Volvo | V60 | Volvo On Call | Volvo V60 2011 Volvo On Call

Volvo V60 2011 Volvo On Call
;,_----
Volvo On Call
Instruktionsbok
Volvo Car Corporation TP12964 (Swedish) AT 1046, Printed in Sweden, Göteborg 2010, Copyright © 2000-2010 Volvo Car Corporation
F
BÄSTE VOLVOÄGARE
Tack för att du valde Volvo On Call.
Detta dokument beskriver funktionalitet i systemet Volvo On Call.
Vänliga hälsningar
Volvo Car Corporation
De specifikationer, konstruktionsuppgifter och illustrationer som
finns i instruktionsboken är inte bindande. Vi förbehåller oss rätten att
göra ändringar utan föregående meddelande.
© Volvo Car Corporation
Innehållsförteckning
00 Volvo On Call
Inledning..................................................... 4
Säkerhetstjänster........................................ 7
Trygghetstjänster...................................... 10
Komforttjänster......................................... 13
Menystruktur............................................. 15
Tillgänglighet ............................................ 17
00
2
Innehållsförteckning
3
Volvo On Call
Inledning
Allmänt
Säkerhetstjänster
Volvo On Call-systemet (fortsättningsvis kallat
VOC) är kopplat till bilens inbyggda telefon,
SRS- och larmsystem. Se bilens instruktionsbok för information om dessa system. Europakartan på sidan 17 visar i vilka länder systemet fungerar. Kontakta VOC Kundtjänst (se
sidan 8) för aktuell information, då kartan
kan förändras. VOC består av säkerhetsrelaterade tjänster och ett antal trygghets- och komforttjänster som erbjuds beroende på marknad. Kontakta VOC Kundtjänst för information
om vilka dessa tjänster är som gäller i ert land.
•
Tillgänglighet
•
Theft Notification (TN) - Automatisk signal till VOC Kundtjänst vid inbrott eller stöld
(om bilens larmsystem aktiverats).
•
Stolen Vehicle Tracking (SVT) - Hjälp att
spåra bilen vid stöld.
•
Remote Door Unlock (RDU) - Fjärrupplåsning av bilen om nycklarna har kommit
bort eller blivit inlåsta.
•
Unauthourized Driver Detection (UDD)1
- Förarauktorisering.
•
Unauthourized Movement Detection
(UMD)1 - Övervakning av otillåten förflyttning.
•
Remote Vehicle Immobiliser (RVI) Övervakning och deaktivering av stulen bil.
Efter att fjärrnyckeln avlägsnats ur bilen är
VOC-systemets funktioner tillgängliga kontinuerligt under 3 dygn och därefter en gång per
timma under de kommande elva dagarna.
OBS
Volvo förbehåller sig rätten att ändra specifikationer, konstruktionsuppgifter och illustrationer som finns i denna manual utan föregående meddelande.
1
4
Gäller ej C30, S40, V50 och C70.
Automatiskt larm - Vid en olycka där
krocksensorn aktiverar SRS-/SIPS-/ICsystemet (krockgardinen) skickas en signal
automatiskt till VOC Kundtjänst.
•
Manuellt larm - Du kan kontakta VOC
Kundtjänst för att begära hjälp i nödsituationer.
•
Tillgång till vägassistanstjänster
För mer information om Säkerhetstjänsterna,
se sidan 7.
Trygghetstjänster
För mer information om Trygghetstjänsterna,
se sidan 10.
Komforttjänst
•
Remote Heater Start (RHS) - Bilar utrustade med bränsledriven motoroch kupévärmare i kombination med VOC erbjuder
samma inställningsmöjligheter för värmaren som inne i bilen med hjälp av en
mobiltelefon. RHS gör det möjligt att göra
timerinställningar genom att skicka önskad
inställning med hjälp av en mobiltelefon.
För mer information om RHS, se sidan 13
Översikt Säkerhetstjänster
VOC-systemet använder sig av GPS (Global
Positioning System) för att lokalisera bilen och
bilens inbyggda telefon för att kontakta VOC
Kundtjänst.
När du trycker på ON CALL- eller SOSknappen skickas en signal till VOC Kundtjänst
om bilens position och tjänsten du har begärt.
Volvo On Call
Inledning
OBS
Översikt knappar
SOS-knappen ska enbart användas vid
olyckor, sjukdom eller vid externt hot mot
bilen och dess passagerare.
Systemet är inte tillgängligt om menyalternativet Radiosändning är satt till AV 2.
G016326
För att inaktivera ON CALL- och SOS-knapparna när nyckeln är ur, se menyalternativet
Knapplås på sidan 15.
G016327
SOS-funktionen är endast avsedd för nödsituationer. Missbruk kan leda till extradebitering. ON CALL-knappen kan användas
för samtliga andra tjänster, inklusive vägassistans.
VOC-/telefonknapparna samt display i XC90.
VOC-/telefonknapparna samt display i S80 och
V70/XC70.
VARNING
G033159
Systemet fungerar enbart i områden där
VOCs samarbetspartner har GSM-täckning
och på de marknader där Volvo On Calltjänsten är tillgänglig.
2
G016325
VARNING
Precis som med mobiltelefoner kan atmosfäriska störningar eller glesare sändartäckning leda till att anslutning är omöjlig, t.ex.
vid glest befolkade områden.
VOC-/telefonknapparna samt display i XC60.
VOC-/telefonknapparna samt display i C30, S40,
V50 och C70.
Gäller vissa marknader.
5
Volvo On Call
Inledning
VOC-knappar samt display i S60/V60.
6
Volvo On Call
Säkerhetstjänster
Automatiskt larm
Om bältessträckarna, krockkuddarna eller
krockgardinen (se bilens instruktionsbok) har
utlösts sker följande:
Om muntlig kontakt inte kan etableras, kontaktar VOC Kundtjänst berörda myndigheter,
som bistår med lämplig åtgärd.
1. Ett meddelande skickas automatiskt från
bilen till VOC Kundtjänst med uppgifter om
bilens position och att SRS-systemet har
utlösts.
Vägassistans
2. VOC Kundtjänst etablerar därefter muntlig
kontakt med bilens förare och försöker ta
reda på krockens omfattning och behovet
av hjälp.
2. VOC Kundtjänst etablerar muntlig kontakt
med föraren och kommer överens om vilket hjälpbehov som krävs.
3. VOC Kundtjänst kontaktar därefter erforderliga hjälpinsatser (polis, ambulans,
bärgning etc.).
Manuellt larm
1. Tryck på SOS-knappen i minst
2 sekunder för att tillkalla hjälp vid sjukdom, yttre hot mot bilen eller passagerare,
m.m.
2. VOC Kundtjänst får meddelande om hjälpbehovet och uppgift om bilens position.
3. VOC Kundtjänst etablerar muntlig kontakt
med föraren och kommer överens om vilket hjälpbehov som krävs.
1
1. Tryck på ON CALL-knappen i minst
2 sekunder för att tillkalla hjälp vid punktering, bränslebrist, urladdat batteri, m.m.
Om muntlig kontakt inte kan etableras, kontaktar VOC Kundtjänst berörda myndigheter,
som bistår med lämplig åtgärd.
Informationsmeddelande i displayen
On Call Avstängd - VOC-abonnemanget är ej
aktiverat eller är ej längre giltigt! Tjänsterna
kommer inte att fungera. Kontakta din Volvoåterförsäljare eller VOC Kundtjänst, se
sidan 8.
On Call Serv. erfordras - VOC-systemet ur
funktion. Besök din Volvoåterförsäljare för
hjälp.
On Call Abonn snart slut - VOC-abonnemanget kommer snart gå ut. Kontakta VOC
Kundtjänst, se sidan 8.
Volvo On Call i standby-läge - Telefonen1
kan slås på tillfälligt.
Larmnummer
1. Tryck på PHONE (se bilder på sidan 5).
Då larmtjänsten aktiveras försöker VOC-systemet etablera kontakt med VOC Kundtjänst i det
land bilen befinner sig.
2. Telefonen kan då användas för samtal men
kommer att återgå automatiskt till standby
efter en stund.
Om detta inte är möjligt går samtalet till larmnumret 112 istället.
Upphäva samtal
Påbörjad tjänst kan avbrytas inom
10 sekunder med hjälp av ett tryck på EXITknappen (se bilder på sidan 5).
OBS
VOC Kundtjänst kan inte komma i kontakt
med bilen medan samtal pågår med den
inbyggda telefonen.
När ett samtal med VOC Kundtjänst är avslutat
och tjänsten är klar kommer VOC-systemet
Vissa bilmodeller har inte Volvo On Call tillsammans med Telefon.
7
Volvo On Call
Säkerhetstjänster
automatiskt att gå tillbaka till telefonläge om
telefonen var på när tjänsten startades.
För att kontakta VOC Kundtjänst från en annan
telefon än bilens inbyggda, se tabellen nedan.
OBS
När man befinner sig utomlands och vill
komma i kontakt med VOC Kundtjänst kan
man ringa telefonnumret till Volvo On Call i
hemlandet, se tabellen nedan.
OBS
Alla samtal med VOC Kundtjänst kommer
att spelas in.
VARNING
VARNING
Precis som med mobiltelefoner kan atmosfäriska störningar eller glesare sändartäckning leda till att anslutning är omöjlig, t.ex.
vid glest befolkade områden.
Systemet fungerar enbart i områden där
VOCs samarbetspartner har GSM-täckning
och på de marknader där Volvo On Calltjänsten är tillgänglig.
Telefonnummer
8
Land
När man befinner sig i hemlandet
När man befinner sig i utlandet
Sverige
020 55 55 66
+46 31 51 83 35
Norge
800 30 060
+47 22 32 39 50
Danmark (Kundcentret finns i Sverige.)
+46 20 55 55 66
+46 31 51 83 35
Storbritannien
0800 587 9848
+44 20 860 39 848
Italien
02 26629 271
+39 02 26629 271
Frankrike
0810 800 454
+33 1 49 93 72 79
Holland
020 851 2278
+31 20 851 2278
Belgien
02 773 62 22
+32 2 773 62 22
Luxemburg (Kundcentret finns i Belgien.)
+32 2 773 62 22
+32 2 773 62 22
Volvo On Call
Säkerhetstjänster
Land
När man befinner sig i hemlandet
När man befinner sig i utlandet
Portugal (Kundcentret finns i Frankrike.)
+33 810 800 454
+33 1 49 93 72 79
Tyskland
089 20 80 1 87 47
+49 89 20 80 1 87 47
Spanien
091 325 5509
+34 91 325 5509
Schweiz
044 283 35 70
+41 44 283 35 70
Ryssland
+74 9 57 80 50 08
+74 9 57 80 50 08
Österrike
+43 1 525 03 6244
+43 1 525 03 6244
9
Volvo On Call
Trygghetstjänster
Allmänt
Volvos trygghetstjänster ska minimera risken
att ägaren blir av med sin bil. Om bilen blir stulen kan den dessutom spåras och eventuellt
deaktiveras.
På vissa marknader sker en reducering av försäkringspremien.
Utöver säkerhets- och trygghetstjänsterna
erbjuder vissa marknader ett utökat trygghetsystem som tillval.
Om bilen blir strömlös träder VOCs reservbatteri in.
Theft Notification (TN)
TN är ett system som aktiveras vid inbrott eller
stöld.
Om bilens larmsystem aktiveras kommer VOC
Kundtjänst att underrättas automatiskt efter en
viss tid. Om larmet stängs av med hjälp av
fjärrnyckeln kommer tjänsten att avbrytas.
Stolen Vehicle Tracking (SVT)
SVT är ett system som hjälper till att spåra bilen
vid stöld. Om fordonet har blivit stulet kan VOC
1
2
3
4
10
Gäller inte XC90 där alla dörrar samt baklucka öppnas.
Gäller V50, V60, V70 och XC60.
Gäller C30, C70, S40 och S60.
Gäller ej C30, S40, V50 och C70.
Kundtjänst utföra spårning av fordonet för att
underlätta ett återfinnande.
OBS
Detta gäller även om bilen stulits med hjälp
av tillhörande fjärrnyckel.
Remote Door Unlock (RDU)
1. Om bilens fjärrnyckel har tappats eller blivit
inlåst i bilen, kan kontakt tas med VOC
Kundtjänst.
2. VOC Kundtjänst skickar en signal till bilen
och efter överenskommelse med bilens
ägare, eller annan auktoriserad person,
sker upplåsning av bilen.
3. Bagageluckan/bakluckan måste öppnas
för att låsa upp dörrarna1. Tryck två gånger
på touchknappen2 eller dra i handtaget3.
När dörrarna öppnas kommer bilens larmsystem att lösa ut. Stäng av larmet genom att
trycka på fjärrnyckelns upplåsningsknapp eller
sätt in fjärrnyckeln i startlåset.
OBS
Om bakluckan inte öppnas inom en av VOC
Kundtjänst förutbestämd tid kommer bagageluckan/bakluckan att låsas igen.
OBS
Om bilen står i t.ex. ett parkeringsgarage
kan fjärrupplåsningsfunktionen eventuellt
störas pga dålig telefonmottagning.
Unauthorized Driver Detection (UDD)4
UDD är ett system för förarauktorisering.
Inför användning av fordonet måste föraren
auktorisera sig genom att mata in en sexsiffrig
säkerhetskod. Föraren uppmanas automatiskt
att mata in säkerhetskoden när motorn startas.
Om fordonet körs utan att rätt säkerhetskod
har matats in, eller om fel kod matats in tre
gånger i rad, kommer VOC Kundtjänst att
underrättas automatiskt.
Fordonet levereras till kund med en förinställd
säkerhetskod som föraren informeras om
skriftligen vid köpet.
Volvo On Call
Trygghetstjänster
Byte av säkerhetskod
Byte av säkerhetskod sker via menysystemet
eller via VOC Kundtjänst. Välj Byt Säkerhetskod5 eller Ändra UDD-kod6. Innan en ny
säkerhetskod matas in måste den gamla
säkerhetskoden anges.
Säkerhetskoden kan även nollställas genom
att kontakta VOC Kundtjänst. Efter överenskommen nollställning av säkerhetskod
ombeds föraren automatiskt att mata in en ny
säkerhetskod nästa gång fordonet startas.
VARNING
Systemet fungerar enbart i områden där
VOCs samarbetspartner har GSM-täckning
och på de marknader där Volvo On Calltjänsten är tillgänglig.
VARNING
Precis som med mobiltelefoner kan atmosfäriska störningar eller glesare sändartäckning leda till att anslutning är omöjlig, t.ex.
vid glest befolkade områden.
Unauthorized Movement Detection
(UMD)4
Övervakning av otillåten förflyttning.
Otillåten förflyttning innebär att fordonet flyttas
med motorn avstängd. Om systemet upptäcker en otillåten förflyttning av fordonet kommer VOC Kundservice att underrättas automatiskt.
Exempel på otillåten förflyttning är bogsering
eller lastning och transport på släp. Observera
att exempelvis färjeöverfart och biltåg också
räknas som otillåten förflyttning då motorn är
avstängd. I dessa situationer måste UDD och
UMD temporärt deaktiveras (se avsnittet Temporär deaktivering av UDD och UMD nedan).
Övervakning av otillåten förflyttning är alltid
aktiv när bilens motor är avstängd, oavsett om
fordonet är låst eller ej.
Temporär deaktivering av UDD och UMD
Vid bogsering, färjeöverfart, transport på biltåg
eller när fordonet ska lämnas in på verkstad är
det nödvändigt att deaktivera UDD och UMD
för att inte falsklarm skall skickas till VOC
Kundtjänst. Detta kan ske på två sätt:
•
•
5
6
4
via meny
Temporär deaktivering sker genom att välja
Reduced guard activate once5 eller Reduced guard ask on exit5 i menysystemet.
OBS
I XC90 heter menyvalet Minskad ATSVR.
(After Theft System for Vehicle Recovery).
Föraren måste identifiera sig med den sexsiffriga säkerhetskoden för att systemet ska deaktiveras. Systemet är sedan deaktiverat till nästa
gång motorn startas.
OBS
Flera falsklarm kan leda till att VOC Kundtjänst kommer att begära ersättning av fordonets ägare. Kontakta VOC Kundtjänst för
mer information.
Temporär deaktivering via VOC Kundtjänst
kräver att föraren tar personlig kontakt med
VOC Kundtjänst och uppger tid och datum för
deaktivering samt när återaktivering av systemet ska ske. När fordonet ska lämnas in på
verkstad ska UDD och UMD alltid deaktiveras
via VOC Kundtjänst.
via VOC Kundtjänst
Gäller S60 ochV60.
Gäller endast XC90.
Gäller ej C30, S40, V50 och C70.
11
Volvo On Call
Trygghetstjänster
Remote Vehicle Immobiliser (RVI)
Om bilen är stulen kontaktar ägaren eller myndigheterna VOC Kundtjänst.
OBS
Detta gäller även om bilen stulits med hjälp
av tillhörande fjärrnyckel.
Efter att ha varit i kontakt med mydigheterna
deaktiverar VOC Kundtjänst sedan fjärrnycklar
för att förhindra start av bilen. En deaktiverad
bil kan endast startas igen genom kontakt med
VOC Kundtjänst och efter det att erfodrad verifiering godkänts. Därefter utför VOC Kundtjänst aktivering av bilen.
12
Volvo On Call
Komforttjänster
Remote Heater Start (RHS)
Att kunna kontrollera värmaren i bilen med sin
mobiltelefon innebär ett smidigare handhavande av värmaren och därmed ökad komfortupplevelse till en kostnad av ett SMS.
Värmarfunktionen har två tidpunkter, kallade
T1 och T2. Dessa visar när bilen uppnått den
inställda temperaturen. För att bara den auktoriserade användaren skall kunna styra värmaren ska SMS-meddelandet innehålla bilens
registreringsnummer1 följt av VOC-systemets
PIN-kod2.
OBS
Varje delkommando följs av ett #-tecken.
Meddelandet ska skrivas som en sträng
utan mellanslag och avslutas med ett #tecken, t.ex. # PIN-kod # 1 #
Telefonnummer
Meddelandet ska skickas till följande nummer:
+46 70 903 20 40. För vissa mobiltelefoner är
det möjligt att skapa en meddelandemall för att
möjliggöra ett enklare och snabbare handhavande.
OBS
Iakttag försiktighet med var bilen står parkerad när RHS nyttjas eftersom värmaren
avger avgaser, se ytterligare information i
bilens instruktionsbok.
Direktkommandon
För att starta värmen direkt:
1. Skriv in bilens registreringsnummer följt av
# PIN-kod # 1 #
2. Skicka meddelandet.
Om värmaren är igång och ska stängas av
direkt:
1. Skriv in bilens registreringsnummer följt av
# PIN-kod # 0 #
2. Skicka meddelandet.
Tidkommandon
Om ny tid ska läggas in avslutas meddelandet
med önskat klockslag, t.ex. 17303.
Ändra och aktivera T1:
1. Skriv in bilens registreringsnummer följt av
# PIN-kod # 11 # Tidpunkt # 3
2. Skicka meddelandet.
Ändra och aktivera T2:
1
2
3
1. Skriv in bilens registreringsnummer följt av
# PIN-kod # 12 # Tidpunkt #
2. Skicka meddelandet.
Om en sedan tidigare inlagd tidpunkt önskas
aktiverad:
Aktivera T1:
1. Skriv in bilens registreringsnummer följt av
# PIN-kod # 11 #
2. Skicka meddelandet.
Aktivera T2:
1. Skriv in bilens registreringsnummer följt av
# PIN-kod # 12 #
2. Skicka meddelandet.
För att avbryta en sedan tidigare planerad värmarstart måste inställd tidpunkt avaktiveras.
För att avaktivera T1:
1. Skriv in bilens registreringsnummer följt av
# PIN-kod # 01 #
2. Skicka meddelandet.
För att avaktivera T2:
1. Skriv in bilens registreringsnummer följt av
# PIN-kod # 02 #
2. Skicka meddelandet.
Registreringsnumret kan innehålla både stora och små bokstäver.
PIN-koden är den kod bilägaren tidigare meddelat VOC Kundtjänst genom att trycka på OnCall-knappen.
Klockslag avrundas alltid till närmaste 5- minuts intervall.
13
Volvo On Call
Komforttjänster
Om värmaren inte startar
Det finns situationer där värmaren inte kan
starta. Så skickas ett SMS med texten “Värmaren kunde ej starta!” till det mobilnummer som
försökt initiera tjänsten.
Mobilapplikation
Det finns en mobilapplikation som förenklar
handhavandet av VOC-systemets komfortfunktion. Applikationen förutsätter att mobiltelefonen har stöd för Java. Den kan laddas ned
från www.volvocars.com.
VARNING
Systemet fungerar enbart i områden där
VOCs samarbetspartner har GSM-täckning
och på de marknader där Volvo On Calltjänsten är tillgänglig.
VARNING
Precis som med mobiltelefoner kan atmosfäriska störningar eller glesare sändartäckning leda till att anslutning är omöjlig, t.ex.
vid glest befolkade områden.
14
Volvo On Call
Menystruktur
Menystruktur i VOC
Nyckellås2
VOC-funktionerna nedan är tillgängliga via
MENU-knappen (MY CAR1) och visas i displayen.
Byt säkerhetskod1
De kan också nås via den inbyggda telefonens
menysystem. Se avsnittet om telefonen i bilens
instruktionsbok för mer information om menyerna.
Aktivera On Call-abonnemanget1
OBS
Menynumreringen kan skilja sig åt beroende
på om Radio, CD, AUX eller Telefonen är i
gång.
Menyträd
Volvo On Call
SOS
On Call
Aktivera radiosändningen1
Avaktivera radiosändningen1
Radiosändn.2
Radiosändningskod1
Kod f r-sänd.2
OBS
I XC90 heter detta menyalternativ Radiosändn.
Ändra UDD-kod2
Avaktivera On Call-abonnemanget1
Avbryt abonnemang2
Menyalternativ
• SOS - Ett tryck på ENTER (OK/MENU1) i
kontrollpanelen (bekräfta med ett extra
tryck) är detsamma som att trycka på
SOS-knappen i 2 sekunder: den manuella
larmtjänsten aktiveras. Detta menyval fungerar som backupfunktion till SOSknappen.
• On Call - Ett tryck på ENTER (OK/
MENU1) i kontrollpanlen (bekräfta med ett
extra tryck) är detsamma som att trycka på
ON CALL-knappen i 2 sekunder: vägassistenstjänsterna aktiveras. Detta menyval
fungerar som backupfunktion till ON
CALL-knappen.
• Aktivera radiosändningen/Avaktivera
radiosändningen
VOC-systemet har en automatisk mottagningsfunktion, vilket innebär att systemet automatiskt kontrollerar tillgängligheten av VOC
servicenät. För att stänga av både den
inbyggda telefonen och den automatiska mottagningsfunktionen, gör följande:
1. När Radiosändning visas i displayen, tryck
ENTER (OK/MENU1) i kontrollpanelen.
2. Om radiosändningskod är avaktiverad:
Tryck sedan ENTER (OK/MENU1) en gång
till för att bekräfta. – Den automatiska mottagningsfunktionen återstartas automatiskt nästa gång bilen startas.
Om radiosändningskod är aktiverad: Ange korrekt radiosändningskod (den förinställda
koden är 1234) och tryck sedan ENTER (OK/
MENU1).
–
Den automatiska mottagningsfunktionen
återstartas automatiskt nästa gång bilen
startas.
• Radiosändningskod
Knapplås
1
2
Gäller endast S/V60 på vissa marknader.
Gäller endast XC90 på vissa marknader.
15
Volvo On Call
Menystruktur
enbart är aktiverade om fjärrnyckeln är i
läge I, II eller om motorn är igång.
OBS
I XC90 heter detta menyalternativ Kod f r
sänd.
För att deaktivera radiosändningskoden:
1. När Radiosändningskod visas i displayen, tryck ENTER (OK/MENU1) i kontrollpanelen.
–
Radiosändning kan deaktiveras utan kod.
•
Byt säkerhetskod/Ändra UDD-kod - Se
sidan 10.
• Aktivera abonnemanget - Används för
att starta prenumerationen.
OBS
I XC90 heter detta menyalternativ Avbryt
abonn.
För att aktivera radiosändningskoden:
1. När Radiosändningskod visas i displayen, tryck ENTER (OK/MENU1) i kontrollpanelen.
2. Ange den fyrställiga koden (den förinställda koden är 1234) och tryck sedan
ENTER (OK/MENU1).
3. Bekräfta koden och tryck sedan ENTER
(OK/MENU1).
–
Radiosändning kan endast deaktiveras
med korrekt kod.
• Knapplås - Man kan bestämma när SOSoch ON CALL-knapparna skall vara aktiverade. Funktionen gör att knapparna
1
16
Gäller endast S/V60 på vissa marknader.
• Avaktivera abonnemanget - Används för
att avsluta prenumerationen.
VARNING
Systemet fungerar enbart i områden där
VOCs samarbetspartner har GSM-täckning
och på de marknader där Volvo On Calltjänsten är tillgänglig.
VARNING
Precis som med mobiltelefoner kan atmosfäriska störningar eller glesare sändartäckning leda till att anslutning är omöjlig, t.ex.
vid glest befolkade områden.
Volvo On Call
Tillgänglighet
Volvo On Calls tillgänglihet
Kartan visar länder och områden där Volvo On Call är tillgängligt. Servicen byggs ut kontinuerligt och systemet kommer att erbjudas i ett stort antal länder.
Kontakta din Volvohandlare för aktuell information. Svartmarkerade länder/områden innebär att Volvo On Call är tillgänligt.
17
Volvo On Call
18
;,_----
Volvo On Call
Instruktionsbok
Volvo Car Corporation TP12964 (Swedish) AT 1046, Printed in Sweden, Göteborg 2010, Copyright © 2000-2010 Volvo Car Corporation
F
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising