Volvo V40 2013 Quick Guide

Volvo V40 2013 Quick Guide
v40
Quick GUIDE
Web Edition
VÄLKOMMEN TILL DIN NYA VOLVO!
Att lära känna sin nya bil är en spännande upplevelse.
Titta igenom denna Quick-Guide för att snabbt och enkelt lära
några av de vanligaste funktionerna.
Samtliga varningstexter och annan viktig och detaljerad
information finns endast i instruktionsboken – denna folder
innehåller enbart ett litet urval.
Instruktionsboken innehåller dessutom den senaste och mest
aktuella informationen.
Tillval är markerade med en asterisk (*).
På www.volvocars.com finns ytterligare information som berör
din bil.
Fjärrnyckel med PCC* – personal car communicator
Låser dörrar och baklucka samt aktiverar
larmet*.
Låser upp dörrarA och baklucka samt
deaktiverar larmet.
Låser upp bakluckan – den öppnas inteB.
PCC*
1 Grönt ljus: Bilen är låst.
2 Gult ljus: Bilen är olåst.
3 Rött ljus: Larmet har varit utlöst.
4 Blinkande växlande rött ljus: Larmet utlöst
för mindre än 5 minuter sedan.
Trygghetsbelysning. Tänder lampor i
sidospeglar*, blinkers och parkeringsljus,
vid nummerplåt, kupétak och golv.
Panikfunktion. Hålls intryckt ca 3 sekunder vid en nödsituation för att utlösa
larmet.
Information om bilen kan fås inom
100 meters räckvidd.
– Tryck på knappen och vänta 7 sekunder.
Knapptryck utom räckvidd visar senast
lagrade status ur minnet.
A
B
Automatisk återlåsning sker om inte dörr/baklucka
öppnas inom 2 minuter efter upplåsning.
Elmanövrerad baklucka avlarmas, låses upp och
öppnas några cm.
Starta motorn
2. Tryck ner kopplings- eller bromspedalen.
1. Sätt fjärrnyckeln i startlåset och tryck in nyckeln till dess ändläge.
3. Tryck kort på knappen för
att starta motorn.
Kallstart
OBS
Efter kallstart är tomgången hög oavsett yttertemperatur. En stunds förhöjd tomgång är en
del av Volvos effektiva avgasreningssystem.
Vid kallstart har dieselmotorer en viss fördröjd
start eftersom förbränningsrummen ska
förvärmas.
Stäng av motorn och ta ur
fjärrnyckeln
1. Tryck kort på knappen –
motorn stannar.
2. Dra ut fjärrnyckeln ur
startlåset.
BLIS*
BLIS (Blind Spot Information System) är
konstruerad för körning i tät trafik på vägar
med flera körfält i samma riktning och varnar
för fordon i den döda vinkeln och snabbt
upphinnande fordon i vänster och höger körfält
närmast eget fordon.
Nyckellägen
För att nå följande nyckellägen utan motorstart: Tryck inte ner broms-/kopplingspedalen.
0 Lås upp bilen.
I Med fjärrnyckeln helt intryckt i startlåset: Tryck kort på START/STOP ENGINE.
II Med fjärrnyckeln helt intryckt i startlåset: Tryck på START/STOP ENGINE i ca 2 sekunder.
Nyckelläge II förbrukar mycket ström från startbatteriet och bör därför undvikas!
Se även tabellen i sektionen “Nyckellägen” i bilens ordinarie instruktionsbok för information om vilka
funktioner/system som kan användas med avstängd motor vid olika nyckellägen.
För att återgå till nyckelläge 0 från läge II och I: Tryck kort på START/STOP ENGINE.
KEYLESS* NYCKELSYSTEM
STARTA MOTORN
–– Tryck ner broms-/kopplingspedal och tryck
kort på START/STOP ENGINE-knappen.
STÄNGA AV MOTORN
–– Tryck kort på START/STOP ENGINE-knappen.
Se instruktionsbokens avsnitt ”Lås och larm” för
mer information.
Nyckeln kan ligga i t.ex. fickan hela tiden.
LÅSA & LARMA BILEN
–– Vidrör ett av de yttre dörrhandtagens bakre
del (se bild) eller tryck lätt på den mindre av
bakluckans två gummerade knappar.
LÅSA UPP & AVLARMA
–– Greppa ett dörrhandtag och öppna dörren på vanligt sätt (handske kan förhindra
funktionen) eller tryck lätt på den mindre av
bakluckans två gummerade knappar.
vindrutetorkare och Regnsensor*
1 Regnsensor På/Av, med spak i läge 0.
2 Reglerar sensorkänslighet eller intervalltid.
3 Torkare bakruta – intervall/normal.
A
Enkelsvep
0
Av
B
Intervalltorkare, se även (2)
C
Normal svephastighet
D
Hög svephastighet
E
Spolare vindruta och strålkastare
F
Spolare bakruta
Visas i displayen då regnsensorn är aktiv
inställning framstol
fjärrnyckeln och Elmanövrerad
förarstol*
Samtliga fjärrnycklar kan användas av olika
förare för att lagra förarstolens inställningar.
Funktionen måste aktiveras i menysystemet
MY CAR under Inställningar -> Bilinställningar -> Bilnyckelminne.
Gör så här:
• Ställ in stolen som du vill ha den.
• Lås bilen genom att trycka på låsknappen
på fjärrnyckeln som du brukar använda.
Detta lagrar stolens position i fjärrnyckelns
minneA.
• Lås upp bilen (genom att trycka på upplåsningsknappen på samma fjärrnyckel) och
öppna förardörren. Förarstolen kommer att
automatiskt inta positionen som är lagrad
i fjärrnyckelns minne (om stolen har rörts
sedan du låste bilen).
A.
1
2
3
4
5
6
Svankstöd
Ryggstödets lutning.
Höj/sänk stolen.
Höj/sänk sittdynans framkant.
Framåt/bakåt.
Fällning passagerarstols ryggstöd.
Denna inställning påverkar inte inställningar som har lagrats
med den elmanövrerade stolens* minnesfunktion*. Se
instruktionsboken för mer information.
ljusreglage
A
Helljusblink
B
Hel-/halvljusväxling och ledbelysning
Display- och instrumentbelysning
Dimljus bak, ljuset lyser endast på
förarsidan
Automatiskt (vissa marknader)/avstängt
halvljus. Helljusblink fungerar men inte
fast helljus
Parkeringsljus
Varselljus, växling till halvljus, tunneldetektering*, helljus med automatisk
aktivering*
Halvljus. Släcks när motorn stängs av.
Helljus kan aktiveras
Manuell ljushöjdsreglering (automatisk
för Xenon-ljus*)
Upplåsning av baklucka
Förvaringsutrymmen, 12 v-uttag & aux/USB*
12 V-uttagen i kupén fungerar i nyckelläge I eller
II. 12 V-uttaget* i lastutrymmet är alltid aktivt.
viktigt
Med motorn avstängd kan användning
av 12 V-uttaget i lastutrymmet ladda ur
startbatteriet.
START/STOP*
Med Start/Stop kan motorn fås att stoppa/starta automatiskt vid stillastående
trafik. Lysande knapplampa indikerar att funktionen är aktiv.
Manuel låda: Stoppa – frikoppla, ställ växelspaken i neutralläge och släpp upp
kopplingspedalen. Starta – tryck ner kopplingspedalen.
Automatlåda: Stoppa – stanna bilen med färdbromsen och håll sedan kvar foten
på pedalen. Starta – släpp fottrycket på färdbromsen. Funktionen kan stängas av i
menyssystemet.
färddator OCH TRIPPMÄTARE
1 Bränslemätare. Symbolens pil påminner om
på vilken sida tank­locket sitter.
2 Låg bränslenivå. Vid tänd symbol, fyll på
3
4
5
6
7
8
A.
bränsle snarast.
Kylvätsketemperatur/EcoGuideA.
Hastighetsmätare.
Information om förarstödsystem*.
Klocka. Justeras i menysystemet MY CAR.
Varvtalsmätare/PowerMeterA.
Växlingsindikator/Växellägesindikator.
Tryck för att visa/släcka meddelande.
Vrid för att se färddatorns alternativ.
Kort tryck nollställer färddatorns aktuella
funktion.
Långt tryck nollställer alla färddatorns
funktioner.
EcoGuide och Powermeter visas endast om resp.
tema är valt.
obs
Displaytext _ _ _ km till tom tank är en
uppskattning av möjlig körsträcka baserad på
tidigare körförhållanden.
För High-Line kombinationsinstrumentet kan
olika teman väljas: Elegance, Eco eller Performance.
För att växla tema – tryck på vänster rattspaks
OK-knapp och välj därefter menyalternativ
Teman genom att vrida spakens tumhjul.
Bekräfta genom att trycka på OK-knappen.
tankning
1. Med bilen olåst, öppna tankluckan genom
att trycka in den bakre delen av luckan
något (1).
2. Dra ut luckan (2).
3. För in pumpmunstycket i bränslepåfyllningsöppningen. Var noga med att föra in
munstycket ordentligt i påfyllningsröret.
Påfyllningsöppningen är utformad för att
förhindra tankning med fel bränsle (en bensindriven bil kan inte tankas med diesel och
tvärtom).
Efter tankning, vänta 5-8 sekunder innan
pumpmunstycket dras ur påfyllningsröret.
Förarstödsystem
City Safety™ är ett förarhjälpmedel och kan
aldrig ersätta dennes uppmärksamhet över
trafiken eller ansvaret att framföra fordonet
på ett säkert sätt.
City Safety™ och Kollisionsvarnare med
auto-broms & Fotgängarskydd*
Dessa funktioner hjälper föraren att undvika en
kollision i situationer där förändringar i framförvarande trafik tillsammans med ouppmärksamhet kan leda till en incident.
Funktionen är aktiv i hastigheter under 50 km/h
och hjälper föraren genom att övervaka framförvarande trafik med en lasersensor monterad i
vindrutans överdel.
City Safety™ kan hjälpa till att undvika en kollision om hastighetsskillnaden mellan det egna
och det framförvarande fordonet är lägre än
15 km/h.
Om hastighetsskillnaden är högre kan en
kollision inte undvikas men hastigheten i kollisionsögonblicket reduceras. City Safety™ är
konstruerad att aktiveras så sent som möjligt för
att undvika onödiga ingrepp.
varning
Fotgängarskydd (Upptäckare av fotgängare
framför bilen) ger ingen varning eller bromsingrepp i fordonshastigheter över 80 km/h och
fungerar inte i mörker och tunnlar.
Funktionen kan inte upptäcka en fotgängare
som:
• är delvis skymd
• är kortare än 80 cm
• bär klädsel som döljer kroppskonturen.
Andra förarstödsystem
För att hjälpa föraren att t.ex. bromsa i tid, hålla
säkert avstånd till andra fordon, uppmärksamma
fordon som rör sig i samma riktning som det
egna fordonet, i den s.k. döda vinkeln eller ha
bra placering på vägbanan, kan bilen vara utrustad med ett flertal system:
• Adaptiv farthållare (man)*
• Adaptiv farthållare med Köassistent (aut)*
• Avståndskontroll*
• BLIS (Blind Spot Information System)*
• Driver Alert Control*
• Trafikskyltsinfo (RSI)*
• Parkeringshjälp*
• Aktiv filassistent (LKA)*.
Se instruktionsbokens avsnitt ”Komfort och
körglädje” och ”Förarstöd” för mer information
om funktionerna och dess begränsningar.
Föraren är alltid ansvarig för att fordonet
framförs på ett korrekt sätt och med säkerhetsavstånd anpassat till hastigheten.
EBA – emergency brake assist
Bilvård
Nödbromsförstärkningen hjälper till med att
öka bromskraften och därmed förkorta bromssträckan. EBA aktiveras när föraren bromsar
hastigt. När EBA aktiveras sjunker broms­
pedalen ner lite lägre än vanligt.
– Tryck (håll) ner bromspedalen så länge det
behövs – all inbromsning upphör om pedalen
släpps.
Handtvätt är skonsammare mot lacken än
automattvätt. Lacken är också känsligare när
den är ny. Därför rekommenderas handtvätt
under bilens första månader.
Använd rent vatten och tvättsvamp. Tänk på
att smuts och grus kan repa lacken.
ELEKTRONISK Klimatanläggning – ECC*
LUFTFÖRDELNING (enbart modeller med
Elektronisk temperaturkontroll - ETC)
För bästa komfort i olika körförhållanden justera
luftfördelningen enligt följande:
Yttertemperatur Reglage
< 0°C
GOLV alt. GOLV/VINDRUTA
0°C till +20°C
GOLV alt. GOLV/PANEL
> 20°C
PANEL
Imma/frost på
rutorna
VINDRUTA alt. GOLV/VIND
RUTA
MANUELL REGLERING
3 Eluppvärmning vänster/höger stol.
4 Max-defroster. Riktar all luft mot framruta
och sidofönster med maximal luftström.
Eluppvärmd framruta: 1 tryck för start, 2
tryck startar eluppvärmd framruta samt riktar all luft mot fram-och sidofönster, 3 tryck
för att stänga av.
5 Luftfördelning.
6 Eluppvärmd bakruta och sidospeglar På/Av.
7 Återcirkulation.
8 AC – Luftkonditionering På/Av. Kyler kupén
och avimmar rutorna.
Ställa in ratten
varning
Ställ in ratten innan körning på­börjas – aldrig
under körning.
1. Frigör låsningen.
2. Justera.
TP 14676 (Swedish). AT 1220. Printed in Sweden, Göteborg 2012. Copyright © 2000-2012 Volvo Car Corporation.
AUTOMATISK REGLERING
I AUTO-läge hanterar ECC-systemet alla funktioner automatiskt och gör därmed bilkörningen
enklare med optimal luftkvalitet.
1 Tryck för individuell temperatur. En gång
för vänster sida, 2 gånger för höger sida, 3
gånger för båda sidorna. Vrid för att ställa in
temperaturen. Displayen visar vald temperatur.
2 Tryck för automatisk reglering av vald temperatur och övriga funktioner. Vrid för att
ändra fläkthastigheten.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement