Volvo | V50 | Ägarmanual | Volvo V50 2010 Ägarmanual

Volvo V50 2010 Ägarmanual
VOLVO V50
Instruktionsbok
Web Edition
BÄSTE VOLVOÄGARE
TACK FÖR ATT DU VALDE VOLVO
Vi hoppas att Du kommer att få glädje av många års körning i
Din Volvo. Bilen är konstruerad för Din och Dina passagerares
säkerhet och komfort. Volvo är en av världens säkraste personbilar. Din Volvo är också konstruerad för att uppfylla gällande säkerhets- och miljökrav.
För att öka Din trivsel med bilen rekommenderar vi att Du
bekantar Dig med utrustning, anvisningar och underhållsinformation i denna instruktionsbok.
Innehållsförteckning
00 01 02
00 Introduktion
01 Säkerhet
Viktig information...................................... 10
Volvo och miljön........................................ 13
Säkerhetsbälten........................................
Airbag-systemet........................................
Krockkuddar (SRS)...................................
Aktivering/avaktivering av krockkudde
(SRS)*........................................................
Sidokrockkudde (SIPS-bag).....................
Krockgardin (IC)........................................
WHIPS.......................................................
När löser systemen ut...............................
Krockstatus...............................................
Barnsäkerhet.............................................
02 Instrument och reglage
18
21
22
25
27
29
30
32
33
34
Översikt vänsterstyrd bil...........................
Översikt högerstyrd bil..............................
Reglagepanel i förardörr...........................
Kombinationsinstrument...........................
Kontroll- och varningssymboler................
Informationsdisplay...................................
Eluttag.......................................................
Belysningspanel........................................
Vänster rattspak........................................
Höger rattspak..........................................
Konstantfarthållare*..................................
Knappsats i ratten*...................................
Rattinställning, varningsblinkers...............
Parkeringsbroms.......................................
Elektriska fönsterhissar.............................
Fönster och backspeglar..........................
Elmanövrerad taklucka*............................
Personliga inställningar.............................
44
46
48
49
50
54
56
57
60
63
65
67
68
69
70
72
76
78
HomeLinkŸ *.............................................. 80
4
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Innehållsförteckning
03 04 05
03 Klimat
Allmänt om klimat.....................................
Manuell klimatanläggning, AC..................
Elektronisk klimatanläggning, ECC*..........
Luftdistribution..........................................
Bränsledriven motor- och kupévärmare*. .
Bränsledriven tillskottsvärmare* (diesel)...
04 Interiör
86
88
90
93
94
97
Framstolar...............................................
Kupébelysning........................................
Förvaringsplatser i kupén........................
Baksäte...................................................
Lastutrymme...........................................
05 Lås och larm
100
102
104
108
110
Fjärrnyckel med nyckelblad....................
Låspunkter..............................................
Keyless drive*..........................................
Batteri i fjärrnyckel..................................
Låsning och upplåsning..........................
Barnsäkerhetsspärr.................................
Larm*.......................................................
116
119
120
123
124
127
128
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
5
Innehållsförteckning
06 07 08
06 Start och körning
Allmänt....................................................
Bränslepåfyllning.....................................
Start av motor.........................................
Start av motor – Flexifuel........................
Keyless drive*..........................................
Manuell växellåda...................................
Automatväxellåda...................................
Fyrhjulsdrift.............................................
Bromssystemet.......................................
DSTC - Stabilitets- och dragkraftssystem*.........................................................
Parkeringshjälp*......................................
BLIS* – Blind Spot Information System. .
Bogsering och bärgning..........................
Starthjälp.................................................
Körning med släpvagn............................
Draganordning*.......................................
Delbar dragkrok*.....................................
Lastning..................................................
Anpassning av ljusbild............................
6
07 Hjul och däck
134
136
137
139
141
142
144
148
149
151
153
155
159
161
162
164
166
170
171
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Allmänt....................................................
Lufttryck i däck.......................................
Varningstriangel* och reservhjul* ...........
Byte av hjul.............................................
Provisorisk däcktätning*.........................
08 Bilvård
174
178
181
183
185
Rengöring................................................ 192
Bättring av lackskador............................ 195
Rostskydd............................................... 196
Innehållsförteckning
09 10 11
09 Underhåll och service
Volvo service...........................................
Eget underhåll.........................................
Motorhuv och motorrum.........................
Oljor och vätskor.....................................
Torkarblad...............................................
Batteri......................................................
Byte av glödlampor.................................
Säkringar.................................................
10 Infotainment
200
201
202
203
208
209
211
217
Allmänt....................................................
Audiofunktioner.......................................
Radiofunktioner.......................................
Cd-funktioner..........................................
Menystruktur – ljudanläggning................
Telefonfunktioner*...................................
Menystruktur – telefon*...........................
Bluetooth handsfree*..............................
11 Specifikationer
226
227
231
236
238
239
246
249
Typbeteckning........................................
Mått och vikter........................................
Motorspecifikationer...............................
Motorolja.................................................
Vätskor och smörjmedel.........................
Bränsle....................................................
Katalysator..............................................
Elsystemet...............................................
Typgodkännande....................................
256
259
262
264
268
271
276
277
279
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
7
Innehållsförteckning
12
12 Index
Index....................................................... 280
8
Innehållsförteckning
9
Introduktion
Viktig information
Att läsa instruktionsboken
Tillval
Fotnot
Inledning
Alla typer av tillval/tillbehör markeras med en
asterisk .
I instruktionsboken finns det information som
ligger som en fotnot längst ner på sidan. Denna
information är ett tillägg till den text som den
via numret hänvisar till. Om fotnoten syftar till
text i en tabell används bokstäver istället för
siffror som hänvisning.
Ett bra sätt att lära känna sin nya bil är att läsa
instruktionsboken, helst före den första åkturen. Då får du möjlighet att bekanta dig med
nya funktioner, får råd om hur bilen bäst ska
hanteras i olika situationer och lär dig utnyttja
bilens alla finesser på bästa sätt. Var uppmärksam på de säkerhetsanvisningar som finns i
boken.
Den utrustning som beskrivs i instruktionsboken finns inte i alla bilar. I boken beskrivs, förutom standardutrustning, även tillval (fabriksmonterad utrustning) och vissa tillbehör (eftermonterad extrautrustning). Om du är osäker på
vad som är standard eller tillval/tillbehör,
rekommenderar vi att du kontaktar din Volvoåterförsäljare.
Volvos bilar är olika utrustade beroende på
anpassningar för olika marknaders behov och
nationella eller lokala lagar och bestämmelser.
De specifikationer, konstruktionsuppgifter och
illustrationer som finns i instruktionsboken är
inte bindande. Vi förbehåller oss rätten att göra
ändringar utan föregående meddelande.
© Volvo Personvagnar AB
10
Utbudet av tillval/tillbehör till de olika bilmodellerna varierar beroende på marknad. Merparten tillval är fabriksmonterade och kan inte
eftermonteras, tillbehör monteras i efterhand.
Vi rekommenderar att du kontaktar din auktoriserade Volvoåterförsäljare för mer information.
Särskilda texter
VARNING
Varningstexter upplyser om risk för personskada.
VIKTIGT
Viktigt-texter upplyser om risk för materiella
skador.
OBS
OBS-texter ger råd eller tips som underlättar vid användande av t.ex. finesser och
funktioner.
Meddelandetexter
I bilen finns det displayer som visar textmeddelanden. Dessa textmeddelanden markeras i
instruktionsboken med att texten är lite större
och gråfärgad. Exempel på detta finns i menyoch meddelandetexter i informationsdisplayen
(t.ex. Ljudinställningar).
Dekaler
I bilen finns olika typer av dekaler som är till för
att förmedla viktig information på ett enkelt och
tydligt sätt. Dekalerna finns i bilen i följande fallande grad av varning/information.
Introduktion
Viktig information
Varning för personskada
Risk för egendomsskada
Information
Svarta ISO-symboler på gult varningsfält, vit
text/bild på svart meddelandefält. Används för
att påvisa förekomst av fara som, om varningen
ignoreras, kan resultera i allvarlig personskada
eller dödsfall.
Vita ISO-symboler och vit text/bild på svart
eller blått varningsfält och meddelandefält.
Används för att påvisa förekomst av fara som,
om varningen ignoreras, kan resultera i skador
på egendom.
Vita ISO-symboler och vit text/bild på svart
meddelandefält.
OBS
De dekaler som visas i instruktionsboken
gör inte anspråk på att vara exakta avbildningar av de som finns i bilen. Syftet är att
visa ungefär hur de ser ut och ungefär var
på bilen de finns. Den information som gäller
just din bil finns på respektive dekal på din
bil.
Procedurlistor
Procedurer, där åtgärder måste göras i en viss
ordningsföljd, är i instruktionsboken numrerade.
11
Introduktion
Viktig information
När det till en steg-för-steg instruktion
finns en bildserie är varje moment numrerat
på samma sätt som motsvarande bild.
Numrerade listor med bokstäver förekommer vid bildserier där den inbördes ordningen av instruktionerna inte är relevant.
Pilar förekommer numrerade och onumrerade och används för att åskådliggöra en
rörelse.
Om det inte finns någon bildserie till en stegför-steg instruktion är de olika stegen numrerade med vanliga siffror.
Positionslistor
I översiktbilder där olika delar pekas ut
används röda cirklar med en siffra i. Siffran
återkommer i den positionslista som finns
i anslutning till bilden, som beskriver objektet.
Punktlistor
När en uppräkning förkommer i instruktionsboken används en punktlista.
Exempel:
• Kylvätska
• Motorolja
Fortsättning följer
`` Denna symbol är placerad längst ned till
höger när ett avsnitt fortsätter på nästa uppslag.
12
Inspelning av data
Information på Internet
Kör- och säkerhetssystemen i bilen använder
sig av datorer som kontrollerar och delar
information med varandra om bilens funktion.
En eller flera av dessa datorer kan eventuellt
lagra information om systemen de kontrollerar
vid normal körning, under förloppet av en kollision eller vid tillbud. Lagrad information kan
komma att användas av:
På www.volvocars.com finns ytterligare
information som rör din bil.
•
•
•
•
Volvo Personvagnar
Service- eller reparationsverkstäder
Polis- eller annan myndighet
Andra parter som hävdar laglig rätt till att
ta del av informationen eller någon som har
ägarens tillstånd att ta del av informationen.
Tillbehör och extrautrustning
Felaktig inkoppling och installation av tillbehör
kan påverka bilens elektroniksystem negativt.
Vissa tillbehör fungerar endast när därtill
hörande programvara finns i bilens datorsystem. Vi rekommenderar därför att du alltid kontaktar en auktoriserad Volvoverkstad innan du
installerar tillbehör som ansluts till eller påverkar det elektriska systemet.
Introduktion
Volvo och miljön
G000000
Volvo Personvagnars miljöfilosofi
Miljöomsorg är ett av Volvo Personvagnars
kärnvärden som vägleder all verksamhet. Vi
tror också att våra kunder delar vår omtanke
om miljön.
Din Volvo uppfyller stränga internationella miljökrav och är dessutom tillverkad i en av världens resurseffektivaste och renaste fabriker.
Volvo Personvagnar har ett globalt ISO-certifikat vilket inkluderar Miljöstandarden
ISO 14001 som täcker samtliga fabriker och
flera av våra andra enheter. Vi ställer även krav
på våra samarbetspartners att arbeta systematiskt med miljörelaterade frågor.
Bränsleförbrukning
Ren luft i kupén
Volvos bilar har konkurrenskraftig bränsleförbrukning i sina respektive klasser. Lägre bränsleförbrukning ger generellt lägre utsläpp av
växthusgasen koldioxid.
Ett kupéfilter förhindrar att damm och pollen
kommer in i kupén via luftintaget.
Som förare är det möjligt att påverka bränsleförbrukningen. För mer information läs under
rubriken Spara miljön.
Effektiv avgasrening
Din Volvo är tillverkad enligt "Ren inifrån och
ut" – ett koncept som innefattar ren kupémiljö
och högeffektiv avgasrening. I många fall ligger
avgasutsläppen långt under gällande normer.
Ett sofistikerat luftkvalitetssystem, IAQS*
(Interior Air Quality System) säkerställer att den
inkommande luften är renare än luften utanför
i trafikerad miljö.
Systemet består av en elektronisk sensor och
ett kolfilter. Den inkommande luften övervakas
kontinuerligt och om halten av vissa ohälsosamma gaser såsom kolmonoxid blir för hög,
stängs luftintaget. En sådan situation kan uppstå i t.ex. tät trafik, köer eller tunnlar.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
13
Introduktion
Volvo och miljön
Inflödet av kväveoxider, marknära ozon och
kolväten hindras av kolfiltret.
Textilstandard
Interiören i en Volvo är utformad för att vara
trivsam och behaglig, även för kontaktallergiker och astmatiker. Det har lagts ner extra stor
vikt vid att välja miljöanpassade material. Därmed uppfyller de också kraven i standarden
Öko-Tex 1001, ett stort framsteg för en sundare
kupémiljö.
Öko-Tex-certifieringen omfattar till exempel
säkerhetsbälten, mattor och tyger. Lädret i
klädslarna är kromfritt garvat med växtämnen
och uppfyller certifieringskraven.
Volvos verkstäder och miljön
Genom regelbundet underhåll skapar du förutsättningar för lång livslängd och låg bränsleförbrukning för din bil. På så vis bidrar du till en
renare miljö. När Volvos verkstäder får förtroendet för service och underhåll av din bil blir
den en del i vårt system. Vi ställer krav på hur
våra verkstadslokaler ska utformas för att förhindra spill och utsläpp till miljön. Vår verkstadspersonal har det kunnande och de verktyg som behövs för att garantera god miljöomsorg.
Spara miljön
Det är enkelt att själv bidra till att spara miljön
genom att t.ex. köra ekonomiskt samt göra
service och underhålla bilen enligt anvisningarna i instruktionsboken.
Här följer några råd om hur du kan spara på
miljön (för fler råd om hur du kan spara miljön
och köra ekonomiskt, se sidan 134).
• Sänk bränsleförbrukningen genom att välja
ECO däcktryck, se sidan 178.
• Taklast och skidbox ger högre luftmotstånd och höjer bränsleförbrukningen. Ta
bort dem direkt efter användning.
• Töm bilen på onödiga saker. Ju mer last
desto högre bränsleförbrukning.
• Om bilen är utrustad med motorvärmare,
använd den alltid före kallstart. Det sänker
förbrukningen och minskar utsläppen.
• Kör mjukt och undvik häftiga inbromsningar.
• Kör på högsta möjliga växel. Lägre varvtal
ger lägre bränsleförbrukning.
• Utnyttja motorbroms vid inbromsning.
• Undvik tomgångskörning. Visa hänsyn till
lokala bestämmelser. Stäng av motorn vid
längre väntetider.
• Hantera miljöfarligt avfall som t.ex. batterier och olja på ett miljöanpassat sätt. Vi
1
14
Mer information på www.oekotex.com
rekommenderar att du rådgör med en
auktoriserad Volvoverkstad om du är
osäker på hur denna typ av avfall ska deponeras.
• Underhåll bilen regelbundet.
• Hög hastighet ökar förbrukningen avsevärt
p.g.a. att luftmotståndet ökar. Vid en fördubbling av hastigheten ökar luftmotståndet 4 ggr.
Genom att följa dessa råd kan bränsleförbrukningen sänkas utan att varken restiden ökar
eller nöjet med bilkörningen minskar. Du sparar
bilen, pengar och jordens resurser.
Instruktionsboken och miljön
FSC-symbolen visar att pappersmassan i
denna publikation kommer från FSC-certifierade skogar eller andra kontrollerade källor.
Introduktion
15
16
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
18
21
22
25
27
29
30
32
33
34
G020871
Säkerhetsbälten......................................................................................
Airbag-systemet......................................................................................
Krockkuddar (SRS).................................................................................
Aktivering/avaktivering av krockkudde (SRS)*........................................
Sidokrockkudde (SIPS-bag)....................................................................
Krockgardin (IC)......................................................................................
WHIPS.....................................................................................................
När löser systemen ut.............................................................................
Krockstatus.............................................................................................
Barnsäkerhet...........................................................................................
SÄKERHET
01
01 Säkerhet
Säkerhetsbälten
01
Allmän information
Lossa säkerhetsbältet
Tryck på den röda knappen i låset och låt
sedan rullen dra in säkerhetsbältet. Om det
inte rullats in helt, mata in säkerhetsbältet
för hand så att det inte hänger löst.
Säkerhetsbältet spärras och kan inte dras ut:
• om det dras ut för snabbt
• vid bromsning och acceleration
• om bilen lutar kraftigt.
G020104
Tänk på att
Sträckning av höftband. Bandet ska sitta lågt.
En inbromsning kan få svåra följder om inte
säkerhetsbältet används. Se därför till att
samtliga passagerare tagit på sig säkerhetsbältet. För att säkerhetsbältet ska ge maximalt
skydd, är det viktigt att det ligger väl an mot
kroppen. Luta inte ryggstödet för långt bakåt.
Säkerhetsbältet är avsett att skydda vid normal
sittställning.
Ta på säkerhetsbältet
18
Dra långsamt ut säkerhetsbältet och lås
fast det genom att skjuta ner dess låstunga
i låset. Ett kraftigt "klick" indikerar att
säkerhetsbältet är låst.
• inte använda clips eller annat som hindrar
säkerhetsbältet att sitta åt ordentligt
• säkerhetsbältet inte får vara snott eller vridet
• höftbandet ska sitta lågt (inte över buken)
• sträcka höftbandet över höften genom att
dra i diagonalbandet enligt bilden.
VARNING
Säkerhetsbältet och krockkudden samverkar. Om säkerhetsbältet inte används eller
används på ett felaktigt sätt kan detta
påverka krockkuddens effekt vid en kollision.
VARNING
Varje säkerhetsbälte är avsett för endast en
person.
VARNING
Gör aldrig några ändringar eller reparationer
av säkerhetsbältet på egen hand, Volvo
rekommenderar att du kontaktar en
auktoriserad Volvoverkstad. Om säkerhetsbältet har utsatts för en kraftig belastning,
t.ex. i samband med en kollision, ska hela
säkerhetsbältet bytas ut. En del av säkerhetsbältets skyddsegenskaper kan ha gått
förlorade även om det verkar oskadat. Byt
också säkerhetsbältet om det är slitet eller
skadat. Det nya säkerhetsbältet ska vara
typgodkänt och avsett för samma plats som
det utbytta säkerhetsbältet.
01 Säkerhet
Säkerhetsbälten
Säkerhetsbälte och graviditet
lerna). Eftersträva ett maximalt avstånd mellan
magen och ratten.
Bältespåminnare
01
• Informera om vilka säkerhetsbälten som
används i baksätet. Ett meddelande visas
i informationsdisplayen vid användning av
säkerhetsbältena eller öppning av bakdörrarna. Meddelandet raderas automatiskt
efter ca 30 sekunder, men kan också kvitteras manuellt med en tryckning på
READ-knappen.
• Påminna om att något säkerhetsbälte i
Säkerhetsbältet ska alltid användas under graviditeten. Men det är viktigt att det används på
rätt sätt. Säkerhetsbältet ska ligga tätt an mot
axeln, med den diagonala delen av säkerhetsbältet mellan brösten och på sidan av magen.
Höftdelen av säkerhetsbältet ska ligga platt
mot sidan av låren och så lågt som möjligt
under magen – det får aldrig tillåtas att glida
upp. Säkerhetsbältet ska sitta så nära kroppen
som möjligt utan onödigt spel. Kontrollera
också att det inte har vridit sig.
Allt eftersom graviditeten framskrider ska gravida förare justera stolen och ratten, så att de
har full kontroll över bilen (vilket innebär att
man lätt måste kunna nå ratten och fotpeda-
G018084
G020105
baksätet tagits av under färd. Påminnelse
sker genom meddelande i informationsdisplayen kombinerat med ljud- och ljussignal. Påminnelsen upphör då säkerhetsbältet åter tagits på men kan också kvitteras manuellt med en tryckning på READknappen.
Obältade blir påminda om att ta på sig säkerhetsbältet genom ljud- och ljuspåminnelse.
Ljudpåminnelsen är hastighetsberoende och i
vissa fall tidsberoende. Ljuspåminnelse finns i
takkonsolen och i kombinationsinstrumentet.
Barnstolar omfattas inte av bältespåminnarsystemet.
Meddelandet i informationsdisplayen, som
visar vilka säkerhetsbälten som används, finns
alltid tillgängligt. För att se lagrade meddelanden, tryck på READ-knappen.
Vissa marknader
Obältad förare blir påmind om att ta på sig
säkerhetsbältet genom ljud- och ljuspåminnelse. Vid låg fart ges ljudpåminnelse de första
sex sekunderna.
Baksäte
Bältespåminnaren i baksätet har två delfunktioner:
``
19
01 Säkerhet
01
Säkerhetsbälten
Bältesförsträckare
Säkerhetsbältena fram samt de två på baksätets ytterplatser är utrustade med bältesförsträckare. En mekanism i bältesförsträckaren
sträcker säkerhetsbältet vid en tillräckligt kraftig kollision. Säkerhetsbältet fångar då mer
effektivt upp den åkande.
20
01 Säkerhet
Airbag-systemet
Varningssymbol i
kombinationsinstrumentet
01
Tillsammans med varningssymbolen visas, i de fall det krävs, ett
meddelande i displayen. Om varningssymbolen är trasig, tänds
varningstriangeln och meddelandet SRS-AIRBAG SERV.
ERFORDRAS eller SRS-AIRBAG
SERV. SNARAST visas i displayen. Volvo rekommenderar att
du snarast kontaktar en auktoriserad Volvoverkstad.
VARNING
Airbag-systemet1 övervakas kontinuerligt av
systemets styrenhet. Varningssymbolen i kombinationsinstrumentet tänds när fjärrnyckeln
vrids till läge I, II eller III. Symbolen släcks efter
ca 6 sekunder om Airbag-systemet1 är felfritt.
1
Om varningssymbolen för Airbag-systemet
förblir tänd eller tänds under körning, är det
ett tecken på att Airbag-systemet inte har
fullgod funktion. Symbolen indikerar fel på
bältessystemet, SIPS, SRS-systemet eller
IC-systemet. Volvo rekommenderar att du
snarast kontaktar en auktoriserad Volvoverkstad.
Inkluderar SRS och bältesförsträckare, SIPS samt IC.
21
01 Säkerhet
01
Krockkuddar (SRS)
Krockkuddesystemet
VARNING
OBS
Volvo rekommenderar att du kontaktar en
auktoriserad Volvoverkstad för reparation.
Felaktigt ingrepp i krockkuddesystemet kan
orsaka felaktig funktion och få allvarliga
personskador till följd.
Sensorerna reagerar olika beroende på
krockförlopp och om säkerhetsbältet på förarsidan respektive passagerarsidan i framsätet används eller inte.
Olyckssituationer kan därför uppstå då
endast en (eller ingen) av krockkuddarna
aktiveras. Krockkuddesystemet känner av
det kollisionsvåld som fordonet utsätts för
och anpassas efter detta så att en eller flera
krockkuddar utlöses.
G020111
Även krockkuddarnas kapacitet anpassas
efter det kollisionsvåld fordonet utsätts för.
SRS-systemet, högerstyrd bil
G020113
Systemet består av krockkuddar och sensorer.
Vid en tillräckligt kraftig kollision reagerar sensorer och krockkudden/krockkuddarna blåses
upp, samtidigt som den blir varm. För att
dämpa islaget mot krockkudden töms den igen
när den pressas samman. I samband med
detta bildas en del rök i bilen, vilket är helt normalt. Hela förloppet, med uppblåsning och
tömning av krockkudden, sker på några tiondels sekunder.
G020110
SRS-systemet, vänsterstyrd bil
Placering av krockkudde på passagerarsida, vänsterstyrd respektive högerstyrd bil.
22
01 Säkerhet
Krockkuddar (SRS)
VARNING
VARNING
Placera inga föremål framför eller ovanpå
instrumentpanelen där krockkudden för
passagerarplatsen är placerad.
Säkerhetsbältet och krockkudden samverkar. Om säkerhetsbältet inte används eller
används på ett felaktigt sätt kan detta
påverka krockkuddens effekt vid en kollision.
Krockkudde (SRS) på förarsidan
Krockkudde (SRS) på passagerarsidan
01
utrymme ovanför handskfacket. Panelen är
märkt med SRS AIRBAG.
VARNING
För att inte skadas om krockkudden löses
ut, måste passageraren sitta så upprätt som
möjligt med fötterna på golvet och ryggen
mot ryggstödet. Säkerhetsbältet ska vara
fastspänt.
VARNING
Placera aldrig barn i barnstol eller på barnkudde i framsätet om krockkudden (SRS) är
aktiverad.2
Som ett komplement till säkerhetsbältet på förarsidan är bilen utrustad med en krockkudde,
SRS (Supplemental Restraint System). Krockkudden är monterad hopvikt i rattens centrum.
Ratten är märkt med SRS AIRBAG.
1
2
G020109
G020108
Låt aldrig barn stå eller sitta framför passagerarstolen. Barn under 140 cm ska aldrig
sitta på passagerarplatsen fram om krockkudden (SRS) är aktiverad.
Om ovanstående uppmaningar inte följs kan
det leda till livsfara för barnet.
Som ett komplement till säkerhetsbältet på
passagerarsidan är bilen utrustad med en
krockkudde1 som är monterad hopvikt i ett
Alla bilar har inte krockkudde (SRS) på passagerarsidan.Den kan vara bortvald vid inköpet.
För information om aktiverad/avaktiverad krockkudde (SRS) se sidan 25.
``
23
01 Säkerhet
01
Krockkuddar (SRS)
G032243
Dekal, airbag
Placering av dekal för krockkudde på passagerarsidan fram.
24
01 Säkerhet
Aktivering/avaktivering av krockkudde (SRS)*
Allmän information
Krockkudden (SRS) på passagerarplatsen i
framsätet kan avaktiveras om bilen är utrustad
med en omkopplare PACOS. För information
om hur aktivering/avaktivering sker, se under
rubriken Aktivering/avaktivering.
Nyckelavstängning/omkopplare
Omkopplaren för krockkudden på passagerarplatsen (PACOS) är placerad på gaveln av
instrumentpanelen på passagerarsidan och blir
åtkomlig när dörren öppnas (se under rubriken
Omkopplare – PACOS). Kontrollera att
omkopplaren står i önskat läge. Volvo rekommenderar att nyckelbladet används för att
ändra läge.
För information om nyckelbladet, se
sidan 117.
VARNING
Om ovanstående uppmaningar inte följs kan
det leda till livsfara.
VARNING
Aktivering/avaktivering
Om bilen är utrustad med krockkudde (SRS)
på passagerarplatsen fram, men saknar
omkopplare (PACOS), är krockkudden alltid
aktiverad.
VARNING
Placera aldrig barn i barnstol eller på barnkudde i framsätet om krockkudden är aktiverad och symbolen
i takkonsolen är
tänd. Om denna uppmaning inte följs kan
det leda till livsfara för barnet.
G019800
Nyckelavstängning – PACOS
01
VARNING
Låt ingen passagerare sitta på passagerarplatsen om textmeddelandet i takpanelen
indikerar att krockkudden (SRS) är avaktiverad, samtidigt som varningssymbolen för
Airbag-systemet visas i kombinationsinstrumentet. Detta tyder på att allvarligt fel
uppstått. Volvo rekommenderar att du snarast uppsöker en auktoriserad Volvoverkstad
Omkopplarens placering.
Krockkudden är aktiverad. Med omkopplaren i detta läge kan barn över 140 cm sitta
på passagerarplatsen i framsätet, aldrig
barn i barnstol eller på kudde.
Krockkudden är avaktiverad. Med
omkopplaren i detta läge kan barn i barnstol eller på kudde sitta på passagerarplatsen i framsätet, aldrig personer över
140 cm.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
25
01 Säkerhet
01
Aktivering/avaktivering av krockkudde (SRS)*
VARNING
Meddelanden
Aktiverad krockkudde (passagerarplats):
Placera aldrig barn som är kortare än
140 cm i barnstol eller på barnkudde på
passagerarplatsen fram när krockkudden är
aktiverad.
2
Avaktiverad krockkudde (passagerarplats):
G018082
Om ovanstående uppmaningar inte följs kan
det leda till livsfara.
G018083
Barn som är längre än 140 cm ska aldrig
sitta på passagerarplatsen när krockkudden
är avaktiverad.
Indikering som visar att passagerarplatsens krockkudde (SRS) är avaktiverad.
Ett textmeddelande och en symbol i takpanelen indikerar att krockkudden (SRS) på passagerarplatsen fram är avaktiverad (se föregående bild).
Indikering som visar att passagerarplatsens krockkudde (SRS) är aktiverad.
En varningssymbol i takpanelen indikerar att
krockkudden (SRS) på passagerarplatsen fram
är aktiverad (se föregående bild).
OBS
När fjärrnyckeln sätts i tändningsläge II eller
III visas varningssymbolen för krockkudden
i kombinationsinstrumentet under ca
6 sekunder, se sidan 21.
Därefter tänds indikeringen i takkonsolen
som visar korrekt status för passagerarplatsens krockkudde. För mer information om
de olika tändningslägena, se sidan 137.
26
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
01 Säkerhet
Sidokrockkudde (SIPS-bag)
VARNING
Volvo rekommenderar att reparation
endast utförs av en auktoriserad Volvoverkstad. Felaktigt ingrepp i SIPS-bagsystemet kan orsaka felaktig funktion
och få allvarliga personskador som
följd.
•
Placera inga föremål i området mellan
stolens yttre sida och dörrpanelen eftersom detta område kan påverkas av
sidokrockkudden.
•
Volvo rekommenderar att endast överdragsklädslar som godkänts av Volvo
används. Andra klädslar kan hindra
sidokrockkuddarnas funktion.
•
Sidokrockkudden är ett komplement till
säkerhetsbältet. Använd alltid säkerhetsbältet.
G020118
•
Sidokrockkuddarnas placering.
Vid en sidokollision fördelas en stor del av kollisionskraften av SIPS (Side Impact Protection
System) till balkar, stolpar, golv, tak och andra
delar av karossen. Sidokrockkuddarna, på
förar- och passagerarplats skyddar bröstet
och är en viktig del av SIPS. Sidokrockkudden
är placerad i framstolens ryggram.
Placering
G025315
Sidokrockkudde
01
Förarplats, vänsterstyrd bil.
Barnstol och sidokrockkudde
Barnstolens eller barnkuddens skyddsegenskaper påverkas inte negativt av sidokrockkudden.
Barnstol/barnkudde kan placeras i framsätet
såvida bilen inte är utrustad med aktiverad1
krockkudde på passagerarsidan.
1
För information om aktiverad/avaktiveradkrockkudde (SRS), se sidan 25.
``
27
01 Säkerhet
01
Sidokrockkudde (SIPS-bag)
G032246
G025316
Dekal, sidokrockkudde
Passagerarplats, vänsterstyrd bil.
SIPS-bag-systemet består av sidokrockkuddar och sensorer. Vid en tillräckligt kraftig kollision reagerar sensorer och sidokrockkudden
blåses upp. Krockkudden blåses upp mellan
den åkande och dörrpanelen och dämpar stöten för den åkande i kollisionsögonblicket. När
krockkudden pressas ihop under krocken
töms den. Sidokrockkudden blåses normalt
endast upp på krocksidan.
28
Placering av dekal för sidokrockkudde på förarsidan fram, vänsterstyrd bil.
01 Säkerhet
Krockgardin (IC)
Egenskaper
01
VARNING
Häng eller fäst aldrig tyngre föremål i handtagen i taket. Kroken är endast avsedd för
lättare ytterplagg (inte för hårda föremål
som t.ex. paraplyer).
G019985
Skruva inte fast eller montera någonting i
bilens innertak, dörrstolpar eller sidopaneler. Den avsedda skyddseffekten kan då
utebli. Volvo rekommenderar att du endast
använder Volvos originaldelar som är godkända för placering inom dessa områden.
Krockgardinen IC (Inflatable Curtain) är ett
komplement till SIPS och krockkuddarna. Den
är monterad längs med innertakets båda sidor
och skyddar bilens åkande på ytterplatserna.
Vid en tillräckligt kraftig kollision reagerar sensorer och krockgardinen blåses upp. Krockgardinen hjälper till att skydda förarens och
passagerarnas huvuden från att slå emot
bilens insida vid en kollision.
VARNING
Bilen får inte lastas högre än 50 mm under
ovankanten av sidofönstren. Annars kan
skyddseffekten av krockgardinen som finns
dold innanför bilens innertak utebli.
VARNING
Krockgardinen är ett komplement till säkerhetsbältet.
Använd alltid säkerhetsbältet.
29
01 Säkerhet
01
WHIPS
G020347
Skydd mot pisksnärtsskador – WHIPS
WHIPS-systemet (Whiplash Protection
System) består av ett energiupptagande ryggstöd samt ett för systemet anpassat nackskydd i framsätena. Systemet aktiveras vid en
krock bakifrån där krockvinkel, hastighet och
det krockande fordonets egenskaper inverkar.
Stolens egenskaper
När WHIPS-systemet aktiveras fälls framstolarnas ryggstöd bakåt så att sittställningen för
föraren och passageraren i framsätet förändras. På detta sätt minskas risken för pisksnärtsskador, s.k. whiplash-skador.
WHIPS-systemet och barnstol/
barnkudde
Barnstolens eller barnkuddens skyddsegenskaper påverkas inte negativt av WHIPS-systemet.
Rätt sittställning
VARNING
WHIPS-systemet är ett komplement till
säkerhetsbältet. Använd alltid säkerhetsbältet.
30
VARNING
Gör aldrig några ändringar eller reparationer
av stolen eller WHIPS-systemet själv. Volvo
rekommenderar att du kontaktar en
auktoriserad Volvoverkstad.
För bästa möjliga skydd bör förare och passagerare i framsätet sitta mitt i sätet med så litet
avstånd som möjligt mellan nackskydd och
huvud.
01 Säkerhet
WHIPS
Hindra inte WHIPS-systemets funktion
01
VARNING
Om stolen har utsatts för en kraftig belastning, t.ex. i samband med en kollision bakifrån, ska WHIPS-systemet kontrolleras.
Volvo rekommenderar att det kontrolleras
av en auktoriserad Volvoverkstad.
G020125
G020126
Delar av WHIPS-systemets skyddsegenskaper kan ha gått förlorade även om stolen
verkar vara oskadd.
Volvo rekommenderar att du kontaktar en
auktoriserad Volvoverkstad för kontroll av
systemet även efter lindrigare påkörningsolyckor bakifrån.
Placera inga föremål i baksätet.
Placera inga föremål på golvet bakom förar-/passagerarstol.
VARNING
Placera inte boxliknande last så att denna
kläms fast mellan baksätets sittdyna och
framstolens ryggstöd. Tänk på att inte
hindra WHIPS-systemets funktion.
VARNING
Om ett ryggstöd i baksätet är nedfällt måste
motsvarande framstol flyttas framåt så att
den inte har kontakt med det nedfällda ryggstödet.
31
01 Säkerhet
När löser systemen ut
01
Aktivering av systemen
A
System
Aktiveras
Bältesförsträckare framsäte
Vid frontal- och/eller sido- och/eller bakkollision
Bältesförsträckare baksäte ytterplats
Vid frontalkollision
Krockkuddar SRS
Vid frontalkollisionA
Sidokrockkuddar SIPS
Vid sidokollisionA
Krockgardin IC
Vid sidokollisionA
Pisksnärtsskydd WHIPS
Vid påkörning bakifrån
Bilen kan bli kraftigt deformerad i en kollision utan att krockkuddarna löser ut. Ett antal faktorer såsom kollisionsföremålets styvhet och vikt, bilens hastighet, kollisionsvinkeln,m.m. påverkar hur
bilens olika säkerhetssystem ska aktiveras.
Om krockkuddarna har löst ut rekommenderas
följande:
• Bärga bilen. Volvo rekommenderar att du
bärgar den till en auktoriserad Volvoverkstad. Kör inte med utlösta krockkuddar.
• Volvo rekommenderar att du låter en
auktoriserad Volvoverkstad sköta byte av
komponenter i bilens säkerhetssystem.
• Kontakta alltid läkare.
OBS
Aktivering av SRS-, SIPS-, IC- och bältessystemet sker endast en gång vid en kollision
32
VARNING
Airbag-systemets styrenhet är placerad i
mittkonsolen. Om mittkonsolen blivit dränkt
med vatten eller annan vätska, lossa batterikablarna. Försök inte starta bilen eftersom
krockkuddarna kan utlösas. Bärga bilen.
Volvo rekommenderar att du bärgar den till
en auktoriserad Volvoverkstad.
VARNING
Kör aldrig med utlösta krockkuddar. Det kan
försvåra styrningen av bilen. Även andra
säkerhetssystem kan vara skadade. Den
rök och det damm som bildas vid utlösning
av kuddarna kan vid intensiv exponering
förorsaka hud- och ögonirritation/skada.
Vid besvär tvätta med kallt vatten. Det
snabba utlösningsförloppet kan också, i
kombination med kuddens material, ge friktions- och brännskador på huden.
01 Säkerhet
Krockstatus
Hantering efter kollision
Ta först ur fjärrnyckeln och sätt tillbaka den.
Bilens elektronik försöker då återställa sig till
normal status. Försök därefter starta bilen.
Om KROCKSTATUS SE MANUAL fortfarande visas i displayen ska bilen inte köras eller
bogseras. Dolda skador kan under färd göra
bilen omöjlig att manövrera, även om bilen verkar körbar.
G029042
Förflyttning
Om NORMAL MODE visas efter att
KROCKSTATUS SE MANUAL återställts,
01
VARNING
Försök under inga omständigheter återstarta bilen om det luktar bränsle när meddelandet KROCKSTATUS SE MANUAL
visas. Lämna bilen snarast.
VARNING
Då bilen är försatt i krockstatus får den inte
bogseras. Den ska bärgas från platsen.
Volvo rekommenderar att du bärgar den till
en auktoriserad Volvoverkstad.
kan bilen försiktigt flyttas ur sitt trafikfarliga
läge. Flytta inte bilen längre än nödvändigt.
VARNING
Om bilen varit utsatt för en kollision, kan texten
KROCKSTATUS SE MANUAL visas i
informationsdisplayen. Det betyder att bilens
funktionalitet är nedsatt. Krockstatus är ett
skydd som träder i kraft när kollisionen kan ha
skadat någon viktig funktion i bilen som t.ex.
bränsleledningar, sensorer för något av
skyddssystemen eller bromssystemet.
Försök aldrig själv reparera bilen eller återställa elektroniken efter att den varit i krockstatus. Det kan resultera i personskador
eller att bilen inte fungerar som normalt.
Volvo rekommenderar att du alltid låter en
auktoriserad Volvoverkstad sköta kontrollen och återställandet av bilen till NORMAL
MODE efter att KROCKSTATUS SE
MANUAL visats.
Startförsök
Undersök först att inget bränsle runnit från
bilen. Det får inte heller lukta bränsle.
Om allt verkar vara normalt och frånvaro av
bränsleläckage är kontrollerat kan startförsök
göras.
33
01 Säkerhet
Barnsäkerhet
01
Barn ska sitta bra och säkert
Barnstolar
balkar under stolen. Vassa kanter kan skada
fästbanden.
Hur barnet placeras i bilen och vilken utrustning som ska användas, väljs med hänsyn till
barnets vikt och storlek. För mer information,
se sidan 36.
Titta i barnstolens monteringsanvisning för rätt
montering.
Placering av barnstolar
Det går bra att placera:
OBS
• en barnstol/barnkudde i passagerarstolen
Lagbestämmelser om hur barn får placeras
i bilen varierar från land till land. Ta reda på
vad som gäller.
i framsätet, så länge det inte finns någon
aktiverad1 krockkudde på passagerarsidan.
• en bakåtvänd barnstol i baksätet.
Volvos egen barnsäkerhetsutrustning är
avsedd för just din bil. Volvo rekommenderar
att du använder Volvos originalutrustning för
att erhålla de bästa förutsättningarna för att
fästpunkter och fästanordningar sitter rätt och
är tillräckligt starka.
OBS
Vid frågor gällande montering av barnsäkerhetsprodukten, kontakta tillverkaren för tydligare anvisningar.
1
2
34
G020128
Barn, oavsett ålder och storlek, ska alltid sitta
korrekt fastspända i bilen. Låt aldrig barn sitta
i knäet på en passagerare.
Barnstol och krockkudde hör inte ihop.
Volvo har barnsäkerhetsprodukter som är konstruerade för och utprovade av Volvo.
OBS
Vid användande av barnsäkerhetsprodukter
är det viktigt att läsa den monteringsanvisning som medföljer produkten.
Sätt inte fast barnstolens fästband i stolens
längdjusteringsstång, fjädrar eller skenor och
För information om aktiverad/avaktiverad krockkudde (SRS), se sidan 25.
För information om aktivering/avaktivering av krockkudden, se sidan 25.
Placera alltid barn i baksätet om krockkudden
på passagerarplatsen är aktiverad. Barnet kan
skadas allvarligt om krockkudden blåses upp
när det sitter på passagerarplatsen.
VARNING
Placera aldrig barn i barnstol eller på barnkudde i framsätet om krockkudden (SRS) är
aktiverad2.
Barn som är kortare än 140 cm ska aldrig
sitta på passagerarplatsen fram om krockkudden (SRS) är aktiverad.
Om ovanstående uppmaningar inte följs kan
det leda till livsfara för barnet.
01 Säkerhet
Barnsäkerhet
VARNING
01
Dekal krockkudde
Barnkuddar/barnstolar med stålbyglar eller
annan konstruktion som kan ligga mot bälteslåsets öppningsknapp ska inte användas, eftersom de oavsiktligt kan orsaka
öppning av bälteslåset.
Låt inte barnstolens ovandel ligga mot vindrutan.
Dekal placerad på instrumentpanelens gavel.
``
35
01 Säkerhet
Barnsäkerhet
01
Rekommenderade barnskydd3
Vikt/Ålder
FramsäteA
Baksätets ytterplats
Baksätets mittplats
Grupp 0
Volvo barnstol – bakåtvänt barnskydd som fästs med bilens säkerhetsbälte, fästband och stödben.
Volvo barnstol – bakåtvänt barnskydd som fästs med bilens säkerhetsbälte, fästband och stödben.
Typgodkännande: E5 03135
Typgodkännande: E5 03135
Grupp 0+
Volvo barnstol – bakåtvänt barnskydd
som fästs med bilens säkerhetsbälte
och fästband. Använd skyddskudde
mellan barnstolen och instrumentpanelen.
max 13 kg
Typgodkännande: E5 03135
Volvo babystol – bakåtvänt barnskydd som fästs med ISOFIX fästsystem.
Volvo babystol – bakåtvänt barnskydd som fästs med bilens säkerhetsbälte.
Typgodkännande: E1 03301146
Typgodkännande: E1 03301146
max 10 kg
(0 – 9 månader)
Volvo babystol – bakåtvänt barnskydd
som fästs med ISOFIX fästsystem.
Typgodkännande: E1 03301146
Volvo babystol – bakåtvänt barnskydd
som fästs med bilens säkerhetsbälte
Typgodkännande: E1 03301146
Volvo babystol – bakåtvänt barnskydd som fästs med bilens säkerhetsbälte
Typgodkännande: E1 03301146
3
36
Beträffande andra barnskydd ska bilen finnas i tillverkarens bifogade fordonslista eller vara universellt godkänt enligt lagkravet ECE R44.
01 Säkerhet
Barnsäkerhet
Vikt/Ålder
FramsäteA
Baksätets ytterplats
Baksätets mittplats
Grupp 1
Volvo barnstol – bakåtvänt barnskydd
som fästs med bilens säkerhetsbälte
och fästband. Använd skyddskudde
mellan barnstolen och instrumentpanelen.
Volvo barnstol – bakåtvänt barnskydd som fästs med bilens säkerhetsbälte, fästband och stödben.
Volvo barnstol – bakåtvänt barnskydd som fästs med bilens säkerhetsbälte, fästband och stödben.
Typgodkännande: E5 03135
Typgodkännande: E5 03135
9 – 18 kg
(9 – 36 månader)
01
Typgodkännande: E5 03135
Grupp 2 15–25 kg, 3–6 år
Volvo vändbar barnstol – bakåtvänt
barnskydd som fästs med bilens bälte
och fästband.
Volvo vändbar barnstol – bakåtvänt
barnskydd som fästs med bilens
bälte och fästband.
Typgodkännande: E5 04192
Typgodkännande: E5 04192
Britax Fixway – bakåtvänt barnskydd
som fästs med ISOFIX fästsystem och
fästband.
Britax Fixway – bakåtvänt barnskydd
som fästs med ISOFIX fästsystem
och fästband.
Typgodkännande: E5 03171
Typgodkännande: E5 03171
Volvo vändbar barnstol – framåtvänt
barnskydd som fästs med bilens bälte.
Volvo vändbar barnstol – framåtvänt
barnskydd som fästs med bilens
bälte.
Volvo vändbar barnstol – framåtvänt barnskydd som fästs med
bilens bälte.
Typgodkännande: E5 04191
Typgodkännande: E5 04191
Typgodkännande: E5 04191
Volvo vändbar barnstol – bakåtvänt
barnskydd som fästs med bilens
säkerhetsbälte och fästband
Volvo vändbar barnstol – bakåtvänt
barnskydd som fästs med bilens
säkerhetsbälte och fästband
Typgodkännande: E5 04192
Typgodkännande: E5 04192
``
37
01 Säkerhet
Barnsäkerhet
01
Vikt/Ålder
FramsäteA
Baksätets ytterplats
Baksätets mittplats
Grupp 2/3
Volvo barnkudde – med eller utan
ryggstöd.
Volvo barnkudde – med eller utan
ryggstöd.
Volvo barnkudde – med eller utan
ryggstöd.
Typgodkännande: E5 03139
Typgodkännande: E5 03139
Typgodkännande: E5 03139
Volvo barnkudde med rygg.
Volvo barnkudde med rygg.
Volvo barnkudde med rygg.
Typgodkännande: E1 04301198
Typgodkännande: E1 04301198
Typgodkännande: E1 04301198
15 – 36 kg
(3 – 12 år)
Volvo integrerad bälteskudde – finns
som fabriksmonterat tillval.
Typgodkännande: E5 03168
A
För information om aktiverad/avaktiverad krockkudde (SRS), se sidan 25.
VARNING
Placera aldrig barn i barnstol eller på barnkudde i framsätet om krockkudden (SRS) är
aktiverad4.
Barn som är kortare än 140 cm ska aldrig
sitta på passagerarplatsen fram om krockkudden (SRS) är aktiverad.
Om ovanstående uppmaningar inte följs kan
det leda till livsfara för barnet.
4
38
För information om aktivering/avaktivering av krockkudden, se sidan 25.
01 Säkerhet
Barnsäkerhet
Integrerade bälteskuddar*
01
Kontrollera att:
Uppfällning av bälteskudde
• bälteskudden är i låst läge
• säkerhetsbältet ligger i kontakt med barnets kropp och inte slackar eller är vridet
samt att säkerhetsbältet ligger rätt över
axelpartiet
• höftbandet är lågt placerat, över bäckenet,
för att ge bästa skydd
• säkerhetsbältet inte ligger över barnets
hals eller ligger nedanför axeln
G015013
G020808
• Justera noggrant nackskyddets läge till
Volvos integrerade bälteskuddar för ytterplatserna bak är speciellt konstruerade för att ge en
god säkerhet för barn. I kombination med ordinarie säkerhetsbälten är de integrerade bälteskuddarna godkända för barn som väger mellan
15 och 36 kg.
Dra i handtaget så att bälteskudden höjer
sig.
Fatta kudden med båda händerna och för
den bakåt.
Tryck tills den går i lås.
VARNING
Bälteskudden måste vara i låst läge innan
barnet placeras där.
barnets huvud.
VARNING
Reparation eller byte bör endast utföras av
en verkstad. Volvo rekommenderar att du
kontaktar en auktoriserad Volvoverkstad.
Gör inga ändringar eller tillägg till bälteskudden själv.
Om en integrerad bälteskudde varit utsatt
för en kraftig belastning, t.ex. i samband
med en kollision, ska hela bälteskudden
bytas ut. Även om bälteskudden verkar vara
oskadad kan en del av dess skyddsegenskaper ha gått förlorade. Bälteskudden ska
även bytas om den är mycket sliten.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
39
01 Säkerhet
Barnsäkerhet
ISOFIX fästsystem för barnstolar*
G014507
Nedfällning av bälteskudde
Dra i handtaget.
För sätet nedåt och tryck tills det går i lås.
OBS
Tänk på att först fälla ned bälteskudden om
sätets ryggstöd ska fällas framåt.
G015268
01
Fästpunkter för ISOFIX fästsystem finns dolda
bakom den nedre delen av baksätets ryggstöd,
i de yttre sittplatserna.
Fästpunkternas placering indikeras av symboler i ryggstödets klädsel (se bilden ovan).
För att komma åt fästpunkterna, tryck ner sittplatsens sittdyna.
Följ alltid tillverkarens monteringsanvisningar
när ett barnskydd ska kopplas till ISOFIX-fästpunkterna.
40
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
01 Säkerhet
01
41
44
46
48
49
50
54
56
57
60
63
65
67
68
69
70
72
76
78
HomeLinkŸ *............................................................................................ 80
42
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
G020901
Översikt vänsterstyrd bil.........................................................................
Översikt högerstyrd bil............................................................................
Reglagepanel i förardörr.........................................................................
Kombinationsinstrument.........................................................................
Kontroll- och varningssymboler..............................................................
Informationsdisplay.................................................................................
Eluttag.....................................................................................................
Belysningspanel......................................................................................
Vänster rattspak......................................................................................
Höger rattspak........................................................................................
Konstantfarthållare*.................................................................................
Knappsats i ratten*..................................................................................
Rattinställning, varningsblinkers.............................................................
Parkeringsbroms.....................................................................................
Elektriska fönsterhissar...........................................................................
Fönster och backspeglar........................................................................
Elmanövrerad taklucka*..........................................................................
Personliga inställningar...........................................................................
INSTRUMENT OCH REGLAGE
02
02 Instrument och reglage
Översikt vänsterstyrd bil
G019488
02
44
02 Instrument och reglage
Översikt vänsterstyrd bil
Rattinställning
Läslampa, höger sida
Motorhuvöppnare
Bältespåminnare och indikering för krockkudde passagerarplats
Reglagepanel
Körriktningsvisare, helljus, färddator
Inre backspegel
Belysning, öppnare för tanklucka
Display för klimatanläggning och infotainment
Dörröppningshandtag, låsknapp.
Infotainment
Ventilationsmunstycken instrumentpanel
Inställningar för klimatanläggning, infotainment och personliga inställningar
Ventilationsmunstycke sidoruta
Konstantfarthållare
Signalhorn, krockkudde
Kombinationsinstrument
Knappsats för infotainment
02
Klimatanläggning
Växelspak
Varningsblinkers
Dörröppningshandtag
Handskfack
Vindrutetorkare, spolare och strålkastarspolare
Parkeringsbroms
Tändningslås
Eluttag/cigarettändare
Manövrering, taklucka
Blind Spot Information System, BLIS
Ingen funktion
Strömbrytare, valfri utrustning
Ingen funktion
Innerbelysning, strömställare
Läslampa, vänster sida
45
02 Instrument och reglage
Översikt högerstyrd bil
G028204
02
46
02 Instrument och reglage
Översikt högerstyrd bil
Eluttag, cigarettändare
Läslampa, höger sida
Blind Spot Information System, BLIS
Ingen funktion
Strömbrytare, valfri utrustning
Ingen funktion
Parkeringsbroms
Manövrering taklucka
Reglagepanel
Tändningslås
Handskfack
Vindrutetorkare och spolare, strålkastarspolare
Dörröppningshandtag
Ventilationsmunstycke, sidoruta
Ventilationsmunstycken, instrumentpanel
Växelspak
Klimatanläggning
Konstantfarthållare
Kombinationsinstrumentet
Signalhorn, krockkudde
Knappsats för infotainment
Varningsblinkers
Inställningar för klimatanläggning, infotainment och personliga inställningar
Dörröppningshandtag, låsknapp
Infotainment
Belysning, öppnare för tanklucka
Display för klimatanläggning och infotainment
Körriktningsvisare, helljus, färddator
Inre backspegel
Bältespåminnare och indikering för krockkudde passagerarplats
02
Motorhuvöppnare
Rattinställning
Innerbelysning, strömställare
Läslampa, vänster sida
47
02 Instrument och reglage
Reglagepanel i förardörr
Reglagepanel i förardörr
G017435
02
Avstängning av fönsterhissar bak. Elektrisk
barnsäkerhetsspärr*
Fönsterhissar
Yttre backspegel, vänster sida
Yttre backspeglar, inställning
Yttre backspegel, höger sida
48
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
02 Instrument och reglage
Kombinationsinstrument
G029046
02
Hastighetsmätare.
Körriktningsvisare, vänster.
Varningssymbol.
Informationsdisplay – Visar informationeller varningsmeddelanden, yttertemperatur och klocka. När yttertemperaturen ligger inom området +2 °C till –5 °C lyser en
snöflinga i displayen. Den varnar för halkrisk. När bilen stått stilla kan yttertemperaturmätaren visa ett för högt värde.
Informationssymbol.
Körriktningsvisare, höger.
Varvtalsmätare – Anger motorvarvtal i
tusental varv/minut.
Kontroll- och informationssymboler.
Bränslemätare, se även färddator på sidan
61.
Helljusindikering.
Display – Visar växellägen i automatväxellåda, regnsensor, vägmätare, trippmätare
och konstantfarthållare.
Visar även växlingsindikator (GSI) och växellägen i modell 1.6D DRIVe, se
sidan 142.
Knapp för trippmätare – Används för att
mäta korta sträckor. Korta tryck på
knappen växlar mellan de båda trippmätarna T1 och T2. Ett långt tryck (mer än
2 sekunder) nollställer aktiverad trippmätare.
Temperaturmätare – Används för motorns
kylsystem. Om temperaturen blir onormalt
hög och visaren går in i det röda fältet visas
ett meddelande i displayen. Tänk på att
t.ex. extra strålkastare framför luftintaget
försämrar kylningen vid höga yttertemperaturer och hård motorbelastning.
Kontroll- och varningssymboler.
49
02 Instrument och reglage
Kontroll- och varningssymboler
Funktionskontroll, symboler
02
Symboler mitt i instrumentet
Då symbolen lyser:
Samtliga kontroll- och varningssymboler1
tänds när fjärrnyckeln vrids till läge II före start.
Då verifieras att symbolerna fungerar. När
motorn startas ska samtliga symboler slockna,
utom den för handbromsen som släcks först
när denna frigörs.
1. Stanna på ett säkert sätt. Bilen ska inte
köras vidare.
2. Läs informationen i informationsdisplayen.
Utför åtgärd enligt meddelandet i displayen. Radera meddelandet med READ.
G030755
Om motorn inte startas inom fem
sekunder slocknar samtliga symboler utom symbolerna för fel i
bilens avgasreningsystem och för
lågt oljetryck. Vissa symboler kan
sakna bakomliggande funktion,
beroende på bilens utrustning.
Den röda varningssymbolen tänds
då ett fel har indikerats som kan
påverka säkerheten och/eller
bilens körbarhet. Samtidigt visas
en förklarande text i informationsdisplayen. Symbolen förblir synlig tills felet är
åtgärdat men textmeddelandet kan tryckas
bort med READ-knappen, se sidan 54. Varningssymbolen kan även tändas i kombination
med andra symboler.
1
50
För vissa motorvarianter används inte symbolen för lågt oljetryck. Varning sker via displaytext, se sidan 54.
Den gula informationssymbolen
tänds i kombination med text i
informationsdisplayen. Meddelandetexten släcks med hjälp av
READ-knappen, se sidan 54,
eller försvinner automatiskt efter en tid (tiden
varierar beroende på vilken funktion som indikeras).
Den gula informationssymbolen kan även tändas i kombination med andra symboler.
OBS
När servicemeddelande visas släcks symbolen och meddelandet med hjälp av
READ-knappen, eller försvinner automatiskt efter en tid.
02 Instrument och reglage
Kontroll- och varningssymboler
Kontrollsymboler – vänster sida
Avgasreningssystem
Om symbolen tänds kan det bero
på fel i bilens avgasreningssystem.
Volvo rekommenderar att du vänder dig till en auktoriserad Volvoverkstad för kontroll.
Fel i ABS-systemet
G029048
Om symbolen tänds är systemet ur
funktion. Bilens ordinarie bromssystem fungerar fortfarande, men
utan ABS-funktionen.
1. Stanna bilen på en säker plats och stäng
av motorn.
2. Starta motorn på nytt.
Fel i bilens avgasreningssystem
Fel i ABS-systemet
Dimljus bak
Stabilitetssystem STC eller DSTC
Ingen funktion
3. Kör till en verkstad för kontroll av ABSsystemet om symbolen förblir tänd. Volvo
rekommenderar att du vänder dig till en
auktoriserad Volvoverkstad.
Stabilitetssystem STC eller DSTC*
För information om systemets
funktioner och symboler, se
sidan 151.
02
Motorförvärmare (diesel)
Symbolen tänds då förvärmning av
motorn pågår. Förvärmning sker
då temperaturen understiger
–2 °C. När symbolen släckts kan
bilen startas.
Låg nivå i bränsletank
När symbolen tänds är nivån i
bränsletanken låg, fyll på bränsle
snarast.
Dimljus bak
Symbolen lyser när dimljuset är
inkopplat.
Motorförvärmare (diesel)
Låg nivå i bränsletank
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
51
02 Instrument och reglage
Kontroll- och varningssymboler
Kontrollsymboler – höger sida
Kontrollsymbol för släp
Symbolen blinkar när körriktningsvisarna används och släpet är
inkopplat. Om symbolen inte
blinkar är någon av lamporna på
släpet eller bilen defekt.
02
Parkeringsbroms åtdragen
G029049
Symbolen lyser när parkeringsbromsen är åtdragen. Dra alltid
parkeringsbromsen till ändläget.
Kontrollsymbol för släp
Parkeringsbroms åtdragen
Krockkuddar – SRS
För lågt oljetryck
Bältespåminnare
Generatorn laddar inte
OBS
Symbolen lyser oavsett hur hårt parkeringsbromsen är åtdragen.
Krockkuddar – SRS
Om symbolen förblir tänd eller
tänds under körning har ett fel upptäckts i bälteslåset, SRS- SIPSeller IC-systemet. Volvo rekommenderar att du snarast kör till en
auktoriserad Volvoverkstad för kontroll.
Fel i bromssystemet
2
52
För vissa motorvarianter används inte symbolen för lågt oljetryck. Varning sker via displaytext, se sidan 54.
För lågt oljetryck2
Om symbolen tänds under körning
är motorns oljetryck för lågt.
Stanna motorn omedelbart och
kontrollera oljenivån i motorn, fyll
på vid behov. Om symbolen tänds
och oljenivån är normal rekommenderar Volvo
att du kontaktar en auktoriserad Volvoverkstad.
Bältespåminnare
Symbolen lyser om någon i framsätet inte tagit på sig säkerhetsbältet eller om någon i baksätet
tagit av sig säkerhetsbältet.
Generatorn laddar inte
Om symbolen tänds under körning
finns ett fel i det elektriska systemet. Volvo rekommenderar att du
uppsöker en auktoriserad Volvoverkstad.
Fel i bromssystemet
Om symbolen tänds kan bromsvätskenivån vara för låg.
02 Instrument och reglage
Kontroll- och varningssymboler
Stanna bilen på en säker plats och kontrollera nivån i bromsvätskebehållaren, se
sidan 207. Om nivån är under MIN i behållaren bör bilen inte köras vidare. Volvo
rekommenderar att bilen bärgas till en
auktoriserad Volvoverkstad för kontroll av
bromssystemet.
Om BROMS- och ABS-symbolerna är tända samtidigt kan fel ha
uppstått i bromskraftsfördelningen.
Volvo rekommenderar att du vänder dig till
en auktoriserad Volvoverkstad.
6. Om nivån ligger under MIN i bromsvätskebehållaren bör inte bilen köras vidare utan
bärgas till en verkstad för kontroll av
bromssystemet. Volvo rekommenderar att
du vänder dig till en auktoriserad Volvoverkstad.
VARNING
Om BROMS- och ABS-symbolerna är tända
samtidigt finns det risk att bakvagnen sladdar vid kraftig inbromsning.
Påminnelse – ej stängda dörrar
1. Stanna bilen på en säker plats och stäng
av motorn.
2. Starta motorn på nytt.
3. Om båda symbolerna slocknar, kör vidare.
Om en av dörrarna, motorhuven3 eller bakluckan, inte är riktigt stängd kommer föraren att
göras uppmärksam på detta.
Låg fart
Om bilen rullar i lägre hastighet än
5 km/h tänds informationssymbolen samtidigt som FÖRARDÖRR
ÖPPEN, PASSAGERARDÖRR
ÖPPEN,VÄNSTER BAKDÖRR
ÖPPEN, MOTORHUV ÖPPEN eller HÖGER
BAKDÖRR ÖPPEN visas i displayen. Stanna
bilen på första bästa säkra plats och stäng den
dörr eller lucka som är öppen.
02
Hög fart
Om bilen körs i högre hastighet än
10 km/h tänds symbolen samtidigt
som displayen visar någon av de
texter som visas i föregående
stycke.
Påminnelse baklucka
Om bakluckan är öppen tänds
informationssymbolen och
BAKLUCKA ÖPPEN visas i displayen.
4. Om symbolerna förblir tända, kontrollera
nivån i bromsvätskebehållaren, se
sidan 207.
5. Om nivån i bromsvätskebehållaren är normal och symbolerna fortfarande är tända,
kan bilen under stor försiktighet köras till
en verkstad för kontroll av bromssystemet.
3
Endast bilar med larm.
53
02 Instrument och reglage
Informationsdisplay
Meddelanden
G029050
02
Samtidigt som en varnings- eller kontrollsymbol tänds visar informationsdisplayen ett kompletterande meddelande.
Innebörd
Meddelande
Innebörd
STANNA SNARASTA
Stanna bilen på ett
säkert sätt och
stäng av motorn. Allvarlig skaderisk.
BOKA TID FÖR
SERVICE
SERVICE SNARASTA
Volvo rekommenderar att en
auktoriserad Volvoverkstad kontrollerar
bilen omgående.
Dags att boka service. Volvo rekommenderar att en
auktoriserad Volvoverkstad utför service.
TID FÖR SERVICE
Dags för service.
Volvo rekommenderar att en
auktoriserad Volvoverkstad utför service. Tidpunkten
påverkas av antal
körda mil, antal
månader sedan
senaste service,
motorns gångtid
och oljekvalitet.
TID FÖR SERVICE
ÖVERSKRIDEN
Följs inte serviceintervallen täcker inte
garantin eventuellt
skadade delar.
Volvo rekommenderar att en
auktoriserad Volvoverkstad utför service.
SE HANDBOKA
Läs instruktionsboken.
SERV. ERFORDRASA
Volvo rekommenderar att en
auktoriserad Volvoverkstad kontrollerar
bilen så snart som
möjligt.
HÖG MOTORTEMP. STANNA
MOTORN
Stanna bilen på ett
säkert sätt och
stäng av motorn. Allvarlig skaderisk.
Tryck in READ-knappen (1).
Bläddra mellan meddelanden med READknappen. Meddelanden om fel bevaras i en
minneslista tills dess att felet åtgärdats.
OBS
Om ett varningsmeddelande visas när färddatorn används, måste meddelandet läsas
(tryck på READ-knappen) innan den tidigare aktiviteten kan återupptas.
54
Meddelande
02 Instrument och reglage
Informationsdisplay
Meddelande
Innebörd
Meddelande
Innebörd
Meddelande
Innebörd
VÄXELLÅDSOLJA
BEHÖVER BYTAS
Volvo rekommenderar att en
auktoriserad Volvoverkstad kontrollerar
bilen så snart som
möjligt.
VÄXELLÅDA NEDSATT FUNKTION
Växellådan klarar ej
full kapacitet. Kör
försiktigt tills meddelandet slocknar,
se sidan 146.
VÄXELLÅDA
OLJETEMP. HÖG
PÅMINNELSE
KOLLA OLJENIVÅ
Kontrollera oljenivån. Meddelandet
visas var 10 000:e
km (vissa motorvarianter). För information om kontroll av
oljenivå, se
sidan 204.
Kör lugnare eller
stanna bilen på ett
säkert sätt. Lägg ur
växeln och låt
motorn gå på tomgång tills meddelandet slocknar. För
mer information, se
sidan 146.
VÄXELLÅDA
VARM STANNA
SNARAST
Kritiskt fel. Stanna
genast bilen på ett
säkert sätt. Volvo
rekommenderar att
en auktoriserad
Volvoverkstad kontaktas.B
SOTFILTER FULLT
SE HANDBOK
STC/DSTC SPINNKONTROLL AV
Dieselpartikelfiltret
behöver regenereras, se sidan 274.
Stabilitets- och
dragkraftssystemets ingrepp är reducerat, se sidan 152
för fler varianter.
Vid upprepad visning rekommenderar Volvo att en
auktoriserad Volvoverkstad kontaktas.
A
B
02
Del av meddelande, visas tillsammans med uppgift om var
problem har uppstått.
För fler meddelanden rörande automatisk växellåda, se
sidan 146.
55
02 Instrument och reglage
Eluttag
12 V eluttag
Eluttag i baksätet
G019621
G029082
02
Eluttaget kan användas för olika tillbehör
avsedda för 12 V, t.ex. mobiltelefon eller kylbox. Max strömuttag är 10 A. För att uttaget
ska leverera ström måste fjärrnyckeln vara i
minst läge I.
VARNING
Låt alltid pluggen sitta i uttaget när det inte
används.
Cigarettändare*
Tändaren aktiveras genom att knappen trycks
in. När tändfunktionen är klar hoppar knappen
ut igen. Dra ut tändaren och använd glöden att
tända med.
56
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Eluttaget kan användas för olika tillbehör som
t.ex. mobiltelefon eller kylbox.
OBS
Cigarettändare fungerar inte i detta uttag.
Det är avsett för 12 V. Max strömuttag är 10 A.
fjärrnyckeln måste vara i minst läge I för att
uttaget ska kunna leverera ström.
VARNING
Låt alltid pluggen sitta i uttaget när det inte
används.
02 Instrument och reglage
Belysningspanel
Allmänt
Läge
Innebörd
Automatiskt/avstängt halvljus.
Endast helljusblink.
Positions-/parkeringsljus
Automatiskt halvljus. Helljus
och helljusblink fungerar i detta
läge.
Ljushöjdsreglering
Ljusreglage
1. Vrid fjärrnyckeln till läge II.
G020139
Tumhjul för ljushöjdsreglering
Bilens last ändrar strålkastarljusets riktning i
höjdled, vilket kan leda till att mötande fordon
bländas. Undvik detta genom att justera ljushöjden.
Tumhjul för justering av display- och instrumentbelysning
Dimstrålkastare*
Öppna tanklucka
Dimbakljus
2. Vrid ljusreglaget (2) till ett av ändlägena.
3. Rulla uppåt eller neråt med hjulet (1) för
höjning respektive sänkning av ljushöjden.
Bilar med Dual Xenon-strålkastare* har automatisk ljushöjdsreglering, varför hjulet (1) saknas.
Positions-/parkeringsljus
Positions-/parkeringsljusen kan tändas oavsett fjärrnyckelns läge.
02
Vrid ljusreglaget (2) till mittläget.
När fjärrnyckeln är i läge II är positions-/parkeringsljusen och nummerskyltsbelysningen
alltid tända.
Strålkastare
Automatiskt halvljus*
Halvljuset tänds automatiskt när fjärrnyckeln
vrids till läge II, utom när ljusreglaget (2) står i
mittläge. Vid behov kan halvljusautomatiken
avaktiveras. Volvo rekommenderar att detta
utförs av en auktoriserad Volvoverkstad.
Automatiskt halvljus, helljus
1. Vrid fjärrnyckeln till läge II.
2. Halvljuset aktiveras genom att ljusreglaget
(2) vrids medurs till ändläget.
3. Helljuset aktiveras genom att vänster rattspak förs mot ratten till ändläget och släpps,
se sidan 60.
Ljuset stängs av automatiskt när fjärrnyckeln
vrids till läge I eller 0.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
57
02 Instrument och reglage
Belysningspanel
02
Instrumentbelysning
Dimbakljus
Instrumentbelysningen är tänd när fjärrnyckeln
är i läge II och ljusreglaget (2) står i ett av ändlägena. Belysningen dämpas automatiskt dagtid och kan regleras manuellt nattetid.
Dimbakljuset kan endast tändas i kombination
med antingen strålkastarna eller dimstrålkastarna.
Rulla uppåt eller neråt med hjulet (3) för
starkare eller svagare belysning.
Tryck på knapp (6).
Dimbakljusets kontrollsymbol i kombinationsinstrumentet och lampan i knapp (6) lyser när
dimbakljuset är tänt.
Utökad displaybelysning
För att underlätta avläsning av vägmätare,
trippmätare, klocka och yttertemperaturmätare lyser dessa när bilen låses upp och när
fjärrnyckeln tagits ur startlåset. Displayerna
slocknar när bilen låses.
Tanklucka
Tryck på knapp (5) för att öppna tankluckan när
bilen är olåst, se sidan 124.
Om bilen är utrustad med aktiva strålkastare
(Active Bending Lights, ABL) följer ljuset från
strålkastarna rattrörelsen för att ge maximal
belysning i kurvor och korsningar och därmed
ge ökad säkerhet.
lyser när funktionen är aktiv. Vid
Dioden
fel blinkar dioden och ett felmeddelande visas
i informationsdisplayen. Funktionen är endast
aktiv i skymning eller mörker och endast när
bilen är i rörelse.
Funktionen kan avaktiveras/aktiveras med ljusreglaget.
Active Bending Lights (ABL)*
Dimljus
OBS
Bestämmelserna för användning av dimljus
varierar från land till land.
Dimstrålkastare*
Tryck på knapp (4).
Lampan i knapp (4) lyser när dimstrålkastarna
är tända.
58
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
G026507
G020789
Dimstrålkastarna kan tändas i kombination
med antingen strålkastarna eller positions-/
parkeringsljusen.
Belysningspanel, för Active Bending Lights (ABL).
Ljusbild med funktionen avaktiverad (vänster)
respektive aktiverad (höger).
02 Instrument och reglage
Belysningspanel
Bromsljus
Bromsljuset tänds automatiskt vid inbromsning.
02
Nödbromsljus och automatisk
varningsblinkers*
Nödbromsljus (Adaptive Brake Lights) aktiveras vid hård inbromsning eller om ABS-bromsarna aktiveras. Funktionen innebär att
bromsljuset blinkar för att omedelbart göra
bakomvarande extra uppmärksamma.
Systemet aktiveras om ABS har fått arbeta i
mer än 0,5 sekunder eller vid kraftig inbromsning, dock endast när inbromsning sker från
hastigheter över 50 km/h. När bilens hastighet
är lägre än 30 km/h lyser åter bromsljuset normalt och varningsblinkers slås på automatiskt.
Varningsblinkers är på tills man accelererar
igen, men kan avaktiveras med knappen för
varningsblinkers, se sidan 68.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
59
02 Instrument och reglage
Vänster rattspak
Rattspakens lägen
Körriktningsvisare
Kontinuerlig blinksekvens
02
2
För rattspaken uppåt eller neråt till
ändläge (2).
Spaken stannar i sitt ändläge och förs tillbaka
för hand eller automatiskt av rattrörelsen.
1
Kort blinksekvens
3
4
2
G026380
1
För rattspaken uppåt eller neråt till
läge (1) och släpp.
Körriktningsvisarna blinkar tre gånger och
rattspaken återgår till sitt utgångsläge.
Kort blinksekvens, körriktningsvisare
Kontinuerlig blinksekvens, körriktningsvisare
Helljuset lyser tills spaken släpps. Helljusblink
fungerar enbart när fjärrnyckeln är placerad i
tändningslåset.
Ledbelysning samt omkoppling från halvtill helljus
Fjärrnyckeln måste vara i läge II och ljusreglaget i ändläget, se sidan 57, för att helljuset ska
kunna tändas.
Aktivera helljuset:
För rattspaken mot ratten till ändläge (4)
och släpp.
Avaktivera helljuset:
För rattspaken mot ratten till läge (3) och
släpp.
Ledbelysning
Helljusblink
Helljusblink samt omkoppling från hel- till
halvljus
Omkoppling av hel- och halvljus
För spaken lätt mot ratten till läge (3).
En del av exteriörbelysingen kan hållas tänd
och fungera som ledbelysning efter att bilen
låsts. Tidsfördröjningen är 301 sekunder, men
kan ändras till 60 eller 90 sekunder, se
sidan 79.
1. Ta ut fjärrnyckeln ur tändningslåset.
2. För rattspaken mot ratten till ändläge (4)
och släpp.
3. Stig ur bilen och lås dörren.
1
60
Fabriksinställning.
02 Instrument och reglage
Vänster rattspak
Färddator*
OBS
Om ett varningsmeddelande bryter igenom
när färddatorn används, måste varningsmeddelandet kvitteras. Kvittera genom att
trycka på READ-knappen för att återgå till
färddatorfunktionen.
När bilen står stilla visas "--.-" i displayen.
Under tiden regenerering3 pågår kan bränsleförbrukningen öka, se sidan 274.
02
MEDELFÖRBRUKNING
När tändningen slås av lagras genomsnittsförbrukningen och finns kvar tills funktionen nollställs. Nollställning görs med RESET-knappen.
Funktioner
G029052
Färddatorn visar följande information:
READ - bekräftar
Reglage tumhjul2 - bläddrar mellan menyer
och val i färddatorlistan
RESET2 - nollställer
Reglage
För att få tillgång till färddatorns information
måste tumhjulet vridas stegvis, antingen uppåt
eller nedåt. Genom ytterligare en vridning kommer utgångsläget tillbaka igen.
2
3
•
•
•
•
•
•
MEDELHASTIGHET
VERKLIG HASTIG. MPH*
NUV. FÖRBRUKNING
MEDELFÖRBRUKNING
KILOMETER TILL TOM TANK
STC/DSTC, se sidan 151
MEDELHASTIGHET
När tändningen slås av lagras medelhastigheten och ligger till grund för det nya värdet när
man kör vidare. Nollställning görs med
RESET-knappen.
VERKLIG HASTIG. MPH
Aktuell hastighet visas i mph.
NUV. FÖRBRUKNING
Beräkning av den aktuella bränsleförbrukningen sker varje sekund. Uppgiften i displayen
uppdateras med ett par sekunders mellanrum.
OBS
Viss felvisning kan uppstå om en bränsledriven värmare använts.
KILOMETER TILL TOM TANK
Beräkningen av körsträcka till tom tank baseras på medelförbrukningen under de senast
körda 30 km. När displayen visar "--- km till
tom tank" finns ingen garanterad körsträcka
kvar. Fyll på bränsle snarast.
OBS
Viss felvisning kan uppstå vid ändrad bränsleförbrukning orsakad av t.ex. ändrad körstil
eller användande av bränsledriven värmare.
Nollställning
1. Välj MEDELHASTIGHET eller
MEDELFÖRBRUKNING
Utan funktion i de bilar som saknar färddator, bränsledriven parkeringsvärmare samt stabilitets- och dragkraftssystem.
Gäller endast dieselbilar med partikelfilter.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
61
02 Instrument och reglage
Vänster rattspak
02
62
2. Nollställ med ett tryck på RESET-knappen.
Håll RESET-knappen intryckt minst fem
sekunder för att nollställa medelhastighet
och medelförbrukning samtidigt.
02 Instrument och reglage
Höger rattspak
Vindrutetorkare
Vindrute-/strålkastarspolare
Enkelsvep
För spaken uppåt för att göra
endast ett svep.
B
D
C
02
Högtrycksspolning av strålkastare*
0
Intervalltorkning
A
Du kan själv ställa in lämplig
hastighet för intervalltorkning. Vrid
tumhjulet (C) uppåt för att få kortare tid mellan svepen. Vrid nedåt
för att öka tiden.
G025411
0
För spaken mot ratten för att starta vindruteoch strålkastarspolarna. Efter att spaken
släppts gör torkarna några extra svep.
Vindrute- och strålkastarspolare
Regnsensor – på/av
Tumhjul
Torkare och spolare bakruta
Vindrutetorkare av
Vindrutetorkarna är avstängda
med spaken i läge 0.
Kontinuerlig torkning
Torkarna sveper med normal
hastighet.
Torkarna sveper med hög hastighet.
VIKTIGT
Innan aktivering av torkare under vintertid –
säkerställ att torkarbladen inte är fastfrusna
och att eventuell snö eller is på vindrutan
(och bakrutan) är bortskrapad.
Högtrycksspolning av strålkastarna konsumerar stora mängder spolarvätska. För att spara
vätska spolas strålkastarna enligt följande:
Halvljus inkopplat med vredet i belysningspanelen:
Strålkastarna spolas första gången vindrutorna
spolas. Därefter vid var femte vindrutespolning
så länge dessa sker inom tiominutersintervall.
Vid längre intervall spolas strålkastarna varje
gång.
Parkerings-/positionsljus inkopplat med vredet
i belysningspanelen:
• Dual Xenon-strålkastarna spolas endast
var femte spolning oavsett tid som förflutit.
• Halogenstrålkastarna spolas inte.
Vredet i belysningspanelen i läge 0:
• Dual Xenon-strålkastarna spolas endast
VIKTIGT
Använd rikligt med spolarvätska när torkarna rengör vindrutan. Vindrutan ska vara
blöt när vindrutetorkarna arbetar.
var femte spolning oavsett tid som förflutit.
• Halogenstrålkastarna spolas inte.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
63
02 Instrument och reglage
Höger rattspak
rutetorkaren redan går med normal hastighet,
sker ingen förändring.
Torkare och spolare bakruta
02
Funktionen intervalltorkning vid backning kan
stängas av. Volvo rekommenderar att du kontaktar en auktoriserad Volvoverkstad.
När regnsensorn ska aktiveras måste fjärrnyckeln vara i läge I alt. II och spaken till vindrutetorkarna i läge 0 (inte aktiverad).
Aktivera regnsensorn:
Regnsensor*
0
På/Av
Tryck på knappen (B), se sidan 63. En displaysymbol visar att regnsensorn är aktiv.
Stäng av regnsensorn genom att välja något av
nedanstående:
1. Tryck på knappen (B)
Genom att föra spaken framåt startar spolning
och torkning av bakrutan. Torkarbladet gör
några extra svep efter avslutad spolning.
Knappen längst ut på spaken har tre lägen:
Intervalltorkning: Tryck in knappens ovandel.
Neutralläge: Funktionen är avstängd.
Konstant hastighet: Tryck in knappens
nederdel.
Torkare – backning
Om backväxeln läggs in när de främre vindrutetorkarna är aktiverade, kommer bakrutetorkaren att inta intervalltorkningsläge. Om bak-
64
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
G029053
G021418
2. För spaken nedåt till annat torkarprogram.
Om spaken förs uppåt förblir regnsensorn
aktiv, torkarna gör ett extraslag och återgår
till regnsensorläge när spaken släpps tillbaka till läge 0 (ej aktiverad), se sidan 63.
Regnsensorn stängs automatiskt av när fjärrnyckeln tas ut ur tändningslåset eller fem minuter efter att tändningen slagits av.
VIKTIGT
Regnsensorn känner av mängden vatten på
vindrutan och aktiverar vindrutetorkarna automatiskt. Regnsensorns känslighet justeras
med tumhjulet (C), se sidan 63.
Vrid tumhjulet uppåt för högre känslighet och
nedåt för lägre känslighet (ett extra svep görs
när tumhjulet vrids uppåt).
Vid automattvätt: Stäng av regnsensorn
genom att trycka på knapp (B) medan fjärrnyckeln är i läge I alt. II. Vindrutetorkarna
kan annars startas och bli skadade.
Tumhjul
Ställ in torkarnas svepfrekvens med tumhjulet
då intervalltorkning är vald, eller känslighet för
regnmängd då regnsensorn är vald.
02 Instrument och reglage
Konstantfarthållare*
Inkoppling
Öka eller minska hastigheten
OBS
En tillfällig fartökning (kortare än en minut)
med gaspedalen, som t.ex. vid omkörning,
påverkar inte konstantfarthållarens inställning. När gaspedalen släpps återgår bilen
till tidigare inställd hastighet.
02
Tillfällig urkoppling
G020141
G029054
Konstantfarthållarens reglage sitter till vänster
i ratten.
Inställning av önskad hastighet:
1. Tryck på CRUISE-knappen. CRUISE
visas i kombinationsinstrumentet.
2. Tryck lätt på + eller – för att låsa bilens
hastighet. CRUISE-ON visas i kombinationsinstrumentet.
Öka eller minska den låsta hastigheten
genom att trycka in + eller –. Den hastighet
bilen har när knappen släpps, blir då inprogrammerad.
En kort tryckning (mindre än en halv sekund) på
+ eller – motsvarar en hastighetsändring på
1 km/h eller 1 mph1.
Tryck på 0 för att tillfälligt koppla ur konstantfarthållaren. CRUISE visas i kombinationsinstrumentet. Tidigare inställd
hastighet behålls i minnet efter en tillfällig
urkoppling.
Konstantfarthållaren kopplas dessutom ur tillfälligt om:
• bromspedalen eller kopplingspedalen
trampas ned
• hastigheten i motlut sjunker under
25–30 km/h1
• växelväljaren ställs i läge N
• hjulspinn eller hjullåsning uppkommer
• en tillfällig fartökning har varat längre än en
minut.
Konstantfarthållaren kan inte kopplas in vid
hastigheter under 30 km/h eller hastigheter
över 200 km/h.
1
Beroende av motortyp.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
65
02 Instrument och reglage
Konstantfarthållare*
Återgå till hastighet
– Tryck på knappen för att återgå
till den tidigare inställda hastigheten. CRUISE ON visas i kombinationsinstrumentet.
02
Urkoppling
66
Tryck på CRUISE för att stänga av konstantfarthållaren. CRUISE ON slocknar i
kombinationsinstrumentet.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
02 Instrument och reglage
Knappsats i ratten*
Knappfunktioner
G020142
02
De fyra nedersta knapparna i rattens knappsats är gemensamma för radio och telefon.
Knappfunktionen är beroende av vilket system
som är aktiverat. Med knappsatsen i ratten kan
man skifta mellan förinställda stationer, byta
spår på cd och reglera volymen.
Håll ner en av pilknapparna för att snabbspola eller söka efter en station.
För att kunna göra inställningar i audiosystemet måste telefonen vara påslagen. Den måste
vara aktiverad med ENTER-knappen för att
kunna styra telefonsystemet med pilknapparna.
För att återgå till enbart Audio, tryck EXIT.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
67
02 Instrument och reglage
Rattinställning, varningsblinkers
Rattinställning
Varningsblinkers
Ratten kan ställas in i höjd- och längsled.
1. Dra spaken åt dig för att lösgöra ratten.
2. Ställ in ratten i det läge som passar bäst.
3. Tryck tillbaka spaken för att fixera ratten.
Om det går trögt, tryck lite på ratten samtidigt som spaken förs tillbaka.
G020144
G020143
02
Varningsblinkers (alla körriktningsvisarna
blinkar) ska användas då bilen står så att den
kan innebära en fara eller ett hinder i trafiken.
Tryck in knappen för att aktivera funktionen.
Vid en tillräckligt kraftig kollision eller kraftig
inbromsning aktiveras varningsblinkers automatiskt, se sidan 59. Det går att avaktivera
funktionen med knappen.
VARNING
Ställ in ratten innan du börjar köra, aldrig
under körning. Kontrollera före färd att
ratten är fixerad i sitt läge.
68
OBS
Lagbestämmelser för användning av varningsblinkers varierar från land till land.
02 Instrument och reglage
Parkeringsbroms
Parkeringsbroms (handbroms)
Hur man drar parkeringsbromsen
1. Tryck ner fotbromsen helt.
02
2. Dra upp spaken bestämt.
3. Släpp fotbromsen och säkerställ att bilen
står still.
4. Om bilen rör sig måste spaken dras upp
ytterligare.
När bilen parkeras, välj växel 1 (manuell växellåda) eller P (automatisk växellåda)
Parkering i backe
Om bilen parkeras i uppförsbacke, vrid hjulen i
riktning från trottoarkanten.
Parkeringsbromsspaken är placerad mellan
framstolarna.
OBS
Varningssymbolen i kombinationsinstrumentet lyser oavsett hur hårt parkeringsbromsen är åtdragen.
Om bilen parkeras i nedförsbacke, vrid hjulen i
riktning mot trottoarkanten.
Hur man släpper parkeringsbromsen
1. Tryck ner fotbromsen bestämt.
2. Dra spaken något uppåt, tryck in knappen,
släpp ner spaken och släpp knappen.
VARNING
Kontrollera att barn, andra passagerare eller
föremål inte kläms när parkeringsbromsen
dras eller släpps av föraren.
69
02 Instrument och reglage
Elektriska fönsterhissar
Manövrering
02
De elektriska fönsterhissarna manövreras med
reglagen i dörrarna. Fönsterhissarna fungerar i
tändningsläge I och II.
Efter avslutad körning och efter att fjärrnyckeln
tagits ur kan fönstren fortfarande öppnas eller
stängas under en begränsad tid så länge ingen
av dörrarna öppnas. Manövrera rutorna under
uppsikt.
VARNING
Kontrollera att barn eller andra passagerare
inte kläms när fönstren stängs. Håll noggrann uppsikt om bakdörrarnas fönster
manövreras från förardörren eller om fönstren stängs med fjärrkontrollen.
Förardörr
Manuell manövrering
Tryck något av reglagen (1) eller (2) lätt nedåt
eller dra det lätt uppåt. Fönsterhissarna går
upp eller ner så länge man rör reglagen.
Automatisk manövrering
Tryck något av reglagen (2) nedåt eller dra det
uppåt, och släpp sedan. Sidorutorna öppnas
eller stängs då automatiskt. Om rutan blockeras av något föremål avbryts rörelsen.
Öppna fönster:
VARNING
Tryck ned reglagets främre del.
Funktionen som avbryter fönstrens rörelse
vid blockering verkar både vid automatisk
och manuell stängning, dock inte sedan
klämskyddet löst ut.
Stänga fönster:
Dra upp reglagets främre del.
OBS
VARNING
Ett sätt att minska det pulserande vindljudet
då de bakre fönsterrutorna är öppna, är att
öppna även de främre fönsterrutorna lite
grann.
Fjärrkontroll och låsknappar
För manövrering av de elektriska fönsterhissarna med låsknappar och fjärrkontroll, se
sidorna 116 och 124.
Om det finns barn i bilen:
Tänk på att alltid bryta strömmen till fönsterhissarna genom att ta ur fjärrnyckeln om
föraren lämnar bilen.
Reglage fönsterhissar.
Reglage bakre fönster
Reglage främre fönster
Föraren kan reglera samtliga fönsterhissar från
sin plats.
Fönstren kan öppnas och stängas på två sätt:
70
Kontrollera att barn eller andra passagerare
inte kläms när fönstren stängs.
02 Instrument och reglage
Elektriska fönsterhissar
Spärr av fönsterhissar i bakdörren
Fönsterhissar i bakdörrarna
OBS
Om bilen är försedd med elektriska barnsäkerhetsspärrar i bakdörrarna indikerar lampan även att dessa är aktiverade. Dörrarna
kan då inte öppnas inifrån. När den elektriska barnsäkerhetsspärren är aktiverad
visas ett textmeddelande i displayen.
02
G028208
G017440
Passagerarplats, fram
Spärr av fönsterhissar bak och elektrisk barnsäkerhetsspärr*.
Lampan i strömbrytaren tänd
G019511
Bakdörrarnas fönster kan endast manövreras
från förardörren.
Lampan i strömbrytaren släckt
Bakdörrarnas fönster kan manövreras både
med reglagen på respektive dörr och med reglagen på förardörren.
Passagerarplats, fram.
Bakdörrarnas fönster kan manövreras med
reglage på respektive dörr eller med strömbrytaren på förardörren. Om lampan i strömbrytaren för spärr av fönsterhissar i bakdörren
(placerad på förardörrens reglagepanel) är
tänd, kan bakdörrarnas fönster endast manövreras från förardörren. Fönstren i bakdörrarna
manövreras på samma sätt som i framdörrarna.
Reglaget för fönsterhissen vid passagerarplatsen manövrerar endast det fönstret.
71
02 Instrument och reglage
Fönster och backspeglar
Inre backspegel
Inre backspegel med kompass*
Om starkt ljus kommer in bakifrån kan det
reflekteras i backspegeln och blända föraren.
Blända av när bakomvarande ljus stör.
I backspegelns övre högra hörn finns en display som visar i vilken kompassriktning bilens
front pekar. Åtta olika riktningar visas med engelsk förkortning: N (norr), NE (nordost), E
(öster), SE (sydost), S (söder), SW (sydväst),
W (väster) och NW (nordväst).
Kalibrering av kompass
G031043
G031045
02
Avbländning
Reglage för avbländning
Normalt läge
Avbländat läge.
Automatisk avbländning*
Om starkt ljus kommer bakifrån bländar backspegeln av automatiskt. Reglaget (1) finns inte
på speglar med automatisk avbländning.
72
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Jordklotet är indelat i 15 magnetiska zoner.
Kompassen är inställd för det geografiska
område bilen befann sig i vid leverans. Kompassen bör kalibreras om bilen förflyttas flera
magnetiska zoner.
1. Stanna bilen på en stor öppen yta med
motorn på tomgång.
2. Håll knapp (1) intryckt minst 6 sekunder.
Därefter visas tecknet C (knappen är dold,
använd därför t.ex. ett gem för att trycka på
den).
3. Håll knapp (1) intryckt minst 3 sekunder.
Numret för aktuell magnetisk zon visas.
02 Instrument och reglage
Fönster och backspeglar
4. Tryck upprepade gånger på knapp (1) tills
önskad magnetisk zon (1–15) visas, se kartan över magnetiska zoner för kompass.
02
5. Vänta tills displayen återgår till att visa
tecknet C.
G020151
7. Kör långsamt i en cirkel med en hastighet
av högst 10 km/h tills en kompassriktning
visas i displayen, vilket visar att kalibreringen är klar.
Magnetiska zoner, Australien.
Magnetiska zoner, Europa.
Magnetiska zoner, Syd Amerika.
G020154
G020152
G020150
Magnetiska zoner, Asien.
G020153
6. Håll därefter in knappen i 9 sekunder och
välj L för vänsterstyrda bilar och R för
högerstyrda.
Magnetiska zoner, Afrika.
``
73
02 Instrument och reglage
Fönster och backspeglar
Yttre backspeglar
Elektriskt infällbara backspeglar*
För parkering/körning i trånga utrymmen kan
speglarna fällas in. Detta kan göras i tändningsläge I och II.
02
Fälla in speglarna
1. Tryck ner knapparna L och R samtidigt.
2. Släpp knapparna. Speglarna stannar automatiskt i maximalt infällt läge.
G018252
VARNING
Reglagen för inställning av de två yttre backspeglarna sitter längst fram på förardörrens
armstöd. Backspeglarna kan manövreras i
tändningsläge I och II.
1. Tryck på knappen L för vänster backspegel
eller R för höger backspegel. Lampan på
knappen lyser.
2. Justera läget med inställningsspaken i mitten.
3. Tryck en gång till på knappen L eller R.
Lampan släcks.
74
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Båda ytterbackspeglarna är av vidvinkeltyp
för att ge god överblick. Föremål kan synas
vara längre bort än vad de i verkligheten är.
Fälla ut speglarna
1. Tryck ner knapparna L och R samtidigt.
2. Släpp knapparna. Speglarna stannar automatiskt i utfällt läge.
Automatisk in-/utfällning
När bilen låses/låses upp med fjärrkontrollen
eller med hjälp av Keyless-systemet, se
sidan 120, fälls backspeglarna in/ut automatiskt.
OBS
Backspeglarna kommer inte att fällas ut
automatiskt vid upplåsning om de har fällts
in med hjälp av reglagen i dörren.
Om bilen är låst med fjärrkontrollen och
sedan startas, så kommer backspeglarna
ändå att fällas ut.
Funktionen kan aktiveras/avaktiveras under
Bilinställningar… Spegelinfällning vid
låsn., se sidan 79 för beskrivning av menysystemet.
Återställning till neutralläge
Spegel som p.g.a. yttre våld ändrats ur sitt läge
måste återställas till neutralläge för att den
elektriska in- eller utfällningen ska fungera.
1. Fäll in speglarna med L- och R-knapparna.
2. Fäll ut dem igen med L- och R-knapparna.
Speglarna är nu återställda i neutralläge.
Trygghetsbelysning och ledbelysning
Lampan* i backspeglarna tänds då trygghetsbelysning eller ledbelysning aktiveras.
Blind Spot Information System, BLIS*
BLIS är ett informationssystem som under
vissa förutsättningar hjälper till att göra föraren
uppmärksam på fordon som rör sig i samma
riktning som det egna fordonet i den s.k. döda
vinkeln, se sidan 155.
02 Instrument och reglage
Fönster och backspeglar
Vatten- och smutsavvisande ytskikt*
De främre sidorutorna är behandlade
med ett ytskikt som förbättrar sikten
vid svåra väderförhållande, för information om
skötsel, se sidan 193.
02
VIKTIGT
Använd inte isskrapa av metall för att ta bort
is från rutorna. Det vatten- och smutsavvisande skiktet kan skadas.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
75
02 Instrument och reglage
Elmanövrerad taklucka*
Öppningslägen
Från ventilationsläge till maximalt öppen taklucka:
02
Dra reglaget bakåt till ändläge (1) och
släpp.
Skjutläge
Automatisk manövrering
G007503
G029222
Öppning, automatisk
Takluckans manöverreglage är placerat i taket.
Luckan kan öppnas i två lägen:
Skjutläge, bakåt/framåt
Ventilationsläge
Öppna:
Tryck reglagets bakre kant (5) uppåt.
Stäng:
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Dra reglaget bakåt till tryckpunkten (2).
Luckan rör sig mot maximalt öppet läge så
länge knappen hålls intryckt.
Stängning, automatisk
Stängning, ventilationsläge
76
Stäng:
VARNING
Bryt strömmen till takluckan genom att ta ur
fjärrnyckeln om föraren lämnar bilen.
Öppna:
Stängning, manuell
Öppning, ventilationsläge
Fjärrnyckeln måste vara i läge I eller II.
Om det finns barn i bilen:
Manuell manövrering
Öppning, manuell
Ventilationsläge, uppåt i bakkant
Dra reglaget över tryckpunktsläget (2) till
bakre ändläge (1) eller över tryckpunktsläge (3) till främre ändläge (4) och släpp.
Takluckan öppnas/stängs helt.
Dra reglagets bakre kant (6) nedåt.
Tryck reglaget framåt till tryckpunkten (3).
Luckan rör sig mot stängt läge så länge
knappen hålls intryckt.
VARNING
Takluckans klämskydd verkar endast vid
automatisk stängning, inte vid manuell.
02 Instrument och reglage
Elmanövrerad taklucka*
Solskärm
Stängning med fjärrkontroll eller
låsknapp
Till takluckan hör en inre manuellt skjutbar solskärm. När takluckan öppnas förs solskärmen
automatiskt bakåt. Ta tag i handtaget och skjut
skärmen framåt för att stänga den.
02
Klämskydd
Takluckan har ett klämskydd som löser ut om
luckan blockeras av något föremål. Vid blockering stannar takluckan och öppnas därefter
automatiskt till det senast öppna läget.
G020157
VARNING
Med ett långt tryck på låsknappen stängs
takluckan och alla fönstren. Dörrarna och
bakluckan låses.
Takluckans klämskydd fungerar endast vid
automatisk stängning, inte vid manuell.
Se till att ingen kommer i kläm då takluckan
stängs.
Om stängningen behöver avbrytas:
Tryck på låsknappen igen.
VARNING
Kontrollera att barn eller andra passagerare
inte kommer i kläm om takluckan stängs
med fjärrkontrollen. Manövrera endast takluckan under uppsikt.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
77
02 Instrument och reglage
Personliga inställningar
02
Möjliga inställningar
Display
Klocka, justering
För vissa av bilens funktioner kan personliga
inställningar göras. Det gäller lås-, klimat- och
audiofunktioner. För audiofunktioner, se
sidan 227.
MENU
Timma och minut justeras var för sig.
EXIT
ENTER
Kontrollpanel
Navigering
Användning
1. Använd siffrorna på knappsatsen eller "pil
upp" eller "pil ner" på navigeringsknappen
(E).
2. Välj siffra för justering med "pil höger" eller
"pil vänster" på navigeringsknappen.
3. Tryck ENTER för att starta klockan.
Inställningarna visas i displayen (A).
OBS
Öppna menyn för att göra inställningar:
A
Har bilen 12-timmars klocka väljs AM/PM
med "pil upp" eller "pil ner" efter att sista
minutsiffran har justerats.
1. Tryck MENU (B).
2. Stega fram till t.ex. Bilinställningar med
navigeringsknappen (E).
3. Tryck ENTER (D).
E
B
D
C
4. Välj alternativ med navigeringsknappen (E).
5. Aktivera valet med ENTER.
Klimatinställningar
Autofläktjustering
Stänga menyn:
I bilar som är utrustade med ECC kan fläktens
hastighet i AUTO-läge ställas in:
Håll in EXIT (C) under ca en sekund.
Välj mellan Låg, Normal och Hög.
G026307
Återcirkulationstimer
Kontrollpanel.
78
När timern är aktiv återcirkuleras luften i
3–12 minuter beroende på yttertemperaturen.
Välj På/Av om återcirkulationens timer ska
vara aktiv eller inte.
02 Instrument och reglage
Personliga inställningar
Återställ allt
Återställer de valbara klimatfunktionerna till de
fabriksinställda.
Bilinställningar
Fäll in speglar vid låsning*
Då bilen låses/låses upp med fjärrkontrollen
kan backspeglarna fällas in/ut automatiskt.
Alternativen På/Av finns.
Nedsatt skydd*
Blockerat låsläge kan tillfälligt avaktiveras och
larmnivån tillfälligt reduceras om någon vill
stanna kvar i bilen och dörrarna måste låsas
från utsidan. Alternativen Aktivera en gång
och Fråga vid urstigning finns, se sidorna
125 och 129.
Upplåsn. indikering, ljus
Då bilen låses upp med fjärrkontrollen kan en
ljusblinkning med bilens blinkers väljas. Alternativen På/Av finns.
Alternativen På/Av finns. Genom att dra två
gånger i dörröppningshandtaget kan dörrarna
låsas upp och öppnas från insidan.
Det finns två alternativ för upplåsning:
• Alla dörrar – låser upp alla dörrarna samt
• Autoöppna alla fönster – alla rutor öpp-
Upplåsning dörrar
bakluckan vid en tryckning på fjärrkontrollen.
• Förardörren, sedan alla – låser upp förardörren vid en tryckning på fjärrkontrollen.
Ytterligare ett tryck låser upp alla dörrar
samt bakluckan.
Nyckelfri dörröppning*
• Alla dörrar – alla dörrar låses upp samtidigt.
• Dörrar på samma sida – fram- och bakdörr på samma sida låses upp samtidigt.
• Båda framdörrarna – båda framdörrarna
låses upp samtidigt.
• En av framdörrarna – valfri dörr eller bak-
Låsindikering, ljus
Automatisk låsning – dörrar
takluckan stängs samtidigt med ett långt
tryck på låsknappen.
För upplåsningsknappen på fjärrkontrollen och
framdörrarnas centrallåsknapp kan denna
funktion väljas:
lucka kan låsas upp separat.
Då bilen låses med fjärrkontrollen kan en ljusblinkning med bilens blinkers väljas. Alternativen På/Av finns.
• Autostäng alla fönster – alla rutor och
Samtidig stängning/öppning alla rutor
För låsknappen på fjärrkontrollen och framdörrarnas centrallåsknapp samt yttre dörrhandtagsknapp på bilar med keyless-system kan
denna funktion väljas:
02
nas samtidigt med ett långt tryck på upplåsningsknappen.
Trygghetsbelysning
Välj den tid bilens ljus ska vara tända vid tryck
på fjärrkontrollens knapp för trygghetsbelysning. Följande alternativ kan väljas:
30/60/90 sekunder.
Ledbelysning
Välj den tid bilens ljus ska vara tända då vänster
rattspak dras bakåt efter att fjärrnyckeln tagits
ur. Följande alternativ kan väljas:
30/60/90 sekunder.
Information
• VIN-nummer – (Vehicle Identification
Number) är bilens unika identitetsnummer.
• Antal nycklar – visar hur många nycklar
som finns registrerade för bilen.
Då bilens hastigheten överskrider 7 km/h kan
dörrarna och bakluckan låsas automatiskt.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
79
02 Instrument och reglage
HomeLinkŸ *
Allmänt
OBS
HomeLink är konstruerad att inte fungera
om bilen är låst från utsidan.
02
Spara originalfjärrkontrollerna för framtida
programmering (t.ex. vid byte till annan bil).
Radera knapparnas programmering när
bilen ska säljas.
G030070
Metalliska solskydd bör inte användas i bilar
som är utrustade med HomeLink. Detta kan
inverka negativt på HomeLinks funktion.
HomeLinkŸ är en programmerbar fjärrkontroll
som kan styra upp till tre olika anordningar
(t.ex. garageport, larmsystem, utom- och
inomhusbelysning m.m.) och därmed ersätta
fjärrkontrollerna till dessa. HomeLink levereras
inbyggt i det vänstra solskyddet.
HomeLinkŸ-panelen består av tre programmerbara knappar och en indikeringslampa.
Handhavande
När HomeLinkŸ väl är programmerad kan
denna användas i stället för de lösa originalfjärrkontrollerna.
Tryck in den programmerade knappen för att
aktivera garageport, larmsystem etc. Indikeringsknappen lyser under tiden knappen hålls
intryckt.
OBS
Ifall tändningen inte aktiveras, fungerar
Homelink i 30 minuter efter det att förardörren har öppnats.
Originalfjärrkontrollerna kan naturligtvis användas parallellt med HomeLinkŸ.
80
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
VARNING
Om HomeLinkŸ används för att manövrera
en garageport eller grind, säkerställ att
ingen är i närheten av porten eller grinden
under tiden den är i rörelse.
Använd inte HomeLinkŸ fjärrkontroll till
någon garageport som saknar säkerhetsstopp och säkerhetsback. Garageporten
ska reagera omedelbart när den känner att
något hindrar rörelsen, stoppa direkt och
backa tillbaka. En garageport utan dessa
egenskaper kan orsaka personskada. För
vidare information – ta kontakt med leverantören via Internet: www.homelink.com.
Programmera första gången
Första punkten raderar minnet i HomeLinkŸ
och ska inte utföras när bara en enstaka knapp
ska omprogrammeras.
1. Tryck in de två yttre knapparna och släpp
inte förrän indikeringslampan börjar blinka
efter ca 20 sekunder. Blinkandet tyder på
att HomeLinkŸ är satt i "inlärningsläge" och
redo att programmeras.
2. Placera originalfjärrkontrollen 5-30 cm från
HomeLinkŸ. Ha indikeringslampan under
uppsikt.
Vilket avstånd som krävs mellan originalfjärrkontrollen och HomeLinkŸ beror på
programmeringen av anordningen. Det
02 Instrument och reglage
HomeLinkŸ *
behövs kanske flera försök på olika
avstånd. Behåll varje position ca 15 sekunder innan en ny prövas.
3. Tryck på samtidigt in knappen till originalfjärrkontrollen och knappen som ska programmeras på HomeLinkŸ. Släpp inte
knapparna förrän indikeringslampan har
övergått från ett lugnt till ett snabbt blinkande. Det snabba blinkandet tyder på en
lyckad programmering.
4. Testa programmeringen genom att trycka
in den programmerade knappen på
HomeLinkŸ och titta på indikeringslampan:
• Fast sken: Indikeringslampan lyser
med ett fast sken när knappen hålls
intryckt, detta tyder på att programmeringen är klar. Garageport, grind eller liknande ska nu aktiveras när den programmerade HomeLinkŸ-knappen
trycks in.
• Ej fast sken: Indikeringslampan blinkar
snabbt i ca 2 sekunder och övergår
sedan till ett fast sken i ca 3 sekunder.
Detta förlopp upprepas under
ca 20 sekunder och tyder på att anordningen har en "rullande kod". Garageport, grind eller liknande aktiveras inte
när den programmerade HomeLinkŸ-
1
knappen trycks in. Fortsätt programmeringen enligt nedanstående.
5. Leta upp "inlärningsknappen1" på mottagaren till t.ex. garageporten, vanligen placerad nära antennens fäste på mottagaren.
Om det är svårt att hitta knappen – titta i
leverantörens manual eller ta kontakt med
leverantören via Internet:
www.homelink.com.
6. Tryck in och släpp "inlärningsknappen".
Knappen blinkar i ca 30 sekunder och inom
denna tid måste nästa punkt utföras.
7. Tryck in den programmerade knappen på
HomeLinkŸ, medan "inlärningsknappen"
fortfarande blinkar, håll den intryckt
ca 3 sekunder och släpp sedan. Upprepa
tryck/håll/släpp-sekvensen upp till
3 gånger för att avsluta programmeringen.
Programmera enstaka knapp
För att programmera om enstaka knapp, gör
enligt nedanstående:
1. Tryck in önskad knapp på HomeLinkŸ och
släpp inte förrän punkt 3 är gjord.
2. När indikeringslampan på HomeLinkŸ börjar blinka, efter ca 20 sekunder, placera
originalfjärrkontrollen 5-30 cm från
HomeLinkŸ. Ha indikeringslampan under
uppsikt.
02
Vilket avstånd som krävs mellan originalfjärrkontrollen och HomeLink beror på programmeringen av anordningen. Det
behövs kanske flera försök på olika
avstånd. Behåll varje position ca 15 sekunder innan en ny prövas.
3. Tryck in knappen på originalfjärrkontrollen.
Indikeringslampan börjar blinkar. När blinkandet har övergått från ett lugnt till ett
snabbt blinkande - släpp båda knapparna.
Det snabba blinkandet tyder på en lyckad
programmering.
4. Testa programmeringen genom att trycka
in den programmerade knappen på HomeLink och titta på indikeringslampan:
• Fast sken: Indikeringslampan lyser
med ett fast sken när knappen hålls
intryckt, detta tyder på att programmeringen är klar. Garageport, grind eller liknande ska nu aktiveras när den programmerade HomeLinkŸ-knappen
trycks in.
• Ej fast sken: Indikeringslampan blinkar
snabbt i ca 2 sekunder och övergår
sedan till ett fast sken i ca 3 sekunder.
Benämning och färg på knappen varierar beroende på tillverkare.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
81
02 Instrument och reglage
HomeLinkŸ *
Detta förlopp upprepas under
ca 20 sekunder och tyder på att anordningen har en "rullande kod". Garageport, grind eller liknande aktiveras inte
när den programmerade HomeLinkŸknappen trycks in. Fortsätt programmeringen enligt nedanstående.
02
5. Leta upp "inlärningsknappen2" på mottagaren till t.ex. garageporten, vanligen placerad nära antennens fäste på mottagaren.
Om det är svårt att hitta knappen – titta i
leverantörens manual eller ta kontakt med
leverantören via Internet:
www.homelink.com.
6. Tryck in och släpp "inlärningsknappen".
Knappen blinkar i ca 30 sekunder och inom
denna tid måste nästa punkt utföras.
7. Tryck in den programmerade knappen på
HomeLinkŸ, medan "inlärningsknappen"
fortfarande blinkar, håll den intryckt
ca 3 sekunder och släpp sedan. Upprepa
tryck/håll/släpp-sekvensen upp till
3 gånger för att avsluta programmeringen.
2
82
Benämning och färg på knappen varierar beroende på tillverkare.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Radera programmering
Det går bara radera programmeringen för alla
knapparna på HomeLink, inte för enstaka
knapp.
Tryck in de två yttre knapparna och släpp
inte förrän indikeringslampan börjar blinka
efter ca 20 sekunder.
> HomeLinkŸ är nu satt i s.k. "learnmode"
och redo att programmeras på nytt, se
sidan 80.
02 Instrument och reglage
02
83
84
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
86
88
90
93
94
97
G020906
Allmänt om klimat...................................................................................
Manuell klimatanläggning, AC................................................................
Elektronisk klimatanläggning, ECC*........................................................
Luftdistribution........................................................................................
Bränsledriven motor- och kupévärmare*................................................
Bränsledriven tillskottsvärmare* (diesel).................................................
KLIMAT
03
03 Klimat
Allmänt om klimat
03
Luftkonditionering
Felsökning och reparation
Display
Klimatanläggningen kyler eller värmer samt
avfuktar luften i kupén. Bilen är utrustad med
antingen manuell (AC) eller automatisk klimatreglering (ECC, Electronic Climate Control).
Volvo rekommenderar att endast auktoriserade Volvoverkstäder används för felsökning
och reparation av klimatanläggningen.
Ovanför klimatpanelen finns en display. Där
visualiseras de gjorda klimatinställningarna.
OBS
Luftkonditioneringen kan stängas av, men
för bästa möjliga luft i kupén och undvikande av imma på rutorna bör den alltid vara
påslagen.
Imma på rutornas insida
För att ta bort imma på rutornas insida ska
defrosterfunktionen användas i första hand.
För att minska risken för uppkomsten av imma
ska rutorna putsas med ett vanligt fönsterputsmedel.
Personliga inställningar
Köldmedium
I luftkonditioneringsanläggningen finns köldmediet R134a. Detta innehåller inget klor, vilket
innebär att det är ofarligt för ozonlagret. Vid
påfyllning/byte av köldmedium får endast
R134a användas, se även sidan 268. Volvo
rekommenderar att en auktoriserad Volvoverkstad utför detta arbete.
Kupéfilter
All luft som kommer in i bilens kupé renas först
med ett filter. Det måste bytas med jämna mellanrum. Följ Volvos serviceprogram för rekommenderat bytesintervall. Vid körning i starkt
förorenad miljö kan filtret behöva bytas oftare.
Is och snö
Sopa bort is och snö från luftintaget till klimatsystemet (spalten mellan huv och vindruta).
86
OBS
Det finns olika typer av kupéfilter. Se till att
rätt filter monteras.
Två funktioner i klimatanläggningen kan ställas
in:
• Fläkthastighet i AUTO-läge (gäller endast
bilar med ECC).
• Timerstyrd återcirkulation av kupéluft.
För information om hur inställningarna görs, se
sidan 78.
03 Klimat
Allmänt om klimat
Ventilationsmunstycken i
instrumentpanelen
ECC*
Sidorutor och taklucka
Faktisk temperatur
För att luftkonditioneringen ska fungera tillfredsställande bör sidorutor och eventuell taklucka vara stängda.
Temperaturen som väljs motsvarar den fysiska
upplevelsen med hänsyn tagen till lufthastighet, luftfuktighet, solinstrålning etc. som för tillfället råder i och kring bilen.
G019942
I systemet finns en solsensor som känner av
från vilken sida solen skiner in i kupén. Detta
medför att temperaturen kan skilja mellan
höger och vänster luftmunstycken trots att
regleringen är inställd på samma temperatur på
båda sidor.
Acceleration
Vid fullgasacceleration stängs luftkonditioneringen tillfälligt av. Du kan då under en kort
stund känna av en tillfällig temperaturökning.
03
Kondensvatten
Vid varm väderlek kan kondensvatten från luftkonditioneringen droppa under bilen. Detta är
normalt.
Sensorernas placering
• Solsensorn finns på instrumentpanelens
ovansida.
Öppet
Stängt
Riktning av luftströmmen i sidled
Riktning av luftströmmen i höjdled
Rikta de yttersta munstyckena mot sidorutorna
för att få bort imma från de främre sidorutorna.
Vid kall väderlek – Stäng de mittersta munstyckena för bästa klimatkomfort och avimning.
• Temperatursensorn för kupén sitter bakom
klimatpanelen.
• Yttertemperatursensorn sitter på ytterbackspegeln.
• Fuktsensorn sitter i inre backspegeln.
OBS
Täck inte över eller blockera sensorerna
med klädesplagg eller föremål.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
87
03 Klimat
Manuell klimatanläggning, AC
Kontrollpanel
2
8
3
4
1
9
03
4
7
6
Fläkt
Funktioner
2. Återcirkulation
Återcirkulation
1. Fläkt
Återcirkulation utestänger
dålig luft, avgaser etc. från
kupén. Kupéluften återcirkuleras. Ingen luft från utsidan
sugs in i bilen. Med återcirkulation (tillsammans med luftkonditioneringsanläggningen)
kyls kupén ned snabbare i varmt klimat Om
luften i bilen återcirkuleras för länge, finns det
risk för imbildning på rutornas insidor.
Defroster
Luftfördelning
AC ON/OFF – Luftkonditionering På/Av
Eluppvärmd vänster framstol
Eluppvärmd höger framstol
Eluppvärmd bakruta och yttre backspeglar
Temperatur
88
G026308
5
Öka eller minska fläkthastigheten genom att vrida på vredet.
Om vredet vridits moturs och
fläktindikeringen i displayen
slocknat, är fläkt och luftkonditionering avstängd. Displayen visar symbol
för fläkt och OFF.
Timer
Med timerfunktionen aktiverad (då funktionen
återcirkulation är vald (minskas risken för is,
imma och dålig luft. Se sidan 78, för att akti-
03 Klimat
Manuell klimatanläggning, AC
vera/avaktivera funktionen. Vid val av program
defroster (3) kopplas återcirkulationen ur.
5. AC – På/Av (ON/OFF)
ON: Luftkonditioneringen är
på. Den styrs av systemets
automatik. På detta sätt kyls
inkommande luft ner och
avfuktas.
3. Defroster
För att snabbt få bort imma
och is från framrutan och
sidorutorna. Luft strömmar till
rutorna med hög fläkthastighet. Lampan i defrosterknappen lyser när denna funktion
är inkopplad.
OFF: Luftkonditioneringen är
av.
När defrosterfunktionen aktiveras sker dessutom följande för att ge maximal avfuktning av
luften i kupén:
När defrosterfunktionen aktiveras slås luftkonditioneringen automatiskt på (kan slås av
med AC-knappen). En tänd lampa ovanför
ON respektive OFF i knappen visar vilken funktion som är vald.
• luftkonditioneringen (AC) slås automatiskt
6 och 7. Eluppvärmda framstolar*
på (kan slås av med AC-knappen (5)
När defrosterfunktionen stängs av återgår klimatanläggningen till de föregående inställningarna.
4. Luftfördelning
En symbol i displayen ovanför
klimatpanelen och en tänd
lampa i respektive knapp visar vilken funktion
som är vald.
Se tabellen på sidan 93.
Använd eluppvärmningen för
att få bort is och imma från
bakruta och backspeglar. Ett
tryck på knappen startar uppvärmningen av bakrutan och
backspeglarna samtidigt. En
tänd lampa i knappen visar att
funktionen är aktiv.
03
Avstängning kan ske manuellt eller automatiskt. Manuellt sker det med ett tryck på
knappen. Med automatik kopplas bakrutan
och backspeglarna ifrån efter 12–20 minuter
beroende på yttertemperatur.
Vid kall väderlek fortsätter uppvärmningen*
även efter 20 minuter för att hålla bakruta och
backspeglar fria från is och imma. Intensiteten
på uppvärmningen anpassas till yttertemperaturen. Funktionen måste stängas av manuellt.
• återcirkulationen kopplas automatiskt ur.
Genom att trycka på luftfördelningsknapparna fördelas
luftströmmen efter önskemål
på rutor, kupé och golv.
8. Eluppvärmd bakruta och yttre
backspeglar
Högre värme:
Ett tryck på knappen – båda lamporna
lyser.
9. Temperatur
Välj kyla eller värme för både
förar- och passagerarsidan.
Lägre värme:
Två tryck på knappen – en lampa lyser.
Värmen avstängd:
Tre tryck på knappen – ingen lampa lyser.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
89
03 Klimat
Elektronisk klimatanläggning, ECC*
Kontrollpanel
2
3
9
4
5
1
10
03
5
8
7
AUTO
Funktioner
Fläkt
1. AUTO
Återcirkulation/Luftkvalitetssystem
Defroster
Luftfördelning
AC ON/OFF – Luftkonditinering På/Av
Eluppvärmd framstol, vänster
Eluppvärmd framstol, höger
Eluppvärmd bakruta och yttre backspeglar
Temperaturväljare
90
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
G026309
6
2. Fläkt
AUTO-funktionen reglerar
automatiskt klimatanläggningen så att vald temperatur
uppnås. Automatiken styr
värme, luftkonditionering,
fläkthastighet, återcirkulation
och luftfördelning.
Vid val av en eller flera manuella funktioner fortsätter övriga funktioner att styras automatiskt.
Vid tryck på AUTO stängs alla manuella inställningar av. Displayen visar AUTO KLIMAT.
Vrid på vredet för att öka eller
minska fläkthastigheten. Om
AUTO väljs, regleras fläkthastigheten automatiskt. Tidigare
inställd fläkthastighet kopplas
ur.
OBS
Om vredet vridits moturs och fläktindikeringen i displayen slocknat, är fläkt och luftkonditionering avstängda. Displayen visar
symbol för fläkt och OFF.
03 Klimat
Elektronisk klimatanläggning, ECC*
3. Återcirkulation
Funktionen väljs för att utestänga dålig luft, avgaser etc.
från kupén. Kupéluften återcirkuleras, d.v.s. ingen luft
från utsidan sugs in i bilen när
funktionen är aktiverad. Om
luften i bilen återcirkuleras för
länge, finns det risk för imbildning på rutornas
insidor.
Timer
Med timerfunktionen aktiverad (då funktionen
återcirkulation är vald) minskas risken för is,
imma och dålig luft. För att aktivera/avaktivera
funktionen, se sidan 78.
OBS
Luftkvalitetssystemet består av ett multifilter
och en sensor. Filtret avskiljer gaser och partiklar så att halten av lukter och föroreningar i
kupén reduceras. Då sensorn känner av förorenad utomhusluft stängs luftintaget och luften återcirkuleras i kupén. När luftkvalitetssensorn är inkopplad, lyser den gröna lampan (A)
i knappen.
Aktivera luftkvalitetssensorn:
Tryck på AUTO (1) för att aktivera luftkvalitetssensorn (normal inställning).
Eller:
Växla mellan tre funktioner genom att
trycka upprepade gånger på återcirkulationsknappen.
• Luftkvalitetssensorn är inkopplad – lampan
Vid val av defroster (4) kopplas alltid återcirkulationen ur.
3. Luftkvalitetssystem*
Samma knapp som återcirkulation.
(A) lyser.
• Ingen återcirkulation inkopplad, såvida det
inte behövs för nedkylning i varmt klimat –
ingen lampa lyser.
• Återcirkulation är inkopplad – lampan (M)
lyser.
Tänk på att:
• Som regel bör alltid luftkvalitetssensorn
vara inkopplad.
• I kallt klimat är återcirkulationen begränsad
för att undvika imbildning.
• Vid imbildning kan med fördel defrosterfunktionerna för framruta och sidorutor
samt bakruta användas.
4. Defroster
För att snabbt få bort imma
och is från framrutan och
sidorutorna. Luft strömmar till
rutorna med hög fläkthastighet. Lampan i defrosterknappen lyser när denna funktion
är inkopplad.
03
När defrosterfunktionen aktiveras sker dessutom följande för att ge maximal avfuktning av
luften i kupén:
• luftkonditioneringen (AC) slås automatiskt
på (kan slås av med AC-knappen (6)
• återcirkulationen kopplas automatiskt ur.
När defrosterfunktionen stängs av återgår klimatanläggningen till de föregående inställningarna.
5. Luftfördelning
Genom att trycka på luftfördelningsknapparna fördelas
luftströmmen efter önskemål
på rutor, kupé och golv.
En symbol i displayen ovanför
klimatpanelen och en tänd
lampa i respektive knapp visar vilken funktion
som är vald.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
91
03 Klimat
Elektronisk klimatanläggning, ECC*
Se tabellen på sidan 93.
Lägre värme:
6. AC – På/Av (ON/OFF)
ON: Luftkonditioneringen är
på. Den styrs av systemets
automatik. På detta sätt kyls
inkommande luft ner och
avfuktas.
03
OFF: Av
När defrosterfunktionen aktiveras slås luftkonditioneringen automatiskt på (kan slås av
med AC-knappen).
OBS
Klimatanläggningens avimningsfunktion
med fuktsensor är kraftigt reducerad med
luftkonditioneringen i avstängt läge (OFF),
samt vid manuellt vald luftdistribution och
fläkthastighet.
7 och 8. Eluppvärmda framstolar*
Gör så här för att få värme i en
framstol:
Högre värme:
92
Ett tryck på knappen – båda lamporna
lyser.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
10. Temperaturväljare
Temperaturen för förarsidan
och passagerarsidan kan
ställas in separat.
Två tryck på knappen – en lampa lyser.
Värmen avstängd:
Tre tryck på knappen – ingen lampa lyser.
9. Eluppvärmd bakruta och yttre
backspeglar
Använd eluppvärmningen för
att få bort is och imma från
bakruta och backspeglar. Ett
tryck på knappen startar uppvärmningen av bakrutan och
backspeglarna samtidigt. En
tänd lampa i knappen visar att
funktionen är aktiv.
Avstängning kan ske manuellt eller automatiskt. Manuellt sker det med ett tryck på
knappen. Med automatik kopplas bakrutan
och backspeglarna ifrån efter 12–20 minuter
beroende på yttertemperatur.
Vid kall väderlek fortsätter uppvärmningen*
även efter 20 minuter för att hålla bakruta och
backspeglar fria från is och imma. Intensiteten
på uppvärmningen anpassas till yttertemperaturen. Funktionen måste stängas av manuellt.
Ett tryck på knappen aktiverar
enbart en sida. Ytterligare ett
tryck aktiverar den andra
sidan. Ett tredje tryck aktiverar båda sidorna.
Aktiv sida indikeras med knappens lampa och
i displayen ovanför klimatpanelen.
När bilen startas är den senast gjorda inställningen kvar.
OBS
Det går inte att påskynda uppvärmning/
nedkylning genom att välja högre/lägre temperatur än den som egentligen önskas.
03 Klimat
Luftdistribution
Luftdistribution
Används:
Luftdistribution
Används:
Luft till rutorna. Visst luftflöde från ventilationsmunstycken. Luften återcirkuleras inte. Luftkonditioneringen är alltid inkopplad.
för att snabbt bli av
med is och imma.
Luft till golv och rutor. Visst
luftflöde från ventilationsmunstycken i instrumentpanelen.
för att få en behaglig
komfort och bra avimning i kallt eller fuktigt
klimat.
Luft till framruta och sidorutor. Visst luftflöde från ventilationsmunstycken.
för att undvika imoch isbildning i kallt
och fuktigt klimat.
(Inte för låg fläkthastighet.)
Luft till golv och från ventilationsmunstycken i instrumentpanelen.
i soligt väder vid svala
utomhustemperaturer.
Luftström till rutorna och
från instrumentpanelens
ventilationsmunstycken.
för att få god komfort
i varmt och torrt klimat.
Luft till golvet. Visst luftflöde
från ventilationsmunstycken i
instrumentpanelen och till
rutor.
för att få värme till fötterna.
Luftström i huvud- och brösthöjd från ventilationsmunstyckena i instrumentpanelen.
för att få god nedkylning i varmt klimat.
Luftström till rutor, från ventilationsmunstycken i instrumentpanelen och till golv.
för att få svalare vid
fötterna eller varmare
upptill i kallt klimat eller
varmt, torrt klimat.
03
93
03 Klimat
Bränsledriven motor- och kupévärmare*
Allmänt om värmare
Tankning
Batteri och bränsle
Om batteriet inte har fullgod laddning eller om
nivån i bränsletanken är för låg, stängs parkeringsvärmaren av automatiskt och informationsdisplayen visar ett meddelande.
Parkeringsvärmaren värmer motor samt
kupéutrymme och kan startas direkt eller med
tidur.
03
Två olika tidpunkter kan väljas med tidur. Med
tidpunkt avses här det klockslag då uppvärmningen av bilen är klar. Bilens elektronik väljer
tidpunkt när uppvärmningen ska börja utifrån
rådande yttertemperatur.
VIKTIGT
Bilen måste stå utomhus när bensin- och
dieselvärmare används.
OBS
När parkeringsvärmaren är aktiv kan rök
komma från bilens undersida, vilket är helt
normalt.
G007632
Om yttertemperaturen överstiger 15 °C kan
värmaren inte startas. Vid –10 °C eller lägre är
parkeringsvärmarens maximala gångtid
50 minuter.
VARNING
Varningsdekal på tankluckan.
VARNING
Bränsle som spillts ut kan antändas. Stäng
av bränsledriven värmare innan tankning
påbörjas.
Kontrollera i informationsdisplayen att parkeringsvärmaren är avstängd. När den arbetar, visar informationsdisplayen
PARKVÄRMARE PÅ.
Parkering i backe
I de fall då bilen parkeras i kraftig lutning, bör
den stå med fronten nedåt för att säkra bränsletillförseln till parkeringsvärmaren.
94
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Bekräfta meddelandet med ett tryck på
blinkerspakens READ-knapp.
Upprepad användning av parkeringsvärmaren i kombination med korta körsträckor
leder till att batteriet laddas ur med påföljande startproblem.
För att säkerställa att bilbatteriet återladdas
med lika mycket energi som värmaren förbrukar, bör man vid regelbunden användning av värmaren köra bilen lika lång tid som
värmaren används.
03 Klimat
Bränsledriven motor- och kupévärmare*
Symboler och displaymeddelanden
Aktivering av värmare
När någon av tidurens inställningar
eller Direktstart aktiveras, lyser
informationssymbolen i kombinationsinstrumentet och informationsdisplayen visar en förklarande
text.
Direktstart och direktavstängning
1. Stega med tumhjulet till DIREKTSTART.
2. Tryck på RESET-knappen för att välja
mellan PÅ och AV.
PÅ: Parkeringsvärmaren påslagen manuellt
eller med programmerat tidur.
03
G029052
AV: Parkeringsvärmaren avstängd.
Display
Innebörd
BRÄNSLEVÄRMARE PÅ
Värmaren är påslagen och arbetar.
TIDUR AKTIVT
FÖR BRÄNSLEVÄRMARE
Påminnelse om att
värmaren kommer
att starta på inställd
tid efter att bilen
lämnats, då fjärrnyckeln tas ur startlåset.
READ-knapp
Tumhjul1
RESET-knapp1
VÄRMARE
AVSTÄNGD –
LÅG BATTERINIVÅ
VÄRMARE
AVSTÄNGD –
LÅG BRÄNSLENIVÅ
1
Värmaren stoppad
av bilens elektronik
för att möjliggöra
motorstart.
Värmaren stoppad
av bilens elektronik
för att möjliggöra
motorstart samt
50 km körning.
Vid direktstart av värmaren kommer den att
vara aktiverad i 50 minuter.
Uppvärmningen av kupén startar så fort
motorns kylvätska uppnått rätt temperatur.
OBS
Bilen kan startas och köras medan parkeringsvärmaren är igång.
Inställning av tidur
Med tiduren anges den tidpunkt då bilen ska
användas och vara uppvärmd.
Välj mellan TIDUR 1 och TIDUR 2.
1. Stega med tumhjulet till PARKVÄRM
TIDUR 1.
2. Tryck kort på RESET-knappen för att
komma till den blinkande timinställningen.
Utan funktion i de bilar som saknar färddator, bränsledriven parkeringsvärmare samt stabilitets- och dragkraftssystem.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
95
03 Klimat
Bränsledriven motor- och kupévärmare*
3. Välj önskad timme med tumhjulet.
Klocka/tidur
4. Tryck kort på RESET för att komma till
minutinställningen.
Värmarens tidur är kopplade till bilens klocka.
5. Välj önskad minut med tumhjulet.
03
6. Tryck kort på RESET för att bekräfta
inställningen.
7. Tryck på RESET för att aktivera tiduren.
Efter inställning av TIDUR 1 kan en andra tid
programmeras i TIDUR 2 genom att stega dit
med tumhjulet.
Inställning av den alternativa tiden görs på
samma sätt som för TIDUR 1.
Avstängning av tidurstartad värmare
En tidurstartad värmare kan stängas av manuellt, innan tiduret gör det. Gör så här:
1. Tryck på READ-knappen.
2. Stega fram till text PARKVÄRM TIDUR 1
eller PARKVÄRM TIDUR 2 med tumhjulet.
Texten PÅ blinkar i displayen.
3. Tryck på RESET.
Texten AV visas med fast sken och värmaren stängs av.
En tidurstartad värmare kan även stängas av
enligt instruktionen i avsnittet "Direktstart och
direktavstängning".
96
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
OBS
Om bilens klocka ställs om, raderas eventuellt gjord programmering av tiduren.
03 Klimat
Bränsledriven tillskottsvärmare* (diesel)
Tillskottsvärmare (diesel)
I dieseldrivna bilar kan tillskottsvärmaren
behövas för att uppnå rätt temperatur i motor
och kupé vid kallt väder.
Värmaren startar automatiskt när extra värme
behövs då motorn är igång.
03
Värmaren stängs av automatiskt när rätt temperatur uppnåtts eller när motorn stängs av.
OBS
Tillskottsvärmaren kan inte sättas på eller
stängas av manuellt utan kontrolleras
enbart av bilens elektronik.
När tillskottsvärmaren är aktiv kan rök
komma från bilens undersida, vilket är helt
normalt.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
97
98
100
102
104
108
110
G020908
Framstolar.............................................................................................
Kupébelysning......................................................................................
Förvaringsplatser i kupén......................................................................
Baksäte.................................................................................................
Lastutrymme.........................................................................................
INTERIÖR
04
04 Interiör
Framstolar
Sittställning
Ändra svankstödet1 (förarstolen och passagerarstolen*), vrid ratten.
Passagerarstolens rygg kan fällas framåt för att
ge plats för lång last.
Ändra ryggstödets lutning, vrid ratten.
1. Skjut stolen så långt bak som möjligt.
Manöverpanel för elmanövrerad stol*.
2. Ställ in ryggstödet till upprätt läge 90 grader.
VARNING
Ställ in rätt körställning på förarstolen och
justera säkerhetsbältet, se sidan 18, innan
körning påbörjas, aldrig under färd.
04
3. Lyft spärrarna på ryggstödets baksida
samtidigt som det fälls framåt.
4. Skjut fram stolen så att nackskyddet
"låses" fast under handskfacket.
Kontrollera att stolen är i låst läge.
Golvmattor*
Fällning av ryggstöd i framsätet*
Förar- och passagerarstolen kan ställas in för
optimal sitt- och körställning.
Framåt/bakåt, lyft handtaget för att ställa in
rätt avstånd till ratt och pedaler. Kontrollera
att stolen är spärrad efter att inställningen
ändrats.
Höja/sänka sittdynans framkant (förarstolen och passagerarstolen*), pumpa upp/
ned.
Höja/sänka stolen (förarsidan och passagerarsidan*), pumpa upp/ned.
1
100
Gäller även elmanövrerad stol.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Volvo tillhandahåller golvmattor speciellt tillverkade för din bil.
VARNING
Golvmattan vid förarplatsen ska vara
ordentligt nedstucken och förankrad i fasthållningsclipsen för att inte komma i kläm
vid och under pedalerna.
04 Interiör
Framstolar
Elmanövrerad stol*
Minnesfunktion
VARNING
Klämrisk. Se till att barn inte leker med reglagen.
Kontrollera att inga föremål finns framför,
bakom eller under stolen vid inställning.
Försäkra dig om att ingen av passagerarna
i baksätet kan komma i kläm.
G020199
G020200
Minne i fjärrnyckel
Inställning av stolen kan göras en viss tid efter
att dörren har låsts upp med fjärrnyckeln utan
att nyckeln har satts i startlåset. Stolen kan alltid ställas in i tändningsläge I eller II.
Lagra inställning
1. Ställ in stolen.
2. Håll knapp M intryckt, samtidigt som
knapp 1, 2 eller 3 trycks in.
Stol framåt/bakåt
Använda lagrad inställning
Ryggstödslutning
Ett överbelastningsskydd utlöses om någon
stol blockeras. Om det händer, slå av tändningen och vänta en kort stund innan stolen
manövreras igen. Endast en av stolens inställningar kan justeras åt gången.
04
Knappar för minnesfunktion.
Sittdynans framkant upp/ner
Stol upp/ner
Förarstolens inställningar lagras i minnet till
den fjärrnyckel som bilen låses med. När bilen
låses upp med samma fjärrnyckel intar förarstolen de lagrade inställningarna när förardörren öppnas.
OBS
Fjärrnyckelns minne är oberoende av stolens minne.
Tryck in en av minnesknapparna 1–3 tills stolen
stannar. Om knappen släpps kommer stolens
rörelse att avbrytas.
Nödstopp
Om stolen oavsiktligt kommer i rörelse, tryck
på valfri knapp så avbryts rörelsen.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
101
04 Interiör
Kupébelysning
Läslampor och kupébelysning
Make up-spegel*
Främre takbelysning
Läslamporna fram tänds eller släcks med ett
tryck på respektive knapp i takkonsolen.
Bakre takbelysning
G020210
G020201
04
G030855
Reglage i takkonsolen för främre läslampor och
kupébelysning.
Läslampa vänster, på/av
Kupébelysning
Läslampa höger, på/av
Läslampa vänster bak, på/av
Läslampa höger bak, på/av
All belysning i kupén kan tändas i tändningsläge I och II samt när motorn är igång. Belysningen kan även aktiveras inom 30 minuter
efter det att:
Lamporna tänds eller släcks med ett tryck på
respektive knapp.
• motorn stängts av och tändningen är i
Instegsbelysning
läge 0
• bilen har låsts upp men motorn har inte
startats.
102
Läslampor bak.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Instegsbelysningen (och kupébelysningen)
tänds respektive släcks när en sidodörr öppnas eller stängs.
Lampan tänds respektive släcks automatiskt
då locket öppnas eller stängs.
Handskfacksbelysning
Handskfacksbelysningen tänds respektive
släcks när luckan öppnas eller stängs.
04 Interiör
Kupébelysning
Belysning lastutrymme
Belysningen i lastutrymmet tänds respektive
släcks då bakluckan öppnas eller stängs.
Belysningsautomatik
Kupébelysningen tänds och förblir tänd i
5 minuter om någon av dörrarna är öppen.
Om någon belysning tänds manuellt och bilen
låses kommer den att släckas automatiskt efter
5 minuter.
Med knapp (2), se sidan 102, kan tre lägen väljas för belysningen i kupén:
• Av – höger sida (märkt med 0) nedtryckt,
belysningsautomatiken är avstängd.
• Neutralläge – belysningsautomatiken är
04
aktiverad. Dimmerfunktionen är aktiv.
• På – vänster sida nedtryckt, kupébelysningen är tänd.
Neutralläge
När knapp (2) är i neutralläge tänds och släcks
kupébelysningen automatiskt enligt nedanstående.
Kupébelysningen tänds och förblir tänd i
30 sekunder om:
• bilen låses upp med fjärrnyckel eller
nyckelblad.
• motorn stannats och fjärrnyckeln vridits till
läge 0.
Kupébelysningen släcks när:
• motorn startar
• bilen låses med nyckel eller fjärrnyckel.
103
04 Interiör
Förvaringsplatser i kupén
Förvaringsplatser
04
104
04 Interiör
Förvaringsplatser i kupén
Förvaringsficka på framstolarnas baksida.
Handskfack
Kavajhållare
Förvaringsfack i dörrpanel med mugghållare.
Biljettklämma
Förvaringsficka i framkant på framstolarnas sittdynor.
Handskfack
Förvaringsfack (t.ex. för cd-skivor) och
mugghållare*) och förvaringsfack bakom
mittkonsolen.
Kavajhållare, endast för lätta plagg.
Förvaringsfack och mugghållare.
Förvaringsficka* i framkant på mittenbaksätets sittdyna.
VARNING
Se till att inga hårda, skarpa eller tunga föremål ligger eller sticker ut så att de kan
orsaka personskador vid en kraftig
inbromsning.
G024208
Flaskhållare*
04
Här kan t.ex. bilens instruktionsbok och kartor
förvaras. Även hållare för mynt, pennor och
bensinkort finns.
Kavajhållaren finns på passagerarstolens
nackskydd. Häng endast lätta plagg på hållaren.
Handskfacket kan låsas med fjärrnyckelns löstagbara nyckelblad. Mer information finns på
sidan 117.
Spänn alltid fast stora och tunga saker med
säkerhetsbältet eller lastsäkringsband.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
105
04 Interiör
Förvaringsplatser i kupén
Förvaring under främre armstödet
Mugghållare i mittkonsolen
Under armstödet finns ett förvaringsutrymme.
Det finns även ett mindre förvaringsutrymme i
det delbara armstödet. Tryck på den mindre
knappen och lyft armstödet för att öppna det
grunda facket. Tryck på den större knappen
och lyft armstödet för att öppna det djupare
facket.
I det djupare facket finns det plats för
10 stycken vanliga cd-fodral. Fodralen måste
förvaras stående på högkant för att alla 10 ska
få plats.
G018372
G026704
G018371
04
Under jalusiet finns utrymme för en dubbel
mugghållare. Utrymmet kan användas för förvaring genom att mugghållaren lyfts ur. Lyft i
mugghållarens bakkant där ett urtag finns.
Om mugghållaren ska monteras – passa först
in mugghållarens två styrklackar i de två urtagen i utrymmets framkant och tryck sedan ner
mugghållarens bakkant.
Stäng jalusiet genom att underifrån ta tag i
dess framkant och dra framåt.
106
04 Interiör
Förvaringsplatser i kupén
Förvaringsfack bakom växelspaken
Flaskhållare*
Askkopp*
Då knappar inte finns för parkeringshjälp och
BLIS, se sidorna 153 och 155, kan utrymmet
användas som förvaringsfack.
En flaskhållare för större flaskor är placerad
bak på tunnelkonsolen.
G019622
G017441
04
En askkopp är placerad bak på tunnelkonsolen.
Öppna askkoppen genom att dra ut luckans
överkant.
För att tömma askkoppen:
1. Tryck ned spärren, se föregående bild, och
tippa luckan utåt.
2. Lyft sedan ut askkoppen.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
107
04 Interiör
Baksäte
Nackskydd bak
Fällning av ryggstöd i baksätet
Alla nackskydd regleras i höjdled efter passagerarens längd. Nackskyddets överkant regleras till mitten av bakhuvud. Skjut nackskyddet
uppåt efter behov. För att sänka nackskyddet
måste knappen vid det högra röret tryckas in
samtidigt som nackskyddet trycks ner. För att
ta loss nackskyddet helt ska knappen vid det
högra röret tryckas in samtidigt som nackskyddet dras loss.
Fällning av ryggstöd.
Bakkant av sittdyna
Låsspärr
Fällning av ryggstöd
Placering av nackskydd under sittdyna
VIKTIGT
Nackskydden kan skadas om de inte
avlägsnas helt vid lastning. Även nackskyddet i mitten måste avlägsnas vid tung last.
108
G020790
G014845
G020765
04
Ryggstöden i baksätet kan fällas framåt, tillsammans eller var för sig, för att underlätta
frakt av långa föremål. För att inte bältesbandet
ska skadas eller klämmas fast när ryggstöden
fälls upp eller ner bör de hängas upp i instegshandtagets krok.
1. Häng upp bältesbandet innan ryggstöden
fälls ned eller upp.
2. Lyft i sittdynans bakkant (1) för att fälla fram
sittdynorna.
3. Dra upp och fram låsspärren (2) för att lösgöra ryggstödet. En röd indikering vid låsspärren visar att ryggstödet inte längre är
spärrat.
04 Interiör
Baksäte
4. Fäll ryggstöden (3) halvvägs framåt och ta
bort nackskydden på ytterplatserna. Mittplatsens nackskydd tas bort för att få ett
helt plant golv.
5. Placera nackskydden i plasthylsorna på de
uppfällda sittdynornas undersidor (4).
OBS
När ryggstödet har fällts tillbaka ska den
röda indikeringen inte visas längre. Om den
fortfarande visas är ryggstödet inte spärrat.
04
VARNING
Glöm inte att ta ner bältesbandet igen när
ryggstöden har fällts upp.
109
04 Interiör
Lastutrymme
Skyddsnät*
2. Gör motsvarande på andra sidan. Nätets
fästen fjädrar in, så dra nätet över mot det
vänstra fästet för att få det på plats.
Skyddsgaller*
3. Kontrollera att skyddsnätets fästen sitter
ordentligt fast i takpanelens fästen.
Användning vid nedfällda ryggstöd
Skyddsnätet kan också användas vid nerfällda
ryggstöd. Använd då takpanelens främre fästen.
04
Det utdragbara skyddsnätets förvaringskassett monteras på ryggstödets baksida.
Användning av skyddsnät vid uppfällda
ryggstöd.
1. Dra ut skyddsnätet rakt bakåt. Dra ut det
högra fästet och håll det utdraget och för
in fästet i det bakre stora hålet i takpanelens bakre fäste. För sedan fram fästet till
det främre hålet. Fästet måste tryckas in i
hålet så att "klacken" kommer över
avsmalningen mellan det främre och bakre
hålet.
110
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
1. Dra tillbaka nätets ena fäste till det större
hålet och dra ut det.
G014730
G020768
Borttagning av skyddsnät
2. Ta loss det andra fästet på samma sätt.
Borttagning av lastnätets
förvaringskassett.
1. Fäll hela ryggstödet.
2. Skjut kassetten utåt tills den är frigjord från
fästkonsolerna.
VARNING
Last i lastutrymmet måste förankras väl
även om skyddsnätet är korrekt monterat.
Skyddsgallret hindrar last eller husdjur från att
åka fram i kupén vid häftiga inbromsningar.
Gallret måste alltid, av säkerhetsskäl, fästas
och förankras på rätt sätt.
Uppfällning
Då skyddsgallret är i vägen kan det vikas upp
mot taket:
1. Fatta tag längst ner i skyddsgallrets båge.
2. Dra rakt bakåt och uppåt. Släpp sedan.
Gasdämparna gör att gallret inte faller ned.
För nedfällning, följ omvänd ordning.
04 Interiör
Lastutrymme
Borttagning
Insynsskydd*
4. Knappen fjädrar tillbaka då insynsskyddet
är rätt placerat.
Gör så här för att ta bort skyddsgallret:
5. Upprepa proceduren på motsatt sida.
1. Fäll fram baksätets ryggstöd något (för att
avlasta gasdämparna).
2. Ta bort skyddshattarna över muttrarna
som håller skyddsgallret på båda sidorna.
3. Skruva ur muttrarna tills gängorna är jämns
med mutterns kant.
4. Vrid gallret bakåt i bilen en aning så går det
fritt från klädseln. Vinkla inte gallret för
mycket eftersom det då kilar fast och kan
bli svårt att dra ur.
5. Gör samma sak med det andra fästet och
lyft sedan försiktigt ut gallret.
Insynsskydd.
Ditsättning
Montering av insynsskydd.
För att sätta dit skyddsgallret:
1. Följ anvisningen i omvänd ordning.
Gör så här för att montera insynsskyddet:
2. Dra de båda muttrarna med 24 Nm.
1. För insynsskyddets främre del bakåt/över
kassetten.
Vid osäkerhet om borttagning eller ditsättning
av skyddsgallret, rådfråga en auktoriserad
Volvoverkstad.
2. Placera sedan insynsskyddet i sina spår
utmed sidopanelerna, längst in i lastutrymmet.
3. Skjut knappen framåt så att låshakarna
dras in. Tryck därefter insynsskyddet neråt
i spåret.
G020767
G020766
04
6. Kontrollera att insynsskyddet sitter fast i
lastutrymmet.
7. Placera insynsskyddets främre del i de kilformade spåren på sidopanelarna, mot
baksätet.
8. Insynsskyddet är nu klart att användas.
VARNING
Placera inte några föremål på insynsskyddet eller på dess främre del.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
111
04 Interiör
Lastutrymme
Användning
Dra insynsskyddet över bagaget och haka fast
hakarna i spåren på de bakre stolparna i lastutrymmet.
Borttagning av insynsskydd.
Lastsäkringsöglor*
2. Dra ut skyddsnätet snett bakåt.
3. Fäll tillbaka ryggstöden.
2. Skjut knappen framåt, lyft upp insynsskyddets ena ände. Upprepa på motsatt sida.
Tag sedan ut insynsskyddet.
4. Kroka i nätet i takpanelens fästen enligt
samma beskrivning som vid uppfällda
ryggstöd.
OBS
När ryggstödet har fällts tillbaka ska den
röda indikeringen inte visas längre. Om den
fortfarande visas är ryggstödet inte spärrat.
Användning av skyddsnät i
kombination med insynsskydd
G014757
1. Lyft upp insynsskyddets främre del, för det
bakåt, låt det sedan hänga fritt.
04
1. Fäll fram ryggstöden en aning för att
komma åt skyddsnätskassetten. Börja
med 40 %-delen.
G020769
Lastsäkringsöglorna används till att fästa
spännband eller nät som ska förankra gods i
lastutrymmet.
112
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
04 Interiör
Lastutrymme
Bärkassehållare*
Eluttag i lastutrymme*
Fäll ned locket för att komma åt eluttaget. Det
fungerar oavsett om tändningen är påslagen
eller inte.
OBS
Tänk på att inte använda eluttaget med
motorn avslagen eftersom det finns risk för
urladdning av bilens startbatteri.
G014756
G014731
04
Bärkassehållaren håller kassar på plats och
förhindrar att de välter så att innehållet sprids
runt i lastutrymmet.
1. Fäll upp luckan i lastutrymmet.
2. Spänn fast bärkassarna med hjälp av
spännbandet.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
113
Fjärrnyckel med nyckelblad..................................................................
Låspunkter............................................................................................
Keyless drive*........................................................................................
Batteri i fjärrnyckel................................................................................
Låsning och upplåsning........................................................................
Barnsäkerhetsspärr...............................................................................
Larm*.....................................................................................................
114
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
116
119
120
123
124
127
128
LÅS OCH LARM
05
05 Lås och larm
Fjärrnyckel med nyckelblad
Fjärrnyckel
Förlust av fjärrnyckel
Bilen levereras med två fjärrnycklar.
Om någon av fjärrnycklarna förloras ska bilens
återstående fjärrnycklar tas med till en Volvoverkstad – en auktoriserad Volvoverkstad
rekommenderas. I stöldförebyggande syfte
måste den förlorade fjärrnyckelns kod raderas
ur systemet.
Nyckelbladens unika kod finns hos auktoriserade Volvoverkstäder, vilka rekommenderas
vid beställning av nya nyckelblad.
Maximalt sex fjärrnycklar/nyckelblad till en och
samma bil kan programmeras och användas.
Indikering med blinkningar vid låsning/
upplåsning
05
När bilen låses upp med fjärrnyckeln eller Keyless drive-systemet, indikerar bilens körriktningsvisare med två korta blinkningar att upplåsningen utförts korrekt.
Vid låsning sker indikeringen med en lång
blinkning och endast om alla lås är låsta, efter
att dörrar och baklucka stängts.
I Menysystemet under Personliga inställningar
är det möjligt att koppla bort indikeringen med
blinkningar. Då går det inte längre att utläsa om
korrekt låsstatus erhållits, se sidan 79.
116
Elektronisk startspärr
Fjärrnycklarna är försedda med kodade chips.
Koden måste stämma överens med läsaren
(mottagaren) i startlåset. Bilen kan endast startas om rätt fjärrnyckel med korrekt kod
används.
G019402
Fjärrnycklarna innehåller löstagbara nyckelblad av metall för mekanisk låsning/upplåsning
av förardörr och handskfack.
Fjärrnyckelfunktioner
Låsning – Låser samtliga dörrar och baklucka. Ett långt tryck stänger även sidorutorna och takluckan.
Upplåsning – Låser upp dörrarna och bakluckan.
Trygghetsbelysning – Tänder belysningen på avstånd – lyser upp området runt
bil parkerad på mörk plats. Ett tryck på
knappen tänder innerbelysning, positions-/parkeringsljus, nummerskyltsbelysning och lampor i de yttre backspeglarna
(tillval). Belysningen släcks automatiskt
05 Lås och larm
Fjärrnyckel med nyckelblad
efter 30, 60 eller 90 sekunder. För tidsinställning, se sidan 79.
Löstagbart nyckelblad
Ditsättning av nyckelblad
Var försiktig när nyckelbladet sätts tillbaka på
sin plats i fjärrnyckeln.
Baklucka – Ett tryck på knappen låser upp
enbart bakluckan.1
1. Håll fjärrnyckeln med den spetsiga änden
ner och släpp ner nyckelbladet i sitt spår.
Panikfunktion – Används för att i nödfall
söka omgivningens uppmärksamhet. Om
den röda knappen hålls intryckt i minst tre
sekunder eller trycks in två gånger inom tre
sekunder, aktiveras blinkers och signalhorn. Funktionen kan stängas av med
samma knapp, efter att den varit aktiv
minst 5 sekunder. I annat fall stängs den av
efter 30 sekunder.
2. Tryck lätt på nyckelbladet för att låsa det i
spärrat läge. Ett "klick" hörs.
Upplåsning dörr med nyckelblad
G019403
Om centrallåset inte kan aktiveras med fjärrnyckeln, t.ex. om batterierna är slut, kan förardörren låsas upp och öppnas på följande sätt:
VIKTIGT
Fjärrnyckelns smala del är extra känslig
eftersom chipset sitter där. Bilen kan inte
startas om chipset förstörs.
Med fjärrnyckelns löstagbara nyckelblad kan:
1. Stick in nyckelbladet i förardörrens nyckelhål.
2. Vrid bladet 45 grader medurs och öppna
dörren.
05
• förardörren öppnas manuellt om centrallåset inte aktiveras med fjärrnyckeln, se
sidan 121.
• åtkomst till handskfacket spärras, se
sidan 118.
Losstagning av nyckelblad
OBS
När förardörren låses upp med nyckelbladet
och öppnas, utlöses larmet. Det stängs av
genom att sätta fjärrnyckeln i startlåset, se
sidan 129.
För att ta fram nyckelbladet ur fjärrnyckeln:
Skjut den fjäderbelastade spärren åt sidan.
Dra samtidigt ut nyckelbladet.
1
Funktionen låser upp luckan – den öppnas inte.
``
117
05 Lås och larm
Fjärrnyckel med nyckelblad
Låsning av handskfack
OBS
Fjärrnyckel utan nyckelblad kan inte låsa
upp handskfacket.
G020034
Funktionen kan med fördel användas när
bilen lämnas till service, hotell eller liknande.
05
Handskfacket kan endast låsas/låsas upp med
fjärrnyckelns löstagbara nyckelblad. (För
information om nyckelblad, se sidan 117.)
Skjut in nyckelbladet i handskfackets lås.
Vrid nyckelbladet 90 grader medurs.
Nyckelhålet är horisontellt i låst läge.
Dra ut nyckelbladet.
118
Upplåsning sker i omvänd ordning.
05 Lås och larm
G019450
Låspunkter
Låspunkter för fjärrnyckel med nyckelblad.
05
Låspunkter för fjärrnyckel utan nyckelblad.
119
05 Lås och larm
Keyless drive*
Nyckellöst lås- och startsystem
Fjärrnyckeln inom maximalt 1,5 m från
bilen
För att en dörr eller bakluckan ska kunna öppnas måste en fjärrnyckel finnas inom maximalt
ca 1,5 m avstånd från bilens dörrhandtag eller
baklucka.
Det innebär att den som skall öppna en dörr
måste bära fjärrnyckeln med sig. Det går inte
att öppna en dörr om fjärrnyckeln befinner sig
på andra sidan av bilen.
G019451
Det gråmarkerade fältet i bilden illustrerar det
område som täcks in av systemets antenner.
05
Täckningsområde för keyless-funktion
Med Keyless Drive-systemet kan bilen låsas
upp, köras och låsas utan nyckel. Det räcker
att ha fjärrnyckeln med sig i fickan eller i
väskan.
Systemet gör det bekvämare att öppna bilen
t.ex. med bärkassar i en hand och ett barn i den
andra. Du slipper ta fram eller leta efter fjärrnyckeln.
Bilens två fjärrnycklar har keyless-funktion. Det
går att beställa flera. Systemet kan hantera upp
till sex fjärrnycklar med keyless-funktion.
120
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Om någon lämnar bilen och tar med sig en
fjärrnyckel med keyless-funktionen så visas ett
varningsmeddelande i informationsdisplayen
samtidigt som en ljudpåminnelse hörs. Varningsmeddelandet försvinner när fjärrnyckeln
återförts till bilen eller då startvredet vridits till
läge 0. Varningen kommer endast om nyckelvredet är i läge I eller II efter det att någon öppnat och stängt en dörr.
När fjärrnyckeln återförts till bilen försvinner
varningsmeddelandet och ljudpåminnelsen
efter att något av nedanstående gjorts:
• en dörr har öppnats och stängts
• startvredet har vridits till läge 0
• READ-knappen har tryckts in.
Lämna aldrig någon fjärrnyckel i bilen
Om en fjärrnyckel med keyless-funktion glömts
kvar i bilen så passiveras den när bilen låses.
Ingen obehörig kan då öppna dörren.
Om någon bryter sig in bilen och hittar fjärrnyckeln så kan den aktiveras och användas
igen. Hantera därför alla fjärrnycklar med
samma varsamhet.
Störningar i fjärrnyckelns funktion
Keyless-funktionen kan störas av elektromagnetiska avskärmningar och fält. För att undvika
detta: placera inte fjärrnyckeln nära mobiltelefon, metallföremål eller t.ex. i en portfölj av
metall.
Om störningar ändå uppstår, använd fjärrnyckeln och nyckelbladet på vanligt sätt, se
sidan 116.
05 Lås och larm
Keyless drive*
Låsning
OBS
Upplåsning dörr med nyckelblad
På bil med Keyless drive-system och automatisk växellåda måste växelväljaren föras
till P-läget och startvredet vridas till 0-läget.
I annat fall kan bilen varken låsas eller larmas.
Upplåsning
Bilar med Keyless-system har en knapp på dörrarnas ytterhandtag.
När fjärrnyckeln är inom det område som täcks
av systemets antenner, låses dörrarna och
bakluckan på följande sätt:
Tryck in låsknappen på ett av dörrhandtagen.
Alla dörrar måste vara stängda innan låsknappen trycks in. I annat fall låses de inte.
När bilen låses åker låsknapparna på insidan
av dörrarna ner.
1. Öppna dörrarna genom att dra i respektive
dörrhandtag.
2. Öppna bakluckan genom att trycka underifrån på bakluckans öppningsknapp och
lyft bakluckan.
Om keyless-funktionen i fjärrnyckeln av någon
anledning inte fungerar kan bilen låsas upp
med hjälp av fjärrnyckelfunktionerna, se
sidan 116.
Elmanövrerad stol – minnesfunktion i
fjärrnyckeln
Om flera personer med keyless-funktion i fjärrnyckeln stiger in i bilen så får den som först
öppnar dörren sin inställning av förarstolen.
G020225
G020033
När fjärrnyckeln är inom det område som täcks
av systemets antenner:
05
Om centrallåset inte kan aktiveras med fjärrnyckeln, t.ex. om batterierna är slut, kan förardörren öppnas på följande sätt:
1. För att komma åt nyckelhålet: Bänd försiktigt loss plastkåpan på handtaget genom
att föra in nyckelbladet i hålet på plastkåpans undersida.
2. Lås upp dörren med nyckelbladet.
OBS
När förardörren låses upp med nyckelbladet
och öppnas, utlöses larmet. Det stängs av
genom att sätta fjärrnyckeln i startlåset, se
sidan 129.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
121
05 Lås och larm
Keyless drive*
Antennplacering
VARNING
Personer med inopererad pacemaker bör
inte komma närmare Keyless-systemets
antenner än 22 cm med pacemakern. Detta
för att omöjliggöra störningar mellan pacemakern och Keyless-systemet.
Personliga inställningar
G020074
För keyless-funktionerna kan personliga
inställningar göras, se sidan 79.
05
Keyless-systemet har ett antal inbyggda
antenner utplacerade i bilen:
Stötfångare bak, mitten insida
Dörrhandtag, vänster bak
Lastutrymme, mitten längst in under golv
Dörrhandtag, höger bak
Mittkonsol, under bakre del
Mittkonsol, under främre del
122
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
05 Lås och larm
Batteri i fjärrnyckel
Svagt batteri i fjärrnyckel
När batteriet börjar närma sig punkten där fullgod funktion inte kan garanteras, tänds inforoch displayen visar BYT
mationssymbolen
BATTERI I BILNYCKELN eller BILNYCKEL –
BYT BATTERI.
3. Titta noga hur batteriets (+)- och (–)-sida är
monterat (en skiss finns under locket).
4. Bänd bort och byt batteriet. Undvik att
vidröra batteriet och dess kontaktytor med
fingrarna.
5. Sätt tillbaka locket och tryck fast det.
Se till att det uttjänta batteriet blir omhändertaget på ett på ett miljöanpassat sätt.
Byte av batteri i fjärrnyckel
G019406
05
Om låsen vid upprepade tillfällen inte reagerar
på signal från fjärrnyckeln vid normalt avstånd,
bör batteriet bytas (typ CR 2450, 3 V).
1. Lägg fjärrnyckeln med knappsatsen nedåt
och bänd upp locket med en liten mejsel.
2. Lyft av locket.
123
05 Lås och larm
Låsning och upplåsning
Låsning/upplåsning från utsidan
Snabbstängning
För bilar med Keyless-system, se sidan 120.
Ett långt tryck (minst 4 sekunder) på fjärrnyckelns låsknapp stänger alla rutor och taklucka*
samtidigt.
Med fjärrnyckelns upplåsningsknapp kan bilen
låsas upp på två olika sätt (välj i personliga
inställningar, se sidan 79):
• Med ett tryck låsa upp dörrarna och bakluckan
• Med ett tryck låsa upp förardörren och
med ytterligare ett tryck låsa upp de andra
dörrarna samt bakluckan.
Låsning
05
Fjärrnyckelns låsknapp låser dörrarna och bakluckan samtidigt – dörrarnas låsknappar och
dörrhandtagen på insidan frikopplas*.
OBS
Bilen går att låsa även om bakluckan är
öppen – när luckan sedan stängs finns risk
att nycklarna blir inlåsta*.
VARNING
Var uppmärksam på att någon kan bli inlåst
i bilen om den låses utifrån med fjärrnyckeln.
Det går då inte att ta sig ut med några reglage i bilen.
124
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Olika personliga inställningar kan göras, se
sidan 79.
Baklucka
Upplåsning
Upplåsning av enbart bakluckan:
Tryck på fjärrnyckelns knapp för upplåsning av bakluckan.
G007451
Upplåsning
Låsning/upplåsning från insidan
Låsning
Om dörrarna är låsta när bakluckan stängs
låses den inte. Lås med fjärrnyckelns låsknapp
eller inifrån för att både dörrarna och bakluckan
ska låsas.
Med framdörrarnas knapp för centrallåsning
kan dörrarna och bakluckan låsas eller låsas
upp samtidigt.
Upplåsning
Automatisk återlåsning
Om ingen av dörrarna eller bakluckan öppnats
inom 2 minuter efter upplåsning, låses alla lås
igen automatiskt (gäller inte vid låsning från
insidan). Denna funktion minskar risken att
bilen oavsiktligt lämnas olåst. (För bilar med
Larm, se sidan 129.)
Tryck in centrallåsknappens övre del
.
Ett långt tryck (minst 4 sekunder) öppnar
även alla sidorutor samtidigt – för att t.ex.
snabbt vädra ur kupén vid varmt väder.
Det går inte att låsa upp en dörr genom att dra
upp dess låsknapp.
05 Lås och larm
Låsning och upplåsning
Låsning
Blockerat låsläge*
Blockerat låsläge innebär att dörrarna inte kan
öppnas från insidan om de är låsta med fjärrnyckeln.
Tryck in centrallåsknappens nedre del
.
Ett långt tryck (minst 4 sekunder) stänger
även alla rutor och takluckan* samtidigt.
Samtliga dörrar kan låsas med respektive dörrs
låsknapp.
Öppning av dörrar
När dörrarna är låsta från insidan:
Dra två gånger i handtaget, dörren låses
upp och öppnas.
Automatisk låsning
Blockerat låsläge aktiveras med fjärrnyckeln
och inträder med 25 sekunders fördröjning
efter att dörrarna har låsts.
Tillfällig avaktivering
A
Bilen kan endast låsas upp med fjärrnyckeln
vid Blockerat låsläge. Förardörren kan även
låsas upp med det löstagbara nyckelbladet.
E
B
D
C
05
Då bilens hastighet överskrider 7 km/h låses
dörrar och baklucka automatiskt.
G026307
När funktionen är aktiverad och dörrarna har
låsts kan de öppnas på två sätt:
• Dra två gånger i något av dörröppningshandtagen
• Tryck på centrallåsknappens övre del
och dra i dörröppningshandtaget.
Funktionen kan aktiveras/avaktiveras genom
personliga inställningar, se sidan 79.
Aktiva menyval indikeras med ett kryss.
Display
MENU
EXIT
ENTER
Navigering
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
125
05 Lås och larm
Låsning och upplåsning
Om någon vill stanna kvar i bilen och dörrarna
måste låsas från utsidan, kan funktionen
Blockerat låsläge tillfälligt stängas av.
därmed är Blockerat låsläge samt Larmets
rörelse- och lutningssensorer* åter inkopplade.
Det görs på följande sätt:
• Om låssystemet inte ska förändras: Gör
eller
inget val alls och lås bilen. Eller tryck
EXIT och lås bilen.
1. Gå in i menysystemet under
Bilinställningar (för utförlig beskrivning av
menysystemet, se sidan 79).
2. Välj Nedsatt skydd.
3. Välj Aktivera en gång: Instrumentpanelens display visar meddelandet Nedsatt
skydd – Se handbok och Blockerat låsläge stängs av när bilen låses.
05
eller
Välj Fråga vid urstigning: Varje gång
nyckeln vrids till läge 0 visar ljudanläggningens display meddelandet ENTER
minskar skyddet tills motorn startas
igen. EXIT avbryter – välj då något av
alternativen:
• Om Blockerat låsläge ska stängas av:
Tryck ENTER och lås bilen.
Är bilen utrustad med Larm med rörelse- och
lutningssensorer* stängs dessa av samtidigt,
se sidan 129.
Nästa gång fjärrnyckeln vrids till nyckelläge II
nollställs systemet och instrumentpanelens
display visar meddelandet Fullt skydd och
126
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
OBS
Om bilen är utrustad med larm:
•
•
Tänk på att bilen larmas när den låses.
Om någon av dörrarna öppnas inifrån
går larmet igång.
VARNING
Lämna inte kvar någon i bilen utan att först
avaktivera funktionen Blockerat låsläge för
att inte riskera att någon blir inlåst.
05 Lås och larm
Barnsäkerhetsspärr
Elektrisk spärr dörrar och fönster bak*
Manuell spärr bakdörrar
OBS
Manuell spärr i vänster bakdörr.
Dörren kan inte öppnas från insidan.
Dörren kan öppnas från insidan.
Reglaget för manuell barnsäkerhetsspärr sitter
i bakkanten på bakdörrarna och är endast
åtkomligt när dörren är öppen.
För att aktivera eller avaktivera barnsäkerhetsspärren:
1. Ta loss fjärrnyckelns nyckelblad.
2. Vrid reglaget med nyckelbladet.
G017440
G014697
Det finns ingen manuell spärr på bilar utrustade med den elektriska barnsäkerhetsspärren.
05
Förardörrens reglagepanel.
När den elektriska barnsäkerhetsspärren är
aktiv kan de bakre:
• fönstren endast öppnas med förardörrens
reglagepanel
• dörrarna inte öppnas inifrån.
1. Barnsäkerhetsspärren aktiveras i nyckelläge I eller II.
2. Tryck på reglaget i förardörren.
Instrumentpanelens display visar ett meddelande.
Lampan i knappen lyser när spärren är
aktiv.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
127
05 Lås och larm
Larm*
Larmsystem
Larmindikator
OBS
När larmet är inkopplat övervakar det kontinuerligt alla larmingångar.
Försök inte själv reparera eller förändra
komponenter som ingår i larmsystemet. Alla
sådana försök kan påverka försäkringsvillkoren.
Larmet löser ut om:
• en dörr, motorhuven eller bakluckan öppnas
Inkoppling av larmfunktion
• en icke godkänd nyckel används i startlå-
set eller om låset utsätts för åverkan
• en rörelse detekteras i passagerarutrymmet (om det är utrustat med rörelsesensor)
• bilen lyfts eller bogseras iväg (om den är
05
G020227
utrustad med lutningssensor)
• startbatteriets kabel kopplas ifrån
• någon försöker koppla bort sirenen.
VIKTIGT
Larmet är helt inkopplat när bilens körriktningsvisare gjort en lång blinksignal och
dioden på instrumentpanelen blinkar en
gång varannan sekund.
En röd lysdiod på instrumentpanelen visar
larmsystemets status:
• Dioden släckt – Larmet är frånkopplat.
• Dioden blinkar en gång varannan sekund –
Larmet är inkopplat.
•
Dioden blinkar snabbt efter frånkoppling
av larmet och fram till dess att nyckelläge
II aktiveras – Larmet har varit utlöst.
Om ett fel uppstått i larmsystemet visas ett
meddelande i displayen. Kontakta då en verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad
rekommenderas.
128
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Tryck på fjärrnyckelns låsknapp. En lång
blinksignal från bilens körriktningsvisare
bekräftar att larmet är inkopplat och att
dörrarna är låsta.
Frånkoppling av larmfunktion
Tryck på fjärrnyckelns upplåsningsknapp.
Två korta blinksignaler från bilens körriktningsvisare bekräftar att larmet är frånkopplat och dörrarna upplåsta.
05 Lås och larm
Larm*
Automatisk återaktivering av larm
Fjärrnyckel ur funktion
Reducerad larmnivå
Funktionen skyddar från att bilen oavsiktligt
lämnas med larmet frånkopplat.
Om ingen av dörrarna eller bakluckan öppnats
inom två minuter efter frånkoppling av larmet
(och bilen har låsts upp med fjärrnyckeln)
kopplas larmet automatiskt in igen. Bilen låses
samtidigt.
A
Stänga av utlöst larm
Tryck på fjärrnyckelns upplåsningsknapp
eller sätt in nyckeln i startlåset.
G019420
En bekräftande signal ges genom att körriktningsvisarna avger två korta blinkningar.
Larmsignaler
Vid larm sker följande:
• En siren ljuder under 25 sekunder. Den har
ett eget batteri som träder in om inte bilens
startbatteri har tillräcklig laddning eller
kopplas ifrån.
• Samtliga körriktningsvisare blinkar i
5 minuter eller tills larmet kopplas ifrån.
E
B
D
C
05
Om fjärrnyckeln av någon anledning inte fungerar, kan larmet ändå stängas av och bilen
startas på följande sätt:
1. Öppna förardörren med nyckelbladet.
Larmet löser ut och sirenen ljuder.
2. På bilar med Keyless drive-system: Ta
först bort vredet genom att trycka in
spärren (1) och dra ut (2).
3. Sätt fjärrnyckeln i startlåset (3). Larmet
avaktiveras. Larmlampan blinkar snabbt
tills fjärrnyckeln vridits till nyckelläge II.
G026307
Aktiva menyval indikeras med ett kryss.
Display
MENU
EXIT
ENTER
Navigering
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
129
05 Lås och larm
Larm*
För att undvika oavsiktlig aktivering av larmet –
om man t.ex. lämnar en hund i bilen eller vid en
färjeresa – kan rörelse- och lutningssensorerna
tillfälligt stängas av.
Det görs på följande sätt:
1. Gå in i menysystemet under
Bilinställningar (för utförlig beskrivning av
menysystemet, se sidan 79).
2. Välj Nedsatt skydd.
3. Välj Aktivera en gång: Instrumentpanelens display visar meddelandet Nedsatt
skydd – Se handbok och Rörelse- och
lutningssensorer stängs av när bilen låses.
05
eller
Välj Fråga vid urstigning: Varje gång
nyckeln vrids till läge 0 visar ljudanläggningens display meddelandet ENTER
minskar skyddet tills motorn startas
igen. EXIT avbryter – välj då något av
alternativen:
• Om rörelse- och lutningssensorer ska
avaktiveras: Tryck ENTER och lås bilen.
130
därmed är rörelse- och lutningssensorer samt
Blockerat låsläge åter inkopplade.
eller
• Om sensorerna inte ska stängas av: Gör
inget val alls och lås bilen. Eller tryck
EXIT och lås bilen.
5. Avaktivera larmet genom att låsa upp med
fjärrnyckeln.
Test av larm för motorhuv
1. Sitt i bilen och avaktivera rörelsesensorn.
Test av larmsystem
Test av rörelsesensor i kupé
2. Aktivera larmet. Sitt kvar i bilen och lås
dörrarna med knappen på fjärrnyckeln.
1. Öppna samtliga fönsterrutor.
3. Vänta 30 sekunder.
2. Aktivera larmet. Aktivering av larmet
bekräftas med en långsam blinkning av
lampan.
4. Öppna motorhuven med handtaget under
instrumentpanelen. En siren skall nu ljuda
och samtliga körriktningsvisare skall
blinka.
3. Vänta 30 sekunder.
4. Testa rörelsesensorn i kupén genom att
lyfta ut t.ex. en väska från stolsdynan. En
siren skall nu ljuda och samtliga körriktningsvisare skall blinka.
5. Avaktivera larmet genom att låsa upp med
fjärrnyckeln.
Test av larm för dörrar
Är bilen utrustad med Blockerat låsläge stängs
det av samtidigt, se sidan 125.
1. Aktivera larmet.
Nästa gång fjärrnyckeln vrids till nyckelläge II
nollställs systemet och instrumentpanelens
display visar meddelandet Fullt skydd och
3. Lås upp med nyckel på förarsidan.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
4. Öppna en av dörrarna. En siren skall nu
ljuda och samtliga körriktningsvisare skall
blinka.
2. Vänta 30 sekunder.
5. Avaktivera larmet genom att låsa upp med
fjärrnyckeln.
05 Lås och larm
05
131
132
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
134
136
137
139
141
142
144
148
149
151
153
155
159
161
162
164
166
170
171
G020912
Allmänt..................................................................................................
Bränslepåfyllning...................................................................................
Start av motor.......................................................................................
Start av motor – Flexifuel......................................................................
Keyless drive*........................................................................................
Manuell växellåda.................................................................................
Automatväxellåda.................................................................................
Fyrhjulsdrift...........................................................................................
Bromssystemet.....................................................................................
DSTC - Stabilitets- och dragkraftssystem*...........................................
Parkeringshjälp*....................................................................................
BLIS* – Blind Spot Information System................................................
Bogsering och bärgning........................................................................
Starthjälp...............................................................................................
Körning med släpvagn..........................................................................
Draganordning*.....................................................................................
Delbar dragkrok*...................................................................................
Lastning................................................................................................
Anpassning av ljusbild..........................................................................
START OCH KÖRNING
06
06 Start och körning
Allmänt
Ekonomisk körning
Motor och kylsystem
Att köra ekonomiskt och spara miljön är att
köra förutseende och mjukt samt att anpassa
körsätt och hastighet till den rådande situationen. För fler råd om att spara miljön, se
sidan 14.
Under speciella förhållanden, t.ex. i brant terräng, extrem hetta eller med tung last, finns det
risk att motor och kylsystem överhettas.
• Kör motorn varm så snart som möjligt.
• Låt inte motorn gå på tomgång utan kör
med lätt belastning så snart det är möjligt.
•
•
•
•
06
En kall motor drar mer bränsle än en varm.
Undvik häftiga inbromsningar.
VARNING
Kör inte med öppen baklucka. Giftiga
avgaser kan sugas in i bilen via lastutrymmet.
Undvik överhettning i kylsystemet
• Håll en låg hastighet vid körning med släpvagn upp för en lång brant stigning.
• Stäng inte av motorn omedelbart vid stopp
efter en hård körning.
• Ta bort extraljus som sitter framför grillen
Vadning
Bilen kan köras genom ett vattendjup på högst
25 cm med en hastighet av högst 10 km/h.
Extra försiktighet ska iakttas vid passage av
strömmande vatten.
om du kör i extremt varmt väder.
Kör inte med onödig last i bilen.
Undvik överhettning i motorn
Använd inte vinterdäck när vägarna är
torra.
• Ta bort lasthållaren när den inte används.
• Undvik att köra med öppna fönster.
Kör inte motorn på högre än 4500 varv per
minut (dieselmotor: 3500 varv per minut) om du
kör med släpvagn eller husvagn i kuperad terräng. Då kan oljetemperaturen bli för hög.
Halt väglag
Öppen baklucka
Öva halkkörning under kontrollerade former,
för att lära känna den nya bilens reaktioner.
Undvik att köra med öppen baklucka. Om det
ändå är nödvändigt att köra med öppen lucka
en kortare sträcka, gör så här:
1. Stäng alla fönster.
2. Fördela luften mot rutan och golvet och kör
fläkten på högsta hastighet.
VIKTIGT
Motorskada kan uppstå om vatten kommer
in i luftfiltret.
Vid större djup kan vatten komma in i transmissionen. Då minskar oljornas smörjande
förmåga vilket förkortar livslängden på
dessa system.
Vid vadning, håll låg hastighet och stanna inte
bilen. När vattnet passerats, tryck lätt på
bromspedalen och kontrollera att full bromsverkan uppnås. Vatten och t.ex. gyttja kan göra
bromsbeläggen våta med fördröjd bromsverkan som resultat.
Rengör de elektriska kontakterna för elektrisk
motorvärmare och släpvagnskoppling efter
körning i vatten och lera.
134
06 Start och körning
Allmänt
VIKTIGT
Låt inte bilen stå med vatten över trösklarna
någon längre stund, det kan orsaka elfel i
bilen.
funktioner eller reducerar belastningen på batteriet t.ex. genom att minska kupéfläkten och
stänga av ljudanläggningen.
Ladda batteriet genom att starta motorn.
Vid motorstopp i vatten, prova inte omstart.
Bogsera bilen ur vattnet.
Överbelasta inte batteriet
De elektriska funktionerna i bilen belastar batteriet olika mycket. Undvik att ha fjärrnyckeln i
läge II när motorn är avstängd. Använd istället
nyckelläge I, då mindre ström förbrukas.
Observera att 12 V-uttaget i lastutrymmet lämnar ström även när fjärrnyckeln är tagen ur
startlåset.
Exempel på funktioner som drar mycket ström
är:
•
•
•
•
kupéfläkt
06
vindrutetorkare
audioanläggning (hög volym)
parkeringsljus.
Var även uppmärksam på olika tillbehör som
belastar det elektriska systemet. Använd inte
funktioner som drar mycket ström när motorn
är avstängd.
Om batterispänningen är låg visas en text i displayen. Energisparfunktionen stänger ner vissa
135
06 Start och körning
Bränslepåfyllning
Öppning av tanklucka
3. Dra ut locket.
4. Häng upp locket på insidan av tankluckan.
OBS
Sätt tillbaka tanklocket efter tankning. Vrid
tills ett eller flera tydliga klick hörs.
Påfyllning av bränsle
Överfyll inte tanken utan avbryt när pumpmunstycket slår ifrån.
VARNING
Bränsle som spillts ut på marken kan antändas av avgaserna.
Stäng av bränsledriven värmare innan tankning påbörjas.
Bär aldrig en påslagen mobiltelefon i samband med tankning. Ringsignalen kan
åstadkomma gnistbildning och antända
bensinångorna, vilket i sin tur kan medföra
brand och personskada.
G015313
Bensin
Glöm ej stänga av bränsledriven värmare innan
tankning!
06
Öppna tankluckan med knappen på belysningspanelen, se sidan 58. Motorn måste vara
avstängd innan luckan går att öppna. Tankluckan är placerad på höger bakskärm.
Stängning
Tryck in luckan tills ett klickande ljud hörs.
Tanklock
1. Vrid tanklocket tills ett påtagligt motstånd
känns.
2. Vrid förbi motståndet till stopp.
136
OBS
En överfull tank kan vid varmt väder rinna
över.
Bränsle med sämre kvalitet än som anges, ska
inte användas då motoreffekten och bränsleförbrukningen kan påverkas negativt, se
sidan 272.
VIKTIGT
Tillsätt inga renhållande tillsatser i bensinen,
om det inte har rekommenderats av Volvo.
För mer information om bensin, se sidan 273.
Diesel
Dieseloljan kan vid låga temperaturer (–5 °C till
–40 °C) ge en paraffinutfällning vilket kan leda
till startsvårigheter. För mer information, se
sidan 273 .
VIKTIGT
Använd särskilt vinterbränsle under den
kalla årstiden.
06 Start och körning
Start av motor
Innan motorn startas
Dra åt parkeringsbromsen.
Automatväxellåda
Sätt växelväljaren i läge P eller N.
Start av motor
Nyckellägen
Bensin
0 – Låsläge
Rattlåset låser ratten när fjärrnyckeln tas ur startlåset.
Vrid fjärrnyckeln till nyckelläge III. Om
motorn inte startar inom 5–10 sekunder,
släpp nyckeln och gör ett nytt startförsök.
Manuell växellåda
Lägg växelspaken i friläge och håll kopplingspedalen nedtryckt helt. Detta är särskilt viktigt
vid sträng kyla.
VARNING
Ta aldrig fjärrnyckeln ur startlåset under körning eller när bilen bogseras. Rattlåset kan
aktiveras, vilket gör bilen omöjlig att styra.
Fjärrnyckeln måste vara i nyckelläge II vid
bogsering.
OBS
Vid kallstart kan tomgångsvarvtalet vara
märkbart högre än normalt för vissa motortyper. Detta för att så snabbt som möjligt få
upp avgasreningssystemet till normal driftstemperatur, vilket minimerar avgasemissioner och skonar miljön.
Diesel
1. Vrid fjärrnyckeln till nyckelläge II.
> En kontrollsymbol i kombinationsinstrumentet visar att förvärmning av motorn
pågår, se sidan 51.
I – Radioläge
Vissa elkomponenter kan
kopplas in. Motorns elsystem
är inte inkopplat.
2. Vrid nyckeln till läge III när kontrollsymbolen släcks.
Autostart (5-cylindrig)
Med autostartfunktionen behöver inte fjärrnyckeln (eller startvredet på bilar med Keyless
drive, se sidan 120) hållas i nyckelläge III tills
motorn har startat.
II – Körläge
Fjärrnyckelns läge under körning. Bilens elsystem är
inkopplat.
Vrid nyckeln till startläge III och släpp den bara
– startmotorn arbetar sedan automatiskt tills
motorn har startat.
06
OBS
Vid start av dieselmotor i extrem kyla, utan
att invänta förvärmning av motorn, kan den
automatiska startsekvensen fördröjas några
sekunder.
III – Startläge
Startmotorn kopplas in. Fjärrnyckeln släpps och fjädrar
automatiskt tillbaka till körläge då motorn startat.
``
137
06 Start och körning
Start av motor
Ett tickande ljud kan höras om nyckeln är i ett
mellanläge. Vrid då nyckeln till läge II och tillbaka för att bli av med ljudet.
När rattlåset är aktiverat
Om framhjulen står så att det blir spänningar i
rattlåset kan ett varningsmeddelande i
informationsdisplayen visas och bilen går inte
att starta.
1. Ta fjärrnyckeln ur startlåset och vrid ratten
så att spänningen släpper.
2. Håll kvar ratten i samma läge medan nyckeln sätts tillbaka och ett nytt startförsök
görs.
VARNING
06
Ta aldrig fjärrnyckeln ur startlåset under
körning eller när bilen bogseras. Rattlåset
aktiveras och bilen går inte att styra.
VARNING
Ta alltid fjärrnyckeln ur startlåset när bilen
lämnas, särskilt om det finns barn i bilen.
Se till att rattlåset är aktiverat när bilen lämnas
så minskar risken för stöld.
138
Fjärrnycklar och elektronisk startspärr
Fjärrnyckeln ska inte hänga ihop med andra
nycklar eller metallföremål på samma nyckelknippa. Den elektroniska startspärren kan då
aktiveras av misstag.
06 Start och körning
Start av motor – Flexifuel
Allmänt om start med Flexifuel
Motorn startas på samma sätt som i en bensindriven bil, se sidan 137.
OBS
Startspärren aktiveras vid upprepade startförsök. Innan nytt startförsök kan göras
måste startnyckeln/-vredet först vridas tillbaka till läge I eller 0.
VIKTIGT
Om motorn inte startar trots upprepade
startförsök; kontakta en verkstad – en
auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Motorvärmare*
Bilar avsedda för bioetanol E85 har en elektrisk
motorvärmare*. Att starta och köra med en förvärmd motor innebär kraftigt sänkta utsläpp
och minskad bränsleförbrukning. Sträva därför
efter att använda motorvärmare under hela vinterhalvåret.
VARNING
Motorvärmaren drivs med högspänning.
Felsökning och reparation på en elektrisk
motorvärmare och dess elektriska anslutningar får enbart utföras av en verkstad – en
auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Vid startsvårigheter
Om motorn inte startar vid första försöket, gör
följande:
1. Trampa ned gaspedalen 1/3 till 1/2.
OBS
2. Vrid fjärrnyckeln/startvredet till nyckelläge
III.
Att tänka på för den som vill ha reservbränsle med sig:
3. När motorn startat; lätta gaspedalen efter
hand som motorns varvtal ökar.
Vid motorstopp på grund av tom bränsletank kan bioetanol E85 från en reservdunk
vid extrem kyla göra att motorn blir svårstartad. Det undviks genom att ha reservdunken fylld med 95-oktanig bensin.
Om motorn inte startar efter
10 sekunder, andra försöket
Vrid fjärrnyckeln/startvredet till nyckelläge III tills motorn startar, dock ej längre
än 60 sekunder.
Om motorn fortfarande inte startar
Vänta en minut, tryck ned gaspedalen helt
och upprepa föregående moment.
Elintag till motorvärmare.
När temperaturen förväntas bli lägre än
–10 °C och bilen är tankad med bioetanol E85
bör motorvärmare användas ca 2 timmar för att
underlätta en snabb start av motorn.
06
För mer information om Flexifuels bränsle bioetanol E85, se sidan 273.
Ju lägre temperatur desto längre tid med
motorvärmare behövs. Vid –20 °C bör värmaren användas ca 3 timmar.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
139
06 Start och körning
Start av motor – Flexifuel
Bränsleadaption
Om bränsletanken fylls på med bensin efter att
bilen körts på bioetanol E85 (eller omvänt) kan
motorn gå lite ojämnt en stund. Därför är det
viktigt att låta motorn vänja sig (adaptera) till
den nya bränsleblandningen.
Adaptionen sker automatiskt då bilen körs en
kort period med jämn hastighet.
VIKTIGT
Efter ändring av bränsleblandning i tanken
ska en adaption göras genom att köra med
en jämn hastighet under ca 15 minuter.
Om startbatteriet varit urladdat eller bortkopplat krävs en något längre körperiod för adaption
eftersom elektronikens minne tömts.
06
140
06 Start och körning
Keyless drive*
Start av bilen
Allmänt
Start med fjärrnyckel
Trampa ner kopplingspedalen (manuellt
växlad bil) eller bromspedalen (automatväxlad bil).
Bensinmotor
Tryck in och vrid startvredet till nyckelläge III.
1. Vrid först startvredet till nyckelläge II och
vänta tills dieselkontrollsymbolen i kombinationsinstrumentet slocknat, se
sidan 51.
G019420
G019410
Dieselmotor
2. Vrid därefter startvredet till läge III.
Med Keyless drive-systemet kan bilen låsas
upp, köras och låsas utan nyckel, se
sidan 120.
Om fjärrnyckelns batteri är slut fungerar inte
keyless drive-funktionen. Starta då bilen
genom att använda fjärrnyckeln som startvred.
Startvredet i startlåset används på samma sätt
som en fjärrnyckel. En förutsättning för att bilen
ska starta är att bilens fjärrnyckel finns i kupén
eller i lastutrymmet.
1. Tryck in spärren i startvredet.
06
2. Dra ut startvredet ur startlåset.
3. Stick in fjärrnyckeln i startlåset och starta
på samma sätt som med startvredet.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
141
06 Start och körning
Manuell växellåda
Växellägen – fem växlar
• För att lägga i backväxeln måste växel-
Växlingsindikator – GSI*
GSI – Gear Shift Indicator –
meddelar föraren när det är
mest fördelaktigt att växla.
Indikeringen görs med en pil
för upp- respektive nedväxling i kombinationsinstrumentets nedre informationsdisp-
spaken först föras till läge N. Backväxeln
kan alltså inte läggas i direkt från femte
växeln p.g.a. backväxelspärren.
Växellägen – sex växlar (bensin)
lay, se sidan 49.
G018256
Backväxelspärr – fem växlar
06
G018258
För att få bästa möjliga bränsleekonomi,
använd så höga växlar som möjligt så ofta som
möjligt.
• Trampa ned kopplingspedalen helt vid
växlingarna.
• Följ det anvisade växlingsmönstret.
142
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
G018257
varje växling.
• Ta bort foten från kopplingspedalen mellan
För att få bästa möjliga bränsleekonomi,
använd så höga växlar som möjligt så ofta som
möjligt.
• Trampa ned kopplingspedalen helt vid
varje växling.
Backväxelspärren försvårar möjligheten att av
misstag lägga i backväxeln vid normal färd
framåt.
• Ta bort foten från kopplingspedalen mellan
Lägg endast i backväxeln när bilen står stilla.
• Följ det anvisade växlingsmönstret.
växlingarna.
06 Start och körning
Manuell växellåda
Det kan vara svårt att hitta växellägena för femmans och sexans växel när bilen står stilla
eftersom backväxelspärren (som spärrar
sidoslaget mot backen) då inte är aktiverad.
Växellägen – sex växlar (diesel)
Backväxelspärr – sex växlar (diesel)
G018259
G018261
G018262
Backväxelspärr – sex växlar (bensin)
För att få bästa möjliga bränsleekonomi,
använd så höga växlar som möjligt så ofta som
möjligt.
Backväxelspärren försvårar möjligheten att av
misstag lägga i backväxeln vid normal färd
framåt.
• Trampa ned kopplingspedalen helt vid
Lägg endast i backväxeln när bilen står stilla.
varje växling.
Backväxelspärren försvårar möjligheten att av
misstag lägga i backväxeln vid normal färd
framåt.
• Ta bort foten från kopplingspedalen mellan
Lägg endast in backväxeln när bilen står stilla.
• Följ det anvisade växlingsmönstret.
06
• För att lägga i backväxeln, tryck ner växelspaken och för den åt vänster.
växlingarna.
OBS
Backväxeln är blockerad elektroniskt om
bilen rullar fortare än ca 20 km/h.
143
06 Start och körning
Automatväxellåda
Geartronics automatiska växellägen
Med P-läge är växellådan mekaniskt spärrad.
Dra alltid åt parkeringsbromsen vid parkering.
R – Backläge
Bilen måste stå stilla då läge R väljs.
N – Neutralläge
Ingen växel är ilagd och motorn kan startas.
Dra åt parkeringsbromsen då bilen står stilla
med växelväljaren i läge N.
G018264
OBS
D
– vänster läge: Automatisk växling.
M – höger läge: Manuell växling.
06
P – Parkeringsläge
Läge P väljs då motorn ska startas eller då bilen
står parkerad.
VIKTIGT
Bilen måste stå stilla då läge P väljs.
OBS
Bromspedalen måste tryckas ner för att föra
växelspaken ur P-läget.
144
Bromspedalen måste tryckas ner för att föra
växelspaken ur N-läget om bilen stått still
längre än 3 sekunder.
Geartronics manuella växellägen
Med Geartronics automatiska växellåda kan
föraren även växla manuellt. Bilen motorbromsar när gaspedalen släpps.
Manuellt växelläge nås genom att föra spaken
från läge D till höger ändläge vid M. Informationsdisplayen skiftar tecken från D till någon
av siffrorna "1–6", beroende på vilken växel
som just då är ilagd, se sidan 49.
• Tryck spaken fram mot + (plus) för att växla
upp ett steg och släpp spaken, som återgår till sitt viloläge vid M.
• Dra spaken bak mot – (minus) för att växla
ner ett steg och släpp spaken.
D – Körläge
Manuellt växelläge M kan väljas när som helst
under färden.
D är det normala körläget. Upp- och nerväxling
sker automatiskt beroende på gaspådrag och
hastighet. Bilen ska stå stilla då läge D väljs
från läge R.
För att återgå till automatiskt körläge; för spaken till vänster ändläge vid D.
För att undvika ryck och motorstopp växlar
Geartronic automatiskt ner om föraren låter farten sjunka lägre än vad som är lämpligt för den
valda växeln.
Kickdown
Då gaspedalen trampas helt i botten (förbi det
normala fullgasläget) sker automatiskt en omedelbar nerväxling, s.k. kickdown.
Om gaspedalen släpps ur kickdownläget, sker
uppväxling automatiskt.
06 Start och körning
Automatväxellåda
Kickdown används när maximal acceleration
behövs, t.ex. vid en omkörning.
Mekanisk växelväljarspärr
Automatisk växelväljarspärr
Bilar med automatväxellåda har särskilda
säkerhetssystem:
Säkerhetsfunktion
För att förhindra övervarvning av motorn är
växellådans styrprogram försett med ett nerväxlingsskydd som förhindrar kickdown-funktionen.
Vid kickdown kan bilen växla ner ett eller flera
steg åt gången beroende på motorns varvtal.
Bilen växlar upp när motorn når sitt maxvarvtal
i syfte att förhindra motorskador.
För att kunna ta ut fjärrnyckeln måste växelväljaren vara i P-läget. I alla andra lägen är nyckeln
spärrad.
Parkeringsläge (P-läge)
Stillastående bil med motorn igång:
G020237
Geartronic tillåter inte nedväxlingar/kickdown
som leder till så högt motorvarv att motorn kan
skadas. Om föraren ändå försöker göra en
sådan nedväxling vid högt motorvarv händer
ingenting – den ursprungliga växeln förblir
ilagd.
Nyckelspärr – Keylock
Håll foten på bromspedalen när växelväljaren förs till annat läge.
Elektrisk växlingsspärr – Shiftlock
Parkeringsläge (P-läge)
Spaken kan föras fritt framåt eller bakåt mellan
N och D. Övriga lägen har en spärr som manövreras med spärrknappen på växelväljarspaken.
För att kunna föra växelväljaren från P-läget till
övriga växellägen måste startnyckeln vara i
läge II och bromspedalen vara nedtryckt.
Med spärrknappen intryckt kan spaken föras
framåt eller bakåt mellan P, R, N och D.
Om växelväljaren är i N-läget och bilen har stått
stilla i minst tre sekunder (oavsett om motorn
är igång eller inte) är växelväljaren spärrad i
N-läget.
Växlingsspärr – Neutral (N-läge)
06
För att kunna föra växelväljaren från N-läget till
ett annat växelläge måste bromspedalen vara
nedtryckt och startnyckeln måste vara i
läge II.
``
145
06 Start och körning
Automatväxellåda
Urkoppling av växelväljarspärr
I vissa fall måste bilen kunna flyttas utan att den
är körbar, t.ex. vid urladdat startbatteri. Gör så
här för att kunna flytta bilen:
1. Nedanför texten P-R-N-D på växelväljarens panel finns en liten lucka. Öppna den
i bakkanten.
2. Stick ner nyckelbladet från fjärrnyckeln till
botten.
doljans tröghet vid låga temperaturer. För att
minska motorns avgasutsläpp växlar växellådan upp senare än normalt om motorn startats
vid låga temperaturer.
OBS
Beroende på motorns temperatur vid starttillfället är tomgångsvarvtalet vid kallstart
högre än normalt för vissa motortyper.
3. Håll nyckelbladet nedtryckt och för samtidigt växelspaken ur P-läget.
G018263
Textmeddelande och åtgärd
06
146
Kallstart
Vid start i låga temperaturer kan växlingarna
ibland kännas hårda. Detta beror på växellå-
I vissa situationer kan displayen visa ett meddelande samtidigt med att en symbol tänds.
06 Start och körning
Automatväxellåda
Symbol
A
Display
Köregenskaper
Åtgärd
VÄXELLÅDA VARM ANVÄND BROMS
Svårighet att hålla jämn hastighet med konstant motorvarv.
Växellådan överhettad. Håll bilen stilla med
färdbromsenA.
VXLÅDA ÖVERHETT. PARKERA SNARAST
Kraftigt huggande framdrivning av bilen.
Växellådan överhettad. Parkera genast
bilen på ett säkert sätt.
VÄXELLÅDAN KYLS LÅT MOTORN GÅ
Ingen drivning på grund av överhettad
växellåda.
Växellådan överhettad. För snabbast kylning: Låt motorn gå på tomgång med
växelspaken i N- eller P-läge tills meddelandet slocknar.
För snabbast kylning: Låt motorn gå på tomgång med växelspaken i N- eller P-läge tills meddelandet slocknar.
Tabellen visar tre steg med ökad allvarlighetsgrad om växellådan skulle bli för varm. Parallellt med displaytexten, uppmärksammas föraren även genom att bilens elektronik tillfälligt
förändrar köregenskaperna. Följ informationsdisplayens anvisning i förekommande fall.
För fler möjliga displaymeddelanden med sina
respektive förslag till lösning, rörande automatisk växellåda, se sidan 54.
06
En displaytext slocknar automatiskt efter
utförd åtgärd eller efter ett tryck på blinkerspakens READ-knapp.
OBS
Tabellens exempel är ingen indikation på att
bilen är defekt, utan visar att en säkerhetsfunktion aktiverats i avsikt att förhindra
skada på någon av bilens komponenter.
147
06 Start och körning
Fyrhjulsdrift
Fyrhjulsdrift – AWD* (All Wheel Drive)
Fyrhjulsdriften är alltid inkopplad.
06
Fyrhjulsdrift innebär att fordonet driver samtidigt på alla fyra hjulen. Kraften fördelas automatiskt mellan fram- och bakhjulen. Ett elektroniskt styrt kopplingssystem fördelar kraften
till det hjulpar som i det aktuella väglaget har
det bästa fästet. Detta för att uppnå bästa möjliga väggrepp och undvika hjulspinn.
Vid normal körning fördelas en större del av
kraften till framhjulen.
Fyrhjulsdrift ökar körsäkerheten i regn, snö och
frosthalka.
148
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
06 Start och körning
Bromssystemet
Bromsservo
Fukt kan ändra bromsegenskaperna
Om bilen rullar eller bogseras med avstängd
motor måste man trampa ca fem gånger hårdare på bromspedalen jämfört med när motorn
är igång. Om man håller bromspedalen nedtryckt vid start av motorn kan man uppleva att
bromspedalen sjunker. Detta är normalt eftersom bromsservot blir aktivt. När bilen är utrustad med EBA (Emergency Brake Assistance)
kan detta upplevas mer påtagligt.
Bromsdetaljerna blir blöta om man kör i kraftigt
regn, genom vattensamlingar eller när man
tvättar bilen. Bromsbeläggens friktionsegenskaper kan då ändras så att bromseffekten fördröjs.
VARNING
Bromsservon fungerar endast då motorn är
igång.
Trampa lätt på bromspedalen då och då om du
kör längre sträckor i regn eller snöslask, samt
efter start i mycket fuktigt eller kallt väder.
Bromsbeläggen värms upp och vattnet torkar.
Denna åtgärd är också bra att göra innan du
långtidsparkerar bilen under dessa väderleksförhållanden.
Om bromsarna belastas hårt
OBS
Trampa endast en gång hårt och distinkt vid
bromsning med avstängd motor, inte upprepade gånger.
Bromskretsar
Symbolen lyser om en bromskrets
gått sönder.
Om ett fel skulle uppstå i en av
kretsarna är det fortfarande möjligt
att bromsa bilen. Bromspedalen tar längre ner
och kan kännas mjukare än normalt. Ett hårdare pedaltryck krävs för att få normal bromseffekt.
Vid körning i alperna eller på andra vägar med
motsvarande nivåskillnader belastas bilens
bromsar mycket hårt även om man inte trampar särskilt hårt på bromspedalen.
Eftersom hastigheten dessutom ofta är låg kyls
bromsarna inte så effektivt som vid körning på
slät väg med hög hastighet.
För att inte belasta bromsarna hårdare än nödvändigt, växla ned i nedförsbacke istället för att
använda fotbromsen. Använd samma växel
nedför som du använder uppför. På detta sätt
utnyttjas motorbromsen effektivare och fotbromsen behövs bara korta stunder.
Låsningsfria bromsar (ABS)
ABS-systemet (Anti-lock Braking
System) hindrar hjulen från att låsa
sig under inbromsning.
På så sätt behålls styrförmågan
och det blir lättare att t.ex. väja för ett hinder.
Efter att motorn startats sker, vid en hastighet
av ca 20 km/h, en kort självtest av ABS-systemet som kan kännas och höras som pulseringar i bromspedalen.
För att maximalt utnyttja ABS-systemet:
1. Trampa ned bromspedalen med full kraft.
Pulseringar känns.
2. Styr bilen i färdriktningen. Släpp inte
pedaltrycket.
Öva att bromsa med ABS-systemet på en otrafikerad plats och under olika väderförhållanden.
06
ABS-symbolen lyser i två sekunder om ett fel
uppstod i ABS-systemet när motorn senast var
igång.
Tänk på att körning med släpvagn belastar
bilens bromsar ytterligare.
``
149
06 Start och körning
Bromssystemet
Bromskraftsförstärkning – EBA
(Emergency Brake Assistance) Vid behov av en
snabb inbromsning fås full bromseffekt omedelbart. Funktionen känner av när en kraftig
inbromsning görs genom att registrera hur
snabbt bromspedalen trampas ner. Fullfölj
inbromsningen utan att lätta på bromspedalen.
Funktionen avbryts när trycket på bromspedalen lättar. Funktionen är hela tiden aktiv. Den
går inte att stänga av.
VARNING
Om BROMS- och ABS-varningssymbolerna
är tända samtidigt, kan fel ha uppstått i
bromssystemet. Om nivån i bromsvätskebehållaren vid detta tillfälle är normal, kör
försiktigt till närmaste verkstad för kontroll
av bromssystemet – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
06
Om bromsvätskan ligger under MIN-nivå i
bromsvätskebehållaren bör inte bilen köras
vidare utan att bromsvätska fyllts på.
Anledningen till bromsvätskeförlusten
måste kontrolleras.
OBS
När EBA aktiveras sjunker bromspedalen
ner lite längre än vanligt, tryck (håll) ner
bromspedalen så länge det behövs. Släpps
bromspedalen upphör all inbromsning.
150
06 Start och körning
DSTC - Stabilitets- och dragkraftssystem*
Allmänt
Dragkraftsfunktion
Stabilitets- och dragkraftssystemet STC/DSTC
(Dynamic Stability and Traction Control) hjälper
föraren att undvika sladd och förbättrar bilens
framkomlighet.
Funktionen är aktiv i låg fart och överför kraft
från det drivhjul som slirar till det drivhjul som
inte slirar.
När systemet arbetar kan ett pulserande ljud
märkas vid bromsning eller gaspådrag. Vid
gaspådrag kan bilen accelerera långsammare
än förväntat.
Reducerat ingrepp
Handhavande
STC
DSTC SPINNKONTROLL AV betyder att
systemets ingrepp reduceras.
DSTC
Antislirfunktion
X
X
Dragkraftsfunktion
X
X
Antisladdfunktion
Tumhjul1
Funktionen begränsar hjulens driv- och bromskraft individuellt för att stabilisera bilen.
RESET-knapp1
Antislirfunktion
Funktionen förhindrar att drivhjulen slirar mot
vägbanan under acceleration.
1
Håll in RESET-knappen tills STC/DSTCmenyn ändras.
som påminSamtidigt lyser symbolen
nelse om att systemet reducerats.
X
G029057
Antisladdfunktion
Vrid tumhjulet tills STC/DSTC-menyn
visas.
DSTC PÅ betyder att systemets funktion
är oförändrad.
Beroende av marknad är bilen utrustad med
antingen STC eller DSTC. Tabellen visar
respektive systems ingående funktioner.
Funktion/System
ger större frihet vid dynamisk körning. Samtidigt förbättras framkomligheten i djup snö eller
sand eftersom gaspådraget inte längre
begränsas.
Systemet förblir reducerat tills nästa gång
motorn startas.
06
VARNING
Bilens köregenskaper kan förändras om
systemets funktion reduceras.
Varje gång bilen startas aktiveras stabilitetssystemet automatiskt.
Systemets ingrepp vid sladd och gaspådrag
kan delvis avaktiveras. Ingreppet vid sladd fördröjs då och tillåter därmed mer sladd, vilket
Utan funktion i de bilar som saknar färddator, bränsledriven parkeringsvärmare samt stabilitets- och dragkraftssystem.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
151
06 Start och körning
DSTC - Stabilitets- och dragkraftssystem*
OBS
DSTC PÅ visas några sekunder i displayen
lyser varje gång motorn
och symbolen
startas.
Om symbolerna
och
visas samtidigt:
Läs meddelandet i informationsdisplayen.
Uppträder symbolen
på följande sätt:
ensam, kan det ske
• Blinkande sken innebär att STC/DSTCMeddelanden i informationsdisplay
ANTI-SPIN TILLF. AVSTÄNGD betyder att
systemet temporärt har reducerats p.g.a. för
hög bromstemperatur. Funktionen återaktiveras automatiskt när bromsarna har svalnat.
ANTI-SLADD SERV. ERFORDRAS betyder
att systemet har stängts av p.g.a. fel.
• Fast sken efter avaktivering påminner om
06
Stanna bilen på en säker plats och stäng
av motorn.
Om meddelandet finns kvar när motorn startas
på nytt, kör till en verkstad – en auktoriserad
Volvoverkstad rekommenderas.
Symboler i kombinationsinstrument
DSTC-system
Information
152
systemet ingriper just då.
• Fast sken i två sekunder innebär system-
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
kontroll vid start av motor.
• Fast sken efter motorstart eller under färd
betyder fel i STC/DSTC-systemet.
att STC/DSTC-systemet är reducerat.
06 Start och körning
Parkeringshjälp*
Allmänt om parkeringshjälp
• Enbart bakåt.
• Både framåt och bakåt.
Funktion
Ju kortare avstånd till det bakom- eller framförvarande hindret, desto tätare ljuder signalen. Annat ljud från ljudanläggningen dämpas
automatiskt vid hög volym.
Vid ett avstånd om ca 30 cm är tonen konstant.
Om hinder finns närmare än så, både bakom
och framför bilen, växlar tonen mellan vänster
och höger högtalare.
Begränsningar
Vid backning med t.ex. släpvagn eller med
cykelhållare på dragkroken måste systemet
stängas av. I annat fall reagerar sensorerna på
släpet eller cykelhållaren.
OBS
Parkeringshjälpen bakåt stängs av automatiskt vid körning med släpvagn om Volvo
original släpvagnskabel används.
Parkeringshjälp både framåt och bakåt
Parkeringshjälp enbart bakåt
Parkeringshjälp framåt och bakåt.
Parkeringshjälpen används som ett hjälpmedel
vid parkering. En signal indikerar avståndet till
det avkända hindret.
VARNING
Parkeringshjälpen kan aldrig ersätta det
ansvar som föraren själv har vid parkering.
Sensorerna har döda vinklar där hinder inte
kan upptäckas. Var uppmärksam på barn
eller djur som befinner sig nära bilen.
Varianter
Systemet sätts på automatiskt när bilen startas.
Parkeringshjälpen bakåt aktiveras när backväxeln läggs i och meddelandet
Parkeringshjälp aktiv, Stäng av med Exit
visas på ljudanläggningens display.
06
Om systemet är avstängt visar displayen
Parkeringshjälp inaktiv Aktivera m. Enter
när backväxeln läggs i. För att ändra inställningen, se sidan 79.
Mätområdet rakt bakom bilen är ca 1,5 m.
Ljudsignalen kommer från de bakre högtalarna.
Knapp för Av/På (placering av knapp beror på
övrig vald utrustning).
Parkeringshjälp finns i två varianter:
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
153
06 Start och körning
Parkeringshjälp*
Framåt
Parkeringshjälpen framåt är aktiv vid farter
under 15 km/h. Vid högre hastighet avaktiveras
systemet. När hastigheten understiger
10 km/h aktiveras systemet igen.
Mätområdet rakt framför bilen är ca 0,8 m.
Ljudsignalen för hinder framåt kommer från de
främre högtalarna.
Begränsningar
Det går inte att kombinera parkeringshjälp fram
med extraljus eftersom sensorerna reagerar på
extraljusen.
Bakåt
06
Parkeringshjälpen bakåt aktiveras när backväxeln läggs i.
Mätområdet rakt bakom bilen är ca 1,5 m.
Ljudsignalen för hinder bakåt kommer från de
bakre högtalarna.
Begränsningar
Se föregående avsnitt Parkeringshjälp enbart
bakåt.
154
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Indikering av fel på systemet
Rengöring av sensorer
Om informationssymbolen lyser
med fast sken och displayen visar
PARKERINGSHJÄLP SERV
ERFORDRAS är parkeringshjälpen ur funktion. För åtgärd, kontakta en verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
VIKTIGT
Under vissa omständigheter kan parkeringshjälpsystemet ge falska varningssignaler orsakade av externa ljudkällor som avger
samma ultraljudfrekvenser som systemet
arbetar med.
Exempel på sådana källor är bl.a. signalhorn, våta däck på asfalt, pneumatiska
bromsar, avgasljud från motorcyklar m.m.
G020770
Systemet sätts på automatiskt när bilen startas
och strömbrytarens lampa för Av/På lyser.
Stängs parkeringshjälpen av med knappen,
slocknar lampan.
Sensorer för parkeringshjälp.
För att sensorerna ska fungera korrekt måste
de rengöras regelbundet med vatten och bilschampo.
OBS
Smuts, is och snö som täcker sensorerna
kan ge upphov till falska varningssignaler.
06 Start och körning
BLIS* – Blind Spot Information System
Allmänt
BLIS är ett informationssystem som under
vissa förutsättningar hjälper till att göra föraren
uppmärksam på fordon som rör sig i samma
riktning som det egna fordonet i den s.k. döda
vinkeln.
Döda vinklar
B
A
Systemet är konstruerat för att fungera optimalt vid körning i tät trafik på flerfiliga vägar.
Backspegel med BLIS-system.
BLIS-kamera
Indikeringslampa
BLIS-symbol
VARNING
Systemet är ett komplement till, inte en
ersättning för, ett säkert körsätt och användande av backspeglarna. Det kan aldrig
ersätta förarens uppmärksamhet och
ansvar. Ansvaret för att byta fil på ett trafiksäkert sätt ligger alltid på föraren.
När en kamera har upptäckt ett fordon inom
zonen för den döda vinkeln lyser indikeringslampan (2) med fast sken.
OBS
Lampan tänds på den sidan av bilen där
systemet har upptäckt fordonet. Om bilen
skulle bli omkörd på båda sidor samtidigt
tänds båda lamporna.
BLIS ger föraren ett meddelande om något fel
skulle uppstå i systemet. Om t.ex. systemets
kameror är skymda blinkar BLIS indikeringslampa och instrumentpanelens display visar ett
meddelande. Kontrollera och rengör i sådana
fall linserna. Om nödvändigt kan systemet
stängas av tillfälligt genom att trycka på BLISknappen, se sidan 156.
G020296
G020295
BLIS är baserat på kamerateknik. Kamerorna (1) är placerade under de yttre backspeglarna.
A = ca 3,0 m, B = ca 9,5 m.
När fungerar BLIS
Systemet är aktivt när det egna fordonet körs i
hastigheter över 10 km/h.
06
Omkörningar
Systemet är konstruerat för att reagera om du
kör om i en hastighet upp till 10 km/h fortare än
det omkörda fordonet.
Systemet är konstruerat för att reagera om du
blir omkörd av ett fordon som håller upp till
70 km/h högre hastighet än ditt fordon.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
155
06 Start och körning
BLIS* – Blind Spot Information System
VARNING
BLIS fungerar inte i skarpa kurvor.
BLIS fungerar inte när bilen backar.
En bred släpvagn kopplad till bilen kan
skymma andra fordon i angränsande körfiler. Det kan orsaka att fordon i detta skuggområde inte kan upptäckas av BLIS.
06
VARNING
Systemet reagerar inte för cyklister och
mopedister.
BLIS-kamerorna kan störas av intensivt ljus
eller vid körning i mörker då ljuskällor (t.ex.
vägbelysning eller andra fordon) saknas. Då
kan systemet tolka avsaknaden av ljus som
om kamerorna har blivit blockerade.
Dagsljus och mörker
I båda fallen visar informationsdisplayen ett
meddelande.
I dagsljus reagerar systemet på omgivande
bilars form. Systemet är konstruerat att upptäcka motorfordon såsom bilar, lastbilar,
bussar och motorcyklar.
Vid körning under sådana förhållanden kan
systemets prestanda tillfälligt försämras
och ett textmeddelande visas, se
sidan 157.
I mörker reagerar systemet på omgivande
bilars strålkastare. Fordon med släckta strålkastare upptäcks inte av systemet. Detta innebär t.ex. att systemet inte reagerar för en släpvagn utan strålkastare som dras bakom en personbil eller lastbil.
Aktivera/avaktivera
Om meddelandet försvinner automatiskt
har BLIS återgått till normal funktion.
BLIS-kamerorna har begränsningar liknande det mänskliga ögat, dvs. de ser
sämre i t.ex. kraftigt snöfall eller tät dimma.
Knapp för Av/På (placering av knapp beror på
övrig vald utrustning).
BLIS aktiveras när motorn startas. Indikeringslamporna i dörrpanelerna blinkar tre gånger
när BLIS aktiveras.
Systemet kan avaktiveras/aktiveras genom att
trycka på BLIS-knappen.
När BLIS avaktiveras slocknar lampan i
knappen och ett textmeddelande visas i displayen i instrumentpanelen.
När BLIS aktiveras lyser lampan i knappen, ett
nytt textmeddelande visas i displayen och indikeringslamporna i dörrpanelerna blinkar tre
gånger. Tryck på READ-knappen för att få bort
156
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
06 Start och körning
BLIS* – Blind Spot Information System
textmeddelandet. För mer information om
meddelandehantering, se sidan 54.
BLIS systemmeddelande
Text i display
Innebörd
BLIS PÅ
BLIS-system på.
BLIS NEDSATT
FUNKTION
BLIS-kameran störs
av t.ex. dimma eller
stark sol rakt in i
kameran.
Kameran återställer
sig själv när miljön
åter är normal.
BLIS KAMERA
SKYMD
En eller båda kameror skymda.
VIKTIGT
Reparation av BLIS-systemets komponenter får endast utföras av en verkstad – en
auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
OBS
Om BLIS' indikeringslampa vid enstaka tillfällen lyser trots att ett annat fordon inte
finns i den döda vinkeln, betyder detta inte
att ett fel uppstått i systemet.
Vid fel på BLIS-systemet visar displayen
texten BLIS SERVICE ERFORDRAS.
Rengöring
För att fungera optimalt måste BLIS-kamerornas linser vara rena. Linserna kan rengöras
med en mjuk trasa eller fuktig svamp. Rengör
linserna försiktigt så att de inte repas.
Här är några exempel på situationer där BLIS
indikeringslampa kan lysa även om inget annat
fordon finns i den döda vinkeln.
VIKTIGT
Linserna är eluppvärmda för att kunna
smälta bort is eller snö. Om nödvändigt
borsta bort snö från linserna.
Rengör linserna.
BLIS ur funktion.
Begränsningar
Kontakt med en
auktoriserad Volvoverkstad
rekommenderas.
I vissa situationer kan BLIS' indikeringslampa
lysa trots att inget annat fordon finns i den döda
vinkeln.
BLIS AV
BLIS-system av.
06
Reflex från blank våt vägbana.
G018177
BLIS SERVICE
ERFORDRAS
Egen skugga på stor ljus slät yta, t.ex. ljudbarriär
eller vägbeläggning av betong.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
157
06 Start och körning
BLIS* – Blind Spot Information System
Lågt stående sol i kameran.
06
158
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
06 Start och körning
Bogsering och bärgning
Starthjälp
VARNING
Använd ett hjälpbatteri om startbatteriet är så
urladdat att motorn inte kan startas. Bogsera
inte igång bilen, se sidan 161.
Rattlåset stannar i den position det var när
spänningen bröts. Rattlåset måste vara
upplåst innan bogsering.
Fjärrnyckeln ska vara i läge II. Ta aldrig
nyckeln ur startlåset under körning eller när
bilen bogseras.
VIKTIGT
Katalysatorn kan skadas om man bogserar
igång bilen.
•
Bogsera inte bil med automatisk växellåda i högre hastighet än 80 km/h och
inte längre sträcka än 80 km.
Modell 2.0 Auto
OBS
Bogsering
Är bilen strömlös måste rattlåset låsas upp
med ett hjälpstartbatteri innan bogsering
kan påbörjas.
Ta reda på den högsta tillåtna hastigheten för
bogsering enligt lag innan bilen bogseras.
1. Vrid fjärrnyckeln till läge II och lås upp rattlåset så att bilen går att styra, se
sidan 138.
VARNING
Broms- och styrservon fungerar inte när
motorn är avstängd. Man måste trampa ca
fem gånger hårdare på bromspedalen och
styrningen går betydligt tyngre än normalt.
2. Startnyckeln måste vara kvar i läge II under
hela bogseringen.
3. Se till att bogserlinan hela tiden är sträckt
genom att hålla foten lätt på bromspedalen, så undviks hårda ryck.
VIKTIGT
Observera att bilen alltid måste bogseras så
att hjulen rullar framåt.
2.0 med automatisk växellåda bör inte bogseras. Då växellådsoljan inte kan hållas på korrekt
arbetstemperatur av den motordrivna cirkulationspumpen är risken för skador på växellådan mycket stor.
För att flytta bilen från en trafikfarlig plats kan
den dock bogseras undan en kort sträcka i låg
hastighet – inte längre än 30 km och inte högre
hastighet än 30 km/h.
VIKTIGT
Manuell växellåda
För växelspaken till friläge och frigör parkeringsbromsen.
06
Bogsering vid temperaturer under fryspunkten avrådes bestämt.
Automatisk växellåda
För växelväljaren till läge N och frigör parkeringsbromsen.
``
159
06 Start och körning
Bogsering och bärgning
Bogserögla
• Efter användning skruvas bogseröglan
loss och läggs tillbaka på sin plats.
• Sätt tillbaka täcklocket på stötfångaren.
VIKTIGT
Bogseröglan är endast avsedd för bogsering på väg, inte för bärgning efter dikeskörning eller fastkörning. Tillkalla professionell
hjälp för bärgning
OBS
På vissa bilar med monterad dragkrok kan
bogseröglan inte fästas i det bakre fästet.
Fäst då bogserlinan i dragkroken.
Använd bogseröglan om bilen behöver bogseras på vägen. Bogseröglan fästs i uttaget på
höger sida av stötfångaren fram eller bak.
06
Montering bogserögla
Ta fram bogseröglan (1) som ligger under
golvluckan i lastutrymmet.
Lossa på täcklocket i stötfångaren genom
att trycka på markeringen i nederkant på
locket.
Skruva fast bogseröglan ordentligt, ända in
till flänsen. Använd hjulmutternyckeln att
vrida fast öglan med.
160
Av den anledningen är det lämpligt att förvara dragkrokens kuldel i bilen, se
sidan 164.
Bärgning
Tillkalla professionell hjälp för bärgning.
Bilen måste alltid bärgas så att hjulen rullar
framåt.
VIKTIGT
Bil med automatisk växellåda får bara bärgas med drivhjulen lyfta från vägbanan.
06 Start och körning
Starthjälp
Start med annat batteri
3. Sitter hjälpstartbatteriet i en annan bil,
stanna motorn på den hjälpande bilen och
se till att bilarna inte vidrör varandra.
G020298
4. Sätt den röda startkabeln mellan hjälpbatteriets pluspol (1+) och det egna batteriets
pluspol (2+).
Om startbatteriet i bilen har laddats ur kan man
"låna" ström från antingen ett löst batteri eller
från en annan bil. Kontrollera alltid att klammorna på startkablarna sitter fast ordentligt så
att det inte uppstår gnistor under startförsöket.
Vid starthjälp med annat batteri rekommenderas följande steg för att undvika explosionsrisk:
1. Vrid fjärrnyckeln till nyckelläge 0.
2. Se till att hjälpstartbatteriet har 12 V spänning.
VARNING
Batteriet kan bilda knallgas som är mycket
explosivt. En gnista, som kan bildas om du
sätter dit startkablarna felaktigt, räcker för
att batteriet skall explodera.
5. Sätt den svarta startkabelns ena klamma
på hjälpbatteriets minuspol (3–).
Batteriet innehåller svavelsyra som kan
orsaka allvarliga frätskador. Skölj med stora
mängder vatten om svavelsyran kommer i
kontakt med ögon, hud eller kläder.
6. Sätt den andra klamman på jordningspunkt (4–) som finns vid vänster fjäderben.
Vid stänk i ögonen, kontakta omedelbart
läkare.
7. Starta motorn på "hjälpbilen". Låt motorn
gå någon minut med högre tomgång än
normalt, 1500 varv/minut.
8. Starta motorn på den bil som har det urladdade batteriet.
9. Ta bort startkablarna, först den svarta och
sedan den röda.
Se till så inte någon av klammorna på den
svarta startkabeln kommer i kontakt med
batteriets pluspol eller ansluten klamma på
den röda startkabeln.
06
VIKTIGT
Rör inte anslutningarna under startförsöket.
Det finns risk för gnistbildning.
161
06 Start och körning
Körning med släpvagn
Allmänt
Lastförmågan beror på bilens tjänstevikt. Summan av passagerares vikt och samtliga tillval,
t.ex. dragkrok, reducerar bilens lastförmåga
med motsvarande vikt. För utförlig information
om vikter, se sidan 259.
Om draganordningen monteras av en
auktoriserad Volvoverkstad, levereras bilen
med nödvändig utrustning för körning med
släpvagn.
• Draganordningen på bilen ska vara av godkänd typ.
• Om dragkroken monteras i efterhand, kontrollera med din Volvoåterförsäljare att
bilen är fullt utrustad för släpvagnskörning.
• Lägg lasten i släpvagnen så att trycket på
bilens draganordning följer angivet maximalt kultryck.
06
• Öka däcktrycket till rekommenderat lufttryck för full last. Däcktrycksdekalens placering, se sidan 178.
• Gör ren draganordningen regelbundet och
smörj in
dragkulan1
Växla ner till en lägre växel och anpassa
hastigheten.
• Motorn belastas hårdare än normalt vid
Släpvagnsvikter
Information om tillåtna släpvagnsvikter, se
sidan 259.
körning med släpvagn.
• Körs bilen med hård belastning i varmt klimat kan motorn och växellådan överhettas. Om temperaturvisaren för motorns kylsystem går in i det röda fältet, stanna och
låt motorn gå på tomgång under några
minuter. Automatväxellådan reagerar
genom en inbyggd skyddsfunktion. Se
meddelande i informationsdisplayen. Vid
överhettning kan bilens luftkonditionering
komma att stängas av temporärt.
• Av säkerhetsskäl bör man inte köra fortare
än 80 km/h, även om vissa länders lagar
tillåter högre hastigheter.
• Växelväljaren ska vara i parkeringsläge P
när bil med automatväxellåda och påkopplat släp parkeras. Använd alltid parkeringsbromsen. Använd stoppklossar för att
blockera hjulen när bil med påkopplat släp
parkeras i backe.
med fett.
• Kör inte med tungt släp då bilen är helt ny.
Vänta tills den körts minst 1000 km.
• I långa och branta nedförsbackar belastas
bilens bromsar mycket mer än normalt.
VARNING
Följ angivna rekommendationer för släpvagnsvikt. Hela ekipaget kan annars bli
svårkontrollerbart vid undanmanövrar och
inbromsningar.
OBS
Angivna högsta tillåtna släpvagnsvikter är
de som Volvo tillåter. Nationella fordonsbestämmelser kan begränsa släpvagnsvikt
och hastighet ytterligare. Dragkrokarna kan
vara certifierade för högre dragvikter än vad
bilen får dra.
Automatväxellåda, körning med
släpvagn
Parkering i backe
1. Dra åt parkeringsbromsen (handbromsen).
2. För växelväljaren till parkeringsläge P.
Start i backe
1. För växelväljaren till körläge D.
2. Frigör parkeringsbromsen (handbromsen).
1
162
Gäller inte dragkulan vid användning av kulhandske med svängningsdämpare.
06 Start och körning
Körning med släpvagn
Branta stigningar
• Välj lämpligt manuellt lågväxelläge vid körning i branta stigningar eller i låg fart. Då
hindras växellådan från att växla upp och
växellådsoljan förblir svalare.
• Använd inte en högre manuell växel än
motorn "orkar med". Det är inte alltid ekonomiskt att köra på höga växlar.
• Undvik att köra med släpvagn vid stigningar över 12 %.
Dieselmotor 1.6D med manuell
växellåda, körning med släpvagn
Körs bilen med hård belastning i varmt klimat
kan motorns kylfläkt bytas ut till en kylfläkt med
större kapacitet än den standardmonterade.
Kontrollera med närmaste Volvoåterförsäljare
vad som gäller just din bil.
06
163
06 Start och körning
Draganordning*
Dragkrok
Släpvagnskabel
Förvaring kuldel
Om bilen utrustats med delbar dragkrok ska
monteringsanvisningen för ditsättning av kuldelen följas noggrant, se sidan 166.
VARNING
Följ monteringsanvisningen för kuldelen
noggrant.
•
Kuldelen måste vara låst med nyckel
innan körning påbörjas.
•
Kontrollera att indikatorfönstret visar
grönt.
Kuldelens förvaringsplats.
Viktigt att kontrollera
• Kuldelens dragkula behöver rengöras och
06
smörjas med fett regelbundet.
OBS
När kulhandske med svängningsdämpare
används skall dragkulan inte smörjas in.
164
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
VIKTIGT
Ta alltid loss kuldelen efter användning och
förvara den på dess bestämda plats i bilen,
ordentligt fastspänd med sin rem.
G014589
•
G031118
Om bilen är försedd med Volvos delbara
dragkrok:
Om bilens draganordning har en 13-polig kontakt och släpet har en 7-polig kontakt behövs
en adapter. Använd en adapterkabel som är
godkänd av Volvo. Se till att kabeln inte släpar
i marken.
06 Start och körning
Draganordning*
G010393
G010387
G010388
Specifikationer
Mått för fästpunkter (mm)
Fast drag standard
A
B
1115
81
C
D
E
F
G
H
I
J
K
06
113
Fast drag med Nivomat
1111
76
Delbart drag standard
1115
81
Delbart drag med Nivomat
1111
77
1
Sidobalk
2
Kulans centrum
964
482
40
141
542
150
100
140
63
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
165
06 Start och körning
Delbar dragkrok*
1. Ta bort skyddskåpan genom att först
trycka in spärren
och sedan dra kåpan
rakt bakåt
.
06
166
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
2. Kontrollera att mekanismen är i upplåst
läge genom att vrida nyckeln medurs.
G020302
G020301
G017317
Montering av kuldel
3. Kontrollera att indikatorfönstret (3) visar
rött. Om fönstret inte visar rött, tryck in
och vrid låsratten moturs
tills ett
klick hörs.
06 Start och körning
Delbar dragkrok*
G020306
G020309
4. Sätt i och skjut in kuldelen tills ett klick
hörs.
5. Kontrollera att indikatorfönstret visar grönt.
7. Kontrollera att kuldelen sitter fast genom
att rycka uppåt, nedåt och bakåt.
06
VARNING
Om kuldelen inte sitter korrekt ska den tas
av och sättas dit igen enligt tidigare steg.
VIKTIGT
G020307
G020304
6. Vrid nyckeln moturs till låst läge. Ta nyckeln ur låset.
Smörj bara in kulan för draghandsken,
resten av kuldelen ska vara ren och torr.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
167
06 Start och körning
Delbar dragkrok*
8. Säkerhetsvajer.
VARNING
06
168
Var noga med att fästa släpets säkerhetsvajer i avsett fäste.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
1. Sätt i nyckeln och vrid den medurs till upplåst läge.
G020312
G020301
G020310
Borttagning av kuldel
2. Tryck in låsratten
och vrid den moturs
tills ett klick hörs.
06 Start och körning
3. Vrid ner låsratten helt, tills det tar stopp och
håll ned samtidigt som kuldelen dras ut
bakåt och uppåt.
G017318
G020314
Delbar dragkrok*
4. Skjut på skyddskåpan.
VARNING
06
Förankra dragkrokens lösa kuldel på ett
säkert sätt om den förvaras i bilen, se
sidan 164.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
169
06 Start och körning
Lastning
Allmänt
Lastförmågan beror på bilens tjänstevikt. Summan av passagerares vikt och samtliga tillval
reducerar bilens lastförmåga med motsvarande vikt. För utförlig information om vikter,
se sidan 259.
• Täck skarpa kanter med något mjukt för att
inte skada klädseln eller bakluckans glasyta.
• Förankra all last med remmar eller spännband i lastsäkringsöglorna.
VARNING
VARNING
Bilens köregenskaper förändras beroende
på hur tungt lastad bilen är och hur lasten är
placerad.
Lastning i lastutrymmet
06
VARNING
Lasta aldrig ovanför ryggstöden.
För att förlänga lastutrymmet kan nackskydden tas bort och sätena fällas, se
sidan 108.
Förankra alltid lasten. Vid en hård inbromsning kan den annars förskjutas och skada
personer i bilen.
• Nackskydden kan avlägsnas för att inte
skadas.
• Centrera bred last.
• Tunga föremål ska placeras så lågt som
möjligt. Undvik att placera tung last på det
nedfällda ryggstödet.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
För att undvika skador på bilen och för att
uppnå största möjliga säkerhet vid färd,
rekommenderas de lasthållare som Volvo har
utvecklat just för din bil.
Följ noggrant den monteringsanvisning som
levereras med lasthållaren.
• Kontrollera regelbundet att lasthållarna
och lasten sitter ordentligt fast. Surra lasten väl med lastband.
• Fördela lasten jämnt över lasthållarna.
Stanna motorn och dra åt parkeringsbromsen
när långa föremål ska lastas eller lossas. Växelspaken eller växelväljaren kan stötas ur sitt
läge av lång last och få bilen i rullning.
Placera lasten tryckt mot ryggstödet framför.
170
Ett löst föremål som väger 20 kg kan vid en
frontalkollision i en hastighet av 50 km/h
komma att uppnå en rörelsevikt som motsvarar 1000 kg.
Användning av lasthållare*
Skyddseffekten från krockgardinen i innertaket kan utebli eller reduceras om lasten
når för högt.
Lägg den tyngsta lasten underst.
• Bilens vindfång och därmed bränsleförbrukningen ökar med lastens storlek.
• Kör mjukt. Undvik häftiga accelerationer,
hårda inbromsningar och hård kurvtagning.
VARNING
Bilens tyngdpunkt och köregenskaper förändras vid lastning på taket.
06 Start och körning
Anpassning av ljusbild
Ljusbild för vänstertrafik.
G021422
Strålkastare med Xenon-ljus
G021421
Strålkastare med halogenljus
G020317
Rätt ljusbild vid körning i höger- eller
vänstertrafik
Vänstertrafik.
Vänstertrafik.
Högertrafik.
Högertrafik.
Ljusbild för högertrafik.
För att inte blända mötande trafik kan strålkastarens ljusbild ställas om med ett reglage i varje
strålkastarhus.
Rätt ljusbild ger även effektivare ljus ut på vägrenen.
VARNING
06
På bilar utrustade med Dual Xenon-strålkastare ska byte av Dual Xenon-lampan
utföras på verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas. Strålkastaren
kräver särskild försiktighet eftersom Dual
Xenon-lampan är utrustad med ett högspänningsaggregat.
171
172
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
174
178
181
183
185
G020918
Allmänt..................................................................................................
Lufttryck i däck.....................................................................................
Varningstriangel* och reservhjul* .........................................................
Byte av hjul............................................................................................
Provisorisk däcktätning*.......................................................................
HJUL OCH DÄCK
07
07 Hjul och däck
Allmänt
Köregenskaper och däck
Hastighetsklasser
Nya däck
Däcken betyder mycket för bilens köregenskaper. Däcktyp, dimension, däcktryck och hastighetsklass är viktiga för hur bilen uppträder.
Bilen är helbilsgodkänd, vilket innebär att
dimensioner och hastighetsklasser inte får
avvika från dem som anges i fordonets registreringsbevis. Enda undantaget från dessa
bestämmelser är vinterdäck (både dubbade
och dubbfria däck). Om ett sådant däck väljs
får bilen inte köras fortare än däcket är klassat
för (t.ex. får klass Q köras i maximalt
160 km/h).
Däck är färskvara. Efter några
år börjar de hårdna samtidigt
som friktionsegenskaperna
försämras undan för undan.
Eftersträva därför att få så
färska däck som möjligt vid
utbyte. Det är särskilt viktigt
när det gäller vinterdäck. De sista siffrorna sifferföljden betyder tillverkningsvecka och -år.
Detta är däckets DOT-märkning (Department
of Transportation) och anges med fyra siffror,
exempelvis 1502. Däcket på bilden är tillverkat
vecka 15, år 2002.
Vid däckbyte, se till att ha samma typ och
dimension och helst också samma fabrikat på
alla fyra hjulen. Följ rekommenderat däcktryck
som finns angivet på däcktrycksdekalen, se
sidan 178.
Dimensionsbeteckning
På alla bildäck finns en beteckning för dimension. Exempel på beteckning:
205/55R16 91 W.
205
07
174
Observera att det är maximal tillåten hastighet
som anges.
Sektionsbredd (mm)
55
Förhållande mellan sektionshöjd och
bredd (%)
R
Radialdäck
16
Fälgdiameter i tum (")
91
Kodsiffror för max tillåten däckbelastning (i detta fall 615 kg)
W
Tänk på att det är väglaget som avgör hur fort
bilen kan köras, inte hastighetsklassen på
däcken.
Kodbeteckning för maximal tillåten
hastighet (i detta fall 270 km/h).
Q
160 km/h (används endast på vinterdäck)
T
190 km/h
H
210 km/h
V
240 km/h
W
270 km/h
Y
300 km/h
Däckens ålder
Alla däck som är äldre än sex år bör kontrolleras av fackman även om de verkar oskadade.
Anledningen till detta är att däck åldras och
bryts ner även om de sällan eller aldrig
används. Funktionen kan därför påverkas på
grund av att de material som däcket består av
har brutits ner. Däcket bör i så fall inte användas. Det gäller även reservdäck, vinterdäck
och däck som sparas för framtida bruk. Exempel på yttre tecken som indikerar att däcket är
olämpligt för användning är sprickor eller missfärgningar.
Däckets ålder kan fastställas genom DOTmärkningen, se föregående bild.
07 Hjul och däck
Allmänt
Jämnare slitage och underhåll
Däck med slitagevarnare
Slitagevarnare är en smal upphöjning tvärs
över slitbanan. På sidan av däcket syns bokstäverna TWI (Tread Wear Indicator). När däckets mönsterdjup är reducerat till 1,6 mm, kommer det i jämnhöjd med slitagevarnarna. Byt då
snarast till nya däck. Tänk på att däck med litet
mönsterdjup har mycket dåligt väggrepp i regn
eller snö.
G020323
Vinterdäck
Slitagevarnare.
Rätt däcktryck ger jämnare slitage, se
sidan 178. Körsätt, däcktryck, klimat och
vägarnas beskaffenhet har en inverkan på hur
snabbt dina däck åldras och slits. För att undvika skillnader i mönsterdjup samt förhindra att
slitagemönster uppstår kan fram- och bakhjulen skiftas med varandra. Lämplig körsträcka
vid första skiftet är ca 5000 km och därefter
med 10000 km intervall. Volvo rekommenderar
dig att kontakta en auktoriserad Volvoverkstad
för kontroll vid osäkerhet om mönsterdjupet.
Volvo rekommenderar vinterdäck med vissa
bestämda vinterdäcksdimensioner. Däckdimensionerna är beroende av motorvariant.
Vid körning med vinterdäck måste dessa vara
monterade på alla fyra hjulen.
OBS
Volvo rekommenderar att du rådgör med en
Volvoåterförsäljare om vilken fälg och däcktyp som passar bäst.
OBS
Lagbestämmelser för användning av dubbdäck varierar från land till land.
Mönsterdjup
Väglag med is, snömodd och låga temperaturer ställer betydligt högre krav på däck än vid
sommarförhållanden. Därför rekommenderas
att inte köra på vinterdäck som har mindre
mönsterdjup än 4 mm.
Snökedjor
Snökedjor får endast användas på framhjulen,
gäller även fyrhjulsdrivna bilar.
Kör aldrig fortare än 50 km/h med snökedjor.
Undvik att köra på barmark eftersom detta sliter mycket hårt på både snökedjor och däck.
Använd aldrig s.k. snabblänkar eftersom
utrymmet mellan skivbromsarna och hjulen är
för litet.
VIKTIGT
Dubbdäck
Dubbade vinterdäck ska köras in
500–1000 km, mjukt och lugnt så att dubbarna
sätter sig riktigt i däcken. Det ger däcken och
speciellt dubbarna längre livslängd.
Använd Volvo originalsnökedjor eller likvärdiga som är anpassade till rätt bilmodell,
däck- och fälgdimensioner. Vid osäkerhet
rekommenderar Volvo att du rådgör med en
auktoriserad Volvoverkstad.
07
Hjul ska förvaras liggande eller upphängda,
inte stående.
``
175
07 Hjul och däck
Allmänt
Fälgar och hjulmuttrar
VIKTIGT
Hjulmuttrarna ska dras åt med 110 Nm. Vid
alltför hård åtdragning kan skruvförbandet
skadas.
Stålfälg – låg hjulmutter (1)
Normalt sitter stålfälgar monterade med den
låga varianten av mutter, men stålfälgar får
även användas med den höga typen.
G020324
VARNING
Låg hjulmutter.
Hög hjulmutter.
Använd endast fälgar som är testade och godkända av Volvo och som ingår i Volvo originaltillbehörssortiment.
07
Det finns två olika modeller av hjulmuttrar
beroende på om fälgarna är tillverkade av stål
eller aluminium.
1. Dra åt hjulmuttrarna med 110 Nm.
2. Kontrollera åtdragningsmomentet med
momentnyckel.
176
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Använd aldrig den låga typen av mutter till
en aluminiumfälg. Hjulet kan lossna.
pinnskruven närmast luftventilen. Hjulsidan
kan annars inte sättas dit på fälgen.
Reservhjulet Temporary Spare*
Reservhjulet är endast avsett att användas
under den korta tid det tar att få det ordinarie
hjulet utbytt eller reparerat. Ersätt reservhjulet
snarast med ett vanligt hjul. Under körning med
reservhjulet kan bilen få annorlunda köregenskaper.
Kör aldrig fortare än 80 km/h med ett reservhjul
på bilen.
VIKTIGT
Aluminiumfälg – hög hjulmutter (2)
Använd endast den höga modellen av mutter
till aluminiumfälgar. Den skiljer sig markant från
övriga muttertyper eftersom den har en roterande konisk tryckbricka.
OBS
Denna mutter får även användas till stålfälgar.
Låsbar hjulmutter
Låsbar hjulmutter kan användas på både aluminiumfälg och stålfälg. Om stålfälg med låsbar hjulmutter används i kombination med hjulsida, ska den låsbara hjulmuttern monteras på
Bilen får aldrig köras utrustad med fler än ett
reservhjul av typen "Temporary Spare"
samtidigt.
07 Hjul och däck
Allmänt
Sommar- och vinterhjul
Däck med störst mönsterdjup ska alltid monteras bak (för att minska risken för sladd).
G020325
Volvo rekommenderar att du kontaktar en
auktoriserad Volvoverkstad för kontroll vid
osäkerhet om mönsterdjupet.
Pilen visar däckets rotationsriktning.
När sommar- och vinterhjulen skiftas, se
sidan 183, ska hjulen märkas upp med vilken
sida de har suttit på, t.ex. V för vänster och H
för höger. Däck med mönster som är tillverkat
för att endast rulla åt ett håll, har rotationsriktningen markerad med en pil på däcket.
Däcket ska ha samma rotationsriktning under
hela sin livslängd. De bör endast skiftas mellan
fram och bak, aldrig från vänster till höger sida
eller omvänt.
07
Om däcken monteras felaktigt försämras
bilens bromsegenskaper och förmåga att
pressa undan regn, snö och slask.
177
07 Hjul och däck
Lufttryck i däck
Rekommenderat däcktryck
På dekalen anges:
• Däcktryck för bilens rekommenderade
däckdimension
• ECO-tryck
• Reservdäckets tryck (Temporary Spare).
Kontrollera däcktrycket
Kontrollera lufttrycket i däcken regelbundet.
G020791
OBS
Däcktrycksdekalen på förarsidans dörrstolpe
visar vilka tryck däcken ska ha vid olika last och
hastighetsförhållanden.
OBS
Full last i bilen motsvarar antal platser med
bilbälten.
07
178
Däcktrycket sjunker med tiden, det är ett
naturligt fenomen. Däcktrycket varierar
också beroende på omgivningens temperatur.
Redan efter några kilometers körning blir
däcken varma och trycket högre. Därför ska
alltså inte luft släppas ur om trycket kontrolleras när däcken är varma. Däremot ska trycket
ökas om det är för lågt.
För lågt pumpade däck ökar bränsleåtgången,
förkortar däckens livslängd och försämrar
bilens vägegenskaper. Körning med för lågt
däcktryck innebär att däcken kan bli överhettade och gå sönder.
För information om korrekt däcktryck, se
däcktryckstabellen. De angivna däcktrycken
avser kalla däck. (Med kalla däck avses att
däcken har samma temperatur som yttertemperaturen.)
Bränsleekonomi, ECO-tryck
För hastigheter under 160 km/h rekommenderas det allmänna däcktrycket för max last för
att få den bästa bränsleekonomin.
Däcktrycket påverkar åkkomfort, vägljud och
styregenskaper.
07 Hjul och däck
Lufttryck i däck
Däcktryckstabell
Variant
Däckstorlek
Hastighet
(km/h)
1.6
195/65 R15
0–160
1.8
205/55 R16
1.8F
2.0
Fram
(kPa)
Bak (kPa)
ECO-tryckB
210
210
250
250
250
160+
250
210
280
260
-
205/50 R17
0–160
220
220
250
250
250
215/45 R18C
160+
260
220
280
260
-
205/55 R16
0–160
210
210
250
250
250
160+
250
210
280
260
-
205/50 R17
0–160
220
220
250
250
250
215/45 R18
160+
260
220
280
260
-
205/55 R16
0–160
210
210
250
250
250
160+
260
210
280
260
-
205/50 R17
0–160
220
220
250
250
250
215/45 R18
160+
270
220
290
270
-
2.4i
2.0D
T5
T5 AWD
Fram (kPa)
A
Max last
Bak
(kPa)
1.6D
2.4
Last, 1 – 3 personer
07
``
179
07 Hjul och däck
Lufttryck i däck
Variant
D5
Däckstorlek
Hastighet
(km/h)
Last, 1 – 3 personer
Max last
Fram (kPa) A
Bak
(kPa)
Fram
(kPa)
Bak (kPa)
ECO-tryckB
205/55 R16
0–160
230
220
250
250
250
205/50 R17
160+
270
220
290
270
-
0–80
420
420
420
420
-
215/45 R18
ReservhjulD
A
B
C
D
07
180
T125/85 R16
I vissa länder förekommer enheten bar vid sidan av SI-enheten pascal:1 bar = 100 kPa.
Bränsleekononomisk körning.se sidan 178
1.6 kan inte välja detta däck.
Temporary Spare.
07 Hjul och däck
Varningstriangel* och reservhjul*
Varningstriangel
Följ de bestämmelser som gäller för användning av varningstriangel*. Placera varningstriangeln på ett lämpligt ställe med tanke på
trafiksituationen.
1. Lossa fodralet med varningstriangeln, det
är fäst med kardborreband. Ta varningstriangeln ur fodralet.
Reservhjul* och domkraft*
Bilens originaldomkraft*
Använd originaldomkraften endast vid hjulbyte. Domkraftens skruv ska alltid vara välsmord. Reservhjul* med domkraft* och hjulmutternyckel* finns under golvet i lastutrymmet.
2. Fäll ut stödbenen på varningstriangeln.
Se till att varningstriangeln med fodral sitter
ordentligt fast i lastutrymmet efter användning.
OBS
Volvo rekommenderar endast användning
av den domkraft* som hör till respektive bilmodell.
Framtagning av reservhjulet
1. Vik upp golvmattan, bakifrån och framåt.
2. Lossa reservhjulet och lyft ut det.
3. Ta ut domkraft* med vev och hjulmutternyckel*.
Reservhjul* och domkraft*, placering i
lastutrymmet
07
1. Veva ihop domkraften (3) till hälften för att
domkraften ska passa liggande i fästet.
2. Vik in veven (6) och placera hjulmutternyckeln (2) på domkraften.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
181
07 Hjul och däck
Varningstriangel* och reservhjul*
3. Sätt tillbaka domkraften (3) i höger hål (4).
Fäst reservhjulet (1) i vänster hål (5).
Verktyg – återplacering
Verktyg och domkraft* ska återplaceras på rätt
sätt efter användning.
• För bilar utrustade med reservhjul ska
domkraften vevas så att den passar in i
reservhjulet.
• För bilar utrustade med med provisorisk
däcktätning ska domkraften vevas ihop
maximalt och läggas tillbaka i skumblocket.
VIKTIGT
Verktyg och domkraft* ska förvaras på
avsedd plats i bilens lastutrymme då de inte
används.
Första hjälpen*
07
182
En väska med första hjälpenutrustning finns
placerad i lastutrymmet.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
07 Hjul och däck
Byte av hjul
Losstagning av hjul
OBS
Volvo rekommenderar endast användning
av den domkraft* som hör till respektive bilmodell.
4. Bilar med stålfälgar har löstagbara hjulsidor. Bänd loss hjulsidan med hjulmutternyckelns ände eller ryck loss den för hand.
5. Lossa hjulmuttrarna ½–1 varv moturs med
hjulmutternyckeln.
G020331
1. Ta fram reservhjul*, domkraft* och hjulmutternyckel* som ligger under mattan i
lastutrymmet. Om annan domkraft väljes,
se sidan 201.
VARNING
Kontrollera att domkraften inte är skadad,
gängorna ordentligt smorda samt att den är
fri från smuts.
G020332
Sätt ut varningstriangeln om ett hjul måste
bytas vid en trafikerad plats. Se till att bilen och
domkraften står på ett fast horisontellt underlag.
2. Dra åt parkeringsbromsen och lägg i ettans
växel eller läge P om bilen har automatisk
växellåda.
3. Blockera framför och bakom de hjul som
ska stå kvar på marken. Använd kraftiga
träklossar eller större stenar.
VARNING
Placera aldrig något mellan marken och
domkraften, inte heller mellan domkraftsfästet och domkraften.
07
6. På varje sida av bilen finns två domkraftsfästen. Vid varje fäste finns ett urtag i plasttäckningen. Veva ned domkraftens fot så
att den pressas plant mot marken. Kon``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
183
07 Hjul och däck
Byte av hjul
trollera att domkraften sitter i fästet avsett
för domkraften, enligt bilden och att foten
är placerad lodrät under detta fäste.
7. Lyft bilen så högt att hjulet går fritt. Ta bort
hjulmuttrarna och lyft av hjulet.
Ditsättning av hjul
1. Rengör anliggningsytorna på hjul och nav.
2. Sätt dit hjulet. Skruva fast hjulmuttrarna.
3. Sänk ned bilen så att hjulen inte kan rotera.
4. Dra fast hjulmuttrarna korsvis. Det är viktigt
att hjulmuttrarna blir ordentligt åtdragna.
Dra åt med 110 Nm. Kontrollera åtdragningsmomentet med momentnyckel.
5. Sätt på hjulsidan (stålfälg).
VARNING
Kryp aldrig under bilen då den är upphissad
på domkraft.
07
Låt aldrig passagerare uppehålla sig i bilen
då den lyfts upp med domkraft.
Se till att passagerare uppehåller sig så att
de har bilen eller helst ett vägräcke mellan
sig och vägbanan.
184
07 Hjul och däck
Provisorisk däcktätning*
Tätningsvätskan tätar effektivt däck som punkterats i slitbanan.
OBS
Däcktätningssatsen är endast avsedd för
tätning av däck med punktering i slitbanan.
Däcktätningssatsen har begränsad förmåga
att täta däck som har punktering i däcksidan.
Täta inte däck med den provisoriska däcktätningen om de uppvisar större skåror, sprickor
eller liknande skador.
12 V-uttag för anslutning av kompressorn finns
fram vid mittkonsolen, vid baksätet och i lastutrymmet*. Välj det eluttag som är närmast det
punkterade däcket.
VARNING
Översikt
Hastigheten får inte överstiga 80 km/h efter
att den provisoriska däcktätningen använts.
Volvo rekommenderar dig att uppsöka en
auktoriserad Volvoverkstad för inspektion
av det tätade däcket (maximal körsträcka
200 km). Personalen kan avgöra om däcket
kan lagas eller behöver bytas.
Framtagning av däcktätningssats
Däcktätningssats med kompressor och verktyg finns under golvet i lastutrymmet.
1. Fäll upp lastgolvet.
G020400
Provisorisk däcktätning, allmänt
Däcktätningssatsen används till att täta en
punktering samt kontrollera och justera däcktrycket. Den består av en kompressor och en
behållare med tätningsvätska. Satsen fungerar
som en provisorisk reparation. Flaskan med
tätningsvätskan ska bytas ut innan bäst föredatumet passerats och efter användning.
2. Lyft upp däcktätningssatsen.
Dekal, högsta tillåtna hastighet
Strömbrytare
Kabel
Flaskhållare (orange lock)
Skyddslock
Tryckreduceringsventil
07
Luftslang
Flaska med tätningsvätska
Tryckmätare
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
185
07 Hjul och däck
Provisorisk däcktätning*
Tätning av punkterat däck
OBS
Bryt inte flaskans plombering. När flaskan
skruvas fast bryts plomberingen.
4. Skruva av det orange locket och skruva
loss flaskans kork.
VARNING
G019723
Skruva inte av flaskan, den är försedd med
backspärr för att förhindra läckage.
För information om detaljernas funktion, se föregående bild.
1. Öppna locket på däcktätningssatsen.
2. Lossa dekalen om högsta tillåtna hastighet
och sätt fast den på ratten.
VARNING
07
Tätningsvätskan kan irritera huden. Vid hudkontakt, tvätta omedelbart bort vätskan
med tvål och vatten.
3. Kontrollera att strömbrytaren är i position 0 och ta fram kabeln och luftslangen.
186
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
VARNING
Stå aldrig intill däcket då kompressorn pumpar. Om det uppstår sprickbildningar eller
ojämnheter ska kompressorn omedelbart
stängas av. Färden bör inte fortsätta. Att
kontakta en auktoriserad däckverkstad
rekommenderas.
OBS
När kompressorn startar kan trycket öka
upp till 6 bar men trycket sjunker efter ca
30 sekunder.
5. Skruva fast flaskan i flaskhållaren.
6. Skruva loss hjulets ventilhatt och skruva
fast luftslangens ventilanslutning till botten
på däckventilens gänga.
VARNING
Lämna inte barn i bilen utan uppsikt då
motorn är igång.
7. Sätt i kabeln i 12-V uttaget och starta bilen.
8. Sätt strömbrytaren i position I.
VIKTIGT
Risk för överhettning. Kompressorn ska inte
arbeta längre än 10 minuter.
9. Fyll däcket i 7 minuter.
VARNING
Om trycket understiger 1,8 bar är hålet i
däcket för stort. Färden bör inte fortsätta.
Att kontakta en auktoriserad däckverkstad
rekommenderas.
07 Hjul och däck
Provisorisk däcktätning*
10. Stäng av kompressorn för att kontrollera
trycket på tryckmätaren. Minsta tryck är
1,8 bar och max 3,5 bar.
11. Stäng av kompressorn och dra ur kabeln ur
12 V-uttaget.
12. Ta loss slangen från däckventilen och sätt
på ventilhatten.
13. Kör snarast ca 3 km med en maximal
hastighet på 80 km/h så tätningsvätskan
kan täta däcket.
5. Stäng av kompressorn. Lossa luftslangen
och kabeln. Sätt tillbaka ventilhatten.
OBS
Efter användning ska flaska med tätningsvätska och slang bytas ut. Volvo rekommenderar att dessa byten utförs av en
auktoriserad Volvoverkstad.
VARNING
Kontrollera däcktrycket regelbundet.
Efterkontroll av lagning och tryck
1. Anslut utrustningen igen.
2. Läs av däcktrycket på tryckmätaren.
3. Ligger det under 1,3 bar har däcket inte
tätats tillräckligt. Färden bör inte fortsättas.
Kontakta en däckverkstad.
4. Är däcktrycket högre än 1,3 bar ska däcket
pumpas upp till angivet däcktryck enligt
däcktrycksdekalen. Släpp ut luft med
tryckreduceringsventilen om däcktrycket
är för högt.
VARNING
Skruva inte av flaskan, den är försedd med
backspärr för att förhindra läckage.
6. Lägg tillbaka däcktätningssatsen i lastutrymmet.
7. Volvo rekommenderar att du kör till närmaste auktoriserade Volvoverkstad för att
byta ut/reparera det skadade däcket. Informera verkstaden om att däcket innehåller
däcktätningsvätska.
VARNING
Hastigheten får inte överstiga 80 km/h efter
att den provisoriska däcktätningen använts.
Volvo rekommenderar dig att uppsöka en
auktoriserad Volvoverkstad för inspektion
av det tätade däcket (maximal körsträcka
200 km). Personalen kan avgöra om däcket
kan lagas eller behöver bytas.
Pumpning av däck
Bilens originaldäck kan pumpas upp av kompressorn.
1. Kompressorn skall vara avstängd. Se till att
strömbrytaren står i position 0 och ta fram
kabel och luftslang.
2. Skruva loss hjulets ventilhatt och skruva dit
luftslangens ventilanslutning till botten på
däckventilens gänga.
VARNING
Inandning av bilavgaser kan medföra livsfara. Låt aldrig motorn gå i utrymmen som
är tillslutna eller saknar tillräcklig ventilation.
VARNING
Lämna inte barn i bilen utan uppsikt då
motorn är igång.
3. Anslut kabeln till något av bilens
12 V-uttag och starta bilen.
4. Starta kompressorn genom att ställa
strömbrytaren i position I.
07
VIKTIGT
Risk för överhettning. Kompressorn ska inte
arbeta längre än 10 minuter.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
187
07 Hjul och däck
Provisorisk däcktätning*
5. Pumpa upp däcket till angivet tryck enligt
däcktrycksdekalen. (Släpp ut luft med
tryckreduceringsventilen om däcktrycket
är för högt.)
6. Stäng av kompressorn. Lossa luftslangen
och kabeln.
7. Sätt tillbaka ventilhatten.
Byte av behållare med tätningsvätska
Byt flaska innan bäst före-datum passerats.
Hantera den gamla flaskan som miljöfarligt
avfall.
VARNING
Flaskan innehåller 1,2-Etanol och naturrågummi-latex.
Farligt vid förtäring. Kan ge allergi vid hudkontakt.
Undvik kontakt med huden och ögonen.
Förvaras oåtkomligt för barn.
07
OBS
Lämna behållaren till ett insamlingsställe för
förvaring av farligt avfall.
188
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
07 Hjul och däck
07
189
190
G020920
Rengöring.............................................................................................. 192
Bättring av lackskador.......................................................................... 195
Rostskydd............................................................................................. 196
BILVÅRD
08
08 Bilvård
Rengöring
Tvätta bilen
Tvätta bilen så snart den blivit smutsig. Använd
bilschampo. Smuts och vägsalt kan lätt leda till
korrosion.
• Stå inte i direkt solljus så lacken är varm,
det kan ge bestående skador på lacken.
Håll till på en spolplatta med avloppsseparator.
• Spola noggrant av underredet.
• Tvätta med svamp och bilschampo och
rikligt med ljummet vatten.
• Om smutsen sitter fast hårt, tvätta bilen
med kallavfettningsmedel.
• Torka bilen torr med ett rent, mjukt sämskskinn eller en vattenskrapa.
VARNING
Låt alltid motortvätt utföras av en verkstad.
Om motorn är varm finns risk för brand.
VIKTIGT
Smutsiga strålkastare har försämrad funktionalitet. Rengör dem regelbundet, till
exempel vid bränslepåfyllning.
08
192
OBS
Yttre belysning såsom strålkastare, dimljus
och baklampor kan tillfälligt få kondens på
insidan av glaset. Det är ett naturligt fenomen, all ytterbelysning är konstruerad för att
motstå detta. Kondens ventileras normalt ut
ur lampan då den varit tänd en stund.
Rengöring av torkarblad
Asfalts-, damm- och saltrester på torkarbladet
samt insekter, is m.m. på vindrutan försämrar
bladets livslängd.
OBS
Tvätta regelbundet blad och vindruta med
ljummen tvållösning eller bilschampo.
Använd inga starka lösningsmedel.
Ta bort fågelspillning
Tvätta bort fågelspillning från lacken så snart
som möjligt. Den innehåller kemikalier som
påverkar och missfärgar lacken mycket
snabbt. Missfärgningen kan endast avlägsnas
av fackman.
Kromade hjul
VIKTIGT
Fälgrengöringsmedel kan fläcka ytan på
krompläterade hjul. Tvätta med svamp och
bilschampo och rikligt med ljummet vatten.
Automattvätt
En automattvätt är ett enkelt och snabbt sätt
att få bilen ren, men den kan aldrig ersätta en
riktig handtvätt. Automatens borstar kommer
inte åt på alla ställen.
VIKTIGT
Handtvätt är skonsammare mot lacken än
automattvätt. Lacken är också känsligare
när den är ny. Därför rekommenderas handtvätt under bilens första månader.
Högtryckstvätt
Vid högtryckstvätt, använd svepande rörelser
och se till att munstycket inte kommer närmare
bilens ytor än 30 cm (avståndet gäller alla exteriöra detaljer).
08 Bilvård
Rengöring
VIKTIGT
Spola hela bilen tills den lösa smutsen
avlägsnats. Vid användning av högtryckstvätt: Se till att högtryckssprutans munstycke inte kommer närmare karossen än
30 cm. Spruta inte direkt på låsen.
Prova bromsarna
VARNING
Provbromsa alltid efter tvättning, även parkeringsbromsen, så att fukt och korrosion
inte angriper bromsbeläggen och försämrar
bromsarna.
Tryck lätt på bromspedalen då och då vid körning av längre sträckor i regn eller snöslask. Då
värms bromsbeläggen upp och torkar. Gör
samma sak efter start i mycket fuktig eller kall
väderlek.
Exteriör plast-, gummi- och
prydnadsdetalj
För rengöring av infärgade plastartiklar,
gummi- och prydnadsdetaljer (till exempel
blanklister) rekommenderas speciellt rengöringsmedel som finns hos Volvoåterförsäljare.
Vid användning av sådant rengöringsmedel
ska instruktionerna följas noggrant.
VIKTIGT
Undvik vaxning samt polering på plast och
gummi.
Vid användning av avfettningsmedel på
plast och gummi, om nödvändigt gnugga
endast med lätt tryck. Använd mjuk tvättsvamp.
Polering av blanklister kan nöta bort eller
skada det blanka ytskiktet.
Polermedel som innehåller slipmedel ska
inte användas.
Polering och vaxning
Polera och vaxa bilen när lacken är matt eller
för att ge den ett extra skydd.
Bilen behöver inte poleras förrän den är minst
ett år gammal, vaxa kan man göra tidigare.
Polera och vaxa inte bilen i direkt solljus.
Tvätta och torka bilen mycket noga före polering eller vaxning. Tvätta bort asfalt eller tjärstänk med Volvos asfaltsborttagare eller lacknafta. Svårare fläckar kan tas bort med fin slippasta (rubbing) avsedd för billack.
Polera först med polish och vaxa sedan med
flytande eller fast vax. Följ noga instruktionerna
på förpackningarna. Många preparat innehåller
både polish och vax.
VIKTIGT
Lackbehandlingar såsom konservering, försegling, skydd, glansförsegling eller liknande kan skada lacken. Lackskada orsakad av sådana behandlingar täcks inte av
Volvos garanti.
Vattenavvisande ytskikt*
Använd aldrig produkter som bilvax,
avfettningsmedel eller liknande på
glasytan då detta kan förstöra dess vattenavvisande egenskaper.
Var försiktig vid rengöring så att inte glasytan
repas.
För att undvika skador på glasytan vid isborttagning – använd endast isskrapa av plast.
Det sker ett naturligt slitage på de vattenavvisande ytskikten.
OBS
För att de vattenavvisande egenskaperna
ska bestå rekommenderas en behandling
med ett speciellt efterbehandlingsmedel
som finns hos Volvoåterförsäljare. Det bör
användas första gången efter tre år och därefter varje år.
08
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
193
08 Bilvård
Rengöring
Rengöring av interiör
Behandling av fläckar på textilklädsel
För smutsiga textilklädslar rekommenderas
speciellt rengöringsmedel som finns hos
Volvoåterförsäljare. Andra kemikalier kan
äventyra klädselns brandhärdighetsegenskaper.
VIKTIGT
Vassa föremål och kardborreförslutningar
kan skada bilens textilklädsel.
Behandling av fläckar på läderklädsel
Volvos läderklädsel är kromfri och godkänd
enligt standard Öko-Tex 100.
08
194
För att uppnå bästa resultat rekommenderar
Volvo att rengöra och applicera skyddskräm en
till fyra gånger per år (eller fler vid behov). Fråga
en Volvoåterförsäljare efter Volvos Lädervårdsprodukt.
VIKTIGT
Använd aldrig starka lösningsmedel. Det
kan skada såväl textil-, vinyl- som läderklädsel.
VIKTIGT
Observera att material som torrfäller (nya
jeans, mockaplagg etc.) kan missfärga klädselmaterial.
Skyddsbehandling av läderklädsel
1. Häll lite av skyddskrämen på filtduken och
massera in ett tunt skikt av kräm med lätta
cirkulerande rörelser på lädret.
2. Låt lädret torka i 20 minuter före användning.
Lädret har nu fått ett förbättrat fläckskydd och
UV-skydd.
Behandling av fläckar på interiör plast-,
metall- och trädetalj
För rengöring av interiöra detaljer och ytor
rekommenderas speciellt rengöringsmedel
som finns hos Volvoåterförsäljare. Skrapa eller
gnid aldrig på en fläck. Använd aldrig starka
fläckborttagningsmedel.
Läder förädlas och bearbetas för att det ska
bibehålla sina naturliga egenskaper. Det blir
försett med ett skyddande ytskikt, men för att
bibehålla både egenskaper och utseende
krävs regelbunden rengöring. Volvo erbjuder
en heltäckande produkt för rengöring och
efterbehandling av läderklädsel, som då den
används enligt instruktionerna, bevarar lädrets
skyddande ytskikt.
Tvättråd för läderklädsel
Rengöring av säkerhetsbälten
1. Häll läderrengöring på den förfuktade
svampen och krama fram ett kraftigt skum.
Använd vatten och syntetiskt tvättmedel, särskilt textilrengöringsmedel finns hos din Volvoåterförsäljare. Tillse att bältet är torrt innan det
rullas tillbaka in igen.
Efter en tids användning kommer lädrets naturliga utseende ändå att framträda mer eller
mindre beroende på lädrets ytstruktur. Detta är
en naturlig mognad av lädret och visar att det
är en naturprodukt.
4. Torka av med ett mjukt papper eller en duk
och låt lädret torka helt.
2. Arbeta bort smutsen med lätta cirkulerande rörelser.
3. Badda noga med svampen på fläckarna.
Låt svampen suga upp fläcken. Gnugga
inte.
08 Bilvård
Bättring av lackskador
Lacken
Stenskott och repor
Om stenskottet gått ner till plåten
1. Fäst en bit maskeringstejp över den skadade ytan. Dra sedan av tejpbiten så att
lackresterna följer med.
Lacken utgör en viktig del av bilens rostskydd
och behöver därför kontrolleras regelbundet.
För att undvika rostangrepp bör lackskador
åtgärdas genast. De vanligaste lackskadorna
är mindre stenskott, repor och skador på t.ex.
skärmkanter och dörrar.
2. Rör om grundfärgen (primer) väl och lägg
på med hjälp av en fin pensel eller tändsticka. Lägg på lack med pensel när grundfärgen torkat.
Färgkod
G020345
3. Vid repor, gör som tidigare, men maskera
runt skadan för att skydda den oskadade
lacken.
4. Vänta någon dag och polera sedan
bättringarna. Använd en mjuk trasa och
sparsamt med slippasta.
Innan arbetet med bättring av lacken påbörjas
måste bilen vara rentvättad och torr och ha en
temperatur över 15 °C.
Materiel
Produktskylt.
Kod för bilens färg
Det är viktigt att använda rätt färg. För produktdekalens placering, se sidan 256.
•
•
•
•
Grundfärg (primer) på burk
Lack på burk eller färgpenna
Pensel
Maskeringstejp.
Mindre stenskott och repor
Om stenskottet inte gått ner till plåten och ett
oskadat färgskikt fortfarande finns kvar, fyll i
färg direkt efter att smutsen tagits bort.
08
195
08 Bilvård
Rostskydd
Kontroll och underhåll
Din bil fick ett mycket noggrant och komplett
rostskydd redan på fabriken. Delar av karossen
består av galvaniserad plåt. Underredet är
skyddat av ett nötningsbeständigt rostskyddsmedel. En tunn, penetrerande rostskyddsvätska sprutades in i balkar, hålrum och slutna
sektioner.
Upprätthåll bilens rostskydd.
• Håll bilen ren. Spola underredet. Vid högtryckstvätt, håll sprutan minst 30 cm från
lackerade ytor.
• Kontrollera regelbundet och förbättra
rostskyddet vid behov.
Bilen är byggd med ett rostskydd som inte kräver någon efterbehandling under normala förhållanden förrän efter ca 12 år. Efter denna tid
bör efterbehandling göras med tre års intervall.
Om bilen behöver efterbehandlas, rekommenderar Volvo att låta en auktoriserad Volvoverkstad hjälpa dig.
08
196
08 Bilvård
08
197
198
200
201
202
203
208
209
211
217
G020922
Volvo service.........................................................................................
Eget underhåll.......................................................................................
Motorhuv och motorrum.......................................................................
Oljor och vätskor...................................................................................
Torkarblad.............................................................................................
Batteri....................................................................................................
Byte av glödlampor...............................................................................
Säkringar...............................................................................................
UNDERHÅLL OCH SERVICE
09
09 Underhåll och service
09
Volvo service
Volvos serviceprogram
Innan bilen lämnade fabriken provkördes den
omsorgsfullt. Ytterligare en kontroll enligt
Volvo Personvagnar AB:s föreskrifter gjordes
strax innan den överlämnades till dig.
För att även fortsättningsvis hålla din Volvo på
en hög nivå vad gäller trafiksäkerhet, driftsäkerhet och tillförlitlighet bör Volvos serviceprogram följas, som finns specificerat i Service- och garantiboken. Volvo rekommenderar
dig även att låta en auktoriserad Volvoverkstad
utföra service- och underhållsarbeten. Volvos
verkstäder har den personal, servicelitteratur
och de specialverktyg som garanterar högsta
servicekvalitet.
VIKTIGT
För att Volvos garanti ska gälla, kontrollera
och följ Service- och garantiboken.
Särskilda serviceåtgärder
Vissa serviceåtgärder, som berör bilens elektriska system, kan endast utföras med hjälp av
för bilen speciellt utvecklad elektronisk utrustning, därför rekommenderar Volvo dig att alltid
kontakta en auktoriserad Volvoverkstad, innan
du låter påbörja eller utföra servicearbeten som
påverkar det elektriska systemet.
200
09 Underhåll och service
Eget underhåll
Innan du börjar arbeta med bilen
Lyftning av bilen
Batteriet
Kontrollera att batteriledningarna är rätt
anslutna och väl åtdragna.
09
Om du lyfter bilen med en verkstadslyft av tvåpelartyp, ska de främre och bakre lyftarmarna
sättas under lyftpunkterna på bottensvällaren.
Se föregående bild.
Koppla aldrig ifrån batteriet då motorn är igång
(t.ex. vid batteribyte).
Kontrollera regelbundet
Vid laddning av batteriet får aldrig snabbladdare användas. Batteriledningarna ska vara
frånkopplade vid laddning av batteriet.
• Kylvätska – Nivån ska ligga mellan MIN-
Kontrollera följande vid jämna mellanrum, t.ex.
vid tankning:
och MAX-markeringarna på expansionstanken.
Batteriet innehåller syra som är frätande och
giftig. Det är därför viktigt att batteriet hanteras
på ett miljöriktigt sätt. Låt din Volvohandlare
hjälpa dig.
• Motorolja – Nivån ska ligga mellan MINoch MAX-markeringarna.
• Styrservoolja – Nivån ska ligga mellan
MIN- och MAX-markeringarna.
VARNING
Tändsystemet har mycket hög effekt. Livsfarlig spänning råder i tändsystemet. Tändningen ska därför alltid vara avstängd när
arbete utförs i motorrummet.
Vidrör inte tändstift eller tändspole när tändningen är tillslagen eller motorn är varm.
OBS
Volvo rekommenderar endast användning
av den domkraft som hör till respektive bilmodell. Om annan domkraft väljes än den
av Volvo rekommenderade, följ de instruktionsanvisningar som följer med utrustningen
• Spolarvätska – Behållaren ska vara välfylld.
Fyll på med frostskyddsmedel vid temperaturer kring fryspunkten.
• Broms- och kopplingsvätska – Nivån ska
ligga mellan MIN- och MAX- markeringarna.
VARNING
Om bilen lyfts med verkstadsdomkraft ska den
sättas mot framkanten på motorns bärram.
Tänk på att kylarfläkten kan starta automatiskt någon tid efter att motorn stängts av.
Skada inte stänkplåten under motorn. Var noga
med att sätta verkstadsdomkraften så att bilen
inte kan glida av domkraften. Använd alltid pallbockar eller liknande.
Låt alltid motortvätt utföras av en verkstad.
Om motorn är varm finns risk för brand.
201
09 Underhåll och service
Motorhuv och motorrum
09
G020793
Öppning av motorhuv
Bilden visar en vänsterstyrd bil.
1. Dra i låshandtaget längst till vänster under
instrumentpanelen. (I högerstyrda bilar är
handtaget placerat längst till höger.) Det
hörs när spärren släpper.
Behållare för spolarvätska (4-cyl.)
Expansionskärl för kylsystem
2. För in handen mitt på huvens framkant och
tryck spärren upp åt höger.
Behållare för styrservoolja (dold bakom
strålkastaren)
3. Öppna huven.
Mätsticka för motorolja1
VARNING
Kontrollera att huven låser ordentligt vid
stängning.
1
202
Motorrum
Placeringen varierar beroende på motoralternativ
Kylare
Kylarfläkt
Behållare för spolarvätska (5-cyl.)
Behållare för broms- och kopplingsvätska (högerstyrd)
Påfyllning för motorolja1
Behållare för broms- och kopplingsvätska (vänsterstyrd)
Batteri
Relä- och säkringscentral, motorrum
Luftfilter1
09 Underhåll och service
Oljor och vätskor
09
Mätsticka, bensinmotorer.
VIKTIGT
Använd alltid olja av föreskriven kvalitet, se
motorrumsdekal. Kontrollera oljenivån ofta
och byt olja regelbundet. Användning av olja
med lägre kvalitet än den angivna eller körning med för låg oljenivå skadar motorn.
G020340
G020341
G020338
Kontroll av motorolja och oljefilter
Motorrumsdekal för oljekvalitet.
Mätsticka, dieselmotorer. (D5, Euro5 har en elektronisk mätsticka.)
Volvo rekommenderar Castrol oljeprodukter.
Byt olja och oljefilter enligt de bytesintervaller
som finns angivna i Service- och garantiboken.
Att använda olja av högre kvalitet än den
angivna är tillåtet. Vid körning under ogynnsamma förhållanden rekommenderar Volvo en
olja med högre kvalitet än den som dekalen
föreskriver, se sidan 265.
``
203
09 Underhåll och service
09
Oljor och vätskor
VIKTIGT
För att uppfylla kraven för motorns serviceintervall fabriksfylls alla motorer med en
speciellt anpassad syntetisk motorolja.
Valet av olja har gjorts med stor omsorg och
med hänsyn tagen till livslängd, startbarhet,
bränsleförbrukning och miljöbelastning.
För att rekommenderade serviceintervall
skall kunna tillämpas, krävs att godkänd
motorolja används. Använd enbart föreskriven oljekvalitet (se dekal i motorrummet), både vid påfyllning och vid oljebyte,
annars riskerar du att påverka livslängd,
startbarhet, bränsleförbrukning och miljöbelastning.
nya bilen. Service- och garantiboken anger vid
vilken mätarställning det ska ske.
Volvo rekommenderar att oljenivån kontrolleras var 2 500:e km. Det säkraste mätvärdet
fås på kall motor före start. Mätvärdet är felvisande omedelbart efter att motorn stängts
av. Mätstickan visar för låg nivå eftersom all
olja inte hunnit rinna ner i oljetråget.
Det är viktigt att oljenivån kontrolleras redan
innan första ordinarie oljebyte äger rum på den
204
3. Ligger nivån nära MIN-markeringen kan
0,5 liter fyllas på till en början. Fyll på tills
oljenivån är närmare markeringen MAX än
MIN på mätstickan, se sidan 265 för
påfyllningsbar volym.
Oljekontroll på varmkörd bil
Oljekontroll
1. Ställ bilen plant och vänta 10-15 minuter
efter det att motorn stängts av så att oljan
hinner rinna tillbaka ner i oljetråget.
2. Torka av mätstickan före kontrollen.
Volvo Personvagnar frånsäger sig allt
garantiansvar om inte motorolja med föreskriven kvalitet och viskositet används.
3. Kontrollera oljenivån med mätstickan.
Nivån ska ligga mellan MIN- och MAXmarkeringarna.
G020336
Volvo använder olika system för varning för låg
oljenivå eller lågt oljetryck. Vissa varianter har
oljetryckgivare, då används lampan för oljetryck. Andra varianter har oljenivågivare, då
informeras föraren via varningssymbolen mitt i
instrumentet samt displaytexter. Vissa modeller har båda varianterna. För mer information
rekommenderar Volvo att kontakta en
auktoriserad Volvoåterförsäljare.
2. Kontrollera oljenivån med mätstickan.
Nivån ska ligga mellan MIN- och MAXmarkeringarna.
Ligger nivån nära MIN-markeringen kan
0,5 liter fyllas på till en början. Fyll på tills oljenivån är närmare markeringen MAX än MIN på
mätstickan, se sidan 265 för påfyllningsbar
volym.
VARNING
Oljenivån ska ligga inom det markerade området
på mätstickan.
Oljekontroll på kall bil
1. Torka av mätstickan före kontrollen.
Spill inte olja på de heta avgasgrenrören då
det finns risk för brand.
09 Underhåll och service
Oljor och vätskor
VIKTIGT
Fyll aldrig över MAX-markeringen. Oljeförbrukningen kan öka om för mycket olja fylls
på i motorn.
Oljenivå kontrolleras med hjälp av den elektroniska oljenivåmätaren med tumhjulet då
motorn är avstängd, se sidan 61.
Spolarvätska, påfyllning
Meddelande
OK
Allt normalt
VÄNTA
Systemet initieras,
visas under
ca 2 sekunder
LÅG OLJENIVÅ.
FYLL PÅ 1 L OLJA
Fyll på motorolja, se
sidan 202, kapitel
"Motorrum".
SERV.ERFORDRAS
Visas då systemet
har upptäckt något
som behöver avhjälpas för att kunna
leverera rätt
information avseende oljevolym
För motorer med elektronisk mätsticka1
09
1. Slå på tändningen till nyckelläge II, se
sidan 137.
2. Vrid tumhjulet till position "OLJENIVÅ
MOTOR".
> Då visas vilken oljenivå som finns i
motorn.
OBS
Oljenivån uppdateras endast av systemet
under körning. Systemet kan inte känna av
förändringar då olja fylls på eller tappas av.
Om motorolja fyllts på eller tappats av så
måste bilen köras ca 30 km innan den uppmätta oljenivån blir korrekt.
1
2
G020335
Kontroll av oljenivå:
Placering av behållare för spolarvätska2.
Vindrute- och strålkastarspolarna har gemensam vätskebehållare.
För volymuppgifter, se tabellen Vätskor på
sidan 269.
Påfyllning 4-cylindriga modeller samt diesel.
Påfyllning 5-cylindriga modeller.
Använd frostskyddsmedel under vintern så att
det inte fryser i pump, behållare och slangar.
Gäller enbart för diesel (D5) med emmissonsklass Euro5.
Beroende på motoralternativ.
``
205
09 Underhåll och service
09
Oljor och vätskor
OBS
VIKTIGT
Blanda frostskyddsmedel med vattnet före
påfyllning.
TIPS! Gör samtidigt rent torkarbladen vid
påfyllning av spolarvätska.
•
Höga halter av klor, klorider och andra
salter kan orsaka korrosion i kylsystemet.
•
Använd alltid kylvätska med korrosionsskydd enligt Volvos rekommendation.
•
Tillse att blandningen av kylvätska är
50 % vatten och 50 % kylvätska.
•
Blanda kylvätskan med kranvatten av
godkänd kvalitet, se sidan 269. Vid
tveksamhet gällande vattnets kvalitet
använd färdigblandad kylvätska enligt
Volvos rekommendationer.
G020334
Kylvätska, nivåkontroll och påfyllning
Vid påfyllning ska instruktionerna på förpackningen följas. Det är viktigt att balansera mängden kylvätska och vatten för rådande väderlek.
Komplettera aldrig med endast rent vatten.
Frysrisken ökar med såväl för liten som för stor
andel kylvätska.
206
•
Vid byte av kylvätska/kylsystemskomponent ska kylsystemet spolas rent
med kranvatten av godkänd kvalitet
alternativt spolas med färdigblandad
kylvätska, se sidan 269.
•
Motorn får endast köras med välfyllt kylsystem. Höga temperaturer kan uppstå
med risk för skador (sprickor) i cylinderhuvudet.
För volymuppgifter samt standard med avseende på vattenkvalitet, se sidan 269.
Kontrollera kylvätskan regelbundet
Nivån ska ligga mellan MIN- och MAX-markeringarna på expansionstanken. Om systemet
inte är välfyllt, kan höga lokala temperaturer
uppstå med risk för skador (sprickor) i cylinderhuvudet. Fyll på vätska då nivån sjunkit till
MIN-markeringen.
VARNING
Kylarvätskan kan vara mycket het. Om
påfyllning behöver göras då motorn är varm
skruvas expansionskärlets lock sakta av så
att övertrycket försvinner.
OBS
Motorn får endast köras med välfyllt kylsystem. Höga temperaturer kan uppstå med
risk för skador (sprickor) i cylinderhuvudet.
09 Underhåll och service
Oljor och vätskor
Broms- och kopplingsvätska,
nivåkontroll och påfyllning
09
ning i tropiskt klimat med hög luftfuktighet, ska
vätskan bytas varje år.
VARNING
Om bromsoljan ligger under MIN-nivå i
bromsvätskebehållaren bör inte bilen köras
vidare utan att bromsolja fyllts på.
Anledningen till bromsvätskeförlusten
måste kontrolleras.
G020333
Styrservoolja, nivåkontroll och
påfyllning
OBS
Oljenivån kontrolleras vid varje service.
Broms- och kopplingsvätskan har gemensam
behållare3. Nivån ska ligga mellan MIN- och
MAX-märkena. Kontrollera nivån regelbundet.
Byt bromsvätska vartannat år eller vid vartannat ordinarie servicetillfälle.
För volymuppgifter och rekommenderad kvalitet för bromsvätska, se tabellen Vätskor på
sidan 269.
På bilar som körs så att bromsarna används
ofta och hårt, t.ex. vid bergskörning eller kör-
3
Byte av olja behövs inte. För volymuppgifter
och rekommenderad oljekvalitet, se
sidan 265.
Om ett fel uppstår i styrservosystemet eller om
bilen blir strömlös och måste bogseras, kan
bilen fortfarande styras. Styrningen blir då
mycket tyngre än normalt och mer kraft behövs
för att vrida ratten.
Placering beroende på vänster- eller högerstyrd variant.
207
09 Underhåll och service
09
Torkarblad
Torkarblad
1. Fäll upp torkararmen.
Byte av torkarblad, vindruta
2. Tryck på knappen som sitter på torkarbladsinfästningen och dra rakt ut (1), parallellt med torkararmen.
3. Skjut in (2) det nya torkarbladet tills det
säger klick.
> Kontrollera (3) att bladet sitter fast
ordentligt och fäll ner torkararmen.
G020330
Byte av torkarblad, bakruta
OBS
Torkarbladen har olika längd. Bladet på förarsidan är längre än det andra.
G014732
Rengöring
För rengöring av torkarblad och vindruta, se
sidan 192.
VIKTIGT
1. Fäll torkararmen utåt.
Kontrollera torkarbladen regelbundet. Eftersatt underhåll förkortar bladens livslängd.
G020329
2. Dra loss torkarbladet mot bakluckan.
208
3. Tryck fast det nya torkarbladet.
> Kontrollera att det sitter fast ordentligt
och fäll tillbaka torkararmen.
09 Underhåll och service
Batteri
Batteriskötsel
Batteriets livslängd och funktion påverkas av
antal starter, urladdningar, körsätt, körförhållanden och klimatförhållanden etc.
OBS
Förbrukat batteri ska återvinnas på ett miljöriktigt sätt, det innehåller bly.
VARNING
Batterier kan bilda knallgas som är mycket
explosiv. En gnista, som kan bildas om du
sätter dit startkablarna felaktigt, räcker för
att batteriet skall explodera. Batteriet innehåller svavelsyra som kan orsaka allvarliga
frätskador. Skölj med stora mängder vatten
om svavelsyran kommer i kontakt med
ögon, hud eller kläder. Vid stänk i ögonen,
kontakta omedelbart läkare.
OBS
Om startbatteriet laddas ur många gånger
påverkas dess livslängd negativt.
Startbatteriets livslängd påverkas av flera
faktorer, bl.a. av körförhållande och klimat.
Batteriets startkapacitet sjunker gradvis
med tiden och behöver därför laddas om
bilen inte används under en längre tid eller
om den bara körs korta sträckor. Stark kyla
begränsar startkapaciteten ytterligare.
För att startbatteriet ska hållas i bra kondition rekommenderas minst 15 minuters körning/vecka eller att batteriet ansluts till en
batteriladdare med automatisk underhållsladdning.
Ett startbatteri som hålls ständigt fulladdat
har maximal livslängd.
09
Symboler på batteriet
Använd skyddsglasögon.
Ytterligare information i
bilens instruktionsbok.
Förvara batteriet utom
räckhåll för barn.
Batteriet innehåller frätande syra.
``
209
09 Underhåll och service
09
Batteri
Undvik gnistor eller
öppen eld.
Ditsättning av batteri
1. Sätt batteriet på plats.
2. Sätt dit klamman som håller batteriet.
3. Sätt tillbaka batteriboxens främre vägg.
4. Anslut pluskabeln.
Explosionsfara.
5. Anslut minuskabeln.
6. Sätt dit täckkåpan över batteriet.
Byte av batteri
Borttagning av batteri
1. Stäng av tändningen och ta ur fjärrnyckeln.
2. Vänta i minst 5 minuter innan några elektriska anslutningar rörs. Bilens elektriska
system ska lagra information till styrenheterna.
3. Ta bort täckkåpan.
4. Lossa minuskabeln.
5. Lossa pluskabeln.
6. Lossa batteriboxens främre vägg med en
skruvmejsel.
7. Lossa klamman som håller batteriet.
8. Lyft bort batteriet.
210
09 Underhåll och service
Byte av glödlampor
Allmänt
Byte av glödlampor fram
09
4. Lossa kontaktstycket genom att pressa ner
clipset med tummen och samtidigt föra ut
kontaktstycket med andra handen.
Alla glödlampor finns specificerade på sidan
277.
Glödlampor och punktljus som är av särskild
typ eller som inte lämpar sig för byte annat än
av verkstad är:
• Allmänbelysning i taket
• Läslampor och handskfacksbelysning
• Blinkers, yttre backspegel och trygghetsbelysning
G019600
G019599
• Bromsljus
• Dual Xenon-strålkastare
VARNING
På bilar utrustade med Dual Xenon-strålkastare ska byte av Dual Xenon-lampan
utföras på verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas. Strålkastaren
kräver särskild försiktighet eftersom Dual
Xenon-lampan är utrustad med ett högspänningsaggregat.
Samtliga glödlampor fram (utom för dimljus)
byts genom att via motorrummet lossa och ta
ut hela lamphuset.
Losstagning av lamphus
1. Ta ur fjärrnyckeln och vrid strömställaren
för belysningen till läge 0.
2. Dra upp lamphusets låssprint.
VIKTIGT
Vidrör aldrig glaset på glödlamporna direkt
med fingrarna. Fett och olja från fingrarna
förångas av värmen och ger en beläggning
på reflektorn som då kan förstöras.
VIKTIGT
Dra inte i kabeln, endast i kontaktstycket.
3. Dra lamphuset åt sidan och sedan framåt.
5. Lyft ut lamphuset och lägg det på ett mjukt
underlag så att inte linsen repas.
Ditsättning av lamphus
1. Anslut kontaktstycket och sätt tillbaka
lamphuset och låssprinten. Kontrollera att
sprinten är korrekt nerstucken.
2. Kontrollera belysningen.
Lamphuset måste vara inkopplat och sitta fast
på sin plats innan belysningen slås på eller
fjärrnyckeln sätts in i startlåset.
``
211
09 Underhåll och service
Byte av glödlampor
Helljus, halogen
G019131
G019133
Halvljus
Ditsättning av ny glödlampa
Borttagning av täcklock och glödlampa
1. Lossa hela lamphuset, se sidan 211.
2. Vik undan låsbyglarna och ta loss locket.
3. Lossa kontaktstycket från glödlampan.
4. Lossa klämfjädern som håller glödlampan.
Tryck den inåt/nedåt.
5. Dra ut glödlampan.
1. Sätt dit den nya glödlampan. Den kan bara
sitta på ett sätt.
2. Tryck klämfjädern inåt/uppåt och sedan en
aning åt höger för att snäppa fast den i sitt
läge.
G019136
09
Bilden visar en halogenlampa.
1. Lossa hela lamphuset, se sidan 211.
2. Lossa täcklocket, placerat ovanpå lamphuset, genom att vrida det moturs.
3. Vänster strålkastare:
3. Tryck tillbaka kontaktstycket.
Vrid lamphållaren moturs.
4. Sätt tillbaka plastlocket.
Höger strålkastare:
5. Sätt tillbaka lamphuset, se sidan 211.
Vrid lamphållaren medurs.
4. Dra ut lamphållaren och byt glödlampa.
5. Sätt tillbaka lamphållaren. Den kan bara
sättas tillbaka på ett sätt.
212
09 Underhåll och service
Byte av glödlampor
6. Sätt tillbaka täcklocket, placerat ovanpå
lamphuset, genom att vrida det medurs.
6. Sätt tillbaka lamphuset, se sidan 211.
5. Sätt tillbaka lamphuset, se sidan 211.
OBS
7. Sätt tillbaka lamphuset, se sidan 211.
09
Sidomarkeringsljus
Lampa utrustad med "Aktiva Bending
Lights* har ett positionsljus (LED) som inte
kan bytas.
Positions-/parkeringsljus
G019145
G018050
Blinkers
1. Lossa lamphuset, se sidan 211.
G019150
1. Lossa lamphuset, se sidan 211.
2. Lossa täcklocket, placerat ovanpå lamphuset, genom att vrida det moturs.
3. Dra ut lamphållaren och byt glödlampa.
4. Tryck tillbaka lamphållaren. Ett klickljud
hörs när lamphållaren sätts i rätt.
5. Sätt tillbaka täcklocket, placerat ovanpå
lamphuset, genom att vrida det medurs.
1. Lossa lamphuset, se sidan 211.
2. Vrid lamphållaren moturs, dra ut den och
byt glödlampa.
3. Sätt tillbaka lamphållaren. Den kan bara
sitta på ett sätt.
4. Sätt tillbaka lamphuset, se sidan 211.
2. Vrid lamphållaren moturs och tag ut den.
3. Ta bort glödlampan ur lamphållaren genom
att trycka in den och vrida moturs.
4. Sätt dit en ny glödlampa och sätt tillbaka
lamphållaren i lamphuset.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
213
09 Underhåll och service
09
Byte av glödlampor
Dimstrålkastare
5. Tryck samman spärrhakarna och dra ut
lamphållaren.
7. Sätt tillbaka lamphållaren. Markeringen
TOP på lamphållaren ska vara uppåt.
6. Byt glödlampa.
Losstagning av lamphållare
7. Anslut kontaktstycket.
8. Tryck lamphållaren på plats och sätt tillbaka luckan (A eller B).
OBS
G019605
Om ett felmeddelandet kvarstår efter att felaktig glödlampa ersatts, rekommenderas
att en auktoriserad Volvoverkstad uppsöks.
2. Lossa kåpan genom att sticka in skruvmejsel enligt bild (vertikalt) och fortsätt att
pressa vertikalt för att lossa clipset innanför kåpan.
Alla lampor i baklyktan byts inifrån lastutrymmet.
3. Ta tag i kanten på kåpan och dra rakt ut.
1. Släck belysningen och vrid fjärrnyckeln till
läge 0.
4. Skruva loss lamphusets skruv och ta ut
det.
2. Ta bort luckan (A eller B) i vänster/höger
panel för att komma åt lamporna.
5. Vrid lampan moturs och ta loss den.
3. Glödlamporna är placerade i separata
lamphållare.
6. Sätt dit en ny lampa genom att vrida
medurs. (Profilen på lamphållaren sammanfaller med profilen på lampans fot.)
214
G019166
1. Släck belysningen och vrid fjärrnyckeln till
läge 0.
4. Ta loss kontaktstycket från lamphållaren.
09 Underhåll och service
Byte av glödlampor
Placering av lampor i baklampa
Bromsljus (LED)
4. Byt till ny glödlampa.
Positionsljus
5. Sätt tillbaka och skruva fast glaset.
Positions-/parkeringsljus
09
Instegsbelysning
Blinkers
Backljus
Dimbakljus (en sida)
G018058
G020795
Nummerskyltsbelysning
Instegsbelysning finns under instrumentpanelen på förar- och passagerarsidan.
G014849
Lamphållare.
VIKTIGT
Kabeln till bromsljusets LED-lampor sitter
fastgjuten i den övre glödlampshållaren.
Den ska inte tas bort.
1. Släck belysningen och vrid fjärrnyckeln till
läge 0.
1. Stick in en skruvmejsel och vrid lätt så att
linsen lossnar.
2. Ta bort den trasiga glödlampan.
3. Sätt dit en ny glödlampa.
4. Sätt tillbaka linsen.
2. Lossa skruvarna med en skruvmejsel.
3. Lossa glaset försiktigt.
``
215
09 Underhåll och service
09
Byte av glödlampor
Lastutrymme
Belysning i make up-spegel*
Ditsättning av spegelglas
1. Tryck först tillbaka spegelglasets tre
låsklackar i ovankanten.
1. Stick in en skruvmejsel och vrid lätt så att
lamphuset lossnar.
2. Ta bort den trasiga glödlampan.
3. Sätt dit en ny glödlampa.
G020253
G014852
2. Tryck sedan fast de tre nedre.
Borttagning av spegelglas
1. Stick in en skruvmejsel under den nedre
kanten i mitten och vrid och bänd försiktigt
upp låsklacken på kanten.
2. För mejseln under kanten åt både vänster
och höger sida (vid de svarta gummipunkterna) och bänd försiktigt så att glaset lossnar i underkanten.
3. Lossa försiktigt och lyft bort hela spegelglaset med lock.
4. Ta ut den trasiga glödlampan och byt till en
ny.
216
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
09 Underhåll och service
Säkringar
Allmänt
För att förhindra att bilens elektriska system
skadas genom kortslutning eller överbelastning, är alla de olika elektriska funktionerna och
komponenterna skyddade med ett antal säkringar.
Säkringarna är placerade på två olika ställen i
bilen:
09
auktoriserad Volvoverkstad uppsöks för kontroll.
VARNING
Använd aldrig ett främmande föremål, eller
en säkring med högre amperetal än specificerat för att ersätta en säkring. Detta kan
förorsaka betydande skador på elsystemet
och möjligtvis leda till brand.
• Relä-/säkringscentral i motorrummet.
• Relä-/säkringscentral i kupén.
Byte
Om någon elektrisk komponent eller funktion
inte fungerar, kan det bero på att komponentens säkring tillfälligt överbelastats och bränts
av.
1. Titta i säkringsförteckningen för att lokalisera säkringen.
2. Dra ut säkringen och titta från sidan om
den böjda tråden är avbränd.
3. Byt i så fall till en ny säkring med samma
färg och samma amperebeteckning.
I varje säkringscentral finns plats för ett antal
reservsäkringar. Om samma säkring bränns av
upprepade gånger föreligger något fel på komponenten. Volvo rekommenderar då att en
``
217
09 Underhåll och service
09
Säkringar
G007446
Relä/säkringscentral i motorrum
Det finns 36 säkringspositioner. Var noga med
att ersätta avbränd säkring med en ny som har
samma färg och amperebeteckning.
• 19-36 är av typ "MiniFuse".
• 7-18 är av typ "JCASE" och för att byta
rekommenderas att uppsöka en
auktoriserad Volvoverkstad.
• 1-6 är av typ "Midi Fuse" och får enbart
bytas av en verkstad. Volvo rekommenderar en auktoriserad Volvoverkstad.
På insidan av locket finns en tång som underlättar för att dra ut och sätta tillbaka en säkring.
218
09 Underhåll och service
09
G020250
Säkringar
1.
Kylarfläkt
50 A
8.
ABS-ventiler
20 A
17.
Vindrutetorkare
30 A
2.
Styrservo (exkl. 1,6 l motor)
80 A
9.
Motorfunktioner
30 A
18.
3.
Matning till säkringscentral i
kupé
10.
Fläkt klimatenhet
40 A
Matning till säkringscentral i
kupé
40 A
60 A
11.
Strålkastarrengörare
20 A
Matning till säkringscentral i
kupé
60 A
12.
Matning till eluppvärmd bakruta
30 A
Element klimatenhet, tillsatsvärmare PTC*
80 A
13.
Startmotorrelä
30 A
Glödstift (4-cyl. diesel)
60 A
14.
Dragkablage*
40 A
Glödstift (5-cyl. diesel)
70 A
15.
Reservplats
ABS-pump
30 A
16.
Matning till infotainment
4.
5.
6.
7.
19.
Reservplats
–
20.
Signalhorn
15 A
21.
Bränsledriven tillsatsvärmare,
kupévärmare*
20 A
22.
Reservplats
–
–
30 A
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
219
09 Underhåll och service
09
Säkringar
23.
24.
10 A
Transmission (TCM) (4-cyl.
aut.)
15 A
Eluppvärmt bränslefilter,
PTC-element oljefälla (5-cyl.
diesel)
33.
34.
20 A
25.
Reservplats
26.
Startlås
15 A
27.
Kompressor för luftkonditionering
10 A
–
28.
Reservplats
–
29.
Dimljus fram
15 A
30.
Motorstyrenhet ECM (1.6 l
bensin, 2.0 l diesel)
3A
Spänningsregulator generator 4-cyl.
10 A
31.
32.
220
Motorstyrenhet ECM (5-cyl.
bensin), Transmission (TCM)
(5-cyl auto)
Insprutningsventiler (5-cyl.
bensin), lambdasond (4-cyl.
bensin), laddluftkylare (4-cyl.
diesel), luftmassemätare och
turbokontroll (5-cyl. diesel)
35.
36.
10 A
Lambdasond och vakuumpump (5-cyl. bensin),
motorstyrenhet (5-cyl. diesel),
dieselfiltervärmare (4-cyl. diesel)
20 A
Tändspolar (bensin), insprutningsventiler, (1.6 l bensin),
bränslepump (4-cyl. diesel),
tryckvakt klimatanläggning
(5-cyl.), glödstift och EGR
avgasrening (5-cyl. diesel)
10 A
Motorgivare till ventiler, reläspole luftkonditionering PTCelement oljefälla (5-cyl. bensin), motorstyrenhet ECM (5cyl. diesel), canister (bensin),
insprutningsventiler (1.8/2.0 l
bensin, MAF luftmassemätare
(5-cyl. bensin, 4-cyl. diesel),
turbokontroll (4-cyl.diesel),
tryckvakt servostyrning (1.6 l
bensin), EGR avgasrening (4cyl. diesel)
15 A
Motorstyrenhet ECM (exkl. 5cyl. diesel, gaspedalgivare,
lambdasond (5-cyl. diesel))
10 A
09 Underhåll och service
Säkringar
09
G020601
Relä/säkringscentral i kupé
Det finns 50 säkringspositioner. Säkringarna är
placerade under handskfacket. Där finns även
plats för ett antal reservsäkringar. Verktyg för
säkringsbyte finns i relä/säkringscentralen i
motorrummet, se sidan 218.
Byte av säkringar
1. Ta bort innerklädseln som täcker säkringscentralen genom att först trycka in centrumstiftet ca en cm i fästclipsen (1) och
sedan dra ut dessa.
4. Stäng igen säkringscentralen i omvänd
ordningsföljd.
5. Dra loss centrumstiftet ur fästclipsen helt,
fäst klädseln med fästclipsen och tryck in
det lösa stiftet i fästclipsen igen. Då expanderar fästclipsen och håller klädseln på
plats.
2. Vrid de båda vingförsedda skruvarna (som
håller säkringscentralen på plats) (2) motsols så de lossar.
3. Fäll ner säkringscentralen (3) halvvägs. Dra
den mot stolen, till stopp. Fäll ner den helt.
Säkringscentralen kan hakas loss helt.
``
221
09 Underhåll och service
Säkringar
G020246
09
43.
44.
45.
46.
47.
48.
222
Telefon, ljudanlägging,
RTI*, Bluetooth*
SRS-system, motorstyrenhet ECM (5-cyl.)
Eluttag, kupé
51.
10 A
10 A
Transmissionsmodul
(TCM), ABS-system
5A
53.
Servostyrning
10 A
54.
Parkeringsassistans,
Xenon*
10 A
55.
Keyless styrenhet
20 A
56.
Fjärrkontroll styrenhet,
Styrenhet siren
10 A
52.
15 A
Belysning kupé, handskfack och insteg
5A
Innerbelysning
5A
Spolare, bakrutetorkare
Tillsatsvärmare för kupé,
AWD, bränslefilterrelä
eluppvärmning
15 A
15 A
49.
SRS-system
10 A
50.
Reservplats
–
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
57.
Diagnosuttag, bromsljuskontakt
15 A
Helljus höger, extraljus
reläspole
7,5 A
59.
Helljus vänster
7,5 A
60.
Stolsvärme förarsida
15 A
61.
Stolsvärme passagerarsida
15 A
62.
Taklucka
20 A
63.
Matning bakdörr, höger
sida
20 A
58.
09 Underhåll och service
Säkringar
64.
Reservplats
–
79.
Backljus
65.
Infotainment
5A
80.
Reservplats
66.
Styrenhet för infotainment (ICM), klimatanläggning
81.
Matning bakdörr, vänster
sida
20 A
82.
Matning höger framdörr
25 A
83.
Matning vänster framdörr
25 A
84.
Passagerarstol elmanövrerad
25 A
85.
Förarstol elmanövrerad
25 A
86.
Innerbelysning, lastutrymmesbelysning, elmanövrerade stolar, bränslenivåvisning (1.8F)
5A
10 A
67.
Reservplats
–
68.
Konstantfarthållare
5A
69.
Klimatanläggning, regnsensor, BLIS-knapp
5A
70.
Reservplats
–
71.
Reservplats
–
72.
Reservplats
–
73.
Taklucka, konsol för
innerbelysning (OHC)
bältespåminnare bak,
autodimspegel
5A
74.
Relä bränslepump
15 A
75.
Reservplats
–
76.
Reservplats
–
77.
Eluttag lastutrymme,
styrenhet tillbehör (AEM)
78.
Reservplats
09
5A
–
15 A
–
223
224
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
226
227
231
236
238
239
246
249
G020924
Allmänt..................................................................................................
Audiofunktioner.....................................................................................
Radiofunktioner.....................................................................................
Cd-funktioner........................................................................................
Menystruktur – ljudanläggning..............................................................
Telefonfunktioner*.................................................................................
Menystruktur – telefon*.........................................................................
Bluetooth handsfree*............................................................................
INFOTAINMENT
10
10 Infotainment
Allmänt
Infotainment
G020245
10
POWER - tryckknapp
Display
Knappsats
MENU - Menysystemet
Navigeringsknappar
226
Snabbval
Ljudanläggningen
Utrustning
Till/från
Ljudanläggningen kan utrustas med olika tillval
och audiosystemnivåer. Det finns tre audiosystemnivåer:
POWER (1) startar/stänger av ljudanläggningen. Om ljudanläggningen är aktiv när fjärrnyckeln vrids till läge 0 fortsätter den att vara
aktiv tills fjärrnyckeln dras ur tändningslåset.
Ljudanläggningen startas då automatiskt nästa
gång fjärrnyckeln vrids till läge I.
Menyhantering
En del av infotainmentfunktionerna styrs via ett
menysystem. Den aktuella menynivån visas
högst upp till höger i displayen. Menyalternativen visas i mitten av displayen.
• MENU (4) leder till menysystemet.
• Uppåt/nedåt med navigeringsknappen (5)
stegar mellan menyalternativen.
EXIT - Går ur menysystmet
• ENTER (7) väljer/aktiverar/avaktiverar
ENTER - Väljer/aktiverar/avaktiverar
• EXIT (6) går tillbaka ett steg i menystruk-
Infotainment är ett system där ljudanläggningen och telefonen* har integrerats. Infotainmentsystemet kan enkelt användas med kon1
trollpanelen och med knappsatsen* i ratten, se
sidan 67. I displayen (2) visas meddelanden
och information om den aktuella funktionen.
Premium Sound.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
något av menyalternativen.
turen. Ett långt tryck på EXIT leder ut ur
menysystemet.
Menyalternativen är numrerade och kan även
väljas direkt med knappsatsen (3).
• Performance,
• High Performance* eller
• Premuim Sound*
FM- och AM-radio med RDS samt cd-spelare
ingår dock i alla ljudanläggningar.
Dolby Surround Pro Logic IIŸ1
Dolby Surround Pro Logic IIŸ fördelar stereoljudets två kanaler till vänster-, center-, högeroch bakhögtalarna. Ljudåtergivningen blir därför mer verklighetstrogen än normal tvåkanalsstereo.
Dolby Surround Pro Logic IIŸ och
Dolbyikonen är varumärken som tillhör Dolby Laboratories Licensing
Corporation.
Dolby Surround Pro Logic II SystemŸ är tillverkat på licens från Dolby Laboratories Licensing
Corporation.
10 Infotainment
Audiofunktioner
Audiofunktionernas reglage
men justeras automatiskt beroende på bilens
hastighet, se sidan 229.
Val av ljudkälla
Upprepade tryck på AM/FM växlar mellan
FM1, FM2 och AM.
Upprepade tryck på MODE växlar mellan CD,
USB och AUX.
Externa ljudkällor
G019805
Allmänt
VOLUME – Vridknapp
AM/FM – Val av ljudkälla
Med MODE-knappen väljer du vilken extern
ljudkälla du vill använda.
1. Om USB väljs visas Anslut enhet i displayen.
2. Anslut din iPodŸ, mp3-spelare eller USBminne till USB-anslutningen i mittkonsolens förvaringsfack (se föregående bild).
> Texten Laddar visas i displayen när
systemet läser in lagringsmediets filstruktur. Detta tar en stund.
När inläsningen är klar visas spårinformation
på displayen och det är möjligt att välja önskat
spår.
TUNING – Vridknapp
Val av spår kan ske på två sätt:
SOUND – Tryckknapp
1. Vrid TUNING (3) med- eller moturs
Navigeringsknapp – Stationssökning och
menyhantering
2. eller använd navigationsreglagets (4)
höger- eller vänsterknapp för att stega
fram till önskat spår.
AUX-ingång
Använd VOLUME (1) eller knappsatsen i ratten
för att reglera volymen, se sidan 67. Ljudvoly-
USB-ingång*
10
Om du väljer att koppla en iPodŸ, mp3-spelare
eller ett USB-minne till USB-anslutningen kan
du hantera mediat via bilens ljudkontroller.
MODE – Val av ljudkälla, CD, AUX och USB
(t. ex. iPodŸ)1
Volym
1
AUX- och USB-ingångarna ger möjlighet att
koppla in en extern ljudkälla, t. ex. en iPodŸ1
eller mp3-spelare.
USB gäller bara High Performance och Premium Sound. Varumärket iPod tillhör Apple Computer Inc.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
227
10 Infotainment
Audiofunktioner
Det går även att byta spår med knappsatsen i
ratten.
10
I USB- eller iPodŸ-läge fungerar Infotainmentsystemet på motsvarande sätt som för
cd-spelaren vid uppspelning av musikfiler. För
mer information, se sidan 236.
Mp3-spelare
Många mp3-spelare har ett eget filsystem som
inte stöds av systemet. För att kunna använda
en mp3-spelare i systemet måste den vara
inställd på läge USB Removable device/
Mass Storage Device.
iPodŸ
OBS
Systemet stöder uppspelning av musikfiler i
filformaten mp3, wma och wav. Dock finns
det varianter av dessa filformat som systemet inte stöder. Systemet stöder vidare flertalet iPodŸ-modeller tillverkade 2005 eller
senare. iPodŸ Shuffle stöds inte.
USB-minne
För att underlätta användandet av
USB-minne undvik att lagra annat än musikfiler
på minnet. Det tar betydligt längre tid för systemet att läsa in lagringsmedier som innehåller
annat än kompatibla musikfiler.
En iPodŸ laddas och strömförsörjs av
USB-anslutningen via spelarens anslutningskabel. Är spelarens batteri helt urladdat ska det
dock laddas innan den ansluts.
OBS
När iPodŸ används som ljudkälla har bilens
infotainmentsystem en menystruktur som
liknar iPodŸ-spelarens egen menystruktur.
Systemet stöder flyttbara media som följer
USB 2.0 och filsystemet FAT32 och kan
hantera maximalt 500 mappar och 64 000
filer. Minnet måste minst vara av storleken
256 Mb.
2
228
Premium Sound.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Ljudinställningar
Justera ljudinställningar
Upprepade tryck på SOUND bläddrar bland
alternativen nedan. Justeringen görs genom
att vrida på TUNING.
• BAS – Basens nivå.
• DISKANT – Diskantens nivå.
• FADER – Balans mellan främre och bakre
högtalare.
• BALANS – Balans mellan höger och vänsFör information om USB och iPodŸ i kombination med Performance audio, se tillbehörsmanualen för USB och iPodŸ Music Interface.
AUX
OBS
OBS
Ljudkvaliteten kan försämras om spelaren
laddas när ljudanläggningen är i AUX-läge.
Undvik i så fall att ladda spelaren.
Ibland kan den externa ljudkällan AUX höras
med en annan volym än de interna ljudkällorna
exempelvis cd-spelaren. Om den externa ljudkällans ljudvolym är för hög kan ljudkvaliteten
försämras. Förhindra detta genom att justera
AUX-ingångens volym.
ter högtalare.
• SUB-BAS* – Nivå för bashögtalare. Subbasen måste aktiveras innan justering är
möjlig, se under rubriken Aktivera/avaktivera sub-bas nedan.
• CENTER2 – Nivå för centerhögtalare. Trekanalsstereo eller Pro Logic IIŸ måste aktiveras innan justering är möjlig, se under
10 Infotainment
Audiofunktioner
rubriken Aktivera/avaktivera surround-ljud
nedan.
• SURROUND2 – Nivå för surround. Pro
Logic IIŸ måste aktiveras innan justering är
möjlig, se under rubriken Ljudinställningar
nedan.
Aktivera/avaktivera sub-bas
• Tryck MENU och därefter ENTER.
• Stega till Ljudinställningar… och tryck
ENTER.
• Stega till Sub-bas och tryck ENTER.
G021216
Surround2
Surround-inställningarna styr rymdupplevelsen av ljudet. Inställningar
och aktivering/avaktivering görs
separat för varje ljudkälla.
DolbyŸ-ikonen i displayen visar att Dolby Pro
Logic IIŸ är aktivt. Det finns tre olika inställningar för surround-ljudet:
• Dolby Pro Logic II
• 3-kanalsstereo
• Av – 2-kanalsstereo.
2
3
4
5
Aktivera/avaktivera surround-ljud
1. Tryck MENU och därefter ENTER.
frekvenser kan väljas med vänster/höger
på navigeringsknappen.
2. Stega till Ljudinställningar… och tryck
ENTER.
6. Spara med ENTER eller avsluta med
EXIT.
3. Stega till Surround FM…, Surround
AM…, Surround CD…eller Surround
AUX… och tryck ENTER.
Automatisk volymkontroll5
II3,
4. Stega till Dolby Pro Logic
3kanalsstereo eller Av och tryck ENTER.
10
Automatisk volymkontroll innebär att ljudvolymen ökar med bilens hastighet. Tre nivåer kan
väljas: Låg, Medium och Hög.
Justera automatisk volymkontroll
Equalizer fram/bak4
1. Tryck MENU och därefter ENTER.
Med equalizern kan ljudnivån för olika frekvensband justeras separat.
2. Stega till Ljudinställningar… och tryck
ENTER.
Justera equalizer
1. Tryck MENU och därefter ENTER.
3. Stega till Automatisk volymkontroll…
och tryck ENTER.
2. Stega till Ljudinställningar… och tryck
ENTER.
4. Stega till Låg, Medium eller Hög och tryck
ENTER.
3. Stega till Equalizer fram… eller Equalizer
bak… och tryck ENTER.
Optimal ljudåtergivning
4. Pelaren i displayen visar ljudnivån för det
aktuella frekvensbandet.
Audiosystemet är kalibrerat för optimal ljudåtergivning med hjälp av digital signalbehandling.
5. Justera nivån med TUNING (4) eller upp/
ner med navigeringsknappen. Ytterligare
Denna kalibrering tar hänsyn till högtalare, förstärkare, kupéakustik, lyssnarposition m.m. för
Premium Sound.
Finns inte i AM- och FM-läge.
Vissa audionivåer.
Ej Performance Sound.
``
229
10 Infotainment
Audiofunktioner
varje kombination av bilmodell och audiosystem.
10
Det finns även en dynamisk kalibrering som tar
hänsyn till volymkontrollens läge, radiomottagning och bilens hastighet.
De kontroller som förklaras i denna bruksanvisning, t. ex. bas, diskant och equlizer* är
endast avsedda för att användaren ska kunna
anpassa ljudåtergivningen till sin personliga
smak.
230
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
10 Infotainment
Radiofunktioner
Stationssökning
Radiofunktionernas reglage
Förvalslagring
Automatisk stationssökning
1. Välj frekvensband med AM/FM (1).
G019806
2. Gör ett kort tryck på
FM/AM – Val av frekvensband
Förvalsknappar
TUNING – Vridknapp för stationssökning
SCAN – Scanning
Navigeringsknapp – Stationssökning och
menyhantering
EXIT – Avbryt pågående funktion
AUTO – Automatisk förvalslagring
eller
.
Tio förval kan sparas per frekvensband. FM har
två minnesbanker för förval: FM1 och FM2.
Förvalen väljs med förvalsknapparna (2) eller
med knappsatsen i ratten.
Manuell stationssökning
Manuell förvalslagring
1. Välj frekvensband med AM/FM (1).
1. Ställ in en station.
2. Justera frekvensen genom att vrida
TUNING (3).
2. Håll en av förvalsknapparna intryckt tills
meddelandet Stationen sparad visas i
displayen.
En station kan även ställas in med ett långt
eller
. Eller med knappsatsen i
tryck på
ratten:
Håll inne
eller
på navigeringsknappen tills den önskade frekvensen
visas i displayen.
Medan frekvenspelaren fortfarande syns i displayen kan sökningen göras med korta tryck på
eller
.
10
Automatisk förvalslagring
AUTO (7) söker de tio starkaste radiostationerna och förvalslagrar dem automatiskt i en
separat minnesbank. Funktionen är särskilt
användbar i områden där man inte är bekant
med radiostationerna eller deras frekvenser.
Starta automatisk förvalslagring
1. Välj frekvensband med AM/FM (1).
2. Håll AUTO (7) intryckt tills Autolagring
visas i displayen.
När Autolagring inte längre visas i displayen
är lagringen klar. Radion försätts i autoläge och
Av visas i displayen. De automat-lagrade förvalen kan nu väljas direkt med förvalsknapparna (2).
Avbryta automatisk förvalslagring
Tryck EXIT (6).
``
231
10 Infotainment
Radiofunktioner
10
Välja autolagrat förval
Scanning
Genom att försätta radion i autoläge kan de
automatiskt lagrade förvalen användas.
SCAN (4) söker automatiskt igenom ett frekvensband efter starka stationer. När en station
hittats spelas den i ca 8 sekunder, därefter fortsätter sökningen.
1. Tryck kort AUTO (7).
> Auto visas i displayen.
2. Tryck på en förvalsknapp (2).
> Radion stannar i autoläge ända tills ett
kort tryck på AUTO (7), EXIT (6) eller
AM/FM (1) avbryter.
Lagra automatlagrade förval i annan
minnesbank
Ett automatiskt lagrat förval kan överföras till
minnesbankerna för FM eller AM.
1. Tryck kort på AUTO (7).
> Auto visas i displayen.
2. Tryck på en förvalsknapp.
3. Tryck på den förvalsknapp där förvalet ska
lagras och håll den intryckt tills meddelandet Stationen sparad visas i displayen.
> Radion går ur autoläget och den lagrade
stationen kan väljas som ett förval.
232
Aktivera/avaktivera Scan
1. Välj frekvensband med AM/FM.
2. Tryck SCAN för att aktivera.
> SCAN visas i displayen. Avsluta med
SCAN eller EXIT.
Förvalslagra en funnen station
Medan SCAN är aktiv kan en önskad station
förvalslagras.
Tryck på en förvalsknapp och håll den
intryckt tills meddelandet Stationen
sparad visas i displayen.
> Scanningen avbryts och den lagrade
stationen kan väljas som ett förval.
RDS-funktioner
Radio Data System – RDS länkar samman FMsändare i nätverk. En FM-sändare i ett sådant
nätverk sänder information som ger en
RDS-radio bl.a. följande funktioner:
• Automatiskt byte till en starkare sändare
om mottagningen i området är dålig.
• Sökning av programinriktning, t.ex. trafikinformation eller nyheter.
• Mottagning av textinformation om
pågående radioprogram.
Vissa radiostationer använder inte RDS eller
bara valda delar av dess funktionalitet.
Programfunktioner
Radion kan i FM-läge söka efter radiostationer
med vissa programinriktningar. Om en önskad
programinriktning hittas, kan radion byta station och pågående ljudkälla avbrytas. Om t.ex.
cd-spelaren är aktiv försätts den i pausläge.
Den avbrytande sändningen spelas med en
förinställd ljudvolym, se sidan 235. Radion
återgår till föregående ljudkälla och ljudvolym
när den inställda programinriktningen slutar
sändas.
Programfunktionerna larm (LARM!), trafikinformation (TP), nyheter (Nyheter), och programtyper (PTY) avbryter varandra i prioritetsordning där larm har högst prioritet och programtyper lägst.
För ytterligare inställningar av programavbrott,
se EON och REG se sidan 234. Programfunktionerna ändras med hjälp av menysystemet,
se sidan 226.
10 Infotainment
Radiofunktioner
Återgång till den avbrutna ljudkällan
4. Stega till TP och tryck ENTER.
Tryck EXIT för att återgå till den avbrutna ljudkällan.
5. Stega till TP-station… och tryck ENTER.
> Antingen visas TP från nuv. station
eller TP från alla stationer i displayen.
Funktionen används för att varna allmänheten
om allvarliga olyckor och katastrofer. Larm kan
inte avbrytas tillfälligt eller avaktiveras. Meddelandet LARM! visas i displayen när ett larmmeddelande sänds ut.
Trafikinformation – TP
G021220
Funktionen bryter för trafikinformation som sänds inom en inställd stations RDS-nätverk. TP visar att funktionen är aktiverad. Om den inställda
stationen kan sända trafikinformation visas
i displayen.
Aktivera/avaktivera TP
1. Tryck MENU och därefter ENTER.
6. Tryck ENTER.
1. Välj en FM-station.
Aktivera/avaktivera TP-sökning
2. Tryck MENU och därefter ENTER.
TP-sökning är användbar vid längre resor när
annan ljudkälla än radion spelar. Funktionen
söker då automatiskt efter trafikinformation
inom olika RDS-nätverk.
3. Stega till TP och tryck ENTER.
4. Stega till TP-sökning och tryck ENTER.
5. Tryck ENTER.
Nyheter
Programtyper – PTY
2. Stega till Avancerade radioinst… och
tryck ENTER.
1. Välj en FM-station.
2. Tryck MENU och därefter ENTER.
3. Stega till Avancerade radioinst… och
tryck ENTER.
G021221
Radion kan avbryta för trafikinformation från
endast den inställda (nuvarande) stationen eller
alla stationer.
Funktionen bryter för nyhetssändningar som sker inom en inställd stations RDS-nätverk. Meddelandet
Nyheter visar att funktionen är aktiv.
Aktivera/avaktivera nyheter
1. Tryck MENU och därefter ENTER.
2. Stega till Nyheter och tryck ENTER.
10
3. Stega till Avancerade radioinst… och
tryck ENTER.
4. Stega till Nyhetsstation… och tryck
ENTER.
> Antingen visas Tryck ENTER för
nyheter från nuvarande station
enbart. eller Nyheter fr. alla
stationer i displayen.
1. Tryck MENU och därefter ENTER.
2. Stega till TP och tryck ENTER.
TP från nuvarande station/alla stationer
Radion kan avbryta för nyheter från endast den
inställda (nuvarande) stationen eller alla stationer.
Med PTY-funktionen kan olika programtyper, t.ex. Popmusik och
Klassisk musik väljas.
PTY-symbolen visar att funktionen är
aktiv. Funktionen bryter för programtyper som
sänds inom en inställd stations RDS-nätverk.
G021222
Larm
Nyheter från nuvarande station/alla
stationer
Aktivera/avaktivera PTY
1. Välj FM1 eller FM2 med FM/AM.
2. Tryck MENU och därefter ENTER.
``
233
10 Infotainment
Radiofunktioner
10
3. Stega till PTY och tryck ENTER.
Visning av programtyp
Automatisk frekvensuppdatering – AF
4. Stega till Välj PTY… och tryck ENTER.
> En lista över programtyper visas:
Aktualiteter, Information osv. Funktionen PTY aktiveras genom att välja
programtyper och avaktiveras genom
att nollställa alla PTY:er.
Den nuvarande stationens programtyp kan
visas i displayen.
AF-funktionen väljer en av de starkaste sändarna för en inställd station. Ibland behöver
radion söka igenom hela FM-bandet för att
finna en stark sändare. Då tystnar radion och
PI-sökning EXIT för att avbryta. visas i displayen.
5. Välj önskade programtyper eller Nollställ
alla PTY:er…
OBS
Alla radiostationer stödjer inte denna funktion.
Aktivera/avaktivera AF
Aktivera/avaktivera visning
1. Tryck MENU och därefter ENTER.
1. Tryck MENU och därefter ENTER.
2. Stega till PTY och tryck ENTER.
2. Stega till Avancerade radioinst… och
tryck ENTER.
3. Stega till Visa PTY och tryck ENTER.
3. Stega till AF och tryck ENTER.
2. Tryck MENU och därefter ENTER.
Radiotext
Regionala radioprogram – REG
3. Stega till PTY och tryck ENTER.
Vissa RDS-stationer sänder information om
programmens innehåll, artister etc. Informationen kan visas i displayen.
Funktionen gör att radion fortsätter
att lyssna till en regional sändare
fastän dess signalstyrka är låg.
Regional visar att funktionen är
aktiv. Regionalfunktionen är normalt avaktiverad.
Sök PTY
Denna funktion söker igenom hela frekvensbandet efter vald programtyp.
4. Stega till Sök PTY och tryck ENTER.
Om radion hittar någon av de valda programtyperna, visas > i displayen. Ett tryck med navigeringsknappen
söker då vidare efter en
annan sändning av de valda programtyperna.
Aktivera/avaktivera radiotext
1. Tryck MENU och därefter ENTER.
2. Stega till Radiotext och tryck ENTER.
G021223
1. Aktivera PTY.
Aktivera/avaktivera REG
1. Tryck MENU och därefter ENTER.
2. Stega till Avancerade radioinst… och
tryck ENTER.
3. Stega till Regional och tryck ENTER.
234
10 Infotainment
Radiofunktioner
Enhanced Other Networks – EON
Återställning av RDS-funktioner
EON-funktionen är särskilt användbar i storstadsområden med många regionala radiostationer. Den låter avståndet mellan bilen och
radiostationens sändare styra när programfunktionerna ska avbryta pågående ljudkälla.
Återställ samtliga radioinställningar till den
ursprungliga fabriksinställningen.
• Lokal – avbryter endast om radiostationens sändare är nära.
• Avlägsen1 – avbryter om stationens sändare är långt bort, även om signalen är brusig.
• Av – avbryter inte för programinriktning
från andra sändare.
Aktivera/avaktivera EON
1. Tryck MENU och därefter ENTER.
10
1. Tryck MENU och därefter ENTER.
2. Stega till Avancerade radioinst… och
tryck ENTER.
3. Stega till Återställ allt… och tryck
ENTER.
Volymkontroll programtyper
De avbrytande programinriktningarna hörs
med den volym som valts för respektive programinriktning. Om ljudnivån justeras under
programavbrottet, sparas den nya nivån till
nästa programavbrott.
2. Stega till Avancerade radioinst… och
tryck ENTER.
3. Stega till EON… och tryck ENTER.
4. Stega till Lokal, Avlägsen eller Av och
tryck ENTER.
1
Fabriksinställning
235
10 Infotainment
Cd-funktioner
Cd-funktionernas reglage
10
Starta uppspelning (cd-växlare*)
Ljudfiler*
Om en cd-position med en musik-cd redan är
vald när ljudanläggningen aktiveras startas
uppspelningen automatiskt. Byt annars till
cd-växlar-läge med MODE och välj en skiva
med sifferknapparna 1–6 eller upp/ner på navigeringsknappen.
Cd-spelaren stödjer även ljudfiler av formaten
mp3 och wma.
OBS
Vissa kopieringsskyddade ljudfiler kan inte
läsas av spelaren.
G019807
Mata in en cd
Navigeringsknapp – Snabbspolning, val av
spår och menyhantering
Positionsval i cd-växlare*
In- och utmatning av cd
In- och utmatningsöppning för cd
MODE – Val av ljudkällorna CD eller AUX*
TUNING – Vridknapp för val av spår
Starta uppspelning (cd-spelare)
Om en musik-cd finns i spelaren när ljudanläggningen är i cd-läge startas uppspelningen
automatiskt. Mata annars in en skiva och byt
till cd-läge genom att trycka på MODE.
236
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
1. Välj en tom position med sifferknapparna
1–6 eller upp/ner på navigeringsknappen.
> En tom position markeras i displayen.
Texten Sätt i skiva visar att en ny skiva
kan matas in. Cd-växlaren kan innehålla
upp till 6 cd-skivor.
2. Mata in en cd i cd-växlaren.
Utmatning av cd
En cd stannar i utmatat läge ca 12 sekunder.
Därefter matas den åter in i spelaren som fortsätter uppspelningen.
Mata ut enstaka skivor med ett tryck på utmatningsknappen
.
Mata ut alla skivor med ett långt tryck på
utmatningsknappen. Hela magasinet töms,
skiva för skiva. Meddelandet Mata ut alla
visas i displayen.
Paus
När volymen sänks helt stannar cd-spelaren.
När volymen höjs startar den igen.
När en cd med ljudfiler matas in i spelaren läses
skivans katalogstruktur in. Beroende av skivans kvalitet kan det dröja en stund innan uppspelningen startar.
Navigering och uppspelning
Om en skiva med ljudfiler finns i cd-spelaren
visas skivans katalogstruktur med ENTER.
Navigering i katalogstrukturen görs på samma
sätt som i ljudanläggningens menystruktur.
och kataloger har
Ljudfiler har symbolen
symbolen
. Uppspelning av ljudfiler startas
med ENTER.
När uppspelningen av en fil är klar fortsätts
uppspelningen av de andra filerna i just den
katalogen. Byte av katalog sker automatiskt
när alla filer i aktuell katalog har spelats upp.
Tryck vänster/höger på navigeringsknappen
om displayens bredd inte räcker till för att visa
hela ljudfilens namn.
10 Infotainment
Cd-funktioner
Snabbspola/byta cd-spår och ljudiler
Korta tryck höger/vänster på navigeringsknappen stegar bland cd-spår/ljudfiler. Långa
tryck spolar cd-spår/ljudfiler. TUNING (eller
knappsatsen i ratten) kan även användas för
detta ändamål.
Skanna cd
Funktionen spelar de första 10 sekunderna av
varje cd-spår/ljudfil. Tryck SCAN för att aktivera. Avbryt med EXIT eller SCAN för att fortsätta uppspelningen av det aktuella cd-spåret/
ljudfilen.
Slumpval
Funktionen spelar spåren i slumpvis ordning.
Det går att stega mellan de slumpvalda cdspåren/ljudfilerna på vanligt sätt.
OBS
Stegning mellan slumpvalda cd-spår fungerar endast på aktuell skiva.
Displayen visar olika meddelanden beroende
på vilken slumpvalsfunktion som har valts:
• RANDOM betyder att spåren från endast
en musik-cd spelas
• RND ALL betyder att alla spår på samtliga
• RANDOM FOLDER betyder att ljudfilerna
i en katalog på aktuell cd spelas.
Aktivera/avaktivera (cd-spelare)
3. Stega till En skiva eller Mapp och tryck
ENTER.
När en annan cd väljs avaktiveras funktionen.
10
Om en vanlig musik-cd spelas:
1. Tryck MENU och därefter ENTER.
Skivtext
2. Stega till Random och tryck ENTER.
Om titelinformation finns på en musik-cd kan
den visas i displayen1.
Om en skiva med ljudfiler spelas:
Aktivera/avaktivera
1. Tryck MENU och därefter ENTER.
1. Starta uppspelning av en cd.
2. Stega till Random och tryck ENTER.
2. Tryck MENU och därefter ENTER.
3. Stega till Mapp eller Skiva och tryck
ENTER.
3. Stega till Skivtext och tryck ENTER.
Aktivera/avaktivera (cd-växlare)
Användande av cd-skivor med dålig kvalitet
kan medföra dåligt eller uteblivet ljud.
Om en vanlig musik-cdspelas:
1. Tryck MENU och därefter ENTER.
2. Stega till Random och tryck ENTER.
3. Stega till En skiva eller Alla skivor och
tryck ENTER.
Valet Alla skivor gäller endast de musik-cd
som finns i växlaren.
Cd-skivor
VIKTIGT
Använd endast standardskivor (12 cm i diameter). Använd inte cd-skivor med påklistrade skivetiketter. Värmen i cd-spelaren kan
göra att etiketten lossnar och att
cd-spelaren skadas.
Om en cd med ljudfiler spelas:
1. Tryck MENU och därefter ENTER.
2. Stega till Random och tryck ENTER.
musik-cd i cd-växlaren spelas.
1
Gäller cd-växlaren.
237
10 Infotainment
Menystruktur – ljudanläggning
Översikt
10
FM-meny
1. AUX-volym
1. Nyheter
2. Nyheter
2. TP
3. TP
3. PTY
4. Ljudinställningar*
4. Radiotext
5. Avancerade radioinställningar
6. Ljudinställningar*
AM-meny
1. Ljudinställningar*
Cd-meny
1. Slumpval
2. Nyheter
3. TP
4. Skivtext
5. Ljudinställningar*
Cd-växlarmeny
1. Slumpval
2. Nyheter
3. TP
4. Skivtext
5. Ljudinställningar*
238
AUX-meny
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
10 Infotainment
Telefonfunktioner*
Översikt - Telefonsystemets delar
10
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
239
10 Infotainment
Telefonfunktioner*
Telefonsystemets delar
10
1. Antenn
2. Knappsats i ratten
Nödsamtal
Med knappsatsen kan de flesta av telefonsystemets funktioner användas, se sidan 241.
Ringa nödsamtal
3. Mikrofon
2. Slå det larmnummer som gäller för den
aktuella regionen (inom EU: 112).
Mikrofonen för handsfree är inbyggd i takkonsolen vid den inre backspegeln.
SIM-kort
Nödsamtal till larmnummer kan även genomföras utan SIM-kort förutsatt att det finns täckning hos någon GSM-operatör.
1. Aktivera telefonen.
3. Tryck ENTER.
4. Kontrollpanel i mittkonsol
5. Sekretesslur
6. SIM-kortsläsare
Allmänt
• Sätt alltid trafiksäkerheten främst.
• Om bilens förare måste använda sekretessluren, parkera först på en säker plats.
• Stäng av telefonsystemet när bilen tankas.
• Stäng av telefonsystemet i närheten av
sprängningsarbete.
• Volvo rekommenderar att en auktoriserad
Volvoverkstad utför service på telefonsystemet.
240
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
IDIS
Med IDIS-systemet (Intelligent Driver
Information System) kan inkommande telefonsamtal och SMS fördröjas så att koncentrationen kan fokuseras på körningen. Inkommande
telefonsamtal och SMS kan fördröjas
5 sekunder innan de kopplas upp. Missade
samtal visas i displayen. IDIS kan kopplas bort
i menyfunktion 5.5, se sidan 246.
G020244
Samtliga telefonfunktioner (utom samtalsvolymen) kan styras från kontrollpanelen.
Telefonen kan endast användas tillsammans
med ett giltigt SIM-kort (Subscriber Identity
Module). Kort tillhandahålls av olika nätoperatörer. Vid problem med kortet, kontakta nätoperatören.
OBS
Den inbyggda telefonen kan inte läsa SIMkort av typen enbart 3G. Kombinerade 3G/
GSM-kort fungerar. Kontakta din nätverksoperatör om du behöver byta SIM-kort.
10 Infotainment
Telefonfunktioner*
SIM-kortsdubbletter
Telefonens reglage
Knappsats i ratten
Många nätoperatörer erbjuder ett extra SIMkort till samma telefonnummer. Det extra SIMkortet kan användas i bilen.
10
Ditsättning av SIM-kort
1. Stäng av telefonen och öppna handskfacket.
G019809
3. Placera SIM-kortet i hållaren med metallytan synlig. Det fasade hörnet på SIM-kortet
ska passa SIM-kortshållarens fasning.
4. Tryck försiktigt in SIM-kortshållaren.
Kontrollpanel i mittkonsol.
Menyhantering
Hur telefonfunktionerna kontrolleras med
menysystemet beskrivs på sidan 246.
VOLUME – Reglerar bakgrundsvolym från
radio etc. under samtal
Siffer- och bokstavsknappar
Trafiksäkerhet
MENU – Öppnar huvudmenyn
Delar av menysystemet för telefonen är av
säkerhetsskäl inte tillgängliga i hastigheter
över 8 km/h.
EXIT – Avbryter/avvisar samtal, raderar
inmatade tecken
Navigeringsknapp – Stegar i menyer och
teckenrader
ENTER – Accepterar samtal. Ett knapptryck visar senast slagna nummer
G020243
2. Dra ut SIM-kortshållaren ur SIM-kortsläsaren, se bild på sidan 240.
När telefonen är aktiverad styr knappsatsen i
ratten endast telefonfunktionerna. För att styra
ljudanläggningen måste telefonen vara i beredskapsläge (standby).
ENTER – Fungerar på samma sätt som i
kontrollpanelen
EXIT – Fungerar på samma sätt som i kontrollpanelen
Samtalsvolym – Höjning/sänkning
Navigeringsknappar – Stegar i menyer
PHONE – Till/från och beredskapsläge
(standby)
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
241
10 Infotainment
Telefonfunktioner*
10
Till/från
Aktivera från beredskapsläge
När telefonsystemet är aktiverat eller i beredskapsläge (standby) visas en telefonlur i displayen. Om fjärrnyckeln vrids till läge 0 när telefonen är i ett av dessa lägen, återgår telefonen
automatiskt till samma läge nästa gång fjärrnyckeln vrids till läge I eller II.
Aktivera telefonsystemet
Telefonsystemets funktioner kan bara användas när telefonen är i aktivt läge.
1. Tryck PHONE.
2. Ange PIN-kod (om nödvändigt) och tryck
ENTER.
Avaktivera telefonsystemet
När telefonsystemet är avaktiverat går det inte
att ta emot några samtal.
Håll PHONE intryckt tills telefonen avaktiveras.
Samtalshantering
Om sekretessluren är lyft när ett telefonsamtal
påbörjas, kommer ljudet ut i handsfreesystemet. För att växla mellan sekretesslur och
handsfree under samtal, se sidan 244.
Ringa upp
1. Aktivera telefonsystemet (om nödvändigt).
2. Slå önskat nummer eller använd telefonboken, se sidan 244.
Ringa under pågående samtal
1. Parkera samtalet.
2. Slå numret till nästa samtalspart.
För autosvar, se menyalternativ 4.3, se
sidan 246.
Starta konferenssamtal
Tryck ENTER eller lyft luren. Lossa luren
genom att trycka den neråt.
Sätta telefonen i beredskapsläge
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
2. Stega till Parkera eller Återta och tryck
ENTER.
2. Stega till Växla och tryck ENTER.
Avvisa samtal
Tryck PHONE.
1. Tryck MENU eller ENTER.
Ta emot samtal
Avsluta samtal
Parkera/återta samtal
Växla mellan samtalsparter
I beredskapsläge kan ljudanläggningen vara
igång samtidigt som samtal tas emot. I beredskapsläge går det däremot inte att ringa ut.
Telefonen måste vara i aktivt läge innan den
kan sättas i beredskapsläge.
displayen visas Svara?. Det går att avvisa eller
ta emot samtalet på vanligt vis. Om det inkommande samtalet tas emot parkeras det föregående.
3. Tryck ENTER eller lyft luren. Lossa luren
genom att trycka den neråt.
Beredskapsläge (standby)
242
Tryck PHONE.
Tryck EXIT eller lägg på luren.
Tryck EXIT.
Väntande samtal
Om ytterligare telefonsamtal inkommer under
pågående telefonsamtal hörs två tonstötar. I
1. Tryck MENU eller ENTER.
Ett konferenssamtal består av minst tre samtalsparter som kan prata med varandra. Efter
att ett konferenssamtal har påbörjats kan inga
fler parter anslutas. Alla pågående samtal
avslutas om ett konferenssamtal avslutas.
1. Starta två telefonsamtal.
2. Tryck MENU eller ENTER.
3. Stega till Sammankoppla och tryck
ENTER.
10 Infotainment
Telefonfunktioner*
Ljudvolym
Telefonen använder högtalaren i förardörren.
Samtalsvolym
Samtalsvolymen regleras
med rattens knappsats.
Om sekretessluren används
regleras ljudvolymen med en
ratt på sidan av luren.
2. Tryck 1 för mellanrum. Om två tecken ska
skrivas med samma knapp i en följd,
tryck * eller vänta några sekunder.
Knapp
Trycks in kort om två tecken
ska skrivas efter varandra
med samma knapp.
Ett kort tryck på EXIT raderar ett inmatat
tecken. Ett långt tryck på EXIT raderar alla
inmatade tecken.
Knapp
Funktion
10
+0@*#&$£/%
Funktion
Växla mellan versaler och
gemener.
space 1 - ? ! , . : " ' ( )
Ljudanläggningens ljudvolym
Ljudvolymen sänks tillfälligt under ett telefonsamtal. När samtalet avslutas återgår ljudvolymen till den ursprungliga. Om volymen regleras
under samtalets gång bibehålls den nya ljudnivån när samtalet avslutas. Ljudet kan också
stängas av automatiskt vid telefonsamtal, se
meny 5.4.3 på sidan 248. Funktionen gäller
endast för Volvos integrerade telefonsystem.
abc2äåàæç
Textinmatning
mno6ñöòØ
Textinmatingen görs med telefonens knappsats.
pqrs7ß
def3èé
ghi4ì
jkl5
Nummerhantering
Ringa senast uppringda nummer
Telefonen lagrar automatiskt de senast uppringda telefonnumren.
1. Tryck ENTER.
2. Stega till ett nummer och tryck ENTER.
Telefonbok
1. Tryck på den knapp som är märkt med
önskat tecken, en gång för knappens första tecken, två gånger för det andra o.s.v.,
se tabellen.
tuv8üù
Om telefonboken innehåller en påkallande
samtalsparts kontaktuppgifter, visas dessa i
displayen. Kontaktuppgifter kan lagras på SIMkortet och i telefonen.
Lagra kontakter i telefonboken
1. Tryck MENU.
wxyz9
2. Stega till Telefonbok och tryck ENTER.
3. Stega till Lägg till och tryck ENTER.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
243
10 Infotainment
Telefonfunktioner*
4. Mata in ett namn och tryck ENTER.
10
5. Mata in ett nummer och tryck ENTER.
6. Stega till SIM-kort eller Telefon och tryck
ENTER.
Söka kontakter i telefonboken
Pil neråt på navigeringsknappen istället för
MENU leder direkt till menyn Sök.
1. Tryck MENU.
2. Stega till Telefonbok och tryck ENTER.
6. Skriv begynnelsebokstaven i den post som
söks och tryck ENTER, eller tryck endast
ENTER.
5. Stega till den post som ska raderas och
tryck ENTER.
7. Stega till en post och tryck ENTER.
6. Stega till Radera och tryck ENTER.
Radera alla kontakter
1. Tryck MENU.
3. Stega till Sök och tryck ENTER.
4. Skriv begynnelsebokstaven i den post som
söks och tryck ENTER, eller tryck endast
ENTER.
Ange om nödvändigt telefonkoden. Den fabriksinställda koden är 1234.
5. Stega till en post och tryck ENTER.
Snabbuppringning
Kopiera mellan SIM-kort och telefonbok
En siffra på knappsatsen (1–9) kan användas
som kortnummer till en kontakt i telefonboken.
1. Tryck MENU.
3. Stega till Kopiera alla och tryck ENTER.
4. Stega till SIM till telefon eller Telefon till
SIM och tryck ENTER.
Radera kontakter i telefonboken
1. Tryck MENU.
2. Stega till Telefonbok och tryck ENTER.
3. Stega till Sök och tryck ENTER.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
8. Håll in EXIT för att gå ur menysystemet.
Ringa med snabbuppringning
Tryck kort på önskad knapp i knappsatsen
följt av ENTER.
2. Stega till Telefonbok och tryck ENTER.
3. Stega till Töm SIM eller Töm telefon och
tryck ENTER.
2. Stega till Telefonbok och tryck ENTER.
244
4. Skriv begynnelsebokstaven i den post som
söks och tryck ENTER, eller tryck endast
ENTER.
1. Tryck MENU.
2. Stega till Telefonbok och tryck ENTER.
3. Stega till Snabbuppring och tryck
ENTER.
4. Stega till Välj nummer och tryck ENTER.
5. Stega till den siffra där kortnumret ska lagras och tryck ENTER.
OBS
När telefonen har slagits på tar det en stund
innan snabbuppringning kan ske.
För att kunna slå ett kortnummer måste valet
Snabbuppringning vara aktiverat i menyn
Telefonbok, se sidan 247.
Uppringning från telefonbok
1. Tryck MENU.
2. Stega till Telefonbok och tryck ENTER.
> Alla kontakter i telefonbokens minne
visas. Antalet visade kontakter kan
minskas genom att en del av den sökta
kontaktens namn matas in.
3. Stega till en kontakt och tryck ENTER.
10 Infotainment
Telefonfunktioner*
OBS
Tryck ENTER för att ringa upp.
SMS – Short message service
Läsa SMS
1. Tryck MENU.
OBS
Håll in önskad bokstav/knapp i knappsatsen i ca 2 sekunder för att nå motsvarande
bokstav i telefonboken.
Funktioner under pågående samtal
Under ett pågående samtal är flera funktioner
tillgängliga. En del funktioner kan bara användas om ett samtal är parkerat.
2. Stega till Meddelanden och tryck
ENTER.
3. Stega till Läsa och tryck ENTER.
4. Stega till ett meddelande och tryck
ENTER.
> Meddelandets text syns i displayen.
Ytterligare val fås genom att trycka
ENTER. Håll in EXIT för att komma ur
menysystemet.
IMEI-nummer
För att spärra telefonen måste nätoperatören
underrättas om telefonens IMEI-nummer. Det
är ett 15-siffrigt serienummer som finns inprogrammerat i telefonen. Slå *#06# för att få fram
numret i displayen. Skriv upp det och spara det
på ett säkert ställe.
Specifikationer
Uteffekt
2W
SIM-kort
Litet
Minnesplatser
250A
Tryck MENU eller ENTER för att komma till
samtalsmenyn och stega till ett av följande val:
Skriva och skicka
SMS (Short Message Service)
Ja
1. Tryck MENU.
1. Sekretess/Sekretess av – Sekretessläge.
2. Stega till Meddelanden och tryck
ENTER.
Data/Fax
Nej
2. Parkera/Återta – Återuppta eller parkera
pågående samtal.
3. Stega till Skriv nytt och tryck ENTER.
Dualband (900/1800 MHz)
Ja
4. Skriv text och tryck ENTER.
3. Handsfree/Lur – Använd handsfree eller
sekretesslur.
5. Stega till Skicka och tryck ENTER.
4. Telefonbok – Visa telefonboken.
6. Ange ett telefonnummer och tryck
ENTER.
10
A
Antal minnesplatser på SIM-kortet varierar beroende på typ
av SIM-kort.
5. Sammankoppla – Konferenssamtal (tillgänglig om fler än tre parter är anslutna)
6. Växla – Växla mellan två samtal. (tillgänglig
om högst tre parter är anslutna).
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
245
10 Infotainment
Menystruktur – telefon*
Telefonmeny
10
1.
Snabbuppring
4.6.3.
Inget svar
Samtalslogg
2.4.1.
Aktiv
4.6.4.
Ej nåbar
1.1.
Missade samtal
2.4.2.
Välj nummer
4.6.5.
Faxanrop
1.2.
Mottagna samtal
2.5.
Töm SIM
4.6.6.
Dataanrop
1.3.
Utgående samt.
2.6.
Töm telefon
4.6.7.
Upphäv alla
1.4.
Radera lista
2.7.
Minnesstatus
1.5.
2.
246
2.4.
5.
Tlf.Inställn.
1.4.1.
Alla samtal
1.4.2.
Missade samtal
3.1.
Läs
5.1.1.
Automatisk
1.4.3.
Mottagna samt.
3.2.
Skriv
5.1.2.
Manuell
1.4.4.
Utgående samt.
3.3.
Medd.inställn.
3.
5.1.
Meddelanden
5.2.
Operatör
SIM-säkerhet
Samtalslängd
3.3.1.
SMSC-nummer
5.2.1.
På
1.5.1.
Senaste samtal
3.3.2.
Giltighetstid
5.2.2.
Av
1.5.2.
Antal samtal
3.3.3.
Meddelan.typ
5.2.3.
Automatisk
1.5.3.
Sammanlagd tid
1.5.4.
Nollställ tid
4.
5.3.
Samtalsalt.
Byta kod
4.1.
Sänd nummer
5.3.1.
PIN-kod
Telefonbok
4.2.
Samtal väntar
5.3.2.
Telefonkod
2.1.
Lägg till
4.3.
Autosvar
2.2.
Sök
4.4.
Autom. återuppringning
5.4.1.
Ringvolym
2.3.
Kopiera alla
4.5.
Telefonsvararnummer
5.4.2.
Ringsignal
2.3.1.
SIM till telefon
4.6.
Vidarekoppling
5.4.3.
Dämpa radio
2.3.2.
Telefon till SIM
4.6.1.
Alla samtal
5.4.4.
Meddel.pip
4.6.2.
Vid upptaget
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
5.4.
5.5.
Ljud
IDIS
10 Infotainment
Menystruktur – telefon*
5.6
Fabrikinst.
Beskrivning av menyalternativ
1. Samtalslogg
1.1. Missade samtal
Lista med missade samtal. Välj att ringa upp,
radera eller spara i telefonboken.
1.2. Mottagna samtal
Lista med mottagna samtal. Välj att ringa upp,
radera eller spara i telefonboken.
1.3. Utgående samtal
Lista med tidigare uppringda nummer. Välj att
ringa upp, radera eller spara i telefonboken.
1.5.2.
Antal samtal
3. Meddelanden
1.5.3.
Sammanlagd tid
3.1. Läs
1.5.4.
Nollställ tid
Inkomna textmeddelanden. Välj att radera läst
meddelande, skicka vidare, ändra, spara hela
eller delar av meddelandet.
2. Telefonbok
2.1. Lägg till
Lagra namn och telefonnummer i telefonboken, se sidan 243.
2.2. Sök
Sök efter namn i telefonboken.
2.3. Kopiera alla
Kopiera SIM-kortets telefonnummer och namn
till telefonens minne.
1.4. Radera lista
2.3.1.
Från SIM- till telefonminne
Radera de listor som finns i menyerna 1.1,
1.2 och 1.3 enligt nedan.
2.3.2.
Från telefon- till SIM-minne.
2.4. Snabbuppringning
1.4.1.
Alla samtal
1.4.2.
Missade samtal borttagna
Nummer som är lagrade i telefonboken kan
lagras som kortnummer.
1.4.3.
Mottagna samtal borttagna
2.5. Töm SIM
1.4.4.
Uppringda samtal borttagna
Radera hela minnet i SIM-kortet.
2.6. Töm telefon
1.5. Samtalslängd
Radera hela minnet i telefonen.
Samtalslängd för samtliga samtal eller för det
senaste samtalet. För nollställning av samtalsmätare, se meny 1.5.4.
2.7. Minnesstatus
1.5.1.
Senaste samtal
Visa hur många minnesplatser som är upptagna i SIM-kortet respektive telefonen. I tabellen visas hur många av det totala antalet platser
som är upptagna, t.ex. 100 (250).
10
3.2. Skriv
Skriv meddelande med hjälp av knappsatsen.
Välj att spara eller skicka det.
3.3. Meddelandeinställning
Ange numret (SMSC-nummer) till den meddelandecentral som skall överföra meddelandena
samt hur länge de ska lagras i meddelandecentralen. Kontakta nätoperatören för information om meddelandeinställningar. Inställningarna bör normalt inte ändras.
3.3.1.
SMSC-nummer
3.3.2.
Giltighetstid
3.3.3.
Meddelandetyp
4. Samtalsalternativ
4.1. Sänd nummer
Visa eller dölj eget telefonnummer för samtalsparten. Kontakta nätoperatören för permanent
dolt nummer.
4.2. Samtal väntar
Ta emot ett meddelande om att samtal väntar
under pågående samtal.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
247
10 Infotainment
Menystruktur – telefon*
4.3. Autosvar
10
Ta emot inkommande samtal automatiskt.
4.4. Autom. återuppringning
Ringer automatiskt upp ett tidigare upptaget
nummer.
5.1.2.
Manuell
5.2. SIM-säkerhet
Välj om PIN-koden ska vara på, av eller om
telefonen automatiskt ska ange PIN-kod.
5.2.1.
På
Lagrar nummer till telefonsvararen.
5.2.2.
Av
4.6. Vidarekoppla
5.2.3.
Automatisk
Välj när och vilka typer av samtal som ska
vidarekopplas till ett angivet telefonnummer.
5.3. Ändra koder
4.5. Telefonsvararnummer
4.6.1.
Alla samtal
Inställningen gäller endast under aktuellt samtal
Ändra PIN- eller telefonkoden. Skriv upp och
spara koderna på ett säkert ställe.
5.3.1.
PIN-kod
5.3.2.
Telefonkod.
4.6.2.
Vid upptaget
4.6.3.
Inget svar
Den fabriksinställda telefonkoden 1234
används vid första ändringstillfället.
4.6.4.
Ej nåbar
5.4. Ljud
4.6.5.
Faxanrop
5.4.1.
4.6.6.
Dataanrop
Reglera volymen på ringsignalen.
4.6.7.
Upphäv alla
5.4.2.
Volym.
Ringsignal.
Det finns sju olika ringsignaler.
5. Telefoninställningar
5.1. Operatör
Välj operatör automatiskt eller manuellt. Vald
operatör visas i displayen i telefonens grundläge.
5.1.1.
248
Automatisk
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
5.4.3.
Dämpa radio. On/off
5.4.4.
Meddelande-pip
5.5. IDIS
Om IDIS-funktionen kopplas bort fördröjs inte
inkommande samtal oavsett körsituation.
5.5. Fabriksinst.
Återgår till systemets fabriksinställningar.
10 Infotainment
Bluetooth handsfree*
Allmänt
OBS
Endast ett urval av mobiltelefoner är helt
kompatibla med handsfree-funktionen.
Volvo rekommenderar att du vänder dig till
en auktoriserad Volvoåterförsäljare eller på
www.volvocars.com för att få information
om kompatibla telefoner.
Menyer och reglage
Menyerna styrs från kontrollpanelen i mittkonsolen (3), se sidan 241.
Att komma igång
Systemöversikt.
Menyerna styrs från mittkonsolen och knappsatsen i ratten. För allmän information om
menyhantering, se sidan 246.
Mobiltelefon
Mikrofon
Mittkonsol
BluetoothTM
En mobiltelefon som är utrustad med
BluetoothTM kan anslutas trådlöst till ljudanläggningen. Ljudanläggningen fungerar då
som handsfree, med möjlighet att fjärrstyra ett
urval av mobiltelefonens funktioner. Mikrofon
finns i takkonsolen (2). Mobiltelefonen kan hanteras från sina knappar oavsett om den är
ansluten eller inte.
Aktivera/avaktivera
Ett kort tryck på PHONE aktiverar handsfreefunktionen. Texten TELEFON högst upp i displayen visar att den är i telefonläge. Symbolen
visar att handsfree-funktionen är aktiv.
Ett långt tryck på PHONE avaktiverar handsfree-funktionen och kopplar ifrån en ansluten
telefon.
gången mobiltelefonen ansluts, följ instruktionerna nedan:
Alternativ 1 - via bilens menyssystem
10
1. Gör mobiltelefonen sökbar/synlig via
BluetoothTM, se mobiltelefonens manual
eller www.volvocars.com.
2. Aktivera handsfree-funktionen med
PHONE.
> Menyvalet Lägg till telefon visas i displayen. Om en eller flera mobiltelefoner
redan har registrerats visas även dessa.
3. Välj Lägg till telefon.
> Ljudanläggningen söker efter mobiltelefoner i närheten. Sökningen tar ungefär
30 sekunder. De mobiltelefoner som hittas anges med sina respektive
BluetoothTM-namn i displayen. Handsfree-funktionens BluetoothTM-namn
visas i mobiltelefonen som My Car.
4. Välj en av mobiltelefonerna i ljudanläggningens display.
5. Mata in sifferserien som visas i ljudanläggningens display via mobiltelefonens
knappsats.
Ansluta mobiltelefon
Anslutningen av en mobiltelefon sker på olika
sätt beroende på om mobiltelefonen har varit
ansluten tidigare eller inte. Om det är första
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
249
10 Infotainment
Bluetooth handsfree*
10
Alternativ 2 - via telefonens menyssystem
Ringa upp
1. Aktivera handsfree-funktionen med
PHONE. Om det finns en telefon uppkopplad, koppla ifrån den redan kopplade telefonen.
1. Säkerställ att texten TELEFON visas högst
är
upp i displayen och att symbolen
synlig.
2. Sök med mobiltelefonens BluetoothTM, se
mobiltelefonens manual.
3. Välj My Car i lista över funna enheter i din
mobiltelefon.
4. Mata in PIN-koden '1234' i mobiltelefonen
när du uppmanas ange PIN-kod.
2. Slå önskat nummer eller använd telefonboken, se sidan 252.
3. Tryck ENTER.
Samtalet avbryts med EXIT.
Koppla ifrån mobiltelefonen
5. Välj att ansluta till My Car från mobiltelefonen.
Automatisk frånkoppling sker om mobiltelefonen kommer utom ljudanläggningens räckhåll.
För mer information om anslutning, se
sidan 251.
Mobiltelefonen registreras och ansluts automatiskt till ljudanläggningen medan texten
Synkroniserar visas i displayen. För mer
information om hur mobiltelefoner registreras,
se sidan 251.
Manuell frånkoppling sker genom att avaktivera handsfree-funktionen med ett långt tryck
på PHONE. Handsfree-funktionen avaktiveras
även när motorn stängs av eller när dörren
öppnas1.
När anslutningen är upprättad visas symbolen
och mobiltelefonens BluetoothTM-namn i
displayen. Nu kan mobiltelefonen styras från
ljudanläggningen.
När mobiltelefonen kopplats ifrån kan ett
pågående samtal fortsättas med mobiltelefonens inbyggda mikrofon och högtalare.
OBS
Vissa mobiltelefoner kräver att övergången
från handsfree bekräftas från mobiltelefonens knappsats.
1
250
Gäller Keyless Drive.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Samtalshantering
Inkommande samtal
Samtal tas emot med ENTER även om ljudanläggningen är i t.ex. cd- eller FM-läge. Avvisa
eller avsluta med EXIT.
Autosvar
Funktionen autosvar gör att inkommande samtal tas emot automatiskt. Aktivera/avaktivera
under Telefonmeny Telefoninställningar
Samtalsalternativ Autosvar.
Samtalsmeny
Tryck MENU eller ENTER under pågående
samtal för att få tillgång till följande funktioner:
• Mikrofon av – ljudanläggningens mikrofon
tystas.
• Koppla samtal till mobil – samtalet flyttas
till mobiltelefonen.
OBS
För vissa mobiltelefoner bryts anslutningen
när sekretessfunktionen används. Detta är
normalt. Handsfree-funktionen frågar om
du vill ansluta igen.
• Telefonbok – sökning i telefonbok.
10 Infotainment
Bluetooth handsfree*
OBS
En nytt samtal kan inte startas under
pågående samtal.
Ringsignaler
Handsfree-funktionens inbyggda ringsignaler
kan väljas under Telefonmeny
Telefoninställningar Ljud och volym
Ringsignaler... Ringsignal 1, 2, 3 o.s.v.
Ljudinställningar
Samtalsvolym
Samtalsvolymen kan regleras när handsfreefunktionen är i telefonläge. Använd knappsatsen i ratten eller VOLUME.
Ljudanläggningens volym
Så länge inget samtal pågår regleras ljudanläggningens volym som vanligt med
VOLUME. För att reglera ljudanläggningens
volym under pågående samtal måste du växla
till någon av ljudkällorna.
Ljudkällan kan tystas automatiskt vid inkommande telefonsamtal under Telefonmeny
Telefoninställningar Ljud och volym
Dämpa radio.
Ringvolym
Gå till Telefonmeny Telefoninställningar
Ljud och volym Ringvolym och justera
med
/
på navigeringsknappen.
håll ansluts den automatiskt. När ljudanläggningen söker efter den senast anslutna telefonen visas dess namn i displayen. För att övergå
till manuell anslutning av annan telefon, tryck
EXIT.
10
Manuell anslutning
OBS
Den anslutna mobiltelefonens ringsignal
stängs inte av när en av handsfree-systemets inbyggda signaler används.
För att välja den anslutna telefonens ringsignal2, gå till Telefonmeny
Telefoninställningar Ljud och volym
Ringsignaler... Anv. mobiltelefons signal.
Om du vill ansluta en annan mobiltelefon än
den senast anslutna eller byta ansluten mobiltelefon, gör så här:
1. Sätt ljudanläggningen i telefonläge.
2. Tryck PHONE och välj en av telefonerna i
listan.
Anslutningen kan också upprättas via menysystemet under Bluetooth meny
Bluetooth Anslut telefon eller Byt
telefon.
Mer om registrering och anslutning
Maximalt fem mobiltelefoner kan registreras.
Registreringen görs en gång per telefon. Efter
registreringen behöver mobiltelefonen inte
längre vara synlig/sökbar. Högst en mobiltelefon kan vara ansluten åt gången. Telefoner kan
avregistreras under Bluetooth meny
Bluetooth Ta bort telefon.
Automatisk anslutning
Telefonbok
All hantering av telefonboken förutsätter att
texten TELEFON visas högst upp i displayen
och att symbolen
är synlig.
Ljudanläggningen lagrar en kopia av varje registrerad mobiltelefons telefonbok. Telefonboken kopieras automatiskt till ljudanläggningen
vid varje anslutning. Avaktivera funktionen
När handsfree-funktionen är aktiv och den
senast anslutna mobiltelefonen är inom räck2
Stöds inte av alla mobiltelefoner.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
251
10 Infotainment
Bluetooth handsfree*
10
under Telefoninställningar Synkronisera
telefonbok. Sökning av kontakter görs endast
i den anslutna mobiltelefonens telefonbok.
OBS
Om mobiltelefonen inte stödjer kopiering av
telefonbok visas Listan är tom när kopieringen är klar.
Om telefonboken innehåller en uppringande
samtalsparts kontaktuppgifter, visas dessa i
displayen.
Söka kontakter
Det enklaste sättet att söka i telefonboken är
att trycka länge på knapparna 2–9. Det startar
en sökning i telefonboken baserad på knappens första bokstav.
/
på
Telefonboken kan även nås med
navigeringsknappen eller med
/
på
knappsatsen i ratten. Sökningen kan även
göras från telefonbokens sökmeny under
Telefonbok Sök:
1. Skriv begynnelsebokstaven i den kontakt
som söks och tryck ENTER. Eller tryck
endast ENTER.
2. Stega till en kontakt och tryck ENTER för
att ringa upp.
Röststyrning
Mobiltelefonens röststyrningsfunktion för uppringning kan användas genom att hålla in
ENTER.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Menystruktur - Bluetooth
Nummer till telefonsvarare
1.
Missade samtal
Numret till telefonsvararen ändras under
Telefoninställningar Samtalsalternativ
Nr till telefonsvarare. Om inget nummer
finns lagrat kan denna meny nås med ett långt
tryck på 1. Tryck länge på 1 för att använda det
lagrade numret.
2.
Mottagna samtal
3
Uppringda samtal
4.
Telefonbok
Samtalslistor
Samtalslistorna kopieras till handsfree-funktionen vid varje ny anslutning och uppdateras
sedan under anslutningen. Tryck ENTER för att
visa de senast uppringda. Övriga samtalslistor
finns under Samtalslista….
OBS
Vissa mobiltelefoner visar listan över de
senast uppringda i omvänd ordning.
5.
6.
4.1.
Sök
4.2.
Kopiera från telefon
Bluetooth...
5.1.
Byt telefon
5.2.
Anslut telefon
5.3.
Koppla ur telefon
5.4.
Anslut från mobiltelefon
Telefoninställningar
6.1.
Mata in text
Textinmatningen sker med knappsatsen i mittkonsolen. Tryck en gång för knappens första
tecken, två gånger för det andra o.s.v. Fortsätt
trycka för fler tecken, se tabell på sidan 243.
Ett kort tryck på EXIT raderar ett inmatat
tecken. Ett långt tryck på EXIT raderar alla
252
inmatade tecken.
/
på navigeringsknappen stegar mellan tecken.
Samtalsalternativ
6.1.1.
Automatsvar
6.1.2.
Telefonsvararnummer
6.2.
Ljud och volym
6.3.
Synkronisera telefonbok
10 Infotainment
10
253
254
256
259
262
264
268
271
276
277
279
G000000
Typbeteckning......................................................................................
Mått och vikter......................................................................................
Motorspecifikationer.............................................................................
Motorolja...............................................................................................
Vätskor och smörjmedel.......................................................................
Bränsle..................................................................................................
Katalysator............................................................................................
Elsystemet.............................................................................................
Typgodkännande..................................................................................
SPECIFIKATIONER
11
11 Specifikationer
Typbeteckning
G032083
11
256
11 Specifikationer
Typbeteckning
Vid alla kontakter med Volvoåterförsäljaren om
bilen och vid beställning av reservdelar och tillbehör kan det underlätta om man vet bilens
typbeteckning, chassi- och motornummer.
Typbeteckning, chassinummer, tillåtna
max-vikter och kodnummer för färg och
klädsel samt typgodkännandenummer.
11
Dekal för parkeringsvärmare.
Motorns typbeteckning, detalj- och tillverkningsnummer.
Dekal för motorolja.
Växellådans typbeteckning och tillverkningsnummer:
manuell växellåda
,
automatväxellåda
VIN-nummer (typ- och modellårsbeteckning samt chassinummer).
I bilens registreringsbevis finns ytterligare
information om bilen.
``
257
11 Specifikationer
Typbeteckning
OBS
11
258
De dekaler som visas i instruktionsboken
gör inte anspråk på att vara exakta avbildningar av de som finns i bilen. Syftet är att
visa ungefär hur de ser ut och ungefär var
på bilen de finns. Den information som gäller
just din bil finns på respektive dekal på din
bil.
11 Specifikationer
Mått och vikter
Mått
11
Mått
mm
Vikter
H
Spårvidd bak
1531
4522
I
Lastbredd, golv
1002
Tjänstevikten inkluderar föraren, bränsletankens vikt då den är fylld till 90 %, alla oljor och
vätskor.
1766
J
Bredd
1770
Lastlängd, golv
989
K
Bredd inkl. backspeglar
2022
E
Lasthöjd
685
F
Höjd
1457
G
Spårvidd fram
1535
Mått
mm
A
Hjulbas
2640
B
Längd
C
Lastlängd, golv, fällt säte
D
Passagerarnas vikt och monterade tillval samt
kultryck (vid påkopplad släpvagn, se tabell)
påverkar lastförmågan och räknas inte in i
tjänstevikten.
Tillåten Max last = Totalvikt – Tjänstevikt.
``
259
11 Specifikationer
Mått och vikter
OBS
VARNING
Dokumenterad tjänstevikt gäller bil i basutförande – alltså en bil utan extra utrustning
eller tillval. Det innebär att för varje tillval
som adderas, minskar bilens lastkapacitet
motsvarande tillvalets vikt.
11
Bilens köregenskaper förändras beroende
på hur tungt lastad bilen är och hur lasten är
placerad.
Max totalvikt
Max tågvikt (bil+släp)
Max framaxeltryck
Max bakaxeltryck
Utrustningsnivå
Exempel på tillval som reducerar lastkapaciteten är utrustningsnivåerna Kinetic/
Momentum/Summum samt andra tillval
såsom Dragkrok, Lasthållare, Takbox, Ljudanläggning, Extraljus, GPS, Bränsledriven
värmare, Skyddsgaller, Mattor, Insynsskydd, Elmanövrerade stolar, etc.
Max last: Se registreringsbevis.
Max taklast: 75 kg.
Att väga bilen är ett säkert sätt att få reda på
tjänstevikten för just Din bil.
För dekalens placering, se sidan 256.
Dragvikt och kultryck
260
Motor
Maxvikt, bromsad släpvagn (kg)
Max kultryck (kg)
1.6
1200
50
1.6D
1300
75
11 Specifikationer
Mått och vikter
Motor
Maxvikt, bromsad släpvagn (kg)
Max kultryck (kg)
1.8
1300
75
1.8F
1300
2.0
1350
övriga
1500
11
Maxvikt obromsad släpvagn (kg)
Max kultryck (kg)
700
50
261
11 Specifikationer
Motorspecifikationer
Översikt
Motor
11
262
Effekt
(kW/
rpm)
Effekt
(hk/rpm)
Vridmoment
(Nm/
rpm)
Cylinderantal
Cylinderdiameter
(mm)
Slaglängd
(mm)
Slagvolym (liter)
Kompressionsförhållande
1.6
B4164S3
74/6000
100/6000
150/4000
4
79
81,4
1,596
11,0:1
1.8
B4184S11
92/6000
125/6000
165/4000
4
83
83,1
1,798
10,8:1
1.8F
B4184S8
92/6000
125/6000
165/4000
4
83
83,1
1,798
10,8:1
2.0
B4204S3
107/6000
145/6000
185/4500
4
87,5
83,1
1,999
10,8:1
2.4
B5244S5
103/5000
140/5000
220/4000
5
83
90,0
2,435
10,3:1
2.4i
B5244S4
125/6000
170/6000
230/4400
5
83
90,0
2,435
10,3:1
T5
B5254T7
169/5000
230/5000
320/1500 –
5000
5
83
93,2
2,521
9,0:1
1.6D
D4164T
80/4000
109/4000
240/1750
4
75
88,3
1,560
18,3:1
2.0D
D4204T
100/4000
136/4000
320/2000
4
85
88,0
1,997
18,5:1
D5
D5244T8
132/4000
180/4000
350/1750 –
3250
5
81
93,2
2,401
17,3:1
11 Specifikationer
Motorspecifikationer
Motor
D5
D5
A
D5244T13
D5244T9A
Effekt
(kW/
rpm)
Effekt
(hk/rpm)
Vridmoment
(Nm/
rpm)
Cylinderantal
Cylinderdiameter
(mm)
Slaglängd
(mm)
Slagvolym (liter)
Kompressionsförhållande
132/4000
180/4000
400/2000–
2750
5
81
93,2
2,401
17,3:1
340/1750 –
3000
5
120/4000
163/4000
11
81
93,2
2,401
17,3:1
Belgien
Motorns typbeteckning, detalj- och tillverkningsnummer kan avläsas på motorn, se
sidan 256.
263
11 Specifikationer
Motorolja
Kontrollera oljenivån oftare vid långvarig körning:
11
•
•
•
•
med husvagn eller släpvagn
i bergslandskap
i hög hastighet
i temperaturer kallare än –30 °C eller varmare än +40 °C.
Detta kan ge onormalt hög oljetemperatur eller
oljeförbrukning.
Kontrollera också oljenivån oftare vid många
kortare körsträckor (kortare än 10 km) vid låga
temperaturer (under +5 °C).
Välj en helsyntetisk motorolja vid ogynnsamma
körförhållanden. Det ger ett extra skydd för
motorn.
264
Volvo rekommenderar Castrol oljeprodukter.
Viskositetsdiagram
VIKTIGT
För att uppfylla kraven för motorns serviceintervall fabriksfylls alla motorer med en
speciellt anpassad syntetisk motorolja.
Valet av olja har gjorts med stor omsorg och
med hänsyn tagen till livslängd, startbarhet,
bränsleförbrukning och miljöbelastning.
För att rekommenderade serviceintervall
skall kunna tillämpas, krävs att godkänd
motorolja används. Använd enbart föreskriven oljekvalitet (se dekal i motorrummet), både vid påfyllning och vid oljebyte,
annars riskerar du att påverka livslängd,
startbarhet, bränsleförbrukning och miljöbelastning.
Volvo Personvagnar frånsäger sig allt
garantiansvar om inte motorolja med föreskriven kvalitet och viskositet används.
G020236
Ogynnsamma körförhållanden
11 Specifikationer
Motorolja
Oljedekal
Motoroljekvalitet
Motorvariant
Påfyllningsbar
volym mellan
VolymA
(liter)
MIN-MAX (liter)
11
B5244S5
1,3
5,8
2.4iB
B5244S4
1,3
5,8
T5B
B5254T7
1,3
5,8
1.6D
D4164T
1,0
3,8
G032080
2.4B
Oljedekalens placering i motorrummet, se
sidan 203.
Oljekvalitet: ACEA A3/B3/B4
Viskositet: SAE 0W–30
Vid körning under ogynnsamma förhållanden,
använd ACEA A5/B5 SAE 0W-30.
A
B
Inkluderar filterbyte
Gäller inte Europa, för Europa se olja ACEA A5/B5
``
265
11 Specifikationer
Motorolja
Motoroljekvalitet
Motorvariant
Påfyllningsbar
volym mellan
VolymA
(liter)
MIN-MAX (liter)
G032079
11
Oljedekalens placering i motorrummet, se
sidan 203.
Oljekvalitet: WSS-M2C913–B
Viskositet: SAE 5W–30
Vid körning under ogynnsamma förhållanden,
använd ACEA A5/B5 SAE 0W-30.
A
266
Inkluderar filterbyte
1.6
B4164S3
0,75
4,0
1.8
B4184S11
0,75
4,3
1.8F
B4184S8
0,75
4,3
2.0
B4204S3
0,75
4,3
D4204T
1,8
5,0
2.0D
11 Specifikationer
Motorolja
Motoroljekvalitet
Motorvariant
Påfyllningsbar
volym mellan
VolymA
(liter)
G032078
MIN-MAX (liter)
2.4
B5244S5B
1,3
5,5
2.4i
B5244S4 B
1,3
5,5
T5
B5254T7 B
1,3
5,5
D5
D5244T8
1,5
6,0
11
D5244T9
(Endast Belgien)
Oljedekalens placering i motorrummet, se
sidan 203.
D5244T13
Oljekvalitet: ACEA A5/B5
Viskositet: SAE 0W-30
A
B
Inkluderar filterbyte
Enbart Europa, för övriga marknader se olja ACEA A3/B3/B4
267
11 Specifikationer
Vätskor och smörjmedel
Översikt
VIKTIGT
11
Rekommenderad transmissionsolja ska
användas för att inte skada växellådan och
den får inte blandas med någon annan transmissionsolja. Om annan olja fyllts på kontakta närmaste verkstad för service. Volvo
rekommenderar att du kontaktar en auktoriserade Volvoverkstad.
Växellådsolja
268
Motor
Växellåda
Volym (liter)
Föreskriven transmissionsolja
1.6 bensin
Manuell 5-växlad, IB5
2,1
BOT 130 M
1.8 bensin
Manuell 5-växlad, MTX75
1,8
BOT 350 M3
1.8F flexifuel
Manuell 5-växlad, MTX75
1,8
BOT 350 M3
2.0 bensin
Manuell 5-växlad, MTX75
1,8
BOT 350 M3
2.0 bensin
Automat, MPS6
5,5
BOT 341
2.4 bensin
Automatisk, AW55-51
7,7
JWS 3309
2.4i bensin
Manuell 5-växlad, M56
2,1
BOT 350 M3
2.4i bensin
Automatisk, AW55-51
7,7
JWS 3309
T5 bensin
Manuell 6-växlad, M66
1,9
BOT 350 M3
T5 bensin
Automatisk, AW55-51
7,7
JWS 3309
11 Specifikationer
Vätskor och smörjmedel
Motor
Växellåda
Volym (liter)
Föreskriven transmissionsolja
1.6D diesel
Manuell 5-växlad, MTX75
1,8
BOT 350 M3
2.0D diesel
Manuell 6-växlad, MMT6
1,7
BOT 350 M3
2.0D diesel
Automat, MPS6
5,5
BOT 341
D5 diesel
Manuell 6-växlad, M66
1,9
BOT 350 M3
D5 diesel
Automatisk, AW55-51
7,7
JWS 3309
11
Vätskor
Vätska
System
Kylvätska
1.6 bensin
6,2
1.8, 1.8F och 2.0 bensin
7,5
Kylvätska med korrosionsskydd
utblandad med vattenA, se förpackning. Termostaten öppnar vid:
5-cyl. manuell växellåda
9,5
bensinmotor (1.6) 82 °C
5-cyl. automatväxellåda
10,0
bensinmotorer 90 °C,
1.6D diesel
7,2
dieselmotorer 82 °C
2.0D diesel
9,5
Köldmedium
Luftkonditionering
Volym (liter)
B
Rekommenderad kvalitet
dieselmotor (1.6D) 83 °C
R134a (HFC134a)
Olja: PAG
Bromsvätska
Bromssystem
0,6
Styrservoolja
Servostyrning
1,0 – 1,2
DOT 4+
WSS M2C204-A eller likvärdig produkt
med samma specifikation.
``
269
11 Specifikationer
Vätskor och smörjmedel
11
270
A
B
Vätska
System
Volym (liter)
Spolarvätska
4-cyl. bensin/diesel
4,0
5-cyl. bensin/diesel
6,5
Rekommenderad kvalitet
Av Volvo rekommenderat frostskyddsmedel utblandat med vatten
rekommenderas vid minusgrader.
Vattenkvaliteten ska uppfylla standard STD 1285,1.
Mängden köldmedium varierar beroende på motorvariant. Volvo rekommenderar att du kontaktar en auktoriserad Volvoverkstad för rätt information.
11 Specifikationer
Bränsle
CO2-utsläpp, bränsleförbrukning och tankvolym
Motor
Växellåda
Utsläpp av koldioxid CO2 (g/km)
Förbrukning
(liter/100 km)
Tankvolym (liter)
1.6
B4164S3
Manuell 5-växlad (IB5)
169
7,1
ca 53
1.8
B4184S11
Manuell 5-växlad (MTX75)
174
7,3
ca 53
1.8FA
B4184S8
Manuell 5-växlad (MTX75)
177
7,4
ca 53
2.0
B4204S3
Manuell 5-växlad (MTX75)
176
7,4
ca 53
2.4
B5244S5
Automatväxellåda (AW55-51)
217
9,1
ca 62
2.4i
B5244S4
Manuell 5-växlad (M56H)
203
8,5
ca 62
2.4i
B5244S4
Automatväxellåda (AW55-51)
217
9,1
ca 62
T5
B5254T7
Manuell 6-växlad (M66)
203
8,7
ca 62
T5
B5254T7
Automatväxellåda (AW55-51)
211
9,0
ca 62
T5 AWD
B5254T7
Manuell 6-växlad (M66) AWD
224
9,6
ca 57
T5 AWD
B5254T7
Automatväxellåda (AW55-51)
AWD
229
9,8
ca 57
1.6D
D4164T
Manuell 5-växlad (MTX75)
119
4,5
ca 52
153
5,7
ca 52
148
5,6
ca 52
2.0D
2.0D
D4204T
Manuell
(EURO4)
6-växlad (MMT6)
D4204T
Manuell 5-växlad (M56)
11
``
271
11 Specifikationer
Bränsle
Motor
11
Växellåda
Utsläpp av koldioxid CO2 (g/km)
Förbrukning
(liter/100 km)
Tankvolym (liter)
Automatväxellåda (MPS6)
159
6,0
ca 52
2.0D
D4204T
D5
D5244T13
Manuell 6-växlad (M66)
166
6,3
ca 60
D5
D5244T8
Automatväxellåda (AW55-51)
184
7,0
ca 60
D5
D5244T9
Automatväxellåda (AW55-51)
184
7,0
ca 60
(Endast Belgien)
A
Flexifuel kan köras på valfritt 95-oktanig blyfri bensin, alternativt bioetanol E85, samt alla möjliga blandningar av dessa två bränslen. Bilen drar 30-40 % mer av E85 som har ett lägre energiinnehåll.
Den exakta skillnaden är beroende av bl.a. körsätt, omgivningstemperatur och variationer i bränslespecification.
Bränsleförbrukning och utsläpp av
koldioxid
De officiellt deklarerade bränsleförbrukningssiffrorna är baserade på en standardiserad körcykel enligt EU-direktiv 80/1268/EEC comb.
samt 92/21/EEC.
Bränsleförbrukningssiffrorna kan påverkas om
bilen utrustas med extra tillbehör vilket påverkar bilens vikt. Dessutom kan körsätt och
andra icke tekniska faktorer påverka bilens
bränsleförbrukning.
Vid körning med bränsle med oktantal 91 RON
blir förbrukningen högre och effekten lägre.
272
OBS
Extrema väderförhållanden, dra en släpvagn eller körning på höga altituder i kombination med bränslekvalitet är faktorer som
kan inverka på bilens prestationsförmåga.
Allmänt om bränsle
VARNING
Undvik alltid att inandas bränsleångor och
bränslestänk i ögonen.
Om ni får bränsle i ögonen, ta ut eventuella
kontaktlinser och skölj ögonen i rikligt med
vatten under minst 15 minuter och sök
läkarvård.
Svälj aldrig bränsle. Bränslen som bensin,
bioetanol och blandningar av dessa och
diesel är mycket giftiga och kan orsaka permanenta skador eller dödsfall om de sväljs.
Sök läkarvård omedelbart om bränsle har
svalts.
11 Specifikationer
Bränsle
VIKTIGT
Blandning av olika bränsletyper eller
användning av bränsle som inte rekommenderas upphäver Volvos garantier samt eventuella kompletterande serviceavtal, detta
gäller samtliga motorer. OBS! Det gäller inte
bilar med motorer som är anpassade för att
köras på etanolbränsle (E85).
VIKTIGT
•
Använd endast blyfri bensin för att inte
skada katalysatorn.
•
Använd inga tillsatser som inte har
rekommenderats av Volvo.
Diesel
Bioetanol E85
Bensin
Bensin ska uppfylla normen EN 228. De flesta
motorer kan köras på oktantalen 91, 95 och
98 RON.
• 91 RON ska inte användas till 4-cylindriga
motorer och bör endast användas i undantagsfall för övriga motorer.
• 95 RON kan användas vid normal körning.
• 98 RON rekommenderas för maximal prestanda och lägsta bränsleförbrukning.
Vid körning i varmare klimat än +38 °C
rekommenderas högsta möjliga oktantal för
bästa möjliga prestanda och bränsleförbrukning.
VARNING
Etanol är känsligt för gnistbildning och
explosiva gaser kan bildas i reservdunken
om den fylls med etanol.
Modifiera inte bränslesystemet eller dess komponenter och ersätt inte komponenter med
delar som inte är speciellt konstruerade för
användning med bioetanol.
VARNING
Metanol får inte användas. En dekal på tankluckans insida visar korrekt alternativt
bränsle.
Användning av komponenter som inte är
konstruerade för bioetanolmotorer kan ge
upphov till brand, person- eller motorskador.
Reservdunk
Reservdunk i bilen bör fyllas med bensin, se
sidan 139.
11
Diesel ska uppfylla normen EN 590 eller
JIS K2204.
Dieselmotorer är känsliga för föroreningar som
t.ex. för hög mängd svavelpartiklar. Använd
endast dieselbränslen från välkända tillverkare.
Fyll aldrig på diesel med tveksam kvalitet.
Dieselbränsle kan vid låga temperaturer
(–40 °C till –6 °C) ge en paraffinutfällning vilket
kan leda till startsvårigheter. De större oljebolagen har ett speciellt dieselbränsle som är
avsett för yttertemperaturer kring fryspunkten.
Detta bränsle är mer lättflytande vid låga temperaturer och reducerar risken för paraffinutfällning.
Risken för kondensvatten i tanken minskar om
tanken hålls välfylld. Se till att det är rent runt
påfyllningsröret vid tankning. Undvik spill på
lackerade ytor. Tvätta med tvål och vatten vid
spill.
``
273
11 Specifikationer
Bränsle
VIKTIGT
Endast bränsle som uppfyller europeisk
dieselstandard får användas.
VIKTIGT
11
Dieselliknande bränslen som inte ska
användas: specialtillsatser, Marine Diesel
Fuel, eldningsolja, RME1 (vegetabilisk oljemetylester) och vegetabilisk olja. Dessa
bränslen uppfyller inte kraven enligt Volvos
rekommendation och ger ökat slitage och
motorskador som inte täcks av Volvos
garantier.
4. För att starta motorn: Tryck ner bromsoch/eller kopplingspedal och vrid fjärrnyckeln till startläge III.
Avtappning av kondensvatten i
bränslefilter
Svavelhalten får vara maximalt 50 ppm.
Regenerering vid kallt väder
Avtappning av bränslefiltret ska göras enligt
serviceintervallerna i Service- och garantiboken eller vid misstanke om att förorenat bränsle
använts.
Om bilen ofta körs korta sträckor i kallt väder
når inte motorn normal arbetstemperatur.
Detta innebär att regenerering av dieselpartikelfiltret inte sker och att filtret inte töms.
Dieselpartikelfilter (DPF)
Efter ett motorstopp på grund av bränslebrist
behöver bränslesystemet en kort stund för att
utföra en kontroll. Gör då så här innan motorn
startas:
Dieselbilar kan vara utrustade med ett partikelfilter, vilket medför effektivare avgasrening.
Partiklarna i avgaserna samlas i filtret under
normal körning. För att bränna bort partiklarna
och tömma filtret startas en s.k. regenerering.
För detta krävs att motorn har nått normal
arbetstemperatur.
2. Sätt fjärrnyckeln i startlåset och vrid till
nyckelläge II (se sidan 137).
3. Vänta ca 1 minut.
1
274
Vissa specialtillsatser avlägsnar vattensepareringen i bränslefiltret.
Bränslestopp
1. Fyll på minst 5 liter diesel i bränsletanken.
Bakrutevärmaren kan aktiveras automatiskt för
att öka belastningen på motorn under regenerering utan indikering.
I bränslefiltret separeras kondensvatten från
bränslet. Kondensvattnet kan i annat fall
orsaka motorstörningar.
VIKTIGT
VIKTIGT
hållanden. Regenereringen tar normalt
10 – 20 minuter. Vid låg medelhastighet kan det
ta lite längre tid. Under regenereringen ökar
bränsleförbrukningen något.
Regenereringen av filtret sker automatiskt med
ett intervall om 30–90 mil beroende på körför-
Dieselbränsle kan innehålla en viss mängd RME, ytterligare mängd får inte tillsättas.
När filtret har fyllts med partiklar till ca 80 %
tänds den gula informationssymbolen på
instrumentpanelen och meddelandet
SOTFILTER FULLT – SE HANDBOK visas på
instrumentpanelens display.
Starta regenerering av filtret genom att köra
bilen, helst på landsväg eller motorväg, tills
motorn uppnår normal arbetstemperatur. Bilen
bör sedan köras i ytterligare ca 20 minuter.
Efter avslutad regenerering raderas meddelandet automatiskt.
11 Specifikationer
Bränsle
VIKTIGT
Om filtret fylls helt kan det bli funktionsodugligt. Då blir det svårt att starta motorn
och det finns risk att filtret måste bytas ut.
Använd parkeringsvärmare* i kallt väder så når
motorn normal arbetstemperatur snabbare.
11
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
275
11 Specifikationer
Katalysator
Allmänt
11
Katalysatorn har till uppgift att rena avgaserna.
Den är placerad i avgasströmmen nära motorn
för att snabbt nå arbetstemperatur. Katalysatorn består av en monolit (keramsten eller
metall) med kanaler. Kanalväggarna är belagda
med platina/rodium/palladium. Metallerna svarar för katalysatorfunktionen, dvs. de påskyndar den kemiska processen utan att förbrukas.
LambdasondTM syremätgivare
Lambda-sonden är en del i ett reglersystem,
som har till uppgift att minska utsläppen och
att förbättra utnyttjandet av bränslet.
En syremätgivare övervakar syreinnehållet i de
avgaser som lämnar motorn. Mätvärdet från
avgasanalysen matas in i ett elektroniksystem,
som kontinuerligt styr insprutningsventilerna.
Förhållandet mellan det bränsle och den luft
som förs till motorn regleras hela tiden. Regleringen skapar optimala förhållanden för en
effektiv förbränning, av de skadliga ämnena
(kolväten, koloxid och kväveoxider) med hjälp
av en trevägskatalysator.
276
11 Specifikationer
Elsystemet
Allmänt
12 V-systemmed spänningsreglerad växelströmsgenerator. Enpoligt system där chassi
och motorstomme används som ledare.
Om startbatteriet byts ut, var noga med att byta
till ett batteri med samma köldstartförmåga
och reservkapacitet som originalbatteriet (se
dekal på batteriet).
11
Startbatteri
Motor
Spänning, V
Köldstartförmåga
Reservkapacitet,
(CCA, Cold Cranking Amperes), A
minuter
590
100
60
600 A
120
70
700 B
135
80
Effekt (W)
Typ
Halvljus
55
H7
Helljus (specifikt för halogen)
55
H9
Extra helljus (specifikt för Dual Xenon och ABL, Active Bending Lights)
55
H7
Bromsljus, backljus, dimbakljus
21
P21W
Blinkers fram (specifikt för Dual Xenon och halogen), blinkers bak
21
PY21W
4- och 5-cyl. bensin
4- och 5-cyl. diesel
A
B
Kapacitet, Ah
12
12
Bilar utrustade med audionivå High Perfomance.
Bilar utrustade med diesel, keyless drive, audionivå Premium Sound, bränsledriven värmare eller RTI.
Glödlampor
Belysning
``
277
11 Specifikationer
Elsystemet
Belysning
Effekt (W)
Typ
Blinkers fram (specifikt för ABL, Active Bending Lights)
24
PY24W
Bakre positions-/parkerings- och sidomarkeringsljus (övre sockel)
5
P21/5W
Bakre positions-/parkeringsljus (nedre sockel)
5
R5W
Instegsbelysning, lastutrymmesbelysning, nummerskyltsbelysning
5
C5W
1,2
Spollampa
Främre positions-/parkeringsljus, sidomarkeringsljus främre
5
W5W
Dimstrålkastare
35
H8
Handskfacksbelysning
3
Spollampa
11
Make up-spegel*
278
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
11 Specifikationer
Typgodkännande
Certifiering av keyless drive-systemet
Fjärrnyckelsystem
Land och
område
A, B, CY, CZ, D, DK,
E, EST, F, FIN, GB,
GR, H, I, IRL, L, LT,
LV, M, NL, P, PL, S,
SK, SLO
IS, LI, N, CH
HR
ROK
Härmed intygar Delphi att detta
fjärrnyckelsystem
står i överensstämmelse med de
väsentliga egenskapskrav och
övriga relevanta
bestämmelser som
framgår av direktiv
1999/5/EG.
Härmed intygar Siemens VDO Automotive A.G.
att denna utrustningstyp 5WK4 8952,
5WK48956, 5WK48812 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och
övriga relevanta bestämmelser som framgår av
direktiv 1999/5/EG.
11
Delphi 2003-07-15,
Germany RLPD1-03-0151
BR
TW
ETC093LPD0155
279
12 Index
A
A/C
elektronisk klimatanläggning................ 92
manuell klimatanläggning............... 88, 89
12
Automatväxellåda
bogsering och bärgning...................... 159
manuella växellägen (Geartronic)....... 144
släpvagn............................................. 162
Autostart.................................................. 137
ABS, fel i ABS-systemet.................... 51, 149
AWD, fyrhjulsdrift..................................... 148
Active Bending Lights (ABL)...................... 58
Adaption.................................................. 140
Avgasrening
felindikering.......................................... 51
AF – automatisk frekvensuppdatering..... 234
Avvisa samtal........................................... 242
Allmänt om bränsle.................................. 271
Anpassning av ljusbild............................. 171
Dual Xenon-strålkastare..................... 171
Halogenstrålkastare............................ 171
Antennplacering, Keyless drive............... 122
Audio, se även Ljud................................. 227
AUTO
förvalslagring...................................... 231
klimatinställning.................................... 90
AUTO KLIMAT........................................... 90
Automatisk låsning.................................. 125
Automatisk återlåsning............................ 124
Automattvätt............................................ 192
280
Barnskydd.................................................. 34
ISOFIX fästsystem för barnsstolar........ 40
Barnstol..................................................... 34
Barnsäkerhetsspärr................................. 127
Aktiva Dual Xenon-ljus............................... 58
Aktiva strålkastare..................................... 58
Barn........................................................... 34
barnstol och sidokrockkudde............... 27
barnsäkerhetsspärr............................. 127
placering i bilen..................................... 34
placering i bilen, tabell.......................... 35
säkerhet................................................ 34
Bashögtalare............................................ 228
B
Backspeglar
automatisk in-/utfällning................. 74, 79
elektriskt infällbara................................ 74
inre........................................................ 72
kompass............................................... 72
yttre....................................................... 74
Backväxelspärr
fem växlar........................................... 142
sex växlar, bensin............................... 142
Baklucka
körning med öppen baklucka............. 134
låsning/upplåsning...................... 116, 124
Batteri...................................................... 209
batteribyte i fjärrnyckel....................... 123
specifikationer.................................... 277
starthjälp............................................. 161
symboler på batteriet.......................... 209
underhåll..................................... 201, 209
överbelastning.................................... 135
Belysning
Aktiva Dual Xenon-ljus.......................... 58
belysningsautomatik........................... 103
belysningsautomatik, halvljus............... 57
belysningspanel, kupé.......................... 57
dimljus bak........................................... 58
dimstrålkastare..................................... 58
displaybelysning................................... 58
glödlampor, specifikationer................ 277
12 Index
halvljus.................................................. 57
hel-/halvljus..................................... 57, 60
i kupé.................................................. 102
lastutrymme........................................ 103
ledbelysning.................................... 60, 74
ljushöjdsreglering.................................. 57
läslampor............................................ 102
positions-/parkeringsljus...................... 57
trygghetsbelysning............................... 74
Belysning, lampbyte................................
baklampa............................................
blinkers...............................................
dimljus................................................
fram.....................................................
halvljus................................................
helljus halogen....................................
instegsbelysning.................................
lastutrymme........................................
make-up spegel..................................
nummerskyltsbelysning......................
parkeringsljus.....................................
positionsljus........................................
sidomarkeringsljus..............................
211
215
213
214
211
212
212
215
216
216
215
213
213
213
Biltvätt...................................................... 192
Bilvård...................................................... 192
Bilvård, läderklädsel................................. 194
Bränsle
bränsleekonomi.................................. 178
bränsleförbrukning, visning.................. 61
CO2-utsläpp........................................ 271
Bioetanol E85.......................................... 271
förbrukning......................................... 271
nivåindikering........................................ 51
parkeringsvärmare................................ 94
påfyllning............................................ 136
Blind spot information system, BLIS. 74, 155
Blinkers...................................................... 60
Blockerat låsläge..................................... 125
avaktivering......................................... 125
tillfällig avaktivering............................. 125
Bluetooth
handsfree............................................ 249
koppla samtal till mobil....................... 250
mikrofon av......................................... 250
Bälteskudde
nedfällning............................................ 40
uppfällning............................................ 39
12
Bälteskudde, integrerad............................ 39
Bältespåminnare........................................ 19
Bärkassehållare....................................... 113
Bogsering................................................ 159
bogseringsögla................................... 160
Bogserögla.............................................. 160
Bensinkvalitet.......................................... 273
Bromsar
bromsljus.............................................. 59
handbroms........................................... 69
låsningsfria bromsar, ABS.................. 149
nödbromsförstärknig, EBA................. 150
nödbromsljus........................................ 59
Beredskapsläge, telefon.......................... 242
Bromsljus................................................... 59
Bilinställningar............................................ 79
Broms- och kopplingsvätska................... 207
Bilklädsel.................................................. 194
Bromssystem........................................... 149
C
Cd-funktioner........................................... 236
CD-skivor
förvaringsfack..................................... 106
Cigarettändaruttag
framsäte................................................ 56
Cruise control............................................ 65
281
12 Index
D
köregenskaper.................................... 174
lufttryck....................................... 178, 179
rotationsriktning.................................. 177
skötsel................................................ 174
slitagevarnare..................................... 175
specifikationer.................................... 174
vinterdäck........................................... 177
Defroster.................................................... 89
Diesel....................................................... 273
Diesel, motorförvärmare............................ 51
Dieselpartikelfilter.................................... 274
Dimljus
bak........................................................ 58
12
Döda vinkeln (BLIS)................................. 155
Domkraft.................................................. 181
Draganordning.........................................
borttagning.........................................
montering............................................
specifikationer....................................
164
168
166
165
Extravärmare (Diesel)................................. 97
E
ECC, elektronisk klimatanläggning............ 87
ECO-tryck................................................ 178
tabell................................................... 178
Felmeddelanden i BLIS............................ 157
Fjärrkontroll.............................................. 116
batteribyte........................................... 123
programmerbar..................................... 80
Dragkrok, se Draganordning.................... 164
Elmanövrerad stol.................................... 101
Fjärrnyckel...............................................
batteribyte...........................................
funktioner............................................
löstagbart nyckelblad.........................
Dragvikt.................................................... 259
Elmanövrerad taklucka.............................. 76
Fjärrnyckelsystem, typgodkännande....... 279
DSTC, se även Stabilitetssystem............. 151
symbol.................................................. 51
Elsystem.................................................. 277
Flexifuel.................................................... 139
adaption.............................................. 140
Däck
allmänt................................................ 174
däcktätning......................................... 185
hastighetsklasser................................ 174
282
Equalizer.................................................. 229
F
Display, meddelanden............................... 54
Dolby Surround Pro Logic II............ 226, 229
EON – Enhanced Other Networks........... 235
Dörröppning, nyckelfri............................... 79
Dimljus, på/av............................................ 58
Displaybelysning........................................ 58
Eluttag
baksäte................................................. 56
lastutrymme........................................ 113
mittkonsol............................................. 56
Ekonomisk körning.................................. 134
Elektronisk startspärr............................... 116
Eluppvärmning
backspeglar.................................... 89, 92
bakruta............................................ 89, 92
framstolar........................................ 89, 92
138
123
116
117
Fläckar..................................................... 194
Fläkt
AC......................................................... 88
ECC...................................................... 90
12 Index
Framstolar, eluppvärmda........................... 89
Glödlampor, se Belysning................ 211, 277
Frekvensuppdatering, automatisk........... 234
Golvmattor............................................... 100
FSC, miljömärkning................................... 14
Gravida kvinnor, säkerhetsbälte................ 19
Fyrhjulsdrift, AWD.................................... 148
GSI – Gearshift indicator.......................... 142
Fälgar
rengöring............................................ 192
Färddator................................................... 61
H
Färgkod, lack........................................... 195
Handbroms................................................ 69
Fönsterhissar.............................................
baksäte.................................................
passagerarplats....................................
spärra....................................................
Handskfack.............................................. 105
låsning................................................ 118
70
71
71
71
Första hjälpen-utrustning......................... 182
Förvalslagring, manuell och automatisk. . 231
Förvaringsfack......................................... 104
CD-skivor............................................ 106
Förvaringsplatser i kupén........................ 104
G
Geartronic................................................ 144
Genomvädringsfunktion.......................... 124
Glödlampor
byte..................................................... 211
Hastighetskompensering......................... 229
Hel-/halvljus, se Belysning......................... 57
Helljus
blinkning............................................... 60
Hjul
byte.....................................................
ditsättning...........................................
fälgar...................................................
losstagning.........................................
reservhjul............................................
snökedjor............................................
183
184
176
183
181
175
I
IDIS – Intelligent Driver Information
System..................................................... 240
IMEI-nummer........................................... 245
Imma
avlägsna med defrosterfunktionen. 89, 91
bakruta.................................................. 89
behandling av rutorna........................... 86
kondens i strålkastare......................... 192
timerfunktion................................... 88, 91
12
Informationsdisplay................................... 54
Infotainment
menyhantering.................................... 226
Inre backspegel......................................... 72
automatisk avbländning....................... 72
Instruktionsbok, miljömärkning.................. 14
Instrumentbelysning.................................. 58
Instrumentöversikt
högerstyrd bil........................................ 46
vänsterstyrd bil..................................... 44
Insynsskydd..................................... 111, 112
HomeLinkŸ EU.......................................... 80
Integrerad bälteskudde.............................. 39
Högtrycksspolning av strålkastare............ 63
Intervalltorkning......................................... 63
iPodŸ, anslutning.................................... 227
283
12 Index
Kollision
krockgardin, IC..................................... 29
krockstatus........................................... 33
Kylvätska, kontroll och påfyllning............ 206
K
Kombinationsinstrument............................ 49
Kallstart.................................................... 146
automatväxellåda............................... 146
Kompass.................................................... 72
kalibrering............................................. 72
ställ in zon............................................. 72
Katalysator............................................... 276
bärgning.............................................. 159
Kondens i strålkastare............................. 192
134
134
134
134
162
ISOFIX fästsystem för barnstolar............... 40
12
Kavajhållare............................................. 105
Keyless drive............................ 120, 141, 279
start av bilen....................................... 141
Kick-down
automatväxellåda............................... 144
Klimat
allmänt.................................................. 86
personliga inställningar......................... 78
Konstantfarthållare.................................... 65
Kontroller
vätskor och oljor................................. 204
Kopplingsvätska, kontroll & påfyllning..... 207
Körning
ekonomisk..........................................
halt väglag..........................................
i vatten................................................
kylsystem............................................
med släpvagn.....................................
Körning med släpvagn
dragvikt............................................... 259
kultryck............................................... 259
Körriktningsvisare...................................... 60
Krock, se Kollision..................................... 33
Krockgardin............................................... 29
22
25
25
23
L
Klimatinställning
AUTO.................................................... 90
Krockkudde...............................................
aktivering/avaktivering, PACOS...........
avaktivering/aktivering..........................
förar- och passagerarsida....................
Klocka, justering........................................ 78
Kupébelysning, se Belysning................... 102
Lambdasond............................................ 276
Klämskydd, taklucka................................. 77
Kupéfilter................................................... 86
Knallgas................................................... 161
Kupévärmare
bränsledriven........................................ 94
Lamphållare
losstagning......................................... 214
Knappsats i ratten....................... 65, 67, 241
Kylsystem................................................ 134
Kylvätska................................................. 206
284
Köldmedium.............................................. 86
Lack
färgkod............................................... 195
lackskador och bättring...................... 195
Larm.........................................................
aktivera...............................................
automatisk återställning av larm.........
frånkoppling........................................
128
128
129
128
12 Index
inkoppling...........................................
larmindikator.......................................
RDS trafikvarning................................
reducerad larmnivå.............................
stänga av utlöst larm..........................
test av larmsystem..............................
128
128
233
129
129
130
Lastning
allmänt................................................ 170
lastförmåga......................................... 170
lastsäkringsöglor................................ 112
Lastsäkringsöglor.................................... 112
Lastutrymme............................................ 110
belysning............................................ 103
insynsskydd................................ 111, 112
lastning............................................... 170
skyddsgaller........................................ 110
skyddsnät................................... 110, 112
Ledbelysning....................................... 60, 74
inställning.............................................. 79
Ljud
ljudinställningar........................... 227, 228
ljudkälla............................................... 227
volym.................................................. 227
Ljudvolym
hastighetskompensering.................... 229
ljudanläggning.................................... 227
mediaspelare...................................... 227
programtyper...................................... 235
ringsignal, telefon............................... 251
telefon......................................... 243, 251
telefon/mediaspelare.......................... 251
Ljustuta...................................................... 60
Luftdistribution........................................... 93
ECC...................................................... 91
M
Manuella växellägen (Geartronic)............. 144
Manuell växellåda.................................... 142
bogsering och bärgning...................... 159
GSI – Gearshift indicator.................... 142
Meddelanden i BLIS................................ 157
Luftfördelning, A/C.................................... 89
Meddelanden i informationsdisplay........... 54
Luftkonditionering...................................... 88
allmänt.................................................. 86
ECC...................................................... 90
Medelbränsleförbrukning........................... 61
Luftkvalitetssystem, ECC........................... 91
Menystruktur.............................................. 78
mediaspelare...................................... 238
telefon, menyalternativ....................... 247
telefon, översikt.................................. 246
Lås
låsning................................................ 124
Låsning.................................................... 121
upplåsning.......................................... 124
Låsning/upplåsning................................. 124
insidan................................................ 124
utsidan................................................ 124
Läderklädsel, tvättråd.............................. 194
Läslampor, se Belysning.......................... 102
12
Menyhantering
ljudanläggning.................................... 226
Miljömärkning, FSC, instruktionsbok......... 14
Minnesfunktion i stol................................ 101
Mobiltelefon
ansluta................................................ 251
handsfree............................................ 249
registrera telefon................................. 249
Motorhuv, öppning.................................. 202
Motorolja.......................................... 204, 264
filter..................................................... 203
ogynnsamma körförhållanden............ 264
285
12 Index
12
oljekvalitet........................................... 264
oljetryck................................................ 52
volymuppgifter.................................... 264
Nyckel
fjärrnyckel........................................... 116
nyckellöst lås- och startsystem.......... 120
Motorrum................................................. 202
kylvätska............................................. 206
styrservoolja....................................... 207
Nyckelblad....................................... 117, 121
låspunkter........................................... 119
Nyckelfri dörröppning................................ 79
Motorspecifikationer................................ 262
Nyckelfri start (keyless drive)................... 120
Motorvärmare.......................................... 139
bränsledriven........................................ 94
Nyckellägen............................................. 137
Mätare i kombinationsinstrumentet
bränslemätare.......................................
hastighetsmätare..................................
trippmätare...........................................
varvtalsmätare......................................
yttertemperaturmätare..........................
49
49
49
49
49
Nödsamtal............................................... 240
Nödutrustning
varningstriangel.................................. 181
O
Mätsticka, elektronisk.............................. 204
Olja, se även Motorolja.................... 204, 264
N
P
Nackskydd............................................... 108
PACOS....................................................... 25
Nedsatt skydd
inställningar........................................... 79
PACOS, omkopplare................................. 25
NEWS...................................................... 233
Parkera samtal......................................... 242
Parkeringsbroms................................. 52, 69
Parkeringshjälp........................................ 153
sensorer för parkeringshjälp............... 154
Parkeringsvärmare
allmänt..................................................
batteri och bränsle................................
parkering i backe..................................
symboler och displaymeddelanden......
tidsinställning........................................
94
94
94
95
95
Partikelfilter.............................................. 274
Personliga inställningar..............................
autofläktjustering..................................
automatisk låsning................................
ledbelysning..........................................
låsindikering, ljus..................................
nyckelfri dörröppning............................
trygghetsbelysning...............................
upplåsning, dörrar................................
upplåsningsindikering, ljus...................
återcirkulationstimer.............................
78
78
79
79
79
79
79
79
79
78
Pisksnärtskador......................................... 30
Polering.................................................... 193
Programtyp.............................................. 234
Provisorisk däcktätning........................... 185
PTY – Programtyp................................... 233
Punktering, se Däck......................... 181, 183
Pågående samtal, funktioner................... 245
286
12 Index
R
Radio
EON....................................................
frekvensuppdatering...........................
NEWS.................................................
programtyper......................................
radioinställningar................................
radiostationer......................................
REG....................................................
235
234
233
232
231
231
234
klädsel................................................. 194
säkerhetsbälten.................................. 194
SIPS-bag................................................... 27
Reservhjul................................................ 181
Temporary spare........................ 176, 181
Skyddsgaller............................................ 110
Ringa samtal.................................... 242, 250
Rostskydd................................................ 196
Ryggstöd
framsäte, fällning................................ 100
Ryggstöd baksäte, fällning...................... 108
Radiotext................................................. 234
Ratt
cruise control........................................ 65
knappsats............................... 65, 67, 241
rattinställning........................................ 68
Rattlås...................................................... 137
RDS-funktioner........................................ 232
återställning........................................ 235
Reglagepanel i förardörr...................... 48, 70
Regnsensor................................................ 64
REG – Regionala radioprogram............... 234
Relä/säkringsbox, se Säkringar............... 217
Rengöring
automattvätt....................................... 192
biltvätt................................................. 192
fälgar................................................... 192
Skivtext.................................................... 237
Skyddsnät........................................ 110, 112
Slumpval, cd och ljudfiler........................ 237
Släpvagn.................................................. 162
kabel................................................... 164
SMS......................................................... 245
läsa..................................................... 245
skriva.................................................. 245
S
Smörjmedel.............................................. 268
Samtal
funktioner under pågående samtal................................................ 242, 245
hantering..................................... 242, 250
inkommande....................................... 250
volym i telefon..................................... 243
Snabbspola.............................................. 237
SCAN
cd och ljudfiler.................................... 237
radiostationer...................................... 232
Spolare
bakruta.................................................. 64
spolarvätska, påfyllning...................... 205
strålkastare........................................... 63
vindruta................................................. 63
Serviceprogram....................................... 200
Sidokrockkuddar....................................... 27
Sidokrockkudde, SIPS............................... 27
SIM-kort................................................... 240
12
Smörjmedel, volymuppgifter.................... 268
Snabbuppringning................................... 244
Solskärm, taklucka.................................... 77
Sotfilter.............................................. 54, 274
SOTFILTER FULLT.................................. 274
Spolarvätska, påfyllning........................... 205
SRS-AIRBAG............................................. 22
287
12 Index
SRS-systemet............................................ 22
allmänt.................................................. 22
Säkerhet
säkerhetssystem, tabell........................ 32
ventilationsläge..................................... 76
öppning och stängning................... 76, 77
Stabilitets- och dragkraftssystem............ 151
Start av motor.......................................... 137
keyless drive............................... 120, 141
Säkerhetsbälte
bältesförsträckare................................. 20
graviditet............................................... 19
Startbatteri............................................... 277
Säkerhetsbälten......................................... 18
Tankning
påfyllning............................................ 136
tanklock.............................................. 136
tanklucka, elektrisk öppning............... 136
Starthjälp................................................. 161
Säkringar..................................................
allmänt................................................
box i motorrum...................................
byte.....................................................
relä/säkringscentral i kupé..................
Startnycklar.............................................. 138
12
Startspärr......................................... 116, 138
Stationssökning Radio............................. 231
Stenskott och repor................................. 195
Stol
elmanövrerad...................................... 101
manuell inställning.............................. 100
217
217
218
217
221
Säten
fällning av ryggstöd bak..................... 108
fällning av ryggstöd fram.................... 100
nackskydd bak................................... 108
Strålkastare................................................ 57
Styrservoolja, kontroll och påfyllning....... 207
Sub-bas................................................... 228
Surround.......................................... 226, 229
Svängningsdämpare................................ 164
Symboler.................................................. 152
kontrollsymboler............................. 51, 52
varningssymboler................................. 50
Symboler och displaymeddelanden
parkeringsvärmare................................ 95
288
T
Taklucka.................................................... 76
klämskydd............................................ 77
solskärm............................................... 77
Tankvolym............................................... 271
Tekniska data, motor............................... 262
Telefon
ansluta................................................
beredskapsläge, standby-läge...........
handsfree............................................
inkommande samtal...........................
registrera telefon.................................
reglage................................................
ringa samtal........................................
snabbuppringning...............................
ta emot samtal....................................
telefonbok...........................................
telefonbok, genväg.............................
textinmatning......................................
till/från.................................................
trafiksäkerhet......................................
uppringning från telefonbok...............
251
242
249
250
249
241
250
244
250
251
251
243
242
241
244
Telefonbok
nummerhantering............................... 243
Telefonsystem......................................... 240
12 Index
Temperatur
faktisk temperatur................................. 87
kupé, elektronisk klimatanläggning...... 92
kupé, manuell klimatanläggning........... 89
Test av larmsystem.................................. 130
Tillskottsvärmare........................................ 97
Timer
A/C........................................................ 88
ECC...................................................... 91
U
Underhåll................................................. 201
eget underhåll..................................... 201
rostskydd............................................ 196
Vindrutetorkare.......................................... 63
regnsensor............................................ 64
Upplåsning....................................... 121, 124
inställningar........................................... 79
Vätskor, volymuppgifter........................... 268
Urkoppling av växelväljarspärr................ 146
USB, anslutning....................................... 227
208
208
208
208
Torkare
bakruta.................................................. 64
Totalvikt................................................... 259
TP – trafikinformation............................... 233
Traction control........................................ 151
Trafikinformation...................................... 233
Trygghetsbelysning................................... 74
inställning.............................................. 79
Vinterdäck................................................ 177
Vätskor och oljor.............................. 203, 268
Vätskor och oljor, kontroller motorrum.... 203
Vätskor och oljor allmänt......................... 203
Tjänstevikt................................................ 259
Torkarblad................................................
byte bakruta........................................
byte framruta......................................
rengöring............................................
Vikter
tjänstevikt........................................... 259
V
12
Växellåda
manuell............................................... 142
Vadning.................................................... 134
Växelväljarhjälp (GSI – Gearshift indicator)............................................................ 142
Varningsblinkers........................................ 68
Växelväljarspärr....................................... 145
Varningslampa
stabilitets- och dragkraftssystem....... 151
Varningssymbol, AIRBAG-system............. 21
Varningstriangel....................................... 181
Vattenavvisande ytskikt, rengöring.......... 193
Vatten- och smutsavvisande ytskikt.......... 75
W
WHIPS
barnstol/barnkudde.............................. 30
pisksnärtsskador.................................. 30
Vaxning.................................................... 193
Typbeteckning......................................... 256
Ventilation.................................................. 87
Typgodkännande, fjärrnyckelsystem....... 279
Ventilationsmunstycken............................. 87
Verktyg..................................................... 181
289
12 Index
Y
Yttermått.................................................. 259
Yttre backspeglar...................................... 74
Å
12
Återcirkulation
A/C........................................................ 88
ECC...................................................... 91
Återställning av yttre backspeglar............. 74
290
Kdakd8Vg8dgedgVi^dcIE&%-+*HlZY^h]!6I%.'%!Eg^ciZY^cHlZYZc!<ŽiZWdg\'%%.!8deng^\]i'%%%"'%%.Kdakd8Vg8dgedgVi^dc
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising