Volvo S90 Twin Engine 2019 Late Ägarmanual

Volvo S90 Twin Engine 2019 Late Ägarmanual
S90
TWIN ENGINE
ÄG A RMA N UA L
VÄLKOMMEN!
Vi hoppas att du kommer att få glädje av många års körning i din Volvo.
Bilen är konstruerad för din och dina passagerares säkerhet och komfort. Volvo strävar efter att konstruera en av världens säkraste personbilar. Din Volvo är också konstruerad för att uppfylla gällande säkerhetsoch miljökrav.
För att öka din trivsel med din Volvo rekommenderar vi att du läser anvisningar och underhållsinformation i denna ägarmanual. Ägarmanualen
finns även tillgänglig som mobilapp (Volvo Manual) och på Volvo Cars
supportsida (support.volvocars.com).
Vi uppmanar också alla att alltid använda säkerhetsbälte i den här och
andra bilar. Du bör heller inte köra om du är påverkad av alkohol eller
mediciner – eller av någon anledning har försämrad körförmåga.
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
ÄGARINFORMATION
2
DIN VOLVO
SÄKERHET
Ägarinformation
16
Volvo ID
24
Säkerhet
40
Ägarmanual i centerdisplay
17
Skapa och registrera ett Volvo ID
24
Säkerhet vid graviditet
40
Navigera i ägarmanual i centerdisplay
18
Drive-E – renare körglädje
26
Whiplash Protection System
41
Ägarmanual i mobila enheter
20
IntelliSafe – förarstöd och säkerhet
28
Pedestrian Protection System
42
Volvo Cars supportsida
20
Sensus – uppkoppling och underhållning
29
Säkerhetsbälten
43
Att läsa ägarmanualen
21
Mjukvaruuppdateringar
32
Ta på och av säkerhetsbälte
44
Inspelning av data
32
Bältesförsträckare
45
Villkor för tjänster
33
Återställa elektrisk bältesförsträckare
46
Integritetspolicy för kunder
33
Dörr- och bältespåminnare
46
Viktig information om tillbehör och
extrautrustning
34
Krockkuddar
47
Installation av tillbehör
34
Förarkrockkuddar
48
Inkoppling av utrustning till bilens
diagnosuttag
35
Passagerarkrockkudde
49
50
Visa bilens identifikationsnummer
36
Aktivera och deaktivera passagerarkrockkudde*
Förardistraktion
36
Sidokrockkuddar
52
Krockgardiner
53
Säkerhetsläge
54
Starta och förflytta bilen efter säkerhetsläge
54
Barnsäkerhet
55
Barnskydd
56
Övre fästpunkter för barnskydd
57
Nedre fästpunkter för barnskydd
57
i-Size/ISOFIX-fästpunkter för barnskydd
58
Barnskyddsplacering
59
Barnskyddsmontering
60
DISPLAYER OCH
RÖSTSTYRNING
Hantera centerdisplay
101
Tabell för placering av barnskydd där
bilens säkerhetsbälte används
62
Instrument och reglage i vänsterstyrd bil
72
Aktivera och deaktivera centerdisplay
104
Instrument och reglage i högerstyrd bil
Tabell för placering av i-Size-barnskydd
73
64
Navigera i centerdisplayens vyer
104
Förardisplay
Tabell för placering av ISOFIX-barnskydd
75
65
Hantera delvyer i centerdisplay
107
Inställningar för förardisplay
77
Integrerad barnstol*
68
Funktionsvy i centerdisplay
110
Bränslemätare
78
Fälla upp sittdynan i integrerad barnstol*
69
Flytta appar och knappar i centerdisplay
112
Hybridmätare
78
Fälla ner sittdynan i integrerad barnstol*
Symboler i centerdisplayens statusfält
70
112
Hybridbatterimätare
79
Tangentbordet i centerdisplay
114
Färddator
80
117
Visa färddata i förardisplayen
82
Ändra språk för tangentbordet i centerdisplay
Nollställa trippmätare
83
117
Visa färdstatistik i centerdisplayen
83
Skriva in tecken, bokstäver och ord
för hand i centerdisplay
Inställningar för färdstatistik
84
Ändra utseendet i centerdisplay
119
Datum och tid
84
Stänga av och ändra volymen på
systemljud i centerdisplay
119
Yttertemperaturmätare
85
Ändra systemenheter
120
Kontrollsymboler i förardisplayen
85
Ändra systemspråk
120
Varningssymboler i förardisplayen
87
120
Licensavtal för förardisplayen
88
Ändra inställningar i centerdisplayens
toppvy
Applikationsmeny i förardisplay
93
Öppna kontextuell inställning i centerdisplay
121
Hantera applikationsmeny i förardisplay
94
Återställa användardata vid ägarbyte
Meddelande i förardisplay
122
95
Återställa inställningar i centerdisplay
Hantera meddelande i förardisplay
122
96
Tabell över inställningar i centerdisplay
Hantera meddelande sparat från förardisplay
123
96
Förarprofiler
124
Översikt av centerdisplay
98
Välja förarprofil
125
3
BELYSNING
4
RUTOR, GLAS OCH SPEGLAR
Ändra namn på förarprofil
125
Ljusreglage
140
Rutor, glas och speglar
154
Skydda förarprofil
126
Justera ljusfunktioner via centerdisplay
141
Klämskydd för rutor och solgardiner
154
Koppla fjärrnyckel till förarprofil
126
Positionsljus
141
Återställningssekvens för klämskydd
155
Återställa inställningar i förarprofiler
127
Varselljus
142
Fönsterhissar
155
Meddelande i centerdisplay
128
Halvljus
143
Manövrera fönsterhissar
156
Hantera meddelande i centerdisplay
128
Använda helljus
143
Använda solgardin*
157
Hantera meddelande sparat från
centerdisplay
129
Automatiskt helljus
144
Backspeglar
158
Head-up-display*
130
Använda blinkers
145
Justera backspeglarnas avbländning
159
Aktivera och deaktivera head-up-display*
131
Aktiva kurvljus*
146
Vinkling av yttre backspeglar
160
Dimljus bak
147
Taklucka*
161
Inställningar för head-up-display*
132
Röststyrning
Bromsljus
133
147
Manövrera taklucka*
162
Använda röststyrning
Nödbromsljus
134
148
Torkarblad och spolarvätska
164
Röststyra telefon
Varningsblinkers
135
148
Använda vindrutetorkare
164
Röststyra radio och media
Använda ledbelysning
136
149
Använda regnsensorn
165
Inställningar för röststyrning
Trygghetsbelysning
137
149
Använda regnsensorns minnesfunktion
166
Interiör belysning
149
Använda vindrute- och strålkastarspolare
166
Justera interiör belysning
151
SÄTEN OCH RATT
KLIMAT
Manuellt framsäte
170
Klimat
186
Aktivera och deaktivera eluppvärmd ratt*
201
Elmanövrerat* framsäte
171
Klimatzoner
186
201
Justera elmanövrerat* framsäte
171
Klimatsensorer
186
Aktivera och deaktivera automatisk
start av eluppvärmd ratt*
Lagra position för säte, backspeglar
och head-up-display*
172
Upplevd temperatur
187
Aktivera autoreglerat klimat
201
173
187
202
Använda lagrad position för säte,
backspeglar och head-up-display*
Röststyra klimat
Aktivera och deaktivera luftåtercirkulation
Luftkvalitet
188
Aktivera och deaktivera tidsinställning för luftåtercirkulation
202
Inställningar för massage* i framsäte
174
Clean Zone*
189
Aktivera och deaktivera max defroster
Clean Zone Interior Package*
203
189
Interior Air Quality System*
204
190
Aktivera och deaktivera eluppvärmd
vindruta*
Justera massageinställningar* i framsäte
175
Justera* sittdynans längd i framsäte
176
Justera sidostöd* i framsäte
177
Aktivera och deaktivera luftkvalitetssensor*
190
Aktivera och deaktivera automatisk
start av eluppvärmd vindruta*
204
Justera svankstöd* i framsäte
177
Kupéfilter
191
179
Luftfördelning
191
Aktivera och deaktivera eluppvärmd
bakruta och yttre backspeglar
205
Justera passagerarsäte från förarsätet*
Fälla ryggstöd i baksätet*
180
Ändra luftfördelning
192
205
Justera nackskydd i baksätet
181
192
Rattens reglage och signalhorn
182
Öppna, stänga och rikta ventilationsmunstycken
Aktivera och deaktivera automatisk
start av eluppvärmd bakruta och yttre
backspeglar
Reglera fläktnivå för framsäte
206
Rattlås
183
Tabell över luftfördelningsalternativ
194
Reglera temperatur för framsäte
206
184
Klimatreglage
197
Synkronisera temperatur
207
Aktivera och deaktivera eluppvärmt
framsäte*
198
Aktivera och deaktivera luftkonditionering
207
Aktivera och deaktivera automatisk
start av eluppvärmt framsäte*
199
Parkeringsklimat
208
Förkonditionering
208
Starta och stänga av förkonditionering
209
Tidsinställning för förkonditionering
210
Lägga till och redigera tidsinställning
för förkonditionering
211
Justera ratt
Aktivera och deaktivera eluppvärmt
baksäte*
199
Aktivera och deaktivera ventilerat
framsäte*
200
5
NYCKEL, LÅS OCH LARM
Aktivera och deaktivera tidsinställning för förkonditionering
212
Låsindikering
222
Inställning för låsindikering
223
Aktivera och deaktivera barnsäkerhetsspärr
251
Ta bort tidsinställning för förkonditionering
213
Fjärrnyckel
223
Automatisk låsning vid körning
253
Öppna och stänga elmanövrerad
bagagelucka*
Klimatkomfort vid parkering
214
Låsa och låsa upp med fjärrnyckel
226
253
Starta och stänga av klimatkomfort
vid parkering
214
Inställningar för fjärrstyrd och insides
upplåsning
227
256
Låsa upp bagagelucka med fjärrnyckel
Öppna och stänga bagagelucka med
fotrörelse*
Symboler och meddelanden för parkeringsklimat
215
227
Fjärrnyckelns räckvidd
Privat låsning
228
257
217
Byta batteri i fjärrnyckel
Aktivera och deaktivera privat låsning
Värmare
228
257
Parkeringsvärmare
218
Beställa fler fjärrnycklar
Larm*
231
259
Tillskottsvärmare
219
Red Key – begränsad fjärrnyckel*
232
Aktivera och deaktivera larm*
260
Aktivera och deaktivera automatisk
start av tillskottsvärmare
219
Inställningar för Red Key*
232
Reducerad larmnivå*
261
Löstagbart nyckelblad
233
Blockerat låsläge*
261
Låsa och låsa upp med löstagbart
nyckelblad
235
Deaktivera blockerat låsläge* tillfälligt
262
Elektronisk startspärr
236
Typgodkännande för fjärrnyckelsystemet
237
Nyckelfritt och beröringskänsliga ytor*
246
Låsa och låsa upp nyckelfritt*
247
Inställningar för nyckelfri upplåsning*
248
Låsa upp bagageluckan nyckelfritt*
249
Antennplaceringar för start- och låssystem
249
Låsa och låsa upp från bilens insida
250
Låsa upp bagageluckan från bilens insida 251
6
FÖRARSTÖD
Förarstödsystem
264
Aktivera och starta farthållare
281
Hastighetsberoende rattmotstånd
264
281
Elektronisk stabilitetskontroll
265
Deaktivera och sätta farthållare i
beredskapsläge
Elektronisk stabilitetskontroll i sportläge
Symboler och meddelanden för
Pilot Assist*
302
Varning från förarstöd vid kollisionsrisk
304
Målbyte med förarstöd
305
Ställ in tidsavstånd för förarstöd
306
Körläge för förarstöd
307
Ställ in lagrad hastighet för förarstöd
307
Automatisk bromsning med förarstöd
308
Omkörningsassistans
309
Använda omkörningsassistans
310
Radarenhet
311
Typgodkännande för radarenhet
312
Kameraenhet
316
Begränsningar för kamera- och radarenhet
317
Rekommenderat underhåll för
kamera- och radarenhet
321
City Safety™
322
Parametrar och delfunktioner för City
Safety
323
Ställa in varningsavstånd för City Safety
325
Detektering av hinder med City Safety
326
266
Återaktivera farthållare från beredskapsläge
282
Aktivera/deaktivera sportläge för
elektronisk stabilitetskontroll
267
Stänga av farthållare
283
Symboler och meddelanden för elektronisk stabilitetskontroll
268
Avståndsvarning*
284
Aktivera/deaktivera avståndsvarning
285
Connected Safety
270
Begränsningar för avståndsvarning
285
Aktivera/deaktivera Connected Safety
271
Adaptiv farthållare*
286
Begränsningar för Connected Safety
271
287
Fartbegränsare
272
Reglage och displayvisning för den
adaptiva farthållaren*
Aktivera och starta fartbegränsare
273
Aktivera och starta adaptiv farthållare*
288
Deaktivera och sätta fartbegränsare i
beredskapsläge
274
Deaktivera/återaktivera adaptiv farthållare*
289
Återaktivera fartbegränsare från
beredskapsläge
274
Begränsningar för adaptiv farthållare*
291
291
Stänga av fartbegränsare
275
Skifta mellan farthållare och adaptiv
farthållare*
Begränsningar för fartbegränsare
276
293
Automatisk fartbegränsare
276
Symboler och meddelanden för
adaptiv farthållare*
Aktivera/deaktivera automatisk fartbegränsare
277
Pilot Assist
295
297
Ändra tolerans för automatisk fartbegränsare
278
Reglage och displayvisning för Pilot
Assist
Aktivera och starta Pilot Assist
298
City Safety i korsande trafik
328
Deaktivera/återaktivera Pilot Assist
299
329
Begränsningar för Pilot Assist
301
Begränsningar för City Safety i korsande trafik
City Safety vid förhindrad undanmanöver
330
Begränsningar för automatisk fartbegränsare
279
Farthållare
279
7
8
City Safety bromsar för mötande fordon
331
Begränsningar för trafikskyltsinformation* 350
Begränsningar för City Safety
332
Driver Alert Control
351
Meddelanden för City Safety
334
Aktivera/deaktivera Driver Alert Control
352
Rear Collision Warning
335
353
Begränsningar för Rear Collision
Warning
335
Välj guide till rastplats vid varning
från Driver Alert Control
Begränsningar för Driver Alert Control
353
BLIS*
336
Körfältsassistans
353
Aktivera eller deaktivera BLIS
337
Styrhjälp med körfältsassistans
Begränsningar för BLIS
338
Meddelanden för BLIS
339
Cross Traffic Alert*
340
Aktivera/deaktivera Cross Traffic Alert
341
Begränsningar för Cross Traffic Alert
341
Meddelanden för Cross Traffic Alert
343
Trafikskyltsinformation*
Symboler och meddelanden för styrassistans vid kollisionsrisk
366
Parkeringshjälp*
367
Parkeringshjälp framåt, bakåt och
utmed sidorna*
368
Aktivera/deaktivera parkeringshjälp*
369
Begränsningar för parkeringshjälp
370
355
371
Aktivera/deaktivera körfältsassistans
Symboler och meddelanden för parkeringshjälp
355
Välja assistansalternativ för körfältsassistans
Parkeringshjälpkamera*
355
372
Vyer för parkeringskamera*
373
Hjälplinjer för parkeringskamera*
375
Sensorfält från parkeringshjälp för
parkeringskamera
377
Starta parkeringshjälpkamera
378
Symboler och meddelanden för parkeringshjälpkamera
379
Aktiv parkeringshjälp*
380
Varianter av parkering med aktiv parkeringshjälp*
381
Nivå av Styrassistans vid risk för avåkning 361
Styrassistans vid risk för avåkning
362
Parkera med aktiv parkeringshjälp*
382
384
Begränsningar för körfältsassistans
356
Symboler och meddelanden för
körfältsassistans
357
Symboler i förardisplayen för
körfältsassistans
359
344
Aktivera/deaktivera trafikskyltsinformation*
345
Styrassistans vid kollisionsrisk
359
360
Trafikskyltsinformation och skyltvisning*
346
Aktivera/deaktivera styrassistans vid
kollisionsrisk
Trafikskyltsinformation och Sensus
Navigation*
348
Trafikskyltsinformation med hastighetsvarning och inställningar*
348
Styrassistans vid risk för kollision
med mötande
362
Lämna parallell parkering med aktiv
parkeringshjälp*
Aktivera/deaktivera hastighetsvarning i trafikskyltsinformation
349
Styrassistans vid risk för påkörning
bakifrån*
363
Begränsningar för aktiv parkeringshjälp*
385
Trafikskyltsinformation med fartkamerainformation*
350
Meddelanden för aktiv parkeringshjälp*
Begränsningar för styrassistans vid
kollisionsrisk
387
364
HYBRIDINFORMATION
START OCH KÖRNING
Allmänt om Twin Engine
390
Starta bilen
410
Växellägen för automatisk växellåda
424
Laddning av hybridbatteriet
391
Stänga av bilen
411
Växla med rattpaddlar*
426
Laddström
392
Tändningslägen
412
Växelväljarspärr
427
Laddkabel
393
Välja tändningsläge
413
Kickdown-funktion
428
Jordfelsbrytare i laddkabeln
394
Alkolås*
414
Växlingsindikator
428
Temperaturövervakning av laddkabeln
395
Förbikoppling av alkolås*
414
Fyrhjulsdrift
429
Öppna och stänga luckan till laddintaget
396
Inför motorstart med alkolås
415
Drivsystem
429
Starta laddning av hybridbatteriet
396
Bromsfunktioner
415
430
Laddstatus i bilens laddintag
399
Färdbroms
415
Start och stopp av förbränningsmotor
i Twin Engine
Laddstatus i laddkabelns kontrollenhet
400
Bromsförstärkning
417
Körlägen
431
Laddstatus i bilens förardisplay
403
Bromsa på våta vägbanor
417
Ändra körläge
434
Avsluta laddningen av hybridbatteriet
405
Bromsa på saltade vägbanor
417
435
Symboler och meddelanden gällande
Twin Engine i förardisplayen
Energifördelning i hybriddrift med
hjälp av kartdata*
406
Underhåll av bromssystem
418
Nivåkontroll* och dämpning
436
Långtidsförvaring av fordon med
hybridbatteri
408
Parkeringsbroms
418
Aktivera och deaktivera parkeringsbroms
Inställningar för nivåkontroll*
438
419
Inställning för automatisk aktivering
av parkeringsbroms
Ekonomisk körning
420
438
439
Parkera i backe
Faktorer som påverkar räckvidden vid
eldrift
420
Vid fel på parkeringsbromsen
Hold och Charge-funktion
421
441
Automatisk broms vid stillastående
Förberedelser inför en långresa
421
442
Aktivera och deaktivera automatisk
broms vid stillastående
Vinterkörning
422
442
Vadning
443
Hjälp vid start i backe
423
Öppna och stänga tanklucka
444
Fylla på bränsle
445
Hantering av bränsle
446
Automatisk inbromsning efter en kollision 423
Växellåda
424
9
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
10
Bensin
447
Ljud, media och internet
470
Spela DivX®
Bensinpartikelfilter
448
Ljudinställningar
470
Inställningar för video
487
Överhettning av motor och drivsystem
449
Ljudupplevelse*
471
Media via Bluetooth®
487
Överbelastning av startbatteriet
450
Appar
472
Ansluta enhet via Bluetooth®
487
Använda starthjälp med annat batteri
450
Ladda ner appar
473
Media via USB-ingång
488
Dragkrok*
452
Uppdatera appar
474
Ansluta enhet via USB-ingång
488
Specifikationer för dragkrok*
453
Ta bort appar
474
Tekniska specifikationer för USB-enheter 489
In- och utfällbar dragkrok*
453
Radio
475
Kompatibla format för media
489
Köra med släpvagn
455
Starta radio
475
490
Släpvagnsstabilisator*
457
Byta radioband och radiostation
Apple®
476
Kontroll av släpvagnslampor
458
Söka radiostation
477
Använda Apple® CarPlay®*
Dragkroksmonterad cykelhållare*
459
Ställa in radiofavoriter
477
Bogsering
460
Inställningar för radio
478
Sätta dit och ta bort bogserögla
460
RDS-radio
479
Bärgning
462
Digitalradio*
480
HomeLink®*
462
Länka mellan FM och digitalradio*
481
Programmera HomeLink®*
463
Mediaspelare
481
Använda HomeLink®*
465
Spela media
482
Typgodkännande för HomeLink®*
466
Styra och byta media
483
Kompass*
466
Aktivera och deaktivera kompass*
466
Kalibrera kompass*
467
486
CarPlay®*
Inställningar för
Apple®
CarPlay®*
Tips vid användning av Apple® CarPlay®*
491
492
493
Android Auto*
494
Använda Android Auto*
494
Inställningar för Android Auto*
495
Tips vid användning av Android Auto*
496
Telefon
496
Ansluta en telefon till bilen via Bluetooth första gången
497
Ansluta en telefon till bilen via Bluetooth automatiskt
499
Söka media
484
Gracenote®
485
CD-spelare*
485
499
Video
Ansluta en telefon till bilen via Bluetooth manuellt
486
Spela video
Koppla från Bluetooth-ansluten telefon
486
499
HJUL OCH DÄCK
Växla mellan Bluetooth-anslutna
telefoner
500
Ta bort Bluetooth-anslutna enheter
500
Hantera telefonsamtal
500
Hantera textmeddelande
501
Inställningar för textmeddelande
502
Hantera telefonbok
503
Inställningar för telefon
503
Inställningar för Bluetooth-enheter
504
Internetansluten bil*
504
Ansluta bilen till internet via Bluetooth-ansluten telefon
505
Ansluta bilen till internet via telefon
(Wi-Fi)
506
Däck
524
Använda däcktätningssats
543
Dimensionsbeteckning för däck
525
546
Dimensionsbeteckning för fälg
526
Pumpa däck med kompressorn från
däcktätningssats
Däckens rotationsriktning
527
Slitagevarnare på däck
527
Kontrollera däcktryck
528
Justera däcktryck
528
Rekommenderat däcktryck
529
Systemet för däcktrycksövervakning*
530
Spara nytt däcktryck i övervakningssystemet*
531
Se däcktryckstatus i centerdisplay*
532
Åtgärd vid varning för lågt däcktryck
533
Vid byte av hjul
534
Verktygssats
534
Ansluta bilen till internet via bilmodem (SIM-kort)
507
Inställningar för bilmodem*
507
Domkraft*
535
Dela ut internet från bilen via Wi-Fihotspot
508
Hjulskruvar
535
Ingen eller dålig internetanslutning
509
Lossa hjul
536
Ta bort Wi-Fi nätverk
510
Sätta dit hjul
538
Teknik och säkerhet för Wi-Fi
510
Reservhjul*
539
Användarvillkor och datadelning
510
Hantera reservhjul
540
Aktivera och deaktivera datadelning
511
Vinterdäck
540
Lagringsutrymme på hårddisk
511
Snökedjor
541
Licensavtal för ljud och media
512
Däcktätningssats
542
11
LASTNING, FÖRVARING OCH
KUPÉ
Kupéns interiör
550
Tunnelkonsol
551
Eluttag
552
Använda eluttag
554
Använda handskfack
555
Solskydd
557
Lastutrymme
557
Rekommendationer vid lastning
557
Taklast och lastning på lasthållare
558
Bärkassekrokar
559
Lastsäkringsöglor
559
Genomlastningslucka i baksäte*
560
Förbandsväska*
Varningstriangel
12
UNDERHÅLL OCH SERVICE
560
560
Volvos serviceprogram
564
Säkringar under handskfack
590
Dataöverföring mellan bil och verkstad via Wi-Fi
564
Säkringar i bagageutrymme
593
Download Center
565
Rengöring av interiör
597
Hantera systemuppdateringar via
Download Center
565
Rengöra centerdisplay
597
Rengöring av head-up-display*
598
Rengöra textilklädsel och innertakklädsel
599
Rengöra säkerhetsbälten
599
Rengöra golvmattor och iläggsmattor
599
Rengöra läderklädsel
600
Rengöra läderratt
601
Rengöra interiöra plast-, metall- och
trädetaljer
601
Rengöring av exteriör
602
Polering och vaxning
602
Handtvätt
603
Automatisk biltvätt
604
Högtryckstvätt
605
Rengöra torkarbladen
605
606
Bilstatus
Boka service och reparation
Skicka bilinformation till verkstad
Lyfta bilen
Service på klimatanläggning
566
567
568
569
571
Head-up-display vid byte av vindruta*
571
Öppna och stänga motorhuv
572
Motorrumsöversikt
573
Motorolja
574
Kontrollera och fylla på motorolja
575
Fylla på kylvätska
576
Lampbyte
578
Startbatteri
579
Hybridbatteri
582
Rengöra exteriöra plast-, gummi- och
prydnadsdetaljer
Symboler på batterier
583
Rengöra fälgar
607
Återvinning av batteri
583
Rostskydd
607
Säkringar och elcentraler
584
Bilens lack
607
Byta säkring
584
Bättring av mindre lackskador
608
Säkringar i motorrum
586
Kulörkoder
609
SPECIFIKATIONER
INDEX
Byta torkarblad vindruta
609
Typbeteckningar
614
Torkarblad i serviceläge
610
Mått
617
Påfyllning av spolarvätska
611
Vikter
619
Dragvikter och kultryck
620
Motorspecifikationer
622
Specifikationer för motorolja
623
Ogynnsamma körförhållanden för
motorolja
624
Specifikationer för kylvätska
625
Specifikationer för transmissionsolja
625
Specifikationer för bromsvätska
625
Bränsletankvolym
626
Specifikationer för luftkonditionering
626
Bränsleförbrukning och CO2-utsläpp
628
Godkända hjul- och däckdimensioner
630
Lägsta tillåtna lastindex och hastighetsklass för däck
631
Godkända däcktryck
632
Index
633
13
ÄGARINFORMATION
ÄGARINFORMATION
Ägarinformation
Mobilapp
Ägarinformation finns tillgänglig i flera olika produktformat, både digitalt och tryckt. Ägarmanualen finns i bilens centerdisplay, som mobilapp
och på Volvo Cars supportsida. I handskfacket
finns en Quick Guide och ett supplement till
ägarmanualen med bl.a. information om säkringar och specifikationer. En tryckt ägarmanual
är möjlig att efterbeställa.
I App Store eller Google Play,
sök efter ”Volvo Manual”, ladda
ner appen till din smartphone
eller surfplatta och välj bil. I
appen finns instruktionsvideor
samt möjlighet till visuell navigering med exteriöra och interiöra bilder av bilen. Det går enkelt att navigera
mellan de olika avsnitten i ägarmanualen och
innehållet är sökbart.
Volvo Cars supportsida
Gå in på support.volvocars.com
och välj ditt land. Här hittar du
ägarmanualer dels online och
dels i PDF-format. På Volvo
Cars supportsida finns även
instruktionsvideor och ytterligare information och hjälp
rörande din Volvo och ditt bilägande. Sidan är tillgänglig för de flesta marknader.
Bilens centerdisplay1
I centerdisplayen, dra ner toppvyn och tryck på Ägarmanual.
Här finns möjlighet till visuell
navigering med exteriöra och
interiöra bilder av bilen.
Informationen är sökbar och
finns också indelad i kategorier.
1 För
16
Tryckt information
I handskfacket finns ett supplement till ägarmanualen1 som
innehåller information om säkringar och specifikationer, samt
en sammanfattning av viktig
och praktisk information.
marknader utan ägarmanual i centerdisplayen följer istället en tryckt fullständig manual med bilen.
I tryckt format finns även en Quick Guide som
hjälper till att komma igång med de vanligast
använda funktionerna i bilen.
Beroende på vald utrustningsnivå, marknad, etc.
kan även ytterligare ägarinformation finnas i
tryckt format i bilen.
En tryckt ägarmanual och tillhörande supplement
är möjliga att efterbeställa. Kontakta en Volvoåterförsäljare för beställning.
VIKTIGT
Föraren är alltid ansvarig för att fordonet
framförs på ett trafiksäkert sätt och att aktuella lagar och bestämmelser följs. Det är
också viktigt att bilen sköts och hanteras
enligt Volvos rekommendationer i ägarinformationen.
Om det skulle skilja mellan informationen i
centerdisplayen och den tryckta informationen, är det alltid den tryckta informationen
som gäller.
ÄGARINFORMATION
OBS
Att byta språk i centerdisplayen kan innebära
att viss ägarinformation inte överensstämmer
med nationella eller lokala lagar och bestämmelser. Byt inte till ett svårförståeligt språk,
det kan då bli svårt att hitta tillbaka i strukturen i skärmen.
Relaterad information
•
•
•
•
Ägarmanual i centerdisplay (s. 17)
Ägarmanual i mobila enheter (s. 20)
Volvo Cars supportsida (s. 20)
Ägarmanual i centerdisplay
I bilens centerdisplay finns ägarmanualen tillgänglig digitalt2.
Informationen i ägarmanualen nås direkt via ägarmanualens startsida eller via dess toppmeny.
Kontextuell ägarmanual
Den digitala ägarmanualen nås från toppvyn och i
vissa fall nås även kontextuell ägarmanual från
toppvyn.
OBS
Den digitala ägarmanualen är inte tillgänglig
under körning.
Ägarmanual
Att läsa ägarmanualen (s. 21)
Toppvyn med knappen för kontextuell ägarmanual.
Den kontextuella ägarmanualen är en genväg till
en artikel i ägarmanualen som beskriver den
aktiva funktionen som visas på skärmen. När kontextuell ägarmanual är tillgänglig visas den till
höger om Ägarmanual i toppvyn.
Toppvyn med knappen för ägarmanual.
För att öppna ägarmanualen – dra ner toppvyn i
centerdisplayen och tryck på Ägarmanual.
2
Gäller för de flesta marknader.
Ett tryck på den kontextuella ägarmanualen öppnar alltså en artikel i ägarmanualen som är relaterad till det innehåll som visas på skärmen. T.ex.
tryck på Manual Navigation – en artikel som har
att göra med navigation öppnas.
Detta gäller enbart vissa av apparna i bilen. För
nedladdade tredjepartsappar går det t.ex. inte att
komma åt appspecifika artiklar.
}}
17
ÄGARINFORMATION
||
Relaterad information
•
•
•
Navigera i ägarmanual i centerdisplay
(s. 18)
Navigera i centerdisplayens vyer (s. 104)
Ladda ner appar (s. 473)
Navigera i ägarmanual i
centerdisplay
Startsida
Tryck på symbolen för att
komma tillbaka till ägarmanualens startsida.
Den digitala ägarmanualen kan nås från centerdisplayens toppvy i bilen. Innehållet är sökbart
och det är enkelt att navigera mellan olika avsnitt.
Kategorier
Artiklarna i ägarmanualen är
strukturerade i huvudkategorier
och underkategorier. Samma
artikel kan förekomma i flera
passande kategorier för att
enklare kunna hittas.
Ägarmanualen nås från toppvyn.
–
För att öppna ägarmanualen – dra ner toppvyn i centerdisplayen och tryck på
Ägarmanual.
Det finns ett antal olika alternativ för att hitta
information i ägarmanualen. Alternativen går att
nå dels från ägarmanualens startsida och dels
från toppmenyn.
Öppna menyn i toppmenyn
–
18
Tryck på
i den övre listen i ägarmanualen.
> En meny för olika val för att hitta information öppnas:
1.
Tryck på Kategorier.
> Huvudkategorierna visas i en lista.
2.
Tryck på en huvudkategori ( ).
> En lista med underkategorier (
artiklar (
3.
) och
) visas.
Tryck på en artikel för att öppna den.
För att backa, tryck på pilen bakåt.
ÄGARINFORMATION
Quick Guide
Tryck på symbolen för att
komma till sida med länkar till
ett urval av artiklar som kan
vara extra bra att läsa för att
lära känna bilens vanligaste
funktioner. Artiklarna kan även
nås via kategorier, men finns
här samlade för snabb åtkomst. Tryck på en artikel för att läsa den i sin helhet.
Hotspots för exteriör och interiör
Exteriöra och interiöra översiktsbilder av bilen. Olika delar
är utpekade med hotspots som
leder vidare till artiklar om
respektive delar av bilen.
2.
3.
Tryck på en hotspot.
> Titeln på en artikel om området visas.
Tryck på titeln för att öppna artikeln.
Favoriter
Tryck på symbolen för att
komma till de artiklar som är
sparade som favoriter. Tryck på
en artikel för att läsa den i sin
helhet.
Spara eller ta bort artiklar som favoriter
Spara en artikel som favorit genom att trycka på
längst upp till höger då en artikel är öppen.
När en artikel blivit sparad som favorit är stjärnan
.
ifylld:
Video
Tryck på Exteriör eller Interiör.
> Exteriöra eller interiöra bilder visas med så
kallade hotspots utplacerade. Hotspotsen
leder till artiklar om respektive del av bilen.
Svep horisontellt över skärmen för att
bläddra mellan bilderna.
Tryck på symbolen för att få
information om vilken version
av ägarmanualen som är tillgänglig i bilen samt övrig nyttig
information.
För att backa, tryck på pilen bakåt.
För att ta bort en artikel som favorit, tryck på
stjärnan igen i den aktuella artikeln.
1.
Information
Tryck på symbolen för att
komma till korta instruktionsfilmer för olika funktioner i bilen.
Använda sökfunktionen i toppmenyn
1.
i ägarmanualens toppmeny. Ett
Tryck på
tangentbord blir synligt i nedre delen av skärmen.
2.
Skriv in ett sökord, t.ex. "säkerhetsbälte".
> Förslag på artiklar och kategorier visas
allteftersom bokstäver skrivs in.
3.
Tryck på artikeln eller kategorin för att
komma till den.
Relaterad information
•
•
•
Ägarmanual i centerdisplay (s. 17)
Tangentbordet i centerdisplay (s. 114)
Att läsa ägarmanualen (s. 21)
19
ÄGARINFORMATION
Ägarmanual i mobila enheter
Ägarmanualen finns som mobilapp3 och är tillgänglig både på App Store och Google Play.
Appen är anpassad för både smarttelefoner och
surfplattor.
mellan de olika avsnitten i ägarmanualen och
innehållet är sökbart.
Volvo Cars supportsida
På Volvo Cars hem- och supportsida finns ytterligare information rörande din bil. Där kan du navigera vidare till Min Volvo, en personlig webbsida
för dig och din bil.
Support på internet
Gå in på support.volvocars.com för att besöka
sidan. Supportsidan är tillgänglig för de flesta
marknader.
Här finns support för sådant som rör t.ex. internetuppkopplade tjänster och funktioner, Volvo On
Call*, navigationssystemet* och appar. Video och
stegvisa instruktioner förklarar olika procedurer,
t.ex. hur bilen ansluts till internet via en mobiltelefon.
Nedladdningsbar information
Ägarmanualen finns att ladda
ner som mobilapp på App Store
eller Google Play. QR-koden
här bredvid leder direkt till
appen, sök annars efter "Volvo
manual" i App Store eller
Google Play.
I appen finns video samt exteriöra och interiöra
bilder där olika delar av bilen är utpekade med så
kallade hotspots, som leder vidare till artiklar om
respektive område. Det går enkelt att navigera
3
20
Mobilappen är tillgänglig både på App Store och Google
Play.
Relaterad information
•
Att läsa ägarmanualen (s. 21)
Kartor
För bilar utrustade med Sensus Navigation finns
möjlighet att ladda ner kartor från supportsidan.
Ägarmanualer som PDF
Ägarmanualer finns tillgängliga för nedladdning i
PDF-format. Välj bilmodell och modellår för att
ladda ner den manual som önskas.
Kontakt
På supportsidan finns kontaktuppgifter till kundsupport och närmaste Volvoåterförsäljare.
För vissa mobila enheter.
* Tillval/tillbehör.
ÄGARINFORMATION
Min Volvo på internet
Att läsa ägarmanualen
Tillval/tillbehör
Från www.volvocars.com är det möjligt att navigera sig vidare till Min Volvo som är en personlig
webbsida för dig och din bil.
Ett bra sätt att lära känna sin nya bil är att läsa
ägarmanualen, helst före den första åkturen.
I ägarmanualen beskrivs, förutom standardutrustning, även tillval (fabriksmonterad utrustning) och
vissa tillbehör (eftermonterad extrautrustning).
Skapa ett personligt Volvo ID, logga in på Min
Volvo och få en översikt av bl.a. service, avtal och
garantier. På Min Volvo finns även information om
modellanpassade tillbehör och mjukvaror till bilen.
Relaterad information
•
Volvo ID (s. 24)
Att läsa ägarmanualen är ett bra sätt att bekanta
sig med nya funktioner, få råd om hur bilen bäst
hanteras i olika situationer och lära sig utnyttja
bilens alla finesser på bästa sätt. Var uppmärksam på de säkerhetsanvisningar som finns i ägarmanualen.
Syftet med ägarmanualen är att förklara alla funktioner, tillval och tillbehör som är möjliga i en
Volvo. Den är inte tänkt som en garanti för att alla
dessa funktioner och tillval är inkluderade i varje
bil. Viss terminologi kan skilja sig från den terminologi som används inom försäljning, marknadsföring och reklammaterial.
Det pågår ständigt ett utvecklingsarbete för att
förbättra vår produkt. Modifieringar kan medföra
att information, beskrivningar och illustrationer i
ägarmanualen skiljer sig från utrustningen i bilen.
Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan
föregående meddelande.
Avlägsna inte den här manualen ur bilen – om
problem skulle uppstå saknas då nödvändig
information om var och hur professionell hjälp
kan sökas.
© Volvo Car Corporation
Alla, vid tid för publicering, kända typer av tillval/
tillbehör markeras med en asterisk: *.
Den utrustning som beskrivs i ägarmanualen
finns inte i alla bilar – de är olika utrustade
beroende på anpassningar till olika marknaders
behov och nationella eller lokala lagar och
bestämmelser.
Vid osäkerhet om vad som är standard eller tillval/tillbehör, kontakta en Volvoåterförsäljare.
Särskilda texter
VARNING
Varningstexter upplyser om risk för personskada.
VIKTIGT
Viktigt-texter upplyser om risk för materiella
skador.
OBS
Obs-texter ger råd eller tips som underlättar
vid användande av t.ex. finesser och funktioner.
}}
* Tillval/tillbehör.
21
ÄGARINFORMATION
||
Dekaler
Risk för egendomsskada
I bilen finns olika typer av dekaler som är till för
att förmedla viktig information på ett enkelt och
tydligt sätt. Dekalerna finns i bilen i följande fallande grad av varning/information.
Vita ISO-symboler och vit text/bild på svart meddelandefält.
OBS
De dekaler som visas i ägarmanualen gör inte
anspråk på att vara exakta avbildningar av de
som finns i bilen. Syftet är att visa ungefär hur
de ser ut och ungefär var på bilen de finns.
Den information som gäller just din bil finns
på respektive dekal på din bil.
Varning för personskada
Bilder och videoklipp
Vita ISO-symboler och vit text/bild på svart eller
blått varningsfält och meddelandefält. Används
för att påvisa förekomst av fara som, om varningen ignoreras, kan resultera i skador på egendom.
Svarta ISO-symboler på gult varningsfält, vit text/
bild på svart meddelandefält. Används för att
påvisa förekomst av fara som, om varningen ignoreras, kan resultera i allvarlig personskada eller
dödsfall.
22
Information
Bilder och videoklipp som används i ägarmanualen är ibland schematiska och är avsedda att ge
en helhetsbild eller exempel på en viss funktion.
De kan avvika från bilens utseende beroende på
utrustningsnivå och marknad.
Relaterad information
•
•
•
Ägarmanual i centerdisplay (s. 17)
Ägarmanual i mobila enheter (s. 20)
Volvo Cars supportsida (s. 20)
DIN VOLVO
DIN VOLVO
Volvo ID
Volvo ID är ett personligt ID som ger tillgång till
en mängd tjänster via ett och samma användarnamn och lösenord.
OBS
De tillgängliga tjänsterna kan variera över tid
och beror på utrustningsnivå och marknad.
Exempel på tjänster:
•
Min Volvo – en personlig webbsida för dig
och din bil (minvolvo.volvocars.se).
•
Volvo On Call-app* – kontrollera bilen med
din telefon. Det går t.ex. att kontrollera bränslenivå, visa närmaste bensinstation och låsa
bilen på distans.
•
Send to Car – skicka adresser från karttjänster på webben direkt till bilen.
•
Boka service och reparation – registrera din
önskade verkstad/återförsäljare på Min Volvo
och boka service direkt från bilen.
OBS
Om användarnamn/lösenord för en tjänst
(t.ex. Volvo On Call) ändras, ändras det också
automatiskt för andra tjänster.
1
24
Volvo ID skapas från bilen, Min Volvo eller Volvo
On Call-app1.
När Volvo ID är registrerat i bilen blir fler tjänster
tillgängliga. Det går att använda flera Volvo ID till
samma bil och även ansluta flera bilar till samma
Volvo ID.
Relaterad information
•
•
Skapa och registrera ett Volvo ID (s. 24)
Boka service och reparation (s. 567)
Skapa och registrera ett Volvo ID
Det är möjligt att skapa Volvo ID på olika sätt.
Om Volvo ID skapas på Min Volvo eller med
Volvo On Call-app måste Volvo ID:t även registreras till bilen, för att de olika Volvo ID-tjänsterna ska vara möjliga att använda.
Skapa ett Volvo ID med appen Volvo ID
1. Ladda ner appen Volvo ID från Download
Center i centerdisplayens appvy.
2.
Starta appen och registrera en personlig epostadress.
3.
Följ instruktionerna som automatiskt skickas
till den angivna e-postadressen.
> Ett Volvo ID är nu skapat och ID:t är automatiskt registrerat till bilen. Volvo ID-tjänsterna är nu möjliga att använda.
Skapa ett Volvo ID på Min Volvo
1. Gå in på www.volvocars.com och navigera
vidare till Min Volvo.
2.
Ange en personlig e-postadress.
3.
Följ instruktionerna som automatiskt skickas
till den angivna e-postadressen.
> Ett Volvo ID är nu skapat. Läs om hur ID:t
registreras till bilen nedan.
För dig med Volvo On Call*.
* Tillval/tillbehör.
DIN VOLVO
Skapa ett Volvo ID med Volvo On Call-app2
1. Ladda ner senaste versionen av Volvo On
Call-appen från smarttelefonen, via t.ex. App
Store, Windows Phone eller Google Play.
2.
Välj att skapa Volvo ID från appens startsida
och ange en personlig e-postadress.
3.
Följ instruktionerna som automatiskt skickas
till den angivna e-postadressen.
> Ett Volvo ID är nu skapat. Läs om hur ID:t
registreras till bilen nedan.
3.
Relaterad information
1.
Volvo ID (s. 24)
•
•
•
Ladda ner appar (s. 473)
•
Internetansluten bil* (s. 504)
Registrera ditt Volvo ID till bilen
Om Volvo ID skapades via webben eller med
Volvo On Call-appen, registrera det till bilen:
Följ instruktionerna som automatiskt skickas
till e-postadressen som är kopplad till ditt
Volvo ID.
> Ditt Volvo ID är nu registrerat till bilen.
Volvo ID-tjänsterna är nu möjliga att
använda.
Hantera systemuppdateringar via Download
Center (s. 565)
Om det inte redan är gjort, ladda ner appen
Volvo ID från Download Center i centerdisplayens appvy.
OBS
För att ladda ner appar måste bilen vara
ansluten till internet.
2.
Starta appen och fyll i ditt Volvo ID/din epostadress.
2 Bilar
med Volvo On Call*.
* Tillval/tillbehör.
25
DIN VOLVO
Drive-E – renare körglädje
Volvo Car Corporation arbetar ständigt med
utveckling av säkrare och mer effektiva produkter
Miljöomsorg är ett av Volvo Cars kärnvärden och
vägleder all verksamhet. Miljöarbetet utgår från
bilens hela livscykel och tar hänsyn till den miljöpåverkan den har, från design till skrotning och
återvinning. Volvo Cars har som grundprincip att
varje ny produkt som tas fram ska påverka miljön
mindre än den produkt den ersätter.
Ett resultat av Volvos miljöarbete är utvecklingen
av de mer effektiva och mindre förorenande drivlinorna Drive-E. Den personliga miljön är också
något Volvo värnar om – luften inne i en Volvo är
t.ex. renare än luften utanför tack vare klimatanläggningen.
26
och lösningar för att minska den negativa påverkan på miljön.
Din Volvo uppfyller stränga internationella miljökrav. Alla Volvos tillverkningsenheter ska vara ISO
14001-certifierade, vilket stödjer ett systematiskt
arbete med verksamhetens miljöfrågor som leder
till ständiga förbättringar med minskad miljöpåverkan. Innehav av ISO-certifikatet innebär även
att gällande miljölagar och föreskrifter följs. Volvo
ställer dessutom krav på att samarbetspartners
också ska uppfylla dessa krav.
Bränsleförbrukning
Eftersom en stor del av den totala miljöpåverkan
från en bil uppstår när den används ligger tyngdpunkten i Volvo Cars miljöarbete på att minska
bränsleförbrukning, koldioxidutsläpp och andra
luftföroreningar. Volvos bilar har konkurrenskraftig bränsleförbrukning i sina respektive klasser.
Lägre bränsleförbrukning ger generellt lägre
utsläpp av växthusgasen koldioxid.
DIN VOLVO
Bidra till en bättre miljö
En energieffektiv och bränslesnål bil bidrar inte
bara till en minskad påverkan på miljön utan innebär även en minskad kostnad för ägaren av bilen.
Som förare är det lätt att själv minska bränsleförbrukningen och därigenom både spara pengar
och bidra till en bättre miljö – här följer några råd:
•
•
Planera för en effektiv medelhastighet. Hastigheter över ca 80 km/h (ca 50 mph) samt
under 50 km/h (ca 30 mph) medför förhöjd
energiförbrukning.
Följ Service- och garantibokens rekommenderade intervaller gällande service och
underhåll av bilen.
•
Undvik tomgångskörning – stäng av motorn
vid längre väntetider. Ta hänsyn till lokala
bestämmelser.
•
Planera färdvägen – många onödiga stopp
och ojämn hastighet bidrar till ökad bränsleförbrukning.
•
Använd förkonditionering – det förbättrar
räckvidden för hybridbatteriet och minskar
energibehovet under färd.
Tänk även på att hantera miljöfarligt avfall som
t.ex. batterier och olja på ett miljöanpassat sätt.
Rådgör med en verkstad vid osäkerhet om hur
denna typ av avfall ska deponeras – en
auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Effektiv avgasrening
Volvos verkstäder och miljön
Din Volvo är tillverkad enligt "Ren inifrån och ut"
– ett koncept som innefattar ren kupémiljö och
högeffektiv avgasrening. I många fall ligger
avgasutsläppen långt under gällande normer.
Genom regelbundet underhåll skapar du förutsättningar för lång livslängd och låg bränsleförbrukning för din bil. På så vis bidrar du även till en
renare miljö. När Volvos verkstäder får förtroendet för service och underhåll av din bil blir den en
del i Volvos system. Volvo ställer krav på hur verkstadslokalerna ska vara utformade för att förhindra spill och utsläpp i miljön. Verkstadspersonalen har det kunnande och de verktyg som
behövs för att garantera god miljöomsorg.
Ren luft i kupén
Ett luftfilter bidrar till att hindra att damm och pollen kommer in i kupén via luftintaget.
Luftkvalitetssystemet Interior Air Quality System
(IAQS)* säkerställer att den inkommande luften
är renare än luften utanför i trafikerad miljö.
Återvinning
Systemet renar luften i kupén från luftföroreningar som partiklar, kolväten, kväveoxider och
marknära ozon. Om utomhusluften är förorenad
stängs luftintaget och luften återcirkuleras. En
sådan situation kan uppstå i t.ex. tät trafik, köer
eller tunnlar.
Eftersom Volvo arbetar utifrån ett livscykelperspektiv är det även viktigt att bilen återvinns på ett
miljömässigt riktigt sätt. Nästan hela bilen är återvinningsbar. Bilens siste ägare ombeds därför att
kontakta en återförsäljare för hänvisning till en
certifierad/godkänd återvinningsanläggning.
IAQS är en del av Clean Zone Interior Package
(CZIP)*, som även omfattar en funktion som gör
att fläkten startar när bilen låses upp med fjärrnyckeln.
•
Interiör
Materialet som används i interiören i en Volvo är
noga utvalt och har testats för att vara trivsamt
och behagligt. Några av detaljerna är handgjorda,
exempelvis sys sömmarna till ratten för hand.
Interiören är kontrollerad för att inte avge stark
lukt eller ämnen som orsakar besvär vid t.ex. stark
värme och starkt ljus.
Relaterad information
•
•
•
Bränsleförbrukning och CO2-utsläpp
(s. 628)
Ekonomisk körning (s. 438)
Starta och stänga av förkonditionering
(s. 209)
Luftkvalitet (s. 188)
* Tillval/tillbehör.
27
DIN VOLVO
IntelliSafe – förarstöd och säkerhet
IntelliSafe är Volvo Cars tankesätt kring bilsäkerhet. IntelliSafe består av ett antal system3 och
syftar till att göra bilfärden säkrare, förebygga
skador och skydda passagerare och övriga trafikanter.
VARNING
Funktionerna är kompletterande hjälpmedel de kan inte hantera alla situationer i alla förhållanden.
Föraren är alltid ansvarig för att fordonet
framförs på ett säkert sätt samt enligt gällande trafikregler och bestämmelser.
Stödja
I syfte att hjälpa föraren att framföra bilen på ett
säkrare sätt har IntelliSafe följande funktioner.
•
•
•
•
•
•
•
•
3
4
28
Automatiskt helljus
Tunneldetektering
Pilot Assist
Cross Traffic Alert
Blind Spot Information
Parkeringshjälp*
Aktiv parkeringshjälp*
Parkeringshjälpkamera*
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Trafikskyltsinformation*
Elektronisk stabilitetskontroll
•
•
Roll Stability Control
Säkerhetsbälten med bältesförsträckare
Krockkuddar
OBS
Fartbegränsare*
Läs de individuella delarna om varje system
för att fullt ut förstå funktionerna och ta del av
viktiga varningar.
Farthållare
Adaptiv farthållare*
Rear Collision Warning
Driver Alert Control
Relaterad information
Fyrhjulsdrift4
•
•
•
Förebygga
I syfte att hjälpa föraren att förebygga en olycka
har IntelliSafe följande funktioner.
Automatiskt helljus (s. 144)
Säkerhet (s. 40)
Förarstödsystem (s. 264)
• City Safety
• Connected Safety
• Avståndsvarning*
• Körfältsasssistans
• Assistans vid kollisionsrisk
Skydda
I syfte att skydda förare och passagerare i vissa
situationer vid händelse av en olycka har
IntelliSafe följande samverkande funktioner.
•
•
Whiplash Protection System
Pedestrian Protection System
Vissa av systemen är standardmonterade medan andra är tillval. Detta kan variera beroende på marknad, årsmodell och bilmodell.
All Wheel Drive
* Tillval/tillbehör.
DIN VOLVO
Sensus – uppkoppling och
underhållning
Sensus gör det möjligt att använda olika typer av
appar samt göra bilen till en Wi-Fi-hotspot.
Detta är Sensus
Sensus erbjuder ett intelligent gränssnitt och
uppkoppling mot den digitala världen. En intuitiv
navigationsstruktur gör det möjligt att få relevant
stöd, information och underhållning när det är
nödvändigt, utan att distrahera föraren.
Information när den behövs, där den
behövs
De olika displayerna i bilen ger information vid
rätt tillfälle. Informationen visas på olika ställen
baserat på hur den bör prioriteras av föraren.
Sensus omfattar alla lösningar i bilen som har att
göra med underhållning, uppkoppling, navigation*
och användargränssnittet mellan förare och bil.
Det är Sensus som gör kommunikation möjlig
mellan dig, bilen och omvärlden.
}}
* Tillval/tillbehör.
29
DIN VOLVO
||
Olika typer av information visas i olika displayer beroende på hur informationen bör prioriteras.
Head-up-display*
Head-up-displayen visar vald information som
föraren bör hantera så snart som möjligt. Det kan
t.ex. handla om trafikvarningar, information om
30
hastighet och navigation*. Även trafikskyltsinformation och inkommande telefonsamtal visas i
head-up-displayen. Den hanteras med rattens
högra knappsats och från centerdisplayen.
Förardisplay
Förardisplayen visar information om bl.a. hastighet och t.ex. inkommande samtal eller information
* Tillval/tillbehör.
DIN VOLVO
om vilken låt som spelas. Den hanteras med rattens två knappsatser.
Centerdisplay
Röststyrningssystemet
Röststyrningssystemet kan
användas utan att föraren
behöver ta händerna från
ratten. Systemet kan förstå
naturligt tal. Använd röststyrningen för att exempelvis spela
en låt, ringa någon, höja värmen
eller läsa upp ett textmeddelande.
Relaterad information
Många av bilens huvudfunktioner styrs från centerdisplayen, en pekskärm som reagerar vid
beröring. Antalet fysiska knappar och reglage i
bilen är därför minimalt. Skärmen kan hanteras
med eller utan handskar på.
•
•
•
•
•
•
Head-up-display* (s. 130)
Förardisplay (s. 75)
Översikt av centerdisplay (s. 98)
Röststyrning (s. 133)
Internetansluten bil* (s. 504)
Dela ut internet från bilen via Wi-Fi-hotspot
(s. 508)
Härifrån kontrolleras t.ex. klimatanläggningen,
underhållningssystemet och sätespositionen*.
Informationen som visas i centerdisplayen kan
hanteras av föraren eller någon annan i bilen när
tillfälle ges.
* Tillval/tillbehör.
31
DIN VOLVO
Mjukvaruuppdateringar
Inspelning av data
För att du som Volvokund ska få bästa möjliga
upplevelse av din bil utvecklar Volvo ständigt
systemen i bilarna och de tjänster som du
erbjuds.
Som en del av Volvos säkerhets- och kvalitetsarbete registreras viss information om drift, funktionalitet och tillbud i bilen.
Hos en auktoriserad Volvoåterförsäljare kan du i
samband med service uppdatera mjukvaran i din
Volvo till senaste versionen. Med den senaste
mjukvaruuppdateringen kan du dra nytta av tillgängliga förbättringar, inklusive de som kommit
med tidigare mjukvaruuppdateringar.
För mer information om vilka uppdateringar som
kommit och svar på vanliga frågor, gå in på
support.volvocars.com.
OBS
Funktionalitet efter uppdatering kan variera
beroende på marknad, modell, modellår och
tillval.
Detta fordon är utrustat med en ”Event Data
Recorder” (EDR). Dess huvudsakliga syfte är att
registrera och spela in data i samband med trafikolyckor eller krockliknande situationer, såsom
tillfällen då krockkudden löses ut eller då fordonet slår i ett väghinder. Datan registreras i syfte
att öka förståelsen för hur fordonets system fungerar i dessa typer av situationer. EDR:en är
utformad för att spela in data relaterade till fordonsdynamik och säkerhetssystem under en kort
tid, vanligen 30 sekunder eller mindre.
EDR:en i detta fordon är konstruerad för att vid
trafikolyckor eller krockliknande situationer spela
in data relaterad till:
•
•
Hur de olika systemen i bilen fungerade;
Relaterad information
32
Huruvida förar- och passagerarsäkerhetsbälten var spända/fästa;
•
Sensus – uppkoppling och underhållning
(s. 29)
•
Förarens användning av gas- eller bromspedalen;
•
Hantera systemuppdateringar via Download
Center (s. 565)
•
Vilken hastighet fordonet framfördes i.
Dessa kan bidra till att ge en bättre förståelse för
de omständigheter under vilka trafikolyckor och
skador uppstår. Data spelas in av EDR:en endast
om en icke-trivial krocksituation uppstår – inga
data registreras av EDR:en under normala körförhållanden. Systemet registrerar heller aldrig vem
som kör fordonet eller den geografiska positionen för den uppkomna krock- eller tillbudssituationen. Andra parter, såsom polismyndigheter,
kan däremot använda sig av den inspelade datan
i kombination med den typ av personligt identifierbar information som rutinmässigt samlas in vid
en trafikolycka. För att kunna tolka den registrerade datan krävs specialutrustning och tillgång till
antingen fordonet eller EDR:en.
Bilen är utöver EDR:en utrustad med ett antal
datorer som har till uppgift att kontinuerligt kontrollera och övervaka bilens funktion. De kan
spela in data under normala körförhållanden, men
framförallt om de registrerar ett fel som rör fordonets drift och funktionalitet eller vid aktivering av
fordonets aktiva förarstödfunktion (t.ex. City
Safety och autobromsfunktionen).
En del av den inspelade datan krävs för att tekniker ska kunna utföra service och underhåll i syfte
att diagnostisera och åtgärda eventuella fel som
har inträffat i fordonet. Den registrerade informationen behövs även för att Volvo ska kunna uppfylla juridiska krav enligt lag och myndighet. Information som är registrerad i fordonet ligger lagrad
i dess datorer tills dess att fordonet servas eller
repareras.
Utöver ovanstående kan den registrerade
informationen användas i aggregerad form i
forsknings- och produktutvecklingssyfte för att
kontinuerligt förbättra säkerheten och kvaliteten
på Volvos bilar.
DIN VOLVO
Volvo kommer inte att medverka till att ovan
beskriven information lämnas ut till tredje part
utan fordonsägarens samtycke. På grund av
nationella lagkrav och föreskrifter kan Volvo däremot tvingas att lämna ut information av den här
typen till polismyndigheter eller andra myndigheter som kan hävda laglig rätt att få tillgång till
denna. För att kunna läsa ut och tolka den inspelade datan krävs speciell teknisk utrustning, som
Volvo och verkstäder som ingått avtal med Volvo
har tillgång till. Volvo ansvarar för att information,
som förs över till Volvo i samband med service
och underhåll, lagras och hanteras på ett säkert
sätt och att hanteringen uppfyller tillämpliga lagkrav. För ytterligare information – kontakta en
Volvoåterförsäljare.
Villkor för tjänster
Integritetspolicy för kunder
Volvo erbjuder tjänster för att det ska bli så
säkert och bekvämt som möjligt för dig att köra
din Volvo.
Volvo respekterar och värnar om den personliga
integriteten för alla som besöker våra webbsidor.
Tjänsterna omfattar allt från hjälp i nödsituationer
till navigering och olika underhållningstjänster.
Innan du använder tjänsterna är det viktigt att du
läser Villkor för tjänster på support.volvocars.com.
Relaterad information
•
Integritetspolicy för kunder (s. 33)
Den här policyn gäller behandling av kunddata
och personuppgifter. Syftet är att ge nuvarande,
tidigare och potentiella kunder en allmän förståelse för:
•
De omständigheter under vilka vi samlar in
och behandlar dina personuppgifter.
•
•
De typer av personuppgifter som vi samlar in.
•
Hur vi hanterar dina personuppgifter.
Skälen till att vi samlar in dina personuppgifter.
Policyn kan läsas i sin helhet på
support.volvocars.com.
Relaterad information
•
•
•
Användarvillkor och datadelning (s. 510)
Villkor för tjänster (s. 33)
Inspelning av data (s. 32)
33
DIN VOLVO
Viktig information om tillbehör och
extrautrustning
VARNING
Föraren är alltid ansvarig för att bilen används
på ett säkert sätt och att gällande lagar och
föreskrifter följs.
Felaktig inkoppling och installation av tillbehör
och extrautrustning kan påverka bilens elektroniksystem negativt.
Det är också viktigt att bilen får underhåll och
service enligt Volvos rekommendationer,
enligt ägarinformationen och service- och
garantiboken.
Vi rekommenderar starkt att Volvoägare endast
installerar av Volvo godkända originaltillbehör,
och att installation av tillbehör endast utförs av en
utbildad och kvalificerad Volvo-servicetekniker.
Vissa tillbehör fungerar endast när tillhörande
programvara finns i bilens datorsystem.
Den utrustning som beskrivs i ägarmanualen
finns inte i alla bilar – de är olika utrustade
beroende på anpassningar till olika marknaders
behov och nationella eller lokala lagar och
bestämmelser.
Tillval eller tillbehörsutrustning som beskrivs i
denna manual markeras med en asterisk. Vid
osäkerhet om vad som är standard eller tillval/tillbehör, kontakta en Volvoåterförsäljare.
34
Om informationen ombord skiljer sig från den
tryckta ägarmanualen har den tryckta informationen alltid företräde.
Installation av tillbehör
Vi rekommenderar starkt att Volvoägare endast
installerar av Volvo godkända originaltillbehör,
och att installation av tillbehör endast utförs av
en utbildad och kvalificerad Volvo-servicetekniker. Vissa tillbehör fungerar endast när tillhörande programvara finns i bilens datorsystem.
•
Volvo originaltillbehör är testade för att
säkerställa att de fungerar tillsammans med
bilens system för prestanda, säkerhet och
utsläppskontroll. Dessutom vet en utbildad
och kvalificerad Volvo-servicetekniker var tillbehör får och inte får installeras på ett säkert
sätt i din Volvo. Du bör alltid rådfråga en
utbildad och kvalificerad Volvo-servicetekniker innan du installerar några tillbehör i eller
på din bil.
•
Tillbehör som inte är godkända av Volvo är
eventuellt inte testade specifikt för att passa
ihop med din bil.
•
Vissa av bilens prestanda- eller säkerhetssystem kan påverkas negativt om du installerar tillbehör som inte testats av Volvo, eller
om du låter någon som inte har erfarenhet av
bilen installera tillbehör.
•
Skador som orsakas av tillbehör som installerats på ej godkänt eller felaktigt sätt omfattas eventuellt inte av nybilsgarantin. Mer
garantiinformation finns i service- och garantiboken. Volvo tar inget ansvar för dödsfall,
personskador eller kostnader som kan upp-
Relaterad information
•
•
•
Installation av tillbehör (s. 34)
Inkoppling av utrustning till bilens diagnosuttag (s. 35)
Att läsa ägarmanualen (s. 21)
DIN VOLVO
stå som ett resultat av att annat än originaltillbehör har installerats.
Relaterad information
•
Viktig information om tillbehör och extrautrustning (s. 34)
Inkoppling av utrustning till bilens
diagnosuttag
OBS
Volvo Cars tar inget ansvar för konsekvenserna om utrustning som inte är behörig
ansluts till On-board Diagnostic-uttaget
(OBDII). Detta uttag bör endast användas av
utbildade och kvalificerade Volvo-servicetekniker.
Felaktig inkoppling och installation av programvara eller diagnosverktyg kan påverka bilens
elektroniksystem negativt.
Vi rekommenderar starkt att Volvoägare endast
installerar av Volvo godkända originaltillbehör,
och att installation av tillbehör endast utförs av en
utbildad och kvalificerad Volvo-servicetekniker.
Vissa tillbehör fungerar endast när tillhörande
programvara finns i bilens datorsystem.
Relaterad information
•
Viktig information om tillbehör och extrautrustning (s. 34)
Diagnosuttaget (On-board Diagnostic-uttaget, OBDII)
under instrumentpanelen på förarsidan.
35
DIN VOLVO
Visa bilens identifikationsnummer
Vid kontakt med en Volvoåterförsäljare om t.ex.
Volvo On Call-abonnemang behövs bilens identifikationsnummer (VIN5).
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn i centerdisplayen.
2.
Gå vidare till System
Systeminformation Fordonets
identifieringsnummer.
> Bilens identifikationsnummer visas.
Ytterligare sätt att hitta VIN är att titta på instrumentbrädan genom bilens vindruta, på första
sidan i service- och garantiboken eller i bilens
registreringsbevis.
Det är även möjligt att få fram VIN genom att
kontakta Transportstyrelsen och uppge bilens
registreringsnummer.
Förardistraktion
Föraren är ansvarig för att göra allt för att säkerställa sin egen säkerhet och säkerheten hos passagerarna i bilen och andra på vägen. En del av
detta ansvar är således att undvika distraktioner
såsom att han eller hon utför aktiviteter som inte
är relaterade till att hantera bilen i trafikmiljön.
Din nya Volvo är, eller kan vara, utrustad med
innehållsrika underhållnings- och kommunikationssystem. Det kan vara mobiltelefoner med
handsfree, navigationssystem och ljudsystem
med många funktioner. Du kanske också har
andra portabla elektroniska enheter för din egen
bekvämlighet. Om de används på rätt och säkert
sätt kan de berika körupplevelsen. Om de
används på fel sätt kan de distrahera dig.
För alla sådana system vill vi ge följande varning,
som visar Volvos starka omsorg om din säkerhet.
Använd aldrig sådana enheter eller någon funktion i bilen på ett sådant sätt att det distraherar
dig från uppgiften att köra säkert. Distraktioner
kan leda till allvarliga olyckor. Bortsett från denna
allmänna varning erbjuder vi följande råd beträffande vissa nya funktioner som kan finnas i bilen:
VIN har liknande placering på samtliga modeller.
5
36
Vehicle Identification Number
DIN VOLVO
VARNING
•
Använd aldrig en handhållen mobiltelefon
under körning. I vissa områden är förarens användning av mobiltelefon när
bilen är i rörelse förbjuden.
•
Om bilen är utrustad med ett navigationssystem ska du endast ställa in och göra
ändringar i resplanen när bilen är parkerad.
•
Programmera aldrig ljudsystemet när
bilen är i rörelse. Programmera radions
förinställningar när bilen är parkerad, och
använd de programmerade förinställningarna för att det ska gå snabbare och enklare att använda radion.
•
Använd aldrig bärbara datorer eller handdatorer när bilen är i rörelse.
Relaterad information
•
Ljud, media och internet (s. 470)
37
SÄKERHET
SÄKERHET
Säkerhet
VARNING
Bilen är utrustad med ett flertal säkerhetssystem
som samverkar för att skydda bilens förare och
passagerare vid en olycka.
Om varningssymbolen förblir tänd eller tänds
under körning och meddelandet SRS airbag
Service snarast Kör till verkstad visas i
förardisplayen, är det ett tecken på att en del
av något säkerhetssystem inte har fullgod
funktion. Volvo rekommenderar att en
auktoriserad Volvoverkstad kontaktas snarast.
Bilen är utrustad med ett antal sensorer som vid
en olycka reagerar och aktiverar olika säkerhetssystem, t.ex. olika typer av krockkuddar och
säkerhetsbältets bältesförsträckare. Beroende av
den specifika olyckssituationen, t.ex. kollisioner i
olika vinklar, rundslagning eller avkörning, reagerar systemen på olika sätt för att ge bästa skydd.
Säkerhetsbälte
VARNING
Om den specifika varningssymbolen är
trasig tänds istället den generella varningssymbolen och förardisplayen visar
samma meddelande.
Efter en olycka kan bilens säkerhetsläge aktiveras om någon viktig funktion i bilen har skadats.
Varningssymbol i förardisplay
40
Det är viktigt att säkerhetsbältet används på rätt
sätt under graviditeten och att gravida förare
anpassar sin sittställning.
Gör aldrig några ändringar eller reparationer
av bilens olika säkerhetssystem på egen
hand. Felaktigt ingrepp i något system kan
orsaka felaktig funktion och få allvarliga
personskador till följd. Volvo rekommenderar
att en auktoriserad Volvoverkstad kontaktas.
Därtill finns mekaniska säkerhetssystem som
Whiplash Protection System. Bilen är också
byggd så att en stor del av kraften vid en kollision
fördelas till balkar, stolpar, golv, tak och andra
delar av karossen.
Varningssymbolen tänds i förardisplayen när bilens elsystem sätts i
tändningsläge II. Symbolen släcks efter
ca 6 sekunder om bilens säkerhetssystem är felfritt.
Säkerhet vid graviditet
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
•
Säkerhet vid graviditet (s. 40)
Säkerhetsbälten (s. 43)
Krockkuddar (s. 47)
Whiplash Protection System (s. 41)
Säkerhetsbältet ska ligga tätt an mot axeln, med
den diagonala delen av säkerhetsbältet mellan
brösten och på sidan av magen.
Höftdelen av säkerhetsbältet ska ligga platt mot
sidan av låren och så lågt som möjligt under
magen – det får aldrig tillåtas att glida upp.
Säkerhetsbältet ska sitta så nära kroppen som
möjligt utan onödigt slack. Kontrollera också att
säkerhetsbältet inte har vridit sig.
Pedestrian Protection System (s. 42)
Sittställning
Säkerhetsläge (s. 54)
Allt eftersom graviditeten framskrider ska gravida
förare justera sätet och ratten, så att de har full
kontroll över bilen (vilket innebär att man lätt
Barnsäkerhet (s. 55)
SÄKERHET
måste kunna nå ratten och fotpedalerna). Eftersträva ett maximalt avstånd mellan magen och
ratten.
Relaterad information
•
•
•
•
Säkerhet (s. 40)
Säkerhetsbälten (s. 43)
Manuellt framsäte (s. 170)
Elmanövrerat* framsäte (s. 171)
Whiplash Protection System
Whiplash Protection System (WHIPS) är ett
skydd som minskar risken för pisksnärtsskador.
Systemet består av energiupptagande ryggstöd
och sittdyna samt ett för systemet anpassat
nackskydd i framsätena.
WHIPS aktiveras vid en krock bakifrån där krockvinkel, hastighet och det krockande fordonets
egenskaper inverkar.
När WHIPS aktiveras fälls framsätenas ryggstöd
bakåt och sittdynan åker nedåt så att sittställningen för föraren och passageraren i framsätet
förändras. Rörelsen hjälper till att absorbera en
del av de krafter som kan ge upphov till pisksnärtsskador.
VARNING
WHIPS är ett komplement till säkerhetsbältet.
Använd alltid säkerhetsbältet.
VARNING
Gör aldrig några ändringar eller reparationer
av sätet eller WHIPS på egen hand. Volvo
rekommenderar att en auktoriserad Volvoverkstad kontaktas.
Om framsätena har utsatts för en kraftig
belastning, t.ex. i samband med en kollision,
ska sätena bytas ut. En del av sätenas
skyddsegenskaper kan ha gått förlorade även
om de verkar oskadade.
Placera inga föremål på golvet bakom eller under framsätena eller i baksätet som kan hindra WHIPS funktion.
VARNING
Placera inte boxliknande last så att denna
kläms fast mellan baksätets sittdyna och
framsätets ryggstöd.
Om ett ryggstöd i baksätet är nedfällt måste
eventuell last säkras för att förhindra den från
att glida fram mot framsätets ryggstöd i händelse av en kollision.
VARNING
Om ett ryggstöd i baksätet är nedfällt eller ett
bakåtvänt barnskydd används i baksätet
måste motsvarande framsäte flyttas framåt så
att det inte har kontakt med det nedfällda
ryggstödet eller barnskyddet.
}}
* Tillval/tillbehör.
41
SÄKERHET
||
Sittställning
Pedestrian Protection System
För bästa möjliga skydd av WHIPS måste förare
och passagerare ha rätt sittställning och se till att
systemets funktion inte hindras.
Pedestrian Protection System (PPS) är ett
system som i vissa frontala kollisioner bidrar till
att lindra en fotgängares sammanstötning med
bilen.
Ställ in rätt sittställning på framsätet innan körningen påbörjas.
Förare och passagerare i framsätet bör sitta mitt i
sätet med så litet avstånd som möjligt mellan
nackskydd och huvud.
WHIPS och barnskydd
Barnstolens eller barnkuddens skyddsegenskaper påverkas inte negativt av WHIPS.
Relaterad information
•
•
•
•
Säkerhet (s. 40)
Manuellt framsäte (s. 170)
Elmanövrerat* framsäte (s. 171)
Rear Collision Warning (s. 335)
Vid vissa frontalkollisioner med en fotgängare
reagerar sensorer i fronten på bilen och systemet
aktiveras.
VARNING
Montera inte på några tillbehör eller ändra på
någonting i fronten. Felaktigt ingrepp i fronten
kan orsaka fel funktion i systemet och leda till
allvarlig personskada och materiella skador på
bilen.
Volvo rekommenderar att torkararmarna ska
vara original och att endast originaldelar
används till dem.
Vid aktivering av PPS sker följande:
•
•
Den bakre delen av motorhuven lyfts.
Ett automatiskt larm skickas via Volvo On
Call*.
Sensorerna är aktiva vid en hastighet av ca 25–
50 km/h (15–30 mph).
Sensorerna är konstruerade att känna av en kollision med ett objekt som har liknande egenskaper
som en människas ben.
OBS
Det kan finnas objekt i trafikmiljön som ger en
signal till sensorerna som liknar en kollision
med en fotgängare. Vid kollision med ett
sådant objekt är det möjligt att systemet aktiveras.
VARNING
Gör aldrig några ändringar eller reparationer
av systemet på egen hand. Volvo rekommenderar att en auktoriserad Volvoverkstad kontaktas. Felaktigt ingrepp i systemet kan orsaka
felaktig funktion och få allvarliga personskador till följd.
VARNING
Volvo rekommenderar att en auktoriserad
Volvoverkstad kontaktas vid eventuella skador
på fronten på bilen för att säkerställa att
systemet är intakt.
Symboler i förardisplayen
Symbol
Innebörd
PPS har aktiverats, eller ett fel har
uppstått i systemet. Följ given
rekommendation.
42
* Tillval/tillbehör.
SÄKERHET
Relaterad information
•
Säkerhet (s. 40)
Säkerhetsbälten
VARNING
En inbromsning kan få svåra följder om inte
säkerhetsbältet används.
Gör aldrig några ändringar eller reparationer
av säkerhetsbältet på egen hand. Volvo
rekommenderar att en auktoriserad Volvoverkstad kontaktas.
För att säkerhetsbältet ska ge maximalt skydd är
det viktigt att det ligger väl an mot kroppen. Luta
inte ryggstödet för långt bakåt, säkerhetsbältet är
avsett att skydda vid normal sittställning.
Om säkerhetsbältet har utsatts för en kraftig
belastning, t.ex. i samband med en kollision,
ska hela säkerhetsbältet bytas ut. En del av
säkerhetsbältets skyddsegenskaper kan ha
gått förlorade även om det verkar oskadat. Byt
också säkerhetsbältet om det är slitet eller
skadat. Det nya säkerhetsbältet ska vara typgodkänt och avsett för samma plats som det
utbytta säkerhetsbältet.
VARNING
Tänk på att inte använda clips eller fästa bältet kring krokar eller andra delar av interiören,
vilket hindrar säkerhetsbältet att sitta åt
ordentligt.
VARNING
Säkerhetsbältet och krockkudden samverkar.
Om säkerhetsbältet inte används eller
används på ett felaktigt sätt kan detta påverka
krockkuddens effekt vid en kollision.
Relaterad information
•
•
•
•
Säkerhet (s. 40)
Bältesförsträckare (s. 45)
Ta på och av säkerhetsbälte (s. 44)
Dörr- och bältespåminnare (s. 46)
43
SÄKERHET
Ta på och av säkerhetsbälte
3.
I framsätena kan bältet justeras i höjdled.
Se till att samtliga passagerare har tagit på sig
säkerhetsbältet innan körningen påbörjas.
Ta på säkerhetsbälte
1.
Dra ut bältet långsamt och se till att det inte
är vridet eller skadat.
OBS
Säkerhetsbältet är utrustat med en bältesrulle
som låses i följande situationer:
•
•
•
•
2.
om bältet dras ut för snabbt.
Bältet ska ligga över axeln (inte ner över armen).
vid bromsning och acceleration.
om bilen lutar kraftigt.
vid körning i svängar.
Lås fast bältet genom att skjuta ner dess låstunga i avsett bälteslås.
> Ett kraftigt "klick" indikerar att bältet är
låst.
4.
Tryck ihop bältesfästet och flytta bältet uppåt
eller nedåt.
Sträck höftbandet över höften genom att dra
i diagonalbandet uppåt mot axeln.
Positionera bältet så högt som möjligt utan
att det skaver mot halsen.
VARNING
Sätt alltid in låstungan från säkerhetsbältet i
bälteslåset på rätt sida. Säkerhetsbältena och
bälteslåset fungerar annars kanske inte som
avsett vid en kollision. Det finns risk för allvarliga skador.
44
Höftbandet ska sitta lågt (inte över buken).
SÄKERHET
VARNING
Varje säkerhetsbälte är avsett för endast en
person.
VARNING
Tänk på att inte använda clips eller fästa bältet kring krokar eller andra delar av interiören,
vilket hindrar säkerhetsbältet att sitta åt
ordentligt.
VARNING
Skada aldrig säkerhetsbältena och sätt inte in
några främmande föremål i bälteslåset. Säkerhetsbältena och bälteslåset fungerar då kanske inte som avsett vid en kollision. Det finns
risk för allvarliga skador.
Ta av säkerhetsbälte
1.
Tryck på den röda knappen på bälteslåset
och låt sedan rullen dra in bältet.
2.
Om det inte rullats in helt, mata in det för
hand så att det inte hänger löst.
Relaterad information
•
•
•
Säkerhetsbälten (s. 43)
Bältesförsträckare (s. 45)
Dörr- och bältespåminnare (s. 46)
Bältesförsträckare
Bilen är utrustad med standardbältesförsträckare
och elektriska bältesförsträckare som kan
sträcka säkerhetsbältena vid kritiska situationer
och kollisioner.
När den kritiska situationen upphört så återställs
bältet och den elektriska bältesförsträckaren
automatiskt, men kan också återställas manuellt.
VIKTIGT
Om passagerarkrockkudden deaktiveras, så
deaktiveras även den elektriska bältesförsträckaren på passagerarsidan.
Standardbältesförsträckare
Alla säkerhetsbälten är utrustade med en standardbältesförsträckare.
Bältesförsträckaren sträcker säkerhetsbältet vid
en tillräckligt kraftig kollision för att mer effektivt
fånga upp den åkande.
VARNING
Gör aldrig några ändringar eller reparationer
av säkerhetsbältet på egen hand. Volvo
rekommenderar att en auktoriserad Volvoverkstad kontaktas.
Elektriska bältesförsträckare
Säkerhetsbältena för förare och passagerare i
framsätet är utrustade med en elektrisk bältesförsträckare.
Bältesförsträckaren samverkar och kan aktiveras i
samband med förarstödsystemen City Safety och
Rear Collision Warning. Vid kritiska situationer så
som panikbroms, avkörning (t.ex. att bilen rullar
ner i ett dike, lyfter från marken eller slår emot
något i terrängen), sladd eller risk för kollision,
kan säkerhetsbältet sträckas av bältesförsträckarens elmotor.
Den elektriska bältesförsträckaren hjälper till att
positionera den åkande bättre vilket minskar risken för att slå emot bilens interiör och förbättrar
effekten av säkerhetssystem så som bilens
krockkuddar.
Om säkerhetsbältet har utsatts för en kraftig
belastning, t.ex. i samband med en kollision,
ska hela säkerhetsbältet bytas ut. En del av
säkerhetsbältets skyddsegenskaper kan ha
gått förlorade även om det verkar oskadat. Byt
också säkerhetsbältet om det är slitet eller
skadat. Det nya säkerhetsbältet ska vara typgodkänt och avsett för samma plats som det
utbytta säkerhetsbältet.
Relaterad information
•
•
•
•
Säkerhetsbälten (s. 43)
Ta på och av säkerhetsbälte (s. 44)
Återställa elektrisk bältesförsträckare
(s. 46)
Aktivera och deaktivera passagerarkrockkudde* (s. 50)
* Tillval/tillbehör.
}}
45
SÄKERHET
•
•
City Safety™ (s. 322)
Rear Collision Warning (s. 335)
Återställa elektrisk
bältesförsträckare
Den elektriska bältesförsträckaren är designad
för att återställas automatiskt, men om bältet
ändå skulle förbli sträckt kan bältesförsträckaren
återställas manuellt.
1.
Stanna bilen på en säker plats.
2.
Ta av säkerhetsbältet och ta därefter på det
igen.
> Bältet och den elektriska bältesförsträckaren återställs.
Dörr- och bältespåminnare
Systemet påminner obältade om att ta på säkerhetsbältet och varnar även för öppen dörr,
motorhuv eller lucka.
Förardisplayens grafik
VARNING
Gör aldrig några ändringar eller reparationer
av säkerhetsbältet på egen hand. Volvo
rekommenderar att en auktoriserad Volvoverkstad kontaktas.
Om säkerhetsbältet har utsatts för en kraftig
belastning, t.ex. i samband med en kollision,
ska hela säkerhetsbältet bytas ut. En del av
säkerhetsbältets skyddsegenskaper kan ha
gått förlorade även om det verkar oskadat. Byt
också säkerhetsbältet om det är slitet eller
skadat. Det nya säkerhetsbältet ska vara typgodkänt och avsett för samma plats som det
utbytta säkerhetsbältet.
Relaterad information
•
•
46
Bältesförsträckare (s. 45)
Säkerhetsbälten (s. 43)
Grafik i förardisplayen med olika typer av varningar. Varningsfärgen på dörr och bagagelucka är beroende av
bilens hastighet.
Förardisplayens grafik visar vilka säten i bilen
som har bältade och obältade passagerare.
I samma grafik visas även om motorhuven,
bagageluckan, tankluckan eller någon dörr är
öppen.
Grafiken kvitteras med ett tryck på högra rattknappsatsens O-knapp.
SÄKERHET
Bältespåminnare
Baksäte
Bältespåminnaren i baksätet har två delfunktioner:
•
•
Ljuspåminnelse i takkonsolen.
Ljuspåminnelse ges i takkonsolen och genom
varningssymbolen i förardisplayen.
Ljudpåminnelsen är beroende av hastighet samt
körtid och körsträcka.
Informera om vilka säkerhetsbälten som
används i baksätet. Förardisplayens grafik
visas vid användning av säkerhetsbältena.
Påminna om att något säkerhetsbälte i baksätet tagits av under färd genom ljus- och
ljudpåminnelse. Påminnelsen upphör då
säkerhetsbältet åter tagits på.
Påminnare för dörr, motorhuv,
bagagelucka och tanklucka
Om motorhuven, bagageluckan, tankluckan eller
någon dörr inte är riktigt stängd visar förardisplayens grafik vad som är öppet. Stanna bilen på
en säker plats snarast och stäng det som utlöst
varningen.
Förarens och passagerarnas bältesstatus informeras i förardisplayen grafik när ett bälte tas på
eller av.
Om bilen körs i lägre hastighet än
ca 10 km/h (6 mph) tänds förardisplayens informationssymbol.
Barnstolar omfattas inte av bältespåminnarsystemet.
Om bilen körs i högre hastighet än
ca 10 km/h (6 mph) tänds förardisplayens varningssymbol.
Framsäte
Obältad förare och främre passagerare blir
påmind om att ta på sig säkerhetsbältet genom
ljus- och ljudpåminnelse.
Krockkuddar
Bilen är utrustad med krockkuddar samt krockgardin för förare och passagerare.
OBS
Sensorerna reagerar olika beroende på
krockförlopp och om säkerhetsbälte används
eller inte. Gäller alla bältespositioner.
Olyckssituationer kan därför uppstå då endast
en (eller ingen) av krockkuddarna aktiveras.
Sensorerna känner av det kollisionsvåld som
fordonet utsätts för och åtgärd anpassas efter
detta så att ingen, en eller flera krockkuddar
utlöses.
VARNING
Krockkuddesystemets styrenhet är placerad i
mittkonsolen. Om mittkonsolen blivit dränkt
med vatten eller annan vätska, lossa kablarna
till startbatteriet. Försök inte starta bilen eftersom krockkuddarna kan utlösas. Bärga bilen.
Volvo rekommenderar att den bärgas till en
auktoriserad Volvoverkstad.
Relaterad information
•
•
Säkerhetsbälten (s. 43)
Ta på och av säkerhetsbälte (s. 44)
}}
47
SÄKERHET
||
Utlösta krockkuddar
Förarkrockkuddar
Om någon av krockkuddarna har löst ut rekommenderas följande:
Som ett komplement till säkerhetsbältet är bilen
utrustad med rattkrockkudde och knäkrockkudde1 på förarsidan.
•
Bärga bilen. Volvo rekommenderar att den
bärgas till en auktoriserad Volvoverkstad. Kör
inte med utlösta krockkuddar.
•
Volvo rekommenderar att låta en
auktoriserad Volvoverkstad sköta byte av
komponenter i bilens säkerhetssystem.
•
Kontakta alltid läkare.
För att inte skadas om krockkudden löses ut,
måste passageraren sitta så upprätt som möjligt med fötterna på golvet och ryggen mot
ryggstödet.
VARNING
VARNING
Kör aldrig med utlösta krockkuddar. Det kan
försvåra styrningen av bilen. Även andra
säkerhetssystem kan vara skadade. Den rök
och det damm som bildas vid utlösning av
kuddarna kan vid intensiv exponering förorsaka hud- och ögonirritation/skada. Vid
besvär tvätta med kallt vatten. Det snabba
utlösningsförloppet kan också, i kombination
med kuddens material, ge friktions- och
brännskador på huden.
Relaterad information
•
•
•
•
•
1
48
Säkerhet (s. 40)
Förarkrockkuddar (s. 48)
Passagerarkrockkudde (s. 49)
Sidokrockkuddar (s. 52)
Krockgardiner (s. 53)
Bilen är utrustad med knäkrockkudde endast på vissa marknader.
VARNING
Säkerhetsbältet och krockkudden samverkar.
Om bältet inte används eller används på ett
felaktigt sätt, kan detta påverka krockkuddens
effekt vid en kollision.
Volvo rekommenderar att en auktoriserad
Volvoverkstad kontaktas för reparation. Felaktigt ingrepp i krockkuddesystemet kan orsaka
felaktig funktion och få allvarliga personskador till följd.
Rattkrockkudde och knäkrockkudde1 på förarsidan i
framsätet.
Vid en frontalkrock hjälper krockkuddarna till att
skydda förarens huvud, nacke, ansikte och bröst
samt knän och ben.
Vid en tillräckligt kraftig kollision reagerar sensorer och krockkudden/krockkuddarna blåses upp.
Krockkudden dämpar stöten för den åkande i
kollisionsögonblicket. När krockkudden pressas
ihop under krocken töms den. I samband med
detta bildas en del rök i bilen, vilket är helt normalt. Hela förloppet, med uppblåsning och tömning av kudden, sker på några tiondels sekunder.
Rattkrockkuddens placering
Krockkudden är monterad hopvikt i rattens centrum. Ratten är märkt med AIRBAG.
Knäkrockkuddens1 placering
Krockkudden är monterad hopvikt i undre delen
av instrumentpanelen på förarsidan. Panelen är
märkt med AIRBAG.
VARNING
Placera eller fäst inga föremål framför eller
ovanpå panelen där knäkrockkudden är placerad.
SÄKERHET
Relaterad information
•
•
Krockkuddar (s. 47)
Passagerarkrockkudde (s. 49)
Passagerarkrockkudde
Som ett komplement till säkerhetsbältet är bilen
utrustad med krockkudde på passagerarsidan i
framsätet.
VARNING
Säkerhetsbältet och krockkudden samverkar.
Om bältet inte används eller används på ett
felaktigt sätt, kan detta påverka krockkuddens
effekt vid en kollision.
För att inte skadas om krockkudden löses ut,
måste passageraren sitta så upprätt som möjligt med fötterna på golvet och ryggen mot
ryggstödet.
VARNING
Volvo rekommenderar att en auktoriserad
Volvoverkstad kontaktas för reparation. Felaktigt ingrepp i krockkuddesystemet kan orsaka
felaktig funktion och få allvarliga personskador till följd.
Krockkudde på passagerarsidan i framsätet.
Vid en frontalkrock hjälper krockkudden till att
skydda passagerarens huvud, nacke, ansikte och
bröst samt knän och ben.
Vid en tillräckligt kraftig kollision reagerar sensorer och krockkudden blåses upp. Krockkudden
dämpar stöten för den åkande i kollisionsögonblicket. När krockkudden pressas ihop under
krocken töms den. I samband med detta bildas
en del rök i bilen, vilket är helt normalt. Hela förloppet, med uppblåsning och tömning av kudden,
sker på några tiondels sekunder.
Passagerarkrockkuddens placering
Krockkudden är monterad hopvikt i ett utrymme
ovanför handskfacket. Panelen är märkt med
AIRBAG.
VARNING
Placera inga föremål framför eller ovanpå
instrumentpanelen där krockkudden för passagerarplatsen är placerad.
}}
49
SÄKERHET
||
Dekal för passagerarkrockkudde
VARNING
Låt aldrig någon person stå eller sitta framför
passagerarsätet.
Placera aldrig ett bakåtvänt barnskydd på
passagerarplatsen fram om krockkudden är
aktiverad.
Passagerarkrockkudden kan deaktiveras om
bilen är utrustad med en omkopplare, Passenger
Airbag Cut Off Switch (PACOS).
Framåtvända passagerare (barn och vuxna)
ska aldrig sitta på passagerarplatsen fram om
passagerarkrockkudden är deaktiverad.
Omkopplaren för krockkudden på passagerarplatsen är placerad på gaveln av instrumentpanelen på passagerarsidan och blir åtkomlig när
dörren öppnas.
Om ovanstående uppmaningar inte följs kan
det leda till livsfara eller allvarlig personskada.
Kontrollera att omkopplaren står i önskat läge.
Dekal på passagerarsidans solskydd.
Relaterad information
Varningsdekal för passagerarkrockkudden är placerad enligt ovan.
•
•
•
VARNING
Aktivera och deaktivera
passagerarkrockkudde*
Krockkuddar (s. 47)
Förarkrockkuddar (s. 48)
Aktivera och deaktivera passagerarkrockkudde* (s. 50)
Om bilen inte är utrustad med omkopplare för
att aktivera/deaktivera passagerarkrockkudden är krockkudden alltid aktiverad.
ON – krockkudden är aktiverad och alla
framåtvända passagerare (barn och vuxna)
kan sitta säkert på passagerarplatsen.
OFF – Krockkudden är deaktiverad och barn
i bakåtvända barnskydd kan sitta säkert på
passagerarplatsen.
50
* Tillval/tillbehör.
SÄKERHET
VARNING
Om bilen inte är utrustad med omkopplare för
att aktivera/deaktivera passagerarkrockkudden är krockkudden alltid aktiverad.
2.
Bekräfta meddelandet genom att trycka på
högra rattknappsatsens O-knapp.
Deaktivera passagerarkrockkudde
Aktivera passagerarkrockkudde
Dra omkopplaren utåt och vrid från OFF till
ON.
> Förardisplayen visar meddelandet
Passagerar airbag på Vänligen
bekräfta.
OBS
Om passagerarkrockkudden har aktiverats/
deaktiverats med bilen i tändningsläge I eller
lägre, visas meddelandet i förardisplayen samt
följande indikering i takkonsolen ca 6 sekunder efter att bilens elsystem sätts i tändningsläge II.
> Ett textmeddelande och en varningssymbol i takkonsolen indikerar att krockkudden på passagerarplatsen fram är aktiverad.
VARNING
Placera aldrig ett bakåtvänt barnskydd på
passagerarplatsen fram när krockkudden är
aktiverad.
Passagerarkrockkudden ska alltid vara aktiverad när framåtvända passagerare (barn och
vuxna) sitter på passagerarplatsen fram.
Dra omkopplaren utåt och vrid från ON till
OFF.
> Förardisplayen visar meddelandet
Passagerar airbag av Vänligen
bekräfta.
OBS
Om passagerarkrockkudden har aktiverats/
deaktiverats med bilen i tändningsläge I eller
lägre, visas meddelandet i förardisplayen samt
följande indikering i takkonsolen ca 6 sekunder efter att bilens elsystem sätts i tändningsläge II.
Om ovanstående uppmaningar inte följs kan
det leda till livsfara eller allvarlig personskada.
}}
51
SÄKERHET
||
2.
Bekräfta meddelandet genom att trycka på
högra rattknappsatsens O-knapp.
> Ett textmeddelande och en symbol i takkonsolen indikerar att krockkudden på
passagerarplatsen fram är deaktiverad.
VARNING
Framåtvända passagerare (barn och vuxna)
ska aldrig sitta på passagerarplatsen när
krockkudden är deaktiverad.
Om ovanstående uppmaning inte följs kan det
leda till livsfara eller allvarlig personskada.
VIKTIGT
Om passagerarkrockkudden deaktiveras, så
deaktiveras även den elektriska bältesförsträckaren på passagerarsidan.
52
Relaterad information
•
•
Bältesförsträckare (s. 45)
Barnskydd (s. 56)
Sidokrockkuddar
Sidokrockkuddarna, på förar- och passagerarplats, verkar för att skydda bröstet och höften vid
en kollision.
Sidokrockkuddarna är monterade i framsätenas
yttre ryggramar och hjälper till att skydda förare
och passagerare i framsätet.
Vid en tillräckligt kraftig kollision reagerar sensorer och sidokrockkudden blåses upp. Krockkudden blåses upp mellan den åkande och dörrpanelen och dämpar stöten för den åkande i kollisionsögonblicket. När krockkudden pressas ihop
under krocken töms den. Sidokrockkudden blåses normalt endast upp på krocksidan.
SÄKERHET
VARNING
Volvo rekommenderar att en auktoriserad
Volvoverkstad kontaktas för reparation. Felaktigt ingrepp i sidokrockkuddesystemet kan
orsaka felaktig funktion och få allvarliga
personskador till följd.
Krockgardiner
VARNING
Krockgardinen, Inflatable Curtain (IC), hjälper till
att skydda förarens och passagerarnas huvuden
från att slå emot bilens insida vid en kollision.
Häng eller fäst aldrig tyngre föremål i handtagen i taket. Krokarna är endast avsedda för
lättare ytterplagg (inte för hårda föremål som
t.ex. paraplyer).
Skruva inte fast eller montera någonting i
bilens innertak, dörrstolpar eller sidopaneler.
Den avsedda skyddseffekten kan då utebli.
Volvo rekommenderar att endast använda Volvos originaldelar som är godkända för placering inom dessa områden.
VARNING
Placera inga föremål i området mellan sätets
yttre sida och dörrpanelen eftersom detta
område kan påverkas av sidokrockkudden.
Volvo rekommenderar att endast överdragsklädslar som godkänts av Volvo används.
Andra klädslar kan hindra sidokrockkuddarnas
funktion.
VARNING
Sidokrockkudden är ett komplement till säkerhetsbältet. Använd alltid säkerhetsbältet.
Sidokrockkuddar och barnskydd
Barnstolens eller barnkuddens skyddsegenskaper påverkas inte negativt av sidokrockkudden.
Relaterad information
•
Krockkuddar (s. 47)
VARNING
Lämna 10 cm (4 tum) utrymme mellan last
och sidofönster om bilen lastas över ovankanten av dörrarnas fönster. Annars kan skyddseffekten av krockgardinen som finns dold
innanför bilens innertak utebli.
Krockgardinen är monterad längs med innertakets båda sidor och hjälper till att skydda förare
och passagerare på bilens ytterplatser. Panelerna
är märkta med IC AIRBAG.
VARNING
Krockgardinen är ett komplement till säkerhetsbältet. Använd alltid säkerhetsbältet.
Vid en tillräckligt kraftig kollision reagerar sensorer och krockgardinen blåses upp.
VARNING
Volvo rekommenderar att en auktoriserad
Volvoverkstad kontaktas för reparation. Felaktigt ingrepp i krockgardinens system kan
orsaka felaktig funktion och få allvarliga
personskador till följd.
Relaterad information
•
Krockkuddar (s. 47)
53
SÄKERHET
Säkerhetsläge
VARNING
Säkerhetsläge är ett skydd som träder i kraft när
en kollision kan ha skadat någon viktig funktion i
bilen som t.ex. bränsleledningar, sensorer för
något av skyddssystemen eller bromssystemet.
Försök aldrig själv reparera bilen eller återställa elektroniken efter att den varit i säkerhetsläge. Det kan resultera i personskador
eller att bilen inte fungerar som normalt. Volvo
rekommenderar att låta en auktoriserad
Volvoverkstad sköta kontrollen och återställandet av bilen till normal status efter att
Säkerhetsläge Se ägarmanual visats.
Om bilen varit utsatt för en kollision, kan texten
Säkerhetsläge Se ägarmanual visas i förardisplayen tillsammans med varningssymbolen om
displayen är oskadd och bilens elsystem fortfarande fungerar. Meddelandet betyder att bilens
funktionalitet är nedsatt.
Om bilen är satt i säkerhetsläge är det möjligt att
försöka återställa systemet för att starta och förflytta bilen en kortare sträcka, t.ex. om den befinner sig i ett trafikfarligt läge.
54
Om bilen är satt i säkerhetsläge är det möjligt att
försöka återställa systemet för att starta och förflytta bilen en kortare sträcka, t.ex. om den befinner sig i ett trafikfarligt läge.
Starta bilen efter säkerhetsläge
1.
VARNING
Undersök bilens allmänna skadeläge och att
inget bränsle runnit från bilen. Det får inte
heller lukta bränsle.
Om det rör sig om mindre skador, och frånvaro av bränsleläckage är kontrollerat kan
startförsök göras.
Då bilen är försatt i säkerhetsläge får den inte
bogseras. Den ska bärgas från platsen. Volvo
rekommenderar att den bärgas till en
auktoriserad Volvoverkstad.
VARNING
Försök under inga omständigheter återstarta
bilen om det luktar bränsle när meddelandet
Säkerhetsläge Se ägarmanual visas i
förardisplayen. Lämna bilen snarast.
Starta och förflytta bilen efter
säkerhetsläge
VARNING
Relaterad information
•
•
•
Säkerhet (s. 40)
Starta och förflytta bilen efter säkerhetsläge
(s. 54)
Bärgning (s. 462)
Försök under inga omständigheter återstarta
bilen om det luktar bränsle när meddelandet
Säkerhetsläge Se ägarmanual visas i
förardisplayen. Lämna bilen snarast.
2.
Stäng av bilen.
3.
Försök därefter att starta bilen.
> Bilens elektronik utför en systemkontroll
och försöker därefter att återställa sig till
normal status. Förardisplayen visar meddelandet Start av bil Systemkontroll,
vänta under tiden. Detta kan ta uppemot
en minut.
SÄKERHET
4.
Försök därefter att starta bilen igen när meddelandet Start av bil Systemkontroll,
vänta inte längre visas i förardisplayen.
VIKTIGT
Om meddelandet Säkerhetsläge Se
ägarmanual fortfarande visas i displayen ska
bilen inte köras eller bogseras utan måste då
bärgas. Dolda skador kan under färd göra
bilen omöjlig att manövrera, även om bilen
verkar körbar.
Förflytta bilen efter säkerhetsläge
1.
2.
Om förardisplayen visar meddelandet
Normal mode The car is now in normal
mode efter att startförsök gjorts, kan bilen
försiktigt flyttas, t.ex. om den befinner sig i ett
trafikfarligt läge.
Flytta inte bilen längre än nödvändigt.
VARNING
•
Bärgning (s. 462)
Barnsäkerhet
Barn ska alltid sitta säkert när de färdas i bilen.
Volvo har barnsäkerhetsutrustning (barnskydd
och fästanordningar) som är utvecklad för att
passa just den här bilen. Med Volvos barnsäkerhetsutrustning erhålls de bästa förutsättningarna för att barnet åker säkert i bilen. Dessutom passar barnsäkerhetsutrustningen väl och
är enkel att använda.
Vilken utrustning som ska användas väljs med
hänsyn till barnets vikt och storlek.
Volvo rekommenderar att barn åker i bakåtvänt
barnskydd så länge som möjligt, minst till 3–4 års
ålder och därefter i framåtvänt barnskydd till dess
att barnet är 140 cm (4 fot 7 tum) långt.
OBS
Lagbestämmelser om vilken typ av barnskydd
som ska användas för barn i olika åldrar och
längder varierar från land till land. Ta reda på
vad som gäller.
Då bilen är försatt i säkerhetsläge får den inte
bogseras. Den ska bärgas från platsen. Volvo
rekommenderar att den bärgas till en
auktoriserad Volvoverkstad.
Relaterad information
•
•
Säkerhetsläge (s. 54)
Starta bilen (s. 410)
}}
55
SÄKERHET
||
OBS
Vid användande av barnsäkerhetsutrustning
är det viktigt att läsa den monteringsanvisning
som medföljer.
Vid frågor gällande montering av barnsäkerhetsutrustning, kontakta tillverkaren för
tydligare anvisningar.
Barnskydd
Lämpliga barnskydd ska alltid användas när barn
färdas i bilen.
Barn ska sitta bra och säkert. Se till att barnskyddet placeras, monteras och används på rätt
sätt.
i-Size/ISOFIX-fästpunkter för barnskydd
(s. 58)
•
•
Barnskyddsplacering (s. 59)
Aktivera och deaktivera passagerarkrockkudde* (s. 50)
Titta i barnskyddets monteringsanvisning för rätt
montering.
Barn, oavsett ålder och storlek, ska alltid sitta
korrekt fastspända i bilen. Låt aldrig barn sitta i
knät på en passagerare.
OBS
Vid användande av barnsäkerhetsutrustning
är det viktigt att läsa den monteringsanvisning
som medföljer.
Relaterad information
•
•
•
•
Säkerhet (s. 40)
Vid frågor gällande montering av barnsäkerhetsutrustning, kontakta tillverkaren för
tydligare anvisningar.
Barnskydd (s. 56)
Aktivera och deaktivera barnsäkerhetsspärr
(s. 251)
OBS
Lämna aldrig ett barnskydd löst i bilen. Sätt
alltid fast det enligt barnskyddets anvisning
även när det inte används.
Relaterad information
•
•
•
•
56
Barnsäkerhet (s. 55)
Integrerad barnstol* (s. 68)
Övre fästpunkter för barnskydd (s. 57)
Nedre fästpunkter för barnskydd (s. 57)
* Tillval/tillbehör.
SÄKERHET
Övre fästpunkter för barnskydd
VARNING
Bilen är utrustad med övre fästpunkter för barnskydd på baksätets ytterplatser.
Barnskyddets övre fästband ska dras genom
hålet i nackskyddsbenet innan de spänns fast
vid fästpunkten. Om detta inte är möjligt, följ
barnskyddstillverkarens rekommendationer.
De övre fästpunkterna är huvudsakligen avsedda
att användas tillsammans med framåtvända barnstolar.
OBS
Följ alltid tillverkarens monteringsanvisningar när
ett barnskydd ska kopplas till de övre fästpunkterna.
Fäll nackskydden för att underlätta montering
av denna typ av barnskydd i bilar med fällbara
nackskydd på ytterplatserna.
Fästpunkternas placering
Nedre fästpunkter för barnskydd
Bilen är utrustad med nedre fästpunkter för barnskydd i framsätet* och baksätet.
De nedre fästpunkterna är avsedda att användas
tillsammans med vissa bakåtvända barnstolar.
Följ alltid tillverkarens monteringsanvisningar när
ett barnskydd ska kopplas till de nedre fästpunkterna.
Fästpunkternas placering
Relaterad information
•
•
•
•
Barnskydd (s. 56)
Nedre fästpunkter för barnskydd (s. 57)
i-Size/ISOFIX-fästpunkter för barnskydd
(s. 58)
Tabell för placering av barnskydd där bilens
säkerhetsbälte används (s. 62)
Fästpunkternas placering i framsätet.
Fästpunkternas placering indikeras av symboler på hatthyllan bakom baksätet.
Fästpunkterna är placerade på hatthyllan bakom
baksätets ytterplatser.
Fästpunkterna i framsätet är placerade på
sidorna av passagerarplatsens benutrymme.
Fästpunkterna i framsätet finns bara monterade
om bilen är utrustad med omkopplare för att aktivera/deaktivera passagerarkrockkudden*.
}}
* Tillval/tillbehör.
57
SÄKERHET
i-Size/ISOFIX-fästpunkter för
barnskydd
||
Bilen är utrustad med i-Size/ISOFIX-fästpunkter
för barnskydd i baksätet.
i-Size/ISOFIX2 är ett fästsystem för bilbarnskydd
som bygger på en internationell standard.
Följ alltid tillverkarens monteringsanvisningar när
ett barnskydd ska kopplas till i-Size/ISOFIX-fästpunkterna.
Fästpunkternas placering
Fästpunkternas placering i baksätet.
Fästpunkterna i baksätet är placerade på bakre
änden av framsätenas golvskenor.
Relaterad information
•
•
•
•
Barnskydd (s. 56)
Övre fästpunkter för barnskydd (s. 57)
i-Size/ISOFIX-fästpunkter för barnskydd
(s. 58)
Tabell för placering av barnskydd där bilens
säkerhetsbälte används (s. 62)
Fästpunkternas placering indikeras av symboler2 på
ryggstödets klädsel.
Fästpunkterna för i-Size/ISOFIX finns bakom
lock i den nedre delen av baksätets ryggstöd, i de
yttre sittplatserna.
För att komma åt fästpunkterna, lyft på locket.
2
58
Namn och symbol skiftar beroende på marknad.
Relaterad information
•
•
•
•
•
Barnskydd (s. 56)
Övre fästpunkter för barnskydd (s. 57)
Nedre fästpunkter för barnskydd (s. 57)
Tabell för placering av i-Size-barnskydd
(s. 64)
Tabell för placering av ISOFIX-barnskydd
(s. 65)
SÄKERHET
Barnskyddsplacering
Det är viktigt att placera barnskyddet på rätt
plats i bilen, platsvalet beror bland annat på
typen av barnskydd och om passagerarkrockkudden är aktiverad.
OBS
Dekal för passagerarkrockkudde
Lagbestämmelser om hur barn får placeras i
bilen varierar från land till land. Ta reda på vad
som gäller.
VARNING
Låt aldrig någon person stå eller sitta framför
passagerarsätet.
Placera aldrig ett bakåtvänt barnskydd på
passagerarplatsen fram om krockkudden är
aktiverad.
Framåtvända passagerare (barn och vuxna)
ska aldrig sitta på passagerarplatsen fram om
passagerarkrockkudden är deaktiverad.
Om ovanstående uppmaningar inte följs kan
det leda till livsfara eller allvarlig personskada.
Bakåtvänt barnskydd och krockkudde hör inte ihop.
Placera alltid bakåtvända barnskydd i baksätet
om passagerarkrockkudden är aktiverad. Barnet
kan skadas allvarligt om krockkudden blåses upp
om barnet sitter på passagerarplatsen.
Om passagerarkrockkudden är deaktiverad kan
bakåtvända barnskydd placeras på passagerarplatsen fram.
Dekal på passagerarsidans solskydd.
Varningsdekal för passagerarkrockkudden är placerad enligt ovan.
Relaterad information
•
•
•
Barnskydd (s. 56)
Barnskyddsmontering (s. 60)
Tabell för placering av barnskydd där bilens
säkerhetsbälte används (s. 62)
•
Tabell för placering av i-Size-barnskydd
(s. 64)
•
Tabell för placering av ISOFIX-barnskydd
(s. 65)
59
SÄKERHET
Barnskyddsmontering
OBS
Det är viktigt att tänka på ett antal saker när ett
barnskyddet monteras och används, vilka beror
på barnskyddets placering.
VARNING
Barnkuddar/barnstolar med stålbyglar eller
annan konstruktion som kan ligga mot bälteslåsets öppningsknapp ska inte användas,
eftersom de oavsiktligt kan orsaka öppning av
bälteslåset.
Sätt inte fast barnstolens fästband i sätets
längdjusteringsstång, eller i fjädrar, skenor
eller balkar under sätet. Vassa kanter kan
skada fästbanden.
Lämna aldrig ett barnskydd löst i bilen. Sätt
alltid fast det enligt barnskyddets anvisning
även när det inte används.
•
3
4
60
Vid montering av bakåtvända barnskydd, kontrollera att passagerarkrockkudden är deaktiverad.
•
Vid montering av framåtvända barnskydd,
kontrollera att passagerarkrockkudden är
aktiverad.
•
Använd endast barnskydd som rekommenderas av Volvo, är universellt godkända eller är
semiuniversella och där bilen finns med på
tillverkarens fordonslista.
•
ISOFIX-barnskydd kan endast monteras då
bilen är utrustad med tillbehör ISOFIX-konsol3.
Vid användande av barnsäkerhetsutrustning
är det viktigt att läsa den monteringsanvisning
som medföljer.
•
Vid frågor gällande montering av barnsäkerhetsutrustning, kontakta tillverkaren för
tydligare anvisningar.
Om barnskyddet är utrustat med undre fästband rekommenderar Volvo att de nedre
fästpunkterna används för dessa3.
•
Om barnskyddet är utrustat med stödben,
placera alltid stödbenet/stödbenen direkt
mot golvet. Placera aldrig något stödben på
ett fotstöd eller annat föremål.
Tillbehörsutbudet varierar beroende av marknad.
Varierar beroende på marknad.
ISOFIX-guide kan användas för att underlätta
montering av barnskydd.
Montering i baksätet
•
Använd endast barnskydd som rekommenderas av Volvo, är universellt godkända eller är
semiuniversella och där bilen finns med på
tillverkarens fordonslista.
•
Barnskydd med stödben får inte monteras på
mittplatsen.
•
Ytterplatserna är utrustade med ISOFIX fästsystem och är godkända för i-Size4.
•
Ytterplatserna är utrustade med övre fästpunkter. Volvo rekommenderar att barnskyddets övre fästband ska dras genom hålet
i nackskyddet innan de spänns fast vid fästpunkten. Om detta inte är möjligt, följ barnskyddstillverkarens rekommendationer.
•
Om barnskyddet är utrustat med undre fästband, justera aldrig främre stolens läge efter
att fästbanden har monterats i de nedre fästpunkterna. Tänk på att alltid demontera de
undre fästbanden när barnskyddet inte är
installerat.
•
Om barnskyddet är utrustat med stödben,
placera alltid stödbenet/stödbenen direkt
mot golvet. Placera aldrig något stödben på
ett fotstöd eller annat föremål.
Montering i framsätet
Låt inte barnstolens ovandel ligga mot vindrutan.
OBS
•
SÄKERHET
Relaterad information
•
•
Barnskyddsplacering (s. 59)
Tabell för placering av barnskydd där bilens
säkerhetsbälte används (s. 62)
•
Tabell för placering av i-Size-barnskydd
(s. 64)
•
Tabell för placering av ISOFIX-barnskydd
(s. 65)
61
SÄKERHET
Tabell för placering av barnskydd
där bilens säkerhetsbälte används
Tabellen ger en rekommendation för vilka barnskydd som passar var, och för vilken storlek på
barnet.
Vikt
Grupp 0
max 10 kg
Grupp 0+
max 13 kg
Grupp 1
9–18 kg
Grupp 2
15–25 kg
62
OBS
Läs alltid igenom ägarmanualens avsnitt om
barnskyddsmontering innan ett barnskydd
monteras i bilen.
Framsäte (med deaktiverad krockkudde, endast
bakåtvända barnskydd)A
Framsäte (med aktiverad krockkudde, endast
framåtvända barnskydd)A
Baksäte, ytterplats
Baksäte, mittplats
UB, C
X
UC
UC
UB, C
X
UC
UC
LD
UFB, E
U, LD
U
LD
UFB
UF, G, B*, H, LD
UF
* Tillval/tillbehör.
SÄKERHET
Vikt
Framsäte (med deaktiverad krockkudde, endast
bakåtvända barnskydd)A
Grupp 3
22–36 kg
Framsäte (med aktiverad krockkudde, endast
framåtvända barnskydd)A
Baksäte, ytterplats
Baksäte, mittplats
UG, I, B*, H
UI
UFB
X
U: Lämplig för universellt godkända barnskydd.
UF: Lämplig för framåtvända universellt godkända barnskydd.
L: Lämplig för specifika barnskydd. Dessa barnskydd kan vara för en speciell bilmodell, begränsade eller semiuniversella.
B: Inbyggt barnskydd godkänt för denna viktgrupp.
X: Platsen är ej lämplig för barn i denna viktgrupp.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
Sittdynans förlängningsdel ska alltid vara inskjuten vid installation av barnstolar.
Justera sätesryggen till ett mer upprätt läge.
Volvo rekommenderar: Volvo babystol (typgodkännande E1 04301146).
Volvo rekommenderar: Volvo vändbar stol i bakåtvänt läge (typgodkännande E5 04192); Volvo bakåtvänd stol (typgodkännande E5 04212).
Volvo rekommenderar bakåtvänt barnskydd för barn i denna viktgrupp.
Volvo rekommenderar: Volvo vändbar stol i framåtvänt läge (typgodkännande E5 04191); Barnkudde med och utan rygg (typgodkännande E5 04216); Volvo bälteskudde med ryggstöd (typgodkännande E1
04301169); Volvo bältesstol (typgodkännande E1 04301312).
Volvo rekommenderar: Römer KidFix XP (typgodkännande E1 04301312).
Volvo rekommenderar: Integrerad barnstol (typgodkännande E5 04220).
Volvo rekommenderar: Barnkudde med och utan rygg (typgodkännande E5 04216); Volvo bälteskudde med ryggstöd (typgodkännande E1 04301169).
VARNING
Placera aldrig ett bakåtvänt barnskydd på
passagerarplatsen fram om passagerarkrockkudden är aktiverad.
•
Tabell för placering av ISOFIX-barnskydd
(s. 65)
•
Säkerhetsbälten (s. 43)
Relaterad information
•
•
•
Barnskyddsplacering (s. 59)
Barnskyddsmontering (s. 60)
Tabell för placering av i-Size-barnskydd
(s. 64)
* Tillval/tillbehör.
63
SÄKERHET
Tabell för placering av i-Sizebarnskydd
Barnskyddet ska vara godkänt enligt UN Reg
R129.
Tabellen ger en rekommendation för vilka i-Sizebarnskydd som passar var, och för vilken storlek
på barnet.
Typ av barnskydd
Framsäte (med deaktiverad krockkudde,
endast bakåtvända barnskydd)
Framsäte (med aktiverad krockkudde, endast
framåtvända barnskydd)
Baksäte, ytterplats
Baksäte, mittplats
i-Size-barnskydd
X
X
i-UA
X
i-U: Lämplig för i-Size "universellt" barnskydd, framåtvänt och bakåtvänt.
X: Ej lämplig för universellt godkända barnskydd.
A
Volvo rekommenderar bakåtvänt barnskydd för denna grupp.
Relaterad information
•
•
•
64
OBS
Läs alltid igenom ägarmanualens avsnitt om
barnskyddsmontering innan ett barnskydd
monteras i bilen.
Barnskyddsplacering (s. 59)
Barnskyddsmontering (s. 60)
Tabell för placering av barnskydd där bilens
säkerhetsbälte används (s. 62)
•
Tabell för placering av ISOFIX-barnskydd
(s. 65)
•
i-Size/ISOFIX-fästpunkter för barnskydd
(s. 58)
SÄKERHET
Tabell för placering av ISOFIXbarnskydd
Tabellen ger en rekommendation för vilka
ISOFIX-barnskydd som passar var, och för vilken
storlek på barnet.
Vikt
Grupp 0
max 10 kg
Grupp 0+
max 13 kg
StorleksklassA
Typ av barnskydd
E
Bakåtvänt babyskydd
E
Bakåtvänt babyskydd
C
Bakåtvänt barnskydd
D
Bakåtvänt barnskydd
Barnskyddet ska vara godkänt enligt UN Reg
R44 och bilmodellen ska finnas med i tillverkarens fordonslista.
OBS
Läs alltid igenom ägarmanualens avsnitt om
barnskyddsmontering innan ett barnskydd
monteras i bilen.
Framsäte (med deaktiverad
krockkudde, endast bakåtvända barnskydd)B, C
Framsäte (med aktiverad
krockkudde, endast framåtvända barnskydd)B, C
Baksäte, ytterplats
Baksäte, mittplats
ILB, D, XE
X
ILD
X
ILB, D, F, XE
X
ILD
X
}}
65
SÄKERHET
||
Vikt
StorleksklassA
Grupp 1
9–18 kg
Typ av barnskydd
A
Framåtvänt barnskydd
B
Framåtvänt barnskydd
B1
Framåtvänt barnskydd
C
Bakåtvänt barnskydd
D
Bakåtvänt barnskydd
Framsäte (med deaktiverad
krockkudde, endast bakåtvända barnskydd)B, C
Framsäte (med aktiverad
krockkudde, endast framåtvända barnskydd)B, C
Baksäte, ytterplats
Baksäte, mittplats
X
ILB, F, G, XE
ILG, IUFG
X
ILB, F, XE
X
ILH
X
IL: Lämplig för specifika ISOFIX-barnskydd. Dessa barnskydd kan vara för en speciell bilmodell, begränsade eller semiuniversella.
IUF: Lämplig för framåtvända ISOFIX-barnskydd som är universellt godkända för användning i viktgruppen.
X: Ej lämplig för ISOFIX-barnskydd.
A
B
C
D
E
F
G
H
För barnskydd med ISOFIX fästsystem finns en storleksklassificering för att hjälpa användare att välja rätt typ av barnskydd. Storleksklassen går att utläsa från barnstolens etikett.
Fungerar för installation av ISOFIX-barnstolar som är semiuniversellt godkända (IL) om bilen är utrustad med tillbehör ISOFIX-konsol (tillbehörsutbudet varierar beroende av marknad). Övre fästpunkter för barnskydd finns inte på denna plats.
Sittdynans förlängningsdel ska alltid vara inskjuten vid installation av barnstolar.
Volvo rekommenderar: Volvo babystol som fästs med ISOFIX fästsystem (typgodkännande E1 04301146).
Gäller om bilen inte är utrustad med ISOFIX-konsol.
Justera sätesryggen så att nackskyddet inte vidrör barnskyddet.
Volvo rekommenderar bakåtvänt barnskydd för barn i denna viktgrupp.
Volvo rekommenderar: BeSafe iZi Kid X3 ISOfix (typgodkännande E5 04200).
VARNING
Placera aldrig ett bakåtvänt barnskydd på
passagerarplatsen fram om passagerarkrockkudden är aktiverad.
66
OBS
Om ett i-Size/ISOFIX-barnskydd saknar storleksklassificering måste bilmodellen finnas
med på barnskyddets fordonslista.
OBS
Volvo rekommenderar att en auktoriserad
Volvoåterförsäljare kontaktas för att få rekommendation om vilka i-Size/ISOFIX-barnskydd
Volvo rekommenderar.
SÄKERHET
Relaterad information
•
•
•
Barnskyddsplacering (s. 59)
Barnskyddsmontering (s. 60)
Tabell för placering av barnskydd där bilens
säkerhetsbälte används (s. 62)
•
Tabell för placering av i-Size-barnskydd
(s. 64)
•
i-Size/ISOFIX-fästpunkter för barnskydd
(s. 58)
67
SÄKERHET
Integrerad barnstol*
•
De integrerade barnstolarna på ytterplatserna i
baksätet gör att barnen kan sitta bekvämt och
säkert.
säkerhetsbältet ligger i kontakt med barnets
kropp och att det inte slackar eller är vridet
•
säkerhetsbältet inte ligger över barnets hals
eller nedanför axeln
•
höftdelen av säkerhetsbältet är lågt placerat
över bäckenet, för att ge bästa skydd.
Barnstolen är speciellt konstruerad för att ge barnen en bra säkerhet, tillsammans med bilens
säkerhetsbälte. Sittdynan kan fällas upp i två
lägen beroende på barnets vikt.
•
Fälla ner sittdynan i integrerad barnstol*
(s. 70)
VARNING
Volvo rekommenderar att reparation eller byte
av den integrerade barnstolen endast utförs
av auktoriserad Volvoverkstad. Gör inga ändringar eller tillägg till barnstolen. Om en integrerad barnstol har varit utsatt för en kraftig
belastning, t.ex. i samband med en kollision,
ska sittdynan, säkerhetsbältet, ryggstöd eller
eventuellt hela stolen bytas ut. Även om barnstolen verkar vara oskadad kan en del av dess
skyddsegenskaper ha gått förlorade. Detta
gäller även om sittdynan har varit nedfälld vid
en kollision eller liknande. Sittdynan ska även
bytas om den är mycket sliten.
Barnstolen är godkänd för barn som väger
15–36 kg (33–80 lbs) och är minst 95 cm
(37 tum) långa.
VARNING
Om inte instruktionerna rörande den integrerade barnstolen följs kan det orsaka allvarliga
skador på barnet i händelse av olycka.
Korrekt placering, bältet ska vara placerat inne på axeln.
Kontrollera innan färd att:
68
•
sittdynan är uppfälld till rätt läge för barnets
vikt
•
sittdynan är i låst läge
Relaterad information
•
•
Barnskydd (s. 56)
Fälla upp sittdynan i integrerad barnstol*
(s. 69)
* Tillval/tillbehör.
SÄKERHET
Fälla upp sittdynan i integrerad
barnstol*
När den integrerade barnstolen används ska sittdynan fällas upp.
Sittdynan kan fällas upp i två lägen. Vilket läge
som ska användas beror på barnets vikt.
Nedre läge
Vikt
22–36 kg (50–
80 lbs)
Övre läge
15–25 kg (33–
55 lbs)
Nedre läge:
Pressa sittdynan bakåt för att låsa.
Lyft upp sittdynan i framkant och pressa den
bakåt mot ryggstödet för att låsa.
Övre läge, utgå från det nedre läget:
VARNING
Om inte instruktionerna rörande den integrerade barnstolen följs kan det orsaka allvarliga
skador på barnet i händelse av olycka.
OBS
Det går inte att justera sittdynan från det övre
läget till det nedre läget. Från det övre läget
måste sittdynan först fällas ner helt i baksätet
och därefter fällas upp till det nedre läget.
Dra handtaget framåt och uppåt för att lösgöra sittdynan.
Tryck på knappen för att lösgöra sittdynan.
Relaterad information
•
•
Integrerad barnstol* (s. 68)
Fälla ner sittdynan i integrerad barnstol*
(s. 70)
* Tillval/tillbehör.
69
SÄKERHET
Fälla ner sittdynan i integrerad
barnstol*
När den integrerade barnstolen inte används ska
sittdynan fällas ner i baksätet.
OBS
Det går inte att justera sittdynan från det övre
läget till det nedre läget. Från det övre läget
måste sittdynan först fällas ner helt i baksätet
och därefter fällas upp till det nedre läget.
Tryck nedåt med handen mitt på sittdynan för
att låsa.
VIKTIGT
Kontrollera att inga lösa föremål (t.ex. leksaker) lämnats kvar i utrymmet under barnstolens sittdyna innan nedfällning.
OBS
Dra handtaget framåt för att lösgöra sittdynan.
Vid fällning av ryggstöd bak måste barnstolens sittdyna först fällas ner.
Relaterad information
•
•
70
Integrerad barnstol* (s. 68)
Fälla upp sittdynan i integrerad barnstol*
(s. 69)
* Tillval/tillbehör.
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
Instrument och reglage i
vänsterstyrd bil
I översikterna visas var displayer och reglage i
förarens närhet är placerade.
Ratt och instrumentpanel
Signalhorn
Vänster knappsats i ratt
Öppning av motorhuv
Displaybelysning, upplåsning/öppning*/
stängning* av bagagelucka, ljushöjdsreglering av halogenstrålkastare
Takkonsol
Centerdisplay
Varningsblinkers, avfrostning, media
Växelväljare
Startvred
Körlägesreglage
Positionsljus, varselljus, halvljus, helljus, blinkers, dimljus bak, nollställning av trippmätare
Främre läslampor och kupébelysning
Head-up-display*
Taklucka
Förardisplay
Torkare och spolning, regnsensor*
Höger knappsats i ratt
Rattinställning
72
Parkeringsbroms
Rattpaddlar för manuell växling av automatväxellåda*
Automatisk broms vid stillastående
Förardörr
Display i takkonsol, ON CALL-knapp*
Manuell avbländning av inre backspegel
Mitt- och tunnelkonsol
* Tillval/tillbehör.
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
Instrument och reglage i högerstyrd
bil
I översikterna visas var displayer och reglage i
förarens närhet är placerade.
Ratt och instrumentpanel
Displaybelysning, upplåsning/öppning*/
stängning* av bagagelucka, ljushöjdsreglering av halogenstrålkastare
Öppning av motorhuv
Signalhorn
Rattinställning
Vänster knappsats i ratt
Takkonsol
Minnen för inställningar av elmanövrerat
framsäte*, yttre backspeglar och head-updisplay*
Centrallås
Fönsterhissar, yttre backspeglar, elektrisk
barnsäkerhetsspärr*
Inställning av framsäte
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
•
•
Manuellt framsäte (s. 170)
Justera elmanövrerat* framsäte (s. 171)
Positionsljus, varselljus, halvljus, helljus, blinkers, dimljus bak, nollställning av trippmätare
Rattpaddlar för manuell växling av automatväxellåda*
Head-up-display*
Justera ratt (s. 184)
Förardisplay
Ljusreglage (s. 140)
Torkare och spolning, regnsensor*
Starta bilen (s. 410)
Förardisplay (s. 75)
Översikt av centerdisplay (s. 98)
Växellåda (s. 424)
Höger knappsats i ratt
Främre läslampor och kupébelysning
Taklucka
Display i takkonsol, ON CALL-knapp*
Manuell avbländning av inre backspegel
Mitt- och tunnelkonsol
}}
* Tillval/tillbehör.
73
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
Förardörr
||
•
Växellåda (s. 424)
Centerdisplay
Minnen för inställningar av elmanövrerat
framsäte*, yttre backspeglar och head-updisplay*
Varningsblinkers, avfrostning, media
Växelväljare
Centrallås
Startvred
Körlägesreglage
Fönsterhissar, yttre backspeglar, elektrisk
barnsäkerhetsspärr*
Parkeringsbroms
Inställning av framsäte
Automatisk broms vid stillastående
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
•
74
Manuellt framsäte (s. 170)
Justera elmanövrerat* framsäte (s. 171)
Justera ratt (s. 184)
Ljusreglage (s. 140)
Starta bilen (s. 410)
Förardisplay (s. 75)
Översikt av centerdisplay (s. 98)
* Tillval/tillbehör.
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
Förardisplay
Förardisplayen visar information om bilen och
körningen.
I förardisplayen ingår mätare, indikatorer samt
kontroll- och varningssymboler. Vad som visas i
förardisplayen beror på bilens utrustning, inställningar och vilka funktioner som är aktiva för tillfället.
Förardisplayen aktiveras så fort en dörr öppnas,
d.v.s i tändningsläge 0. Efter en stund slocknar
förardisplayen om den inte används. För att återaktivera den gör något av följande:
•
•
Trampa ner bromspedalen.
Aktivera tändningsläge I.
•
Öppna en av dörrarna.
VARNING
Om förardisplayen skulle slockna, inte tändas
upp vid aktivering/start eller vara helt eller
delvis oläsbar skall bilen inte användas. Verkstad bör uppsökas omgående. Volvo
rekommenderar en auktoriserad Volvoverkstad.
VARNING
Vid fel i förardisplayen kan information
rörande till exempel broms, airbag eller andra
säkerhetssystem inte visas. Föraren kan då
inte kontrollera status på bilens system samt
få aktuella varningar och information.
Bilden är schematisk – detaljer kan variera beroende på
bilmodell.
Placering i förardisplayen:
Till vänster
I mitten
Till höger
Hastighetsmätare
Kontroll och varningssymboler
Varvtalsmätare/hybridmätareA
Trippmätare
Yttertemperaturmätare
Växlingsindikator
VägmätareB
Klocka
Körläge
Farthållar- och fartbegränsningsinformation
Meddelande, i vissa fall med grafik
Bränslemätare
Trafikskyltinformation*
Dörr- och bältesinformation
Hybridbatterimätare
–
Laddstatus
Körsträcka till tom tank
–
Mediaspelare
Körsträcka till tomt batteri
}}
* Tillval/tillbehör.
75
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
||
A
B
Till vänster
I mitten
Till höger
–
Navigationskarta*
Momentan bränsleförbrukning
–
Telefon
Appmeny (aktiveras med knappsats på ratten)
–
Röststyrning
–
Beror på valt körläge.
Ackumulerad körsträcka.
Dynamisk symbol
•
•
Den dynamiska symbolen i sin
grundform.
I förardisplayens mitt finns en dynamisk symbol
som ändrar utseende för olika typer av meddelande. En bärnstensgul eller röd markering runt
symbolen indikerar allvarlighetsgrad för kontrolleller varningsmeddelande.
Meddelande i förardisplay (s. 95)
Hantera applikationsmeny i förardisplay
(s. 94)
Exempel med kontrollsymbol.
Med en animering kan grundformen omvandlas
till grafik som visar var ett problem är beläget,
eller för att tydliggöra information.
Relaterad information
•
•
•
•
76
Inställningar för förardisplay (s. 77)
Varningssymboler i förardisplayen (s. 87)
Kontrollsymboler i förardisplayen (s. 85)
Färddator (s. 80)
* Tillval/tillbehör.
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
Inställningar för förardisplay
Inställningar via centerdisplay
Inställningar för förardisplayens visningsalternativ
kan göras via förardisplayens applikationsmeny
och via centerdisplayens inställningsmeny.
Välja informationstyp
1. Tryck på Inställningar i centerdisplayens
toppvy.
Inställningar via förardisplayens
appmeny
2.
Tryck på My Car Displayer
Information i förardisplay.
3.
Välj vad som ska visas i bakgrunden:
Relaterad information
• Visa ingen information i bakgrunden
• Visa information om nuvarande
•
•
2.
Tryck på System Systemspråk och
enheter Systemspråk för att välja språk.
> En ändring påverkar språket i alla displayer.
Inställningarna är personliga och sparas automatiskt i den aktiva förarprofilen.
spelande media
• Visa navigation även när ingen resväg
är satt
•
Förardisplay (s. 75)
Hantera applikationsmeny i förardisplay
(s. 94)
Ändra inställningar i centerdisplayens toppvy
(s. 120)
Välja tema
1. Tryck på Inställningar i centerdisplayens
toppvy.
Bilden är schematisk – detaljer kan variera beroende på
bilmodell.
Appmenyn öppnas och styrs med rattens högra
knappsats.
I appmenyn går det att välja vilken information
som förardisplayen ska visa från
•
•
•
•
färddator
mediaspelare
telefon
navigationssystem*.
2.
Tryck på My Car
display
3.
Välj tema (utseende) på förardisplayen:
•
•
•
•
Displayer
Teman för
Glass
Minimalistic
Performance
Chrome Rings
Välja språk
1. Tryck på Inställningar i centerdisplayens
toppvy.
* Tillval/tillbehör.
77
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
Bränslemätare
Hybridmätare
Bränslemätaren i förardisplayen visar bränslenivån i tanken.
I körläge Hybrid och Pure visar förardisplayen en
hybridmätare som kan hjälpa föraren att köra
bilen mer energieffektivt.
Markerar effektnivån då förbränningsmotorn startar. En ifylld symbol betyder
att förbränningsmotorn används.
Markerar effektnivån då förbränningsmotorn kommer att starta. En ej ifylld
symbol betyder att förbränningsmotorn
inte används.
Indikator som anger att hybridbatteriet
laddas, t.ex. vid ett lätt tryck på bromspedalen.
Förarbegärd effekt
Det beige området i bränslemätaren indikerar
mängden bränsle i tanken.
När bränslenivån är låg och det börjar bli dags att
tanka tänds bränslepumpsymbolen och blir
bärnstensgul. Färddatorn indikerar också kvarvarande körsträcka till tom tank.
Relaterad information
•
•
•
•
78
Förardisplay (s. 75)
Hybridbatterimätare (s. 79)
Fylla på bränsle (s. 445)
Bränsletankvolym (s. 626)
Hybridmätaren visar på olika sätt relationen
mellan hur mycket effekt som tas ur elmotorn
och hur mycket effekt som finns att tillgå.
Symboler i hybridmätaren
Anger aktuell nivå för tillgänglig elmotoreffekt. En ifylld symbol betyder att
elmotorn används.
En ej ifylld symbol betyder att elmotorn
inte används.
Visaren i hybridmätaren anger den mängd motoreffekt föraren vill ha ut genom sättet att reglera
gaspedalen. Ju högre utslag på skalan, desto
större effekt vill föraren ha ut på aktuell växel.
Markeringen mellan blixten och droppen visar
punkten där förbränningsmotorn startas.
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
Hybridbatterimätare
Exempel:
Hybridbatterimätaren visar hur mycket energi
som finns i hybridbatteriet.
Bilen är startad men står still, ingen effekt efterfrågas.
Bilen genererar ström till batteriet, batteriet laddas, t ex.
vid lätt tryck på bromspedalen eller vid motorbromsning i
utförsbacke.
Relaterad information
•
•
•
•
Körlägen (s. 431)
Förardisplay (s. 75)
Färdbroms (s. 415)
Energin i hybridbatteriet används till elmotorn
men även för att kyla eller värma bilen. Färddatorn beräknar en ungefärlig körsträcka för den
energimängd som finns i hybridbatteriet.
Start och stopp av förbränningsmotor i Twin
Engine (s. 430)
Elmotorn kan inte leverera den mängd motoreffekt som
efterfrågas och förbränningsmotorn startar.
}}
79
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
||
Symboler i hybridbatterimätaren
Färddator
Bilens färddator registrerar värden som t.ex. körsträcka, bränsleförbrukning och medelhastighet
vid körning.
För att underlätta en bränsleekonomisk körning
registreras information om både momentan och
genomsnittlig bränsleförbrukning. Informationen
från färddatorn kan visas i förardisplayen.
80
Under färden registreras information om:
Körsträcka
Körtid
Medelhastighet
Genomsnittlig bränsleförbrukning
Vägmätaren registrerar bilens totala körsträcka.
Detta värde kan inte nollställas.
Laddning av hybridbatteriet (s. 391)
Bilden är schematisk – detaljer kan variera beroende på bilmodell.
TM kan nollställas manuellt och TA nollställs
automatiskt om bilen inte används under minst
fyra timmar.
Vägmätare
Förardisplay (s. 75)
Exempel på färddatorinformation i förardisplayen.1
Momentan bränsleförbrukning
Följande mätare ingår i färddatorn:
Denna mätare visar vilken bränsleförbrukning
bilen har för ögonblicket. Värdet uppdateras
ungefär varje sekund.
•
•
•
•
•
•
1
Det finns två trippmätare, TM och TA.
Värdena gäller från trippmätarens senaste nollställning.
Relaterad information
Hold och Charge-funktion (s. 441)
Trippmätare
•
•
•
•
Symbolen
i hybridbatterimätaren indikerar
att funktionen Hold är aktiverad och symbolen
att funktionen Charge är aktiverad.
•
•
•
Enheter för körsträcka, hastighet m.m. kan ändras
via systeminställningar i centerdisplayen.
Trippmätare
Vägmätare
Momentan bränsleförbrukning
Körsträcka till tom tank
Körsträcka till tomt batteri
Turist – alternativ hastighetsmätare
Körsträcka till tom tank
Färddatorn beräknar återstående körsträcka med det bränsle som finns i
tanken.
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
Beräkningen baseras på medelförbrukningen
under senast körda 30 km (20 miles) och återstående körbar bränslemängd.
När mätaren visar "----" finns det för lite bränsle
kvar för att kunna beräkna återstående körsträcka. Fyll på bränsle så snart som möjligt.
OBS
Viss avvikelse kan uppstå om körsättet ändras.
Ett ekonomiskt körsätt ger generellt sett en
längre körsträcka.
Körsträcka till tomt batteri
Vid denna symbol visas den ungefärlig
sträcka som kan köras med kvarvarande energimängd i hybridbatteriet.
Beräkningen baseras på medelförbrukningen
med normalt lastad bil, vid normal körning och
med hänsyn tagen till om luftkonditioneringen
(AC) är på eller av. Vid byte mellan körlägena
Hybrid och Pure kan den beräknade körsträckan
utökas eftersom Pure-läget har reducerade klimatinställningar (eco-klimat).
När mätaren visar "----" finns ingen garanterad
eldriftkörsträcka kvar.
OBS
Viss avvikelse kan uppstå om körsättet ändras.
Ett ekonomiskt körsätt ger generellt sett en
längre körsträcka.
Startvärde vid fulladdat hybridbatteri
Eftersom det är svårt att förutse körsätt och
andra faktorer som påverkar räckvidden vid eldrift
har Volvo valt att använda ett startvärde när bilen
är fulladdad. Startvärdet anger en upp till-siffra
istället för en prognos för eldriftens räckvidd.
Skillnaden i startvärde mellan Hybrid och Pure
beror på att bilen tillåts använda mer energi ur
hybridbatteriet i läget Pure, samt att bilen
övergår till eco-klimat.
Körsträcka vid eldrift
För att få längsta möjliga körsträcka vid eldrift
måste den som kör eldriven bil även tänka på att
spara ström. Ju fler förbrukare (stereo, elvärme i
rutor/speglar/säten, mycket kall luft från klimatanläggningen, etc) som är aktiva – desto kortare
möjlig körsträcka.
Turist – alternativ hastighetsmätare
Den alternativa digitala hastighetsmätaren underlättar vid körning i länder där trafikskyltar med
påbjuden hastighet har en annan enhet än den
som visas i bilens instrument.
Den digitala hastigheten visas då i motsatt enhet
relaterat till den analoga hastighetsmätaren. Är
den analoga hastighetsmätaren graderat i mph,
visar mätaren motsvarande hastighet digitalt i
km/h och omvänt.
Relaterad information
•
•
•
•
•
Visa färddata i förardisplayen (s. 82)
Nollställa trippmätare (s. 83)
Visa färdstatistik i centerdisplayen (s. 83)
Förardisplay (s. 75)
Ändra systemenheter (s. 120)
OBS
Förutom högt strömuttag i kupén gör även
kraftiga accelerationer och inbromsningar,
höga hastigheter, tung last, låg yttertemperatur samt uppförsbackar att möjlig körsträcka
reduceras.
81
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
Visa färddata i förardisplayen
1.
Färddatorns registrerade och beräknade värden
kan visas i förardisplayen.
(Det går inte att öppna appmenyn samtidigt
som det finns ett okvitterat meddelande i
förardisplayen. Meddelandet måste först
bekräftas med ett tryck på O-knappen (4)
innan appmenyn kan öppnas.)
Värdena lagras i en färddatorapp. Via appmenyn
är det möjligt att välja vilken information som
förardisplayen ska visa.
Öppna och navigera i appmenyn2 med rattens högra
knappsats.
Appmeny
Vänster/höger
Öppna appmenyn i förardisplayen genom att
trycka (1).
2.
Navigera till färddatorappen åt vänster eller
höger med (2).
> De fyra översta menyraderna visar uppmätta värden för trippmätare TM. Nästa
fyra menyrader visar uppmätta värden för
trippmätare TA. Stega uppåt eller nedåt i
listan med (3).
3.
Stega längre ned till alternativknapparna för
att välja vilken information som ska visas i
förardisplayen:
•
•
•
•
•
Upp/ned
Bekräfta
•
Vägmätare
Körsträcka till tom tank
Körsträcka till tomt batteri
Turist (alternativ hastighetsmätare)
Körsträcka för trippmätare TM, TA, eller
ingen visning av körsträcka
Momentan bränsleförbrukning, medelförbrukning för TM eller TA, alternativt ingen
visning av bränsleförbrukning
Markera eller avmarkera ett val med Oknappen (4). Ändringen genomförs direkt.
2
82
Bilden är schematisk – detaljer kan variera beroende på bilmodell.
Relaterad information
•
•
Färddator (s. 80)
Nollställa trippmätare (s. 83)
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
Nollställa trippmätare
Visa färdstatistik i centerdisplayen
Nollställ trippmätaren med vänster rattspak.
Färdstatistik från färddatorn visas grafiskt i centerdisplayen och ger en översikt som underlättar
en mer bränsleekonomisk körning.
Öppna appen Förarprestation
i appvyn för att visa färdstatistiken.
Varje stapel i diagrammet symboliserar en körsträcka på
antingen 1, 10 eller 100 km,
alternativt miles. Staplarna fylls på från höger i
takt med pågående körning. Stapeln längst till
höger visar värdet för pågående sträcka.
Nollställ all information i trippmätare TM
(d.v.s. körsträcka, medelförbrukning, medelhastighet och körtid) med ett långt tryck på
RESET-knappen på vänster rattspak.
–
Ett kort tryck på RESET-knappen nollställer
endast körsträckan.
Trippmätare TA har endast automatisk nollställning som sker när bilen inte används under fyra
timmar eller mer.
Färdstatistik från färddatorn3.
OBS
Genomsnittlig bränsleförbrukning och total körtid
är beräknad sedan förra nollställningen av färdstatistik gjordes.
Bränsle- och elförbrukning visas i separata grafer. Visad elförbrukning är "netto"-förbrukning,
d.v.s. förbrukad energi minus återgenererad
energi skapad vid inbromsning.
Vid körning med eldrift kan bränsleförbrukning indikeras i färdstatistiken om tillskottsvärmaren4 är i gång.
Relaterad information
•
•
Inställningar för färdstatistik (s. 84)
Färddator (s. 80)
Relaterad information
•
3
4
Färddator (s. 80)
Bilden är schematisk – detaljer kan variera beroende på bilmodell.
Gäller bränsledriven värmare.
83
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
Inställningar för färdstatistik
Datum och tid
Nollställ eller justera inställningar för färdstatistik.
Klockan visas i både förar- och centerdisplay.
1.
Öppna appen Förarprestation i appvyn för
att visa färdstatistiken.
Klockans placering
befinner sig. För en viss typ av navigationssystem
måste även nuvarande plats (land) ställas in för
att få rätt tidszon. Om Automatisk tid inte är
vald justeras tid och datum med pilarna upp eller
ned på pekskärmen.
Sommartid
I vissa länder är det möjligt att välja inställningen
Automatisk sommartid för automatisk inställning av sommartid. För övriga länder kan inställningen Sommartid väljas manuellt.
2.
•
ändra grafskala. Välj upplösning 1, 10
eller 100 km/miles för stapeln.
•
nollställa data efter varje färd. Genomförs
när bilen har stått stilla mer än 4 timmar.
•
nollställa data för nuvarande färd.
Färdstatistik, beräknad medelförbrukning,
och sammanlagd körtid nollställs alltid samtidigt.
Enheter för körsträcka, hastighet m.m. kan ändras
via systeminställningar i centerdisplayen.
Relaterad information
•
•
•
84
Relaterad information
Tryck på Preferenser för att
Visa färdstatistik i centerdisplayen (s. 83)
Färddator (s. 80)
Nollställa trippmätare (s. 83)
•
•
I vissa situationer kan meddelanden och information skymma klockan i förardisplayen.
I centerdisplayen är klockan placerad uppe till
höger i statusfältet.
Inställningar för datum och tid
–
Välj Inställningar System Datum och
Tid i centerdisplayens toppvy för att ändra
inställningar för tid- och datumformat.
Justera datum och tid genom att trycka på
pilarna upp eller ner på pekskärmen.
Automatisk tid för bilar med GPS
När bilen är utrustad med navigationssystem är
det möjligt att välja Automatisk tid. Tidszonen
justeras då automatiskt beroende av var bilen
Förardisplay (s. 75)
Ändra inställningar i centerdisplayens toppvy
(s. 120)
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
Yttertemperaturmätare
Kontrollsymboler i förardisplayen
Yttertemperaturen visas i förardisplayen.
Kontrollsymbolerna uppmärksammar föraren på
att en funktion är aktiverad, att ett system arbetar, eller att ett fel eller en brist har uppstått.
En sensor känner av temperaturen utanför bilen.
Symbol
Innebörd
Information, läs displaytext
Informationssymbolen tänds i kombination med text i förardisplayen
då en avvikelse i något av bilens
system inträffat. Informationssymbolen kan även tändas i kombination med andra symboler.
När yttertemperaturen ligger inom
området –5 °C till +2 °C (23 °F till
36 °F) tänds en snöflingesymbol som
varnar för frosthalka.
Symbolen tänds också tillfälligt i head-up-displayen* om bilen är utrustad med sådan.
Ändra enhet för temperaturmätaren m.m. via
systeminställningar i centerdisplayens toppvy.
Relaterad information
•
•
Förardisplay (s. 75)
Innebörd
Däcktryckssystem
Symbolen lyser vid för lågt däcktryck. Vid fel i däcktryckssystemet
kommer symbolen först att blinka i
ca 1 minut och sedan lysa med fast
sken. Detta kan bero på att systemet inte kan upptäcka eller varna
för lågt däcktryck som avsett.
Avgasreningssystem
Symbolen lyser vid fel med parkeringsbromsen.
Om symbolen tänds efter motorstart kan det bero på fel i bilens
avgasreningssystem. Kör till en
verkstad för kontroll. Volvo
rekommenderar att en auktoriserad
Volvoverkstad kontaktas.
Fel i ABS-systemet
Vänster och höger blinker
Om symbolen tänds är systemet ur
funktion. Bilens ordinarie bromssystem fungerar fortfarande, men
utan ABS-funktionen.
Symbolerna blinkar när blinkers
används.
Fel i bromssystemet
Om bilen har stått stilla kan mätaren visa ett för
högt temperaturvärde.
Symbol
Automatisk broms på
Symbolen lyser när funktionen är
aktiverad och färdbromsen eller
parkeringsbromsen verkar. Bromsen håller bilen stilla när den stannat.
Positionsljus
Symbolen lyser när positionsljus är
på.
Ändra systemenheter (s. 120)
}}
* Tillval/tillbehör.
85
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
||
Symbol
Innebörd
Innebörd
Symbol
Innebörd
Fel på strålkastarsystemet
Helljus på
Körfältsassistans
Symbolen lyser om ett fel har uppstått i ABL-funktionen (Active
Bending Lights) eller om annat fel i
strålkastarsystemet har uppstått.
Symbolen lyser när helljus och
positionsljus är på.
Vit symbol: Körfältsassistans på
och väglinjer är detekterade.
Dimljus bak på
Grå symbol: Körfältsassistans på
och väglinjer är ej detekterade.
Automatiskt helljus på
Symbolen lyser när dimljuset bak är
på.
Symbolen lyser med blått sken när
automatisk helljus är på.
Regnsensor på
Automatiskt helljus av
Symbolen lyser när regnsensorn är
på.
Symbolen lyser med vitt sken när
automatisk helljus är av.
Förkonditionering på
Helljus på
Symbolen lyser när helljuset är på
samt vid helljusblink.
Automatiskt helljus på
86
Symbol
Bärnstensgul symbol: Körfältsassistans varnar/ingriper.
Körfältsassistans och regnsensor
Vit symbol: Körfältsassistans på
och väglinjer är detekterade. Regnsensorn är på.
Symbolen lyser när motor- och
kupévärmare/luftkonditionering
förkonditionerar bilen.
Grå symbol: Körfältsassistans på
och väglinjer är ej detekterade.
Regnsensorn är på.
Stabilitetssystem
Symbolen lyser med blått sken när
automatiskt helljus är på. Positionsljus är på.
Blinkande symbol indikerar att stabilitetssystemet arbetar. Om symbolen lyser med fast sken har ett
fel uppstått i systemet.
Automatiskt helljus av
Stabilitetssystem, sportläge
Symbolen lyser med vitt sken när
automatiskt helljus är av. Positionsljus är på.
Symbolen lyser när sportläget är
aktiverat. Sportläget ger möjlighet
till en mer aktiv körupplevelse.
Relaterad information
•
•
Förardisplay (s. 75)
Varningssymboler i förardisplayen (s. 87)
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
Varningssymboler i förardisplayen
Varningssymbolerna uppmärksammar föraren på
att en viktig funktion är aktiverad, eller att ett allvarligt fel eller brist har uppstått.
Symbol
Innebörd
Varning
Den röda varningssymbolen tänds
då ett fel har indikerats som kan
påverka säkerheten eller bilens
körbarhet. Samtidigt visas ett förklarande textmeddelande i förardisplayen. Varningssymbolen kan även
tändas i kombination med andra
symboler.
Bältespåminnare
Symbolen lyser eller blinkar om
någon i framsätet inte tagit på sig
säkerhetsbältet eller om någon i
baksätet tagit av sig säkerhetsbältet.
Krockkuddar
Om symbolen förblir tänd eller
tänds under körning har ett fel
upptäckts i något av bilens säkerhetssystem. Läs meddelande i
förardisplayen. Volvo rekommenderar att en auktoriserad Volvoverkstad kontaktas.
Symbol
Innebörd
Symbol
Innebörd
Fel i bromssystemet
Generatorn laddar inte
Om symbolen tänds kan bromsvätskenivån vara för låg. Uppsök
närmaste auktoriserade verkstad
för kontroll och åtgärd av bromsvätskenivån.
Symbolen tänds under körning om
ett fel i det elektriska systemet har
uppstått. Uppsök en verkstad. Volvo
rekommenderar att en auktoriserad
Volvoverkstad kontaktas.
Parkeringsbroms ansatt
Kollisionsrisk
Symbolen lyser konstant när parkeringsbromsen är ansatt.
City Safety varnar vid kollisionsrisk
med andra fordon, fotgängare, cyklister och större djur.
Blinkande symbol innebär att ett fel
uppstått. Läs meddelande i förardisplayen.
Lågt oljetryck
Relaterad information
•
•
Kontrollsymboler i förardisplayen (s. 85)
Förardisplay (s. 75)
Om symbolen tänds under körning
är motorns oljetryck för lågt. Stanna
motorn omedelbart och kontrollera
oljenivån i motorn, fyll på vid behov.
Om symbolen tänds och oljenivån
är normal, kontakta en verkstad.
Volvo rekommenderar att en
auktoriserad Volvoverkstad kontaktas.
87
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
Licensavtal för förardisplayen
En licens är ett avtal om rätt att bedriva viss verksamhet eller rätt att nyttja annans rättighet, på i
avtalet angivna villkor. Följande text är Volvos
överenskommelse med tillverkare eller utvecklare
och är på engelska.
Boost Software License 1.0
Permission is hereby granted, free of charge, to
any person or organization obtaining a copy of
the software and accompanying documentation
covered by this license (the "Software") to use,
reproduce, display, distribute, execute, and
transmit the Software, and to prepare derivative
works of the Software, and to permit third-parties
to whom the Software is furnished to do so, all
subject to the following: The copyright notices in
the Software and this entire statement, including
the above license grant, this restriction and the
following disclaimer, must be included in all
copies of the Software, in whole or in part, and all
derivative works of the Software, unless such
copies or derivative works are solely in the form
of machine-executable object code generated by
a source language processor.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS",
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE, TITLE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT HOLDERS OR ANYONE
88
DISTRIBUTING THE SOFTWARE BE LIABLE
FOR ANY DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, TORT OR
OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE
USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE.
BSD 4-clause "Original" or "Old" License
Copyright (c) 1982, 1986, 1990, 1991, 1993
The Regents of the University of California. All
rights reserved.
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are permitted
provided that the following conditions are met:
1.
Redistributions of source code must retain
the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer.
2.
Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice, this list
of conditions and the following disclaimer in
the documentation and/or other materials
provided with the distribution.
3.
All advertising materials mentioning features
or use of this software must display the
following acknowledgement: This product
includes software developed by the
University of California, Berkeley and its
contributors.
4.
Neither the name of the University nor the
names of its contributors may be used to
endorse or promote products derived from
this software without specific prior written
permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE
REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY
AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE
REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY,
OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF
THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
BSD 3-clause "New" or "Revised" License
Copyright (c) 2011-2014, Yann Collet.
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are permitted
provided that the following conditions are met:
1.
Redistributions of source code must retain
the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer.
2.
Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice, this list
of conditions and the following disclaimer in
the documentation and/or other materials
provided with the distribution.
3.
Neither the name of the organisation nor the
names of its contributors may be used to
endorse or promote products derive from this
software without specific prior written
permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE
COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS
"AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN
NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER
OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY
DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY,
OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF
THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
BSD 2-clause “Simplified” license
Copyright (c) <YEAR>, <OWNER> All rights
reserved.
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are permitted
provided that the following conditions are met:
1.
Redistributions of source code must retain
the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer.
2.
Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice, this list
of conditions and the following disclaimer in
the documentation and/or other materials
provided with the distribution.
OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY
DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY,
OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF
THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
The views and conclusions contained in the
software and documentation are those of the
authors and should not be interpreted as
representing official policies, either expressed or
implied, of the FreeBSD Project.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE
COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS
"AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN
NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER
}}
89
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
||
90
FreeType Project License
1. 1 Copyright 1996-1999 by David Turner,
Robert Wilhelm, and Werner Lemberg
Introduction The FreeType Project is
distributed in several archive packages; some
of them may contain, in addition to the
FreeType font engine, various tools and
contributions which rely on, or relate to, the
FreeType Project. This license applies to all
files found in such packages, and which do
not fall under their own explicit license. The
license affects thus the FreeType font
engine, the test programs, documentation
and makefiles, at the very least. This license
was inspired by the BSD, Artistic, and IJG
(Independent JPEG Group) licenses, which
all encourage inclusion and use of free
software in commercial and freeware
products alike. As a consequence, its main
points are that: o We don't promise that this
software works. However, we are be
interested in any kind of bug reports. (`as is'
distribution) o You can use this software for
whatever you want, in parts or full form,
without having to pay us. (`royalty-free'
usage) o You may not pretend that you wrote
this software. If you use it, or only parts of it,
in a program, you must acknowledge
somewhere in your documentation that
you've used the FreeType code. (`credits')
We specifically permit and encourage the
inclusion of this software, with or without
modifications, in commercial products,
provided that all warranty or liability claims
are assumed by the product vendor. Legal
Terms 0. Definitions Throughout this license,
the terms `package', `FreeType Project', and
`FreeType archive' refer to the set of files
originally distributed by the authors (David
Turner, Robert Wilhelm, and Werner
Lemberg) as the `FreeType project', be they
named as alpha, beta or final release. `You'
refers to the licensee, or person using the
project, where `using' is a generic term
including compiling the project's source code
as well as linking it to form a `program' or
`executable'. This program is referred to as `a
program using the FreeType engine'. This
license applies to all files distributed in the
original FreeType archive, including all source
code, binaries and documentation, unless
otherwise stated in the file in its original,
unmodified form as distributed in the original
archive. If you are unsure whether or not a
particular file is covered by this license, you
must contact us to verify this. The FreeType
project is copyright (C) 1996-1999 by David
Turner, Robert Wilhelm, and Werner
Lemberg. All rights reserved except as
specified below. 1. No Warranty THE
FREETYPE ARCHIVE IS PROVIDED `AS IS'
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EITHER EXPRESSED OR IMPLIED,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
IN NO EVENT WILL ANY OF THE
AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE
LIABLE FOR ANY DAMAGES CAUSED BY
THE USE OR THE INABILITY TO USE, OF
THE FREETYPE PROJECT. As you have not
signed this license, you are not required to
accept it. However, as the FreeType project
is copyrighted material, only this license, or
another one contracted with the authors,
grants you the right to use, distribute, and
modify it. Therefore, by using, distributing, or
modifying the FreeType project, you indicate
that you understand and accept all the terms
of this license.
2.
Redistribution Redistribution and use in
source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the
following conditions are met: o Redistribution
of source code must retain this license file
(`licence.txt') unaltered; any additions,
deletions or changes to the original files
must be clearly indicated in accompanying
documentation. The copyright notices of the
unaltered, original files must be preserved in
all copies of source files. o Redistribution in
binary form must provide a disclaimer that
states that the software is based in part of
the work of the FreeType Team, in the
distribution documentation. We also
encourage you to put an URL to the
FreeType web page in your documentation,
though this isn't mandatory. These conditions
apply to any software derived from or based
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
on the FreeType code, not just the
unmodified files. If you use our work, you
must acknowledge us. However, no fee need
be paid to us.
3.
4.
Advertising The names of FreeType's authors
and contributors may not be used to endorse
or promote products derived from this
software without specific prior written
permission. We suggest, but do not require,
that you use one or more of the following
phrases to refer to this software in your
documentation or advertising materials:
`FreeType Project', `FreeType Engine',
`FreeType library', or `FreeType Distribution'.
Contacts There are two mailing lists related
to FreeType: o [email protected]
Discusses general use and applications of
FreeType, as well as future and wanted
additions to the library and distribution. If you
are looking for support, start in this list if you
haven't found anything to help you in the
documentation. o [email protected]
Discusses bugs, as well as engine internals,
design issues, specific licenses, porting, etc.
o http://www.freetype.org Holds the current
FreeType web page, which will allow you to
download our latest development version and
read online documentation. You can also
contact us individually at: David Turner
<[email protected]> Robert Wilhelm
<[email protected]> Werner
Lemberg <[email protected]>
Libpng License
This copy of the libpng notices is provided for
your convenience. In case of any discrepancy
between this copy and the notices in the file
png.h that is included in the libpng distribution,
the latter shall prevail.
COPYRIGHT NOTICE, DISCLAIMER, and
LICENSE:
libpng versions 0.97, January 1998, through
1.0.6, March 20, 2000, are Copyright (c) 1998,
1999 Glenn Randers-Pehrson, and are
distributed according to the same disclaimer and
license as libpng-0.96, with the following
individuals added to the list of Contributing
Authors:
Tom Lane
If you modify libpng you may insert additional
notices immediately following this sentence.
Glenn Randers-Pehrson
libpng versions 1.0.7, July 1, 2000, through
1.0.13, April 15, 2002, are Copyright (c)
2000-2002 Glenn Randers-Pehrson and are
distributed according to the same disclaimer and
license as libpng-1.0.6 with the following
individuals added to the list of Contributing
Authors
libpng versions 0.89, June 1996, through 0.96,
May 1997, are Copyright (c) 1996, 1997
Andreas Dilger Distributed according to the same
disclaimer and license as libpng-0.88, with the
following individuals added to the list of
Contributing Authors:
Simon-Pierre Cadieux
Eric S. Raymond
Gilles Vollant
and with the following additions to the disclaimer:
There is no warranty against interference with
your enjoyment of the library or against
infringement. There is no warranty that our efforts
or the library will fulfill any of your particular
purposes or needs. This library is provided with all
faults, and the entire risk of satisfactory quality,
performance, accuracy, and effort is with the user.
Willem van Schaik
John Bowler
Kevin Bracey
Sam Bushell
Magnus Holmgren
Greg Roelofs
Tom Tanner
libpng versions 0.5, May 1995, through 0.88,
January 1996, are Copyright (c) 1995, 1996 Guy
Eric Schalnat, Group 42, Inc.
}}
91
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
||
For the purposes of this copyright and license,
"Contributing Authors" is defined as the following
set of individuals:
3.
Andreas Dilger
The Contributing Authors and Group 42, Inc.
specifically permit, without fee, and encourage
the use of this source code as a component to
supporting the PNG file format in commercial
products. If you use this source code in a product,
acknowledgment is not required but would be
appreciated.
Dave Martindale
Guy Eric Schalnat
Paul Schmidt
Tim Wegner
The PNG Reference Library is supplied "AS IS".
The Contributing Authors and Group 42, Inc.
disclaim all warranties, expressed or implied,
including, without limitation, the warranties of
merchantability and of fitness for any purpose.
The Contributing Authors and Group 42, Inc.
assume no liability for direct, indirect, incidental,
special, exemplary, or consequential damages,
which may result from the use of the PNG
Reference Library, even if advised of the
possibility of such damage.
Permission is hereby granted to use, copy,
modify, and distribute this source code, or
portions hereof, for any purpose, without fee,
subject to the following restrictions:
92
1.
The origin of this source code must not be
misrepresented.
2.
Altered versions must be plainly marked as
such and must not be misrepresented as
being the original source.
This Copyright notice may not be removed or
altered from any source or altered source
distribution.
A "png_get_copyright" function is available, for
convenient use in "about" boxes and the like:
printf("%s",png_get_copyright(NULL));
Also, the PNG logo (in PNG format, of course) is
supplied in the files "pngbar.png" and
"pngbar.jpg (88x31) and "pngnow.png" (98x31).
Libpng is OSI Certified Open Source Software.
OSI Certified Open Source is a certification mark
of the Open Source Initiative.
Glenn Randers-Pehrson [email protected]
April 15, 2002
MIT License
Copyright (c) <year> <copyright holders>
Permission is hereby granted, free of charge, to
any person obtaining a copy of this software and
associated documentation files (the "Software"),
to deal in the Software without restriction,
including without limitation the rights to use,
copy, modify, merge, publish, distribute,
sublicense, and/or sell copies of the Software,
and to permit persons to whom the Software is
furnished to do so, subject to the following
conditions:
The above copyright notice and this permission
notice shall be included in all copies or
substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS",
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL
THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE
LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR
OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION
OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE,
ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION
WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR
OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
zlib License
The zlib/libpng License Copyright (c) <year>
<copyright holders>
This software is provided 'as-is', without any
express or implied warranty. In no event will the
authors be held liable for any damages arising
from the use of this software.
Permission is granted to anyone to use this
software for any purpose, including commercial
applications, and to alter it and redistribute it
freely, subject to the following restrictions:
1.
The origin of this software must not be
misrepresented; you must not claim that you
wrote the original software. If you use this
software in a product, an acknowledgment in
the product documentation would be
appreciated but is not required.
2.
Altered source versions must be plainly
marked as such, and must not be
misrepresented as being the original
software.
3.
This notice may not be removed or altered
from any source distribution.
SGI Free Software B License Version 2.0.
SGI FREE SOFTWARE LICENSE B (Version 2.0,
Sept. 18, 2008)
Copyright (C) [dates of first publication] Silicon
Graphics, Inc. All Rights Reserved. Permission is
hereby granted, free of charge, to any person
obtaining a copy of this software and associated
documentation files (the "Software"), to deal in
the Software without restriction, including without
limitation the rights to use, copy, modify, merge,
publish, distribute, sublicense, and/or sell copies
of the Software, and to permit persons to whom
the Software is furnished to do so, subject to the
following conditions: The above copyright notice
including the dates of first publication and either
this permission notice or a reference to http://
oss.sgi.com/projects/FreeB/ shall be included in
all copies or substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS",
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL
SILICON GRAPHICS, INC. BE LIABLE FOR ANY
CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT,
TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT
OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE
OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE.
Except as contained in this notice, the name of
Silicon Graphics, Inc. shall not be used in
advertising or otherwise to promote the sale, use
or other dealings in this Software without prior
written authorization from Silicon Graphics, Inc.
Applikationsmeny i förardisplay
Applikationsmenyn (appmenyn) i förardisplayen
ger snabb åtkomst till vanligt använda funktioner
för vissa appar.
Bilden är schematisk.
Appmenyn i förardisplayen kan användas istället
för centerdisplayen och styrs med rattens högra
knappsats. Appmenyn gör det enklare att växla
mellan olika appar eller funktioner i apparna utan
att behöva släppa ratten.
Appmenyns funktioner
Olika appar ger tillgång till olika typer av funktioner. Från appmenyn kan följande appar och
deras tillhörande funktioner styras:
Relaterad information
•
Förardisplay (s. 75)
}}
93
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
||
App
Funktioner
Färddator
Val av trippmätare, val av vad
som ska visas i förardisplayen
m.m.
Mediaspelare
Val av aktiv källa för mediaspelaren.
Telefon
Uppringning av en kontakt från
samtalslistan.
Navigation
Guide till destination m.m.
Hantera applikationsmeny i
förardisplay
OBS
Det går inte att öppna appmenyn samtidigt
som det finns ett okvitterat meddelande i
förardisplayen. Meddelandet måste först
bekräftas innan appmenyn kan öppnas.
Appmenyn stängs automatiskt efter en stunds
inaktivitet eller för vissa val.
Förardisplay (s. 75)
Navigera och välja i appmenyn
Översikt av centerdisplay (s. 98)
Hantera applikationsmeny i förardisplay
(s. 94)
Tryck på öppna/stänga (1).
> Appmenyn öppnas/stängs.
–
Applikationsmenyn (appmenyn) i förardisplayen
hanteras med rattens högra knappsats.
Relaterad information
•
•
•
Öppna/stänga appmenyn
1.
Navigera mellan apparna genom att trycka på
vänster eller höger (2).
> Funktioner för föregående/nästa app
visas i appmenyn.
2.
Bläddra bland funktionerna för vald app
genom att trycka på upp eller ner (3).
3.
Bekräfta eller markera ett val för funktionen
genom att trycka på bekräfta (4).
> Funktionen aktiveras och för vissa val
stängs därefter appmenyn.
Appmenyn och rattens högra knappsats.
Öppna/stänga
Vänster/höger
Upp/ner
Bekräfta
Om appmenyn öppnas igen visas funktionerna för
senast valda app direkt.
Relaterad information
•
•
94
Applikationsmeny i förardisplay (s. 93)
Meddelande i förardisplay (s. 95)
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
Meddelande i förardisplay
Förardisplayen kan vid olika händelser visa meddelanden för att informera eller hjälpa föraren.
Exempel på meddelande i förardisplayen.
I förardisplayen visas meddelanden av hög prioritet för föraren.
Meddelanden kan visas på olika ställen i förardisplayen beroende på vilken övrig information som
visas för tillfället. Efter en stund, eller när meddelandet kvitterats/åtgärdats om det krävs, försvinner meddelandet från förardisplayen. Om ett
meddelande behöver sparas lägger det sig i
appen Bilstatus som öppnas från appvyn i centerdisplayen.
Meddelandets utformning kan variera och kan
visas tillsammans med grafik, symboler eller
knappar för att t.ex. kvittera meddelandet eller
acceptera en förfrågan.
Servicemeddelanden
Nedan visas ett urval viktiga servicemeddelanden
och deras innebörd.
Meddelande
Innebörd
Stanna snarastA
Stanna och stäng av
motorn. Allvarlig skaderisk
– kontakta en verkstadB.
Stanna
motornA
Stanna och stäng av
motorn. Allvarlig skaderisk
– kontakta en verkstadB.
Service snarast Kör till
verkstadA
Service erfordrasA
Regelbunden
service
Boka tid för
service
Regelbunden
service
Tid för service
Kontakta en verkstadB för
omgående kontroll av
bilen.
verkstadB
Kontakta en
för
kontroll av bilen så snart
som möjligt.
Meddelande
Innebörd
Regelbunden
service
Dags för service – kontakta en verkstadB. Visas
när servicetidpunkten överskridits.
Tid för service
överskriden
Tillfälligt
avstängdA
A
B
En funktion har tillfälligt
stängts av och återställs
automatiskt under körning
eller efter omstart.
Del av meddelande, visas tillsammans med uppgift om var problem har uppstått.
En auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Relaterad information
•
•
•
Hantera meddelande i förardisplay (s. 96)
Hantera meddelande sparat från förardisplay
(s. 96)
Meddelande i centerdisplay (s. 128)
Dags för service – kontakta en verkstadB. Visas
före nästa servicetidpunkt.
Dags för service – kontakta en verkstadB. Visas
vid nästa servicetidpunkt.
95
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
Hantera meddelande i förardisplay
2.
Meddelanden i förardisplayen hanteras med rattens högra knappsats.
Bekräfta valet genom att trycka på bekräfta
(2).
> Meddelandet försvinner från förardisplayen.
För meddelanden utan knappar:
–
Exempel på meddelande i förardisplayen och rattens
högra knappsats.
Vänster/höger
Bekräfta
Vissa meddelanden i förardisplayen innehåller en
eller flera knappar för att t.ex. kvittera meddelandet eller acceptera en förfrågan.
Hantera nytt meddelande
För meddelanden med knappar:
1.
96
Navigera mellan knapparna genom att trycka
på vänster eller höger (1).
Hantera meddelande sparat från
förardisplay
Meddelanden som sparats från förar- och centerdisplayerna hanteras i båda fallen i centerdisplayen.
Stäng meddelandet genom att trycka på
bekräfta (2) eller låt meddelandet automatiskt stängas efter en stund.
> Meddelandet försvinner från förardisplayen.
Om ett meddelande behöver sparas lägger det
sig i appen Bilstatus som öppnas från appvyn i
centerdisplayen. I samband med detta visas meddelandet Bilmeddelande har sparats i
Bilstatus-appen i centerdisplayen.
Relaterad information
•
•
•
Meddelande i förardisplay (s. 95)
Sparade meddelanden kan ses i appen Bilstatus.
Meddelanden som visats i
förardisplayen och som behöver sparas läggs i appen
Bilstatus i centerdisplayen. I
samband med detta visas meddelandet Bilmeddelande har
sparats i Bilstatus-appen i
Hantera meddelande sparat från förardisplay
(s. 96)
Meddelande i centerdisplay (s. 128)
centerdisplayen.
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
Läsa sparat meddelande
Läsa sparat meddelande direkt:
Tryck på knappen till höger om meddelandet
Bilmeddelande har sparats i Bilstatusappen i centerdisplayen.
> Det sparade meddelandet visas i appen
Bilstatus.
–
Boka service för sparat meddelande:
–
Läsa sparat meddelande i efterhand:
1.
Öppna appen Bilstatus från appvyn i centerdisplayen.
> Appen startas i hemvyns nedersta delvy.
2.
Välj fliken Meddelanden i appen.
> En lista med sparade meddelanden visas.
3.
Tryck på ett meddelande för att expandera/
minimera.
> Mer information om meddelandet visas i
listan och bilden till vänster i appen visar
information om meddelandet i grafisk
form.
Hantera sparat meddelande
Vissa meddelanden har i expanderat läge två
knappar tillgängliga för att boka service eller läsa
ägarmanualen.
5
I expanderat läge för meddelandet, tryck på
Skapa förfrågan/Ring för att boka tid5
för att få hjälp med att boka service.
> Med Skapa förfrågan: Fliken
Förfrågningar öppnas i appen och skapar en förfrågan om att boka service och
reparation.
Med Ring för att boka tid: Telefonappen
startas och ringer upp ett servicecenter
för att boka service och reparation.
Läsa ägarmanualen för sparat meddelande:
–
I expanderat läge för meddelandet, tryck på
Ägarmanual för att läsa i ägarmanualen om
meddelandet.
> Ägarmanualen öppnas i centerdisplayen
och visar information kopplad till meddelandet.
Sparade meddelanden i appen raderas automatiskt varje gång motorn startas.
Relaterad information
•
•
•
Meddelande i förardisplay (s. 95)
Hantera meddelande i förardisplay (s. 96)
Meddelande i centerdisplay (s. 128)
Beroende av marknad. Volvo ID och vald verkstad behöver också vara registrerat.
97
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
Översikt av centerdisplay
Från centerdisplayen styrs många av bilens funktioner. Här presenteras centerdisplayen och
dess möjligheter.
98
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
Tre av centerdisplayens grundvyer. Svep åt höger respektive vänster för att nå funktions- respektive appvyn6.
Funktionsvy – bilfunktioner som aktiveras
eller deaktiveras med ett tryck. Vissa funk6
tioner är även så kallade triggerfunktioner
vilka öppnar fönster med inställningsmöjlig-
heter. Exempel på detta är Kamera. Inställningar för head-up-displayen* görs också
För högerstyrd bil är vyerna spegelvända.
}}
* Tillval/tillbehör.
99
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
||
från funktionsvyn men justeringar görs med
rattens högra knappsats.
Hemvy – den första vy som visas då skärmen
startas.
Den extra delvyn – senast använda appar
eller bilfunktioner som inte hör hemma i
någon av de övriga delvyerna. Tryck på delvyn
för att expandera den.
Applikationsvy (appvy) – appar som har laddats ner (tredjepartsappar) men också appar
för inbyggda funktioner, exempelvis FMradio. Tryck på en appikon för att öppna
appen.
Klimatrad – information och direktinteraktion
för att t.ex. ställa in temperatur och sätesvärme*. Tryck på symbolen mitt på klimatraden för att öppna klimatvyn med fler inställningsmöjligheter.
Statusfält – högst upp i skärmen visas aktiviteterna i bilen. Till vänster i statusfältet visas
nätverks- och anslutningsinformation och till
höger visas mediarelaterad information,
klocka samt indikering om pågående bakgrundsaktivitet.
Toppvy – dra fliken nedåt för att komma åt
toppvyn. Härifrån nås Inställningar,
Ägarmanual, Profil samt bilens sparade
meddelanden. I vissa fall nås också kontextuell inställning (t.ex. Inställningar
Navigation) och kontextuell ägarmanual
(t.ex. Manual Navigation) i toppvyn.
Navigation – leder till kartnavigering, med
t.ex. Sensus Navigation*. Tryck på delvyn för
att expandera den.
Media – senast använda appar som har att
göra med media. Tryck på delvyn för att
expandera den.
Telefon – härifrån nås telefonfunktionen.
Tryck på delvyn för att expandera den.
100
•
•
•
Ändra systemenheter (s. 120)
Rengöra centerdisplay (s. 597)
Meddelande i centerdisplay (s. 128)
Relaterad information
•
•
•
•
•
Hantera centerdisplay (s. 101)
Navigera i centerdisplayens vyer (s. 104)
Funktionsvy i centerdisplay (s. 110)
Appar (s. 472)
Symboler i centerdisplayens statusfält
(s. 112)
•
Ändra inställningar i centerdisplayens toppvy
(s. 120)
•
Öppna kontextuell inställning i centerdisplay
(s. 121)
•
•
•
•
•
Ägarmanual i centerdisplay (s. 17)
•
•
Mediaspelare (s. 481)
Telefon (s. 496)
Klimatreglage (s. 197)
Stänga av och ändra volymen på systemljud i
centerdisplay (s. 119)
Ändra utseendet i centerdisplay (s. 119)
Ändra systemspråk (s. 120)
* Tillval/tillbehör.
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
Hantera centerdisplay
Många av bilens funktioner styrs och regleras
från centerdisplayen. Centerdisplayen är en pekskärm som reagerar vid beröring.
Använda pekskärmsfunktionaliteten i
centerdisplayen
Skärmen reagerar olika beroende på om man
trycker, drar eller sveper över den. Det är möjligt
att t.ex. bläddra mellan olika vyer, markera objekt,
Tillvägagångssätt
skrolla i en lista och flytta på appar genom att
vidröra skärmen på olika sätt.
En infraröd ljusridå alldeles ovanför skärmens yta
gör att skärmen känner av ett finger som befinner
sig strax framför skärmen. Denna teknologi gör
det möjligt att använda skärmen även med
handskar på.
Två personer kan interagera med skärmen samtidigt, t.ex. för att justera klimatet för förarrespektive passagerarsidan.
VIKTIGT
Använd inte vassa föremål mot skärmen då
den kan repas av det.
I tabellen nedan presenteras de olika tillvägagångssätten för att hantera skärmen:
Utförande
Resultat
Tryck en gång.
Markerar ett objekt, bekräftar ett val eller aktiverar en funktion.
Tryck snabbt två gånger.
Zoomar in på ett digitalt objekt, exempelvis kartan.
Tryck och håll kvar.
Griper tag i ett objekt. Kan användas för att flytta appar eller kartpunkter på kartan. Tryck och håll kvar fingret
mot skärmen och dra samtidigt objektet till önskad plats.
Tryck en gång med två
fingrar.
Zoomar ut från ett digitalt objekt, exempelvis kartan.
}}
101
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
||
Tillvägagångssätt
Utförande
Resultat
Dra
Växlar mellan olika vyer, rullar i en lista, text eller vy. Håll inne och dra för att flytta appar eller kartpunkter på
kartan. Dra horisontellt eller vertikalt över skärmen.
Svep/dra snabbt
Växlar mellan olika vyer, rullar i en lista, text eller vy. Dra horisontellt eller vertikalt över skärmen.
Observera att beröring i övre delen av skärmen kan få toppvyn att öppna sig.
102
Dra isär
Zoomar in.
Dra ihop
Zoomar ut.
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
Återgå till hemvyn från en annan vy
1.
Tryck kort på hemknappen under centerdisplayen.
> Senaste läget för hemvyn visas.
2.
Tryck kort igen.
> Alla hemvyns delvyer sätts i standardläge.
Använda reglage i centerdisplayen
OBS
I hemvyns standardläge – tryck kort på hemknappen. En animation som beskriver åtkomst
till de olika vyerna visas på skärmen.
Skrolla i lista, artikel eller vy
När en skroll-indikator är synlig i skärmen är det
möjligt att skrolla nedåt eller uppåt i vyn. Svep
nedåt/uppåt var som helst i vyn.
Temperaturreglaget.
Till många av bilens funktioner används reglage.
Reglera t.ex. temperatur genom att antingen:
•
•
•
dra i reglaget till önskad temperatur,
trycka på + eller − för att höja eller sänka
temperaturen stegvis, eller
trycka på önskad temperatur på reglaget.
Relaterad information
•
Aktivera och deaktivera centerdisplay
(s. 104)
•
Flytta appar och knappar i centerdisplay
(s. 112)
•
Tangentbordet i centerdisplay (s. 114)
Skroll-indikatorn syns i centerdisplayen när det är möjligt
att skrolla i vyn.
103
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
Aktivera och deaktivera
centerdisplay
1.
Centerdisplayen kan dimmas ner och aktiveras
igen med hjälp av hemknappen under skärmen.
2.
Gör ett långt tryck på den fysiska hemknappen under skärmen.
> Skärmen släcks ner, förutom klimatraden
som fortfarande visas. Alla funktioner som
är kopplade till skärmen är fortfarande
igång.
Navigera i centerdisplayens vyer
Återaktivera skärmen – tryck kort på hemknappen.
> Samma vy som visades innan skärmen
stängdes av visas igen.
Hemvyn
OBS
Skärmen kan inte stängas av när en uppmaning om att utföra en åtgärd visas på skärmen.
Hemknapp för centerdisplayen.
Konsekvensen då hemknappen används blir att
skärmen dimmas ner och att pekskärmen inte
längre reagerar vid beröring. Klimatraden kommer
fortfarande att visas. Alla funktioner som är kopplade till skärmen är fortfarande igång, såsom klimat, ljud, guidning* och appar. När centerdisplayen är neddimmad är det lämpligt att rengöra
skärmen. Dimningsfunktion kan också användas
för att släcka ner skärmen så att den inte stör
under körning.
OBS
Centerdisplayen stängs automatiskt av när
motorn är av och förardörren öppnas.
Relaterad information
•
•
•
Rengöra centerdisplay (s. 597)
Ändra utseendet i centerdisplay (s. 119)
Översikt av centerdisplay (s. 98)
I centerdisplayen finns fem olika grundvyer:
hemvy, toppvy, klimatvy, applikationsvy (appvy)
och funktionsvy. Skärmen startas automatiskt när
förardörren öppnas.
Hemvyn är den vy som visas när skärmen startas.
Den består av fyra delvyer: Navigation, Media,
Telefon och en extra delvy.
En app eller bilfunktion som väljs från app- eller
funktionsvyn startar i respektive delvy i hemvyn.
T.ex. FM-radio startar i Media-delvyn.
Den extra delvyn visar den senast använda appen
eller bilfunktionen som inte har med något av de
övriga tre områdena att göra.
Delvyerna visar kortfattad information om
respektive app.
OBS
Vid start av bilen visar hemvyns delvyer information om det aktuella läget för appar i
respektive delvy.
OBS
I hemvyns standardläge – tryck kort på hemknappen. En animation som beskriver åtkomst
till de olika vyerna visas på skärmen.
104
* Tillval/tillbehör.
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
Statusfältet
•
Högst upp i skärmen visas aktiviteterna i bilen. Till
vänster i statusfältet visas nätverks- och anslutningsinformation och till höger visas mediarelaterad information, klocka samt indikering om bakgrundsaktivitet pågår.
I toppvyn ges i vissa fall åtkomst till:
Toppvyn
•
•
Bilens sparade meddelanden.
Kontextuell inställning (t.ex. Inställningar
Navigation). Ändra inställningar direkt i
toppvyn då en app (ex. navigation) är igång.
Kontextuell ägarmanual (t.ex. Manual
Navigation). Få tillgång, direkt i toppvyn, till
artikel i den digitala ägarmanualen som är
relaterad till det innehåll som visas på skärmen.
Tryck på symbolen mitt på klimatraden
för att öppna klimatvyn och få tillgång
till fler klimatinställningar.
Tryck på symbolen för att stänga
klimatvyn och återgå till tidigare vy.
Applikationsvyn
Lämna toppvyn – tryck utanför toppvyn, på hemknappen eller längst ner i toppvyn och dra uppåt.
Bakomliggande vy blir då synlig och möjlig att
använda igen.
OBS
Toppvyn neddragen.
I mitten av statusfältet högst upp i skärmen finns
en flik. Öppna toppvyn genom att trycka på fliken
eller genom att dra/svepa uppifrån och ner över
skärmen.
I toppvyn ges alltid åtkomst till:
• Inställningar
• Ägarmanual
• Profil
Toppvyn är inte tillgänglig vid start/avstängning eller då ett meddelande visas på skärmen. Den är heller inte tillgänglig då klimatvyn
visas.
Klimatvyn
Längst ner i skärmen ligger klimatraden alltid
synlig. Där kan de vanligaste klimatinställningarna
göras direkt, såsom inställning av temperatur och
sätesvärme*.
Applikationsvyn med bilens appar.
}}
* Tillval/tillbehör. 105
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
||
Svep från höger till vänster7 över skärmen för att
komma åt applikationsvyn (appvyn) från hemvyn.
Här ligger appar som har laddats ner (tredjepartsappar) men också appar för inbyggda funktioner, exempelvis FM-radio. Vissa appar visar
kortfattad information direkt ute i appvyn, exempelvis antalet olästa textmeddelanden för
Meddelanden.
Funktionsvyn
Beroende på mängden funktioner går det även
här att scrolla nedåt i vyn. Gör det genom att
svepa/dra nedifrån och upp.
Till skillnad från i appvyn, där en app öppnas med
ett tryck, aktiveras eller deaktiveras en funktion
genom ett tryck på respektive funktionsknapp.
Vissa funktioner, triggerfunktionerna, öppnas i ett
eget fönster vid tryck.
Tryck på en app för att öppna den. Appen öppnas
då i delvyn som den tillhör, exempelvis Media.
Gå tillbaka till hemvyn igen genom att svepa från
höger till vänster7 över skärmen eller genom att
trycka på hemknappen.
Beroende på mängden appar går det att skrolla
nedåt i appvyn. Gör det genom att svepa/dra
nedifrån och upp.
Relaterad information
•
•
Gå tillbaka till hemvyn igen genom att svepa från
vänster till höger7 över skärmen eller genom att
trycka på hemknappen.
Funktionsvyn med knappar för olika bilfunktioner.
höger7
Svep från vänster till
över skärmen för att
komma åt funktionsvyn från hemvyn. Härifrån
aktiveras eller deaktiveras olika bilfunktioner, t.ex.
BLIS*, Lane Keeping Aid* och
Parkeringsassistans*.
7
106
Hantera delvyer i centerdisplay (s. 107)
Symboler i centerdisplayens statusfält
(s. 112)
•
Ändra inställningar i centerdisplayens toppvy
(s. 120)
•
Öppna kontextuell inställning i centerdisplay
(s. 121)
•
•
•
•
•
•
Ägarmanual i centerdisplay (s. 17)
Förarprofiler (s. 124)
Klimatreglage (s. 197)
Appar (s. 472)
Funktionsvy i centerdisplay (s. 110)
Översikt av centerdisplay (s. 98)
Gäller för vänsterstyrd bil. För högerstyrd bil – svep åt motsatt håll.
* Tillval/tillbehör.
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
Hantera delvyer i centerdisplay
Hemvyn består av fyra delvyer: Navigation,
Media, Telefon och en extra delvy. Dessa vyer
kan expanderas.
}}
107
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
||
Expandera en delvy från standardläge
Standardläge och expanderat läge av en delvy i centerdisplayen.
108
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
Expandera en delvy:
–
I expanderat läge, öppna appen
i fullskärm – tryck på symbolen.
För delvyerna Navigation, Media och
Telefon: Tryck var som helst på delvyn. När
en delvy expanderas trängs den extra delvyn i
hemvyn för tillfället undan. De andra två delvyerna blir minimerade och visar bara viss
information. Vid tryck på extra delvyn blir de
andra tre delvyerna minimerade och visar
bara viss information.
Relaterad information
•
•
•
Hantera centerdisplay (s. 101)
Aktivera och deaktivera centerdisplay
(s. 104)
Navigera i centerdisplayens vyer (s. 104)
Tryck på symbolen för att gå
tillbaka till det expanderade
läget, alternativt tryck på hemknappen nedanför skärmen.
I den expanderade vyn ges tillgång till de
grundläggande funktionerna i respektive app.
Stänga en expanderad delvy:
–
Delvyn kan stängas på tre olika sätt:
•
Tryck på den övre delen av den expanderade delvyn.
•
Tryck på en annan delvy (då öppnas istället denna i expanderat läge).
•
Tryck kort på den fysiska hemknappen
under centerdisplayen.
Öppna eller stänga en delvy i
fullskärmsläge
Den extra delvyn8 och delvyn för Navigation är
möjliga att öppna upp i fullskärm, med ännu mer
information och fler inställningsmöjligheter.
När en delvy är öppnad i fullskärmsläge visas
ingen information från de övriga delvyerna.
8
Hemknapp för centerdisplayen.
Det finns alltid möjlighet att gå tillbaka till hemvyn
genom att trycka på hemknappen. För att gå tillbaka till hemvyns standardvy från fullskärmsläge
– tryck två gånger på hemknappen.
Gäller inte alla appar eller bilfunktioner som öppnas via den extra delvyn.
109
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
Funktionsvy i centerdisplay
I funktionsvyn, en av centerdisplayens grundvyer,
ligger alla knappar för bilfunktioner. Navigera till
funktionsvyn från hemvyn genom att svepa från
vänster till höger över skärmen9.
Olika typer av knappar
Det finns tre olika typer av knappar för bilfunktioner, se nedan:
Typ av knapp
Egenskap
Påverkar bilfunktion
Funktionsknappar
Har på/av-lägen.
De flesta knappar i funktionsvyn är funktionsknappar.
När en funktion är igång lyser en LED-indikator till vänster om ikonen för knappen. Tryck på
knappen för att aktivera/deaktivera en funktion.
Triggerknappar
Har inte på/av-lägen.
Vid tryck på en triggerknapp öppnas ett fönster för funktionen. Det kan exempelvis vara ett
fönster för att ändra sätets läge.
Parkeringsknappar
Har på-, av- och scanningslägen.
Liknar funktionsknappar men har ett extra läge för parkeringsscanning.
9
110
Gäller för vänsterstyrd bil. För högerstyrd bil – svep åt motsatt håll.
• Kamera
• Fäll nackstöd
• Justeringar för head-up-display
• Kör in
• Kör ut
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
Knapparnas olika lägen
När LED-indikatorn lyser grönt på en funktionsrespektive parkeringsknapp är funktionen aktiverad. När en funktion aktiveras visas för vissa funktioner en extra text om vad funktionen innebär.
Texten visas i några sekunder och därefter visas
knappen med LED-indikatorn tänd.
Funktionen är deaktiverad när LED-indikatorn är
släckt.
För Lane Keeping Aid visas exempelvis texten
Fungerar enbart i vissa hastigheter då
knappen trycks in.
Ett kort tryck på knappen en gång aktiverar eller
deaktiverar funktionen.
När en varningstriangel visas i högra delen av
knappen är det något som inte fungerar som det
är tänkt.
Relaterad information
•
•
Hantera centerdisplay (s. 101)
Navigera i centerdisplayens vyer (s. 104)
111
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
Flytta appar och knappar i
centerdisplay
OBS
Göm undan de appar som sällan eller aldrig
används genom att lägga dem långt ner,
utanför den synliga vyn. På så sätt blir det lättare att hitta till de appar som används mer
frekvent.
Apparna och knapparna för bilfunktioner i apprespektive funktionsvyn kan flyttas och organiseras efter önskemål.
1.
Svep från höger till vänster10 för att komma
till appvyn eller svep från vänster till höger10
för att komma till funktionsvyn.
2.
Tryck på en app eller knapp och håll inne.
> Appen eller knappen ändrar storlek och
blir lite genomskinlig. Den är då möjlig att
flytta.
3.
Dra appen eller knappen till en ledig plats i
vyn.
Maximala antalet rader att utnyttja för att placera
appar eller knappar på är 48 stycken. För att
flytta en app eller knapp utanför den synliga vyn,
dra den till botten av vyn. Nya rader läggs då till,
där appen eller knappen kan placeras.
En app eller knapp kan alltså vara placerad
längre ner och syns då inte i normalläget för vyn.
Svep över skärmen för att scrolla uppåt eller
nedåt i vyn.
OBS
Appar och bilfunktionsknappar kan inte läggas på platser som redan är upptagna.
Relaterad information
•
•
•
Funktionsvy i centerdisplay (s. 110)
Appar (s. 472)
Hantera centerdisplay (s. 101)
Symboler i centerdisplayens
statusfält
Översikt av symboler som kan visas i centerdisplayens statusfält.
I statusfältet visas pågående aktiviteter och i
vissa fall deras status. På grund av begränsat
utrymme i fältet visas inte alla symboler hela
tiden.
Symbol
Innebörd
Ansluten till internet.
Roaming aktiverat.
Signalstyrkan i mobiltelefonnätet.
Bluetooth-enhet ansluten.
Bluetooth aktiverat men ingen enhet
ansluten.
Information skickas till och från GPS.
Ansluten till Wi-Fi-nätverk.
Internetdelning aktiverad (Wi-Fihotspot). Bilen delar alltså ut tillgänglig uppkoppling.
10
112
Gäller för vänsterstyrd bil. För högerstyrd bil – svep åt motsatt håll.
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
Symbol
Innebörd
•
Datum och tid (s. 84)
Bilmodem aktiverat.
USB-delning aktiv.
Pågående process.
Timer för förkonditionering aktiv.
Ljudkälla spelas.
Ljudkälla stoppad.
Telefonsamtal pågår.
Ljudkälla tystad.
Nyheter tas emot från radiokanal.
Trafikinformation tas emot.
Klocka.
Relaterad information
•
•
•
•
•
Navigera i centerdisplayens vyer (s. 104)
Meddelande i centerdisplay (s. 128)
Internetansluten bil* (s. 504)
Ansluta enhet via USB-ingång (s. 488)
Telefon (s. 496)
* Tillval/tillbehör. 113
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
Tangentbordet i centerdisplay
Med centerdisplayens tangentbord är det möjligt
att skriva med tangenter i skärmen, men även för
hand genom att "rita in" bokstäver och tecken på
skärmen.
Med tangentbordet kan tecken, bokstäver och
siffror skrivas in, t.ex. för att skriva textmeddelanden från bilen, fylla i lösenord eller söka efter
artiklar i den digitala ägarmanualen.
Tangentbordet visas endast då det är möjligt att
skriva på skärmen.
114
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
Bilden visar en översikt av några av de knappar som kan visas i tangentbordet. Utseendet varierar beroende på språkinställningar och i vilket sammanhang tangentbordet används.
Rad med förslag på ord eller tecken11. Föreslagna ord anpassas allteftersom nya bokstä11
Gäller asiatiska språk.
ver skrivs in. Bläddra bland förslagen genom
att trycka på pilarna till höger och vänster.
Tryck på ett förslag för att välja det. Observera att funktionen inte stöds av alla språkval.
}}
115
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
||
Raden kommer då inte synas på tangentbordet.
Beroende på vilket språk som väljs för tangentbordet (se punkt 7) anpassas de tecken
som finns tillgängliga. Tryck på ett tecken för
att skriva in det.
Beroende på i vilket sammanhang tangentbordet används fungerar knappen på olika
sätt – antingen för att skriva in @ (när mailadress anges) eller för att skapa ny rad (vid
vanlig textinmatning).
Döljer tangentbordet. Om detta inte är möjligt visas inte knappen.
Används för att skriva med versaler. Tryck en
gång för att skriva en versal och sedan fortsätta med gemena bokstäver. Ytterligare ett
tryck gör samtliga bokstäver till versaler.
Nästa tryck återställer tangentbordet till
gemener. I detta läge blir den första bokstaven efter punkt, utropstecken eller frågetecken skriven som versal. Detta gäller även
första bokstaven i textfältet. I textfält ämnade
för namn eller adresser börjas varje ord automatiskt med versal. I textfält där lösenord,
webbadresser eller e-postadresser ska fyllas
i blir däremot alla bokstäver automatiskt
gemena, om inget annat aktivt ställs in med
knappen.
Sifferinmatning. Tangentbordet (2) visas då
med siffror. Tryck på
, som i sifferläget
visas istället för
, för att komma tillbaka
116
till tangentbordet med bokstäver, alternativt
för att se tangentbordet med specialtecken.
Varianter av en bokstav eller ett tecken
Byter språk för textinmatningen, t.ex. EN.
Tecken som är möjliga att skriva samt ordförslag (1) ändras beroende på valt språk. För
att det ska vara möjligt att ändra språk i tangentbordet måste språken först läggas till
under Inställningar.
Mellanslag.
Ångrar textinmatning. Ett kort tryck kort tar
bort ett tecken i taget. Håll inne knappen för
att ta bort tecken i ett snabbare tempo.
Byter tangentbordsläget för att skriva in bokstäver och tecken för hand istället.
Ett tryck på bekräftelseknappen över tangentbordet (syns inte i bilden) bekräftar den textinmatning som har gjorts. Knappen ser olika ut
beroende på sammanhang.
Varianter av en bokstav eller ett tecken t.ex. é
eller è kan skrivas in genom att hålla inne bokstaven eller tecknet. En ruta med möjliga varianter av
bokstäver eller tecken visas. Tryck på önskad
variant. Väljs ingen variant, skrivs orginalbokstaven/tecknet in.
Relaterad information
•
Ändra språk för tangentbordet i centerdisplay
(s. 117)
•
Skriva in tecken, bokstäver och ord för hand i
centerdisplay (s. 117)
•
•
Hantera centerdisplay (s. 101)
Hantera textmeddelande (s. 501)
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
Ändra språk för tangentbordet i
centerdisplay
För att det ska vara möjligt att växla mellan olika
språk i tangentbordet måste språken först läggas till under Inställningar.
För att ändra språk i tangentbordet med lista:
1.
Gör ett långt tryck på knappen.
> En lista blir synlig.
2.
Välj önskat språk. Om fler än fyra språk har
valts under Inställningar är det möjligt att
scrolla i listan ute i tangentbordet.
> Tangentbordet anpassas till det språk
som väljs och andra ordförslag ges.
Lägg till eller ta bort språk i inställningar
Tangentbordet är automatiskt inställt på samma
språk som systemspråket. Manuellt kan språket
för tangentbordet anpassas utan att systemspråket påverkas.
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn.
2.
Tryck på System Systemspråk och
enheter Tangentbordslayout.
3.
Välj ett eller flera språk i listan.
> Det är nu möjligt att växla mellan de valda
språken direkt i tangentbordet för textinmatning.
Om inga språk aktivt har valts under
Inställningar behåller tangentbordet samma
språk som bilens systemspråk.
Växla mellan olika språk i
tangentbordet
När ett antal språk har valts i
Inställningar används
knappen i tangentbordet för att
växla mellan de olika språken.
För att ändra språk i tangentbordet utan att visa
lista:
–
Skriva in tecken, bokstäver och ord
för hand i centerdisplay
Med centerdisplayens tangentbord är det möjligt
skriva tecken, bokstäver och ord på skärmen
genom att "rita" för hand.
Tryck på knappen på tangentbordet för att byta från att
skriva med tangenter till att
skriva in bokstäver och tecken
för hand.
Gör ett kort tryck knappen.
> Tangentbordet anpassas till det språk
som står näst på tur i listan utan att visa
själva listan.
Relaterad information
•
•
Ändra systemspråk (s. 120)
Tangentbordet i centerdisplay (s. 114)
Område för att skriva in tecken/
bokstäver/ord/delar av ord.
Textfält där tecken eller ordförslag12 visas
allteftersom de ritas upp på skärmen (1).
Förslag på tecken/bokstäver/ord/delar av
ord. Listan går att scrolla i.
}}
117
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
Mellanslag. Mellanslag kan även skapas
genom att rita in ett bindestreck (-) i området
för handskrivna bokstäver (1). Se rubriken
"Göra mellanslag i fritextfält med handskrift"
nedan.
||
Ångra textinmatning. Tryck kort för att ta bort
ett tecken/en bokstav i taget. Vänta en kort
stund innan nästa tryck för att ta bort nästa
tecken/bokstav etc.
Gå tillbaka till tangentbordet med vanlig
teckeninmatning.
Stänga av/sätta på ljud vid inmatning.
Dölj tangentbordet. Om detta inte är möjligt
visas inte knappen.
Byt språk för textinmatningen.
12
13
118
Skriva in tecken/bokstäver/ord för hand
1. Skriv ett tecken, en bokstav, ett ord eller
delar av ett ord i området för handskrivna
bokstäver (1). Skriv ordet eller delar av ordet
ovanpå varandra eller på en linje.
> Ett antal förslag på tecken, bokstäver eller
ord visas (3). Det mest sannolika visas
högst upp i listan.
Ta bort/ändra tecken/bokstav som skrivits
in för hand
VIKTIGT
Använd inte vassa föremål mot skärmen då
den kan repas av det.
2.
Mata in tecknet/bokstaven/ordet genom att
vänta en kort stund.
> Tecknet/bokstaven/ordet högst upp i
listan matas in. Det går också att välja ett
annat tecken än det som visas högst upp
– tryck på önskat tecken, önskad bokstav
eller önskat ord i listan.
Gäller vissa systemspråk.
För arabiskt tangentbord – svep åt motsatt håll. Vid svep från höger till vänster skapas ett mellanslag.
Radera tecken i textfältet (2) genom att svepa över fältet
för handskrift (1).
–
För att ta bort/ändra tecken/bokstäver finns
flera alternativ:
•
Tryck i listan (3) på den bokstav eller ord
som egentligen avsågs.
•
Tryck på knappen för att ångra textinmatning (5) för att ta bort bokstaven och
börja om.
•
Svep horisontellt från höger till vänster13
över området för handskrivna bokstäver
(1). Ta bort flera bokstäver genom att
svepa över området flera gånger.
•
Ett tryck på krysset i textfältet (2) tar bort
all inskriven text.
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
Byta rad i fritextfält med handskrift
Ändra utseendet i centerdisplay
Skärmens utseende i centerdisplayen är möjligt
att ändra genom att välja tema.
Byt rad för hand genom att rita in ovan tecken i fältet för
handskrift14.
Göra mellanslag i fritextfält med handskrift
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn.
2.
Tryck på My Car
display.
3.
Välj därefter tema, t.ex. Minimalistic eller
Chrome Rings.
Displayer
Teman för
Som tillägg till dessa utseenden är det möjligt att
välja mellan Normal och Ljus. Vid Normal är
bakgrunden i skärmen mörk och texterna är ljusa.
Detta alternativ är förvalt för alla teman. Om så
önskas kan en ljus variant väljas där utseendet
ändras så att bakgrunden blir ljus och texterna
mörka. Alternativet kan t.ex. vara användbart vid
starkt dagsljus.
Stänga av och ändra volymen på
systemljud i centerdisplay
Systemljudet i centerdisplayen är möjligt att
ändra volym på eller stänga av.
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn i centerdisplayen.
2.
Tryck på Ljud
3.
Dra i reglaget under Tryckljud, för att ändra
volym/stänga av ljudet för tryck på skärmen.
Dra reglaget till önskad ljudnivå.
Systemvolymer.
Relaterad information
•
•
•
Översikt av centerdisplay (s. 98)
Ändra inställningar i centerdisplayens toppvy
(s. 120)
Ljudinställningar (s. 470)
Alternativen är alltid tillgängliga för användaren
och påverkas inte av belysningen runt omkring.
Relaterad information
Gör ett mellanslag genom att rita ett streck från vänster
till höger15.
•
Ändra inställningar i centerdisplayens toppvy
(s. 120)
Relaterad information
•
Aktivera och deaktivera centerdisplay
(s. 104)
•
Rengöra centerdisplay (s. 597)
•
14
15
Tangentbordet i centerdisplay (s. 114)
För arabiskt tangentbord – rita samma tecken men spegelvänt.
För arabiskt tangentbord – rita strecket från höger till vänster.
119
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
Ändra systemenheter
Ändra systemspråk
Inställningar för enheter görs i centerdisplayens
meny Inställningar.
Inställningar för språk görs i centerdisplayens
meny Inställningar.
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn i centerdisplayen.
2.
Gå vidare till System Systemspråk och
enheter Måttenheter.
3.
Välj en enhetsstandard:
OBS
Att byta språk i centerdisplayen kan innebära
att viss ägarinformation inte överensstämmer
med nationella eller lokala lagar och bestämmelser. Byt inte till ett svårförståeligt språk,
det kan då bli svårt att hitta tillbaka i strukturen i skärmen.
• Metrisk – kilometer, liter och grader Cel-
Ändra inställningar i
centerdisplayens toppvy
Det går att ändra inställningar och information
för många av bilens funktioner via centerdisplayen.
1.
Öppna toppvyn genom att trycka på fliken
högst upp eller genom att dra/svepa uppifrån och ner över skärmen.
2.
Tryck på Inställningar för att öppna inställningsmenyn.
sius.
• Brittisk – miles, gallons och grader Cel-
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn i centerdisplayen.
2.
Gå vidare till System
enheter.
3.
Välj Systemspråk. Språk med stöd för röststyrning har en röststyrningssymbol.
> Språket i förardisplayen, centerdisplayen
och head-up-displayen ändras.
sius.
• Amerikansk – miles, gallons och grader
Fahrenheit.
> Enheterna i förardisplayen, centerdisplayen och head-up-displayen ändras.
Relaterad information
•
•
•
Översikt av centerdisplay (s. 98)
Ändra inställningar i centerdisplayens toppvy
(s. 120)
Ändra systemspråk (s. 120)
Relaterad information
•
•
•
120
Systemspråk och
Översikt av centerdisplay (s. 98)
Toppvyn med knappen för Inställningar.
Ändra inställningar i centerdisplayens toppvy
(s. 120)
3.
Tryck på en av kategorierna och underkategorierna för att navigera till önskad inställning.
4.
Ändra en eller flera inställningar. Olika typer
av inställningar ändras på olika sätt.
> Ändringarna sparas direkt.
Ändra systemenheter (s. 120)
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
Öppna kontextuell inställning i
centerdisplay
2.
Tryck på Inställningar Navigation.
> Sida för navigationsinställningar öppnas.
Via kontextuella inställningar är det möjligt för de
flesta av bilens grundappar att ändra inställningar direkt i toppvyn i centerdisplayen.
3.
Ändra inställningar efter önskemål och
bekräfta valen.
Tryck på Stäng eller fysiska hemknappen under
centerdisplayen för att stänga inställningsvyn.
De flesta av bilens grundappar har denna kontextuella inställningsmöjlighet, men inte alla.
Tredjepartsappar
Tredjepartsappar ligger inte i bilens system från
början utan är sådana som är möjliga att ladda
ner, t.ex. Volvo ID. Här görs inställningarna alltid
inuti appen och inte från toppvyn.
En underkategori i inställningsmenyn med olika typer av
inställningar, här en flervalsknapp och radioknappar.
Relaterad information
•
•
•
Översikt av centerdisplay (s. 98)
Återställa inställningar i centerdisplay
(s. 122)
Tabell över inställningar i centerdisplay
(s. 123)
Relaterad information
•
Ändra inställningar i centerdisplayens toppvy
(s. 120)
•
•
Översikt av centerdisplay (s. 98)
•
Ladda ner appar (s. 473)
Toppvyn med knappen för kontextuell inställning.
Kontextuell inställning är en genväg för att
komma åt specifik inställning som rör den aktiva
funktionen som visas på skärmen. De appar som
ligger i bilen från början, t.ex. FM-radio och USB,
är en del av Sensus och tillhör bilens inbyggda
funktioner. Inställningarna för dessa appar är möjliga att ändra direkt via kontextuell inställning i
toppvyn.
Återställa inställningar i centerdisplay
(s. 122)
När kontextuell inställning är tillgänglig:
1.
Dra ner toppvyn då en app är i expanderat
läge, t.ex. Navigation.
121
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
Återställa användardata vid ägarbyte
Vid ett ägarbyte bör användardata och systeminställningar återställas till fabriksinställning.
Det är möjligt att återställa inställningarna i bilen
på olika nivåer. Återställ all användardata och
systeminställningar till ursprunglig fabriksinställning vid ägarbyte. Vid ett ägarbyte är det även
viktigt att byta ägare till tjänsten Volvo On Call*.
Relaterad information
•
Återställa inställningar i centerdisplay
(s. 122)
•
Återställa inställningar i förarprofiler (s. 127)
Återställa inställningar i
centerdisplay
4.
För valet Återställ personliga inställningar
bekräftas återställningen genom att trycka på
Återställ för aktiv profil eller Återställ för
alla profiler.
> Valda inställningar återställs.
Det går att återställa standardvärdet för alla
inställningar som har gjorts i centerdisplayens
inställningsmeny.
Två typer av återställning
Det finns två olika typer av återställning för
inställningarna i inställningsmenyn:
• Fabriksåterställning – rensar alla data och
filer samt återställer samtliga inställningar till
standardvärde.
• Återställ personliga inställningar – rensar
personliga data samt återställer personliga
inställningar till standardvärde.
Tryck på OK för att bekräfta återställningen.
Relaterad information
•
•
•
Översikt av centerdisplay (s. 98)
Ändra inställningar i centerdisplayens toppvy
(s. 120)
Tabell över inställningar i centerdisplay
(s. 123)
Återställa inställningar
Följ dessa instruktioner för att återställa inställningara.
OBS
Fabriksåterställning är möjlig endast när
bilen är stillastående.
122
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn i centerdisplayen.
2.
Gå vidare till System
Fabriksåterställning.
3.
Välj önskad typ av återställning.
> Ett popup-fönster visas.
* Tillval/tillbehör.
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
Tabell över inställningar i
centerdisplay
Underkategorier
Underkategorier
Centerdisplayens inställningsmeny har ett antal
huvudkategorier och underkategorier där inställningar och information för många av bilens funktioner finns samlade.
Låsning
TV*
Parkeringsbroms och fjädring
Video
Det finns sju huvudkategorier: My Car, Ljud,
Navigation, Media, Kommunikation, Klimat
och System.
Varje kategori innehåller i sin tur ett antal underkategorier och inställningsmöjligheter. I tabellerna
nedan visas första nivån av underkategorier.
Inställningsmöjligheterna för en funktion eller ett
område beskrivs mer utförligt i respektive avsnitt
av ägarmanualen.
Vindrutetorkare
Ljud
Kommunikation
Underkategorier
Underkategorier
Telefon
Ton
Textmeddelanden
Balans
Android Auto*
Systemvolymer
Apple CarPlay*
Navigation
Bluetooth-enheter
Vissa inställningar är personliga, vilket innebär att
de kan sparas till Förarprofiler, medan andra är
globala, vilket innebär att de inte är knutna till en
förarprofil.
Underkategorier
Wi-Fi
Karta
Bilens Wi-Fi delning
Resväg och Vägledning
Internet via bilmodem*
My Car
Trafik
Volvo On Call*
Underkategorier
Displayer
IntelliSafe
Körpreferenser/Individuellt körläge*
Ljus och belysning
Speglar och bekvämlighet
Media
Volvo servicenätverk
Underkategorier
Klimat
AM/FM-radio
Huvudkategorin Klimat har inga underkategorier.
DAB*
Gracenote®
}}
* Tillval/tillbehör. 123
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
||
System
Underkategorier
Förarprofil
Datum och Tid
Systemspråk och enheter
Integritet och datadelning
Tangentbordslayout
Röststyrning*
Fabriksåterställning
Systeminformation
Relaterad information
•
•
•
Översikt av centerdisplay (s. 98)
Ändra inställningar i centerdisplayens toppvy
(s. 120)
Återställa inställningar i centerdisplay
(s. 122)
Förarprofiler
Många av inställningarna som görs i bilen kan
anpassas efter förarens personliga önskemål
och sparas i en eller flera förarprofiler.
De personliga inställningarna sparas automatiskt
i den aktiva förarprofilen. Varje nyckel kan kopplas till en förarprofil. När den kopplade nyckeln
används anpassas bilen efter den specifika förarprofilens inställningar.
Vilka inställningar sparas i förarprofiler?
Många av inställningarna som görs i bilen kommer automatiskt att sparas i den aktiva förarprofilen om profilen inte är skyddad. I bilen är inställningarna som görs antingen personliga eller globala. Det är de personliga inställningarna som
sparas i förarprofiler.
Inställningar som kan sparas i en förarprofil gäller
bland annat skärmar, speglar, framsäten, navigation*, ljud- och mediasystem, språk och röststyrning.
Vissa inställningar, de så kallade globala inställningarna, är möjliga att ändra men sparas inte till
en specifik förarprofil. Ändring av de globala
inställningarna påverkar alla profiler.
Inställningarna av tangentbordslayouten är exempel på globala inställningar. Om förarprofil X
används för att lägga till fler språk till tangentbordet ligger dessa kvar och är möjliga att växla
mellan även om förarprofil Y används. Inställningarna för tangentbordslayouten sparas inte till en
specifik förarprofil – inställningarna är globala.
Personliga inställningar
Om förarprofil X har använts för att t.ex. ställa in
ljusstyrkan i centerdisplayen påverkas inte förarprofil Y av inställningen. Den har sparats till förarprofil X – inställningen av ljusstyrka är en personlig inställning.
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
Välja förarprofil (s. 125)
Ändra namn på förarprofil (s. 125)
Koppla fjärrnyckel till förarprofil (s. 126)
Skydda förarprofil (s. 126)
Återställa inställningar i förarprofiler (s. 127)
Tabell över inställningar i centerdisplay
(s. 123)
Globala inställningar
De globala inställningarna och parametrarna ändras inte när en förarprofil byts mot en annan. De
förblir desamma oavsett vilken förarprofil som är
aktiv.
124
* Tillval/tillbehör.
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
Välja förarprofil
När centerdisplayen startas visas vilken förarprofil som är vald högst upp i skärmen. Den förarprofil som användes senast är den som kommer
vara aktiv när bilen låses upp nästa gång. Det är
möjligt att byta till en annan förarprofil efter att
bilen har låsts upp. Om fjärrnyckeln däremot har
kopplats till en förarprofil är det denna som väljs
vid uppstart.
Det finns två alternativ för att byta till en annan
förarprofil.
Alternativ 1:
1.
Tryck på namnet på förarprofilen som visas i
centerdisplayens överkant när displayen
startas.
> En lista på valbara förarprofiler visas.
2.
Välj önskad förarprofil.
3.
Tryck på Bekräfta.
> Förarprofilen är vald och systemet laddar
in den nya förarprofilens inställningar.
4.
Tryck på Bekräfta.
> Förarprofilen är vald och systemet laddar
in den nya förarprofilens inställningar.
Alternativ 3:
1.
Dra ner toppvyn i centerdisplayen.
2.
Tryck på Inställningar i toppvyn i centerdisplayen.
3.
Tryck på System Förarprofiler.
> En lista på valbara förarprofiler visas.
4.
Välj önskad förarprofil.
5.
Tryck på Bekräfta.
> Förarprofilen är vald och systemet laddar
in den nya förarprofilens inställningar.
Relaterad information
•
•
•
•
Ändra namn på förarprofil
Det är möjligt att byta namn på de olika förarprofilerna som används i bilen.
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn i centerdisplayen.
2.
Tryck på System
3.
Välj Redigera profil.
> En meny visas där det är möjligt att redigera profilen.
4.
Tryck i rutan Profilnamn.
> Ett tangentbord blir synligt och namnet är
möjligt att ändra. Tryck på
för stänga
tangentbordet.
5.
Spara namnändringen genom att trycka
Bakåt eller Stäng.
> Namnet har nu ändrats.
Förarprofiler (s. 124)
Navigera i centerdisplayens vyer (s. 104)
Förarprofiler.
OBS
Ändra namn på förarprofil (s. 125)
Ett profilnamn kan inte börja med mellanslag,
då kommer profilnamnet inte att sparas.
Koppla fjärrnyckel till förarprofil (s. 126)
Alternativ 2:
1.
Dra ner toppvyn i centerdisplayen.
Relaterad information
2.
Tryck på Profil.
> Samma lista som för alternativ 1 visas.
•
•
3.
Välja förarprofil (s. 125)
Tangentbordet i centerdisplay (s. 114)
Välj önskad förarprofil.
125
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
Skydda förarprofil
Relaterad information
I vissa fall är det önskvärt att olika inställningar
som görs i bilen inte ska sparas till den aktiva
förarprofilen. Det är då möjligt att skydda förarprofilen.
•
OBS
Skydda förarprofil är möjligt endast när bilen
är stillastående.
För att skydda en förarprofil:
126
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn i centerdisplayen.
2.
Tryck på System
3.
Välj Redigera profil.
> En meny visas där det är möjligt att redigera profilen.
Förarprofiler.
4.
Välj Skydda profil för att skydda profilen.
5.
Spara valet att skydda profilen genom att
trycka på Bakåt/Stäng.
> När profilen är skyddad kommer inställningar som görs i bilen inte automatiskt
att sparas till profilen. Ändringarna måste
istället sparas manuellt under
Inställningar System Förarprofiler
Redigera profil, med tryck på Spara
aktuella inställningar till profilen. När
profilen är oskyddad sparas inställningarna däremot automatiskt till profilen.
Förarprofiler (s. 124)
Koppla fjärrnyckel till förarprofil
Det är möjligt att koppla sin nyckel till en förarprofil. På så vis väljs automatiskt förarprofilen
med alla dess inställningar varje gång bilen
används med den specifika fjärrnyckeln.
Första gången fjärrnyckeln används är den inte
kopplad till någon specifik förarprofil. Vid uppstart
av bilen aktiveras automatiskt profilen Gäst.
Det är möjligt att manuellt välja en förarprofil utan
att koppla ihop den med nyckeln. Vid upplåsning
av bilen aktiveras den senast aktiva förarprofilen.
Har nyckeln en gång kopplats ihop med en förarprofil behöver ett val av förarprofil inte göras när
den specifika nyckeln används.
Koppla fjärrnyckel till en förarprofil
OBS
Koppla fjärrnyckel till förarprofil är möjligt
endast när bilen är stillastående.
Välj först vilken profil som ska kopplas till nyckeln,
om profilen som ska kopplas inte redan är aktiv.
Den aktiva profilen kan därefter kopplas till nyckeln.
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn i centerdisplayen.
2.
Tryck på System
Förarprofiler.
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
3.
4.
5.
Markera önskad profil. Displayen går tillbaka
till hemvyn. Profilen Gäst går inte att koppla
ihop med en nyckel.
Dra ner toppvyn igen och tryck på
Inställningar System Förarprofiler
Redigera profil.
Välj Anslut fjärrnyckel för att koppla profilen
med nyckeln. Det är inte möjligt att koppla en
förarprofil till en annan nyckel än den som för
tillfället används i bilen. Finns det flera nycklar
i bilen visas texten Fler än en nyckel
hittades, placera nyckeln som skall
anslutas på "backup"-läsaren.
6.
Tryck på OK.
> Den aktuella nyckeln är nu kopplad till förarprofilen och förblir det så länge rutan för
Anslut fjärrnyckel inte bockas ur.
Återställa inställningar i förarprofiler
Inställningar som har sparats till en eller flera förarprofiler kan återställas om bilen står stilla.
OBS
Relaterad information
•
•
•
Fabriksåterställning är möjlig endast när
bilen är stillastående.
Förarprofiler (s. 124)
Ändra namn på förarprofil (s. 125)
Fjärrnyckel (s. 223)
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn.
2.
Tryck på System Fabriksåterställning
Återställ personliga inställningar.
3.
Välj något av alternativen Återställ för aktiv
profil, Återställ för alla profiler eller
Avbryt.
Relaterad information
•
•
Förarprofiler (s. 124)
Återställa inställningar i centerdisplay
(s. 122)
Backup-läsarens placering i tunnelkonsolen.
> När texten Profilen är ansluten till
nyckeln visas är nyckeln och förarprofilen
ihopkopplade.
127
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
Meddelande i centerdisplay
Centerdisplayen kan vid olika händelser visa
meddelanden för att informera eller hjälpa föraren.
Popup-meddelanden
I vissa fall visas ett meddelande i form av ett
popup-fönster. Popup-meddelanden har högre
prioritet än meddelanden som visas i statusfältet
och kräver kvittens/åtgärd innan de försvinner.
Hantera meddelande i centerdisplay
Meddelanden i centerdisplayen hanteras i centerdisplayens vyer.
Relaterad information
•
•
•
Hantera meddelande i centerdisplay (s. 128)
Hantera meddelande sparat från centerdisplay (s. 129)
Meddelande i förardisplay (s. 95)
Exempel på meddelande i centerdisplayens toppvy.
Exempel på meddelande i centerdisplayens toppvy.
I centerdisplayen visas meddelanden av lägre
prioritet för föraren.
De flesta meddelanden visas över centerdisplayens statusfält. Efter en stund, eller när meddelandet åtgärdats om det krävs, försvinner meddelandet från statusfältet. Om ett meddelande
behöver sparas lägger det sig i toppvyn i centerdisplayen.
Meddelandets utformning kan variera och kan
visas tillsammans med grafik, symboler eller en
knapp för att t.ex. aktivera/deaktivera en funktion
kopplad till meddelandet.
128
Vissa meddelanden i centerdisplayen har en
knapp (eller flera knappar i popup-meddelanden)
för att t.ex. aktivera/deaktivera en funktion kopplad till meddelandet.
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
Hantera nytt meddelande
För meddelanden med knappar:
–
Tryck på knappen för att utföra åtgärden eller
låt meddelandet automatiskt stängas efter
en stund.
> Meddelandet försvinner från statusfältet.
Hantera meddelande sparat från
centerdisplay
Meddelanden som sparats från förar- och centerdisplayerna hanteras i båda fallen i centerdisplayen.
Stäng meddelandet genom att trycka på det
eller låt meddelandet automatiskt stängas
efter en stund.
> Meddelandet försvinner från statusfältet.
–
Relaterad information
Relaterad information
•
Meddelande i centerdisplay (s. 128)
Hantera meddelande sparat från centerdisplay (s. 129)
Meddelande i förardisplay (s. 95)
Tryck på knappen för att utföra åtgärden.
Sparade meddelanden i toppvyn raderas automatiskt när bilen stängs av.
Om ett meddelande behöver sparas lägger det
sig i toppvyn i centerdisplayen.
•
•
Tryck på ett meddelande för att expandera/
minimera.
> Mer information om meddelandet visas i
listan och bilden till vänster i appen visar
information om meddelandet i grafisk
form.
Hantera sparat meddelande
Vissa meddelanden har en knapp för att t.ex. aktivera/deaktivera en funktion kopplad till meddelandet.
För meddelanden utan knappar:
–
2.
Exempel på sparade meddelanden och möjliga val i
toppvyn.
•
•
•
Meddelande i centerdisplay (s. 128)
Hantera meddelande i centerdisplay (s. 128)
Meddelande i förardisplay (s. 95)
Meddelanden som visats i centerdisplayen och
som behöver sparas läggs i centerdisplayens
toppvy.
Läsa sparat meddelande
1. Öppna toppvyn i centerdisplayen.
> En lista med sparade meddelanden visas.
Meddelanden med en pil till höger går att
expandera.
129
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
Head-up-display*
Head-up-displayen är ett komplement till bilens
förardisplay och projicerar information från förardisplayen på vindrutan. Den projicerade bilden
kan endast ses från förarens position.
OBS
Förarens möjlighet att se informationen i
head-up-displayen försämras av
•
•
•
•
användning av polariserande solglasögon
en körställning som medför att föraren
inte sitter centrerad i sätet
föremål på displayenhetens täckglas
ogynnsamma ljusförhållanden.
VIKTIGT
Displayenheten varifrån informationen projiceras finns i instrumentpanelen. För att undvika
skador på displayenhetens täckglas – förvara
inga föremål på täckglaset och se till att inga
föremål faller ner på det.
Head-up-displayen visar varningar och information avseende hastighet, farthållarfunktioner, navigation etc. i förarens synfält. Även trafikskyltsinformation och inkommande telefonsamtal kan
visas i head-up-displayen.
Exempel på vad som kan visas i displayen.
Hastighet
Farthållare
Navigation
Trafikskyltar
Ett antal symboler kan visas tillfälligt i head-updisplayen, t.ex.:
Om varningssymbolen tänds – läs varningsmeddelande i förardisplayen.
Om informationssymbolen tänds – läs
meddelande i förardisplayen.
130
* Tillval/tillbehör.
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
Snöflingesymbolen tänds vid risk för
frosthalka.
OBS
Vissa synfel kan vid användning av head-updisplay medföra huvudvärk och en känsla av
ansträngdhet.
Relaterad information
•
Aktivera och deaktivera head-up-display*
(s. 131)
•
•
Rengöring av head-up-display* (s. 598)
Aktivera och deaktivera head-updisplay*
Head-up-displayen kan aktiveras och deaktiveras
när bilen har startats.
Head-up-display vid byte av vindruta*
(s. 571)
Tryck på knappen Head-updisplay i centerdisplayens
funktionsvy. En indikering i
knappen lyser när funktionen är
aktiverad.
City Safety i head-up-displayen
Vid en kollisionsvarning ersätts informationen i
head-up-displayen med varningssymbolen för
City Safety. Denna grafik tänds även om headup-displayen är avstängd.
Relaterad information
•
•
Inställningar för head-up-display* (s. 132)
Head-up-display* (s. 130)
Varningssymbolen för City Safety blinkar för att fånga
förarens uppmärksamhet vid kollisionsrisk.
* Tillval/tillbehör. 131
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
Inställningar för head-up-display*
Justera ljusstyrka och höjdposition
Justera inställningar för head-up-displayens visning på vindrutan.
Bekräfta
Grafikens ljusstyrka anpassas automatiskt till ljusförhållandena i dess bakgrund. Ljusstyrkan påverkas även av justeringen av ljusstyrkan i bilens
övriga displayer.
Inställningar kan göras när bilen har startats och
en projicerad bild visas på vindrutan.
Välja visningsalternativ
Välj vilka funktioner som ska visas i head-up-displayen.
1.
Tryck på knappen Justeringar för head-updisplay i centerdisplayens funktionsvy.
1.
Tryck på Inställningar i centerdisplayens
toppvy.
2.
2.
Tryck på My Car Displayer
display alternativ.
Justera den projicerade bildens ljusstyrka
och höjdposition i förarens synfält med rattens högra knappsats.
3.
Välj en eller flera funktioner:
•
•
•
•
Head-up-
Sänka positionen
Höjdpositionen kan lagras i minnesfunktionen för
elmanövrerat* framsäte med knappsatsen i förardörren.
Visa navigation
Visa Road Sign Information
Visa förarstöd
Visa telefon
Inställningen sparas som personlig inställning i
förarprofilen.
Minska ljusstyrkan
Öka ljusstyrkan
Höja positionen
132
* Tillval/tillbehör.
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
Kalibrera horisontalläge
Relaterad information
Kalibrering av head-up-displayens horisontalläge
kan behövas i samband med byte av vindruta eller
displayenhet. Kalibreringen innebär att den projicerade bilden roteras moturs eller medurs.
•
•
1.
Tryck på Inställningar i centerdisplayens
toppvy.
2.
Välj My Car Displayer Head-updisplay alternativ Kalibrering för headup-display.
3.
Kalibrera bildens horisontalläge med rattens
högra knappsats.
Rotera moturs
Rotera medurs
Bekräfta
16
Gäller vissa marknader.
•
•
Head-up-display* (s. 130)
Aktivera och deaktivera head-up-display*
(s. 131)
Förarprofiler (s. 124)
Lagra position för säte, backspeglar och
head-up-display* (s. 172)
Röststyrning16
Föraren kan röststyra vissa funktioner i mediaspelaren, Bluetooth-ansluten telefon, klimatsystemet och Volvos navigationssystem*.
Röstkommandon erbjuder extra bekvämlighet och
hjälper föraren att inte distraheras så att hon eller
han kan koncentrera sig på körningen, vägen och
trafiksituationen.
VARNING
Föraren är alltid ytterst ansvarig för att fordonet framförs på ett säkert sätt och att alla tillämpliga trafikregler efterföljs.
Röststyrningssystemets mikrofon
Röststyrning sker i dialogform genom att användaren säger kommandon och får verbal respons
}}
* Tillval/tillbehör. 133
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
||
från systemet. Röststyrningssystemet använder
samma mikrofon som Bluetooth-anslutna
enheter, och röststyrningssystemets svar sker
genom bilens högtalare. I vissa fall visas även
textmeddelande i förardisplayen. Funktioner styrs
med rattens högra knappsats och inställningar
görs via centerdisplayen.
Använda röststyrning17
Tryck på rattknappen för röststyrning
för att aktivera
systemet och initiera en dialog
med röstkommandon.
Systemuppdatering
Röststyrningssystemet förbättras kontinuerligt.
Hämta uppdateringar för optimal funktionalitet på
support.volvocars.com.
Tänk på följande:
•
Tala efter tonen med normal röst i vanligt
tempo.
Relaterad information
•
Tala inte när systemet svarar (systemet uppfattar inte kommandon under denna tid).
•
•
•
•
•
Använda röststyrning (s. 134)
Röststyra telefon (s. 135)
•
Röststyra radio och media (s. 136)
Röststyra klimat (s. 187)
Inställningar för röststyrning (s. 137)
Undvik bakgrundsljud i kupéutrymmet genom
att ha dörrar, rutor och taklucka* stängda.
Röststyrning kan avbrytas genom att:
•
•
trycka kort på
och säga "Avbryt".
långt tryck på rattknappen för röststyrning
tills två pip-toner hörs.
För att påskynda kommunikationen och hoppa
över uppmaningar från systemet, tryck på rattknappen för röststyrning
då systemrösten
talar och säg nästa kommando.
vilket innebär att det inte går att utföra några
funktioner kopplade till ljud med hjälp av knapparna.
Exempel på röststyrning
Tryck på
, säg "Ring [Förnamn]
[Efternamn] [nummerkategori]" – ringer vald
kontakt från telefonboken. Om kontakten har
flera telefonnummer (t.ex. hem, mobil, arbete)
måste rätt kategori nämnas.
Tryck alltså på
mobil".
och säg "Ring Robyn Smith
Kommandon/fraser
Följande kommandon kan oftast användas oavsett situation:
•
"Repetera" – repeterar senaste röstinstruktionen i pågående dialog.
•
•
"Avbryt" – avbryter dialogen.
"Hjälp" – startar en hjälpdialog. Systemet
svarar med kommandon som kan användas i
aktuell situation, en uppmaning eller ett
exempel.
Kommandon för specifika funktioner, såsom telefon och radio, finns beskrivna i specifika avsnitt.
För att ändra ljudvolymen på systemet, vrid på
volymvredet när rösten talar. Det går bra att
använda andra knappar under röststyrning. Dock
är övrigt ljud tystat under dialog med systemet,
17
134
Gäller vissa marknader.
* Tillval/tillbehör.
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
Siffror
Sifferkommandon anges olika beroende på vilken
funktion som ska styras:
•
•
•
Telefon- och postnummer ska sägas individuellt siffra för siffra, t.ex. noll tre ett två två
fyra fyra tre (03122443).
Husnummer kan sägas individuellt eller i
grupp, t.ex. två två eller tjugotvå (22). För
engelska och nederländska kan flera grupper
sägas i sekvens, t.ex. tjugotvå tjugotvå (22
22). För engelska kan även dubbel eller trippel användas, t.ex. dubbel nolla (00). Nummer kan anges inom intervallet 0-2300.
Frekvenser kan sägas nittioåtta komma åtta
(98,8), etthundrafyra komma två eller hundrafyra komma två (104,2).
Hastighet och repetitionsläge
Det är möjligt att justera hastigheten om rösten
pratar för fort.
Repetitionsläge kan slås på för att systemet ska
repetera det du har sagt.
För att ändra hastigheten eller aktivera/deaktivera repetitionsläge:
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn.
2.
Tryck på System
inställningar.
Röststyrning och välj
Relaterad information
•
•
•
•
•
Röststyrning (s. 133)
Röststyra telefon (s. 135)
Röststyra radio och media (s. 136)
Röststyra klimat (s. 187)
Inställningar för röststyrning (s. 137)
Röststyra telefon18
Ring en kontakt, få meddelanden upplästa eller
diktera korta meddelanden med röststyrningskommandon till en Bluetooth-ansluten telefon.
För att ange en kontakt i telefonboken behöver
röststyrningskommandot innefatta kontaktinformationen som finns angiven i telefonboken. Om
en kontakt, t.ex. Robyn Smith, har flera telefonnummer kan även nummerkategorin anges, t.ex.
hem eller mobil: "Ring Robyn Smith mobil".
Tryck på
mando:
och säg något av följande kom-
•
"Ring [kontakt]" – ringer vald kontakt från
telefonboken.
•
"Ring [telefonnummer]" – ringer telefonnummer.
•
•
"Samtalslista" – visar samtalslistan.
•
"Läs meddelande" – meddelande läses
upp. Finns flera meddelanden – välj vilket
meddelande som ska läsas upp.
"Diktera meddelande till [kontakt]" –
användaren uppmanas säga ett kort meddelande. Därefter läses meddelandet upp och
användaren kan välja att skicka19 eller göra
om meddelandet. För den här funktionen
måste bilen vara ansluten till internet.
• Repetera röstkommando
• Talhastighet
}}
135
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
||
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
18
19
20
21
136
Röststyrning (s. 133)
Använda röststyrning (s. 134)
Röststyra radio och media (s. 136)
Röststyra klimat (s. 187)
Inställningar för röststyrning (s. 137)
Röststyra radio och media20
Här följer kommandon för röststyrning av radio
och mediaspelare.
Tryck på
mandon:
och säg något av följande kom-
•
"Media" – startar en dialog för media och
radio och visar exempel på kommandon.
•
•
•
"Spela [artist]" – spelar musik av vald artist.
Internetansluten bil* (s. 504)
•
•
•
•
•
"TV" – startar uppspelning från TV*21.
•
"Liknande musik" – spelar musik från USBanslutna enheter som liknar den musik som
spelas.
"Spela [låttitel]" – spelar vald låt.
"Spela [låttitel] från [album]" – spelar vald
låt från valt album.
•
"Spela [TV-kanalnamn]" – startar vald TVkanal*21.
•
"Spela [radiostation]" – startar vald radiokanal.
•
"Ställ in [frekvens]" – startar vald radiofrekvens i aktivt radioband. Om ingen radiokälla
är aktiv startas FM-bandet som standard.
•
"Ställ in [frekvens] [frekvensband]" –
startar vald radiofrekvens på valt radioband.
•
•
•
"Radio" – startar FM-radio.
"CD" – startar uppspelning från CD*.
"USB" – startar uppspelning från USB.
"iPod" – startar uppspelning från iPod.
"Bluetooth" – startar uppspelning från
Bluetooth-ansluten mediakälla.
Relaterad information
•
•
•
•
•
Röststyrning (s. 133)
Använda röststyrning (s. 134)
Röststyra telefon (s. 135)
Röststyra klimat (s. 187)
Inställningar för röststyrning (s. 137)
"FM radio" – startar FM-radio.
"DAB" – startar DAB-radio*.
Gäller vissa marknader.
Endast vissa telefoner kan skicka meddelanden via bilen. För kompatibilitet, se support.volvocars.com.
Gäller vissa marknader.
Gäller vissa marknader.
* Tillval/tillbehör.
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
Inställningar för röststyrning22
Relaterad information
Här väljs inställningar för röststyrningssystemet.
•
•
•
•
•
•
•
Inställningar
System
Röststyrning
Inställningar kan göras inom följande områden:
• Repetera röstkommando
• Kön
• Talhastighet
Röststyrning (s. 133)
Använda röststyrning (s. 134)
Röststyra telefon (s. 135)
Röststyra klimat (s. 187)
Röststyra radio och media (s. 136)
Ljudinställningar (s. 470)
Ändra systemspråk (s. 120)
Ljudinställningar
Välj ljudinställningar under:
Inställningar
Röststyrning
Ljud
Systemvolymer
Språkinställningar
Röststyrning är inte möjlig för alla språk. Tillgängliga språk för röststyrning är markerade med en
.
ikon i språklistan –
Byte av språk slår även igenom på meny-, meddelande- och hjälptexter.
Inställningar
och enheter
22
System Systemspråk
Systemspråk
Gäller vissa marknader.
137
BELYSNING
BELYSNING
Ljusreglage
Läge
De olika ljusreglagen kontrollerar både yttre och
inre belysning. Med vänster rattspak aktiveras
och justeras yttre belysning. Med tumhjul i instrumentpanelen justeras interiör ljusstyrka.
VARNING
Innebörd
Bilens ljussystem kan inte i alla situationer
avgöra när dagsljuset är för svagt eller tillräckligt starkt, t.ex. vid dimma och regn.
Halvljus och positionsljus.
Helljus kan aktiveras.
Föraren är alltid ansvarig för att bilen framförs
med ett trafiksäkert ljus och enligt gällande
trafikbestämmelser.
Helljusblink kan användas.
Yttre belysning
Varselljus och positionsljus i dagsljus.
Halvljus och positionsljus i svagt
dagsljus eller mörker eller när dimljus fram* och/eller bak är aktiverat.
Tumhjul i instrumentpanel
Funktionen Automatiskt helljus kan
aktiveras.
Helljus kan aktiveras när halvljus är
tänt.
Helljusblink kan användas.
Automatiskt helljus på/av.
Vridring i vänster rattspak.
När bilens elsystem är i tändningsläge II gäller
följande funktioner för vridringens olika lägen:
Läge
Innebörd
Varselljus.
Helljusblink kan användas.
Varselljus och positionsljus.
Positionsljus när bilen är parkerad.A
Helljusblink kan användas.
140
A
Om bilen är igång men stillastående kan vridringen skiftas till
läge
från annat läge för att tända endast positionsljusen i stället för annan belysning.
Volvo rekommenderar att läge
bilen körs.
används när
Tumhjul (till vänster) för att justera interiör ljusstyrka.
Relaterad information
•
Justera ljusfunktioner via centerdisplay
(s. 141)
•
•
•
•
Interiör belysning (s. 149)
Positionsljus (s. 141)
Använda blinkers (s. 145)
Använda helljus (s. 143)
* Tillval/tillbehör.
BELYSNING
•
•
•
•
•
•
Halvljus (s. 143)
Dimljus bak (s. 147)
Justera ljusfunktioner via
centerdisplay
Nödbromsljus (s. 148)
Flera ljusfunktioner kan justeras och aktiveras via
centerdisplayen. Detta gäller exempelvis automatiskt helljus, ledbelysning och trygghetsbelysning.
Varningsblinkers (s. 148)
1.
Tryck på Inställningar i centerdisplayens
toppvy.
2.
Tryck på My Car
3.
Välj Exteriör belysning eller Interiör
belysning och välj sedan den funktion som
önskas justeras.
Aktiva kurvljus* (s. 146)
Bromsljus (s. 147)
Positionsljus
Positionsljus kan användas för att andra trafikanter ska se bilen om den stannar eller står parkerad. Positionsljuset tänds med rattspakens
vridring.
Ljus och belysning.
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
•
Ljusreglage (s. 140)
Automatiskt helljus (s. 144)
Använda ledbelysning (s. 149)
Rattspakens vridring i läget för positionsljus.
Trygghetsbelysning (s. 149)
Ställ vridringen i läge
– positionsljusen
tänds (nummerskyltsbelysningen tänds samtidigt).
Använda blinkers (s. 145)
Ändra inställningar i centerdisplayens toppvy
(s. 120)
Funktionsvy i centerdisplay (s. 110)
Är bilens elsystem i tändningsläge II lyser varselljusen i stället för positionsljus fram. När vridringen är i denna position så är positionljusen
tända oavsett vilket tändningsläge bilens elsystem är i.
Om bilen är igång men stillastående kan vridfrån
ringen skiftas till läget för positionsljus
annat läge för att tända endast positionsljusen i
stället för annan belysning.
}}
* Tillval/tillbehör. 141
BELYSNING
||
Vid körning i mer än 30 sekunder i max 10 km/h
(ca 6 mph) eller om hastigheten överstiger
10 km/h (ca 6 mph) tänds varselljus. Föraren bör
.
vrida till annat läge än
När det är mörkt ute och bagageluckan öppnas
tänds de bakre positionsljusen (om de inte redan
är tända) för att uppmärksamma bakomvarande.
Detta sker oavsett vilket läge vridringen står i
eller vilket tändningsläge bilens elsystem är i.
Varselljus
Systemet är ett hjälpmedel för att spara
energi – det kan inte i alla situationer avgöra
när dagsljuset är för svagt eller tillräckligt
starkt, t.ex. vid dimma och regn.
Föraren är alltid ansvarig för att bilen framförs
med ett trafiksäkert korrekt ljus och enligt gällande trafikbestämmelser.
Relaterad information
Relaterad information
•
•
VARNING
Bilen har sensorer som känner av omgivningens
ljusförhållanden. Med rattspakens vridring i läge
,
eller
samt när bilens elsystem är i tändningsläge II lyser varselljuset. I läge
växlar strålkastarna automatiskt till halvljus
i svagt dagsljus eller mörker.
•
•
•
Ljusreglage (s. 140)
Tändningslägen (s. 412)
Ljusreglage (s. 140)
Tändningslägen (s. 412)
Halvljus (s. 143)
Rattspakens vridring i läge AUTO.
Med rattspakens vridring i läge
lyser varselljuset (DRL1) när bilen körs i dagsljus. Bilen
växlar automatiskt belysningen från varselljus till
halvljus i svagt dagsljus eller mörker. Växling till
halvljus sker också om dimljus fram* och/eller
bak aktiveras.
1
142
Daytime Running Lights
* Tillval/tillbehör.
BELYSNING
Halvljus
Vid körning med rattspakens vridring i läge
aktiveras halvljuset automatiskt i svagt
dagsljus eller mörker, när bilens elsystem är i
tändningsläge II.
Observera att vridringen i vänster rattspak måste
stå i läge
för att tunneldetekteringen ska
fungera.
Relaterad information
•
•
•
Ljusreglage (s. 140)
Använda helljus
Helljus manövreras med den vänstra rattspaken.
Helljus är bilens starkaste belysning och bör
användas vid mörkerkörning, så länge det inte
bländar andra trafikanter, för att få bättre sikt.
Tändningslägen (s. 412)
Varselljus (s. 142)
Rattspakens vridring i läge AUTO.
Rattspak med vridring.
Med rattspakens vridring i läge
aktiveras
också halvljuset automatiskt om dimljus bak aktiveras.
Helljusblink
lyser alltid
Med rattspakens vridring i läge
halvljuset när bilens elsystem är i tändningsläge
II.
Helljus
Tunneldetektering
Bilen känner av när den körs in i en tunnel och
skiftar då från varselljus till halvljus.
2
När halvljuset är tänt.
För rattspaken lätt bakåt till läget för helljusblink. Helljuset lyser tills spaken släpps.
Helljuset kan aktiveras när rattspakens vrid2 eller
. Aktivera
ring står i läge
helljuset genom att föra rattspaken framåt.
Deaktivera genom att föra rattspaken bakåt.
När helljuset är aktiverat lyser symbolen
förardisplayen.
i
}}
143
BELYSNING
||
Relaterad information
•
•
Ljusreglage (s. 140)
Automatiskt helljus (s. 144)
Automatiskt helljus
Aktivera automatiskt helljus
Automatiskt helljus är en funktion som med en
kamerasensor i vindrutans överkant upptäcker
mötande trafiks strålkastarljus eller framförvarande fordons bakljus, och då växlar från helljus
till halvljus.
Automatiskt helljus aktiveras och deaktiveras
genom att vrida den högra rattspakens vridring till
. Vridringen går sedan tillbaka till läge
läge
. När automatiskt helljus är aktiverat lyser
symbolen
med vitt sken i förardisplayen.
När helljuset är tänt lyser symbolen med blått
sken.
Deaktivering av automatiskt helljus när helljuset
är på, medför att belysningen direkt ställs om till
halvljus.
Adaptiv funktionalitet
Symbolen
representerar automatiskt helljus.
För bilar med LED3-strålkastare* så har det automatiska helljuset adaptiv funktionalitet4. Då fortsätter ljuskäglan, till skillnad från vad som sker vid
konventionell avbländning, att lysa med helljus på
båda sidor om mötande eller framförvarande fordon – enbart den del av ljuskäglan som pekar
direkt på fordonet bländas av.
Funktionen kan träda in vid mörkerkörning när
bilens hastighet är ca 20 km/h (ca 12 mph) eller
högre. Funktionen kan också ta hänsyn till gatubelysning. När kamerasensorn inte längre känner
av något mötande eller framförvarande fordon
tänds helljuset igen efter någon sekund.
3
4
144
Lysdiod (Light Emitting Diode)
Beroende på bilens utrustningsnivå.
* Tillval/tillbehör.
BELYSNING
Automatiskt helljus kan vara tillfälligt otillgängligt
t.ex. i situationer med tät dimma eller kraftigt
regn. När automatiskt helljus åter blir tillgängligt,
eller vindrutesensorerna inte längre är blockerade, släcks meddelandet och symbolen
tänds.
Använda blinkers
Bilens blinkers manövreras med vänster rattspak.
Blinkerlamporna blinkar tre gånger eller kontinuerligt, beroende på hur långt uppåt eller nedåt
spaken förs.
VARNING
Automatiskt helljus är ett hjälpmedel för att
vid gynnsamma förhållanden använda bästa
möjliga ljus.
Föraren är alltid ansvarig för att manuellt växla
mellan hel- och halvljus när trafiksituationer
eller väderförhållanden kräver det.
Adaptiv funktionalitet: Halvljus direkt mot mötande fordon, men fortsatt helljus på båda sidor om fordonet.
Om helljuset är delvis avbländat, d.v.s. om ljuskäglan lyser med något mer än halvljus, så lyser symi förardisplayen med blått sken.
bolen
Begränsningar för automatiskt helljus
Kamerasensorn som funktionen baseras på har
begränsningar.
Om denna symbol tillsammans med
meddelande Automatiskt helljus
Tillfälligt ej tillgängligt visas i förardisplayen, måste växling mellan heloch halvljus göras manuellt. Symbolen
slocknar när meddelandet visas.
Relaterad information
•
•
•
Ljusreglage (s. 140)
Använda helljus (s. 143)
Blinkers.
Begränsningar för kamera- och radarenhet
(s. 317)
Kort blinksekvens
För rattspaken uppåt eller nedåt till första
läget och släpp. Blinkerlamporna blinkar tre
gånger. Om funktionen deaktiveras via centerdisplayen blinkar lamporna en gång.
Detsamma gäller om denna symbol tillsammans med meddelande
Vindrutesensor Sensor blockerad,
se ägarmanual visas.
}}
145
BELYSNING
||
OBS
•
Denna automatiska blinksekvens kan
avbrytas genom att rattspaken omedelbart förs i motsatt riktning.
•
Om symbolen för blinker i förardisplayen
blinkar snabbare än normalt – se meddelande i förardisplayen.
Aktiva kurvljus*
Deaktivera/aktivera funktionen
Aktiva kurvljus är konstruerade för att ge maximal
belysning i kurvor och korsningar. Bil med LED5strålkastare* kan beroende på bilens utrustningsnivå ha aktiva kurvljus.
Funktionen som är aktiverad när bilen levereras
från fabrik kan deaktiveras/aktiveras via centerdisplayens funktionsvy:
Tryck på knappen Aktiva
kurvljus.
Kontinuerlig blinksekvens
För rattspaken uppåt eller nedåt till yttersta
läget.
Relaterad information
•
Spaken stannar i sitt läge och förs tillbaka för
hand eller automatiskt av rattrörelsen.
Justera ljusfunktioner via centerdisplay
(s. 141)
Relaterad information
•
•
Varningsblinkers (s. 148)
Justera ljusfunktioner via centerdisplay
(s. 141)
Ljusbild med funktionen deaktiverad (vänster) respektive
aktiverad (höger).
De aktiva kurvljusen följer rattrörelsen för att ge
maximal belysning i kurvor och korsningar och
kan därmed ge föraren bättre uppsikt.
Funktionen aktiveras automatiskt vid start av
bilen. Vid fel i funktionen lyser symbolen
i
förardisplayen samtidigt som förardisplayen visar
en förklarande text.
Funktionen är endast aktiv i svagt dagsljus eller
mörker och endast när bilen är i rörelse och halvljuset lyser.
5
146
Lysdiod (Light Emitting Diode)
* Tillval/tillbehör.
BELYSNING
Dimljus bak
Dimljus bak lyser betydligt starkare än vanliga
baklyktor och bör endast användas då sikten är
nedsatt på grund av dimma, snö, rök eller damm
för att andra trafikanter i ett tidigt skede ska
observera framförvarande fordon.
Dimljus bak släcks automatiskt när bilen stängs
av eller när rattspakens vridring ställs i läge
eller
.
OBS
Bestämmelser för användning av dimljus bak
varierar mellan olika länder.
Relaterad information
•
•
Ljusreglage (s. 140)
Bromsljus
Bromsljuset tänds automatiskt vid inbromsning.
Bromsljuset tänds när bromspedalen trycks ner
och när bilen bromsas automatiskt av något
förarstödsystem.
Relaterad information
•
•
•
Nödbromsljus (s. 148)
Bromsfunktioner (s. 415)
Förarstödsystem (s. 264)
Tändningslägen (s. 412)
Knapp för dimljus bak.
Dimljus bak består av en lampa bak på förarsidan
av bilen.
Dimljus bak kan endast tändas när tändningsläge
II är aktivt samt rattspakens vridring står i läge
eller
.
Tryck på knappen för att tända/släcka. Symbolen
lyser i förardisplayen när dimljus bak är
tänt.
147
BELYSNING
Nödbromsljus
Varningsblinkers
Relaterad information
Nödbromsljus aktiveras för att uppmärksamma
bakomvarande fordon om en kraftig inbromsning.
Varningsblinkers varnar andra trafikanter genom
att bilens samtliga blinkers aktiveras samtidigt.
Funktionen kan användas för att varna vid trafikfara.
•
•
Funktionen innebär att bromsljuset blinkar istället
för att – som vid normal bromsning – lysa med
fast sken.
Nödbromsljusen aktiveras vid en kraftig inbromsning eller om ABS-systemet aktiveras i höga hastigheter.
Efter nedbromsning till en låg hastighet och föraren släpper bromsen återgår bromsljuset till normalt sken.
Samtidigt aktiveras bilens varningsblinkers. Dessa
blinkar tills föraren accelerar upp bilen till en
högre hastighet igen eller stänger av bilens varningsblinkers.
Relaterad information
•
•
•
Bromsljus (s. 147)
Färdbroms (s. 415)
Varningsblinkers (s. 148)
Knapp för varningsblinkers.
Tryck in knappen för att aktivera varningsblinkers.
Varningsblinkers aktiveras automatiskt när bilen
bromsats så kraftigt att nödbromsljusen aktiverats och hastigheten är låg. Varningsblinkers börjar blinka efter att nödbromsljusen har slutat
blinka och deaktiveras då automatiskt när man
kör iväg igen eller deaktiveras om knappen trycks
in.
OBS
Bestämmelser för användning av varningsblinkers kan variera mellan länder.
148
Nödbromsljus (s. 148)
Använda blinkers (s. 145)
BELYSNING
Använda ledbelysning
Trygghetsbelysning
Interiör belysning
En del av exteriörbelysningen kan hållas tänd
och fungera som ledbelysning efter att bilen
låsts.
Trygghetsbelysningen tänds när bilen låses upp
och används för att tända bilens belysning på
avstånd.
För att aktivera funktionen:
Funktionen aktiveras när fjärrnyckeln används vid
upplåsning. Då lyser positionsljus, belysning i
yttre handtag*, nummerskyltsbelysning, inre taklampor och golvbelysning samt bagage/lastutrymmets belysning. Om en dörr öppnas inom
aktiveringstiden kommer tiden för belysningen i
yttre handtag* och den interiöra belysningen att
förlängas.
Interiören är utrustad med flera olika typer av
ljussättning för att förbättra upplevelsen. Bland
annat läslampor, handskfacksbelysning och
markbelysning.
1.
Stäng av bilen.
2.
För vänster rattspak framåt mot instrumentpanelen och släpp.
3.
Stig ur bilen och lås dörren.
När funktionen aktiverats lyser en symbol i förardisplayen, positionsljus, belysning i yttre handtag*
samt nummerskyltsbelysning.
Tiden för hur länge ledbelysningen ska hållas
tänd kan ställas in via centerdisplayen.
Relaterad information
•
Justera ljusfunktioner via centerdisplay
(s. 141)
•
Trygghetsbelysning (s. 149)
All belysning i kupén kan tändas och släckas
manuellt minst 5 minuter från det att:
•
bilen har stängts av och dess elsystem är i
tändningsläge 0
•
bilen har låsts upp men den har inte startats.
Främre takbelysning
Funktionen kan aktiveras och deaktiveras via
centerdisplayen.
Relaterad information
•
Justera ljusfunktioner via centerdisplay
(s. 141)
•
•
Använda ledbelysning (s. 149)
Fjärrnyckel (s. 223)
Reglage i takkonsolen för främre läslampor och kupébelysning.
Läslampa vänster sida
Kupébelysning
}}
* Tillval/tillbehör. 149
BELYSNING
||
Automatik för kupébelysning
Bakre takbelysning
Tröskelbelysning
Läslampa höger sida
I bakre delen av bilen finns läsbelysning, vilken
också används som kupébelysning.
Tröskelbelysningen tänds eller släcks när en dörr
öppnas eller stängs.
Läsbelysning
Läslamporna på höger respektive vänster sida
tänds eller släcks med ett kort tryck på respektive
knapp i takkonsolen. Ljusstyrkan justeras genom
att knappen hålls inne.
Belysning i bagageutrymme
Kupébelysning
Golvbelysningen och takbelysningen tänds eller
släcks med ett kort tryck på knappen i takkonsolen.
Det omgivande ljuset tänds när man öppnar dörrarna och släcks när bilen låses. Dekorbelysningens intensitet kan anpassas i centerdisplayen
och även finjusteras med tumhjulet i instrumentpanelen.
Automatik för kupébelysning
Automatiken aktiveras med ett kort tryck på
AUTO-knappen i takkonsolen. Med automatiken
aktiverad lyser ljusindikatorn i knappen och kupébelysningen tänds och släcks enligt nedanstående.
Kupébelysningen tänds när:
•
•
•
•
bilen låses upp
bilen stängs av
en sidodörr öppnas
förblir tänd i 2 minuter om någon av sidodörrarna är öppen.
Kupébelysningen släcks när:
•
•
•
150
bilen låses
bilen startas
en sidodörr stängs.
Belysningen i bagageutrymmet tänds eller släcks
då bagageluckan öppnas eller stängs.
Dekorbelysning
Stämningsljus*
Läslampor över baksätet.
Läslamporna tänds eller släcks med ett kort tryck
på lampans knapp. Ljusstyrkan justeras genom
att knappen hålls inne.
Handskfacksbelysning
Handskfacksbelysningen tänds respektive släcks
när luckan öppnas eller stängs.
Solskyddets spegelbelysning*
Belysningen till spegeln i solskyddet tänds
respektive släcks då locket öppnas eller stängs.
Markbelysning*
Markbelysningen tänds eller släcks när respektive
dörr öppnas eller stängs.
Bilen är utrustad med lysdioder som gör det möjligt att ändra färg på ljuset. Denna belysning är
tänd när bilen är i gång. Stämningsljuset kan
anpassas i centerdisplayen och även finjusteras
med tumhjulet i instrumentpanelen.
Belysning i förvaringsfack i dörrar
Belysningen i förvaringsfack i dörrar tänds när
man öppnar dörrarna och släcks när bilen låses.
Ljusstyrkan kan finjusteras med hjälp av tumhjulet i instrumentpanelen.
Belysning i tunnelkonsolens främre
mugghållare
Belysningen i främre mugghållare tänds när bilen
låses upp och släcks när bilen låses. Ljusstyrkan
kan finjusteras med hjälp av tumhjulet i instrumentpanelen.
* Tillval/tillbehör.
BELYSNING
Relaterad information
•
•
•
•
Justera interiör belysning (s. 151)
Ljusreglage (s. 140)
Tändningslägen (s. 412)
Kupéns interiör (s. 550)
Justera interiör belysning
Belysningen i bilen tänds upp olika beroende på
tändningsläge. Den interiöra belysningen kan
justeras med ett tumhjul i intrumentpanelen och
vissa ljusfunktioner kan även justeras via centerdisplayen.
Med tumhjulet på instrumentpanelen till vänster om ratten
justeras ljusstyrkan på displaybelysning, reglagebelysning,
omgivande ljus och stämningsljus*
Ändra ljusets styrka
1. Tryck på Inställningar i toppvyn i centerdisplayen.
2.
Tryck på My Car Ljus och belysning
Interiör belysning Stämningsljus.
3.
Under Styrka på stämningsljus välj mellan
Av, Låg och Hög.
Ändra ljusets färg
1. Tryck på Inställningar i toppvyn i centerdisplayen.
2.
Tryck på My Car Ljus och belysning
Interiör belysning Stämningsljus.
3.
Välj mellan Efter temperatur och Efter färg
för att ändra ljusets färg.
Justera omgivande dekorbelysning
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn i centerdisplayen.
2.
Tryck på My Car Ljus och belysning
Interiör belysning.
Vid val Efter temperatur ändrar sig ljuset
efter inställd kupétemperatur.
3.
Välj mellan följande inställningar:
Vid val Efter färg kan underkategorin
Temafärger användas för att justera ytterligare.
•
Under Intensitet för dekorbelysning,
välj mellan Av, Låg och Hög.
•
Under Nivå för dekorbelysning, välj
mellan Reducerad och Full.
Justera stämningsljus*
Bilen är utrustad med några lysdioder som gör
det möjligt att ändra färg på ljuset. Denna belysning är tänd när bilen är i gång.
Relaterad information
•
•
•
Interiör belysning (s. 149)
Justera ljusfunktioner via centerdisplay
(s. 141)
Tändningslägen (s. 412)
* Tillval/tillbehör. 151
RUTOR, GLAS OCH SPEGLAR
RUTOR, GLAS OCH SPEGLAR
Rutor, glas och speglar
•
I bilen finns reglage för rutor, glas och speglar.
Några av rutorna i bilen är förstärkta med laminering.
Laminerat glas
Vindrutan har laminerat glas och för vissa övriga
glasytor finns laminerat glas som tillval. Laminerat
glas är förstärkt, vilket ger ett bättre inbrottsskydd
och förbättrar ljudisoleringen i kupén.
Symbolen visas på de rutor där glaset är laminerat1.
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1
154
Aktivera och deaktivera eluppvärmd bakruta
och yttre backspeglar (s. 205)
Klämskydd för rutor och solgardiner
Alla eldrivna rutor och solskydd* har klämskydd
som löser ut om de blockeras av något föremål
vid öppning eller stängning.
Vid blockering stannar rörelsen och backar därefter automatiskt till ca 50 mm (ca 2 tum) från
det blockerade läget (alternativt till fullt ventilationsläge).
Det finns möjlighet att forcera klämskyddet när
stängning avbrutits, t.ex. vid isbildning, genom att
kontinuerligt trycka reglaget i en och samma riktning.
Skulle det vara något problem med klämskyddet
kan en återställningssekvens provas.
Klämskydd för rutor och solgardiner (s. 154)
VARNING
Taklucka* (s. 161)
Om startbatteriet kopplats bort måste funktionen för automatisk öppning och stängning
återställas för att fungera korrekt. Återställning måste ske för att klämskyddet ska fungera.
Fönsterhissar (s. 155)
Backspeglar (s. 158)
Använda solgardin* (s. 157)
Head-up-display* (s. 130)
Använda vindrutetorkare (s. 164)
Använda vindrute- och strålkastarspolare
(s. 166)
Aktivera och deaktivera eluppvärmd vindruta*
(s. 204)
Relaterad information
•
•
•
•
Återställningssekvens för klämskydd (s. 155)
Manövrera fönsterhissar (s. 156)
Använda solgardin* (s. 157)
Taklucka* (s. 161)
Gäller ej vindrutan som alltid är laminerad och därför saknar denna symbol.
* Tillval/tillbehör.
RUTOR, GLAS OCH SPEGLAR
Återställningssekvens för
klämskydd
Om ett problem skulle uppstå med de elektriska
funktionerna för fönsterhissarna kan en återställningssekvens testas.
Relaterad information
•
•
•
Klämskydd för rutor och solgardiner (s. 154)
Manövrera fönsterhissar (s. 156)
Använda solgardin* (s. 157)
Fönsterhissar
Fönsterhissarna manövreras med reglagepanelerna i respektive dörr. Förardörren har reglage
för att manövrera samtliga fönster och även aktivera barnsäkerhetsspärren.
Även eldrivna solgardiner* har en återställningssekvens som kan testas vid behov.
VARNING
Om startbatteriet kopplats bort måste funktionen för automatisk öppning och stängning
återställas för att fungera korrekt. Återställning måste ske för att klämskyddet ska fungera.
Skulle problem kvarstå, eller om det gäller panoramatak eller taklucka, kontakta en verkstad2.
Återställ fönsterhiss
1. Börja med fönstret i stängt läge.
2.
Manövrera sedan reglaget i det manuella
läget 3 gånger uppåt mot stängt läge.
> Systemet initieras automatiskt.
Återställ solgardin*
1. Börja med solgardinen i indraget läge.
2.
2
Tryck reglaget mot indragningsläge i ca 15
sekunder.
> Systemet initieras automatiskt.
En auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Reglagepanel i förardörr.
Elektrisk barnsäkerhetsspärr* som deaktiverar reglagen i bakdörrarna för att förhindra
att dörrar eller fönster öppnas inifrån.
Reglage för bakre fönster.
Reglage för främre fönster.
Fönsterhissarna är utrustade med klämskydd.
Skulle det vara något problem med klämskyddet
kan en återställningssekvens provas.
}}
* Tillval/tillbehör. 155
RUTOR, GLAS OCH SPEGLAR
||
VARNING
Barn, andra passagerare eller föremål kan
klämmas av rörliga delar.
•
•
Manövrera alltid rutor under uppsikt.
•
•
Lämna aldrig barn ensamma i bilen.
•
Låt inte barn leka med manövreringsreglagen.
Tänk på att alltid bryta strömmen till elhissarna genom att sätta bilens elsystem i
tändningsläge 0 och ta sedan med fjärrnyckeln då bilen lämnas.
Sträck aldrig ut föremål eller kroppsdelar
genom rutor, även om bilens elsystem är
helt avslaget.
Relaterad information
•
•
•
Manövrera fönsterhissar
Med reglagepanelen i förardörren kan alla fönsterhissar manövreras – med reglagepanelerna i
övriga dörrar manövreras respektive fönsterhiss.
Fönsterhissarna är utrustade med klämskydd.
Skulle det vara något problem med klämskyddet
kan en återställningssekvens provas.
VARNING
Barn, andra passagerare eller föremål kan
klämmas av rörliga delar.
•
•
Manövrera alltid rutor under uppsikt.
•
•
Lämna aldrig barn ensamma i bilen.
Manövrera fönsterhissar (s. 156)
Klämskydd för rutor och solgardiner (s. 154)
Återställningssekvens för klämskydd (s. 155)
•
Låt inte barn leka med manövreringsreglagen.
Tänk på att alltid bryta strömmen till elhissarna genom att sätta bilens elsystem i
tändningsläge 0 och ta sedan med fjärrnyckeln då bilen lämnas.
Sträck aldrig ut föremål eller kroppsdelar
genom rutor, även om bilens elsystem är
helt avslaget.
Manövrering av fönsterhissar.
Manövrering utan automatik. För något av
reglagen lätt uppåt eller nedåt. Fönsterhissarna går upp eller ner så länge reglaget hålls
i position.
Manövrering med automatik. För något av
reglagen uppåt eller nedåt till ändläget och
släpp sedan. Fönstret körs automatiskt till sitt
ändläge.
För att fönsterhissarna ska kunna användas
måste tändningsläget vara I eller II. Efter att bilen
har stängts av kan fönsterhissarna manövreras i
några minuter efter att tändningen slagits av –
dock inte efter att en dörr har öppnats. Det går
endast att manövrera med ett reglage i taget.
Det går även att manövrera med hjälp av fjärrnyckel eller nyckelfri öppning* med dörrhandtag.
156
* Tillval/tillbehör.
RUTOR, GLAS OCH SPEGLAR
VARNING
Kontrollera så att inte barn eller andra passagerare kommer i kläm när alla rutor stängs
med fjärrnyckel eller nyckelfri öppning* med
dörrhandtag.
•
•
Låsa och låsa upp nyckelfritt* (s. 247)
Använda solgardin*
Låsa och låsa upp med fjärrnyckel (s. 226)
Solgardinerna är inbyggda i vardera bakdörr och
det finns en solgardin inbyggd i bakrutans hylla.
Bakdörr – manuellt manövrerad
OBS
Ett sätt att minska det pulserande vindljudet
då de bakre fönsterrutorna är öppna, är att
öppna även de främre fönsterrutorna lite
grann.
OBS
Fönsterrutorna kan inte öppnas i hastigheter
över ca 180 km/h (ca112 mph), men de kan
stängas.
Bilden är schematisk – utförandet kan variera.
Det är alltid förarens ansvar att följa gällande
trafikregler.
–
OBS
Rutor kan eventuellt inte manövreras vid låga
temperaturer.
Krok med tillhörande spärr
Dra upp solgardinen och haka fast den i kroken i dörrens övre karm.
Fönstret kan öppnas och stängas även när solgardinen är uppdragen.
Relaterad information
•
•
•
Fönsterhissar (s. 155)
Klämskydd för rutor och solgardiner (s. 154)
Återställningssekvens för klämskydd (s. 155)
}}
* Tillval/tillbehör. 157
RUTOR, GLAS OCH SPEGLAR
||
Bakrutans hylla
Relaterad information
•
•
•
Klämskydd för rutor och solgardiner (s. 154)
Backspeglar
Återställningssekvens för klämskydd (s. 155)
De inre och yttre backspeglarna används för att
föraren ska få en bättre uppsikt bakåt.
Fönsterhissar (s. 155)
Inre backspegel
Den inre backspeglen justeras genom att vinkla
den för hand. Den inre backspegeln kan vara
utrustad med HomeLink*, automatisk avbländning* och kompass*.
Yttre backspeglar
VARNING
Båda speglarna är krökta för att ge god överblick. Föremål kan se ut att vara längre bort
än vad de i verkligheten är.
En elmanövrerad solgardin finns inbyggd i bakrutans hylla.
För att solgardinen ska kunna manövreras måste
bilens elsystem vara i tändningsläge II.
OBS
Solgardinen kan eventuellt inte manövreras
vid låga temperaturer.
De yttre backspeglarnas lägen justeras med
inställningsspaken i förardörrens reglagepanel.
Det finns även flera automatiska inställningar
som kan kopplas till minnesfunktionsknapparna
för det elmanövrerade sätet*.
Relaterad information
Manövrering via centerdisplayen
Gör ett kort tryck på knappen
Bakre solgardin i funktionsvyn i centerdisplayen – solgardinen körs automatiskt till sitt
ändläge, upp eller ner.
158
•
•
•
•
HomeLink®* (s. 462)
Kompass* (s. 466)
Justera backspeglarnas avbländning (s. 159)
Vinkling av yttre backspeglar (s. 160)
* Tillval/tillbehör.
RUTOR, GLAS OCH SPEGLAR
•
•
Lagra position för säte, backspeglar och
head-up-display* (s. 172)
Aktivera och deaktivera eluppvärmd bakruta
och yttre backspeglar (s. 205)
Justera backspeglarnas avbländning
Automatisk avbländning*
Om starkt ljus kommer in bakifrån kan det reflekteras i backspeglarna och blända föraren.
Blända av när bakomvarande ljus stör.
Om starkt ljus kommer bakifrån bländar backspeglarna av automatiskt. Automatisk avbländning är alltid aktiv under körning, utom när växellådans backläge är valt.
Manuell avbländning
Den inre backspegeln kan bländas av med ett
reglage i spegelns underkant.
OBS
Vid byte av känslighet märks ingen förändring
av avbländningen omedelbart, utan förändringen sker gradvis.
Känsligheten för avbländning kommer att påverka
både inre och yttre backspeglar.
För att ändra avbländningens känslighet:
Reglage för manuell avbländning.
1.
Blända av genom att föra reglaget in mot
kupén.
2.
Återgå till normalt läge genom att föra reglaget mot vindrutan.
Reglage för manuell avbländning finns inte på
spegel med automatisk avbländning.
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn i centerdisplayen.
2.
Tryck på My Car
bekvämlighet.
3.
Under Automatisk avbländning av
backspegel, välj Normal, Mörk eller Ljus.
Speglar och
I den inre backspegeln finns två sensorer – en
framåtriktad och en bakåtriktad – som arbetar tillsammans för att identifiera och eliminera bländande ljus. Den framåtriktade sensorn känner av
omgivande ljus, medan den bakåtriktade sensorn
känner av ljus från bakomvarande fordons strålkastare.
}}
* Tillval/tillbehör. 159
RUTOR, GLAS OCH SPEGLAR
||
För att de yttre backspeglarna ska kunna vara
utrustade med automatisk avbländning måste
också den inre backspegeln vara utrustad med
automatisk avbländning.
OBS
Skyms sensorerna av t.ex. parkeringstillstånd,
transpondrar, solskydd eller objekt i säten
eller på hatthyllan på ett sådant sätt att ljus
förhindras att nå sensorerna, reduceras den
inre och de yttre backspeglarnas avbländningsfunktion.
Vinkling av yttre backspeglar
För att ha bättre sikt bakåt så behöver de yttre
backspeglarna ställas in efter förarens förutsättningar. Det finns flera automatiska inställningar
som även kan kopplas till minnesfunktionsknapparna för det elmanövrerade sätet*.
Använda reglage för yttre backspeglar
Fäll in backspeglar elektriskt*
För parkering/körning i trånga utrymmen kan
speglarna fällas in.
1.
Tryck ner knapparna L och R samtidigt.
2.
Släpp dem efter ca 1 sekund. Speglarna
stannar automatiskt i maximalt infällt läge.
Återställning till neutralläge
Spegel som p.g.a. yttre våld ändrats ur sitt läge
måste elektriskt återställas till neutralläge för att
den elektriska in-/utfällningen* ska fungera korrekt.
Backspeglar (s. 158)
Vinkling av yttre backspeglar (s. 160)
Reglage för yttre backspeglar.
De yttre backspeglarnas lägen justeras med
inställningsspaken i förardörrens reglagepanel.
Tändningsläget måste vara lägst I.
160
Tryck en gång till på knappen L eller R. Lampan ska inte längre lysa.
Fäll ut speglarna genom att trycka ner L och R
samtidigt. Speglarna stannar automatiskt i utfällt
läge.
Relaterad information
•
•
3.
1.
Tryck på knappen L för vänster backspegel
eller R för höger backspegel. Lampan i
knappen lyser.
2.
Justera läget med inställningsspaken i mitten.
1.
Fäll in speglarna genom att trycka ner knapparna L och R samtidigt.
2.
Fäll ut dem igen genom att trycka ner knapparna L och R samtidigt.
3.
Upprepa ovanstående procedur vid behov.
Speglarna är nu återställda i neutralläge.
* Tillval/tillbehör.
RUTOR, GLAS OCH SPEGLAR
Vinkling vid parkering3
Automatisk infällning vid låsning*
Taklucka*
Det går att vinkla ner en backspegel för att föraren exempelvis ska kunna se vägkanten vid parkering.
När bilen låses/låses upp med fjärrnyckeln kan
backspeglarna fällas in/ut automatiskt.
Takluckan är öppningsbar vertikalt i bakkant
(ventilationsläge) eller horisontellt (öppet läge).
–
Lägg i backväxeln och tryck in knappen L
eller R.
Observera att knappen kan behöva tryckas in 2
gånger, beroende på om den redan var förvald.
När backspegeln är nedvinklad blinkar knappen.
När backväxeln läggs ur börjar backspegeln
återgå automatiskt efter ca 3 sekunder och når
sitt ursprungliga läge efter ca 8 sekunder.
Automatisk vinkling vid
parkering3
Med denna inställning vinklas backspegeln automatiskt ner när backväxel är vald. Det nedfällda
läget är förinställt och går inte att justera. Det går
att få backspegeln att direkt återgå till sitt
ursprungliga läge genom att 2 gånger trycka in
knappen L eller R.
1.
Tryck på Inställningar i centerdisplayens
toppvy.
2.
Tryck på My Car
bekvämlighet.
3.
Under Vinkling av sidospegel vid
backning, välj Av, Förare, Passagerare
eller Båda för att aktivera/deaktivera och för
att välja vilken backspegel som ska vinklas.
3 Endast
1.
Tryck på Inställningar i centerdisplayens
toppvy.
2.
Tryck på My Car
bekvämlighet.
3.
Välj Sidospeglar vinklas in vid låsning för
att aktivera/deaktivera.
Takluckan har en vindavvisare. Det finns även en
inre solskärm som stängs manuellt.
Speglar och
Relaterad information
•
•
•
•
Backspeglar (s. 158)
Justera backspeglarnas avbländning (s. 159)
Lagra position för säte, backspeglar och
head-up-display* (s. 172)
Aktivera och deaktivera eluppvärmd bakruta
och yttre backspeglar (s. 205)
Takluckan manövreras med ett reglage som är
placerat i taket. Reglaget aktiveras när bilens
elsystem är i tändningsläge I eller II.
Speglar och
i kombination med elmanövrerat säte med minnesknappar*.
}}
* Tillval/tillbehör. 161
RUTOR, GLAS OCH SPEGLAR
||
VARNING
Vindavvisare
•
•
Manövrera alltid rutor under uppsikt.
•
•
Lämna aldrig barn ensamma i bilen.
•
I ventilationsläge lyfts takluckan upp i bakkant.
Låt inte barn leka med manövreringsreglagen.
VARNING
Barn, andra passagerare eller föremål kan
klämmas av rörliga delar.
Tänk på att alltid bryta strömmen till elhissarna genom att sätta bilens elsystem i
tändningsläge 0 och ta sedan med fjärrnyckeln då bilen lämnas.
Sträck aldrig ut föremål eller kroppsdelar
genom rutor, även om bilens elsystem är
helt avslaget.
Manövrera taklucka*
Vid manövrering med reglaget som är placerat i
taket öppnas takluckan horisontellt först till ett
komfortläge.
Barn, andra passagerare eller föremål kan
klämmas av rörliga delar.
Till takluckan hör en vindavvisare som fälls upp
när takluckan är i öppet läge.
•
•
Manövrera alltid rutor under uppsikt.
•
•
Lämna aldrig barn ensamma i bilen.
Relaterad information
VIKTIGT
•
•
Öppna inte takluckan när lasthållare är
monterad.
Placera inte tunga föremål på takluckan.
•
•
•
•
Manövrera taklucka* (s. 162)
Klämskydd för rutor och solgardiner (s. 154)
Låsa och låsa upp nyckelfritt* (s. 247)
•
Låsa och låsa upp med fjärrnyckel (s. 226)
162
Ta bort is och snö innan takluckan öppnas. Var försiktig så att inte ytor repas
eller lister skadas.
•
Manövrera inte takluckan om den frusit
fast.
Tänk på att alltid bryta strömmen till elhissarna genom att sätta bilens elsystem i
tändningsläge 0 och ta sedan med fjärrnyckeln då bilen lämnas.
Sträck aldrig ut föremål eller kroppsdelar
genom rutor, även om bilens elsystem är
helt avslaget.
VIKTIGT
VIKTIGT
•
Låt inte barn leka med manövreringsreglagen.
•
Öppna inte takluckan när lasthållare är
monterad.
•
Placera inte tunga föremål på takluckan.
* Tillval/tillbehör.
RUTOR, GLAS OCH SPEGLAR
VIKTIGT
•
Ta bort is och snö innan takluckan öppnas. Var försiktig så att inte ytor repas
eller lister skadas.
•
Manövrera inte takluckan om den frusit
fast.
läge. Rörelsen stoppas också om reglaget manövreras igen under pågående rörelse.
För att takluckan ska kunna manövreras måste
bilens elsystem vara i tändningsläget I eller II.
Det går även att manövrera med hjälp av fjärrnyckel eller nyckelfri öppning* med dörrhandtag.
VARNING
Kontrollera så att inte barn eller andra passagerare kommer i kläm när alla rutor stängs
med fjärrnyckel eller nyckelfri öppning* med
dörrhandtag.
VIKTIGT
Kontrollera att takluckan är ordentligt stängd
vid stängning.
Automatisk manövrering
–
Öppna takluckan – tryck reglaget bakåt till
läget för automatisk öppning och släpp. Takluckan når först komfortläge4. För att öppna
till maximalt öppningsläge – tryck reglaget en
andra gång bakåt till läget för automatisk
öppning och släpp.
Stäng takluckan genom att upprepa föregående
procedur i omvänd ordning – tryck istället reglaget framåt/nedåt till läget för automatisk stängning.
Takluckan stannar inte vid komfortläget vid
stängning.
OBS
Rutor kan eventuellt inte manövreras vid låga
temperaturer.
Manuell manövrering
Öppning, manuell
Öppning, automatisk
Stängning, manuell
Stängning, automatisk
Takluckans rörelse stoppas om reglaget släpps
vid manuell manövrering eller då takluckan når
komfort-, maximalt öppnings- eller stängnings-
4
–
Öppna takluckan – tryck reglaget bakåt till
läget för manuell öppning. Takluckan når
först komfortläge4. För att öppna till maximalt
öppningsläge – tryck reglaget en andra gång
bakåt.
Stäng takluckan genom att upprepa föregående
procedur i omvänd ordning – tryck istället reglaget framåt/nedåt till läget för manuell stängning.
Komfortläge är en öppen position för takuckan, där vindbrus och resonansljud under körning är på en behagligt låg nivå.
}}
* Tillval/tillbehör. 163
RUTOR, GLAS OCH SPEGLAR
||
Ventilationsläge
Torkarblad och spolarvätska
Använda vindrutetorkare
Torkarna tillsammans med spolarvätskan
används för att förbättra sikten samt strålkastarnas ljusbild.
Vindrutetorkarna rengör vindrutan. Olika inställningar för vindrutetorkarna görs med höger rattspak.
Spolmunstyckena värms* automatiskt vid kyla för
att förhindra att spolarvätskan fryser.
Information om att det behövs påfyllning av spolarvätska visas i förardisplayen när ca 1 liter (1 qt)
spolarvätska återstår.
Relaterad information
Ventilationsläge, vertikalt i bakkant.
•
•
Öppna genom att trycka reglaget uppåt.
Stäng genom att trycka reglaget framåt/
nedåt.
Då ventilationsläge väljs lyfts takluckan upp i bakkant.
Solskärm
Till takluckan hör en inre manuellt skjutbar solskärm. När takluckan öppnas förs solskärmen
automatiskt bakåt. Ta tag i handtaget och skjut
solskärmen framåt för att stänga den.
Relaterad information
•
•
•
•
164
Taklucka* (s. 161)
Klämskydd för rutor och solgardiner (s. 154)
Låsa och låsa upp nyckelfritt* (s. 247)
Använda regnsensorn (s. 165)
Använda vindrute- och strålkastarspolare
(s. 166)
•
Använda regnsensorns minnesfunktion
(s. 166)
•
•
•
•
Påfyllning av spolarvätska (s. 611)
Torkarblad i serviceläge (s. 610)
Byta torkarblad vindruta (s. 609)
Använda vindrutetorkare (s. 164)
Höger rattspak.
Tumhjulet används för att ställa in regnsensorns känslighet och torkarnas frekvens.
Enkelsvep
För spaken nedåt och släpp för att göra
ett svep.
Vindrutetorkare av
För spaken till läge 0 för att stänga av
vindrutetorkarna.
Intervalltorkning
Ställ in antalet svep per tidsenhet med
tumhjulet när intervalltorkning är vald.
Låsa och låsa upp med fjärrnyckel (s. 226)
* Tillval/tillbehör.
RUTOR, GLAS OCH SPEGLAR
Kontinuerlig torkning
För spaken uppåt för att torkarna ska
svepa med normal hastighet.
För spaken ytterligare uppåt för att torkarna ska svepa med hög hastighet.
Använda regnsensorn
Regnsensorn känner av mängden vatten på vindrutan och startar vindrutetorkarna automatiskt.
Regnsensorns känslighet justeras med tumhjulet
på höger rattspak.
VIKTIGT
Innan aktivering av torkare – säkerställ att
torkarbladen inte är fastfrusna och att eventuell snö eller is på vindrutan är bortskrapad.
Regnsensorn deaktiveras automatiskt i
tändningsläge 0 eller när motorn är avstängd.
Höger rattspak.
Använda regnsensorn (s. 165)
Regnsensorknapp
Använda vindrute- och strålkastarspolare
(s. 166)
Tumhjul, känslighet/frekvens
•
•
Torkarblad och spolarvätska (s. 164)
•
•
•
Påfyllning av spolarvätska (s. 611)
Använda regnsensorns minnesfunktion
(s. 166)
Torkarblad i serviceläge (s. 610)
Byta torkarblad vindruta (s. 609)
Vrid tumhjulet uppåt för högre känslighet och
nedåt för lägre känslighet. Ett extra svep görs när
tumhjulet vrids uppåt.
Deaktivera regnsensor
Använd rikligt med spolarvätska när torkarna
rengör vindrutan. Vindrutan ska vara blöt när
vindrutetorkarna arbetar.
•
•
För spaken nedåt för att torkarna ska göra extrasvep.
Deaktivera regnsensorn genom att trycka på
regnsensorknappen
eller för spaken uppåt
till ett annat torkarprogram.
VIKTIGT
Relaterad information
Aktivera regnsensorn genom att trycka på regnsensorknappen
.
Regnsensorn deaktiveras automatiskt när torkarblad sätts i serviceläge. Regnsensorn återaktiveras när serviceläget har stängts av.
VIKTIGT
Vindrutetorkarna kan starta och skadas vid
automattvätt. Stäng av regnsensorn medan
bilen är igång eller när bilens elsystem är i
tändningsläge I eller II. Symbolen i förardisplayen slocknar.
När regnsensorn är aktiverad visas regnsensori förardisplayen.
symbolen
Aktivera regnsensor
När regnsensorn ska aktiveras måste bilen vara
igång alternativt i tändningsläge I eller II samtidigt som spaken till vindrutetorkarna är i läge 0,
alternativt i läge för enkelsvep.
Relaterad information
•
Använda vindrute- och strålkastarspolare
(s. 166)
•
Torkarblad och spolarvätska (s. 164)
}}
165
RUTOR, GLAS OCH SPEGLAR
•
•
•
•
•
Använda regnsensorns minnesfunktion
(s. 166)
Använda regnsensorns
minnesfunktion
Använda vindrute- och
strålkastarspolare
Påfyllning av spolarvätska (s. 611)
Torkarblad i serviceläge (s. 610)
Regnsensorn känner av mängden vatten på vindrutan och startar vindrutetorkarna automatiskt.
Byta torkarblad vindruta (s. 609)
Aktivera/deaktivera minnesfunktion
Vindrute- och strålkastarspolare rengör vindrutan
och strålkastarna. Start av vindrute- och strålkastarspolare görs med höger rattspak.
Använda vindrutetorkare (s. 164)
Minnesfunktion för regnsensorn är möjlig att aktivera så att regnsensorknappen inte behöver
tryckas in varje gång bilen startas:
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn i centerdisplayen.
2.
Tryck på My Car
3.
Välj Minne för regnsensor för att aktivera/
deaktivera minnesfunktionen.
Starta vindrute- och strålkastarspolare
Vindrutetorkare.
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
•
Använda regnsensorn (s. 165)
Använda vindrute- och strålkastarspolare
(s. 166)
Spolningsfunktion, höger rattspak.
Torkarblad och spolarvätska (s. 164)
–
Påfyllning av spolarvätska (s. 611)
Torkarblad i serviceläge (s. 610)
För höger rattspak mot ratten för att starta
vindrute- och strålkastarspolarna.
> Efter att spaken släppts gör vindrutetorkarna några extra svep.
Byta torkarblad vindruta (s. 609)
Använda vindrutetorkare (s. 164)
VIKTIGT
Undvik aktivering av spolsystem när det är
fruset eller spolarbehållaren är tom, i annat
fall finns risk att skada pumpen.
166
RUTOR, GLAS OCH SPEGLAR
Spolning av strålkastare*
För att spara vätska spolas strålkastarna automatiskt enligt ett definierat intervall, när strålkastarna är påslagna.
Reducerad spolning
Då det återstår ca 1 liter (1 qt) spolarvätska i
behållaren och meddelandet Spolarvätska Nivå
visas
låg Fyll på tillsammans med symbol
i förardisplayen, stängs tillförseln av spolarvätska
till strålkastarna av. Detta för att prioritera rengöring av vindrutan och sikten genom den. Strålkastarna spolas enbart om hel- eller halvljus är på.
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
•
Använda regnsensorn (s. 165)
Torkarblad och spolarvätska (s. 164)
Använda regnsensorns minnesfunktion
(s. 166)
Påfyllning av spolarvätska (s. 611)
Torkarblad i serviceläge (s. 610)
Byta torkarblad vindruta (s. 609)
Använda vindrutetorkare (s. 164)
* Tillval/tillbehör. 167
SÄTEN OCH RATT
SÄTEN OCH RATT
Manuellt framsäte
Höj/sänk sätet genom att justera reglaget
upp/ner.
Bilens framsäten har olika inställningsmöjligheter
för bästa möjliga sittkomfort.
•
Justera passagerarsäte från förarsätet*
(s. 179)
Ändra ryggstödets lutning genom att vrida
ratten.
VARNING
Ställ in rätt körställning på förarsätet innan
körning påbörjas, aldrig under färd. Var förvissad om att sätet är i låst läge för att undvika
personskada vid en eventuell hård inbromsning eller olycka.
Relaterad information
Höj/sänk sittdynans framkant* genom att
pumpa upp/ner.1
Ändra sittdynans längd* genom att dra upp
spaken och föra dynan framåt/bakåt med
handen.
Justera sätet framåt/bakåt genom att lyfta
handtaget och ställa in rätt avstånd till ratt
och pedaler. Kontrollera att sätet är spärrat
då inställningen har ändrats.
Ändra svankstödet* genom att trycka på
knappen uppåt/nedåt/framåt/bakåt2.
1
2
170
•
•
•
Elmanövrerat* framsäte (s. 171)
Justera elmanövrerat* framsäte (s. 171)
Lagra position för säte, backspeglar och
head-up-display* (s. 172)
•
Använda lagrad position för säte, backspeglar och head-up-display* (s. 173)
•
Justera massageinställningar* i framsäte
(s. 175)
•
•
•
•
Justera* sittdynans längd i framsäte (s. 176)
Inställningar för massage* i framsäte
(s. 174)
Justera sidostöd* i framsäte (s. 177)
Justera svankstöd* i framsäte (s. 177)
Gäller endast förarstolen.
Gäller för fyrvägssvankstöd*. Tvåvägssvankstöd* regleras framåt/bakåt.
* Tillval/tillbehör.
SÄTEN OCH RATT
Elmanövrerat* framsäte
Bilens framsäten har olika inställningsmöjligheter
för bästa möjliga sittkomfort. Det elmanövrerade
sätet kan flyttas framåt/bakåt och upp/ner. Sittdynans framkant kan höjas/sänkas samt justeras
i längd* och ryggstödets lutning kan ändras.
Svankstödet* kan justeras uppåt/nedåt/framåt/
bakåt3.
Inställning av säte kan göras när motorn är igång
och inom en viss tid efter att dörren har låsts upp
utan att motorn är igång. Justering kan även
göras inom en viss tid efter att motorn stängts av.
•
Justera massageinställningar* i framsäte
(s. 175)
•
•
Justera* sittdynans längd i framsäte (s. 176)
•
•
•
Inställningar för massage* i framsäte
(s. 174)
Justera elmanövrerat* framsäte
Ställ in önskat sittläge med hjälp av reglagen på
framsätets sittdel. För att ställa in de olika komfortfunktionerna, vrid multifunktionsreglaget4
uppåt/nedåt.
Justera sidostöd* i framsäte (s. 177)
Justera svankstöd* i framsäte (s. 177)
Justera passagerarsäte från förarsätet*
(s. 179)
VIKTIGT
De elmanövrerade sätena har ett överbelastningsskydd som utlöses om något säte blockeras av något föremål. Om det händer,
avlägsna föremålet och manövrera därefter
sätet igen.
Relaterad information
•
•
•
•
3
4
Manuellt framsäte (s. 170)
Justera elmanövrerat* framsäte (s. 171)
Lagra position för säte, backspeglar och
head-up-display* (s. 172)
Använda lagrad position för säte, backspeglar och head-up-display* (s. 173)
Gäller för fyrvägssvankstöd*. Tvåvägssvankstöd* regleras framåt/bakåt.
Finns inte i bilar med tvåvägssvankstöd*.
Bilden visar reglagen från en bil med fyrvägssvankstöd*.
Bilar med tvåvägssvankstöd* har inte det vridbara multifunktionsreglaget.
I bilar med fyrvägssvankstöd*, vrid multifunktionsreglaget4 uppåt/nedåt för att ställa in de
olika komfortfunktionerna. I bilar med tvåvägssvankstöd*, använd den runda knappen
för att justera svankstödet framåt/bakåt.
Höj/sänk sittdynans framkant genom att
justera reglaget upp/ned.
}}
* Tillval/tillbehör. 171
SÄTEN OCH RATT
||
Höj/sänk sätet genom att justera reglaget
upp/ner.
Lagra position för säte, backspeglar
och head-up-display*
2.
Tryck och håll in M-knappen. Ljusindikatorn i
knappen lyser.
Flytta sätet framåt/bakåt genom att justera
reglaget framåt/bakåt.
Det är möjligt att lagra positionen för elmanövrerat* säte, yttre backspeglar och head-up-display*
i minnesknapparna.
3.
Inom tre sekunder, tryck och håll in knapp 1
eller 2.
> När positionen är lagrad i vald minnesknapp hörs en ljudsignal och ljusindikatorn i M-knappen slocknar.
Ändra ryggstödets lutning genom att justera
reglaget framåt/bakåt.
Endast en rörelse (fram/bak/upp/ner) kan göras
åt gången.
Ryggstödet i framsätena kan inte fällas helt
framåt.
Lagra två olika positioner för det elmanövrerade*
sätet, de yttre backspeglarna och head-up-displayen* med hjälp av minnesknapparna. Knapparna sitter på insidan av antingen ena framdörren
eller båda*.
Sätet, backspeglarna eller head-up-displayen
måste justeras igen innan det går att sätta ett
nytt minne.
Relaterad information
•
•
•
172
Manuellt framsäte (s. 170)
Elmanövrerat* framsäte (s. 171)
Relaterad information
Lagra position för säte, backspeglar och
head-up-display* (s. 172)
•
•
•
•
•
Använda lagrad position för säte, backspeglar och head-up-display* (s. 173)
•
Justera massageinställningar* i framsäte
(s. 175)
•
•
Justera* sittdynans längd i framsäte (s. 176)
•
•
•
Trycks inte någon av minnesknapparna in inom
tre sekunder slocknar M-knappen och ingen lagring görs.
Minnesknapp.
Justera sidostöd* i framsäte (s. 177)
Lagra position
1.
Ställ in säte, yttre backspeglar och head-updisplay till önskad position.
Justera elmanövrerat* framsäte (s. 171)
Använda lagrad position för säte, backspeglar och head-up-display* (s. 173)
Justera massageinställningar* i framsäte
(s. 175)
•
•
Justera* sittdynans längd i framsäte (s. 176)
Minnesknapp.
Justera svankstöd* i framsäte (s. 177)
Justera passagerarsäte från förarsätet*
(s. 179)
Elmanövrerat* framsäte (s. 171)
•
Knapp M för lagring av inställning.
Inställningar för massage* i framsäte
(s. 174)
Manuellt framsäte (s. 170)
•
•
Inställningar för massage* i framsäte
(s. 174)
Justera sidostöd* i framsäte (s. 177)
Justera svankstöd* i framsäte (s. 177)
* Tillval/tillbehör.
SÄTEN OCH RATT
•
•
•
Justera passagerarsäte från förarsätet*
(s. 179)
Använda lagrad position för säte,
backspeglar och head-up-display*
Vinkling av yttre backspeglar (s. 160)
Om positionerna för det elmanövrerade* sätet,
de yttre backspeglarna och head-up-displayen*
har lagrats kan de enkelt aktiveras med hjälp av
minnesknapparna.
Inställningar för head-up-display* (s. 132)
Använda lagrad inställning
Stängd framdörr
– Håll in en av minnesknapparna 1 ( ) eller 2
( ) tills säte, yttre backspeglar och headup-display stannar i de positioner som är lagrade i vald minnesknapp.
Om minnesknappen släpps kommer sätets, de
yttre backspeglarnas och head-up-displayens
rörelse att avbrytas.
VARNING
•
Eftersom framsätena kan justeras även
när tändningen är av bör barn aldrig vara i
bilen utan uppsikt.
•
Stolens rörelse kan stoppas närsomhelst
genom att trycka på någon av sätesreglagens knappar.
•
•
Lagrad inställning kan användas när framsätesdörren är öppen eller stängd:
Öppen framdörr
– Tryck in en av minnesknapparna 1 ( ) eller
2 ( ) med ett kort tryck. Elmanövrerat säte,
yttre backspeglar och head-up-display rör sig
och stannar sedan i de positioner som är lagrade i vald minnesknapp.
Ställ aldrig in stolen under körning.
Se till att det inte finns någonting under
stolarna när de justeras.
Relaterad information
•
•
•
•
•
Manuellt framsäte (s. 170)
Elmanövrerat* framsäte (s. 171)
Justera elmanövrerat* framsäte (s. 171)
Lagra position för säte, backspeglar och
head-up-display* (s. 172)
Justera massageinställningar* i framsäte
(s. 175)
}}
* Tillval/tillbehör. 173
SÄTEN OCH RATT
•
•
•
•
•
•
•
Justera* sittdynans längd i framsäte (s. 176)
Inställningar för massage* i framsäte
(s. 174)
Justera sidostöd* i framsäte (s. 177)
Justera svankstöd* i framsäte (s. 177)
Inställningar för massage* i
framsäte
• Intensitet: Välj mellan Låg, Normal och
För att ändra inställningar kan både multifunktionsreglaget på sidan av sätet och centerdisplayen användas. I centerdisplayen visas de olika
inställningarna.
• Hastighet: Välj mellan Långsam, Normal
Justera passagerarsäte från förarsätet*
(s. 179)
Vinkling av yttre backspeglar (s. 160)
Hög.
och Snabb.
Omstart av massage
Massagefunktionen stängs automatiskt av efter
20 minuter. Återaktivering av funktionen görs
manuellt.
–
Inställningar för head-up-display* (s. 132)
Tryck på Omstart, som visas i centerdisplayen, för att valt massageprogram ska
starta om.
> Massageprogrammet startar om. Om
ingen åtgärd görs lägger sig meddelandet
i toppvyn.
Relaterad information
Multifunktionsreglaget, placerad på sidan av sätets sittdel.
Inställningar för massage
Följande inställningsmöjligheter finns för massage:
• På/Av: Välj På/Av för att sätta på/stänga av
massagefunktionen.
• Program 1-5: Det finns 5 förinställda massageprogram. Välj mellan Dyning,
Stegande, Avancerad, Svankstöd och
Skuldra.
174
•
•
•
•
Manuellt framsäte (s. 170)
Elmanövrerat* framsäte (s. 171)
Justera elmanövrerat* framsäte (s. 171)
Lagra position för säte, backspeglar och
head-up-display* (s. 172)
•
Använda lagrad position för säte, backspeglar och head-up-display* (s. 173)
•
Justera massageinställningar* i framsäte
(s. 175)
•
•
Justera* sittdynans längd i framsäte (s. 176)
Justera sidostöd* i framsäte (s. 177)
* Tillval/tillbehör.
SÄTEN OCH RATT
•
•
Justera svankstöd* i framsäte (s. 177)
Justera passagerarsäte från förarsätet*
(s. 179)
Justera massageinställningar* i
framsäte
3.
För att ändra inställningar kan både multifunktionsreglaget på sätet och centerdisplayen
användas. I centerdisplayen visas de olika inställningarna.
Justera massageinställningar i framsäte
Framsätet har massage i ryggstödet. Massagen
utförs av luftkuddar som kan massera med olika
inställningar.
Massagefunktionen går endast att aktivera när
bilens motor är igång.
1.
Aktivera multifunktionsreglaget genom att
vrida reglaget
uppåt/nedåt. Sätesinställningsvyn visas i centerdisplayen.
2.
Välj Massage i sätesinställningsvyn.
För att välja mellan de olika massagefunktionerna görs valet antingen direkt i centerdisplayen eller genom att flytta markören uppåt/
nedåt med hjälp av multifunktionsreglagets
/nedre
knapp. Ändra inställning i
övre
vald funktion direkt i centerdisplayen, genom
att trycka på pilarna, eller med multifunktionsreglagets främre
/bakre knapp
.
Relaterad information
•
•
•
•
Manuellt framsäte (s. 170)
Elmanövrerat* framsäte (s. 171)
Justera elmanövrerat* framsäte (s. 171)
Lagra position för säte, backspeglar och
head-up-display* (s. 172)
•
Använda lagrad position för säte, backspeglar och head-up-display* (s. 173)
•
•
•
•
•
Justera* sittdynans längd i framsäte (s. 176)
Inställningar för massage* i framsäte (s. 174)
Justera sidostöd* i framsäte (s. 177)
Justera svankstöd* i framsäte (s. 177)
Justera passagerarsäte från förarsätet*
(s. 179)
* Tillval/tillbehör. 175
SÄTEN OCH RATT
Justera* sittdynans längd i framsäte
Justera sittdynans längd manuellt
Beroende på vald utrustningsnivå regleras sittdynans längd antingen med multifunktionsreglaget*
på sidan av sätets sittdyna eller manuellt med ett
reglage på framsidan av sittdynan.
•
•
•
•
•
Justera sittdynans längd med
multifunktionsreglaget
Justera massageinställningar* i framsäte
(s. 175)
Inställningar för massage* i framsäte (s. 174)
Justera sidostöd* i framsäte (s. 177)
Justera svankstöd* i framsäte (s. 177)
Justera passagerarsäte från förarsätet*
(s. 179)
Reglage för dynjustering.
1.
Ta tag i handtaget
dra uppåt.
2.
Justera sittdynans längd.
3.
Släpp handtaget och se till att dynan hamnat
i låst läge.
Multifunktionsreglaget, placerat på sidan av sittdynan.
1.
2.
176
Aktivera multifunktionsreglaget genom att
uppåt/nedåt. Sätesinställvrida reglaget
ningsvyn visas i centerdisplayen.
Välj Dynförlängning i sätesinställningsvyn.
•
Tryck på den främre delen av fyrvägsknappen
för att förlänga sittdynan.
•
Tryck på den bakre delen av fyrvägsknappen
för att korta sittdynan.
på sätets framsida och
Relaterad information
•
•
•
•
•
Manuellt framsäte (s. 170)
Elmanövrerat* framsäte (s. 171)
Justera elmanövrerat* framsäte (s. 171)
Lagra position för säte, backspeglar och
head-up-display* (s. 172)
Använda lagrad position för säte, backspeglar och head-up-display* (s. 173)
* Tillval/tillbehör.
SÄTEN OCH RATT
Justera sidostöd* i framsäte
2.
Öka komforten i framsätet genom att justera
ryggstödets sidor.
Välj Sidostöd i sätesinställningsvyn.
•
Tryck på den främre delen av fyrvägsknap.
pen för att öka sidostödet
•
Tryck på den bakre delen av fyrvägsknappen för att minska sidostödet
.
Justera svankstöd* i framsäte
Svankstödet justeras med hjälp av reglage på
sidan av sätets sittdyna.
Relaterad information
•
•
•
•
Multifunktionsreglaget, placerad på sidan av sätets sittdel.
Ryggstödets sidor kan justeras för att ge sidosupport. För att ändra inställningar kan både multifunktionsreglaget på sätet och centerdisplayen
användas. I centerdisplayen visas de olika inställningarna.
För att justera sidostödet:
1.
Manuellt framsäte (s. 170)
Elmanövrerat* framsäte (s. 171)
Justera elmanövrerat* framsäte (s. 171)
Lagra position för säte, backspeglar och
head-up-display* (s. 172)
•
Använda lagrad position för säte, backspeglar och head-up-display* (s. 173)
•
Justera massageinställningar* i framsäte
(s. 175)
•
•
•
•
Multifunktionsreglaget, i bilar med fyrvägssvankstöd*.
Justera* sittdynans längd i framsäte (s. 176)
Inställningar för massage* i framsäte (s. 174)
Justera svankstöd* i framsäte (s. 177)
Justera passagerarsäte från förarsätet*
(s. 179)
Aktivera multifunktionsreglaget genom att
. Sätesinställningsvrida det uppåt/nedåt
vyn visas i centerdisplayen.
Reglaget i bilar med tvåvägssvankstöd*.
Svankstödet justeras med multifunktionsreglaget,
i bilar med fyrvägsvankstöd*, alternativt den runda
}}
* Tillval/tillbehör. 177
SÄTEN OCH RATT
||
knappen, i bilar med tvåvägssvankstöd*. Reglaget
är placerat på sidan av sätets sittdel. Beroende
på vald utrustningsnivå kan svankstödet justeras
framåt/bakåt samt uppåt/nedåt (fyrvägssvankstöd) alternativt framåt/bakåt (tvåvägssvankstöd).
2.
Justera svankstödet i bil med
fyrvägssvankstöd
Välj Svankstöd i sätesinställningsvyn.
•
/ner
Tryck på den runda knappen upp
för att flytta svankstödet uppåt/nedåt.
•
Tryck på den främre delen
för att öka svankstödet.
•
Tryck på den bakre delen
för att minska svankstödet.
av knappen
av knappen
Justera svankstödet i bil med
tvåvägssvankstöd
1.
178
Relaterad information
•
•
•
•
Manuellt framsäte (s. 170)
Elmanövrerat* framsäte (s. 171)
Justera elmanövrerat* framsäte (s. 171)
Lagra position för säte, backspeglar och
head-up-display* (s. 172)
•
Använda lagrad position för säte, backspeglar och head-up-display* (s. 173)
•
Justera massageinställningar* i framsäte
(s. 175)
•
•
•
•
Justera* sittdynans längd i framsäte (s. 176)
Inställningar för massage* i framsäte (s. 174)
Justera sidostöd* i framsäte (s. 177)
Justera passagerarsäte från förarsätet*
(s. 179)
Aktivera multifunktionsreglaget genom att
uppåt/nedåt. Sätesinställvrida reglaget
ningsvyn visas i centerdisplayen.
1.
Tryck på den främre delen
av den runda
knappen för att öka svankstödet.
2.
av den runda
Tryck på den bakre delen
knappen för att minska svankstödet.
* Tillval/tillbehör.
SÄTEN OCH RATT
Justera passagerarsäte från
förarsätet*
•
Justera svankstöd* i framsäte (s. 177)
Passagerarsätet fram kan justeras från förarsätet.
Aktivera funktionen
Funktionen aktiveras via funktionsvyn i centerdisplayen:
Tryck på knappen Justera
passagerarsätet för att aktivera.
Flytta passagerarsätet framåt/bakåt genom
att justera reglaget framåt/bakåt.
Ändra passagerarsätets ryggstödslutning
genom att justera reglaget framåt/bakåt.
Justera passagerarsätet
Inom 10 sekunder, från aktivering av funktionen,
måste föraren justera passagerarsätet. Sker
ingen justering inom denna tid deaktiveras funktionen.
Föraren justerar passagerarsätet med hjälp av
reglagen på förarsätet:
Relaterad information
•
•
•
•
Manuellt framsäte (s. 170)
Elmanövrerat* framsäte (s. 171)
Justera elmanövrerat* framsäte (s. 171)
Lagra position för säte, backspeglar och
head-up-display* (s. 172)
•
Använda lagrad position för säte, backspeglar och head-up-display* (s. 173)
•
Justera massageinställningar* i framsäte
(s. 175)
•
•
•
Justera* sittdynans längd i framsäte (s. 176)
Inställningar för massage* i framsäte (s. 174)
Justera sidostöd* i framsäte (s. 177)
* Tillval/tillbehör. 179
SÄTEN OCH RATT
Fälla ryggstöd i baksätet*
Baksätets ryggstöd är uppdelat i två delar. De
två delarna kan fällas framåt var för sig.
VARNING
•
•
Ställ in sätet och fixera det innan avfärd.
Var försiktig vid inställning av sätet. Okontrollerad eller oaktsam inställning kan
leda till klämskador.
Vid lastning av långa objekt måste de alltid spännas fast på ett säkert sätt för att
undvika skada vid hastiga inbromsningar.
•
Stäng alltid av motorn och lägg i parkeringsbromsen vid i- och urlastning i bilen.
•
För bilar med automatisk växling, sätt växelväljaren i P för att förhindra att växelväljaren flyttas av misstag.
VIKTIGT
När ryggstödet ska fällas får det inte finnas
något föremål i baksätet. Säkerhetsbältena
får inte heller vara kopplade. Risk finns annars
att det uppstår skada på baksätets klädsel.
VIKTIGT
Sittdynan på den integrerade barnstolen* ska
vara i nedfällt läge innan fällning av baksätets
ryggstöd.
Armstödet* på mittplatsen ska fällas upp
innan fällning av sätet.
Genomlastningsluckan* i baksätet ska vara
stängd innan fällning.
OBS
Baksätet måste vara i upprätt position vid
aktivering av privat låsning för att låsas. Baksäte i nedfällt läge kommer inte att låsas.
OBS
Framsätena kan behöva skjutas fram och/
eller ryggstöden justeras upp för att de bakre
ryggstöden ska kunna fällas fram helt.
Fälla ryggstöd
För att möjliggöra fällning av baksäte måste bilen
stå stilla samt minst en bakdörr vara öppen.
Knappar för sätesfällning, placerade på vänstra baksätets ovandel.
1.
Säkerställ att inga personer eller föremål
befinner sig i baksätet.
2.
Fäll ner mittplatsens nackskydd manuellt.
3.
Håll inne en av knapparna som finns placerade i hatthyllan på bilens vänstra sida.
4.
Sätet släpper från låsningen men är kvar i
samma position. Nackskydden fälls automatiskt.
5.
Fäll manuellt ner ryggstödet till horisontellt
läge.
Fälla upp ryggstöd
Uppfällning av ryggstödet till upprätt position
görs manuellt:
180
1.
För ryggstödet uppåt/bakåt.
2.
Tryck ryggen vidare tills spärren går i lås.
* Tillval/tillbehör.
SÄTEN OCH RATT
3.
Fäll upp nackskydden manuellt.
Justera nackskydd i baksätet
4.
Vid behov justera upp mittplatsens nackskydd.
Reglera mittplatsens nackskydd efter passagerarens längd. Fäll ytterplatsernas nackskydd* för
att förbättra sikten bakåt.
VARNING
Justera mittplatsens nackskydd
Kontrollera att ryggstöden och nackskydden i
baksätet är ordentligt låsta efter uppfällning.
Nackskydden på ytterplatserna måste alltid
vara uppfällda när det finns passagerare på
någon plats i baksätet.
För att få ner skyddet måste knappen (se bild)
tryckas in samtidigt som nackskyddet trycks ner
försiktigt.
Relaterad information
•
•
•
Justera nackskydd i baksätet (s. 181)
Privat låsning (s. 257)
Aktivera och deaktivera privat låsning
(s. 257)
VARNING
Mittplatsens nackskydd ska regleras efter passagerarens längd så att det om möjligt täcker hela
bakhuvudet. Skjut det manuellt uppåt efter behov.
Mittplatsens nackskydd skall vara i sitt nedersta läge när mittplatsen inte används. När
mittplatsen används skall nackskyddet vara
korrekt justerad till passagerarens längd så
att det om möjligt täcker hela bakhuvudet.
Fälla baksätets yttre nackskydd via
centerdisplay*
De yttre nackskydden kan fällas via centerdisplayens funktionsvy. Fällning av nackskydd går att
göra i tändningsläge 0.
}}
* Tillval/tillbehör. 181
SÄTEN OCH RATT
Relaterad information
||
•
Fälla ryggstöd i baksätet* (s. 180)
Rattens reglage och signalhorn
På ratten finns signalhorn och reglage för bl.a.
förarstödsystem och röststyrning.
Tryck på knappen Fäll
nackstöd för att aktivera/
deaktivera fällning.
För tillbaka nackskyddet manuellt tills ett klickljud
hörs.
VARNING
Fäll inte ner de yttre nackskydden om det
finns passagerare på någon av de platserna i
baksätet.
VARNING
Nackskydden ska vara i låst läge efter uppfällning.
182
* Tillval/tillbehör.
SÄTEN OCH RATT
Signalhorn
Rattlås
Rattlåset försvårar styrning av bilen om den t.ex.
tillgrips olovligen. Ett mekaniskt ljud kan uppfattas när rattlåset låses eller låses upp.
Aktivera rattlås
Rattlåset aktiveras när bilen låses utifrån och
motorn är avstängd. Om bilen lämnas olåst kommer rattlåset automatiskt att aktiveras efter en
stund.
Deaktivera rattlås
Knappsatser och paddlar* i ratten.
Reglage för förarstödsystem5.
Paddel* för manuell växling av automatisk
växellåda.
Reglage för röststyrning samt meny-, meddelande- och telefonhantering.
5
Signalhornet är placerat på rattens centrum.
Relaterad information
•
•
Rattlås (s. 183)
Justera ratt (s. 184)
Rattlåset deaktiveras när bilen låses upp utifrån.
Om bilen inte är låst räcker det att fjärrnyckeln är
inne i kupén och att bilen startas för att rattlåset
ska deaktiveras.
Relaterad information
•
•
Rattens reglage och signalhorn (s. 182)
Justera ratt (s. 184)
Fartbegränsare, Farthållare, Adaptiv farthållare*, Avståndsvarning* och Pilot Assist.
* Tillval/tillbehör. 183
SÄTEN OCH RATT
Justera ratt
Justera ratt i bil med knäkrockkudde
Justera ratt i bil utan knäkrockkudde
Spak för justering av ratt.
Spak för justering av ratt.
1.
Skjut spaken framåt för att lösgöra ratten.
1.
Dra spaken bakåt för att lösgöra ratten.
2.
Ställ in ratten i det läge som passar.
2.
Ställ in ratten i det läge som passar.
3.
Dra tillbaka spaken för att fixera ratten. Om
det går trögt, tryck lite på ratten samtidigt
som spaken förs tillbaka.
3.
Skjut tillbaka spaken framåt för att fixera
ratten. Om det går trögt, tryck lite på ratten
samtidigt som spaken förs tillbaka.
Ratten kan justeras i olika lägen.
Inställning av ratt går att göra i djupled och i höjdled.
Rattinställningen görs på olika sätt beroende på
om bilen är utrustad med knäkrockkudde6 eller
inte.
VARNING
Ställ in ratten och fixera den innan avfärd.
Ratten får aldrig ställas in under färd.
Vid hastighetsberoende servostyrning kan rattmotståndet regleras. Rattmotståndet regleras
efter bilens hastighet för att ge föraren ökad vägkänsla.
6
184
Relaterad information
•
•
•
Rattlås (s. 183)
Rattens reglage och signalhorn (s. 182)
Justera elmanövrerat* framsäte (s. 171)
Bilen är utrustad med knäkrockkudde endast på vissa marknader.
* Tillval/tillbehör.
KLIMAT
KLIMAT
Klimat
Klimatzoner
Klimatsensorer
Bilen är utrustad med elektronisk klimatreglering.
Klimatanläggningen kyler eller värmer samt
avfuktar luften i kupén.
Antalet klimatzoner bilen är indelad i styr möjligheten att ställa in olika temperatur för olika delar
av kupén.
Klimatanläggningen har ett antal sensorer till
hjälp för att reglera klimatet i bilen.
Klimatanläggningens samtliga funktioner regleras
från centerdisplayen och fysiska knappar i mittkonsolen.
2-zonsklimat
Sensorernas placering
Vissa funktioner för baksätet kan också regleras
från klimatreglage* bak på tunnelkonsolen.
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Klimatzoner (s. 186)
Klimatsensorer (s. 186)
Upplevd temperatur (s. 187)
Röststyra klimat (s. 187)
Parkeringsklimat (s. 208)
Värmare (s. 217)
Luftkvalitet (s. 188)
Luftfördelning (s. 191)
Klimatreglage (s. 197)
Klimatzoner med 2-zonsklimat.
Med 2-zonsklimat kan temperaturen i kupén
ställas in separat för vänster och höger sida.
Relaterad information
•
Klimat (s. 186)
Solsensor – på instrumentpanelens ovansida.
Fuktsensor – i kåpan vid inre backspegeln.
Yttertemperatursensor – i den högra ytterbackspegeln.
Temperatursensor för kupén – vid de fysiska
knapparna i mittkonsolen.
OBS
Täck inte över eller blockera sensorerna med
klädesplagg eller andra föremål.
186
* Tillval/tillbehör.
KLIMAT
Med Interior Air Quality System* finns även en
luftkvalitetssensor som sitter i klimatanläggningens luftintag.
Relaterad information
•
•
Klimat (s. 186)
Interior Air Quality System* (s. 190)
Upplevd temperatur
Röststyra klimat1
Klimatanläggningen reglerar klimatet i kupén
utifrån den upplevda temperaturen, inte den faktiska.
Kommando för röststyrning av klimatanläggningen till att t.ex. ändra temperatur, aktivera
eluppvärmt säte* eller ändra fläktnivå.
Temperaturen som väljs i kupén motsvarar den
fysiska upplevelsen med hänsyn tagen till den
yttertemperatur, lufthastighet, luftfuktighet, solinstrålning etc. som för tillfället råder i och kring
bilen.
Tryck på
mando:
•
"Klimat" – startar en dialog för klimat och
visar exempel på kommandon.
I systemet finns en solsensor som känner av på
vilken sida solen skiner in i kupén. Detta medför
att temperaturen kan skilja mellan höger och
vänster sidas luftmunstycken trots att regleringen
är inställd på samma temperatur på båda sidor.
•
"Ställ in temperaturen på X grader" –
ställer in önskad temperatur.
•
"Öka temperaturen"/"Minska
temperaturen" – höjer/sänker inställd temperatur ett steg.
Relaterad information
•
"Synka temperaturen" – synkroniserar
temperaturen för samtliga klimatzoner i bilen
med förarsidans inställda temperatur.
•
"Rikta fläkten mot golvet"/"Rikta fläkten
mot kupén" – öppnar önskat luftflöde.
•
"Rikta bort fläkten från golvet"/"Rikta
bort fläkten från kupén" – stänger önskat
luftflöde.
•
"Ställ in fläkten på max"/"Stäng av
fläkten" – ändrar fläktnivå till Max/Off.
•
"Öka fläkten"/"Minska fläkten" – höjer/
sänker inställd fläktnivå ett steg.
•
"Sätt på autoklimat" – aktiverar automatreglerat klimat.
•
1
Gäller vissa marknader.
och säg något av följande kom-
Klimat (s. 186)
}}
* Tillval/tillbehör. 187
KLIMAT
||
•
"Sätt på AC"/"Stäng av AC" – aktiverar/
deaktiverar luftkonditioneringen.
•
"Sätt på återcirkulationen"/"Stäng av
återcirkulationen" – aktiverar/deaktiverar
luftåtercirkulationen.
•
•
"Sätt på maxdefrostern"/"Stäng av
maxdefroster" – aktiverar/deaktiverar max
defroster.
•
"Sätt på elektrisk defroster"/"Stäng av
elektrisk defroster" – aktiverar/deaktiverar
eluppvärmd vindruta*.
•
"Sätt på bakre defroster"/"Stäng av
bakre defroster" – aktiverar/deaktiverar
eluppvärmd bakruta och yttre backspeglar.
•
"Sätt på rattvärmen"/"Stäng av
rattvärmen" – aktiverar/deaktiverar eluppvärmd ratt*.
•
"Öka rattvärmen"/"Minska rattvärmen" –
höjer/sänker inställd nivå för eluppvärmd
ratt* ett steg.
•
•
188
"Sätt på defrostern"/"Stäng av
defrostern" – aktiverar/deaktiverar avfrostning av rutor och backspeglar.
"Sätt på stolsvärmen"/"Stäng av
stolsvärmen" – aktiverar/deaktiverar eluppvärmt säte*.
"Öka stolsvärmen"/"Minska
stolsvärmen" – höjer/sänker inställd nivå
för eluppvärmt säte* ett steg.
•
•
"Sätt på stolsfläkten"/"Stäng av
stolsfläkten" – aktiverar/deaktiverar ventilerat säte*.
"Öka stolsfläkten"/"Minska stolsfläkten"
– höjer/sänker inställd nivå för ventilerat
säte* ett steg.
Relaterad information
•
•
•
•
Klimat (s. 186)
Röststyrning (s. 133)
Använda röststyrning (s. 134)
Inställningar för röststyrning (s. 137)
Luftkvalitet
Materialvalen i kupén och luftreningssystemet
ser till att luftkvaliteten i kupén är hög.
Material i kupén
Interiören i kupén är utformad för att vara trivsam
och behaglig, även för kontaktallergiker och astmatiker.
Utprovade material har utvecklats för att minimera dammängden i kupén och bidra till att
kupén blir lättare att hålla ren.
Mattorna i både kupén och bagageutrymmet är
löstagbara och lätta att ta ur och göra rena.
Använd rengöringsmedel och bilvårdsprodukter
som rekommenderas av Volvo för att rengöra
interiören.
Luftreningssystem
Förutom kupéfiltret hjälper även Clean Zone
Interior Package* och luftkvalitetssystemet
Interior Air Quality System* till att hålla en hög
luftkvalitet i kupén.
Relaterad information
•
•
•
•
•
Klimat (s. 186)
Clean Zone* (s. 189)
Clean Zone Interior Package* (s. 189)
Interior Air Quality System* (s. 190)
Kupéfilter (s. 191)
* Tillval/tillbehör.
KLIMAT
Clean Zone*
Funktionen Clean Zone kontrollerar och indikerar
om alla förutsättningar för god luftkvalitet i kupén
är uppfyllda eller ej.
•
•
Att kupéfläkten är aktiverad.
Clean Zone Interior Package*
Att luftåtercirkulationen är deaktiverad.
Clean Zone Interior Package (CZIP) omfattar en
serie modifieringar som håller kupén ännu renare
från allergi- och astmaframkallande substanser.
OBS
Clean Zone indikerar inte att luftkvaliteten är
god, utan indikerar endast att förutsättningarna för god luftkvalitet är uppfyllda.
Följande ingår:
•
En utbyggd fläktfunktion som innebär att
fläkten startar när bilen låses upp med fjärrnyckeln. Fläkten fyller då kupén med frisk
luft. Funktionen startar vid behov och stängs
av automatiskt efter en stund eller då en av
dörrarna till kupén öppnas. Tidsintervallet
under vilket fläkten går minskar successivt på
grund av minskat behov fram tills bilen är 4
år.
•
Det helautomatiska luftkvalitetssystemet
Interior Air Quality System (IAQS).
Relaterad information
•
•
•
•
Indikatorn syns i klimatvyn i centerdisplayen.
Indikatorn syns i klimatraden när klimatvyn
inte är öppnad.
Om förutsättningarna inte uppfylls är texten
Clean Zone vit. När alla förutsättningar är uppfyllda indikeras detta genom att texten ändrar
färg till blå.
Luftkvalitet (s. 188)
Clean Zone Interior Package* (s. 189)
Interior Air Quality System* (s. 190)
Kupéfilter (s. 191)
Relaterad information
•
•
•
•
Luftkvalitet (s. 188)
Clean Zone* (s. 189)
Interior Air Quality System* (s. 190)
Kupéfilter (s. 191)
Förutsättningar som behöver vara uppfyllda:
•
•
Att alla dörrar och bagageluckan är stängda.
•
Att luftkvalitetssystemet Interior Air Quality
System* är aktiverat.
Att alla sidofönster och takluckan* är
stängda.
* Tillval/tillbehör. 189
KLIMAT
Interior Air Quality System*
Interior Air Quality System (IAQS) är ett helautomatiskt luftkvalitetssystem som avskiljer gaser
och partiklar så att halten av lukter och föroreningar i kupén reduceras.
IAQS är en del av Clean Zone Interior Package
(CZIP) och renar luften i kupén från luftföroreningar som partiklar, kolväten, kväveoxider och
marknära ozon.
Om systemets luftkvalitetssensor känner att
utomhusluften är förorenad stängs luftintaget
och luftåtercirkulationen aktiveras.
OBS
För bästa luft i kupén bör luftkvalitetssensorn
alltid vara inkopplad.
•
Kupéfilter (s. 191)
Aktivera och deaktivera
luftkvalitetssensor*
Luftkvalitetssensorn hör till det helautomatiska
luftkvalitetssystemet Interior Air Quality System
(IAQS).
Det är möjligt att ställa in om luftkvalitetssensorn
ska vara aktiverad/deaktiverad.
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn i centerdisplayen.
2.
Tryck på Klimat.
3.
Välj Luftkvalitetsensor för att aktivera/
deaktivera luftkvalitetssensorn.
Relaterad information
•
Interior Air Quality System* (s. 190)
I kallt klimat är återcirkulationen begränsad
för att undvika imbildning.
Vid imbildning bör avfrostningsfunktionerna
för vindruta och sidorutor samt bakruta
användas.
Relaterad information
•
•
•
•
190
Aktivera och deaktivera luftkvalitetssensor*
(s. 190)
Luftkvalitet (s. 188)
Clean Zone* (s. 189)
Clean Zone Interior Package* (s. 189)
* Tillval/tillbehör.
KLIMAT
Kupéfilter
Luftfördelning
•
All luft som kommer in i bilens kupé renas med
ett filter.
Klimatanläggningen fördelar den inkommande
luften genom ett antal olika munstycken i kupén.
Öppna, stänga och rikta ventilationsmunstycken (s. 192)
•
Tabell över luftfördelningsalternativ (s. 194)
Byte av kupéfilter
Automatisk och manuell luftfördelning
För att bibehålla hög klimatprestanda måste filtret bytas med jämna mellanrum. Följ Volvos serviceprogram för rekommenderat bytesintervall. Vid
körning i starkt förorenad miljö kan filtret behöva
bytas oftare.
Med automatreglerat klimat igång sker luftfördelningen automatiskt. Vid behov går luftfördelningen att styra manuellt.
OBS
Det finns olika typer av kupéfilter. Se till att
rätt filter monteras.
Reglerbara ventilationsmunstycken
Vissa ventilationsmunstycken i bilen är reglerbara,
vilket innebär att det går att öppna/stänga och
rikta luftflödet från munstycket.
Relaterad information
•
•
•
•
Luftkvalitet (s. 188)
Clean Zone* (s. 189)
Clean Zone Interior Package* (s. 189)
Interior Air Quality System* (s. 190)
Placering av reglerbara ventilationsmunstycken i kupén.
Fyra på instrumentpanelen och ett vardera på
dörrstolparna mellan fram- och bakdörr.
Relaterad information
•
•
Klimat (s. 186)
Ändra luftfördelning (s. 192)
* Tillval/tillbehör. 191
KLIMAT
Ändra luftfördelning
Öppna, stänga och rikta
ventilationsmunstycken
Luftfördelningen går att ändra manuellt vid
behov.
Vissa ventilationsmunstycken i kupén kan öppnas, stängas och riktas individuellt.
Om bilens yttre munstycken riktas mot sidofönstren kan imma elimineras.
1.
Om bilens yttre munstycken riktas inåt erhålls, i
varmt klimat, en behaglig miljö i kupén.
Öppna klimatvyn i centerdisplayen genom att
trycka på symbolen mitt på klimatraden.
Öppna och stänga
ventilationsmunstycken
Luftfördelningsknapparna i klimatvyn.
Luftfördelning – defrostermunstycken vindruta
Ventilationsmunstycken på instrumentpanelen:
–
Luftfördelning – ventilationsmunstycken
instrumentpanel och mittkonsol
När markeringen på vredet står i vertikalt
läge är luftflödet som högst.
Luftfördelning – ventilationsmunstycken golv
2.
Tryck på en eller flera av luftfördelningsknapparna för att öppna/stänga motsvarande luftflöde.
> Luftfördelningen ändras och knapparna
lyses upp/släcks.
Ventilationsmunstycken på dörrstolparna:
–
•
192
Luftfördelning (s. 191)
Öppna, stänga och rikta ventilationsmunstycken (s. 192)
Tabell över luftfördelningsalternativ (s. 194)
Rulla på tumhjulet under ventilationsmunstycket för att öppna/stänga luftflödet från
munstycket.
Ju större del av de vita linjerna på tumhjulet
som syns, desto högre luftflöde.
Relaterad information
•
•
Vrid på vredet i mitten av ventilationsmunstycket för att öppna/stänga luftflödet från
munstycket.
Rikta ventilationsmunstycken
–
För spaken i mitten av ventilationsmunstycket i sidled/höjdled för att rikta luftflödet
från munstycket.
KLIMAT
Relaterad information
•
•
•
Luftfördelning (s. 191)
Ändra luftfördelning (s. 192)
Tabell över luftfördelningsalternativ (s. 194)
193
KLIMAT
Tabell över luftfördelningsalternativ
Luftfördelningen går att ändra manuellt vid
behov. Följande alternativ är möjliga att ställa in.
Luftfördelning
Syfte
Om samtliga luftfördelningsknappar avmarkeras i manuellt läge återgår klimatanläggningen till automatreglerat klimat.
194
Huvudluftflöde från defrostermunstycken. Visst luftflöde från övriga ventilationsmunstycken.
Motverkar im- och isbildning i kallt och fuktigt
klimat (för att uppnå detta får inte fläktnivån vara
för låg).
Huvudluftflöde från ventilationsmunstycken på instrumentpanelen. Visst luftflöde från
övriga ventilationsmunstycken.
Ger god nedkylning i varmt klimat.
Huvudluftflöde från ventilationsmunstycken vid golvet. Visst luftflöde från övriga ventilationsmunstycken.
Ger värme eller kyla till golvet.
KLIMAT
Luftfördelning
Syfte
Huvudluftflöde från defrostermunstycken och ventilationsmunstycken på instrumentpanelen. Visst luftflöde från övriga ventilationsmunstycken.
Ger god komfort i varmt och torrt klimat.
Huvudluftflöde från defrostermunstycken och ventilationsmunstycken vid golvet. Visst
luftflöde från övriga ventilationsmunstycken.
Ger god komfort och bra avimning i kallt och
fuktigt klimat.
Huvudluftflöde från ventilationsmunstycken på instrumentpanelen och ventilationsmunstycken vid golvet. Visst luftflöde från övriga ventilationsmunstycken.
Ger god komfort i soligt väder vid svala utomhustemperaturer.
Huvudluftflöde från defrostermunstycken, från ventilationsmunstycken på instrumentpanelen och ventilationsmunstycken vid golvet.
Ger balanserad komfort i kupén.
}}
195
KLIMAT
||
Relaterad information
•
•
•
196
Luftfördelning (s. 191)
Öppna, stänga och rikta ventilationsmunstycken (s. 192)
Ändra luftfördelning (s. 192)
KLIMAT
Klimatreglage
Klimatanläggningens funktioner regleras från
fysiska knappar i mittkonsolen, centerdisplayen
och klimatreglage bak på tunnelkonsolen*.
Fysiska knappar i mittkonsol
Temperaturreglage för förar- och passagerarsidan.
Reglage för eluppvärmt* och ventilerat* föraroch passagerarsäte samt eluppvärmd ratt*.
Knapp för eluppvärmd vindruta* samt max
defroster.
Knapp för eluppvärmd bakruta och yttre
backspeglar.
Klimatrad i centerdisplay
Från klimatraden kan de allra vanligaste klimatfunktionerna regleras.
Knapp för åtkomst till klimatvyn. Grafiken på
knappen visar aktiverade klimatinställningar.
Klimatvy i centerdisplay
Klimatvyn öppnas genom att trycka på
symbolen mitt på klimatraden.
Beroende på utrustningsnivå kan
klimatvyn vara uppdelad i flera flikar.
Växla mellan flikarna genom att svepa till vänster/
höger eller genom att trycka på respektive rubrik.
Huvudklimat
I fliken Huvudklimat kan förutom klimatradens
funktioner även övriga huvudklimatfunktioner regleras.
Max, Elektrisk, Bak – Reglage för avfrostning av rutor och backspeglar.
AC – Reglage för luftkonditionering.
Recirc – Reglage för luftåtercirkulation.
Reglage för luftfördelning.
Fläktreglage.
AUTO – Autoreglering av klimat.
}}
* Tillval/tillbehör. 197
KLIMAT
||
Parkeringsklimat
I fliken Parkeringsklimat kan bilens parkeringsklimat regleras.
Klimatreglage bak på tunnelkonsol*
•
Aktivera och deaktivera luftkonditionering
(s. 207)
Aktivera och deaktivera eluppvärmt
framsäte*
Sätena kan värmas för att öka komforten för förare och passagerare när det är kallt.
Om bilen är utrustad med eluppvärmda baksäten*
finns fysiska knappar bak på tunnelkonsolen för
reglering av den funktionen.
Relaterad information
•
•
1.
Aktivera och deaktivera eluppvärmt framsäte*
(s. 198)
•
Aktivera och deaktivera eluppvärmt baksäte*
(s. 199)
•
Aktivera och deaktivera ventilerat framsäte*
(s. 200)
•
Aktivera och deaktivera eluppvärmd ratt*
(s. 201)
•
•
198
Klimat (s. 186)
Tryck på vänster respektive höger sidas rattoch sätesknapp i klimatraden i centerdisplayen för att öppna reglaget för säte och
ratt.
Om bilen inte är utrustad med ventilerade
säten eller eluppvärmd ratt (för förarsidan) är
knappen för eluppvärmda säten direkt tillgänglig i klimatraden.
Aktivera autoreglerat klimat (s. 201)
Aktivera och deaktivera luftåtercirkulation
(s. 202)
•
Aktivera och deaktivera max defroster
(s. 203)
•
Aktivera och deaktivera eluppvärmd vindruta*
(s. 204)
•
Aktivera och deaktivera eluppvärmd bakruta
och yttre backspeglar (s. 205)
•
•
Reglera fläktnivå för framsäte (s. 206)
2.
Tryck upprepade gånger på knappen för
eluppvärmda säten för att skifta mellan de
fyra nivåerna: Av, Hög, Medel och Låg.
> Nivån ändras och knappen visar inställd
nivå.
Synkronisera temperatur (s. 207)
* Tillval/tillbehör.
KLIMAT
VARNING
Eluppvärmt säte ska inte användas av personer som har svårt att uppfatta temperaturökning på grund av känselbortfall eller av någon
anledning har svårigheter att hantera reglaget
för det eluppvärmda sätet. I annat fall kan
brännskada uppstå.
Relaterad information
•
•
Klimatreglage (s. 197)
Aktivera och deaktivera automatisk start av
eluppvärmt framsäte* (s. 199)
Aktivera och deaktivera automatisk
start av eluppvärmt framsäte*
Aktivera och deaktivera eluppvärmt
baksäte*
Sätena kan värmas för att öka komforten för förare och passagerare när det är kallt.
Sätena kan värmas för att öka komforten för förare och passagerare när det är kallt.
Det är möjligt att ställa in om automatisk start av
eluppvärmda säten ska vara aktiverad/deaktiverad vid motorstart. Med automatisk start aktiverad
kommer eluppvärmning att starta vid låg omgivningstemperatur.
Aktivera och deaktivera eluppvärmt
baksäte från baksäte
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn i centerdisplayen.
2.
Tryck på Klimat.
3.
Välj Startnivå, sätesvärme för förare och
Startnivå, sätesvärmare för passagerare
för att aktivera/deaktivera automatisk start av
eluppvärmt förar- och passagerarsäte.
> Ett "A" visas vid respektive knapp för
eluppvärmda framsäten i klimatraden när
automatisk start har aktiverats.
4.
Välj Låg, Medel eller Hög för att välja nivå
efter att funktionen aktiverats.
Relaterad information
•
•
Klimatreglage (s. 197)
Aktivera och deaktivera eluppvärmt framsäte*
(s. 198)
Knappar för eluppvärmda säten bak på tunnelkonsolen.
–
Tryck upprepade gånger på vänster
respektive höger sidas fysiska knappar för
eluppvärmda säten bak på tunnelkonsolen
för att skifta mellan de fyra nivåerna: Av,
Hög, Medel och Låg.
> Nivån ändras och dioderna i knappen visar
inställd nivå.
}}
* Tillval/tillbehör. 199
KLIMAT
||
VARNING
Eluppvärmt säte ska inte användas av personer som har svårt att uppfatta temperaturökning på grund av känselbortfall eller av någon
anledning har svårigheter att hantera reglaget
för det eluppvärmda sätet. I annat fall kan
brännskada uppstå.
Relaterad information
•
Aktivera och deaktivera ventilerat
framsäte*
Relaterad information
•
Klimatreglage (s. 197)
Sätena kan ventileras för att exempelvis ge ökad
komfort i varmt klimat.
Ventilationssystemet består av fläktar i säten och
ryggstöd som suger luft genom sätets klädsel.
Kyleffekten ökar ju kallare kupéluften är. Systemet kan aktiveras när motorn är igång.
Klimatreglage (s. 197)
1.
Tryck på vänster respektive höger sidas rattoch sätesknapp i klimatraden i centerdisplayen för att öppna reglaget för säte och
ratt.
Om bilen inte är utrustad med eluppvärmda
säten eller eluppvärmd ratt (för förarsidan) är
knappen för ventilerade säten direkt tillgängligt i klimatraden.
2.
200
Tryck upprepade gånger på knappen för ventilerade säten för att skifta mellan de fyra
nivåerna: Av, Hög, Medel och Låg.
> Nivån ändras och knappen visar inställd
nivå.
* Tillval/tillbehör.
KLIMAT
Aktivera och deaktivera eluppvärmd
ratt*
Aktivera och deaktivera automatisk
start av eluppvärmd ratt*
Ratten kan värmas för att öka komforten för förare när det är kallt.
Ratten kan värmas för att öka komforten för förare när det är kallt.
1.
Det är möjligt att ställa in om automatisk start av
eluppvärmd ratt ska vara aktiverad/deaktiverad
vid motorstart. Med automatisk start aktiverad
kommer eluppvärmning att starta vid låg omgivningstemperatur.
Tryck på förarsidans ratt- och sätesknapp i
klimatraden i centerdisplayen för att öppna
reglaget för säte och ratt.
Om bilen inte är utrustad med eluppvärmda
säten eller ventilerade säten är knappen för
eluppvärmd ratt direkt tillgänglig i klimatraden.
2.
Tryck upprepade gånger på knappen för
eluppvärmd ratt för att skifta mellan de fyra
nivåerna: Av, Hög, Medel och Låg.
> Nivån ändras och knappen visar inställd
nivå.
Relaterad information
•
•
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn i centerdisplayen.
2.
Tryck på Klimat.
3.
Välj Startnivå för automatisk rattvärmare
för att aktivera/deaktivera automatisk start av
eluppvärmd ratt.
> Ett "A" visas vid knappen för eluppvärmd
ratt i klimatraden när automatisk start har
aktiverats.
4.
Välj Låg, Medel eller Hög för att välja nivå
efter att funktionen aktiverats.
Aktivera autoreglerat klimat
Med autoreglerat klimat aktiverat styrs flera klimatfunktioner automatiskt.
1.
Öppna klimatvyn i centerdisplayen genom att
trycka på symbolen mitt på klimatraden.
2.
Tryck kort eller långt på AUTO Klimat.
•
Långt tryck – luftåtercirkulation, luftkonditionering och luftdistribution styrs automatiskt, temperatur och fläktnivå ändras
till standardinställningar: 22 °C (72 °F)
och nivå 3.
> Autoreglering av klimatet aktiveras och
knappen lyses upp.
•
OBS
Relaterad information
•
Kort tryck – luftåtercirkulation, luftkonditionering och luftdistribution styrs automatiskt.
Aktivera och deaktivera eluppvärmd ratt*
(s. 201)
Det är möjligt att ändra temperatur och fläktnivå utan att autoreglerat klimat deaktiveras.
Autoreglerat klimat deaktiveras när luftfördelningen ändras manuellt eller när max defroster aktiveras.
Klimatreglage (s. 197)
Aktivera och deaktivera automatisk start av
eluppvärmd ratt* (s. 201)
Relaterad information
•
Klimatreglage (s. 197)
* Tillval/tillbehör. 201
KLIMAT
Aktivera och deaktivera
luftåtercirkulation
Luftåtercirkulationen utestänger dålig luft,
avgaser etc. utifrån, genom att klimatanläggningen återanvänder luften i kupén.
1.
2.
Öppna klimatvyn i centerdisplayen genom att
trycka på symbolen mitt på klimatraden.
Tryck på Recirc.
> Luftåtercirkulationen aktiveras/deaktiveras och knappen lyses upp/släcks.
VIKTIGT
Om luften i bilen återcirkuleras för länge finns
risk för imbildning på rutornas insidor.
OBS
Det är inte möjligt att aktivera luftåtercirkulationen när max defroster är aktiverad.
202
Relaterad information
•
•
Klimatreglage (s. 197)
Aktivera och deaktivera tidsinställning för luftåtercirkulation (s. 202)
Aktivera och deaktivera
tidsinställning för luftåtercirkulation
Luftåtercirkulationen utestänger dålig luft,
avgaser etc. utifrån, genom att klimatanläggningen återanvänder luften i kupén.
Det är möjligt att ställa in om en timer för luftåtercirkulationen ska vara aktiverad/deaktiverad. Med
timer aktiverad stängs luftåtercirkulationen automatiskt av efter 20 minuter.
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn i centerdisplayen.
2.
Tryck på Klimat.
3.
Välj Återcirkulationstimer för att aktivera/
deaktivera timer för luftåtercirkulationen.
Relaterad information
•
Aktivera och deaktivera luftåtercirkulation
(s. 202)
KLIMAT
Aktivera och deaktivera max
defroster
OBS
Max defroster startar med viss fördröjning för
att undvika en kort ökning i fläktnivå om
eluppvärmd vindruta deaktiveras med två
snabba tryck på knappen.
Max defroster används för att snabbt få bort
imma och is från rutor.
Max defroster deaktiverar autoreglering av klimatet och luftåtercirkulationen, aktiverar luftkonditioneringen samt ändrar fläktnivån till 5 och temperaturen till HI.
Aktivera och deaktivera max defroster
från centerdisplay
OBS
Ljudnivån ökar i och med att fläktnivån ändras
till 5.
När max defroster deaktiveras återgår klimatanläggningen till de föregående inställningarna.
Aktivera och deaktivera max defroster
från mittkonsol
I mittkonsolen finns en fysisk knapp för snabbåtkomst till max defroster.
Med eluppvärmd vindruta* kan max defroster
endast aktiveras individuellt från klimatvyn i centerdisplayen.
Fysisk knapp i mittkonsolen.
Bilar utan eluppvärmd vindruta:
–
Öppna klimatvyn i centerdisplayen genom att
trycka på symbolen mitt på klimatraden.
2.
Tryck på Max.
> Max defroster aktiveras/deaktiveras och
knappen lyses upp/släcks.
Tryck på knappen.
> Max defroster aktiveras/deaktiveras och
knappen lyses upp/släcks.
Bilar med eluppvärmd vindruta:
–
1.
Tryck upprepade gånger på knappen för att
skifta mellan de tre nivåerna:
•
•
Aktiverad eluppvärmd vindruta
Aktiverad eluppvärmd vindruta och max
defroster
Relaterad information
•
Klimatreglage (s. 197)
Deaktiverad.
> Eluppvärmd vindruta samt max defroster
aktiveras/deaktiveras och knappen lyses
upp/släcks.
•
* Tillval/tillbehör. 203
KLIMAT
Aktivera och deaktivera eluppvärmd
vindruta*
Aktivera och deaktivera eluppvärmd
vindruta från centerdisplay
Eluppvärmd vindruta används för att snabbt få
bort imma och is från rutan.
Aktivera och deaktivera eluppvärmd
vindruta från mittkonsol
Eluppvärmd vindruta används för att snabbt få
bort imma och is från rutan.
1.
Öppna klimatvyn i centerdisplayen genom att
trycka på symbolen mitt på klimatraden.
2.
Tryck på Elektrisk.
> Eluppvärmd vindruta aktiveras/deaktiveras
och knappen lyses upp/släcks.
I mittkonsolen finns en fysisk knapp för snabbåtkomst till eluppvärmd vindruta.
OBS
En triangulär yta längst ut på vardera sida av
vindrutan är inte eluppvärmd, där kan avisningen ta längre tid.
Fysisk knapp i mittkonsolen.
–
Aktiverad eluppvärmd vindruta och max
defroster
Det är möjligt att ställa in om automatisk start av
eluppvärmd vindruta ska vara aktiverad/deaktiverad vid motorstart. Med automatisk start aktiverad
kommer eluppvärmning att starta när det finns
risk för is eller imma på rutan. Eluppvärmningen
stängs automatiskt av när rutan är tillräckligt varm
och imman eller isen är borta.
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn i centerdisplayen.
2.
Tryck på Klimat.
3.
Välj Automatisk defroster vindruta för att
aktivera/deaktivera automatisk start av
eluppvärmd vindruta.
Relaterad information
•
Aktivera och deaktivera eluppvärmd vindruta*
(s. 204)
Eluppvärmd vindruta kan ha inverkan på prestandan hos transpondrar och annan kommunikationsutrustning.
Aktiverad eluppvärmd vindruta
Deaktiverad.
> Eluppvärmd vindruta samt max defroster
aktiveras/deaktiveras och knappen lyses
upp/släcks.
•
204
OBS
Tryck upprepade gånger på knappen för att
skifta mellan de tre nivåerna:
•
•
Aktivera och deaktivera automatisk
start av eluppvärmd vindruta*
Relaterad information
•
•
Klimatreglage (s. 197)
Aktivera och deaktivera automatisk start av
eluppvärmd vindruta* (s. 204)
* Tillval/tillbehör.
KLIMAT
Aktivera och deaktivera eluppvärmd
bakruta och yttre backspeglar
Eluppvärmd bakruta och yttre backspeglar
används för att snabbt få bort imma och is från
rutor och backspeglar.
Aktivera och deaktivera eluppvärmd
bakruta och yttre backspeglar från
mittkonsol
Aktivera och deaktivera eluppvärmd
bakruta och yttre backspeglar från
centerdisplay
Eluppvärmd bakruta och yttre backspeglar
används för att snabbt få bort imma och is från
rutor och backspeglar.
1.
Öppna klimatvyn i centerdisplayen genom att
trycka på symbolen mitt på klimatraden.
2.
Tryck på Bak.
> Eluppvärmd bakruta och yttre backspeglar
aktiveras/deaktiveras och knappen lyses
upp/släcks.
I mittkonsolen finns en fysisk knapp för snabbåtkomst till eluppvärmd bakruta och yttre backspeglar.
•
•
–
Det är möjligt att ställa in om automatisk start av
eluppvärmd bakruta och yttre backspeglar ska
vara aktiverad/deaktiverad vid motorstart. Med
automatisk start aktiverad kommer eluppvärmning att starta när det finns risk för is eller imma
på rutan. Eluppvärmningen stängs automatiskt av
när rutan är tillräckligt varm och imman eller isen
är borta.
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn i centerdisplayen.
2.
Tryck på Klimat.
Klimatreglage (s. 197)
3.
Aktivera och deaktivera automatisk start av
eluppvärmd bakruta och yttre backspeglar
(s. 205)
Välj Automatisk defroster bak för att aktivera/deaktivera automatisk start av eluppvärmd bakruta och yttre backspeglar.
Relaterad information
Relaterad information
Fysisk knapp i mittkonsolen.
Aktivera och deaktivera automatisk
start av eluppvärmd bakruta och
yttre backspeglar
•
Aktivera och deaktivera eluppvärmd bakruta
och yttre backspeglar (s. 205)
Tryck på knappen.
> Eluppvärmd bakruta och yttre backspeglar
aktiveras/deaktiveras och knappen lyses
upp/släcks.
205
KLIMAT
Reglera fläktnivå för framsäte2
VIKTIGT
Fläkten kan ställas in på flera olika automatiskt
reglerande fläktnivåer för framsätet.
Om fläkten är helt avstängd kopplas luftkonditioneringen inte in vilket ger risk för imbildning på rutornas insidor.
Reglera temperatur för framsäte3
Temperaturen kan ställas in på önskat gradtal för
framsätets klimatzoner.
OBS
1.
Klimatanläggningen anpassar automatiskt
utifrån behov luftflödet inom vald fläktnivå, vilket innebär att fläkthastigheten kan ändras
trots att fläktnivån är den samma.
Öppna klimatvyn i centerdisplayen genom att
trycka på symbolen mitt på klimatraden.
Relaterad information
•
Klimatreglage (s. 197)
Temperaturknappar i klimatraden.
1.
Fläktreglageknapparna i klimatvyn.
2.
2
3
206
Tryck på önskad fläktnivå, Off, 1–5 eller Max.
> Fläktnivån ändras och knapparna för vald
nivå lyses upp.
För 2-zonsklimat även baksäte.
För 2-zonsklimat även baksäte.
Tryck på vänster respektive höger sidas temperaturknapp i klimatraden i centerdisplayen
för att öppna reglaget.
KLIMAT
Synkronisera temperatur
Temperaturen i bilens olika klimatzoner kan synkroniseras med förarsidans inställda temperatur.
Aktivera och deaktivera
luftkonditionering
Luftkonditioneringen kyler ner och avfuktar
inkommande luft vid behov.
När luftkonditioneringen är aktiverad styr klimatanläggningen automatiskt start och avstängning
utifrån behov.
Temperaturreglaget.
2.
•
•
Öppna klimatvyn i centerdisplayen genom att
trycka på symbolen mitt på klimatraden.
2.
Tryck på AC.
> Luftkonditioneringen aktiveras/deaktiveras och knappen lyses upp/släcks.
dra i reglaget till önskad temperatur, eller
trycka på +/− för att höja/sänka temperaturen stegvis.
> Temperaturen ändras och knappen visar
inställd temperatur.
OBS
Synkroniseringsknapp på förarsidans temperaturreglage.
1.
2.
Det går inte att påskynda uppvärmningen/
nedkylningen genom att välja högre/lägre
temperatur än den som egentligen önskas.
Relaterad information
•
1.
Reglera temperaturen genom att antingen:
Klimatreglage (s. 197)
Tryck på förarsidans temperaturknapp i
klimatraden i centerdisplayen för att öppna
reglaget.
Tryck på Synkronisera temperatur.
> Temperaturen för samtliga zoner i bilen
synkroniseras med förarsidans inställda
temperatur och synkroniseringssymbolen
visas vid temperaturknappen.
Synkroniseringen upphör genom ytterligare ett
tryck på Synkronisera temperatur eller genom
att ändra temperaturinställningar för någon
annan klimatzon än förarens.
Relaterad information
•
Klimatreglage (s. 197)
OBS
Stäng alla sidofönster och takluckan* för att
luftkonditioneringen ska fungera optimalt.
OBS
Det är inte möjligt att aktivera luftkonditioneringen när fläktreglaget är i läge Off.
}}
* Tillval/tillbehör. 207
KLIMAT
||
Relaterad information
•
Klimatreglage (s. 197)
Parkeringsklimat
Förkonditionering
Parkeringsklimat är ett samlingsnamn för olika
funktioner som förbättrar kupéns klimat när bilen
är parkerad, t.ex. förkonditionering.
Förkonditionering är en klimatfunktion som, om
möjligt, försöker uppnå komforttemperatur i
kupén innan avfärd.
Funktioner som tillhör parkeringsklimatet styrs från fliken Parkeringsklimat i
klimatvyn i centerdisplayen. Klimatvyn
öppnas genom att trycka på symbolen
mitt på klimatraden.
Förkonditionering är möjlig att direktstarta eller
att ställa in via tidur.
Funktionen utnyttjar i olika fall flera system:
•
Parkeringsvärmaren värmer i kallt klimat upp
kupén till komforttemperatur.
•
Luftkonditioneringen kyler vid varmt klimat
kupén till komforttemperatur.
•
Eluppvärmning av ratt* och eluppvärmda
säten* för förare och passagerare är valbara
att aktivera.
•
Eluppvärmning av vindruta, bakruta och yttre
backspeglar aktiveras automatiskt vid behov.
Relaterad information
•
•
•
•
Klimat (s. 186)
Förkonditionering (s. 208)
Klimatkomfort vid parkering (s. 214)
Symboler och meddelanden för parkeringsklimat (s. 215)
Vid förkonditionering i varmt klimat kan kondensvatten från luftkonditioneringen droppa under
bilen. Detta är normalt.
208
* Tillval/tillbehör.
KLIMAT
OBS
Förkonditionering är enbart tillgänglig när
bilen är ansluten till ett eluttag4. En laddstolpe
som inte alltid är aktiv, t.ex. på grund av en
timer, kan orsaka funktionsbortfall för förkonditioneringen.
Om bilen inte är ansluten till ett eluttag är det
ändå möjligt att vid varmt klimat få en kort
nedkylning av kupén genom att direktstarta
förkonditioneringen.
OBS
Vid förkonditionering av kupén arbetar bilen
för att nå komforttemperatur och inte den
inställda temperaturen i klimatanläggningen.
Relaterad information
•
•
•
4
5
Parkeringsklimat (s. 208)
Starta och stänga av förkonditionering
(s. 209)
Starta och stänga av
förkonditionering
Förkonditionering värmer eller kyler kupén, om
möjligt, innan körning. Funktionen kan direktstartas från centerdisplayen eller en mobiltelefon.
Starta och stänga av från bil
1.
Öppna klimatvyn i centerdisplayen genom att
trycka på symbolen mitt på klimatraden.
2.
Välj fliken Parkeringsklimat.
3.
Välj om eluppvärmning av säten och ratt ska
aktiveras vid förkonditioneringen genom att
bocka i/ur rutorna för respektive funktion.
4.
Tryck på Förkonditionering.
> Förkonditioneringen startas/stängs av
och knappen lyses upp/släcks.
OBS
Förkonditionering är enbart tillgänglig när
bilen är ansluten till ett eluttag5. En laddstolpe
som inte alltid är aktiv, t.ex. på grund av en
timer, kan orsaka funktionsbortfall för förkonditioneringen.
Om bilen inte är ansluten till ett eluttag är det
ändå möjligt att vid varmt klimat få en kort
nedkylning av kupén genom att direktstarta
förkonditioneringen.
OBS
Bilens dörrar och fönster bör vara stängda
under förkonditioneringen av kupén.
Tidsinställning för förkonditionering (s. 210)
Gäller elektrisk värmare.
Gäller elektrisk värmare.
}}
209
KLIMAT
||
VARNING
Använd inte förkonditionering6:
•
Inomhus i oventilerade utrymmen.
Avgaser avges om värmaren startar.
•
På platser med brännbart eller lättantändligt material i närheten. Bränsle, gaser,
högt gräs, trämjöl o.s.v. kan antändas.
•
•
Tidsinställning för förkonditionering (s. 210)
Tidsinställning för förkonditionering
Timern kan ställas in så att förkonditioneringen är
klar vid en förutbestämd tidpunkt.
Timern kan hantera upp till 8 olika inställningar
för:
•
•
När det finns risk för att värmarens
avgasrör är blockerat. T.ex. hög snö i
främre högra hjulhuset kan förhindra
värmarens ventilation.
OBS
Starta från app*
Start av förkonditioneringen, samt information om
valda inställningar, kan skötas från en enhet som
har Volvo On Call* app. Förkonditioneringen värmer eller kyler kupén (med bilens luftkonditionering) till komforttemperatur.
Relaterad information
•
•
6
7
8
210
En tidpunkt på en eller flera veckodagar, med
eller utan upprepning.
Förkonditionering är enbart tillgänglig när
bilen är ansluten till ett eluttag8. En laddstolpe
som inte alltid är aktiv, t.ex. på grund av en
timer, kan orsaka funktionsbortfall för förkonditioneringen.
Tänk på att förkonditioneringen kan startas av
en timer som ställts in långt i förväg.
Kupén kan också förkonditioneras med funktionen fjärrstart av bil (Engine Remote Start –
ERS)7 via Volvo On Call* app.
En tidpunkt på ett enskilt datum
Om bilen inte är ansluten till ett eluttag är det
ändå möjligt att vid varmt klimat få en kort
nedkylning av kupén genom att direktstarta
förkonditioneringen.
Relaterad information
•
•
Förkonditionering (s. 208)
Lägga till och redigera tidsinställning för förkonditionering (s. 211)
Parkeringsklimat (s. 208)
Förkonditionering (s. 208)
Gäller bränsledriven värmare.
Vissa marknader.
Gäller elektrisk värmare.
* Tillval/tillbehör.
KLIMAT
•
Aktivera och deaktivera tidsinställning för förkonditionering (s. 212)
Lägga till och redigera
tidsinställning för förkonditionering
•
Ta bort tidsinställning för förkonditionering
(s. 213)
Förkonditioneringens timer kan hantera upp till 8
tidsinställningar.
Lägga till tidsinställning
3.
Tryck på Skapa ny timer.
> Ett popup-fönster visas.
OBS
Det är inte möjligt att lägga till en tidsinställning om det redan finns 8 inställningar för
timern. Ta bort en tidsinställning för att kunna
lägga till en ny.
4.
Tryck på Datum för att ställa in tidpunkt för
ett enskilt datum.
Tryck på Dagar för att ställa in tidpunkt för
en eller flera veckodagar.
Med Dagar: Aktivera/deaktivera upprepning
genom att bocka i/ur rutan för Upprepa
veckovis.
Knappen för att lägga till tidsinställning i fliken
Parkeringsklimat i klimatvyn.
1.
Öppna klimatvyn i centerdisplayen.
2.
Välj fliken Parkeringsklimat.
5.
Med Datum: Välj datum för förkonditioneringen genom att bläddra med pilarna i
datumlistan.
Med Dagar: Välj veckodagar för förkonditioneringen genom att trycka på veckodagarnas
knappar.
6.
Ställ in den tidpunkt då förkonditioneringen
ska vara klar genom att bläddra med pilarna i
klockan.
}}
211
KLIMAT
||
7.
Tryck på Bekräfta för att lägga till tidsinställningen.
> Tidsinställningen läggs till i listan och aktiveras.
VARNING
Använd inte förkonditionering9:
•
Inomhus i oventilerade utrymmen.
Avgaser avges om värmaren startar.
•
På platser med brännbart eller lättantändligt material i närheten. Bränsle, gaser,
högt gräs, trämjöl o.s.v. kan antändas.
•
När det finns risk för att värmarens
avgasrör är blockerat. T.ex. hög snö i
främre högra hjulhuset kan förhindra
värmarens ventilation.
Tänk på att förkonditioneringen kan startas av
en timer som ställts in långt i förväg.
Redigera tidinställning
1.
Öppna klimatvyn i centerdisplayen.
2.
Välj fliken Parkeringsklimat.
3.
Tryck på den tidsinställning som ska ändras.
> Ett popup-fönster visas.
4.
Redigera tidsinställningen på samma sätt
som under rubriken "Lägga till tidsinställning" ovan.
9
212
Gäller bränsledriven värmare.
Relaterad information
•
•
•
•
Förkonditionering (s. 208)
Tidsinställning för förkonditionering (s. 210)
Aktivera och deaktivera tidsinställning för förkonditionering (s. 212)
Aktivera och deaktivera
tidsinställning för förkonditionering
En tidsinställning i timern för förkonditioneringen
kan aktiveras eller deaktiveras utifrån behov.
Ta bort tidsinställning för förkonditionering
(s. 213)
Timerknappar i fliken Parkeringsklimat i klimatvyn.
1.
Öppna klimatvyn i centerdisplayen.
2.
Välj fliken Parkeringsklimat.
3.
Aktivera/deaktivera en tidsinställning genom
att trycka på timerknappen till höger om
inställningen.
> Tidsinställningen aktiveras/deaktiveras
och knappen lyses upp/släcks.
KLIMAT
VARNING
Använd inte förkonditionering10:
•
Inomhus i oventilerade utrymmen.
Avgaser avges om värmaren startar.
•
På platser med brännbart eller lättantändligt material i närheten. Bränsle, gaser,
högt gräs, trämjöl o.s.v. kan antändas.
•
När det finns risk för att värmarens
avgasrör är blockerat. T.ex. hög snö i
främre högra hjulhuset kan förhindra
värmarens ventilation.
Ta bort tidsinställning för
förkonditionering
En tidsinställning för förkonditioneringen som
inte längre behövs kan tas bort.
Relaterad information
•
•
•
•
Förkonditionering (s. 208)
Tidsinställning för förkonditionering (s. 210)
Lägga till och redigera tidsinställning för förkonditionering (s. 211)
Aktivera och deaktivera tidsinställning för förkonditionering (s. 212)
Tänk på att förkonditioneringen kan startas av
en timer som ställts in långt i förväg.
Relaterad information
•
•
•
•
10
Förkonditionering (s. 208)
Tidsinställning för förkonditionering (s. 210)
Lägga till och redigera tidsinställning för förkonditionering (s. 211)
Ta bort tidsinställning för förkonditionering
(s. 213)
Knappen för att redigera lista/ta bort tidsinställning i fliken Parkeringsklimat i klimatvyn.
1.
Öppna klimatvyn i centerdisplayen.
2.
Välj fliken Parkeringsklimat.
3.
Tryck på Redigera lista.
4.
Tryck på raderingsikonen till höger i listan.
> Ikonen ändras till texten Radera.
5.
Tryck Radera för att bekräfta.
> Tidsinställningen tas bort från listan.
Gäller bränsledriven värmare.
213
KLIMAT
Klimatkomfort vid parkering
Klimatet i bilens kupé kan upprätthållas under
parkering, t.ex. om motorn behöver stängas av
men förare eller passagerare vill sitta kvar i bilen
med bibehållen klimatkomfort.
Starta och stänga av klimatkomfort
vid parkering
Behållande av klimatkomfort upprätthåller klimatet i kupén efter körning. Funktionen kan direktstartas från centerdisplayen.
Behållande av klimatkomfort är bara möjlig att
direktstarta.
Funktionen utnyttjar i olika fall flera system:
•
Restvärme från motorn värmer i kallt klimat
upp kupén till komforttemperatur.
1.
Öppna klimatvyn i centerdisplayen genom att
trycka på symbolen mitt på klimatraden.
•
Ventilationen kyler vid varmt klimat kupén
genom att blåsa in luft utifrån.
2.
Välj fliken Parkeringsklimat.
3.
Tryck på Behåll klimatkomfort.
> Behållande av klimatkomfort startas/
stängs av och knappen lyses upp/släcks.
OBS
Behållande av klimatkomfort stängs av om
bilen låses utifrån för att inte använda
restvärme i onödan. Funktionen är tänkt att
användas för att behålla klimatkomfort när
förare eller passagerare är kvar i bilen.
Relaterad information
•
•
Parkeringsklimat (s. 208)
Starta och stänga av klimatkomfort vid parkering (s. 214)
OBS
Det går inte att starta behållande av klimatkomfort om det inte finns tillräckligt med
restvärme i motorn för att upprätthålla kupéklimatet, eller om yttertemperaturen är över
ca 20 °C (68 °F).
OBS
Behållande av klimatkomfort stängs av om
bilen låses utifrån för att inte använda
restvärme i onödan. Funktionen är tänkt att
användas för att behålla klimatkomfort när
förare eller passagerare är kvar i bilen.
214
Relaterad information
•
Klimatkomfort vid parkering (s. 214)
KLIMAT
Symboler och meddelanden för
parkeringsklimat
Meddelanden gällande parkeringsklimatet kan
även visas i en enhet som har Volvo On Call* app.
När parkeringsvärmaren är aktiv lyser
denna symbol i förardisplayen11.
Ett antal symboler och meddelanden gällande
parkeringsklimatet kan visas i förardisplayen.
Symbol
Meddelande
Innebörd
Parkeringsklimat
Parkeringsklimatet är ur funktion. Kontakta en verkstadA för kontroll av funktionen så snart som möjligt.
Service erfordras
Parkeringsklimat
Parkeringsklimatet är tillfälligt ur funktion. Om problemet kvarstår över tid, kontakta en verkstadA för
kontroll av funktionen.
Tillfälligt ej tillgängligt
Parkeringsklimat
Ej tillgänglig Bränslenivå för
lågB
Parkeringsklimat
Ej tillgänglig Laddningsnivå för låg
11
Gäller bränsledriven värmare.
Parkeringsklimatet kan inte aktiveras då bränslenivån är för låg för att starta parkeringsvärmaren. Fyll
på bilens bränsletank.
Parkeringsklimatet kan inte aktiveras då laddningsgraden i hybridbatteriet är för låg för att starta
parkeringsvärmaren. Starta bilen.
}}
* Tillval/tillbehör. 215
KLIMAT
||
Symbol
Meddelande
Innebörd
Parkeringsklimat
Ej tillgänglig, inte ansluten till
Parkeringsklimatet kan inte aktiveras om laddkabeln inte är ansluten. Anslut laddkabeln.
elnätetC
Parkeringsklimat
Begränsad Laddningsnivån för låg
A
B
C
En auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Gäller bränsledriven värmare.
Gäller elektrisk värmare.
Relaterad information
•
216
Parkeringsklimat (s. 208)
Gångtiden för parkeringsklimatet är begränsad då laddningsgraden i hybridbatteriet är för låg. Starta
bilen.
KLIMAT
Värmare
Värmaren har två delfunktioner som i olika situationer hjälper till att värma kupé eller motor.
Värmaren har två delfunktioner:
•
Parkeringsvärmare – värmer vid behov kupén
när parkeringsklimatets förkonditionering är
aktiverad.
•
Tillskottsvärmare – värmer vid behov kupén
och motorn under körning.
värmaren av automatiskt och förardisplayen visar
ett meddelande.
Om nivån i bränsletanken är för låg, stängs värmaren av automatiskt och förardisplayen visar ett
meddelande.
OBS
OBS
Se till att batteriets laddningsgrad är tillräckligt hög om värmaren behöver användas.
Se till att det finns tillräckligt med bränsle i
bilens bränsletank om värmaren behöver
användas.
Bränsle och tankning14
VARNING
Beroende av marknad används en bränsledriven
värmare eller en elektrisk värmare12.
Bränsle som spillts ut kan antändas. Stäng av
den bränsledrivna värmaren innan tankning
påbörjas.
Värmaren är monterad i det främre högra hjulhuset.
Kontrollera i förardisplayen att
värmaren är avstängd, när den
arbetar som parkeringsvärmare
lyser denna symbol.
OBS
När värmaren är aktiv13 kan rök komma från
det främre högra hjulhuset och ett dovt ljud
höras. Ett tickande ljud från bränslepumpen
kan också höras från den bakre delen av
bilen. Detta är helt normalt.
Batteri och laddning
Värmaren drivs av bilens hybridbatteri. Om laddningsgraden i hybridbatteriet är för låg stängs
12
13
14
Relaterad information
Varningsdekal på tankluckan.
Värmaren använder bränsle från bilens ordinarie
bränsletank.
•
•
•
Klimat (s. 186)
Parkeringsvärmare (s. 218)
Tillskottsvärmare (s. 219)
I de fall då bilen parkeras i kraftig lutning bör den
stå med fronten nedåt för att säkra bränsletillförseln till värmaren.
En auktoriserad Volvohandlare har information om vilka marknader som använder respektive värmare.
Gäller bränsledriven värmare.
Gäller bränsledriven värmare.
217
KLIMAT
Parkeringsvärmare
Parkeringsvärmaren värmer vid behov kupén
innan körning om bilens förkonditionering är aktiverad.
Parkeringsvärmaren är en av två delfunktioner för
bilens värmare. Värmaren är monterad i det
främre högra hjulhuset.
OBS
Se till att hybridbatteriets laddningsgrad är tillräckligt hög om parkeringsvärmaren behöver
användas.
När denna symbol lyser i förardisplayen
kan parkeringsvärmaren vara aktiv15.
VARNING
Använd inte förkonditionering18:
OBS
När värmaren är aktiv16 kan rök komma från
det främre högra hjulhuset och ett dovt ljud
höras. Ett tickande ljud från bränslepumpen
kan också höras från den bakre delen av
bilen. Detta är helt normalt.
Parkeringsvärmaren startar automatiskt om parkeringsklimatets förkonditionering är aktiverad
och kupén behöver värmas upp.
Den stängs av automatiskt när tiden för en
inställd timer uppnåtts, eller om bilen startas.
15
16
17
18
19
218
Gäller bränsledriven värmare.
Gäller bränsledriven värmare.
Gäller bränsledriven värmare.
Gäller bränsledriven värmare.
Gäller bränsledriven värmare.
VARNING
Om det luktar bränsle, kommer ovanligt
mycket eller svart rök eller hörs ovanliga ljud
från parkeringsvärmaren19, stäng av värmaren
och dra om möjligt ut parkeringsvärmarens
säkring. Volvo rekommenderar att en
auktoriserad Volvoverkstad kontaktas för
reparation.
Se till att det finns tillräckligt med bränsle i
bilens bränsletank om parkeringsvärmaren
behöver användas17.
•
Inomhus i oventilerade utrymmen.
Avgaser avges om värmaren startar.
•
På platser med brännbart eller lättantändligt material i närheten. Bränsle, gaser,
högt gräs, trämjöl o.s.v. kan antändas.
•
När det finns risk för att värmarens
avgasrör är blockerat. T.ex. hög snö i
främre högra hjulhuset kan förhindra
värmarens ventilation.
Tänk på att förkonditioneringen kan startas av
en timer som ställts in långt i förväg.
Relaterad information
•
•
Värmare (s. 217)
Tillskottsvärmare (s. 219)
KLIMAT
Tillskottsvärmare
Tillskottsvärmaren hjälper till att värma kupén och
motorn under körning.
Tillskottsvärmaren är en av två delfunktioner för
bilens värmare. Värmaren är monterad i det
främre högra hjulhuset.
OBS
När värmaren är aktiv20 kan rök komma från
det främre högra hjulhuset och ett dovt ljud
höras. Ett tickande ljud från bränslepumpen
kan också höras från den bakre delen av
bilen. Detta är helt normalt.
•
Aktivera och deaktivera automatisk start av
tillskottsvärmare (s. 219)
Aktivera och deaktivera automatisk
start av tillskottsvärmare
Tillskottsvärmaren hjälper till att värma kupén och
motorn under körning.
Det är möjligt att ställa in om tillskottsvärmarens
automatiska start ska vara aktiverad/deaktiverad.
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn i centerdisplayen.
2.
Tryck på Klimat.
3.
Välj Tillskottsvärmare för att aktivera/deaktivera automatisk start för tillskottsvärmaren.
OBS
Volvo rekommenderar att tillskottsvärmarens
automatiska start stängs av vid korta körsträckor22.
Tillskottsvärmaren startar och styrs automatiskt
när värme behövs då bilen körs.
Den stängs av automatiskt när bilen stängs av.
OBS
OBS
Se till att det finns tillräckligt med bränsle i
bilens bränsletank om tillskottsvärmaren
behöver användas21.
Relaterad information
•
•
20
21
22
Om tillskottsvärmarens automatiska start
deaktiveras kan det leda till försämrad komfort i kupén eftersom klimatanläggningen då
saknar värmekälla vid eldrift.
Värmare (s. 217)
Relaterad information
Parkeringsvärmare (s. 218)
•
Tillskottsvärmare (s. 219)
Gäller bränsledriven värmare.
Gäller bränsledriven värmare.
Gäller bränsledriven värmare.
219
NYCKEL, LÅS OCH LARM
NYCKEL, LÅS OCH LARM
Låsindikering
Bilen indikerar med varningsblinkers när bilen
låses eller låses upp.
Lås- och larmindikator på
instrumentpanelen
Indikering i låsknappar
Lås- och larmindikatorn visar låssystemets status:
Låsknappar med indikeringslampa i framdörr.
Framdörr
Exteriör indikering
Låsning
•
Bilens varningsblinkers indikerar låsning
genom en blinkning samt infällning av de
yttre backspeglarna1.
Upplåsning
•
Bilens varningsblinkers indikerar upplåsning
genom två blinkningar samt utfällning av de
yttre backspeglarna1.
Samtliga dörrar, bagagelucka och motorhuv
måste vara stängda för att indikera låst bil. Om
låsning sker med endast förardörren stängd2
kommer låsning ske men låsindikeringen med
varningsblinkers sker först efter att samtliga dörrar, bagagelucka och motorhuv har stängts.
1
2
222
•
•
•
En lång blinkning indikerar låsning.
Korta blinkningar indikerar att bilen är låst.
Snabba blinkningar efter frånkoppling av
larm* indikerar att larmet har varit utlöst.
Tänd indikeringslampa i framdörrarnas respektive
låsknapp indikerar att alla dörrar är låsta. Om
någon dörr öppnas slocknar lampan i båda dörrarna.
Endast bil med elektriskt infällbara backspeglar.
Gäller inte bil utrustad med nyckelfri låsning/upplåsning*.
* Tillval/tillbehör.
NYCKEL, LÅS OCH LARM
Bakdörr*
Inställning för låsindikering
Fjärrnyckel
I centerdisplayens inställningsmeny går det att
välja olika alternativ för hur bilen bekräftar låsning
och upplåsning.
Fjärrnyckeln låser och låser upp dörrar och
bagagelucka. Fjärrnyckeln behöver finnas i bilen
för att den ska kunna startas.
För att ändra inställning för låsningsrespons:
1.
2.
Tryck på My Car
3.
Tryck på Synlig respons vid låsning för att
välja när bilen ska ge synlig respons:
Tänd indikeringslampa i dörrarnas respektive låsknapp indikerar att respektive dörr är låst. Om
någon dörr låses upp slocknar dess lampa
medan övriga fortsätter att vara tända.
Även funktionerna ledbelysning och trygghetsbelysning kan aktiveras vid låsning respektive upplåsning.
Relaterad information
•
•
•
Inställning för låsindikering (s. 223)
Trygghetsbelysning (s. 149)
Använda ledbelysning (s. 149)
Låsning.
• Låsning
• Upplåsning
• Båda
Låsknapp med indikeringslampa i bakdörr.
Övrig indikering
Tryck på Inställningar i centerdisplayens
toppvy.
Eller stäng av funktionen genom att markera
Av.
För att ändra inställning för infällbara backspeglar* vid låsning:
1.
Tryck på Inställningar i centerdisplayens
toppvy.
2.
Tryck på My Car
bekvämlighet.
3.
Välj Sidospeglar vinklas in vid låsning för
att aktivera eller stänga av funktionen.
Speglar och
Relaterad information
•
Låsindikering (s. 222)
}}
* Tillval/tillbehör. 223
NYCKEL, LÅS OCH LARM
Fjärrnyckelns knappar
||
Fjärrnyckel3 respektive knapplös nyckel (Key Tag)*.
Fjärrnyckeln används inte fysiskt vid start eftersom bilen i standardutförande är utrustad med
stöd för nyckelfri start (Passive Start). Det räcker
då att nyckeln finns i den främre delen av kupén.
För bilar utrustade med nyckelfri låsning och upplåsning (Passive Entry)* kan nyckeln finnas var
som helst i bilen för att den ska kunna startas. Då
medföljer även en lite mindre, lättare och knapplös nyckel (Key Tag).
Fjärrnycklarna kan kopplas till olika förarprofiler
för att spara personliga inställningar i bilen.
Fjärrnyckeln har fyra knappar – en på den vänstra sidan
och tre på den högra.
Låsning – Med ett knapptryck låses dörrarna, bagageluckan och tankluckan samtidigt
som larmet* aktiveras.
Ett längre tryck stänger alla fönster samt takluckan* samtidigt.
Upplåsning – Med ett knapptryck låses
dörrar och bagagelucka upp samtidigt som
larmet deaktiveras.
iskt vid ett långt tryck. Stängning av bagageluckan sker då också med ett långt tryck –
varningssignaler ljuder. På bilar utan
elmanövrerad bagagelucka öppnas bagageluckan mekaniskt, av fjädertrycket, vid ett
långt tryck.
Panikfunktion – Används för att i nödfall
påkalla omgivningens uppmärksamhet. Om
knappen hålls intryckt i minst 3 sekunder
eller trycks in två gånger inom 3 sekunder,
aktiveras blinkers och signalhorn. Funktionen
kan stängas av med samma knapp efter att
den varit aktiverad i minst 5 sekunder. I annat
fall stängs den av automatiskt efter 3
minuter.
VARNING
Om någon lämnas kvar i bilen se till att fönsterhissar och taklucka* görs strömlösa
genom att alltid ta med dig fjärrnyckeln när du
lämnar bilen
Ett längre tryck öppnar alla fönster samtidigt.
Denna genomvädringsfunktion kan användas
t.ex. för att snabbt vädra ur bilen vid varm
väderlek.
Bagagelucka – Låser upp och avlarmar
enbart bagageluckan. På bilar med elmanövrerad bagagelucka* öppnas luckan automat-
3
224
Bilden är schematisk – detaljer kan variera beroende på bilmodell.
* Tillval/tillbehör.
NYCKEL, LÅS OCH LARM
OBS
Var medveten om risken att låsa in fjärrnyckeln i bilen.
•
•
En kvarlämnad fjärrnyckel eller knapplös
nyckel kommer att deaktiveras då bilen
låses och larmas med en annan giltig
nyckel. Även funktionen "Blockerat låsläge" deaktiveras. Den kvarlämnade nyckeln aktiveras igen då bilen låses upp.
En kvarlämnad Red Key deaktiveras även
i de fall då bilen låses med Volvo On Call,
och återaktiveras när bilen låses upp med
Volvo On Call, eller med annan giltig
nyckel.
Knapplös nyckel (Key Tag)*
Den knapplösa nyckeln som medföljer funktionen
nyckelfri låsning och upplåsning, fungerar på
samma sätt som den vanliga fjärrnyckeln avseende nyckelfri start samt låsning och upplåsning.
Nyckeln är vattentät till ett djup av ca 10 meter
(30 fot) i upp till 60 minuter. Den har inget löstagbart nyckelblad och batteriet går inte att byta
ut.
Red Key begränsad fjärrnyckel*
En Red Key är en nyckel som gör det möjligt att
sätta begränsningar för vissa av bilens egenskaper, t.ex. bilens maximala hastighet och högtalarsystemets maximala ljudvolym. En nyckel för bil-
ägaren som vill att bilen ska framföras ansvarsfullt även när någon annan kör den.
Störningar
Fjärrnyckelns funktioner för nyckelfri start samt
nyckelfri låsning och upplåsning* kan störas av
elektromagnetiska fält och avskärmning.
OBS
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
Låsa och låsa upp med fjärrnyckel (s. 226)
Fjärrnyckelns räckvidd (s. 228)
Byta batteri i fjärrnyckel (s. 228)
Löstagbart nyckelblad (s. 233)
Elektronisk startspärr (s. 236)
Koppla fjärrnyckel till förarprofil (s. 126)
Undvik att förvara fjärrnyckeln nära metallföremål eller elektroniska apparater, t.ex. mobiltelefoner, surfplattor, bärbara datorer eller laddare – helst inte närmre än 10-15 cm
(4-6 tum).
Om störningar ändå skulle uppstå – använd fjärrnyckelns löstagbara nyckelblad för att låsa upp
och placera därefter nyckeln i backup-läsaren i
mugghållaren för att avlarma bilen.
OBS
När fjärrnyckeln placeras i mugghållaren, se
till att inga andra bilnycklar, metallföremål
eller elektroniska apparater (t.ex. mobiltelefoner, surfplattor, bärbara datorer eller laddare) finns i mugghållaren. Flera bilnycklar
nära varandra i mugghållaren kan störa varandra.
* Tillval/tillbehör. 225
NYCKEL, LÅS OCH LARM
Låsa och låsa upp med fjärrnyckel
Automatisk återlåsning
OBS
Med fjärrnyckelns knappar kan låsning och upplåsning av samtliga dörrar och bagagelucka ske
samtidigt.
Var medveten om risken att låsa in fjärrnyckeln i bilen.
•
Låsa med fjärrnyckel
•
En kvarlämnad fjärrnyckel eller knapplös
nyckel kommer att deaktiveras då bilen
låses och larmas med en annan giltig
nyckel. Även funktionen "Blockerat låsläge" deaktiveras. Den kvarlämnade nyckeln aktiveras igen då bilen låses upp.
En kvarlämnad Red Key deaktiveras även
i de fall då bilen låses med Volvo On Call,
och återaktiveras när bilen låses upp med
Volvo On Call, eller med annan giltig
nyckel.
Låsa när bagageluckan är öppen
Bilden är schematisk – detaljer kan variera beroende på
bilmodell.
–
Tryck på fjärrnyckelns
bilen.
226
Om bilen har låsts och bagageluckan fortfarande är öppen, se till så att fjärrnyckeln inte
lämnats kvar i lastutrymmet när bagageluckan
stängs och hela bilen är låst5.
-knapp för att låsa
För att låssekvensen ska kunna aktiveras måste
förardörren vara stängd4. Om någon av de övriga
dörrarna eller bagageluckan är öppna, låses och
larmas* dessa först när de stängs. Larmets rörelsesensor* aktiveras när alla dörrar och bagageluckan är stängda och låsta.
4
5
OBS
Låsa upp med fjärrnyckel
–
Tryck på fjärrnyckelns
upp bilen.
-knapp för att låsa
Om ingen av dörrarna eller bagageluckan öppnats inom 2 minuter efter upplåsning, låses de
automatiskt. Denna funktion minskar risken att
bilen oavsiktligt lämnas olåst.
När fjärrnyckeln inte fungerar
OBS
Prova alltid med att gå närmare bilen och gör
ett nytt försök att låsa upp.
Skulle låsning eller upplåsning med fjärrnyckeln
inte fungera kan dess batteri vara förbrukat – lås
eller lås upp förardörren med det löstagbara
nyckelbladet.
Relaterad information
•
Inställningar för fjärrstyrd och insides upplåsning (s. 227)
•
Låsa upp bagagelucka med fjärrnyckel
(s. 227)
•
•
•
Fjärrnyckel (s. 223)
Byta batteri i fjärrnyckel (s. 228)
Låsa och låsa upp med löstagbart nyckelblad
(s. 235)
Är bilen utrustad med nyckelfri låsning/upplåsning* måste alla sidodörrar vara stängda.
Är bilen utrustad med nyckelfri låsning/upplåsning och nyckeln detekteras inne i bilen kommer bagageluckan inte att låsas när den stängs.*
* Tillval/tillbehör.
NYCKEL, LÅS OCH LARM
Inställningar för fjärrstyrd och
insides upplåsning
Låsa upp bagagelucka med
fjärrnyckel
Det är möjligt att välja olika sekvenser för fjärrstyrd upplåsning.
Det går att låsa upp enbart bagagelucka med en
knapp på fjärrnyckeln.
2.
Långt tryck (ca 1.5 sekund) på fjärrnyckelns
-knapp.
> Bagageluckan låses upp och öppnas
medan sidodörrarna förblir låsta och larmade.
För att ändra inställning:
1.
Tryck på Inställningar i centerdisplayens
toppvy.
2.
Tryck på My Car Låsning
och insides upplåsning.
3.
Välj alternativ:
Med tillvalet elmanövrerad bagagelucka* –
Relaterad information
•
Fjärrstyrd
Låsa och låsa upp med fjärrnyckel (s. 226)
• Alla dörrar – låser upp alla dörrar samtidigt.
• En dörr – låser upp förardörren. För att
låsa upp alla dörrar krävs två tryck på fjärrnyckelns upplåsningsknapp.
De inställningar som görs här påverkar även
centralupplåsning via öppningshandtag från insidan.
Relaterad information
•
•
Låsa och låsa upp med fjärrnyckel (s. 226)
Låsa och låsa upp från bilens insida (s. 250)
1.
Tryck på fjärrnyckelns
-knapp.
> Bagageluckan låses upp men förblir
stängd.
Sidodörrarna är fortsatt låsta och larmade*. Lås- och larmindikatorn på instrumentpanelen släcks för att visa att inte
hela bilen är låst.
Greppa lätt den gummerade tryckplattan
undertill på bagageluckans handtag för att
öppna bagageluckan. Om inte bagageluckan öppnas inom 2 minuter låses den
igen och larmet återaktiveras.
* Tillval/tillbehör. 227
NYCKEL, LÅS OCH LARM
Fjärrnyckelns räckvidd
För att fjärrnyckeln ska fungera korrekt behöver
den finnas inom ett visst avstånd från bilen.
1,5 meter (5 fot) på båda långsidorna och ca
1 meter (3 fot) från bagageluckan.
OBS
Vid manuell användning
Vid nyckelfri* användning
OBS
Alla batterier har en begränsad livslängd och
måste till slut bytas ut (gäller ej för Key Tag).
Batteriets livslängd varierar beroende på hur
ofta fordonet/nyckeln används.
Om fjärrnyckeln avlägsnas från bilen
Om fjärrnyckeln avlägsnas från bilen
när motorn är igång visas varningsmeddelandet Fjärrnyckel ej hittad
Borttagen från bil i förardisplayen
samtidigt som en ljudpåminnelse hörs när sista
dörren stängs.
Meddelandet slocknar när nyckeln återförs till
bilen följt av ett tryck på högra rattknappsatsens
O-knapp eller när sista dörren stängs igen.
Relaterad information
•
•
Markerad yta i bilden illustrerar områden som täcks av
systemets antenner.
Batteriet i fjärrnyckeln behöver bytas ut när det
laddats ur.
Fjärrnyckelfunktionerna kan störas av omgivande radiovågor, byggnader, topografiska
förhållanden etc. Bilen kan alltid låsas/låsas
upp med nyckelbladet.
Fjärrnyckelns funktioner för t.ex. låsning och uppeller
låsning som aktiveras genom tryck på
, har en räckvidd som sträcker sig ca 20 meter
(65 fot) från bilen.
Om bilen inte verifierar en knapptryckning – gå
närmare och gör ett nytt försök.
Byta batteri i fjärrnyckel
•
Fjärrnyckel (s. 223)
Antennplaceringar för start- och låssystem
(s. 249)
Nyckelfritt och beröringskänsliga ytor*
(s. 246)
Batteriet till fjärrnyckeln bör bytas om
•
informationssymbolen tänds och meddelandet Lågt batteri i bilnyckel visas i förardisplayen
•
låsen vid upprepade tillfällen inte reagerar på
signal från fjärrnyckeln inom 20 meter
(65 fot) från bilen.
OBS
Prova alltid med att gå närmare bilen och gör
ett nytt försök att låsa upp.
För nyckelfri användning måste en fjärrnyckel
eller den knappfria nyckeln (Key Tag) finnas inom
ett halvcirkelformat område med en radie på ca
228
* Tillval/tillbehör.
NYCKEL, LÅS OCH LARM
Batteriet i den knapplösa nyckeln6 (Key Tag) går
inte att byta ut – en ny nyckel kan beställas hos
en auktoriserad Volvoverkstad.
VIKTIGT
Förbrukad Key Tag ska lämnas till
auktoriserad Volvoverkstad. Nyckel måste
raderas från bilen eftersom den fortfarande
går att använda för att starta bilen via back-up
start.
Öppna nyckeln och byta batteri
Vänd på nyckeln, för knappen åt sidan
och skjut baksidans skal några millimeter
uppåt.
Skalet lösgörs och kan lyftas av nyckeln.
Använd t.ex. en skruvmejsel för att kunna
vrida batteriluckan moturs så markeringarna
möts vid texten OPEN.
Lyft bort batteriluckan försiktigt genom att
trycka ned t.ex. en nagel i försänkningen.
Bänd sedan batteriluckan uppåt.
Håll fjärrnyckeln med framsidan synlig
och Volvos logotyp rättvänd – skjut knappen
vid nyckelringen i nederkant åt höger. Skjut
framsidans skal några millimeter uppåt.
Skalet lösgörs och kan lyftas av nyckeln.
6
Medföljer bil utrustad med nyckelfri låsning/upplåsning*.
}}
* Tillval/tillbehör. 229
NYCKEL, LÅS OCH LARM
||
OBS
Volvo rekommenderar att batterier som ska
användas i fjärrnyckeln uppfyller UN Manual
of Test and Criteria, Part III, sub-section 38.3.
Batterier som monterats i fabrik eller som
byts av en auktoriserad Volvoverkstad uppfyller ovanstående kriterium.
Batteriets (+)-sida ligger uppåt. Bänd sedan
försiktigt loss batteriet som bilden visar.
VIKTIGT
Undvik att vidröra nya batterier och deras
kontaktytor med fingrarna, eftersom det försämrar deras funktion.
Sätt i ett nytt batteri med (+)-sidan uppåt.
Undvik att vidröra fjärrnyckelns batterikontakter med fingrarna.
Placera batteriet med kanten ned i hållaren. Skjut sedan batteriet framåt så att det
fastnar under de två plastspärrarna.
Tryck sedan batteriet nedåt så att det
fastnar under den övre svarta plastspärren.
OBS
Använd batterier med beteckning CR2032,
3 V.
230
Sätt tillbaka batteriluckan och vrid dess
markering medurs till texten CLOSE.
NYCKEL, LÅS OCH LARM
Beställa fler fjärrnycklar
Bilen levereras med två fjärrnycklar. En knapplös
nyckel medföljer om bilen är utrustad med nyckelfri låsning och upplåsning*. Fler nycklar kan
efterbeställas.
Sammanlagt tolv nycklar kan programmeras och
användas till samma bil. Vid efterbeställning läggs
ytterligare förarprofiler till – en per ny fjärrnyckel.
Detta gäller även för den knapplösa nyckeln.
Återplacera baksidans skal och tryck det
nedåt tills ett klickljud hörs.
Vänd på fjärrnyckeln och sätt tillbaka
framsidans skal genom att trycka det nedåt
tills ett klickljud hörs.
Skjut sedan tillbaka skalet.
> Ytterligare ett klickljud indikerar att skalet
hamnat i rätt läge och sitter fast.
Skjut sedan tillbaka skalet.
> Ytterligare ett klickljud indikerar att skalet
sitter fast.
VIKTIGT
Se till att uttjänta batterier blir omhändertagna på ett sätt som skonar miljön.
Relaterad information
•
Fjärrnyckel (s. 223)
Förlust av fjärrnyckel
Vid förlust av en fjärrnyckel kan en ny beställas
hos en verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad
rekommenderas. De återstående fjärrnycklarna
ska tas med till verkstaden. I stöldförebyggande
syfte raderas den förlorade nyckelns kod ur
systemet.
Det aktuella antalet nycklar som finns registrerade för bilen kan kontrolleras via förarprofiler i
centerdisplayens toppvy , välj Inställningar
System Förarprofiler.
Relaterad information
•
Fjärrnyckel (s. 223)
* Tillval/tillbehör. 231
NYCKEL, LÅS OCH LARM
Red Key – begränsad fjärrnyckel*
Förarprofil för Red Key
Inställningar för Red Key*
En Red Key gör det möjligt för bilens ägare att
sätta begränsningar för vissa av bilens egenskaper. Begränsningarna är tänkta att främja att
bilen framförs på ett säkert sätt, t.ex. vid utlåning.
En Red Key är kopplad till en särskild Red Key
förarprofil, och när den är aktiv kan nyckelns
inställningar inte ändras. Det går heller inte att
byta till en annan förarprofil, för detta krävs en
ordinarie fjärrnyckel.
Innehavaren av en ordinarie fjärrnyckel kan ändra
inställningar för en Red Key. Vissa förarstödfunktioner är dock alltid aktiva.
Förarprofilen Red Key aktiveras när bilen låses
upp med en Red Key utan att en ordinarie fjärrnyckel är i närheten.
OBS
Vid förarbyte måste bilen låsas och låsas upp
för att en ny förarprofil ska aktiveras.
Beställa Red Key
För en Red Key går det att definiera bilens maximala hastighet, sätta hastighetspåminnelser och
bestämma högtalarsystemets maximala ljudvolym.
Dessutom kommer vissa av bilens förarstödsystem alltid att vara aktiva. Nyckelns funktioner i
övrigt är desamma som för en vanlig fjärrnyckel.
Begränsningarna är tänkta att fungera som
åtgärder för att minska risken för olyckor och därmed göra att det känns säkrare att lämna ifrån
sig bilen till t.ex. unga förare, betjänad parkering
eller verkstad.
En eller flera Red Key kan beställas hos en
Volvoåterförsäljare. Sammanlagt elva nycklar med
begränsningar kan programmeras och användas
till en och samma bil – minst en måste vara en
ordinarie fjärrnyckel.
Relaterad information
•
•
Inställningar för Red Key* (s. 232)
Fjärrnyckel (s. 223)
För att ändra inställning:
1.
Lås upp bilen med en ordinarie fjärrnyckel.
2.
Tryck på Inställningar i centerdisplayens
toppvy.
3.
Tryck på System Förarprofiler Red
key.
> Följande inställningar kan sättas:
• Bestämt tidsgap för Adaptive
Cruise Control*
• Sänkt maxvolym
• Maximal hastighetsbegränsning
• Hastighetsvarning
Detaljer och inställningar vid första
användning
Bestämt tidsgap för Adaptive Cruise Control
Ange tidsgapet (1 är det kortaste och 5 är
det längsta gapet).
Vid första användning är inställningen 5.0.
Sänkt maxvolym
Ställ ned maxvolymen för mediakällor.
Vid första användning är funktionen "På".
232
* Tillval/tillbehör.
NYCKEL, LÅS OCH LARM
Maximal hastighetsbegränsning
Ange en maximal hastighet för denna
nyckel.
•
•
Vid första användning är funktionen "På" och
hastigheten 120 km/h (75 mph).
•
•
Inställningsintervall: 50-250 km/h
(30-160 mph)
•
Stegintervall: 1 km/h (1 mph)
Driver Alert Control (DAC)*
Löstagbart nyckelblad
Trafikskyltsinformation*
Fjärrnyckeln innehåller ett löstagbart nyckelblad
av metall med vilket ett antal funktioner kan aktiveras och vissa moment utföras.
Relaterad information
Red Key – begränsad fjärrnyckel* (s. 232)
Nyckelbladens unika kod finns hos auktoriserade
Volvoverkstäder, vilka rekommenderas vid beställning av nya nyckelblad.
Symbol för hastighetsbegränsning.
Hastighetsvarning
Varnar när fordonet kör över angivna värden.
Vid första användning är funktionen "På" och värdena 50, 70 och 90 km/h (30, 45 och 55 mph).
•
Inställningsintervall: 0-250 km/h
(0-160 mph)
•
•
Stegintervall: 1 km/h (1 mph)
Max antal samtidiga påminnelser: 6 st
Förarstödfunktioner
Följande förarstödfunktioner kommer alltid att
vara aktiva för användaren av en Red Key:
•
•
•
•
Blind Spot Information (BLIS)*
Körfältsassistans (LKA)*
Avståndsvarning*
City Safety
}}
* Tillval/tillbehör. 233
NYCKEL, LÅS OCH LARM
||
Nyckelbladets användningsområden
Relaterad information
Med fjärrnyckelns löstagbara nyckelblad kan
•
Låsa och låsa upp med löstagbart nyckelblad
(s. 235)
•
Fjärrnyckel (s. 223)
•
vänster7
•
•
alla dörrar nödlåsas
framdörr öppnas manuellt om centrallåset inte kan aktiveras med fjärrnyckeln
bakdörrarnas mekaniska barnsäkerhetsspärr
aktiveras och deaktiveras.
Den knapplösa nyckeln8 har inget löstagbart
nyckelblad. Vid behov, använd den ordinarie fjärrnyckelns löstagbara nyckelblad.
Lösgör nyckelbladet genom att vinkla upp
det.
Lösgöra nyckelbladet
Håll fjärrnyckeln med framsidan synlig
och Volvo:s logotyp rättvänd – skjut knappen
vid nyckelringen i nederkant åt höger. För
framsidans skal några millimeter uppåt.
Skalet lösgörs och kan lyftas av nyckeln.
7
8
234
Återplacera nyckelbladet i fjärrnyckeln på
dess avsedda plats efter användning.
Sätt tillbaka skalet genom att trycka det
nedåt tills ett klickljud hörs.
Skjut sedan tillbaka skalet.
> Ytterligare ett klickljud indikerar att skalet
sitter fast.
Detta gäller oavsett om bilen är vänster- eller högerstyrd.
Medföljer bil utrustad med nyckelfri låsning/upplåsning*.
* Tillval/tillbehör.
NYCKEL, LÅS OCH LARM
Låsa och låsa upp med löstagbart
nyckelblad
Låsningen sker på samma sätt men med vridning
45 grader moturs istället för medurs i steg (3).
Det löstagbara nyckelbladet kan bl.a. användas
för att låsa upp från utsidan – t.ex. om fjärrnyckelns batteri tagit slut.
Stänga av larmet*
Låsa upp
OBS
När dörren låses upp med nyckelbladet och
sedan öppnas utlöses larmet.
Låsa
Det är också möjligt att låsa bilen med fjärrnyckelns löstagbara nyckelblad t.ex. vid strömbortfall
eller om nyckelns batteri blivit urladdat.
Vänster framdörr kan låsas med dess låscylinder
och det löstagbara nyckelbladet.
Övriga dörrar saknar låscylindrar och har istället
en låsomställning på respektive dörrs gavel som
måste tryckas in med hjälp av nyckelbladet – därefter är de mekaniskt låsta/spärrade mot öppning utifrån.
Dörrarna kan fortfarande öppnas inifrån.
Dra ut det främre dörrhandtaget på vänster
sida9 till dess ändläge, så att låscylindern blir
synlig.
Backup-läsarens placering i mugghållaren.
Sätt nyckeln i låscylindern.
Stäng av larmet genom att:
Vrid medurs 45 grader så att nyckelbladet
pekar rakt bakåt.
Vrid tillbaka nyckeln 45 grader till utgångsläget. Ta ut nyckeln från låscylindern och släpp
tillbaka handtaget så att bakre delen av
handtaget hamnar mot bilen igen.
5.
9
Dra ut handtaget.
> Dörren öppnas.
Detta gäller oavsett om bilen är höger- eller vänsterstyrd.
1.
Placera fjärrnyckeln på nyckelsymbolen i
backup-läsaren i botten av mugghållaren i
tunnelkonsolen.
2.
Vrid sedan startvredet medurs och släpp vredet.
> Larmsignalen slutar ljuda och larmet
stängs av.
Manuell låsning av dörr. Ej att förväxlas med barnsäkerhetsspärren.
}}
* Tillval/tillbehör. 235
NYCKEL, LÅS OCH LARM
||
Ta ur det löstagbara nyckelbladet ur fjärrnyckeln. För in nyckelbladet i hålet för låsomställningen och tryck in nyckeln tills nyckeln
bottnar, cirka 12 mm (0,5 tum).
–
Dörren kan öppnas både från ut- och insidan.
Dörren är spärrad mot öppning utifrån. För
att återgå till läge A måste dörrens innerhandtag öppnas.
Dörrarna kan även låsas upp med fjärrnyckelns
upplåsningsknapp eller med förardörrens centrallåsknapp.
Elektronisk startspärr
Den elektroniska startspärren är ett stöldskydd
som förhindrar att bilen startas av obehörig person.
Bilen kan endast startas med rätt fjärrnyckel.
Följande felmeddelande i förardisplayen är relaterat till den elektroniska startspärren:
Symbol
OBS
•
En dörrs låsomställning låser enbart aktuell dörr – inte alla dörrar samtidigt.
•
En manuellt låst bakdörr med aktiverad
manuell eller elektrisk barnsäkerhetsspärr
kan inte öppnas från vare sig utsida eller
insida. En bakdörr låst på det viset kan
bara låsas upp med fjärrnyckel eller centrallåsknapp.
Meddelande
Innebörd
Fjärrnyckel
ej hittad
Fel vid läsning av
fjärrnyckeln under
start – placera
nyckeln på nyckelsymbolen i mugghållaren och försök
igen.
Se ägarmanual
Relaterad information
•
•
Fjärrnyckel (s. 223)
Beställa fler fjärrnycklar (s. 231)
Relaterad information
•
•
•
•
236
Löstagbart nyckelblad (s. 233)
Aktivera och deaktivera larm* (s. 260)
Byta batteri i fjärrnyckel (s. 228)
Fjärrnyckel (s. 223)
* Tillval/tillbehör.
NYCKEL, LÅS OCH LARM
Typgodkännande för
fjärrnyckelsystemet
Typgodkännande för bilens fjärrnyckelsystem
kan utläsas i följande tabeller.
Låssystem nyckelfri start (Passive Start)
och nyckelfri låsning/upplåsning
(Passive Entry*)
För mer information om typgodkännande, se
support.volvocars.com.
CEM-märkning för fjärrnyckelsystemet. För kompletterande typgodkännandenummer se följande tabeller.
Land/Område
Typgodkännande
Europa
Härmed intygar Delphi Deutschland GmbH, 42367 Wuppertal att denna
VO3-134TRX står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och
övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 2014/53/EU (RED).
Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på
support.volvocars.com.
Jordanien
TRC/LPD/2014/250
Serbien
P1614120100
Argentina
CNC ID: C-14771
}}
* Tillval/tillbehör. 237
NYCKEL, LÅS OCH LARM
||
Land/Område
Typgodkännande
Brasilien
MT-3245/2015
Indonesien
Nomor: 38301/SDPPI/2015
Malaysia
RAAT/37A/1215/S(15-5198)
Mexico
IFETEL: RLVDEVO15-0396
Ryssland
Förenade Arabemiraten
ER37847/15
DA0062437/11
238
NYCKEL, LÅS OCH LARM
Land/Område
Typgodkännande
Namibia
TA-2016-02
Sydafrika
TA-2014-1868
Fjärrnyckel
Land/område
Typgodkännande
Europa
Härmed försäkrar Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG att denna typ av radioutrustning HUF8423 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU.
Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på
support.volvocars.com.
Frekvensband: 433,92 MHz
Maximal utstrålad sändningseffekt: 10 mW
Tillverkare: Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG, Steeger Str. 17, 42551 Velbert,
Germany
Jordanien
TRC/LPD/2015/104
}}
239
NYCKEL, LÅS OCH LARM
||
Land/område
Marocco
Typgodkännande
AGREE PAR L'ANRT MAROC
Numéro d’agrément: MR 10668 ANRT 2015
Date d’agrément: 24/07/2015
Mexico
IFETEL
Marca: HUF
Modelo (s): HUF8423
NOM-121-SCT1-2009
La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es
posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este
equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda
causar su operación no deseada.
Namibia
240
TA-2015-102
NYCKEL, LÅS OCH LARM
Land/område
Typgodkännande
Oman
Serbien
}}
241
NYCKEL, LÅS OCH LARM
||
Land/område
Typgodkännande
Sydafrika
TA-2015-432
Förenade Arabemiraten
Key Tag
Land/område
Typgodkännande
Europa
Härmed försäkrar Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG att denna typ av radioutrustning HUF8432 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU.
Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på
support.volvocars.com.
Frekvensband: 433,92 MHz
Maximal utstrålad sändningseffekt: 10 mW
Tillverkare: Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG, Steeger Str. 17, 42551 Velbert,
Germany
Jordanien
242
TRC/LPD/2015/107
NYCKEL, LÅS OCH LARM
Land/område
Marocco
Typgodkännande
AGREE PAR L'ANRT MAROC
Numéro d’agrément: MR 10667 ANRT 2015
Date d’agrément: 24/07/2015
Mexico
IFETEL
Marca: HUF
Modelo (s): HUF8432
NOM-121-SCT1-2009
La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es
posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este
equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda
causar su operación no deseada.
Namibia
TA-2015-103
}}
243
NYCKEL, LÅS OCH LARM
||
Land/område
Oman
Serbien
244
Typgodkännande
NYCKEL, LÅS OCH LARM
Land/område
Typgodkännande
Sydafrika
TA-2015-414
Förenade Arabemiraten
Relaterad information
•
Fjärrnyckel (s. 223)
245
NYCKEL, LÅS OCH LARM
Nyckelfritt och beröringskänsliga
ytor*
Med funktionen nyckelfri låsning och upplåsning
räcker det att ha fjärrnyckeln med sig i fickan
eller väskan. Bilen låses eller låses upp via en
beröringskänslig yta på dörrhandtaget.
Beröringskänsliga ytor
Dörrhandtag
På dörrhandtagens utsida finns en fördjupning
för låsning, och på insidan finns en beröringskänslig yta för upplåsning.
OBS
Det är viktigt att endast en beröringskänslig
yta aktiveras åt gången. Om handtaget greppas samtidigt som låsytan berörs finns det
risk för dubbelkommandon. Detta innebär att
den begärda aktiviteten (låsning/upplåsning)
inte kommer att utföras, alternativt utförs med
en fördröjning.
Relaterad information
•
•
Låsa och låsa upp nyckelfritt* (s. 247)
Låsa upp bagageluckan nyckelfritt* (s. 249)
Bagageluckans handtag
Bagageluckans handtag har en gummerad tryckplatta som endast är till för upplåsning.
Beröringskänslig fördjupning för låsning
Beröringskänslig yta för upplåsning
246
OBS
Var uppmärksam på att systemet kan aktiveras i samband med tvättning av bilen om fjärrnyckeln är inom räckvidd.
* Tillval/tillbehör.
NYCKEL, LÅS OCH LARM
Låsa och låsa upp nyckelfritt*
OBS
Med nyckelfri låsning och upplåsning räcker det
att vidröra dörrhandtagets beröringskänsliga yta
för att låsa eller låsa upp bilen.
OBS
Det krävs att en av bilens fjärrnycklar befinner
sig inom räckvidd för att låsning och upplåsning ska fungera.
Var uppmärksam på att systemet kan aktiveras i samband med tvättning av bilen om fjärrnyckeln är inom räckvidd.
Låsa nyckelfritt
Alla sidodörrar måste vara stängda för att bilen
ska kunna låsas. Bagageluckan kan däremot vara
öppen vid låsning med sidodörrarnas handtag.
–
Beröringskänslig fördjupning för låsning
Låsa när bagageluckan är öppen
OBS
Om bilen har låsts och bagageluckan fortfarande är öppen, se till så att fjärrnyckeln inte
lämnats kvar i lastutrymmet när bagageluckan
stängs.
Om nyckeln detekteras inne i bilen kommer
bagageluckan inte att låsas när den stängs.
Vidrör den markerade ytan baktill på utsidan
på något av dörrhandtagen efter att dörren
-knappen på bagastängts. Eller tryck på
geluckans undersida10 före den stängs.
> Låsindikatorn på instrumentpanelen
bekräftar att låsningen är utförd genom
att börja blinka.
För att stänga alla sidorutor samt takluckan*
samtidigt – lägg fingret mot den beröringskänsliga fördjupningen på dörrhandtagets utsida och
håll kvar till dess att sidorutor och taklucka har
stängts.
Beröringskänslig yta för upplåsning
10
Gäller med elmanövrerad bagagelucka.
}}
* Tillval/tillbehör. 247
NYCKEL, LÅS OCH LARM
||
Låsa upp nyckelfritt
–
Greppa ett dörrhandtag, eller tryck lätt på
den gummerade tryckplattan undertill på
bagageluckans handtag för att låsa upp.
> Låsindikatorn på instrumentpanelen
bekräftar att bilen är upplåst genom att
sluta blinka.
•
Nyckelfritt och beröringskänsliga ytor*
(s. 246)
Inställningar för nyckelfri
upplåsning*
Det är möjligt att välja olika sekvenser för nyckelfri upplåsning.
För att ändra inställning:
1.
Tryck på Inställningar i centerdisplayens
toppvy.
2.
Tryck på My Car
upplåsning
3.
Välj alternativ:
Låsning
Nyckelfri
• Alla dörrar – låser upp alla dörrar samtidigt.
• En dörr – låser upp vald dörr.
Relaterad information
Gummerad tryckplatta på bagageluckan kan endast
användas för upplåsning.
•
•
Låsa och låsa upp nyckelfritt* (s. 247)
Nyckelfritt och beröringskänsliga ytor*
(s. 246)
Automatisk återlåsning
Om ingen av dörrarna eller bagageluckan öppnats inom 2 minuter efter upplåsning, låses de
automatiskt. Denna funktion minskar risken att
bilen oavsiktligt lämnas olåst.
Relaterad information
248
•
Inställningar för nyckelfri upplåsning*
(s. 248)
•
Låsa upp bagageluckan nyckelfritt* (s. 249)
* Tillval/tillbehör.
NYCKEL, LÅS OCH LARM
Låsa upp bagageluckan nyckelfritt*
2.
Med nyckelfri låsning och upplåsning räcker det
att vidröra den beröringskänsliga ytan på bagageluckans handtag för att låsa upp bagageluckan.
Lyft i ytterhandtaget för att öppna bagageluckan.
VIKTIGT
•
Minimal kraft behövs för att frigöra bagageluckans lås – Tryck bara lätt på den
gummerade plattan.
•
Lägg inte lyftkraften på gummiplattan vid
öppning av bagageluckan – lyft i handtaget. För stor kraft kan skada gummiplattans elektriska kontakt.
OBS
Det krävs att en av bilens fjärrnycklar befinner
sig inom räckvidd bakom bilen för att upplåsning ska fungera.
Antennplaceringar för start- och
låssystem
Antenn för det nyckelfria startsystemet och
antenner för nyckelfritt låssystem* är inbyggda i
bilen.
Det är också möjligt att öppna bagageluckan
handfritt med en fotrörelse under den bakre stötfångaren, se separat avsnitt.
VARNING
Kör inte med öppen bagagelucka. Giftiga
avgaser kan sugas in i bilen via bagageutrymmet.
Relaterad information
Bagageluckan hålls stängd av ett elektriskt lås.
För att öppna:
1.
11
Tryck lätt på den gummerade tryckplattan
undertill på bagageluckans handtag.
> Låset frikopplas.
Endast i bil utrustad med nyckelfri låsning och upplåsning*.
•
Öppna och stänga bagagelucka med fotrörelse* (s. 256)
•
Nyckelfritt och beröringskänsliga ytor*
(s. 246)
•
Fjärrnyckelns räckvidd (s. 228)
Antennernas placering:
Under mugghållaren i främre delen av tunnelkonsolen
I övre främre delen av vänster bakdörr11
I övre främre delen av höger bakdörr11
I bagageutrymmet11
}}
* Tillval/tillbehör. 249
NYCKEL, LÅS OCH LARM
||
VARNING
Personer med inopererad pacemaker bör inte
komma närmare Keyless-systemets antenner
än 22 cm (9 tum) med pacemakern. Detta för
att omöjliggöra störningar mellan pacemakern
och Keyless-systemet.
Låsa och låsa upp från bilens insida
Alternativ upplåsningsmetod
Dörrar och bagagelucka kan låsas och låsas
upp inifrån med framdörrarnas centrallåsreglage.
Centrallås
Relaterad information
•
Nyckelfritt och beröringskänsliga ytor*
(s. 246)
•
Fjärrnyckelns räckvidd (s. 228)
Öppningshandtag för alternativ upplåsning i sidodörr12.
–
Knapp för låsning och upplåsning i framdörr med indikeringslampa.
Låsa upp med knapp i framdörr
–
Tryck på
-knappen för att låsa upp samtliga sidodörrar och bagagelucka.
Dra ut någon av sidodörrarnas öppningshandtag och släpp.
> Beroende på fjärrnyckelns inställningar
kommer antingen alla dörrar att låsas upp
eller enbart den valda dörren att låsas upp
och öppnas.
För att ändra denna inställning, tryck på
Inställningar My Car Låsning
Fjärrstyrd och insides upplåsning i
centerdisplayens toppvy.
Låsa med knapp i framdörr
–
12
250
Tryck på
-knappen – båda framdörrarna
måste vara stängda.
> Samtliga dörrar och bagagelucka är låsta.
Bilden är schematisk – detaljer kan variera beroende på bilmodell.
* Tillval/tillbehör.
NYCKEL, LÅS OCH LARM
Låsa med knapp i bakdörr*
Låsa upp bagageluckan från bilens
insida
Aktivera och deaktivera
barnsäkerhetsspärr
Bagageluckan kan låsas upp inifrån med
knappen på instrumentpanelen.
Barnsäkerhetsspärren förhindrar att bakdörrarna
kan öppnas inifrån.
Barnsäkerhetsspärren kan vara antingen manuell
eller elektrisk*.
Aktivera och deaktivera manuell
barnsäkerhetsspärr
Knapp för låsning i bakdörr med indikeringslampa.
Bakdörrarnas låsknapp låser respektive bakdörr.
Låsa upp bakdörr
–
Dra i öppningshandtaget.
> Bakdörren är upplåst och öppnad13.
–
Relaterad information
•
Inställningar för fjärrstyrd och insides upplåsning (s. 227)
•
Låsa upp bagageluckan från bilens insida
(s. 251)
•
Aktivera och deaktivera barnsäkerhetsspärr
(s. 251)
Kort tryck på instrumentpanelens
knapp.
> Bagageluckan låses upp och kan öppnas
utifrån genom ett grepp om den gummerade tryckplattan.
Med tillvalet elmanövrerad bagagelucka*:
–
Långt tryck på instrumentpanelens
knapp.
> Bagageluckan öppnas.
-
Relaterad information
•
13
Förutsatt att barnsäkerhetsspärren inte är aktiverad.
Manuell barnsäkerhetsspärr. Ej att förväxla med manuellt
dörrlås.
–
Använd fjärrnyckelns löstagbara nyckelblad
för att vrida vredet.
Dörren är spärrad mot öppning inifrån.
Dörren kan öppnas både ut- och inifrån.
Låsa och låsa upp från bilens insida (s. 250)
}}
* Tillval/tillbehör. 251
NYCKEL, LÅS OCH LARM
||
OBS
•
En dörrs vridreglage spärrar enbart aktuell dörr – inte båda bakdörrar samtidigt.
•
Det finns ingen manuell spärr på bilar
utrustade med elektrisk barnsäkerhetsspärr.
Aktivera och deaktivera elektrisk*
barnsäkerhetsspärr
Den elektriska barnsäkerhetsspärren kan aktiveras och deaktiveras vid alla tändningslägen högre
än 0. Aktivering och deaktivering kan göras upp
till 2 minuter efter att bilen stängts av, förutsatt
att ingen dörr öppnas.
2.
Tryck på knappen i förardörrens reglagepanel.
> Förardisplayen visar meddelandet Bakre
barnlås Aktiverad och knappens lampa
lyser – spärren är aktiv.
Relaterad information
•
•
Låsa och låsa upp från bilens insida (s. 250)
Löstagbart nyckelblad (s. 233)
När den elektriska barnsäkerhetsspärren är aktiv
kan de bakre
•
fönstren öppnas endast med förardörrens
reglagepanel
•
dörrarna inte öppnas inifrån.
För att häva spärren:
–
Tryck på knappen i förardörrens reglagepanel.
> Förardisplayen visar meddelandet Bakre
barnlås Inaktiverat och knappens lampa
släcks – spärren är inaktiverad.
När bilen stängs av lagras aktuell inställning – är
barnsäkerhetsspärren aktiverad när bilen stängs
av, kommer funktionen att vara fortsatt aktiverad
nästa gång bilen startas.
Symbol
Meddelande
Innebörd
Bakre barnlås
Aktiverad
Barnsäkerhetsspärren är aktiverad.
Bakre barnlås
Inaktiverat
Barnsäkerhetsspärren är deaktiverad.
Knapp för elektrisk aktivering och deaktivering.
1.
252
Starta bilen eller välj ett tändningsläge högre
än 0.
* Tillval/tillbehör.
NYCKEL, LÅS OCH LARM
Automatisk låsning vid körning
Då bilen börjar rulla låses dörrar och bagagelucka automatiskt.
För att ändra denna inställning:
1.
Tryck på Inställningar i centerdisplayens
toppvy.
2.
Tryck på My Car
3.
Välj Automatisk låsning av dörrar vid
körning för att deaktivera eller aktivera funktionen.
Låsning.
Öppna och stänga elmanövrerad
bagagelucka*
Funktion där bagageluckan kan öppnas och
stängas med en knapptryckning.
Öppna
Gör på något av följande sätt för att öppna den
elmanövrerade bagageluckan:
Relaterad information
•
–
Långt tryck på instrumentpanelens
knapp. Håll den intryckt tills bagageluckan
börjar öppnas.
–
Lätt tryck på bagageluckans handtag.
Låsa och låsa upp från bilens insida (s. 250)
–
Långt tryck på fjärrnyckelns
-knapp. Håll
den intryckt tills bagageluckan börjar öppnas.
}}
* Tillval/tillbehör. 253
NYCKEL, LÅS OCH LARM
||
–
Fotrörelse* under den bakre stötfångaren.
Tryck på
-knappen på bagageluckans
undersida för att stänga14.
> Bagageluckan stängs automatiskt och
förblir olåst.
–
Stänga
Gör på något av följande sätt för att stänga den
elmanövrerade bagageluckan:
–
Långt tryck på fjärrnyckelns
-knapp.
> Bagageluckan stängs automatiskt och
signaler ljuder – bagageluckan förblir
olåst.
–
Långt tryck på instrumentpanelens
knapp.
> Bagageluckan stängs automatiskt och
signaler ljuder – bagageluckan förblir
olåst.
–
Fotrörelse* under den bakre stötfångaren.
> Bagageluckan stängs automatiskt och
signaler ljuder – bagageluckan förblir
olåst.
OBS
14
254
•
Knappen är aktiv 24 timmar efter att
luckan har lämnats öppen. Därefter måste
stängning göras manuellt.
•
Om luckan varit öppen i mer än 30 minuter
kommer den att stängas med lägre hastighet.
Bil utrustad med nyckelfri låsning och upplåsning* har en knapp för stängning samt en knapp för stängning och låsning.
* Tillval/tillbehör.
NYCKEL, LÅS OCH LARM
Stänga och låsa
OBS
•
•
En av bilens fjärrnycklar måste befinna sig
inom räckvidd för att låsning och upplåsning ska fungera.
Vid nyckelfri* låsning eller stängning ljuder
tre signaler om nyckeln inte detekteras tillräckligt nära luckan.
Bagageluckans rörelse avbryts och återgår till
fullt öppen. Bagageluckan kan därefter hanteras
manuellt.
Klämskydd
Om något med tillräckligt mycket motstånd hindrar bagageluckan att stängas aktiveras klämskyddet.
•
VIKTIGT
–
14
Tryck på
-knappen på bagageluckans
undersida för att stänga och samtidigt låsa14
både bagagelucka och dörrar (samtliga dörrar måste vara stängda för låsning).
> Bagageluckan stängs automatiskt –
bagageluckan och dörrarna låses, och
larmet* aktiveras.
Rörelsen avbryts, bagageluckan återgår till
fullt öppen och en lång signal ljuder.
VARNING
Vid manuell hantering av bagageluckan,
öppna eller stäng den långsamt. Använd inte
våld för att öppna/stänga den om den ger
motstånd. Den kan skadas och sluta fungera
korrekt.
Beakta klämrisk vid stängning.
Kontrollera att ingen person befinner sig nära
bagageluckan innan stängning påbörjas då en
klämskada kan få allvarliga följder.
Manövrera alltid bagageluckan under uppsikt.
Avbryta stängning
Avbryt stängning på något av följande sätt:
•
•
•
Tryck på instrumentpanelens knapp.
•
Tryck på den gummerade tryckplattan under
ytterhandtaget.
•
Med hjälp av fotrörelse*.
Tryck på fjärrnyckelns knapp.
Tryck på stängningsknappen på bagageluckans undersida.
Relaterad information
•
Öppna och stänga bagagelucka med fotrörelse* (s. 256)
•
Fjärrnyckelns räckvidd (s. 228)
Bil utrustad med nyckelfri låsning och upplåsning* har en knapp för stängning samt en knapp för stängning och låsning.
* Tillval/tillbehör. 255
NYCKEL, LÅS OCH LARM
Öppna och stänga bagagelucka
med fotrörelse*
Öppna och stänga med fotrörelse
En funktion där bagageluckan kan öppnas och
stängas med en fotrörelse under den bakre stötfångaren underlättar när händerna är upptagna.
Är bilen utrustad med nyckelfri låsning och upplåsning* är det möjligt att öppna bagageluckan
med fotrörelse.
Funktionen med både öppning och stängning av
bagageluckan är tillgänglig när bilen även är
utrustad med elmanövrerad bagagelucka*.
OBS
Funktionen fotmanövrerad bagagelucka finns
i två utföranden:
•
•
Endast öppning med fotrörelse.
Både öppning och stängning med fotrörelse.
Observera att funktionen stängning med
fotrörelse kräver elmanövrerad bagagelucka*.
Sensorn är placerad till vänster om mitten i stötfångaren.
En av bilens fjärrnycklar måste befinna sig inom
räckvidd bakom bilen, ca 1 meter ( 3 fot), för att
öppning och stängning ska vara möjlig. Detta gäller även vid redan upplåst bil för att undvika oavsiktlig öppning vid t.ex. biltvätt.
Sparkrörelse inom sensorns aktiveringsområde.
–
Gör en långsam framåtriktad sparkrörelse
under den vänstra delen av den bakre stötfångaren. Tag sedan ett steg tillbaka. Stötfångaren ska inte vidröras.
> En kort ljudsignal ljuder när öppning eller
stängning aktiveras – bagageluckan öppnas/stängs.
Om flera sparkrörelser sker utan att godkänd
fjärrnyckel finns bakom bilen kommer öppning
eller stängning inte att vara möjlig förrän efter en
viss tid.
Håll inte kvar foten under bilen i sparkrörelsen,
detta gör att aktiveringen kan misslyckas.
256
* Tillval/tillbehör.
NYCKEL, LÅS OCH LARM
Avbryta stängning med fotrörelse
– Gör en långsam framåtriktad sparkrörelse
under pågående stängning för att stoppa
bagageluckans rörelse.
> Luckans rörelse avbryts och återgår till
fullt öppen. Luckan kan därefter hanteras
manuellt.
Privat låsning
Bagageluckan och baksätets ryggstöd kan låsas
med funktionen privat låsning, t.ex. när bilen lämnas till service, hotell eller liknande. Funktionen
förhindrar att bagageluckan kan öppnas och
låser baksätets ryggstöd i upprätt läge.
Funktionsknappen för privat
låsning finns i centerdisplayens
funktionsvy. Beroende av låsets
aktuella status visas Privat
låsning inaktiverad eller
Privat låsning aktiverad.
För att avbryta stängning behöver fjärrnyckeln
inte vara i närheten av bilen.
OBS
Det finns risk för reducerad eller utebliven
funktion om den bakre stötfångaren belastas
med stora mängder is, snö, smuts eller dylikt.
Se därför till att hålla den ren.
OBS
Var uppmärksam på att systemet kan aktiveras i biltvätt eller dylikt om fjärrnyckeln är inom
räckvidd.
Relaterad information
•
Nyckelfritt och beröringskänsliga ytor*
(s. 246)
•
Öppna och stänga elmanövrerad bagagelucka* (s. 253)
•
Fjärrnyckelns räckvidd (s. 228)
Aktivera och deaktivera privat
låsning
Privat låsning aktiveras med funktionsknapp i
centerdisplayen och en valfri PIN-kod.
OBS
För att funktionen privat låsning ska kunna
aktiveras behöver bilen vara i minst
tändningsläge I.
Den privata låsningen har två koder:
•
En säkerhetskod skapas första gången funktionen används.
•
En ny PIN-kod väljs vid varje aktivering av
funktionen.
Relaterad information
•
Aktivera och deaktivera privat låsning
(s. 257)
Ange säkerhetskod före första
användning
Första gången som funktionen används behöver
en säkerhetskod väljas. Den kan sedan användas
för att deaktivera privat låsning om den valda
PIN-koden har glömts eller tappats bort. Säkerhetskoden fungerar som en PUK-kod för alla
eventuella PIN-koder som sätts för funktionen
privat låsning.
Spara säkerhetskoden på en säker plats.
}}
* Tillval/tillbehör. 257
NYCKEL, LÅS OCH LARM
||
För att skapa en säkerhetskod:
1.
2.
Tryck på knappen för privat låsning i funktionsvyn.
Ange den kod som ska användas för att låsa
upp bagageluckan och baksätet efter låsning
och tryck på Bekräfta.
> Bagageluckan och baksätet låses. Bekräftelse på låsning sker genom att det visas
en grön indikering vid knappen i funktionsvyn.
Deaktivera privat låsning
> Ett popup-fönster visas.
2.
1.
Tryck på knappen för privat låsning i funktionsvyn.
Om bilen låses upp via Volvo On Call* eller Volvo
On Call-appen kommer den privata låsningen
automatiskt att deaktiveras.
Glömt säkerhetskod
Om även säkerhetskoden har glömts bort, kontakta en auktoriserad Volvoåterförsäljare för att få
hjälp med att deaktivera privat låsning.
Relaterad information
•
Privat låsning (s. 257)
Ange önskad säkerhetskod och tryck på
Bekräfta.
> Säkerhetskoden är sparad. Funktionen
privat låsning är nu redo att aktiveras.
Aktivera privat låsning
> Ett popup-fönster visas.
OBS
Baksätet måste vara i upprätt position vid
aktivering av privat låsning för att låsas.
1.
Tryck på knappen för privat låsning i funktionsvyn.
2.
Ange den kod som användes vid låsning och
tryck på Bekräfta.
> Bagageluckan och baksätet låses upp.
Bekräftelse på upplåsning sker genom att
den gröna indikeringen vid knappen i
funktionsvyn slocknar.
Glömt PIN-kod
Om PIN-koden har glömts bort eller om fel PINkod slås in fler än tre gånger kan säkerhetskoden
användas för att deaktivera den privata låsningen.
> Ett popup-fönster visas.
258
* Tillval/tillbehör.
NYCKEL, LÅS OCH LARM
Larm*
Larmindikator
Larmet varnar med ljud-och ljussignaler om
någon utan giltig fjärrnyckel tar sig in i bilen, eller
manipulerar startbatteri eller larmsiren.
För att undvika detta:
•
•
Ett aktiverat larm löser ut om:
•
•
dörr, motorhuv eller bagagelucka öppnas15
en rörelse detekteras i passagerarutrymmet
(om det är utrustat med rörelsesensor*)
•
bilen lyfts eller bogseras iväg (om den är
utrustad med lutningssensor*)
•
•
startbatteriets kabel kopplas ifrån
sirenen kopplas bort.
Larmsignaler
Vid utlöst larm sker följande:
•
En siren ljuder under 30 sekunder eller tills
larmet stängs av.
•
Varningsblinkers blinkar i 5 minuter, eller tills
larmet stängs av.
Om orsaken till att larmet aktiverats inte åtgärdas
upprepas larmcykeln max 10 gånger15.
larmet utlösas om bilen lämnas med öppet fönster eller taklucka* eller om kupévärmare används.
Stäng fönster och taklucka när bilen lämnas.
Om kupé- eller parkeringsvärmare ska
användas – rikta luftström från ventilationsmunstycken så att de inte pekar uppåt i
kupén.
Alternativt, använd reducerad larmnivå för att tillfälligt stänga av rörelse- och lutningssensorer.
En röd lysdiod på instrumentpanelen visar larmsystemets status:
•
•
•
Dioden släckt – larmet är deaktiverat.
Dioden blinkar en gång varannan sekund –
larmet är aktiverat.
Dioden blinkar snabbt efter frånkoppling av
larmet max 30 sekunder eller fram till dess
att tändningsläge I aktiveras – larmet har
varit utlöst.
Rörelse- och lutningssensorer*
Rörelse- och lutningssensorer reagerar på rörelser inuti bilen, om en ruta krossas eller om någon
försöker stjäla hjulen eller bogsera bort bilen.
Stäng även av rörelse- och lutningssensor när
bilen transporteras på färja eller biltåg då dess
rörelser kan påverka bilen och utlösa larmet.
Vid fel på larmsystem
Om ett fel uppstått i larmsystemet visar
förardisplayen symbolen och meddelandet Fel på larmsystem Service
erfordras. Kontakta då en verkstad –
en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
OBS
Försök inte själv reparera eller förändra komponenter som ingår i larmsystemet. Alla
sådana försök kan påverka försäkringsvillkoren.
Rörelsesensorn utlöser larmet vid rörelser i
kupén – även luftströmmar registreras. Därför kan
15
Gäller vissa marknader.
}}
* Tillval/tillbehör. 259
NYCKEL, LÅS OCH LARM
||
Relaterad information
•
•
•
Aktivera och deaktivera larm* (s. 260)
Reducerad larmnivå* (s. 261)
Blockerat låsläge* (s. 261)
Aktivera och deaktivera larm*
Deaktivera larm
Larmet aktiveras samtidigt med låsning av bilen.
Lås upp och larma av bilen genom att
Aktivera larm
•
•
Lås och larma bilen genom att
•
•
trycka på fjärrnyckelns låsknapp
vidröra den markerade ytan på dörrhandtagens utsida eller bagageluckans gummerade
tryckplatta16.
Om bilen är utrustad med både nyckelfri låsning/
upplåsning* och elmanövrerad bagagelucka kan
undertill på bagageluckan också
knappen
låsa och larma bilen.
trycka på fjärrnyckelns upplåsningsknapp
greppa något av dörrhandtagen eller trycka
lätt på bagageluckans gummerade tryckplatta16.
Deaktivera larm utan fungerande fjärrnyckel
Bilen kan låsas upp och avlarmas även om fjärrnyckeln inte fungerar, t.ex. om fjärrnyckelns batteri är slut.
1.
Öppna förardörren med det löstagbara nyckelbladet.
> Larmet löser ut.
Backup-läsarens placering i mugghållaren.
2.
Placera fjärrnyckeln på nyckelsymbolen i
backup-läsaren i tunnelkonsolens mugghållare.
3.
Vrid startvredet medurs och släpp.
> Larmet deaktiveras.
En röd lysdiod på instrumentpanelen blinkar en gång
varannan sekund när bilen är låst och larmet är aktiverat.
16
260
Gäller bil med nyckelfri låsning och upplåsning*.
* Tillval/tillbehör.
NYCKEL, LÅS OCH LARM
Stänga av utlöst larm
–
Tryck på fjärrnyckelns upplåsningsknapp eller
försätt bilen i tändningsläge I genom att vrida
startvredet medurs och sedan släppa.
Automatisk aktivering och
återaktivering av larm
Automatisk återaktivering av larmet förhindrar att
bilen oavsiktligt lämnas med larmet deaktiverat.
Reducerad larmnivå*
Blockerat låsläge*
Reducerad larmnivå innebär att rörelse- och lutningssensorer är tillfälligt avstängda.
Blockerat låsläge innebär att alla öppningshandtag frikopplas mekaniskt vid låsning från utsidan,
vilket omöjliggör dörröppning från insidan.
Stäng av rörelse- och lutningssensorerna för att
undvika oavsiktlig aktivering av larmet – t.ex. om
en hund lämnas i låst bil eller vid färd med biltåg
eller bilfärja.
Tryck på knappen Reducerad
larmnivå i centerdisplayens
funktionsvy för att stänga av
rörelse- och lutningssensorerna vid påföljande låsning av
bilen.
Om bilen låsts upp med fjärrnyckeln (och larmet
deaktiverats) men ingen av dörrarna eller
bagageluckan öppnats inom två minuter, återaktiveras larmet automatiskt. Samtidigt låses
bilen igen.
På vissa marknader aktiveras larmet automatiskt
efter viss fördröjning sedan förardörren öppnats
och stängts utan att låsning skett.
För att ändra denna inställning:
1.
Tryck på Inställningar i centerdisplayens
toppvy.
2.
Tryck på My Car
Låsning.
3.
Välj Avaktivering av passivt alarm för att
tillfälligt deaktivera funktionen.
Relaterad information
•
Larm* (s. 259)
Samtidigt deaktiveras funktionen blockerat låsläge, d.v.s. upplåsning inifrån blir möjlig.
Om bilen låses upp och låses igen måste den
reducerade larmnivån aktiveras igen.
Blockerat låsläge aktiveras vid låsning med fjärrnyckel eller vid nyckelfri låsning*, och inträder
med ca 10 sekunders fördröjning efter att dörrarna har låsts. Om en dörr öppnas inom fördröjningstiden avbryts sekvensen och larmet deaktiveras.
Bilen kan endast låsas upp med fjärrnyckel, nyckelfri upplåsning* eller med Volvo On Call*-appen
när blockerat låsläge är aktiverat.
Vänster framdörr kan även låsas upp med det
löstagbara nyckelbladet. Om bilen låses upp med
det löstagbara nyckelbladet kommer larmet att
utlösas.
OBS
Relaterad information
•
•
Larm* (s. 259)
•
Tänk på att larmet aktiveras när bilen
låses.
•
Om någon försöker att öppna dörrarna
inifrån utlöses larmet.
Blockerat låsläge* (s. 261)
VARNING
Lämna inte kvar någon i bilen utan att först
deaktivera funktionen, för att inte riskera att
någon blir inlåst.
}}
* Tillval/tillbehör. 261
NYCKEL, LÅS OCH LARM
||
Relaterad information
•
•
Deaktivera blockerat låsläge* tillfälligt
(s. 262)
Larm* (s. 259)
Deaktivera blockerat låsläge*
tillfälligt
Om någon vill stanna kvar i bilen och dörrarna
måste låsas från utsidan bör det blockerade låsläget deaktiveras, för att möjliggöra upplåsning
inifrån.
Relaterad information
•
•
Blockerat låsläge* (s. 261)
Larm* (s. 259)
VARNING
Lämna inte kvar någon i bilen utan att först
deaktivera funktionen, för att inte riskera att
någon blir inlåst.
Tryck på knappen Reducerad
larmnivå i centerdisplayens
funktionsvy för att stänga av
blockerat låsläge tillfälligt.
Detta medför också att larmets rörelse- och lutningssensorer* stängs av.
I centerdisplayen visas därefter Reducerad
larmnivå och det blockerade låsläget deaktiveras tillfälligt vid påföljande låsning av bilen.
Vid vanlig låsning deaktiveras eluttagen direkt,
men med det blockerade låsläget tillfälligt deaktiverat är de aktiva i max 10 minuter efter låsning.
Om bilen låses upp och låses igen måste det
blockerade låsläget deaktiveras igen.
Vid påföljande motorstart nollställs systemet.
262
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
FÖRARSTÖD
Förarstödsystem
Bilen är utrustad med olika förarstödsystem vilka
aktivt eller passivt kan assistera föraren i olika
situationer.
Systemen kan till exempel hjälpa föraren att:
•
•
hålla en bestämd hastighet
•
förhindra en kollision genom att varna föraren och bromsa bilen
•
hålla ett visst tidsavstånd till framförvarande
fordon
hjälpa föraren att parkera.
Några av systemen är standardmonterade medan
andra är tillval – vilket alternativ som gäller är
marknadsberoende.
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
264
IntelliSafe – förarstöd och säkerhet (s. 28)
Hastighetsberoende rattmotstånd (s. 264)
Elektronisk stabilitetskontroll (s. 265)
Connected Safety (s. 270)
Fartbegränsare (s. 272)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kameraenhet (s. 316)
Hastighetsberoende rattmotstånd
City Safety™ (s. 322)
Hastighetsberoende styrservo gör att rattmotståndet ökar i takt med bilens hastighet för att ge
föraren ökad vägkänsla.
Rear Collision Warning (s. 335)
BLIS* (s. 336)
Cross Traffic Alert* (s. 340)
Trafikskyltsinformation* (s. 344)
På motorvägar känns styrningen fastare. Vid parkering och i låg hastighet är styrningen lätt och
kräver lite ansträngning.
Driver Alert Control (s. 351)
Körfältsassistans (s. 353)
Styrassistans vid kollisionsrisk (s. 359)
Parkeringshjälp* (s. 367)
Parkeringshjälpkamera* (s. 372)
Aktiv parkeringshjälp* (s. 380)
OBS
I sällsynta situationer kan styrservon bli för varm och behöver då
temporärt kylas – under den tiden
arbetar styrservon med reducerad
effekt och att vrida ratten kan då upplevas
som något tyngre.
Parallellt med den temporärt reducerade styrhjälpen visar förardisplayen meddelandet
Servostyrning Tillfälligt nedsatt assistans
samt denna symbol.
Under tiden styrservon arbetar med reducerad
effekt är förarstödsfunktioner och system
med styrassistans inte möjliga.
Automatisk fartbegränsare (s. 276)
Avståndsvarning* (s. 284)
Farthållare (s. 279)
Adaptiv farthållare* (s. 286)
Pilot Assist (s. 295)
Radarenhet (s. 311)
VARNING
Om temperaturen stiger för högt kan servon
tvingas stängas av helt. I en sådan situation
visar förardisplayen meddelandet Fel på
servostyrning Stanna snarast kombinerat
med symbol.
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Ändra nivå för rattmotstånd*
Elektronisk stabilitetskontroll
Vid användning av körläge INDIVIDUAL så kan
rattmotståndet justeras.
Funktionen elektronisk stabilitetskontroll (ESC1)
hjälper föraren att undvika sladd och förbättrar
bilens framkomlighet.
•
Funktionen är ett kompletterande förarstöd med avsikt att underlätta körningen
och göra den säkrare – den kan emellertid inte hantera samtliga situationer vid
alla trafik-, väder- och vägförhållanden.
•
Förarstödsystem (s. 264)
Bromsingrepp från systemet
kan upplevas som ett pulserande ljud och vid gaspådrag
kan bilen accelerera långsammare än förväntat.
Föraren rekommenderas att läsa ägarmanualens samtliga avsnitt om denna funktion för att ta del av bl.a. dess begränsningar, vilka föraren ska vara medveten
om innan funktionen används.
Körlägen (s. 431)
Systemet består av följande delfunktioner:
•
Förarstödsfunktioner kan inte ersätta förarens uppmärksamhet och omdöme utan
denne är alltid ansvarig för att bilen framförs på ett säkert sätt, med lämplig
hastighet och med lämpligt avstånd till
andra fordon samt i enlighet med gällande trafikregler och bestämmelser.
1.
Tryck på Inställningar i centerdisplayens
toppvy.
2.
Välj My Car
Körlägen
Relaterad information
Förardisplayen visar denna
symbol då systemet ingriper.
Rattmotstånd.
Val av rattmotstånd är endast åtkomlig om bilen
står stilla eller har låg hastighet samt kör rakt.
•
•
VARNING
•
•
•
•
Stabilitetsfunktion2
Antislir- och dragkraftsfunktion
Motorbromskontroll
Släpvagnsstabilisator
Stabilitetsfunktion2
Funktionen kontrollerar hjulens driv- och bromskraft individuellt för att stabilisera bilen.
Antislir- och dragkraftsfunktion
Funktionen är aktiv i låg fart och bromsar de drivhjul som slirar för att ytterligare dragkraft ska
överföras från drivhjul som inte slirar.
1
2
Electronic Stability Control
Kallas även antisladdfunktion.
}}
* Tillval/tillbehör. 265
FÖRARSTÖD
||
Funktionen förhindrar även att drivhjulen slirar
mot vägbanan under acceleration.
Elektronisk stabilitetskontroll i
sportläge
Motorbromskontroll
Stabilitetssystemet (ESC6) är alltid aktiverat –
det kan inte stängas av. Föraren kan dock välja
ESC sportläge vilket ger möjlighet till en mer
aktiv körupplevelse.
Motorbromskontrollen (EDC3) förhindrar ofrivillig
hjullåsning, t.ex. efter nedväxling eller motorbromsning vid körning på låga växlar på halt
underlag.
Ofrivillig hjullåsning under körning kan bl.a. försvåra förarens möjlighet att styra bilen.
Släpvagnsstabilisator*4
Släpvagnsstabilisatorns (TSA5) funktion är att
stabilisera en bil med tillkopplat släpfordon i
situationer där ekipaget kommit i självsvängning.
Med delfunktionen ESC sportläge vald reduceras ingreppen från systemet och bilen tillåts att
sladda mer och överlåter därmed större kontroll
av bilen till föraren än normalt.
Då ESC sportläge är vald kan funktionen
betraktas som avstängd trots att funktionen i
många fall fortsätter att hjälpa föraren.
OBS
Släpvagnsstabilisatorn deaktiveras om ESC
sportläge aktiveras.
Relaterad information
•
•
Förarstödsystem (s. 264)
Med ESC sportläge vald är släpvagnsstabilisatorn (TSA7) avstängd.
Med ESC sportläge erhålls även maximal dragkraft om bilen kört fast eller vid körning i löst
underlag – t.ex. i sand eller djup snö.
Funktionen ESC sportläge kan inte väljas då
någon av följande funktioner är aktiverade:
•
•
•
•
Fartbegränsare
Farthållare
Adaptiv farthållare*
Pilot Assist
Relaterad information
•
•
Elektronisk stabilitetskontroll (s. 265)
•
Släpvagnsstabilisator* (s. 457)
Aktivera/deaktivera sportläge för elektronisk
stabilitetskontroll (s. 267)
Aktivera/deaktivera sportläge för elektronisk
stabilitetskontroll (s. 267)
•
Symboler och meddelanden för elektronisk
stabilitetskontroll (s. 268)
•
Släpvagnsstabilisator* (s. 457)
3 Engine Drag Control
4 Släpvagnsstabilisatorn är inkluderad
5 Trailer Stability Assist
6 Electronic Stability Control
266
OBS
vid installation av Volvo original dragkrok.
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Aktivera/deaktivera sportläge för
elektronisk stabilitetskontroll
Stabilitetssystemet (ESC8) är alltid aktiverat –
det kan inte stängas av. Föraren kan däremot
välja sportläge vilket ger möjlighet till en mer
aktiv körupplevelse.
Aktivera eller deaktivera funktionen med denna knapp i centerdisplayens funktionsvy.
•
GRÖN knappindikering – funktionen är aktiverad.
•
GRÅ knappindikering – funktionen är deaktiverad.
Aktiverat ESC sportläge indikeras i
förardisplayen med att denna symbol
lyser med fast sken tills funktionen
deaktiveras eller tills motorn stängs av
– efter påföljande motorstart är systemet tillbaka i
dess normalläge igen.
Relaterad information
•
Elektronisk stabilitetskontroll i sportläge
(s. 266)
•
Elektronisk stabilitetskontroll (s. 265)
7
8
Trailer Stability Assist
Electronic Stability Control
267
FÖRARSTÖD
Symboler och meddelanden för
elektronisk stabilitetskontroll
Följande tabell visar några exempel.
Ett antal symboler och meddelanden gällande
elektronisk stabilitetskontroll (ESC9) kan visas i
förardisplayen.
Symbol
Meddelande
Innebörd
Fast sken i ca 2 sekunder.
Systemkontroll vid motorstart.
Blinkande sken.
Systemet ingriper.
Fast sken.
Sportläge är aktiverat.
OBS! Systemet är inte avstängt i detta läge – det är delvis reducerat.
ESC
Tillfälligt avstängd
Systemet har temporärt reducerats p.g.a. för hög bromstemperatur – funktionen återaktiveras automatiskt när bromsarna har svalnat.
Se meddelande i förardisplayen.
9
268
ESC
Systemet är ur funktion.
Service erfordras
•
Electronic Stability Control
Stanna bilen på en säker plats, stäng av motorn och starta den igen.
FÖRARSTÖD
Ett textmeddelande kan släckas med ett kort
-knappen, belägen i centrum på rattryck på
tens högra knappsats.
Om ett meddelande kvarstår: Kontakta verkstad –
en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Relaterad information
•
Elektronisk stabilitetskontroll (s. 265)
269
FÖRARSTÖD
Connected Safety10
Connected Safety kommunicerar information
mellan egen bil och andra fordon via internet11.
Funktionen är tänkt att göra en förare medveten
om att en eventuellt trafikfarlig situation kan finnas längre fram på aktuell väg.
Funktionen Connected Safety kan informera föraren om att ett annat fordon längre fram på aktuell väg har aktiverat dess varningsblinkers eller
detekterat halt väglag. Information om halt väglag
utfärdas också om den egna bilen detekterar
halka.
Connected Safety kan hjälpa föraren med följande:
•
•
Larm om varningsblinkers
Larm om halt väglag
Om halt väglag detekteras av den egna bilen
kommer – förutom föraren – även förare i andra
fordon att informeras om det via internet.
Larm om varningsblinkers
Relaterad information
Om egen bils varningsblinkers aktiveras, kan
information om detta sändas till fordon som närmar sig den egna bilens position.
•
•
När den egna bilen närmar sig
ett varningsblinkande fordon,
visas denna symbol på instrumentpanelen.
•
Begränsningar för Connected Safety
(s. 271)
•
Internetansluten bil* (s. 504)
När den egna bilen är nära det varningsblinkande
fordonet, fördubblas symbolens storlek.
Larm om halt väglag
Om egen bil detekterar en försämring i friktion
mellan däck och vägbana, sänds den informationen till de fordon vilka närmar sig den egna
bilens position.
Vid larm om halka visas denna
symbol på instrumentpanelen
när ett fordon närmar sig det
hala vägavsnittet, både i den
egna bilen och i andra fordon
som tagit emot informationen
via Connected Safety.
I fordon med head-up-display visas varningssymbolerna för Connected Safety även där.
OBS
Connected Safety-kommunikation mellan fordon fungerar enbart för de fordon vilka är
utrustade med funktionen och har den aktiverad.
10
11
270
Förarstödsystem (s. 264)
Aktivera/deaktivera Connected Safety
(s. 271)
Då det ankommande fordonet är nära det hala
vägavsnittet, fördubblas symbolens storlek på det
fordonets instrumentpanel.
Finns inte på alla marknader.
Vid användning av internet överförs data (datatrafik), vilket kan medföra en kostnad.
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Aktivera/deaktivera Connected
Safety
För att Connected Safety ska kunna dela information om väglag med andra fordon så behöver
funktionen vara aktiverad. Om delning av information inte önskas så kan funktionen deaktiveras.
Relaterad information
•
•
•
•
Connected Safety (s. 270)
Internetansluten bil* (s. 504)
Användarvillkor och datadelning (s. 510)
Begränsningar för Connected Safety
(s. 271)
Aktivera eller deaktivera funktionen med denna knapp i centerdisplayens funktionsvy.
•
GRÖN knappindikering – funktionen är aktiverad.
•
GRÅ knappindikering – funktionen är deaktiverad.
Vid aktivering visas några fönster med villkor vilka
måste godkännas av föraren innan en anslutning
till internet12 kan göras. Det handlar t.ex. om att
föraren måste godkänna att data skickas från
bilen med förarens mobiltelefon.
Vid avsaknad av internetuppkoppling kommer
den egna bilen fortfarande att informera föraren
om att halt väglag har detekterats av den egna
bilen. För att Connected Safety ska fungera optimalt behöver den egna bilen vara ansluten till
internet.
12
Vid användning av internet överförs data (datatrafik), vilket kan medföra en kostnad.
Begränsningar för Connected
Safety
Information om fordon med aktiverad varningsblinkers eller som har detekterat halt väglag kommuniceras inte alltid mellan alla fordon inom
aktuellt område.
Orsak kan t.ex. vara:
•
•
Ingen eller bristfällig kontakt med internet.
•
Fordon som detekterat halka eller har aktiverat varningsblinkers har inte aktiverat funktionen.
•
Fordon som detekterat halka eller har aktiverat varningsblinkers är inte utrustad med
funktionen.
•
Vid utebliven eller bristfällig global positionering/satellitnavigering kan varning utebli.
•
Detektering av halka eller aktivering av varningsblinkers har skett på en mindre väg,
vilken saknas i Volvo Cars databas.
•
Connected Safety är inte utbyggt på alla
marknader och täcker inte alla områden – en
återförsäljare för Volvo har information om
aktuella områden.
Fordon på halt underlag gör för svaga manövrer – t.ex. rattrörelse, acceleration eller
bromsning – för att friktion mellan däck och
vägbana ska kunna detekteras.
}}
* Tillval/tillbehör. 271
FÖRARSTÖD
||
VARNING
•
Funktionen kan i vissa situationer falskvarna för halt väglag.
•
Funktionen kan inte alltid upptäcka andra
fordon med aktiverade varningsblinkers
eller detektera alla vägavsnitt med halt
väglag.
Fartbegränsare
Markör för lagrad maxhastighet
En fartbegränsare (SL13) kan liknas vid en
omvänd farthållare – föraren reglerar hastigheten
med gaspedalen men förhindras av fartbegränsaren att av misstag överträda en i förväg vald/
inställd maxhastighet.
Bilens aktuella hastighet
Lagrad maxhastighet
VARNING
•
Funktionen är ett kompletterande förarstöd med avsikt att underlätta körningen
och göra den säkrare – den kan emellertid inte hantera samtliga situationer vid
alla trafik-, väder- och vägförhållanden.
•
Föraren rekommenderas att läsa ägarmanualens samtliga avsnitt om denna funktion för att ta del av bl.a. dess begränsningar, vilka föraren ska vara medveten
om innan funktionen används.
•
Förarstödsfunktioner kan inte ersätta förarens uppmärksamhet och omdöme utan
denne är alltid ansvarig för att bilen framförs på ett säkert sätt, med lämplig
hastighet och med lämpligt avstånd till
andra fordon samt i enlighet med gällande trafikregler och bestämmelser.
VARNING
•
•
•
Funktionen är ett kompletterande förarstöd med avsikt att underlätta körningen
och göra den säkrare – den kan emellertid inte hantera samtliga situationer vid
alla trafik-, väder- och vägförhållanden.
Föraren rekommenderas att läsa ägarmanualens samtliga avsnitt om denna funktion för att ta del av bl.a. dess begränsningar, vilka föraren ska vara medveten
om innan funktionen används.
Förarstödsfunktioner kan inte ersätta förarens uppmärksamhet och omdöme utan
denne är alltid ansvarig för att bilen framförs på ett säkert sätt, med lämplig
hastighet och med lämpligt avstånd till
andra fordon samt i enlighet med gällande trafikregler och bestämmelser.
Relaterad information
•
•
272
Connected Safety (s. 270)
Funktionens knappar och symboler.
: Aktiverar fartbegränsaren från beredskapsläge och återupptar lagrad maxhastighet
: Ökar lagrad maxhastighet
: Från beredskapsläge – aktiverar fartbegränsaren och lagrar aktuell hastighet
: Från aktivt läge – deaktiverar/skiftar
fartbegränsaren till beredskapsläge
: Minskar lagrad maxhastighet
Relaterad information
•
•
•
•
Förarstödsystem (s. 264)
Begränsningar för fartbegränsare (s. 276)
Aktivera och starta fartbegränsare (s. 273)
Stänga av fartbegränsare (s. 275)
Internetansluten bil* (s. 504)
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
•
Deaktivera och sätta fartbegränsare i beredskapsläge (s. 274)
•
Återaktivera fartbegränsare från beredskapsläge (s. 274)
•
Ställ in lagrad hastighet för förarstöd
(s. 307)
•
Automatisk fartbegränsare (s. 276)
Aktivera och starta fartbegränsare
–
Funktionen fartbegränsare (SL14) måste först
väljas och aktiveras för att kunna reglera hastigheten.
Med fartbegränsaren i beredskapsläge och
visad – tryck på rattknapp
symbol
(2).
> Fartbegränsaren startas och aktuell
hastighet lagras som maxhastighet.
Sätt fartbegränsaren i beredskapsläge
Relaterad information
•
•
•
•
–
Fartbegränsare (s. 272)
Stänga av fartbegränsare (s. 275)
Återaktivera fartbegränsare från beredskapsläge (s. 274)
Deaktivera och sätta fartbegränsare i beredskapsläge (s. 274)
Tryck på ◀ (1) eller ▶ (3) för att bläddra fram
symbolen/funktionen för fartbegränsaren
(4).
> Symbol (4) visas och fartbegränsaren är
satt i beredskapsläge.
Starta fartbegränsaren
Först efter motorstart kan fartbegränsaren aktiveras. Lägsta möjliga maxhastighet att lagra är
30 km/h (20 mph).
13
14
Speed Limiter
Speed Limiter
273
FÖRARSTÖD
Deaktivera och sätta fartbegränsare
i beredskapsläge
läge – t.ex. för att snabbt kunna accelerera bilen
ur en situation.
Återaktivera fartbegränsare från
beredskapsläge
Fartbegränsaren (SL15) kan tillfälligt deaktiveras
och försättas i beredskapsläge.
Gör då så här:
Fartbegränsaren (SL16) kan återaktiveras efter
att tillfälligt ha deaktiveras och försättas i beredskapsläge.
1.
Tryck ner gaspedalen helt och släpp upp den
för att avbryta accelerationen då önskad
hastighet är uppnådd.
> Fartbegränsaren är i detta läge fortfarande aktiverad och förardisplayens symbol är därför VIT.
2.
Släpp upp gaspedalen helt när den temporära accelerationen är avslutad.
> Bilen motorbromsas därefter automatiskt
ner under den senast lagrade maxhastigheten.
Relaterad information
För att deaktivera och sätta fartbegränsaren i
beredskapsläge:
–
Tryck på rattknapp
(2).
> Förardisplayens fartbegränsarens markeringar och symboler skiftar färg från VIT till
GRÅ – fartbegränsaren är därmed temporärt deaktiverad och föraren kan överskrida den inställda maxhastigheten.
Tillfällig deaktivering med gaspedalen
Fartbegränsningen kan även tillfälligt deaktiveras
och överskridas med gaspedalen utan att fartbegränsaren först behöver försättas i beredskaps15
274
Speed Limiter
•
•
•
•
Fartbegränsare (s. 272)
Återaktivera fartbegränsare från beredskapsläge (s. 274)
För att återaktivera fartbegränsaren från beredskapsläge:
Aktivera och starta fartbegränsare (s. 273)
–
Stänga av fartbegränsare (s. 275)
eller
Tryck på rattknapp
(1).
> Förardisplayens fartbegränsarmarkeringar
skiftar färg från GRÅ till VIT – bilens fart
begränsas därefter åter av den senast
lagrade maxhastigheten.
FÖRARSTÖD
–
Tryck på rattknapp
(2).
> Förardisplayens fartbegränsarens markeringar och symboler skiftar färg från GRÅ
till VIT – bilen använder därefter aktuell
hastighet som maxhastighet.
Stänga av fartbegränsare
Relaterad information
Fartbegränsaren (SL17) kan stängas av.
•
•
•
Relaterad information
•
•
•
•
•
Fartbegränsare (s. 272)
Fartbegränsare (s. 272)
Aktivera och starta fartbegränsare (s. 273)
Återaktivera fartbegränsare från beredskapsläge (s. 274)
Deaktivera och sätta fartbegränsare i beredskapsläge (s. 274)
Deaktivera och sätta fartbegränsare i beredskapsläge (s. 274)
Aktivera och starta fartbegränsare (s. 273)
Stänga av fartbegränsare (s. 275)
För att stänga av fartbegränsaren:
16
17
1.
(2).
Tryck på rattknapp
> Fartbegränsaren försätts i beredskapsläge.
2.
Tryck på rattknapp ◀ (1) eller ▶ (3) för att
skifta till annan funktion.
> Förardisplayens symbol och markering för
fartbegränsare (4) slocknar – därmed
raderas den inställda/lagrade maxhastigheten.
3.
(2) igen.
Tryck på rattknapp
> En annan funktion aktiveras.
Speed Limiter
Speed Limiter
275
FÖRARSTÖD
Begränsningar för fartbegränsare
(SL18)
Vid branta utförslut kan fartbegränsarens
bromseffekt vara otillräcklig varför den lagrade
maxhastigheten kan överskridas. Föraren uppmärksammas i så fall på detta med meddelandet
Maxhastighet överskriden i förardisplayen.
OBS
Textmeddelande om överskriden maxhastighet aktiveras om hastigheten överskridits med
minst 3 km/h (ca 2 mph).
Automatisk fartbegränsare
Funktionen automatisk fartbegränsare (ASL19)
hjälper föraren att anpassa bilens maxhastighet
till den hastighet trafikskyltar visar.
•
18
19
20
21
276
Fartbegränsare (s. 272)
•
Funktionen är ett kompletterande förarstöd med avsikt att underlätta körningen
och göra den säkrare – den kan emellertid inte hantera samtliga situationer vid
alla trafik-, väder- och vägförhållanden.
•
Föraren rekommenderas att läsa ägarmanualens samtliga avsnitt om denna funktion för att ta del av bl.a. dess begränsningar, vilka föraren ska vara medveten
om innan funktionen används.
•
Förarstödsfunktioner kan inte ersätta förarens uppmärksamhet och omdöme utan
denne är alltid ansvarig för att bilen framförs på ett säkert sätt, med lämplig
hastighet och med lämpligt avstånd till
andra fordon samt i enlighet med gällande trafikregler och bestämmelser.
Funktionen fartbegränsare (SL20) kan skiftas till
automatisk fartbegränsare (ASL).
Den automatiska fartbegränsaren använder hastighetsinformation från funktionen trafikskyltsinformation* (RSI21) för att automatiskt anpassa
bilens maxhastighet.
VARNING
Relaterad information
VARNING
•
Även om föraren tydligt ser den hastighetsrelaterade trafikskylten kan hastighetsinformationen från funktionen trafikskyltsinformation* (RSI) till ASL vara felaktig – föraren måste i sådana fall själv
ingripa och accelerera alternativt bromsa
ner till lämplig hastighet.
Speed Limiter
Automatic Speed Limiter
Speed Limiter
Road Sign Information
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Är SL eller ASL aktiv?
Relaterad information
Symboler i förardisplayen visar vilken fartbegränsare som är aktiv:
•
•
Symbol
SL
ASL
✓
✓
A
✓
Förarstödsystem (s. 264)
Aktivera/deaktivera automatisk fartbegränsare (s. 277)
•
Ändra tolerans för automatisk fartbegränsare
(s. 278)
•
Begränsningar för automatisk fartbegränsare
(s. 279)
•
•
Fartbegränsare (s. 272)
Aktivera/deaktivera automatisk
fartbegränsare
Funktionen automatisk fartbegränsare (ASL22)
kan aktiveras och deaktiveras som ett tillägg till
fartbegränsaren (SL23).
Aktivera ASL
Knappen Fartgränsassistans
finns i centerdisplayens funktionsvy.
Trafikskyltsinformation* (s. 344)
Skyltsymbol efter "70" = ASL är aktiverad.
A
VIT symbol: Funktionen är aktiv, GRÅ symbol: Beredskapsläge.
ASL-symbolen
Skyltsymbolen (bredvid den lagrade
hastigheten "70", i hastighetsmätarens
centrum) kan anta tre färger, vilka har
olika betydelse:
Skyltsymbolens färg
Gröngul
22
Betydelse
För att aktivera den automatiska fartbegränsaren:
1.
Tryck på knappen Fartgränsassistans.
> ASL sätts i beredskapsläge, knappen visar
en grön indikering och förardisplayen visar
en skyltsymbol i hastighetsmätarens centrum.
2.
Tryck på rattknapp
.
> ASL aktiveras med bilens aktuella hastighet.
ASL är aktiv
Grå
ASL är satt i beredskapsläge
Brandgul/
orange
ASL är i tillfälligt beredskapsläge – t.ex. för att en trafikskylt inte kunde avläsas.
Automatic Speed Limiter
}}
* Tillval/tillbehör. 277
FÖRARSTÖD
||
OBS
•
Om funktionen automatisk fartbegränsare
är aktiverad visas trafikskyltsinformation* i
förardisplayen även om RSI24 inte är aktiverad.
•
För att ta bort trafikskyltsinformation från
förardisplayen måste både automatisk
fartbegränsare och RSI deaktiveras.
•
Då funktionen automatisk fartbegränsare
är aktiverad men RSI deaktiverad, ges
inga varningar från RSI. För att erhålla
varningar måste även RSI aktiveras.
Relaterad information
Fartbegränsare (s. 272)
•
•
•
Automatisk fartbegränsare (s. 276)
•
Trafikskyltsinformation* (s. 344)
Begränsningar för automatisk fartbegränsare
(s. 279)
Ändra tolerans för automatisk
fartbegränsare
Funktionen automatisk fartbegränsare (ASL25)
kan ställas in på olika toleransnivåer.
Det är möjligt att öka/minska skyltad maxfart. Om
bilen följer skyltad maxfart t.ex. 70 km/h
(43 mph) kan föraren välja att istället låta bilen
hålla 75 km/h (47 mph).
Deaktivera ASL
För att deaktivera den automatiska fartbegränsaren:
–
Tryck på knappen Fartgränsassistans i
funktionsvyn.
> ASL stängs av och knappens indikering
blir GRÅ – SL aktiveras istället.
Funktionens knappar och symboler.
VARNING
Bilen följer inte längre skyltad maxhastighet
efter skifte från ASL till SL – den följer då
endast den i minnet lagrade maxhastigheten.
23
24
25
278
Speed Limiter
Road Sign Information – RSI
Automatic Speed Limiter
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
–
Tryck på rattknapp
(1) tills 70 km/h
(43 mph) ändrats till 75 km/h (47 mph) i
hastighetsmätarens centrum (4).
> Bilen använder därefter den valda toleransen 5 km/h (4 mph) så länge passerade
skyltar visar 70 km/h (43 mph).
Toleransen följs tills en trafikskylt med en
lägre eller högre hastighet passeras – då
följer bilen istället den nya skyltade maxfarten och toleransen raderas ur minnet.
Om funktionen trafikskyltsinformation*26
är aktiverad visas skyltad hastighet även
med en färgad markering på hastighetsmätaren.
Justering av toleransen görs på samma sätt som
vid hantering av hastighet för fartbegränsaren.
OBS
Högsta möjliga valbara tolerans är
+/– 10 km/h (5 mph).
Relaterad information
•
•
•
26
27
28
29
Automatisk fartbegränsare (s. 276)
Begränsningar för automatisk fartbegränsare
(s. 279)
Begränsningar för automatisk
fartbegränsare
Automatisk hastighetsbegränsning (ASL27) sker
med hjälp av hastighetsinformation från funktionen trafikskyltsinformation* (RSI28) – inte från
de hastighetsbegränsande trafikskyltar bilen passerar.
Farthållare
Farthållaren (CC29) hjälper föraren att hålla en
jämn hastighet vilket kan ge en mer avkopplande
körupplevelse på motorvägar och långa raka
landsvägar med jämna trafikflöden.
Översikt
Om RSI inte kan tolka och lämna hastighetsinformation till ASL, ställs ASL i beredskapsläge och
skiftar till SL. Föraren måste i sådana fall själv
ingripa och bromsa ner till passande hastighet.
ASL kommer att aktiveras igen när funktionen
RSI åter kan tolka och lämna hastighetsinformation till ASL.
Relaterad information
•
•
•
Fartbegränsare (s. 272)
Automatisk fartbegränsare (s. 276)
Trafikskyltsinformation* (s. 344)
Funktionens knappar och symboler.
: Aktiverar farthållaren från beredskapsläge och återupptar lagrad hastighet
: Ökar lagrad hastighet
: Från beredskapsläge – aktiverar farthållaren och lagrar aktuell hastighet
Trafikskyltsinformation* (s. 344)
Road Sign Information – RSI
Automatic Speed Limiter
Road Sign Information – RSI
Cruise Control
}}
* Tillval/tillbehör. 279
FÖRARSTÖD
||
: Från aktivt läge – deaktiverar/skiftar
farthållaren till beredskapsläge
VARNING
För att göra så:
•
Funktionen är ett kompletterande förarstöd med avsikt att underlätta körningen
och göra den säkrare – den kan emellertid inte hantera samtliga situationer vid
alla trafik-, väder- och vägförhållanden.
–
•
Föraren rekommenderas att läsa ägarmanualens samtliga avsnitt om denna funktion för att ta del av bl.a. dess begränsningar, vilka föraren ska vara medveten
om innan funktionen används.
Relaterad information
: Minskar lagrad hastighet
Markör för lagrad hastighet
Bilens aktuella hastighet
Lagrad hastighet
OBS
I bil utrustad med adaptiv farthållare*(ACC30)
är det möjligt att skifta mellan farthållare och
adaptiv farthållare.
•
Förarstödsfunktioner kan inte ersätta förarens uppmärksamhet och omdöme utan
denne är alltid ansvarig för att bilen framförs på ett säkert sätt, med lämplig
hastighet och med lämpligt avstånd till
andra fordon samt i enlighet med gällande trafikregler och bestämmelser.
•
•
•
•
•
•
•
Använda motorbroms istället för
färdbroms
Tryck ner gaspedalen ungefär halvvägs och
släpp upp pedalen igen.
> Farthållaren kopplar ur dess automatiska
färdbromsingrepp och bromsar sedan
enbart med motorbroms.
Förarstödsystem (s. 264)
Aktivera och starta farthållare (s. 281)
Deaktivera och sätta farthållare i beredskapsläge (s. 281)
Återaktivera farthållare från beredskapsläge
(s. 282)
Stänga av farthållare (s. 283)
Ställ in lagrad hastighet för förarstöd
(s. 307)
Skifta mellan farthållare och adaptiv farthållare* (s. 291)
Farthållaren reglerar hastigheten med ett reducerat bromsingrepp från färdbromsen. Vid utförslut
kan det ibland vara önskvärt att rulla iväg lite
snabbare och istället låta enbart motorbromsen
dämpa fartökningen. Föraren kan då tillfälligt
koppla ur farthållarens färdbromsingrepp.
30
280
Adaptive Cruise Control
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Aktivera och starta farthållare
För att starta farthållaren:
Funktionen farthållare (CC31) måste först väljas
och aktiveras för att kunna reglera hastigheten.
–
Med symbol/funktion
visad – tryck
på rattknapp
(2).
> Farthållaren startas och aktuell hastighet
lagras som hastighet.
Deaktivera och sätta farthållare i
beredskapsläge
Farthållaren (CC32) kan tillfälligt deaktiveras och
försättas i beredskapsläge och därefter återaktiveras.
OBS
Farthållaren kan inte kopplas in vid hastigheter under 30 km/h (20 mph).
Relaterad information
Sätta farthållaren i beredskapsläge
För att sätta farthållaren i beredskapsläge:
–
Tryck på ◀ (1) eller ▶ (3) för att bläddra fram
symbol/funktion
(4).
> Symbolen visas och farthållaren kan därefter aktiveras.
Aktivera/starta farthållaren
För att kunna starta farthållaren från beredskapsläget måste aktuell hastighet vara 30 km/h
(20 mph) eller högre. Lägsta möjliga hastighet att
lagra är 30 km/h (20 mph).
31
32
Cruise Control
Cruise Control
•
•
•
•
Farthållare (s. 279)
Stänga av farthållare (s. 283)
Deaktivera och sätta farthållare i beredskapsläge (s. 281)
Återaktivera farthållare från beredskapsläge
(s. 282)
För att sätta farthållaren i beredskapsläge:
–
Tryck på rattknapp
(2).
> Förardisplayens farthållarmarkeringar och
-symboler skiftar färg från VIT till GRÅ –
farthållaren är därmed temporärt deaktiverad och föraren måste därefter själv reglera hastigheten.
}}
281
FÖRARSTÖD
||
Beredskapsläge på grund av föraringrepp
Farthållaren deaktiveras tillfälligt och sätts i
beredskapsläge om:
•
•
•
•
färdbromsen används
växelväljaren förs till N-läge
•
•
Aktivera och starta farthållare (s. 281)
Stänga av farthållare (s. 283)
Återaktivera farthållare från
beredskapsläge
Farthållaren (CC33) kan tillfälligt deaktiveras och
försättas i beredskapsläge och därefter återaktiveras.
kopplingspedalen hålls nertryckt längre än
1 minut
föraren håller högre hastighet än den lagrade, längre än 1 minut.
Föraren måste därefter själv reglera hastigheten.
En tillfällig fartökning med gaspedalen, t.ex. vid en
omkörning, påverkar inte inställningen – bilen
återgår till senast lagrad hastighet när gaspedalen släpps.
Automatiskt beredskapsläge
Farthållaren kopplas tillfälligt ur och sätts i beredskapsläge om:
•
•
•
•
motorvarvtalet är för lågt/högt
För att starta farthållaren från beredskapsläge:
–
bromstemperaturen blir för hög
hastigheten sjunker under 30 km/h
(20 mph).
Tryck på rattknapp
(1).
> Förardisplayens farthållarmarkeringar skiftar färg från GRÅ till VIT – bilen följer därefter åter den senast lagrade hastigheten.
eller
Föraren måste därefter själv reglera hastigheten.
För att starta farthållaren från beredskapsläge:
Relaterad information
–
•
•
282
hjulen tappar väggreppet
Farthållare (s. 279)
Återaktivera farthållare från beredskapsläge
(s. 282)
Tryck på rattknapp
(2).
> Förardisplayens farthållarmarkeringar och
-symboler skiftar färg från GRÅ till VIT –
bilen följer därefter aktuell hastighet.
FÖRARSTÖD
VARNING
En markant hastighetsökning kan följa när
.
hastigheten återupptas med rattknapp
Stänga av farthållare
Relaterad information
Farthållaren (CC34) kan stängas av.
•
•
Relaterad information
•
•
•
•
Farthållare (s. 279)
•
•
Aktivera och starta farthållare (s. 281)
•
Deaktivera och sätta farthållare i beredskapsläge (s. 281)
Stänga av farthållare (s. 283)
Deaktivera och sätta farthållare i beredskapsläge (s. 281)
Farthållare (s. 279)
Skifta mellan farthållare och adaptiv farthållare* (s. 291)
Återaktivera farthållare från beredskapsläge
(s. 282)
Aktivera och starta farthållare (s. 281)
Funktionens knappar och symboler.
För att stänga av farthållaren:
1.
(2).
Tryck på rattknapp
> Farthållaren försätts i beredskapsläge.
2.
Tryck på rattknapp ◀ (1) eller ▶ (3) för att
skifta till annan funktion.
> Förardisplayens symbol för farthållare
(4) slocknar – därmed raderas
den inställda/lagrade hastigheten.
3.
33
34
Tryck på rattknapp
(2) igen.
> En annan funktion aktiveras.
Cruise Control
Cruise Control
* Tillval/tillbehör. 283
FÖRARSTÖD
Avståndsvarning*35
Funktionen avståndsvarning kan hjälpa föraren
uppmärksamma att tidsavståndet till framförvarande fordon kan vara för kort. Det krävs att bilen
är utrustad med en head-up-display* för att
kunna visa avståndsvarning.
mötande, långsamtgående eller stillastående fordon ges ingen avståndsinformation.
OBS
•
Varning från förarstöd vid kollisionsrisk
(s. 304)
•
Head-up-display* (s. 130)
Visuella varningssignaler på vindrutan kan
vara svåra att upptäcka vid starkt solsken,
reflexer, extrema ljuskontraster, användning av
solglasögon eller om föraren inte har blicken
riktad rakt fram.
OBS
Avståndsvarning är deaktiverad under tiden
adaptiv farthållare (ACC36) eller Pilot Assist är
aktiv.
VARNING
Avståndsvarningen reagerar endast om tidsavståndet till framförvarande fordon är kortare
än det förinställda värdet – den egna bilens
hastighet påverkas inte.
Symbol för avståndsvarning på vindrutan med head-updisplay.
I bil utrustad med head-up-display visas en symbol på vindrutan så länge tidsavståndet till framförvarande fordon är kortare än förvalt värde. Det
förutsätter dock att funktionen Visa förarstöd är
aktiverad via inställningar i bilens menysystem.
Avståndsvarning är aktiv i hastigheter
över 30 km/h (20 mph) och reagerar endast för
framförvarande fordon i samma färdriktning. För
35
36
284
Relaterad information
•
•
•
•
Förbandsväska* (s. 560)
Aktivera/deaktivera avståndsvarning (s. 285)
Begränsningar för avståndsvarning (s. 285)
Ställ in tidsavstånd för förarstöd (s. 306)
Distance Alert
Adaptive Cruise Control
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Aktivera/deaktivera
avståndsvarning37
Begränsningar för
avståndsvarning38
Funktionen avståndsvarning kan stängas av.
Funktionen finns enbart i bilar som kan visa information på vindrutan med en s.k. head-up-display*.
Funktionen avståndsvarning kan ha begränsad
funktionalitet i vissa situationer. Funktionen finns
enbart i bilar som kan visa information på vindrutan med en s.k. head-up-display*.
Aktivera eller deaktivera funktionen med denna knapp i centerdisplayens funktionsvy.
•
GRÖN knappindikering – funktionen är aktiverad.
•
GRÅ knappindikering – funktionen är deaktiverad.
Avståndsvarning aktiveras automatiskt efter varje
motorstart.
Relaterad information
•
•
37
38
Avståndsvarning* (s. 284)
Begränsningar för avståndsvarning (s. 285)
Distance Alert
Distance Alert
VARNING
•
•
Ett fordons storlek kan påverka förmågan
att upptäckas, som t.ex. motorcyklar, vilket
kan innebära att varningslampan tänds på
kortare tidsavstånd än det inställda eller
att varningen tillfälligt uteblir.
Mycket höga hastigheter kan orsaka att
lampan tänds på kortare tidsavstånd än
det inställda p.g.a. begränsningar i radarenhetens räckvidd.
VARNING
•
Funktionen är ett kompletterande förarstöd med avsikt att underlätta körningen
och göra den säkrare – den kan emellertid inte hantera samtliga situationer vid
alla trafik-, väder- och vägförhållanden.
•
Föraren rekommenderas att läsa ägarmanualens samtliga avsnitt om denna funktion för att ta del av bl.a. dess begränsningar, vilka föraren ska vara medveten
om innan funktionen används.
•
Förarstödsfunktioner kan inte ersätta förarens uppmärksamhet och omdöme utan
denne är alltid ansvarig för att bilen framförs på ett säkert sätt, med lämplig
hastighet och med lämpligt avstånd till
andra fordon samt i enlighet med gällande trafikregler och bestämmelser.
OBS
Funktionen använder bilens kamera- och
radarenheter vilka har vissa generella
begränsningar.
}}
* Tillval/tillbehör. 285
FÖRARSTÖD
||
Relaterad information
•
•
•
Avståndsvarning* (s. 284)
Begränsningar för kamera- och radarenhet
(s. 317)
Head-up-display* (s. 130)
Adaptiv farthållare*39
Den adaptiva farthållaren (ACC40) hjälper föraren att hålla en jämn hastighet kombinerat med
ett förvalt tidsavstånd till framförvarande fordon.
En adaptiv farthållare kan ge en mer avkopplande
körupplevelse på långa resor på motorvägar och
långa raka landsvägar i jämna trafikflöden.
Kamera- och radarenheten mäter avståndet till framförvarande fordon.
Föraren väljer önskad hastighet och ett tidsavstånd till framförvarande fordon. Om kamera- och
radarenheten upptäcker ett långsammare fordon
framför bilen, anpassas hastigheten automatiskt
via det förinställda tidsavståndet till det fordonet.
Då vägen är fri återgår bilen till vald hastighet.
39
40
286
VARNING
•
Funktionen är ett kompletterande förarstöd med avsikt att underlätta körningen
och göra den säkrare – den kan emellertid inte hantera samtliga situationer vid
alla trafik-, väder- och vägförhållanden.
•
Föraren rekommenderas att läsa ägarmanualens samtliga avsnitt om denna funktion för att ta del av bl.a. dess begränsningar, vilka föraren ska vara medveten
om innan funktionen används.
•
Förarstödsfunktioner kan inte ersätta förarens uppmärksamhet och omdöme utan
denne är alltid ansvarig för att bilen framförs på ett säkert sätt, med lämplig
hastighet och med lämpligt avstånd till
andra fordon samt i enlighet med gällande trafikregler och bestämmelser.
Den adaptiva farthållaren reglerar hastigheten
med gaspådrag och inbromsningar. Det är normalt att bromsarna ger ifrån sig svaga ljud när de
används för att justera hastigheten.
Den adaptiva farthållaren strävar efter att reglera
hastigheten på ett mjukt sätt. I situationer som
kräver snabba inbromsningar måste föraren
bromsa själv. Detta gäller vid stora hastighetsskillnader eller om framförvarande fordon brom-
Beroende på marknad kan denna funktion vara antingen standard eller tillval.
Adaptive Cruise Control
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
sar kraftigt. På grund av begränsningar hos
radarenheten kan en inbromsning komma oväntat eller utebli.
Den adaptiva farthållaren eftersträvar att följa
framförvarande fordon i den egna filen på ett av
föraren inställt tidsavstånd. Om radarenheten inte
ser något framförvarande fordon kommer bilen
att istället hålla den av föraren inställda och lagrade hastigheten. Så sker även om framförvarande fordons hastighet ökar och överskrider den
lagrade hastigheten.
VARNING
•
Detta är inte ett kollisionsundvikande
system. Föraren är alltid ansvarig och
måste ingripa om systemet inte upptäcker
ett framförvarande fordon.
•
Funktionen bromsar inte för människor
eller djur och inte för små fordon som
t.ex. cyklar och motorcyklar. Inte heller för
låga släpfordon/trailers, mötande, långsamtgående eller stillastående fordon
och föremål.
•
41
Använd inte funktionen vid krävande
situationer som t.ex. stadstrafik, korsningar, halka, mycket vatten eller slask på
vägbanan, kraftigt regn/snöfall, dålig sikt,
kurviga vägar eller av- och påfarter.
En auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
VIKTIGT
Underhåll av förarstödskomponenter får
endast utföras på verkstad41.
Relaterad information
•
•
Reglage och displayvisning för den
adaptiva farthållaren*
En sammanställning av hur den adaptiva farthållaren regleras med rattens vänstra knappsats och
hur funktionen visas i display.
Förarstödsystem (s. 264)
Reglage och displayvisning för den adaptiva
farthållaren* (s. 287)
•
Aktivera och starta adaptiv farthållare*
(s. 288)
•
Begränsningar för adaptiv farthållare*
(s. 291)
•
Symboler och meddelanden för adaptiv farthållare* (s. 293)
•
Varning från förarstöd vid kollisionsrisk
(s. 304)
•
•
Ställ in tidsavstånd för förarstöd (s. 306)
Ställ in lagrad hastighet för förarstöd
(s. 307)
•
Automatisk bromsning med förarstöd
(s. 308)
•
•
Målbyte med förarstöd (s. 305)
Omkörningsassistans (s. 309)
: Från beredskapsläge – aktiverar och
lagrar aktuell hastighet
: Från aktivt läge – deaktiverar/skiftar
till beredskapsläge
: Aktiverar funktionen från beredskapsläge och återupptar lagrad hastighet
: Ökar lagrad hastighet
: Minskar lagrad hastighet
Ökar tidsavstånd till framförvarande fordon
}}
* Tillval/tillbehör. 287
FÖRARSTÖD
||
Minskar tidsavstånd till framförvarande fordon
Aktivera och starta adaptiv
farthållare*
Starta/aktivera den adaptiva
farthållaren
Målbilsindikering: funktionen har upptäckt
och följer en målbil med förvalt tidsavstånd
Den adaptiva farthållaren (ACC42) måste först
aktiveras och därefter startas för att kunna reglera hastighet och avstånd.
För att kunna starta ACC krävs följande:
•
Föraren måste ha säkerhetsbälte påtaget
och förardörren ska vara stängd.
Att sätta den adaptiva farthållaren i
beredskapsläge
•
Det måste finnas ett framförvarande fordon
(målfordon) inom rimligt avstånd eller aktuell
hastighet måste vara lägst 15 km/h (9 mph).
•
För bilar med manuell växellåda: Hastigheten
måste vara lägst 30 km/h (20 mph).
–
Med symbol/funktion
(4) visad – tryck
på rattknapp
(1).
> Den adaptiva farthållaren startas och
aktuell hastighet lagras, vilken visas med
siffror i hastighetsmätarens centrum.
Symbol för tidsavstånd till framförvarande
fordon
Förardisplay
Indikering av hastigheter.
Lagrad hastighet
Framförvarande fordons hastighet.
Egen bils aktuella hastighet.
Relaterad information
•
42
288
Adaptiv farthållare* (s. 286)
Den adaptiva farthållaren är i beredskapsläge
direkt efter varje motorstart. För att sätta den i
beredskapsläge från aktivt läge, gör man så här:
–
Tryck på rattknapp ◀ (2) eller ▶ (3) för att
(4).
bläddra fram symbol/funktion
> Symbolen visas och den adaptiva farthållaren sätts i beredskapsläge.
Adaptive Cruise Control
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Endast då avståndssymbolen
visar två fordon, regleras tidsavståndet till framförvarande fordon av ACC.
Samtidigt markeras ett hastighetsintervall.
Deaktivera/återaktivera adaptiv
farthållare*
Den adaptiva farthållaren (ACC43) kan tillfälligt
deaktiveras och försättas i beredskapsläge och
därefter återaktiveras.
För att tillfälligt stänga av den adaptiva farthållaren och sätta den i beredskapsläge:
Tryck på rattknapp
(2).
> Symbolen
i förardisplayen skiftar färg
från VIT till GRÅ och lagrad hastighet i
hastighetsmätarens centrum skiftar färg
från BEIGE till GRÅ.
–
Deaktivera och sätta den adaptiva
farthållaren i beredskapsläge
Den högre hastigheten är den
lagrade/valda hastigheten och
den lägre hastigheten är det
framförvarande fordonets (målfordonets) hastighet.
•
Med den adaptiva farthållaren i beredskapsläge måste föraren ingripa och själv
reglera både hastighet och avstånd till
framförvarande fordon.
Relaterad information
•
Då den adaptiva farthållaren är i beredskapsläge och bilen kommer för nära ett
framförvarande fordon, kan föraren varnas
för det korta avståndet av funktionen
avståndsvarning* istället.
•
•
•
43
Adaptiv farthållare* (s. 286)
Deaktivera/återaktivera adaptiv farthållare*
(s. 289)
Skifta mellan farthållare och adaptiv farthållare* (s. 291)
Adaptive Cruise Control
VARNING
}}
* Tillval/tillbehör. 289
FÖRARSTÖD
||
Beredskapsläge på grund av föraringrepp
Den adaptiva farthållaren deaktiveras tillfälligt och
sätts i beredskapsläge om:
hastigheten understiger 5 km/h (3 mph) och
ACC är osäker på om framförvarande fordon
är ett stillastående fordon eller ett objekt,
t.ex. ett farthinder.
•
hastigheten understiger 5 km/h (3 mph) och
framförvarande fordon viker av så att ACC
inte längre har ett fordon att följa.
•
hastigheten sjunker under 30 km/h
(20 mph) – gäller endast bilar med manuell
växellåda.
•
•
•
•
•
•
•
föraren öppnar dörren.
växelväljaren förs till N-läge.
föraren håller högre hastighet än den lagrade, längre än 1 minut.
kopplingspedalen är nertryckt i ca 1 minut –
gäller bilar med manuell växellåda.
•
En tillfällig fartökning med gaspedalen, t.ex. vid en
omkörning, påverkar inte inställningen – bilen
återgår till senast lagrad hastighet när gaspedalen släpps.
Automatiskt beredskapsläge
Den adaptiva farthållaren är beroende av andra
system, t.ex. stabilitetskontroll/antisladd (ESC44).
Om något av dessa andra system upphör att fungera, stängs den adaptiva farthållaren av automatiskt.
VARNING
Vid automatiskt beredskapsläge varnas föraren av en ljudsignal och ett meddelande på
förardisplayen.
•
290
•
färdbromsen används.
•
•
•
44
Ett automatiskt beredskapsläge kan bero på att:
Föraren måste då själv reglera bilens
hastighet, bromsa vid behov och hålla ett
säkert avstånd till andra fordon.
Återaktivera adaptiv farthållare från
beredskapsläge
föraren tar av sig säkerhetsbältet.
motorvarvtalet är för lågt/högt.
För att återaktivera ACC från beredskapsläge:
ett eller flera hjul tappar väggreppet.
–
bromstemperaturen är hög.
Tryck på rattknapp
(1).
> Hastigheten sätts till den senast lagrade.
parkeringsbromsen aktiveras.
VARNING
kamera- och radarenheten täcks av t.ex. snö
eller kraftigt regn (kameralins/radarvågor
blockeras).
En markant hastighetsökning kan följa när
.
hastigheten återupptas med rattknapp
Relaterad information
•
•
•
Adaptiv farthållare* (s. 286)
Aktivera och starta adaptiv farthållare*
(s. 288)
Skifta mellan farthållare och adaptiv farthållare* (s. 291)
Electronic Stability Control
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Begränsningar för adaptiv
farthållare*
Skifta mellan farthållare och adaptiv
farthållare*
Den adaptiva farthållaren (ACC45) kan ha
begränsad funktionalitet i vissa situationer.
I bil med adaptiv farthållare (ACC46) kan föraren
skifta mellan farthållare (CC47) och ACC.
Branta vägar och/eller tung last
En symbol i förardisplayen visar vilken farthållare
som är aktiv:
Tänk på att den adaptiva farthållaren i första hand
är avsedd att användas vid körning på plana vägbanor. Funktionen kan ha svårigheter att hålla
korrekt avstånd till framförvarande fordon vid körning i branta utförslut – var då extra uppmärksam
och beredd att bromsa.
•
Använd inte den adaptiva farthållaren om
bilen har tung last eller med ett släpfordon
kopplat till bilen.
Övrigt
•
Körläge Off Road kan inte väljas då den
adaptiva farthållaren är aktiverad.
OBS
Funktionen använder bilens kamera- och
radarenheter vilka har vissa generella
begränsningar.
Relaterad information
•
•
45
46
Adaptiv farthållare* (s. 286)
CC
ACC
A
Farthållare
A
A
3.
VARNING
Att skifta från ACC till CC innebär att bilen:
•
inte längre håller ett förvalt tidsavstånd till
framförvarande fordon.
•
enbart följer den lagrade hastigheten och
föraren måste därför själv bromsa när det
behövs.
Adaptiv farthållare
VIT symbol: Funktionen är aktiv, GRÅ symbol: Beredskapsläge
Skifta från ACC till CC
Gör så här:
Tryck på rattknapp
.
> Farthållaren startar och lagrar aktuell
hastighet.
Om CC är aktiv vid motoravstängning, kommer
ACC att aktiveras automatiskt vid påföljande
motorstart.
1.
Försätt den adaptiva farthållaren i beredskapsläge med rattknapp
.
Skifta från CC till ACC
2.
Tryck på knapp Farthållare i centerdisplayens funktionsvy – knappens indikator skiftar färg från GRÅ till GRÖN.
> Förardisplayen skiftar symboler från
1.
Gör så här:
Försätt farthållaren i beredskapsläge med
.
rattknapp
ACC till
CC – därefter
är den adaptiva farthållaren avstängd och
farthållaren är satt i beredskapsläge.
Begränsningar för kamera- och radarenhet
(s. 317)
Adaptive Cruise Control
Adaptive Cruise Control
}}
* Tillval/tillbehör. 291
FÖRARSTÖD
||
2.
Tryck på knapp Farthållare i funktionsvyn –
knappens indikator skiftar färg från GRÖN till
GRÅ .
> Förardisplayen skiftar symboler från
CC till
ACC – därmed
är den adaptiva farthållaren satt i beredskapsläge.
3.
.
Tryck på rattknapp
> Den adaptiva farthållaren startar och lagrar aktuell hastighet tillsammans med förvalt tidsavstånd till framförvarande fordon.
Relaterad information
•
•
47
292
Adaptiv farthållare* (s. 286)
Farthållare (s. 279)
Cruise Control
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Symboler och meddelanden för
adaptiv farthållare*
Ett antal symboler och meddelanden gällande
den adaptiva farthållaren (ACC48) kan visas via
förardisplayen och/eller head-up-displayen*.
Föregående bild visar att den adaptiva farthållaren är inställd på att hålla 110 km/h (68 mph)
och att det inte finns något framförvarande fordon att följa.
I följande bildexempel informerar funktionen RSI*
(Road Sign Information) om att högsta tillåtna
hastighet är 130 km/h (80 mph).
Föregående bild visar att den adaptiva farthållaren är inställd på att hålla 110 km/h (68 mph)
och följer samtidigt framförvarande fordon som
håller samma hastighet.
48
Adaptive Cruise Control
}}
* Tillval/tillbehör. 293
FÖRARSTÖD
||
Symbol
Meddelande
Innebörd
Symbolen är VIT.
Bilen håller lagrad/vald hastighet.
Adaptive Cruise Contr.
Den adaptiva farthållaren är satt i beredskapsläge.
Ej tillgänglig
Symbolen är GRÅ.
Adaptive Cruise Contr.
Service erfordras
Systemet fungerar inte som det ska. En verkstad bör kontaktas – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Symbolen är GRÅ.
Vindrutesensor
Rengör vindrutan framför kamera- och radarenhetens sensorer.
Sensor blockerad, se ägarmanual
Ett textmeddelande kan släckas med ett kort
tryck på
-knappen, belägen i centrum på rattens högra knappsats.
Om ett meddelande kvarstår: Kontakta verkstad –
en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Relaterad information
•
294
Adaptiv farthållare* (s. 286)
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Pilot Assist49
Pilot Assist hjälper föraren att framföra bilen
mellan körfältets sidomarkeringar med styrassistans samt att hålla en jämn hastighet kombinerat med ett förvalt tidsavstånd till framförvarande
fordon.
Så här fungerar Pilot Assist
Funktionen Pilot Assist är främst avsedd för
användning på motorvägar och liknande stora trafikleder där den kan bidra till en bekvämare körning och en mer avkopplande körupplevelse.
Föraren väljer önskad hastighet och ett tidsavstånd till framförvarande fordon. Pilot Assist läser
avståndet till framförvarande fordon och körfältets sidomarkeringar på vägbanan med kameraoch radarenheten. Det förinställda tidsavståndet
hålls genom automatisk hastighetsanpassning
samtidigt som styrassistans hjälper till att positionera den egna bilen inom körfältet.
Pilot Assist styrassistans baseras på en sammanvägning av det framförvarande fordonets färdväg
och körfältets sidomarkeringar. Föraren kan när
som helst bortse från Pilot Assist styrrekommendation och styra i en annan riktning, t.ex. för att
byta fil eller för att undvika hinder på vägen.
Aktuell status för styrassistans
visas med rattsymbolens färg:
• GRÖN ratt indikerar aktiv styrassistans
• GRÅ ratt (som i bilden) indikerar deaktiverad styrassistans.
VARNING
Pilot Assist ska bara användas om det finns
tydliga körfältslinjer målade på vardera sidan
om körfältet. All annan användning medför
ökad risk för kontakt med omgivande hinder,
vilka inte kan detekteras av funktionen.
Om Pilot Assist inte kan tolka körfältet entydigt,
t.ex. om kamera- och radarenheten inte ser körfältets sidomarkeringar, stänger Pilot Assist tillfälligt av styrassistans men återupptar den igen om
körfältet åter kan tolkas – funktionerna hastighets- och avståndsreglering förblir dock fortsatt
aktiva.
VARNING
Kamera- och radarenheten mäter avståndet till framförvarande fordon och detekterar sidomarkeringar.
Pilot Assist styrassistans stängs automatiskt
av och återupptas utan föregående varning.
Kamera- och radarenhet
Avståndsläsare
Läsare sidomarkeringar
49
Beroende på marknad kan denna funktion vara antingen standard eller tillval.
}}
295
FÖRARSTÖD
||
VARNING
•
•
•
Funktionen är ett kompletterande förarstöd med avsikt att underlätta körningen
och göra den säkrare – den kan emellertid inte hantera samtliga situationer vid
alla trafik-, väder- och vägförhållanden.
Föraren rekommenderas att läsa ägarmanualens samtliga avsnitt om denna funktion för att ta del av bl.a. dess begränsningar, vilka föraren ska vara medveten
om innan funktionen används.
Förarstödsfunktioner kan inte ersätta förarens uppmärksamhet och omdöme utan
denne är alltid ansvarig för att bilen framförs på ett säkert sätt, med lämplig
hastighet och med lämpligt avstånd till
andra fordon samt i enlighet med gällande trafikregler och bestämmelser.
Pilot Assist reglerar hastigheten med gaspådrag
och inbromsningar. Det är normalt att bromsarna
ger ifrån sig svaga ljud när de används för att
justera hastigheten.
Pilot Assist eftersträvar att reglera hastigheten på
ett mjukt sätt. I situationer som kräver snabba
inbromsningar måste föraren bromsa själv. Detta
gäller vid stora hastighetsskillnader eller om
framförvarande bil bromsar kraftigt. På grund av
50
296
En auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
begränsningar hos kamera- och radarenheten
kan en inbromsning komma oväntat eller utebli.
Pilot Assist eftersträvar att följa framförvarande
fordon i den egna filen på ett av föraren inställt
tidsavstånd. Om radarenheten inte ser något
framförvarande fordon kommer bilen att istället
hålla den av föraren inställda och lagrade hastigheten. Detta sker även om framförvarande fordons hastighet ökar och överskrider den lagrade
hastigheten.
VARNING
•
Detta är inte ett kollisionsundvikande
system. Föraren är alltid ansvarig och
måste ingripa om systemet inte upptäcker
ett framförvarande fordon.
•
Funktionen bromsar inte för människor
eller djur och inte för små fordon som
t.ex. cyklar och motorcyklar. Inte heller för
låga släpfordon/trailers, mötande, långsamtgående eller stillastående fordon
och föremål.
•
Använd inte funktionen vid krävande
situationer som t.ex. stadstrafik, korsningar, halka, mycket vatten eller slask på
vägbanan, kraftigt regn/snöfall, dålig sikt,
kurviga vägar eller av- och påfarter.
VIKTIGT
Underhåll av förarstödskomponenter får
endast utföras på verkstad50.
Vid kurvor och när vägen delar sig
Pilot Assist samspelar med föraren som därför
inte ska invänta styrhjälp från Pilot Assist utan alltid bör vara beredd att öka sin egen styrinsats,
speciellt i kurvor.
•
Då bilen närmar sig en avfart eller om körfältet delar sig, bör föraren styra mot önskat
körfält för att ange önskad körriktning till
Pilot Assist.
Pilot Assist strävar efter att hålla bilen i
körfältets mitt
När Pilot Assist hjälper till att styra strävar den
efter att placera bilen mitt emellan körfältsmarkeringarna och därför rekommenderas att låta
bilen själv hitta optimal placering för att få en så
mjuk körupplevelse som möjligt. Föraren kontrollerar att bilen placeras på ett säkert sätt i körfältet och har därför alltid möjlighet att justera positionen genom att öka egen styrinsats.
•
Om Pilot Assist inte placerar bilen på ett
lämpligt sätt i körfältet, rekommenderas att
stänga av Pilot Assist eller skifta till adaptiv
farthållare.
FÖRARSTÖD
Relaterad information
•
•
Förarstödsystem (s. 264)
Reglage och displayvisning för Pilot Assist
(s. 297)
•
•
•
Aktivera och starta Pilot Assist (s. 298)
•
Varning från förarstöd vid kollisionsrisk
(s. 304)
•
•
•
Målbyte med förarstöd (s. 305)
Begränsningar för Pilot Assist (s. 301)
Reglage och displayvisning för Pilot
Assist
En sammanställning av hur Pilot Assist regleras
med rattens vänstra knappsats och hur funktionen visas i display.
Reglage
Symboler och meddelanden för Pilot Assist*
(s. 302)
•
Omkörningsassistans (s. 309)
◀: Skiftar från Pilot Assist till adaptiv farthållare
Symboler för målbil
Symbol för tidsavstånd till framförvarande
fordon
Symbol för aktiverad/deaktiverad styrassistans
Ställ in lagrad hastighet för förarstöd
(s. 307)
Automatisk bromsning med förarstöd
(s. 308)
Minskar tidsavstånd till framförvarande fordon
Funktionssymbol
Ställ in tidsavstånd för förarstöd (s. 306)
•
: Minskar lagrad hastighet
Ökar tidsavstånd till framförvarande fordon
Funktionens knappar och symboler.
▶: Skiftar från adaptiv farthållare till Pilot
Assist
: Från beredskapsläge – aktiverar Pilot
Assist och lagrar aktuell hastighet
: Från aktivt läge – deaktiverar/skiftar
Pilot Assist till beredskapsläge
: Aktiverar Pilot Assist från beredskapsläge och återupptar lagrad hastighet och
tidsavstånd
: Ökar lagrad hastighet
}}
* Tillval/tillbehör. 297
FÖRARSTÖD
||
Förardisplay
Aktivera och starta Pilot Assist
Med den adaptiva farthållaren i beredskapsläge:
Pilot Assist måste först aktiveras och därefter
startas för att kunna reglera hastighet, avstånd
och ge styrassistans.
1.
Tryck på rattknapp ▶ (6).
> Symbol
skiftar till Pilot Assist i beredskapsläge (8).
2.
Tryck på rattknapp
(2).
> Pilot Assist startas och aktuell hastighet
lagras, vilken visas med siffror i hastighetsmätarens centrum.
...eller...
Med den adaptiva farthållaren startad:
–
Indikering av hastigheter.
Lagrad hastighet
Framförvarande fordons hastighet
Egen bils aktuella hastighet
Relaterad information
•
298
Pilot Assist (s. 295)
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan variera
beroende på bilmodell.
För att kunna starta Pilot Assist krävs följande:
•
Föraren måste ha säkerhetsbälte påtaget
och förardörren ska vara stängd.
•
Det måste finnas ett framförvarande fordon
(målfordon) inom rimligt avstånd eller aktuell
hastighet måste vara lägst 15 km/h (9 mph).
•
För bilar med manuell växellåda: Hastigheten
måste vara lägst 30 km/h (20 mph).
Tryck på rattknapp ▶ (6).
> Pilot Assist startas.
Endast när rattsymbolen (2)
växlat från GRÅ till GRÖN, är
Pilot Assist styrassistans aktiv.
Endast då avståndssymbolen
visar ett fordon (1) ovanför
rattsymbolen, regleras tidsavståndet till framförvarande fordon av Pilot Assist.
Samtidigt markeras ett hastighetsintervall.
Den högre hastigheten är den
lagrade/valda hastigheten och
den lägre hastigheten är det
framförvarande fordonets (målfordonets) hastighet.
FÖRARSTÖD
Händerna på ratten
Deaktivera/återaktivera Pilot Assist
En förutsättning för att Pilot Assist ska fungera är
att föraren håller händerna på ratten.
Pilot Assist kan tillfälligt deaktiveras och försättas i beredskapsläge och därefter återaktiveras.
Om Pilot Assist detekterar att
föraren inte håller händerna på
ratten uppmanas föraren efter
en stund att aktivt styra bilen,
med en symbol och ett textmeddelande.
Deaktivera och sätta Pilot Assist i
beredskapsläge
Kan förarens händer efter några sekunder fortfarande inte detekteras på ratten, repeteras uppmaningen att aktivt styra bilen, kompletterad med
en akustisk varningssignal.
Om Pilot Assist efter ytterligare några sekunder
inte kan detektera förarens händer på ratten, blir
varningssignalen intensiv och styrfunktionen
stängs av. Därefter måste Pilot Assist omstartas
med rattknapp
.
OBS
Observera att hjälpfunktionen Pilot Assist
enbart fungerar när föraren har händerna på
ratten.
Relaterad information
•
•
Pilot Assist (s. 295)
Deaktivera/återaktivera Pilot Assist (s. 299)
Tryck på rattknapp ◀ (3).
> Pilot Assist stängs av och skiftar till den
adaptiva farthållaren i aktivt läge.
–
VARNING
•
Med Pilot Assist i beredskapsläge måste
föraren ingripa och själv styra samt reglera både hastighet och avstånd till framförvarande fordon.
•
Då Pilot Assist är i beredskapsläge och
bilen kommer för nära ett framförvarande
fordon, varnas föraren för det korta
avståndet istället av funktionen avståndsvarning*.
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan variera
beroende på bilmodell.
För att tillfälligt stänga av Pilot Assist och sätta
den i beredskapsläge:
–
Tryck på rattknapp
(2).
> Pilot Assist sätts i beredskapsläge – symbolen (8) i förardisplayen skiftar färg från
VIT till GRÅ och lagrad hastighet i hastighetsmätarens centrum skiftar färg från
BEIGE till GRÅ.
...eller...
}}
* Tillval/tillbehör. 299
FÖRARSTÖD
||
Beredskapsläge på grund av föraringrepp
Pilot Assist deaktiveras tillfälligt och sätts i
beredskapsläge om:
•
•
•
VARNING
färdbromsen används.
Vid automatiskt beredskapsläge varnas föraren av en ljudsignal och ett meddelande på
förardisplayen.
växelväljaren förs till N-läge.
•
körriktningsvisare används längre än
1 minut .
•
föraren håller högre hastighet än den lagrade, längre än 1 minut.
•
kopplingspedalen är nertryckt i ca 1 minut –
gäller bilar med manuell växellåda.
En tillfällig fartökning med gaspedalen, t.ex. vid en
omkörning, påverkar inte inställningen – bilen
återgår till senast lagrad hastighet när gaspedalen släpps.
När körriktningsvisare används kopplas Pilot
Assist styrhjälp tillfälligt ur. När så inte längre är
fallet, återaktiveras styrhjälpen automatiskt om
körfältets sidomarkeringar fortfarande kan detekteras.
Automatiskt beredskapsläge
Pilot Assist är beroende av andra system, t.ex.
stabilitetskontroll/antisladd ESC51. Om något av
dessa andra system upphör att fungera, stängs
Pilot Assist av automatiskt.
300
Electronic Stability Control
hastigheten sjunker under 30 km/h
(20 mph) – gäller endast bilar med manuell
växellåda.
Återaktivera Pilot Assist från
beredskapsläge
Ett automatiskt beredskapsläge kan t.ex. bero på
att:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
51
Föraren måste då själv reglera bilens
hastighet, bromsa vid behov och hålla ett
säkert avstånd till andra fordon.
•
föraren öppnar dörren.
bromstemperaturen är hög.
händerna inte hålls på ratten.
parkeringsbromsen aktiveras.
motorvarvtalet är för lågt/högt.
föraren tar av sig säkerhetsbältet.
ett eller flera hjul tappar väggreppet.
kamera- och radarenheten täcks av t.ex. snö
eller kraftigt regn (kameralins/radarvågor
blockeras).
hastigheten understiger 5 km/h (3 mph) och
Pilot Assist är osäker på om framförvarande
fordon är ett stillastående fordon eller ett
objekt, t.ex. ett farthinder.
hastigheten understiger 5 km/h (3 mph) och
framförvarande fordon viker av så att Pilot
Assist inte längre har ett fordon att följa.
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan variera
beroende på bilmodell.
För att återaktivera Pilot Assist:
–
Tryck på rattknapp
(1).
> Hastigheten sätts till den senast lagrade.
VARNING
En markant hastighetsökning kan följa när
.
hastigheten återupptas med rattknapp
FÖRARSTÖD
Relaterad information
•
•
Pilot Assist (s. 295)
Aktivera och starta Pilot Assist (s. 298)
Begränsningar för Pilot Assist
Pilot Assist kan ha begränsad funktionalitet i
vissa situationer.
Funktionen Pilot Assist är ett hjälpmedel vilket
kan underlätta och hjälpa föraren i många situationer. Men föraren är i alla lägen alltid ansvarig
för att ett säkert avstånd hålls till omgivningen
samt att korrekt position i körfältet är säkerställd.
VARNING
I vissa situationer kan Pilot Assist styrassistans ha svårt att hjälpa föraren på rätt sätt
eller automatiskt stängas av – då rekommenderas att inte använda Pilot Assist. Exempel
på sådana situationer kan vara att:
•
körfältsmarkeringarna är nötta, saknas
eller korsar varandra.
•
körfältsuppdelningen är oklar, t.ex. när
körfälten delas eller slås ihop eller vid
avfarter eller om flera uppsättningar vägmarkeringar förekommer.
•
kanter eller andra linjer än körfältsmarkeringar förekommer på eller invid vägbanan,
t.ex. trottoarkanter, skarvar eller lagningar
i vägbanans yta, kanter på barriärer, vägkanter eller skarpa skuggor.
•
•
•
körfältet är smalt eller kurvigt.
körfältet innehåller krön eller gupp.
det är dåligt väder med regn, snö, dimma
eller slask eller nedsatt sikt med dåliga
ljusförhållanden, motljus, våt vägbana etc.
Föraren bör även vara uppmärksam på att
Pilot Assist har följande begränsningar:
•
Höga trottoarkanter, barriärer, tillfälligt
uppställda hinder (koner, barriärer etc.)
detekteras inte. De kan alternativt detekteras felaktigt som körfältsmarkeringar
och därigenom medföra risk för att bilen
kommer i kontakt med dessa hinder. För}}
301
FÖRARSTÖD
aren måste själv säkerställa att bilen har
ett lämpligt avstånd till berörda hinder.
||
•
Kamera- och radarsensorn har inte kapacitet att upptäcka alla förekommande
objekt och hinder i trafikmiljön, t.ex. gropar i vägbanan, stillastående hinder eller
objekt vilka helt eller delvis blockerar färdvägen.
•
Pilot Assist ”ser” inte fotgängare, djur
m.m.
•
Funktionens rekommenderade styringrepp är begränsat i styrka vilket innebär
att den inte alltid kan hjälpa föraren att
styra och hålla bilen inom körfältet.
•
•
avstånd till framförvarande fordon vid körning i
branta utförslut – var då extra uppmärksam och
beredd att bromsa.
•
Föraren har alltid möjlighet att korrigera eller
justera aktuellt pålagt styringrepp från Pilot
Assist och själv vrida ratten till önskat läge.
Branta vägar och/eller tung last
Ett antal symboler och meddelanden gällande
Pilot Assist kan visas via förardisplayen och/eller
head-up-displayen*.
OBS
Pilot Assist kan inte aktiveras om ett släpfordon, cykelhållare eller liknande ansluts till
bilens elsystem.
Övrigt
•
I bil utrustad med Sensus Navigation* har
funktionen möjlighet att använda information från kartdata vilket kan medföra varierad prestanda.
Pilot Assist stängs av om styrservon för
hastighetsberoende rattmotstånd arbetar
med reducerad effekt – t.ex. vid kylning
på grund av överhettning.
Använd inte Pilot Assist om bilen har tung
last eller med ett släpfordon kopplat till bilen.
Symboler och meddelanden för
Pilot Assist*
Körläge Off Road kan inte väljas då Pilot
Assist är aktiverad.
OBS
Funktionen använder bilens kamera- och
radarenheter vilka har vissa generella
begränsningar.
Relaterad information
•
•
Pilot Assist (s. 295)
•
•
Hastighetsberoende rattmotstånd (s. 264)
Begränsningar för kamera- och radarenhet
(s. 317)
Körlägen (s. 431)
Tänk på att Pilot Assist i första hand är avsedd
att användas vid körning på plana vägbanor.
Funktionen kan ha svårigheter att hålla korrekt
302
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Här följer några exempel52.
Föregående bild53 visar att Pilot Assist är inställd
på att hålla 110 km/h (68 mph) och att det inte
finns något framförvarande fordon att följa.
Pilot Assist ger här ingen styrassistans eftersom
körfältets sidomarkeringar inte kan detekteras.
52
53
Föregående bild53 visar att Pilot Assist är inställd
på att hålla 110 km/h (68 mph) och följer samtidigt framförvarande fordon vilket håller samma
hastighet.
Föregående bild53 visar att Pilot Assist är inställd
på att hålla 110 km/h (68 mph) och följer samtidigt framförvarande fordon vilket håller samma
hastighet.
Pilot Assist ger här ingen styrassistans eftersom
körfältets sidomarkeringar inte kan detekteras.
Här ger Pilot Assist även styrassistans eftersom
körfältets sidomarkeringar kan detekteras.
I följande bildexempel informerar funktionen RSI (Road Sign Information) om att högsta tillåtna hastighet är 130 km/h (80 mph).
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan variera beroende på bilmodell.
}}
303
FÖRARSTÖD
Varning från förarstöd vid
kollisionsrisk
||
Förarstödssystemen Pilot Assist och adaptiv farthållare*54 kan varna föraren om avståndet till
framförvarande fordon plötsligt blir för kort.
att uppmärksamma föraren om att ett omedelbart
ingripande är nödvändigt.
VARNING
Förarstödssystemen varnar endast för fordon
som dess radarenhet har upptäckt – därför
kan en varning utebli eller ske med viss fördröjning. Invänta aldrig en varning utan
bromsa när det behövs.
Föregående bild53 visar att Pilot Assist är inställd
på att hålla 110 km/h (68 mph) och att det inte
finns något framförvarande fordon att följa.
Pilot Assist ger här styrassistans eftersom körfältets sidomarkeringar kan detekteras.
Relaterad information
•
Ljud och symbol för kollisionsvarning.
Akustisk varningssignal vid kollisionsrisk
Pilot Assist (s. 295)
Varningssymbol vid kollisionsrisk
Avståndsmätning med kamera- och radarenhet
Förarstöden använder ca 40 % av färdbromsens
kapacitet. Om bilen behöver bromsas kraftigare
än vad förarstöden klarar och föraren inte bromsar, aktiveras varningslampa och varningsljud för
53
54
304
Symbol för kollisionsvarning på vindrutan.
I bil utrustad med head-up-display* visas varningen på vindrutan med en blinkande symbol.
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan variera beroende på bilmodell.
Adaptive Cruise Control
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
OBS
Visuella varningssignaler på vindrutan kan
vara svåra att upptäcka vid starkt solsken,
reflexer, extrema ljuskontraster, användning av
solglasögon eller om föraren inte har blicken
riktad rakt fram.
Målbyte med förarstöd
VARNING
Förarstöden adaptiv farthållare*55 och Pilot
Assist har i kombination med automatisk växellåda en målbytesfunktionalitet i vissa hastigheter.
När förarstöden följer ett annat fordon i hastigheter över ca 30 km/h (20 mph) och byter
målfordon – från ett rörligt till ett stillastående
fordon – kommer förarstöden att ignorera det
stillastående fordonet och istället accelerera
till den lagrade hastigheten.
Målbyte
•
Relaterad information
•
•
•
•
•
Förarstödsystem (s. 264)
Adaptiv farthållare* (s. 286)
Automatiskt beredskapsläge vid målbyte
Förarstöden kopplas ur och sätts i beredskapsläge:
Pilot Assist (s. 295)
Avståndsvarning* (s. 284)
Head-up-display* (s. 130)
•
då hastigheten understiger 5 km/h (3 mph)
och förarstöden är osäker på om målobjektet
är ett stillastående fordon eller något annat
objekt, t.ex. ett farthinder.
•
då hastigheten understiger 5 km/h (3 mph)
och framförvarande fordon viker av så att förarstöden inte längre har ett fordon att följa.
Om framförvarande målfordon hastigt viker av kan stillastående trafik finnas framför.
När förarstöden följer ett annat fordon i hastigheter under 30 km/h (20 mph) och byter målfordon – från ett rörligt till ett stillastående fordon –
kommer förarstöden att bromsa för det stillastående fordonet.
Relaterad information
•
•
•
55
Föraren måste då själv ingripa och
bromsa.
Förarstödsystem (s. 264)
Adaptiv farthållare* (s. 286)
Pilot Assist (s. 295)
Adaptive Cruise Control
* Tillval/tillbehör. 305
FÖRARSTÖD
Ställ in tidsavstånd för förarstöd
OBS
Det går att ställa in vilket tidsavstånd till framförvarande fordon som ska hållas för funktionerna
adaptiv farthållare*56, Pilot Assist och avståndsvarning*.
När symbolen i förardisplayen visar två bilar,
följer ACC framförvarande fordon med ett förvalt tidsavstånd.
För att kunna följa framförvarande bil på ett mjukt
och komfortabelt sätt, tillåter den adaptiva farthållaren tidsluckan att variera påtagligt i vissa
lägen. I låg fart, då avstånden blir korta, ökar den
adaptiva farthållaren tidsluckan något.
Då endast en bil visas, finns inget framförvarande fordon inom rimligt avstånd.
Olika tidsavstånd till framförvarande fordon kan väljas och
visas i förardisplayen som
1–5 stycken horisontella streck
– ju fler streck desto längre
tidsavstånd. Ett streck motsvarar ca 1 sekund till framförvarande fordon, 5 streck motsvarar ca 3 sekunder.
OBS
•
Ju högre hastighet desto längre blir
avståndet i meter räknat, för ett givet tidsavstånd.
•
Använd endast tidsavstånd som är tillåtna
enligt lokala trafikbestämmelser.
•
Om förarstöden inte verkar reagera med
en hastighetsökning vid aktivering, kan
orsaken vara att tidsavståndet till framförvarande fordon är kortare än det förvalda
tidsavståndet.
OBS
När symbolen i förardisplayen visar en bil och
en ratt, följer Pilot Assist ett framförvarande
fordon med ett förvalt tidsavstånd.
Då endast en ratt visas, finns inget framförvarande fordon inom rimligt avstånd.
Reglage för tidsavstånd.
Minska tidsavstånd
Öka tidsavstånd
Avståndsindikering
–
56
306
Tryck på rattknapp (1) eller (2) för att minska
eller öka tidsavstånd.
> Avståndsindikeringen (3) visar aktuellt
tidsavstånd.
VARNING
•
Använd endast tidsavstånd som passar
aktuellt trafikförhållande.
•
Föraren bör vara medveten om att korta
tidsavstånd ger begränsad tid att reagera
och agera om en oförutsedd trafiksituation uppstår.
Adaptive Cruise Control
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Relaterad information
•
•
•
•
•
Förarstödsystem (s. 264)
Adaptiv farthållare* (s. 286)
Pilot Assist (s. 295)
Körläge för förarstöd
Föraren kan välja olika körsätt för hur förarstöden
ska hålla det förvalda tidsavståndet till framförvarande fordon.
Avståndsvarning* (s. 284)
Valet görs via körlägesreglaget DRIVE MODE.
Head-up-display* (s. 130)
Välj ett av följande alternativ:
Ställ in lagrad hastighet för
förarstöd
Det går att ställa in lagrad hastighet för funktionerna fartbegränsare, farthållare, adaptiv farthållare*57 och Pilot Assist.
• Pure – Förarstöden fokuserar på optimal
bränsleekonomi vilket medför längre tidsavstånd till framförvarande fordon.
• Hybrid – Förarstöden fokuserar på att följa
inställt tidsavstånd till framförvarande fordon
så mjukt som möjligt.
• Power – Förarstöden fokuserar på att följa
inställt tidsavstånd till framförvarande fordon
mer direkt vilket i vissa fall kan innebära kraftigare accelerationer och inbromsningar.
Relaterad information
•
•
57
Adaptive Cruise Control
Förarstödsystem (s. 264)
Körlägen (s. 431)
: Ökar lagrad hastighet.
: Minskar lagrad hastighet.
Lagrad hastighet.
}}
* Tillval/tillbehör. 307
FÖRARSTÖD
||
–
Ändra lagrad hastighet med korta tryck på
(1) eller
(2) eller
rattknapparna
genom att hålla dem intryckta.
•
•
•
Korta tryck: Varje tryck ändrar hastigheten i steg om +/– 5 km/h (+/– 5 mph).
Tryck och håll: Släpp knappen när hastighetsindikatorn (3) markerar önskad
hastighet.
Senast gjorda knapptryck lagras i minnet.
Om farten ökas med gaspedalen innan tryck på
rattknapp
(1), är det bilens aktuella hastighet vid knapptrycket som lagras, förutsatt att föraren håller foten på gaspedalen vid knapptrycket.
En tillfällig fartökning med gaspedalen, t.ex. vid en
omkörning, påverkar inte inställningen – bilen
återgår till senast lagrad hastighet när gaspedalen släpps.
Automatisk växellåda
Förarstödfunktionerna kan följa ett annat fordon i
hastigheter från stillastående upp till 200 km/h
(125 mph).
Manuell växellåda
Förarstödfunktionerna kan följa ett annat fordon i
hastigheter från 30 km/h (20 mph) upp till
200 km/h (125 mph).
Pilot Assist kan ge styrassistans från 30 km/h
(20 mph) upp till 140 km/h (87 mph).
Minsta programmerbara hastighet är 30 km/h
(20 mph) – högsta är 200 km/h (125 mph).
Relaterad information
•
•
•
•
•
Förarstödsystem (s. 264)
Fartbegränsare (s. 272)
Farthållare (s. 279)
Adaptiv farthållare* (s. 286)
Pilot Assist (s. 295)
Automatisk bromsning med
förarstöd
Pilot Assist och adaptiv farthållare* (ACC58) har
en särskild bromsfunktion i långsam trafik och
vid stillastående.
Bromsfunktion i långsamma köer och
vid stillastående
Vid korta stopp i samband med krypkörning i
långsam trafik eller vid trafikljus återupptas körningen automatiskt om stoppen inte överstiger
ca 3 sekunder – tar det längre tid innan framförvarande fordon börjar rulla igen, ställs förarstödsfunktionen i beredskapsläge med automatisk
bromsning.
–
Funktionen återaktiveras på ett av följande
sätt:
•
•
Tryck på rattknapp
.
Tryck ner gaspedalen.
> Funktionen återupptar följandet av framförvarande fordon om det börjar köra
framåt inom ca 6 sekunder.
Pilot Assist kan ge styrassistans från nära stillastående upp till 140 km/h (87 mph).
Observera att minsta programmerbara hastighet
är 30 km/h (20 mph) – även om den klarar att
följa ett annat fordon ner till stillastående, kan en
lägre hastighet än 30 km/h (20 mph) inte väljas/
lagras.
58
308
Adaptive Cruise Control
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
OBS
Förarstöden kan hålla bilen stillastående i
högst 5 minuter – därefter ansätts parkeringsbromsen och funktionen kopplas ur.
Innan förarstöden kan återaktiveras, måste
parkeringsbromsen lossas.
Upphörande av automatisk bromsning
I vissa situationer avbryts automatisk bromsning
vid stillastående och funktionen sätts i beredskapsläge. Det innebär att bromsarna släpper
och bilen kan börja rulla – föraren måste därför
ingripa och själv bromsa för att hålla bilen still.
Det kan ske i följande situationer:
•
•
•
•
Det sker om funktionen håller bilen stilla med
färdbromsen och:
•
föraren öppnar dörren eller tar av sig säkerhetsbältet
•
funktionen hållit bilen stilla längre än
ca 5 minuter
•
•
bromsarna överhettats
föraren stänger av motorn manuellt.
Relaterad information
•
•
•
•
Förarstödsystem (s. 264)
Adaptiv farthållare* (s. 286)
Pilot Assist (s. 295)
Bromsfunktioner (s. 415)
föraren sätter foten på bromspedalen
parkeringsbromsen ansätts
Omkörningsassistans
Omkörningsassistans kan hjälpa föraren vid
omkörning av andra fordon. Funktionen kan
användas med Pilot Assist eller den adaptiva
farthållaren* (ACC59).
Hur omkörningsassistans fungerar
Då Pilot Assist eller ACC följer ett annat fordon
och föraren markerar en förestående omkörning
med körriktningsvisaren60, hjälper systemen till
genom att accelerera bilen mot framförvarande
fordon, innan den egna bilen hunnit över i
omkörningsfilen.
Funktionen fördröjer därefter fartminskning för
att undvika för tidig inbromsning då bilen närmar
sig ett långsammare fordon.
Funktionen är aktiv tills det omkörda fordonet har
passerats.
växelväljaren förs till P-, N- eller R-läge
VARNING
föraren sätter funktionen i beredskapsläge.
Var uppmärksam på att denna funktion kan
aktiveras vid fler situationer än vid omkörning,
som t.ex. då körriktningsvisare används för att
markera filbyte eller inför avfart till annan väg
– bilen kommer då att kortvarigt accelerera.
Automatisk aktivering av
parkeringsbroms
I vissa situationer ansätts parkeringsbromsen för
att hålla bilen fortsatt still.
Relaterad information
•
•
59
60
Adaptive Cruise Control
Endast vid vänsterblink i vänsterstyrd bil, respektive blink åt höger i högerstyrd bil.
Förarstödsystem (s. 264)
Använda omkörningsassistans (s. 310)
}}
* Tillval/tillbehör. 309
FÖRARSTÖD
•
•
Adaptiv farthållare* (s. 286)
Använda omkörningsassistans
Pilot Assist (s. 295)
Det finns några förutsättningar för att omkörningsassistans ska kunna användas.
VARNING
Föraren bör vara beredd på att vid plötsligt
förändrade villkor i samband med användande
av omkörningsassistans kan funktionen i vissa
lägen utföra en oönskad acceleration.
För att kunna aktivera omkörningsassistans krävs
att:
•
det finns ett framförvarande fordon (målfordon)
•
egen bils aktuella hastighet är
minst 70 km/h (43 mph)
•
lagrad hastighet är tillräckligt hög för att en
säker omkörning ska kunna utföras.
Somliga situationer bör därför undvikas, som
t.ex. om;
•
bilen närmar sig en avfart för att svänga
av åt samma håll som en omkörning normal sker
•
framförvarande fordon saktar ner innan
den egna bilen hunnit över till omkörningsfilen
•
•
trafiken i omkörningsfilen saktar ner
För att starta omkörningsassistans:
–
Aktivera körriktningsvisaren.
Använd vänster körriktningsvisare i en
vänsterstyrd bil eller höger i en högerstyrd bil.
> Omkörningsassistans startas.
bil för högertrafik körs i ett land med vänstertrafik (eller tvärtom).
Situationer av detta slag undviks genom att tillfälligt sätta den adaptiva farthållaren eller Pilot
Assist i beredskapsläge.
Relaterad information
•
•
•
310
Omkörningsassistans (s. 309)
Adaptiv farthållare* (s. 286)
Pilot Assist (s. 295)
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Radarenhet
•
Radarenheten används av flera förarstödsystem
och har i uppgift att upptäcka andra fordon.
Rekommenderat underhåll för kamera- och
radarenhet (s. 321)
•
Typgodkännande för radarenhet (s. 312)
Radarenhetens placering.
Radarenheten används av följande funktioner:
•
•
•
•
•
Avståndsvarning*
Adaptiv farthållare*
Körfältsassistans
Pilot Assist*
City Safety
Modifiering av radarenheten kan göra den olaglig
att använda.
Relaterad information
•
•
Förarstödsystem (s. 264)
Begränsningar för kamera- och radarenhet
(s. 317)
* Tillval/tillbehör. 311
FÖRARSTÖD
Typgodkännande för radarenhet
Här kan typgodkännande för bilens radarenheter
i ACC61-, PA62- och BLIS63-funktionerna
utläsas.
Marknad
ACC &
PA
BLIS
Symbol
Typgodkännande
Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra
interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar
interferência a sistemas operando em caráter primário.
✓
Modelo: L2C0054TR
4122-14-8645
Brasilien
EAN: (01)07897843840855
Modelo: L2C0055TR
✓
1500-15-8065
EAN: 07897843840978
Hereby, Delphi Electronics and Safety declares that L2C0054TR / L2C0055TR are in
compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive
2014/53/EU (RED). The original declaration of conformity can be accessed at the following
link www.delphi.com/automotive-homologation.
Europa
✓
✓
Frequency Band: 76GHz – 77GHz
Maximum Output Power: 55dBm EIRP
The Declaration of Conformity may be consulted at Delphi Electronics & Safety / 2151 E.
Lincoln Road / Kokomo, Indiana 46902 USA
61
62
63
312
Adaptive Cruise Control
Pilot Assist
Blind Spot Information
FÖRARSTÖD
Marknad
ACC &
PA
BLIS
Typgodkännande
REGISTERED No: ER37536/15
✓
Förenade Arabemiraten (UAE)
Symbol
DEALER No: DA37380/15
✓
REGISTERED No: ER37357/15
DEALER No: DA37380/15
37295/POSTEL/2014
✓
4927
Indonesien
✓
38806/SDPPI/2015
4927
Type Approval No.: TRC/LPD/2014/255
✓
Equipment Type: Low Power Device (LPD)
Jordanien
✓
Type Approval No.: TRC/LPD/2015/3
Equipment Type: Low Power Device (LPD)
Certification No.
✓
MSIP-CMI- DPH-L2C0054TR
Korea
✓
Certification No.
MSIP-CMI-DPH-L2C0055TR
AGREE PAR L’ANRT MAROC
Marocko
✓
✓
NUMÉRO D’AGRÉMENT: MR 9929 ANRT 2014
DATE D’AGRÉMENT: 26/12/2014
}}
313
FÖRARSTÖD
||
Marknad
Mexico
Moldavien
ACC &
PA
BLIS
✓
Singapore
И011 14
✓
✓
И011 15
✓
TA-2014/1824
✓
APPROVED
Sydafrika
✓
314
IFETEL: RLVDEL215-0314
✓
✓
Serbien
Typgodkännande
IFETEL: RLVDEL215-0299
✓
✓
Symbol
TA-2014/2390
APPROVED
FÖRARSTÖD
ACC &
PA
Marknad
BLIS
✓
Taiwan
Symbol
Typgodkännande
CCAB15LP0560T3
✓
CCAB15LP0680T0
Delphi і
✓
Ukraina
✓
і
(
2009 .) Д
є, щ
і
і
ь
)
і і
і
і
RACAM/SRR2 і
і є
і
і
і
(П
КМ № 679 і 24
ь
і Delphi
П
і
: Delphi.
Typgodkännande för Radioutrustning
Marknad
Europa
Symbol
Typgodkännande
Volvo Cars förklarar härmed att all radioutrustning överensstämmer
med de väsentliga kraven och andra tillämpliga bestämmelser i
direktiv 2014/53/EU.
Relaterad information
•
Radarenhet (s. 311)
315
FÖRARSTÖD
Kameraenhet
Relaterad information
Kameraenheten används av flera förarstödsystem och har i uppgift att t.ex. upptäcka
vägens sidolinjer eller trafikskyltar.
•
•
•
Förarstödsystem (s. 264)
Begränsningar för kamera- och radarenhet
(s. 317)
Rekommenderat underhåll för kamera- och
radarenhet (s. 321)
Kameraenhetens placering.
Kameraenheten används av följande funktioner:
•
•
•
•
•
•
•
•
316
Adaptiv farthållare*
Pilot Assist*
Körfältsassistans*
Styrassistans vid kollisionsrisk
City Safety
Driver Alert Control*
Trafikskyltsinformation*
Automatiskt helljus*
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Begränsningar för kamera- och
radarenhet
Kameraenheten är placerad innanför övre delen
av vindrutan tillsammans med bilens radarenhet.
Kamera- och radarenheten har vissa begränsningar – vilket också begränsar de funktioner
som använder enheten. Följande exempel på
begränsningar bör en förare vara medveten om.
Placera, klistra eller montera ingenting på vindrutans ut- eller insida, framför eller runt kameraoch radarenheten – det kan störa kamera- och
radarbaserade funktioner. Det kan innebära att
funktioner reduceras, stängs av helt eller ger felaktig funktionsrespons.
Kamera och radar
Blockerad enhet
Om förardisplayen visar denna symbol
samt meddelandet
"Vindrutesensor Sensor blockerad,
se ägarmanual" innebär det att
kamera- och radarenheten inte kan upptäcka
andra fordon, cyklister, fotgängare och större djur
framför bilen samt att bilens kamera- och radarbaserade funktioner kan störas, reduceras,
stängas av helt eller ge felaktig funktionsrespons.
I följande tabell visas exempel på möjliga orsaker
till att meddelandet visas samt lämplig åtgärd:
Markerat område måste regelbundet rengöras och hållas fritt från dekaler, föremål, solfilm etc.
Orsak
Åtgärd
Vindrutans yta framför kamera- och radarenheten är smutsig eller
belagd med is eller snö.
Rengör vindrutans yta framför kamera- och radarenheten från smuts, is och snö.
Tät dimma, kraftigt regn eller snö blockerar radarsignalerna eller
kamerasikten.
Ingen åtgärd. Ibland fungerar inte enheten vid kraftig nederbörd.
}}
317
FÖRARSTÖD
||
Orsak
Åtgärd
Vatten eller snö från vägbanan virvlar upp och blockerar radarsignalerna eller kamerasikten.
Ingen åtgärd. Ibland fungerar inte enheten vid mycket blöt eller snötäckt vägbana.
Det har kommit smuts mellan vindrutans insida och kamera- och
radarenheten.
Uppsök verkstad för rengöring av vindrutan innanför enhetens kåpa – en auktoriserad
Volvoverkstad rekommenderas.
Starkt motljus
Ingen åtgärd. Kameraenheten återställs automatiskt vid mer fördelaktiga ljusförhållanden.
Höga temperaturer
Vid mycket höga kupétemperaturer kan kameraoch radarenheten tillfälligt stängas av under
ca 15 minuter efter motorstart för att skydda
dess elektronik. När temperaturen sjunkit tillräckligt, återstartar kamera- och radarenheten automatiskt.
För att inte riskera utebliven, felaktig eller reducerad funktion för de förarstöd som använder radarenheten gäller även följande:
•
Skadad vindruta
OBS
Utebliven åtgärd kan medföra reducerad prestanda för de förarstödsystem vilka använder
kamera- och radarenheten. Det kan innebära
att funktioner reduceras, stängs av helt eller
ger felaktig funktionsrespons.
64
318
En auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Om spricka, repa eller stenskott uppstår på
vindrutan framför något av kamera- och
radarenhetens "fönster" och täcker en yta på
ca 0,5 × 3,0 mm (0,02 × 0,12 in.) eller större,
ska en verkstad64 kontaktas för byte av vindrutan.
•
Volvo rekommenderar att inte reparera
sprickor, repor eller stenskott i området framför kamera- och radarenheten – istället bör
hela vindrutan bytas.
•
Innan utbyte av vindruta, kontakta en verkstad64 för verifiering av att rätt vindruta
beställs och monteras.
•
Samma typ eller av Volvo godkända vindrutetorkare ska monteras vid utbyte.
•
Vid byte av vindruta måste kamera- och radarenhet omkalibreras på verkstad64 för att
säkerställa funktionen av bilens samtliga
kamera- och radarbaserade system.
Radar
Fordons hastighet
Radarenhetens förmåga att upptäcka ett framförvarande fordon minskar kraftigt om framförvarande fordons hastighet skiljer mycket från den
egna bilens.
FÖRARSTÖD
Begränsat synfält
Radarenheten har ett begränsat synfält. I vissa
situationer upptäcks inte ett annat fordon eller
upptäckten sker senare än förväntat.
kör in mellan egen bil och framförvarande
fordon.
kan kameraberoende funktioner kraftigt reduceras eller tillfälligt deaktiveras.
Små fordon, exempelvis motorcyklar, eller
fordon som inte kör mitt i filen kan förbli
oupptäckta.
Starkt motljus, reflexer i körbanan, snö- eller isbelagd vägbana, smutsig vägbana eller otydliga
sidomarkeringar för körfält kan kraftigt reducera
funktionen när kameran används för att läsa av
körbanan, upptäcka fotgängare, cyklister, större
djur och andra fordon.
I kurvor kan radarenheten upptäcka fel fordon eller tappa ett upptäckt fordon ur sikte.
Låga släpfordon
Lågt släpfordon i radarskugga.
Även låga släpfordon kan vara svårupptäckta för
radarenheten eller missas helt – föraren bör därför vara extra uppmärksam vid färd bakom låga
släpfordon då den adaptiva farthållaren eller Pilot
Assist är aktiverad.
Radarenhetens synfält.
Radarenheten kan ibland upptäcka fordon
sent på korta avstånd – t.ex. ett fordon som
Kamera
Nedsatt sikt
Kameror har begränsningar liknande det mänskliga ögats, d.v.s. den kan "se" sämre i t.ex. intensivt snöfall eller regn, i tät dimma eller i kraftig
damm- eller snörök. Under sådana förhållanden
}}
319
FÖRARSTÖD
||
Parkeringshjälpkamera*
Defekt kamera
Bakre parkeringskamera
Om en kamerasektor är SVART
och innehåller den här symbolen innebär det att den kameran är ur funktion.
Blinda sektorer
VARNING
Var extra uppmärksam vid
körning bakåt då denna
symbol visas när ett släpfordon, en cykelhållare eller liknande är tillkopplat och
elektriskt anslutet till bilen.
Följande bild visar ett exempel.
Symbolen indikerar att parkeringshjälpsensorerna bakåt är avstängda
och varnar då inte för några hinder.
OBS
Det finns "blinda" sektorer mellan kamerornas synfält.
Cykelhållare eller andra tillbehör monterade
bak på bilen kan skymma kamerans sikt.
I parkeringshjälpkamerans 360°-vyn* kan hinder/
föremål "försvinna" i skarvarna mellan de individuella kamerorna.
VARNING
Var uppmärksam på att även om det ser ut
som att en förhållandevis liten del av bilden är
skymd kan det medföra att en relativt stor
sektor är dold och hinder kan därför förbli
oupptäckt tills bilen är mycket nära hindret.
Relaterad information
Bilens vänstra kamera är ur funktion.
En svart kamerasektor visas även vid följande tillfällen, men då utan symbol för defekt kamera:
•
•
•
öppen dörr
öppen bagagelucka
•
•
•
•
Kameraenhet (s. 316)
Radarenhet (s. 311)
Rekommenderat underhåll för kamera- och
radarenhet (s. 321)
Parkeringshjälpkamera* (s. 372)
infälld ytterspegel.
Ljusförhållanden
Kamerabilden justeras automatiskt efter rådande
ljusförhållande. Det gör att bilden kan variera
något i ljusstyrka och kvalitet. Dåliga ljusförhållanden kan resultera i reducerad bildkvalitet.
320
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Rekommenderat underhåll för
kamera- och radarenhet
•
Begränsningar för kamera- och radarenhet
(s. 317)
För att kamera- och radarenhet ska fungera korrekt måste de hållas rena från smuts, is och snö
och rengöras regelbundet med vatten och bilschampo.
•
Parkeringshjälpkamera* (s. 372)
OBS
Smuts, is och snö som täcker sensorerna kan
ge upphov till falska varningssignaler, reducerad eller utebliven funktion.
Placering av bakre radarenheter. Håll markerad yta ren –
både på bilens vänstra och högra sida.
•
För optimal funktion är det viktigt att ytorna
framför sensorerna hålls rena.
•
Fäst inga föremål, tejp eller dekaler inom
sensorernas yta.
•
Rengör kameralinser regelbundet med ljummet vatten och bilschampo – försiktigt så
inte linsen repas.
VIKTIGT
Underhåll av förarstödskomponenter får
endast utföras på verkstad65.
Parkeringssensorernas placering.
Relaterad information
•
•
65
Kameraenhet (s. 316)
Radarenhet (s. 311)
En auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
* Tillval/tillbehör. 321
FÖRARSTÖD
City Safety™
Safety66
City
kan uppmärksamma föraren med
ljus-, ljud- och bromspulsvarning för att hjälpa
föraren upptäcka plötsligt uppdykande fotgängare, cyklister, större djur och fordon – bilen försöker då automatiskt bromsa om föraren inte
själv agerar inom rimlig tid.
Funktionen hjälper föraren genom att bromsa
bilen automatiskt vid överhängande risk för kollision om föraren inte själv reagerar i tid genom att
bromsa och/eller styra undan.
•
City Safety auto-bromsfunktion kan förhindra en kollision eller reducera kollisionshastigheten, men för att säkerställa
full bromsverkan bör föraren alltid trampa
på bromsen – även när bilen auto-bromsar.
City Safety aktiveras i situationer där föraren
egentligen borde ha börjat bromsa betydligt tidigare varför funktionen inte kommer att kunna
hjälpa föraren i alla lägen.
•
Varning och styrhjälp aktiveras endast vid
hög risk för kollision – invänta därför aldrig en kollisionsvarning eller att City
Safety ska ingripa.
City Safety är konstruerat för att aktiveras så sent
som möjligt för att undvika onödiga ingrepp.
•
Varning och bromsingrepp för fotgängare
och cyklister är avstängda i fordonshastigheter över 80 km/h (50 mph).
•
City Safety aktiverar inga auto-bromsingrepp vid kraftig acceleration.
City Safety aktiverar en kort, kraftig bromsning
och stannar bilen i normalfallet precis bakom
framförvarande fordon.
Förare eller passagerare märker normalt inte av
City Safety – bara om en situation uppkommer
som är mycket nära en kollision.
Kamera- och radarenhetens placering.
City Safety kan förhindra en kollision eller sänka
kollisionshastigheten.
City Safety är ett hjälpmedel för att assistera en
förare som riskerar att köra på en fotgängare,
större djur, en cyklist eller ett fordon.
Funktionen City Safety kan hjälpa föraren att
undvika en kollision vid t.ex. körning i köer, där
förändringar i framförvarande trafik tillsammans
med ouppmärksamhet kan leda till en incident.
66
322
Funktionen är inte tillgänglig på alla marknader.
VARNING
FÖRARSTÖD
VARNING
•
Funktionen är ett kompletterande förarstöd med avsikt att underlätta körningen
och göra den säkrare – den kan emellertid inte hantera samtliga situationer vid
alla trafik-, väder- och vägförhållanden.
•
Föraren rekommenderas att läsa ägarmanualens samtliga avsnitt om denna funktion för att ta del av bl.a. dess begränsningar, vilka föraren ska vara medveten
om innan funktionen används.
•
Förarstödsfunktioner kan inte ersätta förarens uppmärksamhet och omdöme utan
denne är alltid ansvarig för att bilen framförs på ett säkert sätt, med lämplig
hastighet och med lämpligt avstånd till
andra fordon samt i enlighet med gällande trafikregler och bestämmelser.
Relaterad information
•
•
Förarstödsystem (s. 264)
Parametrar och delfunktioner för City Safety
(s. 323)
•
Ställa in varningsavstånd för City Safety
(s. 325)
•
Detektering av hinder med City Safety
(s. 326)
•
City Safety bromsar för mötande fordon
(s. 331)
•
City Safety vid förhindrad undanmanöver
(s. 330)
Parametrar och delfunktioner för
City Safety
•
•
City Safety i korsande trafik (s. 328)
•
•
Begränsningar för City Safety (s. 332)
City Safety kan undvika en kollision med ett
framförvarande fordon, en cyklist, en fotgängare
eller ett större djur genom att reducera bilens
hastighet med dess auto-bromsfunktion.
Begränsningar för City Safety i korsande trafik (s. 329)
Meddelanden för City Safety (s. 334)
Är hastighetsskillnaden högre än följande
angivna hastigheter kan City Safety auto-bromsfunktion inte förhindra en kollision men däremot
mildra konsekvensen av den.
Fordon
För ett framförvarande fordon kan City Safety
reducera hastigheten med upp till 60 km/h
(37 mph).
Cyklister
För en cyklist kan City Safety reducera hastigheten med upp till 50 km/h (30 mph).
Fotgängare
För en fotgängare kan City Safety reducera hastigheten med upp till 45 km/h (28 mph).
Större djur
Vid risk för en kollision med ett stort djur kan City
Safety reducera bilens hastighet med upp till
15 km/h (9 mph).
Bromsfunktionen för stora djur är i första hand
avsedd att minska krockvåldet i högre hastigheter
och är som mest effektiv i hastigheter över
70 km/h (43 mph) men mindre effektiv i lägre
hastigheter.
}}
323
FÖRARSTÖD
||
Delfunktioner för City Safety
I bil utrustad med head-up-display* visas varningen på vindrutan med en blinkande symbol.
förarens uppmärksamhet med en ljus-, ljud- och
bromspulsvarning. Vid lägre hastigheter, kraftig
förarinbromsning eller gaspådrag uteblir bromspulsvarningen. Bromspulsens intensitet varierar
med bilens hastighet.
2 – Bromsunderstöd
Om risken för kollision ökat ytterligare efter kollisionsvarningen, aktiveras bromsunderstödet.
Bromsunderstödet förstärker förarens inbromsning om systemet bedömer att bromsningen inte
är tillräcklig för att undvika en kollision.
Funktionsöversikt.
Akustisk varningssignal vid kollisionsrisk
Varningssymbol vid kollisionsrisk
Avståndsmätning med kamera- och radarenhet
City Safety utför tre moment i följande ordning:
1.
Kollisionsvarning
2.
Bromsunderstöd
3.
Auto-broms
Följande text förklarar vad som sker i de tre
momenten:
1 – Kollisionsvarning
Först varnas föraren för en nära förestående
kollision.
324
Symbol för kollisionsvarning på vindrutan.
OBS
Visuella varningssignaler på vindrutan kan
vara svåra att upptäcka vid starkt solsken,
reflexer, extrema ljuskontraster, användning av
solglasögon eller om föraren inte har blicken
riktad rakt fram.
City Safety kan upptäcka fotgängare, cyklister
eller fordon vilka är stillastående eller rör sig i
samma riktning som den egna bilen och befinner
sig framför. City Safety kan även upptäcka fotgängare, cyklister eller stora djur vilka korsar
vägen framför den egna bilen.
Vid risk för kollision med en fotgängare, större
djur, cyklist eller ett fordon samt fordon påkallas
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
3 – Auto-broms
I sista momentet aktiveras den automatiska
bromsfunktionen.
Om föraren i detta läge ännu inte har påbörjat en
undanmanöver och kollisionsrisken är överhängande, träder den automatiska bromsfunktionen in
– detta sker oavsett om föraren bromsar eller
inte. Bromsning sker då med full bromskraft för
att sänka kollisionshastigheten eller med begränsad bromskraft om det är tillräckligt för att undvika en kollision.
Ett pågående bromsingrepp kan alltid avbrytas
genom att föraren trycker hårt på gaspedalen.
OBS
När City Safety bromsar, tänds bromsljusen.
När City Safety aktiveras och bromsar, visar förardisplayen ett textmeddelande om att funktionen
är/har varit aktiv.
VARNING
I samband med att den automatiska bromsfunktionen träder in kan bältesförsträckare aktiveras.
City Safety får inte användas för att ändra förarens sätt att framföra bilen – föraren ska inte
enbart förlita sig på och låta City Safety
bromsa bilen.
Auto-bromsen kan för vissa situationer påbörja
bromsingrepp med en lättare bromsning för att
sedan övergå till full bromsverkan.
När City Safety har förhindrat en kollision med ett
stillastående föremål förblir bilen stående i väntan
på aktiv åtgärd av föraren. Om bilen bromsats för
ett långsammare framförvarande fordon, reduceras farten till samma hastighet som det framförvarande fordonet håller.
OBS
På bil med manuell växellåda stoppar motorn
när funktionen auto-broms stannat bilen, om
föraren inte hinner trycka ner kopplingspedalen dessförinnan.
Relaterad information
•
•
•
City Safety™ (s. 322)
Head-up-display* (s. 130)
Bältesförsträckare (s. 45)
Ställa in varningsavstånd för City
Safety
City Safety är visserligen alltid aktiverad men föraren har möjlighet att välja varningsavstånd för
funktionen.
OBS
Funktionen City Safety kan inte stängas av
utan aktiveras automatiskt vid motorstart/
eldrift och är sedan på tills motorn/eldriften
stängs av.
Varningsavståndet bestämmer känsligheten för
systemet och reglerar på vilket avstånd ljus-, ljudoch bromspulsvarningen ska utlösas.
För att välja varningsavstånd:
1.
Välj Inställningar My Car
centerdisplayens toppvy.
IntelliSafe i
2.
Under City Safety varning, välj där Sen,
Normal eller Tidig för att ställa in önskat
varningsavstånd.
Om inställningen Tidig ger för många varningar,
vilket i vissa situationer kan uppfattas som irriterande, kan varningsavstånd Normal alternativt
Sen väljas.
När varningar upplevs som för frekventa och störande kan varningsavståndet minskas vilket visserligen minskar det totala antalet varningar men
}}
* Tillval/tillbehör. 325
FÖRARSTÖD
||
istället då leder till att City Safety varnar i ett
senare skede.
OBS
Varning med körriktningsvisarna för Rear
Collision Warning deaktiveras om varningsavståndet för kollisionsvarning i funktionen City
Safety är inställt på den lägsta nivån "Sen".
Varningsavstånd Sen bör därför användas endast
i undantagsfall, t.ex. vid dynamisk körning.
VARNING
•
•
Inget automatiskt system kan garantera
100 % korrekt funktion i alla situationer.
Prova därför aldrig City Safety mot människor, djur eller fordon – det kan medföra
svåra skador och livsfara.
City Safety varnar föraren vid risk för kollision men funktionen kan inte förkorta förarens reaktionstid.
•
Även om varningsavståndet har satts till
Tidig kan varningar i vissa lägen uppfattas som sena – t.ex. vid stora hastighetsskillnader eller om framförvarande fordon
plötsligt bromsar kraftigt.
•
Med varningsavstånd inställd på Tidig
kommer varningarna med längre framförhållning. Det kan medföra att varningarna
kommer oftare än vid varningsavstånd
Normal men är att rekommendera eftersom det kan göra City Safety effektivare.
Funktionerna med bältesförsträckning och
bromsning är dock fortsatt aktiva.
Relaterad information
•
•
City Safety™ (s. 322)
Rear Collision Warning (s. 335)
Detektering av hinder med City
Safety
City Safety kan hjälpa föraren att detektera fordon, cyklister, större djur och fotgängare.
Fordon
City Safety detekterar de flesta fordon vilka står
stilla eller rör sig i samma riktning som den egna
bilen. Funktionen kan också i vissa fall detektera
mötande fordon och korsande trafik.
För att City Safety ska kunna detektera ett fordon
i mörker, måste dess fram- och baklyktor fungera
och lysa tydligt.
Cyklist
Optimala exempel på vad City Safety tolkar som cyklist –
med tydlig kropps- och cykelkontur.
För optimal prestanda av systemet krävs att den
systemfunktion som identifierar en cyklist får så
entydig information om kropps- och cykelkontur
326
FÖRARSTÖD
som möjligt – detta förutsätter möjlighet att
urskilja cykel, huvud, armar, axlar, ben, över- och
underkropp i kombination med ett mänskligt normalt rörelsemönster.
Fotgängare
Om stora delar av cyklistens kropp eller cykel ej
är synliga för funktionens kamera, kan systemet
inte upptäcka en cyklist.
För att funktionen ska kunna upptäcka en cyklist
måste denne vara vuxen och sitta på en cykel
avsedd för vuxna.
VARNING
City Safety är ett kompletterande förarstöd
men kan inte upptäcka alla cyklister i varenda
situation och kan t.ex. inte se:
•
•
delvis skymda cyklister.
•
cyklister i klädsel som döljer kroppskonturen.
•
cyklar lastade med större föremål.
cyklister om kontrasten till cyklistens bakgrund är dålig – varning och bromsingrepp kan då komma sent eller utebli
helt.
Föraren är alltid ansvarig för att fordonet
framförs på korrekt sätt och med säkerhetsavstånd anpassat till hastigheten.
VARNING
City Safety är ett kompletterande förarstöd
men kan inte upptäcka alla fotgängare i
varenda situation och kan t.ex. inte se:
Optimala exempel på vad systemet betraktar som fotgängare med tydlig kroppskontur.
För optimal prestanda av systemet krävs att den
systemfunktion som identifierar fotgängare får så
entydig information om kroppskontur som möjligt
– detta förutsätter möjlighet att urskilja huvud,
armar, axlar, ben, över- och underkropp i kombination med ett mänskligt normalt rörelsemönster.
•
delvis skymda fotgängare, personer i
klädsel som döljer kroppskonturen eller
fotgängare kortare än 80 cm (32 in.).
•
fotgängare om kontrasten till fotgängarens bakgrund är dålig – varning och
bromsingrepp kan då komma sent eller
utebli helt.
•
fotgängare som bär på större föremål.
Föraren är alltid ansvarig för att fordonet
framförs på korrekt sätt och med säkerhetsavstånd anpassat till hastigheten.
För att en fotgängare ska kunna detekteras krävs
en kontrast till bakgrunden vilket kan bero på kläder, bakgrund, väderförhållanden etc. Vid låg kontrast kan fotgängare upptäckas sent eller inte alls
vilket kan innebära sena eller helt uteblivna varningar och bromsingrepp.
City Safety kan detektera fotgängare även i mörker om de är upplysta av bilens strålkastare.
}}
327
FÖRARSTÖD
||
Större djur
VARNING
City Safety är ett kompletterande förarstöd
men kan inte upptäcka alla större djur i
varenda situation och kan t.ex. inte se:
Optimala exempel på vad City Safety tolkar som större
djur – stillastående eller långsamt gående och med tydlig kroppskontur.
Om ett större djur dyker upp framför din bil kan
Large Animal Detection, som är en del av City
Safety, i vissa situationer varna för djuret samt ge
bromsassistans.
För optimal prestanda av systemet krävs att den
systemfunktion som identifierar ett större djur
(t.ex. älg och häst) får så entydig information om
kroppskontur som möjligt – detta förutsätter möjlighet att urskilja djuret rakt från sidan i kombination med ett för djuret normalt rörelsemönster.
328
•
•
delvis skymda större djur.
•
större djur som springer eller rör sig
snabbt.
•
större djur om kontrasten till djurets bakgrund är dålig – varning och bromsingrepp kan då komma sent eller utebli
helt.
•
mindre djur som t.ex. hundar och katter.
City Safety kan hjälpa föraren i samband med att
den egna bilen svänger och korsar ett mötande
fordons väg i en korsning.
större djur sedda rakt framifrån eller rakt
bakifrån.
Föraren är alltid ansvarig för att fordonet
framförs på korrekt sätt och med säkerhetsavstånd anpassat till hastigheten.
Relaterad information
•
•
•
City Safety i korsande trafik
City Safety™ (s. 322)
Begränsningar för City Safety (s. 332)
Begränsningar för City Safety i korsande trafik (s. 329)
: Sektor där City Safety kan detektera mötande korsande fordon.
För att City Safety ska kunna detektera ett
mötande fordon på kollisionskurs, måste den
mötande först komma in i den sektor där City
Safety kan analysera förloppet.
Dessutom måste följande kriterier vara uppfyllda:
•
Om delar av djurets kropp inte är synliga för funktionens kamera, kan systemet inte upptäcka djuret.
egen bils hastighet måste vara minst 4 km/h
(3 mph)
•
City Safety kan detektera stora djur även i mörker
om de är upplysta av bilens strålkastare.
egen bil måste svänga åt vänster på marknader med högertrafik (alternativt åt höger vid
vänstertrafik)
•
mötande fordon måste ha strålkastarna
tända.
FÖRARSTÖD
VARNING
Förarstöd varnar endast för hinder som dess
radarenhet har upptäckt – därför kan en varning utebli eller ske med viss fördröjning.
•
Invänta aldrig en varning eller ingrepp
utan bromsa när det behövs.
Begränsningar för City Safety i
korsande trafik
I vissa fall kan City Safety ha svårt att hjälpa föraren vid kollisionsrisk i samband med mötande
korsande trafik.
Relaterad information
•
•
•
VARNING
•
Funktionen är ett kompletterande förarstöd med avsikt att underlätta körningen
och göra den säkrare – den kan emellertid inte hantera samtliga situationer vid
alla trafik-, väder- och vägförhållanden.
•
Föraren rekommenderas att läsa ägarmanualens samtliga avsnitt om denna funktion för att ta del av bl.a. dess begränsningar, vilka föraren ska vara medveten
om innan funktionen används.
•
Förarstödsfunktioner kan inte ersätta förarens uppmärksamhet och omdöme utan
denne är alltid ansvarig för att bilen framförs på ett säkert sätt, med lämplig
hastighet och med lämpligt avstånd till
andra fordon samt i enlighet med gällande trafikregler och bestämmelser.
OBS
Funktionen använder bilens kamera- och
radarenheter vilka har vissa generella
begränsningar.
City Safety i korsande trafik (s. 328)
Begränsningar för City Safety (s. 332)
Begränsningar för kamera- och radarenhet
(s. 317)
Det kan vara t.ex:
•
•
•
•
•
vid halt väglag och stabilitetskontroll ESC
ingriper
om mötande fordon upptäcks sent
om mötande fordon skyms av något
om mötande fordon har släckta strålkastare
om mötande fordon kör oförutsägbart och
t.ex. snabbt byter körfält i ett sent skede.
Relaterad information
•
•
City Safety™ (s. 322)
Begränsningar för City Safety i korsande trafik (s. 329)
329
FÖRARSTÖD
City Safety vid förhindrad
undanmanöver
City Safety har möjlighet att hjälpa föraren
genom att automatiskt bromsa bilen tidigare då
det inte är möjligt att undvika en kollision genom
att enbart styra undan.
City Safety hjälper föraren genom att fortlöpande
försöka förutse om det finns möjliga "flyktvägar"
åt sidorna ifall ett långsamt eller stillastående
framförvarande fordon upptäcks i ett sent skede.
Egen bil (1) "ser" inga möjligheter att väja för framförvarande fordon (2) och kan därför auto-bromsa tidigare.
Men om City Safety förutser att en undanmanöver inte är möjlig p.g.a. trafik i angränsande körfält, kan funktionen hjälpa föraren genom att
automatiskt påbörja inbromsning i ett tidigare
skede.
VARNING
•
Funktionen är ett kompletterande förarstöd med avsikt att underlätta körningen
och göra den säkrare – den kan emellertid inte hantera samtliga situationer vid
alla trafik-, väder- och vägförhållanden.
•
Föraren rekommenderas att läsa ägarmanualens samtliga avsnitt om denna funktion för att ta del av bl.a. dess begränsningar, vilka föraren ska vara medveten
om innan funktionen används.
•
Förarstödsfunktioner kan inte ersätta förarens uppmärksamhet och omdöme utan
denne är alltid ansvarig för att bilen framförs på ett säkert sätt, med lämplig
hastighet och med lämpligt avstånd till
andra fordon samt i enlighet med gällande trafikregler och bestämmelser.
Egen bil
Långsamt/stillastående fordon
City Safety ingriper inte med auto-bromsfunktionen så länge föraren själv har möjlighet att undvika en kollision via en styrmanöver.
330
OBS
Funktionen använder bilens kamera- och
radarenheter vilka har vissa generella
begränsningar.
Relaterad information
•
•
•
City Safety™ (s. 322)
Begränsningar för City Safety (s. 332)
Begränsningar för kamera- och radarenhet
(s. 317)
FÖRARSTÖD
City Safety bromsar för mötande
fordon
•
egen bils körfält måste ha tydliga sidomarkeringar
City Safety kan hjälpa föraren att nödbromsa för
ett mötande fordon i den egna bilens körfält.
•
egen bil måste vara rakt positionerad i eget
körfält
Om ett mötande fordon kommer in i den egna
bilens körfält och en kollision är oundviklig kan
City Safety reducera bilens hastighet i avsikt att
minska krockvåldet.
•
mötande fordon måste befinna sig innanför
egen bils körfältsmarkeringar
•
mötande fordon måste ha strålkastarna
tända
•
funktionen kan endast hantera kollisioner
”front mot front”
•
funktionen kan endast detektera fyrhjuliga
bilar.
VARNING
OBS
Funktionen använder bilens kamera- och
radarenheter vilka har vissa generella
begränsningar.
VARNING
Egen bil
Mötande fordon
Förarstöd varnar endast för hinder som dess
radarenhet har upptäckt – därför kan en varning utebli eller ske med viss fördröjning.
•
För att funktionen ska fungera måste följande kriterier vara uppfyllda:
•
egen bils hastighet måste vara högre än
4 km/h (3 mph)
•
vägsträckan måste vara rak
Invänta aldrig en varning eller ingrepp
utan bromsa när det behövs.
•
Funktionen är ett kompletterande förarstöd med avsikt att underlätta körningen
och göra den säkrare – den kan emellertid inte hantera samtliga situationer vid
alla trafik-, väder- och vägförhållanden.
•
Föraren rekommenderas att läsa ägarmanualens samtliga avsnitt om denna funktion för att ta del av bl.a. dess begränsningar, vilka föraren ska vara medveten
om innan funktionen används.
•
Förarstödsfunktioner kan inte ersätta förarens uppmärksamhet och omdöme utan
denne är alltid ansvarig för att bilen framförs på ett säkert sätt, med lämplig
hastighet och med lämpligt avstånd till
andra fordon samt i enlighet med gällande trafikregler och bestämmelser.
Relaterad information
•
•
•
City Safety™ (s. 322)
Begränsningar för City Safety (s. 332)
Begränsningar för kamera- och radarenhet
(s. 317)
331
FÖRARSTÖD
Begränsningar för City Safety
Funktionen City Safety67 kan ha begränsad funktionalitet i vissa situationer.
Omgivning
Låga objekt
Nedhängande objekt som t.ex. flagga/vimpel för
utskjutande last eller tillbehör som t.ex. extraljus
och frontbågar vilka överstiger motorhuvens höjd
begränsar funktionen.
Halka
Vid halt väglag förlängs bromssträckan vilket kan
reducera förmågan för City Safety att undvika en
kollision. I sådana situationer kommer de låsningsfria bromsarna och stabilitetskontrollen
ESC68 att ge bästa möjliga bromskraft med bibehållen stabilitet.
Motljus
Den visuella varningssignalen i vindrutan kan vara
svår att upptäcka vid starkt solljus, reflexer, vid
användning av solglasögon eller om föraren inte
har blicken riktad rakt fram.
Värme
Vid hög kupétemperatur orsakat av t.ex. starkt
solljus kan den visuella varningssignalen i vindrutan tillfälligt sättas ur funktion.
67
68
69
332
Funktionen är inte tillgänglig på alla marknader.
Electronic Stability Control
En auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Kamera- och radarenhetens synfält
Kamerans synfält är begränsad varför fotgängare,
större djur, cyklister och fordon i vissa situationer
inte kan upptäckas eller upptäckten sker senare
än förväntat.
Smutsiga fordon kan upptäckas senare än andra
och motorcyklar kan vid mörker upptäckas sent
eller inte alls.
Om ett textmeddelande i förardisplayen säger att
kamera- och radarenheten är blockerad, innebär
det att City Safety kan ha svårt att upptäcka fotgängare, större djur, cyklister, fordon eller väglinjer framför bilen – det medför att City Safety kan
ha en reducerad funktionalitet.
Ett felmeddelande visas dock ej för alla situationer där vindrutans sensorer är blockerade –
föraren måste därför vara noggrann med att hålla
ren vindrutans område framför kamera- och
radarenheten.
VIKTIGT
Underhåll av förarstödskomponenter får
endast utföras på verkstad69.
Föraringrepp
Backning
När den egna bilen backar är City Safety temporärt deaktiverad.
Låg hastighet
City Safety aktiveras inte i mycket låga farter –
under 4 km/h (3 mph) – varför systemet inte
ingriper i situationer där den egna bilen närmar
sig framförvarande fordon mycket långsamt, t.ex.
vid parkering.
Aktiv förare
Förarens kommandon prioriteras alltid, varför City
Safety inte ingriper eller senarelägger varning/
ingrepp i situationer där föraren på ett tydligt sätt
styr och gasar även om en kollision är oundviklig.
Ett aktivt och medvetet körbeteende kan därför
senarelägga en kollisionsvarning och ingrepp för
att minimera onödiga varningar.
FÖRARSTÖD
Övrigt
•
Varning och bromsingrepp för fotgängare
och cyklister är avstängda vid fordonshastighet över 80 km/h (50 mph).
•
Placera, klistra eller montera ingenting på
vindrutans ut- eller insida, framför eller
runt kamera- och radarenheten – det kan
störa kamerabaserade funktioner.
•
Föremål, snö, is eller smuts i kamerasensorns område kan reducera funktionen,
stänga av den helt eller ge felaktig funktionsrespons.
VARNING
•
Varningar och bromsingrepp kan utlösas
sent eller utebli om trafiksituation eller
yttre påverkan gör att kamera- och radarenheten inte kan upptäcka framförvarande fotgängare, cyklister, större djur
eller fordon på korrekt sätt.
•
För att fordon ska kunna detekteras
nattetid måste dess fram- och baklyktor
fungera och lysa tydligt.
•
Kamera- och radarenheten har en
begränsad räckvidd för fotgängare och
cyklister – systemet kan ge effektiva varningar och bromsingrepp om den relativa
hastigheten är lägre än 50 km/h
(30 mph). För stillastående eller långsamgående fordon är varningar och bromsingrepp effektiva i fordonshastigheter upp
till 70 km/h (43 mph). Hastighetsreduktionen för stora djur är mindre än 15
km/h (9 mph) och kan uppnås i fordonshastigheter över 70 km/h (43 mph). I
lägre hastigheter är varning och bromsingrepp för stora djur mindre effektivt.
•
Varningar för stillastånde eller långsamgående fordon och stora djur kan sättas
ur funktion p.g.a. mörker eller dålig sikt.
•
Begränsningar för kamera- och radarenhet
(s. 317)
OBS
Funktionen använder bilens kamera- och
radarenheter vilka har vissa generella
begränsningar.
Marknadsbegränsning
City Safety är inte tillgänglig i alla länder. Om City
Safety inte finns med i centerdisplayens meny för
Inställningar är bilen inte utrustad med den
funktionen.
Sökväg i centerdisplayens toppvy:
•
Inställningar
My Car
IntelliSafe
Relaterad information
•
•
City Safety™ (s. 322)
Begränsningar för City Safety i korsande trafik (s. 329)
333
FÖRARSTÖD
Meddelanden för City Safety
Ett antal meddelanden gällande City Safety kan
visas i förardisplayen.
Följande tabell visar några exempel.
Meddelande
Innebörd
City Safety
När City Safety bromsar eller har gjort en automatisk inbromsning, kan en eller flera av förardisplayens symboler
tändas kombinerat med att ett textmeddelande visas.
Automatiskt ingrepp
City Safety
Systemet fungerar inte som det ska. En verkstad bör kontaktas – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Nedsatt funktionalitet Service
erfordras
Ett textmeddelande kan släckas med ett kort
tryck på
-knappen, belägen i centrum på rattens högra knappsats.
Om ett meddelande kvarstår: Kontakta verkstad –
en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Relaterad information
•
334
City Safety™ (s. 322)
FÖRARSTÖD
Rear Collision Warning70
Warning71
Funktionen Rear Collision
(RCW)
kan hjälpa föraren undvika att bli påkörd bakifrån
av upphinnande fordon.
Funktionen aktiveras automatiskt vid varje motorstart.
Förare i bakomvarande fordon kan varnas för
närstående kollision genom att funktionen blinkar
intensivt med körriktningsvisarna.
Om funktionen vid hastighet under 30 km/h
(20 mph) beräknar att den egna bilen riskerar att
bli påkörd bakifrån, kan bältesförsträckare sträcka
säkerhetsbälten i framsäten och aktivera säkerhetssystemet Whiplash Protection System.
Strax innan en påkörning bakifrån inträffar kan
funktionen även aktivera färdbromsen för att
reducera den egna bilens acceleration framåt i
kollisionsögonblicket. Färdbromsen aktiveras
dock enbart om den egna bilen är stillastående.
Färdbromsen släpper omedelbart om gaspedalen
trycks ned.
Relaterad information
•
•
•
70
71
72
Förarstödsystem (s. 264)
Begränsningar för Rear Collision Warning
(s. 335)
Whiplash Protection System (s. 41)
Begränsningar för Rear Collision
Warning72
Relaterad information
•
Rear Collision Warning (s. 335)
I vissa fall kan Rear Collision Warning (RCW) ha
svårt att hjälpa föraren vid kollisionsrisk.
Det kan t.ex. vara om:
•
•
bakifrån upphinnande fordon upptäcks sent
•
ett släpfordon, cykelhållare eller liknande
ansluts till bilens elsystem – då deaktiveras
funktionen automatiskt.
bakifrån upphinnande fordon byter körfält i
ett sent skede
OBS
På vissa marknader varnar RCW inte med
körriktningsvisarna på grund av lokala trafikbestämmelser – i sådana fall är den delen av
funktionen därför deaktiverad.
OBS
Varning med körriktningsvisarna för Rear
Collision Warning deaktiveras om varningsavståndet för kollisionsvarning i funktionen City
Safety är inställt på den lägsta nivån "Sen".
Funktionerna med bältesförsträckning och
bromsning är dock fortsatt aktiva.
RCW: Varning för kollision bakifrån.
Funktionen finns inte på alla marknader.
RCW: Varning för kollision bakifrån.
335
FÖRARSTÖD
BLIS*
ges, kommer indikeringslampan att övergå från
fast sken till att blinka med ett mer intensivt ljus.
BLIS73
Funktionen
är avsedd att hjälpa föraren
upptäcka fordon snett bakom och vid sidan av
egen bil, för att ge föraren stöd i tät trafik på
vägar med flera körfält i samma riktning.
OBS
Lampan tänds på den sidan av bilen där
systemet har upptäckt fordonet. Om bilen
skulle bli omkörd på båda sidor samtidigt,
tänds båda lamporna.
BLIS är en förarhjälp avsedd att varna för:
•
•
fordon i den döda vinkeln
snabbt upphinnande fordon i vänster och
höger körfält närmast egen bil.
VARNING
Princip för BLIS
•
Funktionen är ett kompletterande förarstöd med avsikt att underlätta körningen
och göra den säkrare – den kan emellertid inte hantera samtliga situationer vid
alla trafik-, väder- och vägförhållanden.
•
Föraren rekommenderas att läsa ägarmanualens samtliga avsnitt om denna funktion för att ta del av bl.a. dess begränsningar, vilka föraren ska vara medveten
om innan funktionen används.
•
Förarstödsfunktioner kan inte ersätta förarens uppmärksamhet och omdöme utan
denne är alltid ansvarig för att bilen framförs på ett säkert sätt, med lämplig
hastighet och med lämpligt avstånd till
andra fordon samt i enlighet med gällande trafikregler och bestämmelser.
Zon i död vinkel
Zon för snabbt upphinnande fordon.
BLIS-funktionen är aktiv i hastigheter
över 10 km/h (6 mph).
Systemet är konstruerat för att reagera då:
•
•
BLIS-lampans placering74.
Indikeringslampa
BLIS-knapp i centerdisplayens funktionsvy
aktiverar/deaktiverar funktionen.
73
74
336
egen bil blir omkört av andra fordon
egen bil blir snabbt upphunnet av annat fordon.
När BLIS upptäcker ett fordon inom zon 1, eller
ett snabbt upphinnande fordon i zon 2, lyser indikeringslampan vid respektive ytterbackspegel
med fast sken. Om föraren i det läget aktiverar
körriktningsvisaren åt den sida som varningen
Blind Spot Information Systems
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan avvika beroende av bilmodell.
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
OBS
Funktionen använder bilens kamera- och
radarenheter vilka har vissa generella
begränsningar.
Aktivera eller deaktivera BLIS
Funktionen BLIS75 kan aktiveras eller deaktiveras.
Är BLIS deaktiverat vid motoravstängning är det
fortsatt avstängt efter påföljande motorstart och
ingen indikeringslampa tänds.
Relaterad information
•
BLIS* (s. 336)
Relaterad information
•
•
•
•
Förarstödsystem (s. 264)
Aktivera eller deaktivera BLIS (s. 337)
Begränsningar för BLIS (s. 338)
Meddelanden för BLIS (s. 339)
BLIS-lampans placering.
Indikeringslampa
•
•
Aktivera eller deaktivera funktionen med
denna knapp i centerdisplayens funktionsvy.
GRÖN knappindikering – funktionen är aktiverad.
GRÅ knappindikering – funktionen är deaktiverad.
Om BLIS är aktiverat vid motorstart, bekräftas
funktionen av att ytterspeglarnas indikeringslampor blinkar en gång.
75
Blind Spot Information Systems
* Tillval/tillbehör. 337
FÖRARSTÖD
Begränsningar för BLIS
VARNING
Funktionen BLIS76 kan ha begränsad funktionalitet i vissa situationer.
•
•
BLIS fungerar inte i skarpa kurvor.
BLIS fungerar inte när bilen backas.
OBS
Funktionen använder bilens kamera- och
radarenheter vilka har vissa generella
begränsningar.
Relaterad information
•
•
BLIS* (s. 336)
Begränsningar för kamera- och radarenhet
(s. 317)
Håll markerad yta ren – både på bilens vänstra och
högra sida77.
Exempel på begränsningar:
•
Smuts, is och snö som täcker sensorerna
kan reducera funktionerna och omöjliggöra
varningar.
•
Funktionen BLIS deaktiveras automatiskt om
ett släpfordon, cykelhållare eller liknande
ansluts till bilens elsystem.
•
För optimal prestanda av BLIS bör cykelhållare, bagagehållare eller liknande inte monteras på bilens dragkrok.
76
77
338
Blind Spot Information Systems
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan variera beroende på bilmodell.
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Meddelanden för BLIS
Ett antal meddelanden gällande BLIS78 kan
visas i förardisplayen.
Följande tabell visar några exempel.
Meddelande
Innebörd
Dolda vinkeln sensor
Systemet fungerar inte som det ska. En verkstad bör kontaktas – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Service erfordras
Dolda vinkeln sens. av
BLIS och CTA A har deaktiverats då ett släpfordon har anslutits till bilens elsystem.
Släpvagn kopplad
A
Cross Trafic Alert*
Ett textmeddelande kan släckas med ett kort
tryck på
-knappen, belägen i centrum på rattens högra knappsats.
Om ett meddelande kvarstår: Kontakta verkstad –
en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Relaterad information
•
•
78
BLIS* (s. 336)
Cross Traffic Alert* (s. 340)
Blind Spot Information System
* Tillval/tillbehör. 339
FÖRARSTÖD
Cross Traffic Alert79*
Cross Traffic Alert (CTA) är ett kompletterande
förarstöd till BLIS80 avsedd att hjälpa föraren
upptäcka korsande trafik bakom bilen då den
backas.
Om CTA upptäcker att något närmar sig från
sidan indikeras detta med:
•
en akustisk signal – ljudet hörs i vänster eller
höger högtalare beroende av från vilket håll
objektet närmar sig.
•
en tänd ikon i bildskärmens
Parkeringshjälp-grafik.
•
en ikon i parkeringshjälpkamerans toppvy.
VARNING
Princip för CTA
CTA kompletterar BLIS genom att under backning kunna se korsande trafik från sidan, t.ex. då
bilen backas ut från en parkering.
CTA är konstruerat för att i första hand upptäcka
fordon – i gynnsamma fall kan även mindre föremål som cyklar samt fotgängare upptäckas.
CTA är endast aktiv om bilen rullar bakåt eller om
växellådans backläge har valts.
79
80
340
Tänd ikon för CTA i bildskärmens Parkeringshjälpgrafik.
•
Funktionen är ett kompletterande förarstöd med avsikt att underlätta körningen
och göra den säkrare – den kan emellertid inte hantera samtliga situationer vid
alla trafik-, väder- och vägförhållanden.
•
Föraren rekommenderas att läsa ägarmanualens samtliga avsnitt om denna funktion för att ta del av bl.a. dess begränsningar, vilka föraren ska vara medveten
om innan funktionen används.
•
Förarstödsfunktioner kan inte ersätta förarens uppmärksamhet och omdöme utan
denne är alltid ansvarig för att bilen framförs på ett säkert sätt, med lämplig
hastighet och med lämpligt avstånd till
andra fordon samt i enlighet med gällande trafikregler och bestämmelser.
Relaterad information
•
•
Förarstödsystem (s. 264)
Aktivera/deaktivera Cross Traffic Alert
(s. 341)
•
Begränsningar för Cross Traffic Alert
(s. 341)
•
Meddelanden för Cross Traffic Alert (s. 343)
Varning för korsande trafik då bilen backas.
Blind Spot Information
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
•
•
BLIS* (s. 336)
Parkeringshjälp* (s. 367)
Aktivera/deaktivera Cross Traffic
Alert81
Begränsningar för Cross Traffic
Alert83
Föraren kan välja att stänga av funktionen
CTA82.
Funktionen CTA84 kan ha begränsad funktionalitet i vissa situationer.
Aktivera eller deaktivera funktionen med denna knapp i centerdisplayens funktionsvy.
•
GRÖN knappindikering – funktionen är aktiverad.
•
GRÅ knappindikering – funktionen är deaktiverad.
CTA fungerar inte optimalt i alla situationer utan
har en viss begränsning – CTA-sensorerna kan
t.ex. inte "se" igenom andra parkerade fordon
eller skymmande föremål.
Här följer några exempel på när CTA:s "synfält"
från början kan vara begränsat och annalkande
fordon därför inte kan upptäckas förrän de är
mycket nära:
Funktionen aktiveras automatiskt efter varje
motorstart.
Relaterad information
•
Cross Traffic Alert* (s. 340)
Bilen står långt in i en parkeringsficka.
81
82
83
84
Varning för korsande trafik då bilen backas.
Cross Traffic Alert
Varning för korsande trafik då bilen backas.
Cross Traffic Alert
}}
* Tillval/tillbehör. 341
FÖRARSTÖD
||
OBS
Funktionen använder bilens kamera- och
radarenheter vilka har vissa generella
begränsningar.
Relaterad information
•
•
Cross Traffic Alert* (s. 340)
Begränsningar för kamera- och radarenhet
(s. 317)
I en vinklad parkeringsficka kan CTA vara helt "blind" åt
ena sidan.
Blind CTA-sektor.
Sektor där CTA kan detektera/"se".
Då den egna bilen långsamt backas, ändras dock
vinkeln i förhållande till fordonet/föremålet som
skymmer varvid den blinda sektorn snabbt minskar.
Exempel på ytterligare begränsningar
• Smuts, is och snö som täcker sensorerna
kan reducera funktionerna och omöjliggöra
varningar.
342
•
CTA deaktiveras automatiskt om ett släpfordon, cykelhållare eller liknande ansluts till
bilens elsystem.
•
För optimal prestanda av CTA bör cykelhållare, bagagehållare eller liknande inte monteras på bilens dragkrok.
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Meddelanden för Cross Traffic
Alert85
Ett antal meddelanden gällande CTA86 kan visas
i förardisplayen.
Följande tabell visar exempel.
Meddelande
Innebörd
Dolda vinkeln sensor
Systemet fungerar inte som det ska. En verkstad bör kontaktas – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Service erfordras
Dolda vinkeln sens. av
BLISA och CTA har deaktiverats då ett släpfordon har anslutits till bilens elsystem.
Släpvagn kopplad
A
Blind Spot Information System
Ett textmeddelande kan släckas med ett kort
-knappen, belägen i centrum på rattryck på
tens högra knappsats.
Om ett meddelande kvarstår: Kontakta verkstad –
en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Relaterad information
•
•
85
86
Cross Traffic Alert* (s. 340)
BLIS* (s. 336)
Varning för korsande trafik då bilen backas.
Cross Traffic Alert
* Tillval/tillbehör. 343
FÖRARSTÖD
Trafikskyltsinformation*
VARNING
Funktionen trafikskyltsinformation (RSI87) kan
hjälpa föraren att observera hastighetsrelaterade
trafikskyltar samt vissa förbudsskyltar.
Exempel88 på registrerad hastighetsinformation.
Om bilen passerar en skylt med hastighetsbegränsning, kommer det att visas på förardisplayen
och head-up-displayen*.
Exempel på läsbara skyltar88.
RSI kan ge information om bl.a. aktuell hastighet,
att en motorväg eller motortrafikled börjar/
upphör, när det råder omkörningsförbud och förbjuden färdriktning.
87
88
344
OBS
På några marknader är funktionen trafikskyltsinformation* enbart tillgänglig i kombination
med Sensus Navigation*.
•
Funktionen är ett kompletterande förarstöd med avsikt att underlätta körningen
och göra den säkrare – den kan emellertid inte hantera samtliga situationer vid
alla trafik-, väder- och vägförhållanden.
•
Föraren rekommenderas att läsa ägarmanualens samtliga avsnitt om denna funktion för att ta del av bl.a. dess begränsningar, vilka föraren ska vara medveten
om innan funktionen används.
•
Förarstödsfunktioner kan inte ersätta förarens uppmärksamhet och omdöme utan
denne är alltid ansvarig för att bilen framförs på ett säkert sätt, med lämplig
hastighet och med lämpligt avstånd till
andra fordon samt i enlighet med gällande trafikregler och bestämmelser.
Relaterad information
•
•
Förarstödsystem (s. 264)
Aktivera/deaktivera trafikskyltsinformation*
(s. 345)
•
Trafikskyltsinformation och skyltvisning*
(s. 346)
•
Trafikskyltsinformation och Sensus
Navigation* (s. 348)
Road Sign Information
Trafikskyltar är marknadsanpassade – bilder i denna instruktion visar endast några exempel.
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
•
Trafikskyltsinformation med hastighetsvarning och inställningar* (s. 348)
Aktivera/deaktivera
trafikskyltsinformation*
•
Trafikskyltsinformation med fartkamerainformation* (s. 350)
•
Begränsningar för trafikskyltsinformation*
(s. 350)
Funktionen trafikskyltsinformation (RSI89) är valbar – föraren kan välja att ha funktionen aktiverad
eller deaktiverad.
OBS
Aktivera eller deaktivera funktionen med denna knapp i centerdisplayens funktionsvy.
•
GRÖN knappindikering – funktionen är aktiverad.
•
GRÅ knappindikering – funktionen är deaktiverad.
•
Om funktionen automatisk fartbegränsare
är aktiverad visas trafikskyltsinformation i
förardisplayen även om funktionen trafikskyltsinformation inte är aktiverad.
•
För att ta bort trafikskyltsinformation från
förardisplayen måste både automatisk
fartbegränsare och trafikskyltsinformation
deaktiveras.
•
Då funktionen automatisk fartbegränsare
är aktiverad men trafikskyltsinformation
deaktiverad, ges inga varningar från trafikskyltsinformation. För att erhålla varningar måste även trafikskyltsinformation
aktiveras.
Relaterad information
•
•
89
Trafikskyltsinformation* (s. 344)
Automatisk fartbegränsare (s. 276)
RSI: Road Sign Information.
* Tillval/tillbehör. 345
FÖRARSTÖD
Trafikskyltsinformation och
skyltvisning*
Tillsammans med symbolen för
gällande hastighetsbegränsning kan även en kompletterande skylt91 visas, t.ex. omkörningsförbud.
Funktionen trafikskyltsinformation (RSI90) visar
trafikskyltar på olika sätt beroende på skylt och
situation.
Passeras en förbjuden infart
med denna skylt på respektive
sida, varnas föraren med en
blinkande symbol av denna
skylt91 i förardisplayen.
rekta hastighetsskyltar visas då bara om kartdata
saknar information om hastighetsbegränsning för
aktuell vägsträcka.
Exempel på indirekt hastighetsskylt91 är:
Samtliga begränsningar upphör.
Motorväg upphör.
Är bilen utrustad med Sensus Navigation*
används information från kartdata för att avgöra
om bilen framförs i fel färdriktning.
Exempel91 på registrerad hastighetsinformation.
När funktionen registrerat en trafikskylt med
påbjuden hastighet, visar förardisplayen den skylten som en symbol kombinerat med en färgad
markering i hastighetsskalan.
Är bilen utrustad med Sensus Navigation* hämtas hastighetsrelaterad information även från
kartdata vilket medför att förardisplayen kan visa
eller ändra information om hastighetsbegränsning utan att en hastighetsrelaterad skylt har
passerats.
90
91
346
Föraren kan även få en akustisk varning vid körning mot förbjuden infart om funktionen
Ljudvarning för trafikskyltar är aktiverad.
Hastighetsbegränsning eller motorväg
upphör
När funktionen detekterar en "indirekt hastighetsskylt" med innebörden att aktuell hastighetsbegränsning upphör – t.ex. vid upphörande av
motorväg – visas en symbol med motsvarande
trafikskylt i förardisplayen.
Förardisplayens symbol släcks efter
10–30 sekunder och förblir så tills nästa hastighetsrelaterad skylt passeras.
Ändrad hastighetsbegränsning
Vid passage av en direktvisande hastighetsskylt
när en hastighetsbegränsning ändras, visas en
symbol med motsvarande trafikskylt i förardisplayen.
Är bilen utrustad med Sensus Navigation* visas
normalt direktvisande hastighetsskyltar – indi-
Road Sign Information
Trafikskyltar är marknadsanpassade – bilder i denna instruktion visar endast exempel.
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Exempel på en direktvisande
hastighetsskylt91.
Tilläggstavlor
Förardisplayens symbol släcks efter ca 5 minuter
tills nästa hastighetsrelaterad skylt passeras.
Vissa hastigheter gäller först
efter t.ex. en viss sträcka eller
under en viss tid på dygnet.
Föraren uppmärksammas på
den omständigheten med en
symbol för tilläggsskylt under
symbolen med hastighet. Förardisplayens symboltillägg visar då antingen "DIST"
eller "TIME".
Är bilen utrustad med Sensus Navigation* visas
hastighetsskylt i förardisplayen när kartdata har
information om hastighetsbegränsning för aktuell
vägsträcka, även om ingen direktvisande skylt har
passerats. Saknas information i kartdata, släcks
skylten efter ca 3 minuter efter senast passerad
hastighetsskylt.
En symbol för tilläggsskylt i
form av en tom ram under
förardisplayens hastighetssymbol91, betyder att funktionen
detekterat en tilläggstavla med
kompletterande information för
aktuell hastighetsbegränsning.
Exempel på tilläggstavlor91.
Ibland skyltas olika hastighetsbegränsningar för
samma väg – en tilläggstavla anger då under vilka
omständigheter hastigheterna gäller. Det kan
vara särskilt olycksdrabbade vägavsnitt vid t.ex.
regn och/eller dimma.
Skylt för "Skola" och "Lekande barn"
Om varningsskylt91 "Skola"
eller "Lekande barn" finns med
i satellitnavigatorns kartdata92,
visar förardisplayen en skylt av
denna typ.
Tilläggsskylt relaterat regn visas endast om vindrutetorkarna används.
Om ett släpfordon är anslutet till bilens elsystem
och en hastighetsskylt med tilläggstavla ”släpfordon” passeras, kommer den hastigheten att visas
i förardisplayen.
Relaterad information
•
91
92
Trafikskyltsinformation* (s. 344)
Trafikskyltar är marknadsanpassade – bilder i denna instruktion visar endast exempel.
Endast i bil med Sensus Navigation*.
* Tillval/tillbehör. 347
FÖRARSTÖD
Trafikskyltsinformation och Sensus
Navigation*
Är bilen utrustad med Sensus Navigation* hämtas hastighetsrelaterad information från navigationsenheten i följande fall:
•
Vid indirekt hastighetsskyltning som t.ex.
skyltar för motorväg och motortrafikled samt
ortsskyltar.
•
Om tidigare detekterad hastighetsskylt inte
bedöms vara giltig längre och ingen ny skylt
passerats.
OBS
På några marknader är funktionen trafikskyltsinformation* enbart tillgänglig i kombination
med Sensus Navigation*.
OBS
Om en nerladdad tredjepartsapp används för
navigation finns inget stöd för hastighetsrelaterad information.
Relaterad information
•
93
94
348
Trafikskyltsinformation med
hastighetsvarning och inställningar*
Delfunktionen Hastighetsvarning för trafikskyltsinformation (RSI93) är valbar – föraren kan välja
att ha delfunktionen aktiverad eller deaktiverad.
Hastighetsvarning varnar föraren när gällande
hastighetsbegränsning eller om en förvald "hastighetsgräns" överträds – varningen upprepas en
gång efter ca 1 minut inom ett och samma hastighetsbegränsade område, om föraren inte sänker hastigheten.
En ny varning för hastighetsöverträdelse, inklusive
en påminnelse, kan fås först efter att bilen når ett
nytt/annat hastighetsbegränsat område.
Hastighetsvarning ges i form av
att förardisplayens symbol94
med gällande högsta tillåtna
hastighet temporärt blinkar då
den hastigheten överskrids.
Inställningar
Justera gräns för hastighetsvarning
Föraren kan välja att få varning vid en högre
hastighet än den skyltade hastigheten.
Välj gräns för hastighetsvarning så här:
1.
Välj Inställningar My Car IntelliSafe
Road Sign Information i centerdisplayens toppvy.
2.
Markera Hastighetsvarning.
> Funktionen aktiveras och en väljare för
hastighetsgräns visas.
3.
Justera gränsen för hastighetsvarning via
tryck på bildskärmens upp-/nedpilar.
Observera att funktionen inte
tar hänsyn till vald gränsjustering då förardisplayen visar symbolen för fartkamera.
Hastighetsvarning utfärdas alltid om hastighetsbegränsning
överskrids i samband med fartkamerainformation.
Trafikskyltsinformation* (s. 344)
Road Sign Information
Trafikskyltar är marknadsanpassade – här visas endast ett exempel.
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Ljudvarning aktiverad/deaktiverad
Det är även möjligt att få en ljudvarning i samband med hastighetsvarning.
Ändra inställning för varningsljud så här:
1.
2.
Välj Inställningar My Car IntelliSafe
Road Sign Information i centerdisplayens toppvy.
Markera/avmarkera Ljudvarning för
trafikskyltar för att aktivera/stänga av ljudvarning.
Med funktionen Ljudvarning för trafikskyltar
aktiverad, varnas föraren också vid körning mot
enkelriktad trafik/förbjuden infart.
Fartkameravarning aktiverad/deaktiverad
Om bilen är utrustad med
Sensus Navigation* och kartdata innehåller information om
fartkameror, kan föraren välja
att få en ljudvarning i samband
med fartkamera.
Relaterad information
•
•
Trafikskyltsinformation* (s. 344)
Aktivera/deaktivera hastighetsvarning i trafikskyltsinformation (s. 349)
Aktivera/deaktivera
hastighetsvarning i
trafikskyltsinformation
Delfunktionen Hastighetsvarning aktiveras så
här:
1.
Välj Inställningar My Car IntelliSafe
Road Sign Information i centerdisplayens toppvy.
2.
Markera Hastighetsvarning.
> Funktionen aktiveras och en väljare för
hastighetsgräns visas.
Relaterad information
•
•
Trafikskyltsinformation* (s. 344)
Trafikskyltsinformation med hastighetsvarning och inställningar* (s. 348)
Ändra inställning för varningsljud så här:
1.
Välj Inställningar My Car IntelliSafe
Road Sign Information i centerdisplayens toppvy.
2.
Markera/avmarkera Ljudvarning för
fartkamera för att aktivera/stänga av ljudvarning för fartkamera.
* Tillval/tillbehör. 349
FÖRARSTÖD
Trafikskyltsinformation med
fartkamerainformation*
OBS
•
Bil utrustad med trafikskyltsinformation (RSI95)
och Sensus Navigation* kan ge information om
kommande fartkamera i förardisplayen.
•
•
Fartkamerainformation i förardisplayen.
Om bilen överskrider en detekterad hastighetsgräns med
funktionen Hastighetsvarning
aktiverad, ges en hastighetsvarning när bilen närmar sig en
fartkamera, förutsatt att navigationskartan för aktuellt område
innehåller information om fartkameror.
95
96
97
98
350
För att få en ljudvarning vid hastighetsöverträdelse måste funktionen
Hastighetsvarning vara aktiverad samt
delfunktionen Ljudvarning för
trafikskyltar vara i läge På. Varning med
ljud ges då om bilens hastighet överskrider den hastighet vilken funktionen RSI
visar i förardisplayen.
Det är möjligt att få en ljudvarning för
fartkameror oberoende av bilens hastighet, överskriden hastighetsgräns och
även om funktionen Ljudvarning för
trafikskyltar är deaktiverad.
Information om fartkameror på navigationskartan finns inte för alla marknader/
områden.
Relaterad information
•
Trafikskyltsinformation* (s. 344)
Begränsningar för
trafikskyltsinformation*
Funktionen trafikskyltsinformation (RSI96) kan ha
begränsad funktionalitet i vissa situationer.
Exempel på vad som kan reducera funktionen är:
•
•
•
•
•
blekta skyltar
•
skyltar delvis eller helt täckta med frost, snö
och/eller smuts
•
digitala vägkartor97 är inaktuella, felaktiga
eller saknar hastighetsinformation98.
skyltar placerade i kurva
vridna eller skadade skyltar
skyltar placerade högt över vägbanan
helt/delvis skymda eller dåligt placerade
skyltar
OBS
Vissa typer av cykelhållare inkopplade på eluttaget för släpfordon, kan RSI-funktionen tolka
som ett tillkopplat släpfordon. I sådana fall
kan förardisplayen visa felaktig hastighetsinformation.
Road Sign Information
Road Sign Information
I bil utrustad med Sensus Navigation*.
Kartdata med hastighetsinformation finns inte för alla områden.
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
OBS
Funktionen använder bilens kamera- och
radarenheter vilka har vissa generella
begränsningar.
Relaterad information
•
•
Trafikskyltsinformation* (s. 344)
Begränsningar för kamera- och radarenhet
(s. 317)
Driver Alert Control
Funktionen Driver Alert Control (DAC) är avsedd
att hjälpa föraren bli uppmärksammad på att
denne börjar få ett vingligt körbeteende, t.ex. om
föraren är distraherad eller håller på att somna.
DAC har som mål att upptäcka ett långsamt försämrat körbeteende och är i första hand ämnad
att användas på större vägar. Funktionen är inte
avsedd för stadstrafik.
Funktionen aktiveras när hastigheten överstiger
65 km/h (40 mph) och förblir aktiv så länge hastigheten är över 60 km/h (37 mph).
Bilen framförs oberäkneligt i körfältet.
Om körbeteendet blir påtagligt
vingligt larmas föraren med
denna symbol i förardisplayen
kombinerat med en ljudsignal
och textmeddelandet Dags att
ta en paus.
Är bilen utrustad med Sensus Navigation* och
har funktionen Guide till rastplats aktiverad,
visas även förslag på lämplig plats för en paus.
Varningen upprepas efter en stund om inte körbeteendet förbättrats.
DAC läser bilens placering i körfältet.
En kamera läser av vägbanans sidomarkeringar
och jämför vägens sträckning med förarens rattrörelser.
VARNING
Driver Alert Control ska inte användas för att
förlänga ett körpass utan föraren bör planera
in pauser med jämna mellanrum och se till att
vara utvilad.
}}
* Tillval/tillbehör. 351
FÖRARSTÖD
||
VARNING
•
•
•
Funktionen är ett kompletterande förarstöd med avsikt att underlätta körningen
och göra den säkrare – den kan emellertid inte hantera samtliga situationer vid
alla trafik-, väder- och vägförhållanden.
Föraren rekommenderas att läsa ägarmanualens samtliga avsnitt om denna funktion för att ta del av bl.a. dess begränsningar, vilka föraren ska vara medveten
om innan funktionen används.
Förarstödsfunktioner kan inte ersätta förarens uppmärksamhet och omdöme utan
denne är alltid ansvarig för att bilen framförs på ett säkert sätt, med lämplig
hastighet och med lämpligt avstånd till
andra fordon samt i enlighet med gällande trafikregler och bestämmelser.
VARNING
Ett larm från Driver Alert Control bör tas på
största allvar eftersom en sömnig förare ofta
inte själv observerar sitt tillstånd.
Vid larm eller känsla av trötthet:
•
Stanna bilen på ett säkert sätt snarast
och vila.
Studier har visat att det är lika farligt att köra
vid trötthet som under påverkan av alkohol
eller andra stimulantia.
352
Förarstödsystem (s. 264)
Aktivera/deaktivera Driver Alert
Control
Aktivera/deaktivera Driver Alert Control
(s. 352)
Funktionen Driver Alert Control (DAC) kan aktiveras/deaktiveras.
•
Välj guide till rastplats vid varning från Driver
Alert Control (s. 353)
På/Av
•
Begränsningar för Driver Alert Control
(s. 353)
1.
Tryck på Inställningar i centerdisplayens
toppvy.
2.
Välj My Car
Control.
3.
Markera/avmarkera Trötthetsvarning för att
aktivera/deaktivera DAC.
Relaterad information
•
•
För att ändra inställningar i DAC:
IntelliSafe
Driver Alert
Relaterad information
•
•
Driver Alert Control (s. 351)
Begränsningar för Driver Alert Control
(s. 353)
FÖRARSTÖD
Välj guide till rastplats vid varning
från Driver Alert Control
Begränsningar för Driver Alert
Control
Det är möjligt att välja om funktionen Guide till
rastplats ska vara aktiverad/deaktiverad.
Funktionen Driver Alert Control (DAC) kan ha
begränsad funktionalitet i vissa situationer.
I bil utrustad med Sensus Navigation* kan föraren
aktivera en guide som automatiskt kan föreslå en
lämplig rastplats i samband med att DAC varnar.
I vissa fall kan systemet varna trots att förarens
körbeteende inte har försämrats, t.ex:
För att välja Guide till rastplats:
1.
•
•
Tryck på Inställningar i centerdisplayens
toppvy.
2.
Välj My Car
Control.
IntelliSafe
3.
Markera/avmarkera Guide till rastplats för
att aktivera/deaktivera funktionen.
på spårig vägbeläggning.
VARNING
I vissa fall kanske körbeteendet inte påverkas
trots förarens trötthet – t.ex. vid användning av
funktionen Pilot Assist – med påföljd att föraren då inte får någon varning från DAC.
Driver Alert
Körfältsassistans styr bilen tillbaka in i körfältet
och/eller varnar föraren med vibrationer i ratten.
Körfältsassistans är aktiv i hastighetsintervallet
65–200 km/h (40–125 mph) på vägar med väl
synliga sidolinjer.
På smala vägar kan funktionen bli otillgänglig och
sätts då i beredskapsläge. När vägen är tillräckligt
bred blir funktionen tillgänglig igen.
Därför är det mycket viktigt att alltid stanna
och ta en paus vid minsta känsla av trötthet,
oavsett om DAC-funktionen har varnat eller
inte.
Relaterad information
•
vid starka sidovindar
Körfältsassistans
Uppgiften för körfältsassistans (LKA99) är att, på
motorvägar och liknande större leder, hjälpa föraren reducera risken att bilen oavsiktligt lämnar
eget körfält.
Driver Alert Control (s. 351)
OBS
Funktionen använder bilens kamera- och
radarenheter vilka har vissa generella
begränsningar.
Relaterad information
•
•
99
Lane Keeping Aid
Driver Alert Control (s. 351)
En kamera läser av vägens/körfältets sidolinjer.
Begränsningar för kamera- och radarenhet
(s. 317)
}}
* Tillval/tillbehör. 353
FÖRARSTÖD
bilen tillbaka in i körfältet med ett svagt styrmoment i ratten.
||
Körfältsassistans ingriper inte
• Varning aktiverad: Om bilen är på väg att
passera en sidolinje, varnas föraren med vibrationer i ratten.
OBS
Då körriktningsvisare/blinkers är påslagen
ger inte körfältsassistans någon styrning eller
varning.
Körfältsassistans styr bilen tillbaka in i körfältet.
VARNING
•
Funktionen är ett kompletterande förarstöd med avsikt att underlätta körningen
och göra den säkrare – den kan emellertid inte hantera samtliga situationer vid
alla trafik-, väder- och vägförhållanden.
•
Föraren rekommenderas att läsa ägarmanualens samtliga avsnitt om denna funktion för att ta del av bl.a. dess begränsningar, vilka föraren ska vara medveten
om innan funktionen används.
•
Körfältsassistans varnar med rattvibrationer.
Beroende av inställningar agerar körfältsassistans enligt följande:
• Styrhjälp aktiverad: Då bilen närmar sig en
sidolinje, kommer funktionen att aktivt styra
354
Förarstödsfunktioner kan inte ersätta förarens uppmärksamhet och omdöme utan
denne är alltid ansvarig för att bilen framförs på ett säkert sätt, med lämplig
hastighet och med lämpligt avstånd till
andra fordon samt i enlighet med gällande trafikregler och bestämmelser.
Körfältsassistans ingriper inte i skarp innerkurva.
I vissa fall tillåter körfältsassistans att sidolinjer
korsas utan att ingripa med vare sig styrhjälp eller
varning – t.ex. vid användning av körriktningsvisare eller gena i kurvor.
Relaterad information
•
•
•
•
•
Förarstödsystem (s. 264)
Styrhjälp med körfältsassistans (s. 355)
Aktivera/deaktivera körfältsassistans
(s. 355)
Begränsningar för körfältsassistans (s. 356)
Symboler och meddelanden för körfältsassistans (s. 357)
FÖRARSTÖD
Styrhjälp med körfältsassistans
För att styrhjälp med körfältsassistans (LKA100)
ska fungera måste föraren hålla händerna på
ratten, vilket systemet fortlöpande kontrollerar.
Om föraren inte håller händerna på ratten hörs en varningssignal och ett meddelande uppmanar föraren att
aktivt styra bilen:
Aktivera/deaktivera
körfältsassistans
Välja assistansalternativ för
körfältsassistans
Funktionen körfältsassistans (LKA101) är valbar –
föraren kan välja att ha funktionen aktiverad eller
deaktiverad.
Föraren kan välja hur körfältsassistans (LKA102)
ska agera om bilen lämnar eget körfält.
Aktivera eller deaktivera funktionen med denna knapp i centerdisplayens funktionsvy.
1.
Välj Inställningar My Car
centerdisplayens toppvy.
IntelliSafe i
2.
Vid Läge för Lane Keeping Aid, välj hur
funktionen ska agera:
• Styrhjälp – föraren får styrhjälp utan var•
ning.
Lane Keeping Aid – Styr bilen
Följer föraren inte uppmaningen och börjar styra,
försätts funktionen i beredskapsläge och detta
meddelande visas:
•
GRÖN knappindikering – funktionen är aktiverad.
• Båda – föraren får både varning genom
•
GRÅ knappindikering – funktionen är deaktiverad.
• Varning – föraren blir enbart varnad
• Lane Keeping Aid – I standby till styrning
aktiveras
Funktionen kommer sedan att vara otillgänglig till
dess föraren börjar styra bilen igen.
Relaterad information
•
Relaterad information
•
•
Körfältsassistans (s. 353)
att ratten vibrerar och styrhjälp.
genom rattvibrationer.
Relaterad information
•
Körfältsassistans (s. 353)
Välja assistansalternativ för körfältsassistans
(s. 355)
Körfältsassistans (s. 353)
100Lane
101Lane
102Lane
Keeping Aid
Keeping Aid
Keeping Aid
355
FÖRARSTÖD
Begränsningar för körfältsassistans
Relaterad information
I vissa krävande situationer kan körfältsassistans
(LKA103) ha svårt att hjälpa föraren på rätt sätt –
då rekommenderas att funktionen stängs av.
•
•
•
Exempel på sådan situation kan vara:
•
•
•
•
•
•
vägarbete
vinterväglag
dålig vägbeläggning
mycket sportigt körsätt
dåligt väder med reducerad sikt
vägar med otydliga eller obefintliga sidomarkeringar
•
kanter eller andra linjer än körfältets sidomarkeringar
•
då styrservon för hastighetsberoende rattmotstånd arbetar med reducerad effekt –
t.ex. vid kylning på grund av överhettning.
Funktionen kan inte detektera barriärer, räcken
eller liknande hinder vid sidan av körbanan.
OBS
Funktionen använder bilens kamera- och
radarenheter vilka har vissa generella
begränsningar.
103Lane
356
Keeping Aid
Körfältsassistans (s. 353)
Hastighetsberoende rattmotstånd (s. 264)
Begränsningar för kamera- och radarenhet
(s. 317)
FÖRARSTÖD
Symboler och meddelanden för
körfältsassistans
Ett antal symboler och meddelanden gällande
körfältsassistans (LKA104) kan visas i förardisplayen.
Följande tabell visar några exempel.
Symbol
Meddelande
Innebörd
Förarstödsfunktioner
Systemet fungerar inte som det ska. En verkstad bör kontaktas – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Nedsatt funktionalitet Service erfordras
Vindrutesensor
Kamerans förmåga att läsa av körbanan framför bilen är reducerad.
Sensor blockerad, se ägarmanual
Lane Keeping Aid
Styr bilen
Lane Keeping Aid
LKA styrhjälp fungerar inte om föraren inte håller händerna på ratten. Följ uppmaningen
och styr bilen.
LKA är försatt i beredskapsläge till dess föraren börjar styra bilen igen.
I standby till styrning aktiveras
104Lane
Keeping Aid
}}
357
FÖRARSTÖD
||
Ett textmeddelande kan släckas med ett kort
-knappen, belägen i centrum på rattryck på
tens högra knappsats.
Om ett meddelande kvarstår: Kontakta verkstad –
en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Relaterad information
•
•
358
Körfältsassistans (s. 353)
Symboler i förardisplayen för körfältsassistans (s. 359)
FÖRARSTÖD
Symboler i förardisplayen för
körfältsassistans
Otillgänglig
Körfältsassistans (LKA105) visualiseras med en
symbol i förardisplayen för olika situationer.
Här följer några exempel på
symbolens utseende och vid
vilken situation den visas:
Funktionen består av dessa delfunktioner:
Otillgänglig – symbolens sidolinjer är GRÅ.
Tillgänglig
Styrassistans vid kollisionsrisk
Funktionen Assistans vid kollisionsrisk kan
hjälpa föraren att reducera risken för att bilen
oavsiktligt lämnar körfältet och/eller kolliderar
med ett annat fordon eller hinder genom att
aktivt styra bilen tillbaka in i körfältet och/eller
väja.
Körfältsassistans kan inte läsa av körfältets sidolinjer, hastigheten är för låg eller vägen är för
smal.
Indikering av styrhjälp/varning
•
•
•
Styrassistans vid risk för avåkning
Styrassistans vid risk för kollision med
mötande
Styrassistans vid risk för påkörning bakifrån*
Efter ett automatiskt ingripande visar förardisplayen att så har skett med ett textmeddelande:
• Assistans vid kollisionsrisk –
Automatiskt ingrepp
Tillgänglig – symbolens sidolinjer är VITA.
Körfältsassistans läser av körfältets ena eller
båda sidolinjer.
Styrhjälp/varning – symbolens sidolinjer är FÄRGADE.
Körfältsassistans indikerar att systemet varnar
och/eller försöker styra tillbaka bilen in i körfältet.
Relaterad information
•
105Lane
Keeping Aid
Körfältsassistans (s. 353)
}}
* Tillval/tillbehör. 359
FÖRARSTÖD
||
VARNING
Funktionen är ett kompletterande förarstöd med avsikt att underlätta körningen
och göra den säkrare – den kan emellertid inte hantera samtliga situationer vid
alla trafik-, väder- och vägförhållanden.
•
•
Föraren rekommenderas att läsa ägarmanualens samtliga avsnitt om denna funktion för att ta del av bl.a. dess begränsningar, vilka föraren ska vara medveten
om innan funktionen används.
•
Förarstödsfunktioner kan inte ersätta förarens uppmärksamhet och omdöme utan
denne är alltid ansvarig för att bilen framförs på ett säkert sätt, med lämplig
hastighet och med lämpligt avstånd till
andra fordon samt i enlighet med gällande trafikregler och bestämmelser.
•
Nivå av Styrassistans vid risk för avåkning
(s. 361)
Aktivera/deaktivera styrassistans
vid kollisionsrisk
•
Begränsningar för styrassistans vid kollisionsrisk (s. 364)
Funktionen styrassistans är valbar – föraren kan
välja att ha den aktiverad eller deaktiverad.
•
Symboler och meddelanden för styrassistans
vid kollisionsrisk (s. 366)
OBS
Det är alltid föraren som bestämmer hur
mycket bilen ska styra – bilen kan aldrig ta
kommandot.
Relaterad information
•
•
Förarstödsystem (s. 264)
Aktivera/deaktivera styrassistans vid kollisionsrisk (s. 360)
106På
360
vissa marknader återaktiveras samma inställning som den vid motoravstängning.
Aktivera eller deaktivera funktionen med denna knapp i centerdisplayens funktionsvy.
•
GRÖN knappindikering – funktionen är aktiverad.
•
GRÅ knappindikering – funktionen är deaktiverad.
Funktionen aktiveras automatiskt vid varje motorstart106.
FÖRARSTÖD
OBS
När funktionen Assistans vid kollisionsrisk
deaktiveras, stängs samtliga delfunktioner av:
•
•
•
Styrassistans vid risk för avåkning
Styrassistans vid risk för kollision med
mötande
Nivå av Styrassistans vid risk för
avåkning
Funktionen har två aktiveringsnivåer vid ingrepp:
•
•
Enbart styrassistans
Styrassistans med bromsingrepp
Enbart styrassistans
Styrassistans vid risk för påkörning bakifrån*
Trots möjligheten att stänga av funktionen
rekommenderas föraren att ha den aktiverad
eftersom den i de flesta fall kan förbättra körsäkerheten.
Ingrepp med styrhjälp och bromsning.
Bromsingrepp hjälper i situationer då enbart styrassistans inte räcker till. Bromskraften anpassas
automatiskt beroende på situationen vid avåkningstillfället.
Relaterad information
•
Styrassistans med bromsingrepp
Styrassistans vid kollisionsrisk (s. 359)
Ingrepp med styrhjälp.
Relaterad information
•
Styrassistans vid kollisionsrisk (s. 359)
* Tillval/tillbehör. 361
FÖRARSTÖD
Styrassistans vid risk för avåkning
VARNING
Styrassistans har några delfunktioner. Styrassistans vid risk för avåkning kan hjälpa föraren och
reducera risken att bilen oavsiktligt lämnar vägen
genom att aktivt styra bilen tillbaka in på vägen
igen.
Funktionen är aktiv inom hastighetsintervallet
65–140 km/h (40–87 mph) på vägar med väl
synliga sidomarkeringar/-linjer.
En kamera läser av vägkanter och målade sidomarkeringar. Om bilen är på väg att korsa vägkanten styrs bilen tillbaka in på vägen och om
styringrepp inte är tillräckligt för att undvika avåkning, aktiveras även bromsingrepp.
Funktionen ingriper däremot inte med varken
styrassistans eller bromsingrepp om körriktningsvisaren används. Och om funktionen detekterar
att föraren kör bilen på ett aktivt sätt, kommer en
aktivering av funktionen att hållas tillbaka.
Efter ett automatiskt ingripande visar förardisplayen att så har skett med ett textmeddelande:
• Assistans vid kollisionsrisk –
Automatiskt ingrepp
•
Funktionen är ett kompletterande förarstöd med avsikt att underlätta körningen
och göra den säkrare – den kan emellertid inte hantera samtliga situationer vid
alla trafik-, väder- och vägförhållanden.
•
Föraren rekommenderas att läsa ägarmanualens samtliga avsnitt om denna funktion för att ta del av bl.a. dess begränsningar, vilka föraren ska vara medveten
om innan funktionen används.
•
Förarstödsfunktioner kan inte ersätta förarens uppmärksamhet och omdöme utan
denne är alltid ansvarig för att bilen framförs på ett säkert sätt, med lämplig
hastighet och med lämpligt avstånd till
andra fordon samt i enlighet med gällande trafikregler och bestämmelser.
Relaterad information
•
Styrassistans vid kollisionsrisk (s. 359)
Styrassistans vid risk för kollision
med mötande
Styrassistans har några delfunktioner. Styrassistans vid risk för kollision med mötande kan
hjälpa en distraherad förare som inte observerar
att bilen är på väg in i mötande körfält.
Funktionen kan assistera genom att väja tillbaka till eget
körfält.
Mötande fordon
Egen bil
Samtidigt som styringrepp aktiveras så aktiveras
också kollisionvarning för förarstöd. Bromspulsen
som ingår i kollisionsvarningen kommer dock inte
att aktiveras.
Funktionen är aktiv inom hastighetsintervallet
60–140 km/h (37–87 mph) på vägar med väl
synliga sidomarkeringar/-linjer.
362
FÖRARSTÖD
Om bilen är på väg att lämna eget körfält samtidigt som ett mötande fordon närmar sig, kan
funktionen hjälpa föraren styra tillbaka bilen in i
eget körfält.
VARNING
Funktionen ingriper däremot inte med styrassistans om körriktningsvisaren används. Och om
funktionen detekterar att föraren kör bilen på ett
aktivt sätt, kommer en aktivering av funktionen att
hållas tillbaka.
•
Funktionen är ett kompletterande förarstöd med avsikt att underlätta körningen
och göra den säkrare – den kan emellertid inte hantera samtliga situationer vid
alla trafik-, väder- och vägförhållanden.
•
Föraren rekommenderas att läsa ägarmanualens samtliga avsnitt om denna funktion för att ta del av bl.a. dess begränsningar, vilka föraren ska vara medveten
om innan funktionen används.
•
Förarstödsfunktioner kan inte ersätta förarens uppmärksamhet och omdöme utan
denne är alltid ansvarig för att bilen framförs på ett säkert sätt, med lämplig
hastighet och med lämpligt avstånd till
andra fordon samt i enlighet med gällande trafikregler och bestämmelser.
Efter ett automatiskt ingripande visar förardisplayen att så har skett med ett textmeddelande:
• Assistans vid kollisionsrisk –
Automatiskt ingrepp
Relaterad information
•
•
Styrassistans vid kollisionsrisk (s. 359)
Varning från förarstöd vid kollisionsrisk
(s. 304)
Styrassistans vid risk för påkörning
bakifrån*
Styrassistans har några delfunktioner. Styrassistans vid risk för påkörning bakifrån kan hjälpa
en distraherad förare som inte observerar att
bilen är på väg att lämna eget körfält samtidigt
som ett annat fordon närmar sig bakifrån eller
finns i den döda vinkeln.
Funktionen kan assistera genom att styra tillbaka till
eget körfält.
Annat fordon i död vinkel
Egen bil
Om bilen är på väg att lämna eget körfält samtidigt som ett annat fordon finns i den döda vinkeln
eller ett snabbt fordon i angränsande körfält närmar sig, kan funktionen hjälpa föraren styra tillbaka bilen in i eget körfält.
}}
* Tillval/tillbehör. 363
FÖRARSTÖD
||
Även om föraren medvetet byter körfält med aktiverad körriktningsvisare utan att observera att ett
annat fordon närmar sig, kan funktionen hjälpa
till.
VARNING
Funktionen är aktiv inom hastighetsintervallet
60–140 km/h (37–87 mph) på vägar med väl
synliga sidomarkeringar/-linjer.
Lamporna i sidobackspeglarna blinkar samtidigt
som styringrepp, oavsett om funktionen BLIS107
är aktiverad eller inte.
Efter ett automatiskt ingripande visar förardisplayen att så har skett med ett textmeddelande:
•
Funktionen är ett kompletterande förarstöd med avsikt att underlätta körningen
och göra den säkrare – den kan emellertid inte hantera samtliga situationer vid
alla trafik-, väder- och vägförhållanden.
•
Föraren rekommenderas att läsa ägarmanualens samtliga avsnitt om denna funktion för att ta del av bl.a. dess begränsningar, vilka föraren ska vara medveten
om innan funktionen används.
•
• Assistans vid kollisionsrisk –
Automatiskt ingrepp
Förarstödsfunktioner kan inte ersätta förarens uppmärksamhet och omdöme utan
denne är alltid ansvarig för att bilen framförs på ett säkert sätt, med lämplig
hastighet och med lämpligt avstånd till
andra fordon samt i enlighet med gällande trafikregler och bestämmelser.
Relaterad information
•
•
Styrassistans vid kollisionsrisk (s. 359)
BLIS* (s. 336)
Begränsningar för styrassistans vid
kollisionsrisk
Funktionen kan ha begränsad funktionalitet i
vissa situationer och ingriper t.ex. inte i följande
fall:
•
•
för mindre fordon som t.ex. motorcyklar
•
på vägar/körfält med otydliga eller obefintliga
sidomarkeringar
•
utanför hastighetsintervallet 60–140 km/h
(37–87 mph)
•
då styrservon för hastighetsberoende rattmotstånd arbetar med reducerad effekt –
t.ex. vid kylning på grund av överhettning.
om merparten av bilen nått in i det angränsande körfältet
Andra krävande situationer kan t.ex. vara:
•
•
•
•
•
•
vägarbete
vinterväglag
smala vägar
dålig vägbeläggning
mycket sportigt körsätt
dåligt väder med reducerad sikt.
I dessa krävande situationer kan funktionen ha
svårt att hjälpa föraren på rätt sätt – då rekommenderas att den stängs av.
107Blind
364
Spot Information System
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
OBS
Funktionen använder bilens kamera- och
radarenheter vilka har vissa generella
begränsningar.
Relaterad information
•
•
•
•
Styrassistans vid kollisionsrisk (s. 359)
Styrassistans vid risk för avåkning (s. 362)
Styrassistans vid risk för kollision med
mötande (s. 362)
Styrassistans vid risk för påkörning bakifrån*
(s. 363)
* Tillval/tillbehör. 365
FÖRARSTÖD
Symboler och meddelanden för
styrassistans vid kollisionsrisk
Ett antal symboler och meddelanden gällande
funktionen kan visas i förardisplayen.
Följande tabell visar några exempel.
Symbol
Meddelande
Innebörd
Assistans vid kollisionsrisk
I samband med att funktionen aktiveras visas ett meddelande till föraren om att systemet har
aktiverats.
Automatiskt ingrepp
Vindrutesensor
Sensor blockerad, se ägarmanual
Ett textmeddelande kan släckas med ett kort
tryck på
-knappen, belägen i centrum på rattens högra knappsats.
Om ett meddelande kvarstår: Kontakta verkstad –
en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Relaterad information
•
366
Styrassistans vid kollisionsrisk (s. 359)
Kamerans förmåga att läsa av körbanan framför bilen är reducerad.
FÖRARSTÖD
Parkeringshjälp*
Funktionen parkeringshjälp kan hjälpa föraren vid
manövrering i trånga utrymmen genom att indikera avstånd till hinder med ljudsignaler kombinerat med grafik i centerdisplayen.
Ljudsignal för hinder framåt och åt sidorna är
aktiv då bilen är i rörelse men upphör efter att
bilen varit stillastående ca 2 sekunder. Ljudsignal
för hinder bakåt är aktiv även då bilen står still.
Vid avstånd inom ca 30 cm (1 ft) till ett hinder
bakom eller framför bilen är tonen konstant och
aktiv sensors fält närmast bilsymbolen är fylld.
VARNING
•
Parkeringssensorerna har döda/blinda
vinklar där hinder inte kan upptäckas.
•
Var särskilt uppmärksam på människor
och djur som befinner sig nära bilen.
•
Tänk på att bilens front kan svänga ut
mot mötande trafik under parkeringsmanövern.
Vid avstånd inom ca 25 cm (0,8 ft) till ett hinder
åt sidorna är tonen intensivt pulserande och
aktivt sektorfält skiftar färg från ORANGE till
RÖD.
Parkeringshjälpens ljudnivå kan justeras under
pågående ljudsignal med mittkonsolens [>II]vred. Justering kan även göras i toppvyns menyalternativ Inställningar.
OBS
Bildskärmsvy med hinderzoner och sensorsektorer.
Centerdisplayen visar en översiktsbild med förhållandet mellan bilen och upptäckta hinder.
Markerad sektor indikerar var hindret befinner sig.
Ju närmare bilsymbolen är en markerad sektorruta framåt/bakåt, desto kortare är avståndet
mellan bilen och upptäckt hinder.
Sidosektorerna ändrar färg då avståndet minskar
mellan bilen och ett objekt.
Ju kortare avstånd till hindret, desto tätare ljuder
signalen. Annat ljud från ljudanläggningen dämpas automatiskt.
•
VARNING
•
Funktionen är ett kompletterande förarstöd med avsikt att underlätta körningen
och göra den säkrare – den kan emellertid inte hantera samtliga situationer vid
alla trafik-, väder- och vägförhållanden.
•
Föraren rekommenderas att läsa ägarmanualens samtliga avsnitt om denna funktion för att ta del av bl.a. dess begränsningar, vilka föraren ska vara medveten
om innan funktionen används.
•
Förarstödsfunktioner kan inte ersätta förarens uppmärksamhet och omdöme utan
denne är alltid ansvarig för att bilen framförs på ett säkert sätt, med lämplig
hastighet och med lämpligt avstånd till
andra fordon samt i enlighet med gällande trafikregler och bestämmelser.
Förutom i sektor närmast bilsymbolen,
ges ljudvarningar bara för objekt vilka
befinner sig direkt i bilens färdväg.
}}
* Tillval/tillbehör. 367
FÖRARSTÖD
||
Förarstödsystem (s. 264)
Parkeringshjälp framåt, bakåt och
utmed sidorna*
Parkeringshjälp framåt, bakåt och utmed
sidorna* (s. 368)
Parkeringshjälp har olika beteende beroende på
vilken del av bilen som närmar sig ett hinder.
Aktivera/deaktivera parkeringshjälp* (s. 369)
Framåt
Relaterad information
•
•
•
•
•
Bakåt
Symboler och meddelanden för parkeringshjälp (s. 371)
Begränsningar för kamera- och radarenhet
(s. 317)
Varningssignal har en konstantton vid mindre än
ca 30 cm (1 ft) kvar till ett hinder .
Parkeringshjälpens främre sensorer aktiveras
automatiskt vid motorstart. De är aktiva vid hastigheter under 10 km/h (6 mph).
Mätområdet når ut ca 80 cm (2,5 ft) framför
bilen.
OBS
Parkeringshjälpen deaktiveras när parkeringsbromsen används eller P-läge väljs i bil med
automatisk växellåda.
368
VIKTIGT
Vid montering av extraljus: Tänk på att dessa
inte får skymma sensorerna – extraljusen kan
då uppfattas som hinder.
Varningssignal har en konstantton vid mindre än
ca 30 cm (1 ft) kvar till ett hinder .
Sensorerna bakåt aktiveras om bilen rullar bakåt
utan ilagd växel eller då växelspaken förs till
backläge.
Mätområdet når ut ca 1,5 meter (5 ft) bakom
bilen.
Vid backning med en till bilens elsystem elektriskt ansluten släpvagn, deaktiveras parkeringshjälpen bakåt automatiskt.
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
OBS
Vid backning med t.ex. släpvagn eller cykelhållare på dragkroken – utan Volvo original
släpvagnskablage – kan parkeringshjälpen
behöva stängas av manuellt för att sensorerna inte ska reagera på dessa.
Utmed sidorna
Parkeringshjälp* (s. 367)
Aktivera/deaktivera
parkeringshjälp*
Sensorfält från parkeringshjälp för parkeringskamera (s. 377)
Funktionen parkeringshjälp kan aktiveras/deaktiveras.
Relaterad information
•
•
Parkeringshjälpens front- och sidosensorer aktiveras automatiskt vid motorstart och sensorerna
bakåt aktiveras om bilen rullar bakåt eller då
backväxeln väljs.
Aktivera eller deaktivera funktionen med denna knapp i centerdisplayens funktionsvy.
Varningssignalen pulserar intensivt vid mindre än
ca 25 cm (0,8 ft) kvar till ett hinder .
Parkeringshjälpens sidosensorer aktiveras automatiskt vid motorstart. De är aktiva vid hastigheter under 10 km/h (6 mph).
•
GRÖN knappindikering – funktionen är aktiverad.
•
GRÅ knappindikering – funktionen är deaktiverad.
I bil utrustad med parkeringshjälpkamera* kan
parkeringshjälp även aktiveras eller deaktiveras
från respektive kameravy.
Relaterad information
•
Parkeringshjälp* (s. 367)
Mätområdet är ca 25 cm (0,8 ft) ut från sidorna.
Sidosensorernas detekteringsområde ökar dock
markant då framhjulens styrvinkel ökas och vid
rattutslag kan hinder upp till ca 90 cm (3 ft) snett
bakom eller framför bilen upptäckas.
* Tillval/tillbehör. 369
FÖRARSTÖD
Begränsningar för parkeringshjälp
Funktionen parkeringshjälp kan inte detektera allt
i samtliga situationer och kan därför ha begränsad funktionalitet i vissa fall.
Följande exempel på begränsningar för parkeringshjälp bör en förare vara medveten om:
VARNING
Var extra uppmärksam vid
körning bakåt då denna
symbol visas när ett släpfordon, en cykelhållare eller liknande är tillkopplat och
elektriskt anslutet till bilen.
Symbolen indikerar att parkeringshjälpsensorerna bakåt är avstängda
och varnar då inte för några hinder.
VIKTIGT
Föremål som t.ex. kedjor, tunna blanka stolpar
eller låga hinder kan hamna i ”signalskugga”
och då tillfälligt inte uppfattas av sensorerna –
den pulserande tonen kan då oväntat upphöra
istället för att övergå till förväntad konstantton.
Sensorerna kan inte upptäcka höga objekt,
t.ex. utstickande lastbryggor.
•
OBS
Då en dragkrok är konfigurerad med bilens
elsystem, inkluderas dragkrokens utstick när
funktionen mäter avstånd till objekt bakom
bilen.
Relaterad information
•
Parkeringshjälp* (s. 367)
Var i sådana här situationer extra uppmärksam och manövrera/förflytta bilen
särskilt långsamt eller avbryt pågående
parkeringsmanöver – hög risk för skada
på fordon eller andra föremål kan föreligga eftersom information från sensorerna inte alltid är tillförlitlig vid sådana
situationer.
VIKTIGT
Under vissa omständigheter kan parkeringshjälpsystemet ge falska varningssignaler vilka
orsakas av externa ljudkällor med samma ultraljudfrekvenser som systemet arbetar med.
Exempel på sådana källor är signalhorn, våta
däck på asfalt, pneumatiska bromsar, avgasljud från motorcyklar, etc.
370
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Symboler och meddelanden för
parkeringshjälp
Symboler och meddelanden för parkeringshjälp
kan visas i förar- och/eller centerdisplayen.
Följande tabell visar några exempel.
Symbol
Meddelande
Innebörd
Parkeringshjälpsensorerna bakåt är avstängda och därför presenteras inga akustiska varningar
för hinder/objekt.
Parkeringshjälp
En eller flera av funktionens sensorer är blockerade – kontrollera och åtgärda snarast möjligt.
Sensorer blockerade, rengöring
behövs
Parkeringshjälp
Ej tillgänglig Service erfordras
Systemet fungerar inte som det ska. En verkstad bör kontaktas – en auktoriserad Volvoverkstad
rekommenderas.
Ett textmeddelande kan släckas med ett kort
tryck på
-knappen, belägen i centrum på rattens högra knappsats.
Om ett meddelande kvarstår: Kontakta verkstad –
en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Relaterad information
•
Parkeringshjälp* (s. 367)
* Tillval/tillbehör. 371
FÖRARSTÖD
Parkeringshjälpkamera*
Dragkrok* – aktiverar/deaktiverar hjälplinje
för dragkrok*109
Parkeringshjälpkameran kan hjälpa föraren vid
manövrering i trånga utrymmen genom att indikera hinder med kamerabild och grafik i centerdisplayen.
CTA* – aktiverar/deaktiverar Cross Traffic
Alert
Föremål/hinder kan vara närmare bilen än de
upplevs vara på bildskärmen.
Parkeringshjälpkamera är en stödfunktion vilken
aktiveras automatiskt när backväxeln väljs eller
manuellt via centerdisplayen.
VARNING
•
Parkeringssensorerna har döda/blinda
vinklar där hinder inte kan upptäckas.
•
Var särskilt uppmärksam på människor
och djur som befinner sig nära bilen.
•
Tänk på att bilens front kan svänga ut
mot mötande trafik under parkeringsmanövern.
Exempel på kameravy.
Zoom108 – zooma in/ut
360°-vy* – aktiverar/deaktiverar samtliga
kameror
PAS* – aktiverar/deaktiverar parkeringshjälp
Linjer – aktiverar/deaktiverar hjälplinjer
108Vid inzoomning släcks hjälplinjer.
109Ej tillgänglig för alla marknader.
372
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
VARNING
•
Funktionen är ett kompletterande förarstöd med avsikt att underlätta körningen
och göra den säkrare – den kan emellertid inte hantera samtliga situationer vid
alla trafik-, väder- och vägförhållanden.
•
Föraren rekommenderas att läsa ägarmanualens samtliga avsnitt om denna funktion för att ta del av bl.a. dess begränsningar, vilka föraren ska vara medveten
om innan funktionen används.
•
Förarstödsfunktioner kan inte ersätta förarens uppmärksamhet och omdöme utan
denne är alltid ansvarig för att bilen framförs på ett säkert sätt, med lämplig
hastighet och med lämpligt avstånd till
andra fordon samt i enlighet med gällande trafikregler och bestämmelser.
•
•
•
Begränsningar för kamera- och radarenhet
(s. 317)
Parkeringshjälp* (s. 367)
Cross Traffic Alert* (s. 340)
Vyer för parkeringskamera*
Funktionen kan visa en sammansatt 360°-vy
samt en separat vy för de fyra respektive kamerorna: bakre, främre, vänster eller höger kameravy.
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
Förarstödsystem (s. 264)
Vyer för parkeringskamera* (s. 373)
Hjälplinjer för parkeringskamera* (s. 375)
Sensorfält från parkeringshjälp för parkeringskamera (s. 377)
Starta parkeringshjälpkamera (s. 378)
Symboler och meddelanden för parkeringshjälpkamera (s. 379)
}}
* Tillval/tillbehör. 373
FÖRARSTÖD
||
Är bilen även utrustad med Parkeringshjälp*
illustreras avstånd till upptäckta hinder med fält i
olika färger.
360°-vy*
Framåt
Kamerorna kan aktiveras automatiskt eller manuellt.
Bakåt
Parkeringskameran framåt är placerad i grillen.
Parkeringskamerornas "synfält" med dess ungefärliga
täckområde.
Funktionen 360°-vy aktiverar samtliga parkeringskameror varvid bilens fyra sidor visas samtidigt i centerdisplayen, vilket hjälper föraren att
observera vad som finns runt bilen vid manövrering i låga hastigheter.
Från 360°-vyn kan varje kameravy aktiveras separat:
•
Tryck på bildskärmen för önskad kameras
"synfält" – t.ex. på ytan framför/ovanför frontkameran.
Kameran bakåt är placerad ovanför registreringsskylten.
Kameran bakåt visar ett brett område bakom
bilen. För vissa modeller kan även en del av stötfångaren synas samt eventuell dragkrok.
Föremål på centerdisplayen kan upplevas luta
något – detta är normalt.
Frontkameran kan vara till hjälp vid utfart med
begränsad sikt åt sidorna, t.ex. vid passage
genom en häck. Den är aktiv i hastigheter upp till
25 km/h (16 mph) – därefter släcks frontkameran.
Om bilen inte uppnår 50 km/h (30 mph) och
hastigheten sjunker under 22 km/h (14 mph)
inom 1 minut efter att frontkameran släckts, återaktiveras kameran.
Vilken av kamerorna som är
aktiv, indikeras med en kamerasymbol på centerdisplayens
bilsymbol.
374
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Sidorna
Hjälplinjer för parkeringskamera*
Parkeringshjälpkamerorna visar med linjer på
bildskärmen var bilen befinner sig i förhållande
till omgivningen.
Linjerna på skärmen projiceras som om de
befann sig i markplan bakom bilen och är direkt
beroende av rattutslaget, vilket gör att föraren ser
den väg bilen kommer att ta – även då bilen
svänger.
Hjälplinjerna inkluderar bilens mest utstickande
detaljer, t.ex. dragkrok, ytterbackspeglar och hörn.
OBS
Sidokamerorna är placerade i respektive ytterbackspegel.
Sidokamerorna kan visa vad som finns utmed
respektive sida av bilen.
Relaterad information
•
•
•
Vid backning med släpfordon som inte är
elektriskt kopplad till bilen visar bildskärmens hjälplinjer den väg bilen kommer
att ta – inte släpfordonets.
•
Bildskärmen visar inga hjälplinjer när en
släpvagn är elektriskt ansluten till bilens
elsystem.
•
Hjälplinjer visas inte vid inzoomning.
Parkeringshjälpkamera* (s. 372)
Starta parkeringshjälpkamera (s. 378)
Exempel på hjälplinjer.
Hjälplinjer visar tänkt bana för bilens yttermått
med aktuellt rattutslag – detta underlättar vid
fickparkering, backning i trånga utrymmen och vid
påkoppling av släpfordon.
}}
* Tillval/tillbehör. 375
FÖRARSTÖD
||
VIKTIGT
•
Tänk på att med kameravy bakåt vald,
visar bildskärmen endast området bakom
bilen – var då uppmärksam på bilens
sidor och front när ratten vrids vid backning.
•
Samma sak gäller omvänt – var observant
på vad som händer med bilens bakre
delar då den främre kameravyn är vald.
•
Observera att hjälplinjerna visar den kortaste vägen – var därför extra uppmärksam på att bilens sidor inte går mot/över
något då ratten vrids vid körning framåt
eller att bilens front sveps mot/över
något då ratten vrids vid backning.
Med 360°-vy visas hjälplinjer – beroende på körriktning – bakom, framför och vid sidan av bilen:
•
•
Hjälplinje för dragkrok*
Vid körning framåt: Frontlinjer
Vid backning: Sidolinjer och backlinjer.
Med front- eller backkamera vald, visas hjälplinjerna oberoende av bilens körriktning.
Med en sidokamera vald, visas hjälplinjer endast
vid backning.
Hjälplinjer i 360°-vy*
Dragkrok med hjälplinje.
Dragkrok – aktivera hjälplinje för dragkrok.
Zoom – zooma in/ut.
Kameran kan med fördel användas vid tillkoppling
av ett släpfordon genom att visa en hjälplinje för
dragkrokens tänkta "bana" mot släpfordonet.
360°-vy med hjälplinjer.
376
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
1.
Tryck på Dragkrok (1).
> Hjälplinjen för dragkrokens tänkta "bana"
visas – samtidigt släcks bilens hjälplinjer.
Hjälplinjer för både bil och dragkrok kan
inte visas samtidigt.
2.
Tryck på Zoom (2) vid behov av noggrann
manövrering.
> Kameranvyn zoomas in.
Sensorfält från parkeringshjälp för
parkeringskamera
Är bilen utrustad med parkeringshjälp visas
avståndet i 360°-vyn med färgade fält för varje
sensor som registrerar ett hinder.
Sensorfält bakåt och framåt
Relaterad information
•
Parkeringshjälpkamera* (s. 372)
Fältens färg för sensorerna bakåt och framåt
ändras med minskande avstånd till hindret – från
GULT, via ORANGE mot RÖTT.
Fältfärg bakåt
Avstånd i meter (fot)
Gul
0,6–1,5 (2,0–4,9)
Orange
0,3–0,6 (1,0–2,0)
Röd
0–0,3 (0–1,0)
Fältfärg framåt
Avstånd i meter (fot)
Gul
0,6–0,8 (2,0–2,6)
Orange
0,3–0,6 (1,0–2,0)
Röd
0–0,3 (0–1,0)
Vid RÖDA sensorfält övergår den pulserande
ljudsignalen till konstantton.
Bildskärmen kan visa färgade sensorfält på bilsymbolen.
}}
* Tillval/tillbehör. 377
FÖRARSTÖD
||
Sensorfält åt sidorna
Varningssignaler är beroende av bilens tänkta
bana. Vid rattutslag kan varning därför komma
också för hinder snett framför eller snett bakom
bilen, inte bara rakt framför eller rakt bakom.
Sidofältens färg ändras med minskande avstånd
till hindret – från GULT till RÖTT.
Fältfärg sidor
Avstånd i meter (fot)
Gul
0,25–0,9 (0,8–3,0)
Röd
0–0,25 (0–0,8)
Vid RÖDA sensorfält övergår ljudsignalen från
pulserande till intensivt pulserande.
Relaterad information
•
Parkeringssensorernas sektorer där hinder kan upptäckas.
Vänster sidas främre sensorfält
Hindersektor i bilens tänkta bana framåt –
beroende av rattutslag
Sektor med RÖD fältfärg och intensivt pulserande ton
Höger sidas bakre sensorfält
Hindersektor i bilens tänkta bana bakåt –
beroende av rattutslag.
Starta parkeringshjälpkamera
Parkeringshjälpkameran startar automatiskt när
backväxeln väljs eller manuellt med en av centerdisplayens funktionsknappar.
Kameravy vid backning
Vid val av backväxel visar bildskärmen 360°-vyn
om den eller en av sidovyerna var senast använd
kameravy – annars visas backvyn.
Kameravy vid manuell kamerastart
Starta parkeringskameran med
denna knapp i centerdisplayens
funktionsvy.
Parkeringshjälpkamera* (s. 372)
Bildskärmen visar därefter i första hand den senast använda
kameravyn. Men efter varje
motorstart ersätts tidigare visad sidovy av 360°vyn och tidigare visad zoomad backvy ersätts av
backvyn.
Automatisk deaktivering av kamera
Frontvyn släcks vid 25 km/h (16 mph) för att inte
distrahera föraren – den återaktiveras automatiskt om hastigheten sänks till 22 km/h (14 mph)
inom 1 minut förutsatt att hastigheten ej överskridit 50 km/h (31 mph).
Övriga kameravyer släcks vid 15 km/h (9 mph)
och återaktiveras ej.
Relaterad information
•
378
Parkeringshjälpkamera* (s. 372)
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Symboler och meddelanden för
parkeringshjälpkamera
Symboler och meddelanden för parkeringshjälpkamera kan visas i förar- och/eller centerdisplayen.
Följande tabell visar exempel.
Symbol
Meddelande
Innebörd
Parkeringshjälpsensorerna bakåt är avstängda och därför presenteras inga akustiska varningar
och fältmarkeringar för hinder/objekt.
Kameran är ur funktion.
Parkeringshjälp
En eller flera av funktionens sensorer är blockerade – kontrollera och åtgärda snarast möjligt.
Sensorer blockerade, rengöring
behövs
Parkeringshjälp
Ej tillgänglig Service erfordras
Ett textmeddelande kan släckas med ett kort
tryck på
-knappen, belägen i centrum på rattens högra knappsats.
Systemet fungerar inte som det ska. En verkstad bör kontaktas – en auktoriserad Volvoverkstad
rekommenderas.
Om ett meddelande kvarstår: Kontakta verkstad –
en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Relaterad information
•
Parkeringshjälpkamera* (s. 372)
* Tillval/tillbehör. 379
FÖRARSTÖD
Aktiv parkeringshjälp*
Den aktiva parkeringshjälpen (PAP110) kan
hjälpa föraren att manövrera bilen vid parkering.
Funktionen kan också assistera med styrning vid
utkörning från en parallell parkering.
Funktionen kontrollerar först
om ett utrymme är tillräckligt
stort och hjälper sedan föraren
att styra in bilen i utrymmet.
Centerdisplayen visar med
symboler, grafik och text vilka
olika moment som ska utföras och när.
VARNING
•
Parkeringssensorerna har döda/blinda
vinklar där hinder inte kan upptäckas.
•
Var särskilt uppmärksam på människor
och djur som befinner sig nära bilen.
•
Tänk på att bilens front kan svänga ut
mot mötande trafik under parkeringsmanövern.
110Park
380
VARNING
•
•
•
OBS
Funktionen är ett kompletterande förarstöd med avsikt att underlätta körningen
och göra den säkrare – den kan emellertid inte hantera samtliga situationer vid
alla trafik-, väder- och vägförhållanden.
Funktionen PAP mäter utrymme och styr
bilen – förarens uppgift är att:
•
•
•
Föraren rekommenderas att läsa ägarmanualens samtliga avsnitt om denna funktion för att ta del av bl.a. dess begränsningar, vilka föraren ska vara medveten
om innan funktionen används.
Förarstödsfunktioner kan inte ersätta förarens uppmärksamhet och omdöme utan
denne är alltid ansvarig för att bilen framförs på ett säkert sätt, med lämplig
hastighet och med lämpligt avstånd till
andra fordon samt i enlighet med gällande trafikregler och bestämmelser.
•
•
hålla noggrann uppsikt runt bilen
följa centerdisplayens instruktioner
välja växel (bakåt/framåt) – ett "pling"ljud talar om när föraren ska byta växel
reglera och hålla säker hastighet
bromsa och stanna.
Relaterad information
•
•
Förarstödsystem (s. 264)
Varianter av parkering med aktiv parkeringshjälp* (s. 381)
•
•
Parkera med aktiv parkeringshjälp* (s. 382)
•
Begränsningar för aktiv parkeringshjälp*
(s. 385)
•
Begränsningar för kamera- och radarenhet
(s. 317)
•
Meddelanden för aktiv parkeringshjälp*
(s. 387)
Lämna parallell parkering med aktiv parkeringshjälp* (s. 384)
Assist Pilot
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Varianter av parkering med aktiv
parkeringshjälp*
Vinkelrät parkering
Relaterad information
•
•
Aktiv parkeringshjälp (PAP111) kan användas vid
följande varianter av parkering.
Aktiv parkeringshjälp* (s. 380)
Lämna parallell parkering med aktiv parkeringshjälp* (s. 384)
Parallellparkering
Princip för vinkelrät parkering.
Funktionen parkerar bilen med följande delmoment:
Princip för parallell- eller fickparkering.
Funktionen parkerar bilen med följande delmoment:
1.
Parkeringsutrymme söks och kontrollmäts.
2.
Bilen styrs in i utrymmet under backning.
3.
Bilen positioneras i utrymmet med hjälp av
körning framåt/bakåt.
Med funktionen Kör ut kan en parallellparkerad
bil även få hjälp av funktionen med att lämna parkeringsfickan.
111Park
1.
Parkeringsutrymme söks och kontrollmäts.
2.
Bilen styrs in i utrymmet under backning och
positioneras i utrymmet med hjälp av körning
framåt/bakåt.
OBS
Att lämna en parkeringsficka med funktionen
Kör ut ska endast användas för en parallellparkerad bil – den fungerar inte för en vinkelrät parkerad bil.
Assist Pilot
* Tillval/tillbehör. 381
FÖRARSTÖD
Parkera med aktiv parkeringshjälp*
Parkera
Den aktiva parkeringshjälpen
hjälper
föraren att parkera via tre delmoment. Funktionen
kan även hjälpa föraren att lämna en parkeringsficka.
Funktionen parkerar bilen med följande delmoment:
Funktionen mäter utrymme och styr bilen – förarens uppgift är att:
(PAP112)
•
•
•
•
•
hålla noggrann uppsikt runt bilen
följa centerdisplayens instruktioner
välja växel (bakåt/framåt) – ett "pling"-ljud
talar om när föraren ska byta växel
reglera och hålla säker hastighet
bromsa och stanna.
1.
Parkeringsutrymme söks och kontrollmäts.
2.
Bilen styrs in i utrymmet under backning.
3.
Bilen positioneras i utrymmet – systemet kan
då begära att föraren ska skifta växel och
bromsa.
Söka och kontrollmäta parkeringsfickor
Funktionen kan aktiveras i centerdisplayens funktionsvy.
Den kan även nås från kameravyerna.
Symboler, grafik och/eller text visar på centerdisplayens bildskärm när de olika momenten ska
utföras.
Princip för vinkelrät parkering.
Kör i högst 30 km/h (20 mph) inför en parallell
parkering eller högst 20 km/h (12 mph) inför en
vinkelrät parkering.
1.
Tryck på knappen Kör in i funktionsvyn eller i
kameravyn.
> PAP söker av och kontrollerar om en parkeringsyta är tillräckligt stor.
2.
Var beredd att stanna bilen då grafik och
meddelande på centerdisplayen säger att en
lämplig parkeringsficka har hittats.
> Ett popup-fönster visas.
3.
Välj Parallell parkering eller Vinkelrät
parkering och lägg i backväxeln.
Funktionen kan aktiveras om följande kriterier är
uppfyllda efter motorstart:
•
•
Inget släpfordon är kopplat till bilen
Hastigheten är lägre än 30 km/h (20 mph).
OBS
Avståndet mellan bilen och parkeringsfickor
ska vara 0,5–1,5 meter (1,6–5,0 ft) då funktionen söker parkeringsutrymme.
112Park
382
Princip för parallell parkering.
Assist Pilot
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
OBS
OBS
Funktionen söker utrymme för parkering, visar
instruktioner och styr in bilen på bilens passagerarsida. Men om så önskas kan bilen parkeras även på förarsidan av gatan:
•
Aktivera körriktningsvisaren åt förarsidan
– då söker systemet parkeringsutrymme
på den sidan av bilen istället.
•
Håll händerna borta från ratten då funktionen är aktiverad.
•
Se till att ratten inte hindras på något sätt
och kan rotera fritt.
•
För att uppnå bästa resultat – vänta tills
ratten vridits färdigt innan körning bakåt/
framåt påbörjas.
Backa in i parkeringsutrymmet
Vinkelrät.
Gör så här för att backa in bilen i parkeringsutrymmet:
1.
Kontrollera att det är fritt bakåt och lägg i
backväxeln.
2.
Backa långsamt och försiktigt utan att röra
ratten – och inte fortare än 7 km/h (4 mph).
3.
Var beredd att stanna bilen då grafik och
meddelande på centerdisplayen ger den
instruktionen.
Parallell.
}}
383
FÖRARSTÖD
||
Positionera bilen i parkeringsutrymmet
Principer för parallel parkering.
Gör så här:
1.
För växelväljaren till den växel som systemet
instruerar, vänta tills ratten vridits och kör
sakta framåt.
2.
Var beredd att stanna bilen då grafik och
meddelande på centerdisplayen ger den
instruktionen.
3.
Lägg i backväxeln och kör sakta bakåt.
4.
Var beredd att bromsa bilen då grafik och
meddelande på centerdisplayen ger den
instruktionen.
VIKTIGT
113Park
384
Funktionen Kör ut kan hjälpa föraren att lämna
en parkeringsficka när bilen är parallellt parkerad.
OBS
Att lämna en parkeringsficka med funktionen
Kör ut ska endast användas för en parallellparkerad bil – den fungerar inte för en vinkelrät parkerad bil.
Funktionen Kör ut aktiveras i
centerdisplayens funktionsvy
eller i kameravyn.
Funktionen stängs av automatiskt i kombination
med att grafik och meddelande visar att parkeringen är avslutad. Föraren kan dock behöva göra
en extra korrigering efteråt – endast föraren kan
bedöma när bilen är ordentligt parkerad.
Varningsavståndet är kortare när sensorerna
används av aktiv parkeringshjälp (PAP113)
jämfört med när parkeringshjälp använder
sensorerna.
Principer för vinkelrät parkering.
Lämna parallell parkering med aktiv
parkeringshjälp*
Relaterad information
•
Aktiv parkeringshjälp* (s. 380)
Gör så här:
1.
Tryck på knappen Kör ut i funktionsvyn eller
i kameravyn.
2.
Välj med körriktningsvisaren åt vilket håll
bilen ska lämna parkeringsfickan.
3.
Var beredd att stanna bilen då grafik och
meddelande på centerdisplayen ger den
instruktionen – följ instruktionerna på samma
sätt som vid parkeringsförfarandet.
Assist Pilot
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Observera att ratten kan "fjädra" tillbaka då funktionen avslutas – föraren kan då behöva vrida
ratten tillbaka till maximalt rattutslag för att kunna
lämna parkeringsfickan.
Om funktionen anser att föraren kan lämna parkeringsfickan utan någon extra manöver kommer
funktionen att avslutas, även om det kan tyckas
att bilen är kvar i parkeringsfickan.
Begränsningar för aktiv
parkeringshjälp*
Funktionen aktiv parkeringshjälp (PAP114) kan
inte detektera allt i samtliga situationer och kan
därför ha begränsad funktionalitet.
VARNING
•
Parkeringssensorerna har döda/blinda
vinklar där hinder inte kan upptäckas.
•
Var särskilt uppmärksam på människor
och djur som befinner sig nära bilen.
•
Tänk på att bilens front kan svänga ut
mot mötande trafik under parkeringsmanövern.
Relaterad information
•
Aktiv parkeringshjälp* (s. 380)
VARNING
•
Funktionen är ett kompletterande förarstöd med avsikt att underlätta körningen
och göra den säkrare – den kan emellertid inte hantera samtliga situationer vid
alla trafik-, väder- och vägförhållanden.
•
Föraren rekommenderas att läsa ägarmanualens samtliga avsnitt om denna funktion för att ta del av bl.a. dess begränsningar, vilka föraren ska vara medveten
om innan funktionen används.
•
Förarstödsfunktioner kan inte ersätta förarens uppmärksamhet och omdöme utan
denne är alltid ansvarig för att bilen framförs på ett säkert sätt, med lämplig
hastighet och med lämpligt avstånd till
andra fordon samt i enlighet med gällande trafikregler och bestämmelser.
VIKTIGT
Objekt belägna högre än sensorernas detekteringsområde inkluderas inte när parkeringsmanövern beräknas vilket kan leda till att
funktionen svänger in i parkeringsfickan för
tidigt – därför bör sådana parkeringsfickor
undvikas.
Följande exempel på begränsningar för aktiv parkeringshjälp bör en förare vara medveten om:
114Park
Assist Pilot
}}
* Tillval/tillbehör. 385
FÖRARSTÖD
||
Parkering avbryts
OBS
En parkeringssekvens avbryts:
•
•
om föraren rör ratten
•
om föraren trycker på Avbryt i centerdisplayen
•
vid ingrepp av de låsningsfria bromsarna eller
den elektroniska stabilitetskontrollen – t.ex.
ett hjul tappar fästet vid halt väglag
•
då styrservon för hastighetsberoende rattmotstånd arbetar med reducerad effekt –
t.ex. vid kylning på grund av överhettning.
om bilen framförs för fort – över 7 km/h
(4 mph)
Ett meddelande i centerdisplayen informerar i
förekommande fall om varför parkeringssekvensen avbröts.
VIKTIGT
Under vissa omständigheter kan funktionen
inte hitta parkeringsfickor – en anledning kan
vara att sensorerna störs av externa ljudkällor
vilka avger samma ultraljudfrekvenser systemet arbetar med.
Exempel på sådana källor är bl.a. signalhorn,
våta däck på asfalt, pneumatiska bromsar,
avgasljud från motorcyklar, m.m.
115Med
386
Smuts, is och snö som täcker sensorerna
reducerar funktionen och kan omöjliggöra
mätning.
•
Använd godkända däck115 med korrekt däcktryck – det påverkar funktionens förmåga att
parkera.
•
Funktionen utgår från på aktuell plats parkerade fordons placering – är dessa olämpligt
uppställda kan t.ex. den egna bilens däck och
fälgar skadas mot trottoarkanter.
•
Vinkelräta parkeringsfickor kan missas eller
erbjudas i onödan om en parkerad bil sticker
ut mer än övriga parkerade bilar.
•
Funktionen är konstruerad för parkering på
raka gator – inte i kraftiga böjar eller svängar.
Se därför till att bilen är parallell med aktuella
parkeringsfickor då funktionen mäter utrymmet.
Föraransvar
Föraren bör ha i minnet att funktionen är ett
hjälpmedel – inte en ofelbar helautomatisk funktion. Därför måste föraren vara beredd att avbryta
ett parkeringsmoment.
Det finns även några detaljer att tänka på i samband med parkering, t.ex:
•
Föraren är alltid ansvarig för bedömning av
att det utrymme funktionen erbjuder är lämpligt för parkering.
•
Använd inte funktionen om snökedjor eller
reservhjul är monterade.
•
Använd inte funktionen om lastade föremål
sticker utanför bilen.
•
Kraftigt regn eller snöfall kan medföra att
parkeringsfickan inte mäts på ett korrekt sätt.
•
Under sökning och kontrollmätning av parkeringsutrymme kan funktionen missa objekt
placerade långt in i ett utrymme.
•
Parkeringsfickor på smala gator kan inte alltid erbjudas eftersom nödvändigt utrymme
för manövrering kanske inte är tillräckligt.
VIKTIGT
Byte till annan godkänd fälg- och/eller däckdimension kan medföra en förändrad däckomkrets vilket innebär att systemets parametrar då kan behöva uppdateras. Rådfråga en
verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad
rekommenderas.
Relaterad information
•
•
•
Aktiv parkeringshjälp* (s. 380)
Hastighetsberoende rattmotstånd (s. 264)
Begränsningar för kamera- och radarenhet
(s. 317)
”godkända däck” avses däck av samma typ och fabrikat som originalmonterats vid nyleverans från fabrik.
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Meddelanden för aktiv
parkeringshjälp*
Meddelanden för aktiv parkeringshjälp (PAP116)
kan visas i förar- och/eller centerdisplayen.
Följande tabell visar exempel.
Meddelande
Innebörd
Parkeringshjälp
En eller flera av funktionens sensorer är blockerade – kontrollera och åtgärda snarast möjligt.
Sensorer blockerade, rengöring behövs
Parkeringshjälp
Ej tillgänglig Service erfordras
Systemet fungerar inte som det ska. En verkstad bör kontaktas – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Ett textmeddelande kan släckas med ett kort
tryck på
-knappen, belägen i centrum på rattens högra knappsats.
Om ett meddelande kvarstår: Kontakta verkstad –
en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Relaterad information
•
Aktiv parkeringshjälp* (s. 380)
116Park
Assist Pilot
* Tillval/tillbehör. 387
HYBRIDINFORMATION
HYBRIDINFORMATION
Allmänt om Twin Engine
Viktigt att känna till
Twin Engine körs som en helt vanlig bil, men
vissa funktioner skiljer sig från en bil som drivs
enbart av bensin eller diesel. Elmotorn driver
bilen huvudsakligen i låga hastigheter, bensinmotorn i högre hastigheter samt vid mer aktiv
körning.
Strömlös bil
Tänk på att när bilen är strömlös fungerar inte
viktiga funktioner såsom bromsar, servostyrning,
etc.
I förardisplayen visas en del unik information för
Twin Engine – laddningsinformation, valt körläge,
körsträcka till tomt batteri samt hybridbatteriets
laddningsnivå.
Under körning är det möjligt att försätta bilen i
olika körlägen t.ex. endast eldrift eller vid behov
av kraft, både el- och bensinmotor. Bilen beräknar en optimal kombination av körbarhet, körupplevelse, miljöbelastning samt bränsleekonomi
utefter valt körläge.
För att bilen ska fungera optimalt gäller det att
hybridbatteriet med tillhörande elektriska drivsystem samt bensinmotorn och dess drivsystem har
korrekt arbetstemperatur. Batterikapaciteten kan
reduceras väsentligt om batteriet är för kallt eller
för varmt. Genom förkonditionering förbereds
bilens drivsystem och kupén innan avfärd, så att
både slitage och energibehov under färd minskas. Räckvidden för hybridbatteriet ökar.
Hybridbatteriet som driver elmotorn laddas via
laddkabel men kan även laddas vid mjuk inbromsning och vid motorbroms i växelläge B. Hybridbatteriet kan även laddas med bilens motor.
390
VARNING
Vid strömlös bil med avstängd el- och bränslemotor är det inte möjligt att bromsa bilen.
VARNING
Ett flertal komponenter i bilen arbetar med
högvoltsspänning som kan vara farlig vid felaktiga ingrepp. Dessa komponenter och alla
orangefärgade kablar får endast hanteras av
behörig personal.
Rör ingenting som inte är tydligt beskrivet i ägarmanualen.
Relaterad information
Bogsering inte tillåten
Bogsering av Twin Engine är inte tillåten eftersom elmotorn tar skada.
Exteriört motorljud
VARNING
Tänk på att bilen inte avger något motorljud
när den endast drivs av elmotorn och därför
kan vara svår att uppfatta för barn, fotgängare,
cyklister och djur. Detta gäller speciellt i låga
farter, t.ex. på parkeringsplatser.
Högvoltsspänning
•
•
•
•
Laddning av hybridbatteriet (s. 391)
Hybridmätare (s. 78)
Körlägen (s. 431)
Starta och stänga av förkonditionering
(s. 209)
•
•
Hybridbatteri (s. 582)
•
•
Växellägen för automatisk växellåda (s. 424)
Faktorer som påverkar räckvidden vid eldrift
(s. 439)
Bogsering (s. 460)
HYBRIDINFORMATION
Laddning av hybridbatteriet
Laddning med fast kontrollenhet enligt
mode 31
Förutom bränsletank som i en konventionell bil är
bilen utrustad med ett uppladdningsbart batteri –
ett så kallat hybridbatteri av typen litium-jon.
På vissa marknader är kontrollenheten fast installerad i en laddstation kopplad till elnätet. Laddkabeln har då ingen egen kontrollenhet. Istället
har den ett speciellt kontaktdon som användas
för att koppla laddkabeln till laddstationen. Följ
instruktioner på laddstationen.
Hybridbatteriet laddas med hjälp av en laddkabel
vilken är placerad i ett förvaringsfack i bagageutrymmet.
Laddning med bensinmotor
OBS
Volvo rekommenderar en laddkabel enligt IEC
62196 och IEC 61851 som stöder temperaturövervakning.
Laddkabelhandtag och laddintag.
Laddstatus indikeras på tre sätt:
Tiden det tar för hybridbatteriet att laddas är
beroende av vilken laddström som används.
OBS
Hybridbatteriets kapacitet minskar något med
ålder och användning, vilket kan resultera i
ökad användning av bensinmotorn och därigenom något ökad bränsleförbrukning.
VARNING
Byte av hybridbatteri får endast utföras av
verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad
rekommenderas.
1 Europeisk
standard - EN 61851-1.
•
•
•
Indikatorer på laddkabelns kontrollenhet.
Indikeringslampa i bilens laddintag.
Bild och text i förardisplayen.
Startbatteriet laddas när laddning av hybridbatteriet sker och avbryts när hybridbatteriet är
fulladdat.
Om hybridbatteriets temperatur är under –10 ºC
(14 ºF) eller över 40 ºC (104 ºF) kan det innebära att vissa av bilens funktioner förändras eller
uteblir eftersom hybridbatteriers kapacitet reduceras utanför detta temperaturintervall.
Bilen genererar ström till batteriet och batteriet laddas,
t.ex. vid lätt tryck på bromspedalen eller vid motorbromsning i utförsbacke.
Eldrift är inte möjlig i de fall temperaturen i batteriet är för låg eller hög. Om körläge PURE då är
valt startar förbränningsmotorn.
•
Bilen kan också generera ström till hybridbatteriet och batteriet laddas.
Vid mjuk inbromsning med bromspedalen
återladdas hybridbatteriet. Bilens rörelse-
}}
391
HYBRIDINFORMATION
energi omvandlas då till elektrisk energi som
används för att ladda hybridbatteriet.
||
•
I växelläge B elmotorbromsar bilen när gaspedalen släpps, samtidigt återladdas hybridbatteriet.
•
Hybridbatteriet kan även laddas med bilens
förbränningsmotor.
Relaterad information
•
•
•
Starta laddning av hybridbatteriet (s. 396)
•
Laddstatus i laddkabelns kontrollenhet
(s. 400)
•
•
•
2
Säkring
Normalt ingår flera 230 V-förbrukare i en säkringskrets, varför ytterligare förbrukare (t.ex.
belysning, dammsugare, borrmaskin etc.) kan finnas på samma säkring.
När laddkabeln aktiveras visar förardisplayen ett
meddelande och en lampa tänds i bilens laddintag. Laddströmmen används huvudsakligen till
batteriladdning men nyttjas även till förkonditionering av bilen. När bilens hybridbatteri laddas så
laddas samtidigt även startbatteriet.
•
•
•
•
Öppna och stänga luckan till laddintaget
(s. 396)
•
•
•
•
•
392
Laddkabel (s. 393)
Laddström (s. 392)
Laddström
Laddström används till laddning av hybridbatteriet samt förkonditionering av bilen. Laddning sker med en laddkabel ansluten till bilens
laddintag och ett 230 V-uttag2 (växelström).
Avsluta laddningen av hybridbatteriet
(s. 405)
Laddstatus i bilens laddintag (s. 399)
VIKTIGT
Lossa aldrig laddkabeln från 230 V-uttaget
(växelström) under pågående laddning – risken finns då att 230 V-uttaget kan skadas.
Avbryt alltid laddningen först och koppla därefter loss laddkabeln – först från bilens laddintag och därefter från 230 V-uttaget.
Laddstatus i bilens förardisplay (s. 403)
Symboler och meddelanden gällande Twin
Engine i förardisplayen (s. 406)
OBS
•
Vid mycket kallt eller varmt väder används
en del av laddströmmen för att värma/
kyla hybridbatteriet och kupén vilket medför längre laddtid.
•
Laddtiden förlängs om förkonditionering
har valts. Tidsåtgång beror huvudsakligen
på yttertemperaturen.
Växellägen för automatisk växellåda (s. 424)
Ändra körläge (s. 434)
Långtidsförvaring av fordon med hybridbatteri
(s. 408)
Spänningen i uttaget kan variera beroende på marknad.
Relaterad information
•
Laddkabel (s. 393)
Laddstatus i bilens förardisplay (s. 403)
Laddstatus i bilens laddintag (s. 399)
Starta och stänga av förkonditionering
(s. 209)
Avsluta laddningen av hybridbatteriet
(s. 405)
HYBRIDINFORMATION
Laddkabel
Laddkabeln med dess kontrollenhet används för
att ladda bilens hybridbatteri.
VARNING
•
Laddkabeln har en inbyggd jordfelsbrytare. Laddning får endast göras med jordade och godkända uttag.
•
Barn bör hållas under uppsikt i närheten
av laddkabeln när den är ansluten.
•
Högspänning finns i laddkabeln. Kontakt
med högspänning kan orsaka dödsfall
eller allvarliga personskador.
•
Använd inte laddkabeln om den är skadad
på något sätt. Skadad eller ej fungerande
laddkabel får endast repareras av verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad
rekommenderas.
•
Placera alltid laddkabeln så att man inte
kör över den, trampar på den, snubblar
över den eller på annat sätt skadar den,
eller orsakar personskador.
Använd endast laddningskabeln som följde
med bilen eller en ersättningskabel som är
rekommenderad av Volvo.
•
Koppla bort laddaren från vägguttaget
innan den rengörs.
Specifikationer, laddkabel
Se även tillverkarens instruktioner för användning av laddkabeln och dess komponenter.
Laddkabeln är placerad i förvaringsfacket till höger i
bagageutrymmet.
VARNING
Omgivningstemperatur
–32 ºC till 50 ºC
(–25 ºF till 122 ºF)
•
Anslut aldrig laddningskabeln till en förlängningssladd eller förgreningsdosa.
VIKTIGT
Grenuttag, förlängningskablage, överspänningsskydd eller liknande enheter får ej
användas tillsammans med laddkabeln då det
kan medföra risk för brand, elchock etc.
Adapter mellan 230 V-uttaget (växelström)
och laddkabeln får enbart användas om adaptern är godkänd enligt IEC 61851 och IEC
62196.
VIKTIGT
Lossa aldrig laddkabeln från 230 V-uttaget
(växelström) under pågående laddning – risken finns då att 230 V-uttaget kan skadas.
Avbryt alltid laddningen först och koppla därefter loss laddkabeln – först från bilens laddintag och därefter från 230 V-uttaget.
VIKTIGT
Rengör laddkabeln med en ren trasa fuktad
med vatten eller ett milt rengöringsmedel.
Använd inte kemikalier eller lösningsmedel.
}}
393
HYBRIDINFORMATION
Jordfelsbrytare i laddkabeln
||
Laddkabelns kontrollenhet har en inbyggd jordfelsbrytare som skyddar bilen och användaren
från elektriska stötar orsakade av systemfel.
VARNING
Laddning av hybridbatteriet får endast göras
med jordade och godkända 230 V-uttag (växelström). Om kapaciteten för uttaget eller säkringskretsen är okänd, låt en licenserad elektriker kontrollera kapaciteten. Att ladda över en
säkerhetskrets kapacitet kan leda till brand
eller skada säkringskretsen.
VARNING
Laddkabeln och dess tillhörande delar får inte
översköljas eller nedsänkas i vatten.
VARNING
•
Laddkabelns överströmsskydd hjälper till
att skydda bilens laddningssystem, men
kan inte garantera att en överbelastning
aldrig förekommer.
•
Använd aldrig synligt slitna eller skadade
eluttag. Det kan orsaka brand eller allvarliga skador.
•
Anslut aldrig laddkabeln till en förlängningskabel.
•
Underhåll eller byte av hybridbatteriet får
endast utföras av en utbildad och kvalificerad Volvo-servicetekniker.
VIKTIGT
Undvik att utsätta kontrollenheten och dess
stickpropp för direkt solljus. Överhettningsskyddet i stickproppen riskerar i så fall att
reducera eller avbryta laddningen av hybridbatteriet.
Relaterad information
394
•
•
Jordfelsbrytare i laddkabeln (s. 394)
•
Laddning av hybridbatteriet (s. 391)
Temperaturövervakning av laddkabeln
(s. 395)
VIKTIGT
Jordfelsbrytaren skyddar inte 230 V-uttaget
(växelström)/elinstallationen.
HYBRIDINFORMATION
Temperaturövervakning av
laddkabeln
För att bilens hybridbatteri ska laddas säkert
varje gång, har laddkabelns kontrollenhet samt
stickkontakt inbyggda övervakningsanordningar
av temperaturen.
Temperaturövervakningen sker dels i kontrollenheten och dels i stickkontakten.
OBS
Kontrollenhetens LED3-lampor.
VIKTIGT
LED-lampa 1
LED-lampa 2
Om kontrollenhetens inbyggda jordfelsbrytare
löser ut blinkar LED-lampa 2 rött medan LEDlampa 1 är släckt – kontrollera 230 V-uttaget
(växelström).
•
•
Kontrollera uttagets kapacitet.
•
Koppla inte in laddkabeln om uttaget är
skadat.
Övrig elektronisk utrustning som är
inkopplad på samma säkringskrets ska
kopplas ur om den totala belastningen
överskrids.
Volvo rekommenderar en laddkabel enligt IEC
62196 och IEC 61851 som stöder temperaturövervakning.
Övervakning i kontrollenheten
Laddningen stängs av om temperaturen i kontrollenheten blir för hög, detta för att skydda
elektroniken. Det kan t.ex. ske vid hög yttertemperatur och/eller kraftigt solljus direkt på kontrollenheten.
Relaterad information
•
•
3
Lysdiod (Light Emitting Diode)
Laddkabel (s. 393)
Laddstatus i laddkabelns kontrollenhet
(s. 400)
}}
395
HYBRIDINFORMATION
||
Övervakning i stickkontakten
Om temperaturen i strömkällan, till vilken laddkabeln är kopplad, blir för hög reduceras laddströmmen. Om temperaturen överstiger en kritisk
gräns avbryts laddningen helt.
Öppna och stänga luckan till
laddintaget
Luckan till hybridbatteriets laddintag öppnas
manuellt.
VIKTIGT
OBS
Laddkabel (s. 393)
Volvo rekommenderar en laddkabel enligt IEC
62196 och IEC 61851 som stöder temperaturövervakning.
Tryck in den bakre delen av luckan och släpp.
Öppna luckan.
Stängning av laddintagets lucka görs i omvänd
ordning.
Relaterad information
•
•
•
396
Spänningen i uttaget kan variera beroende på marknad.
Använd endast laddningskabeln som följer med
bilen eller en ersättningskabel som är rekommenderad av Volvo.
Anslut aldrig laddkabeln när risk för åska eller
blixtnedslag föreligger.
Relaterad information
4
Bilens hybridbatteri laddas med laddkabel
mellan bilen och ett 230 V-uttag4 (växelström).
VIKTIGT
Om temperaturövervakningen automatiskt har
sänkt laddströmmen vid upprepade tillfällen
och laddningen avbrutits måste orsaken till
överhettningen utredas och åtgärdas.
•
Starta laddning av hybridbatteriet
Starta laddning av hybridbatteriet (s. 396)
Avsluta laddningen av hybridbatteriet
(s. 405)
Laddning av hybridbatteriet (s. 391)
HYBRIDINFORMATION
•
VARNING
VARNING
Laddning av hybridbatteriet får enbart ske
med maximal tillåten eller lägre laddström
enligt gällande lokala och nationella
rekommendationer för hybridladdning från
230 V-uttag (växelström)/stickpropp.
•
Laddkabeln har en inbyggd jordfelsbrytare. Laddning får endast göras med jordade och godkända uttag.
•
Barn bör hållas under uppsikt i närheten
av laddkabeln när den är ansluten.
•
Högspänning finns i laddkabeln. Kontakt
med högspänning kan orsaka dödsfall
eller allvarliga personskador.
•
Använd inte laddkabeln om den är skadad
på något sätt. Skadad eller ej fungerande
laddkabel får endast repareras av verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad
rekommenderas.
•
Placera alltid laddkabeln så att man inte
kör över den, trampar på den, snubblar
över den eller på annat sätt skadar den,
eller orsakar personskador.
•
Koppla bort laddaren från vägguttaget
innan den rengörs.
•
Anslut aldrig laddningskabeln till en förlängningssladd eller förgreningsdosa.
•
Laddning av hybridbatteriet får ske enbart
från godkända skyddsjordade 230 Vuttag5 eller från laddstation med av Volvo
tillhandahållen lös laddsladd (Mode 3).
•
Kontrollenhetens jordfelsbrytare skyddar
bilen, men det kan ändå finnas risk för
överbelastning av 230 V-nätet.
•
Undvik synligt slitna eller skadade nätuttag då de vid användning kan leda till
brand- och/eller personskada.
•
•
Använd aldrig förlängningskabel.
Använd aldrig adapter.
VIKTIGT
Kontrollera att 230 V-uttaget (växelström) har
tillräcklig strömkapacitet för laddning av elfordon – vid osäkerhet bör uttaget kontrolleras
av en fackman.
Ta fram laddkabeln från förvaringsfacket till höger
i bagageutrymmet. Observera att bilen ska vara
avstängd inför laddning.
Anslut laddkabeln till ett 230 V-uttag.
Använd aldrig förlängningskabel.
Se även tillverkarens instruktioner för användning av laddkabeln och dess komponenter.
5
Eller likvärdiga uttag med annan spänning beroende på marknad.
}}
397
HYBRIDINFORMATION
3.
||
Laddkabelns laddhandtag spärras/låses fast
och laddning startar inom 5 sekunder. När
laddningen startats blinkar LED-lampan i laddintaget med grönt sken. Förardisplayen visar
återstående beräknad laddtid eller om laddningen inte fungerar som den ska.
Batteriladdning kan avbrytas en stund om
bilen låses upp:
Öppna laddluckan. Avlägsna laddhandtagets
skyddslock och tryck sedan fast handtaget
hela vägen in i uttaget till bilen.
•
och dörren öppnas – laddning återstartar
inom några minuter.
•
utan att dörren öppnas – bilen återlåses
automatiskt. Laddning återstartar efter
1 minut.
VIKTIGT
Lossa aldrig laddkabeln från 230 V-uttaget
(växelström) under pågående laddning – risken finns då att 230 V-uttaget kan skadas.
Avbryt alltid laddningen först och koppla därefter loss laddkabeln – först från bilens laddintag och därefter från 230 V-uttaget.
Kläm fast laddhandtagets skyddslock som
bilden visar.
VIKTIGT
För att undvika skador på lacken, t.ex. vid kraftig blåst, placera laddhandtagets skyddslock
så att det inte vidrör bilen.
398
Vid laddning kan kondensvatten från luftkonditioneringen droppa under bilen. Detta är normalt
och sker på grund av kylning av hybridbatteriet.
Relaterad information
•
•
Laddning av hybridbatteriet (s. 391)
Öppna och stänga luckan till laddintaget
(s. 396)
•
•
•
•
Laddstatus i bilens laddintag (s. 399)
Laddstatus i bilens förardisplay (s. 403)
Laddstatus i laddkabelns kontrollenhet
(s. 400)
Avsluta laddningen av hybridbatteriet
(s. 405)
HYBRIDINFORMATION
Laddstatus i bilens laddintag
I laddintaget visas status för laddningen med en
LED-lampa.
LED-lampans
sken
Innebörd
Blinkande
grönt
Laddning pågårB.
Grönt
Laddning klarC.
Rött
Ett fel har uppstått.
A
B
C
T.ex. efter att en dörr har öppnats eller om laddkabelns handtag
inte är fastlåst.
Ju långsammare blinkning, desto närmare fulladdat.
Slocknar efter en stund.
Relaterad information
LED-lampans placering i bilens laddintag.
LED-lampan visar aktuell status under pågående
laddning. Om LED-lampan inte lyser, kontrollera
att kabeln sitter ordentligt i vägguttaget och uttaget i bilen. Vit, röd eller gul lampa aktiveras när
kupébelysningen tänds – de fortsätter att lysa en
stund efter att kupébelysningen slocknat.
LED-lampans
sken
Innebörd
Vitt
Ledljus.
Gult
VäntlägeA – väntar på att
laddning ska starta.
•
•
•
•
Laddning av hybridbatteriet (s. 391)
Laddstatus i bilens förardisplay (s. 403)
Laddstatus i laddkabelns kontrollenhet
(s. 400)
Avsluta laddningen av hybridbatteriet
(s. 405)
399
HYBRIDINFORMATION
Laddstatus i laddkabelns
kontrollenhet
LED-lampa 1
LED-lampa 2
Olika indikatorer på laddkabelns kontrollenhet
visar status för pågående laddning samt status
efter avslutad laddning.
Kontrollenhetens LED6-lampor.
6
400
Lysdiod (Light Emitting Diode)
HYBRIDINFORMATION
LED 1
LED 2
Status
Innebörd
Rekommenderad åtgärd
Blinkar blått,
gult och rött
Blinkar blått,
gult och rött
Initiering
Självtest
Vänta tills självtest avslutat.
Lyser blått
Släckt
Standby
Laddkabeln är ej ansluten till bilen.
Anslut laddkabeln till bilens laddintag.
Blinkar blått
Släckt
Standby
Laddning är möjlig men är inte aktiverad av
elektroniken i bilen.
Vänta tills laddning startar.
Blinkar blått
Blinkar blått
Laddning pågår.
•
•
Släckt
Blinkar gult
Laddning pågår.
Temperaturövervakning har detekterat en
förhöjd temperatur. Laddning pågår med
reducerad strömnivå.
Starta om laddning. Om problemet kvarstår – kontakta fackman.
Släckt
Lyser gult
Laddning är inte
möjlig.
Temperaturövervakning har löst ut för
230 V-uttaget.
Starta om laddning. Om problemet kvarstår – kontakta fackman.
Släckt
Blinkar rött
Laddning är inte
möjlig.
Jordfelsbrytaren på laddkabeln har löst ut.
1.
Dra ut laddkabeln ur 230 V-uttaget.
2.
Jordfelsbrytaren nollställs efter 10 sekunder och
enheten startar om.
3.
Anslut laddkabeln i 230 V-uttaget.
4.
Om problemet kvarstår – kontakta fackman.
Bilens elektronik har påbörjat laddning.
Vänta tills batteriet är fulladdat.
Laddning pågår.
Blinkar rött
Lyser rött
Laddning är inte
möjlig.
Laddkabeln ansluten till ojordat 230 V-uttag.
Anslut laddkabeln till ett jordat 230 V-uttag. Om problemet kvarstår – kontakta fackman
Blinkar rött
Blinkar rött
Laddning är inte
möjlig.
Internt fel. Laddkabeln är skadad och måste
repareras.
Kontakta fackman.
}}
401
HYBRIDINFORMATION
||
Relaterad information
•
•
•
•
402
Laddning av hybridbatteriet (s. 391)
Laddstatus i bilens laddintag (s. 399)
Laddstatus i bilens förardisplay (s. 403)
Avsluta laddningen av hybridbatteriet
(s. 405)
HYBRIDINFORMATION
Laddstatus i bilens förardisplay
I förardisplayen visas statusen för laddningen
med både bild och text. Informationen visas så
länge förardisplayen är igång.
Bild
A
Meddelande
Innebörd
Fulladdad: [Tid] visas tillsammans med en animation med blått pulserande ljus genom laddkabeln.
Laddning pågår och en ungefärlig tid för när batteriet beräknas vara fulladdat visas.
Texten Fulladdad visas. En bild över bilen visas med en LED-indikator
vid laddintaget som lyser grönt.
Batteriet är fulladdat.
Texten Laddningsfel visas. LED-indikatorn vid laddintaget lyser rött.
Ett fel har uppstått, kontrollera anslutningen av laddkabeln
mot bilens laddintag och mot 230 V-uttagetA (växelström).
Spänningen i uttaget kan variera beroende på marknad.
}}
403
HYBRIDINFORMATION
||
OBS
Om förardisplayen inte används på en stund
släcks den ner. Aktivera displayen igen
genom att antingen
•
•
•
trycka ner bromspedalen,
öppna en av dörrarna eller
försätta bilen i tändningsläge I genom att
vrida START-vredet medurs och släppa.
Relaterad information
•
•
404
Laddning av hybridbatteriet (s. 391)
Symboler och meddelanden gällande Twin
Engine i förardisplayen (s. 406)
•
•
Laddstatus i bilens laddintag (s. 399)
•
Avsluta laddningen av hybridbatteriet
(s. 405)
Laddstatus i laddkabelns kontrollenhet
(s. 400)
HYBRIDINFORMATION
Avsluta laddningen av
hybridbatteriet
Avsluta laddningen genom att låsa upp bilen,
koppla ur laddkabeln ur bilens laddintag och
därefter ur 230 V-uttaget7 (växelström).
VIKTIGT
Innan laddkabeln kopplas ur bilens laddintag
måste bilen låsas upp med upplåsningsknappen på fjärrnyckeln. Detta måste utföras även
om dörrarna på bilen redan är upplåsta. Låses
inte bilen upp med upplåsningsknappen kan
detta leda till skador på laddkabeln eller på
systemet.
Lås upp bilen med fjärrnyckeln – laddningen
avslutas och laddkabelns spärrade handtag
släpper/låses upp.
7
Lägg tillbaka laddkabeln i bilens förvaringsfack till höger i bagageutrymmet.
Laddkabel låses automatiskt
Om laddkabeln inte lossas från laddintaget, låses
den automatiskt fast igen en stund efter upplåsning för att maximera laddning och räckvidd, samt
möjliggöra förkonditionering inför avfärd. Laddkabeln kan lossas igen om bilen låses upp med
fjärrnyckeln. För bilar med Passive Entry* kan
man låsa och låsa upp med handtaget igen.
OBS
Lås alltid upp bilen så att laddningen avbryts
innan anslutningen till 230 V-uttaget (växelström) kopplas ur. Observera att laddkabeln
måste kopplas ur bilens laddintag innan den
kopplas ur 230 V-uttaget, dels för att undvika
skador på systemet och dels för att undvika
att laddningen avbryts oavsiktligt.
Ta loss kabeln från 230 V-uttaget.
Ta loss kabeln från bilens laddintag och
stäng luckan.
Relaterad information
•
Öppna och stänga luckan till laddintaget
(s. 396)
•
•
•
Laddkabel (s. 393)
Laddning av hybridbatteriet (s. 391)
Starta laddning av hybridbatteriet (s. 396)
Spänningen i uttaget kan variera beroende på marknad.
* Tillval/tillbehör. 405
HYBRIDINFORMATION
Symboler och meddelanden
gällande Twin Engine i
förardisplayen
även visas i kombination med generella kontrolloch varningssymboler och släcks när problemen
har åtgärdats.
Ett antal symboler och meddelanden gällande
Twin Engine kan visas i förardisplayen. De kan
Symbol
Meddelande
Innebörd
12 V Batteri
Fel på hybridbatteriet. Kontakta en verkstadA för kontroll av batteriet så snart som möjligt.
Laddningsfel, service snarast. Kör till
verkstad
12 V Batteri
Fel på hybridbatteriet. Stanna bilen snarast och kontakta en verkstadA för kontroll av batteriet.
Laddningsfel Stanna snarast
12 V Batteri
Fel på hybridbatteriet. Kontakta en verkstadA för kontroll av funktionen så snart som möjligt.
Säkring utlöst Service erfordras
Hybridbatteri
Överhettad Stanna snarast
Temperaturen i hybridbatteriet verkar stiga onormalt, stanna bilen och stäng av motorn. Vänta minst
5 minuter innan vidare körning. Ring verkstadA eller kontrollera utifrån att allt verkar normalt innan
vidare körning.
Reducerad prestanda
Hybridbatteriet är inte tillräckligt laddat för högre hastigheter. Ladda batteriet så snart som möjligt.
Begränsad maxhastighet
Hybridsystem
Ryckig gång i låg fart, OK att köra
vidare
406
Hybridsystemet fungerar inte som det ska. Kontakta en verkstadA för kontroll av funktionen så snart
som möjligt.
HYBRIDINFORMATION
Symbol
Meddelande
Innebörd
Hybridsystemfel
Hybridsystemet är ur funktion. Kontakta en verkstadA för kontroll av funktionen så snart som möjligt.
Service erfordras
Laddkabel
Ta bort innan start
Laddkabel
Borttagen? Vrid och håll startvredet i
7s
A
Visas när föraren försöker starta bilen och laddkabeln är inkopplad i bilen. Koppla bort laddkabeln
och stäng laddluckan.
Visas när föraren efter ett tidigare försök startar bilen med laddkabeln inkopplad i bilen. Koppla bort
laddkabeln eller undersök att kabeln verkligen är bortkopplad och att laddluckan är stängd.
En auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
•
Starta laddning av hybridbatteriet (s. 396)
Avsluta laddningen av hybridbatteriet (s. 405)
Laddning av hybridbatteriet (s. 391)
Varningssymboler i förardisplayen (s. 87)
Kontrollsymboler i förardisplayen (s. 85)
Hybridmätare (s. 78)
Hybridbatterimätare (s. 79)
407
HYBRIDINFORMATION
Långtidsförvaring av fordon med
hybridbatteri
2.
För att minimera degradering av hybridbatteriet i
samband med långtidsförvaring (längre än 1
månad) av fordonet rekommenderas att laddningsgraden ligger på cirka 25 % enligt förardisplayen.
Gör enligt följande:
Om förvaringen varat längre än 6 månader
eller hybridbatteriets laddnivå är märkbart
under 25 % – ladda batteriet till cirka 25 %
igen för att kompensera för den naturliga
självurladdningen som märks av vid just
längre förvaring. Kontrollera löpande laddnivån i förardisplayen.
OBS
Välj en så sval placering av fordonet som möjligt för att minimera åldring av batteriet vid
långtidsförvaring. Sommartid bör fordonet
helst stå inomhus alternativt utomhus i
skugga, beroende på var temperaturen är
lägst.
Relaterad information
•
•
•
1.
408
Om laddningsgraden är hög – kör bilen till
dess ca 25 % återstår. Är laddningsgraden
låg – ladda batteriet till dess att ca 25 %
uppnås.
Starta laddning av hybridbatteriet (s. 396)
Hybridbatterimätare (s. 79)
Laddning av hybridbatteriet (s. 391)
START OCH KÖRNING
START OCH KÖRNING
Starta bilen
För att starta bilen:
Bilen startas med hjälp av startvredet i tunnelkonsolen när fjärrnyckeln finns i kupén.
1.
2.
3.
Startvredet i tunnelkonsolen.
VARNING
Innan start:
•
•
•
Ta på säkerhetsbältet.
Ställ in säte, ratt och speglar.
Se till att det går att trycka ner bromspedalen helt.
Fjärrnyckeln används inte fysiskt vid start av bilen
eftersom den är utrustad med stöd för nyckelfri
start (Passiv start).
1
410
Fjärrnyckeln måste finnas i bilen. För bilar
med Passiv start behöver nyckeln finnas i
den främre delen av kupén. Med tillvalet
nyckelfri låsning/upplåsning* av bilen räcker
det att nyckeln befinner sig någonstans i
bilen.
Håll bromspedalen nedtryckt1 helt. För bil
med automatisk växling, se till att växelläge P
eller N är valt. För bilar med manuell växling,
se till att växelspaken är i friläge eller att
kopplingspedalen är nedtryckt.
Vrid startvredet medurs och släpp vredet.
Reglaget återgår automatiskt till ursprungsläget.
Bilen bör inte startas med laddsladden inkopplad
men i de fall då den inte går att dra ur alternativt
att bilen felaktigt detekterar laddsladden är det
möjligt att forcera start av bilen:
1.
Tryck på bromspedalen och vrid startvredet
medurs.
2.
Texten Laddkabel Ta bort innan start
kommer upp i förardisplayen.
3.
Vrid startvredet medurs igen.
4.
Texten Borttagen? Vrid och håll
startvredet i 7s kommer upp, vrid då
medurs och håll vredet i 7 sekunder för att
starta bilen.
Vid motorstart arbetar startmotorn tills motorn
startar eller tills överhettningsskyddet bryter.
Vid start under normala förhållanden prioriteras
bilens elektriska drivmotor – bensinmotorn förblir
avstängd. Det innebär att efter startvredet vridits
medurs har den elektriska motorn ”startat” och
bilen är körklar. Startad bil indikeras av att förardisplayens kontrollampor slocknar och dess förvalda tema tänds upp.
Det finns dock situationer där bensinmotorn startar istället, t.ex. vid för låg temperatur eller om
hybridbatteriet behöver laddas.
Backup-läsarens placering i tunnelkonsolen.
Om bilen rullar räcker det med att vrida startvredet medurs för att starta motorn.
* Tillval/tillbehör.
START OCH KÖRNING
Om meddelandet Fjärrnyckel ej hittad visas i
förardisplayen vid start, placera fjärrnyckeln vid
backup-läsaren. Gör därefter ett nytt startförsök.
VARNING
Ta aldrig ut fjärrnyckeln från bilen under körning.
OBS
VARNING
När fjärrnyckeln placeras vid backup-läsaren,
se till att inga andra bilnycklar, metallföremål
eller elektroniska apparater (t.ex. mobiltelefoner, surfplattor, bärbara datorer eller laddare) finns vid backup-läsaren. Flera bilnycklar
nära varandra vid backup-läsaren kan störa
varandra.
Ta alltid med fjärrnyckeln ur bilen när bilen
lämnas och se till att bilens elsystem är i
tändningsläge 0 – särskilt om det finns barn i
bilen.
OBS
Vid kallstart kan tomgångsvarvtalet vara märkbart högre än normalt för vissa motortyper.
Detta görs för att så snabbt som möjligt få
upp avgasreningssystemet till normal driftstemperatur, vilket minimerar avgasemissioner
och skonar miljön.
Om meddelandet Start av bil Systemkontroll,
vänta visas i förardisplayen vid start, vänta tills
meddelandet försvinner och gör därefter ett nytt
startförsök.
VIKTIGT
Om motorn inte startat efter 3 försök – vänta
3 minuter innan ett nytt försök påbörjas.
Startförmågan ökar om startbatteriet får återhämta sig.
OBS
Bilen kan inte startas om hybridbatteriet är
urladdat.
Stänga av bilen
Bilen stängs av med hjälp av startvredet i tunnelkonsolen.
Startvredet i tunnelkonsolen.
För att stänga av bilen:
–
Relaterad information
•
•
•
•
•
Stänga av bilen (s. 411)
Tändningslägen (s. 412)
Justera ratt (s. 184)
Använda starthjälp med annat batteri
(s. 450)
Välja tändningsläge (s. 413)
Vrid startvredet medurs och släpp – bilen
stängs av. Reglaget återgår automatiskt till
ursprungsläget.
Om växelväljaren för bil med automatisk växling
inte är i läge P eller om bilen rullar:
–
Vrid medurs och håll vredet tills bilen stängs
av.
Relaterad information
•
•
•
Starta bilen (s. 410)
Tändningslägen (s. 412)
Justera ratt (s. 184)
}}
411
START OCH KÖRNING
•
•
Använda starthjälp med annat batteri
(s. 450)
Välja tändningsläge (s. 413)
Tändningslägen
Bilens elsystem kan försättas i olika nivåer/lägen
och på så sätt göra olika funktioner tillgängliga.
Nivå
0
För att möjliggöra användning av ett begränsat
antal funktioner med avstängd motor, kan bilens
elsystem försättas i tre olika nivåer – 0, I och II.
Ägarmanualen beskriver genomgående dessa
nivåer med benämningen "tändningsläge".
Följande tabell visar vilka funktioner som är tillgängliga i respektive tändningsläge/nivå:
Funktioner
•
Kilometerräknare, klocka och temperaturmätare tändsA.
•
•
•
Elmanövrerade* säten kan justeras.
•
Infotainmentsystemet kan
användasA.
Fönsterhissar kan användas.
Centerdisplayen startas upp och
kan användasA.
I detta läge är funktionerna tidsstyrda
och stängs av automatiskt efter en
stund.
I
•
Taklucka, fönsterhissar, 12 V-eluttag i kupé, Bluetooth, navigation,
telefon, kupéfläkt och vindrutetorkare kan användas.
•
•
Elmanövrerade säten kan justeras.
12 V-eluttag* i bagageutrymmet
kan användas.
Strömförbrukningen belastar batteriet i detta tändningsläge.
412
* Tillval/tillbehör.
START OCH KÖRNING
Nivå
II
Funktioner
•
•
•
Välja tändningsläge
Strålkastarna tänds.
Bilens elsystem kan försättas i olika nivåer/lägen
och på så sätt göra olika funktioner tillgängliga.
Varnings-/kontrollampor lyser i
5 sekunder.
Att välja tändningsläge
Flera övriga system aktiveras.
Eluppvärmning i sittdynor och bakruta kan dock aktiveras först efter
att bilen startats.
•
Tändningsläge I – Vrid startvredet medurs
och släpp vredet. Reglaget återgår automatiskt till ursprungsläget.
•
Tändningsläge II – Vrid startvredet medurs
och håll vredet i ca 5 sekunder. Släpp därefter vredet, vilket automatiskt återgår till
ursprungsläget.
•
Tillbaka till tändningsläge 0 – För att
återgå till tändningsläge 0 från läge I och II –
Vrid startvredet medurs och släpp vredet.
Reglaget återgår automatiskt till ursprungsläget.
Detta tändningsläge förbrukar
mycket ström från batteriet och bör
därför undvikas!
A
Relaterad information
Aktiveras även när dörren öppnas.
Relaterad information
•
•
•
•
Starta bilen (s. 410)
Justera ratt (s. 184)
Startvredet i tunnelkonsolen.
Använda starthjälp med annat batteri
(s. 450)
•
Välja tändningsläge (s. 413)
Tändningsläge 0 – Lås upp bilen och förvara fjärrnyckeln inne i bilen.
•
•
•
•
•
Starta bilen (s. 410)
Stänga av bilen (s. 411)
Tändningslägen (s. 412)
Justera ratt (s. 184)
Använda starthjälp med annat batteri
(s. 450)
OBS
För att nå nivå I eller II utan motorstart –
tryck inte ner bromspedalen, eller kopplingspedalen för bilar med manuell växling, när
dessa tändningslägen ska väljas.
413
START OCH KÖRNING
Alkolås*
Förbikoppling av alkolås*
Alkolåsets funktion är att förhindra att bilen framförs av en berusad förare. Innan motorstart är
möjlig måste föraren göra ett utandningsprov
som verifierar att denne inte är påverkad av alkohol. Alkolåset kalibreras till respektive marknads
gällande gränsvärde för laglig bilkörning.
I händelse av en nödsituation eller om alkolåset
är ur funktion, är det möjligt att koppla förbi alkolåset för att kunna köra bilen.
Bilen har ett gränssnitt för elektrisk inkoppling av
olika alkolåsfabrikat och modeller rekommenderade av Volvo. Gränssnittet underlättar alkolåsinkoppling, samt ger möjlighet till en integrerad
funktion med alkolåsrelaterade meddelanden i
bilens huvuddisplay. För information om specifikt
alkolås hänvisas till respektive alkolåstillverkares
instruktionsbok.
VARNING
Alkolåset är ett hjälpmedel och fråntar inte
föraren ansvar. Det är alltid förarens ansvar att
vara nykter och att framföra bilen på ett säkert
sätt.
OBS
All aktivering av förbikopplingsfunktionen loggas och sparas i ett minne i alkolåsets kontrollenhet. Det går inte att ångra en förbikoppling.
Meddelandet Blås i alkolåset Förbikoppla
istället? kommer upp i skärmen:
•
Om det står "Cancel/Yes" - välj förbikoppling
med ett tryck på högra rattknappsatsens
högerpilknapp och sedan på O-knappen.
•
Om det står "Yes" - välj förbikoppling med
ett tryck på O-knappen.
Förbikoppling av alkolås* (s. 414)
Alkolåset är nu förbikopplat och bilen kan startas.
Vid installationen av alkolås väljs antalet möjliga
förbikopplingar som ska kunna utföras innan
service erfordras.
Tändningslägen (s. 412)
Tändningslägen (s. 412)
Aktivera förbikopplingsfunktionen (Bypass)
Inför motorstart med alkolås (s. 415)
Starta bilen (s. 410)
Starta bilen (s. 410)
För deaktivering via respektive alkolås, se tillhörande instruktioner.
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
Relaterad information
•
•
414
Alkolås* (s. 414)
Inför motorstart med alkolås (s. 415)
* Tillval/tillbehör.
START OCH KÖRNING
Inför motorstart med alkolås
Bromsfunktioner
Färdbroms
Alkolåset aktiveras automatiskt och görs klart för
användning när bilen öppnas.
Bilens bromsar används för att sänka hastigheten eller förhindra att bilen sätts i rullning.
Färdbromsen är en del av bromssystemet.
Att tänka på
Vid sidan av färdbroms och parkeringsbroms är
bilen utrustad med flera automatiska bromshjälpfunktioner. Dessa kan underlätta t.ex. genom att
föraren inte behöver hålla foten på bromspedalen
vid stillastående vid ett trafikljus, eller vid start i
uppförsbacke.
För att få korrekt funktion och ett så rättvisande
mätresultat som möjligt:
•
Undvik att äta eller dricka ca 5 minuter innan
utandningsprovet.
•
Undvik kraftig vindrutespolning – alkoholen i
spolarvätskan kan resultera i felaktigt mätresultat.
Beroende av bilens utrustning kan följande
bromshjälpfunktioner finnas:
Relaterad information
•
•
•
•
Förbikoppling av alkolås* (s. 414)
Alkolås* (s. 414)
Starta bilen (s. 410)
Tändningslägen (s. 412)
Anti-lock Braking System
Bromsservon fungerar endast då el- eller förbränningsmotor är igång.
Automatisk broms vid stillastående (Auto
Hold)
Om färdbromsen används när bilen är avstängd
krävs ett högre pedaltryck för att bromsa bilen.
•
•
•
Backstarthjälp (Hill Start Assist)
I mycket kuperade landskap eller vid körning med
tung last kan bromsarna avlastas genom motorbromsning i växelläge B.
Automatisk inbromsning efter en kollision
City Safety
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
2
VARNING
•
OBS
Efter en avslutad körning kan motorn återstartas inom 30 minuter utan att ett nytt
utandningsprov behöver göras.
Bilen är utrustad med två bromskretsar. Om en
bromskrets skadas kommer bromspedalen att ta
djupare. Ett högre pedaltryck behövs då för att få
normal bromseffekt.
Färdbroms (s. 415)
Parkeringsbroms (s. 418)
Automatisk broms vid stillastående (s. 421)
Automatisk inbromsning efter en kollision
(s. 423)
Hjälp vid start i backe (s. 423)
City Safety™ (s. 322)
Låsningsfria bromsar
Bilen har låsningsfria bromsar (ABS2) som förhindrar att hjulen låser sig vid inbromsning och
möjliggör bibehållen styrförmåga. Vid ingrepp kan
vibrationer kännas i bromspedalen, vilket är normalt.
Efter att bilen startats görs automatiskt ett kort
test av ABS-systemet då föraren släpper bromspedalen. Ytterligare ett automatiskt test av systemet kan komma att göras vid låg hastighet. Testet kan uppfattas som pulseringar i bromspedalen.
}}
* Tillval/tillbehör. 415
START OCH KÖRNING
||
Lätt inbromsning ger laddning till
hybridbatteriet
Vid lätt inbromsning används den elektriska
motorns motorbroms. Bilens rörelseenergi
omvandlas då istället till elektrisk energi vilken
används till att ladda hybridbatteriet. Batteriladdning med elmotorbroms indikeras i förardisplayen.
Symboler i förardisplayen
Symbol
VARNING
Innebörd
Om både varningslampan för bromsfel och
ABS-fel är tända samtidigt, kan ett fel ha uppstått i bromssystemet.
Kontrollera bromsvätskenivån. Om
nivån är låg, fyll på bromsvätska
samt kontrollera orsaken till bromsvätskeförlusten.
•
Om nivån i bromsvätskebehållaren vid
detta tillfälle är normal, kör försiktigt till
närmaste verkstad för kontroll av bromssystemet – en auktoriserad Volvoverkstad
rekommenderas.
•
Om bromsvätskan ligger under MIN-nivå i
bromsvätskebehållaren bör inte bilen
köras vidare utan att bromsvätska fyllts
på. Anledningen till bromsvätskeförlusten
måste kontrolleras.
Fel på pedalsensor.
Fast sken i 2 sekunder vid start av
motor: Automatisk funktionskontroll.
Fast sken i mer än 2 sekunder: Fel
i ABS-systemet. Bilens ordinarie
bromssystem fungerar fortfarande,
men utan ABS-funktion.
Förardisplayen indikerar laddning vid elmotorbromsning.
Denna funktion är aktiv i hastighetsintervallet
150–5 km/h (93–3 mph). Vid hårdare inbromsning, samt utanför det hastighetsintervallet, kompletteras inbromsningen av det hydrauliska
bromssystemet. I förardisplayen indikeras det
med visaren nere i det röda området.
416
Om meddelandet Bromspedal
Egenskaper ändrade Service
erfordras visas är systemet för
"Brake-by-wire" ur funktion. Ett
högre pedaltryck krävs för att få
bromseffekt.
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
•
Bromsförstärkning (s. 417)
Automatisk broms vid stillastående (s. 421)
Hjälp vid start i backe (s. 423)
Bromsa på våta vägbanor (s. 417)
Bromsa på saltade vägbanor (s. 417)
Underhåll av bromssystem (s. 418)
Bromsljus (s. 147)
START OCH KÖRNING
Bromsförstärkning
Bromsa på våta vägbanor
Bromsa på saltade vägbanor
Bromsförstärkningssystemet, (BAS3) hjälper till
att öka bromskraften vid inbromsning och kan
därmed förkorta bromssträckan.
Vid körning en längre tid i kraftigt regn utan att
bromsa, kan bromseffekten vid den första
inbromsningen fördröjas något.
Vid körning på saltade vägar kan det bildas ett
saltskikt på bromsskivor och bromsbelägg.
Systemet känner av förarens sätt att bromsa och
ökar bromskraften när det behövs. Bromskraften
kan förstärkas upp till nivån då ABS-systemet
ingriper. Funktionen avbryts när trycket på bromspedalen minskas.
Detta kan även vara fallet efter en biltvätt. Det är
då nödvändigt att trampa kraftigare på bromsen.
Håll därför ett större avstånd till framförvarande
trafik.
Relaterad information
•
Färdbroms (s. 415)
Bromsa bilen ordentligt efter körning på våta
vägar och efter en biltvätt. Bromsskivorna värms
då upp, torkar snabbare och skyddas mot korrosion. Ta hänsyn till rådande trafiksituation vid
inbromsning.
Relaterad information
•
•
3
Färdbroms (s. 415)
Bromsa på saltade vägbanor (s. 417)
Detta kan förlänga bromssträckan. Håll därför ett
extra säkerhetsavstånd till framförvarande fordon.
Se också till att:
•
Bromsa då och då för att avlägsna ett eventuellt saltskikt. Se till att andra trafikanter inte
utsätts för fara vid inbromsningen.
•
Trampa försiktigt på bromspedalen när körningen har avslutats och innan nästa färd
startar.
Relaterad information
•
•
Färdbroms (s. 415)
Bromsa på våta vägbanor (s. 417)
Brake Assist System
417
START OCH KÖRNING
Underhåll av bromssystem
Parkeringsbroms
Relaterad information
Kontrollera regelbundet bromssystemets komponenter för slitage.
Parkeringsbromsen förhindrar att bilen rullar iväg
från stillastående genom att mekaniskt låsa/
spärra två hjul.
•
Aktivera och deaktivera parkeringsbroms
(s. 419)
•
•
•
Parkera i backe (s. 420)
För att hålla bilen på en hög nivå vad gäller trafiksäkerhet, driftsäkerhet och tillförlitlighet bör Volvos serviceintervaller följas, vilka finns specificerade i Service- och Garantiboken. Nya och utbytta
bromsbelägg och bromsskivor ger optimal bromsverkan först efter några hundra kilometer (miles)
efter ”inslitning”. Kompensera den minskade
bromsverkan genom att trampa ned bromspedalen hårdare. Volvo rekommenderar att endast
bromsbelägg som är godkända för din Volvo
monteras.
VIKTIGT
Kontroll av slitage på bromssystemets komponenter bör göras regelbundet.
Kontakta en verkstad för information om tillvägagångssätt eller låt en verkstad utföra
inspektionen – en auktoriserad Volvoverkstad
rekommenderas.
Relaterad information
•
418
Färdbroms (s. 415)
Reglaget för parkeringsbromsen är placerad i tunnelkonsolen mellan stolarna.
När den elektriskt manövrerade parkeringsbromsen arbetar hörs ett svagt elmotorljud. Ljudet uppkommer även vid automatiska funktionskontroller av parkeringsbromsen.
Om bilen står stilla när parkeringsbromsen aktiveras verkar den endast på bakhjulen. Om aktiveringen sker när bilen rör sig används ordinarie
färdbroms, d.v.s. bromsen verkar på alla fyra
hjulen. Bromsverkan övergår till bakhjulen när
bilen nästan står stilla.
Vid fel på parkeringsbromsen (s. 421)
Automatisk broms vid stillastående (s. 421)
START OCH KÖRNING
Aktivera och deaktivera
parkeringsbroms
Automatisk aktivering
Parkeringsbromsen aktiveras automatiskt
Använd parkeringsbromsen för att förhindra att
bilen rullar iväg från stillastående.
•
Aktivera parkeringsbroms
•
•
när bilen stängts av och inställningen för
automatisk aktivering av parkeringsbroms är
aktiverad i centerdisplayen.
när växelläge P väljs i en brant backe.
om funktionen Auto hold (automatisk broms
vid stillastående) är aktiverad och
• bilen har stått stilla en längre tid (5-10
minuter)
•
•
1.
2.
Dra reglaget uppåt.
> Symbolen i förardisplayen tänds när parkeringsbromsen är aktiverad.
Kontrollera att bilen står still.
Symbol i förardisplayen
Symbol
Innebörd
Symbolen är tänd när parkeringsbromsen är aktiverad.
Om symbolen blinkar innebär det
att ett fel har uppstått. Läs meddelande i förardisplayen.
Deaktivera parkeringsbroms
bilen stängs av
föraren lämnar bilen.
Nödbroms
I nödfall kan parkeringsbromsen aktiveras när
bilen är i rörelse genom att dra och hålla upp reglaget. Bromsförloppet avbryts när reglaget släpps,
eller om gaspedalen trampas ned.
OBS
Vid nödbromsning i högre hastigheter ljuder
en signal under bromsförloppet.
Deaktivera manuellt
1. Tryck ned bromspedalen bestämt.
2.
Tryck ned reglaget.
> Parkeringsbromsen släpper och symbolen
i förardisplayen slocknar.
Deaktivera automatiskt
1. Starta bilen.
2.
Tryck ned bromspedalen bestämt. Välj växelläge D eller R och ge gas.
> Parkeringsbromsen släpper och symbolen
i förardisplayen slocknar.
OBS
Villkor för automatisk deaktivering är antingen
att föraren har tagit på sig säkerhetsbältet
eller att förardörren är stängd.
}}
419
START OCH KÖRNING
||
Relaterad information
•
•
•
•
Inställning för automatisk aktivering av parkeringsbroms (s. 420)
Inställning för automatisk aktivering
av parkeringsbroms
Vid fel på parkeringsbromsen (s. 421)
Välj om parkeringsbromsen ska aktiveras automatiskt när bilen stängts av.
Parkeringsbroms (s. 418)
För att ändra inställning:
Parkera i backe (s. 420)
1.
Tryck på Inställningar i centerdisplayens
toppvy.
2.
Tryck på My Car Parkeringsbroms och
fjädring och markera eller avmarkera funktionen Automatisk aktivering av
parkeringsbroms.
Relaterad information
•
•
Aktivera och deaktivera parkeringsbroms
(s. 419)
Parkeringsbroms (s. 418)
Parkera i backe
Använd alltid parkeringsbroms vid parkering i en
backe.
VARNING
Använd alltid parkeringsbromsen vid parkering
på lutande underlag. En ilagd växel eller automatlådans P-läge är inte tillräckligt för att
hålla bilen stilla i alla situationer.
Om bilen parkeras i uppförsbacke:
•
Vrid hjulen i riktning från trottoarkanten.
Om bilen parkeras i utförsbacke:
•
Vrid hjulen i riktning mot trottoarkanten.
Tung last i motlut
Tung last, t.ex. ett släp, kan göra att bilen rullar
bakåt när parkeringsbromsen lossas automatiskt i
kraftigt motlut. Undvik detta genom att dra reglaget uppåt samtidigt som bilen kör iväg. Släpp
reglaget när motorn uppnår dragläge.
Relaterad information
•
420
Aktivera och deaktivera parkeringsbroms
(s. 419)
START OCH KÖRNING
Vid fel på parkeringsbromsen
Symboler i förardisplayen
Kontakta en auktoriserad Volvoverkstad om det
inte går att deaktivera eller aktivera parkeringsbromsen efter flera försök.
Symbol
Innebörd
Om symbolen blinkar innebär det
att ett fel har uppstått. Se meddelande i förardisplayen.
En varningssignal ljuder vid färd med aktiverad
parkeringsbroms.
Om bilen måste parkeras innan ett eventuellt fel
är åtgärdat, ska hjulen vridas som vid parkering i
backe och växelväljaren vara i läge P.
Fel i bromssystemet. Se meddelande i förardisplayen.
Låg batterispänning
Informationsmeddelande i förardisplayen.
Om batterispänningen är för låg kan parkeringsbromsen varken deaktiveras eller aktiveras.
Anslut ett starthjälpsbatteri om batterispänningen
är för låg.
Byte av bromsbelägg
Bromsbeläggen bak måste bytas på verkstad på
grund av den elektriskt manövrerade parkeringsbromsens konstruktion – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Automatisk broms vid stillastående
Automatisk broms vid stillastående (Auto hold)
innebär att föraren kan släppa bromspedalen
med bibehållen bromsverkan när bilen har stannat vid ett trafikljus eller en vägkorsning.
När bilen har stannat aktiveras bromsarna automatiskt. Funktionen kan använda antingen färdbroms eller parkeringsbroms för att hålla bilen
stilla och fungerar på alla lutningar. Vid ivägkörning lossar bromsarna automatiskt om föraren
har säkerhetsbältet på.
OBS
Vid inbromsning till stillastående i en uppeller nedförsbacke bör bromspedalen trampas
ned lite hårdare innan den släpps för att
säkerställa att bilen inte rullar alls.
Relaterad information
•
Aktivera och deaktivera parkeringsbroms
(s. 419)
•
•
•
Parkera i backe (s. 420)
Startbatteri (s. 579)
Parkeringsbromsen aktiveras om
Volvos serviceprogram (s. 564)
•
•
•
•
bilen stängs av
förardörren öppnas
förarens säkerhetsbälte lossas
bilen har varit stillastående en längre tid
(5-10 minuter).
}}
421
START OCH KÖRNING
||
Symboler i förardisplayen
Symbol
Innebörd
Symbolen är tänd när funktionen
använder färdbromsen för att hålla
bilen stilla.
Aktivera och deaktivera automatisk
broms vid stillastående
•
Funktionen förblir avstängd tills den återaktiveras.
Funktionen automatisk broms vid stillastående
aktiveras med knappen i tunnelkonsolen.
•
När funktionen är avstängd kommer backstarthjälpen (HSA) att vara fortsatt aktiv och
förhindrar att bilen rullar bakåt vid start i uppförsbacke.
Relaterad information
Symbolen är tänd när funktionen
använder parkeringsbromsen för
att hålla bilen stilla.
•
Relaterad information
•
Aktivera och deaktivera automatisk broms vid
stillastående (s. 422)
•
•
•
Färdbroms (s. 415)
Parkeringsbroms (s. 418)
Hjälp vid start i backe (s. 423)
–
Tryck på knappen i tunnelkonsolen för att
aktivera eller stänga av funktionen.
> Indikeringen i knappen lyser när funktionen är aktiverad. Aktiverad funktion
finns kvar även när bilen startas nästa
gång.
Gäller vid avstängning
Är funktionen aktiv och håller bilen
med färdbromsen (A-symbolen är tänd)
så måste bromspedalen trampas ned
samtidigt som knappen trycks ned för
att stänga av.
422
Automatisk broms vid stillastående (s. 421)
START OCH KÖRNING
Hjälp vid start i backe
Backstarthjälpen (HSA4) förhindrar att bilen
rullar bakåt vid start i uppförsbacke. Vid backning i uppförsbacke förhindrar den att bilen rullar
framåt.
Funktionen innebär att pedaltrycket i bromssystemet finns kvar några sekunder under tiden foten
flyttas från bromspedal till gaspedal.
Den tillfälliga bromseffekten släpper efter några
sekunder eller när föraren påbörjar ivägkörning.
Backstarthjälpen är tillgänglig även när funktionen automatisk broms vid stillastående (Auto
hold) är avstängd.
Relaterad information
•
•
Automatisk broms vid stillastående (s. 421)
Färdbroms (s. 415)
Automatisk inbromsning efter en
kollision
Vid en kollision där aktiveringsnivån för pyrotekniska bältesförsträckare eller krockkudde uppnås, eller om en kollision med ett stort djur
detekteras, ansätts bilens bromsar automatiskt.
Funktionen är till för att förhindra eller mildra
effekter av en eventuell efterföljande kollision.
Relaterad information
•
•
•
Rear Collision Warning (s. 335)
BLIS* (s. 336)
Bromsfunktioner (s. 415)
Efter en allvarlig kollision finns det en risk att det
inte längre är möjligt att kontrollera och styra
bilen. För att då undvika eller minska effekten av
en eventuell efterföljande kollision, mot ett fordon
eller ett objekt i bilens väg, aktiveras bromshjälpsystemet automatiskt och bromsar bilen på ett
säkert sätt.
Bromsljus och varningsblinkers aktiveras under
inbromsningen. När bilen stannat fortsätter varningsblinkersen att blinka och parkeringsbromsen ansätts.
Om en inbromsning inte skulle vara lämplig, t.ex.
om det finns en risk att bli påkörd av efterföljande
trafik, kan systemet åsidosättas genom att föraren trycker ned gaspedalen.
Funktionen förutsätter att bromssystemet är
intakt efter kollisionen.
Bromshjälpen ingår i säkerhetssystemen Rear
Collision Warning och Blind Spot Information.
4
Hill Start Assist
* Tillval/tillbehör. 423
START OCH KÖRNING
Växellåda
Symbol
Växellådan är en del av bilens drivlina (kraftöverföring) mellan motor och drivhjul. Växellådans
funktion är att ändra utväxling beroende på
hastighet och kraftbehov.
Informations- eller felmeddelande
för växellåda. Följ given rekommendation.
Bilen har en åttaväxlad automatisk växellåda, och
en elmotor för bakhjulsdrift. Antalet växlar innebär
att motorns vridmoment och effektband kan
utnyttjas effektivt. Två av växlarna är överväxlar
som sparar bränsle vid körning med konstanta
varvtal. Med rattpaddlar* är det möjligt att växla
upp eller ned manuellt. Förardisplayen visar vilket
växelläge som används för tillfället.
Symboler i förardisplayen
Om ett fel skulle uppstå i växellådan visar förardisplayen en symbol och ett meddelande.
424
Växellägen för automatisk växellåda
Med en automatisk växellåda väljer systemet
växel så att körningen blir optimal. Växellådan har
även ett manuellt växelläge.
Varm eller överhettad växellåda.
Följ given rekommendation.
Reducerad prestanda/Accelerationsförmåga nedsatt
Vid ett tillfälligt fel på drivlinan kan
bilen gå in i ett s.k. Limp home-läge
med lägre motoreffekt för att undvika skador på drivlinan.
VIKTIGT
I avsikt att förhindra skada på någon av drivsystemets komponenter kontrolleras växellådans arbetstemperatur. Vid risk för överhettning tänds en varningssymbol i förardisplayen
och ett textmeddelande visas – följ där given
rekommendation.
Innebörd
Relaterad information
•
•
Växellägen för automatisk växellåda (s. 424)
Växlingsindikator (s. 428)
Förardisplayen visar vilket växelläge som är valt:
P, R, N, D eller B.
Vid manuell växling visas även vilken växel som
används.
Växling
Växelväljaren är av Shift-by-wire-typ där växlingarna utförs elektroniskt istället för mekaniskt.
Detta innebär enklare växlingar och mer distinkta
växellägen.
* Tillval/tillbehör.
START OCH KÖRNING
Välj läge P när bilen är parkerad eller när motorn
ska startas. Bilen måste stå stilla när parkeringsläget väljs.
För att välja ett annat växelläge när parkeringsläget är valt måste bromspedalen vara nedtryckt
och tändningsläget vara II.
Vid parkering – ansätt först parkeringsbromsen
och välj därefter parkeringsläget.
VARNING
Använd alltid parkeringsbromsen vid parkering
på lutande underlag. En ilagd växel eller automatlådans P-läge är inte tillräckligt för att
hålla bilen stilla i alla situationer.
Byt växelläge genom att trycka den återfjädrande
växelväljaren framåt eller bakåt.
Växellägen
OBS
Parkeringsläge – P
Växelväljaren måste stå i P-läge för att bilen
ska kunna låsas och larmas.
Hjälpfunktioner
Systemet kommer att växla till P-läge automatiskt
•
•
Parkeringsläget aktiveras med P-knappen som är
placerad intill växelväljaren.
Om bilen stängs av i neutralläget sker ingen
automatisk övergång till P-läge. Detta för att det
skall vara möjligt att tvätta bilen i den typ av biltvätt som förutsätter att bilen rullas genom
anläggningen.
Backläge – R
Välj läge R för att backa. Bilen måste stå stilla när
backläget väljs.
Neutralläge – N
Ingen växel är ilagd och motorn kan startas.
Ansätt parkeringsbromsen om bilen står stilla
med växelväljaren i N-läge.
För att kunna växla från neutralläget till ett annat
växelläge måste bromspedalen vara nedtryckt
och tändningsläget vara II.
Körläge – D
D är det normala körläget. Upp- och nedväxling
sker automatiskt beroende på gaspådrag och
hastighet.
Bilen måste stå stilla vid växling från läge R till
läge D.
om bilen stängs av i läge D eller R.
om föraren lossar säkerhetsbältet och öppnar förardörren när bilen är igång med växelväljaren i ett annat läge än P.
För att parkera en bil utan bälte och med öppen
dörr – upphäv P-läget genom att lägga i R eller D
igen.
}}
425
START OCH KÖRNING
||
Bromsläge – B
•
Tryck växelväljaren framåt för att återgå till Dläget.
För att undvika ryck och motorstopp växlar växellådan automatiskt ner om farten sjunker lägre än
vad som är lämpligt för den valda växeln.
Växla med rattpaddlar*
Rattpaddlarna är ett komplement till växelväljaren
som gör det möjligt att växla manuellt utan att
släppa händerna från ratten.
Relaterad information
•
•
•
•
Växelväljarspärr (s. 427)
Växla med rattpaddlar* (s. 426)
Kickdown-funktion (s. 428)
Växlingsindikator (s. 428)
Ifrån B-läget är det möjligt att manuellt växla ned
till lägre växlar. B-läget kan väljas när som helst
under färden. Bilen elmotorbromsar när gaspedalen släpps samtidigt som hybridbatteriet laddas.
Detta ger fler möjligheter till återladdning av
hybridbatteriet, då laddningen sker även utan att
föraren använder bromspedalen.
Välj bromsläge genom att föra växelväljaren bakåt
från läge D. Förardisplayen visar vilken växel som
används.
•
Tryck växelväljaren bakåt en gång för att
växla ned till närmast lägre växel.
•
Tryck växelväljaren bakåt en gång till för att
växla ned ytterligare.
"–": Väljer nästa lägre växel.
"+": Väljer nästa högre växel.
Aktivera rattpaddlar
För att kunna växla med rattpaddlarna måste de
först aktiveras:
–
Dra en av paddlarna mot ratten.
> En siffra i förardisplayen indikerar aktuell
växel.
För att kunna växla manuellt till en högre växel
krävs att bilen är utrustad med rattpaddlar*.
426
* Tillval/tillbehör.
START OCH KÖRNING
Växelväljarspärren förhindrar oavsiktlig växling
mellan olika växellägen i en automatisk växellåda.
I växelläge B sker ingen automatisk avstängning.
Automatisk växelväljarspärr
Relaterad information
Den automatiska växelväljarspärren har särskilda
säkerhetssystem.
•
•
Förardisplay vid växling med rattpaddlar.
Växla
För att växla ett steg:
–
Dra en av paddlarna bakåt – mot ratten – och
släpp.
En växling sker vid varje paddeldrag förutsatt att
motorns varvtal inte går utanför tillåtet område.
Efter varje växling skiftar förardisplayen siffra för
att visa aktuell växel.
Stänga av funktionen
Manuell avstängning i växelläge D och B
– Stäng av rattpaddlarna genom att dra höger
paddel (+) mot ratten och håll kvar tills siffran
för aktuell växel i förardisplayen slocknar.
> Växellådan återgår till växelläge D
respektive B beroende på vilket läge som
var valt innan paddlarna aktiverades.
Växelväljarspärr
Automatisk avstängning
I växelläge D stängs rattpaddlarna av efter en
kort stund om de inte används. Detta indikeras
genom att siffran för aktuell växel slocknar.
Växellägen för automatisk växellåda (s. 424)
Växlingsindikator (s. 428)
Från parkeringsläge – P
För att välja ett annat växelläge än P-läget måste
bromspedalen vara nedtryckt och tändningsläget
vara II.
Från neutralläge – N
Om växelväljaren är i läge N och bilen har stått
stilla i minst 3 sekunder (oavsett om motorn är
igång eller inte) är växelväljaren spärrad.
För att kunna föra växelväljaren från N-läget till
ett annat växelläge måste bromspedalen vara
nedtryckt och tändningsläget vara II.
Meddelande i förardisplayen
Om växelväljaren är spärrad visas ett meddelande
i förardisplayen, t.ex. Växelspak Trampa ned
bromsen för att aktivera växelspaken.
Växelväljaren spärras inte mekaniskt.
Relaterad information
•
Växellägen för automatisk växellåda (s. 424)
427
START OCH KÖRNING
Kickdown-funktion
Växlingsindikator
Kickdown kan användas när maximal acceleration behövs, t.ex. vid en omkörning.
Växlingsindikatorn i förardisplayen visar aktuell
växel vid manuell växling och när det är lämpligt
att lägga i nästa växel för bästa möjliga bränsleekonomi.
Då gaspedalen trampas helt i botten (förbi det
normala fullgasläget) sker automatiskt en omedelbar nedväxling, s.k. kickdown.
Om gaspedalen släpps ur kickdownläget, sker
uppväxling automatiskt.
tryck framåt med växelväljaren innebära en växling till växelläge D.
Relaterad information
•
Växellägen för automatisk växellåda (s. 424)
För en miljöanpassad körning vid manuell växling
är det viktigt att köra på rätt växel och att växla i
god tid.
Säkerhetsfunktion
För att förhindra övervarvning av motorn är växellådans styrprogram försett med ett nedväxlingsskydd.
Växellådan tillåter inte nedväxlingar/kickdown
som leder till så högt motorvarv att motorn kan
skadas. Om föraren ändå försöker göra en sådan
nedväxling vid högt motorvarv händer ingenting –
den ursprungliga växeln förblir ilagd.
Vid kickdown kan bilen växla ner ett eller flera
steg åt gången beroende på motorns varvtal.
Bilen växlar upp när motorn når sitt maxvarvtal i
syfte att förhindra motorskador.
Relaterad information
•
Växellägen för automatisk växellåda (s. 424)
Växlingsindikator i förardisplayen5.
Växlingsindikatorn visas i växelläge B. Växlingsindikatorn visar aktuell växel i förardisplayen och
indikerar med en pil uppåt en rekommenderad
växling till högre växel.
För att kunna växla manuellt till en högre växel
krävs att bilen är utrustad med rattpaddlar*, en
uppväxling görs då med höger paddel (+). Om
bilen inte är utrustad med rattpaddlar kommer ett
5
428
Bilden är schematisk – detaljer kan variera beroende av bilmodell.
* Tillval/tillbehör.
START OCH KÖRNING
Fyrhjulsdrift
Drivsystem
Fyrhjulsdrift (AWD6) innebär att bilen driver samtidigt på alla fyra hjulen vilket förbättrar väggreppet.
Volvo Twin Engine kombinerar en förbränningsmotor som driver framhjulen med en elmotor
som driver bakhjulen.
Elmotorn som driver bakhjulen möjliggör elektrisk
fyrhjulsdriftfunktionalitet. Fyrhjulsdriftens egenskaper varierar beroende av vilket körläge som är
valt.
Två drivsystem
Relaterad information
Elmotorn får sin energi ur ett hybridbatteri som
ligger i tunnelkonsolen. Hybridbatteriet går att
ladda i ett vägguttag, eller i en speciell laddstation. Förbränningsmotorn kan dessutom ladda
hybridbatteriet med en särskild högvoltsgenerator.
•
•
Körlägen (s. 431)
Växellåda (s. 424)
Beroende på förarvalt körläge och tillgänglig
elenergi kan de båda drivsystemen användas
antingen enskilt eller parallellt.
Både förbränningsmotor och elmotor kan generera drivkraft direkt på hjulen. Ett avancerat styrsystem koordinerar de båda drivsystemens egenskaper för att ge bästa möjliga körekonomi.
Hybridbatteri – Hybridbatteriets funktion är
att lagra energi. Det tar emot energi vid laddning från elnätet, vid regenerativ inbromsning
eller från högvoltsgeneratorn. Det ger energi
till eldrift och även till att tillfälligt köra den
elektriska luftkonditioneringen vid förkonditionering av kupén.
Förbränningsmotor – Förbränningsmotorn
startar när energinivån i hybridbatteriet inte
räcker till för den motoreffekt som föraren
efterfrågar.
Högvoltsgenerator7 – Laddar hybridbatteriet.
Startmotor för förbränningsmotorn. Kan
stötta förbränningsmotorn med extra
elenergi.
Elmotor – Driver bilen i eldrift. Ger vid behov
extra vridmoment och effekt vid acceleration.
6
7
All Wheel Drive
CISG (Crank Integrated Starter Generator) – kombinerad högvoltsgenerator och startmotor.
}}
429
START OCH KÖRNING
Ger elektrisk fyrhjulsdriftfunktionalitet. Återvinner bromsenergi till elenergi.
||
Relaterad information
•
•
•
•
•
Allmänt om Twin Engine (s. 390)
Start och stopp av förbränningsmotor i Twin
Engine (s. 430)
Körlägen (s. 431)
Växellåda (s. 424)
Faktorer som påverkar räckvidden vid eldrift
(s. 439)
Start och stopp av
förbränningsmotor i Twin Engine
Ett avancerat styrsystem avgör i vilken utsträckning bilen körs på förbränningsmotor, elmotor
eller båda parallellt. Vid eldrift kan bilen ibland
behöva starta förbränningsmotorn automatiskt
på grund av yttre omständigheter, t.ex. vid låga
yttertemperaturer, vilket är helt normalt. Dessutom startar förbränningsmotorn alltid när hybridbatteriet når sin lägsta laddningsnivå.
Klimatinställningar vid låga
temperaturer
Vid låga yttertemperaturer startar ibland förbränningsmotorn automatiskt för att önskad kupétemperatur och luftkvalitet ska uppnås. Tiden för hur
länge förbränningsmotorn är igång kan påverkas
genom att
•
•
•
sänka temperaturen
minska fläktstyrkan
aktivera körläge Pure.
Eldrift vid låga eller höga temperaturer
Vid låga eller höga yttertemperaturer kan bilens
räckvidd och effekt vid eldrift reduceras och
påverka hur ofta förbränningsmotorn automatiskt
startas.
Avgasrening
För att säkerställa att avgasreningen fungerar
optimalt krävs det att förbränningsmotorn, när
den väl startats, är i gång några minuter. Tiden för
430
hur länge förbränningsmotorn behöver vara igång
varierar beroende på katalysatorns temperatur.
Relaterad information
•
•
•
Drivsystem (s. 429)
Ekonomisk körning (s. 438)
Körlägen (s. 431)
START OCH KÖRNING
Körlägen
Valet av körläge påverkar bilens köregenskaper
för att förbättra körupplevelsen och underlätta
vid körning i speciella situationer.
Med körlägen går det snabbt att få tillgång till
bilens många funktioner och inställningar vid
olika körbehov. Följande system anpassas för att
erhålla bästa möjliga köregenskaper i respektive
körläge:
•
•
•
•
•
•
Styrning
Motor/växellåda/fyrhjulsdrift
Bromsar
Stötdämpning
Förardisplay
Klimatinställningar
Välj det körläge som passar bäst för nuvarande
körförhållanden. Tänk på att alla körlägen inte är
tillgängliga i alla situationer.
Valbara körlägen
VARNING
Tänk på att bilen inte avger något motorljud
när den endast drivs av elmotorn och därför
kan vara svår att uppfatta för barn, fotgängare,
cyklister och djur. Detta gäller speciellt i låga
farter, t.ex. på parkeringsplatser.
VARNING
Lämna inte bilen i ett oventilerat utrymme
med aktiverat körläge och avstängd bränslemotor – automatisk motorstart sker vid låg
energinivå i hybridbatteriet och avgaserna kan
då allvarligt skada människor och djur.
Hybrid
• Detta är bilens normalläge där elmotor och
förbränningsmotor jobbar tillsammans.
Körläget är anpassat för en låg energiförbrukning
med en optimerad mix mellan el- och förbränningsmotor, utan att kompromissa med klimatkomfort eller körupplevelse. När en högre acceleration önskas används maximal tilläggseffekt från
den elektriska drivlinan.
Bilen känner också av om körförhållanden kräver
fyrhjulsdrift och kopplar automatiskt in detta vid
behov. Fyrhjulsdrift och elektrisk tilläggseffekt är
alltid tillgänglig oavsett laddstatus på batteriet.
När bilen startar är den i Hybrid-läget. Styrsystemet använder både el- och förbränningsmotor –
enskilt eller parallellt – och beräknar optimal
användning avseende prestanda, bränsleförbrukning och komfort. Förmågan att köra med enbart
elmotor beror på hybridbatteriets energinivå och
t.ex. på behovet av värme eller kyla i kupén.
Med hög effekt tillgänglig är det möjligt att köra
enbart på el. När gaspedalen trycks ned aktiveras
enbart elmotorn ända tills ett visst läge uppnås.
Förbränningsmotorn startar när detta läge överskrids och energinivån i batteriet inte räcker till
för den motoreffekt som föraren efterfrågar med
gaspedalen.
Vid låg energinivå (hybridbatteriet nästan tomt)
måste batteriets energinivå upprätthållas, vilket
leder till att förbränningsmotorn startar oftare.
Ladda hybridbatteriet från ett 230 VAC-uttag
med laddkabeln, eller aktivera Charge i funktionsvyn för att återställa förmågan att köra på
enbart el.
}}
431
START OCH KÖRNING
||
Information i förardisplayen
Vid körning i hybridläget visar förardisplayen en
hybridmätare. Visaren i hybridmätaren indikerar
hur mycket energi som föraren efterfrågar med
gaspedalen. Markeringen mellan blixten och
droppen visar hur mycket energi som finns att
tillgå.
Förardisplayen vid framdrivning med både el- och förbränningsmotor.
Förardisplayen visar också när energi
återförs till batteriet (regeneras) vid en
lätt inbromsning.
Pure
• Kör bilen med elmotor, med så låg energiförbrukning som möjligt och med minsta möjliga
koldioxidutsläpp.
Körläget maximerar körning på hybridbatteriet.
Detta innebär t.ex. att effekten på vissa klimatin-
432
ställningar är reducerade för att ge längsta möjliga körsträcka på enbart el.
Pure-läget är tillgängligt när hybridbatteriet har
en tillräckligt hög energinivå. Även i Pure-läget
startar förbränningsmotorn om energinivån i batteriet blir för låg. Förbränningsmotorn startar
också
OBS
Vid aktivering av körläge Pure ändras några
parametrar i klimatsystemets inställningar och
några elförbrukares funktioner reduceras.
Vissa inställningar kan återställas manuellt,
men full funktionalitet återfås endast genom
att lämna körläge Pure eller anpassa körläge
Individual med full klimatfunktionalitet.
•
om hastigheten överstiger 125 km/h
(78 mph)
•
om föraren begär mer drivkraft än eldrivningen kan ge
Vid besvär med imbildning, tryck på knappen för
max defroster som har normal funktionalitet.
•
vid system-/komponentbegränsningar, t.ex.
låg yttertemperatur.
Constant AWD
• Förbättra bilens väggrepp och framkomlighet
med utökad fyrhjulsdrift.
Körläget är optimerat för maximal körsträcka med
elektrisk framdrivning och är framför allt utvecklat
för stadstrafik. Med Pure gäller lägsta möjliga
förbrukning även när hybridbatteriet är tömt. Klimatet i kupén regleras till eco-klimat, och vid halt
väglag kan något mer hjulspinn vara tillåtet innan
fyrhjulsdrift automatiskt aktiveras.
Eco-klimat
I körläge Pure aktiveras automatiskt eco-klimat i
kupén för att minska energiförbrukningen.
Körläget låser bilen i fyrhjulsdrift. En optimal fördelning mellan fram- och bakaxelmoment ger
bästa framkomlighet, stabilitet och väggrepp t.ex.
vid halt väglag, vid körning med ett tyngre släp,
eller vid bogsering. Körläge Constant AWD är
alltid tillgängligt oavsett laddstatus på hybridbatteriet.
Både förbränningsmotor och elmotor är inkopplade för att kunna driva alla fyra hjulen, vilket
medför en ökad bränsleförbrukning.
I bilens övriga körlägen anpassar bilen automatiskt behovet av fyrhjulsdrift till underlaget, och
kan koppla in elmotorn eller starta förbränningsmotorn vid behov.
START OCH KÖRNING
3.
Power
• Bilen får ett sportigare beteende och snabbare respons vid gaspådrag.
Möjliga justeringar gäller inställningar för:
Körläget maximerar den kombinerade effekten
från förbrännings- och elmotor genom att bilen
drivs med både fram- och bakhjul. Växlingarna blir
snabbare och distinktare, och växellådan prioriterar växel med högre dragkraft. Styrresponsen är
snabbare och dämpningen är hårdare.
•
•
•
•
•
•
Både förbränningsmotor och elmotor är inkopplade för att kunna driva alla fyra hjulen, vilket
medför en ökad bränsleförbrukning.
Inställningsvy8 för individuellt körläge.
Välj ett körläge att utgå ifrån och justera sedan
inställningarna efter önskade köregenskaper.
Dessa inställningar sparas i en egen förarprofil.
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn.
2.
Tryck på My Car Individuellt körläge och
markera Individuellt körläge.
Bilden är schematisk – detaljer kan variera beroende på bilmodell.
Rattmotstånd
Egenskaper för drivlinan
Bromskaraktär
Dämpningskontroll
ECO-klimat
Ett avancerat styrsystem avgör i vilken utsträckning bilen körs på förbränningsmotor, elmotor
eller båda parallellt.
Individual
• Anpassa ett körläge efter egna önskemål.
8
Förardisplay
Användning av el- eller
förbränningsmotor
Körläget är optimerat för maximal prestanda och
respons vid gaspådrag. Det förändrar förbränningsmotorns gaspedalrespons, växlingsschema
och laddtryckssystem. Även chassisättningar,
styrning och bromsarnas respons optimeras. Körläge Power är alltid tillgängligt oavsett laddstatus
på hybridbatteriet.
Individuellt körläge är bara tillgängligt om det
först är aktiverat i centerdisplayen.
Vid Förval, välj ett körläge att utgå ifrån:
Pure, Hybrid eller Power.
Den primära funktionen är att utnyttja de olika
motorerna och den tillgängliga energin i hybridbatteriet så effektivt som möjligt, med hänsyn till
de olika körlägenas egenskaper samt förarens
begäran av effekt genom gaspedalen.
Det finns även fall där tillfälliga begränsningar i
systemet, eller lagkravsstyrda funktioner för att
upprätthålla en låg nivå av bilens totala utsläpp av
emissioner, kan komma att använda förbränningsmotorn i större utsträckning.
}}
433
START OCH KÖRNING
||
Relaterad information
•
•
•
•
•
434
Ändra körläge (s. 434)
Ekonomisk körning (s. 438)
Energifördelning i hybriddrift med hjälp av
kartdata* (s. 435)
Hybridmätare (s. 78)
Allmänt om Twin Engine (s. 390)
Ändra körläge
Relaterad information
Välj det körläge som passar bäst för nuvarande
körförhållanden.
•
Körlägen (s. 431)
Körläget ändras med reglaget i tunnelkonsolen.
Tänk på att alla körlägen inte är tillgängliga i alla
situationer.
För att ändra körläge:
1.
Tryck på körlägesreglaget DRIVE MODE.
> En popup-meny öppnas i centerdisplayen.
2.
Rulla hjulet uppåt eller nedåt tills önskat körläge är markerat.
3.
Tryck på körlägesreglaget eller direkt på pekskärmen för att bekräfta valet.
> Det valda körläget indikeras i förardisplayen.
* Tillval/tillbehör.
START OCH KÖRNING
Energifördelning i hybriddrift med
hjälp av kartdata*
Körläget Hybrid är bilens normalläge där elmotor och förbränningsmotor jobbar enskilt eller tillsammans i hybriddrift. Om ett resmål har valts i
navigationssystemet* kan funktionen Predictive
Efficiency9 på ett intelligent sätt fördela förbrukningen av elenergi längs hela körsträckan med
hjälp av kartdatan.
Bränsleförbrukningen kan då sänkas jämfört med
normal hybriddrift där bilen först drivs på el, för att
senare när hybridbatteriet är urladdat övergå till
att drivas av förbränningsmotorn.
Funktion
Om avståndet till det valda resmålet är större än
den beräknade räckvidden med eldrift fördelar
funktionen elenergin så att förbrukningen blir
optimal för hela körsträckan. Detta gör det möjligt
att undvika situationer där normal hybriddrift
annars skulle använda en stor del av elenergin för
att t.ex. köra eldrift i hög hastighet på en motorväg för att sedan köra stadskörning med förbränningsmotor i lägre hastighet.
Störst bränslebesparing blir det när
•
•
körsträckan inleds med motorvägskörning
•
hybridbatteriet är fulladdat vid start.
9
Förutsättningar för funktionen
För att funktionen ska fungera krävs att ett antal
villkor är uppfyllda:
•
•
•
•
Ett resmål är satt i navigationssystemet och
körsträckan till resmålet är längre än möjlig
räckvidd med enbart eldrift.
Körläge Hybrid är valt.
Funktionen Hold och Charge är deaktiverade.
Hybridbatteriet är laddat.
Användningstips
Om bilen används för arbetspendling och det inte
finns möjlighet att ladda bilen på arbetsplatsen –
ange arbetsplatsen som ett delmål och hemmet
som slutmål. Urladdningen av hybridbatteriet
kommer då att fördelas över körningen både till
och från jobbet.
Lägg till liknande pendlingsrutter, d.v.s. resväg
mellan två laddningar, som Favoriter i navigationssystemet för att underlätta åtkomst.
Relaterad information
•
•
Körlägen (s. 431)
Ekonomisk körning (s. 438)
körsträckan är mellan 50 och 100 km (30
och 60 mile) lång
Endast vissa marknader.
* Tillval/tillbehör. 435
START OCH KÖRNING
Nivåkontroll* och dämpning
Stötdämpning (Four-C)
Vid transport
Nivåkontroll och stötdämpning regleras automatiskt i bilen.
På bil utrustad med Four-C är stötdämpningen
anpassad efter det valda körläget och efter vilken
hastighet bilen har. Dämpningen är normalt
inställd för bästa möjliga komfort och regleras
kontinuerligt beroende av vägens underlag, bilens
acceleration, inbromsning och kurvtagning.
Vid transport av bilen på färja, tåg eller lastbil får
bilen bara surras runt däcken och inte i övriga
delar av chassit. Förändringar i luftfjädringen kan
uppstå under transporten vilket skulle kunna
påverka surrningen negativt.
Med nivåkontroll bak bibehåller bilen samma höjd
bak oavsett last. Nivåregleringen kan förekomma
även efter att bilen har parkerats.
Symboler och meddelanden i förardisplay
Symbol
Meddelande
Innebörd
Nivåreglering
Den aktiva hjulupphängningen har stängts av manuellt av användaren.
Inaktiverat av användare
Nivåreglering
Tillfälligt nedsatt prestanda
Den aktiva hjulupphängningens prestanda har reducerats temporärt på grund av omfattande systemanvändning. Om detta meddelandet visas ofta (t. ex. flera gånger under en vecka) kontakta en verkstadA.
Nivåreglering
Ett fel har inträffat. Besök en verkstadA så snart som möjligt.
Service erfordras
436
* Tillval/tillbehör.
START OCH KÖRNING
Symbol
Meddelande
Innebörd
Nivåregleringsfel
Stanna snarast
Ett kritiskt fel har inträffat. Stoppa säkert, låt bärga bilen (upplyft med alla hjulen på bärgningsflak) till en
verkstadA .
Nivåreglering
Ett fel har inträffat. Om meddelandet visas under körning, kontakta en verkstadA.
Sakta ner Bilen är för hög
Nivåreglering
Nivåreglering av bilens bakaxel till målhöjden pågår.
Autojusterar bilens höjd
A
En auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Relaterad information
•
•
Inställningar för nivåkontroll* (s. 438)
Körlägen (s. 431)
* Tillval/tillbehör. 437
START OCH KÖRNING
Inställningar för nivåkontroll*
Ekonomisk körning
Stäng av nivåkontrollen när bilen ska hissas upp
med domkraft för att undvika problem med den
automatiska regleringen.
Kör ekonomiskt och samtidigt mer miljövänligt
genom att köra mjukt och förutseende.
Inställningar i centerdisplayen
Inaktivering av nivåkontroll
I vissa fall måste funktionen stängas av, t.ex.
innan bilen hissas upp med domkraft*. Nivåskillnaden som skapas vid lyft med domkraft medför
annars att den automatiska regleringen börjar
justera höjden, vilket skapar en oönskad påverkan.
Stäng av funktionen via centerdisplayen:
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn.
2.
Tryck på My Car
fjädring.
3.
Välj Inaktivering av nivåkontroll.
Anpassa körsätt och hastighet till den rådande
situationen.
För att uppnå längsta möjliga körsträcka och
lägsta energiförbrukning med Twin Engine,
observera följande:
•
•
Parkeringsbroms och
Nivåkontroll* och dämpning (s. 436)
Rekommendationer vid lastning (s. 557)
•
Om förkonditionering inte är möjlig när det är
kallt ute, använd i första hand eluppvärmning
av säte och ratt. Undvik att värma upp hela
interiören vilket tar energi från hybridbatteriet.
Ta reda på var laddstationer finns.
Välj om möjligt parkeringsplats med laddstation.
OBS
Ladda bilen från elnätet så ofta som möjligt!
Förkonditionera
• Förkonditionera om möjligt bilen innan körning med hjälp av laddkabeln ansluten till
elnätet.
•
438
Vid en kort körning efter förkonditionering av
kupén, stäng om möjligt av kupéfläkten, alternativt luftkonditioneringen i varmt klimat.
Ladda
• Ladda bilen regelbundet från elnätet. Ta för
vana att alltid påbörja en färd med fulladdat
hybridbatteri.
Relaterad information
•
•
•
Undvik att parkera bilen så att interiören
under parkeringstiden kyls ut eller överhettas.
Parkera till exempel bilen i ett klimatiserat
garage.
* Tillval/tillbehör.
START OCH KÖRNING
Köra
• För lägsta energiförbrukning, aktivera körläge
Pure.
•
Kör med rätt lufttryck i däcken och kontrollera detta regelbundet – välj ECO -däcktryck
för bästa resultat.
•
Kör i jämn hastighet och med god framförhållning för att undvika inbromsningar. Detta
körsätt ger den lägsta energiförbrukningen.
•
Val av däck kan påverka energiförbrukningen
– rådgör om lämpliga däck med en återförsäljare.
•
Balansera effektbehovet med gaspedalen. Ta
hjälp av indikeringen för tillgänglig elmotoreffekt i förardisplayen för att undvika att starta
förbränningsmotorn i onödan. Elmotorn är
effektivare än förbränningsmotorn, speciellt i
låga hastigheter.
•
Töm bilen på onödiga saker – ju mer last
desto högre förbrukning.
•
Taklast och skidbox ger högre luftmotstånd
och höjer förbrukningen – ta bort lasthållare
som inte används.
•
•
Undvik att köra med öppna fönster.
•
Vid nödvändig inbromsning – bromsa mjukt
med bromspedalen, det återladdar hybridbatteriet. En regenerativ bromsningsfunktion
är inbyggd i bromspedalen och kan förstärkas med elmotorbroms i växelläge B.
•
Hög hastighet ger ökad energiförbrukning –
luftmotståndet ökar med hastigheten.
•
Aktivera Hold-funktionen i funktionsvyn vid
högre hastigheter under körningar som är
längre än vad elen räcker till.
•
Undvik om möjligt att använda Charge-funktionen för att ladda hybridbatteriet. Laddning
med förbränningsmotor ökar bränsleförbrukningen och medför ökat koldioxidutsläpp.
•
I kallt klimat, reducera om möjligt eluppvärmning av rutor, speglar, säten och ratt.
Håll inte bilen stilla i en backe med gaspedalen. Använd färdbromsen i stället.
Relaterad information
•
•
Drive-E – renare körglädje (s. 26)
Energifördelning i hybriddrift med hjälp av
kartdata* (s. 435)
•
Faktorer som påverkar räckvidden vid eldrift
(s. 439)
•
•
Hybridmätare (s. 78)
Faktorer som påverkar räckvidden
vid eldrift
Bilens räckvidd vid eldrift beror av flera faktorer.
Förutsättningarna för att uppnå en lång räckvidd
varierar efter de omständigheter och förhållanden som bilen körs i.
Det certifierade värdet för bilens elkörsträcka ska
inte tolkas som en förväntad räckvidd. Certifieringsvärdet är ett jämförelsevärde som erhålls vid
speciella EU-körcykler. Den verkliga räckvidden
beror av flera faktorer.
Faktorer som påverkar räckvidden
Vissa faktorer kan föraren själv inte påverka,
medan andra är möjliga att påverka.
Den längsta räckvidden uppnås under mycket
gynnsamma förhållanden när alla faktorer har en
positiv påverkan.
Kontrollera däcktryck (s. 528)
}}
* Tillval/tillbehör. 439
START OCH KÖRNING
||
Faktorer som föraren inte kan påverka
Det finns flera yttre omständigheter som påverkar
räckvidden i varierande grad:
•
•
•
•
•
trafiksituation
korta körsträckor
topografi
yttertemperatur och motvind
väglag och ytbeläggning.
Tabellen visar det ungefärliga förhållandet mellan
yttertemperatur och räckvidd, dels på en bil med
avstängt kupéklimat, dels på en bil med vanligt
kupéklimat.
Upp till en viss gräns har en varmare yttertemperatur en gynnsam påverkan på räckvidden.
Yttertemperatur
Avstängt
kupéklimat
30 °C (86 °F)
95 %
80 %
20 °C (68 °F)
100 %
90%
10 °C (50 °F)
90 %
80 %
regelbunden laddning
Relaterad information
förkonditionering
•
•
•
körläge Pure
klimatinställningar
hastighet och acceleration
funktionen Hold
däck och däcktryck.
Tabellen visar det ungefärliga förhållandet mellan
konstanthastighet och räckvidd, där en lägre konstanthastighet har en gynnsam påverkan på räckvidden.
Konstanthastighet
Vanligt
kupéklimat
100 km/h (62 mph)
50 %
80 km/h (50 mph)
70 %
60 km/h (37 mph)
90 %
50 km/h (31 mph)
100 %
OBS
0 °C (32 °F)
80 %
60 %
•
-10 °C (14 °F)
70 %
40 %
•
Faktorer som föraren påverkar
Föraren bör vara medveten om att följande faktorer påverkar räckvidden för att kunna hantera
bilen energieffektivt:
440
•
•
•
•
•
•
•
Värden som visas i tabellerna avser en ny
bil.
Värdena är inte absoluta utan är
beroende av körbeteende, miljö och
andra omständigheter.
Ekonomisk körning (s. 438)
Hold och Charge-funktion (s. 441)
Körlägen (s. 431)
START OCH KÖRNING
Hold och Charge-funktion
Charge
Bensinmotorn laddar
hybridbatteriet.
I vissa situationer kan det vara bra att kunna
styra hybridbatteriets laddningsgrad under
pågående körning. Detta är möjligt med funktionerna Hold och Charge.
Funktionen laddar upp hybridbatteriet med hjälp av förbränningsmotorn för användning av
utökad eldrift vid senare tillfälle.
Hold och Charge är tillgängliga i alla körlägen.
Funktionerna avbryts om körläge Pure aktiveras.
Funktionsknappar för Hold och Charge
Symboler i förardisplayen
Funktionerna aktiveras i centerdisplayens funktionsvy.
Hold
Symbolen
är aktiverad.
Batterinivå bibehålls för
senare bruk.
Relaterad information
Funktionen håller laddningen i
hybridbatteriet för eldrift och
sparar tillgänglig elenergi för
senare användning, t.ex. för
körning i stadsmiljö eller genom villakvarteret.
Bilen fungerar som vid normal hybriddrift med
urladdat batteri, där bilen utöver återanvändning
av t.ex. bromsgenererad energi startar förbränningsmotorn oftare för att behålla laddningen i
batteriet.
visas i hybridbatterimätaren när Charge
•
•
Symbolen
aktiverad.
Ekonomisk körning (s. 438)
Hybridmätare (s. 78)
visas i hybridbatterimätaren när Hold är
441
START OCH KÖRNING
Förberedelser inför en långresa
Inför en bilsemester eller annan längre resa är
det viktigt att kontrollera bilens funktioner och
utrustning extra noggrant.
Kontrollera att
•
motorn fungerar som den ska och att bränsleförbrukningen är normal
•
inget läckage (bränsle, olja, eller annan
vätska) förekommer
•
•
bromsverkan vid inbromsning är optimal
•
däckens mönsterdjup och lufttryck är tillräckligt. Byt till vinterdäck vid körning till områden
med risk för snöiga eller isiga vägbanor
•
•
•
startbatteriets laddning är god
samtliga lampor fungerar – justera strålkastarnas ljushöjd om bilen lastats tungt
•
•
•
•
442
Rekommendationer vid lastning (s. 557)
Vinterkörning
Köra med släpvagn (s. 455)
Vid vinterkörning är det viktigt att göra vissa kontroller på bilen för att säkerställa att den kan
köras på ett säkert sätt.
Pilot Assist (s. 295)
Fartbegränsare (s. 272)
Däcktätningssats (s. 542)
Kontrollera speciellt inför den kalla årstiden:
•
Motorns kylvätska ska innehålla 50 % glykol.
Denna blandning skyddar motorn mot frostsprängning ner till ca –35 °C (–31 °F). För att
undvika hälsorisker ska olika typer av glykol
inte blandas.
•
Bränsletanken ska vara välfylld för att förhindra kondensbildning.
•
Motoroljans viskositet är viktig. Oljor med
lägre viskositet (tunnare oljor) underlättar
start i kallt väder och minskar dessutom
bränsleförbrukningen medan motorn är kall.
VIKTIGT
torkarbladen är i bra skick
varningstriangel och reflexväst finns i bilen –
lagkrav i vissa länder.
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
•
Kontrollera däcktryck (s. 528)
Lågviskositetsolja ska inte användas vid hård
körning eller i varmt väder.
•
Startbatteriets kondition och laddningsnivå
ska ses över. Kallt väder ställer större krav på
startbatteriet samtidigt som dess kapacitet
minskas av kyla.
•
Använd spolarvätska med frostskydd för att
undvika isbildning i spolarvätskebehållaren.
Bränsleförbrukning och CO2-utsläpp
(s. 628)
Påfyllning av spolarvätska (s. 611)
Vinterkörning (s. 442)
Ekonomisk körning (s. 438)
Inställningar för bilmodem* (s. 507)
* Tillval/tillbehör.
START OCH KÖRNING
Halt väglag
Vadning
För bästa möjliga väggrepp rekommenderar Volvo
vinterdäck på samtliga hjul om risk för snö eller is
föreligger.
Vadning innebär att bilen körs genom vatten,
t.ex. på en översvämmad vägbana. Vadning ska
göras med stor försiktighet.
OBS
I vissa länder måste vinterdäck användas
enligt lag. Dubbdäck är inte tillåtet i alla länder.
Öva halkkörning under kontrollerade former för
att lära känna bilens reaktioner.
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Observera följande för att förhindra skador på
bilen vid körning genom vatten:
•
Vattennivån får inte vara högre än bilens golv.
Kontrollera om möjligt djupet på den djupaste punkten innan körningen genom vattnet påbörjas. Extra försiktighet ska iakttas vid
passage av strömmande vatten.
•
•
Kör inte fortare än gånghastighet.
•
Tänk på att vågor som skapas av mötande
trafik kan överstiga nivån för bilens golv.
•
Undvik att köra genom saltvatten (korrosionsrisk).
Vinterdäck (s. 540)
Snökedjor (s. 541)
Bromsa på saltade vägbanor (s. 417)
Bromsa på våta vägbanor (s. 417)
Påfyllning av spolarvätska (s. 611)
Startbatteri (s. 579)
Byta torkarblad vindruta (s. 609)
VIKTIGT
Delar av bilen (t.ex. motor, växellåda, drivlina
eller elektriska komponenter) kan skadas vid
körning genom vatten med en högre nivå än
bilens golv. Skador på någon komponent
orsakad av översvämning, hydrostatisk låsning
eller oljebrist täcks inte av garantin.
Stanna inte bilen i vattnet. Kör försiktigt
framåt eller backa tillbaka bilen ur vattnet.
Vid motorstopp i vatten, prova inte omstart.
Bärga istället bilen ur vattnet och transportera
den på bärgningsflak till verkstad – en
auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
När vattnet passerats, tryck lätt på bromspedalen
och kontrollera att full bromsverkan uppnås. Vatten och t.ex. gyttja kan göra bromsbeläggen våta
med fördröjd bromsverkan som resultat.
Rengör eventuell kontakt för släpvagnskoppling
efter körning i vatten och lera.
Relaterad information
•
Bärgning (s. 462)
Fylla på kylvätska (s. 576)
Ogynnsamma körförhållanden för motorolja
(s. 624)
443
START OCH KÖRNING
Öppna och stänga tanklucka
2.
Tankluckan låses upp med knapp på instrumentpanelen.
Relaterad information
•
I förardisplayen indikerar pilen
bredvid tanksymbolen vilken
sida av bilen tankluckan är placerad.
1.
Tryck på knappen på instrumentpanelen.
> Tryckutjämning av bränsletanken medför
en viss fördröjning av lucköppningen.
Meddelandet Bränsletank Tanklocket
öppnas visas i förardisplayen, och därefter Bränsletank Klar för tankning.
OBS
Efter att tankluckan har öppnats måste tankningen ske inom ca 15 minuter. Därefter
stängs den ventil som öppnats vid knapptryckningen för öppning av tanklucka, och det
går inte längre att tanka utan att pumpmunstycket slår ifrån.
Om ventilen stängs innan tankningen är slutförd – tryck på knappen igen och vänta tills
förardisplayen visar meddelandet
Bränsletank Klar för tankning.
444
Efter avslutad tankning – stäng luckan med
ett lätt tryck.
Fylla på bränsle (s. 445)
START OCH KÖRNING
Fylla på bränsle
Tankningsinstruktion:
Bränsletanken är utrustad med ett locklöst
bränslepåfyllningssystem.
1.
Tanka bilen vid tankstation
2.
Stäng av bilen och öppna tankluckan.
OBS
Efter att tankluckan har öppnats måste tankningen ske inom ca 15 minuter. Därefter
stängs den ventil som öppnats vid knapptryckningen för öppning av tanklucka, och det
går inte längre att tanka utan att pumpmunstycket slår ifrån.
Om ventilen stängs innan tankningen är slutförd – tryck på knappen igen och vänta tills
förardisplayen visar meddelandet
Bränsletank Klar för tankning.
Det är viktigt att föra pumpmunstycket förbi påfyllningsrörets två öppningsbara luckor innan tankningen påbörjas.
10
Välj bränsle som är godkänt att använda för
bilen enligt identifierare10 på insidan av tankluckan. Se information om godkända bränslen och identifierare i avsnitt "Bensin".
3.
För in pumpmunstycket i bränslepåfyllningsöppningen. Påfyllningsröret har två öppningsbara luckor och pumpmunstycket måste
föras förbi båda luckorna innan tankningen
påbörjas.
Identifierare enligt CEN standard EN16942 återfinns på insidan av tankluckan, samt senast 12 oktober 2018 på motsvarande bränslepumpar och deras munstycken vid tankställen runt om i Europa.
}}
445
START OCH KÖRNING
||
4.
Hantering av bränsle
Överfyll inte tanken utan avbryt när pumpmunstycket slår ifrån första gången.
> Tanken är fylld.
Använd inte bränsle med sämre kvalitet än vad
Volvo rekommenderar eftersom motoreffekten
och bränsleförbrukningen då påverkas negativt.
OBS
VARNING
En överfull tank kan vid varmt väder rinna
över.
Undvik alltid att inandas bränsleångor och att
få bränslestänk i ögonen.
Vid bränsle i ögonen, ta ut eventuella kontaktlinser och skölj ögonen i rikligt med vatten
under minst 15 minuter och sök läkarvård.
Fylla på bränsle från reservdunk
Vid påfyllning med reservdunk, använd tratten
som ligger i skumblocket under golvluckan i lastutrymmet.
1.
Öppna tankluckan.
2.
För in tratten i bränslepåfyllningsöppningen.
Påfyllningsröret har två öppningsbara luckor
och trattens rör måste föras förbi båda luckorna innan påfyllning kan påbörjas.
Gäller bil med bränsledriven
tillskottsvärmare*
Använd aldrig bränslevärmare när bilen befinner
sig på ett tankstationsområde.
446
Dekal på insidan av tankluckan.
Relaterad information
•
•
Öppna och stänga tanklucka (s. 444)
Bensin (s. 447)
Svälj aldrig bränsle. Bränslen som bensin,
bioetanol och blandningar av dessa och diesel
är mycket giftiga och kan orsaka permanenta
skador eller dödsfall om de sväljs. Sök läkarvård omedelbart om bränsle har svalts.
VARNING
Bränsle som spillts ut på marken kan antändas.
Stäng av bränsledriven värmare innan tankning påbörjas.
Bär aldrig en påslagen mobiltelefon i samband med tankning. Ringsignalen kan åstadkomma gnistbildning och antända bensinångorna, vilket i sin tur kan medföra brand och
personskada.
* Tillval/tillbehör.
START OCH KÖRNING
VIKTIGT
Blandning av olika bränsletyper eller användning av bränsle som inte rekommenderas
upphäver Volvos garantier samt eventuella
kompletterande serviceavtal, detta gäller
samtliga motorer.
Relaterad information
•
Bensin
E5 är en bensin med max
2.7 % syre och max 5 vol %
etanol.
Bensin är en form av motorbränsle som är
avsedd för bil med bensinmotor.
Använd endast bensin från välkända tillverkare.
Fyll aldrig på bränsle med tveksam kvalitet. Bensinen ska uppfylla normen EN 228.
E10 är en bensin med max
3.7 % syre och max 10 vol %
etanol.
Identifierare för bensin
Bensin (s. 447)
VIKTIGT
•
Bränsle som innehåller upp till 10
volymprocent etanol är tillåtet.
Dekal på insidan av tankluckan.
•
Identifierare enligt CEN standard EN16942 återfinns på insidan av tankluckan, samt senast 12
oktober 2018 på motsvarande bränslepumpar
och deras munstycken vid tankställen runt om i
Europa.
EN 228 E10 bensin (max
10 volymprocent etanol) är godkänt att
användas.
•
Högre etanol än E10 (max
10 volymprocent etanol) är inte tillåtet.
T.ex. E85 är inte tillåtet.
Detta är identifierarna som gäller för nuvarande
standardbränslen i Europa. Bensin med följande
identifierare får användas i bil med bensinmotor:
Oktantal
•
•
RON 95 kan användas vid normal körning.
•
Oktantal lägre än RON 95 får inte användas.
RON 98 rekommenderas för maximal effekt
och lägsta bränsleförbrukning.
}}
447
START OCH KÖRNING
||
Vid körning i varmare klimat än +38 °C (100 °F)
rekommenderas högsta möjliga oktantal för bästa
prestanda och bränsleförbrukning.
VIKTIGT
•
Använd endast blyfri bensin för att inte
skada katalysatorn.
•
Bränsle som innehåller metalltillsatser får
inte användas.
•
Använd inga tillsatser som inte har
rekommenderats av Volvo.
Relaterad information
•
•
•
•
Hantering av bränsle (s. 446)
Fylla på bränsle (s. 445)
Bensinpartikelfilter (s. 448)
Bränsleförbrukning och CO2-utsläpp
(s. 628)
Bensinpartikelfilter
Partiklar i avgaserna samlas i bensinpartikelfiltret
under normal körning. Under normala driftsförhållanden sker en passiv regenerering som leder till
att partiklarna oxideras och bränns bort. På så
sätt töms filtret.
Om bilen körs i låga hastigheter eller vid upprepade kallstarter vid låg yttertemperatur, kan en
aktiv regenerering vara nödvändig. Regenereringen av partikelfiltret sker automatiskt och tar
normalt 10-20 minuter. Under regenerering kan
en bränd lukt förekomma.
Använd parkeringsvärmare i kallt väder – då når
motorn normal arbetstemperatur snabbare.
Vid körning korta sträckor i låg
hastighet med bensinbil
Kapaciteten hos avgasreningssystemet påverkas
av sättet som bilen körs. Att köra varierande körsträckor och i olika hastigheter är viktigt för att nå
optimal prestanda.
Att ofta köra korta sträckor i låg hastighet (eller i
kallt klimat) där motorn inte uppnår normal drifttemperatur, kan leda till problem som så småningom kan orsaka funktionsstörningar och
utlösa ett varningsmeddelande. Om bilen körs
mest i stadstrafik är det viktigt att regelbundet
köra även i högre hastigheter för att låta avgasreningssystemet regenerera.
448
•
Bensindriven bil är utrustad med partikelfilter för
en effektivare avgasrening.
Bilen bör landsvägsköras i hastigheter över
60 km/h (38 mph) i minst 20 minuter mellan
varje tankningstillfälle.
Relaterad information
•
Bensin (s. 447)
START OCH KÖRNING
Överhettning av motor och
drivsystem
Under vissa förhållanden, t.ex. vid hård körning i
brant terräng och varmt klimat, finns risk för att
motor och drivsystem kan överhettas – särskilt
vid tung last.
•
Vid överhettning kan motorns effekt begränsas temporärt.
•
Ta bort extraljus som sitter framför grillen vid
körning i varmt klimat.
•
•
•
Om temperaturen i motorns kylsystem blir för
hög tänds en varningssymbol och förardisplayen visar meddelandet Motortemperatur
Hög temperatur Stanna snarast. Stanna
då bilen på ett säkert sätt och låt motorn gå
på tomgång under några minuter för att
svalna.
säkert sätt och låt motorn gå på tomgång
under några minuter för att låta växellådan
svalna.
•
Vid överhettning kan bilens luftkonditionering
komma att stängas av temporärt.
•
Stäng inte av motorn omedelbart vid stopp
efter en hård körning.
Förberedelser inför en långresa (s. 442)
Växlingsindikator (s. 428)
OBS
Det är normalt att motorns kylfläkt arbetar en
stund efter att motorn stängts av.
Symboler i förardisplayen
Symbol
Innebörd
Hög motortemperatur. Följ given
rekommendation.
Om meddelandet Motortemperatur Hög
temperatur Stäng av motorn eller
Kylarvätska Låg nivå, stäng av motorn
visas, stanna bilen och stäng av motorn.
Om växellådan blir överhettad kommer ett
alternativt växlingsprogram att väljas. Dessutom aktiveras en inbyggd skyddsfunktion
som bl.a. tänder en varningssymbol och förardisplayen visar meddelandet Växellåda
varm Sänk hastigheten för att sänka
temperaturen eller Växellåda överhettad
Stanna snarast och låt växellådan
svalna. Följ då given rekommendation, sänk
hastigheten respektive stanna bilen på ett
•
•
Låg nivå kylarvätska. Följ given
rekommendation.
Växellådan varm/överhettad/kyls.
Följ given rekommendation.
Relaterad information
•
•
Fylla på kylvätska (s. 576)
Köra med släpvagn (s. 455)
449
START OCH KÖRNING
Överbelastning av startbatteriet
De elektriska funktionerna i bilen belastar startbatteriet olika mycket. Undvik att använda
tändningsläge II när bilen är avstängd. Använd
istället tändningsläge I – då förbrukas mindre
ström.
Använda starthjälp med annat
batteri
Om startbatteriet är urladdat kan bilen startas
med ström från ett annat batteri.
Var även uppmärksam på olika tillbehör som
belastar det elektriska systemet. Använd inte
funktioner som drar mycket ström när bilen är
avstängd. Exempel på sådana funktioner är:
•
•
•
•
kupéfläkt
strålkastare
vindrutetorkare
ljudanläggning (hög volym).
Om startbatterispänningen är låg visas ett meddelande i förardisplayen. Energisparfunktionen
stänger sedan av eller reducerar vissa funktioner,
t.ex. kupéfläkt och/eller ljudanläggning.
–
Ladda då startbatteriet genom att starta bilen
och låt den sedan gå i minst 15 minuter –
startbatteriet laddas bättre under körning än
med motorn på tomgång vid stillastående.
Relaterad information
•
•
450
Laddpunkt för starthjälp av egen bil.
VIKTIGT
Bilens laddpunkt är endast till för starthjälp av
egen bil. Laddpunkten är inte avsedd för
starthjälp av annan bil. Används laddpunkten
för att starta en annan bil kan det medföra att
en säkring går sönder vilket innebär att laddpunkten slutar fungera.
Startbatteri (s. 579)
Tändningslägen (s. 412)
Då en säkring har gått sönder visas meddelandet
12 V Batteri Säkring utlöst Service erfordras
i förardisplayen. Volvo rekommenderar att en
auktoriserad Volvoverkstad kontaktas.
Vid starthjälp rekommenderas följande steg för
att undvika kortslutning eller andra skador:
START OCH KÖRNING
1.
Sätt bilens elsystem i tändningsläge 0.
2.
Kontrollera att hjälpstartbatteriet har spänningen 12 V.
3.
Om hjälpstartbatteriet är monterat i en annan
bil – stäng av den hjälpande bilens motor och
se till att de båda bilarna inte vidrör varandra.
4.
Sätt fast den röda startkabelns ena klämma
på hjälpstartbatteriets pluspol (1).
VIKTIGT
Koppla startkabeln försiktigt för att undvika
kortslutningar med andra komponenter i
motorrummet.
5.
Öppna den positiva hjälpstartspunktens täcklock (2).
6.
Sätt den röda startkabelns andra klämma på
bilens positiva hjälpstartspunkt (2).
7.
Sätt fast den svarta startkabelns ena klämma
på hjälpstartbatteriets minuspol (3).
8.
Sätt den svarta startkabelns andra klämma
på bilens negativa hjälpstartspunkt (4).
9.
Kontrollera att startkablarnas klämmor sitter
fast ordentligt så att det inte uppstår gnistor
under startförsöket.
10. Starta motorn på "hjälpbilen" och låt den gå
någon minut med högre tomgång än normalt,
ca 1500 varv/minut.
11. Starta den egna bilens motor. Om startförsöket misslyckas förläng laddtiden till 10
minuter och gör därefter ett nytt startförsök.
VARNING
•
Startbatteriet kan bilda knallgas vilken är
mycket explosiv. En gnista, som kan bildas om en startkabel ansluts felaktigt,
kan räcka för att batteriet ska explodera.
•
Anslut inte startkablarna till någon bränslesystemkomponent eller till någon rörlig
del. Var försiktig med varma motordelar.
•
Startbatteriet innehåller svavelsyra som
kan orsaka allvarliga frätskador.
•
Skölj med stora mängder vatten om svavelsyra kommer i kontakt med ögon, hud
eller kläder. Vid stänk i ögonen – kontakta
omedelbart läkare.
•
Rök aldrig i närheten av batteriet.
OBS
Vid motorstart under normala förhållanden
prioriteras bilens elektriska drivmotor – bensinmotorn förblir avstängd. Det innebär att
efter att startvredet har vridits medurs har den
elektriska motorn ”startat” och bilen är körklar.
Startad motor indikeras av att förardisplayens
kontrollampor slocknar och dess förvalda
tema tänds upp.
VIKTIGT
Rör inte anslutningarna mellan kabel och bil
under startförsöket. Det finns risk för gnistbildning.
OBS
Bilen kan inte startas om hybridbatteriet är
urladdat.
12. Ta bort startkablarna i omvänd ordning –
först den svarta och sedan den röda.
Se till att ingen av den svarta startkabelns
klämmor kommer i kontakt med bilens positiva hjälpstartspunkt/hjälpstartbatteriets pluspol eller ansluten klämma på den röda startkabeln.
}}
451
START OCH KÖRNING
||
OBS
Om startbatteriet har urladdats så mycket att
bilen saknar normala elektriska funktioner och
motorn därefter hjälpstartas med ett externt
batteri eller en batteriladdare, kan Start/
stopp-funktionen vara fortsatt aktiverad. Om
Start/stopp-funktionen kort därefter autostoppar motorn är risken stor att auto-start av
motorn kommer att misslyckas på grund av
otillräcklig batterikapacitet eftersom batteriet
inte hunnit återuppladdas.
Om bilen har hjälpstartats eller om tillräcklig
tid saknas för att ladda batteriet med en batteriladdare skall Start/stopp-funktionen tillfälligt deaktiveras tills batteriet har återuppladdats av bilen. Vid en yttertemperatur av ca
+15 °C (ca 60 °F) behöver batteriet laddas
minst 1 timma av bilen. Vid lägre yttertemperatur kan laddningstiden öka till 3–4 timmar.
Rekommendationen är att ladda upp batteriet
med en extern batteriladdare.
Relaterad information
•
•
•
•
452
Starta bilen (s. 410)
Tändningslägen (s. 412)
Justera ratt (s. 184)
Välja tändningsläge (s. 413)
Dragkrok*
Relaterad information
Bilen kan utrustas med en dragkrok som gör det
möjligt att dra t.ex. en släpvagn efter bilen.
•
•
•
•
Det kan finnas olika varianter av dragkrok för
bilen, kontakta en Volvoåterförsäljare för mer
information.
In- och utfällbar dragkrok* (s. 453)
Köra med släpvagn (s. 455)
Dragkroksmonterad cykelhållare* (s. 459)
Specifikationer för dragkrok* (s. 453)
VIKTIGT
När motorn stängs av kan den konstanta batterispänningen till släpvagnskontakten automatiskt stängas av för att inte ladda ur startbatteriet.
VIKTIGT
Dragkulan behöver regelbundet rengöras och
smörjas in med fett för att förhindra slitage.
OBS
När kulhandske med svängningsdämpare
används ska dragkulan inte smörjas in.
Detta gäller även vid montering av cykelhållare som kläms fast runt dragkulan.
OBS
Om bilen är utrustad med dragkrok finns
ingen bakre infästning för bogserögla.
* Tillval/tillbehör.
START OCH KÖRNING
Specifikationer för dragkrok*
Mått och fästpunkter för dragkrok.
Mått, fästpunkter i mm (tum)
A
1229 (48,4)
B
111,8 (4,4)
C
875 (34,4)
D
437,5 (17,2)
E
Se bild ovan
F
310,5 (12,2)
G
Kulans centrum
Relaterad information
•
•
Dragkrok* (s. 452)
Dragvikter och kultryck (s. 620)
In- och utfällbar dragkrok*
Den in- och utfällbara dragkroken är enkel att
fälla in eller ut efter behov. I infällt läge är dragkroken helt dold.
VARNING
Följ anvisningarna för in- och utfällning av
dragkroken noggrant.
VARNING
Tryck inte på knappen för in- och utfällning
om ett släpfordon är kopplat till dragkroken.
Fälla ut dragkroken
VARNING
Undvik att stå nära stötfångaren mitt bakom
bilen vid utfällning av dragkroken.
}}
* Tillval/tillbehör. 453
START OCH KÖRNING
||
1.
2.
Öppna bagageluckan. En knapp för in- och
utfällning av dragkroken är placerad på höger
sida baktill i bagageutrymmet. En indikeringslampa i knappen måste lysa med ett fast
orange sken för att utfällningsfunktionen ska
vara aktiv.
Tryck på knappen och släpp – ett för långt
tryck kan innebära att utfällningen inte startar.
> Dragkroken faller ut och ner i ett olåst
läge – indikeringslampan blinkar orange.
Dragkroken är redo att föras vidare till låst
läge.
3.
För dragkroken till sitt ändläge där den då fixeras och låses fast – indikeringslampan lyser
med ett fast orange sken.
> Dragkroken är redo att användas.
OBS
Dragkroken måste avsluta utfällningsförloppet
innan den kan föras vidare till låst läge. Detta
förlopp kan ta några sekunder. Om dragkroken inte fixeras i låst läge, vänta några sekunder och försök igen.
VARNING
Var noga med att fästa släpets säkerhetsvajer
i avsett fäste.
454
START OCH KÖRNING
OBS
Köra med släpvagn
2.
Vid körning med släpvagn finns det ett antal
saker som är viktiga att tänka på när det gäller
dragkroken, släpvagnen samt hur lasten placeras i släpvagnen.
Strömsparläge aktiveras efter en stund och
indikeringslampan slocknar. Systemet återaktiveras genom att bagageluckan stängs och
sedan öppnas igen. Detta gäller både vid inoch utfällning av dragkroken.
Lastförmågan beror på bilens tjänstevikt. Summan av passagerares vikt och samtliga tillval, t.ex.
dragkrok, reducerar bilens lastförmåga med motsvarande vikt.
Om bilen elektriskt detekterat påkopplat släp,
slutar indikeringslampan lysa med fast sken.
Fälla in dragkroken
Lås dragkroken genom att föra tillbaka den
till sitt infällda läge där den låses.
> Indikeringslampan lyser nu med ett fast
sken om dragkroken är korrekt infälld.
VIKTIGT
Säkerställ att det inte sitter någon anslutningskontakt eller adapter monterad i el-uttaget när dragkroken fälls in.
1.
Öppna bagageluckan. Tryck in knappen på
höger sida baktill i bagageutrymmet och
släpp – ett för långt tryck kan innebära att
infällningen inte startar.
> Dragkroken faller automatiskt ner i ett
olåst läge – indikeringslampan vid
knappen blinkar orange.
Relaterad information
•
•
Köra med släpvagn (s. 455)
Bilen levereras med nödvändig utrustning för körning med släpvagn.
•
•
Dragkroken på bilen ska vara av godkänd typ.
•
Öka däcktrycket till rekommenderat tryck för
full last.
•
Motorn belastas hårdare än normalt vid körning med släpvagn.
•
Kör inte med tungt släp när bilen är helt ny.
Vänta tills den körts minst 1000 km
(620 miles).
•
I långa och branta nedförsbackar belastas
bilens bromsar mycket mer än normalt. Växla
ner till en lägre växel vid manuell växling och
anpassa hastigheten.
•
Följ gällande bestämmelser för tillåtna hastigheter och vikter.
Dragkrok* (s. 452)
Lägg lasten i släpvagnen så att trycket på
bilens dragkrok följer angivet maximalt kultryck. Kultrycket räknas som del av bilens nyttolast.
}}
* Tillval/tillbehör. 455
START OCH KÖRNING
||
•
Håll en låg hastighet vid körning med släpvagn uppför en lång brant stigning.
•
De maximala släpvagnsvikterna som är
angivna gäller endast för höjder upp till
1000 m.ö.h. (3280 fot). På högre höjder är
motoreffekten och därmed bilens klättringsförmåga nedsatt på grund av den minskade
lufttätheten, och den maximala släpvagnsvikten måste därför minskas. Vikten för bil och
släpvagn måste minskas med 10 % för varje
ytterligare 1000 m (3280 fot), eller del därav.
•
Undvik att köra med släpvagn vid stigningar
över 12 %.
OBS
Extrema väderförhållanden, körning med släpvagn eller körning på höga höjder i kombination med sämre bränslekvalitet än rekommenderad är faktorer som väsentligt ökar bilens
bränsleförbrukning.
Släpvagnskontakt
Om bilens dragkrok har en 13-polig kontakt och
släpet har en 7-polig kontakt behövs en adapter.
Använd en adapter som är godkänd av Volvo. Se
till att kabeln inte släpar i marken.
456
VIKTIGT
När motorn stängs av kan den konstanta batterispänningen till släpvagnskontakten automatiskt stängas av för att inte ladda ur startbatteriet.
Släpvagnsvikter
VARNING
Följ angivna rekommendationer för släpvagnsvikt. Hela ekipaget kan annars bli svårkontrollerbart vid undanmanövrar och inbromsningar.
OBS
Angivna högsta tillåtna släpvagnsvikter är de
som Volvo tillåter. Nationella fordonsbestämmelser kan begränsa släpvagnsvikt och
hastighet ytterligare. Dragkrokarna kan vara
certifierade för högre dragvikter än vad bilen
får dra.
Nivåreglering*
Bilens system för nivåkontroll eftersträvar att
hålla en konstant höjd oavsett last (upp till den
tillåtna maxvikten). När bilen står still sjunker bakvagnen något, vilket är normalt.
Vid körning i kuperad terräng och varmt
klimat
Under vissa förhållanden kan det finnas risk för
överhettning vid körning med släpvagn. Vid överhettning av motor och drivsystem tänds en varningssymbol i förardisplayen och ett meddelande
visas.
Den automatiska växellådan väljer optimal växel
beroende på belastning och motorvarv.
Branta stigningar
Spärra inte den automatiska växellådan med en
högre växel än vad motorn "orkar med" – det är
inte alltid fördelaktigt att köra på hög växel och
lågt motorvarv.
Parkera i backe
1. Tryck ner bromspedalen.
2.
Aktivera parkeringsbromsen.
3.
Välj växelläge P.
4.
Släpp bromspedalen.
Använd stoppklossar för att blockera hjulen när
bil med påkopplat släp parkeras i backe.
Starta i backe
1. Tryck ner bromspedalen.
2.
Välj växelläge D.
3.
Lossa parkeringsbromsen.
4.
Släpp bromspedalen och kör iväg.
* Tillval/tillbehör.
START OCH KÖRNING
Relaterad information
•
•
•
•
•
Släpvagnsstabilisator* (s. 457)
Kontroll av släpvagnslampor (s. 458)
Dragvikter och kultryck (s. 620)
Överhettning av motor och drivsystem
(s. 449)
Ogynnsamma körförhållanden för motorolja
(s. 624)
Släpvagnsstabilisator*
Orsaker till självsvängning
Fenomenet att bil med släp hamnar i självsvängning, kan uppstå för alla kombinationer av bilar
och släp. I vanliga fall krävs höga hastigheter för
att det ska uppstå. Men om släpvagnen är överlastad eller har lasten felaktigt fördelad, t.ex. för
långt bak, finns risk för självsvängning även i
lägre hastigheter.
Om självsvängningen inte dämpas ut trots släpvagnsstabilisatorns första ingrepp, bromsas ekipaget med alla hjul kombinerat med att motorns
drivkraft reduceras. När självsvängningen successivt dämpats och ekipaget åter är stabilt avbryter
systemet regleringen och föraren återfår full kontroll över bilen.
Släpvagnsstabilisatorn
har till uppgift att
stabilisera bil med tillkopplat släpvagn i situationer där ekipaget kommit i självsvängning.
Funktionen ingår i stabilitetssystemet ESC12.
För att självsvängning sedan ska börja, behövs en
utlösande faktor, t.ex.:
•
Bil med släp utsätts för en plötslig kraftig
sidovind.
•
Bil med släp kör på ojämn vägbana eller i ett
gupp.
•
Yviga rattrörelser.
Då självsvängning väl har börjat kan den bli svår
eller omöjlig att dämpa, vilket gör ekipaget svårkontrollerat med risk för att hamna i t.ex. fel körfält eller utanför vägbanan.
11
12
Trailer Stability Assist
Electronic Stability Control
Släpvagnsstabilisatorns funktion
Släpvagnsstabilisatorn övervakar kontinuerligt
bilens rörelser, speciellt i sidled. Om självsvängning upptäcks, sker individuell bromsreglering på
framhjulen vilket ger en stabiliserande effekt på
ekipaget. Oftast räcker detta för att föraren ska
återfå kontroll över bilen.
(TSA11)
OBS
Stabilitetsfunktionen stängs av om föraren
väljer sportläge genom att deaktivera ESC via
menysystemet i centerdisplayen.
Ingrepp av släpvagnsstabilisatorn kan utebli om
föraren med kraftiga rattrörelser försöker häva
självsvängningen, eftersom systemet då inte kan
avgöra om det är släpet eller föraren som orsakar
självsvängningen.
}}
* Tillval/tillbehör. 457
START OCH KÖRNING
Då släpvagnsstabilisatorn arbetar blinkar ESC-symbolen i
förardisplayen.
||
Kontroll av släpvagnslampor
Vid inkoppling av en släpvagn – kontrollera att
släpvagnens alla lampor fungerar innan avfärd.
Blinkers och bromsljus på släpvagn
Relaterad information
•
•
Köra med släpvagn (s. 455)
Elektronisk stabilitetskontroll (s. 265)
Om en eller flera av släpvagnens blinkers eller
bromsljuslampor är trasiga visar förardisplayen en
symbol och ett meddelande. Övriga lampor på
släpvagnen måste kontrolleras manuellt av föraren innan avfärd.
Symbol
dimbakljus för att framföra ekipaget på ett säkert
sätt.
Kontroll av släpvagnslampor*
Automatisk kontroll
Efter elektrisk inkoppling av en släpvagn är det
möjligt att säkra att släpets lampor fungerar via
en automatisk ljusaktivering. Funktionen hjälper
föraren att kontrollera att lamporna på släpet fungerar innan avfärd.
Meddelande
För att kunna genomföra kontrollen måste bilen
vara avstängd.
• Släpvagnsblinkrar Höger
1.
När en släpvagn kopplas till dragkroken visas
meddelandet Automatisk kontroll av
släpvagnslampor i förardisplayen.
2.
Bekräfta meddelandet genom att trycka på
högra rattknappsatsens O-knapp.
> Ljuskontrollen startar.
3.
Gå ur bilen för att kunna kontrollera lampornas funktion.
> Alla släpvagnens lampor börjar blinka sedan tänds lamporna en i taget.
4.
Kontrollera visuellt att alla lampor som finns
tillgängliga på släpvagnen fungerar.
5.
Efter en stund blinkar alla lampor på släpvagnen till igen.
> Kontrollen är genomförd.
blinker fungerar ej
• Släpvagnsblinkrar Vänster
blinker fungerar ej
• Släpvagnsbromsljus Funktionsfel
Om någon lampa för släpvagnens körriktningsvisare är trasig blinkar dessutom förardisplayens
symbol för körriktningsvisarna snabbare än normalt.
Dimbakljus på släpvagn
Vid inkoppling av släpvagn kan det förekomma
att dimbakljuset inte tänds upp på bilen, i dessa
fall förflyttas dimbakljusfunktionaliteten till släpvagnen. Kontrollera därför i dessa fall vid aktivering av dimljus att släpvagnen är utrustad med
458
* Tillval/tillbehör.
START OCH KÖRNING
Stänga av automatisk kontroll
Den automatiska kontrollfunktionen går att
stänga av i centerdisplayen.
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn.
2.
Tryck på My Car
3.
Avmarkera Automatisk kontroll av
släpvagnslampor.
Ljus och belysning.
Manuell kontroll
Om den automatiska kontrollen är avstängd är
det möjligt att starta kontrollen manuellt.
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn.
2.
Tryck på My Car
3.
Välj Manuell kontroll av
släpvagnslampor.
> Ljuskontrollen startar. Gå ur bilen för att
kunna kontrollera lampornas funktion.
Dragkroksmonterad cykelhållare*
Vid användning av cykelhållare rekommenderas
de cykelhållare som Volvo har utvecklat.
Detta för att undvika skador på bilen och för att
uppnå största möjliga säkerhet vid färd. Volvos
cykelhållare finns att köpa hos auktoriserade
Volvoåterförsäljare.
Följ noggrant de instruktioner som bifogas cykelhållaren.
•
Cykelhållaren inklusive last får väga max 75
kg (165 pund).
•
Cykelhållaren får vara avsedd för max tre
cyklar.
Ljus och belysning.
VARNING
Cykelhållaren kan lossa från dragkroken om
den
Köra med släpvagn (s. 455)
•
•
är felaktigt monterad på dragkulan
•
används till annat än att frakta cyklar.
Ju större avståndet är mellan lastens tyngdpunkt
och dragkulan, desto större blir belastningen på
dragkroken.
Lasta enligt följande rekommendationer:
•
Sätt den tyngsta cykeln längst in, närmast
bilen.
•
Håll lasten symmetrisk och så nära bilens
mitt som möjligt, t.ex. genom att sätta cyklarna omlott om flera cyklar ska lastas.
•
Ta bort lösa föremål från cykeln vid transport,
t.ex. cykelkorg, batteri, barnstol. Dels för att
minska belastningen på dragkrok och cykelhållare, dels för att minska luftmotståndet vilket påverkar bränsleförbrukningen.
•
Använd inte skyddsöverdrag på cyklarna.
Detta kan påverka manövrering, innebära försämrad sikt och öka bränsleförbrukningen.
Det kommer också att leda till ökad belastning på dragkroken.
är överlastad, se cykelhållarens instruktioner för max lastvikt
Bilens köregenskaper påverkas när en cykelhållare är monterad på dragkroken, t.ex. på grund av:
•
•
reducerad markfrigång
förändrad bromsförmåga.
Rekommendationer vid lastning av
cyklar på cykelhållaren
Felaktig användning av cykelhållaren kan
orsaka skador på dragkrok och bil.
Relaterad information
•
•
•
Relaterad information
•
Dragkrok* (s. 452)
ökad vikt
reducerad accelerationsförmåga
* Tillval/tillbehör. 459
START OCH KÖRNING
Bogsering
Vid bogsering dras bilen efter ett annat fordon
med hjälp av en bogserlina.
Det är inte tillåtet att bogsera en Twin Engine
eftersom elmotorn tar skada. Bilen ska istället
bärgas upplyft och stå med alla hjulen på ett
bärgningsflak, inget av hjulparen får ha vägkontakt.
Vid bogsering av annan bil
Att bogsera en bil tar mycket energi – använd
körläge Constant AWD. Då laddas hybridbatteriet kombinerat med att bilens kör- och
vägegenskaper förbättras.
Ta reda på den enligt lag högsta tillåtna hastigheten för bogsering innan bogseringen påbörjas.
Starthjälp
Det är inte tillåtet att bogsera igång motorn eftersom elmotorn tar skada. Använd ett hjälpbatteri
om startbatteriet är så urladdat att motorn inte
kan startas.
VIKTIGT
Den elektriska drivmotorn och katalysatorn
kan skadas vid försök att bogsera igång bilen.
Relaterad information
•
•
460
Sätta dit och ta bort bogserögla (s. 460)
Varningsblinkers (s. 148)
•
•
•
Bärgning (s. 462)
Sätta dit och ta bort bogserögla
Använda starthjälp med annat batteri (s. 450)
Använd bogserögla om bilen ska bogsera ett
annat fordon. Bogseröglan skruvas fast i ett
gängat uttag bakom ett täcklock på den bakre
stötfångarens högra sida.
Välja tändningsläge (s. 413)
OBS
Om bilen är utrustad med dragkrok finns
ingen bakre infästning för bogserögla.
START OCH KÖRNING
Sätta dit bogseröglan
3.
Ta fram bogseröglan som finns i skumblocket under golvet i lastutrymmet13.
Skruva i bogseröglan ända in tills det tar
stopp.
Relaterad information
•
•
•
Bogsering (s. 460)
Bärgning (s. 462)
Verktygssats (s. 534)
Vrid fast öglan ordentligt, trä t.ex. igenom
hjulskruvnyckeln* och använd den som
hävarm.
VIKTIGT
Det är viktigt att bogseröglan skruvas fast
ordentligt – ända tills det tar stopp.
Ta bort bogseröglan
–
Ta bort täcklocket – tryck på markeringen
med ett finger och vik samtidigt ut motstående sida/hörn.
> Locket svänger kring sin centrumlinje och
kan sedan tas loss.
13
Skruva loss bogseröglan efter användning
och lägg tillbaka den på sin plats i skumblocket.
Avsluta med att sätta tillbaka täcklocket på
stötfångaren.
Skumblockets utformning och placering kan variera beroende av bilmodell.
* Tillval/tillbehör. 461
START OCH KÖRNING
Bärgning
VARNING
Vid bärgning forslas bilen bort med hjälp av
annat fordon.
Tillkalla professionell hjälp för bärgning.
Bogseröglan kan användas för att dra bilen upp
på en bärgningsbil med flak.
Ingen/inget får stå bakom bärgningsbilen
medan bilen dras upp på flaket.
Relaterad information
•
Sätta dit och ta bort bogserögla (s. 460)
HomeLink®*14
HomeLink®15 är en programmerbar fjärrkontroll,
integrerad i bilens elsystem, som kan fjärrstyra
upp till tre olika anordningar (t.ex. garageportsöppnare, larmsystem, utom- och inomhusbelysning) och därmed ersätta fjärrkontrollerna till
dessa.
Allmänt
VIKTIGT
Observera att bil med Twin Engine alltid
måste bärgas upplyft med alla hjulen på bärgningsflak.
Gäller bilar med nivåkontroll*: Om bilen är
utrustad med luftfjädring måste denna stängas av
innan bilen hissas upp. Stäng av funktionen via
centerdisplayen.
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn.
2.
Tryck på My Car
fjädring.
3.
Välj Inaktivering av nivåkontroll.
Parkeringsbroms och
Bilens läge och markfrigång bestämmer om det
är möjligt att dra upp bilen på ett flak. Om lutningen på bärgningsbilens ramp är för brant eller
om markfrigången under bilen är otillräcklig kan
bilen skadas om man försöker dra upp den. Bilen
bör då lyftas med bärgningsbilens lyftanordning.
14
462
Bilden är schematisk – utförandet kan variera.
Knapp 1
Knapp 2
Knapp 3
Indikeringslampa
Gäller vissa marknader.
* Tillval/tillbehör.
START OCH KÖRNING
HomeLink® levereras inbyggt i innerbackspegeln.
HomeLink®-panelen består av tre programmerbara knappar och en indikeringslampa i spegelglaset.
För mer information om HomeLink®, besök:
www.HomeLink.com eller ring
00 8000 466 354 65 (eller betalnumret
+49 6838 907 277)16.
Spara originalfjärrkontrollerna för framtida programmering (t.ex. vid byte till annan bil eller för
användning i ett annat fordon). Det rekommenderas också att knapparnas programmering raderas
när bilen ska säljas.
Relaterad information
•
•
•
15
16
17
Använda HomeLink®* (s. 465)
Programmera HomeLink®* (s. 463)
Typgodkännande för HomeLink®* (s. 466)
Programmera HomeLink®*17
1.
Följ dessa instruktioner för att programmera
HomeLink®, återställa all programmering eller
programmera om enstaka knapp.
Notera: Vissa fjärrkontroller kan programmera HomeLink® bättre på ett avstånd på ca
15–20 cm (ca 6–12 tum). Ha detta i åtanke
om problem med programmeringen uppstår.
OBS
I vissa fordon måste tändningen vara på eller i
"tillbehörsläge" innan HomeLink® kan programmeras eller användas. Sätt gärna i nya
batterier i den fjärrkontroll som ska ersättas
av HomeLink®, för snabbare programmering
och bättre sändning av radiosignalen.
HomeLink®-knapparna bör återställas innan
programmering.
Rikta fjärrkontrollen mot den HomeLink®knapp som ska programmeras och håll den
ca 2–8 cm (ca 1-3 tum) från knappen. Skym
inte indikeringslampan på HomeLink®.
2.
Tryck och håll inne både knappen på fjärrkontrollen och knappen på HomeLink® som
ska programmeras.
VARNING
Medan HomeLink® programmeras kan den
garageport eller grind som programmeras
aktiveras. Säkerställ därför att ingen är i närheten av porten eller grinden under programmering. Bilen bör stå utanför garaget medan
en garageportsöppnare programmeras.
HomeLink och symbolen HomeLink-huset är registrerade varumärken av Gentex Corporation.
Notera att det kostnadsfria numret kanske inte är tillgängligt beroende på operatör.
Gäller vissa marknader.
}}
* Tillval/tillbehör. 463
START OCH KÖRNING
||
3.
00 8000 466 354 65 (eller betalnumret
+49 6838 907 277)19.
Släpp inte knapparna förrän indikeringslampan har övergått från att blinka långsamt
(ca 1 gång per sekund) till att antingen
blinka snabbt (ca 10 gånger per sekund)
eller lysa konstant.
> Om indikeringslampan lyser konstant:
Indikation på att programmeringen har
slutförts. Tryck på den programmerade
knappen 2 gånger för att aktivera.
Om indikeringslampan blinkar snabbt:
Den enhet som ska programmeras mot
HomeLink® har möjligtvis en säkerhetsfunktion som kräver extra steg. Testa att
trycka på den programmerade knappen 2
gånger för att se om programmeringen
fungerar. Fortsätt annars med följande
steg.
Programmera om enstaka knapp
För att programmera om en enstaka HomeLink®knapp, gör så här:
4.
Leta upp inlärningsknappen18 på mottagaren
till t.ex. garageporten. Den är vanligtvis placerad nära antennens fäste på mottagaren.
5.
Tryck in och släpp mottagarens inlärningsknapp en gång. Programmeringen måste
slutföras inom 30 sekunder efter att
knappen har tryckts in.
6.
Tryck in och släpp den knapp på HomeLink®
som ska programmeras. Repetera sekvensen
av tryck/håll/släpp en andra gång och,
beroende på mottagarens modell, även en
tredje gång.
> Programmeringen är nu klar och garageport, grind eller liknande ska nu aktiveras
när den programmerade knappen trycks
in.
Om programmeringsproblem uppstår kontakta
HomeLink® på: www.HomeLink.com eller ring
18
19
464
Benämning och färg på knappen varierar beroende på tillverkare.
Notera att det kostnadsfria numret kanske inte är tillgängligt beroende på operatör.
1.
Tryck in önskad knapp och håll inne i ca 20
sekunder.
2.
När indikeringslampan på HomeLink® börjar
blinka långsamt går det att programmera
som vanligt.
Notera: Om den knapp som ska programmeras om inte blir programmerad med en ny
enhet kommer den att återgå till tidigare sparad programmering.
Återställa HomeLink®-knapparna
Det går endast att återställa alla HomeLink®knapparna på samma gång, inte enstaka knapp
var för sig. Enstaka knapp kan endast programmeras om.
–
Tryck och håll inne de yttre knapparna (1 och
3) på HomeLink® ca 10 sekunder.
> När indikeringslampan övergår från ett
konstant sken till att börjar blinka så är
knapparna återställda och redo att programmeras på nytt.
START OCH KÖRNING
Relaterad information
•
•
•
Använda HomeLink®* (s. 465)
HomeLink®* (s. 462)
Typgodkännande för HomeLink®* (s. 466)
Använda HomeLink®*20
VARNING
När HomeLink® väl är programmerad kan denna
användas i stället för de lösa originalfjärrkontrollerna.
Tryck in den programmerade knappen. Garageporten, grinden, larmsystemet eller liknande aktiveras (kan ta några sekunder). Om knappen är
intryckt mer än 20 sekunder så påbörjas omprogrammering. Indikeringslampan lyser eller blinkar
när knappen har tryckts in. Originalfjärrkontrollerna kan naturligtvis fortfarande användas parallellt med HomeLink® om så önskas.
OBS
•
Om HomeLink® används för att manövrera en garageport eller grind, säkerställ
att ingen är i närheten av porten eller
grinden under tiden den är i rörelse.
•
Använd inte HomeLink® till någon garageport som saknar säkerhetsstopp och
säkerhetsback.
Relaterad information
•
•
•
HomeLink®* (s. 462)
Programmera HomeLink®* (s. 463)
Typgodkännande för HomeLink®* (s. 466)
När tändningen stängts av, fungerar
HomeLink® i minst 7 minuter.
OBS
HomeLink® går inte att använda om bilen är
låst och larmad* från utsidan.
20
Gäller vissa marknader.
* Tillval/tillbehör. 465
START OCH KÖRNING
Typgodkännande för HomeLink®*21
Kompass*
Aktivera och deaktivera kompass*
Typgodkännande för EU
I backspegelns övre högra hörn finns en display
som visar i vilken kompassriktning22 bilens front
pekar.
I backspegelns övre högra hörn finns en display
som visar i vilken kompassriktning23 bilens front
pekar.
Gentex Corporation förklarar härmed att
HomeLink® Model UAHL5 efterlever radioutrustningsdirektivet 2014/53/EU.
Aktivera och deaktivera kompass
Kompassen aktiveras automatiskt när bilen
startas.
Frekvensband inom vilka radioutrustningen fungerar:
•
•
•
•
•
433.05MHz-434.79MHz <10mW E.R.P.
För att deaktivera/aktivera kompassen manuellt:
868.00MHz-868.60MHz <25mW E.R.P.
–
868.70MHz-868.20MHz <25mW E.R.P.
869.40MHz-869.65MHz <25mW E.R.P.
Relaterad information
869.70MHz-870.00MHz <25mW E.R.P.
•
•
Certifikatinnehavarens adress: Gentex Corporation, 600 North Centennial Street, Zeeland MI
49464, USA
För mer information, se support.volvocars.com.
Relaterad information
•
Tryck in knappen på backspegelns undersida
med hjälp av t.ex. ett gem.
HomeLink®* (s. 462)
Kompass* (s. 466)
Kalibrera kompass* (s. 467)
Backspegel med kompass.
Åtta olika kompassriktningar visas med engelsk
förkortning: N (norr), NE (nordost), E (öster), SE
(sydost), S (söder), SW (sydväst), W (väster) och
NW (nordväst).
Relaterad information
•
•
21
22
23
466
Aktivera och deaktivera kompass* (s. 466)
Kalibrera kompass* (s. 467)
Gäller vissa marknader.
Backspegel med kompass finns som tillval enbart på vissa marknader och modeller.
Backspegel med kompass finns som tillval enbart på vissa marknader och modeller.
* Tillval/tillbehör.
START OCH KÖRNING
Kalibrera kompass*
7.
Bilar med eluppvärmd vindruta*: Om tecknet C visas i displayen när den eluppvärmda
vindrutan aktiveras, genomför då kalibrering
enligt punkt 6 ovan med den eluppvärmda
vindrutan aktiverad.
Gör så här för att kalibrera:
8.
Upprepa ovanstående procedur vid behov.
1.
Relaterad information
Jordklotet är indelat i 15 magnetiska zoner. Kompassen24 bör kalibreras om bilen förflyttas
mellan flera magnetiska zoner.
2.
Stanna bilen på en stor öppen yta som är fri
från stålkonstruktioner och högspänningsledningar.
Starta bilen och stäng av all elektrisk utrustning (klimatanläggning, torkare etc.) samt se
till att alla dörrar är stängda.
OBS
Kalibreringen kan misslyckas eller helt utebli
om elektrisk utrustning inte stängs av.
3.
24
Håll knappen på backspegelns undersida
intryckt ca 3 sekunder (använd t.ex. ett gem).
Numret för aktuell magnetisk zon visas.
•
•
Kompass* (s. 466)
Aktivera och deaktivera kompass* (s. 466)
Magnetiska zoner.
4.
Tryck upprepade gånger på knappen tills
önskad magnetisk zon (1–15) visas, se kartan över magnetiska zoner för kompass.
5.
Vänta tills displayen återgår till att visa tecknet C, alternativt håll knappen på backspegelns undersida intryckt ca 6 sekunder tills
det att tecknet C visas.
6.
Kör långsamt i en cirkel med en hastighet av
högst 10 km/h (6 mph) tills en kompassriktning visas i displayen, vilket visar att kalibreringen är klar. Kör därefter ytterligare 2 varv
för att finjustera kalibreringen.
Backspegel med kompass finns som tillval enbart på vissa marknader och modeller.
* Tillval/tillbehör. 467
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
Ljud, media och internet
Relaterad information
Ljud- och mediasystemet består av mediaspelare
och radio. Det går också att ansluta en telefon
via Bluetooth för att använda handsfree-funktioner eller spela musik trådlöst i bilen. När bilen
är uppkopplad till internet är det även möjligt att
använda appar för mediauppspelning.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Översikt över ljud och media
Styr funktionerna med rösten, rattens knappsats
eller centerdisplayen. Antalet högtalare och förstärkare beror på vilket ljudsystem bilen är utrustad med.
Mediaspelare (s. 481)
Radio (s. 475)
Telefon (s. 496)
Internetansluten bil* (s. 504)
Appar (s. 472)
Röststyrning (s. 133)
Tändningslägen (s. 412)
Förardistraktion (s. 36)
Hantera systemuppdateringar via Download
Center (s. 565)
Licensavtal för ljud och media (s. 512)
Ljudinställningar
Ljudsystemet är förinställt för optimal ljudåtergivning men kan också anpassas.
Volymen regleras normalt med volymreglaget
under centerdisplayen eller rattens högra knappsats. Detta gäller t.ex. vid uppspelning av musik,
radio, pågående telefonsamtal och aktiva trafikmeddelanden.
Optimal ljudåtergivning
Ljudsystemet är förkalibrerat för optimal ljudåtergivning med hjälp av digital signalbehandling.
Denna kalibrering tar hänsyn till högtalare, förstärkare, kupéakustik, lyssnarposition m.m. för
varje kombination av bilmodell och ljudsystem.
Det finns även en dynamisk kalibrering som tar
hänsyn till volymkontrollens läge och bilens
hastighet.
Personliga inställningar
I toppvyn under Inställningar Ljud är olika
inställningar tillgängliga beroende på bilens ljudsystem.
Systemuppdatering
Ljud- och mediasystemet förbättras kontinuerligt.
När bilen är ansluten till internet är det möjligt att
hämta systemuppdateringar för optimal funktionalitet, se support.volvocars.com.
470
* Tillval/tillbehör.
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
Premium Sound* (Bowers & Wilkins)
Relaterad information
• Ton – inställning av t.ex. bas, diskant och
•
•
•
•
•
•
equalizer.
• Balans – balans mellan höger/vänster högtalare respektive balans mellan främre/bakre
högtalare.
• Systemvolymer – justerar volym i bilens
olika system, t.ex. Röststyrning,
Parkeringsassistans och Ringsignal.
Ljudupplevelse* (s. 471)
Mediaspelare (s. 481)
Inställningar för röststyrning (s. 137)
Ljudupplevelse*
Ljudupplevelse är en app som ger tillgång till
ytterligare ljudinställningar.
Ljud, media och internet (s. 470)
Ljudupplevelse öppnas från centerdisplayens
appvy. Beroende på vilket ljudsystem bilen är
utrustad med är följande inställningar möjliga:
Internetansluten bil* (s. 504)
Premium Sound* (Bowers & Wilkins)
Inställningar för telefon (s. 503)
• Studio – ljudet kan optimeras för Förare,
Alla och Bak.
High Performance Pro* (Harman
Kardon)
• Individuell scen – surroundläge med inställ-
• Equalizer – inställning av equalizer.
• Balans – balans mellan höger/vänster hög-
• Konserthus – återger ljudet med rumsaku-
talare respektive balans mellan främre/bakre
högtalare.
ning för intensitet och omslutning.
stik från Göteborgs konserthus.
• Systemvolymer – justerar volym i bilens
olika system, t.ex. Röststyrning,
Parkeringsassistans och Ringsignal.
High Performance
• Ton – inställning av t.ex. bas, diskant och
equalizer.
• Balans – balans mellan höger/vänster högtalare respektive balans mellan främre/bakre
högtalare.
• Systemvolymer – justerar volym i bilens
olika system, t.ex. Röststyrning,
Parkeringsassistans och Ringsignal.
Återskapa akustiken från Göteborgs konserthus.
}}
* Tillval/tillbehör. 471
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
||
High Performance Pro* (Harman
Kardon)
• Sätesoptimering – ljudet kan optimeras för
Förare, Alla och Bak.
• Surround – surroundläge med nivåinställning.
• Ton – inställning av t.ex. bas, diskant och
equalizer.
Appar
På appvyn finns applikationer (appar) som ger
åtkomst till vissa av bilens tjänster.
Svep från höger till vänster1 över centerdisplayens skärm för att komma till appvyn från hemvyn. Här ligger appar som har laddats ner (tredjepartsappar) men också appar för inbyggda funktioner, exempelvis FM-radio.
Relaterad information
•
•
Ljudinställningar (s. 470)
Navigera i centerdisplayens vyer (s. 104)
Appvyn (generisk bild, grundappar varierar mellan marknader och modeller)
Några grundappar finns alltid tillgängliga. När
bilen är ansluten till internet är det möjligt att
ladda ner fler appar, t.ex. webbradio och musiktjänster.
Vissa appar är endast möjliga att använda om
bilen är ansluten till internet.
1
472
Gäller för vänsterstyrd bil. För högerstyrd bil – svep åt motsatt håll.
* Tillval/tillbehör.
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
Starta en app genom att trycka på appen i centerdisplayens appvy.
Samtliga appar som används bör vara uppdaterade till senaste version.
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
•
•
Ladda ner appar (s. 473)
Uppdatera appar (s. 474)
Ta bort appar (s. 474)
Apple® CarPlay®* (s. 490)
Android Auto* (s. 494)
Ladda ner appar
OBS
Datanedladdning kan påverka andra tjänster
som överför data, t.ex. webbradio. Om påverkan på andra tjänster upplevs som störande
kan nedladdningen avbrytas. Alternativt kan
det vara lämpligt att stänga av eller avbryta
andra tjänster.
Internetansluten bil* (s. 504)
Lagringsutrymme på hårddisk (s. 511)
Användarvillkor och datadelning (s. 510)
4.
När bilen är ansluten till internet är det möjligt att
ladda ner nya appar.
OBS
Vid nedladdning med telefon, var extra uppmärksam på kostnaden för datatrafik.
1.
Öppna appen Download Center på appvyn.
2.
Välj Nya appar för att öppna en lista över
appar som finns tillgängliga men inte är
installerade i bilen.
3.
Tryck på raden för en app för att expandera i
listan och få mer information om appen.
Välj Installera för att starta nedladdningen
och installation av önskad app.
> Status indikeras för nedladdning och
installationen medan den pågår.
Om en nedladdning inte kan starta för tillfället visas ett meddelande. Appen kommer att finnas kvar i listan och det är möjligt att försöka starta en nedladdning igen.
Avbryta nedladdning
– Tryck på Avbryt för att avbryta en pågående
nedladdning.
Observera att det bara är nedladdningen som kan
avbrytas, när installationsfasen har startat går
denna inte att avbryta.
Relaterad information
Appar (s. 472)
•
•
•
•
•
Ta bort appar (s. 474)
•
Lagringsutrymme på hårddisk (s. 511)
Uppdatera appar (s. 474)
Internetansluten bil* (s. 504)
Hantera systemuppdateringar via Download
Center (s. 565)
* Tillval/tillbehör. 473
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
Uppdatera appar
När bilen är ansluten till internet är det möjligt att
uppdatera appar.
OBS
Datanedladdning kan påverka andra tjänster
som överför data, t.ex. webbradio. Om påverkan på andra tjänster upplevs som störande
kan nedladdningen avbrytas. Alternativt kan
det vara lämpligt att stänga av eller avbryta
andra tjänster.
OBS
Vid nedladdning med telefon, var extra uppmärksam på kostnaden för datatrafik.
Uppdatera vissa
1. Öppna appen Download Center på appvyn.
2.
Välj Applikationsuppdat. för att öppna en
lista över alla tillgängliga uppdateringar.
3.
Leta upp önskad app och välj Installera.
> Uppdatering påbörjas.
Ta bort appar
När bilen är ansluten till internet är det möjligt att
avinstallera appar.
En app som används måste avslutas för att avinstallationen ska kunna genomföras.
1.
Öppna appen Download Center på appvyn.
2.
Välj Applikationsuppdat. för att öppna en
lista över alla installerade appar.
3.
Leta upp önskad app och välj Avinstallera
för att starta en avinstallation av appen.
> När appen är avinstallerad försvinner den
från listan.
Relaterad information
•
•
•
•
•
Appar (s. 472)
Ladda ner appar (s. 473)
Ta bort appar (s. 474)
Hantera systemuppdateringar via Download
Center (s. 565)
Internetansluten bil* (s. 504)
Om en app används under pågående uppdatering så kommer den startas om för att installationen ska slutföras.
Uppdatera alla
1. Öppna appen Download Center på appvyn.
Relaterad information
•
•
•
•
•
2.
474
Appar (s. 472)
Ladda ner appar (s. 473)
Uppdatera appar (s. 474)
Hantera systemuppdateringar via Download
Center (s. 565)
Internetansluten bil* (s. 504)
Välj Installera alla.
> Uppdatering påbörjas.
* Tillval/tillbehör.
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
Radio
Det är möjligt att lyssna på radiofrekvensbanden
FM och digitalradio (DAB)*. När bilen är internetansluten är det även möjligt att lyssna på webbradio.
•
•
•
•
RDS-radio (s. 479)
Starta radio
Internetansluten bil* (s. 504)
Radion startas från centerdisplayens appvy.
Röststyra radio och media (s. 136)
1.
Öppna önskat radioband (t.ex. FM) från appvyn.
2.
Välj radiostation.
Mediaspelare (s. 481)
Radion kan hanteras med röststyrning, knappsatsen i ratten
eller centerdisplayen.
Relaterad information
•
•
•
•
•
Starta radio (s. 475)
Byta radioband och radiostation (s. 476)
Ställa in radiofavoriter (s. 477)
Inställningar för radio (s. 478)
Digitalradio* (s. 480)
Relaterad information
•
•
Radio (s. 475)
Söka radiostation (s. 477)
}}
* Tillval/tillbehör. 475
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
•
•
•
•
Byta radioband och radiostation (s. 476)
Byta radioband och radiostation
Ställa in radiofavoriter (s. 477)
Inställningar för radio (s. 478)
Här finns instruktioner för byte av radioband, lista
i radiobandet och radiostation i vald lista.
Röststyra radio och media (s. 136)
Byta radioband
Byta radiostation i vald lista
Svep fram appvyn på centerdisplayen och välj
önskat radioband (t.ex. FM) alternativt öppna
förardisplayens appmeny med rattens högra
knappsats och välj därifrån.
–
Byta lista i radiobandet
Det går även att byta radiostation i vald lista via
centerdisplayen.
Genrer – spelar endast radiokanaler som sänder
vald genre/programtyp, t.ex. pop och klassisk
musik.
Tryck på
eller
under centerdisplayen eller rattens högra knappsats.
> Förflyttning sker ett steg i vald uppspelningslista.
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
1.
Tryck på Bibliotek.
2.
Välj uppspelning från Stationer, Favoriter,
Genrer eller Ensembler2.
3.
Tryck på önskad station i listan.
Radio (s. 475)
Söka radiostation (s. 477)
Röststyra radio och media (s. 136)
Ställa in radiofavoriter (s. 477)
Inställningar för radio (s. 478)
Applikationsmeny i förardisplay (s. 93)
Favoriter – spelar endast valda favoritkanaler.
2
476
Gäller endast digitalradio (DAB*).
* Tillval/tillbehör.
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
Söka radiostation
Manuell stationssökning
Radion sammanställer automatiskt en stationslista med de radiostationer som inom området
sänder ut starkast signaler.
Ställa in radiofavoriter
Det går att lägga till en radiokanal i appen
Radiofavoriter samt i radiobandets (t.ex. FM)
favoritlista. Nedan finns instruktioner för tilläggning och borttagning av favoriter.
Radiofavoriter
Radiofavoriter visar sparade
favoriter från samtliga radioband.
Vid övergång till manuell stationssökning byter
inte radion längre automatiskt frekvens då mottagningen blir dålig.
Sökmöjligheterna beror på valt radioband:
•
•
–
FM – stationer, genres och frekvens.
DAB* – ensembler och stationer.
1.
Tryck på Bibliotek.
2.
Tryck på
.
> Sökvyn med tangentbord öppnas.
3.
Skriv in sökord.
> Sökning sker vid varje inmatning av
tecken och sökträffarna visas kategoriserat.
Tryck på Manuell inställning, dra i reglaget
eller
. Vid långt tryck
eller tryck på
hoppar sökningen till nästa tillgängliga station i frekvensbandet. Det går också att
använda rattens högra knappsats.
Relaterad information
•
•
•
•
•
Radio (s. 475)
Starta radio (s. 475)
Byta radioband och radiostation (s. 476)
Röststyra radio och media (s. 136)
Inställningar för radio (s. 478)
1.
Öppna appen Radiofavoriter från appvyn.
2.
Tryck på önskad radiostation i listan för att
lyssna.
Lägga till och ta bort radiofavoriter
–
Tryck på
för att lägga till/ta bort en
radiokanal i radiobandets favoritlista och
Radiofavoriter.
När en favorit sparas från en stationslista kommer radion automatiskt söka efter bästa frekvensen. Men om en favorit sparas från manuell stationssökning, byter inte radion automatiskt till
starkare frekvens.
Vid borttagning av favorit kommer den även tas
bort från respektive radiobands favoritlista.
}}
* Tillval/tillbehör. 477
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
||
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
•
Radio (s. 475)
Inställningar för radio
Starta radio (s. 475)
Det finns flera olika radiofunktioner att aktivera
och deaktivera.
Söka radiostation (s. 477)
Avbryta trafikmeddelande
Byta radioband och radiostation (s. 476)
Pågående sändning av t.ex. trafikmeddelande kan
avbrytas tillfälligt med tryck på
i rattens
högra knappsats eller tryck på Avbryt i centerdisplayen.
Röststyra radio och media (s. 136)
Inställningar för radio (s. 478)
Applikationsmeny i förardisplay (s. 93)
Aktivera och deaktivera radiofunktioner
Dra ner toppvyn och välj Inställningar Media
och önskat radioband för att se tillgängliga funktioner.
FM-radio
• Visa information från radiosändning:
visar information om programmens innehåll,
artister etc.
• Frys programtjänstnamn: välj för att programtjänstnamnet ej skall skrolla kontinuerligt utan visningen fryses efter 20 sekunder.
• Välj meddelanden:
– Lokala avbrott: avbryter pågående
mediauppspelning och sänder information
om trafikstörningar i närområdet. Uppspelning av föregående mediakälla återupptas
när meddelandet är klart. Funktionen Lokala
avbrott är en geografisk begränsning av
funktionen Trafikmeddelanden. Funktionen
478
Trafikmeddelanden måste vara aktiverad
samtidigt.
– Nyheter: avbryter pågående mediauppspelning och sänder nyheter. Uppspelning av
föregående mediakälla återupptas när
nyhetssändningen är klar.
– Alarm: avbryter pågående mediauppspelning och sänder varningar om allvarliga
olyckor och katastrofer. Uppspelning av föregående mediakälla återupptas när meddelandet är klart.
– Trafikmeddelanden: avbryter pågående
mediauppspelning och sänder information
om trafikstörningar. Uppspelning av föregående mediakälla återupptas när meddelandet är klart.
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
DAB* (digitalradio)
• Sortera kanallista: val för hur sortering av
kanaler ska göras. Antingen alfabetisk ordning eller efter servicenummer.
gående mediakälla återupptas när meddelandet är klart.
• DAB till DAB-länkning: startar funktionen
– Nyhetsflöde: mottar nyheter.
– Vägtrafikinformation: mottar information
om trafikstörningar.
för länkning inom DAB. Förloras mottagningen för en radiokanal, letas en annan upp
automatiskt inom en annan kanalgrupp
(ensemble).
– Transportinformation: mottar information
om kollektivtrafik, t.ex. tidtabeller för färjor
och tåg.
– Varning/Tjänster: mottar information om
incidenter av mindre betydelse än Alarmfunktionen, t.ex. strömavbrott.
• DAB till FM-länkning: startar funktionen för
länkning mellan DAB och FM. Förloras mottagningen för en radiokanal, letas en alternativ frekvens på FM upp automatiskt.
• Visa information från radiosändning: val
för att visa radiotext eller valda delar av radiotext, t.ex. artist.
• Visa programrelaterade bilder: val om bilder till olika program ska visas upp i skärmen
eller inte.
• Välj meddelanden: val för vilka typer av
meddelanden som ska mottas då DAB är
igång. Valda meddelanden avbryter
pågående mediauppspelning och spelar upp
meddelandet. Uppspelning av föregående
mediakälla återupptas när meddelandet är
klart.
– Alarm: avbryter pågående mediauppspelning och sänder varningar om allvarliga
olyckor och katastrofer. Uppspelning av före-
RDS-radio
RDS (Radio Data System) gör att radion automatiskt byter till den starkaste sändaren. RDS
ger möjlighet att få t.ex. trafikinformation och att
söka efter vissa programtyper.
RDS länkar samman FM-sändare i nätverk. En
FM-sändare i ett sådant nätverk sänder information som ger en RDS-radio bl.a. följande funktioner:
•
Automatiskt byte till en starkare sändare om
mottagningen i området är dålig.
•
Sökning av programinriktning, t.ex. programtyper eller trafikinformation.
•
Mottagning av textinformation om pågående
radioprogram.
Relaterad information
•
•
•
Radio (s. 475)
Digitalradio* (s. 480)
Symboler i centerdisplayens statusfält
(s. 112)
OBS
Vissa radiostationer använder inte RDS eller
endast valda delar av dess funktionalitet.
Vid sändning av nyheter eller trafikmeddelande
kan radion byta station och pågående ljudkälla
avbrytas. Om t.ex. CD-spelaren* är aktiv försätts
den i pausläge. Radion återgår till föregående
ljudkälla och volym när den inställda programinriktningen slutar sändas. För att avbryta tidigare,
tryck på
i rattens högra knappsats eller tryck
på Avbryt i centerdisplayen.
}}
* Tillval/tillbehör. 479
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
||
Relaterad information
•
•
Radio (s. 475)
Inställningar för radio (s. 478)
Digitalradio*
(DAB3)
Digitalradio
är ett digitalt sändningssystem för radio. Radion stödjer DAB, DAB+ och
DMB4.
Radion kan hanteras med röststyrning, knappsatsen i ratten
eller centerdisplayen.
Appen för digitalradion startas
från appvyn i centerdisplayen.
DAB underkanal
Sekundära komponenter benämns oftast som
underkanaler. Dessa är tillfälliga och kan innehålla t.ex. översättningar av huvudprogrammet till
andra språk. Underkanaler indikeras med pilsymbol i kanallistan.
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
Länka mellan FM och digitalradio* (s. 481)
Byta radioband och radiostation (s. 476)
Söka radiostation (s. 477)
Ställa in radiofavoriter (s. 477)
Röststyra radio och media (s. 136)
Inställningar för radio (s. 478)
Digitalradio spelas upp på samma sätt som andra
radioband, t.ex. FM. Förutom möjlighet att välja
uppspelning från Stationer, Favoriter och
Genrer, finns även möjlighet att välja uppspelning från underkanaler och Ensembler.
Ensembler är en samling radiokanaler (kanalgrupp) som sänds på samma frekvens.
I de fall radiokanalen sänder ut sin logotyp laddas
den ner och visas bredvid stationsnamnet (tid för
nerladdning varierar).
3
4
480
Digital Audio Broadcasting
Digital Multimedia Broadcasting
* Tillval/tillbehör.
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
Länka mellan FM och digitalradio*
Mediaspelare
Relaterad information
Funktionen innebär att digitalradion (DAB) kan
gå från en kanal med dålig eller ingen mottagning till samma kanal i en annan kanalgrupp
(ensemble) med bättre mottagning, inom DAB
och/eller mellan DAB och FM.
Mediaspelaren kan spela upp ljud från CD-spelaren* och från externa ljudkällor som är anslutna
via USB-ingång eller Bluetooth. Den kan också
spela upp videoformat via USB-ingången.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
DAB- till DAB- och DAB- till FMlänkning
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn.
2.
Tryck på Media
3.
Bocka i/ur rutorna för DAB till DABlänkning och/eller DAB till FM-länkning
för att aktivera/deaktivera respektive funktioner.
När bilen är uppkopplad till internet är det även
möjligt att lyssna på webbradio, ljudböcker och
musiktjänster via appar.
DAB.
Spela media (s. 482)
Styra och byta media (s. 483)
Söka media (s. 484)
Appar (s. 472)
Radio (s. 475)
CD-spelare* (s. 485)
Video (s. 486)
Media via Bluetooth® (s. 487)
Media via USB-ingång (s. 488)
Internetansluten bil* (s. 504)
Relaterad information
•
•
•
Digitalradio* (s. 480)
Radio (s. 475)
Inställningar för radio (s. 478)
Mediaspelaren styrs från centerdisplayen, men flera funktioner kan styras med rattens
högra knappsats eller röststyrning.
Radion, som även hanteras i mediaspelaren,
beskrivs i ett separat avsnitt.
* Tillval/tillbehör. 481
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
Spela media
Mediaspelaren styrs från centerdisplayen. Flera
funktioner kan även styras med rattens högra
knappsats eller röststyrning.
I mediaspelaren hanteras även radion, vilket
beskrivs i ett separat avsnitt.
Starta mediakälla
CD*
1. Sätt i en CD-skiva.
2.
Öppna appen CD från appvyn.
3.
Välj vad som ska spelas.
> Uppspelning startar.
USB-minne
1. Sätt i USB-minnet.
2.
Öppna appen USB från appvyn.
3.
Välj vad som ska spelas.
> Uppspelning startar.
Mp3-spelare och iPod®
OBS
3.
Starta uppspelning i ansluten mediakälla.
4.
Öppna appen Bluetooth från appvyn.
> Uppspelning startar.
Media vid internetanslutning
Spela upp media från internetanslutna appar:
1.
Anslut bilen till internet.
2.
Öppna aktuell app från appvyn.
> Uppspelning startar.
Läs separat avsnitt för hur appar laddas ner.
Video
1. Anslut mediakälla.
2.
Öppna appen USB från appvyn.
3.
Tryck på titeln på det som önskas spelas
upp.
> Uppspelning startar.
För att starta uppspelning från iPod ska iPodappen användas (inte USB).
När iPod används som ljudkälla har bilens
ljud- och mediasystem en menystruktur som
liknar iPod-spelarens egen menystruktur.
Appvyn. (Generisk bild, grundappar varierar mellan marknader och modeller.)
1.
Anslut mediakälla.
2.
Starta uppspelning i ansluten mediakälla.
3.
Öppna appen (iPod, USB) från appvyn.
> Uppspelning startar.
Bluetooth-ansluten enhet
1. Aktivera Bluetooth i mediakällan.
2.
482
Anslut mediakälla.
Apple CarPlay
CarPlay beskrivs i separat avsnitt.
Android Auto
Android Auto beskrivs i separat avsnitt.
Relaterad information
•
Hantera applikationsmeny i förardisplay
(s. 94)
•
•
•
•
Radio (s. 475)
Styra och byta media (s. 483)
Ansluta enhet via USB-ingång (s. 488)
Ansluta enhet via Bluetooth® (s. 487)
* Tillval/tillbehör.
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
•
•
•
•
•
•
•
Ladda ner appar (s. 473)
Styra och byta media
Internetansluten bil* (s. 504)
Uppspelning av media kan styras med röststyrning, rattknappsatsen eller centerdisplayen.
Video (s. 486)
Apple® CarPlay®* (s. 490)
Android Auto* (s. 494)
Röststyra radio och media (s. 136)
Mediaspelaren kan hanteras
med röststyrning, knappsatsen i
ratten eller centerdisplayen.
Kompatibla format för media (s. 489)
Byta spår/låt – tryck på önskat spår i centerdisplayen, tryck på
eller
under centerdisplayen eller på rattens högra knappsats.
Spola/flytta i tid – tryck på tidsaxeln i centerdisplayen och dra i sidled, alternativt tryck och håll in
eller
under centerdisplayen eller på rattens högra knappsats.
Byta media – välj från tidigare källor i appen, i
appvyn tryck på önskad app eller välj med rattens
.
högra knappsats via appmenyn
Bibliotek – tryck på knappen
för att spela från biblioteket.
Shuffle – tryck på knappen för
att blanda uppspelningsordningen.
Volym – vrid ratten under centerdisplayen eller
tryck på
på rattens högra knappsats för att
höja eller sänka ljudnivån.
Spela/pausa – tryck på bilden som tillhör låten
som spelas, den fysiska knappen under centerpå rattens högra knappsats.
displayen eller
Likadan – tryck på knappen för
att med hjälp av Gracenote
söka efter liknande musik på
USB-enhet och skapa en spellista utifrån det. Spellistan kan
maximalt innehålla 50 låtar.
}}
* Tillval/tillbehör. 483
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
Byt enhet – tryck på knappen
för att skifta mellan USBenheter då flera är anslutna.
||
Söka media
Det är möjligt att söka efter artist, kompositör,
sångtitlar, album, video, ljudbok, spellista och –
när bilen är ansluten till internet – poddsändningar (digital media via internet).
•
•
Spela media (s. 482)
Skriva in tecken, bokstäver och ord för hand i
centerdisplay (s. 117)
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
Mediaspelare (s. 481)
Söka media (s. 484)
Ljudinställningar (s. 470)
Appar (s. 472)
Gracenote® (s. 485)
Röststyra radio och media (s. 136)
1.
.
Tryck på
> Sökvyn med tangentbord öppnas.
2.
Skriv in sökord.
3.
Tryck på Sök.
> Anslutna enheter söks igenom och sökträffarna listas kategoriserat.
Svep i sidled över skärmen för att visa varje kategori separat.
Relaterad information
•
•
484
Mediaspelare (s. 481)
Internetansluten bil* (s. 504)
* Tillval/tillbehör.
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
Gracenote®
Gracenote identifierar artist, album, spårtitlar och
tillhörande bilder, vilka visas i samband med
uppspelning.
Gracenote MusicID® är en standard för musikigenkänning. Genom att musikfilernas metadata
identifieras och analyseras kan information om
musiken presenteras. Metadata från olika källor
kan ibland vara inkonsekvent eller otillräcklig.
Uppdatera Gracenote
CD-spelare*
Innehållet i Gracenote-databasen uppdateras
kontinuerligt. Hämta senaste uppdateringen för
optimal funktionalitet. För information och nerladdning, se support.volvocars.com.
Mediaspelaren kan spela CD-skivor med kompatibla ljudfiler.
Relaterad information
•
•
•
Spela media (s. 482)
Licensavtal för ljud och media (s. 512)
Röststyra radio och media (s. 136)
Gracenote har stöd för fonetisk bearbetning av
artistnamn, albumtitlar och genrer och på så sätt
kan röststyrning användas för att spela upp
musik.
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn.
2.
Tryck på Media
3.
Välj inställningar för Gracenote-data:
In- och utmatningsöppning för skiva.
Gracenote®.
• Onlinesökning av Gracenote® i databas
– söker i Gracenotes onlinedatabas för spelande media.
• Gracenote® flertal träffar – val hur
Gracenote-data ska visas vid flera sökresultat.
Knapp för utmatning av skiva.
Relaterad information
•
•
•
Spela media (s. 482)
Röststyra radio och media (s. 136)
Kompatibla format för media (s. 489)
1 – filens originaldata används.
2 – Gracenote-data används.
3 – Gracenote- eller original-data kan väljas.
• Ingen – inget resultat visas.
* Tillval/tillbehör. 485
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
Video
Spela video
Spela DivX®
Videor på USB-anslutna enheter kan spelas upp
med mediaspelaren.
Videor spelas upp via appen USB på appvyn.
Denna DivX Certified® enhet måste registreras
för att kunna spela köpta DivX Video-on-Demand
(VOD)-filmer.
Anslut mediakälla (USB-enhet).
2.
Öppna appen USB från appvyn.
3.
Information om kompatibla format för media finns
i ett eget avsnitt.
Tryck på den titel som önskas spelas upp.
> Uppspelning startar.
Relaterad information
Relaterad information
•
•
•
•
486
1.
När bilen börjar rulla visas ingen bild, utan endast
ljudet spelas upp. Bilden visas igen när bilen står
stilla.
Spela video (s. 486)
Spela DivX® (s. 486)
Inställningar för video (s. 487)
Kompatibla format för media (s. 489)
•
•
•
•
Video (s. 486)
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn.
2.
Tryck på Video DivX® VOD och hämta
registreringskoden.
3.
Gå till vod.divx.com för mer information och
för att slutföra registreringen.
Spela DivX® (s. 486)
Inställningar för video (s. 487)
Relaterad information
Kompatibla format för media (s. 489)
•
•
•
•
Video (s. 486)
Spela video (s. 486)
Inställningar för video (s. 487)
Kompatibla format för media (s. 489)
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
Inställningar för video
Media via Bluetooth®
Ansluta enhet via Bluetooth®
Det går att ändra vissa inställningar för
videouppspelning, t.ex. språk.
Bilens mediaspelare är utrustad med Bluetooth
och kan trådlöst spela upp ljudfiler från externa
Bluetooth-enheter, såsom mobiltelefoner och
surfplattor.
Anslut en Bluetooth®-enhet till bilen för att trådlöst spela upp media och ge bilen internetuppkoppling om det är möjligt.
Med videospelaren i fullskärmsläge eller genom
att öppna toppvyn och trycka på Inställningar
Video kan följande justeras; Språk för ljud, Av
och Språk för undertexter.
Relaterad information
•
Video (s. 486)
För att mediaspelaren ska kunna spela upp ljudfiler trådlöst från en extern enhet måste enheten
anslutas till bilen via Bluetooth först.
Relaterad information
•
•
•
•
Ansluta enhet via Bluetooth® (s. 487)
Ansluta en telefon till bilen via Bluetooth första gången (s. 497)
Spela media (s. 482)
Kompatibla format för media (s. 489)
Många telefoner på marknaden har idag trådlös
Bluetooth®-teknik, men alla är inte helt kompatibla med bilen.
För information om kompatibilitet, se
support.volvocars.com.
Tillvägagångssättet för att ansluta en mediaenhet
är detsamma som att ansluta en telefon till bilen
via Bluetooth®.
Relaterad information
•
•
•
Media via Bluetooth® (s. 487)
Ansluta en telefon till bilen via Bluetooth första gången (s. 497)
Spela media (s. 482)
487
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
Media via USB-ingång
Ansluta enhet via USB-ingång
•
En extern ljudkälla, t.ex. en iPod® eller mp3-spelare, kan anslutas till ljudanläggningen via bilens
USB-ingång.
En extern ljudkälla, t.ex. en iPod® eller mp3-spelare, kan anslutas till ljudanläggningen via någon
av bilens USB-ingångar.
Tekniska specifikationer för USB-enheter
(s. 489)
•
•
Apple® CarPlay®* (s. 490)
Enheter med uppladdningsbara batterier laddas
när de är anslutna via USB och tändningen är i
läge I, II eller motorn är igång.
Vid användning av Apple CarPlay* och
Android Auto* måste telefonen anslutas till den
USB-ingång med vit ram (i de fall det finns två
USB-ingångar).
Det går snabbare att läsa in innehållet på den
externa källan om den endast innehåller kompatibla format. Även videofiler kan spelas upp via
USB-ingången.
Android Auto* (s. 494)
Vissa mp3-spelare har ett eget filsystem som
bilen inte har stöd för.
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
•
488
Ansluta enhet via USB-ingång (s. 488)
Spela media (s. 482)
Video (s. 486)
Tändningslägen (s. 412)
Tekniska specifikationer för USB-enheter
(s. 489)
USB-ingångar (typ A) i tunnelkonsolen. Låt kabeln ligga
framåt så att den inte kläms när luckan stängs.
Apple® CarPlay®* (s. 490)
Relaterad information
Android Auto* (s. 494)
•
•
•
•
Spela media (s. 482)
Media via USB-ingång (s. 488)
Mediaspelare (s. 481)
Tekniska specifikationer för USB-enheter
(s. 489)
* Tillval/tillbehör.
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
Tekniska specifikationer för USBenheter
För att innehållet på USB-enheter ska kunna
läsas måste följande specifikationer uppfyllas.
Eventuell mappstruktur kommer ej att visas i centerdisplayen vid uppspelning.
Max antal
Filer
15 000
Mappar
1 000
Mappnivåer
8
Spellistor
100
Poster i en spellista
1 000
Undermappar
Ingen gräns
Ljudfiler
Format
Filändelse
Codec
MP3
.mp3
MPEG1 Layer III,
MPEG2 Layer III,
MP3 Pro (mp3
compatible),
MP3 HD (mp3
compatible)
.m4a, .m4b, .aac
AAC LC (MPEG-4
part III Audio),
HE-AAC (aacPlus
v1/v2)
WMA
.wma
WMA8/9,
WMA9/10 Pro
Typ A-uttag
WAV
.wav
LPCM
Version 2.0
FLAC
.flac
FLAC
Spänningsmatning 5 V
Strömmatning max. 2.1 A
Relaterad information
•
För att kunna spela upp media måste följande filformat användas.
AAC
Teknisk specifikation för USB-Akontakt
•
•
•
•
Kompatibla format för media
Media via USB-ingång (s. 488)
Format
Filändelse
AVI
.avi
AVI (DivX)
.avi, .divx
ASF
.asf, .wmv
MKV
.mkv
Undertexter
Format
Filändelse
SubViewer
.sub
SubRip
.srt
SSA
.ssa
Videofiler
Format
Filändelse
MP4
.mp4, .m4v
MPEG-PS
.mpg, .mp2, .mpeg, .m1v
}}
489
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
||
490
DivX®
DivX-certifierade enheter har testats för högkvalitativ videouppspelning av DivX (.divx, .avi). När
DivX-logotypen visas, kan DivX-filmer spelas.
Profil
DivX Home Theater
Video codec
DivX, MPEG-4
Upplösning
720x576
Ljudhastighet
(bit rate)
4.8Mbps
Bildhastighet
30 fps
Filändelse
.divx, .avi
Max filstorlek
4 GB
Ljudcodec
MP3, AC3
Relaterad information
•
•
•
Mediaspelare (s. 481)
Video (s. 486)
Spela DivX® (s. 486)
Apple® CarPlay®*
CarPlay ger dig möjligheten att lyssna på musik,
ringa telefonsamtal, få köranvisningar, skicka/ta
emot meddelanden och använda Siri, allt medan
du håller dig fokuserad på din körning.
CarPlay fungerar med utvalda
iOS-enheter. Om bilen inte
redan har stöd för CarPlay så
är det möjligt att installera i
efterhand. Kontakta en Volvoåterförsäljare för att installera
CarPlay.
Undertexter
XSUB
Information om vilka appar som stödjs och vilka
iOS-enheter som är kompatibla finns på Apples
hemsida: www.apple.com/ios/carplay/. Användning av appar som inte är kompatibla med
CarPlay kan ibland medföra att anslutningen
mellan enheten och bilen bryts. Vänligen notera
att Volvo inte ansvarar för innehållet i CarPlay.
Specialfunktioner
Flera undertexter, flera
ljudspår, återuppta uppspelning
Vid användning av kartnavigering via CarPlay
visas ingen guidning i förar- eller head-up-displayen, utan endast i centerdisplayen.
Referens
Uppfyller alla krav för DivX
Home Theater profil. Besök
divx.com för mer information och program för att
konvertera filer till DivX
Home Theater video.
Om navigering startas via CarPlay kommer eventuella pågående vägbeskrivningar från bilens
egna system att avslutas.
CarPlay-apparna kan styras via centerdisplayen,
iOS-enheten eller med rattens högra knappsats
(gäller vissa funktioner). Apparna kan även röst-
* Tillval/tillbehör.
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
styras med Siri. Långt tryck på rattknappen
startar röststyrning med Siri och ett kort tryck
aktiverar bilens egna röststyrning. Om Siri bryter
5.
för tidigt, håll inne rattknappen
För användning av Apple CarPlay gäller
följande: Apple CarPlay är en tjänst som
tillhandahålls av Apple Inc. i enlighet med
dess användarvillkor. Volvo Cars är därmed
inte ansvarigt för Apple CarPlay eller dess
funktioner/applikationer. Genom att
använda Apple CarPlay kommer viss
information från din bil (inklusive dess
position) att överföras till din iOS-enhet. I
förhållande till Volvo Cars är du ansvarig för
din eller någon annans användning av Apple
CarPlay.
Relaterad information
•
•
•
•
5
Använda Apple® CarPlay®* (s. 491)
Inställningar för Apple® CarPlay®* (s. 492)
Använda Apple® CarPlay®*
4.
För att använda CarPlay måste röststyrningen
Siri vara aktiverad i din iOS-enhet. Enheten
behöver också ha en internetanslutning via Wi-Fi
eller mobilnätet.
Läs villkoren och tryck sedan på Acceptera
för att ansluta.
> Delvyn med CarPlay öppnas och kompatibla appar visas.
5.
Tryck på önskad app.
> Appen startas.
Ansluta en iOS-enhet och starta
CarPlay
OBS
CarPlay kan användas endast om Bluetooth
är avstängt. En telefon eller mediaspelare
som är ansluten till bilen via Bluetooth kommer därför inte vara tillgänglig när CarPlay är
aktiv. För att få en internetuppkoppling till
bilens appar måste en alternativ internetkälla
användas. Använd Wi-Fi eller bilens inbyggda
modem*.
Apple och CarPlay är registrerade varumärken som tillhör Apple Inc.
1.
Anslut en iOS-enhet till USB-ingången. I de
fall det finns två USB-ingångar ska den med
vit ram runt ingången användas.
> Om inställning för automatisk start är
vald – namnet på enheten visas.
2.
Tryck på enhetens namn – delvyn med
CarPlay öppnas och kompatibla appar visas.
3.
Om delvyn med CarPlay inte öppnas, tryck på
Apple CarPlay i appvyn.
> Delvyn med CarPlay öppnas och kompatibla appar visas.
Tryck på önskad app.
> Appen startas.
1.
Anslut en iOS-enhet till USB-ingången. I de
fall det finns två USB-ingångar ska den med
vit ram runt ingången användas.
2.
Läs informationen i popup-fönstret och tryck
sedan på OK.
4.
3.
Tryck på Apple CarPlay i appvyn.
CarPlay körs i bakgrunden om en annan app
startas i samma delvy. För att åter visa CarPlay i
delvyn – tryck på CarPlay-ikonen i appvyn.
Röststyrning (s. 133)
Återställa inställningar i centerdisplay
(s. 122)
Starta CarPlay
CarPlay startas enligt följande efter att en iOSenhet blivit ansluten.
}}
* Tillval/tillbehör. 491
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
||
Skifta anslutning mellan CarPlay och
iPod
•
Ansluta bilen till internet via telefon (Wi-Fi)
(s. 506)
CarPlay till iPod
1. Tryck på Inställningar i toppvyn.
•
Ansluta bilen till internet via bilmodem (SIMkort) (s. 507)
•
Röststyrning (s. 133)
2.
Gå vidare till Kommunikation
CarPlay.
Apple
3.
Bocka ur rutan för den iOS-enhet som inte
längre ska starta CarPlay automatiskt när
USB-kabeln ansluts.
4.
Koppla ur och koppla in iOS-enheten till
USB-ingången.
5.
Öppna appen iPod från appvyn.
iPod till CarPlay
1. Tryck på Apple CarPlay i appvyn.
2.
Läs informationen i popup-fönstret och tryck
sedan på OK.
3.
Koppla ur och koppla in iOS-enheten till
USB-ingången.
> Delvyn med Apple CarPlay öppnas och
kompatibla appar visas6.
Relaterad information
•
•
•
6
7
492
Ansluta enhet via USB-ingång (s. 488)
Apple® CarPlay®* (s. 490)
Inställningar för Apple® CarPlay®* (s. 492)
Inställningar för Apple® CarPlay®*
Inställningar för iOS-enhet ansluten med
CarPlay7.
Automatisk start
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn.
2.
Gå vidare till Kommunikation
CarPlay och välj inställning:
Apple
•
Bocka i rutan – CarPlay startar automatiskt när USB-kabeln ansluts.
•
Bocka ur rutan – CarPlay startar inte
automatiskt när USB-kabeln ansluts.
Om bilen delas av många, exempelvis en bilpool,
är det värt att notera att maximalt 20 stycken
iOS-enheter kan lagras i listan. När listan är full
och en ny enhet ansluts tas den äldsta bort.
För att radera listan måste inställningar återställas i centerdisplayen (fabriksåterställning).
Systemvolymer
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn.
2.
Tryck på Ljud Systemvolymer och gör
inställningar för följande:
• Röststyrning
• Röst för Navigation
• Ringsignal
Apple, CarPlay, iPhone och iPod är registrerade varumärken som tillhör Apple Inc.
Apple och CarPlay är registrerade varumärken som tillhör Apple Inc.
* Tillval/tillbehör.
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
Relaterad information
•
•
•
Apple® CarPlay®* (s. 490)
Använda Apple® CarPlay®* (s. 491)
Återställa inställningar i centerdisplay
(s. 122)
Tips vid användning av Apple®
CarPlay®*
Här finns tips som kan vara av nytta vid användning av CarPlay®.
•
Uppdatera din iOS-enhet med senaste versionen av iOS operativsystem och säkerställ
att apparna är uppdaterade.
•
Vid problem med CarPlay, koppla ifrån iOSenheten från USB-porten och anslut igen.
Testa annars att på enheten stänga den app
som inte fungerar och sedan starta appen
igen, eller pröva att stänga alla appar och
starta om enheten.
•
8
Om apparna inte syns då CarPlay startar
(svart skärm), testa att minimera och expandera delvyn för CarPlay.
•
Användning av appar som inte är kompatibla
med CarPlay kan ibland medföra att anslutningen mellan iOS-enheten och bilen bryts.
Information om vilka appar som stöds samt
kompatibla enheter hittar du på Apples
hemsida. Det går också att söka efter
CarPlay i App Store för att hitta information
om appar som är kompatibla med CarPlay på
din marknad.
•
Med hjälp av Siri är det möjligt att skriva/
diktera och läsa upp meddelanden. Uppläsning och diktering av meddelanden görs på
det språk som valts i inställningarna för Siri.
När meddelanden skrivs/dikteras kommer
ingen text att visas i centerdisplayen, utan
texten visas i iOS-enheten.
•
Om enheten är ansluten till bilen via
Bluetooth, kommer anslutning att brytas vid
användning av CarPlay. Återuppta då internetanslutning i bilen genom att dela internet
via Wi-Fi hotspot från enheten.
•
CarPlay fungerar endast med iPhone8.
OBS
Tillgänglighet och funktionalitet kan variera
beroende på marknad.
Relaterad information
•
•
Apple® CarPlay®* (s. 490)
Ansluta bilen till internet via telefon (Wi-Fi)
(s. 506)
Apple, CarPlay och iPhone är registrerade varumärken som tillhör Apple Inc.
* Tillval/tillbehör. 493
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
Android Auto*
OBS
Android Auto ger dig möjlighet att lyssna på
musik, ringa telefonsamtal, få köranvisningar och
använda bilanpassade appar från en Androidenhet. Android Auto fungerar med utvalda
Android-enheter.
Då en enhet är ansluten till Android Auto är
det möjligt att strömma via Bluetooth till
annan mediaspelare. Bluetooth är aktivt
medans Android Auto används.
Vid användning av kartnavigering via
Android Auto sker ingen guidning i förar- eller
head-up-displayen, utan endast i centerdisplayen.
Det går att styra Android Auto via centerdisplayen, med rattens högra knappsats eller via
röststyrning. Långt tryck på rattknappen
startar Google Assistent och ett kort tryck inaktiverar.
Information om vilka appar som stöds och vilka
Android-enheter som är kompatibla finns på
hemsidan: www.android.com/auto/. För tredjepartsappar, se Google Play. Vänligen notera att
Volvo inte ansvarar för innehållet i Android Auto.
Android Auto startas från appvyn. Efter att
Android Auto startats en gång kommer appen att
startas automatiskt nästa gång enheten ansluts.
Automatisk start kan stängas av under inställningar.
För användning av Android Auto gäller
följande: Android Auto är en tjänst som
tillhandahålls av Google Inc. i enlighet med
dess användarvillkor. Volvo Cars är inte
ansvarigt för Android Auto eller dess
funktioner eller applikationer. När du
använder Android Auto kommer viss
information från din bil (inklusive dess
position) att överföras till din anslutna
Android-enhet. Du är helt ansvarig för din
eller någon annan persons användning av
Android Auto.
För att använda appen Android Auto måste
appen vara installerad på Android-enheten och
enheten måste vara ansluten till bilens USBingång.
OBS
För att Android Auto ska vara möjlig att
använda krävs det att bilen är utrustad med
två USB-ingångar (USB-hub)*. Om bilen
endast har en USB-ingång är det inte möjligt
att använda Android Auto.
Första gången en Android ansluts
1. Anslut Android-enheten till USB-ingången
med vit ram.
2.
Läs informationen i popup-fönstret och tryck
sedan på OK.
3.
Tryck på Android Auto i appvyn.
4.
Läs villkoren och tryck sedan på Acceptera
för att ansluta.
> Delvyn med Android Auto öppnas och
kompatibla appar visas.
5.
Tryck på önskad app.
> Appen startas.
Relaterad information
•
•
494
Använda Android Auto*
Använda Android Auto* (s. 494)
Inställningar för Android Auto* (s. 495)
* Tillval/tillbehör.
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
Tidigare ansluten Android
1. Anslut enheten till USB-ingången med vit
ram.
> Om inställning för automatisk start är
vald – namnet på enheten visas.
2.
Tryck på enhetens namn – delvyn med
Android Auto öppnas och kompatibla appar
visas.
3.
Om inställning för automatisk start inte
är vald – öppna appen Android Auto från
appvyn.
> Delvyn med Android Auto öppnas och
kompatibla appar visas.
4.
Tryck på önskad app.
> Appen startas.
Android Auto körs i bakgrunden om en annan
app startas i samma delvy. För att åter visa
Android Auto i delvyn – tryck på Android Autoikonen i appvyn.
Relaterad information
•
•
•
•
Android Auto* (s. 494)
Inställningar för Android Auto*
Inställningar för Android-enhet som varit ansluten
första gången med Android Auto.
•
Återställa inställningar i centerdisplay
(s. 122)
Automatisk start
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn.
2.
Tryck på Kommunikation
och välj inställning:
Android Auto
•
Bocka i rutan – Android Auto startar automatiskt när USB-kabeln ansluts.
•
Bocka ur rutan – Android Auto startar inte
automatiskt när USB-kabeln ansluts.
Maximalt 20 stycken Android-enheter kan lagras
i listan. När listan är full och en ny enhet ansluts
tas den äldsta bort.
För att radera listan måste en fabriksåterställning
göras.
Systemvolymer
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn.
2.
Tryck på Ljud Systemvolymer och gör
inställningar för följande:
Inställningar för Android Auto* (s. 495)
• Röststyrning
• Röst för Navigation
• Ringsignal
Ansluta enhet via USB-ingång (s. 488)
Röststyrning (s. 133)
Relaterad information
•
•
Android Auto* (s. 494)
Använda Android Auto* (s. 494)
* Tillval/tillbehör. 495
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
Tips vid användning av Android
Auto*
stycken Android-enheter kan lagras samtidigt. När listan är full och en ny enhet ansluts
tas den äldsta bort. För att radera listan
måste fabriksåterställning göras.
Här finns tips som kan vara av nytta vid användning av Android Auto.
•
•
Säkerställ att dina appar är uppdaterade.
•
Vid problem med Android Auto, koppla ur din
Android-enhet från USB-porten och anslut
den på nytt via USB. Testa annars att stänga
appen på enheten och sedan starta appen
igen.
•
496
Vid start av bilen, vänta tills centerdisplayen
har startat, anslut enheten och öppna sedan
Android Auto från appvyn.
När en enhet är ansluten till Android Auto
går det fortfarande att spela upp media via
Bluetooth till en annan mediaspelare.
Bluetooth-funktionen är på när Android Auto
används.
•
Om ikonen för Android Auto är utgråad betyder det att en enhet inte är ansluten. När du
ansluter din enhet blir ikonen upplyst. Om
ikonen saknas helt har bilen inte stöd för att
ansluta en enhet för detta ändamål.
•
Om enheten är ansluten till bilen via
Bluetooth, kommer anslutning att brytas vid
användning av Android Auto. Återuppta då
internetanslutning i bilen genom att dela
internet via Wi-Fi hotspot från enheten.
•
Om bilen delas av många, exempelvis en bilpool, är det värt att notera att maximalt 20
Relaterad information
•
•
Android Auto* (s. 494)
Ansluta bilen till internet via telefon (Wi-Fi)
(s. 506)
Telefon
En telefon med Bluetooth kan anslutas trådlöst
till bilens inbyggda handsfree-system.
Ljud- och mediasystemet fungerar som handsfree, med möjlighet att fjärrstyra ett urval av telefonens funktioner. Telefonen kan hanteras med
sina knappar även om den är ansluten.
När en telefon har kopplats och anslutits till bilen
är det möjligt att ringa, skicka/ta emot meddelande, spela upp media trådlöst och använda telefonen som internetuppkoppling.
Telefonen hanteras med centerdisplayen, samt
delvis med röststyrning och appmenyn, vilka nås
från rattens högra knappsats.
Översikt
Mikrofon.
Telefon.
* Tillval/tillbehör.
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
Telefonhantering i centerdisplay.
Knappsats för hantering av telefonfunktioner
som visas i förardisplayen samt röststyrning.
Förardisplay.
Relaterad information
•
•
•
•
Hantera telefonsamtal (s. 500)
Hantera telefonbok (s. 503)
Hantera textmeddelande (s. 501)
Ansluta en telefon till bilen via Bluetooth första gången (s. 497)
•
Ansluta en telefon till bilen via Bluetooth
automatiskt (s. 499)
•
Ansluta en telefon till bilen via Bluetooth
manuellt (s. 499)
•
Koppla från Bluetooth-ansluten telefon
(s. 499)
•
Växla mellan Bluetooth-anslutna telefoner
(s. 500)
•
•
•
•
Ta bort Bluetooth-anslutna enheter (s. 500)
•
•
Inställningar för telefon (s. 503)
Röststyrning (s. 133)
Hantera applikationsmeny i förardisplay
(s. 94)
Ansluta en telefon till bilen via
Bluetooth första gången
2.
•
Anslut en telefon med Bluetooth aktiverat för att
sedan från bilen kunna ringa, skicka/ta emot
meddelanden, spela upp media trådlöst och
ansluta bilen till internet.
Det är möjligt att ha två Bluetooth-enheter
anslutna samtidigt, varav den ena endast för att
spela upp media trådlöst. Den senast anslutna
telefonen blir automatiskt ansluten för att ringa,
skicka/ta emot meddelanden, spela upp media
och ge internetuppkoppling. Det går att ändra
vad telefonen ska användas till under Bluetoothenheter via inställningsmenyn i centerdisplayens
toppvy. Mobiltelefonen behöver vara utrustad
med Bluetooth samt stödja internetdelning.
Efter att enheten anslutits/registrerats en första
gång via Bluetooth behöver enheten inte längre
vara synlig/sökbar, utan enbart ha Bluetooth aktiverat. Maximalt 20 anslutna Bluetooth-enheter
kan lagras i bilen.
Det finns två möjligheter att ansluta. Antingen
söka telefonen från bilen eller söka bilen från
telefonen.
Alternativ 1 – sök telefon från bil
1.
Öppna delvyn för telefonen i centerdisplayen.
Om ingen telefon är ansluten till bilen –
tryck på Lägg till telefon.
Om en telefon är ansluten till bilen – tryck
. I popup-fönstret tryck på
på Växla
Lägg till telefon.
> Tillgängliga Bluetooth-enheter listas.
Listan uppdateras allteftersom nya
enheter upptäcks.
•
3.
Tryck på namnet på den telefon som ska
anslutas.
4.
Kontrollera att angiven sifferkod i bilen stämmer överens med den i telefonen. Välj i så
fall att acceptera på båda ställen.
5.
Välj i telefonen att acceptera eller avvisa
eventuella val för telefonens kontakter och
meddelanden.
OBS
•
I vissa telefoner måste meddelandefunktionen aktiveras.
•
Alla mobiltelefoner är inte till fullo kompatibla och kan då inte visa kontakter och
meddelande i bilen.
Gör telefonen sökbar/synlig via Bluetooth.
Ljudinställningar (s. 470)
Ansluta bilen till internet via Bluetoothansluten telefon (s. 505)
}}
497
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
||
Alternativ 2 – sök bil från telefon
1.
•
•
498
Om ingen telefon är ansluten till bilen –
tryck på Lägg till telefon Gör bilen
synlig.
Om en telefon är ansluten till bilen – tryck
på Växla
. I popup-fönstret tryck på
Lägg till telefon Gör bilen synlig.
2.
Aktivera Bluetooth i telefonen.
3.
Sök i telefonen efter Bluetooth-enheter.
> Tillgängliga Bluetooth-enheter listas.
4.
Välj bilens namn i telefonen.
5.
Ett popup-fönster om anslutningen visas i
bilen. Bekräfta anslutningen.
6.
Kontrollera att angiven sifferkod i bilen stämmer överens med den som visas i den
externa enheten. Välj i så fall att acceptera
på båda ställen.
7.
OBS
Öppna delvyn för telefon i centerdisplayen.
Välj i telefonen att acceptera eller avvisa
eventuella val för telefonens kontakter och
meddelanden.
•
I vissa telefoner måste meddelandefunktionen aktiveras.
•
Alla mobiltelefoner är inte till fullo kompatibla och kan då inte visa kontakter och
meddelande i bilen.
•
•
•
•
Ta bort Bluetooth-anslutna enheter (s. 500)
Inställningar för Bluetooth-enheter (s. 504)
Internetansluten bil* (s. 504)
Ansluta bilen till internet via Bluetoothansluten telefon (s. 505)
OBS
Om telefonens operativsystem uppdateras är
det möjligt att kopplingen bryts. Radera då
telefonen från bilen och koppla sedan på nytt.
Kompatibla telefoner
Många telefoner på marknaden har idag trådlös
Bluetooth-teknik, men alla är inte helt kompatibla
med bilen.
För kompatibilitet, se support.volvocars.com.
Relaterad information
•
•
Telefon (s. 496)
Ansluta en telefon till bilen via Bluetooth
automatiskt (s. 499)
•
Ansluta en telefon till bilen via Bluetooth
manuellt (s. 499)
•
Koppla från Bluetooth-ansluten telefon
(s. 499)
•
Växla mellan Bluetooth-anslutna telefoner
(s. 500)
* Tillval/tillbehör.
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
Ansluta en telefon till bilen via
Bluetooth automatiskt
Ansluta en telefon till bilen via
Bluetooth manuellt
Koppla från Bluetooth-ansluten
telefon
Det går att ansluta en telefon till bilen via Bluetooth automatiskt. Telefonen måste ha varit
ansluten till bilen en första gång.
Det går att ansluta en telefon till bilen via Bluetooth manuellt. Telefonen måste ha varit ansluten
till bilen en första gång.
Det är möjligt att koppla från en Bluetoothansluten telefon och den kommer då inte längre
vara ansluten till bilen.
Det är endast de två senast anslutna telefonerna
som är möjliga att koppla automatiskt.
1.
Aktivera Bluetooth i telefonen.
•
2.
Öppna delvyn för telefon.
> Kopplade telefoner listas.
När telefonen är utom räckhåll från bilen
kopplas den automatiskt ifrån. Om frånkopplingen sker under pågående samtal kommer
samtalet fortsätta i telefonen.
3.
Tryck på namnet på den telefon som ska
anslutas.
> Telefonen ansluts.
•
Det är även möjligt att koppla från telefonen
genom att manuellt deaktivera Bluetooth.
1.
Aktivera Bluetooth i telefonen innan bilen
försätts i tändningsläge I.
2.
Försätt bilen i tändningsläge I eller högre.
> Telefonen ansluts.
Relaterad information
•
•
Telefon (s. 496)
Ansluta en telefon till bilen via Bluetooth första gången (s. 497)
Relaterad information
•
•
Telefon (s. 496)
Ansluta en telefon till bilen via Bluetooth första gången (s. 497)
•
Ansluta en telefon till bilen via Bluetooth
manuellt (s. 499)
•
Ansluta en telefon till bilen via Bluetooth
automatiskt (s. 499)
•
Koppla från Bluetooth-ansluten telefon
(s. 499)
•
Koppla från Bluetooth-ansluten telefon
(s. 499)
•
Växla mellan Bluetooth-anslutna telefoner
(s. 500)
•
Växla mellan Bluetooth-anslutna telefoner
(s. 500)
•
•
•
•
Ta bort Bluetooth-anslutna enheter (s. 500)
•
•
•
•
Ta bort Bluetooth-anslutna enheter (s. 500)
•
Tändningslägen (s. 412)
Inställningar för Bluetooth-enheter (s. 504)
Internetansluten bil* (s. 504)
Ansluta bilen till internet via Bluetoothansluten telefon (s. 505)
Relaterad information
•
•
•
•
•
Telefon (s. 496)
Inställningar för telefon (s. 503)
Växla mellan Bluetooth-anslutna telefoner
(s. 500)
Ta bort Bluetooth-anslutna enheter (s. 500)
Inställningar för Bluetooth-enheter (s. 504)
Inställningar för Bluetooth-enheter (s. 504)
Internetansluten bil* (s. 504)
Ansluta bilen till internet via Bluetoothansluten telefon (s. 505)
* Tillval/tillbehör. 499
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
Växla mellan Bluetooth-anslutna
telefoner
Det går att växla mellan flera Bluetooth-anslutna
telefoner.
1.
Öppna delvyn för telefon.
2.
eller dra ned toppvyn och
Tryck på Växla
tryck på Inställningar Kommunikation
Bluetooth-enheter Lägg till enhet.
> Tillgängliga Bluetooth-enheter listas.
3.
Tryck på telefonen som ska anslutas.
Relaterad information
•
•
Telefon (s. 496)
Ansluta en telefon till bilen via Bluetooth första gången (s. 497)
Ta bort Bluetooth-anslutna enheter
Hantera telefonsamtal
Det går att ta bort t.ex. telefoner ur listan över
registrerade Bluetooth-enheter.
Samtalshantering i bilen för en Bluetoothansluten telefon.
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn.
2.
Tryck på Kommunikation Bluetoothenheter.
> Registrerade Bluetooth-enheter listas.
3.
Tryck på den enhet som ska tas bort.
4.
Tryck på Ta bort enhet och bekräfta valet.
> Enheten är inte längre registrerad i bilen.
Relaterad information
•
•
Telefon (s. 496)
Ansluta en telefon till bilen via Bluetooth första gången (s. 497)
•
•
Inställningar för Bluetooth-enheter (s. 504)
•
Koppla från Bluetooth-ansluten telefon
(s. 499)
Koppla från Bluetooth-ansluten telefon
(s. 499)
•
•
Ta bort Bluetooth-anslutna enheter
(s. 500)
Växla mellan Bluetooth-anslutna telefoner
(s. 500)
•
Inställningar för Bluetooth-enheter (s. 504)
Generisk illustration.
Ringa telefonsamtal
1.
Öppna delvyn för telefon.
2.
Välj att ringa från samtalshistoriken, ange
nummer med knappsatsen eller via kontaktlistan. I kontaktlistan är det möjligt att söka
eller bläddra. Tryck på
i kontaktlistan för
att placera en kontakt under Favoriter.
3.
Tryck på
för att ringa.
4.
Tryck på
för att avsluta samtalet.
Det är även möjligt att ringa från samtalshistoriken via appmenyn som nås från rattens högra
knappsats
.
500
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
Ringa flerpartssamtal
Under pågående samtal:
1.
Tryck på Lägg till samtal.
2.
Välj att ringa från samtalshistoriken, favoriter
eller kontaktlistan.
3.
Tryck på en post/rad i samtalshistoriken
för kontakten i kontaktlistan.
alternativt
4.
Tryck på Byt samtal för att skifta mellan
parterna.
5.
Tryck på
tal.
för att avsluta pågående sam-
Gruppsamtal
Under pågående flerpartssamtal:
1.
Tryck på Slå ihop samtal för att slå samman pågående flerpartssamtal.
2.
Tryck på
för att avsluta samtalet.
Inkommande telefonsamtal
Inkommande telefonsamtal visas i förardisplayen
och centerdisplayen. Hantera samtalet med rattens högra knappsats eller centerdisplayen.
1.
Tryck på Svara/Avböj.
2.
Tryck på
Privat samtal
–
Under pågående samtal, tryck på Privat
samtal och välj inställning:
• Växla till mobiltelefon – handsfreefunktionen kopplas ifrån och samtalet
fortsätter i mobiltelefonen.
• Fokus förare – mikrofonen i taket på
passagerarsidan stängs av och samtalet
fortsätter med bilens handsfree-funktion.
Relaterad information
•
•
Telefon (s. 496)
Ansluta en telefon till bilen via Bluetooth första gången (s. 497)
•
•
Röststyra telefon (s. 135)
•
Skriva in tecken, bokstäver och ord för hand i
centerdisplay (s. 117)
•
•
•
Hantera telefonbok (s. 503)
Hantera textmeddelande9
Meddelandehantering i bilen för en Bluetoothansluten telefon.
I vissa telefoner måste meddelandefunktionen
aktiveras. Alla telefoner är inte helt kompatibla
och kan därför inte visa kontakter och meddelanden i bilen. För kompabilitet, se
support.volvocars.com.
Hantera textmeddelande i centerdisplay
Textmeddelanden visas endast i centerdisplayen
om den inställningen är vald.
Tryck på Meddelanden i appvyn för att hantera textmeddelanden i centerdisplayen.
Hantera applikationsmeny i förardisplay
(s. 94)
Hantera textmeddelande (s. 501)
Läsa upp textmeddelande i centerdisplay
Tryck på ikonen för att få meddelandet
uppläst.
Ljudinställningar (s. 470)
för att avsluta samtalet.
Inkommande telefonsamtal under pågående
samtal
1. Tryck på Svara/Avböj.
2.
Tryck på
för att avsluta samtalet.
}}
501
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
||
Skicka textmeddelande i centerdisplay10
1. Det går att svara på ett meddelande eller
skapa ett nytt meddelande.
•
•
Svara på meddelande – tryck på kontakten vars meddelande ska besvaras och
tryck sedan på Svara.
Skapa nytt meddelande – tryck på Skapa
nytt. Välj kontakt alternativt skriv in nummer.
2.
Skriv meddelandet.
3.
Tryck på Skicka.
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
Telefon (s. 496)
Inställningar för textmeddelande
Inställningar för textmeddelande (s. 502)
Inställningar för textmeddelande i ansluten telefon.
Inställningar för telefon (s. 503)
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn.
2.
Tryck på Kommunikation
Textmeddelanden och välj inställningar:
Internetansluten bil* (s. 504)
Röststyra telefon (s. 135)
Skriva in tecken, bokstäver och ord för hand i
centerdisplay (s. 117)
• Notiser i centerdisplay – visar medde-
•
Ansluta en telefon till bilen via Bluetooth första gången (s. 497)
• Notiser i förardisplay – visar notiser i
•
Användarvillkor och datadelning (s. 510)
landenotiser i centerdisplayens statusfält.
förardisplayen och inkommande meddelande kan hanteras med rattens högra
knappsats.
Hantera textmeddelande i förardisplay
• Signal för textmeddelanden – val av
Textmeddelanden visas endast i förardisplayen
om den inställningen är vald.
Läsa upp nytt textmeddelande i förardisplay
– För att få meddelandet uppläst - välj Läs
upp med rattens knappsats.
Diktera svar i förardisplay
Efter textmeddelandet lästs upp går det att svara
kort med diktering om bilen är ansluten till internet.
–
signal för inkommande textmeddelanden.
Relaterad information
•
•
•
•
Telefon (s. 496)
Ansluta en telefon till bilen via Bluetooth första gången (s. 497)
Hantera textmeddelande (s. 501)
Inställningar för telefon (s. 503)
Tryck på Svara med rattens knappsats. En
dikteringsdialog startar.
Meddelandenotifiering
I inställningarna för textmeddelanden går det att
aktivera och deaktivera notifieringar.
9 Gäller endast vissa marknader. Kontakta en Volvoåterförsäljare för mer information.
10 Endast vissa telefoner kan skicka meddelanden via bilen. För kompatibilitet, se support.volvocars.com.
502
* Tillval/tillbehör.
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
Hantera telefonbok
När en telefon är ansluten med Bluetooth till
bilen kan kontakter hanteras direkt i centerdisplayen.
Upp till 3000 kontakter kan visas från den telefon som är vald i centerdisplayen.
Sorteringsordningen kan göras på för- eller efternamn, vilket justeras i inställningarna för telefon.
Relaterad information
•
•
•
•
•
Telefon (s. 496)
Inställningar för telefon (s. 503)
Inställningar för telefon
När telefonen är ansluten till bilen kan följande
inställningar väljas.
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn.
Röststyra telefon (s. 135)
Skriva in tecken, bokstäver och ord för hand i
centerdisplay (s. 117)
Ansluta en telefon till bilen via Bluetooth första gången (s. 497)
Bläddra mellan bokstäverna och
för att
hitta matchande kontakt. Beroende på existerande kontakter i telefonboken visas
endast matchande bokstäver.
Sök kontakter – tryck på
för att söka
på telefonnummer eller namn i kontaktlistan.
Favoriter – tryck på
för att lägga till/ta
bort en kontakt i favoritlistan.
Sortering
Kontaktlistan är sorterad i bokstavsordning där
specialtecken och siffror sorteras under
.
}}
503
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
||
2.
Tryck på Kommunikation
välj inställningar:
Telefon och
• Ringsignaler – val av ringsignal. Det är
möjligt att använda ringsignal från telefonen eller bilen. Vissa telefoner är inte till
fullo kompatibla och det är därmed inte
möjligt att använda telefonens ringsignaler i bilen. 11
• Sorteringsordning – val av sorteringsordning i kontaktlistan.
Tryck på Inställningar i centerdisplayens
toppvy.
2.
Tryck på My Car Displayer
display alternativ.
3.
Välj Visa telefon.
•
•
11
12
504
Telefon (s. 496)
Inställningar för textmeddelande (s. 502)
Inställningar för Bluetooth-enheter (s. 504)
Ansluta en telefon till bilen via Bluetooth första gången (s. 497)
Head-up-display* (s. 130)
När bilen är ansluten till internet går det t.ex. att
använda webbradio och musiktjänster via appar,
ladda ner mjukvara samt kontakta återförsäljare
från bilen.
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn.
2.
Tryck på Kommunikation Bluetoothenheter och välj inställningar:
• Lägg till enhet – startar parkoppling av ny
enhet.
• Tidigare kopplade enheter – listar regiTa bort enhet – tar bort kopplad enhet.
•
• Tillåtna tjänster för denna enhet – ställer
in vad enheten ska användas till: ringa,
skicka/ta emot meddelande, strömma media
och som internetuppkoppling.
Head-up-
Relaterad information
•
•
•
•
Internetansluten bil*
strerade/parkopplade enheter.
Samtalsnotiser i head-up-display*
1.
Inställningar för Bluetooth-enheter
Inställningar för Bluetooth-anslutna enheter.
Bilen kopplas upp via Bluetooth, Wi-Fi eller med
bilens inbyggda modem* (SIM-kort).
Då bilen är internetansluten är det möjligt att dela
ut bilens internetuppkoppling (Wi-Fi-hotspot) så
att andra enheter, t.ex. surfplattor, kan få internet12.
Internetstatusen visas med en symbol i centerdisplayens statusfält.
• Internetanslutning – ansluter bilen till internet via enhetens Bluetooth-uppkoppling.
Relaterad information
•
•
•
•
Telefon (s. 496)
Inställningar för telefon (s. 503)
Internetansluten bil* (s. 504)
Ansluta en telefon till bilen via Bluetooth första gången (s. 497)
Ljudinställningar (s. 470)
För kompabilitet, se support.volvocars.com.
Gäller ej vid uppkoppling med Wi-Fi.
* Tillval/tillbehör.
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
OBS
Vid användning av internet överförs data
(datatrafik), vilket kan medföra en kostnad.
Aktivering av dataroaming kan orsaka ytterligare avgifter.
Kontakta din nätverksoperatör om kostnad för
datatrafik.
OBS
Vid användning av Apple CarPlay är det
endast möjligt att ansluta bilen till internet
med Wi-Fi eller bilmodem*.
•
Ansluta bilen till internet via telefon (Wi-Fi)
(s. 506)
Ansluta bilen till internet via
Bluetooth-ansluten telefon
•
Ansluta bilen till internet via bilmodem (SIMkort) (s. 507)
•
•
•
Appar (s. 472)
Upprätta en internetanslutning via Bluetooth
genom internetdelning från en telefon och få tillgång till flera uppkopplade tjänster i bilen.
Ingen eller dålig internetanslutning (s. 509)
1.
•
•
•
•
Ta bort Wi-Fi nätverk (s. 510)
För att kunna ansluta bilen till internet via en
Bluetooth-ansluten telefon behöver telefonen ha varit ansluten till bilen via Bluetooth
en första gång.
2.
Säkerställ att telefonen stödjer internetdelning och att funktionen är aktiverad. I iPhone
kallas funktionen ”internetdelning”. I Androidtelefoner kan funktionen ha olika namn, men
ofta kallas den ”hotspot”. För iPhone-telefoner måste även menysidan "internetdelning"
vara öppen tills internetanslutningen upprättats.
3.
Om telefonen varit ansluten via Bluetooth
tidigare, tryck på Inställningar i centerdisplayens toppvy.
4.
Tryck på Kommunikation
enheter.
5.
Kryssa i rutan för Bluetoothinternetanslutning under rubriken
Internetanslutning.
6.
Om annan uppkopplingskälla används,
bekräfta valet att byta uppkoppling.
> Din bil är nu ansluten till internet via den
Bluetooth-anslutna telefonen.
Dela ut internet från bilen via Wi-Fi-hotspot
(s. 508)
Teknik och säkerhet för Wi-Fi (s. 510)
Volvo ID (s. 24)
Användarvillkor och datadelning (s. 510)
OBS
Vid användning av Android Auto är det möjligt
att ansluta bilen till internet med Wi-Fi,
Bluetooth eller bilmodem*.
Läs Villkor för tjänster och Integritetspolicy för
kunder på support.volvocars.com innan bilen
ansluts till internet.
Relaterad information
•
Symboler i centerdisplayens statusfält
(s. 112)
•
Ansluta bilen till internet via Bluetoothansluten telefon (s. 505)
Bluetooth-
}}
* Tillval/tillbehör. 505
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
||
OBS
Telefon och nätverksoperatör måste stödja
internetdelning (utdelning av internetuppkoppling) och abonnemanget måste innefatta
datatrafik.
Ansluta bilen till internet via telefon
(Wi-Fi)
Upprätta en internetanslutning via Wi-Fi genom
internetdelning från en telefon och få tillgång till
de uppkopplade tjänsterna i bilen.
1.
OBS
Vid användning av Apple CarPlay är det
endast möjligt att ansluta bilen till internet
med Wi-Fi eller bilmodem*.
Relaterad information
•
•
Säkerställ att telefonen stödjer internetdelning och att funktionen är aktiverad. I iPhone
kallas funktionen ”internetdelning”. I Androidtelefoner kan funktionen ha olika namn, men
ofta kallas den ”hotspot”. För iPhone-telefoner måste även menysidan "internetdelning"
vara öppen tills internetanslutningen upprättats.
Internetansluten bil* (s. 504)
2.
Tryck på Inställningar i toppvyn.
Ansluta bilen till internet via bilmodem (SIMkort) (s. 507)
3.
Gå vidare till Kommunikation
4.
Aktivera/deaktivera genom att bocka i/ur
rutan för Wi-Fi.
OBS
Telefon och nätverksoperatör måste stödja
internetdelning (utdelning av internetuppkoppling) och abonnemanget måste innefatta
datatrafik.
Wi-Fi.
•
Ansluta en telefon till bilen via Bluetooth första gången (s. 497)
•
Ansluta bilen till internet via telefon (Wi-Fi)
(s. 506)
5.
Om annan uppkopplingskälla används,
bekräfta valet att byta uppkoppling.
Teknik- och säkerhetskrav för Wi-Fi-anslutning
beskrivs i separat avsnitt.
•
•
•
Apple® CarPlay®* (s. 490)
6.
Tryck på nätverksnamnet för det nätverk som
ska anslutas.
Relaterad information
7.
Ange nätverkets lösenord.
> Bilen kopplar upp sig till nätverket.
Ingen eller dålig internetanslutning (s. 509)
Inställningar för Bluetooth-enheter (s. 504)
Observera att vissa telefoner stänger ner internetdelningen efter kontakten brutits till bilen, t.ex.
när bilen lämnats och till nästa användningstillfälle. Därmed behöver internetdelningen i telefonen återaktiveras vid nästa användningstillfälle.
506
Då en telefon ansluts till bilen sparas den för
senare användning. För att visa en lista med sparade nätverk eller manuellt ta bort sparade nätverk, gå till Inställningar Kommunikation
Wi-Fi Sparade nätverk.
•
•
•
•
Internetansluten bil* (s. 504)
Ta bort Wi-Fi nätverk (s. 510)
Ingen eller dålig internetanslutning (s. 509)
Teknik och säkerhet för Wi-Fi (s. 510)
* Tillval/tillbehör.
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
Ansluta bilen till internet via
bilmodem (SIM-kort)
4.
Det är möjligt att upprätta en internetanslutning
via bilmodemet och ett personligt SIM-kort (PSIM)*.
5.
Om annan uppkopplingskälla används,
bekräfta valet att byta uppkoppling.
6.
Ange SIM-kortets PIN-kod.
> Bilen kopplar upp sig till nätverket.
Bilar utrustade med Volvo On Call kommer, för de
tjänsterna, använda internetanslutningen med bilmodem.
Relaterad information
•
•
•
1.
Aktivera/deaktivera genom att bocka i/ur
rutan för Internet via bilmodem.
Internetansluten bil* (s. 504)
Ingen eller dålig internetanslutning (s. 509)
Inställningar för bilmodem* (s. 507)
Inställningar för bilmodem*
Bilen är utrustad med ett modem som kan
användas för att ansluta bilen till internet. Det är
även möjligt att dela ut internetanslutningen via
Wi-Fi.
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn.
2.
Tryck på Kommunikation Internet via
bilmodem och välj inställningar:
• Internet via bilmodem – val för att använda
bilmodemet som uppkoppling.
• Dataanvändning – tryck på Återställ nollställer räkneverk för mottagen och skickad
datamängd.
• Nätverk
Välj operatör – automatiskt eller manuellt
val av nätverksoperatör.
Placera ett personligt SIM-kort i hållaren
under lastgolvet.
Notera att mini-SIM krävs för att passa i
bilens kortläsare.
2.
Tryck på Inställningar i toppvyn.
3.
Tryck på Kommunikation
bilmodem.
Internet via
Dataroaming – är rutan ikryssad så kommer
bilmodemet försöka koppla upp sig mot
internet då bilen befinner sig utomlands
utanför hemmanätverket. Observera att detta
kan medföra höga kostnader. Kontrollera ditt
roamingavtal gällande datatrafik i utlandet
med nätverksoperatören i ditt hemland.
• SIM-kortets PIN-kod
Byt PIN-kod – maximalt 4 siffror kan anges.
Inaktivera SIM-kortets PIN-kod – val om
PIN-kod skall krävas för åtkomst till SIM-kort.
}}
* Tillval/tillbehör. 507
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
||
• Skicka kod för förfrågan – används t.ex.
för att ladda eller kontrollera saldo på kontantkort. Funktionen är operatörsberoende.
Relaterad information
•
Ansluta bilen till internet via bilmodem (SIMkort) (s. 507)
•
Ingen eller dålig internetanslutning (s. 509)
13
508
Gäller ej när bilen är internetansluten via Wi-Fi.
Dela ut internet från bilen via Wi-Fihotspot
Då bilen är internetansluten är det möjligt att
dela ut internetuppkopplingen så att andra
enheter kan använda sig av internetuppkopplingen13.
Nätverksoperatören (SIM-kortet) måste stödja
internetdelning (utdelning av internetuppkoppling).
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn.
2.
Tryck på Kommunikation
delning.
3.
Tryck på Nätverksnamn och namnge internetdelningen.
4.
Tryck på Lösenord och välj ett lösenord som
sedan ska anges i anslutande enheter.
5.
Tryck på Frekvensband och välj vilken frekvens internetdelningen ska sända data med.
Observera att val av frekvensband inte är tillgängligt på alla marknader.
6.
Aktivera/deaktivera genom att bocka i/ur
rutan för Bilens Wi-Fi-delning.
7.
Om Wi-Fi används som uppkopplingskälla,
bekräfta valet att byta uppkoppling.
> Det är nu möjligt för externa enheter att
ansluta till bilens internetdelning (Wi-Fihotspot).
Bilens Wi-Fi-
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
OBS
Aktivering av Wi-Fi-hotspot kan orsaka ytterligare avgifter från din nätverksoperatör.
Kontakta din nätverksoperatör om kostnad för
datatrafik.
Uppkopplingsstatus visas med symbol i centerdisplayens statusfält.
Tryck på Anslutna enheter för att se lista över
de för närvarande anslutna enheterna.
Relaterad information
•
Symboler i centerdisplayens statusfält
(s. 112)
•
•
Internetansluten bil* (s. 504)
Ingen eller dålig internetanslutning (s. 509)
Ingen eller dålig internetanslutning
Relaterad information
Faktorer som påverkar internetanslutningen.
•
•
Mängden data som överförs är beroende av vilka
tjänster eller appar som används i bilen. Att
exempelvis strömma ljud kan medföra en stor
datatrafikmängd vilket kräver en bra anslutning
och god signalstyrka.
Internetansluten bil* (s. 504)
Teknik och säkerhet för Wi-Fi (s. 510)
Telefon till bil
Hastigheten i internetanslutningen kan variera
beroende på telefonens placering i bilen. Flytta
telefonen närmare centerdisplayen för att öka
signalstyrkan. Säkerställ att inget störande finns
emellan.
Telefon till nätverksoperatör
Hastigheten i det mobila nätverket varierar
beroende på täckningen på den plats du befinner
dig. Sämre nätverkstäckning kan förekomma t.ex.
i tunnlar, bakom berg, i djupa dalar eller inomhus.
Hastigheten beror även på vilket avtal du har med
din teleoperatör.
OBS
Vid problem med datatrafik, kontakta din nätverksoperatör.
Starta om telefonen
Om det uppstår problem med internetanslutningen kan det hjälpa att starta om telefonen.
* Tillval/tillbehör. 509
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
Ta bort Wi-Fi nätverk
Teknik och säkerhet för Wi-Fi
Användarvillkor och datadelning
Borttagning av nätverk som inte ska användas.
Möjliga nätverkstyper att ansluta till.
Första gången vissa tjänster och appar startas
kan ett popup-fönster med rubriken
Användarvillkor och Datadelning visas.
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn.
2.
Gå vidare till Kommunikation
Sparade nätverk.
Wi-Fi
3.
Tryck på Glöm för det nätverk som ska tas
bort.
4.
Bekräfta valet.
> Bilen kommer fortsättningsvis inte koppla
upp sig till nätverket.
Ta bort samtliga nätverk
Samtliga nätverk kan tas bort samtidigt genom
att återställa till fabriksinställningar. Observera då
att alla användardata och systeminställningar
återställs till ursprunglig fabriksinställning.
Det går enbart att ansluta till nätverk av följande
typ:
•
•
•
Frekvens – 2,4 eller 5 GHz14.
Standarder – 802.11 a/b/g/n.
Säkerhetstyp – WPA2-AES-CCMP.
Bilens Wi-Fi-system är konstruerat för att hantera
Wi-Fi-enheter inne i bilen.
Om flera enheter arbetar på frekvensen samtidigt
kan det resultera i försämrad prestanda.
Relaterad information
•
Internetansluten bil* (s. 504)
Syftet är att informera om Volvos användarvillkor
och policy för datadelning. Genom att acceptera
datadelning accepterar användaren att viss information skickas från bilen. Detta krävs för att vissa
tjänster och appar ska kunna fungera fullt ut.
Funktionen datadelning för uppkopplade tjänster
och appar är som standard deaktiverad. För att
vissa uppkopplade tjänster och appar i bilen ska
kunna användas behöver datadelning aktiveras.
Datadelning kan ställas in från centerdisplayens
inställningsmeny.
OBS
Inställningar för integritet och datadelning är
unika för varje förarprofil.
Relaterad information
•
•
•
•
14
510
Internetansluten bil* (s. 504)
Ingen eller dålig internetanslutning (s. 509)
Återställa inställningar i centerdisplay
(s. 122)
Ansluta bilen till internet via telefon (Wi-Fi)
(s. 506)
Relaterad information
•
Aktivera och deaktivera datadelning
(s. 511)
Val av frekvens inte är tillgängligt på alla marknader.
* Tillval/tillbehör.
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
Aktivera och deaktivera datadelning
Lagringsutrymme på hårddisk
I centerdisplayens inställningsmeny kan datadelning för berörda tjänster och appar ställas in.
Det går att visa hur mycket ledigt utrymme som
finns på bilens hårddisk.
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn i centerdisplayen.
2.
Tryck på System
datadelning.
3.
Välj att aktivera eller deaktivera datadelning
för enskilda tjänster och samtliga appar.
Integritet och
Om datadelning för en uppkopplad tjänst eller
nedladdade appar inte aktiverats kan det göras i
samband med att de startas i centerdisplayen.
Om det är första gången en tjänst startas, eller
t.ex. efter en fabriksåterställning eller vissa mjukvaruuppdateringar, behöver Volvos villkor för uppkopplade tjänster godkännas. Observera att datadelning då även kommer vara aktiverad för andra
tjänster eller appar som delning redan godkänts
för.
Lagringsinformation för bilens hårddisk, bland
annat total kapacitet, tillgänglig kapacitet och hur
mycket utrymme som används för installerade
appar kan visas. Informationen finns under
Inställningar System Systeminformation
Lagring.
Relaterad information
•
Appar (s. 472)
OBS
Efter ett besök hos en Volvoverkstad kan du
behöva återaktivera datadelning för att uppkopplade tjänster och appar ska fungera igen.
Relaterad information
•
Användarvillkor och datadelning (s. 510)
511
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
Licensavtal för ljud och media
En licens är ett avtal om rätt att bedriva viss verksamhet eller rätt att nyttja annans rättighet, på i
avtalet angivna villkor. Följande texter är Volvos
överenskommelser med tillverkare/utvecklare.
Flera av texterna är på engelska.
Bowers & Wilkins
Dirac Unison optimerar högtalarna i tid, rum och
frekvens för bästa möjliga bas-integration och
klarhet. Teknologin möjliggör också en verklighetstrogen återgivning av den akustiska karaktären från specifika konserthallar. Med hjälp av
avancerade algoritmer kontrollerar Dirac Unison
digitalt alla högtalare baserat på akustiska mätningar med hög precision. Som en dirigent för en
orkester garanterar Dirac Unison att högtalarna
spelar i perfekt samstämmighet.
DivX®
OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Denna DivX
Certified® enhet måste registreras för att kunna
spela köpta DivX Video-on-Demand (VOD)-filmer.
Skaffa registreringskoden genom att lokalisera
DivX VOD avsnittet i enhetens inställningsmeny.
Gå till vod.divx.com för mer information om hur du
slutför registreringen.
Patentnummer
Täckt av ett eller flera av följande patent i USA:
7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 8,656,183;
8,731,369; RE45,052.
Gracenote®
Bowers & Wilkins och B&W är varumärken som
tillhör B&W Group Ltd. Nautilus är ett varumärke
som tillhör B&W Group Ltd. Kevlar är ett registrerat varumärke av DuPont.
Dirac Unison®
512
DivX®, DivX Certified® och associerade logotyper
är varumärken som tillhör DivX, LLC och används
på licens.
Delar av innehållet är upphovsrättsskyddat © av
Gracenote eller dess leverantörer.
Denna DivX Certified® enhet kan spela DivX®
Home Theater videofiler upp till 576p (inkluderat .avi, .divx). Ladda ned gratis mjukvara på
www.divx.com för att skapa, spela och strömma
digital video.
Gracenote, Gracenote logo och logotyp,
"Powered by Gracenote" och Gracenote MusicID
är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Gracenote, Inc. i USA och/
eller i andra länder.
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
Gracenote® slutanvändaravtal
Detta program eller denna enhet innehåller programvara från Gracenote, Inc. i Emeryville, Kalifornien, USA (”Gracenote”). Programvaran från Gracenote (”Gracenote-programvaran”) aktiverar
detta program för identifiering av skivor och/eller
filer samt inhämtning av musikrelaterad information, inklusive uppgifter om namn, artist, spår och
titel (”Gracenote-data”) från onlineservrar eller
inbäddade databaser (tillsammans kallade ”Gracenote-servrar”) och för utförande av andra
åtgärder. Du får endast använda Gracenote-data
enligt de avsedda slutanvändarfunktionerna för
detta program eller denna enhet.
Du samtycker till att endast använda Gracenotedata, Gracenote-programvaran och Gracenoteservrarna för ditt personliga, ej kommersiella bruk.
Du samtycker till att inte överlåta, kopiera, överföra eller vidarebefordra denna Gracenote-programvara eller dessa Gracenote-data till någon
tredje man. DU SAMTYCKER TILL ATT INTE
ANVÄNDA ELLER UTNYTTJA GRACENOTEDATA, GRACENOTE-PROGRAMVARAN ELLER
GRACENOTE-SERVRARNA PÅ ANNAT SÄTT
ÄN VAD SOM UTTRYCKLIGEN TILLÅTS I
DETTA AVTAL.
Du samtycker till att din ej exklusiva rätt att
använda Gracenote-data, Gracenote-programvaran och Gracenote-servrarna kommer att upphöra
om du bryter mot dessa restriktioner. Om din
licens upphör samtycker du till att upphöra med
all användning av Gracenote-data, Gracenote-
programvaran och Gracenote-servrarna. Gracenote har ensamrätt på alla Gracenote-data, all
Gracenote-programvara och alla Gracenote-servrar, inklusive alla äganderättigheter. Gracenote
kommer under inga omständigheter att ha någon
skyldighet att betala dig för information som du
tillhandahåller. Du samtycker till att Gracenote,
Inc. får göra gällande företagets rättigheter under
detta avtal mot dig direkt i sitt eget namn.
Gracenote-tjänsten använder en unik identifierare
för dokumentation av frågor för statistiska ändamål. Syftet med en slumpmässigt tilldelad numerisk identifierare är att göra det möjligt för Gracenote-tjänsten att räkna frågor, utan att veta något
om vem du är. Ytterligare information finns på
webbsidan för Gracenotes sekretesspolicy för
Gracenote-tjänsten.
Gracenote-programvaran och allt som ingår i
Gracenote-data licensieras till dig i ”befintligt
skick”. Gracenote utfärdar inga utfästelser eller
garantier, vare sig uttryckta eller underförstådda,
avseende riktigheten i de Gracenote-data som
finns i Gracenote-servrarna. Gracenote förbehåller sig rätten att ta bort data från Gracenoteservrarna eller att ändra datakategorier på grund
av något skäl som Gracenote anser vara tillräckligt. Ingen garanti utfärdas avseende Gracenoteprogramvarans eller Gracenote-servrarnas felfrihet eller att Gracenote-programvaran eller Gracenote-servrarna kommer att fungera utan avbrott.
Gracenote har ingen skyldighet att förse dig med
nya, förbättrade eller ytterligare datatyper eller
kategorier som Gracenote kan tillhandahålla i
framtiden och företaget förbehåller sig rätten att
avbryta sina tjänster när som helst.
GRACENOTE FRÅNSÄGER SIG ALLA GARANTIER, VARE SIG DESSA ÄR UTTRYCKTA ELLER
UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN INTE
BEGRÄNSAT TILL, UNDERFÖRSTÅDDA
GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET
FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL, ÄGANDERÄTT OCH
ICKE-INTRÅNG I UPPHOVSRÄTT. GRACENOTE
GARANTERAR INTE DE RESULTAT SOM
ERHÅLLS GENOM DIN ANVÄNDNING AV GRACENOTE-PROGRAMVARAN ELLER EN GRACENOTE-SERVER. GRACENOTE KOMMER
UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ATT
ANSVARA FÖR NÅGRA FÖLJDSKADOR ELLER
FÖR NÅGON VINSTFÖRLUST ELLER
INKOMSTFÖRLUST.
© Gracenote, Inc. 2009
Sensus software
This software uses parts of sources from clib2
and Prex Embedded Real-time OS - Source
(Copyright (c) 1982, 1986, 1991, 1993, 1994),
and Quercus Robusta (Copyright (c) 1990,
1993), The Regents of the University of
California. All or some portions are derived from
material licensed to the University of California by
American Telephone and Telegraph Co. or Unix
System Laboratories, Inc. and are reproduced
herein with the permission of UNIX System
Laboratories, Inc. Redistribution and use in
}}
513
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
||
514
source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the
following conditions are met: Redistributions of
source code must retain the above copyright
notice, this list of conditions and the following
disclaimer. Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided
with the distribution. Neither the name of the
<ORGANIZATION> nor the names of its
contributors may be used to endorse or promote
products derived from this software without
specific prior written permission. THIS
SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT
HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND
ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY
AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE
LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF
USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON
ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
This software is based in part on the work of the
Independent JPEG Group.
This software uses parts of sources from
"libtess". The Original Code is: OpenGL Sample
Implementation, Version 1.2.1, released January
26, 2000, developed by Silicon Graphics, Inc. The
Original Code is Copyright (c) 1991-2000 Silicon
Graphics, Inc. Copyright in any portions created
by third parties is as indicated elsewhere herein.
All Rights Reserved. Copyright (C) [1991-2000]
Silicon Graphics, Inc. All Rights Reserved.
Permission is hereby granted, free of charge, to
any person obtaining a copy of this software and
associated documentation files (the "Software"),
to deal in the Software without restriction,
including without limitation the rights to use,
copy, modify, merge, publish, distribute,
sublicense, and/or sell copies of the Software,
and to permit persons to whom the Software is
furnished to do so, subject to the following
conditions: The above copyright notice including
the dates of first publication and either this
permission notice or a reference to http://
oss.sgi.com/projects/FreeB/ shall be included in
all copies or substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS",
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL
SILICON GRAPHICS, INC. BE LIABLE FOR ANY
CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT,
TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT
OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE
OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE. Except as contained in this notice,
the name of Silicon Graphics, Inc. shall not be
used in advertising or otherwise to promote the
sale, use or other dealings in this Software
without prior written authorization from Silicon
Graphics, Inc.
This software is based in parts on the work of the
FreeType Team.
This software uses parts of SSLeay Library:
Copyright (C) 1995-1998 Eric Young
([email protected]). All rights reserved
Linux software
This product contains software licensed under
GNU General Public License (GPL) or GNU
Lesser General Public License (LGPL), etc.
You have the right of acquisition, modification,
and distribution of the source code of the GPL/
LGPL software.
You may download Source Code from the
following website at no charge: http://
www.embedded-carmultimedia.jp/linux/oss/
download/TVM_8351_013
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
The website provides the Source Code "As Is"
and without warranty of any kind.
By downloading Source Code, you expressly
assume all risk and liability associated with
downloading and using the Source Code and
complying with the user agreements that
accompany each Source Code.
Please note that we cannot respond to any
inquiries regarding the source code.
camellia:1.2.0
Copyright (c) 2006, 2007
NTT (Nippon Telegraph and Telephone
Corporation). All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are permitted
provided that the following conditions are met:
1.
2.
Redistributions of source code must retain
the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer as
the first lines of this file unmodified.
Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice, this list
of conditions and the following disclaimer in
the documentation and/or other materials
provided with the distribution.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NTT ``AS
IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN
NO EVENT SHALL NTT BE LIABLE FOR ANY
DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY,
OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF
THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
Unicode: 5.1.0
COPYRIGHT AND PERMISSION NOTICE
Copyright c 1991-2013 Unicode, Inc. All rights
reserved. Distributed under the Terms of Use in
http://www.unicode.org/copyright.html.
Permission is hereby granted, free of charge, to
any person obtaining a copy of the Unicode data
files and any associated documentation (the
"Data Files") or Unicode software and any
associated documentation (the "Software") to
deal in the Data Files or Software without
restriction, including without limitation the rights
to use, copy, modify, merge, publish, distribute,
and/or sell copies of the Data Files or Software,
and to permit persons to whom the Data Files or
Software are furnished to do so, provided that (a)
the above copyright notice(s) and this permission
notice appear with all copies of the Data Files or
Software, (b) both the above copyright notice(s)
and this permission notice appear in associated
documentation, and (c) there is clear notice in
each modified Data File or in the Software as
well as in the documentation associated with the
Data File(s) or Software that the data or software
has been modified.
THE DATA FILES AND SOFTWARE ARE
PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF
ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING
BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY
RIGHTS. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT HOLDER OR HOLDERS
INCLUDED IN THIS NOTICE BE LIABLE FOR
ANY CLAIM, OR ANY SPECIAL INDIRECT OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR ANY
DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM
LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER
IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE
OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT
OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR
PERFORMANCE OF THE DATA FILES OR
SOFTWARE.
Except as contained in this notice, the name of a
copyright holder shall not be used in advertising
or otherwise to promote the sale, use or other
}}
515
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
||
516
dealings in these Data Files or Software without
prior written authorization of the copyright holder.
Överensstämmelsedeklaration
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
Land/
Område
Brasilien:
Este equipamento opera em caráter secundário isto e, náo tem direito a protecão contra interferéncia prejudicial, mesmo tipo, e não pode
causar interferéncia a sistemas operando em caráter primário.
Para consultas, visite: www.anatel.gov.br
EU:
Tillverkare: Mitsubishi Electric Corporation Sanda Works 2-3-33, Miwa, Sanda-city. Hyogo, 669-1513, Japan
Härmed försäkrar Mitsubishi Electric Corporation att denna typ av radioutrustning [Audio Navigation Unit] överensstämmer med direktiv
2014/53/EU.
För mer information, se support.volvocars.com.
Förenade
Arabemiraten:
}}
517
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
||
Land/
Område
Kasakstan:
Modellnamn: NR-0V
Tillverkare: Mitsubishi Electric Corporation
Exportland: Japan
518
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
Land/
Område
Kina:
1.
■ 使用频率
2.4 - 2.4835 GHz
■ 等效全向辐射
■ 最大
率(EIRP)
率谱密度
天线增益
天线增益
10dBi 时
10dBi 时
≤100 mW 或≤20 dBm ①
≤20 dBm / MHz(EIRP) ①
■ 载频容限
20 ppm
■ 帯外发射
率(在 2.4-2.4835GHz 頻段以外) ≤-80 dBm / Hz (EIRP)
■ 杂散发射(辐射)
•
•
•
•
•
率(对应载波±2.5 倍信道带宽以外)
≤-36 dBm / 100 kHz (30 - 1000 MHz)
≤-33 dBm / 100 kHz (2.4 - 2.4835 GHz)
≤-40 dBm / 1 MHz (3.4 - 3.53 GHz)
≤-40 dBm / 1 MHz (5.725 - 5.85 GHz)
≤-30 dBm / 1 MHz (其它 1 - 12.75 GHz)
2.不得擅自更改发射频率
大发射
率(包括额外
3.使用时不得对各种合法的无线电通信业
使用
4.使用微
率无线电设备,必须忍
装射频
产生有害干扰
各种无线电业
率放大器),不得擅自外接天线或改用其它发射天线
一旦发现有干扰现象时,应立即停止使用,并采
的干扰或工业
措施消除干扰后方可继续
科学及医疗应用设备的辐射干扰
5.不得在飞机和机场附近使用
}}
519
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
||
Land/
Område
Korea:
B 급 기기 (가정용 방송통신기자재)
이 기기는 가정용(B 급) 전자파적합기기로서 주로
가정에서 사용하는 것을
적으로 하며,
든
지역에서 사용할 수 있습니다.
해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다.
Malaysia
This device has been certified under the Communications & Multimedia Act of 1998, Communications and Multimedia (Technical Standards)
Regulations 2000. To retrieve your device’s serial number, please visit (support.volvocars.com) and search for “SIRIM Label Verification”.
Device category: Navigation equipment for vehicle (Bluetooth)
Model: NR-0V
Type Approval No.:
RBAY/18A/1015S(15-4067)
520
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
Land/
Område
Mexiko:
Taiwan:
低功率電波輻射性電機管理辦法
第十二條
經型式認證合格之低功率射頻電機,非經許可,公司
變更頻率
商號或使用者均不得擅自
加大功率或變更原設計之特性及功能
第十四條
低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象時,應
立停用,改善至無干擾時方得繼續使用
電通信
前項合法通信,指依電信法規定作業之無線
低功率射頻電機須忍受合法通信或工業
科學及醫療用電波輻射性電機設備
之干擾
Relaterad information
•
•
•
•
•
Ljud, media och internet (s. 470)
Internetansluten bil* (s. 504)
Mediaspelare (s. 481)
Gracenote® (s. 485)
Sensus – uppkoppling och underhållning
(s. 29)
* Tillval/tillbehör. 521
HJUL OCH DÄCK
HJUL OCH DÄCK
Däck
Nya däck
Däckens funktion är bland annat att bära last, ge
grepp mot underlaget, dämpa vibrationer och
skydda hjulet mot slitage.
Däckekonomi
•
•
Däcken betyder mycket för bilens köregenskaper.
Däcktyp, dimension, däcktryck och hastighetsklass är viktiga för hur bilen uppträder.
•
•
•
Bilen är utrustad med däck enligt den däckinformationsdekal som finns på förarsidans dörrstolpe
(mellan fram- och bakdörr).
VARNING
Ett skadat däck kan leda till förlorad kontroll
över bilen.
Rekommenderade däck
Vid leverans är bilen utrustad med Volvo originaldäck som har märkningen VOL1 på däcksidan.
Dessa däck är noga anpassade till bilen. Vid
däckbyte är det därför viktigt att även de nya
däcken har denna märkning för att bilens köregenskaper, komfort och bränsleförbrukning ska
bibehållas.
Däck är färskvara. Efter några år börjar de hårdna
samtidigt som friktionsegenskaperna försämras
undan för undan. Eftersträva därför att få så
färska däck som möjligt vid utbyte. Det är särskilt
viktigt när det gäller vinterdäck. De sista siffrorna
i sifferföljden betyder tillverkningsvecka och -år.
Detta är däckets DOT-märkning (Department of
Transportation) och anges med fyra siffror, exempelvis 0717. Däcket är då tillverkat vecka 07, år
2017.
Däckens ålder
Alla däck som är äldre än 6 år bör kontrolleras av
fackman även om de verkar oskadade. Däck åldras och bryts ner även om de sällan eller aldrig
används. Funktionen kan då påverkas. Det gäller
alla däck som sparas för framtida bruk. Exempel
på yttre tecken som indikerar att däcket är
1
524
Avvikelser kan förekomma för vissa däckdimensioner.
olämpligt för användning är sprickor eller missfärgningar.
Håll rätt däcktryck.
Undvik snabba starter, hårda inbromsningar
och däckgnissel.
Däckslitaget ökar med hastigheten.
Rätt framhjulsinställning är mycket viktig.
Obalanserade hjul försämrar däckekonomin
och åkkomforten.
•
Däcken måste ha samma rotationsriktning
under hela sin livstid.
•
När du byter däck bör däcken med det bästa
mönstret monteras på bakhjulen för att
minska risken för överstyrning vid hård
inbromsning.
•
Om du kör på kantstenar eller djupa hål kan
du skada däcken och/eller fälgarna permanent.
Däcksrotation
Bilen har ingen obligatorisk däcksrotation. Körsätt, däcktryck, klimat och vägarnas skick har en
inverkan på hur snabbt däcken åldras och slits.
Rätt däcktryck ger jämnare slitage.
För att undvika skillnader i mönsterdjup samt förhindra att slitagemönster uppstår på däcken, bör
fram- och bakhjulen skiftas med varandra. Lämp-
HJUL OCH DÄCK
lig körsträcka vid första skiftet är ca 5000 km (ca
3100 miles) och därefter med 10000 km (ca
6200 miles) intervall.
Volvo rekommenderar att en auktoriserad Volvoverkstad kontaktas för kontroll vid osäkerhet om
mönsterdjupet. Om det redan har uppstått betydande skillnad i slitage (> 1 mm skillnad i mönsterdjup) mellan däcken, så ska de minst slitna
däcken alltid sitta bak. En framhjulssladd är vanligen lättare att häva än en bakhjulssladd, och
leder till att bilen fortsätter rakt fram istället för
att bakänden sladdar ut åt sidan och man kanske
helt förlorar kontrollen över bilen. Därför är det
viktigt att bakhjulen aldrig förlorar fästet före
framhjulen.
Förvara hjul och däck
När du förvarar kompletta hjul (däck monterade
på fälgar), bör de hängas upp eller placeras liggande på sidan på golvet.
Däck som inte är monterade på fälgar ska förvaras liggande på sidan eller stående upprätt, men
inte hängas upp.
VIKTIGT
Däck bör lagras på en sval, torr och mörk
plats, och bör aldrig förvaras nära lösningsmedel, bensin, oljor m.m.
VARNING
•
•
Storleken på fälgar och däck till din Volvo
är angivna för att uppfylla stränga krav på
stabilitet och köregenskaper. Ej godkända
kombinationer av fälgarnas och däckens
storlek kan påverka bilens stabilitet och
köregenskaper negativt.
Eventuella skador som orsakas av att
fälg/däckkombinationer med ej godkänd
storlek har monterats omfattas inte av
nybilsgarantin. Volvo tar inget ansvar för
dödsfall, personskador eller kostnader
som kan orsakas av sådana installationer.
Relaterad information
•
•
•
•
Kontrollera däcktryck (s. 528)
Däckens rotationsriktning (s. 527)
Slitagevarnare på däck (s. 527)
Systemet för däcktrycksövervakning*
(s. 530)
•
•
•
Däcktätningssats (s. 542)
•
Rekommendationer vid lastning (s. 557)
Dimensionsbeteckning för däck (s. 525)
Godkända hjul- och däckdimensioner
(s. 630)
Dimensionsbeteckning för däck
Beteckningar för däckens dimension, lastindex
och hastighetsklass.
Bilen är helbilsgodkänd med vissa kombinationer
av fälgar och däck.
Dimensionsbeteckning
Alla däck har en dimensionsbeteckning, till exempel: 245/45 R18 100 W.
245
Däckets bredd (mm)
45
Förhållande mellan däcksidans höjd och
däckets bredd (%)
R
Radialdäck
18
Fälgdiameter i tum
100
Kodsiffror för max. tillåten däckbelastning, lastindex (LI)
W
Kodbeteckning för maximal tillåten
hastighet, hastighetsklass (SS). (I detta
fall 270 km/h (168 mph).)
Lastindex
Varje däck har en viss förmåga att bära last, ett
lastindex (LI). Bilens vikt avgör vilken lastförmåga
som krävs av däcken.
}}
* Tillval/tillbehör. 525
HJUL OCH DÄCK
||
Hastighetsklass
Varje däck tål en viss maxhastighet. Däckens
hastighetsklass, SS (Speed Symbol), ska minst
motsvara bilens toppfart. I tabellen nedan anges
vilken maximalt tillåten hastighet som gäller för
respektive hastighetsklass (SS). Enda undantaget
från dessa bestämmelser är vinterdäck2, där en
lägre hastighetsklass får användas. Om ett
sådant däck väljs får bilen inte köras fortare än
däcket är klassificerat för. T.ex. får klass Q köras i
maximalt 160 km/h (100 mph). Väglaget och
gällande trafikregler avgör hur fort bilen kan
köras, inte däckens hastighetsklass.
VARNING
Lägsta tillåtna lastindex (LI) och hastighetsklass (SS) på däcken till respektive motorvariant framgår av specifikationer som kan
hittas i den tryckta ägarmanualen. Om ett
däck med för lågt lastindex eller hastighetsklass används, kan det bli överhettat och skadas.
Relaterad information
•
•
•
OBS
Det är maximal tillåten hastighet som anges i
tabellen.
2
526
Q
160 km/h (100 mph) (används endast på
vinterdäck)
T
190 km/h (118 mph)
H
210 km/h (130 mph)
V
240 km/h (149 mph)
W
270 km/h (168 mph)
Y
300 km/h (186 mph)
Både dubbade och dubbfria däck.
•
Däck (s. 524)
Dimensionsbeteckning för fälg (s. 526)
Godkända hjul- och däckdimensioner
(s. 630)
Lägsta tillåtna lastindex och hastighetsklass
för däck (s. 631)
Dimensionsbeteckning för fälg
Hjul- och fälgdimensioner betecknas enligt
exempel i nedanstående tabell.
Bilen är helbilsgodkänd med vissa kombinationer
av fälgar och däck.
Alla fälgar har en dimensionsbeteckning, till
exempel: 8Jx18x42.
8
Fälgbredd i tum
J
Fälghornets profil
18
Fälgdiameter i tum
42
Off-set i mm (avstånd från hjulcentrum till
hjulets kontaktyta mot navet)
Relaterad information
•
•
•
Däck (s. 524)
Dimensionsbeteckning för däck (s. 525)
Godkända hjul- och däckdimensioner
(s. 630)
HJUL OCH DÄCK
Däckens rotationsriktning
Relaterad information
Däck med mönster som är tillverkat för att
endast rulla åt ett håll, har rotationsriktningen
markerad med en pil på däcket.
•
Pilen visar däckets rotationsriktning.
•
Däcket ska ha samma rotationsriktning
under hela sin livslängd.
•
De bör endast skiftas mellan fram och bak,
aldrig från vänster till höger sida eller omvänt.
•
Om däcken monteras inkorrekt försämras
bilens bromsegenskaper och förmåga att
pressa undan regn och snömodd.
•
Däck med störst mönsterdjup ska alltid monteras bak (för att minska risken för sladd).
Däck (s. 524)
Slitagevarnare på däck
Slitagevarnaren visar status på däckets mönsterdjup.
Slitagevarnaren är en smal upphöjning tvärs över
däckets längsgående mönsterspår. På sidan av
däcket syns bokstäverna TWI (Tread Wear
Indicator). När däckets mönsterdjup är reducerat
till 1,6 mm (1/16 tum), kommer slitbanan i jämnhöjd med slitagevarnarna. Byt då snarast till nya
däck. Tänk på att däck med litet mönsterdjup har
mycket dåligt väggrepp i regn eller snö.
Relaterad information
•
Däck (s. 524)
OBS
Se till att ha samma typ och dimension och
även samma fabrikat på båda hjulparen.
527
HJUL OCH DÄCK
Kontrollera däcktryck
Korrekt däcktryck hjälper till att förbättra körstabiliteten, sparar bränsle och förlänger däckens
livslängd.
Däcktrycket sjunker med tiden, det är ett naturligt
fenomen. Däcktrycket varierar också beroende på
omgivningens temperatur. Körning med för lågt
däcktryck innebär att däcken kan bli överhettade
och skadas. Däcktrycket påverkar åkkomfort, vägljud och köregenskaper.
Kontrollera däckens lufttryck varje månad.
Använd det rekommenderade däcktrycket för
kalla däck, för optimal däckprestanda och optimalt slitage. För lågt eller för högt däcktryck kan
orsaka att däcken slits ojämnt.
VARNING
•
•
För lågt däcktryck är den vanligaste orsaken till att däck går sönder och kan resultera i svåra däcksprickor, att slitbanan
lossnar eller en däckexplosion, med oväntad förlust av kontrollen över bilen och
ökad risk för personskador.
Däck med för lågt tryck minskar bilens
lastförmåga.
Kalla däck
nås normalt då bilen har varit parkerad i minst 3
timmar.
Efter att ha kört ungefär 1,6 km (1 mile) anses
däcken vara varma. Om du måste köra längre än
så för att pumpa däcken kontrollerar och registrerar du däcktrycket först och fyller på lämpligt
däcktryck när du kommer till pumpen.
När utetemperaturen ändras, ändras även däcktrycket. En temperatursänkning på 10 grader
orsakar att däcktrycket sjunker 1 psi (7 kPa).
Kontrollera däcktrycket ofta och justera till korrekt tryck, vilket framgår av bilens däckinformationsdekal eller certifieringsetikett.
Om du kontrollerar däcktrycket när däcken är
varma ska du aldrig släppa ut luft. Däcken är
varma på grund av körningen och det är normalt
att trycket stiger över det rekommenderade
trycket för kalla däck. Ett varmt däck med däcktryck lika med eller under det rekommenderade
för kalla däck kan ha alltför lågt tryck.
Relaterad information
Justera däcktryck (s. 528)
•
•
•
Rekommenderat däcktryck (s. 529)
•
Däck (s. 524)
Justera däcktryck
Däcktrycket sjunker med tiden, det är ett naturligt fenomen. Därför måste lufttrycket ibland
justeras för att upprätthålla rekommenderat
däcktryck.
Använd det rekommenderade däcktrycket för
kalla däck, för optimal däckprestanda och optimalt slitage.
OBS
För att undvika fel däcktryck bör trycket kontrolleras på kalla däck. Med kalla däck avses
att däcken har samma temperatur som yttertemperaturen (ca 3 timmar efter att bilen har
körts). Efter några kilometers körning blir
däcken varma och trycket högre.
1.
Ta bort hatten från ventilen på ett däck och
tryck sedan ned däcktrycksmätaren kraftigt
på ventilen.
2.
Pumpa däcken till korrekt tryck, se dekal på
förarsidans dörrstolpe med rekommenderat
tryck för fabriksmonterade däck.
Systemet för däcktrycksövervakning*
(s. 530)
Däcktrycket ska kontrolleras när däcken är kalla.
Däcken anses kalla när de har samma temperatur som den omgivande luften. Denna temperatur
528
* Tillval/tillbehör.
HJUL OCH DÄCK
3.
Sätt tillbaka ventilhatten.
OBS
•
Efter att ha pumpat ett däck, sätt alltid tillbaka ventilhatten för att undvika ventilskador orsakade av grus, smuts, m.m.
•
Använd enbart ventilhattar av plast. Ventilhattar av metall kan rosta och bli svåra att
skruva loss.
4.
Kontrollera däcken visuellt så att det inte
finns några spikar eller andra föremål inbäddade som kan punktera däcket och orsaka
läckage.
5.
Kontrollera sidoväggarna så att det inte finns
några gropar, skåror, bulor eller andra oregelbundenheter.
6.
Upprepa detta för alla däck, även reservdäcket*.
OBS
Om du fyllt på för mycket luft släpper du ut
luften genom att trycka på metallpinnen i mitten av ventilen. Kontrollera sedan trycket igen
med däcktrycksmätaren.
Vissa reservdäck kräver högre däcktryck än
övriga däck. Kontrollera i däcktryckstabellen
eller på däcktrycksdekalen.
Relaterad information
Rekommenderat däcktryck (s. 529)
•
•
•
Kontrollera däcktryck (s. 528)
•
Godkända däcktryck (s. 632)
Pumpa däck med kompressorn från däcktätningssats (s. 546)
Rekommenderat däcktryck
Däcktrycksdekalen på förarsidans dörrstolpe
(mellan fram- och bakdörr) visar vilka tryck
däcken ska ha vid olika last och hastighetsförhållanden.
På dekalen finns beteckningen för de fabriksmonterade däcken på bilen, liksom lastgränser
och däcktryck.
Bättre bränsleekonomi med ECO-tryck
Vid lätt last (max 3 personer) och hastigheter upp
till 160 km/h (100 mph), kan ECO-trycken väljas
för bästa möjliga bränsleekonomi. Om bästa möjliga ljud- och åkkomfort eftersträvas rekommenderas istället de lägre komforttrycken.
Relaterad information
•
•
Kontrollera däcktryck (s. 528)
Godkända däcktryck (s. 632)
* Tillval/tillbehör. 529
HJUL OCH DÄCK
Systemet för
däcktrycksövervakning*
Systemet för däcktrycksövervakning3 varnar med
en kontrollsymbol i förardisplayen när trycket är
för lågt i ett eller flera av bilens däck.
Symbol
Förklaring
Symbolen tänds för att indikera lågt
däcktryck.
Om det blir något fel i systemet
blinkar däcktrycksvarningssymbolen
i ungefär en minut och förblir sedan
tänd.
Systembeskrivning
Systemet för däcktrycksövervakning mäter skillnader i rotationshastighet mellan de olika hjulen
genom ABS-systemet för att kunna avgöra om
de har korrekt däcktryck. Om däcktrycket är för
lågt, förändras däckets diameter och följaktligen
dess rotationshastighet. Genom att jämföra
däcken med varandra kan systemet avgöra om
ett eller fler däck har för lågt tryck.
Allmän information om
däckövervakningssystem
I nedanstående information benäms däckövervakningssystem generellt som TPMS.
3
530
Varje däck, inklusive reservdäcket*, bör kontrolleras varje månad. Vid kontroll bör däcket vara
kallt och ha det luftryck som rekommenderas av
biltillverkaren på däcktrycksdekalen eller i däcktryckstabellen. Om bilen har däck av en annan
storlek än de som rekommenderas av tillverkaren,
ta reda på vad som är rätt lufttrycksnivå för dessa.
tills felet har åtgärdats. När symbolen är tänd kan
systemets förmåga att upptäcka eller varna för
lågt däcktryck vara påverkad.
Som en extra säkerhetsåtgärd är bilen utrustad
med ett däcktrycksövervakningssystem (TPMS)
som visar när ett eller flera av däcken har för lågt
lufttryck. När kontrollsymbolen för lågt lufttryck
tänds, stanna och kontrollera däcken så snart
som möjligt och fyll på luft till ett korrekt lufttryck.
Kontrollera alltid kontrollsymbolen för TPMS efter
att ha bytt ett eller flera däck för att säkerställa
att det nya däcket eller hjulet fungerar korrekt
med TPMS.
Körning med däck som har för lågt däcktryck kan
leda till att däcket överhettas, vilket kan orsaka
punktering. Lågt däcktryck minskar också bränsleeffektiviteten samt däckets livslängd och kan
påverka hanteringen av bilen och dess förmåga
att stanna. Observera att TPMS inte ersätter ordinarie däckskötsel. Det är förarens ansvar att
bibehålla ett korrekt däcktryck, även om gränsen
för lågt däcktryck inte har uppnåtts så att kontrollsymbolen har tänts.
Bilen är också utrustad med en TPMS-systemfelindikator som indikerar när systemet inte fungerar korrekt. TPMS-systemfelindikator är kombinerad med kontrollsymbolen för lågt däcktryck. När
systemet upptäcker ett fel, blinkar symbolen i
förardisplayen cirka en minut och förblir sedan
tänd. Detta förfarande upprepas när bilen startas
Systemfel på TPMS kan uppstå av flera anledningar, exempelvis efter byte till reservdäck, eller
andra däck eller hjul som förhindrar TPMS att
fungera ordentligt.
Meddelanden på instrumentpanelen
När däcktrycket är för lågt tänds kontrollsymbolen för lågt däcktryck i förardisplayen och ett
meddelanden visas. Kontrollera då däcktrycket i
appen Bilstatus i centerdisplayen.
• Lågt däcktryckKontrollera däcken,
kalibrera efter påfyllnad
• Däcktryckssystem Tillfälligt ej tillgänglig
• Däcktryckssystem Service erfordras
Att tänka på
•
Spara alltid nytt däcktryck i systemet efter ett
hjulbyte eller en däcktrycksjustering.
•
Om du byter till däck med en annan dimension än de fabriksmonterade måste systemet
återställas genom att lagra nytt däcktryck för
dessa däck för att undvika falska varningar.
Indirect Tyre Pressure Monitoring System (ITPMS)
* Tillval/tillbehör.
HJUL OCH DÄCK
•
Om ett reservhjul* används så är det möjligt
att däcktrycksövervakningen inte fungerar
korrekt på grund av skillnader mellan hjulen.
•
Systemet ersätter inte behovet av regelbunden däckinspektion och underhåll.
•
Det är inte möjligt att stänga av systemet för
däcktrycksövervakning.
VARNING
•
Felaktigt däcktryck kan leda till däckhaveri, som kan resultera i att föraren tappar
kontroll över bilen.
•
Systemet kan inte indikera plötsliga däckskador i förväg.
Relaterad information
•
•
•
•
4
Rekommenderat däcktryck (s. 529)
Se däcktryckstatus i centerdisplay* (s. 532)
Åtgärd vid varning för lågt däcktryck
(s. 533)
Spara nytt däcktryck i övervakningssystemet*
(s. 531)
Indirect Tyre Pressure Monitoring System (ITPMS)
Spara nytt däcktryck i
övervakningssystemet*
För att systemet för däcktrycksövervakning4 ska
fungera korrekt måste ett referensvärde för däcktrycket sparas. Detta måste göras varje gång
däcken byts eller däcktrycket ändras för att
systemet ska kunna varna för lågt däcktryck på
rätt sätt.
4.
Öppna appen Bilstatus i appvyn.
5.
Tryck på TPMS.
Exempelvis vid körning med tung last eller vid
höghastighetskörning över 160 km/h (100 mph)
bör däcktrycket justeras enligt Volvos rekommenderade däcktrycksvärden. Därefter ska systemet
återställas genom att spara nytt däcktryck.
Gör följande procedur för att lagra nytt däcktryck
som referensvärde i systemet:
1.
Stäng av bilen.
2.
Pumpa däcken till korrekt tryck, se dekal på
förarsidans dörrstolpe med rekommenderat
tryck för fabriksmonterade däck.
3.
Starta bilen.
OBS
Bilen måste stå stilla för att knappen Spara
däcktryck ska vara valbar.
6.
Tryck på Spara däcktryck.
7.
Tryck på OK för att bekräfta att däcktrycket i
alla fyra däcken har kontrollerats och justerats.
}}
* Tillval/tillbehör. 531
HJUL OCH DÄCK
||
8.
Kör bilen tills nytt däcktryck har sparats.
Se däcktryckstatus i centerdisplay*
Lagring av nytt däcktryck utförs när bilen kör
i en hastighet över 35 km/h (22 mph).
Med systemet för
är det
möjligt att se däcktryckstatus i centerdisplayen.
Om bilens tändning stängs av innan nytt
däcktryck har sparats så behöver proceduren
utföras på nytt. Låt lagringen bli klar inom en
och samma körcykel för att säkerställa att
nytt däcktryck sparats på rätt sätt.
> Skulle lagring misslyckas visas meddelandet Sparande av däcktryck ej slutförd.
Försök igen..
Kontrollera status
Det krävs några minuters körning över 35 km/h
(22 mph) för att systemet ska bli aktivt.
1.
Öppna appen Bilstatus i appvyn.
VARNING
Avgaserna innehåller kolmonoxid, som är
osynlig och luktfri, men mycket giftig. Därför
ska proceduren för att spara nytt däcktryck
alltid utföras utomhus eller i en verkstad med
avgasutsug.
Relaterad information
•
•
•
•
•
5
532
Rekommenderat däcktryck (s. 529)
Justera däcktryck (s. 528)
Se däcktryckstatus i centerdisplay* (s. 532)
Åtgärd vid varning för lågt däcktryck
(s. 533)
Systemet för däcktrycksövervakning* (s. 530)
Statusindikering
däcktrycksövervakning5
Bilden är schematisk. Layout kan variera beroende av
bilmodell eller uppdaterad mjukvara.
2.
Tryck på TPMS för att visa däckens status.
Här följer några exempel på vilka meddelanden
som kan visas för däcktrycksstatus och vad de
innebär.
Centerdisplay:
Kontrollera
vänster framdäck, spara
efter fyllning
Däcket har för lågt tryck.
Stanna och kontrollera/
åtgärda däcktrycket
genom att fylla på luft
snarastA.
Centerdisplay:
Kontrollera alla
däck, spara
trycket efter
påfyllning
Två eller flera däck har
för lågt tryck. Stanna och
kontrollera/åtgärda
däcktrycken genom att
fylla på luft snarastA.
Indirect Tyre Pressure Monitoring System (ITPMS)
* Tillval/tillbehör.
HJUL OCH DÄCK
Förardisplay:
Däcktryckssystem Tillfälligt ej
tillgängligt
Kontrollsymbolen blinkar
och övergår i fast sken
efter ca 1 minut. Systemet är för tillfället inte tillgängligt, aktiveras inom
kort.
Förardisplay:
Däcktryckssystem Service
erfordras
Kontrollsymbolen blinkar
och övergår i fast sken
efter ca 1 minut. Systemet fungerar inte korrekt,
kontakta en verkstadB.
Spara alltid nytt däcktryck i systemet efter att däcktrycket har
justerats.
En auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
A
B
Relaterad information
•
Spara nytt däcktryck i övervakningssystemet*
(s. 531)
•
Åtgärd vid varning för lågt däcktryck
(s. 533)
•
•
Systemet för däcktrycksövervakning* (s. 530)
Åtgärd vid varning för lågt däcktryck
OBS
När systemet för däcktrycksövervakning6 varnar
för lågt däcktryck krävs åtgärd.
För att undvika fel däcktryck bör trycket kontrolleras på kalla däck. Med kalla däck avses
att däcken har samma temperatur som yttertemperaturen (ca 3 timmar efter att bilen har
körts). Efter några kilometers körning blir
däcken varma och trycket högre.
Kontrollera och åtgärda däcktrycket när
kontrollsymbolen för systemet tänds
och meddelandet Lågt däcktryck
visas.
1.
Stäng av bilen.
2.
Kontrollera däcktrycket på alla fyra däcken
med en däcktrycksmätare.
•
Pumpa däcken till korrekt tryck, se dekal på
förarsidans dörrstolpe med rekommenderat
tryck för fabriksmonterade däck.
Efter att ha pumpat ett däck, sätt alltid
tillbaka ventilhatten för att undvika ventilskador orsakade av grus, smuts, m.m.
•
Använd enbart ventilhattar av plast. Ventilhattar av metall kan rosta och bli svåra
att skruva loss.
3.
4.
OBS
Spara alltid nytt däcktryck i systemet via centerdisplayen efter att däcktrycket har justerats.
VARNING
Observera att kontrollsymbolen inte slocknar
förrän lågt däcktryck har åtgärdats och en
lagring av nytt däcktryck har påbörjats.
•
Felaktigt däcktryck kan leda till däckhaveri, som kan resultera i att föraren tappar
kontroll över bilen.
•
Systemet kan inte indikera plötsliga däckskador i förväg.
Bilstatus (s. 566)
Relaterad information
•
•
6
Indirect Tyre Pressure Monitoring System (ITPMS)
Rekommenderat däcktryck (s. 529)
Justera däcktryck (s. 528)
}}
* Tillval/tillbehör. 533
HJUL OCH DÄCK
•
•
•
•
Spara nytt däcktryck i övervakningssystemet*
(s. 531)
Se däcktryckstatus i centerdisplay* (s. 532)
Systemet för däcktrycksövervakning* (s. 530)
Pumpa däck med kompressorn från däcktätningssats (s. 546)
Vid byte av hjul
Verktygssats
Bilens hjul går att byta ut, t.ex. mot vinterhjul eller
reservhjul. Följ respektive instruktion för att lossa
och sätta dit hjul.
I bilens bagageutrymme finns verktyg som är
användbara vid exempelvis bogsering eller hjulbyte.
Vid byte till annan däckdimension
Kontrollera att däckdimensionen är godkänd att
använda på bilen.
Kontakta en auktoriserad Volvoverkstad för uppdatering av mjukvara vid varje byte av däckdimension. En mjukvarunedladdning kan vara nödvändig
både vid byte till större och mindre dimensioner,
och även vid skifte mellan sommar- och vinterhjul.
Relaterad information
•
•
•
Lossa hjul (s. 536)
•
•
•
•
Verktygssats (s. 534)
Sätta dit hjul (s. 538)
Godkända hjul- och däckdimensioner
(s. 630)
Vinterdäck (s. 540)
Reservhjul* (s. 539)
Hjulskruvar (s. 535)
I skumblocket under lastgolvet ligger bilens bogserögla, däcktätningssats, verktyg för borttagning
av hjulskruvarnas plasthattar och hylsan till de
låsbara hjulskruvarna.
Är bilen utrustad med reservhjul* finns domkraft
och hjulskruvnyckel.
Relaterad information
•
•
534
Vid byte av hjul (s. 534)
Domkraft* (s. 535)
* Tillval/tillbehör.
HJUL OCH DÄCK
Domkraft*
VIKTIGT
Domkraften kan användas för att lyfta bilen, till
exempel för att byta till reservhjul.
•
När domkraften* inte används ska den
förvaras i sitt förvaringsutrymme under
lastrummets golv.
•
Den domkraft som följer med bilen är
endast avsedd att användas vid enstaka
tillfällen och under kort tid såsom vid byte
av hjul vid punktering. Endast domkraften
som tillhör den specifika modellen får
användas för att lyfta bilen. Om bilen ska
lyftas oftare, eller under längre tid än för
ett hjulskifte, rekommenderas att en
garagedomkraft används. I så fall, följ de
bruksanvisningar som följer med utrustningen.
Hjulskruvar
Hjulskruvar används för att fästa hjulen vid
naven.
Använd endast fälgar som är testade och godkända av Volvo och som ingår i Volvo originalsortiment.
Kontrollera hjulskruvarnas åtdragningsmoment
med momentnyckel.
Använd inte smörjmedel på hjulskruvarnas
gängor.
VARNING
Hjulskruvarna kan behöva efterdras några
dagar efter ett byte har skett. Temperaturskillnader och vibrationer kan göra att de inte
sitter lika hårt.
Domkraften vevas ihop till rätt läge för att få plats.
Gäller bilar med Nivåkontroll*: Om bilen är
utrustad med tillvalet luftfjädring måste den funktionen stängas av innan bilen lyfts med domkraften.
VIKTIGT
Hjulskruvarna ska dras åt med 140 Nm
(103 fotpund). Vid alltför hård eller lös åtdragning kan skruvförbandet skadas.
Relaterad information
•
Verktygssats (s. 534)
Låsbar hjulskruv*
I skumblocket under lastgolvet finns plats för hylsan till de låsbara hjulskruvarna.
Relaterad information
•
•
Lossa hjul (s. 536)
Sätta dit hjul (s. 538)
* Tillval/tillbehör. 535
HJUL OCH DÄCK
Lossa hjul
Hjulbyten ska alltid utföras på rätt sätt. Följande
är instruktioner för hur ett hjul lossas och vad
som är viktigt att tänka på.
VARNING
•
Lägg i parkeringsbromsen och ställ växelväljaren i parkeringsläget (P).
•
Blockera de hjul som står på marken med
massiva träklossar eller stora stenar.
VIKTIGT
536
•
När domkraften* inte används ska den
förvaras i sitt förvaringsutrymme under
lastrummets golv.
•
Kontrollera att domkraften inte är skadad,
gängorna är ordentligt smorda samt att
den är fri från smuts.
•
Den domkraft som följer med bilen är
endast avsedd att användas vid enstaka
tillfällen och under kort tid såsom vid byte
av hjul vid punktering. Endast domkraften
som tillhör den specifika modellen får
användas för att lyfta bilen. Om bilen ska
lyftas oftare, eller under längre tid än för
ett hjulskifte, rekommenderas att en
garagedomkraft används. I så fall, följ de
bruksanvisningar som följer med utrustningen.
•
Kontrollera att domkraften står på en fast,
plan yta som inte är hal och inte lutar.
•
Domkraften måste vara korrekt fäst i
domkraftsfästet.
•
Placera aldrig något mellan marken och
domkraften, inte heller mellan domkraften
och bilens domkraftsfäste.
•
Låt aldrig passagerare uppehålla sig i
bilen då den lyfts upp med domkraft.
•
Om hjulbytet måste utföras i trafikerad
miljö ska passagerare ställa sig på en
säker plats.
•
Använd domkraft som är avsedd för bilen
när du byter däck. Använd stöd för att
palla upp bilen vid alla andra arbeten.
•
Kryp aldrig under bilen eller sträck in
någon del av kroppen då den lyfts upp
med domkraft.
1.
Sätt ut varningstriangeln och aktivera varningsblinkers om ett hjul ska bytas vid en trafikerad plats.
2.
Dra åt parkeringsbromsen och lägg i växelläge P, eller lägg i ettans växel om bilen har
manuell växellåda.
Gäller bilar med Nivåkontroll*: Om bilen är
utrustad med luftfjädring måste denna
stängas av innan bilen hissas upp med domkraft*.
3.
Ta fram domkraft*, hjulskruvnyckel* och verktyg för hjulskruvarnas plasthattar som ligger i
skumblocket.
Verktyg för borttagning av plasthattar på hjulskruvarna.
4.
Blockera framför och bakom de hjul som ska
stå kvar på marken. Använd till exempel kraftiga träklossar eller större stenar.
* Tillval/tillbehör.
HJUL OCH DÄCK
5.
Skruva ihop bogseröglan med hjulskruvnyckeln till stopp enligt instruktionen.
8.
Vid lyftning av bilen är det viktigt att domkraften eller lyftarmarna placeras på avsedda
ställen av bilens underrede. Triangelformade
markeringar i plasttäckningen pekar ut var
domkraftsfästena/lyftpunkterna är placerade.
Det finns två domkraftsfästen på varje sida av
bilen. Vid varje fäste finns ett urtag för domkraften.
11. Vrid domkraften så att veven kommer så
långt från bilens sida som möjligt, domkraftens armar är då vinkelräta mot bilens riktning.
12. Lyft bilen så högt att hjulet som ska lossas
går fritt. Ta bort hjulskruvarna och lyft av hjulet.
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
VIKTIGT
Bogseröglan måste skruvas in i hjulskruvnyckeln* så långt det går.
6.
Ta bort plasthattarna från hjulskruvarna med
avsett verktyg.
7.
Med bilen fortfarande på marken använder
du hjulskruvnyckeln/bogseröglan för att
lossa hjulskruvarna ½–1 varv genom att
trycka nedåt (moturs).
9.
Inställningar för nivåkontroll* (s. 438)
Vid byte av hjul (s. 534)
Lyfta bilen (s. 569)
Domkraft* (s. 535)
Verktygssats (s. 534)
Sätta dit hjul (s. 538)
Placera domkraften på plan, fast mark som
inte är hal under den fästpunkt som ska
användas.
10. Veva upp den tills den är rätt inriktad och så
att den får kontakt med bilens domkraftfäste.
Kontrollera att domkraftens huvud (eller lyftarmarna på en verkstad) är rätt placerat i
fästet så att upphöjningen i huvudets mitt
passas in i fästets hål, och att foten är placerad lodrätt under fästet.
* Tillval/tillbehör. 537
HJUL OCH DÄCK
Sätta dit hjul
Instruktion för att sätta dit hjul vid hjulbyte.
OBS
Den domkraft som följer med bilen är endast
avsedd att användas vid enstaka tillfällen och
under kort tid såsom vid byte av hjul vid punktering. Endast domkraften som tillhör den
specifika modellen får användas för att lyfta
bilen. Om bilen ska lyftas oftare, eller under
längre tid än för ett hjulskifte, rekommenderas
att en garagedomkraft används. I så fall, följ
de bruksanvisningar som följer med utrustningen.
VARNING
•
Lägg i parkeringsbromsen och ställ växelväljaren i parkeringsläget (P).
•
Blockera de hjul som står på marken med
massiva träklossar eller stora stenar.
•
Kontrollera att domkraften inte är skadad,
gängorna är ordentligt smorda samt att
den är fri från smuts.
•
Kontrollera att domkraften står på en fast,
plan yta som inte är hal och inte lutar.
•
Domkraften måste vara korrekt fäst i
domkraftsfästet.
•
Placera aldrig något mellan marken och
domkraften, inte heller mellan domkraften
och bilens domkraftsfäste.
•
Låt aldrig passagerare uppehålla sig i
bilen då den lyfts upp med domkraft.
•
Om hjulbytet måste utföras i trafikerad
miljö ska passagerare ställa sig på en
säker plats.
•
Använd domkraft som är avsedd för bilen
när du byter däck. Använd stöd för att
palla upp bilen vid alla andra arbeten.
•
1.
538
Kryp aldrig under bilen eller sträck in
någon del av kroppen då den lyfts upp
med domkraft.
2.
Sätt dit hjulet. Skruva åt hjulskruvarna
ordentligt.
Använd inte smörjmedel på hjulskruvarnas
gängor.
3.
Sänk ner bilen så att hjulet inte kan rotera.
4.
Dra fast hjulskruvarna korsvis. Det är viktigt
att hjulskruvarna blir ordentligt åtdragna. Dra
åt med 140 Nm (103 fotpund). Kontrollera
åtdragningsmomentet med momentnyckel.
5.
Sätt tillbaka plasthattarna på hjulskruvarna.
6.
Kontrollera däcktrycket och kalibrera systemet för däcktrycksövervakning*.
Rengör ytorna mellan hjul och nav.
* Tillval/tillbehör.
HJUL OCH DÄCK
VARNING
Hjulskruvarna kan behöva efterdras några
dagar efter ett byte har skett. Temperaturskillnader och vibrationer kan göra att de inte
sitter lika hårt.
OBS
•
Efter att ha pumpat ett däck, sätt alltid
tillbaka ventilhatten för att undvika ventilskador orsakade av grus, smuts, m.m.
•
Använd enbart ventilhattar av plast. Ventilhattar av metall kan rosta och bli svåra
att skruva loss.
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
•
Vid byte av hjul (s. 534)
Lyfta bilen (s. 569)
Domkraft* (s. 535)
Verktygssats (s. 534)
Lossa hjul (s. 536)
Spara nytt däcktryck i övervakningssystemet*
(s. 531)
Kontrollera däcktryck (s. 528)
Reservhjul*
Reservhjulet av typ Temporary Spare kan
användas för att tillfälligt ersätta ett punkterat
ordinarie hjul.
VARNING
•
Kör aldrig fortare än 80 km/h (50 mph)
med ett reservhjul på bilen.
Reservdäcket är endast avsett för tillfällig
användning. Byt ut det mot ett normalt hjul så
snart som möjligt.
•
Bilen får aldrig köras utrustad med fler än
ett reservhjul av typen "Temporary Spare"
samtidigt.
•
Bilens köregenskaper kan ändras vid användning
av reservhjulet och markfrigången minskar. Tvätta
inte bilen i en automatisk biltvätt om Temporary
Spare används.
Under körning med reservhjulet kan bilen
få annorlunda köregenskaper. Reservhjulet ska snarast ersättas med ett ordinarie
hjul.
•
Reservhjulet är mindre än det vanliga hjulet vilket påverkar bilens markfrigång. Se
upp med höga trottoarkanter och maskintvätta inte bilen.
•
Följ av tillverkaren rekommenderat däcktryck på reservhjulet.
•
På fyrhjulsdrivna bilar kan drivningen på
bakaxeln kopplas ur.
•
Om reservhjulet sitter på framaxeln går
det inte att samtidigt använda snökedjor.
•
Reservhjulet ska inte repareras.
Rekommenderat däcktryck ska hållas oavsett i
vilken position på bilen det tillfälliga reservhjulet
används.
Om reservdäcket skulle skadas kan ett nytt köpas
från Volvoåterförsäljaren.
VIKTIGT
Bilen får inte köras med däck av olika dimensioner eller med ett annat reservdäck än det
som levererades med bilen. Användning av
hjul med olika storlek kan allvarligt skada
bilens växellåda.
}}
* Tillval/tillbehör. 539
HJUL OCH DÄCK
||
Relaterad information
•
•
Vid byte av hjul (s. 534)
Rekommenderat däcktryck (s. 529)
Hantera reservhjul
Vinterdäck
Följ dessa instruktioner för att hantera reservhjulet.
Vinterdäck är anpassade för vinterväglag.
Volvo rekommenderar vinterdäck med vissa
dimensioner. Däckdimensionerna är beroende av
motorvariant. Vid körning med vinterdäck måste
rätt typ av däck monteras på alla fyra hjulen.
OBS
Kontakta en Volvoåterförsäljare för att rådgöra om vilken fälg och däcktyp som passar
bäst.
Tips vid byte till vinterdäck
Reservhjulet förvaras i en påse och ska vara fastspänd med två remmar på golvet i bagage-/lastutrymmet under färd. Remmarna ska vara spända
korsvis över hjulet och fästa i bilens fyra lastsäkringsöglor.
Verktyg för byte av hjul finns under lastgolvet.
Relaterad information
•
Reservhjul* (s. 539)
När sommar- och vinterhjulen skiftas, märk upp
vilken sida de har suttit på, t.ex. V för vänster och
H för höger.
Dubbdäck
Dubbade vinterdäck ska köras in 500–1000 km
(300-600 miles) mjukt och lugnt så att dubbarna
sätter sig riktigt i däcken. Det ger däcken och
speciellt dubbarna längre livslängd.
OBS
Lagbestämmelser för användning av dubbdäck varierar från land till land.
Mönsterdjup
Väglag med is, snömodd och låga temperaturer
ställer betydligt högre krav på däck än vid som-
540
* Tillval/tillbehör.
HJUL OCH DÄCK
marförhållanden. Därför rekommenderar Volvo att
inte köra med vinterdäck som har mindre mönsterdjup än 4 mm (0,15 tum).
Relaterad information
•
•
•
Vid byte av hjul (s. 534)
Vinterkörning (s. 442)
Slitagevarnare på däck (s. 527)
Snökedjor
Användning av snökedjor och/eller vinterdäck
kan hjälpa till att förbättra drivkraften i vinterförhållanden.
Volvo rekommenderar inte användning av snökedjor på hjuldimensioner som är större än
18 tum
VARNING
Använd Volvo originalsnökedjor eller likvärdiga
som är anpassade till rätt bilmodell, däck- och
fälgdimensioner. Endast enkelsidiga snökedjor är tillåtna.
VIKTIGT
Snökedjor kan användas på bilen med följande restriktioner:
•
Följ alltid tillverkarens monteringsanvisningar noggrant. Montera kedjorna så
spänt som möjligt och spänn dem med
jämna mellanrum.
•
Snökedjor får endast användas på framhjulen (gäller även fyrhjulsdrivna bilar).
•
Om tillbehörs-, eftermarknads- eller "special"-däck och hjul monteras, som har en
annan storlek än originaldäcken