Volvo | V40 | Quick Guide | Volvo V40 2014 Quick Guide

Volvo V40 2014 Quick Guide
web edition
quick guide
VÄLKOMMEN TILL DIN NYA VOLVO!
Denna folder innehåller ett urval av de vanligaste funktionerna i Din bil. Ägarmanualen och övriga manualer
innehåller viktig information med samtliga varningar och säkerhetsinstruktioner.
Följande symboler innebär:
Olika delar pekas ut i översiktsbilder.
Instruktioner steg–för–steg.
Det är extra viktigt att läsa ägarmanualen.
Viktig information, varningar och säkerhetsinstruktioner vilka måste läsas återfinns på sista sidan.
Tillval är markerade med en asterisk *.
Lär Dig också mer om Din bil på www.volvocars.com.
01 Starta och kör
04 Funktioner i din bil
Fjärrnyckel
Klimatreglage
Keyless nyckelsystem*
Ljusreglage
Starta och stänga av motor
Kombiinstrument
Torkare
Infotainment-system
Telefon*
Extern ljudenhet
Knappar i mittkonsol
02 Förarstöd i din bil
Inställningar i menysystem
Aktiv Parkeringshjälp*
Körfältsassistent*
BLIS* och CTA*
Start/Stop-funktion*
05 Tips
Ägarmanual som mobilapp
Tanka
Bilvård
03 Din förarmiljö
Ställa in stol
Ställa in ratt
Öppna alla rutor
Förvaringsutrymmen
AUX-/USB*- och 12 V-uttag
Hur fungerar fjärrnyckeln?
01
Låser upp dörrar och baklucka samt deaktiverar
larmet*. Kan ställas in i MY CAR.
Låser dörrar och baklucka samt aktiverar larmet.
Trygghetsbelysning.
Ett tryck låser upp bakluckan, två öppnar lite.
Information* om bilen.
Panikfunktion.
Fjärrnyckeln kan lagra inställningar för bl.a. yttre
backspeglar och elmanövrerad förarstol* – se
ägarmanualen.
Vad visar fjärrnyckelns indikeringslampor*?
01
Grönt ihållande ljus: Bilen är låst.
Gult ihållande ljus: Bilen är olåst.
Rött ihållande ljus: Larmet har varit utlöst.
Rött ljus blinkar omväxlande i båda indikeringslamporna: Larmet utlöst för mindre än 5 minuter
sedan.
Hur fungerar Keyless nyckelsystem*?
01
Nyckeln kan t.ex. ligga kvar i fickan hela tiden.
Låsa och larma
–– Vidrör ett av de yttre dörrhandtagens bakre del eller
tryck lätt på den mindre av bakluckans två gummerade
knappar.
Låsa upp och larma av
–– Greppa ett dörrhandtag och öppna dörren på vanligt
sätt eller tryck lätt på den större av bakluckans två
gummerade knappar.
Hur startar jag motorn?
01
Tryck in fjärrnyckeln i startlåset.
Tryck ner kopplings- eller bromspedalen.
Tryck kort på START/STOP ENGINE-knappen och
släpp – motorn startar.
Hur stänger jag av motorn?
01
Tryck kort på START/STOP ENGINE-knappen –
motorn stannar.
Ta ut fjärrnyckeln ur startlåset.
Hur startar jag vindrutetorkare och
regnsensor*?
01
För spaken neråt för att starta vindrutetorkarna och uppåt
för enkelsvep.
Regnsensor På/Av.
Reglerar sensorkänslighet eller intervalltid.
Torkare bakruta – intervall/normal.
Hur använder jag Aktiv Parkeringshjälp PAP*? 02
PAP kontrollerar tillgängligt utrymme och styr därefter in
bilen. Din uppgift är att välja växel, reglera hastigheten och
bromsa/stanna.
Aktivera PAP med ett tryck på knappen. Kör inte
fortare än 30 km/h.
Följ instruktionerna som dyker upp i kombiinstrumentet.
Var beredd att stanna bilen då grafik och text meddelar detta.
Vad gör körfältsassistent LKA*?
02
Om bilen är på väg att korsa en sidolinje kommer LKA att
aktivt styra tillbaka in i körfältet med ett svagt styrmoment
i ratten. Om bilen passerar en sidolinje kommer LKA att
varna dig med pulserande vibrationer i ratten.
–– Aktivera LKA med ett tryck på knappen.
Vad gör BLIS* och CTA*?
02
Blind Spot Information System informerar om fordon i
döda vinkeln och snabbt upphinnande fordon.
Cross Traffic Alert varnar för korsande trafik vid backning.
BLIS och CTA aktiveras vid motorstart.
BLIS På/Av.
CTA På/Av – hanteras av samma knapp som
används för parkeringssensorerna*.
Parkeringssensorer – se ägarmanualen.
Hur använder jag Start/Stopfunktionen*?
02
Manuell växellåda
Stoppa motorn: Frikoppla, lägg växelspaken i neutralläge
och släpp upp kopplingspedalen.
Starta motorn: Tryck ner kopplingspedalen.
Automatisk växellåda
Stoppa motorn: Stanna bilen med färdbromsen och behåll
sedan bromstrycket.
Starta motorn: Släpp fottrycket på färdbromsen.
Lysande knapplampa indikerar att funktionen är aktiv.
Hur ställer jag in stolen?
Höj/sänk sittdynans framkant.
Höj/sänk stolen.
Flytta stolen framåt/bakåt.
Luta ryggstödet.
Lagra inställningar för elmanövrerad stol*.
Minnesknappar för elmanövrerad stol.
Lagra inställning:
Håll knappen för lagring av inställning intryckt, samtidigt
som en av minnesknapparna trycks in.
Stolsinställningar för elmanövrerad stol kan också
lagras i fjärrnyckeln* – se ägarmanualen.
03
Hur ställer jag in ratten?
03
Frigör låsningen.
Justera ratten framåt/bakåt och uppåt/neråt.
Aktivera låsningen.
Hur reglerar jag temperaturen med ECC*?
04
Tryck för individuell temperatur. Tryck upprepade
gånger för att välja inställning för vänster, höger eller
båda sidorna. Vrid för att ställa in temperaturen. Mittkonsolens bildskärm visar vald temperatur för vardera
sida.
Tryck för automatisk reglering av temperatur och
övriga funktioner. Vrid för att ändra fläkthastigheten.
Hur frostar jag av vindrutan?
04
Tryck för att aktivera vindrutans el-värme* – symbol
(1) i bildskärmen lyser.
Nästa tryck aktiverar även maximal luftström mot
vindrutan och sidorutorna – symbol (1) och (2) lyser.
Nästa tryck stänger av båda funktionerna – ingen
symbol lyser.
Utan el-värme: Tryck för att aktivera/deaktivera luftströmmen.
Hur fungerar ljusreglagets autoläge?
04
AUTO-läge ger följande alternativ:
• Färdbelysningen växlar automatiskt mellan varselljus
och halvljus.
• Helljus kan aktiveras när halvljuset är tänt.
• Aktivt helljus (AHB)* – som bländar av och aktiverar
helljus automatiskt – kan användas.
• Tunneldetektering* är aktiverad.
Hur manövreras färddatorn?
04
OK öppnar färddatorns menyer, aktiverar valt
alternativ samt släcker meddelanden.
Tumhjul bläddrar mellan färddatorns alternativ.
RESET nollställer data i valt färddatorsteg samt
backar i menystrukturen.
Hur nollställer jag trippmätaren?
04
Vrid vänster rattspaks tumhjul för att visa trippmätare
T1 eller T2.
Gör ett långt tryck på RESET-knappen för att nollställa visad trippmätare.
Hur ändras kombiinstrumentets utseende?
04
Med digitalt* kombiinstrument kan olika teman väljas som
t.ex. Performance eller Eco.
För att växla tema:
Tryck på vänster rattspaks OK-knapp efter motorstart.
Vrid spakens tumhjul för att välja menyalternativ
Teman och tryck OK.
Vrid tumhjul för att välja tema och tryck på OK för att
bekräfta.
Tema lagras i fjärrnyckelminnet* – se ägarmanualen.
Hur fungerar räckvidd/”km till tom tank”?
04
Kombiinstrumentet visar en uppskattning av möjlig
körsträcka baserad på tidigare körförhållanden och kvarvarande bränslemängd.
När ”---- km” visas, finns ingen garanterad körsträcka
kvar. Fyll på bränsle snarast. Bilden visar digitalt* kombiinstrument.
Analogt kombiinstrument – se ägarmanualen.
Hur sätter jag på och stänger av
Infotainment-systemet?
04
Ett kort tryck aktiverar anläggningen.
Ett långt tryck (tills skärmen släcks) stänger av.
För att stänga av ljudet (MUTE): Gör ett kort tryck – nästa
tryck återaktiverar.
Observera att hela Sensussystemet (inkl. navigation-* och
telefonfunktioner*) startar/stängs av samtidigt.
Hur navigerar jag i Infotainment-systemet?
04
Tryck RADIO, Media, My CAR, NAV* eller TEL* för
att välja huvudkälla.
Tryck på OK/MENU eller på tumhjulet* i ratten för
att gå in i vald källas huvudmeny.
Vrid på TUNE eller på tumhjulet för att navigera i
menyerna.
Tryck på OK/MENU eller på tumhjulet för att göra
ett val i menyerna.
Tryck kort på EXIT för att backa i menysystemet,
avbryta en funktion eller radera inmatade tecken.
Gör ett långt tryck på EXIT för att återgå till
normalvyn eller gå från normalvyn till huvudkällvyn.
Tips:
För att gå till genvägsmenyn i NAV- eller TEL-läge, tryck
en gång på NAV eller TEL. Tryck igen för att gå tillbaka till
normalvyn.
Hur ansluter jag en Bluetooth®-telefon?
04
Tryck på TEL* i mittkonsolen.
Gör den externa enheten sökbar/synlig via Bluetooth®.
Tryck på OK/MENU och följ anvisningarna på bildskärmen. Enheten är nu ansluten och kan styras från
bilen.
Telefonen kommer i fortsättningen att automatiskt
anslutas till bilen.
Misslyckas anslutningen – se ägarmanualen.
Hur ringer jag upp?
04
Tryck på TEL* i mittkonsolen.
Skriv in önskat nummer eller vrid tumhjulet på ratten
neråt för att komma åt telefonboken och uppåt för
samtalslistan.
Tryck på tumhjulet för att ringa upp.
Samtalet avbryts med ett tryck på EXIT.
För fler sätt att ringa upp med telefonen – se
ägarmanualen.
Hur svarar jag i telefonen*?
04
–– Tryck på tumhjulet för att acceptera inkommande
samtal.
Samtalet avvisas/avbryts med ett tryck på EXIT.
För fler sätt att svara i telefonen – se ägarmanualen.
Hur ansluter jag extern ljudenhet?
Anslut extern enhet via AUX- eller USB*-ingång i
mittkonsolen.
Tryck på MEDIA.
Vrid TUNE till önskad ljudkälla.
Tryck OK/MENU.
För andra anslutningar av extern enhet – se ägarmanualen.
04
Hur anger jag en GPS*-destination?
04
Tryck NAV för att starta navigationssystemet – en
karta visas.
Tryck NAV en gång till och välj Ange adress med
OK/MENU.
Skriv in någon/några av sökkriterierna med skrivhjulet eller med mittkonsolens numeriska knappsats.
Välj sedan Ange som enda resmål eller Lägg till
som delmål och tryck OK/MENU.
För mer information och marknadsavvikelser – se RTImanualen*.
Hur lagrar jag en funktion med FAV-knappen? 04
Välj en huvudkälla (t.ex. RADIO, MEDIA).
Välj källa (t.ex. AM, SKIVA).
Håll inne FAV tills ”favorit-menyn” visas.
Vrid TUNE för att välja ett alternativ från listan och
tryck OK/MENU för att spara.
När källan är aktiv är den lagrade favoriten tillgänglig
genom ett kort tryck på FAV.
Vilka inställningar kan göras i menysystemet? 04
I MY CAR hanteras många av bilens funktioner, t.ex.
inställningar av klocka, ytterbackspeglar och lås.
Se tidigare rubrik ”Hur navigerar jag i Infotainmentsystemet?” för vilka knappar som ska användas.
Hur ställer jag in klockan?
04
Sök fram Inställningar > Systeminställningar > Tid
i MY CAR.
Tryck OK/MENU för att aktivera rutan för timma. Vrid
TUNE för att ställa in timma och tryck OK/MENU för
att deaktivera.
Vrid TUNE för att markera rutan för minut och tryck
OK/MENU. Vrid TUNE för att ställa in minut och
tryck OK/MENU för deaktivera.
Vrid TUNE för att markera OK och tryck OK/MENU.
Vad kan jag göra med ägarmanual-appen?
05
Ägarmanualen kan laddas ner som applikation till mobila
enheter. Mobilappen innehåller hela ägarmanualen samt
instruktionsfilmer, och har flera sökvägar med text och bild.
Mobilappen laddas ner från App Store eller Google play,
använd QR-kod nedan. Endast tillgänglig på vissa språk
och vissa mobila enheter.
För mer information – www.volvocars.com.
Hur tankar jag?
05
Med bilen olåst, öppna tankluckan genom att trycka
in den bakre delen av luckan något och släpp.
Fäll ut luckan.
För in pumpmunstycket i bränslepåfyllningsöppningen.
Efter tankning: Vänta 5–8 sekunder innan pumpmunstycket dras upp.
Hur bör jag tvätta bilen?
05
Handtvätt är skonsammare mot lacken än automattvätt.
Lacken är också känsligare när den är ny. Därför rekommenderas handtvätt under bilens första månader.
Använd rent vatten och tvättsvamp. Tänk på att smuts och
grus kan repa lacken.
Hur bör jag rengöra läderklädsel*?
05
Läder kräver regelbunden skötsel för att behålla utseendet. Därför bör läderklädsel behandlas med Volvo Leather
Care kit 1–4 gånger per år. Volvo Leather Care kit finns att
köpa hos en Volvoåterförsäljare.
Hur öppnar jag alla rutor samtidigt?
05
Fjärrnyckeln (se bild)
–– Gör ett långt tryck på fjärrnyckelns upplåsningsknapp
för att öppna alla sidorutor* samtidigt.
Centrallås
–– Gör ett långt tryck på förardörrens centrallåsknapp för
att öppna alla sidorutor* samtidigt.
Var finns förvaringsutrymmen?
05
Här visas några av bilens förvaringsutrymmen.
Ägarmanualen visar fler förvaringsutrymmen.
Var finns AUX-/USB*- och 12 V-uttag?
05
För att 12 V-uttagen i kupén ska fungera måste fjärrnyckeln
vara lägst i nyckelläge I. Lastutrymmets 12 V-uttag* är alltid
strömförande.
Hur fungerar Keyless nyckelsystem*?
Användande av handskar kan förhindra dörrhandtagens Keyless-funktion. Keyless-funktionen kan störas av elektromagnetiska fält och
avskärmning. Placera/förvara inte fjärrnyckeln nära en mobiltelefon eller metallförmål.
Hur startar jag motorn?
Efter kallstart är tomgången hög oavsett yttertemperatur. Det är en del av Volvos effektiva avgasreningssystem. Vid kallstart kan vissa
dieselmotorer ha en fördröjd start på grund av förvärmning.
Hur använder jag Aktiv Parkeringshjälp PAP*?
PAP fungerar inte i alla situationer utan är endast avsett att vara ett kompletterande hjälpmedel. Föraren är alltid ytterst ansvarig för att
fordonet förs fram på ett säkert sätt samt har uppsikt över omgivning och andra trafikanter som närmar sig eller passerar vid parkering.
Hur använder jag Körfältsassistenten LKA*?
LKA är endast ett förarhjälpmedel och fungerar inte i alla körsituationer, trafik-, väder- och vägförhållanden. Föraren är alltid ansvarig för
att fordonet framförs på ett säker sätt samt att gällande lagar och trafikbestämmelser följs.
Hur ställer jag in stolen?
Ställ in förarstolen för rätt körställning innan körning påbörjas – aldrig under färd. Var förvissad om att stolen är i låst läge för att undvika
personskada vid en eventuell hård inbromsning eller olycka.
Hur ställer jag in ratten?
Ställ in ratten (efter utförd stolsinställning) innan körning påbörjas – aldrig under körning.
Hur fungerar räckvidd/”km till tom tank”?
Viss felvisning kan uppstå om körsättet ändras.
Hur bör jag rengöra läderklädsel*?
En del färgade klädesplagg (t.ex. jeans och mockaplagg) kan missfärga klädseln. Använd aldrig starka lösningsmedel – de kan skada
klädseln.
Var finns AUX-/USB*- och 12 V-uttag?
Max. strömuttag är 10 A (120 W) i vardera uttag.
Lär Dig mer om Din bil på www.volvocars.com.
TP 17094 (Swedish) AT 1348. Printed in Sweden, Göteborg 2013, Copyright © 2000-2013 Volvo Car Corporation
Vad gör BLIS* och CTA*?
BLIS och CTA är ett komplement – inte en ersättning för ett säkert körsätt och användande av backspeglar. Hjälpmedlen BLIS och CTA
kan aldrig ersätta förarens ansvar och uppmärksamhet. Ansvaret för att utföra filbyten och att backa på ett trafiksäkert sätt, ligger alltid på
föraren. BLIS fungerar inte i skarpa kurvor. BLIS fungerar inte när bilen backas.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising