Volvo | V40 | Ägarmanual | Volvo V40 2013 Ägarmanual

Volvo V40 2013 Ägarmanual
V40
Instruktionsbok
L:7:9>I>DC
BÄSTE VOLVOÄGARE
TACK FÖR ATT DU VALDE VOLVO
Vi hoppas att Du kommer att få glädje av många års körning i Din
Volvo. Bilen är konstruerad för Din och Dina passagerares säkerhet
och komfort. Volvo är en av världens säkraste personbilar. Din Volvo
är också konstruerad för att uppfylla gällande säkerhets- och miljökrav.
För att öka Din trivsel med bilen rekommenderar vi att Du bekantar
Dig med utrustning, anvisningar och underhållsinformation i denna
instruktionsbok.
Innehållsförteckning
00 01 02
2
00 Introduktion
01 Säkerhet
Viktig information........................................ 6
Volvo och miljön........................................ 10
Säkerhetsbälten .......................................
Krockkuddar.............................................
Aktivering/deaktivering av krockkudde*. . .
Sidokrockkudde (SIPS-bag) ....................
Krockgardin (IC) .......................................
WHIPS ......................................................
När löser systemen ut ..............................
Säkerhetsläge...........................................
Krockkudde för fotgängare (Pedestrian
Airbag).......................................................
Barnsäkerhet.............................................
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
02 Lås och larm
14
17
20
22
24
25
27
28
29
31
Fjärrnyckel/nyckelblad..............................
Batteribyte fjärrnyckel/PCC*.....................
Keyless*....................................................
Låsning/upplåsning...................................
Barnsäkerhetsspärr...................................
Larm*.........................................................
42
48
49
53
58
59
Innehållsförteckning
03 04 05
03 Din förarmiljö
04 Förarstöd
Instrument och reglage............................. 64
Volvo Sensus ........................................... 74
Nyckellägen.............................................. 76
Säten......................................................... 78
Ratt........................................................... 83
Belysning.................................................. 84
Torkare och spolning................................ 95
Fönster och backspeglar.......................... 97
Kompass*................................................ 102
Alkolås*................................................... 103
Start av motor......................................... 107
Start av motor – externt batteri............... 109
Växellådor............................................... 110
Eco Guide & Power*................................ 116
Start/Stop *............................................. 117
Färdbroms............................................... 123
Parkeringsbroms..................................... 125
DSTC – Stabilitets- och dragkraftssystem
Trafikskyltsinformation – RSI*.................
Fartbegränsare*......................................
Farthållare*..............................................
Adaptiv farthållare*..................................
Avståndsvarning*....................................
City Safety™...........................................
Kollisionsvarnare med auto-broms & fotgängarskydd*..........................................
Driver Alert System*................................
Driver Alert System – DAC*.....................
Driver Alert System – Körfältsassistent*.
Parkeringshjälp*......................................
Parkeringshjälpkamera*..........................
Aktiv parkeringshjälp – PAP*...................
BLIS och CTA*........................................
05 Komfort och körglädje
132
134
136
138
140
150
153
Meny- och meddelandehantering...........
Menykälla MY CAR.................................
Klimat......................................................
Bränsledriven motor- och kupévärmare*
Extravärmare*.........................................
Färddator................................................
Anpassning av köregenskaper................
Komfort i kupén......................................
192
194
203
214
218
219
223
224
158
166
167
171
175
178
181
185
HomeLinkŸ *............................................ 126
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
3
Innehållsförteckning
06 07 08
06 Infotainment
Allmänt om Infotainment.........................
Radio.......................................................
Mediaspelare..........................................
Extern ljudkälla via AUX-/USB*-ingång...
07 Under din färd
230
239
246
250
Media BluetoothŸ* ................................. 253
BluetoothŸ handsfree*............................
Röststyrning* mobiltelefon......................
TV*...........................................................
Fjärrkontroll* ...........................................
4
256
264
268
271
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Rekommendationer vid körning..............
Tankning.................................................
Bränsle....................................................
Lastning..................................................
Lastutrymme...........................................
Körning med släpvagn............................
Bogsering och bärgning..........................
08 Hjul och däck
276
279
281
284
287
289
295
Allmänt ...................................................
Byte av hjul ............................................
Lufttryck i däck ......................................
Varningstriangel och förbandslåda*........
Provisorisk däcktätning (TMK)* ..............
300
304
308
309
310
Innehållsförteckning
09 10 11
09 Underhåll och service
Motorrum................................................
Lampor....................................................
Torkarblad och spolarvätska..................
Batteri......................................................
Säkringar.................................................
Bilvård.....................................................
10 Specifikationer
318
324
330
333
337
346
Typbeteckningar.....................................
Mått och vikter........................................
Motorspecifikationer...............................
Motorolja.................................................
Vätskor och smörjmedel.........................
Bränsle....................................................
Hjul och däck, dimensioner och tryck . . .
Elsystemet...............................................
Typgodkännande....................................
Symboler i display...................................
11 Index
354
356
359
360
362
364
366
368
369
381
Index....................................................... 384
5
Introduktion
Viktig information
Att läsa instruktionsboken
Inledning
Ett bra sätt att lära känna sin nya bil är att läsa
instruktionsboken, helst före den första åkturen. Då får du möjlighet att bekanta dig med
nya funktioner, får råd om hur bilen bäst ska
hanteras i olika situationer och lär dig utnyttja
bilens alla finesser på bästa sätt. Var uppmärksam på de säkerhetsanvisningar som finns i
boken.
De specifikationer, konstruktionsuppgifter och
illustrationer som finns i instruktionsboken är
inte bindande. Vi förbehåller oss rätten att göra
ändringar utan föregående meddelande.
©
Volvo Personvagnar AB
VARNING
Varningstexter upplyser om risk för personskada.
VIKTIGT
Viktigt-texter upplyser om risk för materiella
skador.
Fotnot
I instruktionsboken finns det information som
ligger som en fotnot längst ner på sidan. Denna
information är ett tillägg till den text som den
via numret hänvisar till. Om fotnoten syftar till
text i en tabell används bokstäver istället för
siffror som hänvisning.
Vid osäkerhet om vad som är standard eller
tillval/tillbehör, kontakta en Volvoåterförsäljare.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Dekaler
I bilen finns olika typer av dekaler som är till för
att förmedla viktig information på ett enkelt och
tydligt sätt. Dekalerna finns i bilen i följande
fallande grad av varning/information.
Varning för personskada
OBS-texter ger råd eller tips som underlättar vid användande av t.ex. finesser och
funktioner.
Alla typer av tillval/tillbehör markeras med en
asterisk*.
Den utrustning som beskrivs i instruktionsboken finns inte i alla bilar – de är olika utrustade
beroende på anpassningar för olika marknaders behov och nationella eller lokala lagar och
bestämmelser.
och meddelandetexter i informationsdisplayen
(t.ex. Ljudinställningar).
OBS
Tillval
I boken beskrivs, förutom standardutrustning,
även tillval (fabriksmonterad utrustning) och
vissa tillbehör (eftermonterad extrautrustning).
6
Särskilda texter
Meddelandetexter
I bilen finns det displayer som visar textmeddelanden. Dessa textmeddelanden markeras i
instruktionsboken med att texten är lite större
och gråfärgad. Exempel på detta finns i meny-
G031590
Svarta ISO-symboler på gult varningsfält, vit
text/bild på svart meddelandefält. Används för
att påvisa förekomst av fara som, om varningen
ignoreras, kan resultera i allvarlig personskada
eller dödsfall.
Introduktion
Viktig information
Risk för egendomsskada
Information
Procedurlistor
Procedurer, där åtgärder måste göras i en viss
ordningsföljd, är i instruktionsboken numrerade.
När det till en steg-för-steg instruktion
finns en bildserie är varje moment numrerat
på samma sätt som motsvarande bild.
Vita ISO-symboler och vit text/bild på svart
eller blått varningsfält och meddelandefält.
Används för att påvisa förekomst av fara som,
om varningen ignoreras, kan resultera i skador
på egendom.
G031593
G031592
Numrerade listor med bokstäver förekommer vid bildserier där den inbördes ordningen av instruktionerna inte är relevant.
Vita ISO-symboler och vit text/bild på svart
meddelandefält.
OBS
De dekaler som visas i instruktionsboken
gör inte anspråk på att vara exakta avbildningar av de som finns i bilen. Syftet är att
visa ungefär hur de ser ut och ungefär var
på bilen de finns. Den information som gäller
just din bil finns på respektive dekal på din
bil.
Pilar förekommer numrerade och onumrerade och används för att åskådliggöra en
rörelse.
Pilar med bokstäver används för att åskådliggöra en rörelse där den inbördes ordningen inte är relevant.
Om det inte finns någon bildserie till en stegför-steg instruktion är de olika stegen numrerade med vanliga siffror.
Positionslistor
I översiktbilder där olika delar pekas ut
används röda cirklar med en siffra i. Siffran
återkommer i den positionslista som finns
i anslutning till bilden, som beskriver objektet.
Punktlistor
När en uppräkning förkommer i instruktionsboken används en punktlista.
7
Introduktion
Viktig information
Exempel:
• Kylvätska
• Motorolja
Fortsättning följer
`` Denna symbol är placerad längst ned till
höger när ett avsnitt fortsätter på nästa uppslag.
Inspelning av data
Ditt fordon innehåller en rad datorer som har till
uppgift att kontinuerligt kontrollera och övervaka fordonets drift och funktionalitet. Vissa av
datorerna kan registrera information under normal körning om dessa upptäcker ett fel. Dessutom registreras information vid krock eller tillbud. Delar av den registrerade informationen
behövs för att tekniker vid service och underhåll skall kunna diagnostisera och åtgärda
uppkomna fel i fordonet samt för att Volvo skall
kunna uppfylla lagkrav och andra regelverk.
Härutöver används informationen i forskningssyfte av Volvo i syfte att kontinuerligt vidareutveckla kvaliteten och säkerheten, då informationen kan bidra till en bättre förståelse för de
omständigheter som orsakar att olyckor och
personskador uppkommer. Informationen
innehåller uppgifter om status och funktionalitet i olika system och moduler i fordonet beträffande bl.a. motor-, gasregleringsspjäll-, styr-
8
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
ning- och bromssystem. Denna information
kan innehålla uppgifter beträffande förarens
sätt att framföra fordonet, såsom exempelvis
fordonets hastighet, användning av bromsrespektive gaspedal, rattutslag och om förare
respektive passagerare använt säkerhetsbälte
eller ej. Den här informationen kan av angivna
skäl komma att lagras i fordonets datorer under
viss tid, men också som följd av en kollision
eller tillbud. Informationen kan lagras av Volvo
så länge som den kan bidra till att vidareutveckla och ytterligare höja säkerheten och kvaliteten samt så länge det finns lagkrav och
andra regelverk som Volvo behöver ta hänsyn
till.
Volvo kommer inte att medverka till att ovan
beskriven information lämnas ut till tredje part
utan fordonsägarens samtycke. Dock kan
Volvo på grund av nationella lagkrav och regler
tvingas att lämna ut sådan information till myndigheter, såsom polismyndighet, eller andra
som kan hävda laglig rätt att få tillgång till
denna.
För att kunna läsa ut och tolka information som
registrerats av datorerna i fordonet krävs speciell teknisk utrustning som Volvo, och verkstäder som ingått avtal med Volvo, har tillgång
till. Volvo ansvarar för att information, som förs
över till Volvo i samband med service och
underhåll, lagras och hanteras på ett säkert
sätt och att hanteringen uppfyller tillämpliga
lagkrav. För ytterligare information – kontakta
en Volvoåterförsäljare.
Tillbehör och extrautrustning
Felaktig inkoppling och installation av tillbehör
kan påverka bilens elektroniksystem negativt.
Vissa tillbehör fungerar endast när där tillhörande programvara finns i bilens datorsystem.
Volvo rekommenderar därför att du alltid kontaktar en auktoriserad Volvoverkstad innan du
installerar tillbehör som ansluts till eller påverkar det elektriska systemet.
Ägarbyte av bil med Volvo On Call*
Volvo On Call är en tilläggstjänst som består av
säkerhets-, trygghets- och komforttjänster.
Om bilen har Volvo On Call och byter ägare, är
det mycket viktigt att dessa tjänster avbryts så
att den förra ägaren inte kan utföra tjänster i
bilen. Kontakta call-centret genom att trycka
på ON CALL-knappen i bilen eller kontakta en
auktoriserad Volvoverkstad. Se även ”Byte av
säkerhetskod” i instruktionsboken för Volvo On
Call.
Introduktion
Viktig information
Information på Internet
På www.volvocars.com finns ytterligare information som rör din bil.
För att kunna läsa QR-koden krävs en QR-kodläsare, vilket finns som tilläggsprogram till flera
mobiltelefoner. QR-kodläsare kan laddas ner
från App Store eller Android Market.
QR-kod
9
Introduktion
Volvo och miljön
G000000
Volvo Personvagnars miljöfilosofi
Miljöomsorg är ett av Volvo Personvagnars
kärnvärden som vägleder all verksamhet. Vi
tror också att våra kunder delar vår omtanke
om miljön.
Din Volvo uppfyller stränga internationella miljökrav och är dessutom tillverkad i en av världens resurseffektivaste och renaste fabriker.
Volvo Personvagnar har ett globalt ISO-certifikat vilket inkluderar Miljöstandarden
ISO 14001 som täcker samtliga fabriker och
flera av våra andra enheter. Vi ställer även krav
på våra samarbetspartners att arbeta systematiskt med miljörelaterade frågor.
10
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Bränsleförbrukning
Ren luft i kupén
Volvos bilar har konkurrenskraftig bränsleförbrukning i sina respektive klasser. Lägre bränsleförbrukning ger generellt lägre utsläpp av
växthusgasen koldioxid.
Ett kupéfilter förhindrar att damm och pollen
kommer in i kupén via luftintaget.
Som förare är det möjligt att påverka bränsleförbrukningen. För mer information läs under
rubriken Spara miljön.
Effektiv avgasrening
Din Volvo är tillverkad enligt "Ren inifrån och
ut" – ett koncept som innefattar ren kupémiljö
och högeffektiv avgasrening. I många fall ligger
avgasutsläppen långt under gällande normer.
Ett sofistikerat luftkvalitetssystem, IAQS*
(Interior Air Quality System) säkerställer att den
inkommande luften är renare än luften utanför
i trafikerad miljö.
Systemet består av en elektronisk sensor och
ett kolfilter. Den inkommande luften övervakas
kontinuerligt och om halten av vissa ohälsosamma gaser såsom kolmonoxid blir för hög,
stängs luftintaget. En sådan situation kan uppstå i t.ex. tät trafik, köer eller tunnlar.
Introduktion
Volvo och miljön
Inflödet av kväveoxider, marknära ozon och
kolväten hindras av kolfiltret.
Interiör
Interiören i en Volvo är utformad för att vara
trivsam och behaglig, även för kontaktallergiker och astmatiker. Det har lagts ner extra stor
vikt vid att välja miljöanpassade material.
Volvos verkstäder och miljön
Genom regelbundet underhåll skapar du förutsättningar för lång livslängd och låg bränsleförbrukning för din bil. På så vis bidrar du till en
renare miljö. När Volvos verkstäder får förtroendet för service och underhåll av din bil blir
den en del i vårt system. Volvo ställer krav på
hur våra verkstadslokaler ska utformas för att
förhindra spill och utsläpp till miljön. Vår verkstadspersonal har det kunnande och de verktyg som behövs för att garantera god miljöomsorg.
garantibokens rekommenderade intervaller.
• Om bilen är utrustad med motorvärmare*,
använd den före kallstart – det förbättrar
startförmågan och minskar slitage vid kall
väderlek och motorn når normal arbetstemperatur snabbare vilket sänker förbrukning och minskar utsläpp.
• Hög hastighet ökar förbrukningen avsevärt
p.g.a. att luftmotståndet ökar – vid en fördubbling av hastigheten ökar luftmotståndet 4 ggr.
• Hantera miljöfarligt avfall som t.ex. batterier och olja på ett miljöanpassat sätt. Rådgör med en verkstad vid osäkerhet om hur
denna typ av avfall ska deponeras – en
auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Spara miljön
Genom att följa dessa råd kan pengar och jordens resurser sparas och bilens hållbarhet förlängas. Se mer information och fler råd på
sidorna 276 och 364.
Det är enkelt att själv bidra till att spara miljön
– här följer några råd:
Återvinning
• Undvik tomgångskörning – stäng av
motorn vid längre väntetider. Ta hänsyn till
lokala bestämmelser.
• Kör ekonomiskt – var förutseende.
• Gör service och underhåll enligt instruk-
Instruktionsboken och miljön
Forest Stewardship CouncilŸ-symbolen visar
att pappersmassan i denna publikation kommer från FSCŸ-certifierade skogar eller andra
kontrollerade källor.
Som ett led i Volvos miljöarbete är det viktigt
att bilen återvinns på ett miljömässigt riktigt
sätt. Nästan hela bilen är återvinningsbar.
Bilens siste ägare ombeds därför att kontakta
en återförsäljare för hänvisning till en certifierad/godkänd återvinningsanläggning.
tionsbokens anvisningar – följ Service- och
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
11
Säkerhetsbälten .....................................................................................
Krockkuddar...........................................................................................
Aktivering/deaktivering av krockkudde*.................................................
Sidokrockkudde (SIPS-bag) ...................................................................
Krockgardin (IC) .....................................................................................
WHIPS ....................................................................................................
När löser systemen ut ............................................................................
Säkerhetsläge.........................................................................................
Krockkudde för fotgängare (Pedestrian Airbag).....................................
Barnsäkerhet...........................................................................................
12
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
14
17
20
22
24
25
27
28
29
31
SÄKERHET
01 Säkerhet
01
Säkerhetsbälten
Allmän information
Korrekt placerat säkerhetsbälte.
En inbromsning kan få svåra följder om inte
säkerhetsbältet används. Se därför till att
samtliga passagerare tagit på sig säkerhetsbältet.
I baksätet passar mittplatsens låstunga endast
i avsett lås.
Lossa säkerhetsbältet
För att säkerhetsbältet ska ge maximalt skydd
är det viktigt att det ligger väl an mot kroppen.
Luta inte ryggstödet för långt bakåt, säkerhetsbältet är avsett att skydda vid normal sittställning.
Tryck på den röda knappen på bälteslåset och
låt sedan rullen dra in bältet. Om det inte rullats
in helt, mata in det för hand så att det inte
hänger löst.
Ta på säkerhetsbältet
Säkerhetsbältet spärras och kan inte dras
ut:
Dra ut bältet långsamt och lås fast det genom
att skjuta ner dess låstunga i bälteslåset. Ett
kraftigt "klick" indikerar att bältet är låst.
14
Höjdjustering av säkerhetsbältet. Tryck in knappen
och flytta bältet i höjdled. Positionera bältet så
högt som möjligt utan att det skaver mot halsen.
Felplacerat säkerhetsbälte. Bältet måste ligga in
på axeln.
• om det dras ut för snabbt
• vid bromsning och acceleration
• om bilen lutar kraftigt.
01 Säkerhet
Säkerhetsbälten
Tänk på att:
• inte använda clips eller annat som hindrar
säkerhetsbältet att sitta åt ordentligt
• säkerhetsbältet inte får vara snott eller vridet
• höftbandet ska sitta lågt (inte över buken)
• sträcka höftbandet över höften genom att
dra i diagonalbandet uppåt mot axeln.
VARNING
Säkerhetsbältet och krockkudden samverkar. Om säkerhetsbältet inte används eller
används på ett felaktigt sätt kan detta
påverka krockkuddens effekt vid en kollision.
VARNING
Gör aldrig några ändringar eller reparationer
av säkerhetsbältet på egen hand. Volvo
rekommenderar att du kontaktar en
auktoriserad Volvoverkstad.
Om säkerhetsbältet har utsatts för en kraftig
belastning, t.ex. i samband med en kollision,
ska hela säkerhetsbältet bytas ut. En del av
säkerhetsbältets skyddsegenskaper kan ha
gått förlorade även om det verkar oskadat.
Byt också säkerhetsbältet om det är slitet
eller skadat. Det nya säkerhetsbältet ska
vara typgodkänt och avsett för samma plats
som det utbytta säkerhetsbältet.
Säkerhetsbälte och graviditet
01
rätt sätt. Säkerhetsbältet ska ligga tätt an mot
axeln, med den diagonala delen av säkerhetsbältet mellan brösten och på sidan av magen.
Höftdelen av säkerhetsbältet ska ligga platt
mot sidan av låren och så lågt som möjligt
under magen – det får aldrig tillåtas att glida
upp. Säkerhetsbältet ska sitta så nära kroppen
som möjligt utan onödigt slack. Kontrollera
också att säkerhetsbältet inte har vridit sig.
Allt eftersom graviditeten framskrider ska gravida förare justera stolen och ratten, så att de
har full kontroll över bilen (vilket innebär att
man lätt måste kunna nå ratten och fotpedalerna). Eftersträva ett maximalt avstånd mellan
magen och ratten.
Bältespåminnare
VARNING
G020998
Varje säkerhetsbälte är avsett för endast en
person.
Säkerhetsbälte ska alltid användas under graviditeten, men det är viktigt att det används på
15
01 Säkerhet
01
Säkerhetsbälten
Obältade blir påminda om att ta på sig säkerhetsbältet genom ljud- och ljuspåminnelse.
Ljudpåminnelsen är hastighetsberoende och i
vissa fall tidsberoende. Ljuspåminnelse finns i
takkonsolen och i kombinationsinstrumentet.
Barnstolar omfattas inte av bältespåminnarsystemet.
Baksäte
Bältespåminnaren i baksätet har två delfunktioner:
• Informera om vilka säkerhetsbälten som
används i baksätet. Ett meddelande visas
i informationsdisplayen vid användning av
säkerhetsbältena eller om en av bakdörrarna har öppnats. Meddelandet raderas
automatiskt efter ungefär 30 sekunders
körning eller efter en tryckning på blinkerspakens OK-knapp.
• Påminna om att något säkerhetsbälte i
baksätet tagits av under färd. Påminnelse
sker genom meddelande i informationsdisplayen kombinerat med ljud- och ljussignal. Påminnelsen upphör då säkerhetsbältet åter tagits på, men kan också kvitteras manuellt med en tryckning på OKknappen.
I informationsdisplayen, se sidan 67, visas
vilka bälten som används. Denna information
är alltid tillgänglig.
16
Bältesförsträckare
Säkerhetsbältena på förarsidan, passagerarsidan och ytterplatserna bak är utrustade med
bältesförsträckare. En mekanism i bältesförsträckaren sträcker säkerhetsbältet vid en tillräckligt kraftig kollision. Säkerhetsbältet fångar
då mer effektivt upp den åkande.
VARNING
Sätt aldrig in låstungan från passagerarens
säkerhetsbälte i bälteslåset på förarsidan.
Sätt alltid in låstungan från säkerhetsbältet
i bälteslåset på rätt sida. Skada aldrig säkerhetsbältena och sätt inte in några främmande föremål i bälteslåset. Säkerhetsbältena och bälteslåset fungerar då kanske inte
som avsett vid en kollision. Det finns risk för
allvarliga skador.
01 Säkerhet
Krockkuddar
Analogt kombinationsinstrument.
Krockkuddesystemet
Om varningssymbolen för krockkuddesystemet förblir tänd eller tänds under körning,
är det ett tecken på att krockkuddesystemet
inte har fullgod funktion. Symbolen indikerar
fel på krockkuddesystemet, bältessystemet, SIPS, IC-systemet eller annat fel i
systemet. Volvo rekommenderar att du snarast kontaktar en auktoriserad Volvoverkstad.
Tillsammans med varningssymbolen visas, i de
fall det krävs, ett meddelande i informationsdisplayen. Om varningssymbolen är trasig,
tänds varningstriangeln och SRS airbag
Service erfordras eller SRS airbag Service
snarast visas i displayen. Volvo rekommenderar att du snarast kontaktar en auktoriserad
Volvoverkstad.
Krockkuddesystemet sett från ovan, vänsterstyrd
bil.
G018666
Varningssymbolen i kombinationsinstrumentet1 tänds med fjärrnyckeln i nyckelläge II.
Symbolen släcks efter ca 6 sekunder om
krockkuddesystemet är felfritt.
VARNING
G018665
Varningssymbol i
kombinationsinstrumentet
01
Krockkuddesystemet sett från ovan, högerstyrd
bil.
1
Se även sidan 67 för olika varianter av kombinationsinstrumentet.
17
01 Säkerhet
01
Krockkuddar
Systemet består av krockkuddar och sensorer.
Vid en tillräckligt kraftig kollision reagerar sensorer och krockkudden/krockkuddarna blåses
upp och blir varma. För att dämpa islaget mot
krockkudden töms den igen när den pressas
samman. I samband med detta bildas en del
rök i bilen, vilket är helt normalt. Hela förloppet,
med uppblåsning och tömning av kudden, sker
på några tiondels sekunder.
Krockkuddar på förarsidan
Krockkudde på passagerarsidan
Som ett komplement till säkerhetsbältet på
förarsidan är bilen utrustad med två krockkuddar. En av krockkuddarna är monterad hopvikt
i rattens centrum, se bild på sidan 17, ratten är
märkt med AIRBAG.
VARNING
Volvo rekommenderar att du kontaktar en
auktoriserad Volvoverkstad för reparation.
Felaktigt ingrepp i krockkuddesystemet kan
orsaka felaktig funktion och få allvarliga
personskador till följd.
Placering av krockkudde på passagerarsidan i
vänsterstyrd bil.
OBS
Sensorerna reagerar olika beroende på
krockförlopp och om säkerhetsbältet på
förarsidan respektive passagerarsidan i
framsätet används eller inte.
Olyckssituationer kan därför uppstå då
endast en (eller ingen) av krockkuddarna
aktiveras. Krockkuddesystemet känner av
det kollisionsvåld som fordonet utsätts för
och anpassas efter detta så att en eller flera
krockkuddar utlöses.
Även enskilda krockkuddar anpassas efter
det kollisionsvåld fordonet utsätts för.
18
Knäkrockkudde på förarsidan i vänsterstyrd bil.
Den andra krockkudden (i knähöjd) är monterad i undre delen av instrumentpanelen på
förarsidan, panelen är märkt med AIRBAG.
VARNING
Säkerhetsbältet och krockkuddarna samverkar. Om bältet inte används eller
används på ett felaktigt sätt, kan detta
påverka krockkuddarnas effekt vid en kollision.
Placering av krockkudde på passagerarsidan i
högerstyrd bil.
01 Säkerhet
Krockkuddar
Som ett komplement till säkerhetsbältet på
passagerarsidan är bilen utrustad med en
krockkudde. Den är monterad hopvikt i ett
utrymme ovanför handskfacket. Panelen är
märkt med AIRBAG.
VARNING
Säkerhetsbältet och krockkudden samverkar. Om bältet inte används eller används på
ett felaktigt sätt, kan detta påverka krockkuddens effekt vid en kollision.
För att inte skadas om krockkudden löses
ut, måste passageraren sitta så upprätt som
möjligt med fötterna på golvet och ryggen
mot ryggstödet. Säkerhetsbältet ska vara
fastspänt.
01
VARNING
Placera aldrig barn i barnstol eller på barnkudde i framsätet om krockkudden är aktiverad.
Låt aldrig någon person stå eller sitta framför passagerarstolen.
Personer som är kortare än 140 cm ska aldrig sitta på passagerarplatsen fram om
krockkudden är aktiverad.
Om ovanstående uppmaningar inte följs kan
det leda till livsfara.
VARNING
Placera inga föremål framför eller ovanpå
instrumentpanelen där krockkudden för
passagerarplatsen är placerad.
19
01 Säkerhet
01
Aktivering/deaktivering av krockkudde*
Nyckelavstängning – PACOS*
Allmän information
Krockkudden på passagerarplats i framsätet
kan deaktiveras om bilen är utrustad med en
omkopplare, PACOS (Passenger Airbag Cut
Off Switch). För information om hur aktivering/
deaktivering sker, se under rubriken Aktivering/
deaktivering.
Nyckelavstängning/omkopplare
Omkopplaren för krockkudden på passagerarplatsen (PACOS) är placerad på gaveln av
instrumentpanelen på passagerarsidan och blir
åtkomlig när dörren öppnas (se under efterföljande rubrik Aktivering/deaktivering nedan).
Kontrollera att omkopplaren står i önskat läge.
Volvo rekommenderar att fjärrnyckelns nyckelblad används för att ändra läge.
För information om nyckelbladet, se
sidan 46.
VARNING
Om ovanstående uppmaningar inte följs kan
det leda till livsfara för bilens passagerare.
20
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
VARNING
Aktivering/deaktivering
Om bilen är utrustad med krockkudde på
passagerarplatsen fram, men saknar
omkopplare PACOS (Passenger Airbag Cut
Off Switch), är krockkudden alltid aktiverad.
VARNING
Placera aldrig barn i barnstol eller på barnkudde i framsätet om krockkudden är aktii takkonsolen är
verad och symbolen
tänd. Om denna uppmaning inte följs kan
det leda till livsfara för barnet.
VARNING
Låt ingen passagerare sitta på passagerarplatsen om meddelandet i takkonsolen (se
sidan 21) indikerar att krockkudden är
deaktiverad, samtidigt som varningssymbolen för Airbag-systemet visas i kombinationsinstrumentet. Detta tyder på att allvarligt fel uppstått. Uppsök snarast en verkstad. Volvo rekommenderar att du kontaktar
en auktoriserad Volvoverkstad.
Placering av krockkuddens dekal samt omkopplare.
Krockkudden är aktiverad. Med omkopplaren i detta läge kan passagerare över
140 cm sitta på passagerarplatsen i framsätet, aldrig barn i barnstol eller på kudde.
Krockkudden är deaktiverad. Med
omkopplaren i detta läge kan barn i barnstol eller på kudde sitta på passagerarplatsen i framsätet, aldrig personer över
140 cm.
01 Säkerhet
Aktivering/deaktivering av krockkudde*
VARNING
Aktiverad airbag
Deaktiverad airbag
Indikering som visar att passagerarplatsens krockkudde är aktiverad.
Indikering som visar att passagerarplatsens krockkudde är deaktiverad.
Ett textmeddelande och en varningssymbol i
takkonsolen indikerar att krockkudden på passagerarplatsen fram är aktiverad (se föregående bild).
Ett textmeddelande och en symbol i takkonsolen indikerar att krockkudden på passagerarplatsen fram är deaktiverad (se föregående
bild).
01
Aktiverad krockkudde (passagerarplats):
Placera aldrig barn i barnstol eller på barnkudde på passagerarplatsen fram när
krockkudden är aktiverad. Detta gäller alla
personer som är kortare än 140 cm.
Deaktiverad krockkudde (passagerarplats):
Personer som är längre än 140 cm ska aldrig
sitta på passagerarplatsen när krockkudden
är deaktiverad.
Om ovanstående uppmaningar inte följs kan
det leda till livsfara.
OBS
När fjärrnyckeln är i nyckelläge II visas varningssymbolen för krockkudden i kombinationsinstrumentet under ca 6 sekunder (se
sidan 17).
Därefter tänds indikeringen i takkonsolen
som visar korrekt status för passageraplatsens krockkudde. För mer information om
fjärrnyckelns olika nyckellägen, se
sidan 76.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
21
01 Säkerhet
Sidokrockkudde (SIPS-bag)
01
Sidokrockkudde
Vid en sidokollision fördelas en stor del av kollisionskraften av SIPS (Side Impact Protection
System) till balkar, stolpar, golv, tak och andra
delar av karossen. Sidokrockkuddarna, på
förar- och passagerarplats, skyddar bröstet
och höften och är en viktig del av SIPS.
SIPS-bag-systemet består av två huvuddelar,
sidokrockkudde och sensorer. Sidokrockkudden är placerad i framstolens ryggram.
VARNING
•
Volvo rekommenderar att reparation
endast utförs av en auktoriserad Volvoverkstad. Felaktigt ingrepp i SIPS-bagsystemet kan orsaka felaktig funktion
och få allvarliga personskador som
följd.
•
Placera inga föremål i området mellan
stolens yttre sida och dörrpanelen eftersom detta område kan påverkas av
sidokrockkudden.
•
Volvo rekommenderar att endast överdragsklädslar som godkänts av Volvo
används. Andra klädslar kan hindra
sidokrockkuddarnas funktion.
•
Placering
Förarplats, vänsterstyrd bil.
Sidokrockkudden är ett komplement till
säkerhetsbältet. Använd alltid säkerhetsbältet.
Barnstol och sidokrockkudde
Barnstolens eller barnkuddens skyddsegenskaper påverkas inte negativt av sidokrockkudden.
Barnstol/barnkudde kan placeras i framsätet
såvida bilen inte är utrustad med aktiverad1
krockkudde på passagerarsidan.
Passagerarplats, vänsterstyrd bil.
SIPS-bag-systemet består av sidokrockkuddar och sensorer. Vid en tillräckligt kraftig kolli1
22
För information om aktivering/deaktivering av krockkudde, se sidan 20.
01 Säkerhet
Sidokrockkudde (SIPS-bag)
01
sion reagerar sensorer och sidokrockkudden
blåses upp. Krockkudden blåses upp mellan
den åkande och dörrpanelen och dämpar stöten för den åkande i kollisionsögonblicket. När
krockkudden pressas ihop under krocken
töms den. Sidokrockkudden blåses normalt
endast upp på krocksidan.
23
01 Säkerhet
01
Krockgardin (IC)
Egenskaper
VARNING
Häng eller fäst aldrig tyngre föremål i handtagen i taket. Kroken är endast avsedd för
lättare ytterplagg (inte för hårda föremål
som t.ex. paraplyer).
Skruva inte fast eller montera någonting i
bilens innertak, dörrstolpar eller sidopaneler. Den avsedda skyddseffekten kan då
utebli. Volvo rekommenderar att du endast
använder Volvos originaldelar som är godkända för placering inom dessa områden.
VARNING
Krockgardinen IC (Inflatable Curtain) är en del
av SIPS och krockkuddarna. Den är monterad
längs med innertakets båda sidor och skyddar
bilens åkande på ytterplatserna. Vid en tillräckligt kraftig kollision reagerar sensorer och
krockgardinen blåses upp. Krockgardinen hjälper till att skydda förarens och passagerarnas
huvuden från att slå emot bilens insida vid en
kollision.
Bilen får inte lastas högre än 50 mm under
ovankanten av dörrarnas fönster. Annars
kan skyddseffekten av krockgardinen som
finns dold innanför bilens innertak utebli.
VARNING
Krockgardinen är ett komplement till säkerhetsbältet.
Använd alltid säkerhetsbältet.
24
01 Säkerhet
WHIPS
Skydd mot pisksnärtsskador – WHIPS
WHIPS-systemet (Whiplash Protection
System) består av ett energiupptagande ryggstöd samt ett för systemet anpassat nackskydd i framsätena. Systemet aktiveras vid en
krock bakifrån där krockvinkel, hastighet och
det krockande fordonets egenskaper inverkar.
01
Rätt sittställning
För bästa möjliga skydd bör förare och passagerare i framsätet sitta mitt i sätet med så litet
avstånd som möjligt mellan nackskydd och
huvud.
Hindra inte WHIPS-systemets funktion
VARNING
WHIPS-systemet är ett komplement till
säkerhetsbältet. Använd alltid säkerhetsbältet.
Stolens egenskaper
När WHIPS-systemet aktiveras fälls framstolarnas ryggstöd bakåt så att sittställningen för
föraren och passageraren i framsätet förändras. På detta sätt minskas risken för pisksnärtsskador, s.k. whiplash-skador.
VARNING
Gör aldrig några ändringar eller reparationer
av stolen eller WHIPS-systemet själv. Volvo
rekommenderar att du kontaktar en
auktoriserad Volvoverkstad.
WHIPS-systemet och barnstol/
barnkudde
Placera inga föremål på golvet bakom förar-/
passagerarstol som kan hindra WHIPS-systemets
funktion.
VARNING
Placera inte boxliknande last så att denna
kläms fast mellan baksätets sittdyna och
framstolens ryggstöd. Tänk på att inte
hindra WHIPS-systemets funktion.
Barnstolens eller barnkuddens skyddsegenskaper påverkas inte negativt av WHIPS-systemet.
25
01 Säkerhet
01
WHIPS
VARNING
Om stolen har utsatts för en kraftig belastning, t.ex. i samband med en kollision bakifrån, ska WHIPS-systemet kontrolleras.
Volvo rekommenderar att det kontrolleras
av en auktoriserad Volvoverkstad.
Delar av WHIPS-systemets skyddsegenskaper kan ha gått förlorade även om stolen
verkar vara oskadd.
Placera inga föremål i baksätet som kan hindra
WHIPS-systemets funktion.
VARNING
Om ett ryggstöd i baksätet är nedfällt måste
motsvarande framstol flyttas framåt så att
den inte har kontakt med det nedfällda ryggstödet.
26
Volvo rekommenderar att du kontaktar en
auktoriserad Volvoverkstad för kontroll av
systemet även efter lindrigare påkörningsolyckor bakifrån.
01 Säkerhet
När löser systemen ut
När löser systemen ut
System
Aktiveras
Bältesförsträckare
framsäte
Vid frontal- och/eller
sido- och/eller bakkollision och/eller
rundslagning
Bältesförsträckare
baksäteA
Vid frontal- och/eller
sidokollision och/
eller rundslagning
Krockkuddar
Vid frontalkollisionB
(Ratt-, knä-, passagerarkrockkudde)
A
B
Sidokrockkuddar
SIPS
Vid sidokollisionB
Krockgardin IC
Vid sidokollision
och/eller rundslagning och/eller vid
vissa frontalkollisionerB
Pisksnärtskydd
WHIPS
Vid påkörning bakifrån
Om krockkuddarna har löst ut rekommenderas
följande:
• Bärga bilen. Volvo rekommenderar att du
bärgar den till en auktoriserad Volvoverkstad. Kör inte med utlösta krockkuddar.
• Volvo rekommenderar att du låter en
auktoriserad Volvoverkstad sköta byte av
komponenter i bilens säkerhetssystem.
• Kontakta alltid läkare.
01
VARNING
Kör aldrig med utlösta krockkuddar. Det kan
försvåra styrningen av bilen. Även andra
säkerhetssystem kan vara skadade. Den
rök och det damm som bildas vid utlösning
av kuddarna kan vid intensiv exponering
förorsaka hud- och ögonirritation/skada.
Vid besvär tvätta med kallt vatten. Det
snabba utlösningsförloppet kan också, i
kombination med kuddens material, ge friktions- och brännskador på huden.
OBS
Aktivering av krockkuddarna och bältessystemet sker endast en gång vid en kollision.
VARNING
Airbag-systemets styrenhet är placerad i
mittkonsolen. Om mittkonsolen blivit dränkt
med vatten eller annan vätska, lossa batterikablarna. Försök inte starta bilen eftersom
krockkuddarna kan utlösas. Bärga bilen.
Volvo rekommenderar att du bärgar den till
en auktoriserad Volvoverkstad.
Bältesförsträckare finns inte på mittplats bak.
Bilen kan bli kraftigt deformerad i en kollision utan att krockkuddarna löser ut. Ett antal faktorer såsom kollisionsföremålets styvhet och vikt, bilens hastighet, kollisionsvinkeln
m.m. påverkar hur bilens olika säkerhetssystem ska aktiveras.
27
01 Säkerhet
Säkerhetsläge
01
Hantering efter kollision
Om allt verkar vara normalt och frånvaro av
bränsleläckage är kontrollerat kan startförsök
göras.
Ta ur fjärrnyckeln och öppna förardörren. Om
det nu visas ett meddelande om att tändningen
är på ska du trycka på startknappen. Stäng
sedan dörren och sätt tillbaka fjärrnyckeln.
Bilens elektronik försöker nu återställa sig till
normal status. Försök därefter starta bilen.
Varningssymbolen i analogt kombinationsinstrument1.
Om bilen varit utsatt för en kollision, kan texten
Säkerhetsläge Se handbok visas i informationsdisplayen. Det betyder att bilens funktionalitet är nedsatt. Säkerhetsläge är ett skydd
som träder i kraft när kollisionen kan ha skadat
någon viktig funktion i bilen som t.ex. bränsleledningar, sensorer för något av skyddssystemen eller bromssystemet.
Startförsök
Undersök först att inget bränsle runnit från
bilen. Det får inte heller lukta bränsle.
1
28
Se även sidan 67 för olika varianter av kombinationsinstrumentet.
Om meddelandet Säkerhetsläge Se
handbok fortfarande visas i displayen ska
bilen inte köras eller bogseras, utan måste då
bärgas. Dolda skador kan under färd göra bilen
omöjlig att manövrera, även om bilen verkar
körbar.
VARNING
Försök aldrig själv reparera bilen eller återställa elektroniken efter att den varit i säkerhetsläge. Det kan resultera i personskador
eller att bilen inte fungerar som normalt.
Volvo rekommenderar att du låter en
auktoriserad Volvoverkstad sköta kontrollen och återställandet av bilen till normal
status efter att Säkerhetsläge Se
handbok visats.
VARNING
Försök under inga omständigheter återstarta bilen om det luktar bränsle när meddelandet Säkerhetsläge Se handbok
visas. Lämna bilen snarast.
Förflyttning
Om Normal mode visas efter att
Säkerhetsläge Se handbok återställts, kan
bilen försiktigt flyttas ur sitt trafikfarliga läge.
Flytta inte bilen längre än nödvändigt.
VARNING
Då bilen är försatt i säkerhetsläge får den
inte bogseras. Den ska bärgas från platsen.
Volvo rekommenderar att den bärgas till en
auktoriserad Volvoverkstad.
01 Säkerhet
Krockkudde för fotgängare (Pedestrian Airbag)
Egenskaper
VARNING
Montera inte på några tillbehör eller ändra
på någonting i fronten. Felaktigt ingrepp i
fronten kan orsaka fel funktion i systemet
och leda till allvarlig personskada och materiella skador på bilen.
01
Ihopvikning av krockkudden (Pedestrian
Airbag)
Volvo rekommenderar att torkararmarna
ska vara original och att du endast använder
originaldelar till dem.
Hantering efter aktivering
Krockkudden (Pedestrian Airbag) är monterad
under motorhuven närmast vindrutan. Vid en
frontalkollision med fotgängare reagerar sensorer i främre stötfångaren och krockkudden
blåses upp om krockvåldet bedöms vara tillräckligt högt. Sensorerna är aktiva vid en
hastighet av ca 20–50 km/h och en omgivningstemperatur mellan -20 och +70 °C.
Vid aktivering av krockkudden (Pedestrian
Airbag):
• lyfts den bakre delen av motorhuven och
låses i det läget
• bromssystemet förbereds för kommande
nödinbromsning.
Om någon av de andra krockkuddarna i kupén
har aktiverats försätts bilen i sitt säkerhetsläge,
se sidan 28.
Om endast krockkudden för fotgängare har
aktiverats:
1. Flytta bilen till den närmaste säkra platsen.
2. Vik ihop krockkudden enligt instruktioner
under efterföljande rubrik "Ihopvikning av
krockkudden (Pedestrian Airbag)".
3. Uppsök närmaste verkstad.
VARNING
Volvo rekommenderar att du snarast, efter
aktivering av krockkudden, kontaktar en
auktoriserad Volvoverkstad.
Krockkudde (Pedestrian Airbag)
Krockkuddehus
Kardborreband, passagerarsidan
Kardborreband, förarsidan
Det kan ryka lite från krockkudden och den kan
kännas varm, men detta är normalt. Vik ihop
den enligt följande:
1. Leta fram kardborrebandet på
förarsidan (4).
2. Samla först ihop krockkuddens tyg längdledes på förarsidan och vik sedan det
insamlade tyget mot mitten. Vira kardborrebandet (dubbelsidigt) runt så mycket
tyg som möjligt och fäst bandet.
29
01 Säkerhet
01
Krockkudde för fotgängare (Pedestrian Airbag)
3. Tryck ned den invirade delen av krockkudden i krockkuddehuset (2).
4. Upprepa punkterna 1–3 för passagerarsidan. Det insamlade tyget kan på denna
sida behöva vikas två gånger innan kardborrebandet viras runt det.
5. Krockkuddehusets lock kommer att glipa,
vilket är helt normalt.
30
01 Säkerhet
Barnsäkerhet
Barn ska sitta bra och säkert
OBS
Volvo rekommenderar att barn åker i bakåtvänd barnstol så länge som möjligt, minst till
3–4 års ålder och därefter framåtvänd barnkudde/ barnstol upp till 10 års ålder.
Hur barnet placeras i bilen och vilken utrustning som ska användas väljs med hänsyn till
barnets vikt och storlek, för mer information se
sidan 32.
VARNING
Vid frågor gällande montering av barnsäkerhetsprodukter, kontakta tillverkaren för tydligare anvisningar.
Barnstolar
Placering av barnstolar
Det går bra att placera:
Lagbestämmelser om hur barn får placeras
i bilen varierar från land till land. Ta reda på
vad som gäller.
• en barnstol/barnkudde i passagerarstolen,
så länge det inte finns någon aktiverad1
krockkudde på passagerarsidan.
• en eller flera barnstolar/barnkuddar i bakG020739
Barn, oavsett ålder och storlek, ska alltid sitta
korrekt fastspända i bilen. Låt aldrig barn sitta
i knät på en passagerare.
1
Sätt inte fast barnstolens fästband i stolens
längdjusteringsstång, fjädrar eller skenor
och balkar under stolen. Vassa kanter kan
skada fästbanden.
Titta i barnstolens monteringsanvisning för rätt
montering.
OBS
Volvo har barnsäkerhetsutrustning (barnstolar,
barnkuddar & fästanordningar) som är utvecklade för just din bil. Använder du Volvos barnsäkerhetsutrustning får du bästa förutsättningar för att ditt barn åker säkert i bilen men
också att barnsäkerhetsutrustningen passar
och är enkel att använda.
01
Barnstol och krockkudde hör inte ihop.
OBS
sätet.
Placera alltid barnstolar/barnkuddar i baksätet
om krockkudden på passagerarplatsen är aktiverad. Barnet kan skadas allvarligt om krockkudden blåses upp om det sitter på passagerarplatsen.
Vid användande av barnsäkerhetsprodukter
är det viktigt att läsa den monteringsanvisning som medföljer.
För information om aktiverad/deaktiverad krockkudde, se sidan 20.
31
01 Säkerhet
Barnsäkerhet
01
VARNING
VARNING
Placera aldrig barn i barnstol eller på barnkudde i framsätet om krockkudden (SRS) är
aktiverad.
Personer som är kortare än 140 cm ska aldrig sitta på passagerarplatsen fram om
krockkudden (SRS) är aktiverad.
Om ovanstående uppmaningar inte följs kan
det leda till livsfara.
Dekal krockkudde
Barnkuddar/barnstolar med stålbyglar eller
annan konstruktion som kan ligga mot bälteslåsets öppningsknapp ska inte
användas, eftersom de oavsiktligt kan
orsaka öppning av bälteslåset.
Låt inte barnstolens ovandel ligga mot vindrutan.
Dekalen blir synlig när passagerardörren öppnas,
se bild på sidan 20.
Rekommenderade barnskydd2
Vikt
Framsäte (med deaktiverad
krockkudde)
Grupp 0
Grupp 0+
Typgodkännande: E5 04301146
max 13 kg
(L)
Grupp 0
Volvo babystol (Volvo Infant Seat) –
bakåtvänt barnskydd som fästs med
bilens säkerhetsbälte.
Volvo babystol (Volvo Infant Seat) –
bakåtvänt barnskydd som fästs med
bilens säkerhetsbälte.
Volvo babystol (Volvo Infant Seat) –
bakåtvänt barnskydd som fästs med
bilens säkerhetsbälte.
Grupp 0+
Typgodkännande: E1 04301146
Typgodkännande: E1 04301146
Typgodkännande: E1 04301146
max 13 kg
(U)
(U)
(U)
max 10 kg
32
Baksäte mittplats
Volvo babystol (Volvo Infant Seat) –
bakåtvänt barnskydd som fästs med
ISOFIX fästsystem.
max 10 kg
2
Baksäte ytterplats
Beträffande andra barnskydd ska din bil finnas i tillverkarens bifogade fordonslista eller vara universellt godkänt enligt lagkravet ECE R44.
01 Säkerhet
Barnsäkerhet
Vikt
Framsäte (med deaktiverad
krockkudde)
Grupp 0
Baksäte ytterplats
01
Baksäte mittplats
Barnstolar som är universellt godkända.
max 10 kg
(U)
Grupp 0+
max 13 kg
Grupp 1
9–18 kg
Volvo bakåtvänd/vändbar barnstol
(Volvo Convertible Child Seat) – bakåtvänt barnskydd som fästs med bilens
säkerhetsbälte och fästband.
Volvo bakåtvänd/vändbar barnstol
(Volvo Convertible Child Seat) – bakåtvänt barnskydd som fästs med bilens
säkerhetsbälte och fästband.
Typgodkännande: E5 04192
Typgodkännande: E5 04192
(L)
(L)
Grupp 1
Barnstolar som är universellt godkända.
9–18 kg
(U)
Grupp 2
15–25 kg
Volvo bakåtvänd/vändbar barnstol
(Volvo Convertible Child Seat) – bakåtvänt barnskydd som fästs med bilens
säkerhetsbälte och fästband.
Volvo bakåtvänd/vändbar barnstol
(Volvo Convertible Child Seat) – bakåtvänt barnskydd som fästs med bilens
säkerhetsbälte och fästband.
Typgodkännande: E5 04192
Typgodkännande: E5 04192
(L)
(L)
``
33
01 Säkerhet
01
Barnsäkerhet
Vikt
Framsäte (med deaktiverad
krockkudde)
Baksäte ytterplats
Grupp 2
Volvo bakåtvänd/vändbar barnstol
(Volvo Convertible Child Seat) – framåtvänt barnskydd som fästs med
bilens bälte.
Volvo bakåtvänd/vändbar barnstol
(Volvo Convertible Child Seat) – framåtvänt barnskydd som fästs med
bilens bälte.
Typgodkännande: E5 04191
Typgodkännande: E5 04191
(L)
(L)
Volvo bälteskudde med ryggstöd
(Volvo Booster Seat with backrest).
Volvo bälteskudde med ryggstöd
(Volvo Booster Seat with backrest).
Typgodkännande: E1 04301169
Typgodkännande: E1 04301169
(UF)
(UF)
Barnkudde med och utan rygg
(Booster Cushion with and without
backrest).
Barnkudde med och utan rygg
(Booster Cushion with and without
backrest).
Typgodkännande: E5 03139
Typgodkännande: E5 03139
(UF)
(UF)
15–25 kg
Grupp 2/3
15–36 kg
Grupp 2/3
15–36 kg
Baksäte mittplats
L: Lämplig för specifika barnskydd. Dessa barnskydd kan vara för en speciell bilmodell, begränsade eller semiuniversella kategorier.
U: Lämplig för universellt godkända barnskydd i denna viktklass.
UF: Lämpliga för framåtvänt universellt godkända barnskydd i denna viktklass.
B: Inbyggda barnskydd godkända för denna viktklass.
34
01 Säkerhet
Barnsäkerhet
Barnsäkerhetsspärr bakdörrar
Reglagen för manövrering av bakdörrarnas
fönsterhissar och bakdörrarnas öppningshandtag kan spärras för öppning inifrån. För
mer information, se sidan 58.
ISOFIX fästsystem för barnskydd
Följ alltid tillverkarens monteringsanvisningar
när ett barnskydd ska kopplas till ISOFIX-fästpunkterna.
Storleksklasser
Barnskydd är olika stora – bilar är olika stora.
Det gör att alla barnskydd inte passar på alla
platser i alla bilmodeller.
För barnskydd med ISOFIX fästsystem finns
därför en storleksklassificering för att hjälpa
användare att välja rätt barnsskydd (se följande
tabell).
Storleksklass
A
Beskrivning
Full storlek, framåtvänt barnskydd
B
Fästpunkter för ISOFIX fästsystem finns vid
den nedre delen av baksätets ryggstöd, i de
yttre sittplatserna.
Reducerad storlek (alt. 1),
framåtvänt barnskydd
B1
Reducerad storlek (alt. 2),
framåtvänt barnskydd
Fästpunkternas placering indikeras av symboler i ryggstödets klädsel (se föregående bild).
C
Full storlek, bakåtvänt barnskydd
Storleksklass
01
Beskrivning
D
Reducerad storlek, bakåtvänt
barnskydd
E
Bakåtvänt babyskydd
F
Tvärställt babyskydd, vänster
G
Tvärställt babyskydd, höger
VARNING
Placera aldrig barnet på passagerarplatsen
om bilen är utrustad med en aktiverad
krockkudde.
OBS
Om ett ISOFIX barnskydd saknar storleksklassificering måste bilmodellen finnas med
på barnskyddets fordonslista.
OBS
Volvo rekommenderar att du kontaktar en
auktoriserad Volvoåterförsäljare för att få
rekommendation om vilka ISOFIX barnskydd Volvo rekommenderar.
35
01 Säkerhet
01
Barnsäkerhet
Typer av ISOFIX barnskydd
Typ av barnskydd
Babyskydd tvärställt
Babyskydd bakåtvänt
Vikt
max 10 kg
max 10 kg
Storleksklass
Passagerarplatser för ISOFIX-montering av barnskydd
Framsäte
Baksäte ytterplats
F
X
X
G
X
X
E
X
OK
(IL)
Babyskydd bakåtvänt
max 13 kg
E
X
OK
(IL)
D
X
OK
(IL)
C
X
OK
(IL)
Barnskydd bakåtvänt
9–18 kg
D
X
OK
(IL)
C
X
OK
(IL)
36
01 Säkerhet
Barnsäkerhet
Typ av barnskydd
Barnskydd framåtvänd
Vikt
9–18 kg
Storleksklass
01
Passagerarplatser för ISOFIX-montering av barnskydd
Framsäte
Baksäte ytterplats
X
OKA
B
(IUF)
B1
X
OKA
(IUF)
A
X
OKA
(IUF)
X: ISOFIX-positionen är inte lämplig för ISOFIX barnskydd i denna viktklass och/eller storleksklass.
IL: Lämplig för specifika ISOFIX barnskydd. Dessa barnskydd kan vara för en speciell bilmodell, begränsade eller semiuniversella kategorier.
IUF: Lämplig för framåtvänt ISOFIX barnskydd som är universellt godkända i denna viktklass.
A
Volvo rekommenderar bakåtvänt barnskydd för denna grupp.
``
37
01 Säkerhet
01
Barnsäkerhet
Övre fästpunkter för barnstolar
OBS
I bilar med insynsskydd över lastutrymmet
måste detta tas bort innan barnskydd kan
monteras i fästpunkterna.
För detaljerad information om hur barnstolen
ska spännas fast i de övre fästpunkterna, se
stolstillverkarens anvisningar.
VARNING
Bilen är utrustad med övre fästpunkter för vissa
framåtvända barnstolar. Dessa fästpunkter är
placerade på baksidan av sätet.
De övre fästpunkterna är huvudsakligen
avsedda att användas tillsammans med framåtvända barnstolar. Volvo rekommenderar att
små barn sitter i bakåtvända barnstolar så
långt upp i åldern som möjligt.
OBS
Fäll nackskydden för att underlätta montering av denna typ av barnskydd i bilar med
fällbara nackskydd på ytterplatserna.
38
Barnstolens fästband ska alltid dras genom
hålet i nackskyddsbenet innan de spänns
fast vid fästpunkten.
01 Säkerhet
01
39
Fjärrnyckel/nyckelblad............................................................................
Batteribyte fjärrnyckel/PCC*...................................................................
Keyless*..................................................................................................
Låsning/upplåsning.................................................................................
Barnsäkerhetsspärr.................................................................................
Larm*.......................................................................................................
40
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
42
48
49
53
58
59
LÅS OCH LARM
02 Lås och larm
Fjärrnyckel/nyckelblad
Allmänt
02
VARNING
Bilen levereras med 2 stycken fjärrnycklar eller
fjärrnycklar med keyless-funktion. De används
för att starta bilen samt för låsning och upplåsning.
Fjärrnyckeln innehåller ett löstagbart nyckelblad av metall. Den synliga delen finns i två
utföranden för att kunna skilja fjärrnycklarna åt.
Fler fjärrnycklar kan efterbeställas – upp till
6 stycken kan programmeras och användas till
en och samma bil.
Det finns fyra varianter av fjärrnycklar:
•
•
•
•
Fjärrnyckel standard1
Fjärrnyckel med Keyless start1
Fjärrnyckel med Keyless drive1
PCC med Keyless drive
2
För information gällande fjärrnyckelns funktionsknappar se sidan 44.
PCC samt fjärrnyckel med keyless-funktion har
utökad funktionalitet jämfört med fjärrnyckel
standard. Fortsättningen av detta kapitel
beskriver funktioner som finns i alla varianterna.
1
2
3
4
42
Om det finns barn i bilen:
Tänk på att alltid bryta strömmen till fönsterhissarna genom att ta ur fjärrnyckeln om
föraren lämnar bilen.
Förlust av fjärrnyckel
Vid förlust av fjärrnyckel kan en ny beställas
hos en verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas. De återstående fjärrnycklarna ska då tas med till verkstaden. I
stöldförebyggande syfte raderas den förlorade
fjärrnyckelns kod ur systemet.
Det aktuella antalet nycklar som finns registrerade för bilen kan kontrolleras i menysystemet
MY CAR under Information Antal nycklar.
För beskrivning av menysystemet, se
sidan 194.
Nyckelminne3
– yttre backspeglar,
förarstol och rattmotstånd
Inställningarna kopplas automatiskt till
respektive fjärrnyckel, se sidorna 79, 99
och 223.
5-knappars nyckel
6-knappars nyckel
Endast i kombination med el-manövrerad förarstol och el-speglar.
Endast bilar med el-infällbara backspeglar.
Funktionen kan aktiveras/deaktiveras i menysystemet MY CAR under Inställningar
Bilinställningar Bilnyckelminne.
För beskrivning av menysystemet, se
sidan 194.
För fjärrnycklar med keyless-funktion, se
sidan 49.
Indikering vid låsning/upplåsning
När bilen låses eller låses upp med fjärrnyckeln
indikerar bilens blinkers att låsningen/upplåsningen utförts korrekt.
• Låsning – en blinkning och backspeglarna
fälls4 in.
• Upplåsning – två blinkningar och backspeglarna fälls4 ut.
OBS
Var medveten om risken att låsa in fjärrnyckeln i bilen.
Vid låsning sker indikeringen endast om alla lås
har låsts och samtliga dörrar är stängda. Indikering ges när sista dörren stängs.
02 Lås och larm
Fjärrnyckel/nyckelblad
Att välja funktion
Elektronisk startspärr
Olika alternativ för indikering av låsning/upplåsning med ljus kan ställas in i bilens menysystem, se sidan 194.
Varje fjärrnyckel har en unik kod. Bilen kan
endast startas med rätt fjärrnyckel med korrekt
kod.
Sök i menysystemet MY CAR upp
Inställningar Bilinställningar
Ljusinställningar och markera
Indikeringsljus låsning och/eller
Indikeringsljus upplåsning.
Följande felmeddelanden i kombinationsinstrumentets informationsdisplay är relaterade till den elektroniska startspärren:
Låsindikator
Meddelande
Innebörd
Sätt i bilnyckel
Fel vid läsning av
fjärrnyckeln under
start – Dra nyckeln
ur startlåset, tryck in
den igen och gör ett
nytt startförsök.
Bilnyckel ej hittad
Fel vid läsning av
fjärrnyckeln under
start – Gör ett nytt
startförsök.
(Gäller enbart bilar
med Keyless.)
02
Om felet kvarstår:
Tryck in fjärrnyckeln
i startlåset och gör
ett nytt startförsök.
Startspärr Gör nytt
startförsök
Samma diod som larmindikatorn, se sidan 59.
En blinkande diod vid vindrutan verifierar att
bilen är låst.
OBS
Fel på startspärrsystemet under starten.
Om felet kvarstår:
Kontakta en verkstad – en
auktoriserad Volvoverkstad
rekommenderas.
För start av bilen, se sidan 107.
Även bilar som inte är utrustade med Larm
har denna indikator.
43
02 Lås och larm
Fjärrnyckel/nyckelblad
Funktioner
Funktionen kan ändras från att låsa upp alla
dörrarna samtidigt, till att med en knapptryckning först låsa upp enbart förardörren och efter
ytterligare en knapptryckning – inom 10 sekunder – låsa upp återstående dörrar.
02
Funktionen kan ändras i menysystemet MY
CAR under Inställningar Bilinställningar
Låsinställningar för dörrar
Upplåsning med de båda alternativen Alla
dörrar och Förardörr, sedan alla. För
beskrivning av menysystemet, se sidan 194.
5-knappars fjärrnyckel
Låsning
Fjärrnyckel med PCC* – Personal Car
Communicator.
Information
Upplåsning
Funktionsknappar
Trygghetsbelysning
Låsning – Låser dörrarna och bakluckan
samtidigt som larmet aktiveras.
Baklucka
Panikfunktion
Ett långt tryck (minst 2 sekunder) stänger alla
rutor samtidigt.
VARNING
Om rutor stängs med fjärrnyckeln, kontrollera att ingen får händerna i kläm.
Upplåsning – Låser upp dörrarna och
bakluckan samtidigt som larmet deaktiveras.
Ett långt tryck (minst 4 sekunder) öppnar alla
rutor samtidigt.
44
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Trygghetsbelysning – Används för att
tända bilens belysning på avstånd. För mer
information, se sidan 91.
Baklucka – Låser upp och avlarmar enbart
bakluckan. För mer information, se sidan 55.
Panikfunktion – Används för att i nödfall
påkalla omgivningens uppmärksamhet.
Om knappen hålls intryckt i minst 3 sekunder
eller trycks in 2 gånger inom 3 sekunder, aktiveras blinkers och signalhorn.
Funktionen kan stängas av med samma knapp
efter att den varit aktiverad i minst 5 sekunder.
I annat fall stängs den av efter 2 minuter och
45 sekunder.
02 Lås och larm
Fjärrnyckel/nyckelblad
Fjärrnyckelns funktioner har en räckvidd på ca
20 m från bilen.
Med informationsknappen kan viss information
från bilen erhållas med hjälp av indikeringslamporna.
Om bilen inte verifierar en knapptryckning – gå
närmare och gör ett nytt försök.
–
Räckvidd
OBS
Fjärrnyckelfunktionerna kan störas av omgivande radiovågor, byggnader, topografiska
förhållanden etc. Bilen kan alltid låsas/låsas
upp med nyckelbladet, se sidan 47.
Användning av informationsknappen
Tryck på informationsknappen
.
> Under ca 7 sekunder blinkar alla indikeringslamporna och ljuset vandrar runt
på PCC:n. Det indikerar att information
från bilen avläses.
Om någon av de andra knapparna
trycks in under denna tid avbryts avläsningen.
Unika PCC-funktioner*
OBS
Om ingen indikeringslampa lyser vid
användning av informationsknappen vid
upprepade tillfällen och på olika platser
(samt efter 7 sekunder och efter att ljuset
vandrat runt på PCC:n), kontakta en verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad
rekommenderas.
Indikeringslamporna ger information enligt följande bild:
Fjärrnyckel med PCC* – Personal Car
Communicator.
02
Grönt ihållande ljus – Bilen är låst.
Gult ihållande ljus – Bilen är olåst.
Rött ihållande ljus – Larmet har löst ut
sedan bilen låstes.
Rött ljus blinkar omväxlande i de båda röda
indikeringslamporna – Larmet har löst ut
för mindre än 5 minuter sedan.
Räckvidd PCC
PCC:ns räckvidd för upplåsning och baklucka
är ca 20 m från bilen – övriga funktioner upp till
ca 100 m.
Om bilen inte verifierar en knapptryckning – gå
närmare och gör ett nytt försök.
Informationsknapp
Indikeringslampor
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
45
02 Lås och larm
Fjärrnyckel/nyckelblad
OBS
02
Informationsknappens funktion kan störas
av omgivande radiovågor, byggnader,
topografiska förhållanden etc.
Utanför PCC:ns räckvidd
Befinner sig PCC:n för långt bort från bilen för
att information ska kunna avläsas visas den
senaste statusen bilen lämnades i, utan att ljuset vandrar runt på PCC:n.
Om fler PCC:er används till bilen, är det enbart
den PCC som senast användes för låsning/
upplåsning som visar korrekt status.
Löstagbart nyckelblad
En fjärrnyckel innehåller ett löstagbart nyckelblad av metall med vilket några funktioner kan
aktiveras och vissa moment utföras.
Nyckelbladens unika kod finns hos auktoriserade Volvoverkstäder, vilka rekommenderas
vid beställning av nya nyckelblad.
Nyckelbladets funktioner
Med fjärrnyckelns löstagbara nyckelblad kan:
• vänster framdörr öppnas manuellt om
centrallåset inte kan aktiveras med fjärrnyckeln, se sidan 50.
• bakdörrarnas mekaniska barnsäkerhetsOBS
Om ingen indikeringslampa lyser vid
användning av informationsknappen vid
upprepade tillfällen och på olika platser
(samt efter 7 sekunder och efter att ljuset
vandrat runt på PCC:n), kontakta en verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad
rekommenderas.
46
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Losstagning nyckelblad
spärr aktiveras/deaktiveras, se sidan 58.
• höger framdörr och bakdörrarna låsas
manuellt vid t.ex. strömbortfall, se
sidan 53.
• handskfackets lås* öppnas, se sidan 55.
• krockkudde för passagerare fram
(PACOS)* aktiveras/deaktiveras, se
sidan 20.
Dra den fjäderbelastade spärren åt sidan.
Dra samtidigt ut nyckelbladet rakt bakåt.
Fastsättning nyckelblad
Sätt försiktigt tillbaka nyckelbladet på dess
plats i fjärrnyckeln.
1. Håll fjärrnyckeln med springan uppåt och
släpp ner nyckelbladet i springan.
2. Tryck lätt på nyckelbladet. Ett klickljud
hörs när nyckelbladet låses fast.
02 Lås och larm
Fjärrnyckel/nyckelblad
Upplåsning dörr med nyckelblad
Om centrallåset inte kan aktiveras med fjärrnyckeln – t.ex. om batterierna är slut – kan
vänster framdörr öppnas på följande sätt:
02
1. Lås upp vänster framdörr med nyckelbladet i dörrhandtagets låscylinder.
Se även bild och mer information, se
sidan 50.
OBS
När dörren låsts upp med nyckelbladet och
öppnas, utlöses larmet.
2. Stäng av larmet genom att sätta fjärrnyckeln i startlåset.
För bil med Keyless-system, se sidan 50.
47
02 Lås och larm
Batteribyte fjärrnyckel/PCC*
Byte av batteri
02
Batteribyte
Studera noga hur batteriet/batterierna
sitter fast på lockets insida, med avseende
på deras (+)- och (–)-sida.
Batterierna bör bytas om:
• informationssymbolen tänds och displayen visar Svagt batteri i
fjärrkontrollen. Var god byt batterier.
Fjärrnyckel med 1 batteri
och/eller
1. Bänd försiktigt loss batteriet.
• låsen vid upprepade tillfällen inte reagerar
2. Sätt i ett nytt med (+)-sidan nedåt.
på signal från fjärrnyckeln inom 20 m från
bilen.
Fjärrnyckel och PCC* med 2 batterier
Öppning
Dra den fjäderbelastade spärren åt
sidan.
Dra samtidigt ut nyckelbladet rakt
bakåt.
Stick in en 3 mm spårskruvmejsel i hålet
bakom den fjäderbelastade spärren och
bänd försiktigt upp fjärrnyckeln.
1. Bänd försiktigt loss batterierna.
2. Sätt först i ett nytt med (+)-sidan uppåt.
3. Lägg den vita plastfliken emellan och sätt
sist i ytterligare ett nytt batteri med (+)sidan nedåt.
Batterityp
Använd batterier med beteckning CR2430, 3 V.
Hopsättning
1. Tryck ihop fjärrnyckeln.
OBS
Vänd fjärrnyckeln med knapparna uppåt, för
att undvika att batterierna faller ut när den
öppnas.
VIKTIGT
Undvik att vidröra nya batterier och deras
kontaktytor med fingrarna, eftersom det kan
försämra deras funktion.
48
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
2. Håll fjärrnyckeln med springan uppåt och
släpp ner nyckelbladet i springan.
3. Tryck lätt på nyckelbladet. Ett klickljud
hörs när nyckelbladet låses fast.
VIKTIGT
Se till att uttjänta batterier blir omhändertagna på ett sätt som skonar miljön.
02 Lås och larm
Keyless*
Nyckellöst lås- och startsystem*
Allmänt
Bilens elsystem kan försättas i 3 olika nivåer
(nyckellägen) – 0, I och II – med fjärrnyckeln,
se sidan 76.
Fjärrnyckelns
räckvidd1
För att en dörr eller bakluckan ska kunna öppnas utan knapptryckning på fjärrnyckeln måste
en fjärrnyckel finnas inom ca 1,5 m avstånd
från bilens dörrhandtag eller baklucka. Det
innebär att den som ska låsa eller låsa upp en
dörr måste bära fjärrnyckeln med sig. Det går
inte att låsa eller låsa upp en dörr om fjärrnyckeln befinner sig på bilens motsatta sida.
Nedan beskrivs fjärrnycklar med Keyless
drive- och Keyless start-funktion. För bilar med
Keyless start-funktion kan bilen startas utan att
fjärrnyckeln sitter i startlåset. För bilar med
Keyless drive-funktion kan bilen låsas upp och
låsas utan knapptryckning på fjärrnyckeln,
samt startas utan att nyckeln sitter i startlåset.
Systemet gör det bekvämare att öppna bilen,
t.ex. när händerna är upptagna.
Båda bilens fjärrnycklar har Keyless-funktion.
Det går att beställa fler fjärrnycklar, se
sidan 42.
1
De röda ringarna i föregående bild illustrerar
det område som täcks in av systemets antenner.
Om alla fjärrnycklar avlägsnas från bilen då
motorn går eller nyckelläge I eller II är aktivt (se
sidan 76) och någon dörr har öppnats och
därefter stängs, visar informationsdisplayen ett
varningsmeddelande samtidigt som en ljudpåminnelse hörs.
När fjärrnyckeln återförts till bilen slocknar varningsmeddelandet och ljudpåminnelsen upphör efter att antingen/eller:
• en dörr har öppnats och stängts
• fjärrnyckeln har satts in i startlåset
• OK-knappen på blinkerspaken har tryckts
in.
02
Säker hantering av fjärrnyckel med
keyless-funktion
Om en fjärrnyckel med keyless-funktion glömts
kvar i bilen deaktiveras den tillfälligt när bilen
låses. Ingen obehörig kan då öppna dörrarna.
Om någon däremot bryter sig in bilen och hittar
fjärrnyckeln, aktiveras den igen. Hantera därför
alla fjärrnycklar med stor varsamhet.
VIKTIGT
När dörren låsts upp med nyckelbladet och
öppnas, utlöses larmet.
Störningar i fjärrnyckelns funktion
Keyless-funktionen kan störas av elektromagnetiska fält och avskärmning.
OBS
Placera/förvara inte fjärrnyckeln med
keyless-funktion nära en mobiltelefon eller
metallföremål – inte närmare än 10–15 cm.
Om störningar ändå uppstår, använd fjärrnyckeln och nyckelbladet som en traditionell
fjärrnyckel, se sidan 44.
Gäller ej bilar med keyless start
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
49
02 Lås och larm
Keyless*
Låsning2
OBS
Upplåsning med nyckelblad
På bil med automatisk växellåda måste växelväljaren ställas i P-läge – i annat fall kan
bilen varken låsas eller larmas.
02
Upplåsning2
Upplåsning med Keyless-drive sker när en
hand greppar ett dörrhandtag eller bakluckans
gummerade tryckplatta påverkas – öppna dörr
eller baklucka som normalt.
OBS
Bilar med Keyless-drive-system har ett beröringskänsligt område på dörrarnas ytterhandtag samt
en gummerad knapp bredvid bakluckans gummerade tryckplatta.
Lås dörrarna och bakluckan genom att greppa
någon av dörrhandtagen eller på bakluckans
mindre av de båda gummerade knapparna –
låsindikatorn i vindrutan bekräftar att låsningen
är utförd genom att börja blinka, se sidan 43.
Alla dörrar och bakluckan måste vara stängda
innan bilen kan låsas – i annat fall låses inte
bilen.
2
50
Gäller ej fjärrnyckel med keyless start
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Dörrhandtagen registrerar normalt en hand
som fattar tag om handtaget men med
tjocka handskar eller efter en mycket snabb
handrörelse kan det krävas ett andra försök
eller att handsken tas av.
Hål för nyckelbladet – för att lossa kåpan.
Om centrallåset inte kan aktiveras med fjärrnyckeln t.ex. om batterierna är slut, kan vänster
framdörr öppnas med fjärrnyckelns löstagbara
nyckelblad (se sidan 46).
För att komma åt låscylindern måste dörrhandtagets plastkåpa tas loss – även detta görs
med nyckelbladet:
1. Tryck nyckelbladet ca 1 cm rakt upp i hålet
på dörrhandtagets/kåpans undersida –
bänd inte.
> Plastkåpan lossar automatiskt av
momentet när bladet trycks rakt upp
och in i öppningen.
02 Lås och larm
Keyless*
nyckels knapp för upplåsning, se
sidan 44.
2. Stick sedan in nyckelbladet i låscylindern
och lås upp dörren.
3. Sätt tillbaka plastkåpan efter upplåsningen.
Antennplacering
02
• Välj ett av tre möjliga minnen för stolinställning med stolknapp 1–3, se sidan 79.
• Justera stol och speglar manuellt, se
sidan 79 och 99.
OBS
När vänster framdörr låses upp med nyckelbladet och öppnas, utlöses larmet. Det
stängs av genom att sätta fjärrnyckeln i
startlåset, se sidan 59.
Nyckelminne3 – förarstol, yttre
backspeglar och rattmotstånd
Minnesfunktion i fjärrnyckel med
keyless-funktion
Om flera personer med var sin fjärrnyckel närmar sig bilen, görs inställningarna för stol och
backspeglar efter den som öppnar förardörren.
• Justera rattmotstånd i menysystemet MY
CAR, se sidan 196.
Låsinställningar
Keyless-drive-funktionen kan anpassas
genom att i menysystemet MY CAR ange vilka
dörrar som ska låsas upp, under
Bilinställningar Låsinställningar för
dörrar Nyckelfri upplåsning – välj där
mellan Alla dörrar, Valfri dörr, Dörrar
samma sida och Framdörrar.
För beskrivning av menysystemet, se
sidan 194.
Efter att förardörren öppnats av person-A med
fjärrnyckel-A men person-B med fjärrnyckel-B
ska köra, kan inställningarna ändras på följande sätt:
• Stående vid förardörren eller sittande
Keyless-systemet har ett antal inbyggda
antenner utplacerade i bilen:
Stötfångare bak, mitten
Dörrhandtag, vänster bak
Lastutrymme, mitten längst in under golv
Dörrhandtag, höger bak
Mittkonsol, under bakre del
Mittkonsol, under främre del.
bakom ratten trycker person-B på sin fjärr-
3
Endast i kombination med el-manövrerad förarstol och el-speglar.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
51
02 Lås och larm
Keyless*
VARNING
02
52
Personer med inopererad pacemaker bör
inte komma närmare Keyless-systemets
antenner än 22 cm med pacemakern. Detta
för att omöjliggöra störningar mellan pacemakern och Keyless-systemet.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
02 Lås och larm
Låsning/upplåsning
Från utsidan
Fjärrnyckeln kan låsa/låsa upp samtliga dörrar,
bakluckan och tankluckan. Olika sekvenser för
upplåsning kan väljas, se "Upplåsning med
fjärrnyckeln" sidan 44.
För att låssekvensen ska kunna aktiveras
måste förardörren vara stängd – om någon av
de övriga dörrarna eller bakluckan är öppen,
låses den/dessa och larmet aktiveras först när
den/de stängs. Med Keyless*-system måste
samtliga dörrar och baklucka vara stängda.
OBS
Var medveten om risken att låsa in fjärrnyckeln i bilen.
Skulle låsning/upplåsning med fjärrnyckeln
inte fungera kan dess batteri vara förbrukat –
lås eller lås då upp vänster framdörr med det
löstagbara nyckelbladet, se sidan 46.
OBS
Tänk på att larmet löser ut när dörren öppnas efter att ha låsts upp med nyckelbladet
– larmet stängs av då fjärrnyckeln trycks in
i startlåset.
VARNING
Var uppmärksam på risken för att bli inlåst i
bilen då den låses utifrån med fjärrnyckeln –
det går därefter inte att öppna några dörrar
inifrån med dörreglagen. För mer information, se sidan 56, Blockerat låsläge.
02
Automatisk återlåsning
Om ingen av dörrarna eller bakluckan öppnats
inom 2 minuter efter upplåsning, låses alla lås
igen automatiskt. Denna funktion minskar risken att bilen oavsiktligt lämnas olåst. (För bilar
med Larm, se sidan 59.)
Manuell låsning av dörr. Ej att förväxlas med
Barnsäkerhetsspärren, se sidan 58.
Manuell låsning
–
I vissa situationer måste bilen kunna låsas
manuellt, t.ex. vid strömbortfall.
Vänster framdörr kan låsas med dess låscylinder och fjärrnyckelns löstagbara nyckelblad, se
sidan 50.
Övriga dörrar saknar låscylindrar och har istället en låsomställning på respektive dörrs gavel
som måste tryckas in med hjälp av nyckelbladet – därefter är de mekaniskt låsta/spärrade
mot öppning utifrån. Dörrarna kan fortfarande
öppnas inifrån.
Ta ur det löstagbara nyckelbladet ur fjärrnyckeln, se sidan 46. För in nyckelbladet i
hålet för låsomställningen och tryck in
nyckeln tills nyckeln bottnar, cirka 12 mm.
Dörren kan öppnas både ut- och inifrån.
Dörren är spärrad mot öppning utifrån. För
att återgå till läge A måste dörrens innerhandtag öppnas.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
53
02 Lås och larm
Låsning/upplåsning
OBS
02
•
•
En dörrs låsomställning låser enbart
aktuell dörr – inte alla dörrar samtidigt.
En manuellt låst bakdörr med aktiverad
manuell Barnsäkerhetsspärr kan inte
öppnas från vare sig utsida eller insida,
se sidan 58. En bakdörr låst på det
viset kan bara låsas upp med fjärrnyckel
eller centrallåsknapp.
• Tryck in knappens ena sida
– den andra sidan
för att låsa
låser upp.
Lampa i låsknapp
Centrallås finns i två varianter – lampan i förardörrens centrallåsknapp har olika betydelse
beroende av variant.
Med centrallåsknapp i enbart förardörr, övriga
dörrar saknar knapp:
Ett långt tryck (minst 2 sekunder) stänger även
alla sidorutor samtidigt.
Genomvädringsfunktion
Ett långt tryck på centrallåsknappen
(minst
4 sekunder) öppnar alla rutor samtidigt – för att
t.ex. snabbt vädra ur kupén vid varmt väder.
• Tänd lampa betyder att alla dörrar är låsta.
Automatisk låsning
Från insidan
Med centrallåsknapp i båda framdörrar och
elektrisk låsknapp i vardera bakdörr:
Då bilen börjar rulla låses dörrar och baklucka
automatiskt.
Centrallås
• Tänd lampa betyder att enbart aktuell dörr
Funktionen kan aktiveras/deaktiveras i menysystemet MY CAR under Inställningar
Bilinställningar Låsinställningar för
dörrar Automatisk låsning. För beskrivning av menysystemet, se sidan 194.
är låst. När samtliga knappar lyser är alla
dörrar låsta.
Upplåsning
Från insidan kan en dörr låsas upp på två olika
sätt:
• Tryck på centrallåsknappen
.
Ett långt tryck (minst 4 sekunder) öppnar även
alla sidorutor* samtidigt.
• Dra i öppningshandtaget och öppna dörCentrallås.
Med förardörrens knapp för centrallåsning kan
samtliga dörrar och baklucka låsas eller låsas
upp samtidigt.
54
dörrarna är öppen, låses den när den
stängs.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
ren – dörren låses upp och öppnas i ett
moment.
Låsning
• Båda framdörrarna måste vara stängda för
att centrallåsa. Tryck på centrallåsknappen
– alla dörrar låses. Om någon av bak-
02 Lås och larm
Låsning/upplåsning
Låscylinder handskfack*
Baklucka
Manuell öppning
VIKTIGT
•
Minimal kraft behövs för att frigöra bakluckans lås – Tryck bara lätt på den
gummerade plattan.
•
Lägg ej lyftkraften på gummiplattan vid
öppning av bakluckan – lyft i handtaget.
För stor kraft kan skada gummiplattans
elektriska kontakt.
02
Upplåsning med fjärrnyckel
Handskfacket kan endast låsas/låsas upp med
fjärrnyckelns löstagbara nyckelblad. För information om nyckelblad, se sidan 46.
För att låsa handskfacket:
Skjut in nyckelbladet i handskfackets
låscylinder.
Vrid nyckelbladet 90 grader medurs.
Nyckelhålet är horisontellt i låst läge.
Dra ut nyckelbladet.
• Upplåsning sker i omvänd ordning.
Gummiplatta med elektrisk kontakt.
Bakluckan hålls stängd av ett elektriskt lås. För
att öppna:
1. Tryck lätt på den breda av de två gummerade tryckplattorna under ytterhandtaget –
låset frikopplas.
2. Lyft i ytterhandtaget för att öppna luckan
helt.
Med fjärrnyckelns
-knapp kan bakluckan
ensam avlarmas* och låsas upp.
Låsindikatorn på instrumentpanelen slutar
blinka för att visa att inte hela bilen är låst och
larmets* nivå- och rörelsesensorer samt sensorerna för öppning av bakluckan kopplas
bort.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
55
02 Lås och larm
Låsning/upplåsning
Dörrarna förblir låsta och larmade.
02
Öppning från bilens insida
Med fjärrnyckelns
-knapp låses tankluckan
upp. Tankluckan förblir olåst tills bilen låses
med fjärrnyckelns
-knapp. Om bilen låses
under färd eller med de interiöra knapparna så
förblir tankluckan olåst.
Bakluckan kan öppnas på två olika sätt med
fjärrnyckeln:
Ett tryck – Luckan låses upp men förblir
stängd – tryck lätt på den gummerade tryckplattan under ytterhandtaget och lyft luckan.
Öppnas inte luckan inom 2 minuter låses den
igen och larmet återaktiveras.
Två tryck – Luckan låses upp och låset frikopplas varvid luckan öppnas någon centimeter – lyft i ytterhandtaget för att öppna. Regn,
kyla, frost eller snö kan dock hindra luckan att
släppa från låset.
OBS
•
•
När luckan låsts upp med 2 tryck eller
från bilens insida kan automatisk återlåsning inte ske eftersom luckan är
öppen – den måste stängas manuellt.
Efter att luckan stängts är den olåst och
olarmad – lås och larma den igen med
.
fjärrnyckelns låsknapp
Tanklucka
Tankluckans låslogik följer även keyless-drive
och centrallåsets låsning respektive upplåsning. Låsningen av tankluckan sker alltid med
en fördröjning på 10 minuter.
Blockerat låsläge*1
För att öppna bakluckan:
–
Tryck på belysningspanelens knapp.
> Låset släpper och luckan öppnas några
centimeter.
Låsning med fjärrnyckel
–
Tryck på fjärrnyckelns knapp för låsning
, se sidan 44.
> Låsindikatorn på instrumentpanelen
börjar blinka vilket innebär att bilen är
låst och larmet* har aktiverats.
Blockerat låsläge innebär att alla öppningshandtag mekaniskt frikopplas, vilket omöjliggör dörröppning från insidan.
Blockerat låsläge aktiveras med fjärrnyckeln
och inträder med ca 10 sekunders fördröjning
efter att dörrarna har låsts.
OBS
Om en dörr öppnas inom fördröjningstiden
avbryts sekvensen och larmet deaktiveras.
Bilen kan endast låsas upp med fjärrnyckeln
vid Blockerat låsläge. Vänster framdörr kan
1
56
Endast i kombination med Larm.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
02 Lås och larm
Låsning/upplåsning
även låsas upp med det löstagbara nyckelbladet.
VARNING
Lämna inte kvar någon i bilen utan att först
deaktivera funktionen Blockerat låsläge för
att inte riskera att någon blir inlåst.
Tillfällig deaktivering
Blockerat låsläge tillfälligt stängas av. Det görs
på följande sätt:
1. Gå in i menysystemet MY CAR under
Inställningar Bilinställningar
Reducerad larmnivå (för utförlig beskrivning av menysystemet, se sidan 194).
2. Välj Aktivera en gång.
> Instrumentpanelens display visar meddelandet Nedsatt skydd Se handbok
och Blockerat låsläge stängs av när
bilen låses.
larmets Rörelse- och lutningssensorer
åter inkopplade.
Om låssystemet inte ska förändras
–
02
Tryck EXIT och lås bilen.
OBS
•
Tänk på att larmet aktiveras när bilen
låses.
•
Om någon av dörrarna öppnas inifrån,
utlöses larmet.
eller
–
Aktiva menyval indikeras med ett kryss.
MY CAR
OK MENU
TUNE vridreglage
EXIT
Om någon vill stanna kvar i bilen och dörrarna
måste låsas från utsidan, kan funktionen
Välj Fråga vid urstigning.
> Varje gång motorn stängs av visar mittkonsolens skärm meddelandet
Aktivera reducerad larmnivå till
nästa gång motorn startar? åtföljt av
alternativen Bekräfta med OK och
Ångra med EXIT.
Om Blockerat låsläge ska stängas av
–
Tryck OK/MENU och lås bilen. (Observera
att Larmets Rörelse- och lutningssensorer* stängs av samtidigt, se sidan 59.)
> Nästa gång motorn startas, nollställs
systemet och instrumentpanelens display visar meddelandet Fullt skydd
och därmed är Blockerat låsläge samt
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
57
02 Lås och larm
Barnsäkerhetsspärr
Manuell spärr av dörrar bak
02
Barnsäkerhetsspärren förhindrar att barn öppnar en bakdörr inifrån.
OBS
•
En dörrs vridreglage spärrar enbart
aktuell dörr – inte båda bakdörrar samtidigt.
•
Det finns ingen manuell spärr på bilar
utrustade med elektrisk Barnsäkerhetsspärr.
Elektrisk spärr dörrar* och fönster bak
1. Starta motorn eller välj ett nyckelläge högre
än 0.
2. Tryck på knappen i förardörrens reglagepanel.
> Informationsdisplayen visar meddelande Bakre barnlås aktiverat och
knappens lampa lyser – spärren är aktiv.
När den elektriska barnsäkerhetsspärren är
aktiv kan de bakre:
• fönstren öppnas endast med förardörrens
reglagepanel
• dörrarna inte öppnas inifrån.
Vid motoravstängning lagras aktuell inställning
– är barnsäkerhetsspärren aktiverad vid motoravstängning, kommer funktionen att vara fortsatt aktiverad vid påföljande motorstart.
Manuell Barnsäkerhetsspärr. Ej att förväxlas med
Manuellt dörrlås, se sidan 53.
Reglaget för barnsäkerhetsspärren sitter i bakkanten på bakdörrarna och är endast åtkomligt
när dörren är öppen.
För att aktivera/deaktivera barnsäkerhetsspärren:
–
Använd fjärrnyckelns löstagbara nyckelblad för att vrida vredet – se sidan 46.
Dörren är spärrad mot öppning inifrån.
Dörren kan öppnas både ut- och inifrån.
Reglagepanel förardörr.
Barnsäkerhetsspärren kan aktiveras/deaktiveras vid alla nyckellägen högre än 0 – se
sidan 76. Aktivering/deaktivering kan göras
upp till 2 minuter efter att motorn stängts av,
förutsatt att ingen dörr öppnas.
För att aktivera barnsäkerhetsspärren:
58
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
02 Lås och larm
Larm*
Allmänt
OBS
Aktiverat larm löser ut om:
Försök inte själv reparera eller förändra
komponenter som ingår i larmsystemet. Alla
sådana försök kan påverka försäkringsvillkoren.
• dörr, motorhuv eller baklucka öppnas
• en rörelse detekteras i passagerarutrymmet (om det är utrustat med rörelsesensor*)
•
bilen lyfts eller bogseras iväg (om den är
utrustad med lutningssensor*)
Aktivera larm
–
Tryck på fjärrnyckelns låsknapp.
–
Tryck på fjärrnyckelns upplåsningsknapp.
Stänga av utlöst larm
Larmindikator
–
Tryck på fjärrnyckelns upplåsningsknapp
eller sätt in fjärrnyckeln i startlåset.
• startbatteriets kabel kopplas ifrån
• sirenen kopplas bort.
Övriga larmfunktioner
Om ett fel uppstått i larmsystemet visar
informationsdisplayen ett meddelande. Kontakta då en verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Funktionen förhindrar att bilen oavsiktligt lämnas med larmet deaktiverat.
Automatisk återaktivering av larm
OBS
Rörelsesensorerna utlöser larmet vid rörelser i kupén – även luftströmmar registreras.
Därför kan larmet utlösas om bilen lämnas
med fönster öppet eller om kupévärmare
används.
För att undvika detta: Stäng fönster när bilen
lämnas. Om bilens integrerade kupévärmare (eller en portabel elektrisk) ska
användas – rikta luftström från ventilationsmunstycken så att de inte pekar uppåt i
kupén.
02
Deaktivera larm
Samma diod som låsindikatorn, se sidan 43.
En röd lysdiod på instrumentpanelen visar
larmsystemets status:
• Dioden släckt – larmet är frånkopplat
• Dioden blinkar en gång varannan sekund –
•
Om bilen låsts upp med fjärrnyckeln (och
larmet deaktiverats) men ingen av dörrarna
eller bakluckan öppnats inom 2 minuter, återaktiveras larmet automatiskt. Samtidigt låses
bilen igen.
Automatisk aktivering av larm
I vissa länder kopplas larmet in efter viss fördröjning efter att förardörren öppnats och
stängts utan att låsning skett.
larmet är inkopplat
Fjärrnyckeln ur funktion
Dioden blinkar snabbt efter frånkoppling
av larmet (och fram till dess att fjärrnyckeln
satts i startlåset och nyckelläge I nås) –
larmet har varit utlöst.
Om larmet inte kan stängas av med fjärrnyckeln – om t.ex. nyckelns batteri är slut – kan
bilen låsas upp, avlarmas och motorn startas
på följande sätt:
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
59
02 Lås och larm
Larm*
02
1. Öppna vänster framdörr med det löstagbara nyckelbladet – se sidan 50.
> Larmet löser ut, körriktningsvisarna
blinkar och sirenen ljuder.
Reducerad larmnivå
För att undvika oavsiktlig aktivering av larmet –
om t.ex. en hund lämnas i låst bil eller vid färd
med biltåg eller bilfärja – stäng tillfälligt av
Rörelse- och lutningssensorerna.
Tillvägagångssättet är detsamma som vid tillfällig urkoppling av Blockerat låsläge, se
sidan 56.
2. Sätt fjärrnyckeln i startlåset.
> Larmet deaktiveras.
Larmsignaler
Vid larm sker följande:
• En siren ljuder under 30 sekunder eller tills
larmet stängs av. Sirenen har eget batteri
och fungerar oberoende av bilens startbatteri.
• Samtliga körriktningsvisare blinkar i
5 minuter eller tills larmet stängs av.
60
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
02 Lås och larm
02
61
Instrument och reglage........................................................................... 64
Volvo Sensus ......................................................................................... 74
Nyckellägen............................................................................................. 76
Säten....................................................................................................... 78
Ratt.......................................................................................................... 83
Belysning................................................................................................. 84
Torkare och spolning.............................................................................. 95
Fönster och backspeglar........................................................................ 97
Kompass*.............................................................................................. 102
Alkolås*................................................................................................. 103
Start av motor....................................................................................... 107
Start av motor – externt batteri............................................................. 109
Växellådor............................................................................................. 110
Eco Guide & Power*.............................................................................. 116
Start/Stop *........................................................................................... 117
Färdbroms............................................................................................. 123
Parkeringsbroms................................................................................... 125
HomeLinkŸ *.......................................................................................... 126
62
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
DIN FÖRARMILJÖ
03 Din förarmiljö
Instrument och reglage
Instrumentöversikt
03
Vänsterstyrd bil.
64
03 Din förarmiljö
Instrument och reglage
Funktion
Sida
Funktion
Sida
Meny- och meddelandehantering,
körriktningsvisare,
hel-/halvljus, färddator
84, 89, 192,
219
Varningsblinkers
89
Kontrollpanel för
infotainment och
menystyrning
194, 231, 233
Farthållare
138, 140
Kontrollpanel för
klimatanläggning
206
Signalhorn, krockkudde
18, 83
Växelväljare
110
Kombinationsinstrument
67, 73
Parkeringsbroms
125
Meny-, ljud- och
telefonstyrning
194, 231, 256,
233
Torkare och spolning
95, 96
START/STOP
ENGINE-knapp
107
Rattinställning
83
76
Motorhuvsöppnare
318
Startlås
Display för infotainment och
menyhantering
194, 230, 231
Ljusreglage, öppnare för baklucka
55, 84
Stolsinställning*
79
Dörröppningshandtag
–
Reglagepanel
54, 58, 97,
99
03
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
65
03 Din förarmiljö
Instrument och reglage
03
Högerstyrd bil.
66
03 Din förarmiljö
Instrument och reglage
Funktion
Sida
Funktion
Sida
Torkare och spolning
95, 96
194, 231, 233
Meny-, ljud- och
telefonstyrning
194, 231, 256,
233
Kontrollpanel för
infotainment och
menystyrning
206
Signalhorn, krockkudde
17, 83
Kontrollpanel för
klimatanläggning
Växelväljare
110
Kombinationsinstrument
67, 73
Parkeringsbroms
125
Farthållare
138, 140
84, 89, 192,
219
START/STOP
ENGINE-knapp
107
Meny- och meddelandehantering,
körriktningsvisare,
hel-/halvljus, färddator
Startlås
76
Rattinställning
83
Display för infotainment och
menyhantering
194, 230, 231
Motorhuvsöppnare
318
Dörröppningshandtag
–
Ljusreglage och
öppnare baklucka
55, 84
Reglagepanel
54, 58, 97,
99
Stolsinställning*
79
Varningsblinkers
89
Informationsdisplayer
03
Informationsdisplay, analogt instrument.
Informationsdisplayer, digitalt instrument.
I kombinationsinstrumentens informationsdisplayer visas information om vissa av bilens
funktioner, t.ex. farthållare, färddator och med``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
67
03 Din förarmiljö
Instrument och reglage
03
delanden. Informationen visas med text och
symboler.
Varvtalsmätare. Mätaren anger motorvarvtal i tusental varv/minut.
Ytterligare beskrivning finns under de funktioner som använder informationsdisplayerna.
Växlingsindikator1 / Växellägesindikator2.
Se även sidan 276.
Mätare och indikatorer, analogt
instrument
Mätare och indikatorer, digitalt
instrument
För digitalt kombinationsinstrument kan olika
teman väljas. Möjliga teman är Elegance, Eco
och Performance.
För att växla tema – tryck på vänster rattspaks
OK-knapp och välj därefter menyalternativ
Teman genom att vrida spakens tumhjul.
Bekräfta valet genom att trycka på OKknappen. För mer information om menyhantering, se sidan 192.
Mätare och indikatorer, tema Elegance.
Bränslemätare. Se även färddator, sidan
219, och tankning, sidan 279.
Temperaturmätare för motorns kylvätska
Hastighetsmätare
Bränslemätare. Se även färddator, sidan
219, och tankning, sidan 279.
EcoGuide. Se även sidan 116.
Hastighetsmätare
1
2
3
4
68
Manuell växellåda
Automatisk växellåda
Manuell växellåda
Automatisk växellåda
Varvtalsmätare. Mätaren anger motorvarvtal i tusental varv/minut.
Växlingsindikator3 / Växellägesindikator4.
Se även sidan 276.
03 Din förarmiljö
Instrument och reglage
Kontroll- och varningssymboler
03
Mätare och indikatorer, tema Eco.
3
4
5
Mätare och indikatorer, tema Performance.
Bränslemätare. Se även färddator, sidan
219, och tankning, sidan 279.
Bränslemätare. Se även färddator, sidan
219, och tankning, sidan 279.
EcoGuide. Se även sidan 116.
Temperaturmätare för motorns kylvätska
Kontrollsymboler
Hastighetsmätare
Hastighetsmätare
Kontroll- och varningssymboler
Varvtalsmätare. Mätaren anger motorvarvtal i tusental varv/minut.
Varvtalsmätare. Mätaren anger motorvarvtal i tusental varv/minut.
Varningssymboler5
Växlingsindikator3 / Växellägesindikator4.
Se även sidan 276.
PowerMeter. Se även sidan 116.
Kontroll- och varningssymboler, analogt instrument.
Växlingsindikator3 / Växellägesindikator4.
Se även sidan 276.
Manuell växellåda
Automatisk växellåda
För vissa motorvarianter används inte symbolen för lågt oljetryck, varning sker via displaytext. För information om kontroll av oljenivå, se sidan 319.
``
69
03 Din förarmiljö
Instrument och reglage
fel i bilens avgasreningssystem och symbolen
för lågt oljetryck.
Symbol
Vänster blinkers
Kontrollsymboler
Symbol
Innebörd
Höger blinkers
Fel i ABL-systemet
03
DRIVe – Start/Stop, motorn
auto-stoppad, se sidan 117
Avgasreningssystem
Fel i ABS-systemet
Kontroll- och varningssymboler, digitalt instrument.
Dimljus bak på
Kontrollsymboler
Kontroll- och varningssymboler
Varningssymboler5
Funktionskontroll
Samtliga kontroll- och varningssymboler tänds
i nyckelläge II eller vid start av motorn. När
motorn startat ska samtliga symboler slockna,
utom den för parkeringsbromsen som släcks
först när denna frigörs.
Om motorn inte startar eller om funktionskontrollen utförs i nyckelläge II slocknar samtliga
symboler inom 5 sekunder utom symbolen för
5
70
Innebörd
Stabilitetssystem
Stabilitetssystem, sportläge
Fel i ABL-systemet
Symbolen lyser om ett fel har uppstått i ABLfunktionen (Active Bending Lights).
Avgasreningssystem
Om symbolen tänds kan det bero på fel i bilens
avgasreningssystem. Kör till en verkstad för
kontroll. Volvo rekommenderar att du vänder
dig till en auktoriserad Volvoverkstad.
Fel i ABS-systemet
Låg nivå i bränsletank
Om symbolen tänds är systemet ur funktion.
Bilens ordinarie bromssystem fungerar fortfarande, men utan ABS-funktionen.
Information, läs displaytext
1. Stanna bilen på en säker plats och stäng
av motorn.
Motorförvärmare (diesel)
2. Starta motorn på nytt.
Helljus på
3. Om symbolen förblir tänd, kör till en verkstad för kontroll av ABS-systemet. Volvo
För vissa motorvarianter används inte symbolen för lågt oljetryck, varning sker via displaytext. För information om kontroll av oljenivå, se sidan 319.
03 Din förarmiljö
Instrument och reglage
rekommenderar att du vänder dig till en
auktoriserad Volvoverkstad.
Dimljus bak på
Symbolen lyser när dimljuset är på. Dimljuset
bak består av två lampor.
Stabilitetssystem
Blinkande symbol indikerar att stabilitetssystemet arbetar. Om symbolen lyser med fast
sken har ett fel uppstått i systemet.
tid (tiden varierar beroende på vilken funktion
som indikeras). Informationssymbolen kan
även tändas i kombination med andra symboler.
Symbol
Parkeringsbroms
åtdragen, alternativ
symbol
OBS
Krockkuddar – SRS
När servicemeddelande visas släcks symbolen och meddelandet med hjälp av OKknappen, eller slocknar automatiskt efter en
stund.
Motorförvärmare (diesel)
Symbolen tänds då förvärmning av motorn
pågår. Förvärmning sker för det mesta på
grund av låg temperatur.
Låg nivå i bränsletank
När symbolen tänds är nivån i bränsletanken
låg, fyll på bränsle snarast.
Generatorn laddar
inte
Helljus på
Symbolen lyser när helljuset är på samt vid helljusblink.
DRIVe – Start/Stop
Symbolen lyser när motorn är auto-stoppad.
Varning
A
För vissa motorvarianter används inte symbolen för lågt oljetryck. Varning sker via displaytext, se sidorna 319 och
321.
Lågt oljetryck
Varningssymboler
Innebörd
Lågt oljetryckA
Information, läs displaytext
Informationssymbolen tänds i kombination
med text i informationsdisplayen då en avvikelse i något av bilens system inträffat. Meddelandetexten släcks med OK-knappen, se
sidan 192, eller försvinner automatiskt efter en
Fel i bromssystemet
Vänster/höger blinkers
Båda blinkerssymbolerna blinkar när varningsblinkers används.
Symbol
03
Bältespåminnare
Stabilitetssystem, sport-läge
Sport-läget ger möjlighet till en mer aktiv
körupplevelse. Systemet känner då av om gaspedal, rattrörelser och kurvtagning är mer aktiv
än vid normal körning och tillåter då kontrollerad sladd med bakvagnen upp till en viss nivå
innan det ingriper och stabiliserar bilen.
Innebörd
Parkeringsbroms
åtdragen
Om symbolen tänds under körning är motorns
oljetryck för lågt. Stanna motorn omedelbart
och kontrollera oljenivån i motorn, fyll på vid
behov. Om symbolen tänds och oljenivån är
normal, kontakta en verkstad. Volvo
rekommenderar att du vänder dig till en
auktoriserad Volvoverkstad.
71
03 Din förarmiljö
Instrument och reglage
Parkeringsbroms åtdragen
Symbolen lyser konstant när parkeringsbromsen är ansatt. Symbolen tänds under
ansättning. För mer information, se sidan 125.
Krockkuddar – SRS
03
Om symbolen förblir tänd eller tänds under körning har ett fel upptäckts i bälteslåset, SRS-,
SIPS- eller IC-systemet. Kör snarast till en
verkstad för kontroll. Volvo rekommenderar att
du vänder dig till en auktoriserad Volvoverkstad.
Bältespåminnare
Symbolen lyser om någon i framsätet inte tagit
på sig säkerhetsbältet eller om någon i baksätet tagit av sig säkerhetsbältet.
Generatorn laddar inte
Symbolen tänds under körning om ett fel i det
elektriska systemet har uppstått. Uppsök en
verkstad. Volvo rekommenderar att du vänder
dig till en auktoriserad Volvoverkstad.
Fel i bromssystemet
Om symbolen tänds kan bromsvätskenivån
vara för låg. Stanna bilen på en säker plats och
kontrollera nivån i bromsvätskebehållaren, se
sidan 323.
Om broms- och ABS-symbolerna är tända
samtidigt kan fel ha uppstått i bromskraftsfördelningen.
6
72
Endast bilar med larm*.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
1. Stanna bilen på en säker plats och stäng
av motorn.
2. Starta motorn på nytt.
• Om båda symbolerna slocknar, kör
vidare.
• Om symbolerna förblir tända, kontrollera nivån i bromsvätskebehållaren, se
sidan 323. Om nivån i bromsvätskebehållaren är normal och symbolerna fortfarande är tända, kan bilen under stor
försiktighet köras till en verkstad för
kontroll av bromssystemet. Volvo
rekommenderar att du vänder dig till en
auktoriserad Volvoverkstad.
VARNING
Om bromsvätskan ligger under MIN-nivå i
bromsvätskebehållaren bör inte bilen köras
vidare utan att bromsvätska fyllts på.
Bromsvätskeförlusten måste kontrolleras
av en verkstad, Volvo rekommenderar att du
kontaktar en auktoriserad Volvoverkstad.
VARNING
Om broms- och ABS-symbolerna är tända
samtidigt finns det risk att bakvagnen sladdar vid kraftig inbromsning.
Varning
Den röda varningssymbolen tänds då ett fel har
indikerats som kan påverka säkerheten och/
eller bilens körbarhet. Samtidigt visas ett förklarande textmeddelande i informationsdisplayen. Symbolen förblir synlig tills felet är
åtgärdat men textmeddelandet kan tryckas
bort med OK-knappen, se sidan 192. Varningssymbolen kan även tändas i kombination
med andra symboler.
Åtgärd:
1. Stanna på ett säkert ställe. Bilen ska inte
köras vidare.
2. Läs informationen i informationsdisplayen.
Utför åtgärd enligt meddelandet i displayen. Radera meddelandet med OKknappen.
Påminnelse – ej stängda dörrar
Om någon av dörrarna, motorhuven6 eller bakluckan inte är riktigt stängd tänds informationseller varningssymbolen tillsammans med ett
förklarande textmeddelande i kombinationsinstrumentet. Stanna bilen på en säker plats
snarast och stäng den dörr eller lucka som är
öppen.
Om bilen körs i lägre hastighet än
ca 7 km/h tänds informationssymbolen.
03 Din förarmiljö
Instrument och reglage
Om bilen körs i högre hastighet än
ca 7 km/h tänds varningssymbolen.
Trippmätare
utrustad med digitalt instrument. För mer information, se sidan 219.
Klocka
RSI*
Funktionen RSI (Road Sign Identification) hjälper föraren att se trafikskyltar med information
om bl. a. aktuell hastighet, att en motorväg eller
motortrafikled börjar/upphör samt när det
råder omkörningsförbud. För detaljerad information om RSI, se sidan 134.
03
Combined Instrument Panel Software
"Combined Instrument Panel Software:
Portions of this software are copyright š 2.4.3
The FreeTypeProject (www.freetype.org). All
rights reserved."
Trippmätare.
Display för
Klocka, digitalt instrument.
trippmätare7
De båda trippmätarna T1 och T2 används för
att mäta korta sträckor. Sträckans längd visas
i displayen.
Display för visning av tid8
Ställa klockan
Klockan kan ställas in i menygruppen MY
CAR, för mer information se sidan 194.
Vrid vänster rattspaks tumhjul för att visa
önskad mätare.
Ett långt tryck (mer än 1 sekund) på vänster
rattspaks RESET-knapp nollställer den för tillfället visade trippmätaren. Ett längre tryck (4
sekunder) nollställer färddatorn om bilen är
7
8
Displayens utseende kan variera beroende på variant.
I analogt instrument visas tiden mitt i instrumentet.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
73
03 Din förarmiljö
Volvo Sensus
Allmänt
personlig med hjälp av ett lättanvänt användargränssnitt. Inställningar kan göras i Bilinställningar, Infotainment, Klimat etc.
Med mittkonsolens knappar och reglage eller
rattens högra knappsats* kan funktioner aktiveras eller deaktiveras och många varierande
inställningar kan göras.
03
Med ett tryck på MY CAR presenteras alla
inställningar relaterat till körning och kontroll av
bilen, t.ex. City Safety, Lås och larm, ställa
klockan etc.
Navigation* – NAV, se separat instruktionsbok (Road and Traffic Information
System – RTI).
Med ett tryck på respektive RADIO, MEDIA,
TEL*, NAV* och CAM* kan andra källor, system
och funktioner aktiveras t.ex. AM, FM1, CD,
DVD*, TV*, Bluetooth*, navigation* och parkeringshjälpkamera*.
Infotainment (RADIO, MEDIA, TEL*), se
sidan 230.
För mer information om alla funktioner/system,
se instruktionsbokens respektive avsnitt.
Kontrollpanel i mittkonsol
Bilinställningar - MY CAR, se sidan 194.
Klimatanläggning, se sidan 203.
Parkeringshjälpkamera - CAM*, se
sidan 178.
Volvo Sensus är bilens operativsystem, hjärtat
i din personliga Volvo-upplevelse. Volvo Sensus sammanför och presenterar många funktioner i flera av bilens system på mittkonsolens
bildskärm. Med Volvo Sensus kan bilen göras
74
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Sensus software
This software uses parts of sources from clib2
and Prex Embedded Real-time OS - Source
(Copyright (c) 1982, 1986, 1991, 1993, 1994),
and Quercus Robusta (Copyright (c) 1990,
1993), The Regents of the University of
California. All rights reserved. (c) UNIX System
Laboratories, Inc. All or some portions are
derived from material licensed to the University
of California by American Telephone and
Telegraph Co. or Unix System Laboratories,
Inc. and are reproduced herein with the
permission of UNIX System Laboratories, Inc.
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are
permitted provided that the following
conditions are met: Redistributions of source
code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following
disclaimer. Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice, this list
of conditions and the following disclaimer in
the documentation and/or other materials
provided with the distribution. Neither the
name of the <ORGANIZATION> nor the names
of its contributors may be used to endorse or
promote products derived from this software
without specific prior written permission. THIS
SOFTWARE IS PROVIDED BY THE
COPYRIGHT HOLDERS AND
CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS
OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT
NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS
BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS
03 Din förarmiljö
Volvo Sensus
OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND
ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
This software is based in part on the work of
the Independent JPEG Group.
This software uses parts of sources from
"libtess". The Original Code is: OpenGL
Sample Implementation, Version 1.2.1,
released January 26, 2000, developed by
Silicon Graphics, Inc. The Original Code is
Copyright (c) 1991-2000 Silicon Graphics, Inc.
Copyright in any portions created by third
parties is as indicated elsewhere herein. All
Rights Reserved. Copyright (C) [1991-2000]
Silicon Graphics, Inc. All Rights Reserved.
Permission is hereby granted, free of charge,
to any person obtaining a copy of this software
and associated documentation files (the
"Software"), to deal in the Software without
restriction, including without limitation the
rights to use, copy, modify, merge, publish,
distribute, sublicense, and/or sell copies of the
Software, and to permit persons to whom the
Software is furnished to do so, subject to the
following conditions: The above copyright
notice including the dates of first publication
and either this permission notice or a reference
to http://oss.sgi.com/projects/FreeB/ shall be
included in all copies or substantial portions of
the Software. THE SOFTWARE IS PROVIDED
"AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL
SILICON GRAPHICS, INC. BE LIABLE FOR
ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF
CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING
FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH
THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER
DEALINGS IN THE SOFTWARE. Except as
contained in this notice, the name of Silicon
Graphics, Inc. shall not be used in advertising
or otherwise to promote the sale, use or other
dealings in this Software without prior written
authorization from Silicon Graphics, Inc.
03
This software is based in parts on the work of
the FreeType Team.
This software uses parts of SSLeay Library:
Copyright (C) 1995-1998 Eric Young
(eay@cryptsoft.com). All rights reserved
75
03 Din förarmiljö
Nyckellägen
Sätta i och ta ur fjärrnyckeln
VIKTIGT
Främmande föremål i startlåset kan äventyra funktionen eller förstöra låset.
Nivå
0
Tryck inte in fjärrnyckeln felvänd – Håll i
änden med det löstagbara nyckelbladet, se
sidan 46.
03
låset.
Ljudanläggningen kan användas
begränsad tid – se sidan 230.
I
Solskydd till glastak, fönsterhissar, 12 V-uttag i kupé, RTI, telefon, kupéfläkt och vindrutetorkare kan användas.
II
Strålkastarna tänds.
Funktioner vid olika nivåer
Startlås med fjärrnyckel utdragen/intryckt.
OBS
För bilar med Keyless*-funktion behöver
nyckeln inte sättas i startlåset utan kan förvaras i t.ex. en ficka. För mer information om
Keyless-funktioner – se sidan 49.
Sätta i nyckeln
1. Håll i fjärrnyckelns ände med det löstagbara nyckelbladet och placera nyckeln i
startlåset.
2. Tryck sedan in nyckeln i låset till dess ändläge.
76
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
För att möjliggöra användning av ett begränsat
antal funktioner med avstängd motor, kan
bilens elsystem försättas i 3 olika nivåer (nyckellägen) – 0, I och II – med fjärrnyckeln. Denna
instruktionsbok beskriver genomgående
dessa nivåer med benämningen "nyckellägen".
Följande tabell visar vilka funktioner som är tillgängliga i respektive nyckelläge/nivå.
Kilometerräknare, klocka och
temperaturmätare tänds.
Elektriskt manövrerade stolar kan
justeras.
Ta ur nyckeln
• Ta tag i fjärrnyckeln och dra ut den ur start-
Funktioner
Varnings-/kontrollampor lyser i
5 sekunder.
Flera övriga system aktiveras.
Eluppvärmning i sittdynor och
bakruta kan dock aktiveras först
efter motorstart.
– Detta nyckelläge förbrukar
mycket ström från startbatteriet och bör därför undvikas!
03 Din förarmiljö
Nyckellägen
Att välja nyckelläge/nivå
Start och Stopp av motor
Nyckelläge 0
För information om att starta/stänga av motorn
– se sidan 107.
• Lås upp bilen – därmed är bilens elsystem
på nivå 0.
Nyckelläge I
• Med fjärrnyckeln helt intryckt i startlåset1 –
Bogsering
För viktig information om fjärrnyckeln vid bogsering – se sidan 295.
03
Tryck kort på START/STOP ENGINE.
OBS
För att nå nivå I eller II utan motorstart –
tryck inte ned broms-/kopplingspedalen
när dessa nyckellägen ska väljas.
Nyckelläge II
• Med fjärrnyckeln helt intryckt i startlåset1 –
Gör ett långt2 tryck på START/STOP
ENGINE.
Tillbaka till nyckelläge 0
• För att återgå till nyckelläge 0 från läge II
och I – Tryck kort på START/STOP
ENGINE.
Ljudanläggning
För information om ljudanläggningens funktion
med urtagen fjärrnyckel – se sidan 230.
1
2
Inte nödvändigt för bil med Keyless*-funktion.
Ca 2 sekunder.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
77
03 Din förarmiljö
Säten
Framsäten
VARNING
Fällning av ryggstöd i framsäte
Ställ in rätt körställning på förarstolen innan
körning påbörjas, aldrig under färd. Förvissa
dig om att stolen är i låst läge för att undvika
personskada vid en eventuell hård inbromsning eller olycka.
03
Justering av nackskydd i framstolarna
Ändra svankstödet*, vrid ratten1.
Passagerarstolens ryggstöd kan fällas framåt
för att ge plats för lång last.
Framåt/bakåt, lyft handtaget för att ställa in
rätt avstånd till ratt och pedaler. Kontrollera
att stolen är spärrad då inställningen ändrats.
Höj/sänk sittdynans framkant*, pumpa
upp/ner.
Ändra ryggstödets lutning, vrid ratten.
Höj/sänk stolen*, pumpa upp/ner.
Manöverpanel för elmanövrerad stol*.
Skjut stolen så långt bakåt/neråt som möjligt.
Ställ in ryggstödet till upprätt läge.
Höjden på framstolarnas nackskydd går att
justera.
Reglera nackskyddet efter personens längd så
det om möjligt täcker hela bakhuvudet.
4. Skjut fram stolen så att nackskyddet
"låses" fast under handskfacket.
För att justera höjden måste knappen (se bild)
tryckas in samtidigt som skyddet justeras upp
eller ner.
Uppfällning sker i omvänd ordning.
Nackskyddet kan justeras i tre olika lägen.
1
78
Gäller även elmanövrerad stol.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Lyft spärrarna på ryggstödets baksida och
fäll det framåt.
03 Din förarmiljö
Säten
VARNING
Använd inte platsen bakom framstolen, eller
baksätets mittplats när framstolens ryggstöd är fällt.
VARNING
Ta tag i ryggstödet och förvissa dig om att
det är ordentligt låst efter uppfällning för att
undvika personskada vid en eventuell hård
inbromsning eller olycka.
Elmanövrerad stol*
De elmanövrerade framstolarna har ett överbelastningsskydd som utlöses om någon stol
blockeras av något föremål. Om det händer, gå
till nyckelläge I eller 0 och vänta en kort stund
innan stolen manövreras igen.
Endast en rörelse (fram/bak/upp/ned) kan
göras åt gången.
Förberedelser
Inställning av stolen kan göras en viss tid efter
att dörren låsts upp med fjärrnyckeln utan
nyckel i startlåset. Inställning av stolen görs
normalt i nyckelläge I och kan alltid göras när
motorn är igång.
Stol med minnesfunktion*
Lagra inställning
Minnesknapp
Minnesknapp
Minnesknapp
Knapp för lagring av inställning
03
1. Ställ in stolen och de yttre backspeglarna.
2. Håll knappen för lagring av inställning
intryckt, samtidigt som en av minnesknapparna trycks in.
Använda lagrad inställning
Håll in en av minnesknapparna tills stolen och
de yttre backspeglarna stannar. Om knappen
släpps kommer stolens rörelse att avbrytas.
Sittdynans framkant upp/ner
Stol framåt/bakåt och upp/ner
Ryggstödslutning
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
79
03 Din förarmiljö
Säten
Nyckelminne* i fjärrnyckel2
nyckelns minne (om stolen har rörts sedan
du låste bilen).
Nyckelminnet kan aktiveras/deaktiveras i
menysystemet MY CAR under Inställningar
Bilinställningar Bilnyckelminne. För
beskrivning av menysystemet, se sidan 194.
Baksäten
Nackskydd mittplats bak
03
Nödstopp
Om stolen oavsiktligt kommer i rörelse, tryck
på någon av stolens inställningsknappar eller
minnesknappar så stannar stolen.
Samtliga fjärrnycklar kan användas av olika förare för att lagra förarstolens och de yttre backspeglarnas inställningar3. Gör så här:
• Ställ in stolen som du vill ha den.
• Lås bilen genom att trycka på låsknappen
på fjärrnyckeln som du brukar använda.
Detta lagrar stolens och backspeglarnas
positioner i fjärrnyckelns minne4.
Återstart för att nå stolsposition som lagrats i
nyckelminnet görs genom att trycka på upplåsningsknappen på fjärrnyckeln. Förardörren
måste då vara öppen.
VARNING
Klämrisk! Se till att barn inte leker med reglagen. Kontrollera att inga föremål finns
framför, bakom eller under stolen vid inställning. Försäkra dig om att ingen av passagerarna i baksätet kan komma i kläm.
• Lås upp bilen (genom att trycka på upplåsningsknappen på samma fjärrnyckel)
och öppna förardörren. Förarstolen och
backspeglarna kommer att automatiskt
inta positionerna som är lagrade i fjärr-
2
3
4
80
Eluppvärmda säten
För eluppvärmda säten, se sidan 208.
För nyckelminne vid Keyless-funktion, se sidan 51.
Endast om bilen är utrustad med elmanövrerad stol med minne och elektriskt infällbara backspeglar.
Denna inställning påverkar inte inställningar som har lagrats med den elmanövrerade stolens minnesfunktion.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Reglera skyddet efter passagerarens längd så
det om möjligt täcker hela bakhuvudet. Skjut
det uppåt efter behov.
För att få ner skyddet igen måste knappen (se
bild) tryckas in samtidigt som nackskyddet
trycks ner försiktigt.
Nackskyddet kan justeras i fem olika lägen.
OBS
Sitt inte på mittplatsen med nackskyddet i
helt nedfällt läge.
03 Din förarmiljö
Säten
Manuell nedfällning av yttre nackskydd
baksäte
Fällning av ryggstöd i baksäte
VIKTIGT
När ryggstödet ska fällas får baksätets
mugghållare inte vara öppen och det får inte
finnas något föremål i baksätet. Säkerhetsbältena får inte heller vara kopplade. Risk
finns annars att det uppstår skada på baksätets klädsel.
Det tvådelade ryggstödet kan fällas på olika
sätt.
OBS
Dra i spärrhandtaget närmast nackskyddet för
att fälla nackskyddet framåt.
Nackskyddet förs tillbaka manuellt.
VARNING
Nackskydden ska vara i låst läge efter uppfällning.
Framstolarna kan behöva skjutas fram och/
eller ryggstöden justeras upp för att de
bakre ryggstöden ska kunna fällas fram helt.
• Båda delarna kan fällas separat.
• Om hela ryggstödet ska fällas ska de olika
delarna fällas var för sig.
03
Om högra delen ska fällas – frigör och
justera ner nackskyddet för mittplatsen, se
sidan 80.
De yttre nackskydden fälls automatiskt när
ryggstöden fälls. Dra upp ryggstödets
spärrhandtag
och fäll samtidigt fram
ryggstödet. En röd indikering vid låsspärren
visar att ryggstödet inte längre är
spärrat.
OBS
När ryggstöden har fällts ska nackskydden
föras framåt något för att inte ta i sittdynan.
Uppfällning sker i omvänd ordning.
81
03 Din förarmiljö
Säten
OBS
När ryggstödet har fällts tillbaka ska den
röda indikeringen inte visas längre. Om den
fortfarande visas är ryggstödet inte spärrat.
03
VARNING
Kontrollera att ryggstöden och nackskydden i baksätet är ordentligt låsta efter
uppfällning.
82
03 Din förarmiljö
Ratt
Inställning
Knappsatser*
Signalhorn
03
Inställning av ratt.
Knappsatser i ratten.
Spak – lösgöring av ratt
Farthållare, se sidan 138
Möjliga rattlägen
Adaptiv farthållare, se sidan 140
Ratten kan ställas in i höjd- och djupled:
Signalhorn.
Tryck på rattens centrum för att signalera.
Ljud- och telefonstyrning, se sidan 231.
1. Skjut spaken framåt för att lösgöra ratten.
2. Ställ in ratten i det läge som passar.
3. Dra tillbaka spaken för att fixera ratten. Om
det går trögt, tryck lite på ratten samtidigt
som spaken förs tillbaka.
VARNING
Ställ in ratten och fixera den innan avfärd.
Vid hastighetsberoende servostyrning* kan
rattmotståndet regleras, se sidan 223.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
83
03 Din förarmiljö
Belysning
Ljusreglage
Instrumentbelysningens styrka regleras med
tumhjulet.
Hel-/halvljus
Ljushöjdsreglering strålkastare
Bilens last ändrar strålkastarljusets riktning i
höjdled, vilket kan leda till att mötande fordon
bländas. Undvik detta genom att justera ljushöjden. Sänk ljuset om bilen lastats tungt.
03
1. Låt motorn vara igång eller ha bilens elsystem i nyckelläge I.
2. Rulla uppåt/neråt med tumhjulet för att
höja/sänka ljushöjden.
Översikt ljusreglage.
Tumhjul för justering av display- och instrumentbelysning samt takbelysning, stämningsljus och belysning i framdörrarnas
förvaringsfack*
Dimbakljus
Läge för helljusblink
Läge för helljus
Läge
Innebörd
Varselljus
Tumhjul1 för ljushöjdsreglering
Helljusblink fungerar i detta läge.
Olika display- och instrumentbelysning tänds
beroende på nyckelläge, se sidan 76.
Displaybelysningen dämpas automatiskt vid
mörker – känsligheten ställs in med tumhjulet.
84
Ljusreglage och rattspak.
Ljusreglage
Instrumentbelysning
1
Bilar med aktiva Xenon-strålkastare* har automatisk ljushöjdsreglering och är därför inte
utrustade med tumhjulet.
Finns inte för bilar utrustade med aktiva Xenon-strålkastare*.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Varselljus när bilen körs. Automatisk växling till parkeringljus när
bilen parkeras.
03 Din förarmiljö
Belysning
Läge
Innebörd
Varselljus under dagtid – DRL
Varselljus under körning dagtid.
Automatisk växling till halvljus vid
dåliga ljusförhållanden och när
vindrutetorkare eller dimbakljus
är aktiverade.
Föraren är alltid ansvarig för att bilen framförs med en trafiksäkert korrekt ljussättning
och enligt gällande trafikbestämmelser.
Funktionen "Tunneldetektering*"
aktiverar halvljus vid dåliga ljusförhållanden.
Funktionen "Helljus med automatisk aktivering*" kan
användas.
Helljusblink fungerar i detta läge.
Halvljus
Helljus kan aktiveras.
Helljusblink fungerar i detta läge.
Volvo rekommenderar att läge
används,
så länge trafiksituationer eller väderförhållanden inte är ogynnsamma för funktionen "Helljus med automatisk aktivering*".
Helljusblink
För rattspaken lätt mot ratten till läget för helljusblink. Helljuset lyser tills spaken släpps.
VARNING
Systemet är ett hjälpmedel för att spara
energi – det kan inte i alla situationer avgöra
när dagsljuset är för svagt eller tillräckligt
starkt, t. ex. vid dimma och regn.
03
Halvljus
Ljusreglage i läge AUTO.
Med ljusreglaget i läge
aktiveras varselljusen (Daytime Running Lights – DRL) automatiskt under dagtid. Detta regleras av en ljussensor vilken ställer om från varselljus till
huvudstrålkastarnas halvljus vid skymning eller
när dagsljuset blir för svagt. Omställning till
halvljus sker också i de fall vindrutetorkare eller
dimbakljus är aktiverade.
OBS
För att uppnå minimal energiförbrukning,
släcks även baklamporna vid automatisk
växling från halvljus till DRL varselljus.
I läge
aktiveras halvljuset automatiskt vid
skymning eller när dagsljuset blir för svagt.
Halvljuset aktiveras också automatiskt i de fall
vindrutetorkare eller dimbakljus är aktiverade.
aktiveras alltid halvljuset när
I läge
motorn är igång eller när nyckelläge II är aktivt.
Helljus
Helljuset kan aktiveras när ljusreglaget är i läge
. Aktivera/deaktivera helljuset genom att
föra rattspaken mot ratten till ändläget och
släpp. Alternativt kan helljuset deaktiveras
genom en lätt tryckning av rattspaken mot
ratten.
När helljuset är aktiverat lyser symbolen
i kombinationsinstrumentet.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
85
03 Din förarmiljö
Belysning
Helljus med automatisk aktivering –
AHB*
03
Deaktivering vid helljus medför att belysningen
direkt övergår till halvljus.
Helljus med automatisk aktivering (Active High
Beam – AHB) är en funktion som med en kamerasensor i vindrutans överkant upptäcker
mötande trafiks strålkastarljus eller framförvarande fordons bakljus, och då växlar från helljus till halvljus. Belysningen återgår till helljus
någon sekund efter det att kamerasensorn inte
längre känner av något sådant infallande ljus.
Funktionen kan aktiveras då ljusreglaget är i
. För att aktivering ska kunna ske
läge
måste motorn ha varit igång i minst 20 sekunder samt bilens hastighet vara 20 km/h eller
högre.
OBS
Håll vindrutans yta framför kamerasensorn
ren avseende is, snö, imma och smuts.
Klistra eller montera ingenting på vindrutan
framför kamerasensorn, då det kan reducera eller få ett eller flera av kameran
beroende system att sluta fungera.
Ljusreglage och rattspak.
I bil med analogt kombinationsinstrument:
Om meddelandet Active high beam Tillfälligt
otillgängligt Manövrera manuellt visas i
kombinationsinstrumentets display måste växling mellan hel- och halvljus göras manuellt.
Dock kan ljusreglaget ändå vara i läge
.
Detsamma gäller om meddelandet
Vindrutesensorer blockerade Se handbok
och symbolen
När AHB är aktiverad lyser symbolen
i
instrumentets display. När helljuset är tänt
i instrumentet.
lyser också symbolen
I bil med digitalt kombinationsinstrument:
När AHB är aktiverad lyser symbolen
med vitt sken i instrumentets display. När helljuset är tänt lyser symbolen med blått sken.
Ljusreglage i läge AUTO.
Aktivera/deaktivera AHB genom att föra vänster rattspak mot ratten till ändläget och släpp.
86
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
visas. Symbolen
slocknar när dessa meddelanden
visas.
AHB kan vara tillfälligt otillgängligt t. ex. i situationer med tät dimma eller kraftigt regn. När
AHB åter blir tillgängligt, eller vindrutesensorerna inte längre är blockerade, släcks meddelandet och symbolen
tänds.
03 Din förarmiljö
Belysning
VARNING
AHB är ett hjälpmedel för att vid gynnsamma förhållanden använda bästa möjliga
ljussättning.
Föraren är alltid ansvarig för att manuellt
växla mellan hel- och halvljus när trafiksituationer eller väderförhållanden kräver det.
VIKTIGT
Exempel på när manuell växling mellan heloch halvljus kan krävas:
•
•
•
•
•
•
Vid kraftigt regn eller tät dimma
Vid underkylt regn
Vid snörök eller snömodd
Vid månsken
Vid körning i svagt upplysta samhällen
tarnas halvljus. Ca 20 sekunder efter det att
bilen körts ut ur tunneln, återgår belysningen till
varselljus. Körs bilen in i ännu en tunnel inom
denna tid, sker ingen återgång till varselljus. På
så sätt undviks täta förändringar av bilens ljussättning. Observera! – ljusreglaget måste vara
i läge
för att tunneldetekteringen ska fungera.
03
Aktiva Xenon-strålkastare – ABL*
När framförvarande trafik har svag
belysning
•
Om det finns fotgängare på eller vid
vägen
•
Om det finns starkt reflekterande föremål såsom skyltar i närheten av vägen
•
När mötande trafiks belysning skyms av
t. ex. vägräcken
•
•
•
När det finns trafik på anslutande vägar
Vid backkrön eller svackor
I tvära kurvor.
För mer information om kamerasensorns
begränsningar, se sidan 162.
Tunneldetektering*
I bilar med regnsensor* känner regnsensorn av
det ändrade ljusförhållandet när bilen t. ex.
körs in i en tunnel. Belysningen ställs då inom
en sekund om från varselljus till huvudstrålkas-
Ljusbild med funktionen deaktiverad (vänster)
respektive aktiverad (höger).
Om bilen är utrustad med aktiva Xenon-strålkastare (Active Bending Lights – ABL) följer ljuset från strålkastarna rattrörelsen för att ge
maximal belysning i kurvor och korsningar och
därmed ge ökad säkerhet.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
87
03 Din förarmiljö
Belysning
03
Funktionen aktiveras automatiskt vid start av
bilen (förutsatt att den inte har deaktiverats i
menysystemet MY CAR). Vid fel i funktionen
i kombinationsinstrulyser symbolen
mentet samtidigt som informationsdisplayen
visar en förklarande text och ytterligare en tänd
symbol.
Symbol
Display
Innebörd
Strålkastarfel Serv.
erfordras
Systemet är
ur funktion.
Uppsök en
verkstad om
meddelandet kvarstår.
Volvo
rekommend
erar att du
kontaktar en
auktoriserad
Volvoverkstad.
Funktionen är endast aktiv i skymning eller
mörker och endast när bilen är i rörelse.
Funktionen2 kan deaktiveras/aktiveras i menysystemet MY CAR under Inställningar
Bilinställningar Ljusinställningar
2
88
Aktiverad vid leverans från fabrik.
Aktiva kurvljus. För beskrivning av menysystemet, se sidan 195.
Positions-/parkeringsljus
Bromsljus
Bromsljuset tänds automatiskt vid inbromsning. För information om Nödbromsljus och
automatisk varningsblinkers, se sidan 123.
Dimbakljus
Ljusreglage i läge för positions-/parkeringsljus.
Vrid ljusreglaget till läget för positions/parkeringsljus (nummerskyltsbelysningen tänds samtidigt).
När det är mörkt ute och bakluckan öppnas
tänds de bakre positionsljusen för att uppmärksamma bakomvarande. Detta sker oavsett vilket läge ljusreglaget står i eller vilket
nyckelläge bilens elsystem är i.
Knapp för dimljus bak.
Dimbakljuset består av två lampor bak och kan
endast tändas i kombination med
hel-/halvljuset.
Tryck på knappen för till/från. Dimbakljusets
i kombinationsinstrukontrollsymbol
mentet och lampan i knappen lyser när dimbakljuset är tänt.
03 Din förarmiljö
Belysning
Dimbakljuset släcks automatiskt när motorn
stängs av.
man kör iväg igen eller om knappen trycks in.
För mer information om Nödbromsljus och
automatisk varningsblinkers, se sidan 123.
OBS
Bestämmelser för användning av dimbakljus varierar mellan olika länder.
Körriktningsvisare/blinkers
Kontinuerlig blinksekvens
För rattspaken uppåt eller neråt till yttersta
läget.
Spaken stannar i sitt läge och förs tillbaka för
hand eller automatiskt av rattrörelsen.
Blinkerssymboler
03
För blinkerssymboler, se sidan 70.
Varningsblinkers
Belysning i kupé
Körriktningsvisare/blinkers.
Kort blinksekvens
Knapp för varningsblinkers.
Tryck in knappen för att aktivera varningsblinkers. Båda blinkerssymbolerna i kombinationsinstrumentet blinkar när varningsblinkers
används.
Varningsblinkers aktiveras automatiskt när
bilen bromsats så kraftigt att nödbromsljusen
aktiverats och hastigheten understiger
10 km/h. Varningsblinkers förblir aktiva när
man stannat och deaktiveras automatiskt när
För rattspaken uppåt eller neråt till första
läget och släpp. Körriktningsvisarna
blinkar tre gånger. Funktionen kan aktiveras/deaktiveras i menysystemet MY CAR
under Inställningar Bilinställningar
Ljusinställningar Trippel blinkers
indikering. För beskrivning av menysystemet, se sidan 195.
Reglage i takkonsolen för främre läslampor och
takbelysning.
Läslampa vänster sida
Kupébelysning (golvbelysning* och takbelysning) – På/Av
Automatik för kupébelysning
Läslampa höger sida
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
89
03 Din förarmiljö
Belysning
All belysning i kupén kan tändas och släckas
manuellt inom 30 minuter från det att:
• motorn har stängts av och bilens elsystem
är i nyckelläge 0
• bilen har låsts upp men motorn har inte
03
startats.
Främre läsbelysning*
Läslamporna tänds eller släcks med ett kort
tryck på respektive knapp i takkonsolen.
Ljusstyrkan justeras genom att knappen hålls
inne.
Ljusstyrkan justeras genom att knappen hålls
inne.
Golvbelysning* och takbelysning
Golvbelysningen och takbelysningen tänds
respektive släcks när en sidodörr öppnas eller
stängs.
Golvbelysningens intensitet kan ändras i
menysystemet MY CAR under Inställningar
Bilinställningar Ljusinställningar
Interiörljus Golvbelysning. Välj mellan Av,
Låg och Hög. För mer information om menysystemet MY CAR, se sidan 196.
Bakre läsbelysning*
Bakre läsbelysning.
Lamporna tänds eller släcks med ett kort tryck
på respektive knapp.
90
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Automatik för kupébelysning
Automatiken är aktiverad när lampan i AUTOknappen lyser.
Kupébelysningen tänds och släcks då enligt
nedanstående.
Kupébelysningen tänds och förblir tänd i
30 sekunder om:
• bilen låses upp med fjärrnyckel eller
nyckelblad, se sidorna 44 eller 47
• motorn stängts av och bilens elsystem är i
nyckelläge 0.
Kupébelysningen släcks när:
Belysning i framdörrarnas
förvaringsfack*
• motorn startar
• bilen låses.
Belysningen i förvaringsfacken tänds när
motorn startar.
Kupébelysningen tänds och förblir tänd i två
minuter om någon av dörrarna är öppen.
Handskfacksbelysning
Handskfacksbelysningen tänds respektive
släcks när luckan öppnas eller stängs.
Om någon belysning tänds manuellt och bilen
låses kommer den att släckas automatiskt efter
två minuter.
Make up-spegel
Stämningsljus
Belysningen till make up-spegeln, se
sidan 226, tänds respektive släcks då locket
öppnas eller stängs.
När den vanliga kupébelysningen har slocknat
och motorn går lyser en lysdiod i den främre
takkonsolen för att ge ett svagt ljus och förhöja
stämningen under färd. Ljuset gör det också
lättare att under den mörka tiden på dygnet se
föremål i förvaringsfack etc. Ljusets intensitet
kan ändras i menysystemet MY CAR under
Belysning lastutrymme
Belysningen i lastutrymmet tänds respektive
släcks då bakluckan öppnas eller stängs.
03 Din förarmiljö
Belysning
Ledbelysning
En del av exteriörbelysningen kan hållas tänd
och fungera som ledbelysning efter att bilen
låsts.
1. Ta fjärrnyckeln ur startlåset.
2. För vänster rattspak mot ratten till ändläget
och släpp. Funktionen aktiveras på samma
sätt som vid helljusblink, se sidan 84.
3. Stig ur bilen och lås dörren.
Anpassning av ljusbild
Tiden för hur länge ledbelysningen ska hållas
tänd kan ställas in i menysystemet MY CAR
under Inställningar Bilinställningar
Ljusinställningar Ledbelysning. För
beskrivning av menysystemet, se sidan 195.
03
G021151
Har bilen även stämningsljus i takkonsolen för
bakre läslampor* kan ljusets färg ställas in i
menysystemet MY CAR under Inställningar
Bilinställningar Ljusinställningar
Interiörljus Färger för stämningsljus. Välj
Temperatur så varierar färgen mellan varmt vit
och kallt vit beroende på temperaturen i bilen,
eller välj mellan olika färgteman. Tillgängliga
färgteman är Frosty White, Toscana White,
Ember Gold, Red Sunset, Rainforest,
Glacier Blue och Violet Purple. För mer information om menysystemet MY CAR, se
sidan 196.
När funktionen aktiverats lyser halvljus, parkeringsljus, lampor i yttre backspeglar, nummerplåtsbelysning, inre takbelysning samt golvbelysning.
Trygghetsbelysning
Trygghetsbelysningen tänds med fjärrnyckeln,
se sidan 44, och används för att tända bilens
belysning på avstånd.
Ljusbild vänstertrafik.
När funktionen aktiverats med fjärrkontrollen
lyser parkeringsljus, lampor i yttre backspeglar, nummerplåtsbelysning, inre takbelysning
samt golvbelysning.
Tiden för hur länge trygghetsbelysningen ska
hållas tänd kan ställas in i menysystemet
MY CAR under Inställningar
Bilinställningar Ljusinställningar
Trygghetsbelysning. För beskrivning av
menysystemet, se sidan 195.
G021152
Inställningar Bilinställningar
Ljusinställningar Interiörljus
Stämningsljus. Välj mellan Av, Låg och Hög.
Denna belysning slocknar när motorn stängs
av.
Ljusbild högertrafik.
För att inte blända mötande trafik kan strålkastarnas ljusbild ställas om för höger- eller vänstertrafik.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
91
03 Din förarmiljö
Belysning
Aktiva Xenon-strålkastare*
Ingen anpassning av ljusbilden behöver göras.
Halogenstrålkastare
03
För halogenstrålkastare ställs ljusbilden om
genom maskering av strålkastarglaset. Ljusbilden blir något sämre.
Maskering av strålkastare
1. Avbilda mallarna A och B för vänsterstyrd
bil eller C och D för högerstyrd bil, se
sidan 94. Mallarna är i skala 1:2. Använd
t. ex. en kopieringsmaskin med förstoringsfunktion och kopiera mallarna till
200 %:
•
•
•
•
A = LHD Right (vänsterstyrd, höger glas)
B = LHD Left (vänsterstyrd, vänster glas)
C = RHD Right (högerstyrd, höger glas)
D = RHD Left (högerstyrd, vänster glas)
2. För över mallen till ett självhäftande vattenfast material och klipp ut.
3. Utgå från designlinjerna på strålkastarglasen, se linjer på sidan 93. Placera de
självhäftande mallarna intill designlinjerna
med hjälp av bilden.
92
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
03 Din förarmiljö
Belysning
Placering av mallar
03
Övre raden: vänsterstyrd bil, mallar A och B. Nedre raden: högerstyrd bil, mallar C och D.
``
93
03 Din förarmiljö
Belysning
Mallar för halogenstrålkastare
03
94
03 Din förarmiljö
Torkare och spolning
Vindrutetorkare1
Kontinuerlig torkning
Torkarna sveper med normal hastighet.
Torkarna sveper med hög hastighet.
När regnsensorn är aktiverad tänds en lampa i
knappen och regnsensorsymbolen
visas i den högra displayen i kombinationsinstrumentet.
Aktivera och ställ in känslighet
VIKTIGT
Innan aktivering av torkare under vintertid –
säkerställ att torkarbladen inte är fastfrusna
och att eventuell snö eller is på vindrutan
(och bakrutan) är bortskrapad.
Vindrutetorkare och vindrutespolare.
Regnsensor, till/från
Tumhjul, känslighet/frekvens
Vindrutetorkare av
För spaken till läge 0 för att stänga av
vindrutetorkarna.
Enkelsvep
För spaken uppåt och släpp för att
göra ett svep.
Intervalltorkning
Ställ in antalet svep per tidsenhet
med tumhjulet när intervalltorkning är
VIKTIGT
Använd rikligt med spolarvätska när torkarna rengör vindrutan. Vindrutan ska vara
blöt när vindrutetorkarna arbetar.
När regnsensorn ska aktiveras måste bilen vara
igång eller fjärrnyckeln i läge I eller II samtidigt
som spaken till vindrutetorkarna ska vara i läge
0 alternativt i läge för enkelsvep.
03
Aktivera regnsensorn genom att trycka på
. Torkarna gör ett svep.
knappen
Om spaken förs uppåt gör torkarna extrasvep.
Vrid tumhjulet uppåt för högre känslighet och
nedåt för lägre känslighet. (Ett extra svep görs
när tumhjulet vrids uppåt.)
Deaktivera
Serviceläge torkarblad
Vid rengöring av vindruta/torkarblad och byte
av torkarblad, se sidan 330 och 346.
Regnsensor*
Regnsensorn känner av mängden vatten på
vindrutan och startar vindrutetorkarna automatiskt. Regnsensorns känslighet justeras
med tumhjulet.
Deaktivera regnsensorn genom att trycka på
eller för spaken nedåt till ett
knappen
annat torkarprogram.
Regnsensorn deaktiveras automatiskt när fjärrnyckeln tas ur startlåset eller fem minuter efter
att motorn stängts av.
vald.
1
Byte av torkarblad se sidan 330, serviceläge torkarblad se sidan 330 och påfyllning av spolarvätska se sidan 331.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
95
03 Din förarmiljö
Torkare och spolning
VIKTIGT
Vindrutetorkarna kan starta och skadas vid
automattvätt. Stäng av regnsensorn medan
bilen är igång eller fjärrnyckeln är i läge I eller
II. Symbolen i kombinationsinstrumentet
och lampan i knappen slocknar.
03
Spolning av strålkastare och rutor
Högtrycksspolning av strålkastare*
Högtrycksspolning av strålkastarna konsumerar stora mängder spolarvätska. För att spara
vätska spolas strålkastarna automatiskt vid var
femte spolning av vindrutan.
Reducerad spolning
Då det återstår ca 1 liter spolarvätska i behållaren och meddelandet om att man ska fylla på
spolarvätska visas i kombinationsinstrumentets display, stängs tillförseln av spolarvätska till strålkastarna av. Detta för att prioritera rengöring av vindrutan och sikten genom
den.
Torkning och spolning av bakruta
Genom att föra spaken framåt (se pil i bild ovan)
startas spolning och torkning av bakrutan.
OBS
Bakrutetorkaren är utrustad med ett överhettningsskydd som gör att motorn stängs
av om den blir överhettad. Bakrutetorkaren
fungerar igen efter en nedkylningsperiod
(30 sekunder eller längre, beroende på värmen i motorn och yttertemperaturen).
Torkare – backning
Om backväxeln läggs in när de främre vindrutetorkarna är aktiverade, kommer bakrutetorkaren starta intervalltorkningsläge2. Funktionen upphör när backväxel läggs ur.
Om bakrutetorkaren redan går med kontinuerlig hastighet, sker ingen förändring.
OBS
Spolningsfunktion.
På bilar med regnsensor aktiveras bakrutetorkaren vid backning, om sensorn är aktiverad och det regnar.
Spolning av vindruta
För spaken mot ratten för att starta vindruteoch strålkastarspolarna.
Efter att spaken släppts gör vindrutetorkarna
några extra svep och strålkastarna spolas.
Bakrutetorkare – intervalltorkning
Bakrutetorkare – kontinuerlig hastighet
2
96
Denna funktion (intervalltorkning vid backning) kan stängas av. Uppsök en verkstad. Volvo rekommenderar att du kontaktar en auktoriserad Volvoverkstad.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
03 Din förarmiljö
Fönster och backspeglar
Allmänt
Värmereflekterande vindruta*
Laminerat glas
Glaset är förstärkt vilket ger ett bättre
inbrottsskydd och förbättrad ljudisolering i kupén. Vindrutan och övriga
rutor* har laminerat glas.
Om funktionen för elektronisk utrustning ska bli
optimal bör denna placeras på den del av vindrutan som saknar värmereflekterande film (se
markerat fält i ovanstående bild).
Fönsterhissar
03
Vatten- och smutsavvisande ytskikt*
Rutorna är behandlade med ett
ytskikt som förbättrar sikten vid svåra
väderförhållande. Skötsel, se sidan 347.
VIKTIGT
Fält där IR-film inte är applicerad.
Använd inte isskrapa av metall för att ta bort
is från rutorna. Använd eluppvärmningen för
att ta bort is från speglarna, se sidan 100.
Mått
A
65 mm
B
150 mm
C
125 mm
Vindrutan är försedd med en värmereflekterande film (IR) som minskar solens värmeinstrålning i kupén.
Placering av elektronisk utrustning, t.ex. en
transponder, bakom en glasyta med värmereflekterande film kan påverka dess funktion och
prestanda negativt.
Reglagepanel i förardörr.
Elektrisk spärr för öppning av dörrar* och
fönster bak, se sidan 58.
Reglage bakre fönster
Reglage främre fönster
VARNING
Kontrollera att ingen baksätespassagerare
kommer i kläm när fönstren stängs från
förardörren.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
97
03 Din förarmiljö
Fönster och backspeglar
VARNING
Kontrollera att barn eller andra passagerare
inte kommer i kläm om fönstren stängs,
även när fjärrnyckeln används.
03
VARNING
Om det finns barn i bilen – tänk på att alltid
bryta strömmen till fönsterhissarna genom
att välja nyckelläge 0 och ta sedan med
fjärrnyckeln då bilen lämnas. För information om nyckellägen – se sidan 77.
Manövrering
Med förardörrens reglagepanel kan alla fönsterhissar manövreras – övriga dörrars reglagepaneler kan bara manövrera respektive
fönsterhiss. Endast en reglagepanel i taget kan
manövreras.
För att fönsterhissarna ska kunna användas
måste nyckelläget vara lägst I – se sidan 76.
Efter motoravstängning kan fönsterhissarna
manövreras i några minuter efter att fjärrnyckeln tagits ur – dock inte efter att en dörr
har öppnats.
Stängning av fönstren avbryts och fönstret
öppnas om något hindrar dess rörelse. Det
finns möjlighet att forcera klämskyddet när
stängning avbrutits t.ex. vid isbildning. Efter
två på varandra avbrutna stängningar kommer
klämskyddet att forceras och automatisk funktion deaktiveras under en kort stund, nu går det
att stänga genom att kontinuerligt hålla
knappen uppdragen.
OBS
Manövrering av fönsterhissar.
Manövrering utan automatik
Manövrering med automatik
98
Ett sätt att minska det pulserande vindljudet
då de bakre fönsterrutorna är öppna, är att
öppna även de främre fönsterrutorna lite
grann.
Manövrering utan automatik
För något av reglagen lätt uppåt/nedåt.
Fönsterhissarna går upp/ner så länge reglaget
hålls i position.
Manövrering med automatik
För något av reglagen uppåt/nedåt till ändläget
och släpp sedan. Fönstret körs automatiskt till
sitt ändläge.
Manövrering med fjärrnyckel och
centrallås
För att fjärrmanövrera de elektriska fönsterhissarna från utsidan med fjärrnyckeln eller från
insidan med centrallåset, se sidorna 44 och
54.
Återställning
Ifall batteriet kopplats bort måste funktionen
för automatisk öppning återställas för att fungera korrekt.
1. Dra upp knappens främre del lätt för att
hissa upp rutan till sitt ändläge och håll kvar
i en sekund.
2. Släpp knappen kort.
3. Dra upp knappens främre del igen i en
sekund.
VARNING
Återställning måste ske för att klämskyddet
ska fungera.
03 Din förarmiljö
Fönster och backspeglar
Yttre backspeglar
Lagring av position1
Backspeglarnas positioner lagras i nyckelminnet när bilen låses med fjärrnyckeln. När bilen
låses upp med samma fjärrnyckel intar backspeglarna och förarstolen de lagrade positionerna när förardörren öppnas.
Funktionen kan aktiveras/deaktiveras i menysystemet MY CAR under Inställningar
Bilinställningar Bilnyckelminne
Personliga inställningar i nyckelminne. För
beskrivning av menysystemet, se sidan 195.
Vinkling av backspegel vid parkering1
Reglage yttre backspeglar.
Inställning
1. Tryck på knappen L för vänster backspegel
eller R för höger backspegel. Lampan i
knappen lyser.
2. Justera läget med inställningsspaken i mitten.
3. Tryck en gång till på knappen L eller R.
Lampan ska inte längre lysa.
VARNING
Spegeln på förarsidan är av vidvinkeltyp för
att ge god överblick. Föremål kan synas
vara längre bort än vad de i verkligheten är.
1
Backspegeln kan vinklas ner för att exempelvis
föraren ska kunna se vägkanten vid parkering.
–
Lägg i backväxeln och tryck in knappen L
eller R.
När backväxeln läggs ur återgår backspegeln
automatiskt till dess ursprungliga position efter
ca 10 sekunder, eller tidigare genom att trycka
in knappen L respektive R.
Automatisk vinkling av backspegel vid
parkering1
När backväxeln läggs i vinklas backspegeln
automatiskt ner för att föraren exempelvis ska
kunna se vägkanten vid parkering. När backväxeln läggs ur återgår backspegeln automatiskt till sin ursprungliga position efter en stund.
Funktionen kan aktiveras/deaktiveras i menysystemet MY CAR under Inställningar
Bilinställningar
Backspegelsinställningar Vinkla vänster
backspegel respektive Vinkla höger
backspegel. För beskrivning av menysystemet, se sidan 195.
03
Automatisk infällning vid låsning1
När bilen låses/låses upp med fjärrnyckeln fälls
backspeglarna in/ut automatiskt.
Funktionen kan aktiveras/deaktiveras i menysystemet MY CAR under Inställningar
Bilinställningar
Backspegelsinställningar Fäll in speglar.
För beskrivning av menysystemet, se
sidan 195.
Återställning till neutralläge
Spegel som p.g.a. yttre våld ändrats ur sitt läge
måste elektriskt återställas till neutralläge för
att den elektriska in-/utfällningen ska fungera
korrekt:
1. Fäll in speglarna med knapparna L och R.
2. Fäll ut dem igen med knapparna L och R.
3. Upprepa ovanstående procedur vid behov.
Speglarna är nu återställda i neutralläge.
Endast i kombination med elmanövrerad stol med minne, se sidan 79.
99
03 Din förarmiljö
Fönster och backspeglar
Elektriskt infällbara backspeglar*
För parkering/körning i trånga utrymmen kan
speglarna fällas in:
Eluppvärmd vindruta*, bakruta och
yttre backspeglar
1. Tryck ner knapparna L och R samtidigt
(nyckelläge måste vara lägst I).
03
väljas i menysystemet MY CAR under
Inställningar Klimatinställningar
Automatisk avfrostning bak. Välj mellan På
eller Av. För beskrivning av menysystemet, se
sidan 195.
Kompassen deaktiveras när den eluppvärmda
vindrutan aktiveras. När den eluppvärmda
vindrutan deaktiveras, så aktiveras kompassen
igen.
2. Släpp dem efter ca 1 sekund. Speglarna
stannar automatiskt i maximalt infällt läge.
Fäll ut speglarna genom att trycka ner L och
R samtidigt. Speglarna stannar automatiskt i
utfällt läge.
Inre backspegel
Trygghetsbelysning och ledbelysning
Lampan på backspeglarna tänds då trygghetsbelysning eller ledbelysning valts, se sidan 91.
Eluppvärmning vindruta (1) , bakruta och yttre
backspeglar (2)
Använd eluppvärmningen för att få bort is och
imma från vindrutan, bakrutan och de yttre
backspeglarna.
Ett tryck på knappen startar eluppvärmningen.
Lampan i knappen visar att funktionen är aktiv.
Koppla från uppvärmningen så snart isen/
imman är borta för att inte belasta batteriet
onödigt mycket. Uppvärmningen stängs dock
av automatiskt efter en viss tid.
Se även avsnittet "Eluppvärmd vindruta och
max. defroster" sidan 210.
De yttre backspeglarna och bakrutan avimmas/avisas automatiskt om bilen startas i lägre
yttertemperatur än +9 °C. Autoavfrostning kan
100
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Reglage för avbländning
Manuell avbländning
Om starkt ljus kommer in bakifrån kan det
reflekteras i backspegeln och blända föraren.
03 Din förarmiljö
Fönster och backspeglar
Blända av med reglaget för avbländning när
bakomvarande ljus stör:
1. Blända av genom att föra reglaget in mot
kupén.
2. Återgå till normalt läge genom att föra reglaget mot vindrutan.
03
Automatisk avbländning*
Om starkt ljus kommer bakifrån bländar backspegeln av automatiskt. Reglaget finns inte på
speglar med automatisk avbländning.
Kompass* kan enbart väljas till backspeglar
med automatisk avbländning, se sidan 102.
Automatisk öppning till ändläge
Manuell öppning tills knappen släpps
Glastak*
Glastaket är fast men rullgardinen kan manövreras i nyckelläge I eller II med reglaget i takkonsolen. För information om nyckellägen – se
sidan 76.
Manuell stängning tills knappen släpps
Automatisk stängning till ändläge
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
101
03 Din förarmiljö
Kompass*
Handhavande
Kalibrering
Jordklotet är indelat i 15 magnetiska zoner.
Kompassen är inställd för det geografiska
område bilen befann sig i vid leverans. Kompassen bör kalibreras om bilen förflyttas flera
magnetiska zoner. Gör så här:
03
G030295
1. Stanna bilen på en stor öppen yta som är
fri från stålkonstruktioner och högspänningsledningar.
2. Starta bilen.
OBS
Backspegel med kompass.
I backspegelns övre högra hörn finns en display som visar i vilken kompassriktning bilens
front pekar. Åtta olika riktningar visas med engelsk förkortning: N (norr), NE (nordost), E
(öster), SE (sydost), S (söder), SW (sydväst),
W (väster) och NW (nordväst).
Kompassen aktiveras automatiskt när bilen
startas eller när nyckelläge II är aktivt, se
sidan 76. För att deaktivera/aktivera kompassen – tryck in knappen på backspegelns baksida med hjälp av t. ex. ett gem.
Kompassen deaktiveras när den eluppvärmda
vindrutan aktiveras. När den eluppvärmda
vindrutan deaktiveras, så aktiveras kompassen
igen.
102
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
För bäst kalibrering – slå av all elektrisk
utrustning (klimatanläggning, torkare etc.)
och se till att alla dörrar är stängda.
3. Håll knappen på backspegelns baksida
intryckt ca 6 sekunder (använd t.ex. ett
gem) tills det att tecknet C visas.
Magnetiska zoner.
4. Håll knappen på backspegelns baksida
intryckt ca 3 sekunder. Numret för aktuell
magnetisk zon visas.
5. Tryck upprepade gånger på knappen tills
önskad magnetisk zon (1–15) visas, se kartan över magnetiska zoner för kompass.
6. Vänta tills displayen återgår till att visa
tecknet C.
7. Kör långsamt i en cirkel med en hastighet
av högst 10 km/h tills en kompassriktning
visas i displayen, vilket visar att kalibreringen är klar. Kör därefter ytterligare 2 varv
för att finjustera kalibreringen.
8. Upprepa ovanstående procedur vid behov.
03 Din förarmiljö
Alkolås*
Allmänt om Alkolås
Funktioner
Alkolåsets1 funktion är att förhindra att bilen
framförs av en berusad förare. Innan motorstart är möjlig måste föraren göra ett utandningsprov som verifierar att denne inte är
påverkad av alkohol. Alkolåset kalibreras till
respektive marknads gällande gränsvärde för
laglig bilkörning.
Batteri
Alkolåsets kontrollampa (4) visar batteriets status:
VARNING
Alkolåset är ett hjälpmedel och fritar inte
föraren från ansvar. Det är alltid förarens
ansvar att vara nykter och att framföra bilen
på ett säkert sätt.
Handhavande
Kontrollampa (4)
Batteristatus
Grönt blinkande
Laddning pågår
Grön
Fulladdat
Gul
Halvladdat
Röd
Urladdat – placera
laddaren i hållaren
eller anslut strömförsörjningskabeln från
handskfacket.
Munstycke för utandningsprov.
Strömbrytare.
Sändarknapp.
03
Lampa för batteristatus.
Lampa för resultat av utandningsprov.
Lampa indikerar klart för utandningsprov.
1
OBS
Förvara Alkolåset i dess hållare. Då hålls det
inbyggda batteriet fulladdat och Alkolåset
aktiveras automatiskt när bilen öppnas.
Benämns även Alcoguard.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
103
03 Din förarmiljö
Alkolås*
Förvaring
1. Då kontrollampan (6) lyser grönt är Alkolåset klart att användas.
Resultat efter utfört utandningsprov
2. Ta loss Alkolåset från dess hållare. Är Alkolåset utanför bilen vid upplåsning måste
det först aktiveras med strömbrytaren (2).
3. Fäll upp munstycket (1), ta ett djupt andetag och blås med jämnt tryck tills ett
"klick"-ljud hörs efter ca 5 sekunder.
Resultatet blir ett av alternativen i nästföljande tabell Resultat efter utfört utandningsprov.
03
Handenhetens förvaring och laddstation.
• Alkolåsets handenhet lossas genom att
trycka in den lätt i dess hållare och släppa
– den fjädrar då ut och kan sedan tas ur
hållaren.
• Återplacera handenheten i hållaren genom
att skjuta in den tills det "klickar" till.
• Förvara handenheten i hållaren – då är den
bäst skyddad och dess batterier hålls fulladdade.
Inför motorstart
Alkolåset aktiveras automatiskt och görs klar
för användning när bilen öppnas.
104
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
4. Visas inget meddelande kan överföringen
till bilen ha misslyckats – tryck då på
knappen (3) för att att manuellt sända
resultatet till bilen.
5. Fäll ner munstycket och sätt fast Alkolåset
i dess hållare.
6. Starta motorn efter godkänt utandningsprov inom 5 minuter – i annat fall måste det
göras om.
A
Kontrollampa (5)
+ Displaytext
Innebörd
Grön lampa + Alcoguard Godkänt
test
Starta motorn –
ingen alkoholhalt
uppmätt.
Gul lampa + Alcoguard Godkänt
test
Motorstart möjlig –
uppmätt alkoholhalt
är över 0,1 promille
men under gällande
gränsvärdeA.
Röd lampa +
Underkänt test
Vänta 1 minut
Motorstart ej möjlig
– uppmätt alkoholhalt är över gällande
gränsvärdeA.
Gränsvärde varierar från land till land, ta reda på vad som
gäller. Se även avsnitt Allmänt om Alkolås sidan 103
OBS
Efter en avslutad körning kan motorn återstartas inom 30 minuter utan att ett nytt
utandningsprov behöver göras.
03 Din förarmiljö
Alkolås*
Att tänka på
Inför utandningsprov
För att få korrekt funktion och ett så rättvisande
mätresultat som möjligt:
• Undvik att äta eller dricka ca 5 minuter
innan utandningsprovet.
• Undvik kraftig vindrutespolning – alkoholen i spolarvätskan kan resultera i felaktigt
mätresultat.
Byte av förare
För att säkerställa att ett nytt utandningsprov
görs vid förarbyte – håll in strömbrytaren (2)
och sändningsknappen (3) samtidigt i
ca 3 sekunder. Då återgår bilen till startblockeringsläge och ett nytt godkänt utandningsprov krävs innan motorstart.
Kalibrering och Service
Alkolåset ska kontrolleras och kalibreras på en
verkstad2 var 12:e månad.
30 dagar innan nödvändig omkalibrering visar
displayen Alcoguard Kalib. erfordras. Om
kalibrering inte utförs inom dessa 30 dagar
kommer normal motorstart att spärras – endast
start med Bypass-funktion blir då möjlig, se
sidan 105 avsnitt Nödsituation.
2
Meddelandet kan släckas med ett tryck på
sändningsknappen (3). Det slocknar annars av
sig själv efter ca 2 minuter men återkommer
sedan vid varje motorstart – enbart omkalibrering på en verkstad2 kan släcka meddelandet
permanent.
Kall eller varm väderlek
Ju kallare väderlek desto längre tid innan Alkolåset är klart för användning:
Temperatur (ºC)
Maximal uppvärmningstid
(sekunder)
+10 till +85
10
–5 till +10
60
–40 till –5
180
Vid temperaturer under –20 ºC eller över
+60 ºC behöver Alkolåset extra strömförsörjning. Displayen visar Alcoguard sätt i
strömkabel. Anslut då strömförsörjningskabeln från handskfacket till Alkolåset och vänta
tills kontrollampa (6) lyser grön.
Vid extremt kall väderlek kan uppvärmningstiden minskas genom att Alkolåset tas med
inomhus.
Nödsituation
I händelse av en nödsituation eller att Alkolåset
är ur funktion, är det möjligt att koppla förbi
Alkolåset för att kunna köra bilen.
OBS
All aktivering med förbikoppling (Bypass)
loggas och sparas i ett minne, se sidan 8 i
avsnitt Inspelning av data.
03
Efter aktiverad Bypass-funktion visar displayen
Alcoguard Bypass aktiverad hela tiden
under körning och kan endast återställas på en
verkstad2.
Bypass-funktionen kan testas utan att felmeddelande loggas – utför då alla steg utan att
starta bilen. Felmeddelandet raderas när bilen
låses.
Vid installationen av Alkolås väljs om förbikopplingen ska vara Bypass- eller Nödfunktion. Denna inställning kan i efterhand ändras
på en verkstad2.
Aktivera Bypassfunktion
• Tryck och håll in vänster rattspaks OKknapp och knappen för Varningsblinkers
samtidigt i ca 5 sekunder – displayen visar
först Bypass aktiverad Vänta 1 minut
En auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
105
03 Din förarmiljö
Alkolås*
och sedan Alcoguard Bypass aktiverad
– därefter kan motorn startas.
Displaytext
Innebörd/åtgärd
Alcoguard Ingen
signal
Sändning misslyckades – sänd
manuellt med knapp
(3) eller gör ett nytt
utandningsprov.
Alcoguard Ogiltigt
test
Testet misslyckades
– gör ett nytt utandningsprov.
Denna funktion kan användas en gång, sedan
måste återställning göras på verkstad2.
Alcoguard Blås
längre
Blåsningen för kort –
blås längre.
Symboler och displaymeddelanden
Alcoguard Blås
svagare
Blåsningen för hård
– blås svagare.
Alcoguard Blås
hårdare
Blåsningen för svag
– blås hårdare.
Alcoguard Förvärmning
Uppvärmning ej klar
– vänta på text Alcoguard Blås 5
sekunder.
Denna funktion kan aktiveras flera gånger. Felmeddelandet som visas under körning kan
endast släckas hos en verkstad2.
03
Aktivera Nödfunktion
• Tryck och håll in vänster rattspaks OKknapp och knappen för Varningsblinkers
samtidigt i ca 5 sekunder – displayen visar
Alcoguard Bypass aktiverad och motorn
kan startas.
Förutom redan beskrivna meddelanden kan
kombinationsinstrumentets display även visa
följande:
2
106
Displaytext
Innebörd/åtgärd
Alcoguard Återstart möjlig
Motorn har varit
avstängd kortare tid
än 30 minuter –
motorstart möjlig
utan nytt prov.
Alcoguard Serv.
erfordras
Kontakta en verkstad2.
En auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
03 Din förarmiljö
Start av motor
Bensin- och dieselmotorer
2. Håll kopplingspedalen nedtryckt helt1. (För
bilar med automatisk växellåda – Tryck på
bromspedalen.)
3. Tryck på START/STOP ENGINE-knappen
och släpp den sedan.
Startmotorn arbetar tills motorn startar eller tills
dess överhettningsskydd bryter.
VIKTIGT
Startlås med fjärrnyckel utdragen/intryckt och
START/STOP ENGINE-knapp.
VIKTIGT
Tryck inte in fjärrnyckeln felvänd – Håll i
änden med det löstagbara nyckelbladet, se
sidan 46.
Om motorn inte startat efter 3 försök – vänta
3 minuter innan ett nytt försök påbörjas.
Startförmågan ökar om startbatteriet får
återhämta sig.
VARNING
Ta alltid fjärrnyckeln ur startlåset när bilen
lämnas och se då till att nyckelläget är 0 –
särskilt om det finns barn i bilen. För information om hur det går till – se sidan 76.
Keyless drive*
Följ steg 2–3 för start av bensin- och dieselmotor. För mer information om Keyless drive –
se sidan 49.
OBS
En förutsättning för att bilen ska starta är att
en av bilens fjärrnycklar med Keyless
drive*-funktion finns i kupén eller bagageutrymmet.
03
VARNING
Ta aldrig ut fjärrnyckeln från bilen under
körning eller vid bogsering.
Stanna motorn
För att stänga av motorn:
• Tryck på START/STOP ENGINE – motorn
stannar.
• Om bilen har automatisk växellåda och
1. Placera fjärrnyckeln i startlåset och tryck in
den till dess ändläge. Observera att om
bilen är utrustad med Alkolås, måste ett
utandningsprov först godkännas innan
motorn kan startas – se sidan 103.
1
OBS
Vid kallstart kan tomgångsvarvtalet vara
märkbart högre än normalt för vissa motortyper. Detta görs för att så snabbt som möjligt få upp avgasreningssystemet till normal
driftstemperatur, vilket minimerar avgasemissioner och skonar miljön.
växelväljaren inte är i läge P eller om bilen
rullar – Tryck 2 gånger eller håll START/
STOP ENGINE-knappen intryckt tills
motorn stannar.
Rattlås
Ett mekaniskt ljud kan förnimmas när rattlåset
låser upp eller låser.
Om bilen rullar räcker det med att trycka på START/STOP ENGINE-knappen för att starta bilen.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
107
03 Din förarmiljö
Start av motor
• Rattlåset låser upp när fjärrnyckeln sitter i
startlåset2 och START/STOP ENGINEknappen trycks in.
• Rattlåset låser när förardörren öppnas efter
att motorn stängts av.
03
Nyckellägen
För information om fjärrnyckelns olika nyckellägen – se sidan 76
2
108
Bil med Keyless måste ha en fjärrnyckel inne i kupén.
03 Din förarmiljö
Start av motor – externt batteri
Starthjälp
4. Sätt fast den röda startkabelns ena
klamma på hjälpbatteriets pluspol (1).
VIKTIGT
Koppla startkabeln försiktigt för att undvika
kortslutningar med andra komponenter i
motorrummet.
5. Öppna clipsen på det egna batteriets
främre täcklock och ta loss locket.
VIKTIGT
Rör inte anslutningarna under startförsöket
– då finns risk för gnistbildning.
12. Ta bort startkablarna i omvänd ordning –
först den svarta och sedan den röda.
> Se till att ingen av den svarta startkabelns klammor kommer i kontakt med
batteriets pluspol eller ansluten klamma
på den röda startkabeln!
6. Sätt den röda startkabelns andra klamma
på bilens pluspol (2).
Om startbatteriet är urladdat kan bilen startas
med ström från ett annat batteri.
7. Sätt fast den svarta startkabelns ena
klamma på hjälpbatteriets minuspol (3).
Vid starthjälp med annat batteri rekommenderas följande steg för att undvika kortslutning
eller andra skador:
8. Sätt den andra klamman på en jordpunkt,
t.ex. höger motorfäste i ovankant, den yttre
skruvskallen (4).
1. Sätt fjärrnyckeln i nyckelläge 0, se
sidan 76.
9. Kontrollera att startkablarnas klammor
sitter fast ordentligt så att det inte uppstår
gnistor under startförsöket.
2. Kontrollera att hjälpstartbatteriet har spänningen 12 V.
3. Om hjälpstartbatteriet är monterat i en
annan bil – stäng av den hjälpande bilens
motor och se till att de båda bilarna inte
vidrör varandra.
10. Starta motorn på "hjälpbilen" och låt den
gå någon minut med högre tomgång än
normalt, ca 1500 varv/minut.
11. Starta motorn i bilen med det urladdade
batteriet.
03
VARNING
•
Startbatteriet kan bilda knallgas vilken
är mycket explosiv. En gnista, som kan
bildas om en startkabel ansluts felaktigt, kan räcka för att batteriet ska
explodera.
•
Startbatteriet innehåller svavelsyra som
kan orsaka allvarliga frätskador.
•
Skölj med stora mängder vatten om
svavelsyra kommer i kontakt med ögon,
hud eller kläder. Vid stänk i ögonen –
kontakta omedelbart läkare.
För mer information om bilens startbatteri – se
sidan 333.
109
03 Din förarmiljö
Växellådor
Allmänt
Manuell växellåda
Backväxelspärren försvårar möjligheten att av
misstag lägga i backväxeln vid normal färd
framåt.
HSA
Funktionen HSA (Hill Start Assist) finns för
både manuell och automatisk växellåda.
03
• Följ växelmönster präglat på växelspaken
Funktionen innebär att pedaltrycket i bromssystemet finns kvar några sekunder under
tiden foten flyttas från bromspedalen till gaspedalen inför igångkörning eller backning i
uppförslut.
och utgå från neutralläge N och tryck
sedan ner växelspaken innan den förs till
R-läget.
• Lägg i backväxeln endast då bilen står still.
Den tillfälliga bromseffekten släpper efter
några sekunder eller när föraren ger gas.
VIKTIGT
I avsikt att förhindra skada på någon av drivsystemets komponenter kontrolleras växellådans arbetstemperatur. Vid risk för överhettning tänds en varningssymbol på instrumentpanelen kombinerat med ett textmeddelande – Följ då där given rekommendation.
Växelindikator*
Växelmönster.
Se aktuellt växelmönster präglat på växelspaken.
•
Trampa ned kopplingspedalen helt vid
varje växling.
• Ta bort foten från kopplingspedalen mellan
växlingarna.
VARNING
Använd alltid parkeringsbromsen vid parkering på lutande underlag – en ilagd växel
är inte tillräckligt för att hålla bilen i alla situationer.
110
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Backväxelspärr
En väsentlig detalj i samband med miljöanpassad körning är att köra på rätt växel och att
växla i god tid.
Som hjälpmedel finns på vissa varianter en
indikator – GSI (Gear Shift Indicator) – vilken
meddelar föraren när det är lämpligt att lägga i
nästa högre eller lägre växel för att erhålla
lägsta tänkbara bränsleförbrukning. Vid hänsyn tagen till egenskaper såsom prestanda och
vibrationsfri gång kan det dock vara lämpligt
att växla vid högre varvtal. Inramad siffra anger
aktuell växel.
03 Din förarmiljö
Växellådor
Automatisk växellåda Geartronic*
I P-läge är växellådan mekaniskt spärrad.
Ansätt även parkeringsbromsen, för säkerhets
skull – se sidan 125.
OBS
Växelväljaren måste stå i P-läge för att bilen
ska kunna låsas och larmas.
03
VIKTIGT
Bilen måste stå stilla då läge P väljs.
Instrumentpanel "Digital" med växelindikator.
Växelindikator för manuell
låda. Endast en markör är
tänd åt gången – vid normal
körning lyser endast den i mitten.
Vid rekommenderad upp-/
nerväxling tänds den övre vid "+" eller den
nedre vid "–", rödmarkerade i bilden.
Med instrumentpanel "Analog" visas växellägen och
indikatorpilar i kombinationsinstrumentets centrum.
D: Automatiska växellägen. +/–: Manuella växellägen.
Växellägen
Automatiska växellägen indikeras till höger på instrumentpanelen på detta vis. (Endast
en markör är tänd åt gången –
den för aktuellt växelväljarläge.)
Symbol S för "Sportläge" är ORANGE i aktivt
läge.
P – Parkeringsläge
Välj P när motorn ska startas eller när bilen
parkeras. Bromspedalen måste tryckas ner för
att växelväljaren ska kunna föras ur P-läge.
VARNING
Använd alltid parkeringsbromsen vid parkering på lutande underlag – automatlådans
P-läge är inte tillräckligt för att hålla bilen i
alla situationer.
R – Backläge
Bilen måste stå stilla när läge R väljs.
N – Neutralläge
Ingen växel är ilagd och motorn kan startas.
Ansätt parkeringsbromsen om bilen står stilla
med växelväljaren i läge N.
D – Körläge
D är det normala körläget. Upp- och nerväxling
sker automatiskt beroende på gaspådrag och
hastighet. Bilen ska stå stilla när läge D väljs
från läge R.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
111
03 Din förarmiljö
Växellådor
Geartronic – Manuella växellägen (+/–)
Med Geartronic automatiska växellåda kan föraren även växla manuellt. Bilen motorbromsar
när gaspedalen släpps.
03
Manuellt växelläge nås genom att föra spaken
åt sidan från läge D till ändläget vid "+/–". Informationsdisplayens symbol "+/–" skiftar färg
från VIT till ORANGE och siffrorna 1–6 visas i
en ruta, vilket motsvarar den växel som just då
är ilagd.
• Tryck spaken framåt mot + (plus) för att
växla upp ett steg och släpp den – spaken
återgår till sitt viloläge mellan + och –.
eller
• Dra spaken bakåt mot – (minus) för att
växla ner ett steg och släpp den.
Manuellt växelläge "+/–" kan väljas när som
helst under färd.
För att undvika ryck och motorstopp växlar
Geartronic automatiskt ner om föraren låter farten sjunka lägre än vad som är lämpligt för den
valda växeln.
För att återgå till automatiskt körläge:
• För spaken åt sidan till ändläget vid D.
OBS
Om växellådan har ett Sportprogram, blir
lådan manuell först efter att spaken förts
framåt eller bakåt i sitt "+/–"-läge. Informationsdisplayen skiftar då tecken från S till att
visa vilken av växlarna 1–6 som är ilagd.
Geartronic – Sportläge (S)
Sportprogrammet ger ett sportigare beteende
och tillåter högre varvtal på växlarna. Samtidigt
fås snabbare respons vid gaspådrag. Vid aktiv
körning prioriteras även körning på en lägre
växel, innebärande fördröjd uppväxling.
Sportläget nås genom att föra spaken åt sidan
från läge D till ändläget vid "+/–". Informationsdisplayen skiftar tecken från D till S.
Sportläget kan väljas när som helst under färd.
Geartronic – Vinterläge
Det kan underlätta att komma iväg i halt väglag
om 3:ans växel läggs i manuellt.
1. Tryck ner bromspedalen och för växelspaken från läge D till ändläge vid "+/–" –
instrumentpanelens display skiftar tecken
från D till siffran 1.
2. Stega upp till växel 3 genom att trycka fram
spaken mot + (plus) 2 gånger – displayen
skiftar tecken från 1 till 3.
3. Släpp bromsen och ge försiktigt gaspådrag.
112
Växellådans "vinterläge" gör att bilen rullar iväg
med ett lägre motorvarv och reducerad motorstyrka på drivhjulen.
Kickdown
Då gaspedalen trampas helt i botten (förbi det
normala fullgasläget) sker automatiskt en omedelbar nerväxling, s.k. kickdown.
Om gaspedalen släpps ur kickdown-läget, sker
uppväxling automatiskt.
Kickdown används när maximal acceleration
behövs, t.ex. vid en omkörning.
Säkerhetsfunktion
För att förhindra övervarvning av motorn är
växellådans styrprogram försett med ett nerväxlingsskydd som förhindrar kickdown-funktionen.
Geartronic tillåter inte nedväxling/kickdown
som leder till så högt motorvarv att motorn kan
skadas. Om föraren ändå försöker göra en
sådan nedväxling vid högt motorvarv händer
ingenting – den ursprungliga växeln förblir
ilagd.
Vid kickdown kan bilen växla ner ett eller flera
steg åt gången beroende på motorns varvtal.
Bilen växlar upp när motorn når sitt maxvarvtal
i syfte att förhindra motorskador.
03 Din förarmiljö
Växellådor
Mekanisk växelväljarspärr
Elektrisk växlingsspärr – Shiftlock
Parkeringsläge (P)
Lyft gummimattan i facket bakom mittkonsolen.
För att kunna föra växelväljaren från P till övriga
växellägen måste bromspedalen vara nedtryckt och fjärrnyckeln i läge II, se sidan 76.
Tryck in den gula knappen nere i konsolen
och släpp den.
Växlingsspärr – Neutral (N)
G021351
Om växelväljaren är i läge N och bilen har stått
stilla i minst 3 sekunder (oavsett om motorn är
igång eller inte) är växelväljaren spärrad.
Spaken kan föras fritt framåt eller bakåt mellan
N och D. Övriga lägen har en spärr som manövreras med spärrknappen på växelväljarspaken.
För växelväljaren ur P-läget.
4. Lägg tillbaka gummimattan.
03
Automatisk växellåda Powershift*
För att kunna föra växelväljaren från N till ett
annat växelläge måste bromspedalen vara
nedtryckt och fjärrnyckeln i läge II, se
sidan 76.
Deaktivera automatisk växelväljarspärr
Med spärrknappen intryckt kan spaken föras
framåt eller bakåt mellan P, R, N och D.
Automatisk växelväljarspärr
Automatväxellådan har särskilda säkerhetssystem:
D: Automatiska växellägen. +/–: Manuella växellägen.
Parkeringsläge (P)
Stillastående bil med motorn igång:
Håll foten på bromspedalen när växelväljaren
förs till annat läge.
Om bilen inte är körbar, t.ex. vid urladdat startbatteri, måste växelväljaren föras ur P-läget för
att bilen ska kunna flyttas.
Powershift är en automatisk växellåda som, till
skillnad mot en konventionell automatväxellåda, har dubbla mekaniska kopplingslameller.
En automatväxellåda har istället en hydraulisk
momentomvandlare som överför kraften från
motor till växellåda.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
113
03 Din förarmiljö
Växellådor
Powershift växellåda fungerar på samma sätt
och har likadana reglage och funktioner som
automatlådan Geartronic, beskriven i föregående avsnitt.
Powershift eller Geartronic?
03
Vid osäkerhet om bilen är utrustad med växellådan Powershift eller inte, kan det verifieras
genom att kontrollera beteckningen på växellådans dekal under motorhuven – se
sidan 354. Beteckning ”MPS6” betyder att det
är en Powershift – i annat fall är det automatlådan Geartronic.
Att tänka på
Växellådans dubbelkoppling har ett överlastskydd som aktiveras om den skulle bli för varm,
Symbol
A
114
t.ex. om bilen hålls stilla med gaspedalen i en
uppförsbacke för länge.
En växellåda som blivit för varm märks genom
att bilen upplevs skaka och vibrera, varningssymbolen tänds och informationsdisplayen
visar ett meddelande. Även vid långsam kökörning (10 km/h eller lägre) i uppförsbacke eller
med påkopplat släpfordon kan växellådan bli
för varm. Växellådan svalnar vid stillastående,
med nertryckt färdbroms och motorn på tomgång.
Överhettning vid körning i långsam kö kan undvikas genom att köra etappvis:
• Stå stilla och vänta med foten på färd-
i framförvarande trafik, kör fram ett stycke,
stanna och vänta en stund igen med foten
på bromsen.
VIKTIGT
Använd färdbromsen för att hålla bilen still i
ett uppförslut – håll inte bilen still med gaspedalen. Växellådan kan då överhettas.
För viktig information rörande växellådan
Powershift och bogsering – se sidan 295.
Textmeddelande och åtgärd
I vissa situationer kan displayen visa ett meddelande samtidigt med att en symbol tänds.
bromsen tills en lagom sträcka byggts upp
Display
Köregenskaper
Åtgärd
Växellåda överh. bromsa f.a hålla
Svårighet att hålla jämn hastighet med konstant motorvarv.
Växellådan överhettad. Håll bilen stilla med
färdbromsen.A
Växellåda överh. parkera snarast
Kraftigt huggande framdrivning av bilen.
Växellådan överhettad. Parkera genast
bilen på ett säkert sätt.A
Växellådan kyls låt motorn gå
Ingen drivning på grund av överhettad
växellåda.
Växellådan överhettad. För snabbast kylning: Låt motorn gå på tomgång med
växelspaken i N- eller P-läge tills meddelandet slocknar.
För snabbast kylning: Låt motorn gå på tomgång med växelspaken i N- eller P-läge tills meddelandet slocknar.
03 Din förarmiljö
Växellådor
Tabellen visar tre steg med ökad allvarlighetsgrad om växellådan skulle bli för varm. Parallellt med displaytexten, uppmärksammas föraren även genom att bilens elektronik tillfälligt
förändrar köregenskaperna. Följ informationsdisplayens anvisning i förekommande fall.
03
OBS
Tabellens exempel är ingen indikation på att
bilen är defekt, utan visar att en säkerhetsfunktion aktiverats i avsikt att förhindra
skada på någon av bilens komponenter.
VARNING
Om varningssymbol kombinerad med texten Växellåda överh. parkera snarast
ignoreras kan värmen i växellådan bli så hög
att kraftflödet mellan motor och växellåda
tillfälligt bryts för att hindra kopplingen från
att haverera – bilen förlorar då drivningen
och blir stillastående tills växellådans temperatur kylts till acceptabel nivå.
För fler möjliga displaymeddelanden med sina
respektive förslag till lösning, rörande automatisk växellåda, se sidan 192.
En displaytext slocknar automatiskt efter
utförd åtgärd eller efter ett tryck på blinkerspakens OK-knapp.
115
03 Din förarmiljö
Eco Guide & Power*
03
Allmänt
Momentanvärde
Dessa mätare hjälper föraren att framföra bilen
med bästa möjliga körekonomi.
Här visas momentanvärde – ju högre utslag på
skalan, desto bättre.
För att ta fram eller välja bort visning av dessa
funktioner, se sidan 68.
Momentanvärdet beräknas utifrån hastighet,
motorvarvtal, uttagen motoreffekt samt
användning av färdbroms.
Bilen lagrar även statistik över utförda körningar vilka kan ses i form av stapeldiagram,
se sidan 222.
Eco Guide
Denna mätare ger en indikation om hur ekonomiskt bilen körs.
Optimal hastighet (50–80 km/h) och låga varvtal uppmuntras. Vid gaspådrag och bromsning
sjunker visarna.
Mycket låga momentanvärden tänder mätarens röda område vilket innebär dålig körekonomi och bör därför undvikas.
Tillgänglig motoreffekt
Medelvärde
Uttagen motoreffekt
Medelvärdet följer långsamt momentanvärdet
och beskriver hur bilen körts den senaste tiden.
Ju högre visarna ligger på skalan, desto bättre
körekonomi har föraren presterat.
Power
Denna mätare visar hur mycket effekt som tas
ur motorn och hur mycket effekt som finns att
tillgå.
Momentanvärde
Medelvärde
1
116
Effekt är beroende av motorns varvtal.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Tillgänglig effekt
Den mindre övre visaren anger tillgänglig
motoreffekt1. Ju högre utslag på skalan, desto
mer effekt finns tillgänglig på aktuell växel.
Uttagen effekt
Den större undre visaren anger uttagen motoreffekt1. Ju högre utslag på skalan, desto mer
effekt tas ut från motorn.
Ett stort gap mellan de båda visarna indikerar
en stor effektreserv.
03 Din förarmiljö
Start/Stop *
Tystare och renare
Allmänt om Start/Stop
Funktion och handhavande
Start/Stop-funktionen aktiveras automatiskt när motorn
nyckelstartas. Föraren uppmärksammas på funktionen
genom att denna symbol på
instrumentpanelen kort tänds
upp, displaytexten Auto
Start-Stopp PÅ visas samt att
På-/Av-knappens gröna lampa lyser.
Miljöomsorg är ett av Volvo Personvagnars
kärnvärden vilket vägleder all vår verksamhet.
Denna målinriktning har resulterat i fordonsserien DRIVe vars koncept är en samverkan av
flera separata energisparande funktioner, med
den gemensamma uppgiften att minska bränsleförbrukningen, vilken i sin tur bidrar till reducerat avgasutsläpp.
Motorn stängs av – det blir tystare och renare....
Vissa kombinationer av motor och växellåda är
försedda med en Start- och Stoppfunktion
vilken träder i funktion vid t.ex. stillastående
bilkö eller väntan vid trafikljus – motorn stängs
då temporärt av och startar automatiskt igen
då färden ska fortsätta.
03
Samtliga bilens ordinarie system såsom belysning, radio etc. fungerar som normalt även vid
auto-stoppad motor förutom att viss utrustning
kan få funktionen tillfälligt reducerad, t.ex. klimatanläggningens fläkthastighet eller extremt
hög volym på ljudanläggningen.
Auto-stoppa motorn
För att motorn ska auto-stoppa måste bilen stå
helt still:
Med Start/Stop-funktionen ges föraren möjlighet till ett mer aktivt miljömedvetet sätt att köra
bil genom att låta motorn "auto-stoppa", när så
är lämpligt.
Manuell eller Automatisk
Observera att det finns skillnader i Start/Stopfunktion beroende av om växellådan är manuell
eller automatisk.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
117
03 Din förarmiljö
Start/Stop *
Villkor
03
A
M/AA
Frikoppla, ställ växelspaken i
neutralläge och släpp upp kopplingspedalen – motorn stängs av.
M
Stanna bilen med färdbromsen
och håll sedan kvar foten på
pedalen – motorn auto-stoppar.
A
Auto-starta motorn
Villkor
M = Manuell växellåda, A = Automatisk växellåda.
Som verifikation och påminnelse om
att motorn är auto-stoppad tänds
informationsdisplayens symbol för
AUTO START.
M/AA
Med växelspaken i neutralläge:
Tryck ner kopplingspedalen eller
tryck på gaspedalen – motorn
startar. Lägg i lämplig växel och
fortsätt färden.
M
I ett utförslut finns även denna
möjlighet:
M
A
A
M = Manuell växellåda, A = Automatisk växellåda.
Starthjälp HSA
Färdbromsen kan släppas även i ett uppförslut
för att auto-starta motorn – funktionen HSA gör
att bilen inte rullar bakåt.
HSA (Hill Start Assist) innebär att trycket i
bromssystemet temporärt finns kvar under
tiden foten flyttas från bromspedalen till gaspedalen inför igångkörning med auto-stoppad
motor. Den tillfälliga bromseffekten släpper
efter ett par sekunder eller när föraren ger gas.
118
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Deaktivera Start/Stop-funktionen
I vissa situationer kan det vara
önskvärt att tillfälligt stänga av
den automatiska Start/Stopfunktionen – det görs med ett
tryck på denna knapp, varvid
knappens lampa slocknar.
Avstängd Start/Stop-funktion indikeras med
att informationsdisplayens symbol slocknar
och meddelandet Auto Start-Stopp AV visas
några sekunder – samtidigt slocknar knappens
lampa.
Släpp färdbromsen och låt bilen
rulla iväg – motorn auto-startar då
hastigheten överskrider normal
promenadtakt.
Släpp fottrycket på färdbromsen
– motorn auto-startar och färden
kan fortsätta.
Det finns mer information om HSA på sidan
110.
Start/Stop-funktionen är avstängd tills den
återaktiveras med knappen eller tills nästa
gång motorn nyckelstartas.
Begränsningar
Motorn auto-stoppar inte
Även om Start/Stop-funktionen är aktiverad,
auto-stoppar inte motorn om:
03 Din förarmiljö
Start/Stop *
Villkor
M/AA
Villkor
M/AA
bilen inte först uppnått
ca 5 km/h (= snabb promenadtakt) efter nyckelstart eller
senaste auto-stopp.
M+A
M+A
föraren öppnat säkerhetsbältets
lås.
M+A
avgassystemets partikelfilter är
fullt – först efter att en automatisk
reningscykel utförts (se
sidan 283), återaktiveras den tillfälligt avstängda Start/Stop-funktionen.
startbatteriets kapacitet är under
lägsta tillåtna nivå.
M+A
vägbanan är mycket brant.
M+A
motorn inte har normal driftstemperatur.
M+A
ett släpfordon är elektriskt anslutet till bilens elsystem.
yttertemperaturen är under fryspunkten eller över ca 30 °C.
M+A
miljön i kupén avviker från förvalda värdenB – indikeras av att
kupéfläkten har ett högt varvtal.
M+A
bilen backas.
M+A
startbatteriets temperatur är
under fryspunkten eller överstiger
ca 55 °C.
M+A
föraren gör större rattrörelser.
M+A
A
B
C
Motorn auto-startar
En auto-stoppad motor kan i vissa fall återstarta utan att föraren bestämt att färden ska
fortsätta. I följande fall auto-startar motorn
även om föraren inte tryckt ner kopplingspedalen (manuell låda) eller tar foten från bromspedalen (automatisk låda):
Villkor
M/AA
M+A
Imma bildas på rutorna.
M+A
M+A
Miljön i kupén avviker från förvalda värdenB.
M+A
det atmosfäriska lufttrycket
understiger motsvarande
1500–2400 m.ö.h. – aktuellt lufttryck varierar med rådande
väderlek.
Yttertemperaturen faller under
fryspunkten eller överstiger
ca 30 °C.
M+A
den Adaptiva farthållarens Köassistent är aktiverad.
A
M+A
förardörren öppnats med växelväljaren i D-läge.
A
Ett temporärt högt strömuttag
råder eller startbatteriets kapacitet sjunker under lägsta tillåtna
nivå.
M+A
växelväljaren förs ur D-läget till SlägeC eller "+/–".
A
Upprepade pumpningar med
bromspedalen.
M = Manuell växellåda, A = Automatisk växellåda.
Bil med ECC.
Sportläge.
Bilen börjar rulla – fortare än motsvarande normal promenadtakt.
M
Förarens bälteslås öppnas med
växelväljaren i D- eller N-läge.
A
03
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
119
03 Din förarmiljö
Start/Stop *
Villkor
03
A
M/AA
Rattrörelser.
A
Växelväljaren förs ur D-läget till
"+/–" eller R.
A
Förardörren öppnas med växelväljaren i D-läge.
A
Villkor
M = Manuell växellåda, A = Automatisk växellåda.
VARNING
Öppna inte motorhuven när motorn autostoppat – motorn kan plötsligt auto-starta.
Gör först en normal motoravstängning med
START/STOP ENGINE-knappen innan
huven fälls upp.
Motorn auto-startar inte
I följande fall auto-startar inte motorn efter att
ha auto-stoppat:
120
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
A
M/AA
En växel är ilagd utan frikoppling
– en displaytext uppmanar föraren att ställa växelspaken i
neutralläge för att auto-start ska
kunna ske.
M
Föraren är obältad, växelväljaren
är i P-läge och förardörren är
öppen – en normal motorstart
måste göras.
A
Mer information och inställningar
M = Manuell växellåda, A = Automatisk växellåda.
Ofrivilligt motorstopp med manuell låda
I det fall en igångkörning misslyckas och
motorn stannar, gör så här:
1. Tryck ner kopplingspedalen igen – motorn
auto-startar.
2. I vissa fall måste växelspaken ställas i
neutralläge. Informationsdisplayen visar
då texten Lägg växel i neutralläge
I bilens menysystem MY CAR finns instruktioner vilka förklarar delar av DRIVe-konceptet
samt några möjliga inställningar och val – se
sidan 195.
Textmeddelande
Kombinerat med denna kontrollampa
kan Start/Stop-funktionen visa textmeddelanden på informationsdisplayen för
vissa situationer. För några av dem finns en
rekommenderad åtgärd som bör utföras. Följande tabell visar några exempel.
03 Din förarmiljö
Start/Stop *
Symbol
AUTOSTOP
AUTOSTOP
Meddelande
Info/åtgärd
M/AA
Auto Start-Stopp PÅ
Lyser några sekunder efter att Start/Stop aktiverats.
M+A
Auto Start-Stopp AV
Lyser några sekunder efter att Start/Stop stängts av.
M+A
Auto Start-Stopp Serv. erfordras
Start/Stop är ur funktion. Kontakta en verkstad – en
auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
M+A
Motorstyrsystem
En automatisk funktionskontroll utförs.
M+A
Motorn på Auto Start
Motorn beredd att auto-starta – väntar på att broms- eller
kopplingspedal ska tryckas ner.
M
Tryck på Startknappen
Motorn kommer ej att auto-starta – gör en normal motorstart
med START/STOP ENGINE-knappen.
M
Trampa ned koppl för att starta
Motorn beredd att auto-starta – väntar på att kopplingspedalen ska tryckas ner.
M
Trampa ned broms för att starta
Motorn beredd att auto-starta – väntar på att bromspedalen
ska tryckas ner.
M
Tryck broms och koppl. för start
Motorn beredd att auto-starta – väntar på att broms- eller
kopplingspedalen ska tryckas ner.
M
Lägg växel i neutralläge
Växel är ilagd utan frikoppling – frikoppla och ställ växelspaken i neutralläge.
M
Motorn på Auto Start
Motorn beredd att auto-starta – väntar på att bromspedalen
ska släppas.
A
03
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
121
03 Din förarmiljö
Start/Stop *
Symbol
03
A
Info/åtgärd
Välj P eller N för att starta
Start/Stop har deaktiverats – för växelväljaren till N eller Pläge och gör en normal motorstart med START/STOP
ENGINE-knappen .
A
Tryck på Startknappen
Motorn kommer ej att auto-starta – gör en normal motorstart
med START/STOP ENGINE-knappen och växelväljaren på
P eller N.
A
M = Manuell växellåda, A = Automatisk växellåda.
Om ett meddelande inte släcks efter utförd
åtgärd bör en verkstad kontaktas – en
auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
122
M/AA
Meddelande
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
03 Din förarmiljö
Färdbroms
Allmänt
Bilen är utrustad med två bromskretsar. Om en
bromskrets skadas kommer det att innebära
att bromsarna tar djupare och att det behövs
ett större pedaltryck för att få normal bromseffekt.
Förarens tryck på bromspedalen förstärks av
en bromsservo.
VARNING
Bromsservon fungerar endast vid motorgång.
Om bromsen används när motorn är avstängd
känns pedalen stum och mer kraft måste
användas för att bromsa bilen.
Vid ingrepp kan vibrationer kännas i bromspedalen, vilket är normalt.
Efter att motorn startats görs automatiskt ett
kort test av ABS-systemet då föraren släpper
bromspedalen. Ytterligare ett automatiskt test
av ABS-systemet kan komma att göras då
bilen når 10 km/h. Testet kan uppfattas som
pulseringar i bromspedalen.
Nödbromsljus och automatisk
varningsblinkers
Nödbromsljus aktiveras för att uppmärksamma bakomvarande om en kraftig inbromsning. Funktionen innebär att bromsljuset
blinkar istället för att – som vid normal bromsning – lysa med fast sken.
För mer generell information om hård belastning av bilen, se sidan 360.
Nödbromsljus aktiveras i hastigheter över
50 km/h om ABS-systemet arbetar och/eller
vid kraftig inbromsning. Efter att bilens hastighet bromsats ner under 10 km/h återgår
bromsljuset från att blinka till normalt fast sken
– samtidigt aktiveras varningsblinkers, vilka
blinkar tills föraren accelerar upp bilen till minst
20km/h eller de stängs av med dess knapp, se
sidan 89.
Låsningsfria bromsar
Rengöring av bromsskivor
I mycket kuperade landskap eller vid körning
med tung last kan bromsarna avlastas genom
motorbromsning. Motorbromsen utnyttjas
effektivast om samma växel används nedför
som uppför.
Bilen är utrustad med ABS (Anti-lock Braking
System) som hindrar hjulen från att låsa sig vid
inbromsning. På så sätt behålls styrförmågan
och det blir lättare att t.ex. väja för ett hinder.
Smuts- och vattenbeläggningar på bromsskivorna kan göra att bromsverkan fördröjs. Rengöring av bromsbeläggen minimerar denna
fördröjning.
Vid blött väglag, inför långtidsparkering och
efter att bilen har tvättats är det lämpligt att
utföra rengöringen manuellt. Gör detta genom
att under färd bromsa svagt under en kort
period.
Nödbromsförstärkning
Nödbromsförstärkningen EBA (Emergency
Brake Assist) hjälper till att öka bromskraften
och därmed förkorta bromssträckan. EBA känner av förarens sätt att bromsa och ökar
bromskraften när det behövs. Bromskraften
kan förstärkas upp till nivån då ABS-systemet
ingriper. EBA-funktionen avbryts när trycket på
bromspedalen minskas.
03
OBS
När EBA aktiveras sjunker bromspedalen
ner lite längre än vanligt, tryck (håll) ner
bromspedalen så länge det behövs. Släpps
bromspedalen upphör all inbromsning.
Underhåll
För att hålla bilen på en hög nivå vad gäller
trafiksäkerhet, driftsäkerhet och tillförlitlighet
bör Volvos serviceintervaller följas, vilka finns
specificerade i Service- och Garantiboken, se
sidan 318.
123
03 Din förarmiljö
Färdbroms
VIKTIGT
03
Om
och
är tända samtidigt,
kan fel ha uppstått i bromssystemet.
Kontakta en verkstad för information om tillvägagångssätt eller låt en verkstad utföra
inspektionen – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Om nivån i bromsvätskebehållaren vid detta
tillfälle är normal, kör då försiktigt till närmaste verkstad för kontroll av bromssystemet – en auktoriserad Volvoverkstad
rekommenderas.
Symboler i kombinationsinstrument
Symbol
Innebörd
Fast sken – kontrollera bromsvätskenivån. Om nivån är låg,
fyll på bromsvätska samt kontrollera orsaken till bromsvätskeförlusten.
Fast sken i 2 sekunder vid start
av motor – ett fel uppstod i
bromssystemets ABS-funktion
när motorn senast var igång.
124
VARNING
Kontroll av slitage på bromssystemets komponenter bör göras regelbundet.
Om bromsvätskan ligger under MIN-nivå i
bromsvätskebehållaren bör inte bilen köras
vidare utan att bromsvätska fyllts på.
Anledningen till bromsvätskeförlusten
måste kontrolleras.
03 Din förarmiljö
Parkeringsbroms
Allmänt
VARNING
Använd alltid parkeringsbromsen vid parkering på lutande underlag – en ilagd växel
eller automatlådans P-läge är inte tillräckligt
för att hålla bilen i alla situationer.
OBS
rat med ett meddelande på instrumentpanelen,
då bilens hastighet överstiger 10 km/h.
– Varningssymbolen i kombinationsinstrumentet lyser oavsett parkeringsbromsen är lätt eller hårt åtdragen.
3. Släpp färdbromspedalen och säkerställ att
bilen står still.
03
4. Om bilen rör sig måste spaken dras upp
ytterligare minst ett snäpp.
• När bilen parkeras ska 1:ans växel läggas i
(manuell växellåda) eller växelväljaren vara
i läge P (automatisk växellåda).
Parkering i backe
Om bilen parkeras i uppförsbacke:
• Vrid hjulen i riktning från trottoarkanten.
Om bilen parkeras i nedförsbacke:
• Vrid hjulen i riktning mot trottoarkanten.
Instrumentpanelens varningssymbol.
Parkeringsbromsspaken är placerad mellan
framstolarna.
Att ansätta parkeringsbromsen
1. Tryck ner färdbromspedalen bestämt.
2. Dra upp spaken bestämt.
> Instrumentpanelens varningssymbol
tänds.
Att lossa parkeringsbromsen
1. Tryck ner färdbromspedalen bestämt.
2. Dra spaken något uppåt, tryck in knappen,
fäll ner spaken och släpp knappen.
> Instrumentpanelens varningssymbol
släcks.
Om föraren glömmer lossa parkeringsbromsen
varnas denne av – förutom den redan tända
varningslampan – ett plingande ljud kombine-
125
03 Din förarmiljö
HomeLinkŸ *
Allmänt
VARNING
•
03
HomeLinkŸ1
är en programmerbar fjärrkontroll,
inbyggd i backspegeln, som kan fjärrstyra upp
till tre olika anordningar (t.ex. garageportöppnare, larmsystem, utom- och inomhusbelysning m.m.) och därmed ersätta fjärrkontrollerna
till dessa. Förutom de tre programmerbara
knapparna finns även en indikeringslampa i
panelen. HomeLinkŸ kan inte aktiveras ifall
bilen är låst från utsidan. För mer information
om HomeLinkŸ, besök: www.homelink.com
eller ring 00 8000 466 354 65 (eller betalnumret
+49 6838 907 277).
1
126
Om HomeLinkŸ används för att manövrera en garageport eller grind, säkerställ att ingen är i närheten av porten
eller grinden under tiden den är i rörelse.
•
Bilen bör stå utanför garaget medan en
garageportöppnare programmeras.
•
Använd inte HomeLinkŸ till någon garageport som saknar säkerhetsstopp och
säkerhetsback.
Spara originalfjärrkontrollerna för framtida programmering (t.ex. vid byte till annan bil eller för
användning i ett annat fordon). Det
rekommenderas också att knapparnas programmering raderas om bilen ska säljas. Se
avsnittet "Återställa HomeLink®-knapparna"
på sidan 127.
HomeLink och symbolen HomeLink-huset är registrerade varumärken av Johnson Controls, Inc.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Programmera HomeLinkŸ
OBS
I vissa fordon måste tändningen vara på
eller i "tillbehörsläge" innan HomeLinkŸ kan
programmeras eller användas. Sätt gärna i
nya batterier i den fjärrkontroll som ska
ersättas av HomeLinkŸ, för snabbare programmering och bättre sändning av radiosignalen. HomeLinkŸ-knapparna bör återställas innan programmering. När detta har
gjorts är HomeLinkŸ satt i "inlärningsläge"
och redo för programmering.
1. Tryck in önskad HomeLinkŸ-knapp och
håll den intryckt tills indikeringslampan
blinkar med ett gult sken, detta tyder på att
knappen är redo att programmeras.
2. Rikta originalfjärrkontrollen mot den
HomeLinkŸ-knapp som ska programmeras och håll den 5-30 cm från knappen.
Skym inte indikeringslampan på
HomeLinkŸ.
3. Tryck in knappen på originalfjärrkontrollen,
släpp inte förrän indikeringslampan har
övergått från ett gult till ett rött eller grönt
sken. Vid rött sken – gör ett nytt försök och
håll originalfjärrkontrollen på ett annat
03 Din förarmiljö
HomeLinkŸ *
avstånd från HomeLinkŸ-knappen. Grönt
sken indikerar att programmeringen har
lyckats.
4. Tryck in den HomeLinkŸ-knapp som
programmeras, håll den intryckt i
5 sekunder och släpp sedan. Upprepa
om nödvändigt tills garageporten aktiveras. Om porten inte aktiveras, tryck in den
programmerade HomeLinkŸ-knappen och
håll den intryckt och kontrollera indikeringslampan.
> Fast grönt sken: Indikeringslampan
lyser med ett fast sken när knappen
hålls intryckt, detta tyder på att programmeringen är klar. Garageport,
grind eller liknande ska nu aktiveras när
den programmerade HomeLinkŸknappen trycks in.
Blinkande grönt sken: Indikeringslampan blinkar när knappen hålls
intryckt. Fortsätt i så fall med programmeringspunkterna 5-7 för att avsluta
programmeringen av en anordning med
rullande kod (oftast en garageportöppnare).
2
3
5. Leta upp "inlärningsknappen2" på mottagaren till t.ex. garageporten, vanligen placerad nära antennens fäste på mottagaren.
6. Tryck in och släpp mottagarens "inlärningsknapp". Knappen blinkar i
ca 30 sekunder och inom denna tid måste
nästa punkt utföras.
7. Medan mottagarens "inlärningsknapp"
fortfarande blinkar, tryck in den knapp på
HomeLinkŸ som programmeras och håll
den intryckt i ca 3 sekunder och släpp
sedan. Upprepa tryck/håll/släpp-sekvensen upp till 3 gånger för att avsluta programmeringen.
Handhavande
När HomeLinkŸ väl är programmerad kan
denna användas i stället för de lösa originalfjärrkontrollerna.
Tryck in och håll den programmerade
knappen3 intryckt tills garageporten, larmsystemet etc. aktiveras (kan ta några sekunder).
Originalfjärrkontrollerna kan naturligtvis fortfarande användas parallellt med HomeLinkŸ om
så önskas.
OBS
Ifall tändningen är avstängd, fungerar
HomeLinkŸ i 30 minuter efter det att förardörren har öppnats.
Om programmeringsproblem kvarstår kontakta HomeLinkŸ på: www.homelink.com eller
ring 00 8000 466 354 65 (eller betalnumret
+49 6838 907 277).
03
Återställa HomeLinkŸ-knapparna
Det går endast återställa alla HomeLinkŸknapparna på samma gång, inte enstaka
knapp var för sig. Enstaka knapp kan emellertid
programmeras om, se följande avsnitt "Programmera enstaka knapp".
1. Tryck in de två yttre knapparna på
HomeLinkŸ och släpp inte förrän indikeringslampan har övergått från ett gult till
ett grönt sken.
2. Släpp knapparna.
> HomeLinkŸ är nu satt i s.k. "inlärningsläge" och redo att programmeras på
nytt, se avsnitt "Programmera HomeLink®" på sidan 126.
Benämning och färg på knappen varierar beroende på tillverkare.
Indikeringslampan lyser under tiden knappen hålls intryckt.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
127
03 Din förarmiljö
HomeLinkŸ *
Programmera enstaka knapp
För att programmera om enstaka HomeLinkŸknapp, gör så här:
1. Tryck in önskad knapp och släpp inte.
03
2. När indikeringslampan på HomeLinkŸ börjar blinka med ett gult sken, efter
ca 10 sekunder, släpp knappen och börja
med steg 2 i avsnitt "Programmera HomeLink®" på sidan 126.
För mer information eller för att lämna kommentarer om HomeLinkŸ, besök:
www.homelink.com eller ring
00 8000 466 354 65 (eller betalnumret
+49 6838 907 277).
128
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
03 Din förarmiljö
03
129
130
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
132
134
136
138
140
150
153
158
166
167
171
175
178
181
185
G000000
DSTC – Stabilitets- och dragkraftssystem............................................
Trafikskyltsinformation – RSI*...............................................................
Fartbegränsare*....................................................................................
Farthållare*............................................................................................
Adaptiv farthållare*................................................................................
Avståndsvarning*..................................................................................
City Safety™.........................................................................................
Kollisionsvarnare med auto-broms & fotgängarskydd*........................
Driver Alert System*..............................................................................
Driver Alert System – DAC*...................................................................
Driver Alert System – Körfältsassistent*................................................
Parkeringshjälp*....................................................................................
Parkeringshjälpkamera*........................................................................
Aktiv parkeringshjälp – PAP*.................................................................
BLIS och CTA*......................................................................................
FÖRARSTÖD
04 Förarstöd
DSTC – Stabilitets- och dragkraftssystem
Allmänt om DSTC
Stabilitets- och dragkraftssystemet DSTC
(Dynamic Stability & Traction Control) hjälper
föraren att undvika sladd och förbättrar bilens
framkomlighet.
Vid inbromsning kan systemets ingrepp upplevas som ett pulserande ljud. Vid gaspådrag
kan bilen accelerera långsammare än förväntat.
04
VARNING
Stabilitets- och dragkraftssystemet är ett
kompletterande hjälpmedel – det kan inte
hantera alla situationer i alla väglag.
Föraren är alltid ansvarig för att fordonet
framförs på ett säkert sätt samt enligt gällande trafikregler och bestämmelser.
Antisladdfunktion
Funktionen begränsar hjulens driv- och bromskraft individuellt för att stabilisera bilen.
Antislirfunktion
Funktionen reducerar motoreffekten om drivhjulen slirar mot underlaget för att bibehålla
stabilitet och dragkraft.
132
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Dragkraftsfunktion
Släpfordonsstabilisator* – TSA
Funktionen är aktiv i låg fart och överför kraft
från det drivhjul som slirar till det drivhjul som
inte slirar.
Funktionens uppgift är att stabilisera bil med
tillkopplat släpfordon i situationer där ekipaget
kommit i självsvängning, se sidan 289.
Motorbromskontroll – EDC
EDC (Engine Drag Control) förhindrar ofrivillig
hjullåsning, t.ex. efter nedväxling eller motorbromsning vid körning på låga växlar på halt
underlag.
Ofrivillig hjullåsning under körning kan bl.a. försvåra förarens möjlighet att styra bilen.
OBS
Funktionen deaktiveras om föraren väljer
Sport-läge.
Handhavande
Val av nivå – Sport-läge
Corner Traction Control – CTC
CTC kompenserar för understyrning och tillåter
högre acceleration i en kurva än normalt utan
hjulspinn på innerhjulet, t.ex. vid en svängande
motorvägspåfart för att snabbt komma upp i
rådande trafiktempo.
Styrrekommendation – DSR
DSR (Driver Steering Recommendation) hjälper
föraren att styra bilen i rätt riktning vid reducerat väggrepp eller vid en ABS-inbromsning.
Funktionen DSR:s huvudsakliga uppgift är att
hjälpa föraren styra åt rätt håll när en sladd har
uppkommit.
DSR ingriper genom att lägga ett svagt vridmoment på ratten åt det håll som bilen bör
styras för att bibehålla/uppnå maximalt möjligt
väggrepp och stabilisera bilen.
DSTC-systemet är alltid aktiverat – det kan inte
stängas av.
Föraren kan dock välja Sport-läge vilket ger
möjlighet till en mer aktiv körupplevelse. Vid
Sport-läge känner systemet av om gaspedal,
rattrörelser och kurvtagning är mer aktiv än vid
normal körning och tillåter då kontrollerad
sladd med bakvagnen upp till en viss nivå innan
det ingriper och stabiliserar bilen.
Om föraren avbryter en kontrollerad sladd
genom att släppa gaspedalen ingriper DSTCsystemet och stabiliserar bilen.
Med Sport-läge erhålls maximal dragkraft om
bilen kört fast eller vid körning i löst underlag –
t.ex. sand eller djup snö.
Gör så här för att välja Sport-läge:
04 Förarstöd
DSTC – Stabilitets- och dragkraftssystem
1. Tryck på mittkonsolens knapp MY CAR
och sök i bildskärmens menysystem fram
My V40 DSTC. (För information om
menysystemet, se sidan 194).
2. Avmarkera rutan och backa ur menysystemet med EXIT.
> Systemet tillåter därefter en mer sportig
körstil.
Sport-läget är aktivt tills föraren väljer bort det
eller tills motorn stängs av – efter nästa motorstart är DSTC-systemet tillbaka i dess normalläge igen.
Symboler och meddelanden i display
SymbolA
Meddelande
Innebörd
DSTC Tillfälligt AV
DSTC-systemet har temporärt reducerats p.g.a. för hög temperatur på bromskivorna – Funktionen
återaktiveras automatiskt när bromsarna har svalnat.
DSTC Serv. erfordras
DSTC-systemet är ur funktion.
04
• Stanna bilen på en säker plats, stäng av motorn och starta den igen.
• Uppsök verkstad om meddelandet kvarstår – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
"Meddelande"
Ett meddelande finns i hastighetsmätarens display – Läs det!
Fast sken i 2 sek.
Systemkontroll vid motorstart.
Blinkande sken.
DSTC-systemet ingriper.
och
Sport-läge är aktiverat.
A
Symbolerna är schematiska.
133
04 Förarstöd
Trafikskyltsinformation – RSI*
Allmänt om RSI
Tillsammans med symbolen
för gällande hastighetsbegränsning, kan i förekommande fall även skylt med
omkörningsförbud visas.
VARNING
RSI fungerar inte i alla situationer utan är
endast avsett att vara ett kompletterande
hjälpmedel.
Föraren är alltid ytterst ansvarig för att fordonet förs fram på ett säkert sätt och enligt
gällande trafikregler och bestämmelser.
Tilläggstavlor
Handhavande
04
Exempel på läsbara hastighetsrelaterade1 skyltar.
Funktionen Trafikskyltsinformation (RSI – Road
Sign Information) hjälper föraren att komma
ihåg vilka trafikskyltar bilen passerat genom
information om bl.a. aktuell hastighet, att en
motorväg eller motortrafikled börjar/upphör
samt när det råder omkörningsförbud.
I det fall skylt både för motorväg/motortrafikled
och skylt med högsta tillåtna hastighet passeras, väljer RSI att visa skyltsymbolen för högsta
tillåtna hastighet.
Exempel på tilläggstavlor1.
Registrerad hastighetsinformation.
När RSI registrerat en trafikskylt med påbjuden
hastighet, visas den skylten som en symbol på
instrumentpanelen.
Ibland skyltas olika hastighetsbegränsningar
för samma väg – en tilläggstavla anger då
under vilka omständigheter hastigheterna gäller. Det kan vara särskilt olycksdrabbade vägavsnitt vid t.ex. regn och/eller dimma.
Tilläggsskylt relaterat regn visas endast om
vindrutetorkarna används.
1
134
Trafikskyltar som visas på instrumentpanelen är marknadsberoende – bilden visar endast exempel.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
04 Förarstöd
Trafikskyltsinformation – RSI*
Hastighet som gäller på en
avfart, anges med en tilläggstavla innehållande en pil. Pilen
visas under symbolen med
hastigheten.
Hastighetsskylt kopplad till
denna typ av tilläggstavla visas endast om föraren använder körriktningsvisaren.
Begränsad sträcka eller tid på dygnet
Vissa hastigheter gäller först
efter en viss sträcka eller
under en viss tid på dygnet.
Föraren uppmärksammas på
den omständigheten med en
tom ram under symbolen med
hastigheten.
Inställning i MY CAR
Instrumentpanelens visning av hastighetssymboler kan stängas av. För att deaktivera RSIfunktionen:
• Bocka av alternativet i MY CAR
Inställningar Bilinställningar
Trafikskyltsinformation och backa ut ur
menyn med EXIT, se sidan 196.
Hastighetsvarning
(Speed Alert)
Föraren kan välja att få en varning (Speed
Alert) då gällande hastighetsbegränsning överträds med 5 km/h eller mer. Varningen ges i
form av att symbolen med gällande högsta
hastighet temporärt blinkar då hastigheten
överskrids.
För att aktivera hastighetsvarning:
• Bocka för Hastighetsvarning i MY CAR
Begränsningar
RSI-funktionens kamerasensor har begränsningar liknande det mänskliga ögats – läs mer
om det på sidan 162.
Skyltar som indirekt informerar om att hastighetsbegränsning råder, t.ex. namnskylt på
stad/samhälle, registreras inte av RSI-funktionen.
Här följer andra exempel på vad som kan störa
funktionen:
•
•
•
•
•
04
Blekta skyltar
Skyltar placerade i kurva
Vridna eller skadade skyltar
Skymda eller dåligt placerade skyltar
Skyltar delvis eller helt täckta med frost,
snö och/eller smuts.
Inställningar Bilinställningar
Hastighetsvarning och backa ut ur menyn
med EXIT, se sidan 196.
Valmöjligheter i MY CAR.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
135
04 Förarstöd
Fartbegränsare*
Allmänt om Fartbegränsare
Vald hastighet
En Fartbegränsare (Speed Limiter) kan betraktas som en omvänd farthållare – föraren reglerar hastigheten med gaspedalen men förhindras av Fartbegränsaren att av misstag överträda en i förväg vald/inställd hastighet.
Fartbegränsare aktiv
Handhavande
04
> Fartbegränsaren är därefter aktiv och
vald maxhastighet är lagrad i minnet.
Ändra hastighet
Sätta på och aktivera
För att ändra lagrad hastighet:
När Fartbegränsaren är aktiv visas dess symbol (6) i kombination med en markering (5) vid
inställd högsta hastighet i displayen.
Val och lagring av högsta möjliga hastighet i
minnet kan göras både vid färd och stillastående.
• Justera med korta tryck på
eller
–
varje tryck ger +/– 5 km/h. Senast gjorda
tryck lagras i minnet.
För att justera +/– 1 km/h:
• Håll knappen intryckt och släpp när instrumentpanelens display visar markering (5)
vid önskad maxhastighet.
Under färd
1. Tryck på rattknapp
för att sätta på Fartbegränsaren.
> Symbolen (6) för Fartbegränsare tänds
på instrumentpanelens display.
Rattens knappsats och instrumentpanel Digital
resp. Analog.
Fartbegränsare – På/Av.
Beredskapsläge upphör och lagrad hastighet återupptas.
Beredskapsläge
Aktivera och justera maxhastighet.
136
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
2. När bilen rullar i önskad högsta möjliga
hastighet: Tryck på någon av rattknapparna
eller
tills instrumentpanelens
display visar markering (5) vid önskad maxhastighet.
> Fartbegränsaren är därefter aktiv och
vald maxhastighet är lagrad i minnet.
Vid stillastående
1. Tryck på rattknapp
begränsaren.
för att sätta på Fart-
2. Stega med -knappen tills instrumentpanelens display visar markering (5) vid
önskad maxhastighet.
Tillfällig deaktivering – beredskapsläge
För att deaktivera Fartbegränsaren tillfälligt
och sätta den i beredskapsläge:
–
Tryck på
.
> Displayens markering (5) skiftar färg från
GRÖN till VIT (Digital) eller VIT till GRÅ
(Analog) och föraren kan temporärt
överskrida den inställda maxhastigheten.
Fartbegränsaren återaktiveras med ett
tryck på
varvid displayens
markering (5) skiftar färg från VIT till
GRÖN (Digital) eller GRÅ till VIT (Analog)
och bilens maxhastighet är åter begränsad.
04 Förarstöd
Fartbegränsare*
Tillfällig deaktivering med gaspedal
OBS
Fartbegränsaren kan även sättas i beredskapsläge med gaspedalen, t.ex. för att snabbt
kunna accelerera bilen ur en situation:
–
Tryck ner gaspedalen helt.
> Displayen visar lagrad maxhastighet
med en färgad markering (5) och föraren
kan temporärt överskrida den inställda
maxhastigheten – displayens
markering (5) skiftar under tiden färg
från GRÖN till VIT (Digital) eller VIT till
GRÅ (Analog).
Fartbegränsaren återaktiveras automatiskt efter att gaspedalen släppts och
bilens hastighet bromsats ner under den
valda/lagrade maxhastigheten – displayens markering (5) skiftar färg från
VIT till GRÖN (Digital) eller GRÅ till VIT
(Analog) och bilens maxhastighet är åter
begränsad.
Larmet aktiveras först efter 5 sekunder om
hastigheten överskridits med minst 3 km/h
förutsatt att ingen av knapparna
eller
har tryckts under senaste halvminuten.
Stänga av
För att stänga av Fartbegränsaren:
–
Tryck på rattknapp
.
04
> Displayens symbol för Fartbegränsare
(6) och markering för inställd hastighet
(5) slocknar. Den valda och lagrade hastigheten är därmed raderad ur minnet
och kan inte återupptas med
knappen.
Föraren kan därefter med gaspedalen
åter välja hastighet utan begränsning.
Larm överskriden hastighet
På branta vägar kan motorbromseffekten vara
otillräcklig och den valda maxhastigheten
överskridas. Föraren uppmärksammas på
detta med en akustisk signal.
Signalen är aktiv tills föraren bromsat ner farten
under den valda maxhastigheten.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
137
04 Förarstöd
Farthållare*
Allmänt om CC
Handhavande
Farthållaren (CC – Cruise Control) hjälper föraren att hålla en jämn hastighet vilket ger en
mer avkopplande körupplevelse på motorvägar och långa raka landsvägar med jämna trafikflöden.
VARNING
Föraren måste alltid vara observant på trafikförhållandet och ingripa när Farthållaren
inte håller lämplig hastighet och/eller lämpligt avstånd.
04
Föraren är alltid ytterst ansvarig för att fordonet framförs på ett säkert sätt.
Rattens knappsats och display i bil utan Fartbegränsare1.
Rattens knappsats och display i bil med Fartbegränsare1.
Farthållare – På/Av.
Beredskapsläge upphör och lagrad hastighet återupptas.
Beredskapsläge
Aktivera och justera hastighet.
Vald hastighet (GRÅ = Beredskapsläge).
Farthållare aktiv – VIT symbol (GRÅ =
Beredskapsläge).
Aktivera och ställa in hastighet
För att sätta på Farthållaren:
• Tryck på rattknapp
1
138
En Volvoåterförsäljare har uppdaterad information om vad som gäller respektive marknad.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
04 Förarstöd
Farthållare*
>
Symbol (6) i displayen skiftar från GRÅ till
VIT och visar att Farthållaren är i beredskapsläge.
Om någon av Farthållarens knappar hålls
intryckt flera minuter, blockeras den och
stängs av. För att kunna återaktivera Farthållaren, måste bilen stannas och motorn
återstartas.
För att aktivera Farthållaren:
• Vid önskad hastighet – tryck på rattknapp
eller
>
.
Aktuell hastighet lagras i minnet och displayens punkt (5) tänds vid den valda hastigheten.
OBS
Farthållaren kan inte kopplas in vid hastigheter under 30 km/h.
Ändra hastighet
För att ändra lagrad hastighet:
• Justera med korta tryck på
eller
–
varje tryck ger +/– 5 km/h. Senast gjorda
tryck lagras i minnet.
För att justera +/– 1 km/h:
• Håll knappen intryckt och släpp vid önskad
hastighet.
En tillfällig fartökning med gaspedalen, t.ex. vid
en omkörning, påverkar inte farthållarens
inställning – bilen återgår till inställd hastighet
när gaspedalen släpps.
Återuppta inställd hastighet
OBS
Tillfällig deaktivering – beredskapsläge
För att tillfälligt koppla ur farthållaren och ställa
den i beredskapsläge:
• Tryck på
>
.
Displayens punkt (5) och symbolen (6) skiftar färg från VIT till GRÅ.
Automatiskt beredskapskapsläge
Farthållaren kopplas tillfälligt ur och ställs i
beredskapsläge om:
•
•
•
•
•
hjulen tappar väggreppet
För att återaktivera farthållaren ur beredskapsläge:
• Tryck på rattknapp
>
.
Displayens punkt (5) och symbolen (6) skiftar färg från GRÅ till VIT och hastigheten
sätts då till den senast lagrade.
OBS
En markant hastighetsökning kan följa efter
att hastigheten återupptagits med
.
04
Stänga av
Farthållaren stängs av med rattknapp (1) eller
genom att stänga av motorn – den inställda
hastigheten raderas ur minnet och kan inte
återupptas med
-knappen.
färdbromsen används
hastigheten sjunker under ca 30 km/h
kopplingspedalen trycks ner
växelväljaren förs till neutralläge (automatisk växellåda)
• föraren håller en högre hastighet än den
inställda längre än 1 minut.
Föraren måste därefter själv reglera hastigheten.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
139
04 Förarstöd
Adaptiv farthållare*
Allmänt om ACC
Den Adaptiva farthållaren (ACC – Adaptive
Cruise Control) hjälper föraren att hålla ett
säkert avstånd till framförvarande fordon. En
adaptiv farthållare ger en mer avkopplande
körupplevelse på långa resor på motorvägar
och långa raka landsvägar i jämna trafikflöden.
04
Föraren ställer in önskad hastighet och tidsintervall till bilen framför. När radardetektorn
upptäcker ett långsammare fordon framför
bilen, anpassas hastigheten automatiskt till
detta. Då vägen är fri återgår bilen till vald
hastighet.
Om den Adaptiva farthållaren är avstängd eller
ställd i beredskapsläge och bilen kommer för
nära ett framförvarande fordon, varnas föraren
istället av Avståndsvarning (se sidan 150) för
det korta avståndet.
VARNING
Föraren måste alltid vara observant på trafikförhållandena och ingripa när den Adaptiva farthållaren inte håller lämplig hastighet
eller lämpligt avstånd.
Den Adaptiva farthållaren kan inte hantera
alla trafik-, väder- och vägförhållanden.
Läs hela detta avsnitt för att ta del av den
Adaptiva farthållarens begränsningar, vilka
föraren ska vara medveten om innan den
Adaptiva farthållaren används.
Föraren är alltid ansvarig för att rätt avstånd
och hastighet hålls, även när den Adaptiva
farthållaren används.
VIKTIGT
Underhåll av den Adaptiva farthållarens
komponenter får endast utföras på verkstad
– en auktoriserad Volvoverkstad
rekommenderas.
Automatisk växellåda
Bilar med automatisk växellåda har utökade
funktioner med den Adaptiva farthållarens
Köassistent, se sidan 145.
1
140
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan skilja beroende av bilmodell.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Funktion
Funktionsöversikt1.
Varningslampa – inbromsning av förare
nödvändig
Rattens knappsats
Radarsensor
Den Adaptiva farthållaren består av en farthållare och en samverkande avståndshållare.
04 Förarstöd
Adaptiv farthållare*
VARNING
Den Adaptiva farthållaren är inte ett kollisionsundvikande system. Föraren måste
ingripa om systemet inte upptäcker ett
framförvarande fordon.
Den Adaptiva farthållaren bromsar inte för
människor eller djur och inte för små fordon,
t.ex. cyklar och motorcyklar. Inte heller för
mötande, långsamtgående eller stillastående fordon och föremål.
Använd inte den Adaptiva farthållaren vid
exempelvis stadstrafik, tät trafik, korsningar, halka, mycket vatten eller slask på
vägbanan, kraftigt regn/snöfall, dålig sikt,
kurviga vägar eller av- och påfarter.
Avståndet till framförvarande fordon mäts
huvudsakligen med en radarsensor. Farthållaren reglerar hastigheten med gaspådrag och
inbromsningar. Det är normalt att bromsarna
ger ifrån sig svaga ljud när den Adaptiva farthållaren använder dem.
VARNING
Den Adaptiva farthållaren eftersträvar att följa
framförvarande fordon i den egna filen på ett
av föraren inställt tidsavstånd. Om radarsensorn inte ser något framförvarande fordon
kommer bilen att istället hålla farthållarens
inställda hastighet. Så sker även om framförvarande fordons hastighet överskrider farthållarens inställda hastighet.
Den Adaptiva farthållaren strävar efter att reglera hastigheten på ett mjukt sätt. I situationer
som kräver snabba inbromsningar måste föraren bromsa själv. Detta gäller vid stora hastighetsskillnader eller om framförvarande bil
bromsar kraftigt. På grund av begränsningar
hos radarsensorn kan en inbromsning komma
oväntat eller utebli, se sidan 146.
Den Adaptiva farthållaren kan aktiveras att följa
ett annat fordon i hastigheter från 30 km/h2 upp
till 200 km/h. Sjunker hastigheten under
30 km/h eller om motorvarvtalet blir för lågt,
ställs farthållaren i beredskapsläge varvid
automatisk bromsning upphör – föraren måste
då ta över själv för att hålla ett säkert avstånd
till framförvarande fordon.
Bromspedalen rör sig när farthållaren bromsar. Vila inte foten under bromspedalen för
då kan den bli klämd.
2
Varningslampa – inbromsning av förare
nödvändig
Den Adaptiva farthållaren har en bromsförmåga som motsvarar mer än 40 % av bilens
bromskapacitet.
Om bilen behöver bromsas kraftigare än farthållaren klarar och föraren inte bromsar,
använder farthållaren Kollisionsvarnarens varningslampa och varningsljud (se bild sidan
158) för att göra föraren uppmärksam på att ett
omedelbart ingipande är nödvändigt.
04
OBS
Varningslampan kan vara svår att upptäcka
vid starkt solljus eller vid användning av solglasögon.
VARNING
Farthållaren varnar endast för fordon som
radarsensorn har upptäckt. Därför kan varningen utebli eller ske med viss fördröjning.
Invänta inte en varning utan bromsa när det
behövs.
Branta vägar och/eller tung last
Tänk på att den Adaptiva farthållaren i första
hand är avsedd att användas vid körning på
plana vägbanor. Den kan ha svårigheter att
Köassistenten (i bilar med automatisk växellåda) kan hantera intervallet 0–200 km/h, se sidan 145.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
141
04 Förarstöd
Adaptiv farthållare*
hålla korrekt avstånd till framförvarande fordon
vid körning i branta utförslut, med tung last eller
med släpfordon – var då extra uppmärksam
och beredd att bromsa.
04
Tidsavstånd – Öka/minska.
(Används ej)
Aktivera och justera hastighet.
Grön markering vid lagrad hastighet (VIT =
beredskapsläge).
Grön markering vid lagrad hastighet (VIT =
beredskapsläge).
Handhavande
Tidsavstånd
Rattens knappsats skiljer beroende av om
bilen är utrustad med Fartbegränsare3 eller
inte.
ACC är aktiv vid GRÖN symbol (VIT =
beredskapsläge).
MED Fartbegränsare
UTAN Fartbegränsare
Tidsavstånd
ACC är aktiv vid GRÖN symbol (VIT =
beredskapsläge).
Aktivera och ställa in hastighet
För att sätta på Farthållaren:
• Tryck på rattknapp
– en liknande VIT
symbol tänds i displayen (6) vilket visar att
Farthållaren är i beredskapsläge.
För att aktivera Farthållaren:
• Vid önskad hastighet – tryck på rattknapp
eller
>
Farthållare – På/Av.
Beredskapsläge upphör och lagrad hastighet återupptas.
Beredskapsläge upphör och lagrad hastighet återupptas.
Farthållare – På/Av eller Beredskapsläge.
Beredskapsläge
Tidsavstånd – Öka/minska.
Aktivera och justera hastighet.
3
142
En Volvoåterförsäljare har uppdaterad information om vad som gäller respektive marknad.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
.
Aktuell hastighet lagras i minnet, displayen
visar ett "förstoringsglas" runt den valda
hastigheten någon sekund och dess
markering (6) skiftar från VIT till GRÖN.
Då denna displaysymbol skiftar färg
från VIT till GRÖN är Farthållaren
aktiv och bilen håller lagrad hastighet.
04 Förarstöd
Adaptiv farthållare*
Endast då displayen visar bild
av ett annat fordon, regleras
avståndet till framförvarande
fordon av Farthållaren.
Samtidigt markeras ett hastighetsintervall:
• den högre hastigheten med
GRÖN markering (6) är den
förprogrammerade hastigheten
• den lägre hastigheten är den framförvarande
bilens hastighet.
Ändra hastighet
För att ändra lagrad hastighet:
• Justera med korta tryck på
eller
–
varje tryck ger +/– 5 km/h. Senast gjorda
tryck lagras i minnet.
Om farten ökas med gaspedalen innan
tryck på
/ -knapp, är det bilens aktuella hastighet vid knapptrycket som lagras
i farthållaren.
För att justera +/– 1 km/h:
• Håll knappen intryckt och släpp vid önskad
hastighet.
OBS
Om någon av Farthållarens knappar hålls
intryckt flera minuter, blockeras den och
stängs av. För att kunna återaktivera Farthållaren, måste bilen stannas och motorn
återstartas.
I vissa situationer går det inte att aktivera
Farthållaren. Då visar displayen Farthållare
Ej tillgänglig, se sidan 148.
Ställa in tidsavstånd
Olika tidsavstånd till framförvarande fordon kan väljas och
visas i displayen som
1–5 stycken horisontella
streck – ju fler streck desto
längre tidsavstånd. Ett streck
motsvarar ca 1 sekund till
framförvarande fordon, 5 streck
ca 3 sekunder.
För att ställa in/ändra tidsavståndet:
• Vrid rattknappsatsens tumhjul (eller
använd knapparna
tbegränsare).
/
för bil utan Far-
I låg fart, då avstånden blir korta, ökar den
Adaptiva farthållaren tidsluckan något.
För att kunna följa framförvarande bil på ett
mjukt och komfortabelt sätt, tillåter den Adap-
tiva farthållaren tidsluckan att variera påtagligt
i vissa lägen.
Observera att små tidsavstånd ger föraren kort
tid att reagera och agera om något oförutsett
skulle inträffa i trafiken.
Samma symbol visas även när Avståndsvarning är aktiverad, se sidan 150.
OBS
Använd endast tidsavstånd som är tillåtna
enligt lokala trafikbestämmelser.
04
Om Farthållaren inte verkar reagera vid aktivering kan orsaken vara att tidavståndet till
framförvarande bil förhindrar en hastighetsökning.
Ju högre hastighet desto längre blir avståndet i meter räknat, för ett givet tidsavstånd.
Tillfällig deaktivering – beredskapsläge
För att tillfälligt koppla ur Farthållaren och ställa
den i beredskapsläge:
• Tryck på rattknapp
Denna displaysymbol och lagrad hastighets markering skiftar då färg från
GRÖN till VIT.
Knappsats utan Fartbegränsare*
För att tillfälligt koppla ur Farthållaren och ställa
den i beredskapsläge:
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
143
04 Förarstöd
Adaptiv farthållare*
• Tryck på rattknapp
.
Beredskapsläge p.g.a. föraringrepp
Farthållaren kopplas tillfälligt ur och ställs automatiskt i beredskapsläge om:
• färdbromsen används
• kopplingspedalen är nertryckt längre än
1
minut4
• växelväljaren förs till N-läge (automatisk
växellåda)
04
• föraren håller en högre hastighet än den
inställda längre än 1 minut.
Föraren måste därefter själv reglera hastigheten.
En tillfällig fartökning med gaspedalen, t.ex. vid
en omkörning, påverkar inte farthållarens
inställning – bilen återgår till senast lagrad
hastighet när gaspedalen släpps.
Automatiskt beredskapsläge
Den Adaptiva farthållaren är beroende av andra
system, t.ex. DSTC (se sidan 132). Om något
av dessa system slutar fungera stängs Farthållaren av automatiskt.
Vid automatisk deaktivering ljuder en signal
och meddelandet Farthållare Urkopplad
4
5
6
144
visas i displayen. Föraren måste då ingripa och
själv anpassa hastighet och avstånd till framförvarande fordon.
riktningsvisaren6, hjälper Farthållaren till
genom att kortvarigt accelerera bilen mot framförvarande fordon.
En automatisk deaktivering kan bero på att:
Funktionen är aktiv i hastigheter över 70 km/h.
•
•
•
•
•
•
•
föraren öppnar dörren
föraren tar av sig bältet
motorvarvtalet är för lågt/högt
hastigheten sjunker under 30 km/h5
hjulen tappar väggreppet
bromstemperaturen är hög
radarsensorn är täckt av t.ex. blöt snö eller
kraftigt regn (radarvågorna blockeras).
Stänga av
Återuppta inställd hastighet
Farthållaren i beredskapsläge återaktiveras
med ett tryck på rattknapp
– hastigheten
sätts då till den senast lagrade.
OBS
En markant hastighetsökning kan följa efter
.
att hastigheten återupptagits med
Köra om annat fordon
Då bilen följer ett annat fordon och föraren
markerar en förestående omkörning med kör-
Att frikoppla och välja högre eller lägre växel medför inget beredskapsläge.
Gäller inte bil med Köassistent – den klarar ända ner till stillastående.
Endast vid vänsterblink i vänsterstyrd bil, respektive blink åt höger i högerstyrd bil.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
VARNING
Var uppmärksam på att denna funktion kan
aktiveras vid fler situationer förutom vid
omkörning, t.ex. då körriktningsvisare
används för att markera filbyte eller avfart till
annan väg – bilen kommer då att kortvarigt
accelerera.
Knappsats med Fartbegränsare
Den Adaptiva farthållaren stängs av med ett
kort tryck på rattknapp
. Den inställda hastigheten raderas och kan inte återupptas med
-knappen.
Knappsats utan Fartbegränsare
Med ett kort tryck på rattknapp
ställs farthållaren i beredskapsläge. Med ytterligare ett
kort trycks stängs farthållaren av. Den inställda
hastigheten raderas och kan inte återupptas
-knappen.
med
04 Förarstöd
Adaptiv farthållare*
Skifta från ACC till CC
Köassistent
Med en knapptryckning kan den adaptiva
delen (avståndshållaren) i Farthållaren deaktiveras varvid bilen endast följer den satta hastigheten.
I bil med automatisk växellåda är den Adaptiva
farthållaren kompletterad med funktionen
Köassistent (även kallad "Queue Assist").
• Gör ett långt tryck på rattknapp
playens symbol skiftar från
>
till
– dis.
Därmed är standardfarthållaren CC (Cruise
Control) aktiverad, se sidan 138.
Köassistenten har följande funktioner:
• Utökat hastighetsintervall – även under 30
km/h och stillastående
• Målbyte
• Automatisk bromsning upphör vid stillastående
VARNING
Bilen bromsar inte längre automatiskt efter
skifte från ACC till CC – den följer endast
satt hastighet.
OBS
För att kunna aktivera Farthållaren under
30 km/h krävs ett framförvarande fordon
inom rimligt avstånd.
Observera att minsta programmerbara hastighet för farthållaren är 30 km/h – även om farthållaren klarar att följa ett annat fordon ner till
stillastående, kan en lägre hastighet inte väljas.
Vid korta stopp i samband med krypkörning i
långsam trafik eller vid trafikljus återupptas
körningen automatiskt om stoppen inte överstiger ca 3 sekunder – tar det längre tid innan
framförvarande bil börjar rulla igen, ställs farthållaren i beredskapsläge med automatisk
bromsning. Föraren måste sedan återaktivera
Farthållaren på ett av följande sätt:
• Tryck på rattknapp
04
.
eller
Skifta tillbaka från CC till ACC
Stäng av CC med 1–2 tryck på
enligt föregående rubrik "Stänga av – Knappsats utan
Fartbegränsare". Nästa gång systemet sätts
på, är det ACC som aktiveras.
Utökat hastighetsintervall
OBS
För att kunna aktivera Farthållaren måste
förardörren vara stängd och föraren ha
säkerhetsbältet påtaget.
Med automatisk växellåda kan farthållaren följa
ett annat fordon inom intervallet 0–200 km/h.
• Tryck ner gaspedalen.
>
Därefter kommer Farthållaren att återuppta
följandet av framförvarande fordon.
OBS
Köassistenten kan hålla bilen stillastående i
högst 4 minuter – därefter släpper bromsarna.
Se mer information under kommande rubrik
"Upphörande av automatisk bromsning vid
stillastående".
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
145
04 Förarstöd
Adaptiv farthållare*
Målbyte
• då hastigheten understiger 5 km/h och
farthållaren är osäker på om målobjektet är
ett stillastående fordon eller något annat
objekt, t.ex. ett farthinder.
• då hastigheten understiger 5 km/h och
framförvarande fordon viker av så farthållaren inte längre har ett fordon att följa.
Upphörande av automatisk bromsning
vid stillastående
04
Om framförvarande målfordon hastigt viker av kan
stillastående trafik finnas framför.
I följande situationer avbryter Köassistenten
automatisk bromsning vid stillastående:
När farthållaren följer ett annat fordon i hastigheter under 30 km/h och byter mål från ett rörligt till ett stillastående fordon, kommer farthållaren att bromsa för det stillastående fordonet.
• föraren öppnar dörren
• föraren tar av sig bältet
VARNING
När Farthållaren följer ett annat fordon i hastigheter över 30 km/h och byter mål från ett
rörligt till ett stillastående fordon, kommer
Farthållaren att ignorera det stillastående
fordonet och istället välja den lagrade hastigheten.
•
Föraren måste själv ingripa och bromsa.
Det innebär att bromsarna släpper och bilen
kommer att börja rulla – föraren måste därför
ingripa och själv bromsa för att hålla bilen.
VIKTIGT
Köassistenten kan hålla bilen stillastående i
högst 4 minuter – därefter släpper bromsarna.
Föraren uppmärksammas om detta i flera
steg med ökande intensitet:
1. Akustiskt larm (plingande) samt textmeddelande.
2. Blinkande varningslampa i vindrutan tillkommer.
3. "Huggande" bromsningar tillkommer.
Köassistenten släpper färdbromsen och ställs
i beredskapsläge även i dessa situationer:
• föraren sätter foten på bromspedalen
• växelväljaren förs till P-, N- eller R-läge
• föraren ställer farthållaren i beredskapsläge
• parkeringsbromsen ansätts.
Radarsensorn och dess begränsningar
Radarsensorn används – förutom av Adaptiv
farthållare – även av funktionerna:
• Kollisionsvarnare med auto-broms, se
Automatiskt beredskapsläge vid målbyte
Farthållaren kopplas ur och ställs i beredskapsläge:
146
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
sidan 158
• Avståndsvarning, se sidan 150.
04 Förarstöd
Adaptiv farthållare*
Radarsensorns uppgift är att upptäcka bilar
eller större fordon i samma körriktning, i
samma körfält.
Modifiering av radarsensorn kan göra den
olaglig att använda.
VARNING
Föraren måste alltid vara observant på trafikförhållandena och ingripa när den Adaptiva farthållaren inte håller lämplig hastighet
eller lämpligt avstånd.
Den Adaptiva farthållaren kan inte hantera
alla trafik-, väder- och vägförhållanden.
Läs hela detta avsnitt för att ta del av den
Adaptiva farthållarens begränsningar, vilka
föraren ska vara medveten om innan den
Adaptiva farthållaren används.
Föraren är alltid ansvarig för att rätt avstånd
och hastighet hålls, även när den Adaptiva
farthållaren används.
VARNING
Den Adaptiva farthållaren är inte ett kollisionsundvikande system. Föraren måste
ingripa om systemet inte upptäcker ett
framförvarande fordon.
Exempel där farthållaren inte fungerar
optimalt
Radarsensorn har ett begränsat synfält. I vissa
situationer upptäcks inte ett annat fordon eller
upptäckten sker senare än förväntat.
Den Adaptiva farthållaren bromsar inte för
människor eller djur och inte för små fordon,
t.ex. cyklar och motorcyklar. Inte heller för
mötande, långsamtgående eller stillastående fordon och föremål.
Använd inte den Adaptiva farthållaren vid
exempelvis stadstrafik, tät trafik, korsningar, halka, mycket vatten eller slask på
vägbanan, kraftigt regn/snöfall, dålig sikt,
kurviga vägar eller av- och påfarter.
04
Radarsensorns förmåga att upptäcka ett framförvarande fordon minskas kraftigt:
• om radarsensorn blir blockerad och inte
kan upptäcka andra fordon t.ex. vid kraftigt
regn eller om snöslask eller andra föremål
har samlats framför radarsensorn.
VARNING
Tillbehör eller andra föremål som t.ex. extraljus får inte monteras framför grillen.
OBS
Håll ren ytan framför radarsensorn – se
"Underhåll" sidan 161
ACC:ns synfält.
• om framförvarande fordons hastighet skiljer sig mycket från den egna hastigheten.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
147
04 Förarstöd
Adaptiv farthållare*
Radarsensorn kan ibland upptäcka fordon
sent på korta avstånd, t.ex. ett fordon som
kör in mellan eget och framförvarande fordon.
Små fordon, exempelvis motorcyklar, eller
fordon som inte kör mitt i filen kan förbli
oupptäckta.
04
I kurvor kan radarsensorn upptäcka fel fordon eller tappa ett upptäckt fordon ur sikte.
Felsökning och åtgärd
Om displayen visar meddelandet Radarn
blockerad Se handbok innebär det att radar-
signalerna från radarsensorn blockeras och att
fordon framför bilen inte kan upptäckas.
Det innebär att – förutom Adaptiv farthållare –
Avståndsvarning och Kollisionsvarnare med
auto-broms inte heller fungerar.
I följande tabell framgår möjliga orsaker till att
meddelandet visas och lämplig åtgärd.
Orsak
Åtgärd
Radarytan i grillen är smutsig eller belagd med is eller snö.
Gör ren radarytan i grillen från smuts, is och snö.
Kraftigt regn eller snö blockerar radarsignalerna.
Ingen åtgärd. Ibland fungerar inte radarn vid kraftig nederbörd.
Vatten eller snö från vägbanan virvlar upp och blockerar radarsignalerna.
Ingen åtgärd. Ibland fungerar inte radarn vid mycket blöt eller snöig vägbana.
Radarytan är rengjord men meddelandet kvarstår.
Avvakta. Det kan ta några minuter för radarn att upptäcka att den inte
längre är blockerad.
Symboler och meddelanden i display
SymbolA
Meddelande
Innebörd
Symbolen är VIT
Den Adaptiva farthållaren är satt i beredskapsläge.
Symbolen är GRÖN
Bilen håller lagrad hastighet.
Standardfarthållare är manuellt vald.
148
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
04 Förarstöd
Adaptiv farthållare*
SymbolA
Meddelande
Innebörd
DSTC Normal för ink. av farthåll
Adaptiva farthållaren går inte att aktivera förrän DSTC har satts i Normalläge – se sidan 132.
Farthållare Urkopplad
Adaptiva farthållaren har stängts av – föraren måste själv reglera hastigheten.
Farthållare Ej tillgänglig
Adaptiva farthållaren kan inte aktiveras.
Detta kan bland annat bero på att:
• bromstemperaturen är hög
• radarsensorn är blockerad av t.ex. blöt snö eller regn.
04
Radarn blockerad Se handbok
Adaptiva farthållaren är tillfälligt ur funktion.
• Radarsensorn är blockerad och kan inte upptäcka andra fordon. T.ex. vid kraftigt regn
eller om snöslask har samlats framför radarsensorn.
Föraren kan då välja att skifta till ordinarie Farthållare (CC), se sidan 145 – en displaytext
informerar om lämpliga alternativ.
Läs om radarsensorns begränsningar, se sidan 146.
Farthållare Serv. erfordras
Adaptiva farthållaren är ur funktion.
• Kontakta en verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Bromsa för att hålla + akustiskt larm
+ varningsljus i vindrutan + "huggande" bromsningar
(Endast med Köassistent)
Under 30 km/h Endast följande
(Endast med Köassistent)
A
Bilen står stilla och den Adaptiva farthållaren kommer att släppa färdbromsen varför bilen
strax kommer att börja rulla.
• Föraren måste bromsa själv. Meddelandet kvarstår och larmet ljuder tills föraren trampar
på bromspedalen eller använder gaspedalen.
Visas vid försök att aktivera Adaptiva farthållaren vid hastighet under 30 km/h utan ett framförvarande fordon inom aktiveringsavstånd (ca 30 meter).
Symbolerna är schematiska.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
149
04 Förarstöd
Avståndsvarning*
Allmänt
Avståndsvarning (Distance Alert) är en funktion
som informerar föraren om tidsavståndet till
framförvarande fordon.
Avståndsvarningen är aktiv i hastigheter över
30 km/h och reagerar endast för fordon som
kör framför det egna fordonet, i samma riktning. För mötande, långsamtgående eller stillastående fordon ges ingen avståndsinformation.
OBS
Avståndsvarning är deaktiverad under tiden
Adaptiv farthållare är aktiv.
VARNING
Avståndsvarningen reagerar endast om
avståndet till framförvarande fordon är kortare än det förinställda värdet – det egna
fordonets hastighet påverkas inte.
Vissa kombinationer av tillvald utrustning lämnar ingen ledig plats för en knapp i mittkonsolen – då hanteras funktionen i bilens menysystem MY CAR under Inställningar
Bilinställningar Avståndsvarning. För
beskrivning av menysystemet – se sidan 194.
Ställa in tidsavstånd
04
Handhavande
Reglage och display för tidsavstånd.
Tidsavstånd – Öka/minska.
Orange
En orange varningslampa i vindrutan lyser med
fast sken om avståndet till framförvarande fordon är kortare än det inställda tidsavståndet.
1
150
Tidsavstånd – På (under justering).
varningsljus1.
Tryck på knappen i mittkonsolen för att sätta
på eller stänga av funktionen. En lysande
lampa i knappen visar att funktionen är
påslagen.
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan avvika beroende av bilmodell.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
04 Förarstöd
Avståndsvarning*
Olika tidsavstånd till framförvarande fordon kan väljas och
visas i displayen som
1–5 stycken horisontella
streck – ju fler streck desto
längre tidsavstånd. Ett streck
motsvarar ca 1 sekund till
framförvarande fordon, 5 streck
ca 3 sekunder.
Samma symbol visas även när Adaptiv farthållare är aktiverad.
OBS
Ju högre hastighet desto längre blir avståndet i meter räknat, för ett givet tidsavstånd.
Det inställda tidsavståndet används även av
funktionen Adaptiv farthållare, se
sidan 140.
Begränsningar
Funktionen använder samma radarsensor som
den adaptiva farthållaren och kollisionsvarnaren. För mer information om radarsensorn och
dess begränsningar, se sidan 146.
Mycket höga hastigheter kan också orsaka
att lampan tänds på kortare avstånd än det
inställda p.g.a. begränsningar i sensorns
räckvidd.
OBS
Starkt solsken, reflexer eller kraftiga ljusvariationer samt användning av solglasögon
kan göra att varningsljuset i vindrutan inte
syns.
04
Dåligt väder eller kurviga vägar kan påverka
radarsensorns möjligheter att upptäcka
framförvarande fordon.
Även fordonens storlek kan påverka förmågan att upptäcka, t.ex. motorcyklar. Detta
kan innebära att varningslampan tänds på
kortare avstånd än det inställda eller att varningen tillfälligt uteblir.
Använd endast tidsavstånd som är tillåtet
enligt de lokala trafikbestämmelserna.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
151
04 Förarstöd
Avståndsvarning*
Symboler och meddelanden i display
SymbolA
Meddelande
Innebörd
Radarn blockerad Se handbok
Avståndsvarning är tillfälligt ur funktion.
Radarsensorn är blockerad och kan inte upptäcka andra fordon t.ex. vid kraftigt regn eller om
snöslask har samlats framför radarsensorn.
Läs om radarsensorns begränsningar se sidan 146.
Krockvarning Serv. erfordras
Uppsök verkstad om meddelandet kvarstår – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
04
A
152
Avståndsvarning samt Kollisionsvarnare med auto-broms är helt eller delvis ur funktion.
Symbolerna är schematiska.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
04 Förarstöd
City Safety™
Allmänt
City Safety™ är en funktion för att stödja föraren att undvika en kollision vid bl.a. körning i
köer, där förändringar i framförvarande trafik
tillsammans med ouppmärksamhet kan leda till
en incident.
Är bilen även utrustad med Kollisionsvarnare
med auto-broms* kompletterar dessa båda
system varandra. För mer information om Kollisionsvarnare med auto-broms, se sidan 158.
VIKTIGT
Funktionen är aktiv i hastigheter under
50 km/h och hjälper föraren genom att bromsa
bilen automatiskt vid överhängande risk för
kollision med framförvarande fordon, om föraren inte själv reagerar i tid genom att bromsa
och/eller styra undan.
Underhåll och byte av komponenter i City
Safety™ får endast utföras på verkstad – en
auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
City Safety™ aktiveras i situationer där föraren
egentligen borde ha börjat bromsa betydligt
tidigare varför funktionen inte kommer att
kunna hjälpa föraren i alla lägen.
City Safety™ fungerar inte i alla körsituationer, trafik-, väder- och vägförhållanden.
City Safety™ är konstruerat för att aktiveras så
sent som möjligt för att undvika onödiga
ingrepp.
City Safety™ ska inte användas för att ändra
förarens sätt att framföra bilen – om föraren
enbart förlitar sig på och låter City Safety™
bromsa, kommer en kollision att ske förr eller
senare.
Förare eller passagerare märker normalt av
City Safety™ bara om en situation uppkommer
som är mycket nära en kollision.
1
Funktion
04
VARNING
City Safety™ reagerar inte på fordon som
kör i en annan riktning än det egna fordonet,
för små fordon, motorcyklar och cyklar eller
för människor och djur.
City Safety™ kan förhindra kollision vid en
hastighetsskillnad lägre än 15 km/h – vid
högre hastighetsskillnad kan kollisionshastigheten endast reduceras. För full bromsverkan måste föraren trampa på bromspedalen.
Invänta aldrig att City Safety™ ska ingripa.
Föraren är alltid ansvarig för att rätt avstånd
och hastighet hålls.
Lasersensorns sändar- och mottagarfönster1.
City Safety™ läser av trafiken framför bilen
med en lasersensor monterad i vindrutans
överkant. Vid överhängande risk för kollision
kommer City Safety™ att automatiskt bromsa
bilen, vilket kan upplevas som en kraftig
inbromsning.
Om hastighetsskillnaden är 4–15 km/h relaterat
den framförvarande bilen kan City Safety™ helt
undvika en kollision.
City Safety™ aktiverar en kort, kraftig bromsning och stannar bilen i normalfallet precis
bakom framförvarande fordon. För de flesta
förare ligger detta långt utanför ett normalt körsätt och kan upplevas som obehagligt.
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan avvika beroende av bilmodell.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
153
04 Förarstöd
City Safety™
Är hastighetsskillnaden mellan fordonen mer
än 15 km/h kan City Safety™ inte på egen hand
undvika kollisionen – för full bromskraft måste
föraren trampa på bromspedalen och det kan
då vara möjligt att undvika en kollision, även vid
hastighetsskillnader över 15 km/h.
När funktionen aktiveras och bromsar, visar
instrumentpanelens display ett meddelande
om att funktionen är/har varit aktiv.
Inställningar Bilinställningar
Förarstödsystem City Safety. Välj
alternativ Av. För mer information om
menysystemet MY CAR, se sidan 194.
Nedhängande objekt som t. ex. flagga/vimpel
för utskjutande last eller tillbehör som t. ex.
extraljus och frontbågar vilka överstiger motorhuvens höjd begränsar funktionen.
Vid nästa motorstart kommer dock funktionen att vara påslagen igen, även om
systemet var avstängt när motorn stängdes av.
Laserljuset från sensorn i City Safety™ mäter
hur ljuset reflekteras. Sensorn kan inte se föremål med låg reflektionsförmåga. Fordons bakdelar reflekterar i allmänhet ljuset tillräcklig tack
vare registreringsskylt och bakljusreflektorer.
VARNING
04
OBS
När City Safety™ bromsar, tänds bromsljusen.
Lasersensorn sänder ut laserljus även när
City Safety™ är manuellt avstängd.
För att koppla in City Safety™ igen:
Handhavande
• Följ samma procedur som vid avstängning,
men välj alternativet På.
OBS
Funktionen City Safety™ är alltid påslagen
efter att motorn startats via nyckelläge I och
II (se sidan 76 om nyckellägen).
På och Av
I vissa situationer kan det vara önskvärt att
stänga av City Safety™, t.ex. där lövade grenar
kan svepa över motorhuv och/eller vindruta.
Efter motorstart kan City Safety™ stängas av
på följande sätt:
• Sök med MY CAR på mittkonsolens bildskärm med dess menysystem fram
154
Begränsningar
Sensorn i City Safety™ är konstruerad för att
upptäcka bilar och andra större motorfordon
framför bilen och är oberoende av om det är
dag eller natt.
Sensorn har emellertid begränsningar och fungerar sämre – eller inte alls – i t. ex. kraftigt
snöfall eller regn, i tät dimma eller i kraftig
damm- eller snörök. Imma, smuts, is eller snö
på vindrutan kan störa funktionen.
Vid halt väglag förlängs bromssträckan, vilket
kan reducera förmågan för City Safety™ att
undvika kollision. I sådana situationer kommer
ABS- och DSTC-systemen att ge bästa möjliga
bromskraft med bibehållen stabilitet.
När den egna bilen backar är City Safety™
temporärt deaktiverad.
City Safety™ aktiveras inte i låga farter – under
4 km/h – varför systemet inte ingriper i situationer där man närmar sig framförvarande bil
mycket långsamt, t. ex. vid parkering.
Förarens kommandon prioriteras alltid, varför
City Safety™ inte ingriper i situationer där föraren på ett tydligt sätt styr eller gasar även om
en kollision är oundviklig.
När City Safety™ har förhindrat en kollision
med ett stillastående föremål förblir bilen stillastående i högst 1,5 sekund. Om bilen bromsats
för ett rullande framförvarande fordon, reduce-
04 Förarstöd
City Safety™
ras farten till samma hastighet som det framförvarande fordonet håller.
På bil med manuell växellåda stannar motorn
när City Safety™ stoppat bilen om inte föraren
hinner trycka ner kopplingspedalen dessförinnan.
OBS
•
Håll vindrutans yta framför lasersensorn
ren avseende is, snö, och smuts (se bild
sensorns placering sidan 153).
•
Klistra eller montera ingenting på vindrutan framför lasersensorn
•
Avlägsna is och snö från motorhuven –
snö- och istäcke får ej överstiga 5 cm
höjd.
I följande tabell framgår möjliga orsaker till att
meddelandet visas och förslag till lämplig
åtgärd.
Orsak
Åtgärd
Vindrutans yta framför lasersensorn är
smutsig eller belagd
med is eller snö.
Rengör vindrutans
yta framför sensorn
från smuts, is och
snö.
Lasersensorns synfält är blockerat.
Avlägsna det blockerande föremålet.
VIKTIGT
Om spricka, repa eller stenskott uppstår på
vindrutan framför något av lasersensorns
båda "fönster" och täcker en yta på
ca 0,5 × 3,0 mm (eller större), ska en verkstad kontaktas för reparation eller byte av
vindrutan (se bild på sensorns placering
sidan 153) – en auktoriserad Volvoverkstad
rekommenderas.
Utebliven åtgärd kan medföra reducerad
prestanda för City Safety™.
•
Innan utbyte av vindruta, kontakta en
auktoriserad Volvoverkstad för verifiering av att rätt vindruta beställs och monteras. Användande av felaktig vindruta
kan medföra utebliven eller felaktig City
Safety-funktion.
•
Samma typ eller av Volvo godkända
vindrutetorkare ska monteras vid
utbyte.
Felsökning och åtgärd
Om instrumentpanelens display visar meddelandet Vindrutesensorer täckta innebär det
att lasersensorn är blockerad och inte kan upptäcka fordon framför bilen, vilket i sin tur innebär att City Safety™ inte fungerar.
04
För att inte riskera reducering av City
Safety™ prestanda, gäller även följande:
Dock kommer inte meddelandet
Vindrutesensorer täckta att visas för alla
situationer där lasersensorn är blockerad – föraren måste därför vara noggrann med att hålla
ren vindrutan och området framför lasersensorn.
155
04 Förarstöd
City Safety™
Lasersensorn
Funktionen City Safety™ innehåller en sensor
vilken sänder ut laserljus. Kontakta en kvalificerad verkstad vid fel eller behov av service på
lasersensorn – en auktoriserad Volvoverkstad
rekommenderas. Det är absolut nödvändigt att
följa föreskrivna instruktioner vid hantering av
lasersensorn.
Följande två engelsklydande dekaler sitter
monterade direkt på lasersensorns enhet:
04
• IEC 60825-1:1993 + A2:2001. Överensstämmer med FDA:s (amerikanska livsmedelsverket) standarder för laserprodukters
utförande med undantag för avvikelser i
enlighet med "Laser Notice No. 50" från
den 26 juli 2001.
VARNING
Om någon av instruktionerna häri inte efterföljs finns risk för ögonskador!
•
Titta aldrig in i lasersensorn (vilken
avger spridande osynlig laserstrålning)
på ett avstånd om 100 mm eller närmare
med förstorande optik av typ förstoringsglas, mikroskop, objektiv eller liknande optiska instrument.
•
Test, reparation, demontering, justering
och/eller byte av reservdelar på lasersensorn får enbart utföras av en kvalificerad verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
•
För att undvika exponering av skadlig
strålning, utför ingen omjustering eller
underhåll annat än specificerat häri.
•
Reparatör måste följa särskilt framtagen
verkstadsinformation för lasersensor.
•
Demontera inte lasersensorn (inkl. ta
bort linserna). En demonterad lasersensor uppfyller laser klass 3B enligt standard IEC 60825-1. Laser klass 3B är inte
ögonsäker och utgör därför en risk för
skador.
•
Lasersensorns kontakt måste vara
urkopplad innan demontering från vindrutan.
Strålningsdata för lasersensor
Följande tabell preciserar lasersensorns fysikaliska data.
Maximal pulsenergi
2,64 ¦J
Maximal medeluteffekt
45 mW
Pulslängd
Divergens (horisontell × vertikal)
33 ns
28° × 12°
Bildens övre dekal beskriver laserljusets klassificering:
• Laserstrålning – Titta inte i laserstrålen med
optiska instrument – Klass 1M laserprodukt.
Bildens undre dekal beskriver laserljusets fysikaliska data:
156
04 Förarstöd
City Safety™
•
•
Lasersensorn måste vara monterad på
vindrutan innan sensorns kontakt
ansluts.
Lasersensorn sänder laserljus när fjärrnyckeln är i läge II även vid avstängd
motor (se sidan 76 om nyckellägen).
SymbolA
Symboler och meddelanden i display
I samband med att City Safety™ automatiskt
bromsar, kan en eller flera av instrumentpanelens symboler tändas kombinerat med att dess
display visar ett meddelande.
Ett textmeddelande kan släckas med ett kort
tryck på blinkerspakens OK-knapp.
Meddelande
Innebörd/Åtgärd
Bromshjälp av City Safety
City Safety™ bromsar eller har gjort en automatisk inbromsning.
04
Vindrutesensorer täckta
Lasersensorn är tillfälligt ur funktion på grund av att något blockerar den.
• Ta bort föremålet som blockerar sensorn och/eller rengör vindrutan framför den.
Läs om lasersensorns begränsningar, se sidan 154.
City Safety Serv. erfordras
City Safety™ är ur funktion.
• Uppsök verkstad om meddelandet kvarstår – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
A
Symbolerna är schematiska.
157
04 Förarstöd
Kollisionsvarnare med auto-broms & fotgängarskydd*
Allmänt
"Kollisionsvarnare med auto-broms & fotgängarskydd" är ett hjälpmedel för att assistera en
förare som riskerar att köra på en fotgängare
eller framförvarande fordon vilket är stillastående eller kör i samma riktning.
04
Kollisionsvarnare med auto-broms & fotgängarskydd aktiveras i situationer där föraren
egentligen borde ha börjat bromsa betydligt
tidigare varför funktionen inte kommer att
kunna hjälpa föraren i alla lägen.
Kollisionsvarnare med auto-broms & fotgängarskydd är konstruerad för att aktiveras så sent
som möjligt för att undvika onödiga ingrepp.
Kollisionsvarnare med auto-broms & fotgängarskydd kan förhindra en kollision eller sänka
kollisionshastigheten.
Kollisionsvarnare med auto-broms & fotgängarskydd ska inte användas för att ändra förarens sätt att framföra bilen – om föraren
enbart förlitar sig på Kollisionsvarnare med
auto-broms och låter den bromsa, kommer en
kollision att ske förr eller senare.
fotgängarskydd förekomma i två varianter:
Nivå 1 och Nivå 2.
Nivå 1
Föraren enbart varnas för uppdykande hinder
med visuella och akustiska signaler – ingen
automatisk bromsning ingriper, föraren måste
själv bromsa.
Nivå 2
Föraren varnas för uppdykande hinder med
visuella och akustiska signaler – bilen bromsas
automatiskt om föraren inte själv agerar inom
rimlig tid.
VIKTIGT
Underhåll av i Kollisionsvarnare med autobroms & fotgängarskydd ingående komponenter får endast utföras på verkstad – en
auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Två systemnivåer
Beroende av hur bilen är utrustad, kan funktionen Kollisionsvarnare med auto-broms &
1
2
158
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan avvika beroende av bilmodell.
Endast med system Nivå 2.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Funktion
Funktionsöversikt1.
Audio-visuell varningssignal vid kollisionsrisk.
Radarsensor2
Kamerasensor
Kollisionsvarnare med auto-broms utför tre
moment i följande ordning:
1. Kollisionsvarning
2. Bromsunderstöd2
3. Auto-broms2
04 Förarstöd
Kollisionsvarnare med auto-broms & fotgängarskydd*
Kollisionsvarnaren och City Safety™ kompletterar varandra. För mer information om City
Safety™, se sidan 153.
3 – Auto-broms2
1 – Kollisionsvarning
Om föraren i detta läge ännu inte har påbörjat
en undanmanöver och kollisionsrisken är överhängande, träder den automatiska bromsfunktionen in – detta sker oavsett om föraren bromsar eller inte. Bromsning sker då med full
bromskraft för att sänka kollisionshastigheten
eller med begränsad bromskraft om det är tillräckligt för att undvika en kollision.
Först varnas föraren för en nära förestående
kollision.
Kollisionsvarnaren upptäcker fotgängare,
stillastående fordon samt fordon som kör i
samma riktning framför det egna fordonet.
Vid risk för kollision med en fotgängare eller ett
fordon påkallas förarens uppmärksamhet med
en rödblinkande varningssignal (nr [1] i bild på
sidan 158) och en akustisk signal
2 – Bromsunderstöd2
Om risken för kollision ökat ytterligare efter kollisionsvarningen, aktiveras bromsunderstödet.
Det innebär att bromssystemet förbereds för
en snabb inbromsning genom att bromsarna
ansätts svagt, vilket kan kännas som ett lättare
ryck.
Om bromspedalen trycks ner tillräckligt fort
sker inbromsningen med full bromsverkan.
Bromsunderstödet förstärker även förarens
inbromsning om systemet bedömer att bromsningen inte är tillräcklig för att undvika en kollision.
2
I sista momentet aktiveras den automatiska
bromsfunktionen.
VARNING
Kollisionsvarnaren fungerar inte i alla körsituationer, trafik-, väder- och vägförhållanden. Kollisionsvarnaren reagerar inte på
fordon som kör i en annan riktning än det
egna fordonet eller för djur.
Varning aktiveras endast vid hög risk för
kollision. Detta avsnitt "Funktion" samt
avsnitt "Begränsningar" informerar om
begränsningar som föraren ska vara medveten om innan Kollisionsvarnare med autobroms används.
04
Varning och bromsingrepp för fotgängare är
avstängda i fordonshastighet över 80 km/h.
Varning och bromsingrepp för fotgängare
fungerar inte i mörker och tunnlar – inte heller vid tänd gatubelysning.
Auto-bromsfunktionen kan förhindra en
kollision eller reducera kollisionshastigheten. För att säkerställa full bromsverkan bör
föraren alltid trampa på bromsen – även när
bilen auto-bromsar.
Invänta aldrig en kollisionsvarning. Föraren
ansvarar alltid för att rätt avstånd och
hastighet hålls – även när Kollisionsvarnare
med auto-broms används.
Endast med system Nivå 2.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
159
04 Förarstöd
Kollisionsvarnare med auto-broms & fotgängarskydd*
Detektering av fotgängare
• Kamerasensorns förmåga att se fotgängare i skymning och gryning är begränsad –
precis som för det mänskliga ögat.
• Kamerasensorns förmåga att upptäcka
fotgängare är avstängd vid körning i mörker och tunnlar – även vid tänd gatubelysning.
VARNING
Kollisionsvarnare med auto-broms & fotgängarskydd är ett hjälpmedel.
04
Optimala exempel på vad systemet betraktar som
fotgängare med tydlig kroppskontur.
För optimal prestanda av systemet krävs att
den systemfunktion som identifierar fotgängare, får så entydig information om kroppskontur som möjligt – detta förutsätter möjlighet att
urskilja huvud, armar, axlar, ben, över- och
underkropp i kombination med ett mänskligt
normalt rörelsemönster.
Om stora delar av kroppen ej är synliga för
kameran kan systemet inte upptäcka en fotgängare.
• För att en fotgängare ska kunna upptäckas
måste denne synas i helfigur och ha en
längd av minst 80 cm.
• Systemet kan inte upptäcka en fotgängare
som bär på större föremål.
160
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Funktionen kan inte upptäcka alla fotgängare i alla situationer och ser t.ex. inte delvis
skymda fotgängare, personer i klädsel som
döljer kroppskonturen eller fotgängare kortare än 80 cm.
•
Föraren är alltid ansvarig för att fordonet
framförs på korrekt sätt och med säkerhetsavstånd anpassad till hastigheten.
Vid motorstart fås automatiskt den inställning
som var vald då motorn stängdes av.
OBS
Funktionerna Bromsunderstöd och Autobroms är alltid aktiverade – de kan inte
stängas av.
Ljus- och ljudsignal
För att stänga av både ljus- och ljudsignal:
• Sök fram Inställningar
Bilinställningar
Förarstödsystem
Kollisionsvarning – välj där att bocka ur
rutan.
Varningslampan (nr [1] i bild sidan 158) testas
vid varje motorstart genom att kort tända varningslampans separata ljuspunkter om Kollisionsvarnarens ljus- och ljudvarning är aktiverade.
Handhavande
Ljudsignal
Inställningar görs från MY CAR via mittkonsolens bildskärm och menysystem. För information om hur menysystemet används, se
sidan 194.
• Välj På eller Av i menysystemet under
Varningssignaler På och Av
Det går att välja om Kollisionvarnarens akustiska och visuella varningssignaler ska vara
påslagna eller avstängda.
Varningsljudet kan aktiveras/deaktiveras separat:
Inställningar Bilinställningar
Förarstödsystem Kollisionsvarning
Varningsljud.
04 Förarstöd
Kollisionsvarnare med auto-broms & fotgängarskydd*
Ställa in varningsavstånd
Varningsavståndet reglerar på vilket avstånd
den visuella och akustiska varningen utlöses.
• Välj Långt, Normalt eller Kort i menysystemet MY CAR under Inställningar
Bilinställningar Förarstödsystem
Kollisionsvarning Varningsavstånd
Varningsavståndet bestämmer känsligheten
för systemet. Varningsavstånd Långt ger tidigare varning. Prova först med Långt och om
denna inställning ger för många varningar, vilket i vissa situationer kan uppfattas som irriterande, byt då till varningsavstånd Normalt.
Använd varningsavstånd Kort endast i undantagsfall, t.ex. vid dynamisk körning.
OBS
När den Adaptiva farthållaren används kommer varningslampan och varningsljudet att
användas av Farthållaren även om Kollisionsvarnaren är avstängd.
Kollisionsvarnaren varnar föraren vid risk för
kollision, men funktionen kan inte förkorta
förarens reaktionstid.
OBS
Underhåll
Även om varningsavståndet har satts till
Långt kan varningar i vissa lägen uppfattas
som sena. T.ex. vid stora hastighetsskillnader eller om framförvarande bil bromsar
kraftigt.
VARNING
Inget automatiskt system kan garantera
100 % korrekt funktion i alla situationer.
Prova därför aldrig Kollisionsvarnare med
auto-broms mot människor eller fordon –
det kan medföra svåra skador och livsfara.
Kontrollera inställningar
De aktuella inställningarna kan kontrolleras på
mittkonsolens bildskärm. Sök med menysystemet MY CAR under Inställningar
Bilinställningar Förarstödsystem
Kollisionsvarning, se sidan 194.
04
Kamera- och radarsensor.
För att sensorerna ska fungera korrekt måste
de hållas rena från smuts, is och snö och rengöras regelbundet med vatten och bilschampo.
OBS
Smuts, is och snö som täcker sensorerna
reducerar funktionen och kan omöjliggöra
mätning.
För att Kollisionsvarnaren ska vara effektiv
– kör alltid med Avståndsvarning inställd på
tidsavstånd 4–5, se sidan 150.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
161
04 Förarstöd
Kollisionsvarnare med auto-broms & fotgängarskydd*
Begränsningar
Kollisionsvarnare med auto-broms och fotgängarskydd är aktiv från och med ca 4 km/h.
Den visuella varningssignalen (nr [1] i bild på
sidan 158) kan vara svår att upptäcka vid starkt
solljus, reflexer, vid användning av solglasögon
eller om föraren inte har blicken riktad rakt
fram. Varningsljudet bör därför alltid vara aktiverat.
04
Vid halt väglag förlängs bromssträckan, vilket
kan reducera förmågan att undvika kollision. I
sådana situationer kommer ABS- och DSTCsystemen att ge bästa möjliga bromskraft med
bibehållen stabilitet.
OBS
Den visuella varningssignalen kan tillfälligt
sättas ur funktion vid hög kupétemperatur
som orsakats av t.ex. starkt solljus. Om
detta sker, aktiveras varningsljudet även om
det är deaktiverat i menysystemet.
•
162
Varningar kan utebli om avståndet till
framförvarande är kort eller ratt- och
pedalrörelser är stora, t.ex. vid aktiv
körstil.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
VARNING
Varningar och bromsingrepp kan utlösas
sent eller utebli om trafiksituationen eller
yttre påverkan gör att radar- eller kamerasensorn inte kan upptäcka en fotgängare
eller ett framförvarande fordon på korrekt
sätt.
Sensorsystemet har en begränsad räckvidd
för fotgängare och systemet ger därför
effektiva varningar och bromsingrepp i fordonshastigheter upp till 50 km/h. För stillastående eller långsamgående fordon är varningar och bromsingrepp effektiva i fordonshastigheter upp till 70 km/h.
Varningar för stillastånde eller långsamgående fordon kan sättas ur funktion p.g.a.
mörker eller dålig sikt.
Varning och bromsingrepp för fotgängare är
avstängda vid fordonshastighet över
80 km/h.
Kollisionsvarnaren använder samma radarsensor som den Adaptiva farthållaren. För mer
information om radarsensorn och dess
begränsningar, se sidan 146.
Om varningar upplevs som för frekventa och
störande kan varningsavståndet minskas.
Detta leder då till att systemet varnar i ett
senare skede vilket minskar det totala antalet
varningar, se avsnitt "Ställa in varningsavstånd" sidan 161.
Med ilagd backväxel är Kollisionsvarnare med
auto-broms temporärt deaktiverad.
Kollisionsvarnare med auto-broms aktiveras
inte i låga farter – under 4 km/h – varför systemet inte ingriper i situationer där det egna fordonet närmar sig framförvarande bil mycket
långsamt, t. ex. vid parkering.
I situationer där föraren visar ett aktivt och
medvetet körbeteende kan en kollisionsvarning senareläggas något för att minimera onödiga varningar.
När Auto-broms har förhindrat en kollision med
ett stillastående föremål förblir bilen stillastående i högst 1,5 sekund. Om bilen bromsats för
ett rullande framförvarande fordon, reduceras
farten till samma hastighet som det framförvarande fordonet håller.
På bil med manuell växellåda stannar motorn
när Auto-broms stoppat bilen om inte föraren
hinner trycka ner kopplingspedalen dessförinnan.
Kamerasensorns begränsningar
Bilens kamerasensor används – förutom av
Kollisionsvarnare med auto-broms – även av
funktionerna:
• Automatisk hel-/halvljusavbländning – se
sidan 86
• Trafikskyltsinformation – se sidan 134.
04 Förarstöd
Kollisionsvarnare med auto-broms & fotgängarskydd*
• Driver Alert Control – se sidan 167
• Körfältsassistent – se sidan 171
OBS
Håll vindrutans yta framför kamerasensorn
ren avseende is, snö, imma och smuts.
Klistra eller montera ingenting på vindrutan
framför kamerasensorn, då det kan reducera eller få ett eller flera av kameran
beroende system att sluta fungera.
Kamerasensorn har begränsningar liknande
det mänskliga ögats, dvs. den "ser" sämre i
t.ex. mörker, kraftigt snöfall eller regn och i tät
dimma. Under sådana förhållanden kan kameraberoende funktioner reduceras kraftigt eller
tillfälligt deaktiveras.
Även starkt motljus, reflexer i körbanan, snöeller isbelagd vägbana, smutsig vägbana eller
otydliga sidomarkeringar för körfält kan kraftigt
reducera funktionen när kamerasensorn
används för att läsa av körbanan samt upptäcka fotgängare och andra fordon.
Kamerasensorns synfält är begränsat varför
fotgängare och fordon i vissa situationer inte
kan upptäckas eller upptäckten sker senare än
förväntat.
Vid mycket höga temperaturer stängs kameran
tillfälligt av under ca 15 minuter efter motorstart för att skydda kamerafunktionen.
Felsökning och åtgärd
Om displayen visar meddelandet
Vindrutesensorer täckta innebär det att
kamerasensorn är blockerad och inte kan upptäcka fotgängare, fordon eller väglinjer framför
bilen.
Det innebär samtidigt att – förutom Kollisionsvarning med auto-broms – inte heller funktionerna Automatisk hel-/halvljusavbländning, Trafikskyltsinformation, Driver Alert Control och
Körfältsassistent kommer att ha full funktionalitet.
I följande tabell framgår möjliga orsaker till att
meddelandet visas och lämplig åtgärd.
Orsak
Åtgärd
Vindrutans yta framför kameran är
smutsig eller belagd
med is eller snö.
Gör ren vindrutans
yta framför kameran
från smuts, is och
snö.
Tät dimma, kraftigt
regn eller snö gör att
kameran inte ser tillräckligt bra.
Ingen åtgärd. Kameran fungerar inte
ibland vid kraftig
nederbörd.
Vindrutans yta framför kameran är rengjord men meddelandet kvarstår.
Avvakta. Det kan ta
några minuter för
kameran att mäta
synbarheten.
Det har kommit
smuts mellan vindrutans insida och
kameran.
Uppsök verkstad för
rengöring av vindrutan innanför kamerakåpan – en
auktoriserad Volvoverkstad
rekommenderas.
04
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
163
04 Förarstöd
Kollisionsvarnare med auto-broms & fotgängarskydd*
Symboler och meddelanden i display
SymbolA
Meddelande
Innebörd
Krockvarning AV
Kollisionsvarnaren avstängd.
Visas när motorn startas.
Meddelandet slocknar efter ca 5 sekunder eller efter ett tryck på OK-knappen.
Krockvarning Ej tillgänglig
Kollisionsvarnaren kan ej aktiveras.
Visas när föraren försöker aktivera funktionen.
04
Meddelandet slocknar efter ca 5 sekunder eller efter ett tryck på OK-knappen.
Bromshjälpen har aktiverats
Auto-broms har varit aktiv.
Meddelandet slocknar efter ett tryck på OK-knappen.
Vindrutesensorer täckta
Kamerasensorn är tillfälligt ur funktion.
Visas vid t.ex. snö, is eller smuts på vindrutan.
• Gör ren vindrutans yta framför kamerasensorn.
Läs om kamerasensorns begränsningar – se sidan 162.
164
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
04 Förarstöd
Kollisionsvarnare med auto-broms & fotgängarskydd*
SymbolA
Meddelande
Innebörd
Radarn blockerad Se handbok
Kollisionsvarnare med auto-broms är tillfälligt ur funktion.
Radarsensorn är blockerad och kan inte upptäcka andra fordon. T.ex. vid kraftigt regn eller
om snöslask har samlats framför radarsensorn.
Läs om radarsensorns begränsningar – se sidan 146.
Krockvarning Serv. erfordras
Kollisionsvarnare med auto-broms är helt eller delvis ur funktion.
• Uppsök verkstad om meddelandet kvarstår – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
A
04
Symbolerna är schematiska.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
165
04 Förarstöd
Driver Alert System*
Allmänt om Driver Alert System
Förarhjälpmedel status
Driver Alert System är avsett att hjälpa förare
som är på väg att få ett försämrat körbeteende
eller är på väg att omedvetet lämna sitt körfält.
Driver Alert System består av olika funktioner,
vilka kan vara påslagna samtidigt eller var för
sig:
• Driver Alert Control – DAC, se sidan 167.
• Körfältsassistent – LKA, se sidan 171.
04
En påslagen funktion är satt i beredskapsläge
och aktiveras automatiskt först då hastigheten
går över 65 km/h.
Funktionen deaktiveras igen när hastigheten
sjunker under 60 km/h.
Funktionerna använder en kamera vilken är
beroende av att körfältet har målade sidomarkeringar på var sida.
VARNING
Driver Alert System fungerar inte i alla situationer utan är endast avsett att vara ett kompletterande hjälpmedel.
Föraren är alltid ytterst ansvarig för att fordonet förs fram på ett säkert sätt.
166
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Aktuell status för samtliga förarhjälpmedel kan
kontrolleras i MY CAR, se sidan 196.
04 Förarstöd
Driver Alert System – DAC*
Allmänt om DAC
ämnad att användas på större vägar. Funktionen är inte avsedd för stadstrafik.
Handhavande
I vissa fall kanske körbeteendet inte påverkas
trots trötthet. Då kan det hända att föraren inte
får någon varning. Därför är det alltid viktigt att
stanna och ta en paus vid känsla av trötthet,
oavsett om DAC varnat eller inte.
OBS
Funktionen ska inte användas för att förlänga ett körpass. Planera alltid in pauser
med jämna mellanrum och se till att vara
utvilad.
Funktionen DAC (Driver Alert Control) är
avsedd att fånga förarens uppmärksamhet då
denne börjar få ett vingligt körbeteende, t. ex.
om föraren är distraherad eller håller på att
somna.
En kamera läser av körbanans målade sidomarkeringar och jämför vägens sträckning med
förarens rattrörelser. Föraren larmas när fordonet inte följer körbanan på ett jämnt sätt.
OBS
Kamerasensorn har vissa begränsningar –
se sidan 162.
Begränsning
I vissa fall kan systemet varna trots att förarens
körbeteende inte har försämrats, t.ex:
• vid starka sidovindar.
• på spårig vägbeläggning.
04
Inställningar görs från mittkonsolens bildskärm
och dess menysystem. För information om hur
menysystemet används, se sidan 194.
På/Av
För att sätta Driver Alert i beredskapsläge:
• Sök i MY CAR fram Bilinställningar
Förarstödsystem Driver Alert och
bocka i rutan – Ingen bock i rutan: Funktionen avstängd.
Funktion
Driver Alert aktiveras när hastigheten överstiger 65 km/h och förblir aktiv så länge hastigheten är över 60 km/h.
DAC har som mål att upptäcka ett långsamt
försämrat körbeteende och är i första hand
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
167
04 Förarstöd
Driver Alert System – DAC*
Framförs fordonet vingligt larmas föraren med en ljudsignal samt textmeddelandet Driver Alert Dags för
en paus – vidstående symbol tänds
samtidigt på instrumentpanelen. Varningen
upprepas efter en stund om inte körbeteendet
förbättras.
Varningssymbolen kan släckas:
• Tryck på vänster rattspaks OK-knapp.
VARNING
Ett larm bör tas på största allvar eftersom en
sömnig förare ofta inte själv observerar sitt
tillstånd.
Vid larm eller känsla av trötthet; stanna bilen
på ett säkert sätt snarast och vila.
Studier har visat att det är lika farligt att köra
vid trötthet som under påverkan av alkohol.
04
168
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
04 Förarstöd
Driver Alert System – DAC*
Symboler och meddelanden
Instrumentpanel
SymbolA
Meddelande
Innebörd
Driver Alert Dags för en paus
Fordonet har framförts på ett vingligt sätt – föraren larmas med en akustisk varningssignal
+ text.
Vindrutesensorer täckta
Kamerasensorn är tillfälligt ur funktion.
Visas vid t.ex. snö, is eller smuts på vindrutan.
04
• Gör ren vindrutans yta framför kamerasensorn.
Läs om kamerasensorns begränsningar, se sidan 162.
Driver Alert Sys Serv. erfordras
Systemet är ur funktion.
• Uppsök verkstad om meddelandet kvarstår – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
A
Symbolerna är schematiska.
Bildskärm
SymbolA
Meddelande
Innebörd
Driver Alert AV
Funktionen är avstängd.
Driver Alert Tillgänglig
Funktionen är aktiverad.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
169
04 Förarstöd
Driver Alert System – DAC*
SymbolA
A
Meddelande
Innebörd
Driver Alert Standby <65 km/h
Funktionen är satt i beredskapsläge p.g.a. att hastigheten är lägre än 65 km/h.
Driver Alert Ej tillgänglig
Körbanan saknar tydliga sidomarkeringar eller kamerasensorn är tillfälligt ur funktion. Läs om
kamerasensorns begränsningar, se sidan 162.
Symbolerna är schematiska.
04
170
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
04 Förarstöd
Driver Alert System – Körfältsassistent*
Allmänt om Körfältsassistenten
VARNING
LKA är endast ett förarhjälpmedel och fungerar inte i alla körsituationer, trafik-, väderoch vägförhållanden.
Föraren är alltid ansvarig för att fordonet
framförs på ett säkert sätt samt att gällande
lagar och trafikbestämmelser följs.
lampa i knappen visar att funktionen är
påslagen.
Vissa kombinationer av tillvald utrustning lämnar ingen ledig plats för en Av-/På-knapp i mittkonsolen – då hanteras istället funktionen i
bilens menysystem MY CAR. Gör där följande:
• Välj På eller Av under Inställningar
Bilinställningar
Funktion
Funktionen Körfältsassistent – omnämns
ibland även som LKA (Lane Keeping Aid) – är
tänkt att användas på motorvägar och liknande
större leder för att reducera risk för att fordonet
i vissa situationer oavsiktligt lämnar det egna
körfältet.
Körfältsassistenten är aktiv i hastighetsintervallet 65–200 km/h på vägar med väl synliga
sidolinjer. På smala vägar, där körfälten är
mindre än 2,6 meter mellan sidolinjerna, stängs
funktionen temporärt av.
Körfältsassistans.
För beskrivning av menysystemet – se
sidan 194.
04
I MY CAR kan dessutom bl.a. följande väljas:
• Varning med vibration i ratten: Enbart
vibration – På eller Av.
• Aktiv styrning: Enbart
manövreringshjälp – På eller Av.
•
En kamera läser av vägens/körfältets målade
sidolinjer. Om bilen är på väg att korsa en sidolinje kommer Körfältsassistenten att aktivt
styra bilen tillbaka in i körfältet med ett svagt
styrmoment i ratten.
Både Varning med vibration i ratten och
Aktiv styrning: Full funktionalitet – På
eller Av.
Aktiv styrning
Körfältsassistenten eftersträvar att hålla bilen
inom körfältets sidolinjer.
Om bilen når eller passerar en sidolinje kommer
Körfältsassistenten dessutom att varna föraren
med pulserande vibrationer i ratten.
Av & På
Tryck på knappen i mittkonsolen för att aktivera eller stänga av funktionen. En lysande
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
171
04 Förarstöd
Driver Alert System – Körfältsassistent*
Varning med vibration i ratt
Dynamisk kurvtagning
LKA styr och varnar med pulserande rattvibrationer1.
LKA ingriper inte i skarp innerkurva.
04
LKA ingriper och styr undan.
Om fordonet närmar sig körfältets vänstra eller
högra sidolinje utan att körriktningsvisaren är
aktiverad, styrs bilen tillbaka.
1
172
Bilden visar 3 st pulserande vibrationer då sidolinjen passeras.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Om fordonet passerar en sidolinje varnar Körfältsassistenten om detta med pulserande vibrationer i ratten. Detta sker oavsett om bilen
aktivt styrs tillbaka av ett pålagt styrmoment
eller ej.
I vissa fall tillåter Körfältsassistenten att sidolinjer korsas utan att ingripa med vare sig aktiv
styrning eller varna med pulserande vibrationer
i ratten. Att vid fri sikt utnyttja intilliggande körfält för dynamisk kurvtagning, är exempel på
ett sådant fall.
04 Förarstöd
Driver Alert System – Körfältsassistent*
Handhavande
Begränsningar
Funktionen kompletteras med självförklarande
grafik i olika situationer. Här följer några exempel:
• Körfältsassistentens kamerasensor har
begränsningar liknande det mänskliga
ögats. För mer information, se sidan 162.
OBS
OBS
I vissa krävande situationer kan LKA ha
svårt att hjälpa föraren på rätt sätt – då
rekommenderas att LKA stängs av.
LKA är temporärt deaktiverad så länge körriktningsvisaren är påslagen.
Exempel på sådan situation kan vara:
LKA ingriper på höger sida.
Körfältsassistenten ingriper och styr undan
sidolinjen – det indikeras med:
• RÖD linje för aktuell sida.
•
•
•
•
•
vägarbeten
04
vinterväglag
dålig vägbeläggning
mycket sportigt körsätt
dåligt väder med reducerad sikt.
Händerna på ratten
LKA "ser" och följer sidolinjerna.
Då Körfältsassistenten är aktivt och detekterar/"ser" sidolinjerna indikeras det med att
LKA-symbolen har VITA linjer.
• GRÅ sidolinje – Körfältsassistenten ser
ingen linje på den sidan av bilen.
En förutsättning för att Körfältsassistenten ska
fungera är att föraren håller händerna på ratten,
vilket LKA fortlöpande kontrollerar – om så inte
sker, uppmanas föraren med ett textmeddelande att aktivt styra bilen.
Följer då föraren inte uppmaningen att börja
styra, försätts Körfältsassistenten i beredskapsläge – funktionen kommer sedan att vara
avbruten tills föraren börjar styra bilen igen.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
173
04 Förarstöd
Driver Alert System – Körfältsassistent*
Symboler och meddelanden
panelen i kombination med ett förklarande
meddelande på display eller bildskärm – Följ i
förekommande fall given rekommendation.
I situationer där LKA-funktionen uteblir eller
avbryts kan en symbol visas på instrument-
Exempel på meddelanden:
SymbolA
04
Meddelande
Innebörd
Körfältsassistans Otillgänglig vid nuvarande
hastighet
Körfältsassistenten är satt i beredskapsläge p.g.a. att hastigheten är lägre än 65 km/h.
Körfältsassistans Otillgänglig för nuvarande filmarkeringar
Körfältet saknar tydliga sidolinjer eller kamerasensorn är tillfälligt ur funktion. Läs om kamerasensorns
begränsningar, se sidan 162.
Körfältsassistans Tillgänglig
Funktionen läser körfältets sidolinjer.
Vindrutesensorer täckta
Kamerasensorn är tillfälligt ur funktion.
Visas vid t.ex. snö, is eller smuts på vindrutan.
• Gör ren vindrutans yta framför kamerasensorn.
Läs om kamerasensorns begränsningar, se sidan 162.
A
174
Lane Keeping Aid Service
erfordras
Systemet är ur funktion.
Lane Keeping Aid Avbruten
LKA har avbrutits och är satt i beredskapsläge. LKA-symbolens linjer indikerar när funktionen är aktiv
igen.
• Uppsök verkstad om meddelandet kvarstår – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Tabellens symboler är schematiska – de som visas på displayen kan utseendemässigt avvika något.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
04 Förarstöd
Parkeringshjälp*
Allmänt
Funktion
Parkeringshjälpen används som ett hjälpmedel
vid parkering. En ljudsignal samt symboler på
mittkonsolens bildskärm indikerar avståndet till
det upptäckta hindret.
Parkeringshjälpens ljudnivå kan justeras under
pågående ljudsignal med mittkonsolens VOLvred eller i bilens menysystem MY CAR – se
sidan 194.
Parkeringshjälp finns i två varianter:
• Enbart bak
• Både fram och bak.
OBS
Då en dragkrok är konfigurerad med bilens
elsystem, inkluderas dragkrokens utstick
när funktionen mäter parkeringsutrymmet.
VARNING
1
•
Parkeringshjälpen kan aldrig ersätta det
ansvar som föraren själv har vid parkering.
•
Sensorerna har döda vinklar där hinder
inte kan upptäckas.
•
Var uppmärksam på t.ex. människor
och djur som befinner sig nära bilen.
04
På-/Av för sensorerna till Parkeringshjälp och
CTA1.
Systemet aktiveras automatiskt vid motorstart
– strömbrytarens lampa för Av/På lyser. Stängs
parkeringshjälpen av med knappen, slocknar
lampan.
Bildskärmsvy – visar hinder vänster fram och höger
bak.
Mittkonsolens bildskärm visar en översiktsbild
med förhållandet mellan bilen och ett upptäckt
hinder.
Markerad sektor visar vilken/vilka av de fyra
sensorerna som upptäckt ett hinder. Ju närmare bilsymbolen en markerad sektorruta är,
desto kortare är avståndet mellan bilen och ett
upptäckt hinder.
Ju kortare avstånd till det bakom- eller framförvarande hindret, desto tätare ljuder signalen. Annat ljud från ljudanläggningen dämpas
automatiskt.
Vid avstånd inom 30 cm är tonen konstant och
aktiv sensors fält närmast bilen är fylld. Om
Sidovarning, se sidan 187
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
175
04 Förarstöd
Parkeringshjälp*
upptäckt hinder finns inom avstånd för konstantton både bakom och framför bilen, ljuder
tonen växelvis från högtalarna.
Parkeringshjälp bakåt
Parkeringshjälp framåt
Mätområdet rakt bakom bilen är ca 1,5 m.
Ljudsignal för hinder bakåt kommer från en av
de bakre högtalarna.
Mätområdet rakt framför bilen är ca 0,8 m.
Ljudsignal för hinder framåt kommer från en av
de främre högtalarna.
Parkeringshjälpen bakåt aktiveras när backväxeln läggs i.
Parkeringshjälpen framåt är aktiv upp till
ca 10 km/h. Lampan i knappen är tänd för att
indikera att systemet är påslaget. När hastigheten understiger 10 km/h aktiveras systemet
igen.
VIKTIGT
04
Vissa föremål som t.ex. kedjor, tunna blanka
stolpar eller låga hinder kan hamna i ”signalskugga” och då tillfälligt inte uppfattas av
sensorerna – den pulserande tonen kan då
oväntat upphöra istället för att övergå till
förväntad konstantton.
•
Var då extra uppmärksam och manövrera/förflytta bilen särskilt långsamt
eller avbryt pågående parkeringsmanöver – hög risk för skada på fordon eller
andra föremål kan föreligga eftersom
sensorerna för tillfället inte har optimal
funktion.
Vid backning med t.ex. släpvagn eller cykelhållare på dragkroken, stängs systemet automatiskt av för att inte sensorerna ska reagera
på dessa.
OBS
Vid backning med t.ex. släpvagn eller cykelhållare på dragkroken – utan Volvo original
släpvagnskablage – kan parkeringshjälpen
behöva stängas av manuellt för att sensorerna inte ska reagera på släpvagn och
cykelhållare.
176
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
VIKTIGT
Vid montering av extraljus: Tänk på att
dessa inte får skymma sensorerna – extraljusen kan då uppfattas som hinder.
04 Förarstöd
Parkeringshjälp*
Indikering av fel på systemet
Om informationssymbolen lyser med
fast sken och informationsdisplayen
visar Parkeringshjälp Serv. erfordras är parkeringshjälpen ur funktion.
VIKTIGT
Under vissa omständigheter kan parkeringssensorerna ge falska varningssignaler
p.g.a. externa ljudkällor vilka avger samma
ultraljudfrekvenser systemet arbetar med.
Exempel på sådana källor är bl.a. signalhorn, våta däck på asfalt, pneumatiska
bromsar, avgasljud från motorcyklar, m.m.
04
Sensorernas placering bak.
För att sensorerna ska fungera korrekt måste
de rengöras regelbundet med vatten och bilschampo.
Rengöring av sensorer
OBS
Smuts, is och snö som täcker sensorerna
reducerar funktionen och kan omöjliggöra
mätning.
Sensorernas placering fram.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
177
04 Förarstöd
Parkeringshjälpkamera*
Allmänt
Funktion och handhavande
Parkeringskameran är ett hjälpsystem och aktiveras när backväxeln läggs i (kan ändras i
inställningsmenyn, se sidan 194).
Kamerabilden visas på mittkonsolens bildskärm.
VARNING
•
Parkeringskameran är ett hjälpmedel
och kan aldrig ersätta förarens ansvar
vid backning.
•
Kameran har döda vinklar där hinder
inte kan upptäckas.
•
Var uppmärksam på människor och djur
som befinner sig nära bilen.
04
När backväxeln läggs i visas grafiskt två heldragna linjer som illustrerar var bilens bakhjul
kommer att rulla med aktuellt rattutslag – detta
underlättar vid fickparkering, backning i trånga
utrymmen och vid påkoppling av släpvagn.
Även bilens ungefärliga yttermått illustreras
med två streckade linjer. Hjälplinjerna kan
stängas av i inställningsmenyn.
Är bilen även utrustad med Parkeringshjälpsensorer* visas dess information grafiskt som
färgade fält för att illustrera avståndet till upptäckta hinder, se sidan 175.
CAM-knappens placering.
Kameran visar vad som finns bakom bilen och
om något dyker upp från sidorna.
Kameran är aktiv ca 5 sekunder efter att backväxeln lagts ur eller tills bilens hastighet överstiger 10 km/h.
Kameran visar ett brett område bakom bilen
samt del av stötfångaren och eventuell dragkrok.
Föremål på bildskärmen kan upplevas luta
något – detta är normalt.
OBS
Föremål på bildskärmen kan vara närmare
bilen än de upplevs vara på skärmen.
Är någon annan vy aktiv tar parkeringskamerasystemet automatiskt över och kamerabilden
visas på skärmen.
178
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Kamerans placering intill öppningshandtaget.
04 Förarstöd
Parkeringshjälpkamera*
Ljusförhållanden
Kamerabilden justeras automatiskt efter
rådande ljusförhållande. Det gör att bilden kan
variera något i ljusstyrka och kvalitet. Dåliga
ljusförhållanden kan resultera i en något reducerad bildkvalitet.
ser den väg bilen kommer att ta även då bilen
svänger.
OBS
•
Vid backning med släpvagn som inte är
elektriskt kopplad till bilen visar skärmens linjer den väg bilen kommer att ta
– inte släpvagnens.
•
Skärmen visar inga linjer när en släpvagn är elektriskt kopplad till bilens
elsystem.
•
Parkeringskameran stängs av automatiskt vid körning med släpvagn om Volvo
original släpvagnskablage används.
OBS
Håll kameralinsen ren från smuts, snö och is
för bästa funktion. Detta är speciellt viktigt
vid dåliga ljusförhållanden.
Hjälplinjer
VIKTIGT
Tänk på att skärmbilden bara visar området
bakom bilen – så var uppmärksam på bilens
sidor och framvagn när ratten vrids vid
backning.
Exempel på hur hjälplinjer kan visas för föraren.
Gränslinjer
04
Systemets olika linjer.
Gränslinje fri backnings-zon
"Hjulspår"
Den streckade linjen (1) ramar in en zon upp till
ca 1,5 m bakåt från stötfångaren. Det är samtidigt gränsen för bilens mest utstickande
detaljer, t.ex. ytterbackspeglar och hörn – även
när det svänger.
De breda "hjulspåren" (2) mellan sidolinjerna
anger var hjulen kommer att rulla och kan
sträcka sig ca 3,2 m bakåt från stötfångaren
om inget hinder finns i vägen.
Linjerna på skärmen projiceras som om de
befann sig i markplan bakom bilen och är direkt
beroende av rattutslaget, vilket gör att föraren
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
179
04 Förarstöd
Parkeringshjälpkamera*
Bilar med backsensorer*
Inställningar
Tryck på OK/MENU när en kameravy visas.
Gör de inställningar som önskas.
Övrigt
• Standardinställning är att kameran aktive-
Begränsningar
OBS
Cykelhållare eller andra tillbehör monterade
bak på bilen kan skymma kamerans sikt.
ras när backväxeln läggs i.
• Ett tryck på CAM aktiverar kameran även
om inte backväxeln läggs i.
• Växla mellan normal och zoomad bild
genom att vrida TUNE eller trycka på
CAM.
04
Färgade fält (4 st – en per sensor) visar avstånd.
Är bilen även utrustad med parkeringshjälpsensorer (se sidan 175) blir avståndsvisningen
mer precis och färgade fält visar vilken/vilka av
de 4 sensorerna som registrerar ett hinder.
Fältens färg ändras med minskande avstånd till
hindret – från ljusgul till gul, mot orange, mot
rött.
180
Färg
Avstånd (meter)
Ljusgul
0,7–1,5
Gul
0,5–0,7
Orange
0,3–0,5
Röd
0–0,3
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
• Om bilen har fler kameror* installerade växlas kamera genom att vrida TUNE.
Dragkrok
Kameran kan med fördel användas vid tillkoppling av ett släpfordon. En hjälplinje för dragkrokens tänkta "bana" mot släpfordonet kan visas
på bildskärmen – precis som för "hjulspåren".
• Vid behov av precis manövrering kan dragkroken zoomas in med ett tryck på CAM.
Nytt tryck ger normalvy.
Dragkrokens hjälplinje aktiveras i menysystemet MY CAR där val kan göras mellan visning
av "hjulspår" eller dragkrokens bana – båda
alternativ kan inte visas samtidigt.
Var uppmärksam på att även om det ser ut som
att en förhållandevis liten del av bilden är
skymd kan det medföra att en relativt stor sektor är dold och hinder kan därigenom förbli
oupptäckta tills de är alldeles inpå bilen.
Att tänka på
• Håll kameralinsen ren från smuts, is och
snö.
• Rengör kameralinsen regelbundet med
ljummet vatten och bilschampo – försiktigt
så inte linsen repas.
04 Förarstöd
Aktiv parkeringshjälp – PAP*
Allmänt
VARNING
PAP fungerar inte i alla situationer utan är
endast avsett att vara ett kompletterande
hjälpmedel.
Föraren är alltid ytterst ansvarig för att fordonet förs fram på ett säkert sätt samt har
uppsikt över omgivning och andra trafikanter som närmar sig eller passerar vid parkering.
04
Funktion
På-/Av-knappen finns på mittkonsolen.
Den Aktiva parkeringshjälpen (PAP – Park
Assist Pilot) hjälper föraren att parkera genom
att först kontrollera om ett utrymme är tillräckligt stort och därefter vrida ratten och styra in
bilen i utrymmet. Symboler, grafik och text i
kombinationsinstrumentets display visar när
olika moment ska utföras.
OBS
Då en dragkrok är konfigurerad med bilens
elsystem, inkluderas dragkrokens utstick
när funktionen mäter parkeringsutrymmet.
Funktionen PAP vrider ratten – förarens uppgift
är att välja växel, reglera hastigheten och
bromsa.
PAP kan aktiveras om följande kriterier är uppfyllda efter motorstart:
• Funktionerna DSTC eller ABS får inte
ingripa under pågående PAP-funktion –
dessa kan aktiveras p.g.a. t.ex. brant och
halt underlag, se sidorna 123 och 132 för
mer information.
Princip för PAP.
PAP-funktionen parkerar bilen med följande
delmoment:
1. Parkeringsutrymme söks och kontrollmäts
(A & B) – vid mätning får hastigheten inte
överstiga 30 km/h.
2. Bilen styrs in i utrymmet under backning (C
& D).
3. Bilen fixeras i utrymmet med körning
framåt och bakåt (E & F).
• Släpfordon får inte vara kopplad till bilen.
• Hastigheten måste vara lägre än 50 km/h.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
181
04 Förarstöd
Aktiv parkeringshjälp – PAP*
Handhavande
1. Aktivera PAP med ett tryck
på denna knapp och kör inte
fortare än 30 km/h.
Föraren instrueras med enkla och klara instruktioner på instrumentpanelen – med både grafik
och text.
2 – Inbackning
OBS
Tänk på att ratten i vissa lägen kan skymma
instrumentpanelens anvisningar då den
vrids under parkeringsmanövern.
04
1 – Sökning och kontrollmätning
2. Ge akt på instrumentpanelsens display
och var beredd att stanna bilen då grafik
och text anmodar det.
3. Stanna bilen då grafik och text anmodar
så.
OBS
PAP söker utrymme för parkeringsplats,
visar instruktioner och styr in bilen på bilens
passagerarsida. Men om så önskas kan
bilen parkeras även på förarsidan av gatan:
•
PAP-funktionen söker upp och kontrollerar om
en parkeringsyta är tillräckligt stor. Gör så här:
182
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Aktivera körriktningsvisaren åt förarsidan – då parkeras bilen på den sidan
gatan istället.
Vid moment Backning kommer PAP att styra in
bilen i parkeringsutrymmet. Gör enligt följande:
1. Kontrollera att det är fritt bakåt och lägg i
backväxeln.
2. Backa långsamt och försiktigt utan att röra
ratten – och inte fortare än ca 10 km/h.
3. Ge akt på instrumentpanelsens display
och var beredd att stanna bilen då grafik
och text anmodar det.
04 Förarstöd
Aktiv parkeringshjälp – PAP*
OBS
•
Håll händerna borta från ratten då PAPfunktionen är aktiverad.
•
Se till att ratten inte hindras på något
sätt och kan rotera fritt.
•
För att uppnå bästa resultat – Vänta tills
ratten vridits färdigt innan körning
bakåt/framåt påbörjas.
3 – Fixering
3. Lägg i backväxeln och kör sakta bakåt tills
grafik och textmeddelande anmodar att
stanna.
Funktionen stängs av automatiskt efter avslutad parkering i kombination med att grafik och
textmeddelande visar att parkeringen är avslutad. Föraren kan dock behöva göra en extra
korrigering efteråt – endast föraren kan
bedöma när bilen är ordentligt parkerad.
VIKTIGT
Varningsavståndet är kortare när sensorerna används av Aktiv parkeringshjälp jämfört med när Parkeringshjälp använder sensorerna.
Begränsningar
PAP-sekvensen avbryts:
• om bilen framförs för fort – mer än
30 km/h
Efter att bilen backat in på parkeringsutrymmet
ska den rätas upp och fixeras.
1. Lägg i 1:ans växel eller D-läge, vänta tills
ratten vridits och kör sakta framåt.
2. Stanna bilen då grafik och textmeddelande
anmodar det.
• om föraren rör ratten
• vid ingrepp av ABS- eller DSTC-funktionen
– t.ex. ett hjul tappar fästet vid halt väglag.
• om en passagerardörr öppnas – förardörren kan däremot öppnas.
Ett textmeddelande informerar om varför PAPsekvensen avbröts.
OBS
Smuts, is och snö som täcker sensorerna
reducerar funktionen och kan omöjliggöra
mätning.
VIKTIGT
Under vissa omständigheter kan PAP inte
hitta parkeringsfickor – en anledning kan
vara att sensorerna störs av externa ljudkällor vilka avger samma ultraljudfrekvenser
systemet arbetar med.
04
Exempel på sådana källor är bl.a. signalhorn, våta däck på asfalt, pneumatiska
bromsar, avgasljud från motorcyklar, m.m.
Att tänka på
Föraren bör ha i minnet att den Aktiva parkeringshjälpen är ett hjälpmedel – inte en ofelbar
helautomatisk funktion. Därför måste föraren
vara beredd att avbryta parkeringen. Det finns
även några detaljer att tänka på i samband med
parkering, t.ex:
• PAP utgår från parkerade fordons placering – är dessa olämpligt parkerade kan
bilen t.ex. hamna på trottoaren.
• PAP är konstruerad för parkering på raka
gator – inte i kraftiga böjar eller svängar.
• Parkeringsfickor på smala gator kan inte
alltid erbjudas eftersom nödvändigt
utrymme för manövrering inte är tillräcklig
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
183
04 Förarstöd
Aktiv parkeringshjälp – PAP*
– det kan underlätta att då köra så nära den
sida av gatan som möjligt, där den tänkta
parkeringsfickan finns.
Underhåll
Instrumentpanelsens display kan visa olika
kombinationer av symboler och text med varierande innebörd – ibland med ett självförklarande råd om lämplig åtgärd.
• Tänk på att bilens front kan svänga ut mot
mötande trafik under parkeringsmanövern.
• Objekt belägna högre än sensorernas
Om ett meddelande säger att PAP är ur funktion rekommenderas kontakt med en
auktoriserad Volvoverkstad.
detektionsområde inkluderas inte när parkeringsmanövern beräknas vilket kan leda
till att PAP kan svänga in i parkeringsfickan
för tidigt.
04
• Föraren är ansvarig för bedömning av att
den ficka PAP erbjuder är lämpad för parkering.
• Använd godkända däck1 med korrekt
däcktryck – det påverkar PAP:s förmåga
att parkera.
• Kraftigt regn eller snöfall kan medföra att
parkeringsfickan inte mäts på ett korrekt
sätt.
• Använd inte PAP om snökedjor eller
Förutom stötfångarens sensorer för Parkeringshjälp fram och bak, använder PAP även en sensor
på vardera framskärms sida.
För att PAP-funktionen ska fungera korrekt
måste dess sensorer rengöras regelbundet
med vatten och bilschampo – det är samma
sensorer som Parkeringshjälp använder (se
sidan 177) samt en sidosensor.
reservhjul är monterade.
• Använd inte PAP om lastade föremål
sticker utanför bilen.
1
184
Med ”godkända däck” avses däck av samma typ och fabrikat som originalmonterats vid bilens nyleverans från fabrik.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Symboler och meddelanden
04 Förarstöd
BLIS och CTA*
Allmänt om BLIS och CTA
Handhavande
Funktionen BLIS (Blind Spot Information
System) är konstruerad för körning i tät trafik
på vägar med flera körfält i samma riktning.
BLIS är en förarhjälp avsedd att varna för:
Funktion
BLIS och CTA aktiveras vid motorstart vilket
bekräftas av att dörrpanelernas indikeringslampor blinkar en gång.
Aktivera/deaktivera BLIS
• fordon i den döda vinkeln
• snabbt upphinnande fordon i vänster och
höger körfält närmast eget fordon.
BLIS-funktionen CTA (Cross Traffic Alert) är en
förarhjälp avsedd att varna för:
04
• korsande trafik då bilen backas.
VARNING
BLIS och CTA är ett komplement – inte en
ersättning för ett säkert körsätt och användande av backspeglar. Hjälpmedlen BLIS
och CTA kan aldrig ersätta förarens ansvar
och uppmärksamhet.
Ansvaret för att utföra filbyten och att backa
på ett trafiksäkert sätt, ligger alltid på föraren.
BLIS-lampans placering1.
Indikeringslampa
BLIS-symbol
OBS
Lampan tänds på den sida av bilen där
systemet har upptäckt fordonet. Om bilen
skulle bli omkörd på båda sidor samtidigt,
tänds båda lamporna.
Knapp för aktivering/deaktivering.
BLIS-funktionen kan deaktiveras/aktiveras
med ett tryck på mittkonsolens BLIS-knapp.
Vissa kombinationer av tillvald utrustning lämnar ingen ledig plats för en knapp i mittkonsolen – då hanteras funktionen i bilens menysystem MY CAR2:
• Välj På eller Av vid Inställningar
Bilinställningar
1
2
BLIS.
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan avvika beroende av bilmodell.
För information om menysystemet – se sidan 194.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
185
04 Förarstöd
BLIS och CTA*
När BLIS deaktiveras/aktiveras slocknar/tänds
lampan i knappen och instrumentpanelens display bekräftar ändringen med ett textmeddelande – vid aktivering blinkar dörrpanelernas
indikeringslampor en gång.
För att släcka meddelandet:
• Tryck på vänster rattspaks OK-knapp.
eller
• Vänta ca 5 sekunder – meddelandet slocknar.
04
Systemet är konstruerat för att reagera då:
• eget fordon blir omkört av andra fordon
• eget fordon blir snabbt upphunnet av annat
fordon.
När BLIS upptäcker ett fordon inom zon 1, eller
ett snabbt upphinnande fordon i zon 2, lyser
dörrpanelens BLIS-lampa med fast sken. Om
föraren i det läget aktiverar körriktingsvisaren
åt den sida som varningen ges, kommer BLISlampan att övergå från fast sken till att blinka
med ett mer intensivt ljus.
På-/Av för sensorerna till Parkeringshjälp och CTA.
När fungerar BLIS
VARNING
BLIS fungerar inte i skarpa kurvor.
CTA kan ensamt stängas av i menysystemet
MY CAR2 så här:
BLIS fungerar inte när bilen backas.
• Gå till Inställningar
Aktivera/deaktivera CTA
I bil utrustad med Parkeringshjälp (se
sidan 175) kan CTA-funktionen stängas av/sättas på med PAS-knappen:
Princip för BLIS: 1. Zon i död vinkel. 2. Zon för
snabbt upphinnande fordon.
BLIS-funktionen är aktiv i hastigheter över
ca 10 km/h.
2
186
För information om menysystemet – se sidan 194.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Bilinställningar
BLIS Cross Traffic Alert och avmarkera – därefter är CTA-funktionen deaktiverad. BLIS är dock fortsatt aktiverad.
04 Förarstöd
BLIS och CTA*
När fungerar CTA
i vänster eller höger högtalare beroende av
från vilket håll objektet närmar sig.
• CTA varnar också genom att BLIS-lamporna tänds.
• En varning visas även med en tänd ikon i
BLIS-och CTA-funktionernas sensorer är placerade innanför vardera sidas bakskärm/stötfångare.
• För optimal funktion är det viktigt att ytorna
framför sensorerna hålls rena.
bildskärmens PAS-grafik.
VARNING
CTA fungerar inte i alla situationer utan är
endast avsedd att vara ett kompletterande
hjälpmedel.
Princip för CTA.
CTA kompletterar BLIS-funktionen genom att
under backning kunna se korsande trafik från
sidan, t.ex. då bilen backas ut från en parkering.
Föraren är alltid ytterst ansvarig för att fordonet förs fram på ett säkert sätt.
Begränsningar
• BLIS och CTA deaktiveras då ett släpfordon ansluts till bilens elsystem.
• Smuts, is och snö som täcker sensorerna
kan reducera funktionerna och omöjliggöra
varningar. BLIS och CTA kan inte detektera
detta tillstånd.
04
• Fäst inga föremål, tejp eller dekaler inom
Underhåll
sensorernas yta.
VIKTIGT
Reparation av BLIS- och CTA-funktionernas
komponenter får endast utföras på verkstad
– en auktoriserad Volvoverkstad
rekommenderas.
CTA är konstruerat för att i första hand upptäcka fordon – i gynnsamma fall kan även
mindre föremål som cyklar samt fotgängare
upptäckas.
CTA är endast aktiv under backning och aktiveras automatiskt då växellådans backläge
väljs.
• En akustisk signal varnar då CTA upptäckt
att något närmar sig från sidan – ljudet hörs
Placering av BLIS- och CTA-sensor.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
187
04 Förarstöd
BLIS och CTA*
Meddelanden i display
I situationer där BLIS och CTA-funktionen uteblir eller avbryts kan en symbol visas på instrumentpanelen kompletterad med ett förklarande meddelande – Följ eventuellt given
rekommendation.
Exempel på meddelanden:
04
Meddelande
Innebörd
BLIS PÅ
BLIS-systemet är
aktiverat.
BLIS och CTA Service erfordras
BLIS och CTA är ur
funktion.
• Uppsök verkstad om meddelandet kvarstår –
en auktoriserad
Volvoverkstad
rekommenderas.
BLIS och CTA AV
Släp kopplat
188
BLIS och CTA är tillfälligt ur funktion
p.g.a. att ett släpfordon är anslutet till
bilens elsystem.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Meddelande
Innebörd
BLIS AV
BLIS och CTA är
manuellt avstängt.
CTA AV
CTA är manuellt
avstängt – BLIS är
aktivt.
Ett textmeddelande kan släckas med ett kort
tryck på blinkerspakens OK-knapp.
04 Förarstöd
04
189
Meny- och meddelandehantering.........................................................
Menykälla MY CAR...............................................................................
Klimat....................................................................................................
Bränsledriven motor- och kupévärmare*..............................................
Extravärmare*........................................................................................
Färddator..............................................................................................
Anpassning av köregenskaper..............................................................
Komfort i kupén....................................................................................
190
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
192
194
203
214
218
219
223
224
KOMFORT OCH KÖRGLÄDJE
05 Komfort och körglädje
Meny- och meddelandehantering
Kombinationsinstrument1
Menyöversikt
Nollställning färddator
Vissa av nedanstående menyalternativ förutsätter att funktion och hårdvara är installerad i
bil.
Meddelande
Analogt kombinationsinstrument
Digital hastighet
Parkeringsvärmare*
Extravärmare*
Färddatoralternativ
Servicestatus
Informationsdisplay (analogt kombinationsinstrument) och reglage för menyhantering.
05
OK – åtkomst av meny samt bekräftar
meddelanden och menyval.
Tumhjul – bläddrar mellan menyval.
RESET – nollställer data i valt färddatorsteg samt "backar" i menystrukturen.
Med vänster rattspak styrs de menyer som
visas i informationsdisplayen i kombinationsinstrumentet. Vilka menyer som visas är
beroende av nyckelläget, se sidan 76. Om
meddelande finns måste det bekräftas med
OK för att menyerna ska visas.
1
2
3
4
192
Oljenivå2
Meddelanden (##)3
Digitalt kombinationsinstrument
Inställningar*
Teman
Kontrastläge/Färgläge
Servicestatus
Meddelanden
Oljenivå2
Förkonditionering*
Se även sidan 67 för olika varianter av kombinationsinstrumentet.
Vissa motorer.
Antal meddelande anges inom parentes.
Ett meddelande kan bekräftas även med tumhjulet eller RESET-knappen.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Textmeddelande i informationsdisplay (analogt
kombinationsinstrument).
Samtidigt som en varnings-, informations- eller
kontrollsymbol tänds, visas ett kompletterande
meddelande i informationsdisplayen. Felmeddelande lagras i en minneslista tills felet åtgärdats.
Tryck in OK för att bekräfta4 och bläddra bland
meddelanden.
05 Komfort och körglädje
Meny- och meddelandehantering
OBS
Om ett varningsmeddelande visas när färddatorn används, måste meddelandet läsas
(tryck på OK) innan den tidigare aktiviteten
kan återupptas.
Meddelande
Innebörd
Stanna snarastA
Stanna och stäng av
motorn. Allvarlig skaderisk – kontakta en verkstadB.
Stanna motornA
Service snarastA
Service erfordrasA
Stanna och stäng av
motorn. Allvarlig skaderisk – kontakta en verkstadB.
Kontakta en verkstadB
för omgående kontroll
av bilen.
Kontakta en verkstadB
för kontroll av bilen så
snart som möjligt.
Se handbokA
Läs instruktionsboken.
Boka tid för service
Dags att boka service –
kontakta en verkstadB.
Meddelande
Innebörd
Meddelande
Innebörd
Tid för service
Dags för service – kontakta en verkstadB. Tidpunkten påverkas av
antal körda mil, antal
månader sedan
senaste service,
motorns gångtid och
oljekvalitet.
Växellådan
varm Sänk hastigheten
Kör lugnare eller stanna
bilen på ett säkert sätt.
Lägg ur växeln och låt
motorn gå på tomgång
tills meddelandet slocknarC.
Växellådan
varm Stanna
snarast Låt
svalna
Kritiskt fel. Stanna
genast bilen på ett
säkert sätt och kontakta
en verkstadB.
Tillfälligt
avstängdA
En funktion har tillfälligt
stängts av och återställs automatiskt under
körning eller efter
omstart.
Låg batterispänning
Strömsparläge
Ljudsystemet avstängt
för att spara energi.
Ladda batteri.
Tid för service
överskriden
Följs inte serviceintervall täcker inte garantin
eventuellt skadade
delar – kontakta en
verkstadB.
Växellåda Oljebyte erfordras
Kontakta en verkstadB
för kontroll av bilen så
snart som möjligt.
Växellåda Minskad prestanda
Växellådan klarar inte
full kapacitet. Kör försiktigt tills meddelandet
slocknarC.
Vid upprepad visning –
kontakta en verkstadB.
A
B
C
05
Del av meddelande, visas tillsammans med uppgift om var
problem har uppstått.
En auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
För fler meddelanden rörande automatisk växellåda, se
sidan 114.
193
05 Komfort och körglädje
Menykälla MY CAR
Allmänt om MY CAR
I denna menykälla hanteras många av
bilens funktioner, t.ex. inställning av
klocka, ytterbackspeglar och lås.
Handhavande
Reglage i mittkonsol
Navigering bland menyerna sker med knappar
på mittkonsolen eller med rattens högra
knappsats.
inmatade tecken raderas
senast gjorda val ångras
leder uppåt i menysystemet.
Ett långt tryck leder till högsta menynivån
(Modervyn), varifrån bilens samtliga funktioner/
menykällor kan nås, se sidan 233.
Mittkonsolens reglage för menyhantering.
Tryck på MY CAR för att öppna menyerna
under MY CAR.
Tryck på OK MENU för att välja/bocka i
markerat menyalternativ eller lagra vald
funktion i minnet.
Vrid TUNE-ratten för att stega upp/ner
bland menyalternativ.
EXIT
EXIT-funktioner
Beroende av i vilken funktion markören befinner sig vid EXIT-tryck och på vilken menynivå,
kan något av följande ske:
194
telefonsamtal avvisas
aktuell funktion avbryts
Även korta respektive långa tryck kan ge varierande resultat.
Vissa funktioner är standard, andra är tillval –
utbudet varierar även beroende av marknad.
05
•
•
•
•
•
05 Komfort och körglädje
Menykälla MY CAR
Knappsats* i ratt
Inställningar Bilinställningar
Låsinställningar för dörrar Upplåsning
Förardörr, sedan alla.
Här följer ett exempel på hur en funktion kan
sökas fram och justeras med rattens knappsats:
tryck på EXIT (2) eller med ett enda långt
tryck.
Proceduren är samma som den med mittkonsolens knappar – se sidan 194: OK MENU (2),
EXIT (4) samt TUNE-ratten (3).
MY CAR
1. Tryck på mittkonsolens knapp MY CAR.
2. Stega till önskad meny, t.ex.
Inställningar, med tumhjulet (1) och
tryck därefter på tumhjulet – en undermeny öppnas.
Knappsatsen kan variera beroende av audionivå,
se sidan 230.
Vrid tumhjulet för att stega upp/ner bland
menyalternativ.
3. Stega till önskad meny, t.ex.
Bilinställningar och tryck på tumhjulet –
en undermeny öppnas.
Tryck på tumhjulet för att välja/bocka i
markerat menyalternativ eller lagra vald
funktion i minnet.
4. Stega till Låsinställningar för dörrar och
tryck på tumhjulet – en ny undermeny öppnas.
EXIT (se rubrik "EXIT-funktioner" sidan
194).
5. Stega till Upplåsning och tryck på tumhjulet – en undermeny med valbara funktioner öppnas.
Sökvägar
Aktuell menynivå visas högst upp till höger på
mittkonsolens bildskärm. Sökvägarna till
menysystemets funktioner anges i denna bok
med formen:
Under menykälla MY CAR finns följande alternativ:
05
6. Välj mellan alternativen Alla dörrar och
Förardörr, sedan alla och tryck på tumhjulet – ett kryss markeras i alternativets
tomma ruta.
•
•
•
•
7. Avsluta programmeringen genom att
backa ut ur menyerna stegvis med korta
• Inställningar (Settings)
Min V40
Färdstatistik
DRIVe*
Förarstödsystem (Support system
status)
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
195
05 Komfort och körglädje
Menykälla MY CAR
Min V40
Här visas de 4 första menynivåerna under MY
CAR Inställningar. Några menyer har ytterligare undermenyer – dessa beskrivs då utförligt i respektive avsnitt.
Förarstödsystem
Vid val om en funktion önskas aktiverad/På
eller deaktiverad/Av visas en kvadrat:
På: Markerad kvadrat.
Av: Tom kvadrat.
• Välj På/Av med OK – backa sedan ur
menyn med EXIT.
Bilinställningar
MY CAR
05
Min V40
Bildskärmen visar bilens samtliga förarstödsystem samlade – dessa kan här aktiveras eller
deaktiveras.
Min DRIVe*
Här beskrivs bland annat delar av Volvos koncept DRIVe.
MY CAR
Förarstödsystem
Bildskärmen visar summerad aktuell status för
bilens förarstödsystem.
Inställningar – menyer
Så här är menyerna uppbyggda:
• Start/Stop
• Eco-körguide
Menynivå 1
För mer information – se sidan 117.
Menynivå 2
s. ....
Menynivå 3
Menynivå 4
196
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Bilnyckelminne
(MY CAR > Support system status)
På
Av
s. 79
och 99
05 Komfort och körglädje
Menykälla MY CAR
Låsinställningar för dörrar
Automatisk låsning
s. 44,
51 och
54
På
Fäll in speglar
Trygghetsbelysning
s. 44
och 91
Av
30 sek
60 sek
Vinkla höger backspegel
Upplåsning
90 sek
Alla dörrar
Ljusinställningar
Förardörr, sedan
alla
s. 90
Ledbelysning
Interiörljus
Nyckelfri upplåsning
Alla dörrar
Valfri dörr
Dörrar samma
sida
Golvbelysning
30 sek
Stämningsljus
60 sek
Färger för stämningsljus
90 sek
Indikeringsljus låsning
Framdörrar
Låsljud
På
s. 42
Trippel blinkers indikering
På
På
Av
Av
s. 91
s. 89
05
Indikeringsljus upplåsning
Av
Aktivera en gång
s. 99
Vinkla vänster backspegel
Av
Reducerad larmnivå
Backspegelsinställningar
s. 56
och 60
På
Av
Fråga vid urstigning
``
197
05 Komfort och körglädje
Menykälla MY CAR
Temporär vänstertrafik
s. 91
På
Av
eller
Hastighet i infotainm.displ.
Körfältsassistans
På
På
Av
Av
På vid start
Återställ bilinställningar
På
s. 87
Kollisionsvarning
På
Av
Assistansalternativ
Enbart vibration
Varningsavstånd
s. 84
På
Långt
Enbart manövreringshjälp
Normalt
Full funktionalitet
Kort
Av
Varningsljud
Rattmotstånd
s. 158
Av
Av
Extraljus
Ökad känslighet*
På
På
05
Av
Förarstödsystem
Av
Aktiva kurvljus
På
Alla menyer i Bilinställningar får
ursprunglig fabriksinställning.
Temporär högertrafik
s. 223
Låg
Medium
Hög
På
Av
Trafikskyltsinformation
På
Av
Hastighetsvarning
På
Av
198
s. 171
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
s. 134
05 Komfort och körglädje
Menykälla MY CAR
s. 132
DSTC
På
s. 73
Tid
Här ställs instrumentpanelens
klocka in.
Av
Tidsformat
City Safety
s. 153
På
Av
s. 73
12h
På
24h
Av
s. 185
På
Av
På
Av
s. 150
MPG (US)
km/l
Aktuellt skärminnehåll återkommer om någon av bildskärmens
knappar eller reglage påverkas.
Språk
s. 219
MPG (UK)
Av
På
Av
s. 194
På
Skärmens aktuella innehåll slocknar efter en stunds inaktivitet och
ersätts av en tom bildskärm om
detta alternativ markeras.
Cross Traffic Alert
Avståndsvarning
Förklarande text till skärmens
aktuella innehåll visas, med detta
alternativ markerat.
Avstånds- och bränsleenhet
Skärmsläckare
BLIS
Visa hjälptext
l/100km
05
Temperaturenhet
Celsius
Fahrenheit
Väljer enhet för visning av yttertemperatur och inställning av klimatanläggning.
Väljer språk för menytexter.
Driver Alert
s. 167
På
Av
Systeminställningar
``
199
05 Komfort och körglädje
Menykälla MY CAR
Volymer
Röstvolym
Volym för främre parkeringshjälp
Telefonkommandon
Telefon
Volym för bakre parkeringshjälp
Telefon ring kontakt
Telefonens ringvolym
Telefon ring
nummer
Återställ systeminställningar
Alla menyer i Systeminställningar får ursprunglig fabriksinställning.
05
Kommandolista för röststyrning
Röstinställningar
Endast i bil med Volvo GPS-navigator RTI* – se separat bok.
Navigationskommandon
Navigation
Navigation upprepa instruktion
Navigation kör till
adress
Generella kommandon
Röstinstruktioner
Hjälp
Detta menyalternativ + OK ger
talad information om hur systemet fungerar.
Avbryt
Röstinstruktioner
Menyalternativen under Telefonkommandon visar några exempel på tillgängliga röstkommandon – endast med en BluetoothŸansluten mobiltelefon installerad.
200
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
För mer och utförlig information –
se sidan 256.
Menyalternativen under Navigationskommandon visar några
exempel på tillgängliga röstkommandon i Navigationssystemet.
Användarinställning för röststyrning
Grundinställning
Användare 1
Användare 2
Här finns möjlighet att skapa en
andra användarprofil – en fördel
om fler än en person ska använda
bilen/systemet regelbundet.
Grundinställning återställer till
fabriksinställning.
05 Komfort och körglädje
Menykälla MY CAR
Röstträning
Användare 1
Användare 2
Med Röstträning lärs Röststyrsystemet att känna igen förarens
röst och uttal. Ett antal fraser presenteras på skärmen som föraren
ska läsa upp. Då systemet lärt in
hur föraren talar, upphör presentationen av fraser. Därefter kan
t.ex. Användare 1 väljas i
Användarinställning för röststyrning för att systemet skall
lyssna på rätt användare.
Röstvolym
En volymkontroll visas på skärmen – gör då följande:
1. Justera volymen med tumhjulet.
2. Provlyssna med OK.
3. Med EXIT lagras inställningen och menyn släcks.
Inrättningslista för röststyrning
Automatisk fläktjustering
Normal
Redigera lista
Hög
Antalet inrättningar är omfattande
och varierar beroende av marknad. Maximalt 30 stycken favoritinrättningar kan lagras i denna
lista.
Låg
Återcirkulationstimer
På
Av
För mer information om Inrättningar och Röststyrning – se
Navigationssystemets instruktionsbok.
Ljudinställningar
Klimatinställningar
s. 208
Automatisk avfrostning bak
På
Av
s. 230
Luftkvalitetssystem
05
På
Av
Återställ klimatinställningar
Alla menyer i Klimatinställningar får ursprunglig fabriksinställning.
Favoriter (FAV)
s. 234
Volvo On Call
Beskrivs i separat bok.
Information
``
201
05 Komfort och körglädje
Menykälla MY CAR
Antal nycklar
s. 42
VIN-nummer
s. 354
DivX® VOD kod
s. 249
Bluetooth mjukvaruversion i
bilen
s. 255
Kart- och mjukvaruversion*
Endast i bil med Volvo GPS-navigator – se separat bok.
05
202
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
05 Komfort och körglädje
Klimat
Allmänt
Klimatanläggning
Bilen är utrustad med elektronisk klimatreglering. Klimatanläggningen kyler eller värmer samt avfuktar luften i kupén.
OBS
Luftkonditioneringen (AC) kan stängas av,
men för bästa möjliga klimatkomfort i kupén
och undvikande av imma på rutorna bör den
alltid vara påslagen.
Sensorernas placering
• Solsensorn sitter på instrumentpanelens
ovansida.
• Temperatursensorn för kupén sitter
nedanför klimatpanelen.
• Yttertemperatursensorn sitter i yttre backspegeln.
tillfälligt stängas av. Det kan då uppstå en tillfällig temperaturökning i kupén.
Kondensvatten
Vid varm väderlek kan kondensvatten från luftkonditioneringen droppa under bilen. Detta är
normalt.
Is och snö
OBS
Täck inte över eller blockera sensorerna
med klädesplagg eller andra föremål.
Sopa bort is och snö från luftintaget till klimatanläggningen (spalten mellan huv och vindruta).
Genomvädringsfunktion
Faktisk temperatur
Sidofönster
Temperaturen som väljs motsvarar den fysiska
upplevelsen med hänsyn tagen till lufthastighet, luftfuktighet, solinstrålning etc. som för tillfället råder i och kring bilen.
För att luftkonditioneringen ska fungera optimalt bör sidofönster vara stängda.
I systemet finns en solsensor som känner av på
vilken sida solen skiner in i kupén. Detta medför1 att temperaturen kan skilja mellan höger
och vänster luftmunstycken trots att regleringen är inställd på samma temperatur på båda
sidor.
05
Imma på fönstrens insida
För att ta bort imma på fönstrens insida ska
defrosterfunktionen användas i första hand.
För att minska risken för uppkomst av imma
ska fönstren hållas rena och putsas med vanligt fönsterputsmedel.
Tillfällig avstängning av
luftkonditionering
När motorn behöver maximal kraft, dvs. vid
fullgasacceleration eller körning i uppförsbacke med släpvagn, kan luftkonditioneringen
1
Funktionen öppnar/stänger alla sidofönster
samtidigt och kan användas exempelvis för att
snabbt vädra ur bilen vid varmt väder, se
sidan 54.
Kupéfilter
All luft som kommer in i bilens kupé renas med
ett filter. Det måste bytas med jämna mellanrum. Följ Volvos serviceprogram för rekommenderat bytesintervall. Vid körning i starkt
förorenad miljö kan filtret behöva bytas oftare.
OBS
Det finns olika typer av kupéfilter. Se till att
rätt filter monteras.
Gäller endast ECC.
203
05 Komfort och körglädje
Klimat
Clean Zone Interior Package (CZIP)*
Detta tillval håller kupén ännu renare från
allergi- och astmaframkallande substanser.
För mer information om CZIP, se broschyren
som medföljer bilen vid köpet.
Följande ingår:
• En utbyggd fläktfunktion som innebär att
05
fläkten startar när bilen öppnas med fjärrnyckeln. Fläkten fyller då kupén med friskluft. Funktionen startar vid behov och
stängs av automatiskt efter en stund eller
då en av dörrarna till kupén öppnas. Tidsintervallet under vilket fläkten går minskar
successivt på grund av minskat behov
fram tills bilen är 4 år.
• Luftkvalitetssystemet IAQS är ett helautomatiskt system som renar luften i kupén
från luftföroreningar som partiklar, kolväten, kväveoxider och marknära ozon.
Användning av utprovade material i
inredningen.
Materialen har utvecklats för att minimera
dammängden i kupén och bidrar till att kupén
blir lättare att hålla ren. Mattorna i både kupén
och lastutrymmet är löstagbara och lätta att ta
ur och göra rena. Använd rengöringsmedel och
bilvårdsprodukter som rekommenderas av
Volvo, se sidan 348.
Menyinställningar
Det är möjligt att aktivera/deaktivera eller ändra
grundinställning för fyra av klimatanläggningens funktioner via mittkonsolen. För allmän
information om menyhantering, se sidan 195:
• Fläkthastigheten i automatläge*, se
sidan 209.
• Timerstyrd återcirkulation av kupéluft, se
sidan 211.
• Automatisk uppvärmning av bakrutan, se
OBS
För att behålla CZIP-standard i bilar med
CZIP ska IAQS-filtret bytas efter
15 000 km eller en gång per år beroende på
vilket som inträffar först. Dock max
75 000 km över 5 år. I bilar utan CZIP och
då kunden inte vill behålla CZIP-standard
ska IAQS-filtret bytas vid ordinarie service.
204
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Luftdistribution
sidan 100.
• Luftkvalitetssystem IAQS*, se sidan 211
Klimatanläggningens funktioner kan via menysystemet i MY CAR återställas till grundinställningen, detta görs under: Inställningar
Klimatinställningar Återställ
klimatinställningar.
Den inkommande luften fördelas genom ett
antal olika munstycken i kupén.
I AUTO-läget* sker luftdistributionen helt automatiskt.
Vid behov går den att styra manuellt, se
sidan 212.
05 Komfort och körglädje
Klimat
Ventilationsmunstycken i
instrumentpanel
Öppet
05
Stängt
Riktning av luftströmmen i sidled
Riktning av luftströmmen i höjdled
Om munstyckena riktas mot sidofönstren kan
imma elimineras.
OBS
Tänk på att små barn kan vara känsliga för
luftströmmar och drag.
205
05 Komfort och körglädje
Klimat
Elektronisk klimatanläggning, ECC*
05
Fläkt
AUTO
Eluppvärmt framsäte, vänster sida
Eluppvärmd vindruta* och max. defroster
Luftfördelning – ventilation golv
Luftfördelning – ventilationsmunstycke
instrumentpanel
Luftfördelning – defroster vindruta
Eluppvärmd bakruta och yttre backspeglar, se sidan 100
206
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Inställning vänster/höger sida för temperaturreglering
Eluppvärmt framsäte, höger sida
Temperaturreglering
Återcirkulation
AC – Luftkonditionering på/av
05 Komfort och körglädje
Klimat
Elektronisk temperaturkontroll, ETC
05
Fläkt
Återcirkulation
Eluppvärmt framsäte, vänster sida
Eluppvärmt framsäte, höger sida
AC – Luftkonditionering på/av
Temperaturreglering
Eluppvärmd vindruta* och max. defroster
Luftfördelning – ventilation golv
Luftfördelning – ventilationsmunstycke
instrumentpanel
Luftfördelning – defroster vindruta
Eluppvärmd bakruta och yttre backspeglar, se sidan 100
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
207
05 Komfort och körglädje
Klimat
Hantering av reglage
Eluppvärmda säten*
Framsäten
VARNING
Eluppvärmt säte ska inte användas av personer som har svårt att uppfatta temperaturökning på grund av känselbortfall eller av
någon anledning har svårigheter att hantera
reglaget för det eluppvärmda sätet. I annat
fall kan brännskada uppstå.
Baksäte
05
Två tryck på knappen ger en
lägre värmenivå – två orange fält lyser i bildskärmen.
Tre tryck på knappen ger den lägsta värmenivån – ett orange fält lyser i bildskärmen.
Fyra tryck på knappen stänger av värmen –
inget fält lyser.
208
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
OBS
Om fläkten är helt avstängd kopplas luftkonditioneringen inte in – vilket kan ge risk
för imma på rutorna.
Fläktvred för ECC*
Vrid vredet för att öka eller
minska fläkthastigheten,
AUTO kopplas ur. Om AUTO
väljs, regleras fläkthastigheten automatiskt – tidigare
inställd fläkthastighet kopplas
ur.
Fläktvred för ETC
Aktuell värmenivå visas i mittkonsolens bildskärm.
Ett tryck på knappen ger den
högsta värmenivån – tre
orange fält lyser i mittkonsolens bildskärm (se bilden
ovan).
Fläkt
Vrid vredet för att öka eller
minska fläkthastigheten.
Ett tryck på knappen ger den högsta värmenivån – tre lampor lyser.
Två tryck på knappen ger en lägre värmenivå –
två lampor lyser.
Tre tryck på knappen ger den lägsta värmenivån – en lampa lyser.
Fyra tryck på knappen stänger av värmen –
ingen lampa lyser.
05 Komfort och körglädje
Klimat
fläktjustering. Välj mellan Låg, Normal eller
Hög:
Luftfördelning
• Låg – Automatisk reglering av fläkt. Lågt
luftflöde prioriteras.
• Normal – Automatisk reglering av fläkt.
• Hög – Automatisk reglering av fläkt. Intensivare luftflöde prioriteras.
För beskrivning av menysystemet, se
sidan 195.
Temperaturreglering
Vald luftfördelning visas i mittkonsolens bildskärm.
Luftfördelning – defroster vindruta
Luftfördelning – ventilationsmunstycke
instrumentpanel
Luftfördelning – ventilation golv
Figuren utgörs av tre knappar. Vid tryck på
knapparna tänds i bildskärmen (se bilden
nedan) motsvarande figur och en pil framför
respektive del av figuren som visar vilken luftfördelning som är vald. För mer information om
luftfördelning, se sidan 212.
AUTO1
Autofunktionen reglerar automatiskt temperatur, luftkonditionering, fläkthastighet, återcirkulation och luftfördelning.
Vid val av en eller flera manuella funktioner fortsätter övriga funktioner att styras automatiskt.
Vid tryck på AUTO kopplas alla manuella
inställningar bort. Bildskärmen visar
AUTOKLIMAT.
05
När bilen startas är den senast gjorda inställningen kvar.
Fläkthastigheten i automatläget kan ställas in i
menysystemet MY CAR under: Inställningar
Klimatinställningar Automatisk
1
Gäller endast ECC.
``
209
05 Komfort och körglädje
Klimat
AC – Luftkonditionering på/av
OBS
Det går inte att påskynda uppvärmningen/
nedkylningen genom att välja högre/lägre
temperatur än den som egentligen önskas.
Temperaturreglering ECC*
05
Temperaturen för förarsidan
och passagerarsidan kan
ställas in separat. Tryck på
L/R i knappen upprepade
gånger för att välja inställning
för vänster, höger eller båda
sidorna. Ställ in temperaturen
med vredet – vald temperatur för vardera sida
visas i mittkonsolens bildskärm.
Temperaturreglering ETC
Med vredet kan temperaturen
i kupén ställas in.
210
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
När lampan i AC-knappen
lyser styrs luftkonditioneringen av systemets automatik. På detta sätt kyls inkommande luft ner och avfuktas
vid behov.
Eluppvärmd vindruta* och max.
defroster
När lampan i AC-knappen är släckt är luftkonditioneringen urkopplad. Övriga funktioner
styrs fortfarande automatiskt. När max. defrosterfunktionen aktiveras slås luftkonditioneringen på automatiskt, så att luften avfuktas
maximalt.
Vald inställning visas i mittkonsolens bildskärm.
Elektrisk uppvärmning*
Max. defroster
Används för att snabbt få bort
imma och is från vindrutan
och sidorutorna. Lampan i
defrosterknappen lyser när
funktionen är inkopplad.
05 Komfort och körglädje
Klimat
För bilar utan eluppvärmd vindruta:
• Ett tryck på knappen gör att luft strömmar
till rutorna – symbol (2) lyser i bildskärmen.
• Två tryck stänger av funktionen – ingen
symbol lyser.
För bilar med eluppvärmd vindruta fungerar
funktionen enligt följande:
• Ett tryck på knappen startar eluppvärmvindrutan2
ningen av
bildskärmen.
– symbol (1) lyser i
• Två tryck på knappen startar eluppvärmningen av vindrutan2 och luft strömmar till
rutorna – symbolerna (1) och (2) lyser i bildskärmen.
• Tre tryck stänger av funktionen – ingen
symbol lyser.
När funktionen är aktiv sker dessutom följande
för att ge maximal avfuktning av luften i kupén:
• luftkonditioneringen kopplas automatiskt
in
• återcirkulationen och luftkvalitetssystemet
kopplas automatiskt ur.
OBS
Ljudnivån ökar i och med att fläkten går på
max.
2
När defrosterfunktionen stängs av återgår
klimatanläggningen till de föregående inställningarna.
Återcirkulation
Återcirkulation
När återcirkulation är inkopplad, lyser den orangefärgade
lampan i knappen. Funktionen väljs för att utestänga
dålig luft, avgaser etc. från
kupén. Kupéluften återcirkuleras, dvs. ingen luft från utsidan sugs in i bilen när funktionen är aktiverad.
VIKTIGT
Om luften i bilen återcirkuleras för länge
finns det risk för imbildning på rutornas
insidor.
Återcirkulationstimer. För beskrivning av
menysystemet, se sidan 195.
OBS
Vid val av max. defroster kopplas alltid återcirkulationen ur.
Luftkvalitetssystem IAQS*
Luftkvalitetssystemet avskiljer gaser och partiklar så att halten av lukter och föroreningar i
kupén reduceras. Om utomhusluften är förorenad stängs luftintaget och luften återcirkuleras.
Aktivera/deaktivera funktionen i menysystemet
MY CAR under Inställningar
Klimatinställningar Luftkvalitetssystem.
För beskrivning av menysystemet, se
sidan 195.
05
OBS
Timer
Med timerfunktionen aktiverad kommer
anläggningen att lämna manuellt aktiverat återcirkulationsläge efter en tid som beror på yttertemperaturen. Det minskar risken för is, imma
och dålig luft. Aktivera/deaktivera funktionen i
menysystemet MY CAR under Inställningar
Klimatinställningar
För bästa luft i kupén bör luftkvalitetssensorn alltid vara inkopplad.
I kallt klimat är den automatiska återcirkulationen begränsad för att undvika imbildning.
Bilar med Eco Start/Stop DRIVe*
Vid auto-stoppad motor kan viss utrustning få
sin funktion tillfälligt reducerad, t.ex. klimatan-
Kompassen är släckt när den eluppvärmda vindrutan är aktiv.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
211
05 Komfort och körglädje
Klimat
läggningens luftkonditionering och fläkthastighet. För mer information, se sidan 117.
Luftdistributionstabell
05
212
Luftdistribution
Används
Luftdistribution
Används
Stor mängd varm luft
strömmar till rutorna.
för att snabbt bli av med is
och imma.
Luft till golv och rutor.
Visst luftflöde från ventilationsmunstycken i
instrumentpanelen.
för att få en behaglig komfort och bra avimning i
kallt eller fuktigt klimat.
Luft till framruta, via
defrostermunstycke,
och sidorutor. Visst luftflöde från ventilationsmunstycken.
för att undvika im- och
isbildning (inte för låg
fläkthastighet för att detta
ska uppnås) i kallt och fuktigt klimat.
Luft till golv och från
ventilationsmunstycken i instrumentpanelen.
i soligt väder vid svala
utomhustemperaturer.
05 Komfort och körglädje
Klimat
Luftdistribution
Används
Luftdistribution
Används
Luftström till rutorna
och från instrumentpanelens ventilationsmunstycken.
för att få god komfort i
varmt och torrt klimat.
Luft till golvet. Visst luftflöde från ventilationsmunstycken i instrumentpanelen och till
rutor.
för att få värme eller kyla
till golvet.
Luftström i huvud- och
brösthöjd från ventilationsmunstyckena i
instrumentpanelen.
för att få god nedkylning i
varmt klimat.
Luftström till rutor, från
ventilationsmunstycken i instrumentpanelen och till golv.
för att få svalare längs golvet eller varmare upptill i
kallt klimat eller varmt,
torrt klimat.
05
213
05 Komfort och körglädje
Bränsledriven motor- och kupévärmare*
Bränsledriven värmare
Tankning
Om batteriet inte har fullgod laddning eller om
nivån i bränsletanken är för låg, stängs parkeringsvärmaren av automatiskt och informationsdisplayen visar ett meddelande. Bekräfta
meddelandet med ett tryck på blinkerspakens
OK-knapp, se sidan 215.
Allmänt om parkeringsvärmare
Parkeringsvärmaren värmer motor samt
kupéutrymme och kan startas direkt eller med
tidur.
Två olika tidpunkter kan väljas med tidur. Med
tidpunkt avses här det klockslag då uppvärmningen av bilen är klar. Bilens elektronik väljer
tidpunkt när uppvärmningen ska börja utifrån
rådande yttertemperatur.
05
Om yttertemperaturen överstiger 15 °C kan
värmaren inte startas. Vid –5 °C eller lägre är
parkeringsvärmarens maximala gångtid
50 minuter.
VARNING
Bilen måste stå utomhus när parkeringsvärmaren används.
OBS
När parkeringsvärmaren är aktiv kan rök
komma från underdelen av bilen, vilket är
helt normalt.
VIKTIGT
Upprepad användning av parkeringsvärmaren i kombination med korta körsträckor
leder till att batteriet laddas ur med påföljande startproblem.
Varningsdekal på tankluckan.
VARNING
Bränsle som spillts ut kan antändas. Stäng
av bränsledriven värmare innan tankning
påbörjas.
Kontrollera i informationsdisplayen att parkeringsvärmaren är avstängd. När den arbetar visar informationsdisplayen Auto
värmare PÅ1.
Parkering i backe
I de fall då bilen parkeras i kraftig lutning bör
den stå med fronten nedåt för att säkra
bränsletillförseln till parkeringsvärmaren.
1
214
Analogt kombinationsinstrument.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Batteri och bränsle
För att säkerställa att bilbatteriet återladdas
med lika mycket energi som värmaren förbrukar, bör man vid regelbunden användning av värmaren köra bilen lika lång tid som
värmaren används.
05 Komfort och körglädje
Bränsledriven motor- och kupévärmare*
Symboler och displaymeddelanden2
När någon av tidurens inställningar
eller Direktstart aktiveras, lyser
informationssymbolen i kombinationsinstrumentet samtidigt som informationsdisplayen
visar en förklarande text och ytterligare en tänd
symbol. Tabellen visar förekommande symboler och displaytexter.
Symbol
Display
Innebörd
Auto värmare PÅ
Värmaren är
påslagen och
arbetar.
G025102
Handhavande
Värmarens tidur
aktiverat efter att
fjärrnyckeln tagits
ur startlåset och
bilen lämnats –
motor och kupé är
uppvärmda vid
inställd tid.
OK-knapp
Tumhjul
RESET
För mer information om informationsdisplayen
och OK, se sidorna 67 och 192.
2
– Siffran 2 i symbolen betyder den
andra klimatanläggningen i bilen, där den
ordinarie klimatanläggningen är den första.
Siffran 2 har inget med tiduren att göra.
G025102
Informationsdisplay (analogt kombinationsinstrument) och reglage för menyhantering.
G025102
OBS
Bränsledriven
värmare
stoppad
Batteri i
sparläge
Värmaren stoppad
av bilens elektronik
för att möjliggöra
motorstart.
05
Analogt kombinationsinstrument.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
215
05 Komfort och körglädje
Bränsledriven motor- och kupévärmare*
G025102
G025102
Symbol
05
Display
Innebörd
Direktstart och direktavstängning
Vid direktstart av värmaren kommer den att
vara aktiverad i 50 minuter.
Bränsledriven
värmare
stoppad
Låg
bränslenivå
Inställning av
värmaren inte möjlig p.g.a. för låg
bränslenivå – detta
för att möjliggöra
motorstart samt
ca 50 km körning.
Bränsledriven
värmare
Service
erfordras
Värmaren ur funktion. Kontakta en
verkstad för reparation. Volvo
rekommenderar
att du kontaktar en
auktoriserad
Volvoverkstad.
En displaytext slocknar automatiskt efter en
stund eller efter ett tryck på blinkerspakens
OK-knapp.
Uppvärmningen av kupén startar så fort
motorns kylvätska uppnått rätt temperatur.
OBS
Bilen kan startas och köras medan parkeringsvärmaren är igång.
2. Välj ett av de båda tiduren med hjälp av
tumhjulet och bekräfta med OK.
3. Tryck kort på OK för att komma till den
upplysta timinställningen.
4. Välj önskad timme med tumhjulet.
5. Tryck kort på OK för att komma till den
upplysta minutinställningen.
6. Välj önskad minut med tumhjulet.
7. Tryck på OK4 för att bekräfta inställningen.
1. Stega med tumhjulet till
Parkeringsvärmare3 och välj med OK.
2. Stega vidare i nästa meny till Direktstart
och välj med OK för att aktivera/deaktivera.
8. "Backa" i menystrukturen med RESET.
9. Välj det andra tiduret (fortsätt från punkt 2)
eller gå ur menyn med RESET.
Starta tidur
3. Gå ur menyn med RESET.
1. Stega med tumhjulet till
Parkeringsvärmare3 och välj med OK.
Tidur för värmare
2. Välj ett av de båda tiduren med hjälp av
tumhjulet och bekräfta med OK.
Med tiduren anges den tidpunkt då bilen ska
användas och vara uppvärmd.
3. Aktivera det markerade tiduret med OK.
Inställning av tidur
Avstängning av tidur
1. Stega med tumhjulet till
Parkeringsvärmare3 och välj med OK.
En tidurstartad värmare kan stängas av manuellt, innan tiduret gör det. Gör så här:
1. Tryck på OK.
3
4
216
Analogt kombinationsinstrument.
Ytterligare ett tryck på OK aktiverar tiduret.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
05 Komfort och körglädje
Bränsledriven motor- och kupévärmare*
2. Stega med tumhjulet till
Parkeringsvärmare3 och välj med OK.
> Om ett tidur är satt men inte aktiverat
syns en klock-ikon bredvid den inställda
tiden.
3. Välj ett av de båda tiduren med hjälp av
tumhjulet och bekräfta med OK.
4. Stäng av tiduret genom att trycka:
• länge på OK eller
• kort på OK för att komma vidare i
menyn. Välj sedan att stoppa tiduret och
bekräfta valet med OK.
En tidurstartad värmare kan även stängas av
enligt instruktionen i avsnitt "Direktstart och
direktavstängning" se sidan 216.
05
Klocka/tidur
Värmarens tidur är kopplade till bilens klocka.
OBS
Om bilens klocka ställs om, raderas eventuellt gjord programmering av tiduren.
3
Analogt kombinationsinstrument.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
217
05 Komfort och körglädje
Extravärmare*
Allmänt om extravärmare
Autoläge eller avstängning
För bilar med dieselmotorer som säljs i kalla
klimatzoner1 kan en extravärmare behövas för
att uppnå rätt arbetstemperatur i motorn och få
tillräcklig värme i kupén.
Extravärmarens automatiska startsekvens kan
stängas av om så önskas.
OBS
Menyalternativen är bara synliga i nyckelläge I – eventuell justering måste därför
göras före motorstart.
Bilen är i sådana fall utrustad antingen med en:
• elektrisk extravärmare eller
• bränsledriven extravärmare2.
Elektrisk extravärmare
05
Värmaren kan inte regleras manuellt utan aktiveras automatiskt efter motorstart vid yttertemperaturer under 9 °C och stängs av efter att
inställd kupétemperatur är uppnådd.
OK-knapp
Värmaren startar automatiskt när extra värme
behövs då motorn är igång.
Tumhjul
OBS
När extravärmaren är aktiv kan rök komma
från underdelen av bilen, vilket är helt normalt.
1
2
218
Informationsdisplay (analogt kombinationsinstrument) och reglage för menyhantering.
Bränsledriven extravärmare
Värmaren stängs av automatiskt när rätt temperatur uppnåtts eller när motorn stängs av.
RESET-knapp
1. Före motorstart: Välj nyckelläge I, se
sidan 77.
2. Stega med tumhjulet till Extravärmare
auto.
En auktoriserad Volvohandlare har information om vilka geografiska områden som berörs.
För bilar utrustade med parkeringsvärmare, se sidan 214.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
3. Tryck på RESET för att välja mellan PÅ och
AV.
05 Komfort och körglädje
Färddator
Allmänt
Färddatorns innehåll och utseende finns i två
varianter: "Analog" eller "Digital".
OBS
Om ett varningsmeddelande visas när färddatorn används måste meddelandet först
kvitteras innan färddatorn kan aktiveras
igen. Kvittera varningsmeddelandet med ett
kort tryck på blinkerspakens OK-knapp.
Färddatorns menyer ligger i en steglös loop. Ett
av "Analog"-alternativen är en tom display –
det markerar även början/slutet på loopen. I
"Digital"-instrumentet motsvaras det av att
färddatorns båda displayer försvinner.
Menyalternativ
Information
Instrumentpanel "Analog"
Digital hastighet
Välj "km/h" eller
"mph".
Parkeringsvärmare*
– Direktstart
– Tidur 1 – leder till
meny för val av
klockslag.
– Tidur 2 – leder till
meny för val av
klockslag.
1. Välj ruta för
Timma eller
Minut med
Tumhjulet och
aktivera rutan
med OK.
2. Välj siffra med
Tumhjulet och
programmera
det med OK.
OK – Öppnar Färddatorns menyer samt
aktiverar aktuellt alternativ.
3. Välj nästa ruta
eller backa ut
med RESET.
Tumhjul – Bläddrar mellan färddatorns
alternativ.
För mer information,
se sidan 214.
Informationsdisplay "Analog" med reglage.
Menyalternativ
Information
Extravärmare*
För mer information,
se sidan 218.
– Auto På
– Av
Färddatoralternativ
– Räckvidd, km till
tom tank
– Bränsleförbrukning
– Medelhastighet
Välj det alternativ
som ska visas i displayen:
• Bläddra mellan
alternativen
med Tumhjulet
och välj med
OK.
05
– Trippmätare T1
och miltal
– Trippmätare T2
och miltal
– Förarstöd
– Ingen text – Loopstart/-stop
Servicestatus
Visar antal månader
och körsträcka till
nästa service.
RESET – Ångrar eller backar ett steg.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
219
05 Komfort och körglädje
Färddator
A
Menyalternativ
Information
Motoroljenivå
Vänta...A
För mer information,
se sidan 321.
Meddelanden
För mer information,
se sidan 192.
Vissa motorer.
Instrumentpanel "Digital"
I displayversion "Digital" kan två Färddatorfunktioner visas samtidigt – en funktion i vardera vänster- respektive höger display.
Menyalternativ
Information
Inställningar*
Följande kombinationer kan bläddras fram
med Tumhjulet:
– Extravärmare
Välj Auto På eller
Av.
•
"Medelförbrukning" och
"Medelhastighet"
• "Nuvarande förbrukning" och
• Ingen text – Loop-start/-stop
Menyalternativ
Information
Nollställning färddator
Välj önskat alternativ
med Tumhjulet,
aktivera med OK.
05
– l/100 km
– km/h
– Nollställ båda
Meddelanden
OK – Öppnar Färddatorns menyer samt
aktiverar aktuellt alternativ.
Tumhjul – Bläddrar mellan färddatorns
alternativ.
RESET – Ångrar eller backar ett steg.
220
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Kontrastläge/
Färgläge
Justera instrumentpanelens utseende.
Parkeringsvärmare*
1. Välj ruta för
Timma eller
Minut med
Tumhjulet och
aktivera rutan
med OK.
"Körsträcka till tom tank:"
• "Nuvarande förbrukning" och "Digital hastighetsvisning"
Informationsdisplay "Digital" med reglage.
För mer information,
se sidan 218.
Teman
För mer information,
se sidan 192.
Här väljs instrumentpanelens utseende,
se sidan 68.
– Direktstart
– Tidur 1 – leder till
meny för val av
klockslag.
– Tidur 2 – leder till
meny för val av
klockslag.
2. Välj siffra med
Tumhjulet och
programmera
det med OK.
3. Välj nästa ruta
eller backa ut
med RESET.
För mer information,
se sidan 214.
05 Komfort och körglädje
Färddator
A
Nuvarande förbr.
Digital hastighetsvisning1
Visar antal månader
och körsträcka till
nästa service.
Beräkning av den aktuella bränsleförbrukningen sker varje sekund. Uppgiften i displayen
uppdateras med ett par sekunders mellanrum.
När bilen står stilla visar displayen "----".
Hastigheten visas i motsatt enhet (kmh/mph)
relaterat huvudinstrumentet. Är hastighetsmätaren graderad i mph, växlas till visning i km/h.
För mer information,
se sidan 321.
Bil med Start/Stop-funktion visar "0,0 L/
100km" då motorn är i auto-stop-läge.
1. Välj --- km/h medelhastighet eller --.- l/
100km medelförbrukning.
Km till tom tank
2. Ett kort tryck (ca 1 sekund) på RESET
nollställer vald funktion.
Menyalternativ
Information
Servicestatus
Motoroljenivå
Vänta...A
Vissa motorer.
Funktioner
Här följer beskrivning för några av färddatorns
funktioner:
Medelförbrukning
Genomsnittlig bränsleförbrukning beräknas
från senaste nollställning.
OBS
Viss felvisning kan uppstå om en bränsledriven värmare* har använts.
Medelhastighet
Medelhastigheten beräknas från senaste nollställning.
1
Beräkningen baseras på medelförbrukningen
under senast körda 30 km och återstående
körbar bränslemängd. Displayen visar ungefärlig sträcka som kan köras med kvarvarande
bränslemängd i tanken.
Nollställning med "Analog"
Nollställning med "Digital"
Sök fram "Nollställning" i menysystemet och
välj alternativ.
Ett ekonomiskt körsätt ger generellt sett en
längre körsträcka. För mer information om hur
bränsleförbrukningen kan påverkas, se
sidan 10.
"Nollställning" nås även med långt tryck (4
sekunder) på RESET. Också den trippmätare
(T1 eller T2) som visas blir nollställd.
När displayen visar "---- km till tom tank"
finns ingen garanterad körsträcka kvar. Fyll på
bränsle snarast.
För att växla enhet (metrisk/imperial) för
sträcka och hastighet – gå till MY CAR
Inställningar Systeminställningar
Avstånds- och bränsleenhet, se sidan 194.
OBS
Viss felvisning kan uppstå om körsättet ändras.
05
Ändra enhet
OBS
Förutom i Färddatorn, ändras dessa enheter
samtidigt även i Volvos GPS-navigator RTI.
Enbart för instrumentpanel "Digital".
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
221
05 Komfort och körglädje
Färddator
Färdstatistik*
Handhavande
Bilen lagrar information om gjorda färder innehållande genomsnittlig bränsleförbrukning och
medelhastighet, vilket kan ses på bildskärmen
som ett stapeldiagram.
I menysystemet MY CAR kan en inställning
göras:
Funktion
MY CAR
Min V40
Färdstatistik:
• Påbörja ny resa – med ENTER raderas all
tidigare statistik, backa ut ur menyn med
EXIT.
• Nollställ vid varje körcykel – kryssa i
rutan med ENTER och backa ut ur menyn
med EXIT.
Med alternativet "Nollställ vid varje
körcykel" ikryssat raderas all statistik automatiskt efter avslutad körning och 4 timmars
stillestånd. Vid påföljande motorstart börjar
Färdstatistiken om från noll.
05
Färdstatistik.
Varje stapel symboliserar 1 km eller 10 km
beroende av vald skala. Diagrammet visar
10 staplar: Staplarna 1–9 visar senast körda
9 eller 90 km – stapeln längst till höger visar
värdet för aktuell pågående kilometer eller 10
km.
Med TUNE-ratten kan skalan för varje stapel
skiftas mellan 1 km och 10 km – markören
längst till höger skiftar läge mellan uppe och
nere relaterat vald skala.
222
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Ska en ny körcykel påbörjas innan 4 timmar
förflutit måste aktuell period först raderas
manuellt med alternativet "Påbörja ny resa".
Se även information om Eco Guide på sidan
116.
05 Komfort och körglädje
Anpassning av köregenskaper
Hastighetsberoende styrservo*
Rattmotståndet ökar i takt med bilens hastighet för att ge föraren ökad vägkänsla. På
motorvägar är styrningen fastare och mera
direkt. Vid parkering och i låg hastighet är styrningen lätt och kräver ingen ansträngning.
Föraren kan välja mellan tre olika nivåer av rattmotstånd för vägkänsla eller styrsensitivitet.
Gå till menysystemet MY CAR och sök fram
Inställningar Bilinställningar
Rattmotstånd och välj Låg, Medium eller
Hög.
För beskrivning av menysystemet, se
sidan 194. Denna meny är inte åtkomlig när
bilen är i rörelse.
05
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
223
05 Komfort och körglädje
Komfort i kupén
Förvaringsplatser
05
224
05 Komfort och körglädje
Komfort i kupén
Förvaringsfack1 i dörrpanel
Förvaringsfack, förarsida
Biljettklämma
VARNING
Förvara inga vassa föremål i facket eller
föremål som sticker ut.
Förvaringsfack
Handskfack
Förvaringsficka*2
Förvaringsfack, förarsida
Kavajhållare
framkant på framstol-
arnas sittdynor
Kavajhållaren är endast avsedd för lättare
plagg.
Förvaringsfack, mugghållare
Kavajhållare
Tunnelkonsol
Mugghållare* i baksäte
Förvaringsficka2
dare är valt finns en cigarettändare i 12 Vuttaget för framsätet, se sidan 226, och en
löstagbar askkopp i mugghållaren.)
Armstöd
I stängt läge är armstödet justerbart* i längsled.
Cigarettändare och askkopp*
Askkoppen i tunnelkonsolen lossas genom att
koppen lyfts rakt upp.
Tändaren aktiveras genom att knappen trycks
in. När tändfunktionen är klar hoppar knappen
ut igen. Dra ut tändaren och använd glöden att
tända med.
Handskfack
05
Förvaringsfack, baksäte
VARNING
Förvara lösa föremål, såsom mobiltelefon,
kamera, fjärrkontroll till extrautrustning etc.,
i handskfacket eller andra fack. Vid hård
inbromsning eller kollision kan dessa annars
skada personer i bilen.
Förvaringsfack (t.ex. för cd-skivor) och
USB*/AUX-ingång under armstödet.
Innehåller mugghållare för förare och
passagerare. (Om askkopp och cigarettän-
1
2
Med isskrapehållare på förarsidan.
Gäller inte textilklädsel.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
225
05 Komfort och körglädje
Komfort i kupén
Här kan t.ex. bilens instruktionsbok och kartor
förvaras. Hållare för pennor finns på luckans
insida. Handskfacket kan låsas* med hjälp av
nyckelbladet, se sidorna 46 och 55.
Make up-spegel
12 V-uttag
Make up-spegel med belysning.
12 V-uttag i tunnelkonsol, framsäte.
Lampan tänds automatiskt då locket lyfts upp.
Eluttagen kan användas för olika tillbehör
avsedda för 12 V, t.ex. bildskärmar, musikspelare och mobiltelefoner. För att uttagen ska
leverera ström måste fjärrnyckeln vara lägst i
nyckelläge I, se sidan 76.
Kylning3
Handskfacket kan även användas som ett kylt
utrymme.
Starta kylningen genom att föra reglaget in
mot kupén till ändläget.
Stäng av kylningen genom att föra reglaget
framåt till ändläget.
05
Kylningen fungerar när klimatanläggningen är
aktiv, dvs. i nyckelläge II eller då motorn är
igång.
Iläggsmattor*
Volvo tillhandahåller speciellt tillverkade
iläggsmattor.
VARNING
Kontrollera innan färd att iläggsmattan vid
förarplatsen är ordentligt nedstucken och
förankrad i piggarna för att inte komma i
kläm vid och under pedalerna.
3
226
Gäller endast bilar med ECC.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
VARNING
Låt alltid pluggen sitta i uttaget när det inte
används.
05 Komfort och körglädje
Komfort i kupén
OBS
Extrautrustning och tillbehör - t.ex. bildskärmar, musikspelare och mobiltelefoner - som
är anslutna till något av kupéns 12 V eluttag,
kan aktiveras av klimatsystemet även då
fjärrnyckeln är urtagen eller när bilen är låst,
exempelvis då parkeringsvärmaren aktiveras vid en förinställd tidpunkt.
Dra därför ut kontakterna ur eluttagen till
extrautrustningen eller tillbehören då de inte
används eftersom startbatteriet kan tömmas vid ett sådant tillfälle!
VIKTIGT
Max. strömuttag är 10 A (120 W) i vardera
uttag.
05
OBS
Kompressorn för provisorisk däcktätning är
provad och godkänd av Volvo. För information om användning av Volvos rekommenderade provisoriska däcktätning (TMK), se
sidan 310.
Eluttag i lastutrymme*
För mer information, se sidan 286.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
227
Allmänt om Infotainment.......................................................................
Radio.....................................................................................................
Mediaspelare.........................................................................................
Extern ljudkälla via AUX-/USB*-ingång.................................................
230
239
246
250
Media BluetoothŸ* ................................................................................ 253
BluetoothŸ handsfree*..........................................................................
Röststyrning* mobiltelefon....................................................................
TV*.........................................................................................................
Fjärrkontroll* .........................................................................................
228
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
256
264
268
271
INFOTAINMENT
06 Infotainment
Allmänt om Infotainment
Allmänt
Dolby, Pro Logic1
Översikt
Infotainmentsystemet består av radio, mediaspelare, TV* samt möjlighet att kommunicera
med mobiltelefon*. Information presenteras på
en 5- eller 7-tums* färgskärm i mittkonsolens
överdel. Funktioner kan styras via knappar i
ratten, i mittkonsolen under färgskärmen eller
via en fjärrkontroll*. Mobiltelefon kan i vissa fall
även röststyras.
Om Infotainmentsystemet är aktivt när motorn
stängs av aktiveras det automatiskt nästa gång
nyckeln sätts i nyckelläge I eller högre och fortsätter med samma källa (ex. radio) som innan
motorn stängdes av (förardörren måste vara
stängd på bilar med Keyless-system*).
Tillverkat på licens från Dolby Laboratories.
Dolby, Pro Logic och symbolen dubbel-D är
varumärken som tillhör Dolby Laboratories.
Audyssey MultEQ1
Knappsats i ratt (med*/utan tumhjul).
Infotainmentsystemet kan användas
15 minuter i taget utan att fjärrnyckeln sitter i
startlåset genom att trycka på På/Av-knappen.
06
Bildskärm. Bildskärmen finns i två storlekar: 5- och 7-tum. I boken visas 7-tums
bildskärmen.
När bilen startas stängs Infotainmentsystemet
av tillfälligt och fortsätter när motorn startat.
Kontrollpanel i mittkonsol
OBS
Ta ut fjärrnyckeln ur startlåset om
Infotainmentsystemet används när motorn
är avstängd. Detta för att undvika onödig
urladdning av batteriet.
1
2
3
230
Gäller endast Premium Sound Multimedia.
Gäller endast Performance
Gäller ej Performance
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
AUX2- och USB3-ingångar för externa ljudkällor (t.ex. iPodŸ)
Audyssey MultEQ-systemet har utnyttjats i
utvecklingen och trimningen av ljudet för att
säkerställa en ljudupplevelse av världsklass.
06 Infotainment
Allmänt om Infotainment
Hantera anläggningen
Stega/spola/sök – Kort tryck stegar
bland skivspår eller förvalslagrade radiostationer4. Långt tryck snabbspolar skivspår eller
söker nästa tillgängliga radiostation.
SOUND – tryck för åtkomst till ljudinställningar (bas, diskant etc.). För mer information,
se sidan 234.
OK/MENU visas en meny för vald källa (t.ex.
RADIO eller MEDIA). Pil till höger i skärmen
visas då det finns underliggande menyer.
TUNE – vrid på tumhjulet i ratten eller vredet
i mittkonsolen för att stega bland skivspår/
mappar, radio- och TV*-stationer, telefonkontakter* eller navigera bland valen på bildskärmen.
VOL – höj eller sänk ljudnivån.
ON/OFF/MUTE – kort tryck startar
anläggningen och långt tryck (tills skärmen
släcks) stänger av. Observera att hela Sensussystemet (inkl. navigation-* och telefonfunktioner*) startar/stängs av samtidigt. Tryck kort
för att stänga av ljudet (MUTE) eller återfå ljudet
om det varit avstängt.
Huvudkällor – tryck för att välja av huvudkälla (t.ex. RADIO, MEDIA). Senast aktiva källa
visas (t.ex. FM1). Befinner man sig i RADIO
eller MEDIA och trycker på huvudkällknappen
visas en källvy. Befinner man sig i TEL* eller
NAV* och trycker på huvudkällknappen visas
en genvägsmeny med vanligt förekommande
menyval.
OK/MENU – tryck på tumhjulet i ratten eller
knappen i mittkonsolen för att acceptera val i
menyer. Står man i normalvyn och trycker på
4
EXIT – kort tryck leder uppåt i menysystemet, avbryter pågående funktion, avbryter/
avvisar telefonsamtal eller raderar inmatade
tecken. Långt tryck leder normalvyn eller om
man befinner sig i normalvyn till högsta menynivån (huvudkällvyn) varifrån man når samma
huvudkällknappar som finns i mittkonsolen (4).
INFO – Om mer information än vad som kan
visas på skärmen finns tillgänglig, tryck på
INFO-knappen för att se resterande information.
06
Förvalsknappar, inmatning av siffror och
bokstäver.
FAV – snabbval till en favoritinställning.
Knappen kan programmeras för en vanligt
använd funktion i AM, FM etc. För mer information, se sidan 234.
Gäller inte DAB.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
231
06 Infotainment
Allmänt om Infotainment
MUTE5 – tryck för att stänga av radio-/
media-ljudet eller återfå ljudet om det varit
avstängt.
Röststyrning6 – tryck för aktivera röststyrning (för BluetoothŸ-ansluten mobiltelefon och
navigationssystem*).
06
5
6
232
Bilar utan navigation.
Bilar med navigation*.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
06 Infotainment
Allmänt om Infotainment
Menyhantering
06
Exemplet visar navigering till olika funktioner då en skiva spelas. (1) Huvudkällknapp, (2) Normalvy, (3) Genvägs-/Källmeny, (4) Snabbmeny, (5) Källmeny
``
233
06 Infotainment
Allmänt om Infotainment
Välj huvudkälla genom att trycka på en huvudkällknapp (1) (RADIO, MEDIA, TEL). För att
navigera i källans menyer använd reglagen
TUNE, OK/MENU, EXIT eller huvudkällknappen (1).
FAV - lagra ett snabbval
• TV*
Det går även att välja och lagra en favorit för
MY CAR, CAM* och NAV*. Favoriter kan också
väljas och lagras under MY CAR. För mer information om menysystemet MY CAR, se
sidan 194.
För Menyöversikt, se sida 236.
För att lagra en funktion i FAV-knappen:
OBS
1. Välj en huvudkälla (t.ex. RADIO, MEDIA).
Om bilen är utrustad med knappsats i ratten
med tumhjul* kan dessa användas som
alternativ till reglagen i mittkonsolen (TUNE,
OK/MENU, EXIT), se sidan 231.
Menyer och vyer i bildskärm
Utseende är beroende på källa, utrustning i bil,
inställningar m.m.
06
Huvudkällknapp – tryck för byta huvudkälla eller visa Genvägs-/Källmeny i aktiv källa.
Normalvy – normalläge för källan.
Genvägs-/Källmeny – visar vanligt förekommande menyval i huvudkällorna t.ex. TEL
och MEDIA (nås via tryck på den aktiva källans
huvudkällknapp (1)).
Snabbmeny – snabbläge när TUNE vrids,
t.ex. för byte av skivspår, radiostation etc.
Källmeny – vid menyhantering (nås via
tryck på OK/MENU).
234
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
2. Välj ett frekvensband eller källa (AM,
Skiva, etc.).
3. Tryck och håll inne FAV-knappen tills
"favorit-menyn" visas.
FAV-knappen kan användas för att lagra funktioner som används ofta så att funktionen kan
startas enkelt genom att trycka på FAV. Det går
att välja en favorit (exempelvis Equalizer) till
varje funktion enligt nedan:
I RADIO-läge:
• AM
• FM1/FM2
• DAB1*/DAB2*
I MEDIA-läge:
•
•
•
•
•
SKIVA
USB*
iPod*
Bluetooth*
AUX
4. Vrid TUNE för att välja ett alternativ från
listan och tryck på OK/MENU för att spara.
> När huvudkällan (ex. RADIO, MEDIA) är
aktiv är den lagrade funktionen tillgänglig genom ett kort tryck på FAV.
Generella ljudinställningar
Tryck på SOUND för att komma åt ljudinställningsmenyn (Bas, Diskant, etc.). Stega vidare
med SOUND eller OK/MENU till ditt val (ex.
Diskant).
Justera inställning genom att vrida TUNE och
spara inställningen med OK/MENU.
Fortsätt trycka på SOUND eller OK/MENU för
att komma åt övriga alternativ:
06 Infotainment
Allmänt om Infotainment
• Surround7 – Kan sättas i läge På/Av. När
På är vald väljer systemet inställning för
bästa möjliga ljudåtergivning. Normalt är
visas då i bilddetta DPLII och
skärmen. Om inspelningen är gjord med
Dolby Digital-teknik kommer uppspelningen att ske med denna inställning,
visas då i bildskärmen. När Av är
vald fås 3-kanalsstereo.
• Bas – Basens nivå.
• Diskant – Diskantens nivå.
• Fader – Balans mellan främre och bakre
högtalare.
• Balans – Balans mellan höger och vänster
högtalare.
• Subwoofer*7 – Nivå för bashögtalare.
• DPL II centernivå/3-kanal centernivå7 –
Volym för centerhögtalare.
• DPL II surroundnivå7, 8 – Nivå för surround.
Avancerade ljudinställningar
Equalizer9
Ljudnivån kan justeras separat för olika frekvensband.
1. Tryck på OK/MENU för att komma åt
Ljudinställningar och välj Equalizer.
2. Välj frekvensband genom att vrida på
TUNE och bekräfta med OK/MENU.
3. Justera ljudinställningen genom att vrida
på TUNE och bekräfta med OK/MENU.
Fortsätt på samma sätt med övriga frekvensband du vill ändra.
4. När du är klar med ljudinställningen, tryck
EXIT för att bekräfta och ta dig tillbaka till
normalvyn.
För allmän information om menyhantering, se
sidan 233 och menyöversikt, se sidan 236.
Ljudprofil7
Ljudupplevelsen kan optimeras för förarsätet,
båda framsätena eller baksätet. Om det finns
passagerare i både fram- och baksäte
rekommenderas valet; båda framsätena. Alternativen kan väljas under Ljudinställningar
Ljudprofil.
7
8
9
För allmän information om menyhantering, se
sidan 233 och menyöversikt, se sidan 236.
Ljudvolym och hastighetskompensering
Ljudanläggningen kompenserar för störande
buller i kupén genom att öka volymen i förhållande till bilens hastighet. Kompenseringens
nivå kan ställas till låg, medel, hög eller av. Välj
nivå under Ljudinställningar
Volymkompensation.
För allmän information om menyhantering, se
sidan 233 och menyöversikt, se sidan 236.
Extern ljudkällas ljudvolym
Om en extern ljudkälla (t.ex. en mp3-spelare
eller iPodŸ) är ansluten till AUX-ingången kan
ljudkällan som ansluts ha en annan volym än
ljudanläggningens interna volym (ex. radion).
Korrigera detta genom att justera ingångens
volym:
06
1. Tryck på MEDIA-knappen och vrid TUNE
till AUX och vänta ett par sekunder eller
tryck på OK/MENU.
2. Tryck på OK/MENU och vrid därefter
TUNE till Volym, AUX-ingång. Bekräfta
med OK/MENU.
Endast Premium Sound Multimedia.
Endast då Surround är aktiverad.
Ej Performance.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
235
06 Infotainment
Allmänt om Infotainment
3. Vrid på TUNE för att justera volymen för
AUX-ingången.
OBS
Om den externa ljudkällans volym är för hög
eller för låg kan kvaliteten på ljudet försämras. Ljudkvaliteten kan även försämras om
spelaren laddas när infotainmentsystemet
är i AUX-läge. Undvik i så fall att ladda spelaren via 12 V-uttaget.
Optimal ljudåtergivning
Audiosystemet är förkalibrerat för optimal ljudåtergivning med hjälp av digital signalbehandling.
06
Menyöversikt
De kontroller som förklaras i denna bruksanvisning, t.ex. Bas, Diskant och Equalizer, är
endast avsedda för att användaren ska kunna
10 Gäller endast High Performance Multimedia och Premium Sound
11 Menyvalen för ljudinställningar är samma för alla ljudkällor.
12 Gäller endast Premium Sound Multimedia.
13 Gäller inte Performance.
14 För undermenyer, se "Huvudmeny AM".
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Skanna
Nyhetsinställningar
Avancerade inställningar
REG
Menyer RADIO
Huvudmeny AM
Automatisk frekvensuppdatering
AM-meny
EON
Visa förval10
Ange TP-favorit
Skanna
PTY-inställningar
Ljudinställningar11
Ljudprofil12
Återställ alla FM-inställningar
Ljudinställningar14
Equalizer13
Denna kalibrering tar hänsyn till högtalare, förstärkare, kupéakustik, lyssnarposition m.m. för
varje kombination av bilmodell och audiosystem.
Det finns även en dynamisk kalibrering som tar
hänsyn till volymkontrollens läge, radiomottagning och bilens hastighet.
236
anpassa ljudåtergivningen till sin personliga
smak.
Volymkompensation
Återställ alla ljudinställningar
Huvudmeny FM1/FM2
Huvudmeny DAB1*/DAB2*
DAB-meny
Ensembleinlärning
PTY-filtrering
FM-meny
Stäng av PTY-filtrering
TP
Visa radiotext
Visa radiotext
Visa förval10
Visa förval10
Skanna
Multimedia.
06 Infotainment
Allmänt om Infotainment
Ändra undertext
Avancerade inställningar
DAB-länkning
Ändra ljudspår
DAB-band
Skanna
Underkanaler
Ljudinställningar14
Huvudmeny USB13
USB-meny
Visa PTY-text
Återställ alla DAB-inställningar
Ljudinställningar14
Ljudinställningar14
Spela/Pausa
Huvudmeny DVD10 Video
Stoppa
Skivmeny
Slumpval
DVD-skivans meny
Upprepa mapp
Spela/pausa/fortsätt
Välj USB-enhet
Stoppa
Ändra undertext
Undertexter
Ändra ljudspår
Slumpval
Ljudspår
Skanna
Skanna
Avancerade inställningar
Ljudinställningar14
Menyer MEDIA
Huvudmeny CD Audio
Skivmeny
Vinkel
Ljudinställningar14
DivX® VOD kod
Huvudmeny CD/DVD10 Data
Skivmeny
Ljudinställningar14
Huvudmeny Media Bluetooth13
Bluetooth-meny
Slumpval
Spela/Pausa
Huvudmeny iPod13
Byt enhet
Stoppa
iPod-meny
Ta bort Bluetooth-enhet
Slumpval
Slumpval
Skanna
Upprepa mapp
Skanna
Bluetooth mjukvaruversion i bilen
14 För undermenyer, se "Huvudmeny AM".
10 Gäller endast High Performance Multimedia
13 Gäller inte Performance.
06
och Premium Sound Multimedia.
``
237
06 Infotainment
Allmänt om Infotainment
Ljudinställningar14
DVD toppmeny17
Ta bort Bluetooth-enhet
Telefoninställningar
Huvudmeny AUX
AUX-meny
Volym, AUX-ingång
Ljudinställningar14
Telefonmeny
Ljud och volym
Nedladdning av telefonbok
Samtalslista
Alla samtal
TV-meny
Missade samtal
Bluetooth mjukvaruversion i
bilen
Samtalsalternativ
Välj land
Besvarade samtal
Automatiskt svar
Sortera förval
Uppringda nummer
Röstmeddelandenummer
Autolagring
Samtalstid
Ljudinställningar14
Pop-up-meny15 video och TV*
Tryck på OK/MENU då en videofil spelas eller
TV* visas för att komma åt pop-up-menyn.
Bildinställningar
Källans meny16
DVD-skivans rotmeny17
14 För undermenyer, se "Huvudmeny AM".
15 Gäller endast vid spelning av videofiler eller visning av TV*.
16 Vad som visas i pop-up-menyn för Källans meny beror på vad
17 Gäller endast DVD-Videoskivor.
13 Gäller inte Performance.
238
Synlig
Huvudmeny BluetoothŸ handsfree13
Huvudmeny TV*
Skanna
06
Menyer TEL
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Telefonbok
Sök
Ny kontakt
Kortnummer
Ta emot vCard
Minnesstatus
Rensa telefonbok
Byt telefon
som spelas eller visas, det kan vara ex. Skivmeny eller USB-meny.
Koppla från telefon
06 Infotainment
Radio
Allmänt
OBS
Om bilen är utrustad med knappsats* i
ratten och/eller fjärrkontroll* kan dessa i
flera fall användas istället för knapparna i
mittkonsolen. För beskrivning av knappsatsen i ratten, se sidan 231. För beskrivning av fjärrkontrollen, se sidan 271.
Menyhantering
Menyerna i RADIO styrs från mittkonsolen och
knappsatsen* i ratten. För allmän information
om menyhantering, se sidan 233 och menyöversikt, se sidan 236.
Mittkonsol, reglage för radiofunktioner.
RADIO-knapp för val av frekvensband
(AM, FM1, FM2, DAB1*, DAB2*).
Radio AM/FM
Förvalsknappar (0-9)
Stationssökning
Bekräfta ditt val eller gå till radiomenyn
genom att trycka OK/MENU.
Välj önskad frekvens/station eller navigera
i radiomenyn genom att vrida på TUNE.
Håll inne knappen för nästa/föregående
tillgängliga station. Kort tryck för förval.
1
OBS
Mottagningen är beroende av både hur god
signalstyrkan och signalkvaliteten är. Sändningen kan bli störd av olika faktorer som
t.ex. höga byggnader eller att sändaren är
långt borta. Täckningsgraden kan också
skifta beroende på var i landet du befinner
dig.
Automatisk stationssökning
1. Tryck på RADIO, vrid TUNE tills önskat
frekvensband (AM, FM1 etc.) visas, tryck
OK/MENU.
2. Håll inne
/
på mittkonsolen (eller
på knappsatsen* i ratten). Radion söker
efter nästa/föregående tillgängliga station.
Stationslista1
Radion sammanställer automatiskt en lista på
de starkaste FM-stationerna vilkas signaler
den för närvarande mottager. Detta gör det
möjligt för dig att finna en station när du kör i
ett område där du inte känner till radiostationerna och deras frekvenser.
För att gå till listan och välja en station:
1. Välj önskat frekvensband (FM1 eller FM2).
2. Vrid TUNE ett steg i endera riktning. Då
visas listan över alla stationer i området.
Den nuvarande inställda stationen markeras med förstorad text i listan.
06
3. Vrid TUNE igen i endera riktning för att
välja en station i listan.
4. Bekräfta ditt val med OK/MENU.
Gäller inte Performance.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
239
06 Infotainment
Radio
OBS
•
Listan visar endast de frekvenser för
stationer som för närvarande mottages,
inte en komplett lista över alla radiofrekvenser på det valda frekvensbandet.
•
Om signalen från den för närvarande
mottagna stationen är svag, så kan
detta förhindra radion från att uppdatera stationslistan. Om detta inträffar,
(medan statryck på knappen
tionslistan visas i bildskärmen) för att
växla till manuell stationssökning och
ställa in en frekvens. Om stationslistan
inte längre visas, vrid på TUNE ett steg
i endera riktning för att visa listan igen,
för att växla.
och tryck på
Manuell stationssökning
Förinställt från fabrik är att radion visar stationslistan över de starkaste stationerna i
området när du vrider på TUNE (se avsnitt
"Stationslista", sidan 239). När stationslistan
i mittkonsolen
visas, tryck på knappen
för att växla till manuell stationssökning. Detta
ger dig möjlighet att välja en frekvens från listan
över alla tillgängliga radiofrekvenser på det
valda frekvensbandet. Med andra ord, om du i
manuell sökning vrider TUNE ett steg ändras
frekvensen från ex. 93.3 till 93.4 MHz etc.
För att manuellt välja en station:
1. Tryck på RADIO-knappen, vrid TUNE tills
önskat frekvensband (AM, FM1 etc.) visas,
tryck OK/MENU.
2. Vrid på TUNE för att välja en frekvens.
06
Listan försvinner från bildskärmen efter ett
antal sekunder.
Om stationslistan inte längre visas, vrid TUNE
ett steg i endera riktning och tryck på knappen
i mittkonsolen för att växla till manuell
stationssökning (eller för att gå tillbaka från
manuell stationssökning till funktionen för
"Stationslista").
OBS
Förinställt från fabrik är att radion automatiskt söker efter stationer i det område du kör
i (se föregående avsnitt "Stationslista"
ovan).
Men om du har växlat över till manuell stationssökning (genom att trycka på knappen
i mittkonsolen när stationslistan visades), så är radion kvar i funktionen för
manuell stationssökning nästa gång du sätter på radion. För att växla tillbaka till funktionen för "Stationslista", vrid TUNE ett steg
(för att visa den kompletta listan över stationer) och tryck på knappen
.
Observera att om du trycker på
när
stationslistan inte visas, så aktiveras INFO.
För mer information om denna funktion, se
sidan 231.
Förval
10 förval kan sparas per frekvensband (AM,
FM1 etc.).
De lagrade förvalen väljs med förvalsknapparna.
1. Ställ in en station (se "Stationssökning",
sidan 239).
2. Håll in en av förvalsknapparna under några
sekunder, ljudet försvinner under tiden och
240
06 Infotainment
Radio
återkommer när stationen är lagrad. Förvalsknappen kan nu användas.
En lista på förvalda kanaler kan visas2 i bildskärmen. Funktionen aktiveras/deaktiveras i
FM-/AM-läge under FM-meny Visa förval
alternativt AM-meny Visa förval.
RDS-funktioner
RDS (Radio Data System) länkar samman FMsändare i nätverk. En FM-sändare i ett sådant
nätverk sänder information som ger en RDSradio bl.a. följande funktioner:
• Automatiskt byte till en starkare sändare
om mottagningen i området är dålig.
• Sökning av programinriktning, t.ex. trafikinformation eller nyheter.
• Mottagning av textinformation om
pågående radioprogram.
OBS
Vissa radiostationer använder inte RDS eller
endast valda delar av dess funktionalitet.
Om en önskad programinriktning hittas, kan
radion byta station och pågående ljudkälla
avbrytas. Om t.ex. cd-spelaren är aktiv försätts
den i pausläge. Den avbrytande sändningen
2
3
spelas med en förinställd volym, se
sidan 243. Radion återgår till föregående ljudkälla och volym när den inställda programinriktningen slutar sändas.
Programfunktionerna larm (LARM!), trafikinformation (TP), nyheter (NEWS), och programtyper (PTY) avbryter varandra i prioritetsordning
där larm har högst prioritet och programtyper
lägst. För ytterligare inställningar av programavbrott (EON Avlägsna och EON
Närliggande), se avsnitt "Enhanced Other
Networks – EON" nedan. Tryck EXIT för att
återgå till den avbrutna ljudkällan, tryck OK/
MENU för att ta bort meddelandet.
Larm
Funktionen används för att varna allmänheten
om allvarliga olyckor och katastrofer. Larm kan
inte avbrytas tillfälligt eller deaktiveras. Meddelandet LARM! visas i bildskärmen när ett
larmmeddelande sänds ut.
Trafikinformation – TP
Funktionen bryter för trafikinformation som
sänds inom en inställd stations RDS-nätverk.
Symbolen TP visar att funktionen är aktiverad.
Om den inställda stationen kan sända trafikinformation visas detta genom att TP lyser starkt
i bildskärmen, i annat fall kommer TP att vara
gråfärgad.
–
Aktivera/deaktivera i FM-läge under FMmeny TP.
Enhanced Other Networks – EON
Funktionen är användbar i storstadsområden
med många regionala radiostationer. Den låter
avståndet mellan bilen och radiostationens
sändare styra när programfunktionerna ska
avbryta pågående ljudkälla.
–
Aktivera/deaktivera genom att i FM-läge
välja ett av alternativen under FM-meny
Avancerade inställningar EON:
• Närliggande – avbryter endast om radiostationens sändare är nära.
• Avlägsna3 – avbryter om stationens sändare är långt bort, även om signalen är
brusig.
06
TP från vald station/alla stationer
Radion kan avbryta för trafikinformation från
endast den valda stationen eller alla stationer
inom RDS-nätverket.
–
Gå i FM-läge till FM-meny Avancerade
inställningar Ange TP-favorit för att
ändra.
Gäller endast High Performance Multimedia och Premium Sound Multimedia.
Fabriksinställning.
241
06 Infotainment
Radio
Nyheter
Funktionen bryter för nyhetssändningar som
sker inom en inställd stations RDS-nätverk.
Symbolen NEWS visar att funktionen är aktiv.
–
Aktivera/deaktivera i FM-läge under FMmeny Nyhetsinställningar Nyheter.
Nyheter från vald station/alla stationer
Radion kan avbryta för nyheter från endast den
valda stationen eller alla stationer i RDS-nätverket.
–
Gå i FM-läge till FM-meny
Nyhetsinställningar Ange
favoritstation för nyheter för att ändra.
Programtyper – PTY
06
Med PTY-funktionen kan en eller flera programtyper, t.ex. pop och klassisk musik väljas.
PTY-symbolen visar att funktionen är aktiv.
Funktionen bryter för programtyper som sänds
inom en inställd stations RDS-nätverk.
1. Aktivera genom att i FM-läge först välja
programtyper under FM-meny
Avancerade inställningar PTYinställningar Välj PTY.
2. Därefter måste PTY-funktionen aktiveras
under FM-meny Avancerade
4
242
Endast bilar med 7-tumsskärm
inställningar PTY-inställningar Ta
emot avbrott när vald programtyp blir
aktiv.
För att avsluta sökning, tryck EXIT.
–
En indikering visas i bildskärmen när PTY är
aktiverat.
Deaktivering av PTY-funktionen görs i FM-läge
under FM-meny
Avancerade inställningar PTYinställningar Ta emot avbrott när vald
programtyp blir aktiv. Valda programtyper
(PTY) nollställs inte.
Nollställning och borttagning av PTY görs
under FM-meny
Avancerade inställningar PTYinställningar Välj PTY Avmarkera alla.
PTY-sökning
Funktionen söker igenom hela frekvensbandet
efter vald programtyp.
För att söka vidare efter en annan sändning
av de valda programtyperna, tryck på
eller
.
Visning av programtyp
Den nuvarande stationens programtyp kan
visas i bildskärmen.
–
Aktivera/deaktivera i FM-läge under FMmeny Avancerade inställningar
PTY-inställningar Visa PTY-text.
Radiotext4
Vissa RDS-stationer sänder information om
programmens innehåll, artister etc. Informationen kan visas i bildskärmen.
–
Aktivera/deaktivera i FM-läge under FMmeny Visa radiotext.
Automatisk frekvensuppdatering – AF
1. Välj i FM-läge en eller flera PTY under FMmeny Avancerade inställningar
PTY-inställningar Välj PTY.
Funktionen väljer den starkaste sändaren för
den inställda stationen. För att finna en stark
sändare kan funktionen i undantagsfall behöva
söka igenom hela FM-bandet.
2. Gå till FM-meny Avancerade
inställningar PTY-inställningar
Sök PTY.
–
Aktivera/deaktivera i FM-läge under FMmeny Avancerade inställningar
Automatisk frekvensuppdatering.
06 Infotainment
Radio
Regionala radioprogram – REG
Funktionen gör att radion fortsätter att lyssna
till en regional sändare fastän dess signalstyrka
är låg. Symbolen REG visar att funktionen är
aktiv.
–
Aktivera/deaktivera i FM-läge under FMmeny Avancerade inställningar
REG.
Återställning av RDS-funktioner
Samtliga radioinställningar kan återställas till
den ursprungliga fabriksinställningen.
–
Återställningen görs i FM-läge under FMmeny Avancerade inställningar
Återställ alla FM-inställningar.
Volymkontroll programtyper
De avbrytande programinriktningarna, t.ex.
NEWS eller TP, hörs med den volym som valts
för respektive programinriktning. Om ljudnivån
justeras under programavbrottet, sparas den
nya nivån till nästa programavbrott.
Skanna frekvensband
Funktionen söker automatiskt igenom tillgängliga kanaler och tar hänsyn till eventuell programtypsfiltrering. När en station hittats spelas
den i ca 10 sekunder, därefter fortsätter sökningen. När en station spelas kan den sparas
som förval på vanligt sätt, se avsnittet Förval,
sidan 240.
–
För att starta skanningen gå i FM-/AM-läge
till FM-meny Skanna alternativt AMmeny Skanna.
OBS
Skanningen avbryts om en station sparas.
Radiosystem – DAB*
Allmänt
DAB (Digital Audio Broadcasting) är ett digitalt
sändningssystem för radio. Detta system stödjer DAB, DAB+ och DMB.
OBS
Täckning för DAB finns inte på alla ställen.
Om täckning saknas visas meddelandet
Ingen mottagning i bildskärmen.
Service och Ensemble
• Service – Kanal, radiokanal (enbart ljudtjänster stöds av systemet).
• Ensemble – En samling radiokanaler som
sänds på samma frekvens.
Lagring av kanalgrupper
(Ensembleinlärning)
När fordonet förflyttas till ett nytt sändningsområde kan det behöva göras en inlärning av i
området befintliga kanalgrupper.
En inlärning av kanalgrupper skapar en uppdaterad lista på alla tillgängliga kanalgrupper.
Listan uppdateras inte automatiskt.
Inlärningen görs i menysystemet i DAB-läge
under DAB-meny Ensembleinlärning.
Inlärning kan också göras så här:
1. Vrid TUNE ett steg åt endera hållet.
> Ensembleinlärning visas överst i listan
över tillgängliga kanalgrupper.
2. Tryck OK/MENU.
> En ny inlärning startas.
Inlärningen kan avbrytas med EXIT.
06
Navigering i kanalgruppslista (Ensemble)
Kanalgruppslistan går att navigera i och
komma åt genom att vrida TUNE. I bildskärmens övre del står namnet på Ensemble. Vid
byte till ny Ensemble ändras namnet till den
nya.
• Service – Visar kanaler oavsett vilken
kanalgrupp de ligger inom. Listan kan
också filtreras med hjälp av val av programtyp (PTY-filtrering), se nedan.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
243
06 Infotainment
Radio
–
Skanning
Funktionen söker automatiskt igenom aktuellt
frekvensband efter starka stationer. När en station hittats spelas den i ca 10 sekunder, därefter fortsätter sökningen. När en station spelas kan den sparas som förval på vanligt sätt.
För mer information om förval, se "Förval"
nedan.
–
Gå i DAB-läge till DAB-meny
för att starta skanningen.
Skanna
OBS
Skanningen avbryts om en station sparas.
Skanning går också att välja i DAB-PTY-läge.
Då spelas endast kanaler av förvald programtyp.
06
Programtyp (PTY)
Med programtypsfunktionen kan olika typer av
radioprogram väljas. Det finns ett antal olika
programtyper som även innefattar olika kategorier av program. Efter val av en programtyp
sker navigering endast inom de kanaler som
sänder den typen.
Programtyp väljs i DAB-läge under DAB-meny
PTY-filtrering. Gå ur detta läge genom att:
5
244
Trycka EXIT.
> En indikering visas i bildskärmen när
PTY är aktiverat.
I vissa fall kommer DAB-radio gå ur PTY-läge
när DAB-till-DAB-länkning (se nedan) görs.
Radiotext
Vissa radiostationer sänder information om
programmens innehåll, artister etc. Informationen visas i bildskärmen.
Funktionen deaktiveras/aktiveras i DAB-läge
under DAB-meny Visa radiotext.
Förval
10 förval kan sparas per band. DAB har 2 minnesbanker för förval: DAB1 och DAB2. Lagring
av förval görs genom långt tryck på önskad
förvalsknapp, för mer information se
sidan 240. De lagrade förvalen väljs med förvalsknapparna.
Ett förval innehåller en kanal men ingen underkanal. Om en underkanal spelas och ett förval
sparas registreras endast huvudkanalen. Det
beror på att underkanaler är flyktiga. Vid nästa
försök att återkalla förvalet kommer den kanal
som innehöll underkanalen att spelas. Förvalet
är inte beroende av kanallistan.
En lista på förvalda kanaler kan visas5 i bildskärmen. Funktionen aktiveras/deaktiveras i
DAB-läge under DAB-meny Visa förval.
OBS
Ljudanläggningens DAB-system stödjer
inte alla funktioner som finns i DAB-standarden.
Gäller endast High Performance Multimedia och Premium Sound Multimedia
OBS
Endast en av funktionerna "Visa radiotext"
och "Visa förval" kan vara aktiverad åt
gången. Aktiveras en av dem, när den andra
redan är aktiverad, så deaktiveras den tidigare aktiverade funktionen automatiskt.
Båda funktionerna kan vara deaktiverade.
Avancerade inställningar
DAB till DAB-länk
DAB till DAB-länkning innebär att DAB-radion
kan gå från en kanal med dålig eller ingen mottagning till samma kanal i en annan kanalgrupp
med bättre mottagning. Viss fördröjning kan
uppstå vid byte av kanalgrupp. Det kan bli tyst
en tid mellan det att den aktuella kanalen slutar
vara tillgänglig till dess den nya kanalen blir tillgänglig.
Funktionen kan aktiveras/deaktiveras i DABläge under DAB-meny Avancerade
inställningar DAB-länkning.
06 Infotainment
Radio
Frekvensband
DAB kan sändas på två6 frekvensband:
• Band III – täcker de flesta områden.
• LBand – endast tillgänglig på ett fåtal
områden.
Genom att välja t.ex. enbart Band III går inlärning av kanaler snabbare än om både Band
III och LBand är valt. Det är inte säkert att alla
kanalgrupper hittas. Valet av frekvensband
påverkar inte sparade minnen.
Frekvensband kan i DAB-läge deaktiveras/
aktiveras under DAB-meny Avancerade
inställningar DAB-band.
Underkanal
Sekundära komponenter benämns oftast som
underkanaler. Dessa är tillfälliga och kan innehålla t.ex. översättningar av huvudprogrammet
till andra språk.
Om en eller flera underkanaler sänds visas
till vänster om kanalnamnet i bildsymbolen
skärmen. En underkanal indikeras genom att
symbolen - syns till vänster om kanalnamnet i
bildskärmen.
Tryck på
6
Underkanaler går endast att komma åt på den
valda huvudkanalen och inte på någon annan
kanal utan att välja denna.
Visning av underkanaler kan i DAB-läge deaktiveras/aktiveras under DAB-meny
Avancerade inställningar Underkanaler
Programtypstext
Vissa radiostationer sänder information om
programtyp och kategori av program, för information om Programtyper – PTY, se sidan 242.
Informationen visas i bildskärmen.
Funktionen aktiveras/deaktiveras i DAB-läge
under DAB-meny Avancerade
inställningar Visa PTY-text.
Återställning av DAB-inställningar
Samtliga DAB-inställningar kan återställas till
den ursprungliga fabriksinställningen.
–
Återställningen görs i DAB-läge under
DAB-meny Avancerade inställningar
Återställ alla DAB-inställningar.
06
för att komma åt underkanaler.
Alla områden/länder använder inte båda banden.
245
06 Infotainment
Mediaspelare
CD-/DVD1-funktioner
Välj skivspår/mappar eller navigera bland
menyalternativ genom att vrida på TUNE.
Snabbspola framåt/bakåt och byta skivspår eller kapitel2.
Mediaspelaren stödjer och kan spela följande
huvudtyper av skivor och filer:
• Förinspelade CD-skivor (CD Audio).
• Brända CD-skivor med ljud- och/eller
videofiler1.
• Förinspelade DVD-Videoskivor1.
• Brända DVD-skivor1 med ljud- och/eller
Kontrollpanel i mittkonsol.
In- och utmatningsöppning för skiva
videofiler.
För mer information om vilka format som stöds,
se sidan 249.
06
Inmatning av siffror och bokstäver.
Bekräfta ditt val eller gå till menyn för vald
mediakälla genom att trycka OK/MENU.
OBS
Om bilen är utrustad med knappsats* i
ratten och/eller fjärrkontroll* kan dessa i
flera fall användas istället för knapparna i
mittkonsolen. För beskrivning av knappsatsen i ratten, se sidan 231. För beskrivning av fjärrkontrollen, se sidan 271.
Menyhantering
Menyerna i MEDIA styrs från mittkonsolen och
knappsatsen* i ratten. För allmän information
1
2
3
246
Gäller endast High Performance Multimedia och Premium Sound Multimedia.
Gäller endast DVD-skivor.
Gäller ej CD Audio
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Starta uppspelning av skiva
Tryck på MEDIA-knappen, vrid TUNE tills
Skiva visas, tryck OK/MENU. Om en skiva
finns i mediaspelaren börjar skivan spelas
automatiskt, annars visas Sätt i skiva i bildskärmen. Mata då in en skiva, med textsidan
uppåt. Skivan börjar spela automatiskt.
Om en skiva med ljud-/videofiler matas in i
spelaren behöver skivans mappstruktur läsas
in. Beroende på skivans kvalitet och storlek på
informationsmängden kan det bli en viss fördröjning innan uppspelningen startar.
Utmatning av skivor
Utmatning av skiva
MEDIA-knapp, aktiverar senast aktiva
mediakälla. Är man redan i en mediakälla
och trycker på MEDIA-knappen visas en
genvägsmeny för vanligt förekommande
menyval.
om menyhantering, se sidan 233 och menyöversikt, se sidan 236.
En skiva stannar i utmatat läge i
ca 12 sekunder, därefter matas den av säkerhetsskäl åter in i spelaren.
Paus
När volymen sänks helt eller MUTE trycks in
pausas mediaspelaren. När volymen höjs eller
MUTE trycks in igen startar mediaspelaren. Det
är även möjligt att pausa via menysystemet3,
tryck OK/MENU, välj Spela/pausa.
06 Infotainment
Mediaspelare
Uppspelning och navigering
CD-Audioskivor
Vrid TUNE för att komma åt skivans spellista
och navigera i listan. Med OK/MENU bekräftas
val av skivspår och startas uppspelning. Tryck
på EXIT för att avbryta och gå ur spellistan. Ett
långt tryck på EXIT leder till spellistans rotnivå.
Byte av skivspår kan även göras genom tryck
/
på mittkonsolen eller knapppå
satsen* i ratten.
Brända skivor med ljud-/videofiler1
Vrid TUNE för att komma åt skivans spellista/
mappstruktur samt navigera i listan/strukturen.
Med OK/MENU bekräftas antingen val av
undermapp eller startas uppspelning av vald
ljud-/videofil. Tryck på EXIT för att antingen
avbryta och gå ur spellistan eller gå uppåt (tillbaka) i mappstrukturen. Ett långt tryck på
EXIT leder till spellistans rotnivå.
Byte av ljud-/videofil kan även göras genom
/
på mittkonsolen eller knapptryck på
satsen* i ratten.
, videofiler1 har
Ljudfiler har symbolen
symbolen
och mappar har symbolen
.
1
4
5
När uppspelningen av en fil är klar fortsätter
uppspelningen av de andra filerna (av samma
typ) i just den mappen. Byte4 av mapp sker
automatiskt när alla filer i aktuell mapp har spelats upp. Systemet känner automatiskt av och
byter inställning då en skiva innehållande
enbart ljudfiler eller enbart videofiler sätts i
mediaspelaren och spelar då upp dessa filer.
Dock byter inte systemet inställning om en
skiva innehållande en blandning av ljud- och
videofiler sätts i mediaspelaren, utan då fortsätter spelaren att spela föregående filtyp.
OBS
Videofilm visas endast när bilen är stillastående. När bilen rullar i en hastighet över ca
8 km/h visas ingen bild och Ingen
bildvisning under körning visas på bildskärmen, dock hörs ljudet under tiden. Bilden visas igen så snart bilens hastighet
understiger ca 6 km/h.
OBS
Vissa av skivbolagen kopieringsskyddade
ljudfiler eller privatkopierade ljudfiler kan
inte läsas av spelaren.
DVD-Videoskivor1
För uppspelning av DVD-Videoskivor, se
sidan 248.
Snabbspolning
Håll inne knapparna
/
för att snabbspola framåt/bakåt. Ljudfiler snabbspolas i en
hastighet, medan videofiler kan snabbspolas i
flera hastigheter. Tryck upprepade gånger på
/
för att öka spolningshasknapparna
tigheten för videofiler. Släpp knappen för att
återgå till filmvisning i normal hastighet.
Skanna5
Funktionen spelar de första tio sekunderna av
varje skivspår/ljudfil. För att skanna:
1. Tryck OK/MENU
2. Vrid TUNE till Skanna
> De första 10 sekunderna av varje skivspår eller ljudfil spelas.
06
3. Avbryt skanningen med EXIT, pågående
skivspår eller ljudfil fortsätter spelas.
Slumpval5
Funktionen spelar spåren i slumpvis ordning.
För att lyssna på spåren i slumpvis ordning:
Gäller endast High Performance Multimedia och Premium Sound Multimedia.
Om Upprepa mapp är aktiverat sker inte detta.
Gäller inte DVD-Videoskivor.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
247
06 Infotainment
Mediaspelare
1. Tryck OK/MENU
2. Vrid TUNE till Slumpval
3. Tryck OK/MENU för att aktivera/deaktivera funktionen.
Byte av skivspår/ljudfil kan göras genom tryck
på
/
på mittkonsolen eller knappsatsen* i ratten.
Upprepa mapp6
Funktionen gör det möjligt att spela filerna i en
mapp om och om igen. När sista filen har spelats klart börjar den första filen att spelas igen.
OBS
Videofilm visas endast när bilen är stillastående. När bilen rullar i en hastighet över ca
8 km/h visas ingen bild och Ingen
bildvisning under körning visas på bildskärmen, dock hörs ljudet under tiden. Bilden visas igen så snart bilens hastighet
understiger ca 6 km/h.
Navigering i DVD-Videoskivans egna
meny
1. Tryck OK/MENU
3. Tryck OK/MENU för att aktivera/deaktivera funktionen.
Vinkel
Uppspelning
6
1
7
248
Navigering i DVD-Videoskivans egna meny
görs med sifferknapparna i mittkonsol enligt
bilden ovan.
Gäller endast ljud-/videofiler på brända skivor eller USB.
Gäller endast High Performance Multimedia och Premium Sound Multimedia.
Gäller High Performance Multimedia och Premium Sound Multimedia.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
I titellistan väljs titel genom att vrida TUNE och
val bekräftas med OK/MENU, detta leder även
tillbaka till kapitellistan. Tryck OK/MENU för att
aktivera valet och gå tillbaka till ursprungsläget. Med EXIT avbryts valet och det leder tillbaka till ursprungsläget (utan att något är valt).
Avancerade inställningar7
Uppspelning av DVD-Videoskivor1
Vid uppspelning av en DVD-Videoskiva kan en
skivmeny dyka upp på bildskärmen. Skivmenyn ger dig möjlighet till extra funktioner och
inställningar, så som val av textning, språk och
scenval.
Vrid TUNE för att komma till listan över kapitel
och navigera bland dessa (om film spelas
pausas filmen). Tryck på OK/MENU för att
välja kapitel, detta leder även tillbaka till
ursprungsläget (om film spelades startar filmen
igen). Tryck på EXIT för att komma till titellistan.
Byte av kapitel kan även göras genom tryck på
/
på mittkonsolen eller knappsatsen*
i ratten.
2. Vrid TUNE till Upprepa mapp
06
Byta kapitel eller titel
Med funktionen går det att, om DVD-Videoskivan stödjer detta, välja från vilken kameraposition en viss scen visas. Gå i skivläge till
Skivmeny Avancerade inställningar
Vinkel.
06 Infotainment
Mediaspelare
DivXŸ Video On Demand
Kompatibla filformat
Mediaspelaren kan registreras för att spela filer
av typen DivX VOD från brända skivor eller
USB. Koden för registrering kan hittas i menysystemet MY CAR under Inställningar
Information DivX® VOD kod. För allmän
information om menyhantering under
MY CAR, se sidan 194.
Mediaspelaren kan spela en mängd olika filtyper och är kompatibel med formaten i följande tabell.
OBS
Dual format, dubbelsidiga skivor (DVD Plus,
CD-DVD-format) är tjockare än vanliga CDskivor och uppspelning kan därför inte
garanteras och störning kan förekomma.
För mer information besök www.divx.com/
vod.
Om en CD innehåller en blandning av mp3
och CDDA-spår, kommer alla mp3-låtar att
ignoreras.
Bildinställningar7
Det går att justera inställningarna (när bilen står
stilla) för ljusstyrka och kontrast.
1. Tryck på OK/MENU och välj
Bildinställningar, bekräfta med OK/
MENU.
Audio-formatA
CD-Audio, mp3,
wma
Audio-formatB
CD-Audio, mp3,
wma, aac, m4a
Video-formatC
CD-Video,
DVD-Video, divx,
avi, asf
2. Vrid TUNE till det som ska justeras och
bekräfta med OK/MENU.
3. Justera inställningen genom att vrida
TUNE och bekräfta med OK/MENU.
För att återgå till inställningslistan, tryck OK/
MENU eller EXIT.
Bildinställningarna går att återställa till fabriksinställning med valet Återställ.
7
A
B
C
06
Gäller Performance.
Gäller inte Performance.
Gäller endast High Performance Multimedia och Premium
Sound Multimedia.
Gäller High Performance Multimedia och Premium Sound Multimedia.
249
06 Infotainment
Extern ljudkälla via AUX-/USB*-ingång
Allmänt
OBS
Om bilen är utrustad med knappsats* i
ratten och/eller fjärrkontroll* kan dessa i
flera fall användas istället för knapparna i
mittkonsolen. För beskrivning av knappsatsen i ratten, se sidan 231. För beskrivning av fjärrkontrollen, se sidan 271.
En iPodŸ eller mp3-spelare med uppladdningsbara batterier laddas (då tändningen är
på eller motorn igång) om apparaten är
ansluten till USB-anslutningen.
06
Anslutningspunkter för externa ljudkällor.
För att ansluta ljudkälla:
En extern ljudkälla, t.ex. en iPodŸ eller mp3spelare, kan anslutas till ljudanläggningen via
någon av anslutningarna i mittkonsolen. En
ljudkälla ansluten till USB-ingången kan då
hanteras1 med bilens ljudkontroller. En enhet
ansluten via AUX-ingången kan inte kontrolleras via bilen.
1. Tryck på MEDIA, vrid TUNE till önskad
ljudkälla USB, iPod eller AUX, tryck OK/
MENU.
> Om USB väljs visas Anslut USB i bildskärmen.
Ett urtag finns i höger bakkant av tunnelkonsolen där kablar kan dras så att luckan kan
stängas utan att kablarna kläms.
1
250
Gäller endast mediakälla ansluten via USB-anslutningen.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
2. Anslut din ljudkälla till en av anslutningarna
i mittkonsolens förvaringsfack (se föregående bild).
Texten Läser USB visas i bildskärmen när
systemet läser in lagringsmediets filstruktur.
Beroende på filstruktur och antal filer kan det
bli en viss fördröjning innan inläsningen är klar.
OBS
Systemet stöder flertalet iPodŸ-modeller
tillverkade 2005 eller senare.
OBS
För att undvika skador på USB-anslutningen stängs denna av om USB-anslutningen kortsluts eller om en ansluten USBenhet drar för hög ström (detta kan förekomma om den anslutna enheten inte uppfyller USB-standard). USB-anslutningen
återaktiveras automatiskt nästa gång tändningen slås på om felet inte kvarstår.
Menyhantering
Menyerna i MEDIA styrs från mittkonsolen och
knappsatsen* i ratten. För allmän information
om menyhantering, se sidan 233 och menyöversikt, se sidan 236.
06 Infotainment
Extern ljudkälla via AUX-/USB*-ingång
Uppspelning och navigering2
Vrid TUNE för att komma åt spellistan/mappstrukturen samt navigera i listan/strukturen.
Med OK/MENU bekräftas antingen val av
undermapp eller startas uppspelning av vald
ljud-/videofil. Tryck på EXIT för att antingen
avbryta och gå ur spellistan eller gå uppåt (tillbaka) i mappstrukturen. Ett långt tryck på
EXIT leder till spellistans rotnivå.
Byte av ljud-/videofil kan även göras genom
/
på mittkonsolen eller knapptryck på
satsen* i ratten.
videofiler3
Ljudfiler har symbolen
,
har
symbolen
och mappar har symbolen
.
När uppspelningen av en fil är klar fortsätter
uppspelningen av de andra filerna (av samma
typ) i just den mappen. Byte4 av mapp sker
automatiskt när alla filer i aktuell mapp har spelats upp. Systemet känner automatiskt av och
byter inställning då en enhet innehållande
enbart ljudfiler eller enbart videofiler ansluts till
USB-ingången och spelar då upp dessa filer.
Dock byter inte systemet inställning om en
2
3
4
5
6
enhet innehållande en blandning av ljud- och
videofiler ansluts till USB-ingången, utan då
fortsätter spelaren att spela föregående filtyp.
Upprepa mapp5
Snabbspolning2
När volymen sänks helt eller MUTE trycks in
pausas mediaspelaren. När volymen höjs eller
MUTE trycks in igen startar mediaspelaren. Det
är även möjligt att pausa via menysystemet6,
tryck OK/MENU, välj Spela/pausa.
Se sidan 248.
Paus
Se sidan 247.
Skanna2
Se sidan 247.
Slumpval2
Se sidan 247.
Ljudkällor
Sökfunktion2
USB-minne
Med knappsatsen på kontrollpanelen i mittkonsolen går det att söka efter ett filnamn i den
aktuella mappen.
För att underlätta användandet av USB-minne,
undvik då att lagra annat än musikfiler på
minnet. Det tar betydligt längre tid för systemet
att läsa in lagringsmedier som innehåller annat
än kompatibla musikfiler.
Sökfunktionen nås antingen genom att vrida
TUNE (för att komma åt mappstrukturen) eller
genom att trycka in en av bokstavsknapparna.
Allt eftersom en bokstav eller tecken i en söksträng knappas in kommer du närmare ditt
sökmål.
Starta uppspelning av en fil med tryck på OK/
MENU.
OBS
06
Systemet stöder flyttbara media som följer
USB 2.0 och filsystemet FAT32 och kan
hantera 1000 mappar med maximalt 254
undermappar/filer i varje mapp. Ett undantag är den översta nivån, vilken hanterar upp
till 1000 undermappar/filer.
Gäller endast USB och iPodŸ.
Gäller High Performance Multimedia och Premium Sound Multimedia.
Om Upprepa mapp är aktiverat sker inte detta.
Gäller endast USB.
Gäller ej iPodŸ
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
251
06 Infotainment
Extern ljudkälla via AUX-/USB*-ingång
OBS
OBS
När iPodŸ används som ljudkälla har bilens
infotainmentsystem en menystruktur som
liknar iPodŸ-spelarens egen menystruktur.
Vid användande USB-minne av längre
modell rekommenderas att en USB-adapterkabel används. Detta för att undvika
mekaniskt slitage på USB-ingång och
inkopplat USB-minne.
USB-hub
Det går att ansluta en USB-hub till USB-anslutningen och därigenom ansluta flera USBenheter samtidigt. Val av USB-enhet görs i
USB-läge under USB-meny Välj USBenhet.
Kompatibla filformat via USBanslutningen
Ljud- respektive videofilerna i nedanstående
tabell stödjs av systemet vid uppspelning via
USB-anslutningen.
Mp3-spelare
06
Många mp3-spelare har ett eget filsystem som
inte stöds av systemet. För att kunna använda
en mp3-spelare i systemet måste den vara
inställd på läge USB Removable device/
Mass Storage Device.
iPodŸ
En iPodŸ laddas och strömförsörjs av USBanslutningen* via spelarens anslutningskabel.
OBS
Systemet stöder endast uppspelning av
ljudfiler från iPodŸ.
252
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
A
Audio-format
mp3, wma, aac, m4a
Video-formatA
divx, avi, asf
Gäller endast High Performance Multimedia och Premium
Sound Multimedia.
06 Infotainment
Media BluetoothŸ*
Allmänt
Bilens mediaspelare är utrustad med
BluetoothŸ1 och kan trådlöst spela upp
strömmande ljudfiler från externa enheter med
BluetoothŸ, såsom mobiltelefoner och handdatorer. Navigering och styrning av ljudet kan
då göras via mittkonsolens knappar eller via
knappsatsen* i ratten. I vissa externa enheter
går det även att byta spår från enheten.
För att kunna spela upp ljudet måste först
bilens mediaspelare sättas i Bluetooth-läge.
OBS
Bilens mediaspelare kan endast spela upp
ljudfiler via BluetoothŸ-funktionen.
Menyhantering
Menyerna i MEDIA styrs från mittkonsolen och
knappsatsen* i ratten. För allmän information
om menyhantering, se sidan 233 och menyöversikt, se sidan 236.
Navigera i menyn genom att vrida på
TUNE.
EXIT - leder uppåt i menysystemet,
avbryter pågående funktion.
Kort tryck stegar bland ljudfiler. Långt
tryck snabbspolar ljudfiler.
OBS
Om bilen är utrustad med knappsats* i
ratten och/eller fjärrkontroll* kan dessa i
flera fall användas istället för knapparna i
mittkonsolen. För beskrivning av knappsatsen i ratten, se sidan 231. För beskrivning av fjärrkontrollen, se sidan 271.
BluetoothŸ-mediaspelare måste stödja
Audio/Video Remote Control Profile
(AVRCP) och Advanced Audio Distribution
Profile (A2DP). Spelaren bör använda
AVRCP version 1.3 och A2DP 1.2. I annat
fall kan vissa funktioner utebli.
1
Bekräfta ditt val eller gå till menyn genom
att trycka OK/MENU.
Översikt
OBS
Inte alla på marknaden förekommande
mobiltelefoner och externa mediaspelare är
helt kompatibla med BluetoothŸ-funktionen
i bilens mediaspelare. Volvo rekommenderar att du vänder dig till en auktoriserad
Volvoåterförsäljare eller går in på
www.volvocars.com för att få information
om kompatibla telefoner och externa
mediaspelare.
en genvägsmeny med vanligt förekommande menyval.
06
Kontrollpanel i mittkonsol.
VOL - volym.
MEDIA-knapp. Senast aktiva källa (t.ex.
iPodŸ) aktiveras automatiskt. Är en källa
aktiverad och man trycker på MEDIA visas
Gäller High Performance, High Performance Multimedia och Premium Sound Multimedia.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
253
06 Infotainment
Media BluetoothŸ*
Kom igång
3. Tryck OK/MENU.
Anslut extern BluetoothŸ-enhet
4. Vrid TUNE till Byt enhet, och bekräfta med
OK/MENU.
> Efter en stund visas den externa enhetens namn i bildskärmen. Om flera
externa enheter har parats visas även
dessa.
Slumpval2
5. Välj den enhet som ska anslutas genom att
vrida TUNE och bekräfta med OK/MENU.
> Anslutning av den externa enheten sker.
Funktionen spelar ljudfilerna på den externa
enheten i slumpvis ordning. Aktivera/deaktivera slumpvalsfunktionen i Bluetooth-läge
under Bluetooth-meny Slumpval.
/
på
Byt ljudfil genom att trycka på
mittkonsolen eller knappsatsen* i ratten.
Byt ljudfil genom att trycka på
/
på
mittkonsolen eller knappsatsen* i ratten.
Maximalt tio externa enheter kan registreras.
Anslutning sker på samma sätt som för telefon,
se Anslut extern Bluetooth®-enhet, sidan
257.
Automatisk anslutning
När BluetoothŸ-funktionen är aktiv och den
senast anslutna externa enheten är inom räckhåll ansluts den automatiskt. När Infotainmentsystemet söker efter den senast anslutna
enheten visas dess namn i bildskärmen. För att
ansluta till en annan enhet, tryck EXIT. Anslut
en ny extern enhet, se "Byta till annan extern
enhet" nedan.
Byta till annan extern enhet
06
Det går att byta en ansluten enhet mot en
annan enhet om det finns flera enheter i bilen.
Dock måste enheten först ha parats, se "Anslut
extern Bluetooth®-enhet" ovan. För att byta till
en annan enhet:
1. Tryck på MEDIA, vrid TUNE tills
Bluetooth visas, tryck OK/MENU.
2. Kontrollera att den externa enheten är sökbar/synlig via BluetoothŸ, se den externa
enhetens manual.
2
254
Stöds inte av alla mobiltelefoner.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
> En fråga om du vill ta bort anslutningen
visas i bildskärmen.
4. Tryck OK/MENU för att bekräfta.
EXIT avbryter.
Frånkoppling av enhet
Automatisk frånkoppling sker om den externa
enheten kommer utom Infotainmentsystemets
räckhåll. För mer information om anslutning, se
sidan 254.
Skanning av ljudfiler i extern enhet2
Ta bort ansluten enhet
Funktionen spelar de första tio sekunderna av
varje ljudfil. Aktivera/deaktivera funktionen i
Bluetooth-läge under Bluetooth-meny
Skanna.
1. Tryck i Bluetooth-läge på OK/MENU.
Avbryt skanningen med EXIT.
2. Vrid TUNE till Ta bort Bluetooth-enhet
och bekräfta med OK/MENU.
3. Välj den enhet som ska tas bort genom att
vrida TUNE, och bekräfta med OK/
MENU.
06 Infotainment
Media BluetoothŸ*
Versionsinformation BluetoothŸ
Bilens aktuella BluetoothŸ-version kan ses i
Bluetooth-läge under Bluetooth-meny
Bluetooth mjukvaruversion i bilen.
06
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
255
06 Infotainment
BluetoothŸ handsfree*
Allmänt
Översikt
Telefonfunktioner, reglageöversikt
Systemöversikt
Kontrollpanel i mittkonsol.
En mobiltelefon som är utrustad med
BluetoothŸ kan anslutas trådlöst till
Infotainmentsystemet1. Infotainmentsystemet
fungerar då som handsfree, med möjlighet att
fjärrstyra ett urval av mobiltelefonens funktioner. Mikrofonen som används är placerad
vid förarsidans solskydd (2). Mobiltelefonen
kan hanteras från sina knappar oavsett om den
är ansluten eller inte.
OBS
Endast ett urval av mobiltelefoner är helt
kompatibla med handsfree-funktionen.
Volvo rekommenderar att du vänder dig till
en auktoriserad Volvoåterförsäljare eller går
in på www.volvocars.com för att få information om kompatibla telefoner.
06
Menyhantering
Mobiltelefon.
Siffer- och bokstavsknappar
Mikrofon.
TEL-knapp, aktiverar/söker senast
anslutna telefon. Är en telefon redan
ansluten och man trycker på TEL visas en
genvägsmeny med vanligt förekommande
menyval för telefon.
Knappsats i ratt.
Kontrollpanel i mittkonsol.
Menyerna i TEL styrs från mittkonsolen och
knappsatsen* i ratten. För allmän information
om menyhantering, se sidan 233 och menyöversikt, se sidan 236.
Acceptera inkommande samtal, bekräfta
ditt val eller gå till Telefonmenyn genom att
trycka OK/MENU.
TUNE – Vrid i normalvyn åt höger för att
komma åt telefonboken och åt vänster för
1
256
Gäller High Performance, High Performance Multimedia och Premium Sound Multimedia.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
06 Infotainment
BluetoothŸ handsfree*
samtalslistan för alla samtal, används även
för navigering bland valen på bildskärmen.
EXIT – Avbryter/avvisar telefonsamtal,
raderar inmatade tecken, leder uppåt i
menysystemet och avbryter pågående
funktion.
OBS
Om bilen är utrustad med knappsats* i
ratten och/eller fjärrkontroll* kan dessa i
flera fall användas istället för knapparna i
mittkonsolen. För beskrivning av knappsatsen i ratten, se sidan 231. För beskrivning av fjärrkontrollen, se sidan 271.
Att komma igång
Det är möjligt att ha två BluetoothŸ enheter
anslutna samtidigt. En telefon och en mediaenhet, vilket det är möjligt att växla mellan, se
sidan 258 alt. se sidan 254. Det är även möjligt
att använda telefonen och samtidigt strömma
ljudfiler från en ansluten enhet.
Anslutning av extern enhet sker på olika sätt
beroende på om enheten har varit ansluten
tidigare eller inte. Anslutningsalternativen
nedan utgår ifrån att det är första gången
enheten ska anslutas och att ingen annan
enhet är ansluten.
Det finns två möjligheter att ansluta enheter,
antingen söka den externa enheten från bilen
eller söka bilen från den externa enheten. Fungerar inte det ena alternativet pröva med det
andra.
Aktivera
Alternativ 1 - sök extern enhet via bilens menysystem
1. Gör den externa enheten sökbar/synlig via
BluetoothŸ, se den externa enhetens
manual eller www.volvocars.com.
2. Tryck på OK/MENU och följ anvisningarna
på bilens bildskärm.
> Den externa enheten är nu ansluten och
kan styras från bilen.
Misslyckades anslutningen, tryck EXIT två
gånger och anslut enligt Alternativ 2.
Alternativ 2 - Sök efter bilen med den externa
enhetens BluetoothŸ-funktion
1. Gör bilen sökbar/synlig via BluetoothŸ.
Vrid TUNE till Telefoninställningar,
bekräfta med OK/MENU, välj Synlig och
bekräfta med OK/MENU.
Ett kort tryck på TEL aktiverar/söker senast
anslutna telefon. Är en telefon redan ansluten
och man trycker på TEL visas en genvägsmeny
med vanligt förekommande menyval för telefon. Symbolen
visar att en telefon är
ansluten.
06
2. Välj My Volvo Car på den externa enhetens skärm och följ instruktionerna.
3. Skriv in en valfri PIN-kod i den externa
enheten, välj sedan att ansluta.
Anslut extern BluetoothŸ-enhet
Maximalt tio externa enheter kan registreras.
Registrering görs en gång per enhet. Efter registreringen behöver enheten inte längre vara
aktiverad som synlig/sökbar.
Om du inte redan befinner dig i normalvyn,
tryck på TEL i mittkonsolen.
Exempel på normalvy för telefon.
4. Tryck OK/MENU och skriv sedan in
samma PIN-kod via bilens knappsats i
mittkonsolen.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
257
06 Infotainment
BluetoothŸ handsfree*
När den externa enheten är ansluten visas den
externa enhetens BluetoothŸ-namn i bilens
bildskärm och enheten kan styras från bilen.
Automatisk anslutning
När handsfree-funktionen är aktiv och den
senast anslutna mobiltelefonen är inom räckhåll ansluts den automatiskt. Är inte den senast
anslutna mobiltelefonen tillgänglig försöker
systemet ansluta en tidigare parad mobiltelefon. När ljudanläggningen söker efter den
senast anslutna telefonen visas dess namn i
bildskärmen.
3. Välj den enhet som ska anslutas genom att
vrida TUNE och bekräfta med OK/MENU.
> Anslutning av den externa enheten sker.
Manuell anslutning
2. Slå antingen önskat nummer eller kortnummer, se sidan 263. Eller vrid i normalvyn TUNE åt höger för att komma åt telefonboken och åt vänster för samtalslistan
för alla samtal. För information om telefonboken, se sidan 260.
Om du vill byta ansluten mobiltelefon, gå i telefonläge till Telefonmeny Byt telefon.
Byta till annan extern enhet
06
Det går att byta en ansluten enhet mot en
annan enhet om det finns flera enheter i bilen.
Dock måste enheten först ha registrerats till
bilen, se Anslut extern Bluetooth®-enhet. För
att byta till en annan enhet:
1. Kontrollera att den externa enheten är sökbar/synlig via BluetoothŸ, se den externa
enhetens manual.
2. Tryck på TEL och välj sedan Byt telefon.
2
258
> Bilen söker efter tidigare anslutna
enheter. De externa enheter som hittas
anges med sina respektive BluetoothŸnamn i bildskärmen.
Endast Keyless Drive.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Handsfree-funktionen deaktiveras när motorn
stängts av och dörren öppnas2.
När mobiltelefonen kopplats ifrån kan ett
pågående samtal fortsättas med hjälp av
mobiltelefonens inbyggda mikrofon och högtalare.
OBS
Ringa upp
Även då mobiltelefonen manuellt kopplats
från kan vissa mobiltelefoner automatiskt
koppla upp senast anslutna handsfreeenhet, till exempel när ett nytt samtal påbörjas.
1. Säkerställ att symbolen
visas högst
upp i bildskärmen och att handsfree-funktionen är i telefonläge.
Ta bort enhet
En ansluten mobiltelefon kan avregistreras och
tas bort. Detta görs i telefonläge under
Telefonmeny Ta bort Bluetooth-enhet.
3. Tryck OK/MENU.
Samtalet avbryts med EXIT.
Koppla ifrån mobiltelefonen
Automatisk frånkoppling sker om mobiltelefonen kommer utom ljudanläggningens räckhåll.
Kopplingen till mobiltelefonen kan manuellt
brytas i telefonläge under Telefonmeny
Koppla från telefon. För mer information om
anslutning, se sidan 257.
Samtalshantering
Inkommande samtal
–
Tryck OK/MENU för att besvara samtal,
även om ljudanläggningen är i t.ex.
RADIO- eller MEDIA-läge.
Avvisa eller avsluta med EXIT.
06 Infotainment
BluetoothŸ handsfree*
Autosvar
Funktionen autosvar gör att inkommande samtal tas emot automatiskt.
–
Aktivera/deaktivera i telefonläge under
Telefonmeny Samtalsalternativ
Automatiskt svar.
Samtalsmeny
Tryck OK/MENU under pågående samtal för
att få tillgång till följande funktioner:
• Ljud av – ljudanläggningens mikrofon
•
•
•
•
•
Alla samtal
Missade samtal
Besvarade samtal
Uppringda nummer
Samtalstid
OBS
Vissa mobiltelefoner visar listan över de
senast uppringda numren i omvänd ordning.
tystas.
• Mobiltelefon – samtalet flyttas från
handsfree till mobiltelefonen. För vissa
mobiltelefoner bryts anslutningen. Detta är
normalt. Handsfree-funktionen frågar om
du vill ansluta igen.
• Slå nummer – möjlighet att ringa upp en
tredje part med hjälp av sifferknapparna
(pågående samtal sätts i standby).
Samtalslistor
Samtalslistorna kopieras till handsfree-funktionen vid varje ny anslutning och uppdateras
sedan under anslutningen. Vrid i normalvyn åt
vänster med TUNE för att se samtalslistan för
Alla samtal.
I telefonläge går det att under Telefonmeny
Samtalslista se alla samtalslistor:
Röstbrevlåda
Ett kortnummer för röstbrevlåda kan i normalvyn programmeras och senare nås via ett långt
tryck på 1.
Numret till röstbrevlådan ändras i telefonläge
under Telefonmeny Samtalsalternativ
Röstmeddelandenummer Byt nummer.
Om inget nummer finns lagrat kan denna meny
nås med ett långt tryck på 1.
Ljudinställningar
Samtalsvolym
Samtalsvolymen kan endast ändras under
pågående samtal. Använd knappsatsen* i
ratten eller vrid på VOL-reglaget.
Ljudanläggningens volym
Så länge inget samtal pågår regleras ljudanläggningens volym som vanligt genom att vrida
VOL.
Om en ljudkälla är aktiv vid inkommande samtal kan denna tystas automatiskt. Aktivera/
deaktivera i telefonläge under Telefonmeny
Telefoninställningar Ljud och volym
Ljud av radio/media.
Ringvolym
Gå i telefonläge till Telefonmeny
Telefoninställningar Ljud och volym
Ringvolym och justera genom att vrida VOL.
Tryck OK/MENU för att höra ljudvolymen.
Tryck EXIT för att spara.
06
Ringsignaler
Handsfree-funktionens inbyggda ringsignaler
kan i telefonläge väljas under Telefonmeny
Telefoninställningar Ljud och volym
Ringsignaler Ringsignal 1 osv.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
259
06 Infotainment
BluetoothŸ handsfree*
OBS
OBS
För vissa mobiltelefoner gäller att den
anslutna mobiltelefonens ringsignal inte
stängs av när en av handsfree-systemets
inbyggda signaler används.
Ändringar som görs från bilen av en post i
mobiltelefonens telefonbok kommer att
resultera i en ny post i bilens telefonbok,
dvs. ändringen sparas inte ner till mobiltelefonen. Från bilen kommer det nu att se ut
som dubbla poster, med olika ikoner.
Observera också att när ett kortnummer
sparas eller en ändring av en kontakt görs,
så kommer detta att resultera i en ny post i
bilens telefonbok.
För att välja den anslutna telefonens ringsignal3, gå i telefonläge till Telefonmeny
Telefoninställningar Ljud och volym
Ringsignaler Ringsignal mobiltelefon .
Telefonbok
Det finns två telefonböcker. Dessa slås i bilen
ihop till en och visas som en gemensam telefonbok i bilen.
• Bilen laddar ner den anslutna mobiltelefonens telefonbok och visar denna telefonbok enbart när mobiltelefonen som denna
telefonbok laddats ner från är ansluten.
06
• Bilen har också en inbyggd telefonbok. I
denna läggs alla kontakter som sparas i
bilen oavsett vilken telefon som är kopplad
när sparandet sker. Dessa kontakter är
synliga för alla användare, oavsett vilken
mobiltelefon som är kopplad till bilen. Om
en kontakt är sparad i bilen visas symbolen
framför kontakten i telefonboken.
3
260
Stöds inte av alla mobiltelefoner.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
All hantering av telefonboken förutsätter att
symbolen
visas högst upp i bildskärmen
och att handsfree-funktionen är i telefonläge.
Ljudanläggningen lagrar en kopia av varje
parad mobiltelefons telefonbok. Telefonboken
kan kopieras automatiskt till ljudanläggningen
vid varje anslutning.
–
Aktivera/deaktivera funktionen i telefonläge under Telefonmeny
Telefoninställningar Nedladdning av
telefonbok.
Om telefonboken innehåller en uppringande
samtalsparts kontaktuppgifter, visas dessa i
bildskärmen.
Snabbsökning kontakter
Vrid i normalvyn TUNE åt höger så fås en lista
över kontakter. Vrid TUNE för att välja och
tryck OK/MENU för att ringa upp.
Under namnet på kontakten står det telefonnummer som är valt som standard. Om symbolen ! finns till höger om kontakten finns flera
telefonnummer lagrade till kontakten. Tryck
OK/MENU för att visa numren. Byt och ring
upp ett annat nummer än det som är valt som
standard genom att vrida TUNE. Tryck OK/
MENU för att ringa upp.
Sök i listan av kontakter genom att via mittkonsolens knappsats knappa in början på kontaktens namn (se "Teckentabell knappsats i
mittkonsol" för knapparnas funktion).
Ifrån normalvyn kan listan av kontakter också
nås genom att trycka och hålla inne den knapp
på mittkonsolens knappsats vars bokstav kontakten som söks börjar på. Till exempel ger ett
långt tryck på knappen 6 direkt åtkomst till den
del av listan där kontakter på bokstaven M
finns.
06 Infotainment
BluetoothŸ handsfree*
Teckentabell knappsats i mittkonsol
Knapp
Knapp
Funktion
Funktion
+0pw
Blanksteg . , - ? @ : ; / ( ) 1
#*
ABCÅÄÆÀÇ2
DEFÈÉ3
Söka kontakter
GHIÌ4
OBS
För High Performance finns inget texthjul,
där kan inte TUNE användas för inmatning
av tecken utan endast siffer- och bokstavsknapparna på kontrollpanelen i mittkonsolen.
1. Vrid4 TUNE till önskad bokstav, tryck OK/
MENU för att bekräfta. Siffer- och bokstavsknapparna på kontrollpanelen i mittkonsolen kan även användas.
2. Fortsätt med nästa bokstav osv. I telefonboken (3) visas resultatet av sökningen.
JKL5
3. För att växla inmatningsläget till siffror eller
specialtecken eller för att gå till telefonboken, vrid TUNE till ett av valen (se förklaring i tabellen nedan) i listan för växling
av inmatningsläge (2), tryck OK/MENU.
MNOÖØÑÒ6
PQRSß7
06
TUVÜÙ8
Söka kontakter med hjälp av texthjulet.
WXYZ9
Teckenlista
Växling av inmatningsläge (se tabell nedan)
Skifta mellan stor och liten bokstav.
Telefonbok
För att söka efter eller redigera en kontakt gå i
telefonläge till Telefonmeny Telefonbok
Sök.
4
Gäller endast High Performance Multimedia och Premium Sound Multimedia.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
261
06 Infotainment
BluetoothŸ handsfree*
123/
ABC
Skifta mellan bokstäver och siffror med OK/MENU.
Mer
Skifta till specialtecken med OK/
MENU.
Ny kontakt
2. Vrid4 TUNE till önskad bokstav, tryck OK/
MENU för att bekräfta. Siffer- och bokstavsknapparna på kontrollpanelen i mittkonsolen kan även användas.
Leder till telefonboken (3). Vrid
TUNE för att välja en kontakt,
tryck OK/MENU för att se sparade nummer och övrig information.
Ett kort tryck på EXIT raderar ett inmatat
tecken. Ett långt tryck på EXIT raderar alla
inmatade tecken.
06
Vid tryck på en sifferknapp i mittkonsolen när
texthjulet visas (se bilden ovan), visas i bildskärmen en teckenlista (1). Fortsätt trycka upprepade gånger på sifferknappen till önskad
bokstav och släpp. Fortsätt med nästa bokstav
osv. När en knapp tryckts in bekräftas inmatning av denna vid tryck på en annan knapp.
För att skriva en siffra, håll inne motsvarande
sifferknapp.
4
262
3. Fortsätt med nästa bokstav osv. I inmatningsfältet (2) i bildskärmen visas det inmatade namnet.
Inmatning av bokstäver till Ny kontakt.
Växling av inmatningsläge (se tabell nedan)
Inmatningsfält
Ny kontakt kan i telefonläge läggas till under
Telefonmeny Telefonbok Ny kontakt.
OBS
För High Performance finns inget texthjul,
där kan inte TUNE användas för inmatning
av tecken utan endast siffer- och bokstavsknapparna på kontrollpanelen i mittkonsolen.
Gäller endast High Performance Multimedia och Premium Sound Multimedia.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
1. När raden Namn är markerad, tryck OK/
MENU för att komma till inmatningsläget
(bilden ovan).
4. För att växla inmatningsläget till siffror,
specialtecken, växla mellan stora/små
bokstäver mm, vrid TUNE till ett av valen
(se förklaring i tabellen nedan) i listan (1)
och tryck sedan OK/MENU.
När namn är färdigskrivet, välj OK i listan på
bildskärmen (1) och tryck OK/MENU. Fortsätt
nu med telefonnummer på motsvarande sätt
som ovan.
När telefonnummer är inskrivet, tryck OK/
MENU och välj en telefonnummertyp (Mobil,
Hem, Arbete eller Generell). Tryck OK/
MENU för att bekräfta.
När alla uppgifter är ifyllda, välj Spara
kontakt i menyn för att spara kontakten.
06 Infotainment
BluetoothŸ handsfree*
123/
ABC
Skifta mellan bokstäver och siffror med OK/MENU.
Mer
Skifta till specialtecken med OK/
MENU.
OK
Spara och gå tillbaka till Lägg till
kontakt med OK/MENU.
Skifta mellan stora och små bokstäver med OK/MENU.
Tryck OK/MENU, markören
ställer sig vid inmatningsfältet (2)
överst i bildskärmen. Markören
kan nu flyttas, med TUNE, till
lämpligt ställe för att ex. inflika
nya bokstäver eller radera med
EXIT. För att kunna inflika nya
bokstäver gå först tillbaka till
inmatningsläget, genom att
trycka OK/MENU.
Kortnummer
Kortnummer kan i telefonläge läggas in under
Telefonmeny Telefonbok
Kortnummer.
Uppringning med kortnummer kan i telefonläge
göras med sifferknapparna på knappsatsen i
mittkonsolen, genom att trycka på en sifferknapp och därefter på OK/MENU. Finns ingen
kontakt lagrad på kortnumret fås en möjlighet
att spara en kontakt till det valda kortnumret.
Ta emot vCard
Det är möjligt att från andra mobiltelefoner (än
den som för tillfället är ansluten till bilen) ta
emot vCard till bilens telefonbok. För att möjliggöra det sätts bilen i synligt läge för
BluetoothŸ. Funktionen aktiveras i telefonläge
under Telefonmeny Telefonbok Ta
emot vCard.
Versionsinformation BluetoothŸ
Bilens aktuella BluetoothŸ-version kan ses i
telefonläge under Telefonmeny
Telefoninställningar Bluetooth
mjukvaruversion i bilen.
Minnesstatus
Minnesstatusen på bilens telefonbok
respektive den anslutna mobiltelefonens telefonbok kan i telefonläge ses under
Telefonmeny Telefonbok
Minnesstatus.
Rensa telefonbok
06
Bilens telefonbok kan raderas, detta görs i telefonläge under Telefonmeny Telefonbok
Rensa telefonbok.
OBS
Radering av bilens telefonbok tar endast
bort kontakter i bilens telefonbok. Kontakter
i mobiltelefonens telefonbok tas inte bort.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
263
06 Infotainment
Röststyrning* mobiltelefon
Allmänt
Infotainmentsystemets röststyrning1 ger föraren möjlighet att röstaktivera vissa funktioner
i en BluetoothŸ-ansluten mobiltelefon eller i
Volvos navigationssystem - RTI (Road and
Traffic Information System).
OBS
•
•
06
Informationen i denna sektion beskriver
användandet av röstkommandon för att
styra en BluetoothŸ-ansluten mobiltelefon. För detaljerad information om
användandet av en BluetoothŸansluten mobiltelefon med bilens Infotainmentsystem se sidan 256.
Volvos navigationssystem - RTI (Road
and Traffic Information System) har en
separat instruktionsbok innehållande
mer information om röststyrning och
röstkommandon för att styra det systemet.
VARNING
Föraren är alltid ytterst ansvarig för att fordonet framförs på ett säkert sätt och att alla
tillämpliga trafikregler efterföljs.
Röststyrningssystemet ger föraren möjlighet
att röstaktivera vissa funktioner i en
BluetoothŸ-ansluten mobiltelefon och i Volvos
navigationssystem - RTI (Road and Traffic
Information System), samtidigt som föraren
kan hålla händerna på ratten. Indatan sker i
dialogform med talade kommandon från
användaren och verbala svar från systemet.
Röststyrningssystemet använder samma
mikrofon som BluetoothŸ hands-free systemet
(se bild på sidan 256) och röststyrningssystemets svar sker genom bilens högtalare.
Röstkommandon erbjuder bekvämlighet och
hjälper föraren att inte distraheras och istället
koncentrera sig på körningen och fokusera sin
uppmärksamhet på väg och trafiksituation.
1
264
Gäller endast fordon utrustade med Volvos navigationssystem - RTI (Road and Traffic Information System).
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Språk
Språklista.
Röststyrning är inte möjlig för alla språk. Tillgängliga språk för röststyrning är markerade
med en ikon i språklistan –
. Byte av språk
görs i menysystemet MY CAR, se sidan 196.
06 Infotainment
Röststyrning* mobiltelefon
Att komma igång
Tänk på följande saker då du använder röststyrningssystemet:
• Vid kommandon – tala efter tonen, med
normal röst i vanligt tempo.
•
Tala inte när systemet svarar (systemet
uppfattar inte kommandon under denna
tid).
• Bilens dörrar och fönster ska vara stängda.
• Undvik bakgrundsljud i kupéutrymmet.
OBS
Knappsats i ratt.
Knapp för röststyrning
Aktivera systemet
Innan röstkommandon till mobiltelefonen kan
användas måste en mobiltelefon vara parad
och ansluten via BluetoothŸ handsfree. Om ett
telefonkommando ges och ingen mobiltelefon
är parad kommer systemet att informera om
detta. För information om parning och anslutning av mobiltelefon, se sidan 257.
Vid osäkerhet om vilket kommando som ska
användas kan föraren säga "Hjälp" – systemet svarar då med några olika kommandon
som kan användas i aktuell situation.
Röstkommandon kan avbrytas genom att:
•
•
•
säga "Avbryt"
•
trycka på EXIT eller annan huvudkällknapp (ex. MEDIA).
inte tala
ett långt tryck på rattknappen för Röststyrning
• Tryck på knappen för röststyrning (1) för att
aktivera systemet och initiera en dialog
med röstkommandon. Systemet kommer
då att visa vanligt förekommande kommandon i bildskärmen i mittkonsolen.
Hjälpfunktioner röststyrning
• Instruktion: En funktion som hjälper dig att
bekanta dig med systemet och förfaringssättet för att ge kommandon.
din röst och ditt uttal. Funktionen ger en
möjlighet att röstträna två användarprofiler.
Hjälpfunktionerna kan nås genom att trycka på
knappen MY CAR på kontrollpanelen i mittkonsolen och därefter vrida TUNE till det
önskade menyvalet.
Instruktion
Instruktionen kan startas på två sätt:
OBS
Instruktionen och röstträningen kan endast
startas då bilen är parkerad.
• Tryck på knappen för Röststyrning och säg
"Röstinstruktioner".
• Aktivera instruktionen i menysystemet MY
CAR under Inställningar
Röstinställningar Röstinstruktioner.
För beskrivning av menysystemet, se
sidan 194.
06
Instruktionen är uppdelad i 3 lektioner, vilka tar
totalt cirka 5 minuter att genomföra. Systemet
börjar med den första lektionen. För att hoppa
över en lektion och gå till nästa, tryck på
knappen för röststyrning och säg "Nästa". Gå
tillbaka till föregående lektion genom att säga
"Föregående".
• Röstträning: En funktion som gör det möjligt för röststyrningssystemet att lära känna
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
265
06 Infotainment
Röststyrning* mobiltelefon
Avsluta instruktionen genom ett långt tryck på
knappen för röststyrning.
Röstträning
Systemet visar upp till femton fraser för dig att
säga. Röstträningen kan startas i menysystemet MY CAR under Inställningar
Röstinställningar Röstträning. Välj mellan
Användare 1 eller Användare 2. För beskrivning av menysystemet, se sidan 194.
Systemet förstår siffrorna 0 (noll) till 9 (nio).
Dessa siffror kan uttalas individuellt, i grupper
om flera siffror i taget eller hela numret på en
gång. Tal högre än 9 (nio) kan inte systemet
hantera, t.ex. 10 (tio) eller 11 (elva) går inte.
När en dialog har inletts kommer vanligt förekommande kommandon att visas i bildskärmen. Utgråade texter eller texter inom
parentes ingår inte i det talade kommandot.
Följande är ett exempel på en dialog med röstkommandon. Systemets svar varierar
beroende på situationen.
Användaren startar dialogen genom att
säga:
Fler inställningar i MY CAR
Kommandon kan ges på flera sätt
eller
•
Kommandot "Telefon ring kontakt" kan uttalas
som t.ex.:
Telefon ring nummer
• "Telefon > Ring kontakt" — Säg "Telefon",
Nummer?
Användarinställning – Två användarprofiler kan ställas in, funktionen aktiveras i
menysystemet MY CAR under
Inställningar Röstinställningar
Användarinställning för röststyrning.
Välj mellan Användare 1 eller Användare
2. För beskrivning av menysystemet, se
sidan 194.
• Röstvolym – Kan ändras i menysystemet
MY CAR under Inställningar
Röstinställningar Röstvolym. För
beskrivning av menysystemet, se
sidan 194.
266
Slå ett nummer
Föraren initierar en dialog med röstkommandon genom att trycka på knappen för röststyrning (se bild på sidan 265).
När föraren blir van vid systemet kan han
påskynda kommandodialogen och hoppa över
uppmaningar från systemet, genom att kort
trycka på knappen för röststyrning.
Efter att röstträningen avslutats kom ihåg att
ställa in din användarprofil under
Användarinställning för röststyrning.
06
Använda röstkommandon
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
vänta på systemets svar, och fortsätt
sedan med att säga "Ring kontakt."
eller
• "Telefon ring kontakt" — Säg hela kommandot i en följd.
Snabbkommandon
Snabbkommandon för telefonen går att hitta i
menysystemet MY CAR under Inställningar
Röstinställningar Kommandolista för
röststyrning Telefonkommandon
respektive Generella kommandon. För
beskrivning av menysystemet, se sidan 194.
Telefon > ring nummer
Systemsvar
Användaråtgärd
Börja säga siffrorna (som ental, dvs. sex-åttasju osv.) i telefonnumret. Om du säger flera siffror och pausar, kommer systemet att upprepa
dem och sedan säga "Fortsätt".
Fortsätt säga siffrorna. När du är klar, avsluta
kommandot med att säga "Ring".
• Du kan också ändra numret genom att
säga kommandona "Korrigera" (som tar
bort den sista intalade gruppen siffror) eller
"Radera" (som raderar hela det intalade
telefonnumret).
06 Infotainment
Röststyrning* mobiltelefon
Uppringning från samtalslista
Med nedanstående dialog kan du ringa ett
samtal från en av din mobiltelefons samtalslistor.
Användaren startar dialogen genom att
säga:
Telefon > ring från samtalslista
eller
Telefon ring från samtalslista
Fortsätt med att svara på systemets uppmaningar.
Ringa en kontakt
Nedanstående dialog ger dig möjlighet att
ringa dina fördefinierade kontakter i mobiltelefonen.
playen i numrerade rader och systemet
uppmanar dig att välja ett radnummer.
• Om det finns fler rader i listan än vad som
kan visas samtidigt, får du genom att säga
"Ner" möjlighet att bläddra neråt i listan
(och genom att säga "Upp" får du möjlighet
att bläddra uppåt i listan).
Ringa röstbrevlåda
Nedanstående dialog ger dig möjlighet att
ringa din röstbrevlåda för att kontrollera om du
fått några meddelanden. Telefonnumret till din
röstbrevlåda måste vara registrerat i
BluetoothŸ-funktionen, se sidan 259.
Användaren startar dialogen genom att
säga:
Telefon > ring röstbrevlåda
Användaren startar dialogen genom att
säga:
eller
Telefon > ring kontakt
Fortsätt med att svara på systemets uppmaningar.
eller
Telefon ring röstbrevlåda
06
Telefon ring kontakt
Fortsätt med att svara på systemets uppmaningar.
Tänk på följande när du ringer en kontakt:
• Om det finns flera kontakter med liknande
namn, kommer de att presenteras i dis-
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
267
06 Infotainment
TV*
Allmänt
OBS
Detta system stödjer endast TV-utsändningar i de länder som sänder i mpeg-2-format och följer DVB-T-standarden. Systemet
stödjer inte TV-utsändningar i mpeg-4-format eller analoga sändningar.
Navigera i kanallistor eller menyer genom
att vrida TUNE.
Menyhantering
Menyerna i MEDIA styrs från mittkonsolen och
knappsatsen* i ratten. För allmän information
om menyhantering, se sidan 233 och menyöversikt, se sidan 236.
EXIT - leder uppåt i menysystemet,
avbryter pågående funktion.
Nästa tillgängliga kanal visas genom tryck
på
/
.
Översikt
OBS
Om bilen är utrustad med knappsats* i
ratten och/eller fjärrkontroll* kan dessa i
flera fall användas istället för knapparna i
mittkonsolen. För beskrivning av knappsatsen i ratten, se sidan 231. För beskrivning av fjärrkontrollen, se sidan 271.
OBS
TV-bilden visas endast då bilen är stillastående. Då bilen rullar i en hastighet över ca
6 km/h försvinner bilden, Ingen bildvisning
under körning visas på bildskärmen, ljudet
hörs dock under tiden. Bilden återkommer
igen när bilen stannat.
Se på TV
–
OBS
06
Mottagningen är beroende av både hur god
signalstyrkan och signalkvaliteten är. Sändningen kan bli störd av olika faktorer som
t.ex. höga byggnader eller att TV-sändaren
är långt borta. Täckningsgraden kan också
skifta beroende på var i landet du befinner
dig.
VIKTIGT
I vissa länder krävs TV-licens för denna produkt.
268
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Kontrollpanel i mittkonsol.
Förvalsknappar, sifferinmatning.
MEDIA-knapp. Senast aktiva källa (t.ex.
iPodŸ eller TV) aktiveras. Är en källa aktiverad och man trycker på MEDIA visas en
genvägsmeny med vanligt förekommande
menyval.
Bekräfta ditt val eller gå till menyn genom
att trycka OK/MENU.
Tryck på MEDIA, vrid TUNE tills TV visas i
bildskärmen, tryck OK/MENU.
> En sökning startar och efter en kort
stund visas senast använda kanal.
Byta kanal
Det går att byta kanal på följande sätt:
• Vrid TUNE, en lista med alla tillgängliga
kanaler i området visas. Om någon av
dessa kanaler sedan tidigare är sparad
som förval visas dess förvalsnummer till
höger om kanalnamnet. Fortsätt vrida
06 Infotainment
TV*
TUNE till önskad kanal och tryck OK/
MENU.
• Genom tryck på förvalsknapparna (0-9).
• Via kort tryck på knapparna
/
,
nästa tillgängliga kanal i området visas.
OBS
Om bilen förflyttas inom landet, från exempelvis en stad till en annan, är det inte säkert
att förvalen är tillgängliga på den nya platsen då frekvensområdet kan ha ändrats.
Gör då en ny sökning och spara en ny förvalslista, se funktionen "Spara tillgängliga
TV-kanaler som förval", sidan 269.
OBS
Om ingen mottagning finns på förvalsknapparna kan det bero på att bilen befinner
sig på annan plats än där sökningen av TVkanaler gjordes, t.ex. om bilen körts från
Tyskland till Frankrike. Ett nytt val av land
och en ny sökning kan då behöva göras.
Söka TV-kanaler/Förvalslista
Kanalhantering
1. Tryck i TV-läge på OK/MENU.
Förvalslistan kan redigeras. Det går att ändra
ordningen på kanalerna som visas i förvalslistan. En TV-kanal kan ha mer än en plats i förvalslistan. TV-kanalernas position kan även
variera i förvalslistan.
2. Vrid TUNE till TV-meny och tryck OK/
MENU.
3. Vrid TUNE till Välj land och tryck OK/
MENU.
> Om ett eller flera länder tidigare har valts
visas dessa i en lista.
4. Vrid TUNE till antingen Övriga länder eller
ett av tidigare valda länder. Tryck OK/
MENU.
> En lista över alla tillgängliga länder
visas.
5. Vrid TUNE till önskat land (t.ex. Sverige)
och tryck OK/MENU.
> En automatisk sökning efter tillgängliga
TV-kanaler startar, denna sökning tar en
liten stund. Under tiden visas bilden för
respektive kanal som hittas och läggs
upp som förval. När sökningen är klar
visas ett meddelande och bilden visas.
En förvalslista (max. 30 förval) är nu skapad och tillgänglig. För att byta kanal,
se sidan 268.
Sökningen och förvalslagringen kan avbrytas
med EXIT.
För att ändra ordning i förvalslistan, gå i TVläge till TV-meny Sortera förval.
1. Vrid TUNE till den kanal du vill flytta i listan
och bekräfta med OK/MENU.
> Den valda kanalen markeras.
2. Vrid TUNE till den nya platsen i listan och
bekräfta med OK/MENU.
> Kanalerna byter plats med varandra.
Efter de förvalslagrade kanalerna (max.
30 stycken) finns alla övriga tillgängliga kanaler
i området. Det går att flytta upp en kanal till en
plats i förvalslistan.
06
Spara tillgängliga TV-kanaler som förval
Om bilen förflyttats inom landet, från exempelvis en stad till en annan, är det inte säkert att
förvalen är tillgängliga på den nya platsen då
frekvensområdet kan ha ändrats. Gör då en ny
sökning och spara en ny förvalslista.
1. Tryck i TV-läge på OK/MENU.
2. Vrid TUNE till TV-meny och tryck OK/
MENU.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
269
06 Infotainment
TV*
06
Text-TV
Bildinställningar
Det är möjligt att titta på text-TV. Gör så här:
Det går att justera inställningarna för ljusstyrka
och kontrast. För mer information, se
sidan 249.
3. Vrid TUNE till Autolagring och tryck OK/
MENU.
> En automatisk sökning efter tillgängliga
TV-kanaler startar, denna sökning tar en
liten stund. Under tiden visas bilden för
respektive kanal som hittas och läggs
upp som förval. När sökningen är klar
visas ett meddelande och bilden visas.
En förvalslista (max. 30 förval) är nu skapad och tillgänglig. För att byta kanal,
se sidan 268.
2. Skriv in sidnummer (3 siffror) med sifferknapparna (0-9) för att välja sida.
> Sidan visas automatiskt.
Skanning av TV-kanaler
Återgå till TV-bilden med EXIT eller genom att
-knappen på fjärrkontrollen.
trycka på
Funktionen söker automatiskt igenom frekvensområdet efter alla tillgängliga kanaler i
området där du befinner dig. När en kanal hittats visas den i ca 10 sekunder, därefter fortsätter sökningen. Sökningen stoppas med
EXIT, då fortsätter den kanal att visas som du
precis tittade på. Sökningen påverkar inte förvalslistan.
Aktivera skanningen i TV-läge under TV-meny
Skanna.
1. Tryck på
-knappen på fjärrkontrollen.
Skriv in nytt sidnummer eller tryck på fjärrkon/
för att gå till nästa
trollens knappar
sida.
Det går även att styra text-TV med de färgade
knapparna på fjärrkontrollen.
Information om aktuellt program
Tryck på INFO-knappen för att få upp information om aktuellt program, nästkommande program och dess starttid. Trycks det ännu en
gång på INFO-knappen kan i vissa fall ytterligare information fås om aktuellt program så
som start- och sluttid och en kort beskrivning
av det aktuella programmet. För mer information om INFO-knappen, se sidan 231.
För att återgå till TV-bilden, vänta några sekunder eller tryck EXIT.
270
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Mottagningen förloras
Försvinner mottagningen för den TV-kanal som
visas kommer bilden att frysas. Kort efter detta
kommer ett meddelande som informerar om
att mottagningen försvunnit för den aktuella
TV-kanalen och att en ny sökning efter kanalen
pågår. När mottagningen återkommer startar
visningen av TV-kanalen direkt. Det är möjligt
att byta kanal när som helst då meddelandet
visas.
Om meddelandet Ingen mottagning, söker
visas beror detta på att systemet har upptäckt
att mottagning saknas för alla TV-kanaler. En
möjlig orsak kan vara att en landsgräns passerats och att systemet är inställt på fel land. Byt
i så fall till rätt land enligt "Söka TV-kanaler/
Förvalslista", se sidan 269.
06 Infotainment
Fjärrkontroll*
Allmänt
Fjärrkontrollen kan användas till alla funktioner
i Infotainmentsystemet. Fjärrkontrollens
knappar har motsvarande funktioner som
knapparna i mittkonsolen eller knappsatsen* i
ratten.
Vid användning av fjärrkontrollen, tryck först på
fjärrkontrollens knapp
till läge F. Rikta
därefter fjärrkontrollen mot IR-mottagaren,
som är placerad till höger om INFO-knappen
(se sidan 231) i mittkonsolen.
VARNING
Förvara lösa föremål, såsom mobiltelefon,
kamera, fjärrkontroll till extrautrustning etc.
i handskfacket eller andra fack. Vid hård
inbromsning eller kollision kan dessa annars
skada personer i bilen.
Funktioner
Knapp
Funktion
F = Bildskärm fram
Växla till navigation*
Växla till radio-källa (AM, FM1
etc.)
Växla till media-källa (Skiva, TV*
etc.)
Växla till BluetoothŸ handsfree*
Stega/spola bakåt, byta spår/låt.
Spela/pausa
OBS
Utsätt inte fjärrkontrollen för starkt solljus
(t.ex. på instrumentpanelen) – då kan problem med batterierna uppstå.
06
Stoppa
Stega/spola framåt, byta spår/låt
Meny
Till föregående, avbryter funktion, raderar inmatade tecken
Navigera upp/ner
Motsvarar TUNE i mittkonsolen.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
271
06 Infotainment
Fjärrkontroll*
Knapp
Funktion
Navigera höger/vänster
Bekräfta val eller gå till menysystem för vald källa
Volym, minska
Volym, öka
0-9
Batteribyte i fjärrkontroll
OBS
Batteriernas livslängd är normalt 1–4 år och
är beroende av hur mycket fjärrkontrollen
används.
Fjärrkontrollen drivs med fyra stycken batterier
av typen AA/LR6.
Ta med extra batterier vid lång färd.
Förval av kanaler, siffer- och bokstavsinmatning
Snabbval till favoritinställning
06
Information om aktuellt program,
låt etc. Används även då det
finns mer information tillgänglig
än vad som kan visas i bildskärmen
Val av språk på ljudspår
Undertexter, val av språk på text
1. Tryck ner låsningen på batteriluckan och
skjut batteriluckan i riktning mot IR-linsen.
Text-TV*, på/av
2. Ta bort de förbrukade batterierna, vänd de
nya batterierna enligt symbolerna i batterifacket och sätt dit dem.
3. Sätt tillbaka luckan.
272
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
OBS
Förbrukade batterier ska tas om hand på ett
miljöanpassat sätt.
06 Infotainment
06
273
Rekommendationer vid körning............................................................
Tankning...............................................................................................
Bränsle..................................................................................................
Lastning................................................................................................
Lastutrymme.........................................................................................
Körning med släpvagn..........................................................................
Bogsering och bärgning........................................................................
274
276
279
281
284
287
289
295
UNDER DIN FÄRD
07 Under din färd
Rekommendationer vid körning
Allmänt
Ekonomisk körning
Att köra ekonomiskt och spara miljön är att
köra förutseende och mjukt samt att anpassa
körsätt och hastighet till den rådande situationen.
• Kör på högsta möjliga växel, anpassad
efter aktuell trafiksituation och väg – lägre
varvtal ger lägre förbrukning.
• Undvik att köra med öppna fönster.
• Undvik snabba onödiga accelerationer och
häftiga inbromsningar.
• Töm bilen på onödiga saker – ju mer last
desto högre bränsleförbrukning.
• Utnyttja motorbroms vid inbromsning, där
så kan ske utan risk för andra trafikanter.
• Taklast och skidbox ger högre luftmotstånd och höjer bränsleförbrukningen – ta
bort lasthållare som inte används.
• Varmkör inte motorn med tomgångskör07
ning utan kör hellre med lätt belastning så
snart det är möjligt – en kall motor drar mer
bränsle än en varm.
• Bilar med manuell växellåda startas på
2:ans växel under normala förhållanden på
plan mark.
Se mer information och fler råd på sidorna 11
och 364.
VARNING
Stäng aldrig av motorn vid färd, exempelvis
i nedförslut, detta inaktiverar viktiga system
såsom styr- och bromsservo.
Vadning
Bilen kan köras genom ett vattendjup på högst
25 cm med en hastighet av högst 10 km/h.
Extra försiktighet ska iakttas vid passage av
strömmande vatten.
Vid vadning, håll låg hastighet och stanna inte
bilen. När vattnet passerats, tryck lätt på
bromspedalen och kontrollera att full bromsverkan uppnås. Vatten och t.ex. gyttja kan göra
bromsbeläggen våta med fördröjd bromsverkan som resultat.
• Rengör de elektriska kontakterna för elektrisk motorvärmare och släpvagnskoppling
efter körning i vatten och lera.
• Låt inte bilen stå med vatten över trösklarna någon längre stund – det kan orsaka
elfel i bilen.
VIKTIGT
Motorskada kan uppstå om vatten kommer
in i luftfiltret.
Vid djup större än 25 cm kan vatten komma
in i transmissionen. Då minskar oljornas
smörjande förmåga vilket förkortar livslängden på dessa system.
Vid motorstopp i vatten, prova inte omstart
– bogsera bilen ur vattnet till verkstad – en
auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas. Risk för motorhaveri.
Motor, växellåda och kylsystem
Under speciella förhållanden, vid hård körning
i t.ex. brant terräng och varmt klimat, finns risk
för att motor och drivsystem kan överhettas –
särskilt vid tung last.
För information om överhettning vid körning
med släpfordon, se sidan 289.
• Ta bort extraljus som sitter framför grillen
vid körning i varmt klimat.
• Om temperaturen i motorns kylsystem blir
för hög tänds instrumentpanelens varningssymbol och visar där textmeddelandet Hög motortemp Stanna snarast –
stanna då bilen på ett säkert sätt och låt
motorn gå på tomgång under några
minuter för att svalna.
• Visas textmeddelandet Hög motortemp
Stanna motorn eller Låg kylvätskeniv
276
07 Under din färd
Rekommendationer vid körning
•
•
•
Stanna motorn ska motorn stängas av
efter att bilen stannats.
Vid överhettning i växellådan aktiveras en
inbyggd skyddsfunktion som bl.a. tänder
instrumentpanelens varningssymbol och
visar där textmeddelandet Växellåda
varm Sänk hastigheten eller Växellåda
varm Stanna snarast – följ given rekommendation och sänk hastigheten
respektive stanna bilen på ett säkert sätt
och låt motorn gå på tomgång under några
minuter för att låta växellådan svalna.
Vid överhettning kan bilens luftkonditionering komma att stängas av temporärt.
Stäng inte av motorn omedelbart vid stopp
efter en hård körning.
OBS
Det är normalt att motorns kylfläkt arbetar
en stund efter att motorn stängts av.
Öppen baklucka
VARNING
Kör inte med öppen baklucka. Giftiga
avgaser kan sugas in i bilen via lastutrymmet.
Överbelasta inte batteriet
• Kontrollera samtliga glödlampor och däck-
De elektriska funktionerna i bilen belastar startbatteriet olika mycket. Undvik att använda
nyckelläge II när motorn är avstängd. Använd
istället läge I – då förbrukas mindre ström.
• Att medföra varningstriangel är ett lagkrav
Var även uppmärksam på olika tillbehör som
belastar det elektriska systemet. Använd inte
funktioner som drar mycket ström när motorn
är avstängd. Exempel på sådana funktioner är:
•
•
•
•
i vissa länder.
Vinterkörning
Kontrollera speciellt inför den kalla årstiden:
• Motorns kylvätska ska innehålla minst
50 % glykol. Denna blandning skyddar
motorn mot frostsprängning ner till
ca –35 °C. För bästa frostskydd ska olika
typer av glykol inte blandas.
kupéfläkt
strålkastare
vindrutetorkare
• Bränsletanken ska vara välfylld för att förhindra kondensbildning.
ljudanläggning (hög volym).
Om batterispänningen är låg visar informationsdisplayen texten Låg batterinivå
Energisparläge. Energisparfunktionen
stänger sedan av eller reducerar vissa funktioner, t.ex. kupéfläkt och/eller ljudanläggning.
–
ens mönsterdjup.
Ladda då startbatteriet genom att starta
motorn och låt den sedan gå i minst 15
minuter – batteriet laddas bättre under körning än med motorn på tomgång vid stillastående.
Inför en lång resa
• Kontrollera att motorn fungerar som den
ska och att bränsleförbrukning är normal.
• Se till att inget läckage (bränsle, olja, eller
annan vätska) förekommer.
•
Motoroljans viskositet är viktig. Oljor med
lägre viskositet (tunnare oljor) underlättar
start i kallt väder och minskar dessutom
bränsleförbrukningen medan motorn är
kall. För mer information om lämpliga oljor,
se sidan 360.
VIKTIGT
Lågviskositetsolja ska inte användas vid
hård körning eller i varmt väder.
07
• Batteriets kondition och laddningsnivå ska
ses över. Kallt väder ställer större krav på
batteriet samtidigt som dess kapacitet
minskas av kyla.
• Använd spolarvätska för att undvika isbildning i spolarvätskebehållaren.
277
07 Under din färd
Rekommendationer vid körning
För bästa möjliga väggrepp rekommenderar
Volvo vinterdäck på samtliga hjul om risk för
snö eller is föreligger.
OBS
I vissa länder måste vinterdäck användas
enligt lag. Dubbdäck är inte tillåtet i alla länder.
Halt väglag
Öva halkkörning under kontrollerade former för
att lära känna bilens reaktioner.
07
278
07 Under din färd
Tankning
Tankning
Manuell öppning tanklucka
Öppna/stänga tanklucka
• För in pumpmunstycket i bränslepåfyllÖppna tankluckan genom att trycka in den
bakre delen av luckan något.
Dra ut luckan.
Efter tankning stäng till luckan.
För låsning/upplåsning av tanklucka se
sidan 56. Tankluckans låslogik följer även
keyless-drive och centrallåsets låsning
respektive upplåsning. Låsningen av tankluckan sker alltid med en fördröjning på 10
minuter.
Tankluckan kan öppnas för hand när öppning
inte är möjlig från utsidan.
Öppna/avlägsna sidoluckan i lastutrymmet
(samma sida som tankluckan).
Dra linan försiktigt rakt bakåt. Luckan kan
nu öppnas utifrån.
VIKTIGT
Dra försiktigt i linan – minimal kraft behövs
för att frigöra luckans lås.
ningsöppningen. Var noga med att föra in
munstycket ordentligt i påfyllningsröret.
Påfyllningsröret består av två öppningsbara lock och munstycket måste föras förbi
båda locken innan tankningen påbörjas.
• Överfyll inte tanken utan avbryt när pumpmunstycket slår ifrån.
OBS
En överfull tank kan vid varmt väder rinna
över.
07
Påfyllning av bränsle
Bränsletanken är utrustad med ett locklöst
bränslepåfyllningssystem.
279
07 Under din färd
Tankning
OBS
Undvik spill genom att avvakta cirka
5-8 sekunder efter genomförd tankning
innan munstycket försiktigt tas ur.
Påfyllning med reservdunk
Vid påfyllning med reservdunk använd tratten
som ligger under golvluckan i lastutrymmet.
Var noga med att föra in tratten ordentligt i
påfyllningsröret. Påfyllningsröret består av två
öppningsbara lock och tratten måste föras
förbi båda locken innan påfyllningen påbörjas.
07
280
07 Under din färd
Bränsle
Allmänt om bränsle
Bränsle med sämre kvalitet än Volvos rekommendationer ska inte användas eftersom
motoreffekten och bränsleförbrukningen
påverkas negativt.
VIKTIGT
Blandning av olika bränsletyper eller
användning av bränsle som inte
rekommenderas upphäver Volvos garantier
samt eventuella kompletterande serviceavtal, detta gäller samtliga motorer.
VARNING
Undvik alltid att andas in bränsleångor och
att få bränslestänk i ögonen.
Vid bränsle i ögonen, ta ut eventuella kontaktlinser och skölj ögonen i rikligt med vatten under minst 15 minuter och sök läkarvård.
Svälj aldrig bränsle. Bränslen som bensin
och diesel är mycket giftiga och kan orsaka
permanenta skador eller dödsfall om de
sväljs. Sök läkarvård omedelbart om
bränsle har svalts.
VARNING
Bränsle som spillts ut på marken kan antändas.
Stäng av bränsledriven värmare innan tankning påbörjas.
Bär aldrig en påslagen mobiltelefon i samband med tankning. Ringsignalen kan
åstadkomma gnistbildning och antända
bensinångorna, vilket i sin tur kan medföra
brand och personskada.
avgasanalysen matas in i ett elektroniksystem,
som kontinuerligt styr insprutningsventilerna.
Förhållandet mellan det bränsle och den luft
som förs till motorn regleras hela tiden. Regleringen skapar optimala förhållanden för en
effektiv förbränning för att reducera de skadliga ämnena (kolväten, koloxid och kväveoxider) med hjälp av en trevägskatalysator.
OBS
Extrema väderförhållanden, körning med
släpvagn eller körning på höga höjder i kombination med bränslekvalitet är faktorer som
kan inverka på bilens prestationsförmåga.
Katalysatorer
Bensin
Bensin ska uppfylla normen EN 228. De flesta
motorer kan köras på oktantalen 95 och
98 RON. Endast i undantagsfall bör 91 RON
användas.
Katalysatorerna har till uppgift att rena avgaserna. De är placerade nära motorn för att
snabbt nå arbetstemperatur.
• 95 RON kan användas vid normal körning.
• 98 RON rekommenderas för maximal
Katalysatorerna består av en monolit (keramsten eller metall) med kanaler. Kanalväggarna
är belagda med platina/rodium/palladium.
Metallerna svarar för katalysatorfunktionen,
dvs. de påskyndar den kemiska processen
utan att förbrukas.
Vid körning i varmare klimat än +38 °C
rekommenderas högsta möjliga oktantal för
bästa möjliga prestanda och bränsleförbrukning.
LambdasondTM
syremätgivare
Lambdasonden är en del i ett reglersystem,
som har till uppgift att minska utsläppen och
att förbättra utnyttjandet av bränslet.
effekt och lägsta bränsleförbrukning.
VIKTIGT
•
Använd endast blyfri bensin för att inte
skada katalysatorn.
•
Använd inga tillsatser som inte har
rekommenderats av Volvo.
07
En syremätgivare övervakar syreinnehållet i de
avgaser som lämnar motorn. Mätvärdet från
281
07 Under din färd
Bränsle
Diesel
Använd endast dieselbränslen från välkända
tillverkare. Fyll aldrig på diesel med tveksam
kvalitet. Diesel bör uppfylla normen
EN 590 eller JIS K2204. Dieselmotorer är känsliga för föroreningar i bränslet, som t.ex. för hög
mängd svavelpartiklar.
Dieselbränsle kan vid låga temperaturer
(–6 °C till –40 °C) ge en paraffinutfällning vilket
kan leda till startsvårigheter. De större oljebolagen har ett speciellt dieselbränsle som är
avsett för yttertemperaturer kring fryspunkten.
Detta är mer lättflytande vid låga temperaturer
och reducerar risken för paraffinutfällning.
Risken för kondensvatten i tanken minskar om
tanken hålls välfylld. Se till att det är rent runt
påfyllningsröret vid tankning. Undvik spill på
lackerade ytor. Tvätta med tvål och vatten vid
spill.
VIKTIGT
Endast bränsle som uppfyller europeisk
dieselstandard får användas.
07
Svavelhalten får vara maximalt 50 ppm.
VIKTIGT
Dieselliknande bränslen som inte ska
användas:
•
•
•
•
Marine Diesel Fuel
Eldningsolja
FAME1 (Fatty Acid Methyl Ester) och
vegetabilisk olja.
Dessa bränslen uppfyller inte kraven enligt
Volvos rekommendation och ger ökat slitage och motorskador som inte täcks av
Volvos garantier.
Bränslestopp
Bränslesystemets konstruktion hos en dieselmotor gör att om bränslet tar slut, kan urluftning på verkstad krävas för återstart efter tankning.
Efter ett motorstopp på grund av bränslebrist
behöver bränslesystemet en kort stund för att
utföra en kontroll. Gör då så här innan motorn
startas, efter att bränsletanken fyllts med diesel:
2. Tryck på START-knappen utan att trycka
ner broms- och/eller kopplingspedal.
282
4. För att starta motorn: Tryck ner bromsoch/eller kopplingspedal och tryck på
START-knappen en gång till.
Specialtillsatser
1. Sätt fjärrnyckeln i startlåset och tryck in
den till ändläget (se sidan 76).
1
3. Vänta ca 1 minut.
Dieselbränsle kan innehålla en viss mängd FAME, ytterligare mängd får inte tillsättas.
OBS
Inför påfyllning av bränsle vid bränslebrist:
•
Stanna bilen på så plan/vågrät mark
som möjligt – lutar bilen finns risk för
luftfickor i bränsletillförseln.
Avtappning av kondensvatten i
bränslefilter
I bränslefiltret separeras kondensvatten från
bränslet. Kondensvattnet kan i annat fall
orsaka motorstörningar.
Avtappning av bränslefiltret ska göras enligt
serviceintervallerna i Service- och garantiboken eller vid misstanke om att förorenat bränsle
använts.
VIKTIGT
Vissa specialtillsatser avlägsnar vattensepareringen i bränslefiltret.
07 Under din färd
Bränsle
Dieselpartikelfilter (DPF)
Dieselbilar är utrustade med ett partikelfilter,
vilket medför effektivare avgasrening. Partiklarna i avgaserna samlas i filtret under normal
körning. För att bränna bort partiklarna och
tömma filtret startas en s.k. regenerering. För
detta krävs att motorn har nått normal arbetstemperatur.
Regenereringen av filtret sker automatiskt och
tar normalt 10–20 minuter. Vid låg medelhastighet kan det ta lite längre tid. Under regenereringen ökar bränsleförbrukningen något.
Regenerering vid kallt väder
Om bilen ofta körs korta sträckor i kallt väder
når inte motorn normal arbetstemperatur.
Detta innebär att regenerering av dieselpartikelfiltret inte sker och att filtret inte töms.
När filtret har fyllts med partiklar till ca 80 %
tänds en gul varningstriangel i instrumentpanelen samt meddelandet Sotfilter fullt Se
handbok visas i displayen i instrumentpanelen.
Starta regenerering av filtret genom att köra
bilen, helst på landsväg eller motorväg, tills
motorn uppnår normal arbetstemperatur. Bilen
bör sedan köras i ytterligare 20 minuter.
OBS
En smärre reducering av motoreffekt kan
temporärt förnimmas under regenereringen.
När regenerering är avslutad raderas varningsmeddelandet automatiskt.
OBS
Extrema väderförhållanden, dra en släpvagn eller körning på höga altituder i kombination med bränslekvalitet är faktorer som
kan inverka på bilens prestanda.
Använd parkeringsvärmare* i kallt väder så når
motorn normal arbetstemperatur snabbare.
VIKTIGT
Om filtret fylls helt med partiklar kan det vara
svårt att starta motorn och filtret blir funktionsodugligt. Då finns risk att filtret måste
bytas ut.
Bränsleförbrukning och utsläpp av
koldioxid
Bränsleförbrukningssiffrorna kan påverkas om
bilen utrustas med extra tillbehör vilket påverkar bilens vikt. Se information om vikter sidan
357 och tabell sidan 364.
07
Dessutom kan körsätt och andra icke tekniska
faktorer påverka bilens bränsleförbrukning.
Vid körning med bränsle med oktantal
91 RON blir förbrukningen högre och effekten
lägre.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
283
07 Under din färd
Lastning
Allmänt om lastning
Lastförmågan beror på bilens tjänstevikt. Summan av passagerares vikt och samtliga tillval
reducerar bilens lastförmåga med motsvarande vikt. För utförlig information om vikter, se
sidan 357.
Bakluckan öppnas via en knapp på
belysningspanelen eller fjärrnyckeln,
se sidan 55.
• Förankra all last med remmar eller spännband i lastsäkringsöglorna.
Bilens köregenskaper förändras beroende
på lastens vikt och placering.
stöd.
Observera att inga föremål får hindra funktionen för framstolarnas WHIPS-system om
något av baksätets ryggstöd är nedfällt,se
sidan 25.
07
• Centrera lasten.
• Tunga föremål ska placeras så lågt som
möjligt. Undvik att placera tung last på
nedfällda ryggstöd.
• Täck skarpa kanter med något mjukt för att
inte skada klädseln.
284
Taklast
Användning av lasthållare
För att undvika skador på bilen och för att
uppnå största möjliga säkerhet vid färd,
rekommenderas de lasthållare som Volvo har
utvecklat.
Skyddseffekten från krockgardinen i innertaket kan utebli eller reduceras om lasten
når för högt.
Följ noggrant den monteringsanvisning som
bifogas lasthållaren.
•
• Kontrollera regelbundet att lasthållarna
Lasta aldrig ovanför ryggstöden.
Att tänka på vid lastning
• Placera lasten tryckt mot baksätets rygg-
För extra lång last kan även passagerarstolens
ryggstöd fällas, se sidan 78.
VARNING
Ett löst föremål som väger 20 kg kan vid en
frontalkollision i en hastighet av 50 km/h
komma att uppnå en rörelsevikt som motsvarar 1000 kg.
VARNING
VARNING
Framsäte
VARNING
och lasten sitter ordentligt fast. Surra lasten väl med lastband.
• Fördela lasten jämnt över lasthållarna.
Förankra alltid lasten. Vid en hård inbromsning kan den annars förskjutas och skada
personer i bilen.
• Bilens vindfång och därmed bränsleför-
Täck skarpa kanter och vassa hörn med
något mjukt.
• Kör mjukt. Undvik häftiga accelerationer,
Stäng av motorn och ansätt parkeringsbromsen vid lastning/lossning av långa
föremål. I ogynnsamma fall kan annars lasten komma åt växelspaken eller växelväljaren och därigenom föra den till ett körläge –
bilen kan då rulla iväg.
Lägg den tyngsta lasten underst.
brukningen ökar med lastens storlek.
hårda inbromsningar och hård kurvtagning.
VARNING
Bilens tyngdpunkt och köregenskaper förändras vid lastning på taket. För information
om maximalt tillåten last på taket, inklusive
lasthållare och eventuell takbox, se
sidan 357.
07 Under din färd
Lastning
Fällning av ryggstöd i baksäte
För att förenkla lastning i lastutrymmet kan
baksätets ryggstöd fällas ned, se sidan 81.
Lastsäkringsöglor
Bärkassehållare
Uppfällbar bärkassehållare*
Bärkassehållarna håller kassar på plats och
förhindrar att de välter och sprider sitt innehåll
i lastutrymmet. Belastning på hållaren är max 3
kg.
Uppfällbar bärkassehållare
Lastsäkringsöglorna används till att fästa
spännband för att förankra gods i lastutrymmet.
VARNING
Hårda, skarpa och/eller tunga föremål som
ligger eller sticker ut kan orsaka personskador vid en kraftig inbromsning.
Bärkassehållare
Uppfällbar bärkassehållare i golv kan öppnas
upp i tre lägen. Den kan sättas i två justeringslägen och ett så kallat serviceläge då den är
helt uppfälld. Den finns med två varianter av
golvkombination, ett med justeringlägen i balja
under golv och ett med justeringslägen i plastskenor. Uppfällning nedan visar justeringsläge
i balja under golv.
Belastning på den mittre hållaren är max 3 kg
och på de yttre max 10 kg.
07
Spänn alltid fast stora och tunga saker med
säkerhetsbältet eller lastsäkringsband.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
285
07 Under din färd
Lastning
12 V-uttag*
OBS
Kompressorn för provisorisk däcktätning är
provad och godkänd av Volvo. För information om användning av Volvos rekommenderade provisoriska däcktätning (TMK), se
sidan 310.
Lyft i handtaget* på övre golv och vik upp
golvet.
För fram golvet till ett passande läge och
placera det i justeringsspåret.
3. I serviceläget förs golvet längst fram mot
bakre sätesrygg och placeras i plaststödet
i mitten.
Fäll ner locket för att komma åt eluttaget.
• Uttaget lämnar spänning även när fjärrnyckeln inte är i startlåset.
VIKTIGT
Max. strömuttag är 10 A (120 W).
OBS
07
286
Tänk på att användning av eluttaget med
motorn avslagen medför risk för urladdning
av bilens startbatteri.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
07 Under din färd
Lastutrymme
Lastnät*
VARNING
Det är nödvändigt att försäkra sig om att
lastnätets övre infästningar är rätt monterade och att dragbanden är säkert fastsatta.
Skadade nät får inte användas.
1. Veckla ut lastnätet och se till att den delade
övre stången spärras i utfällt läge.
2. Haka fast stångens ena ände i takfästet
med dragbandens lås vända mot dig.
Lastnätet monteras i fyra fästpunkter.
Ett lastnät hindrar last från att åka fram i kupén
vid häftiga inbromsningar. Lastnätet måste alltid, av säkerhetsskäl, fästas och förankras på
rätt sätt. Nätet är tillverkat av stark nylonväv
och fästs bakom framstolarnas ryggstöd.
3. Haka fast stångens andra ände i takfästet
på motsatt sida – de teleskopiskt fjädrande
fästhakarna underlättar inpassningen. Var
noga med att trycka fram stångens fästhakar till respektive takfästes främre ändläge.
4. Kroka fast lastnätets dragband i öglorna
bak på stolarnas glidskenor – det underlättar om ryggstöden rätas upp och stolarna skjuts fram ett stycke.
Var observant på att inte pressa stol/ryggstöd hårt mot nätet när stol/ryggstöd skjuts
bakåt igen – justera bara tills stol/ryggstöd
vidrör nätet.
VIKTIGT
Om stol/ryggstöd pressas hårt bakåt mot
lastnätet kan nätet och/eller dess takfästen
skadas.
5. Spänn åt lastnätet med dragbanden.
Demontering och förvaring
VARNING
Last i lastutrymmet måste förankras väl,
även med ett korrekt monterat lastnät.
07
Fastsättning
OBS
Lastnätet monteras enklast via ena bakdörren.
Lastnätet kan enkelt tas loss och fällas ihop.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
287
07 Under din färd
Lastutrymme
Lossa spänningen i nätet genom att trycka
in knappen på dragbandets lås och mata
ut ett stycke av bandet.
Haka ur hatthyllan i framkant och ta ut den.
Tryck in spärrhaken och ta loss dragbandets båda krokar.
Haka loss stången från dess takinfästningar genom att dra bak stången i takinfästningarnas bakre ändläge, trycka
stången åt valfritt håll så att kroken fjädrar
in i stången vilket samtidigt frigör andra
sidans krok.
Sist tas den kvarvarande takinfästningskroken ur takinfästningen.
Hatthylla
4. Knäck stången på mitten, vik ihop den och
rulla ihop nätet.
Lägg in nätet i förvaringspåsen.
Det hopvikta lastnätet förvaras i sin påse i
bagageutrymmet.
07
Hatthyllan kan tas bort för ökat lastutrymme.
Borttagning av hatthylla
Lossa hatthyllans lyftöglor på båda sidor.
288
07 Under din färd
Körning med släpvagn
Allmänt
Lastförmågan beror på bilens tjänstevikt. Summan av passagerares vikt och samtliga tillval,
t.ex. dragkrok, reducerar bilens lastförmåga
med motsvarande vikt. För utförlig information
om vikter, se sidan 357.
Om draganordningen monterats av Volvo,
levereras bilen med nödvändig utrustning för
körning med släpvagn.
• Draganordningen på bilen ska vara av godkänd typ.
• Om dragkroken monteras i efterhand, kontrollera med din Volvoåterförsäljare att
bilen är fullt utrustad för släpvagnskörning.
• Lägg lasten i släpvagnen så att trycket på
bilens draganordning följer angivet maximalt kultryck.
• Öka däcktrycket till rekommenderat lufttryck för full last. För däcktrycksdekalens
placering, se sidan 308.
• Motorn belastas hårdare än normalt vid
körning med släpvagn.
• Kör inte med tungt släp när bilen är helt ny.
Vänta tills den körts minst 1000 km.
• I långa och branta nedförsbackar belastas
bilens bromsar mycket mer än normalt.
Växla ner till en lägre växel och anpassa
hastigheten.
överskridas. Följ gällande bestämmelser
för tillåtna hastigheter och vikter.
• Håll en låg hastighet vid körning med släp-
Släpvagnsvikter
För information om Volvos tilllåtna släpvagnsvikter, se sidan 358.
vagn uppför en lång brant stigning.
• Undvik att köra med släpvagn vid stigningar över 12 %.
Släpvagnskabel
Om bilens draganordning har en 13-polig kontakt och släpet har en 7-polig kontakt behövs
en adapter. Använd en adapterkabel som är
godkänd av Volvo. Se till att kabeln inte släpar
i marken.
Blinkers och bromsljus på släp
Om någon av släpets lampor för körriktningsvisarna är trasig, blinkar kombinationsinstrumentets symbol för körriktningsvisarna snabbare än normalt och displayen visar texten
Glödlampsfel Släpets blinker.
Är någon av släpets lampor för bromsljuset trasig visas texten Glödlampsfel Släp
stoppljus.
Nivåreglering*
De bakre stötdämparna bibehåller en konstant
höjd oavsett bilens last (upp till den tilllåtna
maxvikten). När bilen står still sjunker bakvagnen något, vilket är normalt.
OBS
Angivna högsta tillåtna släpvagnsvikter är
de som Volvo tillåter. Maximalt tillåten
hastighet för bil med tillkopplat släp är 100
km/h. Nationella fordonsbestämmelser kan
begränsa släpvagnsvikt och hastighet ytterligare. Dragkrokarna kan vara certifierade
för högre dragvikter än vad bilen får dra.
VARNING
Följ angivna rekommendationer för släpvagnsvikt. Hela ekipaget kan annars bli
svårkontrollerbart vid undanmanövrar och
inbromsningar.
Manuell växellåda
Överhettning
Vid körning med släpvagn i kuperad terräng i
varmt klimat kan det finnas risk för överhettning.
07
• Kör inte motorn på högre varv än
4500 varv/minut
(dieselmotorer: 3500 varv/minut) – i annat
fall kan oljetemperaturen bli för hög.
• Av säkerhetsskäl bör maximalt tillåten
hastighet, för bil med tillkopplat släp, inte
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
289
07 Under din färd
Körning med släpvagn
Dieselmotor 5 cyl
Parkering i backe
• Vid risk för överhettning är det optimala
1. Tryck ner färdbromsen.
varvtalet för motorn 2300–3000 varv/minut
för optimal cirkulation av kylvätskan.
2. Aktivera parkeringsbromsen.
3. För växelväljaren till läge P.
Automatisk växellåda
4. Släpp färdbromsen.
Överhettning
• Växelväljaren ska vara i parkeringsläge P
Vid körning med släpvagn i kuperad terräng i
varmt klimat kan det finnas risk för överhettning.
• En automatisk växellåda väljer optimal
växel relaterat belastning och motorvarv.
• Vid överhettning tänds en varningssymbol
på instrumentpanelen kombinerat med ett
textmeddelande – följ given rekommendation.
Branta stigningar
• Spärra inte automatväxellådan med en
högre växel än vad motorn "orkar med" –
det är inte alltid fördelaktigt att köra på hög
växel och lågt motorvarv.
07
VIKTIGT
Se även särskild information om långsam
körning med släpvagn för bilar med automatisk växellåda Powershift på sidan 114.
290
när bil med automatväxellåda och påkopplat släp parkeras. Använd alltid parkeringsbromsen.
• Använd stoppklossar för att blockera
hjulen när bil med påkopplat släp parkeras
i backe.
Start i backe
1. Tryck ner färdbromsen.
2. För växelväljaren till körläge D.
3. Frigör parkeringsbromsen.
4. Släpp färdbromsen och kör iväg.
Draganordning
Om bilen utrustats med löstagbar dragkrok ska
monteringsanvisningen för fastsättning av den
lösa delen följas noggrant, se sidan 292.
VARNING
Om bilen är försedd med Volvos löstagbara
dragkrok:
•
•
Följ monteringsanvisningen noggrant.
•
Kontrollera att indikatorfönstret visar
grönt.
Den löstagbara delen måste vara låst
med nyckel innan körning påbörjas.
Viktigt att kontrollera
• Dragkrokens kula behöver rengöras och
smörjas med fett regelbundet.
VARNING
Den löstagbara dragkrokens rörliga delar får
inte smörjas/oljas in. Det kan sänka säkerhetsnivån.
OBS
När kulhandske med svängningsdämpare
används skall dragkulan inte smörjas in.
07 Under din färd
Körning med släpvagn
Specifikationer
G021485
Förvaring löstagbar dragkrok
Den löstagbara dragkrokens förvaringsplats.
VIKTIGT
Ta alltid loss den löstagbara dragkroken
efter användning och förvara den på dess
bestämda plats i bilen.
Mått, fästpunkter (mm)
A
887
B
79
C
881
D
441
E
109
F
306
G
Sidobalk
H
Kulans centrum
07
291
07 Under din färd
Körning med släpvagn
Indikatorfönstret ska visa rött.
G021490
G021488
Fastsättning av löstagbar dragkrok
Indikatorfönstret ska visa grönt.
G021487
07
292
Kontrollera att mekanismen är i upplåst
läge genom att vrida nyckeln medurs.
Sätt i och skjut in kuldelen tills ett klick
hörs.
G000000
G021489
Ta bort skyddskåpan genom att först
och sedan dra kåpan
trycka in spärren
rakt bakåt
.
Vrid nyckeln moturs till låst läge. Ta nyckeln ur låset.
07 Under din färd
Körning med släpvagn
Säkerhetsvajer.
Tryck in låsratten
och vrid den moturs
tills ett klick hörs.
VARNING
G021494
Var noga med att fästa släpets säkerhetsvajer i avsett fäste.
Borttagning av löstagbar dragkrok
Kontrollera att kuldelen sitter fast genom
att rycka uppåt, nedåt och bakåt.
Vrid ner låsratten helt, tills det tar stopp och
håll ned samtidigt som kuldelen dras ut
bakåt och uppåt.
VARNING
Om kuldelen inte sitter korrekt ska den tas
loss och sättas fast igen enligt tidigare steg.
VARNING
VIKTIGT
Smörj bara in kulan för kulhandsken, resten
av dragkroken ska vara ren och torr.
Sätt i nyckeln och vrid den medurs till upplåst läge.
Förankra den löstagbara dragkroken på ett
säkert sätt om den förvaras i bilen, se
sidan 291.
G021495
07
293
07 Under din färd
Körning med släpvagn
Skjut på skyddskåpan tills den snäpper
fast.
Släpfordonsstabilisator – TSA*
TSA-systemets (Trailer Stability Assist) uppgift
är att stabilisera bil med tillkopplat släpfordon
i situationer där ekipaget kommit i självsvängning.
TSA-funktionen ingår i DSTC-systemet
(Dynamic Stability and Traction Control), se
sidan 132.
Funktion
Fenomenet att bil med släp hamnar i självsvängning, kan uppstå för alla kombinationer
av bilar och släp. I vanliga fall krävs mycket
höga hastigheter för att det ska uppstå. Men
om släpfordonet är överlastat eller har lasten
felaktigt fördelad, t.ex. för långt bak, finns risk
för självsvängning även i lägre hastigheter,
70–90 km/h.
07
För att självsvängning sedan ska börja, behövs
en utlösande faktor, t.ex:
• Bil med släp utsätts för en plötslig kraftig
sidovind.
• Bil med släp kör på ojämn vägbana eller i
ett gupp.
• Yviga rattrörelser.
294
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Handhavande
Då självsvängning väl har börjat kan den bli
svår eller omöjlig att dämpa, vilket gör ekipaget
svårkontrollerat med risk för att hamna i t.ex.
fel körfält eller utanför vägbanan.
TSA-systemet övervakar kontinuerligt bilens
rörelser, speciellt i sidled. Om självsvängning
upptäcks, sker individuell bromsreglering på
framhjulen vilket ger en stabiliserande effekt på
ekipaget. Oftast räcker detta för att föraren ska
återfå kontroll över bilen.
Om självsvängningen inte dämpas ut trots
TSA-systemets första ingrepp, bromsas ekipaget med alla hjul kombinerat med att motorns
drivkraft reduceras. När självsvängningen successivt dämpats och ekipaget åter är stabilt
avbryter TSA-systemet regleringen och föraren
återfår full kontroll över bilen.
Övrigt
Ingrepp av TSA-systemet kan ske i hastighetsintervallet 65–160 km/h.
OBS
TSA-funktionen stängs av om föraren väljer
Sport-läge, se sidan 132.
Ingrepp av TSA kan utebli om föraren med kraftiga rattrörelser försöker häva självsvängningen, eftersom TSA-systemet då inte kan
avgöra om det är släpet eller föraren som orsakar självsvängningen.
Då TSA-systemet arbetar, blinkar
DSTC-symbolen i kombinationsinstrumentet.
07 Under din färd
Bogsering och bärgning
Bogsering
VARNING
Ta reda på den enligt lag högsta tillåtna hastigheten för bogsering innan bogsering påbörjas.
1. Lås upp rattlåset genom att sätta fjärrnyckeln i startlåset och gör ett långt tryck
på START/STOP ENGINE-knappen –
nyckelläge II aktiveras, se sidan 76 för mer
information om nyckellägen.
Broms- och styrservo fungerar inte när
motorn är avstängd – det behövs
ca 5 gånger hårdare tryck på bromspedalen
och styrningen går betydligt tyngre än normalt.
Manuell växellåda
Inför bogsering:
2. Fjärrnyckeln måste vara kvar i startlåset
under hela bogseringen.
–
3. Håll bogserlinan sträckt, när dragbilen sänker farten, genom att hålla foten lätt på
bromspedalen – då undviks hårda ryck.
Automatisk växellåda Geartronic
VARNING
•
•
Fjärrnyckeln ska vara i nyckelläge II – i
läge I är alla krockkuddar deaktiverade.
•
Ta aldrig fjärrnyckeln ur startlåset när
bilen bogseras.
Modell med växellådan Powershift bör inte
bogseras eftersom den är beroende av motorgång för att få tillräcklig smörjning. Om bogsering ändå måste ske, ska sträckan göras så
kort som möjligt och då med mycket låg hastighet.
Vid osäkerhet om bilen är utrustad med växellådan Powershift eller inte, kan det verifieras
genom att kontrollera beteckningen på växellådans dekal under motorhuven – se
sidan 354. Beteckning ”MPS6” betyder att det
är en Powershift – i annat fall är det automatlådan Geartronic.
VIKTIGT
4. Var beredd att bromsa för att stanna.
Kontrollera att rattlåset är upplåst innan
bogsering.
För växelspaken till friläge och frigör parkeringsbromsen.
Automatisk växellåda Powershift
Undvik bogsering.
•
•
För att flytta bilen från en trafikfarlig
plats kan den dock bogseras undan en
kort sträcka i låg hastighet – inte längre
än 10 km och inte högre hastighet än
10 km/h. Observera att bilen alltid
måste bogseras så att hjulen rullar
framåt.
•
Vid förflyttning längre sträcka än
10 km måste bilen bärgas med drivhjulen lyfta från vägbanan – professionell
bärgning rekommenderas.
Bogsera inte bil med automatisk växellåda i högre hastighet än 80 km/h och
inte längre sträcka än 80 km. Följ de
hastigheter som är tillåtna enligt lokala
trafikbestämmelser.
Inför bogsering:
–
VIKTIGT
Observera att bilen alltid måste bogseras så
att hjulen rullar framåt.
För växelväljaren till läge N och frigör parkeringsbromsen.
07
Inför bogsering:
295
07 Under din färd
Bogsering och bärgning
–
Täcklock för bogseröglans fästpunkt förekommer i två varianter vilka måste öppnas
på olika sätt:
För växelväljaren till läge N och frigör parkeringsbromsen.
Starthjälp
• Varianten med ett urtag öppnas genom
Bogsera inte igång motorn. Använd ett hjälpbatteri om startbatteriet är så urladdat att
motorn inte kan startas, se sidan 109.
att, med ett mynt eller liknande instucket
i urtaget, bända det utåt. Vik sedan ut
locket helt och ta loss det.
• Den andra varianten har en markering
VIKTIGT
Katalysatorn kan skadas vid försök att bogsera igång motorn.
Ta fram bogseröglan som ligger under
golvluckan i lastutrymmet.
Bogserögla
Bogseröglan skruvas fast i ett gängat uttag
bakom ett täcklock på stötfångarens högra
sida, fram eller bak.
Fastsättning av bogserögla
OBS
För att komma åt bogseröglan/hjulskruvsnyckeln i skumblocket:
•
07
296
•
Version 1: Lyft däcktätningssatsens
kompressorenhet (punkt 5) för att
komma åt hjulskruvsnyckeln. Lyft ur flaskan med tätningsvätska (punkt 6) för att
komma åt bogseröglan.
Version 2: Lyft däcktätningssatsens
kompressorenhet (punkt 5) för att
komma åt bogseröglan. Hjulskruvsnyckeln ligger under domkraften.
utmed dess ena sida eller i ett hörn:
Tryck på markeringen med ett finger
och vik samtidigt ut motstående sida/
hörn med hjälp av skruvmejseln – locket
svänger kring dess centrumlinje och kan
sedan tas loss.
Skruva bogseröglan ända in till dess fläns.
Vrid fast öglan ordentligt med t. ex. hjulmutternyckeln.
Efter användning skruvas bogseröglan
loss. Lägg tillbaka bogseröglan på dess
plats.
Avsluta med att sätta tillbaka täcklocket på
stötfångaren.
VIKTIGT
Bogseröglan är endast avsedd för bogsering på väg – inte för bärgning efter dikeskörning eller fastkörning. Tillkalla professionell hjälp för bärgning.
07 Under din färd
Bogsering och bärgning
OBS
På vissa bilar med monterad dragkrok kan
bogseröglan inte fästas i det bakre fästet.
Fäst då bogserlinan i dragkroken.
Av den anledningen är det lämpligt att förvara den delbara dragkrokens kuldel i bilen.
Bärgning
Tillkalla professionell hjälp för bärgning.
VIKTIGT
Observera att bilen alltid måste bärgas så
att hjulen rullar framåt.
07
297
Allmänt .................................................................................................
Byte av hjul ...........................................................................................
Lufttryck i däck ....................................................................................
Varningstriangel och förbandslåda*......................................................
Provisorisk däcktätning (TMK)* ............................................................
298
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
300
304
308
309
310
HJUL OCH DÄCK
08 Hjul och däck
Allmänt
Köregenskaper
Däck betyder mycket för bilens köregenskaper. Däcktyp, dimension, däcktryck och
hastighetsklass är viktiga för hur bilen uppträder.
Rotationsriktning
Däck med störst mönsterdjup ska alltid monteras bak (för att minska risken för sladd).
Nya däck
OBS
Se till att ha samma typ och dimension och
även samma fabrikat på båda hjulparen.
Följ rekommenderat däcktryck som finns angivet i däcktryckstabellen, se sidan 366.
Skötsel av däck
G021778
Däckens ålder
Pilen visar däckets rotationsriktning.
08
300
Däck med mönster som är tillverkat för att
endast rulla åt ett håll, har rotationsriktningen
markerad med en pil på däcket. Däcket ska ha
samma rotationsriktning under hela sin livslängd. De bör endast skiftas mellan fram och
bak, aldrig från vänster till höger sida eller
omvänt. Om däcken monteras inkorrekt försämras bilens bromsegenskaper och förmåga
att pressa undan regn och snömodd.
Alla däck som är äldre än 6 år bör kontrolleras
av fackman även om de verkar oskadade. Däck
åldras och bryts ner även om de sällan eller
aldrig används. Funktionen kan då påverkas.
Det gäller alla däck som sparas för framtida
bruk. Exempel på yttre tecken som indikerar att
däcket är olämpligt för användning är sprickor
eller missfärgningar.
Däck är färskvara. Efter några år börjar de
hårdna samtidigt som friktionsegenskaperna
försämras undan för undan. Eftersträva därför
att få så färska däck som möjligt vid utbyte. Det
är särskilt viktigt när det gäller vinterdäck. De
sista siffrorna i sifferföljden betyder tillverkningsvecka och -år. Detta är däckets
DOT-märkning (Department of Transportation)
och anges med fyra siffror, exempelvis 1510.
Däcket på bilden är tillverkat vecka 15, år 2010.
Sommar- och vinterdäck
När sommar- och vinterhjulen skiftas, ska de
märkas upp med vilken sida de har suttit på,
t.ex. V för vänster och H för höger.
08 Hjul och däck
Allmänt
Rätt däcktryck ger jämnare slitage, se
sidan 308. Körsätt, däcktryck, klimat och
vägarnas skick har en inverkan på hur snabbt
dina däck åldras och slits. För att undvika skillnader i mönsterdjup samt förhindra att slitagemönster uppstår kan fram- och bakhjulen skiftas med varandra. Lämplig körsträcka vid första skiftet är ca 5000 km och därefter med
10 000 km intervall. Volvo rekommenderar dig
att kontakta en auktoriserad Volvoverkstad för
kontroll vid osäkerhet om mönsterdjupet. Om
det redan har uppstått betydande skillnad i slitage (>1mm skillnad i mönsterdjup) mellan
däcken, så skall de minst slitna däcken alltid
sitta bak. En framhjulssladd är vanligen lättare
att häva än en bakhjulssladd, och leder till att
bilen fortsätter rakt fram istället för att bakänden sladdar ut åt sidan och man kanske helt
förlorar kontrollen över bilen. Därför är det viktigt att bakhjulen aldrig förlorar fästet före framhjulen.
Hjul ska förvaras liggande eller upphängda –
inte stående.
VARNING
Ett skadat däck kan leda till förlorad kontroll
av bilen.
Däck med slitagevarnare
Fälgar och hjulskruvar
G021829
Slitage och underhåll
Slitagevarnare.
Slitagevarnare är en smal upphöjning tvärs
över slitbanan. På sidan av däcket syns bokstäverna TWI (Tread Wear Indicator). När däckets mönsterdjup är reducerat till 1,6 mm, kommer det i jämnhöjd med slitagevarnarna. Byt då
snarast till nya däck. Tänk på att däck med litet
mönsterdjup har mycket dåligt väggrepp i regn
eller snö.
Låg hjulskruv
Hög hjulskruv
Låsbar hjulskruv
Åtdragningsmoment:
• Typ 1 hjulskruv (stålfälg): 110 Nm
• Typ 2 hjulskruv (aluminiumfälg): 130 Nm
• Typ 3 Låsbar hjulskruv (stål-/aluminiumfälg): 110 Nm
Använd endast fälgar som är testade och godkända av Volvo och som ingår i Volvo originalsortiment. Kontrollera åtdragningsmomentet
med momentnyckel.
08
301
08 Hjul och däck
Allmänt
Låsbar hjulskruv*
Låsbar hjulskruv* kan användas på både aluminiumfälg och stålfälg. Under lastgolvet finns
plats för hylsan till de låsbara hjulskruvarna.
Vinterdäck
Volvo rekommenderar vinterdäck med vissa
dimensioner. Däckdimensionerna är beroende
av motorvariant. Vid körning med vinterdäck
måste rätt typ av däck monteras på alla fyra
hjulen.
OBS
Volvo rekommenderar att du rådgör med en
Volvoåterförsäljare om vilken fälg och däcktyp som passar bäst.
Dubbdäck
Dubbade vinterdäck ska köras in
500–1000 km, mjukt och lugnt så att dubbarna
sätter sig riktigt i däcken. Det ger däcken och
speciellt dubbarna längre livslängd.
OBS
Lagbestämmelser för användning av dubbdäck varierar från land till land.
08
Mönsterdjup
Väglag med is, snömodd och låga temperaturer ställer betydligt högre krav på däck än vid
302
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
sommarförhållanden. Därför rekommenderar
Volvo att inte köra med vinterdäck som har
mindre mönsterdjup än 4 mm.
7
Fälgbredd i tum
J
Fälghornets profil
Använda snökedjor
16
Fälgdiameter i tum
Snökedjor får endast användas på framhjulen
(gäller även fyrhjulsdrivna bilar).
50
Off-set i mm
(avstånd från hjulcentrum till hjulets
kontaktyta mot
navet)
Kör aldrig fortare än 50 km/h med snökedjor.
Undvik att köra på barmark eftersom detta sliter mycket hårt på både snökedjor och däck.
VARNING
Använd Volvo originalsnökedjor eller likvärdiga som är anpassade till rätt bilmodell,
däck- och fälgdimensioner. Vid osäkerhet
rekommenderar Volvo att du rådgör med en
auktoriserad Volvoverkstad. Fel snökedja
kan orsaka allvarlig skada på din bil och leda
till en olycka.
Däckdimensioner
På alla bildäck finns en beteckning för dimension. Exempel på beteckning:
215/55R16 97W.
205
Däckets bredd (mm)
50
Förhållande mellan däcksidans höjd
och däckets bredd (%)
Specifikationer
R
Radialdäck
Bilen är helbilsgodkänd. Detta innebär att vissa
kombinationer av hjul och däck är godkända.
För tillåtna kombinationer, se sidan 366
17
Fälgdiameter i tum (")
93
Kodsiffror för max tillåten däckbelastning, lastindex (LI)
W
Kodbeteckning för maximal tillåten
hastighet, hastighetsklass (SS). (I
detta fall 270 km/h).
Hjul- (fälg) dimensioner
Hjul (fälgar) har en dimensionsbeteckning, till
exempel: 7Jx16x50.
08 Hjul och däck
Allmänt
Lastindex
Varje däck har en viss förmåga att bära last, ett
lastindex (LI). Bilens vikt avgör vilken lastförmåga som krävs av däcken. Lägsta tillåtna
index anges i tabellen, se sidan 366.
Hastighetsklasser
Varje däck tål en viss maxhastighet, en hastighetsklass (Speed Symbol; SS).
Däckens hastighetsklass ska minst motsvara
bilens toppfart. Lägsta tillåtna hastighetsklass
anges i tabellen, se sidan 366.
Enda undantaget från dessa bestämmelser är
vinterdäck (både dubbade och dubbfria däck),
där lägre hastighetsklass får användas. Om ett
sådant däck väljs får bilen inte köras fortare än
däcket är klassificerat för. (T.ex. får klass Q
köras i maximalt 160 km/h).
H
210 km/h
V
240 km/h
W
270 km/h
Y
300 km/h
VARNING
Bilen måste utrustas med däck som har
samma eller högre lastindex (LI) och hastighetsklass (SS) än specificerat. Om ett däck
med för lågt lastindex eller hastighetsklass
används kan det bli överhettat.
Väglaget avgör hur fort bilen kan köras, inte
däckens hastighetsklass.
OBS
Det är maximal tillåten hastighet som anges
i tabellen.
Q
T
160 km/h (används endast på vinterdäck)
08
190 km/h
303
08 Hjul och däck
Byte av hjul
Reservhjul*1
Reservhjulet (Temporary spare) är endast
avsett att användas tillfälligt och ska snarast
ersättas med ett ordinarie hjul. Under körning
med reservhjulet kan bilen få annorlunda köregenskaper. Reservhjulet är mindre än det
vanliga hjulet. Därmed påverkas bilens markfrigång. Se upp med höga trottoarkanter och
maskintvätta inte bilen. Om reservhjulet sitter
på framaxeln kan du heller inte samtidigt
använda snökedjor. På fyrhjulsdrivna bilar kan
drivningen på bakaxeln kopplas ur. Reservhjulet ska inte repareras. Rätt däcktryck på reservhjulet anges i däcktryckstabellen, se
sidan 366.
VIKTIGT
•
Kör aldrig fortare än 80 km/h med ett
reservhjul på bilen.
•
Bilen får aldrig köras utrustad med fler
än ett reservhjul av typen "Temporary
spare" samtidigt.
5. Ta tag i bortre delen av reservhjulet och lyft.
Skjut reservhjult något framåt och lyft ur
det ur förvaringsutrymmet.
6. Ta ur hjulskruvsnyckeln, domkraften och
bogseröglan ur skumblocket.
OBS
Domkraften måste lyftas ut för att komma åt
bogseröglan.
Domkraft*
Framtagning av reservhjulet
Reservhjul* med domkraft* och hjulskruvsnyckel* finns under golvet i bagageutrymmet.
1. Lyft bakre kanten av lastgolvet (eller på
modeller med ledat lastgolv, ta tag i lastgolvets handtag, lyft och för bakre delen av
golvet framåt).
2. Lyft ur förvaringsfacket (tillbehör) - endast
modeller med ledat lastgolv.
3. Lyft ur undergolvet (endast modeller med
ledat lastgolv).
4. Skruva loss fästskruven och lyft ur skumblocket med domkraften och verktygen.
08
1
304
Om bilen är utrustad med provisorisk däcktätningssats, se sidan 310 för information.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Använd originaldomkraften endast vid reservhjulsbyte. Domkraftens skruv ska alltid vara
välsmord.
Losstagning
Sätt ut varningstriangel, se sidan 309, om ett
hjul byts på en trafikerad plats. Bilen och
domkraften* ska stå på ett fast horisontellt
underlag.
1. Dra åt parkeringsbromsen och lägg i backväxeln eller läge P om bilen har automatisk
växellåda.
08 Hjul och däck
Byte av hjul
VIKTIGT
VARNING
Kontrollera att domkraften inte är skadad,
gängorna är ordentligt smorda samt att den
är fri från smuts.
Bogseröglan måste skruvas in samtliga
gängvarv i hjulskruvsnyckeln.
6. Lossa hjulskruvarna ½–1 varv moturs med
hjulskruvsnyckeln.
OBS
Volvo rekommenderar endast användning
av den domkraft* som hör till respektive bilmodell, vilket framgår av domkraftsdekalen.
På dekalen anges också domkraftens maximala lyftförmåga vid en angiven lägsta lyfthöjd.
VARNING
Placera aldrig något mellan marken och
domkraften, inte heller mellan domkraften
och bilens domkraftsfäste.
5. Skruva ihop bogseröglan med hjulskruvsnyckeln* till stopp enligt följande bild.
2. Ta fram reservhjulet och verktygen (se
beskrivningen på sidan 304). Där finns
också en förpackning som innehåller
handskar och en plastpåse för det punkterade hjulet.
7. På varje sida av bilen finns två domkraftsfästen.
3. Blockera framför och bakom de hjul som
ska stå kvar på marken. Använd till exempel kraftiga träklossar eller större stenar.
4. Bilar med stålfälgar har löstagbara hjulsidor. Använd demonteringsverktyget för
att kroka i och dra bort eventuell heltäckande hjulsida. Alternativt kan hjulsidorna
ryckas bort för hand.
Hjulskruvsnyckeln och bogseröglan
08
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
305
08 Hjul och däck
Byte av hjul
VIKTIGT
Marken under domkraften ska vara fast, slät
och ska inte luta.
8. Veva upp domkraften så att flänsen i
karossen hamnar i skåran i domkraftshuvudet.
9. Lyft bilen så högt att hjulet går fritt. Ta bort
hjulskruvarna och lyft av hjulet.
OBS
Bilens ordinarie domkraft är endast avsedd
för att användas vid enstaka tillfällen och
under kort tid såsom byte av hjul vid punktering, byte till vinterhjul/sommarhjul, mm.
Endast domkraften som tillhör den specifika
modellen får användas för att lyfta bilen. Om
bilen ska lyftas oftare, eller under längre tid
än för ett hjulskifte, rekommenderas att en
garagedomkraft används. I så fall följ de
bruksanvisningar som följer med utrustningen.
VARNING
Kryp aldrig under bilen då den är upphissad
på domkraft.
Låt aldrig passagerare uppehålla sig i bilen
då den lyfts upp med domkraft.
Parkera bilen på ett sådant sätt att passagerare har bilen eller helst ett vägräcke
mellan sig och vägbanan.
08
306
Ditsättning
1. Rengör anliggningsytorna mellan hjul och
nav.
2. Sätt dit hjulet. Skruva åt hjulskruvarna
ordentligt.
3. Sänk ner bilen så att hjulet inte kan rotera.
4. Dra fast hjulskruvarna korsvis. Det är viktigt
att hjulskruvarna blir ordentligt åtdragna
(se sidan 301 för åtdragningsmomenten).
Kontrollera åtdragningsmomentet med
momentnyckel.
5.
08 Hjul och däck
Byte av hjul
3. Sätt tillbaka verktygen som ev. har använts
i sina respektive fack i skumblocket.
4. Om reservhjulet har använts, lägg tillbaka
skumblocket i förvaringsuttrymmet och
skruva fast fästskruven i förvaringsuttrymmets golvet. Det punkterade hjulet kan läggas i plastpåsen som finns i förpackningen
med handskarna.
Sätt tillbaka eventuell heltäckande hjulsida.
OBS
Hjulsidans uttag för ventilen ska vara över
ventilen på fälgen vid montering.
Om reservhjulet inte har använts, lägg
skumblocket i reservhjulet och lägg reservhjulet tillbaka i förvaringsutrymmet. Skruva
fast fästskruven i förvaringsuttrymmets
golv.
VIKTIGT
Verktyg och domkraft* ska förvaras på
avsedd plats i bilens bagage-/lastutrymme
när de inte används.
Reservhjul* och domkraft*, återplacering
i bagageutrymmet
Efter användning av verktyg och domkraft* ska
de placeras tillbaka i skumblocket på rätt sätt.
1. Skruva ur bogseröglan ur hjulskruvsnyckeln och placera bogseröglan i facket i
botten av skumblocket.
2. Veva ihop domkraften till hälften så att den
passar in i skumblocket. Lägg vevens ände
i facket i skumblocket.
08
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
307
08 Hjul och däck
Lufttryck i däck
Däcktryck
Bränsleekonomi, ECO-tryck
För hastigheter under 160 km/h rekommenderas ECO-trycket (gäller både för full och lätt
last - se sidan 366) för att få bäst bränsleekonomi.
Kontrollera däcktrycket
G021830
Däckens lufttryck ska kontrolleras varje
månad.
Däcktrycksdekalen på förarsidans dörrstolpe
(mellan fram- och bakdörr) visar vilka tryck
däcken ska ha vid olika last och hastighetsförhållanden. Det finns också angivet i däcktryckstabellen, se sidan 366.
• Däcktryck för bilens rekommenderade
Däcktryck kontrolleras på kalla däck. Med kalla
däck avses att däcken har samma temperatur
som yttertemperaturen. Efter några kilometers
körning blir däcken varma och trycket högre.
För lågt däcktryck ökar bränsleåtgången, förkortar däckens livslängd och försämrar bilens
vägegenskaper. Körning med för lågt däcktryck innebär att däcken kan bli överhettade
och skadas. Däcktrycket påverkar åkkomfort,
vägljud och styregenskaper.
däckdimension
• ECO-tryck1
OBS
Temperaturskillnader förändrar
däcktrycket.
08
1
308
ECO-trycket ger förbättrad bränsleekonomi.
OBS
Däcktrycket sjunker med tiden, det är ett
naturligt fenomen. Däcktrycket varierar
också beroende på omgivningens temperatur.
08 Hjul och däck
Varningstriangel och förbandslåda*
Varningstriangel
Lyft golvluckan (eller skjut bakre delen av
lastglovet framåt på modeller med ledat
golv och sedan lyft undergolvet) och ta ut
varningstriangeln.
Ta varningstriangeln ur fodralet, vik ut och
sätt ihop de två lösa sidorna.
Fäll ut varningstriangelns stödben.
Följ de bestämmelser som gäller för användning av varningstriangel. Placera varningstriangeln på ett lämpligt ställe med tanke på
trafiksituationen.
Se till att varningstriangeln med fodral sitter
ordentligt fast i lastutrymmet efter användning.
Förbandslåda*
En väska med första hjälpenutrustning finns
placerad på vänstra sidan av lastutrymmet.
08
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
309
08 Hjul och däck
Provisorisk däcktätning (TMK)*
Allmänt
består av en kompressor och en behållare med
tätningsvätska. Satsen fungerar som en provisorisk reparation. Flaskan med tätningsvätskan ska bytas ut innan bäst före-datumet passerats och efter användning.
Tätningsvätskan tätar effektivt däck som punkterats i slitbanan.
OBS
Däcktätningssatsen är endast avsedd för
tätning av däck med punktering i slitbanan.
Version 1.
Däcktätningssatsen har begränsad förmåga
att täta däck som har punktering i däcksidan.
Täta inte däck med den provisoriska däcktätningen om de uppvisar större skåror, sprickor
eller liknande skador.
Anslut kompressorn till ett av bilens 12 V-uttag,
se sidorna 226 och 286. Välj det uttag som är
närmast det punkterade däcket.
OBS
Kompressorn för provisorisk däcktätning är
provad och godkänd av Volvo.
Version 2.
08
310
Provisorisk däcktätning (TMK: Temporary
Mobility Kit) används till att täta en punktering
samt kontrollera och justera däcktrycket. Den
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Placering av däcktätningssatsen och
varningstriangeln
Sätt ut en varningstriangel om ett däck ska
tätas vid en trafikerad plats. Varningstriangeln
och däcktätningssatsen finns under golvet i
bagageutrymmet.
1. Lyft bakre kanten av lastgolvet (eller på
modeller med ledat lastgolv, ta tag i lastgolvets handtag, lyft och för bakre delen av
golvet framåt).
2. Lyft ur förvaringsfacket (tillbehör) - endast
modeller med ledat lastgolv.
3. Lyft ur undergolvet (endast modeller med
ledat lastgolv).
4. Kroka loss den elastiska delen av remmen
över TMK-kompressorenheten på vänster
sida.
5. Lyft TMK-kompressorenheten rakt upp.
6. För att komma åt flaskan med tätningsvätska måste den skjutas till vänster tills
den går att lyfta ur skumblocket.
08 Hjul och däck
Provisorisk däcktätning (TMK)*
OBS
Översikt
Tätning av punkterat däck
För att komma åt bogseröglan/hjulskruvsnyckeln i skumblocket:
Version 1: Lyft däcktätningssatsens
kompressorenhet (punkt 5) för att
komma åt hjulskruvsnyckeln. Lyft ur
flaskan med tätningsvätska (punkt 6) för
att komma åt bogseröglan.
•
Version 2: Lyft däcktätningssatsens
kompressorenhet (punkt 5) för att
komma åt bogseröglan. Hjulskruvsnyckeln ligger under domkraften.
Efter användning, haka på remmen igen på
vänster sida.
Version 1: Remmen måste dras bakom skumblocket (inte ovanpå).
Version 2: Remmen måste vara i klykan på
bakre delen av skumblocket.
VARNING
Hastigheten får inte överstiga 80 km/h efter
att den provisoriska däcktätningen använts.
Volvo rekommenderar dig att uppsöka en
auktoriserad Volvoverkstad för inspektion
av det tätade däcket (maximal körsträcka
200 km). Personalen kan avgöra om däcket
kan lagas eller behöver bytas.
Dekal, högsta tillåtna hastighet
Strömbrytare
Kabel
Flaskhållare (orangefärgade locket)
G014338
•
Skyddslock
Tryckreduceringsventil
Luftslang
Flaska med tätningsvätska
Tryckmätare
För information om detaljernas funktion, se föregående bild.
1. Öppna locket på däcktätningssatsen.
2. Lossa dekalen om högsta tillåtna hastighet
och sätt fast den på ratten.
08
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
311
08 Hjul och däck
Provisorisk däcktätning (TMK)*
VARNING
Tätningsvätskan kan irritera huden. Vid hudkontakt, tvätta omedelbart bort vätskan
med tvål och vatten.
VARNING
Lämna inte barn i bilen utan uppsikt då
motorn är igång.
8. Sätt strömbrytaren i position I.
3. Kontrollera att strömbrytaren är i position 0 och ta fram kabeln och luftslangen.
OBS
Bryt inte flaskans plombering innan användning. När flaskan skruvas fast bryts plomberingen automatiskt.
4. Skruva av det orange locket och skruva
loss flaskans kork.
5. Skruva fast flaskan i flaskhållaren.
VARNING
Skruva inte av flaskan, den är försedd med
backspärr för att förhindra läckage.
6. Skruva loss hjulets ventilhatt och skruva
fast luftslangens ventilanslutning till botten
på däckventilens gänga.
7. Sätt i kabeln i 12 V-uttaget och starta bilen.
08
312
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
VARNING
Stå aldrig intill däcket då kompressorn pumpar. Om det uppstår sprickbildningar eller
ojämnheter ska kompressorn omedelbart
stängas av. Färden bör inte fortsätta. Att
kontakta en auktoriserad däckverkstad
rekommenderas.
OBS
När kompressorn startar kan trycket öka
upp till 6 bar men trycket sjunker efter ca
30 sekunder.
9. Fyll däcket i 7 minuter.
tryckreduceringsventilen om däcktrycket
är för högt.)
VARNING
Om trycket understiger 1,8 bar är hålet i
däcket för stort. Färden bör inte fortsätta.
Att kontakta en auktoriserad däckverkstad
rekommenderas.
11. Stäng av kompressorn och dra ur kabeln ur
12 V-uttaget.
12. Ta loss slangen från däckventilen och sätt
på ventilhatten.
13. Kör snarast ca 3 km med en maximal
hastighet på 80 km/h så tätningsvätskan
kan täta däcket.
Efterkontroll av lagning och tryck
1. Anslut utrustningen igen.
2. Läs av däcktrycket på tryckmätaren.
• Ligger det under 1,3 bar har däcket inte
VIKTIGT
Risk för överhettning. Kompressorn ska inte
arbeta längre än 10 minuter.
10. Stäng av kompressorn för att kontrollera
trycket på tryckmätaren. Minsta tryck är
1,8 bar och max. 3,5 bar. (Släpp ut luft med
tätats tillräckligt. Färden bör inte fortsättas. Kontakta en däckverkstad.
• Är däcktrycket högre än 1,3 bar ska
däcket pumpas upp till angivet däcktryck enligt däcktryckstabellen, se
sidan 366 (1 bar = 100 kPa). Släpp ut
08 Hjul och däck
Provisorisk däcktätning (TMK)*
luft med tryckreduceringsventilen om
däcktrycket är för högt.
VARNING
Skruva inte av flaskan, den är försedd med
backspärr för att förhindra läckage.
VARNING
Hastigheten får inte överstiga 80 km/h efter
att den provisoriska däcktätningen använts.
Volvo rekommenderar dig att uppsöka en
auktoriserad Volvoverkstad för inspektion
av det tätade däcket (maximal körsträcka
200 km). Personalen kan avgöra om däcket
kan lagas eller behöver bytas.
3. Se till att kompressorn är avstängd. Lossa
luftslangen och kabeln. Sätt tillbaka ventilhatten.
Pumpning av däck
4. Vik in slangen i lådan och låt flaskan vara
kvar. Lägg TMK i bagaget.
Bilens originaldäck kan pumpas upp av kompressorn.
OBS
Efter användning ska flaskan med tätningsvätska och slangen bytas ut. Volvo
rekommenderar att dessa byten utförs av en
auktoriserad Volvoverkstad.
VARNING
Kontrollera däcktrycket regelbundet.
Volvo rekommenderar dig att köra till närmaste
auktoriserade Volvoverkstad för att byta ut/
reparera det skadade däcket. Informera verkstaden om att däcket innehåller däcktätningsvätska.
1. Kompressorn ska vara avstängd. Se till att
strömbrytaren står i position 0 och ta fram
kabel och luftslang.
2. Skruva loss hjulets ventilhatt och skruva dit
luftslangens ventilanslutning till botten på
däckventilens gänga.
VARNING
3. Anslut kabeln till något av bilens 12 V-uttag
och starta bilen.
4. Starta kompressorn genom att ställa
strömbrytaren i position I.
VIKTIGT
Risk för överhettning. Kompressorn ska inte
arbeta längre än 10 minuter.
5. Pumpa upp däcket till angivet tryck enligt
däcktryckstabellen, se sidan 366. (Släpp
ut luft med tryckreduceringsventilen om
däcktrycket är för högt.)
6. Stäng av kompressorn. Lossa luftslangen
och kabeln.
7. Sätt tillbaka ventilhatten.
Byte av behållare med tätningsvätska
Byt flaska när bäst före-datum passerats. Hantera den gamla flaskan som miljöfarligt avfall.
Inandning av bilavgaser kan medföra livsfara. Låt aldrig motorn gå i utrymmen som
är tillslutna eller saknar tillräcklig ventilation.
VARNING
08
Lämna inte barn i bilen utan uppsikt då
motorn är igång.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
313
08 Hjul och däck
Provisorisk däcktätning (TMK)*
VARNING
Flaskan innehåller 1,2-Etanol och naturrågummi-latex.
Farligt vid förtäring. Kan ge allergi vid hudkontakt.
Undvik kontakt med huden och ögonen.
Förvaras oåtkomligt för barn.
08
314
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
08 Hjul och däck
08
315
Motorrum..............................................................................................
Lampor..................................................................................................
Torkarblad och spolarvätska................................................................
Batteri....................................................................................................
Säkringar...............................................................................................
Bilvård...................................................................................................
316
318
324
330
333
337
346
UNDERHÅLL OCH SERVICE
09 Underhåll och service
09
Motorrum
Allmänt
Volvos serviceprogram
För att hålla bilen på en hög nivå vad gäller
trafiksäkerhet, driftsäkerhet och tillförlitlighet
bör Volvos serviceprogram följas, vilket finns
specificerat i Service- och garantiboken. Volvo
rekommenderar att låta en auktoriserad Volvoverkstad utföra service- och underhållsarbeten. Volvos verkstäder har den personal, servicelitteratur och de specialverktyg som garanterar högsta servicekvalitet.
VARNING
Tänk på att kylarfläkten (placerad framtill i
motorrummet, bakom kylaren) kan starta
automatiskt någon tid efter att motorn
stängts av.
Låt alltid motortvätt utföras av en verkstad.
Om motorn är varm finns risk för brand.
Öppna och stänga motorhuv
Vrid handtaget ungefär 20-25 grader
medurs. Det hörs när spärren släpper.
För spärren åt vänster och öppna huven.
(Spärrhaken sitter mellan strålkastare och
grill, se bild.)
VIKTIGT
För att Volvos garanti ska gälla, kontrollera
och följ Service- och garantiboken.
VARNING
Kontrollera regelbundet
Kontrollera att huven låser ordentligt vid
stängning.
Kontrollera följande oljor och vätskor med
jämna mellanrum, t.ex. vid tankning:
• Kylvätska
• Motorolja
• Spolarvätska
318
Handtaget för huvöppning är alltid på vänster sida.
09 Underhåll och service
Motorrum
Motorrum, översikt
VARNING
Tändsystemet har mycket hög spänning
och effekt. Livsfarlig spänning råder i tändsystemet. Fjärrnyckeln ska alltid vara i läge
0 när arbete utförs i motorrummet, se
sidan 76.
Vidrör inte tändstift eller tändspole när fjärrnyckeln är i nyckelläge II eller när motorn är
varm.
Kontroll av motorolja
Motorrummets utseende kan variera beroende av
motorvariant.
Påfyllning av spolarvätska
Mätsticka för motorolja1
Påfyllning av motorolja
Relä- och säkringscentral
För att rekommenderade serviceintervall
ska kunna tillämpas, krävs att godkänd
motorolja används. Använd enbart föreskriven oljekvalitet, både vid påfyllning och
vid oljebyte, annars riskerar du att påverka
livslängd, startbarhet, bränsleförbrukning
och miljöbelastning.
Volvo rekommenderar att oljebyte utförs på
en auktoriserad Volvoverkstad.
Kylare
Startbatteri
VIKTIGT
För att uppfylla kraven för motorns serviceintervall fabriksfylls alla motorer med en
speciellt anpassad syntetisk motorolja.
Valet av olja har gjorts med stor omsorg och
med hänsyn tagen till livslängd, startbarhet,
bränsleförbrukning och miljöbelastning.
Volvo Personvagnar frånsäger sig allt
garantiansvar om inte motorolja med föreskriven kvalitet och viskositet används.
Expansionskärl för kylsystem
Behållare för broms- och kopplingsvätska (placerad på förarsidan)
09
Volvo rekommenderar Castrol oljeprodukter.
Vid körning under ogynnsamma förhållanden,
se sidan 360.
Volvo använder olika system för varning för låg/
hög oljenivå eller lågt/högt oljetryck. Vissa varianter har oljetryckgivare, då används lampan
för oljetryck. Andra varianter har oljenivågivare,
då informeras föraren via varningssymbolen
mitt i instrumentet samt displaytexter. Vissa
modeller har båda varianterna. Kontakta en
Volvoåterförsäljare för mer information.
Luftfilter
1
Motorer med elektronisk oljenivågivare har inte mätsticka (5-cyl. diesel).
319
09 Underhåll och service
Motorrum
09
Byt motorolja och oljefilter enligt de bytesintervaller som finns angivna i Service- och garantiboken.
Att använda olja av högre kvalitet än den
angivna är tillåtet. Vid körning under ogynnsamma förhållanden rekommenderar Volvo en
olja med högre kvalitet, se sidan 360.
Volvo rekommenderar att oljenivån kontrolleras var 2 500:e km. Det säkraste mätvärdet
fås på kall motor före start. Mätvärdet är felvisande omedelbart efter att motorn stängts
av. Mätstickan visar för låg nivå eftersom all
olja inte hunnit rinna ner i oljetråget.
För påfyllningsbar volym, se sidan 361 och
framåt.
Motor med
4. Dra upp och kontrollera nivån.
5. Ligger nivån nära MIN bör 0,5 liter fyllas på.
Skulle nivån vara kraftigt under, kan ytterligare mängd erfordras.
6. Om nivån åter önskas kontrolleras, gör det
efter en kortare körning. Därefter upprepa
steg 1 - 4.
VARNING
Fyll aldrig över MAX-markeringen. Nivån får
aldrig ligga över MAX eller under MIN, detta
kan leda till motorskada.
oljemätsticka2
G021737
VARNING
Oljenivån ska ligga mellan MIN- och MAX-markeringarna.
Mätning och eventuell påfyllning
Mätsticka och påfyllningsrör.
Det är viktigt att oljenivån kontrolleras redan
innan första ordinarie oljebyte äger rum på den
nya bilen.
2
320
Gäller enbart bensin samt 4-cyl. diesel.
1. Säkerställ att bilen står plant. Det är viktigt
att vänta cirka 5 minuter efter det att
motorn stängts av så att oljan hinner rinna
tillbaka ner i oljetråget.
2. Dra upp och torka av mätstickan.
3. Stick ner mätstickan igen.
Spill inte olja på de heta avgasgrenrören då
det finns risk för brand.
09 Underhåll och service
Motorrum
Motor med elektronisk oljenivågivare3
09
VIKTIGT
Vid meddelande Låg oljenivå Fyll på 0,5
liter motorolja, fyll endast på med 0,5 liter.
OBS
Oljenivån detekteras endast av systemet
under körning. Systemet kan inte direkt
känna av förändringar då olja fylls på eller
tappas av. Bilen måste köras ca 30 km innan
visning av oljenivån blir korrekt.
Påfyllningsrör
Du behöver inte vidta åtgärder med avseende
på motoroljenivån innan ett meddelande visas
i displayen, se bild nedan.
Meddelande och graf i display. Vänster display
visar kombinationsinstrumentet Digital och höger
Analog.
Meddelande
Motoroljenivå
Oljenivå kan på vissa bilar kontrolleras med
hjälp av den elektroniska oljenivåmätaren med
tumhjulet då motorn är avstängd, se
sidan 321. Låg oljenivå Fyll på 0,5 liter
motorolja
VARNING
Visas meddelande Oljeservice erfordras
åk till verkstad. Oljenivån kan vara för hög.
3
VARNING
Fyll inte på mer olja om fyllnadsnivå (3) eller
(4) visas enligt bilden nedan. Nivån får aldrig
ligga över MAX eller under MIN, detta kan
leda till motorskada.
VARNING
Spill inte olja på de heta avgasgrenrören då
det finns risk för brand.
Mätning av oljenivå*
Om kontroll av oljenivå önskas görs det enligt
sekvens nedan.
1. Aktivera nyckelläge II, se sidan 76.
Gäller enbart för 5-cyl. diesel.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
321
09 Underhåll och service
09
Motorrum
2. Vrid tumhjulet på vänster rattspak till position Motoroljenivå Vänta....
> Därefter visas information om motorns
oljenivå.
Kylvätska
Nivåkontroll och påfyllning
Kontrollera kylvätskan regelbundet
Nivån ska ligga mellan MIN- och MAX-markeringarna på expansionstanken. Om systemet
inte är välfyllt, kan höga temperaturer uppstå
med risk för skador på motorn.
VIKTIGT
Siffrorna 1 - 4 representerar fyllnadsnivå. Fyll inte
på mer olja om fyllnadsnivå (3) eller (4) visas.
Rekommenderad fyllnadsnivå är 4. Meddelande
och graf i display. Vänster display visar kombinationsinstrumentet Digital och höger Analog.
Vid påfyllning ska instruktionerna på förpackningen följas. Det är viktigt att balansera mängden kylvätska och vatten för rådande väderlek.
Komplettera aldrig med endast rent vatten.
Frysrisken ökar med såväl för liten som för stor
andel kylvätska.
•
Höga halter av klor, klorider och andra
salter kan orsaka korrosion i kylsystemet.
•
Använd alltid kylvätska med korrosionsskydd enligt Volvos rekommendation.
•
Tillse att blandningen av kylvätska är
50 % vatten och 50 % kylvätska.
•
Blanda kylvätskan med kranvatten av
godkänd kvalitet. Vid tveksamhet gällande vattnets kvalitet använd färdigblandad kylvätska enligt Volvos rekommendationer.
•
Vid byte av kylvätska/kylsystemskomponent ska kylsystemet spolas rent
med kranvatten av godkänd kvalitet
alternativt spolas med färdigblandad
kylvätska.
•
Motorn får endast köras med välfyllt kylsystem. I annat fall kan för höga temperaturer uppstå med risk för skador
(sprickor) i cylinderhuvudet.
VARNING
Kylvätskan kan vara mycket het. Om påfyllning behöver göras då motorn är varm,
skruva av expansionskärlets lock sakta så
att övertrycket försvinner.
För volymuppgifter samt standard med avseende på vattenkvalitet, se sidan 362.
322
09 Underhåll och service
Motorrum
Broms- och kopplingsvätska
Påfyllning
Klimatanläggning
Nivåkontroll
Felsökning och reparation
Broms- och kopplingsvätskan har gemensam
behållare. Nivån ska ligga mellan MIN- och
MAX-märkena som är synliga inuti behållaren.
Kontrollera nivån regelbundet.
Luftkonditioneringsanläggningen innehåller
fluorescerande spårmedel. Använd ultraviolett
ljus vid läckagesökning.
Volvo rekommenderar att du kontaktar en
auktoriserad Volvoverkstad.
Byt bromsvätska vartannat år eller vid vartannat ordinarie servicetillfälle.
För volymuppgifter och rekommenderad kvalitet för bromsvätska, se sidan 362. På bilar som
körs så att bromsarna används ofta och hårt,
t.ex. vid bergskörning eller körning i tropiskt
klimat med hög luftfuktighet, ska vätskan bytas
varje år.
VARNING
Om bromsvätskan ligger under MIN-nivå i
bromsvätskebehållaren bör inte bilen köras
vidare utan att bromsvätska fyllts på. Volvo
rekommenderar att anledningen till bromsvätskeförlusten kontrolleras av en
auktoriserad Volvoverkstad.
09
VARNING
Bromsvätskebehållarens placering.
I luftkonditioneringsanläggningen finns
köldmediet R134a under tryck. Service och
reparation av systemet får endast utföras av
auktoriserad verkstad.
Vätskebehållaren är skyddad under avtäckningen som täcker kallzonen av motorrummet.
Det runda locket måste först tas bort innan
behållarens lock kan nås.
1. Öppna locket som sitter placerat på
avtäckningen genom att vrida det.
2. Skruva av locket på behållaren och fyll på
vätska. Nivån ska ligga mellan MIN- och
MAX-märkena, vilka är placerade på insidan av behållaren.
VIKTIGT
Glöm inte sätta på locket.
323
09 Underhåll och service
Lampor
09
Allmänt
Alla glödlampor finns specificerade, se
sidan 329. Glödlampor och andra ljuskällor
som är av särskild typ eller som inte lämpar sig
för byte annat än av verkstad är de som finns
i:
• Aktiva xenon-strålkastare – ABL (xenonlampor)
•
•
•
•
•
•
•
Sidoblinkers, yttre backspeglar1
VARNING
Bilens elsystem ska vara i nyckelläge 0 när
lampbyte utförs, se sidan 76.
VIKTIGT
Vidrör aldrig glaset på glödlamporna direkt
med fingrarna. Fett från fingrarna förångas
av värmen och ger en beläggning på reflektorn som då kan förstöras.
Trygghetsbelysning, yttre backspeglar
Sidopositions-, Positionsljus bak
Bromsljus ovanför bakrutan
Interiör- och bagagerumsbelysning
Handskfacksbelysning
LED-ljus allmänt
VARNING
På bilar utrustade med Xenon-strålkastare
ska byte av Xenon-lampor utföras på verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad
rekommenderas. Arbete med Xenon-lamporna kräver särskild försiktighet eftersom
strålkastaren är utrustad med ett högspänningsaggregat.
OBS
Om ett felmeddelande kvarstår efter den
trasiga glödlampan ersatts, rekommenderas att en auktoriserad Volvoverkstad uppsöks.
Ta fram verktyget (Torx 30) som ligger under
golvluckan i lastutrymmet.
Strålkastare fram
Samtliga av strålkastarens glödlampor byts
genom att via motorrummet lossa och ta ut
hela strålkastaren.
1.
1
324
Vissa modeller
Lyft bort huvstoppet.
09 Underhåll och service
Lampor
2.
Lossa skruven med verktyget (Torx 30).
3.
Vrid låssprinten moturs.
Täcklock till hel-/halvljuslampor
Halvljus2
1.
Pressa samman hakarna.
1. Lossa strålkastaren, se sidan 324.
Vinkla ut täcklocket.
2. Lossa täcklocket, se sidan 325.
09
Dra ut låssprinten.
4.
Frigör strålkastaren genom att växelvis
vinkla och dra ut den.
VIKTIGT
Var försiktig när strålkastaren lyfts ut så att
inga detaljer skadas.
5.
Pressa ner spärrhaken.
Lossa kontaktstycket.
Lägg strålkastaren på ett mjukt underlag så
att inte linsen repas.
VIKTIGT
Dra inte i kabeln, endast i kontaktstycket.
2. Byt den aktuella glödlampan enligt anvisning.
3.
Pressa lamphållaren uppåt tills den lossar.
Dra ut lamphållaren.
4. Byt glödlampa och sätt tillbaka detaljerna i
omvänd ordning.
6. Byt den aktuella glödlampan enligt anvisning.
Strålkastaren måste vara monterad och kontakten korrekt ditsatt innan belysningen slås på
eller byte av nyckelläge.
2
Bilar med halogen-strålkastare
325
09 Underhåll och service
Lampor
09
Helljus2
Extra helljus*3
Körriktningsvisare/blinkers, fram
1. Lossa strålkastaren, se sidan 324.
1. Lossa strålkastaren, se sidan 324.
1. Lossa strålkastaren, se sidan 324.
2. Lossa täcklocket, se sidan 325.
2. Lossa täcklocket, se sidan 325.
2.
Lossa täcklocket.
3.
3.
3.
Tryck in spärrhaken.
Vrid lamphållaren moturs.
Dra ut lamphållaren.
4. Byt glödlampa och sätt tillbaka detaljerna i
omvänd ordning.
2
3
326
Bilar med halogen-strålkastare
Bilar med xenon-strålkastare
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Pressa lamphållaren uppåt tills den lossar.
Dra ut lamphållaren.
4. Byt glödlampa och sätt tillbaka detaljerna i
omvänd ordning.
Dra ut lamphållaren.
4. Byt glödlampa och sätt tillbaka detaljerna i
omvänd ordning.
09 Underhåll och service
Lampor
Positions-/parkeringsljus4
Sidomarkeringsljus
Varselljus5
1. Lossa strålkastaren, se sidan 324.
1. Lossa strålkastaren, se sidan 324.
1.
Lossa täcklocket.
2.
Vrid lamphållaren moturs.
2.
Lossa täcklocket.
2.
Vrid lamphållaren moturs.
Dra ut lamphållaren.
3.
Dra ner lamphållaren.
3. Byt glödlampa och sätt tillbaka detaljerna i
omvänd ordning.
4
5
4. Byt glödlampa och sätt tillbaka detaljerna i
omvänd ordning.
09
Dra ut lamphållaren.
3. Byt glödlampa och sätt tillbaka detaljerna i
omvänd ordning.
Gäller ej bilar med xenon-strålkastare då dessa är utrustade med LED-lampor.
Gäller endast varselljus med halogen-lampor.
``
327
09 Underhåll och service
09
Lampor
Placering av baklampor
Bromsljus (LED)
Positionsljus
Lamphållare bak
Blinkers, broms- och backljus byts inifrån lastutrymmet.
Bromsljus
1. Ta bort luckan i klädseln (1) på den sidan
den trasiga glödlampan finns.
Sidomarkeringsljus
2.
Blinkers
Backljus
Dimbakljus
Dimbakljus
Tryck spärrhaken i sidled.
Dra ut lamphållaren.
3. Lossa den trasiga glödlampan genom att
trycka in den och vrida moturs.
4. Byt glödlampa och sätt tillbaka detaljerna i
omvänd ordning.
Stick in (ca 20 mm) ett trubbigt knivliknande föremål, ex bordskniv, vid triangeln.
Bänd försiktigt tills låsklacken släpper.
VIKTIGT
Var försiktig så att inga detaljer skadas.
Vrid lamphållaren moturs.
Dra ut lamphållaren.
328
09 Underhåll och service
Lampor
3. Byt glödlampa och sätt tillbaka detaljerna i
omvänd ordning.
09
Specifikation glödlampor
[W]A
Typ
HalvljusB
55
H7 LL
HelljusB
Belysning
Belysning i make up-spegel
65
H9
helljusC
55
H7 LL
Blinkers, fram
21
HY21W
PositionsljusB
5
W5W LL
Sidomarkeringsljus
5
WY5W LL
VarselljusB
19
PW19W
Sidoblinkers, yttre
backspeglarD
5
WY5W LL
Blinkers, bak
21
PY21W LL
Bromsljus
21
P21W LL
Backljus
21
P21W LL
Dimbakljus
21
H21W LL
Make up-spegelbelysning
1,2
T5 Sockel
W2x4,6d
Extra
1. Stick in en skruvmejsel under lamplinsen
och bänd försiktigt upp låsklacken på kanten.
2. Lossa försiktigt och lyft bort lamplinsen.
3. Dra med en näbbtång glödlampan rakt ut
åt sidan. Kläm inte hårt med tången, lampans glas kan i så fall krossas.
4. Byt glödlampa och sätt tillbaka detaljerna i
omvänd ordning.
A
B
C
D
Watt
Bilar med halogen-strålkastare
Bilar med xenon-strålkastare
Vissa modeller
329
09 Underhåll och service
Torkarblad och spolarvätska
09
Torkarblad
Serviceläge
detaljerad information om nyckellägen, se
sidan 76.)
2. Tryck kort på START/STOP ENGINEknappen igen för att sätta bilens elsystem
i nyckelläge 0.
3. För inom 3 sekunder höger rattspak uppåt
och håll den kvar i ca 1 sekund.
> Torkarna går då och ställer sig rakt upp.
Torkarna återgår till utgångsläge vid ett kort
tryck på START/STOP ENGINE-knappen för
att sätta bilens elsystem i nyckelläge I (eller vid
start av bilen).
Torkarblad i serviceläge.
För att kunna byta, tvätta eller lyfta torkarbladen (till exempel vid avskrapning av is från
vindrutan) måste de vara i serviceläge.
VIKTIGT
Innan torkarbladen sätts i serviceläge –
säkerställ att de inte är fastfrusna.
1. Sätt fjärrnyckeln i startlåset1 och tryck kort
på START/STOP ENGINE-knappen för att
sätta bilens elsystem i nyckelläge I. (För
1
330
Inte nödvändigt i bil med Keyless-funktion.
VIKTIGT
Om torkararmarna i serviceläge har fällts
upp från vindrutan, måste de fällas tillbaka
mot vindrutan innan torkarna tillåts att
återgå till utgångsläge. Detta för att undvika
att lacken på motorhuven skrapas.
OBS
Efter att torkararmarna har varit i serviceläge
måste torkarna aktiveras och deaktiveras
innan serviceläget kan användas igen.
Byte av torkarblad
09 Underhåll och service
Torkarblad och spolarvätska
Fäll upp torkararmen när den är i serviceläge. Tryck på knappen som sitter på torkarbladsinfästningen och dra rakt ut parallellt med torkararmen.
Skjut in det nya torkarbladet tills ett klickljud hörs.
Kontrollera att bladet sitter fast ordentligt.
4. Fäll tillbaka torkararmen mot vindrutan.
Torkarbladen har olika längd. Bladet på
förarsidan är längre än det på passagerarsidan.
VARNING
Eftersom bilen är utrustad med krockkudde
Pedestrian Airbag rekommenderar Volvo att
torkararmarna ska vara original och att du
endast använder originaldelar till dem.
4. Tryck fast det nya torkarbladet. Kontrollera
att det sitter fast ordentligt.
5. Fäll tillbaka torkararmen.
Rengöring
För rengöring av torkarblad och vindruta, se
sidan 346 och framåt.
VIKTIGT
Kontrollera bladen regelbundet. Eftersatt
underhåll förkortar bladens livslängd.
Byte av torkarblad bakruta
Påfyllning av spolarvätska
G021763
Torkarna återgår från serviceläge till utgångsläge vid ett kort tryck på START/STOP
ENGINE-knappen för att sätta bilens elsystem
i nyckelläge I (eller vid start av bilen).
OBS
09
1. Fäll torkararmen utåt.
2. Ta tag i den inre delen av bladet (vid pilen).
3. Vrid moturs för att använda bladets ändläge mot torkararmen som en hävstång för
att lättare få loss bladet.
Vindrute- och strålkastarspolarna har gemensam vätskebehållare.
331
09 Underhåll och service
09
Torkarblad och spolarvätska
VIKTIGT
Använd spolarvätska med frostskydd under
vintern så att det inte fryser i pump, behållare och slangar.
För volymuppgifter, se sidan 362.
332
09 Underhåll och service
Batteri
Hantering
Startbatteriets livslängd och funktion påverkas
av antal starter, urladdningar, körsätt, körförhållanden, klimatförhållanden, etc.
• Koppla aldrig ifrån startbatteriet då motorn
går.
• Kontrollera att kablar till startbatteriet är
rätt anslutna och väl åtdragna.
VARNING
•
Startbatteriet kan bilda knallgas vilken
är mycket explosiv. En gnista, som kan
bildas om en startkabel ansluts felaktigt, kan räcka för att batteriet ska
explodera.
•
Startbatteriet innehåller svavelsyra som
kan orsaka allvarliga frätskador.
•
Skölj med stora mängder vatten om
svavelsyra kommer i kontakt med ögon,
hud eller kläder. Vid stänk i ögonen –
kontakta omedelbart läkare.
OBS
Om startbatteriet laddas ur många gånger
påverkas dess livslängd negativt.
Startbatteriets livslängd påverkas av flera
faktorer, bl.a. av körförhållande och klimat.
Batteriets startkapacitet sjunker gradvis
med tiden och behöver därför laddas om
bilen inte används under en längre tid eller
om den bara körs korta sträckor. Stark kyla
begränsar startkapaciteten ytterligare.
För att startbatteriet ska hållas i bra kondition rekommenderas minst 15 minuters körning/vecka eller att batteriet ansluts till en
batteriladdare med automatisk underhållsladdning.
09
VIKTIGT
Om följande inte beaktas kan energisparfunktionen för infotainment tillfälligt upphöra att fungera och/eller meddelande i
informationsdisplayen om startbatteriets
laddningsgrad tillfälligt vara inaktuellt efter
inkoppling av externt startbatteri eller batteriladdare:
•
Den negativa batteripolen på bilens
startbatteri får aldrig användas för
anslutning av externt startbatteri eller
batteriladdare – enbart bilens chassi
ska användas som jordpunkt.
Se avsnitt "Starthjälp" – där beskrivs var och
hur kabelklammorna ska placeras.
Ett startbatteri som hålls ständigt fulladdat
har maximal livslängd.
Symboler på batteriet
VIKTIGT
Använd skyddsglasögon.
Vid laddning av startbatteriet får aldrig
snabbladdare användas.
Ytterligare information i
bilens instruktionsbok.
333
09 Underhåll och service
09
Batteri
Förvara batteriet utom
räckhåll för barn.
Explosionsfara.
Batteriet innehåller frätande syra.
Ska lämnas till återvinning.
Eco Start/Stop DRIVe*
Bil försedd med Start/Stop-funktion är utrustad med två 12 V-batterier – ett extra kraftigt
startbatteri samt ett stödbatteri som hjälper till
vid Eco Start/Stop DRIVe-funktionens startsekvens.
För mer information om Start/Stop – se
sidan 117.
För mer information om bilens startbatteri – se
sidan 109 och 368.
Batteri
Undvik gnistor eller
öppen eld.
OBS
KöldstartförmågaA,
CCA (A)
Förbrukat startbatteri ska återvinnas på ett
miljöanpassat sätt – det innehåller bly.
StorlekD,
L×B×H
(mm)
Byte av startbatteri
Volvo rekommenderar att låta en auktoriserad
verkstad utföra byte av batterier – en
auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
För mer information om bilens startbatteri - se
sidan 109
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Stöd
760 B
120B
800 C
180C
278×175×190B
150×90×106B
315×175×190C
150×90×130C
70B
8B
80C
10C
Kapacitet (Ah)
A
B
C
D
334
Start
Enligt EN-standard.
Manuell växellåda.
Automatisk växellåda.
Största möjliga storlek.
09 Underhåll och service
Batteri
VIKTIGT
Batteriernas placering
Vid batteribyte, i bil med Start/Stop-funktion, måste batterier av AGM1-typ monteras.
Ju högre strömuttag i bilen (extra kyla/
värme, etc) desto mer måste batterierna
laddas = Ökad bränsleförbrukning.
•
När startbatteriets kapacitet sjunkit
under lägsta tillåtna nivå kopplas Start/
Stop-funktionen ur.
Tillfälligt reducerad Start/Stop-funktion p.g.a.
högt strömuttag innebär:
• Motorn auto-startar2 utan att föraren
trycker ner kopplingspedalen (manuell
växellåda).
VIKTIGT
Om följande inte beaktas kan Start/Stopfunktionen tillfälligt upphöra att fungera
efter inkoppling av externt startbatteri eller
batteriladdare:
•
Den negativa batteripolen på bilens
startbatteri får aldrig användas för
anslutning av externt startbatteri eller
batteriladdare – enbart bilens chassi
ska användas som jordpunkt.
Se avsnitt "Starthjälp" – där beskrivs var och
hur kabelklammorna ska placeras.
OBS
•
09
A: Vänsterstyrd bil. B: Högerstyrd bil. 1. Startbatteri3 2. Stödbatteri.
Stödbatteriet behöver normalt inte mer service
än det ordinarie startbatteriet. Vid frågor eller
problem bör verkstad kontaktas – en
auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
• Motorn auto-startar utan att föraren lyfter
foten från färdbromspedalen (automatisk
växellåda).
1
2
3
Absorbed Glass Mat
Auto-start kan endast ske om växelspaken står i neutralläge.
Startbatteriet beskrivs utförligt på sidan 333.
335
09 Underhåll och service
09
Batteri
OBS
Om startbatteriet har blivit så urladdat att allt
är “svart” och bilen i princip saknar samtliga
normala elektriska funktioner och motorn
därefter startas med hjälp av ett externt batteri eller batteriladdare, kommer Start/Stopfunktionen att vara aktiverad. Motorn kommer då att kunna auto-stoppas men
Start/Stop-funktionen kan vid ett autostopp misslyckas med att auto-starta
motorn p.g.a. otillräcklig kapacitet i startbatteriet.
För att säkerställa en lyckad auto-start efter
ett auto-stopp måste batteriet först laddas
upp. Vid en yttertemperatur av +15 °C behöver batteriet laddas minst 1 timma. Vid lägre
yttertemperatur rekommenderas en laddningstid på 3–4 timmar. Rekommendationen är att batteriet laddas upp med en
extern batteriladdare.
Om den möjligheten saknas rekommenderas att tillfälligt deaktivera Start/Stop-funktionen tills startbatteriet återladdats tillräckligt.
För mer information om laddning av startbatteri, se avsnitt "Batteri" i kapitel "Underhåll och service".
336
09 Underhåll och service
Säkringar
Allmänt
09
Placering elcentraler
För att förhindra att bilens elektriska system
skadas genom kortslutning eller överbelastning, är alla de olika elektriska funktionerna och
komponenterna skyddade genom ett antal
säkringar.
Om någon elektrisk komponent eller funktion
inte fungerar, kan det bero på att komponentens säkring tillfälligt överbelastats och bränts.
Om samma säkring bränns upprepade gånger
föreligger något fel på en komponent. Volvo
rekommenderar då att du uppsöker en
auktoriserad Volvoverkstad för kontroll.
Byte
1. Titta i säkringsförteckningen för att lokalisera säkringen.
2. Dra ut säkringen och titta från sidan om
den böjda tråden är avbränd.
3. Byt i så fall till en ny säkring med samma
färg och samma amperetal.
Placering av elcentraler vänsterstyrd bil, om
bilen är högerstyrd byter centralen under
handskfacket sida.
Motorrum
Under handskfack
Under höger framstol
VARNING
Använd aldrig ett främmande föremål eller
en säkring med högre amperetal än specificerat för att ersätta en säkring. Detta kan
förorsaka betydande skador på elsystemet
och möjligtvis leda till brand.
337
09 Underhåll och service
Säkringar
09
Motorrum
På insidan av locket finns en tång som underlättar hantering då en säkring ska dras ut eller
sättas på plats.
Funktion
A
Funktion
A
Manövermagnet startmotor (ej
Start/Stop)
30
Eluppvärmd vindruta höger sida*
40
ABS-pump
40
I elcentralen finns även plats för ett antal
reservsäkringar.
ABS-ventiler
30
Positioner
Strålkastarspolare*
20
Dekalen på insidan av locket visar säkringarnas
placering.
Kupéfläkt
40
• Säkringar 7–18 är av typ "JCASE" och bör
–
–
–
bytas av en verkstad1.
• Säkringar 19–45 och 47–48 är av typ "Mini
Fuse".
1
338
En auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Primärsäkring för säkringar
32–36
30
–
Eluppvärmd vindruta vänster
sida*
40
Parkeringsvärmare*
20
09 Underhåll och service
Säkringar
Funktion
A
Funktion
A
Funktion
A
Vindrutetorkare
20
10
Tändspolar (bensin)
10
Central elektronikstyrenhet, referensspänning stödbatteri (Start/
Stop)
5
Dieselfiltervärmare; Glödstiftsstyrenhet (5-cyl. diesel); Oljepump automatväxellåda (5-cyl.
diesel Start/Stop)
15
Signalhorn
15
Reläspole i relä för kylfläkt (4-cyl.,
5-cyl. diesel); Lambdasonder (4cyl. bensin); Luftmassemätare
(diesel); Bypassventil EGR-kylning (diesel); Reglerventil bränsleflöde (5-cyl. diesel); Reglerventil bränsletryck (5-cyl. diesel)
Motorstyrenhet (4-cyl.)
10
Bromsljus
5
20
–
Motorstyrenhet (5-cyl.); Gasspjällenhet (5-cyl. bensin)
15
–
Reläspole i relä för kylfläkt (5-cyl.
bensin); Lambdasonder (5-cyl.
bensin)
Ljusreglage
5
10
ABS
5
Interna reläspolar
5
Motorstyrenhet; Transmissionsstyrenhet; Krockkuddar
10
12 V-uttag tunnelkonsol fram
15
Ljushöjdsreglering*
10
Transmissionsstyrenhet
15
Elstyrservo
5
Magnetkoppling A/C
15
Luftmassemätare (4-cyl. bensin);
EVAP-ventil (4-cyl. bensin);
Insprutningsventiler (5-cyl. bensin); Reglermotor turbo (4-cyl.
diesel); Reglerventil bränsleflöde
(4-cyl. diesel); Solenoid kolvkylning (5-cyl. diesel); Turboreglerventil (5-cyl. diesel); Oljenivågivare (5-cyl. diesel)
Central elektronikstyrenhet
15
12 V-uttag tunnelkonsol bak
15
10
Klimatsensor*; Spjällmotorer luftintag
10
Motorstyrenhet (5-cyl.)
5
Ventiler (bensin); Solenoider
(bensin); Lambdasond (diesel);
Vevhusventilationsvärmare
(5-cyl.); Luftmassemätare (5-cyl.
bensin)
Elmanövrerad stol höger*
20
–
09
–
Kylvätskepump (Start/Stop)
10
Kollisionsvarning
5
Gaspedalgivare
5
Laddningspunkt stödbatteri
–
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
339
09 Underhåll och service
09
340
Säkringar
Funktion
A
–
–
–
–
09 Underhåll och service
Säkringar
09
Under handskfack
På insidan av locket till elcentralen i motorrummet finns en tång som underlättar hantering då en säkring ska dras ut eller sättas på
plats.
I elcentralen i motorrummet finns även plats
för ett antal reservsäkringar.
Byte av säkringar
Säkringarna blir åtkomliga när en skyddskåpa
har lossats från elcentralen.
Demontering av kåpa
1. Ta tag i urtaget och dra tills låsklackarna i
kåpans underkant frigörs från elcentralen.
2. Ta bort kåpan.
OBS
En relativt stor dragkraft krävs för att
låsklackarna i kåpans överkant först ska frigöras från elcentralen.
341
09 Underhåll och service
09
Säkringar
Återmontering av kåpa
Funktion
A
Funktion
A
Bränslepump
20
Centrallås tankluckaB
10
Klimatpanel
10
7,5
–
–
Bakrutetorkare
15
Rattmodul
Reservposition, innerbelysning
5
Sirén larm*; Diagnosuttag OBDII
5
Innerbelysning; Elmanövrerade
stolar
10
Helljus
15
Rullgardin glastak*
10
Regnsensor*; Avbländning inre
backspegel*; Fuktsensor*
5
Kollisionsvarning*
5
–
–
–
1. Passa in de undre låsklackarna.
2. Vrid kåpan uppåt tills de övre klackarna
snäpper fast.
OBS
Se till att de övre låsklackarna styrs in
ordentligt i elcentralens spår.
Positioner
Dekalen på insidan av kåpan visar säkringarnas placering.
Säkringarna är av typ "Mini Fuse".
342
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Upplåsning bakluckaA
10
–
–
Reservpositon 3, kontinuerlig
spänning
5
Rattlås
15
Kombinationsinstrument
5
–
Backljus
10
VindrutespolareC; BakrutespolareC
20
Startspärr
5
Reservposition 1, kontinuerlig
spänning
15
Reservposition 2, kontinuerlig
spänning
20
Rörelsesensor larm*; Fjärrmottagare
5
VindrutespolareD; BakrutespolareD
20
09 Underhåll och service
Säkringar
A
B
C
D
E
F
Funktion
A
Centrallås tankluckaE
10
Upplåsning bakluckaF
10
PTC-element luftförvärmare*;
Knapp sätesvärme bak*
7,5
Krockkuddar; Krockkudde fotgängare
10
Reservposition 4, kontinuerlig
spänning
7,5
–
–
–
–
09
Se även säkring 84.
Se även säkring 83.
Se även säkring 82.
Se även säkring 77.
Se även säkring 70.
Se även säkring 65.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
343
09 Underhåll och service
Säkringar
09
Under höger framstol
På insidan av locket till elcentralen i motorrummet finns en tång som underlättar hantering då en säkring ska dras ut eller sättas på
plats.
I elcentralen i motorrummet finns även plats
för ett antal reservsäkringar.
Positioner
Dekalen på insidan av locket visar säkringarnas
placering.
2
344
En auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
• Säkringar 24–28 är av typ "JCASE" och bör
bytas av en verkstad2.
• Säkringar 1–23 och 29–46 är av typ "Mini
Funktion
A
Kontrollpanel höger framdörr
25
Kontrollpanel vänster bakdörr
25
Kontrollpanel höger bakdörr
25
Fuse".
Funktion
A
–
–
Keyless*
10
Dörrhandtag (Keyless*)
5
Kontrollpanel vänster framdörr
25
–
Elmanövrerad stol vänster*
–
–
20
–
09 Underhåll och service
Säkringar
Funktion
A
Funktion
A
Funktion
A
–
–
Släpvagnsuttag 1*
40
–
–
Audiostyrenhet (förstärkare)*
5
Eluppvärmd bakruta
30
–
–
–
–
–
–
–
–
Telematik*; Bluetooth*
5
BLIS*
5
–
–
Audio; Infotainmentstyrenhet
15
Parkeringsassistans*
5
–
–
Digitalradio*; TV*
10
Parkeringskamera*
5
12 V-uttag lastutrymme
15
–
–
–
–
–
–
–
–
Stolsvärme förarsida
15
–
–
Stolsvärme passagerarsida
15
–
–
–
–
–
–
–
–
Släpvagnsuttag 2*
20
–
–
Primärsäkring för säkringar
12–16: Infotainment
40
Sätesvärme bak höger*
15
Sätesvärme bak vänster*
15
AWD-styrenhet*
15
–
09
–
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
345
09 Underhåll och service
09
Bilvård
Tvätta bilen
VARNING
Tvätta bilen så snart den blivit smutsig. Håll till
på en spolplatta med oljeavskiljare. Använd bilschampo.
Låt alltid motortvätt utföras av en verkstad.
Om motorn är varm finns risk för brand.
Använd inga starka lösningsmedel.
• Avlägsna fågelspillning från lacken så snart
VIKTIGT
som möjligt. Den innehåller kemikalier som
påverkar och missfärgar lacken mycket
snabbt. Det rekommenderas att eventuella
missfärgningar avlägsnas av en
auktoriserad Volvoverkstad.
Smutsiga strålkastare har försämrad funktionalitet. Rengör dem regelbundet, till
exempel vid bränslepåfyllning.
Använd inga frätande rengöringsmedel utan
använd vatten och en icke repande svamp.
• Spola underredet.
• Spola hela bilen tills den lösa smutsen
avlägsnats för att minska risken för tvättrepor. Spruta inte direkt på låsen.
OBS
Yttre belysning såsom strålkastare, dimljus
och baklampor kan tillfälligt få kondens på
insidan av glaset. Detta är normalt, all ytterbelysning är konstruerad för att motstå
detta. Kondens ventileras normalt ut ur
lamphuset då lampan varit tänd en stund.
• Vid behov använd kallavfettningsmedel på
hårt nedsmutsade ytor. Observera att
ytorna då inte får vara solvarma!
• Tvätta med svamp och bilschampo och
rikligt med ljummet vatten.
• Tvätta torkarbladen med ljummen tvållösning eller bilschampo.
• Torka bilen torr med ett rent, mjukt sämskskinn eller en vattenskrapa. Om man undviker att låta vattendroppar självtorka i
starkt solljus minskar risken för vattentorkfläckar som kan behöva poleras bort.
346
OBS
Tvätta regelbundet torkarblad och vindruta
med ljummen tvållösning eller bilschampo.
Rengöring av torkarblad
Asfalts-, damm- och saltrester på torkarbladet
samt insekter, is m.m. på vindrutan försämrar
bladets livslängd.
Vid rengöring:
–
Ställ torkarbladen i serviceläge, se
sidan 330.
Automattvätt
En automattvätt är ett enkelt och snabbt sätt
att få bilen ren, men den kommer inte åt på alla
ställen. För att uppnå bra resultat rekommenderas att tvätta bilen för hand.
OBS
Under de första månaderna ska bilen
endast handtvättas. Detta eftersom lacken
är känsligare när den är ny.
Högtryckstvätt
Vid högtryckstvätt, använd svepande rörelser
och se till att munstycket inte kommer närmare
bilens ytor än 30 cm (avståndet gäller alla
exteriöra detaljer). Spruta inte direkt på låsen.
09 Underhåll och service
Bilvård
Prova bromsarna
VARNING
Provbromsa alltid efter tvättning, även parkeringsbromsen, så att fukt och korrosion
inte angriper bromsbeläggen och försämrar
bromsarna.
Tryck lätt på bromspedalen då och då vid körning av längre sträckor i regn eller snöslask.
Friktionsvärmen gör att bromsbeläggen värms
upp och torkar. Gör samma sak efter start i
mycket fuktig eller kall väderlek.
VIKTIGT
Undvik vaxning samt polering på plast och
gummi.
Vid användning av avfettningsmedel på
plast och gummi, om nödvändigt gnugga
endast med lätt tryck. Använd mjuk tvättsvamp.
Polering av blanklister kan nöta bort eller
skada det blanka ytskiktet.
Polermedel som innehåller slipmedel ska
inte användas.
Fälgar
Exteriöra plast-, gummi- och
prydnadsdetaljer
Använd endast fälgrengöringsmedel som
rekommenderas av Volvo.
För rengöring och vård av infärgade plastartiklar, gummi- och prydnadsdetaljer, till exempel
blanklister, rekommenderas speciellt rengöringsmedel som finns hos Volvoåterförsäljare.
Vid användning av sådant rengöringsmedel
ska instruktionerna följas noggrant.
Starka fälgrengöringsmedel kan skada ytan
och orsaka fläckar på förkromade aluminiumfälgar.
Svårare fläckar kan tas bort med fin slippasta
(rubbing) avsedd för billack.
Polera först med polish och vaxa sedan med
flytande eller fast vax. Följ noga instruktionerna
på förpackningarna. Många preparat innehåller
både polish och vax.
VIKTIGT
Enbart lackbehandlingar rekommenderade
av Volvo ska användas. Andra behandlingar; såsom konservering, försegling,
skydd, glansförsegling eller liknande kan
skada lacken. Lackskada orsakad av
sådana behandlingar täcks inte av Volvos
garanti.
Vattenavvisande ytskikt*
Polering och vaxning
Använd aldrig produkter som bilvax,
avfettningsmedel eller liknande på
glasytan då detta kan förstöra dess vattenavvisande egenskaper.
Polera och vaxa bilen när lacken är matt eller
för att ge den ett extra skydd.
Var försiktig vid rengöring så att inte glasytan
repas.
Bilen behöver inte poleras förrän den är minst
ett år gammal, vaxning kan göras tidigare.
Polera och vaxa inte bilen i direkt solljus.
För att undvika skador på glasytan vid isborttagning – använd endast isskrapa av plast.
Tvätta och torka bilen mycket noga före polering eller vaxning. Tvätta bort asfalt eller tjärstänk med asfaltsborttagare eller lacknafta.
09
Det sker ett naturligt slitage på de vattenavvisande ytskikten.
För att de vattenavvisande egenskaperna ska
bestå rekommenderas en behandling med ett
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
347
09 Underhåll och service
09
Bilvård
speciellt efterbehandlingsmedel som finns hos
Volvoåterförsäljare. Det bör användas första
gången efter tre år och därefter varje år.
Rostskydd – kontroll och underhåll
Bilen fick ett mycket noggrant och komplett
rostskydd redan i fabriken. Delar av karossen
består av galvaniserad plåt. Underredet är
skyddat av ett nötningsbeständigt rostskyddsmedel. En tunn, penetrerande rostskyddsvätska sprutades in i utsatta balkar, hålrum,
slutna sektioner och sidodörrar.
Under normala förhållanden kräver rostskyddet ingen efterbehandling förrän efter ca 12 år.
Efter denna tid bör efterbehandling göras med
tre års intervall. Volvo rekommenderar att låta
en auktoriserad Volvoverkstad hjälpa dig om
bilen behöver efterbehandlas.
Smuts och vägsalt leder lätt till korrosion, därför är det viktigt att hålla bilen ren. För att upprätthålla bilens rostskydd behöver det regelbundet kontrolleras och eventuellt förbättras.
Rengöring av interiör
Fläckar på textilklädsel och takklädsel
Använd endast rengöringsmedel och bilvårdsprodukter som rekommenderas av Volvo. Rengör regelbundet och följ instruktionerna som
medföljer bilvårdsprodukten.
För att inte försämra klädselns brandhärdighetsegenskaper rekommenderas speciellt textilrengöringsmedel som finns hos Volvoåterförsäljare.
Det är viktigt med dammsugning innan rengöring med rengöringsmedel.
Mattor och lastutrymme
Ta ut iläggsmattorna för separat rengöring av
golvmattan och iläggsmattorna. Använd
dammsugare för att suga bort damm och
smuts.
Vardera iläggsmatta sitter fast med piggar.
–
Ta tag i iläggsmattan vid vardera pigg och
lyft mattan rakt upp.
Sätt iläggsmattan på plats genom att trycka
fast den vid vardera pigg.
VARNING
Kontrollera innan färd att iläggsmattan vid
förarplatsen är ordentligt nedstucken och
förankrad i piggarna för att inte komma i
kläm vid och under pedalerna.
Till fläckar på golvmattan rekommenderas,
efter dammsugning, speciellt textilrengöringsmedel. Golvmattor ska rengöras med medel
som rekommenderas av din Volvoåterförsäljare!
348
VIKTIGT
Vassa föremål och kardborreförslutningar
kan skada bilens textilklädsel.
Behandling av fläckar på läderklädsel
Volvos läderklädsel är kromfri och är behandlad för att bevara sitt ursprungliga utseende.
Läderklädsel åldras och får en vacker patina
med tiden. Läder förädlas och bearbetas för att
det ska bibehålla sina naturliga egenskaper.
Det blir försett med ett skyddande ytskikt, men
för att bibehålla både egenskaper och
utseende krävs regelbunden rengöring. Volvo
erbjuder en heltäckande produkt för rengöring
och efterbehandling av läderklädsel som, då
den används enligt instruktionerna, bevarar
lädrets skyddande ytskikt. Efter en tids
användning kommer lädrets naturliga
utseende ändå att framträda mer eller mindre
beroende på lädrets ytstruktur. Detta är en
naturlig mognad av lädret och visar att det är
en naturprodukt.
09 Underhåll och service
Bilvård
Volvo rekommenderar att för att uppnå bästa
resultat rengöra och applicera skyddskräm en
till fyra gånger per år (eller fler vid behov). Volvo
Leather Care kit finns att köpa hos din Volvohandlare.
VIKTIGT
•
En del färgade klädesplagg (till exempel
jeans och mockaplagg) kan missfärga
klädseln.
•
Använd aldrig starka lösningsmedel.
Det kan skada såväl textil-, vinyl- som
läderklädsel.
Skyddsbehandling av läderklädsel
Grupp 3 (torr smuts, damm)
1. Häll lite av skyddskrämen på filtduken och
massera in ett tunt skikt av kräm med lätta
cirkulerande rörelser på lädret.
2. Samma procedur som för grupp 1.
2. Låt lädret torka i 20 minuter före användning.
Behandling av fläckar på interiör plast-,
metall- och trädetalj
Lädret har nu fått ett förbättrat fläckskydd och
UV-skydd.
För rengöring av interiöra detaljer och ytor
rekommenderas lätt vattenfuktad splittfiberduk eller microfiberduk som finns hos Volvoåterförsäljare.
Tvättråd för läderratt
• Ta bort smuts och damm med en mjuk förfuktad svamp och neutral tvål.
•
Läder behöver andas. Täck aldrig över
läderratten med skydd av plast.
Tvättråd för läderklädsel
• Använd naturliga oljor. För bästa resultat
1. Häll läderrengöring på den förfuktade
svampen och krama fram ett kraftigt skum.
Om ratten får fläckar:
2. Arbeta bort smutsen med lätta cirkulerande rörelser.
Grupp 1 (bläck, vin, kaffe, mjölk, svett och
blod)
3. Badda noga med svampen på fläckarna.
Låt svampen suga upp fläcken. Gnugga
inte.
–
4. Torka av med ett mjukt papper eller en duk
och låt lädret torka helt.
rekommendas Volvos lädervårdsmedel.
09
1. Använd mjuk borste för att ta bort smutsen.
Skrapa eller gnid aldrig på en fläck. Använd
aldrig starka fläckborttagningsmedel. I svårare
fall kan speciellt rengöringsmedel som finns
hos Volvoåterförsäljare användas.
Rengöring av säkerhetsbälten
Använd vatten och syntetiskt tvättmedel, särskilt textilrengöringsmedel finns hos din Volvoåterförsäljare. Tillse att bältet är torrt innan det
rullas tillbaka in igen.
Använd mjuk trasa eller svamp. Blanda en
5 %- ammoniumlösning. (För blodfläckar,
använd en lösning av 2 dl vatten och 25 g
salt.)
Grupp 2 (fett, olja, såser och choklad)
1. Samma procedur som för grupp 1.
2. Polera med ett absorberande papper eller
duk.
349
09 Underhåll och service
Bilvård
09
Bättring av mindre lackskador
Kulörkod (Färgkod)
Lacken utgör en viktig del av bilens rostskydd
och behöver därför kontrolleras regelbundet.
För att undvika rostangrepp bör lackskador
åtgärdas omgående. De vanligaste lackskadorna är mindre stenskott, repor och skador på
t. ex. skärmkanter, dörrar och stötfångare.
Reparera mindre lackskador såsom
stenskott och repor
Materiel
• grundfärg (primer)1 – för t. ex. plastklädda
G021832
stötfångare finns särskild vidhäftningsprimer på sprayburk
• baslack och klarlack – finns på sprayburkar
eller som färgpennor/stift2
• maskeringstejp
• fin slipduk1.
Kod för bilens kulör
Det är viktigt att använda rätt kulör. För produktdekalens placering, se sidan 354.
Innan arbetet påbörjas måste bilen vara rentvättad och torr samt ha en temperatur över
15 °C.
1. Fäst en bit maskeringstejp över den skadade ytan. Dra sedan av tejpbiten så att
eventuella lackrester följer med.
Om skadan nått ner till en metallyta (plåt)
är det lämpligt att använda en grundfärg
(primer). Vid skada i en plastyta bör en vidhäftningsprimer användas för bättre resultat – spruta i sprayburkens lock och pensla
tunt.
1
2
350
Eventuellt.
Följ instruktionerna som följer med förpackningen för färgpennan/stiftet.
09 Underhåll och service
Bilvård
09
2. Före målning kan vid behov (t. ex. om det
finns ojämna kanter) en lätt slipning med
mycket fint slipmaterial göras lokalt. Ytan
rengörs noggrant och får torka.
3. Rör om grundfärgen (primer) väl och applicera med hjälp av en fin pensel, tändsticka
eller dylikt. Avsluta med baslack och klarlack när grundfärgen torkat.
4. Vid repor, gör som tidigare, men maskera
runt skadan för att skydda den oskadade
lacken.
OBS
Om stenskottet inte nått ner till metallytan
(plåten) och ett oskadat färgskikt fortfarande finns kvar – fyll i baslack och klarlack
direkt efter att ytan gjorts ren.
351
Typbeteckningar...................................................................................
Mått och vikter......................................................................................
Motorspecifikationer.............................................................................
Motorolja...............................................................................................
Vätskor och smörjmedel.......................................................................
Bränsle..................................................................................................
Hjul och däck, dimensioner och tryck .................................................
Elsystemet.............................................................................................
Typgodkännande..................................................................................
Symboler i display.................................................................................
352
354
356
359
360
362
364
366
368
369
381
SPECIFIKATIONER
10 Specifikationer
Typbeteckningar
Placering av dekaler
10
354
10 Specifikationer
Typbeteckningar
Vid alla kontakter med Volvoåterförsäljaren om
bilen och vid beställning av reservdelar och tillbehör kan det underlätta om man vet bilens
typbeteckning, chassi- och motornummer.
Typbeteckning, chassinummer, tillåtna
maxvikter och kodnummer för färg och
klädsel samt typgodkännandenummer.
Dekalen blir synlig när höger bakdörr öppnas.
OBS
De dekaler som visas i instruktionsboken
gör inte anspråk på att vara exakta avbildningar av de som finns i bilen. Syftet är att
visa ungefär hur de ser ut och ungefär var
på bilen de finns. Den information som gäller
just din bil finns på respektive dekal på din
bil.
10
Dekal för A/C-systemet.
Dekal för parkeringsvärmare.
Motorkod och motorns tillverkningsnummer.
Dekal för motorolja.
Växellådans typbeteckning och tillverkningsnummer.
Manuell växellåda
Automatväxellåda
Bilens identifikationsnummer. (VIN Vehicle
Identification Number)
I bilens registreringsbevis finns ytterligare
information om bilen.
355
10 Specifikationer
Mått och vikter
Mått
10
Mått
A
B
356
Hjulbas
Längd
C
Lastlängd, golv, fällt baksäte
D
Lastlängd, golv
E
Höjd
F
Lasthöjd
mm
Mått
mm
Spårvidd fram
1546A
4369
1551B
1508
1559C
2647
684
G
H
Spårvidd bak
1536A
1541B
1445
1549C
532
I
Lastbredd, golv
J
Bredd
960
1802
A
B
C
Mått
mm
K
Bredd inkl. backspeglar
2041
L
Bredd inkl. infällda backspeglar
1857
Offset 46 mm.
Offset 50 mm.
Offset 52,5 mm.
10 Specifikationer
Mått och vikter
Vikter
Tjänstevikten inkluderar föraren, bränsletankens vikt då den är fylld till 90 %, alla oljor och
vätskor.
VARNING
Bilens köregenskaper förändras beroende
på hur tungt lastad bilen är och hur lasten är
placerad.
Passagerarnas vikt och monterade tillval samt
kultryck (vid påkopplad släpvagn, se tabell
sidan 358) påverkar lastförmågan och räknas
inte in i tjänstevikten.
Max. bakaxeltryck
Utrustningsnivå
10
Max. last: Se registreringsbevis.
Max. taklast: 75 kg.
Tillåten Max. last = Totalvikt – Tjänstevikt.
OBS
Dokumenterad tjänstevikt gäller bil i basutförande – alltså en bil utan extra utrustning
eller tillval. Det innebär att för varje tillval
som adderas, minskar bilens lastkapacitet
motsvarande tillvalets vikt.
Exempel på tillval som reducerar lastkapaciteten är utrustningsnivåerna Kinetic/
Momentum/Summum samt andra tillval
såsom Dragkrok, Lasthållare, Takbox, Ljudanläggning, Extraljus, GPS, Bränsledriven
värmare, Skyddsgaller, Mattor, Insynsskydd, Elmanövrerade stolar, etc.
För information om dekalens placering, se
sidan 354.
Max. totalvikt
Max. tågvikt (bil+släp)
Max. framaxeltryck
Att väga bilen är ett säkert sätt att få reda på
tjänstevikten för just Din bil.
357
10 Specifikationer
Mått och vikter
Dragvikt och kultryck
10
Motor
Växellåda
Maxvikt bromsad släpvagn (kg)
Max. kultryck (kg)
T3
Manuell, B6
1300
75
T4
Manuell, B6
1300
75
D2
Manuell, B6
1300
75
D3
Manuell, M66
1500
75
D3
Automat, TF-80SD
1500
75
D4
Manuell, M66
1500
75
D4
Automat, TF-80SD
1500
75
Maxvikt obromsad släpvagn (kg)
358
Motor
Växellåda
Maxvikt obromsad släpvagn (kg)
Max. kultryck (kg)
T3
Manuell, B6
650
50
T4
Manuell, B6
650
50
D2
Manuell, B6
650
50
D3
Manuell, M66
700
50
D3
Automat, TF-80SD
750
50
D4
Manuell, M66
700
50
D4
Automat, TF-80SD
750
50
10 Specifikationer
Motorspecifikationer
Motorspecifikationer
10
OBS
Alla motorer finns inte på alla marknader.
MotorkodA
Effekt (kW/
rpm)
Effekt (hk/
rpm)
Vridmoment
(Nm/rpm)
Cylinderantal
Cylinderdiameter
(mm)
Slaglängd
(mm)
Slagvolym
(liter)
Kompressionsförhållande
T3
B4164T3
110/5700
150/5700
240/1600–4000
4
79
81,4
1,596
10,0:1
T4
B4164T
132/5700
180/5700
240/1600–5000
4
79
81,4
1,596
10,0:1
D2
D4162T
84/3600
115/3600
270/1750-2500
4
75
88,3
1,560
16,0:1
D3
D5204T6
110/3500
150/3500
350/1500-2750
5
81,0
77,0
1,984
16,5:1
D4
D5204T4
130/3500
177/3500
400/1750-2750
5
81,0
77,0
1,984
16,5:1
Motor
A
Motorkod, detalj- och tillverkningsnummer kan avläsas på motorn, se sidan 354.
359
10 Specifikationer
Motorolja
Ogynnsamma körförhållanden
10
Ogynnsamma körförhållanden kan ge onormalt hög oljetemperatur eller oljeförbrukning.
Nedan följer några exempel på ogynnsamma
körförhållanden.
Kontrollera oljenivån oftare vid långvarig körning:
•
•
•
•
med husvagn eller släpvagn
i bergslandskap
i hög hastighet
i temperaturer kallare än –30 °C eller varmare än +40 °C
Ovanstående gäller även vid kortare körsträckor vid låga temperaturer.
Välj en helsyntetisk motorolja vid ogynnsamma
körförhållanden. Det ger ett extra skydd för
motorn.
Volvo rekommenderar Castrol oljeprodukter.
VIKTIGT
För att uppfylla kraven för motorns serviceintervall fabriksfylls alla motorer med en
speciellt anpassad syntetisk motorolja.
Valet av olja har gjorts med stor omsorg och
med hänsyn tagen till livslängd, startbarhet,
bränsleförbrukning och miljöbelastning.
För att rekommenderade serviceintervall
ska kunna tillämpas, krävs att godkänd
motorolja används. Använd enbart föreskriven oljekvalitet, både vid påfyllning och
vid oljebyte, annars riskerar du att påverka
livslängd, startbarhet, bränsleförbrukning
och miljöbelastning.
Volvo Personvagnar frånsäger sig allt
garantiansvar om inte motorolja med föreskriven kvalitet och viskositet används.
Volvo rekommenderar att oljebyte utförs på
en auktoriserad Volvoverkstad.
360
10 Specifikationer
Motorolja
Motoroljekvalitet
Motor
MotorkodA
Rekommenderad oljekvalitet
Volym, inkl. oljefilter
10
(liter)
T3
B4164T3
Certifierad och fabriksfylld olja: Oljekvalitet WSS-M2C925-A
ca 4,1
alternativ vid service:
T4
B4164T
Oljekvalitet: ACEA A5/B5
ca 4,1
Viskositet: SAE 5W-30
Oljekvalitet: ACEA A5/B5
D2
D4162T
Viskositet: SAE 5W–30
ca 3,8
Vid körning under ogynnsamma förhållanden, använd ACEA A5/B5 SAE 0W-30.
A
D3
D5204T6
Oljekvalitet: ACEA A5/B5
ca 5,9
D4
D5204T4
Viskositet: SAE 0W–30
ca 5,9
Motorkod, detalj- och tillverkningsnummer kan avläsas på motorn, se sidan 354.
För påfyllning av motorolja, se sidan 319.
361
10 Specifikationer
Vätskor och smörjmedel
Kylvätska
10
MotorA
Föreskriven kvalitet: Av Volvo rekommenderad kylvätska utblandad med 50 % vatten1, se
förpackning.
MotorA
T3
(liter)
D2
D4162T
Volym
D3
D5204T6
(liter)
D4
D5204T4
10,0
8,0
A
B4164T3
7,0
T4
Volym
Motorkod, detalj- och tillverkningsnummer kan avläsas på
motorn, se sidan 354.
B4164T
Övriga vätskor och smörjmedel
Manuell växellåda
Volym (liter)
B6
1,6
M66
1,9
Föreskriven transmissionsolja
BOT 350 M3
Automatisk växellåda
TF-80SD
1
362
Vattenkvaliteten ska uppfylla standard STD 1285,1.
Volym (liter)
7,0
Föreskriven transmissionsolja
AW1
10 Specifikationer
Vätskor och smörjmedel
OBS
Under normala körförhållanden behöver
växellådsoljan inte bytas under dess livslängd. Vid ogynnsamma körförhållanden
kan det dock vara nödvändigt, se
sidan 360.
10
Vätska
System
Bromsvätska
Bromssystem
0,6
DOT 4+
Spolarvätska
Bilar med strålkastarrengöring
5,5
Bilar utan strålkastarrengöring
3,2
Av Volvo rekommenderad spolarvätska – med frostskydd vid kall väderlek och
under fryspunkten.
Bränsle
Volym (liter)
Föreskriven kvalitet
T3, T4
ca. 62
Bensin: se sidan 281
D2
ca. 52
Diesel: se sidan 282
D3, D4
ca. 60
Kompressorolja
Luftkonditionering
0,11
Köldmedie
Luftkonditionering
0,65 kg
PAG olja
R134a
VARNING
I luftkonditioneringsanläggningen finns
köldmediet R134a under tryck. Service och
reparation av systemet får endast utföras av
auktoriserad verkstad.
363
10 Specifikationer
Bränsle
CO2-utsläpp och bränsleförbrukning
10
A
B
364
T3
158
6,8
106
4,6
125
5,4
T4
164
7,0
109
4,7
129
5,5
D2A
105
4,0
88
3,4
94
3,6
D2B
110
4,2
93
3,6
99
3,8
D3
139
5,3
100
3,8
114
4,3
D3
179
6,9
112
4,3
136
5,2
D4
139
5,3
100
3,8
114
4,3
D4
179
6,9
112
4,3
136
5,2
94 gram/km CO2 version, max däckbredd 205.
99 gram/km CO2 version.
10 Specifikationer
Bränsle
Förklaring
gram/km
liter/100 km
stadskörning
landsvägskörning
blandad körning
tungt bilen lastas, ökar bränsleförbrukningen
och koldioxidutsläppen.
• Kör mjukt och undvik onödiga acceleratio-
Det finns flera orsaker till förhöjd bränsleförbrukning jämfört med tabellvärdena. Exempel
på detta är:
• Kör med rätt lufttryck i däcken och kon-
• Förarens körsätt.
• Om kunden valt större hjul än de standardmonterade på modellens grundversion, så
ökar motståndet.
• Hög hastighet ger ökat luftmotstånd.
• Bränslekvalitet, väg- och trafikförhållanden, väder och bilens skick.
OBS
Om förbruknings- och emissionsdata saknas finns detta i ett bipackat supplement.
Bränsleförbrukning och utsläpp av
koldioxid
Bränsleförbruknings- och emissionsvärdena i
tabellen ovan baseras på särskilda EU-körcykler1, som gäller för bil med tjänstevikt i basutförande och utan extrautrustning. Beroende på
utrustning kan bilens vikt öka. Detta, liksom hur
1
ner och häftiga inbromsningar.
10
trollera detta regelbundet – välj ECO-däcktryck för bästa resultat, se däcktryckstabellen på sidan 367.
• Val av däck kan påverka bränsleförbrukningen – rådgör om lämpliga däck med en
återförsäljare.
Se mer information och fler råd på sidorna 11
och 276.
Se sidan 281 för allmän information om
bränsle.
Redan en kombination av här nämnda exempel
kan ge avsevärt högre förbrukning. För ytterligare information hänvisas till de refererade
regelverken1.
Stora avvikelser i bränsleförbrukning kan uppstå vid en jämförelse med EU-körcyklerna1
som används vid certifiering av bilen och på
vilka förbrukningssiffrorna i tabellen baseras.
Att tänka på
Tips som bilanvändaren kan använda sig av för
att minska förbrukningen:
De officiellt deklarerade bränsleförbrukningssiffrorna är baserade på två standardiserade körcykler i laboratoriemiljö ("EU-körcykler") allt enligt EU-direktiv 80/1268/EEC (Euro 4), EU Regulation no
692/2008 och 715/2007 (Euro 5) och UN ECE Regulation no 101. Regelverken omfattar körcyklerna stadskörning och landsvägskörning. – Stadskörning - mätningen börjar med kallstart av motorn.
Körningen är simulerad. – Landsvägskörning - bilen accelereras och bromsas i hastigheter mellan 0–120 km/h. Körningen är simulerad. – Bilar med manuell växellåda startas på 2:ans växel. Värdet
för blandad körning, som redovisas i tabellen, är enligt lagkrav en kombination av stadskörning och landsvägskörning. CO2-utsläpp - för att beräkna koldioxidutsläppen under de två körcyklerna
samlas avgaserna upp. Dessa analyseras sedan och ger värdet för CO2-utsläpp.
365
10 Specifikationer
Hjul och däck, dimensioner och tryck
Godkända dimensioner
10
Motor
A
B
C
D
FWD/
man/
AWD
aut
växellåda behövs för att läsa tabellen. För information med avseende på dessa uppgifter, se
sidan 354.
Ⴋ = Godkänd
205/55R16
195/65R15
LIA
SSB
6x15x46
195/60R16
7x16x50
7x16x50
205/50R17
225/45R17
225/40R18
6,5x16x52,5
7x17x50
7,5x17x52,5
7,5x18x52,5
T3
B4164T3
FWD
man
88
H
–
–
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
T4
B4164T
FWD
man
91
V
–
–
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
D2C
D4162T
FWD
man
88
H
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
–
–
D2D
D4162T
FWD
man
88
H
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
man
91
H
–
–
D3
D5204T6
FWD
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
aut
91
H
–
–
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
man
91
V
–
–
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
aut
91
V
–
–
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
D4
366
godkända kombinationer av fälgar och däck
samt det lägst tillåtna lastindex (LI) och hastighetsklass (SS). Uppgift om motor, framhjulsdrift (FWD) eller fyrhjulsdrift (AWD) samt typ av
I vissa länder framgår inte alla godkända
dimensioner av registreringsbevis eller annan
handling. Nedanstående tabell visar samtliga
D5204T4
FWD
Lägst tillåtna lastindex (LI). Däckets lastindex ska vara minst lika med eller högre än vad som anges i tabellen. För mer information, se sidan 302.
Lägst tillåtna hastighetsklass (SS). Däckets hastighetsklass ska vara minst lika med eller högre än vad som anges i tabellen. För mer information, se sidan 303.
94 gram/km CO2 version, max däckbredd 205.
99 gram/km CO2 version.
10 Specifikationer
Hjul och däck, dimensioner och tryck
Godkända däcktryck
Motor
Däckstorlek
Hastighet
Last, 1 – 3 personer
(km/h)
195/65 R15
T3
205/55 R16
T4
205/50 R17
D2
225/45 R17
Max. last
ECO-tryckA
Fram
Bak
Fram
Bak
Fram/bak
(kPa)B
(kPa)
(kPa)
(kPa)
(kPa)
0 – 160
230
230
260
260
260
160 +
230
230
260
260
–
0 – 160
230
230
260
260
260
160 +
290
240
310
270
–
0 – 160
240
240
260
260
260
160 +
290
240
310
270
–
max 80
420
420
420
420
–
10
225/40 R18
205/55 R16
205/50 R17
D3
225/45 R17
D4
225/40 R18
Temporary Spare Tyre
A
B
Bränsleekonomisk körning.
I vissa länder förekommer enheten bar vid sidan av SI-enheten pascal:1 bar = 100 kPa.
OBS
Alla motorer, däck eller kombinationer av
dessa förekommer inte alltid på alla marknader.
367
10 Specifikationer
Elsystemet
Elsystem
10
Batteriets kapacitet beror på bilens utrustning.
Bilen har en spänningsreglerad växelströmsgenerator. Elsystemet är enpoligt och
använder chassi och motorstomme som
ledare.
VIKTIGT
Om startbatteriet byts ut, var noga med att
byta till ett batteri med samma köldstartförmåga och reservkapacitet som originalbatteriet (se dekal på batteriet).
Startbatteri
Motor
Reservkapacitet
CCA – Cold Cranking Amperes (A)
(minuter)
12
520–800
100–160
Diesel
12
700–800
135–160
12
760A
135
Batteri av typ AGM (Absorbed Glass Mat) måste användas i bilar med Start/Stop-funktion.
OBS
•
Batteriets kärlstorlek skall överensstämma med originalbatteriets mått.
•
Batteriets höjd är olika beroende på
storlek.
Eco Start/Stop DRIVe*
För information om batterier i bilar med
Eco Start/Stop DRIVe, se sidan 334.
368
Köldstartförmåga,
Bensin
Bensin/Diesel med Start/Stop-funktion
A
Spänning (V)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
10 Specifikationer
Typgodkännande
Fjärrnyckelsystem
Land
Låssystem standard
Kina
Land
Radarsystem
Land
10
Singapore
EU, Kina
IDA: Infocomm Development
Authority of Singapore.
Hong Kong
Brasilien
Nyckellöst låssystem (Keyless drive)
Land
EU
Korea
``
369
10 Specifikationer
Typgodkännande
BluetoothŸ
10
Överensstämmelsedeklaration (Declaration of Conformity)
Land
Länder
inom EU:
Exportland: Japan
Tillverkare: Alpine Electronics Inc.
Typ av utrustning: BluetoothŸ-enhet
För ytterligare information besök http://ec.europa.eu/enterprise/rtte/faq.htm#informing
370
10 Specifikationer
Typgodkännande
Land
10
Tjeckien:
Alpine Electronics, Inc. tímto prohlašuje, že tento BluetoothŸ Module je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými
ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Danmark:
Undertegnede Alpine Electronics, Inc. erklærer herved, at følgende udstyr BluetoothŸ Module overholder de væsentlige krav og øvrige
relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Tyskland:
Hiermit erklärt Alpine Electronics, Inc., dass sich das Gerät BluetoothŸ Module in Übereinstimmung mit den grundlegenden
Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
``
371
10 Specifikationer
Typgodkännande
Land
10
372
Estland:
Käesolevaga kinnitab Alpine Electronics, Inc. seadme BluetoothŸ Module vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud
direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
Storbritannien:
Hereby, Alpine Electronics, Inc., declares that this BluetoothŸ Module is in compliance with the essential requirements and other
relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Spanien:
Por medio de la presente Alpine Electronics, Inc. declara que el BluetoothŸ Module cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera
otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Grekland:
ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Alpine Electronics, Inc. ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ BluetoothŸ Module ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
Frankrike:
Par la présente Alpine Electronics, Inc. déclare que l'appareil BluetoothŸ Module est conforme aux exigences essentielles et aux autres
dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Italien:
Con la presente Alpine Electronics, Inc. dichiara che questo BluetoothŸ Module è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre
disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Lettland:
Ar šo Alpine Electronics, Inc. deklarē, ka BluetoothŸ Module atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to
saistītajiem noteikumiem.
Litauen:
Šiuo Alpine Electronics, Inc. deklaruoja, kad šis BluetoothŸ Module atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos
nuostatas.
Nederländerna:
Hierbij verklaart Alpine Electronics, Inc. dat het toestel BluetoothŸ Module in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere
relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Malta:
Hawnhekk, Alpine Electronics, Inc., jiddikjara li dan BluetoothŸ Module jikkonforma mal-ĘtiĒijiet essenzjali u ma provvedimenti oĘrajn
relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.
Ungern:
Alulírott, Alpine Electronics, Inc. nyilatkozom, hogy a BluetoothŸ Module megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az
1999/5/EC irányelv egyéb elõírásainak.
10 Specifikationer
Typgodkännande
Land
Polen:
Niniejszym Alpine Electronics, Inc. oświadcza, że BluetoothŸ Module jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi
stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
Portugal:
Alpine Electronics, Inc. declara que este BluetoothŸ Module está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da
Directiva 1999/5/CE.
Slovenien:
Alpine Electronics, Inc. izjavlja, da je ta BluetoothŸ Module v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive
1999/5/ES.
Slovakien:
Alpine Electronics, Inc. týmto vyhlasuje, že BluetoothŸ Module spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice
1999/5/ES.
Finland:
Alpine Electronics, Inc. vakuuttaa täten että BluetoothŸ Module tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä
koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Sverige:
Härmed intygar Alpine Electronics, Inc. att denna BluetoothŸ Module står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och
övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Island:
Härmed intygar Alpine Electronics, Inc. att denna BluetoothŸ Module står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och
övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Norge:
Alpine Electronics, Inc. erklærer herved at utstyret BluetoothŸ Module er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante
krav i direktiv 1999/5/EF.
10
``
373
10 Specifikationer
Typgodkännande
Land
10
Kina:
㄀कϝᴵǂ䖯ষ੠⫳ѻॖଚ೼݊ѻકⱘ䇈ᯢк៪Փ⫼᠟‫ݠ‬Ёˈᑨߞॄϟ䗄᳝݇‫ݙ‬ᆍ˖
ᷛᯢ䰘ӊЁ᠔㾘ᅮⱘᡔᴃᣛᷛ੠Փ⫼㣗ೈˈ䇈ᯢ᠔᳝᥻ࠊǃ䇗ᭈঞᓔ݇ㄝՓ⫼ᮍ⊩˗
ƵՓ⫼乥⥛˖*+]
Ƶㄝᬜܼ৥䕤ᇘࡳ⥛ (,53 ˖໽㒓๲Ⲟ˘ G%L ᯊ˖싨P:៪싨G%Pǂķ
Ƶ᳔໻ࡳ⥛䈅ᆚᑺ˖໽㒓๲Ⲟ˘ G%L ᯊ˖싨G%P0+] (,53 ķ
Ƶ䕑乥ᆍ䰤˖SSP
Ƶᴖᬷথᇘ 䕤ᇘ ࡳ⥛ ᇍᑨ䕑⊶f ‫ֵס‬䘧ᏺᆑҹ໪ ˖
•
•
•
•
•
싨G%PN+] 0+]
싨G%PN+] *+]
싨G%P0+] *+]
싨G%P0+] *+]
싨G%P0+] ݊ᅗ *+]
ϡᕫ᪙㞾᳈ᬍথᇘ乥⥛ǃࡴ໻থᇘࡳ⥛ ࣙᣀ乱໪ࡴ㺙ᇘ乥ࡳ⥛ᬒ໻఼ ˈϡᕫ᪙㞾໪᥹໽㒓៪ᬍ⫼݊ᅗথᇘ໽㒓˗
Փ⫼ᯊϡᕫᇍ৘⾡ড়⊩ⱘ᮴㒓⬉䗮ֵϮࡵѻ⫳᳝ᆇᑆᡄ˗ϔᮺথ⦄᳝ᑆᡄ⦄䈵ᯊˈᑨゟे‫ذ‬ℶՓ⫼ˈᑊ䞛প᥾ᮑ⍜䰸ᑆᡄৢᮍৃ㒻㓁
Փ⫼˗
Փ⫼ᖂࡳ⥛᮴㒓⬉䆒໛ˈᖙ乏ᖡফ৘⾡᮴㒓⬉Ϯࡵⱘᑆᡄ៪ᎹϮǃ⾥ᄺঞए⭫ᑨ⫼䆒໛ⱘ䕤ᇘᑆᡄ˗
ϡᕫ೼亲ᴎ੠ᴎഎ䰘䖥Փ⫼DŽ
374
10 Specifikationer
Typgodkännande
Land
Taiwan:
‫܅‬㧤෷ሽंᘿ୴ࢤሽᖲጥ෻䏺ऄรԼ㦕
10
รԼԲය
ᆖী‫ڤ‬ᎁᢞ‫ٽ‬௑հ‫פ܅‬෷୴᙮ሽᖲΔॺᆖ๺‫ױ‬Δֆ‫׹‬Ε೸ᇆࢨࠌ‫݁ृش‬լ൓ᖐ۞!᧢‫ޓ‬᙮෷Ε‫ף‬Օ‫פ‬෷ࢨ᧢‫଺ޓ‬๻ૠհ௽ࢤ֗‫פ‬౨Ζ
รԼ؄ය
‫פ܅‬෷୴᙮ሽᖲհࠌ‫ش‬լ൓ᐙ᥼ଆ౰‫ڜ‬٤֗եឫ‫ٽ‬ऄຏॾΙᆖ࿇෼‫ڶ‬եឫ෼ွழΔ!ᚨ‫ܛم‬ೖ‫ش‬Δࠀ‫ޏ‬࿳۟ྤեឫழֱ൓ᤉᥛࠌ‫ش‬Ζছႈ
‫ٽ‬ऄຏॾΔਐࠉሽॾऄ๵ࡳ!‫܂‬ᄐհྤᒵሽຏॾΖ‫פ܅‬෷୴᙮ሽᖲႊ‫ٽ࠹ݴ‬ऄຏॾࢨՠᄐΕઝᖂ֗᠔᛭‫ش‬ሽं!ᘿ୴ࢤሽᖲ๻ໂհեឫΖ
CCAB10LP0230T7
``
375
10 Specifikationer
Typgodkännande
Land
10
Sydkorea:
⭧㟓#⭠‿
Volvo Car Korea
㐔㷡㣄G䂈☐aGuY\TphtYXWX}
㥐䖼G⮹aGi“œŒ›––›Ghœ‹–GuˆŽˆ›–•Gyˆ‹–
⯜⒬G⮹aGphtYUX
㇤G⇔㬐aGtˆ™ŠVYWXW
Alpine Electronics, Inc
Made in Japan
ါཨ#⭠‿
Volvo Car Korea
⸰⸨㣄┍㵜䂈⫠㙸
㉐㟬㐐G㟝㇤ẠG䚐⇜ Y ┍G^Y]TX^ZG⸰⸨⾀♝G[ 㽩
⸰⸨㣄┍㵜GḔᵑ㉰䉤GX\__TX^^^
http://www.volvocars.com/kr
⏷⧴⫛#ⱇ⪣⏷㢸
୔␭䚨Gⱨ㉔㉘⽸⏈G㤸䑀䝰㐔Gᴴ⏙㉥㢨G㢼㡰⳴⦐G㢬⮹㙼㤸ḰGḴ⥜═G㉐⽸㏘⏈G䚔G㍌G㛺㏩⏼␘
376
10 Specifikationer
Typgodkännande
Land
10
Singapore:
Förenade
Arabemiraten:
Jordanien:
The product that contains the Bluetooth module is approved with the following certification number.
BT module certification number: TRC/LPD/2010/4.
BT module name: IAM2.1BT PWB EU
``
377
10 Specifikationer
Typgodkännande
Land
10
Sydafrika:
Uruguay:
378
This product contains URSEC approved transmitter [module name and model name (IAM2.1 BT PWB EU + BVJG905A, BVVE905A,
BVLV905A)]
10 Specifikationer
Typgodkännande
Land
Jamaica:
Approved for use in Jamaica SMA EI: IAM2.1
Thailand:
This telecommunication equipment conforms to NTC technical requirement.
10
Nigeria:
Mexiko:
Warning
"Este equipo opera a titulo secundario, consecuentemente, debe aceptar interferencias perjudiciales incluyendo equipos de la misma
clase y puede no causar interferencias a sistemas operando a titulo primario."
BluetoothŸ module installation information
This module board is to be installed only by the professional line operator and used only for car audio produced by ALPINE ELECTRONICS, INC.. When this BluetoothŸ Module Board is installed in the Car Audio, we shall consider the following points; 1. Since
“IAM2.1 BT PWB US”owns its FCC ID/IC Number, we shall affix an exterior label on the outside of the product if the FCC ID is not
visible. The exterior label shall use wording such as either ”Contains Transmitter Module Board FCC ID: A269ZUA130 / IC: 700BIAM2101” or “Contains FCC ID: A269ZUA130 / IC: 700B-IAM2101”. 2. “IAM2.1 BT PWB US” complies with requirements of subsections 15.19(a)(3) in FCC Rules Part 15 Subpart C. The manual statement 15.19 (a)(3) is included User Guide of the product.
COFETEL No. RCPALIA10-0353
``
379
10 Specifikationer
Typgodkännande
Land
10
Botswana:
Kroatien:
380
10 Specifikationer
Symboler i display
Allmänt
Det förekommer en mängd olika symboler i
displayerna i bilen. Symbolerna är indelade i
varnings-, kontroll- och informationssymboler.
Nedan visas de vanligast förekommande symbolerna med dess innebörd och en hänvisning
till var i boken man kan hitta mer information.
För mer information om symboler och textmeddelanden se sidorna 69 och 192.
– Röd varningssymbol, tänds då ett fel
har indikerats som kan påverka säkerheten
och/eller bilens körbarhet. Samtidigt visas ett
förklarande textmeddelande i informationsdisplayen.
– Informationssymbol, tänds, i kombination med text i informationsdisplayen, då en
avvikelse i något av bilens system inträffat. Den
gula informationssymbolen kan även tändas i
kombination med andra symboler.
Symboler i display
Kontrollsymboler i
kombinationsinstrumentet
Varningssymboler i
kombinationsinstrumentet
Symbol
Symbol
10
Innebörd
Sida
Fel i ABL-systemet*
70, 87
Avgasreningssystem
70
Fel i ABS-systemet
70, 124
Dimljus bak på
70, 88
Stabilitetssystem, DSTC, Släpfordonsstabilisator*
70, 133,
294
Innebörd
Sida
Lågt oljetryck
71
Parkeringsbroms åtdragen
71, 125
Parkeringsbroms åtdragen, alternativ
symbol
71
Krockkuddar –
SRS
17, 71
Bältespåminnare
14, 71
Stabilitetssystem, sportläge
70, 133
Generatorn
laddar inte
71
Motorförvärmare
(diesel)
70
Fel i bromssystemet
71, 124
Låg nivå i bränsletank
70, 215
Varning, Säkerhetsläge
17, 28, 71,
114
Information, läs
displaytext
70
Helljus på
70, 85
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
381
10 Specifikationer
Symboler i display
10
Innebörd
Sida
Vänster blinkers
70
Höger blinkers
70
DRIVe – Start/
Stop*, motorn
auto-stoppad
70, 117
Symbol
Innebörd
Sida
Adaptiv farthållare*
148
Adaptiv farthållare*
142
Adaptiv farthållare*
142
Informationssymboler i
kombinationsinstrumentet
Symbol
Innebörd
Sida
Helljus med automatisk avbländning –
AHB*
86
Kamerasensor*
86
Adaptiv farthållare*
148
Adaptiv farthållare*
142,
143,
148
Adaptiv farthållare*,
Avståndsvarning*
(Distance Alert)
382
Farthållare*
Radarsensor*
143,
150
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Innebörd
Sida
Auto-broms*,
Avståndsvarning*
(Distance Alert), City
SafetyTM, Kollisionsvarnare*
152,
157,
164
Bränsledriven motoroch kupévärmare*
215
ABL-systemet*
87
Tanklucka höger sida
279
Låg batterinivå
215
Aktiv parkeringshjälp
– PAP*
181
Regnsensor*
95
Körfältsassistent*
173
138
148,
152,
164
Start/Stop*, Adaptiv
farthållare*
120,
148
Fartbegränsare
136
Kamerasensor*,
Lasersensor*
Symbol
G025102
Symbol
157,
164,
169,
174
10 Specifikationer
Symboler i display
Symbol
Innebörd
Sida
Driver Alert System*
169
Driver Alert System*,
Körfältsassistent*
174
Driver Alert System*,
Dags för paus
167,
169,
174
Växelindikator, manuell växellåda
110
Automatiska växellägen
111
Registrerad hastighetsinformation*
134
Mätning av oljenivå
321
Informationssymboler i takkonsolens
display
Symbol
Innebörd
Sida
Bältespåminnare
15
Krockkudde passagerarplats, aktiverad
21
Krockkudde passagerarplats, deaktiverad
21
10
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
383
11 Index
A
ACC – Adaptiv farthållare........................ 140
Active Bending Lights (ABL)...................... 87
11
Adaptiv farthållare.................................... 140
felsökning........................................... 148
radarsensor......................................... 146
AIRBAG...................................................... 18
Aircondition, AC....................................... 210
Aktiva Xenon-strålkastare.......................... 87
Aktiv parkeringshjälp............................... 181
Alkolås..................................................... 103
Allergi- och astmaframkallande substanser............................................................ 204
Anpassning av ljusbild............................... 91
Active Bending Lights........................... 92
Halogenstrålkastare.............................. 92
Antisladdfunktion..................................... 132
Antislir...................................................... 132
AUTO
klimatinställning.................................. 209
Automatisk låsning.................................... 54
Automatisk återlåsning.............................. 53
Automattvätt............................................ 346
384
Automatväxellåda....................................
bogsering och bärgning......................
manuella växellägen (Geartronic).......
släpvagn.............................................
111
295
112
290
AUX-ingång..................................... 230, 250
Avståndsvarning...................................... 150
B
Backspeglar
elektriskt infällbara.............................. 100
eluppvärmning.................................... 100
inre...................................................... 100
kompass............................................. 102
yttre....................................................... 99
Backväxelspärr........................................ 110
Bagageutrymme
lastning............................................... 284
Baklampor
placering............................................. 328
Baklucka
låsning/upplåsning................................ 55
Bakruta, eluppvärmning.......................... 100
Barn........................................................... 31
barnstol och sidokrockkudde............... 22
barnsäkerhetsspärr............................... 35
placering i bilen..................................... 31
säkerhet................................................ 31
Barnskydd..................................................
ISOFIX fästsystem för barnsstolar........
rekommenderade.................................
storleksklasser för barnskydd med ISOFIX fästsystem......................................
övre fästpunkter för barnstolar.............
31
35
32
35
38
Barnstol..................................................... 31
Barnsäkerhetsspärr................................... 58
Batteri...................................................... 333
fjärrkontroll.......................................... 272
fjärrnyckel/PCC..................................... 48
starthjälp............................................. 109
symboler på batteriet.......................... 333
underhåll............................................. 333
varningssymboler............................... 333
Belysning................................................. 324
Aktiva Xenon-strålkastare..................... 87
belysningsautomatik, kupé................... 90
dimljus bak........................................... 88
displaybelysning................................... 84
glödlampor, specifikationer................ 329
hel-/halvljus........................................... 84
i kupé.................................................... 89
instrumentbelysning............................. 84
11 Index
ledbelysning.......................................... 91
ljushöjdsreglering.................................. 84
positions-/parkeringsljus...................... 88
reglage.................................................. 89
trygghetsbelysning......................... 44, 91
tunneldetektering.................................. 87
varselljus............................................... 85
Belysning, lampbyte................................ 324
blinkers, fram...................................... 326
dimbakljus.......................................... 328
halvljus (bilar med halogen-strålkastare)..................................................... 325
helljus (bilar med aktiva xenon-strålkastare)..................................................... 326
helljus (bilar med halogen-strålkastare)..................................................... 326
lamphållare bak: blinkers, broms- och
backljus............................................... 328
make-up spegel.................................. 329
positions-/parkeringsljus.................... 327
sidomarkeringsljus, fram.................... 327
varselljus............................................. 327
Blinkers...................................................... 89
BLIS......................................................... 185
Blockerat låsläge....................................... 56
deaktivering.......................................... 56
tillfällig deaktivering.............................. 57
BluetoothŸ
handsfree............................................
koppla samtal till mobil.......................
media..................................................
mikrofon av.........................................
strömmande ljud.................................
256
259
253
259
253
Bältespåminnare........................................ 15
C
CD............................................................ 246
Cigarettändaruttag................................... 225
Bogserögla.............................................. 296
City Safety™............................................ 153
Biltvätt...................................................... 346
Bromsljus................................................... 88
Bilvård...................................................... 346
Broms- och kopplingsvätska................... 323
11
Bärkassehållare....................................... 285
Bogsering................................................ 295
bogseringsögla................................... 296
Bilklädsel.................................................. 348
Bilvård, läderklädsel................................. 348
281
308
282
364
Bärgning.................................................. 297
Bromsar................................................... 123
bromsljus.............................................. 88
bromssystem...................................... 123
handbroms......................................... 125
låsningsfria bromsar, ABS.................. 123
nödbromsförstärkning, EBA............... 123
nödbromsljus........................................ 88
påfyllning av bromsvätska.................. 323
symboler i kombinationsinstrument. . . 124
Bensinkvalitet.......................................... 281
Bränsle.....................................................
bränsleekonomi..................................
bränslefilter.........................................
bränsleförbrukning..............................
Clean Zone Interior Package (CZIP)........ 204
CO2-utsläpp............................................. 364
Corner Traction Control........................... 132
CZIP (Clear Zone Interior Package)......... 204
D
DAB Radio............................................... 243
Defroster.................................................. 210
Dekaler..................................................... 354
385
11 Index
Diesel....................................................... 282
specifikationer............................ 302, 366
tryck............................................ 308, 366
vinterdäck........................................... 302
Dieselpartikelfilter.................................... 283
Dimljus
bak........................................................ 88
Döda vinkeln (BLIS)................................. 186
Displaybelysning........................................ 84
11
Dolby Surround Pro Logic II.................... 230
Draganordning......................................... 290
specifikationer.................................... 291
Dragkrok
avtagbar, borttagning......................... 293
avtagbar, fastsättning......................... 292
Dragkrok, se Draganordning.................... 290
Dragvikt.................................................... 357
Driver Alert Control.................................. 167
Driver Alert System.................................. 166
DSTC, se även Stabilitetssystem............. 133
DVD.......................................................... 246
Däck
dimensioner........................................
däcktätning.........................................
hastighetsklasser................................
köregenskaper....................................
rotationsriktning..................................
skötsel................................................
slitagevarnare.....................................
386
366
310
303
300
300
300
301
Extravärmare (Diesel)............................... 218
F
Fartbegränsare........................................ 136
E
ECC, elektronisk klimatanläggning.......... 206
EcoGuide................................................. 116
Eco Start/Stop DRIVe.............................. 117
ECO-tryck................................................ 308
Ekonomisk körning.................................. 276
Elektriskt infällbara backspeglar.............. 100
Elektronisk startspärr................................. 43
Elmanövrerad stol...................................... 79
Eluppvärmning
backspeglar........................................ 100
bakruta................................................ 100
säten................................................... 208
Eluttag...................................................... 226
framsäte.............................................. 226
lastutrymme........................................ 286
ETC, elektronisk temperaturkontroll........ 207
Etiketter.................................................... 354
Farthållare................................................ 138
Felmeddelanden
Adaptiv farthållare...............................
Driver Alert Control.............................
LKA.....................................................
se Meddelanden och symboler..........
148
169
174
148
Felmeddelanden i Avståndskontroll........ 152
Felmeddelanden i BLIS............................ 188
Felsökning
Adaptiv farthållare............................... 148
Felsökning för kamerasensor.......... 155, 163
Fickparkeringshjälp – PAP....................... 181
Fjärrkontroll.............................................. 271
batteribyte........................................... 272
Fjärrkontroll HomeLinkŸ
programmerbar................................... 126
Fjärrnyckel................................................. 42
batteribyte............................................. 48
funktioner.............................................. 44
11 Index
löstagbart nyckelblad........................... 46
räckvidd................................................ 45
G
reservhjul............................................ 304
snökedjor............................................ 302
Fjärrnyckelsystem, typgodkännande....... 369
Geartronic................................................ 112
Hjul och däck........................................... 300
Fläckar..................................................... 348
Genomvädringsfunktion.................... 54, 203
HomeLinkŸ............................................... 126
Fläkt......................................................... 208
Glas
laminerat/förstärkt................................ 97
Fotgängarskydd....................................... 158
Framstol
nackskydd............................................ 78
Global opening........................................ 203
Glödlampor, se Belysning........................ 324
Fälgar
rengöring............................................ 347
Gravida kvinnor, säkerhetsbälte................ 15
GSI – Växelväljarhjälp.............................. 110
Färdbroms............................................... 123
I
IAQS – Interior Air Quality System........... 204
IC – Inflatable Curtain................................ 24
Iläggsmattor............................................. 226
Färdstatistik............................................. 222
H
Färgkod, lack........................................... 350
Handbroms.............................................. 125
Fönsterhissar............................................. 97
Handskfack.............................................. 225
låsning.................................................. 55
Fönster och backspeglar........................... 97
11
Glastak, rullgardin.................................... 101
FSC, miljömärkning................................... 11
Färddator................................................. 219
Hög motortemperatur.............................. 289
Högtrycksspolning av strålkastare............ 96
Förbandslåda........................................... 309
Hatthylla................................................... 288
Första hjälpen-utrustning......................... 309
Hel-/halvljus, se Belysning......................... 84
Förvaringsplatser i kupén........................ 224
Helljus, automatisk aktivering.................... 86
Hjul
byte..................................................... 304
ditsättning........................................... 306
fälgar................................................... 301
Imma........................................................
avlägsna med ventilationsmunstyckena......................................................
behandling av rutorna.........................
kondens i strålkastare.........................
timerfunktion.......................................
210
212
203
346
211
Informationsdisplayer................................ 67
Informationsknapp, PCC........................... 45
Infotainment.............................................
källknappar.........................................
menyhantering....................................
röststyrning.........................................
översikt...............................................
230
231
233
264
230
387
11 Index
11
Knappsats i ratten............. 83, 138, 195, 231
Instruktionsbok, miljömärkning.................. 11
Kollisionsvarnare
radarsensor......................... 146, 153, 158
Kupébelysning, se Belysning..................... 89
Instrumentbelysning, se Belysning............ 84
Instrument och reglage.............................. 64
Kollisionsvarnare med Auto-broms*........ 158
Instrumentöversikt
högerstyrd bil........................................ 66
vänsterstyrd bil..................................... 64
Kollisionsvarning.............................. 158, 159
Kupévärmare
bränsledriven...................................... 214
Kollision..................................................... 28
Kupéfilter................................................. 203
Kombinationsinstrument.................... 67, 192
Kylsystem................................................ 276
Komfort i kupén....................................... 224
Kylvätska, kontroll och påfyllning............ 322
Kompass.................................................. 102
kalibrering........................................... 102
Köassistent.............................................. 145
Intervalltorkning......................................... 95
iPodŸ, anslutning.................................... 250
Kondens i strålkastare............................. 346
Körfältsassistent – LKA............................ 171
Konstantfarthållare.................................. 138
K
Kontroll av motoroljenivå......................... 319
Körning....................................................
kylsystem............................................
med släpvagn.....................................
med öppen baklucka..........................
Inställning av ratt....................................... 83
Kontrollsymboler........................................ 69
Kamerasensor.................................. 154, 162
Krock, se Kollision..................................... 28
Katalysator............................................... 281
bärgning.............................................. 296
Krockgardin............................................... 24
Keyless drive...................................... 49, 107
Klimat....................................................... 203
allmänt................................................ 203
sensorer.............................................. 203
Klimatanläggning
reparation........................................... 323
Klocka, inställning...................................... 73
388
Kupébelysning
automatik.............................................. 90
Inre backspegel....................................... 100
automatisk avbländning..................... 101
Krockkudde
aktivering/deaktivering, PACOS........... 20
förar- och passagerarsida.................... 18
nyckelavstängning................................ 20
Krockkuddesystem.................................... 17
Kulörkod, lack.......................................... 350
Kupé........................................................ 224
Köldmedium............................................ 323
276
276
289
277
Körning med släpvagn
dragvikt............................................... 357
kultryck............................................... 357
Körriktningsvisare...................................... 89
11 Index
L
Hatthylla.............................................. 288
Lastnät................................................ 287
Lack
kulörkod.............................................. 350
lackskador och bättring...................... 350
Laminerat glas........................................... 97
Lampor, se Belysning.............................. 324
Larm...........................................................
aktivera.................................................
deaktivera.............................................
kontroll av larm.....................................
larmindikator.........................................
larmsignaler..........................................
reducerad larmnivå...............................
stänga av utlöst larm............................
59
59
59
45
59
60
60
59
Lasersensor............................................. 156
Lastning
allmänt................................................
fästpunkter..........................................
lastutrymme........................................
taklast.................................................
284
285
284
284
Lastsäkring (Lastning).............................. 285
Lastutrymme
belysning.............................................. 90
fästpunkter.......................................... 285
Ledbelysning............................................. 91
Ljud
inställningar................................. 234, 235
surround..................................... 230, 235
Ljudanläggning........................................ 230
funktioner............................................ 234
översikt............................................... 230
Ljudvolym................................................
hastighets-/bullerkompensering.........
ringsignal, telefon...............................
telefon.................................................
telefon/mediaspelare..........................
231
235
259
259
259
Lås
automatisk låsning................................ 53
låsning.................................................. 53
upplåsning............................................ 53
Låsindikering.............................................. 42
Låsning/upplåsning
baklucka............................................... 55
insidan.................................................. 53
Läderklädsel, tvättråd.............................. 348
M
Make up-spegel................................. 90, 226
Ljusbild, anpassning.................................. 91
Manuella växellägen (Geartronic)............. 112
Ljushöjdsreglering strålkastare.................. 84
Manuell växellåda.................................... 110
bogsering och bärgning...................... 295
GSI – Växelväljarhjälp......................... 110
Ljusindikeringar, PCC................................ 45
Ljusreglage................................................ 84
LKA – Körfältsassistent............................ 171
Luftdistribution................................. 204, 212
Luftkonditionering.................................... 210
allmänt................................................ 203
Luftkvalitetssystem IAQS......................... 211
Låg oljenivå.............................................. 319
11
Max taklast.............................................. 357
Meddelanden i BLIS................................ 188
Meddelanden i informationsdisplay......... 133
Meddelanden i kombinationsinstrumentet...................................................... 192
Meddelanden och symboler
Adaptiv farthållare............................... 148
Avståndskontroll................................. 152
389
11 Index
Driver Alert Control............................. 169
Kollisionsvarnare med autobroms.......................................... 157, 164
LKA..................................................... 174
Media BluetoothŸ..................................... 253
11
Motorolja.......................................... 319, 360
filter..................................................... 319
ogynnsamma körförhållanden............ 360
oljekvalitet........................................... 360
volymuppgifter.................................... 360
Menyhantering infotainment.................... 233
Motorrum
kylvätska............................................. 322
olja...................................................... 319
översikt............................................... 319
Meny- och meddelandehantering............ 192
Motorspecifikationer................................ 359
Menysystem MY CAR.............................. 194
Mikrofon................................................... 256
Motorvärmare
bränsledriven...................................... 214
Miljömärkning, FSC, instruktionsbok......... 11
MY CAR................................................... 194
Minnesfunktion i stol.................................. 79
Mätare
bränslemätare....................................... 68
hastighetsmätare.................................. 68
varvtalsmätare...................................... 68
Mediaspelare........................................... 246
Menyer/funktioner.................................... 196
Mittkonsol................................................ 194
Mobiltelefon
ansluta................................................
handsfree............................................
registrera telefon.................................
röststyrning.........................................
257
256
257
264
Motor
starta................................................... 107
överhettning........................................ 289
Motorbromskontroll................................. 132
Motorhuv, öppning.................................. 318
N
Nackskydd
framstol................................................. 78
mittplats bak......................................... 80
nedfällning............................................ 81
Nyckel........................................................ 42
Nyckelblad................................................. 46
Nyckelfri start (keyless drive)............. 49, 107
Nyckellägen............................................... 76
Nödutrustning
varningstriangel.................................. 309
O
Olja, se även Motorolja............................ 360
Mätsticka, elektronisk.............................. 321
P
PACOS....................................................... 20
PACOS, omkopplare................................. 20
Panelbelysning........................................... 84
Panikfunktion............................................. 44
PAP – Aktiv parkeringshjälp..................... 181
390
11 Index
Parkeringsbroms..................................... 125
Parkeringshjälp........................................ 175
sensorer för parkeringshjälp............... 177
Parkeringshjälpkamera............................ 178
Parkeringsvärmare...................................
batteri och bränsle..............................
parkering i backe................................
tidsinställning......................................
214
214
214
216
PCC – Personal Car Communicator
funktioner.............................................. 44
räckvidd................................................ 45
Pisksnärtsskador, WHIPS.......................... 25
Polering.................................................... 347
Positions-/parkeringsljus........................... 88
Power....................................................... 116
Powershift växellåda........................ 113, 295
Provisorisk däcktätning........................... 310
Q
Queue Assist............................................ 145
R
Radarsensor............................................ 140
begränsningar..................................... 146
Radio....................................................... 239
AM/FM................................................ 239
DAB.................................................... 243
Ratt............................................................ 83
knappsats..................... 83, 138, 195, 231
knappsats adaptiv farthållare............. 142
rattinställning........................................ 83
klädsel................................................. 348
säkerhetsbälten.................................. 349
Reservhjul................................................ 304
Ringa samtal............................................ 258
Rostskydd................................................ 348
Rullgardin till glastak................................ 101
11
Ryggstöd................................................... 78
framsäte, fällning.................................. 78
Ryggstöd baksäte, fällning........................ 81
Röststyrning mobiltelefon........................ 264
Rattlås...................................................... 107
Rattmotstånd, hastighetsberoende......... 223
Reglage
mittkonsol................................... 194, 231
S
Regnsensor................................................ 95
Samtal
hantering............................................. 258
inkommande....................................... 258
Rekommendationer vid körning............... 276
Sensus....................................................... 74
Rekommenderade barnskydd, tabell......... 32
Serviceläge.............................................. 330
Relä/säkringsbox, se Säkringar............... 337
Serviceprogram....................................... 318
Rengöring
automattvätt....................................... 346
biltvätt................................................. 346
fälgar................................................... 347
Signalhorn.................................................. 83
Reglage, ljus.............................................. 84
Sidokrockkuddar....................................... 22
Signalingång, extern........................ 230, 250
SIPS-bag................................................... 22
391
11 Index
11
Strålkastare.............................................. 324
Släpfordonsstabilisator.................... 132, 294
Ställa in tidsavstånd................................. 150
Säkringscentral........................................ 337
Stämningsljus............................................ 90
Säten.......................................................... 78
elmanövrerade...................................... 79
eluppvärmning.................................... 208
fällning av ryggstöd bak....................... 81
fällning av ryggstöd fram...................... 78
nackskydd bak..................................... 80
Släpvagn.................................................. 289
kabel................................................... 289
körning med släpvagn........................ 289
Smörjmedel.............................................. 362
Smörjmedel, volymuppgifter.................... 362
Sotfilter.................................................... 283
SOTFILTER FULLT.................................. 283
Spin control............................................. 132
Spolare
bakruta.................................................. 96
spolarvätska, påfyllning...................... 331
vindruta................................................. 96
Spolarvätska, påfyllning........................... 331
Styrkraftsnivå, se Rattmotstånd.............. 223
Surround.......................................... 230, 235
Svängningsdämpare................................ 290
Symboler.................................................. 133
kontrollsymboler................................... 69
varningssymboler................................. 69
Symboler och meddelanden
Adaptiv farthållare............................... 148
Avståndskontroll................................. 152
Driver Alert Control............................. 169
Kollisionsvarnare med autobroms.......................................... 157, 164
LKA..................................................... 174
Stabilitetssystem..................................... 132
Säkerhetsbälte
baksäte................................................. 16
bältesförsträckare................................. 16
Startbatteri............................................... 368
Säkerhetsbälten......................................... 14
Stabilitets- och dragkraftssystem............ 132
Starthjälp................................................. 109
Säkerhetsläge............................................ 28
Startnycklar................................................ 76
Säkringar..................................................
allmänt................................................
byte.....................................................
motorrum............................................
Startspärr................................................... 43
Stenskott och repor................................. 350
Stol, se Säten............................................ 78
392
under handskfack............................... 341
under höger framstol.......................... 344
Släpfordon
självsvängning.................................... 294
337
337
337
338
T
Taklast, max vikt...................................... 357
Tankning............................................ 56, 279
påfyllning............................................ 279
tanklucka............................................ 279
tanklucka, låsning................................. 56
tanklucka, manuell öppning................ 279
Telefon
ansluta................................................
handsfree............................................
inkommande samtal...........................
registrera telefon.................................
ringa samtal........................................
röststyrning.........................................
ta emot samtal....................................
257
256
258
257
258
264
258
11 Index
telefonbok........................................... 260
telefonbok, genväg............................. 260
TV............................................................. 268
Temperatur
faktisk temperatur............................... 203
Typgodkännande, fjärrnyckelsystem....... 369
Typbeteckning......................................... 354
Temperaturreglering................................ 209
Tillskottsvärmare...................................... 218
Timer........................................................ 211
Tjänstevikt................................................ 357
Torkarblad................................................
byte.....................................................
byte bakruta........................................
rengöring............................................
serviceläge..........................................
330
330
331
331
330
Torkare och spolning................................. 95
Totalvikt................................................... 357
U
Underhåll
rostskydd............................................ 348
Upplåsning
från insidan........................................... 54
från utsidan........................................... 53
Trafikskyltsinformation............................. 134
Transponder.............................................. 97
Trippmätare............................................... 73
Trygghetsbelysning............................. 44, 91
TSA – släpfordonsstabilisator.......... 132, 294
Tunneldetektering...................................... 87
Tuta............................................................ 83
71
71
71
71
71
71
71
11
Varningsljud
kollisionsvarnare................................. 160
Varningssymbol, krockkuddesystem......... 17
Varningssymboler...................................... 69
Urkoppling av växelväljarspärr................ 113
Varningstriangel....................................... 309
USB, anslutning....................................... 250
Varselljus.................................................... 85
Utsläpp av koldioxid................................ 283
Vattenavvisande ytskikt, rengöring.......... 347
V
Vaxning.................................................... 347
Vadning.................................................... 276
Ventilationsmunstycken........................... 205
Varningsblinkers........................................ 89
Vikter
tjänstevikt........................................... 357
Vatten- och smutsavvisande ytskikt.......... 97
Traction control........................................ 132
Transmission............................................ 110
Varningslampor
bältespåminnare...................................
fel i bromssystemet..............................
generatorn laddar inte..........................
krockkuddar-SRS.................................
lågt oljetryck.........................................
parkeringsbroms åtdragen...................
varning..................................................
Varningslampa
adaptiv farthållare............................... 140
kollisionsvarnare................................. 160
stabilitets- och dragkraftssystem....... 132
Ventilation................................................ 204
Vindruta
eluppvärmning.................................... 210
Eluppvärmning.................................... 100
Vindrutespolning........................................ 96
393
11 Index
Vindrutetorkare.......................................... 95
regnsensor............................................ 95
Y
Vinterdäck................................................ 302
Yttermått.................................................. 356
Vinterkörning............................................ 277
Yttre backspeglar...................................... 99
Volvo Sensus............................................. 74
11
Värme....................................................... 209
Värmereflekterande vindruta...................... 97
Vätskor, volymuppgifter........................... 362
Återcirkulation.......................................... 211
Vätskor och oljor...................................... 362
Återställning av fönsterhissar..................... 98
Växellåda................................................. 110
automat............................................... 111
manuell............................................... 110
Återställning av yttre backspeglar............. 99
Växelväljarspärr....................................... 113
Ö
Växelväljarspärr, mekanisk urkoppling.... 113
Överhettning............................................ 289
W
WHIPS
barnstol/barnkudde.............................. 25
pisksnärtsskador.................................. 25
394
Å
Kdakd8Vg8dgedgVi^dc51 4XFEJTI "5 1SJOUFEJO4XFEFO (zUFCPSH $PQZSJHIU©7PMWP$BS$PSQPSBUJPO
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising