Volvo V60 Plug-in Hybrid 2013 Quick Guide

Volvo V60 Plug-in Hybrid 2013 Quick Guide
V60 Plug-in
hybrid
Quick GUIDE WEB EDITION
VÄLKOMMEN TILL DIN NYA VOLVO!
Att lära känna sin nya bil är en spännande upplevelse.
Titta igenom denna Quick-Guide för att snabbt och enkelt lära några
av de vanligaste funktionerna.
Samtliga varningstexter och annan viktig och detaljerad information
finns endast i instruktionsboken – denna folder innehåller enbart ett
litet urval.
Instruktionsboken innehåller dessutom den senaste och mest aktuella
informationen.
Tillval är markerade med en asterisk (*).
På www.volvocars.com finns ytterligare information som berör din bil.
Fjärrnyckel med PCC* –
personal car communicator
Starta motorn
PCC*
1 Grönt ljus: Bilen är låst.
2 Gult ljus: Bilen är olåst.
3 Rött ljus: Larmet har varit utlöst.
4 Blinkande växlande rött ljus: Larmet
utlöst för mindre än 5 minuter sedan. (Då
förkonditionering är aktiverad lyser den övre
lampan.)
Säkerställ att laddkabeln är borttagen innan
bilen startas.
Sätt fjärrnyckeln i startlåset och tryck in
nyckeln till dess ändläge.
Tryck ner bromspedalen helt1.
Låser dörrar och baklucka samt aktiverar
larmetA. (Långt tryck stänger alla rutor.)
Tryck kort på knappen för att starta
motorn. Bilen är igång när kombinationsinstrumentet tänds upp.
Låser upp dörrarB och baklucka samt
deaktiverar larmet. (Långt tryck öppnar
alla rutor.)
OBS
Startad motor indikeras av att siffrorna i
hastighetsmätare eller varvräknare och
sidomätare tänds upp.
Låser upp bakluckan – den öppnas inteC.
Trygghetsbelysning. Tänder vissa lampor.
Ett långt tryck startar förkonditionering.
Panikfunktion. Hålls intryckt ca
3 sekunder vid en nödsituation för att
utlösa larmet. Stäng av med upplåsningsknappen.
Information kan fås inom 100 meters
räckvidd.
– Tryck på knappen och vänta
7 sekunder.
Personliga stol- och spegelinställningar lagras vid
låsning.
B
Automatisk återlåsning sker om inte dörr/baklucka
öppnas inom 2 minuter efter upplåsning.
C
Elmanövrerad baklucka* öppnas.
A
Vid motorstart görs en kompletterande funktionskontroll av bromssystemet då föraren trycker ner
bromspedalen för att ta växelväljaren ur P-läget.
Vid funktionskontrollen är pedalvägen längre än vid
normal bromsning. Under kontrollen kan en snabb
kort sjunkning av pedalen upplevas.
1
OBS
Vid motorstart under normala förhållanden
prioriteras bilens elektriska drivmotor
– dieselmotorn förblir avstängd.
Det finns dock situationer där dieselmotorn
startar istället, till exempel vid för låg temperatur eller om hybridbatteriet behöver laddas.
Kombinationsinstrument
1 Tänds vid låg bränslenivå. Vid tänd symbol,
fyll på bränsle snarast.
2 Bränslemätare.
3 HybridbatterimätareA. När elmotorn
genererar effekt till batteriet visas bubblor i
mätaren.
4 Aktuell laddnivåA.
5 Information om menyer, förarstödsystem*
samt varningar.
6 HastighetsmätareA.
7 Aktivt körläge, se beskrivning av
“Körlägen”.
8 Symbolen tänds då dieselmotorn är igång.
Hybridguide. Visar aktuell förarbegärd framdrivningseffekt (stora visaren) och tillgänglig
elmotoreffekt (lilla visaren), d.v.s. gränsen
för när dieselmotorn startar/stoppar.
Växelläge.
Klocka. Justeras i menysystemet MY CAR.
A
Visas vid Hybridtema.
OK, tryck öppnar färddatorns menyer,
aktiverar valt alternativ samt kvitterar meddelanden.
Tumhjul, vrid för att se färddatorns alternativ.
RESET, ångrar eller backar ett steg. Långt
tryck nollställer medelförbrukning samt vald
hastighet.
I kombinationsinstrumentet kan olika teman
väljas: Hybrid (bild ovan), Elegance, Eco eller
Performance.
För att växla tema – tryck på vänster
rattspaks OK-knapp och välj därefter menyalternativ Teman genom att vrida tumhjulet.
Bekräfta genom att trycka på OK-knappen.
förkonditionering
Motor och kupévärmare
I bilen finns två olika typer av parkeringsvärmare:
•
bränsledriven
•
eldriven.
Genom förkonditionering förbereds bilens
motor och kupé innan avfärd så att både
slitage och energibehov under färd minskas.
Då du värmer upp din bil förlänger du även
körsträckan.
Aktivera förkonditionering
Funktionen kan både värma och kyla. Den
aktiveras via direktstart i kombinationsinstrumentet (färddatorn), fjärrnyckeln eller
Volvo On Calls mobilapp. Vad som aktiveras
väljs via kombinationsinstrumentet.
Aktivera via kombinationsinstrumentet
1. Tryck på OK på vänster rattspak.
2. Vrid tumhjulet till Förkonditionering
3. Bekräfta med OK.
4. Välj mellan Direktstart, Timer, Park.
utomhus eller Parkering inne. (Kan
aktiveras endast om bilen laddas med
laddkabeln).
OBS
Vid “Park. utomhus” avger den bränsledrivna
värmaren avgaser, men inte vid “Parkering
inne”.
information om internet
På www.volvocars.com finns ytterligare information om din bil.
Det finns även appar till flera Smartphones på
Apple App Store och Google Play
Aktivera via fjärrnyckeln
Aktivering via fjärrnyckel kan ske både via
ordinarie fjärrnyckel samt PCC (endast PCC
ger feedback via lamporna.)
—Tryck på knappen Trygghetsbelysning
i cirka 2 sekunder.
Används laddkabel då Direktstart väljs,
förkonditioneras kupén i cirka 50 minuter.
Fem korta blink följt av ett sjätte längre
bekräftar att förkonditioneringen är påbörjad
i bilen.
Laddning hybridbatteri
Laddkabeln ansluts mellan ett 230 V-uttag och
bilen. Via laddkabelns kontrollenhet anpassas
laddströmmen till sådan styrka (mellan 6–16 A,
beroende på marknad) att inte 230 V-uttaget
överbelastas.
Ju högre ström, desto kortare uppladdningstid
För att se när uppladdningen är klar i kombinationsinstrumentet, öppna förardörren, då tänds
instrumentet upp.
Laddning
viktigt
Ta reda på hur mycket ström/ampere som
kan tas ut från 230 V-uttaget. Kontrollera
att uttaget har tillräcklig strömförsörjning för
laddning av elfordon.
Laddning kan också styras samt övervakas via
Volvo On Call mobilapp.
1.
2.
3.
Anslut laddkabeln till 230 V-uttaget.
Ställ strömbrytaren (2) på På (On).
Ange laddström på kontrollenheten med
(4) och (5).
4.
Anslut laddkabeln till bilen.
Frånkoppling av laddkabel
1.
2.
3.
4.
Lås upp bilen.
Ställ strömbrytaren (2) på Av (Off).
Lossa laddkabeln från bilen.
Lossa laddkabeln från 230 V-uttaget.
LED-lampor i bilens laddintag
1
2
3
4
5
6
Tänd symbol: Vald 230 V laddström.
Strömbrytare På/Av (ON/OFF).
Tänd symbol: Kabeln ansluten till 230 V.
Höjer laddströmmen.
Sänker laddströmmen.
Tänd symbol: Kabel ansluten till bilen.
Vitt fast
Ledljus
Gult fast
Vänteläge
Grönt blinkande
Laddning pågårA
Grönt fast
Laddning klarB
Ladda bilen enbart från kända uttag.
Blått
Timer påslagen
Jordfelsbrytaren i laddkabelns kontrollenhet
skyddar bilen, men det finns risk för
överbelastning på 230 V-nätet.
Rött
Fel
VARNING
Använd aldrig förlängningskabel.
VARNING
A
B
Kort blinksekvens indikerar lågt laddat batteri, lång blinksekvens indikerar väl laddat batteri.
Ljuset släcks efter en stund.
inställning framstol
fjärrnyckeln och Elmanövrerad
förarstol*
Samtliga fjärrnycklar kan användas av olika
förare för att lagra förarstolens inställningar.
Funktionen måste aktiveras i menysystemet
MY CAR under Inställningar -> Bilinställningar -> Bilnyckelminne.
Gör så här:
1. Ställ in stolen som du vill ha den.
2. Lås bilen genom att trycka på låsknappen
på fjärrnyckeln som du brukar använda.
Detta lagrar stolens position i fjärrnyckelns
minneA.
Lås upp bilen (genom att trycka på upplåsningsknappen på samma fjärrnyckel) och
öppna förardörren. Förarstolen kommer
automatiskt inta positionen som är lagrad i
fjärrnyckelns minne (om stolen har rörts sedan
du låste bilen).
A
1
2
3
4
5
6
7
8
A
Svankstöd.
Denna inställning påverkar inte inställningar som har lagrats
(se position 4) med den elmanövrerade stolens* minnesfunktion*. Se instruktionsboken för mer information.
Ryggstödets lutning.
Minnesknappar för elmanövrerad stol*A.
Lagra inställning för elmanövrerad stol*A.
Höj/sänk sittdynans framkant.
Framåt/bakåt.
Höj/sänk stolen.
Fällning passagerarstols ryggstöd.
Minnesfunktionen kvitteras av en signal samt meddelande i
kombinationsinstrumentet.
Ställa in ratten
VARNING
Ställ in ratten innan körning på­börjas –
aldrig under körning.
Frigör låsningen.
Justera.
3.
Lås ratten.
körlägen
HYBRID
HYBRID-läget är bilens förvalda körläge. Styrsystemet använder båda motorerna – enskilt
eller parallellt – och beräknar optimal användning avseende prestanda, bränsleförbrukning
och komfort.
1
2
3
4
5
PURE
HYBRID
POWER
POWER
Bilen försätts i bästa respons och prestandaläge genom att dieselmotorn aktiveras. Bilen
får ett sportigare beteende och även snabbare
respons vid gaspådrag. Vid aktiv körning prioriteras även körning på en lägre växel, vilket
innebär en fördröjd uppväxling.
SAVE
AWD
Under körning finns möjlighet att välja olika
körlägen. Bilen beräknar en optimal kombination av körbarhet, körupplevelse, miljöbelastning samt bränsleekonomi utefter gjorda
körval.
Körlägena styrs av en mängd parametrar.
Under vissa omständigheter är önskat körläge
inte tillgängligt. Se meddelande i bilens kombinationsinstrument.
Välja körläge
Via My Car går det att läsa ytterligare information om de olika körlägena.
1.
MY CAR -> Hybrid-> Körlägen.
2. Välj sedan PURE, HYBRID, POWER,
AWD eller SAVE och bekräfta med OK.
PURE
Fokuserar på eldrift och låg energiförbrukning.
PURE-läget hjälper föraren maximera körningen på hybridbatteriet. Elkörsträckan beror
på bilens totala energiförbrukning. Avkall görs
på klimat- och dynamisk prestanda.
Läget kan endast väljas när hybridbatteriet
är tillräckligt laddat. Luftkonditioneringen är
avstängd i detta läge men kan startas med
AC-knappen.
OBS
PURE kan väljas endast när hybridbatteriet har
tillräckligt hög energinivå.
SAVE
Sparar hybridbatteriets laddning till ett senare
tillfälle då eldrivning är mer förmånligt, till
exempelvid stadskörning. Välj SAVE-läget i
första hand då hybridbatteriets laddningsnivå
är hög. Om energinivån är låg kommer dieselmotorn först att ladda upp hybridbatteriet till
att klara ca 20 km körning.
AWD
Läget aktiverar fyrhjulsdriften, vilket förbättrar
bilens väggrepp och framkomlighet. Förmågan begränsas av tillgänglig laddning i
batteriet. Läget är främst avsett för låg fart på
halt väglag.
Geartronic – dieselmotorn alltid igång
När spaken läggs i Geartronic manuellt
växelläge kommer dieselmotorn alltid att vara
igång. För ytterligare information rörande
Geartronic hänvisas till bilens ordinarie
instruktionsbok.
ljusreglage
Nyckellägen
För att nå följande nyckellägen utan motorstart: Tryck inte ner bromspedalen.
0 Lås upp bilen.
I Med fjärrnyckeln helt intryckt i startlåset:
Tryck kort på START/STOP ENGINE.
II Med fjärrnyckeln helt intryckt i startlåset:
Tryck på START/STOP ENGINE i
ca 2 sekunder.
Nyckelläge II förbrukar mycket ström från
startbatteriet och bör därför undvikas!
Se även tabellen i avsnitt “Nyckellägen” i
bilens ordinarie instruktionsbok för information om vilka funktioner/system som kan
användas med avstängd motor vid olika
nyckellägen.
För att återgå till nyckelläge 0 från läge II och I:
Tryck kort på START/STOP ENGINE.
A
Helljusblink
B
Hel-/halvljusväxling och ledbelysning
Display- och instrumentbelysning
Dimljus bak, ljuset lyser endast på
förarsidan
AutomatisktA/avstängt halvljus. Helljusblink fungerar men inte fast helljus
Parkeringsljus
Halvljus. Släcks när motorn stängs av.
Helljus kan aktiveras
Öppnar lucka för tanklock
Manuell ljushöjdsreglering (automatisk för
Xenon-ljus*)
Upplåsning av baklucka
Varselljus, växling till halvljus, tunneldetektering*, helljus med automatisk
aktivering*
A
Vissa marknader.
stäng av motorn och
ta ur nyckeln
Tryck kort på knappen
– motorn stannar.
Dra ut fjärrnyckeln ur
startlåset.
Motorn är avstängd då
siffrorna i hastighetsmätare eller varvräknare
och sidomätare slocknat.
BLIS – Blind Spot Information System*
BLIS kan hjälpa föraren att upptäcka fordon i
den döda vinkeln.
BLIS varnar för upptäckta fordon med en
tänd lampa vid respektive ytterbackspegels
dörrstolpe.
Se instruktionsbokens avsnitt ”BLIS” för mer
information.
KEYLESS* NYCKELSYSTEM
Nyckeln kan ligga i t.ex. fickan hela tiden.
LÅSA & LARMA BILEN
–– Vidrör ett av de yttre dörrhandtagens bakre
del (se bild) eller tryck lätt på den mindre
av bakluckans två gummerade knappar (se
bilden ovan).
LÅSA UPP & AVLARMA
–– Greppa ett dörrhandtag och öppna dörren
på vanligt sätt (handske kan förhindra
funktionen) eller tryck lätt på den större av
bakluckans två gummerade knappar.
STARTA MOTORN
–– Tryck ner bromspedalen och tryck kort på
START/STOP ENGINE.
STÄNGA AV MOTORN
–– Tryck kort på START/STOP ENGINE.
vindrutetorkare och
Regnsensor*
1 Regnsensor På/Av, med spak i läge 0.
2 Reglerar sensorkänslighet eller intervalltid.
3 Torkare bakruta – intervall/normal.
A
Enkelsvep
0
Av
B
Intervalltorkare, se även (2)
C
Normal svephastighet
D
Hög svephastighet
E
Spolare vindruta och strålkastare
F
Spolare bakruta
Visas i displayen då regnsensorn är aktiv
Förvaringsutrymmen, 12 v-uttag & USB*/aux
12 V-uttagen i kupén fungerar i nyckelläge I eller
II. 12 V-uttaget* i lastutrymmet är alltid aktivt.
Med USB*/AUX-uttaget kan bilens ljudanläggning t.ex. spela musik från en mp3-spelare.
viktigt
Med motorn avstängd kan användning av
12 V-uttaget i lastutrymmet ladda ur startbatteriet.
bilvård
Handtvätt är skonsammare mot lacken än automattvätt. Lacken är också känsligare när den
är ny. Därför rekommenderas handtvätt under
bilens första månader.
Använd rent vatten och tvättsvamp. Tänk på att
smuts och grus kan repa lacken.
Förarstödsystem*
VARNING
Föraren är alltid ansvarig för att fordonet framförs på ett korrekt sätt och med säkerhetsavstånd anpassat till hastigheten.
City Safety™ är ett förarhjälpmedel och kan
aldrig ersätta dennes uppmärksamhet över
trafiken eller ansvaret att framföra fordonet på
ett säkert sätt.
Fotgängarskydd (upptäckare av fotgängare
framför bilen) ger ingen varning eller bromsingrepp i fordonshastigheter över 80 km/h och
funktionen fungerar inte i mörker och tunnlar.
City Safety™ och Kollisionsvarnare med
auto-broms & fotgängarskydd*
Dessa funktioner hjälper föraren att undvika
en kollision i situationer där förändringar i
framförvarande trafik tillsammans med ouppmärksamhet kan leda till en incident.
Funktionen är aktiv i hastigheter under
50 km/h och hjälper föraren genom att övervaka framförvarande trafik med en lasersensor monterad i vindrutans överdel.
City Safety™ kan hjälpa till att undvika en
kollision om hastighetsskillnaden mellan det
egna och det framförvarande fordonet är lägre
än 15 km/h.
Andra förarstödsystem
För att hjälpa föraren att t.ex. bromsa i
tid, hålla säkert avstånd till andra fordon,
uppmärksamma fordon som rör sig i samma
riktning som det egna fordonet i den s.k.
döda vinkeln eller hålla lämplig placering på
vägbanan, kan bilen vara utrustad med ett
flertal system:
• Adaptiv farthållare med Köassistent*
• Avståndsvarning*
• BLIS (Blind Spot Information System)*
• Driver Alert Control*
• Lane Departure Warning*.
EBA – emergency brake assist
Nödbromsförstärkningen hjälper till att öka
bromskraften och därmed förkorta bromssträckan. EBA aktiveras när föraren bromsar
hastigt. När EBA aktiveras sjunker broms­
pedalen ner lite lägre än vanligt.
– Tryck (håll) ner bromspedalen så länge det
behövs – all inbromsning upphör om pedalen
släpps.
Funktionen kan inte upptäcka en fotgängare
som:
• är delvis skymd
• är kortare än 80 cm
• bär klädsel som döljer kroppskonturen.
Se instruktionsbokens avsnitt ”Förarstöd” för
mer information om funktionerna och deras
begränsningar.
AUTOMATISK REGLERING
I AUTO-läge hanterar ECC-systemet alla funktioner automatiskt och gör därmed bilkörningen
enklare med optimal luftkvalitet.
1 Vrid för individuell temperatur i vänster/höger
del av kupén. Displayen visar vald temperatur.
8 Tryck för automatisk reglering av vald temperatur och övriga funktioner.
MANUELL REGLERING
2 Eluppvärmning vänster/höger stol.
3 Max. defroster. Riktar all luft mot
vindrutan och sidorutorna med maximal
luftström – På/Av.
4 Vrid för att ändra fläkthastighet.
5 Luftdistribution.
6 Eluppvärmd bakruta och yttre backspeglar
– På/Av.
7 Återcirkulation.
9 AC – Luftkonditionering På/Av. Kyler kupén
och avimmar rutorna.
TP15449 (Swedish) AT 1246. Printed in Sweden, Göteborg 2012, Copyright © 2000-2012 Volvo Car Corporation
ELEKTRONISK Klimatanläggning – ECC
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement