Volvo | V50 | Ägarmanual | Volvo V50 2012 Ägarmanual

Volvo V50 2012 Ägarmanual
VOLVO V50
Instruktionsbok
Web Edition
BÄSTE VOLVOÄGARE
TACK FÖR ATT DU VALDE VOLVO
Vi hoppas att Du kommer att få glädje av många års körning i Din
Volvo. Bilen är konstruerad för Din och Dina passagerares säkerhet
och komfort. Volvo är en av världens säkraste personbilar. Din Volvo
är också konstruerad för att uppfylla gällande säkerhets- och miljökrav.
För att öka Din trivsel med bilen rekommenderar vi att Du bekantar
Dig med utrustning, anvisningar och underhållsinformation i denna
instruktionsbok.
Innehållsförteckning
00 01 02
00 Introduktion
01 Säkerhet
Viktig information........................................ 8
Volvo och miljön........................................ 12
Säkerhetsbälten........................................
Krockkuddesystemet................................
Krockkuddar.............................................
Aktivering/deaktivering av krockkudde*. . .
Sidokrockkudde (SIPS-bag).....................
Krockgardin (IC)........................................
WHIPS.......................................................
När löser systemen ut...............................
Krockstatus...............................................
Barnsäkerhet.............................................
02 Instrument och reglage
16
19
20
22
24
26
27
29
30
31
Översikt vänsterstyrd bil...........................
Översikt högerstyrd bil..............................
Reglagepanel i förardörr...........................
Kombinationsinstrument...........................
Kontroll- och varningssymboler................
Informationsdisplay...................................
Eluttag.......................................................
Belysningspanel........................................
Vänster rattspak........................................
Höger rattspak..........................................
Konstantfarthållare*..................................
Knappsats i ratten*...................................
Rattinställning, varningsblinkers...............
Parkeringsbroms.......................................
Elektriska fönsterhissar.............................
Fönster och backspeglar..........................
Elmanövrerad taklucka*............................
Personliga inställningar.............................
46
48
50
51
52
56
58
59
62
65
67
69
70
71
72
74
78
80
HomeLinkŸ *.............................................. 83
2
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Innehållsförteckning
03 04 05
03 Klimat
Allmänt om klimat.....................................
Manuell klimatanläggning, AC..................
Elektronisk klimatanläggning, ECC*..........
Luftdistribution..........................................
Bränsledriven motor- och kupévärmare*. .
Bränsledriven tillskottsvärmare* (diesel)...
04 Interiör
88
90
92
95
96
99
Framstolar...............................................
Kupébelysning........................................
Förvaringsplatser i kupén........................
Baksäte...................................................
Lastutrymme...........................................
05 Lås och larm
102
105
108
112
114
Fjärrnyckel med nyckelblad....................
Låspunkter..............................................
Keyless drive*..........................................
Batteri i fjärrnyckel..................................
Låsning och upplåsning..........................
Barnsäkerhetsspärr.................................
Larm*.......................................................
120
123
124
127
128
131
132
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
3
Innehållsförteckning
06 07 08
06 Start och körning
Allmänt....................................................
Bränslepåfyllning.....................................
Alkolås*...................................................
Start av motor.........................................
Start av motor – Flexifuel........................
Keyless drive*..........................................
Manuell växellåda...................................
Automatväxellåda...................................
DRIVe Start-Stop*...................................
Bromssystemet.......................................
DSTC – Stabilitets- och dragkraftssystem*.........................................................
Parkeringshjälp*......................................
BLIS* – Blind Spot Information System. .
Bogsering och bärgning..........................
Starthjälp.................................................
Körning med släpvagn............................
Draganordning*.......................................
Delbar dragkrok*.....................................
Lastning..................................................
Anpassning av ljusbild............................
4
07 Hjul och däck
138
140
144
148
150
152
153
154
159
163
165
167
169
172
175
176
178
180
184
185
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Allmänt....................................................
Lufttryck i däck.......................................
Varningstriangel* och reservhjul* ...........
Byte av hjul.............................................
Provisorisk däcktätning*.........................
08 Bilvård
188
192
193
195
197
Rengöring................................................ 204
Bättring av lackskador............................ 208
Rostskydd............................................... 209
Innehållsförteckning
09 10 11
09 Underhåll och service
Volvo service...........................................
Eget underhåll.........................................
Motorhuv och motorrum.........................
Oljor och vätskor.....................................
Torkarblad...............................................
Startbatteri..............................................
Byte av glödlampor.................................
Säkringar.................................................
10 Infotainment
212
213
214
215
221
222
226
232
Allmänt....................................................
Audiofunktioner.......................................
Radiofunktioner.......................................
Cd-funktioner..........................................
Menystruktur – ljudanläggning................
Telefonfunktioner*...................................
Menystruktur – telefon*...........................
Bluetooth handsfree*..............................
11 Specifikationer
242
244
248
253
256
257
264
267
Typbeteckning........................................
Mått och vikter........................................
Motorspecifikationer...............................
Motorolja.................................................
Vätskor och smörjmedel.........................
Bränsle....................................................
Hjul och däck, dimensioner och tryck . . .
Elsystemet...............................................
Typgodkännande....................................
Symboler i display...................................
276
278
281
282
284
287
289
292
294
295
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
5
Innehållsförteckning
12
12 Index
Index....................................................... 298
6
Innehållsförteckning
7
Introduktion
Viktig information
Att läsa instruktionsboken
Inledning
Ett bra sätt att lära känna sin nya bil är att läsa
instruktionsboken, helst före den första åkturen. Då får du möjlighet att bekanta dig med
nya funktioner, får råd om hur bilen bäst ska
hanteras i olika situationer och lär dig utnyttja
bilens alla finesser på bästa sätt. Var uppmärksam på de säkerhetsanvisningar som finns i
boken.
De specifikationer, konstruktionsuppgifter och
illustrationer som finns i instruktionsboken är
inte bindande. Vi förbehåller oss rätten att göra
ändringar utan föregående meddelande.
©
Volvo Personvagnar AB
VARNING
Varningstexter upplyser om risk för personskada.
VIKTIGT
Viktigt-texter upplyser om risk för materiella
skador.
Fotnot
I instruktionsboken finns det information som
ligger som en fotnot längst ner på sidan. Denna
information är ett tillägg till den text som den
via numret hänvisar till. Om fotnoten syftar till
text i en tabell används bokstäver istället för
siffror som hänvisning.
Vid osäkerhet om vad som är standard eller
tillval/tillbehör, kontakta en Volvoåterförsäljare.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Dekaler
I bilen finns olika typer av dekaler som är till för
att förmedla viktig information på ett enkelt och
tydligt sätt. Dekalerna finns i bilen i följande
fallande grad av varning/information.
Varning för personskada
OBS-texter ger råd eller tips som underlättar vid användande av t.ex. finesser och
funktioner.
Alla typer av tillval/tillbehör markeras med en
asterisk*.
Den utrustning som beskrivs i instruktionsboken finns inte i alla bilar – de är olika utrustade
beroende på anpassningar för olika marknaders behov och nationella eller lokala lagar och
bestämmelser.
och meddelandetexter i informationsdisplayen
(t.ex. LJUDINSTÄLLNINGAR).
OBS
Tillval
I boken beskrivs, förutom standardutrustning,
även tillval (fabriksmonterad utrustning) och
vissa tillbehör (eftermonterad extrautrustning).
8
Särskilda texter
Meddelandetexter
I bilen finns det displayer som visar textmeddelanden. Dessa textmeddelanden markeras i
instruktionsboken med att texten är lite större
och gråfärgad. Exempel på detta finns i meny-
G031590
Svarta ISO-symboler på gult varningsfält, vit
text/bild på svart meddelandefält. Används för
att påvisa förekomst av fara som, om varningen
ignoreras, kan resultera i allvarlig personskada
eller dödsfall.
Introduktion
Viktig information
Risk för egendomsskada
Information
Procedurlistor
Procedurer, där åtgärder måste göras i en viss
ordningsföljd, är i instruktionsboken numrerade.
När det till en steg-för-steg instruktion
finns en bildserie är varje moment numrerat
på samma sätt som motsvarande bild.
Vita ISO-symboler och vit text/bild på svart
eller blått varningsfält och meddelandefält.
Används för att påvisa förekomst av fara som,
om varningen ignoreras, kan resultera i skador
på egendom.
G031593
G031592
Numrerade listor med bokstäver förekommer vid bildserier där den inbördes ordningen av instruktionerna inte är relevant.
Vita ISO-symboler och vit text/bild på svart
meddelandefält.
Pilar förekommer numrerade och onumrerade och används för att åskådliggöra en
rörelse.
Om det inte finns någon bildserie till en stegför-steg instruktion är de olika stegen numrerade med vanliga siffror.
Positionslistor
OBS
De dekaler som visas i instruktionsboken
gör inte anspråk på att vara exakta avbildningar av de som finns i bilen. Syftet är att
visa ungefär hur de ser ut och ungefär var
på bilen de finns. Den information som gäller
just din bil finns på respektive dekal på din
bil.
I översiktbilder där olika delar pekas ut
används röda cirklar med en siffra i. Siffran
återkommer i den positionslista som finns
i anslutning till bilden, som beskriver objektet.
Punktlistor
När en uppräkning förkommer i instruktionsboken används en punktlista.
Exempel:
• Kylvätska
• Motorolja
9
Introduktion
Viktig information
Fortsättning följer
`` Denna symbol är placerad längst ned till
höger när ett avsnitt fortsätter på nästa uppslag.
Inspelning av data
Ditt fordon innehåller en rad datorer som har till
uppgift att kontinuerligt kontrollera och övervaka fordonets drift och funktionalitet. Vissa av
datorerna kan registrera information under normal körning om dessa upptäcker ett fel. Dessutom registreras information vid krasch eller
tillbud. Delar av den registrerade informationen
behövs för att tekniker vid service och underhåll skall kunna diagnostisera och åtgärda
uppkomna fel i fordonet samt för att Volvo skall
kunna uppfylla lagkrav och andra regelverk.
Härutöver används informationen i forskningssyfte av Volvo i syfte att kontinuerligt vidareutveckla kvaliteten och säkerheten, då informationen kan bidra till en bättre förståelse för de
omständigheter som orsakar att olyckor och
personskador uppkommer. Informationen
innehåller uppgifter om status och funktionalitet i olika system och moduler i fordonet beträffande bl.a. motor-, gasregleringsspjäll-, styrning- och bromssystem. Denna information
kan innehålla uppgifter beträffande förarens
sätt att framföra fordonet, såsom exempelvis
fordonets hastighet, användning av bromsrespektive gaspedal, rattutslag och om förare
10
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
respektive passagerare använt säkerhetsbälte
eller ej. Den här informationen kan av angivna
skäl komma att lagras i fordonets datorer under
viss tid, men också som följd av en kollision
eller tillbud. Informationen kan lagras av Volvo
så länge som den kan bidra till att vidareutveckla och ytterligare höja säkerheten och kvaliteten samt så länge det finns lagkrav och
andra regelverk som Volvo behöver ta hänsyn
till.
Tillbehör och extrautrustning
Volvo kommer inte att medverka till att ovan
beskriven information lämnas ut till tredje part
utan fordonsägarens samtycke. Dock kan
Volvo på grund av nationella lagkrav och regler
tvingas att lämna ut sådan information till myndigheter, såsom polismyndighet, eller andra
som kan hävda laglig rätt att få tillgång till
denna.
Ägarbyte av bil med Volvo On Call *
För att kunna läsa ut och tolka information som
registrerats av datorerna i fordonet krävs speciell teknisk utrustning som Volvo, och verkstäder som ingått avtal med Volvo, har tillgång
till. Volvo ansvarar för att information, som förs
över till Volvo i samband med service och
underhåll, lagras och hanteras på ett säkert
sätt och att hanteringen uppfyller tillämpliga
lagkrav. För ytterligare information – kontakta
en Volvoåterförsäljare.
Felaktig inkoppling och installation av tillbehör
kan påverka bilens elektroniksystem negativt.
Vissa tillbehör fungerar endast när därtill
hörande programvara finns i bilens datorsystem. Vi rekommenderar därför att du alltid kontaktar en auktoriserad Volvoverkstad innan du
installerar tillbehör som ansluts till eller påverkar det elektriska systemet.
Volvo On Call är en tilläggstjänst som består av
säkerhets-, trygghets- och komforttjänster.
Om bilen har Volvo On Call och byter ägare, är
det mycket viktigt att dessa tjänster avbryts så
att den förra ägaren inte kan utföra tjänster i
bilen. Kontakta call-centret genom att tryck på
ON CALL-knappen i bilen eller kontakta en
auktoriserad Volvoverkstad. Se även ”Byte av
säkerhetskod” i instruktionsboken för Volvo On
Call".
Introduktion
Viktig information
Information på Internet
På www.volvocars.com finns ytterligare information som rör din bil.
11
Introduktion
Volvo och miljön
G000000
Volvo Personvagnars miljöfilosofi
Miljöomsorg är ett av Volvo Personvagnars
kärnvärden som vägleder all verksamhet. Vi
tror också att våra kunder delar vår omtanke
om miljön.
Din Volvo uppfyller stränga internationella miljökrav och är dessutom tillverkad i en av världens resurseffektivaste och renaste fabriker.
Volvo Personvagnar har ett globalt ISO-certifikat vilket inkluderar Miljöstandarden
ISO 14001 som täcker samtliga fabriker och
flera av våra andra enheter. Vi ställer även krav
på våra samarbetspartners att arbeta systematiskt med miljörelaterade frågor.
12
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Bränsleförbrukning
Ren luft i kupén
Volvos bilar har konkurrenskraftig bränsleförbrukning i sina respektive klasser. Lägre bränsleförbrukning ger generellt lägre utsläpp av
växthusgasen koldioxid.
Ett kupéfilter förhindrar att damm och pollen
kommer in i kupén via luftintaget.
Som förare är det möjligt att påverka bränsleförbrukningen. För mer information läs under
rubriken Spara miljön.
Effektiv avgasrening
Din Volvo är tillverkad enligt "Ren inifrån och
ut" – ett koncept som innefattar ren kupémiljö
och högeffektiv avgasrening. I många fall ligger
avgasutsläppen långt under gällande normer.
Ett sofistikerat luftkvalitetssystem, IAQS*
(Interior Air Quality System) säkerställer att den
inkommande luften är renare än luften utanför
i trafikerad miljö.
Systemet består av en elektronisk sensor och
ett kolfilter. Den inkommande luften övervakas
kontinuerligt och om halten av vissa ohälsosamma gaser såsom kolmonoxid blir för hög,
stängs luftintaget. En sådan situation kan uppstå i t.ex. tät trafik, köer eller tunnlar.
Introduktion
Volvo och miljön
Inflödet av kväveoxider, marknära ozon och
kolväten hindras av kolfiltret.
Interiör
Interiören i en Volvo är utformad för att vara
trivsam och behaglig, även för kontaktallergiker och astmatiker. Det har lagts ner extra stor
vikt vid att välja miljöanpassade material.
Volvos verkstäder och miljön
Genom regelbundet underhåll skapar du förutsättningar för lång livslängd och låg bränsleförbrukning för din bil. På så vis bidrar du till en
renare miljö. När Volvos verkstäder får förtroendet för service och underhåll av din bil blir
den en del i vårt system. Vi ställer krav på hur
våra verkstadslokaler ska utformas för att förhindra spill och utsläpp till miljön. Vår verkstadspersonal har det kunnande och de verktyg som behövs för att garantera god miljöomsorg.
garantibokens rekommenderade intervaller.
• Om bilen är utrustad med motorvärmare*,
använd den före kallstart – det förbättrar
startförmågan och minskar slitage vid kall
väderlek och motorn når normal arbetstemperatur snabbare vilket sänker förbrukning och minskar utsläpp.
p.g.a. att luftmotståndet ökar – vid en fördubbling av hastigheten ökar luftmotståndet 4 ggr.
• Hantera miljöfarligt avfall som t.ex. batterier och olja på ett miljöanpassat sätt. Rådgör med en verkstad vid osäkerhet om hur
denna typ av avfall ska deponeras – en
auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Spara miljön
Det är enkelt att själv bidra till att spara miljön
– här följer några råd:
Återvinning
motorn vid längre väntetider. Ta hänsyn till
lokala bestämmelser.
• Kör ekonomiskt – var förutseende.
• Gör service och underhåll enligt instruk-
Forest Stewardship CouncilŸ-symbolen visar
att pappersmassan i denna publikation kommer från FSCŸ-certifierade skogar eller andra
kontrollerade källor.
• Hög hastighet ökar förbrukningen avsevärt
Genom att följa dessa råd kan pengar och jordens resurser sparas och bilens hållbarhet förlängas. Se mer information och fler råd på
sidorna 138 och 287.
• Undvik tomgångskörning – stäng av
Instruktionsboken och miljön
Som ett led i Volvos miljöarbete är det viktigt
att bilen återvinns på ett miljömässigt riktigt
sätt. Nästan hela bilen är återvinningsbar.
Bilens siste ägare ombeds därför att kontakta
en återförsäljare för hänvisning till en certifierad/godkänd återvinningsanläggning.
tionsbokens anvisningar – följ Service- och
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
13
Säkerhetsbälten......................................................................................
Krockkuddesystemet..............................................................................
Krockkuddar...........................................................................................
Aktivering/deaktivering av krockkudde*.................................................
Sidokrockkudde (SIPS-bag)....................................................................
Krockgardin (IC)......................................................................................
WHIPS.....................................................................................................
När löser systemen ut.............................................................................
Krockstatus.............................................................................................
Barnsäkerhet...........................................................................................
14
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
16
19
20
22
24
26
27
29
30
31
SÄKERHET
01 Säkerhet
Säkerhetsbälten
01
Allmän information
Lossa säkerhetsbältet
Tryck på den röda knappen i låset och låt
sedan rullen dra in säkerhetsbältet. Om det
inte rullats in helt, mata in säkerhetsbältet
för hand så att det inte hänger löst.
Säkerhetsbältet spärras och kan inte dras
ut:
G020104
• om det dras ut för snabbt
• vid bromsning och acceleration
• om bilen lutar kraftigt.
Sträckning av höftband. Bandet ska sitta lågt.
En inbromsning kan få svåra följder om inte
säkerhetsbältet används. Se därför till att
samtliga passagerare tagit på sig säkerhetsbältet. För att säkerhetsbältet ska ge maximalt
skydd, är det viktigt att det ligger väl an mot
kroppen. Luta inte ryggstödet för långt bakåt.
Säkerhetsbältet är avsett att skydda vid normal
sittställning.
Ta på säkerhetsbältet
16
Dra långsamt ut säkerhetsbältet och lås
fast det genom att skjuta ner dess låstunga
i låset. Ett kraftigt "klick" indikerar att
säkerhetsbältet är låst.
Tänk på att
• inte använda clips eller annat som hindrar
säkerhetsbältet att sitta åt ordentligt
• säkerhetsbältet inte får vara snott eller vridet
• höftbandet ska sitta lågt (inte över buken)
• sträcka höftbandet över höften genom att
dra i diagonalbandet enligt bilden.
VARNING
Säkerhetsbältet och krockkudden samverkar. Om säkerhetsbältet inte används eller
används på ett felaktigt sätt kan detta
påverka krockkuddens effekt vid en kollision.
VARNING
Varje säkerhetsbälte är avsett för endast en
person.
VARNING
Gör aldrig några ändringar eller reparationer
av säkerhetsbältet på egen hand, Volvo
rekommenderar att du kontaktar en
auktoriserad Volvoverkstad. Om säkerhetsbältet har utsatts för en kraftig belastning,
t.ex. i samband med en kollision, ska hela
säkerhetsbältet bytas ut. En del av säkerhetsbältets skyddsegenskaper kan ha gått
förlorade även om det verkar oskadat. Byt
också säkerhetsbältet om det är slitet eller
skadat. Det nya säkerhetsbältet ska vara
typgodkänt och avsett för samma plats som
det utbytta säkerhetsbältet.
01 Säkerhet
Säkerhetsbälten
Säkerhetsbälte och graviditet
lerna). Eftersträva ett maximalt avstånd mellan
magen och ratten.
Bältespåminnare
01
• Informera om vilka säkerhetsbälten som
används i baksätet. Ett meddelande visas
i informationsdisplayen vid användning av
säkerhetsbältena eller om en av bakdörrarna har öppnats. Meddelandet raderas
automatiskt efter ungefär 30 sekunders
körning eller efter en tryckning på blinkerspakens READ-knapp.
• Påminna om att något säkerhetsbälte i
Säkerhetsbältet ska alltid användas under graviditeten. Men det är viktigt att det används på
rätt sätt. Säkerhetsbältet ska ligga tätt an mot
axeln, med den diagonala delen av säkerhetsbältet mellan brösten och på sidan av magen.
Höftdelen av säkerhetsbältet ska ligga platt
mot sidan av låren och så lågt som möjligt
under magen – det får aldrig tillåtas att glida
upp. Säkerhetsbältet ska sitta så nära kroppen
som möjligt utan onödigt slack. Kontrollera
också att det inte har vridit sig.
Allt eftersom graviditeten framskrider ska gravida förare justera stolen och ratten, så att de
har full kontroll över bilen (vilket innebär att
man lätt måste kunna nå ratten och fotpeda-
G018084
G020105
baksätet tagits av under färd. Påminnelse
sker genom meddelande i informationsdisplayen kombinerat med ljud- och ljussignal. Påminnelsen upphör då säkerhetsbältet åter tagits på men kan också kvitteras manuellt med en tryckning på READknappen.
Obältade blir påminda om att ta på sig säkerhetsbältet genom ljud- och ljuspåminnelse.
Ljudpåminnelsen är hastighetsberoende och i
vissa fall tidsberoende. Ljuspåminnelse finns i
takkonsolen och i kombinationsinstrumentet.
Barnstolar omfattas inte av bältespåminnarsystemet.
Meddelandet i informationsdisplayen, som
visar vilka säkerhetsbälten som används, finns
alltid tillgängligt. För att se lagrade meddelanden, tryck på READ-knappen.
Vissa marknader
Obältad förare blir påmind om att ta på sig
säkerhetsbältet genom ljud- och ljuspåminnelse. Vid låg fart ges ljudpåminnelse de första
6 sekunderna.
Baksäte
Bältespåminnaren i baksätet har två delfunktioner:
``
17
01 Säkerhet
01
Säkerhetsbälten
Bältesförsträckare
Säkerhetsbältena fram samt de två på baksätets ytterplatser är utrustade med bältesförsträckare. En mekanism i bältesförsträckaren
sträcker säkerhetsbältet vid en tillräckligt kraftig kollision. Säkerhetsbältet fångar då mer
effektivt upp den åkande.
VARNING
Sätt aldrig in låstungan från passagerarens
säkerhetsbälte i bälteslåset på förarsidan.
Sätt alltid in låstungan från säkerhetsbältet
i bälteslåset på rätt sida. Skada aldrig säkerhetsbältena och sätt inte in några främmande föremål i bälteslåset. Säkerhetsbältena och bälteslåset fungerar då kanske inte
som avsett vid en kollision. Det finns risk för
allvarliga skador.
18
01 Säkerhet
Krockkuddesystemet
Varningssymbol i
kombinationsinstrumentet
01
Tillsammans med varningssymbolen visas, i de fall det krävs, ett
meddelande i displayen. Om varningssymbolen är trasig, tänds
varningstriangeln och meddelandet SRS-AIRBAG SERV.
ERFORDRAS eller SRS-AIRBAG
SERVICE SNARAST visas i displayen. Volvo rekommenderar att
du snarast kontaktar en auktoriserad Volvoverkstad.
VARNING
Varningssymbolen i kombinationsinstrumentet
tänds när fjärrnyckeln vrids till nyckelläge I, II
eller III. Symbolen släcks efter ca 6 sekunder
om krockkuddesystemet är felfritt.
Om varningssymbolen för krockkuddesystemet-systemet förblir tänd eller tänds
under körning, är det ett tecken på att
krockkuddesystemet-systemet inte har fullgod funktion. Symbolen indikerar fel på bältessystemet, SIPS, SRS-systemet eller ICsystemet. Volvo rekommenderar att du snarast kontaktar en auktoriserad Volvoverkstad.
19
01 Säkerhet
01
Krockkuddar
Krockkuddesystemet
VARNING
OBS
Volvo rekommenderar att du kontaktar en
auktoriserad Volvoverkstad för reparation.
Felaktigt ingrepp i krockkuddesystemet kan
orsaka felaktig funktion och få allvarliga
personskador till följd.
Sensorerna reagerar olika beroende på
krockförlopp och om säkerhetsbältet på förarsidan respektive passagerarsidan i framsätet används eller inte.
Olyckssituationer kan därför uppstå då
endast en (eller ingen) av krockkuddarna
aktiveras. Krockkuddesystemet känner av
det kollisionsvåld som fordonet utsätts för
och anpassas efter detta så att en eller flera
krockkuddar utlöses.
G020111
Även krockkuddarnas kapacitet anpassas
efter det kollisionsvåld fordonet utsätts för.
SRS-systemet, högerstyrd bil
G020113
Systemet består av krockkuddar och sensorer.
Vid en tillräckligt kraftig kollision reagerar sensorer och krockkudden/krockkuddarna blåses
upp, samtidigt som den blir varm. För att
dämpa islaget mot krockkudden töms den igen
när den pressas samman. I samband med
detta bildas en del rök i bilen, vilket är helt normalt. Hela förloppet, med uppblåsning och
tömning av krockkudden, sker på några tiondels sekunder.
G020110
SRS-systemet, vänsterstyrd bil
Placering av krockkudde på passagerarsida, vänsterstyrd respektive högerstyrd bil.
20
01 Säkerhet
Krockkuddar
VARNING
Placera inga föremål framför eller ovanpå
instrumentpanelen där krockkudden för
passagerarplatsen är placerad.
01
VARNING
För att inte skadas om krockkudden löses
ut, måste passageraren sitta så upprätt som
möjligt med fötterna på golvet och ryggen
mot ryggstödet. Säkerhetsbältet ska vara
fastspänt.
Krockkudde på förarsidan
Som ett komplement till säkerhetsbältet på förarsidan är bilen utrustad med en krockkudde.
Den är monterad hopvikt i rattens centrum.
Ratten är märkt med SRS AIRBAG.
VARNING
Säkerhetsbältet och krockkudden samverkar. Om säkerhetsbältet inte används eller
används på ett felaktigt sätt kan detta
påverka krockkuddens effekt vid en kollision.
VARNING
Placera aldrig barn i barnstol eller på barnkudde i framsätet om krockkudden är aktiverad.1
Låt aldrig någon person stå eller sitta framför passagerarstolen. Barn under 140 cm
ska aldrig sitta på passagerarplatsen fram
om krockkudden är aktiverad.
Om ovanstående uppmaningar inte följs kan
det leda till livsfara.
Krockkudde på passagerarsidan
Som ett komplement till säkerhetsbältet på
passagerarsidan är bilen utrustad med en
krockkudde. Den är monterad hopvikt i ett
utrymme ovanför handskfacket. Panelen är
märkt med SRS AIRBAG.
1
För information om aktiverad/deaktiverad krockkudde se sidan 22.
21
01 Säkerhet
01
Aktivering/deaktivering av krockkudde*
Nyckelavstängning – PACOS*
Allmän information
Krockkudden på passagerarplats i framsätet
kan deaktiveras om bilen är utrustad med en
omkopplare, PACOS (Passenger Airbag Cut
Off Switch). För information om hur aktivering/
deaktivering sker, se under rubriken Aktivering/
deaktivering.
Nyckelavstängning/omkopplare
Omkopplaren för krockkudden på passagerarplatsen (PACOS) är placerad på gaveln av
instrumentpanelen på passagerarsidan och blir
åtkomlig när dörren öppnas (se under rubriken
Aktivering/deaktivering nedan).
Kontrollera att omkopplaren står i önskat läge.
Volvo rekommenderar att nyckelbladet
används för att ändra läge.
För information om nyckelbladet, se
sidan 121.
VARNING
Om ovanstående uppmaningar inte följs kan
det leda till livsfara.
22
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
VARNING
Aktivering/deaktivering
Om bilen är utrustad med krockkudde på
passagerarplatsen fram, men saknar
omkopplare (PACOS), är krockkudden alltid
aktiverad.
VARNING
Placera aldrig barn i barnstol eller på barnkudde i framsätet om krockkudden är aktiverad och symbolen
i takkonsolen är
tänd. Om denna uppmaning inte följs kan
det leda till livsfara för barnet.
VARNING
Låt ingen passagerare sitta på passagerarplatsen om textmeddelandet i takkonsolen
indikerar att krockkudden är deaktiverad,
samtidigt som varningssymbolen för krockkuddesystemet visas i kombinationsinstrumentet. Detta tyder på att allvarligt fel uppstått. Volvo rekommenderar att du snarast
uppsöker en auktoriserad Volvoverkstad.
Omkopplarens placering
Krockkudden är aktiverad. Med omkopplaren i detta läge kan barn över 140 cm sitta
på passagerarplatsen i framsätet, aldrig
barn i barnstol eller på kudde.
Krockkudden är deaktiverad. Med
omkopplaren i detta läge kan barn i barnstol eller på kudde sitta på passagerarplatsen i framsätet, aldrig personer över
140 cm.
01 Säkerhet
Aktivering/deaktivering av krockkudde*
VARNING
01
Meddelanden
Aktiverad krockkudde (passagerarplats):
Placera aldrig barn i barnstol eller på barnkudde på passagerarplatsen fram när
krockkudden är aktiverad. Detta gäller alla
personer som är kortare än 140 cm.
2
Deaktiverad krockkudde (passagerarplats):
G018082
Om ovanstående uppmaningar inte följs kan
det leda till livsfara.
G018083
Personer som är längre än 140 cm ska aldrig
sitta på passagerarplatsen när krockkudden
är deaktiverad.
Indikering som visar att passagerarplatsens krockkudde är deaktiverad.
Ett textmeddelande och en symbol i takkonsolen indikerar att krockkudden på passagerarplatsen fram är deaktiverad (se föregående
bild).
Indikering som visar att passagerarplatsens krockkudde är aktiverad.
En varningssymbol i takkonsolen indikerar att
krockkudden på passagerarplatsen fram är
aktiverad (se föregående bild).
OBS
När fjärrnyckeln sätts i nyckelläge II eller III
visas varningssymbolen för krockkudden i
kombinationsinstrumentet under ca
6 sekunder, se sidan 19.
Därefter tänds indikeringen i takkonsolen
som visar korrekt status för passagerarplatsens krockkudde. För mer information om
de olika nyckellägena, se sidan 148.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
23
01 Säkerhet
Sidokrockkudde (SIPS-bag)
01
Sidokrockkudde
VARNING
Volvo rekommenderar att reparation
endast utförs av en auktoriserad Volvoverkstad. Felaktigt ingrepp i SIPS-bagsystemet kan orsaka felaktig funktion
och få allvarliga personskador som
följd.
•
Placera inga föremål i området mellan
stolens yttre sida och dörrpanelen eftersom detta område kan påverkas av
sidokrockkudden.
•
Volvo rekommenderar att endast överdragsklädslar som godkänts av Volvo
används. Andra klädslar kan hindra
sidokrockkuddarnas funktion.
•
Sidokrockkudden är ett komplement till
säkerhetsbältet. Använd alltid säkerhetsbältet.
G020118
•
Sidokrockkuddarnas placering.
Vid en sidokollision fördelas en stor del av kollisionskraften av SIPS (Side Impact Protection
System) till balkar, stolpar, golv, tak och andra
delar av karossen. Sidokrockkuddarna, på
förar- och passagerarplats skyddar bröstet
och är en viktig del av SIPS. Sidokrockkudden
är placerad i framstolens ryggram.
Barnstol och sidokrockkudde
Barnstolens eller barnkuddens skyddsegenskaper påverkas inte negativt av sidokrockkudden.
Barnstol/barnkudde kan placeras i framsätet
såvida bilen inte är utrustad med aktiverad1
krockkudde på passagerarsidan.
1
24
För information om aktiverad/deaktiverad krockkudde (SRS), se sidan 22.
Placering
Förarplats, vänsterstyrd bil.
01 Säkerhet
Sidokrockkudde (SIPS-bag)
01
Passagerarplats, vänsterstyrd bil.
SIPS-bag-systemet består av sidokrockkuddar och sensorer. Vid en tillräckligt kraftig kollision reagerar sensorer och sidokrockkudden
blåses upp. Krockkudden blåses upp mellan
den åkande och dörrpanelen och dämpar stöten för den åkande i kollisionsögonblicket. När
krockkudden pressas ihop under krocken
töms den. Sidokrockkudden blåses normalt
endast upp på krocksidan.
25
01 Säkerhet
01
Krockgardin (IC)
Egenskaper
VARNING
Häng eller fäst aldrig tyngre föremål i handtagen i taket. Kroken är endast avsedd för
lättare ytterplagg (inte för hårda föremål
som t.ex. paraplyer).
G019985
Skruva inte fast eller montera någonting i
bilens innertak, dörrstolpar eller sidopaneler. Den avsedda skyddseffekten kan då
utebli. Volvo rekommenderar att du endast
använder Volvos originaldelar som är godkända för placering inom dessa områden.
Krockgardinen IC (Inflatable Curtain) är en del
av SIPS och krockkuddarna. Den är monterad
längs med innertakets båda sidor och skyddar
bilens åkande på ytterplatserna. Vid en tillräckligt kraftig kollision reagerar sensorer och
krockgardinen blåses upp. Krockgardinen hjälper till att skydda förarens och passagerarnas
huvuden från att slå emot bilens insida vid en
kollision.
26
VARNING
Bilen får inte lastas högre än 50 mm under
ovankanten av sidofönstren. Annars kan
skyddseffekten av krockgardinen som finns
dold innanför bilens innertak utebli.
VARNING
Krockgardinen är ett komplement till säkerhetsbältet.
Använd alltid säkerhetsbältet.
01 Säkerhet
WHIPS
01
G020347
Skydd mot pisksnärtsskador – WHIPS
WHIPS-systemet (Whiplash Protection
System) består av ett energiupptagande ryggstöd samt ett för systemet anpassat nackskydd i framsätena. Systemet aktiveras vid en
krock bakifrån där krockvinkel, hastighet och
det krockande fordonets egenskaper inverkar.
Stolens egenskaper
När WHIPS-systemet aktiveras fälls framstolarnas ryggstöd bakåt så att sittställningen för
föraren och passageraren i framsätet förändras. På detta sätt minskas risken för pisksnärtsskador, s.k. whiplash-skador.
WHIPS-systemet och barnstol/
barnkudde
Barnstolens eller barnkuddens skyddsegenskaper påverkas inte negativt av WHIPS-systemet.
Rätt sittställning
VARNING
WHIPS-systemet är ett komplement till
säkerhetsbältet. Använd alltid säkerhetsbältet.
VARNING
Gör aldrig några ändringar eller reparationer
av stolen eller WHIPS-systemet själv. Volvo
rekommenderar att du kontaktar en
auktoriserad Volvoverkstad.
För bästa möjliga skydd bör förare och passagerare i framsätet sitta mitt i sätet med så litet
avstånd som möjligt mellan nackskydd och
huvud.
27
01 Säkerhet
01
WHIPS
Hindra inte WHIPS-systemets funktion
VARNING
Om stolen har utsatts för en kraftig belastning, t.ex. i samband med en kollision bakifrån, ska WHIPS-systemet kontrolleras.
Volvo rekommenderar att det kontrolleras
av en auktoriserad Volvoverkstad.
G020125
G020126
Delar av WHIPS-systemets skyddsegenskaper kan ha gått förlorade även om stolen
verkar vara oskadd.
Placera inga föremål på golvet bakom förar-/passagerarstol som kan hindra WHIPS-systemets
funktion.
VARNING
Placera inte boxliknande last så att denna
kläms fast mellan baksätets sittdyna och
framstolens ryggstöd. Tänk på att inte
hindra WHIPS-systemets funktion.
28
Placera inga föremål i baksätet som kan hindra
WHIPS-systemets funktion.
VARNING
Om ett ryggstöd i baksätet är nedfällt måste
motsvarande framstol flyttas framåt så att
den inte har kontakt med det nedfällda ryggstödet.
Volvo rekommenderar att du kontaktar en
auktoriserad Volvoverkstad för kontroll av
systemet även efter lindrigare påkörningsolyckor bakifrån.
01 Säkerhet
När löser systemen ut
01
Aktivering av systemen
A
System
Aktiveras
Bältesförsträckare framsäte
Vid frontal- och/eller sido- och/eller bakkollision
Bältesförsträckare baksäte ytterplats
Vid frontalkollision
Krockkuddar
Vid frontalkollisionA
Sidokrockkuddar SIPS
Vid sidokollisionA
Krockgardin IC
Vid sidokollisionA
Pisksnärtsskydd WHIPS
Vid påkörning bakifrån
Bilen kan bli kraftigt deformerad i en kollision utan att krockkuddarna löser ut. Ett antal faktorer såsom kollisionsföremålets styvhet och vikt, bilens hastighet, kollisionsvinkeln,m.m. påverkar hur
bilens olika säkerhetssystem ska aktiveras.
Om krockkuddarna har löst ut rekommenderas
följande:
• Bärga bilen. Volvo rekommenderar att du
bärgar den till en auktoriserad Volvoverkstad. Kör inte med utlösta krockkuddar.
• Volvo rekommenderar att du låter en
auktoriserad Volvoverkstad sköta byte av
komponenter i bilens säkerhetssystem.
• Kontakta alltid läkare.
VARNING
Krockkuddesystemets styrenhet är placerad i mittkonsolen. Om mittkonsolen blivit
dränkt med vatten eller annan vätska, lossa
batterikablarna. Försök inte starta bilen
eftersom krockkuddarna kan utlösas. Bärga
bilen. Volvo rekommenderar att du bärgar
den till en auktoriserad Volvoverkstad.
VARNING
Kör aldrig med utlösta krockkuddar. Det kan
försvåra styrningen av bilen. Även andra
säkerhetssystem kan vara skadade. Den
rök och det damm som bildas vid utlösning
av kuddarna kan vid intensiv exponering
förorsaka hud- och ögonirritation/skada.
Vid besvär tvätta med kallt vatten. Det
snabba utlösningsförloppet kan också, i
kombination med kuddens material, ge friktions- och brännskador på huden.
OBS
Aktivering av krockkudde-, SIPS-, IC- och
bältessystemet sker endast en gång vid en
kollision
29
01 Säkerhet
01
Krockstatus
Hantering efter kollision
Ta först ur fjärrnyckeln och sätt tillbaka den.
Bilens elektronik försöker då återställa sig till
normal status. Försök därefter starta bilen. Om
KROCKSTATUS SE HANDBOK fortfarande
visas i displayen ska bilen inte köras eller bogseras. Dolda skador kan under färd göra bilen
omöjlig att manövrera, även om bilen verkar
körbar.
G029042
Förflyttning
Om NORMAL MODE visas efter att
KROCKSTATUS SE HANDBOK återställts,
kan bilen försiktigt flyttas ur sitt trafikfarliga
läge. Flytta inte bilen längre än nödvändigt.
VARNING
Om bilen varit utsatt för en kollision, kan texten
KROCKSTATUS SE HANDBOK visas i
informationsdisplayen. Det betyder att bilens
funktionalitet är nedsatt. Krockstatus är ett
skydd som träder i kraft när kollisionen kan ha
skadat någon viktig funktion i bilen som t.ex.
bränsleledningar, sensorer för något av
skyddssystemen eller bromssystemet.
Startförsök
Undersök först att inget bränsle runnit från
bilen. Det får inte heller lukta bränsle.
Om allt verkar vara normalt och frånvaro av
bränsleläckage är kontrollerat kan startförsök
göras.
30
Försök aldrig själv reparera bilen eller återställa elektroniken efter att den varit i krockstatus. Det kan resultera i personskador
eller att bilen inte fungerar som normalt.
Volvo rekommenderar att du alltid låter en
auktoriserad Volvoverkstad sköta kontrollen och återställandet av bilen till NORMAL
MODE efter att KROCKSTATUS SE
HANDBOK visats.
VARNING
Försök under inga omständigheter återstarta bilen om det luktar bränsle när meddelandet KROCKSTATUS SE
HANDBOK visas. Lämna bilen snarast.
VARNING
Då bilen är försatt i krockstatus får den inte
bogseras. Den ska bärgas från platsen.
Volvo rekommenderar att du bärgar den till
en auktoriserad Volvoverkstad.
01 Säkerhet
Barnsäkerhet
Barn ska sitta bra och säkert
OBS
Volvo rekommenderar att barn åker i bakåtvänd barnstol så länge som möjligt, minst
till 3–4 års ålder och därefter framåtvänd barnkudde/ barnstol upp till 10 års ålder.
Hur barnet placeras i bilen och vilken utrustning som ska användas väljs med hänsyn till
barnets vikt och storlek, för mer information,
se sidan 33.
Vid frågor gällande montering av barnsäkerhetsprodukten, kontakta tillverkaren för tydligare anvisningar.
01
Sätt inte fast barnstolens fästband i stolens
längdjusteringsstång, fjädrar eller skenor och
balkar under stolen. Vassa kanter kan skada
fästbanden.
Titta i barnstolens monteringsanvisning för rätt
montering.
Barnstolar
Placering av barnstolar
Det går bra att placera:
• en barnstol/barnkudde i passagerarstolen
i framsätet, så länge det inte finns någon
aktiverad1 krockkudde på passagerarsidan.
OBS
Lagbestämmelser om hur barn får placeras
i bilen varierar från land till land. Ta reda på
vad som gäller.
• en eller flera barnstolar/barnkuddar i baksätet.
Volvo har barnsäkerhetsutrustning (barnstolar,
barnkuddar & fästanordningar) som är utvecklade för just din bil. Använder du Volvos barnsäkerhetsutrustning får du bästa förutsättningar för att ditt barn åker säkert i bilen men
också att barnsäkerhetsutrustningen passar
och är enkel att använda.
1
G020128
Barn, oavsett ålder och storlek, ska alltid sitta
korrekt fastspända i bilen. Låt aldrig barn sitta
i knäet på en passagerare.
Placera alltid barnstolar/barnkuddar i baksätet
om krockkudden på passagerarplatsen är aktiverad. Barnet kan skadas allvarligt om krockkudden blåses upp när det sitter på passagerarplatsen.
Barnstol och krockkudde hör inte ihop.
OBS
Vid användande av barnsäkerhetsprodukter
är det viktigt att läsa den monteringsanvisning som medföljer produkten.
För information om aktiverad/deaktiverad krockkudde, se sidan 22.
31
01 Säkerhet
Barnsäkerhet
01
VARNING
Placera aldrig barn i barnstol eller på barnkudde i framsätet om krockkudden är aktiverad2.
Personer som är kortare än 140 cm ska aldrig sitta på passagerarplatsen fram om
krockkudden är aktiverad.
Om ovanstående uppmaningar inte följs kan
det leda till livsfara.
2
32
VARNING
Dekal krockkudde
Barnkuddar/barnstolar med stålbyglar eller
annan konstruktion som kan ligga mot bälteslåsets öppningsknapp ska inte
användas, eftersom de oavsiktligt kan
orsaka öppning av bälteslåset.
Låt inte barnstolens ovandel ligga mot vindrutan.
För information om aktivering/deaktivering av krockkudden, se sidan 22.
Dekal placerad på instrumentpanelens gavel på
passagerarsidan, se bild på sidan 22.
01 Säkerhet
Barnsäkerhet
01
Rekommenderade barnskydd3
Vikt
FramsäteA
Grupp 0
Baksätets ytterplats
Baksätets mittplats
Volvo babystol (Volvo Infant Seat) –
bakåtvänt barnskydd som fästs med
ISOFIX fästsystem.
max 10 kg
Grupp 0+
Typgodkännande: E1 04301146
max 13 kg
(L)
Volvo babystol (Volvo Infant Seat) –
bakåtvänt barnskydd som fästs med
bilens säkerhetsbälte
Volvo babystol (Volvo Infant Seat) –
bakåtvänt barnskydd som fästs med
bilens säkerhetsbälte
Volvo babystol (Volvo Infant Seat) –
bakåtvänt barnskydd som fästs med
bilens säkerhetsbälte.
Typgodkännande: E1 04301146
Typgodkännande: E1 04301146
Typgodkännande: E1 03301146
(U)
(U)
(U)
Bakåtvänd barnstol (Child Seat) – bakåtvänt barnskydd som fästs med bilens
säkerhetsbälte och fästband. Använd
skyddskudde mellan barnstolen och
instrumentpanelen.
Bakåtvänd barnstol (Child Seat) – bakåtvänt barnskydd som fästs med bilens
säkerhetsbälte, fästband och stödben.
Bakåtvänd barnstol (Child Seat) – bakåtvänt barnskydd som fästs med bilens
säkerhetsbälte, fästband och stödben.
Typgodkännande: E5 03135
Typgodkännande: E5 03135
(L)
(L)
Barnstolar som är universellt godkända.
Barnstolar som är universellt godkända.
Barnstolar som är universellt godkända.
(U)
(U)
(U)
Typgodkännande: E5 03135
(L)
3
Beträffande andra barnskydd ska bilen finnas i tillverkarens bifogade fordonslista eller vara universellt godkänt enligt lagkravet ECE R44.
``
33
01 Säkerhet
01
Barnsäkerhet
Vikt
FramsäteA
Baksätets ytterplats
Grupp 1
Volvo bakåtvänd/vändbar barnstol (Volvo
Convertible Child Seat) – bakåtvänt barnskydd som fästs med bilens bälte och
fästband.
Volvo bakåtvänd/vändbar barnstol (Volvo
Convertible Child Seat) – bakåtvänt barnskydd som fästs med bilens bälte och
fästband.
Typgodkännande: E5 04192
Typgodkännande: E5 04192
(L)
(L)
Bakåtvänd barnstol (Child Seat) – bakåtvänt barnskydd som fästs med bilens
säkerhetsbälte och fästband. Använd
skyddskudde mellan barnstolen och
instrumentpanelen.
Bakåtvänd barnstol (Child Seat) – bakåtvänt barnskydd som fästs med bilens
säkerhetsbälte, fästband och stödben.
Bakåtvänd barnstol (Child Seat) – bakåtvänt barnskydd som fästs med bilens
säkerhetsbälte, fästband och stödben.
Typgodkännande: E5 03135
Typgodkännande: E5 03135
(L)
(L)
9 – 18 kg
Typgodkännande: E5 03135
Baksätets mittplats
(L)
Britax Fixway – bakåtvänt barnskydd
som fästs med ISOFIX fästsystem och
fästband.
Typgodkännande: E5 03171
(L)
34
Barnstolar som är universellt godkända.
Barnstolar som är universellt godkända.
Barnstolar som är universellt godkända.
(U)
(U)
(U)
01 Säkerhet
Barnsäkerhet
Vikt
FramsäteA
Baksätets ytterplats
Grupp 2
Volvo bakåtvänd/vändbar barnstol (Volvo
Convertible Child Seat) – bakåtvänt barnskydd som fästs med bilens säkerhetsbälte och fästband
Volvo bakåtvänd/vändbar barnstol (Volvo
Convertible Child Seat) – bakåtvänt barnskydd som fästs med bilens säkerhetsbälte och fästband
Typgodkännande: E5 04192
Typgodkännande: E5 04192
(L)
(L)
Volvo bakåtvänd/vändbar barnstol (Volvo
Convertible Child Seat) – framåtvänt
barnskydd som fästs med bilens bälte.
Volvo bakåtvänd/vändbar barnstol (Volvo
Convertible Child Seat) – framåtvänt
barnskydd som fästs med bilens bälte.
Volvo bakåtvänd/vändbar barnstol (Volvo
Convertible Child Seat) – framåtvänt
barnskydd som fästs med bilens bälte.
Typgodkännande: E5 04191
Typgodkännande: E5 04191
Typgodkännande: E5 04191
(L)
(L)
(L)
15–25 kg
01
Baksätets mittplats
``
35
01 Säkerhet
Barnsäkerhet
01
Vikt
FramsäteA
Baksätets ytterplats
Baksätets mittplats
Grupp 2/3
Volvo bälteskudde med ryggstöd (Volvo
Booster Seat with backrest).
Volvo bälteskudde med ryggstöd (Volvo
Booster Seat with backrest).
Volvo bälteskudde med ryggstöd (Volvo
Booster Seat with backrest).
Typgodkännande: E1 04301169
Typgodkännande: E1 04301169
Typgodkännande: E1 04301169
(UF)
(UF)
(UF)
Barnkudde med och utan rygg (Booster
Cushion with and without backrest).
Barnkudde med och utan rygg (Booster
Cushion with and without backrest).
Barnkudde med och utan rygg (Booster
Cushion with and without backrest).
Typgodkännande: E5 03139
Typgodkännande: E5 03139
Typgodkännande: E5 03139
(UF)
(UF)
(UF)
15 – 36 kg
Integrerad bälteskudde (Integrated
Booster Cushion) – finns som fabriksmonterat tillval.
Typgodkännande: E5 03168
(B)
L: Lämplig för specifika barnskydd. Dessa barnskydd kan vara för en speciell bilmodell, begränsade eller semiuniversella kategorier.
U: Lämplig för universellt godkända barnskydd i denna viktklass.
UF: Lämpliga för framåtvänt universellt godkända barnskydd i denna viktklass.
B: Inbyggda barnskydd godkända för denna viktklass.
A
36
För information om aktiverad/deaktiverad krockkudde, se sidan 22.
01 Säkerhet
Barnsäkerhet
VARNING
Placera aldrig barn i barnstol eller på barnkudde i framsätet om krockkudden är aktiverad4.
Personer som är kortare än 140 cm ska aldrig sitta på passagerarplatsen fram om
krockkudden är aktiverad.
god säkerhet för barn. I kombination med ordinarie säkerhetsbälten är de integrerade bälteskuddarna godkända för barn som väger mellan
15 och 36 kg.
Uppfällning av bälteskudde
01
VARNING
Bälteskudden måste vara i låst läge innan
barnet placeras där.
Kontrollera att:
• bälteskudden är i låst läge
• säkerhetsbältet ligger i kontakt med bar-
Om ovanstående uppmaningar inte följs kan
det leda till livsfara.
nets kropp och inte slackar eller är vridet
samt att säkerhetsbältet ligger rätt över
axelpartiet
Integrerade bälteskuddar*
• höftbandet är lågt placerat, över bäckenet,
för att ge bästa skydd
• säkerhetsbältet inte ligger över barnets
hals eller ligger nedanför axeln
G020808
• Justera noggrant nackskyddets läge till
barnets huvud.
G015013
Dra i handtaget så att bälteskudden höjer
sig.
Fatta kudden med båda händerna och för
den bakåt.
Tryck tills den går i lås.
Volvos integrerade bälteskuddar för ytterplatserna bak är speciellt konstruerade för att ge en
4
För information om aktivering/deaktivering av krockkudden, se sidan 22.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
37
01 Säkerhet
01
Barnsäkerhet
VARNING
Barnsäkerhetsspärr bakdörrar
Nedfällning av bälteskudde
Reglagen för manövrering av bakdörrarnas
fönsterhissar och bakdörrarnas öppningshandtag kan spärras för öppning inifrån. För
mer information se sidan 131.
Reparation eller byte bör endast utföras av
en verkstad. Volvo rekommenderar att du
kontaktar en auktoriserad Volvoverkstad.
Gör inga ändringar eller tillägg till bälteskudden själv.
Om en integrerad bälteskudde varit utsatt
för en kraftig belastning, t.ex. i samband
med en kollision, ska hela bälteskudden
bytas ut. Även om bälteskudden verkar vara
oskadad kan en del av dess skyddsegenskaper ha gått förlorade. Bälteskudden ska
även bytas om den är mycket sliten.
G014507
ISOFIX fästsystem för barnstolar
Dra i handtaget.
OBS
Tänk på att först fälla ned bälteskudden om
sätets ryggstöd ska fällas framåt.
G015268
För sätet nedåt och tryck tills det går i lås.
Fästpunkter för ISOFIX fästsystem finns dolda
bakom den nedre delen av baksätets ryggstöd,
i de yttre sittplatserna.
Fästpunkternas placering indikeras av symboler i ryggstödets klädsel (se bilden ovan).
För att komma åt fästpunkterna, tryck ner sittplatsens sittdyna.
38
01 Säkerhet
Barnsäkerhet
Följ alltid tillverkarens monteringsanvisningar
när ett barnskydd ska kopplas till ISOFIX-fästpunkterna.
Storleksklasser
Barnskydd är olika stora – bilar är olika stora.
Det gör att alla barnskydd inte passar på alla
platser i alla bilmodeller.
För barnskydd med ISOFIX fästsystem finns
därför en storleksklassificering för att hjälpa
användare att välja rätt barnsskydd (se följande
tabell).
Storleksklass
Beskrivning
A
Full storlek, framåtvänt barnskydd
B
Reducerad storlek (alt. 1),
framåtvänt barnskydd
Storleksklass
Beskrivning
B1
Reducerad storlek (alt. 2),
framåtvänt barnskydd
C
Full storlek, bakåtvänt barnskydd
D
Reducerad storlek, bakåtvänt
barnskydd
E
Bakåtvänt babyskydd
F
Tvärställt babyskydd, vänster
G
Tvärställt babyskydd, höger
01
VARNING
Placera aldrig barnet på passagerarplatsen
om bilen är utrustad med en aktiverad
krockkudde.
OBS
Om ett ISOFIX barnskydd saknar storleksklassificering måste bilmodellen finnas med
på barnskyddets fordonslista.
OBS
Volvo rekommenderar att du kontaktar en
auktoriserad Volvoåterförsäljare för att få
rekommendation om vilka ISOFIX barnskydd Volvo rekommenderar.
39
01 Säkerhet
01
Barnsäkerhet
Typer av ISOFIX barnskydd
Typ av barnskydd
Babyskydd tvärställt
Babyskydd bakåtvänt
Vikt
max 10 kg
max 10 kg
Storleksklass
Passagerarplatser för ISOFIX-montering av barnskydd
Framsäte
Baksäte ytterplats
F
X
X
G
X
X
E
X
OK
(IL)
Babyskydd bakåtvänt
max 13 kg
E
X
OK
(IL)
D
X
OKA
(IL)
C
X
OKA
(IL)
Barnskydd bakåtvänt
9–18 kg
D
X
OKA
(IL)
C
X
OKA
(IL)
40
01 Säkerhet
Barnsäkerhet
Typ av barnskydd
Barnskydd framåtvänd
Vikt
9–18 kg
Storleksklass
01
Passagerarplatser för ISOFIX-montering av barnskydd
Framsäte
Baksäte ytterplats
X
OKB
B
(IUF)
B1
X
OKB
(IUF)
A
X
OKB
(IUF)
X: ISOFIX-positionen är inte lämplig för ISOFIX barnskydd i denna viktklass och/eller storleksklass.
IL: Lämplig för specifika ISOFIX barnskydd. Dessa barnskydd kan vara för en speciell bilmodell, begränsade eller semiuniversella kategorier.
IUF: Lämplig för framåtvänt ISOFIX barnskydd som är universellt godkända i denna viktklass.
A
B
För att kunna passa in baby/barnskyddet i baksätet har det främre passagerarsätet justerats till en plats framför mittenpositionen.
Volvo rekommenderar bakåtvänt barnskydd för denna grupp.
``
41
01 Säkerhet
01
Barnsäkerhet
Övre fästpunkter för barnstolar
OBS
Fäll nackskydden för att underlätta montering av denna typ av barnskydd i bilar med
med fällbara nackskydd på ytterplatserna .
OBS
G029703
I bilar med insynsskydd över lastutrymmet
måste detta tas bort innan barnskydd kan
monteras i fästpunkterna.
Placering övre fästpunkter.
Bilen är utrustad med övre fästpunkter för
barnstolar. Dessa fästpunkter är placerade på
baksidan av baksätet.
De övre fästpunkterna är huvudsakligen
avsedda att användas tillsammans med framåtvända barnstolar. Volvo rekommenderar att
små barn sitter i bakåtvända barnstolar så
långt upp i åldern som möjligt.
Barnstolens fästband ska ligga mellan nackstödet och ryggramen.
42
För detaljerad information om hur barnstolen
ska spännas fast i de övre fästpunkterna, se
barnstolstillverkarens anvisningar.
VARNING
Barnstolens fästband ska alltid dras genom
hålet i nackskyddsbenet innan de spänns
fast vid fästpunkten.
01 Säkerhet
01
43
Översikt vänsterstyrd bil.........................................................................
Översikt högerstyrd bil............................................................................
Reglagepanel i förardörr.........................................................................
Kombinationsinstrument.........................................................................
Kontroll- och varningssymboler..............................................................
Informationsdisplay.................................................................................
Eluttag.....................................................................................................
Belysningspanel......................................................................................
Vänster rattspak......................................................................................
Höger rattspak........................................................................................
Konstantfarthållare*.................................................................................
Knappsats i ratten*..................................................................................
Rattinställning, varningsblinkers.............................................................
Parkeringsbroms.....................................................................................
Elektriska fönsterhissar...........................................................................
Fönster och backspeglar........................................................................
Elmanövrerad taklucka*..........................................................................
Personliga inställningar...........................................................................
46
48
50
51
52
56
58
59
62
65
67
69
70
71
72
74
78
80
HomeLinkŸ *............................................................................................ 83
44
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
INSTRUMENT OCH REGLAGE
02 Instrument och reglage
Översikt vänsterstyrd bil
02
46
02 Instrument och reglage
Översikt vänsterstyrd bil
Rattinställning
Läslampa, höger sida
Motorhuvöppnare
Bältespåminnare och indikering för krockkudde passagerarplats
Reglagepanel
Körriktningsvisare, helljus, färddator
Inre backspegel
Belysning, öppnare för tanklucka
Display för klimatanläggning och infotainment
Dörröppningshandtag, låsknapp.
Infotainment
Ventilationsmunstycken instrumentpanel
Inställningar för klimatanläggning, infotainment och personliga inställningar
Ventilationsmunstycke sidoruta
Konstantfarthållare
Signalhorn, krockkudde
Kombinationsinstrument
Knappsats för infotainment
02
Klimatanläggning
Växelspak
Varningsblinkers
Dörröppningshandtag
Handskfack
Vindrutetorkare, spolare och strålkastarspolare
Parkeringsbroms
Startlås
Eluttag/cigarettändare
Manövrering, taklucka
Blind Spot Information System, BLIS
Ingen funktion
Strömbrytare, valfri utrustning
Ingen funktion
Innerbelysning, strömställare
Läslampa, vänster sida
47
02 Instrument och reglage
Översikt högerstyrd bil
G028204
02
48
02 Instrument och reglage
Översikt högerstyrd bil
Eluttag, cigarettändare
Läslampa, höger sida
Blind Spot Information System, BLIS
Ingen funktion
Strömbrytare, valfri utrustning
Ingen funktion
Parkeringsbroms
Manövrering taklucka
Reglagepanel
Startlås
Handskfack
Vindrutetorkare och spolare, strålkastarspolare
Dörröppningshandtag
Ventilationsmunstycke, sidoruta
Ventilationsmunstycken, instrumentpanel
Växelspak
Klimatanläggning
Konstantfarthållare
Kombinationsinstrumentet
Signalhorn, krockkudde
Knappsats för infotainment
Varningsblinkers
Inställningar för klimatanläggning, infotainment och personliga inställningar
Dörröppningshandtag, låsknapp
Infotainment
Belysning, öppnare för tanklucka
Display för klimatanläggning och infotainment
Körriktningsvisare, helljus, färddator
Inre backspegel
Bältespåminnare och indikering för krockkudde passagerarplats
02
Motorhuvöppnare
Rattinställning
Innerbelysning, strömställare
Läslampa, vänster sida
49
02 Instrument och reglage
Reglagepanel i förardörr
Reglagepanel i förardörr
02
Avstängning av fönsterhissar bak. Elektrisk
barnsäkerhetsspärr*
Fönsterhissar
Yttre backspegel, vänster sida
Yttre backspeglar, inställning
Yttre backspegel, höger sida
50
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
02 Instrument och reglage
Kombinationsinstrument
G029046
02
Hastighetsmätare.
Körriktningsvisare, vänster.
Varningssymbol.
Informationsdisplay – Visar informationeller varningsmeddelanden, yttertemperatur och klocka. När yttertemperaturen ligger inom området +2 °C till –5 °C lyser en
snöflinga i displayen. Den varnar för halkrisk. När bilen stått stilla kan yttertemperaturmätaren visa ett för högt värde.
Informationssymbol.
Körriktningsvisare, höger.
Varvtalsmätare – Anger motorvarvtal i
tusental varv/minut.
Kontroll- och informationssymboler.
Bränslemätare, se även färddator på sidan
63.
Helljusindikering.
Display – Visar växellägen i automatväxellåda, regnsensor, vägmätare, trippmätare
och konstantfarthållare.
Visar även växlingsindikator (GSI) och
växellägen i modell D2 och DRIVe, se
sidan 153.
Knapp för trippmätare – Används för att
mäta korta sträckor. Korta tryck på
knappen växlar mellan de båda trippmätarna T1 och T2. Ett långt tryck (mer än
2 sekunder) nollställer aktiverad trippmätare.
Temperaturmätare – Används för motorns
kylsystem. Om temperaturen blir onormalt
hög och visaren går in i det röda fältet visas
ett meddelande i displayen. Tänk på att
t.ex. extra strålkastare framför luftintaget
försämrar kylningen vid höga yttertemperaturer och hård motorbelastning.
Kontroll- och varningssymboler.
51
02 Instrument och reglage
Kontroll- och varningssymboler
Funktionskontroll, symboler
02
Symboler mitt i instrumentet
Då symbolen lyser:
Samtliga kontroll- och varningssymboler1
tänds när fjärrnyckeln vrids till läge II före start.
Då verifieras att symbolerna fungerar. När
motorn startas ska samtliga symboler slockna,
utom den för parkeringsbromsen som släcks
först när denna frigörs.
1. Stanna på ett säkert sätt. Bilen ska inte
köras vidare.
2. Läs informationen i informationsdisplayen.
Utför åtgärd enligt meddelandet i displayen. Radera meddelandet med READ.
G030755
Om motorn inte startas inom fem
sekunder slocknar samtliga symboler utom symbolerna för fel i
bilens avgasreningsystem och för
lågt oljetryck. Vissa symboler kan
sakna bakomliggande funktion,
beroende på bilens utrustning.
Den röda varningssymbolen tänds
då ett fel har indikerats som kan
påverka säkerheten och/eller
bilens körbarhet. Samtidigt visas
en förklarande text i informationsdisplayen. Symbolen förblir synlig tills felet är
åtgärdat men textmeddelandet kan tryckas
bort med READ-knappen, se sidan 56. Varningssymbolen kan även tändas i kombination
med andra symboler.
1
52
För vissa motorvarianter används inte symbolen för lågt oljetryck. Varning sker via displaytext, se sidan 56.
Den gula informationssymbolen
tänds i kombination med text i
informationsdisplayen. Meddelandetexten släcks med hjälp av
READ-knappen, se sidan 56,
eller försvinner automatiskt efter en tid (tiden
varierar beroende på vilken funktion som indikeras).
Den gula informationssymbolen kan även tändas i kombination med andra symboler.
OBS
När servicemeddelande visas släcks symbolen och meddelandet med hjälp av
READ-knappen, eller försvinner automatiskt efter en tid.
02 Instrument och reglage
Kontroll- och varningssymboler
Kontrollsymboler – vänster sida
Avgasreningssystem
Om symbolen tänds kan det bero
på fel i bilens avgasreningssystem.
Volvo rekommenderar att du vänder dig till en auktoriserad Volvoverkstad för kontroll.
Fel i ABS-systemet
G029048
Om symbolen tänds är systemet ur
funktion. Bilens ordinarie bromssystem fungerar fortfarande, men
utan ABS-funktionen.
1. Stanna bilen på en säker plats och stäng
av motorn.
2. Starta motorn på nytt.
Fel i bilens avgasreningssystem
Fel i ABS-systemet
Dimljus bak
Stabilitetssystem DSTC
Ingen funktion
3. Kör till en verkstad för kontroll av ABSsystemet om symbolen förblir tänd. Volvo
rekommenderar att du vänder dig till en
auktoriserad Volvoverkstad.
Stabilitetssystem DSTC*
För information om systemets
funktioner och symboler, se
sidan 165.
02
Motorförvärmare (diesel)
Symbolen tänds då förvärmning av
motorn pågår. Förvärmning sker
då temperaturen understiger
–2 °C. När symbolen släckts kan
bilen startas.
Låg nivå i bränsletank
När symbolen tänds är nivån i
bränsletanken låg, fyll på bränsle
snarast.
Dimljus bak
Symbolen lyser när dimljuset är
inkopplat.
Motorförvärmare (diesel)
Låg nivå i bränsletank
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
53
02 Instrument och reglage
Kontroll- och varningssymboler
Kontrollsymboler – höger sida
Kontrollsymbol för släp
Symbolen blinkar när körriktningsvisarna används och släpet är
inkopplat. Om symbolen inte
blinkar är någon av lamporna på
släpet eller bilen defekt.
02
Parkeringsbroms åtdragen
G029049
Symbolen lyser när parkeringsbromsen är åtdragen. Dra alltid
parkeringsbromsen till ändläget.
Kontrollsymbol för släp
Parkeringsbroms åtdragen
Krockkuddar – SRS
För lågt oljetryck
Bältespåminnare
Generatorn laddar inte
OBS
Symbolen lyser oavsett hur hårt parkeringsbromsen är åtdragen.
Krockkuddar – SRS
Om symbolen förblir tänd eller
tänds under körning har ett fel upptäckts i bälteslåset, SRS- SIPSeller IC-systemet. Volvo
rekommenderar att du snarast kör
till en auktoriserad Volvoverkstad för kontroll.
Fel i bromssystemet
2
54
För vissa motorvarianter används inte symbolen för lågt oljetryck. Varning sker via displaytext, se sidan 56.
För lågt oljetryck2
Om symbolen tänds under körning
är motorns oljetryck för lågt.
Stanna motorn omedelbart och
kontrollera oljenivån i motorn, fyll
på vid behov. Om symbolen tänds
och oljenivån är normal rekommenderar Volvo
att du kontaktar en auktoriserad Volvoverkstad.
Bältespåminnare
Symbolen lyser om någon i framsätet inte tagit på sig säkerhetsbältet eller om någon i baksätet
tagit av sig säkerhetsbältet.
Generatorn laddar inte
Om symbolen tänds under körning
finns ett fel i det elektriska systemet. Volvo rekommenderar att du
uppsöker en auktoriserad Volvoverkstad.
Fel i bromssystemet
Om symbolen tänds kan bromsvätskenivån vara för låg.
02 Instrument och reglage
Kontroll- och varningssymboler
Stanna bilen på en säker plats och kontrollera nivån i bromsvätskebehållaren, se
sidan 219. Om nivån är under MIN i behållaren bör bilen inte köras vidare. Volvo
rekommenderar att bilen bärgas till en
auktoriserad Volvoverkstad för kontroll av
bromssystemet.
Om BROMS- och ABS-symbolerna är tända samtidigt kan fel ha
uppstått i bromskraftsfördelningen.
Volvo rekommenderar att du vänder dig till
en auktoriserad Volvoverkstad.
6. Om nivån ligger under MIN i bromsvätskebehållaren bör inte bilen köras vidare utan
bärgas till en verkstad för kontroll av
bromssystemet. Volvo rekommenderar att
du vänder dig till en auktoriserad Volvoverkstad.
VARNING
Om BROMS- och ABS-symbolerna är tända
samtidigt finns det risk att bakvagnen sladdar vid kraftig inbromsning.
Påminnelse – ej stängda dörrar
1. Stanna bilen på en säker plats och stäng
av motorn.
2. Starta motorn på nytt.
3. Om båda symbolerna slocknar, kör vidare.
Om en av dörrarna, motorhuven3 eller bakluckan, inte är riktigt stängd kommer föraren att
göras uppmärksam på detta.
Låg fart
Om bilen rullar i lägre hastighet än
5 km/h tänds informationssymbolen samtidigt som FÖRARDÖRR
ÖPPEN, PASSAGERARDÖRR
ÖPPEN, VÄNSTER BAKDÖRR
ÖPPEN, MOTORHUV ÖPPEN eller HÖGER
BAKDÖRR ÖPPEN visas i displayen. Stanna
bilen på första bästa säkra plats och stäng den
dörr eller lucka som är öppen.
02
Hög fart
Om bilen körs i högre hastighet än
10 km/h tänds symbolen samtidigt
som displayen visar någon av de
texter som visas i föregående
stycke.
Påminnelse baklucka
Om bakluckan är öppen tänds
informationssymbolen och
BAKLUCKA ÖPPEN visas i displayen.
4. Om symbolerna förblir tända, kontrollera
nivån i bromsvätskebehållaren, se
sidan 219.
5. Om nivån i bromsvätskebehållaren är normal och symbolerna fortfarande är tända,
kan bilen under stor försiktighet köras till
en verkstad för kontroll av bromssystemet.
3
Endast bilar med larm.
55
02 Instrument och reglage
Informationsdisplay
Meddelanden
G029050
02
Samtidigt som en varnings- eller kontrollsymbol tänds visar informationsdisplayen ett kompletterande meddelande.
Innebörd
Meddelande
Innebörd
STANNA SNARASTA
Stanna bilen på ett
säkert sätt och
stäng av motorn. Allvarlig skaderisk.
BOKA TID FÖR
SERVICE
SERVICE SNARASTA
Volvo rekommenderar att en
auktoriserad Volvoverkstad kontrollerar
bilen omgående.
Dags att boka service. Volvo
rekommenderar att
en auktoriserad
Volvoverkstad utför
service.
TID FÖR SERVICE
Dags för service.
Volvo rekommenderar att en
auktoriserad Volvoverkstad utför service. Tidpunkten
påverkas av antal
körda mil, antal
månader sedan
senaste service,
motorns gångtid
och oljekvalitet.
TID FÖR SERVICE
ÖVERSKRIDEN
Följs inte serviceintervallen täcker inte
garantin eventuellt
skadade delar.
Volvo rekommenderar att en
auktoriserad Volvoverkstad utför service.
SE HANDBOKA
Läs instruktionsboken.
SERV. ERFORDRASA
Volvo rekommenderar att en
auktoriserad Volvoverkstad kontrollerar
bilen så snart som
möjligt.
HÖG MOTORTEMP. STANNA
MOTORN
Stanna bilen på ett
säkert sätt och
stäng av motorn. Allvarlig skaderisk.
Tryck in READ-knappen (1).
Bläddra mellan meddelanden med READknappen. Meddelanden om fel bevaras i en
minneslista tills dess att felet åtgärdats.
OBS
Om ett varningsmeddelande visas när färddatorn används, måste meddelandet läsas
(tryck på READ-knappen) innan den tidigare aktiviteten kan återupptas.
56
Meddelande
02 Instrument och reglage
Informationsdisplay
Meddelande
Innebörd
Meddelande
Innebörd
Meddelande
Innebörd
VÄXELLÅDSOLJA
BEHÖVER BYTAS
Volvo rekommenderar att en
auktoriserad Volvoverkstad kontrollerar
bilen så snart som
möjligt.
VÄXELLÅDA NEDSATT FUNKTION
Växellådan klarar ej
full kapacitet. Kör
försiktigt tills meddelandet slocknar,
se sidan 157.
VÄXELLÅDA
OLJETEMP. HÖG
PÅMINNELSE
KOLLA OLJENIVÅ
Kontrollera oljenivån. Meddelandet
visas var 10 000:e
km (vissa motorvarianter). För information om kontroll av
oljenivå, se
sidan 215.
Kör lugnare eller
stanna bilen på ett
säkert sätt. Lägg ur
växeln och låt
motorn gå på tomgång tills meddelandet slocknar. För
mer information, se
sidan 157.
VÄXELLÅDA
VARM STANNA
SNARAST
Kritiskt fel. Stanna
genast bilen på ett
säkert sätt. Volvo
rekommenderar att
en auktoriserad
Volvoverkstad kontaktas.B
SOTFILTER FULLT
SE HANDBOK
DSTC SPINNKONTROLL AV
Dieselpartikelfiltret
behöver regenereras, se sidan 142.
Stabilitets- och
dragkraftssystemets ingrepp är reducerat, se sidan 166
för fler varianter.
Vid upprepad visning rekommenderar Volvo att en
auktoriserad Volvoverkstad kontaktas.
A
B
02
Del av meddelande, visas tillsammans med uppgift om var
problem har uppstått.
För fler meddelanden rörande automatisk växellåda, se
sidan 157.
57
02 Instrument och reglage
Eluttag
12 V eluttag
VARNING
Eluttag i baksätet
Låt alltid pluggen sitta i uttaget när det inte
används.
02
OBS
Eluttag och cigarettändare.
Eluttaget kan användas för olika tillbehör
avsedda för 12 V som t.ex. bildskärmar,
musikspelare och mobiltelefoner. För att uttaget ska leverera ström måste fjärrnyckeln vara
i minst läge I, se sidan 148.
VIKTIGT
Max strömuttag är 10 A (120 W) om ett uttag
används åt gången. Om båda uttagen
används samtidigt gäller 7,5 A (90 W) per
uttag.
Dra därför ut kontakterna ur eluttagen till
extrautrustningen eller tillbehören då de inte
används eftersom startbatteriet kan tömmas vid ett sådant tillfälle!
Cigarettändare*
Tändaren aktiveras genom att knappen trycks
in. När tändfunktionen är klar hoppar knappen
ut igen. Dra ut tändaren och använd glöden att
tända med.
G029082
G019621
Extrautrustning och tillbehör - t.ex. bildskärmar, musikspelare och mobiltelefoner - som
är anslutna till något av kupéns 12 V eluttag,
kan aktiveras av klimatsystemet även då
fjärrnyckeln är urtagen eller när bilen är låst,
exempelvis då parkeringsvärmaren aktiveras vid en förinställd tidpunkt.
Eluttag i baksätet.
Eluttaget i baksätet kan användas för olika tillbehör, se "12 V eluttag" ovan.
OBS
Cigarettändare fungerar inte i detta uttag.
Eluttaget är avsett för 12 V. Fjärrnyckeln måste
vara i minst läge I för att uttaget ska kunna
leverera ström, se sidan 148.
VARNING
Låt alltid pluggen sitta i uttaget när det inte
används.
58
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
02 Instrument och reglage
Belysningspanel
Allmänt
Läge
Innebörd
Automatiskt/avstängt halvljus.
Endast helljusblink.
Positions-/parkeringsljus
Automatiskt halvljus. Helljus
och helljusblink fungerar i detta
läge.
Ljushöjdsreglering
Ljusreglage
1. Vrid fjärrnyckeln till läge II.
G020139
Tumhjul för ljushöjdsreglering
Bilens last ändrar strålkastarljusets riktning i
höjdled, vilket kan leda till att mötande fordon
bländas. Undvik detta genom att justera ljushöjden.
Tumhjul för justering av display- och instrumentbelysning
Dimstrålkastare*
Öppna tanklucka
Dimbakljus
2. Vrid ljusreglaget (2) till ett av ändlägena.
3. Rulla uppåt eller neråt med hjulet (1) för
höjning respektive sänkning av ljushöjden.
Bilar med aktiva Xenon-strålkastare - ABL* har
automatisk ljushöjdsreglering, varför hjulet (1)
saknas.
Positions-/parkeringsljus
Positions-/parkeringsljusen kan tändas oavsett fjärrnyckelns läge.
02
Vrid ljusreglaget (2) till mittläget.
När fjärrnyckeln är i läge II är positions-/parkeringsljusen och nummerskyltsbelysningen
alltid tända.
Strålkastare
Automatiskt halvljus*
Halvljuset tänds automatiskt när fjärrnyckeln
vrids till läge II, utom när ljusreglaget (2) står i
mittläge. Vid behov kan halvljusautomatiken
deaktiveras. Volvo rekommenderar att detta
utförs av en auktoriserad Volvoverkstad.
Automatiskt halvljus, helljus
1. Vrid fjärrnyckeln till läge II.
2. Halvljuset aktiveras genom att ljusreglaget
(2) vrids medurs till ändläget.
3. Helljuset aktiveras genom att vänster rattspak förs mot ratten till ändläget och släpps,
se sidan 62.
Ljuset stängs av automatiskt när fjärrnyckeln
vrids till läge I eller 0.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
59
02 Instrument och reglage
Belysningspanel
02
Instrumentbelysning
Dimbakljus
Instrumentbelysningen är tänd när fjärrnyckeln
är i läge II och ljusreglaget (2) står i ett av ändlägena. Belysningen dämpas automatiskt dagtid och kan regleras manuellt nattetid.
Dimbakljuset kan endast tändas i kombination
med antingen strålkastarna eller dimstrålkastarna.
Rulla uppåt eller neråt med hjulet (3) för
starkare eller svagare belysning.
Tryck på knapp (6).
Dimbakljusets kontrollsymbol i kombinationsinstrumentet och lampan i knapp (6) lyser när
dimbakljuset är tänt.
Utökad displaybelysning
För att underlätta avläsning av vägmätare,
trippmätare, klocka och yttertemperaturmätare lyser dessa när bilen låses upp och när
fjärrnyckeln tagits ur startlåset. Displayerna
slocknar när bilen låses.
Tanklucka
Tryck på knapp (5) för att öppna tankluckan när
bilen är olåst, se sidan 128.
Om bilen är utrustad med aktiva Xenon-strålkastare (Active Bending Lights, ABL) följer ljuset från strålkastarna rattrörelsen för att ge
maximal belysning i kurvor och korsningar och
därmed ge ökad säkerhet.
lyser när funktionen är aktiv. Vid
Dioden
fel blinkar dioden och ett felmeddelande visas
i informationsdisplayen. Funktionen är endast
aktiv i skymning eller mörker och endast när
bilen är i rörelse.
Funktionen kan deaktiveras/aktiveras med
ljusreglaget.
Aktiva Xenon-strålkastare*
Dimljus
OBS
Bestämmelserna för användning av dimljus
varierar från land till land.
Dimstrålkastare*
Tryck på knapp (4).
Lampan i knapp (4) lyser när dimstrålkastarna
är tända.
60
G026507
G020789
Dimstrålkastarna kan tändas i kombination
med antingen strålkastarna eller positions-/
parkeringsljusen.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Belysningspanel, för aktiva Xenon-strålkastare
Ljusbild med funktionen deaktiverad (vänster)
respektive aktiverad (höger).
02 Instrument och reglage
Belysningspanel
Varselljus under dagtid – DRL*
Läge
För att spara bränsle kan varselljusen (Daytime
Running Light) väljas under dagtid, istället för
det mer energikrävande halvljuset. De i spoilern monterade varselljusen arbetar med ljusstark och strömsnål diodteknik.
Innebörd
Strålkastarljus och positionsljus
Varselljus under körning dagtid.
Automatisk växling till strålkastarljus och positionsljus vid
dåliga ljusförhållanden och när
vindrutetorkare eller dimbakljus
är aktiverade.
Om bilen är utrustad med aktiva
Xenon-strålkastare (Active
Bending Lights, ABL) så aktiveras även denna funktion.
Position A ger automatiskt DRL varselljus under
dagtid.
VARNING
Systemet är ett hjälpmedel för att spara
energi – det kan inte i alla situationer avgöra
när dagsljuset är för svagt eller tillräckligt
starkt, t.ex. vid dimma och regn.
02
Föraren är alltid ansvarig för att bilen framförs med en trafiksäkert korrekt ljussättning
och enligt gällande trafikbestämmelser.
Bromsljus
Bromsljuset tänds automatiskt vid inbromsning. För information om Nödbromsljus och
automatisk varningsblinkers, se sidan 164.
Med färdbelysningens strömställare i position
A aktiveras varselljusen automatiskt under
dagtid. Detta regleras av en ljussensor vilken
ställer om från varselljus till huvudstrålkastarnas halvljus vid skymning eller när dagsljuset
blir för svagt.
OBS
Läge
Innebörd
Varselljus
För att uppnå minimal energiförbrukning,
släcks även baklamporna vid automatisk
växling från halvljus till DRL varselljus.
Varselljus när bilen körs. Automatiskt växling till parkeringljus
när bilen parkeras.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
61
02 Instrument och reglage
Vänster rattspak
Rattspakens lägen
Körriktningsvisare
Kort blinksekvens
02
2
1
Kontinuerlig blinksekvens
3
4
2
G026380
1
Körriktningsvisare – kort blinksekvens
Körriktningsvisare – kontinuerlig blinksekvens
Helljusblink
Ledbelysning samt skifte mellan hel- och
halvljus.
1
62
Fabriksinställning.
För rattspaken uppåt eller neråt till
läge (1) och släpp.
> Körriktningsvisarna blinkar 3 gånger
och rattspaken återgår till utgångsläget.
För rattspaken uppåt eller neråt till
ändläge (2).
> Spaken stannar i sitt ändläge och förs
tillbaka för hand eller automatiskt av
rattrörelsen.
Skifte mellan hel- och halvljus
För rattspaken till ändläge (4) och släpp.
Fjärrnyckeln måste vara i läge II och ljusreglaget i ändläget, se sidan 59, för att helljuset ska
kunna tändas.
Ledbelysning
En del av exteriörbelysingen kan hållas tänd
och fungera som ledbelysning efter att bilen
låsts. Tidsfördröjningen är 301 sekunder, men
kan ändras till 60 eller 90 sekunder, se
sidan 81.
1. Ta ut fjärrnyckeln ur startlåset.
Helljusblink
För spaken lätt mot ratten till läge (3).
> Helljuset lyser tills spaken släpps.
Helljusblink fungerar enbart när fjärrnyckeln är
placerad i startlåset.
2. För rattspaken mot ratten till läge (3) och
släpp.
3. Stig ur bilen och lås dörren.
02 Instrument och reglage
Vänster rattspak
Färddator*
OBS
Om ett varningsmeddelande bryter igenom
när färddatorn används, måste varningsmeddelandet kvitteras. Kvittera genom att
trycka på READ-knappen för att återgå till
färddatorfunktionen.
Funktioner
MEDELFÖRBRUKNING
Genomsnittlig bränsleförbrukning beräknas
från senast gjorda nollställning, vilket görs med
RESET-knappen.
02
OBS
Viss felvisning kan uppstå om en bränsledriven värmare använts.
G029052
Färddatorn visar följande information:
READ – bekräftar
Tumhjul2 – bläddrar mellan menyer och val
i färddatorlistan.
RESET2 – nollställer
Reglage
För att få tillgång till färddatorns information
måste tumhjulet vridas stegvis, antingen uppåt
eller nedåt. Menyerna ligger i en ändlös loop.
2
3
4
•
•
•
•
•
•
--- KM/H MEDELHASTIGHET
KILOMETER TILL TOM TANK
--.- KM/L NUV. FÖRBRUKNING
Beräkningen av körsträcka till tom tank baseras på medelförbrukningen under de senast
körda 30 km. När displayen visar "--KILOMETER TILL TOM TANK " finns ingen
garanterad körsträcka kvar. Fyll på bränsle
snarast.
--.- L/100 KM MEDELFÖRBRUKNING
--- KILOMETER TILL TOM TANK
DSTC PÅ *, se sidan 165
--- MPH VERKLIG HASTIG.3
MEDELHASTIGHET
Medelhastigheten beräknas från senast gjorda
nollställning, vilket görs med RESET-knappen.
NUV. FÖRBRUKNING
Beräkning av den aktuella bränsleförbrukningen sker varje sekund. Uppgiften i displayen
uppdateras med ett par sekunders mellanrum.
När bilen står stilla visas "--.-" i displayen.
Under tiden regenerering4 pågår kan bränsleförbrukningen öka, se sidan 142.
OBS
Viss felvisning kan uppstå vid ändrad bränsleförbrukning orsakad av t.ex. ändrad körstil
eller användande av bränsledriven värmare.
MPH VERKLIG HASTIG.3
Aktuell hastighet visas i mph.
Utan funktion i de bilar som saknar färddator, bränsledriven parkeringsvärmare samt stabilitets- och dragkraftssystem.
Vissa marknader.
Gäller endast dieselbilar med partikelfilter.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
63
02 Instrument och reglage
Vänster rattspak
02
Nollställning
1. Välj --- KM/H MEDELHASTIGHET eller
--.- L/100 KM MEDELFÖRBRUKNING
2. Nollställ med ett tryck på RESET-knappen.
3. Ett långt tryck på RESET-knappen (minst
5 sekunder) nollställer både medelhastighet och medelförbrukning samtidigt.
64
02 Instrument och reglage
Höger rattspak
Vindrutetorkare
Vindrute-/strålkastarspolare
Enkelsvep
För spaken uppåt för att göra
endast ett svep.
För spaken mot ratten för att starta vindruteoch strålkastarspolarna. Efter att spaken
släppts gör torkarna några extra svep.
02
Högtrycksspolning av strålkastare*
Intervalltorkning
Du kan själv ställa in lämplig
hastighet för intervalltorkning. Vrid
tumhjulet (C) uppåt för att få kortare tid mellan svepen. Vrid nedåt
för att öka tiden.
Kontinuerlig torkning
Torkarna sveper med normal
hastighet.
Vindrute- och strålkastarspolare
Regnsensor – på/av
Tumhjul
Torkare och spolare bakruta
Vindrutetorkare av
Vindrutetorkarna är avstängda
med spaken i läge 0.
Torkarna sveper med hög hastighet.
VIKTIGT
Innan aktivering av torkare under vintertid –
säkerställ att torkarbladen inte är fastfrusna
och att eventuell snö eller is på vindrutan
(och bakrutan) är bortskrapad.
Högtrycksspolning av strålkastarna konsumerar stora mängder spolarvätska. För att spara
vätska spolas strålkastarna enligt följande:
Halvljus inkopplat med vredet i belysningspanelen:
Strålkastarna spolas första gången vindrutorna
spolas. Därefter vid var femte vindrutespolning
så länge dessa sker inom tiominutersintervall.
Vid längre intervall spolas strålkastarna varje
gång.
Parkerings-/positionsljus inkopplat med vredet
i belysningspanelen:
• Aktiva Xenon-strålkastarna spolas endast
var femte spolning oavsett tid som förflutit.
• Halogenstrålkastarna spolas inte.
Vredet i belysningspanelen i läge 0:
• Aktiva Xenon-strålkastarna spolas endast
VIKTIGT
Använd rikligt med spolarvätska när torkarna rengör vindrutan. Vindrutan ska vara
blöt när vindrutetorkarna arbetar.
var femte spolning oavsett tid som förflutit.
• Halogenstrålkastarna spolas inte.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
65
02 Instrument och reglage
Höger rattspak
rutetorkaren redan går med normal hastighet,
sker ingen förändring.
Torkare och spolare bakruta
02
Funktionen intervalltorkning vid backning kan
stängas av. Volvo rekommenderar att du kontaktar en auktoriserad Volvoverkstad.
När regnsensorn ska aktiveras måste fjärrnyckeln vara i läge I alt. II och spaken till vindrutetorkarna i läge 0 (inte aktiverad).
Aktivera regnsensorn:
Regnsensor*
0
På/Av
Tryck på knappen (B), se sidan 65. En displaysymbol visar att regnsensorn är aktiv.
Stäng av regnsensorn genom att välja något av
nedanstående:
1. Tryck på knappen (B)
Genom att föra spaken framåt startar spolning
och torkning av bakrutan. Torkarbladet gör
några extra svep efter avslutad spolning.
Knappen längst ut på spaken har tre lägen:
Intervalltorkning: Tryck in knappens ovandel.
Neutralläge: Funktionen är avstängd.
Konstant hastighet: Tryck in knappens
nederdel.
Torkare – backning
Om backväxeln läggs in när de främre vindrutetorkarna är aktiverade, kommer bakrutetorkaren att inta intervalltorkningsläge. Om bak-
66
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
G029053
G021418
2. För spaken nedåt till annat torkarprogram.
Om spaken förs uppåt förblir regnsensorn
aktiv, torkarna gör ett extraslag och återgår
till regnsensorläge när spaken släpps tillbaka till läge 0 (ej aktiverad), se sidan 65.
Regnsensorn stängs automatiskt av när fjärrnyckeln tas ut ur startlåset eller fem minuter
efter att tändningen slagits av.
VIKTIGT
Regnsensorn känner av mängden vatten på
vindrutan och aktiverar vindrutetorkarna automatiskt. Regnsensorns känslighet justeras
med tumhjulet (C), se sidan 65.
Vrid tumhjulet uppåt för högre känslighet och
nedåt för lägre känslighet (ett extra svep görs
när tumhjulet vrids uppåt).
Vid automattvätt: Stäng av regnsensorn
genom att trycka på knapp (B) medan fjärrnyckeln är i läge I alt. II. Vindrutetorkarna
kan annars startas och bli skadade.
Tumhjul
Ställ in torkarnas svepfrekvens med tumhjulet
då intervalltorkning är vald, eller känslighet för
regnmängd då regnsensorn är vald.
02 Instrument och reglage
Konstantfarthållare*
Inkoppling
Öka eller minska hastigheten
OBS
En tillfällig fartökning (kortare än en minut)
med gaspedalen, som t.ex. vid omkörning,
påverkar inte konstantfarthållarens inställning. När gaspedalen släpps återgår bilen
till tidigare inställd hastighet.
02
Tillfällig urkoppling
G020141
G029054
Konstantfarthållarens reglage sitter till vänster
i ratten.
Inställning av önskad hastighet:
1. Tryck på CRUISE-knappen. CRUISE
visas i kombinationsinstrumentet.
2. Tryck lätt på + eller – för att låsa bilens
hastighet. CRUISE-ON visas i kombinationsinstrumentet.
Öka eller minska den låsta hastigheten
genom att trycka in + eller –. Den hastighet
bilen har när knappen släpps, blir då inprogrammerad.
En kort tryckning (mindre än en halv sekund) på
+ eller – motsvarar en hastighetsändring på
1 km/h eller 1 mph1.
Tryck på 0 för att tillfälligt koppla ur konstantfarthållaren. CRUISE visas i kombinationsinstrumentet. Tidigare inställd
hastighet behålls i minnet efter en tillfällig
urkoppling.
Konstantfarthållaren kopplas dessutom ur tillfälligt om:
• bromspedalen eller kopplingspedalen
trampas ned
• hastigheten i motlut sjunker under
25–30 km/h1
• växelväljaren ställs i läge N
• hjulspinn eller hjullåsning uppkommer
• en tillfällig fartökning har varat längre än en
minut.
Konstantfarthållaren kan inte kopplas in vid
hastigheter under 30 km/h eller hastigheter
över 200 km/h.
1
Beroende av motortyp.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
67
02 Instrument och reglage
Konstantfarthållare*
Återgå till hastighet
– Tryck på knappen för att återgå
till den tidigare inställda hastigheten. CRUISE ON visas i kombinationsinstrumentet.
02
Urkoppling
68
Tryck på CRUISE för att stänga av konstantfarthållaren. CRUISE ON slocknar i
kombinationsinstrumentet.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
02 Instrument och reglage
Knappsats i ratten*
Knappfunktioner
För att återgå till enbart Audio, tryck EXIT. För
att komma tillbaka till telefonmenyn, tryck
EXIT en gång till.
02
Med ENTER-knappen kan man välja, aktivera
och deaktivera val i menyer. Knappen kan även
användas för att komma åt mappstrukturen
och starta uppspelning av ljudfiler om en skiva
med ljudfiler finns i cd-spelaren/cd-växlaren*.
För mer information, se sidan 253.
Knappsatsen finns i två utföranden beroende på
utrustning i bilen.
De fyra nedersta knapparna i rattens knappsats är gemensamma för radio och telefon.
Knappfunktionen är beroende av vilket system
som är aktiverat. Med knappsatsen i ratten kan
man skifta mellan förinställda stationer, byta
spår på cd och reglera volymen.
Håll ner en av pilknapparna för att snabbspola eller söka efter en station.
Telefonen måste vara aktiv för att kunna göra
inställningar i telefonsystemet. Aktivera telefonfunktionen med PHONE-knappen i mittkonsolen för att kunna styra telefonsystemet
med pilknapparna.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
69
02 Instrument och reglage
Rattinställning, varningsblinkers
Rattinställning
Varningsblinkers
Ratten kan ställas in i höjd- och längsled.
1. Dra spaken åt dig för att lösgöra ratten.
2. Ställ in ratten i det läge som passar bäst.
3. Tryck tillbaka spaken för att fixera ratten.
Om det går trögt, tryck lite på ratten samtidigt som spaken förs tillbaka.
VARNING
Ställ in ratten innan du börjar köra, aldrig
under körning. Kontrollera före färd att
ratten är fixerad i sitt läge.
70
G020144
G020143
02
Varningsblinkers (alla körriktningsvisarna
blinkar) ska användas då bilen står så att den
kan innebära en fara eller ett hinder i trafiken.
Tryck in knappen för att aktivera funktionen.
Vid en tillräckligt kraftig kollision eller kraftig
inbromsning aktiveras varningsblinkers automatiskt, se sidan 164. Det går att deaktivera
funktionen med knappen.
OBS
Lagbestämmelser för användning av varningsblinkers varierar från land till land.
02 Instrument och reglage
Parkeringsbroms
Allmänt
> Instrumentpanelens varningssymbol
tänds.
OBS
Varningssymbolen i kombinationsinstrumentet lyser oavsett hur hårt parkeringsbromsen är åtdragen.
Att lossa parkeringsbromsen
1. Tryck ner färdbromspedalen bestämt.
02
2. Dra spaken något uppåt, tryck in knappen,
fäll ner spaken och släpp knappen.
> Instrumentpanelens varningssymbol
släcks.
3. Släpp färdbromspedalen och säkerställ att
bilen står still.
4. Om bilen rör sig måste spaken dras upp
ytterligare minst ett snäpp.
• När bilen parkeras ska 1:ans växel läggas i
Instrumentpanelens varningssymbol och dekal för
klämriskvarning.
Parkeringsbromsspaken är placerad mellan
framstolarna.
VARNING
Kontrollera att barn, andra passagerare eller
föremål inte kläms när parkeringsbromsen
ansätts eller lossas av föraren.
Att ansätta parkeringsbromsen
1. Tryck ner färdbromspedalen bestämt.
2. Dra upp spaken bestämt.
(manuell växellåda) eller växelväljaren vara
i läge P (automatisk växellåda).
Parkering i backe
Om bilen parkeras i uppförsbacke:
• Vrid hjulen i riktning från trottoarkanten.
Om bilen parkeras i nedförsbacke:
• Vrid hjulen i riktning mot trottoarkanten.
VARNING
Ta för vana att alltid ansätta parkeringsbromsen vid parkering på lutande underlag
– en ilagd växel eller automatlådans P-läge
är inte tillräckligt för att hålla bilen i alla situationer.
71
02 Instrument och reglage
Elektriska fönsterhissar
Manövrering
02
De elektriska fönsterhissarna manövreras med
reglagen i dörrarna. Fönsterhissarna fungerar i
nyckelläge I och II.
Efter avslutad körning och efter att fjärrnyckeln
tagits ur kan fönstren fortfarande öppnas eller
stängas under en begränsad tid så länge ingen
av dörrarna öppnas. Manövrera rutorna under
uppsikt.
VARNING
Kontrollera att barn eller andra passagerare
inte kläms när fönstren stängs. Håll noggrann uppsikt om bakdörrarnas fönster
manövreras från förardörren eller om fönstren stängs med fjärrkontrollen.
Förardörr
Manuell manövrering
Tryck något av reglagen (1) eller (2) lätt nedåt
eller dra det lätt uppåt. Fönsterhissarna går
upp eller ner så länge man rör reglagen.
Automatisk manövrering
Tryck något av reglagen (2) nedåt eller dra det
uppåt, och släpp sedan. Sidorutorna öppnas
eller stängs då automatiskt. Om rutan blockeras av något föremål avbryts rörelsen.
Öppna fönster:
VARNING
Tryck ned reglagets främre del.
Funktionen som avbryter fönstrens rörelse
vid blockering verkar både vid automatisk
och manuell stängning, dock inte sedan
klämskyddet löst ut.
Stänga fönster:
Dra upp reglagets främre del.
OBS
VARNING
Ett sätt att minska det pulserande vindljudet
då de bakre fönsterrutorna är öppna, är att
öppna även de främre fönsterrutorna lite
grann.
Fjärrkontroll och låsknappar
För manövrering av de elektriska fönsterhissarna med låsknappar och fjärrkontroll, se
sidorna 120 och 128.
Om det finns barn i bilen:
Tänk på att alltid bryta strömmen till fönsterhissarna genom att ta ur fjärrnyckeln om
föraren lämnar bilen.
Reglage fönsterhissar.
Reglage bakre fönster
Reglage främre fönster
Föraren kan reglera samtliga fönsterhissar från
sin plats.
Fönstren kan öppnas och stängas på två sätt:
72
Kontrollera att barn eller andra passagerare
inte kläms när fönstren stängs.
02 Instrument och reglage
Elektriska fönsterhissar
Spärr av fönsterhissar i bakdörren
OBS
Fönsterhissar i bakdörrarna
Om bilen är försedd med elektriska barnsäkerhetsspärrar i bakdörrarna indikerar lampan även att dessa är aktiverade. Dörrarna
kan då inte öppnas inifrån. När den elektriska barnsäkerhetsspärren är aktiverad
visas ett textmeddelande i displayen.
02
Passagerarplats, fram
Spärr av fönsterhissar bak och elektrisk barnsäkerhetsspärr*.
Bakdörrarnas fönster kan manövreras med
reglage på respektive dörr eller med strömbrytaren på förardörren. Om lampan i strömbrytaren för spärr av fönsterhissar i bakdörren (placerad på förardörrens reglagepanel) är tänd, kan
bakdörrarnas fönster endast manövreras från
förardörren. Fönstren i bakdörrarna manövreras på samma sätt som i framdörrarna.
Lampan i strömbrytaren tänd
Bakdörrarnas fönster kan endast manövreras
från förardörren.
Lampan i strömbrytaren släckt
Bakdörrarnas fönster kan manövreras både
med reglagen på respektive dörr och med reglagen på förardörren.
Passagerarplats, fram.
Reglaget för fönsterhissen vid passagerarplatsen manövrerar endast det fönstret.
73
02 Instrument och reglage
Fönster och backspeglar
Inre backspegel
Inre backspegel med kompass*
Om starkt ljus kommer in bakifrån kan det
reflekteras i backspegeln och blända föraren.
Blända av när bakomvarande ljus stör.
I backspegelns övre högra hörn finns en display som visar i vilken kompassriktning bilens
front pekar. Åtta olika riktningar visas med engelsk förkortning: N (norr), NE (nordost), E
(öster), SE (sydost), S (söder), SW (sydväst),
W (väster) och NW (nordväst).
Kalibrering av kompass
G031043
G031045
02
Avbländning
Reglage för avbländning
Normalt läge
Avbländat läge.
Automatisk avbländning*
Om starkt ljus kommer bakifrån bländar backspegeln av automatiskt. Reglaget (1) finns inte
på speglar med automatisk avbländning.
74
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Jordklotet är indelat i 15 magnetiska zoner.
Kompassen är inställd för det geografiska
område bilen befann sig i vid leverans. Kompassen bör kalibreras om bilen förflyttas flera
magnetiska zoner.
1. Stanna bilen på en stor öppen yta med
motorn på tomgång.
2. Håll knapp (1) intryckt minst 6 sekunder.
Därefter visas tecknet C (knappen är dold,
använd därför t.ex. ett gem för att trycka på
den).
3. Håll knapp (1) intryckt minst 3 sekunder.
Numret för aktuell magnetisk zon visas.
02 Instrument och reglage
Fönster och backspeglar
4. Tryck upprepade gånger på knapp (1) tills
önskad magnetisk zon (1–15) visas, se kartan över magnetiska zoner för kompass.
02
5. Vänta tills displayen återgår till att visa
tecknet C.
G020151
7. Kör långsamt i en cirkel med en hastighet
av högst 10 km/h tills en kompassriktning
visas i displayen, vilket visar att kalibreringen är klar.
Magnetiska zoner, Australien.
Magnetiska zoner, Europa.
Magnetiska zoner, Sydamerika.
G020154
G020152
G020150
Magnetiska zoner, Asien.
G020153
6. Håll därefter in knappen i 9 sekunder och
välj L för vänsterstyrda bilar och R för
högerstyrda.
Magnetiska zoner, Afrika.
``
75
02 Instrument och reglage
Fönster och backspeglar
Yttre backspeglar
Elektriskt infällbara backspeglar*
För parkering/körning i trånga utrymmen kan
speglarna fällas in. Detta kan göras i nyckelläge
I och II.
02
Fälla in speglarna
1. Tryck ner knapparna L och R samtidigt.
2. Släpp knapparna. Speglarna stannar automatiskt i maximalt infällt läge.
VARNING
Ytterbackspegeln på förarsidan är av vidvinkeltyp för att ge god överblick. Föremål
kan synas vara längre bort än vad de i verkligheten är.
Reglagen för inställning av de två yttre backspeglarna sitter längst fram på förardörrens
armstöd. Backspeglarna kan manövreras i
nyckelläge I och II.
1. Tryck på knappen L för vänster backspegel
eller R för höger backspegel. Lampan på
knappen lyser.
2. Justera läget med inställningsspaken i mitten.
3. Tryck en gång till på knappen L eller R.
Lampan släcks.
76
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Fälla ut speglarna
1. Tryck ner knapparna L och R samtidigt.
2. Släpp knapparna. Speglarna stannar automatiskt i utfällt läge.
Automatisk in-/utfällning
När bilen låses/låses upp med fjärrkontrollen
eller med hjälp av Keyless-systemet, se
sidan 124, fälls backspeglarna in/ut automatiskt.
OBS
Backspeglarna kommer inte att fällas ut
automatiskt vid upplåsning om de har fällts
in med hjälp av reglagen i dörren.
Om bilen är låst med fjärrkontrollen och
sedan startas, så kommer backspeglarna
ändå att fällas ut.
Funktionen kan aktiveras/deaktiveras under
Bilinställningar… Spegelinfällning vid
låsn., se sidan 81 för beskrivning av menysystemet.
Återställning till neutralläge
Spegel som p.g.a. yttre våld ändrats ur sitt läge
måste återställas till neutralläge för att den
elektriska in- eller utfällningen ska fungera.
1. Fäll in speglarna med L- och R-knapparna.
2. Fäll ut dem igen med L- och R-knapparna.
Speglarna är nu återställda i neutralläge.
Trygghetsbelysning och ledbelysning
Lampan* i backspeglarna tänds då trygghetsbelysning eller ledbelysning aktiveras.
Blind Spot Information System, BLIS*
BLIS är ett informationssystem som under
vissa förutsättningar hjälper till att göra föraren
uppmärksam på fordon som rör sig i samma
riktning som det egna fordonet i den s.k. döda
vinkeln, se sidan 169.
02 Instrument och reglage
Fönster och backspeglar
Vatten- och smutsavvisande ytskikt*
De främre sidorutorna är behandlade
med ett ytskikt som förbättrar sikten
vid svåra väderförhållande, för information om
skötsel, se sidan 205.
02
VIKTIGT
Använd inte isskrapa av metall för att ta bort
is från rutorna. Det vatten- och smutsavvisande skiktet kan skadas.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
77
02 Instrument och reglage
Elmanövrerad taklucka*
Öppningslägen
Från ventilationsläge till maximalt öppen taklucka:
02
Dra reglaget bakåt till ändläge (1) och
släpp.
Skjutläge
Automatisk manövrering
G007503
G029222
Öppning, automatisk
Takluckans manöverreglage är placerat i taket.
Luckan kan öppnas i två lägen:
Skjutläge, bakåt/framåt
Ventilationsläge
Öppna:
Tryck reglagets bakre kant (5) uppåt.
Stäng:
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Dra reglaget bakåt till tryckpunkten (2).
Luckan rör sig mot maximalt öppet läge så
länge knappen hålls intryckt.
Stängning, automatisk
Stängning, ventilationsläge
78
Stäng:
VARNING
Bryt strömmen till takluckan genom att ta ur
fjärrnyckeln om föraren lämnar bilen.
Öppna:
Stängning, manuell
Öppning, ventilationsläge
Fjärrnyckeln måste vara i läge I eller II.
Om det finns barn i bilen:
Manuell manövrering
Öppning, manuell
Ventilationsläge, uppåt i bakkant
Dra reglaget över tryckpunktsläget (2) till
bakre ändläge (1) eller över tryckpunktsläge (3) till främre ändläge (4) och släpp.
Takluckan öppnas/stängs helt.
Dra reglagets bakre kant (6) nedåt.
Tryck reglaget framåt till tryckpunkten (3).
Luckan rör sig mot stängt läge så länge
knappen hålls intryckt.
VARNING
Takluckans klämskydd verkar endast vid
automatisk stängning, inte vid manuell.
02 Instrument och reglage
Elmanövrerad taklucka*
Solskärm
Stängning med fjärrkontroll eller
låsknapp
Vindavvisare
Till takluckan hör en inre manuellt skjutbar solskärm. När takluckan öppnas förs solskärmen
automatiskt bakåt. Ta tag i handtaget och skjut
skärmen framåt för att stänga den.
02
Klämskydd
Takluckan har ett klämskydd som löser ut om
luckan blockeras av något föremål. Vid blockering stannar takluckan och öppnas därefter
automatiskt till det senast öppna läget.
G020157
VARNING
Med ett långt tryck på låsknappen stängs
takluckan och alla fönstren. Dörrarna och
bakluckan låses.
Takluckans klämskydd fungerar endast vid
automatisk stängning, inte vid manuell.
Se till att ingen kommer i kläm då takluckan
stängs.
Till takluckan hör en vindavvisare som fälls upp
när takluckan är i öppet läge.
Om stängningen behöver avbrytas:
Tryck på låsknappen igen.
VARNING
Kontrollera att barn eller andra passagerare
inte kommer i kläm om takluckan stängs
med fjärrkontrollen. Manövrera endast takluckan under uppsikt.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
79
02 Instrument och reglage
Personliga inställningar
02
Möjliga inställningar
Display
Klocka, justering
För vissa av bilens funktioner kan personliga
inställningar göras. Det gäller lås-, klimat- och
audiofunktioner. För audiofunktioner, se
sidan 244.
MENU
Timma och minut justeras var för sig.
EXIT
ENTER
Kontrollpanel
Navigering
Användning
1. Använd siffrorna på knappsatsen eller "pil
upp" eller "pil ner" på navigeringsknappen
(E).
2. Välj siffra för justering med "pil höger" eller
"pil vänster" på navigeringsknappen.
3. Tryck ENTER för att starta klockan.
Inställningarna visas i displayen (A).
OBS
Öppna menyn för att göra inställningar:
Har bilen 12-timmars klocka väljs AM/PM
med "pil upp" eller "pil ner" efter att sista
minutsiffran har justerats.
1. Tryck MENU (B).
2. Stega fram till t.ex. Bilinställningar… med
navigeringsknappen (E).
3. Tryck ENTER (D).
4. Välj alternativ med navigeringsknappen (E).
5. Aktivera valet med ENTER.
Aktiverad funktion visas i displayen med
. Deaktiverad funktion visas i displayen
med
.
Stänga menyn:
Kontrollpanel.
80
Håll in EXIT (C) under ca en sekund.
Klimatinställningar
Autofläktjustering
I bilar som är utrustade med ECC kan fläktens
hastighet i AUTO-läge ställas in:
Välj mellan Låg, Normal och Hög.
Återcirkulationstimer
När timern är aktiv återcirkuleras luften i
3–12 minuter beroende på yttertemperaturen.
Välj På/Av om återcirkulationens timer ska
vara aktiv eller inte.
02 Instrument och reglage
Personliga inställningar
Återställ allt
Återställer de valbara klimatfunktionerna till de
fabriksinställda.
Bilinställningar
gånger i dörröppningshandtaget kan dörrarna
låsas upp och öppnas från insidan.
Upplåsning dörrar
• Alla dörrar – låser upp alla dörrarna samt
bakluckan vid en tryckning på fjärrkontrollen.
• Autoöppna alla fönster – alla rutor öpp-
Det finns två alternativ för upplåsning:
• Förardörr, sedan alla – låser upp förardörren vid en tryckning på fjärrkontrollen.
Ytterligare ett tryck låser upp alla dörrar
samt bakluckan.
Nedsatt skydd*
Blockerat låsläge kan tillfälligt deaktiveras och
larmnivån tillfälligt reduceras om någon vill
stanna kvar i bilen och dörrarna måste låsas
från utsidan. Alternativen Aktivera en gång
och Fråga vid urstigning finns, se sidorna
129 och 133.
Nyckelfri dörröppning*
• Alla dörrar – alla dörrar låses upp samti-
•
Välj den tid bilens ljus ska vara tända vid tryck
på fjärrkontrollens knapp för trygghetsbelysning – se sidan 120.
Följande alternativ kan väljas:
• 30 sekunder
• 60 sekunder
• 90 sekunder
• Båda framdörrarna – båda framdörrarna
• En av dörrarna – valfri dörr eller baklucka
Låsindikering, ljus
Samtidig stängning/öppning alla rutor
Då bilen låses med fjärrkontrollen kan en ljusblinkning med bilens blinkers väljas. Alternativen På/Av finns.
För låsknappen på fjärrkontrollen och framdörrarnas centrallåsknapp samt yttre dörrhandtagsknapp på bilar med keyless-system kan
denna funktion väljas:
Då bilens hastighet överskrider 7 km/h kan
dörrarna och bakluckan låsas automatiskt.
Alternativen På/Av finns. Genom att dra två
Trygghetsbelysning
Dörrar på samma sida – fram- och bakdörr på samma sida låses upp samtidigt.
Då bilen låses upp med fjärrkontrollen kan en
ljusblinkning med bilens blinkers väljas. Alternativen På/Av finns.
låses upp samtidigt.
kan låsas upp separat.
02
nas samtidigt med ett långt tryck på upplåsningsknappen.
digt.
Upplåsn. indikering, ljus
Automatisk låsning – dörrar
takluckan stängs samtidigt med ett långt
tryck på låsknappen.
För upplåsningsknappen på fjärrkontrollen och
framdörrarnas centrallåsknapp kan denna
funktion väljas:
Fäll in speglar vid låsning*
Då bilen låses/låses upp med fjärrkontrollen
kan backspeglarna fällas in/ut automatiskt.
Alternativen På/Av finns.
• Autostäng alla fönster – alla rutor och
Ledbelysning
Välj den tid bilens ljus ska vara tända då vänster
rattspak dras bakåt efter att fjärrnyckeln tagits
ur – se sidan 62.
Följande alternativ kan väljas:
• 30 sekunder
• 60 sekunder
• 90 sekunder
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
81
02 Instrument och reglage
Personliga inställningar
02
Information
• VIN-nummer… – (Vehicle Identification
Number) är bilens unika identitetsnummer.
• Antal nycklar… – visar hur många nycklar
som finns registrerade för bilen.
82
02 Instrument och reglage
HomeLinkŸ *
Allmänt
OBS
HomeLinkŸ
är konstruerad att inte fungera
om bilen är låst från utsidan.
Spara originalfjärrkontrollerna för framtida
programmering (t.ex. vid byte till annan bil).
Radera knapparnas programmering när
bilen ska säljas.
G030070
Metalliska solskydd bör inte användas i bilar
som är utrustade med HomeLinkŸ. Detta
kan inverka negativt på dess funktion.
HomeLinkŸ är en programmerbar fjärrkontroll
som kan styra upp till tre olika anordningar
(t.ex. garageport, larmsystem, utom- och
inomhusbelysning m.m.) och därmed ersätta
fjärrkontrollerna till dessa. HomeLinkŸ levereras inbyggt i det vänstra solskyddet.
HomeLinkŸ-panelen består av tre programmerbara knappar och en indikeringslampa.
Handhavande
När HomeLinkŸ väl är programmerad kan
denna användas i stället för de lösa originalfjärrkontrollerna.
Tryck in den programmerade knappen för att
aktivera garageport, larmsystem etc. Indikeringsknappen lyser under tiden knappen hålls
intryckt.
OBS
Ifall tändningen inte aktiveras, fungerar
HomeLinkŸ i 30 minuter efter det att förardörren har öppnats.
Originalfjärrkontrollerna kan naturligtvis
användas parallellt med HomeLinkŸ.
VARNING
Om HomeLinkŸ används för att manövrera
en garageport eller grind, säkerställ att
ingen är i närheten av porten eller grinden
under tiden den är i rörelse.
02
Använd inte HomeLinkŸ fjärrkontroll till
någon garageport som saknar säkerhetsstopp och säkerhetsback. Garageporten
ska reagera omedelbart när den känner att
något hindrar rörelsen, stoppa direkt och
backa tillbaka. En garageport utan dessa
egenskaper kan orsaka personskada. För
vidare information – ta kontakt med leverantören via Internet: www.homelink.com.
Programmera första gången
Första punkten raderar minnet i HomeLinkŸ
och ska inte utföras när endast en enstaka
knapp ska omprogrammeras.
1. Tryck in de två yttre knapparna och släpp
inte förrän indikeringslampan börjar blinka
efter ca 20 sekunder. Blinkandet tyder på
att HomeLinkŸ är satt i "inlärningsläge" och
redo att programmeras.
2. Placera originalfjärrkontrollen 5-30 cm från
HomeLinkŸ. Ha indikeringslampan under
uppsikt.
Vilket avstånd som krävs mellan originalfjärrkontrollen och HomeLinkŸ beror på
programmeringen av anordningen. Det
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
83
02 Instrument och reglage
HomeLinkŸ *
behövs kanske flera försök på olika
avstånd. Behåll varje position ca 15 sekunder innan en ny prövas.
02
3. Tryck samtidigt in knappen till originalfjärrkontrollen och knappen som ska programmeras på HomeLinkŸ. Släpp inte knapparna förrän indikeringslampan har övergått
från ett lugnt till ett snabbt blinkande. Det
snabba blinkandet tyder på en lyckad programmering.
4. Testa programmeringen genom att trycka
in den programmerade knappen på
HomeLinkŸ och titta på indikeringslampan:
• Fast sken: Indikeringslampan lyser
med ett fast sken när knappen hålls
intryckt, detta tyder på att programmeringen är klar. Garageport, grind eller liknande ska nu aktiveras när den programmerade HomeLinkŸ-knappen
trycks in.
• Ej fast sken: Indikeringslampan blinkar
snabbt i ca 2 sekunder och övergår
sedan till ett fast sken i ca 3 sekunder.
Detta förlopp upprepas under
ca 20 sekunder och tyder på att anordningen har en "rullande kod". Garageport, grind eller liknande aktiveras inte
när den programmerade HomeLinkŸ-
1
84
Benämning och färg på knappen varierar beroende på tillverkare.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
knappen trycks in. Fortsätt programmeringen enligt nedanstående.
5. Leta upp "inlärningsknappen1" på mottagaren till t.ex. garageporten, vanligen placerad nära antennens fäste på mottagaren.
Om det är svårt att hitta knappen – titta i
leverantörens manual eller ta kontakt med
leverantören via Internet:
www.homelink.com.
6. Tryck in och släpp "inlärningsknappen".
Knappen blinkar i ca 30 sekunder och inom
denna tid måste nästa punkt utföras.
7. Tryck in den programmerade knappen på
HomeLinkŸ, medan "inlärningsknappen"
fortfarande blinkar, håll den intryckt
ca 3 sekunder och släpp sedan. Upprepa
tryck/håll/släpp-sekvensen upp till
3 gånger för att avsluta programmeringen.
Programmera enstaka knapp
För att programmera om enstaka knapp, gör
enligt nedanstående:
1. Tryck in önskad knapp på HomeLinkŸ och
släpp inte förrän punkt 3 är gjord.
2. När indikeringslampan på HomeLinkŸ börjar blinka, efter ca 20 sekunder, placera
originalfjärrkontrollen 5-30 cm från
HomeLinkŸ. Ha indikeringslampan under
uppsikt.
Vilket avstånd som krävs mellan originalfjärrkontrollen och HomeLink beror på programmeringen av anordningen. Det
behövs kanske flera försök på olika
avstånd. Behåll varje position ca 15 sekunder innan en ny prövas.
3. Tryck in knappen på originalfjärrkontrollen.
Indikeringslampan börjar blinkar. När blinkandet har övergått från ett lugnt till ett
snabbt blinkande - släpp båda knapparna.
Det snabba blinkandet tyder på en lyckad
programmering.
4. Testa programmeringen genom att trycka
in den programmerade knappen på HomeLink och titta på indikeringslampan:
• Fast sken: Indikeringslampan lyser
med ett fast sken när knappen hålls
intryckt, detta tyder på att programmeringen är klar. Garageport, grind eller liknande ska nu aktiveras när den programmerade HomeLinkŸ-knappen
trycks in.
• Ej fast sken: Indikeringslampan blinkar
snabbt i ca 2 sekunder och övergår
sedan till ett fast sken i ca 3 sekunder.
02 Instrument och reglage
HomeLinkŸ *
Detta förlopp upprepas under
ca 20 sekunder och tyder på att anordningen har en "rullande kod". Garageport, grind eller liknande aktiveras inte
när den programmerade HomeLinkŸknappen trycks in. Fortsätt programmeringen enligt nedanstående.
5. Leta upp "inlärningsknappen2" på mottagaren till t.ex. garageporten, vanligen placerad nära antennens fäste på mottagaren.
Om det är svårt att hitta knappen – titta i
leverantörens manual eller ta kontakt med
leverantören via Internet:
www.homelink.com.
Radera programmering
Det går endast att radera programmeringen för
alla knapparna på HomeLinkŸ, inte för enstaka
knapp.
02
Tryck in de två yttre knapparna och släpp
inte förrän indikeringslampan börjar blinka
efter ca 20 sekunder.
> HomeLinkŸ är nu satt i s.k. "learnmode"
och redo att programmeras på nytt, se
sidan 83.
6. Tryck in och släpp "inlärningsknappen".
Knappen blinkar i ca 30 sekunder och inom
denna tid måste nästa punkt utföras.
7. Tryck in den programmerade knappen på
HomeLinkŸ, medan "inlärningsknappen"
fortfarande blinkar, håll den intryckt
ca 3 sekunder och släpp sedan. Upprepa
tryck/håll/släpp-sekvensen upp till
3 gånger för att avsluta programmeringen.
2
Benämning och färg på knappen varierar beroende på tillverkare.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
85
Allmänt om klimat...................................................................................
Manuell klimatanläggning, AC................................................................
Elektronisk klimatanläggning, ECC*........................................................
Luftdistribution........................................................................................
Bränsledriven motor- och kupévärmare*................................................
Bränsledriven tillskottsvärmare* (diesel).................................................
86
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
88
90
92
95
96
99
KLIMAT
03 Klimat
Allmänt om klimat
03
Luftkonditionering
Felsökning och reparation
Display
Klimatanläggningen kyler eller värmer samt
avfuktar luften i kupén. Bilen är utrustad med
antingen manuell (AC) eller automatisk klimatreglering (ECC, Electronic Climate Control).
Volvo rekommenderar att endast auktoriserade Volvoverkstäder används för felsökning
och reparation av klimatanläggningen.
Ovanför klimatpanelen finns en display. Där
visualiseras de gjorda klimatinställningarna.
OBS
Luftkonditioneringen kan stängas av, men
för bästa möjliga luft i kupén och undvikande av imma på rutorna bör den alltid vara
påslagen.
Imma på rutornas insida
För att ta bort imma på rutornas insida ska
defrosterfunktionen användas i första hand.
För att minska risken för uppkomsten av imma
ska rutorna putsas med ett vanligt fönsterputsmedel.
Personliga inställningar
Köldmedium
I luftkonditioneringsanläggningen finns köldmediet R134a. Detta innehåller inget klor, vilket
innebär att det är ofarligt för ozonlagret. Vid
påfyllning/byte av köldmedium får endast
R134a användas, se även sidan 284. Volvo
rekommenderar att en auktoriserad Volvoverkstad utför detta arbete.
Kupéfilter
All luft som kommer in i bilens kupé renas först
med ett filter. Det måste bytas med jämna mellanrum. Följ Volvos serviceprogram för rekommenderat bytesintervall. Vid körning i starkt
förorenad miljö kan filtret behöva bytas oftare.
Is och snö
Sopa bort is och snö från luftintaget till klimatsystemet (spalten mellan huv och vindruta).
88
OBS
Det finns olika typer av kupéfilter. Se till att
rätt filter monteras.
Två funktioner i klimatanläggningen kan ställas
in:
• Fläkthastighet i AUTO-läge (gäller endast
bilar med ECC).
• Timerstyrd återcirkulation av kupéluft.
För information om hur inställningarna görs, se
sidan 80.
03 Klimat
Allmänt om klimat
Ventilationsmunstycken i
instrumentpanelen
ECC*
Sidorutor och taklucka
Faktisk temperatur
För att luftkonditioneringen ska fungera tillfredsställande bör sidorutor och eventuell taklucka vara stängda.
Temperaturen som väljs motsvarar den fysiska
upplevelsen med hänsyn tagen till lufthastighet, luftfuktighet, solinstrålning etc. som för tillfället råder i och kring bilen.
G019942
I systemet finns en solsensor som känner av
från vilken sida solen skiner in i kupén. Detta
medför att temperaturen kan skilja mellan
höger och vänster luftmunstycken trots att
regleringen är inställd på samma temperatur på
båda sidor.
Acceleration
Vid fullgasacceleration stängs luftkonditioneringen tillfälligt av. Du kan då under en kort
stund känna av en tillfällig temperaturökning.
03
Kondensvatten
Vid varm väderlek kan kondensvatten från luftkonditioneringen droppa under bilen. Detta är
normalt.
Sensorernas placering
• Solsensorn finns på instrumentpanelens
ovansida.
Öppet
Stängt
Riktning av luftströmmen i sidled
Riktning av luftströmmen i höjdled
Rikta de yttersta munstyckena mot sidorutorna
för att få bort imma från de främre sidorutorna.
Vid kall väderlek – Stäng de mittersta munstyckena för bästa klimatkomfort och avimning.
• Temperatursensorn för kupén sitter bakom
klimatpanelen.
• Yttertemperatursensorn sitter på ytterbackspegeln.
• Fuktsensorn sitter i inre backspegeln.
OBS
Täck inte över eller blockera sensorerna
med klädesplagg eller föremål.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
89
03 Klimat
Manuell klimatanläggning, AC
Kontrollpanel
03
Fläkt
Funktioner
2. Återcirkulation
Återcirkulation
1. Fläkt
Återcirkulation utestänger
dålig luft, avgaser etc. från
kupén. Kupéluften återcirkuleras. Ingen luft från utsidan
sugs in i bilen. Med återcirkulation (tillsammans med luftkonditioneringsanläggningen)
kyls kupén ned snabbare i varmt klimat Om
luften i bilen återcirkuleras för länge, finns det
risk för imbildning på rutornas insidor.
Defroster
Luftfördelning
AC ON/OFF – Luftkonditionering På/Av
Eluppvärmd vänster framstol
Eluppvärmd höger framstol
Eluppvärmd bakruta och yttre backspeglar
Temperatur
90
Öka eller minska fläkthastigheten genom att vrida på vredet.
Om vredet vridits moturs och
fläktindikeringen i displayen
slocknat, är fläkt och luftkonditionering avstängd. Displayen visar symbol
för fläkt och AV.
Timer
Med timerfunktionen aktiverad (då funktionen
återcirkulation är vald (minskas risken för is,
imma och dålig luft. Se sidan 80, för att akti-
03 Klimat
Manuell klimatanläggning, AC
vera/deaktivera funktionen. Vid val av program
defroster (3) kopplas återcirkulationen ur.
5. AC – På/Av (ON/OFF)
ON: Luftkonditioneringen är
på. Den styrs av systemets
automatik. På detta sätt kyls
inkommande luft ner och
avfuktas.
3. Defroster
För att snabbt få bort imma
och is från framrutan och
sidorutorna. Luft strömmar till
rutorna med hög fläkthastighet. Lampan i defrosterknappen lyser när denna funktion
är inkopplad.
OFF: Luftkonditioneringen är
av.
När defrosterfunktionen aktiveras sker dessutom följande för att ge maximal avfuktning av
luften i kupén:
När defrosterfunktionen aktiveras slås luftkonditioneringen automatiskt på (kan slås av
med AC-knappen). En tänd lampa ovanför
ON respektive OFF i knappen visar vilken funktion som är vald.
• luftkonditioneringen (AC) slås automatiskt
6 och 7. Eluppvärmda framstolar*
på (kan slås av med AC-knappen (5)
När defrosterfunktionen stängs av återgår
klimatanläggningen till de föregående inställningarna.
4. Luftfördelning
En symbol i displayen ovanför
klimatpanelen och en tänd
lampa i respektive knapp visar vilken funktion
som är vald.
Se tabellen på sidan 95.
Använd eluppvärmningen för
att få bort is och imma från
bakruta och backspeglar. Ett
tryck på knappen startar uppvärmningen av bakrutan och
backspeglarna samtidigt. En
tänd lampa i knappen visar att
funktionen är aktiv.
03
Avstängning kan ske manuellt eller automatiskt. Manuellt sker det med ett tryck på
knappen. Med automatik kopplas bakrutan
och backspeglarna ifrån efter 12–20 minuter
beroende på yttertemperatur.
Vid kall väderlek fortsätter uppvärmningen*
även efter 20 minuter för att hålla bakruta och
backspeglar fria från is och imma. Intensiteten
på uppvärmningen anpassas till yttertemperaturen. Funktionen måste stängas av manuellt.
• återcirkulationen kopplas automatiskt ur.
Genom att trycka på luftfördelningsknapparna fördelas
luftströmmen efter önskemål
på rutor, kupé och golv.
8. Eluppvärmd bakruta och yttre
backspeglar
Högre värme:
Ett tryck på knappen – båda lamporna
lyser.
9. Temperatur
Välj kyla eller värme för både
förar- och passagerarsidan.
Lägre värme:
Två tryck på knappen – en lampa lyser.
Värmen avstängd:
Tre tryck på knappen – ingen lampa lyser.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
91
03 Klimat
Elektronisk klimatanläggning, ECC*
Kontrollpanel
03
AUTO
Funktioner
Fläkt
1. AUTO
Återcirkulation/Luftkvalitetssystem
Defroster
Luftfördelning
AC ON/OFF – Luftkonditinering På/Av
Eluppvärmd framstol, vänster
Eluppvärmd framstol, höger
Eluppvärmd bakruta och yttre backspeglar
Temperaturväljare
92
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
2. Fläkt
AUTO-funktionen reglerar
automatiskt klimatanläggningen så att vald temperatur
uppnås. Automatiken styr
värme, luftkonditionering,
fläkthastighet, återcirkulation
och luftfördelning.
Vid val av en eller flera manuella funktioner fortsätter övriga funktioner att styras automatiskt.
Vid tryck på AUTO stängs alla manuella inställningar av. Displayen visar AUTO KLIMAT.
Vrid på vredet för att öka eller
minska fläkthastigheten. Om
AUTO väljs, regleras fläkthastigheten automatiskt. Tidigare
inställd fläkthastighet kopplas
ur.
OBS
Om vredet vridits moturs och fläktindikeringen i displayen slocknat, är fläkt och luftkonditionering avstängda. Displayen visar
symbol för fläkt och AV.
03 Klimat
Elektronisk klimatanläggning, ECC*
3. Återcirkulation
Funktionen väljs för att utestänga dålig luft, avgaser etc.
från kupén. Kupéluften återcirkuleras, d.v.s. ingen luft
från utsidan sugs in i bilen när
funktionen är aktiverad. Om
luften i bilen återcirkuleras för
länge, finns det risk för imbildning på rutornas
insidor.
Timer
Med timerfunktionen aktiverad (då funktionen
återcirkulation är vald) minskas risken för is,
imma och dålig luft. För att aktivera/deaktivera
funktionen, se sidan 80.
OBS
Luftkvalitetssystemet består av ett multifilter
och en sensor. Filtret avskiljer gaser och partiklar så att halten av lukter och föroreningar i
kupén reduceras. Då sensorn känner av förorenad utomhusluft stängs luftintaget och luften återcirkuleras i kupén. När luftkvalitetssensorn är inkopplad, lyser den gröna lampan (A)
i knappen.
Aktivera luftkvalitetssensorn:
Tryck på AUTO (1) för att aktivera luftkvalitetssensorn (normal inställning).
Eller:
Växla mellan tre funktioner genom att
trycka upprepade gånger på återcirkulationsknappen.
• Luftkvalitetssensorn är inkopplad – lampan
Vid val av defroster (4) kopplas alltid återcirkulationen ur.
3. Luftkvalitetssystem*
Samma knapp som återcirkulation.
(A) lyser.
• Ingen återcirkulation inkopplad, såvida det
inte behövs för nedkylning i varmt klimat –
ingen lampa lyser.
• Återcirkulation är inkopplad – lampan (M)
lyser.
Tänk på att:
• Som regel bör alltid luftkvalitetssensorn
vara inkopplad.
• I kallt klimat är återcirkulationen begränsad
för att undvika imbildning.
• Vid imbildning kan med fördel defrosterfunktionerna för framruta och sidorutor
samt bakruta användas.
4. Defroster
För att snabbt få bort imma
och is från framrutan och
sidorutorna. Luft strömmar till
rutorna med hög fläkthastighet. Lampan i defrosterknappen lyser när denna funktion
är inkopplad.
03
När defrosterfunktionen aktiveras sker dessutom följande för att ge maximal avfuktning av
luften i kupén:
• luftkonditioneringen (AC) slås automatiskt
på (kan slås av med AC-knappen (6)
• återcirkulationen kopplas automatiskt ur.
När defrosterfunktionen stängs av återgår
klimatanläggningen till de föregående inställningarna.
5. Luftfördelning
Genom att trycka på luftfördelningsknapparna fördelas
luftströmmen efter önskemål
på rutor, kupé och golv.
En symbol i displayen ovanför
klimatpanelen och en tänd
lampa i respektive knapp visar vilken funktion
som är vald.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
93
03 Klimat
Elektronisk klimatanläggning, ECC*
Se tabellen på sidan 95.
Lägre värme:
6. AC – På/Av (ON/OFF)
ON: Luftkonditioneringen är
på. Den styrs av systemets
automatik. På detta sätt kyls
inkommande luft ner och
avfuktas.
03
OFF: Av
När defrosterfunktionen aktiveras slås luftkonditioneringen automatiskt på (kan slås av
med AC-knappen).
OBS
Klimatanläggningens avimningsfunktion
med fuktsensor är kraftigt reducerad med
luftkonditioneringen i avstängt läge (OFF),
samt vid manuellt vald luftdistribution och
fläkthastighet.
7 och 8. Eluppvärmda framstolar*
Gör så här för att få värme i en
framstol:
Högre värme:
94
Ett tryck på knappen – båda lamporna
lyser.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
10. Temperaturväljare
Temperaturen för förarsidan
och passagerarsidan kan
ställas in separat.
Två tryck på knappen – en lampa lyser.
Värmen avstängd:
Tre tryck på knappen – ingen lampa lyser.
9. Eluppvärmd bakruta och yttre
backspeglar
Använd eluppvärmningen för
att få bort is och imma från
bakruta och backspeglar. Ett
tryck på knappen startar uppvärmningen av bakrutan och
backspeglarna samtidigt. En
tänd lampa i knappen visar att
funktionen är aktiv.
Avstängning kan ske manuellt eller automatiskt. Manuellt sker det med ett tryck på
knappen. Med automatik kopplas bakrutan
och backspeglarna ifrån efter 12–20 minuter
beroende på yttertemperatur.
Vid kall väderlek fortsätter uppvärmningen*
även efter 20 minuter för att hålla bakruta och
backspeglar fria från is och imma. Intensiteten
på uppvärmningen anpassas till yttertemperaturen. Funktionen måste stängas av manuellt.
Ett tryck på knappen aktiverar
enbart en sida. Ytterligare ett
tryck aktiverar den andra
sidan. Ett tredje tryck aktiverar båda sidorna.
Aktiv sida indikeras med knappens lampa och
i displayen ovanför klimatpanelen.
När bilen startas är den senast gjorda inställningen kvar.
OBS
Det går inte att påskynda uppvärmning/
nedkylning genom att välja högre/lägre temperatur än den som egentligen önskas.
03 Klimat
Luftdistribution
Luftdistribution
Används:
Luftdistribution
Används:
Luft till rutorna. Visst luftflöde från ventilationsmunstycken. Luften återcirkuleras inte. Luftkonditioneringen är alltid inkopplad.
för att snabbt bli av
med is och imma.
Luft till golv och rutor. Visst
luftflöde från ventilationsmunstycken i instrumentpanelen.
för att få en behaglig
komfort och bra avimning i kallt eller fuktigt
klimat.
Luft till framruta och sidorutor. Visst luftflöde från ventilationsmunstycken.
för att undvika imoch isbildning i kallt
och fuktigt klimat.
(Inte för låg fläkthastighet.)
Luft till golv och från ventilationsmunstycken i instrumentpanelen.
i soligt väder vid svala
utomhustemperaturer.
Luftström till rutorna och
från instrumentpanelens
ventilationsmunstycken.
för att få god komfort
i varmt och torrt klimat.
Luft till golvet. Visst luftflöde
från ventilationsmunstycken i
instrumentpanelen och till
rutor.
för att få värme till fötterna.
Luftström i huvud- och brösthöjd från ventilationsmunstyckena i instrumentpanelen.
för att få god nedkylning i varmt klimat.
Luftström till rutor, från ventilationsmunstycken i instrumentpanelen och till golv.
för att få svalare vid
fötterna eller varmare
upptill i kallt klimat eller
varmt, torrt klimat.
03
95
03 Klimat
Bränsledriven motor- och kupévärmare*
Allmänt om värmare
Tankning
03
Två olika tidpunkter kan väljas med tidur. Med
tidpunkt avses här det klockslag då uppvärmningen av bilen är klar. Bilens elektronik väljer
tidpunkt när uppvärmningen ska börja utifrån
rådande yttertemperatur.
Upprepad användning av parkeringsvärmaren i kombination med korta körsträckor
leder till att batteriet laddas ur med påföljande startproblem.
VARNING
OBS
När parkeringsvärmaren är aktiv kan rök
komma från bilens undersida, vilket är helt
normalt.
Varningsdekal på tankluckan.
VARNING
Bränsle som spillts ut kan antändas. Stäng
av bränsledriven värmare innan tankning
påbörjas.
Kontrollera i informationsdisplayen att parkeringsvärmaren är avstängd. När den arbetar, visar informationsdisplayen
PARKVÄRMARE PÅ.
Parkering i backe
I de fall då bilen parkeras i kraftig lutning, bör
den stå med fronten nedåt för att säkra bränsletillförseln till parkeringsvärmaren.
96
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Bekräfta meddelandet med ett tryck på
blinkerspakens READ-knapp.
VIKTIGT
Vid –10 °C eller lägre är parkeringsvärmarens
maximala gångtid 50 minuter.
Bilen måste stå utomhus när bensin- och
dieselvärmare används.
Batteri och bränsle
Om batteriet inte har fullgod laddning eller om
nivån i bränsletanken är för låg, stängs parkeringsvärmaren av automatiskt och informationsdisplayen visar ett meddelande.
Parkeringsvärmaren värmer motor samt
kupéutrymme och kan startas direkt eller med
tidur.
För att säkerställa att bilbatteriet återladdas
med lika mycket energi som värmaren förbrukar, bör man vid regelbunden användning av värmaren köra bilen lika lång tid som
värmaren används.
03 Klimat
Bränsledriven motor- och kupévärmare*
Symboler och displaymeddelanden
Aktivering av värmare
När någon av tidurens inställningar
eller Direktstart aktiveras, lyser
informationssymbolen i kombinationsinstrumentet och informationsdisplayen visar en förklarande
G029052
text.
Display
Innebörd
BRÄNSLEVÄRMARE PÅ
Värmaren är påslagen och arbetar.
TIDUR AKTIVT
FÖR BRÄNSLEVÄRMARE
Påminnelse om att
värmaren kommer
att starta på inställd
tid efter att bilen
lämnats, då fjärrnyckeln tas ur startlåset.
READ-knapp
Tumhjul1
RESET-knapp1
1
VÄRMARE
AVSTÄNGD LÅG
BATTERINIVÅ
Värmaren stoppad
av bilens elektronik
för att möjliggöra
motorstart.
VÄRMARE
AVSTÄNGD LÅG
BRÄNSLENIVÅ
Värmaren stoppad
av bilens elektronik
för att möjliggöra
motorstart samt
50 km körning.
Direktstart och direktavstängning
1. Stega med tumhjulet till DIREKTSTART
PARKVÄRMARE AV eller
DIREKTSTART PARKVÄRMARE PÅ.
2. Långa tryck på RESET-knappen skiftar
mellan de båda alternativen.
03
DIREKTSTART PARKVÄRMARE PÅ: Parkeringsvärmaren påslagen manuellt eller med
programmerat tidur.
DIREKTSTART PARKVÄRMARE AV: Parkeringsvärmaren avstängd.
Vid direktstart av värmaren kommer den att
vara aktiverad i 50 minuter.
Uppvärmningen av kupén startar så fort
motorns kylvätska uppnått rätt temperatur.
OBS
Bilen kan startas och köras medan parkeringsvärmaren är igång.
Utan funktion i de bilar som saknar färddator, bränsledriven parkeringsvärmare samt stabilitets- och dragkraftssystem.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
97
03 Klimat
Bränsledriven motor- och kupévärmare*
Inställning av tidur
Med tiduren anges den tidpunkt då bilen ska
användas och vara uppvärmd.
Välj mellan TIDUR 1 och TIDUR 2.
03
1. Stega med tumhjulet till PARKVÄRM
TIDUR --:-- PÅ.
2. Gör ett långt tryck (ca 2 sekunder) på
RESET-knappen för att komma till den
blinkande tidinställningen.
3. Välj önskad timme med tumhjulet.
4. Tryck kort på RESET för att komma till
minutinställningen.
2. Stega fram till text PARKVÄRM TIDUR 1
eller PARKVÄRM TIDUR 2 med tumhjulet.
Texten PÅ blinkar i displayen.
3. Tryck på RESET.
Texten AV visas med fast sken och värmaren stängs av.
En tidurstartad värmare kan även stängas av
enligt instruktionen i avsnittet "Direktstart och
direktavstängning".
Klocka/tidur
Värmarens tidur är kopplade till bilens klocka.
5. Välj önskad minut med tumhjulet.
6. Tryck kort på RESET för att bekräfta
inställningen.
7. Tryck på RESET för att aktivera tiduren.
Efter inställning av TIDUR 1 kan en andra tid
programmeras i TIDUR 2 genom att stega dit
med tumhjulet.
Inställning av den alternativa tiden görs på
samma sätt som för TIDUR 1.
Avstängning av tidurstartad värmare
En tidurstartad värmare kan stängas av manuellt, innan tiduret gör det. Gör så här:
1. Tryck på READ-knappen.
98
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
OBS
Om bilens klocka ställs om, raderas eventuellt gjord programmering av tiduren.
03 Klimat
Bränsledriven tillskottsvärmare* (diesel)
Tillskottsvärmare (diesel)
I dieseldrivna bilar kan tillskottsvärmaren
behövas för att uppnå rätt temperatur i motor
och kupé vid kallt väder.
Värmaren startar automatiskt när extra värme
behövs då motorn är igång.
03
Värmaren stängs av automatiskt när rätt temperatur uppnåtts eller när motorn stängs av.
OBS
Tillskottsvärmaren kan inte sättas på eller
stängas av manuellt utan kontrolleras
enbart av bilens elektronik.
När tillskottsvärmaren är aktiv kan rök
komma från bilens undersida, vilket är helt
normalt.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
99
Framstolar.............................................................................................
Kupébelysning......................................................................................
Förvaringsplatser i kupén......................................................................
Baksäte.................................................................................................
Lastutrymme.........................................................................................
100
102
105
108
112
114
INTERIÖR
04 Interiör
Framstolar
Sittställning, manuell stol
Ändra svankstödet1 (förarstolen och passagerarstolen*), vrid ratten.
Ändra ryggstödets lutning, vrid ratten.
Manöverpanel för elmanövrerad stol*.
Sittdynans framkant upp/ner
Stol framåt/bakåt
VARNING
Ställ in rätt körställning på förarstolen och
justera säkerhetsbältet, se sidan 16, innan
körning påbörjas, aldrig under färd.
04
Sittställning, elmanövrerad stol*
Förar- och passagerarstolen kan ställas in för
optimal sitt- och körställning.
Framåt/bakåt, lyft handtaget för att ställa in
rätt avstånd till ratt och pedaler. Kontrollera
att stolen är spärrad efter att inställningen
ändrats.
102
Gäller även elmanövrerad stol.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
G020199
Höja/sänka sittdynans framkant (förarstolen och passagerarstolen*), pumpa upp/
ned.
1
Stol upp/ner
Ryggstödslutning
Ett överbelastningsskydd utlöses om någon
stol blockeras. Om det händer, slå av tändningen och vänta en kort stund innan stolen
manövreras igen. Endast en av stolens inställningar kan justeras åt gången.
Kontrollera att stolen är i låst läge.
Höja/sänka stolen (förarsidan och passagerarsidan*), pumpa upp/ned.
Inställning av stolen kan göras en viss tid efter
att dörren har låsts upp med fjärrnyckeln utan
att nyckeln har satts i startlåset. Stolen kan alltid ställas in i nyckelläge I eller II.
04 Interiör
Framstolar
Minnesfunktion
VARNING
Fällning av ryggstöd i framsätet*
Klämrisk. Se till att barn inte leker med reglagen.
Kontrollera att inga föremål finns framför,
bakom eller under stolen vid inställning.
Försäkra dig om att ingen av passagerarna
i baksätet kan komma i kläm.
G020200
Minne i fjärrnyckel
Förarstolens inställningar lagras i minnet till
den fjärrnyckel som bilen låses med. När bilen
låses upp med samma fjärrnyckel intar förarstolen de lagrade inställningarna när förardörren öppnas.
Knappar för minnesfunktion.
Lagra inställning
1. Ställ in stolen.
2. Håll knapp M intryckt, samtidigt som
knapp 1, 2 eller 3 trycks in.
Använda lagrad inställning
Tryck in en av minnesknapparna 1–3 tills stolen
stannar. Om knappen släpps kommer stolens
rörelse att avbrytas.
OBS
Fjärrnyckelns minne är oberoende av stolens minne.
04
Passagerarstolens rygg kan fällas framåt för att
ge plats för lång last.
1. Skjut stolen så långt bak som möjligt.
2. Ställ in ryggstödet till upprätt läge 90 grader.
3. Lyft spärrarna på ryggstödets baksida
samtidigt som det fälls framåt.
4. Skjut fram stolen så att nackskyddet
"låses" fast under handskfacket.
Nödstopp
Om stolen oavsiktligt kommer i rörelse, tryck
på någon av stolens inställningsknappar eller
minnesknappar så stannar stolen.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
103
04 Interiör
Framstolar
Iläggsmattor*
Volvo tillhandahåller iläggsmattor speciellt tillverkade för din bil.
VARNING
Kontrollera innan färd att iläggsmattan vid
förarplatsen är ordentligt nedstucken och
förankrad i piggarna för att inte komma i
kläm vid och under pedalerna.
04
104
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
04 Interiör
Kupébelysning
Läslampor och kupébelysning
Make up-spegel*
Främre takbelysning
Läslamporna fram tänds eller släcks med ett
tryck på respektive knapp i takkonsolen.
Bakre takbelysning
G020210
G020201
04
G030855
Reglage i takkonsolen för främre läslampor och
kupébelysning.
Läslampa vänster, på/av
Kupébelysning
Läslampa höger, på/av
Läslampor bak.
Läslampa vänster bak, på/av
Läslampa höger bak, på/av
All belysning i kupén kan tändas i nyckelläge I
och II samt när motorn är igång. Belysningen
kan även aktiveras inom 30 minuter efter det
att:
Lamporna tänds eller släcks med ett tryck på
respektive knapp.
• motorn stängts av och fjärrnyckeln är i
Instegsbelysning
läge 0
•
bilen har låsts upp men motorn har inte
startats.
Lampan tänds respektive släcks automatiskt
då locket öppnas eller stängs.
Handskfacksbelysning
Handskfacksbelysningen tänds respektive
släcks när luckan öppnas eller stängs.
Instegsbelysningen (och kupébelysningen)
tänds respektive släcks när en sidodörr öppnas eller stängs.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
105
04 Interiör
Kupébelysning
Belysning lastutrymme
Belysningen i lastutrymmet tänds respektive
släcks då bakluckan öppnas eller stängs.
Belysningsautomatik
Med knapp (2), se sidan 105, kan tre lägen väljas för belysningen i kupén:
• Av – höger sida (märkt med 0) nedtryckt,
belysningsautomatiken är avstängd.
04
• Neutralläge – belysningsautomatiken är
aktiverad. Dimmerfunktionen är aktiv.
• På – vänster sida nedtryckt, kupébelysningen är tänd.
Neutralläge
När knapp (2) är i neutralläge tänds och släcks
kupébelysningen automatiskt enligt nedanstående.
Kupébelysningen tänds och förblir tänd i
30 sekunder om:
• bilen låses upp med fjärrnyckel eller
nyckelblad.
• motorn stannats och fjärrnyckeln vridits till
läge 0.
Kupébelysningen släcks när:
• motorn startar
• bilen låses med nyckel eller fjärrnyckel.
106
Kupébelysningen tänds och förblir tänd i
5 minuter om någon av dörrarna är öppen.
Om någon belysning tänds manuellt och bilen
låses kommer den att släckas automatiskt efter
5 minuter.
04 Interiör
Kupébelysning
04
107
04 Interiör
Förvaringsplatser i kupén
Förvaringsplatser
04
108
04 Interiör
Förvaringsplatser i kupén
Förvaringsficka på framstolarnas baksida.
Handskfack
Kavajhållare
Förvaringsfack i dörrpanel med mugghållare.
Biljettklämma
Förvaringsficka i framkant på framstolarnas sittdynor.
Handskfack
Förvaringsfack (t.ex. för cd-skivor) och
mugghållare*) och förvaringsfack bakom
mittkonsolen.
Kavajhållare, endast för lätta plagg.
Förvaringsfack och mugghållare.
Förvaringsficka* i framkant på mittenbaksätets sittdyna.
VARNING
Se till att inga hårda, skarpa eller tunga föremål ligger eller sticker ut så att de kan
orsaka personskador vid en kraftig
inbromsning.
G024208
Flaskhållare*
04
Här kan t.ex. bilens instruktionsbok och kartor
förvaras. Även hållare för mynt, pennor och
bensinkort finns.
Kavajhållaren finns på passagerarstolens
nackskydd. Häng endast lätta plagg på hållaren.
Handskfacket kan låsas med fjärrnyckelns löstagbara nyckelblad. Mer information finns på
sidan 121.
Spänn alltid fast stora och tunga saker med
säkerhetsbältet eller lastsäkringsband.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
109
04 Interiör
Förvaringsplatser i kupén
Förvaring under främre armstödet
Mugghållare i mittkonsolen
Under armstödet finns ett förvaringsutrymme.
Det finns även ett mindre förvaringsutrymme i
det delbara armstödet. Tryck på den mindre
knappen och lyft armstödet för att öppna det
grunda facket. Tryck på den större knappen
och lyft armstödet för att öppna det djupare
facket.
I det djupare facket finns det plats för
10 stycken vanliga cd-fodral. Fodralen måste
förvaras stående på högkant för att alla 10 ska
få plats.
G018372
G026704
G018371
04
Under jalusiet finns utrymme för en dubbel
mugghållare. Utrymmet kan användas för förvaring genom att mugghållaren lyfts ur. Lyft i
mugghållarens bakkant där ett urtag finns.
Om mugghållaren ska monteras – passa först
in mugghållarens två styrklackar i de två urtagen i utrymmets framkant och tryck sedan ner
mugghållarens bakkant.
Stäng jalusiet genom att underifrån ta tag i
dess framkant och dra framåt.
110
04 Interiör
Förvaringsplatser i kupén
Förvaringsfack bakom växelspaken
Flaskhållare*
Askkopp*
Då knappar inte finns för parkeringshjälp och
BLIS, se sidorna 167 och 169, kan utrymmet
användas som förvaringsfack.
VARNING
Föremål som placerats i förvaringsfacken
får inte hindra parkeringsbromsspaken när
denna är åtdragen.
En flaskhållare för större flaskor är placerad
bak på tunnelkonsolen.
G019622
G017441
04
En askkopp är placerad bak på tunnelkonsolen.
Öppna askkoppen genom att dra ut luckans
överkant.
För att tömma askkoppen:
1. Tryck ned spärren, se föregående bild, och
tippa luckan utåt.
2. Lyft sedan ut askkoppen.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
111
04 Interiör
Baksäte
Nackskydd bak
Fällning av ryggstöd i baksätet
VIKTIGT
När ryggstödet ska fällas får det inte finnas
något föremål i baksätet. Säkerhetsbältena
får inte heller vara kopplade. Risk finns
annars att det uppstår skada på baksätets
klädsel.
VIKTIGT
Nackskydden kan skadas om de inte
avlägsnas helt vid lastning. Även nackskyddet i mitten måste avlägsnas vid tung last.
04
För att sänka nackskyddet måste knappen vid
det högra röret tryckas in samtidigt som nackskyddet trycks ner. För att ta loss nackskyddet
helt måste knappen vid det högra röret tryckas
in samtidigt som nackskyddet dras loss.
G020790
Alla nackskydd regleras i höjdled efter passagerarens längd. Nackskyddets överkant regleras till mitten av bakhuvudet. Skjut nackskyddet uppåt efter behov.
Fällning av ryggstöd.
Bakkant av sittdyna
Låsspärr
Fällning av ryggstöd
Placering av nackskydd under sittdyna
112
Ryggstöden i baksätet kan fällas framåt, tillsammans eller var för sig, för att underlätta
frakt av långa föremål. För att inte bältesbandet
ska skadas eller klämmas fast när ryggstöden
fälls upp eller ner bör de hängas upp i instegshandtagets krok.
1. Häng upp bältesbandet innan ryggstöden
fälls ned eller upp.
04 Interiör
Baksäte
2. Lyft i sittdynans bakkant (1) för att fälla fram
sittdynorna.
3. Dra upp och fram låsspärren (2) för att lösgöra ryggstödet. En röd indikering vid låsspärren visar att ryggstödet inte längre är
spärrat.
4. Fäll ryggstöden (3) halvvägs framåt och ta
bort nackskydden på ytterplatserna. Mittplatsens nackskydd tas bort för att få ett
helt plant golv.
5. Placera nackskydden i plasthylsorna på de
uppfällda sittdynornas undersidor (4).
04
OBS
När ryggstödet har fällts tillbaka ska den
röda indikeringen inte visas längre. Om den
fortfarande visas är ryggstödet inte spärrat.
VARNING
Glöm inte att ta ner bältesbandet igen när
ryggstöden har fällts upp.
113
04 Interiör
Lastutrymme
Skyddsnät*
2. Gör motsvarande på andra sidan. Nätets
fästen fjädrar in, så dra nätet över mot det
vänstra fästet för att få det på plats.
Skyddsgaller*
3. Kontrollera att skyddsnätets fästen sitter
ordentligt fast i takpanelens fästen.
Användning vid nedfällda ryggstöd
Skyddsnätet kan också användas vid nerfällda
ryggstöd. Använd då takpanelens främre fästen.
04
Det utdragbara skyddsnätets förvaringskassett monteras på ryggstödets baksida.
Användning av skyddsnät vid uppfällda
ryggstöd.
1. Dra ut skyddsnätet rakt bakåt. Dra ut det
högra fästet och håll det utdraget och för
in fästet i det bakre stora urtaget i takpanelens bakre fäste. För sedan fram fästet
till det främre urtaget. Fästet måste tryckas
in i urtaget så att "klacken" kommer över
avsmalningen mellan det främre och bakre
urtaget.
114
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
1. Dra tillbaka nätets ena fäste till det större
urtaget och dra ut det.
G014730
G020768
Borttagning av skyddsnät
2. Ta loss det andra fästet på samma sätt.
Borttagning av lastnätets
förvaringskassett.
1. Fäll hela ryggstödet.
2. Skjut kassetten utåt tills den är frigjord från
fästkonsolerna.
VARNING
Last i lastutrymmet måste förankras väl
även om skyddsnätet är korrekt monterat.
Skyddsgallret hindrar last eller husdjur från att
åka fram i kupén vid häftiga inbromsningar.
Gallret måste alltid, av säkerhetsskäl, fästas
och förankras på rätt sätt.
Uppfällning
Då skyddsgallret är i vägen kan det vikas upp
mot taket:
1. Fatta tag längst ner i skyddsgallrets båge.
2. Dra rakt bakåt och uppåt. Släpp sedan.
Gasdämparna gör att gallret inte faller ned.
För nedfällning, följ omvänd ordning.
04 Interiör
Lastutrymme
Borttagning
Insynsskydd*
4. Knappen fjädrar tillbaka då insynsskyddet
är rätt placerat.
Gör så här för att ta bort skyddsgallret:
5. Upprepa proceduren på motsatt sida.
1. Fäll fram baksätets ryggstöd något (för att
avlasta gasdämparna).
2. Ta bort skyddshattarna över muttrarna
som håller skyddsgallret på båda sidorna.
3. Skruva ur muttrarna tills gängorna är jämns
med mutterns kant.
4. Vrid gallret bakåt i bilen en aning så går det
fritt från klädseln. Vinkla inte gallret för
mycket eftersom det då kilar fast och kan
bli svårt att dra ur.
5. Gör samma sak med det andra fästet och
lyft sedan försiktigt ut gallret.
Insynsskydd.
Fastsättning
Montering av insynsskydd.
För att sätta dit skyddsgallret:
1. Följ anvisningen i omvänd ordning.
Gör så här för att montera insynsskyddet:
2. Dra de båda muttrarna med 24 Nm.
1. För insynsskyddets främre del bakåt/över
kassetten.
Vid osäkerhet om borttagning eller fastsättning
av skyddsgallret, rådfråga en verkstad – en
auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
2. Placera sedan insynsskyddet i sina spår
utmed sidopanelerna, längst in i lastutrymmet.
3. Skjut knappen framåt så att låshakarna
dras in. Tryck därefter insynsskyddet neråt
i spåret.
G020767
G020766
04
6. Kontrollera att insynsskyddet sitter fast i
lastutrymmet.
7. Placera insynsskyddets främre del i de kilformade spåren på sidopanelarna, mot
baksätet.
8. Insynsskyddet är nu klart att användas.
VARNING
Placera inte några föremål på insynsskyddet eller på dess främre del.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
115
04 Interiör
Lastutrymme
Användning
Dra insynsskyddet över bagaget och haka fast
hakarna i spåren på de bakre stolparna i lastutrymmet.
Borttagning av insynsskydd.
Lastsäkringsöglor*
2. Dra ut skyddsnätet snett bakåt.
3. Fäll tillbaka ryggstöden.
2. Skjut knappen framåt, lyft upp insynsskyddets ena ände. Upprepa på motsatt sida.
Tag sedan ut insynsskyddet.
4. Kroka i nätet i takpanelens fästen enligt
samma beskrivning som vid uppfällda
ryggstöd.
OBS
När ryggstödet har fällts tillbaka ska den
röda indikeringen inte visas längre. Om den
fortfarande visas är ryggstödet inte spärrat.
Användning av skyddsnät i
kombination med insynsskydd
G014757
1. Lyft upp insynsskyddets främre del, för det
bakåt, låt det sedan hänga fritt.
04
1. Fäll fram ryggstöden en aning för att
komma åt skyddsnätskassetten. Börja
med 40 %-delen.
G020769
Lastsäkringsöglorna används till att fästa
spännband eller nät som ska förankra gods i
lastutrymmet.
116
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
04 Interiör
Lastutrymme
Eluttag i lastutrymme*
Bärkassehållare*
G014756
04
Fäll ned locket för att komma åt eluttaget. Det
fungerar oavsett om tändningen är påslagen
eller inte.
OBS
Tänk på att användning av eluttaget med
motorn avslagen medför risk för urladdning
av bilens startbatteri.
Bärkassehållaren håller kassar på plats och
förhindrar att de välter så att innehållet sprids
runt i lastutrymmet.
1. Fäll upp luckan i lastutrymmet.
2. Spänn fast bärkassarna med hjälp av
spännbandet.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
117
Fjärrnyckel med nyckelblad..................................................................
Låspunkter............................................................................................
Keyless drive*........................................................................................
Batteri i fjärrnyckel................................................................................
Låsning och upplåsning........................................................................
Barnsäkerhetsspärr...............................................................................
Larm*.....................................................................................................
118
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
120
123
124
127
128
131
132
LÅS OCH LARM
05 Lås och larm
Fjärrnyckel med nyckelblad
Fjärrnyckel
Förlust av fjärrnyckel
Bilen levereras med 2 stycken fjärrnycklar.
Om någon av fjärrnycklarna förloras ska bilens
återstående fjärrnycklar tas med till en Volvoverkstad – en auktoriserad Volvoverkstad
rekommenderas. I stöldförebyggande syfte
måste den förlorade fjärrnyckelns kod raderas
ur systemet.
Nyckelbladens unika kod finns hos auktoriserade Volvoverkstäder, vilka rekommenderas
vid beställning av nya nyckelblad.
Maximalt 6 stycken fjärrnycklar/nyckelblad till
en och samma bil kan programmeras och
användas.
05
Indikering med blinkningar vid låsning/
upplåsning
När bilen låses upp med fjärrnyckeln eller Keyless drive-systemet, indikerar bilens körriktningsvisare med två korta blinkningar att upplåsningen utförts korrekt.
Vid låsning sker indikeringen med en lång
blinkning och endast om alla lås är låsta, efter
att dörrar och baklucka stängts.
I Menysystemet under Personliga inställningar
är det möjligt att koppla bort indikeringen med
blinkningar. Då går det inte längre att utläsa om
korrekt låsstatus erhållits, se sidan 81.
120
Elektronisk startspärr
Fjärrnycklarna är försedda med kodade chips.
Koden måste stämma överens med läsaren
(mottagaren) i startlåset. Motorn kan endast
startas om rätt fjärrnyckel med korrekt kod
används.
G019402
Fjärrnycklarna innehåller löstagbara nyckelblad av metall för mekanisk låsning/upplåsning
av förardörr och handskfack.
Fjärrnyckelfunktioner
Låsning – Låser samtliga dörrar och baklucka. Ett långt tryck (minst 2 sekunder)
stänger även sidorutorna och takluckan.
VARNING
Om taklucka och rutor stängs med fjärrnyckeln, kontrollera att ingen får händerna i
kläm.
05 Lås och larm
Fjärrnyckel med nyckelblad
Upplåsning – Låser upp dörrarna och bakluckan. Ett långt tryck (minst 4 sekunder)
öppnar även sidorutorna.
Löstagbart nyckelblad
Skjut den fjäderbelastade spärren åt sidan.
Dra samtidigt ut nyckelbladet.
Trygghetsbelysning – Tänder belysningen på avstånd – lyser upp området runt
bil parkerad på mörk plats. Ett tryck på
knappen tänder innerbelysning, positions-/parkeringsljus, nummerskyltsbelysning och lampor i de yttre backspeglarna
(tillval). Belysningen släcks automatiskt
efter 30, 60 eller 90 sekunder. För tidsinställning, se sidan 81.
Fastsättning av nyckelblad
Var försiktig när nyckelbladet sätts tillbaka på
sin plats i fjärrnyckeln.
1. Håll fjärrnyckeln med den spetsiga änden
ner och släpp ner nyckelbladet i sitt spår.
2. Tryck lätt på nyckelbladet för att låsa det i
spärrat läge. Ett "klick" hörs.
Panikfunktion – Används för att i nödfall
söka omgivningens uppmärksamhet. Om
den röda knappen hålls intryckt i mins
t 3 sekunder eller trycks in 2 gånger ino
m 3 sekunder, aktiveras blinkers och signalhorn. Larmet kan stängas av med
samma knapp, efter att ha larmat minst
5 sekunder. I annat fall stängs det av efter
30 sekunder.
G019403
Baklucka – Ett tryck på knappen låser upp
enbart bakluckan1.
Med fjärrnyckelns löstagbara nyckelblad kan:
• förardörren öppnas manuellt om centrallåset inte kan aktiveras med fjärrnyckeln, se
sidan 125.
• åtkomst till handskfacket spärras, se
sidan 122.
• bakdörrarnas mekaniska barnsäkerhets-
Upplåsning dörr med nyckelblad
Om centrallåset inte kan aktiveras med fjärrnyckeln, t.ex. om batterierna är slut, kan förardörren låsas upp och öppnas på följande sätt:
05
1. Stick in nyckelbladet i förardörrens nyckelhål.
2. Vrid bladet 45 grader medurs och öppna
dörren.
Se även bild och mer information på sidan
125.
spärr aktiveras/deaktiveras, se sidan 131.
VIKTIGT
Fjärrnyckelns smala del är extra känslig
eftersom chipset sitter där. Motorn kan inte
startas om chipset förstörs.
1
• PACOS* aktiveras/deaktiveras, se
sidan 22.
Losstagning av nyckelblad
För att ta fram nyckelbladet ur fjärrnyckeln:
OBS
När förardörren låses upp med nyckelbladet
och öppnas, utlöses larmet. Det stängs av
genom att sätta fjärrnyckeln i startlåset, se
sidan 133.
Funktionen låser upp luckan – den öppnas inte.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
121
05 Lås och larm
Fjärrnyckel med nyckelblad
Låsning av handskfack
OBS
Fjärrnyckel utan nyckelblad kan inte låsa
upp handskfacket.
G020034
Funktionen kan med fördel användas när
bilen lämnas till service, hotell eller liknande.
05
Handskfacket låses.
Handskfacket kan endast låsas/låsas upp med
fjärrnyckelns löstagbara nyckelblad. (För information om nyckelblad, se sidan 121.)
Skjut in nyckelbladet i handskfackets lås.
Vrid nyckelbladet 90 grader medurs.
Nyckelhålet är horisontellt i låst läge.
Dra ut nyckelbladet.
122
Upplåsning sker i omvänd ordning.
05 Lås och larm
G019450
Låspunkter
Låspunkter för fjärrnyckel med nyckelblad.
05
Låspunkter för fjärrnyckel utan nyckelblad.
123
05 Lås och larm
Keyless drive*
Nyckellöst lås- och startsystem
Fjärrnyckeln inom maximalt 1,5 m från
bilen
För att en dörr eller bakluckan ska kunna öppnas måste en fjärrnyckel finnas inom maximalt
ca 1,5 m avstånd från bilens dörrhandtag eller
baklucka.
Det innebär att den som skall öppna en dörr
måste bära fjärrnyckeln med sig. Det går inte
att öppna en dörr om fjärrnyckeln befinner sig
på andra sidan av bilen.
G019451
Det gråmarkerade fältet i bilden illustrerar det
område som täcks in av systemets antenner.
05
Täckningsområde för keyless-funktion
Med Keyless Drive-systemet kan bilen låsas
upp, köras och låsas utan nyckel. Det räcker
att ha fjärrnyckeln med sig i fickan eller i
väskan.
Systemet gör det bekvämare att öppna bilen
t.ex. med bärkassar i en hand och ett barn i den
andra. Du slipper ta fram eller leta efter fjärrnyckeln.
Bilens två fjärrnycklar har keyless-funktion. Det
går att beställa flera. Systemet kan hantera upp
till sex fjärrnycklar med keyless-funktion.
124
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Om någon lämnar bilen och tar med sig en
fjärrnyckel med keyless-funktionen så visas ett
varningsmeddelande i informationsdisplayen
samtidigt som en ljudpåminnelse hörs. Varningsmeddelandet försvinner när fjärrnyckeln
återförts till bilen eller då startvredet vridits till
läge 0. Varningen kommer endast om nyckelvredet är i läge I eller II efter det att någon öppnat och stängt en dörr.
När fjärrnyckeln återförts till bilen försvinner
varningsmeddelandet och ljudpåminnelsen
efter att något av nedanstående gjorts:
• en dörr har öppnats och stängts
• startvredet har vridits till läge 0
• READ-knappen har tryckts in.
Lämna aldrig någon fjärrnyckel i bilen
Om en fjärrnyckel med keyless-funktion glömts
kvar i bilen så passiveras den när bilen låses.
Ingen obehörig kan då öppna dörren.
Om någon bryter sig in bilen och hittar fjärrnyckeln så kan den aktiveras och användas
igen. Hantera därför alla fjärrnycklar med
samma varsamhet.
Störningar i fjärrnyckelns funktion
Keyless-funktionen kan störas av elektromagnetiska fält och avskärmning.
OBS
Placera/förvara inte fjärrnyckeln nära en
mobiltelefon eller metallföremål – inte närmare än 10–15 cm.
Om störningar ändå uppstår, använd fjärrnyckeln och nyckelbladet på vanligt sätt, se
sidan 120.
05 Lås och larm
Keyless drive*
Låsning
OBS
Upplåsning dörr med nyckelblad
På bil med Keyless drive-system och automatisk växellåda måste växelväljaren föras
till P-läget och startvredet vridas till 0-läget.
I annat fall kan bilen varken låsas eller larmas.
Upplåsning
Bilar med Keyless-system har en knapp på dörrarnas ytterhandtag.
När fjärrnyckeln är inom det område som täcks
av systemets antenner, låses dörrarna och
bakluckan på följande sätt:
Tryck in låsknappen på ett av dörrhandtagen.
Alla dörrar måste vara stängda innan låsknappen trycks in. I annat fall låses de inte.
När bilen låses åker låsknapparna på insidan
av dörrarna ner.
1. Öppna dörrarna genom att dra i respektive
dörrhandtag.
2. Öppna bakluckan genom att trycka underifrån på bakluckans öppningsknapp och
lyft bakluckan.
Om keyless-funktionen i fjärrnyckeln av någon
anledning inte fungerar kan bilen låsas upp
med hjälp av fjärrnyckelfunktionerna, se
sidan 120.
Elmanövrerad stol – minnesfunktion i
fjärrnyckeln
Om flera personer med keyless-funktion i fjärrnyckeln stiger in i bilen så får den som först
öppnar dörren sin inställning av förarstolen.
G020225
G020033
När fjärrnyckeln är inom det område som täcks
av systemets antenner:
05
Om centrallåset inte kan aktiveras med fjärrnyckeln, t.ex. om batterierna är slut, kan förardörren öppnas på följande sätt:
1. För att komma åt nyckelhålet: Bänd försiktigt loss plastkåpan på handtaget genom
att föra in nyckelbladet i hålet på plastkåpans undersida.
2. Lås upp dörren med nyckelbladet.
OBS
När förardörren låses upp med nyckelbladet
och öppnas, utlöses larmet. Det stängs av
genom att sätta fjärrnyckeln i startlåset, se
sidan 133.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
125
05 Lås och larm
Keyless drive*
Antennplacering
VARNING
Personer med inopererad pacemaker bör
inte komma närmare Keyless-systemets
antenner än 22 cm med pacemakern. Detta
för att omöjliggöra störningar mellan pacemakern och Keyless-systemet.
Personliga inställningar
G020074
För keyless-funktionerna kan personliga
inställningar göras, se sidan 81.
05
Keyless-systemet har ett antal inbyggda
antenner utplacerade i bilen:
Stötfångare bak, mitten insida
Dörrhandtag, vänster bak
Lastutrymme, mitten längst in under golv
Dörrhandtag, höger bak
Mittkonsol, under bakre del
Mittkonsol, under främre del
126
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
05 Lås och larm
Batteri i fjärrnyckel
Svagt batteri i fjärrnyckel
När batteriet börjar närma sig punkten där fullgod funktion inte kan garanteras, tänds inforoch displayen visar BYT
mationssymbolen
BATTERI I BILNYCKELN eller BILNYCKEL
BYT BATTERI .
Byte av batteri i fjärrnyckel
3. Titta noga hur batteriets (+)- och (–)-sida är
monterat (en skiss finns under locket).
4. Bänd bort och byt batteriet. Undvik att
vidröra batteriet och dess kontaktytor med
fingrarna.
5. Sätt tillbaka locket och tryck fast det.
> Se till att det uttjänta batteriet blir
omhändertaget på ett miljöanpassat
sätt.
G019406
05
Om låsen vid upprepade tillfällen inte reagerar
på signal från fjärrnyckeln vid normalt avstånd,
bör batteriet bytas (typ CR 2450, 3 V).
1. Lägg fjärrnyckeln med knappsatsen nedåt
och bänd upp locket med en liten mejsel.
2. Lyft av locket.
127
05 Lås och larm
Låsning och upplåsning
Låsning/upplåsning från utsidan
Snabbstängning
För bilar med Keyless-system, se sidan 124.
Ett långt tryck (minst 2 sekunder) på fjärrnyckelns låsknapp stänger alla rutor och taklucka*
samtidigt.
Upplåsning
Med fjärrnyckelns upplåsningsknapp kan bilen
låsas upp på två olika sätt (välj i personliga
inställningar, se sidan 81):
• Med ett tryck låsa upp dörrarna och bak•
Låsning/upplåsning från insidan
Baklucka
Upplåsning
luckan
Upplåsning av enbart bakluckan:
Med ett tryck låsa upp förardörren och
med ytterligare ett tryck låsa upp de andra
dörrarna samt bakluckan.
Tryck på fjärrnyckelns knapp för upplåsning av bakluckan.
05
Fjärrnyckelns låsknapp låser dörrarna och bakluckan samtidigt.
Om dörrarna är låsta när bakluckan stängs
låses den inte. Lås med fjärrnyckelns låsknapp
eller inifrån med centrallåsknappen för att både
dörrarna och bakluckan ska låsas.
OBS
Bilen går att låsa även om bakluckan är
öppen – när luckan sedan stängs finns risk
att nycklarna blir inlåsta*.
VARNING
Var uppmärksam på risken för att bli inlåst i
bilen då den låses utifrån med fjärrnyckeln –
det går därefter inte att öppna några dörrar
inifrån med dörreglagen. Läs mer om det i
avsnitt "Blockerat låsläge" längre fram.
128
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Automatisk återlåsning
Om ingen av dörrarna eller bakluckan öppnats
inom 2 minuter efter upplåsning, låses alla lås
igen automatiskt (gäller inte vid låsning från
insidan). Denna funktion minskar risken att
bilen oavsiktligt lämnas olåst. (För bilar med
Larm, se sidan 133.)
G007451
Låsning
Låsning
Med centrallåsknappen på förardörren kan
dörrarna och bakluckan låsas eller låsas upp
samtidigt.
Upplåsning
Det går inte att låsa upp en dörr genom att dra
upp dess låsknapp.
Tryck in centrallåsknappens övre del
.
Genomvädringsfunktion
Tryck in centrallåsknappens övre del
.
Ett långt tryck (minst 4 sekunder) öppnar
även alla sidorutor samtidigt – för att t.ex.
snabbt vädra ur kupén vid varmt väder.
05 Lås och larm
Låsning och upplåsning
Låsning
Tryck in centrallåsknappens nedre del
.
Ett långt tryck (minst 2 sekunder) stänger
även alla rutor och takluckan* samtidigt.
Samtliga dörrar kan låsas med respektive dörrs
låsknapp.
Öppning av dörrar
När dörrarna är låsta från insidan:
Dra två gånger i handtaget, dörren låses
upp och öppnas.
Blockerat låsläge*1
Blockerat låsläge innebär att dörrarna inte kan
öppnas från insidan om de är låsta med fjärrnyckeln.
Blockerat låsläge aktiveras med fjärrnyckeln
och inträder med 10–25 sekunders fördröjning
efter att dörrarna har låsts.
Bilen kan endast låsas upp med fjärrnyckeln
vid Blockerat låsläge. Förardörren kan även
låsas upp manuellt med fjärrnyckelns löstagbara nyckelblad – se sidan 121.
VARNING
Automatisk låsning
Då bilens hastighet överskrider 7 km/h låses
dörrar och baklucka automatiskt.
När funktionen är aktiverad och dörrarna har
låsts kan de öppnas på två sätt:
• Dra två gånger i något av dörröppningshandtagen
• Tryck på centrallåsknappens övre del
och dra i dörröppningshandtaget.
Funktionen kan aktiveras/deaktiveras genom
personliga inställningar, se sidan 81.
Lämna inte kvar någon i bilen utan att först
deaktivera funktionen Blockerat låsläge för
att inte riskera att någon blir inlåst.
05
Tillfällig deaktivering
Om någon vill stanna kvar i bilen och dörrarna
måste låsas från utsidan, kan funktionen
Blockerat låsläge tillfälligt stängas av.
Aktiva menyval indikeras med ett kryss.
Display
MENU
EXIT
ENTER
Navigering
1
Endast i kombination med Larm.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
129
05 Lås och larm
Låsning och upplåsning
Deaktivering görs på följande sätt:
1. Gå in i menysystemet under
BILINSTÄLLNINGAR (för utförlig beskrivning av menysystemet, se sidan 81).
2. Välj NEDSATT SKYDD.
3. Välj Aktivera en gång: Instrumentpanelens display visar meddelandet NEDSATT
SKYDD SE HANDBOK och Blockerat låsläge stängs av när bilen låses.
eller
Välj Fråga vid urstigning: Varje gång
nyckeln vrids till läge 0 visar ljudanläggningens display meddelandet Nedsatt
skydd fråga vid urstign. ENTER
minskar skyddet tills motorn startas
igen. EXIT avbryter. – välj då något av
alternativen:
05
OBS
•
Tänk på att larmet aktiveras när bilen
låses.
•
Om någon av dörrarna öppnas inifrån,
utlöses larmet.
• Om Blockerat låsläge ska stängas av:
Tryck ENTER och lås bilen. Observera att
Larmets* rörelse- och lutningssensorer
stängs av samtidigt, se sidan 133.
130
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Nästa gång fjärrnyckeln vrids till nyckelläge II
nollställs systemet och instrumentpanelens
display visar meddelandet FULLT SKYDD
och därmed är Blockerat låsläge samt Larmets
rörelse- och lutningssensorer* åter inkopplade.
eller
• Om låssystemet inte ska förändras: Gör
inget val alls och lås bilen. Eller tryck
EXIT och lås bilen.
05 Lås och larm
Barnsäkerhetsspärr
Elektrisk spärr dörrar och fönster bak*
Manuell spärr bakdörrar
OBS
G014697
Det finns ingen manuell spärr på bilar utrustade med den elektriska barnsäkerhetsspärren.
Manuell spärr i vänster bakdörr.
Dörren kan inte öppnas från insidan.
Dörren kan öppnas från insidan.
Reglaget för manuell barnsäkerhetsspärr sitter
i bakkanten på bakdörrarna och är endast
åtkomligt när dörren är öppen.
För att aktivera eller deaktivera barnsäkerhetsspärren:
1. Ta loss fjärrnyckelns nyckelblad.
2. Vrid reglaget med nyckelbladet.
05
Förardörrens reglagepanel.
När den elektriska barnsäkerhetsspärren är
aktiv kan de bakre:
• fönstren endast öppnas med förardörrens
reglagepanel
• dörrarna inte öppnas inifrån.
1. Barnsäkerhetsspärren aktiveras i nyckelläge I eller II.
2. Tryck på reglaget i förardörren.
Instrumentpanelens display visar ett meddelande.
Lampan i knappen lyser när spärren är
aktiv.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
131
05 Lås och larm
Larm*
Larmsystem
Larmindikator
OBS
När larmet är inkopplat övervakar det kontinuerligt alla larmingångar.
Försök inte själv reparera eller förändra
komponenter som ingår i larmsystemet. Alla
sådana försök kan påverka försäkringsvillkoren.
Larmet löser ut om:
• en dörr, motorhuven eller bakluckan öppnas
Inkoppling av larmfunktion
• en icke godkänd nyckel används i start-
låset eller om låset utsätts för åverkan
• en rörelse detekteras i passagerarutrymmet (om det är utrustat med rörelsesensor)
• bilen lyfts eller bogseras iväg (om den är
05
G020227
utrustad med lutningssensor)
• startbatteriets kabel kopplas ifrån
• någon försöker koppla bort sirenen.
VIKTIGT
Larmet är helt inkopplat när bilens körriktningsvisare gjort en lång blinksignal och
dioden på instrumentpanelen blinkar en
gång varannan sekund.
En röd lysdiod på instrumentpanelens ovansida visar larmsystemets status:
• Dioden släckt – Larmet är frånkopplat.
• Dioden blinkar en gång varannan sekund –
Larmet är inkopplat.
•
Dioden blinkar snabbt efter frånkoppling
av larmet och fram till dess att nyckelläge
II aktiveras – Larmet har varit utlöst.
Om ett fel uppstått i larmsystemet visas ett
meddelande i displayen. Kontakta då en verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad
rekommenderas.
132
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Tryck på fjärrnyckelns låsknapp. En lång
blinksignal från bilens körriktningsvisare
bekräftar att larmet är inkopplat och att
dörrarna är låsta.
Frånkoppling av larmfunktion
Tryck på fjärrnyckelns upplåsningsknapp.
Två korta blinksignaler från bilens körriktningsvisare bekräftar att larmet är frånkopplat och dörrarna upplåsta.
05 Lås och larm
Larm*
Automatisk återaktivering av larm
Fjärrnyckel ur funktion
Larmsignaler
Funktionen förhindrar att bilen oavsiktligt lämnas med larmet deaktiverat.
Vid larm sker följande:
• En siren ljuder under 25 sekunder eller tills
larmet kopplas ifrån. Sirenen har eget batteri och fungerar oberoende av bilens startbatteri.
Om bilen låsts upp med fjärrnyckeln (och
larmet deaktiverats) men ingen av dörrarna
eller bakluckan öppnats inom 2 minuter, återaktiveras larmet automatiskt. Samtidigt låses
bilen igen.
• Samtliga körriktningsvisare blinkar i
5 minuter eller tills larmet stängs av.
Stänga av utlöst larm
Reducerad larmnivå
För att undvika oavsiktlig aktivering av larmet –
om t.ex. en hund lämnas i låst bil eller vid färd
med biltåg eller bilfärja – bör Rörelse- och lutningssensorer tillfälligt stängas av.
G019420
Tryck på fjärrnyckelns upplåsningsknapp
eller sätt in nyckeln i startlåset.
En bekräftande signal ges genom att körriktningsvisarna avger två korta blinkningar.
Om batterierna i fjärrnyckeln är slut kan larmet
stängas av genom att låsa upp förardörren
manuellt, sätta fjärrnyckeln i startlåset och
vrida den till nyckelläge II.
Om larmet inte kan stängas av med fjärrnyckeln – om t.ex. nyckelns batteri är slut – kan
bilen låsas upp, avlarmas och motorn startas
på följande sätt:
1. Öppna förardörren med det löstagbara
nyckelbladet. Larmet löser ut och sirenen
ljuder.
05
Tillvägagångssättet är detsamma som vid tillfällig urkoppling av Blockerat låsläge – se
sidan 129
Test av larmsystem
Test av rörelsesensor* i kupé
1. Öppna samtliga fönsterrutor.
2. På bilar med Keyless drive-system: Ta
först bort vredet genom att trycka in
spärren (1) och dra ut (2).
2. Koppla in larmfunktionen med fjärrnyckelns låsknapp. Aktiv larmfunktion bekräftas
med en långsamt blinkande larmindikator.
3. Sätt fjärrnyckeln i startlåset (3). Larmet
deaktiveras. Larmlampan blinkar snabbt
tills fjärrnyckeln vridits till nyckelläge II.
3. Vänta 30 sekunder.
4. Testa rörelsesensorn genom att lyfta ut
t.ex. en väska från stolsdynan.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
133
05 Lås och larm
Larm*
> En siren skall nu ljuda och samtliga körriktningsvisare skall blinka.
5. Deaktivera larmet genom att låsa upp med
fjärrnyckeln.
Test av larm för dörrar
1. Koppla in larmfunktionen med fjärrnyckelns låsknapp.
2. Vänta 30 sekunder.
3. Lås upp förardörren med det löstagbara
nyckelbladet.
05
4. Öppna en av dörrarna.
> En siren skall nu ljuda och samtliga körriktningsvisare skall blinka.
5. Deaktivera larmet genom att låsa upp med
fjärrnyckeln.
Test av larm för motorhuv
1. Sitt i bilen och deaktivera rörelsesensorn,
se tidigare avsnitt "Reducerad larmnivå".
2. Sitt kvar i bilen och koppla in larmfunktionen med fjärrnyckelns låsknapp.
3. Vänta 30 sekunder.
4. Öppna motorhuven med handtaget under
instrumentpanelen.
> En siren skall nu ljuda och samtliga körriktningsvisare skall blinka.
134
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
5. Deaktivera larmet genom att låsa upp med
fjärrnyckeln.
05 Lås och larm
05
135
Allmänt..................................................................................................
Bränslepåfyllning...................................................................................
Alkolås*.................................................................................................
Start av motor.......................................................................................
Start av motor – Flexifuel......................................................................
Keyless drive*........................................................................................
Manuell växellåda.................................................................................
Automatväxellåda.................................................................................
DRIVe Start-Stop*.................................................................................
Bromssystemet.....................................................................................
DSTC – Stabilitets- och dragkraftssystem*..........................................
Parkeringshjälp*....................................................................................
BLIS* – Blind Spot Information System................................................
Bogsering och bärgning........................................................................
Starthjälp...............................................................................................
Körning med släpvagn..........................................................................
Draganordning*.....................................................................................
Delbar dragkrok*...................................................................................
Lastning................................................................................................
Anpassning av ljusbild..........................................................................
136
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
138
140
144
148
150
152
153
154
159
163
165
167
169
172
175
176
178
180
184
185
START OCH KÖRNING
06 Start och körning
Allmänt
Ekonomisk körning
Att köra ekonomiskt och spara miljön är att
köra förutseende och mjukt samt att anpassa
körsätt och hastighet till den rådande situationen.
• Kör på högsta möjliga växel, anpassad
efter aktuell trafiksituation och väg – lägre
varvtal ger lägre förbrukning.
• Undvik att köra med öppna fönster.
• Undvik snabba onödiga accelerationer och
häftiga inbromsningar.
• Töm bilen på onödiga saker – ju mer last
desto högre bränsleförbrukning.
• Utnyttja motorbroms vid inbromsning, där
så kan ske utan risk för andra trafikanter.
• Taklast och skidbox ger högre luftmotstånd och höjer bränsleförbrukningen – ta
bort lasthållare som inte används.
06
Vadning
Bilen kan köras genom ett vattendjup på högst
25 cm med en hastighet av högst 10 km/h.
Extra försiktighet ska iakttas vid passage av
strömmande vatten.
VIKTIGT
Motorskada kan uppstå om vatten kommer
in i luftfiltret.
Vid större djup kan vatten komma in i transmissionen. Då minskar oljornas smörjande
förmåga vilket förkortar livslängden på
dessa system.
• Bil med D2-motor och 6-växlad manuell
låda med Start/Stop* startas på 2:ans
växel under normala förhållanden på plan
mark.
Se mer information och fler råd på sidorna 13
och 288.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
VIKTIGT
Låt inte bilen stå med vatten över trösklarna
någon längre stund, det kan orsaka elfel i
bilen.
Vid motorstopp i vatten, prova inte omstart.
Bogsera bilen ur vattnet.
Motor, växellåda och kylsystem
Under speciella förhållanden, vid hård körning
i t.ex. brant terräng och varmt klimat, finns risk
för att motor och drivsystem kan överhettas –
särskilt vid tung last.
För kompletterande information om överhettning vid körning med släpfordon – se
sidan 176.
• Ta bort extraljus som sitter framför grillen
vid körning i varmt klimat.
• Vid risk för överhettning aktiveras en
• Varmkör inte motorn med tomgångskörning utan kör hellre med lätt belastning så
snart det är möjligt – en kall motor drar mer
bränsle än en varm.
138
VARNING
Stäng aldrig av motorn vid färd, exempelvis
i nedförslut, detta inaktiverar viktiga system
såsom styr- och bromsservo.
Vid vadning, håll låg hastighet och stanna inte
bilen. När vattnet passerats, tryck lätt på
bromspedalen och kontrollera att full bromsverkan uppnås. Vatten och t.ex. gyttja kan göra
bromsbeläggen våta med fördröjd bromsverkan som resultat.
• Rengör de elektriska kontakterna för elektrisk motorvärmare och släpvagnskoppling
efter körning i vatten och lera.
inbyggd skyddsfunktion i växellådan som
bl.a. tänder instrumentpanelens gula informationslampa och visar där ett textmeddelande om lämplig åtgärd – följ given
rekommendation.
• Om temperaturvisaren för motorns kylsystem går in i det röda fältet – stanna och låt
motorn gå på tomgång under några
minuter.
06 Start och körning
Allmänt
• Vid överhettning kan bilens luftkonditionering komma att stängas av temporärt.
• Stäng inte av motorn omedelbart vid stopp
efter en hård körning.
OBS
Det är normalt att motorns kylfläkt arbetar
en stund efter att motorn stängts av.
Dieselmotor
Vid körning med hård belastning i varmt klimat
kan motorns kylfläkt bytas ut till en kylfläkt med
större kapacitet än den standardmonterade1.
Kontrollera med närmaste Volvoåterförsäljare
vad som gäller just din bil.
Öppen baklucka
VARNING
Kör inte med öppen baklucka. Giftiga
avgaser kan sugas in i bilen via lastutrymmet.
Överbelasta inte batteriet
Halt väglag
De elektriska funktionerna i bilen belastar startbatteriet olika mycket. Undvik att ha fjärrnyckeln i nyckelläge II när motorn är avstängd.
Använd istället läge I – då förbrukas mindre
ström.
Öva halkkörning under kontrollerade former för
att lära känna bilens reaktioner.
Observera att 12 V-uttaget i lastutrymmet lämnar ström även när fjärrnyckeln är tagen ur
startlåset.
Var även uppmärksam på olika tillbehör som
belastar det elektriska systemet. Använd inte
funktioner som drar mycket ström när motorn
är avstängd. Exempel på sådana funktioner är:
•
•
•
•
vindrutetorkare
ljudanläggning (hög volym)
strålkastare.
Om batterispänningen är låg visar informationsdisplayen texten LÅG BATTERINIVÅ
ENERGISPARLÄGE. Energisparfunktionen
stänger sedan av eller reducerar vissa funktioner, t.ex. kupéfläkt och/eller ljudanläggning.
1
kupéfläkt
06
Ladda då startbatteriet genom att starta
motorn och låt den sedan gå i minst 15
minuter – batteriet laddas bättre under körning än med motorn på tomgång vid stillastående.
För vissa motorer.
139
06 Start och körning
Bränslepåfyllning
Öppning av tanklucka
3. Dra ut locket.
4. Häng upp locket på insidan av tankluckan.
OBS
Sätt tillbaka tanklocket efter tankning. Vrid
tills ett eller flera tydliga klick hörs.
Påfyllning av bränsle
Överfyll inte tanken utan avbryt när pumpmunstycket slår ifrån.
OBS
Glöm ej stänga av bränsledriven värmare innan
tankning!
06
Öppna tankluckan med knappen på belysningspanelen, se sidan 60. Motorn måste vara
avstängd innan luckan går att öppna. Tankluckan är placerad på höger bakskärm.
Stängning
Tryck in luckan tills ett klickande ljud hörs.
Tanklock
1. Vrid tanklocket tills ett påtagligt motstånd
känns.
2. Vrid förbi motståndet till stopp.
140
En överfull tank kan vid varmt väder rinna
över.
Allmänt om bränsle
VARNING
Undvik alltid att inandas bränsleångor och
att få bränslestänk i ögonen.
Vid bränsle i ögonen, ta ut eventuella kontaktlinser och skölj ögonen i rikligt med vatten under minst 15 minuter och sök läkarvård.
Svälj aldrig bränsle. Bränslen som bensin,
bioetanol och blandningar av dessa och
diesel är mycket giftiga och kan orsaka permanenta skador eller dödsfall om de sväljs.
Sök läkarvård omedelbart om bränsle har
svalts.
VARNING
Bränsle med sämre kvalitet än som anges, ska
inte användas då motoreffekt och bränsleförbrukning kan påverkas negativt, se mer information i följande avsnitt Bränsle.
Bränsle som spillts ut på marken kan antändas av avgaserna.
Stäng av bränsledriven värmare innan tankning påbörjas.
Bär aldrig en påslagen mobiltelefon i samband med tankning. Ringsignalen kan
åstadkomma gnistbildning och antända
bensinångorna, vilket i sin tur kan medföra
brand och personskada.
06 Start och körning
Bränslepåfyllning
VIKTIGT
Blandning av olika bränsletyper eller
användning av bränsle som inte
rekommenderas upphäver Volvos garantier
samt eventuella kompletterande serviceavtal, detta gäller samtliga motorer. OBS! Det
gäller inte bilar med motorer som är anpassade för att köras på etanolbränsle (E85).
För information om bränsleförbrukning, CO2utsläpp och tankvolym – se sidan 288.
som förs till motorn regleras hela tiden. Regleringen skapar optimala förhållanden för en
effektiv förbränning, av de skadliga ämnena
(kolväten, koloxid och kväveoxider) med hjälp
av en trevägskatalysator.
Bensin
En syremätgivare övervakar syreinnehållet i de
avgaser som lämnar motorn. Mätvärdet från
avgasanalysen matas in i ett elektroniksystem,
som kontinuerligt styr insprutningsventilerna.
Förhållandet mellan det bränsle och den luft
VARNING
Metanol får inte användas. En dekal på
tankluckans insida visar korrekt alternativt
bränsle.
• 91 RON ska inte användas till 4-cylindriga
Användning av komponenter som inte är
konstruerade för bioetanolmotorer kan ge
upphov till brand, person- eller motorskador.
motorer och bör endast användas i undantagsfall för övriga motorer.
• 95 RON kan användas vid normal körning.
• 98 RON rekommenderas för maximal prestanda och lägsta bränsleförbrukning.
Vid körning i varmare klimat än +38 °C
rekommenderas högsta möjliga oktantal för
bästa möjliga prestanda och bränsleförbrukning.
LambdasondTM syremätgivare
Lambda-sonden är en del i ett reglersystem,
som har till uppgift att minska utsläppen och
att förbättra utnyttjandet av bränslet.
Modifiera inte bränslesystemet eller dess komponenter och ersätt inte komponenter med
delar som inte är speciellt konstruerade för
användning med bioetanol.
Bensin ska uppfylla normen EN 228. De flesta
motorer kan köras på oktantalen 91, 95 och
98 RON.
Katalysator
Katalysatorn har till uppgift att rena avgaserna.
Den är placerad i avgasströmmen nära motorn
för att snabbt nå arbetstemperatur. Katalysatorn består av en monolit (keramsten eller
metall) med kanaler. Kanalväggarna är belagda
med platina/rodium/palladium. Metallerna svarar för katalysatorfunktionen, dvs. de påskyndar den kemiska processen utan att förbrukas.
Bioetanol E85
VIKTIGT
•
Använd endast blyfri bensin för att inte
skada katalysatorn.
•
Använd inga tillsatser som inte har
rekommenderats av Volvo.
Reservdunk
Reservdunk i bilen bör fyllas med bensin, se
OBS-rutan sidan 150.
VIKTIGT
06
Se till att reservdunken är ordentligt fastspänd och att dess lock är tätt.
VARNING
Etanol är känsligt för gnistbildning och
explosiva gaser kan bildas i reservdunken
om den fylls med etanol.
141
06 Start och körning
Bränslepåfyllning
Diesel
Diesel ska uppfylla normen EN 590 eller
JIS K2204.
peraturer och reducerar risken för paraffinutfällning.
2. Vänta ca 1 minut.
VIKTIGT
VIKTIGT
Endast bränsle som uppfyller europeisk
dieselstandard får användas.
VIKTIGT
Dieselliknande bränslen som inte ska
användas: specialtillsatser, Marine Diesel
Fuel, eldningsolja, RME1 (vegetabilisk oljemetylester) och vegetabilisk olja. Dessa
bränslen uppfyller inte kraven enligt Volvos
rekommendation och ger ökat slitage och
motorskador som inte täcks av Volvos
garantier.
Använd särskilt vinterbränsle under den
kalla årstiden.
Risken för kondensvatten i tanken minskar om
tanken hålls välfylld. Se till att det är rent runt
påfyllningsröret vid tankning. Undvik spill på
lackerade ytor. Tvätta med tvål och vatten vid
spill.
VIKTIGT
Svavelhalten får vara maximalt 50 ppm.
Bränslestopp
06
Dieselmotorer är känsliga för föroreningar som
t.ex. för hög mängd svavelpartiklar. Använd
endast dieselbränslen från välkända tillverkare.
Fyll aldrig på diesel med tveksam kvalitet.
Dieselbränsle kan vid låga temperaturer
(–40 °C till –6 °C) ge en paraffinutfällning vilket
kan leda till startsvårigheter. De större oljebolagen har ett speciellt dieselbränsle som är
avsett för yttertemperaturer kring fryspunkten.
Detta bränsle är mer lättflytande vid låga tem-
1
142
1. Sätt fjärrnyckeln i startlåset och vrid till
nyckelläge II (se sidan 148).
Bränslesystemets konstruktion hos en dieselmotor gör att om bränslet tar slut, kan urluftning på verkstad krävas för återstart efter tankning.
Efter ett motorstopp på grund av bränslebrist
behöver bränslesystemet en kort stund för att
utföra en kontroll. Gör då så här innan motorn
startas, efter att bränsletanken fyllts med diesel:
Dieselbränsle kan innehålla en viss mängd RME, ytterligare mängd får inte tillsättas.
3. För att starta motorn: Tryck ner bromsoch/eller kopplingspedal och vrid fjärrnyckeln till startläge III.
Avtappning av kondensvatten i
bränslefilter
I bränslefiltret separeras kondensvatten från
bränslet. Kondensvattnet kan i annat fall
orsaka motorstörningar.
Avtappning av bränslefiltret ska göras enligt
serviceintervallerna i Service- och garantiboken eller vid misstanke om att förorenat bränsle
använts.
VIKTIGT
Vissa specialtillsatser avlägsnar vattensepareringen i bränslefiltret.
Dieselpartikelfilter (DPF)
Dieselbilar kan vara utrustade med ett partikelfilter, vilket medför effektivare avgasrening.
Partiklarna i avgaserna samlas i filtret under
normal körning. För att bränna bort partiklarna
och tömma filtret startas en s.k. regenerering.
06 Start och körning
Bränslepåfyllning
För detta krävs att motorn har nått normal
arbetstemperatur.
Regenereringen av filtret sker automatiskt och
tar normalt 10–20 minuter. Vid låg medelhastighet kan det ta lite längre tid. Under regenereringen ökar bränsleförbrukningen något.
Bakrutevärmaren kan aktiveras automatiskt för
att öka belastningen på motorn under regenerering utan indikering.
Regenerering vid kallt väder
Efter avslutad regenerering raderas meddelandet automatiskt.
VIKTIGT
Om filtret fylls helt kan det bli funktionsodugligt. Då blir det svårt att starta motorn
och det finns risk att filtret måste bytas ut.
Använd parkeringsvärmare* i kallt väder så når
motorn normal arbetstemperatur snabbare.
Om bilen ofta körs korta sträckor i kallt väder
når inte motorn normal arbetstemperatur.
Detta innebär att regenerering av dieselpartikelfiltret inte sker och att filtret inte töms.
När filtret har fyllts med partiklar till ca 80 %
tänds den gula informationssymbolen på
instrumentpanelen och meddelandet
SOTFILTER FULLT SE HANDBOK visas på
instrumentpanelens display.
06
Starta regenerering av filtret genom att köra
bilen, helst på landsväg eller motorväg, tills
motorn uppnår normal arbetstemperatur. Bilen
bör sedan köras i ytterligare ca 20 minuter.
OBS
En smärre reducering av motoreffekt kan
temporärt förnimmas under regenereringen.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
143
06 Start och körning
Alkolås*
Allmänt om Alkolås
Funktioner
Alkolåsets1 funktion är att förhindra att bilen
framförs av en berusad förare. Innan motorstart är möjlig måste föraren göra ett utandningsprov som verifierar att denne inte är
påverkad av alkohol. Alkolåset kalibreras till
respektive marknads gällande gränsvärde för
laglig bilkörning.
Handhavande
Batteri
Alkolåsets kontrollampa (4) visar batteriets status:
VARNING
Alkolåset är ett hjälpmedel och fritar inte
föraren från ansvar. Det är alltid förarens
ansvar att vara nykter och att framföra bilen
på ett säkert sätt.
Kontrollampa (4)
Batteristatus
Grönt blinkande
Laddning pågår
Grön
Fulladdat
Gul
Halvladdat
Röd
Urladdat – placera
laddaren i hållaren
eller anslut strömförsörjningskabeln från
handskfacket.
1. Munstycke för utandningsprov.
2. Strömbrytare.
3. Sändarknapp.
06
4. Lampa för batteristatus.
5. Lampa för resultat av utandningsprov.
6. Lampa indikerar klart för utandningsprov.
OBS
Förvara Alkolåset i dess hållare. Då hålls det
inbyggda batteriet fulladdat och Alkolåset
aktiveras automatiskt när bilen öppnas.
Inför motorstart
Alkolåset aktiveras automatiskt och görs klar
för användning när bilen öppnas.
1
144
Benämns även Alcoguard.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
06 Start och körning
Alkolås*
1. Då kontrollampan (6) lyser grönt är Alkolåset klart att användas.
Resultat efter utfört utandningsprov
2. Ta loss Alkolåset från dess hållare. Är Alkolåset utanför bilen vid upplåsning måste
det först aktiveras med strömbrytaren (2).
3. Fäll upp munstycket (1), ta ett djupt andetag och blås med jämnt tryck tills ett
"klick"-ljud hörs efter ca 5 sekunder.
Resultatet blir ett av alternativen i nästföljande tabell Resultat efter utfört utandningsprov.
Innebörd
Grön lampa +
ALCOGUARD
GODKÄNT TEST
Starta motorn –
ingen alkoholhalt
uppmätt.
Gul lampa + ALCOGUARD GODKÄNT
TEST
4. Visas inget meddelande kan överföringen
till bilen ha misslyckats – tryck då på
knappen (3) för att att manuellt sända
resultatet till bilen.
Röd lampa +
UNDERKÄNT
TEST VÄNTA 1
MINUT
5. Fäll ner munstycket och sätt fast Alkolåset
i dess hållare.
6. Starta motorn efter godkänt utandningsprov inom 5 minuter – i annat fall måste det
göras om.
Kontrollampa (5)
+ Displaytext
A
Motorstart möjlig –
uppmätt alkoholhalt
är över 0,1 promille
men under gällande
gränsvärdeA.
Motorstart ej möjlig
– uppmätt alkoholhalt är över gällande
gränsvärdeA.
Gränsvärde varierar från land till land, ta reda på vad som
gäller. Se även avsnitt Allmänt om Alkolås sidan144 .
OBS
Efter en avslutad körning kan motorn återstartas inom 30 minuter utan att ett nytt
utandningsprov behöver göras.
2
Att tänka på
Inför utandningsprov
För att få korrekt funktion och ett så rättvisande
mätresultat som möjligt:
• Undvik att äta eller dricka ca 5 minuter
innan utandningsprovet.
• Undvik kraftig vindrutespolning – alkoholen i spolarvätskan kan resultera i felaktigt
mätresultat.
Byte av förare
För att säkerställa att ett nytt utandningsprov
görs vid förarbyte – håll in strömbrytaren (2)
och sändningsknappen (3) samtidigt i ca
3 sekunder. Då återgår bilen till startblockeringsläge och ett nytt godkänt utandningsprov
krävs innan motorstart.
Kalibrering och Service
Alkolåset ska kontrolleras och kalibreras på en
verkstad2 var 12:e månad.
06
30 dagar innan nödvändig omkalibrering visar
displayen ALCOGUARD KALIB.
ERFORDRAS. Om kalibrering inte utförs inom
dessa 30 dagar kommer normal motorstart att
spärras – endast start med Bypass-funktion
blir då möjlig, se sidan 146 avsnitt Nödsituation.
En auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
145
06 Start och körning
Alkolås*
Meddelandet kan släckas med ett tryck på
sändningsknappen (3). Det slocknar annars av
sig själv efter ca 2 minuter men återkommer
sedan vid varje motorstart – enbart omkalibrering på en verkstad2 kan släcka meddelandet
permanent.
Kall eller varm väderlek
Ju kallare väderlek desto längre tid innan Alkolåset är klart för användning:
Temperatur (ºC)
Maximal uppvärmningstid
(sekunder)
+10 till +85
10
–5 till +10
60
–40 till –5
180
06
Vid temperaturer under –20 ºC eller över
+60 ºC behöver Alkolåset extra strömförsörjning. Displayen visar ALCOGUARD SÄTT I
STRÖMKABEL. Anslut då strömförsörjningskabeln från handskfacket till Alkolåset och
vänta tills kontrollampa (6) lyser grön.
Vid extremt kall väderlek kan uppvärmningstiden minskas genom att Alkolåset tas med
inomhus.
2
146
En auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Nödsituation
I händelse av en nödsituation eller att Alkolåset
är ur funktion, är det möjligt att koppla förbi
Alkolåset för att kunna köra bilen.
OBS
All aktivering med förbikoppling (Bypass)
loggas och sparas i ett minne, se sidan 10 i
avsnitt Inspelning av data.
Efter aktiverad Bypass-funktion visar displayen
ALCOGUARD BYPASS AKTIVERAD hela
tiden under körning och kan endast återställas
på en verkstad2.
Bypass-funktionen kan testas utan att felmeddelande loggas – utför då alla steg utan att
starta bilen. Felmeddelandet raderas när bilen
låses.
Vid installationen av Alkolås väljs om förbikopplingen ska vara Bypass- eller Nödfunktion. Denna inställning kan i efterhand ändras
på en verkstad2.
Aktivera Bypassfunktion
• Tryck och håll in vänster rattspaks READknapp och knappen för Varningsblinkers
samtidigt i ca 5 sekunder – displayen visar
först BYPASS AKTIVERAD VÄNTA 1
MINUT och sedan ALCOGUARD
BYPASS AKTIVERAD – därefter kan
motorn startas.
Denna funktion kan aktiveras flera gånger. Felmeddelandet som visas under körning kan
endast släckas hos en verkstad2.
Aktivera Nödfunktion
• Tryck och håll in vänster rattspaks READknapp och knappen för Varningsblinkers
samtidigt i ca 5 sekunder – displayen visar
ALCOGUARD BYPASS AKTIVERAD
och motorn kan startas.
Denna funktion kan användas en gång, sedan
måste återställning göras på verkstad2.
Symboler och displaymeddelanden
Förutom redan beskrivna meddelanden kan
kombinationsinstrumentets display även visa
följande:
06 Start och körning
Alkolås*
2
Displaytext
Innebörd/åtgärd
Displaytext
Innebörd/åtgärd
ALCOGUARD
ÅTERSTART MÖJLIG
Motorn har varit
avstängd kortare tid
än 30 minuter –
motorstart möjlig
utan nytt prov.
ALCOGUARD
BLÅS HÅRDARE
Blåsningen för svag
– blås hårdare.
ALCOGUARD
FÖRVÄRMNING
ALCOGUARD
SERV. ERFORDRAS
Kontakta en verkstad2.
Uppvärmning ej klar
– vänta på text
ALCOGUARD
BLÅS 5 SEKUNDER.
ALCOGUARD
INGEN SIGNAL
Sändning misslyckades – sänd
manuellt med knapp
(3) eller gör ett nytt
utandningsprov.
ALCOGUARD
OGILTIGT TEST
Testet misslyckades
– gör ett nytt utandningsprov.
ALCOGUARD
BLÅS LÄNGRE
Blåsningen för kort –
blås längre.
ALCOGUARD
BLÅS SVAGARE
Blåsningen för hård
– blås svagare.
06
En auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
147
06 Start och körning
Start av motor
Innan motorn startas
Start av motor
Dra åt parkeringsbromsen.
VIKTIGT
Observera att om bilen är utrustad med Alkolås, måste ett utandningsprov först godkännas
innan motorn kan startas, se sidan 144.
Om motorn inte startat efter 3 försök – vänta
3 minuter innan ett nytt försök påbörjas.
Startförmågan ökar om startbatteriet får
återhämta sig.
Automatväxellåda
Sätt växelväljaren i läge P eller N.
Manuell växellåda
Lägg växelspaken i friläge och håll kopplingspedalen nedtryckt helt. Detta är särskilt viktigt
vid sträng kyla.
VARNING
Ta aldrig fjärrnyckeln ur startlåset under körning eller när bilen bogseras. Rattlåset kan
aktiveras, vilket gör bilen omöjlig att styra.
06
Fjärrnyckeln måste vara i nyckelläge II vid
bogsering.
OBS
Vid kallstart kan tomgångsvarvtalet vara
märkbart högre än normalt för vissa motortyper. Detta för att så snabbt som möjligt få
upp avgasreningssystemet till normal driftstemperatur, vilket minimerar avgasemissioner och skonar miljön.
148
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Bensin
OBS
Vid start av dieselmotor i extrem kyla, utan
att invänta förvärmning av motorn, kan den
automatiska startsekvensen fördröjas några
sekunder.
Nyckellägen
0 – Låsläge
Vrid fjärrnyckeln till nyckelläge III. Om
motorn inte startar inom 5–10 sekunder,
släpp nyckeln och gör ett nytt startförsök.
Rattlåset aktiveras när fjärrnyckeln tas ur startlåset.
Diesel
1. Vrid fjärrnyckeln till nyckelläge II.
> En kontrollsymbol i kombinationsinstrumentet visar att förvärmning av motorn
pågår, se sidan 53.
I – Radioläge
Rattlås deaktiverat. Vissa
funktioner kan användas.
Motorns elsystem är inte
inkopplat.
2. Vrid nyckeln till läge III när kontrollsymbolen släcks.
Autostart *
Med autostartfunktionen behöver inte fjärrnyckeln (eller startvredet, på bilar med Keyless
drive – se sidan 124) hållas i nyckelläge III tills
motorn har startat.
Vrid nyckeln till nyckelläge III och släpp
den – startmotorn arbetar sedan automatiskt tills motorn har startat.
II – Körläge
Fjärrnyckelns läge under körning. Hela elsystemet är
inkopplat.
06 Start och körning
Start av motor
Fjärrnycklar och elektronisk startspärr
III – Startläge
Startmotorn aktiveras. Fjärrnyckeln släpps då motorn
startat och fjädrar då tillbaka
till körläge.
Fjärrnyckeln ska inte hänga ihop med andra
nycklar eller metallföremål på samma nyckelknippa. Den elektroniska startspärren kan då
aktiveras av misstag.
Ett tickande ljud kan höras om
nyckeln hamnar i ett mellanläge – vrid då nyckeln till läge II och tillbaka för
att bli av med ljudet.
När rattlåset är aktiverat
Om framhjulen står så att det blir spänningar i
rattlåset kan informationsdisplayen visa ett
varningsmeddelande och bilen går inte att
starta. Gör då så här:
1. Ta fjärrnyckeln ur startlåset och vrid ratten
så att spänningen släpper.
2. Håll kvar ratten i samma läge medan nyckeln sätts tillbaka och ett nytt startförsök
görs.
06
VARNING
Ta aldrig fjärrnyckeln ur startlåset under
körning eller när bilen bogseras. Rattlåset
aktiveras och bilen går inte att styra.
VARNING
Ta alltid fjärrnyckeln ur startlåset när bilen
lämnas, särskilt om det finns barn i bilen.
149
06 Start och körning
Start av motor – Flexifuel
Allmänt om start med Flexifuel
Motorn startas på samma sätt som i en bensindriven bil, se sidan 148.
OBS
Startspärren aktiveras vid upprepade startförsök. Innan nytt startförsök kan göras
måste startnyckeln/-vredet först vridas tillbaka till läge I eller 0.
VIKTIGT
Om motorn inte startar trots upprepade
startförsök; kontakta en verkstad – en
auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Bilar avsedda för bioetanol E85 har en elektrisk
motorvärmare*. Att starta och köra med en förvärmd motor innebär kraftigt sänkta utsläpp
och minskad bränsleförbrukning. Sträva därför
efter att använda motorvärmare under hela vinterhalvåret.
VARNING
Motorvärmare*
Motorvärmaren drivs med högspänning.
Felsökning och reparation på en elektrisk
motorvärmare och dess elektriska anslutningar får enbart utföras av en verkstad – en
auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Vid startsvårigheter
Om motorn inte startar vid första försöket, gör
följande:
1. Trampa ned gaspedalen 1/3 till 1/2.
OBS
2. Vrid fjärrnyckeln/startvredet till nyckelläge
III.
06
3. När motorn startat; lätta gaspedalen efter
hand som motorns varvtal ökar.
Om motorn inte startar efter
10 sekunder, andra försöket
Vrid fjärrnyckeln/startvredet till nyckelläge III tills motorn startar, dock ej längre
än 60 sekunder.
Om motorn fortfarande inte startar
150
Att tänka på för den som vill ha reservbränsle med sig:
Vänta en minut, tryck ned gaspedalen helt
och upprepa föregående moment.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
•
Elintag till motorvärmare.
När temperaturen förväntas bli lägre än
–10 °C och bilen är tankad med bioetanol E85
bör motorvärmare användas ca 2 timmar för att
underlätta en snabb start av motorn.
Ju lägre temperatur desto längre tid med
motorvärmare behövs. Vid –20 °C bör värmaren användas ca 3 timmar.
Vid motorstopp på grund av tom bränsletank kan bioetanol E85 från en reservdunk vid extrem kyla göra att motorn blir
svårstartad. Det undviks genom att ha
reservdunken fylld med 95-oktanig
bensin.
För mer information om Flexifuels bränsle bioetanol E85, se sidan 141.
06 Start och körning
Start av motor – Flexifuel
Bränsleadaption
Om bränsletanken fylls på med bensin efter att
bilen körts på bioetanol E85 (eller omvänt) kan
motorn gå lite ojämnt en stund. Därför är det
viktigt att låta motorn vänja sig (adaptera) till
den nya bränsleblandningen.
Adaptionen sker automatiskt då bilen körs en
kort period med jämn hastighet.
VIKTIGT
Efter ändring av bränsleblandning i tanken
ska en adaption göras genom att köra med
en jämn hastighet under ca 15 minuter.
Om startbatteriet varit urladdat eller bortkopplat krävs en något längre körperiod för adaption
eftersom elektronikens minne tömts.
06
151
06 Start och körning
Keyless drive*
Allmänt
Start av bilen
Start med fjärrnyckel
Trampa ner kopplingspedalen (manuellt
växlad bil) eller bromspedalen (automatväxlad bil).
Bensinmotor
Tryck in och vrid startvredet till nyckelläge III.
06
152
1. Vrid först startvredet till nyckelläge II och
vänta tills dieselkontrollsymbolen i kombinationsinstrumentet slocknat, se
sidan 53.
G019420
G019410
Dieselmotor
2. Vrid därefter startvredet till läge III.
Med Keyless drive-systemet kan bilen låsas
upp, köras och låsas utan nyckel, se
sidan 124.
Om fjärrnyckelns batteri är slut fungerar inte
keyless drive-funktionen. Starta då bilen
genom att använda fjärrnyckeln som startvred.
Startvredet i startlåset används på samma sätt
som en fjärrnyckel. En förutsättning för att bilen
ska starta är att bilens fjärrnyckel finns i kupén
eller i lastutrymmet.
1. Tryck in spärren i startvredet.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
2. Dra ut startvredet ur startlåset.
3. Stick in fjärrnyckeln i startlåset och starta
på samma sätt som med startvredet.
06 Start och körning
Manuell växellåda
Växellägen
Växlingsindikator – GSI*
GSI – Gear Shift Indicator –
meddelar föraren när det är
mest fördelaktigt att växla.
Indikeringen görs med en pil
för upp- respektive nedväxling i kombinationsinstrumentets nedre informationsdisplay, se sidan 51.
Backväxelspärr
Backväxelspärren försvårar möjligheten att av
misstag lägga i backväxeln vid normal färd
framåt.
Växelmönster 6-växlad låda.
Växelmönster 5-växlad låda.
Den 6-växlade lådan finns i två olika versioner
– backväxelns läge skiljer dem åt. Se aktuellt
växelmönster präglat på växelspaken.
• Trampa ned kopplingspedalen helt vid
varje växling.
• Ta bort foten från kopplingspedalen mellan
• Utgå från neutralläge N och lägg endast i
backväxeln R när bilen står still.
OBS
Med den övre varianten av växelmönster för
6-växlad låda (se föregående bild) – tryck
först ner växelspaken i N-läget för att lägga
i backen.
06
växlingarna.
VARNING
Ta för vana att alltid ansätta parkeringsbromsen vid parkering på lutande underlag
– en ilagd växel är inte tillräckligt för att hålla
bilen i alla situationer.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
153
06 Start och körning
Automatväxellåda
Geartronics automatiska växellägen
OBS
Bromspedalen måste tryckas ner för att
växelspaken ska kunna föras ur P-läget.
hastighet. Bilen ska stå stilla då läge D väljs
från läge R.
Geartronics manuella växellägen (+/–)
Med P-läge är växellådan mekaniskt spärrad.
Dra alltid åt parkeringsbromsen vid parkering.
G018264
VARNING
D: Automatiska växellägen. M (+/–): Manuella
växellägen.
06
Informationsdisplayen visar växelväljarens
läge med följande tecken: P, R, N, D, 1, 2, 3,
4, 5 eller 6, se sidan 51.
Ta för vana att alltid ansätta parkeringsbromsen vid parkering på lutande underlag
– automatlådans P-läge är inte tillräckligt för
att hålla bilen i alla situationer.
VIKTIGT
Bilen måste stå stilla då läge R väljs.
N – Neutralläge
Ingen växel är ilagd och motorn kan startas.
Dra åt parkeringsbromsen då bilen står stilla
med växelväljaren i läge N.
OBS
Bromspedalen måste tryckas ner för att
växelspaken ska kunna föras ur N-läget om
bilen stått still längre än 3 sekunder.
växla upp ett steg och släpp den – spaken
återgår till sitt viloläge mellan + och –.
eller
• Dra spaken bakåt mot – (minus) för att
växla ner ett steg och släpp den.
Manuellt växelläge (+/–) kan väljas när som
helst under färden.
För att undvika ryck och motorstopp växlar
Geartronic automatiskt ner om föraren låter farten sjunka lägre än vad som är lämpligt för den
valda växeln.
För att återgå till automatiskt körläge:
Bilen måste stå stilla då läge P väljs.
D – Körläge
D är det normala körläget. Upp- och nerväxling
sker automatiskt beroende på gaspådrag och
154
Manuellt växelläge nås genom att föra spaken
åt sidan från läge D till ändläget vid +/–.
Informationsdisplayen skiftar tecken från D till
någon av siffrorna 1–6, vilket motsvarar den
växel som just då är ilagd, se sidan 51.
• Tryck spaken framåt mot + (plus) för att
R – Backläge
P – Parkeringsläge
Läge P väljs då motorn ska startas eller då bilen
står parkerad.
Med Geartronics automatiska växellåda kan
föraren även växla manuellt. Bilen motorbromsar när gaspedalen släpps.
• För spaken åt sidan till ändläget vid D.
06 Start och körning
Automatväxellåda
Kickdown
Mekanisk växelväljarspärr
Automatisk växelväljarspärr
Då gaspedalen trampas helt i botten (förbi det
normala fullgasläget) sker automatiskt en omedelbar nerväxling, s.k. kickdown.
Bilar med automatväxellåda har särskilda
säkerhetssystem:
Nyckelspärr – Keylock
Om gaspedalen släpps ur kickdownläget, sker
uppväxling automatiskt.
För att kunna ta ut fjärrnyckeln måste växelväljaren vara i P-läget. I alla andra lägen är nyckeln
spärrad.
Kickdown används när maximal acceleration
behövs, t.ex. vid en omkörning.
Parkeringsläge (P-läge)
Stillastående bil med motorn igång:
För att förhindra övervarvning av motorn är
växellådans styrprogram försett med ett nerväxlingsskydd som förhindrar kickdown-funktionen.
Geartronic tillåter inte nedväxlingar/kickdown
som leder till så högt motorvarv att motorn kan
skadas. Om föraren ändå försöker göra en
sådan nedväxling vid högt motorvarv händer
ingenting – den ursprungliga växeln förblir
ilagd.
Vid kickdown kan bilen växla ner ett eller flera
steg åt gången beroende på motorns varvtal.
Bilen växlar upp när motorn når sitt maxvarvtal
i syfte att förhindra motorskador.
G020237
Säkerhetsfunktion
Håll foten på bromspedalen när växelväljaren förs till annat läge.
Elektrisk växlingsspärr – Shiftlock
Parkeringsläge (P-läge)
Spaken kan föras fritt framåt eller bakåt mellan
N och D. Övriga lägen har en spärr som manövreras med spärrknappen på växelväljarspaken.
För att kunna föra växelväljaren från P-läget till
övriga växellägen måste fjärrnyckeln vara i
läge II och bromspedalen vara nedtryckt.
Med spärrknappen intryckt kan spaken föras
framåt eller bakåt mellan P, R, N och D.
Om växelväljaren är i N-läget och bilen har stått
stilla i minst tre sekunder (oavsett om motorn
är igång eller inte) är växelväljaren spärrad i
N-läget.
Växlingsspärr – Neutral (N-läge)
06
För att kunna föra växelväljaren från N-läget till
ett annat växelläge måste bromspedalen vara
nedtryckt och fjärrnyckeln måste vara i läge II.
``
155
06 Start och körning
Automatväxellåda
Urkoppling av växelväljarspärr
Kallstart
Vid start i låga temperaturer kan växlingarna
ibland kännas hårda. Detta beror på växellådoljans tröghet vid låga temperaturer. För att
minska motorns avgasutsläpp växlar växellådan upp senare än normalt om motorn startats
vid låga temperaturer.
OBS
G018263
Beroende på motorns temperatur vid starttillfället är tomgångsvarvtalet vid kallstart
högre än normalt för vissa motortyper.
Automatisk växellåda Powershift*
I vissa fall måste bilen kunna flyttas utan att den
är körbar, t.ex. vid urladdat startbatteri. Gör så
här för att kunna flytta bilen:
06
Vid osäkerhet om bilen är utrustad med växellådan Powershift eller inte, kan det verifieras
genom att kontrollera beteckningen på dekal nr
(5) under motorhuven – se sidan 276. Beteckning ”MPS6” betyder att det är en Powershift –
i annat fall är det automatlådan Geartronic.
Växellådans dubbelkoppling har ett överlastskydd som aktiveras om den skulle bli för varm,
t. ex. om bilen hålls stilla med gaspedalen i en
uppförsbacke för länge.
G018264
3. Håll nyckelbladet nedtryckt och för samtidigt växelspaken ur P-läget.
D: Automatiska växellägen. M (+/–): Manuella
växellägen.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Powershift växellåda fungerar på samma sätt
och har likadana reglage och funktioner som
automatlådan Geartronic, beskriven i föregående avsnitt.
Att tänka på
1. Nedanför texten P-R-N-D på växelväljarens panel finns en liten lucka. Öppna den
i bakkanten.
2. Stick ner nyckelbladet från fjärrnyckeln till
botten.
156
Powershift är en sexstegad automatisk växellåda som, till skillnad mot en konventionell
automatväxellåda, har dubbla mekaniska
kopplingslameller. En konventionell automatväxellåda har istället en hydraulisk momentomvandlare som överför kraften från motor till
växellåda.
En växellåda som blivit för varm märks genom
att bilen upplevs skaka och vibrera, varningssymbolen tänds och informationsdisplayen
visar ett meddelande. Även vid långsam kökörning (10 km/h eller lägre) i uppförsbacke eller
med påkopplat släpfordon kan växellådan bli
för varm. Växellådan svalnar vid stillastående,
06 Start och körning
Automatväxellåda
med nertryckt färdbroms och motorn på tomgång.
Överhettning vid körning i långsam kö kan undvikas genom att köra etappvis: Stå stilla och
vänta med foten på färdbromsen tills en lagom
sträcka byggts upp i framförvarande trafik, kör
fram ett stycke, stanna och vänta en stund igen
med foten på bromsen.
VIKTIGT
Använd färdbromsen för att hålla bilen still i
ett uppförslut – håll inte bilen still med gaspedalen. Växellådan kan då överhettas.
Tabellen visar tre steg med ökad allvarlighetsgrad om växellådan skulle bli för varm. Parallellt med displaytexten, uppmärksammas föraren även genom att bilens elektronik tillfälligt
förändrar köregenskaperna. Följ informationsdisplayens anvisning i förekommande fall.
För viktig information rörande växellådan
Powershift och bogsering – se sidan 172.
Textmeddelande och åtgärd
I vissa situationer kan displayen visa ett meddelande samtidigt med att en symbol tänds.
Symbol
A
Display
Köregenskaper
Åtgärd
VÄXELLÅDA VARM ANVÄND BROMS
Svårighet att hålla jämn hastighet med konstant motorvarv.
Växellådan överhettad. Håll bilen stilla med
färdbromsenA.
VXLÅDA ÖVERHETT. PARKERA SNARAST
Kraftigt huggande framdrivning av bilen.
Växellådan överhettad. Parkera genast
bilen på ett säkert sätt.
VÄXELLÅDAN KYLS LÅT MOTORN GÅ
Ingen drivning på grund av överhettad
växellåda.
Växellådan överhettad. För snabbast kylning: Låt motorn gå på tomgång med
växelspaken i N- eller P-läge tills meddelandet slocknar.
06
För snabbast kylning: Låt motorn gå på tomgång med växelspaken i N- eller P-läge tills meddelandet slocknar.
157
06 Start och körning
Automatväxellåda
OBS
Tabellens exempel är ingen indikation på att
bilen är defekt, utan visar att en säkerhetsfunktion aktiverats i avsikt att förhindra
skada på någon av bilens komponenter.
VARNING
Om varningssymbol kombinerad med texten VXLÅDA ÖVERHETT. PARKERA
SNARAST ignoreras kan värmen i växellådan bli så hög att kraftflödet mellan motor
och växellåda tillfälligt bryts för att hindra
kopplingen från att haverera – bilen förlorar
då drivningen och blir stillastående tills växellådans temperatur kylts till acceptabel
nivå.
06
För fler möjliga displaymeddelanden med dess
respektive förslag till lösning, rörande automatisk växellåda, se sidan 56.
En displaytext slocknar automatiskt efter
utförd åtgärd eller efter ett tryck på blinkerspakens READ-knapp.
158
06 Start och körning
DRIVe Start-Stop*
Allmänt
Start/Stopp
genom att kunna lägga ur växeln och låta
motorn auto-stoppa, när så är lämpligt.
Tystare och renare
Smart laddning
Bilens rörelseenergi tas tillvara vid motorbromsning genom att den omvandlas till ström
och lagras i bilens startbatteri.
Anpassad styrservo
Miljöomsorg är ett av Volvo Personvagnars
kärnvärden vilket vägleder all vår verksamhet.
Denna målinriktning har resulterat i fordonsserien DRIVe vars koncept är en samverkan av
flera separata energisparande funktioner, med
den gemensamma uppgiften att minska bränsleförbrukningen, vilken i sin tur bidrar till reducerat avgasutsläpp.
En annan DRIVe-funktion är att styrservons
energiuttag anpassas efter behov. Genom
optimering och införande av en energisparfunktion kan energiuttaget minimeras vid tillfällen där servoassistans (hjälp att vrida ratten)
inte är nödvändig.
Aerodynamik
Förutom att vara utrustad med en driftsäker
och bränslesnål dieselmotor är denna bils
motor försedd med en Start- och Stoppfunktion vilken träder i funktion vid t.ex. stillastående bilkö eller väntan vid trafikljus – se utförlig
beskrivning på nästa sida.
I DRIVe-konceptet ingår även ett sänkt chassie, front- och bakspoiler med lågt luftmotstånd samt speciellt framtagna fälgar1.
06
Motorns automatiska återstartsekvens går så
smidigt att det knappt märks att motorn faktiskt stängts av. Upplevelsen är att motorn har
varit igång hela tiden men med en extremt tyst
och låg tomgång.
Med Start/Stop-funktionen ges föraren möjlighet till ett mer aktivt miljömedvetet körsätt
1
Utbudet varierar beroende på marknad.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
159
06 Start och körning
DRIVe Start-Stop*
Funktion och handhavande
• Släpp färdbromsen och låt bilen rulla iväg
Auto-stoppa motorn
• Lägg i lämplig växel och fortsätt färden.
För att motorn ska auto-stoppa måste bilen stå
still – Start/Stop-funktionen accepterar dock
långsamt rullande, motsvarande normal promenadtakt:
• Ställ växelspaken i neutralläge och släpp
upp kopplingspedalen – motorn autostoppar.
Displaytexten MOTORN PÅ
AUTO START samt knappens tända gröna lampa
påminner om – och indikerar –
att motorn är auto-stoppad.
På-/Avknapp och displaytext AUTO START-
STOPP PÅ.
06
Start/Stop-systemet aktiveras automatiskt när
motorn nyckelstartas. Föraren görs uppmärksam på funktionen genom att På-/Avknappens
gröna lampa lyser.
Auto-starta motorn
OBS
Efter nyckelstart och varje auto-stopp
måste bilen först komma upp i 5 km/h innan
den automatiska Start/Stop-funktionen
återaktiveras – därefter måste även vissa
villkor vara uppfyllda, se dem under rubriken
"Motorn auto-stoppar inte".
160
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
I ett utförslut finns även möjligheten att autostarta motorn på följande sätt:
Samtliga bilens ordinarie system såsom belysning, radio etc. fungerar som normalt även vid
auto-stoppad motor förutom att viss utrustning
kan få sin funktion tillfälligt reducerad, t.ex. klimatanläggningens fläkthastighet eller extremt
hög volym på ljudanläggningen.
Med växelspaken i neutralläge:
• Tryck ner kopplingspedalen – motorn
auto-startar.
eller
• Tryck på gaspedalen – motorn auto-startar.
– motorn auto-startar då hastigheten överskrider normal promenadtakt.
Efter motorstart:
Växelindikator
En väsentlig detalj i samband med miljöanpassad körning är att köra på rätt växel och att
växla i tid.
Som hjälpmedel har föraren
en indikator vilken meddelar
föraren när det är mest fördelaktigt att lägga i nästa högre
eller lägre växel – GSI (Gear
Shift Indicator).
Indikeringen görs med en upp- respektive nerpil i kombinationsinstrumentets nedre display.
06 Start och körning
DRIVe Start-Stop*
Deaktivera Start/Stop-funktionen
Begränsningar
• Ett temporärt högt strömuttag råder eller
startbatteriets kapacitet sjunker under
lägsta tillåtna nivå.
Motorn auto-stoppar inte
Informationsdisplayen visar här att Start/Stopfunktionen stängts av.
I vissa situationer kan det vara
önskvärt att tillfälligt koppla ur
den automatiska Start/Stopfunktionen – det görs med ett
tryck på denna knapp, varvid
knappens lampa slocknar.
Avstängd Start/Stop-funktion indikeras med
att informationsdisplayen visar ett meddelande
under ca 5 sekunder.
Start/Stop-funktionen är avstängd tills den
återaktiveras med knappen eller tills nästa
gång motorn nyckelstartas.
Även om Start/Stop-funktionen är aktiverad,
auto-stoppar inte motorn om:
• Bilen börjar rulla – fortare än motsvarande
•
•
•
•
•
• Upprepade pumpningar med bromspeda-
föraren öppnat säkerhetsbältets lås.
normal promenadtakt.
len.
bilen inte har stannat helt.
bilen backats och backväxeln läggs ur.
motorn inte har normal driftstemperatur.
yttertemperaturen är under fryspunkten
eller över ca 30 °C.
• miljön i kupén avviker från förvalda värden
– indikeras av att kupéfläkten har ett högt
varvtal.
VARNING
Öppna inte motorhuven när motorn autostoppat – motorn kan plötsligt auto-starta.
För att undvika auto-start med uppfälld
motorhuv:
•
Lägg i en växel och ansätt parkeringsbromsen.
• startbatteriets kapacitet är under lägsta tillåtna nivå.
• startbatteriets temperatur är under fryspunkten eller överstiger ca 55 °C.
Motorn auto-startar inte
I följande fall auto-startar inte motorn efter att
ha auto-stoppat:
Motorn auto-startar utan föraringrepp
• Förarens bälteslås har öppnats – en dis-
En auto-stoppad motor kan i vissa fall återstarta utan att föraren bestämt att färden ska
fortsätta. I följande fall auto-startar motorn
även om föraren inte tryckt ner kopplingspedalen för att lägga i en växel:
• En växel är ilagd utan frikoppling – en dis-
• Förarens bälteslås öppnas.
• Imma bildas på rutorna.
• Yttertemperaturen är under fryspunkten
Ofrivilligt motorstopp
eller överstiger ca 30 °C.
06
playtext uppmanar föraren att göra en normal motorstart.
playtext uppmanar föraren att ställa växelspaken i neutralläge för att auto-start ska
kunna ske.
I det fall en igångkörning misslyckas och
motorn stannar, gör så här:
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
161
06 Start och körning
DRIVe Start-Stop*
1. Tryck ner kopplingspedalen igen – motorn
auto-startar efter att växelspaken ställts i
neutralläge. Informationsdisplayen har
dessförinnan visat texten VÄXEL I
NEUTRAL FÖR ATT STARTA.
Meddelande
TRAMPA NED
KOPPL FÖR ATT
STARTA
Motorn är beredd att
auto-starta – väntar
på frikoppling.
Textmeddelande
AUTO STARTSTOPP SERV.
ERFORDRAS
Start/Stop-funktionen ur funktion.
En verkstad bör kontaktas.
Kombinerat med denna kontrollampa kan Start/Stop-funktionen
visa textmeddelanden på informationsdisplayen för vissa situationer. För några av dem bör en
rekommenderad åtgärd utföras. Följande
tabell visar några exempel.
Meddelande
AUTO STARTSTOPP PÅ
Lyser ca 5 sekunder
efter att Start/Stop
aktiverats.
AUTO STARTSTOPP AV
Lyser ca 5 sekunder
efter att Start/Stop
stängts av.
VRID NYCKELN
FÖR ATT STARTA
Motorn kommer ej
att auto-startaA – gör
en normal nyckelstart.
VÄXEL I NEUTRAL
FÖR ATT STARTA
Ställ växelspaken i
neutrallägeB.
06
162
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
A
B
Uppstår om t.ex säkerhetsbältet öppnas efter att motorn
auto-stoppat.
Uppstår om en växel läggs i utan frikoppling efter att motorn
auto-stoppat.
Om ett meddelande inte slocknar efter utförd
åtgärd bör en verkstad kontaktas – en
auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas,
vilket även gäller vid behov av all annan form
av teknisk assistans.
06 Start och körning
Bromssystemet
Bromsservo
Fukt kan ändra bromsegenskaperna
Om bilen rullar eller bogseras med avstängd
motor måste man trampa ca 5 gånger hårdare
på bromspedalen jämfört med när motorn är
igång. Om man håller bromspedalen nedtryckt
vid start av motorn kan man uppleva att bromspedalen sjunker. Detta är normalt eftersom
bromsservot blir aktivt. När bilen är utrustad
med EBA (Emergency Brake Assistance) kan
detta upplevas mer påtagligt.
Bromsdetaljerna blir blöta om man kör i kraftigt
regn, genom vattensamlingar eller när man
tvättar bilen. Bromsbeläggens friktionsegenskaper kan då ändras så att bromseffekten fördröjs.
VARNING
Bromsservon fungerar endast då motorn är
igång.
Trampa lätt på bromspedalen då och då om du
kör längre sträckor i regn eller snöslask, samt
efter start i mycket fuktigt eller kallt väder.
Bromsbeläggen värms upp och vattnet torkar.
Denna åtgärd är också bra att göra innan du
långtidsparkerar bilen under dessa väderleksförhållanden.
Om bromsarna belastas hårt
OBS
Trampa endast en gång hårt och distinkt vid
bromsning med avstängd motor, inte upprepade gånger.
Bromskretsar
Symbolen lyser om en bromskrets
gått sönder.
Om ett fel skulle uppstå i en av
kretsarna är det fortfarande möjligt
att bromsa bilen. Bromspedalen tar längre ner
och kan kännas mjukare än normalt. Ett hårdare pedaltryck krävs för att få normal bromseffekt.
Vid körning i alperna eller på andra vägar med
motsvarande nivåskillnader belastas bilens
bromsar mycket hårt även om man inte trampar särskilt hårt på bromspedalen.
Eftersom hastigheten dessutom ofta är låg kyls
bromsarna inte så effektivt som vid körning på
slät väg med hög hastighet.
För att inte belasta bromsarna hårdare än nödvändigt, växla ned i nedförsbacke istället för att
använda fotbromsen. Använd samma växel
nedför som du använder uppför. På detta sätt
utnyttjas motorbromsen effektivare och fotbromsen behövs bara korta stunder.
Tänk på att körning med släpvagn belastar
bilens bromsar ytterligare.
Låsningsfria bromsar – ABS
ABS-systemet (Anti-lock Braking
System) hindrar hjulen från att låsa
sig under inbromsning.
På så sätt behålls styrförmågan
och det blir lättare att t.ex. väja för ett hinder.
Efter att motorn startats sker, vid en hastighet
av ca 20 km/h, en kort självtest av ABS-systemet som kan kännas och höras som pulseringar i bromspedalen.
För att maximalt utnyttja ABS-systemet:
1. Trampa ned bromspedalen med full kraft.
Pulseringar känns.
2. Styr bilen i färdriktningen. Släpp inte
pedaltrycket.
Öva att bromsa med ABS-systemet på en otrafikerad plats och under olika väderförhållanden.
06
Bromskraftsförstärkning – EBA
Vid behov av en snabb inbromsning ger EBA
(Emergency Brake Assist) full bromseffekt
omedelbart. Funktionen känner av när en kraftig inbromsning görs genom att registrera hur
snabbt bromspedalen trampas ner.
Fullfölj inbromsningen utan att lätta på bromspedalen – funktionen avbryts när trycket på
bromspedalen lättar.
163
06 Start och körning
Bromssystemet
Funktionen är hela tiden aktiv. Den går inte att
stänga av.
VARNING
Om BROMS- och ABS-varningssymbolerna
är tända samtidigt, kan fel ha uppstått i
bromssystemet. Om nivån i bromsvätskebehållaren vid detta tillfälle är normal, kör
försiktigt till närmaste verkstad för kontroll
av bromssystemet – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Om bromsvätskan ligger under MIN-nivå i
bromsvätskebehållaren bör inte bilen köras
vidare utan att bromsvätska fyllts på.
Anledningen till bromsvätskeförlusten
måste kontrolleras.
OBS
06
När EBA aktiveras sjunker bromspedalen
ner lite längre än vanligt, tryck (håll) ner
bromspedalen så länge det behövs. Släpps
bromspedalen upphör all inbromsning.
Nödbromsljus och automatisk
varningsblinkers
Nödbromsljus aktiveras för att uppmärksamma bakomvarande om en kraftig inbromsning. Funktionen innebär att bromsljuset
blinkar istället för att – som vid normal bromsning – lysa med fast sken.
164
Nödbromsljus aktiveras i hastigheter över
50 km/h om ABS-systemet arbetar och/eller
vid kraftig inbromsning. Efter att bilens hastighet bromsats ner under 10 km/h återgår
bromsljuset från att blinka till normalt fast sken
– samtidigt aktiveras varningsblinkers, vilka
blinkar tills föraren påverkar motorvarvet med
gaspedalen eller de stängs av med dess
knapp, se sidan 70.
06 Start och körning
DSTC – Stabilitets- och dragkraftssystem*
Allmänt
Reducerat ingrepp
Handhavande
1. Vrid tumhjulet tills DSTC-menyn visas.
Stabilitets- och dragkraftssystemet DSTC
(Dynamic Stability and Traction Control) hjälper
föraren att undvika sladd och förbättrar bilens
framkomlighet.
DSTC PÅ betyder att systemets funktion
är oförändrad.
DSTC SPINNKONTROLL AV betyder att
systemets ingrepp reduceras.
När systemet arbetar kan ett pulserande ljud
märkas vid bromsning eller gaspådrag. Vid
gaspådrag kan bilen accelerera långsammare
än förväntat.
2. Håll in RESET-knappen tills DSTC-menyn
ändras.
Antisladdfunktion
G029057
Funktionen begränsar hjulens driv- och bromskraft individuellt för att stabilisera bilen.
Antislirfunktion
Funktionen förhindrar att drivhjulen slirar mot
vägbanan under acceleration.
Dragkraftsfunktion
Funktionen är aktiv i låg fart och överför kraft
från det drivhjul som slirar till det drivhjul som
inte slirar.
Reglage och informationsdisplay.
Tumhjul1
VARNING
Bilens köregenskaper kan förändras om
systemets funktion reduceras.
RESET-knapp1
Varje gång bilen startas aktiveras stabilitetssystemet automatiskt.
Systemets ingrepp vid sladd och gaspådrag
kan delvis deaktiveras. Ingreppet vid sladd fördröjs då och tillåter därmed mer sladd, vilket
ger större frihet vid dynamisk körning. Samtidigt förbättras framkomligheten i djup snö eller
sand eftersom gaspådraget inte längre
begränsas.
1
Systemet förblir reducerat tills föraren återaktiverar det eller tills motorn stängs av –
efter nästa motorstart är DSTC tillbaka i
dess normalläge igen.
OBS
06
DSTC PÅ visas några sekunder i displayen
varje gång motorn startas.
Utan funktion i de bilar som saknar färddator, bränsledriven parkeringsvärmare samt stabilitets- och dragkraftssystem.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
165
06 Start och körning
DSTC – Stabilitets- och dragkraftssystem*
Meddelanden i informationsdisplay
ANTI-SPIN TILLF. AVSTÄNGD betyder att
systemet temporärt har reducerats p.g.a. för
hög bromstemperatur.
Funktionen återaktiveras automatiskt när
bromsarna har svalnat.
ANTI-SLADD SERV. ERFORDRAS betyder
att systemet har stängts av p.g.a. fel.
Stanna bilen på en säker plats och stäng
av motorn.
> Om meddelandet finns kvar när motorn
startas på nytt – kör till en verkstad. En
auktoriserad Volvoverkstad
rekommenderas.
Symboler i kombinationsinstrument
DSTC-system
06
Information
Om symbolerna
och
visas samtidigt:
• Läs meddelandet i informationsdisplayen.
166
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Uppträder symbolen
på följande sätt:
ensam, kan det ske
• Blinkande sken innebär att DSTC-systemet ingriper just då.
• Fast sken i 2 sekunder innebär systemkontroll vid start av motor.
• Fast sken efter motorstart eller under färd
betyder fel i DSTC-systemet.
06 Start och körning
Parkeringshjälp*
Allmänt om parkeringshjälp
• Enbart bakåt.
• Både framåt och bakåt.
Funktion
Ju kortare avstånd till det bakom- eller framförvarande hindret, desto tätare ljuder signalen. Annat ljud från ljudanläggningen dämpas
automatiskt vid hög volym.
Vid ett avstånd om ca 30 cm är tonen konstant.
Om hinder finns närmare än så, både bakom
och framför bilen, växlar tonen mellan vänster
och höger högtalare.
Begränsningar
Vid backning med t.ex. släpvagn eller med
cykelhållare på dragkroken måste systemet
stängas av. I annat fall reagerar sensorerna på
släpet eller cykelhållaren.
OBS
Parkeringshjälpen bakåt stängs av automatiskt vid körning med släpvagn om Volvo
original släpvagnskabel används.
Parkeringshjälp både framåt och bakåt
Parkeringshjälp enbart bakåt
Parkeringshjälp framåt och bakåt.
Parkeringshjälpen används som ett hjälpmedel
vid parkering. En signal indikerar avståndet till
det avkända hindret.
VARNING
Parkeringshjälpen kan aldrig ersätta det
ansvar som föraren själv har vid parkering.
Sensorerna har döda vinklar där hinder inte
kan upptäckas. Var uppmärksam på barn
eller djur som befinner sig nära bilen.
Varianter
Systemet sätts på automatiskt när bilen
startas.
Parkeringshjälpen bakåt aktiveras när backväxeln läggs i och meddelandet
Parkeringshjälp aktiv EXIT: inaktivera visas
på ljudanläggningens display.
06
Om systemet är avstängt visar displayen
Parkeringshjälp inaktiverad ENTER:
aktivera när backväxeln läggs i. För att ändra
inställningen, se sidan 81.
Mätområdet rakt bakom bilen är ca 1,5 m.
Ljudsignalen kommer från de bakre högtalarna.
Knapp för Av/På (placering av knapp beror på
övrig vald utrustning).
Parkeringshjälp finns i två varianter:
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
167
06 Start och körning
Parkeringshjälp*
Systemet sätts på automatiskt när bilen startas
och strömbrytarens lampa för Av/På lyser.
Stängs parkeringshjälpen av med knappen,
slocknar lampan.
Framåt
Parkeringshjälpen framåt är aktiv vid farter
under 15 km/h. Vid högre hastighet deaktiveras
systemet. När hastigheten understiger
10 km/h aktiveras systemet igen.
Mätområdet rakt framför bilen är ca 0,8 m.
Ljudsignalen för hinder framåt kommer från de
främre högtalarna.
Begränsningar
Det går inte att kombinera parkeringshjälp fram
med extraljus eftersom sensorerna reagerar på
extraljusen.
Bakåt
06
Parkeringshjälpen bakåt aktiveras när backväxeln läggs i.
Mätområdet rakt bakom bilen är ca 1,5 m.
Ljudsignalen för hinder bakåt kommer från de
bakre högtalarna.
Begränsningar
Se föregående avsnitt Parkeringshjälp enbart
bakåt.
168
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Indikering av fel på systemet
Rengöring av sensorer
Om informationssymbolen lyser
med fast sken och displayen visar
PARKERINGSHJÄLP SERV.
ERFORDRAS är parkeringshjälpen ur funktion. För åtgärd, kontakta en verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
VIKTIGT
Under vissa omständigheter kan parkeringshjälpsystemet ge falska varningssignaler orsakade av externa ljudkällor som avger
samma ultraljudfrekvenser som systemet
arbetar med.
Exempel på sådana källor är bl.a. signalhorn, våta däck på asfalt, pneumatiska
bromsar, avgasljud från motorcyklar m.m.
Sensorer för parkeringshjälp.
För att sensorerna ska fungera korrekt måste
de rengöras regelbundet med vatten och bilschampo.
OBS
Smuts, is och snö som täcker sensorerna
kan ge upphov till falska varningssignaler.
06 Start och körning
BLIS* – Blind Spot Information System
Allmänt
BLIS är ett informationssystem som under
vissa förutsättningar hjälper till att göra föraren
uppmärksam på fordon som rör sig i samma
riktning som det egna fordonet i den s.k. döda
vinkeln.
Döda vinklar
Systemet är konstruerat för att fungera optimalt vid körning i tät trafik på flerfiliga vägar.
G020295
BLIS är baserat på kamerateknik. Kamerorna (1) är placerade under de yttre backspeglarna.
Backspegel med BLIS-system.
BLIS-kamera
Indikeringslampa
BLIS-symbol
VARNING
Systemet är ett komplement till, inte en
ersättning för, ett säkert körsätt och användande av backspeglarna. Det kan aldrig
ersätta förarens uppmärksamhet och
ansvar. Ansvaret för att byta fil på ett trafiksäkert sätt ligger alltid på föraren.
När en kamera har upptäckt ett fordon inom
zonen för den döda vinkeln lyser indikeringslampan (2) med fast sken.
OBS
Lampan tänds på den sidan av bilen där
systemet har upptäckt fordonet. Om bilen
skulle bli omkörd på båda sidor samtidigt
tänds båda lamporna.
BLIS ger föraren ett meddelande om något fel
skulle uppstå i systemet. Om t.ex. systemets
kameror är skymda blinkar BLIS indikeringslampa och instrumentpanelens display visar ett
meddelande. Kontrollera och rengör i sådana
fall linserna. Om nödvändigt kan systemet
stängas av tillfälligt genom att trycka på BLISknappen, se sidan 170.
A = ca 3,0 m, B = ca 9,5 m.
När fungerar BLIS
Systemet är aktivt när det egna fordonet körs i
hastigheter över 10 km/h.
06
Omkörningar
Systemet är konstruerat för att reagera om du
kör om i en hastighet upp till 10 km/h fortare än
det omkörda fordonet.
Systemet är konstruerat för att reagera om du
blir omkörd av ett fordon som håller upp till
70 km/h högre hastighet än ditt fordon.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
169
06 Start och körning
BLIS* – Blind Spot Information System
VARNING
Aktivera/deaktivera
BLIS fungerar inte i skarpa kurvor.
textmeddelandet. För mer information om
meddelandehantering, se sidan 56.
BLIS systemmeddelande
BLIS fungerar inte när bilen backar.
En bred släpvagn kopplad till bilen kan
skymma andra fordon i angränsande körfiler. Det kan orsaka att fordon i detta skuggområde inte kan upptäckas av BLIS.
Dagsljus och mörker
Text i display
Innebörd
BLIS PÅ
BLIS-systemet är
aktiverat.
BLIS NEDSATT
FUNKTION
Nedsatt funktion i
dataöverföringen
mellan BLIS-systemets kamera och
bilens elsystem.
I dagsljus reagerar systemet på omgivande
bilars form. Systemet är konstruerat att upptäcka motorfordon såsom bilar, lastbilar,
bussar och motorcyklar.
06
I mörker reagerar systemet på omgivande
bilars strålkastare. Fordon med släckta strålkastare upptäcks inte av systemet. Detta innebär t.ex. att systemet inte reagerar för en släpvagn utan strålkastare som dras bakom en personbil eller lastbil.
VARNING
Systemet reagerar inte för cyklister och
mopedister.
BLIS-kamerorna har begränsningar liknande det mänskliga ögat, dvs. de ser
sämre i t.ex. kraftigt snöfall, starkt motljus
eller tät dimma.
170
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Kameran återställer
sig själv när dataöverföringen mellan
BLIS-systemets
kamera och bilens
elsystem återgår till
det normala.
Knapp för Av/På (placering av knapp beror på
övrig vald utrustning).
BLIS aktiveras när motorn startas. Indikeringslamporna i dörrpanelerna blinkar tre gånger när
BLIS aktiveras.
Systemet kan deaktiveras/aktiveras genom att
trycka på BLIS-knappen.
När BLIS deaktiveras slocknar lampan i
knappen och ett textmeddelande visas i displayen i instrumentpanelen.
När BLIS aktiveras lyser lampan i knappen, ett
nytt textmeddelande visas i displayen och indikeringslamporna i dörrpanelerna blinkar tre
gånger. Tryck på READ-knappen för att få bort
BLIS KAMERA
SKYMD
En eller båda kameror skymda – rengör
linserna.
06 Start och körning
BLIS* – Blind Spot Information System
Innebörd
BLIS SERVICE
ERFORDRAS
BLIS ur funktion –
kontakta en verkstad.
BLIS AV
BLIS-systemet är
avstängt.
VIKTIGT
Reparation av BLIS-systemets komponenter får endast utföras av en verkstad – en
auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Rengöring
Begränsningar
I vissa situationer kan BLIS' indikeringslampa
lysa trots att inget annat fordon finns i den döda
vinkeln.
G018177
Text i display
OBS
Om BLIS indikeringslampa vid enstaka tillfällen lyser trots att ett annat fordon inte
finns i den döda vinkeln, betyder detta inte
att ett fel uppstått i systemet.
Egen skugga på stor ljus slät yta, t.ex. ljudbarriär
eller vägbeläggning av betong.
Vid fel på BLIS-systemet visar displayen
texten BLIS SERVICE ERFORDRAS.
Här är några exempel på situationer där BLIS
indikeringslampa kan lysa även om inget annat
fordon finns i den döda vinkeln.
Lågt stående sol i kameran.
För att fungera optimalt måste BLIS-kamerornas linser vara rena. Linserna kan rengöras
med en mjuk trasa eller fuktig svamp. Rengör
linserna försiktigt så att de inte repas.
06
VIKTIGT
Linserna är eluppvärmda för att kunna
smälta bort is eller snö. Om nödvändigt
borsta bort snö från linserna.
Reflex från blank våt vägbana.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
171
06 Start och körning
Bogsering och bärgning
Starthjälp
VARNING
Använd ett hjälpbatteri om startbatteriet är så
urladdat att motorn inte kan startas. Bogsera
inte igång motorn, se sidan 175.
•
VIKTIGT
Katalysatorn kan skadas om man bogserar
igång bilen.
Bogsering
06
Fjärrnyckeln ska vara i nyckelläge II – i
läge I är alla krockkuddar deaktiverade.
•
Ta aldrig nyckeln ur startlåset när bilen
bogseras.
•
Broms- och styrservon fungerar inte när
motorn är avstängd. Man måste trampa ca
fem gånger hårdare på bromspedalen och
styrningen går betydligt tyngre än normalt.
3. Håll bogserlinan sträckt, när dragbilen sänker farten, genom att hålla foten lätt på
bromspedalen – då undviks hårda ryck.
4. Var beredd att bromsa för att stanna.
•
VARNING
2. Nyckeln måste vara kvar i startlåset under
hela bogseringen.
Manuell växellåda
Inför bogsering:
För växelspaken till friläge och frigör parkeringsbromsen.
Automatisk växellåda Geartronic
Inför bogsering:
172
VIKTIGT
Observera att bilen alltid måste bogseras så
att hjulen rullar framåt.
Är bilen strömlös måste rattlåset låsas upp
med ett hjälpstartbatteri innan bogsering
kan påbörjas.
1. Vrid fjärrnyckeln till läge II och lås upp rattlåset så att bilen går att styra, se
sidan 149.
För växelväljaren till läge N och frigör parkeringsbromsen.
Rattlåset måste vara upplåst innan bogsering – låset stannar i den position det
var när spänningen bröts.
OBS
Ta reda på den enligt lag högsta tillåtna hastigheten för bogsering innan bilen bogseras.
Bogsera inte bil med automatisk växellåda i högre hastighet än 80 km/h och
inte längre sträcka än 80 km.
Automatisk växellåda Powershift
Modell med växellådan Powershift bör inte
bogseras eftersom den är beroende av motorgång för att få tillräcklig smörjning. Om bogsering ändå måste ske, ska sträckan göras så
kort som möjligt och då med mycket låg hastighet.
Vid osäkerhet om bilen är utrustad med växellådan Powershift eller inte, kan det verifieras
genom att kontrollera beteckningen på dekal nr
(5) under motorhuven – se sidan 276. Beteckning ”MPS6” betyder att det är en Powershiftlåda – i annat fall är det en Geartronic-låda.
06 Start och körning
Bogsering och bärgning
VIKTIGT
Bogserögla
Undvik bogsering.
•
För att flytta bilen från en trafikfarlig
plats kan den dock bogseras undan en
kort sträcka i låg hastighet – inte längre
än 10 km och inte högre hastighet än
10 km/h. Observera att bilen alltid
måste bogseras så att hjulen rullar
framåt.
•
Vid förflyttning längre sträcka än
10 km måste bilen bärgas med drivhjulen lyfta från vägbanan – professionell
bärgning rekommenderas.
• Den andra varianten har en markering
utmed dess ena sida eller i ett hörn:
Tryck på markeringen med ett finger
och vik samtidigt ut motstående sida/
hörn med hjälp av ett mynt eller liknande
– locket svänger kring dess centrumlinje
och kan sedan tas loss.
Skruva bogseröglan ända in till dess fläns.
Vrid fast öglan ordentligt med t. ex. hjulmutternyckeln.
Efter användning skruvas bogseröglan
loss och läggs tillbaka på dess plats.
Inför bogsering:
För växelväljaren till läge N och frigör parkeringsbromsen.
i urtaget, bända det utåt. Vik sedan ut
locket helt och ta loss det.
Bogseröglan skruvas fast i ett gängat uttag
bakom ett täcklock på stötfångarens högra
sida, fram eller bak.
Montering bogserögla
Ta fram bogseröglan (1) som ligger under
golvluckan i lastutrymmet.
Avsluta med att sätta tillbaka täcklocket på
stötfångaren.
VIKTIGT
Bogseröglan är endast avsedd för bogsering på väg – inte för bärgning efter dikeskörning eller fastkörning. Tillkalla professionell hjälp för bärgning.
06
Täcklock för bogseröglans fästpunkt förekommer i två varianter vilka måste öppnas
på olika sätt:
• Varianten med ett urtag öppnas genom
att, med ett mynt eller liknande instucket
173
06 Start och körning
Bogsering och bärgning
OBS
På vissa bilar med monterad dragkrok kan
bogseröglan inte fästas i det bakre fästet.
Fäst då bogserlinan i dragkroken.
Av den anledningen är det lämpligt att förvara dragkrokens kuldel i bilen, se
sidan 178.
Bärgning
Tillkalla professionell hjälp för bärgning.
Bilen måste alltid bärgas så att hjulen rullar
framåt.
VIKTIGT
Bil med automatisk växellåda får bara bärgas med drivhjulen lyfta från vägbanan.
06
174
06 Start och körning
Starthjälp
Start med annat batteri
4. Sätt fast den röda startkabelns ena
klamma på hjälpbatteriets pluspol (1).
VIKTIGT
Koppla startkabeln försiktigt för att undvika
kortslutningar med andra komponenter i
motorrummet.
11. Ta bort startkablarna i omvänd ordning –
först den svarta och sedan den röda.
> Se till att ingen av den svarta startkabelns klammor kommer i kontakt med
batteriets pluspol eller ansluten klamma
på den röda startkabeln.
VARNING
5. Sätt den röda startkabelns andra klamma
på bilens pluspol (2).
•
Startbatteriet kan bilda knallgas vilken
är mycket explosiv. En gnista, som kan
bildas om en startkabel ansluts felaktigt, kan räcka för att batteriet ska
explodera.
7. Sätt den andra klamman på en jordpunkt,
t.ex. vid vänster fjäderben (4).
•
Startbatteriet innehåller svavelsyra som
kan orsaka allvarliga frätskador.
8. Kontrollera att startkablarnas klammor
sitter fast ordentligt så att det inte uppstår
gnistor under startförsöket.
•
Skölj med stora mängder vatten om
svavelsyra kommer i kontakt med ögon,
hud eller kläder. Vid stänk i ögonen –
kontakta omedelbart läkare.
6. Sätt fast den svarta startkabelns ena
klamma på hjälpbatteriets minuspol (3).
Om startbatteriet är urladdat kan bilen startas
med ström från ett annat batteri.
Vid starthjälp med annat batteri rekommenderas följande steg för att undvika kortslutning
eller andra skador:
1. Vrid fjärrnyckeln till nyckelläge 0.
2. Kontrollera att hjälpstartbatteriet har spänningen 12 V.
3. Om hjälpstartbatteriet är monterat i en
annan bil – stäng av den hjälpande bilens
motor och se till att de båda bilarna inte
vidrör varandra.
9. Starta motorn på "hjälpbilen" och låt den
gå någon minut med högre tomgång än
normalt, ca 1500 varv/minut.
10. Starta motorn i bilen med det urladdade
batteriet.
06
För mer information om bilens startbatteri – se
sidan 222.
VIKTIGT
Rör inte anslutningarna under startförsöket.
Det finns risk för gnistbildning.
175
06 Start och körning
Körning med släpvagn
Allmänt
Lastförmågan beror på bilens tjänstevikt. Summan av passagerares vikt och samtliga tillval,
t.ex. dragkrok, reducerar bilens lastförmåga
med motsvarande vikt. För utförlig information
om vikter, se sidan 279.
Om draganordningen monteras av en
auktoriserad Volvoverkstad, levereras bilen
med nödvändig utrustning för körning med
släpfordon.
• Draganordningen på bilen ska vara av godkänd typ.
• Om dragkroken monteras i efterhand, kontrollera med en Volvoåterförsäljare att bilen
är fullt utrustad för körning med släpfordon.
• Lägg lasten i släpfordonet så att trycket på
bilens draganordning följer angivet maximalt kultryck.
06
• Öka däcktrycket till rekommenderat lufttryck för full last. Däcktrycksdekalens placering, se sidan 192.
• Gör ren draganordningen regelbundet och
smörj in dragkulan1 med fett.
• I långa och branta nedförsbackar belastas
bilens bromsar mycket mer än normalt.
Växla ner till en lägre växel och anpassa
hastigheten.
• Undvik att köra med släpfordon vid stigningar över 12 %.
• Av säkerhetsskäl bör maximalt tillåten
hastighet, för bil med tillkopplat släp, inte
överskridas. Följ gällande bestämmelser
för tillåtna hastigheter och vikter.
•
Håll en låg hastighet vid körning med släpfordon uppför en lång brant stigning.
Släpvagnsvikter
För information om Volvos tilllåtna släpvagnsvikter, se sidan 279.
OBS
Angivna högsta tillåtna släpvagnsvikter är
de som Volvo tillåter. Nationella fordonsbestämmelser kan begränsa släpvagnsvikt
och hastighet ytterligare. Dragkrokarna kan
vara certifierade för högre dragvikter än vad
bilen får dra.
• Motorn belastas hårdare än normalt vid
körning med släpfordon.
• Kör inte med tungt släp då bilen är helt ny.
Vänta tills den körts minst 1000 km.
1
176
Smörj inte dragkulan vid användning av kulhandske med svängningsdämpare.
VARNING
Följ angivna rekommendationer för släpvagnsvikt. Hela ekipaget kan annars bli
svårkontrollerbart vid undanmanövrar och
inbromsningar.
Manuell växellåda
Överhettning
Vid körning med släpfordon i kuperad terräng i
varmt klimat kan det finnas risk för överhettning.
• Kör inte motorn på högre varv än
4500 varv/minut (dieselmotorer:
3500 varv/minut) – i annat fall kan oljetemperaturen bli för hög.
Dieselmotor 5cyl
• Om motorn börjar bli för varm visar instrumentpanelen ett textmeddelande som
rekommenderar att byta till en lägre växel
– följ given rekommendation.
• Vid risk för överhettning är det optimala
varvtalet för motorn 2300–3000 varv/minut
för optimal cirkulation av kylvätskan.
06 Start och körning
Körning med släpvagn
Automatisk växellåda
Överhettning
Vid körning med släpfordon i kuperad terräng i
varmt klimat kan det finnas risk för överhettning.
• En automatisk växellåda väljer optimal
växel relaterat belastning och motorvarv.
Branta stigningar
• Spärra inte automatväxellådan med en
högre växel än vad motorn "orkar med" –
det är inte alltid fördelaktigt att köra på hög
växel och lågt motorvarv.
lat släp parkeras. Använd alltid parkeringsbromsen.
• Använd stoppklossar för att blockera
hjulen när bil med påkopplat släp parkeras
i backe.
Start i backe
1. Tryck ner färdbromsen.
2. För växelväljaren till körläge D.
3. Frigör parkeringsbromsen.
4. Släpp färdbromsen och kör iväg.
VIKTIGT
Se även särskild information om långsam
körning med släpvagn för bilar med automatisk växellåda Powershift på sidan 156.
06
Parkering i backe
1. Tryck ner färdbromsen.
2. Dra åt parkeringsbromsen.
3. För växelväljaren till parkeringsläge P.
4. Släpp färdbromsen.
• Växelväljaren ska vara i parkeringsläge P
när bil med automatväxellåda och påkopp-
177
06 Start och körning
Draganordning*
Dragkrok
Släpvagnskabel
Förvaring dragkrok
Om bilen utrustats med delbar dragkrok ska
monteringsanvisningen för fastsättning av den
lösa delen följas noggrant, se sidan 180.
VARNING
Om bilen är försedd med Volvos delbara
dragkrok:
•
•
Följ monteringsanvisningen noggrant.
•
Kontrollera att indikatorfönstret visar
grönt.
Viktigt att kontrollera
• Dragkrokens kula behöver rengöras och
smörjas med fett regelbundet.
06
OBS
När kulhandske med svängningsdämpare
används skall dragkulan inte smörjas in.
178
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Dragkrokens förvaringsplats.
VIKTIGT
Ta alltid loss dragkroken efter användning
och förvara den på dess bestämda plats i
bilen, ordentligt fastspänd med sin rem.
G014589
G031118
Den löstagbara delen måste vara låst
med nyckel innan körning påbörjas.
Om bilens draganordning har en 13-polig kontakt och släpet har en 7-polig kontakt behövs
en adapter. Använd en adapterkabel som är
godkänd av Volvo. Se till att kabeln inte släpar
i marken.
06 Start och körning
Draganordning*
G010393
G010387
G010388
Specifikationer
Mått för fästpunkter (mm)
Fast drag standard
A
B
1115
81
C
D
E
F
G
H
I
J
K
06
113
Fast drag med Nivomat
1111
76
Delbart drag standard
1115
81
Delbart drag med Nivomat
1111
77
1
Sidobalk
2
Kulans centrum
964
482
40
141
542
150
100
140
63
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
179
06 Start och körning
Delbar dragkrok*
1. Ta bort skyddskåpan genom att först
trycka in spärren
och sedan dra kåpan
rakt bakåt
.
06
180
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
2. Kontrollera att mekanismen är i upplåst
läge genom att vrida nyckeln medurs.
G020302
G020301
G017317
Montering dragkrok
3. Kontrollera att indikatorfönstret (3) visar
rött. Om fönstret inte visar rött, tryck in
och vrid låsratten moturs
tills ett
klick hörs.
06 Start och körning
Delbar dragkrok*
G020306
G020309
4. Sätt i och skjut in dragkroken tills ett klick
hörs.
5. Kontrollera att indikatorfönstret visar grönt.
7. Kontrollera att dragkroken sitter fast
genom att rycka uppåt, nedåt och bakåt.
06
VARNING
Om dragkroken inte sitter korrekt ska den
tas loss och sättas fast igen enligt tidigare
steg.
VIKTIGT
G020307
G020304
6. Vrid nyckeln moturs till låst läge. Ta nyckeln ur låset.
Smörj bara in kulan för draghandsken,
resten av dragkroken ska vara ren och torr.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
181
06 Start och körning
Delbar dragkrok*
8. Säkerhetsvajer.
VARNING
06
182
Var noga med att fästa släpets säkerhetsvajer i avsett fäste.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
1. Sätt i nyckeln och vrid den medurs till upplåst läge.
G020312
G020301
G020310
Borttagning dragkrok
2. Tryck in låsratten
och vrid den moturs
tills ett klick hörs.
06 Start och körning
3. Vrid ner låsratten helt, tills det tar stopp och
håll ned samtidigt som dragkroken dras ut
bakåt och uppåt.
G017318
G020314
Delbar dragkrok*
4. Skjut på skyddskåpan.
VARNING
06
Förankra dragkroken på ett säkert sätt om
den förvaras i bilen, se sidan 178.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
183
06 Start och körning
Lastning
Allmänt
Lastförmågan beror på bilens tjänstevikt. Summan av passagerares vikt och samtliga tillval
reducerar bilens lastförmåga med motsvarande vikt. För utförlig information om vikter,
se sidan 279.
• Täck skarpa kanter med något mjukt för att
inte skada klädseln eller bakluckans glasyta.
• Förankra all last med remmar eller spännband i lastsäkringsöglorna.
VARNING
VARNING
Bilens köregenskaper förändras beroende
på hur tungt lastad bilen är och hur lasten är
placerad.
Lastning i lastutrymmet
06
VARNING
Lasta aldrig ovanför ryggstöden.
För att förlänga lastutrymmet kan nackskydden tas bort och sätena fällas, se
sidan 112.
Förankra alltid lasten. Vid en hård inbromsning kan den annars förskjutas och skada
personer i bilen.
• Nackskydden kan avlägsnas för att inte
skadas.
• Centrera bred last.
• Tunga föremål ska placeras så lågt som
möjligt. Undvik att placera tung last på det
nedfällda ryggstödet.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
För att undvika skador på bilen och för att
uppnå största möjliga säkerhet vid färd,
rekommenderas de lasthållare som Volvo har
utvecklat just för din bil.
Följ noggrant den monteringsanvisning som
levereras med lasthållaren.
• Kontrollera regelbundet att lasthållarna
och lasten sitter ordentligt fast. Surra lasten väl med lastband.
• Fördela lasten jämnt över lasthållarna.
Stanna motorn och dra åt parkeringsbromsen
när långa föremål ska lastas eller lossas. Växelspaken eller växelväljaren kan stötas ur sitt
läge av lång last och få bilen i rullning.
Placera lasten tryckt mot ryggstödet framför.
184
Ett löst föremål som väger 20 kg kan vid en
frontalkollision i en hastighet av 50 km/h
komma att uppnå en rörelsevikt som motsvarar 1000 kg.
Användning av lasthållare*
Skyddseffekten från krockgardinen i innertaket kan utebli eller reduceras om lasten
når för högt.
Lägg den tyngsta lasten underst.
• Bilens vindfång och därmed bränsleförbrukningen ökar med lastens storlek.
• Kör mjukt. Undvik häftiga accelerationer,
hårda inbromsningar och hård kurvtagning.
VARNING
Bilens tyngdpunkt och köregenskaper förändras vid lastning på taket.
06 Start och körning
Anpassning av ljusbild
Ljusbild för vänstertrafik.
G021422
Strålkastare med Active Bending Lights
G021421
Strålkastare med halogenljus
G020317
Rätt ljusbild vid körning i höger- eller
vänstertrafik
Vänstertrafik.
Vänstertrafik.
Högertrafik.
Högertrafik.
Ljusbild för högertrafik.
För att inte blända mötande trafik kan strålkastarens ljusbild ställas om med ett reglage i varje
strålkastarhus.
Rätt ljusbild ger även effektivare ljus ut på vägrenen.
VARNING
06
På bilar utrustade med Xenon-strålkastare
ska byte av Xenon-lampor utföras på verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad
rekommenderas. Arbete med Xenon-lamporna kräver särskild försiktighet eftersom
strålkastaren är utrustad med ett högspänningsaggregat.
185
Allmänt..................................................................................................
Lufttryck i däck.....................................................................................
Varningstriangel* och reservhjul* .........................................................
Byte av hjul............................................................................................
Provisorisk däcktätning*.......................................................................
186
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
188
192
193
195
197
HJUL OCH DÄCK
07 Hjul och däck
Allmänt
Köregenskaper och däck
Hastighetsklasser
Däcken betyder mycket för bilens köregenskaper. Däcktyp, dimension, däcktryck och
hastighetsklass är viktiga för hur bilen uppträder.
Bilen är helbilsgodkänd, vilket innebär att
dimensioner och hastighetsklasser inte får
avvika från dem som anges i fordonets registreringsbevis. Enda undantaget från dessa
bestämmelser är vinterdäck (både dubbade
och dubbfria däck). Om ett sådant däck väljs
får bilen inte köras fortare än däcket är klassat
för (t.ex. får klass Q köras i maximalt
160 km/h).
Vid däckbyte, se till att ha samma typ och
dimension och helst också samma fabrikat på
alla fyra hjulen. Följ rekommenderat däcktryck
som finns angivet på däcktrycksdekalen, se
sidan 192.
Dimensionsbeteckning
På alla bildäck finns en beteckning för dimension. Exempel på beteckning:
205/55R16 91 W.
07
188
Nya däck
Tänk på att det är väglaget som avgör hur fort
bilen kan köras, inte hastighetsklassen på
däcken.
Observera att det är maximal tillåten hastighet
som anges.
205
Däckets bredd (mm)
Q
160 km/h (används endast på vinterdäck)
55
Förhållandet mellan däcksidans höjd
och däckets bredd (%)
T
190 km/h
R
Radialdäck
H
210 km/h
16
Fälgdiameter i tum (")
V
240 km/h
91
Kodsiffror för max tillåten däckbelastning (i detta fall 615 kg)
W
270 km/h
Däck är färskvara. Efter några år börjar de
hårdna samtidigt som friktionsegenskaperna
försämras undan för undan. Eftersträva därför
att få så färska däck som möjligt vid utbyte. Det
är särskilt viktigt när det gäller vinterdäck. De
sista siffrorna i sifferföljden betyder tillverkningsvecka och -år. Detta är däckets
DOT-märkning (Department of Transportation)
och anges med fyra siffror, exempelvis 1510.
Däcket på bilden är tillverkat vecka 15, år 2010.
Y
300 km/h
Däckens ålder
W
Kodbeteckning för maximal tillåten
hastighet (i detta fall 270 km/h).
Alla däck som är äldre än sex år bör kontrolleras av fackman även om de verkar oskadade.
Anledningen till detta är att däck åldras och
bryts ner även om de sällan eller aldrig
07 Hjul och däck
Allmänt
används. Funktionen kan därför påverkas på
grund av att de material som däcket består av
har brutits ner. Däcket bör i så fall inte
användas. Det gäller även reservdäck, vinterdäck och däck som sparas för framtida bruk.
Exempel på yttre tecken som indikerar att
däcket är olämpligt för användning är sprickor
eller missfärgningar.
kontrollen över bilen. Därför är det viktigt att
bakhjulen aldrig förlorar fästet före framhjulen.
Hjul ska förvaras liggande eller upphängda,
inte stående.
Däck med slitagevarnare
Vinterdäck
Volvo rekommenderar vinterdäck med vissa
bestämda vinterdäcksdimensioner. Däckdimensionerna är beroende av motorvariant.
Vid körning med vinterdäck måste dessa vara
monterade på alla fyra hjulen.
OBS
Däckets ålder kan fastställas genom DOTmärkningen, se föregående bild.
Volvo rekommenderar att du rådgör med en
Volvoåterförsäljare om vilken fälg och däcktyp som passar bäst.
Jämnare slitage och underhåll
Dubbdäck
Dubbade vinterdäck ska köras in
500–1000 km, mjukt och lugnt så att dubbarna
sätter sig riktigt i däcken. Det ger däcken och
speciellt dubbarna längre livslängd.
G020323
Rätt däcktryck ger jämnare slitage, se
sidan 192. Körsätt, däcktryck, klimat och
vägarnas skick har en inverkan på hur snabbt
dina däck åldras och slits. För att undvika skillnader i mönsterdjup samt förhindra att slitagemönster uppstår kan fram- och bakhjulen skiftas med varandra. Lämplig körsträcka vid första skiftet är ca 5000 km och därefter med 10
000 km intervall. Volvo rekommenderar dig att
kontakta en auktoriserad Volvoverkstad för
kontroll vid osäkerhet om mönsterdjupet. Om
det redan har uppstått betydande skillnad i slitage (>1mm skillnad i mönsterdjup) mellan
däcken, så skall minst slitna däcken alltid sitta
bak. En framhjulssladd är vanligen lättare att
häva än en bakhjulssladd, och leder till att bilen
fortsätter rakt fram istället för att bakänden
sladdar ut åt sidan och man kanske helt förlorar
Slitagevarnare.
Slitagevarnare är en smal upphöjning tvärs
över slitbanan. På sidan av däcket syns bokstäverna TWI (Tread Wear Indicator). När däckets mönsterdjup är reducerat till 1,6 mm, kommer det i jämnhöjd med slitagevarnarna. Byt då
snarast till nya däck. Tänk på att däck med litet
mönsterdjup har mycket dåligt väggrepp i regn
eller snö.
OBS
Lagbestämmelser för användning av dubbdäck varierar från land till land.
Mönsterdjup
07
Väglag med is, snömodd och låga temperaturer ställer betydligt högre krav på däck än vid
sommarförhållanden. Därför rekommenderas
att inte köra på vinterdäck som har mindre
mönsterdjup än 4 mm.
189
07 Hjul och däck
Allmänt
Snökedjor
VIKTIGT
Snökedjor får endast användas på framhjulen,
gäller även fyrhjulsdrivna bilar.
Hjulmuttrarna ska dras åt, (1) med 110 Nm
respektive (2) med 130 Nm. Vid alltför hård
åtdragning kan skruvförbandet skadas.
Kör aldrig fortare än 50 km/h med snökedjor.
Undvik att köra på barmark eftersom detta sliter mycket hårt på både snökedjor och däck.
Stålfälg – låg hjulmutter (1)
Normalt sitter stålfälgar monterade med den
låga varianten av mutter, men stålfälgar får
även användas med den höga typen.
VARNING
Använd Volvo originalsnökedjor eller likvärdiga som är anpassade till rätt bilmodell,
däck- och fälgdimensioner. Vid osäkerhet
rekommenderar Volvo att du rådgör med en
auktoriserad Volvoverkstad. Fel snökedja
kan orsaka allvarlig skada på din bil och leda
till en olycka.
VARNING
Använd aldrig den låga typen av mutter till
en aluminiumfälg. Hjulet kan lossna.
Låg hjulmutter.
Hög hjulmutter.
Fälgar och hjulmuttrar
Använd endast fälgar som är testade och godkända av Volvo och som ingår i Volvo originaltillbehörssortiment.
07
Det finns två olika modeller av hjulmuttrar
beroende på om fälgarna är tillverkade av stål
eller aluminium.
1. Dra åt hjulmuttrarna av modell (1) med
110 Nm. Dra åt hjulmuttrarna av modell (2)
med 130 Nm.
2. Kontrollera åtdragningsmomentet med
momentnyckel.
190
Aluminiumfälg – hög hjulmutter (2)
Använd endast den höga modellen av mutter
till aluminiumfälgar.
OBS
Denna mutter får även användas till stålfälgar.
Låsbar hjulmutter
Låsbar hjulmutter kan användas på både aluminiumfälg och stålfälg. Om stålfälg med låsbar hjulmutter används i kombination med hjulsida, ska den låsbara hjulmuttern monteras på
07 Hjul och däck
Allmänt
pinnskruven närmast luftventilen. Hjulsidan
kan annars inte sättas dit på fälgen.
OBS
VIKTIGT
Bilen får aldrig köras utrustad med fler än ett
reservhjul av typen "Temporary Spare"
samtidigt.
Dra åt de låsbara hjulmuttrarna med
110 Nm.
Reservhjulet Temporary Spare*
VIKTIGT
Kör aldrig fortare än 80 km/h med ett reservhjul på bilen.
Om däcken monteras felaktigt försämras
bilens bromsegenskaper och förmåga att
pressa undan regn, snö och slask.
Däck med störst mönsterdjup ska alltid monteras bak (för att minska risken för sladd).
Sommar- och vinterhjul
Volvo rekommenderar att du kontaktar en
auktoriserad Volvoverkstad för kontroll vid
osäkerhet om mönsterdjupet.
G020325
Reservhjulet (Temporary spare) är endast
avsett att användas tillfälligt och skall snarast
ersättas med ett ordinarie hjul. Under körning
med reservhjulet kan bilen få annorlunda köregenskaper. Reservhjulet är mindre än det
vanliga hjulet. Därmed påverkas bilens markfrigång. Se upp med höga trottoarkanter och
maskintvätta inte bilen. Om reservhjulet sitter
på framaxeln kan du heller inte samtidigt
använda snökedjor. På fyrhjulsdrivna bilar kan
drivningen på bakaxeln kopplas ur. Reservhjulet får inte repareras. Rätt däcktryck på reservhjulet anges i däcktryckstabellen, se
sidan 290.
fram och bak, aldrig från vänster till höger sida
eller omvänt.
Pilen visar däckets rotationsriktning.
När sommar- och vinterhjulen skiftas, se
sidan 195, ska hjulen märkas upp med vilken
sida de har suttit på, t.ex. V för vänster och H
för höger. Däck med mönster som är tillverkat
för att endast rulla åt ett håll, har rotationsriktningen markerad med en pil på däcket.
07
Däcket ska ha samma rotationsriktning under
hela sin livslängd. De bör endast skiftas mellan
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
191
07 Hjul och däck
Lufttryck i däck
Rekommenderat däcktryck
OBS
Däcktrycket sjunker med tiden, det är ett
naturligt fenomen. Däcktrycket varierar
också beroende på omgivningens temperatur.
G020791
Redan efter några kilometers körning blir
däcken varma och trycket högre. Därför ska
alltså inte luft släppas ur om trycket kontrolleras när däcken är varma. Däremot ska trycket
ökas om det är för lågt.
Däcktrycksdekalen på förarsidans dörrstolpe
visar vilka tryck däcken ska ha vid olika last och
hastighetsförhållanden.
• Däcktryck för bilens rekommenderade
däckdimension
07
• ECO-tryck1
• Reservdäckets tryck (Temporary Spare).
Kontrollera däcktrycket
Kontrollera lufttrycket i däcken regelbundet.
För lågt pumpade däck ökar bränsleåtgången,
förkortar däckens livslängd och försämrar
bilens vägegenskaper. Körning med för lågt
däcktryck innebär att däcken kan bli överhettade och gå sönder.
För information om korrekt däcktryck, se däcktryckstabellen. De angivna däcktrycken avser
kalla däck. (Med kalla däck avses att däcken
har samma temperatur som yttertemperaturen.)
Bränsleekonomi, ECO-tryck
För hastigheter under 160 km/h rekommenderas det allmänna däcktrycket för max last för
att få den bästa bränsleekonomin.
Däcktrycket påverkar åkkomfort, vägljud och
styregenskaper.
1
2
192
ECO-trycket ger förbättrad bränsleekonomi.
Det tryck som rekommenderas vid maximal last.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
DRIVe*
En inte oviktig detalj i samband med miljömedveten bilkörning är att använda rätt sorts däck
samt att köra med rätt lufttryck i dem.
Dimensioner
Vid montering av nya däck rekommenderas
samma typ och fabrikat som bilen var utrustad
med från fabrik – de är utvecklade för låg
bränsleförbrukning.
Dimensionerna 195/65 R15 och 205/55 R16
ger i allmänhet något lägre förbrukning än bredare varianter.
Lufttryck
För lågt pumpade däck ökar bränsleförbrukningen. Kontrollera därför trycket i däcken
regelbundet.
Genom att använda s.k. ECO-tryck2 minimeras
bränsleåtgången. En viss påverkan rörande
åkkomfort, vägljud och styregenskaper kan
upplevas men påverkar inte säkerheten.
Se dekal med rekommenderat däcktryck vid
förarens dörrstolpe.
07 Hjul och däck
Varningstriangel* och reservhjul*
Varningstriangel
Följ de bestämmelser som gäller för användning av varningstriangel*. Placera varningstriangeln på ett lämpligt ställe med tanke på
trafiksituationen.
1. Lossa fodralet med varningstriangeln, det
är fäst med kardborreband. Ta varningstriangeln ur fodralet.
Reservhjul* och domkraft*
Bilens originaldomkraft*
Använd originaldomkraften endast vid hjulbyte. Domkraftens skruv ska alltid vara välsmord. Reservhjul* med domkraft* och hjulmutternyckel* finns under golvet i lastutrymmet.
OBS
Volvo rekommenderar endast användning
av den domkraft* som hör till respektive bilmodell, vilket framgår av domkraftsdekalen.
På dekalen anges också domkraftens maximala lyftförmåga vid en angiven lägsta lyfthöjd.
2. Fäll ut stödbenen på varningstriangeln.
Se till att varningstriangeln med fodral sitter
ordentligt fast i lastutrymmet efter användning.
07
Framtagning av reservhjulet
1. Vik upp golvmattan, bakifrån och framåt.
2. Lossa reservhjulet och lyft ut det.
3. Ta ut domkraft* med vev och hjulmutternyckel*.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
193
07 Hjul och däck
Varningstriangel* och reservhjul*
Reservhjul* och domkraft*, placering i
lastutrymmet
1. Veva ihop domkraften (3) till hälften för att
domkraften ska passa liggande i fästet.
2. Vik in veven (6) och placera hjulmutternyckeln (2) på domkraften.
3. Sätt tillbaka domkraften (3) i höger hål (4).
Fäst reservhjulet (1) i vänster hål (5).
Verktyg – återplacering
Verktyg och domkraft* ska återplaceras på rätt
sätt efter användning.
• För bilar utrustade med reservhjul ska
domkraften vevas så att den passar in i
reservhjulet.
• För bilar utrustade med med provisorisk
däcktätning ska domkraften vevas ihop
maximalt och läggas tillbaka i skumblocket.
VIKTIGT
07
Verktyg och domkraft* ska förvaras på
avsedd plats i bilens bagage-/lastutrymme
när de inte används.
Första hjälpen*
En väska med första hjälpen-utrustning finns
placerad i lastutrymmet.
194
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
07 Hjul och däck
Byte av hjul
Losstagning av hjul
OBS
Volvo rekommenderar endast användning
av den domkraft* som hör till respektive bilmodell, vilket framgår av domkraftsdekalen.
På dekalen anges också domkraftens maximala lyftförmåga vid en angiven lägsta lyfthöjd.
Sätt ut varningstriangeln om ett hjul måste
bytas vid en trafikerad plats. Se till att bilen och
domkraften står på ett fast horisontellt underlag.
VARNING
Kontrollera att domkraften inte är skadad,
gängorna ordentligt smorda samt att den är
fri från smuts.
2. Dra åt parkeringsbromsen och lägg i backväxeln eller läge P om bilen har automatisk
växellåda.
3. Blockera framför och bakom de hjul som
ska stå kvar på marken. Använd kraftiga
träklossar eller större stenar.
4. Bilar med stålfälgar har löstagbara hjulsidor. Bänd loss hjulsidan med hjulmutternyckelns ände eller ryck loss den för hand.
5. Lossa hjulmuttrarna ½–1 varv moturs med
hjulmutternyckeln.
G020332
G020331
1. Ta fram reservhjul*, domkraft* och hjulmutternyckeln* som ligger under mattan i lastutrymmet. Om annan domkraft väljes, se
sidan 213.
Teleskopisk hjulmutternyckel.
VARNING
Placera aldrig något mellan marken och
domkraften, inte heller mellan domkraften
och bilens domkraftsfäste.
6. På varje sida av bilen finns två domkraftsfästen. Vid varje fäste finns ett urtag i plasttäckningen. Veva ned domkraftens fot så
att den pressas plant mot marken. Kontrollera att domkraften sitter i fästet avsett
för domkraften, enligt bilden och att foten
är placerad lodrät under detta fäste.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
07
195
07 Hjul och däck
Byte av hjul
Ditsättning av hjul
1. Rengör anliggningsytorna mellan hjul och
nav.
2. Sätt dit hjulet. Skruva fast hjulmuttrarna.
3. Sänk ned bilen så att hjulen inte kan rotera.
4. Dra fast hjulmuttrarna korsvis. Det är viktigt
att hjulmuttrarna blir ordentligt åtdragna.
• Standardhjulmuttrar – åtdragningsmoment: 110 Nm
• Kupolhjulmuttrar – åtdragningsmoment:
130 Nm
Kontrollera åtdragningsmomentet med
momentnyckel.
VIKTIGT
5. Sätt på hjulsidan (stålfälg).
Marken ska vara fast, slät och ska inte luta.
VARNING
7. Lyft bilen så högt att hjulet går fritt. Ta bort
hjulmuttrarna och lyft av hjulet.
Kryp aldrig under bilen då den är upphissad
på domkraft.
Låt aldrig passagerare uppehålla sig i bilen
då den lyfts upp med domkraft.
07
196
Se till att passagerare uppehåller sig så att
de har bilen eller helst ett vägräcke mellan
sig och vägbanan.
07 Hjul och däck
Provisorisk däcktätning*
Provisorisk däcktätning, allmänt
Däcktätningssatsen har begränsad förmåga
att täta däck som har punktering i däcksidan.
Täta inte däck med den provisoriska däcktätningen om de uppvisar större skåror, sprickor
eller liknande skador.
Översikt
12 V-uttag för anslutning av kompressorn finns
fram vid mittkonsolen, vid baksätet och i lastutrymmet*. Välj det eluttag som är närmast det
punkterade däcket.
Däcktätningssatsen används till att täta en
punktering samt kontrollera och justera däcktrycket. Den består av en kompressor och en
behållare med tätningsvätska. Satsen fungerar
som en provisorisk reparation. Flaskan med
tätningsvätskan ska bytas ut innan bäst föredatumet passerats och efter användning.
Tätningsvätskan tätar effektivt däck som punkterats i slitbanan.
Framtagning av däcktätningssats
Däcktätningssats med kompressor och verktyg finns under golvet i lastutrymmet.
1. Fäll upp lastgolvet.
2. Lyft upp däcktätningssatsen.
G020400
VARNING
Hastigheten får inte överstiga 80 km/h efter
att den provisoriska däcktätningen använts.
Volvo rekommenderar dig att uppsöka en
auktoriserad Volvoverkstad för inspektion
av det tätade däcket (maximal körsträcka
200 km). Personalen kan avgöra om däcket
kan lagas eller behöver bytas.
Dekal, högsta tillåtna hastighet
Strömbrytare
Kabel
Flaskhållare (orange lock)
Skyddslock
Tryckreduceringsventil
07
Luftslang
OBS
Däcktätningssatsen är endast avsedd för
tätning av däck med punktering i slitbanan.
Flaska med tätningsvätska
Tryckmätare
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
197
07 Hjul och däck
Provisorisk däcktätning*
Tätning av punkterat däck
OBS
Bryt inte flaskans plombering innan användning. När flaskan skruvas fast bryts plomberingen automatiskt.
4. Skruva av det orange locket och skruva
loss flaskans kork.
VARNING
G019723
Skruva inte av flaskan, den är försedd med
backspärr för att förhindra läckage.
För information om detaljernas funktion, se föregående bild.
5. Skruva fast flaskan i flaskhållaren.
6. Skruva loss hjulets ventilhatt och skruva
fast luftslangens ventilanslutning till botten
på däckventilens gänga.
1. Öppna locket på däcktätningssatsen.
2. Lossa dekalen om högsta tillåtna hastighet
och sätt fast den på ratten.
VARNING
Lämna inte barn i bilen utan uppsikt då
motorn är igång.
VARNING
07
Tätningsvätskan kan irritera huden. Vid hudkontakt, tvätta omedelbart bort vätskan
med tvål och vatten.
3. Kontrollera att strömbrytaren är i position 0 och ta fram kabeln och luftslangen.
198
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
7. Sätt i kabeln i 12 V-uttaget och starta bilen.
VARNING
Stå aldrig intill däcket då kompressorn pumpar. Om det uppstår sprickbildningar eller
ojämnheter ska kompressorn omedelbart
stängas av. Färden bör inte fortsätta. Att
kontakta en auktoriserad däckverkstad
rekommenderas.
OBS
När kompressorn startar kan trycket öka
upp till 6 bar men trycket sjunker efter ca
30 sekunder.
8. Sätt strömbrytaren i position I.
VIKTIGT
Risk för överhettning. Kompressorn ska inte
arbeta längre än 10 minuter.
9. Fyll däcket i 7 minuter.
VARNING
Om trycket understiger 1,8 bar är hålet i
däcket för stort. Färden bör inte fortsätta.
Att kontakta en auktoriserad däckverkstad
rekommenderas.
07 Hjul och däck
Provisorisk däcktätning*
10. Stäng av kompressorn för att kontrollera
trycket på tryckmätaren. Minsta tryck är
1,8 bar och max 3,5 bar.
11. Stäng av kompressorn och dra ur kabeln ur
12 V-uttaget.
12. Ta loss slangen från däckventilen och sätt
på ventilhatten.
13. Kör snarast ca 3 km med en maximal
hastighet på 80 km/h så tätningsvätskan
kan täta däcket.
5. Stäng av kompressorn. Lossa luftslangen
och kabeln. Sätt tillbaka ventilhatten.
OBS
Efter användning ska flaskan med tätningsvätska och slangen bytas ut. Volvo
rekommenderar att dessa byten utförs av en
auktoriserad Volvoverkstad.
VARNING
Kontrollera däcktrycket regelbundet.
Efterkontroll av lagning och tryck
1. Anslut utrustningen igen.
2. Läs av däcktrycket på tryckmätaren.
3. Ligger det under 1,3 bar har däcket inte
tätats tillräckligt. Färden bör inte fortsättas.
Kontakta en däckverkstad.
4. Är däcktrycket högre än 1,3 bar ska däcket
pumpas upp till angivet däcktryck enligt
däcktrycksdekalen. Släpp ut luft med
tryckreduceringsventilen om däcktrycket
är för högt.
VARNING
Skruva inte av flaskan, den är försedd med
backspärr för att förhindra läckage.
6. Lägg tillbaka däcktätningssatsen i lastutrymmet.
7. Volvo rekommenderar att du kör till närmaste auktoriserade Volvoverkstad för att
byta ut/reparera det skadade däcket. Informera verkstaden om att däcket innehåller
däcktätningsvätska.
VARNING
Hastigheten får inte överstiga 80 km/h efter
att den provisoriska däcktätningen använts.
Volvo rekommenderar dig att uppsöka en
auktoriserad Volvoverkstad för inspektion
av det tätade däcket (maximal körsträcka
200 km). Personalen kan avgöra om däcket
kan lagas eller behöver bytas.
Pumpning av däck
Bilens originaldäck kan pumpas upp av kompressorn.
1. Kompressorn skall vara avstängd. Se till att
strömbrytaren står i position 0 och ta fram
kabel och luftslang.
2. Skruva loss hjulets ventilhatt och skruva dit
luftslangens ventilanslutning till botten på
däckventilens gänga.
VARNING
Inandning av bilavgaser kan medföra livsfara. Låt aldrig motorn gå i utrymmen som
är tillslutna eller saknar tillräcklig ventilation.
VARNING
Lämna inte barn i bilen utan uppsikt då
motorn är igång.
3. Anslut kabeln till något av bilens
12 V-uttag och starta bilen.
4. Starta kompressorn genom att ställa
strömbrytaren i position I.
07
VIKTIGT
Risk för överhettning. Kompressorn ska inte
arbeta längre än 10 minuter.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
199
07 Hjul och däck
Provisorisk däcktätning*
5. Pumpa upp däcket till angivet tryck enligt
däcktrycksdekalen. (Släpp ut luft med
tryckreduceringsventilen om däcktrycket
är för högt.)
6. Stäng av kompressorn. Lossa luftslangen
och kabeln.
7. Sätt tillbaka ventilhatten.
Byte av behållare med tätningsvätska
Byt flaska innan bäst före-datum passerats.
Hantera den gamla flaskan som miljöfarligt
avfall.
VARNING
Flaskan innehåller 1,2-Etanol och naturrågummi-latex.
Farligt vid förtäring. Kan ge allergi vid hudkontakt.
Undvik kontakt med huden och ögonen.
Förvaras oåtkomligt för barn.
07
OBS
Lämna behållaren till ett insamlingsställe för
förvaring av farligt avfall.
200
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
07 Hjul och däck
07
201
Rengöring.............................................................................................. 204
Bättring av lackskador.......................................................................... 208
Rostskydd............................................................................................. 209
202
BILVÅRD
08 Bilvård
Rengöring
Tvätta bilen
Tvätta bilen så snart den blivit smutsig. Använd
bilschampo. Smuts och vägsalt kan lätt leda till
korrosion.
• Stå inte i direkt solljus så lacken är varm,
det kan ge bestående skador på lacken.
Håll till på en spolplatta med avloppsseparator.
• Spola noggrant av underredet.
• Tvätta med svamp och bilschampo och
rikligt med ljummet vatten.
• Om smutsen sitter fast hårt, tvätta bilen
med kallavfettningsmedel.
• Torka bilen torr med ett rent, mjukt sämskskinn eller en vattenskrapa.
VARNING
Låt alltid motortvätt utföras av en verkstad.
Om motorn är varm finns risk för brand.
VIKTIGT
Smutsiga strålkastare har försämrad funktionalitet. Rengör dem regelbundet, till
exempel vid bränslepåfyllning.
08
204
OBS
Yttre belysning såsom strålkastare, dimljus
och baklampor kan tillfälligt få kondens på
insidan av glaset. Det är ett naturligt fenomen, all ytterbelysning är konstruerad för att
motstå detta. Kondens ventileras normalt ut
ur lampan då den varit tänd en stund.
Rengöring av torkarblad
Asfalts-, damm- och saltrester på torkarbladet
samt insekter, is m.m. på vindrutan försämrar
bladets livslängd.
OBS
Tvätta regelbundet blad och vindruta med
ljummen tvållösning eller bilschampo.
Använd inga starka lösningsmedel.
Ta bort fågelspillning
Tvätta bort fågelspillning från lacken så snart
som möjligt. Den innehåller kemikalier som
påverkar och missfärgar lacken mycket
snabbt. Missfärgningen kan endast avlägsnas
av fackman.
Kromade hjul
VIKTIGT
Fälgrengöringsmedel kan fläcka ytan på
krompläterade hjul. Tvätta med svamp och
bilschampo och rikligt med ljummet vatten.
Automattvätt
En automattvätt är ett enkelt och snabbt sätt
att få bilen ren, men den kan aldrig ersätta en
riktig handtvätt. Automatens borstar kommer
inte åt på alla ställen.
VIKTIGT
Handtvätt är skonsammare mot lacken än
automattvätt. Lacken är också känsligare
när den är ny. Därför rekommenderas handtvätt under bilens första månader.
Högtryckstvätt
Vid högtryckstvätt, använd svepande rörelser
och se till att munstycket inte kommer närmare
bilens ytor än 30 cm (avståndet gäller alla
exteriöra detaljer).
08 Bilvård
Rengöring
VIKTIGT
Spola hela bilen tills den lösa smutsen
avlägsnats. Vid användning av högtryckstvätt: Se till att högtryckssprutans munstycke inte kommer närmare karossen än
30 cm. Spruta inte direkt på låsen.
Prova bromsarna
VARNING
Provbromsa alltid efter tvättning, även parkeringsbromsen, så att fukt och korrosion
inte angriper bromsbeläggen och försämrar
bromsarna.
Tryck lätt på bromspedalen då och då vid körning av längre sträckor i regn eller snöslask. Då
värms bromsbeläggen upp och torkar. Gör
samma sak efter start i mycket fuktig eller kall
väderlek.
Exteriör plast-, gummi- och
prydnadsdetalj
För rengöring och vård av infärgade plastartiklar, gummi- och prydnadsdetaljer (till exempel
blanklister) rekommenderas speciellt rengöringsmedel som finns hos Volvoåterförsäljare.
Vid användning av sådant rengöringsmedel
ska instruktionerna följas noggrant.
VIKTIGT
Undvik vaxning samt polering på plast och
gummi.
Vid användning av avfettningsmedel på
plast och gummi, om nödvändigt gnugga
endast med lätt tryck. Använd mjuk tvättsvamp.
VIKTIGT
Enbart lackbehandlingar rekommenderade
av Volvo ska användas. Andra behandlingar; såsom konservering, försegling,
skydd, glansförsegling eller liknande kan
skada lacken. Lackskada orsakad av
sådana behandlingar täcks inte av Volvos
garanti.
Polering av blanklister kan nöta bort eller
skada det blanka ytskiktet.
Polermedel som innehåller slipmedel ska
inte användas.
Polering och vaxning
Polera och vaxa bilen när lacken är matt eller
för att ge den ett extra skydd.
Bilen behöver inte poleras förrän den är minst
ett år gammal, vaxa kan man göra tidigare.
Polera och vaxa inte bilen i direkt solljus.
Tvätta och torka bilen mycket noga före polering eller vaxning. Tvätta bort asfalt eller tjärstänk med asfaltsborttagare eller lacknafta.
Svårare fläckar kan tas bort med fin slippasta
(rubbing) avsedd för billack.
Polera först med polish och vaxa sedan med
flytande eller fast vax. Följ noga instruktionerna
på förpackningarna. Många preparat innehåller
både polish och vax.
Vattenavvisande ytskikt*
Använd aldrig produkter som bilvax,
avfettningsmedel eller liknande på
glasytan då detta kan förstöra dess vattenavvisande egenskaper.
Var försiktig vid rengöring så att inte glasytan
repas.
För att undvika skador på glasytan vid isborttagning – använd endast isskrapa av plast.
Det sker ett naturligt slitage på de vattenavvisande ytskikten.
OBS
För att de vattenavvisande egenskaperna
ska bestå rekommenderas en behandling
med ett speciellt efterbehandlingsmedel
som finns hos Volvoåterförsäljare. Det bör
användas första gången efter tre år och därefter varje år.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
08
205
08 Bilvård
Rengöring
Rengöring av interiör
Använd endast rengöringsmedel och bilvårdsprodukter som rekommenderas av Volvo. Rengör regelbundet och följ instruktionerna som
medföljer bilvårdsprodukten.
Det är viktigt med dammsugning innan rengöring med rengöringsmedel.
Mattor och lastutrymme
Ta ut iläggsmattorna för separat rengöring av
golvmattan och iläggsmattorna. Använd
dammsugare för att suga bort damm och
smuts.
Vardera iläggsmatta sitter fast med piggar.
Ta tag i iläggsmattan vid vardera pigg och
lyft mattan rakt upp.
Sätt iläggsmattan på plats genom att trycka
fast den vid vardera pigg.
VARNING
Kontrollera innan färd att iläggsmattan vid
förarplatsen är ordentligt nedstucken och
förankrad i piggarna för att inte komma i
kläm vid och under pedalerna.
08
206
Till fläckar på golvmattan rekommenderas,
efter dammsugning, speciellt textilrengöringsmedel. Golvmattor ska rengöras med medel
som rekommenderas av din Volvoåterförsäljare!
Behandling av fläckar på textilklädsel
och takklädsel
För att inte försämra klädselns brandhärdighetsegenskaper rekommenderas speciellt textilrengöringsmedel som finns hos Volvoåterförsäljare.
Volvo rekommenderar att för att uppnå bästa
resultat rengöra och applicera skyddskräm en
till fyra gånger per år (eller fler vid behov). Volvo
Leather Care kit finns att köpa hos din Volvohandlare.
VIKTIGT
VIKTIGT
•
En del färgade klädesplagg (till exempel
jeans och mockaplagg) kan missfärga
klädseln.
•
Använd aldrig starka lösningsmedel.
Det kan skada såväl textil-, vinyl- som
läderklädsel.
Vassa föremål och kardborreförslutningar
kan skada bilens textilklädsel.
Behandling av fläckar på läderklädsel
Volvos läderklädsel är kromfri och är behandlad för att bevara sitt ursprungliga utseende.
Läderklädsel åldras och får en vacker patina
med tiden. Läder förädlas och bearbetas för att
det ska bibehålla sina naturliga egenskaper.
Det blir försett med ett skyddande ytskikt, men
för att bibehålla både egenskaper och
utseende krävs regelbunden rengöring. Volvo
erbjuder en heltäckande produkt för rengöring
och efterbehandling av läderklädsel som, då
den används enligt instruktionerna, bevarar
lädrets skyddande ytskikt. Efter en tids
användning kommer lädrets naturliga
utseende ändå att framträda mer eller mindre
beroende på lädrets ytstruktur. Detta är en
naturlig mognad av lädret och visar att det är
en naturprodukt.
Tvättråd för läderklädsel
1. Häll läderrengöring på den förfuktade
svampen och krama fram ett kraftigt skum.
2. Arbeta bort smutsen med lätta cirkulerande rörelser.
3. Badda noga med svampen på fläckarna.
Låt svampen suga upp fläcken. Gnugga
inte.
4. Torka av med ett mjukt papper eller en duk
och låt lädret torka helt.
08 Bilvård
Rengöring
Skyddsbehandling av läderklädsel
Det är viktigt med dammsugning innan rengöring med lädervårdsmedel.
1. Häll lite av skyddskrämen på filtduken och
massera in ett tunt skikt av kräm med lätta
cirkulerande rörelser på lädret.
2. Låt lädret torka i 20 minuter före användning.
Lädret har nu fått ett förbättrat fläckskydd och
UV-skydd.
VIKTIGT
Vassa föremål kan skada lädret. (Till exempel ringar.)
Tvättråd för läderratt
• Ta bort smuts och damm med en mjuk förfuktad svamp och neutral tvål.
• Läder behöver andas. Täck aldrig över
läderratten med skydd av plast.
• Använd naturliga oljor. För bästa resultat
rekommendas Volvos lädervårdsmedel.
Om ratten får fläckar:
använd en lösning av 2 dl vatten och 25g
salt.)
Grupp 2 (fett, olja, såser och choklad)
1. Samma procedur som grupp I.
2. Polera med ett absorberande papper eller
duk.
Grupp 3 (torr smuts, damm)
1. Använd mjuk borste för att ta bort smutsen.
2. Samma procedur som grupp I.
Behandling av fläckar på interiör plast-,
metall- och trädetalj
För rengöring av interiöra detaljer och ytor
rekommenderas speciellt rengöringsmedel
som finns hos Volvoåterförsäljare. Skrapa eller
gnid aldrig på en fläck. Använd aldrig starka
fläckborttagningsmedel.
Rengöring av säkerhetsbälten
Använd vatten och syntetiskt tvättmedel, särskilt textilrengöringsmedel finns hos din Volvoåterförsäljare. Tillse att bältet är torrt innan det
rullas tillbaka in igen.
Grupp 1 (bläck, vin, kaffe, mjölk, svett och
blod)
Använd mjuk trasa eller svamp. Blanda en
5%- ammoniumlösning. (För blodfläckar,
08
207
08 Bilvård
Bättring av lackskador
Lacken
Stenskott och repor
Om stenskottet gått ner till plåten
1. Fäst en bit maskeringstejp över den skadade ytan. Dra sedan av tejpbiten så att
lackresterna följer med.
Lacken utgör en viktig del av bilens rostskydd
och behöver därför kontrolleras regelbundet.
För att undvika rostangrepp bör lackskador
åtgärdas omgående. De vanligaste lackskadorna är mindre stenskott, repor och skador på
t.ex. skärmkanter och dörrar.
2. Rör om grundfärgen (primer) väl och lägg
på med hjälp av en fin pensel eller tändsticka. Lägg på lack med pensel när grundfärgen torkat.
Färgkod
G020345
3. Vid repor, gör som tidigare, men maskera
runt skadan för att skydda den oskadade
lacken.
Innan arbetet med bättring av lacken påbörjas
måste bilen vara rentvättad och torr och ha en
temperatur över 15 °C.
Materiel
Produktskylt.
Kod för bilens färg
Det är viktigt att använda rätt färg. För produktdekalens placering, se sidan 276.
Mindre stenskott och repor
Om stenskottet inte gått ner till plåten och ett
oskadat färgskikt fortfarande finns kvar, fyll i
färg direkt efter att smutsen tagits bort.
08
1
208
• Grundfärg (primer) på burk
• Sprayburk eller färgpenna1
• Maskeringstejp.
Följ instruktionerna som finns i färgpennans förpackning .
4. Vänta någon dag och polera sedan
bättringarna. Använd en mjuk trasa och
sparsamt med slippasta.
08 Bilvård
Rostskydd
Kontroll och underhåll
Din bil fick ett mycket noggrant och komplett
rostskydd redan på fabriken. Delar av karossen
består av galvaniserad plåt. Underredet är
skyddat av ett nötningsbeständigt rostskyddsmedel. En tunn, penetrerande rostskyddsvätska sprutades in i balkar, hålrum och slutna
sektioner.
Upprätthåll bilens rostskydd.
• Håll bilen ren. Spola underredet. Vid högtryckstvätt, håll sprutan minst 30 cm från
lackerade ytor.
• Kontrollera regelbundet och förbättra
rostskyddet vid behov.
Bilen är byggd med ett rostskydd som inte kräver någon efterbehandling under normala förhållanden förrän efter ca 12 år. Efter denna tid
bör efterbehandling göras med tre års intervall.
Om bilen behöver efterbehandlas,
rekommenderar Volvo att låta en auktoriserad
Volvoverkstad hjälpa dig.
08
209
Volvo service.........................................................................................
Eget underhåll.......................................................................................
Motorhuv och motorrum.......................................................................
Oljor och vätskor...................................................................................
Torkarblad.............................................................................................
Startbatteri............................................................................................
Byte av glödlampor...............................................................................
Säkringar...............................................................................................
210
212
213
214
215
221
222
226
232
UNDERHÅLL OCH SERVICE
09 Underhåll och service
09
Volvo service
Volvos serviceprogram
Innan bilen lämnade fabriken provkördes den
omsorgsfullt. Ytterligare en kontroll enligt
Volvo Personvagnar AB:s föreskrifter gjordes
strax innan den överlämnades till dig.
För att även fortsättningsvis hålla din Volvo på
en hög nivå vad gäller trafiksäkerhet, driftsäkerhet och tillförlitlighet bör Volvos serviceprogram följas, som finns specificerat i Service- och garantiboken. Volvo rekommenderar
dig även att låta en auktoriserad Volvoverkstad
utföra service- och underhållsarbeten. Volvos
verkstäder har den personal, servicelitteratur
och de specialverktyg som garanterar högsta
servicekvalitet.
VIKTIGT
För att Volvos garanti ska gälla, kontrollera
och följ Service- och garantiboken.
Särskilda serviceåtgärder
Vissa serviceåtgärder, som berör bilens elektriska system, kan endast utföras med hjälp av
för bilen speciellt utvecklad elektronisk utrustning, därför rekommenderar Volvo dig att alltid
kontakta en auktoriserad Volvoverkstad, innan
du låter påbörja eller utföra servicearbeten som
påverkar det elektriska systemet.
212
09 Underhåll och service
Eget underhåll
Innan du börjar arbeta med bilen
Lyftning av bilen
Startbatteriet
Kontrollera att batteriledningarna är rätt
anslutna och väl åtdragna.
Om du lyfter bilen med en verkstadslyft av tvåpelartyp, ska de främre och bakre lyftarmarna
sättas under lyftpunkterna. Se föregående bild.
Kontrollera regelbundet
Koppla aldrig ifrån batteriet då motorn är igång
(t.ex. vid batteribyte).
Kontrollera följande vid jämna mellanrum, t.ex.
vid tankning:
Vid laddning av batteriet får aldrig snabbladdare användas. Batteriledningarna ska vara
frånkopplade vid laddning av batteriet.
• Kylvätska – Nivån ska ligga mellan MIN-
Batteriet innehåller syra som är frätande och
giftig. Det är därför viktigt att batteriet hanteras
på ett miljöriktigt sätt. Låt din Volvohandlare
hjälpa dig.
• Motorolja – Nivån ska ligga mellan MIN-
och MAX-markeringarna på expansionstanken.
och MAX-markeringarna.
• Styrservoolja – Nivån ska ligga mellan
MIN- och MAX-markeringarna.
• Spolarvätska – Behållaren ska vara välfylld.
VARNING
Tändsystemet har mycket hög spänning
och effekt. Livsfarlig spänning råder i tändsystemet. Tändningen ska därför alltid vara
avstängd när arbete utförs i motorrummet.
Vidrör inte tändstift eller tändspole när tändningen är tillslagen eller motorn är varm.
09
OBS
Volvo rekommenderar endast användning
av den domkraft som hör till respektive bilmodell. Om annan domkraft väljs än den av
Volvo rekommenderade, följ de instruktionsanvisningar som följer med utrustningen.
Om bilen lyfts med verkstadsdomkraft ska den
sättas mot framkanten på motorns bärram.
Skada inte stänkplåten under motorn. Var noga
med att sätta verkstadsdomkraften så att bilen
inte kan glida av domkraften. Använd alltid pallbockar eller liknande.
Fyll på spolarvätska med frostskydd vid
temperaturer kring fryspunkten.
• Broms- och kopplingsvätska – Nivån ska
ligga mellan MIN- och MAX- markeringarna.
VARNING
Tänk på att kylarfläkten (placerad framtill i
motorrummet, bakom kylaren) kan starta
automatiskt någon tid efter att motorn
stängts av.
Låt alltid motortvätt utföras av en verkstad.
Om motorn är varm finns risk för brand.
213
09 Underhåll och service
Motorhuv och motorrum
09
G020793
Öppning av motorhuv
Bilden visar en vänsterstyrd bil.
1. Dra i låshandtaget längst till vänster under
instrumentpanelen. (I högerstyrda bilar är
handtaget placerat längst till höger.) Det
hörs när spärren släpper.
Behållare för spolarvätska (4-cyl.)
Expansionskärl för kylsystem
2. För in handen mitt på huvens framkant och
tryck spärren upp åt höger.
Behållare för styrservoolja (dold bakom
strålkastaren)
3. Öppna huven.
Mätsticka1 för motorolja2
VARNING
Kontrollera att huven låser ordentligt vid
stängning.
1
2
214
Motorrum
Kylare
Kylarfläkt
Motorer med elektronisk oljenivågivare har inte mätsticka (5-cyl. diesel).
Placeringen varierar beroende på motoralternativ.
Behållare för spolarvätska (5-cyl.)
Behållare för broms- och kopplingsvätska (högerstyrd)
Påfyllning av motorolja2
Behållare för broms- och kopplingsvätska (vänsterstyrd)
Startbatteri
Relä- och säkringscentral
Luftfilter2
09 Underhåll och service
Oljor och vätskor
Kontroll av motorolja
VIKTIGT
För att uppfylla kraven för motorns serviceintervall fabriksfylls alla motorer med en
speciellt anpassad syntetisk motorolja.
Valet av olja har gjorts med stor omsorg och
med hänsyn tagen till livslängd, startbarhet,
bränsleförbrukning och miljöbelastning.
För att rekommenderade serviceintervall
skall kunna tillämpas, krävs att godkänd
motorolja används. Använd enbart föreskriven oljekvalitet, både vid påfyllning och
vid oljebyte, annars riskerar du att påverka
livslängd, startbarhet, bränsleförbrukning
och miljöbelastning.
Volvo rekommenderar Castrol oljeprodukter.
VIKTIGT
Använd alltid olja av föreskriven kvalitet.
Kontrollera oljenivån ofta och byt olja regelbundet. Användning av olja med lägre kvalitet än den angivna eller körning med för låg
oljenivå skadar motorn.
Vid körning under ogynnsamma förhållanden,
se sidan 282.
09
Byt motorolja och oljefilter enligt de bytesintervaller som finns angivna i Service- och garantiboken.
Att använda olja av högre kvalitet än den
angivna är tillåtet. Vid körning under ogynnsamma förhållanden rekommenderar Volvo en
olja med högre kvalitet, se sidan 282.
För påfyllningsbar volym, se sidan 283 och
framåt.
Motor med oljemätsticka1
Volvo Personvagnar frånsäger sig allt
garantiansvar om inte motorolja med föreskriven kvalitet och viskositet används.
Volvo rekommenderar att oljebyte utförs på
en auktoriserad Volvoverkstad.
Volvo använder olika system för varning för låg/
hög oljenivå eller lågt/högt oljetryck. Vissa varianter har oljetryckgivare, då används lampan
för oljetryck. Andra varianter har oljenivågivare,
då informeras föraren via varningssymbolen
mitt i instrumentet samt displaytexter. Vissa
modeller har båda varianterna. Kontakta en
Volvoåterförsäljare för mer information.
Bensinmotor.
Mätsticka, bensinmotorer.
Påfyllningrör motorolja.
1
Gäller enbart bensin samt 4-cyl. diesel.
215
09 Underhåll och service
09
Oljor och vätskor
6. Om nivån åter önskas kontrolleras, gör det
efter en kortare körning. Därefter upprepa
steg 1 - 4.
VARNING
Fyll aldrig över MAX-markeringen. Nivån får
aldrig ligga över MAX eller under MIN, detta
kan leda till motorskada.
G020336
VARNING
Dieselmotor.
Mätsticka, 4-cyl. dieselmotorer.
Påfyllningrör motorolja.
Det är viktigt att oljenivån kontrolleras redan
innan första ordinarie oljebyte äger rum på den
nya bilen.
Volvo rekommenderar att oljenivån kontrolleras var 2 500:e km. Det säkraste mätvärdet
fås på kall motor före start. Mätvärdet är felvisande omedelbart efter att motorn stängts
av. Mätstickan visar för låg nivå eftersom all
olja inte hunnit rinna ner i oljetråget.
216
Oljenivån ska ligga inom det markerade området
på mätstickan.
Mätning och eventuell påfyllning
1. Säkerställ att bilen står plant. Det är viktigt
att vänta cirka 5 minuter efter det att
motorn stängts av så att oljan hinner rinna
tillbaka ner i oljetråget.
2. Dra upp och torka av mätstickan.
3. Stick ner mätstickan igen.
4. Dra upp och kontrollera nivån.
5. Ligger nivån nära MIN bör 0,5 liter fyllas på.
Skulle nivån vara kraftigt under, kan ytterligare mängd erfordras.
Spill inte olja på de heta avgasgrenrören då
det finns risk för brand.
09 Underhåll och service
Oljor och vätskor
För motorer med elektronisk
oljenivågivare2
09
VIKTIGT
Vid meddelande Oljenivå låg Fyll på olja,
fyll endast på med 0,5 liter.
OBS
Oljenivån detekteras endast av systemet
under körning. Systemet kan inte direkt
känna av förändringar då olja fylls på eller
tappas av. Bilen måste köras ca 30 km innan
visning av oljenivån blir korrekt.
VARNING
Meddelande och graf i display.
Meddelande
Påfyllningsrör.3
Du behöver inte vidta åtgärder med avseende
på motoroljenivån innan ett meddelande visas
i displayen, se bild nedan.
Motoroljenivå
Oljenivå kontrolleras med hjälp av den elektroniska oljenivåmätaren med tumhjulet då
motorn är avstängd, se sidan 63.
VARNING
Visas meddelande Oljeservice erfordras
åk till verkstad. Oljenivån kan vara för hög.
Fyll inte på mer olja om fyllnadsnivå (3) eller
(4) visas enligt bilden nedan. Nivån får aldrig
ligga över MAX eller under MIN, detta kan
leda till motorskada.
VARNING
Spill inte olja på de heta avgasgrenrören då
det finns risk för brand.
Mätning av oljenivå
Om kontroll av oljenivå önskas görs det enligt
sekvens nedan.
1. Aktivera nyckelläge II, se sidan 148.
2
3
Gäller enbart för 5-cyl. diesel.
Motorer med elektronisk oljenivågivare har inte mätsticka (5-cyl. diesel).
217
09 Underhåll och service
Oljor och vätskor
09
2. Vrid tumhjulet på vänster rattspak till position Motoroljenivå Vänta....
> Därefter visas information om motorns
oljenivå.
Spolarvätska, påfyllning
OBS
Blanda koncentrerad spolarvätska med
vattnet före påfyllning.
TIPS! Gör samtidigt rent torkarbladen vid
påfyllning av spolarvätska.
G020335
Kylvätska, nivåkontroll och påfyllning
Placering av behållare för spolarvätska4.
Siffrorna 1 - 4 representerar fyllnadsnivå. Fyll inte
på mer olja om fyllnadsnivå (3) eller (4) visas.
Rekommenderad fyllnadsnivå är 4.
För volymuppgifter, se tabellen Vätskor på
sidan 285.
Påfyllning 4-cylindriga modeller samt diesel.
Påfyllning 5-cylindriga modeller.
Använd spolarvätska med frostskydd under
vintern så att det inte fryser i pump, behållare
och slangar.
4
218
Beroende på motoralternativ.
G020334
Vindrute- och strålkastarspolarna har gemensam vätskebehållare.
Vid påfyllning ska instruktionerna på förpackningen följas. Det är viktigt att balansera mängden kylvätska och vatten för rådande väderlek.
Komplettera aldrig med endast rent vatten.
09 Underhåll och service
Oljor och vätskor
VIKTIGT
•
Höga halter av klor, klorider och andra
salter kan orsaka korrosion i kylsystemet.
•
Använd alltid kylvätska med korrosionsskydd enligt Volvos rekommendation.
•
Tillse att blandningen av kylvätska är
50 % vatten och 50 % kylvätska.
•
Blanda kylvätskan med kranvatten av
godkänd kvalitet. Vid tveksamhet gällande vattnets kvalitet använd färdigblandad kylvätska enligt Volvos rekommendationer.
•
Vid byte av kylvätska/kylsystemskomponent ska kylsystemet spolas rent
med kranvatten av godkänd kvalitet
alternativt spolas med färdigblandad
kylvätska.
•
Motorn får endast köras med välfyllt kylsystem. I annat fall kan för höga temperaturer uppstå med risk för skador
(sprickor) i cylinderhuvudet.
För volymuppgifter samt standard med avseende på vattenkvalitet, se sidan 285.
5
Kontrollera kylvätskan regelbundet
Nivån ska ligga mellan MIN- och MAX-markeringarna på expansionstanken. Om systemet
inte är välfyllt, kan höga lokala temperaturer
uppstå med risk för skador (sprickor) i cylinderhuvudet. Fyll på vätska då nivån sjunkit till
MIN-markeringen.
Broms- och kopplingsvätska,
nivåkontroll och påfyllning
VARNING
Kylarvätskan kan vara mycket het. Om
påfyllning behöver göras då motorn är varm
skruvas expansionskärlets lock sakta av så
att övertrycket försvinner.
OBS
Motorn får endast köras med välfyllt kylsystem. I annat fall kan för höga temperaturer
uppstå med risk för skador (sprickor) i cylinderhuvudet.
G020333
Frysrisken ökar med såväl för liten som för stor
andel kylvätska.
09
Broms- och kopplingsvätskan har gemensam
behållare5. Nivån ska ligga mellan MIN- och
MAX-märkena. Kontrollera nivån regelbundet.
Byt bromsvätska vartannat år eller vid vartannat ordinarie servicetillfälle.
För volymuppgifter och rekommenderad kvalitet för bromsvätska, se tabellen Vätskor på
sidan 285.
På bilar som körs så att bromsarna används
ofta och hårt, t.ex. vid bergskörning eller kör-
Placering beroende på vänster- eller högerstyrd variant.
219
09 Underhåll och service
09
Oljor och vätskor
ning i tropiskt klimat med hög luftfuktighet, ska
vätskan bytas varje år.
VARNING
Om bromsoljan ligger under MIN-nivå i
bromsvätskebehållaren bör inte bilen köras
vidare utan att bromsolja fyllts på.
Anledningen till bromsvätskeförlusten
måste kontrolleras.
Styrservoolja, nivåkontroll och
påfyllning
OBS
Oljenivån kontrolleras vid varje service.
Byte av olja behövs inte. För volymuppgifter
och rekommenderad oljekvalitet, se
sidan 285.
Om ett fel uppstår i styrservosystemet eller om
bilen blir strömlös och måste bogseras, kan
bilen fortfarande styras. Styrningen blir då
mycket tyngre än normalt och mer kraft behövs
för att vrida ratten.
220
09 Underhåll och service
Torkarblad
Torkarblad
Byte av torkarblad, vindruta
09
1. Fäll upp torkararmen.
2. Tryck på knappen som sitter på torkarbladsinfästningen och dra rakt ut (1), parallellt med torkararmen.
3. Skjut in (2) det nya torkarbladet tills det
säger klick.
> Kontrollera (3) att bladet sitter fast
ordentligt och fäll ner torkararmen.
G020330
Byte av torkarblad, bakruta
OBS
Torkarbladen har olika längd. Bladet på förarsidan är längre än det andra.
G014732
Rengöring
För rengöring av torkarblad och vindruta, se
sidan 204.
VIKTIGT
Kontrollera torkarbladen regelbundet. Eftersatt underhåll förkortar bladens livslängd.
1. Fäll torkararmen utåt.
2. Dra loss torkarbladet mot bakluckan.
3. Tryck fast det nya torkarbladet.
> Kontrollera att det sitter fast ordentligt
och fäll tillbaka torkararmen.
221
09 Underhåll och service
09
Startbatteri
Hantering
Startbatteriets livslängd och funktion påverkas
av antal starter, urladdningar, körsätt, körförhållanden och klimatförhållanden etc.
• Koppla aldrig ifrån startbatteriet då motorn
går.
• Kontrollera att kablar till startbatteriet är
rätt anslutna och väl åtdragna.
VARNING
•
222
Startbatteriet kan bilda knallgas vilken
är mycket explosiv. En gnista, som kan
bildas om en startkabel ansluts felaktigt, kan räcka för att batteriet ska
explodera.
•
Startbatteriet innehåller svavelsyra som
kan orsaka allvarliga frätskador.
•
Skölj med stora mängder vatten om
svavelsyra kommer i kontakt med ögon,
hud eller kläder. Vid stänk i ögonen –
kontakta omedelbart läkare.
OBS
Om startbatteriet laddas ur många gånger
påverkas dess livslängd negativt.
Startbatteriets livslängd påverkas av flera
faktorer, bl.a. av körförhållande och klimat.
Batteriets startkapacitet sjunker gradvis
med tiden och behöver därför laddas om
bilen inte används under en längre tid eller
om den bara körs korta sträckor. Stark kyla
begränsar startkapaciteten ytterligare.
För att startbatteriet ska hållas i bra kondition rekommenderas minst 15 minuters körning/vecka eller att batteriet ansluts till en
batteriladdare med automatisk underhållsladdning.
Ett startbatteri som hålls ständigt fulladdat
har maximal livslängd.
Symboler på batteriet
Använd skyddsglasögon.
Ytterligare information i
bilens instruktionsbok.
Förvara batteriet utom
räckhåll för barn.
Batteriet innehåller frätande syra.
09 Underhåll och service
Startbatteri
Undvik gnistor eller
öppen eld.
Byte av batteri
Demontering
1. Ta fjärrnyckeln ur startlåset.
Explosionsfara.
2. Vänta minst 5 minuter innan några elektriska anslutningar rörs.
> Bilens elsystem behöver lagra nödvändig information till styrenheterna.
3. Ta bort täckkåpan.
4. Lossa den svarta minuskabeln.
Ska lämnas till återvinning.
OBS
Förbrukat batteri ska återvinnas på ett miljöriktigt sätt, det innehåller bly.
VARNING
> Kontrollera att den är korrekt ansluten
till både batteriet och utloppet i
karossen.
4. Sätt tillbaka batteriboxens främre vägg.
5. Anslut den röda pluskabeln.
6. Anslut den svarta minuskabeln.
7. Fäst täckkåpan på batteriet.
För mer information om bilens startbatteri – se
sidorna 175 och 292.
DRIVe Start/Stop*
5. Lossa den röda pluskabeln.
Bil försedd med Start/Stop-funktion är utrustad med två 12 V-batterier – ett extra kraftigt
startbatteri samt ett stödbatteri som hjälper till
vid Start/Stop-funktionens startsekvens.
6. Lossa batteriboxens främre vägg med en
skruvmejsel.
För mer information om Start/Stop – se
sidan 159.
Anslut och ta bort plus- respektive minuskabel i rätt ordningsföljd.
09
7. Lossa avluftningsslangen från batteriet.
8. Lossa klamman som håller batteriet.
9. Lyft bort batteriet.
Montering
1. Sätt batteriet på plats.
2. Skruva fast klamman som håller batteriet.
3. Anslut avluftningsslangen.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
223
09 Underhåll och service
Startbatteri
09
Batteri
Start
KöldstartförmågaA, CCA
(A)
760
120
StorlekB,
L×B×H (mm)
278×175×19
0
150×90×106
70
8
Kapacitet
(Ah)
A
B
Stöd
Batteriernas placering
•
Den negativa batteripolen på bilens
startbatteri får aldrig användas för
anslutning av externt startbatteri eller
batteriladdare – enbart bilens chassi
ska användas som jordpunkt.
Se avsnitt "Starthjälp" – där beskrivs var och
hur kabelklammorna ska placeras.
Enligt SAE-standard.
Största möjliga storlek.
OBS
•
•
Ju högre strömuttag i bilen (extra kyla/
värme, etc) desto mer måste batterierna
laddas = Ökad bränsleförbrukning.
När startbatteriets kapacitet sjunkit
under lägsta tillåtna nivå kopplas Start/
Stop-funktionen ur.
Tillfälligt reducerad Start/Stop-funktion p.g.a.
högt strömuttag innebär:
• Motorn auto-startar1 utan att föraren
trycker ner kopplingspedalen.
1
2
224
Auto-start kan endast ske om växelspaken står i neutralläge.
Startbatteriet beskrivs utförligt på sidan 222.
VIKTIGT
Om följande inte beaktas kan Start/Stopfunktionen tillfälligt upphöra att fungera
efter inkoppling av externt startbatteri eller
batteriladdare:
1. Startbatteri2 2. Stödbatteri.
Stödbatteriet behöver normalt inte mer service
än det ordinarie startbatteriet. Vid frågor eller
problem bör verkstad kontaktas – en
auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
09 Underhåll och service
Startbatteri
09
OBS
Om startbatteriet har blivit så urladdat att allt
är “svart” och bilen i princip saknar samtliga
normala elektriska funktioner och motorn
därefter startas med hjälp av ett externt batteri eller batteriladdare, kommer Start/Stopfunktionen att vara aktiverad. Motorn kommer då att kunna auto-stoppas men
Start/Stop-funktionen kan vid ett autostopp misslyckas med att auto-starta
motorn p.g.a. otillräcklig kapacitet i startbatteriet.
För att säkerställa en lyckad auto-start efter
ett auto-stopp måste batteriet först laddas
upp. Vid en yttertemperatur av +15 °C behöver batteriet laddas minst 1 timma. Vid lägre
yttertemperatur rekommenderas en laddningstid på 3–4 timmar. Rekommendationen är att batteriet laddas upp med en
extern batteriladdare.
Om den möjligheten saknas rekommenderas att tillfälligt deaktivera Start/Stop-funktionen tills startbatteriet återladdats tillräckligt.
För mer information om laddning av startbatteri, se avsnitt "Batteri" i kapitel "Underhåll och service".
225
09 Underhåll och service
09
Byte av glödlampor
Allmänt
Alla glödlampor finns specificerade på sidan
292.
Glödlampor och andra ljuskällor som är av särskild typ eller som inte lämpar sig för byte annat
än av verkstad är de som finns i:
• Aktiva Xenonstrålkastare – ABL (Xenon-
2. Dra upp lamphusets låssprint.
VIKTIGT
Vidrör aldrig glaset på glödlamporna direkt
med fingrarna. Fett och olja från fingrarna
förångas av värmen och ger en beläggning
på reflektorn som då kan förstöras.
VIKTIGT
Dra inte i kabeln, endast i kontaktstycket.
3. Dra lamphuset åt sidan och sedan framåt.
Byte av glödlampor fram
4. Lossa kontaktstycket genom att pressa ner
clipset med tummen och samtidigt föra ut
kontaktstycket med andra handen.
lampor)
• Xenonstrålkastare (Xenon-lampor)
• Varselljus (DRL) i spoilern
• Blinkers, yttre backspegel och trygghetsbelysning
• Läslampor, instegsbelysning och handskfacksbelysning
• Allmänbelysning i taket
• Bromsljus
Samtliga glödlampor fram (utom för dimljus)
byts genom att via motorrummet lossa och ta
ut hela lamphuset.
Losstagning av lamphus
1. Ta ur fjärrnyckeln och vrid strömställaren
för belysningen till läge 0.
226
G019600
G019599
VARNING
På bilar utrustade med Xenon-strålkastare
ska byte av Xenon-lampor utföras på verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad
rekommenderas. Arbete med Xenon-lamporna kräver särskild försiktighet eftersom
strålkastaren är utrustad med ett högspänningsaggregat.
5. Lyft ut lamphuset och lägg det på ett mjukt
underlag så att inte linsen repas.
09 Underhåll och service
Byte av glödlampor
09
Helljus, halogen
Ditsättning av lamphus
3. Lossa kontaktstycket från glödlampan.
1. Anslut kontaktstycket och sätt tillbaka
lamphuset och låssprinten. Kontrollera att
sprinten är korrekt nerstucken.
4. Lossa klämfjädern som håller glödlampan.
Tryck den inåt/nedåt.
5. Dra ut glödlampan.
2. Kontrollera belysningen.
Lamphuset måste vara inkopplat och sitta fast
på sin plats innan belysningen slås på eller
fjärrnyckeln sätts in i startlåset.
G019136
Halvljus
G019133
Bilden visar en halogenlampa.
G019131
Ditsättning av ny glödlampa
Borttagning av täcklock och glödlampa
1. Sätt dit den nya glödlampan. Den kan bara
sitta på ett sätt.
2. Tryck klämfjädern inåt/uppåt och sedan en
aning åt höger för att snäppa fast den i sitt
läge.
1. Lossa hela lamphuset, se sidan 226.
3. Tryck tillbaka kontaktstycket.
2. Vik undan låsbyglarna och ta loss locket.
4. Sätt tillbaka plastlocket.
1. Lossa hela lamphuset, se sidan 226.
2. Lossa täcklocket, placerat ovanpå lamphuset, genom att vrida det moturs.
3. Vänster strålkastare:
Vrid lamphållaren moturs.
Höger strålkastare:
Vrid lamphållaren medurs.
4. Dra ut lamphållaren och byt glödlampa.
5. Sätt tillbaka lamphållaren. Den kan bara
sättas tillbaka på ett sätt.
5. Sätt tillbaka lamphuset, se sidan 226.
``
227
09 Underhåll och service
09
Byte av glödlampor
6. Sätt tillbaka täcklocket, placerat ovanpå
lamphuset, genom att vrida det medurs.
Sidomarkeringsljus
6. Sätt tillbaka lamphuset, se sidan 226.
OBS
7. Sätt tillbaka lamphuset, se sidan 226.
ABL-strålkastare* har ett positionsljus (LED)
som inte kan bytas.
Positions-/parkeringsljus
G018050
Blinkers
1. Lossa lamphuset, se sidan 226.
G019150
G019145
2. Vrid lamphållaren moturs, dra ut den och
byt glödlampa.
1. Lossa lamphuset, se sidan 226.
2. Lossa täcklocket, placerat ovanpå lamphuset, genom att vrida det moturs.
1. Lossa lamphuset, se sidan 226.
3. Dra ut lamphållaren och byt glödlampa.
2. Vrid lamphållaren moturs och tag ut den.
4. Tryck tillbaka lamphållaren. Ett klickljud
hörs när lamphållaren sätts i rätt.
3. Ta bort glödlampan ur lamphållaren genom
att trycka in den och vrida moturs.
5. Sätt tillbaka täcklocket, placerat ovanpå
lamphuset, genom att vrida det medurs.
4. Sätt dit en ny glödlampa och sätt tillbaka
lamphållaren i lamphuset.
4. Sätt tillbaka lamphuset, se sidan 226.
5. Sätt tillbaka lamphuset, se sidan 226.
228
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
3. Sätt tillbaka lamphållaren. Den kan bara
sitta på ett sätt.
09 Underhåll och service
Byte av glödlampor
Dimstrålkastare
09
5. Tryck samman spärrhakarna och dra ut
lamphållaren.
7. Sätt tillbaka lamphållaren. Markeringen
TOP på lamphållaren ska vara uppåt.
6. Byt glödlampa.
Losstagning av glödlampshållare
7. Anslut kontaktstycket.
8. Tryck lamphållaren på plats och sätt tillbaka luckan (A eller B).
OBS
G019605
Om ett felmeddelande kvarstår efter den
trasiga glödlampan ersatts, rekommenderas att en auktoriserad Volvoverkstad uppsöks.
2. Lossa kåpan genom att sticka in skruvmejsel enligt bild (vertikalt) och fortsätt att
pressa vertikalt för att lossa clipset innanför kåpan.
G019166
1. Släck belysningen och vrid fjärrnyckeln till
läge 0.
Alla lampor i baklyktan byts inifrån lastutrymmet.
3. Ta tag i kanten på kåpan och dra rakt ut.
1. Släck belysningen och vrid fjärrnyckeln till
läge 0.
4. Skruva loss lamphusets skruv och ta ut
det.
2. Ta bort luckan (A eller B) i vänster/höger
panel för att komma åt lamporna.
5. Vrid lampan moturs och ta loss den.
3. Glödlamporna är placerade i separata
lamphållare.
6. Sätt dit en ny lampa genom att vrida
medurs. (Profilen på lamphållaren sammanfaller med profilen på lampans fot.)
4. Ta loss kontaktstycket från lamphållaren.
229
09 Underhåll och service
09
Byte av glödlampor
Placering av glödlampor i lamphållare
bak
Bromsljus (LED)
Nummerskyltsbelysning
Positionsljus
Positions-/parkeringsljus
Blinkers
Backljus
Dimbakljus (en sida)
OBS
G014849
Dimbakljus lyser endast i vänster baklykta
på vänsterstyrd bil och i höger på den
högerstyrda.
1. Släck belysningen och vrid fjärrnyckeln till
läge 0.
G018058
2. Lossa skruvarna med en skruvmejsel.
Lamphållare.
VIKTIGT
Kabeln till bromsljusets LED-lampor sitter
fastgjuten i den övre glödlampshållaren.
Den ska inte tas bort.
230
3. Lossa glaset försiktigt.
4. Byt till ny glödlampa.
5. Sätt tillbaka och skruva fast glaset.
09 Underhåll och service
Byte av glödlampor
Belysning i make up-spegel*
Lastutrymme
09
Ditsättning av spegelglas
1. Tryck först tillbaka spegelglasets tre
låsklackar i ovankanten.
1. Stick in en skruvmejsel och vrid lätt så att
lamphuset lossnar.
2. Ta bort den trasiga glödlampan.
3. Sätt dit en ny glödlampa.
G020253
G014852
2. Tryck sedan fast de tre nedre.
Borttagning av spegelglas
1. Stick in en skruvmejsel under den nedre
kanten i mitten och vrid och bänd försiktigt
upp låsklacken på kanten.
2. För mejseln under kanten åt både vänster
och höger sida (vid de svarta gummipunkterna) och bänd försiktigt så att glaset lossnar i underkanten.
3. Lossa försiktigt och lyft bort hela spegelglaset med lock.
4. Ta ut den trasiga glödlampan och byt till en
ny.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
231
09 Underhåll och service
09
Säkringar
Allmänt
För att förhindra att bilens elektriska system
skadas genom kortslutning eller överbelastning, är alla de olika elektriska funktionerna och
komponenterna skyddade med ett antal säkringar.
Säkringarna är placerade på två olika ställen i
bilen:
• Relä-/säkringscentral i motorrummet.
• Relä-/säkringscentral i kupén.
Byte
Om någon elektrisk komponent eller funktion
inte fungerar, kan det bero på att komponentens säkring tillfälligt överbelastats och bränts
av.
1. Titta i säkringsförteckningen för att lokalisera säkringen.
2. Dra ut säkringen och titta från sidan om
den böjda tråden är avbränd.
3. Byt i så fall till en ny säkring med samma
färg och samma amperebeteckning.
I varje säkringscentral finns plats för ett antal
reservsäkringar. Om samma säkring bränns av
upprepade gånger föreligger något fel på komponenten. Volvo rekommenderar då att en
232
auktoriserad Volvoverkstad uppsöks för kontroll.
VARNING
Använd aldrig ett främmande föremål, eller
en säkring med högre amperetal än specificerat för att ersätta en säkring. Detta kan
förorsaka betydande skador på elsystemet
och möjligtvis leda till brand.
09 Underhåll och service
Säkringar
09
G007446
Relä/säkringscentral i motorrum
Det finns 36 säkringspositioner. Var noga med
att ersätta avbränd säkring med en ny som har
samma färg och amperebeteckning.
• Säkringar 19–36 är av typ "Mini Fuse".
• Säkringar 7–18 är av typ "JCASE" och bör
• Säkringar 1–6 är av typ "Midi Fuse" och får
enbart bytas av en verkstad.1
På insidan av locket finns en tång som underlättar hantering då en säkring ska dras ut eller
sättas på plats.
bytas av en verkstad.1
1
En auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
``
233
09 Underhåll och service
Säkringar
G020250
09
1.
Kylfläkt
50 A
8.
ABS-ventiler
20 A
17.
Vindrutetorkare
30 A
2.
Styrservo
80 A
9.
Motorfunktioner
30 A
18.
3.
Matning till säkringscentral i
kupé
10.
Kupéfläkt
40 A
Matning till säkringscentral i
kupé
40 A
60 A
11.
Strålkastarspolare
20 A
Matning till säkringscentral i
kupé
60 A
12.
Eluppvärmd bakruta
30 A
5.
PTC-element luftförvärmare*
80 A
13.
Manövermagnet startmotor
30 A
6.
Glödstift (DRIVe)
60 A
14.
Dragkablage*
40 A
Glödstift (5-cyl. diesel)
70 A
15.
Reservplats
–
ABS-pump
40 A
16.
Infotainment
30 A
4.
7.
234
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
19.
Reservplats
–
20.
Signalhorn
15 A
21.
Bränsledriven tillsatsvärmare,
kupévärmare*
20 A
22.
Reservplats
–
09 Underhåll och service
Säkringar
23.
24.
Motorstyrenhet (5-cyl. bensin),
Transmissionsstyrenhet (5cyl.)
32.
10 A
Transmissionsstyrenhet (4cyl.)
15 A
Eluppvärmt bränslefilter (5-cyl.
diesel), PTC-element oljefälla
(5-cyl. diesel)
20 A
33.
25.
Central elektronikstyrenhet
(CEM) (Start/Stop)
10 A
26.
Startlås
15 A
27.
Kompressor för luftkonditionering
28.
Reservplats
29.
Dimstrålkastare
10 A
–
Varselljus (DRL)*
15 A
30.
Kylvätskepump (Start/Stop)
10 A
31.
Spänningsregulator generator
(4-cyl. bensin)
10 A
34.
Insprutningsventiler (5-cyl.
bensin), Turboreglerventil (5cyl. diesel), Oljenivågivare (5cyl. diesel)
35.
Reglerventil bränsleflöde
(DRIVe), Luftmassemätare
(DRIVe), Reglermotor turbo
(DRIVe)
10 A
Vakuumpump (5-cyl. bensin),
Reläspole relä vakuumpump
(5-cyl. bensin), Motorstyrenhet
(5-cyl. diesel), Eluppvärmt
bränslefilter (DRIVe)
20 A
Tändspolar (bensin), Tryckvakt
klimatanläggning (5-cyl.), Styrenhet glödstift (5-cyl. diesel),
EGR avgasrening (5-cyl. diesel), Bränslepump (DRIVe),
Lambdasond (DRIVe), Motorstyrenhet (Start/Stop), Reläspolar reläer Start/Stop
36.
Reläspole relä klimatanläggning, PTC-element oljefälla (5cyl. bensin), Luftmassemätare
(5-cyl. bensin), Turboreglerventil (5-cyl. bensin), Solenoider variabel ventiltid (5-cyl.
bensin), Insprutningsventiler
(2.0 l bensin), EVAP-ventil (2.0
l bensin), Ventil blandning luft/
bränsle (2.0 l bensin), Reglerventil bränsletryck (5-cyl. diesel), Motorstyrenhet (5-cyl.
diesel), Motor EGR (DRIVe)
15 A
Motorstyrenhet (bensin,
DRIVe), Gaspedalgivare (5-cyl.
diesel), Lambdasond (5-cyl.
diesel)
10 A
09
10 A
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
235
09 Underhåll och service
09
Säkringar
DRIVe Start/Stop*
Placering säkringar för Start/Stop-funktion.
Nr
Komponent
A
11M/1
Elcentral motorrum
125
11M/2
Sensor batteriövervakning
15
25
Central Elektronikstyrenhet (CEM) (Referensspänning stödbatteri),
dieselmotor
10
För mer information om DRIVe Start/Stop – se
sidan 159.
236
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
09 Underhåll och service
Säkringar
09
G020601
Relä/säkringscentral i kupé
Det finns 50 säkringspositioner. Säkringarna är
placerade under handskfacket. Där finns även
plats för ett antal reservsäkringar. Verktyg för
säkringsbyte finns i relä/säkringscentralen i
motorrummet, se sidan 233.
Byte av säkringar
1. Ta bort innerklädseln som täcker säkringscentralen genom att först trycka in centrumstiftet ca en cm i fästclipsen (1) och
sedan dra ut dessa.
4. Stäng säkringscentralen i omvänd ordningsföljd.
5. Dra loss centrumstiftet ur fästclipsen helt,
fäst klädseln med fästclipsen och tryck in
det lösa stiftet i fästclipsen igen. Då expanderar fästclipsen och håller klädseln på
plats.
2. Vrid de båda vingförsedda skruvarna (som
håller säkringscentralen på plats) (2) motsols så de lossar.
3. Fäll ner säkringscentralen (3) halvvägs. Dra
den mot stolen, till stopp. Fäll ner den helt.
Säkringscentralen kan hakas loss helt.
237
09 Underhåll och service
09
Säkringar
43.
44.
45.
46.
47.
238
Telematik*, Ljudanläggning,
RTI*, Bluetooth*
15 A
SRS-system, Motorstyrenhet
(5-cyl., DRIVe)
10 A
Eluttag kupé
Belysning kupé, handskfack
och insteg
50.
Reservplats
51.
PTC-element luftförvärmare*,
Reläspole relä eluppvärmt
bränslefilter (5-cyl. diesel),
AWD
10 A
Transmissionsstyrenhet,
ABS-system
53.
15 A
52.
5A
–
57.
Diagnosuttag, Bromsljuskontakt
15 A
Helljus höger, Reläspole relä
extraljus*
7,5 A
59.
Helljus vänster
7,5 A
5A
60.
Stolsvärme förarsida
15 A
Servostyrning
10 A
61.
Stolsvärme passagerarsida
15 A
58.
Innerbelysning, Fjärrmanövrerad öppnare garageport*
5A
54.
Parkeringsassistans*, Xenon*
10 A
62.
Taklucka*
20 A
48.
Spolare, Bakrutetorkare
15 A
55.
Styrenhet Keyless*
20 A
63.
Matning bakdörr, höger sida
20 A
49.
SRS-system
10 A
56.
Fjärrmottagare, Sirén*
10 A
64.
Reservplats
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
–
09 Underhåll och service
Säkringar
65.
Audio, Infotainment
5A
66.
Audio, Infotainment, Klimatanläggning
10 A
67.
Reservplats
68.
Konstantfarthållare
69.
Klimatanläggning, Regnsensor, Knappar för BLIS*, parkeringsassistans*, DRIVe
–
5A
5A
70.
Reservplats
–
71.
Reservplats
–
72.
Reservplats
–
73.
Taklucka*, Konsol för innerbelysning, Bältespåminnare bak,
Avbländning inre backspegel*
5A
74.
Bränslepump
15 A
75.
Reservplats
–
76.
Reservplats
–
77.
Eluttag lastutrymme, Styrenhet tillbehör*
78.
Reservplats
79.
Backljus, Avbländning inre
backspegel (signal)
80.
Reservplats
81.
Matning bakdörr, vänster sida
20 A
82.
Matning höger framdörr
25 A
83.
Matning vänster framdörr
25 A
84.
Elmanövrerad passagerarstol
25 A
85.
Elmanövrerad förarstol
25 A
86.
Innerbelysning, lastutrymmesbelysning, elmanövrerade
stolar, bränslenivåvisning
(2.0F)
5A
09
–
15 A
–
5A
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
239
Allmänt..................................................................................................
Audiofunktioner.....................................................................................
Radiofunktioner.....................................................................................
Cd-funktioner........................................................................................
Menystruktur – ljudanläggning..............................................................
Telefonfunktioner*.................................................................................
Menystruktur – telefon*.........................................................................
Bluetooth handsfree*............................................................................
240
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
242
244
248
253
256
257
264
267
INFOTAINMENT
10 Infotainment
Allmänt
Infotainment
Infotainmentsystemet kan enkelt användas
med kontrollpanelen och med knappsatsen* i
ratten, se sidan 69. I displayen (2) visas meddelanden och information om den aktuella
funktionen.
10
Ljudanläggningen
G020245
Till/från
POWER - Tryckknapp, ljudanläggning på/
av
Display
Knappsats
MENU - Går till menysystemet
Navigeringsknappar
EXIT - Går ur menysystemet
ENTER - Väljer/aktiverar/deaktiverar
Infotainment är ett system där ljudanläggningen och telefonen* har integrerats.
242
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
POWER (1) startar/stänger av ljudanläggningen. Om ljudanläggningen är aktiv när fjärrnyckeln vrids till läge 0 fortsätter den att vara
aktiv tills fjärrnyckeln dras ur startlåset. Ljudanläggningen startas då automatiskt nästa
gång fjärrnyckeln vrids till läge I.
Menyhantering
En del av infotainmentfunktionerna styrs via ett
menysystem. Den aktuella menynivån visas
högst upp till höger i displayen. Menyalternativen visas i mitten av displayen.
• MENU (4) leder till menysystemet.
• Uppåt/nedåt med navigeringsknappen (5)
stegar mellan menyalternativen.
• ENTER (7) väljer/aktiverar/deaktiverar
något av menyalternativen.
• EXIT (6) går tillbaka ett steg i menystrukturen. Ett långt tryck på EXIT leder ut ur
menysystemet.
Snabbval
Menyalternativen är numrerade och kan även
väljas direkt med knappsatsen (3). Tryck då
först på MENU och sedan siffran/siffrorna för
det önskade menyvalet.
Utrustning
Ljudanläggningen kan utrustas med olika tillval
och audiosystemnivåer. Det finns tre audiosystemnivåer:
• Performance,
• High Performance* eller
• Premuim Sound*
FM-radio med RDS, AM-radio och cd-spelare
ingår dock i alla ljudanläggningar.
10 Infotainment
Allmänt
Dolby Surround Pro Logic IIŸ1
Dolby Surround Pro Logic IIŸ fördelar stereoljudets två kanaler till vänster-, center-, högeroch bakhögtalarna. Ljudåtergivningen blir därför mer verklighetstrogen än normal tvåkanalsstereo.
10
Dolby Surround Pro Logic IIŸ och Dolbyikonen
är varumärken som tillhör Dolby
Laboratories Licensing Corporation.
Dolby Surround Pro Logic II SystemŸ är tillverkat på licens från Dolby Laboratories Licensing
Corporation.
1
Premium Sound.
243
10 Infotainment
Audiofunktioner
Audiofunktionernas reglage
men justeras automatiskt beroende på bilens
hastighet, se sidan 247.
Externa ljudkällor
AUX, USB*
10
Val av ljudkälla
Upprepade tryck på AM/FM växlar mellan
FM1, FM2 och AM.
Allmänt
Upprepade tryck på MODE växlar mellan CD,
USB, AUX och BT.
VOLUME – Vridknapp
AM/FM – Val av ljudkälla
MODE – Val av ljudkälla, CD, AUX, USB (t.
ex. iPodŸ)1 och BT*
TUNING – Vridknapp
SOUND – Tryckknapp
Navigeringsknapp – Menyhantering
Volym
Använd VOLUME (1) eller knappsatsen i ratten
för att reglera volymen, se sidan 69. Ljudvoly1
244
USB gäller bara High Performance och Premium Sound. Varumärket iPod tillhör Apple Computer Inc.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
AUX-ingång
USB-ingång*
AUX- och USB-ingångarna ger möjlighet att
koppla in en extern ljudkälla, t. ex. en iPodŸ1
eller mp3-spelare.
Om du väljer att koppla en iPodŸ, mp3-spelare
eller ett USB-minne till USB-anslutningen kan
du hantera mediat via bilens ljudkontroller.
10 Infotainment
Audiofunktioner
Med MODE-knappen väljer du vilken extern
ljudkälla du vill använda.
1. Om USB väljs visas Anslut enhet i displayen.
2. Anslut din iPodŸ, mp3-spelare eller USBminne till USB-anslutningen i mittkonsolens förvaringsfack (se föregående bild).
> Texten Laddar visas i displayen när
systemet läser in lagringsmediets filstruktur. Detta tar en stund.
När inläsningen är klar visas spårinformation
på displayen och det är möjligt att välja önskat
spår.
Val av spår kan ske på följande tre sätt:
• Vrid TUNING (4) med- eller moturs.
• Använd navigationsreglagets (6) högereller vänsterknapp för att stega fram till
önskat spår.
• Med knappsatsen i ratten.
I USB- eller iPodŸ-läge fungerar Infotainmentsystemet på motsvarande sätt som för
cd-spelaren vid uppspelning av musikfiler. För
mer information, se sidan 253.
OBS
Systemet stöder uppspelning av musikfiler i
filformaten mp3, wma och wav. Dock finns
det varianter av dessa filformat som systemet inte stöder. Systemet stöder vidare flertalet iPodŸ-modeller tillverkade 2005 eller
senare. iPodŸ Shuffle stöds inte.
USB-minne
För att underlätta användandet av
USB-minne undvik att lagra annat än musikfiler
på minnet. Det tar betydligt längre tid för systemet att läsa in lagringsmedier som innehåller
annat än spelbara musikfiler.
OBS
Systemet stöder flyttbara media som följer
USB 2.0 och filsystemet FAT32 och kan
hantera maximalt 500 mappar och 64 000
filer. Minnet måste minst vara av storleken
256 Mb.
Mp3-spelare
Många mp3-spelare har ett eget filsystem som
inte stöds av systemet. För att kunna använda
en mp3-spelare i systemet måste den vara
inställd på läge USB Removable device/
Mass Storage Device.
iPodŸ
En iPodŸ laddas och strömförsörjs av
USB-anslutningen via spelarens anslutningskabel. Är spelarens batteri helt urladdat ska det
dock laddas innan den ansluts.
10
OBS
När iPodŸ används som ljudkälla har bilens
infotainmentsystem en menystruktur som
liknar iPodŸ-spelarens egen menystruktur.
AUX
Ibland kan den externa ljudkällan AUX höras
med en annan volym än de interna ljudkällorna
exempelvis cd-spelaren. Om den externa ljudkällans ljudvolym är för hög kan ljudkvaliteten
försämras. Förhindra detta genom att justera
AUX-ingångens volym.
OBS
Ljudkvaliteten kan försämras om spelaren
laddas när ljudanläggningen är i AUX-läge.
Undvik i så fall att ladda spelaren.
Strömmande ljud via BluetoothŸ*
Allmänt
Om bilen är utrustad med BluetoothŸ handsfree* och en mobiltelefon är ansluten kan ljudanläggningen trådlöst spela upp strömmande
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
245
10 Infotainment
Audiofunktioner
För att kunna spela upp ljudet måste först en
enhet vara parad och ansluten till bilen. För
information om parning och anslutning, se
sidan 267. BT måste också vara vald som ljudkälla, se sidan 244.
OBS
BluetoothŸ-mobiltelefonen
måste stödja
Audio/Video Remote Control Profile
(AVRCP) och Advanced Audio Distribution
Profile (A2DP). Telefonen bör använda
AVRCP version 1.3 och A2DP 1.2. I annat
fall kan vissa funktioner utebli.
OBS
Inte alla på marknaden förekommande
mobiltelefoner är helt kompatibla med
BluetoothŸ-funktionen i bilens ljudanläggning. Volvo rekommenderar att du vänder
dig till en auktoriserad Volvoåterförsäljare
eller går in på www.volvocars.com för att få
information om kompatibla telefoner och
externa mediaspelare.
2
246
Premium Sound.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
• CENTER2 – Nivå för centerhögtalare. Tre-
Uppspelning
Tryck upprepade gånger på MODE-knappen
för att välja BT som ljudkälla.
Val av ljudfil kan ske på följande tre sätt:
• Vrid TUNING (4) med- eller moturs.
• Använd navigationsreglagets (6) knappar
eller
ljudfil.
för att stega fram till önskad
• Med knapparna
eller
på knapp-
satsen i ratten.
Ljudinställningar
kanalsstereo eller Pro Logic IIŸ måste vara
aktiverat för att justering ska vara möjlig, se
under rubriken Aktivera/deaktivera surround-ljud nedan.
• SURROUND2 – Nivå för surround. Pro
Logic IIŸ måste vara aktiverat för att justering ska vara möjlig, se under rubriken Ljudinställningar nedan.
Aktivera/deaktivera sub-bas
• Tryck MENU och därefter ENTER.
• Stega till Ljudinställningar… och tryck
ENTER.
Justera ljudinställningar
• Stega till Sub-bas och tryck ENTER.
Upprepade tryck på SOUND (5) bläddrar bland
alternativen nedan. Justeringen görs genom
att vrida på TUNING.
Surround2
• BAS – Basens nivå.
• DISKANT – Diskantens nivå.
• FADER – Balans mellan främre och bakre
högtalare.
• BALANS – Balans mellan höger och vänster högtalare.
• SUB-BAS* – Nivå för bashögtalare. Subbasen måste aktiveras innan justering är
möjlig, se under rubriken Aktivera/deaktivera sub-bas nedan.
G021216
10
ljudfiler från mobiltelefonen. Navigering och
styrning av ljudet kan då göras via mittkonsolens knappar eller via knappsatsen* i ratten. I
vissa mobiltelefoner går det även att byta spår
från telefonen.
Surround-inställningarna styr rymdupplevelsen av ljudet. Inställningar
och aktivering/deaktivering görs
separat för varje ljudkälla.
DolbyŸ-ikonen i displayen visar att Dolby Pro
Logic IIŸ är aktivt. Det finns tre olika inställningar för surround-ljudet:
• Dolby Pro Logic II
• 3-kanalsstereo
• Av – 2-kanalsstereo.
10 Infotainment
Audiofunktioner
Aktivera/deaktivera surround-ljud
1. Tryck MENU och därefter ENTER.
frekvenser kan väljas med vänster/höger
på navigeringsknappen.
varje kombination av bilmodell och audiosystem.
2. Stega till Ljudinställningar… och tryck
ENTER.
6. Spara med ENTER eller avsluta med
EXIT utan att spara inställningar.
3. Stega till Surround FM…, Surround
AM…, Surround CD…eller Surround
AUX… och tryck ENTER.
Det finns även en dynamisk kalibrering som tar
hänsyn till volymkontrollens läge, radiomottagning och bilens hastighet.
Automatisk volymkontroll5
De kontroller som förklaras i denna bruksanvisning, t. ex. bas, diskant och equlizer* är
endast avsedda för att användaren ska kunna
anpassa ljudåtergivningen till sin personliga
smak.
4. Stega till Dolby Pro Logic II3, 3kanalsstereo eller Av och tryck ENTER.
Automatisk volymkontroll innebär att ljudvolymen ökar med bilens hastighet. Tre nivåer kan
väljas: Låg, Medium och Hög.
10
Justera automatisk volymkontroll
Equalizer fram/bak4
1. Tryck MENU och därefter ENTER.
Med equalizern kan ljudnivån för olika frekvensband justeras separat.
2. Stega till Ljudinställningar… och tryck
ENTER.
Justera equalizer
1. Tryck MENU och därefter ENTER.
3. Stega till Automatisk volymkontroll…
och tryck ENTER.
2. Stega till Ljudinställningar… och tryck
ENTER.
4. Stega till Låg, Medium eller Hög och tryck
ENTER.
3. Stega till Equalizer fram… eller Equalizer
bak… och tryck ENTER.
Optimal ljudåtergivning
4. Pelaren i displayen visar ljudnivån för det
aktuella frekvensbandet.
Audiosystemet är kalibrerat för optimal ljudåtergivning med hjälp av digital signalbehandling.
5. Justera nivån med TUNING (4) eller upp/
ner med navigeringsknappen. Ytterligare
Denna kalibrering tar hänsyn till högtalare, förstärkare, kupéakustik, lyssnarposition m.m. för
3
4
5
Finns inte i AM- och FM-läge.
Vissa audionivåer.
Ej Performance
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
247
10 Infotainment
Radiofunktioner
Radiofunktionernas reglage
Stationssökning
Förvalslagring
Automatisk stationssökning
10
1. Välj frekvensband med AM/FM (1).
2. Gör ett kort tryck på
eller
.
Radion söker då automatiskt nästa starka station.
Manuell förvalslagring
Manuell stationssökning
2. Håll en av förvalsknapparna intryckt tills
meddelandet Stationen sparad visas i
displayen.
1. Välj frekvensband med AM/FM (1).
G019806
2. Justera frekvensen genom att vrida
TUNING (3).
FM/AM – Val av frekvensband
En station kan även ställas in med ett långt
eller
. Eller med knappsatsen i
tryck på
ratten:
Förvalsknappar
TUNING – Vridknapp för stationssökning
SCAN – Scanning
Navigeringsknapp – Stationssökning och
menyhantering
EXIT – Avbryt pågående funktion
AUTO – Automatisk förvalslagring
Tio förval kan sparas per frekvensband. FM har
två minnesbanker för förval: FM1 och FM2.
Förvalen väljs med förvalsknapparna (2) eller
med knappsatsen i ratten.
Håll inne
eller
på navigeringsknappen tills den önskade frekvensen
visas i displayen.
Medan frekvenspelaren fortfarande syns i displayen kan sökningen göras med korta tryck på
eller
.
1. Ställ in en station.
Automatisk förvalslagring
AUTO (7) söker de tio starkaste radiostationerna och förvalslagrar dem automatiskt i en
separat minnesbank. Funktionen är särskilt
användbar i områden där man inte är bekant
med radiostationerna eller deras frekvenser.
Starta automatisk förvalslagring
1. Välj frekvensband med AM/FM (1).
2. Håll AUTO (7) intryckt tills Autolagring
visas i displayen.
När Autolagring inte längre visas i displayen
är lagringen klar. Radion försätts i autoläge och
Auto visas i displayen. De automat-lagrade
förvalen kan nu väljas direkt med förvalsknapparna (2).
Avbryta automatisk förvalslagring
248
Tryck EXIT (6).
10 Infotainment
Radiofunktioner
Välja autolagrat förval
Scanning
RDS-funktioner1
Genom att försätta radion i autoläge kan de
automatiskt lagrade förvalen användas.
SCAN (4) söker automatiskt igenom ett frekvensband efter starka stationer. När en station
hittats spelas den i ca 8 sekunder, därefter fortsätter sökningen.
Radio Data System – RDS länkar samman FMsändare i nätverk. En FM-sändare i ett sådant
nätverk sänder information som ger en
RDS-radio bl.a. följande funktioner:
Aktivera/deaktivera Scan
• Automatiskt byte till en starkare sändare
1. Tryck kort AUTO (7).
> Auto visas i displayen.
2. Tryck på en förvalsknapp (2).
> Radion stannar i autoläge ända tills ett
kort tryck på AUTO (7), EXIT (6) eller
AM/FM (1) avbryter autoläget.
Lagra automatlagrade förval i annan
minnesbank
Ett automatiskt lagrat förval kan överföras till
minnesbankerna för FM eller AM.
1. Tryck kort på AUTO (7).
> Auto visas i displayen.
2. Tryck på den förvalsknapp vars station du
vill flytta.
3. Tryck på den förvalsknapp där förvalet ska
lagras och håll den intryckt tills meddelandet Stationen sparad visas i displayen.
> Radion går ur autoläget och den lagrade
stationen kan väljas som ett förval.
1. Välj frekvensband med AM/FM.
2. Tryck SCAN för att aktivera.
> SCAN visas i displayen. Avsluta med
SCAN eller EXIT.
Förvalslagra en funnen station
Medan SCAN är aktiv kan en önskad station
10
om mottagningen i området är dålig.
• Sökning av programinriktning, t.ex. trafikinformation eller nyheter.
• Mottagning av textinformation om
pågående radioprogram.
Vissa radiostationer använder inte RDS eller
bara valda delar av dess funktionalitet.
förvalslagras.
Tryck på en förvalsknapp och håll den
intryckt tills meddelandet Stationen
sparad visas i displayen.
> Scanningen avbryts och den lagrade
stationen kan väljas som ett förval.
Programfunktioner
Radion kan i FM-läge söka efter radiostationer
med vissa programinriktningar. Om en önskad
programinriktning hittas, kan radion byta station och pågående ljudkälla avbrytas. Om t.ex.
cd-spelaren är aktiv försätts den i pausläge.
Den avbrytande sändningen spelas med en
förinställd ljudvolym, se sidan 252. Radion
återgår till föregående ljudkälla och ljudvolym
när den inställda programinriktningen slutar
sändas.
Programfunktionerna larm (LARM!), trafikinformation (TP), nyheter (Nyheter), och program-
1
Vilka RDS-funktioner som är tillgängliga varierar på de olika marknaderna.
``
249
10 Infotainment
Radiofunktioner
Om man vill återgå till den avbrutna ljudkällan
innan meddelande eller programtyp avslutats,
tryck EXIT.
För ytterligare inställningar av programavbrott,
se EON och REG se sidan 251. Programfunktionerna ändras med hjälp av menysystemet,
se sidan 242.
Larm
Funktionen används för att varna allmänheten
om allvarliga olyckor och katastrofer. Larm kan
inte avbrytas tillfälligt eller deaktiveras. Meddelandet LARM! visas i displayen när ett larmmeddelande sänds ut.
Trafikinformation – TP
G021220
Funktionen bryter för trafikinformation som sänds inom en inställd stations RDS-nätverk. TP visar att funktionen är aktiverad. Om den inställda
stationen kan sända trafikinformation visas
i displayen.
Aktivera/deaktivera TP
1. Tryck MENU och därefter ENTER.
2. Stega till TP och tryck ENTER.
250
TP från nuvarande station/alla stationer
Radion kan avbryta för trafikinformation från
endast den inställda (nuvarande) stationen eller
alla stationer.
1. Välj en FM-station.
Nyheter
G021221
10
typer (PTY) avbryter varandra i prioritetsordning där larm har högst prioritet och programtyper lägst.
Funktionen bryter för nyhetssändningar som sker inom en inställd stations RDS-nätverk. Meddelandet
Nyheter visar att funktionen är aktiv.
2. Tryck MENU och därefter ENTER.
Aktivera/deaktivera nyheter
3. Stega till Avancerade radioinst… och
tryck ENTER.
2. Stega till Nyheter och tryck ENTER.
4. Stega till TP och tryck ENTER.
Nyheter från nuvarande station/alla
stationer
5. Stega till TP-station… och tryck ENTER.
> Antingen visas TP från nuv. station
eller TP från alla stationer i displayen.
Radion kan avbryta för nyheter från endast den
inställda (nuvarande) stationen eller alla stationer.
6. Tryck ENTER.
1. Välj en FM-station.
Aktivera/deaktivera TP-sökning
2. Tryck MENU och därefter ENTER.
TP-sökning är användbar vid längre resor när
annan ljudkälla än radion spelar. Funktionen
söker då automatiskt efter trafikinformation
inom olika RDS-nätverk.
3. Stega till Avancerade radioinst… och
tryck ENTER.
1. Tryck MENU och därefter ENTER.
2. Stega till Avancerade radioinst… och
tryck ENTER.
4. Stega till Nyhetsstation… och tryck
ENTER.
> Antingen visas Nyheter fr. nuvarande
stn eller Nyheter fr. alla stationer i
displayen.
3. Stega till TP och tryck ENTER.
5. Tryck ENTER.
1. Tryck MENU och därefter ENTER.
4. Stega till TP-sökning och tryck ENTER.
10 Infotainment
Radiofunktioner
G021222
Med PTY-funktionen kan olika programtyper, t.ex. Popmusik och
Klassisk musik väljas.
PTY-symbolen visar att funktionen är
aktiv. Funktionen bryter för programtyper som
sänds inom en inställd stations RDS-nätverk.
Aktivera/deaktivera PTY
1. Välj FM1 eller FM2 med FM/AM.
Om radion hittar någon av de valda programtyperna, visas >| För att söka i displayen. Ett
söker då
tryck med navigeringsknappen
vidare efter en annan sändning av de valda
programtyperna.
Visning av programtyp
Den nuvarande stationens programtyp kan
visas i displayen.
2. Tryck MENU och därefter ENTER.
3. Stega till PTY och tryck ENTER.
4. Stega till Välj PTY… och tryck ENTER.
> En lista över programtyper visas:
Aktualiteter, Information osv. Funktionen PTY aktiveras genom att välja
programtyper och deaktiveras genom
att nollställa alla PTY:er.
OBS
Alla radiostationer stödjer inte denna funktion.
Automatisk frekvensuppdatering – AF
AF-funktionen väljer en av de starkaste sändarna för en inställd station. Ibland behöver
radion söka igenom hela FM-bandet för att
finna en stark sändare. Då tystnar radion och
PI-sökningEXIT för att avbryta visas i displayen.
Aktivera/deaktivera AF
1. Tryck MENU och därefter ENTER.
2. Stega till Avancerade radioinst… och
tryck ENTER.
3. Stega till AF och tryck ENTER.
Aktivera/deaktivera visning
Regionala radioprogram – REG
1. Tryck MENU och därefter ENTER.
Funktionen gör att radion fortsätter
att lyssna till en regional sändare
fastän dess signalstyrka är låg.
Regional visar att funktionen är
aktiv. Regionalfunktionen är normalt deaktiverad.
2. Stega till PTY och tryck ENTER.
5. Välj önskade programtyper eller Nollställ
alla PTY:er…
3. Stega till Visa PTY och tryck ENTER.
Sök PTY
Radiotext
Denna funktion söker igenom hela frekvensbandet efter vald programtyp.
1. Aktivera PTY.
Vissa RDS-stationer sänder information om
programmens innehåll, artister etc. Informationen kan visas i displayen.
2. Tryck MENU och därefter ENTER.
Aktivera/deaktivera radiotext
2. Stega till Avancerade radioinst… och
tryck ENTER.
1. Tryck MENU och därefter ENTER.
3. Stega till Regional och tryck ENTER.
3. Stega till PTY och tryck ENTER.
4. Stega till Sök PTY och tryck ENTER.
10
G021223
Programtyper – PTY
Aktivera/deaktivera REG
1. Tryck MENU och därefter ENTER.
2. Stega till Radiotext och tryck ENTER.
251
10 Infotainment
Radiofunktioner
10
Enhanced Other Networks – EON
Återställning av RDS-funktioner
EON-funktionen är särskilt användbar i storstadsområden med många regionala radiostationer. Den låter avståndet mellan bilen och
radiostationens sändare styra när programfunktionerna ska avbryta pågående ljudkälla.
Återställ samtliga radioinställningar till den
ursprungliga fabriksinställningen.
• Lokal – avbryter endast om radiostationens sändare är nära.
• Avlägsen – avbryter om stationens sändare är långt bort, även om signalen är
brusig.
• Av – avbryter inte för programinriktning
från andra sändare.
Aktivera/deaktivera EON
1. Tryck MENU och därefter ENTER.
2. Stega till Avancerade radioinst… och
tryck ENTER.
3. Stega till EON… och tryck ENTER.
4. Stega till Lokal, Avlägsen eller Av och
tryck ENTER.
252
1. Tryck MENU och därefter ENTER.
2. Stega till Avancerade radioinst… och
tryck ENTER.
3. Stega till Återställ allt… och tryck
ENTER.
Volymkontroll programtyper
De avbrytande programinriktningarna hörs
med den volym som valts för respektive programinriktning. Om ljudnivån justeras under
programavbrottet, sparas den nya nivån till
nästa programavbrott.
10 Infotainment
Cd-funktioner
Cd-funktionernas reglage
Starta uppspelning (cd-växlare*)
Ljudfiler*
Om en cd-position med en musik-cd redan är
vald när ljudanläggningen aktiveras startas
uppspelningen automatiskt. Byt annars till
cd-växlar-läge med MODE och välj en skiva
med sifferknapparna 1–6 eller upp/ner på navigeringsknappen.
Cd-spelaren/cd-växlaren* stödjer även ljudfiler
av formaten mp3 och wma.
10
OBS
Vissa kopieringsskyddade ljudfiler kan inte
läsas av spelaren.
G019807
Mata in en cd
Navigeringsknapp – Snabbspolning, val av
spår och menyhantering
Positionsval i cd-växlare*
In- och utmatning av cd
In- och utmatningsöppning för cd
MODE – Val av ljudkälla (CD, AUX, USB*)
TUNING – Vridknapp för val av spår
Starta uppspelning (cd-spelare)
Om en musik-cd finns i spelaren när ljudanläggningen är i cd-läge startas uppspelningen
automatiskt. Mata annars in en skiva och byt
till cd-läge genom att trycka på MODE.
1. Välj en tom position med sifferknapparna
1–6 eller upp/ner på navigeringsknappen.
> En tom position markeras i displayen.
Texten Sätt i skiva visar att en ny skiva
kan matas in. Cd-växlaren kan innehålla
upp till 6 cd-skivor.
2. Mata in en cd i cd-växlaren.
Utmatning av cd
En cd stannar i utmatat läge ca 12 sekunder.
Därefter matas den åter in i spelaren som fortsätter uppspelningen.
Mata ut enstaka skivor med ett tryck på utmatningsknappen (3).
Mata ut alla skivor med ett långt tryck på
utmatningsknappen. Hela magasinet töms,
skiva för skiva. Meddelandet MATA UT
ALLA visas i displayen.
Paus
När volymen sänks helt stannar cd-spelaren.
När volymen höjs startar den igen.
När en cd med ljudfiler matas in i spelaren läses
skivans mappstruktur in. Beroende av skivans
kvalitet kan det dröja en stund innan uppspelningen startar.
Navigering och uppspelning
Om en skiva med ljudfiler finns i cd-spelaren
visas skivans mappstruktur genom tryck på
ENTER. Navigering i mappstrukturen görs på
samma sätt som i ljudanläggningens menyoch mappar
struktur. Ljudfiler har symbolen
har symbolen
. Uppspelning av ljudfiler
startas med ENTER.
När uppspelningen av en fil är klar fortsätts
uppspelningen av de andra filerna i just den
mappen. Byte av mapp sker automatiskt när
alla filer i aktuell mapp har spelats upp.
Tryck vänster/höger på navigeringsknappen
om displayens bredd inte räcker till för att visa
hela ljudfilens namn.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
253
10 Infotainment
Cd-funktioner
Snabbspola/byta cd-spår och ljudiler
10
Korta tryck höger/vänster på navigeringsknappen stegar bland cd-spår/ljudfiler. Långa
tryck spolar cd-spår/ljudfiler. TUNING (eller
knappsatsen i ratten) kan även användas för
detta ändamål.
Skanna cd
Funktionen spelar de första 10 sekunderna av
varje cd-spår/ljudfil. Tryck SCAN för att aktivera. Avbryt med EXIT eller SCAN för att fortsätta uppspelningen av det aktuella cd-spåret/
ljudfilen.
• RANDOM betyder att spåren från endast
en musik-cd spelas
• RND ALL betyder att alla spår på samtliga
musik-cd i cd-växlaren spelas.
• RND FLD betyder att ljudfilerna i en mapp
på aktuell cd spelas.
Om en cd med ljudfiler spelas:
1. Tryck MENU och därefter ENTER.
2. Stega till Random och tryck ENTER.
Aktivera/deaktivera slumpval (cdspelare)
3. Stega till En skiva eller Mapp och tryck
ENTER.
Om en vanlig musik-cd spelas:
När en annan cd väljs deaktiveras funktionen.
1. Tryck MENU och därefter ENTER.
2. Stega till Random och tryck ENTER.
Skivtext
Slumpval
Om en skiva med ljudfiler spelas:
Om titelinformation finns på en musik-cd kan
den visas i displayen2.
Funktionen spelar spåren i slumpvis ordning.
Det går att stega mellan de slumpvalda cdspåren/ljudfilerna på vanligt sätt.
1. Tryck MENU och därefter ENTER.
Aktivera/deaktivera
OBS
Stegning mellan slumpvalda cd-spår fungerar1 endast på aktuell skiva.
2. Stega till Random och tryck ENTER.
3. Stega till Mapp eller Skiva och tryck
ENTER.
Aktivera/deaktivera slumpval (cdväxlare)
Om en vanlig musik-cd spelas:
Displayen visar olika meddelanden beroende
på vilken slumpvalsfunktion som har valts:
1. Tryck MENU och därefter ENTER.
2. Stega till Random och tryck ENTER.
3. Stega till En skiva eller Alla skivor och
tryck ENTER.
1
2
254
Valet Alla skivor gäller endast de musik-cd
som finns i växlaren.
Gäller cd-växlaren.
Gäller cd-växlaren.
1. Starta uppspelning av en cd.
2. Tryck MENU och därefter ENTER.
3. Stega till Skivtext och tryck ENTER.
Cd-skivor
Användande av cd-skivor med dålig kvalitet
kan medföra dåligt eller uteblivet ljud.
10 Infotainment
Cd-funktioner
VIKTIGT
Använd endast standardskivor (12 cm i diameter). Använd inte cd-skivor med påklistrade skivetiketter. Värmen i cd-spelaren kan
göra att etiketten lossnar och att
cd-spelaren skadas.
10
255
10 Infotainment
Menystruktur – ljudanläggning
Översikt
10
FM-MENY1
1.
Nyheter
2.
TP
3.
PTY…
4.
Radiotext
5.
Avancerade radioinst…
6.*
Ljudinställningar…
Ljudinställningar…
CD-MENY
För cd-spelare med cd-skiva.
Nyheter
4.
TP
3.
TP
5.
Skivtext
4.*
Ljudinställningar…
6.*
Ljudinställningar…
Spellista
För cd-växlare* med cd-skiva vald.
2.
Random…
1.
Random…
3.
Nyheter
2.
Nyheter
4.
TP
3.
TP
5.
Spårinformation
4.
Skivtext
6.
Ljudinställningar…
5.*
Ljudinställningar…
Random
För cd-växlare* med mp3-skiva vald.
2.
Nyheter
1.
Spellista
3.
TP
2.
Random…
4.
Skivtext
3.
Nyheter
5.*
Ljudinställningar…
4.
TP
5.
Skivtext
6.*
Ljudinställningar…
1.
Spellista
2.
Random…
AUX-MENY
Vilka RDS-funktioner som är tillgängliga varierar på de olika marknaderna.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
USB-MENY*
1.
1.
För cd-spelare med mp3-skiva.
256
2.
CD-MENY
CD-MENY
1
Nyheter
CD-MENY
AM-MENY
1.*
3.
1.
AUX-ingångsvolym…
10 Infotainment
Telefonfunktioner*
10
Telefonsystemets delar.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
257
10 Infotainment
Telefonfunktioner*
Antenn1
10
Knappsats i ratten. Med knappsatsen kan
de flesta av telefonsystemets funktioner
användas, se sidan 259.
Mikrofon. Mikrofonen för handsfree är
placerad i taket vid solskyddet.
Kontrollpanel i mittkonsol. Samtliga telefonfunktioner (utom samtalsvolymen) kan
styras från kontrollpanelen.
SIM-kortsläsare
Allmänt
• Sätt alltid trafiksäkerheten främst.
• Stäng av telefonsystemet när bilen tankas.
• Stäng av telefonsystemet i närheten av
sprängningsarbete.
• Volvo rekommenderar att en auktoriserad
Volvoverkstad utför service på telefonsystemet.
Nödsamtal
Ringa nödsamtal
1. Aktivera telefonen.
2. Slå det larmnummer som gäller för den
aktuella regionen (inom EU: 112).
3. Tryck ENTER.
IDIS
Med IDIS-systemet (Intelligent Driver
Information System) kan inkommande telefonsamtal och SMS fördröjas så att koncentrationen kan fokuseras på körningen då IDIS bedömer att trafiksituationen kräver hög uppmärksamhet.
Inkommande telefonsamtal och SMS kan fördröjas 5 sekunder innan de kopplas vidare. Om
rådande trafiksituation fortfarande kräver hög
uppmärksamhet från föraren kan det inkommande samtalet kopplas vidare till telefonsvararen. Missade samtal visas i displayen.
IDIS kan kopplas bort i menyfunktion 6.5, se
sidan 264.
1
258
Finns endast till inbyggd telefon eller RTI.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
SIM-kort
Nödsamtal till larmnummer kan även genomföras utan SIM-kort förutsatt att det finns täckning hos någon nätoperatör.
G020244
Telefonsystemets delar
Telefonen kan endast användas tillsammans
med ett giltigt SIM-kort (Subscriber Identity
Module). Kort tillhandahålls av olika nätoperatörer. Vid problem med kortet, kontakta nätoperatören.
OBS
Den inbyggda telefonen kan inte läsa SIMkort av typen enbart 3G. Kombinerade 3G/
GSM-kort fungerar. Kontakta nätoperatören om byte av SIM-kort behövs.
10 Infotainment
Telefonfunktioner*
Extra SIM-kort
Telefonens reglage
Knappsats i ratten
Många nätoperatörer erbjuder ett extra SIMkort till samma telefonnummer. Det extra SIMkortet kan användas i bilen.
10
Ditsättning av SIM-kort
1. Stäng av telefonen och öppna handskfacket.
G019809
3. Placera SIM-kortet i hållaren med metallytan synlig. Det fasade hörnet på SIM-kortet ska passa SIM-kortshållarens fasning.
4. Tryck försiktigt in SIM-kortshållaren.
Kontrollpanel i mittkonsol.
Menyhantering
Hur telefonfunktionerna kontrolleras med
menysystemet beskrivs på sidan 264.
VOLUME – Reglerar bakgrundsvolym från
radio etc. under samtal
Siffer- och bokstavsknappar
Trafiksäkerhet
MENU – Öppnar huvudmenyn
Delar av menysystemet för telefonen är av
säkerhetsskäl inte tillgängliga i hastigheter
över 8 km/h.
EXIT – Avbryter/avvisar samtal, raderar
inmatade tecken
Navigeringsknapp – Stegar i menyer och
teckenrader
ENTER – Accepterar samtal. Ett knapptryck visar senast slagna nummer
G020243
2. Dra ut SIM-kortshållaren ur SIM-kortsläsaren, se bild på sidan 258.
När telefonen är aktiverad styr knappsatsen i
ratten endast telefonfunktionerna. För att styra
ljudanläggningen måste telefonen vara i beredskapsläge (standby).
ENTER – Accepterar samtal. Ett knapptryck visar senast slagna nummer.
EXIT – Avbryter/avvisar samtal, raderar
inmatade tecken. Växlar mellan audiomenyn och telefonmenyn.
Samtalsvolym – Höjning/sänkning
Navigeringsknappar – Stegar i menyer
PHONE – Till/från och beredskapsläge
(standby)
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
259
10 Infotainment
Telefonfunktioner*
10
Till/från
Aktivera från beredskapsläge
Parkera/återta samtal
När telefonsystemet är aktiverat eller i beredskapsläge (standby) visas en telefonlur i displayen. Om fjärrnyckeln vrids till läge 0 när telefonen är i ett av dessa lägen, återgår telefonen
automatiskt till samma läge nästa gång fjärrnyckeln vrids till läge I eller II.
1. Tryck MENU eller ENTER.
Aktivera telefonsystemet
Telefonsystemets funktioner kan bara
användas när telefonen är i aktivt läge.
Samtalshantering
2. Stega till Parkera samtal eller Fortsätt
och tryck ENTER.
Ringa upp
Ringa under pågående samtal
1. Aktivera telefonsystemet (om nödvändigt).
1. Parkera samtalet.
2. Slå önskat nummer eller använd telefonboken, se sidan 263.
2. Slå numret till nästa samtalspart.
3. Tryck ENTER.
Växla mellan samtalsparter
1. Tryck MENU eller ENTER.
1. Tryck PHONE.
Ta emot samtal
2. Stega till Pendla och tryck ENTER.
2. Ange PIN-kod (om nödvändigt) och tryck
ENTER.
För autosvar, se menyalternativ 4.3, se
sidan 264.
Starta konferenssamtal
Deaktivera telefonsystemet
När telefonsystemet är deaktiverat går det inte
att ta emot några samtal.
Avsluta samtal
Håll PHONE intryckt tills telefonen deaktiveras.
Beredskapsläge (standby)
I beredskapsläge kan ljudanläggningen vara
igång samtidigt som samtal tas emot. I beredskapsläge går det däremot inte att ringa ut.
Sätta telefonen i beredskapsläge
Telefonen måste vara i aktivt läge innan den
kan sättas i beredskapsläge.
260
Tryck PHONE.
Tryck PHONE.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Tryck ENTER.
Tryck EXIT.
Avvisa samtal
Tryck EXIT.
Väntande samtal
Om ytterligare telefonsamtal inkommer under
pågående telefonsamtal hörs två tonstötar. I
displayen visas Svara?. Det går att avvisa eller
ta emot samtalet på vanligt vis. Om det inkommande samtalet tas emot parkeras det föregående.
Ett konferenssamtal består av tre samtalsparter som kan prata med varandra. Efter att ett
konferenssamtal har påbörjats kan inga fler
parter anslutas. Alla pågående samtal avslutas
om ett konferenssamtal avslutas.
1. Starta två telefonsamtal.
2. Tryck MENU eller ENTER.
3. Stega till Koppla samman och tryck
ENTER.
10 Infotainment
Telefonfunktioner*
Ljudvolym
Telefonen använder högtalaren i förardörren.
Samtalsvolym
Samtalsvolymen regleras
med rattens knappsats.
2. Tryck 1 för mellanrum. Om två tecken ska
skrivas med samma knapp i en följd,
tryck * eller vänta några sekunder.
Knapp
Trycks in kort om två tecken
ska skrivas efter varandra
med samma knapp.
Ett kort tryck på EXIT raderar ett inmatat
tecken. Ett långt tryck på EXIT raderar alla
inmatade tecken.
Knapp
Funktion
10
+0@*#&$£/%
Funktion
Växla mellan versaler och
gemener.
space 1 - ? ! , . : " ' ( )
Ljudanläggningens ljudvolym
Ljudvolymen sänks tillfälligt under ett telefonsamtal. När samtalet avslutas återgår ljudvolymen till den ursprungliga. Om volymen regleras
under samtalets gång bibehålls den nya ljudnivån när samtalet avslutas. Ljudet kan också
stängas av automatiskt vid telefonsamtal, se
meny 6.4.3 på sidan 264. Funktionen gäller
endast för Volvos integrerade telefonsystem.
abc2äåàæç
Textinmatning
mno6ñöòØ
Textinmatingen görs med telefonens knappsats.
pqrs7ß
def3èé
ghi4ì
jkl5
Nummerhantering
Ringa senast uppringda nummer
Telefonen lagrar automatiskt de senast uppringda telefonnumren.
1. Tryck ENTER.
2. Stega till ett nummer och tryck ENTER.
Telefonbok
1. Tryck på den knapp som är märkt med
önskat tecken, en gång för knappens första tecken, två gånger för det andra o.s.v.,
se tabellen.
tuv8üù
Om telefonboken innehåller en påkallande
samtalsparts kontaktuppgifter, visas dessa i
displayen. Kontaktuppgifter kan lagras på SIMkortet och i telefonen.
Lagra kontakter i telefonboken
1. Tryck MENU.
wxyz9
2. Stega till Telefonbok… och tryck
ENTER.
3. Stega till Ny kontakt och tryck ENTER.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
261
10 Infotainment
Telefonfunktioner*
4. Mata in ett namn och tryck ENTER.
10
5. Mata in ett nummer och tryck ENTER.
6. Stega till SIM-kort eller Telefonminne
och tryck ENTER.
Söka kontakter i telefonboken
Pil neråt på navigeringsknappen istället för
MENU leder direkt till menyn Sök.
1. Tryck MENU.
2. Stega till Telefonbok… och tryck
ENTER.
3. Stega till Sök och tryck ENTER.
4. Skriv begynnelsebokstaven i den post som
söks och tryck ENTER, eller tryck endast
ENTER.
5. Stega till en post och tryck ENTER.
Kopiera mellan SIM-kort och telefonbok
1. Tryck MENU.
2. Stega till Telefonbok… och tryck
ENTER.
3. Stega till Kopiera alla… och tryck
ENTER.
5. Stega till den siffra där kortnumret ska lagras och tryck ENTER.
4. Skriv begynnelsebokstaven i den post som
söks och tryck ENTER, eller tryck endast
ENTER.
6. Skriv begynnelsebokstaven i den post som
söks och tryck ENTER, eller tryck endast
ENTER.
5. Stega till den post som ska raderas och
tryck ENTER.
7. Stega till en post och tryck ENTER.
6. Stega till Ta bort och tryck ENTER.
Radera alla kontakter
1. Tryck MENU.
2. Stega till Telefonbok… och tryck
ENTER.
3. Stega till Rensa SIM eller Rensa
telefonen och tryck ENTER.
Ange om nödvändigt telefonkoden. Den fabriksinställda koden är 1234.
Snabbuppringning
En siffra på knappsatsen (1–9) kan användas
som kortnummer till en kontakt i telefonboken.
1. Tryck MENU.
2. Stega till Telefonbok… och tryck
ENTER.
Radera kontakter i telefonboken
3. Stega till Snabbuppringning… och tryck
ENTER.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
4. Stega till Välj nummer och tryck ENTER.
3. Stega till Sök och tryck ENTER.
4. Stega till SIM till telefon eller Telefon till
SIM och tryck ENTER.
1. Tryck MENU.
262
2. Stega till Telefonbok… och tryck
ENTER.
8. Håll in EXIT för att gå ur menysystemet.
Ringa med snabbuppringning
Tryck kort på önskad knapp i knappsatsen
följt av ENTER.
OBS
När telefonen har aktiverats tar det en stund
innan snabbuppringning kan ske.
För att kunna slå ett kortnummer måste valet
Snabbuppringning… vara aktiverat i menyn
Telefonbok…, se sidan 266.
10 Infotainment
Telefonfunktioner*
Uppringning från telefonbok
1. Tryck MENU.
2. Stega till Telefonbok… och tryck
ENTER.
> Alla kontakter i telefonbokens minne
visas. Antalet visade kontakter kan
minskas genom att en del av den sökta
kontaktens namn matas in.
3. Stega till en kontakt och tryck ENTER.
OBS
Tryck ENTER för att ringa upp.
OBS
Håll in önskad bokstav/knapp i knappsatsen i ca 2 sekunder för att nå motsvarande bokstav i telefonboken.
Funktioner under pågående samtal
Under ett pågående samtal är flera funktioner
tillgängliga. En del funktioner kan bara
användas om ett samtal är parkerat.
Tryck MENU eller ENTER för att komma till
samtalsmenyn och stega till ett av följande val:
1. Koppla bort mikrofon/Mikrofon på –
Sekretessläge.
2. Parkera samtal/Fortsätt – Återuppta
eller parkera pågående samtal.
3. Telefonbok – Visa telefonboken.
4. Koppla samman – Konferenssamtal (tillgänglig om fler än två parter är anslutna)
5. Pendla – Växla mellan två samtal. (tillgänglig om högst tre parter är anslutna).
4. Skriv text och tryck ENTER.
5. Stega till Skicka och tryck ENTER.
IMEI-nummer
1. Tryck MENU.
För att spärra telefonen måste nätoperatören
underrättas om telefonens IMEI-nummer. Det
är ett 15-siffrigt serienummer som finns inprogrammerat i telefonen. Slå *#06# för att få fram
numret i displayen. Skriv upp det och spara det
på ett säkert ställe.
2. Stega till Meddelanden… och tryck
ENTER.
Specifikationer
SMS – Short message service
Läsa SMS
3. Stega till Läs och tryck ENTER.
Uteffekt
2W
4. Stega till ett meddelande och tryck
ENTER.
> Meddelandets text syns i displayen.
Ytterligare val fås genom att trycka
ENTER. Håll in EXIT för att komma ur
menysystemet.
SIM-kort
Litet
Minnesplatser
250A
SMS (Short Message Service)
Ja
Data/Fax
Nej
Dualband (900/1800 MHz)
Ja
Skriva och skicka
1. Tryck MENU.
2. Stega till Meddelanden… och tryck
ENTER.
10
6. Ange ett telefonnummer och tryck
ENTER.
A
I telefonen, plus antalet minnesplatser som finns på SIMkortet.
3. Stega till Skriv nytt och tryck ENTER.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
263
10 Infotainment
Menystruktur – telefon*
Telefonmeny
10
1.
Snabbuppringning…
4.6.2.
Vid upptaget
Samtalslista…
2.4.1.
Aktivt
4.6.3.
Obesvarade
1.1.
10 senast missade
2.4.2.
Välj nummer
4.6.4.
Kan ej nås
1.2.
10 senast mottagna
2.5.
Rensa SIM
4.6.5.
Faxsamtal
1.3.
10 senast uppringda
2.6.
Rensa telefonen
4.6.6.
Datasamtal
1.4.
Ta bort lista…
2.7.
Minnesstatus
4.6.7.
Avbryt alla
1.5.
2.
1
264
2.4.
1.4.1.
Alla samtal
1.4.2.
Missade samtal
3.1.
Läs
5.1.
Biltelefon
1.4.3.
Mottagna samtal
3.2.
Skriv nytt
5.2.
Lägg till telefon
1.4.4.
Uppringda nummer
3.3.
Meddelandeinställningar…
5.3–7. Tillagda telefoner1
3.
Meddelanden…
Samtalslängd…
3.3.1.
SMSC-nummer
1.5.1.
Senaste samtal
3.3.2.
Giltighetstid…
1.5.2.
Antal samtal
3.3.3.
Meddelandetyp…
1.5.3.
Sammanlagd tid
1.5.4.
Återställ timer
4
Samtalsinställningar…
4.1.
Skicka mitt nummer
Telefonbok…
4.2.
Samtal väntar
2.1.
4.3.
Autosvar
Sök
2.2.
Ny kontakt
4.4.
Autom. återuppringning
2.3.
Kopiera alla…
4.5.
Nr till telefonsvarare
2.3.1.
SIM till telefon
4.6.
Vidarekoppling…
2.3.2.
Telefon till SIM
Maximalt 5 telefoner.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
4.6.1.
Alla samtal
5.
Växla telefon
OBS
Menyn ovan gäller enbart bilar med
BluetoothTM handsfree.
6.
Telefoninställningar…
6.1.
6.2.
Välja nät…
6.1.1.
Automatisk
6.1.2.
Välja manuellt
SIM-säkerhet…
6.2.1.
På
6.2.2.
Av
10 Infotainment
Menystruktur – telefon*
6.2.3.
Automatisk
1.4.1.
Alla samtal
2.4. Snabbuppringning
Nummer som är lagrade i telefonboken kan
lagras som kortnummer.
6.3.
Redigera PIN-kod
1.4.2.
Missade samtal
6.4.
Ljud och volym…
1.4.3.
Mottagna samtal
6.4.1.
Ringsignalvolym
1.4.4.
Uppringda nummer
6.4.2.
Ringsignaler…
1.5. Samtalslängd
6.4.3.
Dämpa radio
2.5. Rensa SIM
6.4.4.
Meddelandesignal
Samtalslängd för samtliga samtal eller för det
senaste samtalet. För nollställning av samtalsmätare, se meny 1.5.4.
1.5.1.
Senaste samtal
Radera hela minnet i telefonen.
1.5.2.
Antal samtal
1.5.3.
Sammanlagd tid
1.5.4.
Återställ timer
6.5.
IDIS
6.6.
Återställ telefoninställn.
Beskrivning av menyalternativ
1. Samtalslista
2.4.1
Aktivt
2.4.2
Välj nummer
10
Radera hela minnet i SIM-kortet.
2.6. Rensa telefonen
2.7. Minnesstatus
Visa hur många minnesplatser som är upptagna i SIM-kortet respektive telefonen. I tabellen visas hur många av det totala antalet platser
som är upptagna, t.ex. 100 (250).
1.1. 10 senast missade
2. Telefonbok
3. Meddelanden
Lista med missade samtal. Välj att ringa upp,
radera eller spara i telefonboken.
2.1. Sök
3.1. Läs
Sök efter namn i telefonboken.
1.2. 10 senast mottagna
2.2. Ny kontakt
Lista med mottagna samtal. Välj att ringa upp,
radera eller spara i telefonboken.
Lagra namn och telefonnummer i telefonboken, se sidan 261.
Inkomna textmeddelanden. Välj att radera läst
meddelande, skicka vidare, ändra, spara hela
eller delar av meddelandet.
1.3. 10 senast uppringda
2.3. Kopiera alla
Lista med tidigare uppringda nummer. Välj att
ringa upp, radera eller spara i telefonboken.
Kopiera SIM-kortets telefonnummer och namn
till telefonens minne.
1.4. Ta bort lista
2.3.1.
SIM till telefon
Radera de listor som finns i menyerna 1.1,
1.2 och 1.3 enligt nedan.
2.3.2.
Telefon till SIM
3.2. Skriv nytt
Skriv meddelande med hjälp av knappsatsen.
Välj att spara eller skicka det.
3.3. Meddelandeinställningar
Ange numret (SMSC-nummer) till den meddelandecentral som skall överföra meddelandena
samt hur länge de ska lagras i meddelandecentralen. Kontakta nätoperatören för informa``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
265
10 Infotainment
Menystruktur – telefon*
tion om meddelandeinställningar. Inställningarna bör normalt inte ändras.
10
3.3.1.
SMSC-nummer
3.3.2.
Giltighetstid…
3.3.3.
Meddelandetyp…
4. Samtalsinställningar
4.1. Skicka mitt nummer
Visa eller dölj eget telefonnummer för samtalsparten. Kontakta nätoperatören för permanent
dolt nummer.
Vid upptaget
6.1.1.
Automatisk
4.6.3.
Obesvarade
6.1.2.
Välja manuellt
4.6.4.
Kan ej nås
6.2. SIM-säkerhet
4.6.5.
Faxsamtal
4.6.6.
Datasamtal
Välj om PIN-koden ska vara på, av eller om
telefonen automatiskt ska ange PIN-kod.
4.6.7.
Avbryt alla
5. Växla telefon
5.1. Biltelefon
Välj den inbyggda telefonen.
6.2.1.
På
6.2.2.
Av
6.2.3.
Automatisk
6.3. Redigera PIN-kod
4.2. Samtal väntar
5.2. Lägg till telefon
Ändra PIN-koden. Skriv upp och spara koden
på ett säkert ställe.
Ta emot ett meddelande om att samtal väntar
under pågående samtal.
Lägg till mobiltelefoner till listan Tillagda telefoner.
6.4. Ljud och volym
4.3. Autosvar
5.3–7. Tillagda telefoner
Ta emot inkommande samtal automatiskt.
Välj att ansluta till en av de tillagda telefonerna
(maximalt 5 telefoner).
4.4. Autom. återuppringning
Ringer automatiskt upp ett tidigare upptaget
nummer.
4.5. Nr till telefonsvarare
Lagrar nummer till telefonsvararen.
4.6. Vidarekoppling
OBS
Menyn ovan gäller enbart bilar med
BluetoothTM handsfree.
6. Telefoninställningar
4.6.1.
Välj operatör automatiskt eller manuellt. Vald
operatör visas i displayen i telefonens grundläge.
Alla samtal
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
6.4.1.
6.1. Välja nät
Ringsignalvolym
Reglera volymen på ringsignalen.
6.4.2.
Ringsignaler…
Det finns sju olika ringsignaler.
6.4.3.
Dämpa radio
Radion kan stängas av/på.
6.4.4.
Välj när och vilka typer av samtal som ska
vidarekopplas till ett angivet telefonnummer.
Inställningen gäller endast under aktuellt samtal.
266
4.6.2
Meddelandesignal
6.5. IDIS
Om IDIS-funktionen kopplas bort fördröjs inte
inkommande samtal oavsett körsituation.
6.6. Återställ telefoninställn.
Återgår till systemets fabriksinställningar.
10 Infotainment
Bluetooth handsfree*
Allmänt
OBS
Endast ett urval av mobiltelefoner är helt
kompatibla med handsfree-funktionen.
Volvo rekommenderar att du vänder dig till
en auktoriserad Volvoåterförsäljare eller går
in på www.volvocars.com för att få information om kompatibla telefoner.
Systemöversikt.
Menyer och reglage
Menyerna styrs från kontrollpanelen i mittkonsolen (3), se sidan 259.
Alternativ 1 - via bilens menyssystem
Att komma igång
1. Gör mobiltelefonen sökbar/synlig via
BluetoothTM, se mobiltelefonens manual
eller www.volvocars.com.
Menyerna styrs från mittkonsolen och knappsatsen i ratten. För allmän information om
menyhantering, se sidan 264.
Mittkonsol
BluetoothTM
En mobiltelefon som är utrustad med
BluetoothTM kan anslutas trådlöst till ljudanläggningen. Ljudanläggningen fungerar då
som handsfree, med möjlighet att fjärrstyra ett
urval av mobiltelefonens funktioner. Mikrofon
finns i takkonsolen (2). Mobiltelefonen kan hanteras från sina knappar oavsett om den är
ansluten eller inte.
OBS
Om bilen är utrustad med både
BluetoothTM handsfree och inbyggd telefon
tillkommer en extra meny i telefonmenyn, se
sidan 264.
Aktivera/deaktivera
Ett kort tryck på PHONE aktiverar handsfreefunktionen. Texten TELEFON högst upp i displayen visar att den är i telefonläge. Symbolen
visar att handsfree-funktionen är aktiv.
10
Ansluta mobiltelefon
Anslutningen av en mobiltelefon sker på olika
sätt beroende på om mobiltelefonen har varit
ansluten tidigare eller inte. Om det är första
gången mobiltelefonen ansluts, följ instruktionerna nedan:
Mobiltelefon
Mikrofon
Ett långt tryck på PHONE deaktiverar handsfree-funktionen och kopplar ifrån en ansluten
telefon.
2. Aktivera handsfree-funktionen med
PHONE.
> Menyvalet Lägg till telefon visas i displayen. Om en eller flera mobiltelefoner
redan har registrerats visas även dessa.
3. Välj Lägg till telefon.
> Ljudanläggningen söker efter mobiltelefoner i närheten. Sökningen tar ungefär
30 sekunder. De mobiltelefoner som
hittas anges med sina respektive
BluetoothTM-namn i displayen. Handsfree-funktionens BluetoothTM-namn
visas i mobiltelefonen som My Volvo
Car.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
267
10 Infotainment
Bluetooth handsfree*
10
4. Välj en av mobiltelefonerna i ljudanläggningens display.
displayen. Nu kan mobiltelefonen styras från
ljudanläggningen.
5. Mata in sifferserien som visas i ljudanläggningens display via mobiltelefonens
knappsats.
Ringa upp
1. Säkerställ att texten TELEFON visas högst
upp i displayen och att symbolen
är
synlig.
Samtalshantering
1. Aktivera handsfree-funktionen med
PHONE. Om det finns en telefon uppkopplad, koppla ifrån den redan kopplade telefonen.
2. Slå önskat nummer eller använd telefonboken, se sidan 270.
Inkommande samtal
2. Sök med mobiltelefonens BluetoothTM, se
mobiltelefonens manual.
Samtalet avbryts med EXIT.
Samtal tas emot med ENTER även om ljudanläggningen är i t.ex. cd- eller FM-läge. Avvisa
eller avsluta med EXIT.
Koppla ifrån mobiltelefonen
Autosvar
3. Välj My Volvo Car i lista över funna enheter
i din mobiltelefon.
Automatisk frånkoppling sker om mobiltelefonen kommer utom ljudanläggningens räckhåll.
För mer information om anslutning, se
sidan 269.
Funktionen autosvar gör att inkommande samtal tas emot automatiskt. Aktivera/deaktivera
under Telefonmeny…
Samtalsinställningar… Autosvar.
Alternativ 2 - via telefonens menyssystem
4. Mata in PIN-koden '1234' i mobiltelefonen
när du uppmanas ange PIN-kod.
5. Välj att ansluta till My Volvo Car från
mobiltelefonen.
Mobiltelefonen registreras och ansluts automatiskt till ljudanläggningen medan texten
Synkroniserar visas i displayen. För mer information om hur mobiltelefoner registreras, se
sidan 269.
När anslutningen är upprättad visas symbolen
och mobiltelefonens BluetoothTM-namn i
1
268
OBS
Vissa mobiltelefoner kräver att övergången
från handsfree bekräftas från mobiltelefonens knappsats.
Gäller Keyless Drive.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
3. Tryck ENTER.
Manuell frånkoppling sker genom att deaktivera handsfree-funktionen med ett långt tryck
på PHONE. Handsfree-funktionen deaktiveras
även när motorn stängs av eller när dörren
öppnas1.
När mobiltelefonen kopplats ifrån kan ett
pågående samtal fortsättas med mobiltelefonens inbyggda mikrofon och högtalare.
Samtalsmeny
Tryck MENU eller ENTER under pågående
samtal för att få tillgång till följande funktioner:
• Koppla bort mikrofon – ljudanläggningens mikrofon tystas.
• Överför samtal till mobil – samtalet
flyttas till mobiltelefonen.
10 Infotainment
Bluetooth handsfree*
OBS
För vissa mobiltelefoner bryts anslutningen
när sekretessfunktionen används. Detta är
normalt. Handsfree-funktionen frågar om
du vill ansluta igen.
• Telefonbok – sökning i telefonbok.
OBS
En nytt samtal kan inte startas under
pågående samtal.
Ljudinställningar
Samtalsvolym
Samtalsvolymen kan regleras under samtal.
Använd knappsatsen i ratten.
Ljudanläggningens volym
I telefonläge (TELEFON) kan ljudanläggningens volym justeras som vanligt med
VOLUME.
Ljudkällan kan tystas automatiskt vid inkommande telefonsamtal under Telefonmeny…
Telefoninställningar… Ljud och
volym… Dämpa radio.
2
Ringvolym
Mer om registrering och anslutning
Gå till Telefonmeny…
Telefoninställningar… Ljud och volym…
Ringsignalvolym och justera med
/
på navigeringsknappen.
Maximalt tre mobiltelefoner kan registreras.
Registreringen görs en gång per telefon. Efter
registrering finns mobiltelefonen i listan med
tillagda telefoner. Högst en mobiltelefon kan
vara ansluten åt gången. Telefoner kan avregistreras under Telefonmeny…
Bluetooth… Ta bort telefon.
Ringsignaler
Handsfree-funktionens inbyggda ringsignaler
kan väljas under Telefonmeny…
Telefoninställningar… Ljud och volym…
Ringsignaler… Ringsignal 1 o.s.v.
OBS
Den anslutna mobiltelefonens ringsignal
stängs inte av när en av handsfree-systemets inbyggda signaler används.
För att välja den anslutna telefonens ringsignal2, gå till Telefonmeny…
Telefoninställningar… Ljud och volym…
Ringsignaler… Använd mobilsignal.
10
Automatisk anslutning
När handsfree-funktionen är aktiv och den
senast anslutna mobiltelefonen är inom räckhåll ansluts den automatiskt. När ljudanläggningen söker efter den senast anslutna telefonen visas dess namn i displayen. För att övergå
till manuell anslutning av annan telefon, tryck
EXIT.
Manuell anslutning
Om du vill ansluta en annan mobiltelefon än
den senast anslutna eller byta ansluten mobiltelefon, gör så här:
Sätt ljudanläggningen i telefonläge
(TELEFON) och följ instruktionen i displayen
eller byt ansluten mobiltelefon genom att
använda menysystemet enligt nedan.
Menystrukturen finns i två varianter beroende
på om bilen enbart har BluetoothTM eller om
bilen även har inbyggd telefon.
Stöds inte av alla mobiltelefoner.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
269
10 Infotainment
Bluetooth handsfree*
• För bilar med enbart BluetoothTM görs
10
anslutningen under Telefonmeny…
Bluetooth… Växla telefon Lägg till
telefon eller välj en av tidigare anslutna
telefoner.
• För bilar med inbyggd telefon och
BluetoothTM
görs anslutningen under
Telefonmeny… Växla telefon Lägg
till telefon eller välj en av tidigare anslutna
telefoner.
Telefonbok
All hantering av telefonboken förutsätter att
texten TELEFON visas högst upp i displayen
och att symbolen
är synlig.
Ljudanläggningen lagrar en kopia av varje registrerad mobiltelefons telefonbok. Telefonboken kopieras automatiskt till ljudanläggningen vid varje anslutning. Deaktivera funktionen under Telefoninställningar…
Synkronisera telefonbok. Sökning av kontakter görs endast i den anslutna mobiltelefonens
telefonbok.
OBS
Om mobiltelefonen inte stödjer kopiering av
telefonbok visas Listan är tom när kopieringen är klar.
270
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Om telefonboken innehåller en uppringande
samtalsparts kontaktuppgifter, visas dessa i
displayen.
Söka kontakter
Det enklaste sättet att söka i telefonboken är
att trycka länge på knapparna 2–9. Det startar
en sökning i telefonboken baserad på knappens första bokstav.
/
på
Telefonboken kan även nås med
navigeringsknappen eller med
/
på
knappsatsen i ratten. Sökningen kan även
göras från telefonbokens sökmeny under
Telefonbok… Sök:
1. Skriv begynnelsebokstaven i den kontakt
som söks och tryck ENTER. Eller tryck
endast ENTER.
2. Stega till en kontakt och tryck ENTER för
att ringa upp.
Röststyrning
Mobiltelefonens röststyrningsfunktion för uppringning kan användas genom att hålla in
ENTER.
OBS
Endast ett urval av mobiltelefoner är helt
kompatibla med röststyrningsfunktionen.
Volvo rekommenderar att du vänder dig till
en auktoriserad Volvoåterförsäljare eller går
in på www.volvocars.com för att få information om kompatibla telefoner.
Nummer till telefonsvarare
Numret till telefonsvararen ändras under
Samtalsinställningar… Nr till
telefonsvarare. Om inget nummer finns lagrat
kan denna meny nås med ett långt tryck på 1.
Tryck länge på 1 för att använda det lagrade
numret.
Samtalslistor
Samtalslistorna kopieras till handsfree-funktionen vid varje ny anslutning och uppdateras
sedan under anslutningen. Tryck ENTER för att
visa de senast uppringda. Övriga samtalslistor
finns under Samtalslista….
OBS
Vissa mobiltelefoner visar listan över de
senast uppringda numrena i omvänd ordning.
10 Infotainment
Bluetooth handsfree*
3.
Mata in text
Bluetooth…
Textinmatningen sker med knappsatsen i mittkonsolen. Tryck en gång för knappens första
tecken, två gånger för det andra o.s.v. Fortsätt
trycka för fler tecken, se tabell på sidan 261.
3.1.
Ett kort tryck på EXIT raderar ett inmatat
tecken. Ett långt tryck på EXIT raderar alla
/
på navigeringsinmatade tecken.
knappen stegar mellan tecken.
3.2.
3.1.1.
Menystruktur - BluetoothTM handsfree
1.
2.
3
Anslut fr. mobiltelefonen
3.4.
Car Bluetooth-info
4.2.
5.
10 senast missade
1.2.
10 senast mottagna
1.3.
10 senast uppringda
2.
Samtalsinställningar…
Autosvar
Nr till telefonsvarare
3.
Telefoninställningar…
5.1.
Ljud och volym…
5.1.1.
Samtalslista…
1.1.
1.
Ta bort telefon
3.3.
4.1.
OBS
Menyn för
handsfree finns i två
varianter. För bilar med enbart BluetoothTM
handsfree och för bilar med inbyggd telefon
och BluetoothTM handsfree.
Lägg till telefon
3.1.2–6.Tillagda telefoner3
4.
BluetoothTM
Växla telefon
Menystruktur - BluetoothTM handsfree
med inbyggd telefon
5.2.
Ringsignalvolym
5.1.2.
Ringsignaler…
5.1.3.
Dämpa radio
4.
Synkronisera telefonbok
5.
Samtalslista…
1.1.
10 senast missade
1.2.
10 senast mottagna
1.3.
10 senast uppringda
10
Telefonbok…
2.1.
Sök
2.2.
Kopiera från mobiltelefon
Bluetooth…
3.1.
Ta bort telefon
3.2.
Anslut fr. mobiltelefonen
3.3.
Car Bluetooth-info
Samtalsinställningar…
4.1.
Autosvar
4.2.
Nr till telefonsvarare
Växla telefon
5.1.
Biltelefon
Telefonbok…
5.2.
Lägg till telefon
2.1.
Sök
5.3–7. Tillagda telefoner3
2.2.
Kopiera från mobiltelefon
Maximalt 5 telefoner.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
271
10 Infotainment
Bluetooth handsfree*
6.
10
Telefoninställningar…
6.1.
6.2.
272
Ljud och volym…
6.1.1.
Ringsignalvolym
6.1.2.
Ringsignaler…
6.1.3.
Dämpa radio
Synkronisera telefonbok
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
10 Infotainment
10
273
Typbeteckning......................................................................................
Mått och vikter......................................................................................
Motorspecifikationer.............................................................................
Motorolja...............................................................................................
Vätskor och smörjmedel.......................................................................
Bränsle..................................................................................................
Hjul och däck, dimensioner och tryck .................................................
Elsystemet.............................................................................................
Typgodkännande..................................................................................
Symboler i display.................................................................................
274
276
278
281
282
284
287
289
292
294
295
SPECIFIKATIONER
11 Specifikationer
Typbeteckning
11
276
11 Specifikationer
Typbeteckning
Vid alla kontakter med Volvoåterförsäljaren om
bilen och vid beställning av reservdelar och tillbehör kan det underlätta om man vet bilens
typbeteckning, chassi- och motornummer.
Typbeteckning, chassinummer, tillåtna
max-vikter och kodnummer för färg och
klädsel samt typgodkännandenummer.
S40 och V50: Dekalen blir synlig när höger
bakdörr öppnas. C30 och C70: Dekalen blir
synlig när höger dörr öppnas.
OBS
De dekaler som visas i instruktionsboken
gör inte anspråk på att vara exakta avbildningar av de som finns i bilen. Syftet är att
visa ungefär hur de ser ut och ungefär var
på bilen de finns. Den information som gäller
just din bil finns på respektive dekal på din
bil.
11
Dekal för parkeringsvärmare.
Motorkod, detalj- och tillverkningsnummer.
Dekal för motorolja.
Växellådans typbeteckning och tillverkningsnummer:
manuell växellåda
,
automatväxellåda
Bilens identifikationsnummer (VIN –
Vehicle Identification Number).
I bilens registreringsbevis finns ytterligare
information om bilen.
277
11 Specifikationer
Mått och vikter
Mått
11
Mått
A
B
C
278
Hjulbas
Längd
Lastlängd, golv, fällt
säte
mm
2640
Mått
G
Spårvidd fram
4522
H
Spårvidd bak
1766
D
Lastlängd, golv
989
E
Lasthöjd
685
F
Höjd
1457
mm
1548A
1535B
1544A
1531B
I
Lastbredd, golv
J
Bredd
1002
1770 (1785C)
A
B
C
Mått
mm
K
Bredd inkl. backspeglar
2022
L
Bredd inkl. infällda
backspeglar
1845
med 15"-hjul
med 16"- och 17"-hjul
med Keyless drive*
11 Specifikationer
Mått och vikter
Vikter
Tjänstevikten inkluderar föraren, bränsletankens vikt då den är fylld till 90 %, alla oljor och
vätskor.
VARNING
Bilens köregenskaper förändras beroende
på hur tungt lastad bilen är och hur lasten är
placerad.
Passagerarnas vikt och monterade tillval samt
kultryck (vid påkopplad släpvagn, se tabell)
påverkar lastförmågan och räknas inte in i
tjänstevikten.
Max last: Se registreringsbevis.
Max taklast: 75 kg.
11
Tillåten Max last = Totalvikt – Tjänstevikt.
OBS
Dokumenterad tjänstevikt gäller bil i basutförande – alltså en bil utan extra utrustning
eller tillval. Det innebär att för varje tillval
som adderas, minskar bilens lastkapacitet
motsvarande tillvalets vikt.
Exempel på tillval som reducerar lastkapaciteten är utrustningsnivåerna Kinetic/
Momentum/Summum samt andra tillval
såsom Dragkrok, Lasthållare, Takbox, Ljudanläggning, Extraljus, GPS, Bränsledriven
värmare, Skyddsgaller, Mattor, Insynsskydd, Elmanövrerade stolar, etc.
Att väga bilen är ett säkert sätt att få reda på
tjänstevikten för just Din bil.
För dekalens placering, se sidan 276.
Max totalvikt
Max tågvikt (bil+släp)
Max framaxeltryck
Max bakaxeltryck
Utrustningsnivå
279
11 Specifikationer
Mått och vikter
Dragvikt och kultryck
11
280
Motor
Maxvikt, bromsad släpvagn (kg)
Max kultryck (kg)
1.6
1200
50
DRIVe
1300
75
D2
1300
75
2.0F
1350
75
2.0
1350
75
övriga
1500
75
Motor
Maxvikt obromsad släpvagn (kg)
Max kultryck (kg)
1.6, 2.0 och 2.0F
650
50
övriga
700
50
11 Specifikationer
Motorspecifikationer
Översikt
OBS
Alla motorer finns inte på alla marknader.
11
A
Motor
MotorkodA
Effekt
(kW/rpm)
Effekt (hk/
rpm)
Vridmoment
(Nm/rpm)
Cylinderantal
Cylinderdiameter
(mm)
Slaglängd
(mm)
Slagvolym
(liter)
Kompressionsförhållande
1.6
B4164S3
74/6000
100/6000
150/4000
4
79
81,4
1,596
11,0:1
2.0F
B4204S4
107/6000
145/6000
185/4500
4
87,5
83,1
1,999
10,8:1
2.0
B4204S3
107/6000
145/6000
185/4500
4
87,5
83,1
1,999
10,8:1
T5
B5254T7
169/5000
230/5000
320/1500 – 5000
5
83
93,2
2,521
9,0:1
DRIVe
D4162T
84/3600
115/3600
270/1750-2500
4
75
88,3
1,560
16,0:1
D2
D4162T
84/3600
115/3600
270/1750-2500
4
75
88,3
1,560
16,0:1
D3
D5204T5
110/3500
150/3500
350/1500-2750
5
81
77
1,984
16,5:1
D4
D5204T
130/3500
177/3500
400/1750-2750
5
81
77
1,984
16,5:1
Motorkod, detalj- och tillverkningsnummer kan avläsas på motorn, se sidan 276.
281
11 Specifikationer
Motorolja
Ogynnsamma körförhållanden
Ogynnsamma körförhållanden kan ge onormalt hög oljetemperatur eller oljeförbrukning.
Nedan följer några exempel på ogynnsamma
körförhållanden.
11
Kontrollera oljenivån oftare vid långvarig körning:
•
•
•
•
med husvagn eller släpvagn
i bergslandskap
i hög hastighet
i temperaturer kallare än –30 °C eller varmare än +40 °C
Ovanstående gäller även vid kortare körsträckor vid låga temperaturer.
Välj en helsyntetisk motorolja vid ogynnsamma
körförhållanden. Det ger ett extra skydd för
motorn.
Volvo rekommenderar Castrol oljeprodukter.
VIKTIGT
För att uppfylla kraven för motorns serviceintervall fabriksfylls alla motorer med en
speciellt anpassad syntetisk motorolja.
Valet av olja har gjorts med stor omsorg och
med hänsyn tagen till livslängd, startbarhet,
bränsleförbrukning och miljöbelastning.
För att rekommenderade serviceintervall
skall kunna tillämpas, krävs att godkänd
motorolja används. Använd enbart föreskriven oljekvalitet, både vid påfyllning och
vid oljebyte, annars riskerar du att påverka
livslängd, startbarhet, bränsleförbrukning
och miljöbelastning.
Volvo Personvagnar frånsäger sig allt
garantiansvar om inte motorolja med föreskriven kvalitet och viskositet används.
Volvo rekommenderar att oljebyte utförs på
en auktoriserad Volvoverkstad.
282
11 Specifikationer
Motorolja
Motoroljekvalitet
Motor
Motorkod
Rekommenderad oljekvalitet
Volym, inkl. oljefilter
(liter)
1.6
B4164S3
Oljekvalitet: ACEA A5/B5
ca 4,0
2.0F
B4204S4
Viskositet: SAE 5W–30
ca 4,3
2.0
B4204S3
ca 4,3
DRIVe
D4162T
ca 3,8
D2
D4162T
ca 3,8
T5
B5254T7
Oljekvalitet: ACEA A5/B5
ca 5,8
D3
D5204T5
Viskositet: SAE 0W-30
ca 5,9
D4
D5204T
11
ca 5,9
För påfyllning av motorolja, se sidan 215.
283
11 Specifikationer
Vätskor och smörjmedel
Översikt
VIKTIGT
11
Rekommenderad transmissionsolja ska
användas för att inte skada växellådan och
den får inte blandas med någon annan transmissionsolja. Om annan olja fyllts på kontakta närmaste verkstad för service. Volvo
rekommenderar att du kontaktar en auktoriserade Volvoverkstad.
Växellådsolja
Manuell växellåda
IB5
2,1
B6
1,6
MTX75
1,8
M66
1,9
Automatisk växellåda
284
Volym (liter)
Föreskriven transmissionsolja
BOT 130 M
BOT 350 M3
Volym (liter)
Föreskriven transmissionsolja
MPS6
7,3
BOT 341
AW55-51
7,7
JWS 3309
TF-80SC
7,0
AW1
11 Specifikationer
Vätskor och smörjmedel
Vätskor
Vätska
System
Volym
(liter)
Kylvätska
1.6
5,8
2.0 och 2.0F
6,5
Rekommenderad kvalitet
Av Volvo rekommenderad kylvätska utblandad med 50 % vattenA, se förpackning. Termostaten öppnar vid:
bensinmotor (1.6) 82 °C
T5, automatväxellåda
7,5
D2 och DRIVe
6,2
D3 och D4
8,5
11
bensinmotorer 90 °C
dieselmotorer 82 °C
dieselmotor (D2) 83 °C
Köldmedium
Luftkonditionering
B
R134a (HFC134a)
Olja: PAG
Bromsvätska
Bromssystem
0,6
Styrservoolja
Servostyrning
1,0 – 1,2
Spolarvätska
4-cyl. bensin/diesel
4,0
5-cyl. bensin/diesel
6,5
DOT 4+
WSS M2C204-A eller likvärdig produkt med samma specifikation.
Av Volvo rekommenderad spolarvätska – med frostskydd vid kall väderlek och under fryspunkten.
``
285
11 Specifikationer
Vätskor och smörjmedel
11
A
B
286
Vätska
System
Volym
(liter)
Bränsle
Bensin: 1.6, 2.0,
2.0F
ca 55
Bensin: T5
ca 62
Diesel: D2 och
DRIVe
ca 52
Diesel: D3 och D4
ca 60
Rekommenderad kvalitet
Bensin: se sidan 141
Diesel: se sidan 142
Vattenkvaliteten ska uppfylla standard STD 1285,1.
Mängden köldmedium varierar beroende på motorvariant. Volvo rekommenderar att du kontaktar en auktoriserad Volvoverkstad för rätt information.
11 Specifikationer
Bränsle
CO2-utsläpp och bränsleförbrukning
A
A
B
C
2.0F
254 (242A)
10,9 (14,8A)
137 (135A)
5,9 (8,2A)
180 (174A)
7,7 (10,6A)
2.0
251
10,8
133
5,7
176
7,6
T5
315
13,5
151
6,5
211
9,0
DRIVe
112
4,3
92
3,5
99
3,8
D2
137
5,2
101
3,8
114
4,3
D3
183
7,0
106
4,0
134
5,1
D3
210
7,9
122
4,6
154
5,8
D4
183
7,0
106
4,0
134
5,1
D4
210
7,9
122
4,6
154
5,8
11
E85
``
287
11 Specifikationer
Bränsle
: gram/km
: liter/100 km
A = stadskörning
11
B = landsvägskörning
C = blandad körning
Bränsleförbrukning och utsläpp av
koldioxid
Bränsleförbruknings- och emissionsvärdena i
tabellen ovan baseras på särskilda EU-körcykler1, som gäller för bil med tjänstevikt i basutförande och utan extrautrustning. Beroende på
utrustning kan bilens vikt öka. Detta, liksom hur
tungt bilen lastas, ökar bränsleförbrukningen
och koldioxidutsläppen.
Det finns flera orsaker till förhöjd bränsleförbrukning jämfört med tabellvärdena. Exempel
på detta är:
• Förarens körsätt.
• Om kunden valt större hjul än de standardmonterade på modellens grundversion, så
ökar motståndet.
• Bränslekvalitet, väg- och trafikförhållanden, väder och bilens skick.
Se sidan 140 för allmän information om
bränsle.
Redan en kombination av här nämnda exempel
kan ge avsevärt högre förbrukning. För ytterligare information hänvisas till de refererade
regelverken.
Stora avvikelser i bränsleförbrukning kan uppstå vid en jämförelse med EU-körcyklerna som
används vid certifiering av bilen och på vilka
förbrukningssiffrorna i tabellen baseras.
Att tänka på
Tips som bilanvändaren kan använda sig av för
att minska förbrukningen:
• Kör mjukt och undvik onödiga accelerationer och häftiga inbromsningar.
• Kör med rätt lufttryck i däcken och kontrollera detta regelbundet – välj ECO-däcktryck för bästa resultat, se däcktryckstabellen på sidan 290 .
• Val av däck kan påverka bränsleförbrukningen – rådgör om lämpliga däck med en
återförsäljare.
Se mer information och fler råd på sidorna 13
och 138.
• Hög hastighet ger ökat luftmotstånd.
1
288
De officiellt deklarerade bränsleförbrukningssiffrorna är baserade på två standardiserade körcykler i laboratoriemiljö ("EU-körcykler") allt enligt EU-direktiv 80/1268/EEC (Euro 4), EU Regulation no
692/2008 (Euro 5) och UN ECE Regulation no 101. Regelverken omfattar körcyklerna stadskörning och landsvägskörning. – Stadskörning - mätningen börjar med kallstart av motorn. Körningen är
simulerad. – Landsvägskörning - bilen accelereras och bromsas i hastigheter mellan 0–120 km/h. Körningen är simulerad. – Bil med D2-motor och 6-växlad manuell låda med Start/Stop startas på
2:ans växel. – Värdet för blandad körning, som redovisas i tabellen, är enligt lagkrav en kombination av stadskörning och landsvägskörning. CO2-utsläpp – för att beräkna koldioxidutsläppen under
de två körcyklerna samlas avgaserna upp. Dessa analyseras sedan och ger värdet för CO2-utsläpp.
11 Specifikationer
Hjul och däck, dimensioner och tryck
Godkända dimensioner
godkända kombinationer av fälgar och däck
samt det lägst tillåtna lastindex (LI) och hastighetsklass (SS). Uppgift om motor, framhjulsdrift (FWD) eller fyrhjulsdrift (AWD) samt typ av
I vissa länder framgår inte alla godkända
dimensioner av registreringsbevis eller annan
handling. Nedanstående tabell visar samtliga
Motor
Ⴋ = Godkänd
11
man/
aut
A
B
C
växellåda behövs för att läsa tabellen. För information med avseende på dessa uppgifter, se
sidan 276.
195/65R15
205/55R16
205/50R17
215/45R18
195/60R16C
LIA
SSB
6Jx15x46
6,5Jx16x52,5
7Jx17x52,5
7,5Jx18x52,5
6,5Jx16x52,5
1.6
B4164S3
man
90
H
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
–
Ⴋ
T5
B5254T7
aut
91
V
–
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
2.0
B4204S3
man
90
V
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
2.0
B4204S3
aut
90
H
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
2.0F
B4204S4
man
90
V
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
D2
D4162T
man
90
H
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
–
Ⴋ
DRIVe
D4162T
man
90
H
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
–
Ⴋ
D3
D5204T5
man
90
V
–
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
D3
D5204T5
aut
90
H
–
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
D4
D5204T
man/aut
90
V
–
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Lägst tillåtna lastindex (LI). Däckets lastindex ska vara minst lika med eller högre än vad som anges i tabellen. För mer information, se sidan 188.
Lägst tillåtna hastighetsklass (SS). Däckets hastighetsklass ska vara minst lika med eller högre än vad som anges i tabellen. För mer information, se sidan 188.
Vinterdäck.
``
289
11 Specifikationer
Hjul och däck, dimensioner och tryck
Godkända däcktryck
Motor
Däckstorlek
Hastighet (km/h)
Last, 1 – 3 personer
Max last
Max last
Fram (kPa)A
Bak (kPa)
Fram (kPa)
Bak (kPa)
ECO-tryckB
0–160
210
210
270
270
270
160+
250
210
280
260
–
0–160
210
210
250
250
250
160+
250
210
280
260
–
0–160
220
220
250
250
250
160+
260
220
280
260
–
195/65 R15
0–160
210
210
250
250
250
205/55 R16
160+
250
210
280
260
–
205/50 R17
0–160
220
220
250
250
250
R18C
160+
260
220
280
260
–
0–160
210
210
250
250
250
160+
260
210
280
260
–
205/50 R17
0–160
220
220
250
250
250
215/45 R18
160+
270
220
290
270
–
195/65 R15
11
D2
DRIVe
205/55 R16
205/50 R17
1.6
2.0
2.0F
215/45
205/55 R16
T5
290
11 Specifikationer
Hjul och däck, dimensioner och tryck
Motor
D3
D4
Däckstorlek
205/55 R16
Last, 1 – 3 personer
Max last
Max last
Fram (kPa)A
Bak (kPa)
Fram (kPa)
Bak (kPa)
ECO-tryckB
0–160
230
220
250
250
250
160+
270
220
290
270
–
0–80
420
420
420
420
–
205/50 R17
215/45 R18
Temporary Spare Tyre
A
B
C
Hastighet (km/h)
11
I vissa länder förekommer enheten bar vid sidan av SI-enheten pascal: 1 bar = 100 kPa.
Bränsleekononomisk körning, se sidan 192.
1.6 kan inte välja detta däck.
OBS
Alla motorer, däck eller kombinationer av
dessa förekommer inte alltid på alla marknader.
291
11 Specifikationer
Elsystemet
Allmänt
Bilen har en spänningsreglerad växelströmsgenerator. Elsystemet är enpoligt och
11
använder chassi och motorstomme som
ledare.
Batteriets kapacitet beror på bilens utrustning.
Om startbatteriet byts ut ska man därför vara
noga med att byta till ett batteri med samma
kapacitet som originalbatteriet (se dekal på
batteriet).
Startbatteri
Spänning (V)
Köldstartförmåga,
Reservkapacitet
CCA – Cold Cranking Amperes (A)
(minuter)
590
Kapacitet (Ah)
100
60
760
A
120
70
700
B
135
80
12
12
A
B
Bilar utrustade med audionivå High Perfomance.
Bilar utrustade med diesel, keyless drive, audionivå Premium Sound, bränsledriven värmare eller RTI.
Glödlampor
Belysning
292
Effekt (W)
Typ
Halvljus, halogen
55
H7 LL
Helljus, halogen
55
H9
Extra helljus, Dual Xenon/ABL
55
H7 LL
Blinkers fram, halogen/Dual Xenon
21
PY21W LL
Blinkers fram, ABL
24
PY24W SV
11 Specifikationer
Elsystemet
Belysning
Effekt (W)
Typ
Positions-/Parkeringsljus fram (Dual Xenon/halogen), Sidomarkeringsljus fram
5
W5W LL
Dimstrålkastare
35
H8
Blinkers sida, yttre backspeglar
5
WY5W LL
Instegsbelysning fram
3
T10 Sockel W2,1x9,5d
Handskfacksbelysning
3
T10 Sockel W2,1x9,5d
Make up-spegelbelysning*
1,2
Sockel SV5.5 Längd 35 mm
Lastutrymmesbelysning
10
Sockel SV8.5 Längd 43 mm
Nummerskyltsbelysning
5
C5W LL
Blinkers bak
21
PY21W LL
Positions-/Sidomarkeringsljus bak
5
P21/5W LL
Backljus, Dimbakljus
21
P21W LL
11
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
293
11 Specifikationer
Typgodkännande
Fjärrnyckelsystem
Certifiering av keyless drive-systemet
Land och
område
11
A, B, CY, CZ, D, DK,
E, EST, F, FIN, GB,
GR, H, I, IRL, L, LT,
LV, M, NL, P, PL, S,
SK, SLO
IS, LI, N, CH
HR
ROK
Härmed intygar Delphi att detta
fjärrnyckelsystem
står i överensstämmelse med de
väsentliga egenskapskrav och
övriga relevanta
bestämmelser som
framgår av direktiv
1999/5/EG.
Delphi 2003-07-15,
Germany RLPD1-03-0151
BR
TW
ETC093LPD0155
294
Härmed intygar Siemens VDO Automotive A.G.
att denna utrustningstyp 5WK4 8952,
5WK48956, 5WK48812 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och
övriga relevanta bestämmelser som framgår av
direktiv 1999/5/EG.
11 Specifikationer
Symboler i display
Allmänt
Det förekommer en mängd olika symboler i
displayerna i bilen. Symbolerna är indelade i
varnings-, kontroll- och informationssymboler.
Nedan visas de vanligast förekommande symbolerna med dess innebörd och en hänvisning
till var i boken man kan hitta mer information.
För mer information om symboler och textmeddelanden se sidorna 52 och 56.
– Röd varningssymbol, tänds då ett fel
har indikerats som kan påverka säkerheten
och/eller bilens körbarhet. Samtidigt visas ett
förklarande textmeddelande i informationsdisplayen.
– Gul informationssymbol, tänds, i kombination med text i informationsdisplayen, då
en avvikelse i något av bilens system inträffat.
Den gula informationssymbolen kan även tändas i kombination med andra symboler.
Symboler i display
Symbol
Kontroll- och varningssymboler i
kombinationsinstrumentet
Symbol
Innebörd
Sida
Varning
19, 30, 52,
55, 157
Information
52, 55, 157,
166, 168
Avgasreningssystem
52, 53
Fel i ABSsystemet
53, 54
Dimljus bak
53
Innebörd
Sida
Stabilitetssystem DSTC*
53, 165, 166
Motorförvärmare (diesel)
53
Låg nivå i
bränsletank
53
Kontrollsymbol
för släp
54
Parkeringsbroms åtdragen
54
Krockkuddar SRS
19, 54
11
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
295
11 Specifikationer
Symboler i display
Sida
Lågt oljetryck
52, 54
Bältespåminnare
16, 54
Generatorn
laddar inte
54
Symbol
Innebörd
Sida
Vänster blinkers
51
Höger blinkers
Informationssymboler i mittkonsolens
display
Symbol
Innebörd
Sida
Surroundljud (endast
Premium Sound)
246
51
Nyheter
250
Programtyper
250
Regionala radioprogram
251
Ljudfiler
253
Katalog i CD-skiva
253
Trafikinformation
250
Telefon*
267
BluetoothTM handsfree*
267
G021221
11
Innebörd
G021216
Symbol
Symbol
54, 163
Helljusindikering
51
Sida
Regnsensor*
66
Konstantfarthållare*
67
G021223
Fel i bromssystemet
Innebörd
G021222
Övriga informationssymboler i
kombinationsinstrumentet
153
G021220
Växlingsindikator*
296
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
11 Specifikationer
Symboler i display
Informationssymboler i takkonsolens
display
Symbol
Innebörd
Sida
Bältespåminnare
17
11
Krockkudde passagerarplats, aktiverad
22, 23
Krockkudde passagerarplats, deaktiverad
23
297
12 Index
A
12
Automattvätt............................................ 204
A/C
elektronisk klimatanläggning................ 94
manuell klimatanläggning............... 90, 91
Automatväxellåda
bogsering och bärgning...................... 172
manuella växellägen (Geartronic)....... 154
släpvagn..................................... 176, 177
ABS, fel i ABS-systemet.................... 53, 163
Autostart.................................................. 148
Active Bending Lights (ABL)...................... 60
Adaption.................................................. 151
Avgasrening
felindikering.......................................... 53
AF – automatisk frekvensuppdatering..... 251
Avvisa samtal........................................... 260
AIRBAG...................................................... 20
Aktiva strålkastare..................................... 60
Alkolås..................................................... 144
Allmänt om bränsle.................................. 140
Anpassning av ljusbild............................. 185
Aktive Bending Lights (ABL)............... 185
Halogenstrålkastare............................ 185
Antennplacering, Keyless drive............... 126
Audio, se även Ljud................................. 244
AUTO
förvalslagring...................................... 248
klimatinställning.................................... 92
AUTO KLIMAT........................................... 92
Automatisk låsning.................................. 129
Automatisk återlåsning............................ 128
298
Barn........................................................... 31
barnstol och sidokrockkudde............... 24
barnsäkerhetsspärr....................... 38, 131
placering i bilen..................................... 31
placering i bilen, tabell.......................... 32
säkerhet................................................ 31
Barnskydd..................................................
ISOFIX fästsystem för barnsstolar........
storleksklasser för barnskydd med ISOFIX fästsystem......................................
övre fästpunkter för barnstolar.............
31
38
39
42
B
Barnstol..................................................... 31
Backspeglar
automatisk in-/utfällning................. 76, 81
elektriskt infällbara................................ 76
inre........................................................ 74
kompass............................................... 74
yttre....................................................... 76
Bashögtalare............................................ 246
Backväxelspärr........................................ 153
Bagageutrymme...................................... 114
Baklucka
körning med öppen baklucka............. 139
låsning/upplåsning...................... 120, 128
Baksäte.................................................... 112
Barnsäkerhetsspärr................................. 131
Batteri...................................................... 222
batteribyte i fjärrnyckel....................... 127
specifikationer.................................... 292
starthjälp............................................. 175
symboler på batteriet.......................... 222
underhåll..................................... 213, 222
varningssymboler............................... 222
överbelastning.................................... 139
Belysning
Aktiva Xenon-strålkastare..................... 60
belysningsautomatik........................... 106
belysningsautomatik, halvljus............... 59
belysningspanel, kupé.......................... 59
12 Index
dimljus bak........................................... 60
dimstrålkastare..................................... 60
displaybelysning................................... 60
glödlampor, specifikationer................ 292
halvljus.................................................. 59
hel-/halvljus..................................... 59, 62
i kupé.................................................. 105
lastutrymme........................................ 106
ledbelysning.................................... 62, 76
ljushöjdsreglering.................................. 59
läslampor............................................ 105
positions-/parkeringsljus...................... 59
trygghetsbelysning....................... 76, 120
Belysning, lampbyte................................
blinkers...............................................
dimljus................................................
fram.....................................................
halvljus................................................
helljus halogen....................................
lamphållare bak..................................
lastutrymme........................................
make-up spegel..................................
nummerskyltsbelysning......................
parkeringsljus.....................................
positionsljus........................................
sidomarkeringsljus..............................
226
228
229
226
227
227
230
231
231
230
228
228
228
Bensinkvalitet.......................................... 141
Beredskapsläge, telefon.......................... 260
Bilinställningar............................................ 81
Bilklädsel.................................................. 206
Biltvätt...................................................... 204
Bilvård...................................................... 204
Bilvård, läderklädsel................................. 206
Bioetanol E85.......................................... 141
Blind spot information system, BLIS. 76, 169
Blinkers...................................................... 62
Blockerat låsläge..................................... 129
deaktivering........................................ 129
tillfällig deaktivering............................ 129
Bluetooth
handsfree............................................ 267
koppla samtal till mobil....................... 268
mikrofon av......................................... 268
BluetoothŸ
media.................................................. 245
strömmande ljud................................. 245
Bogsering................................................ 172
bogseringsögla................................... 173
låsningsfria bromsar, ABS.................. 163
nödbromsförstärkning, EBA............... 163
nödbromsljus...................................... 164
Bromsljus................................................... 61
Broms- och kopplingsvätska................... 219
Bromssystem........................................... 163
Bränsle
bränsleekonomi.................................. 192
bränslefilter......................................... 142
bränsleförbrukning, visning.................. 63
CO2-utsläpp........................................ 287
12
förbrukning......................................... 287
nivåindikering........................................ 53
parkeringsvärmare................................ 96
påfyllning............................................ 140
Bälteskudde
nedfällning............................................ 38
uppfällning............................................ 37
Bälteskudde, integrerad............................ 37
Bältespåminnare........................................ 17
Bärkassehållare....................................... 117
Bogserögla.............................................. 173
Bromsar
bromsljus.............................................. 61
handbroms........................................... 71
299
12 Index
C
E
Cd-funktioner........................................... 253
Dragkrok, se Draganordning.................... 178
ECC, elektronisk klimatanläggning............ 89
CD-skivor
förvaringsfack..................................... 110
Dragvikt.................................................... 279
Eco Start/Stop DRIVe.............................. 159
DSTC, se även Stabilitetssystem............. 165
symbol.................................................. 53
ECO-tryck................................................ 192
tabell........................................... 192, 290
Ekonomisk körning.................................. 138
Dimljus
bak........................................................ 60
Däck
allmänt................................................ 188
dimensioner........................................ 289
däcktätning......................................... 197
hastighetsklasser................................ 188
köregenskaper.................................... 188
lufttryck....................................... 192, 290
rotationsriktning.................................. 191
skötsel................................................ 188
slitagevarnare..................................... 189
specifikationer............................ 188, 289
tryck.................................................... 290
vinterdäck........................................... 191
Dimljus, på/av............................................ 60
Döda vinkeln (BLIS)................................. 169
Eluttag
baksäte................................................. 58
lastutrymme........................................ 117
mittkonsol............................................. 58
Display, meddelanden............................... 56
Dörröppning, nyckelfri............................... 81
EON – Enhanced Other Networks........... 252
Cigarettändaruttag
framsäte................................................ 58
Cruise control............................................ 67
12
D
Defroster.................................................... 91
Diesel....................................................... 142
Diesel, motorförvärmare............................ 53
Dieselpartikelfilter.................................... 142
Elektronisk startspärr............................... 120
Elmanövrerad stol.................................... 102
Elmanövrerad taklucka.............................. 78
Elsystem.................................................. 292
Eluppvärmning
backspeglar.................................... 91, 94
bakruta............................................ 91, 94
framstolar........................................ 91, 94
Displaybelysning........................................ 60
Equalizer.................................................. 247
Dolby Surround Pro Logic II............ 243, 246
Extramattor.............................................. 104
Domkraft.................................................. 193
Extravärmare (Diesel)................................. 99
Draganordning......................................... 178
borttagning......................................... 182
300
montering............................................ 180
specifikationer.................................... 179
12 Index
F
Färgkod, lack........................................... 208
Fästpunkter (barnskydd)............................ 42
Felmeddelanden i BLIS............................ 170
Fjärrkontroll.............................................. 120
batteribyte........................................... 127
Fjärrkontroll HomeLinkŸ
programmerbar..................................... 83
Fjärrnyckel...............................................
batteribyte...........................................
funktioner............................................
löstagbart nyckelblad.........................
149
127
120
121
Fjärrnyckelsystem, typgodkännande....... 294
Flexifuel.................................................... 150
adaption.............................................. 151
Fläckar..................................................... 206
Fläkt
AC......................................................... 90
ECC...................................................... 92
Fönsterhissar.............................................
baksäte.................................................
passagerarplats....................................
spärra....................................................
72
73
73
73
H
Handbroms................................................ 71
Handskfack.............................................. 109
låsning................................................ 122
Hastighetskompensering......................... 247
Första hjälpen-utrustning......................... 194
Hel-/halvljus, se Belysning......................... 59
Förvalslagring, manuell och automatisk. . 248
Helljus
blinkning............................................... 62
Förvaringsfack......................................... 108
CD-skivor............................................ 110
Geartronic................................................ 154
Hjul
byte.....................................................
ditsättning...........................................
fälgar...................................................
losstagning.........................................
reservhjul............................................
snökedjor............................................
Genomvädringsfunktion.......................... 128
HomeLinkŸ................................................. 83
Förvaringsplatser i kupén........................ 108
G
195
196
190
195
193
190
Glödlampor
byte..................................................... 226
Högtrycksspolning av strålkastare............ 65
Framstolar, eluppvärmda........................... 91
Frekvensuppdatering, automatisk........... 251
Glödlampor, se Belysning................ 226, 292
FSC, miljömärkning................................... 13
Golvmattor............................................... 104
I
Fälgar
rengöring............................................ 204
Gravida kvinnor, säkerhetsbälte................ 17
GSI – Växelväljarhjälp...................... 153, 160
12
IDIS – Intelligent Driver Information
System..................................................... 258
Fälla ryggstödet i baksätet...................... 112
Iläggsmattor............................................. 104
Färddator................................................... 63
IMEI-nummer........................................... 263
301
12 Index
Imma
avlägsna med defrosterfunktionen. 91, 93
bakruta.................................................. 91
behandling av rutorna........................... 88
kondens i strålkastare......................... 204
timerfunktion................................... 90, 93
12
K
Kallstart.................................................... 156
automatväxellåda............................... 156
Katalysator............................................... 141
bärgning.............................................. 172
Informationsdisplay................................... 56
Kavajhållare............................................. 109
Infotainment
menyhantering.................................... 242
Keyless drive............................ 124, 152, 294
start av bilen....................................... 152
Inre backspegel......................................... 74
automatisk avbländning....................... 74
Kick-down
automatväxellåda............................... 155
Instruktionsbok, miljömärkning.................. 13
Klimat
allmänt.................................................. 88
personliga inställningar......................... 80
Instrumentbelysning.................................. 60
Instrumentöversikt
högerstyrd bil........................................ 48
vänsterstyrd bil..................................... 46
Klimatinställning
AUTO.................................................... 92
Insynsskydd..................................... 115, 116
Klocka, justering........................................ 80
Integrerad bälteskudde.............................. 37
Klämskydd, taklucka................................. 79
Intervalltorkning......................................... 65
Knallgas................................................... 175
iPodŸ, anslutning.................................... 244
Knappsats i ratten....................... 67, 69, 259
ISOFIX fästsystem för barnstolar............... 38
Kollision
krockgardin, IC..................................... 26
krockstatus........................................... 30
Kombinationsinstrument............................ 51
Kompass.................................................... 74
kalibrering............................................. 74
ställ in zon............................................. 74
Kondens i strålkastare............................. 204
Konstantfarthållare.................................... 67
Kontroll av motoroljenivå......................... 215
Kontroller
vätskor och oljor................................. 215
Kopplingsvätska, kontroll & påfyllning..... 219
Krock, se Kollision..................................... 30
Krockgardin............................................... 26
Krockkudde...............................................
aktivering/deaktivering, PACOS...........
förar- och passagerarsida....................
nyckelavstängning................................
20
22
21
22
Krockkuddesystemet................................. 20
Kupébelysning, se Belysning................... 105
Kupéfilter................................................... 88
Kupévärmare
bränsledriven........................................ 96
Kylsystem................................................ 138
Kylvätska................................................. 218
Kylvätska, kontroll och påfyllning............ 218
Köldmedium.............................................. 88
302
12 Index
Körning
ekonomisk..........................................
halt väglag..........................................
i vatten................................................
kylsystem............................................
med släpvagn.....................................
138
139
138
138
176
Körning med släpvagn
dragvikt............................................... 279
kultryck............................................... 279
Körriktningsvisare...................................... 62
L
Lack
färgkod............................................... 208
lackskador och bättring...................... 208
Lambdasond............................................ 141
Lamphållare
losstagning......................................... 229
Larm.........................................................
aktivera...............................................
automatisk återställning av larm.........
frånkoppling........................................
inkoppling...........................................
larmindikator.......................................
larmsignaler........................................
132
132
133
132
132
132
133
RDS trafikvarning................................
reducerad larmnivå.............................
stänga av utlöst larm..........................
test av larmsystem..............................
250
133
133
133
Lastning
allmänt................................................ 184
lastförmåga......................................... 184
lastsäkringsöglor................................ 116
Lastsäkringsöglor.................................... 116
Lastutrymme............................................ 114
belysning............................................ 106
insynsskydd................................ 115, 116
lastning............................................... 184
skyddsgaller........................................ 114
skyddsnät................................... 114, 116
Ledbelysning....................................... 62, 76
inställning.............................................. 81
Ljud
ljudinställningar........................... 244, 246
ljudkälla............................................... 244
volym.................................................. 244
Ljudvolym
hastighetskompensering....................
ljudanläggning....................................
mediaspelare......................................
programtyper......................................
ringsignal, telefon...............................
telefon......................................... 261, 269
telefon/mediaspelare.......................... 269
Ljustuta...................................................... 62
Luftdistribution........................................... 95
ECC...................................................... 93
Luftfördelning, A/C.................................... 91
Luftkonditionering...................................... 90
allmänt.................................................. 88
ECC...................................................... 92
12
Luftkvalitetssystem, ECC........................... 93
Låg oljenivå.............................................. 215
Lås
låsning................................................ 128
Låsning.................................................... 125
upplåsning.......................................... 128
Låsning/upplåsning................................. 128
insidan................................................ 128
utsidan................................................ 128
Läderklädsel, tvättråd.............................. 206
Läslampor, se Belysning.......................... 105
247
244
244
252
269
303
12 Index
M
ogynnsamma körförhållanden............ 282
oljekvalitet........................................... 282
oljetryck................................................ 54
volymuppgifter.................................... 282
Manuella växellägen (Geartronic)............. 154
Manuell växellåda.................................... 153
bogsering och bärgning...................... 172
GSI – Växelväljarhjälp................. 153, 160
Max taklast.............................................. 279
Meddelanden i BLIS................................ 170
12
Meddelanden i informationsdisplay........... 56
Medelbränsleförbrukning........................... 63
Menyhantering
ljudanläggning.................................... 242
Motorrum.................................................
kylvätska.............................................
olja......................................................
styrservoolja.......................................
214
218
215
220
Motorspecifikationer................................ 281
Motorvärmare.......................................... 150
bränsledriven........................................ 96
Menystruktur.............................................. 80
mediaspelare...................................... 256
telefon, menyalternativ....................... 265
telefon, översikt.................................. 264
Mätare i kombinationsinstrumentet
bränslemätare.......................................
hastighetsmätare..................................
trippmätare...........................................
varvtalsmätare......................................
yttertemperaturmätare..........................
Miljömärkning, FSC, instruktionsbok......... 13
Mätsticka, elektronisk.............................. 217
51
51
51
51
51
Nyckel
fjärrnyckel........................................... 120
nyckellöst lås- och startsystem.......... 124
Nyckelblad....................................... 121, 125
låspunkter........................................... 123
Nyckelfri dörröppning................................ 81
Nyckelfri start (keyless drive)................... 124
Nyckellägen............................................. 148
Nödsamtal............................................... 258
Nödutrustning
varningstriangel.................................. 193
O
Olja, se även Motorolja.................... 215, 282
Om bränsle.............................................. 140
Minnesfunktion i stol................................ 103
Mobiltelefon
ansluta................................................ 269
handsfree............................................ 267
registrera telefon................................. 267
Motorhuv, öppning.................................. 214
Motorolja.......................................... 215, 282
filter..................................................... 215
304
N
Nackskydd............................................... 112
Nedsatt skydd
inställningar........................................... 81
NEWS...................................................... 250
P
PACOS....................................................... 22
PACOS, omkopplare................................. 22
Parkera samtal......................................... 260
Parkeringsbroms................................. 54, 71
12 Index
Parkeringshjälp........................................ 167
sensorer för parkeringshjälp............... 168
Parkeringsvärmare
allmänt..................................................
batteri och bränsle................................
parkering i backe..................................
symboler och displaymeddelanden......
tidsinställning........................................
96
96
96
97
98
Personliga inställningar..............................
autofläktjustering..................................
automatisk låsning................................
ledbelysning..........................................
låsindikering, ljus..................................
nyckelfri dörröppning............................
trygghetsbelysning...............................
upplåsning, dörrar................................
upplåsningsindikering, ljus...................
återcirkulationstimer.............................
80
80
81
81
81
81
81
81
81
80
Pisksnärtskador......................................... 27
Polering.................................................... 205
Powershift växellåda........................ 156, 172
Programtyp.............................................. 251
Provisorisk däcktätning........................... 197
PTY – Programtyp................................... 251
Punktering, se Däck......................... 193, 195
Pågående samtal, funktioner................... 263
R
Radio
EON....................................................
frekvensuppdatering...........................
NEWS.................................................
programtyper......................................
radioinställningar................................
radiostationer......................................
REG....................................................
fälgar................................................... 204
klädsel................................................. 206
säkerhetsbälten.................................. 207
252
251
250
249
248
248
251
Reservhjul................................................ 193
Temporary spare........................ 191, 193
Radiotext................................................. 251
Ryggstöd baksäte, fällning...................... 112
Ratt
cruise control........................................ 67
knappsats............................... 67, 69, 259
rattinställning........................................ 70
Rattlås...................................................... 148
RDS-funktioner........................................ 249
återställning........................................ 252
Reglagepanel i förardörr...................... 50, 72
Regnsensor................................................ 66
REG – Regionala radioprogram............... 251
Rekommenderade barnskydd................... 31
Relä/säkringsbox, se Säkringar............... 232
Rengöring
automattvätt....................................... 204
biltvätt................................................. 204
Ringa samtal.................................... 260, 268
Rostskydd................................................ 209
Ryggstöd
framsäte, fällning................................ 103
12
S
Samtal
funktioner under pågående samtal................................................ 260, 263
hantering..................................... 260, 268
inkommande....................................... 268
volym i telefon..................................... 261
SCAN
cd och ljudfiler.................................... 254
radiostationer...................................... 249
Serviceprogram....................................... 212
Sidokrockkuddar....................................... 24
Sidokrockkudde, SIPS............................... 24
305
12 Index
SIPS-bag................................................... 24
SRS-systemet
allmänt.................................................. 20
Symboler och displaymeddelanden
parkeringsvärmare................................ 97
Skivtext.................................................... 254
Stabilitets- och dragkraftssystem............ 165
Skyddsgaller............................................ 114
Start av motor.......................................... 148
keyless drive............................... 124, 152
Säkerhet
säkerhetssystem, tabell........................ 29
SIM-kort................................................... 258
Skyddsnät........................................ 114, 116
Slumpval, cd och ljudfiler........................ 254
Släpvagn.................................................. 176
kabel................................................... 178
12
Starthjälp................................................. 175
Startnycklar.............................................. 149
SMS......................................................... 263
läsa..................................................... 263
skriva.................................................. 263
Startspärr......................................... 120, 149
Smörjmedel.............................................. 284
Snabbspola.............................................. 254
Stol
elmanövrerad...................................... 102
manuell inställning.............................. 102
Snabbuppringning................................... 262
Strålkastare................................................ 59
Solskärm, taklucka.................................... 79
Strömmande ljud..................................... 245
Sotfilter.............................................. 56, 143
Styrservoolja, kontroll och påfyllning....... 220
SOTFILTER FULLT.................................. 143
Sub-bas................................................... 246
Spolare
bakruta.................................................. 66
spolarvätska, påfyllning...................... 218
strålkastare........................................... 65
vindruta................................................. 65
Surround.......................................... 243, 246
Smörjmedel, volymuppgifter.................... 284
Spolarvätska, påfyllning........................... 218
306
Startbatteri............................................... 292
Stationssökning Radio............................. 248
Stenskott och repor................................. 208
Svängningsdämpare................................ 178
Symboler.................................................. 166
kontrollsymboler............................. 53, 54
varningssymboler................................. 52
Säkerhetsbälte
bältesförsträckare................................. 18
graviditet............................................... 17
Säkerhetsbälten......................................... 16
Säkringar..................................................
allmänt................................................
box i motorrum...................................
byte.....................................................
relä/säkringscentral i kupé..................
232
232
233
232
237
Säten
fällning av ryggstöd bak..................... 112
fällning av ryggstöd fram.................... 103
nackskydd bak................................... 112
T
Taklast, max vikt...................................... 279
Taklucka.................................................... 78
klämskydd............................................ 79
solskärm............................................... 79
ventilationsläge..................................... 78
öppning och stängning................... 78, 79
12 Index
Tankning
påfyllning............................................ 140
tanklock.............................................. 140
tanklucka, elektrisk öppning............... 140
Temperatur
faktisk temperatur................................. 89
kupé, elektronisk klimatanläggning...... 94
kupé, manuell klimatanläggning........... 91
Tankvolym............................................... 284
Test av larmsystem.................................. 133
Tekniska data, motor............................... 281
Tillskottsvärmare........................................ 99
Telefon
ansluta................................................
beredskapsläge, standby-läge...........
handsfree............................................
inkommande samtal...........................
registrera telefon.................................
reglage................................................
ringa samtal........................................
snabbuppringning...............................
ta emot samtal....................................
telefonbok...........................................
telefonbok, genväg.............................
textinmatning......................................
till/från.................................................
trafiksäkerhet......................................
uppringning från telefonbok...............
Timer
A/C........................................................ 90
ECC...................................................... 93
269
260
267
268
267
259
268
262
268
270
270
261
260
259
263
U
Underhåll................................................. 213
eget underhåll..................................... 213
rostskydd............................................ 209
Upplåsning....................................... 125, 128
inställningar........................................... 81
Urkoppling av växelväljarspärr................ 156
USB, anslutning....................................... 244
12
Tjänstevikt................................................ 279
Torkarblad................................................
byte bakruta........................................
byte framruta......................................
rengöring............................................
221
221
221
221
Torkare
bakruta.................................................. 66
Totalvikt................................................... 279
TP – trafikinformation............................... 250
Traction control........................................ 165
Trafikinformation...................................... 250
V
Vadning.................................................... 138
Varningsblinkers........................................ 70
Varningslampa
stabilitets- och dragkraftssystem....... 165
Varningssymbol, krockkuddesystem......... 19
Varningstriangel....................................... 193
Vattenavvisande ytskikt, rengöring.......... 205
Vatten- och smutsavvisande ytskikt.......... 77
Telefonbok
nummerhantering............................... 261
Trygghetsbelysning........................... 76, 120
inställning.............................................. 81
Telefonsystem......................................... 258
Typbeteckning......................................... 276
Ventilation.................................................. 89
Typgodkännande, fjärrnyckelsystem....... 294
Ventilationsmunstycken............................. 89
Vaxning.................................................... 205
Verktyg..................................................... 193
307
12 Index
Vikter
tjänstevikt........................................... 279
Vindrutetorkare.......................................... 65
regnsensor............................................ 66
Vinterdäck................................................ 191
Vätskor, volymuppgifter........................... 284
Å
Återcirkulation
A/C........................................................ 90
ECC...................................................... 93
Återställning av yttre backspeglar............. 76
Vätskor och oljor.............................. 215, 284
Vätskor och oljor, kontroller motorrum.... 215
12
Vätskor och oljor allmänt......................... 215
Växellåda
manuell............................................... 153
Växelväljarspärr....................................... 155
W
WHIPS
barnstol/barnkudde.............................. 27
pisksnärtsskador.................................. 27
Y
Yttermått.................................................. 278
Yttre backspeglar...................................... 76
308
Ö
Övre fästpunkter, barnskydd..................... 42
Kdakd8Vg8dgedgVi^dc51 4XFEJTI "5 1SJOUFEJO4XFEFO (zUFCPSH $PQZSJHIU©7PMWP$BS$PSQPSBUJPO
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising