Volvo | V60 Twin Engine | Quick Guide | Volvo V60 Twin Engine 2016 Early Quick Guide

Volvo V60 Twin Engine 2016 Early Quick Guide
WEB EDITION
QUICK GUIDE
VÄLKOMMEN TILL DIN NYA VOLVO!
Denna folder innehåller ett urval av de vanligaste funktionerna i din bil. Ägarmanualen och övriga manualer
innehåller säkerhetsinstruktioner och samtliga varnings-, viktigt- och obs-texter.
Följande symboler innebär:
Olika delar pekas ut i översiktsbilder.
Instruktioner steg–för–steg.
Det är extra viktigt att läsa ägarmanualen.
Varnings-, viktigt- och obs-texter, vilka måste läsas, återfinns på sista sidan.
Tillval är markerade med en asterisk *.
Ägarmanualen kan finnas som tryckt bok och digitalt i bilens bildskärm, på web och som mobilapp. Mobilappen
innehåller hela ägarmanualen samt instruktionsfilmer och har flera sökvägar med text och bild. Mobilappen
laddas ner till mobila enheter från App Store eller Google play.
Lär dig också mer om din bil på www.volvocars.com.
01 Din hybridbil
05 Funktioner i din bil
Körläge
Laddning
Förkonditionering
Mobilapplikation
Klimatreglage
Ljusreglage
Kombiinstrument
Infotainment-system
Telefon*
Internet*
Extern ljudenhet
Knappar i mittkonsol
Inställningar i menysystem
Verkstad/boka service*
02 Starta och kör
Fjärrnyckel
Keyless* låssystem
Starta och stänga av motor
Parkeringsbroms
Torkare
06 Tips
03 Förarstöd i din bil
Fotgängarskydd*
04 Din förarmiljö
Ställa in ratt
Ställa in säte
Tanka
Bilvård
Förvaringsutrymmen
AUX-/USB*- och 12 V-uttag
Vilka körlägen kan jag välja?
01
Bilen drivs med två motorer – en elektrisk och en diesel.
Olika körlägen kan väljas. Det går inte att välja ”fel” körläge
– bilen återgår till HYBRID-läget om vissa villkor inte är
uppfyllda. Lampan i hybridknappen kommer då att tändas.
HYBRID
Detta är bilens förvalda körläge. Båda motorerna
används – enskilt eller parallellt. En dator bestämmer
vad som är lämpligast vid varje tillfälle.
PURE
Bilen drivs med elmotorn. Luftkonditionering är
avstängd för att få längsta möjliga körsträcka.
Dieselmotorn startar automatiskt när batteriet
behöver laddas eller när föraren begär mer effekt än
elmotorn kan leverera. Dieselmotorn används också
för att ge fyrhjulsdrift vid behov, t.ex. vid start och
halka.
POWER
Ger bästa respons och prestanda genom att både
elmotor och dieselmotor är aktiverade hela tiden. Vid
aktiv körning prioriteras körning på lägre växel vilket
ger fördröjd uppväxling.
AWD
Fyrhjulsdrivning aktiveras. Är främst avsett för låg fart
på halt väglag då bättre väggrepp och framkomlighet
behövs. Körläget har även en stabiliserande effekt i
högre farter.
SAVE
Bibehåller aktuell energinivå i batteriet till senare
behov. Vid låg laddningsnivå kommer även batteriet
laddas till en nivå som motsvarar cirka 20 km
elkörning. Välj PURE när eldrift önskas.
Var finns laddkabeln?
01
Laddkabeln är placerad i förvaringsutrymmet under
lastrummets golvlucka.
Hur öppnar och stänger jag luckan till
laddintaget?
01
Tryck in den bakre delen av luckan och släpp.
Fäll ut luckan.
Dra loss laddintagets täcklock och fäst det på luckans
insida.
Stängning av laddintagets lucka görs i omvänd ordning.
Hur fungerar laddkabelns kontrollenhet*?
Tänd symbol: Visar vald laddström.
Tänd symbol: Kabeln ansluten till 230 V.
Ökar laddströmmen.
Minskar laddströmmen.
Tänd symbol: Kabeln ansluten till bilen.
01
Hur startar jag laddning?
01
Anslut laddkabeln till 230 V-uttaget.
Höj/sänk laddströmmen på kontrollenheten*.
Påverkar laddtid och förkonditionering.
Anslut laddkabeln till bilen – kabeln låses fast
automatiskt i laddintaget.
Vid tryck på fjärrnyckelns trygghetsbelysningsknapp
visar kombiinstrumentet återstående laddtid. Laddstatus
indikeras via laddintagets lampor och Volvo On Call*
mobilapp.
Trygghetsbelysning måste vara aktiverat i MY CAR
– se ägarmanualen.
Hur avslutar jag laddning?
01
Lås upp bilen med fjärrnyckelns upplåsningsknapp
Lossa laddkabeln från bilen.
Lossa laddkabeln från 230 V-uttaget.
Återplacera laddkabeln i förvaringsutrymmet under
lastrummets golvlucka.
Laddkabeln låses fast automatiskt i laddintaget en
stund efter upplåsning om den inte tas loss. Öppna
låset/spärren med fjärrnyckelns upplåsningsknapp.
Vad visar laddintagets lampor?
Vitt fast: Ledljus
Gult fast: Vänteläge
Gröna korta blink: Laddning av lågt laddat batteri
Gröna långa blink: Laddning av väl laddat batteri
Grönt fast alt. släckt: Laddning klar
Blått: Timer påslagen
Rött: Fel
01
Hur aktiverar jag förkonditionering?
01
Förkonditionering används i huvudsak för att optimera
bilens elektriska drivsystem inför en planerad avfärd.
Funktionen värmer/kyler även kupén och aktiveras via
direktstart i kombiinstrumentet, fjärrnyckeln* eller Volvo On
Call* mobilapp.
Aktivera via kombiinstrumentet:
Tryck OK på vänster rattspak.
Vrid tumhjulet* till Förkonditionering och tryck OK.
Välj mellan Direktstart, Timer, Park. utomhus eller
Parkering inne (kan aktiveras endast om bilen
laddas med laddkabeln). Bekräfta med OK.
Aktivera via fjärrnyckeln*:
–– Tryck på trygghetsbelysningsknappen
i ca 2
sekunder. Bilens blinkers avger 5 korta blink som följs
av ett fast sken när förkonditioneringen har aktiverats.
Kontrollera status via fjärrnyckeln* (se bild):
–– Tryck på informationsknappen i ca 2 sekunder. Röd
indikeringslampa avger 5 korta blink som följs av ett
fast sken när förkonditioneringen är aktiv.
För mer information om att sköta aktivering via
mobil – se Volvo On Call* i ägarmanualen.
Vad kan jag göra med Volvo On Call*-appen?
01
Mobilapplikationen Volvo On Call kan användas var och
när som helst. Med en enkel knapptryckning på mobilen
kan bilen bl.a. lokaliseras och fjärrlåsas, kombiinstrumentet
och laddstatus kan kontrolleras och förkonditionering kan
ställas in.
Mobilapplikationen uppdateras kontinuerligt. För mer
information – se Volvo On Call* i ägarmanualen.
Hur fungerar fjärrnyckeln?
02
Låser upp dörrar och baklucka samt deaktiverar
larmet. Funktionen kan ställas in i MY CAR.
Låser dörrar och baklucka samt aktiverar larmet.
Trygghetsbelysning.
Låser upp och avlarmar enbart bakluckan.
Information*.
Panikfunktion.
Fjärrnyckeln kan lagra inställningar för bl.a. yttre
backspeglar och elmanövrerat förarsäte* – se
ägarmanualen.
Vad visar fjärrnyckelns indikeringslampor*?
02
Grönt ihållande ljus: Bilen är låst.
Gult ihållande ljus: Bilen är olåst.
Rött ihållande ljus: Larmet har löst ut sedan bilen
låstes.
Rött ljus blinkar omväxlande i båda indikeringslamporna: Larmet utlöst för mindre än 5 minuter
sedan.
Hur fungerar Keyless* låssystem?
02
Fjärrnyckeln kan ligga kvar i t.ex. fickan.
Låsa och larma
–– Vidrör ett av de yttre dörrhandtagens bakre del eller
tryck lätt på den mindre av bakluckans två gummerade
knappar.
Låsa upp och larma av
–– Greppa ett dörrhandtag och öppna dörren på vanligt
sätt eller tryck lätt på den större av bakluckans två
gummerade knappar.
Hur startar jag motorn?
02
Säkerställ att laddkabeln är borttagen innan bilen startas.
Tryck in fjärrnyckeln i startlåset (gäller inte Keyless
drive*).
Tryck ner bromspedalen helt.
Tryck kort på START/STOP ENGINE-knappen och
släpp. Elmotorn är igång när siffrorna i hastighetsmätare eller varvräknare och sidomätare tänds upp.
Hur stänger jag av motorn?
02
Tryck kort på START/STOP ENGINE-knappen –
motorn stannar. Elmotorn är avstängd när siffrorna i
hastighetsmätare eller varvräknare och sidomätare
har slocknat.
Ta ut fjärrnyckeln ur startlåset (gäller inte Keyless
drive*).
Hur använder jag parkeringsbromsen?
Aktivera
–– Tryck på reglaget PUSH LOCK/PULL RELEASE
– symbolen börjar blinka. Vid fast sken är parkeringsbromsen aktiverad.
Lossa
Tryck ner bromspedalen.
Dra i reglaget PUSH LOCK/PULL RELEASE.
Lossa automatiskt
–– Kör iväg (för bilar med automatisk växellåda krävs
påtaget säkerhetsbälte).
02
Hur startar jag vindrutetorkare och
regnsensor*?
02
För spaken neråt för att starta vindrutetorkarna och uppåt
för enkelsvep.
Regnsensor På/Av.
Reglerar sensorkänslighet eller intervalltid.
Torkare bakruta – intervall/normal.
För att lyfta torkarbladen måste de vara i serviceläge
– se ägarmanualen.
Hur fungerar Fotgängarskydd*?
03
Bilen har en Kollisionsvarnare med auto-broms och
detektering av cyklister samt fotgängare vilken kan
varna, bromsa och/eller stanna för fordon, cyklister och
fotgängare.
Funktionen är enbart ett hjälpmedel och fungerar inte i
alla situationer – den ser t.ex. inte cyklister från sidan och
fotgängare som är kortare än 80 cm eller är delvis skymda.
Det är viktigt att förstå denna funktion – se
ägarmanualen.
Hur ställer jag in ratten?
Frigör låsning av ratten.
Justera ratten framåt/bakåt och uppåt/nedåt.
Lås ratten.
04
Hur ställer jag in sätet?
04
Höj/sänk sittdynans framkant.
Höj/sänk sätet.
Flytta sätet framåt/bakåt.
Luta ryggstödet.
Ändra svankstödet*.
Lagra inställningar för elmanövrerat säte*.
Minnesknappar för elmanövrerat säte*.
Lagra inställning:
Håll knappen för lagring av inställning intryckt, samtidigt
som en av minnesknapparna trycks in. Håll knapparna
intryckta tills signal hörs och text visas i kombiinstrumentet. Både sätets och de yttre backspeglarnas
positioner lagras. Svankstödets position lagras inte.
De yttre backspeglarnas positioner och minnes­
inställningarna (ej svankstöd) för elmanövrerat säte,
kan också lagras i fjärrnyckeln* – se ägarmanualen.
Hur reglerar jag temperaturen?
Vrid för individuell temperatur i vänster/höger del av
kupén. Bildskärmen visar vald temperatur.
Tryck AUTO för automatisk reglering av luftdistribution och övriga funktioner. Bildskärmen visar
AUTOKLIMAT.
Tips: AUTO-läget rekommenderas för bästa klimatkomfort. Vid reglering av fläkthastighet och luftfördelning
kommer AUTO-läget att deaktiveras.
05
Hur frostar jag av vindrutan?
05
Tryck för att aktivera luftströmmar till rutorna – lampan
i defrosterknappen lyser.
Nästa tryck stänger av funktionen – ingen lampa lyser.
Hur fungerar ljusreglagets autoläge?
05
AUTO-läge ger följande alternativ:
• Färdbelysningen växlar automatiskt mellan varselljus
och halvljus.
• Helljus kan aktiveras när halvljuset är tänt.
• Automatiskt helljus (AHB)* – som bländar av och
aktiverar helljus automatiskt alternativt anpassar helljusbilden efter trafikförhållandena – kan användas.
• Tunneldetektering* är aktiverad.
Vilka funktioner visas i kombiinstrumentet?
05
Hybridbatterimätare visas vid Hybridtema. ”Bubblor”
visas när elmotorn genererar effekt till batteriet.
Aktuell laddnivå.
Aktivt körläge.
Symbolen tänds då dieselmotorn är igång.
Hybridguide. Visar var gränsen går för att dieselmotorn startar eller stannar. Gaspådrag (stora visaren)
i förhållande till tillgänglig elmotoreffekt (lilla visaren).
Hur manövreras färddatorn?
05
OK öppnar färddatorns menyer, aktiverar valt
alternativ samt släcker meddelanden.
Tumhjul bläddrar mellan färddatorns alternativ.
RESET nollställer data i valt färddatorsteg samt
backar i menystrukturen.
Hur nollställer jag trippmätaren?
05
Vrid vänster rattspaks tumhjul för att visa trippmätare
T1 eller T2.
Gör ett långt tryck på RESET-knappen för att nollställa visad trippmätare.
Hur ändras kombiinstrumentets utseende?
05
Med kombiinstrument kan olika teman väljas, som t.ex.
Hybrid eller Eco.
För att växla tema:
Tryck på vänster rattspaks OK-knapp när motorn är
igång.
Vrid spakens tumhjul för att välja menyalternativ
Teman och tryck OK.
Vrid tumhjul för att välja tema och tryck på OK för att
bekräfta.
Tema lagras i fjärrnyckelminnet* – se
ägarmanualen.
Hur sätter jag på och stänger av
Infotainment-systemet?
05
Ett kort tryck aktiverar anläggningen.
Ett långt tryck (tills skärmen släcks) stänger av.
För att stänga av ljudet: Gör ett kort tryck – nästa tryck
återaktiverar.
Observera att hela Sensussystemet (inkl. navigation-* och
telefonfunktioner*) startas/stängs av samtidigt.
Hur navigerar jag i Infotainment-systemet?
05
Tryck RADIO, MEDIA, MY CAR, NAV*, TEL* eller *
för att välja huvudkälla. I detta läge visas senast aktiva
källas normalvy.
Tryck på OK/MENU eller på tumhjulet* i ratten för att
gå in i vald källas huvudmeny.
Vrid på TUNE eller på tumhjulet för att navigera i
menyerna.
Tryck på OK/MENU eller på tumhjulet för att göra ett
val i menyerna.
Tryck kort på EXIT för att backa i menysystemet,
avbryta en funktion eller radera inmatade tecken.
Gör ett långt tryck på EXIT för att återgå till
normalvyn eller gå från normalvyn till huvudkällvyn.
Tips:
För att gå till genvägsmenyn från normalvyn, tryck en gång
på huvudkällknappen. Tryck igen för att gå tillbaka till
normalvyn.
För mer information om att hantera systemet – se
ägarmanualen.
Hur ansluter jag en Bluetooth®-telefon*?
05
I telefonkällans normalvy tryck OK/MENU.
Välj Försätt bilen i synligt läge och bekräfta med
OK/MENU.
Aktivera Bluetooth® i mobiltelefonen. Sök upp och
anslut bilen till telefonen.
Följ anvisningarna i telefonen och bildskärmen.
Telefonen är nu ansluten och kan styras från bilen.
Misslyckas registreringen av telefonen – se
ägarmanualen.
Hur ansluter jag till internet*?
05
Anslut mobiltelefonen via Bluetooth® eller aktivera
internetdelning i telefonen för Wi-Fi anslutning. För
bilmodemanslutning placera SIM-kort i läsaren i
handskfacket.
I MY CAR-källans normalvy tryck på OK/MENU, välj
Inställningar > Internetinställningar > Anslut via.
Välj ett anslutningsalternativ.
Wi-Fi: anslut till nätverk och ange dess lösenord.
Bilmodem: ange SIM-kortets PIN-kod.
För mer information om anslutning – se
ägarmanualen.
Vilka tjänster får jag med Volvo ID*?
05
Volvo ID är ditt personliga ID registrerat till bilen och
kan ge dig tillgång till diverse tjänster så som Min Volvo
web och möjlighet att skicka en adress från karttjänst på
internet direkt till bilen.
Registrera eller hantera ditt Volvo ID på följande sätt:
Tryck på anslutningsknappen .
Välj Appar > Inställningar och följ anvisningarna på
skärmen.
För mer information om Volvo ID – se ägarmanualen.
Hur använder jag appar när bilen är ansluten
till internet*?
05
När bilen är ansluten till internet kan appar för bl.a.
musiktjänster, webbradio, navigationstjänster och enkel
webbläsare användas.
Tryck på anslutningsknappen .
Välj Appar och tryck på OK/MENU för att visa
tillgängliga appar.
Välj app och bekräfta med OK/MENU.
Vissa appar kräver inloggning med separat konto från
app-/tjänsteleverantören. Använd befintligt konto eller
registrera nytt. Följ anvisningarna på skärmen.
Hur ringer jag upp*?
05
I telefonkällans normalvy skriv in önskat nummer
eller vrid tumhjulet på ratten neråt för att komma åt
telefonboken och uppåt för samtalslistan.
Tryck på tumhjulet för att ringa upp.
Samtalet avbryts med ett tryck på EXIT.
För fler sätt att ringa upp med telefonen – se
ägarmanualen.
Hur svarar jag i telefonen*?
–– Tryck på tumhjulet för att acceptera inkommande
samtal.
Samtalet avvisas/avbryts med ett tryck på EXIT.
För fler sätt att svara i telefonen – se ägarmanualen.
05
Hur ansluter jag extern ljudenhet?
05
Anslut en extern enhet via AUX- eller USB*ingångarna i mittkonsolens förvaringsfack.
I mediakällans normalvy tryck på MEDIA i
mittkonsolen.
Vrid TUNE till önskad ljudkälla och tryck OK/MENU.
För andra anslutningar av extern enhet – se
ägarmanualen.
Hur sparar jag radiostationer i förvalslistan?
05
10 förval kan sparas per frekvensband (t.ex. FM).
Ställ in en station.
Håll in en av förvalsknapparna under några sekunder,
ljudet försvinner under tiden och återkommer när
stationen är lagrad.
Förvalsknappen kan nu användas.
För inställning av radiostationer – se ägarmanualen.
Hur anger jag en GPS*-destination?
05
Tryck NAV för att starta navigationssystemet* – en
karta visas.
Tryck på NAV en gång till och välj Ange adress med
OK/MENU.
Skriv in något/några av sökkriterierna med teckenhjulet eller med mittkonsolens numeriska knappsats.
Välj sedan Ange som enda resmål eller Lägg till
som delmål och tryck OK/MENU.
För mer information och marknadsavvikelser gällande
navigation – se separat supplement.
Vilka inställningar kan göras i menysystemet? 05
I MY CAR hanteras många av bilens funktioner, t.ex.
inställningar av klocka, ytterbackspeglar och lås. Färdstatistik och kraftflöden visas även grafiskt. I MY CARkällans normalvy tryck OK/MENU och välj Hybrid:
• Färdstatistik: visar genomsnittlig bränsleförbrukning och medelhastighet. Kan ge hjälp till bränslesnål
körning.
• Kraftflöden: visar vilken motor som driver samt
energiflöden.
Hur ställer jag in klockan?
05
I MY CAR-källans normalvy tryck OK/MENU.
Välj Inställningar > Systeminställningar >
Tidsinställningar.
Vrid TUNE till Automatisk tid och tryck OK/MENU
för att aktivera automatisk inställning av klockan.
Se till att välja aktuell plats för att få rätt tid i bilen.
Hur ringer jag upp min verkstad eller bokar
service*?
05
–– I MY CAR-källans normalvy tryck OK/MENU och välj
Service och reparation.
Under Service och reparation finns information om din
valda verkstad som du har registrerat i webbportalen Min
Volvo. I Min verkstad finns möjlighet att ringa och skicka
bokningsbegäran till verkstaden (även tillgängligt via
Min Volvo web). Det finns också möjlighet att uppdatera
verkstadsinformation och ange verkstaden som resmål.
Gäller endast vissa marknader.
Hur tankar jag?
06
–– Tryck på knappen på belysningspanelen för att öppna
tankluckan – luckan öppnas när knappen släpps.
Pilen på symbolen i kombiinstrumentet visar vilken sida av
bilen tanklocket är placerat på.
Hur bör jag tvätta bilen?
06
Handtvätt är skonsammare mot lacken än automattvätt.
Lacken är också känsligare när den är ny. Därför rekommenderas handtvätt under bilens första månader.
Använd rent vatten och tvättsvamp. Tänk på att smuts och
grus kan repa lacken.
Hur bör jag rengöra läderklädsel*?
06
Läder kräver regelbunden skötsel för att behålla
utseendet. Därför bör läderklädsel behandlas med Volvo
Leather Care kit 1–4 gånger per år. Volvo Leather Care kit
finns att köpa hos en Volvoåterförsäljare.
Var finns förvaringsutrymmen?
06
Här visas några av bilens förvaringsutrymmen.
Ägarmanualen visar fler förvaringsutrymmen.
Var finns AUX-/USB*- och 12 V-uttag?
För att 12 V-uttagen i kupén ska fungera måste fjärrnyckeln vara lägst i nyckelläge I. Lastutrymmets
12 V-uttag* är alltid strömförande.
06
Hur fungerar laddkabelns kontrollenhet*?
Använd aldrig förlängningskabel. Ladda bilen enbart från skyddsjordade 230 VAC-uttag. Jordfelsbrytaren i laddkabelns kontrollenhet
skyddar bilen, men det kan finnas risk för överbelastning på 230 V-nätet.
Hur startar jag laddning?
Kontrollera att 230 V-uttaget har tillräcklig strömförsörjning för laddning av elfordon. Via laddkabelns kontrollenhet anpassas laddströmmen till sådan styrka (mellan 6–16 A, beroende på marknad) att inte 230 V-uttaget överbelastas.
Hur aktiverar jag förkonditionering?
Vid Park. utomhus avger den bränsledrivna värmaren avgaser, men inte vid Parkering inne då den eldrivna värmaren istället aktiveras.
Volvo rekommenderar att vid direkstart av förkonditionering aktivera via fjärrnyckeln alternativt mobilen.
Hur fungerar Keyless* låssystem?
Användande av handskar kan förhindra dörrhandtagens Keyless-funktion. Keyless-funktionen kan störas av elektromagnetiska fält och
avskärmning. Placera/förvara inte fjärrnyckeln nära en mobiltelefon eller metallföremål.
Hur startar jag motorn?
Efter kallstart är tomgången hög oavsett yttertemperatur. Det är en del av Volvos effektiva avgasreningssystem. Vid kallstart kan vissa
dieselmotorer ha en fördröjd start på grund av förvärmning. Vid motorstart under normala förhållanden prioriteras bilens elektriska drivmotor. Dieselmotorn förblir avstängd. Det finns dock situationer där dieselmotorn startar istället, t.ex. vid för låg temperatur eller om hybridbatteriet behöver laddas.
Hur fungerar Fotgängarskydd*?
Funktionen kan inte upptäcka alla fotgängare i alla situationer och ser t.ex. inte delvis skymda fotgängare, personer i klädsel som döljer
kroppskonturen eller fotgängare kortare än 80 cm. Funktionen upptäcker inte alla cyklister och ser t.ex. inte delvis skymda cyklister,
cyklister som döljer kroppskonturen eller som kommer från sidan. Föraren är alltid ansvarig för att fordonet framförs på korrekt sätt och
med säkerhetsavstånd anpassat till hastigheten.
Hur ställer jag in ratten?
Ställ in ratten (efter utförd sätesinställning) innan körning påbörjas – aldrig under färd.
Hur ansluter jag till internet*?
Vid användning av internet överförs data (datatrafik), vilket medför en kostnad till din nätverksoperatör. Kontakta denne om kostnad för
datatrafik. Ansluta via bilmodem: för att inte behöva ange PIN-kod efter varje gång bilen startas kan PIN-kodlåset stängas av under
alternativet Bilmodem genom att avmarkera Lås SIM-kort.
Hur bör jag rengöra läderklädsel*?
En del färgade klädesplagg (t.ex. jeans och mockaplagg) kan missfärga klädseln. Använd aldrig starka lösningsmedel – de kan skada
klädseln.
Var finns AUX-/USB*- och 12 V-uttag?
Max. strömuttag är 10 A (120 W) om ett 12 V-uttag används åt gången i tunnelkonsolen. Om båda uttagen i tunnelkonsolen används
samtidigt gäller 7,5 A (90 W) per uttag. Max. strömuttag är 10 A (120 W) för 12 V-uttaget i lastutrymmet.
Lär Dig mer om Din bil på www.volvocars.com.
TP 19336 (Swedish) AT 1517, MY16. Printed in Sweden, Göteborg 2015, Copyright © 2000-2015 Volvo Car Corporation
Hur ställer jag in sätet?
Ställ in förarsätet för rätt körställning innan körning påbörjas – aldrig under färd. Var förvissad om att sätet är i låst läge för att undvika
personskada vid en eventuell hård inbromsning eller olycka.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising