Volvo V60 2012 Ägarmanual

Volvo V60 2012 Ägarmanual
VOLVO V60
Instruktionsbok
Web Edition
BÄSTE VOLVOÄGARE
TACK FÖR ATT DU VALDE VOLVO
Vi hoppas att Du kommer att få glädje av många års körning i Din
Volvo. Bilen är konstruerad för Din och Dina passagerares säkerhet
och komfort. Volvo är en av världens säkraste personbilar. Din Volvo
är också konstruerad för att uppfylla gällande säkerhets- och miljökrav.
För att öka Din trivsel med bilen rekommenderar vi att Du bekantar
Dig med utrustning, anvisningar och underhållsinformation i denna
instruktionsbok.
Innehållsförteckning
00 01 02
4
00 Introduktion
01 Säkerhet
Viktig information........................................ 8
Volvo och miljön........................................ 13
Säkerhetsbälten .......................................
Krockkuddar.............................................
Aktivering/deaktivering av krockkudde*. . .
Sidokrockkudde (SIPS-bag) ....................
Krockgardin (IC) .......................................
WHIPS ......................................................
När löser systemen ut ..............................
Säkerhetsläge...........................................
Barnsäkerhet.............................................
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
02 Lås och larm
18
21
24
26
28
29
31
32
33
Fjärrnyckel/nyckelblad..............................
Sekretesslåsning*......................................
Batteribyte fjärrnyckel/PCC*.....................
Keyless drive*............................................
Låsning/upplåsning...................................
Barnsäkerhetsspärr...................................
Larm*.........................................................
46
51
53
54
57
62
63
Innehållsförteckning
03 04 05
03 Din förarmiljö
04 Komfort och körglädje
Instrument och reglage............................. 68
Volvo Sensus ........................................... 77
Nyckellägen.............................................. 78
Säten......................................................... 79
Ratt........................................................... 84
Belysning.................................................. 85
Torkare och spolning................................ 93
Fönster och backspeglar.......................... 95
Kompass*................................................ 100
Elmanövrerad taklucka*.......................... 101
Alcoguard*.............................................. 103
Start av motor......................................... 106
Start av motor – Flexifuel........................ 108
Start av motor – externt batteri............... 110
Växellådor............................................... 111
Eco DRIVe*.............................................. 116
Fyrhjulsdrift – AWD (All Wheel Drive)*..... 122
Färdbroms............................................... 123
Parkeringsbroms..................................... 125
Meny- och meddelandehantering...........
Menykälla MY CAR.................................
Klimat......................................................
Bränsledriven motor- och kupévärmare*
Extravärmare*.........................................
Färddator................................................
DSTC – Stabilitets- och dragkraftssystem..........................................................
Anpassning av köregenskaper................
Farthållare*..............................................
Fartbegränsare .......................................
Adaptiv farthållare*..................................
Avståndsvarning*....................................
City Safety™...........................................
Kollisionsvarnare med auto-broms &
Pedestrian detection*..............................
Driver Alert System – DAC*.....................
Driver Alert System – LDW*....................
Parkeringshjälp*......................................
Parkeringshjälpkamera*..........................
BLIS* – Blind Spot Information System. .
Komfort i kupén......................................
HomeLinkŸ *............................................ 128
05 Infotainment
134
136
144
154
157
158
160
162
163
164
166
176
179
Allmänt om infotainment.........................
Kom igång snabbt...................................
Generella infotainmentfunktioner............
Radio.......................................................
Mediaspelare..........................................
Extern ljudkälla via AUX-/USB*-ingång...
210
212
216
219
226
230
Media BluetoothŸ* ................................. 233
TV*........................................................... 236
Fjärrkontroll* ........................................... 239
BluetoothŸ handsfree*............................ 241
Röststyrning* mobiltelefon...................... 249
Menyhantering Infotainment................... 253
183
190
193
196
199
202
205
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
5
Innehållsförteckning
06 07 08
06 Under din färd
Rekommendationer vid körning..............
Tankning.................................................
Bränsle....................................................
Lastning..................................................
Lastutrymme...........................................
Körning med släpvagn............................
Bogsering och bärgning..........................
6
07 Hjul och däck
260
263
264
268
270
273
279
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Allmänt ...................................................
Byte av hjul ............................................
Lufttryck i däck ......................................
Varningstriangel och förbandslåda*........
Däcktrycksövervakning (TPMS)*.............
Provisorisk däcktätning (TMK) ...............
08 Underhåll och service
284
288
291
292
293
295
Motorrum................................................
Lampor....................................................
Torkarblad och spolarvätska..................
Batteri......................................................
Säkringar.................................................
Bilvård.....................................................
302
309
315
317
322
333
Innehållsförteckning
09 10
09 Specifikationer
Typbeteckningar.....................................
Mått och vikter........................................
Motorspecifikationer...............................
Motorolja.................................................
Vätskor och smörjmedel.........................
Bränsle....................................................
Hjul och däck, dimensioner och tryck . . .
Elsystemet...............................................
Typgodkännande....................................
Symboler i display...................................
10 Index
340
342
346
347
349
351
354
358
359
371
Index....................................................... 374
7
Introduktion
Viktig information
Att läsa instruktionsboken
Inledning
Ett bra sätt att lära känna sin nya bil är att läsa
instruktionsboken, helst före den första åkturen. Då får du möjlighet att bekanta dig med
nya funktioner, får råd om hur bilen bäst ska
hanteras i olika situationer och lär dig utnyttja
bilens alla finesser på bästa sätt. Var uppmärksam på de säkerhetsanvisningar som finns i
boken.
De specifikationer, konstruktionsuppgifter och
illustrationer som finns i instruktionsboken är
inte bindande. Vi förbehåller oss rätten att göra
ändringar utan föregående meddelande.
©
Volvo Personvagnar AB
VARNING
Varningstexter upplyser om risk för personskada.
VIKTIGT
Viktigt-texter upplyser om risk för materiella
skador.
Fotnot
I instruktionsboken finns det information som
ligger som en fotnot längst ner på sidan. Denna
information är ett tillägg till den text som den
via numret hänvisar till. Om fotnoten syftar till
text i en tabell används bokstäver istället för
siffror som hänvisning.
Vid osäkerhet om vad som är standard eller
tillval/tillbehör, kontakta en Volvoåterförsäljare.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Dekaler
I bilen finns olika typer av dekaler som är till för
att förmedla viktig information på ett enkelt och
tydligt sätt. Dekalerna finns i bilen i följande
fallande grad av varning/information.
Varning för personskada
OBS-texter ger råd eller tips som underlättar vid användande av t.ex. finesser och
funktioner.
Alla typer av tillval/tillbehör markeras med en
asterisk*.
Den utrustning som beskrivs i instruktionsboken finns inte i alla bilar – de är olika utrustade
beroende på anpassningar för olika marknaders behov och nationella eller lokala lagar och
bestämmelser.
och meddelandetexter i informationsdisplayen
(t.ex. Ljudinställningar).
OBS
Tillval
I boken beskrivs, förutom standardutrustning,
även tillval (fabriksmonterad utrustning) och
vissa tillbehör (eftermonterad extrautrustning).
8
Särskilda texter
Meddelandetexter
I bilen finns det displayer som visar textmeddelanden. Dessa textmeddelanden markeras i
instruktionsboken med att texten är lite större
och gråfärgad. Exempel på detta finns i meny-
G031590
Svarta ISO-symboler på gult varningsfält, vit
text/bild på svart meddelandefält. Används för
att påvisa förekomst av fara som, om varningen
ignoreras, kan resultera i allvarlig personskada
eller dödsfall.
Introduktion
Viktig information
Risk för egendomsskada
Information
Procedurlistor
Procedurer, där åtgärder måste göras i en viss
ordningsföljd, är i instruktionsboken numrerade.
När det till en steg-för-steg instruktion
finns en bildserie är varje moment numrerat
på samma sätt som motsvarande bild.
Vita ISO-symboler och vit text/bild på svart
eller blått varningsfält och meddelandefält.
Används för att påvisa förekomst av fara som,
om varningen ignoreras, kan resultera i skador
på egendom.
G031593
G031592
Numrerade listor med bokstäver förekommer vid bildserier där den inbördes ordningen av instruktionerna inte är relevant.
Vita ISO-symboler och vit text/bild på svart
meddelandefält.
Pilar förekommer numrerade och onumrerade och används för att åskådliggöra en
rörelse.
Om det inte finns någon bildserie till en stegför-steg instruktion är de olika stegen numrerade med vanliga siffror.
Positionslistor
OBS
De dekaler som visas i instruktionsboken
gör inte anspråk på att vara exakta avbildningar av de som finns i bilen. Syftet är att
visa ungefär hur de ser ut och ungefär var
på bilen de finns. Den information som gäller
just din bil finns på respektive dekal på din
bil.
I översiktbilder där olika delar pekas ut
används röda cirklar med en siffra i. Siffran
återkommer i den positionslista som finns
i anslutning till bilden, som beskriver objektet.
Punktlistor
När en uppräkning förkommer i instruktionsboken används en punktlista.
Exempel:
• Kylvätska
• Motorolja
9
Introduktion
Viktig information
Fortsättning följer
`` Denna symbol är placerad längst ned till
höger när ett avsnitt fortsätter på nästa uppslag.
Inspelning av data
Ditt fordon innehåller en rad datorer som har till
uppgift att kontinuerligt kontrollera och övervaka fordonets drift och funktionalitet. Vissa av
datorerna kan registrera information under normal körning om dessa upptäcker ett fel. Dessutom registreras information vid krasch eller
tillbud. Delar av den registrerade informationen
behövs för att tekniker vid service och underhåll skall kunna diagnostisera och åtgärda
uppkomna fel i fordonet samt för att Volvo skall
kunna uppfylla lagkrav och andra regelverk.
Härutöver används informationen i forskningssyfte av Volvo i syfte att kontinuerligt vidareutveckla kvaliteten och säkerheten, då informationen kan bidra till en bättre förståelse för de
omständigheter som orsakar att olyckor och
personskador uppkommer. Informationen
innehåller uppgifter om status och funktionalitet i olika system och moduler i fordonet beträffande bl.a. motor-, gasregleringsspjäll-, styrning- och bromssystem. Denna information
kan innehålla uppgifter beträffande förarens
sätt att framföra fordonet, såsom exempelvis
fordonets hastighet, användning av bromsrespektive gaspedal, rattutslag och om förare
10
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
respektive passagerare använt säkerhetsbälte
eller ej. Den här informationen kan av angivna
skäl komma att lagras i fordonets datorer under
viss tid, men också som följd av en kollision
eller tillbud. Informationen kan lagras av Volvo
så länge som den kan bidra till att vidareutveckla och ytterligare höja säkerheten och kvaliteten samt så länge det finns lagkrav och
andra regelverk som Volvo behöver ta hänsyn
till.
Tillbehör och extrautrustning
Volvo kommer inte att medverka till att ovan
beskriven information lämnas ut till tredje part
utan fordonsägarens samtycke. Dock kan
Volvo på grund av nationella lagkrav och regler
tvingas att lämna ut sådan information till myndigheter, såsom polismyndighet, eller andra
som kan hävda laglig rätt att få tillgång till
denna.
Ägarbyte av bil med Volvo On Call*
För att kunna läsa ut och tolka information som
registrerats av datorerna i fordonet krävs speciell teknisk utrustning som Volvo, och verkstäder som ingått avtal med Volvo, har tillgång
till. Volvo ansvarar för att information, som förs
över till Volvo i samband med service och
underhåll, lagras och hanteras på ett säkert
sätt och att hanteringen uppfyller tillämpliga
lagkrav. För ytterligare information – kontakta
en Volvoåterförsäljare.
Felaktig inkoppling och installation av tillbehör
kan påverka bilens elektroniksystem negativt.
Vissa tillbehör fungerar endast när där tillhörande programvara finns i bilens datorsystem.
Volvo rekommenderar därför att du alltid kontaktar en auktoriserad Volvoverkstad innan du
installerar tillbehör som ansluts till eller påverkar det elektriska systemet.
Volvo On Call är en tilläggstjänst som består av
säkerhets-, trygghets- och komforttjänster.
Om bilen har Volvo On Call och byter ägare, är
det mycket viktigt att dessa tjänster avbryts så
att den förra ägaren inte kan utföra tjänster i
bilen. Kontakta call-centret genom att trycka
på ON CALL-knappen i bilen eller kontakta en
auktoriserad Volvoverkstad. Se även ”Byte av
säkerhetskod” i instruktionsboken för Volvo On
Call.
Introduktion
Viktig information
Lasersensor
Detta fordon är utrustat med en sensor vilken
sänder ut laserljus. Det är absolut nödvändigt
att följa föreskrivna instruktioner vid hantering
av lasersensorn.
Följande två engelsklydande dekaler sitter
monterade direkt på lasersensorns enhet:
Bildens övre dekal beskriver laserljusets klassificering:
utförande med undantag för avvikelser i
enlighet med "Laser Notice No. 50" från
den 26 juli 2001.
Strålningsdata för lasersensor
Följande tabell preciserar lasersensorns fysikaliska data.
Maximal pulsenergi
2,64 μJ
Maximal medeluteffekt
45 mW
Pulslängd
33 ns
Divergens (horisontell × vertikal)
28° × 12°
VARNING
Om någon av instruktionerna häri inte efterföljs finns risk för ögonskador!
•
Titta aldrig in i lasersensorn (vilken
avger spridande osynlig laserstrålning)
på ett avstånd om 100 mm eller närmare
med förstorande optik av typ förstoringsglas, mikroskop, objektiv eller liknande optiska instrument.
•
Test, reparation, demontering, justering
och/eller byte av reservdelar på lasersensorn får enbart utföras av en kvalificerad verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
•
För att undvika exponering av skadlig
strålning, utför ingen omjustering eller
underhåll annat än specificerat häri.
•
Reparatör måste följa särskilt framtagen
verkstadsinformation för lasersensor.
•
Demontera inte lasersensorn (inkl. ta
bort linserna). En demonterad lasersensor uppfyller laser klass 3B enligt standard IEC 60825-1. Laser klass 3B är inte
ögonsäker och utgör därför en risk för
skador.
•
Lasersensorns kontakt måste vara
urkopplad innan demontering från vindrutan.
• Laserstrålning – Titta inte i laserstrålen med
optiska instrument – Klass 1M laserprodukt.
Bildens undre dekal beskriver laserljusets fysikaliska data:
• IEC 60825-1:1993 + A2:2001. Överensstämmer med FDA:s (amerikanska livsmedelsverket) standarder för laserprodukters
11
Introduktion
Viktig information
•
Lasersensorn måste vara monterad på
vindrutan innan sensorns kontakt
ansluts.
•
Lasersensorn sänder laserljus när fjärrnyckeln är i läge II även vid avstängd
motor (se sidan 78 om nyckellägen).
För mer information om lasersensorn, se
sidan 179.
Information på Internet
På www.volvocars.com finns ytterligare information som rör din bil.
12
Introduktion
Volvo och miljön
G000000
Volvo Personvagnars miljöfilosofi
Miljöomsorg är ett av Volvo Personvagnars
kärnvärden som vägleder all verksamhet. Vi
tror också att våra kunder delar vår omtanke
om miljön.
Din Volvo uppfyller stränga internationella miljökrav och är dessutom tillverkad i en av världens resurseffektivaste och renaste fabriker.
Volvo Personvagnar har ett globalt ISO-certifikat vilket inkluderar Miljöstandarden
ISO 14001 som täcker samtliga fabriker och
flera av våra andra enheter. Vi ställer även krav
på våra samarbetspartners att arbeta systematiskt med miljörelaterade frågor.
Bränsleförbrukning
Ren luft i kupén
Volvos bilar har konkurrenskraftig bränsleförbrukning i sina respektive klasser. Lägre bränsleförbrukning ger generellt lägre utsläpp av
växthusgasen koldioxid.
Ett kupéfilter förhindrar att damm och pollen
kommer in i kupén via luftintaget.
Som förare är det möjligt att påverka bränsleförbrukningen. För mer information läs under
rubriken Spara miljön.
Effektiv avgasrening
Din Volvo är tillverkad enligt "Ren inifrån och
ut" – ett koncept som innefattar ren kupémiljö
och högeffektiv avgasrening. I många fall ligger
avgasutsläppen långt under gällande normer.
Ett sofistikerat luftkvalitetssystem, IAQS*
(Interior Air Quality System) säkerställer att den
inkommande luften är renare än luften utanför
i trafikerad miljö.
Systemet består av en elektronisk sensor och
ett kolfilter. Den inkommande luften övervakas
kontinuerligt och om halten av vissa ohälsosamma gaser såsom kolmonoxid blir för hög,
stängs luftintaget. En sådan situation kan uppstå i t.ex. tät trafik, köer eller tunnlar.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
13
Introduktion
Volvo och miljön
Inflödet av kväveoxider, marknära ozon och
kolväten hindras av kolfiltret.
Interiör
Interiören i en Volvo är utformad för att vara
trivsam och behaglig, även för kontaktallergiker och astmatiker. Det har lagts ner extra stor
vikt vid att välja miljöanpassade material.
Volvos verkstäder och miljön
Genom regelbundet underhåll skapar du förutsättningar för lång livslängd och låg bränsleförbrukning för din bil. På så vis bidrar du till en
renare miljö. När Volvos verkstäder får förtroendet för service och underhåll av din bil blir
den en del i vårt system. Volvo ställer krav på
hur våra verkstadslokaler ska utformas för att
förhindra spill och utsläpp till miljön. Vår verkstadspersonal har det kunnande och de verktyg som behövs för att garantera god miljöomsorg.
• Om bilen är utrustad med motorvärmare*,
använd den före kallstart – det förbättrar
startförmågan och minskar slitage vid kall
väderlek och motorn når normal arbetstemperatur snabbare vilket sänker förbrukning och minskar utsläpp.
• Hög hastighet ökar förbrukningen avsevärt
p.g.a. att luftmotståndet ökar – vid en fördubbling av hastigheten ökar luftmotståndet 4 ggr.
• Hantera miljöfarligt avfall som t.ex. batterier och olja på ett miljöanpassat sätt. Rådgör med en verkstad vid osäkerhet om hur
denna typ av avfall ska deponeras – en
auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Spara miljön
Genom att följa dessa råd kan pengar och jordens resurser sparas och bilens hållbarhet förlängas. Se mer information och fler råd på
sidorna 260 och 352.
Det är enkelt att själv bidra till att spara miljön
– här följer några råd:
Återvinning
• Undvik tomgångskörning – stäng av
motorn vid längre väntetider. Ta hänsyn till
lokala bestämmelser.
• Kör ekonomiskt – var förutseende.
• Gör service och underhåll enligt instruktionsbokens anvisningar – följ Service- och
14
garantibokens rekommenderade intervaller.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Som ett led i Volvos miljöarbete är det viktigt
att bilen återvinns på ett miljömässigt riktigt
sätt. Nästan hela bilen är återvinningsbar.
Bilens siste ägare ombeds därför att kontakta
en återförsäljare för hänvisning till en certifierad/godkänd återvinningsanläggning.
Instruktionsboken och miljön
FSC-symbolen visar att pappersmassan i
denna publikation kommer från FSC-certifierade skogar eller andra kontrollerade källor.
Introduktion
15
Säkerhetsbälten .....................................................................................
Krockkuddar...........................................................................................
Aktivering/deaktivering av krockkudde*.................................................
Sidokrockkudde (SIPS-bag) ...................................................................
Krockgardin (IC) .....................................................................................
WHIPS ....................................................................................................
När löser systemen ut ............................................................................
Säkerhetsläge.........................................................................................
Barnsäkerhet...........................................................................................
16
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
18
21
24
26
28
29
31
32
33
SÄKERHET
01 Säkerhet
Säkerhetsbälten
01
Allmän information
Korrekt placerat säkerhetsbälte.
En inbromsning kan få svåra följder om inte
säkerhetsbältet används. Se därför till att
samtliga passagerare tagit på sig säkerhetsbältet.
I baksätet passar låstungan endast i avsett
lås1.
För att säkerhetsbältet ska ge maximalt skydd,
är det viktigt att det ligger väl an mot kroppen.
Luta inte ryggstödet för långt bakåt. Säkerhetsbältet är avsett att skydda vid normal sittställning.
Lossa säkerhetsbältet
Tryck på den röda knappen på bälteslåset och
låt sedan rullen dra in bältet. Om det inte rullats
in helt, mata in det för hand så att det inte
hänger löst.
Ta på säkerhetsbältet
Dra ut bältet långsamt och lås fast det genom
att skjuta ner dess låstunga i bälteslåset. Ett
kraftigt "klick" indikerar att bältet är låst.
1
18
Vissa marknader.
Höjdjustering av säkerhetsbältets omlänkare.
Tryck in knappen och flytta omlänkaren i höjdled.
Positionera omlänkaren så högt som möjligt utan
att bältet skaver mot halsen.
Felplacerat säkerhetsbälte. Bältet måste ligga in
på axeln.
Säkerhetsbältet spärras och kan inte dras
ut:
• om det dras ut för snabbt
• vid bromsning och acceleration
• om bilen lutar kraftigt.
01 Säkerhet
Säkerhetsbälten
• inte använda clips eller annat som hindrar
säkerhetsbältet att sitta åt ordentligt
• säkerhetsbältet inte får vara snott eller vridet
• höftbandet ska sitta lågt (inte över buken)
• sträcka höftbandet över höften genom att
dra i diagonalbandet uppåt mot axeln.
VARNING
Säkerhetsbältet och krockkudden samverkar. Om säkerhetsbältet inte används eller
används på ett felaktigt sätt kan detta
påverka krockkuddens effekt vid en kollision.
VARNING
Gör aldrig några ändringar eller reparationer
av säkerhetsbältet på egen hand. Volvo
rekommenderar att du kontaktar en
auktoriserad Volvoverkstad.
Om säkerhetsbältet har utsatts för en kraftig
belastning, t.ex. i samband med en kollision,
ska hela säkerhetsbältet bytas ut. En del av
säkerhetsbältets skyddsegenskaper kan ha
gått förlorade även om det verkar oskadat.
Byt också säkerhetsbältet om det är slitet
eller skadat. Det nya säkerhetsbältet ska
vara typgodkänt och avsett för samma plats
som det utbytta säkerhetsbältet.
Säkerhetsbälte och graviditet
VARNING
på rätt sätt. Säkerhetsbältet ska ligga tätt an
mot axeln, med den diagonala delen av säkerhetsbältet mellan brösten och på sidan av
magen.
Höftdelen av säkerhetsbältet ska ligga platt
mot sidan av låren och så lågt som möjligt
under magen – det får aldrig tillåtas att glida
upp. Säkerhetsbältet ska sitta så nära kroppen
som möjligt utan onödigt slack. Kontrollera
också att säkerhetsbältet inte har vridit sig.
Allt eftersom graviditeten framskrider ska gravida förare justera stolen och ratten, så att de
har full kontroll över bilen (vilket innebär att
man lätt måste kunna nå ratten och fotpedalerna). Eftersträva ett maximalt avstånd mellan
magen och ratten.
Bältespåminnare
G020998
Varje säkerhetsbälte är avsett för endast en
person.
Säkerhetsbälte ska alltid användas under graviditeten, men det är då viktigt att det används
G017726
Tänk på att:
01
``
19
01 Säkerhet
01
Säkerhetsbälten
Obältade blir påminda om att ta på sig säkerhetsbältet genom ljud- och ljuspåminnelse.
Ljudpåminnelsen är hastighetsberoende och i
vissa fall tidsberoende. Ljuspåminnelse finns i
takkonsolen och i kombinationsinstrumentet.
Barnstolar omfattas inte av bältespåminnarsystemet.
Baksäte
Bältespåminnaren i baksätet har två delfunktioner:
• Informera om vilka säkerhetsbälten som
används i baksätet. Ett meddelande visas
i informationsdisplayen vid användning av
säkerhetsbältena eller om en av bakdörrarna har öppnats. Meddelandet raderas
automatiskt efter ungefär 30 sekunders
körning eller efter en tryckning på blinkerspakens READ-knapp.
• Påminna om att något säkerhetsbälte i
baksätet tagits av under färd. Påminnelse
sker genom meddelande i informationsdisplayen kombinerat med ljud- och ljussignal. Påminnelsen upphör då säkerhetsbältet åter tagits på, men kan också kvitteras manuellt med en tryckning på
READ-knappen.
Meddelandet i informationsdisplayen, som
visar vilka säkerhetsbälten som används, finns
alltid tillgängligt. För att se lagrade meddelanden, tryck på READ-knappen.
20
Vissa marknader
Obältad förare och främre passagerare blir
påmind om att ta på sig säkerhetsbältet genom
ljud- och ljuspåminnelse. Vid låg fart ges ljudpåminnelse de första 6 sekunderna.
Bältesförsträckare
Alla säkerhetsbälten är utrustade med bältesförsträckare. En mekanism i bältesförsträckaren sträcker säkerhetsbältet vid en tillräckligt
kraftig kollision. Säkerhetsbältet fångar då mer
effektivt upp den åkande.
VARNING
Sätt aldrig in låstungan från passagerarens
säkerhetsbälte i bälteslåset på förarsidan.
Sätt alltid in låstungan från säkerhetsbältet
i bälteslåset på rätt sida. Skada aldrig säkerhetsbältena och sätt inte in några främmande föremål i bälteslåset. Säkerhetsbältena och bälteslåset fungerar då kanske inte
som avsett vid en kollision. Det finns risk för
allvarliga skador.
01 Säkerhet
Krockkuddar
Varningssymbol i
kombinationsinstrumentet
01
displayen. Om varningssymbolen är trasig,
tänds varningstriangeln och SRS airbag Serv.
erfordras eller SRS airbag Service snarast
visas i displayen. Volvo rekommenderar att du
snarast kontaktar en auktoriserad Volvoverkstad.
G018666
Krockkuddesystemet
Krockkuddesystemet, högerstyrd bil.
VARNING
Om varningssymbolen för krockkuddesystemet förblir tänd eller tänds under körning,
är det ett tecken på att krockkuddesystemet
inte har fullgod funktion. Symbolen indikerar
fel på bältessystemet, SIPS, IC-systemet
eller annat fel i systemet. Volvo
rekommenderar att du snarast kontaktar en
auktoriserad Volvoverkstad.
Tillsammans med varningssymbolen visas, i de
fall det krävs, ett meddelande i informations-
G018665
Varningssymbolen i kombinationsinstrumentet
tänds med fjärrnyckeln i nyckelläge II eller III.
Symbolen släcks efter ca 6 sekunder om
krockkuddesystemet är felfritt.
Krockkuddesystemet, vänsterstyrd bil.
Systemet består av krockkuddar och sensorer.
Vid en tillräckligt kraftig kollision reagerar sensorer och krockkudden/krockkuddarna blåses
upp, samtidigt som den blir varm. För att
dämpa islaget mot krockkudden töms den igen
när den pressas samman. I samband med
detta bildas en del rök i bilen, vilket är helt normalt. Hela förloppet, med uppblåsning och
tömning av kudden, sker på några tiondels
sekunder.
VARNING
Volvo rekommenderar att du kontaktar en
auktoriserad Volvoverkstad för reparation.
Felaktigt ingrepp i krockkuddesystemet kan
orsaka felaktig funktion och få allvarliga
personskador till följd.
``
21
01 Säkerhet
01
Krockkuddar
Krockkudde på passagerarsidan
OBS
Som ett komplement till säkerhetsbältet på
passagerarsidan är bilen utrustad med en
krockkudde. Den är monterad hopvikt i ett
utrymme ovanför handskfacket. Panelen är
märkt med AIRBAG.
Sensorerna reagerar olika beroende på
krockförlopp och om säkerhetsbältet på förarsidan respektive passagerarsidan i framsätet används eller inte.
Olyckssituationer kan därför uppstå då
endast en (eller ingen) av krockkuddarna
aktiveras. Krockkuddesystemet känner av
det kollisionsvåld som fordonet utsätts för
och anpassas efter detta så att en eller flera
krockkuddar utlöses.
Även krockkuddarnas kapacitet anpassas
efter det kollisionsvåld fordonet utsätts för.
VARNING
Placering av krockkudde på passagerarsidan i
högerstyrd bil.
Krockkudde på förarsidan
Som ett komplement till säkerhetsbältet på förarsidan är bilen utrustad med en krockkudde.
Den är monterad hopvikt i rattens centrum.
Ratten är märkt med AIRBAG.
VARNING
Säkerhetsbältet och krockkudden samverkar. Om bältet inte används eller används på
ett felaktigt sätt, kan detta påverka krockkuddens effekt vid en kollision.
Placering av krockkudde på passagerarsidan i vänsterstyrd bil.
22
För att inte skadas om krockkudden löses
ut, måste passageraren sitta så upprätt som
möjligt med fötterna på golvet och ryggen
mot ryggstödet. Säkerhetsbältet ska vara
fastspänt.
VARNING
Placera inga föremål framför eller ovanpå
instrumentpanelen där krockkudden för
passagerarplatsen är placerad.
01 Säkerhet
Krockkuddar
01
VARNING
Placera aldrig barn i barnstol eller på barnkudde i framsätet om krockkudden är aktiverad.
Låt aldrig någon person stå eller sitta framför passagerarstolen.
Personer som är kortare än 140 cm ska aldrig sitta på passagerarplatsen fram om
krockkudden är aktiverad.
Om ovanstående uppmaningar inte följs kan
det leda till livsfara.
23
01 Säkerhet
01
Aktivering/deaktivering av krockkudde*
Nyckelavstängning – PACOS*
Allmän information
Krockkudden på passagerarplats i framsätet
kan deaktiveras om bilen är utrustad med en
omkopplare, PACOS (Passenger Airbag Cut
Off Switch). För information om hur aktivering/
deaktivering sker, se under rubriken Aktivering/
deaktivering.
Nyckelavstängning/omkopplare
Omkopplaren för krockkudden på passagerarplatsen (PACOS) är placerad på gaveln av
instrumentpanelen på passagerarsidan och blir
åtkomlig när dörren öppnas (se under efterföljande rubrik Aktivering/deaktivering nedan).
Kontrollera att omkopplaren står i önskat läge.
Volvo rekommenderar att fjärrnyckelns nyckelblad används för att ändra läge.
För information om nyckelbladet, se
sidan 50.
VARNING
Om ovanstående uppmaningar inte följs kan
det leda till livsfara för bilens passagerare.
24
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
VARNING
Aktivering/deaktivering
Om bilen är utrustad med krockkudde på
passagerarplatsen fram, men saknar
omkopplare PACOS (Passenger Airbag Cut
Off Switch), är krockkudden alltid aktiverad.
VARNING
Placera aldrig barn i barnstol eller på barnkudde i framsätet om krockkudden är aktiverad och symbolen
i takkonsolen är
tänd. Om denna uppmaning inte följs kan
det leda till livsfara för barnet.
Omkopplarens placering.
VARNING
Låt ingen passagerare sitta på passagerarplatsen om meddelandet i takpanelen (se
sidan 25) indikerar att krockkudden är
deaktiverad, samtidigt som varningssymbolen för Airbag-systemet visas i kombinationsinstrumentet. Detta tyder på att allvarligt fel uppstått. Uppsök snarast en verkstad. Volvo rekommenderar att du kontaktar
en auktoriserad Volvoverkstad.
Krockkudden är aktiverad. Med omkopplaren i detta läge kan passagerare över
140 cm sitta på passagerarplatsen i framsätet, aldrig barn i barnstol eller på kudde.
Krockkudden är deaktiverad. Med
omkopplaren i detta läge kan barn i barnstol eller på kudde sitta på passagerarplatsen i framsätet, aldrig personer över
140 cm.
01 Säkerhet
Aktivering/deaktivering av krockkudde*
VARNING
Aktiverad krockkudde (passagerarplats):
Placera aldrig barn i barnstol eller på barnkudde på passagerarplatsen fram när
krockkudden är aktiverad. Detta gäller alla
personer som är kortare än 140 cm.
Ett textmeddelande och en symbol i takpanelen indikerar att krockkudden på passagerarplatsen fram är deaktiverad (se föregående
bild).
01
OBS
När fjärrnyckeln sätts i nyckelläge II eller III
visas varningssymbolen för krockkudden i
kombinationsinstrumentet under
ca 6 sekunder (se sidan 21).
Därefter tänds indikeringen i takkonsolen
som visar korrekt status för passageraplatsens krockkudde. För mer information om
fjärrnyckelns olika nyckellägen, se
sidan 78.
Deaktiverad krockkudde (passagerarplats):
Personer som är längre än 140 cm ska aldrig
sitta på passagerarplatsen när krockkudden
är deaktiverad.
G017800
Om ovanstående uppmaningar inte följs kan
det leda till livsfara.
Meddelanden
Indikering som visar att passagerarplatsens krockkudde är aktiverad.
En varningssymbol i takpanelen indikerar att
krockkudden på passagerarplatsen fram är
aktiverad (se föregående bild).
2
G017724
2
Indikering som visar att passagerarplatsens krockkudde är deaktiverad.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
25
01 Säkerhet
Sidokrockkudde (SIPS-bag)
G032949
VARNING
Vid en sidokollision fördelas en stor del av kollisionskraften av SIPS (Side Impact Protection
System) till balkar, stolpar, golv, tak och andra
delar av karossen. Sidokrockkuddarna, på
förar- och passagerarplats, skyddar bröstet
och höften och är en viktig del av SIPS.
SIPS-bag-systemet består av två huvuddelar,
sidokrockkudde och sensorer. Sidokrockkudden är placerad i framstolens ryggram.
•
Volvo rekommenderar att reparation
endast utförs av en auktoriserad Volvoverkstad. Felaktigt ingrepp i SIPS-bagsystemet kan orsaka felaktig funktion
och få allvarliga personskador som
följd.
•
Placera inga föremål i området mellan
stolens yttre sida och dörrpanelen eftersom detta område kan påverkas av
sidokrockkudden.
•
Volvo rekommenderar att endast överdragsklädslar som godkänts av Volvo
används. Andra klädslar kan hindra
sidokrockkuddarnas funktion.
•
Placering
G024377
Sidokrockkudde
Förarplats, vänsterstyrd bil.
Sidokrockkudden är ett komplement till
säkerhetsbältet. Använd alltid säkerhetsbältet.
Barnstol och sidokrockkudde
Barnstolens eller barnkuddens skyddsegenskaper påverkas inte negativt av sidokrockkudden.
Barnstol/barnkudde kan placeras i framsätet
såvida bilen inte är utrustad med aktiverad1
krockkudde på passagerarsidan.
G024378
01
Passagerarplats, vänsterstyrd bil.
SIPS-bag-systemet består av sidokrockkuddar och sensorer. Vid en tillräckligt kraftig kolli1
26
För information om aktivering/deaktivering av krockkudde, se sidan 24.
01 Säkerhet
Sidokrockkudde (SIPS-bag)
01
sion reagerar sensorer och sidokrockkudden
blåses upp. Krockkudden blåses upp mellan
den åkande och dörrpanelen och dämpar stöten för den åkande i kollisionsögonblicket. När
krockkudden pressas ihop under krocken
töms den. Sidokrockkudden blåses normalt
endast upp på krocksidan.
27
01 Säkerhet
01
Krockgardin (IC)
Egenskaper
VARNING
Häng eller fäst aldrig tyngre föremål i handtagen i taket. Kroken är endast avsedd för
lättare ytterplagg (inte för hårda föremål
som t.ex. paraplyer).
Skruva inte fast eller montera någonting i
bilens innertak, dörrstolpar eller sidopaneler. Den avsedda skyddseffekten kan då
utebli. Volvo rekommenderar att du endast
använder Volvos originaldelar som är godkända för placering inom dessa områden.
VARNING
Krockgardinen IC (Inflatable Curtain) är en del
av SIPS och krockkuddarna. Den är monterad
längs med innertakets båda sidor och skyddar
bilens åkande på ytterplatserna. Vid en tillräckligt kraftig kollision reagerar sensorer och
krockgardinen blåses upp. Krockgardinen hjälper till att skydda förarens och passagerarnas
huvuden från att slå emot bilens insida vid en
kollision.
Bilen får inte lastas högre än 50 mm under
ovankanten av dörrarnas fönster. Annars
kan skyddseffekten av krockgardinen som
finns dold innanför bilens innertak utebli.
VARNING
Krockgardinen är ett komplement till säkerhetsbältet.
Använd alltid säkerhetsbältet.
28
01 Säkerhet
WHIPS
Skydd mot pisksnärtsskador – WHIPS
WHIPS-systemet (Whiplash Protection
System) består av ett energiupptagande ryggstöd samt ett för systemet anpassat nackskydd i framsätena. Systemet aktiveras vid en
krock bakifrån där krockvinkel, hastighet och
det krockande fordonets egenskaper inverkar.
01
Rätt sittställning
För bästa möjliga skydd bör förare och passagerare i framsätet sitta mitt i sätet med så litet
avstånd som möjligt mellan nackskydd och
huvud.
Hindra inte WHIPS-systemets funktion
VARNING
WHIPS-systemet är ett komplement till
säkerhetsbältet. Använd alltid säkerhetsbältet.
Stolens egenskaper
När WHIPS-systemet aktiveras fälls framstolarnas ryggstöd bakåt så att sittställningen för
föraren och passageraren i framsätet förändras. På detta sätt minskas risken för pisksnärtsskador, s.k. whiplash-skador.
VARNING
Gör aldrig några ändringar eller reparationer
av stolen eller WHIPS-systemet själv. Volvo
rekommenderar att du kontaktar en
auktoriserad Volvoverkstad.
WHIPS-systemet och barnstol/
barnkudde
Placera inga föremål på golvet bakom förar-/passagerarstol som kan hindra WHIPS-systemets
funktion.
VARNING
Placera inte boxliknande last så att denna
kläms fast mellan baksätets sittdyna och
framstolens ryggstöd. Tänk på att inte
hindra WHIPS-systemets funktion.
Barnstolens eller barnkuddens skyddsegenskaper påverkas inte negativt av WHIPS-systemet.
``
29
01 Säkerhet
01
WHIPS
VARNING
Om stolen har utsatts för en kraftig belastning, t.ex. i samband med en kollision bakifrån, ska WHIPS-systemet kontrolleras.
Volvo rekommenderar att det kontrolleras
av en auktoriserad Volvoverkstad.
Delar av WHIPS-systemets skyddsegenskaper kan ha gått förlorade även om stolen
verkar vara oskadd.
Placera inga föremål i baksätet som kan hindra
WHIPS-systemets funktion.
VARNING
Om ett ryggstöd i baksätet är nedfällt måste
motsvarande framstol flyttas framåt så att
den inte har kontakt med det nedfällda ryggstödet.
30
Volvo rekommenderar att du kontaktar en
auktoriserad Volvoverkstad för kontroll av
systemet även efter lindrigare påkörningsolyckor bakifrån.
01 Säkerhet
När löser systemen ut
När löser systemen ut
System
Aktiveras
Bältesförsträckare
framsäte
Vid frontal- och/eller
sido- och/eller bakkollision samt
rundslagning
Bältesförsträckare
baksäte
Vid frontalkollision
och rundslagning
Krockkuddar SRS
Vid frontalkollisionA
Sidokrockkuddar
SIPS
Vid sidokollision
Krockgardin IC
Vid sidokollision,
rundslagning och
frontalkollision om
bilen inte träffas
absolut rakt framifrån
Pisksnärtskydd
WHIPS
Vid påkörning bakifrån
• Bärga bilen. Volvo rekommenderar att du
bärgar den till en auktoriserad Volvoverkstad. Kör inte med utlösta krockkuddar.
• Volvo rekommenderar att du låter en
auktoriserad Volvoverkstad sköta byte av
komponenter i bilens säkerhetssystem.
• Kontakta alltid läkare.
OBS
Aktivering av SRS-, SIPS-, IC- och bältessystemet sker endast en gång vid en kollision.
01
VARNING
Kör aldrig med utlösta krockkuddar. Det kan
försvåra styrningen av bilen. Även andra
säkerhetssystem kan vara skadade. Den
rök och det damm som bildas vid utlösning
av kuddarna kan vid intensiv exponering
förorsaka hud- och ögonirritation/skada.
Vid besvär tvätta med kallt vatten. Det
snabba utlösningsförloppet kan också, i
kombination med kuddens material, ge friktions- och brännskador på huden.
VARNING
A
Airbag-systemets styrenhet är placerad i
mittkonsolen. Om mittkonsolen blivit dränkt
med vatten eller annan vätska, lossa batterikablarna. Försök inte starta bilen eftersom
krockkuddarna kan utlösas. Bärga bilen.
Volvo rekommenderar att du bärgar den till
en auktoriserad Volvoverkstad.
Bilen kan bli kraftigt deformerad i en kollision utan att krockkuddarna löser ut. Ett antal faktorer såsom kollisionsföremålets styvhet och vikt, bilens hastighet, kollisionsvinkeln
m.m. påverkar hur bilens olika säkerhetssystem ska aktiveras.
Om krockkuddarna har löst ut rekommenderas
följande:
31
01 Säkerhet
01
Säkerhetsläge
Hantering efter kollision
är på ska du trycka på startknappen. Stäng
sedan dörren och sätt tillbaka fjärrnyckeln.
Bilens elektronik försöker nu återställa sig till
normal status. Försök därefter starta bilen.
Om meddelandet Säkerhetsläge Se
handbok fortfarande visas i displayen ska
bilen inte köras eller bogseras, utan måste då
bärgas. Dolda skador kan under färd göra bilen
omöjlig att manövrera, även om bilen verkar
körbar.
Om bilen varit utsatt för en kollision, kan texten
Säkerhetsläge Se handbok visas i informationsdisplayen. Det betyder att bilens funktionalitet är nedsatt. Säkerhetsläge är ett skydd
som träder i kraft när kollisionen kan ha skadat
någon viktig funktion i bilen som t.ex. bränsleledningar, sensorer för något av skyddssystemen eller bromssystemet.
Startförsök
Undersök först att inget bränsle runnit från
bilen. Det får inte heller lukta bränsle.
Om allt verkar vara normalt och frånvaro av
bränsleläckage är kontrollerat kan startförsök
göras.
Ta ur fjärrnyckeln och öppna förardörren. Om
det nu visas ett meddelande om att tändningen
32
Förflyttning
Om Normal mode visas efter att
Säkerhetsläge Se handbok återställts, kan
bilen försiktigt flyttas ur sitt trafikfarliga läge.
Flytta inte bilen längre än nödvändigt.
VARNING
Försök aldrig själv reparera bilen eller återställa elektroniken efter att den varit i säkerhetsläge. Det kan resultera i personskador
eller att bilen inte fungerar som normalt.
Volvo rekommenderar att du låter en
auktoriserad Volvoverkstad sköta kontrollen och återställandet av bilen till normal
status efter att Säkerhetsläge Se
handbok visats.
VARNING
Försök under inga omständigheter återstarta bilen om det luktar bränsle när meddelandet Säkerhetsläge Se handbok
visas. Lämna bilen snarast.
VARNING
Då bilen är försatt i säkerhetsläge får den
inte bogseras. Den ska bärgas från platsen.
Volvo rekommenderar att den bärgas till en
auktoriserad Volvoverkstad.
01 Säkerhet
Barnsäkerhet
Barn ska sitta bra och säkert
OBS
Volvo rekommenderar att barn åker i bakåtvänd barnstol så länge som möjligt, minst till
3–4 års ålder och därefter framåtvänd barnkudde/ barnstol upp till 10 års ålder.
Hur barnet placeras i bilen och vilken utrustning som ska användas väljs med hänsyn till
barnets vikt och storlek, för mer information se
sidan 35.
Vid frågor gällande montering av barnsäkerhetsprodukter, kontakta tillverkaren för tydligare anvisningar.
balkar under stolen. Vassa kanter kan skada
fästbanden.
Titta i barnstolens monteringsanvisning för rätt
montering.
Placering av barnstolar
Barnstolar
Det går bra att placera:
• en barnstol/barnkudde i passagerarstolen,
så länge det inte finns någon aktiverad1
krockkudde på passagerarsidan.
OBS
• en eller flera barnstolar/barnkuddar i bak-
Lagbestämmelser om hur barn får placeras
i bilen varierar från land till land. Ta reda på
vad som gäller.
sätet.
G020739
Barn, oavsett ålder och storlek, ska alltid sitta
korrekt fastspända i bilen. Låt aldrig barn sitta
i knät på en passagerare.
Volvo har barnsäkerhetsutrustning (barnstolar,
barnkuddar & fästanordningar) som är utvecklade för just din bil. Använder du Volvos barnsäkerhetsutrustning får du bästa förutsättningar för att ditt barn åker säkert i bilen men
också att barnsäkerhetsutrustningen passar
och är enkel att använda.
01
Placera alltid barnstolar/barnkuddar i baksätet
om krockkudden på passagerarplatsen är aktiverad. Barnet kan skadas allvarligt om krockkudden blåses upp om det sitter på passagerarplatsen.
Barnstol och krockkudde hör inte ihop.
OBS
Vid användande av barnsäkerhetsprodukter
är det viktigt att läsa den monteringsanvisning som medföljer.
Sätt inte fast barnstolens fästband i stolens
längdjusteringsstång, fjädrar eller skenor och
1
För information om aktiverad/deaktiverad krockkudde, se sidan 24.
``
33
01 Säkerhet
01
Barnsäkerhet
VARNING
Placera aldrig barn i barnstol eller på barnkudde i framsätet om krockkudden (SRS) är
aktiverad.
Personer som är kortare än 140 cm ska aldrig sitta på passagerarplatsen fram om
krockkudden (SRS) är aktiverad.
Om ovanstående uppmaningar inte följs kan
det leda till livsfara.
34
VARNING
Dekal krockkudde
Barnkuddar/barnstolar med stålbyglar eller
annan konstruktion som kan ligga mot bälteslåsets öppningsknapp ska inte
användas, eftersom de oavsiktligt kan
orsaka öppning av bälteslåset.
Låt inte barnstolens ovandel ligga mot vindrutan.
Dekal placerad på instrumentpanelens gavel på
passagerarsidan, se bild på sidan 24.
01 Säkerhet
Barnsäkerhet
01
Rekommenderade barnskydd2
Vikt
Framsäte (med deaktiverad
krockkudde)
Baksäte ytterplats
Grupp 0
Volvo babystol (Volvo Infant Seat) –
bakåtvänt barnskydd som fästs med
ISOFIX fästsystem. Denna montering
kräver en ISOFIX-konsol* för korrekt
montering.
Volvo babystol (Volvo Infant Seat) –
bakåtvänt barnskydd som fästs med
ISOFIX fästsystem.
max 10 kg
Grupp 0+
max 13 kg
Typgodkännande: E5 04301146
Baksäte mittplats
Typgodkännande: E5 04301146
(L)
(L)
2
Volvo babystol (Volvo Infant Seat) –
bakåtvänt barnskydd som fästs med
bilens säkerhetsbälte.
Volvo babystol (Volvo Infant Seat) –
bakåtvänt barnskydd som fästs med
bilens säkerhetsbälte.
Volvo babystol (Volvo Infant Seat) –
bakåtvänt barnskydd som fästs med
bilens säkerhetsbälte.
Typgodkännande: E1 04301146
Typgodkännande: E1 04301146
Typgodkännande: E1 04301146
(U)
(U)
(U)
Barnstolar som är universellt godkända.
Barnstolar som är universellt godkända.
Barnstolar som är universellt godkända.
(U)
(U)
(U)
Beträffande andra barnskydd ska din bil finnas i tillverkarens bifogade fordonslista eller vara universellt godkänt enligt lagkravet ECE R44.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
35
01 Säkerhet
01
Barnsäkerhet
Vikt
Framsäte (med deaktiverad
krockkudde)
Baksäte ytterplats
Grupp 1
Volvo bakåtvänd/vändbar barnstol
(Volvo Convertible Child Seat) – bakåtvänt barnskydd som fästs med bilens
säkerhetsbälte och fästband.
Volvo bakåtvänd/vändbar barnstol
(Volvo Convertible Child Seat) – bakåtvänt barnskydd som fästs med bilens
säkerhetsbälte och fästband.
Typgodkännande: E5 04192
Typgodkännande: E5 04192
(L)
(L)
Barnstolar som är universellt godkända.
Barnstolar som är universellt godkända.
Barnstolar som är universellt godkända.
(U)
(U)
(U)
Volvo bakåtvänd/vändbar barnstol
(Volvo Convertible Child Seat) – bakåtvänt barnskydd som fästs med bilens
säkerhetsbälte och fästband
Volvo bakåtvänd/vändbar barnstol
(Volvo Convertible Child Seat) – bakåtvänt barnskydd som fästs med bilens
säkerhetsbälte och fästband
Typgodkännande: E5 04192
Typgodkännande: E5 04192
(L)
(L)
Volvo bakåtvänd/vändbar barnstol
(Volvo Convertible Child Seat) – framåtvänt barnskydd som fästs med
bilens bälte.
Volvo bakåtvänd/vändbar barnstol
(Volvo Convertible Child Seat) – framåtvänt barnskydd som fästs med
bilens bälte.
Volvo bakåtvänd/vändbar barnstol
(Volvo Convertible Child Seat) – framåtvänt barnskydd som fästs med
bilens bälte.
Typgodkännande: E5 04191
Typgodkännande: E5 04191
Typgodkännande: E5 04191
(L)
(L)
(L)
9-18 kg
Grupp 2
15–25 kg
36
Baksäte mittplats
01 Säkerhet
Barnsäkerhet
Vikt
Framsäte (med deaktiverad
krockkudde)
Baksäte ytterplats
Baksäte mittplats
Grupp 2/3
Volvo bälteskudde med ryggstöd
(Volvo Booster Seat with backrest).
Volvo bälteskudde med ryggstöd
(Volvo Booster Seat with backrest).
Volvo bälteskudde med ryggstöd
(Volvo Booster Seat with backrest).
Typgodkännande: E1 04301169
Typgodkännande: E1 04301169
Typgodkännande: E1 04301169
(UF)
(UF)
(UF)
Barnkudde med och utan rygg
(Booster Cushion with and without
backrest).
Barnkudde med och utan rygg
(Booster Cushion with and without
backrest).
Barnkudde med och utan rygg
(Booster Cushion with and without
backrest).
Typgodkännande: E5 03139
Typgodkännande: E5 03139
Typgodkännande: E5 03139
(UF)
(UF)
(UF)
15-36 kg
01
Integrerad bälteskudde (Integrated
Booster Cushion) – finns som fabriksmonterat tillval.
Typgodkännande: E5 04189
(B)
L: Lämplig för specifika barnskydd. Dessa barnskydd kan vara för en speciell bilmodell, begränsade eller semiuniversella kategorier.
U: Lämplig för universellt godkända barnskydd i denna viktklass.
UF: Lämpliga för framåtvänt universellt godkända barnskydd i denna viktklass.
B: Inbyggda barnskydd godkända för denna viktklass.
``
37
01 Säkerhet
01
Barnsäkerhet
Integrerade två-stegs bälteskuddar*
Bälteskuddarna är speciellt konstruerade för
att ge en bra säkerhet. I kombination med
säkerhetsbälte är de godkända för barn som
väger mellan 15 och 36 kg och är minst 95 cm
långa.
Uppfällning av två-stegs bälteskudde
Steg 1
Kontrollera innan färd att:
• den integrerade 2-stegs bälteskudden är
rätt inställd (se tabell nedan) och i låst läge
• säkerhetsbältet ligger i kontakt med barnets kropp och att det inte slackar eller är
vridet
• säkerhetsbältet inte ligger över barnets
Korrekt placering, bältet ska vara placerat inne på
axeln.
hals eller nedanför axeln (se föregående
bilder)
• höftdelen av säkerhetsbältet är lågt placerat över bäckenet, för att ge bästa skydd.
Vikt
Steg 1
Steg 2
22-36 kg
15-25 kg
Dra handtaget framåt och uppåt för att lösgöra bälteskudden.
Felaktig placering, nackskyddet ska vara justerat
lika högt som huvudet och bältet får inte ligga
nedanför axeln.
Pressa bälteskudden bakåt för att låsa.
38
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
01 Säkerhet
Barnsäkerhet
Steg 2
Lyft upp bälteskudden i framkant och
pressa den bakåt mot ryggstödet för att låsa.
01
går däremot inte att justera bälteskudden från
övre steget till nedre steget.
VARNING
Utgå från nedre steget. Tryck på knappen.
Volvo rekommenderar att reparation eller
byte endast utförs av auktoriserad Volvoverkstad. Gör inga ändringar eller tillägg till
bälteskudden. Om en integrerad bälteskudde varit utsatt för en kraftig belastning,
t.ex. i samband med en kollision, ska hela
bälteskudden bytas ut. Även om bälteskudden verkar vara oskadad kan en del av dess
skyddsegenskaper ha gått förlorade. Bälteskudden ska även bytas om den är
mycket sliten.
OBS
Dra handtaget framåt för att lösgöra kudden.
Det går inte att justera bälteskudden från
steg 2 till steg 1. Den måste först återställas
genom att fällas ned helt i sittdynan. Se
rubriken Nedfällning av två-stegs bälteskudde nedan.
Nedfällning av två-stegs bälteskudde
Nedfällning kan göras både från övre och
nedre steget till helt nedfällt läge i dynan. Det
``
39
01 Säkerhet
01
Barnsäkerhet
Tryck nedåt med handen mitt på kudden för
att låsa kudden.
ISOFIX fästsystem för barnskydd
VARNING
Om inte instruktionerna rörande två-stegs
bälteskudden följs kan det orsaka allvarliga
skador på barnet i händelse av olycka.
För barnskydd med ISOFIX fästsystem finns
därför en storleksklassificering för att hjälpa
användare att välja rätt barnsskydd (se följande
tabell).
Storleksklass
A
Full storlek, framåtvänt barnskydd
B
Reducerad storlek (alt. 1),
framåtvänt barnskydd
B1
Reducerad storlek (alt. 2),
framåtvänt barnskydd
C
Full storlek, bakåtvänt barnskydd
D
Reducerad storlek, bakåtvänt
barnskydd
E
Bakåtvänt babyskydd
F
Tvärställt babyskydd, vänster
G
Tvärställt babyskydd, höger
VIKTIGT
Kontrollera att inga lösa föremål (t.ex. leksaker) lämnats kvar i utrymmet under kudden innan nedfällning.
OBS
Vid fällning av ryggstöd bak måste bälteskudden först fällas ned.
Barnsäkerhetsspärr bakdörrar
Reglagen för manövrering av bakdörrarnas
fönsterhissar och bakdörrarnas öppningshandtag kan spärras för öppning inifrån. För
mer information, se sidan 62.
Fästpunkter för ISOFIX fästsystem finns dolda
bakom den nedre delen av baksätets ryggstöd,
i de yttre sittplatserna.
Fästpunkternas placering indikeras av symboler i ryggstödets klädsel (se föregående bild).
För att komma åt fästpunkterna, tryck ner sittplatsens sittdyna.
Följ alltid tillverkarens monteringsanvisningar
när ett barnskydd ska kopplas till ISOFIX-fästpunkterna.
Storleksklasser
Barnskydd är olika stora – bilar är olika stora.
Det gör att alla barnskydd inte passar på alla
platser i alla bilmodeller.
40
Beskrivning
01 Säkerhet
Barnsäkerhet
VARNING
OBS
Placera aldrig barnet på passagerarplatsen
om bilen är utrustad med en aktiverad
krockkudde.
01
OBS
Om ett ISOFIX barnskydd saknar storleksklassificering måste bilmodellen finnas med
på barnskyddets fordonslista.
Volvo rekommenderar att du kontaktar en
auktoriserad Volvoåterförsäljare för att få
rekommendation om vilka ISOFIX barnskydd Volvo rekommenderar.
Typer av ISOFIX barnskydd
Typ av barnskydd
Babyskydd tvärställt
Babyskydd bakåtvänt
Vikt
max 10 kg
max 10 kg
Storleksklass
Passagerarplatser för ISOFIX-montering av barnskydd
Framsäte
Baksäte ytterplats
F
X
X
G
X
X
E
X
OK
(IL)
Babyskydd bakåtvänt
max 13 kg
E
X
OK
(IL)
D
X
OK
(IL)
C
X
OK
(IL)
``
41
01 Säkerhet
Barnsäkerhet
01
Typ av barnskydd
Barnskydd bakåtvänt
Vikt
9–18 kg
Storleksklass
Passagerarplatser för ISOFIX-montering av barnskydd
Framsäte
Baksäte ytterplats
X
OK
D
(IL)
C
X
OK
(IL)
Barnskydd framåtvänd
9–18 kg
B
X
OKA
(IUF)
B1
X
OKA
(IUF)
A
X
OKA
(IUF)
X: ISOFIX-positionen är inte lämplig för ISOFIX barnskydd i denna viktklass och/eller storleksklass.
IL: Lämplig för specifika ISOFIX barnskydd. Dessa barnskydd kan vara för en speciell bilmodell, begränsade eller semiuniversella kategorier.
IUF: Lämplig för framåtvänt ISOFIX barnskydd som är universellt godkända i denna viktklass.
A
42
Volvo rekommenderar bakåtvänt barnskydd för denna grupp.
01 Säkerhet
Barnsäkerhet
Övre fästpunkter för barnstolar
01
OBS
I bilar med insynsskydd över lastutrymmet
måste detta tas bort innan barnskydd kan
monteras i fästpunkterna.
För detaljerad information om hur barnstolen
ska spännas fast i de övre fästpunkterna, se
stolstillverkarens anvisningar.
VARNING
Bilen är utrustad med övre fästpunkter för vissa
framåtvända barnstolar. Dessa fästpunkter är
placerade på baksidan av sätet.
Barnstolens fästband ska alltid dras genom
hålet i nackskyddsbenet innan de spänns
fast vid fästpunkten.
De övre fästpunkterna är huvudsakligen
avsedda att användas tillsammans med framåtvända barnstolar. Volvo rekommenderar att
små barn sitter i bakåtvända barnstolar så
långt upp i åldern som möjligt.
OBS
Fäll nackskydden för att underlätta montering av denna typ av barnskydd i bilar med
med fällbara nackskydd på ytterplatserna .
43
Fjärrnyckel/nyckelblad............................................................................
Sekretesslåsning*....................................................................................
Batteribyte fjärrnyckel/PCC*...................................................................
Keyless drive*..........................................................................................
Låsning/upplåsning.................................................................................
Barnsäkerhetsspärr.................................................................................
Larm*.......................................................................................................
44
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
46
51
53
54
57
62
63
LÅS OCH LARM
02 Lås och larm
Fjärrnyckel/nyckelblad
Allmänt
02
Bilen levereras med 2 stycken fjärrnycklar eller
PCC:er (Personal Car Communicator). De
används för att starta bilen samt för låsning och
upplåsning.
Fler fjärrnycklar kan efterbeställas – upp till
6 stycken till en och samma bil kan programmeras och användas.
PCC:n har utökad funktionalitet jämfört med
fjärrnyckeln. Fortsättningen av detta kapitel
beskriver funktioner som finns i både PCC:n
och fjärrnyckeln.
VARNING
Om det finns barn i bilen:
Tänk på att alltid bryta strömmen till fönsterhissar och taklucka genom att ta ur fjärrnyckeln om föraren lämnar bilen.
Förlust av fjärrnyckel
Vid förlust av en fjärrnyckel kan ny beställas
hos en verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas. De återstående fjärrnycklarna ska då tas med till verkstaden. I
stöldförebyggande syfte raderas den förlorade
fjärrnyckelns kod ur systemet.
Det aktuella antalet nycklar som finns registrerade för bilen kan kontrolleras i menysystemet
MY CAR under Information Antal nycklar.
För beskrivning av menysystemet, se
sidan 136.
Nyckelminne1 – yttre backspeglar och
förarstol
Inställningarna kopplas automatiskt till
respektive fjärrnyckel, se sidorna 80 och
97.
Funktionen kan aktiveras/deaktiveras i menysystemet MY CAR under Inställningar
Bilinställningar Bilnyckelminne.
46
Att välja funktion
Olika alternativ för indikering av låsning/upplåsning med ljus kan ställas in i bilens menysystem, se sidan 136.
Sök i menysystemet MY CAR upp
Inställningar Bilinställningar
Ljusinställningar och markera
Indikeringsljus låsning och/eller
Indikeringsljus upplåsning.
Låsindikator
För beskrivning av menysystemet, se
sidan 136.
För bilar med Keyless drive-system, se
sidan 54.
Indikering vid låsning/upplåsning
När bilen låses eller låses upp med fjärrnyckeln
indikerar bilens blinkers att låsningen/upplåsningen utförts korrekt.
• Låsning – en blinkning och backspeglarna
fälls2 in.
• Upplåsning – två blinkningar och backspeglarna fälls2 ut.
1
2
Vid låsning sker indikeringen endast om alla lås
har låst, efter att dörrarna stängts.
Endast i kombination med el-manövrerad förarstol och el-speglar.
Endast bilar med el-infällbara backspeglar.
Samma diod som larmindikatorn, se sidan 63.
En blinkande diod i vindrutan verifierar att bilen
är låst.
02 Lås och larm
Fjärrnyckel/nyckelblad
Även bilar som inte är utrustade med Larm
har denna indikator.
Meddelande
Innebörd
Nyckelfel Sätt in
nyckeln igen
Fel vid läsning av
fjärrnyckeln under
start – Ta ur nyckeln,
sätt in den igen och
gör ett nytt startförsök.
Bilnyckel ej hittad
Fel vid läsning av
PCC:n under start –
Gör ett nytt startförsök.
Elektronisk startspärr
Varje fjärrnyckel har en unik kod. Bilen kan
endast köras med rätt fjärrnyckel med korrekt
kod.
Följande felmeddelanden i kombinationsinstrumentets informationsdisplay är relaterade
till den elektroniska startspärren:
(Gäller enbart Keyless drive med
PCC.)
Om felet kvarstår:
Tryck in fjärrnyckeln
i startlåset och gör
ett nytt startförsök.
Startspärr Nytt
startförsök
Fel på startspärrsystemet under starten.
Om felet kvarstår
rekommenderas
kontakt med en
auktoriserad Volvoverkstad.
Funktioner
02
G021078
OBS
Fjärrnyckel, standardversion.
Låsning
Upplåsning
Trygghetsbelysning
Baklucka
Panikfunktion
För start av bilen, se sidan 106.
``
47
02 Lås och larm
Fjärrnyckel/nyckelblad
Ett långt tryck (minst 4 sekunder) öppnar alla
rutor samtidigt.
G021079
Funktionen kan ändras från att låsa upp alla
dörrarna samtidigt, till att med en knapptryckning först låsa upp enbart förardörren och efter
ytterligare en knapptryckning – inom 10 sekunder – låsa upp återstående dörrar.
Fjärrnyckel med PCC* – Personal Car
Communicator.
Information
Funktionsknappar
Låsning – Låser dörrarna och bakluckan
samtidigt som larmet aktiveras.
Ett långt tryck (minst 2 sekunder) stänger alla
rutor och taklucka* samtidigt.
VARNING
Om taklucka och rutor stängs med fjärrnyckeln, kontrollera att ingen får händerna i
kläm.
Upplåsning – Låser upp dörrarna och
bakluckan samtidigt som larmet deaktiveras.
48
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Funktionen kan ändras i menysystemet MY
CAR under Inställningar Bilinställningar
Låsinställningar för dörrar
Upplåsning med de båda alternativen Alla
dörrar och Ange aktuell PIN:. För beskrivning
av menysystemet, se sidan 136.
Fjärrnyckelns funktioner har en räckvidd på ca
20 m från bilen.
Om bilen inte verifierar en knapptryckning – gå
närmare och gör ett nytt försök.
OBS
Fjärrnyckelfunktionerna kan störas av omgivande radiovågor, byggnader, topografiska
förhållanden etc. Bilen kan alltid låsas/låsas
upp med nyckelbladet, se sidan 50.
Unika PCC-funktioner*
Trygghetsbelysning – Används för att
tända bilens belysning på avstånd. För mer
information, se sidan 89.
Baklucka – Låser upp och avlarmar enbart
bakluckan. För mer information, se
sidan 59.
Panikfunktion – Används för att i nödfall
söka omgivningens uppmärksamhet.
Om knappen hålls intryckt i minst 3 sekunder
eller trycks in 2 gånger inom 3 sekunder, aktiveras blinkers och signalhorn.
Funktionen kan stängas av med samma knapp
efter att den varit aktiverad i minst 5 sekunder.
I annat fall stängs den av efter 2 minuter och
45 sekunder.
G021080
02
Räckvidd
Fjärrnyckel med PCC* – Personal Car
Communicator.
Informationsknapp
Indikeringslampor
02 Lås och larm
Fjärrnyckel/nyckelblad
Med informationsknappen kan viss information
från bilen erhållas med hjälp av indikeringslamporna.
OBS
Informationsknappens funktion kan störas
av omgivande radiovågor, byggnader,
topografiska förhållanden etc.
Användning av informationsknappen
Tryck på informationsknappen
02
.
Utanför PCC:ns räckvidd
> Under ca 7 sekunder blinkar alla indikeringslamporna och ljuset vandrar runt
på PCC:n. Det indikerar att information
från bilen avläses.
Om någon av de andra knapparna
trycks in under denna tid avbryts avläsningen.
OBS
Om ingen indikeringslampa lyser vid
användning av informationsknappen vid
upprepade tillfällen och på olika platser
(samt efter 7 sekunder och efter att ljuset
vandrat runt på PCC:n), kontakta en verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad
rekommenderas.
Indikeringslamporna ger information enligt följande bild:
Befinner sig PCC:n för långt bort från bilen för
att information ska kunna avläsas visas den
senaste statusen bilen lämnades i, utan att ljuset vandrar runt på PCC:n.
Grönt ihållande ljus – Bilen är låst.
Gult ihållande ljus – Bilen är olåst.
Rött ihållande ljus – Larmet har löst ut
sedan bilen låstes.
Rött ljus blinkar omväxlande i de båda röda
indikeringslamporna – Larmet har löst ut
för mindre än 5 minuter sedan.
Räckvidd PCC
Om fler PCC:er används till bilen, är det enbart
den PCC som senast användes för låsning/
upplåsning som visar korrekt status.
OBS
Om ingen indikeringslampa lyser vid
användning av informationsknappen inom
räckvidden, kan det bero på att den sista
kommunikationen mellan PCC:n och bilen
störts av omgivande radiovågor, byggnader, topografiska förhållanden etc.
PCC:ns räckvid för låsning, upplåsning och
baklucka är ca 20 m från bilen – övriga funktioner upp till ca 100 m.
Om bilen inte verifierar en knapptryckning – gå
närmare och gör ett nytt försök.
``
49
02 Lås och larm
Fjärrnyckel/nyckelblad
Löstagbart nyckelblad
02
Upplåsning dörr med nyckelblad
Losstagning nyckelblad
Om centrallåset inte kan aktiveras med fjärrnyckeln – t.ex. om batterierna är slut – kan
vänster framdörr öppnas på följande sätt:
En fjärrnyckel innehåller ett löstagbart nyckelblad av metall med vilket några funktioner kan
aktiveras och vissa moment utföras.
1. Lås upp vänster framdörr med nyckelbladet i dörrhandtagets låscylinder.
Nyckelbladens unika kod finns hos auktoriserade Volvoverkstäder, vilka rekommenderas
vid beställning av nya nyckelblad.
Se även bild och mer information på sidan
se sidan 55.
Nyckelbladets funktioner
G021082
Med fjärrnyckelns löstagbara nyckelblad kan:
• vänster framdörr öppnas manuellt om
centrallåset inte kan aktiveras med fjärrnyckeln, se sidan 55.
• bakdörrarnas mekaniska barnsäkerhetsspärr aktiveras/deaktiveras, se sidan 62.
• höger framdörr och bakdörrarna låsas
manuellt vid t.ex. strömbortfall, se
sidan 57.
• åtkomst till handskfack och lastutrymme
(sekretesslåsning*) spärras, se sidan 51.
•
50
krockkudde för passagerare fram
(PACOS)* aktiveras/deaktiveras, se
sidan 24.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
OBS
När dörren låsts upp med nyckelbladet och
öppnas, utlöses larmet.
Dra den fjäderbelastade spärren åt sidan.
Dra samtidigt ut nyckelbladet rakt bakåt.
Fastsättning nyckelblad
Sätt försiktigt tillbaka nyckelbladet på dess
plats i fjärrnyckeln.
1. Håll fjärrnyckeln med springan uppåt och
släpp ner nyckelbladet i springan.
2. Tryck lätt på nyckelbladet. Ett klickljud
hörs när nyckelbladet låses fast.
2. Stäng av larmet genom att sätta fjärrnyckeln i startlåset.
För bil med Keyless-system, se sidan 55.
02 Lås och larm
Sekretesslåsning*
Allmänt om sekretesslåsning
bakluckans lås är bortkopplat från centrallåset
– bakluckan kan inte öppnas med vare sig
centrallåsets knapp i framdörrarna eller fjärrnyckeln.
Aktivera/deaktivera
02
Det innebär att fjärrnyckeln utan nyckelblad
endast kan användas för att aktivera/deaktivera larmet, öppna dörrarna och att köra bilen.
G017869
Fjärrnyckeln utan nyckelblad kan sedan överlämnas till service- eller hotellpersonal – det
lösa nyckelbladet behålls av bilägaren.
Låspunkter för fjärrnyckel med nyckelblad.
OBS
Glöm ej dra ut insynsskyddet över lastutrymmet innan bakluckan stängs, se
sidan 271.
Aktivering av sekretesslås.
För att aktivera sekretesslåsningen:
Skjut in nyckelbladet i handskfackets
låscylinder.
Vrid nyckelbladet 180 grader medurs.
Nyckelhålet är vertikalt i sekretesslåst läge.
G017870
Dra ut nyckelbladet. Samtidigt visar
informationsdisplayen ett meddelande.
Låspunkter för fjärrnyckel utan nyckelblad och
aktiverad sekretesslåsning.
Funktionen Sekretesslåsning är tänkt att
användas när bilen lämnas till service, hotell
eller liknande. Handskfacket är då låst och
Därefter är handskfacket låst och bakluckan
kan inte längre låsas upp med fjärrnyckeln eller
centrallåsknappen.
OBS
Sätt inte tillbaka nyckelbladet på fjärrnyckeln utan förvara det på en säker plats.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
51
02 Lås och larm
Sekretesslåsning*
• Deaktivering sker i omvänd ordning.
02
52
För information om låsning av enbart handskfacket, se sidan 59.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
02 Lås och larm
Batteribyte fjärrnyckel/PCC*
Byte av batteri
Batteribyte
Studera noga hur batteriet/batterierna
sitter fast på lockets insida, med avseende
på deras (+)- och (–)-sida.
Batterierna bör bytas om:
• informationssymbolen tänds och displayen visar Svagt batteri i
fjärrkontrollen. Var god byt batterier.
Fjärrnyckel (1 batteri)
och/eller
1. Bänd försiktigt loss batteriet.
• låsen vid upprepade tillfällen inte reagerar
2. Sätt i ett nytt med (+)-sidan nedåt.
på signal från fjärrnyckeln inom 20 m från
bilen.
02
PCC* (2 batterier)
Öppning
Dra den fjäderbelastade spärren åt
sidan.
Dra samtidigt ut nyckelbladet rakt
bakåt.
Stick in en 3 mm spårskruvmejsel i hålet
bakom den fjäderbelastade spärren och
bänd försiktigt upp fjärrnyckeln.
OBS
Vänd fjärrnyckeln med knapparna uppåt, för
att undvika att batterierna faller ut när den
öppnas.
VIKTIGT
Undvik att vidröra nya batterier och deras
kontaktytor med fingrarna, eftersom det kan
försämra deras funktion.
1. Bänd försiktigt loss batterierna.
2. Sätt först i ett nytt med (+)-sidan uppåt.
3. Lägg den vita plastfliken emellan och sätt
sist i ytterligare ett nytt batteri med (+)sidan nedåt.
Batterityp
Använd batteri med beteckning CR2430, 3 V –
ett i fjärrnyckeln och två i PCC:n.
Hopsättning
1. Tryck ihop fjärrnyckeln.
2. Håll fjärrnyckeln med springan uppåt och
släpp ner nyckelbladet i springan.
3. Tryck lätt på nyckelbladet. Ett klickljud
hörs när nyckelbladet låses fast.
VIKTIGT
Se till att uttjänta batterier blir omhändertagna på ett sätt som skonar miljön.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
53
02 Lås och larm
Keyless drive*
02
Nyckellöst lås- och startsystem
(endast PCC1)
Allmänt
eller låsa upp en dörr måste bära PCC:n med
sig. Det går inte att låsa eller låsa upp en dörr
om PCC:n befinner sig på bilens motsatta sida.
De röda ringarna i föregående bild illustrerar
det område som täcks in av systemets antenner.
Om alla PCC:er avlägsnas från bilen då motorn
går eller nyckelläge II är aktivt (se sidan 78)
och om alla dörrar stängs, visar informationsdisplayen ett varningsmeddelande samtidigt
som en ljudpåminnelse hörs.
När PCC:n återförts till bilen slocknar varningsmeddelandet och ljudpåminnelsen upphör
efter att:
Med Keyless drive-funktionen som finns i
PCC:n kan bilen låsas upp, köras och låsas
utan nyckel. Det räcker att ha PCC:n med sig.
Systemet gör det bekvämare att öppna bilen,
t.ex. när händerna är upptagna.
Båda bilens PCC:er har Keyless-funktion. Det
går att beställa fler PCC:er, se sidan 46.
PCC:ns räckvidd
För att en dörr eller bakluckan ska kunna öppnas måste en PCC finnas inom maximalt ca
1,5 m avstånd från bilens dörrhandtag eller
baklucka. Det innebär att den som ska låsa
1
54
Personal Car Communicator, se sidan 48.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
VIKTIGT
Lämna aldrig en PCC kvar i bilen.
Störningar i PCC:ns funktion
Keyless-funktionen kan störas av elektromagnetiska fält och avskärmning. Placera därför
inte PCC:n nära mobiltelefon eller metallföremål.
Om störningar ändå uppstår, använd PCC:n
och nyckelbladet som en fjärrnyckel, se
sidan 47.
Låsning
• en dörr har öppnats och stängts
• PCC:n har satts in i startlåset
• READ-knappen har tryckts in.
Säker hantering av PCC
Om en PCC med keyless-funktion glömts kvar
i bilen deaktiveras den tillfälligt när bilen låses.
Ingen obehörig kan då öppna dörrarna.
Om någon däremot bryter sig in bilen, öppnar
dörren och hittar PCC:n, aktiveras den igen.
Hantera därför alla PCC:er med stor varsamhet.
Bilar med Keyless-system har ett tryckkänsligt
område på dörrarnas ytterhandtag samt en gummerad knapp bredvid bakluckans gummerade
tryckplatta.
02 Lås och larm
Keyless drive*
Lås dörrarna och bakluckan med ett långt tryck
på någon av dörrhandtagens tryckkänsliga
område eller tryck på bakluckans mindre av de
båda gummerade knapparna – låsindikatorn i
vindrutan bekräftar att låsningen är utförd
genom att börja blinka, se sidan 46.
Upplåsning med nyckelblad
3. Sätt tillbaka plastkåpan efter upplåsningen.
När förardörren låses upp med nyckelbladet
och öppnas, utlöses larmet. Det stängs av
genom att sätta PCC:n i startlåset, se
sidan 63.
OBS
Upplåsning
Upplåsning sker när en hand fattar ett dörrhandtag eller bakluckans gummerade tryckplatta påverkas – öppna dörr eller baklucka
som normalt.
OBS
Dörrhandtagen registrerar normalt en hand
som fattar tag om handtaget men med
tjocka handskar eller efter en mycket snabb
handrörelse kan det krävas ett andra försök
eller att handsken tas av.
02
OBS
Alla dörrar och bakluckan måste vara stängda
innan bilen kan låsas – i annat fall låses inte
bilen.
På bil med automatisk växellåda måste växelväljaren ställas i P-läge – i annat fall kan
bilen varken låsas eller larmas.
2. Stick sedan in nyckelbladet i låscylindern
och lås upp dörren.
Hål för nyckelbladet – för att lossa kåpan.
Nyckelminne2 – förarstol och yttre
backspeglar
Om centrallåset inte kan aktiveras med PCC:n,
t.ex. om batterierna är slut, kan vänster framdörr öppnas med PCC:ns löstagbara nyckelblad (se sidan 50).
Minnesfunktion i PCC
För att komma åt låscylindern måste dörrhandtagets plastkåpa tas loss – även det görs med
nyckelbladet:
Efter att förardörren öppnats av person-A med
PCC-A men person-B med PCC-B ska köra,
kan inställningarna ändras på tre sätt:
1. Tryck nyckelbladet ca 1 cm rakt upp i hålet
på dörrhandtagets/kåpans undersida –
bänd inte.
> Plastkåpan lossar automatiskt av
momentet när bladet trycks rakt upp
och in i öppningen.
• Stående vid förardörren eller sittande
Om flera personer med var sin PCC närmar sig
bilen, görs inställningarna för stol och backspeglar efter den som öppnar förardörren.
bakom ratten trycker person-B på sin
PCC:s knapp för upplåsning, se sidan 47.
• Välj ett av tre möjliga minnen för stolinställning med stolknapp 1–3, se sidan 80.
• Justera stol och speglar manuellt, se
sidan 80 och 97.
2
Endast i kombination med el-manövrerad förarstol och el-speglar.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
55
02 Lås och larm
Keyless drive*
Låsinställningar
02
Keyless-funktionen kan anpassas genom att i
menysystemet MY CAR ange vilka dörrar som
ska låsas upp, under Bilinställningar
Låsinställningar för dörrar Nyckelfri
upplåsning – välj där mellan Alla dörrar, Valfri
dörr, Dörrar samma sida och Framdörrar.
För beskrivning av menysystemet, se
sidan 136.
Antennplacering
Keyless-systemet har ett antal inbyggda
antenner utplacerade i bilen:
Stötfångare bak, mitten
Dörrhandtag, vänster bak
56
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Tak, mitten ovanför baksäte
Lastutrymme, mitten längst in under golv
Dörrhandtag, höger bak
Mittkonsol, under bakre del
Mittkonsol, under främre del.
VARNING
Personer med inopererad pacemaker bör
inte komma närmare Keyless-systemets
antenner än 22 cm med pacemakern. Detta
för att omöjliggöra störningar mellan pacemakern och Keyless-systemet.
02 Lås och larm
Låsning/upplåsning
Från utsidan
Fjärrnyckeln kan låsa/låsa upp samtliga dörrar
och bakluckan samtidigt. Olika sekvenser för
upplåsning kan väljas, se "Upplåsning med
fjärrnyckeln" sidan 48.
För att låssekvensen ska kunna aktiveras
måste förardörren vara stängd – om någon av
de övriga dörrarna eller bakluckan är öppen,
låses den/dessa och larmet aktiveras först när
den/de stängs. Med Keyless*-system måste
samtliga dörrar och baklucka vara stängda.
OBS
Var medveten om risken att låsa in fjärrnyckeln i bilen.
Skulle låsning/upplåsning med fjärrnyckeln
inte fungera kan dess batteri vara förbrukat –
lås eller lås då upp vänster framdörr med det
löstagbara nyckelbladet, se sidan 50.
OBS
Tänk på att larmet löser ut när dörren öppnas efter att ha låsts upp med nyckelbladet
– larmet stängs av då fjärrnyckeln trycks in
i startlåset.
VARNING
Var uppmärksam på risken för att bli inlåst i
bilen då den låses utifrån med fjärrnyckeln –
det går därefter inte att öppna några dörrar
inifrån med dörreglagen. Läs mer om det i
avsnitt "Blockerat låsläge" längre fram.
02
Automatisk återlåsning
Om ingen av dörrarna eller bakluckan öppnats
inom 2 minuter efter upplåsning, låses alla lås
igen automatiskt. Denna funktion minskar risken att bilen oavsiktligt lämnas olåst. (För bilar
med Larm, se sidan 63.)
Manuell låsning av dörr. Ej att förväxlas med
Barnsäkerhetsspärren, se sidan 62.
Manuell låsning
Använd fjärrnyckelns löstagbara nyckelblad för att vrida vredet, se sidan 50.
I vissa situationer måste bilen kunna låsas
manuellt, t.ex. vid strömbortfall.
Dörren är spärrad mot öppning utifrån.
Vänster framdörr kan låsas med dess låscylinder och fjärrnyckelns löstagbara nyckelblad, se
sidan 55.
Övriga dörrar saknar låscylindrar och har istället låsvred på respektive dörrs gavel som
måste vridas om – därefter är de mekaniskt
låsta/spärrade mot öppning utifrån. Dörrarna
kan fortfarande öppnas inifrån.
Dörren kan öppnas både ut- och inifrån.
OBS
•
En dörrs vridreglage låser enbart aktuell
dörr – inte alla dörrar samtidigt.
•
En manuellt låst bakdörr med aktiverad
manuell Barnsäkerhetsspärr kan inte
öppnas från vare sig utsida eller insida,
se sidan 62. En bakdörr låst på det
viset kan bara låsas upp med fjärrnyckel
eller centralåsknapp.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
57
02 Lås och larm
Låsning/upplåsning
• Dra i öppningshandtaget och öppna dör-
Från insidan
02
Låsknapp* bakdörrar
ren – dörren låses upp och öppnas i ett
moment.
Centrallås
Lampa i låsknapp
Centrallås finns i två varianter – lampan i förardörrens centrallåsknapp har olika betydelse
beroende av variant.
Med centrallåsknapp i enbart förardörr, övriga
dörrar saknar knapp:
• Tänd lampa betyder att alla dörrar är låsta.
Med centrallåsknapp i båda framdörrar och
elektrisk låsknapp i vardera bakdörr:
• Tänd lampa betyder att enbart aktuell dörr
Centrallås.
Med förardörrens och passagerardörrens*
knapp för centrallåsning kan samtliga dörrar
och baklucka låsas eller låsas upp samtidigt.
• Tryck in knappens ena sida
– den andra sidan
för att låsa
låser upp.
Upplåsning
Från insidan kan en dörr låsas upp på två olika
sätt:
• Tryck på centrallåsknappen
.
Ett långt tryck (minst 4 sekunder) öppnar även
alla sidorutor* samtidigt.
är låst. När samtliga knappar lyser är alla
dörrar låsta.
Bakdörrarnas låsknapp låser enbart respektive
bakdörr.
För att låsa upp dörren:
Låsning
• Tryck på centrallåsknappen
Knappens lampa lyser när dörren är låst.
– alla
stängda dörrar låses.
Ett långt tryck (minst 2 sekunder) stänger även
alla sidorutor och taklucka* samtidigt.
• Dra i öppningshandtaget – dörren är upplåst och öppnad.
Genomvädringsfunktion
Ett långt tryck på centrallåsknappen
(minst
4 sekunder) öppnar alla rutor samtidigt – för att
t.ex. snabbt vädra ur kupén vid varmt väder.
Automatisk låsning
Då bilen börjar rulla låses dörrar och baklucka
automatiskt.
Funktionen kan aktiveras/deaktiveras i menysystemet MY CAR under Inställningar
58
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
02 Lås och larm
Låsning/upplåsning
Bilinställningar Låsinställningar för
dörrar Automatisk låsning. För beskrivning av menysystemet, se sidan 136.
För information om sekretesslåsning, se
sidan 51.
VIKTIGT
•
Minimal kraft behövs för att frigöra bakluckans lås – Tryck bara lätt på den
gummerade plattan.
•
Lägg ej lyftkraften på gummiplattan vid
öppning av bakluckan – lyft i handtaget.
För stor kraft kan skada gummiplattans
elektriska kontakt.
Baklucka
Handskfack
Manuell öppning
02
Upplåsning med fjärrnyckel
Handskfacket kan endast låsas/låsas upp med
fjärrnyckelns löstagbara nyckelblad. För information om nyckelblad, se sidan 50.
Gummiplatta med elektrisk kontakt.
För att låsa handskfacket:
1. Tryck lätt på den breda av de två gummerade tryckplattorna under ytterhandtaget –
låset frikopplas.
Skjut in nyckelbladet i handskfackets
låscylinder.
Vrid nyckelbladet 90 grader medurs.
Nyckelhålet är horisontellt i låst läge.
Dra ut nyckelbladet.
• Upplåsning sker i omvänd ordning.
Bakluckan hålls stängd av ett elektriskt lås. För
att öppna:
2. Lyft i ytterhandtaget för att öppna luckan
helt.
Med fjärrnyckelns
-knapp kan bakluckan
ensam avlarmas* och låsas upp.
Låsindikatorn på instrumentpanelen slutar
blinka för att visa att inte hela bilen är låst och
larmets* nivå- och rörelsesensorer samt sensorerna för öppning av bakluckan kopplas
bort.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
59
02 Lås och larm
Låsning/upplåsning
Dörrarna förblir låsta och larmade.
02
• Bakluckan låses upp men förblir stängd –
tryck lätt på den gummerade tryckplattan
under ytterhandtaget och lyft luckan.
Öppnas inte luckan inom 2 minuter låses den
igen och larmet återaktiveras.
Upplåsning från bilens insida
> Låsindikatorn på instrumentpanelen
börjar blinka vilket innebär att bilen är
låst och larmet* har aktiverats.
Tillfällig deaktivering
Blockerat låsläge*1
Blockerat låsläge innebär att alla öppningshandtag mekaniskt frikopplas, vilket omöjliggör dörröppning från insidan.
Blockerat låsläge aktiveras med fjärrnyckeln
och inträder med ca 10 sekunders fördröjning
efter att dörrarna har låsts.
OBS
Om en dörr öppnas inom fördröjningstiden
avbryts sekvensen och larmet deaktiveras.
Bilen kan endast låsas upp med fjärrnyckeln
vid Blockerat låsläge. Förardörren kan även
låsas upp med det löstagbara nyckelbladet.
För att låsa upp bakluckan:
Tryck på belysningspanelens knapp (1).
> Luckan låses upp och kan öppnas inom
2 minuter (om bilen är låst inifrån).
Låsning med fjärrnyckel
1
60
Tryck på fjärrnyckelns knapp för låsning
, se sidan 47.
Endast i kombination med Larm.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
VARNING
Lämna inte kvar någon i bilen utan att först
deaktivera funktionen Blockerat låsläge för
att inte riskera att någon blir inlåst.
Aktiva menyval indikeras med ett kryss.
MY CAR
OK MENU
TUNE vridreglage
EXIT
Om någon vill stanna kvar i bilen och dörrarna
måste låsas från utsidan, kan funktionen
Blockerat låsläge tillfälligt stängas av. Det görs
på följande sätt:
1. Gå in i menysystemet MY CAR under
Inställningar Bilinställningar
Reducerad larmnivå (för utförlig beskrivning av menysystemet, se sidan 136).
02 Lås och larm
Låsning/upplåsning
2. Välj Aktivera en gång.
> Instrumentpanelens display visar meddelandet Nedsatt skydd Se handbok
och Blockerat låsläge stängs av när
bilen låses.
OBS
•
Tänk på att larmet aktiveras när bilen
låses.
•
Om någon av dörrarna öppnas inifrån,
utlöses larmet.
02
eller
Välj Fråga vid urstigning.
> Varje gång motorn stängs av visar mittkonsolens skärm meddelandet
Aktivera reducerad larmnivå till
nästa gång motorn startar? åtföljt av
alternativen Bekräfta med OK och
Ångra med EXIT.
Om Blockerat låsläge ska stängas av
Tryck OK/MENU och lås bilen. (Observera
att Larmets Rörelse- och lutningssensorer* stängs av samtidigt, se sidan 63.)
> Nästa gång motorn startas, nollställs
systemet och instrumentpanelens display visar meddelandet Fullt skydd
och därmed är Blockerat låsläge samt
larmets Rörelse- och lutningssensorer
åter inkopplade.
Om låssystemet inte ska förändras
Tryck EXIT och lås bilen.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
61
02 Lås och larm
Barnsäkerhetsspärr
Manuell spärr av dörrar bak
02
Barnsäkerhetsspärren förhindrar att barn öppnar en bakdörr inifrån.
VARNING
Varje bakdörr har två vridreglage – förväxla
inte Barnsäkerhetsspärren med det mekaniska dörrlåset.
OBS
Manuell Barnsäkerhetsspärr. Ej att förväxlas med
Manuellt dörrlås, se sidan 57.
•
En dörrs vridreglage spärrar enbart
aktuell dörr – inte båda bakdörrar samtidigt.
•
Det finns ingen manuell spärr på bilar
utrustade med elektrisk Barnsäkerhetsspärr.
Elektrisk spärr dörrar* och fönster bak
2. Tryck på knappen i förardörrens reglagepanel.
> Informationsdisplayen visar meddelande Bakre barnlås Aktiverade och
knappens lampa lyser – spärren är aktiv.
När den elektriska barnsäkerhetsspärren är
aktiv kan de bakre:
• dörrarna inte öppnas inifrån.
Vid motoravstängning lagras aktuell inställning
– är barnsäkerhetsspärren aktiverad vid motoravstängning, kommer funktionen att vara fortsatt aktiverad vid påföljande motorstart.
Använd fjärrnyckelns löstagbara nyckelblad för att vrida vredet – se sidan 50.
Dörren är spärrad mot öppning inifrån.
Dörren kan öppnas både ut- och inifrån.
Reglagepanel förardörr.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
1. Starta motorn eller välj ett nyckelläge högre
än 0.
reglagepanel
För att aktivera/deaktivera barnsäkerhetsspärren:
62
För att aktivera barnsäkerhetsspärren:
• fönstren öppnas endast med förardörrens
Reglaget för barnsäkerhetsspärren sitter i bakkanten på bakdörrarna och är endast åtkomligt
när dörren är öppen.
Barnsäkerhetsspärren kan aktiveras/deaktiveras vid alla nyckellägen högre än 0 – se
sidan 78. Aktivering/deaktivering kan göras
upp till 2 minuter efter att motorn stängts av,
förutsatt att ingen dörr öppnas.
02 Lås och larm
Larm*
Allmänt
Aktiverat larm löser ut om:
• dörr, motorhuv eller baklucka öppnas
• en rörelse detekteras i passagerarutrymmet (om det är utrustat med rörelsesensor*)
•
bilen lyfts eller bogseras iväg (om den är
utrustad med lutningssensor*)
OBS
Försök inte själv reparera eller förändra
komponenter som ingår i larmsystemet. Alla
sådana försök kan påverka försäkringsvillkoren.
Tryck på fjärrnyckelns låsknapp.
02
Deaktivera larm
Tryck på fjärrnyckelns upplåsningsknapp.
Tryck på fjärrnyckelns upplåsningsknapp
eller sätt in fjärrnyckeln i startlåset.
Övriga larmfunktioner
Automatisk återaktivering av larm
Om ett fel uppstått i larmsystemet visar
informationsdisplayen ett meddelande. Kontakta då en verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Funktionen förhindrar att bilen oavsiktligt lämnas med larmet deaktiverat.
OBS
För att undvika detta: Stäng fönster/taklucka när bilen lämnas. Om bilens integrerade kupévärmare (eller en portabel elektrisk) ska användas – rikta luftström från
ventilationsmunstycken så att de inte pekar
uppåt i kupén.
Stänga av utlöst larm
Larmindikator
• startbatteriets kabel kopplas ifrån
• sirenen kopplas bort.
Rörelsesensorerna utlöser larmet vid rörelser i kupén – även luftströmmar registreras.
Därför kan larmet utlösas om bilen lämnas
med fönster eller soltak öppet eller om
kupévärmare används.
Aktivera larm
Samma diod som låsindikatorn, se sidan 46.
En röd lysdiod på instrumentpanelen visar
larmsystemets status:
• Dioden släckt – larmet är frånkopplat
• Dioden blinkar en gång varannan sekund –
larmet är inkopplat
• Dioden blinkar snabbt efter frånkoppling
av larmet (och fram till dess att fjärrnyckeln
satts i startlåset och nyckelläge I nås) –
larmet har varit utlöst.
Om bilen låsts upp med fjärrnyckeln (och
larmet deaktiverats) men ingen av dörrarna
eller bakluckan öppnats inom 2 minuter, återaktiveras larmet automatiskt. Samtidigt låses
bilen igen.
Fjärrnyckeln ur funktion
Om larmet inte kan stängas av med fjärrnyckeln – om t.ex. nyckelns batteri är slut – kan
bilen låsas upp, avlarmas och motorn startas
på följande sätt:
1. Öppna förardörren med det löstagbara
nyckelbladet – se sidan 55.
> Larmet löser ut, larmindikatorn blinkar
snabbt och sirenen ljuder.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
63
02 Lås och larm
Larm*
Reducerad larmnivå
För att undvika oavsiktlig aktivering av larmet –
om t.ex. en hund lämnas i låst bil eller vid färd
med biltåg eller bilfärja – bör Rörelse- och lutningssensorer tillfälligt stängas av.
02
Tillvägagångssättet är detsamma som vid tillfällig urkoppling av Blockerat låsläge, se
sidan 60.
3. Lås upp vänster framdörr med det löstagbara nyckelbladet.
4. Öppna förardörren.
> En siren skall nu ljuda och samtliga körriktningsvisare skall blinka.
5. Deaktivera larmet genom att låsa upp med
fjärrnyckeln.
Test av larmsensorer för motorhuv
Test av larmsystem
Test av rörelsesensor i kupé
2. Sätt fjärrnyckeln i startlåset.
> Larmet deaktiveras och larmindikatorn
slocknar.
1. Stäng samtliga fönsterrutor. Sitt kvar i
bilen.
3. Starta motorn.
2. Koppla in larmfunktionen med fjärrnyckelns låsknapp.
Larmsignaler
3. Vänta 15 sekunder.
Vid larm sker följande:
4. Lös ut larmet genom att röra armarna fram
och tillbaka i höjd med stolsryggen.
> En siren skall nu ljuda och samtliga körriktningsvisare skall blinka.
•
En siren ljuder under 30 sekunder eller tills
larmet stängs av. Sirenen har eget batteri
och fungerar oberoende av bilens startbatteri.
• Samtliga körriktningsvisare blinkar i
5. Deaktivera larmet genom att låsa upp med
fjärrnyckeln.
5 minuter eller tills larmet stängs av.
Test av larm för dörrar
1. Koppla in larmfunktionen med fjärrnyckelns låsknapp.
2. Vänta 15 sekunder.
64
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
1. Sitt i bilen och deaktivera rörelsesensorn,
se tidigare avsnitt "Reducerad larmnivå".
2. Sitt kvar i bilen och koppla in larmfunktionen med fjärrnyckelns låsknapp.
3. Vänta 15 sekunder.
4. Öppna motorhuven med handtaget under
instrumentpanelen.
> En siren skall nu ljuda och samtliga körriktningsvisare skall blinka.
5. Deaktivera larmet genom att låsa upp med
fjärrnyckeln.
02 Lås och larm
02
65
Instrument och reglage........................................................................... 68
Volvo Sensus ......................................................................................... 77
Nyckellägen............................................................................................. 78
Säten....................................................................................................... 79
Ratt.......................................................................................................... 84
Belysning................................................................................................. 85
Torkare och spolning.............................................................................. 93
Fönster och backspeglar........................................................................ 95
Kompass*.............................................................................................. 100
Elmanövrerad taklucka*........................................................................ 101
Alcoguard*............................................................................................ 103
Start av motor....................................................................................... 106
Start av motor – Flexifuel...................................................................... 108
Start av motor – externt batteri............................................................. 110
Växellådor............................................................................................. 111
Eco DRIVe*............................................................................................ 116
Fyrhjulsdrift – AWD (All Wheel Drive)*................................................... 122
Färdbroms............................................................................................. 123
Parkeringsbroms................................................................................... 125
HomeLinkŸ *.......................................................................................... 128
66
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
DIN FÖRARMILJÖ
03 Din förarmiljö
Instrument och reglage
Instrumentöversikt
03
Vänsterstyrd bil.
68
03 Din förarmiljö
Instrument och reglage
Funktion
Sida
Funktion
Sida
Meny- och meddelandehantering, körriktningsvisare, hel-/halvljus, färddator
85,
88, 134,
158
Kontrollpanel för infotainment och menystyrning
136,
213, 253
Kontrollpanel för klimatanläggning
147
Farthållare
163, 166
Växelväljare
111
Signalhorn, krockkudde
22, 84
71, 75
Reglage för aktivt chassi
(Four-C)*
162
Kombinationsinstrument
Meny-, ljud- och telefonstyrning
136,
214, 241,
253
Torkare och spolning
93, 94
Rattinställning
84
START/STOPP ENGINEknapp
106
Motorhuvsöppnare
302
Parkeringsbroms
125
Startlås
78
Stolinställning*
80
Display för infotainment
och menyhantering
136,
212, 253
Ljusreglage, öppnare för
tank- och baklucka
59, 85,
263
Dörröppningshandtag
–
Reglagepanel
58, 62,
95, 97
Varningsblinkers
87
03
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
69
03 Din förarmiljö
Instrument och reglage
03
Högerstyrd bil.
70
03 Din förarmiljö
Instrument och reglage
Funktion
Sida
Funktion
Sida
Display för infotainment
och menyhantering
136,
212, 253
Rattinställning
84
Startlås
78
START/STOPP ENGINEknapp
106
Meny- och meddelandehantering, körriktningsvisare, hel-/halvljus, färddator
85,
88, 134,
158
Farthållare
163, 166
Växelväljare
111
Kombinationsinstrument
71, 75
Reglage för aktivt chassi
(Four-C)*
162
Signalhorn, krockkudde
22, 84
Kontrollpanel för klimatanläggning
147
Meny-, ljud- och telefonstyrning
136,
214, 241,
253
Kontrollpanel för infotainment och menystyrning
136,
213, 253
Torkare och spolning
93, 94
Varningsblinkers
87
Dörröppningshandtag
–
Motorhuvsöppnare
302
Reglagepanel
58, 62,
95, 97
Ljusreglage, öppnare för
tank- och baklucka
59, 85,
263
Stolinställning*
80
Parkeringsbroms
125
Informationsdisplayer
03
I informationsdisplayerna visas information om
vissa av bilens funktioner, t.ex. farthållare, färddator och meddelanden. Informationen visas
med text och symboler.
Ytterligare beskrivning finns under de funktioner som använder informationsdisplayerna.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
71
03 Din förarmiljö
Instrument och reglage
Mätare
Kontroll-, informations- och
varningssymboler
Om motorn inte startar eller om funktionskontrollen utförs i nyckelläge II slocknar samtliga
symboler efter 5 sekunder utom symbolen för
fel i bilens avgasreningssystem och symbolen
för lågt oljetryck.
Kontroll- och informationssymboler
03
Symbol
Innebörd
Fel i ABL-systemet
Avgasreningssystem
Mätare i kombinationsinstrumentet.
Hastighetsmätare
Bränslemätare. Se även färddator, sidan
158, och tankning, sidan 263.
Varvtalsmätare. Mätaren anger motorvarvtal i tusental varv/minut.
Fel i ABS-systemet
Kontroll- och varningssymboler.
Helljus- och blinkerssymboler
Kontroll- och
Symbol för DRIVe - Start/Stop*, se
sidan 116
Kontroll- och informationssymboler
Funktionskontroll
Samtliga kontroll- och varningssymboler tänds
i nyckelläge II eller vid start av motorn. När
motorn startat ska samtliga symboler slockna,
utom den för parkeringsbromsen som släcks
först när denna frigörs.
1
72
För vissa motorvarianter används inte symbolen för lågt oljetryck, varning sker via displaytext. För information om kontroll av oljenivå, se sidan 303.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Dimljus bak på
varningssymboler1
Stabilitetssystem
Stabilitetssystem, sportläge
Motorförvärmare (diesel)
Låg nivå i bränsletank
Information, läs displaytext
03 Din förarmiljö
Instrument och reglage
Symbol
Innebörd
rekommenderar att du vänder dig till en
auktoriserad Volvoverkstad.
Helljus på
Dimljus bak på
Vänster blinkers
Symbolen lyser när dimljuset är på. Det finns
enbart ett dimljus – detta är placerat på förarsidan.
Höger blinkers
Stabilitetssystem
DRIVe – Start/Stopp*
Blinkande symbol indikerar att stabilitetssystemet arbetar. Om symbolen lyser med fast
sken har ett fel uppstått i systemet.
Stabilitetssystem, Sport-läge
Fel i ABL-systemet
Symbolen lyser om ett fel har uppstått i ABLfunktionen (Active Bending Lights).
Avgasreningssystem
Om symbolen tänds kan det bero på fel i bilens
avgasreningssystem. Kör till en verkstad för
kontroll. Volvo rekommenderar att du vänder
dig till en auktoriserad Volvoverkstad.
Fel i ABS-system
Om symbolen tänds är systemet ur funktion.
Bilens ordinarie bromssystem fungerar fortfarande, men utan ABS-funktionen.
Sport-läget ger möjlighet till en mer aktiv
körupplevelse. Systemet känner då av om gaspedal, rattrörelser och kurvtagning är mer aktiv
än vid normal körning och tillåter då kontrollerad sladd med bakvagnen upp till en viss nivå
innan det ingriper och stabiliserar bilen.
Motorförvärmare (diesel)
Symbolen tänds då förvärmning av motorn
pågår. Förvärmning sker då temperaturen
understiger 2 °C. När symbolen släckts kan
bilen startas.
delandetexten släcks med READ-knappen, se
sidan 134, eller försvinner automatiskt efter en
tid (tiden varierar beroende på vilken funktion
som indikeras). Informationssymbolen kan
även tändas i kombination med andra symboler.
03
OBS
När servicemeddelande visas släcks symbolen och meddelandet med hjälp av
READ-knappen, eller slocknar automatiskt
efter en stund.
Helljus på
Symbolen lyser när helljuset är på samt vid helljusblink.
Vänster/höger blinkers
Båda blinkerssymbolerna blinkar när varningsblinkers används.
Kontroll- och varningssymboler
Symbol
Innebörd
Låg nivå i bränsletank
Lågt oljetryckA
1. Stanna bilen på en säker plats och stäng
av motorn.
När symbolen tänds är nivån i bränsletanken
låg, fyll på bränsle snarast.
Parkeringsbroms åtdragen
2. Starta motorn på nytt.
Information, läs displaytext
3. Om symbolen förblir tänd, kör till en verkstad för kontroll av ABS-systemet. Volvo
Informationssymbolen tänds i kombination
med text i informationsdisplayen då en avvikelse i något av bilens system inträffat. Med-
Krockkuddar – SRS
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
73
03 Din förarmiljö
Instrument och reglage
Symbol
Innebörd
Bältespåminnare
Generatorn laddar inte
03
Fel i bromssystemet
Varning
A
För vissa motorvarianter används inte symbolen för lågt oljetryck. Varning sker via displaytext, se sidorna 303 och
305.
Lågt oljetryck
Om symbolen tänds under körning är motorns
oljetryck för lågt. Stanna motorn omedelbart
och kontrollera oljenivån i motorn, fyll på vid
behov. Om symbolen tänds och oljenivån är
normal, kontakta en verkstad. Volvo
rekommenderar att du vänder dig till en
auktoriserad Volvoverkstad.
Parkeringsbroms åtdragen
Symbolen lyser konstant när parkeringsbromsen är ansatt. Symbolen blinkar under
ansättning och övergår sedan till fast sken.
Blinkande symbol innebär att ett fel uppstått.
Läs meddelande i informationsdisplayen.
74
Krockkuddar – SRS
Om symbolen förblir tänd eller tänds under körning har ett fel upptäckts i bälteslåset, SRS-,
SIPS- eller IC-systemet. Kör snarast till en
verkstad för kontroll. Volvo rekommenderar att
du vänder dig till en auktoriserad Volvoverkstad.
Bältespåminnare
Symbolen lyser om någon i framsätet inte tagit
på sig säkerhetsbältet eller om någon i baksätet tagit av sig säkerhetsbältet.
Generatorn laddar inte
Symbolen tänds under körning om ett fel i det
elektriska systemet har uppstått. Uppsök en
verkstad. Volvo rekommenderar att du vänder
dig till en auktoriserad Volvoverkstad.
Fel i bromssystem
Om symbolen tänds kan bromsvätskenivån
vara för låg. Stanna bilen på en säker plats och
kontrollera nivån i bromsvätskebehållaren, se
sidan 307.
Om broms- och ABS-symbolerna är tända
samtidigt kan fel ha uppstått i bromskraftsfördelningen.
1. Stanna bilen på en säker plats och stäng
av motorn.
2. Starta motorn på nytt.
• Om båda symbolerna slocknar, kör
vidare.
• Om symbolerna förblir tända, kontrollera nivån i bromsvätskebehållaren, se
sidan 307. Om nivån i bromsvätskebehållaren är normal och symbolerna fortfarande är tända, kan bilen under stor
försiktighet köras till en verkstad för
kontroll av bromssystemet. Volvo
rekommenderar att du vänder dig till en
auktoriserad Volvoverkstad.
VARNING
Om bromsvätskan ligger under MIN-nivå i
bromsvätskebehållaren bör inte bilen köras
vidare utan att bromsvätska fyllts på.
Bromsvätskeförlusten måste kontrolleras
av en verkstad, Volvo rekommenderar att du
kontaktar en auktoriserad Volvoverkstad.
VARNING
Om broms- och ABS-symbolerna är tända
samtidigt finns det risk att bakvagnen sladdar vid kraftig inbromsning.
Varning
Den röda varningssymbolen tänds då ett fel har
indikerats som kan påverka säkerheten och/
eller bilens körbarhet. Samtidigt visas ett förklarande textmeddelande i informationsdis-
03 Din förarmiljö
Instrument och reglage
playen. Symbolen förblir synlig tills felet är
åtgärdat men textmeddelandet kan tryckas
bort med READ-knappen, se sidan 134. Varningssymbolen kan även tändas i kombination
med andra symboler.
Trippmätare
Klocka
Åtgärd:
03
1. Stanna på ett säkert ställe. Bilen ska inte
köras vidare.
2. Läs informationen i informationsdisplayen.
Utför åtgärd enligt meddelandet i displayen. Radera meddelandet med READknappen.
Påminnelse – ej stängda dörrar
motorhuven2
Om någon av dörrarna,
eller bakluckan inte är riktigt stängd tänds informationseller varningssymbolen tillsammans med ett
förklarande textmeddelande i kombinationsinstrumentet. Stanna bilen på en säker plats
snarast och stäng den dörr eller lucka som är
öppen.
Om bilen körs i lägre hastighet än
ca 7 km/h tänds informationssymbolen.
Om bilen körs i högre hastighet än
ca 7 km/h tänds varningssymbolen.
2
Trippmätare och reglage.
Klocka och inställningsreglage.
Display för trippmätare
Display för visning av tid.
Reglage för växling mellan trippmätarna
T1 och T2, samt nollställning av trippmätare.
Reglage för inställning av klocka.
Mätarna används för att mäta korta sträckor.
Ett kort tryck på reglaget växlar mellan de båda
trippmätarna T1 och T2. Ett långt tryck (mer än
2 sekunder) nollställer aktiverad trippmätare.
Sträckans längd visas i displayen.
Vrid reglaget medurs/moturs för att ställa in
klockan. Vrid först till ändläget och vrid sedan
förbi/över ändläget ytterligare ca 1 mm –
ett ”klick” hörs och känns i knappen. För varje
"klick" stegas 1 minut. För att ändra snabbt –
håll kvar i "klickläget".
I samband med ett meddelande kan klockan
tillfälligt ersättas med en symbol, se
sidan 134.
Endast bilar med larm*.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
75
03 Din förarmiljö
Instrument och reglage
Ställa klockan i MY CAR
Utöver det föregående manuella/mekaniska
sättet kan klockan även ställas in i menygruppen MY CAR, för mer information se
sidan 136.
03
1. Sök fram Inställningar
Systeminställningar Tid.
2. Markören ställer sig på första rutan för
Timma: Tryck OK – rutan aktiveras.
3. Vrid TUNE för att ställa in rätt timma och
tryck OK – rutan deaktiveras.
4. Vrid TUNE för att markera rutan för Minut
(A) och tryck OK – rutan aktiveras (B).
5. Vrid TUNE för att ställa in rätt minut och
tryck OK – rutan deaktiveras.
6. Vrid TUNE för att markera rutan för OK och
tryck OK – inställningen är klar.
76
Med menyalternativet Inställningar
Systeminställningar Tidsformat väljs 24heller 12h-system (AM/PM).
03 Din förarmiljö
Volvo Sensus
Allmänt
personlig med hjälp av ett lättanvänt användargränssnitt. Inställningar kan göras i Bilinställningar, Infotainment, Klimat etc.
Med mittkonsolens knappar och reglage eller
rattens högra knappsats* kan funktioner aktiveras eller deaktiveras och många varierande
inställningar kan göras.
03
Med ett tryck på MY CAR presenteras alla
inställningar relaterat till körning och kontroll av
bilen, t.ex. City Safety, Lås och larm, ställa
klockan etc.
Navigation* – NAV, se separat instruktionsbok (Road and Traffic Information
System – RTI).
Med ett tryck på respektive RADIO, MEDIA,
TEL*, NAV* och CAM* kan andra källor, system
och funktioner aktiveras t.ex. AM, FM1, CD,
DVD*, TV*, Bluetooth*, navigation* och parkeringshjälpkamera*.
Infotainment (RADIO, MEDIA, TEL*), se
sidan 212.
För mer information om alla funktioner/system,
se instruktionsbokens respektive avsnitt.
Kontrollpanel i mittkonsol
Bilinställningar - MY CAR, se sidan 136.
Parkeringshjälpkamera - CAM*, se
sidan 199.
Klimatanläggning, se sidan 144.
Volvo Sensus är bilens operativsystem, hjärtat
i din personliga Volvo-upplevelse. Volvo Sensus sammanför och presenterar många funktioner i flera av bilens system på mittkonsolens
bildskärm. Med Volvo Sensus kan bilen göras
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
77
03 Din förarmiljö
Nyckellägen
Sätta i och ta ur fjärrnyckeln
Ta ur nyckeln
Tillbaka till nyckelläge 0
Ta tag i fjärrnyckeln och dra ut den.
För att återgå till nyckelläge 0 från läge I –
Öppna förardörren.
Funktioner
Fjärrnyckelns 3 olika nyckellägen – 0, I och II –
kan nås utan att motorn behöver startas.
Tabellen visar vilka funktioner som är tillgängliga i respektive nyckelläge.
03
OBS
Startlås med fjärrnyckel utdragen/intryckt.
OBS
För bilar med keyless-funktion*, se
sidan 54.
Nyckelläge 0
Sätt fjärrnyckeln i startlåset och tryck in den till
ändläget.
Håll i fjärrnyckelns ände med det löstagbara
nyckelbladet och placera nyckeln i startlåset.
Tryck sedan in nyckeln i låset till dess ändläge.
VIKTIGT
Främmande föremål i startlåset kan äventyra funktionen eller förstöra låset.
Tryck inte in fjärrnyckeln felvänd – Håll i
änden med det löstagbara nyckelbladet, se
sidan 50.
78
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Med fjärrnyckeln helt intryckt i startlåset –
Tryck kort på START/STOP ENGINE.
Nyckelläge II
Med fjärrnyckeln helt intryckt i startlåset –
Tryck på START/STOP ENGINE i ca 2 sekunder.
Från nyckelläge II till I
Med fjärrnyckeln helt intryckt i startlåset –
Tryck kort på START/STOP ENGINE.
Funktion
0
Kilometerräknare, klocka och
temperaturmätare tänds. Ljudanläggningen kan användas.
I
Taklucka*, fönsterhissar, 12 Vuttag i kupé, RTI*, telefon*, kupéfläkt, ECC och vindrutetorkare
kan användas. Rattlåset är deaktiverat.
II
Strålkastarna tänds. Varnings-/
kontrollampor lyser i 5 sekunder.
All utrustning fungerar utom
eluppvärmda stolar och eluppvärmd bakruta vilka fungerar först
när motorn går.
För att nå nyckelläge I eller II utan motorstart – tryck inte ned broms-/kopplingspedalen när följande olika moment utförs.
Nyckelläge I
Sätta i nyckeln
Läge
För information om ljudanläggningens funktion
med urtagen fjärrnyckel, se sidan 210.
Start och Stopp av motor
För information om att starta/stänga av
motorn, se sidan 106.
Bogsering
För viktig information om fjärrnyckeln vid bogsering, se sidan 279.
03 Din förarmiljö
Säten
Framsäten
VARNING
Ställ in rätt körställning på förarstolen innan
körning påbörjas, aldrig under färd. Förvissa
dig om att stolen är i låst läge för att undvika
personskada vid en eventuell hård inbromsning eller olycka.
Lyft spärrarna på ryggstödets baksida och
fäll det framåt.
4. Skjut fram stolen så att nackskyddet
"låses" fast under handskfacket.
Uppfällning sker i omvänd ordning.
03
Fällning av ryggstöd i framsäte
VARNING
Ta tag i ryggstödet och förvissa dig om att
det är ordentligt låst efter uppfällning för att
undvika personskada vid en eventuell hård
inbromsning eller olycka.
Ändra svankstödet, vrid ratten1.
Framåt/bakåt, lyft handtaget för att ställa in
rätt avstånd till ratt och pedaler. Kontrollera
att stolen är spärrad då inställningen ändrats.
Höj/sänk* sittdynans framkant, pumpa
upp/ner.
Ändra ryggstödets lutning, vrid ratten.
Höj/sänk stolen, pumpa upp/ner.
Manöverpanel för elmanövrerad stol*.
Passagerarstolens ryggstöd kan fällas framåt
för att ge plats för lång last.
Skjut stolen så långt bakåt/neråt som möjligt.
Ställ in ryggstödet till upprätt läge.
1
Gäller även elmanövrerad stol.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
79
03 Din förarmiljö
Säten
Elmanövrerad stol*
nyckel i startlåset. Inställning av stolen görs
normalt i nyckelläge I och kan alltid göras när
motorn är igång.
Stol med minnesfunktion*
Använda lagrad inställning
Håll in en av minnesknapparna tills stolen och
de yttre backspeglarna stannar. Om knappen
släpps kommer stolens rörelse att avbrytas.
Nyckelminne* i fjärrnyckel2
Förarstolens och de yttre backspeglarnas
positioner3 lagras i nyckelminnet när bilen
låses med fjärrnyckeln.
03
Sittdynans framkant upp/ner
Stol framåt/bakåt och upp/ner
Ryggstödslutning
Minnesknapp
Endast en rörelse (fram/bak/upp/ned) kan
göras åt gången.
Knapp för lagring av inställning
Förberedelser
Inställning av stolen kan göras en viss tid efter
att dörren låsts upp med fjärrnyckeln utan
2
3
80
Lagra inställning
De elmanövrerade framstolarna har ett överbelastningsskydd som utlöses om någon stol
blockeras av något föremål. Om det händer, gå
till nyckelläge I eller 0 och vänta en kort stund
innan stolen manövreras igen.
Minnesknapp
Minnesknapp
1. Ställ in stolen och de yttre backspeglarna.
2. Håll knappen för lagring av inställning
intryckt, samtidigt som en av minnesknapparna trycks in.
För nyckelminne vid keyless drive, se sidan 55.
Endast om bilen är utrustad med elmanövrerad stol och elektriskt infällbara backspeglar.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
När bilen låses upp med samma fjärrnyckel
som den låstes med och förardörren öppnas
intar förarstolen och de yttre backspeglarna
automatiskt de inställningar som lagrats i nyckelminnet.
03 Din förarmiljö
Säten
OBS
Stolen och de yttre backspeglarna rör sig
inte om de redan står i aktuell position.
Det är även möjligt att använda nyckelminnet
genom att trycka in upplåsningsknappen på
fjärrnyckeln när förardörren är öppen.
Nyckelminnet kan aktiveras/deaktiveras i
menysystemet MY CAR under Inställningar
Bilinställningar Bilnyckelminne
Spegel- och sätesposition memorerat i
nyckel. För beskrivning av menysystemet, se
sidan 136.
VARNING
Klämrisk! Se till att barn inte leker med reglagen. Kontrollera att inga föremål finns
framför, bakom eller under stolen vid inställning. Försäkra dig om att ingen av passagerarna i baksätet kan komma i kläm.
skyddet, se bild) tryckas in samtidigt som
nackskyddet trycks ner.
Manuell nedfällning av yttre nackskydd
baksäte
03
Eluppvärmda säten
För eluppvärmda säten, se sidan 149.
Baksäten
Nackskydd mittplats bak
OBS
Nyckelminnet i de två fjärrnycklarna och
stolens tre minnen är helt oberoende av varandra.
Dra i spärrhandtaget närmast nackskyddet för
att fälla nackskyddet framåt.
Nackskyddet förs tillbaka manuellt tills ett
klickljud hörs.
Nödstopp
Om stolen oavsiktligt kommer i rörelse, tryck
på någon av knapparna så stannar stolen.
Återstart för att nå stolsposition som lagrats i
nyckelminnet görs genom att trycka på upplåsningsknappen på fjärrnyckeln. Förardörren
måste då vara öppen.
Fällning av ryggstöd i baksäte
VIKTIGT
Reglera skyddet efter passagerarens längd så
det om möjligt täcker hela bakhuvudet. Skjut
det uppåt efter behov.
För att få ner skyddet igen måste knappen
(placerad i mitten mellan ryggstödet och nack-
När ryggstödet ska fällas får det inte finnas
något föremål i baksätet. Säkerhetsbältena
får inte heller vara kopplade. Risk finns
annars att det uppstår skada på baksätets
klädsel.
``
81
03 Din förarmiljö
Säten
Det tredelade ryggstödet kan fällas på olika
sätt.
OBS
När ryggstödet har fällts tillbaka ska den
röda indikeringen inte visas längre. Om den
fortfarande visas är ryggstödet inte spärrat.
OBS
03
Framstolarna kan behöva skjutas fram och/
eller ryggstöden justeras upp för att de
bakre ryggstöden ska kunna fällas fram helt.
• Den vänstra delen kan fällas separat.
• Den mittre delen kan fällas separat.
• Den högra delen kan bara fällas tillsammans med den mittre.
• Om hela ryggstödet ska fällas ska de olika
delarna fällas var för sig.
VARNING
Om mittryggstödet ska fällas – frigör och
justera ner nackskyddet för mittryggstödet, se sidan 81.
De yttre nackskydden fälls automatiskt när
de yttre ryggstöden fälls. Dra upp ryggstöoch fäll samtidigt
dets spärrhandtag
fram ryggstödet. En röd indikering vid låsspärren
visar att ryggstödet inte längre
är spärrat.
Kontrollera att ryggstöden och nackskydden i baksätet är ordentligt låsta efter
uppfällning.
Elektrisk fällning av yttre nackskydd
baksäte*
OBS
När ryggstöden har fällts ska nackskydden
föras framåt något för att inte ta i sittdynan.
Uppfällning sker i omvänd ordning.
1. Fjärrnyckeln ska vara i läge I eller II.
2. Tryck in knappen för att fälla de bakre yttre
nackskydden så att bakåtsikten förbättras.
82
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
03 Din förarmiljö
Säten
VARNING
Fäll inte ner de yttre nackskydden om det
finns passagerare på någon av ytterplatserna.
För tillbaka nackskyddet manuellt tills ett klickljud hörs.
03
VARNING
Nackskydden ska vara i låst läge efter uppfällning.
83
03 Din förarmiljö
Ratt
Inställning
Knappsatser*
Signalhorn
Knappsatser i ratten.
Signalhorn.
G021138
03
Inställning av ratt.
Spak – lösgöring av ratt
Farthållare, se sidan 163
Möjliga rattlägen
Adaptiv farthållare, se sidan 166
Ratten kan ställas in i höjd- och djupled:
1. Dra spaken åt dig för att lösgöra ratten.
2. Ställ in ratten i det läge som passar.
3. Tryck tillbaka spaken för att fixera ratten.
Om det går trögt, tryck lite på ratten samtidigt som spaken förs tillbaka.
VARNING
Ställ in ratten och fixera den innan avfärd.
Vid hastighetsberoende servostyrning* kan
rattmotståndet regleras, se sidan 162.
84
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Ljud- och telefonstyrning, se sidan 214.
Tryck på rattens centrum för att signalera.
03 Din förarmiljö
Belysning
Ljusreglage
Instrumentbelysningens styrka regleras med
tumhjulet.
Hel-/halvljus
Ljushöjdsreglering strålkastare
Bilens last ändrar strålkastarljusets riktning i
höjdled, vilket kan leda till att mötande fordon
bländas. Undvik detta genom att justera ljushöjden. Sänk ljuset om bilen lastats tungt.
03
1. Låt motorn vara igång eller ha fjärrnyckeln
i läge I.
2. Rulla uppåt/neråt med tumhjulet för att
höja/sänka ljushöjden.
Översikt ljusreglage.
Tumhjul för justering av display- och instrumentbelysning
Dimbakljus
Bilar med Xenon-strålkastare* har automatisk
ljushöjdsreglering och är därför inte utrustade
med tumhjulet.
Ljusreglage och rattspak.
Läge för helljusblink
Läge för helljus
Ljusreglage
Tumhjul1 för ljushöjdsreglering
Instrumentbelysning
Olika display- och instrumentbelysning tänds
beroende på nyckelläge, se sidan 78.
Displaybelysningen dämpas automatiskt vid
mörker – känsligheten ställs in med tumhjulet.
1
Finns inte för bilar utrustade med Xenon-strålkastare*.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
85
03 Din förarmiljö
Belysning
Läge
Innebörd
Automatiskt halvljus. Helljus
och helljusblink fungerar i detta
lägeA/Avstängt halvljus.
Positions-/parkeringsljus
03
Halvljus. Helljus och helljusblink
fungerar i detta läge.
A
Gäller vissa marknader.
Helljus
Helljuset kan aktiveras när ljusreglaget är i läge
2 eller
. Aktivera/deaktivera helljuset genom att föra rattspaken mot ratten till
ändläget och släpp. Alternativt kan helljuset
deaktiveras genom en lätt tryckning av rattspaken mot ratten.
När helljuset är aktiverat lyser symbolen
i kombinationsinstrumentet.
Aktiva Xenon-strålkastare – ABL*
Helljusblink
För rattspaken lätt mot ratten till läget för helljusblink. Helljuset lyser tills spaken släpps.
Halvljus
När motorn startas aktiveras halvljuset auto. Vid
matiskt2 om ljusreglaget står i läge
behov kan halvljusautomatiken för detta läge
deaktiveras av en verkstad. Volvo rekommenderar att du kontaktar en auktoriserad Volvoverkstad.
aktiveras alltid halvljuset automatI läge
iskt när motorn är igång eller när fjärrnyckeln är
i läge II.
2
3
86
Gäller vissa marknader.
Aktiverad vid leverans från fabrik.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Ljusbild med funktionen deaktiverad (vänster)
respektive aktiverad (höger).
Om bilen är utrustad med aktiva Xenon-strålkastare (Active Bending Lights – ABL) följer ljuset från strålkastarna rattrörelsen för att ge
maximal belysning i kurvor och korsningar och
därmed ge ökad säkerhet.
Funktionen aktiveras automatiskt vid start av
bilen. Vid fel i funktionen lyser symbolen
i kombinationsinstrumentet samtidigt
som informationsdisplayen visar en förklarande text och ytterligare en tänd symbol.
Symbol
Display
Innebörd
Strålkastarfel Serv.
erfordras
Systemet är
ur funktion.
Uppsök en
verkstad om
meddelandet kvarstår.
Volvo
rekommend
erar att du
kontaktar en
auktoriserad
Volvoverkstad.
Funktionen är endast aktiv i skymning eller
mörker och endast när bilen är i rörelse.
Funktionen3 kan deaktiveras/aktiveras i menysystemet MY CAR under Min V60 Aktiva
03 Din förarmiljö
Belysning
kurvljus eller under Inställningar
Bilinställningar Ljusinställningar
Aktiva kurvljus. För beskrivning av menysystemet, se sidan 137.
Bromsljus
Bromsljuset tänds automatiskt vid inbromsning. För information om Nödbromsljus och
automatisk varningsblinkers, se sidan 123.
För anpassning av ljusbild, se sidan 90.
OBS
Bestämmelser för användning av dimbakljus varierar mellan olika länder.
Dimbakljus
Varningsblinkers
Knapp för dimljus bak.
Knapp för varningsblinkers.
Dimbakljuset består av en lampa bak och kan
endast tändas i kombination med
hel-/halvljuset.
Tryck in knappen för att aktivera varningsblinkers. Båda blinkerssymbolerna i kombinationsinstrumentet blinkar när varningsblinkers
används.
03
Positions-/parkeringsljus
Ljusreglage i läge för positions-/parkeringsljus.
Vrid ljusreglaget till mittläget (nummerskyltsbelysningen tänds samtidigt).
Bakre positionsljus tänds även när bakluckan
öppnas för att uppmärksamma bakomvarande.
Tryck på knappen för till/från. Dimbakljusets
i kombinationsinstrukontrollsymbol
mentet och lampan i knappen lyser när dimbakljuset är tänt.
Dimbakljuset släcks automatiskt när motorn
stängs av.
Varningsblinkers aktiveras automatiskt när
bilen bromsas så kraftigt att nödbromsljusen
aktiveras och hastigheten understiger
30 km/h. De förblir aktiva när man stannat och
deaktiveras automatiskt när man kör iväg igen
eller om knappen trycks in. För mer information
``
87
03 Din förarmiljö
Belysning
om Nödbromsljus och automatisk varningsblinkers, se sidan 123.
Körriktningsvisare/blinkers
Spaken stannar i sitt läge och förs tillbaka för
hand eller automatiskt av rattrörelsen.
• motorn har stängts av och fjärrnyckeln är i
läge 0
• bilen har låsts upp men motorn har inte
Blinkerssymboler
startats.
För blinkerssymboler, se sidan 72.
Främre takbelysning
Läslamporna fram tänds eller släcks med ett
tryck på respektive knapp i takkonsolen.
Belysning i kupé
03
Bakre takbelysning
Kort blinksekvens
För rattspaken uppåt eller neråt till första
läget och släpp. Körriktningsvisarna
blinkar tre gånger. Funktionen kan aktiveras/deaktiveras i menysystemet MY CAR
under Inställningar Bilinställningar
Ljusinställningar Trippel blinkers
indikering. För beskrivning av menysystemet, se sidan 137.
Kontinuerlig blinksekvens
För rattspaken uppåt eller neråt till yttersta
läget.
88
G021150
G021149
Körriktningsvisare/blinkers.
Reglage i takkonsolen för främre läslampor och
kupébelysning.
Läslampa vänster sida
Bakre takbelysning.
Läslampa höger sida
Lamporna tänds eller släcks med ett tryck på
respektive knapp.
Kupébelysning
All belysning i kupén kan tändas och släckas
manuellt inom 30 minuter från det att:
Instegsbelysning
Instegsbelysningen (och kupébelysningen)
tänds respektive släcks när en sidodörr öppnas eller stängs, se sidan 85
03 Din förarmiljö
Belysning
Handskfacksbelysning
Handskfacksbelysningen tänds respektive
släcks när luckan öppnas eller stängs.
Make up-spegel
Belysningen till make up-spegeln, se
sidan 207, tänds respektive släcks då locket
öppnas eller stängs.
Belysning lastutrymme
Belysningen i lastutrymmet tänds respektive
släcks då bakluckan öppnas eller stängs.
Belysningsautomatik
Med knappen för kupébelysning kan tre lägen
väljas för belysningen i kupén:
• Av – höger sida intryckt, belysningsautomatiken är deaktiverad.
• Neutralläge – belysningsautomatiken är
aktiverad.
• På – vänster sida intryckt, kupébelysningen är tänd.
Neutralläge
När knappen är i neutralläge, tänds och släcks
kupébelysningen automatiskt enligt nedanstående.
Kupébelysningen tänds och förblir tänd i
30 sekunder om:
• bilen låses upp med fjärrnyckel eller
Kupébelysningen släcks när:
Tiden för hur länge ledbelysningen ska hållas
tänd kan ställas in i menysystemet MY CAR
under Inställningar Bilinställningar
Ljusinställningar Ledbelysning. För
beskrivning av menysystemet, se sidan 137.
• motorn startar
• bilen låses.
Trygghetsbelysning
Kupébelysningen tänds och förblir tänd i två
minuter om någon av dörrarna är öppen.
Trygghetsbelysningen tänds med fjärrnyckeln,
se sidan 47, och används för att tända bilens
belysning på avstånd.
nyckelblad, se sidorna 47 eller 50
• motorn stängts av och fjärrnyckeln är i
läge 0.
Om någon belysning tänds manuellt och bilen
låses kommer den att släckas automatiskt efter
två minuter.
Ledbelysning
En del av exteriörbelysningen kan hållas tänd
och fungera som ledbelysning efter att bilen
låsts.
1. Ta fjärrnyckeln ur startlåset.
2. För vänster rattspak mot ratten till ändläget
och släpp. Funktionen aktiveras på samma
sätt som vid helljusblink, se sidan 85.
03
När funktionen aktiverats med fjärrkontrollen
lyser parkeringsljus, lampor i yttre backspeglar, nummerplåtsbelysning, inre taklampor
samt instegsbelysning.
Tiden för hur länge trygghetsbelysningen ska
hållas tänd kan ställas in i menysystemet
MY CAR under Inställningar
Bilinställningar Ljusinställningar
Trygghetsbelysning. För beskrivning av
menysystemet, se sidan 137.
3. Stig ur bilen och lås dörren.
När funktionen aktiverats lyser halvljus, parkeringsljus, lampor i yttre backspeglar, nummerplåtsbelysning, inre taklampor samt instegsbelysning.
``
89
03 Din förarmiljö
Belysning
Anpassning av ljusbild
Aktiva Xenon-strålkastare*
Bilen måste stå stilla och motorn vara igång när
ljusbilden skiftas mellan höger- och vänstertrafik.
1. Gå in i menysystemet MY CAR under
Inställningar Bilinställningar
Ljusinställningar.
G021151
03
Ljusbild vänstertrafik.
• Mall D: vågrät linje ca 85 mm, lodrät linje
G021152
1. Avbilda mallarna A och B för vänsterstyrd
bil eller C och D för högerstyrd bil i skala
1:1, se sidan 92:
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
ca 4 mm
För beskrivning av menysystemet, se
sidan 137
Maskering av strålkastare
90
ca 20 mm
• Mall B: vågrät linje ca 80 mm, lodrät linje
• Mall C: vågrät linje ca 120 mm, lodrät
För halogenstrålkastare ställs ljusbilden om
genom maskering av strålkastarglaset. Ljusbilden blir något sämre.
För att inte blända mötande trafik kan strålkastarnas ljusbild ställas om för höger- eller vänstertrafik. Rätt ljusbild ger även effektivare ljus
ut på vägrenen.
• Mall A: vågrät linje ca 80 mm, lodrät linje
2. Välj mellan Temporär högertrafik och
Temporär vänstertrafik.
Halogenstrålkastare
Ljusbild högertrafik.
3. Placera de självhäftande mallarna på rätt
avstånd från strålkastarglasets kant med
hjälp av bilden, se sidan 91, och måtten
i nedanstående lista:
•
•
•
•
A = LHD Right (vänsterstyrd, höger glas)
B = LHD Left (vänsterstyrd, vänster glas)
C = RHD Right (högerstyrd, höger glas)
D = RHD Left (högerstyrd, vänster glas)
2. För över mallen till ett självhäftande vattenfast material och klipp ut.
linje ca 4 mm
ca 15 mm
03 Din förarmiljö
Belysning
Placering av mallar
03
Övre raden: maskering vänsterstyrd bil, mallar A och B. Nedre raden: maskering högerstyrd bil, mallar C och D.
``
91
03 Din förarmiljö
Belysning
Mallar för halogenstrålkastare
03
92
03 Din förarmiljö
Torkare och spolning
Vindrutetorkare1
Kontinuerlig torkning
Torkarna sveper med normal hastighet.
Torkarna sveper med hög hastighet.
När regnsensorn är aktiverad tänds en lampa i
knappen och regnsensorsymbolen
visas i den högra displayen i kombinationsinstrumentet.
Aktivera och ställ in känslighet
VIKTIGT
Innan aktivering av torkare under vintertid –
säkerställ att torkarbladen inte är fastfrusna
och att eventuell snö eller is på vindrutan
(och bakrutan) är bortskrapad.
Vindrutetorkare och vindrutespolare.
Regnsensor, till/från
Tumhjul känslighet/frekvens
Vindrutetorkare av
För spaken till läge 0 för att stänga av
vindrutetorkarna.
Enkelsvep
För spaken uppåt och släpp för att
göra ett svep.
Intervalltorkning
Ställ in antalet svep per tidsenhet
med tumhjulet när intervalltorkning är
VIKTIGT
Använd rikligt med spolarvätska när torkarna rengör vindrutan. Vindrutan ska vara
blöt när vindrutetorkarna arbetar.
När regnsensorn ska aktiveras måste bilen vara
igång eller fjärrnyckeln i läge I eller II samtidigt
som spaken till vindrutetorkarna ska vara i läge
0 alternativt i läge för enkelsvep.
03
Aktivera regnsensorn genom att trycka på
. Torkarna gör ett svep.
knappen
Om spaken förs uppåt gör torkarna extrasvep.
Vrid tumhjulet uppåt för högre känslighet och
nedåt för lägre känslighet. (Ett extra svep görs
när tumhjulet vrids uppåt.)
Deaktivera
Serviceläge torkarblad
Vid rengöring av vindruta/torkarblad och byte
av torkarblad se sidan 315 och 333.
Regnsensor*
Regnsensorn känner av mängden vatten på
vindrutan och startar vindrutetorkarna automatiskt. Regnsensorns känslighet justeras
med tumhjulet.
Deaktivera regnsensorn genom att trycka på
eller för spaken nedåt till ett
knappen
annat torkarprogram.
Regnsensorn deaktiveras automatiskt av när
fjärrnyckeln tas ur startlåset eller fem minuter
efter att motorn stängts av.
vald.
1
Byte av torkarblad se sidan 315, serviceläge torkarblad se sidan 315 och påfyllning av spolarvätska se sidan 316.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
93
03 Din förarmiljö
Torkare och spolning
VIKTIGT
Vindrutetorkarna kan starta och skadas vid
automattvätt. Stäng av regnsensorn medan
bilen är igång eller fjärrnyckeln är i läge I eller
II. Symbolen i kombinationsinstrumentet
och lampan i knappen slocknar.
03
Spolning av strålkastare och rutor
Uppvärmda spolmunstycken*
Spolmunstyckena värms automatiskt vid kyla
för att förhindra att spolarvätskan fryser fast.
Högtrycksspolning av strålkastare*
Högtrycksspolning av strålkastarna konsumerar stora mängder spolarvätska. För att spara
vätska spolas strålkastarna automatiskt vid var
femte spolning av vindrutan.
Torkare och spolare bakruta
OBS
Bakrutetorkaren är utrustad med ett överhettningsskydd som gör att motorn stängs
av om den blir överhettad. Bakrutetorkaren
fungerar igen efter en nedkylningsperiod
(30 sekunder eller längre, beroende på värmen i motorn och yttertemperaturen).
Torkare – backning
Om backväxeln läggs in när de främre vindrutetorkarna är aktiverade, kommer bakrutetorkaren starta intervalltorkningsläge2. Funktionen upphör när backväxel läggs ur.
Om bakrutetorkaren redan går med kontinuerlig hastighet, sker ingen förändring.
OBS
På bilar med regnsensor aktiveras bakrutetorkaren vid backning, om sensorn är aktiverad och det regnar.
Spolningsfunktion.
Spolning av vindruta
Bakrutetorkare – intervalltorkning
För spaken mot ratten för att starta vindruteoch strålkastarspolarna.
Bakrutetorkare – kontinuerlig hastighet
Efter att spaken släppts gör vindrutetorkarna
några extra svep och strålkastarna spolas.
Genom att föra spaken framåt (se pil i bild ovan)
startas spolning och torkning av bakrutan.
2
94
Denna funktion (intervalltorkning vid backning) kan stängas av. Uppsök en verkstad. Volvo rekommenderar att du kontaktar en auktoriserad Volvoverkstad.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
03 Din förarmiljö
Fönster och backspeglar
Allmänt
Värmereflekterande vindruta*
rutan som saknar värmereflekterande film (se
markerat fält i ovanstående bild).
Laminerat glas
Glaset är förstärkt vilket ger ett bättre
inbrottsskydd och förbättrad ljudisolering i kupén. Vindrutan och övriga
rutor* har laminerat glas.
Fönsterhissar
03
Vatten- och smutsavvisande ytskikt*
Rutorna är behandlade med ett
ytskikt som förbättrar sikten vid svåra
väderförhållande. Skötsel, se sidan 334.
VIKTIGT
Fält där IR-film inte är applicerad.
Använd inte isskrapa av metall för att ta bort
is från rutorna. Använd eluppvärmningen för
att ta bort is från speglarna, se sidan 98.
Mått
A
40 mm
B
80 mm
Reglagepanel i förardörr.
Elektrisk spärr för öppning av dörrar* och
fönster bak, se sidan 62.
Reglage bakre fönster
Vindrutan är försedd med en värmereflekterande film (IR) som minskar solens värmeinstrålning i kupén.
Placering av elektronisk utrustning, t.ex. en
transponder, bakom en glasyta med värmereflekterande film kan påverka dess funktion och
prestanda negativt.
Reglage främre fönster
VARNING
Kontrollera att ingen baksätespassagerare
kommer i kläm när fönstren stängs från
förardörren.
Om funktionen för elektronisk utrustning ska bli
optimal bör denna placeras på den del av vind``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
95
03 Din förarmiljö
Fönster och backspeglar
VARNING
Kontrollera att barn eller andra passagerare
inte kommer i kläm om fönstren stängs,
även när fjärrnyckeln används.
03
VARNING
Om det finns barn i bilen, tänk på att alltid
bryta strömmen till fönsterhissarna genom
att ta ur fjärrnyckeln om föraren lämnar
bilen.
Manövrering
Med reglagepanelen i förardörren kan alla fönsterhissar manövreras. Med övriga dörrars reglagepaneler kan endast dess fönsterhissar regleras. Fönsterhissarna kan endast styras med
en reglagepanel i taget.
För att fönsterhissarna ska kunna användas
måste fjärrnyckeln vara i läge I eller II. Efter att
bilen varit igång kan fönsterhissarna manövreras i några minuter fast fjärrnyckeln tagits ur,
dock inte efter att dörren har öppnats.
Stängning av fönstren avbryts och fönstret
öppnas om något hindrar dess rörelse. Det
finns möjlighet att forcera klämskyddet när
stängning avbrutits t.ex. vid isbildning. Efter
två på varandra avbrutna stängningar kommer
klämskyddet att forceras och automatisk funktion deaktiveras under en kort stund, nu går det
att stänga genom att kontinuerligt hålla
knappen uppdragen.
OBS
Manövrering av fönsterhissar.
Manövrering utan automatik
Manövrering med automatik
96
Ett sätt att minska det pulserande vindljudet
då de bakre fönsterrutorna är öppna, är att
öppna även de främre fönsterrutorna lite
grann.
Manövrering utan automatik
För något av reglagen lätt uppåt/nedåt.
Fönsterhissarna går upp/ner så länge reglaget
hålls i position.
Manövrering med automatik
För något av reglagen uppåt/nedåt till ändläget
och släpp sedan. Fönstret körs automatiskt till
sitt ändläge.
Manövrering med fjärrnyckel och
centrallås
För att fjärrmanövrera de elektriska fönsterhissarna från utsidan med fjärrnyckeln eller från
insidan med centrallåset, se sidorna 48 och
58
Återställning
Ifall batteriet kopplats bort måste funktionen
för automatisk öppning återställas för att fungera korrekt.
1. Dra upp knappens främre del lätt för att
hissa upp rutan till sitt ändläge och håll kvar
i en sekund.
2. Släpp knappen kort.
3. Dra upp knappens främre del igen i en
sekund.
VARNING
Återställning måste ske för att klämskyddet
ska fungera.
03 Din förarmiljö
Fönster och backspeglar
Yttre backspeglar
Elektriskt infällbara backspeglar*
Vinkling av backspegel vid parkering1
För parkering/körning i trånga utrymmen kan
speglarna fällas in:
Backspegeln kan vinklas ner för att exempelvis
föraren ska kunna se vägkanten vid parkering.
1. Tryck ner knapparna L och R samtidigt
(fjärrnyckeln måste minst vara i nyckelläge
I).
2. Släpp dem efter ca 1 sekund. Speglarna
stannar automatiskt i maximalt infällt läge.
Fäll ut speglarna genom att trycka ner L och
R samtidigt. Speglarna stannar automatiskt i
utfällt läge.
Reglage yttre backspeglar.
Inställning
1. Tryck på knappen L för vänster backspegel
eller R för höger backspegel. Lampan i
knappen lyser.
2. Justera läget med inställningsspaken i mitten.
3. Tryck en gång till på knappen L eller R.
Lampan ska inte längre lysa.
VARNING
Lagring av position*
Backspeglarnas positioner lagras i nyckelminnet när bilen låses med fjärrnyckeln. När bilen
låses upp med samma fjärrnyckel intar backspeglarna och förarstolen de lagrade positionerna när förardörren öppnas.
Funktionen kan aktiveras/deaktiveras i menysystemet MY CAR under Inställningar
Bilinställningar Bilnyckelminne
Spegel- och sätesposition memorerat i
nyckel. För beskrivning av menysystemet, se
sidan 137.
Spegeln på förarsidan är av vidvinkeltyp för
att ge god överblick. Föremål kan synas
vara längre bort än vad de i verkligheten är.
1
Lägg in backväxeln och tryck in knappen
L eller R.
När backväxeln läggs ur återgår backspegeln
automatiskt till sin ursprungliga position efter
ca 10 sekunder, eller tidigare genom att trycka
in knappen L respektive R.
03
Automatisk vinkling av backspegel vid
parkering1
När backväxeln läggs i vinklas backspegeln
automatiskt ner för att föraren exempelvis ska
kunna se vägkanten vid parkering. När backspegeln läggs ur återgår backspegeln automatiskt till sin ursprungliga position efter en
stund.
Funktionen kan aktiveras/deaktiveras i menysystemet MY CAR under Inställningar
Bilinställningar
Backspegelsinställningar Vinkla vänster
backspegel respektive Vinkla höger
backspegel. För beskrivning av menysystemet, se sidan 137.
Automatisk infällning vid låsning
När bilen låses/låses upp med fjärrnyckeln fälls
backspeglarna in/ut automatiskt.
Endast i kombination med elmanövrerad stol med minne, se sidan 80.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
97
03 Din förarmiljö
Fönster och backspeglar
03
Funktionen kan aktiveras/deaktiveras i menysystemet MY CAR under Inställningar
Bilinställningar
Backspegelsinställningar Fäll in speglar.
För beskrivning av menysystemet, se
sidan 137.
Eluppvärmd bakruta och yttre
backspeglar
Inre backspegel
Återställning till neutralläge
Spegel som p.g.a. yttre våld ändrats ur sitt läge
måste elektriskt återställas till neutralläge för
att den elektriska in-/utfällningen ska fungera
korrekt:
1. Fäll in speglarna med knapparna L och R.
Reglage för avbländning
2. Fäll ut dem igen med knapparna L och R.
3. Upprepa ovanstående procedur vid behov.
Speglarna är nu återställda i neutralläge.
Trygghetsbelysning och ledbelysning
Lampan på backspeglarna tänds då trygghetsbelysning eller ledbelysning valts, se sidan 89.
Använd eluppvärmningen för att få bort is och
imma från bakrutan och de yttre backspeglarna.
Ett tryck på knappen startar uppvärmningen.
Lampan i knappen visar att funktionen är aktiv.
Koppla från uppvärmningen så snart isen/
imman är borta för att inte belasta batteriet
onödigt mycket. Uppvärmningen stängs dock
av automatiskt efter en viss tid.
Bakrutan avimmas/avisas automatiskt om
bilen startas i lägre yttertemperatur än +9 °C.
Autoavfrostning kan väljas i menysystemet MY
CAR under Inställningar
Klimatinställningar Automatisk
avfrostning bak. Välj mellan På eller Av. För
beskrivning av menysystemet, se sidan 137.
98
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Manuell avbländning
Om starkt ljus kommer in bakifrån kan det
reflekteras i backspegeln och blända föraren.
Blända av med reglaget för avbländning när
bakomvarande ljus stör:
1. Blända av genom att föra reglaget in mot
kupén.
2. Återgå till normalt läge genom att föra reglaget mot vindrutan.
Automatisk avbländning*
Om starkt ljus kommer bakifrån bländar backspegeln av automatiskt. Reglaget finns inte på
speglar med automatisk avbländning.
03 Din förarmiljö
Fönster och backspeglar
Kompass* kan enbart väljas till backspeglar
med automatisk avbländning, se sidan 100.
03
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
99
03 Din förarmiljö
Kompass*
Handhavande
passen bör kalibreras om bilen förflyttas flera
magnetiska zoner.
1. Stanna bilen på en stor öppen yta som är
fri från stålkonstruktioner och högspänningsledningar.
2. Starta bilen.
03
För bäst kalibrering – slå av all elektrisk
utrustning (klimatanläggning, torkare etc.)
och se till att alla dörrar är stängda.
I backspegelns övre högra hörn finns en display som visar i vilken kompassriktning bilens
front pekar. Åtta olika riktningar visas med engelsk förkortning: N (norr), NE (nordost), E
(öster), SE (sydost), S (söder), SW (sydväst),
W (väster) och NW (nordväst).
3. Håll knappen på backspegelns undersida
intryckt ca 6 sekunder (använd t.ex. ett
gem) tills det att tecknet C visas.
G030295
Kompassen aktiveras automatiskt när bilen
startas eller när nyckelläge II är aktivt, se
sidan 78. För att deaktivera/aktivera kompassen – tryck in knappen på backspegelns undersida med hjälp av t.ex. ett gem.
Kalibrering
Jordklotet är indelat i 15 magnetiska zoner.
Kompassen är inställd för det geografiska
område bilen befann sig i vid leverans. Kom-
100
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Magnetiska zoner.
5. Tryck upprepade gånger på knappen tills
önskad magnetisk zon (1–15) visas, se kartan över magnetiska zoner för kompass.
6. Vänta tills displayen återgår till att visa
tecknet C.
OBS
Backspegel med kompass.
4. Håll knappen på backspegelns undersida
intryckt ca 3 sekunder. Numret för aktuell
magnetisk zon visas.
7. Kör långsamt i en cirkel med en hastighet
av högst 10 km/h tills en kompassriktning
visas i displayen, vilket visar att kalibreringen är klar. Kör därefter ytterligare 2 varv
för att finjustera kalibreringen.
8. Upprepa ovanstående procedur vid behov.
03 Din förarmiljö
Elmanövrerad taklucka*
Allmänt
Takluckans manöverreglage är placerat i taket.
Takluckan kan öppnas vertikalt i bakkant eller
horisontellt. Nyckelläge I eller II behövs för att
takluckan ska kunna öppnas.
Öppna manuellt genom att dra reglaget bakåt
till tryckpunkten för manuell öppning. Luckan
rör sig mot maximalt öppet läge så länge
knappen hålls intryckt.
Vertikal öppning
Stängning
Stäng manuellt genom att trycka reglaget
framåt till tryckpunkten för manuell stängning.
Luckan rör sig mot stängt läge så länge
knappen hålls intryckt.
Horisontell öppning
03
G017823
Horisontell öppning, bakåt/framåt.
Stäng automatiskt genom att trycka reglaget
till läget för automatisk stängning och släpp.
G028900
VARNING
Klämrisk då takluckan stängs. Takluckans
klämskydd fungerar endast vid automatisk
stängning, inte vid manuell.
Vertikal öppning, uppåt i bakkant.
Öppna genom att trycka reglagets bakkant
uppåt.
Stäng genom att dra reglagets bakkant
nedåt.
Strömtillförseln till takluckan bryts genom att ta
fjärrnyckeln ur startlåset.
Öppning, automatisk
Öppning, manuell
Stängning, manuell
Stängning, automatisk
Öppning
VARNING
Om det finns barn i bilen:
Tänk på att alltid bryta strömmen till takluckan genom att ta ur fjärrnyckeln om föraren lämnar bilen.
För att öppna takluckan maximalt, dra reglaget
bakåt till läget för automatisk öppning och
släpp.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
101
03 Din förarmiljö
Elmanövrerad taklucka*
Stängning med fjärrnyckel eller
centrallåsknapp
Klämskydd
Takluckan har ett klämskydd som löser ut vid
automatisk stängning om luckan blockeras av
något föremål. Vid blockering stannar takluckan och öppnas därefter automatiskt till det
senast öppnade läget.
03
G021345
Vindavvisare
Med ett långt tryck på låsknappen stängs takluckan och alla fönstren, se sidorna 47 och
58. Dörrarna och bakluckan låses. Om stängningen behöver avbrytas, tryck på låsknappen
igen.
VARNING
Om takluckan stängs med fjärrnyckeln, kontrollera att ingen kommer i kläm.
Solskärm
Till takluckan hör en inre manuellt förskjutbar
solskärm. När takluckan öppnas förs solskärmen automatiskt bakåt. Ta tag i handtaget
och skjut skärmen framåt för att stänga den.
102
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Till takluckan hör en vindavvisare som fälls upp
när takluckan är i öppet läge.
03 Din förarmiljö
Alcoguard*
Allmänt om Alkolås
1. Munstycke för utandningsprov.
Alkolåsets funktion är att förhindra att bilen
framförs av en berusad förare. Innan motorstart är möjlig måste föraren göra ett utandningsprov som verifierar att denne inte är
påverkad av alkohol. Alkolåset kalibreras till
respektive marknads gällande gränsvärde för
laglig bilkörning.
2. Strömbrytare.
VARNING
Alkolåset är ett hjälpmedel och fritar inte
föraren från ansvar. Det är alltid förarens
ansvar att vara nykter och att framföra bilen
på ett säkert sätt.
Funktioner
3. Sändarknapp.
4. Lampa för batteristatus.
OBS
Förvara Alkolåset i dess hållare. Då hålls det
inbyggda batteriet fulladdat och Alkolåset
aktiveras automatiskt när bilen öppnas.
5. Lampa för resultat av utandningsprov.
6. Lampa indikerar klart för utandningsprov.
Handhavande
Inför motorstart
Alkolåset aktiveras automatiskt och görs klar
för användning när bilen öppnas.
03
1. Då kontrollampan (6) lyser grönt är Alkolåset klart att användas.
Batteri
Alkolåsets kontrollampa (4) visar batteriets status:
Kontrollampa (4)
Batteristatus
Grönt blinkande
Laddning pågår
Grön
Fulladdat
Gul
Halvladdat
Röd
Urladdat – placera
laddaren i hållaren
eller anslut strömförsörjningskabeln från
handskfacket.
2. Ta loss Alkolåset från dess hållare. Är Alkolåset utanför bilen vid upplåsning måste
det först aktiveras med strömbrytaren (2).
3. Fäll upp munstycket (1), ta ett djupt andetag och blås med jämnt tryck tills ett
"klick"-ljud hörs efter ca 5 sekunder.
Resultatet blir ett av alternativen i nästföljande tabell Resultat efter utfört utandningsprov.
4. Visas inget meddelande kan överföringen
till bilen ha misslyckats – tryck då på
knappen (3) för att att manuellt sända
resultatet till bilen.
5. Fäll ner munstycket och sätt fast Alkolåset
i dess hållare.
6. Starta motorn efter godkänt utandningsprov inom 5 minuter – i annat fall måste det
göras om.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
103
03 Din förarmiljö
Alcoguard*
Resultat efter utfört utandningsprov
03
Kontrollampa (5)
+ Displaytext
Innebörd
Grön lampa + Alcoguard Godkänt
test
Starta motorn –
ingen alkoholhalt
uppmätt.
Gul lampa + Alcoguard Godkänt
test
Röd lampa +
Underkänt test
Vänta 1 minut
A
Motorstart möjlig –
uppmätt alkoholhalt
är över 0,1 promille
men under gällande
gränsvärdeA.
Motorstart ej möjlig
– uppmätt alkoholhalt är över gällande
gränsvärdeA.
Gränsvärde varierar från land till land, ta reda på vad som
gäller. Se även avsnitt Allmänt om Alkolås sidan 103
OBS
Efter en avslutad körning kan motorn återstartas inom 30 minuter utan att ett nytt
utandningsprov behöver göras.
1
104
En auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Att tänka på
Inför utandningsprov
För att få korrekt funktion och ett så rättvisande
mätresultat som möjligt:
• Undvik att äta eller dricka ca 5 minuter
innan utandningsprovet.
• Undvik kraftig vindrutespolning – alkoholen i spolarvätskan kan resultera i felaktigt
mätresultat.
Byte av förare
För att säkerställa att ett nytt utandningsprov
görs vid förarbyte – håll in strömbrytaren (2)
och sändningsknappen (3) samtidigt i ca
3 sekunder. Då återgår bilen till startblockeringsläge och ett nytt godkänt utandningsprov
krävs innan motorstart.
Kalibrering och Service
Alkolåset ska kontrolleras och kalibreras på en
verkstad1 var 12:e månad.
30 dagar innan nödvändig omkalibrering visar
displayen Alcoguard Kalib. erfordras. Om
kalibrering inte utförs inom dessa 30 dagar
kommer normal motorstart att spärras – endast
start med Bypass-funktion blir då möjlig, se
sidan 105 avsnitt Nödsituation.
Meddelandet kan släckas med ett tryck på
sändningsknappen (3). Det slocknar annars av
sig själv efter ca 2 minuter men återkommer
sedan vid varje motorstart – enbart omkalibrering på en verkstad1 kan släcka meddelandet
permanent.
Kall eller varm väderlek
Ju kallare väderlek desto längre tid innan Alkolåset är klart för användning:
Temperatur (ºC)
Maximal uppvärmningstid
(sekunder)
+10 — +85
10
–5 — +10
60
–40 — –5
180
Vid temperaturer under –20 ºC eller över
+60 ºC behöver Alkolåset extra strömförsörjning. Displayen visar Alcoguard sätt i
strömkabel. Anslut då strömförsörjningskabeln från handskfacket till Alkolåset och vänta
tills kontrollampa (6) lyser grön.
Vid extremt kall väderlek kan uppvärmningstiden minskas genom att Alkolåset tas med
inomhus.
03 Din förarmiljö
Alcoguard*
Nödsituation
I händelse av en nödsituation, eller om Alkolåset är ur funktion eller borttaget, är det möjligt
att koppla förbi Alkolåset för att kunna köra
bilen.
OBS
All aktivering med förbikoppling (Bypass)
loggas och sparas i ett minne, se sidan 10 i
avsnitt Inspelning av data.
och sedan Alcoguard Bypass aktiverad
– därefter kan motorn startas.
Denna funktion kan aktiveras flera gånger. Felmeddelandet som visas under körning kan
endast släckas hos en verkstad1.
Displaytext
Innebörd/åtgärd
Alcoguard Ingen
signal
Sändning misslyckades – sänd
manuellt med knapp
(3) eller gör ett nytt
utandningsprov.
Aktivera Nödfunktion
• Tryck och håll in vänster rattspaks READknapp och knappen för Varningsblinkers
samtidigt i ca 5 sekunder – displayen visar
Alcoguard Bypass aktiverad och motorn
kan startas.
Alcoguard Ogiltigt
test
Testet misslyckades
– gör ett nytt utandningsprov.
Efter aktiverad Bypass-funktion visar displayen
Alcoguard Bypass aktiverad hela tiden
under körning och kan endast återställas på en
verkstad1.
Denna funktion kan användas en gång, sedan
måste återställning göras på verkstad1.
Alcoguard Blås
längre
Blåsningen för kort –
blås längre.
Symboler och displaymeddelanden
Alcoguard Blås
svagare
Blåsningen för hård
– blås svagare.
Bypass-funktionen kan testas utan att felmeddelande loggas – utför då alla steg utan att
starta bilen. Felmeddelandet raderas när bilen
låses.
Förutom redan beskrivna meddelanden kan
kombinationsinstrumentets display även visa
följande:
Alcoguard Blås
hårdare
Blåsningen för svag
– blås hårdare.
Alcoguard Förvärmning
Uppvärmning ej klar
– vänta på text Alcoguard Blås 5
sekunder.
Vid installationen av Alkolås väljs om förbikopplingen ska vara Bypass- eller Nödfunktion. Denna inställning kan i efterhand ändras
på en verkstad1.
Displaytext
Innebörd/åtgärd
Alcoguard Återstart möjlig
Motorn har varit
avstängd kortare tid
än 30 minuter –
motorstart möjlig
utan nytt prov.
Alcoguard Serv.
erfordras
Kontakta en verkstad1.
Aktivera Bypassfunktion
• Tryck och håll in vänster rattspaks READknapp och knappen för Varningsblinkers
samtidigt i ca 5 sekunder – displayen visar
först Bypass aktiverad Vänta 1 minut
1
03
En auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
105
03 Din förarmiljö
Start av motor
Bensin- och dieselmotorer
2. Håll kopplingspedalen nedtryckt helt1. (För
bilar med automatisk växellåda – Tryck på
bromspedalen.)
3. Tryck på START/STOP ENGINE-knappen
och släpp den sedan.
Startmotorn arbetar tills motorn startar eller tills
dess överhettningsskydd bryter.
03
Om motorn inte startar – försök igen genom att
hålla in START/STOP ENGINE-knappen tills
motorn startar.
Keyless drive
Följ steg 2–3 för start av bensin- och dieselmotor. För mer information om Keyless drive,
se sidan 54.
OBS
En förutsättning för att bilen ska starta är att
en av bilens fjärrnycklar med Keyless
drive*-funktion finns i kupén eller lastutrymmet.
VARNING
VARNING
Startlås med fjärrnyckel utdragen/intryckt och
START/STOP ENGINE-knapp.
VIKTIGT
Tryck inte in fjärrnyckeln felvänd – Håll i
änden med det löstagbara nyckelbladet, se
sidan 50.
1. Placera fjärrnyckeln i startlåset och tryck in
den till dess ändläge. Observera att om
bilen är utrustad med Alkolås, måste ett
utandningsprov först godkännas innan
motorn kan startas, se sidan 103.
1
106
Ta alltid fjärrnyckeln ur startlåset när bilen
lämnas – särskilt om det finns barn i bilen.
För information om hur nyckeln tas ur startlåset, se sidan 78.
Stanna motorn
För att stänga av motorn:
OBS
Vid kallstart kan tomgångsvarvtalet vara
märkbart högre än normalt för vissa motortyper. Detta görs för att så snabbt som möjligt få upp avgasreningssystemet till normal
driftstemperatur, vilket minimerar avgasemissioner och skonar miljön.
Om bilen rullar räcker det med att trycka på START/STOP ENGINE-knappen för att starta bilen.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Ta aldrig ut fjärrnyckel med Keyless drive*funktion från bilen under körning eller vid
bogsering.
• Tryck på START/STOP ENGINE – motorn
stannar.
• Om bilen har automatisk växellåda och
växelväljaren inte är i läge P eller om bilen
rullar – Tryck 2 gånger eller håll START/
STOP ENGINE-knappen intryckt tills
motorn stannar.
03 Din förarmiljö
Start av motor
Rattlås
Ett mekaniskt ljud kan förnimmas när rattlåset
låser upp eller låser.
• Rattlåset låser upp när START/STOP
ENGINE-knappen trycks in.
• Rattlåset låser när förardörren öppnas efter
att motorn stängts av.
03
Nyckellägen
För information om fjärrnyckelns olika nyckellägen, se sidan 78
107
03 Din förarmiljö
Start av motor – Flexifuel
Allmänt om start med Flexifuel
Motorvärmare*
Motorn startas på samma sätt som i en bensindriven bil.
Vid startsvårigheter
03
VARNING
Motorvärmaren drivs med högspänning.
Felsökning och reparation på en elektrisk
motorvärmare och dess elektriska anslutningar får enbart utföras av en verkstad – en
auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Om motorn inte startar vid första försöket:
• Gör ytterligare några startförsök med
START/STOP ENGINE-knappen.
OBS
Om motorn fortfarande inte startar
Att tänka på för den som vill ha reservbränsle med sig:
Är yttertemperaturen lägre än +5 °C:
1. Anslut den elektriska motorvärmaren minst
1 timme.
2. Gör ytterligare några startförsök med
START/STOP ENGINE-knappen.
VIKTIGT
Om motorn inte startar trots upprepade
startförsök rekommenderas kontakt med en
auktoriserad Volvoverkstad.
•
Elintag till motorvärmare.
När temperaturen förväntas bli lägre än
–10 °C och bilen är tankad med bioetanol E85
bör motorvärmare användas ca 2 timmar för att
underlätta en snabb start av motorn.
Ju lägre temperatur desto längre tid med
motorvärmare behövs. Vid –20 °C bör värmaren användas ca 3 timmar.
Bilar avsedda för bioetanol E85 har en elektrisk
motorvärmare*. Att starta och köra med en förvärmd motor innebär kraftigt sänkta utsläpp
och minskad bränsleförbrukning. Sträva därför
efter att använda motorvärmare under hela vinterhalvåret.
108
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Vid motorstopp på grund av tom bränsletank kan bioetanol E85 från en reservdunk vid extrem kyla göra att motorn blir
svårstartad. Det undviks genom att ha
reservdunken fylld med 95-oktanig
bensin.
För mer information om Flexifuels bränsle bioetanol E85, se sidan 265 och 351.
03 Din förarmiljö
Start av motor – Flexifuel
Bränsleadaption
Flexifuel-motorer kan köras på både 95-oktanig blyfri bensin och bioetanol E85. Båda
bränslen fylls i den gemensamma bränsletanken varför alla varianter av blandningsförhållanden mellan dessa båda bränslen är möjliga.
Om bränsletanken fylls på med bensin efter att
bilen körts på bioetanol E85 (eller omvänt) kan
motorn gå lite ojämnt en stund. Därför är det
viktigt att låta motorn vänja sig (adaptera) till
den nya bränsleblandningen.
03
Adaptionen sker automatiskt då bilen körs en
kort period med jämn hastighet.
VIKTIGT
Efter ändring av bränsleblandning i tanken
ska en adaption göras genom att köra med
en jämn hastighet under ca 15 minuter.
Om startbatteriet varit urladdat eller bortkopplat krävs en något längre körperiod för adaption
eftersom elektronikens minne tömts.
109
03 Din förarmiljö
Start av motor – externt batteri
Starthjälp
4. Sätt fast den röda startkabelns ena
klamma på hjälpbatteriets pluspol (1).
VIKTIGT
Koppla startkabeln försiktigt för att undvika
kortslutningar med andra komponenter i
motorrummet.
03
5. Öppna clipsen på det egna batteriets
främre täcklock och ta loss locket, se
sidan 318.
6. Sätt den röda startkabelns andra klamma
på bilens pluspol (2).
Om startbatteriet är urladdat kan bilen startas
med ström från ett annat batteri.
Vid starthjälp med annat batteri rekommenderas följande steg för att undvika kortslutning
eller andra skador:
1. Sätt fjärrnyckeln i nyckelläge 0, se
sidan 78.
2. Kontrollera att hjälpstartbatteriet har spänningen 12 V.
3. Om hjälpstartbatteriet är monterat i en
annan bil – stäng av den hjälpande bilens
motor och se till att de båda bilarna inte
vidrör varandra.
110
7. Sätt fast den svarta startkabelns ena
klamma på hjälpbatteriets minuspol (3).
8. Sätt den andra klamman på en jordpunkt,
t.ex. höger motorfäste i ovankant, den yttre
skruvskallen (4).
9. Kontrollera att startkablarnas klammor
sitter fast ordentligt så att det inte uppstår
gnistor under startförsöket.
10. Starta motorn på "hjälpbilen" och låt den
gå någon minut med högre tomgång än
normalt, ca 1500 varv/minut.
11. Starta motorn i bilen med det urladdade
batteriet.
VIKTIGT
Rör inte anslutningarna under startförsöket.
Det finns risk för gnistbildning.
12. Ta bort startkablarna i omvänd ordning –
först den svarta och sedan den röda.
> Se till att ingen av den svarta startkabelns klammor kommer i kontakt med
batteriets pluspol eller ansluten klamma
på den röda startkabeln!
VARNING
•
Startbatteriet kan bilda knallgas vilken
är mycket explosiv. En gnista, som kan
bildas om en startkabel ansluts felaktigt, kan räcka för att batteriet ska
explodera.
•
Startbatteriet innehåller svavelsyra som
kan orsaka allvarliga frätskador.
•
Skölj med stora mängder vatten om
svavelsyra kommer i kontakt med ögon,
hud eller kläder. Vid stänk i ögonen –
kontakta omedelbart läkare.
För mer information om bilens startbatteri – se
sidan 317.
03 Din förarmiljö
Växellådor
Manuell växellåda
• Trampa ned kopplingspedalen helt vid
Automatisk växellåda Geartronic*
varje växling.
• Ta bort foten från kopplingspedalen mellan
växlingarna.
Backväxelspärr
Backväxelspärren försvårar möjligheten att av
misstag lägga i backväxeln vid normal färd
framåt.
03
• Utgå från neutralläge N och lägg endast i
backväxeln R när bilen står still.
OBS
Växelmönster 5-växlad låda.
Med den övre varianten av växelmönster för
6-växlad låda (se föregående bild) – tryck
först ner växelspaken i N-läget för att lägga
i backen.
D: Automatiska växellägen. M (+/–): Manuella
växellägen.
Informationsdisplayen visar växelväljarens
läge med följande tecken: P, R, N, D, S, 1, 2,
3, 4, 5 eller 6, se sidan 71.
Växellägen
Parkeringsläge (P)
Välj P när motorn ska startas eller när bilen står
parkerad. Bromspedalen måste tryckas ner för
att växelväljaren ska kunna föras ur läge P.
Växelmönster 6-växlad låda.
Den 6-växlade lådan finns i två olika versioner
– backväxelns läge skiljer dem åt. Se aktuellt
växelmönster präglat på växelspaken.
I läge P är växellådan mekaniskt spärrad. Aktivera den elektriska parkeringsbromsen med ett
tryck på knappen, se sidan 125.
VIKTIGT
Bilen måste stå stilla då läge P väljs.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
111
03 Din förarmiljö
Växellådor
Backläge (R)
Bilen måste stå stilla när läge R väljs.
Neutralläge (N)
03
Ingen växel är ilagd och motorn kan startas.
Ansätt parkeringsbromsen om bilen står stilla
med växelväljaren i läge N.
För att undvika ryck och motorstopp växlar
Geartronic automatiskt ner om föraren låter farten sjunka lägre än vad som är lämpligt för den
valda växeln.
Körläge (D)
För att återgå till automatiskt körläge:
D är det normala körläget. Upp- och nerväxling
sker automatiskt beroende på gaspådrag och
hastighet. Bilen ska stå stilla när läge D väljs
från läge R.
• För spaken åt sidan till ändläget vid D.
Geartronic – Manuella växellägen (+/–)
Med Geartronics automatiska växellåda kan
föraren även växla manuellt. Bilen motorbromsar när gaspedalen släpps.
Manuellt växelläge nås genom att föra spaken
åt sidan från läge D till ändläget vid +/–.
Informationsdisplayen skiftar tecken från D till
någon av siffrorna 1–6, vilket motsvarar den
växel som just då är ilagd, se sidan 71.
• Tryck spaken framåt mot + (plus) för att
växla upp ett steg och släpp den – spaken
återgår till sitt viloläge mellan + och –.
eller
• Dra spaken bakåt mot – (minus) för att
växla ner ett steg och släpp den.
1
112
Manuellt växelläge (+/–) kan väljas när som
helst under färden.
Bara modellerna D5 och T6.
OBS
Om växellådan har ett Sportprogram, blir
lådan manuell först efter att spaken förts
framåt eller bakåt i sitt (+/–)-läge. Informationsdisplayen skiftar då tecken från S till att
visa vilken av växlarna 1–6 som är ilagd.
Geartronic – Vinterläge
Det kan underlätta att komma iväg i halt väglag
om 3:ans växel läggs i manuellt.
1. Tryck ner bromspedalen och för växelspaken från läge D till ändläge vid +/– –
instrumentpanelens display skiftar tecken
från D till siffran 1.
2. Stega upp till växel 3 genom att trycka fram
spaken mot + (plus) 2 gånger – displayen
skiftar tecken från 1 till 3.
3. Släpp bromsen och ge försiktigt gaspådrag.
Växellådans "vinterläge" gör att bilen rullar iväg
med ett lägre motorvarv och reducerad motorstyrka på drivhjulen.
Kickdown
Geartronic – Sportläge (S)1
Sportprogrammet ger ett sportigare beteende
och tillåter högre varvtal på växlarna. Samtidigt
fås snabbare respons vid gaspådrag. Vid aktiv
körning prioriteras även körning på en lägre
växel, innebärande fördröjd uppväxling.
Sportläget nås genom att föra spaken åt sidan
från läge D till ändläget vid +/–. Informationsdisplayen skiftar tecken från D till S.
Sportläget kan väljas när som helst under färden.
Då gaspedalen trampas helt i botten (förbi det
normala fullgasläget) sker automatiskt en omedelbar nerväxling, s.k. kickdown.
Om gaspedalen släpps ur kickdownläget, sker
uppväxling automatiskt.
Kickdown används när maximal acceleration
behövs, t.ex. vid en omkörning.
Säkerhetsfunktion
För att förhindra övervarvning av motorn är
växellådans styrprogram försett med ett ner-
03 Din förarmiljö
Växellådor
växlingsskydd som förhindrar kickdown-funktionen.
vreras med spärrknappen på växelväljarspaken.
Geartronic tillåter inte nedväxlingar/kickdown
som leder till så högt motorvarv att motorn kan
skadas. Om föraren ändå försöker göra en
sådan nedväxling vid högt motorvarv händer
ingenting – den ursprungliga växeln förblir
ilagd.
Med spärrknappen intryckt kan spaken föras
framåt eller bakåt mellan P, R, N och D.
Automatisk växelväljarspärr
03
Automatväxellådan har särskilda säkerhetssystem:
Vid kickdown kan bilen växla ner ett eller flera
steg åt gången beroende på motorns varvtal.
Bilen växlar upp när motorn når sitt maxvarvtal
i syfte att förhindra motorskador.
Parkeringsläge (P)
Mekanisk växelväljarspärr
Elektrisk växlingsspärr – Shiftlock
Parkeringsläge (P)
Stillastående bil med motorn igång:
Håll foten på bromspedalen när växelväljaren
förs till annat läge.
För att kunna föra växelväljaren från P till övriga
växellägen måste bromspedalen vara nedtryckt och fjärrnyckeln i läge II, se sidan 78.
Växlingsspärr – Neutral (N)
Om växelväljaren är i läge N och bilen har stått
stilla i minst 3 sekunder (oavsett om motorn är
igång eller inte) är växelväljaren spärrad.
G021351
Deaktivera automatisk växelväljarspärr
För att kunna föra växelväljaren från N till ett
annat växelläge måste bromspedalen vara
nedtryckt och fjärrnyckeln i läge II, se
sidan 78.
Om bilen inte är körbar, t.ex. vid urladdat startbatteri, måste växelspaken föras ur P-läget för
att bilen ska kunna flyttas.
Lyft gummimattan i facket bakom mittkonsolen och öppna luckan.
Stick in nyckelbladet till botten. Tryck
nyckelbladet nedåt och håll det nere. (För
information om nyckelbladet, se sidan 50.)
För växelväljaren ur P-läget.
Spaken kan föras fritt framåt eller bakåt mellan
N och D. Övriga lägen har en spärr som manö-
``
113
03 Din förarmiljö
Växellådor
Automatisk växellåda Powershift*2
Powershift eller Geartronic?
Vid osäkerhet om bilen är utrustad med växellådan Powershift eller inte, kan det verifieras
genom att kontrollera beteckningen på dekal nr
(5) under motorhuven – se sidan 340. Beteckning ”MPS6” betyder att det är en Powershift –
i annat fall är det automatlådan Geartronic.
03
HSA
D: Automatiska växellägen. M (+/–): Manuella
växellägen.
Powershift är en sexstegad automatisk växellåda som, till skillnad mot en konventionell
automatväxellåda, har dubbla mekaniska
kopplingslameller. En konventionell automatväxellåda har istället en hydraulisk momentomvandlare som överför kraften från motor till
växellåda.
Powershift växellåda fungerar på samma sätt
och har likadana reglage och funktioner som
automatlådan Geartronic, beskriven i föregående avsnitt.
2
114
Modellerna T3, T4, T4F och T5.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Funktionen HSA (Hill Start Assist) innebär att
trycket i bromssystemet finns kvar några
sekunder under tiden foten flyttas från bromspedalen till gaspedalen inför igångkörning eller
backning i uppförslut.
Den tillfälliga bromseffekten släpper efter
några sekunder eller när föraren ger gas.
ning (10 km/h eller lägre) i uppförsbacke eller
med påkopplat släpfordon kan växellådan bli
för varm. Växellådan svalnar vid stillastående,
med nertryckt färdbroms och motorn på tomgång.
Överhettning vid körning i långsam kö kan undvikas genom att köra etappvis: Stå stilla och
vänta med foten på färdbromsen tills en lagom
sträcka byggts upp i framförvarande trafik, kör
fram ett stycke, stanna och vänta en stund igen
med foten på bromsen.
VIKTIGT
Använd färdbromsen för att hålla bilen still i
ett uppförslut – håll inte bilen still med gaspedalen. Växellådan kan då överhettas.
Att tänka på
Växellådans dubbelkoppling har ett överlastskydd som aktiveras om den skulle bli för varm,
t.ex. om bilen hålls stilla med gaspedalen i en
uppförsbacke för länge.
En växellåda som blivit för varm märks genom
att bilen upplevs skaka och vibrera, varningssymbolen tänds och informationsdisplayen
visar ett meddelande. Även vid långsam kökör-
För viktig information rörande växellådan
Powershift och bogsering – se sidan 279.
Textmeddelande och åtgärd
I vissa situationer kan displayen visa ett meddelande samtidigt med att en symbol tänds.
03 Din förarmiljö
Växellådor
Symbol
Display
Köregenskaper
Åtgärd
Växellåda överh. bromsa f.a hålla
Svårighet att hålla jämn hastighet med konstant motorvarv.
Växellådan överhettad. Håll bilen stilla med
färdbromsen.A
Växellåda överh. parkera snarast
Kraftigt huggande framdrivning av bilen.
Växellådan överhettad. Parkera genast
bilen på ett säkert sätt.A
Växellådan kyls låt motorn gå
A
Ingen drivning på grund av överhettad
växellåda.
03
Växellådan överhettad. För snabbast kylning: Låt motorn gå på tomgång med
växelspaken i N- eller P-läge tills meddelandet slocknar.
För snabbast kylning: Låt motorn gå på tomgång med växelspaken i N- eller P-läge tills meddelandet slocknar.
Tabellen visar tre steg med ökad allvarlighetsgrad om växellådan skulle bli för varm. Parallellt med displaytexten, uppmärksammas föraren även genom att bilens elektronik tillfälligt
förändrar köregenskaperna. Följ informationsdisplayens anvisning i förekommande fall.
OBS
Tabellens exempel är ingen indikation på att
bilen är defekt, utan visar att en säkerhetsfunktion aktiverats i avsikt att förhindra
skada på någon av bilens komponenter.
VARNING
Om varningssymbol kombinerad med texten Växellåda överh. parkera snarast
ignoreras kan värmen i växellådan bli så hög
att kraftflödet mellan motor och växellåda
tillfälligt bryts för att hindra kopplingen från
att haverera – bilen förlorar då drivningen
och blir stillastående tills växellådans temperatur kylts till acceptabel nivå.
För fler möjliga displaymeddelanden med sina
respektive förslag till lösning, rörande automatisk växellåda, se sidan 134.
En displaytext slocknar automatiskt efter
utförd åtgärd eller efter ett tryck på blinkerspakens READ-knapp.
115
03 Din förarmiljö
Eco DRIVe*
• automatisk växellåda har funktionen
Allmänt
Eco Cruise DRIVe
Eco Cruise DRIVe.
Tystare och renare
• manuell växellåda har funktionen
Eco Start/Stop DRIVe.
Notera att bilen bara kan vara utrustad med en
av funktionerna – antingen Eco Cruise DRIVe
eller Eco Start/Stop DRIVe – inte båda.
03
Mer information och inställningar
En bil med denna knapp på
instrumentpanelen och....
Med funktionen Eco Cruise DRIVe aktiveras ett
program som hjälper föraren att köra bilen
maximalt sparsamt med ett minimum av bränsleförbrukning och utsläpp.
I praktiken innebär det att motorbromsen reduceras vilket gör att bilens rörelseenergi kan
användas till att rulla långa sträckor med
motorns varvtal på tomgång.
Funktion och handhavande
Miljöomsorg är ett av Volvo Personvagnars
kärnvärden vilket vägleder all vår verksamhet.
Denna målinriktning har resulterat i fordonsserien DRIVe vars koncept är en samverkan av
flera separata energisparande funktioner, med
den gemensamma uppgiften att minska bränsleförbrukningen, vilken i sin tur bidrar till reducerat avgasutsläpp.
De båda varianterna Eco Cruise DRIVe och
Eco Start/Stop DRIVe innehåller olika energisparande funktioner beroende av vilken växellåda bilen är utrustad med.
Allmänt om Eco Cruise
I bilens menysystem MY CAR finns instruktioner vilka förklarar delar av DRIVe-konceptet
samt några möjliga inställningar och val – se
sidan 137.
Eco Cruise DRIVe På/Av.
Lyser kort vid aktivering samt vid textmeddelanden.
(Används endast av funktionen
Eco Start/Stop DRIVe).
116
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
03 Din förarmiljö
Eco DRIVe*
Eco Start/Stop DRIVe
Körning med Farthållare
Textmeddelande
Eco Cruise DRIVe-funktionen med aktiverad
farthållare gör körningen lite mer flexibel –
inställd hastighet följs inte exakt vid ökad
belastning utan funktionen tillåter en knappt
märkbar fördröjning, t.ex. i början av en brant
backe.
Kombinerat med denna kontrollampa
kan Eco Cruise DRIVe-funktionen
visa textmeddelanden på informationsdisplayen för vissa situationer. Följande tabell
visar några exempel.
Orsaken är att Eco Cruise DRIVe gör långsammare gaspådrag, t.ex. vid kompensering p.g.a.
ökad belastning, än den ordinarie Farthållaren.
03
Symbol
Meddelande
Info/åtgärd
Eco DRIVe På
Lyser
ca 5 sekunder
efter att Eco
DRIVe aktiverats.
Eco DRIVe Av
Lyser
ca 5 sekunder
efter att Eco
DRIVe stängts
av.
Farthållarens miljöpositiva flexibilitet ligger
inom intervallet +0/–2 km/h.
Deaktivera Eco Cruise DRIVe-funktionen
Vid motoravstängning lagras aktuell inställning
– är Eco Cruise DRIVe t.ex. aktiverad vid
motoravstängning, kommer funktionen att vara
fortsatt aktiverad vid påföljande motorstart.
I vissa situationer är det en
fördel att använda motorbroms, t.ex. vid branta utförslut, och det kan då vara lämpligt att tillfälligt koppla ur
Eco Cruise DRIVe-funktionen
– det görs med ett tryck på
denna knapp (1).
Avstängd funktion bekräftas med en displaytext samt att knappens lampa slocknar.
Allmänt om Start/Stop
Motorn stängs av – det blir tystare och renare....
Om ett meddelande inte släcks efter utförd
åtgärd bör en verkstad kontaktas – en
auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Vissa motorer kan förses med en
Eco Start/Stop DRIVe-funktion vilken aktiveras
vid t.ex. stillastående bilkö eller väntan vid trafikljus.
Motorns automatiska återstartsekvens går så
smidigt att det knappt märks att motorn faktiskt stängs av. Upplevelsen är att motorn har
varit igång hela tiden men med en extremt tyst
och låg tomgång.
Med Eco Start/Stop DRIVe-funktionen ges föraren möjlighet till ett mer aktivt miljömedvetet
sätt att köra bil genom att kunna lägga ur växeln och låta motorn "auto-stoppa", när så är
lämpligt.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
117
03 Din förarmiljö
Eco DRIVe*
Funktion och handhavande
eller
OBS
Efter nyckelstart och varje auto-stopp
måste bilen först komma upp i 5 km/h innan
den automatiska Start/Stop-funktionen
återaktiveras – därefter måste även vissa
villkor vara uppfyllda, se dem under rubriken
"Motorn auto-stoppar inte".
03
• Tryck på gaspedalen – motorn startar.
Om bilen står i ett utförslut:
• Släpp färdbromspedalen och låt bilen rulla
fortare än normal promenadtakt – motorn
startar.
Efter motorstart:
Eco Start/Stop DRIVe På/Av.
Lyser kort vid aktivering samt vid textmeddelanden.
Motorn är auto-stoppad.
Eco Start/Stop DRIVe-funktionen
aktiveras automatiskt när motorn
nyckelstartas. Föraren görs uppmärksam på
funktionen genom att instrumentpanelens
symbol (2) tänds upp en kort stund samt att
På-/Avknappens gröna lampa (1) lyser.
Samtliga bilens ordinarie system såsom belysning, radio etc. fungerar som normalt även vid
auto-stoppad motor förutom att viss utrustning
kan få sin funktion tillfälligt reducerad, t.ex. klimatanläggningens fläkthastighet eller extremt
hög volym på ljudanläggningen.
För att motorn ska auto-stoppa måste bilen stå
still:
• Ställ växelspaken i neutralläge och släpp
upp kopplingspedalen – motorn stängs av.
Som verifikation och påminnelse om att motorn är autostoppad tänds denna symbol
i displayen (3).
Med växelspaken i neutralläge:
• Tryck ner kopplingspedalen – motorn startar.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Växelindikator
Auto-stoppa motorn
Auto-starta motorn
118
• Lägg i lämplig växel och fortsätt färden.
En väsentlig detalj i samband med miljöanpassad körning är att köra på rätt växel och växla
i tid.
Som hjälpmedel har föraren en indikator vilken
meddelar föraren när det är mest fördelaktigt
att lägga i nästa högre eller lägre växel – GSI
(Gear Shift Indicator).
03 Din förarmiljö
Eco DRIVe*
Indikeringen görs med en upp- respektive nerpil i kombinationsinstrumentets nedre display.
Begränsningar
Motorn auto-stoppar inte
Deaktivera Eco Start/Stop DRIVefunktionen
I vissa situationer kan det vara
önskvärt att tillfälligt koppla ur
den automatiska Start/Stopfunktionen – det görs med ett
tryck på denna knapp.
• Imma bildas på rutorna.
• Yttertemperaturen är under 0 eller över
30 °C.
Även om Eco Start/Stop DRIVe-funktionen är
aktiverad, auto-stoppar inte motorn om:
• Ett temporärt högt strömuttag råder eller
• föraren öppnat säkerhetsbältets lås.
• bilen inte har stannat – Start/Stop-funk-
• Bilen rullar fortare än motsvarande normal
tionen accepterar dock långsamt rullande,
motsvarande normal promenadtakt.
• startbatteriets kapacitet är under lägsta til-
startbatteriets kapacitet har sjunkit till
lägsta tillåtna nivå.
03
promenadtakt.
• Upprepade pumpningar med bromspedalen.
låtna nivå.
Avstängd Start/Stop-funktion
indikeras med att informationsdisplayens symbol (2)
slocknar och meddelandet
Eco DRIVe Av visas under
ca 5 sekunder – samtidigt
slocknar knappens lampa.
Start/Stop-funktionen är avstängd tills den
återaktiveras med knappen eller tills nästa
gång motorn nyckelstartas.
• motorn inte har normal driftstemperatur.
• yttertemperaturen är under 0 eller över
30 °C.
• miljön i kupén avviker från förvalda värden
– indikeras av att kupéfläkten har ett högt
varvtal.
• bilen backats och backväxeln läggs ur.
• startbatteriets temperatur är under 0 °C
VARNING
Öppna inte motorhuven när motorn autostoppat – motorn kan plötsligt auto-starta.
För att undvika auto-start med uppfälld
motorhuv:
•
Lägg först i en växel och ansätt parkeringsbromsen eller ta fjärrnyckeln ur
startlåset.
eller överstiger 55 °C.
Motorn auto-startar utan föraringrepp
En auto-stoppad motor kan i vissa fall återstarta utan att föraren bestämt att färden ska
fortsätta.
I följande fall auto-startar motorn även om föraren inte tryckt ner kopplingspedalen för att
lägga i en växel:
Motorn auto-startar inte
I följande fall auto-startar inte motorn efter att
ha auto-stoppat:
• Förarens bälteslås har öppnats – en displaytext uppmanar föraren att göra en normal motorstart.
• En växel är ilagd utan frikoppling – en displaytext uppmanar föraren att ställa växelspaken i neutralläge för att auto-start ska
kunna ske.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
119
03 Din förarmiljö
Eco DRIVe*
Ofrivilligt motorstopp
I det fall en igångkörning misslyckas och
motorn stannar, gör så här:
03
1. Tryck ner kopplingspedalen igen – motorn
auto-startar efter att växelspaken ställts i
neutralläge. Informationsdisplayen har
dessförinnan visat texten Ställ
växelspaken i friläge.
Textmeddelande
Kombinerat med denna kontrollampa
kan Eco Start/Stop DRIVe-funktionen visa textmeddelanden på informationsdisplayen för vissa situationer. För några av
dem finns en rekommenderad åtgärd som bör
utföras. Följande tabell visar några exempel.
Symbol
Meddelande
Info/
åtgärd
Eco DRIVe
På
Lyser
ca 5 sekunder
efter att Eco
Start/Stop
DRIVe aktiverats.
Eco DRIVe
Av
Lyser
ca 5 sekunder
efter att Eco
Start/Stop
DRIVe
stängts av.
Frikoppla
för att
starta
Tryck färdbroms för
att starta
120
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Motorn
beredd att
auto-starta –
väntar på att
kopplingspedalen ska
tryckas ner.
Motorn
beredd att
auto-starta –
väntar på att
bromspedalen ska
tryckas ner.
Symbol
AUTOSTOP
Meddelande
Info/
åtgärd
Tryck
koppling
eller broms
för att
starta
Motorn
beredd att
auto-starta –
väntar på att
broms- eller
kopplingspedalen ska
tryckas ner.
Ställ växelspaken i friläge
Växel är
ilagd utan
frikoppling –
frikoppla
och ställ
växelspaken
i neutralläge.
Motorn
Auto-Stoppad
Motorn
beredd att
auto-starta –
väntar på att
broms- eller
kopplingspedalen ska
tryckas ner.
03 Din förarmiljö
Eco DRIVe*
Symbol
Meddelande
Info/
åtgärd
Auto StartStop serv.
erfordras
Eco Start/
Stop DRIVe
är ur funktion. En
verkstad bör
kontaktas –
då
rekommend
eras en
auktoriserad
Volvoverkstad.
Tryck på
STARTknappen
A
Om ett meddelande inte släcks efter utförd
åtgärd bör en verkstad kontaktas – en
auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
03
Motorn
kommer ej
att autostartaA – gör
en normal
motorstart
med
START/
STOP
ENGINEknappen.
Uppstår om t.ex säkerhetsbältet tas av efter att motorn autostoppat.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
121
03 Din förarmiljö
Fyrhjulsdrift – AWD (All Wheel Drive)*
Fyrhjulsdriften är alltid inkopplad
03
Fyrhjulsdrift innebär att bilen driver samtidigt
på alla fyra hjulen.
Kraften fördelas automatiskt mellan fram- och
bakhjulen. Ett elektroniskt styrt kopplingssystem fördelar kraften till de hjul som i det aktuella
väglaget har det bästa fästet. Detta för att
uppnå bästa möjliga väggrepp och undvika
hjulspinn. Vid normal körning fördelas en större
del av kraften till framhjulen.
Fyrhjulsdriften ökar körsäkerheten i regn, snö
och frosthalka.
122
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
03 Din förarmiljö
Färdbroms
Allmänt
Bilen är utrustad med två bromskretsar. Om en
bromskrets skadas kommer det att innebära
att bromsarna tar djupare och att det behövs
ett större pedaltryck för att få normal bromseffekt.
Förarens tryck på bromspedalen förstärks av
en bromsservo.
VARNING
Bromsservon fungerar endast då motorn är
igång.
Om bromsen används när motorn är avstängd
känns pedalen stum och mer kraft måste
användas för att bromsa bilen.
Vid ingrepp kan vibrationer kännas i bromspedalen, vilket är normalt.
Efter att motorn startats görs automatiskt ett
kort test av ABS-systemet då föraren släpper
bromspedalen. Ytterligare ett automatiskt test
av ABS-systemet kan komma att göras då
bilen når 10 km/h. Testet kan uppfattas som
pulseringar i bromspedalen.
Nödbromsljus och automatisk
varningsblinkers
Nödbromsljus aktiveras för att uppmärksamma bakomvarande om en kraftig inbromsning. Funktionen innebär att bromsljuset
blinkar istället för att – som vid normal bromsning – lysa med fast sken.
För mer generell information om hård belastning av bilen, se sidan 347.
Nödbromsljus aktiveras i hastigheter över
50 km/h om ABS-systemet arbetar och/eller
vid kraftig inbromsning. Efter att bilens hastighet bromsats ner under 10 km/h återgår
bromsljuset från att blinka till normalt fast sken
– samtidigt aktiveras varningsblinkers, vilka
blinkar tills föraren påverkar motorvarvet med
gaspedalen eller de stängs av med dess
knapp, se sidan 87.
Låsningsfria bromsar
Rengöring av bromsskivor
I mycket kuperade landskap eller vid körning
med tung last kan bromsarna avlastas genom
motorbromsning. Motorbromsen utnyttjas
effektivast om samma växel används nedför
som uppför.
Bilen är utrustad med ABS (Anti-lock Braking
System) som hindrar hjulen från att låsa sig vid
inbromsning. På så sätt behålls styrförmågan
och det blir lättare att t.ex. väja för ett hinder.
Vid blött väglag, inför långtidsparkering och
efter att bilen har tvättats är det lämpligt att
utföra rengöringen manuellt. Gör detta genom
att under färd bromsa svagt under en kort
period.
Nödbromsförstärkning
Nödbromsförstärkningen EBA (Emergency
Brake Assist) hjälper till att öka bromskraften
och därmed förkorta bromssträckan. EBA känner av förarens sätt att bromsa och ökar
bromskraften när det behövs. Bromskraften
kan förstärkas upp till nivån då ABS-systemet
ingriper. EBA-funktionen avbryts när trycket på
bromspedalen minskas.
03
OBS
När EBA aktiveras sjunker bromspedalen
ner lite längre än vanligt, tryck (håll) ner
bromspedalen så länge det behövs. Släpps
bromspedalen upphör all inbromsning.
Smuts- och vattenbeläggningar på bromsskivorna kan göra att bromsverkan fördröjs. Rengöring av bromsbeläggen minimerar denna
fördröjning.
``
123
03 Din förarmiljö
Färdbroms
Symboler i kombinationsinstrument
Symbol
03
Innebörd
Fast sken – kontrollera bromsvätskenivån. Om nivån är låg,
fyll på bromsvätska samt kontrollera orsaken till bromsvätskeförlusten.
Fast sken i 2 sekunder vid start
av motor – ett fel uppstod i
bromssystemets ABS-funktion
när motorn senast var igång.
VARNING
Om
och
är tända samtidigt,
kan fel ha uppstått i bromssystemet.
Om nivån i bromsvätskebehållaren vid detta
tillfälle är normal, kör då försiktigt till närmaste verkstad för kontroll av bromssystemet – en auktoriserad Volvoverkstad
rekommenderas.
Om bromsvätskan ligger under MIN-nivå i
bromsvätskebehållaren bör inte bilen köras
vidare utan att bromsvätska fyllts på.
Anledningen till bromsvätskeförlusten
måste kontrolleras.
124
03 Din förarmiljö
Parkeringsbroms
Handbroms
Att ansätta parkeringsbromsen
OBS
Vid nödbromsning i hastigheter över
10 km/h ljuder en signal under bromsförloppet.
Parkering i backe
Om bilen parkeras i uppförsbacke:
03
• Vrid hjulen i riktning från trottoarkanten.
Om bilen parkeras i utförsbacke:
• Vrid hjulen i riktning mot trottoarkanten.
Parkeringsbromsreglage – ansätt.
Funktion
När den elektriska parkeringsbromsen arbetar
hörs ett svagt elmotorljud. Ljudet uppkommer
även vid automatiska funktionskontroller av
parkeringsbromsen.
Om bilen står stilla när parkeringsbromsen
ansätts verkar den endast på bakhjulen. Om
ansättningen sker när bilen rör sig används
ordinarie färdbroms, dvs. bromsen verkar på
alla fyra hjulen. Bromsverkan övergår till bakhjulen när bilen nästan står stilla.
Låg batterispänning
Om batterispänningen är för låg kan parkeringsbromsen varken lossas eller ansättas.
Anslut ett starthjälpsbatteri om batterispänningen är för låg, se sidan 110.
1. Tryck ner färdbromspedalen bestämt.
2. Tryck på reglaget.
> Kombinationsinstrumentets symbol
börjar blinka – vid fast sken är
den ansatt.
VARNING
Ta för vana att alltid ansätta parkeringsbromsen vid parkering på lutande underlag
– en ilagd växel eller automatlådans P-läge
är inte tillräckligt för att hålla bilen i alla situationer.
3. Släpp färdbromspedalen och säkerställ att
bilen står still.
• När bilen parkeras ska 1:ans växel läggas i
(manuell växellåda) eller växelväljaren vara
i läge P (automatisk växellåda).
I nödfall kan parkeringsbromsen ansättas när
fordonet är i rörelse genom att reglaget trycks
in. När reglaget släpps eller gaspedalen trycks
ner avbryts bromsförloppet.
``
125
03 Din förarmiljö
Parkeringsbroms
Att lossa parkeringsbromsen
OBS
Parkeringsbromsen kan även lossas manuellt genom att kopplingspedalen trycks ner
istället för bromspedalen. Volvo
rekommenderar att bromspedalen
används.
03
Lossa automatiskt
2. Starta motorn.
3. Tryck ner färdbromspedalen bestämt.
4. För växelväljaren till läge D eller R och ge
gas.
> Parkeringsbromsen släpper och kombinationsinstrumentets symbol
slocknar.
1. Starta motorn.
2. Lägg i 1:ans växel eller backväxeln.
Parkeringsbromsreglage – lossa.
Bil med manuell växellåda
Lossa manuellt
1. Sätt fjärrnyckeln i startlåset.1
2. Tryck ner färdbromspedalen bestämt.
3. Dra i reglaget.
> Parkeringsbromsen släpper och kombinationsinstrumentets symbol
slocknar.
3. Släpp upp kopplingen och ge gas.
> Parkeringsbromsen släpper och kombinationsinstrumentets symbol
slocknar.
Bil med automatisk växellåda
Lossa manuellt
1. Sätt fjärrnyckeln i startlåset1.
2. Tryck ner färdbromspedalen bestämt.
3. Dra i reglaget.
> Parkeringsbromsen släpper och kombinationsinstrumentets symbol
slocknar.
Lossa automatiskt
1. Ta på säkerhetsbältet.
1
126
För bil med Keyless-system: Tryck på START/STOP ENGINE.
OBS
Av säkerhetsskäl lossas parkeringsbromsen bara automatiskt om motorn är
igång och föraren har bilbältet på sig. Parkeringsbromsen lossas omedelbart på bilar
med automatväxellåda när gaspedalen
trycks ner och växelväljaren står i läge D
eller R.
Tung last i motlut
Tung last, t.ex. ett släp, kan göra att bilen rullar
bakåt när parkeringsbromsen lossas automatiskt i kraftigt motlut. Undvik detta genom att
trycka in reglaget samtidigt som du kör iväg.
Släpp reglaget när motorn uppnår dragläge.
Byte av bromsbelägg
Bromsbeläggen bak måste bytas på verkstad
p.g.a. den elektriska parkeringsbromsens konstruktion – en auktoriserad Volvoverkstad
rekommenderas.
03 Din förarmiljö
Parkeringsbroms
Symboler och meddelanden i display
Symbol
Meddelande
Innebörd/åtgärd
"Meddelande"
Läs meddelande i informationsdisplayen
Blinkande symbol innebär att parkeringsbromsen ansätts.
03
Blinkar symbolen i någon annan situation innebär det att ett fel uppstått. Läs meddelande i informationsdisplayen.
Parkeringsbroms ej helt
släppt
Ett fel gör att parkeringsbromsen inte kan lossas – Försök att ansätta och lossa bromsen.
Om felet kvarstår efter några försök: Uppsök verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
OBS! Om du kör iväg med detta felmeddelande ljuder en varningssignal.
Parkeringsbroms inte aktiverad
Ett fel gör att parkeringsbromsen inte kan ansättas – Försök att lossa och ansätta bromsen.
Om felet kvarstår efter några försök: Uppsök verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Meddelandet tänds även på bilar med manuell växellåda när bilen körs i låg hastighet med dörren
öppen för att göra föraren uppmärksam på att parkeringsbromsen kan ha lossats oavsiktligt.
Parkeringsbroms Serv.
erfordras
Ett fel har uppstått – Försök att ansätta och lossa bromsen.
Om felet kvarstår efter några försök: Uppsök verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
• Om bilen måste parkeras innan felet är
åtgärdat ska hjulen vridas som vid parkering i backe och 1:ans växel läggas i (manuell växellåda) eller växelväljaren vara i
läge P (automatisk växellåda).
127
03 Din förarmiljö
HomeLinkŸ *
Allmänt
OBS
HomeLinkŸ
är konstruerad att inte fungera
om bilen är låst från utsidan.
Spara originalfjärrkontrollerna för framtida
programmering (t.ex. vid byte till annan bil).
03
Radera knapparnas programmering när
bilen ska säljas.
Metalliska solskydd bör inte användas i bilar
som är utrustade med HomeLinkŸ. Detta
kan inverka negativt på dess funktion.
Handhavande
HomeLinkŸ är en programmerbar fjärrkontroll
som kan styra upp till tre olika anordningar
(t.ex. garageport, larmsystem, utom- och
inomhusbelysning m.m.) och därmed ersätta
fjärrkontrollerna till dessa. HomeLinkŸ levereras inbyggt i det vänstra solskyddet.
HomeLinkŸ-panelen består av tre programmerbara knappar och en indikeringslampa.
När HomeLinkŸ väl är programmerad kan
denna användas i stället för de lösa originalfjärrkontrollerna.
Tryck in den programmerade knappen för att
aktivera garageport, larmsystem etc. Indikeringsknappen lyser under tiden knappen hålls
intryckt.
OBS
Ifall tändningen inte aktiveras, fungerar
HomeLinkŸ i 30 minuter efter det att förardörren har öppnats.
Originalfjärrkontrollerna kan naturligtvis
användas parallellt med HomeLinkŸ.
128
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
VARNING
Om HomeLinkŸ används för att manövrera
en garageport eller grind, säkerställ att
ingen är i närheten av porten eller grinden
under tiden den är i rörelse.
Använd inte HomeLinkŸ fjärrkontroll till
någon garageport som saknar säkerhetsstopp och säkerhetsback. Garageporten
ska reagera omedelbart när den känner att
något hindrar rörelsen, stoppa direkt och
backa tillbaka. En garageport utan dessa
egenskaper kan orsaka personskada. För
vidare information – ta kontakt med leverantören via Internet: www.homelink.com.
Programmera första gången
Första punkten raderar minnet i HomeLinkŸ
och ska inte utföras när endast en enstaka
knapp ska omprogrammeras.
1. Tryck in de två yttre knapparna och släpp
inte förrän indikeringslampan börjar blinka
efter ca 20 sekunder. Blinkandet tyder på
att HomeLinkŸ är satt i "inlärningsläge" och
redo att programmeras.
2. Placera originalfjärrkontrollen 5-30 cm från
HomeLinkŸ. Ha indikeringslampan under
uppsikt.
Vilket avstånd som krävs mellan originalfjärrkontrollen och HomeLinkŸ beror på
programmeringen av anordningen. Det
03 Din förarmiljö
HomeLinkŸ *
behövs kanske flera försök på olika
avstånd. Behåll varje position ca 15 sekunder innan en ny prövas.
3. Tryck samtidigt in knappen till originalfjärrkontrollen och knappen som ska programmeras på HomeLinkŸ. Släpp inte knapparna förrän indikeringslampan har övergått
från ett lugnt till ett snabbt blinkande. Det
snabba blinkandet tyder på en lyckad programmering.
4. Testa programmeringen genom att trycka
in den programmerade knappen på
HomeLinkŸ och titta på indikeringslampan:
• Fast sken: Indikeringslampan lyser
med ett fast sken när knappen hålls
intryckt, detta tyder på att programmeringen är klar. Garageport, grind eller liknande ska nu aktiveras när den programmerade HomeLinkŸ-knappen
trycks in.
• Ej fast sken: Indikeringslampan blinkar
snabbt i ca 2 sekunder och övergår
sedan till ett fast sken i ca 3 sekunder.
Detta förlopp upprepas under
ca 20 sekunder och tyder på att anordningen har en "rullande kod". Garageport, grind eller liknande aktiveras inte
när den programmerade HomeLinkŸ-
1
knappen trycks in. Fortsätt programmeringen enligt nedanstående.
5. Leta upp "inlärningsknappen1" på mottagaren till t.ex. garageporten, vanligen placerad nära antennens fäste på mottagaren.
Om det är svårt att hitta knappen – titta i
leverantörens manual eller ta kontakt med
leverantören via Internet:
www.homelink.com.
6. Tryck in och släpp "inlärningsknappen".
Knappen blinkar i ca 30 sekunder och inom
denna tid måste nästa punkt utföras.
7. Tryck in den programmerade knappen på
HomeLinkŸ, medan "inlärningsknappen"
fortfarande blinkar, håll den intryckt
ca 3 sekunder och släpp sedan. Upprepa
tryck/håll/släpp-sekvensen upp till
3 gånger för att avsluta programmeringen.
Programmera enstaka knapp
För att programmera om enstaka knapp, gör
enligt nedanstående:
1. Tryck in önskad knapp på HomeLinkŸ och
släpp inte förrän punkt 3 är gjord.
2. När indikeringslampan på HomeLinkŸ börjar blinka, efter ca 20 sekunder, placera
originalfjärrkontrollen 5-30 cm från
HomeLinkŸ. Ha indikeringslampan under
uppsikt.
Vilket avstånd som krävs mellan originalfjärrkontrollen och HomeLink beror på programmeringen av anordningen. Det
behövs kanske flera försök på olika
avstånd. Behåll varje position ca 15 sekunder innan en ny prövas.
03
3. Tryck in knappen på originalfjärrkontrollen.
Indikeringslampan börjar blinkar. När blinkandet har övergått från ett lugnt till ett
snabbt blinkande - släpp båda knapparna.
Det snabba blinkandet tyder på en lyckad
programmering.
4. Testa programmeringen genom att trycka
in den programmerade knappen på HomeLink och titta på indikeringslampan:
• Fast sken: Indikeringslampan lyser
med ett fast sken när knappen hålls
intryckt, detta tyder på att programmeringen är klar. Garageport, grind eller liknande ska nu aktiveras när den programmerade HomeLinkŸ-knappen
trycks in.
• Ej fast sken: Indikeringslampan blinkar
snabbt i ca 2 sekunder och övergår
sedan till ett fast sken i ca 3 sekunder.
Benämning och färg på knappen varierar beroende på tillverkare.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
129
03 Din förarmiljö
HomeLinkŸ *
Detta förlopp upprepas under
ca 20 sekunder och tyder på att anordningen har en "rullande kod". Garageport, grind eller liknande aktiveras inte
när den programmerade HomeLinkŸknappen trycks in. Fortsätt programmeringen enligt nedanstående.
03
5. Leta upp "inlärningsknappen2" på mottagaren till t.ex. garageporten, vanligen placerad nära antennens fäste på mottagaren.
Om det är svårt att hitta knappen – titta i
leverantörens manual eller ta kontakt med
leverantören via Internet:
www.homelink.com.
6. Tryck in och släpp "inlärningsknappen".
Knappen blinkar i ca 30 sekunder och inom
denna tid måste nästa punkt utföras.
7. Tryck in den programmerade knappen på
HomeLinkŸ, medan "inlärningsknappen"
fortfarande blinkar, håll den intryckt
ca 3 sekunder och släpp sedan. Upprepa
tryck/håll/släpp-sekvensen upp till
3 gånger för att avsluta programmeringen.
2
130
Benämning och färg på knappen varierar beroende på tillverkare.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Radera programmering
Det går endast att radera programmeringen för
alla knapparna på HomeLinkŸ, inte för enstaka
knapp.
Tryck in de två yttre knapparna och släpp
inte förrän indikeringslampan börjar blinka
efter ca 20 sekunder.
> HomeLinkŸ är nu satt i s.k. "learnmode"
och redo att programmeras på nytt, se
sidan 128.
03 Din förarmiljö
03
131
Meny- och meddelandehantering.........................................................
Menykälla MY CAR...............................................................................
Klimat....................................................................................................
Bränsledriven motor- och kupévärmare*..............................................
Extravärmare*........................................................................................
Färddator..............................................................................................
DSTC – Stabilitets- och dragkraftssystem............................................
Anpassning av köregenskaper..............................................................
Farthållare*............................................................................................
Fartbegränsare .....................................................................................
Adaptiv farthållare*................................................................................
Avståndsvarning*..................................................................................
City Safety™.........................................................................................
Kollisionsvarnare med auto-broms & Pedestrian detection*................
Driver Alert System – DAC*...................................................................
Driver Alert System – LDW*..................................................................
Parkeringshjälp*....................................................................................
Parkeringshjälpkamera*........................................................................
BLIS* – Blind Spot Information System................................................
Komfort i kupén....................................................................................
132
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
134
136
144
154
157
158
160
162
163
164
166
176
179
183
190
193
196
199
202
205
KOMFORT OCH KÖRGLÄDJE
04 Komfort och körglädje
Meny- och meddelandehantering
Kombinationsinstrument
Meddelande
Menyöversikt
Vissa av nedanstående menyalternativ förutsätter att funktion och hårdvara är installerad i
bil.
---- km till tom tank
--.- l/100km medelförbrukning
--.- l/100km nuvarande förbr.
--- km/h medelhastighet
--- km/h aktuell hastigh.1
04
Motoroljenivå Vänta...*
Informationsdisplay och reglage för menyhantering.
READ – åtkomst av meddelandelista samt
bekräftar meddelanden.
Tumhjul – bläddrar mellan menyval.
RESET – nollställer aktiv funktion. Används
i vissa fall till att välja/aktivera en funktion,
se förklaring under respektive funktion.
Med vänster rattspak styrs de menyer som
visas i informationsdisplayerna i kombinationsinstrumentet. Vilka menyer som visas är
beroende av nyckelläget, se sidan 78. Om
meddelande finns måste det bekräftas med
READ för att menyerna ska visas.
1
2
3
134
Endast vissa marknader.
Programmering möjlig endast med avstängd motor.
Kan inte väljas då Extravärmaren arbetar.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Däcktryck Kalibrering*
Park.värm.tidur --:--
Direktstart Parkvärmare
Extravärmare auto PÅ*
Lane Depart Warn *
Driver Alert *
Textmeddelande i informationsdisplay.
---*2
PÅ*3
Samtidigt som en varnings-, informations- eller
kontrollsymbol tänds, visas ett kompletterande
meddelande i informationsdisplayen. Felmeddelande lagras i en minneslista tills felet åtgärdats.
Tryck in READ för att bekräfta och bläddra
bland meddelanden.
04 Komfort och körglädje
Meny- och meddelandehantering
OBS
Om ett varningsmeddelande visas när färddatorn används, måste meddelandet läsas
(tryck på READ) innan den tidigare aktiviteten kan återupptas.
Meddelande
Innebörd
Stanna snarastA
Stanna och stäng av
motorn. Allvarlig skaderisk – kontakta en verkstadB.
Stanna motornA
Service snarastA
Serv. erfordrasA
Stanna och stäng av
motorn. Allvarlig skaderisk – kontakta en verkstadB.
Kontakta en verkstadB
för omgående kontroll
av bilen.
Kontakta en verkstadB
för kontroll av bilen så
snart som möjligt.
Se handbokA
Läs instruktionsboken.
Boka tid för service
Dags att boka service –
kontakta en verkstadB.
Meddelande
Innebörd
Meddelande
Innebörd
Tid för service
Dags för service – kontakta en verkstadB. Tidpunkten påverkas av
antal körda mil, antal
månader sedan
senaste service,
motorns gångtid och
oljekvalitet.
Växellåda varm
Sänk hastigheten
Kör lugnare eller stanna
bilen på ett säkert sätt.
Lägg ur växeln och låt
motorn gå på tomgång
tills meddelandet slocknarC.
Växellåda varm
Stanna snarast
Kritiskt fel. Stanna
genast bilen på ett
säkert sätt och kontakta
en verkstadB.
Tid för service
överskriden
Följs inte serviceintervall täcker inte garantin
eventuellt skadade
delar – kontakta en
verkstadB.
Växellådsolja
Behöver bytas
Kontakta en verkstadB
för kontroll av bilen så
snart som möjligt.
Växellåda Nedsatt funktion
Växellådan klarar inte
full kapacitet. Kör försiktigt tills meddelandet
slocknarC.
Vid upprepad visning –
kontakta en verkstadB.
A
B
C
Tillfälligt AVA
En funktion har tillfälligt
stängts av och återställs automatiskt under
körning eller efter
omstart.
Låg batterinivå
Energisparläge
Ljudsystemet avstängt
för att spara energi.
Ladda batteri.
04
Del av meddelande, visas tillsammans med uppgift om var
problem har uppstått.
En auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
För fler meddelanden rörande automatisk växellåda, se
sidan 114.
135
04 Komfort och körglädje
Menykälla MY CAR
Allmänt om MY CAR
I denna menykälla hanteras många av
bilens funktioner, t.ex. inställning av
klocka, ytterbackspeglar och lås.
Handhavande
Reglage i mittkonsol
• Korta EXIT-tryck backar ett steg i aktuell
menystruktur.
• Ett långt EXIT-tryck leder till MY CAR:s
Navigering bland menyerna sker med knappar
på mittkonsolen eller med rattens högra
knappsats.
källmeny.
• Ett långt EXIT-tryck – stående i MY CAR:s
källmeny – leder ut ur MY CAR till menysystemets huvudmeny (Modervyn), varifrån bilens samtliga funktioner/menykällor
kan nås, se sidan 214.
Vissa funktioner är standard, andra är tillval –
utbudet varierar även beroende av marknad.
04
Mittkonsolens reglage för menyhantering.
Tryck på MY CAR för att öppna menyerna
under MY CAR.
Tryck på OK MENU för att välja/bocka i
markerat menyalternativ eller lagra vald
funktion i minnet.
Vrid TUNE-ratten för att stega upp/ner
bland menyalternativ.
EXIT
EXIT-funktioner
Med EXIT backas i menystrukturen eller senast
gjorda val ångras. Beroende av vilken menynivå markören befinner sig på, vid EXIT-tryck,
förflyttas markören olika "långt".
136
Även korta respektive långa tryck ger varierande resultat.
04 Komfort och körglädje
Menykälla MY CAR
Knappsats* i ratt
Här följer ett exempel på hur en funktion kan
sökas fram och justeras med rattens knappsats:
MY CAR
Under menykälla MY CAR finns följande alternativ:
1. Tryck på mittkonsolens knapp MY CAR.
2. Stega till önskad meny, t.ex.
Inställningar, med tumhjulet (1) och
tryck därefter på tumhjulet – en undermeny öppnas.
3. Stega till önskad meny, t.ex.
Bilinställningar och tryck på tumhjulet –
en undermeny öppnas.
Knappsatsen kan variera beroende av marknad.
Vrid tumhjulet för att stega upp/ner bland
menyalternativ.
4. Stega till Låsinställningar för dörrar och
tryck på tumhjulet – en ny undermeny öppnas.
Tryck på tumhjulet för att välja/bocka i
markerat menyalternativ eller lagra vald
funktion i minnet.
5. Stega till Upplåsning och tryck på tumhjulet – en undermeny med valbara funktioner öppnas.
EXIT (se utökad information sidan 136).
6. Välj mellan alternativen Alla dörrar och
Förardörr, sedan alla och tryck på tumhjulet – ett kryss markeras i alternativets
tomma ruta.
Sökvägar
Aktuell menynivå visas högst upp till höger på
mittkonsolens bildskärm. Sökvägarna till
menysystemets funktioner anges i denna bok
med formen:
Inställningar Bilinställningar
Låsinställningar för dörrar Upplåsning
Förardörr, sedan alla.
04
•
•
•
•
Min V60
DRIVe*
Förarstödsystem (Support systems)
Inställningar (Settings)
7. Avsluta programmeringen genom att
backa ut ur menyerna stegvis med korta
tryck på EXIT (2) eller med ett enda långt
tryck.
Proceduren är samma som den med mittkonsolens knappar – se sidan 136: OK MENU (2),
EXIT (4) samt TUNE-ratten (3).
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
137
04 Komfort och körglädje
Menykälla MY CAR
Min V60
Förarstödsystem
• Välj På/Av med OK – backa sedan ur
menyn med EXIT.
Bilinställningar
Bilnyckelminne
På
s. 80
och 97
Av
Låsinställningar för dörrar
04
Automatisk låsning
På
MY CAR
Min V60
Bildskärmen visar bilens samtliga förarstödsystem samlade – dessa kan här aktiveras eller
deaktiveras.
Min DRIVe*
Här beskrivs bland annat delar av Volvos koncept DRIVe.
• Start/Stop
• Eco-körguide
För mer information – se sidan 116.
MY CAR
Förarstödsystem
(MY CAR > Support systems)
Bildskärmen visar summerad aktuell status för
bilens förarstödsystem.
Inställningar – menyer
Här visas de 4 första menynivåerna under MY
CAR Inställningar. Några menyer har ytterligare undermenyer – dessa beskrivs då utförligt i respektive avsnitt.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Upplåsning
Alla dörrar
Förardörr, sedan
alla
Nyckelfri upplåsning
Alla dörrar
Valfri dörr
Vid val om en funktion önskas aktiverad/På
eller deaktiverad/Av visas en kvadrat:
Dörrar samma
sida
På: Markerad kvadrat.
Framdörrar
Av: Tom kvadrat.
138
Av
s. 48,
56 och
58
04 Komfort och körglädje
Menykälla MY CAR
Reducerad larmnivå
Aktivera en gång
s. 60
och 64
Fråga vid urstigning
Backspegelsinställningar
s. 97
Trygghetsbelysning
s. 48
och 89
Av
På
30 sek
Av
60 sek
Vinkla vänster backspegel
Ledbelysning
Temporär högertrafik
Av
04
60 sek
Ljusinställningar
På
s. 89
30 sek
Vinkla höger backspegel
s. 46
Aktiva kurvljus
90 sek
Av
Indikeringsljus upplåsning
På
Trippel blinkers indikering
På
Av
s. 86
På
Indikeringsljus låsning
På
s. 90
eller
90 sek
Fäll in speglar
Temporär vänstertrafik
Av
s. 88
Däcktryckssystem*
s. 293
Aktivera däcktryckssystemet
Kalibrera däcktryck
Av
Rattmotstånd
s. 162
Låg
Medium
Hög
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
139
04 Komfort och körglädje
Menykälla MY CAR
Återställ bilinställningar
Lane Departure Warning
Av
Driver Alert
Av
Av
På
Systeminställningar
Ökad känslighet
Av
På
Varningsavstånd
s. 160
DSTC
Här ställs instrumentpanelens
klocka in.
Kort
På
Tidsformat
Varningsljud
Av
12h
24h
På
Av
City Safety
På
s. 11
och
179
Av
s. 202
BLIS
På
Av
140
s. 75
Tid
Av
Långt
s. 190
På
På
Kollisionsvarning
Normalt
Av
På vid start
s. 183
s. 176
På
På
Förarstödsystem
04
Avståndsvarning
Lane Departure Warning
Alla menyer i Bilinställningar får
ursprunglig fabriksinställning.
Kollisionsvarning
s. 193
s. 75
04 Komfort och körglädje
Menykälla MY CAR
Skärmsläckare
s. 136
Temperaturenhet
På
Celsius
Av
Fahrenheit
Skärmens aktuella innehåll slocknar efter en stunds inaktivitet och
ersätts av en tom bildskärm om
detta alternativ markeras.
Väljer enhet för visning av yttertemperatur och inställning av klimatanläggning.
Volymer
Aktuellt skärminnehåll återkommer om någon av bildskärmens
knappar eller reglage påverkas.
Röstvolym
Volym för främre parkeringshjälp
Språk
Kommandolista för röststyrning
Telefonkommandon
Telefon
Telefon ring kontakt
Telefon ring
nummer
Navigationskommandon
Väljer språk för menytexter.
Volym för bakre parkeringshjälp
Navigation upprepa instruktion
Visa hjälptext
Telefonens ringvolym
Navigation kör till
adress
På
Återställ systeminställningar
Av
Alla menyer i Systeminställningar får ursprunglig fabriksinställning.
Förklarande text till skärmens
aktuella innehåll visas, med detta
alternativ markerat.
Avstånds- och bränsleenhet
Röstinställningar
Röstinstruktioner
MPG (US)
Detta menyalternativ + OK ger
talad information om hur systemet fungerar.
l/100km
Generella kommandon
Hjälp
Avbryt
Röstinstruktioner
s. 158
MPG (UK)
km/l
04
Navigation
Menyalternativen under Telefonkommandon visar några exempel på tillgängliga röstkommandon – endast med en BluetoothŸansluten mobiltelefon installerad.
``
141
04 Komfort och körglädje
Menykälla MY CAR
För mer och utförlig information –
se sidan 241.
Menyalternativen under Navigationskommandon visar några
exempel på tillgängliga röstkommandon – endast med Volvos
navigationssystem RTI* installerat.
04
Användarinställning för röststyrning
Grundinställning
Användare 1
Användare 2
Här finns möjlighet att skapa en
andra användarprofil – en fördel
om fler än en person ska använda
bilen/systemet regelbundet.
Grundinställning ger fabriksinställning.
Röstträning
Användare 1
Användare 2
Med Röstträning lärs Röststyrsystemet att känna igen förarens
röst och uttal. Ett antal fraser presenteras på skärmen som föraren
ska läsa upp. Då systemet lärt in
hur föraren talar, upphör presentationen av fraser. Därefter kan
t.ex. Användare 1 väljas i
Användarinställning för röststyrning för att systemet skall
lyssna på rätt användare.
• En volymkontroll visas på
skärmen – gör då följande:
1. Justera volymen med tumhjulet.
3. Med EXIT lagras inställningen och menyn släcks.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Redigera lista
Antalet inrättningar är omfattande
och varierar beroende av marknad. Maximalt 30 stycken favoritinrättningar kan lagras i denna
lista.
Menyalternativ Inrättningslista
för röststyrning visas endast om
Volvos navigationssystem RTI* är
installerat. För mer information
om Inrättningar och Röststyrning
– se Navigationssystemets
instruktionsbok.
Röstvolym
2. Provlyssna med OK.
142
Inrättningslista för röststyrning
Ljudinställningar
Klimatinställningar
s. 210
04 Komfort och körglädje
Menykälla MY CAR
Automatisk fläktjustering
s. 144
Normal
Hög
Låg
Återcirkulationstimer
På
Antal nycklar
s. 46
VIN-nummer
s. 340
DivX® VOD kod
s. 229
Bluetooth mjukvaruversion i
bilen
s. 235
Av
Kart- och mjukvaruversion*
Automatisk avfrostning bak
04
Endast i bil med Volvo GPS-navigator – se separat bok.
På
Av
Luftkvalitetssystem
På
Av
Återställ klimatinställningar
Alla menyer i Klimatinställningar får ursprunglig fabriksinställning.
Favoriter (FAV)
s. 216
Volvo On Call
Beskrivs i separat bok.
Information
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
143
04 Komfort och körglädje
Klimat
Allmänt
Klimatanläggning
Bilen är utrustad med elektronisk klimatreglering. Klimatanläggningen kyler eller värmer samt avfuktar luften i kupén.
OBS
Luftkonditioneringen (AC) kan stängas av,
men för bästa möjliga klimatkomfort i kupén
och undvikande av imma på rutorna bör den
alltid vara påslagen.
04
Sensorernas placering
• Solsensorn1 sitter på instrumentpanelens
ovansida.
•
Temperatursensorn för kupén sitter
nedanför klimatpanelen.
• Yttertemperatursensorn sitter på yttre
backspegeln.
• Fuktsensorn* sitter vid inre backspegeln.
OBS
Täck inte över eller blockera sensorerna
med klädesplagg eller andra föremål.
I systemet finns en solsensor1 som känner av
på vilken sida solen skiner in i kupén. Detta
medför att temperaturen kan skilja mellan
höger och vänster luftmunstycken trots att
regleringen är inställd på samma temperatur på
båda sidor.
144
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Is och snö
Sopa bort is och snö från luftintaget till klimatanläggningen (spalten mellan huv och vindruta).
Anlita en verkstad som har auktorisation för
felsökning och reparation av klimatanläggningen. Volvo rekommenderar att du kontaktar
en auktoriserad Volvoverkstad.
Imma på fönstrens insida
Köldmedium
För att ta bort imma på fönstrens insida ska
defrosterfunktionen användas i första hand.
För att minska risken för uppkomst av imma
ska fönstren hållas rena och putsas med vanligt fönsterputsmedel.
När motorn behöver maximal kraft, dvs. vid
fullgasacceleration eller körning i uppförsGäller endast ECC.
Vid varm väderlek kan kondensvatten från luftkonditioneringen droppa under bilen. Detta är
normalt.
För att luftkonditioneringen ska fungera optimalt bör sidofönster och eventuell taklucka*
vara stängda.
Sidofönster och taklucka*
Tillfällig avstängning av
luftkonditionering
1
Kondensvatten
Felsökning och reparation
Faktisk temperatur
Temperaturen som väljs motsvarar den fysiska
upplevelsen med hänsyn tagen till lufthastighet, luftfuktighet, solinstrålning etc. som för tillfället råder i och kring bilen.
backe med släpvagn, kan luftkonditioneringen
tillfälligt stängas av. Det kan då uppstå en tillfällig temperaturökning i kupén.
I luftkonditioneringsanläggningen finns ett
köldmedium. Detta innehåller inget klor, vilket
innebär att det är ofarligt för ozonlagret. Låt en
verkstad som har auktorisation för påfyllning/
byte av köldmedium göra arbetet. Volvo
rekommenderar att du kontaktar en
auktoriserad Volvoverkstad.
04 Komfort och körglädje
Klimat
Genomvädringsfunktion
Funktionen öppnar/stänger alla sidofönster
samtidigt och kan användas exempelvis för att
snabbt vädra ur bilen vid varmt väder, se
sidan 58.
Kupéfilter
All luft som kommer in i bilens kupé renas med
ett filter. Det måste bytas med jämna mellanrum. Följ Volvos serviceprogram för rekommenderat bytesintervall. Vid körning i starkt
förorenad miljö kan filtret behöva bytas oftare.
OBS
Det finns olika typer av kupéfilter. Se till att
rätt filter monteras.
Clean Zone Interior Package (CZIP)*
Detta tillval håller kupén ännu renare från
allergi- och astmaframkallande substanser.
För mer information om CZIP, se broschyren
som medföljer bilen vid köpet.
Följande ingår:
• En utbyggd fläktfunktion som innebär att
fläkten startar när bilen öppnas med fjärrnyckeln. Fläkten fyller då kupén med friskluft. Funktionen startar vid behov och
stängs av automatiskt efter en stund eller
då en av dörrarna till kupén öppnas. Tidsintervallet under vilket fläkten går minskar
successivt på grund av minskat behov
fram tills bilen är 4 år.
• Luftkvalitetssystemet IAQS är ett helautomatiskt system som renar luften i kupén
från luftföroreningar som partiklar, kolväten, kväveoxider och marknära ozon.
OBS
För att behålla CZIP-standard i bilar med
CZIP ska IAQS-filtret bytas efter
15 000 km eller en gång per år beroende på
vilket som inträffar först. Dock max
75 000 km över 5 år. I bilar utan CZIP och
då kunden inte vill behålla CZIP-standard
ska IAQS-filtret bytas vid ordinarie service.
• Fläkthastigheten i automatläge*, se
sidan 150.
• Timerstyrd återcirkulation av kupéluft, se
sidan 151.
• Automatisk uppvärmning av bakrutan, se
sidan 98.
• Luftkvalitetssystem IAQS*, se sidan 151
Klimatanläggningens funktioner kan via menysystemet i MY CAR återställas till grundinställningen, detta görs under: Inställningar
Klimatinställningar Återställ
klimatinställningar.
04
Luftdistribution
Användning av utprovade material i
inredningen.
Materialen har utvecklats för att minimera
dammängden i kupén och bidrar till att kupén
blir lättare att hålla ren. Mattorna i både kupén
och lastutrymmet är löstagbara och lätta att ta
ur och göra rena. Använd rengöringsmedel och
bilvårdsprodukter som rekommenderas av
Volvo, se sidan 335.
Menyinställningar
Det är möjligt att aktivera/deaktivera eller ändra
grundinställning för fyra av klimatanläggningens funktioner via mittkonsolen. För allmän
information om menyhantering, se sidan 137:
Den inkommande luften fördelas genom ett
antal olika munstycken i kupén.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
145
04 Komfort och körglädje
Klimat
I AUTO-läget* sker luftdistributionen helt automatiskt.
Vid behov går den att styra manuellt, se
sidan 152.
Ventilationsmunstycken i
instrumentpanel
Riktning av luftströmmen i sidled
Riktning av luftströmmen i sidled
Riktning av luftströmmen i höjdled
Riktning av luftströmmen i höjdled
Om de yttersta munstyckena riktas mot sidofönstren kan imma elimineras.
Om munstyckena riktas mot fönstren kan
imma elimineras i kallt klimat.
Ventilationsmunstycken i dörrstolpar
Om munstyckena riktas in mot kupén erhålls, i
varmt klimat, en behaglig miljö i baksätet.
OBS
Tänk på att små barn kan vara känsliga för
luftströmmar och drag.
04
146
Öppet
Stängt
Stängt
Öppet
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
04 Komfort och körglädje
Klimat
Elektronisk klimatanläggning, ECC*
04
Temperaturreglering, vänster sida
Eluppvärmt framsäte, vänster sida
Max. defroster
Luftfördelning – ventilationsmunstycke
instrumentpanel
Luftfördelning – defroster vindruta
Fläkt
Eluppvärmd bakruta och yttre backspeglar, se sidan 98
Luftfördelning – ventilation golv
Eluppvärmt framsäte, höger sida
Temperaturreglering, höger sida
Återcirkulation
AUTO
AC – Luftkonditionering på/av
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
147
04 Komfort och körglädje
Klimat
Elektronisk temperaturkontroll, ETC
04
Fläkt
Återcirkulation
Eluppvärmt framsäte, vänster sida
Eluppvärmt framsäte, höger sida
AC – Luftkonditionering på/av
Temperaturreglering
Max. defroster
Luftfördelning – ventilation golv
Luftfördelning – ventilationsmunstycke
instrumentpanel
Luftfördelning – defroster vindruta
Eluppvärmd bakruta och yttre backspeglar, se sidan 98
148
04 Komfort och körglädje
Klimat
Hantering av reglage
Fyra tryck på knappen stänger av värmen –
ingen lampa lyser.
Eluppvärmda säten*
VARNING
Framsäten
Eluppvärmt säte ska inte användas av personer som har svårt att uppfatta temperaturökning på grund av känselbortfall eller av
någon anledning har svårigheter att hantera
reglaget för det eluppvärmda sätet. I annat
fall kan brännskada uppstå.
Tre tryck på knappen ger den lägsta värmenivån – en lampa lyser.
Fyra tryck på knappen stänger av värmen –
ingen lampa lyser.
Fläkt
OBS
Om fläkten är helt avstängd kopplas luftkonditioneringen inte in – vilket kan ge risk
för imma på rutorna.
04
Baksäte2
Fläktvred för ECC*
Vrid vredet för att öka eller
minska fläkthastigheten. Om
AUTO väljs, regleras fläkthastigheten automatiskt. Tidigare
inställd fläkthastighet kopplas
ur.
Aktuell värmenivå visas i mittkonsolens bildskärm.
Ett tryck på knappen ger den
högsta värmenivån – tre
orange lampor lyser i mittkonsolens bildskärm (se bilden
ovan).
Två tryck på knappen ger en
lägre värmenivå – två orange lampor lyser i
bildskärmen.
Tre tryck på knappen ger den lägsta värmenivån – en orange lampa lyser i bildskärmen.
2
Fläktvred för ETC
Vrid vredet för att öka eller
minska fläkthastigheten.
Ett tryck på knappen ger den högsta värmenivån – tre lampor lyser.
Två tryck på knappen ger en lägre värmenivå –
två lampor lyser.
Utgår om man väljer till 2-stegs barnkudde.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
149
04 Komfort och körglädje
Klimat
fläktjustering. Välj mellan Låg, Normal eller
Hög:
Luftfördelning
• Låg – Automatisk reglering av fläkt. Lågt
luftflöde prioriteras.
• Normal – Automatisk reglering av fläkt.
• Hög – Automatisk reglering av fläkt. Intensivare luftflöde prioriteras.
För beskrivning av menysystemet, se
sidan 137.
04
Temperaturreglering
Med vredet kan temperaturen
ställas in. För ECC* kan temperaturen för förarsidan och
passagerarsidan ställas in
separat.
Vald luftfördelning visas i mittkonsolens bildskärm.
Luftfördelning – defroster vindruta
Luftfördelning – ventilationsmunstycke
instrumentpanel
Luftfördelning – ventilation golv
Figuren utgörs av tre knappar. Vid tryck på
knapparna tänds i bildskärmen (se bilden
nedan) motsvarande figur och en pil framför
respektive del av figuren som visar vilken luftfördelning som är vald. För mer information om
luftfördelning, se sidan 152.
AUTO1
Autofunktionen reglerar automatiskt temperatur, luftkonditionering, fläkthastighet, återcirkulation och luftfördelning.
Vid val av en eller flera manuella funktioner fortsätter övriga funktioner att styras automatiskt.
Vid tryck på AUTO kopplas alla manuella
inställningar bort. Bildskärmen visar
AUTOKLIMAT.
Fläkthastigheten i automatläget kan ställas in i
menysystemet MY CAR under: Inställningar
Klimatinställningar Automatisk
1
150
Gäller endast ECC.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
När bilen startas är den
senast gjorda inställningen kvar.
OBS
Det går inte att påskynda uppvärmningen/
nedkylningen genom att välja högre/lägre
temperatur än den som egentligen önskas.
04 Komfort och körglädje
Klimat
AC – Luftkonditionering på/av
När lampan i AC-knappen
lyser styrs luftkonditioneringen av systemets automatik. På detta sätt kyls
inkommande luft ner och
avfuktas.
När lampan i AC-knappen är släckt är luftkonditioneringen urkopplad. Övriga funktioner
styrs fortfarande automatiskt. När max. defrosterfunktionen aktiveras slås luftkonditioneringen på automatiskt, så att luften avfuktas
maximalt.
Max. defroster
Används för att snabbt få bort
imma och is från framrutan
och sidorutorna. Luft strömmar till rutorna. Lampan i
defrosterknappen lyser när
funktionen är inkopplad.
När funktionen valts sker dessutom följande för
att ge maximal avfuktning av luften i kupén:
OBS
Ljudnivån ökar i och med att fläkten går på
max.
När defrosterfunktionen stängs av återgår
klimatanläggningen till de föregående inställningarna.
Återcirkulation
och dålig luft. Aktivera/deaktivera funktionen i
menysystemet MY CAR under Inställningar
Klimatinställningar
Återcirkulationstimer. För beskrivning av
menysystemet, se sidan 137.
OBS
Vid val av max. defroster kopplas alltid återcirkulationen ur.
Återcirkulation
När återcirkulation är inkopplad, lyser den orangefärgade
lampan i knappen. Funktionen väljs för att utestänga
dålig luft, avgaser etc. från
kupén. Kupéluften återcirkuleras, dvs. ingen luft från utsidan sugs in i bilen när funktionen är aktiverad.
VIKTIGT
Om luften i bilen återcirkuleras för länge
finns det risk för imbildning på rutornas
insidor.
Luftkvalitetssystem IAQS*
04
Luftkvalitetssystemet avskiljer gaser och partiklar så att halten av lukter och föroreningar i
kupén reduceras. Om utomhusluften är förorenad stängs luftintaget och luften återcirkuleras.
Aktivera/deaktivera funktionen i menysystemet
MY CAR under Inställningar
Klimatinställningar Luftkvalitetssystem.
För beskrivning av menysystemet, se
sidan 137.
• luftkonditioneringen kopplas automatiskt
in
• återcirkulationen och luftkvalitetssystemet
kopplas automatiskt ur.
Timer
Med timerfunktionen aktiverad kommer
anläggningen att lämna manuellt aktiverat återcirkulationsläge efter en tid som beror på yttertemperaturen. Det minskar risken för is, imma
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
151
04 Komfort och körglädje
Klimat
Bilar med Eco Start/Stop DRIVe*
OBS
Vid auto-stoppad motor kan viss utrustning få
sin funktion tillfälligt reducerad, t.ex. klimatanläggningens fläkthastighet. För mer information, se sidan 118.
För bästa luft i kupén bör luftkvalitetssensorn alltid vara inkopplad.
I kallt klimat är återcirkulationen begränsad
för att undvika imbildning.
Vid imbildning bör luftkvalitetssensorn
kopplas ur och defrosterfunktionerna för
framruta och sidorutor samt bakruta
användas.
04
Luftdistributionstabell
152
Luftdistribution
Används
Luftdistribution
Används
Luft till rutorna. Visst
luftflöde från ventilationsmunstycken. Luften återcirkuleras inte.
Luftkonditioneringen är
alltid inkopplad.
för att snabbt bli av med is
och imma.
Luft till golv och rutor.
Visst luftflöde från ventilationsmunstycken i
instrumentpanelen.
för att få en behaglig komfort och bra avimning i
kallt eller fuktigt klimat.
Luft till framruta, via
defrostermunstycke,
och sidorutor. Visst luftflöde från ventilationsmunstycken.
för att undvika im- och
isbildning (inte för låg
fläkthastighet för att detta
ska uppnås) i kallt och fuktigt klimat.
Luft till golv och från
ventilationsmunstycken i instrumentpanelen.
i soligt väder vid svala
utomhustemperaturer.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
04 Komfort och körglädje
Klimat
Luftdistribution
Används
Luftdistribution
Används
Luftström till rutorna
och från instrumentpanelens ventilationsmunstycken.
för att få god komfort i
varmt och torrt klimat.
Luft till golvet. Visst luftflöde från ventilationsmunstycken i instrumentpanelen och till
rutor.
för att få värme eller kyla
till golvet.
Luftström i huvud- och
brösthöjd från ventilationsmunstyckena i
instrumentpanelen.
för att få god nedkylning i
varmt klimat.
Luftström till rutor, från
ventilationsmunstycken i instrumentpanelen och till golv.
för att få svalare längs golvet eller varmare upptill i
kallt klimat eller varmt,
torrt klimat.
04
153
04 Komfort och körglädje
Bränsledriven motor- och kupévärmare*
Bränsledriven värmare
Tankning
Om batteriet inte har fullgod laddning eller om
nivån i bränsletanken är för låg, stängs parkeringsvärmaren av automatiskt och informationsdisplayen visar ett meddelande. Bekräfta
meddelandet med ett tryck på blinkerspakens
READ-knapp, se sidan 155.
Allmänt om parkeringsvärmare
Parkeringsvärmaren värmer motor samt
kupéutrymme och kan startas direkt eller med
tidur.
04
Två olika tidpunkter kan väljas med tidur. Med
tidpunkt avses här det klockslag då uppvärmningen av bilen är klar. Bilens elektronik väljer
tidpunkt när uppvärmningen ska börja utifrån
rådande yttertemperatur.
Om yttertemperaturen överstiger 15 °C kan
värmaren inte startas. Vid –5 °C eller lägre är
parkeringsvärmarens maximala gångtid
50 minuter.
VARNING
Bilen måste stå utomhus när parkeringsvärmaren används.
OBS
När parkeringsvärmaren är aktiv kan rök
komma från höger hjulhus, vilket är helt normalt.
VIKTIGT
Upprepad användning av parkeringsvärmaren i kombination med korta körsträckor
leder till att batteriet laddas ur med påföljande startproblem.
Varningsdekal på tankluckan.
VARNING
Bränsle som spillts ut kan antändas. Stäng
av bränsledriven värmare innan tankning
påbörjas.
Kontrollera i informationsdisplayen att parkeringsvärmaren är avstängd. När den arbetar visar informationsdisplayen Park.värm.
PÅ.
Parkering i backe
I de fall då bilen parkeras i kraftig lutning bör
den stå med fronten nedåt för att säkra bränsletillförseln till parkeringsvärmaren.
154
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Batteri och bränsle
För att säkerställa att bilbatteriet återladdas
med lika mycket energi som värmaren förbrukar, bör man vid regelbunden användning av värmaren köra bilen lika lång tid som
värmaren används.
04 Komfort och körglädje
Bränsledriven motor- och kupévärmare*
OBS
Symbol
– Siffran 2 i symbolen betyder den
andra klimatanläggningen i bilen, där den
ordinarie klimatanläggningen är den första.
Siffran 2 har inget med TIDUR 1 eller
TIDUR 2 att göra.
Tumhjul
G025102
READ-knapp
För mer information om informationsdisplayen
och READ, se sidan 134.
G025102
RESET – nollställer/väljer
Display
Bränslevärmare
PÅ
Värmaren är påslagen och arbetar.
Tidur
aktivt för
bränslevärmare
Värmarens tidur
aktiverat efter att
fjärrnyckeln tagits
ur startlåset och
bilen lämnats –
motor och kupé är
uppvärmda vid
inställd tid.
När någon av tidurens inställningar
eller Direktstart aktiveras, lyser
informationssymbolen i kombinationsinstrumentet samtidigt som informationsdisplayen
visar en förklarande text och ytterligare en tänd
symbol. Tabellen visar förekommande symboler och displaytexter.
G025102
Symboler och displaymeddelanden
Värmare
avstängd
Låg batterinivå
Display
Innebörd
Värmare
ej tillg
Låg
bränslenivå
Inställning av
värmaren inte möjlig p.g.a. för låg
bränslenivå
(ca 7 liter) – detta
för att möjliggöra
motorstart samt
ca 50 km körning.
Park.värmare
Serv.
erfordras
Värmaren ur funktion. Kontakta en
verkstad för reparation. Volvo
rekommenderar
att du kontaktar en
auktoriserad
Volvoverkstad.
Innebörd
G025102
Symbol
G025102
G025102
Handhavande
04
En displaytext slocknar automatiskt efter en
stund eller efter ett tryck på blinkerspakens
READ-knapp.
Värmaren stoppad
av bilens elektronik
för att möjliggöra
motorstart.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
155
04 Komfort och körglädje
Bränsledriven motor- och kupévärmare*
Direktstart och direktavstängning
1. Stega med tumhjulet till Direktstart
Parkvärmare.
2. Tryck på RESET för att välja mellan PÅ och
AV.
PÅ: Parkeringsvärmaren påslagen manuellt
eller med programmerat tidur.
AV: Parkeringsvärmaren avstängd.
04
Vid direktstart av värmaren kommer den att
vara aktiverad i 50 minuter.
Uppvärmningen av kupén startar så fort
motorns kylvätska uppnått rätt temperatur.
OBS
Bilen kan startas och köras medan parkeringsvärmaren är igång.
OBS
Tiduren kan bara programmeras när fjärrnyckeln är i nyckelläge I, se sidan 78 – programmering måste därför göras före motorstart.
1. Stega med tumhjulet till
Park.värm.tidur 1.
2. Tryck kort på RESET för att komma till den
blinkande timinställningen.
3. Välj önskad timme med tumhjulet.
4. Tryck kort på RESET för att komma till
minutinställningen.
5. Välj önskad minut med tumhjulet.
6. Tryck kort på RESET för att bekräfta
inställningen.
7. Tryck på RESET för att aktivera tiduret.
Inställning av tidur
Med tiduren anges den tidpunkt då bilen ska
användas och vara uppvärmd.
Välj mellan TIDUR 1 och TIDUR 2.
Efter inställning av Park.värm.tidur 1 kan en
andra starttid programmeras i
Park.värm.tidur 2 genom att stega dit med
tumhjulet.
Inställning av den alternativa tiden görs på
samma sätt som för Park.värm.tidur 1.
Avstängning av tidurstartad värmare
En tidurstartad värmare kan stängas av manuellt, innan tiduret gör det. Gör så här:
156
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
1. Tryck på READ.
2. Stega fram till text Park.värm.tidur 1 eller
2 med tumhjulet.
> Texten PÅ blinkar i displayen.
3. Tryck på RESET.
> Texten AV visas med fast sken och
värmaren stängs av.
En tidurstartad värmare kan även stängas av
enligt instruktionen i avsnittet "Direktstart och
direktavstängning", se sidan 156.
Klocka/tidur
Värmarens tidur är kopplade till bilens klocka.
OBS
Om bilens klocka ställs om, raderas eventuellt gjord programmering av tiduren.
04 Komfort och körglädje
Extravärmare*
Allmänt om extravärmare
Kupévärmare*
I kalla klimatzoner1 kan en extravärmare behövas för att uppnå rätt arbetstemperatur i
motorn och få tillräcklig värme i kupén.
Om extravärmaren kompletteras med tidursfunktion, kan den användas som en bränsledriven kupévärmare, se sidan 154.
Bränsledriven extravärmare
Elektrisk extravärmare
I bilar med dieselmotorer är en bränsledriven
extravärmare monterad.
Bilar med vissa bensinmotorer2 har en elektrisk
extravärmare integrerad i bilens klimatsystem.
Värmaren startar automatiskt när extra värme
behövs då motorn är igång.
I en semi-kall1 klimatzon får dieseldrivna bilar
en elektrisk extravärmare istället för en
bränsledriven.
Värmaren stängs av automatiskt när rätt temperatur uppnåtts eller när motorn stängs av.
READ-knapp
Tumhjul
OBS
När extravärmaren är aktiv kan rök komma
från höger hjulhus vilket är helt normalt.
Autoläge eller avstängning
Extravärmarens automatiska startsekvens kan
stängas av om så önskas.
RESET-knapp
04
Värmaren kan inte regleras manuellt utan aktiveras automatiskt efter motorstart vid yttertemperaturer under 14 °C och stängs av efter
att inställd kupétemperatur är uppnådd.
1. Före motorstart: Välj nyckelläge I, se
sidan 78.
2. Stega med tumhjulet till Extravärmare
auto.
3. Tryck på RESET för att välja mellan PÅ och
AV.
OBS
Menyalternativen är bara synliga i nyckelläge I – eventuell justering måste därför
göras före motorstart.
1
2
En auktoriserad Volvohandlare har information om vilka geografiska områden som berörs.
En auktoriserad Volvohandlare har information om vilka motorer som berörs.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
157
04 Komfort och körglädje
Färddator
Allmänt
Funktioner
OBS
Om ett varningsmeddelande visas när färddatorn används måste meddelandet först
kvitteras innan färddatorn kan aktiveras
igen. Kvittera varningsmeddelandet genom
att trycka på READ.
04
Informationsdisplay och reglage.
READ – bekräftar.
Tumhjul – bläddrar mellan menyer och val
i färddatorlistan.
RESET – nollställer.
Färddatorns menyer ligger i en steglös loop. Ett
av menyns alternativ är en släckt display – det
markerar även början/slutet på loopen.
För att växla enhet för sträcka och hastighet –
gå till MY CAR Inställningar
Systeminställningar Avstånds- och
bränsleenhet, se sidan 136.
Medelhastighet
Medelhastigheten beräknas från senaste nollställning. Nollställning görs med RESET.
Nuvarande förbr.
Beräkning av den aktuella bränsleförbrukningen sker varje sekund. Uppgiften i displayen
uppdateras med ett par sekunders mellanrum.
När bilen står stilla visar displayen "----".
OBS
Viss felvisning kan uppstå om en bränsledriven tillsats- och/eller parkeringsvärmare* har använts.
Km till tom tank
Beräkningen baseras på medelförbrukningen
under senast körda 30 km och återstående
körbar bränslemängd. Displayen visar ungefärlig sträcka som kan köras med kvarvarande
bränslemängd i tanken.
Ett ekonomiskt körsätt ger generellt sett en
längre körsträcka. För mer information om hur
bränsleförbrukningen kan påverkas, se
sidan 13.
När displayen visar "---- km till tom
tank" finns ingen garanterad körsträcka kvar.
Fyll på bränsle snarast.
OBS
Viss felvisning kan uppstå om körsättet ändras.
Medelförbrukning
Genomsnittlig bränsleförbrukning beräknas
från senaste nollställning. Nollställning görs
med RESET.
158
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Nollställning
1. Välj --- km/h medelhastighet eller --.- l/
100km medelförbrukning.
04 Komfort och körglädje
Färddator
2. Håll RESET intryckt i ca 1 sekund för att
nollställa vald funktion. Om RESET hålls
intryckt minst 3 sekunder nollställs medelhastigheten och medelförbrukningen samtidigt.
Aktuell hastigh.*1
Instrumentpanelens display växlar till att visa
aktuell hastighet i mph (miles per hour) om hastighetsmätaren är graderad i km/h. Är hastighetsmätaren graderad i mph , växlas till visning
i km/h.
1
04
Endast vissa marknader.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
159
04 Komfort och körglädje
DSTC – Stabilitets- och dragkraftssystem
Allmänt om DSTC
Stabilitets- och dragkraftssystemet DSTC
(Dynamic Stability & Traction Control) hjälper
föraren att undvika sladd och förbättrar bilens
framkomlighet.
Vid inbromsning kan systemets ingrepp upplevas som ett pulserande ljud. Vid gaspådrag
kan bilen accelerera långsammare än förväntat.
04
Antisladdfunktion
Funktionen begränsar hjulens driv- och bromskraft individuellt för att stabilisera bilen.
Antislirfunktion
Funktionen förhindrar att drivhjulen slirar mot
vägbanan under acceleration.
Ofrivillig hjullåsning under körning kan bl.a. försvåra förarens möjlighet att styra bilen.
Corner Traction Control – CTC
CTC kompenserar för understyrning och tillåter
högre acceleration i en kurva än normalt utan
hjulspinn på innerhjulet, t.ex. vid en svängande
motorvägspåfart för att snabbt komma upp i
rådande trafiktempo.
Släpfordonsstabilisator* – TSA
Om föraren avbryter en kontrollerad sladd
genom att släppa gaspedalen ingriper DSTCsystemet och stabiliserar bilen.
Funktionens uppgift är att stabilisera bil med
tillkopplat släpfordon i situationer där ekipaget
kommit i självsvängning, se sidan 278.
Med Sport-läge erhålls maximal dragkraft om
bilen kört fast eller vid körning i löst underlag –
t.ex. sand eller djup snö.
OBS
Funktionen deaktiveras om föraren väljer
Sport-läge.
Dragkraftsfunktion
Funktionen är aktiv i låg fart och överför kraft
från det drivhjul som slirar till det drivhjul som
inte slirar.
Handhavande
Motorbromskontroll – EDC
DSTC-systemet är alltid aktiverat – det kan inte
stängas av.
EDC (Engine Drag Control) förhindrar ofrivillig
hjullåsning, t.ex. efter nedväxling eller motorbromsning vid körning på låga växlar på halt
underlag.
160
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Föraren kan dock välja Sport-läge vilket ger
möjlighet till en mer aktiv körupplevelse. Vid
Sport-läge känner systemet av om gaspedal,
rattrörelser och kurvtagning är mer aktiv än vid
normal körning och tillåter då kontrollerad
sladd med bakvagnen upp till en viss nivå innan
det ingriper och stabiliserar bilen.
Val av nivå – Sport-läge
Gör så här för att välja Sport-läge:
1. Tryck på mittkonsolens knapp MY CAR
och sök i bildskärmens menysystem fram
My V60 DSTC. (För information om
menysystemet, se sidan 136).
2. Avmarkera rutan och backa ur menysystemet med EXIT.
> Systemet tillåter därefter en mer sportig
körstil.
Sport-läget är aktivt tills föraren väljer bort det
eller tills motorn stängs av – efter nästa motorstart är DSTC-systemet tillbaka i dess normalläge igen.
04 Komfort och körglädje
DSTC – Stabilitets- och dragkraftssystem
Symboler och meddelanden i display
Symbol
Meddelande
Innebörd
DSTC Tillfälligt AV
DSTC-systemet har temporärt reducerats p.g.a. för hög temperatur på bromskivorna – Funktionen
återaktiveras automatiskt när bromsarna har svalnat.
DSTC Serv. erfordras
DSTC-systemet är ur funktion.
• Stanna bilen på en säker plats, stäng av motorn och starta den igen.
• Uppsök verkstad om meddelandet kvarstår – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
"Meddelande"
Ett meddelande finns i hastighetsmätarens display – Läs det!
Fast sken i 2 sek.
Systemkontroll vid motorstart.
Blinkande sken.
DSTC-systemet ingriper.
04
och
Sport-läge är aktiverat.
161
04 Komfort och körglädje
Anpassning av köregenskaper
Aktivt chassi – Four-C*
Handhavande
Aktivt chassi, Four-C (Continously Controlled
Chassis Concept), reglerar stötdämparnas
egenskaper så att bilens köregenskaper kan
justeras. Tre inställningar finns: Comfort,
Sport och Advanced.
För beskrivning av menysystemet, se
sidan 136. Denna meny är inte åtkomlig när
bilen är i rörelse.
Comfort
04
Inställningen gör att bilen upplevs bekvämare
på grov och ojämn vägbeläggning. Stötdämpningen är mjuk och karossens rörelse är följsam och behaglig.
Sport
Inställningen gör att bilen upplevs sportigare
och rekommenderas vid mer aktiv körning.
Styrresponsen är snabbare än i läge Comfort.
Dämpningen är hårdare och karossen följer
vägbanan för att minska krängning vid kurvtagning.
Advanced
Denna inställning rekommenderas endast på
riktigt jämn och slät vägbeläggning.
Stötdämparna är optimerade för maximalt väggrepp och krängning i kurvor är ytterligare minimerad.
162
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Rattmotstånd och välj Låg, Medium eller
Hög.
Chassiinställningar.
Använd knapparna i mittkonsolen för att byta
inställning. Inställningen som användes när
motorn stängdes av aktiveras när motorn
startas på nytt.
Hastighetsberoende styrservo*
Rattmotståndet ökar i takt med bilens hastighet för att ge föraren ökad vägkänsla. På
motorvägar är styrningen fastare och mera
direkt. Vid parkering och i låg hastighet är styrningen lätt och kräver ingen ansträngning.
Föraren kan välja mellan tre olika nivåer av rattmotstånd för vägkänsla eller styrsensitivitet.
Gå till menysystemet MY CAR och sök fram
Inställningar Bilinställningar
04 Komfort och körglädje
Farthållare*
Handhavande
Farthållaren aktiveras sedan med
eller
varefter aktuell hastighet lagras i minnet – displayens text (---) km/h skiftar till att visa den
valda hastigheten, t.ex. 100 km/h.
OBS
Farthållaren kan inte kopplas in vid hastigheter under 30 km/h.
Ändra hastighet
Rattens knappsats och display.
Farthållare – På/Av.
Beredskapsläge upphör och lagrad hastighet återupptas.
I aktivt läge justeras hastigheten med korta
eller
– senast gjorda
eller långa tryck på
tryck lagras i minnet.
En tillfällig fartökning med gaspedalen, t.ex. vid
en omkörning, påverkar inte farthållarens
inställning – bilen återgår till inställd hastighet
när gaspedalen släpps.
Beredskapsläge
Aktivera och justera hastighet.
Vald hastighet (inom parentes = Beredskapsläge).
Aktivera och ställa in hastighet
Sätt på farthållaren med ett tryck på rattknapp
– symbolen
tänds i displayen (5) och
parentesen runt (---) km/h visar att farthållaren
är satt i beredskapsläge.
OBS
Om någon av farthållarens knappar hålls
intryckt längre än ca 1 minut, kopplas farthållaren ur. För att då återställa farthållaren
måste motorn stängas av.
Automatiskt beredskapskapsläge
Farthållaren kopplas tillfälligt ur och ställs i
beredskapsläge om:
•
•
•
•
•
hjulen tappar väggreppet
färdbromsen används
hastigheten sjunker under ca 30 km/h
kopplingspedalen trycks ner
växelväljaren förs till neutralläge (automatisk växellåda)
• föraren håller en högre hastighet än den
04
inställda längre än 1 minut.
Föraren måste därefter själv reglera hastigheten.
Återuppta inställd hastighet
Farthållaren i beredskapsläge återaktiveras
med ett tryck på rattknapp
– hastigheten
sätts då till den senast lagrade.
OBS
En markant hastighetsökning kan följa efter
att hastigheten återupptagits med
.
Tillfällig deaktivering – beredskapsläge
Stänga av
Tryck på
för att tillfälligt koppla ur farthållaren och ställa den i beredskapsläge – inställd
hastighet visas inom parentes i displayen (5),
t.ex. (100) km/h.
Farthållaren stängs av med rattknapp
eller
genom att stänga av motorn – den inställda
hastigheten raderas ur minnet och kan inte
återupptas med
-knappen.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
163
04 Komfort och körglädje
Fartbegränsare
Allmänt om Fartbegränsare
En Fartbegränsare (Speed Limiter) kan betraktas som en omvänd farthållare – föraren reglerar hastigheten med gaspedalen men förhindras av Fartbegränsaren att av misstag överträda en i förväg vald/inställd hastighet.
Aktivera och justera maxhastighet (varje
tryck ger +/–5 km/h).
Lagrad maxhastighet (inom parentes =
Beredskapsläge).
Sätta på och aktivera
När Fartbegränsaren är aktiv
visar displayen dess symbol i
kombination med inställd
högsta hastighet.
Handhavande
2. Stega med -knappen tills instrumentpanelens display visar önskad maxhastighet.
> Fartbegränsaren är därefter aktiv och
displayen (5) visar vald och i minnet
lagrad maxhastighet.
Tillfällig deaktivering – beredskapsläge
För att deaktivera Fartbegränsaren tillfälligt
och sätta den i beredskapsläge:
Val och lagring av högsta möjliga hastighet i minnet kan
göras både vid färd och stillastående.
04
Rattens knappsats och display.
Fartbegränsare – På/Av.
Beredskapsläge upphör och lagrad hastighet återupptas – varje ytterligare tryck ger
+1 km/h.
Beredskapsläge.
2. Tryck på någon av rattknapparna
eller
tills instrumentpanelens display visar
önskad maxhastighet.
> Fartbegränsaren är därefter aktiv och
displayen (5) visar vald och i minnet
lagrad maxhastighet.
Vid stillastående
1. Tryck på rattknapp
begränsaren.
164
för att sätta på Fart-
.
> Displayen visar lagrad maxhastighet
inom parentes (5) och föraren kan temporärt överskrida den inställda maxhastigheten.
Under färd
1. När bilen rullar i önskad högsta möjliga
hastighet: Tryck på rattknapp
för att
sätta på Fartbegränsaren.
> Symbolen för Fartbegränsare tänds på
instrumentpanelens display.
Tryck på
Fartbegränsaren återaktiveras med ett
varvid displayens parentes
tryck på
slocknar och bilens maxhastighet är
åter begränsad.
Tillfällig deaktivering med gaspedal
Fartbegränsaren kan även sättas i beredskapsläge med gaspedalen, t.ex. för att snabbt
kunna accelerera bilen ur en situation:
Tryck ner gaspedalen helt.
> Displayen visar lagrad maxhastighet
inom parentes (5) och föraren kan temporärt överskrida den inställda maxhastigheten.
04 Komfort och körglädje
Fartbegränsare
Fartbegränsaren återaktiveras automatiskt efter att gaspedalen släppts och
bilens hastighet bromsats ner under den
valda/lagrade maxhastigheten – displayens parentes slocknar och bilens
maxhastighet är åter begränsad.
Föraren kan därefter med gaspedalen
åter välja hastighet utan begränsning.
Larm överskriden hastighet
På branta vägar kan motorbromseffekten vara
otillräcklig och den valda maxhastigheten
överskridas. Föraren uppmärksammas på
detta med en akustisk signal.
04
Signalen är aktiv tills föraren bromsat ner farten
under den valda maxhastigheten.
OBS
Larmet aktiveras först efter 5 sekunder om
hastigheten överskridits med minst 3 km/h
eller
förutsatt att ingen av knapparna
har tryckts under senaste halvminuten.
Stänga av
För att stänga av Fartbegränsaren:
Tryck på rattknapp
.
> Displayens symbol för Fartbegränsare
och inställd hastighet (5) slocknar. Den
valda och lagrade hastigheten är därmed raderad ur minnet och kan inte
-knappen.
återupptas med
165
04 Komfort och körglädje
Adaptiv farthållare*
Allmänt om ACC
Den Adaptiva farthållaren (ACC – Adaptive
Cruise Control) hjälper föraren att hålla ett
säkert avstånd till framförvarande fordon. Farthållaren ger en mer avkopplande körupplevelse på långa resor på motorvägar och långa
raka landsvägar i jämna trafikflöden.
04
Föraren ställer in önskad hastighet och tidsintervall till bilen framför. När radardetektorn
upptäcker ett långsammare fordon framför
bilen, anpassas hastigheten automatiskt till
detta. Då vägen är fri återgår bilen till vald
hastighet.
Om den Adaptiva farthållaren är avstängd eller
ställd i beredskapsläge och bilen kommer för
nära ett framförvarande fordon, varnas föraren
av Avståndsvarning (se sidan 176) för det korta
avståndet.
VARNING
Föraren måste alltid vara observant på trafikförhållandena och ingripa när den Adaptiva farthållaren inte håller lämplig hastighet
eller lämpligt avstånd.
Den Adaptiva farthållaren kan inte hantera
alla trafik-, väder- och vägförhållanden.
Läs hela detta avsnitt för att ta del av den
Adaptiva farthållarens begränsningar, vilka
föraren ska vara medveten om innan den
Adaptiva farthållaren används.
Föraren är alltid ansvarig för att rätt avstånd
och hastighet hålls, även när den Adaptiva
farthållaren används.
VIKTIGT
Underhåll av den Adaptiva farthållarens
komponenter får endast utföras på verkstad
– en auktoriserad Volvoverkstad
rekommenderas.
Automatisk växellåda
Bilar med automatisk växellåda har utökade
funktioner med den Adaptiva farthållarens
Köassistent, se sidan 170.
1
166
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan avvika beroende av bilmodell.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Funktion
Funktionsöversikt1.
Varningslampa, inbromsning av förare
nödvändig
Rattens knappsats
Radarsensor
Den Adaptiva farthållaren består av en farthållare och en samverkande avståndshållare.
04 Komfort och körglädje
Adaptiv farthållare*
VARNING
Den Adaptiva farthållaren är inte ett kollisionsundvikande system. Föraren måste
ingripa om systemet inte upptäcker ett
framförvarande fordon.
Den Adaptiva farthållaren bromsar inte för
människor eller djur och inte för små fordon,
t.ex. cyklar och motorcyklar. Inte heller för
mötande, långsamtgående eller stillastående fordon och föremål.
Använd inte den Adaptiva farthållaren vid
exempelvis stadstrafik, tät trafik, korsningar, halka, mycket vatten eller slask på
vägbanan, kraftigt regn/snöfall, dålig sikt,
kurviga vägar eller av- och påfarter.
Avståndet till framförvarande fordon mäts
huvudsakligen med en radarsensor. Farthållaren reglerar hastigheten med gaspådrag och
inbromsningar. Det är normalt att bromsarna
ger ifrån sig svaga ljud när farthållaren
använder dem.
VARNING
Den Adaptiva farthållaren eftersträvar att följa
framförvarande fordon i den egna filen på ett
av föraren inställt tidsavstånd. Om radarsensorn inte ser något framförvarande fordon
kommer bilen att istället hålla farthållarens
inställda hastighet. Så sker även om framförvarande fordons hastighet överskrider farthållarens inställda hastighet.
Farthållaren strävar efter att reglera hastigheten på ett mjukt sätt. I situationer som kräver
snabba inbromsningar måste föraren bromsa
själv. Detta gäller vid stora hastighetsskillnader
eller om framförvarande bil bromsar kraftigt. På
grund av begränsningar hos radarsensorn kan
en inbromsning komma oväntat eller utebli, se
sidan 171.
Den Adaptiva farthållaren kan aktiveras att följa
ett annat fordon i hastigheter från 30 km/h2 upp
till 200 km/h. Sjunker hastigheten under
30 km/h eller om motorvarvtalet blir för lågt,
ställs farthållaren i beredskapsläge varvid
automatisk bromsning upphör – föraren måste
då ta över själv för att hålla ett säkert avstånd
till framförvarande fordon.
Bromspedalen rör sig när farthållaren bromsar. Vila inte foten under bromspedalen för
då kan den bli klämd.
2
Varningslampa – inbromsning av förare
nödvändig
Den Adaptiva farthållaren har en bromsförmåga som motsvarar mer än 40 % av bilens
bromskapacitet.
Om bilen behöver bromsas kraftigare än farthållaren klarar och föraren inte bromsar,
använder farthållaren Kollisionsvarnarens varningslampa och varningsljud (se sidan 184) för
att göra föraren uppmärksam på att ett omedelbart ingipande är nödvändigt.
04
OBS
Varningslampan kan vara svår att upptäcka
vid starkt solljus eller vid användning av solglasögon.
VARNING
Farthållaren varnar endast för fordon som
radarsensorn har upptäckt. Därför kan varningen utebli eller ske med viss fördröjning.
Invänta inte en varning utan bromsa när det
behövs.
Branta vägar och/eller tung last
Tänk på att den Adaptiva farthållaren i första
hand är avsedd att användas vid körning på
plana vägbanor. Farthållaren kan ha svårighe-
Köassistenten (i bilar med automatisk växellåda) kan hantera intervallet 0–200 km/h, se sidan 170.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
167
04 Komfort och körglädje
Adaptiv farthållare*
ter att hålla korrekt avstånd till framförvarande
fordon vid körning på branta vägar, med tung
last eller med släpfordon – var då extra uppmärksam och beredd att bromsa.
Handhavande
Aktivera och justera hastighet (varje tryck
ger +/–5 km/h).
Vald hastighet (inom parentes = Beredskapsläge).
Vald hastighet (inom parentes = Beredskapsläge).
Tidsavstånd – På, under justering.
Tidsavstånd – På, under justering.
Tidsavstånd – På, efter justering.
Tidsavstånd – På, efter justering.
Aktivera och ställa in hastighet
Sätt på farthållaren med ett tryck på
rattknapp
– symbolen
tänds i displayen.
Parentesen (6) vid (---) innebär att farthållaren
är ställd i beredskapsläge.
04
eller
,
Farthållaren aktiveras sedan med
varefter aktuell hastighet lagras i minnet – displayens text (---) skiftar till att visa den valda
hastigheten, t.ex. 100 utan parentes.
Då symbolen
skiftar till
har radarsensorn upptäckt
ett fordon.
Rattens knappsats3 och display.
Farthållare – På/Av.
Beredskapsläge upphör och lagrad hastighet återupptas – varje ytterligare tryck ger
+1 km/h.
3
4
168
Rattens knappsats4 och display.
(med
Endast när symbolen
bil) är tänd, regleras avståndet
till framförvarande fordon av
Beredskapsläge upphör och lagrad hastighet återupptas.
Farthållare – På/Av eller Beredskapsläge.
farthållaren.
Beredskapsläge
Tidsavstånd – Öka/minska.
Ändra hastighet
Tidsavstånd – Öka/minska.
Aktivera och justera hastighet.
I aktivt läge justeras hastigheten 5 km/tim med
varje tryck på
eller
. Knappen
har i
Bilar med Fartbegränsare.
Bilar utan Fartbegränsare. En Volvoåterförsäljare har uppdaterad information om vad som gäller respektive marknad.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
04 Komfort och körglädje
Adaptiv farthållare*
aktivt läge samma funktion som
men ger
lägre hastighetsökning. Senast gjorda tryck
lagras i minnet.
OBS
Om någon av farthållarens knappar hålls
intryckt längre än ca 1 minut, kopplas farthållaren ur. För att då återställa farthållaren
måste motorn stängas av.
I vissa situationer går det inte att aktivera
farthållaren. Då visar displayen Farthållare
Ej tillgänglig, se sidan 173.
Ställa in tidsavstånd
Olika tidsavstånd till framförvarande fordon kan väljas och
visas i displayen som 1–5
stycken horisontella streck –
ju fler streck desto längre tidsavstånd. Ett streck motsvarar
ca 1 sekund, 5 streck ca
2,5 sekund.
Tidsavståndet ökas eller minskas med rattknappsatsens tumhjul (eller knapparna
/
för bil utan Fartbegränsare).
För att kunna följa framförvarande bil på ett
mjukt och komfortabelt sätt, tillåter den Adaptiva farthållaren tidsluckan att variera påtagligt
i vissa lägen.
Observera att ett kort tidsavstånd ger föraren
kort tid att reagera och agera om något oförutsett skulle inträffa i trafiken.
Det valda tidsavståndets
antal streck visas under själva
inställningen och några
sekunder efteråt, därefter
visas en förminskad version
av symbolen till höger i displayen. Samma symbol visas
även när Avståndsvarning är aktiverad, se
sidan 176.
Tryck på rattknapp
för att tillfälligt koppla ur
farthållaren och ställa den i beredskapsläge –
inställd hastighet visas inom parentes i displayen, t.ex. (100).
Knappsats utan Fartbegränsare*
Tryck på rattknapp
för att tillfälligt koppla ur
farthållaren och ställa den i beredskapsläge.
Beredskapsläge p.g.a. föraringrepp
Farthållaren kopplas tillfälligt ur och ställs i
beredskapsläge om:
04
• färdbromsen används
• kopplingspedalen är nertryckt längre än 1
minut5
• växelväljaren förs till N-läge (automatisk
OBS
Använd endast tidsavstånd som är tillåtet
enligt de lokala trafikbestämmelserna.
Om farthållaren inte verkar reagera vid aktivering kan orsaken vara att tidavståndet till
närmaste bil förhindrar en hastighetsökning.
Ju högre hastighet desto längre blir avståndet i meter räknat, för ett givet tidsavstånd.
I låg fart, då avstånden blir korta, ökar den
Adaptiva farthållaren tidsluckan något.
5
Tillfällig deaktivering – beredskapsläge
växellåda)
• föraren håller en högre hastighet än den
inställda längre än 1 minut
Föraren måste därefter själv reglera hastigheten.
En tillfällig fartökning med gaspedalen, t.ex. vid
en omkörning, påverkar inte farthållarens
inställning – bilen återgår till senast lagrad
hastighet när gaspedalen släpps.
Att frikoppla och välja högre eller lägre växel medför inget beredskapsläge.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
169
04 Komfort och körglädje
Adaptiv farthållare*
Automatiskt beredskapsläge
Stänga av
Den Adaptiva farthållaren är beroende av andra
system, t.ex. Stabilitets- och dragkraft (DSTC).
Om något av dessa system slutar fungera
stängs farthållaren av automatiskt.
Farthållaren stängs av med rattknapp
. Den
inställda hastigheten raderas och kan inte åter-knappen.
upptas med
Vid automatisk deaktivering ljuder en signal
och meddelandet Farthållare Urkopplad
visas i displayen. Föraren måste då ingripa och
själv anpassa hastighet och avstånd till framförvarande fordon.
04
Farthållaren stängs av med rattknapp
i
beredskapsläge eller ett långt tryck i aktivt
läge. Den inställda hastigheten raderas och
kan inte återupptas med
-knappen.
En automatisk deaktivering kan bero på att:
•
•
•
•
•
motorvarvtalet är för lågt/högt
hjulen tappar väggreppet
bromstemperaturen är hög
Köassistenten har följande funktioner:
radarsensorn är täckt av t.ex. blöt snö eller
kraftigt regn (radarvågorna blockeras).
• Utökat hastighetsintervall
• Målbyte
• Automatisk bromsning upphör vid stilla-
Farthållaren i beredskapsläge återaktiveras
med ett tryck på rattknapp
– hastigheten
sätts då till den senast lagrade.
OBS
En markant hastighetsökning kan följa efter
att hastigheten återupptagits med
.
6
stående
• Automatisk aktivering parkeringsbroms.
Observera att minsta programmerbara hastighet för farthållaren är 30 km/h – även om farthållaren klarar att följa ett annat fordon ner till
stillastående, kan en lägre hastighet inte väljas.
Gäller inte bil med Köassistent – den klarar ända ner till stillastående.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
OBS
För att kunna aktivera farthållaren måste
förardörren vara stängd och föraren ha
säkerhetsbältet påtaget.
• Med automatisk växellåda kan farthållaren
följa ett annat fordon inom intervallet
0–200 km/h – ända ner till stillastående och
upp till 200 km/h.
Köassistent
I bil med automatisk växellåda har den Adaptiva farthållaren funktionen Köassistent (ibland
även kallad "Queue Assist").
hastigheten sjunker under 30 km/h6
Återuppta inställd hastighet
170
Knappsats utan Fartbegränsare
Utökat hastighetsintervall
OBS
För att kunna aktivera farthållaren under
30 km/h krävs ett framförvarande fordon
inom rimligt avstånd.
Vid korta stopp i samband med krypkörning i
långsam trafik eller vid trafikljus återupptas
körningen automatiskt om stoppen inte överstiger ca 3 sekunder – tar det längre tid innan
framförvarande bil börjar rulla igen, ställs farthållaren i beredskapsläge. Föraren måste
sedan återaktivera farthållaren på ett av följande sätt:
• Tryck på rattknapp
eller
.
04 Komfort och körglädje
Adaptiv farthållare*
• Tryck ner gaspedalen och accelerara upp
till minst 4 km/h (normal promenadtakt).
hållaren att bromsa för det stillastående fordonet.
Därefter kommer Farthållaren att återuppta
följandet av framförvarande fordon.
VARNING
När farthållaren följer ett annat fordon i hastigheter över 30 km/h och byter mål från ett
rörligt till ett stillastående fordon, kommer
farthållaren att ignorera det stillastående
fordonet och istället välja den lagrade hastigheten.
OBS
Farthållaren kan hålla bilen stillastående i
högst 2 minuter – därefter ansätts parkeringsbromsen och farthållaren kopplas ur.
•
Innan farthållaren kan återaktiveras
måste föraren lossa parkeringsbromsen.
•
Föraren måste själv ingripa och bromsa.
Automatiskt beredskapsläge vid målbyte
Målbyte
Farthållaren kopplas ur och ställs i beredskapsläge:
•
då hastigheten understiger 15 km/h och
farthållaren är osäker på om målobjektet är
ett stillastående fordon eller något annat
objekt, t.ex. ett farthinder.
• då hastigheten understiger 15 km/h och
framförvarande fordon viker av så farthållaren inte längre har ett fordon att följa.
Om framförvarande målfordon hastigt viker av kan
stillastående trafik finnas framför.
Automatisk bromsning upphör vid
stillastående
När farthållaren följer ett annat fordon i hastigheter under 30 km/h och byter mål från ett rörligt till ett stillastående fordon, kommer fart-
I vissa situationer avbryter farthållaren bromsning vid stillastående. Det innebär att färdbromsen frigörs och föraren måste sköta
bromsning manuellt.
Farthållaren släpper färdbromsen och ställs i
beredskapsläge när:
•
•
•
•
föraren sätter foten på bromspedalen
parkeringsbromsen ansätts
växelväljaren förs till P-, N- eller R-läge
föraren ställer farthållaren i beredskapsläge.
Automatisk aktivering parkeringsbroms
I vissa situationer ansätter farthållaren parkeringsbromsen för att hålla den stillastående
bilen fortsatt stilla.
04
Det sker om:
• föraren öppnar dörren eller tar av sig säkerhetsbältet
• DSTC ändras från Normal- till Sport-läge
• farthållaren hållit bilen stilla längre än
2 minuter
• motorn stängs av
• bromsarna överhettats.
Radarsensorn och dess begränsningar
Radarsensorn används, förutom av Adaptiv
farthållare, även av funktionerna Kollisionsvarnare med auto-broms (se sidan 183) och
Avståndsvarning (se sidan 176). Radarsensorns uppgift är att upptäcka bilar eller större
fordon i samma körriktning, i samma körfält.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
171
04 Komfort och körglädje
Adaptiv farthållare*
Modifiering av radarsensorn kan göra den
olaglig att använda.
VARNING
Föraren måste alltid vara observant på trafikförhållandena och ingripa när den Adaptiva farthållaren inte håller lämplig hastighet
eller lämpligt avstånd.
Den Adaptiva farthållaren kan inte hantera
alla trafik-, väder- och vägförhållanden.
04
Läs hela detta avsnitt för att ta del av den
Adaptiva farthållarens begränsningar, vilka
föraren ska vara medveten om innan den
Adaptiva farthållaren används.
Föraren är alltid ansvarig för att rätt avstånd
och hastighet hålls, även när den Adaptiva
farthållaren används.
VARNING
Tillbehör eller andra föremål som t.ex. extraljus får inte monteras framför grillen.
VARNING
Den Adaptiva farthållaren är inte ett kollisionsundvikande system. Föraren måste
ingripa om systemet inte upptäcker ett
framförvarande fordon.
Exempel där farthållaren inte fungerar
optimalt
Radarsensorn har ett begränsat synfält. I vissa
situationer upptäcks inte ett annat fordon eller
upptäckten sker senare än förväntat.
Den Adaptiva farthållaren bromsar inte för
människor eller djur och inte för små fordon,
t.ex. cyklar och motorcyklar. Inte heller för
mötande, långsamtgående eller stillastående fordon och föremål.
Använd inte den Adaptiva farthållaren vid
exempelvis stadstrafik, tät trafik, korsningar, halka, mycket vatten eller slask på
vägbanan, kraftigt regn/snöfall, dålig sikt,
kurviga vägar eller av- och påfarter.
Radarsensorns förmåga att upptäcka ett framförvarande fordon minskas kraftigt:
• om radarsensorn blir blockerad och inte
kan upptäcka andra fordon t.ex. vid kraftigt
regn eller om snöslask eller andra föremål
har samlats framför radarsensorn.
OBS
Håll ren ytan framför radarsensorn.
ACC:ns synfält.
• om framförvarande fordons hastighet skiljer sig mycket från den egna hastigheten.
172
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
04 Komfort och körglädje
Adaptiv farthållare*
Radarsensorn kan ibland upptäcka fordon
sent på korta avstånd, t.ex. ett fordon som
kör in mellan eget och framförvarande fordon.
signalerna från radarsensorn blockeras och att
fordon framför bilen inte kan upptäckas.
I kurvor kan radarsensorn upptäcka fel fordon eller tappa ett upptäckt fordon ur sikte.
Det innebär i sin tur att funktionerna Adaptiv
farthållare, Avståndsvarning och Kollisionsvarnare med auto-broms inte heller fungerar.
Felsökning och åtgärd
Om displayen visar meddelandet Radarn
blockerad Se handbok innebär det att radar-
Små fordon, exempelvis motorcyklar, eller
fordon som inte kör mitt i filen kan förbli
oupptäckta.
I följande tabell framgår möjliga orsaker till att
meddelandet visas och lämplig åtgärd.
Orsak
Åtgärd
Radarytan i grillen är smutsig eller belagd med is eller snö.
Gör ren radarytan i grillen från smuts, is och snö.
Kraftigt regn eller snö blockerar radarsignalerna.
Ingen åtgärd. Ibland fungerar inte radarn vid kraftig nederbörd.
Vatten eller snö från vägbanan virvlar upp och blockerar radarsignalerna.
Ingen åtgärd. Ibland fungerar inte radarn vid mycket blöt eller snöig vägbana.
Radarytan är rengjord men meddelandet kvarstår.
Avvakta. Det kan ta några minuter för radarn att upptäcka att den inte
längre är blockerad.
04
Symboler och meddelanden i display
Symbol
Meddelande
Innebörd
Beredskapsläge eller aktivt läge utan upptäckt fordon.
Aktivt läge med upptäckt fordon som farthållaren anpassar farten till.
Tidsavstånd aktiverat, under justering.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
173
04 Komfort och körglädje
Adaptiv farthållare*
Symbol
Meddelande
Innebörd
Tidsavstånd aktiverat, efter justering.
DSTC Normal för ink. av
farthåll
Farthållaren går inte att aktivera förrän Stabilitets- och dragkraftsfunktionen (DSTC) har satts i Normalläge – se sidan 160.
Farthållare Urkopplad
Farthållaren har stängts av – föraren måste själv reglera hastigheten.
Farthållare Ej tillgänglig
Farthållaren kan inte aktiveras.
04
Detta kan bland annat bero på att:
• bromstemperaturen är hög
• radarsensorn är blockerad av t.ex. blöt snö eller regn.
Radarn blockerad Se
handbok
Farthållaren är tillfälligt ur funktion.
• Radarsensorn är blockerad och inte kan upptäcka andra fordon. T.ex. vid kraftigt regn eller om
snöslask har samlats framför radarsensorn.
Läs om radarsensorns begränsningar, se sidan 171.
Farthållare Serv. erfordras
Farthållaren är ur funktion.
• Kontakta en verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
174
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
04 Komfort och körglädje
Adaptiv farthållare*
Symbol
Meddelande
Innebörd
Bromsa för att hålla + akustiskt larm
Bilen står stilla och farthållaren kommer att släppa färdbromsen för att låta parkeringsbromsen ta över
och hålla bilen, men ett fel på parkeringsbromsen gör att bilen strax kommer att börja rulla.
(Endast med Köassistent)
• Föraren måste bromsa själv. Meddelandet kvarstår och larmet ljuder tills föraren trampar på
bromspedalen eller använder gaspedalen.
Under 30 km/h Endast följande
Visas vid försök att aktivera farthållaren vid hastighet under 30 km/h utan ett framförvarande fordon
inom aktiveringsavstånd (ca 30 meter).
(Endast med Köassistent)
04
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
175
04 Komfort och körglädje
Avståndsvarning*
Allmänt
Avståndsvarning (Distance Alert) är en funktion
som informerar föraren om tidsavståndet till
framförvarande fordon.
Avståndsvarningen är aktiv i hastigheter över
30 km/h och reagerar endast för fordon som
kör framför det egna fordonet, i samma riktning. För mötande, långsamtgående eller stillastående fordon ges ingen avståndsinformation.
OBS
Avståndsvarning är deaktiverad under tiden
Adaptiv farthållare är aktiv.
VARNING
Avståndsvarningen reagerar endast om
avståndet till framförvarande fordon är kortare än det förinställda värdet – det egna
fordonets hastighet påverkas inte.
Vissa kombinationer av tillvald utrustning lämnar ingen ledig plats för en knapp i mittkonsolen – då hanteras funktionen i bilens menysystem MY CAR under Inställningar
Bilinställningar Varningsavstånd. För
beskrivning av menysystemet – se sidan 136.)
Ställa in tidsavstånd
04
Handhavande
Reglage och display för tidsavstånd.
Orange
En orange varningslampa i vindrutan lyser med
fast sken om avståndet till framförvarande fordon är kortare än det inställda tidsavståndet.
1
176
Tidsavstånd – Öka/minska. Tryck uppåt för
att öka, neråt för att minska.
varningsljus1.
Tidsavstånd – På (under justering).
Tryck på knappen i mittkonsolen för att sätta
på eller stänga av funktionen. En lysande
lampa i knappen visar att funktionen är påslagen.
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan avvika beroende av bilmodell.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Tidsavstånd – På (efter justering).
04 Komfort och körglädje
Avståndsvarning*
Olika tidsavstånd till framförvarande fordon kan väljas och
visas i displayen som
1–5 stycken horisontella
streck – ju fler streck desto
längre tidsavstånd. Ett streck
motsvarar ca 1 sekund till
framförvarande fordon, 5 streck ca
2,5 sekund.
Det valda tidsavståndets
antal streck visas under själva
inställningen och några
sekunder efteråt, därefter
visas en förminskad version
av symbolen till höger i displayen. Samma symbol visas
även när Adaptiv farthållare är aktiverad.
OBS
Ju högre hastighet desto längre blir avståndet i meter räknat, för ett givet tidsavstånd.
Det inställda tidsavståndet används även av
funktionen Adaptiv farthållare, se
sidan 168.
Använd endast tidsavstånd som är tillåtet
enligt de lokala trafikbestämmelserna.
Begränsningar
Funktionen använder samma radarsensor som
den adaptiva farthållaren och kollisionsvarna-
ren. För mer information om radarsensorn och
dess begränsningar, se sidan 171.
OBS
Starkt solsken, reflexer eller kraftiga ljusvariationer samt användning av solglasögon
kan göra att varningsljuset i vindrutan inte
syns.
Dåligt väder eller kurviga vägar kan påverka
radarsensorns möjligheter att upptäcka
framförvarande fordon.
04
Även fordonens storlek kan påverka förmågan att upptäcka, t.ex. motorcyklar. Detta
kan innebära att varningslampan tänds på
kortare avstånd än det inställda eller att varningen tillfälligt uteblir.
Mycket höga hastigheter kan också orsaka
att lampan tänds på kortare avstånd än det
inställda p.g.a. begränsningar i sensorns
räckvidd.
Symboler och meddelanden i display
Symbol
Meddelande
Innebörd
Inställt tidsavstånd, under justering.
Inställt tidsavstånd, efter justering.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
177
04 Komfort och körglädje
Avståndsvarning*
Symbol
Meddelande
Innebörd
Radarn blockerad Se
handbok
Avståndsvarning är tillfälligt ur funktion.
Radarsensorn är blockerad och kan inte upptäcka andra fordon t.ex. vid kraftigt regn eller om snöslask
har samlats framför radarsensorn.
Läs om radarsensorns begränsningar se sidan 171.
Krockvarning Serv. erfordras
Avståndsvarning samt Kollisionsvarnare med auto-broms är helt eller delvis ur funktion.
Uppsök verkstad om meddelandet kvarstår – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
04
178
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
04 Komfort och körglädje
City Safety™
Allmänt
City Safety™ är en funktion för att stödja föraren att undvika en kollision vid bl.a. körning i
köer, där förändringar i framförvarande trafik
tillsammans med ouppmärksamhet kan leda till
en incident.
Är bilen även utrustad med Kollisionsvarnare
med auto-broms* kompletterar dessa båda
system varandra. För mer information om Kollisionsvarnare med auto-broms, se sidan 183.
VIKTIGT
Funktionen är aktiv i hastigheter under
30 km/h och hjälper föraren genom att bromsa
bilen automatiskt vid överhängande risk för
kollision med framförvarande fordon, om föraren inte själv reagerar i tid genom att bromsa
och/eller styra undan.
Underhåll och byte av komponenter i City
Safety™ får endast utföras på verkstad – en
auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
City Safety™ aktiveras i situationer där föraren
egentligen borde ha börjat bromsa betydligt
tidigare varför funktionen inte kommer att
kunna hjälpa föraren i alla lägen.
City Safety™ fungerar inte i alla körsituationer, trafik-, väder- och vägförhållanden.
City Safety™ är konstruerat för att aktiveras så
sent som möjligt för att undvika onödiga
ingrepp.
City Safety™ ska inte användas för att ändra
förarens sätt att framföra bilen – om föraren
enbart förlitar sig på och låter City Safety™
bromsa, kommer en kollision att ske förr eller
senare.
Förare eller passagerare märker normalt av
City Safety™ bara om en situation uppkommer
som är mycket nära en kollision.
1
Funktion
04
VARNING
City Safety™ reagerar inte på fordon som
kör i en annan riktning än det egna fordonet,
för små fordon, motorcyklar och cyklar eller
för människor och djur.
City Safety™ kan förhindra kollision vid en
hastighetsskillnad lägre än 15 km/h – vid
högre hastighetsskillnad kan kollisionshastigheten endast reduceras. För full bromsverkan måste föraren trampa på bromspedalen.
Invänta aldrig att City Safety™ ska ingripa.
Föraren är alltid ansvarig för att rätt avstånd
och hastighet hålls.
Lasersensorns sändar- och mottagarfönster1.
City Safety™ läser av trafiken framför bilen
med en lasersensor monterad i vindrutans
överkant. Vid överhängande risk för kollision
kommer City Safety™ att automatiskt bromsa
bilen, vilket kan upplevas som en kraftig
inbromsning.
Om hastighetsskillnaden är 4–15 km/h relaterat
den framförvarande bilen kan City Safety™ helt
undvika en kollision.
City Safety™ aktiverar en kort, kraftig bromsning och stannar bilen i normalfallet precis
bakom framförvarande fordon. För de flesta
förare ligger detta långt utanför ett normalt körsätt och kan upplevas som obehagligt.
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan avvika beroende av bilmodell.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
179
04 Komfort och körglädje
City Safety™
Är hastighetsskillnaden mellan fordonen mer
än 15 km/h kan City Safety™ inte på egen hand
undvika kollisionen – för full bromskraft måste
föraren trampa på bromspedalen och det kan
då vara möjligt att undvika en kollision, även vid
hastighetsskillnader över 15 km/h.
När funktionen aktiveras och bromsar, visar
instrumentpanelens display ett meddelande
om att funktionen är/har varit aktiv.
04
OBS
När City Safety™ bromsar, tänds bromsljusen.
Sök med MY CAR på mittkonsolens bildskärm
med dess menysystem fram Inställningar
Bilinställningar Förarstödsystem City
Safety. Välj alternativ Av. För mer information
om menysystemet MY CAR, se sidan 136).
Vid nästa motorstart kommer dock funktionen
att vara påslagen igen, även om systemet var
avstängt när motorn stängdes av.
VARNING
Lasersensorn sänder ut laserljus även när
City Safety™ är manuellt avstängd.
För att koppla in City Safety™ igen:
Handhavande
• Följ samma procedur som vid avstängning,
men välj alternativet På.
OBS
Funktionen City Safety™ är alltid påslagen
efter att motorn startats via nyckelläge I och
II (se sidan 78 om nyckellägen).
På och Av
I vissa situationer kan det vara önskvärt att
stänga av City Safety™, t.ex. där lövade grenar
kan svepa över motorhuv och/eller vindruta.
Efter motorstart kan City Safety™ stängas av
på följande sätt:
180
Begränsningar
Sensorn i City Safety™ är konstruerad för att
upptäcka bilar och andra större motorfordon
framför bilen och är oberoende av om det är
dag eller natt.
Sensorn har emellertid begränsningar och fungerar sämre i t. ex. kraftigt snöfall eller regn, i
tät dimma eller i kraftig damm- eller snörök.
Imma, smuts, is eller snö på vindrutan kan
störa funktionen.
Nedhängande objekt som t. ex. flagga/vimpel
för utskjutande last eller tillbehör som t. ex.
extraljus och frontbågar vilka överstiger motorhuvens höjd begränsar funktionen.
Det infraröda ljuset från sensorn i City
Safety™ mäter hur ljuset reflekteras. Sensorn
kan inte se föremål med låg reflektionsförmåga. Fordons bakdelar reflekterar i allmänhet
ljuset tillräcklig tack vare registreringsskylt och
bakljusreflektorer.
Vid halt väglag förlängs bromssträckan, vilket
kan reducera förmågan för City Safety™ att
undvika kollision. I sådana situationer kommer
ABS- och DSTC-systemen att ge bästa möjliga
bromskraft med bibehållen stabilitet.
När den egna bilen backar kan City Safety™
inte aktiveras.
City Safety™ aktiveras inte i låga farter – under
4 km/h – varför systemet inte ingriper i situationer där man närmar sig framförvarande bil
mycket långsamt, t. ex. vid parkering.
Förarens kommandon prioriteras alltid, varför
City Safety™ inte ingriper i situationer där föraren på ett tydligt sätt styr, bromsar eller gasar
även om en kollision är oundviklig.
När City Safety™ har förhindrat en kollision
med ett stillastående föremål förblir bilen stillastående i högst 1,5 sekund. Om bilen bromsats
för ett rullande framförvarande fordon, reduce-
04 Komfort och körglädje
City Safety™
ras farten till samma hastighet som det framförvarande fordonet håller.
På bil med manuell växellåda stannar motorn
när City Safety™ stoppat bilen om inte föraren
hinner trycka ner kopplingspedalen dessförinnan.
OBS
•
Håll vindrutans yta framför lasersensorn
ren avseende is, snö, och smuts (se bild
sensorns placering sidan 179).
•
Klistra eller montera ingenting på vindrutan framför lasersensorn
•
Avlägsna is och snö från motorhuven –
snö- och istäcke får ej överstiga 5 cm
höjd.
I följande tabell framgår möjliga orsaker till att
meddelandet visas och förslag till lämplig
åtgärd.
Orsak
Åtgärd
Vindrutans yta framför lasersensorn är
smutsig eller belagd
med is eller snö.
Rengör vindrutans
yta framför sensorn
från smuts, is och
snö.
Lasersensorns synfält är blockerat.
Avlägsna det blockerande föremålet.
VIKTIGT
Om spricka, repa eller stenskott uppstår på
vindrutan framför något av lasersensorns
båda "fönster" och täcker en yta på ca 0,5
× 3,0 mm (eller större), ska en verkstad kontaktas för reparation eller byte av vindrutan
(se bild på sensorns placering sidan 179) –
en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Utebliven åtgärd kan medföra reducerad
prestanda för City Safety™.
04
För att inte riskera reducering av City
Safety™ prestanda, gäller även följande:
•
Samma typ eller av Volvo godkänd
vindruta ska monteras vid utbyte
•
Samma typ eller av Volvo godkända
vindrutetorkare ska monteras vid
utbyte.
Felsökning och åtgärd
Om instrumentpanelens display visar meddelandet Vindrutesensorer täckta innebär det
att lasersensorn är blockerad och inte kan upptäcka fordon framför bilen, vilket i sin tur innebär att City Safety™ inte fungerar.
Dock kommer inte meddelandet
Vindrutesensorer täckta att visas för alla
situationer där lasersensorn är blockerad – föraren måste därför vara noggrann med att hålla
ren vindrutan och området framför lasersensorn.
Lasersensorn
Funktionen City Safety™ innehåller en sensor
vilken sänder ut laserljus. Kontakta en kvalificerad verkstad vid fel eller behov av service på
lasersensorn – en auktoriserad Volvoverkstad
rekommenderas.
``
181
04 Komfort och körglädje
City Safety™
VARNING
Titta aldrig in i lasersensorn (vilken avger
spridande osynlig laserstrålning) på ett
avstånd om 100 mm eller närmare med förstorande optik av typ förstoringsglas, mikroskop, objektiv eller liknande optiska
instrument – det medför risk för ögonskador
(bilden på sidan 179 visar sensorns placering).
För mer information om lasersensorn, se
sidan 11.
Ett textmeddelande kan släckas med ett kort
tryck på blinkerspakens READ-knapp.
Symboler och meddelanden i display
I samband med att City Safety™ automatiskt
bromsar, kan en eller flera av instrumentpanelens symboler tändas kombinerat med att dess
display visar ett meddelande.
04
Symbol
Meddelande
Innebörd/Åtgärd
Bromshjälp av City Safety
City Safety™ bromsar eller har gjort en automatisk inbromsning.
Vindrutesensorer täckta
Lasersensorn är tillfälligt ur funktion på grund av att något blockerar dem.
• Ta bort föremålet som blockerar sensorn och/eller rengör vindrutan framför den.
Läs om lasersensorns begränsningar, se sidan 180.
City Safety Serv. erfordras
City Safety™ är ur funktion.
• Uppsök verkstad om meddelandet kvarstår – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
182
04 Komfort och körglädje
Kollisionsvarnare med auto-broms & Pedestrian detection*
Allmänt
Kollisionsvarnare med auto-broms och detektering av fotgängare (Collision Warning with
Full Auto Brake and Pedestrian Detection) är
ett hjälpmedel som är till för att assistera en
förare som riskerar att köra på en fotgängare
eller framförvarande fordon som är stillastående eller kör i samma riktning.
Kollisionsvarnaren har följande tre funktioner.
• Kollisionsvarning – Varnar föraren för en
nära förestående kollision.
• Bromsunderstöd – Hjälper föraren att
aren enbart förlitar sig på Kollisionsvarnare
med auto-broms och låter den bromsa, kommer en kollision att ske förr eller senare.
Kollisionsvarnaren och City Safety™ kompletterar varandra. För mer information om City
Safety™, se sidan 179.
VIKTIGT
Underhåll av kollisionsvarnarens komponenter får endast utföras på verkstad – en
auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
bromsa effektivt i en kritisk situation.
• Auto-broms – Bromsar bilen automatiskt
vid överhängande risk för kollision med en
fotgängare eller framförvarande fordon,
om föraren inte själv reagerar i tid genom
att bromsa och/eller styra undan. Autobromsfunktionen kan förhindra en kollision
eller sänka kollisionshastigheten.
Kollisionsvarnaren aktiveras i situationer där
föraren egentligen borde ha börjat bromsa
betydligt tidigare varför funktionen inte kommer att kunna hjälpa föraren i alla lägen.
Kollisionsvarnare med auto-broms är konstruerad för att aktiveras så sent som möjligt
för att undvika onödiga ingrepp.
VARNING
Inget automatiskt system kan garantera
100 % korrekt funktion i alla situationer.
Prova därför aldrig Auto-bromssystemet
mot människor – det kan medföra svåra
skador och livsfara.
VARNING
Kollisionsvarnaren fungerar inte i alla körsituationer, trafik-, väder- och vägförhållanden. Kollisionsvarnaren reagerar inte på
fordon som kör i en annan riktning än det
egna fordonet eller för djur.
Varning aktiveras endast vid hög risk för
kollision. Avsnittet Funktion och efterföljande avsnitt informerar om begränsningar
som föraren ska vara medveten om innan
Kollisionsvarnare med auto-broms
används.
04
Varning och bromsingrepp för fotgängare är
avstängda i fordonshastighet över
80 km/h.
Varning och bromsingrepp för fotgängare
fungerar inte i mörker och tunnlar – inte ens
vid tänd gatubelysning.
Auto-bromsfunktionen kan förhindra en
kollision eller reducera kollisionshastigheten. För att säkerställa full bromsverkan bör
föraren alltid trampa på bromsen – även när
bilen auto-bromsar.
Invänta aldrig en kollisionsvarning. Föraren
ansvarar alltid för att rätt avstånd och
hastighet hålls – även när Kollisionsvarnare
med auto-broms används.
Kollisionsvarnaren ska inte användas för att
ändra förarens sätt att framföra bilen – om för``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
183
04 Komfort och körglädje
Kollisionsvarnare med auto-broms & Pedestrian detection*
Funktion
Bromsunderstöd
Handhavande
Om risken för kollision ökar ytterligare efter kollisionsvarningen, aktiveras bromsunderstödet.
Bromsunderstödet förbereder bromssystemet
för en snabb inbromsning och bromsarna sätts
an svagt, vilket kan kännas som ett lättare ryck.
Inställningar görs från MY CAR via mittkonsolens bildskärm och menysystem. För information om hur menysystemet används, se
sidan 136.
Om bromspedalen trycks ner tillräckligt fort
sker inbromsningen med full bromsverkan.
G017382
04
Funktionsöversikt1.
Visuell varningssignal vid kollisionsrisk
Radarsensor
Kamerasensor
Kollisionsvarning
Radarsensorn tillsammans med en kamerasensor upptäcker fotgängare, stillastående fordon samt fordon som kör i samma riktning
framför det egna fordonet.
Bromsunderstödet förstärker även förarens
inbromsning om systemet bedömer att bromsningen inte är tillräcklig för att undvika en kollision.
Auto-broms
Har föraren i detta läge ännu inte påbörjat en
undanmanöver och kollisionsrisken är överhängande träder auto-bromsfunktionen in,
utan att föraren behöver röra bromspedalen.
Bromsning sker då med full bromskraft för att
sänka kollisionshastigheten eller med begränsad bromskraft om det är tillräckligt för att undvika kollision.
Vid risk för kollision med en fotgängare eller ett
sådant fordon påkallas din uppmärksamhet
med en rödblinkande varningssignal och ett
varningsljud.
1
184
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan avvika beroende av bilmodell.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
OBS
Funktionerna Bromsunderstöd och Autobroms är alltid påslagna – de kan inte
stängas av.
På och Av
För att välja om Kollisionsvarnaren ska vara
påslagen eller avstängd: Sök med menysystemet MY CAR via mittkonsolens bildskärm fram
Inställningar Bilinställningar
Förarstödsystem Kollisionsvarning. För
information om menysystemet, se sidan 136.
En aktiverad funktion testas vid varje motorstart genom att kort tända varningslampans
separata ljuspunkter.
Vid motorstart fås automatiskt den inställning
som var vald då motorn stängdes av.
Aktivera/deaktivera varningssignaler
Varningslampan aktiveras automatiskt vid start
av motorn om systemet är påslaget.
04 Komfort och körglädje
Kollisionsvarnare med auto-broms & Pedestrian detection*
Varningsljudet kan aktiveras/deaktiveras separat med alternativen På eller Av i menysystemet MY CAR under Inställningar
Bilinställningar Förarstödsystem
Varningsljud vid risk för kollision.
Ställa in varningsavstånd
Varningsavståndet reglerar på vilket avstånd
den visuella och den akustiska varningen
utlöses. Välj ett av alternativen Långt,
Normalt eller Kort i menysystemet MY CAR
under Inställningar Bilinställningar
Förarstödsystem Kollisionsvarning
Varningsavstånd.
Varningsavståndet bestämmer känsligheten
för systemet. Varningsavstånd Långt ger tidigare varning. Prova först med Långt och om
denna inställning ger för många varningar, vilket i vissa situationer kan uppfattas som irriterande, byt då till varningsavstånd Normalt.
Använd varningsavstånd Kort endast i undantagsfall, t.ex. vid dynamisk körning.
OBS
När den adaptiva farthållaren används kommer varningslampan och varningsljudet att
användas av farthållaren även om Kollisionsvarnaren är avstängd.
Kollisionsvarnaren varnar föraren vid risk för
kollision, men funktionen kan inte förkorta
förarens reaktionstid.
För att kollisionsvarnaren skall vara effektiv,
kör alltid med Avståndskontroll inställd på
tidsavstånd 4–5, se sidan 176.
OBS
Även om varningsavståndet har satts till
Långt kan varningar i vissa lägen uppfattas
som sena. T.ex. vid stora hastighetsskillnader eller om framförvarande bil bromsar
kraftigt.
Kontrollera inställningar
De aktuella inställningarna kan kontrolleras på
mittkonsolens bildskärm. Sök med menysystemet MY CAR under Inställningar
Bilinställningar Förarstödsystem
Kollisionsvarning, se sidan 136.
Begränsningar
Kollisionsvarnaren är aktiv från och med ca
4 km/h.
Den visuella varningssignalen kan vara svår att
upptäcka vid starkt solljus, reflexer, vid
användning av solglasögon eller om föraren
inte har blicken riktad rakt fram. Varningsljudet
bör därför alltid vara aktiverat.
Vid halt väglag förlängs bromssträckan, vilket
kan reducera förmågan att undvika kollision. I
sådana situationer kommer ABS- och DSTCsystemen att ge bästa möjliga bromskraft med
bibehållen stabilitet.
04
OBS
Den visuella varningssignalen kan tillfälligt
sättas ur funktion vid hög kupétemperatur
som orsakats av t.ex. starkt solljus. Om
detta sker aktiveras varningsljudet även om
det är deaktiverat i menysystemet.
•
Varningar kan utebli om avståndet till
framförvarande är kort eller ratt- och
pedalrörelser är stora, t.ex. vid aktiv
körstil.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
185
04 Komfort och körglädje
Kollisionsvarnare med auto-broms & Pedestrian detection*
VARNING
Varningar och bromsingrepp kan utlösas
sent eller utebli om trafiksituationen eller
yttre påverkan gör att radar- eller kamerasensorn inte kan upptäcka en fotgängare
eller ett framförvarande fordon på korrekt
sätt.
04
Sensorsystemet har en begränsad räckvidd
för fotgängare och systemet ger därför
effektiva varningar och bromsingrepp i fordonshastigheter upp till 50 km/h. För stillastående eller långsamgående fordon är varningar och bromsingrepp effektiva i fordonshastigheter upp till 70 km/h.
Varningar för stillastånde eller långsamgående fordon kan sättas ur funktion p.g.a.
mörker eller dålig sikt.
Kollisionsvarnaren använder samma radarsensor som den Adaptiva farthållaren. För mer
information om radarsensorn och dess
begränsningar, se sidan 171.
Om varningar upplevs som för frekventa och
störande kan varningsavståndet minskas.
Detta leder då till att systemet varnar i ett
senare skede vilket minskar det totala antalet
varningar.
När den egna bilen backar kan Kollisionsvarnare med auto-broms inte aktiveras.
186
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Kollisionsvarnare med auto-broms aktiveras
inte i låga farter – under 4 km/h – varför systemet inte ingriper i situationer där det egna fordonet närmar sig framförvarande bil mycket
långsamt, t. ex. vid parkering.
Förarens kommandon prioriteras alltid, varför
Kollisionsvarnare med auto-broms inte ingriper
i situationer där föraren på ett tydligt sätt styr,
bromsar eller gasar även om en kollision är
oundviklig.
När Auto-broms har förhindrat en kollision med
ett stillastående föremål förblir bilen stillastående i högst 1,5 sekund. Om bilen bromsats för
ett rullande framförvarande fordon, reduceras
farten till samma hastighet som det framförvarande fordonet håller.
På bil med manuell växellåda stannar motorn
när Auto-broms stoppat bilen om inte föraren
hinner trycka ner kopplingspedalen dessförinnan.
Kamerasensorns begränsningar
Bilens kamerasensor används av de tre funktionerna Kollisionsvarnare med auto-broms,
Driver Alert Control, se sidan 190 och Lane
Departure Warning, se sidan 193.
OBS
Håll vindrutans yta framför kamerasensorn
ren avseende is, snö, imma och smuts.
Klistra eller montera ingenting på vindrutan
framför kamerasensorn, då det kan reducera eller få ett eller flera av kameran
beroende system att sluta fungera.
Kamerasensorn har begränsningar liknande
det mänskliga ögats, dvs. den "ser" sämre i
t.ex. mörker, kraftigt snöfall eller regn och i tät
dimma. Under sådana förhållanden kan kameraberoende funktioner reduceras kraftigt eller
tillfälligt deaktiveras.
Även starkt motljus, reflexer i körbanan, snöeller isbelagd vägbana, smutsig vägbana eller
otydliga sidomarkeringar för körfält kan kraftigt
reducera funktionen när kamerasensorn
används för att läsa av körbanan samt upptäcka fotgängare och andra fordon.
Vid mycket höga temperaturer stängs kameran
tillfälligt av under ca 15 minuter efter motorstart
för att skydda kamerafunktionen.
04 Komfort och körglädje
Kollisionsvarnare med auto-broms & Pedestrian detection*
Detektering av fotgängare (Pedestrian
detection)
• För att en fotgängare ska kunna upptäckas
måste denne synas i helfigur och ha en
längd av minst 80 cm.
• Systemet kan inte upptäcka en fotgängare
som bär på större föremål.
• Kamerasensorns förmåga att se fotgängare i skymning och gryning är begränsad –
precis som för det mänskliga ögat.
• Kamerasensorns förmåga att upptäcka
fotgängare är avstängd vid körning i mörker och tunnlar – även vid tänd gatubelysning.
VARNING
Optimala exempel på vad systemet betraktar som
fotgängare med tydlig kroppskontur.
Kollisionsvarnaren med auto-broms &
Pedestrian detection är ett hjälpmedel.
För optimal prestanda av systemet krävs att
den systemfunktion som identifierar fotgängare, får så entydig information om kroppskontur som möjligt – detta förutsätter möjlighet att
urskilja huvud, armar, axlar, ben, över- och
underkropp i kombination med ett mänskligt
normalt rörelsemönster.
Den kan inte upptäcka alla fotgängare i alla
situationer och ser t.ex. inte delvis skymda
fotgängare, kortväxta eller barn (under
80 cm) eller personer i klädsel som döljer
kroppskonturen.
Om stora delar av kroppen ej är synliga för
kameran kan systemet inte upptäcka en fotgängare.
•
täcka fotgängare, fordon eller väglinjer framför
bilen.
Det innebär i sin tur att funktionerna Kollisionsvarning med auto-broms, Lane Departure Warning och Driver Alert Control inte har full funktionalitet.
I följande tabell framgår möjliga orsaker till att
meddelandet visas och lämplig åtgärd.
Orsak
Åtgärd
Vindrutans yta framför kameran är
smutsig eller belagd
med is eller snö.
Gör ren vindrutans
yta framför kameran
från smuts, is och
snö.
Tät dimma, kraftigt
regn eller snö gör att
kameran inte ser tillräckligt bra.
Ingen åtgärd. Kameran fungerar inte
ibland vid kraftig
nederbörd.
04
Föraren är alltid ansvarig för att fordonet
framförs på korrekt sätt och med säkerhetsavstånd anpassad till hastigheten.
Felsökning och åtgärd
Om displayen visar meddelandet
Vindrutesensorer täckta innebär det att
kamerasensorn är blockerad och inte kan upp-
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
187
04 Komfort och körglädje
Kollisionsvarnare med auto-broms & Pedestrian detection*
Orsak
Åtgärd
Orsak
Åtgärd
Vindrutans yta framför kameran är ren-
Avvakta. Det kan ta
några minuter för
gjord men meddelandet kvarstår.
kameran att mäta
synbarheten.
Det har kommit
smuts mellan vindrutans insida och
kameran.
Uppsök verkstad för
rengöring av vindrutan innanför kamerakåpan – en
auktoriserad Volvoverkstad
rekommenderas.
04
Symboler och meddelanden i display
Symbol
Meddelande
Innebörd
Krockvarning AV
Kollisionsvarnaren avstängd.
Visas när motorn startas.
Meddelandet slocknar efter ca 5 sekunder eller efter ett tryck på READ-knappen.
Krockvarning Ej tillgänglig
Kollisionsvarnaren kan ej aktiveras.
Visas när föraren försöker aktivera funktionen.
Meddelandet slocknar efter ca 5 sekunder eller efter ett tryck på READ-knappen.
Bromshjälpen har
aktiverats
188
Auto-broms har varit aktiv.
Meddelandet slocknar efter ett tryck på READ-knappen.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
04 Komfort och körglädje
Kollisionsvarnare med auto-broms & Pedestrian detection*
Symbol
Meddelande
Innebörd
Vindrutesensorer
täckta
Kamerasensorn är tillfälligt ur funktion.
Visas vid t.ex. snö, is eller smuts på vindrutan.
• Gör ren vindrutans yta framför kamerasensorn.
Läs om kamerasensorns begränsningar – se sidan 186.
Radarn
blockerad
Se handbok
Kollisionsvarnare med auto-broms är tillfälligt ur funktion.
Radarsensorn är blockerad och kan inte upptäcka andra fordon. T.ex. vid kraftigt regn eller om snöslask har samlats
framför radarsensorn.
04
Läs om radarsensorns begränsningar – se sidan 171.
Krockvarning Serv.
erfordras
Kollisionsvarnare med auto-broms är helt eller delvis ur funktion.
• Uppsök verkstad om meddelandet kvarstår – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
189
04 Komfort och körglädje
Driver Alert System – DAC*
Allmänt om Driver Alert System
Allmänt om Driver Alert Control – DAC
Driver Alert System är avsett att hjälpa förare
som är på väg att få ett försämrat körbeteende
eller är på väg att omedvetet lämna sitt körfält.
Driver Alert System består av två olika funktioner, som kan vara påslagna samtidigt eller var
för sig:
OBS
Funktionen ska inte användas för att förlänga ett körpass. Planera alltid in pauser
med jämna mellanrum och se till att vara
utvilad.
• Driver Alert Control (DAC)
• Lane Departure Warning (LDW), se
04
sidan 193.
En påslagen funktion är satt i beredskapsläge
och aktiveras automatiskt först då hastigheten
går över 65 km/h.
Funktionen deaktiveras igen när hastigheten
sjunker under 60 km/h.
Båda funktionerna använder en kamera som är
beroende av att körfältet har målade sidomarkeringar på var sida.
VARNING
Driver Alert System fungerar inte i alla situationer utan är endast avsett att vara ett
kompletterande hjälpmedel.
Föraren är alltid ytterst ansvarig för att fordonet förs fram på ett säkert sätt.
190
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
I vissa fall kanske körbeteendet inte påverkas
trots trötthet. Då kan det hända att föraren inte
får någon varning. Därför är det alltid viktigt att
stanna och ta en paus vid känsla av trötthet,
oavsett om DAC varnat eller inte.
Begränsning
Funktionen är avsedd att fånga förarens uppmärksamhet då denne börjar få ett vingligt körbeteende, t. ex. om föraren är distraherad eller
håller på att somna.
En kamera läser av körbanans målade sidomarkeringar och jämför vägens sträckning med
förarens rattrörelser. Föraren larmas när fordonet inte följer körbanan på ett jämnt sätt.
OBS
Kamerasensorn har vissa begränsningar, se
sidan 186.
DAC har som mål att upptäcka ett långsamt
försämrat körbeteende och är i första hand
ämnad att användas på större vägar. Funktionen är inte avsedd för stadstrafik.
I vissa fall kan systemet varna trots att förarens
körbeteende inte har försämrats, t.ex:
• om föraren testar LDW-funktionen.
• vid starka sidovindar.
• på spårig vägbeläggning.
Handhavande
Vissa inställningar görs från mittkonsolens
bildskärm och dess menysystem. För information om hur menysystemet används, se
sidan 136.
Aktuell status kan kontrolleras på färddatorns
display med vänster rattspak.
04 Komfort och körglädje
Driver Alert System – DAC*
Aktivera Driver Alert Control
Sök på mittkonsolens bildskärm med dess
menysystem MY CAR fram Bilinställningar
Driver Alert. Välj alternativ På. För information om hur menysystemet används – se
sidan 136.
Funktionen aktiveras när hastigheten
överstiger 65 km/h och förblir aktiv så
länge hastigheten är över 60 km/h.
Tumhjul. Vrid tills displayen visar Driver
Alert. På andra raden visas alternativen
Av, Driver Alert Standby <65 km/
h, Driver Alert Ej
tillgänglig eller Nivåmarkering.
READ bekräftar och raderar en varning i
minnet.
VARNING
Ett larm bör tas på största allvar eftersom en
sömnig förare ofta inte själv observerar sitt
tillstånd.
Vid larm eller känsla av trötthet; stanna bilen
på ett säkert sätt snarast och vila.
Studier har visat att det är lika farligt att köra
vid trötthet som under påverkan av alkohol.
Displayen visar en nivåmarkering
med 1–5 staplar, där ett lågt antal staplar indikerar ett vingligt körbeteende. Ett högt antal
staplar innebär stabil körning.
04
Framförs fordonet vingligt larmas föraren med
en ljudsignal samt textmeddelandet Driver
Alert Dags för en paus. Varningen upprepas
efter en stund om inte körbeteendet förbättras.
Symboler och meddelanden i display
Symbol
Meddelande
Innebörd
Driver Alert AV
Funktionen ej påslagen.
Driver Alert Standby <65
km/h
Funktionen är satt i beredskapsläge p.g.a. att hastigheten är lägre än 65 km/h.
Driver Alert Ej tillgänglig
Körbanan saknar tydliga sidomarkeringar eller kamerasensorn är tillfälligt ur funktion. Läs om kamerasensorns begränsningar, se sidan 186.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
191
04 Komfort och körglädje
Driver Alert System – DAC*
Symbol
Meddelande
Innebörd
Driver Alert
Funktionen analyserar förarens körsätt.
Antalet staplar kan variera i intervallet 1–5, där ett lågt antal staplar indikerar ett vingligt körbeteende.
Ett högt antal staplar innebär stabil körning.
04
Driver Alert Dags för en
paus
Fordonet har framförts på ett vingligt sätt – föraren larmas med en akustisk varningssignal + text.
Vindrutesensorer täckta
Kamerasensorn är tillfälligt ur funktion.
Visas vid t.ex. snö, is eller smuts på vindrutan.
• Gör ren vindrutans yta framför kamerasensorn.
Läs om kamerasensorns begränsningar, se sidan 186.
Driver Alert Sys Serv.
erfordras
192
Systemet är ur funktion.
• Uppsök verkstad om meddelandet kvarstår – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
04 Komfort och körglädje
Driver Alert System – LDW*
Allmänt om Lane Departure Warning –
LDW
Handhavande och funktion
Om kameran inte längre kan se körbanans
sidomarkeringar visar displayen Lane Depart
Warn Ej tillgänglig.
Sjunker hastigheten under 60 km/h återgår
funktionen till beredskapsläget och displayen
visar Lane Depart Warn Standby <65 km/h.
Om fordonet omotiverat korsar körbanans
vänstra eller högra sidomarkering larmas föraren med en ljudsignal.
I följande situationer ges ingen varning:
Funktionen är avsedd att reducera risken för
s.k. singelolyckor – olyckor där fordonet i vissa
situationer lämnar körbanan och riskerar att
antingen hamna i diket eller i mötande körbana.
LDW består av en kamera som läser av körbanans målade sidomarkeringar. Föraren larmas
med en ljudsignal om fordonet korsar en sidomarkering.
1
När Ökad
Funktionen sätts på eller stängs av med en
strömbrytare på mittkonsolen. En lampa i
knappen lyser när funktionen är påslagen.
Färddatorns display visar Lane Depart Warn
Standby <65 km/h när funktionen är i beredskapsläge på grund av att hastigheten är under
65 km/h.
När LDW är i beredskapsläge aktiveras funktionen automatiskt efter att kameran läst in körbanans sidomarkeringar och hastigheten överstiger 65 km/h. Färddatorns display visar då
Lane Depart Warn Tillgänglig.
•
•
•
•
•
04
Körriktningsvisare är påslagen
Föraren har foten på bromspedalen1
Vid snabb nedtryckning av gaspedalen1
Vid snabba rattrörelser1
Vid kraftig sväng så bilen kränger.
Även kamerasensorn har vissa begränsningar.
För mer information, se sidan 186.
OBS
Föraren varnas bara en gång vid varje tillfälle
hjulen korsar en linje. Inget larm hörs alltså
när bilen har en linje mellan hjulen.
känslighet är valt ges ändå en varning, se sidan 195.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
193
04 Komfort och körglädje
Driver Alert System – LDW*
Symboler och meddelanden i display
Symbol
Meddelande
Innebörd
Lane departure warning
PÅ/Lane departure warning AV
Funktionen är påslagen/avslagen.
Visas vid påslag/avslag.
Texten försvinner efter 5 sekunder.
04
Lane Depart Warn Standby
<65 km/h
Funktionen är satt i beredskapsläge p.g.a. att hastigheten är lägre än 65 km/h.
Lane Depart Warn Ej tillgänglig
Körbanan saknar tydliga sidomarkeringar eller kamerasensorn är tillfälligt ur funktion. Läs om kamerasensorns begränsningar, se sidan 186.
Lane Depart Warn Tillgänglig
Funktionen läser körbanans sidomarkeringar.
Vindrutesensorer täckta
Kamerasensorn är tillfälligt ur funktion.
Visas vid t.ex. snö, is eller smuts på vindrutan.
• Gör ren vindrutans yta framför kamerasensorn.
Läs om kamerasensorns begränsningar, se sidan 186.
Driver Alert Sys Serv.
erfordras
194
Systemet är ur funktion.
• Uppsök verkstad om meddelandet kvarstår – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
04 Komfort och körglädje
Driver Alert System – LDW*
Personliga inställningar
Inställningar görs från mittkonsolens bildskärm
via menysystemet i MY CAR. Sök där fram
Inställningar Bilinställningar
Förarstödsystem Lane Departure
Warning. För information om hur menysystemet används – se sidan 136.
Välj bland alternativen:
På vid start – Detta val sätter funktionen i
beredskapsläge varje gång motorn startas. I
annat fall fås samma värde som fanns när
motorn stängdes av.
04
Ökad känslighet – Detta val ökar känsligheten, ett larm kommer tidigare och färre
begränsningar gäller.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
195
04 Komfort och körglädje
Parkeringshjälp*
Allmänt
Funktion
Parkeringshjälpen används som ett hjälpmedel
vid parkering. En ljudsignal samt symboler på
mittkonsolens bildskärm indikerar avståndet till
det upptäckta hindret.
Parkeringshjälpens ljudnivå kan justeras under
pågående ljudsignal med mittkonsolens VOLvred eller i bilens menysystem MY CAR – se
sidan 136.
04
Parkeringshjälp finns i två varianter:
• Enbart bak
• Både fram och bak.
VARNING
•
Parkeringshjälpen kan aldrig ersätta det
ansvar som föraren själv har vid parkering.
•
Sensorerna har döda vinklar där hinder
inte kan upptäckas.
•
Var uppmärksam på t.ex. människor
eller djur som befinner sig nära bilen.
Bildskärmsvy – visar hinder vänster fram och höger
bak.
Systemet aktiveras automatiskt vid motorstart
– strömbrytarens lampa för Av/På lyser. Stängs
parkeringshjälpen av med knappen, slocknar
lampan.
Mittkonsolens bildskärm visar en översiktsbild
med förhållandet mellan bilen och ett upptäckt
hinder.
Markerad sektor visar vilken/vilka av de fyra
sensorerna som upptäckt ett hinder. Ju närmare bilsymbolen en markerad sektorruta är,
desto kortare är avståndet mellan bilen och ett
upptäckt hinder.
Ju kortare avstånd till det bakom- eller framförvarande hindret, desto tätare ljuder signalen. Annat ljud från ljudanläggningen dämpas
automatiskt.
Vid avstånd inom 30 cm är tonen konstant och
aktiv sensors fält närmast bilen är fylld. Om
upptäckt hinder finns inom avstånd för kon-
196
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
04 Komfort och körglädje
Parkeringshjälp*
stantton både bakom och framför bilen, ljuder
tonen växelvis från högtalarna.
VIKTIGT
Vissa föremål som t.ex. kedjor, tunna blanka
stolpar eller låga hinder kan hamna i ”signalskugga” och då tillfälligt inte uppfattas av
sensorerna – den pulserande tonen kan då
oväntat upphöra istället för att övergå till
förväntad konstantton.
•
Var då extra uppmärksam och manövrera/förflytta bilen särskilt långsamt
eller avbryt pågående parkeringsmanöver – hög risk för skada på fordon eller
andra föremål kan föreligga eftersom
sensorerna för tillfället inte har optimal
funktion.
Parkeringshjälp bakåt
Mätområdet rakt bakom bilen är ca 1,5 m.
Ljudsignal för hinder bakåt kommer från en av
de bakre högtalarna.
Mätområdet rakt framför bilen är ca 0,8 m.
Ljudsignal för hinder framåt kommer från en av
de främre högtalarna.
Parkeringshjälpen bakåt aktiveras när backväxeln läggs i.
Parkeringshjälpen framåt är aktiv upp till
15 km/h. Lampan i knappen är tänd för att indikera att systemet är påslaget. När hastigheten
understiger 10 km/h aktiveras systemet igen.
Vid backning med t.ex. släpvagn eller cykelhållare på dragkroken måste systemet stängas
av – annars reagerar sensorerna på dessa.
OBS
Parkeringshjälpen bak stängs av automatiskt vid körning med släpvagn om Volvo original släpvagnskablage används.
OBS
Parkeringshjälpen framåt deaktiveras när
parkeringsbromsen ansätts eller P-läge
väljs i bil med automatisk växellåda.
04
VIKTIGT
Parkeringshjälp framåt
Vid montering av extraljus: Tänk på att
dessa inte får skymma sensorerna – extraljusen kan då uppfattas som hinder.
Indikering av fel på systemet
Om informationssymbolen lyser med
fast sken och informationsdisplayen
visar Parkeringshjälp Serv. erfordras är parkeringshjälpen ur funktion.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
197
04 Komfort och körglädje
Parkeringshjälp*
VIKTIGT
Under vissa omständigheter kan parkeringshjälpsystemet ge falska varningssignaler som orsakas av externa ljudkällor som
avger samma ultraljudfrekvenser som
systemet arbetar med.
Exempel på sådana källor är bl.a. signalhorn, våta däck på asfalt, pneumatiska
bromsar, avgasljud från motorcyklar, m.m.
04
Rengöring av sensorer
Sensorernas placering bak.
För att sensorerna ska fungera korrekt måste
de rengöras regelbundet med vatten och bilschampo.
OBS
Smuts, is och snö som täcker sensorerna
kan ge upphov till falska varningssignaler.
Sensorernas placering fram.
198
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
04 Komfort och körglädje
Parkeringshjälpkamera*
Allmänt
Parkeringskameran är ett hjälpsystem och aktiveras när backväxeln läggs i (kan ändras i
inställningsmenyn, se sidan 136).
Kamerabilden visas på mittkonsolens bildskärm.
Kameran visar vad som finns bakom bilen och
om något dyker upp från sidorna.
Kameran visar ett brett område bakom bilen
samt del av stötfångaren och eventuell dragkrok.
Kameran är aktiv ca. 5 sekunder efter att backväxeln lagts ur eller tills bilens hastighet överstiger 10 km/h.
Föremål på bildskärmen kan upplevas luta
något – detta är normalt.
VARNING
•
Parkeringskameran är ett hjälpmedel
och kan aldrig ersätta förarens ansvar
vid backning.
•
Kameran har döda vinklar där hinder
inte kan upptäckas.
•
Var uppmärksam på människor och djur
som befinner sig nära bilen.
OBS
Föremål på bildskärmen kan vara närmare
bilen än de upplevs vara på skärmen.
Är någon annan vy aktiv tar parkeringskamerasystemet automatiskt över och kamerabilden
visas på skärmen.
När backväxeln läggs i visas grafiskt två heldragna linjer som illustrerar var bilens bakhjul
kommer att rulla med nuvarande rattutslag,
detta underlättar vid fickparkering, backning i
trånga utrymmen och vid påkoppling av släpvagn. Även bilens ungefärliga yttermått illustreras med två streckade linjer, hjälplinjerna kan
stängas av i inställningsmenyn.
Är bilen även utrustad med parkeringshjälpsensorer* visas dess information grafiskt som
färgade fält för att illustrera avståndet till upptäckta hinder, se sidan 196.
04
Kamerans placering intill öppningshandtaget.
Ljusförhållanden
Kamerabilden justeras automatiskt efter
rådande ljusförhållande. Det gör att bilden kan
variera något i ljusstyrka och kvalitet. Dåliga
ljusförhållanden kan resultera i en något reducerad bildkvalitet.
OBS
Håll kameralinser ren från smuts, snö och is
för bästa funktion. Detta är speciellt viktigt
vid dåliga ljusförhållanden.
CAM-knappens placering.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
199
04 Komfort och körglädje
Parkeringshjälpkamera*
Hjälplinjer
04
Exempel på hur hjälplinjer kan visas för föraren.
Linjerna på skärmen projiceras som om de
befann sig i markplan bakom bilen och är direkt
beroende av rattutslaget, vilket gör att föraren
ser den väg bilen kommer att ta även vid
svängning.
OBS
•
Vid backning med släpvagn som inte är
elektriskt kopplad till bilen visar skärmens linjer den väg bilen kommer att ta
– inte släpvagnens.
•
Skärmen visar inga linjer när en släpvagn är elektriskt kopplad till bilens
elsystem.
•
Parkeringskameran stängs av automatiskt vid körning med släpvagn om Volvo
original släpvagnskablage används.
VIKTIGT
Tänk på att skärmbilden bara visar området
bakom bilen – så var uppmärksam på bilens
sidor och framvagn när ratten vrids vid
backning.
Gränslinjer
Systemets linjer.
Gränslinje 30 cm-zon bakåt från bilen
Gränslinje fri backnings-zon
"Hjulspår"
Den heldragna linjen (1) ramar in en zon som är
inom ca 30 cm från stötfångaren.
Den streckade linjen (2) ramar in en zon upp till
ca 1,5 m bakåt från stötfångaren. Det är samtidigt gränsen för bilens mest utstickande
detaljer, t.ex. ytterbackspeglar och hörn – även
när det svänger.
De breda "hjulspåren" (3) mellan sidolinjerna
anger var hjulen kommer att rulla och kan
sträcka sig ca 3,2 m bakåt från stötfångaren
om inget hinder finns i vägen.
200
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
04 Komfort och körglädje
Parkeringshjälpkamera*
Bilar med backsensorer*
Inställningar
Att tänka på
Tryck på OK/MENU när en kameravy visas.
Gör de inställningar som önskas.
• Håll kameralinsen ren från smuts, is och
Övrigt
• Standardinställning är att kameran aktiveras när backväxeln läggs i.
snö.
• Rengör kameralinsen regelbundet med
ljummet vatten och bilschampo – försiktigt
så inte linsen repas.
• Ett tryck på CAM aktiverar kameran även
om inte backväxeln läggs i.
• Växla mellan normal och zoomad bild
genom att vrida TUNE eller trycka på
CAM.
Färgade fält (4 st, en per sensor) visar avstånd.
Är bilen även utrustad med parkeringshjälpsensorer (se sidan 196) blir avståndsvisningen
mer precis och färgade fält visar vilken/vilka av
de 4 sensorerna som registrerar ett hinder.
Fältens färg ändras med minskande avstånd till
hindret – från gul till orange mot rött.
Färg
Avstånd (meter)
Gul
1,5–
Orange
0,3–1,5
Röd
0–0,3
04
• Om bilen har fler kameror* installerade växlas kamera genom att vrida TUNE.
Begränsningar
OBS
Cykelhållare eller andra tillbehör monterade
bak på bilen kan skymma kamerans sikt.
Var uppmärksam på att även om det ser ut som
att en förhållandevis liten del av bilden är
skymd kan det medföra att en relativt stor sektor är dold och hinder kan därigenom förbli
oupptäckta tills de är alldeles inpå bilen.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
201
04 Komfort och körglädje
BLIS* – Blind Spot Information System
Allmänt om BLIS
VARNING
Döda vinklar
Systemet är ett komplement till, inte en
ersättning för, ett säkert körsätt och användande av backspeglarna. Det kan aldrig
ersätta förarens uppmärksamhet och
ansvar. Ansvaret för att byta fil på ett trafiksäkert sätt ligger alltid på föraren.
Systemet är konstruerat för att fungera optimalt vid körning i tät trafik på flerfiliga vägar.
G021426
04
BLIS-kamera1
När en kamera (1) har upptäckt ett fordon inom
zonen för den döda vinkeln lyser indikeringslampan (2) med fast sken.
OBS
Indikeringslampa
BLIS-symbol
BLIS är ett informationssystem baserat på
kamerateknik som under vissa förutsättningar
hjälper föraren att uppmärksamma fordon,
som rör sig i samma riktning som det egna fordonet, i den s.k. döda vinkeln.
202
BLIS ger föraren ett meddelande om något fel
skulle uppstå i systemet. Om t.ex. systemets
kameror är skymda blinkar BLIS indikeringslampa och ett meddelande visas i informationsdisplayen. Kontrollera och rengör i sådana
fall linserna.
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan avvika beroende av bilmodell.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Aktivera/deaktivera
Lampan tänds på den sidan av bilen där
systemet har upptäckt fordonet. Om bilen
skulle bli omkörd på båda sidor samtidigt,
tänds båda lamporna.
Om nödvändigt kan systemet stängas av tillfälligt, se avsnitt Aktivera/deaktivera.
1
A = ca 9,5 m och B = ca 3,0 m.
Knapp för aktivering/deaktivering.
04 Komfort och körglädje
BLIS* – Blind Spot Information System
BLIS aktiveras när motorn startas. Indikeringslamporna i dörrpanelerna blinkar tre gånger när
BLIS aktiveras.
Systemet kan deaktiveras/aktiveras efter
motorstart med ett tryck på BLIS-knappen.
Vissa kombinationer av tillvald utrustning lämnar ingen ledig plats för en knapp i mittkonsolen – då hanteras funktionen i bilens menysystem MY CAR under Inställningar
Bilinställningar BLIS. (För beskrivning av
menysystemet, se sidan 136).
När BLIS deaktiveras slocknar lampan i
knappen och instrumentpanelens display visar
ett meddelande.
När BLIS aktiveras lyser lampan i knappen, ett
nytt textmeddelande visas i displayen och indikeringslamporna i dörrpanelerna blinkar
3 gånger. Tryck på READ-knappen för att få
bort textmeddelandet. (För beskrivning av
meddelandehantering, se sidan 134).
När fungerar BLIS
Systemet fungerar när det egna fordonet körs
i hastigheter över 10 km/h.
inte reagerar för en släpvagn utan strålkastare
som dras bakom en personbil eller lastbil.
VARNING
Omkörningar
Systemet är konstruerat för att reagera om:
• du kör om i en hastighet upp till 10 km/h
fortare än det omkörda fordonet
• du blir omkörd av ett fordon som håller upp
till 70 km/h högre hastighet än ditt eget.
Systemet reagerar inte för cyklister och
mopedister.
BLIS-kamerorna har begränsningar liknande det mänskliga ögats, dvs. de "ser"
sämre i t.ex. kraftigt snöfall, starkt motljus
eller tät dimma.
04
VARNING
BLIS fungerar inte i skarpa kurvor.
BLIS fungerar inte när bilen backar.
En bred släpvagn kopplad till bilen kan
skymma andra fordon i angränsande körfiler. Det kan orsaka att fordon i detta skuggområde inte kan upptäckas av BLIS.
Dagsljus och mörker
I dagsljus reagerar systemet på omgivande
bilars form. Systemet är konstruerat för att
upptäcka motorfordon såsom bilar, lastbilar,
bussar och motorcyklar.
Rengöring
För att fungera optimalt måste BLIS-kamerornas linser vara rena. Linserna kan rengöras
med en mjuk trasa eller fuktig svamp. Rengör
linserna försiktigt så att de inte repas.
VIKTIGT
Linserna är eluppvärmda för att kunna
smälta bort is eller snö. Om nödvändigt
borsta bort snö från linserna.
I mörker reagerar systemet på omgivande
bilars strålkastare. Om strålkastarna på omgivande fordon inte är på upptäcker inte systemet fordonet. Detta innebär t.ex. att systemet
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
203
04 Komfort och körglädje
BLIS* – Blind Spot Information System
Meddelanden i display
Meddelande
Innebörd
BLIS PÅ
BLIS-systemet är
aktiverat.
BLIS Serv. erfordras
BLIS ur funktion –
kontakta en verkstad.
BLIS kamera täckt
04
BLIS Nedsatt funktion
BLIS-kamera är
täckt av smuts, snö
eller is – rengör linserna.
Nedsatt funktion i
dataöverföringen
mellan BLIS-systemets kamera och
bilens elsystem.
Kameran återställer
sig själv när dataöverföringen mellan
BLIS-systemets
kamera och bilens
elsystem återgår till
det normala.
BLIS AV
VIKTIGT
Reparation av BLIS-systemets komponenter får endast utföras på verkstad – en
auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Begränsningar
I vissa situationer kan BLIS indikeringslampa
lysa trots att inget annat fordon finns i den döda
vinkeln.
Reflex från blank våt vägbana.
OBS
Om BLIS indikeringslampa vid enstaka tillfällen lyser trots att ett annat fordon inte
finns i den döda vinkeln, betyder detta inte
att ett fel uppstått i systemet.
Vid fel på BLIS-systemet visar displayen
texten BLIS Serv. erfordras.
Egen skugga på stor ljus slät yta, t.ex. ljudbarriär
eller vägbeläggning av betong.
Följande bilder visar exempel på situationer där
BLIS indikeringslampa kan lysa även om inget
annat fordon finns i den döda vinkeln.
BLIS-systemet är
avstängt.
Lågt stående sol i kameran.
204
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
04 Komfort och körglädje
Komfort i kupén
Förvaringsplatser
04
``
205
04 Komfort och körglädje
Komfort i kupén
Förvaringsfack i dörrpanel
Tunnelkonsol
Handskfack
Förvaringsficka* framkant på framstolarnas sittdynor
Biljettklämma
Handskfack
Förvaringsfack
Kavajhållare
04
Förvaringsfack, mugghållare
Mugghållare* i armstöd, baksäte
Förvaringsficka
Kavajhållare
Kavajhållaren är endast avsedd för lättare
plagg.
VARNING
Förvara lösa föremål, såsom mobiltelefon,
kamera, fjärrkontroll till extrautrustning etc.,
i handskfacket eller andra fack. Vid hård
inbromsning eller kollision kan dessa annars
skada personer i bilen.
206
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Förvaringsfack (t.ex. för cd-skivor) och
USB*/AUX-ingång under armstödet.
Innehåller mugghållare för förare och
passagerare. (Om askkopp och cigarettändare är valt finns en cigarettändare i 12 Vuttaget för framsätet, se sidan 207, och en
löstagbar askkopp i mugghållaren.)
Cigarettändare och askkopp*
Askkoppen i tunnelkonsolen lossas genom att
koppen lyfts rakt upp.
Tändaren aktiveras genom att knappen trycks
in. När tändfunktionen är klar hoppar knappen
ut igen. Dra ut tändaren och använd glöden att
tända med.
Här kan t.ex. bilens instruktionsbok och kartor
förvaras. Hållare för pennor finns på luckans
insida. Handskfacket kan låsas med hjälp av
nyckelbladet, se sidan 50.
Iläggsmattor*
Volvo tillhandahåller speciellt tillverkade
iläggsmattor.
VARNING
Kontrollera innan färd att iläggsmattan vid
förarplatsen är ordentligt nedstucken och
förankrad i piggarna för att inte komma i
kläm vid och under pedalerna.
04 Komfort och körglädje
Komfort i kupén
Make up-spegel
Eluttaget kan användas för olika tillbehör
avsedda för 12 V, t.ex. bildskärmar, musikspelare och mobiltelefoner. För att uttaget ska
leverera ström måste fjärrnyckeln vara lägst i
nyckelläge I, se sidan 78.
Eluttag i lastutrymme*
För mer information, se sidan 269.
G021438
VIKTIGT
Make up-spegel med belysning.
Lampan tänds automatiskt då locket lyfts upp.
12 V-uttag
Max. strömuttag är 10 A (120 W) om ett
uttag används åt gången. Om båda uttagen
används samtidigt gäller 7,5 A (90 W) per
uttag.
04
VARNING
Låt alltid pluggen sitta i uttaget när det inte
används.
OBS
Extrautrustning och tillbehör - t.ex. bildskärmar, musikspelare och mobiltelefoner - som
är anslutna till något av kupéns 12 V eluttag,
kan aktiveras av klimatsystemet även då
fjärrnyckeln är urtagen eller när bilen är låst,
exempelvis då parkeringsvärmaren aktiveras vid en förinställd tidpunkt.
Dra därför ut kontakterna ur eluttagen till
extrautrustningen eller tillbehören då de inte
används eftersom startbatteriet kan tömmas vid ett sådant tillfälle!
12 V-uttag i tunnelkonsol, framsäte.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
207
Allmänt om infotainment.......................................................................
Kom igång snabbt.................................................................................
Generella infotainmentfunktioner..........................................................
Radio.....................................................................................................
Mediaspelare.........................................................................................
Extern ljudkälla via AUX-/USB*-ingång.................................................
210
212
216
219
226
230
Media BluetoothŸ* ................................................................................ 233
TV*......................................................................................................... 236
Fjärrkontroll* ......................................................................................... 239
BluetoothŸ handsfree*.......................................................................... 241
Röststyrning* mobiltelefon.................................................................... 249
Menyhantering Infotainment................................................................. 253
208
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
INFOTAINMENT
05 Infotainment
Allmänt om infotainment
Allmänt
Infotainmentsystemet i din bil har en av följande fyra nivåer:
Performance
•
•
•
•
•
•
•
05
5" bildskärm TFT
Knappsats* i ratt utan tumhjul
AM/FM-radio
CD
AUX-ingång
6 högtalare
4x20W förstärkare
High Performance
•
•
•
•
•
•
•
•
5" bildskärm TFT
Knappsats* i ratt med tumhjul
AM/FM-radio
AUX- och USB-ingång (för t.ex. iPodŸ)
BluetoothŸ
handsfree/strömmande ljud
8 högtalare
4x40W förstärkare
• 7" bildskärm TFT
• Knappsats* i ratt med tumhjul
210
AM/FM-radio
CD/DVD
AUX- och USB-ingång (för t.ex. iPodŸ)
BluetoothŸ handsfree/strömmande ljud
Gäller endast Premium Sound Multimedia.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Tillverkat på licens från Dolby Laboratories.
Dolby, Pro Logic och symbolen dubbel-D är
varumärken som tillhör Dolby Laboratories.
Audyssey MultEQ1
8 högtalare
4x40W förstärkare
Premium Sound Multimedia
•
•
•
•
•
•
•
•
7" bildskärm TFT
Knappsats* i ratt med tumhjul
AM/FM-radio
CD/DVD
AUX- och USB-ingång (för t.ex. iPodŸ)
BluetoothŸ
handsfree/strömmande ljud
Audyssey MultEQ-systemet har utnyttjats i
utvecklingen och trimningen av ljudet för att
säkerställa en ljudupplevelse av världsklass.
12 högtalare
5x130W förstärkare
CD
High Performance Multimedia
1
•
•
•
•
•
•
Dolby, Pro Logic
Övrigt
Om Infotainmentsystemet är aktivt när motorn
stängs av aktiveras det automatiskt nästa gång
nyckeln sätts i nyckelläge I eller högre och fortsätter med samma källa (ex. radio) som innan
motorn stängdes av (förardörren måste vara
stängd på bilar med Keyless-system*).
Infotainmentsystemet kan användas
15 minuter i taget utan att fjärrnyckeln sitter i
startlåset genom att trycka på På/Av-knappen.
05 Infotainment
Allmänt om infotainment
När bilen startas stängs Infotainmentsystemet
av tillfälligt och fortsätter när motorn startat.
OBS
Ta ut fjärrnyckeln ur startlåset om
Infotainmentsystemet används när motorn
är avstängd. Detta för att undvika onödig
urladdning av batteriet.
05
211
05 Infotainment
Kom igång snabbt
Översikt infotainment
AUX- och USB1-ingångar för externa ljudkällor (t.ex. iPodŸ)
05
Knappsats* i ratt
Bildskärm. Bildskärmen finns i två storlekar; 5" (gäller Performance och High Performance) och 7" (gäller High Performance
Multimedia och Premium Sound Multimedia). I boken visas 7" bildskärmen.
Kontrollpanel i mittkonsol
Hantera anläggningen
Kort tryck startar anläggningen och långt
tryck stänger av. Tryck kort för att stänga
av ljudet (MUTE) eller återfå ljudet om det
varit avstängt.
Välj en källa genom att trycka på någon av
knapparna (ex. RADIO, MEDIA etc.). Tryck
upprepade gånger för att stega ner bland
valen på bildskärmen (ex. FM1), släpp och
vänta någon sekund så accepteras valet
automatiskt. Alternativt går det att vrida på
TUNE och bekräfta med OK/MENU.
TUNE – vrid för att snabbscrolla bland
skivspår/mappar, radio- och TV*-stationer,
telefonkontakter* eller navigera bland
valen på bildskärmen (ex. FM1, Skiva).
1
212
USB gäller endast High Performance, High Performance Multimedia och Premium Sound Multimedia.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Källknappar
Kontrollpanel med knappar för val av källa.
RADIO – Välj exempelvis AM, FM1, FM2,
DAB1*, DAB2*
MEDIA – Välj exempelvis Skiva, USB*,
iPod, AUX, Bluetooth*, TV*.
TEL – BluetoothŸ handsfree*
MY CAR – Se sidan 136.
05 Infotainment
Kom igång snabbt
Basfunktioner infotainment
OK/MENU – accepterar val i menyer.
Leder till undermenyer i vald källa (ex.
RADIO eller MEDIA).
EXIT – leder uppåt i menysystemet,
avbryter nuvarande funktion, avvisar telefonsamtal och raderar inmatade tecken.
Ett långt tryck leder till högsta menynivån
(modervyn), se sidan 214.
INFO – tryck på knappen för att se mer
information om en funktion, låt etc. För mer
information, se sidan 216
Mittkonsol med reglage för basfunktioner.
SOUND – leder till ljudinställningsmenyn
(bas, diskant etc.). För mer information, se
sidan 216.
VOL – vrid för att höja eller sänka ljudnivån.
– kort tryck startar anläggningen och
långt tryck stänger av. Tryck kort för att
stänga av ljudet (MUTE) eller återfå ljudet
om det varit avstängt.
Förvalsknappar, inmatning av siffror och
bokstäver.
TUNE – vrid för att snabbscrolla bland
skivspår/mappar, radio- och TV*-stationer,
telefonkontakter* eller navigera bland
valen på bildskärmen.
FAV – snabbval till en favoritinställning.
Knappen kan programmeras för en vanligt
använd funktion i AM, FM etc. För mer
information, se sidan 216.
Exempel på normalvy (Radio).
05
Vyer i bildskärm
Allmänt om vyer i bildskärm
I systemet finns fyra olika typer av vyer. En
högsta menynivå, så kallad modervy, gemensam för alla källor, se sidan 214. För varje källa
finns tre olika grundtyper av vyer:
• Normalvy – normalläge för källan
• Snabbvy – snabbläge när TUNE vrids, ex.
Exempel på menyvy (BluetoothŸ handsfree).
för byte av skivspår, radiostation etc.
• Menyvy – vid menyhantering
Vyerna har olika utseende beroende på källa,
utrustning i bil, inställningar m.m.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
213
05 Infotainment
Kom igång snabbt
Modervy
• Välj källa (1) genom att vrida på tumhjulet
på knappsatsen* i ratten, tryck på tumhjulet för att bekräfta valet.
• Vrid med tumhjulet till ett av valen (2) på
bildskärmen (ex. FM1), tryck på tumhjulet
för att bekräfta valet.
Knappsats* i ratt
Knappsatsen finns i tre olika utföranden
beroende på tillval och utrustningsnivå i bilen.
Knappsats utan tumhjul
Detta leder då till den önskade källan (ex.
RADIO/FM1).
Ett långt tryck på EXIT leder tillbaka.
NAV – Volvos navigationssystem
(RTI)*
Exempel på modervy (Radio).
Källor (ex. RADIO, MEDIA etc.), se tabellen.
05
RADIO – Radio
Källmeny, ex. (FM1, SKIVA etc.).
Ett långt tryck på EXIT på knappsatsen* i ratten
leder till den högsta menynivån, kallad
modervy (se bilden ovan). Funktionen är ett
snabbt sätt att kunna välja eller byta källa (ex.
RADIO, MEDIA etc.) direkt från knappsatsen* i ratten utan att ta händerna från ratten.
Funktionen fungerar även från knapparna på
kontrollpanelen i mittkonsolen.
MEDIA – Media
TEL – BluetoothŸ handsfree*
Volym
MY CAR – Bilinställningar
CAM – Parkeringshjälpkamera*
2
214
Gäller inte DAB.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Kort tryck stegar bland skivspår eller
söker nästa tillgängliga radiostation2.
Långt tryck snabbspolar skivspår.
05 Infotainment
Kom igång snabbt
Knappsats med tumhjul
eller bekräftar val (OK) i menysystemet
samt accepterar telefonsamtal.
MUTE – stänger av ljudet
Knappsats med tumhjul, för
röststyrning3
Tumhjul – vrid upp/ner för att stega upp
och ner i menysystemet. Ett tryck på tumhjulet leder till menyn (motsvarar MENU),
eller bekräftar val (OK) i menysystemet
samt accepterar telefonsamtal.
Röststyrning (för BluetoothŸ-ansluten
mobiltelefon och navigationssystem*)
Kort tryck stegar bland skivspår eller förvalslagrade radiostationer2. Långt tryck
snabbspolar skivspår.
05
Volym
EXIT – leder uppåt i menysystemet.
Avbryter pågående funktion, avbryter/
avvisar telefonsamtal eller raderar inmatade tecken. Ett långt tryck leder till högsta
menynivån (modervyn), se sidan 214.
Tumhjul – vrid upp/ner för att stega upp
och ner i menysystemet. Ett tryck på tumhjulet leder till menyn (motsvarar MENU),
2
3
Kort tryck stegar bland skivspår eller förvalslagrade radiostationer2. Långt tryck
snabbspolar skivspår.
Volym
EXIT – leder uppåt i menysystemet.
Avbryter pågående funktion, avbryter/
avvisar telefonsamtal eller raderar inmatade tecken. Ett långt tryck leder till högsta
menynivån (modervyn), se sidan 214.
Gäller inte DAB.
Endast bilar med navigation.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
215
05 Infotainment
Generella infotainmentfunktioner
FAV - lagra ett snabbval
• Bluetooth*
• AUX
• TV*
INFO - visa tilläggsinformation
Det går även att välja och lagra en favorit för
TEL*, MY CAR, CAM* och NAV*. Favoriter kan
också väljas och lagras under MY CAR. För
mer information om menysystemet MY CAR,
se sidan 136.
För att lagra en funktion i FAV-knappen:
1. Välj en infotainmentkälla (ex. RADIO,
MEDIA etc.).
05
FAV-knappen kan användas för att lagra funktioner som används ofta så att funktionen kan
startas enkelt genom att trycka på FAV. Det går
att välja en favorit (exempelvis Equalizer) till
varje funktion enligt nedan:
I RADIO-läge:
• AM
• FM1/FM2
• DAB1*/DAB2*
I MEDIA-läge:
• SKIVA
• USB*
• iPod*
216
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
2. Välj ett frekvensband eller källa (AM,
Skiva, etc.).
3. Tryck och håll inne FAV-knappen tills
"favorit-menyn" visas.
4. Vrid TUNE för att välja ett alternativ från
listan och tryck på OK/MENU för att spara.
> När källan (ex. RADIO, MEDIA etc.) är
aktiv är den lagrade funktionen tillgänglig genom ett kort tryck på FAV.
I vissa fall finns mer information tillgänglig (om
en radiostation, låt, artist etc.) än som går att
visa i bildskärmen. För att se mer information
tryck på INFO-knappen.
Generella ljudinställningar
Tryck på SOUND för att komma åt ljudinställningsmenyn (Bas, Diskant, etc.). Stega vidare
med SOUND eller OK/MENU till ditt val (ex.
Diskant).
Justera inställning genom att vrida TUNE och
spara inställningen med OK/MENU.
Fortsätt trycka på SOUND eller OK/MENU för
att komma åt övriga alternativ:
05 Infotainment
Generella infotainmentfunktioner
• Surround1 – Kan sättas i läge På/Av. När
På är vald väljer systemet inställning för
bästa möjliga ljudåtergivning. Normalt är
visas då i bilddetta DPLII och
skärmen. Om inspelningen är gjord med
Dolby Digital-teknik kommer uppspelningen att ske med denna inställning,
visas då i bildskärmen. När Av är
vald fås 3-kanalsstereo.
• Bas – Basens nivå.
• Diskant – Diskantens nivå.
• Fader – Balans mellan främre och bakre
Balans – Balans mellan höger och vänster
högtalare.
• DPL II centernivå/3-kanal
centernivå1
Volym för centerhögtalare.
• DPL II surroundnivå1, 2 – Nivå för surround.
Equalizer3
Ljudnivån kan justeras separat för olika frekvensband.
1. Tryck på OK/MENU för att komma åt
Ljudinställningar och välj Equalizer.
2. Välj frekvensband genom att vrida på
TUNE och bekräfta med OK/MENU.
3. Justera ljudnivån genom att vrida på
TUNE och bekräfta med OK/MENU. Fortsätt på samma sätt med övriga frekvensband.
högtalare.
•
Avancerade ljudinställningar
–
4. När du är klar med inställningarna, vrid
TUNE till OK och bekräfta genom att
trycka OK/MENU eller EXIT.
För allmän information om menyhantering och
menystrukturer, se sidan 253.
Ljudprofil1
Ljudupplevelsen kan optimeras för förarsätet,
båda framsätena eller baksätet. Om det finns
passagerare i både fram- och baksäte
rekommenderas valet; båda framsätena. Alternativen kan väljas under Ljudinställningar
Ljudprofil.
1
2
3
För allmän information om menyhantering och
menystrukturer, se sidan 253.
Ljudvolym och hastighetskompensering
Ljudanläggningen kompenserar för störande
buller i kupén genom att öka volymen i förhållande till bilens hastighet. Kompenseringens
nivå kan ställas till låg, medel, hög eller av. Välj
nivå under Ljudinställningar
Volymkompensation.
För allmän information om menyhantering och
menystrukturer, se sidan 253.
Extern ljudkällas ljudvolym
Om en extern ljudkälla (t.ex. en mp3-spelare
eller iPodŸ) är ansluten till AUX-ingången kan
ljudkällan som ansluts ha en annan volym än
ljudanläggningens interna volym (ex. radion).
Korrigera detta genom att justera ingångens
volym:
05
1. Tryck på MEDIA-knappen och vrid TUNE
till AUX och vänta ett par sekunder eller
tryck på OK/MENU.
2. Tryck på OK/MENU och vrid därefter
TUNE till Volym, AUX-ingång. Bekräfta
med OK/MENU.
Endast Premium Sound Multimedia.
Endast då Surround är aktiverad.
Ej Performance.
``
217
05 Infotainment
Generella infotainmentfunktioner
3. Vrid på TUNE för att justera volymen för
AUX-ingången.
OBS
Om den externa ljudkällans volym är för hög
eller för låg kan kvaliteten på ljudet försämras. Ljudkvaliteten kan även försämras om
spelaren laddas när infotainmentsystemet
är i AUX-läge. Undvik i så fall att ladda spelaren via 12 V-uttaget.
Optimal ljudåtergivning
05
Audiosystemet är förkalibrerat för optimal ljudåtergivning med hjälp av digital signalbehandling.
Denna kalibrering tar hänsyn till högtalare, förstärkare, kupéakustik, lyssnarposition m.m. för
varje kombination av bilmodell och audiosystem.
Det finns även en dynamisk kalibrering som tar
hänsyn till volymkontrollens läge, radiomottagning och bilens hastighet.
De kontroller som förklaras i denna bruksanvisning, t.ex. Bas, Diskant och Equalizer, är
endast avsedda för att användaren ska kunna
anpassa ljudåtergivningen till sin personliga
smak.
218
05 Infotainment
Radio
Radiofunktioner, allmänt
OBS
Om bilen är utrustad med knappsats* i
ratten och/eller fjärrkontroll* kan dessa i
flera fall användas istället för knapparna i
mittkonsolen. För beskrivning av knappsatsen i ratten, se sidan 214. För beskrivning av fjärrkontrollen, se sidan 239.
Menyhantering
Menyerna i RADIO styrs från mittkonsolen och
knappsatsen* i ratten. För allmän information
om menyhantering och menystrukturer, se
sidan 253.
Mittkonsol, reglage för radiofunktioner.
RADIO-knapp för val av frekvensband
(AM, FM1, FM2, DAB1*, DAB2*).
Radio AM/FM
Förvalsknappar (0-9)
Stationssökning
Välj önskad frekvens/station eller navigera
i radiomenyn genom att vrida på TUNE.
Bekräfta ditt val eller gå till radiomenyn
genom att trycka OK/MENU.
Håll inne knappen för nästa/föregående
tillgängliga station. Kort tryck för förval.
den för närvarande mottager. Detta gör det
möjligt för dig att finna en station när du kör i
ett område där du inte känner till radiostationerna och deras frekvenser.
För att gå till listan och välja en station:
1. Välj önskat frekvensband (FM1 eller FM2).
2. Vrid TUNE ett steg i endera riktning. Då
visas listan över alla stationer i området.
Den nuvarande inställda stationen markeras med förstorad text i listan.
3. Vrid TUNE igen i endera riktning för att
välja en station i listan.
05
Automatisk stationssökning
1. Tryck upprepade gånger på RADIOknappen tills önskat frekvensband (AM,
FM1 etc.) visas, släpp och vänta någon
sekund eller tryck OK/MENU.
2. Håll inne
/
på mittkonsolen (eller
på knappsatsen* i ratten). Radion söker
efter nästa/föregående tillgängliga station.
Stationslista1
Radion sammanställer automatiskt en lista på
de starkaste FM-stationerna vilkas signaler
1
Gäller endast FM1/FM2.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
219
05 Infotainment
Radio
OBS
05
•
Listan visar endast de frekvenser för
stationer som för närvarande mottages,
inte en komplett lista över alla radiofrekvenser på det valda frekvensbandet.
•
Om signalen från den för närvarande
mottagna stationen är svag, så kan
detta förhindra radion från att uppdatera stationslistan. Om detta inträffar,
(medan statryck på knappen
tionslistan visas i bildskärmen) för att
växla till manuell stationssökning och
ställa in en frekvens. Om stationslistan
inte längre visas, vrid på TUNE ett steg
i endera riktning för att visa listan igen,
för att växla.
och tryck på
Listan försvinner från bildskärmen efter ett
antal sekunder.
Om stationslistan inte längre visas, vrid TUNE
ett steg i endera riktning och tryck på knappen
i mittkonsolen för att växla till manuell
stationssökning (eller för att gå tillbaka från
manuell stationssökning till funktionen för
"Stationslista").
Manuell stationssökning
Förinställt från fabrik är att radion visar stationslistan över de starkaste stationerna i
området när du vrider på TUNE (se avsnitt
"Stationslista", sidan 219). När stationslistan
i mittkonsolen
visas, tryck på knappen
för att växla till manuell stationssökning. Detta
ger dig möjlighet att välja en frekvens från listan
över alla tillgängliga radiofrekvenser på det
valda frekvensbandet. Med andra ord, om du i
manuell sökning vrider TUNE ett steg ändras
frekvensen från ex. 93.3 till 93.4 MHz etc.
OBS
Förinställt från fabrik är att radion automatiskt söker efter stationer i det område du kör
i (se föregående avsnitt "Stationslista"
ovan).
För att manuellt välja en station:
Men om du har växlat över till manuell stationssökning (genom att trycka på knappen
i mittkonsolen när stationslistan visades), så är radion kvar i funktionen för
manuell stationssökning nästa gång du sätter på radion. För att växla tillbaka till funktionen för "Stationslista", vrid TUNE ett steg
(för att visa den kompletta listan över stationer) och tryck på knappen
.
1. Tryck upprepade gånger på RADIOknappen tills önskat frekvensband (AM,
FM1 etc.) visas, släpp och vänta någon
sekund eller tryck OK/MENU.
Observera att om du trycker på
när
stationslistan inte visas, så aktiveras INFO.
För mer information om denna funktion, se
sidan 216.
2. Vrid på TUNE för att välja en frekvens.
Förval
10 förval kan sparas per frekvensband (AM,
FM1 etc.).
De lagrade förvalen väljs med förvalsknapparna.
1. Ställ in en station (se "Stationssökning",
sidan 219).
2. Håll in en av förvalsknapparna under några
sekunder, ljudet försvinner under tiden och
220
05 Infotainment
Radio
återkommer när stationen är lagrad. Förvalsknappen kan nu användas.
En lista på förvalda kanaler kan visas2 i bildskärmen. Funktionen aktiveras/deaktiveras i
FM-/AM-läge under FM-meny Visa förval
alternativt AM-meny Visa förval.
Skanna frekvensband
Funktionen söker automatiskt igenom aktuellt
frekvensband efter starka stationer. När en station hittats spelas den i ca 8 sekunder, därefter
fortsätter sökningen. När en station spelas kan
den sparas som förval på vanligt sätt, se
avsnittet "Förval" ovan.
För att starta skanningen gå i FM-/AM-läge
till FM-meny Skanna alternativt AMmeny Skanna.
OBS
Skanningen avbryts om en station sparas.
RDS-funktioner
RDS (Radio Data System) länkar samman FMsändare i nätverk. En FM-sändare i ett sådant
nätverk sänder information som ger en RDSradio bl.a. följande funktioner:
2
• Automatiskt byte till en starkare sändare
om mottagningen i området är dålig.
• Sökning av programinriktning, t.ex. trafikinformation eller nyheter.
• Mottagning av textinformation om
pågående radioprogram.
OBS
Vissa radiostationer använder inte RDS eller
endast valda delar av dess funktionalitet.
Om en önskad programinriktning hittas, kan
radion byta station och pågående ljudkälla
avbrytas. Om t.ex. cd-spelaren är aktiv försätts
den i pausläge. Den avbrytande sändningen
spelas med en förinställd volym, se
sidan 223. Radion återgår till föregående ljudkälla och volym när den inställda programinriktningen slutar sändas.
Programfunktionerna larm (LARM!), trafikinformation (TP), nyheter (NEWS), och programtyper (PTY) avbryter varandra i prioritetsordning
där larm har högst prioritet och programtyper
lägst. För ytterligare inställningar av programavbrott (EON Avlägsna och EON
Närliggande), se avsnitt "Enhanced Other
Networks – EON" nedan. Tryck EXIT för att
återgå till den avbrutna ljudkällan, tryck OK/
MENU för att ta bort meddelandet.
Larm
Funktionen används för att varna allmänheten
om allvarliga olyckor och katastrofer. Larm kan
inte avbrytas tillfälligt eller deaktiveras. Meddelandet LARM! visas i bildskärmen när ett
larmmeddelande sänds ut.
Trafikinformation – TP
Funktionen bryter för trafikinformation som
sänds inom en inställd stations RDS-nätverk.
Symbolen TP visar att funktionen är aktiverad.
Om den inställda stationen kan sända trafikinformation visas detta genom att TP lyser starkt
i bildskärmen, i annat fall kommer TP att vara
gråfärgad.
Aktivera/deaktivera i FM-läge under FMmeny TP.
05
Enhanced Other Networks – EON
Funktionen är användbar i storstadsområden
med många regionala radiostationer. Den låter
avståndet mellan bilen och radiostationens
sändare styra när programfunktionerna ska
avbryta pågående ljudkälla.
Aktivera/deaktivera genom att i FM-läge
välja ett av alternativen under FM-meny
Avancerade inställningar EON:
Gäller endast High Performance Multimedia och Premium Sound Multimedia.
``
221
05 Infotainment
Radio
• Närliggande – avbryter endast om radiostationens sändare är nära.
• Avlägsna3 – avbryter om stationens sändare är långt bort, även om signalen är
brusig.
TP från vald station/alla stationer
Radion kan avbryta för trafikinformation från
endast den valda stationen eller alla stationer
inom RDS-nätverket.
05
Gå i FM-läge till FM-meny Avancerade
inställningar Ange TP-favorit för att
ändra.
Nyheter
Funktionen bryter för nyhetssändningar som
sker inom en inställd stations RDS-nätverk.
Symbolen NEWS visar att funktionen är aktiv.
Aktivera/deaktivera i FM-läge under FMmeny Nyhetsinställningar Nyheter.
Nyheter från vald station/alla stationer
Radion kan avbryta för nyheter från endast den
valda stationen eller alla stationer i RDS-nätverket.
3
222
Gå i FM-läge till FM-meny
Nyhetsinställningar Ange
favoritstation för nyheter för att ändra.
Fabriksinställning.
Programtyper – PTY
Med PTY-funktionen kan en eller flera programtyper, t.ex. pop och klassisk musik väljas.
PTY-symbolen visar att funktionen är aktiv.
Funktionen bryter för programtyper som sänds
inom en inställd stations RDS-nätverk.
1. Aktivera genom att i FM-läge först välja
programtyper under FM-meny
Avancerade inställningar PTYinställningar Välj PTY.
2. Därefter måste PTY-funktionen aktiveras
under FM-meny Avancerade
inställningar PTY-inställningar Ta
emot avbrott när vald programtyp blir
aktiv.
Avancerade inställningar PTYinställningar Välj PTY Avmarkera alla.
PTY-sökning
Funktionen söker igenom hela frekvensbandet
efter vald programtyp.
1. Välj i FM-läge en eller flera PTY under FMmeny Avancerade inställningar
PTY-inställningar Välj PTY.
2. Gå till FM-meny Avancerade
inställningar PTY-inställningar
Sök PTY.
För att avsluta sökning, tryck EXIT.
En indikering visas i bildskärmen när PTY är
aktiverat.
Deaktivering av PTY-funktionen görs i FM-läge
under FM-meny
Avancerade inställningar PTYinställningar Ta emot avbrott när vald
programtyp blir aktiv. Valda programtyper
(PTY) nollställs inte.
Nollställning och borttagning av PTY görs
under FM-meny
För att söka vidare efter en annan sändning
av de valda programtyperna, tryck på
eller
.
Visning av programtyp
Den nuvarande stationens programtyp kan
visas i bildskärmen.
Aktivera/deaktivera i FM-läge under FMmeny Avancerade inställningar
PTY-inställningar Visa PTY-text.
05 Infotainment
Radio
Radiotext
Vissa RDS-stationer sänder information om
programmens innehåll, artister etc. Informationen kan visas i bildskärmen.
Aktivera/deaktivera i FM-läge under FMmeny Visa radiotext.
Automatisk frekvensuppdatering – AF
Funktionen väljer den starkaste sändaren för
den inställda stationen. För att finna en stark
sändare kan funktionen i undantagsfall behöva
söka igenom hela FM-bandet.
Aktivera/deaktivera i FM-läge under FMmeny Avancerade inställningar
Automatisk frekvensuppdatering.
Regionala radioprogram – REG
Funktionen gör att radion fortsätter att lyssna
till en regional sändare fastän dess signalstyrka
är låg. Symbolen REG visar att funktionen är
aktiv.
Aktivera/deaktivera i FM-läge under FMmeny Avancerade inställningar
REG.
Återställning av RDS-funktioner
Samtliga radioinställningar kan återställas till
den ursprungliga fabriksinställningen.
Återställningen görs i FM-läge under FMmeny Avancerade inställningar
Återställ alla FM-inställningar.
Volymkontroll programtyper
De avbrytande programinriktningarna, t.ex.
NEWS eller TP, hörs med den volym som valts
för respektive programinriktning. Om ljudnivån
justeras under programavbrottet, sparas den
nya nivån till nästa programavbrott.
Radiosystem – DAB*
Allmänt
DAB (Digital Audio Broadcasting) är ett digitalt
sändningssystem för radio.
OBS
Detta system stödjer inte DAB+.
OBS
Täckning för DAB finns inte på alla ställen.
Om täckning saknas visas meddelandet
Ingen mottagning i bildskärmen.
Service och Ensemble
• Service – Kanal, radiokanal (enbart ljudtjänster stöds av systemet).
Lagring av kanalgrupper
(Ensembleinlärning)
När fordonet förflyttas till ett nytt sändningsområde kan det behöva göras en inlärning av i
området befintliga kanalgrupper.
En inlärning av kanalgrupper skapar en uppdaterad lista på alla tillgängliga kanalgrupper.
Listan uppdateras inte automatiskt.
Inlärningen görs i menysystemet i DAB-läge
under DAB-meny Ensembleinlärning.
Inlärning kan också göras så här:
1. Vrid TUNE ett steg åt endera hållet.
> Ensembleinlärning visas överst i listan
över tillgängliga kanalgrupper.
05
2. Tryck OK/MENU.
> En ny inlärning startas.
Inlärningen kan avbrytas med EXIT.
Det kan ta upp till en minut att lära in en kanalgrupp om både Band III och LBand är valt. För
mer information om frekvensband, se
sidan 224.
Navigering i kanalgruppslista (Ensemble)
Kanalgruppslistan går att navigera i och
komma åt genom att vrida TUNE. I bildskärmens övre del står namnet på Ensemble. Vid
scrollning till ny Ensemble ändras namnet till
• Ensemble – En samling radiokanaler som
sänds på samma frekvens.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
223
05 Infotainment
Radio
den nya. En tjock grå linje separerar de båda
kanalgrupperna från varandra.
• Service – Visar kanaler oavsett vilken
kanalgrupp de ligger inom. Listan kan
också filtreras med hjälp av val av programtyp (PTY-filtrering), se nedan.
Skanning
Funktionen söker automatiskt igenom aktuellt
frekvensband efter starka stationer. När en station hittats spelas den i ca 8 sekunder, därefter
fortsätter sökningen. När en station spelas kan
den sparas som förval på vanligt sätt. För mer
information om förval, se "Förval" nedan.
05
Gå i DAB-läge till DAB-meny
för att starta skanningen.
Skanna
OBS
Skanningen avbryts om en station sparas.
Skanning går också att välja i DAB-PTY-läge.
Då spelas endast kanaler av förvald programtyp.
Programtyp (PTY)
Med programtypsfunktionen kan olika typer av
radioprogram väljas. Det finns ett antal olika
programtyper som även innefattar olika kate-
4
224
gorier av program. Efter val av en programtyp
sker navigering endast inom de kanaler som
sänder den typen.
Programtyp väljs i DAB-läge under DAB-meny
PTY-filtrering. Gå ur detta läge genom att:
Trycka EXIT.
> En indikering visas i bildskärmen när
PTY är aktiverat.
I vissa fall kommer DAB-radio gå ur PTY-läge
när DAB-till-DAB-länkning (se nedan) görs.
Förval
10 förval kan sparas per band. DAB har 2 minnesbanker för förval: DAB1 och DAB2. Lagring
av förval görs på vanligt sätt, för mer information se sidan 220. De lagrade förvalen väljs
med förvalsknapparna.
Ett förval innehåller en kanal men ingen underkanal. Om en underkanal spelas och ett förval
sparas registreras endast huvudkanalen. Det
beror på att underkanaler är flyktiga. Vid nästa
försök att återkalla förvalet kommer den kanal
som innehöll underkanalen att spelas. Förvalet
är inte beroende av kanallistan.
visas4
i bildEn lista på förvalda kanaler kan
skärmen. Funktionen aktiveras/deaktiveras i
DAB-läge under DAB-meny Visa förval.
Gäller endast High Performance Multimedia och Premium Sound Multimedia
OBS
Ljudanläggningens DAB-system stödjer
inte alla funktioner som finns i DAB-standarden.
Radiotext
Vissa radiostationer sänder information om
programmens innehåll, artister etc. Informationen visas i bildskärmen.
Funktionen deaktiveras/aktiveras i DAB-läge
under DAB-meny Visa radiotext.
OBS
Endast en av funktionerna "Visa
radiotext" och "Visa förval" kan vara aktiverad åt gången. Aktiveras en av dem, när
den andra redan är aktiverad, så deaktiveras den tidigare aktiverade funktionen automatiskt. Båda funktionerna kan vara deaktiverade.
Avancerade inställningar
DAB till DAB-länk
Det är möjligt att gå från en kanal med dålig
eller ingen mottagning till samma kanal i en
annan kanalgrupp med bättre mottagning. Viss
fördröjning kan uppstå vid byte av kanalgrupp.
Det kan bli tyst en tid mellan det att den aktuella
05 Infotainment
Radio
kanalen slutar vara tillgänglig till dess den nya
kanalen blir tillgänglig.
symbolen - syns till vänster om kanalnamnet i
bildskärmen.
Funktionen kan aktiveras/deaktiveras i DABläge under DAB-meny Avancerade
inställningar DAB-länkning.
Underkanaler går endast att komma åt på den
valda huvudkanalen och inte på någon annan
kanal utan att välja denna.
Frekvensband
Visning av underkanaler kan i DAB-läge deaktiveras/aktiveras under DAB-meny
Avancerade inställningar Underkanaler
DAB kan sändas på
två5
frekvensband:
• Band III – täcker områden utanför storstäder
• LBand – mest i storstäder
Genom att välja t.ex. enbart Band III går inlärning av kanaler snabbare än om både Band
III och LBand är valt. Det är inte säkert att alla
kanalgrupper hittas. Valet av frekvensband
påverkar inte sparade minnen.
Programtypstext
Vissa radiostationer sänder information om
programtyp och kategori av program. Informationen visas i bildskärmen.
Funktionen aktiveras/deaktiveras i DAB-läge
under DAB-meny Avancerade
inställningar Visa PTY-text.
Frekvensband kan i DAB-läge deaktiveras/
aktiveras under DAB-meny Avancerade
inställningar DAB-band.
Återställning av DAB-inställningar
Underkanal
Sekundära komponenter benämns oftast som
underkanaler. Dessa är tillfälliga och kan innehålla t.ex. översättningar av huvudprogrammet
till andra språk.
05
Samtliga DAB-inställningar kan återställas till
den ursprungliga fabriksinställningen.
Återställningen görs i DAB-läge under
DAB-meny Avancerade inställningar
Återställ alla DAB-inställningar.
Om en eller flera underkanaler sänds visas
symbolen > till vänster om kanalnamnet i bildskärmen. En underkanal indikeras genom att
5
Alla områden/länder använder inte båda banden.
225
05 Infotainment
Mediaspelare
CD-/DVD1-funktioner
Mediaspelaren stödjer och kan spela följande
huvudtyper av skivor och filer:
• Förinspelade CD-skivor (CD Audio).
• Brända CD-skivor med ljud- och/eller
videofiler1.
• Förinspelade DVD-Videoskivor1.
• Brända DVD-skivor1 med ljud- och/eller
videofiler.
För mer information om vilka format som stöds,
se sidan 229.
Kontrollpanel i mittkonsol.
In- och utmatningsöppning för skiva
05
MEDIA-knapp
Utmatning av skiva
OBS
Om bilen är utrustad med knappsats* i
ratten och/eller fjärrkontroll* kan dessa i
flera fall användas istället för knapparna i
mittkonsolen. För beskrivning av knappsatsen i ratten, se sidan 214. För beskrivning av fjärrkontrollen, se sidan 239.
Inmatning av siffror och bokstäver.
Välj skivspår/mappar eller navigera bland
menyalternativ genom att vrida på TUNE.
Bekräfta ditt val eller gå till menyn för vald
mediakälla genom att trycka OK/MENU.
Snabbspola framåt/bakåt och byta skivspår eller kapitel2.
1
2
226
Menyhantering
Menyerna i MEDIA styrs från mittkonsolen och
knappsatsen* i ratten. För allmän information
om menyhantering och menystrukturer, se
sidan 253.
Gäller endast High Performance Multimedia och Premium Sound Multimedia.
Gäller endast DVD-skivor.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Starta uppspelning av skiva
Tryck upprepade gånger på MEDIA-knappen
tills Skiva visas, släpp och vänta någon sekund
eller tryck OK/MENU. Om en skiva finns i
mediaspelaren börjar skivan spelas automatiskt, annars visas Sätt i skiva i bildskärmen.
Mata då in en skiva, med textsidan uppåt. Skivan börjar spela automatiskt.
Om en skiva med ljud-/videofiler matas in i
spelaren behöver skivans mappstruktur läsas
in. Beroende på skivans kvalitet och storlek på
informationsmängden kan det bli en viss fördröjning innan uppspelningen startar.
Utmatning av skivor
En skiva stannar i utmatat läge i
ca 12 sekunder, därefter matas den av säkerhetsskäl åter in i spelaren.
Paus
När volymen sänks helt pausas mediaspelaren.
När volymen höjs startar den igen.
Uppspelning och navigering
CD-Audioskivor
Vrid TUNE för att komma åt skivans spellista
och navigera i listan. Med OK/MENU bekräftas
val av skivspår och startas uppspelning. Tryck
05 Infotainment
Mediaspelare
på EXIT för att avbryta och gå ur spellistan. Ett
långt tryck på EXIT leder till spellistans rotnivå.
Byte av skivspår kan även göras genom tryck
/
på mittkonsolen eller knapppå
satsen* i ratten.
Brända skivor med ljud-/videofiler1
Vrid TUNE för att komma åt skivans spellista/
mappstruktur samt navigera i listan/strukturen.
Med OK/MENU bekräftas antingen val av
undermapp eller startas uppspelning av vald
ljud-/videofil. Tryck på EXIT för att antingen
avbryta och gå ur spellistan eller gå uppåt (tillbaka) i mappstrukturen. Ett långt tryck på
EXIT leder till spellistans rotnivå.
Byte av ljud-/videofil kan även göras genom
/
på mittkonsolen eller knapptryck på
satsen* i ratten.
Ljudfiler har symbolen
, videofiler1 har
symbolen
och mappar har symbolen
.
När uppspelningen av en fil är klar fortsätter
uppspelningen av de andra filerna (av samma
typ) i just den mappen. Byte3 av mapp sker
automatiskt när alla filer i aktuell mapp har spelats upp. Systemet känner automatiskt av och
1
3
4
byter inställning då en skiva innehållande
enbart ljudfiler eller enbart videofiler sätts i
mediaspelaren och spelar då upp dessa filer.
Dock byter inte systemet inställning om en
skiva innehållande en blandning av ljud- och
videofiler sätts i mediaspelaren, utan då fortsätter spelaren att spela föregående filtyp.
OBS
Videofilm visas endast när bilen är stillastående. När bilen rullar i en hastighet över ca
8 km/h visas ingen bild och Ingen
bildvisning under körning visas på bildskärmen, dock hörs ljudet under tiden. Bilden visas igen så snart bilens hastighet
understiger ca 6 km/h.
OBS
Vissa av skivbolagen kopieringsskyddade
ljudfiler eller privatkopierade ljudfiler kan
inte läsas av spelaren.
Snabbspolning
Håll inne knapparna
/
för att snabbspola framåt/bakåt. Ljudfiler snabbspolas i en
hastighet, medan videofiler kan snabbspolas i
flera hastigheter. Tryck upprepade gånger på
/
för att öka spolningshasknapparna
tigheten för videofiler. Släpp knappen för att
återgå till filmvisning i normal hastighet.
Musikigenkänning, GracenoteŸ
Om bilen är utrustad med navigation* finns en
hårddisk i bilen som innehåller en databas för
musikigenkänning av CD-Audioskivor. Databasen innehåller de mest populära låtarna för
tillfället. Om mediaspelaren får en träff i databasen så visas albumtitel och artistnamn för
mediat och för varje låt visas spårtitel, artist
och album. Hittas inte aktuell CD-Audioskiva i
databasen används CD-text ifrån skivan. Om
ingen CD-text finns på skivan visas bara
spår 1, spår 2 osv.
05
Skanna4
DVD-Videoskivor1
För uppspelning av DVD-Videoskivor, se
sidan 228.
Funktionen spelar de första tio sekunderna av
varje skivspår/ljudfil. För att skanna:
1. Tryck OK/MENU
2. Vrid TUNE till Skanna
Gäller endast High Performance Multimedia och Premium Sound Multimedia.
Om Upprepa mapp är aktiverat sker inte detta.
Gäller inte DVD-Videoskivor.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
227
05 Infotainment
Mediaspelare
> De första 10 sekunderna av varje skivspår eller ljudfil spelas.
3. Avbryt skanningen med EXIT, pågående
skivspår eller ljudfil fortsätter spelas.
Slumpval4
Funktionen spelar spåren i slumpvis ordning.
För att lyssna på spåren i slumpvis ordning:
1. Tryck OK/MENU
2. Vrid TUNE till Slumpval
3. Tryck OK/MENU för att aktivera/deaktivera funktionen.
05
Byte av skivspår/ljudfil kan göras genom tryck
på
/
på mittkonsolen eller knappsatsen* i ratten.
Uppspelning av DVD-Videoskivor1
Uppspelning
Vid uppspelning av en DVD-Videoskiva kan en
skivmeny dyka upp på bildskärmen. Skivmenyn ger dig möjlighet till extra funktioner och
inställningar, så som val av textning, språk och
scenval.
OBS
Videofilm visas endast när bilen är stillastående. När bilen rullar i en hastighet över ca
8 km/h visas ingen bild och Ingen
bildvisning under körning visas på bildskärmen, dock hörs ljudet under tiden. Bilden visas igen så snart bilens hastighet
understiger ca 6 km/h.
Navigering i DVD-Videoskivans egna meny
görs med sifferknapparna i mittkonsol enligt
bilden ovan.
Upprepa mapp5
Byta kapitel eller titel
Funktionen gör det möjligt att spela filerna i en
mapp om och om igen. När sista filen har spelats klart börjar den första filen att spelas igen.
Vrid TUNE för att komma till listan över kapitel
och navigera bland dessa (om film spelas
pausas filmen). Tryck på OK/MENU för att
välja kapitel, detta leder även tillbaka till
ursprungsläget (om film spelades startar filmen
igen). Tryck på EXIT för att komma till titellistan.
1. Tryck OK/MENU
2. Vrid TUNE till Upprepa mapp
3. Tryck OK/MENU för att aktivera/deaktivera funktionen.
4
5
1
228
Navigering i DVD-Videoskivans egna
meny
Gäller inte DVD-Videoskivor.
Gäller endast ljud-/videofiler på brända skivor eller USB.
Gäller endast High Performance Multimedia och Premium Sound Multimedia.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
05 Infotainment
Mediaspelare
I titellistan väljs titel genom att vrida TUNE och
val bekräftas med OK/MENU, detta leder även
tillbaka till kapitellistan. Tryck OK/MENU för att
aktivera valet och gå tillbaka till ursprungsläget. Med EXIT avbryts valet och det leder tillbaka till ursprungsläget (utan att något är valt).
Bildinställningar6
OBS
Det går att justera inställningarna (när bilen står
stilla) för ljusstyrka och kontrast.
Dual format, dubbelsidiga skivor (DVD Plus,
CD-DVD-format) är tjockare än vanliga CDskivor och uppspelning kan därför inte
garanteras och störning kan förekomma.
1. Tryck på OK/MENU och välj
Bildinställningar, bekräfta med OK/
MENU.
Om en CD innehåller en blandning av mp3
och CDDA-spår, kommer alla mp3-låtar att
ignoreras.
Byte av kapitel kan även göras genom tryck på
/
på mittkonsolen eller knappsatsen*
i ratten.
2. Vrid TUNE till det som ska justeras och
bekräfta med OK/MENU.
Avancerade inställningar6
3. Justera inställningen genom att vrida
TUNE och bekräfta med OK/MENU.
Audio-formatA
CD-Audio, mp3,
wma
För att återgå till inställningslistan, tryck OK/
MENU eller EXIT.
Audio-formatB
Bildinställningarna går att återställa till fabriksinställning med valet Återställ.
CD-Audio, mp3,
wma, aac, m4a
Video-formatC
CD-Video,
DVD-Video, divx,
avi, asf
Vinkel
Med funktionen går det att, om DVD-Videoskivan stödjer detta, välja från vilken kameraposition en viss scen visas. Gå i skivläge till
Skivmeny Avancerade inställningar
Vinkel.
DivXŸ Video On Demand
Mediaspelaren kan registreras för att spela filer
av typen DivX VOD från brända skivor eller
USB. Koden för registrering kan hittas i menysystemet MY CAR under Inställningar
Information DivX® VOD kod. För allmän
information om menyhantering under
MY CAR, se sidan 136.
Kompatibla filformat
Mediaspelaren kan spela en mängd olika filtyper och är kompatibel med formaten i följande tabell.
A
B
C
05
Gäller Performance.
Gäller inte Performance.
Gäller endast High Performance Multimedia och Premium
Sound Multimedia.
För mer information besök www.divx.com/
vod.
6
Gäller High Performance Multimedia och Premium Sound Multimedia.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
229
05 Infotainment
Extern ljudkälla via AUX-/USB*-ingång
AUX, USB1 och extern ljudkälla
Allmänt
OBS
Om bilen är utrustad med knappsats* i
ratten och/eller fjärrkontroll* kan dessa i
flera fall användas istället för knapparna i
mittkonsolen. För beskrivning av knappsatsen i ratten, se sidan 214. För beskrivning av fjärrkontrollen, se sidan 239.
En iPodŸ eller mp3-spelare med uppladdningsbara batterier laddas (då tändningen är
på eller motorn igång) om apparaten är
ansluten till USB-anslutningen.
För att ansluta ljudkälla:
05
Anslutningspunkter för externa ljudkällor.
En extern ljudkälla, t.ex. en iPodŸ eller mp3spelare, kan anslutas till ljudanläggningen via
någon av anslutningarna i mittkonsolen. En
ljudkälla ansluten till USB-ingången kan då
hanteras2 med bilens ljudkontroller. En enhet
ansluten via AUX-ingången kan inte kontrolleras via bilen.
1. Tryck upprepade gånger på MEDIA till
önskad ljudkälla USB, iPod eller AUX,
släpp och vänta någon sekund eller tryck
OK/MENU.
> Om USB väljs visas Anslut USB i bildskärmen.
2. Anslut din ljudkälla till en av anslutningarna
i mittkonsolens förvaringsfack (se föregående bild).
Texten Läser USB visas i bildskärmen när
systemet läser in lagringsmediets filstruktur.
1
2
3
230
Gäller High Performance, High Performance Multimedia och Premium Sound Multimedia.
Gäller endast mediakälla ansluten via USB-anslutningen.
Gäller endast USB och iPodŸ.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Beroende på filstruktur och antal filer kan det
bli en viss fördröjning innan inläsningen är klar.
OBS
Systemet stöder flertalet iPodŸ-modeller
tillverkade 2005 eller senare.
OBS
För att undvika skador på USB-anslutningen stängs denna av om USB-anslutningen kortsluts eller om en ansluten USBenhet drar för hög ström (detta kan förekomma om den anslutna enheten inte uppfyller USB-standard). USB-anslutningen
återaktiveras automatiskt nästa gång tändningen slås på om felet inte kvarstår.
Menyhantering
Menyerna i MEDIA styrs från mittkonsolen och
knappsatsen* i ratten. För allmän information
om menyhantering och menystrukturer, se
sidan 253.
Uppspelning och navigering3
Vrid TUNE för att komma åt spellistan/mappstrukturen samt navigera i listan/strukturen.
Med OK/MENU bekräftas antingen val av
05 Infotainment
Extern ljudkälla via AUX-/USB*-ingång
undermapp eller startas uppspelning av vald
ljud-/videofil. Tryck på EXIT för att antingen
avbryta och gå ur spellistan eller gå uppåt (tillbaka) i mappstrukturen. Ett långt tryck på
EXIT leder till spellistans rotnivå.
Skanna3
Byte av ljud-/videofil kan även göras genom
/
på mittkonsolen eller knapptryck på
satsen* i ratten.
Sökfunktion3
Ljudfiler har symbolen
, videofiler4 har
symbolen
och mappar har symbolen
.
När uppspelningen av en fil är klar fortsätter
uppspelningen av de andra filerna (av samma
typ) i just den mappen. Byte5 av mapp sker
automatiskt när alla filer i aktuell mapp har spelats upp. Systemet känner automatiskt av och
byter inställning då en enhet innehållande
enbart ljudfiler eller enbart videofiler ansluts till
USB-ingången och spelar då upp dessa filer.
Dock byter inte systemet inställning om en
enhet innehållande en blandning av ljud- och
videofiler ansluts till USB-ingången, utan då
fortsätter spelaren att spela föregående filtyp.
Snabbspolning3
Se sidan 227.
4
5
3
6
Se sidan 227.
Slumpval3
Se sidan 228.
Med knappsatsen på kontrollpanelen i mittkonsolen går det att söka efter ett filnamn i den
aktuella mappen.
Sökfunktionen nås antingen genom att vrida
TUNE (för att komma åt mappstrukturen) eller
genom att trycka in en av bokstavsknapparna.
Allt eftersom en bokstav eller tecken i en söksträng knappas in kommer du närmare ditt
sökmål.
Starta uppspelning av en fil med tryck på OK/
MENU.
att läsa in lagringsmedier som innehåller annat
än kompatibla musikfiler.
OBS
Systemet stöder flyttbara media som följer
USB 2.0 och filsystemet FAT32 och kan
hantera 1000 mappar med maximalt 254
undermappar/filer i varje mapp. Ett undantag är den översta nivån, vilken hanterar upp
till 1000 undermappar/filer.
OBS
Vid användande USB-minne av längre
modell rekommenderas att en USB-adapterkabel används. Detta för att undvika
mekaniskt slitage på USB-ingång och
inkopplat USB-minne.
05
USB-hub
Upprepa mapp6
Se sidan 228.
Ljudkällor
USB-minne
För att underlätta användandet av USB-minne,
undvik då att lagra annat än musikfiler på
minnet. Det tar betydligt längre tid för systemet
Det går att ansluta en USB-hub till USB-anslutningen och därigenom ansluta flera USBenheter samtidigt. Val av USB-enhet görs i
USB-läge under USB-meny Välj USBenhet.
Mp3-spelare
Många mp3-spelare har ett eget filsystem som
inte stöds av systemet. För att kunna använda
Gäller High Performance Multimedia och Premium Sound Multimedia.
Om Upprepa mapp är aktiverat sker inte detta.
Gäller endast USB och iPodŸ.
Gäller endast USB.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
231
05 Infotainment
Extern ljudkälla via AUX-/USB*-ingång
en mp3-spelare i systemet måste den vara
inställd på läge USB Removable device/
Mass Storage Device.
iPodŸ
En iPodŸ laddas och strömförsörjs av USBanslutningen* via spelarens anslutningskabel.
OBS
Systemet stöder endast uppspelning av
ljudfiler från iPodŸ.
OBS
När iPodŸ används som ljudkälla har bilens
infotainmentsystem en menystruktur som
liknar iPodŸ-spelarens egen menystruktur.
05
Kompatibla filformat via USBanslutningen
Ljud- respektive videofilerna i nedanstående
tabell stödjs av systemet vid uppspelning via
USB-anslutningen.
A
232
Audio-format
mp3, wma, aac,
m4a
Video-formatA
divx, avi, asf
Gäller endast High Performance Multimedia och Premium
Sound Multimedia.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
05 Infotainment
Media BluetoothŸ*
Strömmande ljud
Allmänt
Bilens mediaspelare är utrustad med
BluetoothŸ1 och kan trådlöst spela upp
strömmande ljudfiler från externa enheter med
BluetoothŸ, såsom mobiltelefoner och handdatorer. Navigering och styrning av ljudet kan
då göras via mittkonsolens knappar eller via
knappsatsen* i ratten. I vissa externa enheter
går det även att byta spår från enheten.
För att kunna spela upp ljudet måste först
bilens mediaspelare sättas i Bluetooth-läge.
OBS
Översikt
BluetoothŸ-mediaspelare måste stödja
Audio/Video Remote Control Profile
(AVRCP) och Advanced Audio Distribution
Profile (A2DP). Spelaren bör använda
AVRCP version 1.3 och A2DP 1.2. I annat
fall kan vissa funktioner utebli.
Inte alla på marknaden förekommande
mobiltelefoner och externa mediaspelare är
helt kompatibla med BluetoothŸ-funktionen
i bilens mediaspelare. Volvo rekommenderar att du vänder dig till en auktoriserad
Volvoåterförsäljare eller går in på
www.volvocars.com för att få information
om kompatibla telefoner och externa
mediaspelare.
Kontrollpanel i mittkonsol.
VOL - volym
05
MEDIA-knapp
OBS
Bilens mediaspelare kan endast spela upp
ljudfiler via BluetoothŸ-funktionen.
Navigera i menyn genom att vrida på
TUNE.
Bekräfta ditt val eller gå till menyn genom
att trycka OK/MENU.
EXIT - leder uppåt i menysystemet,
avbryter pågående funktion.
Kort tryck stegar bland ljudfiler. Långt
tryck snabbspolar ljudfiler.
1
Gäller High Performance, High Performance Multimedia och Premium Sound Multimedia.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
233
05 Infotainment
Media BluetoothŸ*
OBS
Om bilen är utrustad med knappsats* i
ratten och/eller fjärrkontroll* kan dessa i
flera fall användas istället för knapparna i
mittkonsolen. För beskrivning av knappsatsen i ratten, se sidan 214. För beskrivning av fjärrkontrollen, se sidan 239.
Menyhantering
Menyerna i MEDIA styrs från mittkonsolen och
knappsatsen* i ratten. För allmän information
om menyhantering och menystrukturer, se
sidan 253.
Para och anslut extern enhet
05
Anslutningen av en extern enhet sker på olika
sätt beroende på om den varit parad tidigare
eller inte. Maximalt 10 externa enheter kan
paras. Parningen görs en gång per extern
enhet. Om det är första gången enheten
ansluts, följ instruktionen nedan:
1. Tryck upprepade gånger på MEDIA tills
Bluetooth visas, släpp och vänta någon
sekund eller tryck OK/MENU.
2. Tryck OK/MENU.
3. När Lägg till enhet visas, tryck OK/
MENU.
234
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
4. Kontrollera att den externa enheten är sökbar/synlig via BluetoothŸ, se den externa
enhetens manual.
5. Tryck OK/MENU.
> Infotainmentsystemet söker efter
externa enheter i närheten. Sökningen
kan ta en liten stund. De enheter som
hittas anges med sina respektive
BluetoothŸ-namn i mittkonsolens bildskärm.
6. Välj den externa enhet du vill para ihop med
och tryck OK/MENU.
7. Mata in sifferserien som visas i mittkonsolens bildskärm via den externa enhetens
knappsats och tryck på den externa enhetens knapp för bekräftelse av val.
Den externa enheten paras och ansluts automatiskt till Infotainmentsystemet.
/
på
Byt ljudfil genom att trycka på
mittkonsolen eller knappsatsen* i ratten.
Automatisk anslutning
När BluetoothŸ-funktionen är aktiv och den
senast anslutna externa enheten är inom räckhåll ansluts den automatiskt. När Infotainmentsystemet söker efter den senast anslutna
enheten visas dess namn i bildskärmen. För att
ansluta till en annan enhet, tryck EXIT. Anslut
en ny extern enhet, se "Byta till annan extern
enhet" nedan.
Byta till annan extern enhet
Det går att byta en ansluten enhet mot en
annan enhet om det finns flera enheter i bilen.
Dock måste enheten först ha parats, se "Para
och anslut extern enhet" ovan. För att byta till
en annan enhet:
1. Tryck upprepade gånger på MEDIA tills
Bluetooth visas, släpp och vänta någon
sekund eller tryck OK/MENU.
2. Kontrollera att den externa enheten är sökbar/synlig via BluetoothŸ, se den externa
enhetens manual.
3. Tryck OK/MENU.
4. Vrid TUNE till Byt enhet, och bekräfta med
OK/MENU.
> Efter en stund visas den externa enhetens namn i bildskärmen. Om flera
externa enheter har parats visas även
dessa.
5. Välj den enhet som ska anslutas genom att
vrida TUNE och bekräfta med OK/MENU.
> Anslutning av den externa enheten sker.
/
på
Byt ljudfil genom att trycka på
mittkonsolen eller knappsatsen* i ratten.
05 Infotainment
Media BluetoothŸ*
Ta bort ansluten enhet
1. Tryck i Bluetooth-läge på OK/MENU.
2. Vrid TUNE till Ta bort Bluetooth-enhet
och bekräfta med OK/MENU.
3. Välj den enhet som ska tas bort genom att
vrida TUNE, och bekräfta med OK/
MENU.
> En fråga om du vill ta bort anslutningen
visas i bildskärmen.
Bluetooth-läge under Bluetooth-meny
Skanna.
Avbryt skanningen med EXIT.
Versionsinformation BluetoothŸ
Bilens aktuella BluetoothŸ-version kan ses i
Bluetooth-läge under Bluetooth-meny
Bluetooth mjukvaruversion i bilen.
4. Tryck OK/MENU för att bekräfta.
EXIT avbryter.
Frånkoppling av enhet
Automatisk frånkoppling sker om den externa
enheten kommer utom Infotainmentsystemets
räckhåll. För mer information om anslutning, se
sidan 234.
05
Slumpval
Funktionen spelar ljudfilerna på den externa
enheten i slumpvis ordning. Aktivera/deaktivera slumpvalsfunktionen i Bluetooth-läge
under Bluetooth-meny Slumpval.
Byt ljudfil genom att trycka på
/
på
mittkonsolen eller knappsatsen* i ratten.
Skanning av ljudfiler i extern enhet
Funktionen spelar de första tio sekunderna av
varje ljudfil. Aktivera/deaktivera funktionen i
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
235
05 Infotainment
TV*
TV*
VIKTIGT
Allmänt
OBS
I vissa länder krävs TV-licens för denna produkt.
Om bilen är utrustad med knappsats* i
ratten och/eller fjärrkontroll* kan dessa i
flera fall användas istället för knapparna i
mittkonsolen. För beskrivning av knappsatsen i ratten, se sidan 214. För beskrivning av fjärrkontrollen, se sidan 239.
OBS
Detta system stödjer endast TV-utsändningar i de länder som sänder i mpeg-2-format och följer DVB-T-standarden. Systemet
stödjer inte TV-utsändningar i mpeg-4-format eller analoga sändningar.
Översikt
Menyhantering
Menyerna i MEDIA styrs från mittkonsolen och
knappsatsen* i ratten. För allmän information
om menyhantering och menystrukturer, se
sidan 253.
OBS
05
TV-bilden visas endast då bilen är stillastående. Då bilen rullar i en hastighet över ca
6 km/h försvinner bilden, Ingen bildvisning
under körning visas på bildskärmen, ljudet
hörs dock under tiden. Bilden återkommer
igen när bilen stannat.
OBS
Mottagningen är beroende av både hur god
signalstyrkan och signalkvaliteten är. Sändningen kan bli störd av olika faktorer som
t.ex. höga byggnader eller att TV-sändaren
är långt borta. Täckningsgraden kan också
skifta beroende på var i landet du befinner
dig.
236
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Se på TV
MEDIA-knapp.
Om det är första gången TV-funktionen
används eller om vistelseland har ändrats
måste först en inställning av TV-kanaler göras.
För att ställa in TV-kanaler se avsnittet "Söka
TV-kanaler/Förvalslista" sidan 237.
Förvalsknappar, sifferinmatning
Kontrollpanel i mittkonsol.
Navigera i kanallistor eller menyer genom
att vrida TUNE.
Bekräfta ditt val eller gå till menyn genom
att trycka OK/MENU.
Tryck upprepade gånger på MEDIA tills
TV visas i bildskärmen, släpp knappen och
vänta någon sekund eller tryck OK/
MENU.
> En sökning startar och efter en kort
stund visas senast använda kanal.
EXIT - leder uppåt i menysystemet,
avbryter pågående funktion.
Byta kanal
Nästa tillgängliga kanal visas genom tryck
på
/
.
• Vrid TUNE, en lista med alla tillgängliga
Det går att byta kanal på följande sätt:
kanaler i området visas. Om någon av
05 Infotainment
TV*
dessa kanaler sedan tidigare är sparad
som förval visas dess förvalsnummer till
höger om kanalnamnet. Fortsätt vrida
TUNE till önskad kanal och tryck OK/
MENU.
• Genom tryck på förvalsknapparna (0-9).
• Via kort tryck på knapparna
/
,
nästa tillgängliga kanal i området visas.
OBS
Om bilen förflyttas inom landet, från exempelvis en stad till en annan, är det inte säkert
att förvalen är tillgängliga på den nya platsen då frekvensområdet kan ha ändrats.
Gör då en ny sökning och spara en ny förvalslista, se funktionen "Spara tillgängliga
TV-kanaler som förval", sidan 237.
OBS
Om ingen mottagning finns på förvalsknapparna kan det bero på att bilen befinner
sig på annan plats än där sökningen av TVkanaler gjordes, t.ex. om bilen körts från
Tyskland till Frankrike. Ett nytt val av land
och en ny sökning kan då behöva göras.
Söka TV-kanaler/Förvalslista
1. Tryck i TV-läge på OK/MENU.
2. Vrid TUNE till TV-meny och tryck OK/
MENU.
3. Vrid TUNE till Välj land och tryck OK/
MENU.
> Om ett eller flera länder tidigare har valts
visas dessa i en lista.
4. Vrid TUNE till antingen Övriga länder eller
ett av tidigare valda länder. Tryck OK/
MENU.
> En lista över alla tillgängliga länder
visas.
5. Vrid TUNE till önskat land (t.ex. Sverige)
och tryck OK/MENU.
> En automatisk sökning efter tillgängliga
TV-kanaler startar, denna sökning tar en
liten stund. Under tiden visas bilden för
respektive kanal som hittas och läggs
upp som förval. När sökningen är klar
visas ett meddelande och bilden visas.
En förvalslista (max. 30 förval) är nu skapad och tillgänglig. För att byta kanal,
se sidan 236.
Sökningen och förvalslagringen kan avbrytas
med EXIT.
OBS
Om vistelseland har ändrats måste en ny
sökning av TV-kanaler göras.
Kanalhantering
Förvalslistan kan redigeras. Det går att ändra
ordningen på kanalerna som visas i förvalslistan. En TV-kanal kan ha mer än en plats i förvalslistan. TV-kanalernas position kan även
variera i förvalslistan.
För att ändra ordning i förvalslistan, gå i TVläge till TV-meny Sortera förval.
1. Vrid TUNE till den kanal du vill flytta i listan
och bekräfta med OK/MENU.
> Den valda kanalen markeras.
2. Vrid TUNE till den nya platsen i listan och
bekräfta med OK/MENU.
> Kanalerna byter plats med varandra.
05
Efter de förvalslagrade kanalerna (max.
30 stycken) finns alla övriga tillgängliga kanaler
i området. Det går att flytta upp en kanal till en
plats i förvalslistan.
Spara tillgängliga TV-kanaler som förval
Om bilen förflyttats inom landet, från exempelvis en stad till en annan, är det inte säkert att
förvalen är tillgängliga på den nya platsen då
frekvensområdet kan ha ändrats. Gör då en ny
sökning och spara en ny förvalslista.
1. Tryck i TV-läge på OK/MENU.
2. Vrid TUNE till TV-meny och tryck OK/
MENU.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
237
05 Infotainment
TV*
3. Vrid TUNE till Autolagring och tryck OK/
MENU.
> En automatisk sökning efter tillgängliga
TV-kanaler startar, denna sökning tar en
liten stund. Under tiden visas bilden för
respektive kanal som hittas och läggs
upp som förval. När sökningen är klar
visas ett meddelande och bilden visas.
En förvalslista (max. 30 förval) är nu skapad och tillgänglig. För att byta kanal,
se sidan 236.
Skanning av TV-kanaler
05
Funktionen söker automatiskt igenom frekvensområdet efter alla tillgängliga kanaler i
området där du befinner dig. När en kanal hittats visas den i ca 10 sekunder, därefter fortsätter sökningen. Sökningen stoppas med
EXIT, då fortsätter den kanal att visas som du
precis tittade på. Sökningen påverkar inte förvalslistan.
Aktivera skanningen i TV-läge under TV-meny
Skanna.
Text-TV
Det är möjligt att titta på text-TV. Gör så här:
1. Tryck på
-knappen på fjärrkontrollen.
2. Skriv in sidnummer (3 siffror) med sifferknapparna (0-9) för att välja sida.
> Sidan visas automatiskt.
238
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Skriv in nytt sidnummer eller tryck på fjärrkontrollens knappar
/
för att gå till nästa
sida.
Återgå till TV-bilden med EXIT eller genom att
trycka på
-knappen på fjärrkontrollen.
Det går även att styra text-TV med de färgade
knapparna på fjärrkontrollen.
Information om aktuellt program
Tryck på INFO-knappen för att få upp information om aktuellt program, nästkommande program och dess starttid. Trycks det ännu en
gång på INFO-knappen kan i vissa fall ytterligare information fås om aktuellt program så
som start- och sluttid och en kort beskrivning
av det aktuella programmet. För mer information om INFO-knappen, se sidan 216.
För att återgå till TV-bilden, vänta några sekunder eller tryck EXIT.
Bildinställningar
Det går att justera inställningarna för ljusstyrka
och kontrast. För mer information, se
sidan 229.
Mottagningen förloras
Försvinner mottagningen för den TV-kanal som
visas kommer bilden att frysas. Kort efter detta
kommer ett meddelande som informerar om
att mottagningen försvunnit för den aktuella
TV-kanalen och att en ny sökning efter kanalen
pågår. När mottagningen återkommer startar
visningen av TV-kanalen direkt. Det är möjligt
att byta kanal när som helst då meddelandet
visas.
Om meddelandet Ingen mottagning, söker
visas beror detta på att systemet har upptäckt
att mottagning saknas för alla TV-kanaler. En
möjlig orsak kan vara att en landsgräns passerats och att systemet är inställt på fel land. Byt
i så fall till rätt land enligt "Söka TV-kanaler/
Förvalslista", se sidan 237.
05 Infotainment
Fjärrkontroll*
Fjärrkontroll*
Fjärrkontrollen kan användas till alla funktioner
i Infotainmentsystemet. Fjärrkontrollens
knappar har motsvarande funktioner som
knapparna i mittkonsolen eller knappsatsen* i
ratten.
Vid användning av fjärrkontrollen, tryck först på
fjärrkontrollens knapp
till läge F. Rikta
därefter fjärrkontrollen mot IR-mottagaren,
som är placerad till höger om INFO-knappen
(se sidan 216) i mittkonsolen.
Knapp
Funktion
Växla till radio-källa (AM, FM1
etc.)
Växla till media-källa (Skiva, TV*
etc.)
Växla till BluetoothŸ handsfree*
Stega/spola bakåt, byta spår/låt.
VARNING
Förvara lösa föremål, såsom mobiltelefon,
kamera, fjärrkontroll till extrautrustning etc.,
i handskfacket eller andra fack. Vid hård
inbromsning eller kollision kan dessa annars
skada personer i bilen.
OBS
Stoppa
05
Stega/spola framåt, byta spår/
låt.
Meny
Utsätt inte fjärrkontrollen för starkt solljus
(t.ex. på instrumentpanelen) – då kan problem med batterierna uppstå.
Knapp
Spela/pausa
Till föregående, avbryter funktion, raderar inmatade tecken
Funktion
Navigera upp/ner
F = Bildskärm fram
Navigera höger/vänster
Växla till navigation*
Scrollhjul, motsvarar TUNE i mittkonsolen.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
239
05 Infotainment
Fjärrkontroll*
Knapp
Funktion
Bekräfta val eller gå till menysystem för vald källa
Volym, minska
Volym, öka
0-9
Förval av kanaler, siffer- och bokstavsinmatning
Batteribyte i fjärrkontroll
OBS
Batteriernas livslängd är normalt 1–4 år och
är beroende av hur mycket fjärrkontrollen
används.
Fjärrkontrollen drivs med fyra stycken batterier
av typen AA/LR6.
Ta med extra batterier vid lång färd.
Snabbval till favoritinställning.
05
Information om aktuellt program,
låt etc. Används även då det
finns mer information tillgänglig
än vad som kan visas i bildskärmen.
Val av språk på ljudspår
Undertexter, val av språk på text
Text-TV*, på/av
1. Tryck ner låsningen på batteriluckan och
skjut batteriluckan i riktning mot IR-linsen.
2. Ta bort de förbrukade batterierna, vänd de
nya batterierna enligt symbolerna i batterifacket och sätt dit dem.
3. Sätt tillbaka luckan.
240
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
OBS
Förbrukade batterier ska tas om hand på ett
miljöanpassat sätt.
05 Infotainment
BluetoothŸ handsfree*
Allmänt
hanteras från sina knappar oavsett om den är
ansluten eller inte.
Telefonfunktioner, reglageöversikt
OBS
Endast ett urval av mobiltelefoner är helt
kompatibla med handsfree-funktionen.
Volvo rekommenderar att du vänder dig till
en auktoriserad Volvoåterförsäljare eller går
in på www.volvocars.com för att få information om kompatibla telefoner.
Menyhantering
Systemöversikt.
Mobiltelefon
Menyerna i TEL styrs från mittkonsolen och
knappsatsen* i ratten. För allmän information
om menyhantering och menystrukturer, se
sidan 253.
Siffer- och bokstavsknappar
Mikrofon
TEL – Aktivera/Koppla från
Knappsats i ratt
TUNE – Vrid i normalvyn åt höger för att
komma åt telefonboken och åt vänster för
samtalslistan för alla samtal, används även
för navigering bland valen på bildskärmen.
Kontrollpanel i mittkonsol
BluetoothŸ1
En mobiltelefon som är utrustad med
BluetoothŸ kan anslutas trådlöst till
Infotainmentsystemet. Infotainmentsystemet
fungerar då som handsfree, med möjlighet att
fjärrstyra ett urval av mobiltelefonens funktioner. Mikrofonen som används är placerad vid
förarsidans solskydd (2). Mobiltelefonen kan
1
Kontrollpanel i mittkonsol.
05
Acceptera inkommande samtal, bekräfta
ditt val eller gå till Telefonmenyn genom att
trycka OK/MENU.
EXIT – Avbryter/avvisar telefonsamtal,
raderar inmatade tecken, leder uppåt i
menysystemet och avbryter pågående
funktion.
Gäller High Performance, High Performance Multimedia och Premium Sound Multimedia.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
241
05 Infotainment
BluetoothŸ handsfree*
OBS
Om bilen är utrustad med knappsats* i
ratten och/eller fjärrkontroll* kan dessa i
flera fall användas istället för knapparna i
mittkonsolen. För beskrivning av knappsatsen i ratten, se sidan 214. För beskrivning av fjärrkontrollen, se sidan 239.
Att komma igång
Aktivera/deaktivera
Ett kort tryck på TEL aktiverar handsfree-funktionen. Symbolen
visar att handsfreefunktionen är aktiv.
05
Ansluta mobiltelefon
Anslutningen av en mobiltelefon sker på olika
sätt beroende på om mobiltelefonen har varit
ansluten tidigare eller inte. Om det är första
gången mobiltelefonen ansluts, följ instruktionerna nedan:
Det finns två möjligheter att ansluta mobiltelefonen, antingen via bilens menysystem eller via
mobiltelefonens menysystem. Fungerar inte
det ena alternativet pröva med det andra.
Alternativ 1 - via bilens menysystem
1. Gör mobiltelefonen sökbar/synlig via
BluetoothŸ, se mobiltelefonens manual
eller www.volvocars.com.
242
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
2. Aktivera fordonets handsfree-funktion
genom att trycka på TEL. Fortsätt med att
trycka på OK/MENU.
3. Välj Byt telefon, tryck OK/MENU.
> Menyvalet Lägg till telefon visas i bildskärmen. Om en eller flera mobiltelefoner redan har parats visas även dessa.
Tryck OK/MENU.
4. Kontrollera att mobiltelefonens
BluetoothŸ-funktion är påslagen och tryck
OK/MENU.
> Ljudanläggningen söker efter mobiltelefoner i närheten. Sökningen tar ungefär
30 sekunder. De mobiltelefoner som
hittas anges med sina respektive
BluetoothŸ-namn i bildskärmen. Handsfree-funktionens BluetoothŸ-namn
visas i mobiltelefonen som My Volvo
Car.
5. Välj en av mobiltelefonerna i mittkonsolens
bildskärm.
6. Mata in sifferserien som visas i mittkonsolens bildskärm via mobiltelefonens knappsats och tryck på mobiltelefonens knapp
för bekräftelse av val.
Alternativ 2 - via mobiltelefonens menysystem
1. Aktivera handsfree-funktionen genom att
trycka på TEL i mittkonsolen. Om det finns
en telefon uppkopplad, koppla ifrån den
redan kopplade telefonen.
2. Gör bilen sökbar/synlig via BluetoothŸ,
tryck OK/MENU och aktivera valet
Telefoninställningar Synlig.
3. Sök med mobiltelefonens BluetoothŸfunktion, se mobiltelefonens manual.
4. Välj My Volvo Car i lista över funna enheter
i din mobiltelefon.
5. Mata in en valfri PIN-kod på mobiltelefonen
via mobiltelefonens knappsats när du uppmanas ange PIN-kod. Knappa sedan in
samma PIN-kod via bilens knappsats.
6. Välj att ansluta till My Volvo Car från
mobiltelefonen.
Mobiltelefonen paras (registreras) och ansluts
automatiskt till ljudanläggningen. För mer
information om hur mobiltelefoner paras, se
sidan 244.
När anslutningen är upprättad visas mobiltelefonens BluetoothŸ-namn i bildskärmen. Nu kan
mobiltelefonen styras från ljudanläggningen.
Ringa upp
1. Säkerställ att symbolen
visas högst
upp i bildskärmen och att handsfree-funktionen är i telefonläge.
05 Infotainment
BluetoothŸ handsfree*
2. Slå antingen önskat nummer eller kortnummer, se sidan 248. Eller vrid i normalvyn TUNE åt höger för att komma åt telefonboken och åt vänster för samtalslistan
för alla samtal. För information om telefonboken, se sidan 245.
OBS
Även då mobiltelefonen manuellt kopplats
från kan vissa mobiltelefoner automatiskt
koppla upp senast anslutna handsfreeenhet, till exempel när ett nytt samtal påbörjas.
• Ljud av – ljudanläggningens mikrofon
tystas.
• Mobiltelefon – samtalet flyttas från
handsfree till mobiltelefonen. För vissa
mobiltelefoner bryts anslutningen. Detta är
normalt. Handsfree-funktionen frågar om
du vill ansluta igen.
3. Tryck OK/MENU.
Samtalet avbryts med EXIT.
Samtalshantering
Koppla ifrån mobiltelefonen
Inkommande samtal
Automatisk frånkoppling sker om mobiltelefonen kommer utom ljudanläggningens räckhåll.
Kopplingen till mobiltelefonen kan manuellt
brytas via ett långt tryck på TEL eller i telefonläge under Telefonmeny Koppla från
telefon. För mer information om anslutning, se
sidan 244.
Handsfree-funktionen deaktiveras när motorn
stängs av eller när dörren öppnas2.
När mobiltelefonen kopplats ifrån kan ett
pågående samtal fortsättas med hjälp av
mobiltelefonens inbyggda mikrofon och högtalare.
2
Tryck OK/MENU för att besvara samtal,
även om ljudanläggningen är i t.ex.
RADIO- eller MEDIA-läge.
Avvisa eller avsluta med EXIT.
Autosvar
Funktionen autosvar gör att inkommande samtal tas emot automatiskt.
Aktivera/deaktivera i telefonläge under
Telefonmeny Samtalsalternativ
Automatiskt svar.
Samtalsmeny
Tryck OK/MENU under pågående samtal för
att få tillgång till följande funktioner:
• Slå nummer – möjlighet att ringa upp en
tredje part med hjälp av sifferknapparna
(pågående samtal sätts i standby).
Samtalslistor
Samtalslistorna kopieras till handsfree-funktionen vid varje ny anslutning och uppdateras
sedan under anslutningen. Vrid i normalvyn åt
vänster med TUNE för att se samtalslistan för
Alla samtal.
05
I telefonläge går det att under Telefonmeny
Samtalslista se alla samtalslistor:
•
•
•
•
•
Alla samtal
Missade samtal
Besvarade samtal
Uppringda nummer
Samtalstid
Endast Keyless Drive.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
243
05 Infotainment
BluetoothŸ handsfree*
OBS
Vissa mobiltelefoner visar listan över de
senast uppringda numrena i omvänd ordning.
Röstbrevlåda
Ett kortnummer för röstbrevlåda kan i normalvyn programmeras och senare nås via ett långt
tryck på 1.
05
Numret till röstbrevlådan ändras i telefonläge
under Telefonmeny Samtalsalternativ
Röstmeddelandenummer Byt nummer.
Om inget nummer finns lagrat kan denna meny
nås med ett långt tryck på 1.
Ljudinställningar
Samtalsvolym
Samtalsvolymen kan endast ändras under
pågående samtal. Använd knappsatsen* i
ratten eller vrid på VOL-reglaget.
Ljudanläggningens volym
Så länge inget samtal pågår regleras ljudanläggningens volym som vanligt genom att vrida
VOL.
Om en ljudkälla är aktiv vid inkommande samtal kan denna tystas automatiskt. Aktivera/
3
244
Stöds inte av alla mobiltelefoner.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
deaktivera i telefonläge under Telefonmeny
Telefoninställningar Ljud och volym
Ljud av radio/media.
Ringvolym
Gå i telefonläge till Telefonmeny
Telefoninställningar Ljud och volym
Ringvolym och justera genom att vrida VOL.
Tryck EXIT för att spara.
Ringsignaler
Handsfree-funktionens inbyggda ringsignaler
kan i telefonläge väljas under Telefonmeny
Telefoninställningar Ljud och volym
Ringsignaler Ringsignal 1 osv.
OBS
För vissa mobiltelefoner gäller att den
anslutna mobiltelefonens ringsignal inte
stängs av när en av handsfree-systemets
inbyggda signaler används.
För att välja den anslutna telefonens ringsignal3, gå i telefonläge till Telefonmeny
Telefoninställningar Ljud och volym
Ringsignaler Ringsignal mobiltelefon .
Mer om parning och anslutning
Maximalt tio mobiltelefoner kan paras (registreras). Parningen görs en gång per telefon.
Efter parningen behöver mobiltelefonen inte
längre vara synlig/sökbar. Högst en mobiltelefon kan vara ansluten åt gången.
Automatisk anslutning
När handsfree-funktionen är aktiv och den
senast anslutna mobiltelefonen är inom räckhåll ansluts den automatiskt. Är inte den senast
anslutna mobiltelefonen tillgänglig försöker
systemet ansluta en tidigare parad mobiltelefon. När ljudanläggningen söker efter den
senast anslutna telefonen visas dess namn i
bildskärmen.
Manuell anslutning
Om du vill byta ansluten mobiltelefon, gå i telefonläge till Telefonmeny Byt telefon.
Ta bort enhet
En ansluten mobiltelefon kan avregistreras och
tas bort. Detta görs i telefonläge under
Telefonmeny Ta bort Bluetooth-enhet.
Versionsinformation BluetoothŸ
Bilens aktuella BluetoothŸ-version kan ses i
telefonläge under Telefonmeny
05 Infotainment
BluetoothŸ handsfree*
Telefoninställningar Bluetooth
mjukvaruversion i bilen.
OBS
Ändringar som görs från bilen av en post i
mobiltelefonens telefonbok kommer att
resultera i en ny post i bilens telefonbok,
dvs. ändringen sparas inte ner till mobiltelefonen. Från bilen kommer det nu att se ut
som dubbla poster, med olika ikoner.
Observera också att när ett kortnummer
sparas eller en ändring av en kontakt görs,
så kommer detta att resultera i en ny post i
bilens telefonbok.
Telefonbok
Det finns två telefonböcker. Dessa slås i bilen
ihop till en och visas som en gemensam telefonbok i bilen.
• Bilen laddar ner den anslutna mobiltelefonens telefonbok och visar denna telefonbok enbart när mobiltelefonen som denna
telefonbok laddats ner från är ansluten.
• Bilen har också en inbyggd telefonbok. I
denna läggs alla kontakter som sparas i
bilen oavsett vilken telefon som är kopplad
när sparandet sker. Dessa kontakter är
synliga för alla användare, oavsett vilken
mobiltelefon som är kopplad till bilen. Om
en kontakt är sparad i bilen visas symbolen
framför kontakten i telefonboken.
All hantering av telefonboken förutsätter att
symbolen
visas högst upp i bildskärmen
och att handsfree-funktionen är i telefonläge.
Ljudanläggningen lagrar en kopia av varje
parad mobiltelefons telefonbok. Telefonboken
kan kopieras automatiskt till ljudanläggningen
vid varje anslutning.
Aktivera/deaktivera funktionen i telefonläge under Telefonmeny
Telefoninställningar Nedladdning av
telefonbok.
Om telefonboken innehåller en uppringande
samtalsparts kontaktuppgifter, visas dessa i
bildskärmen.
Snabbsökning kontakter
Vrid i normalvyn TUNE åt höger så fås en lista
över kontakter. Vrid TUNE för att välja och
tryck OK/MENU för att ringa upp.
Under namnet på kontakten står det telefonnummer som är valt som standard. Om symfinns till höger om kontakten finns
bolen
flera telefonnummer lagrade till kontakten. Byt
och ring upp ett annat nummer än det som är
valt som standard genom att trycka på
på kontrollpanelen i mittkonsoknappen
len. Vrid därefter TUNE för att välja och tryck
OK/MENU för att ringa upp.
Sök i listan av kontakter genom att via mittkonsolens knappsats knappa in början på kontaktens namn (se "Teckentabell knappsats i
mittkonsol" för knapparnas funktion).
05
Ifrån normalvyn kan listan av kontakter också
nås genom att trycka och hålla inne den knapp
på mittkonsolens knappsats vars bokstav kontakten som söks börjar på. Till exempel ger ett
långt tryck på knappen 6 direkt åtkomst till den
del av listan där kontakter på bokstaven M
finns.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
245
05 Infotainment
BluetoothŸ handsfree*
Teckentabell knappsats i mittkonsol
Knapp
Knapp
Funktion
Funktion
+0pw
Blanksteg . , - ? @ : ; / ( ) 1
#*
ABCÅÄÆÀÇ2
DEFÈÉ3
Söka kontakter
GHIÌ4
3. För att växla inmatningsläget till siffror eller
specialtecken eller för att gå till telefonboken, vrid TUNE till ett av valen (se förklaring i tabellen nedan) i listan för växling
av inmatningsläge (2), tryck OK/MENU.
MNOÖØÑÒ6
PQRSß7
TUVÜÙ8
Söka kontakter med hjälp av texthjulet.
WXYZ9
Teckenlista
Växling av inmatningsläge (se tabell nedan)
Skifta mellan stor och liten bokstav.
Telefonbok
För att söka efter eller redigera en kontakt gå i
telefonläge till Telefonmeny Telefonbok
Sök.
4
246
Gäller endast High Performance Multimedia och Premium Sound Multimedia.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
1. Vrid4 TUNE till önskad bokstav, tryck OK/
MENU för att bekräfta. Siffer- och bokstavsknapparna på kontrollpanelen i mittkonsolen kan även användas.
2. Fortsätt med nästa bokstav osv. I telefonboken (3) visas resultatet av sökningen.
JKL5
05
OBS
För High Performance finns inget texthjul,
där kan inte TUNE användas för inmatning
av tecken utan endast siffer- och bokstavsknapparna på kontrollpanelen i mittkonsolen.
05 Infotainment
BluetoothŸ handsfree*
123/
ABC
Skifta mellan bokstäver och siffror med OK/MENU.
Mer
Skifta till specialtecken med OK/
MENU.
Ny kontakt
2. Vrid4 TUNE till önskad bokstav, tryck OK/
MENU för att bekräfta. Siffer- och bokstavsknapparna på kontrollpanelen i mittkonsolen kan även användas.
Leder till telefonboken (3). Vrid
TUNE för att välja en kontakt,
tryck OK/MENU för att se sparade nummer och övrig information.
Ett kort tryck på EXIT raderar ett inmatat
tecken. Ett långt tryck på EXIT raderar alla
inmatade tecken.
Vid tryck på en sifferknapp i mittkonsolen när
texthjulet visas (se bilden ovan), visas i bildskärmen en teckenlista (1). Fortsätt trycka upprepade gånger på sifferknappen till önskad
bokstav och släpp. Fortsätt med nästa bokstav
osv. När en knapp tryckts in bekräftas inmatning av denna vid tryck på en annan knapp.
För att skriva en siffra, håll inne motsvarande
sifferknapp.
4
1. När raden Namn är markerad, tryck OK/
MENU för att komma till inmatningsläget
(bilden ovan).
3. Fortsätt med nästa bokstav osv. I inmatningsfältet (2) i bildskärmen visas det inmatade namnet.
Inmatning av bokstäver till Ny kontakt.
Växling av inmatningsläge (se tabell nedan)
Inmatningsfält
Ny kontakt kan i telefonläge läggas till under
Telefonmeny Telefonbok Ny kontakt.
OBS
För High Performance finns inget texthjul,
där kan inte TUNE användas för inmatning
av tecken utan endast siffer- och bokstavsknapparna på kontrollpanelen i mittkonsolen.
4. För att växla inmatningsläget till siffror,
specialtecken, växla mellan stora/små
bokstäver mm, vrid TUNE till ett av valen
(se förklaring i tabellen nedan) i listan (1)
och tryck sedan OK/MENU.
05
När namn är färdigskrivet, välj OK i listan på
bildskärmen (1) och tryck OK/MENU. Fortsätt
nu med telefonnummer på motsvarande sätt
som ovan.
När telefonnummer är inskrivet, tryck OK/
MENU och välj en telefonnummertyp (Mobil,
Hem, Arbete eller Generell). Tryck OK/
MENU för att bekräfta.
När alla uppgifter är ifyllda, välj Spara
kontakt i menyn för att spara kontakten.
Gäller endast High Performance Multimedia och Premium Sound Multimedia.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
247
05 Infotainment
BluetoothŸ handsfree*
123/
ABC
Skifta mellan bokstäver och siffror med OK/MENU.
kontakt lagrad på kortnumret fås en möjlighet
att spara en kontakt till det valda kortnumret.
Mer
Skifta till specialtecken med OK/
MENU.
Ta emot vCard
OK
Spara och gå tillbaka till Lägg till
kontakt med OK/MENU.
Skifta mellan stora och små bokstäver med OK/MENU.
05
Tryck OK/MENU, markören
ställer sig vid inmatningsfältet (2)
överst i bildskärmen. Markören
kan nu flyttas, med TUNE, till
lämpligt ställe för att ex. inflika
nya bokstäver eller radera med
EXIT. För att kunna inflika nya
bokstäver gå först tillbaka till
inmatningsläget, genom att
trycka OK/MENU.
Kortnummer
Kortnummer kan i telefonläge läggas in under
Telefonmeny Telefonbok
Kortnummer.
Uppringning med kortnummer kan i telefonläge
göras med sifferknapparna på knappsatsen i
mittkonsolen, genom att trycka på en sifferknapp och därefter på OK/MENU. Finns ingen
248
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Det är möjligt att från andra mobiltelefoner (än
den som för tillfället är ansluten till bilen) ta
emot vCard till bilens telefonbok. För att möjliggöra det sätts bilen i synligt läge för
BluetoothŸ. Funktionen aktiveras i telefonläge
under Telefonmeny Telefonbok Ta
emot vCard.
Minnesstatus
Minnesstatusen på bilens telefonbok
respektive den anslutna mobiltelefonens telefonbok kan i telefonläge ses under
Telefonmeny Telefonbok
Minnesstatus.
Rensa telefonbok
Bilens telefonbok kan raderas, detta görs i telefonläge under Telefonmeny Telefonbok
Rensa telefonbok.
OBS
Radering av bilens telefonbok tar endast
bort kontakter i bilens telefonbok. Kontakter
i mobiltelefonens telefonbok tas inte bort.
05 Infotainment
Röststyrning* mobiltelefon
Introduktion
Infotainmentsystemets röststyrning1 ger föraren möjlighet att röstaktivera vissa funktioner
i en BluetoothŸ-ansluten mobiltelefon eller i
Volvos navigationssystem - RTI (Road and
Traffic Information System).
OBS
•
•
Informationen i denna sektion beskriver
användandet av röstkommandon för att
styra en BluetoothŸ-ansluten mobiltelefon. För detaljerad information om
användandet av en BluetoothŸansluten mobiltelefon med bilens Infotainmentsystem se sidan 241.
Volvos navigationssystem - RTI (Road
and Traffic Information System) har en
separat instruktionsbok innehållande
mer information om röststyrning och
röstkommandon för att styra det systemet.
VARNING
Föraren är alltid ytterst ansvarig för att fordonet framförs på ett säkert sätt och att alla
tillämpliga trafikregler efterföljs.
Röststyrningssystemet ger föraren möjlighet
att röstaktivera vissa funktioner i en
BluetoothŸ-ansluten mobiltelefon och i Volvos
navigationssystem - RTI (Road and Traffic
Information System), samtidigt som föraren
kan hålla händerna på ratten. Indatan sker i
dialogform med talade kommandon från
användaren och verbala svar från systemet.
Röststyrningssystemet använder samma
mikrofon som BluetoothŸ hands-free systemet
(se bild på sidan 241) och röststyrningssystemets svar sker genom bilens högtalare.
Röstkommandon erbjuder bekvämlighet och
hjälper föraren att inte distraheras och istället
koncentrera sig på körningen och fokusera sin
uppmärksamhet på väg och trafiksituation.
1
Att komma igång
Knappsats i ratt.
Knapp för röststyrning
05
Aktivera systemet
Innan röstkommandon till mobiltelefonen kan
användas måste en mobiltelefon vara parad
och ansluten via BluetoothŸ handsfree. Om ett
telefonkommando ges och ingen mobiltelefon
är parad kommer systemet att informera om
detta. För information om parning och anslutning av mobiltelefon, se sidan 242.
• Tryck på knappen för röststyrning (1) för att
aktivera systemet och initiera en dialog
med röstkommandon. Systemet kommer
då att visa vanligt förekommande kommandon i bildskärmen i mittkonsolen.
Gäller endast fordon utrustade med Volvos navigationssystem - RTI (Road and Traffic Information System).
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
249
05 Infotainment
Röststyrning* mobiltelefon
Tänk på följande saker då du använder röststyrningssystemet:
• Vid kommandon – tala efter tonen, med
normal röst i vanligt tempo.
• Tala inte när systemet svarar (systemet
uppfattar inte kommandon under denna
tid).
• Bilens dörrar, fönster och taklucka* ska
vara stängda.
•
Undvik bakgrundsljud i kupéutrymmet.
OBS
05
Vid osäkerhet om vilket kommando som ska
användas kan föraren säga "Hjälp" – systemet svarar då med några olika kommandon
som kan användas i aktuell situation.
Röstkommandon kan avbrytas genom att:
•
•
•
•
säga "Avbryt"
inte tala
Hjälpfunktioner röststyrning
• Instruktion: En funktion som hjälper dig att
bekanta dig med systemet och förfaringssättet för att ge kommandon.
• Röstträning: En funktion som gör det möjligt för röststyrningssystemet att lära känna
din röst och ditt uttal. Funktionen ger en
möjlighet att röstträna två användarprofiler.
Hjälpfunktionerna kan nås genom att trycka på
knappen MY CAR på kontrollpanelen i mittkonsolen och därefter vrida TUNE till det
önskade menyvalet.
Instruktion
Instruktionen kan startas på två sätt:
OBS
Instruktionen och röstträningen kan endast
startas då bilen är parkerad.
ett långt tryck på rattknappen för Röststyrning
• Tryck på knappen för Röststyrning och säg
trycka på EXIT eller annan källknapp
(ex. MEDIA).
• Aktivera instruktionen i menysystemet MY
"Röstinstruktioner".
CAR under Inställningar
Röstinställningar Röstinstruktioner.
För beskrivning av menysystemet, se
sidan 136.
Instruktionen är uppdelad i 3 lektioner, vilka tar
totalt cirka 5 minuter att genomföra. Systemet
250
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
börjar med den första lektionen. För att hoppa
över en lektion och gå till nästa, tryck på
knappen för röststyrning och säg "Nästa". Gå
tillbaka till föregående lektion genom att säga
"Föregående".
Avsluta instruktionen genom ett långt tryck på
knappen för röststyrning.
Röstträning
Systemet visar upp till femton fraser för dig att
säga. Röstträningen kan startas i menysystemet MY CAR under Inställningar
Röstinställningar Röstträning. Välj mellan
Användare 1 eller Användare 2. För beskrivning av menysystemet, se sidan 136.
Efter att röstträningen avslutats kom ihåg att
ställa in din användarprofil under
Användarinställning för röststyrning.
Fler inställningar i MY CAR
• Användarinställning – Två användarprofiler kan ställas in, funktionen aktiveras i
menysystemet MY CAR under
Inställningar Röstinställningar
Användarinställning för röststyrning.
Välj mellan Användare 1 eller Användare
2. För beskrivning av menysystemet, se
sidan 136.
• Röstvolym – Kan ändras i menysystemet
MY CAR under Inställningar
Röstinställningar Röstvolym. För
05 Infotainment
Röststyrning* mobiltelefon
beskrivning av menysystemet, se
sidan 136.
Använda röstkommandon
Föraren initierar en dialog med röstkommandon genom att trycka på knappen för röststyrning (se bild på sidan 249).
När en dialog har inletts kommer vanligt förekommande kommandon att visas i bildskärmen. Utgråade texter eller texter inom
parentes ingår inte i det talade kommandot.
När föraren blir van vid systemet kan han
påskynda kommandodialogen och hoppa över
uppmaningar från systemet, genom att kort
trycka på knappen för röststyrning.
röststyrning Telefonkommandon
respektive Generella kommandon. För
beskrivning av menysystemet, se sidan 136.
Slå ett nummer
Systemet förstår siffrorna 0 (noll) till 9 (nio).
Dessa siffror kan uttalas individuellt, i grupper
om flera siffror i taget eller hela numret på en
gång. Tal högre än 9 (nio) kan inte systemet
hantera, t.ex. 10 (tio) eller 11 (elva) går inte.
Följande är ett exempel på en dialog med röstkommandon. Systemets svar varierar
beroende på situationen.
Användaren startar dialogen genom att
säga:
Telefon > ring nummer
• Du kan också ändra numret genom att
säga kommandona "Korrigera" (som tar
bort den sista intalade gruppen siffror) eller
"Radera" (som raderar hela det intalade
telefonnumret).
Uppringning från samtalslista
Med nedanstående dialog kan du ringa ett
samtal från en av din mobiltelefons samtalslistor.
Användaren startar dialogen genom att
säga:
Telefon > ring från samtalslista
eller
Telefon ring från samtalslista
eller
Fortsätt med att svara på systemets uppmaningar.
Kommandot "Telefon ring kontakt" kan uttalas
som t.ex.:
Telefon ring nummer
Ringa en kontakt
• "Telefon > Ring kontakt" — Säg "Telefon",
Systemsvar
Nedanstående dialog ger dig möjlighet att
ringa dina fördefinierade kontakter i mobiltelefonen.
Kommandon kan ges på flera sätt
vänta på systemets svar, och fortsätt
sedan med att säga "Ring kontakt."
eller
• "Telefon ring kontakt" — Säg hela kommandot i en följd.
Snabbkommandon
Snabbkommandon för telefonen går att hitta i
menysystemet MY CAR under Inställningar
Röstinställningar Kommandolista för
Nummer?
Användaråtgärd
Börja säga siffrorna (som ental, dvs. sex-åttasju osv.) i telefonnumret. Om du säger flera siffror och pausar, kommer systemet att upprepa
dem och sedan säga "Fortsätt".
Fortsätt säga siffrorna. När du är klar, avsluta
kommandot med att säga "Ring".
05
Användaren startar dialogen genom att
säga:
Telefon > ring kontakt
eller
Telefon ring kontakt
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
251
05 Infotainment
Röststyrning* mobiltelefon
Fortsätt med att svara på systemets uppmaningar.
Tänk på följande när du ringer en kontakt:
• Om det finns flera kontakter med liknande
namn, kommer de att presenteras i displayen i numrerade rader och systemet
uppmanar dig att välja ett radnummer.
• Om det finns fler rader i listan än vad som
kan visas samtidigt, får du genom att säga
"Ner" möjlighet att bläddra neråt i listan
(och genom att säga "Upp" får du möjlighet
att bläddra uppåt i listan).
Ringa röstbrevlåda
05
Nedanstående dialog ger dig möjlighet att
ringa din röstbrevlåda för att kontrollera om du
fått några meddelanden. Telefonnumret till din
röstbrevlåda måste vara registrerat i
BluetoothŸ-funktionen, se sidan 244.
Användaren startar dialogen genom att
säga:
Telefon > ring röstbrevlåda
eller
Telefon ring röstbrevlåda
Fortsätt med att svara på systemets uppmaningar.
252
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
05 Infotainment
Menyhantering Infotainment
Så här navigerar du i menyerna
Reglage i mittkonsol
Infotainmentsystemets funktioner styrs via
systemets menyer. Varje källa i Infotainmentsystemet (ex. RADIO, MEDIA) har egna separata menyer. För att komma åt menyerna och
aktivera en funktion måste först en källa (ex.
RADIO/FM1) väljas. Tryck därefter på OK/
MENU för att komma in i menyn för vald källa.
Ljudinställningar Equalizer, vilket förutsätter att följande görs innan:
1. Välj en källa genom att trycka på någon av
knapparna (ex. RADIO, MEDIA etc.). Fortsätt trycka för att stega ner bland valen på
bildskärmen (ex. FM1), släpp och vänta
någon sekund så accepteras valet automatiskt. Alternativt vrid på TUNE och
bekräfta med OK/MENU.
Menyvalen görs genom knapparna i mittkonsolen eller via knappsatsen* i ratten. Funktionerna beskrivs under respektive avsnitt.
RADIO
MEDIA
2. Tryck OK/MENU och vrid på TUNE, eller
använd tumhjulet* på knappsatsen i ratten,
till önskat menyalternativ t.ex.
Ljudinställningar och tryck OK/MENU.
3. Vrid åter på TUNE till önskad undermeny,
t.ex. Equalizer, och tryck OK/MENU.
05
TEL
TUNE
Menyer RADIO
OK/MENU
Huvudmeny AM
AM-meny
Sökvägar
Sökvägarna till menyernas funktioner anges i
instruktionsboken med formen:
Visa förval1
Skanna
Ljudinställningar2
Ljudprofil3
1
2
3
Gäller endast High Performance Multimedia och Premium Sound Multimedia.
Menyvalen för ljudinställningar är samma för alla ljudkällor.
Gäller endast Premium Sound Multimedia.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
253
05 Infotainment
Menyhantering Infotainment
Equalizer4
Huvudmeny DAB1*/DAB2*
Skanna
Volymkompensation
DAB-meny
Ljudinställningar5
Återställ alla ljudinställningar
Ensembleinlärning
PTY-filtrering
Huvudmeny FM1/FM2
FM-meny
Visa radiotext
TP
Visa radiotext
Visa
Stäng av PTY-filtrering
förval1
Visa förval1
Avancerade inställningar
DAB-länkning
Nyhetsinställningar
DAB-band
Avancerade inställningar
05
Underkanaler
REG
Visa PTY-text
Automatisk frekvensuppdatering
EON
Återställ alla DAB-inställningar
Ljudinställningar5
PTY-inställningar
Menyer MEDIA
Återställ alla FM-inställningar
Huvudmeny CD Audio
Skivmeny
Slumpval
4
1
5
254
Gäller inte Performance.
Gäller endast High Performance Multimedia och Premium Sound Multimedia.
För undermenyer, se "Huvudmeny AM".
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Spela/Pausa
Stoppa
Upprepa mapp
Ändra undertext
Ändra ljudspår
Skanna
Ljudinställningar5
Huvudmeny DVD1 Video
Skivmeny
DVD-skivans meny
Ange TP-favorit
Ljudinställningar5
Skivmeny
Slumpval
Skanna
Skanna
Huvudmeny CD/DVD1 Data
Spela/pausa/fortsätt
Stoppa
Undertexter
Ljudspår
05 Infotainment
Menyhantering Infotainment
Avancerade inställningar
Vinkel
Skanna
Autolagring
Ljudinställningar5
Skanna
Ljudinställningar5
DivX® VOD kod
Ljudinställningar5
Huvudmeny Media Bluetooth4
Bluetooth-meny
Huvudmeny iPod4
Slumpval
Pop-up-meny6 video och TV*
iPod-meny
Byt enhet
Tryck på OK/MENU då en videofil spelas eller
TV* visas för att komma åt pop-up-menyn.
Slumpval
Ta bort Bluetooth-enhet
Skanna
Skanna
Ljudinställningar5
Bluetooth mjukvaruversion i bilen
Huvudmeny
USB4
USB-meny
Spela/Pausa
5
4
6
7
8
DVD rootmeny8
DVD titelmeny8
Huvudmeny AUX
AUX-meny
Volym, AUX-ingång
Slumpval
Ljudinställningar5
Välj USB-enhet
Källans meny7
Ljudinställningar5
Stoppa
Upprepa mapp
Bildinställningar
05
Menyer TEL
Huvudmeny BluetoothŸ handsfree4
Telefonmeny
Samtalslista
Huvudmeny TV*
TV-meny
Alla samtal
Ändra undertext
Välj land
Missade samtal
Ändra ljudspår
Sortera förval
Besvarade samtal
För undermenyer, se "Huvudmeny AM".
Gäller inte Performance.
Gäller endast vid spelning av videofiler eller visning av TV*.
Vad som visas i pop-up-menyn för Källans meny beror på vad som spelas eller visas, det kan vara ex. Skivmeny eller USB-meny.
Gäller endast DVD-Videoskivor.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
255
05 Infotainment
Menyhantering Infotainment
Uppringda nummer
Samtalstid
Telefonbok
Sök
Ny kontakt
Kortnummer
Ta emot vCard
Minnesstatus
Rensa telefonbok
Byt telefon
05
Ta bort Bluetooth-enhet
Telefoninställningar
Synlig
Ljud och volym
Nedladdning av telefonbok
Bluetooth mjukvaruversion i
bilen
Samtalsalternativ
Automatiskt svar
Röstmeddelandenummer
Koppla från telefon
256
05 Infotainment
05
257
Rekommendationer vid körning............................................................
Tankning...............................................................................................
Bränsle..................................................................................................
Lastning................................................................................................
Lastutrymme.........................................................................................
Körning med släpvagn..........................................................................
Bogsering och bärgning........................................................................
258
260
263
264
268
270
273
279
UNDER DIN FÄRD
06 Under din färd
Rekommendationer vid körning
Allmänt
Se mer information och fler råd på sidorna 13
och 352.
Ekonomisk körning
Att köra ekonomiskt och spara miljön är att
köra förutseende och mjukt samt att anpassa
körsätt och hastighet till den rådande situationen.
VARNING
Stäng aldrig av motorn vid färd, exempelvis
i nedförslut, detta inaktiverar viktiga system
såsom styr- och bromsservo.
• Kör på högsta möjliga växel, anpassad
efter aktuell trafiksituation och väg – lägre
varvtal ger lägre förbrukning.
• Undvik att köra med öppna fönster.
• Undvik snabba onödiga accelerationer och
häftiga inbromsningar.
• Töm bilen på onödiga saker – ju mer last
desto högre bränsleförbrukning.
• Utnyttja motorbroms vid inbromsning, där
så kan ske utan risk för andra trafikanter.
• Taklast och skidbox ger högre luftmot06
stånd och höjer bränsleförbrukningen – ta
bort lasthållare som inte används.
• Varmkör inte motorn med tomgångskörning utan kör hellre med lätt belastning så
snart det är möjligt – en kall motor drar mer
bränsle än en varm.
• Bil med D5-motor och 6-växlad manuell
låda eller DRIVe-motor och 6-växlad
manuell låda, startas på 2:ans växel under
normala förhållanden på plan mark.
Vadning
Bilen kan köras genom ett vattendjup på högst
25 cm med en hastighet av högst 10 km/h.
Extra försiktighet ska iakttas vid passage av
strömmande vatten.
VIKTIGT
Motorskada kan uppstå om vatten kommer
in i luftfiltret.
Vid djup större än 25 cm kan vatten komma
in i transmissionen. Då minskar oljornas
smörjande förmåga vilket förkortar livslängden på dessa system.
Vid motorstopp i vatten, prova inte omstart
– bogsera bilen ur vattnet till verkstad – en
auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas. Risk för motorhaveri.
Motor, växellåda och kylsystem
Vid vadning, håll låg hastighet och stanna inte
bilen. När vattnet passerats, tryck lätt på
bromspedalen och kontrollera att full bromsverkan uppnås. Vatten och t.ex. gyttja kan göra
bromsbeläggen våta med fördröjd bromsverkan som resultat.
Under speciella förhållanden, vid hård körning
i t.ex. brant terräng och varmt klimat, finns risk
för att motor och drivsystem kan överhettas –
särskilt vid tung last.
• Rengör de elektriska kontakterna för elek-
• Ta bort extraljus som sitter framför grillen
trisk motorvärmare och släpvagnskoppling
efter körning i vatten och lera.
• Låt inte bilen stå med vatten över trösklarna någon längre stund – det kan orsaka
elfel i bilen.
För information om överhettning vid körning
med släpfordon, se sidan 273.
vid körning i varmt klimat.
• Om temperaturen i motorns kylsystem blir
för hög tänds instrumentpanelens varningssymbol och visar där textmeddelandet Hög motortemp Stanna snarast –
stanna då bilen på ett säkert sätt och låt
motorn gå på tomgång under några
minuter för att svalna.
• Visas textmeddelandet Hög motortemp
Stanna motorn eller Låg kylvätskeniv
260
06 Under din färd
Rekommendationer vid körning
Stanna motorn ska motorn stängas av
efter att bilen stannats.
• Vid överhettning i växellådan aktiveras en
inbyggd skyddsfunktion som bl.a. tänder
instrumentpanelens varningssymbol och
visar där textmeddelandet Växellåda
varm Sänk hastigheten eller Växellåda
varm Stanna snarast – följ given rekommendation och sänk hastigheten
respektive stanna bilen på ett säkert sätt
och låt motorn gå på tomgång under några
minuter för att låta växellådan svalna.
• Vid överhettning kan bilens luftkonditionering komma att stängas av temporärt.
• Stäng inte av motorn omedelbart vid stopp
efter en hård körning.
OBS
Det är normalt att motorns kylfläkt arbetar
en stund efter att motorn stängts av.
Överbelasta inte batteriet
• Kontrollera samtliga glödlampor och däck-
De elektriska funktionerna i bilen belastar startbatteriet olika mycket. Undvik att använda
nyckelläge II när motorn är avstängd. Använd
istället läge I – då förbrukas mindre ström.
• Att medföra varningstriangel är ett lagkrav
Var även uppmärksam på olika tillbehör som
belastar det elektriska systemet. Använd inte
funktioner som drar mycket ström när motorn
är avstängd. Exempel på sådana funktioner är:
•
•
•
•
VARNING
Kör inte med öppen baklucka. Giftiga
avgaser kan sugas in i bilen via lastutrymmet.
strålkastare
vindrutetorkare
ljudanläggning (hög volym).
Om batterispänningen är låg visar informationsdisplayen texten Låg batterinivå
Energisparläge. Energisparfunktionen
stänger sedan av eller reducerar vissa funktioner, t.ex. kupéfläkt och/eller ljudanläggning.
Öppen baklucka
kupéfläkt
Ladda då startbatteriet genom att starta
motorn och låt den sedan gå i minst 15
minuter – batteriet laddas bättre under körning än med motorn på tomgång vid stillastående.
Inför en lång resa
• Kontrollera att motorn fungerar som den
ska och att bränsleförbrukning är normal.
• Se till att inget läckage (bränsle, olja, eller
annan vätska) förekommer.
ens mönsterdjup.
i vissa länder.
Vinterkörning
Kontrollera speciellt inför den kalla årstiden:
• Motorns kylvätska ska innehålla minst
50 % glykol. Denna blandning skyddar
motorn mot frostsprängning ner till
ca –35 °C. För bästa frostskydd ska olika
typer av glykol inte blandas.
• Bränsletanken ska vara välfylld för att förhindra kondensbildning.
• Motoroljans viskositet är viktig. Oljor med
lägre viskositet (tunnare oljor) underlättar
start i kallt väder och minskar dessutom
bränsleförbrukningen medan motorn är
kall. För mer information om lämpliga oljor,
se sidan 348.
06
VIKTIGT
Lågviskositetsolja ska inte användas vid
hård körning eller i varmt väder.
• Batteriets kondition och laddningsnivå ska
ses över. Kallt väder ställer större krav på
batteriet samtidigt som dess kapacitet
minskas av kyla.
• Använd spolarvätska för att undvika isbildning i spolarvätskebehållaren.
``
261
06 Under din färd
Rekommendationer vid körning
För bästa möjliga väggrepp rekommenderar
Volvo vinterdäck på samtliga hjul om risk för
snö eller is föreligger.
OBS
I vissa länder måste vinterdäck användas
enligt lag. Dubbdäck är inte tillåtet i alla länder.
Halt väglag
Öva halkkörning under kontrollerade former för
att lära känna bilens reaktioner.
06
262
06 Under din färd
Tankning
Tankning
Manuell öppning tanklucka
Öppna/stänga tanklock
Öppna/stänga tanklucka
Öppna tankluckan med knappen på belysningspanelen – luckan öppnar när knappen
släpps.
Pilen på informationsdisplayens symbol påminner om på vilken sida av bilen
tanklocket är placerat.
• Stäng genom att trycka in luckan tills ett
Tankluckan kan öppnas för hand när elektrisk
öppning från kupén inte är möjlig.
1. Öppna/avlägsna sidoluckan i lastutrymmet
(samma sida som tankluckan).
2. Vidga/öppna en perforerad del i isoleringen
och sök fram en grönfärgad lina med handtag.
3. Dra linan försiktigt rakt bakåt tills tankluckan fälls ut med ett klickljud.
klick bekräftar att den är stängd.
VIKTIGT
Dra försiktigt i linan – minimal kraft behövs
för att frigöra luckans lås.
Tanklocket kan parkeras på luckan.
Vid höga yttertemperaturer kan ett visst övertryck uppstå i tanken. Öppna då locket långsamt.
• Efter tankning – sätt tillbaka locket och vrid
tills ett eller flera knäppljud hörs.
06
Påfyllning av bränsle
• Överfyll inte tanken utan avbryt när pumpmunstycket slår ifrån.
OBS
En överfull tank kan vid varmt väder rinna
över.
263
06 Under din färd
Bränsle
Allmänt om bränsle
Bränsle med sämre kvalitet än Volvos rekommendationer ska inte användas eftersom
motoreffekten och bränsleförbrukningen
påverkas negativt.
VARNING
Undvik alltid att inandas bränsleångor och
att få bränslestänk i ögonen.
Vid bränsle i ögonen, ta ut eventuella kontaktlinser och skölj ögonen i rikligt med vatten under minst 15 minuter och sök läkarvård.
Svälj aldrig bränsle. Bränslen som bensin,
bioetanol och blandningar av dessa och
diesel är mycket giftiga och kan orsaka permanenta skador eller dödsfall om de sväljs.
Sök läkarvård omedelbart om bränsle har
svalts.
06
VARNING
Bränsle som spillts ut på marken kan antändas.
Stäng av bränsledriven värmare innan tankning påbörjas.
Bär aldrig en påslagen mobiltelefon i samband med tankning. Ringsignalen kan
åstadkomma gnistbildning och antända
bensinångorna, vilket i sin tur kan medföra
brand och personskada.
Katalysatorerna har till uppgift att rena avgaserna. De är placerade nära motorn för att
snabbt nå arbetstemperatur.
Katalysatorerna består av en monolit (keramsten eller metall) med kanaler. Kanalväggarna
är belagda med platina/rodium/palladium.
Metallerna svarar för katalysatorfunktionen,
dvs. de påskyndar den kemiska processen
utan att förbrukas.
LambdasondTM syremätgivare
VIKTIGT
Blandning av olika bränsletyper eller
användning av bränsle som inte
rekommenderas upphäver Volvos garantier
samt eventuella kompletterande serviceavtal, detta gäller samtliga motorer. OBS! Det
gäller inte bilar med motorer som är anpassade för att köras på etanolbränsle (E85).
OBS
Extrema väderförhållanden, körning med
släpvagn eller körning på höga höjder i kombination med bränslekvalitet är faktorer som
kan inverka på bilens prestationsförmåga.
264
Katalysatorer
Lambdasonden är en del i ett reglersystem,
som har till uppgift att minska utsläppen och
att förbättra utnyttjandet av bränslet.
En syremätgivare övervakar syreinnehållet i de
avgaser som lämnar motorn. Mätvärdet från
avgasanalysen matas in i ett elektroniksystem,
som kontinuerligt styr insprutningsventilerna.
Förhållandet mellan det bränsle och den luft
som förs till motorn regleras hela tiden. Regleringen skapar optimala förhållanden för en
effektiv förbränning för att reducera de skadliga ämnena (kolväten, koloxid och kväveoxider) med hjälp av en trevägskatalysator.
06 Under din färd
Bränsle
Bensin
Bioetanol E85
Diesel
Bensin ska uppfylla normen EN 228. De flesta
motorer kan köras på oktantalen
95 och 98 RON. 91 RON bör endast användas
i undantagsfall.
Modifiera inte bränslesystemet eller dess komponenter och ersätt inte komponenter med
delar som inte är speciellt konstruerade för
användning med bioetanol.
Använd endast dieselbränslen från välkända
tillverkare. Fyll aldrig på diesel med tveksam
kvalitet. Diesel bör uppfylla normen
EN 590 eller JIS K2204. Dieselmotorer är känsliga för föroreningar i bränslet, som t.ex. för hög
mängd svavelpartiklar.
• 95 RON kan användas vid normal körning.
• 98 RON rekommenderas för maximal
effekt och lägsta bränsleförbrukning.
Vid körning i varmare klimat än +38 °C
rekommenderas högsta möjliga oktantal för
bästa möjliga prestanda och bränsleförbrukning.
VIKTIGT
•
Använd endast blyfri bensin för att inte
skada katalysatorn.
•
Använd inga tillsatser som inte har
rekommenderats av Volvo.
VARNING
Metanol får inte användas. En dekal på
tankluckans insida visar korrekt alternativt
bränsle.
Användning av komponenter som inte är
konstruerade för bioetanolmotorer kan ge
upphov till brand, person- eller motorskador.
Reservdunk
Reservdunk i bilen bör fyllas med bensin, se
OBS-rutan sidan 108.
Dieselbränsle kan vid låga temperaturer
(–6 °C till –40 °C) ge en paraffinutfällning vilket
kan leda till startsvårigheter. De större oljebolagen har ett speciellt dieselbränsle som är
avsett för yttertemperaturer kring fryspunkten.
Detta är mer lättflytande vid låga temperaturer
och reducerar risken för paraffinutfällning.
Risken för kondensvatten i tanken minskar om
tanken hålls välfylld. Se till att det är rent runt
påfyllningsröret vid tankning. Undvik spill på
lackerade ytor. Tvätta med tvål och vatten vid
spill.
VIKTIGT
Se till att reservdunken är ordentligt fastspänd och att dess lock är tätt.
VARNING
06
VIKTIGT
Endast bränsle som uppfyller europeisk
dieselstandard får användas.
Svavelhalten får vara maximalt 50 ppm.
Etanol är känsligt för gnistbildning och
explosiva gaser kan bildas i reservdunken
om den fylls med etanol.
``
265
06 Under din färd
Bränsle
VIKTIGT
Dieselliknande bränslen som inte ska
användas:
•
•
•
•
Eldningsolja
Bränslesystemets konstruktion hos en dieselmotor gör att om bränslet tar slut, kan urluftning på verkstad krävas för återstart efter tankning.
Efter ett motorstopp på grund av bränslebrist
behöver bränslesystemet en kort stund för att
utföra en kontroll. Gör då så här innan motorn
startas, efter att bränsletanken fyllts med diesel:
1. Sätt fjärrnyckeln i startlåset och tryck in
den till ändläget (se sidan 78).
2. Tryck på START-knappen utan att trycka
ner broms- och/eller kopplingspedal.
266
OBS
Marine Diesel Fuel
Bränslestopp
1
4. För att starta motorn: Tryck ner bromsoch/eller kopplingspedal och tryck på
START-knappen en gång till.
Specialtillsatser
FAME1 (Fatty Acid Methyl Ester) och
vegetabilisk olja.
Dessa bränslen uppfyller inte kraven enligt
Volvos rekommendation och ger ökat slitage och motorskador som inte täcks av
Volvos garantier.
06
3. Vänta ca 1 minut.
Inför påfyllning av bränsle vid bränslebrist:
•
Stanna bilen på så plan/vågrät mark
som möjligt – lutar bilen finns risk för
luftfickor i bränsletillförseln.
Avtappning av kondensvatten i
bränslefilter
I bränslefiltret separeras kondensvatten från
bränslet. Kondensvattnet kan i annat fall
orsaka motorstörningar.
Avtappning av bränslefiltret ska göras enligt
serviceintervallerna i Service- och garantiboken eller vid misstanke om att förorenat bränsle
använts.
VIKTIGT
Vissa specialtillsatser avlägsnar vattensepareringen i bränslefiltret.
Dieselpartikelfilter (DPF)
Dieselbilar är utrustade med ett partikelfilter,
vilket medför effektivare avgasrening. Partik-
Dieselbränsle kan innehålla en viss mängd FAME, ytterligare mängd får inte tillsättas.
larna i avgaserna samlas i filtret under normal
körning. För att bränna bort partiklarna och
tömma filtret startas en s.k. regenerering. För
detta krävs att motorn har nått normal arbetstemperatur.
Regenereringen av filtret sker automatiskt med
ett intervall om 30–90 mil beroende på körförhållanden. Regenereringen tar normalt
10–20 minuter. Vid låg medelhastighet kan det
ta lite längre tid. Under regenereringen ökar
bränsleförbrukningen något.
Regenerering vid kallt väder
Om bilen ofta körs korta sträckor i kallt väder
når inte motorn normal arbetstemperatur.
Detta innebär att regenerering av dieselpartikelfiltret inte sker och att filtret inte töms.
När filtret har fyllts med partiklar till ca 80 %
tänds en gul varningstriangel i instrumentpanelen samt meddelandet Sotfilter fullt Se
handbok visas i displayen i instrumentpanelen.
Starta regenerering av filtret genom att köra
bilen, helst på landsväg eller motorväg, tills
motorn uppnår normal arbetstemperatur. Bilen
bör sedan köras i ytterligare 20 minuter.
06 Under din färd
Bränsle
OBS
En smärre reducering av motoreffekt kan
temporärt förnimmas under regenereringen.
När regenerering är avslutad raderas varningsmeddelandet automatiskt.
OBS
Extrema väderförhållanden, dra en släpvagn eller körning på höga altituder i kombination med bränslekvalitet är faktorer som
kan inverka på bilens prestanda.
Använd parkeringsvärmare* i kallt väder så når
motorn normal arbetstemperatur snabbare.
VIKTIGT
Om filtret fylls helt med partiklar kan det vara
svårt att starta motorn och filtret blir funktionsodugligt. Då finns risk att filtret måste
bytas ut.
Bränsleförbrukning och utsläpp av
koldioxid
06
Bränsleförbrukningssiffrorna kan påverkas om
bilen utrustas med extra tillbehör vilket påverkar bilens vikt. Se information om vikter sidan
343 och tabell sidan 351.
Dessutom kan körsätt och andra icke tekniska
faktorer påverka bilens bränsleförbrukning.
Vid körning med bränsle med oktantal 91 RON
blir förbrukningen högre och effekten lägre.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
267
06 Under din färd
Lastning
Allmänt om lastning
Lastförmågan beror på bilens tjänstevikt. Summan av passagerares vikt och samtliga tillval
reducerar bilens lastförmåga med motsvarande vikt. För utförlig information om vikter,
se sidan 343.
Bakluckan öppnas via en knapp på
belysningspanelen eller fjärrnyckeln,
se sidan 59.
• Förankra all last med remmar eller spännband i lastsäkringsöglorna.
Bilens köregenskaper förändras beroende
på lastens vikt och placering.
stöd.
06
Observera att inga föremål får hindra funktionen för framstolarnas WHIPS-system om
något av baksätets ryggstöd är nedfällt,se
sidan 29.
• Centrera lasten.
• Tunga föremål ska placeras så lågt som
möjligt. Undvik att placera tung last på
nedfällda ryggstöd.
• Täck skarpa kanter med något mjukt för att
inte skada klädseln.
268
Taklast
Användning av lasthållare
För att undvika skador på bilen och för att
uppnå största möjliga säkerhet vid färd,
rekommenderas de lasthållare som Volvo har
utvecklat.
Skyddseffekten från krockgardinen i innertaket kan utebli eller reduceras om lasten
når för högt.
Följ noggrant den monteringsanvisning som
bifogas lasthållaren.
•
• Kontrollera regelbundet att lasthållarna
Lasta aldrig ovanför ryggstöden.
Att tänka på vid lastning
• Placera lasten tryckt mot baksätets rygg-
För extra lång last kan även passagerarstolens
ryggstöd fällas, se sidan 79.
VARNING
Ett löst föremål som väger 20 kg kan vid en
frontalkollision i en hastighet av 50 km/h
komma att uppnå en rörelsevikt som motsvarar 1000 kg.
VARNING
VARNING
Framsäte
VARNING
och lasten sitter ordentligt fast. Surra lasten väl med lastband.
• Fördela lasten jämnt över lasthållarna.
Förankra alltid lasten. Vid en hård inbromsning kan den annars förskjutas och skada
personer i bilen.
• Bilens vindfång och därmed bränsleför-
Täck skarpa kanter och vassa hörn med
något mjukt.
• Kör mjukt. Undvik häftiga accelerationer,
Stäng av motorn och ansätt parkeringsbromsen vid lastning/lossning av långa
föremål. I ogynnsamma fall kan annars lasten komma åt växelspaken eller växelväljaren och därigenom föra den till ett körläge –
bilen kan då rulla iväg.
Lägg den tyngsta lasten underst.
brukningen ökar med lastens storlek.
hårda inbromsningar och hård kurvtagning.
VARNING
Bilens tyngdpunkt och köregenskaper förändras vid lastning på taket. För information
om maximalt tillåten last på taket, inklusive
lasthållare och eventuell takbox, se
sidan 343.
06 Under din färd
Lastning
Fällning av ryggstöd i baksäte
Bärkassehållare*
12 V eluttag*
För att förenkla lastning i lastutrymmet kan
baksätets ryggstöd fällas ned, se sidan 81.
Lastsäkringsöglor
Bärkassehållare under uppfällbar lucka i golvet.
Bärkassehållaren håller kassar på plats och
förhindrar att de välter och sprider sitt innehåll
i lastutrymmet.
De fällbara lastsäkringsöglorna används till att
fästa spännband för att förankra gods i lastutrymmet.
VARNING
1. Fäll upp hållaren, som är en del av golvluckan.
2. Spänn fast bärkassarna med spännbandet
och fäst bärhandtagen i krokarna.
Fäll ner locket för att komma åt eluttaget.
• Uttaget lämnar spänning även när fjärrnyckeln inte är i startlåset.
OBS
06
Tänk på att användning av eluttaget med
motorn avslagen medför risk för urladdning
av bilens startbatteri.
Hårda, skarpa och/eller tunga föremål som
ligger eller sticker ut kan orsaka personskador vid en kraftig inbromsning.
Spänn alltid fast stora och tunga saker med
säkerhetsbältet eller lastsäkringsband.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
269
06 Under din färd
Lastutrymme
Skyddsnät*
Den tvådelade skyddsnätskassetten fästs på
ryggstödets baksida. Smalaste kassetten fästs
på vänster sida (sett från bakluckan).
1. Fäll fram baksätets ryggstöd, se sidan 81.
2. Passa in kassettens fästskenor framför
.
ryggstödets fästklackar
3. Skjut in kassetten på fästklackarna
.
4. Fäll bak och spärra ryggstöden.
• Borttagning av kassetterna sker i omvänd
ordning.
Förvaringsplats skyddsnätskassetter.
Användning av skyddsnät
Ett hoprullbart skyddsnät i två kassetter har sin
förvaringsplats under lastutrymmets golvlucka.
Dra upp höger del av nätet med dess
stropp.
Stick in stången i fästet på högersidan och
tryck den sedan framåt – stången låser fast
med ett klick.
Dra ut stångens teleskopdel och klicka fast
den på andra sidan.
Dra upp vänster lastnät och haka fast det
på stången.
• Hopfällning sker i omvänd ordning.
Nätet kan även användas då baksätets ryggstöd är fällda framåt.
Borttagning av nätkassetter
1. Rulla in skyddsnäten i kassetterna enligt
den omvända proceduren i avsnitt
"Användning av skyddsnät".
Fastsättning nätkassetter
2. Fäll fram hela ryggstödet.
06
3. Skjut kassetterna utåt tills de lossnar från
fästskenorna.
Förvara kassetterna i dess fack under lastutrymmets golvlucka.
Nätet dras upp ur kassetterna och är självlåsande efter ca 1 minut om baksätets ryggstöd
är uppfällda.
270
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
VARNING
Last i lastutrymmet måste förankras väl,
även med ett korrekt monterat skyddsnät.
06 Under din färd
Lastutrymme
Skyddsnät kombinerat med insynsskydd
Skyddsgaller*
längre lastutrymme. Om så önskas kan
skyddsgallret dock demonteras och tas ut ur
bilen.
För information om nödvändiga verktyg och
tillvägagångssätt vid montering/demontering,
se den monteringsanvisning1 som följde med
vid nyanskaffning.
Vid återmontering måste skyddsgallret alltid,
av säkerhetsskäl, fästas och förankras på rätt
sätt.
Insynsskydd*
Dragstroppar för uppdragning av nät.
Skyddsnätet kan även fällas upp från baksätet
då insynsskyddet är utdraget.
Följ proceduren i kapitel "Användning av
skyddsnät". Stropparna för uppfällning är placerade vid pilarna.
Ett skyddsgaller hindrar last eller husdjur från
att åka fram i kupén vid häftiga inbromsningar.
Uppfällning
Fatta tag längst ner på skyddsgallrets nederkant och dra bakåt/uppåt.
06
VIKTIGT
Skyddsgallret kan inte fällas upp eller ner då
ett insynsskydd är monterat.
Montering/demontering
Skyddsgallret sitter vanligtvis permanent monterat i bilen eftersom det enkelt kan fällas upp
i taket och därmed vara ur vägen vid behov av
1
Dra insynsskyddet över lasten och haka fast
det i urtagen vid lastutrymmets bakre stolpar.
Monteringsanvisning nr 30756681.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
271
06 Under din färd
Lastutrymme
VIKTIGT
Skyddsgallret kan inte fällas upp eller ner då
insynsskyddet är monterat.
Fastsättning av insynsskydd
För in ena ändstycket av skyddet i försänkningen på sidopanelen.
För in andra ändstycket i motsvarande försänkning.
Tryck fast båda sidorna. Ett klickljud ska
höras och den röda markeringen ska försvinna.
> Kontrollera att båda ändstycken är
låsta.
Borttagning av insynsskydd
06
1. Tryck in ena ändstyckets knapp och lyft ur
det.
2. Vinkla upp/ut skyddet försiktigt och det
andra ändstycket lossar automatiskt.
Nedfällning av insynsskyddets bakre
täckskiva
Insynsskyddets bakre täckskiva sticker i sitt
inrullade läge ut horisontellt i lastutrymmet när
det är monterat.
272
Dra täckskivan lätt bakåt, fri från sina stödhyllor och fäll ner.
06 Under din färd
Körning med släpvagn
Allmänt
Lastförmågan beror på bilens tjänstevikt. Summan av passagerares vikt och samtliga tillval,
t.ex. dragkrok, reducerar bilens lastförmåga
med motsvarande vikt. För utförlig information
om vikter, se sidan 343.
Om draganordningen monterats av Volvo,
levereras bilen med nödvändig utrustning för
körning med släpvagn.
• Draganordningen på bilen ska vara av godkänd typ.
• Om dragkroken monteras i efterhand, kontrollera med din Volvoåterförsäljare att
bilen är fullt utrustad för släpvagnskörning.
• Lägg lasten i släpvagnen så att trycket på
bilens draganordning följer angivet maximalt kultryck.
• Öka däcktrycket till rekommenderat lufttryck för full last. För däcktrycksdekalens
placering, se sidan 291.
• Motorn belastas hårdare än normalt vid
körning med släpvagn.
• Kör inte med tungt släp när bilen är helt ny.
Vänta tills den körts minst 1000 km.
• I långa och branta nedförsbackar belastas
bilens bromsar mycket mer än normalt.
Växla ner till en lägre växel och anpassa
hastigheten.
överskridas. Följ gällande bestämmelser
för tillåtna hastigheter och vikter.
• Håll en låg hastighet vid körning med släp-
Släpvagnsvikter
För information om Volvos tilllåtna släpvagnsvikter, se sidan 344.
vagn uppför en lång brant stigning.
• Undvik att köra med släpvagn vid stigningar över 12 %.
Släpvagnskabel
Om bilens draganordning har en 13-polig kontakt och släpet har en 7-polig kontakt behövs
en adapter. Använd en adapterkabel som är
godkänd av Volvo. Se till att kabeln inte släpar
i marken.
Blinkers och bromsljus på släp
Om någon av släpets lampor för körriktningsvisarna är trasig, blinkar kombinationsinstrumentets symbol för körriktningsvisarna snabbare än normalt och displayen visar texten
Glödlampsfel Släpets blinker.
Är någon av släpets lampor för bromsljuset trasig visas texten Glödlampsfel Släp
stoppljus.
Nivåreglering*
De bakre stötdämparna bibehåller en konstant
höjd oavsett bilens last (upp till den tilllåtna
maxvikten). När bilen står still sjunker bakvagnen något, vilket är normalt.
OBS
Angivna högsta tillåtna släpvagnsvikter är
de som Volvo tillåter. Nationella fordonsbestämmelser kan begränsa släpvagnsvikt
och hastighet ytterligare. Dragkrokarna kan
vara certifierade för högre dragvikter än vad
bilen får dra.
VARNING
Följ angivna rekommendationer för släpvagnsvikt. Hela ekipaget kan annars bli
svårkontrollerbart vid undanmanövrar och
inbromsningar.
Manuell växellåda
06
Överhettning
Vid körning med släpvagn i kuperad terräng i
varmt klimat kan det finnas risk för överhettning.
• Kör inte motorn på högre varv än
4500 varv/minut
(dieselmotorer: 3500 varv/minut) – i annat
fall kan oljetemperaturen bli för hög.
• Av säkerhetsskäl bör maximalt tillåten
hastighet, för bil med tillkopplat släp, inte
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
273
06 Under din färd
Körning med släpvagn
Dieselmotor 5 cyl
2. Aktivera parkeringsbromsen.
• Vid risk för överhettning är det optimala
3. För växelväljaren till läge P.
varvtalet för motorn 2300–3000 varv/minut
för optimal cirkulation av kylvätskan.
4. Släpp färdbromsen.
• Växelväljaren ska vara i parkeringsläge P
Automatisk växellåda
Överhettning
Vid körning med släpvagn i kuperad terräng i
varmt klimat kan det finnas risk för överhettning.
• En automatisk växellåda väljer optimal
växel relaterat belastning och motorvarv.
• Vid överhettning tänds en varningssymbol
på instrumentpanelen kombinerat med ett
textmeddelande – följ given rekommendation.
när bil med automatväxellåda och påkopplat släp parkeras. Använd alltid parkeringsbromsen.
• Använd stoppklossar för att blockera
hjulen när bil med påkopplat släp parkeras
i backe.
Start i backe
1. Tryck ner färdbromsen.
2. För växelväljaren till körläge D.
3. Frigör parkeringsbromsen.
4. Släpp färdbromsen och kör iväg.
Branta stigningar
06
• Spärra inte automatväxellådan med en
högre växel än vad motorn "orkar med" –
det är inte alltid fördelaktigt att köra på hög
växel och lågt motorvarv.
VIKTIGT
Se även särskild information om långsam
körning med släpvagn för bilar med automatisk växellåda Powershift på sidan 114.
Parkering i backe
1. Tryck ner färdbromsen.
274
Draganordning
Om bilen utrustats med delbar dragkrok ska
monteringsanvisningen för fastsättning av den
lösa delen följas noggrant, se sidan 276.
VARNING
Om bilen är försedd med Volvos delbara
dragkrok:
•
•
Följ monteringsanvisningen noggrant.
•
Kontrollera att indikatorfönstret visar
grönt.
Den löstagbara delen måste vara låst
med nyckel innan körning påbörjas.
Viktigt att kontrollera
• Dragkrokens kula behöver rengöras och
smörjas med fett regelbundet.
OBS
När kulhandske med svängningsdämpare
används skall dragkulan inte smörjas in.
06 Under din färd
Körning med släpvagn
Specifikationer
G021485
Förvaring löstagbar dragkrok
Dragkrokens förvaringsplats.
VIKTIGT
Ta alltid loss dragkroken efter användning
och förvara den på dess bestämda plats i
bilen.
Mått, fästpunkter (mm)
A
998
B
80
C
854
D
427
E
109
F
282
G
Sidobalk
H
Kulans centrum
06
``
275
06 Under din färd
Körning med släpvagn
Indikatorfönstret ska visa rött.
G021490
G018928
G021488
Fastsättning dragkrok
Indikatorfönstret ska visa grönt.
G021487
06
Kontrollera att mekanismen är i upplåst
läge genom att vrida nyckeln medurs.
276
Sätt i och skjut in dragkroken tills ett klick
hörs.
G000000
G021489
Ta bort skyddskåpan genom att först
trycka in spärren
och sedan dra kåpan
rakt bakåt
.
Vrid nyckeln moturs till låst läge. Ta nyckeln ur låset.
06 Under din färd
Kontrollera att dragkroken sitter fast
genom att rycka uppåt, nedåt och bakåt.
VARNING
Om dragkroken inte sitter korrekt ska den
tas loss och sättas fast igen enligt tidigare
steg.
VIKTIGT
G021495
G021494
Körning med släpvagn
Säkerhetsvajer.
Tryck in låsratten
och vrid den moturs
tills ett klick hörs.
VARNING
Var noga med att fästa släpets säkerhetsvajer i avsett fäste.
Borttagning av dragkrok
06
Smörj bara in kulan för draghandsken,
resten av dragkroken ska vara ren och torr.
Vrid ner låsratten helt, tills det tar stopp och
håll ned samtidigt som dragkroken dras ut
bakåt och uppåt.
VARNING
Sätt i nyckeln och vrid den medurs till upplåst läge.
Förankra dragkroken på ett säkert sätt om
den förvaras i bilen, se sidan 275.
``
277
06 Under din färd
Körning med släpvagn
För att självsvängning sedan ska börja, behövs
en utlösande faktor, t.ex:
• Bil med släp utsätts för en plötslig kraftig
sidovind.
• Bil med släp kör på ojämn vägbana eller i
G018929
ett gupp.
• Yviga rattrörelser.
Handhavande
Skjut på skyddskåpan tills den snäpper
fast.
Släpfordonsstabilisator – TSA*
TSA-systemets (Trailer Stability Assist) uppgift
är att stabilisera bil med tillkopplat släpfordon
i situationer där ekipaget kommit i självsvängning.
06
TSA-funktionen ingår i DSTC-systemet
(Dynamic Stability and Traction Control), se
sidan 160.
Funktion
Fenomenet att bil med släp hamnar i självsvängning, kan uppstå för alla kombinationer
av bilar och släp. I vanliga fall krävs mycket
höga hastigheter för att det ska uppstå. Men
om släpfordonet är överlastat eller har lasten
felaktigt fördelad, t.ex. för långt bak, finns risk
för självsvängning även i lägre hastigheter,
70–90 km/h.
278
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Då självsvängning väl har börjat kan den bli
svår eller omöjlig att dämpa, vilket gör ekipaget
svårkontrollerat med risk för att hamna i t.ex.
fel körfält eller utanför vägbanan.
TSA-systemet övervakar kontinuerligt bilens
rörelser, speciellt i sidled. Om självsvängning
upptäcks, sker individuell bromsreglering på
framhjulen vilket ger en stabiliserande effekt på
ekipaget. Oftast räcker detta för att föraren ska
återfå kontroll över bilen.
Om självsvängningen inte dämpas ut trots
TSA-systemets första ingrepp, bromsas ekipaget med alla hjul kombinerat med att motorns
drivkraft reduceras. När självsvängningen successivt dämpats och ekipaget åter är stabilt
avbryter TSA-systemet regleringen och föraren
återfår full kontroll över bilen.
Övrigt
Ingrepp av TSA-systemet kan ske i hastighetsintervallet 60–160 km/h.
OBS
TSA-funktionen stängs av om föraren väljer
Sport-läge, se sidan 160.
Ingrepp av TSA kan utebli om föraren med kraftiga rattrörelser försöker häva självsvängningen, eftersom TSA-systemet då inte kan
avgöra om det är släpet eller föraren som orsakar självsvängningen.
Då TSA-systemet arbetar, blinkar
DSTC-symbolen i kombinationsinstrumentet.
06 Under din färd
Bogsering och bärgning
Bogsering
Manuell växellåda
Ta reda på den högsta tillåtna hastigheten för
bogsering enligt lag innan bilen bogseras.
Inför bogsering:
1. Tryck in fjärrnyckeln i startlåset till dess
ändläge och tryck sedan på START/STOP
ENGINE-knappen för att låsa upp rattlåset
så bilen går att styra, se sidan 78.
ning ”MPS6” betyder att det är en Powershift –
i annat fall är det automatlådan Geartronic.
För växelspaken till friläge och frigör parkeringsbromsen.
VIKTIGT
Undvik bogsering.
Automatisk växellåda Geartronic
2. Fjärrnyckeln måste vara kvar i startlåset
under hela bogseringen.
•
Bogsera inte bil med automatisk växellåda i högre hastighet än 80 km/h och
inte längre sträcka än 80 km.
4. Var beredd att bromsa för att stanna.
•
•
•
Rattlåset måste vara upplåst innan bogsering.
Fjärrnyckeln ska vara i nyckelläge II.
Ta aldrig fjärrnyckeln ur startlåset under
körning eller när bilen bogseras.
VARNING
Broms- och styrservon fungerar inte när
motorn är avstängd. Man måste trampa ca
fem gånger hårdare på bromspedalen och
styrningen går betydligt tyngre än normalt.
För att flytta bilen från en trafikfarlig
plats kan den dock bogseras undan en
kort sträcka i låg hastighet – inte längre
än 10 km och inte högre hastighet än
10 km/h. Observera att bilen alltid
måste bogseras så att hjulen rullar
framåt.
•
Vid förflyttning längre sträcka än
10 km måste bilen bärgas med drivhjulen lyfta från vägbanan – professionell
bärgning rekommenderas.
Observera att bilen alltid måste bogseras så
att hjulen rullar framåt.
3. Håll bogserlinan sträckt, när dragbilen sänker farten, genom att hålla foten lätt på
bromspedalen – då undviks hårda ryck.
VARNING
•
VIKTIGT
Inför bogsering:
För växelväljaren till läge N och frigör parkeringsbromsen.
Automatisk växellåda Powershift
Modellerna T3, T4, T4F och T5 med växellådan
Powershift bör inte bogseras eftersom den är
beroende av att motorn är igång för att få tillräcklig smörjning. Om bogsering ändå måste
ske, ska sträckan göras så kort som möjligt och
då med mycket låg hastighet.
Vid osäkerhet om bilen är utrustad med växellådan Powershift eller inte, kan det verifieras
genom att kontrollera beteckningen på dekal nr
(5) under motorhuven – se sidan 340. Beteck-
Inför bogsering:
För växelväljaren till läge N och frigör parkeringsbromsen.
06
Starthjälp
Bogsera inte igång motorn. Använd ett hjälpbatteri om startbatteriet är så urladdat att
motorn inte kan startas, se sidan 110.
VIKTIGT
Katalysatorn kan skadas om man bogserar
igång bilen.
``
279
06 Under din färd
Bogsering och bärgning
Bogserögla
Bogseröglan skruvas fast i ett gängat uttag
bakom ett täcklock på stötfångarens högra
sida, fram eller bak.
Fastsättning av bogserögla
Täcklock för bogseröglans fästpunkt förekommer i två varianter vilka måste öppnas
på olika sätt:
• Varianten med ett urtag öppnas genom
att, med ett mynt eller liknande instucket
i urtaget, bända det utåt. Vik sedan ut
locket helt och ta loss det.
OBS
På vissa bilar med monterad dragkrok kan
bogseröglan inte fästas i det bakre fästet.
Fäst då bogserlinan i dragkroken.
Av den anledningen är det lämpligt att förvara den delbara dragkrokens kuldel i bilen.
• Den andra varianten har en markering
utmed dess ena sida eller i ett hörn:
Tryck på markeringen med ett finger
och vik samtidigt ut motstående sida/
hörn med hjälp av ett mynt eller liknande
– locket svänger kring dess centrumlinje
och kan sedan tas loss.
Skruva bogseröglan ända in till dess fläns.
Vrid fast öglan ordentligt med t. ex. hjulmutternyckeln.
Efter användning skruvas bogseröglan
loss och läggs tillbaka på dess plats.
06
Avsluta med att sätta tillbaka täcklocket på
stötfångaren.
VIKTIGT
Ta fram bogseröglan som ligger under
golvluckan i lastutrymmet.
280
Bogseröglan är endast avsedd för bogsering på väg – inte för bärgning efter dikeskörning eller fastkörning. Tillkalla professionell hjälp för bärgning.
Bärgning
Tillkalla professionell hjälp för bärgning.
VIKTIGT
Observera att bilen alltid måste bärgas så
att hjulen rullar framåt.
•
Fyrhjulsdriven bil (AWD) med upplyft
framvagn ska inte bärgas i högre hastighet än 70 km/h. Den bör inte bärgas
längre sträckor än 50 km.
06 Under din färd
06
281
Allmänt .................................................................................................
Byte av hjul ...........................................................................................
Lufttryck i däck ....................................................................................
Varningstriangel och förbandslåda*......................................................
Däcktrycksövervakning (TPMS)*...........................................................
Provisorisk däcktätning (TMK) .............................................................
282
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
284
288
291
292
293
295
HJUL OCH DÄCK
07 Hjul och däck
Allmänt
Köregenskaper
Däck betyder mycket för bilens köregenskaper. Däcktyp, dimension, däcktryck och
hastighetsklass är viktiga för hur bilen uppträder.
Rotationsriktning
Däck med störst mönsterdjup ska alltid monteras bak (för att minska risken för sladd).
Nya däck
OBS
Se till att ha samma typ och dimension och
även samma fabrikat på båda hjulparen.
Följ rekommenderat däcktryck som finns angivet i däcktryckstabellen, se sidan 355.
Skötsel av däck
G021778
Däckens ålder
Pilen visar däckets rotationsriktning.
07
284
Däck med mönster som är tillverkat för att
endast rulla åt ett håll, har rotationsriktningen
markerad med en pil på däcket. Däcket ska ha
samma rotationsriktning under hela sin livslängd. De bör endast skiftas mellan fram och
bak, aldrig från vänster till höger sida eller
omvänt. Om däcken monteras inkorrekt försämras bilens bromsegenskaper och förmåga
att pressa undan regn och snömodd.
Alla däck som är äldre än 6 år bör kontrolleras
av fackman även om de verkar oskadade. Däck
åldras och bryts ner även om de sällan eller
aldrig används. Funktionen kan då påverkas.
Det gäller alla däck som sparas för framtida
bruk. Exempel på yttre tecken som indikerar att
däcket är olämpligt för användning är sprickor
eller missfärgningar.
Däck är färskvara. Efter några år börjar de
hårdna samtidigt som friktionsegenskaperna
försämras undan för undan. Eftersträva därför
att få så färska däck som möjligt vid utbyte. Det
är särskilt viktigt när det gäller vinterdäck. De
sista siffrorna i sifferföljden betyder tillverkningsvecka och -år. Detta är däckets
DOT-märkning (Department of Transportation)
och anges med fyra siffror, exempelvis 1510.
Däcket på bilden är tillverkat vecka 15, år 2010.
Sommar- och vinterdäck
När sommar- och vinterhjulen skiftas, ska de
märkas upp med vilken sida de har suttit på,
t.ex. V för vänster och H för höger.
07 Hjul och däck
Allmänt
Rätt däcktryck ger jämnare slitage, se
sidan 291. Körsätt, däcktryck, klimat och
vägarnas skick har en inverkan på hur snabbt
dina däck åldras och slits. För att undvika skillnader i mönsterdjup samt förhindra att slitagemönster uppstår kan fram- och bakhjulen skiftas med varandra. Lämplig körsträcka vid första skiftet är ca 5000 km och därefter med
10 000 km intervall. Volvo rekommenderar dig
att kontakta en auktoriserad Volvoverkstad för
kontroll vid osäkerhet om mönsterdjupet. Om
det redan har uppstått betydande skillnad i slitage (>1mm skillnad i mönsterdjup) mellan
däcken, så skall de minst slitna däcken alltid
sitta bak. En framhjulssladd är vanligen lättare
att häva än en bakhjulssladd, och leder till att
bilen fortsätter rakt fram istället för att bakänden sladdar ut åt sidan och man kanske helt
förlorar kontrollen över bilen. Därför är det viktigt att bakhjulen aldrig förlorar fästet före framhjulen.
Hjul ska förvaras liggande eller upphängda –
inte stående.
VARNING
Ett skadat däck kan leda till förlorad kontroll
av bilen.
Använd endast fälgar som är testade och godkända av Volvo och som ingår i Volvo originalsortiment. Kontrollera åtdragningsmomentet
med momentnyckel.
Däck med slitagevarnare
Låsbar hjulskruv*
Låsbar hjulskruv* kan användas på både aluminiumfälg och stålfälg. Under lastgolvet finns
plats för hylsan till de låsbara hjulskruvarna.
Verktyg
G021829
Slitage och underhåll
Slitagevarnare.
Slitagevarnare är en smal upphöjning tvärs
över slitbanan. På sidan av däcket syns bokstäverna TWI (Tread Wear Indicator). När däckets mönsterdjup är reducerat till 1,6 mm, kommer det i jämnhöjd med slitagevarnarna. Byt då
snarast till nya däck. Tänk på att däck med litet
mönsterdjup har mycket dåligt väggrepp i regn
eller snö.
Fälgar och hjulskruvar
VIKTIGT
Hjulskruvarna ska dras åt med 140 Nm. Vid
alltför hård åtdragning kan skruvförbandet
skadas.
Under lastgolvet ligger bilens bogserögla,
domkraft* och hjulskruvsnyckel*. Här finns
även plats för hylsan till de låsbara hjulskruvarna.
07
Domkraft*
Domkraftens skruv ska alltid vara välsmord.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
285
07 Hjul och däck
Allmänt
Verktyg – återplacering
Efter användning av verktyg och domkraft* ska
de placeras tillbaka på rätt sätt. Domkraften
vevas ihop till rätt läge för att få plats.
VIKTIGT
Verktyg och domkraft* ska förvaras på
avsedd plats i bilens bagage-/lastutrymme
när de inte används.
Vinterdäck
Volvo rekommenderar vinterdäck med vissa
dimensioner. Däckdimensionerna är beroende
av motorvariant. Vid körning med vinterdäck
måste rätt typ av däck monteras på alla fyra
hjulen.
OBS
Volvo rekommenderar att du rådgör med en
Volvoåterförsäljare om vilken fälg och däcktyp som passar bäst.
07
Dubbdäck
Dubbade vinterdäck ska köras in
500–1000 km, mjukt och lugnt så att dubbarna
sätter sig riktigt i däcken. Det ger däcken och
speciellt dubbarna längre livslängd.
286
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
OBS
Lagbestämmelser för användning av dubbdäck varierar från land till land.
Specifikationer
Bilen är helbilsgodkänd. Detta innebär att vissa
kombinationer av hjul och däck är godkända.
För tillåtna kombinationer, se sidan 354
Mönsterdjup
Hjul- (fälg) dimensioner
Väglag med is, snömodd och låga temperaturer ställer betydligt högre krav på däck än vid
sommarförhållanden. Därför rekommenderar
Volvo att inte köra med vinterdäck som har
mindre mönsterdjup än 4 mm.
Hjul (fälgar) har en dimensionsbeteckning, till
exempel: 7Jx16x50.
7
Fälgbredd i tum
J
Fälghornets profil
16
Fälgdiameter i tum
50
Off-set i mm
(avstånd från hjulcentrum till hjulets
kontaktyta mot
navet)
Använda snökedjor
Snökedjor får endast användas på framhjulen
(gäller även fyrhjulsdrivna bilar).
Kör aldrig fortare än 50 km/h med snökedjor.
Undvik att köra på barmark eftersom detta sliter mycket hårt på både snökedjor och däck.
VARNING
Använd Volvo originalsnökedjor eller likvärdiga som är anpassade till rätt bilmodell,
däck- och fälgdimensioner. Vid osäkerhet
rekommenderar Volvo att du rådgör med en
auktoriserad Volvoverkstad. Fel snökedja
kan orsaka allvarlig skada på din bil och leda
till en olycka.
Däckdimensioner
På alla bildäck finns en beteckning för dimension. Exempel på beteckning:
215/55R16 97W.
215
Däckets bredd (mm)
55
Förhållande mellan däcksidans höjd
och däckets bredd (%)
R
Radialdäck
07 Hjul och däck
Allmänt
16
OBS
Fälgdiameter i tum (")
97
Kodsiffror för max tillåten däckbelastning, lastindex (LI)
W
Kodbeteckning för maximal tillåten
hastighet, hastighetsklass (SS). (I
detta fall 270 km/h).
Det är maximal tillåten hastighet som anges
i tabellen.
Q
160 km/h (används endast på vinterdäck)
T
190 km/h
H
210 km/h
Lastindex
Varje däck har en viss förmåga att bära last, ett
lastindex (LI). Bilens vikt avgör vilken lastförmåga som krävs av däcken. Lägsta tillåtna
index anges i tabellen, se sidan 354.
V
240 km/h
W
270 km/h
Hastighetsklasser
Y
300 km/h
Varje däck tål en viss maxhastighet, en hastighetsklass (Speed Symbol; SS).
Däckens hastighetsklass ska minst motsvara
bilens toppfart. Lägsta tillåtna hastighetsklass
anges i tabellen, se sidan 354.
Enda undantaget från dessa bestämmelser är
vinterdäck (både dubbade och dubbfria däck),
där lägre hastighetsklass får användas. Om ett
sådant däck väljs får bilen inte köras fortare än
däcket är klassificerat för. (T.ex. får klass Q
köras i maximalt 160 km/h).
VARNING
Bilen måste utrustas med däck som har
samma eller högre lastindex (LI) och hastighetsklass (SS) än specificerat. Om ett däck
med för lågt lastindex eller hastighetsklass
används kan det bli överhettat.
07
Väglaget avgör hur fort bilen kan köras, inte
däckens hastighetsklass.
287
07 Hjul och däck
Byte av hjul
Losstagning
Sätt ut varningstriangel, se sidan 292, om ett
hjul byts på en trafikerad plats. Bilen och
domkraften* ska stå på ett fast horisontellt
underlag.
4. Bilar med stålfälgar har löstagbara hjulsidor. Använd demonteringsverktyget för
att kroka i och dra bort eventuell heltäckande hjulsida. Alternativt kan hjulsidorna
ryckas bort för hand.
1. Dra åt parkeringsbromsen och lägg i backväxeln eller läge P om bilen har automatisk
växellåda.
VARNING
Kontrollera att domkraften inte är skadad,
gängorna är ordentligt smorda samt att den
är fri från smuts.
VIKTIGT
Bogseröglan måste skruvas in samtliga
gängvarv i hjulskruvsnyckeln.
OBS
Volvo rekommenderar endast användning
av den domkraft* som hör till respektive bilmodell, vilket framgår av domkraftsdekalen.
På dekalen anges också domkraftens maximala lyftförmåga vid en angiven lägsta lyfthöjd.
07
2. Ta fram domkraft*, hjulskruvsnyckeln* och
demonteringsverktyg för hjulsida* som ligger under lastgolvet i lastutrymmet. Om
annan domkraft väljes, se sidan 302.
3. Blockera framför och bakom de hjul som
ska stå kvar på marken. Använd till exempel kraftiga träklossar eller större stenar.
288
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
5. Skruva ihop bogseröglan med hjulskruvnyckeln* till stopp enligt bild nedan.
6. Lossa hjulskruvarna ½–1 varv moturs med
hjulskruvnyckeln.
VARNING
Placera aldrig något mellan marken och
domkraften, inte heller mellan domkraften
och bilens domkraftsfäste.
7. På varje sida av bilen finns två domkraftsfästen. Vid varje fäste finns ett urtag i plasttäckningen. Veva ner domkraftens fot så att
den pressas plant mot marken.
07 Hjul och däck
Byte av hjul
VARNING
Kryp aldrig under bilen då den är upphissad
på domkraft.
Låt aldrig passagerare uppehålla sig i bilen
då den lyfts upp med domkraft.
Parkera bilen på ett sådant sätt att passagerare har bilen eller helst ett vägräcke
mellan sig och vägbanan.
Reservhjul*
VIKTIGT
Marken ska vara fast, slät och ska inte luta.
8. Lyft bilen så högt att hjulet går fritt. Ta bort
hjulskruvarna och lyft av hjulet.
Ditsättning
1. Rengör anliggningsytorna mellan hjul och
nav.
2. Sätt dit hjulet. Skruva åt hjulskruvarna
ordentligt.
3. Sänk ner bilen så att hjulet inte kan rotera.
4. Dra fast hjulskruvarna korsvis. Det är viktigt
att hjulskruvarna blir ordentligt åtdragna.
Dra åt med 140 Nm. Kontrollera åtdragningsmomentet med momentnyckel.
5. Sätt tillbaka eventuell heltäckande hjulsida.
OBS
Hjulsidans uttag för ventilen ska vara över
ventilen på fälgen vid montering.
Reservhjulet* levereras i en påse vilken ska
spännas fast i bagageutrymmet under färd.
Komplett information levereras ihop med
reservhjulet. Läs däckpåsens medföljande
instruktion.
Reservhjulet (Temporary spare) är endast
avsett att användas tillfälligt och ska snarast
ersättas med ett ordinarie hjul. Under körning
med reservhjulet kan bilen få annorlunda köregenskaper. Reservhjulet är mindre än det
vanliga hjulet. Därmed påverkas bilens markfrigång. Se upp med höga trottoarkanter och
maskintvätta inte bilen. Om reservhjulet sitter
på framaxeln kan du heller inte samtidigt
använda snökedjor. På fyrhjulsdrivna bilar kan
drivningen på bakaxeln kopplas ur. Reservhjulet ska inte repareras. Rätt däcktryck på reservhjulet anges i däcktryckstabellen, se
sidan 355.
07
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
289
07 Hjul och däck
Byte av hjul
VIKTIGT
Kör aldrig fortare än 80 km/h med ett reservhjul på bilen.
VIKTIGT
Bilen får aldrig köras utrustad med fler än ett
reservhjul av typen "Temporary spare" samtidigt.
Framtagning av reservhjul:
1. Lossa spännbanden, lyft ur reservhjulet ur
bagageutrymmet och ta ut det ur reservhjulsbagen.
2. Fäll upp lastgolvet.
3. Lyft verktyg och domkraft ur skumblocket.
Trasigt hjul läggs i däckpåsen och spänns fast
med spännband. Var noga med att följa
instruktionerna som finns i manualen i reservhjulspåsen när den återmonteras.
07
290
07 Hjul och däck
Lufttryck i däck
Däcktryck
Bränsleekonomi, ECO-tryck
För hastigheter under 160 km/h rekommenderas det allmänna däcktrycket (gäller både för
full och lätt last) för att få bäst bränsleekonomi.
Kontrollera däcktrycket
G021830
Däckens lufttryck ska kontrolleras varje
månad.
Däcktrycksdekalen på förarsidans dörrstolpe
(mellan fram- och bakdörr) visar vilka tryck
däcken ska ha vid olika last och hastighetsförhållanden. Det finns också angivet i däcktryckstabellen, se sidan 355.
• Däcktryck för bilens rekommenderade
däckdimension
•
ECO-tryck1
OBS
Däcktryck kontrolleras på kalla däck. Med kalla
däck avses att däcken har samma temperatur
som yttertemperaturen. Efter några kilometers
körning blir däcken varma och trycket högre.
För lågt däcktryck ökar bränsleåtgången, förkortar däckens livslängd och försämrar bilens
vägegenskaper. Körning med för lågt däcktryck innebär att däcken kan bli överhettade
och skadas. Däcktrycket påverkar åkkomfort,
vägljud och styregenskaper.
OBS
Däcktrycket sjunker med tiden, det är ett
naturligt fenomen. Däcktrycket varierar
också beroende på omgivningens temperatur.
07
Temperaturskillnader förändrar
däcktrycket.
1
ECO-trycket ger förbättrad bränsleekonomi.
291
07 Hjul och däck
Varningstriangel och förbandslåda*
Varningstriangel
Lyft golvluckan och ta ut varningstriangeln.
Förbandslåda*
Ta varningstriangeln ur fodralet, vik ut och
sätt ihop de två lösa sidorna.
Fäll ut varningstriangelns stödben.
Följ de bestämmelser som gäller för användning av varningstriangel. Placera varningstriangeln på ett lämpligt ställe med tanke på
trafiksituationen.
Se till att varningstriangeln med fodral sitter
ordentligt fast i lastutrymmet efter användning.
OBS
Är bilen sekretesslåst kan bak- och golvlucka inte öppnas, se sidan 51.
07
292
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
En väska med första hjälpenutrustning finns
placerad under golvet i lastutrymmet.
07 Hjul och däck
Däcktrycksövervakning (TPMS)*
Allmänt
Justera däcktrycksövervakning
2. Pumpa däcket/däcken till rätt tryck.
TPMS (Tyre Pressure Monitoring System)* varnar föraren när trycket är för lågt i ett eller flera
av bilens däck. Det använder sensorer som är
placerade inuti luftventilen i varje hjul. När bilen
färdas i ca 40 km/h känner systemet av däcktrycket. Om trycket är för lågt tänds varningspå instrumentpanelen och ett medlampan
delande visas i displayen.
Däcktrycksövervakningen kan, för att följa Volvos däcktrycksrekommendationer, justeras till
exempel vid körning med hög last.
3. Kör i en hastighet av lägst 40 km/h i sammanlagt minst 1 minut och kontrollera att
meddelandet släcks.
Kontrollera alltid systemet efter hjulbyte för att
säkerställa att ersättningshjulen fungerar med
systemet.
Inställningar görs med reglaget i mittkonsolen,
se sidan 137.
För information om korrekt däcktryck, se
sidan 355.
Systemet ersätter inte vanligt underhåll av
däck.
VIKTIGT
Om ett fel uppstår i däcktryckssystemet
kommer varningslampan
på instrumentpanelen tändas och ett meddelande visas.
Detta kan ske av olika anledningar, t.ex. vid
montering av ett hjul som inte är försett med
en sensor avpassad för Volvos däcktrycksövervakningssystem.
OBS
Motorn får inte vara igång då däcken kalibreras.
Deaktivera/aktivera
däcktrycksövervakning
OBS
1. Pumpa däcken till önskat tryck och välj
nyckelläge I eller II.
2. Välj menysystemet MY CAR för att öppna
menyerna till Inställningar Däcktryck
3. Välj Kalibrera däcktryck.
4. Tryck OK.
5. Starta bilen och kör i en hastighet av lägst
40 km/h i sammanlagt minst 1 minut och
kontrollera att meddelandet släcks.
> Kalibreringen är klar.
Åtgärda lågt däcktryck
Om ett meddelande om lågt däcktryck visas i
displayen:
1. Kontrollera däcktrycket på alla fyra
däcken.
Motorn får inte vara igång då däcktrycksövervakningen aktiveras/deaktiveras.
Inställningar görs med reglaget i mittkonsolen,
se sidan 137.
1. Välj nyckelläge I eller II.
2. Välj systemet MY CAR för att öppna menyerna till Bilinställningar Däcktryck
3. Välj Däcktryckssystem och tryck OK.
> Ett X visas i displayen om systemet aktiveras, alternativt försvinner om systemet deaktiveras.
07
Rekommendationer
Enbart fabriksmonterade hjul är utrustade med
TPMS-sensorer i ventilerna.
• Om hjul utan TPMS-sensorer används
kommer Däcktryckssystem Serv.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
293
07 Hjul och däck
Däcktrycksövervakning (TPMS)*
erfordras att visas varje gång som bilen
körs fortare än 40 km/h i mer än 10 minuter.
vilket däck som behöver åtgärdas, kontrollera
alla fyra däcken.
• Volvo rekommenderar att TPMS-sensorer
monteras på alla bilens hjul.
• Volvo rekommenderar inte att sensorer
flyttas mellan olika hjul.
VARNING
När ett däck utrustat med TPMS pumpas,
håll pumpens munstycke rakt mot ventilen
för att inte skada ventilen.
VARNING
Enbart personer med kunskap om SSTdäck bör montera dessa.
SST-däck ska endast monteras ihop med
TPMS.
Efter att ett felmeddelande om lågt däcktryck har visats, kör inte fortare än
80 km/h.
Maximal körsträcka till däckbyte är 80 km.
Punkteringskörbara däck*
Om Self Supporting run flat Tires (SST)* är valt
är bilen också utrustad med TPMS.
Denna typ av däck har en speciell förstärkt
sidovägg som gör det möjligt att i begränsad
omfattning fortsätta köra bilen trots att däcket
har förlorat en del tryck. Dessa däck är monterade på en särskild fälg. (Även vanliga däck
går att montera på denna fälg).
07
Om ett SST-däck förlorar däcktryck, tänds den
gula TPMS-lampan på instrumentpanelen och
ett meddelande visas i textrutan. Om detta
inträffar, minska hastigheten till max. 80 km/h.
Däcket ska ersättas så snart som möjligt.
Kör försiktigt, i vissa fall kan det vara svårt att
se vilket däck som avses. För att säkerställa
294
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Undvik hård körning såsom till exempel en
hastig inbromsning eller sväng.
SST-däck måste bytas ut om de skadas
eller punkteras.
07 Hjul och däck
Provisorisk däcktätning (TMK)
Allmänt
Däcktätningssatsen har begränsad förmåga
att täta däck som har punktering i däcksidan.
Täta inte däck med den provisoriska däcktätningen om de uppvisar större skåror, sprickor
eller liknande skador.
Översikt
För anslutning av kompressorn finns 12 Vuttag i mittkonsolen fram och vid baksätet,
samt 12 V-uttag i lastutrymmet*. Välj det eluttag som är närmast det punkterade däcket.
Placering av däcktätningssatsen
Provisorisk däcktätning (TMK; Temporary
Mobility Kit) används till att täta en punktering
samt kontrollera och justera däcktrycket. Den
består av en kompressor och en behållare med
tätningsvätska. Satsen fungerar som en provisorisk reparation. Flaskan med tätningsvätskan ska bytas ut innan bäst före-datumet passerats och efter användning.
Tätningsvätskan tätar effektivt däck som punkterats i slitbanan.
OBS
Däcktätningssatsen är endast avsedd för
tätning av däck med punktering i slitbanan.
Sätt ut en varningstriangel om ett däck ska
tätas vid en trafikerad plats. Däcktätningssatsen finns under golvet i lastutrymmet, se
sidan 292.
Dekal, högsta tillåtna hastighet
Strömbrytare
VARNING
Hastigheten får inte överstiga 80 km/h efter
att den provisoriska däcktätningen använts.
Volvo rekommenderar dig att uppsöka en
auktoriserad Volvoverkstad för inspektion
av det tätade däcket (maximal körsträcka
200 km). Personalen kan avgöra om däcket
kan lagas eller behöver bytas.
Kabel
Flaskhållare (orangefärgade locket)
Skyddslock
Tryckreduceringsventil
Luftslang
07
Flaska med tätningsvätska
Tryckmätare
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
295
07 Hjul och däck
Provisorisk däcktätning (TMK)
Tätning av punkterat däck
VARNING
Tätningsvätskan kan irritera huden. Vid hudkontakt, tvätta omedelbart bort vätskan
med tvål och vatten.
VARNING
Lämna inte barn i bilen utan uppsikt då
motorn är igång.
8. Sätt strömbrytaren i position I.
3. Kontrollera att strömbrytaren är i position 0 och ta fram kabeln och luftslangen.
OBS
Bryt inte flaskans plombering innan användning. När flaskan skruvas fast bryts plomberingen automatiskt.
4. Skruva av det orange locket och skruva
loss flaskans kork.
G014338
5. Skruva fast flaskan i flaskhållaren.
VARNING
Skruva inte av flaskan, den är försedd med
backspärr för att förhindra läckage.
För information om detaljernas funktion, se föregående bild.
07
1. Öppna locket på däcktätningssatsen.
2. Lossa dekalen om högsta tillåtna hastighet
och sätt fast den på ratten.
296
6. Skruva loss hjulets ventilhatt och skruva
fast luftslangens ventilanslutning till botten
på däckventilens gänga.
7. Sätt i kabeln i 12 V-uttaget och starta bilen.
VARNING
Stå aldrig intill däcket då kompressorn pumpar. Om det uppstår sprickbildningar eller
ojämnheter ska kompressorn omedelbart
stängas av. Färden bör inte fortsätta. Att
kontakta en auktoriserad däckverkstad
rekommenderas.
OBS
När kompressorn startar kan trycket öka
upp till 6 bar men trycket sjunker efter ca
30 sekunder.
9. Fyll däcket i 7 minuter.
VIKTIGT
Risk för överhettning. Kompressorn ska inte
arbeta längre än 10 minuter.
10. Stäng av kompressorn för att kontrollera
trycket på tryckmätaren. Minsta tryck är
1,8 bar och max. 3,5 bar. (Släpp ut luft med
07 Hjul och däck
Provisorisk däcktätning (TMK)
tryckreduceringsventilen om däcktrycket
är för högt.)
VARNING
Om trycket understiger 1,8 bar är hålet i
däcket för stort. Färden bör inte fortsätta.
Att kontakta en auktoriserad däckverkstad
rekommenderas.
11. Stäng av kompressorn och dra ur kabeln ur
12 V-uttaget.
12. Ta loss slangen från däckventilen och sätt
på ventilhatten.
13. Kör snarast ca 3 km med en maximal
hastighet på 80 km/h så tätningsvätskan
kan täta däcket.
Efterkontroll av lagning och tryck
1. Anslut utrustningen igen.
2. Läs av däcktrycket på tryckmätaren.
• Ligger det under 1,3 bar har däcket inte
tätats tillräckligt. Färden bör inte fortsättas. Kontakta en däckverkstad.
• Är däcktrycket högre än 1,3 bar ska
däcket pumpas upp till angivet däcktryck enligt däcktryckstabellen, se
sidan 355 (1 bar = 100 kPa). Släpp ut
luft med tryckreduceringsventilen om
däcktrycket är för högt.
VARNING
Skruva inte av flaskan, den är försedd med
backspärr för att förhindra läckage.
3. Se till att kompressorn är avstängd. Lossa
luftslangen och kabeln. Sätt tillbaka ventilhatten.
OBS
Efter användning ska flaskan med tätningsvätska och slangen bytas ut. Volvo
rekommenderar att dessa byten utförs av en
auktoriserad Volvoverkstad.
VARNING
VARNING
Hastigheten får inte överstiga 80 km/h efter
att den provisoriska däcktätningen använts.
Volvo rekommenderar dig att uppsöka en
auktoriserad Volvoverkstad för inspektion
av det tätade däcket (maximal körsträcka
200 km). Personalen kan avgöra om däcket
kan lagas eller behöver bytas.
Pumpning av däck
Bilens originaldäck kan pumpas upp av kompressorn.
1. Kompressorn ska vara avstängd. Se till att
strömbrytaren står i position 0 och ta fram
kabel och luftslang.
2. Skruva loss hjulets ventilhatt och skruva dit
luftslangens ventilanslutning till botten på
däckventilens gänga.
Kontrollera däcktrycket regelbundet.
VARNING
Volvo rekommenderar dig att köra till närmaste
auktoriserade Volvoverkstad för att byta ut/
reparera det skadade däcket. Informera verkstaden om att däcket innehåller däcktätningsvätska.
Inandning av bilavgaser kan medföra livsfara. Låt aldrig motorn gå i utrymmen som
är tillslutna eller saknar tillräcklig ventilation.
07
VARNING
Lämna inte barn i bilen utan uppsikt då
motorn är igång.
``
297
07 Hjul och däck
Provisorisk däcktätning (TMK)
3. Anslut kabeln till något av bilens 12 V-uttag
och starta bilen.
4. Starta kompressorn genom att ställa
strömbrytaren i position I.
VIKTIGT
Risk för överhettning. Kompressorn ska inte
arbeta längre än 10 minuter.
5. Pumpa upp däcket till angivet tryck enligt
däcktryckstabellen, se sidan 355. (Släpp
ut luft med tryckreduceringsventilen om
däcktrycket är för högt.)
6. Stäng av kompressorn. Lossa luftslangen
och kabeln.
7. Sätt tillbaka ventilhatten.
Byte av behållare med tätningsvätska
Byt flaska när bäst före-datum passerats. Hantera den gamla flaskan som miljöfarligt avfall.
07
298
VARNING
Flaskan innehåller 1,2-Etanol och naturrågummi-latex.
Farligt vid förtäring. Kan ge allergi vid hudkontakt.
Undvik kontakt med huden och ögonen.
Förvaras oåtkomligt för barn.
07 Hjul och däck
07
299
Motorrum..............................................................................................
Lampor..................................................................................................
Torkarblad och spolarvätska................................................................
Batteri....................................................................................................
Säkringar...............................................................................................
Bilvård...................................................................................................
300
302
309
315
317
322
333
UNDERHÅLL OCH SERVICE
08 Underhåll och service
Motorrum
Allmänt
Volvos serviceprogram
För att hålla bilen på en hög nivå vad gäller
trafiksäkerhet, driftsäkerhet och tillförlitlighet
bör Volvos serviceprogram följas, vilket finns
specificerat i Service- och garantiboken. Volvo
rekommenderar att låta en auktoriserad Volvoverkstad utföra service- och underhållsarbeten. Volvos verkstäder har den personal, servicelitteratur och de specialverktyg som garanterar högsta servicekvalitet.
VIKTIGT
För att Volvos garanti ska gälla, kontrollera
och följ Service- och garantiboken.
VARNING
Tänk på att kylarfläkten kan starta automatiskt någon tid efter att motorn stängts av.
Låt alltid motortvätt utföras av en verkstad.
Om motorn är varm finns risk för brand.
Lyftning av bilen
OBS
Volvo rekommenderar endast användning
av den domkraft som hör till respektive bilmodell. Om annan domkraft väljs än den av
Volvo rekommenderade, följ de instruktionsanvisningar som följer med utrustningen
Om bilen lyfts med verkstadsdomkraft ska den
sättas mot framkanten på motorns bärram.
Skada inte stänkplåten under motorn. Var noga
med att sätta verkstadsdomkraften så att bilen
inte kan glida av domkraften. Använd alltid pallbockar eller liknande.
Om du lyfter bilen med en verkstadslyft av tvåpelartyp, ska de främre och bakre lyftarmarna
sättas under lyftpunkterna. Se föregående bild.
Öppna och stänga motorhuv
Kontrollera regelbundet
Kontrollera följande oljor och vätskor med
jämna mellanrum, t.ex. vid tankning:
•
•
•
•
08
302
Kylvätska
Motorolja
Styrservoolja
Spolarvätska
Handtaget för huvöppning är alltid på vänster sida.
08 Underhåll och service
Motorrum
Motorrum, översikt
Påfyllning av spolarvätska
Luftfilter
VARNING
Tändsystemet har mycket hög spänning.
Livsfarlig spänning råder i tändsystemet.
Fjärrnyckeln ska alltid vara i läge 0 när
arbete utförs i motorrummet, se sidan 78.
Vidrör inte tändstift eller tändspole när fjärrnyckeln är i nyckelläge II eller när motorn är
varm.
Vrid handtaget ungefär 20-25 grader
medurs. Det hörs när spärren släpper.
För spärren åt vänster och öppna huven.
(Spärrhaken sitter mellan strålkastare och
grill, se bild.)
Motorrummets utseende kan variera beroende av
motorvariant.
Kontroll av motorolja
Expansionskärl för kylsystem
VARNING
Kontrollera att huven låser ordentligt vid
stängning.
Behållare för styrservoolja
Mätsticka för motorolja1
Kylare
Påfyllning för motorolja
Behållare för broms- och kopplingsvätska (vänsterstyrd)
Batteri
Relä- och säkringscentral, motorrum
1
Volvo rekommenderar Castrol oljeprodukter.
08
Motorer med elektronisk oljenivågivare har inte mätsticka (5-cyl. diesel).
``
303
08 Underhåll och service
Motorrum
Vid körning under ogynnsamma förhållanden,
se sidan 347.
VIKTIGT
För att uppfylla kraven för motorns serviceintervall fabriksfylls alla motorer med en
speciellt anpassad syntetisk motorolja.
Valet av olja har gjorts med stor omsorg och
med hänsyn tagen till livslängd, startbarhet,
bränsleförbrukning och miljöbelastning.
För att rekommenderade serviceintervall
ska kunna tillämpas, krävs att godkänd
motorolja används. Använd enbart föreskriven oljekvalitet, både vid påfyllning och
vid oljebyte, annars riskerar du att påverka
livslängd, startbarhet, bränsleförbrukning
och miljöbelastning.
modeller har båda varianterna. Kontakta en
Volvoåterförsäljare för mer information.
Det är viktigt att oljenivån kontrolleras redan
innan första ordinarie oljebyte äger rum på den
nya bilen.
Byt motorolja enligt de bytesintervaller som
finns angivna i Service- och garantiboken.
Att använda olja av högre kvalitet än den
angivna är tillåtet. Vid körning under ogynnsamma förhållanden rekommenderar Volvo en
olja med högre kvalitet än den som dekalen
föreskriver, se sidan 347.
Volvo rekommenderar att oljenivån kontrolleras var 2 500:e km. Det säkraste mätvärdet
fås på kall motor före start. Mätvärdet är felvisande omedelbart efter att motorn stängts
av. Mätstickan visar för låg nivå eftersom all
olja inte hunnit rinna ner i oljetråget.
För påfyllningsbar volym, se sidan 348 och
framåt.
Motor med oljemätsticka2
G021737
Volvo Personvagnar frånsäger sig allt
garantiansvar om inte motorolja med föreskriven kvalitet och viskositet används.
Volvo rekommenderar att oljebyte utförs på
en auktoriserad Volvoverkstad.
08
2
304
Gäller enbart bensin samt 4-cyl. diesel.
Oljenivån ska ligga mellan MIN- och MAX-markeringarna.
G021734
Volvo använder olika system för varning för låg/
hög oljenivå eller lågt/högt oljetryck. Vissa varianter har oljetryckgivare, då används lampan
för oljetryck. Andra varianter har oljenivågivare,
då informeras föraren via varningssymbolen
mitt i instrumentet samt displaytexter. Vissa
Mätsticka och påfyllningsrör.
Mätning och eventuell påfyllning
1. Säkerställ att bilen står plant. Det är viktigt
att vänta cirka 5 minuter efter det att
motorn stängts av så att oljan hinner rinna
tillbaka ner i oljetråget.
08 Underhåll och service
Motorrum
2. Dra upp och torka av mätstickan.
Motor med elektronisk oljenivågivare3
3. Stick ner mätstickan igen.
4. Dra upp och kontrollera nivån.
5. Ligger nivån nära MIN bör 0,5 liter fyllas på.
Skulle nivån vara kraftigt under, kan ytterligare mängd erfordras.
6. Om nivån åter önskas kontrolleras, gör det
efter en kortare körning. Därefter upprepa
steg 1 - 4.
VARNING
Fyll aldrig över MAX-markeringen. Nivån får
aldrig ligga över MAX eller under MIN, detta
kan leda till motorskada.
Meddelande och graf i display.
Påfyllningsrör.4
Meddelande
Du behöver inte vidta åtgärder med avseende
på motoroljenivån innan ett meddelande visas
i displayen, se bild nedan.
Motoroljenivå
VARNING
Spill inte olja på de heta avgasgrenrören då
det finns risk för brand.
VARNING
Visas meddelande Oljeservice erfordras
åk till verkstad. Oljenivån kan vara för hög.
VIKTIGT
Vid meddelande Motoroljenivå Fyll på 0,5
l olja, fyll endast på med 0,5 liter.
08
3
4
Gäller enbart för 5-cyl. diesel.
Motorer med elektronisk oljenivågivare har inte mätsticka (5-cyl. diesel).
``
305
08 Underhåll och service
Motorrum
Vid påfyllning ska instruktionerna på förpackningen följas. Det är viktigt att balansera mängden kylvätska och vatten för rådande väderlek.
Komplettera aldrig med endast rent vatten.
Frysrisken ökar med såväl för liten som för stor
andel kylvätska.
OBS
Oljenivån detekteras endast av systemet
under körning. Systemet kan inte direkt
känna av förändringar då olja fylls på eller
tappas av. Bilen måste köras ca 30 km innan
visning av oljenivån blir korrekt.
VARNING
VARNING
Fyll inte på mer olja om fyllnadsnivå (3) eller
(4) visas enligt bilden nedan. Nivån får aldrig
ligga över MAX eller under MIN, detta kan
leda till motorskada.
Kylvätskan kan vara mycket het. Om påfyllning behöver göras då motorn är varm,
skruva av expansionskärlets lock sakta så
att övertrycket försvinner.
Siffrorna 1 - 4 representerar fyllnadsnivå. Fyll inte
på mer olja om fyllnadsnivå (3) eller (4) visas.
Rekommenderad fyllnadsnivå är 4.
VARNING
Spill inte olja på de heta avgasgrenrören då
det finns risk för brand.
Mätning av oljenivå
Om kontroll av oljenivå önskas görs det enligt
sekvens nedan.
1. Aktivera nyckelläge II, se sidan 78.
08
306
2. Vrid tumhjulet på vänster rattspak till position Motoroljenivå Vänta....
> Därefter visas information om motorns
oljenivå.
Kylvätska
Nivåkontroll och påfyllning
För volymuppgifter samt standard med avseende på vattenkvalitet, se sidan 349.
Kontrollera kylvätskan regelbundet
Nivån ska ligga mellan MIN- och MAX-markeringarna på expansionstanken. Om systemet
inte är välfyllt, kan höga temperaturer uppstå
med risk för skador på motorn.
08 Underhåll och service
Motorrum
•
VIKTIGT
Broms- och kopplingsvätska
Höga halter av klor, klorider och andra
salter kan orsaka korrosion i kylsystemet.
Nivåkontroll
•
Använd alltid kylvätska med korrosionsskydd enligt Volvos rekommendation.
Broms- och kopplingsvätskan har gemensam
behållare. Nivån ska ligga mellan MIN- och
MAX-märkena som är synliga inuti behållaren.
Kontrollera nivån regelbundet.
•
Tillse att blandningen av kylvätska är
50 % vatten och 50 % kylvätska.
Byt bromsvätska vartannat år eller vid vartannat ordinarie servicetillfälle.
•
Blanda kylvätskan med kranvatten av
godkänd kvalitet. Vid tveksamhet gällande vattnets kvalitet använd färdigblandad kylvätska enligt Volvos rekommendationer.
•
Vid byte av kylvätska/kylsystemskomponent ska kylsystemet spolas rent
med kranvatten av godkänd kvalitet
alternativt spolas med färdigblandad
kylvätska.
För volymuppgifter och rekommenderad kvalitet för bromsvätska, se sidan 349. På bilar som
körs så att bromsarna används ofta och hårt,
t.ex. vid bergskörning eller körning i tropiskt
klimat med hög luftfuktighet, ska vätskan bytas
varje år.
•
Motorn får endast köras med välfyllt kylsystem. Höga temperaturer kan uppstå
med risk för skador (sprickor) i cylinderhuvudet.
VARNING
Om bromsvätskan ligger under MIN-nivå i
bromsvätskebehållaren bör inte bilen köras
vidare utan att bromsvätska fyllts på. Volvo
rekommenderar att anledningen till bromsvätskeförlusten kontrolleras av en
auktoriserad Volvoverkstad.
Påfyllning
Bromsvätskebehållarens placering.
Vätskebehållaren är skyddad under avtäckningen som täcker kallzonen av motorrummet.
Det runda locket måste först tas bort innan
behållarens lock kan nås.
1. Öppna locket som sitter placerat på
avtäckningen genom att vrida det.
2. Skruva av locket på behållaren och fyll på
vätska. Nivån ska ligga mellan MIN- och
MAX-märkena, vilka är placerade på insidan av behållaren.
VIKTIGT
Glöm inte sätta på locket.
08
``
307
08 Underhåll och service
Motorrum
Styrservoolja
VIKTIGT
Håll rent runt styrservobehållaren vid kontroll. Locket ska inte öppnas.
Kontrollera nivån vid varje service. Byte av olja
behövs inte. Nivån ska ligga mellan MIN- och
MAX-märkena. För volymuppgifter och rekommenderad oljekvalitet, se sidan 349.
OBS
08
308
Om ett fel uppstår i styrservosystemet eller
motorn är avstängd och måste bogseras,
kan bilen fortfarande styras.
08 Underhåll och service
Lampor
Allmänt
Alla glödlampor finns specificerade, se
sidan 314. Glödlampor och andra ljuskällor
som är av särskild typ eller som inte lämpar sig
för byte annat än av verkstad är de som finns
i:
• Aktiva Xenon-strålkastare – ABL (Xenonlampor)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
VIKTIGT
Vidrör aldrig glaset på glödlamporna direkt
med fingrarna. Fett från fingrarna förångas
av värmen och ger en beläggning på reflektorn som då kan förstöras.
Strålkastare fram
Blinkers, yttre backspeglar
Trygghetsbelysning, yttre backspeglar
Instegsbelysning
Handskfacksbelysning
Allmänbelysning i taket
Läslampor
Sidopositions-, Positionsljus bak
Bromsljus
LED-ljus allmänt
VARNING
På bilar utrustade med Xenon-strålkastare
ska byte av Xenon-lampor utföras på verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad
rekommenderas. Arbete med Xenon-lamporna kräver särskild försiktighet eftersom
strålkastaren är utrustad med ett högspänningsaggregat.
Samtliga av strålkastarens glödlampor byts
genom att via motorrummet lossa och ta ut
hela strålkastaren.
VARNING
Fjärrnyckeln får inte vara satt i nyckelläge I
eller II när lampbyte görs.
Se avsnitt "Nyckellägen" – där beskrivs
fjärrnyckelns 3 olika nyckellägen.
Borttagning av strålkastare
1. Om fjärrnyckeln är satt i nyckelläge I eller
II, se sidan 78:
• Tryck kort på START/STOP ENGINEknappen för att nå nyckelläge 0.
08
2. (Övre bild)
``
309
08 Underhåll och service
Lampor
Dra ur strålkastarens låssprintar.
Fastsättning av strålkastare
Borttagning av täcklock
1. Anslut kontaktstycket, ett klickljud ska
höras.
Innan ett glödlampsbyte påbörjas, se
sidan 309.
2. Sätt tillbaka strålkastaren och låssprintarna. Den korta sprinten sätts närmast
grillen. Kontrollera att de är korrekt nerstuckna.
1. Skruva lös täcklockets fyra skruvar med
hjälp av verktyget (1) i verktygssatsen, se
sidan 284. De ska inte lossas helt.
(3 - 4 varv är tillräckligt)
Frigör strålkastaren genom att växelvis
vinkla och dra ut den.
VIKTIGT
Dra inte i kabeln, endast i kontaktstycket.
3. (Nedre bild)
Lossa strålkastarens kontaktstycke
genom att pressa ner clipset med tummen.
För samtidigt ut kontaktstycket med
andra handen.
4. Lyft ut strålkastaren och lägg den på ett
mjukt underlag så att inte linsen repas.
5. Byt den aktuella glödlampan.
3. Kontrollera belysningen.
Strålkastaren måste vara monterad och kontakten korrekt ditsatt innan belysningen slås på
eller fjärrnyckeln sätts in i startlåset.
VIKTIGT
Använd verktyget i verktygssatsen för korrekt borttagning och fastsättning.
2. Skjut täcklocket åt sidan.
3. Ta loss täcklocket.
08
310
Sätt tillbaka täcklocket i omvänd ordning.
08 Underhåll och service
Lampor
Halvljus, halogen
Helljus, halogen
Extra helljus, ABL-strålkastare*
1. Lossa strålkastaren, se sidan 309.
1. Lossa strålkastaren.
1. Lossa strålkastaren.
2. Ta loss täcklocket.
2. Ta loss täcklocket, se sidan 310
2. Ta loss täcklocket, se sidan 310.
3. Lossa kontaktstycket från lampan.
3. Lossa lampan genom att vrida moturs och
sedan dra rakt ut
3. Lossa lampan genom att vrida moturs och
sedan dra rakt ut
4. Lossa kontaktstycket från lampan.
4. Lossa kontaktstycket från glödlampan.
5. Byt ut glödlampan och passa in den i sockeln och vrid medurs för att sätta fast lampan. Den kan sättas fast på ett sätt.
5. Byt ut glödlampan och passa in den i sockeln och vrid medurs för att sätta fast lampan. Den kan bara sättas fast på ett sätt.
Sätt tillbaka detaljerna i omvänd ordning.
Sätt tillbaka detaljerna i omvänd ordning.
4. Lossa lampan genom att dra den rakt ut.
5. Styrpinnen på lampan ska vara rakt uppåt
när den sätts dit och ett klickljud ska höras
då den snäpps fast.
Sätt tillbaka detaljerna i omvänd ordning.
08
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
311
08 Underhåll och service
Lampor
Körriktingsvisare/blinkers
Lamphållare bak
OBS
Om ett felmeddelande kvarstår efter den
trasiga glödlampan ersatts, rekommenderas att en auktoriserad Volvoverkstad uppsöks.
Placering av baklampor
1. Lossa strålkastaren.
2. Lossa locket genom att dra rakt ut.
3. Dra i lamphållaren för att få ut glödlampan.
4. Tryck och samtidigt vrid glödlampan för att
få loss den.
Sätt tillbaka detaljerna i omvänd ordning.
Back-, dim- och blinkerslampan i baklyktan
byts inifrån lastutrymmet.
1. Öppna panelen.
2. Ta ut isoleringen som sitter framför glödlampshållaren genom att dra den rakt ut.
3. Tryck ner spärrhaken och dra ut glödlampshållaren.
4. Lossa den trasiga glödlampan genom att
trycka in den och vrida moturs.
5. Sätt i en ny glödlampa, pressa nedåt och
vrid medurs.
08
6. Håll ner spärrhaken när glödlampshållaren
sätts tillbaka.
7. Sätt tillbaka isoleringen och panelen.
312
Lampglas, höger sida
Bromsljus (LED)
Blinkers
Backljus
Dimbakljus (förarsidan)
08 Underhåll och service
Lampor
Nummerskyltsbelysning
Belysning lastutrymme
Belysning i make up-spegel
G031942
Borttagning av spegelglas
1. Lossa skruvarna med en skruvmejsel.
2. Lossa hela glödlamphuset försiktigt och
dra ut det.
3. Byt till ny glödlampa.
4. Sätt tillbaka och skruva fast hela glödlamphuset.
1. Stick in en skruvmejsel och bänd lätt så
lamphuset lossnar.
2. Byt till ny glödlampa.
3. Kontrollera att lampan lyser och tryck tillbaka lamphuset.
1. Stick in en skruvmejsel under lamplinsen
och bänd försiktigt upp låsklacken på kanten.
2. Lossa försiktigt och lyft bort spegelglaset.
3. Dra glödlampan rakt ut och byt till ny.
Fastsättning lampglas
1. Sätt tillbaka spegelglaset.
2. Tryck fast det.
08
``
313
08 Underhåll och service
Lampor
Specifikation glödlampor
Belysning
WA
Typ
Halvljus, halogen
55
H7 LL
A
Helljus, halogen
65
H9
Extra helljus,
ABL
65
H9
Blinkers fram
21
HY21W
Instegsbelysning fram
3
T10 Sockel
W2,1x9,5d
Handskfacksbelysning
5
Sockel SV8.5
Längd 43 mm
Make up-spegelbelysning
1,2
T5 Sockel
W2x4,6d
Lastutrymmesbelysning
10
Sockel SV8.5
Längd 43 mm
Nummerskyltsbelysning
5
C5W LL
Blinkers bak
21
PY21W SV
-
-
08
314
Belysning
WA
Typ
Backljus
21
P21W LL
Dimbakljus
21
H21W LL
Watt
08 Underhåll och service
Torkarblad och spolarvätska
Torkarblad
Serviceläge
Byte av torkarblad
Fäll upp torkararmen. Tryck på knappen
som sitter på torkarbladsinfästningen och
dra rakt ut parallellt med torkararmen.
Skjut in det nya torkarbladet tills ett klickljud hörs.
Kontrollera att bladet sitter fast ordentligt.
1. Sätt fjärrnyckeln i nyckelläge 0, se
sidan 78, och behåll fjärrnyckeln i startlåset.
2. För höger rattspak uppåt i ca 1 sekund.
Torkarna går då och ställer sig rakt upp.
Torkarna återgår till utgångsposition vid start
av bilen.
G021763
För att kunna byta, tvätta eller lyfta torkarbladen (vid avskrapning av is från vindrutan)
måste de vara i serviceläge.
OBS
Torkarbladen har olika längd. Bladet på förarsidan är längre än det på passagerarsidan.
Rengöring
För rengöring av torkarblad och vindruta, se
sidan 333 och framåt.
08
``
315
08 Underhåll och service
Torkarblad och spolarvätska
VIKTIGT
Kontrollera bladen regelbundet. Eftersatt
underhåll förkortar bladens livslängd.
Påfyllning av spolarvätska
Vindrute- och strålkastarspolarna har gemensam vätskebehållare.
VIKTIGT
Använd frostskyddsmedel under vintern så
att det inte fryser i pump, behållare och
slangar.
08
316
För volymuppgifter, se sidan 349.
08 Underhåll och service
Batteri
Hantering
Startbatteriets livslängd och funktion påverkas
av antal starter, urladdningar, körsätt, körförhållanden, klimatförhållanden, etc.
• Koppla aldrig ifrån startbatteriet då motorn
går.
• Kontrollera att kablar till startbatteriet är
rätt anslutna och väl åtdragna.
VARNING
•
Startbatteriet kan bilda knallgas vilken
är mycket explosiv. En gnista, som kan
bildas om en startkabel ansluts felaktigt, kan räcka för att batteriet ska
explodera.
•
Startbatteriet innehåller svavelsyra som
kan orsaka allvarliga frätskador.
•
Skölj med stora mängder vatten om
svavelsyra kommer i kontakt med ögon,
hud eller kläder. Vid stänk i ögonen –
kontakta omedelbart läkare.
OBS
Om startbatteriet laddas ur många gånger
påverkas dess livslängd negativt.
Startbatteriets livslängd påverkas av flera
faktorer, bl.a. av körförhållande och klimat.
Batteriets startkapacitet sjunker gradvis
med tiden och behöver därför laddas om
bilen inte används under en längre tid eller
om den bara körs korta sträckor. Stark kyla
begränsar startkapaciteten ytterligare.
För att startbatteriet ska hållas i bra kondition rekommenderas minst 15 minuters körning/vecka eller att batteriet ansluts till en
batteriladdare med automatisk underhållsladdning.
VIKTIGT
Om följande inte beaktas kan energisparfunktionen för infotainment tillfälligt upphöra att fungera och/eller meddelande i
informationsdisplayen om startbatteriets
laddningsgrad tillfälligt vara inaktuellt efter
inkoppling av externt startbatteri eller batteriladdare:
•
Den negativa batteripolen på bilens
startbatteri får aldrig användas för
anslutning av externt startbatteri eller
batteriladdare – enbart bilens chassi
ska användas som jordpunkt.
Se avsnitt "Starthjälp" – där beskrivs var och
hur kabelklammorna ska placeras.
Ett startbatteri som hålls ständigt fulladdat
har maximal livslängd.
Symboler på batteriet
VIKTIGT
Använd skyddsglasögon.
Vid laddning av startbatteriet får aldrig
snabbladdare användas.
Ytterligare information i
bilens instruktionsbok.
08
``
317
08 Underhåll och service
Batteri
Förvara batteriet utom
räckhåll för barn.
Explosionsfara.
Batteriet innehåller frätande syra.
Ska lämnas till återvinning.
Undvik gnistor eller
öppen eld.
OBS
Förbrukat startbatteri ska återvinnas på ett
miljöanpassat sätt – det innehåller bly.
Byte av startbatteri
Demontering
Allra först: Ta fjärrnyckeln ur startlåset och
vänta minst 5 minuter innan några elektriska
anslutningar rörs – detta för att bilens elsystem
behöver lagra nödvändig information till styrenheterna.
08
318
08 Underhåll och service
Batteri
VARNING
Anslut och ta bort plus- respektive minuskabel i rätt ordningsföljd.
Lossa den svarta minuskabeln.
Lossa den röda pluskabeln.
Lossa avluftningsslangen från batteriet.
Skruva loss skruven som håller batteriklamman.
För batteriet åt sidan och lyft upp det.
Tvärstag på R-Design*
Bilar med R-Design har ett tvärstag som måste
demonteras innan startbatteriet kan bytas.
1. Ta bort plenumluckorna på höger och
vänster sida. Bänd försiktigt med en
plastkniv eller liknande.
2. Lossa och ta bort skruvarna (en på höger
och en på vänster sida) som håller tvärstaget.
3. Ta bort tvärstaget.
> Nu kan startbatteriet demonteras enligt
föregående avsnitt.
• Montering av tvärstaget sker i omvänd ordning.
OBS
Dra åt skruvarna med 30 Nm. Kontrollera
åtdragningsmomentet med momentnyckel.
Öppna clipsen på främre täcklocket och ta
loss locket.
Montering
Lösgör gummilisten så att bakre täcklocket
går fritt.
Ta loss bakre täcklocket genom att skruva
ett kvarts varv och lyfta loss det.
08
Tvärstag och plenumlucka.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
319
08 Underhåll och service
Batteri
1. Ställ ner batteriet i batterilådan.
Eco Start/Stop DRIVe*
2. För batteriet inåt samt åt sidan tills det når
bakkant av lådan.
Bil försedd med Start/Stop-funktion är utrustad med två 12 V-batterier – ett extra kraftigt
startbatteri samt ett stödbatteri som hjälper till
vid Eco Start/Stop DRIVe-funktionens startsekvens.
3. Skruva fast klamman som håller batteriet.
4. Anslut avluftningsslangen.
> Kontrollera att den är korrekt ansluten
till både batteriet och utloppet i
karossen.
5. Anslut den röda pluskabeln.
För mer information om Start/Stop – se
sidan 117.
För mer information om bilens startbatteri – se
sidan 110 och 358.
6. Anslut den svarta minuskabeln.
Start
StödA
KöldstartförmågaB, CCA
(A)
760
120
StorlekC,
L×B×H (mm)
278×175×19
0
150×90×106
70
8
Batteri
7. Tryck fast det bakre täcklocket. (Se borttagning).
8. Montera gummilisten. (Se borttagning).
9. Passa in det främre täcklocket och fäst det
med clipsen. (Se borttagning).
För mer information om bilens startbatteri – se
sidan 358
Kapacitet
(Ah)
A
B
C
•
Ju högre strömuttag i bilen (extra kyla/
värme, etc) desto mer måste batterierna
laddas = Ökad bränsleförbrukning.
•
När startbatteriets kapacitet sjunkit
under lägsta tillåtna nivå kopplas Start/
Stop-funktionen ur.
Tillfälligt reducerad Start/Stop-funktion p.g.a.
högt strömuttag innebär:
• Motorn auto-startar1 utan att föraren
trycker ner kopplingspedalen.
Batteriernas placering
Värdena gäller inte stödbatteri i bilar med motor D3 och
automatisk växellåda.
Enligt SAE-standard.
Största möjliga storlek.
A: Vänsterstyrd bil. B: Högerstyrd bil. 1. Startbatteri2 2. Stödbatteri.
08
1
2
320
OBS
Auto-start kan endast ske om växelspaken står i neutralläge.
Startbatteriet beskrivs utförligt på sidan 317.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
08 Underhåll och service
Batteri
Stödbatteriet behöver normalt inte mer service
än det ordinarie startbatteriet. Vid frågor eller
problem bör verkstad kontaktas – en
auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
VIKTIGT
Om följande inte beaktas kan Start/Stopfunktionen tillfälligt upphöra att fungera
efter inkoppling av externt startbatteri eller
batteriladdare:
•
Den negativa batteripolen på bilens
startbatteri får aldrig användas för
anslutning av externt startbatteri eller
batteriladdare – enbart bilens chassi
ska användas som jordpunkt.
Se avsnitt "Starthjälp" – där beskrivs var och
hur kabelklammorna ska placeras.
OBS
Om startbatteriet har blivit så urladdat att allt
är “svart” och bilen i princip saknar samtliga
normala elektriska funktioner och motorn
därefter startas med hjälp av ett externt batteri eller batteriladdare, kommer Start/Stopfunktionen att vara aktiverad. Motorn kommer då att kunna auto-stoppas men
Start/Stop-funktionen kan vid ett autostopp misslyckas med att auto-starta
motorn p.g.a. otillräcklig kapacitet i startbatteriet.
För att säkerställa en lyckad auto-start efter
ett auto-stopp måste batteriet först laddas
upp. Vid en yttertemperatur av +15 °C behöver batteriet laddas minst 1 timma. Vid lägre
yttertemperatur rekommenderas en laddningstid på 3–4 timmar. Rekommendationen är att batteriet laddas upp med en
extern batteriladdare.
Om den möjligheten saknas rekommenderas att tillfälligt deaktivera Start/Stop-funktionen tills startbatteriet återladdats tillräckligt.
För mer information om laddning av startbatteri, se avsnitt "Batteri" i kapitel "Underhåll och service".
08
321
08 Underhåll och service
Säkringar
Allmänt
Placering elcentraler
För att förhindra att bilens elektriska system
skadas genom kortslutning eller överbelastning, är alla de olika elektriska funktionerna och
komponenterna skyddade genom ett antal
säkringar.
Om någon elektrisk komponent eller funktion
inte fungerar, kan det bero på att komponentens säkring tillfälligt överbelastats och bränts.
Om samma säkring bränns upprepade gånger
föreligger något fel på en komponent. Volvo
rekommenderar då att du uppsöker en
auktoriserad Volvoverkstad för kontroll.
Byte
1. Titta i säkringsförteckningen för att lokalisera säkringen.
2. Dra ut säkringen och titta från sidan om
den böjda tråden är avbränd.
3. Byt i så fall till en ny säkring med samma
färg och samma amperetal.
Placering av elcentraler vänsterstyrd bil, om
bilen är högerstyrd byter centralerna under
handskfacket sida.
Motorrum
,
Under handskfack
Lastutrymme under lastgolv
Motorrum kallzon (endast Start/Stop*)
VARNING
08
322
Använd aldrig ett främmande föremål eller
en säkring med högre amperetal än specificerat för att ersätta en säkring. Detta kan
förorsaka betydande skador på elsystemet
och möjligtvis leda till brand.
08 Underhåll och service
Säkringar
Motorrum
08
``
323
08 Underhåll och service
Säkringar
Allmänt säkringar motorrum
På insidan av locket finns en tång som underlättar hantering då en säkring ska dras ut eller
sättas på plats.
Positioner (se föregående bild)
Motorrum övre
Motorrum främre
Motorrum undre
Dessa säkringar är alla placerade i motorrumsboxen. Säkringarna i (C) är placerade under (A).
På insidan av locket finns en dekal som visar
säkringarnas placering.
• Säkringar 1–7 och 42–44 är av typ "Midi
Fuse" och får enbart bytas av en verkstad1.
• Säkringar 8–15 och 34 är av typ "JCASE"
och bör bytas av en verkstad1.
• Säkringar 16–33 och 35–41 är av typ "Mini
Fuse".
08
1
324
En auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Funktion
A
Funktion
A
Primärsäkring för Central elektronikstyrenhet (CEM) med säkringsbox B under handskfackA
50
KupéfläktA
40
Primärsäkring för Central elektronikstyrenhet (CEM) med säkringsbox B under handskfack
50
Primärsäkring för elcentral i lastutrymmeA
60
-
Primärsäkring för elcentral i
kupé med säkringsbox A under
handskfackA
60
Ljushöjdsreglering*, Aktiva
Xenon-strålkastare – ABL*
10
20
Primärsäkring för elcentral i
kupé med säkringsbox A under
handskfackA
60
Primärsäkring för Central elektronikstyrenhet (CEM) med säkringsbox B under handskfack
ABS
5
Hastighetsberoende styrservo*
5
Motorstyrenhet, Transmissionsstyrenhet, Krockkuddar
10
Eluppvärmda spolarmunstycken*
10
Reläspole relä vakuumpump (5cyl. bensin)
5
-
-
-
PTC-element luftförvärmare*A
100
Strålkastarspolare*
20
Vindrutetorkare
30
Parkeringsvärmare*
25
-
ABS-pump
40
ABS-ventiler
20
-
08 Underhåll och service
Säkringar
Funktion
A
Funktion
A
Funktion
A
Ljusreglage
5
Manövermagnet startmotorA
30
10
-
-
Tändspolar (4-cyl. bensin),
Glödstyrenhet (5-cyl. diesel)
10
-
-
Tändspolar (5-, 6-cyl. bensin),
Kondensator (6-cyl.)
20
-
Kompressor A/C (5-, 6-cyl.),
Motorventiler, Motorstyrenhet
(6-cyl.), Solenoider (6-cyl. utan
turbo), Ställmotorer inloppsrör
(6-cyl. utan turbo), Luftmassemätare (4-cyl. 2.0 l bensin), Oljenivågivare (5-cyl. diesel)
Interna reläspolar
5
Motorstyrenhet (bensin)
10
Kylvätskepump (D4162T)
Extraljus*
20
Motorstyrenhet (diesel)
15
10
Signalhorn
15
Ventiler (1.6 l bensin), Luftmassemätare (1.6 l bensin)
10
Lambdasonder (4-cyl. bensin),
Lambdasond (diesel), Styrenhet
kylarjalusi (manuell 5-cyl. 2.0 l
diesel)
Reläspole huvudrelä motorstyrsystem, Motorstyrenhet (5-, 6cyl. bensin)
10
Luftmassemätare (D4162T),
Reglerventil bränsleflöde
(D4162T)
EVAP-ventil (5-, 6-cyl. bensin),
Lambdasonder (5-, 6-cyl. bensin)
15
Transmissionsstyrenhet
15
15
Kylvätskepump (1.6 l bensin
Start/Stop)
10
Kompressor A/C (ej 5-cyl. diesel), Kylvätskepump (5-cyl. diesel Start/Stop)
Luftmassemätare (5-, 6-cyl.),
Reglerventiler (5-cyl. diesel),
Insprutningsventiler (5-, 6-cyl.
bensin), Motorstyrenhet (6-cyl.)
20
Reläspole relä kompressor A/C
(ej 5-cyl. diesel), Reläspole relä
kylvätskepump (5-cyl. diesel
Start/Stop)
5
Vakuumpump (5-cyl. bensin),
Vevhusventilationsvärmare (5cyl. bensin), Dieselfiltervärmare
Vevhusventilationsvärmare (5cyl. diesel)
10
Glödstift (diesel)
70
Reläspolar i elcentral i motorrum kallzon (Start/Stop)
15
08
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
325
08 Underhåll och service
Säkringar
A
08
326
Funktion
A
Kylfläkt (4-cyl., 5-cyl. bensin)
60
Kylfläkt (6-cyl. bensin, 5-cyl.
diesel)
80
Elhydraulisk styrservo
100
För bilar med Start/Stop-funktion är denna säkringsplats
tom – se i stället sidan 331.
08 Underhåll och service
Säkringar
Under handskfack
Positioner
På insidan av locket finns en dekal som visar
säkringarnas placering i säkringsbox A.
Box A
Box A
Funktion
A
-
-
Box A
Funktion
A
Kontrollpanel bakre passagerardörr höger
20
Funktion
A
-
-
40
Dörrhandtag (Keyless*)
5
Kontrollpanel bakre passagerardörr vänster
20
Primärsäkring för audiostyrenhet*, Primärsäkring för
säkringar 16 – 20
-
-
Keyless*
7,5
Elmanövrerad stol förarsida*
20
Elmanövrerad stol passagerarsida*
20
-
-
Kontrollpanel förardörr
20
-
-
Kontrollpanel främre passagerardörr
20
08
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
327
08 Underhåll och service
Säkringar
Box A
Funktion
A
Fällbart nackskydd*
15
Infotainmentstyrenhet
Audiostyrenhet*
Box A
Funktion
A
5
5
Parkeringsassistans*, Parkeringskamera*, Dragkroksstyrenhet *
10
BLIS*
Digitalradio*, TV*
Audio
15
Telematik*, Bluetooth*
5
-
-
Taklucka*, Innerbelysning
tak, Klimatsensor
5
12 V-uttag tunnelkonsol
15
Sätesvärme bak höger*
15
Sätesvärme bak vänster*
Box B
328
Centrallås tanklucka
10
Bakrutespolare
15
Vindrutespolare
15
Upplåsning baklucka
10
Aktivt chassi Four-C*
10
Funktion
A
Bränslepump
20
Bakrutetorkare
15
Klimatpanel
5
Rattlås
15
Sirén larm*, Diagnosuttag
OBDII
5
-
-
7,5
15
-
Informationsdisplay (DIM)
5
Stolsvärme passagerarsida
15
Adaptiv farthållare ACC*,
Kollisionsvarning*
10
Stolsvärme förarsida
15
Innerbelysning, Regnsensor
7,5
Rattmodul
7,5
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
A
10
-
08
Funktion
AWD-styrenhet*
Innerbelysning, Förardörrens reglagepanel fönsterhissar, Elmanövrerade
framstolar*, Fjärrmanövrerad öppnare garageport*
-
Box B
-
-
Krockkuddar
10
Kollisionsvarning
5
Gaspedal, PTC-element
luftförvärmare*, Avbländning inre backspegel*,
Sätesvärme bak*
-
7,5
-
08 Underhåll och service
Säkringar
Box B
Funktion
A
Bromsljus
5
Taklucka*
20
Startspärr
5
08
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
329
08 Underhåll och service
Säkringar
Bagage-/Lastutrymme
Positioner
A
Funktion
A
-
-
-
-
15
-
-
A
Elektrisk parkeringsbroms vänster
30
Elektrisk parkeringsbroms höger
30
-
-
Släpvagnsuttag 1*
Eluppvärmd bakruta
30
-
-
-
Släpvagnsuttag 2*
15
12 V-uttag lastutrymme
08
330
Funktion
Funktion
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
40
-
08 Underhåll och service
Säkringar
Motorrum kallzon – Start/Stop*
Placering säkringar för Start/Stop-funktion.
• Säkringar A1 och A2 är av typ "MEGA
Fuse" och får enbart bytas av en verkstad2.
• Säkringar 1–11 är av typ "Midi Fuse" och
får enbart bytas av en verkstad2.
• Säkring 12 är av typ "Mini Fuse".
För mer information om Start/Stop – se
sidan 117.
2
Positioner
Funktion
Funktion
A
Huvudsäkring för elcentral i
motorrum
175
Huvudsäkring för Central elektronikstyrenhet (CEM) med säkringsbox B under handskfack,
elcentral i kupé med säkringsbox A under handskfack,
elcentral i lastutrymme
175
A
PTC-element luftförvärmare*
100
Primärsäkring för Central elektronikstyrenhet (CEM) med säkringsbox B under handskfack
50
Primärsäkring för elcentral i
kupé med säkringsbox A under
handskfack
60
08
En auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
331
08 Underhåll och service
Säkringar
08
332
Funktion
A
Primärsäkring för elcentral i
kupé med säkringsbox A under
handskfack
60
Primärsäkring för elcentral i lastutrymme
60
Kupéfläkt
40
-
-
-
-
Manövermagnet startmotor
30
Intern diod
50
Stödbatteri
70
Central elektronikstyrenhet
(CEM) (Referensspänning stödbatteri)
15
08 Underhåll och service
Bilvård
Tvätta bilen
VIKTIGT
Tvätta bilen så snart den blivit smutsig. Håll till
på en spolplatta med oljeavskiljare. Använd bilschampo.
Smutsiga strålkastare har försämrad funktionalitet. Rengör dem regelbundet, till
exempel vid bränslepåfyllning.
• Avlägsna fågelspillning från lacken så snart
som möjligt. Den innehåller kemikalier som
påverkar och missfärgar lacken mycket
snabbt. Det rekommenderas att eventuella
missfärgningar avlägsnas av en
auktoriserad Volvoverkstad.
OBS
Yttre belysning såsom strålkastare, dimljus
och baklampor kan tillfälligt få kondens på
insidan av glaset. Detta är normalt, all ytterbelysning är konstruerad för att motstå
detta. Kondens ventileras normalt ut ur
lamphuset då lampan varit tänd en stund.
• Spola underredet.
• Spola hela bilen tills den lösa smutsen
avlägsnats. Spruta inte direkt på låsen.
•
Tvätta med svamp och bilschampo och
rikligt med ljummet vatten.
• Tvätta torkarbladen med ljummen tvållösning eller bilschampo.
• Använd kallavfettningsmedel på hårt nedsmutsade ytor.
• Torka bilen torr med ett rent, mjukt sämskskinn eller en vattenskrapa.
VARNING
Låt alltid motortvätt utföras av en verkstad.
Om motorn är varm finns risk för brand.
Rengöring av torkarblad
Asfalts-, damm- och saltrester på torkarbladet
samt insekter, is m.m. på vindrutan försämrar
bladets livslängd.
Automattvätt
En automattvätt är ett enkelt och snabbt sätt
att få bilen ren, men den kommer inte åt på alla
ställen. För att uppnå bra resultat rekommenderas att tvätta bilen för hand.
OBS
Under de första månaderna ska bilen
endast handtvättas. Detta eftersom lacken
är känsligare när den är ny.
Högtryckstvätt
Vid högtryckstvätt, använd svepande rörelser
och se till att munstycket inte kommer närmare
bilens ytor än 30 cm (avståndet gäller alla
exteriöra detaljer). Spruta inte direkt på låsen.
Prova bromsarna
Vid rengöring:
Ställ torkarbladen i serviceläge, se
sidan 315.
OBS
Tvätta regelbundet torkarblad och vindruta
med ljummen tvållösning eller bilschampo.
Använd inga starka lösningsmedel.
VARNING
Provbromsa alltid efter tvättning, även parkeringsbromsen, så att fukt och korrosion
inte angriper bromsbeläggen och försämrar
bromsarna.
Tryck lätt på bromspedalen då och då vid körning av längre sträckor i regn eller snöslask.
Friktionsvärmen gör att bromsbeläggen värms
upp och torkar. Gör samma sak efter start i
mycket fuktig eller kall väderlek.
08
``
333
08 Underhåll och service
Bilvård
Exteriöra plast-, gummi- och
prydnadsdetaljer
För rengöring och vård av infärgade plastartiklar, gummi- och prydnadsdetaljer, till exempel
blanklister, rekommenderas speciellt rengöringsmedel som finns hos Volvoåterförsäljare.
Vid användning av sådant rengöringsmedel
ska instruktionerna följas noggrant.
VIKTIGT
Undvik vaxning samt polering på plast och
gummi.
Vid användning av avfettningsmedel på
plast och gummi, om nödvändigt gnugga
endast med lätt tryck. Använd mjuk tvättsvamp.
Polering av blanklister kan nöta bort eller
skada det blanka ytskiktet.
Polermedel som innehåller slipmedel ska
inte användas.
Fälgar
Använd endast fälgrengöringsmedel som
rekommenderas av Volvo.
08
334
Starka fälgrengöringsmedel kan skada ytan
och orsaka fläckar på förkromade aluminiumfälgar.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Polering och vaxning
Vattenavvisande ytskikt*
Polera och vaxa bilen när lacken är matt eller
för att ge den ett extra skydd.
Använd aldrig produkter som bilvax,
avfettningsmedel eller liknande på
glasytan då detta kan förstöra dess vattenavvisande egenskaper.
Bilen behöver inte poleras förrän den är minst
ett år gammal, vaxning kan göras tidigare.
Polera och vaxa inte bilen i direkt solljus.
Tvätta och torka bilen mycket noga före polering eller vaxning. Tvätta bort asfalt eller tjärstänk med asfaltsborttagare eller lacknafta.
Svårare fläckar kan tas bort med fin slippasta
(rubbing) avsedd för billack.
Polera först med polish och vaxa sedan med
flytande eller fast vax. Följ noga instruktionerna
på förpackningarna. Många preparat innehåller
både polish och vax.
VIKTIGT
Enbart lackbehandlingar rekommenderade
av Volvo ska användas. Andra behandlingar; såsom konservering, försegling,
skydd, glansförsegling eller liknande kan
skada lacken. Lackskada orsakad av
sådana behandlingar täcks inte av Volvos
garanti.
Var försiktig vid rengöring så att inte glasytan
repas.
För att undvika skador på glasytan vid isborttagning – använd endast isskrapa av plast.
Det sker ett naturligt slitage på de vattenavvisande ytskikten.
För att de vattenavvisande egenskaperna ska
bestå rekommenderas en behandling med ett
speciellt efterbehandlingsmedel som finns hos
Volvoåterförsäljare. Det bör användas första
gången efter tre år och därefter varje år.
Rostskydd – kontroll och underhåll
Bilen fick ett mycket noggrant och komplett
rostskydd redan i fabriken. Delar av karossen
består av galvaniserad plåt. Underredet är
skyddat av ett nötningsbeständigt rostskyddsmedel. En tunn, penetrerande rostskyddsvätska sprutades in i utsatta balkar, hålrum,
slutna sektioner och sidodörrar.
Under normala förhållande kräver rostskyddet
ingen efterbehandling förrän efter ca 12 år.
Efter denna tid bör efterbehandling göras med
08 Underhåll och service
Bilvård
tre års intervall. Volvo rekommenderar att låta
en auktoriserad Volvoverkstad hjälpa dig om
bilen behöver efterbehandlas.
Smuts och vägsalt leder lätt till korrosion, därför är det viktigt att hålla bilen ren. För att upprätthålla bilens rostskydd behöver det regelbundet kontrolleras och eventuellt förbättras.
Rengöring av interiör
Använd endast rengöringsmedel och bilvårdsprodukter som rekommenderas av Volvo. Rengör regelbundet och följ instruktionerna som
medföljer bilvårdsprodukten.
Det är viktigt med dammsugning innan rengöring med rengöringsmedel.
VARNING
Kontrollera innan färd att iläggsmattan vid
förarplatsen är ordentligt nedstucken och
förankrad i piggarna för att inte komma i
kläm vid och under pedalerna.
Till fläckar på golvmattan rekommenderas,
efter dammsugning, speciellt textilrengöringsmedel. Golvmattor ska rengöras med medel
som rekommenderas av din Volvoåterförsäljare!
Fläckar på textilklädsel och takklädsel
För att inte försämra klädselns brandhärdighetsegenskaper rekommenderas speciellt textilrengöringsmedel som finns hos Volvoåterförsäljare.
utseende krävs regelbunden rengöring. Volvo
erbjuder en heltäckande produkt för rengöring
och efterbehandling av läderklädsel som, då
den används enligt instruktionerna, bevarar
lädrets skyddande ytskikt. Efter en tids
användning kommer lädrets naturliga
utseende ändå att framträda mer eller mindre
beroende på lädrets ytstruktur. Detta är en
naturlig mognad av lädret och visar att det är
en naturprodukt.
Volvo rekommenderar att för att uppnå bästa
resultat rengöra och applicera skyddskräm en
till fyra gånger per år (eller fler vid behov). Volvo
Leather Care kit finns att köpa hos din Volvohandlare.
VIKTIGT
Mattor och lastutrymme
Ta ut iläggsmattorna för separat rengöring av
golvmattan och iläggsmattorna. Använd
dammsugare för att suga bort damm och
smuts.
Vardera iläggsmatta sitter fast med piggar.
Ta tag i iläggsmattan vid vardera pigg och
lyft mattan rakt upp.
Sätt iläggsmattan på plats genom att trycka
fast den vid vardera pigg.
VIKTIGT
Vassa föremål och kardborreförslutningar
kan skada bilens textilklädsel.
Behandling av fläckar på läderklädsel
Volvos läderklädsel är kromfri och är behandlad för att bevara sitt ursprungliga utseende.
Läderklädsel åldras och får en vacker patina
med tiden. Läder förädlas och bearbetas för att
det ska bibehålla sina naturliga egenskaper.
Det blir försett med ett skyddande ytskikt, men
för att bibehålla både egenskaper och
•
En del färgade klädesplagg (till exempel
jeans och mockaplagg) kan missfärga
klädseln.
•
Använd aldrig starka lösningsmedel.
Det kan skada såväl textil-, vinyl- som
läderklädsel.
Tvättråd för läderklädsel
1. Häll läderrengöring på den förfuktade
svampen och krama fram ett kraftigt skum.
08
2. Arbeta bort smutsen med lätta cirkulerande rörelser.
``
335
08 Underhåll och service
Bilvård
3. Badda noga med svampen på fläckarna.
Låt svampen suga upp fläcken. Gnugga
inte.
använd en lösning av 2 dl vatten och 25 g
salt.)
Bättring av mindre lackskador
4. Torka av med ett mjukt papper eller en duk
och låt lädret torka helt.
1. Samma procedur som grupp I.
Skyddsbehandling av läderklädsel
2. Polera med ett absorberande papper eller
duk.
Lacken utgör en viktig del av bilens rostskydd
och behöver därför kontrolleras regelbundet.
För att undvika rostangrepp bör lackskador
åtgärdas omgående. De vanligaste lackskadorna är mindre stenskott, repor och skador på
t.ex. skärmkanter och dörrar.
Grupp 3 (torr smuts, damm)
Materiel
1. Använd mjuk borste för att ta bort smutsen.
• grundfärg (primer) på burk
• sprayburk eller färgpenna1
• maskeringstejp
1. Häll lite av skyddskrämen på filtduken och
massera in ett tunt skikt av kräm med lätta
cirkulerande rörelser på lädret.
Grupp 2 (fett, olja, såser och choklad)
2. Låt lädret torka i 20 minuter före användning.
2. Samma procedur som grupp I.
Lädret har nu fått ett förbättrat fläckskydd och
UV-skydd.
Behandling av fläckar på interiör plast-,
metall- och trädetalj
Tvättråd för läderratt
• Ta bort smuts och damm med en mjuk förfuktad svamp och neutral tvål.
• Läder behöver andas. Täck aldrig över
läderratten med skydd av plast.
• Använd naturliga oljor. För bästa resultat
rekommendas Volvos lädervårdsmedel.
Färgkod
För rengöring av interiöra detaljer och ytor
rekommenderas lätt vattenfuktad splittfiberduk eller microfiberduk som finns hos Volvoåterförsäljare.
Skrapa eller gnid aldrig på en fläck. Använd
aldrig starka fläckborttagningsmedel. I svårare
fall kan speciellt rengöringsmedel som finns
hos Volvoåterförsäljare användas.
Om ratten får fläckar:
Grupp 1 (bläck, vin, kaffe, mjölk, svett och
blod)
08
1
336
Använd mjuk trasa eller svamp. Blanda en
5 %- ammoniumlösning. (För blodfläckar,
Följ instruktionerna som följer med förpackningen för färgpennan.
Rengöring av säkerhetsbälten
Använd vatten och syntetiskt tvättmedel, särskilt textilrengöringsmedel finns hos din Volvoåterförsäljare. Tillse att bältet är torrt innan det
rullas tillbaka in igen.
Kod för bilens färg
Det är viktigt att använda rätt färg. För produktdekalens placering, se sidan 340.
08 Underhåll och service
Bilvård
Reparera stenskott
OBS
G021832
Om stenskottet inte gått ner till plåten och
ett oskadat färgskikt fortfarande finns kvar,
fyll i färg direkt efter att ytan gjorts ren.
Innan arbetet påbörjas måste bilen vara rentvättad, torr och ha en temperatur över 15 °C.
1. Fäst en bit maskeringstejp över den skadade ytan. Dra sedan av tejpbiten så att
lackresterna följer med.
2. Rör om grundfärgen (primer) väl och lägg
på med hjälp av en fin pensel eller tändsticka. Lägg på lack med pensel när grundfärgen torkat.
3. Vid repor, gör som tidigare, men maskera
runt skadan för att skydda den oskadade
lacken.
4. Vänta någon dag och polera sedan på
bättringarna. Använd en mjuk trasa och
sparsamt med slippasta.
08
337
Typbeteckningar...................................................................................
Mått och vikter......................................................................................
Motorspecifikationer.............................................................................
Motorolja...............................................................................................
Vätskor och smörjmedel.......................................................................
Bränsle..................................................................................................
Hjul och däck, dimensioner och tryck .................................................
Elsystemet.............................................................................................
Typgodkännande..................................................................................
Symboler i display.................................................................................
338
340
342
346
347
349
351
354
358
359
371
SPECIFIKATIONER
09 Specifikationer
09
Typbeteckningar
Placering av dekaler
340
09 Specifikationer
Typbeteckningar
Vid alla kontakter med Volvoåterförsäljaren om
bilen och vid beställning av reservdelar och tillbehör kan det underlätta om man vet bilens
typbeteckning, chassi- och motornummer.
Typbeteckning, chassinummer, tillåtna
maxvikter och kodnummer för färg och
klädsel samt typgodkännandenummer.
Dekalen blir synlig när höger bakdörr öppnas.
09
OBS
De dekaler som visas i instruktionsboken
gör inte anspråk på att vara exakta avbildningar av de som finns i bilen. Syftet är att
visa ungefär hur de ser ut och ungefär var
på bilen de finns. Den information som gäller
just din bil finns på respektive dekal på din
bil.
Dekal för parkeringsvärmare.
Motorkod, detalj- och tillverkningsnummer.
Dekal för motorolja.
Växellådans typbeteckning och tillverkningsnummer.
Manuell växellåda
Automatväxellåda
Bilens identifikationsnummer. (VIN Vehicle
Identification Number)
I bilens registreringsbevis finns ytterligare
information om bilen.
341
09 Specifikationer
09
Mått och vikter
Mått
Mått
A
B
342
Hjulbas
Längd
C
Lastlängd, golv, fällt baksäte
D
Lastlängd, golv
E
Höjd
F
Lasthöjd
mm
Mått
mm
1588A
4628
1578B
1749
1585A
2776
G
H
Spårvidd fram
Spårvidd bak
1575B
978
1484
I
Lastbredd, golv
1082
658
J
Bredd
1865
A
B
Mått
mm
K
Bredd inkl. backspeglar
2097
L
Bredd inkl. infällda backspeglar
1899
med 16"-hjul
med 17"-hjul
09 Specifikationer
Mått och vikter
Vikter
Tjänstevikten inkluderar föraren, bränsletankens vikt då den är fylld till 90 %, alla oljor och
vätskor.
VARNING
Bilens köregenskaper förändras beroende
på hur tungt lastad bilen är och hur lasten är
placerad.
Passagerarnas vikt och monterade tillval samt
kultryck (vid påkopplad släpvagn, se tabell
sidan 344) påverkar lastförmågan och räknas
inte in i tjänstevikten.
09
Max. bakaxeltryck
Utrustningsnivå
Max. last: Se registreringsbevis.
Max. taklast: 75 kg.
Tillåten Max. last = Totalvikt – Tjänstevikt.
OBS
Dokumenterad tjänstevikt gäller bil i basutförande – alltså en bil utan extra utrustning
eller tillval. Det innebär att för varje tillval
som adderas, minskar bilens lastkapacitet
motsvarande tillvalets vikt.
Exempel på tillval som reducerar lastkapaciteten är utrustningsnivåerna Kinetic/
Momentum/Summum samt andra tillval
såsom Dragkrok, Lasthållare, Takbox, Ljudanläggning, Extraljus, GPS, Bränsledriven
värmare, Skyddsgaller, Mattor, Insynsskydd, Elmanövrerade stolar, etc.
För information om dekalens placering, se
sidan 340.
Max. totalvikt
Max. tågvikt (bil+släp)
Max. framaxeltryck
Att väga bilen är ett säkert sätt att få reda på
tjänstevikten för just Din bil.
``
343
09 Specifikationer
09
Mått och vikter
Dragvikt och kultryck
Motor
Växellåda
Maxvikt bromsad släpvagn (kg)
Max. kultryck (kg)
T3A
Manuell, MMT6
1600
75
T4A
Manuell, MMT6
1600
75
T4A
Automat, MPS6
1600
75
T4F
Manuell, MMT6
1600
75
T4F
Automat, MPS6
1600
75
T5
Manuell, MMT6
1800
90
T5
Automat, MPS6
1800
90
T6 AWD
Automat, TF-80SC
1800
90
DRIVe
Manuell, MMT6
1300
75
D3
Manuell, M66
1600
75
D3
Automat, TF-80SCB
1600
75
(Utan Start/Stop)
D5
Manuell, M66
1600
75
D5
Automat, TF-80SC
1800
90
D5 AWD
Automat, TF-80SC
1800
90
A:DRIVe för vissa marknader.
B:Utan Start/Stop.
344
09 Specifikationer
Mått och vikter
Maxvikt obromsad släpvagn (kg)
750
09
Max. kultryck (kg)
50
345
09 Specifikationer
Motorspecifikationer
09
Motorspecifikationer
OBS
Alla motorer finns inte på alla marknader.
MotorkodA
Effekt (kW/
rpm)
Effekt (hk/
rpm)
Vridmoment
(Nm/rpm)
Cylinderantal
Cylinderdiameter
(mm)
Slaglängd
(mm)
Slagvolym
(liter)
Kompressionsförhållande
T3B
B4164T3
110/5700
150/5700
240/1600–4000
4
79
81,4
1,596
10,0:1
T4B
B4164T
132/5700
180/5700
240/1600–5000
4
79
81,4
1,596
10,0:1
T4F
B4164T2
132/5700
180/5700
240/1600–5000
4
79
81,4
1,596
10,0:1
T5
B4204T7
177/5500
240/5500
320/1800–5000
4
87,5
83,1
1,999
10,0:1
T6
B6304T4
224/5600
304/5600
440/2100–4200
6
82,0
93,2
2,953
9,3:1
DRIVe
D4162T
84/3600
115/3600
270/1750-2500
4
75
88,3
1,560
16,0:1
D3
D5204T3
120/3500
163/3500
400/1500-2750
5
81,0
77
1,984
16,5:1
D5
D5244T11C
158/4000
215/4000
420/1500-3250
5
81,0
93,2
2,400
16,5:1
D5
D5244T15D
158/4000
215/4000
440/1500-3000
5
81,0
93,2
2,400
16,5:1
Motor
A
B
C
D
346
Motorkod, detalj- och tillverkningsnummer kan avläsas på motorn, se sidan 340.
DRIVe för vissa marknader.
Manuell växellåda
Automatisk växellåda
09 Specifikationer
Motorolja
Ogynnsamma körförhållanden
Ogynnsamma körförhållanden kan ge onormalt hög oljetemperatur eller oljeförbrukning.
Nedan följer några exempel på ogynnsamma
körförhållanden.
Kontrollera oljenivån oftare vid långvarig körning:
•
•
•
•
med husvagn eller släpvagn
i bergslandskap
i hög hastighet
i temperaturer kallare än -30 °C eller varmare än +40 °C
Ovanstående gäller även vid kortare körsträckor vid låga temperaturer.
Välj en helsyntetisk motorolja vid ogynnsamma
körförhållanden. Det ger ett extra skydd för
motorn.
Volvo rekommenderar Castrol oljeprodukter.
09
VIKTIGT
För att uppfylla kraven för motorns serviceintervall fabriksfylls alla motorer med en
speciellt anpassad syntetisk motorolja.
Valet av olja har gjorts med stor omsorg och
med hänsyn tagen till livslängd, startbarhet,
bränsleförbrukning och miljöbelastning.
För att rekommenderade serviceintervall
ska kunna tillämpas, krävs att godkänd
motorolja används. Använd enbart föreskriven oljekvalitet, både vid påfyllning och
vid oljebyte, annars riskerar du att påverka
livslängd, startbarhet, bränsleförbrukning
och miljöbelastning.
Volvo Personvagnar frånsäger sig allt
garantiansvar om inte motorolja med föreskriven kvalitet och viskositet används.
Volvo rekommenderar att oljebyte utförs på
en auktoriserad Volvoverkstad.
``
347
09 Specifikationer
Motorolja
09
Motoroljekvalitet
Motor
Motorkod
Rekommenderad oljekvalitet
Volym, inkl. oljefilter
(liter)
T6
B6304T4
Oljekvalitet: ACEA A5/B5
ca 6,8
D3
D5204T3
Viskositet: SAE 0W–30
ca 5,9
D5
D5244T11A
ca 5,9
D5
D5244T15B
ca 5,9
T5
B4204T7
Oljekvalitet: ACEA A5/B5
ca 5,4
Viskositet: SAE 5W–30
DRIVe
D4162T
T3C
B4164T3
Certifierad och fabriksfylld olja: Oljekvalitet WSS-M2C925-A
ca 4,1
B4164T
alternativ vid service:
ca 4,1
T4C
Vid körning under ogynnsamma förhållanden, använd ACEA A5/B5 SAE 0W-30.
ca 3,8
Oljekvalitet: ACEA A5/B5
T4F
A
B
C
B4164T2
Viskositet: SAE 5W-30
Manuell växellåda
Automatisk växellåda
DRIVe för vissa marknader.
För påfyllning av motorolja, se sidan 303.
348
ca 4,1
09 Specifikationer
Vätskor och smörjmedel
09
Övriga vätskor och smörjmedel
Manuell växellåda
Volym (liter)
MMT6
1,7
M66
1,9
Föreskriven transmissionsolja
BOT 350 M3
Automatisk växellåda
Volym (liter)
Föreskriven transmissionsolja
MPS6
7,3
BOT 341
TF-80SC
7,0
AW1
Vätska
System
Volym (liter)
Kylvätska
T5
10,5
T6, D3 och D5
8,9
T3B, T4B, C och T4FC
9,2
T4B, D och T4FD
9,8
DRIVe
10,5
Bromsvätska
Bromssystem
0,6
Styrservoolja
Servostyrning
–
Föreskriven kvalitet
Av Volvo rekommenderad kylvätska utblandad med 50 % vattenA, se förpackning.
DOT 4+
WSS M2C204-A2 eller likvärdig produkt.
``
349
09 Specifikationer
Vätskor och smörjmedel
09
Vätska
System
Spolarvätska
Bilar med strålkastarrengöring
5,4
Bilar utan strålkastarrengöring
4,0
Bränsle
A
B
C
D
Föreskriven kvalitet
Av Volvo rekommenderat frostskyddsmedel utblandat med vatten.
Bensinmotor
ca. 67
Bensin: se sidan 265
Dieselmotor
ca. 67
Diesel: se sidan 265
Vattenkvaliteten ska uppfylla standard STD 1285,1.
DRIVe för vissa marknader.
Manuell växellåda
Automatisk växellåda
OBS
Under normala körförhållanden behöver
växellådsoljan inte bytas under dess livslängd. Vid ogynnsamma körförhållanden
kan det dock vara nödvändigt, se
sidan 349.
350
Volym (liter)
09 Specifikationer
Bränsle
09
CO2-utsläpp och bränsleförbrukning
A
B
C
T3A
200
8,6
129
5,6
155
6,7
T4FB
219 (212C)
9,5 (12,9C)
129 (124C)
5,6 (7,5C)
162 (156C)
7,0 (9,5C)
T4FB
238 (223C)
10,2 (13,6C)
135 (135C)
5,8 (8,2C)
173 (167C)
7,5 (10,2C)
T4A
200
8,6
129
5,6
155
6,7
T4A
238
10,2
135
5,8
173
7,5
T5
263
11,3
147
6,3
189
8,1
T5
262
11,3
154
6,6
194
8,3
T6 AWD
346
14,8
175
7,5
237
10,2
DRIVe
137
5,2
109
4,1
119
4,5
D3
167
6,4
112
4,3
132
5,1
``
351
09 Specifikationer
Bränsle
09
A
A
B
C
D
B
C
D3D
214
8,1
127
4,8
159
6,0
D5
157
6,0
112
4,3
129
4,9
D5
221
8,5
128
4,9
162
6,2
D5 AWD
226
8,6
137
5,2
169
6,4
DRIVe för vissa marknader.
Flexifuel-motorer kan köras på både 95-oktanig blyfri bensin och bioetanol E85. Båda bränslen fylls i den gemensamma bränsletanken varför alla varianter av blandningsförhållanden mellan dessa
båda bränslen är möjliga. För mer information, se sidan 109.
E85
Utan Start/Stop.
: gram/km
: liter/100 km
A = stadskörning
B = landsvägskörning
OBS
Om förbruknings- och emissionsdata saknas finns detta i ett bipackat supplement.
Bränsleförbrukning och utsläpp av
koldioxid
Bränsleförbruknings- och emissionsvärdena i
tabellen ovan baseras på särskilda EU-körcykler1, som gäller för bil med tjänstevikt i basutförande och utan extrautrustning. Beroende på
utrustning kan bilens vikt öka. Detta, liksom hur
C = blandad körning
1
352
De officiellt deklarerade bränsleförbrukningssiffrorna är baserade på två standardiserade körcykler i laboratoriemiljö ("EU-körcykler") allt enligt EU-direktiv 80/1268/EEC (Euro 4), EU Regulation no
692/2008 (Euro 5) och UN ECE Regulation no 101. Regelverken omfattar körcyklerna stadskörning och landsvägskörning. – Stadskörning - mätningen börjar med kallstart av motorn. Körningen är
simulerad. – Landsvägskörning - bilen accelereras och bromsas i hastigheter mellan 0–120 km/h. Körningen är simulerad. – Bilar med D5-motor och 6-växlad manuell låda eller DRIVe-motor och 6växlad manuell låda, startas på 2:ans växel. Värdet för blandad körning, som redovisas i tabellen, är enligt lagkrav en kombination av stadskörning och landsvägskörning. CO2-utsläpp - för att beräkna
koldioxidutsläppen under de två körcyklerna samlas avgaserna upp. Dessa analyseras sedan och ger värdet för CO2-utsläpp.
09 Specifikationer
Bränsle
tungt bilen lastas, ökar bränsleförbrukningen
och koldioxidutsläppen.
• Kör mjukt och undvik onödiga acceleratio-
Det finns flera orsaker till förhöjd bränsleförbrukning jämfört med tabellvärdena. Exempel
på detta är:
• Kör med rätt lufttryck i däcken och kon-
• Förarens körsätt.
• Om kunden valt större hjul än de standardmonterade på modellens grundversion, så
ökar motståndet.
• Hög hastighet ger ökat luftmotstånd.
• Bränslekvalitet, väg- och trafikförhållanden, väder och bilens skick.
09
ner och häftiga inbromsningar.
trollera detta regelbundet – välj ECO-däcktryck för bästa resultat, se däcktryckstabellen på sidan 355.
• Val av däck kan påverka bränsleförbrukningen – rådgör om lämpliga däck med en
återförsäljare.
Se mer information och fler råd på sidorna 14
och 260.
Se sidan 264 för allmän information om
bränsle.
Redan en kombination av här nämnda exempel
kan ge avsevärt högre förbrukning. För ytterligare information hänvisas till de refererade
regelverken1.
Stora avvikelser i bränsleförbrukning kan uppstå vid en jämförelse med EU-körcyklerna1
som används vid certifiering av bilen och på
vilka förbrukningssiffrorna i tabellen baseras.
Att tänka på
Tips som bilanvändaren kan använda sig av för
att minska förbrukningen:
1
De officiellt deklarerade bränsleförbrukningssiffrorna är baserade på två standardiserade körcykler i laboratoriemiljö ("EU-körcykler") allt enligt EU-direktiv 80/1268/EEC (Euro 4), EU Regulation no
692/2008 (Euro 5) och UN ECE Regulation no 101. Regelverken omfattar körcyklerna stadskörning och landsvägskörning. – Stadskörning - mätningen börjar med kallstart av motorn. Körningen är
simulerad. – Landsvägskörning - bilen accelereras och bromsas i hastigheter mellan 0–120 km/h. Körningen är simulerad. – Bilar med D5-motor och 6-växlad manuell låda eller DRIVe-motor och 6växlad manuell låda, startas på 2:ans växel. Värdet för blandad körning, som redovisas i tabellen, är enligt lagkrav en kombination av stadskörning och landsvägskörning. CO2-utsläpp - för att beräkna
koldioxidutsläppen under de två körcyklerna samlas avgaserna upp. Dessa analyseras sedan och ger värdet för CO2-utsläpp.
353
09 Specifikationer
09
Hjul och däck, dimensioner och tryck
Godkända dimensioner
godkända kombinationer av fälgar och däck
samt det lägst tillåtna lastindex (LI) och hastighetsklass (SS). Uppgift om motor, framhjulsdrift (FWD) eller fyrhjulsdrift (AWD) samt typ av
I vissa länder framgår inte alla godkända
dimensioner av registreringsbevis eller annan
handling. Nedanstående tabell visar samtliga
Motor
man/
AWD
aut
T3
B4164T3
FWD
T4
B4164T
FWD
T4F
T5
B4164T2
B4204T7
Ⴋ = Godkänd
235/45R17
205/60R16
215/55R16
215/50R17
7,5Jx17x55
235/40R18
LIA
SSB
7Jx16x50
7Jx16x50
7Jx17x50
8Jx17x55
8Jx18x55
man
91
H
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
man
91
V
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
aut
92
V
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
man
91
V
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
aut
92
V
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
man
92
V
–
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
aut
92
V
–
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
FWD
FWD
T6
B6304T4
AWD
aut
95
W
–
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
DRIVe
D4162T
FWD
man
92
H
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
man
93
V
–
D3
D5204T3
FWD
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
aut
93
V
–
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
man
93
V
–
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
D5
354
FWD/
växellåda behövs för att läsa tabellen. För information med avseende på dessa uppgifter, se
sidan 340.
D5244T11
FWD
09 Specifikationer
Hjul och däck, dimensioner och tryck
Motor
A
B
FWD/
man/
AWD
aut
09
235/45R17
205/60R16
215/55R16
215/50R17
7,5Jx17x55
235/40R18
LIA
SSB
7Jx16x50
7Jx16x50
7Jx17x50
8Jx17x55
8Jx18x55
D5
D5244T15
FWD
aut
93
V
–
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
D5
D5244T15
AWD
aut
94
V
–
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Lägst tillåtna lastindex (LI). Däckets lastindex ska vara minst lika med eller högre än vad som anges i tabellen. För mer information, se sidan 286.
Lägst tillåtna hastighetsklass (SS). Däckets hastighetsklass ska vara minst lika med eller högre än vad som anges i tabellen. För mer information, se sidan 287.
Godkända däcktryck
OBS
Alla motorer, däck eller kombinationer av
dessa förekommer inte alltid på alla marknader.
``
355
09 Specifikationer
09
Hjul och däck, dimensioner och tryck
Motor
Däckstorlek
Hastighet
(km/h)
Last, 1 – 3 personer
Max. last
ECO-tryckA
Fram
Bak
Fram
Bak
Fram/bak
(kPa)B
(kPa)
(kPa)
(kPa)
(kPa)
0 – 160
230
230
260
260
260
160 +
260
240
280
260
–
0 – 160
230
230
260
260
260
160 +
260
260
280
280
–
215/55 R 16
0 – 160
230
230
260
260
260
235/45 R 17
160 +
280
240
300
260
–
215/50 R 17
0 – 160
240
240
260
260
260
235/40 R 18
160 +
300
240
320
280
–
0 – 160
230
230
260
260
260
160 +
280
280
300
300
–
205/60 R 16
215/55 R 16
T3
T4
T4F
215/50 R 17
235/45 R 17
235/40 R 18
DRIVe
235/45 R 17 SST
T6
235/45 R 17 SST
356
09 Specifikationer
Hjul och däck, dimensioner och tryck
Motor
Däckstorlek
Hastighet
(km/h)
Last, 1 – 3 personer
Max. last
ECO-tryckA
Fram
Bak
Fram
Bak
Fram/bak
(kPa)B
(kPa)
(kPa)
(kPa)
(kPa)
0 – 160
230
230
260
260
260
160 +
260
240
280
260
–
0 – 160
230
230
260
260
260
160 +
260
260
280
280
–
215/55 R 16
0 – 160
230
230
260
260
260
235/45 R 17
160 +
260
240
280
260
–
215/50 R 17
0 – 160
240
240
260
260
260
235/40 R 18
160 +
280
240
300
260
–
0 – 160
230
230
260
260
260
160 +
260
260
280
280
–
max 80
420
420
420
420
–
215/55 R 16
09
215/50 R 17
T5
235/45 R 17
D3
235/40 R 18
D5 FWD
235/45 R 17 SST
D5 AWD
235/45 R 17 SST
Temporary Spare Tyre
A:Bränsleekonomisk körning.
B:I vissa länder förekommer enheten bar vid sidan av SI-enheten pascal:1 bar = 100 kPa.
357
09 Specifikationer
Elsystemet
09
Elsystem
Batteriets kapacitet beror på bilens utrustning.
Bilen har en spänningsreglerad växelströmsgenerator. Elsystemet är enpoligt och
använder chassi och motorstomme som
ledare.
VIKTIGT
Om startbatteriet byts ut, var noga med att
byta till ett batteri med samma köldstartförmåga och reservkapacitet som originalbatteriet (se dekal på batteriet).
Startbatteri
Motor
Reservkapacitet
CCA – Cold Cranking Amperes (A)
(minuter)
12
520–800
100–160
Diesel
12
700–800
135–160
12
760A
135
Batteri av typ AGM (Absorbed Glass Mat) måste användas i bilar med Start/Stop-funktion.
OBS
•
Batteriets kärlstorlek skall överensstämma med originalbatteriets mått.
•
Batteriets höjd är olika beroende på
storlek.
Eco Start/Stop DRIVe*
För information om batterier i bilar med
Eco Start/Stop DRIVe, se sidan 320.
358
Köldstartförmåga,
Bensin (Etanol)
Bensin/Diesel med Start/Stop-funktion
A
Spänning (V)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
09 Specifikationer
Typgodkännande
Fjärrkontrollsystem
Land
A, B, CY,
CZ, D, DK,
E, EST, F,
FIN, GB,
GR, H, I,
IRL, L, LT,
LV, M, NL,
P, PL, S,
SK, SLO
IS, LI, N,
CH
Härmed intygar Delphi
att detta fjärrnyckelsystem
står i överensstämmelse med
de väsentliga egenskapskrav
och övriga relevanta bestämmelser som framgår av
direktiv 1999/5/EG.
Radarsystem
Land
ROK
09
Delphi 2003-07-15, Germany
R-LPD1-03-0151
Land
Singapore
BR
IDA: Infocomm Development
Authority of Singapore.
Brasilien
RC
CCAB06LP1940T4
HR
``
359
09 Specifikationer
09
Typgodkännande
BluetoothŸ
Överensstämmelsedeklaration (Declaration of Conformity)
Land
Länder
inom EU:
Exportland: Japan
Tillverkare: Alpine Electronics Inc.
Typ av utrustning: BluetoothŸ-enhet
För ytterligare information besök http://ec.europa.eu/enterprise/rtte/faq.htm#informing
360
09 Specifikationer
Typgodkännande
09
Land
Tjeckien:
Alpine Electronics, Inc. tímto prohlašuje, že tento BluetoothŸ Module je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými
ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Danmark:
Undertegnede Alpine Electronics, Inc. erklærer herved, at følgende udstyr BluetoothŸ Module overholder de væsentlige krav og øvrige
relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Tyskland:
Hiermit erklärt Alpine Electronics, Inc., dass sich das Gerät BluetoothŸ Module in Übereinstimmung mit den grundlegenden
Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
``
361
09 Specifikationer
09
Typgodkännande
Land
362
Estland:
Käesolevaga kinnitab Alpine Electronics, Inc. seadme BluetoothŸ Module vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud
direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
Storbritannien:
Hereby, Alpine Electronics, Inc., declares that this BluetoothŸ Module is in compliance with the essential requirements and other
relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Spanien:
Por medio de la presente Alpine Electronics, Inc. declara que el BluetoothŸ Module cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera
otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Grekland:
ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Alpine Electronics, Inc. ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ BluetoothŸ Module ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
Frankrike:
Par la présente Alpine Electronics, Inc. déclare que l'appareil BluetoothŸ Module est conforme aux exigences essentielles et aux autres
dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Italien:
Con la presente Alpine Electronics, Inc. dichiara che questo BluetoothŸ Module è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre
disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Lettland:
Ar šo Alpine Electronics, Inc. deklarē, ka BluetoothŸ Module atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to
saistītajiem noteikumiem.
Litauen:
Šiuo Alpine Electronics, Inc. deklaruoja, kad šis BluetoothŸ Module atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos
nuostatas.
Nederländerna:
Hierbij verklaart Alpine Electronics, Inc. dat het toestel BluetoothŸ Module in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere
relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Malta:
Hawnhekk, Alpine Electronics, Inc., jiddikjara li dan BluetoothŸ Module jikkonforma mal-ĘtiĒijiet essenzjali u ma provvedimenti oĘrajn
relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.
Ungern:
Alulírott, Alpine Electronics, Inc. nyilatkozom, hogy a BluetoothŸ Module megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az
1999/5/EC irányelv egyéb elõírásainak.
09 Specifikationer
Typgodkännande
09
Land
Polen:
Niniejszym Alpine Electronics, Inc. oświadcza, że BluetoothŸ Module jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi
stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
Portugal:
Alpine Electronics, Inc. declara que este BluetoothŸ Module está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da
Directiva 1999/5/CE.
Slovenien:
Alpine Electronics, Inc. izjavlja, da je ta BluetoothŸ Module v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive
1999/5/ES.
Slovakien:
Alpine Electronics, Inc. týmto vyhlasuje, že BluetoothŸ Module spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice
1999/5/ES.
Finland:
Alpine Electronics, Inc. vakuuttaa täten että BluetoothŸ Module tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä
koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Sverige:
Härmed intygar Alpine Electronics, Inc. att denna BluetoothŸ Module står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och
övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Island:
Härmed intygar Alpine Electronics, Inc. att denna BluetoothŸ Module står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och
övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Norge:
Alpine Electronics, Inc. erklærer herved at utstyret BluetoothŸ Module er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante
krav i direktiv 1999/5/EF.
``
363
09 Specifikationer
09
Typgodkännande
Land
Kina:
㄀कϝᴵǂ䖯ষ੠⫳ѻॖଚ೼݊ѻકⱘ䇈ᯢк៪Փ⫼᠟‫ݠ‬Ёˈᑨߞॄϟ䗄᳝݇‫ݙ‬ᆍ˖
ᷛᯢ䰘ӊЁ᠔㾘ᅮⱘᡔᴃᣛᷛ੠Փ⫼㣗ೈˈ䇈ᯢ᠔᳝᥻ࠊǃ䇗ᭈঞᓔ݇ㄝՓ⫼ᮍ⊩˗
ƵՓ⫼乥⥛˖*+]
Ƶㄝᬜܼ৥䕤ᇘࡳ⥛ (,53 ˖໽㒓๲Ⲟ˘ G%L ᯊ˖싨P:៪싨G%P ǂķ
Ƶ᳔໻ࡳ⥛䈅ᆚᑺ˖໽㒓๲Ⲟ˘ G%L ᯊ˖싨G%P0+] (,53 ķ
Ƶ䕑乥ᆍ䰤˖SSP
Ƶᴖᬷথᇘ 䕤ᇘ ࡳ⥛ ᇍᑨ䕑⊶f ‫ֵס‬䘧ᏺᆑҹ໪ ˖
•
•
•
•
•
싨G%PN+] 0+]
싨G%PN+] *+]
싨G%P0+] *+]
싨G%P0+] *+]
싨G%P0+] ݊ᅗ *+]
ϡᕫ᪙㞾᳈ᬍথᇘ乥⥛ǃࡴ໻থᇘࡳ⥛ ࣙᣀ乱໪ࡴ㺙ᇘ乥ࡳ⥛ᬒ໻఼ ˈϡᕫ᪙㞾໪᥹໽㒓៪ᬍ⫼݊ᅗথᇘ໽㒓˗
Փ⫼ᯊϡᕫᇍ৘⾡ড়⊩ⱘ᮴㒓⬉䗮ֵϮࡵѻ⫳᳝ᆇᑆᡄ˗ϔᮺথ⦄᳝ᑆᡄ⦄䈵ᯊˈᑨゟे‫ذ‬ℶՓ⫼ˈᑊ䞛প᥾ᮑ⍜䰸ᑆᡄৢᮍৃ㒻㓁
Փ⫼˗
Փ⫼ᖂࡳ⥛᮴㒓⬉䆒໛ˈᖙ乏ᖡফ৘⾡᮴㒓⬉Ϯࡵⱘᑆᡄ៪ᎹϮǃ⾥ᄺঞए⭫ᑨ⫼䆒໛ⱘ䕤ᇘᑆᡄ˗
ϡᕫ೼亲ᴎ੠ᴎഎ䰘䖥Փ⫼DŽ
364
09 Specifikationer
Typgodkännande
09
Land
Taiwan:
‫܅‬㧤෷ሽंᘿ୴ࢤሽᖲጥ෻䏺ऄรԼ㦕
รԼԲය
ᆖী‫ڤ‬ᎁᢞ‫ٽ‬௑հ‫פ܅‬෷୴᙮ሽᖲΔॺᆖ๺‫ױ‬Δֆ‫׹‬Ε೸ᇆࢨࠌ‫݁ृش‬լ൓ᖐ۞!᧢‫ޓ‬᙮෷Ε‫ף‬Օ‫פ‬෷ࢨ᧢‫଺ޓ‬๻ૠհ௽ࢤ֗‫פ‬౨Ζ
รԼ؄ය
‫פ܅‬෷୴᙮ሽᖲհࠌ‫ش‬լ൓ᐙ᥼ଆ౰‫ڜ‬٤֗եឫ‫ٽ‬ऄຏॾΙᆖ࿇෼‫ڶ‬եឫ෼ွழΔ!ᚨ‫ܛم‬ೖ‫ش‬Δࠀ‫ޏ‬࿳۟ྤեឫழֱ൓ᤉᥛࠌ‫ش‬Ζছႈ
‫ٽ‬ऄຏॾΔਐࠉሽॾऄ๵ࡳ!‫܂‬ᄐհྤᒵሽຏॾΖ‫פ܅‬෷୴᙮ሽᖲႊ‫ٽ࠹ݴ‬ऄຏॾࢨՠᄐΕઝᖂ֗᠔᛭‫ش‬ሽं!ᘿ୴ࢤሽᖲ๻ໂհեឫΖ
CCAB10LP0230T7
``
365
09 Specifikationer
09
Typgodkännande
Land
Sydkorea:
뇗빃뇐ꚯ
Volvo Car Korea
겛뙨녋뤏麗1,$09
뇗빃ꑀ%OXHWRRWK$XGLR1DYLJDWLRQ5DGLR
ꑣ鴳ꑀ,$0
ꩫ驛뎗0DUFK
Alpine Electronics, Inc
Made in Japan
際闘뇐ꚯ
Volvo Car Korea
ꚷꚯ녋鶔뗣뤏ꍧ껿
꫗끳겗끤ꩫ霧뼗驣 鶔ꚷꚯꠇ黤 런
ꚷꚯ녋鶔뗣際闘꫷뫫
http://www.volvocars.com/kr
ꩧ끤녋늷넓ꩧ뼨
ೇ鲴뼯ꓯꫛ꫟ꟿ鱏놿볇뿷겛閻鱠ꫬ넯녃냷ꕻꈗ넳ꑀ꼃놿隷隻ꇣ鷗꫗ꟿ걟鱏뼛ꯓ꾁거鲃鲟
366
09 Specifikationer
Typgodkännande
09
Land
Singapore:
Förenade
Arabemiraten:
Jordanien:
The product that contains the Bluetooth module is approved with the following certification number.
BT module certification number: TRC/LPD/2010/4.
BT module name: IAM2.1BT PWB EU
``
367
09 Specifikationer
09
Typgodkännande
Land
Sydafrika:
Uruguay:
368
This product contains URSEC approved transmitter [module name and model name (IAM2.1 BT PWB EU + BVJG905A, BVVE905A,
BVLV905A)]
09 Specifikationer
Typgodkännande
09
Land
Jamaica:
Approved for use in Jamaica SMA EI: IAM2.1
Thailand:
This telecommunication equipment conforms to NTC technical requirement.
Nigeria:
Mexiko:
Warning
"Este equipo opera a titulo secundario, consecuentemente, debe aceptar interferencias perjudiciales incluyendo equipos de la misma
clase y puede no causar interferencias a sistemas operando a titulo primario."
BluetoothŸ module installation information
This module board is to be installed only by the professional line operator and used only for car audio produced by ALPINE ELECTRONICS, INC.. When this BluetoothŸ Module Board is installed in the Car Audio, we shall consider the following points; 1. Since
“IAM2.1 BT PWB US”owns its FCC ID/IC Number, we shall affix an exterior label on the outside of the product if the FCC ID is not
visible. The exterior label shall use wording such as either ”Contains Transmitter Module Board FCC ID: A269ZUA130 / IC: 700BIAM2101” or “Contains FCC ID: A269ZUA130 / IC: 700B-IAM2101”. 2. “IAM2.1 BT PWB US” complies with requirements of subsections 15.19(a)(3) in FCC Rules Part 15 Subpart C. The manual statement 15.19 (a)(3) is included User Guide of the product.
COFETEL No. RCPALIA10-0353
``
369
09 Specifikationer
09
Typgodkännande
Land
Botswana:
Kroatien:
370
09 Specifikationer
Symboler i display
Allmänt
Det förekommer en mängd olika symboler i
displayerna i bilen. Symbolerna är indelade i
varnings-, kontroll- och informationssymboler.
Nedan visas de vanligast förekommande symbolerna med dess innebörd och en hänvisning
till var i boken man kan hitta mer information.
För mer information om symboler och textmeddelanden se sidorna 72, 73 och 134.
– Röd varningssymbol, tänds då ett fel
har indikerats som kan påverka säkerheten
och/eller bilens körbarhet. Samtidigt visas ett
förklarande textmeddelande i informationsdisplayen.
– Gul informationssymbol, tänds, i kombination med text i informationsdisplayen, då
en avvikelse i något av bilens system inträffat.
Den gula informationssymbolen kan även tändas i kombination med andra symboler.
Symboler i display
Kontroll- och varningssymboler i
kombinationsinstrumentet
Symbol
09
Kontroll- och informationssymboler i
kombinationsinstrumentet
Symbol
Innebörd
Sida
Fel i ABL-systemet*
72, 86
Innebörd
Sida
Lågt oljetryck
73
73, 125, 127
Avgasreningssystem
72
Parkeringsbroms
72, 124
Krockkuddar –
SRS
21, 73
Fel i ABS-systemet
Dimljus bak på
72, 87
Bältespåminnare
18, 73
72, 161, 278
Generatorn
laddar inte
73
Stabilitetssystem, DSTC,
Släpfordonsstabilisator
Fel i bromssystemet
73, 124
Stabilitetssystem, sportläge
72, 161
Varning,
Säkerhetsläge
21, 32, 73, 75,
114
Motorförvärmare (diesel)
72
Låg nivå i bränsletank
72, 155
Information, läs
displaytext
72
Helljus på
72, 86
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
371
09 Specifikationer
Symboler i display
Symbol
Innebörd
Sida
Vänster blinkers
72
Höger blinkers
72
DRIVe – Start/
Stop*
72, 117, 120
Övriga informationssymboler i
kombinationsinstrumentet
Symbol
372
Innebörd
Sida
Adaptiv farthållare*
163,
168,
173
Symbol
Innebörd
Sida
Adaptiv farthållare*,
Avståndsvarning*
(Distance Alert)
169,
176
Adaptiv farthållare*,
Avståndsvarning*
(Distance Alert)
169,
176
Adaptiv farthållare*
168
Radarsensor*
173,
177,
188
Symbol
Innebörd
Sida
Auto-broms*,
Avståndsvarning*
(Distance Alert), City
SafetyTM, Kollisionsvarnare*
177,
182,
188
Bränsledriven motoroch kupévärmare*
155
ABL-systemet*
86
Tanklucka höger sida
263
G025102
09
Adaptiv farthållare*
173
Start/Stop*, Adaptiv
farthållare*
120,
173
Låg batterinivå
155
Adaptiv farthållare*,
Avståndsvarning*
(Distance Alert)
173,
177
Fartbegränsare
164
Parkeringsbroms
127
Regnsensor*
93
Adaptiv farthållare*,
Avståndsvarning*
(Distance Alert)
173,
177
Kamerasensor*,
Lasersensor*
Driver Alert System*
191
Adaptiv farthållare*
173
182,
188,
191,
194
Driver Alert System*,
Lane Departure Warning*
191,
194
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
09 Specifikationer
Symboler i display
Symbol
Innebörd
Sida
Driver Alert System*,
Lane Departure Warning*
194
Driver Alert System*,
Dags för paus
191
09
Informationssymboler i takkonsolens
display
Symbol
Innebörd
Sida
Bältespåminnare
19
Krockkudde passagerarplats, aktiverad
24, 25
Krockkudde passagerarplats, deaktiverad
25
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
373
10 Index
A
10
ACC – Adaptiv farthållare........................ 166
Active Bending Lights (ABL)...................... 86
Adaption.................................................. 109
Adaptiv farthållare.................................... 166
felsökning........................................... 173
radarsensor......................................... 171
Automatisk låsning.................................... 58
Automatisk återlåsning.............................. 57
Baklucka
låsning/upplåsning................................ 59
Automattvätt............................................ 333
Bakruta, eluppvärmning............................ 98
Automatväxellåda....................................
bogsering och bärgning......................
manuella växellägen (Geartronic).......
släpvagn.............................................
Barn...........................................................
barnstol och sidokrockkudde...............
barnsäkerhetsspärr...............................
placering i bilen.....................................
säkerhet................................................
33
26
40
33
33
Barnskydd..................................................
integrerad två-stegs bälteskudde.........
ISOFIX fästsystem för barnsstolar........
rekommenderade.................................
storleksklasser för barnskydd med ISOFIX fästsystem......................................
övre fästpunkter för barnstolar.............
33
38
40
35
111
279
112
274
AUX-ingång..................................... 212, 230
AIRBAG...................................................... 22
AWD, fyrhjulsdrift..................................... 122
Aircondition, AC....................................... 151
Avståndsvarning...................................... 176
Aktiva Xenon-strålkastare.......................... 86
Aktivt chassi – FOUR-C........................... 162
Alkolås..................................................... 103
Allergi- och astmaframkallande substanser............................................................ 145
All Wheel Drive (fyrhjulsdrift).................... 122
Anpassning av köregenskaper................ 162
Anpassning av ljusbild............................... 90
Active Bending Lights........................... 90
Halogenstrålkastare.............................. 90
Antisladdfunktion..................................... 160
Antislir...................................................... 160
AUTO
klimatinställning.................................. 150
374
B
Backspeglar
elektriskt infällbara................................ 97
eluppvärmning...................................... 98
inre........................................................ 98
kompass............................................. 100
yttre....................................................... 97
Backväxelspärr........................................ 111
Bagageutrymme
lastning............................................... 268
Baklampor
placering............................................. 312
40
43
Barnstol..................................................... 33
Barnsäkerhetsspärr................................... 62
Batteri...................................................... 317
fjärrkontroll.......................................... 240
fjärrnyckel/PCC..................................... 53
starthjälp............................................. 110
symboler på batteriet.......................... 317
underhåll............................................. 317
varningssymboler............................... 317
Belysning................................................. 309
Aktiva Xenon-strålkastare..................... 86
10 Index
belysningsautomatik, kupé................... 89
dimljus bak........................................... 87
displaybelysning................................... 85
glödlampor, specifikationer................ 314
hel-/halvljus........................................... 85
i kupé.................................................... 88
instrumentbelysning............................. 85
ledbelysning.......................................... 89
ljushöjdsreglering.................................. 85
positions-/parkeringsljus...................... 87
reglage.................................................. 88
trygghetsbelysning......................... 48, 89
Belysning, lampbyte................................
blinkers...............................................
halvljus halogen..................................
helljus, Xenon-lampa..........................
helljus halogen....................................
Lamphållare bak.................................
Lamphållare bak, blinkers...................
lastutrymme........................................
make-up spegel..................................
nummerskyltsbelysning......................
309
312
311
311
311
312
312
313
313
313
Bioetanol E85.......................................... 265
Blind spot information system, BLIS....... 202
Blinkers...................................................... 88
Blockerat låsläge....................................... 60
deaktivering.......................................... 60
tillfällig deaktivering.............................. 60
BluetoothŸ
handsfree............................................
koppla samtal till mobil.......................
media..................................................
mikrofon av.........................................
strömmande ljud.................................
Bränsle.....................................................
bränsleekonomi..................................
bränslefilter.........................................
bränsleförbrukning..............................
264
291
266
351
Bältespåminnare........................................ 19
Bärgning.................................................. 280
Bärkassehållare....................................... 269
241
243
233
243
233
C
CD............................................................ 226
Bogsering................................................ 279
bogseringsögla................................... 280
Chassiinställningar................................... 162
Bogserögla.............................................. 280
City Safety™............................................ 179
Clean Zone Interior Package (CZIP)........ 145
Biltvätt...................................................... 333
Bromsar................................................... 123
bromsljus.............................................. 87
bromssystem...................................... 123
elektrisk parkeringsbroms.................. 125
låsningsfria bromsar, ABS.................. 123
nödbromsförstärkning, EBA............... 123
nödbromsljus........................................ 87
påfyllning av bromsvätska.................. 307
symboler i kombinationsinstrument. . . 124
Bilvård...................................................... 333
Bromsljus................................................... 87
DAB Radio............................................... 223
Bilvård, läderklädsel................................. 335
Broms- och kopplingsvätska................... 307
Defroster.................................................. 151
Bensinkvalitet.......................................... 265
Bilklädsel.................................................. 335
10
Cigarettändaruttag................................... 206
CO2-utsläpp............................................. 351
Corner Traction Control........................... 160
CZIP (Clear Zone Interior Package)......... 145
D
375
10 Index
Dekaler..................................................... 340
10
skötsel................................................ 284
slitagevarnare..................................... 285
specifikationer............................ 286, 354
tryck............................................ 291, 354
vinterdäck........................................... 286
Diesel....................................................... 265
Dieselpartikelfilter.................................... 266
Dimljus
bak........................................................ 87
Döda vinkeln (BLIS)................................. 202
Displaybelysning........................................ 85
Eluttag...................................................... 207
framsäte.............................................. 207
lastutrymme........................................ 269
ETC, elektronisk temperaturkontroll........ 148
Etiketter.................................................... 340
Extravärmare (Diesel)............................... 157
Dolby Surround Pro Logic II.................... 210
Draganordning......................................... 274
specifikationer.................................... 275
Dragkrok
avtagbar, borttagning......................... 277
avtagbar, fastsättning......................... 276
F
ECC, elektronisk klimatanläggning.......... 147
Eco Start/Stop DRIVe.............................. 116
ECO-tryck................................................ 291
Dragkrok, se Draganordning.................... 274
Ekonomisk körning.................................. 260
Dragvikt.................................................... 343
Elektrisk parkeringsbroms.......................
lossa automatiskt................................
lossa manuellt.....................................
låg batterispänning.............................
Driver Alert Control.................................. 190
Driver Alert System.................................. 190
DSTC, se även Stabilitetssystem............. 161
DVD.......................................................... 226
Däck
dimensioner........................................
däcktrycksövervakning.......................
däcktätning.........................................
hastighetsklasser................................
köregenskaper....................................
rotationsriktning..................................
376
E
354
293
295
287
284
284
125
126
126
125
Elektriskt infällbara backspeglar................ 97
Elektronisk startspärr................................. 47
Elmanövrerad stol...................................... 80
Elmanövrerad taklucka............................ 101
Eluppvärmning
backspeglar.......................................... 98
bakruta.................................................. 98
säten................................................... 149
Farthållare................................................ 163
Felmeddelanden
Driver Alert Control............................. 191
Lane Departure Warning..................... 194
se Meddelanden och symboler. . 127, 173
Felmeddelanden i Adaptiv farthållare...... 173
Felmeddelanden i Avståndskontroll........ 177
Felmeddelanden i BLIS............................ 204
Felsökning för Adaptiv farthållare............ 173
Felsökning för kamerasensor.......... 181, 187
Fjärrkontroll.............................................. 239
batteribyte........................................... 240
Fjärrkontroll HomeLinkŸ
programmerbar................................... 128
10 Index
Fjärrnyckel.................................................
batteribyte.............................................
funktioner..............................................
löstagbart nyckelblad...........................
räckvidd................................................
46
53
47
50
48
G
Hög motortemperatur.............................. 273
Högtrycksspolning av strålkastare............ 94
Geartronic................................................ 112
Genomvädringsfunktion.................... 58, 145
Fjärrnyckelsystem, typgodkännande....... 359
Glas
laminerat/förstärkt................................ 95
Flexifuel.................................................... 108
adaption.............................................. 109
Global opening........................................ 145
Fläckar..................................................... 335
Fläkt......................................................... 149
Glödlampor, se Belysning........................ 309
Gravida kvinnor, säkerhetsbälte................ 19
GSI – Växelväljarhjälp.............................. 118
FOUR-C – Aktivt chassi........................... 162
FSC, miljömärkning................................... 14
Fyrhjulsdrift, AWD.................................... 122
Fälgar
rengöring............................................ 334
Färdbroms............................................... 123
Färddator................................................. 158
Färgkod, lack........................................... 336
Fönsterhissar............................................. 95
Fönster och backspeglar........................... 95
Förbandslåda........................................... 292
Första hjälpen-utrustning......................... 292
Förvaringsplatser i kupén........................ 205
10
H
Handskfack.............................................. 206
låsning.................................................. 59
I
IAQS – Interior Air Quality System........... 145
IC – Inflatable Curtain................................ 28
Iläggsmattor............................................. 206
Imma........................................................
avlägsna med ventilationsmunstyckena......................................................
behandling av rutorna.........................
kondens i strålkastare.........................
timerfunktion.......................................
151
152
144
333
151
Informationsdisplayer................................ 71
Hel-/halvljus, se Belysning......................... 85
Informationsknapp, PCC..................... 48, 49
Hjul
byte.....................................................
ditsättning...........................................
fälgar...................................................
reservhjul............................................
snökedjor............................................
Informations- och varningssymboler......... 72
288
289
285
289
286
Hjul och däck........................................... 284
HomeLinkŸ............................................... 128
Infotainment.............................................
basfunktioner......................................
källknappar.........................................
menyhantering....................................
röststyrning.........................................
översikt...............................................
210
213
212
253
249
212
Inre backspegel......................................... 98
automatisk avbländning....................... 98
377
10 Index
Kylvätska, kontroll och påfyllning............ 306
Instrumentbelysning, se Belysning............ 85
Kollisionsvarnare
radarsensor......................... 171, 179, 184
Instrument och reglage.............................. 68
Kollisionsvarnare med Auto-broms*........ 183
Köldmedium............................................ 144
Instrumentöversikt
högerstyrd bil........................................ 70
vänsterstyrd bil..................................... 68
Kollisionsvarning.............................. 183, 184
Inställning av ratt....................................... 84
Insynsskydd............................................. 271
Kompass.................................................. 100
kalibrering........................................... 100
Körning....................................................
kylsystem............................................
med släpvagn.....................................
med öppen baklucka..........................
Intervalltorkning......................................... 93
Kondens i strålkastare............................. 333
iPodŸ, anslutning.................................... 230
Konstantfarthållare.................................. 163
Instruktionsbok, miljömärkning.................. 14
10
Kombinationsinstrument.......................... 134
Komfort i kupén....................................... 205
Köassistent.............................................. 170
260
260
273
261
Körning med släpvagn
dragvikt............................................... 343
kultryck............................................... 343
Körriktningsvisare...................................... 88
Kontroll av motoroljenivå......................... 303
K
Krock, se Kollision..................................... 32
Krockgardin............................................... 28
L
Kamerasensor.................................. 180, 186
Krockkudde
aktivering/deaktivering, PACOS........... 24
förar- och passagerarsida.................... 22
nyckelavstängning................................ 24
Lack
färgkod............................................... 336
lackskador och bättring...................... 336
Katalysator............................................... 264
bärgning.............................................. 279
Keyless drive...................................... 54, 106
Klimat....................................................... 144
allmänt................................................ 144
sensorer.............................................. 144
378
Krockkuddesystem.................................... 21
Kupé........................................................ 205
Kupébelysning, se Belysning..................... 88
Klocka, inställning...................................... 75
Kupéfilter................................................. 145
Klämskydd, taklucka............................... 102
Knappsats i ratten............. 84, 137, 163, 214
Kupévärmare
bränsledriven...................................... 154
Kollision..................................................... 32
Kylsystem................................................ 260
Laminerat glas........................................... 95
Lampor, se Belysning.............................. 309
Lane Departure Control........................... 193
Larm...........................................................
aktivera.................................................
deaktivera.............................................
kontroll av larm.....................................
larmindikator.........................................
63
63
63
49
63
10 Index
larmsignaler..........................................
reducerad larmnivå...............................
stänga av utlöst larm............................
test av larmsystem................................
64
64
63
64
Lasersensor............................................... 11
Lastning
allmänt................................................
fästpunkter..........................................
lastutrymme........................................
taklast.................................................
268
269
268
268
telefon................................................. 244
telefon/mediaspelare.......................... 244
Ljusbild, anpassning.................................. 90
Make up-spegel................................. 89, 207
Ljushöjdsreglering strålkastare.................. 85
Manuella växellägen (Geartronic)............. 112
Ljusindikeringar, PCC................................ 49
Manuell växellåda.................................... 111
bogsering och bärgning...................... 279
GSI – Växelväljarhjälp......................... 118
Ljusreglage................................................ 85
Luftdistribution................................. 145, 152
Luftkonditionering.................................... 151
allmänt................................................ 144
Lastsäkring (Lastning).............................. 269
Luftkvalitetssystem IAQS......................... 151
Lastutrymme
belysning.............................................. 89
fästpunkter.......................................... 269
insynsskydd........................................ 271
skyddsgaller........................................ 271
skyddsnät........................................... 270
Låg oljenivå.............................................. 303
Ledbelysning............................................. 89
Ljud
inställningar................................. 216, 217
surround..................................... 210, 217
Ljudanläggning................................ 210, 212
funktioner............................................ 216
översikt............................................... 212
Ljudvolym................................................ 213
ringsignal, telefon............................... 244
M
Lås
automatisk låsning................................ 57
låsning.................................................. 57
upplåsning............................................ 57
Låsindikering.............................................. 46
Låsning/upplåsning
baklucka............................................... 59
insidan.................................................. 57
Läderklädsel, tvättråd.............................. 335
10
Max taklast.............................................. 343
Meddelanden i BLIS................................ 204
Meddelanden i informationsdisplay......... 161
Meddelanden i kombinationsinstrumentet...................................................... 134
Meddelanden och symboler
Avståndskontroll................................. 177
Driver Alert Control............................. 191
Kollisionsvarnare med autobroms.......................................... 182, 188
Lane Departure Warning..................... 194
Meddelanden och symboler i Adaptiv farthållare...................................................... 173
Media BluetoothŸ..................................... 233
Mediaspelare........................................... 226
Menyer/funktioner.................................... 138
Menyhantering infotainment.................... 253
Meny- och meddelandehantering............ 134
379
10 Index
10
Menystruktur infotainment....................... 253
Motorspecifikationer................................ 346
Menysystem MY CAR.............................. 136
Miljömärkning, FSC, instruktionsbok......... 14
Motorvärmare.......................................... 108
bränsledriven...................................... 154
Minnesfunktion i stol.................................. 80
MY CAR................................................... 136
Mittkonsol................................................ 136
Mätare i kombinationsinstrumentet
bränslemätare....................................... 72
hastighetsmätare.................................. 72
varvtalsmätare...................................... 72
Mobiltelefon
ansluta................................................
handsfree............................................
registrera telefon.................................
röststyrning.........................................
244
241
242
249
Motor
starta................................................... 106
överhettning........................................ 273
Motorbromskontroll................................. 160
Motorhuv, öppning.................................. 302
380
Mätsticka, elektronisk.............................. 305
Olja, se även Motorolja............................ 347
P
PACOS....................................................... 24
PACOS, omkopplare................................. 24
Panelbelysning........................................... 85
Panikfunktion............................................. 48
N
Nackskydd
mittplats bak......................................... 81
nedfällning...................................... 81, 82
Motorolja.......................................... 303, 347
filter..................................................... 303
ogynnsamma körförhållanden............ 347
oljekvalitet........................................... 347
volymuppgifter.................................... 347
Nyckel........................................................ 46
Motorrum
kylvätska.............................................
olja......................................................
styrservoolja.......................................
översikt...............................................
Nödutrustning
varningstriangel.................................. 292
306
303
308
303
O
Nyckelblad................................................. 50
Nyckelfri start (keyless drive)............. 54, 106
Nyckellägen............................................... 78
Parkeringsbroms..................................... 125
Parkeringshjälp........................................ 196
sensorer för parkeringshjälp............... 198
Parkeringshjälpkamera............................ 199
Parkeringsvärmare...................................
batteri och bränsle..............................
parkering i backe................................
tidsinställning......................................
154
154
154
156
PCC – Personal Car Communicator
funktioner.............................................. 47
räckvidd.......................................... 48, 49
Pedestrian detection................................ 183
Pisksnärtsskador, WHIPS.......................... 29
Polering.................................................... 334
10 Index
Powershift växellåda........................ 114, 279
Reglage
mittkonsol........................... 136, 213, 253
Provisorisk däcktätning........................... 295
Regnsensor................................................ 93
Punkteringskörbara däck......................... 294
Rekommendationer vid körning............... 260
Positions-/parkeringsljus........................... 87
Rekommenderade barnskydd, tabell......... 35
Relä/säkringsbox, se Säkringar............... 322
Q
Queue Assist............................................ 170
R
Radarsensor............................................ 166
begränsningar..................................... 171
Radio.......................................................
AM/FM................................................
DAB....................................................
menystruktur.......................................
219
219
223
253
Ratt............................................................ 84
knappsats..................... 84, 137, 163, 214
knappsats adaptiv farthållare............. 168
rattinställning........................................ 84
Rengöring
automattvätt.......................................
biltvätt.................................................
fälgar...................................................
klädsel.................................................
säkerhetsbälten..................................
333
333
334
335
336
Reservhjul................................................ 289
Ringa samtal............................................ 242
Rostskydd................................................ 334
Ryggstöd................................................... 79
framsäte, fällning.................................. 79
Ryggstöd baksäte, fällning........................ 81
Röststyrning mobiltelefon........................ 249
S
Samtal
hantering............................................. 242
inkommande....................................... 242
10
Sekretesslåsning........................................ 51
Sensus....................................................... 77
Serviceprogram....................................... 302
Sidokrockkuddar....................................... 26
Signalhorn.................................................. 84
Signalingång, extern........................ 212, 230
SIPS-bag................................................... 26
Skyddsgaller............................................ 271
Skyddsnät................................................ 270
Släpfordon
självsvängning.................................... 278
Släpfordonsstabilisator.................... 160, 278
Släpvagn.................................................. 273
kabel................................................... 273
körning med släpvagn........................ 273
Smörjmedel.............................................. 349
Rattlås...................................................... 107
Smörjmedel, volymuppgifter.................... 349
Rattmotstånd, hastighetsberoende......... 162
Solskärm, taklucka.................................. 102
Sotfilter.................................................... 266
381
10 Index
SOTFILTER FULLT.................................. 266
10
Spin control............................................. 160
Spolare
bakruta.................................................. 94
spolarvätska, påfyllning...................... 316
vindruta................................................. 94
Spolarvätska, påfyllning........................... 316
Spolmunstycken, uppvärmda.................... 94
SST – Self Supporting run flat Tires........ 294
Stabilitets- och dragkraftssystem............ 160
Stabilitetssystem..................................... 160
Startbatteri............................................... 358
Starthjälp................................................. 110
Startnycklar................................................ 78
Startspärr................................................... 47
Stenskott och repor................................. 336
Stol, se Säten............................................ 79
Strålkastare.............................................. 309
Styrkraftsnivå, se Rattmotstånd.............. 162
Ställa in tidsavstånd................................. 176
Surround.......................................... 210, 217
Svängningsdämpare................................ 274
382
Symboler.................................................. 161
informationssymboler........................... 72
kontrollsymboler................................... 72
varningssymboler................................. 72
Symboler och meddelanden
Avståndskontroll................................. 177
Driver Alert Control............................. 191
Kollisionsvarnare med autobroms.......................................... 182, 188
Lane Departure Warning..................... 194
Symboler och meddelanden i Adaptiv farthållare...................................................... 173
Säkerhetsbälte
baksäte................................................. 20
bältesförsträckare................................. 20
Säkerhetsbälten......................................... 18
Säkerhetsläge............................................ 32
Säkringar..................................................
allmänt................................................
box i bagage-/lastutrymme................
byte.....................................................
kallzon.................................................
relä/säkringscentral i motorrum..........
Start/Stop...........................................
322
322
330
322
331
323
331
Säkringscentral........................................ 322
handskfack......................................... 327
Säkringstabell
säkringar i motorrum.......................... 324
Säten.......................................................... 79
elmanövrerade...................................... 80
eluppvärmning.................................... 149
fällning av ryggstöd bak....................... 81
fällning av ryggstöd fram...................... 79
nackskydd bak..................................... 81
T
Taklast, max vikt...................................... 343
Taklucka
klämskydd..........................................
solskärm.............................................
ventilationsläge...................................
öppning och stängning.......................
102
102
101
101
Tankning..................................................
påfyllning............................................
tanklock..............................................
tanklucka, elektrisk öppning...............
tanklucka, manuell öppning................
263
263
263
263
263
Telefon
ansluta................................................ 244
handsfree............................................ 241
inkommande samtal........................... 242
10 Index
registrera telefon.................................
ringa samtal........................................
röststyrning.........................................
ta emot samtal....................................
telefonbok...........................................
telefonbok, genväg.............................
242
242
249
243
245
245
Temperatur
faktisk temperatur............................... 144
Temperaturreglering................................ 150
Test av larmsystem.................................... 64
Tillskottsvärmare...................................... 157
Timer........................................................ 151
Tjänstevikt................................................ 343
Torkarblad................................................
byte.....................................................
rengöring............................................
serviceläge..........................................
315
315
315
315
Trygghetsbelysning............................. 48, 89
TSA – släpfordonsstabilisator.......... 160, 278
Tuta............................................................ 84
TV............................................................. 236
Typbeteckning......................................... 340
Typgodkännande, fjärrnyckelsystem....... 359
U
Underhåll
rostskydd............................................ 334
Upplåsning
från insidan........................................... 58
från utsidan........................................... 57
Uppvärmda spolmunstycken..................... 94
Urkoppling av växelväljarspärr................ 113
Torkare och spolning................................. 93
USB, anslutning....................................... 230
Totalvikt................................................... 343
Utsläpp av koldioxid................................ 267
TPMS – Tyre Pressure Monitoring........... 293
Traction control........................................ 160
Transmission............................................ 111
Transponder.............................................. 95
Trippmätare............................................... 75
Varningslampa
adaptiv farthållare............................... 166
kollisionsvarnare................................. 184
stabilitets- och dragkraftssystem....... 160
Varningslampor
bältespåminnare...................................
fel i bromssystemet..............................
generatorn laddar inte..........................
krockkuddar-SRS.................................
lågt oljetryck.........................................
parkeringsbroms åtdragen...................
varning..................................................
10
73
73
73
73
73
73
73
Varningsljud
kollisionsvarnare................................. 184
Varningssymbol, krockkuddesystem......... 21
Varningstriangel....................................... 292
Vattenavvisande ytskikt, rengöring.......... 334
Vatten- och smutsavvisande ytskikt.......... 95
Vaxning.................................................... 334
Ventilation................................................ 145
Ventilationsmunstycken........................... 146
V
Vikter
tjänstevikt........................................... 343
Vadning.................................................... 260
Vindrutespolning........................................ 94
Varningsblinkers........................................ 87
383
10 Index
10
Vindrutetorkare.......................................... 93
regnsensor............................................ 93
Y
Vinterdäck................................................ 286
Yttermått.................................................. 342
Vinterkörning............................................ 261
Yttre backspeglar...................................... 97
Volvo Sensus............................................. 77
Värmereflekterande vindruta...................... 95
Å
Vätskor, volymuppgifter........................... 349
Återcirkulation.......................................... 151
Vätskor och oljor...................................... 349
Återställning av fönsterhissar..................... 96
Växellåda................................................. 111
automat............................................... 111
manuell............................................... 111
Återställning av yttre backspeglar............. 98
Värme....................................................... 150
Växelväljarspärr....................................... 113
Ö
Växelväljarspärr, mekanisk urkoppling.... 113
Överhettning............................................ 273
W
WHIPS
barnstol/barnkudde.............................. 29
pisksnärtsskador.................................. 29
384
Kdakd8Vg8dgedgVi^dcIE&(((+HlZY^h]!6I&&'%!Eg^ciZY^cHlZYZc!<ŽiZWdg\'%&&!8deng^\]i©'%%%"'%&&Kdakd8Vg8dgedgVi^dc
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement