
Privat låsning
Med privat låsning låses bagageluckan och baksätet, vilket
kan vara praktiskt t.ex. när bilen lämnas till service eller hotell.
– I centerdisplayens funktionsvy, tryck på Privat låsning för att
aktivera/deaktivera funktionen.
Ett popup-fönster visas vid aktivering/deaktivering. Vid varje låsning
väljs en fyrsiffrig kod. Första gången funktionen används måste en extra
säkerhetskod väljas.
Låsning* av handskfacket görs manuellt med medföljande nyckel som
finns placerad i handskfacket.
01
01
ÖVERSIKT INTERIÖR
Centerdisplayen används för att styra många av bilens huvudfunktioner, t.ex. media, navigation*, klimat, förarstödssystem och bilappar.
Förardisplayen visar det mesta relaterat till körningen såsom
hastighet, varvtal, navigering* och aktiva förarstöd. Via appmenyn är
det möjligt att välja vilken information som förardisplayen ska visa.
Öppna och navigera i appmenyn med rattens högra knappsats.
Inställningar kan också göras via Inställningar My Car
Displayer i centerdisplayens toppvy.
Head-up-displayen* är ett komplement till bilens förardisplay och
projicerar information på vindrutan. Den aktiveras via centerdisplayens funktionsvy.
Startvredet används för att starta bilen. Vrid medurs och släpp för
tändningsläge I. Välj växelläge P eller N, håll ner bromspedalen och
vrid startvredet medurs för att starta bilen. Stäng av bilen genom att
vrid startvredet medurs.
Körlägen* ställs in med reglaget i mitten, mellan stolarna. Tryck in
reglaget och rulla det för att välja mellan Pure, AWD, Hybrid, Power
och Individual i centerdisplayen. Bekräfta genom att trycka på hjulet. Med Individual kan du anpassa ett körläge efter egna önskade
köregenskaper. Det aktiveras i Inställningar My Car
Individuellt körläge i centerdisplayens toppvy.
Parkeringsbromsen aktiverar du genom att dra -reglaget
uppåt, en symbol i förardisplayen tänds. Lossa den manuellt genom
att trycka ner reglaget samtidigt som bromspedalen är nedtryckt.
Med Automatisk broms vid stillastående ( ) kan bromspedalen
släppas med bibehållen bromsverkan när bilen stannat vid t.ex. ett
trafikljus.
Tänk på att både Automatisk broms vid stillastående och Automatisk ansättning av parkeringsbroms måste deaktiveras vid automa-
tisk biltvätt. Det senare görs i centerdisplayens toppvy under
Inställningar My Car Parkeringsbroms och fjädring.
Omkopplaren för passagerarkrockkudden* är placerad på
gaveln av instrumentpanelen på passagerarsidan och är åtkomlig
när dörren är öppen. Dra omkopplaren utåt och vrid till ON/OFF för
att aktivera/deaktivera krockkuddsfunktionen.
01
01
CENTERDISPLAYEN
I centerdisplayen kan du göra inställningar och kontrollera de flesta
funktionerna. Centerdisplayen har tre huvudvyer: hemvyn, funktionsvyn
och appvyn. Från hemvyn når du funktionsvyn och appvyn genom att
svepa höger eller vänster. Det finns även en toppvy som du når genom
att dra ner toppdelen av displayen.
Ändra utseende i centerdisplayen och i förardisplayen genom att
välja tema i Inställningar My Car Displayer i toppvyn. Här kan du
även välja mörk eller ljus bakgrund för centerdisplayen.
Återgå till hemvyn från en annan vy genom ett kort tryck på den
fysiska hemknappen under displayen. Senaste läget för hemvyn kommer då att visas. Ytterligare ett kort tryck på hemknappen gör att alla
hemvyns delvyer sätts i standardläge.
Vid rengöring av centerdisplayen låser du touchfunktionen med ett
långt tryck på den fysiska hemknappen under displayen. Återaktivera
displayen med ett kort tryck på hemknappen.
Statusfältet högst uppe i displayen visar aktiviteterna i bilen. Till vänster visas nätverks- och anslutningsinformation och till höger visas
mediarelaterad information, klocka samt indikering om pågående bakgrundsaktivitet.
I klimatraden längst ner kan du ställa in temperatur och säteskomfort
genom att trycka på respektive ikon. Öppna klimatvyn genom ett tryck
på mittknappen i klimatraden.
02
LADDNING
Din Volvo är utrustad med en elmotor som driver bilen i huvudsakligen
låga hastigheter, samt en förbränningsmotor som driver bilen i högre
hastigheter och vid mer aktiv körning. Hybridbatteriets laddtid beror på
vilken laddström som uttaget kan leverera. Hybridbatteriet laddas också
vid mjuk inbromsning eller motorbromsning, t.ex. i nedförsbacke. Alla
typer av laddning indikeras i förardisplayen.
Förvaring av laddkabeln
Laddkabeln är placerad i förvaringsfacket till höger i bagageutrymmet.
Kontrollenheten på laddkabeln
Den medföljande laddkabeln är utrustad med en kontrollenhet som
visar laddstatus. Den stöder temperaturövervakning och har en inbyggd
jordfelsbrytare.
Starta laddning
När hybridbatteriet laddas, laddas även bilens startbatteri.
1. Anslut laddkabeln till ett uttag. Använd aldrig förlängningskabel.
och . Är du
2. Ställ in rätt laddström på kontrollenheten med
osäker på vilken laddström uttaget kan ge, välj lägsta laddström på
kontrollenheten.
3. Öppna laddluckan med ett lätt tryck.
4. Avlägsna laddhandtagets skyddslock och tryck sedan fast handtaget
hela vägen in i uttaget till bilen. Laddkabeln låses automatiskt fast i
laddintaget och laddning startas inom 5 sekunder.
5. Placera laddhandtagets skyddslock så att det inte vidrör bilen för att
undvika skador på lacken.
Avsluta laddning
1. Lås upp bilen med fjärrnyckelns
laddkabeln släpper/låses upp.
2. Lossa laddkabeln från bilen.
3. Stäng laddluckan.
-knapp. Laddningen avslutas och
4. Lossa laddkabeln från uttaget.
5. Lägg tillbaka laddkabeln i förvaringsfacket till höger i bagageutrymmet.
Om laddkabeln inte lossas från laddintaget, låses den automatiskt fast
igen en stund efter upplåsning för att maximera laddning och räckvidd,
samt möjliggöra förkonditionering inför avfärd. Laddkabeln kan lossas
igen om bilen låses upp med fjärrnyckeln. För bilar med Passive Entry*
kan man låsa och låsa upp med handtaget igen.
02
Via kontrollenheten
• Bilsymbolen lyser med grönt fast sken och laddindikatorn är släckt:
Standby.
•
Bilsymbolen och laddindikatorn lyser med grönt fast sken: Laddning
pågår.
•
Bilsymbolen blinkar rött och laddindikatorn är släckt: Laddning är inte
möjlig. Kontrollera alla anslutningar eller använd annat uttag, starta
därefter om laddningen.
•
Bilsymbolen lyser med rött fast sken: Laddning är inte möjlig. Dra ur
laddkabeln från uttaget och starta om laddningen.
•
Hussymbolen och laddindikatorn blinkar rött: Laddning är inte möjlig.
Starta om laddningen. Om problemet kvarstår – kontakta fackman.
02
Via förardisplayen
Symbolens olika färger indikerar laddstatus.
Blått ljus – laddning pågår.
LADDSTATUS
Bilens laddstatus går att kontrollera vid laddintaget, på kontrollenheten,
i förardisplayen samt i Volvo On Call*-appen.
Via laddintagets lampor
Vitt – ledljus.
•
•
Gult – vänteläge, väntar på att laddningen ska starta.
•
Blinkande grönt – laddning pågår.
•
Grönt fast sken – laddning klar, slocknar efter en stund.
•
Rött fast sken – ett fel har uppstått.
Grönt ljus – batteriet är fulladdat.
Rött ljus – laddningsfel, kontrollera anslutningen av laddkabeln
mot bilen och 230 V-uttaget.
HYBRIDINFORMATION I FÖRARDISPLAYEN
I förardisplayen visas ett antal symboler och animationer beroende på
valt körläge.
El- och bränsleförbrukning visas i mätaren till höger. Förbrukningen
varierar beroende på körsätt. När den tunna vita visaren passerar den
vita pilen högst upp går bilen över till förbränningsmotor. När visaren är
i det orangefärgade området laddas batteriet, t.ex. vid inbromsning.
Körsträcka till tomt batteri
Indikatorn visar ungefärlig körsträcka till tomt batteri. Körsträckan
påverkas av flera faktorer, t.ex. körsätt, hastighet och yttertemperatur, och kan variera under färden. Normalt kan du förvänta dig
en räckvidd på 25-45 km (15-27 miles). Startvärdet som visas när
bilen är fulladdad anger en upp till-siffra istället för en prognos för
eldriftens räckvidd och anpassas under färden. När förardisplayen
visar ”---”, finns ingen garanterad elkörsträcka kvar.
Symboler i förardisplayen
Helvit symbol indikerar vilken motor som används. Blixt indikerar
elmotor, droppe indikerar förbränningsmotor.
Indikerar att batteriet laddas, t.ex. vid motorbromsning.
Mätaren visar hur mycket energi som finns i batteriet för elmotorn.
Energin används även till klimatanläggningen.
Visar att funktionerna Charge eller Hold är aktiverade. De aktiveras från centerdisplayens funktionsvy. Charge innebär att hybridbatteriet laddas vid låg laddningsgrad. Hold innebär att batterinivå
bibehålls för senare bruk.
Start och stopp av förbränningsmotor
Bilen beräknar i vilken utsträckning förbränningsmotor, elmotor eller
båda samtidigt behöver användas. Vid eldrift kan bilen ibland behöva
starta förbränningsmotorn automatiskt på grund av yttre omständigheter, t.ex. vid låga yttertemperaturer. Förbränningsmotorn startar alltid när
hybridbatteriet når sin lägsta laddningsnivå.
02
3. Ändra inställning genom att trycka in reglagets övre/nedre/främre/
bakre del.
Spara inställningar
1. Ställ in säte, yttre backspeglar och head-up-display* till önskad position och tryck in M-knappen på dörrpanelen. Ljusindikatorn i knappen
tänds.
2. Inom 3 sekunder, tryck in minnesknapp 1 eller 2. En ljudsignal hörs
och ljusindikatorn i M-knappen slocknar.
För att använda din sparade sätesinställning:
03
Med öppen dörr – tryck in en av minnesknapparna och släpp.
Med stängd dörr – håll en av minnesknapparna intryckt tills lagrad position nås.
ELMANÖVRERADE* FRAMSÄTEN
Använd reglagen på yttersidan av stolarna för att justera sätespositionen, svankstöd* m.m. Det ena reglaget är format som ett säte för att du
enklare ska förstå på vilket sätt du ändrar position, det andra, multifunktionsreglaget*, används för justering av svankstöd, massage* m.m.
Det sätesformade reglaget
Justera sittdynan eller flytta hela stolen med det nedre reglaget.
Justera vinkeln på ryggstödet med det bakre reglaget.
Multifunktionsreglaget*
Inställningar för massage*, sidostöd*, svankstöd* och förlängning av
sittdyna är kopplade till multifunktionsreglaget.
1. Aktivera sätesinställning i centerdisplayen genom att vrida reglaget.
2. Välj önskad funktion i centerdisplayen genom att vrida reglaget.
FÄLLA RYGGSTÖD I BAKSÄTE*
Säkerställ att ryggstöd med nackskydd inte kommer i kontakt med ryggen på sätet framför vid fällning. Framsätena kan behöva justeras för
att ryggstöden ska kunna fällas.
Fälla ryggstöden
För att möjliggöra fällning av baksäte måste bilen stå stilla samt minst
en bakdörr vara öppen.
1. Fäll ner mittplatsens nackskydd manuellt.
2. Håll in knappen. Knapparna finns placerade i hatthyllan på bilens
vänstra sida.
3. Sätet släpper från låsningen men är kvar i samma position. Nackskydden fälls automatiskt*.
4. Fäll manuellt ner ryggstödet till horisontellt läge.
Fälla upp ryggstöden
1. För ryggstödet uppåt/bakåt med handen tills spärren går i ingrepp.
2. Nackskyddet fälls upp manuellt.
3. Vid behov justera upp mittplatsens nackskydd.
03
03
RATTEN
Justera ratten
Rattens position kan du ställa i höjd- och djupled.
1. Skjut/dra4 spaken under ratten framåt/bakåt
2. Ställ in ratten i önskat läge och för tillbaka spaken till låst läge.
Vänstra knappsatsen
Förarstöd väljs i förardisplayen med hjälp av den vänstra rattknappsatsens pilar ( och ). När förarstödssymbolen är VIT är funktionen
aktiv. GRÅ betyder att funktionen är avbruten eller i beredskapsläge.
Displaysymboler i förardisplayen:
Fartbegränsaren hjälper till att inte överträda en vald maxhastighet.
Farthållaren hjälper till att hålla en jämn hastighet.
Adaptiv farthållare* hjälper till att hålla en jämn hastighet kombinerat med ett förvalt tidsavstånd till framförvarande fordon.
Pilot Assist5 hjälper till att hålla bilen mellan körfältets sidomarkeringar med styrassistans samt att hålla en jämn hastighet kombinerat med ett förvalt tidsavstånd till framförvarande fordon.
Tryck på
för att starta eller avbryta vald funktion.
Ett kort tryck på
/
ökar/minskar lagrad hastighet med 5 km/h
(5 mph). Håll in knappen för att ändra steglöst – släpp knappen vid
önskad hastighet.
/ minskar/ökar avståndet till framförvarande fordon vid användning av Adaptiv farthållare och Pilot Assist.
Ett tryck på
återupptar även lagrad hastighet för vald funktion.
Högra knappsatsen
Med rattens högra knappsats hanteras förardisplayen.
Förardisplayens appmeny öppnas/stängs. Härifrån kan färddator,
mediaspelare, telefon och navigation styras.
Bläddra mellan de olika apparna som finns tillgängliga genom att
trycka på vänster eller höger pil.
Markera, avmarkera eller bekräfta ett val, t.ex. välj färddatorns
meny eller ta bort meddelande i förardisplayen.
Bläddra bland funktionerna för vald app genom att trycka på upp
eller ner.
Höj/sänk mediavolymen genom att trycka på
och . Om ingen
annan funktion är aktiv, fungerar dessa knappar som volymkontroll.
Röststyrning aktiveras med -knappen och låter dig styra t.ex. media,
navigation och klimat med rösten. Säg t.ex. "Radio", ”Öka
temperaturen” eller ”Avbryt”.
Se kapitlet Röststyrning i denna Quick Guide för fler röstkommandon.
Färddator
Färddatorn visar t.ex. körsträcka, bränsleförbrukning och medelhastighet. Det är möjligt att välja vilken information från färddatorn som ska
visas i förardisplayen. Färddatorn beräknar återstående körsträcka till
tom tank eller tomt hybridbatteri. För att visa de olika alternativen
använd rattens högra knappsats. När förardisplayen visar ”----” finns
ingen garanterad körsträcka kvar.
4
5
Beroende på marknad.
Beroende på marknad kan denna funktion vara antingen standard eller tillval.
03
bilen och för vänster rattspak mot instrumentpanelen och släpp. Tiden
för hur länge ledbelysningen ska hållas tänd kan ställas in via centerdisplayen.
Nollställa trippmätare
Nollställ all information i Trippmätare manuell (TM) med ett långt tryck
på RESET-knappen. Ett kort tryck nollställer endast körsträckan. Trippmätare automatisk (TA) nollställs automatiskt när bilen inte använts på
4 timmar.
03
VÄNSTER RATTSPAK
Strålkastarnas funktioner styr du med den vänstra rattspaken.
Om du väljer AUTO-läge känner bilen av när det blir mörkt/ljust och du
får belysning därefter, t.ex. när det blir kväll eller när du kör in i en tunnel. Du kan även vrida spakens tumhjul till
för att få helljus som
bländar av automatiskt vid möte. Manuellt helljus aktiveras genom att
föra rattspaken från dig. Deaktivera genom att föra spaken mot dig.
Aktiva kurvljus* är konstruerade för att ge maximal belysning i kurvor
och korsningar genom att ljuset följer rattrörelserna. Funktionen aktiveras automatiskt vid start och kan deaktiveras i centerdisplayens funktionsvy.
Trygghetsbelysningen tänder ytterbelysningen när du låser upp bilen
med nyckeln och hjälper dig att tryggt ta dig fram till bilen i mörker.
Ledbelysningen tänder en del av exteriör belysningen efter du låst
bilen för att lysa upp i mörker. Aktivera funktionen genom att stänga av
HÖGER RATTSPAK
Den högra rattspaken styr torkarbladen och regnsensorn.
– För spaken nedåt för att göra ett enkelsvep på vindrutan.
– För spaken stegvis uppåt för intervall, normal och snabb hastighet.
– Justera intervallhastigheten med spakens tumhjul.
– För spaken mot ratten för att starta vindrute- och strålkastarspolarna.
Tryck på regnsensorknappen för att aktivera/deaktivera regnsensorn. Regnsensorn känner av mängden vatten på vindrutan och
startar vindrutetorkarna automatiskt. Vrid tumhjulet uppåt/nedåt
för högre/lägre känslighet.
Använd vindrutetorkarnas serviceläge när du t.ex. ska byta,
tvätta eller lyfta torkarblad. Tryck på knappen Servicepos. för
vindrutetorkare i centerdisplayens funktionsvy för att aktivera
eller deaktivera serviceläge.
03
03
KUPÉKLIMAT
Förkonditionering
Förkonditionering kan ställas in via bilens centerdisplay och med Volvo
On Call*-appen. Förkonditioneringen värmer eller kyler kupén till komforttemperatur innan körning, vilket också kan minska slitage och energibehov under färd. Det är möjligt att direktstarta eller ställa in förkonditioneringen via timer.
Direktstarta förkonditionering
1. Öppna centerdisplayens klimatvy med ett tryck längst ner på displayen.
2. Välj fliken Parkeringsklimat, bocka i valfria tillval och tryck sedan på
Förkonditionering.
Ställa in timer för förkonditionering
– I klimatvyn välj Parkeringsklimat
datum/dag efter önskemål.
Skapa ny timer och ställ in
För att förkonditioneringen ska ha full funktionalitet måste bilen vara
ansluten till ett eluttag (gäller för bilar med elektrisk värmare).
Beroende på marknad används en bränsledriven eller elektrisk värmare6.
– Tryck på AUTO i klimatvyn för att få flera klimatfunktioner att styras
automatiskt. Kort tryck styrs luftåtercirkulation, luftkonditionering och
luftdistribution automatiskt. Långt tryck styrs luftåtercirkulation, luftkonditionering och luftdistribution automatiskt samt temperatur och
fläktnivå ändras till standardinställningar: 22 °C (72 °F) och nivå 3
(nivå 2 i baksätet). Det är möjligt att ändra temperatur och fläktnivå
utan att autoreglerat klimat deaktiveras.
– Tryck på någon av ikonerna i klimatraden i centerdisplayens nederkant för att justera temperatur, sätesvärme* och fläktnivå.
För att synkronisera temperaturen för samtliga zoner med förarsidans
temperatur, tryck på förarsidans temperaturikon och Synkronisera
temperatur.
Luftkvalitetssystemet IAQS*
IAQS är en del av Clean Zone Interior Package* och är ett helautomatiskt system som renar luften i kupén från luftföroreningar som partiklar,
kolväten, kväveoxider och marknära ozon. Funktionen aktiveras i centerdisplayens toppvy via Inställningar Klimat Luftkvalitetsensor.
Klimatinställningar
Klimatanläggningens funktioner för främre och bakre delen av kupén
regleras via centerdisplayen, knappar på mittkonsolen och baksidan av
tunnelkonsolen. Vissa klimatfunktioner kan också röststyras.
Ikon för åtkomst till klimatvyn finns i mitten längst ner på centerdisplayen. När texten Clean Zone är BLÅ indikeras att förutsättningar för god luftkvalitet i kupén är uppfyllda.
6
En auktoriserad Volvohandlare har information om vilka marknader som använder respektive värmare.
03
03
ANSLUTNINGAR
Du kan spela/röststyra media, sms, telefonsamtal och koppla upp bilen
till internet via olika externa enheter, t.ex. smartphones. Bilens elsystem
måste vara i minst tändningsläge I för att du ska kunna ansluta enheterna.
Bilens modem7
Det enklaste och effektivaste sättet att ha din bil uppkopplad till internet är via bilens egna modem. Det ger högst prestanda, aktiveras automatiskt vid varje resa och kräver ingen koppling till smartphone.
1. Placera ett personligt SIM-kort i hållaren under lastgolvet i bagageutrymmet.
2. Tryck på Inställningar
bilmodem i toppvyn.
Kommunikation
Internet via
3. Aktivera genom att bocka i rutan för Internet via bilmodem.
Internetdelning
När bilen är ansluten till internet via modemet kan du dela ut internetuppkoppling (Wi-Fi-hotspot) till andra enheter under Inställningar i
toppvyn. Tryck på Kommunikation Bilens Wi-Fi delning.
Bluetooth
Använd Bluetooth i första hand för att hantera telefonsamtal, sms och
media från din telefon till bilens system. Det går även att ansluta bilen
till internet via Bluetooth. Det är möjligt att ha två Bluetooth-enheter
anslutna samtidigt varav den ena endast för att strömma media. De två
senast anslutna telefonerna ansluts automatiskt när bilen används igen,
om telefonens Bluetooth är aktiv. Upp till 20 enheter sparas i en lista
för att enklare kunna ansluta dessa senare.
1. Aktivera Bluetooth i din telefon. För anslutning till internet aktivera
även internetdelning i telefonen.
12 V-eluttag.
12 V-eluttag och 230 V-eluttag*. Det finns även ett 12 V-eluttag* i
bagageutrymmet.
2. Öppna delvyn Telefon i centerdisplayens hemvy.
3. Tryck på Lägg till telefon eller om en telefon redan är ansluten, tryck
på Växla och därefter Lägg till telefon.
4. Välj den telefon som ska anslutas och följ stegen på centerdisplayen
och telefonen. Notera att i vissa telefoner måste meddelandefunktionen aktiveras.
Wi-Fi
Genom att koppla upp bilen till internet via Wi-Fi kan du med högre
hastighet än Bluetooth strömma onlinetjänster som webbradio och
musik via bilappar, ladda ner/uppdatera mjukvara, m.m. En Wi-Fi-uppkoppling från en smartphone fungerar som en hotspot för bilen samt
eventuella övriga externa enheter som finns i bilen.
03
1. Aktivera internetdelning i din telefon.
2. Tryck på Inställningar i centerdisplayens toppvy.
3. Tryck på Kommunikation
rutan för Wi-Fi-anslutning.
Wi-Fi och aktivera genom att bocka i
Observera att vissa telefoner stänger ner internetdelningen efter att
kontakten brutits till bilen. Därmed behöver internetdelningen i telefonen återaktiveras vid nästa användningstillfälle.
USB
Via USB kan du koppla in en extern enhet för att spela media. Du
använder även USB-uttaget för Apple CarPlay* och Android Auto*.
Laddning av din externa enhet sker under tiden den är ansluten till
bilen.
USB-ingångar finns i armstödets förvaringfack mellan stolarna.
Eluttag
Följande eluttag finns i din bil:
7
Endast bilar med Volvo On Call*. Vid uppkoppling med bilmodem kommer Volvo On Call-tjänsterna
att använda anslutningen.
ANVÄNDA ANSLUTNA ENHETER
Det går att ansluta externa enheter för att t.ex. hantera telefonsamtal
och spela upp media i bilens ljud- och mediasystem.
Hantera telefonsamtal8
Det är möjligt att ringa upp och ta emot samtal från en Bluetoothansluten telefon.
03
Ringa upp via centerdisplayen
1. Öppna delvyn Telefon i hemvyn. Välj att ringa från samtalshistoriken,
kontaktlistan eller ange ett nummer med knappsatsen.
2. Tryck på
.
Ringa upp med rattens högra knappsats
1. Tryck på
och navigera till Telefon med tryck på
2. Stega i samtalslistan med
och välj med
eller
.
.
Du kan dessutom hantera samtal med röststyrning. Tryck på röststyri rattens högra knappsats. Se kapitlet Röststyrning i
ningsknappen
denna Quick Guide för röstkommandon.
Spela upp media
För att spela upp ljud från en extern enhet kopplar du den till bilen på
valfritt sätt, se föregående uppslag för olika anslutningar.
Bluetooth-kopplad enhet
1. Starta uppspelning i den anslutna enheten.
2. Öppna appen Bluetooth i appvyn i centerdisplayen –
uppspelning startas.
USB-kopplad enhet
1. Starta USB-appen i appvyn.
2. Välj vad som ska spelas – uppspelning startas.
8
För information om vilka telefoner som är kompatibla med bilen, se support.volvocars.com.
Mp3-spelare eller iPod
1. Starta uppspelning i enheten.
2. Öppna iPod- eller USB-appen beroende på anslutningssätt. För uppspelning från iPod, välj appen iPod oavsett
anslutningssätt – uppspelning startas.
Apple® CarPlay®*9 och Android Auto*
CarPlay och Android Auto ger dig möjligheten att använda vissa appar i
din telefon via bilen för att t.ex. spela musik eller lyssna på podcasts.
Interaktionen sker via bilens centerdisplay eller telefonen.
Om du har en iPhone måste Siri röststyrning vara aktiverad innan
användning av CarPlay.
1. Anslut telefonen till USB-ingången. Om det finns flera
ingångar använd den med vit ram.
2. Tryck på Apple CarPlay eller Android Auto i appvyn för
att aktivera.
Aktivera röststyrning med CarPlay och Android Auto med ett långt tryck
på -knappen i rattens högra knappsats. Ett kort tryck aktiverar bilens
egna röststyrningssystem.
Bluetooth stängs av när CarPlay används. Använd Wi-Fi eller bilens
modem* för att ansluta bilen till internet vid behov.
9
Apple och CarPlay är registrerade varumärken som tillhör Apple Inc.
03
04
HEMVYN
När centerdisplayen startar visas hemvyn, varifrån delvyerna Navigation,
Media, Telefon och senast använda app eller bilfunktion kan nås.
Navigation – Tryck här för att komma till kartnavigering med
Sensus Navigation*.
Ange resmål med fritext – Expandera verktygsfältet med nedåtpilen på vänster sida och tryck på . Kartbilden skiftar till fritextsökning. Skriv in sökord.
Ange resmål med kartan – Maximera kartan med
och håll in vid destinationen du vill åka till.
och tryck
för att öppna resplanen. Tryck på
Ta bort ett resmål – Tryck på
papperskorgen för att radera ett delmål i resplanen eller tryck på
Rensa resplan för att radera hela resplanen.
Kartuppdatering10 – Tryck på Download Center i appvyn. Vid
Kartor visas antal tillgängliga kartuppdateringar. Tryck på Kartor
Installera för kartuppdatering eller installation av vald karta. Det
finns också möjlighet att ladda ner kartor från
support.volvocars.com till ett USB-minne och sedan överföra dem
till bilen.
Media – här visas t.ex. din musik från en extern enhet eller om du
valt FM-radio i appvyn. Tryck på delvyn för att komma till inställningarna. Härifrån kan du se ditt musikbibliotek, radiostationer m.m.
Telefon – härifrån nås telefonfunktionen. Tryck på delvyn för att
expandera den. Här kan du t.ex. ringa från samtalshistoriken, kontaktlistan eller själv ange ett nummer med knappsatsen. När du valt
nummer trycker du på .
Senast använda app eller bilfunktion – här ser du den senast
använda appen eller bilfunktionen som inte visas i någon av de
andra delvyerna, t.ex. Bilstatus eller Förarprestation. Det går att
trycka på delvyn för att komma till senast använda funktion.
10
Funktionens tillgänglighet kan variera beroende på marknad.
04
04
FUNKTIONSVYN OCH APPVYN
Funktionsvyn
1. Håll inne en ikon.
När du sveper från vänster till höger11 i hemvyn kommer du till funktionsvyn. Härifrån aktiveras/deaktiveras olika bilfunktioner, t.ex. Bakre
solgardin *, Parkeringsassistans och Lane Keeping Aid. De aktiveras/
deaktiveras med ett tryck på respektive symbol. Vissa funktioner öppnas i ett eget fönster.
2. Dra ikonen till en ledig plats i vyn och släpp.
Appvyn
Svep från höger till vänster11 i hemvyn för att nå appvyn. Här kan du se
de appar som följer med bilen samt de appar du själv väljer att ladda
ner och installera.
Hantera och uppdatera appar och system
I Download Center i appvyn kan du uppdatera flera av bilens
system. För att detta ska vara möjligt måste bilen vara uppkopplad till internet. Ett tryck på Download Center öppnar en
nedladdningsapplikation. Här kan du:
04
Ladda ner appar – Tryck på Nya appar och välj önskad app. Välj
Installera för att ladda ner appen.
Uppdatera appar – Tryck på Installera alla för att uppdatera alla
appar. Alternativt tryck på Applikationsuppdat. för att få upp en lista
över möjliga uppdateringar. Välj önskad app och tryck på Installera.
Avinstallera appar – Tryck på Applikationsuppdat. och välj önskad
app. Tryck på Avinstallera för avinstallering av app.
Uppdatera systemmjukvara – Tryck på Systemuppdateringar för att
visa en lista med uppdateringar som kan installeras i bilen. Tryck på
Installera alla vid listans nederkant för att uppdatera all mjukvara eller
på Installera för enstaka mjukvara. Om ingen lista önskas visas, välj
Installera alla vid knappen Systemuppdateringar.
Flytta på ikoner
Apparna och knapparna för bilfunktioner i app- respektive funktionsvyn
kan flyttas efter önskemål.
11
Gäller för vänsterstyrd bil. För högerstyrd bil – svep åt motsatt håll.
04
TOPPVYN
I displayens övre del finns en flik du kan dra ner för att nå toppvyn. Härifrån nås Inställningar, Ägarmanual, Profil och bilens sparade meddelanden.
Personliga inställningar
Under Inställningar kan du göra många personliga inställningar, t.ex.
för displayer, speglar, framsätet, navigation*, ljud- och mediasystem,
språk och röststyrning.
Förarprofiler
Används bilen av flera förare kan varje förare ha en personlig
förarprofil i bilen. Varje gång du sätter dig i bilen har du möjlighet att välja din förarprofil där dina personliga inställningar
finns sparade. Antalet profiler beror på antalet nycklar som
finns till bilen. Profilen Gäst är inte kopplad till någon specifik nyckel.
Senast aktiva förarprofil är den som används vid upplåsning. Byt förarprofil genom att välja Profil i toppvyn.
Förarprofilerna kan kopplas till bilens nycklar och vid upplåsning anpassas bilen automatiskt efter dina personliga inställningar. Koppla nyckel
under Inställningar System Förarprofiler. Välj en av förarprofilerna (profilen Gäst kan inte kopplas). Hemvyn visas på nytt. Dra ner
toppvyn igen, upprepa enligt ovan och välj Redigera på vald profil och
sedan Anslut fjärrnyckel.
Individuellt körläge
Vill du anpassa något av körlägena Hybrid, Pure eller Power – aktivera
körläget under Inställningar My Car Individuellt körläge.
Systemvolymer
Vill du justera eller stänga av volymen på systemljuden, t.ex. ljudet för
tryck på skärmen går du till Inställningar Ljud Systemvolymer.
04
05
FÖRARSTÖD
Din bil är utrustad med ett antal funktioner som hjälper dig att köra
säkert och kan förebygga olyckor. Dessa funktioner aktiverar du i centerdisplayens funktionsvy. Kom ihåg att förarstödsfunktionerna endast
är hjälpmedel och att du som förare alltid har det fulla ansvaret för att
bilen framförs på ett säkert sätt. Nedan listas ett urval:
City Safety™
City Safety12 kan assistera dig i kritiska situationer för att förhindra eller
lindra en kollision med fordon, större djur, fotgängare eller cyklister.
Ljus-, ljud- och bromspulsvarningar ges vid risk för kollision för att
hjälpa dig att agera i tid. Ifall du inte hinner agera och kollision är nästan oundvikligt kan bilen bromsas automatiskt. City Safety aktiveras vid
motorstart och går inte att stänga av.
avåkning, Styrassistans vid risk för kollision med mötande och Styrassistans vid risk för påkörning bakifrån*. Funktionen kan stängs av via
Inställningar My Car IntelliSafe Assistans vid kollisionsrisk
i centerdisplayens toppvy.
Pilot Assist
Pilot Assist13 är en komfortfunktion som kan hjälpa till att hålla bilen
inom det egna körfältet och på ett förvalt avstånd till framförvarande
fordon. Pilot Assist väljs och aktiveras med vänster rattknappsats. För
att styrhjälpen skall fungera krävs bl.a. att föraren har händerna på
ratten och att körfältets sidomarkeringar är synliga. När styrhjälp är
aktivt visar förardisplayen en GRÖN rattsymbol.
Blind Spot Information (BLIS)*
BLIS kan informera dig om fordon i den döda vinkeln och
snabbt upphinnande fordon i intilliggande körfält.
Cross Traffic Alert (CTA)*
CTA är ett kompletterande förarstöd till BLIS som kan varna
för korsande trafik bakom bilen. CTA aktiveras om backväxeln
är i eller om bilen rullar bakåt.
05
Körfältsassistans
Körfältsassistans (Lane Keeping Aid) kan hjälpa dig reducera
risken för att bilen oavsiktligt lämnar eget körfält. Önskad form
av assistans görs via Inställningar My Car IntelliSafe
Läge för Lane Keeping Aid i centerdisplayens toppvy.
Styrassistans vid kollisionsrisk
Styrassistans vid kollisionsrisk kan hjälpa dig att reducera risken för att
bilen oavsiktligt lämnar körfältet och/eller kolliderar med ett annat fordon/hinder genom att aktivt styra bilen tillbaka in i körfältet och/eller
väja. Funktionen består av delfunktionerna Styrassistans vid risk för
12
13
Ej tillgänglig för alla marknader.
Beroende på marknad kan denna funktion vara antingen standard eller tillval.
05
PARKERINGSHJÄLP
Aktiv parkeringshjälp*
Den aktiva parkeringshjälpen kan kontrollera om tillgängligt parkeringsutrymme är tillräckligt stort och därefter styra in bilen i utrymmet. Din
uppgift är att hålla uppsikt runt bilen, följa centerdisplayens instruktioner, välja växel, reglera hastigheten och vara beredd på att bromsa/
stanna.
– Tryck på knappen Kamera i funktionsvyn för att aktivera/
deaktivera funktionen manuellt.
Parkera med Aktiv parkeringshjälp
1. Kör i högst 30 km/h (20 mph) inför en parallell parkering eller högst 20 km/h (12 mph) inför en vinkelrät parkering. Avståndet mellan bilen och parkeringsfickorna
ska vara ungefär 1 meter (3 fot) då funktionen söker
efter parkeringsutrymme.
2. Tryck på knappen Kör in i funktionsvyn eller i kameravyn.
3. Stanna bilen då grafik och text i centerdisplayen meddelar att en lämplig ficka hittats. Ett popup-fönster visas.
4. Följ instruktionerna som visas i centerdisplayen. Var
beredd att stanna bilen då informationen i centerdisplayen meddelar detta.
Lämna parkeringsruta med Aktiv parkeringshjälp
Funktionen kan endast användas för en parallellparkerad bil.
1. Tryck på knappen Kör ut i funktionsvyn eller i kameravyn.
2. Välj med körriktningsvisaren åt vilket håll bilen ska lämna
parkeringsfickan.
3. Följ centerdisplayens instruktioner.
Parkeringshjälpkamera*
Parkeringshjälpkameran kan hjälp till att observera eventuella hinder
runt bilen med kamerabild och grafik i centerdisplayen. Val av kameravyer och hjälplinjer görs i centerdisplayen. Parkeringshjälpkameran startar automatiskt när backväxeln väljs eller manuellt i centerdisplayen:
05
05
RENARE KÖRGLÄDJE
Genom att planera din körning och köra ekonomiskt kan du förlänga
räckvidden vid eldrift och samtidigt minska din inverkan på miljön. Förutsättningarna för att uppnå en maximal räckvidd varierar efter olika
omständigheter och förhållanden som bilen körs i. Vissa faktorer kan du
själv påverka, andra inte. Den längsta räckvidden uppnås under mycket
gynnsamma förhållanden när alla faktorer har en positiv påverkan.
Planera din körning genom att alltid
• Ladda bilen innan avfärd.
•
Förkonditionera bilen.
Kör ekonomiskt genom att
Aktivera körläge Pure.
•
•
Sänka temperaturen i kupén och minska fläktstyrkan.
•
Kör med jämn hastighet och med god framförhållning för att minimera inbromsningar.
•
Välj Hold i funktionsvyn vid högre hastigheter under körningar som är
längre än vad elen räcker till.
•
Kör med rätt lufttryck i däcken och kontrollera detta regelbundet. Välj
ECO -däcktryck för bästa resultat.
•
Undvik att köra med öppna fönster.
Faktorer du inte kan påverka
• Trafiksituation.
•
Väglag och topografi.
•
Yttertemperatur och motvind.
Se ägarmanualen för fler tips om räckvidd och ekonomisk körning.
05
•
Läs meddelande
•
Diktera meddelande till [kontakt]
Röstkommandon för radio och media
Media
•
RÖSTKOMMANDON
06
•
Spela [artist]
•
Spela [låttitel]
•
Spela [låttitel] från [album]
•
Spela [TV-kanalnamn]*14
•
Spela [radiostation]
•
Ställ in [frekvens]
•
Ställ in [frekvens] [frekvensband]
•
Radio
•
FM radio
•
DAB*
•
TV*
•
CD*
•
USB
Röststyrningssystemet ger dig möjlighet att röststyra14 vissa funktioner
i mediaspelaren, Bluetooth-ansluten telefon, klimatsystemet och Volvos
navigationssystem*. Röststyrning aktiveras genom ett tryck på röststyrningsknappen i rattens högra knappsats.
•
iPod
•
Bluetooth
Följande kommandon är alltid möjliga att använda:
•
Liknande musik
•
Repetera
•
Avbryt
•
Hjälp
Röstkommandon för telefon
• Ring [kontakt]
Röstkommandon för klimat
Klimat
•
•
Ställ in temperaturen på X grader
•
Öka temperaturen/Minska temperaturen
•
Synka temperaturen
Rikta fläkten mot golvet/Rikta fläkten mot kupén
Rikta bort fläkten från golvet/Rikta bort fläkten från kupén
•
Ring [telefonnummer]
•
•
Samtalslista
•
•
Ställ in fläkten på max/Stäng av fläkten
•
Rensa resplan
•
Öka fläkten/Minska fläkten
•
Upprepa vägledning
•
Sätt på autoklimat
•
Röstvägledning av
•
Sätt på AC/Stäng av AC
•
Röstvägledning på
•
Sätt på återcirkulationen/Stäng av återcirkulationen
•
Sätt på defrostern/Stäng av defrostern
•
Sätt på maxdefrostern/Stäng av maxdefroster
•
Sätt på elektrisk defroster/Stäng av elektrisk defroster*
•
Sätt på bakre defroster/Stäng av bakre defroster
•
Sätt på rattvärmen/Stäng av rattvärmen*
•
Öka rattvärmen/Minska rattvärmen*
•
Sätt på stolsvärmen/Stäng av stolsvärmen*
•
Öka stolsvärmen/Minska stolsvärmen*
•
Sätt på stolsfläkten/Stäng av stolsfläkten*
•
Öka stolsfläkten/Minska stolsfläkten*
Röstkommandon för kartnavigering*
• Navigation
•
Kör hem
•
kör till [stad]
•
kör till [adress]
•
Ange korsning
•
kör till [postnummer]
•
kör till [kontakt]
•
Sök [POI-kategori]
•
Sök [POI-kategori] [stad]
•
Sök [POI-namn]
•
Ange land/Ange stat15, 16
•
Visa favoriter
06
14
15
16
Gäller vissa marknader.
För Europeiska länder används "land" istället för "stat".
För Brasilien och Indien byts sökområde via centerdisplayen.
SÄRSKILDA TEXTER
Ägarmanualen och övriga manualer innehåller
säkerhetsinstruktioner och samtliga varnings-, viktigt- och obs-texter, vilka måste läsas. Vissa funktioner gäller enbart vissa marknader.
VARNING
KOM IGÅNG
Volvo On Call – För bilar med Volvo On Call fungerar tjänsterna enbart i områden där bilen har mobiltäckning och på de marknader där tjänsten är tillgänglig. Precis som med mobiltelefoner kan atmosfäriska störningar eller glesare sändartäckning
leda till att anslutning är omöjlig, t.ex. i glest befolkade områden.
För varnings-, viktigt- och obs texter för Volvo On
Call tjänster, se förutom ägarmanualen också avtalet som gäller för Volvo On Call-abonnemanget.
Sensus Navigation* – Rikta all uppmärksamhet på
vägen och lägg i första hand all koncentration på
körningen. Följ gällande trafiklagstiftning och kör
med gott omdöme. Vägförhållanden kan på grund
av t.ex. väderförhållanden eller årstid göra vissa
rekommendationer mindre tillförlitliga.
ÖVERSIKT EXTERIÖR
Bagagelucka – Beakta klämrisk vid öppning/
stängning av bagagelucka. Kontrollera att ingen är
nära bagageluckan då en klämskada kan få allvarliga följder. Manövrera alltid bagageluckan under
uppsikt.
ÖVERSIKT INTERIÖR
Passagerarkrockkudden är alltid aktiverad om
bilen inte är utrustad med omkopplare för att aktivera/deaktivera passagerarkrockkudden. Placera
aldrig ett bakåtvänt barnskydd på passagerarplatsen fram när krockkudden är aktiverad. Passagerarkrockkudden ska alltid vara aktiverad när framåtvända passagerare (barn och vuxna) sitter på passagerarplatsen fram. Placera inga föremål framför
eller ovanpå instrumentpanelen där krockkudden
för passagerarplatsen är placerad.
07
Fjärrnyckeln ska alltid tas med ur bilen när den
lämnas och se till att bilens elsystem är i tändningsläge 0 – särskilt om det finns barn i bilen.
Parkeringsbromsen bör alltid användas vid parkering på lutande underlag. En ilagd växel eller
automatlådans P-läge är inte tillräckligt för att hålla
bilen stilla i alla situationer.
LADDNING
• Laddning av hybridbatteriet får enbart ske med
maximal tillåten eller lägre laddström enligt gällande lokala och nationella rekommendationer för
hybridladdning från 230 V-uttag/stickpropp.
• Laddning av hybridbatteriet får ske enbart från
godkända skyddsjordade 230 V-uttag (eller likvärdiga uttag med annan spänning beroende på
marknad) eller från laddstation med av Volvo tillhandahållen lös laddkabel (Mode 3).
• Kontrollenhetens jordfelsbrytare skyddar bilen,
men det kan ändå finnas risk för överbelastning
av 230 V-nätet.
• Laddning av hybridbatteriet får endast göras med
jordade och godkända 230 V-uttag. Om kapaciteten för uttaget eller säkringskretsen är okänd
låt en licenserad elektriker kontrollera kapaciteten. Att ladda över en säkerhetskrets kapacitet
kan leda till brand eller skada säkringskretsen.
• Laddkabeln har en inbyggd jordfelsbrytare. Laddning får endast göras med jordade och godkända
uttag.
• Barn bör hållas under uppsikt i närheten av laddkabeln när den är ansluten.
• Högspänning finns i laddkabeln. Kontakt med
högspänning kan orsaka dödsfall eller allvarliga
personskador.
• Använd inte laddkabeln om den är skadad på
något sätt. Skadad eller ej fungerande laddkabel
får endast repareras av verkstad – en
auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
• Placera alltid laddkabeln så att man inte kör över
den, trampar på den, snubblar över den eller på
annat sätt skadar den, eller orsakar personskador.
• Koppla bort laddaren från vägguttaget innan den
rengörs.
• Anslut aldrig laddningskabeln till en förlängningssladd eller förgreningsdosa.
Undvik synligt slitna eller skadade nätuttag då de
vid användning kan leda till brand- och/eller
personskada.
Se även tillverkarens instruktioner för användning av
laddkabeln och dess komponenter.
•
ELMANÖVRERADE FRAMSÄTEN
Ställ in rätt körställning på förarsätet innan körning
påbörjas, aldrig under färd. Var förvissad om att
sätet är i låst läge för att undvika personskada vid
en eventuell hård inbromsning eller olycka.
FÄLLA RYGGSTÖD I BAKSÄTE
Kontrollera att ryggstöden är ordentligt låsta efter
nedfällning och uppfällning. Kontrollera att nackskydden är ordentligt låsta efter uppfällning.
KUPÉKLIMAT
Eluppvärmt säte* ska inte användas av personer
som har svårt att uppfatta temperaturökning på
grund av känselbortfall eller av någon anledning har
svårigheter att hantera reglaget för det eluppvärmda sätet. I annat fall kan brännskada uppstå.
Förkonditionering kan startas av en timer som
ställts in långt i förväg. Använd inte förkonditionering (gäller bränsledriven värmare):
• Inomhus i oventilerade utrymmen. Avgaser avges
om värmaren startar.
• På platser med brännbart eller lättantändligt
material i närheten. Bränsle, gaser, högt gräs,
trämjöl o.s.v. kan antändas.
• När det finns risk för att värmarens avgasrör är
blockerat. T.ex. hög snö i främre högra hjulhuset
kan förhindra värmarens ventilation.
FÖRARSTÖD
De förarstödsystem som finns i bilen är utformade
för att vara kompletterande hjälpmedel till föraren
men kan inte hantera samtliga situationer vid alla
trafik-, väder- och vägförhållanden. De kan aldrig
ersätta förarens uppmärksamhet och omdöme utan
denne är alltid ansvarig för att bilen framförs på ett
säkert sätt, med lämplig hastighet och med lämpligt
avstånd till andra fordon samt i enlighet med gällande trafikregler och bestämmelser. Föraren har
alltid yttersta ansvaret för att bromsa och styra
bilen.
Innan du använder din bil, rekommenderas att läsa
ägarmanualens samtliga avsnitt rörande förarstödsystem i bilen.
PARKERINGSHJÄLP
Aktiv parkeringshjälp är ett kompletterande förarstöd men kan inte hantera samtliga situationer. Den
är enbart avsedd att hjälpa föraren under parallell
och vinkelrät parkering. Föraren har fullt ansvar för
att parkera bilen på ett säkert sätt och bromsa bilen
när det är nödvändigt. Objekt långt in parkeringsfickan kan missas under skanningen. Föraren är alltid ansvarig för bedömning av att det utrymme som
den aktiva parkeringshjälpen erbjuder är lämpad för
parkering.
Parkeringshjälpkameran är ett kompletterande
förarstöd vid parkering av bilen. Den kan aldrig
ersätta förarens uppmärksamhet och omdöme.
Kamerorna har döda/blinda vinklar där hinder inte
kan upptäckas. Var särskilt uppmärksam på människor och djur som befinner sig nära bilen. Föremål/
hinder kan vara närmare bilen än de upplevs vara
på bildskärmen.
Innan du använder din bil, rekommenderas att läsa
ägarmanualens samtliga avsnitt rörande förarstödsystem i bilen.
RÖSTKOMMANDON
Föraren är alltid ytterst ansvarig för att fordonet
framförs på ett säkert sätt och att alla tillämpliga
trafikregler efterföljs.
VIKTIGT
ÖVERSIKT INTERIÖR
Head-up-displayenheten*, varifrån informationen
projiceras, finns i instrumentpanelen. För att undvika
skador på displayenhetens täckglas – förvara inga
föremål på täckglaset och se till att inga föremål
faller ner på det.
CENTERDISPLAYEN
Vid rengöring av centerdisplayen ska mikrofiberduken vara fri från sand och dylikt. Vid rengöring av
centerdisplay använd endast milt tryck mot displayen. Hårt tryck kan skada displayen.
Spruta inte någon vätska eller frätande kemikalier
direkt på centerdisplayen. Använd inte fönsterputs,
rengöringsmedel, spray, lösningsmedel, alkohol,
ammoniak eller rengöringsmedel som innehåller
slipmedel. Använd aldrig slipande trasor, pappershanddukar, eller silkespapper, dessa kan repa displayen.
LADDNING
Laddkabel – Anslut aldrig laddkabeln när risk för
åska eller blixtnedslag föreligger. Lossa aldrig laddkabeln från 230 V-uttaget under pågående laddning – risken finns då att 230 V-uttaget kan skadas. Avbryt alltid laddningen först och koppla därefter loss laddkabeln – först från bilens ladduttag
och därefter från 230 V-uttaget.
Grenuttag, förlängningskablage, överspänningsskydd eller liknande enheter får ej användas tillsammans med laddkabeln då det kan medföra risk för
brand, elchock etc. Adapter mellan 230 V-uttag och
laddkabel får enbart användas om adaptern är
märkt med godkännande enligt IEC 61851 och
IEC 62196.
Rengör laddkabeln med en ren trasa fuktad med
vatten eller ett milt rengöringsmedel. Använd inte
kemikalier eller lösningsmedel. Doppa inte laddkabeln i vatten.
Använd endast laddningskabeln som följder med
bilen eller en ersättningskabel som är rekommenderad av Volvo.
Kontrollenhet – Undvik att utsätt kontrollenheten
och dess stickpropp för direkt solljus. Överhettningsskyddet i stickproppen riskerar i så fall att
reducera eller avbryta laddningen av hybridbatteriet.
Kontrollera att 230 V-uttaget har tillräcklig strömförsörjning för laddning av elfordon – vid osäkerhet
bör uttaget kontrolleras av en fackman. Om uttaget
har okänd strömstyrka – använd lägsta nivå på kontrollenheten
FÄLLA RYGGSTÖD I BAKSÄTE
När ryggstödet ska fällas får det inte finnas något
föremål i baksätet. Säkerhetsbältena får inte heller
vara kopplade.
Integrerade barnstolen*/armstödet* på mittplatsen
ska vara i infällt läge.
HÖGER RATTSPAK
Torkarblad i serviceläge – Innan torkarbladen
sätts i serviceläge – säkerställ att de inte är fastfrusna. Om torkararmarna i serviceläge har fällts
upp från vindrutan, måste de fällas tillbaka mot
vindrutan innan aktivering av torkning, spolning eller
regnsensor samt innan avfärd. Detta för att undvika
att lacken på motorhuven skrapas.
ANSLUTNINGAR
Eluttag – Maximalt effektuttag för 12 V-eluttag är
120 W (10 A) per uttag.
Maximalt effektuttag för 230 V-eluttag är 150 W.
OBS
ÖVERSIKT EXTERIÖR
Fotmanövrerad bagagelucka – Det finns risk för
reducerad eller utebliven funktion om den bakre
kofångaren belastas med stora mängder is, snö,
smuts eller dylikt. Se därför till att hålla den ren.
Funktionen fotmanövrerad bagagelucka finns i två
utföranden:
• Endast öppning med fotrörelse.
• Både öppning och stängning med fotrörelse.
Observera att funktionen stängning med fotrörelse
kräver elmanövrerad bagagelucka*.
Fjärrnyckelns funktioner kan störas av elektromagnetiska fält och avskärmning. Undvik att förvara
fjärrnyckeln nära metallföremål eller elektroniska
apparater, t.ex. mobiltelefoner, surfplattor, bärbara
datorer eller laddare – helst inte närmre än
10-15 cm (4-6 tum).
ÖVERSIKT INTERIÖR
Vid kallstart kan tomgångsvarvtalet vara märkbart
högre än normalt för vissa motortyper. Detta görs
för att så snabbt som möjligt få upp avgasreningssystemet till normal driftstemperatur, vilket minimerar avgasemissioner och skonar miljön.
Head-up-displayen* – Vid aktivering av City Safety
ersätts informationen i head-up-displayen av grafik
för City Safety. Denna grafik tänds även om headup-displayen är avstängd.
Förarens möjlighet att se informationen i head-updisplayen kan försämras av användning av t.ex.
polariserande solglasögon, en körställning som
medför att föraren inte sitter centrerad i sätet, föremål på displayenhetens täckglas, ogynnsamma ljusförhållanden. Vissa synfel kan vid användning av
head-up-display medföra huvudvärk och en känsla
av ansträngdhet.
LADDNING
Laddkabeln kommer ihåg den senaste inställningen av laddströmmen. Det är därför viktigt att
justera inställningen om annat 230 V-uttag används
vid nästa laddtillfälle.
Volvo rekommenderar en laddkabel enligt
IEC 62196 och IEC 61851 som stöder temperaturövervakning.
bryts. Radera då telefonen från bilen och koppla
sedan på nytt.
ANVÄNDA ANSLUTNA ENHETER
Apple CarPlay och Android Auto – Volvo ansvarar
inte för innehållet i CarPlay- eller Android Autoappen.
PARKERINGSHJÄLP
Håll kameralinsen ren från smuts, snö och is för
bästa funktion. Detta är speciellt viktigt vid dåliga
ljusförhållanden.
RATTEN
Färddator – Vissa avvikelser vid beräkning av körsträcka kan uppstå om körsättet ändras.
KUPÉKLIMAT
Det går inte att påskynda uppvärmningen/nedkylningen genom att välja högre/lägre temperatur än
den som egentligen önskas.
Förkonditionering är enbart tillgänglig när bilen är
ansluten till ett eluttag (gäller elektrisk värmare). En
laddstolpe som inte alltid är aktiv, t.ex. på grund av
en timer, kan orsaka funktionsbortfall för förkonditioneringen. Om bilen inte är ansluten till ett eluttag
är det ändå möjligt att vid varmt klimat få en kort
nedkylning av kupén genom att direktstarta förkonditioneringen. Bilens dörrar och fönster bör vara
stängda under förkonditioneringen av kupén.
ANSLUTNINGAR
Internet – Vid användning av internet överförs data
(datatrafik), vilket kan medföra en kostnad. Aktivering av dataroaming och Wi-Fi-hotspots kan orsaka
ytterligare avgifter. Kontakta din nätverksoperatör
om kostnad för datatrafik. Vid nedladdning med
telefon, var extra uppmärksam på kostnaden för
datatrafik.
Datanedladdning kan påverka andra tjänster som
överför data, t.ex. webbradio. Om påverkan på andra
tjänster upplevs som störande kan nedladdningen
avbrytas. Alternativt kan det vara lämpligt att stänga
av eller avbryta andra tjänster.
Uppdatering – Om telefonens operativsystem uppdateras är det möjligt att Bluetooth kopplingen
07
TP 25124 (Swedish), AT 1746, MY18, Copyright © 2000-2017 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement