Volvo | V40 Cross Country | Quick Guide | Volvo V40 Cross Country 2013 Quick Guide

Volvo V40 Cross Country 2013 Quick Guide
Fjärrnyckel med PCC* – personal car communicator
LåserA dörrar och baklucka samt aktiverar larmet*.
Låser upp dörrarB och baklucka samt
deaktiverar larmet.
Låser upp bakluckan – den öppnas inteC.
PCC*
1 Grönt ljus: Bilen är låst.
2 Gult ljus: Bilen är olåst.
3 Rött ljus: Larmet har varit utlöst.
4 Blinkande växlande rött ljus: Larmet utlöst
för mindre än 5 minuter sedan.
Trygghetsbelysning. Tänder lampor i
sidospeglar*, blinkers och parkeringsljus,
vid nummerplåt, kupétak och golv.
Panikfunktion. Håll intryckt ca 5 sekunder i en nödsituation för att utlösa
larmet. (Stäng av med ett dubbeltryck på
samma knapp).
Information om bilen kan fås inom
100 meters räckvidd.
– Tryck på knappen och vänta 7 sekunder.
Knapptryck utom räckvidd visar senast
lagrade status ur minnet.
Personliga stol- och spegelinställningar lagras vid
låsning.
Automatisk återlåsning sker om inte dörr/bakluckaöppnas inom 2 minuter efter upplåsning.
C
Elmanövrerad baklucka avlarmas, låses upp och
öppnas några cm.
A
B
Starta motorn
Sätt fjärrnyckeln i startlåset och tryck in
nyckeln till dess ändläge.
Tryck ner kopplings- eller bromspedalen.
Kallstart
OBS
Tryck kort på knappen för
att starta motorn.
Efter kallstart är tomgången hög oavsett
yttertemperatur. En stunds förhöjd tomgång
är en del av Volvos effektiva avgasreningssystem.
Vid kallstart kan vissa dieselmotorer ha en
fördröjd start på grund av förvärmning.
Stäng av motorn och ta ur
fjärrnyckeln
Tryck kort på knappen
– motorn stannar.
Dra ut fjärrnyckeln ur
startlåset.
BLIS* (blind spot information
System)
BLIS är konstruerat för körning i tät trafik
i samma riktning och varnar för fordon i
den döda vinkeln och snabbt upphinnande
fordon i vänster och höger körfält. När BLIS
upptäcker ett fordon lyser dörrpanelens BLISlampa med fast sken. Om föraren aktiverar
körriktningsvisaren åt den sida som varningen
ges, kommer lampan att övergå från fast sken
till att blinka.
Se instruktionsbokens avsnitt ”BLIS* och
CTA” för mer information.
Nyckellägen
För att nå följande nyckellägen utan motorstart: Tryck inte ner broms-/kopplingspedalen.
0 Lås upp bilen.
I Med fjärrnyckeln helt intryckt i startlåset: Tryck kort på START/STOP ENGINE.
II Med fjärrnyckeln helt intryckt i startlåset: Tryck på START/STOP ENGINE i ca 2 sekunder.
Nyckelläge II förbrukar mycket ström från startbatteriet och bör därför undvikas!
Se även tabellen i avsnittet “Nyckellägen” i bilens ordinarie instruktionsbok för information om
vilka funktioner/system som kan användas med avstängd motor vid olika nyckellägen.
För att återgå till nyckelläge 0 från läge II och I: Tryck kort på START/STOP ENGINE.
KEYLESS* NYCKELSYSTEM
STARTA MOTORN
–– Tryck ner broms-/kopplingspedal och tryck
kort på START/STOP ENGINE-knappen.
STÄNGA AV MOTORN
–– Tryck kort på START/STOP ENGINEknappen.
Se instruktionsbokens avsnitt ”Lås och larm”
för mer information.
Nyckeln kan ligga i t.ex. fickan hela tiden.
LÅSA & LARMA BILEN
–– Vidrör ett av de yttre dörrhandtagens bakre
del (se bild) eller tryck lätt på den mindre av
bakluckans två gummerade knappar.
LÅSA UPP & AVLARMA
–– Greppa ett dörrhandtag och öppna dörren på vanligt sätt (handske kan förhindra
funktionen) eller tryck lätt på den större av
bakluckans två gummerade knappar.
vindrutetorkare och Regnsensor*
1 Regnsensor På/Av, med spak i läge 0.
2 Reglerar sensorkänslighet eller intervalltid.
3 Torkare bakruta – intervall/normal.
A
Enkelsvep
0
Av
B
Intervalltorkare, se även (2)
C
Normal svephastighet
D
Hög svephastighet
E
Spolare vindruta och strålkastare
F
Spolare bakruta
Visas i displayen då regnsensorn är
aktiv
inställning framstol
fjärrnyckeln och Elmanövrerad
förarstol*
Samtliga fjärrnycklar kan användas av olika
förare för att lagra förarstolens inställningar.
Funktionen måste aktiveras i menysystemet MY
CAR under Inställningar -> Bilinställningar ->
Bilnyckelminne.
Gör så här:
• Ställ in stolen som du vill ha den.
• Lås bilen genom att trycka på låsknappen
på fjärrnyckeln som du brukar använda.
Detta lagrar stolens position i fjärrnyckelns
minneA.
• Lås upp bilen (genom att trycka på upplåsningsknappen på samma fjärrnyckel) och
öppna förardörren. Förarstolen kommer att
automatiskt inta positionen som är lagrad
i fjärrnyckelns minne (om stolen har rörts
sedan du låste bilen).
A.
1
2
3
4
5
6
7
8
Svankstöd
Ryggstödets lutning.
Minnesknappar, elmanövrerad stol*.
Lagra inställning, elmanövrerad stol*.
Höj/sänk sittdynans framkant.
Framåt/bakåt.
Höj/sänk stolen.
Fällning passagerarstols ryggstöd.
Denna inställning påverkar inte inställningar som har lagrats
(se position 4) med den elmanövrerade stolens* minnesfunktion*. Se instruktionsboken för mer information.
ljusreglage
A
Helljusblink
B
Hel-/halvljusväxling och ledbelysning
Display- och instrumentbelysning samt
stämningsljus.
Dimljus bak, ljuset lyser endast på
förarsidan
AutomatisktA/avstängt halvljus. Helljusblink fungerar men inte fast helljus
Parkeringsljus
Varselljus, växling till halvljus, tunneldetektering*, helljus med automatisk
aktivering*, helljusblink fungerar.
Halvljus. Släcks när motorn stängs
av. Helljus kan aktiveras, helljusblink
fungerar.
Manuell ljushöjdsreglering (automatisk
för Xenon-ljus*)
Upplåsning av baklucka
A.
Vissa marknader.
Förvaringsutrymmen, 12 v-uttag & USB*/aux
12 V-uttagen i kupén fungerar i nyckelläge I eller
II. 12 V-uttaget* i lastutrymmet är alltid aktivt.
viktigt
Med motorn avstängd kan användning av
12 V-uttaget i lastutrymmet ladda ur startbatteriet.
START/STOP*
Med Start/Stop* kan motorn fås att stoppa/
starta automatiskt vid stillastående trafik.
Lysande knapplampa indikerar att funktionen är
aktiv.
Manuel låda: Stoppa – frikoppla, ställ växelspaken i neutralläge och släpp upp kopplingspedalen. Starta – tryck ner kopplingspedalen.
Automatlåda: Stoppa – stanna bilen med färdbromsen och håll sedan kvar foten på pedalen.
Starta – släpp fottrycket på färdbromsen. Funktionen kan stängas av i menyssystemet.
färddator OCH TRIPPMÄTARE
1 Bränslemätare. Symbolens pil påminner
om på vilken sida tank­locket sitter.
2 Låg bränslenivå. Vid tänd symbol, fyll på
3
4
5
6
7
8
A.
bränsle snarast.
Kylvätsketemperatur/EcoGuideA.
Hastighetsmätare.
Information om förarstödsystem*.
Klocka. Justeras i menysystemet MY CAR.
Varvtalsmätare/PowerMeterA.
Växlingsindikator/Växellägesindikator.
OK öppnar färddatorns menyer, aktiverar
valt alternativ samt kvitterar meddelanden.
Tumhjul, vrid för att se färddatorns alternativ.
RESET, ångrar eller backar ett steg. Kort
tryck nollställer visad trippmätare
Långt tryck, nollställningsmeny.
För digitalt kombinationsinstrumentet kan olika
teman väljas: Elegance, Eco eller Performance.
För att växla tema – tryck på vänster
rattspaks OK-knapp och välj därefter menyalternativ Teman genom att vrida spakens tumhjul. Bekräfta genom att trycka på OK-knappen.
obs
Displaytext _ _ _ km till tom tank är en uppskattning av möjlig körsträcka baserad på
tidigare körförhållanden.
EcoGuide och Powermeter visas endast om resp.
tema är valt.
tankning
Med bilen olåst, öppna tankluckan genom
att trycka in den bakre delen av luckan
något.
Dra ut luckan.
3. För in pumpmunstycket i bränslepåfyllningsöppningen. Var noga med att föra in
munstycket ordentligt i påfyllningsröret.
Påfyllningsöppningen är utformad för att förhindra tankning med fel bränsle (en bensindriven
bil kan inte tankas med diesel och tvärtom).
Efter tankning, vänta 5-8 sekunder innan pumpmunstycket dras ur påfyllningsröret.
Förarstödsystem
City Safety™ och Kollisionsvarnare med
auto-broms & fotgängarskydd*
Dessa funktioner hjälper föraren att undvika en
kollision i situationer där förändringar i framförvarande trafik tillsammans med ouppmärksamhet kan leda till en incident.
varning
Föraren är alltid ansvarig för att fordonet
framförs på ett korrekt sätt och med säkerhetsavstånd anpassat till hastigheten.
City Safety™ är ett förarhjälpmedel och kan
aldrig ersätta dennes uppmärksamhet över
trafiken eller ansvaret att framföra fordonet
på ett säkert sätt.
Fotgängarskydd (Upptäckare av fotgängare framför bilen) ger ingen varning
eller bromsingrepp i fordonshastigheter
över 80 km/h och funktionen fungerar inte i
mörker och tunnlar.
Funktionen kan inte upptäcka en fotgängare
som:
• delvis är skymd
• är kortare än 80 cm
• bär klädsel som döljer kroppskonturen.
Funktionen är aktiv i hastigheter under 50 km/h
och hjälper föraren genom att övervaka framförvarande trafik med en lasersensor monterad i
vindrutans överdel.
City Safety™ kan hjälpa till att undvika en kollision om hastighetsskillnaden mellan det egna
och det framförvarande fordonet är lägre än
15 km/h.
Andra förarstödsystem
För att hjälpa föraren att t.ex. bromsa i tid, hålla
säkert avstånd till andra fordon, uppmärksamma fordon som rör sig i samma riktning
som det egna fordonet, i den s.k. döda vinkeln
eller hålla lämplig placering på vägbanan, kan
bilen vara utrustad med ett flertal system:
• Adaptiv farthållare (man)*
• Adaptiv farthållare med Köassistent (aut)*
• Avståndsvarning*
• BLIS (Blind Spot Information System)*
• Driver Alert Control*
• Trafikskyltsinformation (RSI)*
• Parkeringshjälp*
• Körfältssistent* (LKA).
Se instruktionsbokens avsnitt ”Förarstöd”
för mer information om funktionerna och dess
begränsningar.
EBA – emergency brake assist
Bilvård
Nödbromsförstärkningen hjälper till med
att öka bromskraften och därmed förkorta
bromssträckan. EBA aktiveras när föraren
bromsar hastigt. När EBA aktiveras sjunker
broms­pedalen ner lite lägre än vanligt.
– Tryck (håll) ner bromspedalen så länge det
behövs – all inbromsning upphör om pedalen
släpps.
Handtvätt är skonsammare mot lacken än
automattvätt. Lacken är också känsligare när
den är ny. Därför rekommenderas handtvätt
under bilens första månader.
Använd rent vatten och tvättsvamp. Tänk på
att smuts och grus kan repa lacken.
AUTOMATISK REGLERING
I AUTO-läge hanterar ECC-systemet alla
funktioner automatiskt och gör därmed
bilkörningen enklare med optimal luftkvalitet.
1 Tryck för individuell temperatur. En gång
för vänster sida, två gånger för höger sida,
tre gånger för båda sidorna. Vrid för att
ställa in temperaturen. Displayen visar vald
temperatur.
2 Tryck för automatisk reglering av vald
temperatur och övriga funktioner. Vrid för
att ändra fläkthastigheten.
LUFTFÖRDELNING (enbart modeller med
Elektronisk temperaturkontroll - ETC)
För bästa komfort i olika körförhållanden justera
luftfördelningen enligt följande:
Yttertemperatur Reglage
< 0°C
GOLV alt. GOLV/VIND
RUTA
0°C till +20°C
GOLV alt. GOLV/PANEL
> 20°C
PANEL
Imma/frost på
rutorna
VINDRUTA alt. GOLV/
VIND-RUTA
MANUELL REGLERING
3 Eluppvärmning vänster/höger stol.
4 Max. defroster. Riktar all luft mot
vindrutan och sidorutorna med maximal
luftström.
Ett tryck startar luftströmmen till
vindrutorna, två tryck stänger av.
Eluppvärmd vindruta*: Ett tryck startar
vindrutan, två tryck startar vindruta samt
riktar all luft mot vind- och sidorutorna, tre
tryck stänger av.
5 Luftfördelning.
6 Eluppvärmd bakruta och yttre backspeglar
På/Av.
7 Återcirkulation.
8 AC – Luftkonditionering På/Av. Kyler
kupén och avimmar rutorna.
Ställa in ratten
varning
Ställ in ratten innan körning på­börjas – aldrig
under körning.
Frigör låsningen.
Justera.
3. Lås ratten
TP 15734 (Swedish). AT 1246. Printed in Sweden, Göteborg 2012. Copyright © 2000-2012 Volvo Car Corporation.
ELEKTRONISK Klimatanläggning – ECC*
v40 Cross
country
Quick GUIDE WEB EDITION
VÄLKOMMEN TILL DIN NYA VOLVO!
Att lära känna sin nya bil är en spännande upplevelse.
Titta igenom denna Quick-Guide för att snabbt och enkelt lära
några av de vanligaste funktionerna.
Samtliga varningstexter och annan viktig och detaljerad
information finns endast i instruktionsboken – denna folder
innehåller enbart ett litet urval.
Instruktionsboken innehåller dessutom den senaste och mest
aktuella informationen.
Tillval är markerade med en asterisk (*).
På www.volvocars.com finns ytterligare information som berör
din bil.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising