Volvo V70 2009 Ägarmanual

Volvo V70 2009 Ägarmanual
VOLVO V70 & XC70
Instruktionsbok
Web Edition
BÄSTE VOLVOÄGARE
TACK FÖR ATT DU VALDE VOLVO
Vi hoppas att Du kommer att få glädje av många års körning i
Din Volvo. Bilen är konstruerad för Din och Dina passagerares
säkerhet och komfort. Volvo är en av världens säkraste personbilar. Din Volvo är också konstruerad för att uppfylla gällande säkerhets- och miljökrav.
För att öka Din trivsel med bilen rekommenderar vi att Du
bekantar Dig med utrustning, anvisningar och underhållsinformation i denna instruktionsbok.
Innehållsförteckning
00 Introduktion
01 Säkerhet
Viktig information........................................ 8
Volvo och miljön........................................ 11
Säkerhetsbälten .......................................
Krockkuddesystemet (SRS – Airbag)........
Aktivering/avaktivering av krockkudde*....
Sidokrockkudde (SIPS-bag) ....................
Krockgardin (IC) .......................................
WHIPS ......................................................
När löser systemen ut ..............................
Säkerhetsläge...........................................
Barnsäkerhet.............................................
02 Lås och larm
16
19
22
24
26
27
29
30
31
Fjärrnyckel/nyckelblad..............................
Sekretesslåsning*......................................
Batteribyte fjärrnyckel/PCC*.....................
Keyless drive*............................................
Låsning/upplåsning...................................
Barnsäkerhetsspärr...................................
Larm*.........................................................
00 01 02
4
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
42
47
48
50
52
56
57
Innehållsförteckning
03 Din förarmiljö
04 Komfort och körglädje
Instrument och reglage............................. 62
Nyckellägen.............................................. 71
Säten......................................................... 72
Ratt........................................................... 76
Belysning.................................................. 77
Torkare och spolning................................ 85
Fönster och backspeglar.......................... 87
Elmanövrerad taklucka*............................ 91
Start av motor........................................... 93
Start av motor – Flexifuel.......................... 95
Start av motor – externt batteri................. 97
Växellådor................................................. 98
Fyrhjulsdrift – AWD (All Wheel Drive)*..... 102
Färdbroms............................................... 103
Hill Descent Control (HDC)..................... 105
Parkeringsbroms..................................... 106
Meny- och meddelandehantering...........
Klimat......................................................
Bränsledriven motor- och kupévärmare*
Bränsledriven extravärmare*...................
Ljudanläggning........................................
RSE - Rear Seat Entertainment system –
Dual Screen* ..........................................
Färddator................................................
Kompass*................................................
DSTC – Stabilitets- och dragkraftssystem..........................................................
Anpassning av köregenskaper................
Farthållare*..............................................
Adaptiv farthållare*..................................
Avståndskontroll.....................................
Kollisionsvarnare med auto-broms*........
Driver Alert System – DAC*.....................
Driver Alert System – LDW*....................
Parkeringshjälp*......................................
BLIS* – Blind Spot Information System. .
Komfort i kupén......................................
Bluetooth handsfree*..............................
Inbyggd telefon*......................................
05 Under din färd
114
119
127
130
131
Rekommendationer vid körning..............
Tankning.................................................
Bränsle....................................................
Lastning..................................................
Lastutrymme...........................................
Varningstriangel*.....................................
Körning med släpvagn............................
Bogsering och bärgning..........................
03 04 05
HomeLinkŸ EU*....................................... 109
142
147
149
194
196
197
201
204
208
209
214
150
151
152
153
160
163
168
171
174
177
180
183
188
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
5
Innehållsförteckning
06 Underhåll och specifikationer
07 Index
Motorrum................................................
Lampor....................................................
Torkarblad och spolarvätska..................
Batteri......................................................
Säkringar.................................................
Hjul och däck..........................................
Bilvård.....................................................
Typbeteckningar.....................................
Specifikationer........................................
Typgodkännande....................................
Index....................................................... 276
218
223
229
231
234
242
256
260
262
275
06 07
6
Innehållsförteckning
7
Introduktion
Viktig information
Att läsa instruktionsboken
Inledning
Ett bra sätt att lära känna sin nya bil är att läsa
instruktionsboken, helst före den första åkturen. Då får du möjlighet att bekanta dig med
nya funktioner, får råd om hur bilen bäst ska
hanteras i olika situationer och lär dig utnyttja
bilens alla finesser på bästa sätt. Var uppmärksam på de säkerhetsanvisningar som finns i
boken.
Den utrustning som beskrivs i instruktionsboken finns inte i alla bilar. I boken beskrivs, förutom standardutrustning, även tillval (fabriksmonterad utrustning) och vissa tillbehör
(eftermonterad extrautrustning). Om du är
osäker på vad som är standard eller tillval/tillbehör, kontakta din Volvoåterförsäljare.
Volvos bilar är olika utrustade beroende på
anpassningar för olika marknaders behov och
nationella eller lokala lagar och bestämmelser.
De specifikationer, konstruktionsuppgifter och
illustrationer som finns i instruktionsboken är
inte bindande. Vi förbehåller oss rätten att göra
ändringar utan föregående meddelande.
© Volvo Personvagnar AB
Tillval
Alla typer av tillval/tillbehör markeras med en
asterisk .
8
Utbudet av tillval/tillbehör till de olika bilmodellerna varierar beroende på marknad. Merparten tillval är fabriksmonterade och kan inte
eftermonteras, tillbehör monteras i efterhand.
Kontakta din auktoriserade Volvoåterförsäljare
för mer information.
Särskilda texter
VARNING
Varningstexter upplyser om risk för personskada.
Meddelandetexter
I bilen finns det displayer som visar textmeddelanden. Dessa textmeddelanden markeras i
instruktionsboken med att texten är lite större
och gråfärgad. Exempel på detta finns i menyoch meddelandetexter i informationsdisplayen
(t.ex. Ljudinställningar).
Dekaler
I bilen finns olika typer av dekaler som är till för
att förmedla viktig information på ett enkelt och
tydligt sätt. Dekalerna finns i bilen i följande fallande grad av varning/information.
Varning för personskada
VIKTIGT
Viktigt-texter upplyser om risk för materiella
skador.
OBS
OBS-texter ger råd eller tips som underlättar vid användande av t.ex. finesser och
funktioner.
Fotnot
I instruktionsboken finns det information som
ligger som en fotnot längst ner på sidan. Denna
information är ett tillägg till den text som den
via numret hänvisar till. Om fotnoten syftar till
text i en tabell används bokstäver istället för
siffror som hänvisning.
G031596
Svarta ISO-symboler på gult varningsfält, vit
text/bild på svart meddelandefält. Används för
att påvisa förekomst av fara som, om varningen
ignoreras, kan resultera i allvarlig personskada
eller dödsfall.
Introduktion
Viktig information
Risk för egendomsskada
Om det inte finns någon bildserie till en stegför-steg instruktion är de olika stegen numrerade med vanliga siffror.
Information
Positionslistor
I översiktbilder där olika delar pekas ut
används röda cirklar med en siffra i. Siffran
återkommer i den positionslista som finns
i anslutning till bilden, som beskriver objektet.
Punktlistor
G031597
Vita ISO-symboler och vit text/bild på svart
eller blått varningsfält och meddelandefält.
Används för att påvisa förekomst av fara som,
om varningen ignoreras, kan resultera i skador
på egendom.
G031600
Vita ISO-symboler och vit text/bild på svart
meddelandefält.
Procedurlistor
Procedurer, där åtgärder måste göras i en viss
ordningsföljd, är i instruktionsboken numrerade.
När det till en steg-för-steg instruktion
finns en bildserie är varje moment numrerat
på samma sätt som motsvarande bild.
När en uppräkning förkommer i instruktionsboken används en punktlista.
Exempel:
•
•
Kylvätska
Motorolja
Fortsättning följer
Denna symbol är placerad längst ned till
höger när ett avsnitt fortsätter på nästa uppslag.
Numrerade listor med bokstäver förekommer vid bildserier där den inbördes ordningen av instruktionerna inte är relevant.
Pilar förekommer numrerade och onumrerade och används för att åskådliggöra en
rörelse.
9
Introduktion
Viktig information
10
Inspelning av data
Tillbehör och extrautrustning
En eller flera datorer i din Volvo personbil har
möjlighet att spela in detaljerad information.
Denna information, som är avsedd att användas i forskningssyfte för att vidareutveckla
säkerheten och för diagnos av fel i vissa av
bilens system, kan innehålla uppgifter såsom;
användandet av säkerhetsbälten av förare och
passagerare, information om funktion av olika
system och moduler i bilen samt information
beträffande statusen av motor-, gasregleringspjäll-, styrning-, broms- och andra system.
Denna information kan innefatta uppgifter
beträffande förarens sätt att köra bilen. Sådan
information kan innehålla uppgifter såsom,
men inte uteslutande, bilens hastighet, användandet av broms- eller gaspedalen och rattutslag. Sistnämnda data kan lagras under ett
begränsat tidsintervall medan bilen körs och
därefter under förloppet av en kollision eller i
ett nära tillbud. Volvo Personvagnar AB kommer inte att medverka till att denna lagrade
information lämnas ut utan samtycke. Dock
kan Volvo Personvagnar AB tvingas lämna ut
informationen p.g.a. nationell lagstiftning. I
övrigt kan Volvo Personvagnar AB och auktoriserade verkstäder komma att läsa och
använda informationen.
Felaktig inkoppling och installation av tillbehör
kan påverka bilens elektroniksystem negativt.
Vissa tillbehör fungerar endast när därtill
hörande programvara finns i bilens datorsystem. Kontakta därför alltid en auktoriserad
Volvoverkstad innan du installerar tillbehör
som ansluts till eller påverkar det elektriska
systemet.
Information på Internet
På www.volvocars.com finns ytterligare
information som rör din bil.
Introduktion
Volvo och miljön
G000000
Volvo Personvagnars miljöfilosofi
Miljöomsorg är ett av Volvo Personvagnars
kärnvärden som vägleder all verksamhet. Vi
tror också att våra kunder delar vår omtanke
om miljön.
Samtliga Volvomodeller har EPI (Environmental
Product Information) miljövaruinformation. Där
kan du se hur miljön påverkas under bilens hela
livscykel.
Din Volvo uppfyller stränga internationella miljökrav och är dessutom tillverkad i en av världens resurseffektivaste och renaste fabriker.
Volvo Personvagnar har ett globalt ISO-certifikat vilket inkluderar Miljöstandarden
ISO 14001 som täcker samtliga fabriker och
flera av våra andra enheter. Vi ställer även krav
på våra samarbetspartners att arbeta systematiskt med miljörelaterade frågor.
Läs mer på www.volvocars.com/EPI.
Din Volvo är tillverkad enligt "Ren inifrån och
ut" – ett koncept som innefattar ren kupémiljö
och högeffektiv avgasrening. I många fall ligger
avgasutsläppen långt under gällande normer.
Bränsleförbrukning
Ren luft i kupén
Volvos bilar har konkurrenskraftig bränsleförbrukning i sina respektive klasser. Lägre bränsleförbrukning ger generellt lägre utsläpp av
växthusgasen koldioxid.
Som förare är det möjligt att påverka bränsleförbrukningen. För mer information läs under
rubriken Spara miljön.
Effektiv avgasrening
Ett kupéfilter förhindrar att damm och pollen
kommer in i kupén via luftintaget.
Ett sofistikerat luftkvalitetssystem, IAQS*
(Interior Air Quality System) säkerställer att den
inkommande luften är renare än luften utanför
i trafikerad miljö.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
11
Introduktion
Volvo och miljön
Systemet består av en elektronisk sensor och
ett kolfilter. Den inkommande luften övervakas
kontinuerligt och om halten av vissa ohälsosamma gaser såsom kolmonoxid blir för hög,
stängs luftintaget. En sådan situation kan uppstå i t.ex. tät trafik, köer eller tunnlar.
Inflödet av kväveoxider, marknära ozon och
kolväten hindras av kolfiltret.
Textilstandard
Interiören i en Volvo är utformad för att vara
trivsam och behaglig, även för kontaktallergiker och astmatiker. Det har lagts ner extra stor
vikt vid att välja miljöanpassade material. Därmed uppfyller de också kraven i standarden
Öko-Tex 1001, ett stort framsteg för en sundare
kupémiljö.
Öko-Tex-certifieringen omfattar till exempel
säkerhetsbälten, mattor och tyger. Lädret i
klädslarna är kromfritt garvat med växtämnen
och uppfyller certifieringskraven.
hindra spill och utsläpp till miljön. Vår verkstadspersonal har det kunnande och de verktyg som behövs för att garantera god
miljöomsorg.
1
12
Mer information på www.oekotex.com
Undvik tomgångskörning. Visa hänsyn till
lokala bestämmelser. Stäng av motorn vid
längre väntetider.
•
Hantera miljöfarligt avfall som t.ex. batterier och olja på ett miljöanpassat sätt. Rådgör med en auktoriserad Volvoverkstad om
du är osäker på hur denna typ av avfall ska
deponeras.
•
•
Underhåll bilen regelbundet.
Spara miljön
Det är enkelt att själv bidra till att spara miljön
genom att t.ex. köra ekonomiskt samt göra
service och underhålla bilen enligt anvisningarna i instruktionsboken.
Här följer några råd om hur du kan spara på
miljön (för fler råd om hur du kan spara miljön
och köra ekonomiskt, se sidorna 255, 194).
•
Sänk bränsleförbrukningen genom att välja
ECO däcktryck, se sidan 255.
•
Taklast och skidbox ger högre luftmotstånd och höjer bränsleförbrukningen. Ta
bort dem direkt efter användning.
•
Töm bilen på onödiga saker. Ju mer last
desto högre bränsleförbrukning.
•
Om bilen är utrustad med motorvärmare,
använd den alltid före kallstart. Det sänker
förbrukningen och minskar utsläppen.
•
Kör mjukt och undvik häftiga inbromsningar.
•
Kör på högsta möjliga växel. Lägre varvtal
ger lägre bränsleförbrukning.
•
Utnyttja motorbroms vid inbromsning.
Volvos verkstäder och miljön
Genom regelbundet underhåll skapar du förutsättningar för lång livslängd och låg bränsleförbrukning för din bil. På så vis bidrar du till en
renare miljö. När Volvos verkstäder får förtroendet för service och underhåll av din bil blir
den en del i vårt system. Vi ställer krav på hur
våra verkstadslokaler ska utformas för att för-
•
Hög hastighet ökar förbrukningen avsevärt
p.g.a. att luftmotståndet ökar. Vid en fördubbling av hastigheten ökar luftmotståndet 4 ggr.
Genom att följa dessa råd kan bränsleförbrukningen sänkas utan att varken restiden ökar
eller nöjet med bilkörningen minskar. Du sparar
bilen, pengar och jordens resurser.
Introduktion
13
14
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
16
19
22
24
26
27
29
30
31
G020871
Säkerhetsbälten .....................................................................................
Krockkuddesystemet (SRS – Airbag)......................................................
Aktivering/avaktivering av krockkudde*..................................................
Sidokrockkudde (SIPS-bag) ...................................................................
Krockgardin (IC) .....................................................................................
WHIPS ....................................................................................................
När löser systemen ut ............................................................................
Säkerhetsläge.........................................................................................
Barnsäkerhet...........................................................................................
SÄKERHET
01
01 Säkerhet
01
Säkerhetsbälten
Allmän information
Lossa säkerhetsbältet
Tryck på den röda knappen i låset och låt
sedan rullen dra in säkerhetsbältet. Om det inte
rullats in helt, mata in säkerhetsbältet för hand
så att det inte hänger löst.
Säkerhetsbältet spärras och kan inte dras ut:
G020995
•
•
•
En inbromsning kan få svåra följder om inte
säkerhetsbältet används. Se därför till att
samtliga passagerare tagit på sig säkerhetsbältet.
För att säkerhetsbältet ska ge maximalt skydd,
är det viktigt att det ligger väl an mot kroppen.
Luta inte ryggstödet för långt bakåt. Säkerhetsbältet är avsett att skydda vid normal sittställning.
Ta på säkerhetsbältet
Dra långsamt ut säkerhetsbältet och lås fast
det genom att skjuta ner dess låstunga i låset.
Ett kraftigt "klick" indikerar att säkerhetsbältet
är låst.
I baksätet passar låstungan endast i avsett
lås*.
16
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
om det dras ut för snabbt
vid bromsning och acceleration
om bilen lutar kraftigt.
Tänk på att
•
inte använda clips eller annat som hindrar
säkerhetsbältet att sitta åt ordentligt
•
säkerhetsbältet inte får vara snott eller vridet
•
•
höftbandet ska sitta lågt (inte över buken)
sträcka höftbandet över höften genom att
dra i diagonalbandet enligt föregående
bild.
VARNING
Säkerhetsbältet och krockkudden samverkar. Om säkerhetsbältet inte används eller
används på ett felaktigt sätt kan detta
påverka krockkuddens effekt vid en kollision.
VARNING
Varje säkerhetsbälte är avsett för endast en
person.
VARNING
Gör aldrig några ändringar eller reparationer
av säkerhetsbältet på egen hand. Kontakta
en auktoriserad Volvoverkstad.
Om säkerhetsbältet har utsatts för en kraftig
belastning, t.ex. i samband med en kollision,
ska hela säkerhetsbältet bytas ut. En del av
säkerhetsbältets skyddsegenskaper kan ha
gått förlorade även om det verkar oskadat.
Byt också säkerhetsbältet om det är slitet
eller skadat. Det nya säkerhetsbältet ska
vara typgodkänt och avsett för samma plats
som det utbytta säkerhetsbältet.
01 Säkerhet
Säkerhetsbälten
Säkerhetsbälte och graviditet
säkerhetsbältena eller öppning av bakdörr.
Meddelandet raderas automatiskt efter ca
30 sekunder, men kan också kvitteras
manuellt med en tryckning på blinkerspakens READ-knapp.
lerna). Eftersträva ett maximalt avstånd mellan
magen och ratten.
Bältespåminnare
Höftdelen av säkerhetsbältet ska ligga platt
mot sidan av låren och så lågt som möjligt
under magen – det får aldrig tillåtas att glida
upp. Säkerhetsbältet ska sitta så nära kroppen
som möjligt utan onödigt spel. Kontrollera
också att säkerhetsbältet inte har vridit sig.
Allt eftersom graviditeten framskrider ska gravida förare justera stolen och ratten, så att de
har full kontroll över bilen (vilket innebär att
man lätt måste kunna nå ratten och fotpeda-
G017726
G020998
•
Säkerhetsbälte ska alltid användas under graviditeten, men det är då viktigt att det används
på rätt sätt. Säkerhetsbältet ska ligga tätt an
mot axeln, med den diagonala delen av säkerhetsbältet mellan brösten och på sidan av
magen.
Obältade blir påminda om att ta på sig säkerhetsbältet genom ljud- och ljuspåminnelse.
Ljudpåminnelsen är hastighetsberoende och i
vissa fall tidsberoende. Ljuspåminnelse finns i
takkonsolen och i kombinationsinstrumentet.
01
Påminna om att något säkerhetsbälte i
baksätet tagits av under färd. Påminnelse
sker genom meddelande i informationsdisplayen kombinerat med ljud- och ljussignal. Påminnelsen upphör då säkerhetsbältet åter tagits på, men kan också
kvitteras manuellt med en tryckning på
READ-knappen.
Meddelandet i informationsdisplayen, som
visar vilka säkerhetsbälten som används, finns
alltid tillgängligt. För att se lagrade meddelanden, tryck på READ-knappen.
Vissa marknader
Obältad förare blir påmind om att ta på sig
säkerhetsbältet genom ljud- och ljuspåminnelse. Vid låg fart ges ljudpåminnelse de första
6 sekunderna.
Barnstolar omfattas inte av bältespåminnarsystemet.
Baksäte
Bältespåminnaren i baksätet har två delfunktioner:
•
Informera om vilka säkerhetsbälten som
används i baksätet. Meddelandet visas i
informationsdisplayen vid användning av
17
01 Säkerhet
01
Säkerhetsbälten
Bältesförsträckare
Alla säkerhetsbälten är utrustade med bältesförsträckare. En mekanism i bältesförsträckaren sträcker säkerhetsbältet vid en tillräckligt
kraftig kollision. Säkerhetsbältet fångar då mer
effektivt upp den åkande.
18
01 Säkerhet
Krockkuddesystemet (SRS – Airbag)
Varningssymbol i
kombinationsinstrumentet
1
Tillsammans med varningssymbolen visas, i de
fall det krävs, ett meddelande i informationsdisplayen. Om varningssymbolen är trasig,
tänds varningstriangeln och SRS airbag
Service erfordras eller SRS airbag Service
snarast visas i displayen. Kontakta snarast en
auktoriserad Volvoverkstad.
Översikt krockkuddesystemet
o
G021010
G018666
0
01
SRS-systemet, högerstyrd bil.
VARNING
Om varningssymbolen för krockkuddesystemet förblir tänd eller tänds under körning,
är det ett tecken på att krockkuddesystemet
inte har fullgod funktion. Symbolen indikerar
fel på bältessystemet, SIPS, IC-systemet
eller annat fel i SRS-systemet. Kontakta
snarast en auktoriserad Volvoverkstad.
G018665
Krockkuddesystemet övervakas kontinuerligt
av systemets styrenhet. Varningssymbolen i
kombinationsinstrumentet tänds med fjärrnyckeln i läge II eller III. Symbolen släcks efter
ca 6 sekunder om krockkuddesystemet är felfritt.
SRS-systemet, vänsterstyrd bil.
SRS-systemet består av krockkuddar och sensorer. Vid en tillräckligt kraftig kollision reagerar
sensorer och krockkudden/krockkuddarna
blåses upp, samtidigt som den blir varm. För
att dämpa islaget mot krockkudden töms den
igen när den pressas samman. I samband med
detta bildas en del rök i bilen, vilket är helt normalt. Hela förloppet, med uppblåsning och
tömning av kudden, sker på några tiondels
sekunder.
VARNING
Reparation får endast utföras av en
auktoriserad Volvoverkstad. Ingrepp i
krockkuddesystemet kan orsaka felaktig
funktion och få allvarliga personskador till
följd.
``
19
01 Säkerhet
01
Krockkuddesystemet (SRS – Airbag)
SRS (Supplemental Restraint System). Krockkudden är monterad hopvikt i rattens centrum.
Ratten är märkt med SRS AIRBAG.
OBS
Sensorerna reagerar olika beroende på
krockförlopp och om säkerhetsbältet på förarsidan respektive passagerarsidan i framsätet används eller inte.
VARNING
Säkerhetsbältet och krockkudden samverkar. Om bältet inte används eller används på
ett felaktigt sätt, kan detta påverka krockkuddens effekt vid en kollision.
Även krockkuddarnas kapacitet anpassas
efter det kollisionsvåld fordonet utsätts för.
G021014
Olyckssituationer kan därför uppstå då
endast en (eller ingen) av krockkuddarna
aktiveras. Krockkuddesystemet känner av
det kollisionsvåld som fordonet utsätts för
och anpassas efter detta så att en eller flera
krockkuddar utlöses.
Krockkudde på passagerarsidan
Placering av krockkudde på passagerarsidan i
högerstyrd bil.
Placering av krockkudde på passagerarsidan i vänsterstyrd bil.
G021011
G021013
G021837
Krockkudde på förarsidan
Som ett komplement till säkerhetsbältet på förarsidan är bilen utrustad med en krockkudde,
20
Som ett komplement till säkerhetsbältet på
passagerarsidan är bilen utrustad med en
krockkudde som är monterad hopvikt i ett
utrymme ovanför handskfacket. Panelen är
märkt med SRS AIRBAG.
01 Säkerhet
Krockkuddesystemet (SRS – Airbag)
VARNING
01
Dekal airbag
För att inte skadas om krockkudden löses
ut, måste passageraren sitta så upprätt som
möjligt med fötterna på golvet och ryggen
mot ryggstödet. Säkerhetsbältet ska vara
fastspänt.
VARNING
VARNING
G032244
Placera inga föremål framför eller ovanpå
instrumentpanelen där krockkudden för
passagerarplatsen är placerad.
Dekal för krockkudde placerad på dörrstolpe.
Placera aldrig barn i barnstol eller på barnkudde i framsätet om krockkudden är aktiverad1.
Låt aldrig barn stå eller sitta framför passagerarstolen. Personer som är kortare än
140 cm ska aldrig sitta på passagerarplatsen fram om krockkudden är aktiverad.
Om ovanstående uppmaningar inte följs kan
det leda till livsfara för barnet.
1
För information om hur aktivering/avaktivering av krockkudden utförs, se sidan 22
21
01 Säkerhet
Aktivering/avaktivering av krockkudde*
Nyckelavstängning – PACOS
Allmän information
Krockkudden på passagerarplats i framsätet
kan avaktiveras om bilen är utrustad med en
omkopplare, PACOS (Passenger Airbag Cut
Off Switch). För information om hur aktivering/
avaktivering sker, se under rubrik Aktivering/
avaktivering.
Nyckelavstängning/omkopplare
Omkopplaren för krockkudden på passagerarplatsen (PACOS) är placerad på gaveln av
instrumentpanelen på passagerarsidan och blir
åtkomlig när dörren öppnas (se under efterföljande rubrik "Omkopplare – PACOS"). Kontrollera att omkopplaren står i önskat läge. Volvo
rekommenderar att fjärrnycklens nyckelblad
används för att ändra läge.
För information om nyckelbladet, se
sidan 45.
VARNING
Om ovanstående uppmaningar inte följs kan
det leda till livsfara för bilens passagerare.
22
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
VARNING
Aktivering/avaktivering
Om bilen är utrustad med krockkudde på
passagerarplatsen fram, men saknar
omkopplare (PACOS, Passenger Airbag Cut
Off Switch), är krockkudden alltid aktiverad.
VARNING
Placera aldrig barn i barnstol eller på barnkudde i framsätet om krockkudden är aktii takkonsolen
verad och symbolen
är tänd. Om denna uppmaning inte följs kan
det leda till livsfara för barnet.
VARNING
Låt ingen passagerare sitta på passagerarplatsen om meddelandet i takpanelen (se
sidan 23) indikerar att krockkudden är
avaktiverad, samtidigt som varningssymbolen för Airbag-systemet visas i kombinationsinstrumentet. Detta tyder på att allvarligt fel uppstått. Uppsök snarast en
auktoriserad Volvoverkstad.
G019030
01
Omkopplarens placering.
Krockkudden är aktiverad. Med omkopplaren i detta läge kan passagerare över 140
cm sitta på passagerarplatsen i framsätet,
aldrig barn i barnstol eller på kudde.
Krockkudden är avaktiverad. Med
omkopplaren i detta läge kan barn i barnstol eller på kudde sitta på passagerarplatsen i framsätet, aldrig personer över
140 cm.
01 Säkerhet
Aktivering/avaktivering av krockkudde*
VARNING
Aktiverad krockkudde (passagerarplats):
Placera aldrig barn i barnstol eller på barnkudde på passagerarplatsen fram när
krockkudden är aktiverad. Detta gäller alla
personer som är kortare än 140 cm.
Ett textmeddelande och en symbol i takpanelen indikerar att krockkudden på passagerarplatsen fram är avaktiverad (se föregående
bild).
01
OBS
När fjärrnyckeln sätts i tändningsläge II eller
III visas varningssymbolen för krockkudden
i kombinationsinstrumentet under
ca 6 sekunder (se sidan 19).
Därefter tänds indikeringen i takkonsolen
som visar korrekt status för passageraplatsens krockkudde. För mer information om
fjärrnycklens olika tändningslägen, se
sidan 71.
Avaktiverad krockkudde (passagerarplats):
Personer som är längre än 140 cm ska aldrig
sitta på passagerarplatsen när krockkudden
är avaktiverad.
G017800
Om ovanstående uppmaningar inte följs kan
det leda till livsfara.
Meddelanden
Indikering i takkonsolen som visar att passagerarplatsens krockkudde är aktiverad.
En varningssymbol i takpanelen indikerar att
krockkudden på passagerarplatsen fram är
aktiverad (se föregående bild).
2
G017724
2
Indikering i takkonsolen som visar att passagerarplatsens krockkudde är avaktiverad.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
23
01 Säkerhet
Sidokrockkudde (SIPS-bag)
G020694
VARNING
Vid en sidokollision fördelas en stor del av kollisionskraften av SIPS (Side Impact Protection
System) till balkar, stolpar, golv, tak och andra
delar av karossen. Sidokrockkuddarna, på
förar- och passagerarplats, skyddar bröstet
och höften och är en viktig del av SIPS.
SIPS-bag-systemet består av två huvuddelar,
sidokrockkudde och sensorer. Sidokrockkudden är placerad i framstolens ryggram.
•
Reparation får endast utföras av en
auktoriserad Volvoverkstad. Ingrepp i
SIPS-bagsystemet kan orsaka felaktig
funktion och få allvarliga personskador
som följd.
•
Placera inga föremål i området mellan
stolens yttre sida och dörrpanelen eftersom detta område kan påverkas av
sidokrockkudden.
•
Använd endast överdragsklädslar som
godkänts av Volvo. Andra klädslar kan
hindra sidokrockkuddarnas funktion.
•
Sidokrockkudden är ett komplement till
säkerhetsbältet. Använd alltid säkerhetsbältet.
Placering
G024377
Sidokrockkudde
Förarplats, vänsterstyrd bil.
Barnstol och sidokrockkudde
Barnstolens eller barnkuddens skyddsegenskaper påverkas inte negativt av sidokrockkudden.
Barnstol/barnkudde kan placeras i framsätet
såvida bilen inte är utrustad med aktiverad1
krockkudde på passagerarsidan.
G024378
01
Passagerarplats, vänsterstyrd bil.
SIPS-bag-systemet består av sidokrockkuddar och sensorer. Vid en tillräckligt kraftig kol1
24
För information om aktivering/avaktivering av krockkudde,se sidan 22.
01 Säkerhet
Sidokrockkudde (SIPS-bag)
01
lision reagerar sensorer och sidokrockkudden
blåses upp. Krockkudden blåses upp mellan
den åkande och dörrpanelen och dämpar stöten för den åkande i kollisionsögonblicket. När
krockkudden pressas ihop under krocken
töms den. Sidokrockkudden blåses normalt
endast upp på krocksidan.
G032254
Dekal
Dekal för sidokrockkudde placerad på dörrstolpe.
25
01 Säkerhet
01
Krockgardin (IC)
Egenskaper
VARNING
Häng eller fäst aldrig tyngre föremål i handtagen i taket. Kroken är endast avsedd för
lättare ytterplagg (inte för hårda föremål
som t.ex. paraplyer).
G017675
Skruva inte fast eller montera någonting i
bilens innertak, dörrstolpar eller sidopaneler. Den avsedda skyddseffekten kan då
utebli. Endast Volvos originaldelar som är
godkända för placering inom dessa områden bör användas.
VARNING
Krockgardinen IC (Inflatable Curtain) är ett
komplement till SIPS- och SRS-krockkuddarna. Den sitter monterad längs med innertakets båda sidor och skyddar bilens ytterplatser. Vid en tillräckligt kraftig kollision reagerar
sensorer och krockgardinen blåses upp.
Krockgardinen hjälper till att skydda förarens
och passagerarnas huvuden från att slå emot
bilens insida vid en kollision.
Bilen får inte lastas högre än 50 mm under
ovankanten av sidofönstren. Annars kan
skyddseffekten av krockgardinen som finns
dold innanför bilens innertak utebli.
VARNING
Krockgardinen är ett komplement till säkerhetsbältet.
Använd alltid säkerhetsbältet.
26
01 Säkerhet
WHIPS
Skydd mot pisksnärtsskador – WHIPS
WHIPS-systemet (Whiplash Protection
System) består av ett energiupptagande ryggstöd samt ett för systemet anpassat nackskydd i framsätena. Systemet aktiveras vid en
krock bakifrån där krockvinkel, hastighet och
det krockande fordonets egenskaper inverkar.
01
Rätt sittställning
För bästa möjliga skydd bör förare och passagerare i framsätet sitta mitt i sätet med så litet
avstånd som möjligt mellan nackskydd och
huvud.
VARNING
VARNING
WHIPS-systemet är ett komplement till
säkerhetsbältet. Använd alltid säkerhetsbältet.
Stolens egenskaper
När WHIPS-systemet aktiveras fälls framstolarnas ryggstöd bakåt så att sittställningen för
föraren och passageraren i framsätet förändras. På detta sätt minskas risken för pisksnärtsskador, s.k. whiplash-skador.
Om stolen har utsatts för en kraftig belastning, t.ex. i samband med en kollision bakifrån, ska WHIPS-systemet kontrolleras av
en auktoriserad Volvoverkstad.
Delar av WHIPS-systemets skyddsegenskaper kan ha gått förlorade även om stolen
verkar vara oskadd. Kontakta en
auktoriserad Volvoverkstad för kontroll av
systemet även efter lindrigare påkörningsolyckor bakifrån.
VARNING
Gör aldrig några ändringar eller reparationer
av stolen eller WHIPS-systemet själv. Kontakta en auktoriserad Volvoverkstad.
G021018
WHIPS-systemet och barnstol/-kudde
Barnstolens eller barnkuddens skyddsegenskaper påverkas inte negativt av WHIPS-systemet.
``
27
01 Säkerhet
01
WHIPS
G021842
G018567
Hindra inte WHIPS-systemets funktion
Föremål i baksätet.
Föremål bakom förar-/passagerarstol.
VARNING
VARNING
Placera inte boxliknande last så att denna
kläms fast mellan baksätets sittdyna och
framstolens ryggstöd. Tänk på att inte
hindra WHIPS-systemets funktion.
28
Om ett ryggstöd i baksätet är nedfällt måste
motsvarande framstol flyttas framåt så att
den inte har kontakt med det nedfällda ryggstödet.
01 Säkerhet
När löser systemen ut
När löser systemen ut
System
Aktiveras
Bältesförsträckare
framsäte
Vid frontal- och eller
sido- och eller bakkollision
Bältesförsträckare
baksäte
Vid frontalkollision
Krockkuddar SRS
Vid frontalkollisionA
Sidokrockkuddar
SIPS
Vid sidokollisionA
Krockgardin IC
Vid sidokollisionA
Pisksnärtskydd
WHIPS
Vid påkörning bakifrån
A
Bilen kan bli kraftigt deformerad i en kollision utan att krockkuddarna löser ut. Ett antal faktorer såsom kollisionsföremålets styvhet och vikt, bilens hastighet, kollisionsvinkeln
m.m. påverkar hur bilens olika säkerhetssystem ska aktiveras.
Om krockkuddarna har löst ut rekommenderas
följande:
•
Bärga bilen till en auktoriserad Volvoverkstad. Kör inte med utlösta krockkuddar.
•
Låt en auktoriserad Volvoverkstad sköta
byte av komponenter i bilens säkerhetssystem.
•
Kontakta alltid läkare.
01
OBS
Aktivering av SRS-, SIPS-, IC- och bältessystemet sker endast en gång vid en kollision.
VARNING
Airbag-systemets styrenhet är placerad i
mittkonsolen. Om mittkonsolen blivit dränkt
med vatten eller annan vätska, lossa batterikablarna. Försök inte starta bilen eftersom
krockkuddarna kan utlösas. Bärga bilen till
en auktoriserad Volvoverkstad.
VARNING
Kör aldrig med utlösta krockkuddar. Det kan
försvåra styrningen av bilen. Även andra
säkerhetssystem kan vara skadade. Den
rök och det damm som bildas vid utlösning
av kuddarna kan vid intensiv exponering
förorsaka hud- och ögonirritation/skada.
Vid besvär tvätta med kallt vatten. Det
snabba utlösningsförloppet kan också, i
kombination med kuddens material, ge friktions- och brännskador på huden.
29
01 Säkerhet
01
Säkerhetsläge
Reducerad funktionalitet
normal status. Försök därefter starta bilen. Om
meddelandet Säkerhetsläge Se handbok
fortfarande visas i displayen ska bilen inte
köras eller bogseras, utan måste då bärgas.
Dolda skador kan under färd göra bilen omöjlig
att manövrera, även om bilen verkar körbar.
G021062
Förflyttning
Om Normal mode visas efter att
Säkerhetsläge Se handbok återställts, kan
bilen försiktigt flyttas ur sitt trafikfarliga läge.
Flytta inte bilen längre än nödvändigt.
VARNING
Om bilen varit utsatt för en kollision, kan texten
Säkerhetsläge Se handbok visas i informationsdisplayen. Det betyder att bilens funktionalitet är nedsatt. Säkerhetsläge är ett skydd
som träder i kraft när kollisionen kan ha skadat
någon viktig funktion i bilen som t.ex. bränsleledningar, sensorer för något av skyddssystemen eller bromssystemet.
Startförsök
Undersök först att inget bränsle runnit från
bilen. Det får inte heller lukta bränsle.
Om allt verkar vara normalt och frånvaro av
bränsleläckage är kontrollerat kan startförsök
göras.
Ta först ur fjärrnyckeln och sätt tillbaka den.
Bilens elektronik försöker då återställa sig till
30
Försök aldrig själv reparera bilen eller återställa elektroniken efter att den varit i säkerhetsläge. Det kan resultera i personskador
eller att bilen inte fungerar som normalt. Låt
alltid en auktoriserad Volvoverkstad sköta
kontrollen och återställandet av bilen till normal status efter att Säkerhetsläge Se
handbok visats.
VARNING
Försök under inga omständigheter återstarta bilen om det luktar bränsle när meddelandet Säkerhetsläge visas. Lämna
bilen snarast.
VARNING
Då bilen är försatt i säkerhetsläge får den
inte bogseras. Den ska bärgas från platsen
till en auktoriserad Volvoverkstad.
01 Säkerhet
Barnsäkerhet
Barn ska sitta bra och säkert
Barnstolar
med krockkudde på passagerarplatsen eller
om krockkudden är avaktiverad.
Hur barnet placeras i bilen och vilken utrustning som ska användas väljs med hänsyn till
barnets vikt och storlek, för mer information,
se sidan 32.
Placering av barnstolar
Det går bra att placera:
OBS
Volvos egen barnsäkerhetsutrustning är
avsedd för just din bil. Använd Volvos originalutrustning för att erhålla de bästa förutsättningarna för att fästpunkter och fästanordningar sitter rätt och är tillräckligt starka.
OBS
Vid frågor gällande montering av barnsäkerhetsprodukter, kontakta tillverkaren för tydligare anvisningar.
G020739
Lagbestämmelser om hur barn får placeras
i bilen varierar från land till land. Ta reda på
vad som gäller.
Barn, oavsett ålder och storlek, ska alltid sitta
korrekt fastspända i bilen. Låt aldrig barn sitta
i knät på en passagerare.
01
Barnstol och krockkudde hör inte ihop.
Volvo har barnsäkerhetsprodukter som är konstruerade för och utprovade av Volvo.
•
en barnstol/barnkudde i passagerarstolen,
så länge det inte finns någon aktiverad1
krockkudde på passagerarsidan.
•
en bakåtvänd barnstol i baksätet som har
stöd mot passagerarstolens ryggstöd.
Placera alltid barn i baksätet om krockkudden
på passagerarplatsen är aktiverad. Barnet kan
skadas allvarligt om krockkudden blåses upp
när det sitter på passagerarplatsen.
VARNING
OBS
Vid användande av barnsäkerhetsprodukter
är det viktigt att läsa den monteringsanvisning som medföljer.
Sätt inte fast barnstolens fästband i stolens
längdjusteringsstång, fjädrar eller skenor och
balkar under stolen. Vassa kanter kan skada
fästbanden.
Placera aldrig barn i barnstol eller på barnkudde i framsätet om krockkudden (SRS) är
aktiverad.
Personer som är kortare än 140 cm ska aldrig sitta på passagerarplatsen fram om
krockkudden (SRS) är aktiverad.
Om ovanstående uppmaningar inte följs kan
det leda till livsfara för barnet.
Låt barnstolens ryggstöd vila mot instrumentpanelen. Detta gäller bilar som inte är utrustade
1
För information om aktiverad/avaktiverad krockkudde (SRS), se sidan 22.
``
31
01 Säkerhet
Barnsäkerhet
01
Dekal krockkudde
VARNING
Barnkuddar/barnstolar med stålbyglar eller
annan konstruktion som kan ligga mot bälteslåsets öppningsknapp ska inte användas, eftersom de oavsiktligt kan orsaka
öppning av bälteslåset.
Låt inte barnstolens ovandel ligga mot vindrutan.
Dekal placerad på instrumentpanelens gavel på
passagerarsidan.
Rekommenderade barnskydd2
Vikt/Ålder
Framsäte
Baksäte ytterplats
Grupp 0
Volvo Barnstol – bakåtvänt barnskydd
som fästs med bilens säkerhetsbälte
och fästband.
Volvo Barnstol – bakåtvänt barnskydd
som fästs med bilens säkerhetsbälte,
fästband och stödben.
Typgodkännande: E5 03135
Typgodkännande: E5 03135
Britax Baby Safe Plus – bakåtvänt barnskydd som fästs med ISOFIX fästsystem.
Britax Baby Safe Plus – bakåtvänt
barnskydd som fästs med ISOFIX
fästsystem.
Britax Baby Safe Plus – bakåtvänt
barnskydd som fästs med bilens
säkerhetsbälte.
Typgodkännande: E1 03301146
Typgodkännande: E1 03301146
Typgodkännande: E1 03301146
max 10 kg
(0–9 månader)
Baksäte mittplats
Grupp 0+
max 13 kg
2
32
Beträffande andra barnskydd ska din bil finnas i tillverkarens bifogade fordonslista eller vara universellt godkänt enligt lagkravet ECE R44.
01 Säkerhet
Barnsäkerhet
Vikt/Ålder
Framsäte
Baksäte ytterplats
Grupp 1
Volvo Barnstol – bakåtvänt barnskydd
som fästs med bilens säkerhetsbälte
och fästband.
Volvo Barnstol – bakåtvänt barnskydd
som fästs med bilens säkerhetsbälte,
fästband och stödben.
Typgodkännande: E5 03135
Typgodkännande: E5 03135
Britax Fixway – bakåtvänt barnskydd
som fästs med ISOFIX fästsystem och
fästband.
Britax Fixway – bakåtvänt barnskydd
som fästs med ISOFIX fästsystem och
fästband.
Typgodkännande: E5 03171
Typgodkännande: E5 03171
Volvo Barnkudde – med eller utan ryggstöd.
Volvo Barnkudde – med eller utan
ryggstöd.
Volvo Barnkudde – med eller utan
ryggstöd.
Typgodkännande: E5 03139
Typgodkännande: E5 03139
Typgodkännande: E5 03139
9–18 kg
(9–36 månader)
Grupp 2/3
15–36 kg
(3–12 år)
01
Baksäte mittplats
Volvo 2-stegs Integrerad Bälteskudde
– finns som fabriksmonterat tillval.
Typgodkännande: E5 04189
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
33
01 Säkerhet
01
Barnsäkerhet
Integrerade två-stegs bälteskuddar*
säkerhetsbälte är de godkända för barn som
väger mellan 15 och 36 kg och är 95 till 140 cm
långa.
Uppfällning av två-stegs bälteskudde
Steg 1
Korrekt placering, bältet är placerat ovanför axeln.
•
den integrerade 2-stegs bälteskudden är
rätt inställd (se tabell nedan) och i låst läge
•
säkerhetsbältet ligger i kontakt med barnets kropp och att det inte slackar eller är
vridet
•
säkerhetsbältet inte ligger över barnets
hals eller nedanför axeln (se föregående
bilder)
•
höftdelen av säkerhetsbältet är lågt placerat över bäckenet, för att ge bästa skydd.
Steg 1
Steg 2
Vikt
22 – 36 kg
15 – 25 kg
Längd
115 – 140 cm
95 – 120 cm
G017696
G017875
Kontrollera innan färd att:
Dra handtaget framåt och uppåt för att lösgöra bälteskudden.
G017719
För instruktion om justering av bälteskuddens
två nivåer, se sidorna 34–35.
Bälteskuddarna är speciellt konstruerade för
att ge en bra säkerhet. I kombination med
34
G017697
Felaktig placering, huvudet får inte vara placerat
ovanför nackskyddet och bältet får inte gå nedanför axeln.
Pressa bälteskudden bakåt för att låsa.
01 Säkerhet
Barnsäkerhet
Steg 2
Lyft upp bälteskudden i framkant och
pressa den bakåt mot ryggstödet för att låsa.
01
går däremot inte att justera bälteskudden från
övre steget till nedre steget.
Reparation eller byte bör endast utföras av
auktoriserad Volvoverkstad. Gör inga ändringar eller tillägg till bälteskudden. Om en
integrerad bälteskudde varit utsatt för en
kraftig belastning, t.ex. i samband med en
kollision, ska hela bälteskudden bytas ut.
Även om bälteskudden verkar vara oskadad
kan en del av dess skyddsegenskaper ha
gått förlorade. Bälteskudden ska även bytas
om den är mycket sliten.
G017692
G017783
VARNING
Utgå från nedre steget. Tryck på knappen.
OBS
Det går inte att justera bälteskudden från
steg 2 till steg 1. Den måste först återställas
genom att fällas ned helt i sittdynan. Se
rubriken Nedfällning av två-stegs bälteskudde nedan.
Dra handtaget framåt för att lösgöra kudden.
Nedfällning kan göras både från övre och
nedre steget till helt nedfällt läge i dynan. Det
G017694
G017784
Nedfällning av två-stegs bälteskudde
``
35
01 Säkerhet
01
Barnsäkerhet
Tryck nedåt med handen mitt på kudden för
att låsa kudden.
ISOFIX fästsystem för barnskydd
Storleksklasser
Barnskydd är olika stora – bilar är olika stora.
Det gör att alla barnskydd inte passar på alla
platser i alla bilmodeller.
VARNING
För barnskydd med ISOFIX fästsystem har
man därför infört en storleksklassificering för
att hjälpa användare att välja rätt barnsskydd
(se följande tabell).
Om inte instruktionerna rörande två-stegs
bälteskudden följs kan det orsaka allvarliga
skador på barnet i händelse av olycka.
VIKTIGT
OBS
Vid fällning av ryggstöd bak måste bälteskudden först fällas ned.
Barnsäkerhetsspärr bakdörrar
Reglagen för manövrering av bakdörrarnas
fönsterhissar och bakdörrarnas öppningshandtag kan spärras för öppning inifrån. För
mer information, se sidan 56.
G021064
Kontrollera att inga lösa föremål (t. ex. leksaker) lämnats kvar i utrymmet under kudden innan nedfällning.
Beskrivning
A
Fästpunkter för ISOFIX fästsystem finns dolda
bakom den nedre delen av baksätets ryggstöd,
i de yttre sittplatserna.
Full storlek, framåtvänt barnskydd
B
Reducerad storlek (alt.1),
framåtvänt barnskydd
Fästpunkternas placering indikeras av symboler i ryggstödets klädsel (se föregående bild).
B1
Reducerad storlek (alt.2),
framåtvänt barnskydd
För att komma åt fästpunkterna, tryck ner sittplatsens sittdyna.
C
Full storlek, bakåtvänt barnskydd
D
Reducerad storlek, bakåtvänt
barnskydd
E
Bakåtvänt babyskydd
F
Tvärställt babyskydd, vänster
G
Tvärställt babyskydd, höger
OBS
ISOFIX fästsystem är tillbehör på passagerarstolen.
Följ alltid tillverkarens monteringsanvisningar
när ett barnskydd ska kopplas till ISOFIX-fästpunkterna.
36
Storleksklass
01 Säkerhet
Barnsäkerhet
VARNING
OBS
Placera aldrig barnet på passagerarplatsen
om bilen är utrustad med en aktiverad
krockkudde.
01
OBS
Om ett ISOFIX barnskydd saknar storleksklassificering måste bilmodellen finnas med
på barnskyddets fordonslista.
Kontakta en Volvoåterförsäljare för att få
rekommendation om vilka ISOFIX barnskydd Volvo rekommenderar.
Typer av ISOFIX barnskydd
Typ av barnskydd
Babyskydd tvärställt
Vikt (Ålder)
max 10 kg (0 – 9 mån)
Storleksklass
Passagerarplatser för ISOFIX-montering av barnsskydd
Framsäte
Baksäte ytterplats
F
–
–
G
–
–
Babyskydd bakåtvänt
max 10 kg (0 – 9 mån)
E
OK
OK
Babyskydd bakåtvänt
max 13 kg (0 – 12 mån)
E
OK
OK
D
OK
OK
C
–
OK
D
OK
OK
C
–
OK
Barnskydd bakåtvänt
9 – 18 kg (9 – 36 mån)
``
37
01 Säkerhet
Barnsäkerhet
01
Typ av barnskydd
Barnskydd bakåtvänt
A
Vikt (Ålder)
Storleksklass
9 – 18 kg (9 – 36 mån)
Passagerarplatser för ISOFIX-montering av barnsskydd
Framsäte
Baksäte ytterplats
B
OKA
OKA
B1
OKA
OKA
A
OKA
OKA
Volvo rekommenderar bakåtvänt barnskydd för denna grupp.
Övre fästpunkter för barnstolar
De övre fästpunkterna är huvudsakligen
avsedda att användas tillsammans med framåtvända barnstolar. Volvo rekommenderar att
små barn sitter i bakåtvända barnstolar så
långt upp i åldern som möjligt som möjligt.
G017676
OBS
För bilar med fällbara nackskydd på ytterplatserna bör nackskydden fällas för att
underlätta montering av denna typ av barnskydd.
OBS
Bilen är utrustad med övre fästpunkter för vissa
framåtvända barnstolar. Dessa fästpunkter är
placerade på baksidan av sätet.
38
För bilar utrustade med insynsskydd över
lastutrymmet måste detta tas bort innan
barnskydd kan monteras i fästpunkterna.
För detaljerad information om hur barnstolen
ska spännas fast i de övre fästpunkterna, se
stolstillverkarens anvisningar.
VARNING
Barnstolens fästband ska alltid dras under
bakre nackskydden innan de spänns fast
vid fästpunkten.
01 Säkerhet
01
39
Fjärrnyckel/nyckelblad............................................................................
Sekretesslåsning*....................................................................................
Batteribyte fjärrnyckel/PCC*...................................................................
Keyless drive*..........................................................................................
Låsning/upplåsning.................................................................................
Barnsäkerhetsspärr.................................................................................
Larm*.......................................................................................................
40
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
42
47
48
50
52
56
57
LÅS OCH LARM
02
02 Lås och larm
Fjärrnyckel/nyckelblad
Allmänt
02
Bilen levereras med två stycken fjärrnycklar
eller två PCC:er (Personal Car
Communicator). De används för att starta bilen
samt för låsning och upplåsning.
Fler fjärrnycklar kan efterbeställas – upp till sex
stycken till en och samma bil kan programmeras och användas.
PCC:n har utökad funktionalitet jämfört med
fjärrnyckeln. I resten av detta kapitel omnämns
bara fjärrnyckeln när funktioner som finns i
både PCC:n och fjärrnyckeln beskrivs.
VARNING
Om det finns barn i bilen:
Tänk på att alltid bryta strömmen till fönsterhissar och taklucka genom att ta ur fjärrnyckeln om föraren lämnar bilen.
Löstagbart nyckelblad
En fjärrnyckel innehåller ett löstagbart nyckelblad av metall för mekanisk låsning/upplåsning
av förardörr, handskfack och baklucka (sekretesslåsning).
För nyckelbladets funktioner, se sidan 45.
För sekretesslåsning, se sidan 47.
42
Nyckelbladens unika kod finns hos auktoriserade Volvoverkstäder som kan beställa nya
nyckelblad.
Förlust av fjärrnyckel
Vid förlust av en fjärrnyckel kan ny beställas
hos en auktoriserad Volvoverkstad. De återstående fjärrnycklarna ska då tas med till verkstaden. I stöldförebyggande syfte raderas den
förlorade fjärrnyckelns kod ur systemet.
Det aktuella antalet nycklar som finns registrerade för bilen kan kontrolleras under
Bilinställningar Bilnyckelminne Antal
nycklar. För beskrivning av menysystemet, se
sidan 114.
Nyckelminne – yttre backspeglar och
förarstol
Inställningarna kopplas automatiskt till respektive fjärrnyckel, se sidorna 72 och 88.
Funktionen kan aktiveras/avaktiveras under
Bilinställningar Bilnyckelminne Sätes
& spegelpositioner. För beskrivning av menysystemet, se sidan 114.
För bilar med Keyless drive-funktion, se
sidan 50.
Indikering vid låsning/upplåsning
När bilen låses eller låses upp med fjärrnyckeln
indikerar bilens blinkers att låsningen/upplåsningen utförts korrekt:
•
•
Låsning – en blinkning
Upplåsning – två blinkningar.
Vid låsning sker indikeringen endast om alla lås
har låsts, efter att dörrarna stängts.
Funktionen kan aktiveras/avaktiveras under
Bilinställningar Ljusinställningar
Låsindikering, ljus respektive
Bilinställningar Ljusinställningar
Upplåsningsind., ljus.
För beskrivning av menysystemet, se
sidan 114.
Elektronisk startspärr
Varje fjärrnyckel har en unik kod. Bilen kan
endast startas med rätt fjärrnyckel med korrekt
kod.
Följande felmeddelanden i kombinationsinstrumentets informationsdisplay är relaterade
till den elektroniska startspärren:
02 Lås och larm
Fjärrnyckel/nyckelblad
Innebörd
För byte av batteri, se sidan 48.
Nyckelfel
Sätt in nyckel igen
Fel vid läsningen av
fjärrnyckeln under
starten. Försök
starta bilen igen.
Funktioner
Bilnyckel Ej hittad
Gäller bara PCC:ns
Keyless drive-funktion. Fel vid läsningen av PCC:n
under starten. Försök starta bilen igen.
Fel på fjärrnyckelfunktionen under
starten. Om felet
kvarstår; kontakta
en auktoriserad
Volvoverkstad.
För start av bilen, se sidan 93.
Svagt batteri i fjärrnyckel
Batterierna bör bytas om:
•
informationssymbolen tänds och
Bilnyckel Byt batteri visas i displayen
och/eller
•
låsen vid upprepade tillfällen inte reagerar
på signal från fjärrnyckeln inom 20 m från
bilen.
PCC* (Personal Car Communicator).
G021078
Startspärr
Nytt startförsök
02
G021079
Meddelande
Fjärrnyckel.
Låsning
Upplåsning
Trygghetsbelysning
Baklucka
Panikfunktion
Information
Funktionsknappar
Låsning – Låser dörrarna och bakluckan
samtidigt som larmet aktiveras.
Upplåsning – Låser upp dörrarna och
bakluckan samtidigt som larmet avaktiveras.
Funktionen kan ändras från att låsa upp alla
dörrarna samtidigt, till att efter en knapptryckning öppna förardörren och efter ytterligare en
knapptryckning – inom 10 sekunder – öppna
resten av dörrarna.
Funktionen ändras under Bilinställningar
Låsinställningar Upplåsning, dörrar. För
beskrivning av menysystemet, se sidan 114.
``
43
02 Lås och larm
Fjärrnyckel/nyckelblad
02
Trygghetsbelysning – Används för att
tända bilens belysning på avstånd. För mer
information, se sidan 81.
Baklucka – Låser upp och avlarmar enbart
bakluckan1. För mer information, se
sidan 53.
Panikfunktion – Används för att i nödfall
söka omgivningens uppmärksamhet.
Om den röda knappen hålls intryckt i minst
3 sekunder eller trycks in 2 gånger inom
3 sekunder, aktiveras blinkers och signalhorn.
Räckvidd
Fjärrnyckeln har en räckvidd på upp till 20 m
från bilen.
Användning av informationsknappen
OBS
±
Fjärrnyckelfunktionerna kan störas av omgivande radiovågor, byggnader, topografiska
förhållanden etc. Bilen kan alltid låsas/låsas
upp med nyckelbladet, se sidan 45.
Funktionen kan stängas av med samma knapp
efter att den varit aktiverad i minst 5 sekunder.
I annat fall stängs den av efter 2 minuter och
45 sekunder.
G021080
Funktionen kan användas exempelvis för att
snabbt vädra ur bilen vid varmt väder.
Informationsknapp
44
Bakluckan öppnas på bilar med Automatisk manövrering av baklucka.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Under ca 7 sekunder blinkar alla indikeringslamporna och ljuset vandrar runt på
PCC:n. Det indikerar att informationen från
bilen avläses.
OBS
Ett långt tryck – minst 4 sekunder – på knapp
eller
öppnar respektive stänger alla
rutor. Stänger också öppen taklucka.
1
.
Om ingen indikeringslampa lyser vid
användning av informationsknappen vid
upprepade tillfällen och på olika platser
(samt efter 7 sekunder och efter att ljuset
vandrat runt på PCC:n), kontakta en
auktoriserad Volvoverkstad.
Genomvädringsfunktion
Om taklucka och rutor stängs med fjärrnyckeln, kontrollera att ingen får händerna i
kläm.
Tryck på informationsknappen
Om någon av de andra knapparna trycks
in under denna tid avbryts avläsningen.
Unika funktioner PCC*
VARNING
Med informationsknappen kan viss information
från bilen erhållas med hjälp av indikeringslamporna.
Indikeringslampor
Indikeringslamporna ger information enligt följande bild:
02 Lås och larm
Fjärrnyckel/nyckelblad
OBS
Informationsknappens funktion kan störas
av omgivande radiovågor, byggnader,
topografiska förhållanden etc.
Grönt ihållande ljus – Bilen är låst.
Gult ihållande ljus – Bilen är olåst.
Rött ljus som omväxlande blinkar i de två
indikeringslamporna – Indikerar med hjälp
av HBS (Heart Beat Sensor) att en person
kan befinna sig i bilen. Indikeringen visas
endast om larmet löst ut.
Rött ihållande ljus – Larmet har löst ut.
Räckvidd
PCC:ns låsfunktioner har en räckvidd på upp
till 20 m från bilen.
Trygghetsbelysningen, panikfunktionen och de
funktioner som styrs av informationsknappen
har en räckvidd på upp till 100 m från bilen.
2
Befinner sig PCC:n för långt bort från bilen för
att information ska kunna avläsas visas den
senaste statusen bilen lämnades i, utan att ljuset vandrar runt på PCC:n.
Om fler PCC:er används till bilen, är det bara
den PCC som senast användes för låsning/
upplåsning som visar korrekt status.
02
Löstagbart nyckelblad
Med fjärrnyckelns löstagbara nyckelblad kan:
•
förardörren öppnas manuellt om centrallåset inte kan aktiveras med fjärrnyckeln
•
åtkomst till handskfack och lastutrymme
(sekretesslåsning)2 spärras, se sidan 47.
Losstagning av nyckelblad
OBS
Om ingen indikeringslampa lyser vid
användning av informationsknappen, kan
det bero på att den sista kommunikationen
mellan PCC:n och bilen störts av omgivande
radiovågor, byggnader, topografiska förhållanden etc.
Heart Beat Sensor
Funktionen
fungerar med hjälp av en HBS
(Heart Beat Sensor). HBS är ett komplement till
bilens larmsystem som på avstånd indikerar att
en person kan befinna sig i bilen. Indikeringen
visas endast om larmet löst ut.
G021082
G030262
Utanför PCC:ns räckvidd
HBS:n känner av en persons hjärtslag som fortplantar sig i bilens kaross. Därför kan en miljö
med mycket buller eller vibrationer medföra att
HBS:ns funktion störs.
Dra den fjäderbelastade spärren åt sidan.
Dra samtidigt ut nyckelbladet rakt bakåt.
Gäller vissa marknader
``
45
02 Lås och larm
Fjärrnyckel/nyckelblad
Ditsättning av nyckelblad
02
Sätt försiktigt tillbaka nyckelbladet på sin plats
i fjärrnyckeln, för att inte skada den.
1. Håll fjärrnyckeln med springan uppåt och
släpp ner nyckelbladet i springan.
2. Tryck lätt på nyckelbladet. Ett klickljud
hörs när nyckelbladet låses fast.
Upplåsning dörr med nyckelblad
Om centrallåset inte kan aktiveras med fjärrnyckeln, t.ex. om batterierna är slut, kan förardörren öppnas på följande sätt:
OBS
När förardörren låses upp med nyckelbladet
och öppnas, utlöses larmet.
1. Lås upp förardörren med nyckelbladet i
dörrhandtagets nyckelhål.
2. Stäng av larmet genom att sätta fjärrnyckeln i startlåset.
46
02 Lås och larm
Sekretesslåsning*
Sekretesslåsning
eller liknande. Handskfacket är då låst och
bakluckans lås är bortkopplat från centrallåset.
Bakluckan kan inte öppnas med vare sig centrallåsets knapp i framdörrarna eller fjärrnyckeln.
Aktivering/avaktivering
02
Det innebär att fjärrnyckeln utan nyckelblad
endast kan användas för att aktivera/avaktivera larmet, öppna dörrarna och att köra bilen.
Låspunkter för fjärrnyckel med nyckelblad och ej
aktiverad sekretesslåsning.
G020508
G017869
Fjärrnyckeln överlämnas utan det lösa nyckelbladet, som ägaren behåller.
OBS
Glöm ej dra ut insynsskyddet över lastutrymmet innan bakluckan stängs, se
sidan 206.
Aktivering av sekretesslås.
För att aktivera sekretesslåsningen:
Skjut in nyckelbladet i handskfackets lås.
Vrid nyckelbladet 180 grader medurs.
Dra ut nyckelbladet. Samtidigt visar
informationsdisplayen ett meddelande.
OBS
G017870
Sätt inte tillbaka nyckelbladet på fjärrnyckeln utan förvara det på en säker plats.
Låspunkter för fjärrnyckel utan nyckelblad och
aktiverad sekretesslåsning.
Funktionen Sekretesslåsning är tänkt att
användas när bilen lämnas till service, hotell
•
Avaktivering sker i omvänd ordning.
För information om låsning av enbart handskfacket, se sidan 53.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
47
02 Lås och larm
Batteribyte fjärrnyckel/PCC*
Byte av batteri
VIKTIGT
Undvik att vidröra nya batterier och deras
kontaktytor med fingrarna, eftersom det kan
försämra deras funktion.
02
Batteribyte
G015518
G021085
Studera noga hur batteriet/batterierna
sitter fast på lockets insida, med avseende
på deras (+)- och (–)-sida.
Fjärrnyckel
1. Bänd försiktigt loss batteriet.
Öppning
G021086
Dra den fjäderbelastade spärren åt
sidan.
Dra samtidigt ut nyckelbladet rakt
bakåt.
Stick in en 3 mm spårskruvmejsel i hålet
bakom den fjäderbelastade spärren och
bänd försiktigt upp fjärrnyckeln.
OBS
Vänd fjärrnyckeln med knapparna uppåt, för
att undvika att batterierna faller ut när den
öppnas.
48
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
2. Sätt i ett nytt med (+)-sidan nedåt.
PCC*
1. Bänd försiktigt loss batterierna.
2. Sätt först i ett nytt med (+)-sidan uppåt.
3. Lägg den vita plastfliken emellan och sätt
sist i ytterligare ett nytt batteri med (+)sidan nedåt.
Batterityp
Använd batteri med beteckning CR2430, 3 V –
ett i fjärrnyckeln och två i PCC:n.
Hopsättning
1. Tryck ihop fjärrnyckeln.
2. Håll fjärrnyckeln med springan uppåt och
släpp ner nyckelbladet i springan.
02 Lås och larm
Batteribyte fjärrnyckel/PCC*
3. Tryck lätt på nyckelbladet. Ett klickljud
hörs när nyckelbladet låses fast.
02
VIKTIGT
Se till att uttjänta batterier blir omhändertagna på ett sätt som skonar miljön.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
49
02 Lås och larm
Keyless drive*
Keyless drive (endast PCC)
02
De röda ringarna i föregående bild illustrerar
det område som täcks in av systemets antenner.
Nyckellöst lås- och startsystem
Om alla PCC:er avlägsnas från bilen då motorn
går eller nyckelläge II är aktivt (se sidan 71)
och om alla dörrar stängs, visar informationsdisplayen ett varningsmeddelande samtidigt
som en ljudpåminnelse hörs.
G017871
När PCC:n återförts till bilen slocknar varningsmeddelandet och ljudpåminnelsen upphör
efter att:
Med Keyless drive-funktionen som finns i
PCC:n kan bilen låsas upp, köras och låsas
utan nyckel. Det räcker att ha PCC:n med sig.
Systemet gör det bekvämare att öppna bilen,
t.ex. när händerna är upptagna.
Bilens två PCC:er har Keyless-funktion. Det går
att beställa fler PCC:er.
PCC:ns räckvidd
För att en dörr eller bakluckan ska kunna öppnas måste en PCC finnas inom maximalt ca
1,5 m avstånd från bilens dörrhandtag eller
baklucka. Det innebär att den som ska låsa
eller låsa upp en dörr måste bära PCC:n med
sig. Det går inte att låsa eller låsa upp en dörr
om PCC:n befinner sig på bilens motsatta sida.
50
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
•
•
•
en dörr har öppnats och stängts
PCC:n har satts in i startlåset
READ-knappen har tryckts in.
Säker hantering av PCC
Om en PCC med keyless-funktion glömts kvar
i bilen avaktiveras den tillfälligt när bilen låses.
Ingen obehörig kan då öppna dörrarna.
Om någon däremot bryter sig in bilen, öppnar
dörren och hittar PCC:n, aktiveras den igen.
Hantera därför alla PCC:er med stor varsamhet.
VIKTIGT
Lämna aldrig en PCC kvar i bilen.
Störningar i PCC:ns funktion
Keyless-funktionen kan störas av elektromagnetiska fält och avskärmning. Placera därför
inte PCC:n nära mobiltelefon eller metallföremål.
Om störningar ändå uppstår, använd PCC:n
och nyckelbladet på vanligt sätt, se sidan 43.
Upplåsning
Öppna dörrarna med dörrhandtagen eller
öppna bakluckan med luckans handtag.
Upplåsning med nyckelblad
Om keyless-funktionen i PCC:n är ur funktion
kan förardörren låsas upp med nyckelbladet. I
så fall aktiveras inte centrallåset.
OBS
Vid upplåsning med nyckelblad utlöses
larmet. För avstängning, se sidan 57.
Nyckelminne – förarstol och yttre
backspeglar
Minnesfunktion i PCC
Om flera personer med var sin PCC närmar sig
bilen, görs inställningarna för stol och backspeglar efter den som öppnar förardörren.
Efter att förardörren öppnats av person-A med
PPC-A men person-B med PPC-B ska köra,
kan inställningarna ändras på tre sätt:
02 Lås och larm
Keyless drive*
•
Stående vid förardörren eller sittande
bakom ratten trycker person-B på sin
PCC:s knapp för upplåsning, se sidan 43.
•
Välj ett av tre möjliga minnen för stolinställning med stolknapp 1–3, se sidan 73.
•
Justera stol och speglar manuellt, se
sidan 72 och 88.
Antennplacering
VARNING
Personer med inopererad pacemaker bör
inte komma närmare Keyless-systemets
antenner än 22 cm med pacemakern. Detta
för att omöjliggöra störningar mellan pacemakern och Keyless-systemet.
02
Låsning
Alla dörrar och bakluckan måste vara stängda
innan bilen kan låsas. I annat fall låses inte
bilen.
OBS
På bil med automatisk växellåda måste växelväljaren ställas i P-läge – i annat fall kan
bilen varken låsas eller larmas.
G021179
Lås dörrarna och bakluckan genom att trycka
in låsknappen på någon av dörrhandtagen på
utsidan.
Keyless-systemet har ett antal inbyggda
antenner utplacerade i bilen:
Baklucka, vid torkarmotor
Dörrhandtag, vänster bak
Tak, ovanför mitten baksäte
Lastutrymme, mitten längst in under golv
Låsinställningar
Keyless-funktionen kan anpassas genom att
ange vilka dörrar på bilen som skall låsas upp,
under Bilinställningar Låsinställningar
Nyckelfri dörröppning. För beskrivning av
menysystemet, se sidan 114.
Dörrhandtag, höger bak
Mittkonsol, under bakre del
Mittkonsol, under främre del.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
51
02 Lås och larm
Låsning/upplåsning
Från utsidan
02
Från insidan
Låsning
Tryck in dörrlåsningsknappen efter att framdörrarna stängts. Ett långt tryck stänger även
alla rutor och taklucka.
Fjärrnyckeln låser/låser upp samtliga dörrar
och bakluckan samtidigt. Vid låsning frikopplas
dörrarnas låsknappar och öppningshandtag
vilket även omöjliggör öppning från insidan,
s.k. Blockerat låsläge*, se sidan 55.
Samtliga dörrar kan låsas manuellt med
respektive låsknapp, efter att dörrarna först
stängts.
Tankluckan går att öppna när bilen är olåst, se
sidan 196. Den går inte att öppna om bilen
låsts och larmats.
Automatisk låsning
Bilen går att låsa även om en dörr är
öppen1. När dörren stängs låses även den
och det finns risk att fjärrnyckeln blir inlåst.
G019216
OBS
Med hjälp av dörrknapparna på dörrpanelen
kan samtliga dörrar och bakluckan låsas eller
låsas upp samtidigt.
VARNING
Var uppmärksam på att det finns risk för att
bli inlåst i bilen om den låses utifrån.
Från insidan kan en dörr låsas upp på två olika
sätt:
Automatisk återlåsning
•
Om ingen av dörrarna eller bakluckan öppnats
inom två minuter efter upplåsning, låses alla lås
igen automatiskt. Denna funktion skyddar från
att oavsiktligt lämna bilen olåst. För bilar med
larm, se sidan 57.
Ett långt tryck öppnar även alla rutor.
1
52
Upplåsning
•
Tryck på dörrupplåsningsknappen.
Dra i öppningshandtaget en gång och
släpp. Genom att dra i handtaget ytterligare en gång öppnas dörren.
Gäller endast bilar på vissa marknader, men inte bilar med Keyless drive.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Då bilen börjar rulla kan dörrar och baklucka
låsas automatiskt.
Funktionen kan aktiveras/avaktiveras under
Bilinställningar Låsinställningar
Autolåsning, dörrar. För beskrivning av menysystemet, se sidan 114.
02 Lås och larm
Låsning/upplåsning
Baklucka
Handskfack
OBS
När luckan stängs förblir den olåst tills bilen
låses igen med fjärrnyckeln.
02
Låsning med fjärrnyckel
Handskfacket kan endast låsas/låsas upp med
fjärrnyckelns löstagbara nyckelblad. (För
information om nyckelblad, se sidan 45).
G021093
G020548
Tryck på fjärrnyckelns knapp för låsning, se
sidan 43.
Om bilen är utrustad med larm* börjar larmindikatorn på instrumentpanelen blinka, vilket
visar att larmet aktiverats.
Upplåsning från bilens insida
Upplåsning med fjärrnyckel
Med fjärrnyckeln kan bakluckan ensam avlarmas*, låsas upp och öppnas*.
För att låsa handskfacket:
Skjut in nyckelbladet i handskfackets lås.
Vrid nyckelbladet 90 grader medurs.
Nyckelhålet är horisontellt i låst läge.
OBS
På bilar med tillvalet Elektrisk manövrering
av baklucka, öppnas luckan – i annat fall
låses den bara upp, se sidan 54.
Upplåsning sker i omvänd ordning.
För information om sekretesslåsning, se
sidan 47.
Om bilen är utrustad med larm* släcks larmindikatorn på instrumentpanelen för att visa att
inte hela bilen är larmad. Larmets nivå- och
rörelsesensorer samt sensorerna för öppning
av bakluckan kopplas automatiskt bort.
G021099
Dra ut nyckelbladet.
Tryck på belysningspanelens knapp
låsa upp och öppna* bakluckan.
för att
Dörrarna förblir låsta och larmade.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
53
02 Lås och larm
Låsning/upplåsning
Elmanövrerad baklucka*
Snö och vind
Om bakluckan tyngs ner av något när den ska
öppnas, t. ex. snö, is eller stark vind, och detta
får luckan att falla ner kommer den att stängas
automatiskt.
02
Klämskydd
G017876
Om något med tillräckligt mycket motstånd
hindrar bakluckan att öppnas/stängas aktiveras klämskyddet.
•
Vid öppning stängs elmanövreringen av
och luckan frikopplas.
•
Vid stängning går luckan tillbaka i motsatt
riktning.
OBS
•
•
54
Om systemet arbetat kontinuerligt i mer
än 60 sekunder stängs det av för att
undvika överbelastning. Det kan användas igen efter ca 10 minuter.
Har startbatteriet varit urladdat eller
frånkopplat måste luckan öppnas och
stängas för hand en gång för att nollställa systemet.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
•
•
Knappen
på belysningspanelen –
håll knappen intryckt tills luckan börjar
öppna.
Bakluckans ytterhandtag.
Långt tryck på fjärrnyckelns knapp för upplåsning baklucka.
Stänga baklucka
Stängning görs med stängningsknappen på
bakluckan eller för hand.
•
Tryck på luckans knapp
stängs automatiskt.
– luckan
Avbryta öppning/stängning av baklucka
VIKTIGT
Beakta takhöjden vid användning av elmanövrering. Använd inte elmanövrering av
luckan vid låg takhöjd, se under rubrik
"Avbryt öppning/stängning av baklucka".
•
VARNING
Beakta klämrisk vid öppning/stängning.
Innan öppning/stängning påbörjas; kontrollera att ingen är nära bakluckan då en
klämskada kan få allvarliga följder.
Manövrera alltid bakluckan under uppsikt.
Detta kan utföras på fyra sätt:
•
•
•
•
Knappen
på belysningspanelen
Knappen på fjärrnyckeln
Bakluckans knapp
Bakluckans ytterhandtag – Dra i handtaget
en andra gång.
Manuell manövrering av baklucka
Följande händer:
Systemet kopplas ur om ytterhandtaget påverkas en andra gång. Därefter kan bakluckan
hanteras manuellt.
•
Vid öppning stängs elmanövreringen av
och luckan frikopplas.
•
Vid stängning går luckan tillbaka till fullt
öppet läge.
Öppna baklucka
Öppning kan utföras på tre sätt:
02 Lås och larm
Låsning/upplåsning
Blockerat låsläge*
Blockerat låsläge innebär att dörrarna inte kan
öppnas från insidan om de är låsta.
Blockerat låsläge aktiveras med fjärrnyckeln
och inträder med 10 sekunders fördröjning
efter att dörrarna har låsts.
Bilen kan endast låsas upp med fjärrnyckeln
vid Blockerat låsläge. Förardörren kan även
låsas upp med det löstagbara nyckelbladet.
Tillfällig avaktivering
Om någon vill stanna kvar i bilen och dörrarna
måste låsas från utsidan, kan funktionen
Blockerat låsläge tillfälligt stängas av. Det görs
på följande sätt:
1. Gå in i menysystemet under
Bilinställningar (för utförlig beskrivning av
menysystemet, se sidan 114).
G021360
ENTER
MENU
EXIT
Om låssystemet inte ska förändras: Gör
inget val alls och lås bilen. Eller tryck
EXIT och lås bilen.
Om bilen är utrustad med larm:
Tänk på att bilen larmas när den låses.
Om någon av dörrarna öppnas inifrån går
larmet igång.
•
02
OBS
3. Välj Aktivera en gång: Instrumentpanelens display visar meddelandet Nedsatt
skydd – Se handbok och Blockerat låsläge stängs av när bilen låses.
Välj Fråga vid urstigning: Varje gång
motorn stängs av visar ljudanläggningens
display meddelandet ENTER minskar
skyddet tills motorn startas igen. EXIT
avbryter – välj då något av alternativen:
Navigering
•
2. Välj Nedsatt skydd.
eller
Aktiva menyval indikeras med ett kryss.
eller
VARNING
Lämna inte kvar någon i bilen utan att först
avaktivera funktionen Blockerat låsläge för
att inte riskera att någon blir inlåst.
Om Blockerat låsläge ska stängas av:
Tryck ENTER och lås bilen.
Är bilen utrustad med Larm med rörelse- och
lutningssensorer*, stängs dessa av samtidigt,
se sidan 57.
Nästa gång motorn startas nollställs systemet
och instrumentpanelens display visar meddelandet Fullt skydd och därmed är Blockerat
låsläge samt Larmets rörelse- och lutningssensorer* åter inkopplade.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
55
02 Lås och larm
Barnsäkerhetsspärr
Manuell spärr av dörrar bak
Elektrisk spärr dörrar och fönster bak*
Reglaget för barnsäkerhetsspärren sitter i bakkanten på bakdörrarna och är endast åtkomligt
när dörren är öppen.
±
Använd nyckelbladet för att vrida reglaget
och därigenom aktivera eller avaktivera
barnsäkerhetsspärren.
Dörren kan inte öppnas från insidan.
Dörren kan öppnas från insidan.
OBS
Det finns ingen manuell spärr på bilar utrustade med den elektriska barnsäkerhetsspärren.
56
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
G019300
G021077
02
När den elektriska barnsäkerhetsspärren är
aktiv kan:
•
de bakre fönstren öppnas endast med förardörrens reglagepanel
•
de bakre dörrarna inte öppnas inifrån.
1. Barnsäkerhetsspärren aktiveras/avaktiveras i nyckelläge I eller II, se sidan 71.
2. Tryck på knappen i förardörrens reglagepanel.
> Informationsdisplayen visar ett meddelande.
Lampan i knappen lyser när spärren är
aktiv.
02 Lås och larm
Larm*
Allmänt
•
•
dörr, motorhuv eller baklucka öppnas
•
en rörelse detekteras i passagerarutrymmet (om det är utrustat med rörelsesensor)
•
bilen lyfts eller bogseras iväg (om den är
utrustad med lutningssensor*)
•
•
batterikabeln kopplas ifrån
Aktivera larm
OBS
Larmet löser ut om:
Försök inte själv reparera eller förändra
komponenter som ingår i larmsystemet. Alla
sådana försök kan påverka försäkringsvillkoren.
en icke godkänd nyckel används eller om
startlåset utsätts för åverkan
Tryck på fjärrnyckelns låsknapp.
02
Avaktivera larm
•
Tryck på fjärrnyckelns upplåsningsknapp.
Stänga av utlöst larm
Tryck på fjärrnyckelns upplåsningsknapp eller
sätt in fjärrnyckeln i startlåset.
Larmindikator
Övriga larmfunktioner
Automatisk återaktivering av larm
någon försöker koppla bort sirenen.
Funktionen förhindrar att bilen oavsiktligt lämnas med larmet avaktiverat.
Om ett fel uppstått i larmsystemet visar
informationsdisplayen ett meddelande. Kontakta då en auktoriserad Volvoverkstad.
G021103
OBS
Rörelsesensorna utlöser larmet vid rörelser
i kupén. Därför kan det utlösas om bilen
lämnas med ett fönster öppet eller om en
elektrisk kupévärmare används. För att undvika detta: Stäng fönstren när bilen lämnas
och rikta luften från kupévärmaren så att
den inte pekar uppåt i kupén.
•
Om bilen låsts upp med fjärrnyckeln (och
larmet avaktiverats) men ingen av dörrarna
eller bakluckan öppnats inom 2 minuter, återaktiveras larmet automatiskt. Samtidigt låses
bilen igen.
En röd lysdiod på instrumentpanelen visar
larmsystemets status:
Larmsignaler
•
•
Dioden släckt – larmet är frånkopplat
•
En siren ljuder under 30 sekunder. Sirenen
har eget batteri som fungerar oberoende
av bilens batteri.
•
Dioden blinkar snabbt efter frånkoppling
av larmet (och fram till dess att fjärrnyckeln
satts i startlåset och nyckelläge I nås) –
larmet har varit utlöst.
•
Samtliga körriktningsvisare blinkar i
5 minuter eller tills larmet avaktiverats.
Dioden blinkar en gång varannan sekund –
larmet är inkopplat
Vid larm sker följande:
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
57
02 Lås och larm
Larm*
Fjärrnyckeln ur funktion
02
Om fjärrnyckeln är ur funktion kan larmet
stängas av och bilen startas på följande sätt:
1. Öppna förardörren med nyckelbladet.
Larmet löser ut och sirenen ljuder.
2. Sätt fjärrnyckeln i startlåset. Larmet avaktiveras. Larmindikatorn blinkar snabbt tills
fjärrnyckeln sätts in.
För att undvika oavsiktlig aktivering av larmet –
om man t.ex. lämnar en hund i bilen eller vid en
färjeresa – kan rörelse- och lutningssensorerna
tillfälligt stängas av. Det görs på följande sätt:
1. Gå in i menysystemet under
Bilinställningar (för utförlig beskrivning av
menysystemet, se sidan 114).
2. Välj Nedsatt skydd.
3. Välj Aktivera en gång: Instrumentpanelens display visar meddelandet Nedsatt
skydd – Se handbok och rörelse- och lutningssensorer stängs av när bilen låses.
Reducerad larmnivå
eller
G021360
Välj Fråga vid urstigning: Varje gång
motorn stängs av visar ljudanläggningens
display meddelandet ENTER minskar
skyddet tills motorn startas igen. EXIT
avbryter – välj då något av alternativen:
Aktiva menyval indikeras med ett kryss.
Navigering
ENTER
MENU
EXIT
58
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
•
Om rörelse- och lutningssensorer ska
stängas av: Tryck ENTER och lås bilen.
Är bilen utrustad med Blockerat låsläge*
stängs det av samtidigt, se sidan 55.
Nästa gång motorn startas, nollställs systemet
och instrumentpanelens display visar meddelandet Fullt skydd och därmed är rörelse- och
lutningssensorer samt Blockerat låsläge åter
inkopplade.
eller
•
Om sensorerna inte ska stängas av: Gör
inget val alls och lås bilen. Eller tryck
EXIT och lås bilen.
Test av larmsystem
Test av rörelsesensor i kupé
1. Stäng samtliga fönsterrutor. Sitt kvar i
bilen.
2. Aktivera larmet, se sidan 57.
3. Vänta 15 sekunder.
4. Starta larmet genom att röra armarna fram
och tillbaka i höjd med stolsryggen. En
siren ljuder och samtliga körriktningsvisare
blinkar.
5. Avaktivera larmet genom att låsa upp med
fjärrnyckeln.
Test av larmsensorer i dörrar
1. Aktivera larmet, se sidan 57.
2. Vänta 15 sekunder.
3. Lås upp förardörren med nyckelbladet.
4. Öppna förardörren. En siren ljuder och
samtliga körriktningsvisare blinkar.
5. Avaktivera larmet genom att låsa upp med
fjärrnyckeln.
02 Lås och larm
Larm*
Test av larmsensorer i motorhuv
1. Sitt i bilen och avaktivera larmet, se
sidan 57.
02
2. Aktivera larmet, se sidan 57. Sitt kvar i bilen
och lås dörrarna med knappen på fjärrnyckeln.
3. Vänta 15 sekunder.
4. Öppna motorhuven med handtaget under
instrumentpanelen. En siren ljuder och
samtliga körriktningsvisare blinkar.
5. Avaktivera larmet genom att låsa upp med
fjärrnyckeln.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
59
HomeLinkŸ EU*..................................................................................... 109
60
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
G020912
Instrument och reglage........................................................................... 62
Nyckellägen............................................................................................. 71
Säten....................................................................................................... 72
Ratt.......................................................................................................... 76
Belysning................................................................................................. 77
Torkare och spolning.............................................................................. 85
Fönster och backspeglar........................................................................ 87
Elmanövrerad taklucka*.......................................................................... 91
Start av motor......................................................................................... 93
Start av motor – Flexifuel........................................................................ 95
Start av motor – externt batteri............................................................... 97
Växellådor............................................................................................... 98
Fyrhjulsdrift – AWD (All Wheel Drive)*................................................... 102
Färdbroms............................................................................................. 103
Hill Descent Control (HDC).................................................................... 105
Parkeringsbroms................................................................................... 106
DIN FÖRARMILJÖ
03
03 Din förarmiljö
Instrument och reglage
Instrumentöversikt
G021107
03
Vänsterstyrd bil.
62
03 Din förarmiljö
Instrument och reglage
Funktion
Sida
Funktion
Sida
Meny- och meddelandehantering, körriktningsvisare, hel-/halvljus, färddator
77,
80, 116,
147
Reglage för aktivt chassi
(Four-C)*
151
Torkare och spolning
85, 86
Farthållare
152, 153
Rattinställning
76
Signalhorn, krockkudde
20, 76
Parkeringsbroms*
106
Kombinationsinstrument
65, 69
Motorhuvsöppnare
218
Meny-, ljud- och telefonstyrning
114,
131, 183
Stolinställning*
72
Startlås
71
Ljusreglage, öppnare för
tank- och baklucka
53, 77,
196
Start-/stoppknapp
93
Varningsblinkers
79
Dörröppningshandtag
–
Reglagepanel
52, 56,
87, 88
Menystyrning, klimatoch ljudanläggning
114,
121, 133
Klimatanläggning, ECC*
121
Växelväljare
98
03
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
63
03 Din förarmiljö
Instrument och reglage
1
2
3
4
5
6
7
8
03
9
10
10
20
11
11
19
18
17
16
15
14
13
G021108
12
Högerstyrd bil.
64
03 Din förarmiljö
Instrument och reglage
Sida
Funktion
Sida
Varningsblinkers
79
Rattinställning
76
Startlås
71
Start-/stoppknapp
93
Meny- och meddelandehantering, körriktningsvisare, hel-/halvljus, färddator
77,
80, 116,
147
Farthållare
152, 153
65, 69
Reglage för aktivt chassi
(Four-C)*
151
Kombinationsinstrument
Signalhorn, krockkudde
20, 76
Växelväljare
98
Meny-, ljud- och telefonstyrning
114,
131, 183
Klimatanläggning, ECC*
121
Torkare och spolning
85, 86
Menystyrning, klimatoch ljudanläggning
114,
121, 133
Ljusreglage, öppnare för
tank- och baklucka
53, 77,
196
Dörröppningshandtag
–
Reglagepanel
52, 56,
87, 88
Stolinställning*
72
Motorhuvsöppnare
218
Parkeringsbroms
106
Informationsdisplayer
03
G021112
Funktion
Informationsdisplayer.
I informationsdisplayerna visas information om
vissa av bilens funktioner, t.ex. farthållare, färddator och meddelanden. Informationen visas
med text och symboler.
Ytterligare beskrivning finns under de funktioner som använder informationsdisplayerna.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
65
03 Din förarmiljö
Instrument och reglage
Mätare
Kontroll-, informations- och
varningssymboler
fel i bilens avgasreningssystem och symbolen
för lågt oljetryck.
Kontroll- och informationssymboler
Symbol
Innebörd
Blinkers på släp
03
Avgasreningssystem
G018282
G021113
Fel i ABS-systemet
Mätare i kombinationsinstrumentet.
Hastighetsmätare
Bränslemätare. Se även färddator, sidan
147, och tankning, sidan 196.
Varvtalsmätare. Mätaren anger motorvarvtal i tusental varv/minut.
Dimljus bak på
Kontroll- och varningssymboler.
Kontroll- och informationssymboler
Kontroll- och varningssymboler1
Stabilitetssystem
Motorförvärmare (diesel)
Helljus- och blinkerssymboler
Låg nivå i bränsletank
Funktionskontroll
Samtliga kontroll- och varningssymboler tänds
i nyckelläge II eller vid start av motorn. När
motorn startat ska samtliga symboler slockna,
utom den för parkeringsbromsen som släcks
först när denna frigörs.
Om motorn inte startar eller om funktionskontrollen utförs i nyckelläge II slocknar samtliga
symboler efter 5 sekunder utom symbolen för
1
66
För vissa motorvarianter används inte symbolen för lågt oljetryck, varning sker via displaytext. För information om kontroll av oljenivå, se sidan 219.
Information, läs displaytext
Helljus på
03 Din förarmiljö
Instrument och reglage
Symbol
Stabilitetssystem
Helljus på
Vänster blinkers
Blinkande symbol indikerar att stabilitetssystemet arbetar. Om symbolen lyser med fast
sken har ett fel uppstått i systemet.
Symbolen lyser när helljuset är på samt vid helljusblink
Höger blinkers
Motorförvärmare (diesel)
Båda blinkerssymbolerna blinkar när varningsblinkers används.
Innebörd
Blinkers på släp
Symbolen blinkar när körriktningsvisarna
används och släpet är inkopplat. Om symbolen
blinkar snabbare är någon av bilens eller släpets lampor trasiga.
Avgasreningssystem
Om symbolen tänds kan det bero på fel i bilens
avgasreningssystem. Kör till en auktoriserad
Volvoverkstad för kontroll.
Fel i ABS-system
Om symbolen tänds är systemet ur funktion.
Bilens ordinarie bromssystem fungerar fortfarande, men utan ABS-funktionen.
1. Stanna bilen på en säker plats och stäng
av motorn.
2. Starta motorn på nytt.
3. Om symbolen förblir tänd, kör till en
auktoriserad Volvoverkstad för kontroll av
ABS-systemet.
Dimljus bak
Symbolen tänds då förvärmning av motorn
pågår. Förvärmning sker då temperaturen
understiger 2 °C. När symbolen släckts kan
bilen startas.
Vänster/höger blinkers
Symbol
Låg nivå i bränsletank
Innebörd
Lågt oljetryckA
När symbolen tänds är nivån i bränsletanken
låg, fyll på bränsle snarast.
Parkeringsbroms åtdragen
Information, läs displaytext
Informationssymbolen tänds i kombination
med text i informationsdisplayen då en avvikelse i något av bilens system inträffat. Meddelandetexten släcks med READ-knappen, se
sidan 116, eller försvinner automatiskt efter en
tid (tiden varierar beroende på vilken funktion
som indikeras). Informationssymbolen kan
även tändas i kombination med andra symboler.
Krockkuddar – SRS
Bältespåminnare
Generatorn laddar inte
Fel i bromssystemet
Varning
OBS
När servicemeddelande visas släcks symbolen och meddelandet med hjälp av
READ-knappen, eller slocknar automatiskt
efter en stund.
03
Kontroll- och varningssymboler
A
För vissa motorvarianter används inte symbolen för lågt oljetryck. Varning sker via displaytext, se sidorna 218 och
219.
Symbolen lyser när dimljuset är på.
``
67
03 Din förarmiljö
Instrument och reglage
03
Lågt oljetryck
Generatorn laddar inte
Om symbolen tänds under körning är motorns
oljetryck för lågt. Stanna motorn omedelbart
och kontrollera oljenivån i motorn, fyll på vid
behov. Om symbolen tänds och oljenivån är
normal, kontakta en auktoriserad Volvoverkstad.
Symbolen tänds under körning om ett fel i det
elektriska systemet har uppstått. Uppsök en
auktoriserad Volvoverkstad.
Parkeringsbroms åtdragen
Symbolen lyser konstant när parkeringsbromsen är ansatt. Vid elektrisk parkeringsbroms
blinkar symbolen under ansättning och övergår
sedan till fast sken.
Blinkande symbol innebär att ett fel uppstått.
Läs meddelande i informationsdisplayen.
OBS
Symbolen lyser även om den mekaniska
parkeringsbromsen endast är en aning
ansatt.
Krockkuddar – SRS
Om symbolen förblir tänd eller tänds under körning har ett fel upptäckts i bälteslåset, SRS-,
SIPS- eller IC-systemet. Kör snarast till en
auktoriserad Volvoverkstad för kontroll.
Bältespåminnare
Symbolen lyser om någon i framsätet inte tagit
på sig säkerhetsbältet eller om någon i baksätet tagit av sig säkerhetsbältet.
68
Fel i bromssystem
Om symbolen tänds kan bromsvätskenivån
vara för låg. Stanna bilen på en säker plats och
kontrollera nivån i bromsvätskebehållaren, se
sidan 221.
Om broms- och ABS-symbolerna är tända
samtidigt kan fel ha uppstått i bromskraftsfördelningen.
1. Stanna bilen på en säker plats och stäng
av motorn.
2. Starta motorn på nytt.
•
Om båda symbolerna slocknar, kör
vidare.
•
Om symbolerna förblir tända, kontrollera nivån i bromsvätskebehållaren, se
sidan 221. Om nivån i bromsvätskebehållaren är normal och symbolerna fortfarande är tända, kan bilen under stor
försiktighet köras till en auktoriserad
Volvoverkstad för kontroll av bromssystemet.
VARNING
Om bromsvätskan ligger under MIN-nivå i
bromsvätskebehållaren bör inte bilen köras
vidare utan att bromsvätska fyllts på.
Anledningen till bromsvätskeförlusten
måste kontrolleras av en auktoriserad
Volvoverkstad.
VARNING
Om broms- och ABS-symbolerna är tända
samtidigt finns det risk att bakvagnen sladdar vid kraftig inbromsning.
Varning
Den röda varningssymbolen tänds då ett fel har
indikerats som kan påverka säkerheten och/
eller bilens körbarhet. Samtidigt visas ett förklarande textmeddelande i informationsdisplayen. Symbolen förblir synlig tills felet är
åtgärdat men textmeddelandet kan tryckas
bort med READ-knappen, se sidan 117. Varningssymbolen kan även tändas i kombination
med andra symboler.
Åtgärd:
1. Stanna på ett säkert ställe. Bilen ska inte
köras vidare.
2. Läs informationen i informationsdisplayen.
Utför åtgärd enligt meddelandet i dis-
03 Din förarmiljö
Instrument och reglage
playen. Radera meddelandet med READknappen.
Trippmätare
Klocka
Påminnelse – ej stängda dörrar
Om någon av dörrarna, motorhuven2 eller bakluckan inte är riktigt stängd tänds informationseller varningssymbolen tillsammans med ett
förklarande textmeddelande i kombinationsinstrumentet. Stanna bilen på en säker plats
snarast och stäng den dörr eller lucka som är
öppen.
len.
G021123
Om bilen körs i lägre hastighet än
ca 7 km/h tänds informationssymboTrippmätare och reglage.
Om bilen körs i högre hastighet än
ca 7 km/h tänds varningssymbolen.
Klocka och inställningsreglage.
Display för trippmätare
Reglage för inställning av klocka.
Reglage för växling mellan trippmätarna
T1 och T2, samt nollställning av trippmätare.
Informationsdisplay för visning av tid.
Mätarna används för att mäta korta sträckor.
Ett kort tryck på reglaget växlar mellan de båda
trippmätarna T1 och T2. Ett långt tryck (mer än
2 sekunder) nollställer aktiverad trippmätare.
Sträckans längd visas i displayen.
2
G021125
03
Vrid reglaget medurs/moturs för att ställa in
tiden. Inställd tid visas i informationsdisplayen.
Klockan kan tillfälligt ersättas med en symbol i
samband med ett meddelande, se sidan 117.
Endast bilar med larm*.
``
69
03 Din förarmiljö
Instrument och reglage
Reglage för trippmätare och klocka
G016141
03
Reglagets placering.
70
03 Din förarmiljö
Nyckellägen
Funktioner
Nyckelläge 0
Tryck in fjärrnyckeln i startlåset.
Nyckelläge I
Tryck in fjärrnyckeln i startlåset och tryck på
START/STOP ENGINE.
OBS
Vid bogsering bör fjärrnyckeln sitta i startlåset så att belysningen kan vara tänd.
Läge
Funktion
03
G021126
OBS
Startlåset med fjärrnyckel, start-/stoppknapp.
Sätta i och ta ur fjärrnyckeln
Tryck in fjärrnyckeln i startlåset och tryck på
START/STOP ENGINE i ca 2 sekunder.
Fjärrnyckeln tas ur startlåset med ett lätt tryck.
Nyckeln skjuts då ut och kan tas ur. Automatväxel* måste vara i läge P.
Stanna motorn
Främmande föremål i startlåset kan äventyra funktionen eller förstöra låset.
Skjut inte in fjärrnyckeln baklänges! Håll i
änden med det löstagbara nyckelbladet, se
sidan 45.
I
Taklucka, fönsterhissar, telefon,
kupéfläkt, ECC och vindrutetorkare kan användas.
II
Strålkastarna tänds. Varnings-/
kontrollampor lyser i 5 sekunder.
All utrustning fungerar utom
eluppvärmda stolar samt eluppvärmd bakruta som fungerar först
när motorn är igång.
Nyckelläge II
Start av motor
VIKTIGT
Kilometerräknare, klocka och
temperaturmätare tänds. Rattlåset är avaktiverat. Ljudanläggningen kan användas.
För att nå nyckelläge II utan att starta
motorn - tryck inte ned broms-/kopplingspedalen.
Fjärrnyckeln sätts i startlåset. Ett lätt tryck på
fjärrnyckeln gör att den dras in i rätt läge.
För information om ljudanläggningens funktion
vid urtagen fjärrnyckel, se sidan 131.
0
Starta motorn, se sidan 93.
Tryck på START/STOP ENGINE.
Om bilen rullar eller har automatisk växellåda
och växelväljaren inte är i läge P: Tryck två
gånger eller håll knappen intryckt tills motorn
stannar.
Återgå till nyckelläge 0
Tryck på START/STOP ENGINE för att återgå
från I eller II till nyckelläge 0.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
71
03 Din förarmiljö
Säten
Framsäten
Elmanövrerad stol*
VARNING
Ställ in rätt körställning på förarstolen innan
körning påbörjas, aldrig under färd. Kontrollera att stolen är i låst läge.
G021127
G021133
Fällning av ryggstöd i framsäte*
03
Sittdynans framkant upp/ner
Framåt/bakåt, lyft handtaget för att ställa in
rätt avstånd till ratt och pedaler. Kontrollera
att stolen är spärrad då inställningen ändrats.
Stol framåt/bakåt och upp/ner
Höj/sänk* sittdynans framkant, pumpa
upp/ner.
Ändra ryggstödets lutning, vrid ratten.
Höj/sänk stolen, pumpa upp/ner.
Manöverpanel för elmanövrerad stol*.
G021129
Ändra svankstödet, vrid ratten1.
Passagerarstolens ryggstöd kan fällas framåt
för att ge plats för lång last.
Skjut stolen så långt bakåt/neråt som möjligt.
72
Gäller även elmanövrerad stol.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
De elmanövrerade framstolarna har ett överbelastningsskydd som utlöses om någon stol
blockeras av något föremål. Om det händer, gå
till nyckelläge I eller 0 och vänta en kort stund
innan stolen manövreras igen.
Ställ in ryggstödet till upprätt läge.
Bara en rörelse (fram/bak/upp/ned) kan göras
åt gången.
Lyft spärrarna på ryggstödets baksida och
fäll det framåt.
Förberedelser
Skjut fram stolen så att nackskyddet låses fast
under handskfacket.
1
Ryggstödslutning
Inställning av stolen kan göras en viss tid efter
att dörren låsts upp med fjärrnyckeln utan
nyckel i startlåset. Inställning av stolen görs
03 Din förarmiljö
Säten
normalt i nyckelläge I och kan alltid göras när
motorn är igång.
Stol med minnesfunktion*
Använda lagrad inställning
Håll in en av minnesknapparna tills stolen och
de yttre backspeglarna stannar. Om knappen
släpps kommer stolens rörelse att avbrytas.
Nyckelminne* i fjärrnyckel
Förarstolens och de yttre backspeglarnas
positioner lagras i nyckelminnet när bilen låses
med fjärrnyckeln.
Det är även möjligt att använda nyckelminnet
genom att trycka in upplåsningsknappen på
fjärrnyckeln när förardörren är öppen.
Nyckelminnet kan aktiveras/avaktiveras under
Bilnyckelminne Sätes &
spegelpositioner. För beskrivning av menysystemet, se sidan 114.
03
OBS
G021134
Nyckelminnet i de två fjärrnycklarna och
stolens minne är helt oberoende av varandra.
Nödstopp
Om stolen oavsiktligt kommer i rörelse, tryck
på någon av knapparna så stannar stolen.
Lagra inställning
G014387
Minnesknapp
Minnesknapp
Minnesknapp
Knapp för lagring av inställning
1. Ställ in stolen och de yttre backspeglarna.
2. Håll knappen för lagring av inställning
intryckt, samtidigt som en av minnesknapparna trycks in.
När bilen låses upp med samma fjärrnyckel och
förardörren öppnas intar förarstolen och de
yttre backspeglarna automatiskt de inställningar som lagrats i nyckelminnet.
OBS
Stolen och de yttre backspeglarna rör sig
inte om de redan står i aktuell position.
Återstart för att nå stolsposition som lagrats i
nyckelminnet görs genom att trycka på upplåsningsknappen på fjärrnyckeln. Förardörren
måste då vara öppen.
VARNING
Klämrisk! Se till att barn inte leker med reglagen. Kontrollera att inga föremål finns
framför, bakom eller under stolen vid inställning. Försäkra dig om att ingen av passagerarna i baksätet kan komma i kläm.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
73
03 Din förarmiljö
Säten
Eluppvärmda/ventilerade säten*
Manuell nedfällning av yttre nackskydd
baksäte
För eluppvärmda/ventilerade säten, se
sidan 122.
Baksäten
Vänster ryggstöd kan fällas separat.
•
Alla ryggstöd kan fällas tillsammans.
Ryggstödet i mitten kan fällas separat.
Höger ryggstöd kan fällas tillsammans
med mittryggstödet.
G017747
Nackskydd mittplats bak
G018760
03
•
•
•
Nackskyddet regleras i höjdled efter passagerarens längd. Skyddets överkant regleras till
mitten av bakhuvudet. Skjut det uppåt efter
behov.
För att få ner skyddet igen måste knappen (placerad i mitten mellan ryggstödet och nackskyddet, se bild) tryckas in samtidigt som
nackskyddet trycks ner.
74
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Nackskyddet förs tillbaka manuellt tills ett
klickljud hörs.
Fällning av ryggstöd baksäte
Det tredelade ryggstödet i baksätet kan fällas
på olika sätt för att underlätta frakt av långa
föremål.
OBS
Framstolarna kan behöva skjutas fram och/
eller ryggstöden justeras upp för att de
bakre ryggstöden ska kunna fällas fram helt.
G017903
G017624
Dra i spärrhandtaget närmast nackskyddet, för
att fälla nackskyddet framåt.
Om mittryggstödet ska fällas – frigör och
justera ner nackskyddet för mittryggstödet, se sidan 74. De yttre nackskydden fälls
automatiskt när de yttre ryggstöden fälls.
03 Din förarmiljö
Säten
Dra upp ryggstödets spärrhandtag
och
fäll samtidigt fram ryggstödet. En röd indikering vid låsspärren
visar att ryggstödet inte längre är spärrat.
Uppfällning sker i omvänd ordning.
03
OBS
När ryggstödet har fällts tillbaka ska den
röda indikeringen inte visas längre. Om den
fortfarande visas är ryggstödet inte spärrat.
VARNING
Kontrollera att ryggstöden och nackskydden i baksätet är ordentligt låsta efter
uppfällning.
75
03 Din förarmiljö
Ratt
Inställning
Knappsatser*
Signalhorn
Inställning av ratt.
Knappsatser i ratten.
Spak – lösgöring av ratt
Farthållare, se sidan 152
Möjliga rattlägen
Adaptiv farthållare, se sidan 153
Ratten kan ställas in i höjd- och djupled:
1. Dra spaken åt dig för att lösgöra ratten.
2. Ställ in ratten i det läge som passar.
3. Tryck tillbaka spaken för att fixera ratten.
Om det går trögt, tryck lite på ratten samtidigt som spaken förs tillbaka.
VARNING
Ställ in ratten och fixera den innan avfärd.
Vid hastighetsberoende servostyrning* kan
styrkraftsnivån regleras, se sidan 151.
76
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Ljud- och telefonstyrning, se sidan 131
G021140
G021139
G021138
03
Signalhorn.
Tryck på rattens centrum för att signalera.
03 Din förarmiljö
Belysning
Ljusreglage
Ljushöjdsreglering strålkastare
Bilens last ändrar strålkastarljusets riktning i
höjdled, vilket kan leda till att mötande fordon
bländas. Undvik detta genom att justera ljushöjden. Sänk ljuset om bilen lastats tungt.
Läge
Automatiskt*/avstängt halvljus.
Endast helljusblink.
Positions-/parkeringsljus
1. Låt motorn vara igång eller ha fjärrnyckeln
i läge I.
03
Automatiskt halvljus. Helljus
och helljusblink fungerar i detta
läge.
G021141
2. Rulla uppåt/neråt med tumhjulet för att
höja/sänka ljushöjden.
Bilar med Bi-XenonŸ- och aktiva Bi-XenonŸstrålkastare* har automatisk ljushöjdsreglering
och är därför inte utrustade med tumhjulet.
Översikt ljusreglage.
Tumhjul för justering av display- och instrumentbelysning
Hel-/halvljus
Innebörd
OBS
Helljuset går endast att aktivera i läge
.
Dimbakljus
Helljusblink
Dimstrålkastare*
För rattspaken lätt mot ratten till läget för helljusblink. Helljuset lyser tills spaken släpps.
Ljusreglage
Halvljus
Tumhjul för ljushöjdsreglering
När motorn startas aktiveras halvljuset automatiskt* om ljusreglaget står i läge
. Vid
behov kan halvljusautomatiken för detta läge
avaktiveras av en auktoriserad Volvoverkstad.
Instrumentbelysning
Displaybelysningen dämpas automatiskt vid
mörker – känsligheten ställs in med tumhjulet.
Instrumentbelysningens styrka regleras med
tumhjulet.
G021142
Olika display- och instrumentbelysning tänds
beroende på nyckelläge, se sidan 71.
Ljusreglage och rattspak.
aktiveras alltid halvljuset automaI läge
tiskt när motorn är igång eller när fjärrnyckeln
är i läge II.
Läge för helljusblink
Läge för helljus
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
77
03 Din förarmiljö
Belysning
Funktionen aktiveras automatiskt vid start av
bilen. Knappen
i mittkonsolen lyser då
funktionen är aktiverad, vid fel blinkar den.
Funktionen är endast aktiv i skymning eller
mörker och endast när bilen är i rörelse.
Bromsljus
Helljuset kan endast aktiveras när ljusreglaget
. Aktivera/avaktivera helljuset
är i läge
genom att föra rattspaken mot ratten till ändläget och släpp.
När helljuset är aktiverat lyser symbolen
i kombinationsinstrumentet.
Funktionen kan avaktiveras/aktiveras med
knappen.
Aktiva Bi-XenonŸ-ljus*
Positions-/parkeringsljus
EBL (Emergency Brake Lights) aktiveras vid
hård inbromsning eller om ABS-bromsarna
aktiveras. Funktionen innebär att bromsljuset
blinkar för att omedelbart göra bakomvarande
extra uppmärksamma.
Helljus
Ljusbild med funktionen avaktiverad (vänster)
respektive aktiverad (höger).
Om bilen är utrustad med aktiva strålkastare
(Active Bi-XenonŸ Lights, ABL) följer ljuset från
strålkastarna rattrörelsen för att ge maximal
belysning i kurvor och korsningar och därmed
ge ökad säkerhet.
78
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
G021144
G021143
03
Ljusreglage i läge för positions-/parkeringsljus.
Vrid ljusreglaget till mittläget (nummerskyltsbelysningen tänds samtidigt).
Bakre positionsljus tänds även när bakluckan
öppnas för att uppmärksamma bakomvarande.
Bromsljuset tänds automatiskt vid inbromsning.
Nödbromsljus och automatisk
varningsblinkers, EBL
Systemet aktiveras om ABS har fått arbeta i
mer än 0,5 sekunder eller vid kraftig inbromsning, dock endast när inbromsning sker från
hastigheter över 50 km/h. När bilens hastighet
är lägre än 30 km/h lyser bromsljus åter normalt
och varningsblinkers slås på automatiskt. Varningsblinkers är på tills man accelererar igen
men kan avaktiveras med knappen för varningsblinkers.
03 Din förarmiljö
Belysning
Dimljus bak
Dimstrålkastare*
Varningsblinkers
G021147
G021146
G021145
03
Knapp för dimstrålkastare.
Knapp för dimljus bak.
Knapp för varningsblinkers.
Dimstrålkastarna kan tändas i kombination
med hel-/halvljus eller positions-/parkeringsljus.
Dimbakljuset består av en lampa bak och kan
endast tändas i kombination med hel-/halvljuset eller dimstrålkastarna.
Tryck på knappen för till/från. Lampan i
knappen lyser när dimstrålkastarna är tända.
Tryck på knappen för till/från. Dimbakljusets
kontrollsymbol
i kombinationsinstrumentet och lampan i knappen lyser när dimbakljuset är tänt.
Tryck in knappen för att aktivera varningsblinkers. Båda blinkerssymbolerna i kombinationsinstrumentet blinkar när varningsblinkers
används.
OBS
Bestämmelser för användning av dimstrålkastare varierar mellan olika länder.
Dimbakljusen släcks automatiskt när motorn
stängs av.
Varningsblinkers aktiveras automatiskt när
bilen bromsas så kraftigt att nödbromljusen
(EBL) aktiveras och hastigheten understiger
30 km/h. De förblir aktiva när man stannat och
avaktiveras automatiskt när man kör iväg igen
eller om knappen trycks in.
OBS
Bestämmelser för användning av dimbakljus varierar mellan olika länder.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
79
03 Din förarmiljö
Belysning
Körriktningsvisare/blinkers
Belysning i kupé
Bakre takbelysning
Körriktningsvisare/blinkers.
Reglage i takkonsolen för främre läslampor och
kupébelysning.
Kort blinksekvens
För rattspaken uppåt eller neråt till första
läget och släpp. Körriktningsvisarna
blinkar tre gånger.
Kontinuerlig blinksekvens
För rattspaken uppåt eller neråt till yttersta
läget.
Spaken stannar i sitt läge och förs tillbaka för
hand eller automatiskt av rattrörelsen.
Blinkerssymboler
För blinkerssymboler, se sidan 66.
Bakre takbelysning.
Läslampa vänster sida
Lamporna tänds eller släcks med ett tryck på
respektive knapp.
Läslampa höger sida
Instegsbelysning
Kupébelysning
Instegsbelysningen (och kupébelysningen)
tänds respektive släcks när en sidodörr öppnas eller stängs.
All belysning i kupén kan tändas och släckas
manuellt inom 30 minuter från det att:
•
motorn har stängts och fjärrnyckeln är i
läge 0
•
bilen har låsts upp men motorn har inte
startats.
Främre takbelysning
Läslamporna fram tänds eller släcks med ett
tryck på respektive knapp i takkonsolen.
80
G021150
G021149
G021148
03
Handskfacksbelysning
Handskfacksbelysningen tänds respektive
släcks när luckan öppnas eller stängs.
Make up-spegel
Belysningen till make up-spegeln, se
sidan 182, tänds respektive släcks då locket
öppnas eller stängs.
03 Din förarmiljö
Belysning
Belysning lastutrymme
Belysningen i lastutrymmet tänds respektive
släcks då bakluckan öppnas eller stängs.
Belysningsautomatik
Med knappen för kupébelysning kan tre lägen
väljas för belysningen i kupén:
•
Av – höger sida nedtryckt, belysningsautomatiken är avaktiverad.
•
Neutralläge – belysningsautomatiken är
aktiverad.
•
På – vänster sida nedtryckt, kupébelysningen är tänd.
Om någon belysning tänds manuellt och bilen
låses kommer den att släckas automatiskt efter
två minuter.
Trygghetsbelysning
Ledbelysning
När funktionen aktiverats med fjärrkontrollen
lyser parkeringsljus, blinkerslampor, lampor i
yttre backspeglar, nummerplåtsbelysning, inre
taklampor samt instegsbelysning.
En del av exteriörbelysingen kan hållas tänd
och fungera som ledbelysning efter att bilen
låsts.
1. Ta fjärrnyckeln ur startlåset.
2. För vänster rattspak mot ratten till ändläget
och släpp. Funktionen aktiveras på samma
sätt som vid helljusblink, se sidan 77.
Neutralläge
3. Stig ur bilen och lås dörren.
När knappen är i neutralläge, tänds och släcks
kupébelysningen automatiskt enligt nedanstående.
När funktionen aktiverats lyser halvljus, parkeringsljus, blinkerslampor, lampor i yttre backspeglar, nummerplåtsbelysning, inre taklampor samt instegsbelysning.
Kupébelysningen tänds och förblir tänd i
30 sekunder om:
•
bilen låses upp med fjärrnyckel eller
nyckelblad, se sidorna 43 eller 46
•
motorn stängts och fjärrnyckeln är i
läge 0.
Trygghetsbelysningen tänds med fjärrnyckeln,
se sidan 43, och används för att tända bilens
belysning på avstånd.
03
Tiden för hur länge trygghetsbelysningen ska
hållas tänd kan ställas in under
Bilinställningar Ljusinställningar
Trygghetsbelysning. För beskrivning av
menysystemet, se sidan 114.
Anpassning av ljusbild
Tiden för hur länge ledbelysningen ska hållas
tänd kan ställas in under Bilinställningar
Ljusinställningar Ledbelysning. För
beskrivning av menysystemet, se sidan 114.
•
•
G021151
Kupébelysningen släcks när:
motorn startar
bilen låses.
Kupébelysningen tänds och förblir tänd i två
minuter om någon av dörrarna är öppen.
Ljusbild vänstertrafik.
``
81
03 Din förarmiljö
Belysning
Bi-XenonŸ- och aktiva Bi-Xenon strålkastare*
Exempel 2
En bil som levereras i England är avsedd för
vänstertrafik och körs där med strålkastarna i
normalläge, se föregående bild.
Halogenstrålkastare
För halogenstrålkastare ställs ljusbilden om
genom maskering av strålkastarglaset. Ljusbilden blir något sämre.
03
G019442
G021152
Maskering av strålkastare
Ljusbild högertrafik.
För att inte blända mötande trafik kan strålkastarnas ljusbild ställas om för höger- eller vänstertrafik. Rätt ljusbild ger även effektivare ljus
ut på vägrenen.
Reglage för anpassning av ljusbild.
Normalläge – ljusbilden är riktig för det land
där bilen levereras.
Anpassat läge – avsett för motsatt ljusbild.
VARNING
Strålkastaren kräver särskild försiktighet
eftersom Xenon-lampan matas av ett högspänningsaggregat.
Landet där bilen levereras avgör om normalläge är avsett för höger- eller vänstertrafik.
Exempel 1
Om en bil som levereras i Sverige ska köras i
England ska strålkastarna ställas om till anpassat läge, se föregående bild.
82
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
1. Avbilda mallarna A och B för vänsterstyrd
bil eller C och D för högerstyrd bil i skala
1:2, se sidan 84. Använd t.ex. en kopieringsmaskin med förstoringsfunktion:
•
•
•
•
A = LHD Right (vänsterstyrd, höger glas)
B = LHD Left (vänsterstyrd, vänster glas)
C = RHD Right (högerstyrd, höger glas)
D = RHD Left (högerstyrd, vänster glas)
2. För över mallen till ett självhäftande vattenfast material och klipp ut. Markera även de
röda prickarna.
3. Placera de självhäftande mallarna så att de
röda prickarna överensstämmer med
prickarna på strålkastarglasen som utgör
referenspunkter, se följande bilder.
03 Din förarmiljö
Belysning
Maskering av halogenstrålkastare
G033025
03
Övre raden: maskering vänsterstyrd bil, mallar A och B. Nedre raden: maskering högerstyrd bil, mallar C och D.
``
83
03 Din förarmiljö
Belysning
Mallar för halogenstrålkastare
G021155
03
84
03 Din förarmiljö
Torkare och spolning
Vindrutetorkare
Kontinuerlig torkning
Torkarna sveper med normal hastighet.
Torkarna sveper med hög hastighet.
G018663
VIKTIGT
Vindrutetorkare och vindrutespolare.
Regnsensor, till/från
Tumhjul känslighet/frekvens
Vindrutetorkare av
För spaken till läge 0 för att stänga av
vindrutetorkarna.
Enkelsvep
För spaken uppåt och släpp för att
göra ett svep.
Intervalltorkning
Ställ in antalet svep per tidsenhet
med tumhjulet när intervalltorkning är
Innan aktivering av torkare under vintertid –
säkerställ att torkarbladen inte är fastfrusna
och att eventuell snö eller is på vindrutan
(och bakrutan) är bortskrapad.
VIKTIGT
Använd rikligt med spolarvätska när torkarna rengör vindrutan. Vindrutan ska vara
blöt när vindrutetorkarna arbetar.
Regnsensor*
Regnsensorn känner av mängden vatten på
vindrutan och startar vindrutetorkarna automatiskt. Regnsensorns känslighet justeras med
tumhjulet.
När regnsensorn är aktiverad tänds en lampa i
knappen och regnsensorsymbolen
visas i den högra displayen i kombinationsinstrumentet.
Aktivera och ställ in känslighet
När regnsensorn ska aktiveras måste bilen
vara igång eller fjärrnyckeln i läge I eller II samtidigt som spaken till vindrutetorkarna ska vara
i läge 0 alternativt i läge för enkelsvep.
Aktivera regnsensorn genom att trycka på
knappen
. Torkarna gör ett svep.
03
Om spaken förs uppåt gör torkarna extrasvep.
Vrid tumhjulet uppåt för högre känslighet och
nedåt för lägre känslighet. (Ett extra svep görs
när tumhjulet vrids uppåt.)
Avaktivera
Stäng av regnsensorn genom att trycka på
knappen
eller för spaken nedåt till ett
annat torkarprogram.
Regnsensorn stängs automatiskt av när nyckeln tas ur startlåset eller fem minuter efter att
tändningen slagits av.
VIKTIGT
Vindrutetorkarna kan starta och skadas vid
automattvätt. Stäng av regnsensorn medan
bilen är igång eller fjärrnyckeln är i läge I eller
II. Symbolen i kombinationsinstrumentet
och lampan i knappen slocknar.
vald.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
85
03 Din förarmiljö
Torkare och spolning
Spolning av strålkastare och rutor
Högtrycksspolning av strålkastare*
Högtrycksspolning av strålkastarna konsumerar stora mängder spolarvätska. För att spara
vätska spolas strålkastarna automatiskt vid var
femte spolning av vindrutan.
Torkare och spolare bakruta
G019401
03
Spolningsfunktion.
Spolning av vindruta
Efter att spaken släppts gör vindrutetorkarna
några extra svep. Strålkastarna spolas växelvis
för att förhindra nedsättning av ljusstyrkan.
OBS
En strålkastare i taget spolas.
G017632
För spaken mot ratten för att starta vindruteoch strålkastarspolarna.
Bakrutetorkare – intervalltorkning
Bakrutetorkare – kontinuerlig hastighet
Genom att föra spaken framåt (se pil i bild ovan)
startas spolning och torkning av bakrutan.
Torkare – backning
Uppvärmda spolmunstycken*
Spolmunstyckena värms automatiskt vid kyla
för att förhindra att spolarvätskan fryser fast.
1
86
Om backväxeln läggs in när de främre vindrutetorkarna är aktiverade, kommer bakrutetorkaren starta intervalltorkningsläge1. Funktionen upphör när backväxel läggs ur.
Denna funktion (intervalltorkning vid backning) kan stängas av. Uppsök en auktoriserad Volvoverkstad.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Om bakrutetorkaren redan går med kontinuerlig hastighet, sker ingen förändring.
OBS
På bilar med regnsensor aktiveras bakrutetorkaren vid backning, om sensorn är aktiverad och det regnar.
03 Din förarmiljö
Fönster och backspeglar
Fönsterhissar
Allmänt
VARNING
Om det finns barn i bilen, tänk på att alltid
bryta strömmen till fönsterhissarna genom
att ta ur fjärrnyckeln om föraren lämnar
bilen.
Laminerat glas
Glaset är förstärkt vilket ger ett bättre
inbrottsskydd och förbättrad ljudisolering i kupén. Vindrutan och övriga
rutor* har laminerat glas.
03
Manövrering
Vatten- och smutsavvisande ytskikt*
Reglagepanel i förardörr.
Elektrisk spärr för öppning av dörrar* och
fönster bak, se sidan 56.
Reglage bakre fönster
G018517
VIKTIGT
Använd inte isskrapa av metall för att ta bort
is från rutorna. Använd eluppvärmningen för
att ta bort is från speglarna. En isskrapa kan
orsaka repor i spegelglaset!
G018516
Rutorna är behandlade med ett
ytskikt som förbättrar sikten vid svåra
väderförhållande. Skötsel, se sidan 257.
Reglage främre fönster
Manövrering av fönsterhissar.
VARNING
Kontrollera att ingen baksätespassagerare
kommer i kläm när fönstren stängs från
förardörren.
VARNING
Kontrollera att barn eller andra passagerare
inte kommer i kläm om fönstren stängs,
även när fjärrnyckeln används.
Manövrering utan automatik
Manövrering med automatik
Med reglagepanelen i förardörren kan alla fönsterhissar manövreras. Med övriga dörrars reglagepaneler kan endast dess fönsterhissar
regleras. Fönsterhissarna kan endast styras
med en reglagepanel i taget.
För att fönsterhissarna ska kunna användas
måste fjärrnyckeln vara i läge I eller II. Efter att
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
87
03 Din förarmiljö
Fönster och backspeglar
03
Stängning av fönstren avbryts och fönstret
öppnas om något hindrar dess rörelse. Det
finns möjlighet att forcera klämskyddet när
stängning avbrutits t.ex. vid isbildning, genom
att kontinuerligt hålla knappen uppdragen tills
fönstret är stängt. Klämskyddet aktiveras åter
efter en kort stund.
OBS
Ett sätt att minska det pulserande vindljudet
då de bakre fönsterrutorna är öppna, är att
öppna även de främre fönsterrutorna lite
grann.
±
Håll låsknappen intryckt tills dess att fönstren påbörjar öppning/stängning. Om
öppning/stängning behöver avbrytas,
tryck på låsknappen igen.
Återställning
Ifall batteriet kopplats bort måste funktionen
för automatisk öppning återställas för att fungera korrekt.
1. Dra upp knappens främre del lätt för att
hissa upp rutan till sitt ändläge och håll kvar
i en sekund.
2. Släpp knappen kort.
3. Dra upp knappens främre del igen i en
sekund.
VARNING
Manövrering utan automatik
För något av reglagen lätt uppåt/nedåt.
Fönsterhissarna går upp/ner så länge reglaget
hålls i position.
Manövrering med automatik
För något av reglagen uppåt/nedåt till ändläget
och släpp sedan. Fönstret körs automatiskt till
sitt ändläge.
Fjärrkontroll och centrallåsknappar
Samtliga sidorutor kan automatiskt öppnas/
stängas med fjärrnyckeln eller centrallåsknapparna:
88
Yttre backspeglar
Återställning måste ske för att klämskyddet
ska fungera.
G018518
bilen varit igång kan fönsterhissarna manövreras i några minuter fast fjärrnyckeln tagits ur,
dock inte efter att dörren har öppnats.
Reglage yttre backspeglar.
Inställning
1. Tryck på knappen L för vänster backspegel
eller R för höger backspegel. Lampan i
knappen lyser.
2. Justera läget med inställningsspaken i mitten.
3. Tryck en gång till på knappen L eller R.
Lampan ska inte längre lysa.
VARNING
Speglarna är av vidvinkeltyp för att ge god
överblick. Föremål kan synas vara längre
bort än vad de i verkligheten är.
03 Din förarmiljö
Fönster och backspeglar
Elektriskt infällbara backspeglar*
Automatisk infällning vid låsning
För parkering/körning i trånga utrymmen kan
speglarna fällas in:
När bilen låses/låses upp med fjärrnyckeln fälls
backspeglarna in/ut automatiskt.
1. Tryck ner knapparna L och R samtidigt.
Funktionen kan aktiveras/avaktiveras under
Bilinställningar Fäll in speglar vid
låsning. För beskrivning av menysystemet, se
sidan 114.
Fäll ut speglarna igen genom att trycka ner L
och R samtidigt. Speglarna stannar automatiskt i utfällt läge.
Lagring av position*
Backspeglarnas positioner lagras i nyckelminnet när bilen låses med fjärrnyckeln. När bilen
låses upp med samma fjärrnyckel intar backspeglarna och förarstolen de lagrade positionerna när förardörren öppnas.
Funktionen kan aktiveras/avaktiveras under
Bilnyckelminne Sätes &
spegelpositioner. För beskrivning av menysystemet, se sidan 114.
03
Återställning till neutralläge
Spegel som p.g.a. yttre våld ändrats ur sitt läge
måste elektriskt återställas till neutralläge för
att den elektriska in-/utfällningen ska fungera
korrekt:
G021341
2. Släpp dem efter ca en sekund. Speglarna
stannar automatiskt i maximalt infällt läge.
Eluppvärmd bakruta och yttre
backspeglar
1. Fäll in speglarna med knapparna L och R.
2. Fäll ut dem igen med knapparna L och R.
Speglarna är nu återställda i neutralläge.
Trygghetsbelysning och ledbelysning
Använd eluppvärmningen för att få bort is och
imma från bakrutan och de yttre backspeglarna.
Vinkling av backspegel vid parkering
Ett tryck på knappen startar uppvärmningen av
bakrutan och de yttre backspeglarna samtidigt. Lampan i knappen visar att funktionen är
aktiv. Uppvärmningen stängs av automatiskt
och tiden styrs av utomhustemperaturen.
Backspegeln kan vinklas ner för att exempelvis
föraren ska kunna se vägkanten vid parkering.
Bakrutan avimmas/avisas automatiskt om
bilen startas i lägre yttertemperatur än +7 °C.
±
Lägg in backväxeln och tryck in knappen
L eller R.
När backväxeln läggs ur återgår backspegeln
automatiskt till sin ursprungliga position efter
ca 10 sekunder, eller tidigare genom att trycka
in knappen L respektive R.
Lampan på backspeglarna tänds då trygghetsbelysning eller ledbelysning valts, se sidan 81.
Autoavfrostning kan väljas under
Klimatinställningar Autoavfrostning bak.
Välj mellan På eller Av. För beskrivning av
menysystemet, se sidan 114.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
89
03 Din förarmiljö
Fönster och backspeglar
Inre backspegel
G021342
03
Reglage för avbländning
Manuell avbländning
Om starkt ljus kommer in bakifrån kan det
reflekteras i backspegeln och blända föraren.
Blända av med reglaget för avbländning när
bakomvarande ljus stör:
1. Blända av genom att föra reglaget in mot
kupén.
2. Återgå till normalt läge genom att föra reglaget mot vindrutan.
Automatisk avbländning*
Om starkt ljus kommer bakifrån bländar backspegeln av automatiskt. Reglaget finns inte på
speglar med automatisk avbländning.
90
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
03 Din förarmiljö
Elmanövrerad taklucka*
Allmänt
Takluckans manöverreglage är placerat i taket.
Takluckan kan öppnas vertikalt i bakkant eller
horisontellt. Nyckelläge I eller II behövs för att
takluckan ska kunna öppnas.
Öppna manuellt genom att dra reglaget bakåt
till tryckpunkten för manuell öppning. Luckan
rör sig mot maximalt öppet läge så länge
knappen hålls intryckt.
Vertikal öppning
Stängning
Stäng manuellt genom att trycka reglaget
framåt till tryckpunkten för manuell stängning.
Luckan rör sig mot stängt läge så länge
knappen hålls intryckt.
Horisontell öppning
03
G017823
Horisontell öppning, bakåt/framåt.
Stäng automatiskt genom att trycka reglaget
till läget för automatisk stängning och släpp.
G028900
VARNING
Klämrisk då takluckan stängs. Takluckans
klämskydd fungerar endast vid automatisk
stängning, inte vid manuell.
Vertikal öppning, uppåt i bakkant.
Öppna genom att trycka reglagets bakkant
uppåt.
Stäng genom att dra reglagets bakkant
nedåt.
Strömtillförseln till takluckan bryts genom att ta
fjärrnyckeln ur startlåset.
Öppning, automatisk
Öppning, manuell
Stängning, manuell
Stängning, automatisk
Öppning
VARNING
Om det finns barn i bilen:
Tänk på att alltid bryta strömmen till takluckan genom att ta ur fjärrnyckeln om föraren lämnar bilen.
För att öppna takluckan maximalt, dra reglaget
bakåt till läget för automatisk öppning och
släpp.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
91
03 Din förarmiljö
Elmanövrerad taklucka*
Stängning med fjärrnyckel eller
centrallåsknapp
Klämskydd
Takluckan har ett klämskydd som löser ut vid
automatisk stängning om luckan blockeras av
något föremål. Vid blockering stannar takluckan och öppnas därefter automatiskt till det
senast öppnade läget.
G021345
03
Med ett långt tryck på låsknappen stängs takluckan och alla fönstren, se sidorna 43 och
52. Dörrarna och bakluckan låses. Om stängningen behöver avbrytas, tryck på låsknappen
igen.
VARNING
Om takluckan stängs med fjärrnyckeln, kontrollera att ingen kommer i kläm.
Solskärm
Till takluckan hör en inre manuellt förskjutbar
solskärm. När takluckan öppnas förs solskärmen automatiskt bakåt. Ta tag i handtaget
och skjut skärmen framåt för att stänga den.
92
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
03 Din förarmiljö
Start av motor
Bensin- och dieselmotorer
3. Tryck på START/STOP ENGINE-knappen
och släpp den sedan.
OBS
G021126
För bilar med dieselmotor 2.0D kan en viss
fördröjning uppstå innan motorstart påbörjas – under tiden visar displayen Motor
Förvärmning.
Startlås med fjärrnyckel, start- och stoppknapp
(för mer information se sidan 71).
Startmotorn arbetar tills motorn har startat,
men inte längre än 10 sekunder (diesel upp till
60 sekunder).
Om motorn inte startar efter 10 sekunder försök igen genom att hålla in START/STOP
ENGINE-knappen tills motorn startar.
VIKTIGT
Ta aldrig ut fjärrnyckel med Keyless drive*funktion från bilen under körning eller vid
bogsering.
03
OBS
Vid kallstart kan tomgångsvarvtalet vara
märkbart högre än normalt för vissa motortyper. Detta görs för att så snabbt som möjligt få upp avgasreningssystemet till normal
driftstemperatur, vilket minimerar avgasemissioner och skonar miljön.
VARNING
Skjut inte in fjärrnyckeln baklänges!
Håll i änden med det löstagbara nyckelbladet, se sidan 45.
Ta alltid fjärrnyckeln ur startlåset när bilen
lämnas, särskilt om det finns barn i bilen.
1. För bilar med fjärrnyckel, placera fjärrnyckeln i startlåset. Tryck lätt på nyckeln
tills den dras in.
helt1.
2. Håll kopplingspedalen nedtryckt
För
bilar med automatväxellåda, tryck på
bromspedalen.
1
VARNING
Ta aldrig fjärrnyckeln ur startlåset under
körning eller när bilen bogseras. Rattlåset
kan aktiveras vilket medför att bilen inte går
att styra.
Keyless drive
Följ steg 2–3 för start av bensin- och dieselmotorer.
OBS
En förutsättning för att bilen ska starta är att
en av bilens fjärrnycklar med Keyless
drive*-funktion finns i kupén eller lastutrymmet.
Om bilen rullar räcker det med att trycka på START/STOP ENGINE-knappen för att starta bilen.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
93
03 Din förarmiljö
Start av motor
Rattlås
Rattlåset avaktiveras när fjärrnyckeln trycks in
i startlåset2 och aktiveras när fjärrnyckeln tas
ur startlåset.
03
Aktivera rattlåset när bilen lämnas så minskar
risken för stöld av bilen.
2
94
På bilar med keyless drive* avaktiveras rattlåset när startknappen trycks in första gången. Rattlåset aktiveras när motorn stängts av och förardörren öppnas.
03 Din förarmiljö
Start av motor – Flexifuel
Allmänt om start med Flexifuel
Motorvärmare*
VARNING
Motorn startas på samma sätt som i en bensindriven bil.
Motorvärmaren drivs med högspänning.
Felsökning och reparation på en elektrisk
motorvärmare och dess elektriska anslutningar får enbart utföras av en auktoriserad
Volvoverkstad.
Vid startsvårigheter
Om motorn inte startar vid första försöket:
•
03
Gör ytterligare några startförsök med
START/STOP ENGINE-knappen.
OBS
Att tänka på för den som vill ha reservbränsle med sig:
Om motorn fortfarande inte startar
Är yttertemperaturen lägre än +5 °C:
2. Gör ytterligare några startförsök med
START/STOP ENGINE-knappen.
VIKTIGT
Om motorn inte startar trots upprepade
startförsök; kontakta en auktoriserad Volvoverkstad.
G019754
1. Anslut den elektriska motorvärmaren minst
1 timme.
Elintag till motorvärmare.
När temperaturen förväntas bli lägre än
–10 °C och bilen är tankad med bioetanol E85
bör motorvärmare användas ca 2 timmar för att
underlätta en snabb start av motorn.
Ju lägre temperatur desto längre tid med
motorvärmare behövs. Vid –20 °C bör värmaren användas ca 3 timmar.
Bilar avsedda för bioetanol E85 har en elektrisk
motorvärmare*. Att starta och köra med en förvärmd motor innebär kraftigt sänkta utsläpp
och minskad bränsleförbrukning. Sträva därför
efter att använda motorvärmare under hela vinterhalvåret.
Vid motorstopp på grund av tom bränsletank kan bioetanol E85 från en reservdunk
vid extrem kyla göra att motorn blir svårstartad. Det undviks genom att ha reservdunken fylld med 95-oktanig bensin.
För mer information om Flexifuels bränsle bioetanol E85, se sidan 198 och 272.
Bränsleadaption
Om bränsletanken fylls på med bensin efter att
bilen körts på bioetanol E85 (eller omvänt) kan
motorn gå lite ojämnt en stund. Därför är det
viktigt att låta motorn vänja sig (adaptera) till
den nya bränsleblandningen.
Adaptionen sker automatiskt då bilen körs en
kort period med jämn hastighet.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
95
03 Din förarmiljö
Start av motor – Flexifuel
VIKTIGT
Efter ändring av bränsleblandning i tanken
ska en adaption göras genom att köra med
en jämn hastighet under ca 15 minuter.
03
96
Om startbatteriet varit urladdat eller bortkopplat krävs en något längre körperiod för adaption
eftersom elektronikens minne tömts.
03 Din förarmiljö
Start av motor – externt batteri
Starthjälp
5. Öppna clipsen på det egna batteriets
främre täcklock och ta loss locket, se
sidan 232.
6. Koppla startkabeln till det egna batteriets
beläget under ett fällbart plastpluspol
lock.
G021347
7. Sätt dit den svarta startkabelns ena
klamma på hjälpbatteriets minuspol
Om batteriet är urladdat kan bilen startas med
ström från ett annat batteri.
.
VIKTIGT
Koppla startkabeln försiktigt för att undvika
kortslutningar med andra komponenter i
motorrummet.
2. Se till att hjälpbatteriet har spänningen
12 V.
8. Sätt den andra klamman på en jordpunkt,
(höger motorfäste i ovankant, den yttre
skruvskallen)
. Kontrollera att klammorna på startkablarna sitter fast ordentligt så att det inte uppstår gnistor under
startförsöket.
3. Om hjälpbatteriet sitter i en annan bil,
stanna den hjälpande bilens motor och se
till att bilarna inte vidrör varandra.
9. Starta motorn på "hjälpbilen". Låt motorn
gå någon minut med högre tomgång än
normalt, 1500 varv/minut.
4. Sätt dit den röda startkabeln på hjälpbatteriets pluspol
.
10. Starta motorn på den bil som har det urladdade batteriet. Rör inte anslutningarna
under startförsöket. Det finns risk för gnistbildning.
Vid starthjälp rekommenderas följande för att
undvika explosionsrisk:
1. Sätt fjärrnyckeln i läge 0, se sidan 71.
11. Ta bort startkablarna, först den svarta och
sedan den röda. Se till att ingen av klammorna på den svarta startkabeln kommer
mot batteriets pluspol eller ansluten
klamma på den röda startkabeln.
VARNING
03
Batteriet kan bilda knallgas som är mycket
explosiv. En gnista, som kan bildas om
startkabeln sätts dit felaktigt, räcker för att
batteriet ska explodera. Batteriet innehåller
svavelsyra som kan orsaka allvarliga frätskador. Skölj med stora mängder vatten om
svavelsyran kommer i kontakt med ögon,
hud eller kläder. Vid stänk i ögonen, kontakta omedelbart läkare.
97
03 Din förarmiljö
Växellådor
Manuell – fem växlar
Manuell – sex växlar
Backväxelspärr – fem växlar
•
Trampa ned kopplingspedalen helt vid
varje växling.
•
Ta bort foten från kopplingspedalen mellan
växlingarna.
•
Följ det anvisade växlingsmönstret.
För att få bästa möjliga bränsleekonomi,
använd så höga växlar som möjligt så ofta som
möjligt.
98
Backväxelspärren försvårar möjligheten att av
misstag lägga i backväxeln vid normal färd
framåt.
G021348
G021348
G021349
03
•
Trampa ner kopplingspedalen helt vid varje
växling.
•
Ta bort foten från kopplingspedalen mellan
växlingarna.
•
Följ det anvisade växlingsmönstret.
Lägg endast i backväxeln när bilen står still.
•
För att lägga i backväxeln måste växelspaken först föras till läge N. Backväxeln
kan alltså inte läggas i direkt från femte
växeln p.g.a. backväxelspärren.
För att få bästa möjliga bränsleekonomi,
använd så höga växlar som möjligt så ofta som
möjligt.
03 Din förarmiljö
Växellådor
Automatisk växellåda Geartronic
Backväxelspärr – sex växlar
Backläge (R)
Bilen måste stå stilla när läge R väljs.
Neutralläge (N)
Ingen växel är ilagd och motorn kan startas.
Dra åt parkeringsbromsen om bilen står stilla
med växelväljaren i läge N.
G021350
G021349
Körläge (D)
03
D är det normala körläget. Upp- och nerväxling
sker automatiskt beroende på gaspådrag och
hastighet. Bilen ska stå stilla när läge D väljs
från läge R.
Geartronic – manuella växellägen (M)
Backväxelspärren försvårar möjligheten att av
misstag lägga i backväxeln vid normal färd
framåt.
Lägg endast i backväxeln när bilen står still.
Informationsdisplayen visar växelväljarens
läge med följande tecken: P, R, N, D, S, 1, 2,
3, 4, 5 eller 6, se sidan 65.
Växellägen
Parkeringsläge (P)
Välj P när motorn ska startas eller när bilen står
parkerad. Bromspedalen måste tryckas ner för
att växelväljaren ska kunna föras ur läge P.
I läge P är växellådan mekaniskt spärrad. Aktivera den elektriska parkeringsbromsen med ett
tryck på knappen, se sidan 106.
VIKTIGT
Bilen måste stå stilla då läge P väljs.
Med Geartronics automatiska växellåda kan
föraren även växla manuellt. Bilen motorbromsar när gaspedalen släpps.
Manuellt växelläge nås genom att föra spaken
från läge D till höger ändläge vid M. Informationsdisplayen skiftar tecken från D till någon
av siffrorna "1–6", beroende på vilken växel
som just då är ilagd, se sidan 65.
Tryck spaken fram mot + (plus) för att växla upp
ett steg och släpp spaken, som återgår till sitt
viloläge vid M.
Dra spaken bak mot – (minus) för att växla ner
ett steg och släpp spaken.
Manuellt växelläge M kan väljas när som helst
under färden.
``
99
03 Din förarmiljö
Växellådor
För att undvika ryck och motorstopp växlar
Geartronic automatiskt ner om föraren låter farten sjunka lägre än vad som är lämpligt för den
valda växeln.
03
OBS
Om växellådan har ett Sportprogram, blir
lådan manuell först efter att spaken förts
framåt eller bakåt i sitt M-läge. Informationsdisplayen skiftar då tecken från S till att
visa vilken av växlarna 1–6 som är ilagd.
Geartronic – Sportläge
(S)1
Sportprogrammet ger ett sportigare beteende
och tillåter högre varvtal på växlarna. Samtidigt
fås snabbare respons vid gaspådrag. Vid aktiv
körning prioriteras även körning på en lägre
växel, innebärande fördröjd uppväxling.
Sportläget nås genom att föra spaken från läge
D till höger ändläge vid M. Informationsdisplayen skiftar tecken från D till S.
Sportläget kan väljas när som helst under färden.
Geartronic – Vinterläge
Det kan underlätta att komma iväg i halt väglag
om 3:ans växel läggs i manuellt.
1. Tryck ner bromspedalen och för växelspaken från läge D till höger ändläge vid
M – instrumentpanelens display skiftar
tecken från D till siffran 1.
2. Stega upp till växel 3 genom att trycka fram
spaken mot + (plus) 2 gånger – displayen
skiftar tecken från 1 till 3.
3. Släpp bromsen och ge försiktigt gaspådrag.
Växellådans "vinterläge" gör att bilen rullar iväg
med ett lägre motorvarv och reducerad motorstyrka på drivhjulen.
100
Bara på modell 3.0.
Geartronic tillåter inte nedväxlingar/kick-down
som leder till så högt motorvarv att motorn kan
skadas. Om föraren ändå försöker göra en
sådan nedväxling vid högt motorvarv händer
ingenting – den ursprungliga växeln förblir
ilagd.
Vid kickdown kan bilen växla ner ett eller flera
steg åt gången beroende på motorns varvtal.
Bilen växlar upp när motorn når sitt maxvarvtal
i syfte att förhindra motorskador.
Mekanisk växelväljarspärr
Kickdown
Då gaspedalen trampas helt i botten (förbi det
normala fullgasläget) sker automatiskt en omedelbar nerväxling, s.k. kickdown.
Om gaspedalen släpps ur kickdownläget, sker
uppväxling automatiskt.
Kickdown används när maximal acceleration
behövs, t.ex. vid en omkörning.
Säkerhetsfunktion
För att förhindra övervarvning av motorn är
växellådans styrprogram försett med ett ner-
1
växlingsskydd som förhindrar kick downfunktionen.
G021351
För att återgå till automatiskt körläge; för spaken till vänster ändläge vid D.
Spaken kan föras fritt framåt eller bakåt mellan
N och D. Övriga lägen har en spärr som manö-
03 Din förarmiljö
Växellådor
vreras med spärrknappen på växelväljarspaken.
Avaktivera automatisk växelväljarspärr
Med spärrknappen intryckt kan spaken föras
framåt eller bakåt mellan P, R, N och D.
Automatisk växelväljarspärr
03
Automatväxellådan har särskilda säkerhetssystem:
För att kunna ta ut fjärrnyckeln från startlåset
måste växelväljaren vara i läge P. I alla andra
lägen är fjärrnyckel spärrad.
Parkeringsläge (P)
Stillastående bil med motorn igång:
Håll foten på bromspedalen när växelväljaren
förs till annat läge.
Elektrisk växlingsspärr – Shiftlock
Parkeringsläge (P)
För att kunna föra växelväljaren från P till övriga
växellägen måste bromspedalen vara nedtryckt och nyckelläge II aktiverat, se sidan 71.
G021352
Nyckelspärr – Keylock
Om bilen inte är körbar, t.ex. vid urladdat startbatteri, måste växelspaken föras ur P-läget för
att bilen ska kunna flyttas.
Lyft ur gummimattan i golvet bakom mittkonsolen och öppna luckan.
Stick in nyckelbladet till botten. Tryck
nyckelbladet nedåt och håll det nere. För
växelväljaren ur P-läget. För information
om nyckelbladet, se sidan 45.
Växlingsspärr – Neutral (N)
Om växelväljaren är i läge N och bilen har stått
stilla i minst 3 sekunder (oavsett om motorn är
igång eller inte) är växelväljaren spärrad.
För att kunna föra växelväljaren från N till ett
annat växelläge måste bromspedalen vara
nedtryckt och nyckelläge II aktiverat, se
sidan 71.
101
03 Din förarmiljö
Fyrhjulsdrift – AWD (All Wheel Drive)*
Fyrhjulsdriften är alltid inkopplad
Fyrhjulsdrift innebär att bilen driver samtidigt
på alla fyra hjulen.
03
Kraften fördelas automatiskt mellan fram- och
bakhjulen. Ett elektroniskt styrt kopplingssystem fördelar kraften till de hjul som i det aktuella
väglaget har det bästa fästet. Detta för att
uppnå bästa möjliga väggrepp och undvika
hjulspinn. Vid normal körning fördelas en större
del av kraften till framhjulen.
Fyrhjulsdriften ökar körsäkerheten i regn, snö
och frosthalka.
102
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
03 Din förarmiljö
Färdbroms
Allmänt
Bilen är utrustad med två bromskretsar. Om en
bromskrets skadas kommer det att innebära
att bromsarna tar djupare och att det behövs
ett större pedaltryck för att få normal bromseffekt.
Förarens tryck på bromspedalen förstärks av
en bromsservo.
VARNING
Bromsservon fungerar endast då motorn är
igång.
Om bromsen används när motorn är avstängd
känns pedalen stum och mer kraft måste
användas för att bromsa bilen.
I mycket kuperade landskap eller vid körning
med tung last kan bromsarna avlastas genom
motorbromsning. Motorbromsen utnyttjas
effektivast om samma växel används nedför
som uppför.
För mer generell information om hård belastning av bilen, se sidan 268.
Låsningsfria bromsar
Bilen är utrustad med ABS (Anti-lock Braking
System) som hindrar hjulen från att låsa sig vid
inbromsning. På så sätt behålls styrförmågan
och det blir lättare att t.ex. väja för ett hinder.
Vid ingrepp kan vibrationer kännas i bromspedalen, vilket är normalt.
Efter att motorn startats görs automatiskt ett
kort test av ABS-systemet då föraren släpper
bromspedalen. Ytterligare ett automatiskt test
av ABS-systemet kan komma att göras då
bilen når 40 km/h. Testet kan uppfattas som
pulseringar i bromspedalen.
Rengöring av bromsskivor
OBS
När EBA aktiveras sjunker bromspedalen
ner lite längre än vanligt, tryck (håll) ner
bromspedalen så länge det behövs. Släpps
bromspedalen upphör all inbromsning.
Symboler i kombinationsinstrument
Symbol
03
Innebörd
Smuts- och vattenbeläggningar på bromsskivorna kan göra att bromsverkan fördröjs. Rengöring av bromsbeläggen minimerar denna
fördröjning.
Fast sken – kontrollera bromsvätskenivån. Om nivån är låg,
fyll på bromsvätska samt kontrollera orsaken till bromsvätskeförlusten.
Vid blött väglag, inför långtidsparkering och
efter att bilen har tvättats är det lämpligt att
utföra rengöringen manuellt. Gör detta genom
att under färd bromsa svagt under en kort
period.
Fast sken i 2 sekunder vid start
av motor – ett fel uppstod i
bromssystemets ABS-funktion
när motorn senast var igång.
Nödbromsförstärkning
Nödbromsförstärkningen EBA (Emergency
Brake Assistance) hjälper till att öka bromskraften och därmed förkorta bromssträckan.
EBA-systemet känner av förarens sätt att
bromsa och ökar bromskraften när det behövs.
Bromskraften kan förstärkas upp till nivån då
ABS-systemet ingriper. EBA-funktionen
avbryts när trycket på bromspedalen minskas.
``
103
03 Din förarmiljö
Färdbroms
VARNING
Om
och
är tända samtidigt,
kan fel ha uppstått i bromssystemet.
03
Om nivån i bromsvätskebehållaren vid detta
tillfälle är normal, kör försiktigt till närmaste
auktoriserade Volvoverkstad för kontroll av
bromssystemet.
Om bromsvätskan ligger under MIN-nivå i
bromsvätskebehållaren bör inte bilen köras
vidare utan att bromsvätska fyllts på.
Anledningen till bromsvätskeförlusten
måste kontrolleras.
104
03 Din förarmiljö
Hill Descent Control (HDC)
Allmänt1
Funktion
Handhavande
HDC tillåter bilen rulla i högst 10 km/h framåt
med motorbroms och 7 km/h bakåt. Med gaspedalen kan dock valfri hastighet väljas inom
växelns fartregister. När gaspedalen släpps,
bromsas bilen snabbt ner igen till 10 respektive
7 km/h, oavsett backens lutning och utan att
fotbromsen behöver användas.
Funktionen gör det möjligt att i branta utförslut
öka/minska hastigheten, med foten på enbart
gaspedalen, utan att använda fotbromsen.
Bromssystemet bromsar självt och ger automatiskt en låg och jämn hastighet, varvid föraren helt kan fokusera på styrningen.
HDC är till särskilt stor hjälp i branta backar
med ojämnt underlag och hala partier. T.ex. vid
sjösättning av båt på trailer från en ramp.
VARNING
HDC fungerar inte i alla situationer utan är
endast avsett att vara ett kompletterande
hjälpmedel.
Föraren är alltid ytterst ansvarig för att fordonet förs fram på ett säkert sätt.
1
G017426
HDC kan liknas vid en automatisk motorbroms.
När gaspedalen släpps i utförsbackar bromsas
bilen i normala fall av att motorn eftersträvar
låga varv på tomgång, s.k. motorbroms. Men
ju brantare vägbana och ju mer last som finns
i bilen desto fortare rullar bilen trots motorbroms. För att då sänka hastigheten måste
föraren hjälpa till med fotbromsen.
03
När funktionen arbetar tänds bromsljusen
automatiskt. Föraren kan när som helst bromsa
eller stanna bilen genom att använda fotbromsen.
HDC avaktiveras:
HDC sätts på eller stängs av med en strömbrytare på mittkonsolen. En lampa i knappen
lyser när funktionen är påslagen. När HDC
och displayen
arbetar lyser symbolen
visar Utförskörningshjälp PÅ.
Funktionen fungerar bara på ettans växel och
backväxeln. För automatisk växellåda gäller att
växelläge 1 är valt, vilket visas med siffran 1 i
färddatorns display, se sidan 99.
OBS
HDC kan inte aktiveras på en automatisk
växellåda med växelväljaren i läge D.
•
•
med på-/av-knappen på mittkonsolen
•
om högre växel än 1 väljs på en automatisk
växellåda eller om växelväljaren förs till
läge D.
om en högre växel än 1 väljs på en manuell
växellåda
Funktionen kan kopplas ur när som helst. Om
det sker i ett brant utförslut kommer inte bromseffekten att släppa direkt utan långsamt.
OBS
Då HDC är aktiverat känns motorresponsen
vid gaspådrag trögare än normalt.
HDC finns bara på XC70 och är standard.
105
03 Din förarmiljö
Parkeringsbroms
Parkeringsbroms, elektrisk
in. När reglaget släpps eller gaspedalen trycks
ner avbryts bromsförloppet.
Hur man drar parkeringsbromsen
En elektrisk parkeringsbroms har samma
användningsområden som en manuell parkeringsbroms, t.ex. vid start i backe.
OBS
Vid nödbromsning i hastigheter över
10 km/h ljuder en signal under bromsförloppet.
Funktion
När parkeringsbromsen arbetar hörs ett svagt
elmotorljud. Ljudet uppkommer även vid automatiska funktionskontroller av parkeringsbromsen.
Om bilen står stilla när parkeringsbromsen
ansätts verkar den endast på bakhjulen. Om
ansättningen sker när bilen rör sig används
ordinarie färdbroms, d.v.s. bromsen verkar på
alla fyra hjulen. Bromsverkan övergår till bakhjulen när bilen nästan står stilla.
Låg batterispänning
Om batterispänningen är för låg kan parkeringsbromsen varken lossas eller ansättas.
Anslut ett starthjälpsbatteri om batterispänningen är för låg, se sidan 97.
Parkering i backe
G021354
03
Parkeringsbromsreglage
1. Tryck ner fotbromsen bestämt.
Om bilen parkeras i uppförsbacke, vrid hjulen i
riktning från trottoarkanten.
Om bilen parkeras i utförsbacke, vrid hjulen i
riktning mot trottoarkanten.
Hur man släpper parkeringsbromsen
2. Tryck på reglaget.
3. Släpp fotbromsen och säkerställ att bilen
står still.
•
När bilen parkeras ska 1:ns växel läggas i
(manuell växellåda) eller växelväljaren vara
i läge P (automatisk växellåda).
I nödfall kan parkeringsbromsen ansättas när
fordonet är i rörelse genom att reglaget trycks
106
G021359
Symbolen
i kombinationsinstrumentet
blinkar tills parkeringsbromsen är helt ansatt.
När symbolen lyser är parkeringsbromsen
ansatt.
Parkeringsbromsreglage
03 Din förarmiljö
Parkeringsbroms
Bil med manuell växellåda
Lossa automatiskt
Lossa manuellt
1. Ta på säkerhetsbältet.
1. Sätt fjärrnyckeln i startlåset.
2. Starta motorn.
2. Tryck ner bromspedalen bestämt.
3. För växelväljaren till läge D eller R och ge
gas.
3. Dra i reglaget.
OBS
Parkeringsbromsen kan även lossas manuellt genom att kopplingspedalen trycks ner
istället för bromspedalen. Volvo rekommenderar att bromspedalen används.
OBS
Av säkerhetsskäl lossas parkeringsbromsen bara automatiskt om motorn är igång
och föraren har bilbältet på sig. Parkeringsbromsen lossas omedelbart på bilar med
automatväxellåda när gaspedalen trycks
ner och växelväljaren står i läge D eller R.
Symboler
Symbol
Innebörd
Läs meddelande i informationsdisplayen
Blinkande symbol innebär att
parkeringsbromsen ansätts.
Blinkar symbolen i någon annan
situation innebär det att ett fel
uppstått. Läs meddelande i
informationsdisplayen.
03
Meddelanden
Lossa automatiskt
1. Starta motorn.
Tung last i motlut
2. Släpp kopplingen och ge gas.
Tung last, t.ex. ett släp, kan göra att bilen rullar
bakåt när parkeringsbromsen lossas automatiskt i kraftigt motlut. Undvik detta genom att
trycka in reglaget samtidigt som du kör iväg.
Släpp reglaget när motorn uppnår dragläge.
Bil med automatisk växellåda
Lossa manuellt
1. Ta på säkerhetsbältet.
2. Sätt fjärrnyckeln i startlåset.
3. Tryck ner bromspedalen bestämt.
4. Dra i reglaget.
Bil med Keyless drive funktion
Lossa manuellt genom att trycka på START/
STOP ENGINE-knappen, trycka ner bromseller kopplingspedalen och dra i handtaget.
G016166
VIKTIGT
Det går att lossa parkeringsbromsen automatiskt, även när växelspaken är i neutralläge, om motorn är igång.
Parkeringsbroms ej helt släppt – Ett fel gör
att parkeringsbromsen inte kan lossas. Uppsök en auktoriserad Volvoverkstad. Om du kör
iväg med detta felmeddelande ljuder en varningssignal.
``
107
03 Din förarmiljö
Parkeringsbroms
Parkeringsbroms inte aktiverad – Ett fel gör
att parkeringsbromsen inte kan ansättas. Försök ansätta och lossa. Uppsök en Volvoverkstad om meddelandet kvarstår.
03
Meddelandet tänds även på bilar med manuell
växellåda när bilen körs i låg hastighet med
dörren öppen för att göra föraren uppmärksam
på att parkeringsbromsen kan ha lossats oavsiktligt.
Parkeringsbroms serv. erfordras – Ett fel
har uppstått. Uppsök en Volvoverkstad om
felet kvarstår.
Om bilen måste parkeras innan felet är
åtgärdat ska hjulen vridas som vid parkering i
backe och 1:ns växel läggas i (manuell växellåda) eller växelväljaren vara i läge P (automatisk växellåda).
Byte av bromsbelägg
Bromsbeläggen bak måste bytas på en
auktoriserad Volvoverkstad p.g.a. den elektriska parkeringsbromsens konstruktion.
108
03 Din förarmiljö
HomeLink EU*
Allmänt
OBS
HomeLink är konstruerad att inte fungera
om bilen är låst från utsidan.
Spara originalfjärrkontrollerna för framtida
programmering (t.ex. vid byte till annan bil).
Radera knapparnas programmering när
bilen ska säljas.
G029471
Metalliska solskydd bör inte användas i bilar
som är utrustade med HomeLink. Detta kan
inverka negativt på HomeLinks funktion.
Handhavande
HomeLink är en programmerbar fjärrkontroll
som kan styra upp till tre olika anordningar
(t.ex. garageport, larmsystem, utom- och
inomhusbelysning m.m.) och därmed ersätta
fjärrkontrollerna till dessa. HomeLink levereras
inbyggt i det vänstra solskyddet.
HomeLinks panel består av tre programmerbara knappar och en indikeringslampa.
När HomeLink väl är programmerad kan denna
användas i stället för de lösa originalfjärrkontrollerna.
Tryck in den programmerade knappen för att
aktivera garageport, larmsystem etc. Indikeringsknappen lyser under tiden knappen hålls
intryckt.
OBS
Ifall tändningen inte aktiveras, fungerar
Homelink i 30 minuter efter det att förardörren har öppnats.
Originalfjärrkontrollerna kan naturligtvis användas parallellt med HomeLink.
VARNING
Om HomeLink används för att manövrera en
garageport eller grind, säkerställ att ingen är
i närheten av porten eller grinden under
tiden den är i rörelse.
Använd inte HomeLink fjärrkontroll till
någon garageport som saknar säkerhetsstopp och -back. Garageporten ska reagera
omedelbart när den känner att något hindrar
rörelsen, stoppa direkt och backa tillbaka.
En garageport utan dessa egenskaper kan
orsaka personskada. För vidare information, ring HomeLink Hotline:
008000 466 354 65 (kostnadsfritt). Det går
även ta kontakt via Internet:
www.homelink.com.
03
Programmera första gången
Första punkten raderar minnet i HomeLink och
ska inte utföras när bara en enstaka knapp ska
omprogrammeras.
1. Tryck in de två yttre knapparna och släpp
inte förrän indikeringslampan börjar blinka
efter ca 20 sekunder. Blinkandet tyder på
att HomeLink är satt i "inlärningsläge" och
redo att programmeras.
2. Placera originalfjärrkontrollen 2-8 cm från
HomeLink. Ha indikeringslampan under
uppsikt.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
109
03 Din förarmiljö
HomeLinkŸ EU*
Vilket avstånd som krävs mellan originalfjärrkontrollen och HomeLink beror på programmeringen av anordningen. Det
behövs kanske flera försök på olika
avstånd. Behåll varje position ca 15 sekunder innan en ny prövas.
03
3. Tryck på samtidigt in knappen till originalfjärrkontrollen och knappen som ska programmeras på HomeLink. Släpp inte
knapparna förrän indikeringslampan har
övergått från ett lugnt till ett snabbt blinkande. Det snabba blinkandet tyder på en
lyckad programmering.
4. Testa programmeringen genom att trycka
in den programmerade knappen på HomeLink och titta på indikeringslampan:
•
•
1
110
Fast sken: Indikeringslampan lyser
med ett fast sken när knappen hålls
intryckt, detta tyder på att programmeringen är klar. Garageport, grind eller liknande ska nu aktiveras när den programmerade HomeLink-knappen
trycks in.
Ej fast sken: Indikeringslampan blinkar
snabbt i ca 2 sekunder och övergår
sedan till ett fast sken i ca 3 sekunder.
Detta förlopp upprepas under
ca 20 sekunder och tyder på att anordningen har en "rullande kod". Garage-
Benämning och färg på knappen varierar beroende på tillverkare.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
port, grind eller liknande aktiveras inte
när den programmerade HomeLinkknappen trycks in. Fortsätt programmeringen enligt nedanstående.
5. Leta upp "inlärningsknappen1" på mottagaren till t.ex. garageporten, vanligen placerad nära antennens fäste på mottagaren.
Om det är svårt att hitta knappen, titta i
leverantörens manual eller ring HomeLink
Hotline: 008000 466 354 65 (kostnadsfritt).
Det går även ta kontakt via Internet:
www.homelink.com.
6. Tryck in och släpp "inlärningsknappen".
Knappen blinkar i ca 30 sekunder och inom
denna tid måste nästa punkt utföras.
7. Tryck in den programmerade knappen på
HomeLink, medan "inlärningsknappen"
fortfarande blinkar, håll den intryckt
ca 3 sekunder och släpp sedan. Upprepa
tryck/håll/släpp-sekvensen upp till
3 gånger för att avsluta programmeringen.
Programmera enstaka knapp
För att programmera om enstaka knapp, gör
enligt nedanstående:
1. Tryck in önskad knapp på HomeLink och
släpp inte förrän punkt 3 är gjord.
2. När indikeringslampan på HomeLink börjar
blinka, efter ca 20 sekunder, placera originalfjärrkontrollen 2-8 cm från HomeLink.
Ha indikeringslampan under uppsikt.
Vilket avstånd som krävs mellan originalfjärrkontrollen och HomeLink beror på programmeringen av anordningen. Det
behövs kanske flera försök på olika
avstånd. Behåll varje position ca 15 sekunder innan en ny prövas.
3. Tryck in knappen på originalfjärrkontrollen.
Indikeringslampan börjar blinkar. När blinkandet har övergått från ett lugnt till ett
snabbt blinkande - släpp båda knapparna.
Det snabba blinkandet tyder på en lyckad
programmering.
4. Testa programmeringen genom att trycka
in den programmerade knappen på HomeLink och titta på indikeringslampan:
•
Fast sken: Indikeringslampan lyser
med ett fast sken när knappen hålls
intryckt, detta tyder på att programmeringen är klar. Garageport, grind eller liknande ska nu aktiveras när den programmerade HomeLink-knappen
trycks in.
03 Din förarmiljö
HomeLink EU*
•
Ej fast sken: Indikeringslampan blinkar
snabbt i ca 2 sekunder och övergår
sedan till ett fast sken i ca 3 sekunder.
Detta förlopp upprepas under
ca 20 sekunder och tyder på att anordningen har en "rullande kod". Garageport, grind eller liknande aktiveras inte
när den programmerade HomeLinkknappen trycks in. Fortsätt programmeringen enligt nedanstående.
5. Leta upp "inlärningsknappen2" på mottagaren till t.ex. garageporten, vanligen placerad nära antennens fäste på mottagaren.
Om det är svårt att hitta knappen, titta i
leverantörens manual eller ring HomeLink
Hotline: 008000 466 354 65 (kostnadsfritt).
Det går även ta kontakt via Internet:
www.homelink.com.
Radera programmering
Det går bara radera programmeringen för alla
knapparna på HomeLink, inte för enstaka
knapp.
±
Tryck in de två yttre knapparna och släpp
inte förrän indikeringslampan börjar blinka
efter ca 20 sekunder.
> HomeLink är nu satt i s.k. "learnmode"
och redo att programmeras på nytt, se
sidan 109.
03
6. Tryck in och släpp "inlärningsknappen".
Knappen blinkar i ca 30 sekunder och inom
denna tid måste nästa punkt utföras.
7. Tryck in den programmerade knappen på
HomeLink, medan "inlärningsknappen"
fortfarande blinkar, håll den intryckt
ca 3 sekunder och släpp sedan. Upprepa
tryck/håll/släpp-sekvensen upp till
3 gånger för att avsluta programmeringen.
2
Benämning och färg på knappen varierar beroende på tillverkare.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
111
112
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
114
119
127
130
131
142
147
149
150
151
152
153
160
163
168
171
174
177
180
183
188
G020908
Meny- och meddelandehantering.........................................................
Klimat....................................................................................................
Bränsledriven motor- och kupévärmare*..............................................
Bränsledriven extravärmare*.................................................................
Ljudanläggning......................................................................................
RSE - Rear Seat Entertainment system – Dual Screen* ......................
Färddator..............................................................................................
Kompass*..............................................................................................
DSTC – Stabilitets- och dragkraftssystem............................................
Anpassning av köregenskaper..............................................................
Farthållare*............................................................................................
Adaptiv farthållare*................................................................................
Avståndskontroll...................................................................................
Kollisionsvarnare med auto-broms*......................................................
Driver Alert System – DAC*...................................................................
Driver Alert System – LDW*..................................................................
Parkeringshjälp*....................................................................................
BLIS* – Blind Spot Information System................................................
Komfort i kupén.....................................................................................
Bluetooth handsfree*............................................................................
Inbyggd telefon*....................................................................................
KOMFORT OCH KÖRGLÄDJE
04
04 Komfort och körglädje
Meny- och meddelandehantering
Mittkonsol
Låsinställningar, vilket förutsätter att följande
görs innan:
Knappsats i ratt
En del funktioner styrs från mittkonsolen via
menysystemet eller via knappsatsen i ratten.
Funktionerna beskrivs under respektive
avsnitt.
1. Tryck MENU.
2. Stega till Meny och tryck ENTER.
3. Stega till Undermeny och tryck ENTER.
Den aktuella menynivån visas högst upp till
höger i mittkonsolens display.
Navigeringsknappen kan användas istället för
ENTER och EXIT vid navigering i menyhierarkin. Höger pil är då likställd med ENTER och
vänster pil med EXIT.
Reglage i mittkonsol
G021360
G021363
04
Mittkonsol med informationsdisplay och reglage
för menyhantering.
Navigeringsknapp – stegar och väljer
bland menyalternativ
ENTER – väljer menyalternativ
MENU – leder till menysystemet
EXIT – leder tillbaka ett steg i menystrukturen. Ett långt tryck leder ut ur menysystemet.
114
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
ENTER*
Menyalternativen är numrerade och kan även
väljas direkt med den numeriska knappsatsen
(endast 1–9).
EXIT*
Menyöversikt
Navigeringsknappar – upp/ner.
Telefonen och ljudkällorna har olika huvudmenyer. Följande menyval ingår i alla huvudmenyer:
Om rattens knappsats har ENTER och EXIT så
har dessa knappar, samt navigeringsknapparna, samma funktioner som reglagen i mittkonsolen.
Sökvägar
Åtkomst till vissa funktioner ges direkt via funktionsknapparna och vissa nås via menysystemet.
Sökvägarna till menysystemets funktioner
anges med formen: Bilinställningar
Bilnyckelminne
Sätes- & spegelpositioner*
Bilinställningar
Fäll in speglar vid låsning*
Kollisionsvarningsinställn.*
Information
Ljusinställningar
Låsinställningar
04 Komfort och körglädje
Meny- och meddelandehantering
Reducerat Skydd1
TP (Trafikinformation)
Parkeringskamerainst.*
Radiotext
Volym, AUX-ingång
Rattmotståndsnivå*
PTY (Programtyp)
Ljudinställningar
Enhetsinställningar
Klimatinställningar
Avancerade radioinst.
Ljudinställningar
Autofläktjustering
Huvudmeny för
Autoavfrostning bak
Huvudmeny CD
Återcirkulationstimer
Random
Återställ klimatinställn.
Huvudmeny AM
Ljudinställningar2
DAB*3
Huvudmeny Bluetooth
10 senast missade samt.
10 senast mott. samtal
10 senast uppringda nr
Telefonbok
Av
Sök
Mapp4
Kopiera från mobilt.
Skiva4
Ljudprofil
En
Equalizer fram
Alla skivor5
Equalizer bak
Huvudmeny AUX
skiva5
CD-inställningar
Bluetooth*
Anslut telefon
Byt telefon
Ta bort telefon
Telefoninställningar
Hastighetskompensering
Skivtext*
Återställ ljudinst.
Nyheter
Samtalsalternativ
TP (Trafikinformation)
Ljud och volym
Huvudmeny FM
FM-inställningar
Ljudinställningar
04
Synkronisera telefonbok
Nyheter
1
2
3
4
5
Vissa modeller.
Menyvalet ljudinställningar finns i alla ljudkällor.
Se sidan 139.
Endast i system som gör det möjligt att spela upp ljudfiler med formaten mp3 och wma.
Endast i system med cd-växlare.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
115
04 Komfort och körglädje
Meny- och meddelandehantering
Samtalslista
10 senast missade samt.
10 senast mott. samtal
04
Vidarekoppling
Telefoninställningar
Val av operatör
Radera lista
SIM-säkerhet
Samtalslängd
Redigera PIN-kod
Telefonbok
Ljud och volym
Ny kontakt
IDIS
Sök
Återställ Telefoninst.
Töm SIM
Töm telefon
Minnesstatus
Meddelanden
Läs
Skriv nytt
Meddelandeinställningar
Samtalsalternativ
Skicka mitt nummer
Samtal väntar
Kombinationsinstrument
Nr till telefonsvarare
10 senast uppringda nr
Kopiera alla
116
Autosvar
G021364
Huvudmeny inbyggd telefon
Informationsdisplay och reglage för menyhantering.
READ – åtkomst av meddelandelista samt
bekräftar meddelanden.
Tumhjul – bläddrar mellan menyval.
RESET – nollställer aktiv funktion. Används
i vissa fall till att välja/aktivera en funktion,
se förklaring under respektive funktion.
Med vänster rattspak styrs de menyer som
visas i informationsdisplayerna i kombinationsinstrumentet. Vilka menyer som visas är
beroende av nyckelläget, se sidan 71. Om
meddelande finns måste det bekräftas med
READ för att menyerna ska visas.
04 Komfort och körglädje
Meny- och meddelandehantering
Menyöversikt6
Meddelande
Till tom tank
Medelförbrukning
Meddelande
Innebörd
Stanna snarast
Stanna och stäng av
motorn. Allvarlig skaderisk. Kontakta
auktoriserad Volvoverkstad.
Stanna motorn
Stanna och stäng av
motorn. Allvarlig skaderisk. Kontakta
auktoriserad Volvoverkstad.
Nuvarande förbr.
Medelhastighet
Lane Departure Warning
Däcktryck Kalibrering
G021365
Aktuell hastigh.
Park.värm.tidur 1/2
Park.vent.tidur 1/2
Tidursläge park.
Direktstart Parkvärmare
Direktstart Park.elvärme
Direktstart park.vent
Extravärmare auto
Restvärme start
DSTC
Textmeddelande i informationsdisplay.
Samtidigt som en varnings-, informations- eller
kontrollsymbol tänds, visas ett kompletterande
meddelande i informationsdisplayen. Felmeddelande bevaras i en minneslista tills dess att
felet åtgärdats.
Tryck in READ för att bekräfta och bläddra
mellan meddelanden.
OBS
Om ett varningsmeddelande visas när färddatorn används, måste meddelandet läsas
(tryck på READ) innan den tidigare aktiviteten kan återupptas.
6
Service snarast
Låt en auktoriserad
Volvoverkstad kontrollera bilen omgående.
Serv. erfordras
Låt en auktoriserad
Volvoverkstad kontrollera bilen så snart som
möjligt.
Se handbok
Läs instruktionsboken.
Boka tid för service
Dags att boka service
hos en auktoriserad
Volvoverkstad.
04
Vissa menyalternativ *.
``
117
04 Komfort och körglädje
Meny- och meddelandehantering
04
118
Meddelande
Innebörd
Tid för service
Dags för service hos en
auktoriserad Volvoverkstad. Tidpunkten påverkas av antal körda mil,
antal månader sedan
senaste service,
motorns gångtid och
oljekvalitet.
Tid för service
överskriden
Följs inte serviceintervall täcker inte garantin
eventuellt skadade
delar. Kontakta
auktoriserad Volvoverkstad för service.
Tillfälligt AV
En funktion har tillfälligt
stängts av och återställs automatiskt under
körning eller efter
omstart.
Energisparläge
Ljudsystemet avstängt
för att spara energi.
Ladda batteri.
04 Komfort och körglädje
Klimat
Allmänt
•
Yttertemperatursensorn sitter på yttre
backspegeln.
Luftkonditionering
•
Fuktsensorn* sitter i inre backspegeln.
Bilen är utrustad med elektronisk klimatreglering* (ECC) eller elektronisk temperaturkontroll
(ETC). Klimatanläggningen kyler eller värmer
samt avfuktar luften i kupén.
OBS
Täck inte över eller blockera sensorerna
med klädesplagg eller andra föremål.
OBS
Luftkonditioneringen kan stängas av, men
för bästa möjliga klimatkomfort i kupén och
undvikande av imma på rutorna bör den alltid vara påslagen.
Faktisk temperatur
Temperaturen som väljs motsvarar den fysiska
upplevelsen med hänsyn tagen till lufthastighet, luftfuktighet, solinstrålning* etc. som för
tillfället råder i och kring bilen.
I systemet finns en solsensor* som känner av
på vilken sida solen skiner in i kupén. Detta
medför att temperaturen kan skilja mellan
höger och vänster luftmunstycken trots att
regleringen är inställd på samma temperatur på
båda sidor.
Sensorernas placering
•
Solsensorn* sitter på instrumentpanelens
ovansida.
•
Temperatursensorn för kupén sitter
nedanför klimatpanelen.
Sidofönster och taklucka
För att luftkonditioneringen ska fungera optimalt bör sidofönster och eventuell taklucka
vara stängda.
Imma på fönstrens insida
För att ta bort imma på fönstrens insida ska
defrosterfunktionen användas i första hand.
För att minska risken för uppkomst av imma
ska fönstren putsas med vanligt fönsterputsmedel.
Tillfällig avstängning av
luftkonditionering
När motorn behöver maximal kraft, d.v.s. vid
fullgasacceleration eller körning i uppförsbacke med släpvagn, kan luftkonditioneringen
tillfälligt stängas av. Det kan då uppstå en tillfällig temperaturökning.
Kondensvatten
Vid varm väderlek kan kondensvatten från luftkonditioneringen droppa under bilen. Detta är
normalt.
Is och snö
Sopa bort is och snö från luftintaget till klimatanläggningen (spalten mellan huv och vindruta).
Felsökning och reparation
Anlita endast auktoriserade Volvoverkstäder
för felsökning och reparation av klimatanläggningen.
04
Köldmedium
I luftkonditioneringsanläggningen finns köldmediet R134a. Detta innehåller inget klor, vilket
innebär att det är ofarligt för ozonlagret. Låt en
auktoriserad Volvoverkstad utföra påfyllning/
byte av köldmedium.
Genomvädringsfunktion
Funktionen öppnar/stänger alla sidofönster
samtidigt och kan användas exempelvis för att
snabbt vädra ur bilen vid varmt väder, se
sidan 44.
Kupéfilter
All luft som kommer in i bilens kupé renas med
ett filter. Det måste bytas med jämna mellanrum. Följ Volvos serviceprogram för rekom``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
119
04 Komfort och körglädje
Klimat
OBS
och lastutrymmet är löstagbara och lätta att ta
ur och göra rena. Använd rengöringsmedel och
bilvårdsprodukter som rekommenderas av
Volvo, se sidan 257.
Det finns olika typer av kupéfilter. Se till att
rätt filter monteras.
OBS
I bilar med CZIP ska IAQS-luftfiltret bytas
var 15000 km eller en gång per år. I bilar utan
CZIP ska IAQS-luftfiltret bytas vid ordinarie
service.
Clean Zone Interior Package (CZIP)
04
Detta tillval håller kupén ännu renare från
allergi- och astmaframkallande substanser.
För mer information om CZIP, se broschyren
som medföljer bilen vid köpet. Följande ingår:
•
•
En utbyggd fläktfunktion som innebär att
fläkten startar när bilen öppnas med fjärrnyckeln. Fläkten fyller då kupén med friskluft. Funktionen startar vid behov och
stängs av automatiskt efter en stund eller
då en av dörrarna till kupén öppnas. Tidsintervallet under vilket fläkten går minskar
successivt fram tills bilen är 4 år.
Interior Air Quality System (IAQS). Ett helautomatiskt system som renar luften i
kupén från luftföroreningar som partiklar,
kolväten, kväveoxider och marknära ozon.
Användning av utprovade material i
inredningen.
Materialen har utvecklats för att minimera
dammängden i kupén och bidrar till att kupén
blir lättare att hålla ren. Mattorna i både kupén
120
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Luftdistribution
G017699
menderat bytesintervall. Vid körning i starkt
förorenad miljö kan filtret behöva bytas oftare.
Menyinställningar
Det är möjligt att ändra grundinställningen för
tre av klimatanläggningens funktioner via mittkonsolen, se sidan 114:
•
Fläkthastigheten i automatläge*, se
sidan 123.
•
Timerstyrd återcirkulation av kupéluft, se
sidan 124.
•
Automatisk uppvärmning av bakrutan, se
sidan 89.
Vid RESET via displayen ställs alla klimatanläggningens funktioner i utgångsläget.
Den inkommande luften fördelas genom 20
olika munstycken i kupén.
I AUTO-läget* sker luftdistributionen helt automatiskt.
Vid behov går den att styra manuellt, se
sidan 125.
04 Komfort och körglädje
Klimat
Ventilationsmunstycken i
instrumentpanel
Klimatanläggning
Ventilationsmunstycken i dörrstolpar
Elektronisk temperaturkontroll, ETC
G017723
G021367
G021368
04
Öppet
Öppet
Stängt
Riktning av luftströmmen i sidled
Riktning av luftströmmen i höjdled
Om de yttersta munstyckena riktas mot sidofönstren kan imma elimineras.
För att upprätthålla ett bra klimat i kupén förkommer alltid ett visst luftflöde ur munstyckena.
Stängt
Fläkt
Riktning av luftströmmen i sidled
Luftfördelning
Riktning av luftströmmen i höjdled
Eluppvärmda framsäten, vänster sida
Om munstyckena riktas mot fönstren kan
imma elimineras.
Om munstyckena riktas in mot kupén erhålls
ett behagligt klimat i baksätet.
Tänk på att små barn kan vara känsliga för luftströmmar och drag.
Eluppvärmda framsäten, höger sida
Temperaturreglering
AC ON/OFF – Luftkonditionering på/av
Eluppvärmd bakruta och yttre backspeglar, se sidan 89
Max defroster
Återcirkulation
``
121
04 Komfort och körglädje
Klimat
Max defroster
Elektronisk klimatanläggning, ECC
Återcirkulation/luftkvalitetssystem
•
Komfortnivå III: Ett tryck på knappen ger
högst effekt – tre lampor lyser.
•
Komfortnivå II: Två tryck på knappen ger
lägre effekt – två lampor lyser.
•
Komfortnivå I: Tre tryck på knappen ger
lägst effekt – en lampa lyser.
Temperaturreglering, vänster sida
Hantering
Ventilerade framsäten*
G021371
04
Ventilerade framsäten går
endast att välja då ECC är
installerat i bilen. Ventilationssystemet består av fläktar i
säten och ryggstöd som
suger luft genom sätets klädsel. Kyleffekten ökar ju kallare
Ventilerade framsäten*, vänster sida
Fläkt
Eluppvärmda framsäten, vänster sida
Luftfördelning
Eluppvärmda framsäten, höger sida
AUTO
Ventilerade framsäten*, höger sida
Temperaturreglering, höger sida
AC ON/OFF – Luftkonditionering på/av
Eluppvärmd bakruta och yttre backspeglar, se sidan 89
122
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Fyra tryck på knappen stänger av funktionen –
ingen lampa lyser.
OBS
Stolsventilationen bör användas med försiktighet av dragkänsliga personer. Komfortnivå ett rekommenderas vid långvarig
användning.
kupéluften är.
Ventilationen regleras från klimatanläggningen
och tar hänsyn till sätets temperatur, solinstrålning och yttertemperatur.
Ventilationen kan användas samtidigt som
eluppvärmningen av sätena. Funktionen kan
exempelvis användas för att få bort fukt ur kläderna.
Ventilationssystemet kan aktiveras när motorn
är igång. Tre komfortnivåer som ger olika
avkylnings- och avfuktningseffekt finns:
VIKTIGT
Stolsventilationen går inte att starta då
kupétemperaturen understiger 5 °C. Detta
för att undvika nedkylning av den som sitter
i sätet.
04 Komfort och körglädje
Klimat
Fläkt1
Luftfördelning
Temperaturreglering
Figuren utgörs av tre knappar.
Vid tryck på knapparna tänds
en lampa framför respektive
del av figuren som visar vilken
luftfördelning som är vald, se
sidan 125.
Vrid vredet för att öka eller
minska fläkthastigheten. Om
AUTO väljs, regleras fläkthastigheten automatiskt. Tidigare
inställd fläkthastighet kopplas
ur.
OBS
Eluppvärmda säten
Framsäten
Ett tryck på knappen ger den
högsta värmenivån – tre lampor lyser.
Två tryck på knappen ger en
lägre värmenivå – två lampor
lyser.
Tre tryck på knappen ger den lägsta värmenivån – en lampa lyser.
Fyra tryck på knappen stänger av värmen –
ingen lampa lyser.
ETC: Hela kupén regleras
med vredet.
När bilen startas är den
senast gjorda inställningen kvar.
Auto1
Om fläkten är helt avstängd kopplas luftkonditioneringen inte in vilket kan ge risk för
imma på rutorna.
ECC: Temperaturen för förarsidan och passagerarsidan
kan ställas in separat.
Autofunktionen reglerar automatiskt temperatur, luftkonditionering, fläkthastighet, återcirkulation och luftfördelning.
Funktionen reglerar automatiskt temperatur, luftkonditionering, fläkthastighet, återcirkulation och luftfördelning.
Vid val av en eller flera manuella funktioner fortsätter övriga funktioner att styras automatiskt.
Vid tryck på AUTO kopplas luftkvalitetssensorn in och alla manuella inställningar kopplas
bort. Displayen visar AUTOKLIMAT.
Fläkthastigheten i automatläget kan ställas
under Klimatinställningar
Autofläktjustering. Välj mellan Låg, Normal
eller Hög.
OBS
04
Det går inte att påskynda uppvärmningen/
nedkylningen genom att välja högre/lägre
temperatur än den som egentligen önskas.
AC – Luftkonditionering på/av
ON: Luftkonditioneringen
styrs av systemets automatik.
På detta sätt kyls inkommande luft ner och avfuktas.
OFF: När defrosterfunktionen
aktiveras slås luftkonditioneringen automatiskt på (kan slås av med ACknappen).
För beskrivning av menysystemet, se
sidan 114.
1
Gäller endast ECC.
``
123
04 Komfort och körglädje
Klimat
Defroster
Används för att snabbt få bort
imma och is från framrutan
och sidorutorna. Luft strömmar till rutorna. Lampan i
defrosterknappen lyser när
funktionen är inkopplad.
När funktionen valts sker dessutom följande för
att ge maximal avfuktning av luften i kupén:
04
•
luftkonditioneringen kopplas automatiskt
in
•
återcirkulationen kopplas automatiskt ur.
Luftkonditioneringen kan kopplas ur manuellt
med AC-knappen. När defrosterfunktionen
stängs av återgår klimatanläggningen till de
föregående inställningarna.
Återcirkulation/luftkvalitetssystem
Luftkvalitetssystem*
Återcirkulation
Luftkvalitetssystemet avskiljer gaser och partiklar så att
halten av lukter och föroreningar i kupén reduceras. Om
utomhusluften är förorenad
stängs luftintaget och luften
återcirkuleras. När knappen
AUTO är intryckt är luftkvalitetssensorn alltid
inkopplad.
När återcirkulation är inkopplad, lyser den högra orangefärgade lampan i knappen*.
Funktionen väljs för att utestänga dålig luft, avgaser etc.
från kupén. Kupéluften återcirkuleras, d.v.s. ingen luft
från utsidan sugs in i bilen när funktionen är
aktiverad. Om luften i bilen återcirkuleras för
länge finns det risk för imbildning på rutornas
insidor.
Med timerfunktionen aktiverad kommer
anläggningen att lämna manuellt aktiverat återcirkulationsläge efter en tid som beror på yttertemperaturen. Det minskar risken för is, imma
och dålig luft. Aktivera/avaktivera funktionen
under Klimatinställningar
Återcirkulationstimer. För beskrivning av
menysystemet, se sidan 114.
Vid val av defroster kopplas alltid återcirkulationen ur.
124
Gäller endast ETC
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Växla mellan de tre funktionerna genom att trycka upprepade gånger på knappen.
Timer
OBS
2
Aktivering av återcirkulation/
luftkvalitetssensor2
•
Den vänstra orangefärgade lampan lyser –
luftkvalitetssensorn är urkopplad.
•
Den gröna lampan i mitten lyser – ingen
återcirkulation inkopplad, såvida det inte
behövs för nedkylning i varmt klimat.
•
Den högra orangefärgade lampan lyser –
återcirkulation är inkopplad.
04 Komfort och körglädje
Klimat
Aktivering av återcirkulation
OBS
Växla mellan återcirkulation2
på/av genom att trycka upprepade gånger på knappen.
Lampan lyser när återcirkulation är inkopplad.
För bästa luft i kupén bör luftkvalitetssensorn alltid vara inkopplad.
I kallt klimat är återcirkulationen begränsad
för att undvika imbildning.
Vid imbildning bör luftkvalitetssensorn
kopplas ur och defrosterfunktionerna för
framruta och sidorutor samt bakruta användas.
04
Luftdistributionstabell
2
Luftdistribution
Används
Luftdistribution
Används
Luft till rutorna. Visst luftflöde från ventilationsmunstycken. Luften återcirkuleras inte. Luftkonditioneringen är alltid
inkopplad.
för att snabbt bli av med
is och imma.
Luft till golv och rutor.
Visst luftflöde från ventilationsmunstycken i instrumentpanelen.
för att få en behaglig komfort och bra avimning i
kallt eller fuktigt klimat.
Luft till framruta och sidorutor. Visst luftflöde från
ventilationsmunstycken.
för att undvika im- och
isbildning (inte för låg
fläkthastighet för att detta
ska uppnås) i kallt och
fuktigt klimat.
Luft till golv och från ventilationsmunstycken i
instrumentpanelen.
i soligt väder vid svala
utomhustemperaturer.
Gäller endast ETC
``
125
04 Komfort och körglädje
Klimat
04
126
Luftdistribution
Används
Luftdistribution
Används
Luftström till rutorna och
från instrumentpanelens
ventilationsmunstycken.
för att få god komfort i
varmt och torrt klimat.
Luft till golvet. Visst luftflöde från ventilationsmunstycken i instrumentpanelen och till rutor.
för att få värme eller kyla
till golvet
Luftström i huvud- och
brösthöjd från ventilationsmunstyckena i
instrumentpanelen.
för att få god nedkylning i
varmt klimat.
Luftström till rutor, från
ventilationsmunstycken i
instrumentpanelen och till
golv.
för att få svalare längs
golvet eller varmare upptill i kallt klimat eller varmt,
torrt klimat.
04 Komfort och körglädje
Bränsledriven motor- och kupévärmare*
Bränsledriven värmare
Allmänt om parkeringsvärmare
Parkeringsvärmaren värmer motor samt
kupéutrymme och kan startas direkt eller med
tidur.
Tankning
VARNING
Bilen måste stå utomhus när parkeringsvärmaren används.
OBS
När parkeringsvärmaren är aktiv kan rök
komma från höger hjulhus, vilket är helt normalt.
Om batteriet inte har fullgod laddning eller om
nivån i bränsletanken är för låg, stängs parkeringsvärmaren av automatiskt och informationsdisplayen visar ett meddelande. Bekräfta
meddelandet med ett tryck på blinkerspakens
READ-knapp, se sidan 128.
WARNING! ACHTUNG!
AVERTISSEMENT!
Två olika tidpunkter kan väljas med tidur. Med
tidpunkt avses här det klockslag då uppvärmningen av bilen är klar. Bilens elektronik väljer
tidpunkt när uppvärmningen ska börja utifrån
rådande yttertemperatur.
VIKTIGT
G021395
Om yttertemperaturen överstiger 15 °C kan
värmaren inte startas. Vid -10 °C eller lägre är
parkeringsvärmarens maximala gångtid
50 minuter.
Batteri och bränsle
Varningsdekal på tankluckan.
VARNING
Bränsle som spillts ut kan antändas. Stäng
av bränsledriven värmare innan tankning
påbörjas.
Upprepad användning av parkeringsvärmaren i kombination med korta körsträckor
leder till att batteriet laddas ur med påföljande startproblem.
04
För att säkerställa att bilbatteriet återladdas
med lika mycket energi som värmaren förbrukar, bör man vid regelbunden användning av värmaren köra bilen lika lång tid som
värmaren används.
Kontrollera i informationsdisplayen att parkeringsvärmaren är avstängd. När den arbetar visar informationsdisplayen Park.värm.
PÅ.
Parkering i backe
I de fall då bilen parkeras i kraftig lutning bör
den stå med fronten nedåt för att säkra bränsletillförseln till parkeringsvärmaren.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
127
04 Komfort och körglädje
Bränsledriven motor- och kupévärmare*
Handhavande
Symbol
Display
G025102
G025102
READ-knapp
Tumhjul
RESET-knapp
För mer information om informationsdisplayen
och READ, se sidan 116.
Symboler och displaymeddelanden
När någon av tidurens inställningar
eller Direktstart aktiveras, lyser
informationssymbolen i kombinationsinstrumentet samtidigt som informationsdisplayen
visar en förklarande text och ytterligare en tänd
symbol. Tabellen visar förekommande symboler och displaytexter.
128
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Direktstart och direktavstängning
1. Stega med tumhjulet till Direktstart
Parkvärmare.
Bränslevärmare
PÅ
Värmaren är påslagen och arbetar.
Tidur
aktivt för
bränslevärmare
Påminnelse om att
värmaren kommer
att starta på inställd
tid efter att bilen lämnats, då fjärrnyckeln
tas ur startlåset.
Värmare
avstängd
– Låg batterinivå
Värmaren stoppad
av bilens elektronik
för att möjliggöra
motorstart.
Värmare
avstängd
– Låg
bränslenivå
Värmaren stoppad
av bilens elektronik
för att möjliggöra
motorstart samt ca
50 km körning.
G021364
04
Innebörd
En displaytext slocknar automatiskt efter en
stund eller efter ett tryck på blinkerspakens
READ-knapp.
2. Tryck på RESET för att välja mellan PÅ och
AV.
PÅ: Parkeringsvärmaren påslagen manuellt
eller med programmerat tidur.
AV: Parkeringsvärmaren avstängd.
Vid direktstart av värmaren kommer den att
vara aktiverad i 50 minuter.
Uppvärmningen av kupén startar så fort
motorns kylvätska uppnått rätt temperatur.
OBS
Bilen kan startas och köras medan parkeringsvärmaren är igång.
Inställning av tidur
Med tiduren anges den tidpunkt då bilen ska
användas och vara uppvärmd.
Välj mellan TIDUR 1 och TIDUR 2.
OBS
Tiduren kan bara programmeras i nyckelläge I, se sidan 71.
04 Komfort och körglädje
Bränsledriven motor- och kupévärmare*
1. Stega med tumhjulet till
Park.värm.tidur 1.
2. Tryck kort på RESET för att komma till den
blinkande timinställningen.
3. Välj önskad timme med tumhjulet.
4. Tryck kort på RESET för att komma till
minutinställningen.
5. Välj önskad minut med tumhjulet.
6. Tryck kort på RESET för att bekräfta
inställningen.
> Texten AV visas med fast sken och
värmaren stängs av.
En tidurstartad värmare kan även stängas av
enligt instruktionen i avsnittet "Direktstart och
direktavstängning", se sidan 128.
Klocka/tidur
Värmarens tidur är kopplade till bilens klocka.
OBS
04
Om bilens klocka ställs om, raderas eventuellt gjord programmering av tiduren.
7. Tryck på RESET för att aktivera tiduret.
Efter inställning av Park.värm.tidur 1 kan en
andra starttid programmeras i
Park.värm.tidur 2 genom att stega dit med
tumhjulet.
Inställning av den alternativa tiden görs på
samma sätt som för Park.värm.tidur 1.
Avstängning av tidurstartad värmare
En tidurstartad värmare kan stängas av manuellt, innan tiduret gör det. Gör så här:
1. Tryck på READ.
2. Stega fram till text Park.värm.tidur 1 eller
2 med tumhjulet.
> Texten PÅ blinkar i displayen.
3. Tryck på RESET.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
129
04 Komfort och körglädje
Bränsledriven extravärmare*
Extravärmare (diesel)
Autoläge eller avstängning
Extravärmaren kan stängas av vid korta körsträckor om så önskas.
1. Stega med tumhjulet till Extravärmare
auto.
2. Tryck på RESET för att välja mellan PÅ och
AV.
G021364
04
READ-knapp
Tumhjul
RESET-knapp
I dieseldrivna bilar kan extravärmaren behövas
för att uppnå rätt temperatur i kupén vid kallt
väder.
Värmaren startar automatiskt när extra värme
behövs då motorn är igång.
Värmaren stängs av automatiskt när rätt temperatur uppnåtts eller när motorn stängs av.
OBS
När extravärmaren är aktiv kan rök komma
från höger hjulhus vilket är helt normalt.
130
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
04 Komfort och körglädje
Ljudanläggning
Allmänt
Översikt
Knappsats i ratt
Ljudanläggningen kan utrustas med olika tillval
och systemnivåer. Tre nivåer finns:
•
•
•
Performance
High Performance
Premium Sound
Fjärrnyckel och nyckellägen
Ljudanläggningen kan användas utan att fjärrnyckeln sitter i startlåset 15 minuter i taget.
OBS
Ta ut fjärrnyckeln ur startlåset om ljudanläggningen används när motorn är
avstängd. Detta för att undvika onödig
urladdning av batteriet.
G021399
Dolby Surround Pro Logic II och symbolen
är varumärken som tillhör Dolby
Laboratories Licensing Corporation. Dolby
Surround Pro Logic II System är tillverkat på
licens från Dolby Laboratories Licensing
Corporation.
G021398
Nivån visas i displayen när ljudanläggningen
startas.
Ingång för extern ljudkälla (AUX, USB/
iPod*)
Bekräftar val i menysystemet, accepterar
telefonsamtal.
Knappsats i ratt
Kontrollpanel i mittkonsol
Leder uppåt i menysystemet. Avbryter
pågående funktion, avbryter/avvisar telefonsamtal eller raderar inmatade tecken.
Kontrollpanel med hörlursuttag*
Volym
04
Kort tryck stegar bland cd-spår eller förvalslagrade radiostationer. Långt tryck
snabbspolar cd-spår eller söker radiostationer automatiskt.
Om ljudanläggningen är aktiv när motorn
stängs av aktiveras den automatiskt nästa
gång motorn startas.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
131
04 Komfort och körglädje
Ljudanläggning
Bakre kontrollpanel med hörlursuttag
Stega/söka framåt och bakåt
För bästa ljudåtergivning rekommenderas hörlurar med impedansen 16–32 ohm och känsligheten 102 dB eller högre.
Korta tryck på
stegar bland cd-spår eller
förvalslagrade radiostationer. Långa tryck
snabbspolar cd-spår eller söker radiostationer
automatiskt.
Lagra favoritfunktion med MY KEY
Begränsningar
04
Den ljudkälla (FM, AM, cd o.s.v.) som spelas i högtalarna kan inte styras från den
bakre kontrollpanelen.
G021400
Menyhantering och MY KEY1
Volym
Vissa funktioner styrs från menysystemet i
mittkonsolen. För mer information om menyhantering, se sidan 114. För information om
ljudanläggningens funktion tillsammans med
BluetoothTM handsfree eller telefon, se
sidan 189.
2. Håll MY KEY intryckt i mer än 2 sekunder.
Följande funktioner kan lagras med MY
KEY:
Ljudkälla, aktivering
CD/CD-växlare
Aktivera/avaktivera
Kontrollpanelen aktiveras med MODE när ljudanläggningen är aktiv. Avaktivering sker automatiskt när ljudanläggningen avaktiveras eller
med ett långt tryck på MODE.
1
1. Välj den funktion i menyn som ska lagras.
Endast ett urval av funktionerna kan lagras.
Stega/söka framåt och bakåt
Hörlursuttag (3,5 mm)
132
G017752
•
Funktionen MY KEY utgår om bilen utrustas med inbyggd telefon som tillval.
•
•
•
•
Random (CD-växlare)
Nyheter
TP
Spårinformation
FM
• Nyheter
• TP
04 Komfort och körglädje
Ljudanläggning
• Radiotext
• Sök PTY
• Visa PTY-text
Navigeringsknapp
Volym och till/från
Ljudvolym och hastighetskompensering
AUDIO SETTINGS
• Ljudsättning
• Auto. volym kontroll
Aktivera den lagrade funktionen genom ett kort
tryck på MY KEY.
Ljudfunktioner
Ljudanläggningen kompenserar för störande
buller i kupén genom att öka volymen i takt
med bilens hastighet. Kompenseringens nivå
kan ställas till låg, medium eller hög. Välj nivå
under Ljudinställningar
Hastighetskompensering.
Extern ljudkällas ljudvolym
Till AUX-ingången kan t.ex. en MP3-spelare
anslutas, se sidan 131.
OBS
Ljudkvaliteten kan försämras om spelaren
laddas när ljudanläggningen är i AUX-läge.
Undvik i så fall att ladda spelaren via 12 Vuttaget.
2. Vrid reglaget
eller tryck
geringsknappen.
/
på navi-
Ljudkontroller
Upprepade tryck på reglaget
följande listade alternativ.
bläddrar bland
Justering görs genom att vrida på reglaget.
OBS
Tryck MENU för att komma åt ljudinställningarna. För mer information, se
sidan 114.
04
• Bas – Basens nivå.
• Diskant – Diskantens nivå.
• Fader – Balans mellan främre och bakre
högtalare.
• Balans – Balans mellan höger och vänster
högtalare.
G021402
• Sub-bas* – Nivå för bashögtalare. Genom
Mittkonsol, reglage för ljudfunktioner.
Interna ljudkällor: AM, FM och cd
Extern ljudkälla. För anslutning, se
sidan 131
Tryck- och vridreglage för justering av ljudbild
Ibland kan den externa ljudkällan AUX höras
med en annan volym än de interna ljudkällorna.
Om den externa ljudkällans ljudvolym är för
hög kan ljudkvaliteten försämras. Förhindra
detta genom att justera AUX-ingångens volym:
att vrida reglaget
moturs till MIN avaktiveras Sub-basen. Sub-basen är placerad
enligt bilden nedan.
1. Sätt ljudanläggningen i AUX-läge med
MODE och navigera med
till Volym,
AUX-ingång.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
133
04 Komfort och körglädje
Ljudanläggning
Ljudnivån för frekvensbandet justeras
med
/
på navigeringsknappen. Tryck
/
för att välja ett annat frekvensband.
Cd-funktioner
2. Spara med ENTER eller avsluta med
EXIT.
04
• Surround* – Surroundinställningar.
Under Surround kan 3-kanalsstereo eller
Dolby Surround Pro Logic II aktiveras genom
att välja 3-ch respektive Dpl2. Om detta är
gjort följer valen:
• Centernivå* – Nivå för centerhögtalare.
• Surroundnivå* – Nivå för surround.
Equalizer
Med equalizern2 kan ljudnivån för olika frekvensband justeras separat.
1. Gå till Ljudinställningar och välj
Equalizer fram eller Equalizer bak.
2
134
Vissa audionivåer
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Ljudupplevelsen kan optimeras för förarsätet*,
båda framsätena eller baksätet. Välj ett av
alternativen under Ljudinställningar
Ljudprofil.
G021403
G019419
Ljudprofil
Optimal ljudåtergivning
Audiosystemet är kalibrerat för optimal ljudåtergivning med hjälp av digital signalbehandling.
Denna kalibrering tar hänsyn till högtalare, förstärkare, kupéakustik, lyssnarposition m.m. för
varje kombination av bilmodell och audiosystem.
Det finns även en dynamisk kalibrering som tar
hänsyn till volymkontrollens läge, radiomottagning och bilens hastighet.
De kontroller som förklaras i denna bruksanvisning, t. ex. Bas, Diskant och Equalizer, är
endast avsedda för att användaren ska kunna
anpassa ljudåtergivningen till sin personliga
smak.
Mittkonsol, reglage för cd-funktioner.
Utmatning av cd
In- och utmatningsöppning för cd
Navigeringsknapp för byte av cd-spår
Snabbspola och byta cd-spår
Positionsval i cd-växlare*
Skanna cd
Starta uppspelning (cd-spelare)
Om en musik-cd finns i spelaren när CD trycks
in startas uppspelningen automatiskt. Mata
annars in en skiva och tryck CD.
04 Komfort och körglädje
Ljudanläggning
Starta uppspelning (cd-växlare)
Paus
Snabbspola/byta cd-spår och ljudfiler
Om en cd-position med en musik-cd redan är
vald när CD trycks in startas uppspelningen
automatiskt. Välj annars en skiva med sifferknapparna 1–6 eller
/
på navigeringsknappen.
När volymen sänks helt stannar cd-spelaren.
När volymen höjs startar den igen.
Korta tryck
/
på navigeringsknappen
stegar bland cd-spår/ljudfiler. Långa tryck
snabbspolar cd-spår/ljudfiler. Knappsatsen i
ratten kan också användas för detta ändamål.
Det går även att byta spår genom att vrida
TUNING.
Ljudfiler3
Cd-spelaren stödjer även ljudfiler av formaten
mp3 och wma.
Mata in en cd (cd-växlare)
1. Välj en tom position med sifferknapparna
1–6 eller
/
på navigeringsknappen.
En tom position markeras i displayen. Texten Sätt i skiva visar att en ny skiva kan
matas in. Cd-växlaren kan innehålla upp till
sex cd-skivor.
2. Mata in en cd i cd-växlarens inmatningsöppning.
Utmatning av skivor
En cd stannar i utmatat läge i ca 12 sekunder.
Därefter matas den åter in i spelaren som fortsätter uppspelningen.
Mata ut enstaka skivor med ett tryck på utmatningsknappen.
Mata ut alla skivor med ett långt tryck på
utmatningsknappen. Hela magasinet töms,
skiva för skiva.
3
OBS
Vissa kopieringsskyddade ljudfiler kan inte
läsas av spelaren.
När en cd med ljudfiler matas in i spelaren läses
skivans katalogstruktur in. Beroende på skivans kvalitet kan det dröja en stund innan uppspelningen startar.
Navigering och uppspelning
Om en skiva med ljudfiler finns i cd-spelaren
leder ENTER till skivans katalogstruktur. Navigering i katalogstrukturen görs på samma sätt
som i ljudanläggningens menystruktur. Ljudfiler har symbolen
och kataloger har symbolen
. Uppspelning av ljudfiler startas
med ENTER.
När uppspelningen av en fil är klar fortsätter
uppspelningen av de andra filerna i just den
katalogen. Byte av katalog sker automatiskt
när alla filer i aktuell katalog har spelats upp.
Skanna cd
Funktionen spelar de första tio sekunderna av
varje cd-spår/ljudfil. Tryck SCAN för att aktivera. Avbryt med EXIT eller SCAN för att fortsätta uppspelningen av det aktuella cdspåret/
ljudfilen.
04
Slumpval
Funktionen spelar spåren i slumpvis ordning.
Det går att stega mellan de slumpvalda cdspåren/ljudfilerna på vanligt sätt.
OBS
Stegning mellan slumpvalda cd-spår fungerar endast på aktuell skiva.
Olika meddelanden visas beroende på vilken
slumpvalsfunktion som har valts:
High Performance och Premium Sound
``
135
04 Komfort och körglädje
Ljudanläggning
• RANDOM betyder att spåren från endast
Radiofunktioner
Stationssökning, manuell
en musik-cd spelas
1. Välj frekvensband med FM eller AM.
• RND ALL betyder att alla spår på samtliga
2. Vrid TUNING.
musik-cd i cd-växlaren spelas.
Förval
• RANDOM FOLDER betyder att ljudfilerna
10 förval kan sparas per frekvensband. FM har
2 minnesbanker för förval: FM1 och FM2. De
lagrade förvalen väljs med förvalsknapparna.
i en katalog på aktuell cd spelas.
Cd-spelare
Om en vanlig musik-cd spelas, aktivera/avaktivera under Random.
Om en skiva med ljudfiler spelas, aktivera/
avaktivera under Random Mapp.
Cd-växlare
Om en vanlig musik-cd spelas under Random
En skiva eller Random Alla skivor. Valet
Alla skivor gäller endast de musik-cd som
finns i växlaren.
Om en cd med ljudfiler spelas aktivera/avaktivera istället under Random Mapp. Om du
väljer en annan cd avaktiveras funktionen.
G021404
04
Förvalslagringen kan göras manuellt eller automatiskt.
1. Ställ in en station.
Mittkonsol, reglage för radiofunktioner.
Navigeringsknapp för stationssökning,
automatisk
Avbrott av pågående funktion
Stationssökning, manuell
Skanna frekvensband
Förvalslagring, automatisk
Spårinformation
Om spårinformation finns på en musik-cd kan
dessa visas i displayen. För Premium Sound
och High Performance gäller detta även mp3och wma-filer. Aktivera/avaktivera i cd-läge
under Cd-inställningar Spårinformation.
Förvalsknappar och förvalslagring, manuell
Val av frekvensband AM och FM (FM1 och
FM2)
Stationssökning, automatisk
1. Välj frekvensband med FM eller AM.
2. Tryck
136
Förvalslagring, manuell
/
på navigeringsknappen.
2. Håll in en av förvalsknapparna tills meddelandet Stationen sparad visas i displayen.
Förvalslagring, automatisk
Funktionen är särskilt användbar i områden där
du inte är bekant med radiostationerna eller
deras frekvenser. De 10 starkaste radiostationerna lagras automatiskt i en separat minnesbank.
1. Välj frekvensband med FM eller AM.
2. Håll in AUTO tills Autolagring.. visas i displayen.
När Autolagring.. inte längre visas i displayen
är lagringen klar. Radion försätts i autoläge och
Auto visas i displayen. De automatlagrade förvalen kan nu väljas direkt med förvalsknap-
04 Komfort och körglädje
Ljudanläggning
parna. Den automatiska förvalslagringen kan
avbrytas med EXIT.
•
Automatiskt byte till en starkare sändare
om mottagningen i området är dålig.
delandet LARM! visas i displayen när ett larmmeddelande sänds ut.
Autoläget avbryts genom att trycka på t.ex.
AUTO eller FM.
•
Sökning av programinriktning, t.ex. trafikinformation eller nyheter.
Trafikinformation – TP
•
Mottagning av textinformation om
pågående radioprogram.
Genom att återgå till autoläge kan de automatlagrade förvalen användas:
1. Tryck AUTO.
> Auto visas i displayen.
2. Tryck på en förvalsknapp.
Skanna frekvensband
Funktionen söker automatiskt igenom aktuellt
frekvensband efter starka stationer. När en station hittats spelas den i ca 8 sekunder, därefter
fortsätter sökningen.
1. Välj frekvensband med AM eller FM.
2. Tryck SCAN.
SCAN visas i displayen. Avsluta med SCAN
eller EXIT.
RDS-funktioner
RDS (Radio Data System) länkar samman FMsändare i nätverk. En FM-sändare i ett sådant
nätverk sänder information som ger en RDSradio bl.a. följande funktioner:
OBS
Vissa radiostationer använder inte RDS eller
endast valda delar av dess funktionalitet.
Funktionen bryter för trafikinformation som
sänds inom en inställd stations RDS-nätverk.
Symbolen TP visar att funktionen är aktiverad.
Om den inställda stationen kan sända trafikinformation visas
i displayen.
±
Aktivera/avaktivera under FMinställningar TP.
Om en önskad programinriktning hittas, kan
radion byta station och pågående ljudkälla
avbrytas. Om t.ex. cd-spelaren är aktiv försätts
den i pausläge. Den avbrytande sändningen
spelas med en förinställd volym, se
sidan 139. Radion återgår till föregående ljudkälla och volym när den inställda programinriktningen slutar sändas.
TP från nuvarande station/alla stationer
Programfunktionerna larm (LARM), trafikinformation (TP), nyheter (NEWS), och programtyper (PTY) avbryter varandra i prioritetsordning
där larm har högst prioritet och programtyper
lägst. För ytterligare inställningar av programavbrott (EON och REG), se sidan 138. Tryck
EXIT för att återgå till den avbrutna ljudkällan.
Nyheter
04
Radion kan avbryta för trafikinformation från
endast den inställda (nuvarande) stationen eller
alla stationer.
±
Gå till FM-inställningar Avancerade
radioinst. TP TP Station för att
ändra.
Funktionen bryter för nyhetssändningar som
sker inom en inställd stations RDS-nätverk.
Symbolen NEWS visar att funktionen är aktiv.
±
Aktivera/avaktivera under FMinställningar Nyheter.
Larm
Funktionen används för att varna allmänheten
om allvarliga olyckor och katastrofer. Larm kan
inte avbrytas tillfälligt eller avaktiveras. Med``
137
04 Komfort och körglädje
Ljudanläggning
Nyheter från nuvarande/alla stationer
Radion kan avbryta för nyheter från endast den
inställda (nuvarande) stationen eller alla stationer.
±
Gå till FM-inställningar Avancerade
radioinst. Nyhetsstation för att ändra.
2. Gå till FM-inställningar
PTY.
04
±
PTY-sökning
Funktionen söker igenom hela frekvensbandet
efter vald programtyp.
1. Välj en PTY under FM-inställningar
PTY Välj PTY.
138
För att söka vidare efter en annan sändning
av de valda programtyperna, tryck
på
navigeringsknappen.
Automatisk frekvensuppdatering – AF
Funktionen väljer en av de starkaste sändarna
för en inställd station. För att finna en stark
sändare kan funktionen behöva söka igenom
hela FM-bandet. Då tystnar radion och PIsökning Exit avbryter visas i displayen.
±
Visning av programtyp
Den nuvarande stationens programtyp kan
visas i displayen.
±
1. Aktivera i FM-läge genom att välja en programtyp under FM-inställningar PTY
Välj PTY.
2. Avaktivera genom att nollställa PTY:erna
under FM-inställningar Nollställ alla
PTY:er.
Sök
Om radion hittar någon av de valda programtyperna, visas >| För att söka i displayen.
Programtyper – PTY
Med PTY-funktionen kan olika programtyper,
t.ex. pop och klassisk musik väljas. PTY-symbolen visar att funktionen är aktiv. Funktionen
bryter för programtyper som sänds inom en
inställd stations RDS-nätverk.
PTY
Aktivera/avaktivera i FM-läge under FMinställningar PTY Visa PTY
OBS
Aktivera/avaktivera i FM-läge under FMinställningar Avancerade radioinst.
AF.
Regionala radioprogram – REG
Funktionen gör att radion fortsätter att lyssna
till en regional sändare fastän dess signalstyrka
är låg. Symbolen REG visar att funktionen är
aktiv.
±
Alla radiostationer stödjer inte visning av
programtyp.
Aktivera/avaktivera i FM-läge under FMinställningar Avancerade radioinst.
Regional.
Radiotext
Enhanced Other Networks – EON
Vissa RDS-stationer sänder information om
programmens innehåll, artister etc. Informationen kan visas i displayen.
Funktionen är användbar i storstadsområden
med många regionala radiostationer. Den låter
avståndet mellan bilen och radiostationens
sändare styra när programfunktionerna ska
avbryta pågående ljudkälla.
±
Aktivera/avaktivera i FM-läge under
Radiotext.
±
Aktivera/avaktivera i FM-läge genom att
välja ett av alternativen under FM-
04 Komfort och körglädje
Ljudanläggning
inställningar
EON:
Avancerade radioinst.
• Lokal – avbryter endast om radiostationens sändare är nära.
• Avlägsen4 – avbryter om stationens sändare är långt bort, även om signalen är
brusig.
• Av – avbryter inte för programinriktning
från andra sändare.
Återställning av RDS-funktioner
Samtliga radioinställningar kan återställas till
den ursprungliga fabriksinställningen.
±
Återställningen görs i FM-läge under FMinställningar Avancerade radioinst.
Återställ allt.
Volymkontroll programtyper
De avbrytande programinriktningarna, t.ex.
NEWS eller TP, hörs med den volym som valts
för respektive programinriktning. Om ljudnivån
justeras under programavbrottet, sparas den
nya nivån till nästa programavbrott.
Radiosystem – DAB*
Allmänt
DAB (Digital Audio Broadcasting) är ett digitalt
sändningssystem för radio.
Service och Ensemble
• Service – Kanal, radiokanal (enbart ljudtjänster stöds av systemet).
• Ensemble – En samling radiokanaler som
sänds på samma frekvens.
Inlärning av kanalgrupper (Ensamble
learn)
Navigering via listor
Det finns tre typer av grundlistor som kan
användas för navigation:
• Ensemble list – Visar kanalgrupper som
mottagaren har fått via inlärning av kanalgrupp.
kanalgrupp de ligger inom. Listan kan
också filtreras med hjälp av DAB-PTY (se
nedan).
En inlärning av kanalgrupper skapar en uppdaterad lista på alla tillgängliga kanalgrupper.
Listan uppdateras inte automatiskt. Inlärningen görs via menyn Ensamble learn eller
direkt genom ett långt tryck på AUTO. Det kan
ta upp till en minut att lära in en kanalgrupp om
både Band III och LBand är valt.
• Subchannel list – Underkanaler till en vald
DAB sänds på två frekvensband; Band III och
LBand.
• Band III – över hela landet
• LBand – mest i storstäder
04
• Service list – Visar kanaler oavsett vilken
När fordonet förflyttas till ett nytt sändningsområde kan en inlärning av i området befintliga
kanalgrupper göras.
Frekvensband
4
Genom att välja t. ex. enbart Band III går inlärning av kanaler snabbare än om man valt både
Band III och LBand. Det är inte säkert att alla
kanalgrupper hittas. Valet av frekvensband
påverkar inte sparade minnen.
kanal.
Listorna går att komma åt via menyn. Kanalgrupperna går även att nå genom att trycka
ENTER.
Scanning (SCAN)
Scanning innebär att alla kanaler som finns i
listan spelas 10 sekunder var.
±
Tryck på SCAN för att aktivera
Scanning går också att välja i DAB-PTY-läge.
Då spelas bara kanaler av förvald typ.
Default/Fabriksinställning.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
139
04 Komfort och körglädje
Ljudanläggning
±
Avsluta scanning genom att trycka en gång
till på SCAN eller tryck EXIT.
Subkanal (underkanal)
Sekundära komponenter benämns oftast som
underkanaler. Dessa är tillfälliga och kan innehålla t.ex. översättningar av huvudprogrammet
till andra språk.
04
Om en eller flera underkanaler sänds visas
symbolen > till höger om kanalnamnet i displayen. En underkanal visas genom att symbolen > syns till vänster om kanalnamnet i
displayen.
För att komma åt en underkanal:
±
Tryck
eller
Underkanaler går bara att komma åt på den
valda huvudkanalen och inte på någon annan
utan att välja denna.
DAB PTY (programtyp)
DAB PTY väljer ut en typ av radioprogram. Det
finns 29 olika programtyper som även innefattar olika kategorier av program. Efter val av en
programtyp sker navigering bara inom de
kanaler som sänder den typen.
Gå ur detta läge genom att:
140
Trycka EXIT
Det går också att välja en förinställd kanal eller
avsluta DAB-PTY via menyn. I vissa fall kommer DAB-radio gå ur PTY-läge när DAB-tillDAB-länkning (se nedan) görs.
DAB till DAB-länk
Det är möjligt att gå från en kanal med dålig
eller ingen mottagning till samma kanal i en
annan kanalgrupp med bättre mottagning. Viss
fördröjning kan uppstå vid byte av kanalgrupp.
Det kan bli tyst en kortare tid mellan det att den
aktuella kanalen slutar vara tillgänglig till dess
den nya kanalen blir tillgänglig.
Inställn. för DAB-visning
1. Standard – Endast kanalnamnet visas om
Tryck
För att navigera mellan underkanaler:
±
±
det är en primärkomponent som spelas. Ett
underkanalnamn visas om det är en underkanal som spelas
2. Ensemble mode – Adderar kanalgruppens namn till kanalnamnet
3. Ensemble + PTY – Adderar programtypnamnet under kanalnamnet
innehöll underkanalen att spelas. Förvalet är
inte beroende av kanallistan.
En kanal som finns sparad som förval behöver
inte finnas i kanallistan för att kunna laddas.
Om den laddas utan att kanalen finns tillgänglig, visas ett förvalsnummer och det blir tyst tills
ett förval som är tillgängligt väljs att laddas.
Alternativt en annan kanal.
OBS
Ljudanläggningens DAB-system stödjer
inte alla funktioner som finns i DAB-standarden.
Menystruktur
Huvudmeny för DAB
1.
Välj ensemble (Ensemble)
2.
Välj kanal (Service)
3.
Välj underkanal (Subchannel)
4.
DAB PTY
4.1.
DAB PTY avstängd
Presets (förval)
4.2.
Nyheter
Ett preset innehåller en kanal men ingen underkanal. Om en underkanal spelas och ett förval
sparas registreras bara kanalens id. Det beror
på att underkanaler är flyktiga. Vid nästa försök
att återkalla förvalet kommer den kanal som
4.3.
Aktualiteter
4.4.
Information
4.5.
Sport
04 Komfort och körglädje
Ljudanläggning
4.6.
Utbildning
4.28.
Gamla godingar
4.7.
Drama
4.29.
Folkmusik
4.8.
Konst
4.30.
Dokumentärer
4.9.
Vetenskap
5.
Ensamble learn
4.10.
Samtal
6.
Inställningar för DAB
4.11.
Popmusik
4.12
Rockmusik
6.1.1.
Ensemblenamn
4.13.
Lugn musik
6.1.2.
4.14.
Lätt klassiskt
Ensamblenamn och
PTY
4.15.
Klassisk musik
6.1.3.
Standard
4.16.
Övrig musik
4.17.
Väder
4.18.
Ekonomi
4.19
Barn
4.20.
Fakta
4.21.
Andliga frågor
4.22.
Telefonväkteri
4.23.
Resor & semester
4.24.
Fritid & hobby
4.25.
Jazz och Blues
4.26.
Countrymusik
4.27.
Nationell musik
6.1.
DAB displayinställningar
6.2.
DAB till DAB-länk
6.3.
FM-trafik
6.4.
Välj DAB-band
6.5.
6.4.1.
Band III
6.4.2.
LBand
6.4.3.
LBand & Band III
04
Återställ DAB
141
04 Komfort och körglädje
RSE - Rear Seat Entertainment system – Dual Screen*
Allmänt
RSE-systemet går att använda samtidigt som
bilens infotainmentsystem.
Då bakre passagerare använder DVD,
RSE-AUX eller tittar på TV1 och samtidigt lyssnar i hörlurar kan förare och främre passagerare fortfarande använda bilens radio eller CDspelare.
Strömförbrukning, tändningslägen
04
Systemet kan aktiveras i tändningsläge I
eller II samt när motorn är igång. När bilen startas stannar filmen tillfälligt och fortsätter när
motorn startat.
När systemet har använts en gång utan att
tändningen är i läge I blir det blockerat. För att
starta på nytt måste tändningsläge I aktiveras.
OBS
Vid förlängd användning (mer än 10 minuter)
med avstängd motor – kan kapaciteten i
bilens startbatteri sjunka till så låg nivå att
det inte går att starta motorn.
Ett meddelande kommer i detta fall att visas
på skärmen.
1
142
TV är tillval till RSE-systemet.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
TV-översikt
Systeminställning
Tryck
och välj TV I DVD I AUX
MEDIA MENU.
TV
TV
Ljudinställning
Fabriksinställning
Tidzonsinställning
Kanallista
CI-modul
Ingen CAM isatt
CI-modul information
Kanalhantering
Signalstyrka
Kanalsökning
Hantering av nya
kanaler
Lägg till frekvens
Information om
frekvens
Systeminställning-TV
Tryck MEDIA MENU
TV.
Ta bort en frekvens
Språk
Ta bort alla frekvenser
Bildformat
Automatisk sökning
Systeminställning
T. ex. Engelska
Tv-menyernas språk
16:9
4:3
Automatisk
04 Komfort och körglädje
RSE - Rear Seat Entertainment system – Dual Screen*
Standard
Ljudläge
Höger
Centrerad
Vänster
Höger
Stereo
Vänster
AC3
Visningstid för
menyer
Systeminställning-Fabriksinställning
Tryck MEDIA MENU Systeminställning
Fabriksinställning.
Menyerna kan visas
mellan
8-40 sekunder.
Här återställs systemets fabriksinställningar.
Systeminställning-Ljudläge
Tryck MEDIA MENU
Ljudläge.
Ljud - 1, t. ex. ENG.
Ljud - 2, t.ex. GER.
Zoom
Fullskärm
Ljudläge
Ljud
G031510
Läge (bildskärmsläge)
Systeminställning
Originaltalet i ett TV-program kan bytas ut mot
tal på annat språk om programmet sänds med
flera ljudspår.
Systeminställning-Tidzonsinställning
Tryck MEDIA MENU Systeminställning
Tidzonsinställning.
För att få lokala programtider att visas korrekt
måste tidzonen ställas in. GUIDE och INFOknapparnas menyer samt klockan påverkas av
lokala tidzoner.
Betalkanaler
För att kunna titta på betalkanaler måste ett
betalkort placeras i en adapter som sätts in i
digitaltvboxen.
04
Boxen är placerad under luckan i lastutrymmet
1. Öppna luckan i lastutrymmet, boxen är
skyddad av en kåpa.
2. Öppna gummilocket på boxen.
3. Stoppa in betalkortet i adaptern. Se till att
det stoppas in på rätt sätt.
4. Stoppa in adaptern i digitaltvboxen. Se till
att den stoppas in på rätt sätt.
> Systemet kommer att känna att det fått
ny information.
5. Sök för att hitta de nya kanalerna som blivit
tillgängliga, se kapitel "Betalkortets TVkanaler" nedan.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
143
04 Komfort och körglädje
RSE - Rear Seat Entertainment system – Dual Screen*
Alternativt -aktivera bilens ljudanläggning i
Betalkortets TV-kanaler
Sök för att systemet ska hitta betalkortets
kanaler.
1. Tryck på MEDIA MENU på fjärrkontrollen.
2. Välj Kanalsökning
sökning.
3.
04
Välj land och tryck
Automatisk
A B på fjärr-
MODE-AUX och tryck
kontrollen för att lyssna på högtalarna.
Format som stöds av digitaltvboxen
TV-systemet stödjer MPEG-2-sändning. Det
finns möjlighet att ta emot MPEG-4-sändning
om en adapter införskaffas. Denna adapter
sätts in i digitaltvboxen och placeras på
samma sätt som adaptern för betalkort. Se
kapitel "Betalkanaler" ovan.
1. Sätt i skivan.
Spela en CD-skiva
1. Sätt i CD-skivan med etikettsidan vänd
från knapparna.
> Skivan börjar spela automatiskt.
2. Slå på de trådlösa hörlurarna, välj CH A för
vänster bildskärm eller CH B för höger bildskärm.
> Ljudet är styrt till hörlurarna.
3. Justera ljudvolymen i hörlurarna med hjälp
av volymkontrollen/hjulet på lurarna.
144
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
2.
Tryck
3.
.
4.
Tryck
för att välja underkatalog.
Olika uppspelningsvarianter
Skivan kan spelas upp på olika sätt, stega med
navigationsknapparna för att välja uppspelningsalternativ.
1. Tryck höger navigationsknapp för att
komma över i högermenyn.
2. Stega med navigationsknapparna för att
välja spelalternativ.
3.
Bekräfta med
.
Byt CD spår
±
Pausa och återstarta skivan med
Stoppa skivan med
Tryck
.
.
igen för att mata ut skivan.
Privatkopierad skiva kan användas.
3. Stega med navigationsknapparna för att
välja fil.
När dialogboxen är uppe:
Musik
1.
Välja i skivans katalog
2.
.
Paus
eller
Byt CD-spår med
snabbspola genom att hålla knapparna
intryckta.
Spelbarhet samt kvalitet kan dock bero på kvalitet på källfil, format och skivkvalitet.
AUX-ingång, Eluttag 12 V
Ingången är till för att kunna ansluta annan
utrustning. Följ alltid den externa utrustningens, tillverkarens eller säljarens instruktioner
för inkoppling. Utrustning ansluten via RSEAUX-ingången kan använda bildskärmar, trådlösa hörlurar, hörlursuttag och bilens högtalare.
04 Komfort och körglädje
RSE - Rear Seat Entertainment system – Dual Screen*
System
Inkoppling av RSE-AUX ingång
Format som systemet stödjer.
Audioformat
CD-DA, DVD-Audio Playback,
MP3, WMA
Videoformat
DVD-video, VCD, SVCD, Divx/
MPEG-4, WMA video, Photo cd
Kodak, Photo CD JPG
Skivformat
DVD-RAM, DVD-ROM, DVD-RW,
DVD+RW, DVD-R, DVD+R, CD-R,
CD-ROM, CD-RW, CD-3, HDCD
Batteribyte i fjärrkontroll och trådlösa
hörlurar
Fjärrkontrollen och hörlurarna drivs med
2 stycken batterier av AAA-modell.
G030382
Ta med extra batterier vid lång färd.
Avancerade systeminställningar
1. Anslut videokabeln till den gula kontakten.
Dessa inställningar kan endast nås då DVDspelaren är tom.
2. Anslut vänster ljudkabel till den vita kontakten och höger till den röda.
±
3. Anslut spänningskabeln till strömuttaget
om din utrustning är avsedd för 12 V.
För eluttagets placering, se sidan 182
G031361
RSE-AUX-ingången är placerad under främre
armstödet.
04
Tryck MEDIA MENU.
GENERAL SETUP
ANGLE MARK
CAPTION
AUDIO SETUP
COMPRESSION
DVX(R)
REGISTRATION
PREFERENCES
1. Skruva loss skruven och lossa batteriluckan.
2. Ta bort de båda förbrukade batterierna,
vänd de nya batterierna enligt symbolerna
i batterifacket och sätt i dem.
3. Sätt på luckan och skruva fast skruven.
TV TYPE
AUDIO
SUBTITLE
DEFAULTS
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
145
04 Komfort och körglädje
G031358
RSE - Rear Seat Entertainment system – Dual Screen*
04
1. Skruva loss skruven och lossa batteriluckan.
2. Ta bort de båda förbrukade batterierna,
vänd de nya batterierna enligt symbolerna
i batterifacket och sätt i dem.
3. Sätt på luckan och skruva fast skruven.
OBS
Om systemet är för varmt för att användas
eller batterispänningen är för låg kommer ett
informationsmeddelande upp på skärmen.
Miljöhänsyn
Förbrukade batterier ska tas om hand på ett
miljövänligt sätt.
146
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
04 Komfort och körglädje
Färddator
Funktioner
Allmänt
OBS
G021364
Om ett varningsmeddelande ges när färddatorn används måste meddelandet kvitteras för att kunna återgå till färddatorn.
Kvittera genom att trycka på READ.
För att växla enhetsangivelse för sträcka och
hastighet, kontakta en auktoriserad Volvoverkstad.
Aktuell hastigh.*
Informationsdisplay och reglage.
READ – bekräftar
Tumhjul – bläddrar mellan menyer och val
i färddatorlistan
RESET – nollställer
För att få tillgång till färddatorns information
måste tumhjulet vridas stegvis uppåt/nedåt.
Genom ytterligare en vridning kommer
utgångsläget tillbaka igen.
Instrumentpanelens display visar aktuell
hastighet i mph om hastighetsmätaren är graderad i km/h. Är hastighetsmätaren graderad i
mph visas aktuell hastighet i km/h.
Medelhastighet
Bilen beräknar medelhastigheten från senaste
nollställning. Nollställning görs med RESET.
Nuvarande förbr.
Beräkning av den aktuella bränsleförbrukningen sker varje sekund. Uppgiften i displayen
uppdateras med ett par sekunders mellanrum.
När bilen står stilla visar displayen "----".
Medelförbrukning
Genomsnittlig bränsleförbrukning sedan
senaste nollställningen. Nollställning görs
med RESET.
OBS
Viss felvisning kan uppstå om en bränsledriven tillsats1, och/eller parkeringsvärmare*, har använts.
Km till tom tank
04
Beräkningen grundas på medelförbrukningen
under senast körda 30 km och återstående
körbar bränslemängd. Displayen visar ungefärlig sträcka som kan köras med kvarvarande
bränslemängd i tanken. När displayen visar
"--- km till tom tank" finns ingen garanterad
körsträcka kvar. Fyll på bränsle snarast.
OBS
Viss felvisning kan uppstå om en bränsledriven parkeringsvärmare* har använts eller
om körsättet ändras.
Nollställning
1. Välj Medelhastighet eller Medelförbr.
2. Håll RESET intryckt i ca 1 sekund för att
nollställa vald funktion. Om RESET hålls
1
Enbart dieseldrivna bilar.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
147
04 Komfort och körglädje
Färddator
intryckt minst 3 sekunder nollställs medelhastigheten och medelförbrukningen samtidigt.
04
148
04 Komfort och körglädje
Kompass*
Handhavande
Kalibrering
Val av zon
Kompassen kan behöva kalibreras för att visa
rätt. Om kalibrering behövs visas C i spegelns
display.
1. Stanna bilen på en stor öppen yta som är
fri från stålkonstruktioner och högspänningsledningar.
2. Starta bilen.
Backspegel med kompass.
I mitten av backspegelns nedre kant finns en
display som visar i vilken kompassriktning
bilens front pekar. Åtta olika riktningar visas
med engelsk förkortning: N (norr), NE (nordost), E (öster), SE (sydost), S (söder), SW (sydväst), W (väster) och NW (nordväst).
Kompassen aktiveras automatiskt när bilen
startas eller när nyckelläge II är aktivt, se
sidan 71. För att avaktivera/aktivera kompassen – tryck in knappen på backspegelns baksida med hjälp av t.ex. ett gem.
3. Håll knappen på backspegelns baksida
intryckt (använd t.ex. ett gem) tills det att
C visas igen (ca 6 sekunder).
4. Kör iväg som vanligt. C försvinner från displayen när kalibreringen är klar.
Alternativt kalibreringssteg: Kör långsamt i
en cirkel med en hastighet av högst
8 km/h tills C försvinner från displayen när
kalibreringen är klar.
G030295
G029737
OBS
För bäst kalibrering – slå av all elektrisk
utrustning (klimatanläggning, torkare etc.)
och se till att alla dörrar är stängda.
04
Magnetiska zoner.
Jordklotet är indelat i 15 magnetiska zoner. För
att kompassen ska fungera korrekt måste rätt
zon vara vald.
1. Fjärrnyckeln ska vara i läge II, se sidan 71.
2. Håll knappen på backspegelns baksida
intryckt minst 3 sekunder (använd t.ex. ett
gem). Numret för aktuellt område visas.
3. Tryck upprepade gånger på knappen tills
numret för önskat geografiskt område (1–
15) visas.
4. Displayen återgår efter några sekunder till
att visa kompassriktningen.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
149
04 Komfort och körglädje
DSTC – Stabilitets- och dragkraftssystem
Stabilitets- och dragkraftssystemet, DSTC
(Dynamic Stability and Traction Control) hjälper
föraren att undvika sladd och att förbättra
bilens framkomlighet.
Systemet begränsar hjulens driv- och bromskraft individuellt så att sladd kan undvikas.
Detta ökar manövrerbarheten och därmed
säkerheten vid exempelvis snabba undanmanövrar.
04
Framkomligheten förbättras genom att systemet fördelar drivkraften mellan hjulen. Systemet griper in främst i låga hastigheter vid dåligt
väglag.
Vid inbromsning kan systemets ingrepp upplevas som ett pulserande ljud. Vid gaspådrag
kan bilen accelerera långsammare än förväntat.
Meddelanden i informationsdisplay
DSTC tillfälligt AV
Systemet har temporärt reducerats p.g.a. för
hög temperatur på bromskivorna. Funktionen
återaktiveras automatiskt när bromsarna har
svalnat.
DSTC serv. erfordras
Systemet har stängts av p.g.a. fel.
Stanna bilen på en säker plats och stäng av
motorn. Om meddelandet finns kvar när
150
motorn startas på nytt, kör till en auktoriserad
Volvoverkstad.
Handhavande
Symboler i kombinationsinstrument
Om symbolerna
och
visas samtidigt, läs meddelandet i informationsdisplayen.
Uppträder symbolen
ske på följande sätt:
ensam, kan det
•
Blinkande sken innebär att systemet ingriper just då.
•
Fast sken i 2 sekunder innebär systemkontroll vid start av motor.
•
Fast sken efter motorstart eller under färd
betyder fel i systemet.
Reducerat ingrepp
Systemets ingrepp vid sladd och gaspådrag
kan reduceras. Ingreppet vid sladd fördröjs
och tillåter därmed mer sladd, vilket ger större
frihet vid dynamisk körning. Framkomligheten
i djup snö eller sand förbättras eftersom dragkraften inte längre begränsas.
G021409
Allmänt om DSTC
1. Vrid tumhjulet
tills DSTC-menyn visas.
DSTC PÅ betyder att systemets funktion
är oförändrad.
DSTC antisladdkontroll AV betyder att
systemets ingrepp reduceras.
2. Håll in RESET
ras.
tills DSTC-menyn änd-
Systemet förblir reducerat tills nästa gång
motorn startas.
VARNING
Bilens köregenskaper kan förändras om
systemets funktion reduceras.
04 Komfort och körglädje
Anpassning av köregenskaper
Aktivt chassi (Four-C)*
Handhavande
Aktivt chassi, Four-C (Continuously Controlled
Chassis Concept), reglerar stötdämparnas
egenskaper så att bilens köregenskaper kan
justeras. Tre inställningar finns: Comfort, Sport
och Advanced.
Comfort
Sport
Inställningen gör att bilen upplevs sportigare
och rekommenderas vid mer aktiv körning.
Styrresponsen är snabbare än i läge Comfort.
Dämpningen är hårdare och karossen följer
vägbanan för att minska krängning vid snabb
kurvtagning.
Advanced
Denna inställning rekommenderas bara på riktigt jämn och slät vägbeläggning.
Stötdämparna är optimerade för maximalt väggrepp och krängning i kurvor är ytterligare minimerad.
04
G021410
Inställningen gör att bilen upplevs bekvämare
och rekommenderas vid längre färder. Stötdämpningen är mjuk och karossens rörelse är
följsam och behaglig.
Chassiinställningar.
Använd knapparna i mittkonsolen för att byta
inställning. Inställningen som användes när
motorn stängdes av aktiveras när motorn startas på nytt.
Hastighetsberoende rattmotstånd*
Rattmotståndet ökar i takt med bilens hastighet för att ge föraren ökad vägkänsla. I låga
hastigheter blir bilen lättstyrd för att underlätta
vid t.ex. parkering.
Rattmotståndet kan ändras under
Bilinställningar Rattmotståndsnivå För
beskrivning av menysystemet, se sidan 114
Denna meny är inte åtkomlig när bilen är i
rörelse.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
151
04 Komfort och körglädje
Farthållare*
Handhavande
Farthållaren aktiveras sedan med
eller
varefter aktuell hastighet sparas och används
som inställd hastighet. Displayens text
(---) km/h skiftar till att visa den inställda hastigheten, t.ex. 100 km/h.,
Tillfällig avaktivering
Tryck på
för att tillfälligt koppla ur farthållaren. Den sparade hastigheten visas inom
parentes i displayen, t.ex. (100) km/h.
Automatisk tillfällig avaktivering
OBS
Farthållaren kan inte kopplas in vid hastigheter under 30 km/h.
G021411
04
Display och reglage.
Beredskapsläge
Återuppta inställd hastighet
Avaktivera
Aktivera/ställa in hastighet
Inställd hastighet (inom parentes = beredskapsläge)
Aktivera och ställa in hastighet
För att farthållaren skall kunna aktiveras måste
den först sättas i beredskapsläge med
CRUISE-knappen
. Symbolen
tänds i
displayen och texten (---) km/h
visar att
farthållaren är i beredskapsläge.
152
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Justering av inställd hastighet
I aktivt läge justeras hastigheten med korta
eller långa tryck på
eller
.
En tillfällig fartökning med gaspedalen, t.ex. vid
en omkörning, påverkar inte farthållarens
inställning. Bilen återgår till inställd hastighet
när gaspedalen släpps.
Farthållaren avaktiveras spontant när de drivande hjulen slirar eller om bilens hastighet
sjunker under ca 30 km/h. Farthållaren avaktiveras även när bromsen används, växelväljaren förs till neutralläge eller om gaspedalen
trycks ner en längre tid (ca 60 sekunder). Farthållaren övergår då till beredskapsläge och
inställd hastighet sparas.
Återuppta inställd hastighet
Om farthållaren har avaktiverats tillfälligt kan
den aktiveras igen genom att trycka på
.
Hastigheten sätts då till den tidigare inställda
hastigheten.
OBS
Om någon av farthållarens knappar hålls
intryckt längre än ca en minut, kopplas farthållaren ur. För att då återställa farthållaren
måste motorn stängas av.
Avaktivering
Farthållaren kopplas ur med CRUISE eller
genom att stänga av motorn. Den inställda hastigheten raderas.
OBS
En markant hastighetsökning kan följa efter
.
att hastigheten återupptagits med
04 Komfort och körglädje
Adaptiv farthållare*
Allmänt
Funktion
VARNING
Den adaptiva farthållaren (Adaptive Cruise
Control – ACC) är ett hjälpmedel för att avlasta
föraren på långa raka vägsträckor i jämna trafikflöden, t.ex. motor- och landsvägar.
Den adaptiva farthållaren är inte ett kollisionsundvikande system. Föraren måste
ingripa om systemet inte upptäcker ett
framförvarande fordon.
Den adaptiva farthållaren bromsar inte för
människor eller djur. Inte heller för mötande,
långsamtgående eller stillastående fordon
och föremål.
VARNING
Den adaptiva farthållaren kan inte hantera
alla trafik-, väder- och vägförhållanden.
Avsnittet Funktion och framåt informerar om
begränsningar som föraren ska vara medveten om innan den adaptiva farthållaren
används.
Du som förare ansvarar för att rätt avstånd
och hastighet hålls, även när den adaptiva
farthållaren används.
VIKTIGT
Underhåll av den adaptiva farthållarens
komponenter får endast utföras av en
auktoriserad Volvoverkstad.
G021412
Du måste alltid vara observant på trafikförhållandena och ingripa när den adaptiva
farthållaren inte håller lämplig hastighet eller
lämpligt avstånd.
Funktionsöversikt.
Varningslampa, inbromsning av förare
nödvändig
Reglage
Radarsensor
Den adaptiva farthållaren består av en farthållare och en samverkande avståndshållare.
Använd inte den adaptiva farthållaren vid
exempelvis stadstrafik, tät trafik, korsningar, halka, mycket vatten eller slask på
vägbanan, kraftigt regn/snöfall, dålig sikt,
kurviga vägar eller av- och påfarter.
04
Avståndet till framförvarande fordon mäts med
en radarsensor. Hastigheten regleras med
hjälp av gaspådrag och inbromsningar. Det är
normalt att bromsarna ger ifrån sig svaga ljud
när farthållaren använder dem.
VARNING
Bromspedalen rör sig när farthållaren bromsar. Vila inte foten under bromspedalen för
då kan den bli klämd.
Farthållaren strävar efter att följa framförvarande fordon i den egna filen på ett inställt
tidsavstånd. Om radarsensorn inte har upptäckt ett framförvarande fordon eftersträvas
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
153
04 Komfort och körglädje
Adaptiv farthållare*
04
Den adaptiva farthållaren strävar efter att reglera hastigheten på ett mjukt sätt. I situationer
som kräver snabba inbromsningar måste du
bromsa själv. Detta gäller vid stora hastighetsskillnader, eller om framförvarande bil bromsar
kraftigt. På grund av begränsningar hos radarsensorn kan en inbromsning komma oväntat
eller utebli, se sidan 156.
Den adaptiva farthållaren kan bara aktiveras
över 30 km/h. Sjunker hastigheten under
30 km/h eller om motorvarvtalet blir för lågt,
stänger den adaptiva farthållaren av sig och
slutar bromsa. Då måste föraren direkt ta över
för att hålla avståndet till framförvarande fordon. Högsta hastighetsinställning är
200 km/h.
Varningslampa, inbromsning av förare
nödvändig
Den adaptiva farthållaren har en bromsförmåga som motsvarar ca 30 % av bilens bromsförmåga.
Om den egna bilen behöver bromsa kraftigare
än farthållaren klarar och du som förare inte
bromsar, använder farthållaren kollisionsvarnarens varningslampa och varningsljud för att
154
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
göra föraren uppmärksam på att ett omedelbart ingipande är nödvändigt.
Handhavande
OBS
Varningslampan kan vara svår att upptäcka
vid starkt solljus eller vid användning av solglasögon.
VARNING
Farthållaren varnar endast för fordon som
radarsensorn har upptäckt. Därför kan varningen utebli eller ske med viss fördröjning.
Invänta inte en varning utan bromsa när det
behövs.
G017350
endast inställd hastighet. Detta sker också om
framförvarandes hastighet överskrider farthållarens inställda hastighet.
Display och reglage.
Aktivera och återuppta inställningar, öka
hastighet
Beredskapsläge, till/från
Ställa in tidsavstånd
Aktivera och ställa in hastighet
Inställd hastighet (inom parentes = beredskapsläge)
Inställt tidsavstånd under justering
Inställt tidsavstånd efter justering
Aktivera och ställa in hastighet
För att farthållaren skall kunna aktiveras måste
den först sättas i beredskapsläge med
knappen
. Symbolen
tänds i displayen
04 Komfort och körglädje
Adaptiv farthållare*
och tecknen (---) visar att farthållaren är i
beredskapsläge.
Farthållaren aktiveras sedan med
eller
,
varefter aktuell hastighet sparas och används
som inställd hastighet. Displayens tecken
(---) skiftar till att visa den inställda hastigheten, t.ex. 100.
Symbolen av en bil tänds på
displayens vänstra sida när
radarsensorn upptäckt ett
annat fordon. Endast när
symbolen är tänd, regleras
avståndet till framförvarande
fordon.
OBS
Farthållaren kan inte kopplas in vid hastigheter under 30 km/h.
OBS
Om någon av farthållarens knappar hålls
intryckt längre än ca en minut, kopplas farthållaren ur. För att då återställa farthållaren
måste motorn stängas av.
I vissa situationer går det inte att aktivera
farthållaren. Då visas Farthållare Ej
tillgänglig i displayen, se sidan 158.
Ställa in tidsavstånd
Inställt tidsavstånd till framförvarande fordon
ökas med
och minskas med
.
Fem olika tidsavstånd kan
väljas och visas i displayen
som 1–5 stycken horisontella
streck – ju fler streck desto
längre tidsavstånd, se
sidan 160 för tabell.
Det valda tidsavståndets
antal streck visas under själva
inställningen och några
sekunder efteråt, därefter
visas en förminskad version
av symbolen till höger i displayen. Samma symbol visas
även när Avståndskontroll är aktiverad, se
sidan 160.
OBS
04
Använd endast tidsavstånd som är tillåtet
enligt de lokala trafikbestämmelserna.
Om farthållaren inte verkar reagera vid aktivering kan orsaken vara att tidavståndet till
närmaste bil förhindrar en hastighetsökning.
Ju högre hastighet desto längre blir avståndet i meter räknat, för ett givet tidsavstånd.
Avaktivera och återuppta inställningar
Justering av inställd hastighet
I låg fart, då avstånden blir korta, ökar den
adaptiva farthållaren tidsluckan något.
I aktivt läge justeras hastigheten med långa
eller korta tryck på
,
eller
. Knappen
har i aktivt läge samma funktion som
men ger lägre hastighetsökning.
För att kunna följa framförvarande bil på ett
mjukt och komfortabelt sätt, tillåter den adaptiva farthållaren tidsluckan att variera påtagligt
i vissa lägen.
Farthållaren avaktiveras, antingen med ett kort
, eller genom föraringrepp t.ex. en
tryck på
inbromsning. Inställd hastighet visas då inom
parentes, t.ex. (100). Hastighet och tidsavstånd återupptas med ett tryck på
.
Observera att ett kort tidsavstånd ger föraren
kort reaktionstid om något oförutsett skulle
inträffa i trafiken.
För varje ytterligare tryck på , när farthållaren
är aktiverad, ökar den inställda hastigheten i
steg om 1 km/h.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
155
04 Komfort och körglädje
Adaptiv farthållare*
OBS
En markant hastighetsökning kan följa efter
att hastigheten har återupptagits med
.
Ett kort tryck på
i beredskapsläge eller ett
långt tryck i aktivt läge gör att farthållaren
stängs av. Den inställda hastigheten raderas
och kan inte återupptas.
04
En automatisk avaktivering kan bero på att:
•
•
•
•
•
motorvarvtalet är för lågt
radarsensorn är täckt av t.ex. blöt snö eller
kraftigt regn (radarvågorna blockeras).
Radarsensorn och dess begränsningar
Radarsensorn används, förutom av Adaptiv
farthållare, även av funktionerna Kollisionsvarnare med auto-broms (se sidan 163) och
Avståndskontroll (se sidan 160). Den är byggd
för att upptäcka bilar eller större fordon i
samma körriktning.
Den adaptiva farthållaren är beroende av andra
system, t.ex. stabilitets- och dragkraftsfunktion (DSTC). Om något av dessa system slutar
fungera stängs farthållaren av automatiskt.
Vid automatisk avaktivering ljuder en signal
och meddelandet Farthållare Urkopplad
visas i displayen. Föraren måste då ingripa och
anpassa hastigheten till framförvarande fordon.
156
bromstemperaturen är hög
Farthållaren avaktiveras när bromsen används,
växelväljaren förs till neutralläge, eller om gaspedalen trycks ner en längre tid. Farthållaren
övergår då till beredskapsläge och föraren
måste själv reglera bilens hastighet.
Modifiering av radarsensorn kan göra den
olaglig att använda.
VARNING
Automatisk avaktivering
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Tillbehör eller andra föremål som t.ex. extraljus får inte monteras framför grillen.
Radarsensorns förmåga att upptäcka ett framförvarande fordon minskas kraftigt:
•
Håll ren ytan framför radarsensorn.
hjulen tappar väggreppet
Avaktivering p.g.a. förarens ingrepp
Hålls gaspedalen nedtryckt en kortare tid, t.ex.
vid en omkörning, avaktiveras farthållaren tillfälligt och aktiveras igen när gaspedalen
släpps.
OBS
hastigheten sjunker under 30 km/h
om radarsensorn blir blockerad och inte
kan upptäcka andra fordon t.ex. vid kraftigt
regn eller om snöslask eller andra föremål
har samlats framför radarsensorn.
•
om framförvarande fordons hastighet skiljer sig mycket från den egna hastigheten.
Radarsensorn har ett begränsat synfält. I vissa
situationer upptäcker den ett annat fordon
senare än förväntat eller inget fordon alls.
04 Komfort och körglädje
Adaptiv farthållare*
Felsökning och åtgärd
Om displayen visar meddelandet Radarn
blockerad Se handbok innebär det att radarsignalerna från radarsensorn blockeras och att
fordon framför bilen inte kan upptäckas.
Det innebär i sin tur att funktionerna Adaptiv
farthållare, Avståndskontroll och Kollisionsvarnare med auto-broms inte heller fungerar.
I tabellen framgår möjliga orsaker till att meddelandet visas och lämplig åtgärd.
G021414
04
Radarsensorns synfält (grått).
Radarsensorn kan ibland inte upptäcka
fordon på nära avstånd, exempelvis ett fordon som kör in mellan dig och framförvarande fordon.
Små fordon, exempelvis motorcyklar, eller
fordon som inte kör mitt i filen kan förbli
oupptäckta.
I kurvor kan radarsensorn upptäcka fel fordon eller tappa ett upptäckt fordon ur sikte.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
157
04 Komfort och körglädje
Adaptiv farthållare*
Orsak
Åtgärd
Radarytan i grillen är smutsig eller belagd med is eller snö.
Gör ren radarytan i grillen från smuts, is och snö.
Kraftigt regn eller snö blockerar radarsignalerna.
Ingen åtgärd. Ibland fungerar inte radarn vid kraftig nederbörd.
Vatten eller snö från vägbanan virvlar upp och blockerar radarsignalerna.
Ingen åtgärd. Ibland fungerar inte radarn vid mycket blöt eller snöig vägbana.
Radarytan är rengjord men meddelandet kvarstår.
Avvakta. Det kan ta några minuter för radarn att upptäcka att den inte
längre är blockerad.
04
Symboler och meddelanden i display
Symbol
Meddelande
Innebörd
Beredskapsläge eller aktivt läge utan upptäckt fordon.
Aktivt läge med upptäckt fordon som farthållaren anpassar farten till.
Inställt tidsavstånd, under justering.
Inställt tidsavstånd, efter justering.
DSTC PÅ för att starta farthåll.
Farthållaren går inte att aktivera förrän drag- och stabiltetsfunktionen (DSTC) har aktiverats.
Farthållare Urkopplad
Farthållaren har stängts av.
Föraren måste själv reglera hastigheten.
158
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
04 Komfort och körglädje
Adaptiv farthållare*
Symbol
Meddelande
Innebörd
Farthållare Ej tillgänglig
Farthållaren kan inte aktiveras.
Detta kan bland annat bero på att:
•
•
Radarn blockerad
Se handbok
bromstemperaturen är hög
radarsensorn är blockerad t.ex av blöt snö eller regn.
Farthållaren är tillfälligt ur funktion.
Radarsensorn är blockerad och inte kan upptäcka andra fordon t.ex. vid kraftigt regn eller om snöslask
har samlats framför radarsensorn.
04
Läs om radarsensorns begränsningar, se sidan 156.
Farthållare Serv. erfordras
Farthållaren fungerar inte.
Uppsök en auktoriserad Volvoverkstad.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
159
04 Komfort och körglädje
Avståndskontroll
Allmänt
Avståndskontroll (Distance Alert) är en funktion
som informerar om tidsavståndet till framförvarande fordon.
Avståndsinformation ges bara för fordon som
kör framför det egna fordonet, i samma riktning. För mötande, långsamtgående eller stillastående fordon ges ingen avståndsinformation.
Avståndskontroll är aktiv i hastigheter över
30 km/h.
Tidsavstånd ökas med
.
Fem olika tidsavstånd kan
väljas och visas i displayen
som 1–5 stycken horisontella
streck – ju fler streck desto
längre tidsavstånd.
VARNING
Avståndskontrollen visar bara på avståndet
till framförvarande fordon – det egna fordonets hastighet påverkas inte.
Handhavande
OBS
Avståndskontroll är avaktiverad under tiden
Adaptiv farthållare är aktiv.
G017371
G017362
04
En mindre del av den röda varningslampan i
vindrutan lyser med fast sken om man kör närmare framförvarande fordon än det inställda
tidsavståndet.
Tryck på knappen i mittkonsolen för att sätta
på eller stänga av funktionen. En lysande
lampa i knappen visar att funktionen är påslagen.
Ställa in tidsavstånd
Knapparna för inställning av tidsavstånd till
framförvarande fordon sitter till vänster i ratten.
160
och minskas med
Antal streck
Tidsavstånd
(sekunder)
1
1,0
2
1,4
3
1,8
4
2,2
5
2,6
Det valda tidsavståndets
antal streck visas under själva
inställningen och några
sekunder efteråt, därefter
visas en förminskad version
av symbolen till höger i displayen. Samma symbol visas
även när Adaptiv farthållare är aktiverad.
04 Komfort och körglädje
Avståndskontroll
OBS
Ju högre hastighet desto längre blir avståndet i meter räknat, för ett givet tidsavstånd.
Det inställda tidsavståndet används även av
funktionen Adaptiv farthållare, se
sidan 154.
Använd endast tidsavstånd som är tillåtet
enligt de lokala trafikbestämmelserna.
Begränsningar
Funktionen använder samma radarsensor som
den adaptiva farthållaren och kollisionsvarna-
ren. För mer information om radarsensorn och
dess begränsningar, se sidan 156.
OBS
Starkt solsken, reflexer eller kraftiga ljusvariationer samt användning av solglasögon
kan göra att varningsljuset i vindrutan inte
syns.
Dåligt väder eller kurviga vägar kan påverka
radarsensorns möjligheter att upptäcka framförvarande fordon. Även fordonens storlek kan
påverka förmågan att upptäcka, t.ex. motorcyklar. Detta kan innebära att varningslampan
tänds på kortare avstånd än det inställda eller
att varningen tillfälligt uteblir. Välj i så fall ett
kortare tidsavstånd eller stäng av funktionen
temporärt.
04
Symboler och meddelanden i display
Symbol
Meddelande
Innebörd
Inställt tidsavstånd, under justering.
Inställt tidsavstånd, efter justering.
``
161
04 Komfort och körglädje
Avståndskontroll
Symbol
Meddelande
Innebörd
Radarn blockerad.Se handbok
Avståndskontroll är tillfälligt ur funktion.
Radarsensorn är blockerad och inte kan upptäcka andra fordon t.ex. vid kraftigt regn eller om snöslask
har samlats framför radarsensorn.
Läs om radarsensorns begränsningar se sidan 156
Krockvarning Serv. erfordras
04
162
Avståndskontroll samt Kollisionsvarnare och auto-broms är helt eller delvis ur funktion.
Uppsök en auktoriserad Volvoverkstad om meddelandet kvarstår.
04 Komfort och körglädje
Kollisionsvarnare med auto-broms*
Kollisionsvarnaren har följande tre funktioner.
1. Kollisionsvarning
Varnar föraren för en nära förestående kollision.
2. Bromsunderstöd
Hjälper föraren att bromsa effektivt i en kritisk
situation.
3. Autobroms
Bromsar bilen automatiskt då en kollision är
oundviklig. Auto-bromsfunktionen kan inte förhindra en kollision utan syftar till att sänka kollisionshastigheten.
VIKTIGT
Underhåll av kollisionsvarnarens komponenter får endast utföras av en auktoriserad
Volvoverkstad.
VARNING
Funktion
Kollisionsvarnaren fungerar inte i alla körsituationer, trafik-, väder- och vägförhållanden. Kollisionsvarnaren reagerar inte på
fordon som kör i en annan riktning än det
egna fordonet eller för människor och djur.
Varning aktiveras endast vid hög risk för kollision. Avsnittet Funktion och efterföljande
avsnitt informerar om begränsningar som
föraren ska vara medveten om innan Kollisionsvarnare med auto-broms används.
Auto-bromsfunktionen kan endast reducera
kollisionshastigheten. För full bromsverkan
måste föraren trampa på bromspedalen.
Invänta aldrig en kollisionsvarning. Du som
förare ansvarar för att rätt avstånd och
hastighet hålls, även när kollisionsvarnaren
används.
G017382
Allmänt
Kollisionsvarnare med auto-broms (Collision
Warning with Auto Brake) är ett hjälpmedel
som är till för att assistera en förare som riskerar att köra på en framförvarande bil som är
stillastående eller kör i samma riktning.
04
Funktionsöversikt.
Visuell varningssignal vid kollisionsrisk
Radarsensor
Kamerasensor
Kollisionsvarning
Radarsensorn tillsammans med en kamerasensor upptäcker stillastående fordon samt
fordon som kör i samma riktning framför det
egna fordonet. Vid risk för kollision med ett
sådant fordon påkallas din uppmärksamhet
med en röd blinkande varningslampa och ett
varningsljud.
Kollisionsvarnaren är aktiv från och med
7 km/h.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
163
04 Komfort och körglädje
Kollisionsvarnare med auto-broms*
Bromsunderstöd
På och Av
Om risken för kollision ökar ytterligare efter kollisionsvarningen, aktiveras bromsunderstödet.
Bromsunderstödet förbereder bromssystemet
för en snabb inbromsning och bromsarna sätts
an svagt, vilket kan kännas som ett lättare ryck.
För att välja om Kollisionsvarnaren ska vara
påslagen eller avstängd: Under meny
Bilinställningar
Kollisionsvarningsinställn. väljs mellan alternativen På eller Av. Vid motorstart fås automatiskt den inställning som var vald då motorn
stängdes av.
Om bromspedalen trycks ner tillräckligt fort
sker inbromsningen med full bromsverkan,
även med svag pedalkraft.
04
Auto-broms
Har föraren i detta läge ännu inte påbörjat en
undanmanöver och kollisionsrisken är överhängande träder autobromsfunktionen in, utan
att föraren behöver röra bromspedalen.
Bromsning sker då med begränsad bromskraft
för att sänka kollisionshastigheten. För att
uppnå full bromskraft krävs att föraren själv
bromsar.
Handhavande
Inställningar görs från mittkonsolens display
via ett menysystem. För information om hur
menysystemet används, se sidan 114.
OBS
Auto-bromsfunktionen är alltid påslagen
och kan inte stängas av.
164
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Aktivera/avaktivera varningssignaler
Varningsljudet och varningslampan aktiveras
automatiskt vid start av motorn om systemet är
påslaget.
Varningsljudet kan aktiveras/avaktiveras separat med alternativen På eller Av under
Bilinställningar
Kollisionsvarningsinställn. Varningsljud.
Ställa in varningsavstånd
Varningsavståndet reglerar på vilket avstånd
den visuella och den akustiska varningen
utlöses. Välj ett av alternativen Långt,
Normalt eller Kort under Bilinställningar
Kollisionsvarningsinställn.
Varningsavstånd.
Varningsavståndet bestämmer känsligheten
för systemet. Varningsavstånd Långt ger tidigare varning. Prova först med Långt och om
denna inställning ger för många varningar, vil-
ket i vissa situationer kan uppfattas som irriterande, byt då till varningsavstånd Normalt.
Använd varningsavstånd Kort endast i undagtagsfall, t.ex. vid dynamisk körning.
OBS
När den adaptiva farthållaren används kommer varningslampan och varningsljudet att
användas av farthållaren även om Kollisionsvarnaren är avstängd.
Kollisionsvarnaren varnar föraren vid risk för
kollision, men funktionen kan inte förkorta
förarens reaktionstid.
För att kollisionsvarnaren skall vara effektiv,
kör alltid med Avståndskontroll inställd på
tidsavstånd 4–5, se sidan 160.
OBS
Även om varningsavståndet har satts till
Långt kan varningar i vissa lägen uppfattas
som sena. T.ex. vid stora hastighetsskillnader eller om framförvarande bil bromsar
kraftigt.
Kontrollera inställningar
De aktuella inställningarna kan kontrolleras på
mittkonsolens display. Gå via meny
Bilinställningar
Kollisionsvarningsinställn., se sidan 114.
04 Komfort och körglädje
Kollisionsvarnare med auto-broms*
Begränsningar
Den visuella varningssignalen kan vara svår att
upptäcka vid starkt solljus, reflexer, vid
användning av solglasögon eller om föraren
inte har blicken riktad rakt fram. Varningsljudet
bör därför alltid vara aktiverat.
OBS
Den visuella varningssignalen kan tillfälligt
sättas ur funktion vid hög kupétemperatur
som orsakats av t.ex. starkt solljus. Om
detta sker aktiveras varningsljudet även om
det är avaktiverat i menysystemet.
•
Varningar kan utebli om avståndet till
framförvarande är kort eller ratt- och
pedalrörelser är stora, t.ex. vid aktiv
körstil.
VARNING
Varningar och bromsingrepp kan utlösas
sent eller utebli om trafiksituationen eller
yttre påverkan gör att radar- eller kamerasensorn inte kan upptäcka ett framförvarande fordon på rätt sätt.
Sensorsystemet har en begränsad räckvidd
för stillastående eller långsamtgående fordon och systemet ger därför mindre effektiva eller inga varningar alls vid högre
fordonshastighet (över 70 km/h) för sådana
fordon.
Varningar för stillastånde eller långsamtgående fordon kan sättas ur funktion p.g.a.
mörker.
Kollisionsvarnaren använder samma radarsensor som den adaptiva farthållaren. För mer
information om radarsensorn och dess
begränsningar, se sidan 156.
En utebliven eller sen varning kan medföra att
bromsunderstödet uteblir eller kommer sent.
Om varningar upplevs som för frekventa och
störande kan varningsavståndet minskas.
Detta leder då till att systemet varnar i ett
senare skede vilket minskar det totala antalet
varningar.
Kamerasensorns begränsningar
Bilens kamerasensor används av de tre funktionerna Kollisionsvarnare med auto-broms,
Driver Alert Control, se sidan 168 och Lane
Departure Warning, se sidan 171.
OBS
Håll vindrutans yta framför kamerasensorn
ren avseende is, snö, imma och smuts.
Klistra eller montera ingenting på vindrutan
framför kamerasensorn, då det kan reducera eller få ett eller flera av kameran
beroende system att sluta fungera.
04
Kamerasensorn har begränsningar liknande
det mänskliga ögat, dvs. den "ser" sämre i t.ex.
mörker, kraftigt snöfall eller regn och i tät
dimma. Under sådana förhållanden kan kameraberoende funktioner reduceras kraftigt eller
tillfälligt avaktiveras.
Även starkt motljus, reflexer i körbanan, snöeller isbelagd vägbana, smutsig vägbana eller
otydliga sidomarkeringar för körfält kan kraftigt
reducera funktionen där kamerasensorn
används, t.ex. för att läsa av körbanan och
upptäcka andra fordon.
Vid mycket höga temperaturer stängs kameran
tillfälligt av under ca 15 minuter efter motorstart
för att skydda kamerafunktionen.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
165
04 Komfort och körglädje
Kollisionsvarnare med auto-broms*
Felsökning och åtgärd
Om displayen visar meddelandet Vindruta
Sensorer täckta innebär det att kamerasensorn är blockerad och inte kan upptäcka fordon
eller väglinjer framför bilen.
Det innebär i sin tur att funktionerna Kollisionsvarning med auto-broms, Lane Departure Warning och Driver Alert Control inte har full
funktionalitet.
04
I tabellen framgår möjliga orsaker till att meddelandet visas och lämplig åtgärd.
Orsak
Åtgärd
Orsak
Åtgärd
Vindrutans yta framför kameran är
smutsig eller belagd
med is eller snö.
Gör ren vindrutans
yta framför kameran
från smuts, is och
snö.
Vindrutans yta framför kameran är rengjord men meddelandet kvarstår.
Avvakta. Det kan ta
några minuter för
kameran att mäta
synbarheten.
Tät dimma, kraftigt
regn eller snö gör att
kameran inte ser tillräckligt bra.
Ingen åtgärd. Kameran fungerar inte
ibland vid kraftig
nederbörd.
Det har kommit
smuts mellan vindrutans insida och
kameran.
Uppsök en
auktoriserad Volvoverkstad för rengöring av vindrutan
innanför kamerakåpan.
Symboler och meddelanden i display
Symbol
Meddelande
Innebörd
Krockvarning AV
Kollisionsvarnaren avstängd.
Visas när motorn startas.
Meddelandet slocknar efter ca 5 sekunder eller efter ett tryck på READ-knappen.
Krockvarning ej tillgänglig
Kollisionsvarnaren kan ej aktiveras.
Visas när föraren försöker aktivera funktionen.
Meddelandet slocknar efter ca 5 sekunder eller efter ett tryck på READ-knappen.
Bromshjälpen har aktiverats
166
Auto-broms har varit aktiv.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
04 Komfort och körglädje
Kollisionsvarnare med auto-broms*
Symbol
Meddelande
Innebörd
Vindruta Sensorer täckta
Kamerasensorn är tillfälligt ur funktion.
Visas vid t.ex. snö, is eller smuts på vindrutan.
Gör ren vindrutans yta framför kamerasensorn.
Läs om kamerasensorns begränsningar se sidan 165.
Radarn blockerad.
Se handbok
Kollisionsvarnare och auto-broms är tillfälligt ur funktion.
Radarsensorn är blockerad och inte kan upptäcka andra fordon t.ex. vid kraftigt regn eller om snöslask
har samlats framför radarsensorn.
04
Läs om radarsensorns begränsningar se sidan 156
Krockvarning.
Serv. erfordras
Kollisionsvarnare och auto-broms är helt eller delvis ur funktion.
Uppsök en auktoriserad Volvoverkstad om meddelandet kvarstår.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
167
04 Komfort och körglädje
Driver Alert System – DAC*
Inledning
Allmänt om Driver Alert Control – DAC
Driver Alert System är avsett att hjälpa förare
som är på väg att få ett försämrat körbeteende
eller är på väg att omedvetet lämna sitt körfält.
I vissa fall kanske körbeteendet inte påverkas
trots trötthet. Då kan det hända att föraren inte
får någon varning. Därför är det alltid viktigt att
stanna och ta en paus vid känsla av trötthet,
oavsett om DAC varnat eller inte.
Driver Alert System består av två olika funktioner, som kan vara påslagna samtidigt eller var
för sig:
04
Driver Alert Control (DAC)
OBS
Lane Departure Warning (LDW), se
sidan 171.
En påslagen funktion är satt i beredskapsläge
och aktiveras automatiskt först då hastigheten
går över 65 km/h.
Funktionen avaktiveras igen när hastigheten
sjunker under 60 km/h.
Båda funktionerna använder en kamera som är
beroende av att körfältet har målade sidomarkeringar på var sida.
VARNING
Driver Alert System fungerar inte i alla situationer utan är endast avsett att vara ett
kompletterande hjälpmedel.
Föraren är alltid ytterst ansvarig för att fordonet förs fram på ett säkert sätt.
Funktionen är avsedd att fånga förarens uppmärksamhet då denne börjar få ett vingligt körbeteende, t. ex. om föraren är distraherad eller
håller på att somna.
Begränsning
En kamera läser av körbanans målade sidomarkeringar och jämför vägens sträckning med
förarens rattrörelser. Föraren larmas när fordonet inte följer körbanan på ett jämnt sätt.
•
•
•
OBS
Kamerasensorn har vissa begränsningar, se
sidan 165.
DAC har som mål att upptäcka ett långsamt
försämrat körbeteende och är i första hand
168
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Funktionen ska inte användas för att förlänga ett körpass. Planera alltid in pauser
med jämna mellanrum och se till att vara
utvilad.
G017332
•
•
ämnad att användas på större vägar. Funktionen är inte avsedd för stadstrafik.
I vissa fall kan systemet varna trots att förarens
körbeteende inte har försämrats. T.ex:
om föraren testar LDW-funktionen.
vid starka sidovindar.
på spårig vägbeläggning.
04 Komfort och körglädje
Driver Alert System – DAC*
Handhavande
Vissa inställningar görs från mittkonsolens display och dess menysystem. För information
om hur menysystemet används, se sidan 114.
Tumhjul. Vrid hjulet tills displayen visar Dri
ver Alert. På andra raden visas alternativen Av, Ej tillgänglig eller
Nivåmarkering.
Aktuell status kan kontrolleras på färddatorns
display med vänster rattspak.
READ-knapp. Bekräftar och raderar en
varning i minnet.
Aktivera Driver Alert Control
G017329
Sök på mittkonsolens display med dess menysystem fram Bilinställningar Driver Alert.
Välj alternativ På.
Funktionen aktiveras när hastigheten
överstiger 65 km/h och förblir aktiv så
länge hastigheten är över 60 km/h.
Displayen visar en nivåmarkering
med 1–5 staplar, där ett lågt antal staplar indikerar ett vingligt körbeteende. Ett högt antal
staplar innebär stabil körning.
Framförs fordonet vingligt larmas föraren med
en ljudsignal samt textmeddelandet Driver
Alert Dags för en paus. Varningen upprepas
efter en stund om inte körbeteendet förbättras.
VARNING
Ett larm bör tas på största allvar eftersom en
sömning förare ofta inte själv observerar sitt
tillstånd.
Vid larm eller känsla av trötthet; stanna bilen
på ett säkert sätt snarast och vila.
04
Studier har visat att det är lika farligt att köra
vid trötthet som under påverkan av alkohol.
Symboler och meddelanden i display
Symbol
Meddelande
Innebörd
Driver Alert AV
Funktionen ej påslagen.
Driver Alert Ej tillgänglig
Hastigheten är lägre än 60 km/h, körbanan saknar tydliga sidomarkeringar eller kamerasensorn är
tillfälligt ur funktion. Läs om kamerasensorns begränsningar, se sidan 165.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
169
04 Komfort och körglädje
Driver Alert System – DAC*
Symbol
Meddelande
Innebörd
Driver Alert
Funktionen analyserar förarens körsätt.
Antalet staplar kan variera i intervallet 1–5, där ett lågt antal staplar indikerar ett vingligt körbeteende.
Ett högt antal staplar innebär stabil körning.
04
Driver Alert
Dags för en paus
Fordonet har framförts på ett vingligt sätt; föraren larmas med en akustisk varningssignal + text.
Vindruta Sensorer täckta
Kamerasensorn är tillfälligt ur funktion.
Visas vid t.ex. snö, is eller smuts på vindrutan.
Gör ren vindrutans yta framför kamerasensorn.
Läs om kamerasensorns begränsningar, se sidan 165.
Driver Alert Sys
Serv. erfordras
170
Systemet är ur funktion.
Uppsök en auktoriserad Volvoverkstad om meddelandet kvarstår.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
04 Komfort och körglädje
Driver Alert System – LDW*
Allmänt om Lane Departure Warning –
LDW
Handhavande och funktion
överstiger 65 km/h. Färddatorns display visar
då Lane Depart Warn Tillgänglig.
Om kameran inte längre kan se körbanans
sidomarkeringar eller hastigheten sjunker
under 60 km/h återgår funktionen till beredskapsläget och displayen visar Lane Depart
Warn Ej Tillgänglig.
G017394
G017426
Om fordonet omotiverat korsar körbanans
vänstra eller högra sidomarkering larmas föraren med en ljudsignal.
Funktionen är avsedd att reducera risken för
s.k. singelolyckor – olyckor där fordonet i vissa
situationer lämnar körbanan och riskerar att
antingen hamna i diket eller i mötande körbana.
LDW består av en kamera som läser av körbanans målade sidomarkeringar. Föraren larmas
med en ljudsignal om fordonet korsar en sidomarkering.
Funktionen sätts på eller stängs av med en
strömbrytare på mittkonsolen. En lampa i
knappen lyser när funktionen är påslagen.
Färddatorns display visar Lane Depart Warn
Ej tillgänglig när funktionen är i beredskapsläge.
När LDW är i beredskapsläge aktiveras funktionen automatiskt efter att kameran läst in
körbanans sidomarkeringar och hastigheten
04
I följande situationer ges ingen varning:
•
•
•
•
•
Körriktningsvisare är påslagen
Föraren har foten på bromspedalen1
Vid snabb nedtryckning av gaspedalen1
Vid snabba rattrörelser1
Vid kraftig sväng så bilen kränger.
Även kamerasensorn har vissa begränsningar.
För mer information, se sidan 165.
OBS
Föraren varnas bara en gång vid varje tillfälle
hjulen korsar en linje. Inget larm hörs alltså
när bilen har en linje mellan hjulen.
1
När Ökad känslighet är valt ges ändå en varning, se personliga inställningar.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
171
04 Komfort och körglädje
Driver Alert System – LDW*
Symboler och meddelanden i display
Symbol
Meddelande
Innebörd
Lane departure warning
På/Av
Funktionen är påslagen/avslagen.
Visas vid påslag/avslag.
Texten försvinner efter 5 sekunder.
04
Lane Depart Warn Tillgänglig
Funktionen läser körbanans sidomarkeringar.
Lane Depart Warn Ej tillgänglig
Hastigheten är lägre än 60 km/h, körbanan saknar tydliga sidomarkeringar eller kamerasensorn är
tillfälligt ur funktion. Läs om kamerasensorns begränsningar, se sidan 165.
Vindruta Sensorer täckta
Kamerasensorn är tillfälligt ur funktion.
Visas vid t.ex. snö, is eller smuts på vindrutan.
Gör ren vindrutans yta framför kamerasensorn.
Läs om kamerasensorns begränsningar, se sidan 165.
Driver Alert Sys
Serv. erfordras
172
Systemet är ur funktion. Uppsök en auktoriserad Volvoverkstad om meddelandet kvarstår.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
04 Komfort och körglädje
Driver Alert System – LDW*
Personliga inställningar
Se mittkonsolens display med dess menysystem och sök där fram Bilinställningar Lane
Departure Warning. Välj önskade alternativ,
se sidan 114.
På vid start: Detta val sätter funktionen i
beredskapsläge varje gång bilen startas. I
annat fall fås samma värde som fanns när
motorn stängdes av.
Ökad känslighet: Detta val ökar känsligheten,
ett larm kommer tidigare och färre begränsningar gäller.
04
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
173
04 Komfort och körglädje
Parkeringshjälp*
Allmänt1
Funktion
1
Parkeringshjälpen används som ett hjälpmedel
vid parkering. En ljudsignal samt symboler på
ljudanläggningens display indikerar avståndet
till det upptäckta hindret.
Active
2
Parkeringshjälp finns i två varianter:
•
•
Active
Enbart bak
Både fram och bak.
3
Parkeringshjälpen kan aldrig ersätta det
ansvar som föraren själv har vid parkering.
Sensorerna har döda vinklar där hinder inte
kan upptäckas. Var uppmärksam på barn
eller djur som befinner sig nära bilen.
G021417
VARNING
04
Systemet sätts på automatiskt när bilen startas
och strömbrytarens lampa för Av/På lyser.
Stängs parkeringshjälpen av med knappen,
slocknar lampan.
Mittkonsolens display visar en översiktsbild
med förhållandet mellan bilen och ett upptäckt
hinder.
Markerade fält visar vilken av de fyra sensorerna som upptäckt ett hinder. Ju fler markerade fält i samma stapel, desto kortare är
avståndet mellan bilen och ett upptäckt hinder.
Ju kortare avstånd till det bakom- eller framförvarande hindret, desto tätare ljuder signalen. Annat ljud från audiosystemet dämpas
automatiskt.
1
174
Beroende på marknad kan systemet Parkeringshjälp vara antingen standard, tillval eller tillbehör.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Active
Displayvyer i olika situationer.
Display i bil med sensorer endast bak. Hinder upptäckt av de båda högra sensorerna.
Display i bil med sensorer både fram och
bak. Höger sensor fram är 30 cm eller närmare ett upptäckt hinder.
Display i bil med sensorer både fram och
bak. Backväxel ilagd, inget hinder fram
eller bak upptäckt.
Vid avstånd inom 30 cm är tonen konstant och
markerad sensors stapel helt fylld, se figur (2).
Om upptäckt hinder finns inom avstånd för
konstantton både bakom och framför bilen,
ljuder tonen växelvis från högtalarna.
04 Komfort och körglädje
Parkeringshjälp*
Parkeringshjälp bakåt
Parkeringshjälp framåt
VIKTIGT
Vid montering av extraljus: Tänk på att
dessa inte får skymma sensorerna – extraljusen kan då uppfattas som hinder.
G021424
G017833
Indikering av fel på systemet
Om informationssymbolen lyser med
fast sken och informationsdisplayen
visar Parkeringshjälp Serv. erfordras är parkeringshjälpen ur funktion.
04
VIKTIGT
Mätområdet rakt bakom bilen är ca 1,5 m.
Ljudsignal för hinder bakåt kommer från de
bakre högtalarna.
Mätområdet rakt framför bilen är ca 0,8 m.
Ljudsignal för hinder framåt kommer från den
främre högtalaren.
Parkeringshjälpen bakåt aktiveras när backväxeln läggs i.
Parkeringshjälpen framåt är aktiv vid farter upp
till 15 km/h, även vid backning. Vid högre
hastighet avaktiveras systemet. Lampan i
knappen förblir dock tänd för att indikera att
systemet är påslaget nästa gång föraren ska
parkera. När hastigheten understiger 10 km/h
aktiveras systemet igen.
Vid backning med t.ex. släpvagn eller cykelhållare på dragkroken måste systemet stängas
av. Annars reagerar sensorerna på dessa.
OBS
Parkeringshjälpen bak stängs av automatiskt vid körning med släpvagn om Volvo
original släpvagnskablage används.
Under vissa omständigheter kan parkeringshjälpsystemet ge falska varningssignaler som orsakas av externa ljudkällor som
avger samma ultraljudfrekvenser som
systemet arbetar med.
Exempel på sådana källor är bl.a. signalhorn, våta däck på asfalt, pneumatiska
bromsar, avgasljud från motorcyklar, m.m.
OBS
Parkeringshjälpen framåt avaktiveras när
parkeringsbromsen ansätts.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
175
04 Komfort och körglädje
Parkeringshjälp*
Rengöring av sensorer
OBS
Smuts, is och snö som täcker sensorerna
kan ge upphov till falska varningssignaler.
G018129
04
G018067
Sensorernas placering fram.
Sensorernas placering bak.
För att sensorerna ska fungera korrekt måste
de rengöras regelbundet med vatten och bilschampo.
176
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
04 Komfort och körglädje
BLIS* – Blind Spot Information System
Allmänt om BLIS
VARNING
Döda vinklar
Systemet är ett komplement till, inte en
ersättning för, ett säkert körsätt och användande av backspeglarna. Det kan aldrig
ersätta förarens uppmärksamhet och
ansvar. Ansvaret för att byta fil på ett trafiksäkert sätt ligger alltid på föraren.
BLIS-kamera
Indikeringslampa
BLIS-symbol
BLIS är ett informationssystem baserat på
kamerateknik som under vissa förutsättningar
hjälper föraren att uppmärksamma fordon,
som rör sig i samma riktning som det egna fordonet, i den s.k. döda vinkeln.
VIKTIGT
Reparation av BLIS-systemets komponenter får endast utföras av en auktoriserad
Volvoverkstad.
OBS
G017834
När en kamera
har upptäckt ett fordon inom
zonen för den döda vinkeln lyser indikeringslampan
med fast sken.
04
A = ca 9,5 m och B = ca 3 m
Aktivera/avaktivera
Lampan tänds på den sidan av bilen där
systemet har upptäckt fordonet. Om bilen
skulle bli omkörd på båda sidor samtidigt,
tänds båda lamporna.
BLIS ger föraren ett meddelande om något fel
skulle uppstå i systemet. Om t.ex. systemets
kameror är skymda blinkar BLIS indikeringslampa och ett meddelande visas i informationsdisplayen. Kontrollera och rengör i sådana
fall linserna.
Om nödvändigt kan systemet stängas av tillfälligt genom att trycka på BLIS-knappen, se
sidan 177.
G021428
G021426
Systemet är konstruerat för att fungera optimalt vid körning i tät trafik på flerfiliga vägar.
Knapp för aktivering/avaktivering.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
177
04 Komfort och körglädje
BLIS* – Blind Spot Information System
BLIS aktiveras när motorn startas. Indikeringslamporna i dörrpanelerna blinkar tre gånger
när BLIS aktiveras.
Systemet kan avaktiveras/aktiveras när motorn
startats genom att trycka på BLIS-knappen.
När BLIS avaktiveras slocknar lampan i
knappen och ett textmeddelande visas i displayen i instrumentpanelen.
04
När BLIS aktiveras lyser lampan i knappen, ett
nytt textmeddelande visas i displayen och indikeringslamporna i dörrpanelerna blinkar tre
gånger. Tryck på READ-knappen för att få bort
textmeddelandet. För mer information om
meddelandehantering, se sidan 117.
När fungerar BLIS
Systemet fungerar när det egna fordonet körs
i hastigheter över 10 km/h.
Omkörningar
Systemet är konstruerat för att reagera om:
•
du kör om i en hastighet upp till 10 km/h
fortare än det omkörda fordonet
•
du blir omkörd av ett fordon som håller upp
till 70 km/h högre hastighet än ditt eget.
VARNING
BLIS fungerar inte i skarpa kurvor.
BLIS fungerar inte när bilen backar.
En bred släpvagn kopplad till bilen kan
skymma andra fordon i angränsande körfiler. Det kan orsaka att fordon i detta skuggområde inte kan upptäckas av BLIS.
Dagsljus och mörker
I dagsljus reagerar systemet på omgivande
bilars form. Systemet är konstruerat för att
upptäcka motorfordon såsom bilar, lastbilar,
bussar och motorcyklar.
I mörker reagerar systemet på omgivande
bilars strålkastare. Om strålkastarna på omgivande fordon inte är på upptäcker inte systemet fordonet. Detta innebär t.ex. att systemet
inte reagerar för en släpvagn utan strålkastare
som dras bakom en personbil eller lastbil.
VARNING
Systemet reagerar inte för cyklister och
mopedister.
BLIS-kamerorna kan störas av intensivt ljus
eller vid körning i mörker då ljuskällor (t.ex.
vägbelysning eller andra fordon) saknas. Då
kan systemet tolka avsaknaden av ljus som
om kamerorna har blivit blockerade.
I båda fallen visar informationsdisplayen ett
meddelande.
Vid körning under sådana förhållanden kan
systemets prestanda tillfälligt försämras
och ett textmeddelande visas, se
sidan 178. Om meddelandet försvinner
automatiskt har BLIS återgått till normal
funktion.
BLIS-kamerorna har begränsningar liknande det mänskliga ögat, dvs. de "ser"
sämre i t.ex. kraftigt snöfall eller tät dimma.
Rengöring
För att fungera optimalt måste BLIS-kamerornas linser vara rena. Linserna kan rengöras
med en mjuk trasa eller fuktig svamp. Rengör
linserna försiktigt så att de inte repas.
VIKTIGT
Linserna är eluppvärmda för att kunna
smälta bort is eller snö. Om nödvändigt
borsta bort snö från linserna.
178
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
04 Komfort och körglädje
BLIS* – Blind Spot Information System
Innebörd
BLIS PÅ
BLIS-system på
BLIS Serv. erfordras
BLIS ur funktion.
Kontakta en
auktoriserad Volvoverkstad.
BLIS kamera täckt
BLIS-kamera är
täckt av smuts, snö
eller is. Rengör linserna.
BLIS Nedsatt funktion
BLIS-kameran störs
av t.ex. dimma eller
stark sol rakt in i
kameran.
I vissa situationer kan BLIS indikeringslampa
lysa trots att inget annat fordon finns i den döda
vinkeln.
OBS
Om BLIS indikeringslampa vid enstaka tillfällen lyser trots att ett annat fordon inte
finns i den döda vinkeln, betyder detta inte
att ett fel uppstått i systemet.
Egen skugga på stor ljus slät yta, t.ex. ljudbarriär
eller vägbeläggning av betong.
Vid fel på BLIS-systemet visar displayen
texten BLIS Serv. erfordras.
04
Här är några exempel på situationer där BLIS
indikeringslampa kan lysa även om inget annat
fordon finns i den döda vinkeln.
Kameran återställer
sig själv när miljön
åter är normal.
Lågt stående sol i kameran.
BLIS-system av
G021430
BLIS AV
G021431
Meddelande
Begränsningar
G021432
Meddelanden i display
Reflex från blank våt vägbana.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
179
04 Komfort och körglädje
Komfort i kupén
Förvaringsplatser
G019417
04
180
04 Komfort och körglädje
Komfort i kupén
Förvaringsfack i dörrpanel
Tunnelkonsol
Handskfack
Förvaringsficka* framkant på framstolarnas sittdynor
Biljettklämma
Handskfack
Förvaringsfack, mugghållare
G023985
Mugghållare* i armstöd, baksäte
Förvaringsficka
Kavajhållare
Kavajhållaren är endast avsedd för lättare
plagg.
Förvaringsfack (t.ex. för cd-skivor) och
AUX-ingång under armstödet (och avställningsplatsen*).
Innehåller mugghållare för förare och
passagerare samt 12 V-uttag och prylfack.
(Om askkopp och cigarettändare är valt
ersätts 12 V-uttaget av en cigarettändare
och prylfacket av en löstagbar askkopp.)
G024206
Kavajhållare
04
Här kan t.ex. bilens instruktionsbok och kartor
förvaras. Hållare för pennor finns på luckans
insida. Handskfacket kan låsas med hjälp av
nyckelbladet, se sidan 45.
Golvmattor*
Volvo tillhandahåller speciellt tillverkade golvmattor.
Cigarettändare och askkopp*
Askkoppen i tunnelkonsolen töms genom att
lyfta koppen rakt upp.
Tändaren aktiveras genom att knappen trycks
in. När tändfunktionen är klar hoppar knappen
ut igen. Dra ut tändaren och använd glöden att
tända med.
VARNING
Golvmattan vid förarplatsen ska vara
ordentligt nedstucken och förankrad i fasthållningsclipsen för att inte komma i kläm
vid och under pedalerna.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
181
04 Komfort och körglädje
Komfort i kupén
Make up-spegel
12 V-uttag
ska leverera ström måste fjärrnyckeln vara
lägst i läge I, se sidan 71.
VARNING
Låt alltid pluggen sitta i uttaget när det inte
används.
G021438
04
Make up-spegel med belysning.
G021439
Eluttag i lastutrymme*
12 V-uttag i tunnelkonsol, framsäte.
G017825
Lampan till make up-spegeln, på förarsidan*
respektive passagerarsidan, tänds automatiskt
då locket lyfts upp.
G021440
Fäll ner locket för att komma åt eluttaget. Det
fungerar oavsett om tändningen är påslagen
eller inte.
12 V-uttag i tunnelkonsol, baksäte.
Eluttaget kan användas för olika tillbehör
avsedda för 12 V, t.ex. mobiltelefon eller kylbox. Max strömuttag är 10 A. För att uttaget
182
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
OBS
Tänk på att inte använda eluttaget med
motorn avslagen eftersom det finns risk för
urladdning av bilens batteri.
04 Komfort och körglädje
Bluetooth handsfree*
Allmänt
EXIT – Avbryter/avvisar telefonsamtal,
raderar inmatade tecken, avbryter
pågående funktion. Samma funktion finns
i knappsatsen i ratten.
OBS
Endast ett urval av mobiltelefoner är helt
kompatibla med handsfree-funktionen.
Information om kompatibla telefoner finns
hos Volvos återförsäljare och på
www.volvocars.com.
ENTER – Accepterar samtal. Ett knapptryck visar senast slagna nummer. Samma
funktion finns i knappsatsen i ratten.
Telefonfunktioner, reglageöversikt
Att komma igång
G021443
Menyerna styrs från mittkonsolen och knappsatsen i ratten. För allmän information om
menyhantering, se sidan 114.
Systemöversikt.
Aktivera/avaktivera
Mobiltelefon
Ett kort tryck på PHONE aktiverar handsfreefunktionen. Texten TELEFON högst upp i displayen visar att den är i telefonläge. Symbolen
visar att handsfree-funktionen är aktiv.
Mikrofon
G021444
Knappsats i ratt
Mittkonsol
BluetoothTM
En mobiltelefon som är utrustad med
BluetoothTM kan anslutas trådlöst till ljudanläggningen. Ljudanläggningen fungerar då
som handsfree, med möjlighet att fjärrstyra ett
urval av mobiltelefonens funktioner. Mobiltelefonen kan hanteras från sina knappar oavsett
om den är ansluten eller inte.
04
Kontrollpanel i mittkonsol.
VOLUME – Samma funktion finns i knappsatsen i ratten.
Siffer- och bokstavsknappar
PHONE – Till/från och beredskapsläge
(standby)
Navigeringsknapp
Ett långt tryck på PHONE avaktiverar handsfree-funktionen och kopplar ifrån en ansluten
telefon.
Ansluta mobiltelefon
Anslutningen av en mobiltelefon sker på olika
sätt beroende på om mobiltelefonen har varit
ansluten tidigare eller inte. Om det är första
gången mobiltelefonen ansluts, följ instruktionerna nedan:
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
183
04 Komfort och körglädje
Bluetooth handsfree*
Alternativ 1 - via bilens menyssystem
1. Gör mobiltelefonen sökbar/synlig via
BluetoothTM, se mobiltelefonens manual
eller www.volvocars.com.
2. Aktivera handsfree-funktionen med
PHONE.
> Menyvalet Lägg till telefon visas i displayen. Om en eller flera mobiltelefoner
redan har registrerats visas även dessa.
04
3. Välj Lägg till telefon.
> Ljudanläggningen söker efter mobiltelefoner i närheten. Sökningen tar ungefär
30 sekunder. De mobiltelefoner som hittas anges med sina respektive
BluetoothTM-namn i displayen. Handsfree-funktionens BluetoothTM-namn
visas i mobiltelefonen som My Car.
4. Välj en av mobiltelefonerna i ljudanläggningens display.
5. Mata in sifferserien som visas i ljudanläggningens display via mobiltelefonens
knappsats.
Alternativ 2 - via telefonens menyssystem
1. Aktivera handsfree-funktionen med
PHONE. Om det finns en telefon uppkopp-
1
184
Endast Keyless Drive
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
lad, koppla ifrån den redan kopplade telefonen.
2. Sök med mobiltelefonens BluetoothTM, se
mobiltelefonens manual.
3. Välj My Car i lista över funna enheter i din
mobiltelefon.
4. Mata in PIN-koden '1234' i mobiltelefonen
när du uppmanas ange PIN-kod.
5. Välj att ansluta till My Car från mobiltelefonen.
Mobiltelefonen registreras och ansluts automatiskt till ljudanläggningen medan texten
Synkroniserar visas i displayen. För mer
information om hur mobiltelefoner registreras,
se sidan 185.
När anslutningen är upprättad visas symbolen
och mobiltelefonens BluetoothTM-namn i
displayen. Nu kan mobiltelefonen styras från
ljudanläggningen.
Ringa upp
1. Säkerställ att texten TELEFON visas högst
upp i displayen och att symbolen
är
synlig.
2. Slå önskat nummer eller använd telefonboken, se sidan 185.
3. Tryck ENTER.
Samtalet avbryts med EXIT.
Koppla ifrån mobiltelefonen
Automatisk frånkoppling sker om mobiltelefonen kommer utom ljudanläggningens räckhåll.
För mer information om anslutning, se
sidan 185.
Manuell frånkoppling sker genom att avaktivera handsfree-funktionen med ett långt tryck
på PHONE. Handsfree-funktionen avaktiveras
även när motorn stängs av eller när dörren
öppnas1.
När mobiltelefonen kopplats ifrån kan ett
pågående samtal fortsättas med mobiltelefonens inbyggda mikrofon och högtalare.
OBS
Vissa mobiltelefoner kräver att övergången
från handsfree bekräftas från mobiltelefonens knappsats.
04 Komfort och körglädje
Bluetooth handsfree*
Samtalshantering
Inkommande samtal
Samtal tas emot med ENTER även om ljudanläggningen är i t.ex. cd- eller FM-läge. Avvisa
eller avsluta med EXIT.
Autosvar
Funktionen autosvar gör att inkommande samtal tas emot automatiskt.
±
Aktivera/avaktivera under
Telefoninställningar
Samtalsalternativ Autosvar.
Samtalsmeny
Tryck MENU eller ENTER under pågående
samtal för att få tillgång till följande funktioner:
• Mikrofon av – ljudanläggningens mikrofon
tystas.
• Koppla samtal till mobil – samtalet flyttas
till mobiltelefonen.
OBS
För vissa mobiltelefoner bryts anslutningen
när sekretessfunktionen används. Detta är
normalt. Handsfree-funktionen frågar om
du vill ansluta igen.
• Telefonbok – sökning i telefonbok.
2
OBS
En nytt samtal kan inte startas under
pågående samtal.
Ringsignaler
Handsfree-funktionens inbyggda ringsignaler
kan väljas under Telefoninställningar Ljud
och volym Ringsignaler Ringsignal 1,
2, 3 o.s.v.
Ljudinställningar
Samtalsvolym
Samtalsvolymen kan regleras när handsfreefunktionen är i telefonläge. Använd knappsatsen i ratten eller VOLUME.
Ljudanläggningens volym
Så länge inget samtal pågår regleras ljudanläggningens volym som vanligt med
VOLUME. För att reglera ljudanläggningens
volym under pågående samtal måste du växla
till någon av ljudkällorna.
Ljudkällan kan tystas automatiskt vid inkommande telefonsamtal under
Telefoninställningar Ljud och volym
Dämpa radio.
Ringvolym
Gå till Telefoninställningar
Ljud och volym Ringvolym och justera
med
/
på navigeringsknappen.
OBS
Den anslutna mobiltelefonens ringsignal
stängs inte av när en av handsfree-systemets inbyggda signaler används.
04
För att välja den anslutna telefonens ringsignal2, gå till Telefoninställningar Ljud och
volym Ringsignaler Anv. mobiltelefons
signal.
Mer om registrering och anslutning
Maximalt fem mobiltelefoner kan registreras.
Registreringen görs en gång per telefon. Efter
registreringen behöver mobiltelefonen inte
längre vara synlig/sökbar. Högst en mobiltelefon kan vara ansluten åt gången. Telefoner kan
avregistreras under Bluetooth Ta bort
telefon.
Automatisk anslutning
När handsfree-funktionen är aktiv och den
senast anslutna mobiltelefonen är inom räck-
Stöds inte av alla mobiltelefoner.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
185
04 Komfort och körglädje
Bluetooth handsfree*
håll ansluts den automatiskt. När ljudanläggningen söker efter den senast anslutna telefonen visas dess namn i displayen. För att övergå
till manuell anslutning av annan telefon, tryck
EXIT.
Manuell anslutning
Om du vill ansluta en annan mobiltelefon än
den senast anslutna eller byta ansluten mobiltelefon, gör så här:
04
1. Sätt ljudanläggningen i telefonläge.
OBS
Om mobiltelefonen inte stödjer kopiering av
telefonbok visas Listan är tom när kopieringen är klar.
Om telefonboken innehåller en uppringande
samtalsparts kontaktuppgifter, visas dessa i
displayen.
2. Tryck PHONE och välj en av telefonerna i
listan.
Söka kontakter
Anslutningen kan också upprättas via menysystemet under Bluetooth Anslut telefon
eller Byt telefon.
Det enklaste sättet att söka i telefonboken är
att trycka länge på knapparna 2–9. Det startar
en sökning i telefonboken baserad på knappens första bokstav.
Telefonbok
All hantering av telefonboken förutsätter att
texten TELEFON visas högst upp i displayen
och att symbolen
är synlig.
186
endast i den anslutna mobiltelefonens telefonbok.
Telefonboken kan även nås med
/
på
navigeringsknappen eller med
/
på
knappsatsen i ratten. Sökningen kan även
göras från telefonbokens sökmeny under
Telefonbok Sök:
Ljudanläggningen lagrar en kopia av varje registrerad mobiltelefons telefonbok. Telefonboken kopieras automatiskt till ljudanläggningen
vid varje anslutning.
1. Skriv begynnelsebokstaven i den kontakt
som söks och tryck ENTER, eller tryck
endast ENTER.
±
2. Stega till en kontakt och tryck ENTER och
att ringa upp.
Avaktivera funktionen under
Telefoninställningar Synkronisera
telefonbok. Sökning av kontakter görs
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Röststyrning
Mobiltelefonens röststyrningsfunktion för uppringning kan användas genom att hålla in
ENTER.
Nummer till telefonsvarare
Numret till telefonsvararen ändras under
Telefoninställningar Samtalsalternativ
Nr till telefonsvarare. Om inget nummer
finns lagrat kan denna meny nås med ett långt
tryck på 1. Tryck länge på 1 för att använda det
lagrade numret.
Samtalslistor
Samtalslistorna kopieras till handsfree-funktionen vid varje ny anslutning och uppdateras
sedan under anslutningen. Tryck ENTER för att
visa de senast uppringda. Övriga samtalslistor
finns under Samtalslista.
OBS
Vissa mobiltelefoner visar listan över de
senast uppringda i omvänd ordning.
Mata in text
Textinmatningen sker med knappsatsen i mittkonsolen. Tryck en gång för knappens första
tecken, två gånger för det andra o.s.v. Fortsätt
trycka för fler tecken, se följande tabell.
04 Komfort och körglädje
Bluetooth handsfree*
Ett kort tryck på EXIT raderar ett inmatat
tecken. Ett långt tryck på EXIT raderar alla
inmatade tecken.
/
på navigeringsknappen stega mellan tecken.
Knapp
Funktion
Knapp
Funktion
[email protected]*#&$£/%
Skifta mellan stor och liten bokstav
Blanksteg . 1 - ? ! , : " ' ( )
ABC2ÄÅÀÆÇ
04
DEF3ÈÉ
GHI4Ì
JKL5
MNO6ÑÖÒØ
PQRS7ß
TUV8ÜÙ
WXYZ9
Trycks in kort om två tecken ska
skrivas efter varandra med
samma knapp.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
187
04 Komfort och körglädje
Inbyggd telefon*
Allmänt
Att komma igång
SIM-kort
Telefonen kan endast användas tillsammans
med ett giltigt SIM-kort (Subscriber Identity
Module). För ditsättning, se sidan 191. Nödsamtal till larmnummer kan genomföras utan
SIM-kort.
kunna ringa ut, tryck kort på PHONE. Texten
TELEFON visar att telefonmenyn är aktiv.
Stäng av telefonen med ett långt tryck på
PHONE.
Samtalshantering
Ringa samtal
OBS
G021446
04
Systemöversikt.
Den inbyggda telefonen kan inte läsa SIMkort av typen 3G. Kombinerade 3G/GSMkort fungerar. Kontakta nätverksoperatören
om SIM-kortet behöver bytas.
Mikrofon
SIM-kortsläsare
Knappsats, se sidan 131.
Kontrollpanel
Sekretesslur
Säkerhet
Låt endast en auktoriserad Volvoverkstad
utföra service på telefonen. Den inbyggda telefonen ska stängas av vid bränslepåfyllning eller
i närheten av sprängningsarbete. IDIS begränsar menysystemet beroende på bilens hastighet, se sidan 190.
188
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Menyer och reglage
1. Slå på telefonen.
2. Om TELEFON inte visas i displayen, tryck
kort på PHONE.
3. Slå önskat nummer eller använd telefonboken, se sidan 189.
4. Tryck ENTER för handsfree-samtal eller
lyft sekretessluren. Lossa luren genom att
dra den nedåt.
Menyerna styrs från kontrollpanelen
och
knappsatsen
i ratten. För allmän information om menyhantering, se sidan 114. För
information om telefonens reglage, se
sidan 183.
Avsluta samtal
På/Av
Inkommande samtal
Slå på telefonen med ett kort tryck på
PHONE. Ange PIN-kod om nödvändigt. Symbolen
visar att telefonen är påslagen.
När denna symbol visas kan samtal tas emot
även om exempelvis cd-menyn visas i displayen. För att använda telefonmenyerna och
Tryck ENTER för handsfree-samtal eller lyft
sekretessluren. Om sekretessluren är lossad
när telefonen ringer måste samtal tas emot
med ENTER.
Avsluta samtalet med EXIT eller genom att
lägga på sekretessluren.
Avsluta samtal med EXIT eller genom att lägga
på sekretessluren. Avvisa samtal med EXIT.
04 Komfort och körglädje
Inbyggd telefon*
Autosvar
Konferenssamtal
Ljudanläggningens volym
Se sidan 185.
Ett konferenssamtal består av flera samtalsparter. Det kan påbörjas när ett samtal pågår
och ett annat är parkerat. Menyvalet Koppla
startar konferenssamtalet.
Se sidan133.
Samtal väntar
Funktionen gör att ett nytt samtal kan besvaras
under pågående samtal. Det nya samtalet
besvaras som vanligt och det föregående parkeras.
±
Aktivera/avaktivera under
Telefoninställningar
Samtalsalternativ Samtal väntar.
Automatisk vidarekoppling
Inkommande samtal kan vidarekopplas automatiskt beroende på samtalstyp och situation.
±
Aktivera/avaktivera under
Samtalsalternativ Vidarekoppling.
Alla pågående samtal avslutas om konferenssamtalet avslutas.
Växla mellan sekretesslur och handsfree
Byt från handsfree till sekretesslur genom att
lyfta sekretessluren eller välja Lur i menyn.
Byt från sekretesslur till handsfree med menyvalet Handsfree.
Sekretessläge
Sekretessläge innebär avaktivering av mikrofonen, se sidan 188.
±
Under pågående samtal
Aktivera/avaktivera mikrofonen med
menyvalet Mikrofon på/av.
Tryck MENU eller ENTER under pågående
samtal för att komma till samtalsmenyn.
Ljudinställningar
Ringa upp
Samtalsvolym
1. Parkera samtalet under Parkera.
Telefonen använder de främre dörrhögtalarna.
Samtalsvolymen kan regleras när texten
TELEFON visas högst upp i displayen.
2. Slå numret till nästa samtalspart eller
använd menyvalet Telefonbok.
Växla mellan samtalsparter med menyvalet
Byt.
±
Använd knappsatsen i ratten eller
VOLUME.
Signaler och volym
Ringsignalen ändras under
Telefoninställningar Ljud och volym
Ringsignaler.
Meddelandesignalen aktiveras/avaktiveras
under Telefoninställningar Ljud och
volym Meddelandesignal.
04
Ringvolymen regleras under
Telefoninställningar Ljud och volym
Ringvolym. Justera med
/
på navigeringsknappen.
Telefonbok
Kontaktuppgifter kan lagras på SIM-kortet eller
i telefonen.
Lagra kontakter i telefonboken
1. Tryck MENU och gå till Telefonbok
kontakt.
Ny
2. Skriv ett namn och tryck ENTER. För
information om textinmatning, se nedan.
3. Skriv ett nummer och tryck ENTER.
4. Stega till SIM-kort eller Telefonminne
och tryck ENTER.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
189
04 Komfort och körglädje
Inbyggd telefon*
Mata in text
Läsa meddelanden
Se sidan 186.
1. Gå till Meddelanden
ENTER.
Söka kontakter
Se sidan 186.
Radera kontakter
Radera en kontakt i telefonboken genom att
markera den och trycka ENTER. Stega sedan
till Radera och tryck ENTER.
04
2. Stega till ett meddelande och tryck
ENTER.
3. Meddelandets text syns i displayen. Ytterligare val fås genom att trycka ENTER.
Samtalslängd
Skriva och skicka meddelanden
1. Gå till Meddelanden
tryck ENTER.
Kopiera mellan SIM-kort och telefonbok
2. Skriv text och tryck ENTER. För information om textinmatning, se sidan 186.
Nummer till telefonsvarare
Skriv nytt och
3. Stega till Skicka och tryck ENTER.
4. Ange ett telefonnummer och tryck
ENTER.
Se sidan 186.
Meddelandeinställningar
Övriga funktioner och inställningar
Meddelandeinställningarna ändras normalt
inte. Nätoperatören har ytterligare information
om dessa inställningar. Under Meddelanden
Meddelandeinställningar finns tre val:
IDIS
IDIS (Intelligent Driver Information System) kan
i aktiva körsituationer fördröja eller avvisa
ringsignaler från inkommande telefonsamtal.
På detta sätt tas mindre uppmärksamhet från
körningen.
±
IDIS kopplas bort under
Telefoninställningar IDIS.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Samtalslistor
Under Samtalslista lagras listor över inkomna,
utgående och missade samtal. De utgående
samtalen visas även med ett tryck på ENTER.
Telefonnumren i listorna kan sparas i telefonboken.
Radera samtliga kontakter under Telefonbok
Töm SIM eller Töm telefon.
Gå till Telefonbok Kopiera alla SIM till
telefon eller Telefon till SIM och tryck
ENTER.
190
Läsa och tryck
• SMSC-nummer – Anger den meddelandecentral som skall överföra meddelandena.
• Giltighetstid – Anger hur länge meddelandet ska lagras i meddelandecentralen.
• Meddelandetyp.
Samtalslängden lagras under Samtalslista
Samtalslängd.
±
Nollställ värdena under Samtalslista
Samtalslängd Återställ timers.
Visa/dölj nummer för samtalspart
Telefonens nummer kan döljas tillfälligt under
Samtalsalternativ Skicka mitt nummer.
IMEI-nummer
För att spärra telefonen måste nätoperatören
underrättas om telefonens IMEI-nummer.
±
Slå *#06# för att visa numret i displayen.
Skriv upp det och spara det på ett säkert
ställe.
Val av operatör
Operatören kan väljas automatiskt eller manuellt under Telefoninställningar Val av
operatör.
04 Komfort och körglädje
Inbyggd telefon*
SIM-kod och säkerhet
Ditsättning av SIM-kort
Placera SIM-kortet med metallytan synlig
och sätt dit höljet på SIM-kortshållaren
. Sätt tillbaks SIM-kortshållaren.
Med hjälp av PIN-koden kan SIM-kortet skyddas från obehörigt användande.
Koden ändras under Telefoninställningar
Redigera PIN-kod.
Säkerhetsnivån ändras under
Telefoninställningar SIM-säkerhet.
Högsta säkerhet fås med valet På. Koden
behöver då anges varje gång telefonen slås på.
04
G021450
Näst högsta säkerhet fås med valet
Automatisk. Telefonen lagrar då koden och
anger den automatiskt när telefonen slås på.
När SIM-kortet används med en annan telefon
måste koden anges manuellt.
Lägsta säkerhet fås med valet Av. SIM-kortet
kan då användas utan helt utan kod.
Återställ till fabriksinställningar
G021451
En total återställning av telefonens inställningar
görs under Telefoninställningar Återställ
telefoninst.
Säkerställ att telefonen är avaktiverad. Dra
ut SIM-kortshållaren som är placerad i
handskfacket.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
191
Rekommendationer vid körning............................................................
Tankning................................................................................................
Bränsle..................................................................................................
Lastning.................................................................................................
Lastutrymme.........................................................................................
Varningstriangel*...................................................................................
Körning med släpvagn..........................................................................
Bogsering och bärgning........................................................................
192
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
194
196
197
201
204
208
209
214
UNDER DIN FÄRD
05
05 Under din färd
Rekommendationer vid körning
Allmänt
Ekonomisk körning
Att köra ekonomiskt och spara miljön är att
köra förutseende och mjukt samt att anpassa
körsätt och hastighet till den rådande situationen (för fler råd om hur du kan spara miljön, se
sidan 11).
05
Låt inte bilen stå med vatten över trösklarna
någon längre stund, det kan orsaka elfel i bilen.
VIKTIGT
•
Låt inte motorn gå på tomgång utan kör
med lätt belastning så snart det är möjligt.
Motorskada kan uppstå om vatten kommer
in i luftfiltret.
•
•
•
En kall motor drar mer bränsle än en varm.
Vid djup större än 25 cm kan vatten komma
in i transmissionen. Då minskar oljornas
smörjande förmåga vilket förkortar livslängden på dessa system.
•
•
Kör inte med onödig last i bilen.
Använd inte vinterdäck när vägarna är
torra.
Vid motorstopp i vatten, prova inte omstart
– bogsera bilen ur vattnet till en auktoriserad
Volvoverkstad. Risk för motorhaveri.
Ta bort lasthållaren när den inte används.
Använd parkeringsvärmare* i kallt väder så
når motorn sin normala arbetstemperatur
snabbare.
Vadning
Bilen kan köras genom ett vattendjup på högst
25 cm med en hastighet av högst 10 km/h.
Extra försiktighet ska iakttas vid passage av
strömmande vatten.
Vid vadning, håll låg hastighet och stanna inte
bilen. När vattnet passerats, tryck lätt på
bromspedalen och kontrollera att full bromsverkan uppnås. Vatten och t.ex. gyttja kan göra
bromsbeläggen våta med fördröjd bromsverkan som resultat.
194
Rengör de elektriska kontakterna för elektrisk
motorvärmare och släpvagnskoppling efter
körning i vatten och lera.
Motor och kylsystem
Under speciella förhållanden, t.ex. i brant terräng, extrem hetta eller med tung last, finns det
risk att motor och kylsystem överhettas. Gör så
här för att undvika överhettning av motorn:
•
Håll en låg hastighet vid körning med släpvagn upp för en lång brant stigning.
•
Stäng inte av motorn omedelbart vid stopp
efter en hård körning.
OBS
Det är normalt att motorns kylfläkt arbetar
en stund efter att motorn stängts av.
•
Ta bort extraljus som sitter framför grillen
vid körning i extremt varmt väder.
•
Kör inte motorn på högre än
4500 varv/minut (3500 varv/minut för dieselmotorer) om du kör med släpvagn eller
husvagn i kuperad terräng. Oljetemperaturen kan bli för hög.
Öppen baklucka
Undvik att köra med öppen baklucka. Om det
ändå är nödvändigt, kör endast en kort sträcka.
Stäng alla fönster, fördela luften mot rutan och
golvet och kör fläkten på högsta hastighet.
VARNING
Kör inte med öppen baklucka. Giftiga
avgaser kan sugas in i bilen via lastutrymmet.
Överbelasta inte batteriet
De elektriska funktionerna i bilen belastar batteriet olika mycket. Undvik att använda tändningsläge II när motorn är avstängd. Använd
istället tändningsläge I, då mindre ström förbrukas.
05 Under din färd
Rekommendationer vid körning
Var även uppmärksam på olika tillbehör som
belastar det elektriska systemet. Använd inte
funktioner som drar mycket ström när motorn
är avstängd. Exempel på funktioner som drar
mycket ström är:
•
•
•
•
skydd ska olika typer av glykol inte blandas.
•
Bränsletanken ska vara välfylld för att förhindra kondensbildning.
•
Motoroljans viskositet är viktig. Oljor med
lägre viskositet (tunnare oljor) underlättar
start i kallt väder och minskar dessutom
bränsleförbrukningen medan motorn är
kall. För mer information om lämpliga oljor,
se sidan 269.
kupéfläkt
vindrutetorkare
ljudanläggning (hög volym)
parkeringsljus
Om batterispänningen är låg visas en text i
informationsdisplayen. Energisparfunktionen
stänger av eller reducerar vissa funktioner, t.ex.
fläkt och ljudanläggning. Ladda batteriet
genom att starta motorn.
Inför en lång resa
•
Kontrollera att motorn fungerar som den
ska och att bränsleförbrukning är normal.
•
Se till att inget läckage (bränsle, olja, eller
annan vätska) förekommer.
•
Kontrollera samtliga glödlampor och däckens mönsterdjup.
•
Att medföra varningstriangel är ett lagkrav
i vissa länder.
Vinterkörning
Kontrollera speciellt inför den kalla årstiden:
•
Motorns kylvätska ska innehålla minst
50 % glykol. Denna blandning skyddar
motorn ner till ca -35 °C. För bästa frost-
Halt väglag
Öva halkkörning under kontrollerade former,
för att lära känna den nya bilens reaktioner.
VIKTIGT
Lågviskositetolja ska inte användas vid hård
körning eller i varmt väder.
05
•
Batteriets kondition och laddningsnivå ska
ses över. Kallt väder ställer större krav på
batteriet samtidigt som dess kapacitet
minskas av kyla.
•
Använd spolarvätska för att undvika isbildning i spolarvätskebehållaren.
För bästa möjliga väggrepp rekommenderar
Volvo vinterdäck på samtliga fyra hjul om risk
för snö eller is förekommer.
OBS
I vissa länder måste vinterdäck användas
enligt lag. Dubbdäck är inte tillåtet i vissa
länder.
195
05 Under din färd
Tankning
Tankning
Öppna/stänga tanklock
Öppna/stänga tanklucka
Manuell öppning tanklucka
G021459
05
Öppna tankluckan med knappen på belysningspanelen. Luckan är placerad på höger
bakskärm, vilket symbolens
pil i
informationsdisplayen påminner om.
Stäng genom att trycka in luckan tills ett klick
bekräftar att den är stängd.
Vid höga yttertemperaturer kan ett visst övertryck uppstå i tanken. Öppna då locket långsamt.
Efter tankning, sätt tillbaka locket och vrid tills
ett eller flera knäppljud hörs.
Påfyllning av bränsle
Överfyll inte tanken utan avbryt när pumpmunstycket slår ifrån.
OBS
En överfull tank kan vid varmt väder rinna
över.
196
G000000
G021395
WARNING! ACHTUNG!
AVERTISSEMENT!
Tankluckan kan öppnas för hand när elektrisk
öppning från kupén inte är möjlig.
Öppna sidoluckan i lastutrymmet (samma
sida som tankluckan).
Sök fram en grönfärgad lina med handtag.
Dra linan rakt bakåt tills tankluckan fälls ut
med ett klickljud.
05 Under din färd
Bränsle
Allmänt om bränsle
Bränsle med sämre kvalitet än Volvos rekommendationer ska inte användas eftersom
motoreffekten och bränsleförbrukningen
påverkas negativt.
VARNING
Undvik alltid att inandas bränsleångor och
bränslestänk i ögonen.
Om ni får bränsle i ögonen, ta ut eventuella
kontaktlinser och skölj ögonen i rikligt med
vatten under minst 15 minuter och sök
läkarvård.
Svälj aldrig bränsle. Bränslen som bensin,
bioetanol och blandningar av dessa och
diesel är mycket giftiga och kan orsaka permanenta skador eller dödsfall om de sväljs.
Sök läkarvård omedelbart om bränsle har
svalts.
VARNING
Bränsle som spillts ut på marken kan antändas.
Stäng av bränsledriven värmare innan tankning påbörjas.
Bär aldrig en påslagen mobiltelefon i samband med tankning. Ringsignalen kan
åstadkomma gnistbildning och antända
bensinångorna, vilket i sin tur kan medföra
brand och personskada.
VIKTIGT
Användning av andra bränslen för respektive motortyp än här av Volvo rekommenderade, kan orsaka motorskador samt försämrad prestanda.
Användning av andra bränslen upphäver
även Volvos garantier samt eventuella kompletterande serviceavtal.
OBS
Extrema väderförhållanden, körning med
släpvagn eller körning på höga altituder i
kombination med bränslekvalitet är faktorer
som kan inverka på bilens prestationsförmåga.
Bensin
Bensin ska uppfylla normen EN 228. De flesta
motorer kan köras på oktantalen
95 och 98 RON. 91 RON bör endast användas
i undantagsfall.
•
•
95 RON kan användas vid normal körning.
98 RON rekommenderas för maximal
effekt och lägsta bränsleförbrukning.
Vid körning i varmare klimat än +38 °C
rekommenderas högsta möjliga oktantal för
bästa möjliga prestanda och bränsleförbrukning.
VIKTIGT
•
Använd endast blyfri bensin för att inte
skada katalysatorn.
•
För att Volvos garanti skall gälla, blanda
aldrig alkohol med bensin, bränslesystemet kan skadas.
•
Använd inga tillsatser som inte har
rekommenderats av Volvo.
05
Katalysatorer
Katalysatorerna har till uppgift att rena avgaserna. De är placerade nära motorn för att
snabbt nå arbetstemperatur.
Katalysatorerna består av en monolit (keramsten eller metall) med kanaler. Kanalväggarna är
``
197
05 Under din färd
Bränsle
belagda med platina/rodium/palladium. Metallerna svarar för katalysatorfunktionen, dvs. de
påskyndar den kemiska processen utan att förbrukas.
LambdasondTM syremätgivare
Lambdasonden är en del i ett reglersystem,
som har till uppgift att minska utsläppen och
att förbättra utnyttjandet av bränslet.
05
En syremätgivare övervakar syreinnehållet i de
avgaser som lämnar motorn. Mätvärdet från
avgasanalysen matas in i ett elektroniksystem,
som kontinuerligt styr insprutningsventilerna.
Förhållandet mellan det bränsle och den luft
som förs till motorn regleras hela tiden. Regleringen skapar optimala förhållanden för en
effektiv förbränning för att reducera de skadliga ämnena (kolväten, koloxid och kväveoxider) med hjälp av en trevägskatalysator.
VARNING
Metanol får inte användas. En dekal på tankluckans insida visar korrekt alternativt
bränsle.
Användning av komponenter som inte är
konstruerade för bioetanolmotorer kan ge
upphov till brand, person- eller motorskador.
Reservdunk
Reservdunk i bilen bör fyllas med bensin, se
sidan 95.
VARNING
Etanol är känsligt för gnistbildning och
explosiva gaser kan bildas i reservdunken
om den fylls med etanol.
Bioetanol E85
Diesel
Modifiera inte bränslesystemet eller dess komponenter och ersätt inte komponenter med
delar som inte är speciellt konstruerade för
användning med bioetanol.
Diesel ska uppfylla normen EN 590 eller
JIS K2204. Dieselmotorer är känsliga för föroreningar, som t.ex. för hög mängd svavelpartiklar. Använd endast dieselbränslen från välkända tillverkare. Fyll aldrig på diesel med
tveksam kvalitet.
Dieselbränsle kan vid låga temperaturer
(-40 °C till -6 °C) ge en paraffinutfällning vilket
198
kan leda till startsvårigheter. De större oljebolagen har ett speciellt dieselbränsle som är
avsett för yttertemperaturer kring fryspunkten.
Detta är mer lättflytande vid låga temperaturer
och reducerar risken för paraffinutfällning.
Risken för kondensvatten i tanken minskar om
tanken hålls välfylld. Se till att det är rent runt
påfyllningsröret vid tankning. Undvik spill på
lackerade ytor. Tvätta med tvål och vatten vid
spill.
VIKTIGT
Endast bränsle som uppfyller europeisk
dieselstandard får användas.
Svavelhalten får vara maximalt 50 ppm.
05 Under din färd
Bränsle
VIKTIGT
Dieselliknande bränslen som inte ska
användas:
•
•
•
•
Specialtillsatser
Marine Diesel Fuel
VIKTIGT
Vissa specialtillsatser avlägsnar vattensepareringen i bränslefiltret.
Eldningsolja
RME1 (vegetabilisk oljemetylester) och
vegetabilisk olja.
Dessa bränslen uppfyller inte kraven enligt
Volvos rekommendation och ger ökat slitage och motorskador som inte täcks av
Volvos garantier.
Bränslestopp
Inga speciella åtgärder behövs efter ett
bränslestopp. Bränslesystemet avluftas automatiskt om fjärrkontrollen är i nyckelläge II (se
sidan 71) under ca 60 sekunder innan startförsök påbörjas.
Avtappning av kondensvatten i
bränslefilter
I bränslefiltret separeras kondensvatten från
bränslet. Kondensvattnet kan i annat fall
orsaka motorstörningar.
Avtappning av bränslefiltret ska göras enligt
serviceintervallerna i Service- och garantibo-
1
ken eller vid misstanke om att förorenat bränsle
använts.
Dieselpartikelfilter (DPF)
Dieselbilar är utrustade med ett partikelfilter,
vilket medför effektivare avgasrening. Partiklarna i avgaserna samlas i filtret under normal
körning. För att bränna bort partiklarna och
tömma filtret startas en s.k. regenerering. För
detta krävs att motorn har nått normal arbetstemperatur.
Regenereringen av filtret sker automatiskt med
ett intervall om 30–90 mil beroende på körförhållanden. Regenereringen tar normalt
10–20 minuter. Vid låg medelhastighet kan det
ta lite längre tid. Under regenereringen ökar
bränsleförbrukningen något.
Regenerering vid kallt väder
Om bilen ofta körs korta sträckor i kallt väder
når inte motorn normal arbetstemperatur.
Detta innebär att regenerering av dieselpartikelfiltret inte sker och att filtret inte töms.
panelen samt meddelandet Sotfilter fullt. Se
handbok visas i displayen i instrumentpanelen.
Starta regenerering av filtret genom att köra
bilen, helst på landsväg eller motorväg, tills
motorn uppnår normal arbetstemperatur. Bilen
bör sedan köras i ytterligare ca 20 minuter.
När regenerering är avslutad raderas varningsmeddelandet automatiskt.
Använd parkeringsvärmare* i kallt väder så når
motorn normal arbetstemperatur snabbare.
VIKTIGT
Om filtret fylls helt med partiklar kan det vara
svårt att starta motorn och filtret blir funktionsodugligt. Då finns risk att filtret måste
bytas ut.
05
Bränsleförbrukning och utsläpp av
koldioxid
Bränsleförbrukningssiffrorna kan påverkas om
bilen utrustas med extra tillbehör vilket påverkar bilens vikt. Se tabell sidan 273.
Dessutom kan körsätt och andra icke tekniska
faktorer påverka bilens bränsleförbrukning.
När filtret har fyllts med partiklar till ca 80 %
tänds en gul varningstriangel i instrument-
Dieselbränsle kan innehålla en viss mängd RME, ytterligare mängd får inte tillsättas.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
199
05 Under din färd
Bränsle
Vid körning med bränsle med oktantal 91 RON
blir förbrukningen högre och effekten lägre.
OBS
Extrema väderförhållanden, dra en släpvagn eller körning på höga altituder i kombination med bränslekvalitet är faktorer som
kan inverka på bilens prestationsförmåga.
05
200
05 Under din färd
Lastning
VARNING
Bilens köregenskaper förändras beroende
på lastens vikt och placering.
Lastning i lastutrymmet
•
Placera lasten tryckt mot ryggstödet framför.
•
•
Centrera bred last.
•
Täck skarpa kanter med något mjukt för att
inte skada klädseln.
•
Förankra all last med remmar eller spännband i lastsäkringsöglorna.
Tunga föremål ska placeras så lågt som
möjligt.
VARNING
Ett löst föremål som väger 20 kg kan vid en
frontalkollision i en hastighet av 50 km/h
komma att uppnå en rörelsevikt som motsvarar 1000 kg.
VARNING
Lastsäkring
Skyddseffekten från krockgardinen i innertaket kan utebli eller reduceras om lasten
når för högt. Lasta aldrig ovanför ryggstöden. Vid en hård inbromsning kan den
annars förskjutas och skada personer i
bilen.
VARNING
Förankra alltid lasten. Vid en hård inbromsning kan den annars förskjutas och skada
personer i bilen.
Skydda skarpa kanter med något mjukt.
Stanna motorn och dra åt parkeringsbromsen då du lastar eller lossar långa föremål. I
ogynnsamma fall kan du annars med lasten
komma åt växelspaken eller växelväljaren
och därigenom föra den till något körläge
och då kan bilen rulla iväg.
G017741
G000000
Allmänt
Lastförmågan påverkas av vad som finns monterat på bilen t.ex. dragkrok, lasthållare och
takbox. Bilens lastförmåga reduceras även av
antalet passagerare och deras vikt.
På båda sidor i lastutrymmet finns flera fästpunkter avsedda till förankring av last. De är
placerade i golvet och i överkant på lastrummets sidor.
05
VARNING
Fällning av ryggstöd i baksäte
Hårda, skarpa och/eller tunga föremål som
ligger eller sticker ut kan orsaka personskador vid en kraftig inbromsning.
För att förenkla lastning i lastutrymmet kan
bilens baksäten fällas ned, se sidan 74.
Spänn alltid fast stora och tunga saker med
säkerhetsbältet eller lastsäkringsband.
Förankra alltid lasten.
``
201
05 Under din färd
Lastning
05
Last säkrad i både övre och nedre fästpunkter.
Bandsäkring.
I lastutrymmets golv finns två skenor med flyttbara lastsäkringskrokar för att med lastsäkringsband förankra gods i lastutrymmet.
Ett varv med lastsäkringsbandet runt den ena
lastsäkringskroken fixerar bandet och förhindrar det att glida runt kroken.
VIKTIGT
Använd inte spännband med utväxling
eftersom de kan dra sönder fästpunkterna.
Rengöring
Smuts och föremål som samlas nere i skenorna
kan försvåra flyttning, låsning, uppfällning och
losstagning av lastsäkringskrokarna. Ta för
vana att hålla ren spåren med hjälp av dammsugare och en lätt fuktad mjuk trasa.
202
OBS
Lämplig bredd på lastsäkringsband är ca
25 mm.
G017742
Flytta en lastsäkringskrok
G019397
Lastsäkringsband
G018135
Golvskenor
Fäll ner lastsäkringskroken åt det håll dess
öppning pekar.
Tryck kroken lätt nedåt och skjut den samtidigt till önskad position.
Fäll upp kroken – den är självlåsande.
OBS
Det ska vara minst 50 cm mellan lastsäkringskrokarna i skenan.
05 Under din färd
Lastning
Lastsäkringskrokarna kan enkelt tas loss från
skenan, t.ex. för rengöring av skenans botten.
Fäll ned lastsäkringskroken åt det håll dess
öppning pekar.
Tryck kroken lätt nedåt och skjut den samtidigt till urtagsöppningen.
Lyft kroken rakt upp.
Fastsättning av krok sker i omvänd ordning.
G019581
Lastsäkringskrok rätt-/felmonterad
G018134
Ta loss en lastsäkringskrok
Montera lastsäkringskrokarna rätt!
Det är viktigt att lastsäkringskrokarna monteras på rätt sätt. Krokarnas öppningar ska peka
från varandra.
05
VARNING
Montera lastsäkringskrokarna rätt. I annat
fall kan lastsäkringsbandet fälla ner lastsäkringskroken varvid den lossnar och bandet
glider av.
OBS
För att kunna skjuta in en losstagen krok i
skenan igen, måste den samtidigt tryckas
lätt nedåt.
203
05 Under din färd
Lastutrymme
Skyddsgaller*
Ditsättning
05
Bärkassehållaren håller kassar på plats och
förhindrar att de välter och sprider sitt innehåll
i lastutrymmet.
Ett skyddsgaller hindrar last från att åka fram i
kupén vid häftiga inbromsningar. Gallret måste
alltid, av säkerhetsskäl, fästas och förankras
på rätt sätt.
1. Fäll upp luckan som är en del av golvet i
lastutrymmet.
Uppfällning
2. Spänn fast bärkassarna med hjälp av
spännbandet.
G018368
Bärkassehållare under uppfällbar lucka i golvet.
G017748
G017745
G018367
Bärkassehållare*
Fatta tag längst ner på skyddsgallrets nederkant och dra bakåt/uppåt.
VIKTIGT
G018369
Skyddsgallret kan inte fällas upp eller ner då
ett insynsskydd är monterat.
204
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
05 Under din färd
Lastutrymme
Skyddsnät*
OBS
Den tvådelade skyddsnätskassetten fästs på
ryggstödets baksida. Smalaste kassetten fästs
på vänster sida (sett från bakluckan).
Skyddsgallret monteras och demonteras
lättast nedfällt av två personer via bakdörrarna.
Vid isättning ska handtaget, se bild
, vara på gallrets framsida.
1. Fäll fram baksätets ryggstöd.
2. Passa in kassettens fästskenor framför
ryggstödets fästklackar
.
–
3. Skjut in kassetten på fästklackarna
För att skyddsgallret skall kunna monteras
måste ryggstöden fällas, se sidan 74.
Pressa in dämparen mot gallret och passa
in det i takets infästning.
Vrid handtaget 90° . Tryck lätt enligt bild
vid behov. Spänn fast gallret genom att
vinkla handtaget 90°
.
G024628
Placera handtaget i monteringsläge, se
bild. För att handtaget skall kunna vridas
till läget, tryck lätt på det, se pil.
.
4. Fäll bak och spärra ryggstöden.
Borttagning av kassetterna sker i omvänd ordning
Användning av skyddsnät
Förvaringsplats skyddsnätskassetter.
Ett hoprullbart skyddsnät i två kassetter har sin
förvaringsplats under lastutrymmets golvlucka.
05
Fastsättning nätkassetter
Borttagning
G000000
G018246
Borttagning av gallret sker i omvänd ordning
mot föregående avsnitt, "Ditsättning".
Nätet dras upp ur kassetterna och är självlåsande efter ca 1 minut om baksätets ryggstöd
är uppfällda.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
205
05 Under din färd
Lastutrymme
Dra upp höger del av nätet med dess
stropp.
Skyddsnät kombinerat med insynsskydd
Insynsskydd*
Stick in stången i fästet på högersidan och
tryck den sedan framåt – stången låser fast
med ett klick.
Dra ut stångens teleskopdel och klicka fast
den på andra sidan.
Dra upp vänster lastnät och haka fast det
på stången.
05
Borttagning av nätkassetter
1. Rulla in skyddsnäten i kassetterna enligt
den omvända proceduren i avsnitt
"Användning av skyddsnät".
2. Fäll fram hela ryggstödet.
3. Skjut kassetterna utåt tills de lossnar från
fästskenorna.
Förvara kassetterna i dess fack under lastutrymmets golvlucka.
VARNING
Last i lastutrymmet måste förankras väl,
även med ett korrekt monterat skyddsnät.
206
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Dragstroppar för uppdragning av nät.
Skyddsnätet kan även fällas upp från baksätet
då insynsskyddet är utdraget.
Följ proceduren i kapitel Användning av
skyddsnät. Stropparna för uppfällning är placerade vid pilarna.
G017749
Nätet kan även användas då baksätets ryggstöd är fällt framåt.
G018247
Hopfällning sker i omvänd ordning.
Dra insynsskyddet över lasten och haka fast
det i hålen vid de bakre stolparna i lastutrymmet.
VIKTIGT
Skyddsgallret kan inte fällas upp eller ner då
insynsskyddet är monterat.
Ditsättning av insynsskydd
För in ena ändstycket av skyddet i försänkningen på sidopanelen.
För in andra ändstycket i motsvarande försänkning.
Tryck fast båda sidorna. Ett klickljud ska
höras och den röda markeringen ska försvinna.
05 Under din färd
Lastutrymme
> Kontrollera att båda ändstycken är
låsta.
Borttagning av insynsskydd
1. Tryck in ena ändstyckets knapp och lyft ur
det.
2. Vinkla upp/ut skyddet försiktigt och det
andra ändstycket lossar automatiskt.
Nedfällning av insynsskyddets bakre
täckskiva
Insynsskyddets bakre täckskiva sticker i sitt
inrullade läge ut horisontellt i lastutrymmet när
det är monterat.
±
Dra täckskivan lätt bakåt, fri från sina stödhyllor och fäll ner.
•
Kontrollera regelbundet att lasthållarna
och lasten sitter ordentligt fast. Surra lasten väl med lastband.
•
Fördela lasten jämnt över lasthållarna.
Lägg den tyngsta lasten underst.
•
Bilens vindfång och därmed bränsleförbrukningen ökar med lastens storlek.
•
Kör mjukt. Undvik häftiga accelerationer,
hårda inbromsningar och hård kurvtagning.
VARNING
Bilens tyngdpunkt och köregenskaper förändras vid lastning på taket.
För information om maximalt tillåten last på
taket, inklusive lasthållare och eventuell takbox, se sidan 263.
05
Lång last
För extra lång last kan även passagerarstolens
ryggstöd fällas, se sidan 72.
Taklast
Användning av lasthållare
För att undvika skador på bilen och för att
uppnå största möjliga säkerhet vid färd,
rekommenderas de lasthållare som Volvo har
utvecklat.
Följ noggrant den monteringsanvisning som
bifogas lasthållaren.
207
05 Under din färd
Varningstriangel*
Ta varningstriangeln ur fodralet, vik ut och
sätt ihop de två lösa sidorna.
G017956
Fäll ut varningstriangelns stödben.
Följ de bestämmelser som gäller för användning av varningstriangel. Placera varningstriangeln på ett lämpligt ställe med tanke på
trafiksituationen.
Se till att varningstriangeln med fodral sitter
ordentligt fast i lastutrymmet efter användning.
OBS
Om golvluckan inte är stängd, fungerar inte
sekretesslåsningen, se sidan 47.
Första hjälpen*
G018253
G015353
G015352
05
Lyft golvmattan och ta ut varningstriangeln.
208
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
En väska med första hjälpenutrustning finns
placerad under golvet i lastutrymmet.
05 Under din färd
Körning med släpvagn
Stanna säkert. Stanna då bilen på ett
säkert sätt och låt motorn gå på tomgång
under några minuter för att svalna. Visas
Hög motortemp Stanna motorn eller
Låg kylvätskeniv Stanna motorn ska
motorn stängas av efter att bilen stannats.
Allmänt
Om draganordningen monterats av Volvo,
levereras bilen med nödvändig utrustning för
körning med släpvagn.
•
Draganordningen på bilen ska vara av godkänd typ.
•
Om dragkroken monteras i efterhand, kontrollera med din Volvoåterförsäljare att
bilen är fullt utrustad för släpvagnskörning.
•
Lägg lasten i släpvagnen så att trycket på
bilens draganordning följer angivet maximalt kultryck.
•
Öka däcktrycket till rekommenderat lufttryck för full last. För däcktrycksdekalens
placering, se sidan 252.
•
Gör ren draganordningen regelbundet och
smörj in dragkulan med fett.
•
Kör inte med tungt släp när bilen är helt ny.
Vänta tills den körts minst 1000 km.
•
I långa och branta nedförsbackar belastas
bilens bromsar mycket mer än normalt.
Växla ner till en lägre växel och anpassa
hastigheten.
•
Motorn belastas hårdare än normalt vid
körning med släpvagn.
•
Körs bilen med hård belastning i varmt klimat kan motorn överhettas. Om temperaturen i motorns kylsystem blir för hög tänds
varningssymbolen och informationsdisplayen visar Hög motortemperatur
•
•
•
Automatväxellådan har en inbyggd
skyddsfunktion som träder i kraft vid överhettning. Om temperaturen i växellådan blir
för hög tänds varningssymbolen och informationsdiplayen visar Växellåda varm
Sänk hastigheten eller Växellåda varm
Stanna snarast. Följ då anvisningen och
sänk hastigheten eller stanna bilen på ett
säkert sätt och låt motorn gå på tomgång
under några minuter för att låta växellådan
svalna. Vid överhettning kan bilens luftkonditionering temporärt stängas av.
Av säkerhetsskäl bör du inte köra fortare
än 80 km/h, även om vissa länders lagar
tillåter högre hastigheter.
Växelväljaren ska vara i läge P när bil med
automatväxellåda och påkopplat släp parkeras. Använd alltid parkeringsbromsen.
Använd stoppklossar för att blockera
hjulen när bil med påkopplat släp parkeras
i backe.
Släpvagnskabel
Om bilens draganordning har en 13-polig kontakt och släpet har en 7-polig kontakt behövs
en adapter. Använd en adapterkabel som är
godkänd av Volvo. Se till att kabeln inte släpar
i marken.
Blinkers på släp
En symbol i kombinationsinstrumentet blinkar
när körriktningsvisarna används och släpet är
inkopplat. Om symbolen blinkar snabbare är
någon av bilens eller släpets lampor trasiga, se
sidan 66.
Automatväxellåda
Parkering i backe
1. Aktivera parkeringsbromsen.
2. För växelväljaren till läge P.
Start i backe
05
1. För växelväljaren till läge D.
2. Frigör parkeringsbromsen.
Branta stigningar
•
Använd inte en högre växel än motorn
"orkar med". Det är inte alltid ekonomiskt
att köra på höga växlar.
•
Undvik att köra med släpvagn vid stigningar över 15 %.
Nivåreglering
De bakre stötdämparna bibehåller en konstant
höjd oavsett bilens last (upp till den tilllåtna
maxvikten). När bilen står still sjunker bakvagnen något, vilket är normalt.
``
209
05 Under din färd
Körning med släpvagn
Släpvagnsvikter
Viktigt att kontrollera
Nationella fordonsbestämmelser kan begränsa
släpvagnsvikt och hastighet. Dragkroken kan
vara certifierad för högre dragvikt än vad bilen
får dra. För Volvos tilllåtna släpvagnsvikter, se
sidan 265.
•
OBS
När kulhandske med svängningsdämpare
används skall dragkulan inte smörjas in.
Förvaring kuldel
G021485
VARNING
Följ angivna rekommendationer för släpvagnsvikt. Hela ekipaget kan annars bli
svårkontrollerbart vid undanmanövrar och
inbromsningar.
Specifikationer
Kuldelens dragkula behöver rengöras och
smörjas med fett regelbundet.
B
Draganordning
Om bilen utrustats med delbar dragkrok ska
monteringsanvisningen för ditsättning av kuldelen följas noggrant, se sidan 211.
Om bilen är försedd med Volvos delbara
dragkrok:
210
•
Följ monteringsanvisningen för kuldelen
noggrant.
•
Kuldelen måste vara låst med nyckel
innan körning påbörjas.
•
Kontrollera att indikatorfönstret visar
grönt.
G031121
VARNING
Kuldelens förvaringsplats.
VIKTIGT
Ta alltid loss kuldelen efter användning och
förvara den på dess bestämda plats i bilen,
ordentligt fastspänd med sin rem.
A
G026080
05
05 Under din färd
Körning med släpvagn
Ditsättning av kuldel
C
A (V70)
1129
A (XC70)
1113
B (V70)
93
B (XC70)
77
C
855
D
428
E
112
F
346
G
Sidobalk
H
Kulans centrum
05
G021489
Mått, fästpunkter (mm)
Indikatorfönstret ska visa rött.
Ta bort skyddskåpan genom att först
trycka in spärren
och sedan dra kåpan
rakt bakåt
.
G021487
F
E
G017971
G
G018928
D
G021488
H
Sätt i och skjut in kuldelen tills ett klick
hörs.
Kontrollera att mekanismen är i upplåst
läge genom att vrida nyckeln medurs.
``
211
05 Under din färd
Körning med släpvagn
Säkerhetsvajer.
VARNING
G021494
G021490
Var noga med att fästa släpets säkerhetsvajer i avsett fäste.
Borttagning av kuldel
Indikatorfönstret ska visa grönt.
Kontrollera att kuldelen sitter fast genom
att rycka uppåt, nedåt och bakåt.
VARNING
VIKTIGT
Smörj bara in kulan för draghandsken,
resten av kuldelen ska vara ren och torr.
Sätt i nyckeln och vrid den medurs till upplåst läge.
G021495
Vrid nyckeln moturs till låst läge. Ta nyckeln ur låset.
212
G021497
G000000
05
G021496
Om kuldelen inte sitter korrekt ska den tas
av och sättas dit igen enligt tidigare steg.
05 Under din färd
Körning med släpvagn
Skjut på skyddskåpan tills den snäpper
fast.
G021498
Tryck in låsratten
och vrid den moturs
tills ett klick hörs.
Vrid ner låsratten helt, tills det tar stopp och
håll ned samtidigt som kuldelen dras ut
bakåt och uppåt.
05
VARNING
G018929
Förankra dragkrokens lösa kuldel på ett
säkert sätt om den förvaras i bilen, se
sidan 210.
213
05 Under din färd
Bogsering och bärgning
Bogsering
VARNING
Ta reda på den högsta tillåtna hastigheten för
bogsering enligt lag innan bilen bogseras.
Broms- och styrservon fungerar inte när
motorn är avstängd. Man måste trampa ca
fem gånger hårdare på bromspedalen och
styrningen går betydligt tyngre än normalt.
1. Tryck in fjärrnyckeln i startlåset för att låsa
upp rattlåset så bilen går att styra, se
sidan 94.
3. Se till att bogserlinan hela tiden är sträckt
genom att hålla foten lätt på bromspedalen, så undviks hårda ryck.
Manuell växellåda
±
För växelspaken till friläge och frigör parkeringsbromsen.
±
VARNING
Rattlåset stannar i den position det var när
spänningen bröts. Rattlåset måste vara
upplåst innan bogsering. Tändningen ska
vara i läge II. Ta aldrig fjärrnyckeln ur startlåset under körning eller när bilen bogseras.
VIKTIGT
Observera att bilen alltid måste bogseras så
att hjulen rullar framåt.
•
Bogsera inte bil med automatisk växellåda i högre hastighet än 80 km/h och
inte längre sträcka än 80 km.
Starthjälp
Bogsera inte igång bilen. Använd ett hjälpbatteri om startbatteriet är så urladdat att motorn
inte kan startas, se sidan 97.
VIKTIGT
Katalysatorn kan skadas om man bogserar
igång bilen.
214
Ditsättning av bogseringsögla
För växelväljaren till läge N och frigör parkeringsbromsen.
VARNING
Sätt fjärrnyckeln i startlåset för att låsa upp
rattlåset (så att bilen går att styra) innan
bogsering.
Efter användning skruvas bogseröglan loss
och placeras i lastutrymmet.
Automatisk växellåda
4. Var beredd att bromsa för att stanna.
05
Använd bogseröglan om bilen behöver bogseras på vägen. Bogseröglan fästs i uttaget på
höger sida av stötfångaren fram eller bak.
G017464
2. Fjärrnyckeln måste vara kvar i startlåset
under hela bogseringen.
Bogserögla
Ta fram bogseröglan som ligger under
golvluckan i lastutrymmet.
05 Under din färd
Bogsering och bärgning
Bärgning
VIKTIGT
Observera att bilen alltid måste bärgas så
att hjulen rullar framåt.
G021501
•
För V70: Tryck in täcklockets markerade
kant i stötfångaren och släpp. Vik undan
täcklocket och skruva fast bogseröglan
ordentligt, ända in till flänsen.
För XC70: Lossa i underkanten på täcklocket i stötfångaren med en spårskruvmejsel eller ett mynt. Skruva fast bogseröglan ordentligt, ända in till flänsen.
Använd hjulmutternyckeln för att vrida fast
öglan.
Fyrhjulsdriven bil (AWD) med upplyft
framvagn ska inte bärgas i högre hastighet än 70 km/h. Den bör inte bärgas
längre sträckor än 50 km.
VARNING
Bogseröglan är endast avsedd för bogsering på väg – inte för bärgning. Tillkalla professionell hjälp för bärgning.
05
OBS
På vissa bilar med monterad dragkrok kan
bogseröglan inte fästas i det bakre fästet.
Fäst då bogserlinan i dragkroken.
Av den anledningen är det lämpligt att förvara en delbar dragkroks kuldel i bilen.
215
216
218
223
229
231
234
242
256
260
262
275
G020922
Motorrum..............................................................................................
Lampor..................................................................................................
Torkarblad och spolarvätska.................................................................
Batteri....................................................................................................
Säkringar...............................................................................................
Hjul och däck........................................................................................
Bilvård...................................................................................................
Typbeteckningar...................................................................................
Specifikationer......................................................................................
Typgodkännande..................................................................................
UNDERHÅLL OCH SPECIFIKATIONER
06
06 Underhåll och specifikationer
Motorrum
Allmänt
Öppna och stänga motorhuv
Motorrum, översikt
Volvos serviceprogram
G018945
G021502
För att hålla bilen på en hög nivå vad gäller trafiksäkerhet, driftsäkerhet och tillförlitlighet bör
Volvos serviceprogram följas, vilket finns specificerat i Service- och garantiboken. Låt en
auktoriserad Volvoverkstad utföra service- och
underhållsarbeten. Volvos verkstäder har den
personal, servicelitteratur och de specialverktyg som garanterar högsta servicekvalitet.
VIKTIGT
Motorrummets utseende kan variera beroende av
motorvariant.
För att Volvos garanti ska gälla, kontrollera
och följ Service- och garantiboken.
Expansionskärl för kylsystem
Kontrollera regelbundet
06
•
•
•
•
Kylvätska
Motorolja
Styrservoolja
Spolarvätska
G010951
Kontrollera följande oljor och vätskor med
jämna mellanrum, t.ex. vid tankning:
Dra i handtaget vid pedalerna. Det hörs när
spärren släpper.
För spärren åt vänster och öppna huven.
(Spärrhaken sitter mellan strålkastare och
grill, se bild.)
Låt alltid motortvätt utföras av en verkstad.
Om motorn är varm finns risk för brand.
218
Mätsticka för motorolja
Kylare
Påfyllning för motorolja
Behållare för broms- och kopplingsvätska (vänsterstyrd)
Batteri
VARNING
Tänk på att kylarfläkten kan starta automatiskt någon tid efter att motorn stängts av.
Behållare för styrservoolja
VARNING
Kontrollera att huven låser ordentligt vid
stängning.
Relä- och säkringscentral, motorrum
Påfyllning av spolarvätska
Luftfilter.
06 Underhåll och specifikationer
Motorrum
Tändsystemet har mycket hög spänning.
Livsfarlig spänning råder i tändsystemet.
Fjärrnyckeln ska alltid vara i läge 0 när
arbete utförs i motorrummet, se sidan 71.
Vidrör inte tändstift eller tändspole när fjärrnyckeln är i tändningsläge II eller när motorn
är varm.
G021733
Kontroll av motorolja
Dekal för oljekvalitet.
Volvo rekommenderar Castrol oljeprodukter.
Vid körning under ogynnsamma förhållanden,
se sidan 268 .
För att uppfylla kraven för motorns serviceintervall fabriksfylls alla motorer med en
speciellt anpassad syntetisk motorolja.
Valet av olja har gjorts med stor omsorg och
med hänsyn tagen till livslängd, startbarhet,
bränsleförbrukning och miljöbelastning. För
att rekommenderade serviceintervall skall
kunna tillämpas, krävs att godkänd motorolja används. Använd enbart föreskriven
oljekvalitet (se dekal i motorrummet), både
vid påfyllning och vid oljebyte, annars riskerar du att påverka livslängd, startbarhet,
bränsleförbrukning och miljöbelastning.
Volvo Personvagnar frånsäger sig allt
garantiansvar om inte motorolja med föreskriven kvalitet och viskositet används.
Påfyllning och mätsticka
G021734
VIKTIGT
Bensinmotor.
Volvo använder olika system för varning för låg
oljenivå eller lågt oljetryck. Vissa varianter har
oljetryckgivare, då används lampan för oljetryck. Andra varianter har oljenivågivare, då
informeras föraren via varningssymbolen mitt i
instrumentet samt displaytexter. Vissa modeller har båda varianterna. Kontakta en Volvoåterförsäljare för mer information.
06
G021736
VARNING
Dieselmotor.
Byt enligt de bytesintervaller som finns angivna
i Service- och garantiboken.
``
219
06 Underhåll och specifikationer
Motorrum
rinna tillbaka ner i oljetråget. För påfyllningsbar
volym, se sidan 268 och framåt.
VIKTIGT
Vid påfyllning av olja måste oljan som fylls
på ha samma kvalitet, se sidan 268.
Kontroll av kall bil
Kylvätska
Kylvätska, nivåkontroll och påfyllning
2. Kontrollera nivån med mätstickan. Den ska
ligga mellan MIN- och MAX-markeringarna.
Säkraste mätvärde fås på kall motor före start.
Mätvärdet är felvisande omedelbart efter att
motorn stängts av. Mätstickan visar för låg nivå
eftersom all olja inte hunnit rinna ner i oljetråget.
3. Ligger nivån nära MIN kan 0,5 liter fyllas på
till en början. Fyll på tills nivån är närmare
MAX än MIN på mätstickan.
VIKTIGT
Fyll aldrig över MAX-markeringen. Oljeförbrukningen kan öka om för mycket olja fylls
på i motorn.
VARNING
06
G021737
Spill inte olja på de heta avgasgrenrören då
det finns risk för brand.
Oljenivån ska ligga inom det markerade området
på mätstickan.
Ställ bilen plant och vänta 10–15 minuter efter
det att motorn stängts av så att oljan hinner
220
Kontroll av varmkörd bil
1. Torka av mätstickan.
2. Kontrollera oljenivån med mätstickan.
3. Ligger nivån nära MIN kan 0,5 liter fyllas på
till en början. Fyll på tills nivån är närmare
MAX än MIN på mätstickan.
G021738
1. Torka av mätstickan.
Det är viktigt att oljenivån kontrolleras redan
innan första ordinarie oljebyte äger rum på den
nya bilen.
Vid påfyllning ska instruktionerna på förpackningen följas. Det är viktigt att balansera mängden kylvätska och vatten för rådande väderlek.
Komplettera aldrig med endast rent vatten.
Frysrisken ökar med såväl för liten som för stor
andel kylvätska. För volymuppgifter, se
sidan 270.
06 Underhåll och specifikationer
Motorrum
•
Höga halter av klor, klorider och andra
salter kan orsaka korrosion i kylsystemet.
•
Använd alltid kylvätska med korrosionsskydd enligt Volvos rekommendation.
•
Tillse att blandningen av kylvätska är
50 % vatten och 50 % kylvätska.
•
Blanda kylvätskan med kranvatten av
godkänd kvalitet. Vid tveksamhet gällande vattnets kvalitet använd färdigblandad kylvätska enligt Volvos rekommendationer.
•
•
Vid byte av kylvätska/kylsystemskomponent ska kylsystemet spolas rent
med kranvatten av godkänd kvalitet
alternativt spolas med färdigblandad
kylvätska.
Motorn får endast köras med välfyllt kylsystem. Höga temperaturer kan uppstå
med risk för skador (sprickor) i cylinderhuvudet.
För volymuppgifter samt standard med avseende på vattenkvalitet, se sidan 270.
Kontrollera kylvätskan regelbundet
Nivån ska ligga mellan MIN- och MAX-markeringarna på expansionstanken. Om systemet
inte är välfyllt, kan höga temperaturer uppstå
med risk för skador på motorn.
VARNING
Kylvätskan kan vara mycket het. Om påfyllning behöver göras då motorn är varm,
skruva av expansionskärlets lock sakta så
att övertrycket försvinner.
VARNING
Om bromsvätskan ligger under MIN-nivå i
bromsvätskebehållaren bör inte bilen köras
vidare utan att bromsvätska fyllts på. Anledningen till bromsvätskeförlusten måste kontrolleras av en auktoriserad Volvoverkstad.
Påfyllning
Broms- och kopplingsvätska
Nivåkontroll
Broms- och kopplingsvätskan har gemensam
behållare. Nivån ska ligga mellan MIN- och
MAX-märkena som är synliga inuti behållaren.
Kontrollera nivån regelbundet.
Byt bromsvätska vartannat år eller vid vartannat ordinarie servicetillfälle.
För volymuppgifter och rekommenderad kvalitet för bromsvätska, se sidan 270. På bilar som
körs så att bromsarna används ofta och hårt,
t.ex. vid bergskörning eller körning i tropiskt
klimat med hög luftfuktighet, ska vätskan bytas
varje år.
G018939
VIKTIGT
06
Vätskebehållaren är placerad på förarsidan
Oljebehållaren är skyddad under avtäckningen
som täcker kallzonen av motorrummet. Det
runda locket måste först tas bort innan behållarens lock kan nås.
1. Öppna locket som sitter placerat på
avtäckningen genom att vrida det.
2. Skruva av locket på behållaren och fyll på
vätska. Nivån ska ligga mellan MIN- och
``
221
06 Underhåll och specifikationer
Motorrum
MAX-märkena, vilka är placerade på insidan av behållaren.
VIKTIGT
Glöm inte stänga locket.
G021740
Styrservoolja
06
VIKTIGT
Håll rent runt styrservobehållaren vid kontroll.
Kontrollera nivån vid varje service. Byte av olja
behövs inte. Nivån ska ligga mellan MIN- och
MAX-märkena. För volymuppgifter och rekommenderad oljekvalitet, se sidan 270.
222
OBS
Om ett fel uppstår i styrservosystemet eller
motorn är avstängd och måste bogseras,
kan bilen fortfarande styras.
06 Underhåll och specifikationer
Lampor
Allmänt
Lamphus fram
Losstagning av strålkastare
1. Tryck snabbt på START-/STOPPknappen och ta ur fjärrnyckeln.
Alla glödlampor finns specificerade på sidan
228. Glödlampor och punktljus som är av särskild typ eller som inte lämpar sig för byte annat
än av verkstad är:
Dra upp lamphusets låssprintar.
Allmänbelysning i taket, läslampor
Dra lamphuset rakt fram.
G010479
Handskfacksbelysning
Blinkers, yttre backspegel
Trygghetsbelysning
Broms-, dim-, backljus
Bakre sidopositions-, positionsljus
3. (Nedre bild)
Aktiva Bi-XenonŸ-, Bi-XenonŸlampor
Lossa lamphusets kontaktstycke
genom att pressa ner clipset med tummen.
LED-lampor allmänt
VARNING
På bilar utrustade med Bi-Xenon- och
Aktiva Bi-Xenon-strålkastare ska byte av
Xenonlampan utföras av en auktoriserad
Volvoverkstad. Strålkastaren kräver särskild
försiktighet eftersom Xenonlampan är
utrustad med ett högspänningsaggregat.
VIKTIGT
Dra inte i kabeln, endast i kontaktstycket
G010325
•
•
•
•
•
•
•
•
2. (Övre bild)
Samtliga glödlampor fram (utom den för dimljus) byts genom att via motorrummet lossa och
ta ut hela lamphuset.
För samtidigt ut kontaktstycket med
andra handen.
4. Lyft ut lamphuset och lägg det på ett mjukt
underlag så att inte linsen repas.
06
5. Byt den aktuella lampan, se sidan 228.
Ditsättning av strålkastare
VIKTIGT
Vidrör aldrig glaset på glödlamporna direkt
med fingrarna. Fett från fingrarna förångas
av värmen och ger en beläggning på reflektorn som då kan förstöras.
VARNING
Stäng alltid av tändningen och ta ut fjärrnyckeln innan glödlampsbyte påbörjas.
1. Anslut kontaktstycket, ett klickljud ska
höras.
2. Sätt tillbaka lamphuset och låssprintarna.
Kontrollera att de är korrekt nerstuckna.
3. Kontrollera belysningen.
``
223
06 Underhåll och specifikationer
Lampor
Lamphuset måste vara inkopplat och ditsatt
innan belysningen slås på eller fjärrnyckeln
sätts in i startlåset.
Halvljus, halogen
Helljus, halogen
G021745
06
Innan ett glödlampsbyte påbörjas, se
sidan 223.
1. Öppna låsbygeln genom att trycka uppåt/
utåt.
2. Tryck ner clipsen på täcklocket och ta loss
det.
Sätt tillbaka täcklocket i omvänd ordning.
224
G021747
G021746
Losstagning av täcklock
1. Lossa strålkastaren.
1. Lossa strålkastaren.
2. Ta loss täcklocket.
2. Ta loss täcklocket.
3. Lossa lampan genom att trycka hållaren
neråt.
3. Lossa lampan genom att vrida moturs.
4. Lossa kontaktstycket från lampan.
5. Passa in den nya lampan i sockeln och
snäpp fast den. Den kan bara sättas fast
på ett sätt.
Sätt tillbaka detaljerna i omvänd ordning.
4. Lossa kontaktstycket från lampan.
5. Byt ut glödlampan och passa in den i sockeln och vrid medurs för att sätta fast lampan. Den kan bara sättas fast på ett sätt.
Sätt tillbaka detaljerna i omvänd ordning.
06 Underhåll och specifikationer
Lampor
G021750
Körriktingsvisare/blinkers
G021749
Positions-/parkeringsljus
G021748
Extra helljus Aktiv Bi-XenonŸ och BiXenonŸ*
1. Lossa strålkastaren.
1. Lossa strålkastaren.
1. Lossa strålkastaren.
2. Ta loss täcklocket, se sidan 224.
2. Ta loss det lilla runda täcklocket.
2. Ta loss täcklocket, se sidan 224.
3. För bättre åtkomst, kan helljuslampan först
lossas.
3. Dra i lamphållaren för att få ut glödlampan.
3. Lossa lampan genom att trycka hållaren
neråt.
4. Lossa kontaktstycket från lampan.
5. Passa in den nya lampan i sockeln och
snäpp fast den. Den kan bara sättas fast
på ett sätt.
Sätt tillbaka detaljerna i omvänd ordning.
4. Dra i kabeln för att få ut lamphållaren.
4. Dra loss den trasiga lampan och sätt i den
nya. Den kan bara sättas dit på ett sätt.
5. Dra loss den trasiga lampan och sätt i den
nya. Den kan bara sättas fast på ett sätt.
5. Passa in lamphållaren i sockeln och pressa
tills ett klickljud hörs.
6. Passa in lamphållaren i sockeln och pressa
tills ett klickljud hörs.
6. Sätt tillbaka locket. Det ska passas in och
tryckas fast tills ett klickljud hörs.
Sätt tillbaka detaljerna i omvänd ordning.
Sätt tillbaka detaljerna i omvänd ordning.
06
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
225
06 Underhåll och specifikationer
Lampor
1. Ta loss kåpan genom att pressa in de 4
clipsen med ett tunt blad och dra rakt ut.
Blinkerslampan i baklyktan byts inifrån lastutrymmet.
1. Lossa strålkastaren.
2. Skruva loss lamphusets skruv och ta ut
det.
1. Öppna panelen.
3. Dra i kabeln för att få ut lamphållaren.
4. Dra loss den trasiga lampan och sätt i den
nya. Den kan bara sättas dit på ett sätt.
5. Passa in lamphållaren i sockeln och pressa
tills ett klickljud hörs.
6. Sätt tillbaka locket. Det ska passas in och
tryckas fast tills ett klickljud hörs.
Sätt tillbaka detaljerna i omvänd ordning.
226
G026015
Innan ett glödlampsbyte påbörjas, se
sidan 223.
2. Ta loss det lilla runda täcklocket.
06
Lamphållare bak, blinkers
G017456
Dimstrålkastare
G021751
Sidomarkeringsljus
3. Vrid lampan moturs och ta loss den.
4. Sätt dit en ny lampa genom att vrida
medurs.
5. Sätt tillbaka lampan. (Profilen på lamphållaren sammanfaller med profilen på lampans fot).
6. Sätt tillbaka lamphållaren. Markeringen
TOP på lamphållaren ska vara uppåt.
2. Ta ut isoleringen genom att dra rakt ut.
3. Lossa hela lampan genom att vrida dess
handtag moturs.
4. Lossa glödlampan genom att dra rakt ut.
Sätt tillbaka detaljerna i omvänd ordning.
OBS
Om ett felmeddelande kvarstår efter att en
felaktig lampa ersatts, kontakta en
auktoriserad Volvoverkstad.
06 Underhåll och specifikationer
Lampor
Positions-/bromsljus (LED)
1. Lossa skruvarna med en skruvmejsel.
Sidopositionsljus, SML (LED)
2. Lossa hela lamphuset försiktigt och dra ut
det.
Blinkers
3. Byt till ny glödlampa.
Reflex, bakre
4. Sätt tillbaka och skruva fast hela lamphuset.
Dimbakljus (en sida)
Backljus
Bromsljus (LED)
G021757
G017457
Lampglas, höger sida
Instegsbelysning
G017458
Nummerskyltsbelysning
Placering av baklampor
Innan ett glödlampsbyte påbörjas, se
sidan 223.
1. Stick in en skruvmejsel vid kortändan av
linsen närmast tunnelkonsolen och vrid lätt
så att linsen lossnar. (Gäller båda lamporna).
06
2. Vrid försiktigt tills linsen lossnar.
3. Byt till ny glödlampa.
4. Sätt tillbaka linsen.
Bromsljus (LED)
``
227
06 Underhåll och specifikationer
Lampor
Belysning lastutrymme
Belysning i make up-spegel
Specifikation glödlampor
Belysning
G021759
G017459
Borttagning av spegelglas
1. Stick in en skruvmejsel och bänd lätt så
lamphuset lossnar.
2. Byt till ny glödlampa.
06
3. Kontrollera att lampan lyser och tryck tillbaka lamphuset.
1. Stick in en skruvmejsel under den nedre
kanten i mitten och bänd försiktigt upp
låsklacken på kanten.
2. För mejseln under kanten åt både vänster
och höger sida (vid de svarta gummipunkterna) och bänd försiktigt så att glaset lossnar i underkanten.
3. Lossa försiktigt och lyft bort hela spegelglaset med lock.
4. Byt till ny glödlampa.
Ditsättning av spegelglas
1. Tryck tillbaka spegelglasets tre låsklackar
i ovankant.
2. Tryck sedan fast de tre nedre klackarna.
228
Effekt
(W)
Typ
Extrahelljus, Bi
XenonŸ, ABL
55
H7
Halvljus, halogen
55
H7
Helljus, halogen
65
H9
Blinkers fram
21
H21W
Blinkers bak
21
PY21W
Dimstrålkastare
35
H8
Instegs-, lastutrymmes-, nummerskyltsbelysning
5
Spollampa
Make up-spegel
SV8,5
1,2
Spollampa
SV5,5
Främre positionsoch parkeringsljus
5
W5W
Främre sidomarkeringsljus
5
W5W
Handskfacksbelysning
5
Spollampa
SV8,5
06 Underhåll och specifikationer
Torkarblad och spolarvätska
Torkarblad
Serviceläge
2. För höger rattspak uppåt i ca 1 sekund.
Torkarna går då och ställer sig rakt upp.
G021763
1. Ställ fjärrnyckeln i läge 0, se sidan 71, och
behåll fjärrnyckeln i startlåset.
G021761
För att kunna byta eller tvätta torkarbladen
måste de vara i serviceläge.
Torkarna återgår till utgångsposition vid start
av bilen.
Byte av torkarblad
G021760
G021762
OBS
Fäll upp torkararmen. Tryck på knappen
som sitter på torkarbladsinfästningen och
dra rakt ut parallellt med torkararmen.
Torkarbladen har olika längd. Bladet på förarsidan är längre än det på passagerarsidan.
06
Skjut in det nya torkarbladet tills ett klickljud hörs.
Kontrollera att bladet sitter fast ordentligt.
``
229
06 Underhåll och specifikationer
Torkarblad och spolarvätska
Påfyllning av spolarvätska
1. Fäll torkararmen utåt.
2. Ta tag i den inre delen av bladet (vid pilen).
3. Vrid moturs för att använda bladets ändläge mot torkararmen som en hävstång för
att lättare få loss bladet.
06
4. Tryck fast det nya torkarbladet. Kontrollera
att det sitter fast ordentligt.
5. Fäll tillbaka torkararmen.
Rengöring
För rengöring av torkarblad och vindruta, se
sidan 256.
VIKTIGT
Kontrollera bladen regelbundet. Eftersatt
underhåll förkortar bladens livslängd.
230
G021764
G032770
Byte av torkarblad bakruta
Vindrute- och strålkastarspolarna har gemensam vätskebehållare.
VIKTIGT
Använd frostskyddsmedel under vintern så
att det inte fryser i pump, behållare och
slangar.
För volymuppgifter, se sidan 270.
06 Underhåll och specifikationer
Batteri
Varningssymboler på startbatteri
Undvik gnistor eller
öppen eld.
Använd skyddsglasögon.
VIKTIGT
Vid laddning av startbatteriet får aldrig
snabbladdare användas.
VARNING
Explosionsfara.
Ytterligare information i
bilens instruktionsbok.
OBS
Förvara batteriet utom
räckhåll för barn.
Förbrukat startbatteri ska återvinnas på ett
miljöanpassat sätt – det innehåller bly.
Hantering
Batteriet innehåller frätande syra.
•
Kontrollera att ledningarna till startbatteriet
är rätt anslutna och väl åtdragna.
•
Koppla aldrig ifrån startbatteriet då motorn
är igång.
Batterier kan bilda knallgas som är mycket
explosiv. En gnista, som kan bildas om
startkablarna sätts dit felaktigt, räcker för att
batteriet ska explodera. Batteriet innehåller
svavelsyra som kan orsaka allvarliga frätskador. Skölj med stora mängder vatten om
svavelsyra kommer i kontakt med ögon, hud
eller kläder. Vid stänk i ögonen, kontakta
omedelbart läkare.
OBS
Om startbatteriet laddas ur många gånger
påverkas dess livslängd negativt.
06
Startbatteriets livslängd och funktion påverkas
av antal starter, urladdningar, körsätt, körförhållanden, klimatförhållanden, etc.
``
231
06 Underhåll och specifikationer
Batteri
Byte
VARNING
Sätt dit samt ta bort plus- respektive minuskabel i rätt ordningsföljd.
G021768
Borttagning
Lossa den svarta minuskabeln
G021765
Lossa den röda pluskabeln
Lossa avluftningsslangen från batteriet
Skruva loss skruven som håller batteriklamman.
06
G021766
G021769
För batteriet åt sidan och lyft upp det.
Ditsättning
Stäng av tändningen och vänta i 5 minuter.
Öppna clipsen på främre täcklocket och ta
loss locket.
Lösgör gummilisten så att bakre täcklocket
går fritt.
G021767
232
G021771
Ta loss bakre täcklocket genom att skruva
ett kvarts varv och lyfta loss det.
1. Ställ ner batteriet i batterilådan.
06 Underhåll och specifikationer
Batteri
2. För batteriet inåt samt åt sidan tills det når
bakkant av lådan.
3. Skruva fast batteriet med skruven i klamman.
4. Anslut avluftningsslangen.
5. Anslut den röda pluskabeln.
6. Anslut den svarta minuskabeln.
7. Tryck fast det bakre täcklocket. (Se borttagning).
8. Montera tillbaka gummilisten. (Se borttagning).
9. Sätt tillbaka det främre täcklocket och fäst
det med hjälp av clipsen. (Se borttagning).
06
233
06 Underhåll och specifikationer
Säkringar
Allmänt
Placering centraler
För att förhindra att bilens elektriska system
skadas genom kortslutning eller överbelastning, är alla de olika elektriska funktionerna och
komponenterna skyddade genom ett antal
säkringar.
Byte
Placering av centraler vänsterstyrd bil
1. Titta i säkringsförteckningen för att lokalisera säkringen.
Om bilen är högerstyrd, byter centralen under
handskfacket sida.
2. Dra ut säkringen och titta från sidan om
den böjda tråden är avbränd.
06
3. Byt i så fall till en ny säkring med samma
färg och samma amperetal.
VARNING
Använd aldrig ett främmande föremål eller
en säkring med högre amperetal än specificerat för att ersätta en säkring. Detta kan
förorsaka betydande skador på elsystemet
och möjligtvis leda till brand.
234
G017461
Om någon elektrisk komponent eller funktion
inte fungerar, kan det bero på att komponentens säkring tillfälligt överbelastats och bränts.
Om samma säkring bränns upprepade gånger
föreligger något fel på en komponent. Uppsök
då en auktoriserad Volvoverkstad för kontroll.
Under handskfack
Motorrum
Lastutrymme
06 Underhåll och specifikationer
Säkringar
Motorrum
G025600
06
``
235
06 Underhåll och specifikationer
Säkringar
Allmänt säkringar motorrum
På insidan av locket finns en tång som underlättar när man ska dra ut och sätta tillbaka en
säkring.
Pos
Funktion
A
Primärsäkring RJBB KL30
60
Primärsäkring RJBD KL30
50
Positioner (se föregående bild)
Motorrum övre
Reservplats
Motorrum främre
PTC Luftförvärmare*
Motorrum undre
Reservplats
Dessa säkringar är alla placerade i motorrumsboxen. Säkringarna i
är placerade under
.
•
•
06
•
1 – 7 och 42 – 44 är av typ "Midi Fuse"och
får endast bytas av en auktoriserad Volvoverkstad.
8 – 15 och 34 är av typ "JCASE" och får
endast bytas av en auktoriserad Volvoverkstad.
16 – 33 och 35 – 41 är av typ "MiniFuse".
Pos
236
100
Funktion
A
Primärsäkring CEM
KL30A
50
Primärsäkring CEM
KL30B
50
Primärsäkring RJBA KL30
60
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Vindrutetorkare
30
Parkeringsvärmare*
25
Kupé fläkt
40
Reservplats
Pos
Funktion
A
Hastighetsberoende styrservo
5
Styrenhet motor, transm.
SRS
10
Eluppvärmda spolarmunstycken
10
Vacuumpump I5T
20
Belysningspanel
5
Strålkastarspolare
15
12 V-uttag fram och baksäte
15
ABS pump
40
Taklucka*, Tak konsol/
ECC*
5
ABS ventiler
20
Relä motorrumsbox
5
Extraljus*
20
Signalhorn
15
Motor styrenhet
10
Styrenhet automatväxellåda*
15
Reservplats
Ljushöjdjustering* (Active
Bi-XenonŸ, Bi-XenonŸ)
10
Primärsäkring CEM
20
Radar, ACC styrenhet*
5
06 Underhåll och specifikationer
Säkringar
Pos
Funktion
A
Kompressor A/C
15
Relä spolar
5
Startmotorrelä
30
Tändspolar
20
Glödsystem (5-cyl. diesel)
10
EGR, VTC, Bypass motorkylsystem (4-cyl. diesel)
10
Motorstyrenhet, Trottel
bensin
10
Motorstyrenhet, Trottel
diesel
15
Insprutningssystem, Luftmassemätare
15
Luftmassemätare (4-cyl.
diesel)
10
Motorventiler
10
EVAP, Lambdasond,
Insprutning (bensin)
15
Lambdasond (4-cyl. bensin, 5-cyl. diesel)
10
Pos
Funktion
A
Vevhusventilationsvärmare (5-cyl. bensin)
10
Dieselfiltervärmare, vevhusventilationsvärmare
(4-cyl. diesel)
15
Dieselfiltervärmare, vevhusventilationsvärmare
(5-cyl. diesel)
20
Används ej
5
Glödstift (4-cyl. diesel)
60
Glödstift (5-cyl. diesel)
70
Reservplats
Kylfläkt (4 – 5-cyl. bensin,
4-cyl. diesel)
60
Kylfläkt (V8, 6-cyl. bensin,
5-cyl diesel)
80
06
``
237
06 Underhåll och specifikationer
Säkringar
Under handskfack
1 2 3
4
5
6
7 8
9 10 11 12 13 14
G032918
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
1. Vik undan den innerklädsel som täcker
säkringscentralen.
06
2. Tryck på lockets lås och fäll det uppåt.
Pos
Funktion
Gaspedal*, luftvärmare
(PTC), eluppvärmda stolar*
A
7,5
3. Säkringarna kan nås.
Pos
Funktion
A
Taklucka*
20
Backlampor
7,5
Reservplats
Positioner
Pos
238
Reservplats
Funktion
A
Regnsensor*
5
SRS-system
10
ABS-bromsar, elektrisk
parkeringsbroms
5
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
ICM display, CD & RadioA,
RSE system*
15
Rattmodul
7,5
Reservplats
Helljus
15
Dimljus fram*
15
Vindrutespolare
15
Adaptiv farthållare, ACC*
10
Reservplats
06 Underhåll och specifikationer
Säkringar
Pos
Funktion
Takbelysning, kontrollpanel förardörr/Elmanövr.
passagerarstol*
A
7,5
Informationsdisplay
5
Elmanövr. förarstol*
5
Vindrutetorkare bak
15
Fjärrnyckelmottagare,
larmsensorer
5
Bränslepump
20
Elektriskt rattlås
20
Reservplats
A
Lås tank-/baklucka
10
Larmsiren, ECC
5
Start/stopknapp
5
Bromsljus omkopplare
5
06
Premium.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
239
06 Underhåll och specifikationer
Säkringar
G032919
Lastutrymme
Centralen är placerad bakom klädseln på vänster sida.
06
Positioner
Pos
Modul
tion
(svart). Funk-
Pos
(svart). Funk-
A
Kontrollpanel bakdörr höger
25
Modul
tion
Modul
tion
(svart). Funk-
A
Elmanövrerad stol förarsida*
25
Släpvagnsuttag 1*
40
POT (automatöppning baklucka)*
30
A
Reservplats
Kontrollpanel förardörr
25
Kontrollpanel passagerardörr
25
Kontrollpanel bakdörr vänster
25
12 V-uttag lastutrymme, kylskåp*
15
Eluppvärmd bakruta
30
Reservplats
Släpvagnsuttag 2*
240
Pos
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
15
06 Underhåll och specifikationer
Säkringar
Pos
Modul
(vit). Funktion
A
Pos
Reservplats
Modul
(blå). Funktion
Display RTI*, parkeringskamera*
A
10
Styrenhet Four-C*
15
Stolsvärme förarsida fram*
15
Stolsvärme passagerarsida
fram*
15
Stolsvärme höger bak*
15
Audioförstärkare*
25
AWD styrenhet
10
AudiosystemA
15
Stolsvärme vänster bak*
15
Telefon, Bluetooth*
5
Reservplats
Bashögtalare*
25
Reservplats
Reservplats
Reservplats
Elmanövrerad stol passagerarsida*
25
Keyless drive*
20
Elektrisk parkeringsbroms
vänster
30
Elektrisk parkeringsbroms
höger
30
06
A
High Performance och Premium.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
241
06 Underhåll och specifikationer
Hjul och däck
Allmänt
OBS
Däck betyder mycket för bilens köregenskaper. Däcktyp, dimension, däcktryck och hastighetsklass är viktiga för hur bilen uppträder.
Nya däck
Se till att ha samma typ och dimension och
även samma fabrikat på båda hjulparen.
Följ rekommenderat däcktryck som finns angivet i däcktryckstabellen, se sidan 253.
Rotationsriktning
Skötsel av däck
G021778
Pilen visar däckets rotationsriktning.
06
Däck med mönster som är tillverkat för att
endast rulla åt ett håll, har rotationsriktningen
markerad med en pil på däcket. Däcket ska ha
samma rotationsriktning under hela sin livslängd. De bör endast skiftas mellan fram och
bak, aldrig från vänster till höger sida eller
omvänt. Om däcken monteras felaktigt försämras bilens bromsegenskaper och förmåga
att pressa undan regn och snömodd.
Alla däck som är äldre än 6 år bör kontrolleras
av fackman även om de verkar oskadade. Däck
åldras och bryts ner även om de sällan eller
aldrig används. Funktionen kan då påverkas.
Det gäller även reservdäck, vinterdäck och
däck som sparas för framtida bruk. Exempel på
yttre tecken som indikerar att däcket är olämpligt för användning är sprickor eller missfärgningar.
G021823
Däckens ålder
Däck är färskvara. Efter några år börjar de
hårdna samtidigt som friktionsegenskaperna
försämras undan för undan. Eftersträva därför
att få så färska däck som möjligt vid utbyte. Det
är särskilt viktigt när det gäller vinterdäck. Tillverkningsvecka och -år, däckets DOT-märkning (Department of Transportation), anges
med fyra siffror, exempelvis 1502. Däcket på
bilden är tillverkat vecka 15, år 2002.
Sommar- och vinterdäck
När sommar- och vinterhjulen skiftas ska de
märkas upp med vilken sida de har suttit på,
t.ex. V för vänster och H för höger.
Slitage och underhåll
Rätt däcktryck ger jämnare slitage, se
sidan 252. Körsätt, däcktryck, klimat och
242
06 Underhåll och specifikationer
Hjul och däck
vägarnas beskaffenhet har en inverkan på hur
snabbt dina däck åldras och slits. För att undvika skillnader i mönsterdjup samt förhindra att
slitagemönster uppstår kan fram- och bakhjulen skiftas med varandra. Lämplig körsträcka
vid första skiftet är ca 5000 km och därefter
med 10 000 km intervall. Kontakta en
auktoriserad Volvoverkstad för kontroll vid
osäkerhet om mönsterdjupet.
Hjul ska förvaras liggande eller upphängda –
inte stående.
VARNING
Ett skadat däck kan leda till förlorad kontroll
av bilen.
Slitagevarnare är en smal upphöjning tvärs
över slitbanan. På sidan av däcket syns bokstäverna TWI (Tread Wear Indicator). När däckets mönsterdjup är reducerat till 1,6 mm,
kommer det i jämnhöjd med slitagevarnarna.
Byt då snarast till nya däck. Tänk på att däck
med litet mönsterdjup har mycket dåligt väggrepp i regn eller snö.
VIKTIGT
Hjulskruvarna ska dras åt med 140 Nm. Vid
alltför hård åtdragning kan skruvförbandet
skadas.
Låsbar hjulskruv
Låsbar hjulskruv kan användas på både aluminiumfälg och stålfälg.
Vinterdäck
G021829
OBS
Rådgör med en Volvoåterförsäljare om
vilken fälg och däcktyp som passar bäst.
Dubbdäck
Fälgar och hjulskruvar
Använd endast fälgar som är testade och godkända av Volvo och som ingår i Volvo originalsortiment. Kontrollera åtdragningsmomentet
med momentnyckel.
Däck med slitagevarnare
vinterdäck måste rätt däck vara monterade på
alla fyra hjulen.
Volvo rekommenderar vinterdäck med vissa
bestämda dimensioner. Däckdimensionerna är
beroende av motorvariant. Vid körning med
Dubbade vinterdäck ska köras in
500–1000 km, mjukt och lugnt så att dubbarna
sätter sig riktigt i däcken. Det ger däcken och
speciellt dubbarna längre livslängd.
OBS
Lagbestämmelser för användning av dubbdäck varierar från land till land.
Mönsterdjup
Väglag med is, snömodd och låga temperaturer ställer betydligt högre krav på däck än vid
sommarförhållanden. Därför rekommenderar
Volvo att inte köra med vinterdäck som har
mindre mönsterdjup än 4 mm.
06
Använda snökedjor
Snökedjor får endast användas på framhjulen
(gäller även fyrhjulsdrivna bilar).
``
243
06 Underhåll och specifikationer
Hjul och däck
Kör aldrig fortare än 50 km/h med snökedjor.
Undvik att köra på barmark eftersom detta sliter mycket hårt på både snökedjor och däck.
Använd aldrig s.k. snabblänkar eftersom
utrymmet mellan skivbromsarna och hjulen är
för litet.
VIKTIGT
Använd Volvo originalsnökedjor eller likvärdiga som är anpassade till rätt bilmodell,
däck- och fälgdimensioner. Rådgör med en
auktoriserad Volvoverkstad
Systemet ersätter inte vanligt underhåll av
däck.
VIKTIGT
Om ett fel uppstår i däcktryckssystemet
kommer varningslampan på instrumentpanelen tändas. Meddelandet
DÄCKTRYCKSSYST. SERV.
ERFORDRAS visas. Detta kan ske av olika
anledningar, t.ex. vid montering av ett hjul
som inte är försett med en sensor avpassad
för Volvos däcktrycksövervakningssystem.
Justera däcktrycksövervakning
Däcktrycksövervakning TPMS*
06
TPMS (Tyre Pressure Monitoring System) varnar föraren när trycket är för lågt i ett eller flera
av bilens däck. Det använder sensorer som är
placerade inuti luftventilen i varje hjul. När bilen
färdas i ca 40 km/h känner systemet av däcktrycket. Om trycket är för lågt tänds varningslampan på instrumentpanelen och ett meddelande visas i displayen.
Kontrollera alltid systemet efter hjulbyte för att
säkerställa att ersättningshjulen fungerar med
systemet.
För information om korrekt däcktryck, se
sidan 252.
Däcktrycksövervakningen kan, för att följa Volvos däcktrycksrekommendationer, justeras till
exempel vid körning med hög last.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Åtgärda lågt däcktryck
När meddelande LÅGT DÄCKTRYCK
KONTR. TRYCK visas i displayen
1. Kontrollera däcktrycket på alla fyra
däcken.
2. Pumpa däcket/däcken till rätt tryck.
3. Kör bilen i en hastighet av lägst 40 km/h i
sammanlagt minst 1 minut och kontrollera
att meddelandet släcks.
Avaktivera/aktivera
däcktrycksövervakning
OBS
OBS
Motorn får inte vara igång.
Motorn får inte vara igång.
Inställningar görs i reglaget i mittkonsolen, se
sidan 114.
1. Pumpa däcken till önskat tryck och välj
nyckelläge I eller II.
2. Välj Bilinställningar
Däcktryck
3. Välj Kalibrera däcktrycket.
4. Tryck ENTER.
244
5. Kör bilen i en hastighet av lägst 40 km/h i
sammanlagt minst 1 minut.
Inställningar görs i reglaget i mittkonsolen, se
sidan 114.
1. Välj nyckelläge I eller II.
2. Välj Bilinställningar
Däckstryck
3. Välj Däcktryckssystem och tryck
ENTER.
> Ett X visas i displayen om systemt aktiveras, alternativt försvinner om systemet avaktiveras.
06 Underhåll och specifikationer
Hjul och däck
Enbart fabriksmonterade hjul är utrustade med
TPMS-sensorer i ventilerna.
•
Temporary spare-reservhjulet har inte
denna sensor.
•
Om hjul utan TPMS-sensorer används
kommer DÄCKTRYCKSYST. SERV.
erfordras att visas varje gång som bilen
körs fortare än 40 km/h i mer än 10 minuter.
•
Volvo rekommenderar att TPMS-sensorer
monteras på alla bilens hjul.
•
Volvo rekommenderar inte att sensorer
flyttas mellan olika hjul.
Om ett SST-däck förlorar däcktryck, tänds den
gula TPMS-lampan på instrumentpanelen och
ett meddelande visas i textrutan. Om detta
inträffar, minska hastigheten till max 80 km/h.
Däcket ska ersättas så snart som möjligt.
Verktyg
Kör försiktigt, i vissa fall kan det vara svårt att
se vilket däck som avses. För att säkerställa
vilket däck som behöver åtgärdas, kontrollera
alla fyra däcken.
VARNING
G025442
Rekommendationer
Enbart personer med kunskap om SSTdäck bör montera dessa.
Efter att ett felmeddelande om lågt däcktryck har visats, kör inte fortare än
80 km/h.
Ett skumblock, placerat i reservhjulsfälgen
innehåller alla verktyg. Verktygen består av
bogserögla, domkraft* och hjulskruvsnyckel.
Skumblocket är fastskruvat i en konsol i reservhjulsbaljans botten.
Maximal körsträcka till däckbyte är 80 km.
Domkraft*
Punkteringskörbara däck*
Undvik hård körning.
Om Self Supporting run flat Tires (SST) är valt
är bilen också utrustad med TPMS.
SST-däck måste bytas ut om de skadas
eller punkteras.
Använd originaldomkraften endast vid hjulbyte. Domkraftens skruv ska alltid vara välsmord.
VARNING
När ett däck utrustat med TPMS pumpas,
håll pumpens munstycke rakt mot ventilen
för att inte skada ventilen.
Denna typ av däck har en speciell förstärkt
sidovägg som gör det möjligt att fortsätta köra
bilen trots att däcket har förlorat en del luft.
Dessa däck är monterade på en särskild fälg.
(Även vanliga däck går att montera på denna
fälg).
SST-däck ska endast monteras ihop med
TPMS.
06
Reservhjul*
Reservhjulet (Temporary spare) är endast
avsett att användas tillfälligt. Ersätt reservhjulet
snarast med ett vanligt hjul. Under körning med
reservhjulet kan bilen få annorlunda köregen-
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
245
06 Underhåll och specifikationer
Hjul och däck
skaper. Rätt däcktryck på reservhjulet anges i
däcktryckstabellen, se sidan 253.
Byte av hjul
Verktyg – återplacering
Losstagning
VIKTIGT
Kör aldrig fortare än 80 km/h med ett reservhjul på bilen.
VIKTIGT
06
Reservhjulet och skumblocken hålls fast med
samma genomgående skruv.
Framtagning av reservhjul
Efter användning av verktyg och domkraft ska
de placeras tillbaka på rätt sätt. Domkraften
ska vevas till rätt läge för att kunna få plats.
Skumblocket och reservhjulet skall placeras
tillbaka i omvänd ordning mot hur det togs ur.
Notera att på det finns en pil på övre skumblocket. Den ska peka framåt i bilen.
1. Vik upp golvmattan, bakifrån och framåt.
2. Skruva upp fästskruven.
3. Lyft ur skumblocket med dess verktyg.
4. Lyft ur reservhjulet.
VIKTIGT
Verktyg och domkraft ska förvaras på
avsedd plats i bilens lastutrymme då de inte
används.
Det undre blocket behöver inte lyftas ur.
OBS
Om golvluckan inte är stängd, fungerar inte
sekretesslåsningen, se sidan 47.
246
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
G024534
Reservhjulet är placerat i reservhjulsbaljan med
utsidan nedåt. Två skumblock, ett under
reservhjulet och ett över/inuti håller reservhjulet på plats. Det övre innehåller alla verktyg.
G029336
Bilen får aldrig köras utrustad med fler än ett
reservhjul av typen "Temporary spare" samtidigt.
Fästpunkter
Sätt ut varningstriangel, se sidan 208 om ett
hjul byts på en trafikerad plats. Bilen och
domkraften* ska stå på ett fast horisontellt
underlag.
1. Dra åt parkeringsbromsen och lägg i ettans
växel eller läge P om bilen har automatisk
växellåda.
VARNING
Kontrollera att domkraften inte är skadad,
gängorna ordentligt smorda samt att den är
fri från smuts.
06 Underhåll och specifikationer
Hjul och däck
VARNING
2. Ta fram reservhjul, domkraft och hjulskruvnyckel som ligger under mattan i lastutrymmet.
3. Blockera framför och bakom de hjul som
ska stå kvar på marken. Använd kraftiga
träklossar eller större stenar.
Placera aldrig något mellan marken och
domkraften, inte heller mellan domkraftsfästet och domkraften.
6. På varje sida av bilen finns två domkraftsfästen. Vid varje fäste finns ett urtag i plasttäckningen. Veva ner domkraftens fot så
att den pressas plant mot marken. Kontrollera att domkraften sitter i fästet enligt
bilden och att foten är placerad lodrät
under fästet.
Ditsättning
4. Dra fast hjulskruvarna korsvis. Det är viktigt
att hjulskruvarna blir ordentligt åtdragna.
Dra åt med 140 Nm. Kontrollera åtdragningsmomentet med momentnyckel.
1. Rengör anliggningsytorna på hjul och nav.
5. Sätt på hjulsidan (för bilar med stålfälg).
7. Lyft bilen så högt att hjulet går fritt. Ta bort
hjulskruvarna och lyft av hjulet.
2. Sätt dit hjulet. Skruva dit hjulskruvarna.
3. Sänk ner bilen så att hjulet inte kan rotera.
G021779
G021780
OBS
Använd den domkraft som hör till bilen.
OBS
06
Navkapselns uttag för ventilen ska vara över
ventilen på fälgen vid montering.
4. (För bilar med stålfälg) Bänd loss hjulsidan
med hjulskruvnyckelns ände eller ryck loss
den för hand.
5. Lossa hjulskruvarna ½–1 varv moturs med
hjulskruvnyckeln.
``
247
06 Underhåll och specifikationer
Hjul och däck
VARNING
Kryp aldrig under bilen då den är upphissad
på domkraft.
Låt aldrig passagerare uppehålla sig i bilen
då den lyfts upp med domkraft.
Parkera bilen på ett sådant sätt att passagerare har bilen eller helst ett vägräcke
mellan sig och vägbanan.
tätningsvätskan ska bytas ut innan bäst föredatumet passerats och efter användning.
Tätningsvätskan tätar effektivt däck som punkterats i slitbanan.
OBS
Däcktätningssatsen är endast avsedd för
tätning av däck med punktering i slitbanan.
Däcktätningssatsen har begränsad förmåga
att täta däck som har punktering i däcksidan.
Täta inte däck med den provisoriska däcktätningen om de uppvisar större skåror, sprickor
eller liknande skador.
Provisorisk däcktätning*
12 V-uttag för anslutning av kompressorn finns
fram vid mittkonsolen, vid baksätet och i lastutrymmet. Välj det eluttag som är närmast det
punkterade däcket.
06
G023309
Framtagning av däcktätningssats
Allmänt
Däcktätningssatsen används till att täta en
punktering samt kontrollera och justera däcktrycket. Den består av en kompressor och en
behållare med tätningsvätska. Satsen fungerar
som en provisorisk reparation. Flaskan med
248
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Sätt ut en varningstriangel vid en trafikerad
plats. Däcktätningssatsen finns under golvet i
lastutrymmet.
1. Vik upp golvmattan bakifrån och framåt.
2. Skruva loss fästskruven.
3. Lyft bort skumblocket som håller domkraft
och hjulskruvsnyckel.
4. Lyft upp däcktätningssatsen.
Lägg tillbaka detaljerna efter användning.
VARNING
Hastigheten får inte överstiga 80 km/h efter
att den provisoriska däcktätningen använts.
Det provisoriskt tätade däcket måste bytas
ut så snart som möjligt (maximal körsträcka
200 km).
06 Underhåll och specifikationer
Hjul och däck
Översikt
Luftslang
1. Öppna locket på däcktätningssatsen.
Flaska med tätningsvätska
2. Lossa dekalen om högsta tillåtna hastighet
och sätt fast den på ratten.
Tryckmätare
VARNING
Handskar*
Tätningsvätskan kan irritera huden. Vid hudkontakt, tvätta omedelbart bort vätskan
med tvål och vatten.
Tätning av punkterat däck
3. Kontrollera att strömbrytaren är i position 0 och ta fram kabeln och luftslangen.
OBS
Bryt inte flaskans plombering. När flaskan
skruvas fast bryts plomberingen.
G014337
4. Skruva av det orange locket och skruva
loss flaskans kork.
VARNING
Dekal, högsta tillåtna hastighet
Skruva inte av flaskan, den är försedd med
backspärr för att förhindra läckage.
Strömbrytare
Kabel
Skyddslock
5. Skruva fast flaskan i flaskhållaren.
G014338
Flaskhållare (oranget lock)
06
För information om detaljernas funktion, se föregående bild.
6. Skruva loss hjulets ventilhatt och skruva
fast luftslangens ventilanslutning till botten
på däckventilens gänga.
Tryckreduceringsventil
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
249
06 Underhåll och specifikationer
Hjul och däck
VARNING
Lämna inte barn i bilen utan uppsikt då
motorn är igång.
VARNING
Om trycket understiger 1,8 bar är hålet i
däcket för stort. Färden bör inte fortsätta.
Kontakta en auktoriserad däckverkstad.
VARNING
Inandning av bilavgaser kan medföra livsfara. Låt aldrig motorn gå i utrymmen som
är tillslutna eller saknar tillräcklig ventilation.
7. Sätt i kabeln i 12 V-uttaget och starta bilen.
VARNING
Stå aldrig intill däcket då kompressorn pumpar. Om det uppstår sprickbildningar eller
ojämnheter ska kompressorn omedelbart
stängas av. Färden bör inte fortsätta. Kontakta en auktoriserad däckverkstad.
OBS
När kompressorn startar kan trycket öka
upp till 6 bar men trycket sjunker efter ca
30 sekunder.
06
8. Sätt strömbrytaren i position I.
VIKTIGT
Risk för överhettning. Kompressorn ska inte
arbeta längre än 10 minuter.
9. Fyll däcket i 7 minuter.
10. Stäng av kompressorn för att kontrollera
trycket på tryckmätaren. Minsta tryck är
1,8 bar och max 3,5 bar.
11. Stäng av kompressorn och dra ur kabeln ur
12 V uttaget.
12. Ta loss slangen från däckventilen och sätt
på ventilhatten.
13. Kör snarast ca 3 km med en maximal
hastighet på 80 km/h så tätningsvätskan
kan täta däcket.
Pumpning av däck
Bilens originaldäck kan pumpas upp av kompressorn.
VARNING
Lämna inte barn i bilen utan uppsikt då
motorn är igång.
3. Anslut kabeln till något av bilens 12 V-uttag
och starta bilen.
4. Starta kompressorn genom att ställa
strömbrytaren i position I.
VIKTIGT
Risk för överhettning. Kompressorn ska inte
arbeta längre än 10 minuter.
1. Kompressorn skall vara avstängd. Se till att
strömbrytaren står i position 0 och ta fram
kabel och luftslang.
5. Pumpa upp däcket till angivet tryck enligt
däcktrycksdekalen. (Släpp ut luft med
tryckreduceringsventilen om däcktrycket
är för högt.)
2. Skruva loss hjulets ventilhatt och skruva dit
luftslangens ventilanslutning till botten på
däckventilens gänga.
6. Stäng av kompressorn. Lossa luftslangen
och kabeln.
7. Sätt tillbaka ventilhatten.
250
06 Underhåll och specifikationer
Hjul och däck
Efterkontroll av lagning och tryck
1. Anslut utrustningen igen.
VARNING
Kontrollera däcktrycket regelbundet.
2. Läs av däcktrycket på tryckmätaren.
•
•
Ligger det under 1,3 bar har däcket inte
tätats tillräckligt. Färden bör inte fortsättas. Kontakta en däckverkstad.
Är däcktrycket högre än 1,3 bar ska
däcket pumpas upp till angivet däcktryck enligt däcktrycksdekalen. Släpp ut
luft med tryckreduceringsventilen om
däcktrycket är för högt.
VARNING
Skruva inte av flaskan, den är försedd med
backspärr för att förhindra läckage.
3. Stäng av kompressorn. Lossa luftslangen
och kabeln. Sätt tillbaka ventilhatten.
4. Lägg tillbaka däcktätningssatsen i lastutrymmet.
OBS
Efter användning ska flaska med tätningsvätska och slang bytas ut. Byte utförs av en
auktoriserad Volvoverkstad.
Kör till närmaste auktoriserade Volvoverkstad
för att byta ut/reparera det skadade däcket.
Informera verkstaden om att däcket innehåller
däcktätningsvätska.
VARNING
Hastigheten får inte överstiga 80 km/h efter
att den provisoriska däcktätningen använts.
Uppsök en auktoriserad Volvoverkstad för
inspektion av det tätade däcket (maximal
körsträcka 200 km). Personalen kan avgöra
om däcket kan lagas eller behöver bytas.
OBS
Lämna behållaren till ett insamlingsställe för
förvaring av farligt avfall.
Specifikationer
Dimensionsbeteckning
På alla bildäck finns en beteckning för dimension. Exempel på beteckning:
225/50R17 94 W.
225
Sektionsbredd (mm)
50
Förhållande mellan sektionshöjd och
bredd (%)
Byte av behållare med tätningsvätska
R
Radialdäck
Byt flaska när bäst före-datum passerats. Hantera den gamla flaskan som miljöfarligt avfall.
17
Fälgdiameter i tum (")
94
Kodsiffror för max tillåten däckbelastning
W
Kodbeteckning för maximal tillåten
hastighet (i detta fall 270 km/h).
VARNING
Flaskan innehåller 1,2-Etanol och naturrågummi-latex.
Farligt vid förtäring. Kan ge allergi vid hudkontakt.
Undvik kontakt med huden och ögonen.
Förvaras oåtkomligt för barn.
06
Hastighetsklasser
Bilen är helbilsgodkänd, vilket innebär att
dimensioner och hastighetsklasser inte får
avvika från dem som anges i bilens registreringsbevis.
``
251
06 Underhåll och specifikationer
Hjul och däck
Väglaget avgör hur fort bilen kan köras, inte
däckens hastighetsklass.
06
252
Q
160 km/h (används endast på vinterdäck)
T
190 km/h
H
210 km/h
V
240 km/h
W
270 km/h
Y
300 km/h
Däcktrycksdekalen på förarsidans dörrstolpe
(mellan fram- och bakdörr) visar vilka tryck
däcken ska ha vid olika last och hastighetsförhållanden, det finns också angivet i däcktryckstabellen, se nedan.
OBS
Det är maximal tillåten hastighet som anges
i tabellen.
Däcktryck
•
Däcktryck för bilens rekommenderade
hjuldimension
•
•
ECO-tryck
Reservhjulets tryck (Temporary Spare)
OBS
Temperaturskillnader förändrar däcktrycket.
G021830
Enda undantaget från dessa bestämmelser är
vinterdäck (både dubbade och dubbfria däck).
Om ett sådant däck väljs får bilen inte köras
fortare än däcket är klassificerat för. (T.ex. får
klass Q köras i maximalt 160 km/h).
06 Underhåll och specifikationer
Hjul och däck
Rekommenderat däcktryck
Variant
V70
6-cyl.
Däckstorlek
Hastighet
(km/h)
Last,1 – 3 personer utan
TPMS
Last,1 – 3
personer
med
TPMS
ECO-tryckA
Max last
Fram (kPa)B
Bak (kPa)
Fram/bak
(kPa)
Fram
(kPa)
Bak (kPa)
Fram/bak
(kPa)
225/55 R 16
0 – 160
230
210
230
260
260
260
225/50 R 17
160 +
280
280
280
300
300
-
0 – 160
230
210
230
260
260
260
160 +
270
270
270
290
290
-
245/45 R 17
245/40 R 18
5-cyl. diesel
225/55 R 16
0 – 160
220
210
220
260
260
260
185 hk
225/50 R 17,
160 +
260
260
260
270
270
06
245/45 R 17
245/40 R 18
0 – 160
230
210
230
260
260
260
160 +
260
260
260
270
270
-
``
253
06 Underhåll och specifikationer
Hjul och däck
Variant
V70
Däckstorlek
Hastighet
(km/h)
Last,1 – 3 personer utan
TPMS
Last,1 – 3
personer
med
TPMS
ECO-tryckA
Max last
Fram (kPa)B
Bak (kPa)
Fram/bak
(kPa)
Fram
(kPa)
Bak (kPa)
Fram/bak
(kPa)
4 cyl. diesel
225/55 R 16
0 – 160
220
210
220
260
260
260
5-cyl. diesel
225/50 R 17
160 +
260
260
260
270
270
-
163 hk
245/45 R 17
4-cyl./5-cyl.
245/40 R 18
0 – 160
230
210
230
260
260
260
160 +
260
260
260
270
270
-
0 – 160
230
210
230
260
260
260
160 +
270
270
270
290
290
-
max 80
420
420
420
420
420
-
bensin
4-cyl./5-cyl.
flexifuel
ReservhjulC
06
A
B
C
254
205/60 R 16
T 125/80 R 17
Bränsleekonomisk körning.
I vissa länder förekommer enheten bar vid sidan av SI-enheten Pascal:1 bar = 100 kPa.
Temporary Spare.
06 Underhåll och specifikationer
Hjul och däck
Variant
XC70
Däckstorlek
6-cyl, 5-cyl
215/65 R 16
235/55 R 17
Hastighet
(km/h)
Last,1 – 3 personer
ECO-tryckA
Max last
Fram (kPa)B
Bak (kPa)
Fram (kPa)
Bak (kPa)
Fram/bak (kPa)
0 – 160
230
230
260
260
260
160 +
240
240
280
280
-
max 80
420
420
420
420
-
235/50 R 18
235/45 R 19
ReservhjulC
A
B
C
T 125/80 R 17
Bränsleekonomisk körning.
I vissa länder förekommer enheten bar vid sidan av SI-enheten pascal:1 bar = 100 kPa.
Temporary Spare.
Bränsleekonomi, ECO-tryck
För hastigheter under 160 km/h rekommenderas det allmänna däcktrycket för full last för
att få den bästa bränsleekonomin.
Kontrollera däcktrycket
Däckens lufttryck ska kontrolleras varje
månad. Detta gäller även bilens reservhjul.
Efter några kilometers körning blir däcken
varma och trycket högre. Däcktryck kontrolleras på kalla däck. Med kalla däck avses att
däcken har samma temperatur som yttertemperaturen.
tryck innebär att däcken kan bli överhettade
och skadas. Däcktrycket påverkar åkkomfort,
vägljud och styregenskaper.
OBS
06
Däcktrycket sjunker med tiden, det är ett
naturligt fenomen. Däcktrycket varierar
också beroende på omgivningens temperatur.
För lågt däcktryck ökar bränsleåtgången, förkortar däckens livslängd och försämrar bilens
vägegenskaper. Körning med för lågt däck-
255
06 Underhåll och specifikationer
Bilvård
Tvätta bilen
Tvätta bilen så snart den blivit smutsig. Håll till
på en spolplatta med oljeavskiljare. Använd bilschampo.
•
06
Avlägsna fågelspillning från lacken så snart
som möjligt. Den innehåller kemikalier som
påverkar och missfärgar lacken mycket
snabbt. Det rekommenderas att eventuella
missfärgningar avlägsnas av en
auktoriserad Volvoverkstad.
•
Spola underredet. Vid högtryckstvätt, håll
sprutan minst 30 cm från lackerade ytor.
•
Spola hela bilen tills den lösa smutsen
avlägsnats. Spruta inte direkt på låsen.
•
Tvätta med svamp och bilschampo och
rikligt med ljummet vatten.
•
Tvätta torkarbladen med ljummen tvållösning eller bilschampo.
•
Använd kallavfettningsmedel på hårt nedsmutsade ytor.
•
Torka bilen torr med ett rent, mjukt sämskskinn eller en vattenskrapa.
VARNING
Låt alltid motortvätt utföras av en verkstad.
Om motorn är varm finns risk för brand.
256
VIKTIGT
Smutsiga strålkastare har försämrad funktionalitet. Rengör dem regelbundet, till
exempel vid bränslepåfyllning.
OBS
Yttre belysning såsom strålkastare, dimljus
och baklampor kan tillfälligt få kondens på
insidan av glaset. Det är ett naturligt fenomen, all ytterbelysning är konstruerad för att
motstå detta. Kondens ventileras normalt ut
ur lamphuset då lampan varit tänd en stund.
Rengöring av torkarblad
Asfalts-, damm- och saltrester på torkarbladet
samt insekter, is m.m. på vindrutan försämrar
bladets livslängd.
OBS
Tvätta regelbundet blad och vindruta med
ljummen tvållösning eller bilschampo.
Använd inga starka lösningsmedel.
Automattvätt
En automattvätt är ett enkelt och snabbt sätt
att få bilen ren, men den kommer inte åt på alla
ställen. För att uppnå bra resultat rekommenderas att tvätta bilen för hand.
OBS
Under de första månaderna ska bilen
endast handtvättas. Detta eftersom lacken
är känsligare när den är ny.
Prova bromsarna
VARNING
Provbromsa alltid efter tvättning, även parkeringsbromsen, så att fukt och korrosion
inte angriper bromsbeläggen och försämrar
bromsarna.
Tryck lätt på bromspedalen då och då vid körning av längre sträckor i regn eller snöslask.
Friktionsvärmen gör att bromsbeläggen värms
upp och torkar. Gör samma sak efter start i
mycket fuktig eller kall väderlek.
Exteriör plast-, gummi- och
prydnadsdetalj
För rengöring av infärgade plastartiklar,
gummi- och prydnadsdetaljer, till exempel
blanklister, rekommenderas speciellt rengöringsmedel som finns hos Volvoåterförsäljare.
Vid användning av sådant rengöringsmedel
ska instruktionerna följas noggrant.
06 Underhåll och specifikationer
Bilvård
VIKTIGT
Undvik vaxning samt polering på plast och
gummi.
Polering av blanklister kan nöta bort eller
skada det blanka ytskiktet.
Polermedel som innehåller slipmedel ska
inte användas.
på förpackningarna. Många preparat innehåller
både polish och vax.
VIKTIGT
Lackbehandlingar såsom konservering, försegling, skydd, glansförsegling eller liknande kan skada lacken. Lackskada orsakad av sådana behandlingar täcks inte av
Volvos garanti.
Fälgar
Använd endast rengöringsmedel som
rekommenderas av Volvo. Starka fälgrengöringsmedel kan skada ytan och orsaka fläckar
på förkromade aluminiumfälgar.
Polering och vaxning
Polera och vaxa bilen när lacken är matt eller
för att ge den ett extra skydd.
Bilen behöver inte poleras förrän den är minst
ett år gammal, vaxning kan göras tidigare.
Polera och vaxa inte bilen i direkt solljus.
Tvätta och torka bilen mycket noga före polering eller vaxning. Tvätta bort asfalt eller tjärstänk med Volvos asfaltsborttagare eller lacknafta. Svårare fläckar kan tas bort med fin
slippasta (rubbing) avsedd för billack.
Polera först med polish och vaxa sedan med
flytande eller fast vax. Följ noga instruktionerna
Rengöring av främre sidorutor med
vattenavvisande ytskikt*
Använd aldrig produkter som bilvax,
avfettningsmedel eller liknande på
glasytan då detta kan förstöra dess vattenavvisande egenskaper.
Var försiktig vid rengöring så att inte glasytan
repas.
För att undvika skador på glasytan vid isborttagning – använd endast isskrapa av plast.
Det sker ett naturligt slitage på de vattenavvisande ytskikten.
För att de vattenavvisande egenskaperna ska
bestå rekommenderas en behandling med ett
speciellt efterbehandlingsmedel som finns hos
Volvoåterförsäljare. Det bör användas första
gången efter tre år och därefter varje år.
Rostskydd – kontroll och underhåll
Bilen fick ett mycket noggrant och komplett
rostskydd redan i fabriken. Delar av karossen
består av galvaniserad plåt. Underredet är
skyddat av ett nötningsbeständigt rostskyddsmedel. En tunn, penetrerande rostskyddsvätska sprutades in i utsatta balkar, hålrum,
slutna sektioner och sidodörrar.
Under normala förhållande kräver rostskyddet
ingen efterbehandling förrän efter ca 12 år.
Efter denna tid bör efterbehandling göras med
tre års intervall. Låt en auktoriserad Volvoverkstad hjälpa dig om bilen behöver efterbehandlas.
Smuts och vägsalt leder lätt till korrosion, därför är det viktigt att hålla bilen ren. För att
upprätthålla bilens rostskydd behöver det
regelbundet kontrolleras och eventuellt förbättras.
06
Rengöring av interiör
Använd endast rengöringsmedel och bilvårdsprodukter som rekommenderas av Volvo. Rengör regelbundet och följ instruktionerna som
medföljer bilvårdsprodukten.
Fläckar på textilklädsel och takklädsel
För att inte försämra klädselns brandhärdighetsegenskaper rekommenderas speciellt textilrengöringsmedel som finns hos Volvoåterför``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
257
06 Underhåll och specifikationer
Bilvård
säljare. För rengöring av säkerhetsbälten,
använd vatten och syntetiskt tvättmedel. Se till
att säkerhetsbältet är torrt innan det rullas in
igen.
VIKTIGT
Vassa föremål och kardborreförslutningar
kan skada bilens textilklädsel.
en Volvoåterförsäljare efter Volvos Lädervårdsprodukt.
VIKTIGT
Använd aldrig starka lösningsmedel. Det
kan skada såväl textil-, vinyl- som läderklädsel.
VIKTIGT
Behandling av fläckar på läderklädsel
Volvos läderklädsel är kromfri och godkänd
enligt standard Öko-Tex 100.
06
Läder förädlas och bearbetas för att det ska
bibehålla sina naturliga egenskaper. Det blir
försett med ett skyddande ytskikt, men för att
bibehålla både egenskaper och utseende
krävs regelbunden rengöring. Volvo erbjuder
en heltäckande produkt för rengöring och
efterbehandling av läderklädsel som, då den
används enligt instruktionerna, bevarar lädrets
skyddande ytskikt.Efter en tids användning
kommer lädrets naturliga utseende ändå att
framträda mer eller mindre beroende på lädrets
ytstruktur. Detta är en naturlig mognad av
lädret och visar att det är en naturprodukt.
För att uppnå bästa resultat rekommenderar
Volvo att rengöra och applicera skyddskräm en
till fyra gånger per år (eller fler vid behov). Fråga
258
Observera att material som torrfäller (nya
jeans, mockaplagg etc.) kan missfärga klädselmaterial.
2. Låt lädret torka i 20 minuter före användning.
Lädret har nu fått ett förbättrat fläckskydd och
UV-skydd.
Behandling av fläckar på interiör plast-,
metall- och trädetalj
För rengöring av interiöra detaljer och ytor
rekommenderas lätt vattenfuktad splittfiberduk eller microfiberduk som finns hos Volvoåterförsäljare.
Tvättråd för läderklädsel
Skrapa eller gnid aldrig på en fläck. Använd
aldrig starka fläckborttagningsmedel. I svårare
fall kan speciellt rengöringsmedel som finns
hos Volvoåterförsäljare användas.
1. Häll läderrengöring på den förfuktade
svampen och krama fram ett kraftigt skum.
Mattor och lastutrymme
2. Arbeta bort smutsen med lätta cirkulerande rörelser.
3. Badda noga med svampen på fläckarna.
Låt svampen suga upp fläcken. Gnugga
inte.
4. Torka av med ett mjukt papper eller en duk
och låt lädret torka helt.
Skyddsbehandling av läderklädsel
1. Häll lite av skyddskrämen på filtduken och
massera in ett tunt skikt av kräm med lätta
cirkulerande rörelser på lädret.
Ta ut iläggsmattorna för separat rengöring av
golvmattan och iläggsmattorna. Använd
dammsugare för att suga bort damm och
smuts.
06 Underhåll och specifikationer
Bilvård
Bättring av lackskador
Reparera stenskott
OBS
Lacken utgör en viktig del av bilens rostskydd
och behöver därför kontrolleras regelbundet.
För att undvika rostangrepp bör lackskador
åtgärdas genast. De vanligaste lackskadorna
är mindre stenskott, repor och skador på t.ex.
skärmkanter och dörrar.
Om stenskottet inte gått ner till plåten och
ett oskadat färgskikt fortfarande finns kvar,
fyll i färg direkt efter att ytan gjorts ren.
Materiel
grundfärg (primer) på burk
lack på burk eller färgpenna
G021832
•
•
•
•
pensel
maskeringstejp
Innan arbetet påbörjas måste bilen vara rentvättad, torr och ha en temperatur över 15 °C.
Färgkod
1. Fäst en bit maskeringstejp över den skadade ytan. Dra sedan av tejpbiten så att
lackresterna följer med.
G021831
2. Rör om grundfärgen (primer) väl och lägg
på med hjälp av en fin pensel eller tändsticka. Lägg på lack med pensel när grundfärgen torkat.
Det är viktigt att använda exakt rätt färg. Produktdekalen anger koden för bilens färg, se
sidan 260.
06
3. Vid repor, gör som tidigare, men maskera
runt skadan för att skydda den oskadade
lacken.
4. Vänta någon dag och polera sedan på
bättringarna. Använd en mjuk trasa och
sparsamt med slippasta.
259
06 Underhåll och specifikationer
Typbeteckningar
Placering av dekaler
G032087
06
260
06 Underhåll och specifikationer
Typbeteckningar
Vid alla kontakter med Volvoåterförsäljaren om
bilen och vid beställning av reservdelar och tillbehör kan det underlätta om man vet bilens
typbeteckning, chassi- och motornummer.
Typbeteckning, chassinummer, tillåtna
maxvikter och kodnummer för färg och
klädsel samt typgodkännandenummer.
Dekal för parkeringsvärmare.
Motoroljedekalen anger oljekvalitet och
viskositet.
Motorns typbeteckning, detalj- och tillverkningsnummer.
Växellådans typbeteckning och tillverkningsnummer.
Manuell växellåda
Automatväxellåda
Bilens identifikationsnummer. (VIN Vehicle
Identification Number)
06
I bilens registreringsbevis finns ytterligare
information om bilen.
261
06 Underhåll och specifikationer
Specifikationer
G017404
Mått
V70.
06
262
Position i
bild
Mått
mm
Position i
bild
Mått
mm
A
Hjulbas
2816
F
Spårvidd fram
1578
B
Längd
4823
G
Spårvidd bak
1576
C
Lastlängd, golv, fällt
säte
1878
H
Bredd
1861
I
Lastlängd, golv
1089
Bredd inkl. backspeglar
2106
D
E
Höjd
1547
06 Underhåll och specifikationer
G017405
Specifikationer
XC70.
Position i
bild
Mått
mm
Position i
bild
Mått
mm
A
Hjulbas
2815
G
Spårvidd bak
1570
B
Längd
4838
H
Bredd
1861
C
Lastlängd, golv, fällt
säte
1878
I
Bredd inkl. backspeglar
2119
D
Lastlängd, golv
1089
E
Höjd
1604
F
Spårvidd fram
1604
Vikter
Tjänstevikten omfattar föraren, bränsletankens
vikt då den är fylld till 90 % och övriga spolar-/
kylvätskor m.m. Passagerarnas vikt och tillbehör som är monterade, d.v.s. dragkrok, lasthållare, takbox, m.m. samt kultryck (vid
påkopplad släpvagn, se tabell), påverkar lastförmågan och räknas inte in i tjänstevikten.
Tillåten belastning (utöver förare) = Totalvikt –
Tjänstevikt.
06
``
263
06 Underhåll och specifikationer
Specifikationer
Max framaxeltryck
VARNING
Bilens köregenskaper förändras beroende
på hur tungt lastad bilen är och hur lasten är
placerad.
Max bakaxeltryck
Utrustningsnivå
Max last: Se registreringsbevis.
G017755
Max taklast: 100 kg.
För information om dekalens placering, se
sidan 260.
06
Max totalvikt
Max tågvikt (bil+släp)
264
06 Underhåll och specifikationer
Specifikationer
Dragvikt och kultryck
Modell
Växellåda
Släpvagnsvikt med broms
(kg)
Kultryck (kg)
Alla
Alla
0 – 1200
50
2.0
MTX75
max 1500
75
2.0F
MTX75
max 1500
75
2.5FT
Manuell (M66)
max 1600
75
2.5FT
Automat (TF-80SC)
max 1800
75
2.5T
Manuell (M66)
max 1800
75
2.5T
Automat (TF-80SC)
max 1800
75
3.2
Automat (TF-80SC)
max 1800
75
T6
Automat (TF-80SC)AWD
max 2000
90
2.0D
MMT6
max 1600
75
2.4D
Manuell (M66)
V70 max 1800
75
2.4D
Automat (TF-80SC)
V70 max 1800
75
2.4D
Manuell AWD
XC70 max 2100
90
2.4D
Automat AWD
XC70 max 2100
90
D5
Manuell (M66)
V70 max 1800
75
D5
Automat (TF-80SC)
V70 max 2000
90
06
``
265
06 Underhåll och specifikationer
Specifikationer
Modell
D5
D5
Växellåda
Släpvagnsvikt med broms
(kg)
Manuell AWD
Automat AWD
Kultryck (kg)
V70 max 1800
V70 75
XC70 max 2100
XC70 90
V70 max 2000
90
XC70 max 2100
Släpvagnsvikt
utan broms (kg)
Kultryck (kg)
max 750
50
OBS
Användning av stabiliseringsanordningar
rekommenderas vid släpvagnar tyngre än
1800 kg.
Motorspecifikationer
06
266
Specifikation/
Modell
2.0F
2.0
2.5T
2.5FTA
3.2
Motorbeteckning
B4204S4
B4204S3
B5254T6
B5254T8
B6324S
Effekt (kW/rpm)
107/6000
107/6000
147/4800
147/4800
175/6200
210/5600
Effekt (hk/rpm)
145/6000
145/6000
200/4800
200/4800
238/6200
285/5600
Vridmoment (Nm/rpm)
190/4500
190/4500
300/1500 – 4500
300/1500 – 4500
320/3200
400/1500 – 4800
Cylinderantal
4
4
5
5
6
6
Cylinderdiameter (mm)
87
87
83
83
84
82
T6
B6304T2
06 Underhåll och specifikationer
Specifikationer
A
Specifikation/
Modell
2.0F
2.0
2.5T
2.5FTA
3.2
T6
Slaglängd (mm)
83,0
83,0
93,2
93,2
96
93,2
Slagvolym (liter)
1,99
1,99
2,521
2,521
3,192
2,953
Kompressionsförhållande
10,8:1
10,8:1
9,0:1
9,0:1
10,8:1
9,3:1
Endast V70.
Specifikation/Modell
2.0D
2.4D
D5
D4204T
D5244T5
D5244T4
Effekt (kW/rpm)
100/4000
120/4000
136/4000
Effekt (hk/rpm)
136/4000
163/4000
185/4000
Vridmoment (Nm/rpm)
320/2000
340/1750 – 2750
400/2000 – 2750
Cylinderantal
4
5
5
Cylinderdiameter (mm)
85
81
81
Slaglängd (mm)
88,0
93,1
93,1
Slagvolym (liter)
2,00
2,400
2,400
18,5:1
17,3:1
17,3:1
Motorbeteckning
Kompressionsförhållande
06
``
267
06 Underhåll och specifikationer
Specifikationer
Ogynnsamma körförhållanden
Välj en helsyntetisk motorolja vid ogynnsamma
körförhållanden. Det ger ett extra skydd för
motorn.
Ogynnsamma körförhållanden kan ge onormalt hög oljetemperatur eller oljeförbrukning.
Volvo rekommenderar Castrol oljeprodukter.
Kontrollera oljenivån oftare vid långvarig körning:
•
•
•
•
med husvagn eller släpvagn
•
kortare körsträckor (kortare än 10 km) vid
låga temperaturer (under 5 °C).
i bergslandskap
i hög hastighet
i temperaturer kallare än -30 °C eller varmare än +40 °C
Detta kan ge onormalt hög oljetemperatur eller
oljeförbrukning.
06
268
VIKTIGT
För att uppfylla kraven för motorns serviceintervall fabriksfylls alla motorer med en
speciellt anpassad syntetisk motorolja.Valet
av olja har gjorts med stor omsorg och med
hänsyn tagen till livslängd, startbarhet,
bränsleförbrukning och miljöbelastning. För
att rekommenderade serviceintervall skall
kunna tillämpas, krävs att godkänd motorolja används. Använd enbart föreskriven
oljekvalitet (se dekal i motorrummet), både
vid påfyllning och vid oljebyte, annars riskerar du att påverka livslängd, startbarhet,
bränsleförbrukning och miljöbelastning.
Volvo Personvagnar frånsäger sig allt
garantiansvar om inte motorolja med föreskriven kvalitet och viskositet används.
G021834
Motorolja
Viskositetsdiagram
06 Underhåll och specifikationer
Specifikationer
Oljedekal
Motorvariant
D4204T
VolymA
(liter)
2,0
5,5
G032079
2.0D
Påfyllningsbar volym mellan
MIN–MAX (liter)
När oljedekalen som visas här bredvid finns i
bilens motorrum, gäller följande. För placering
se sidan 219.
Oljekvalitet: WSS-M2C913-B
Viskositet: SAE 5W–30
06
Vid körning under ogynnsamma förhållanden,
använd ACEA A5/B5 SAE 0W-30.
A
Inkluderar filterbyte
``
269
06 Underhåll och specifikationer
Specifikationer
Oljedekal
G032078
Motorvariant
När dekalen som visas här brevid finns i bilens
motorrum, gäller följande. För information om
dekalens placering, se sidan 219.
Påfyllningsbar volym mellan
MIN och MAX (liter)
Volym (liter)
2.0F
B4204S4
0,75
4,3
2.0
B4204S3
0,75
4,3
2.5FT
B5254T8
1,3
5,5
2.5T
B5254T6
1,3
5,5
3.2
B6324S
1,2
7,4
T6
B6304T2
1,2
7,4
D5
D5244T4
1,5
6,0
2.4D
D5244T5
1,5
6,0
Oljekvalitet: ACEA A5/B5
Viskositet: SAE 0W–30
06
Övriga vätskor och smörjmedel
270
Vätska
System
Volym (liter)
Föreskriven kvalitet
Växellådsolja
Manuell (M66)
2,0
Transmissionsolja: MTF 97309
Växellådsolja
Automat (TF-80SC)
7,0
Transmissionsolja JWS 3309
Växellådsolja
MMT6
1,7
Transmissionsolja: BOT 130
Växellådsolja
MTX75
1,9
Transmissionsolja: BOT 130
06 Underhåll och specifikationer
Specifikationer
Vätska
System
Kylvätska
Bensinmotor 2.0
7,55
Bensinmotor 2.0F
7,55
Bensinmotor 2.5FTB
9,0
Bensinmotor 3.2
8,9
Bensinmotor 2.5T
9,0
Bensinmotor T6
8,9
Dieselmotor 2.0D
9,15
Dieselmotor D5/2,4D
12,65
LuftkonditioneringC
-
Volym (liter)
–
Föreskriven kvalitet
Kylvätska med korrosionsskydd
utblandad med vattenA, se förpackning.
Olja: PAG
Köldmedium: R134a (HFC134a)
Bromsvätska
-
0,6
DOT 4+
Servostyrning
-
1,2
Styrservoolja WSS M2C204A2 eller likvärdig produkt.
Spolarvätska
-
6,5
Av Volvo rekommenderat frostskyddsmedel utblandat med vatten.
4,5D
A
B
C
D
06
Vattenkvaliteten ska uppfylla standard STD 1285,1.
Endast V70.
Varierar beroende på motorvariant. Kontakta en auktoriserad Volvoverkstad för rätt information.
Bilar utan strålkastarrengörning
``
271
06 Underhåll och specifikationer
Specifikationer
OBS
Under normala körförhållanden behöver
växellådsoljan inte bytas under dess livslängd. Vid ogynnsamma körförhållanden
kan det dock vara nödvändigt, se
sidan 268.
Förbrukning, utsläpp och volym
Förbrukning
(liter/100 km)
Utsläpp av Koldioxid (CO2, g/km)
Tankvolym (liter)
Manuell 5-växlad
(MTX75)
8,6
206
ca 70
Manuell 5-växlad
(MTX75)
8,6
206
ca 70
Manuell (M66)
9,2
220
ca 70
B5254T8
Automat (TF–80SC)
10,2
243
ca 70
2.5FTA
B5254T8
Manuell (M66)
9,4
224
ca 70
2.5FTA
B5254T8
Automat (TF–80SC)
10,4
247
ca 70
2.5T
B5254T6
Manuell (M66)
9,5
227
ca 70
2.5T
B5254T6
Automat (TF–80SC)
10,2
243
ca 70
Modell
2.0
2.0FA
2.5FTA
06
Motor
B4204S3
B4204S4
Växellåda
B5254T8
(Miljöbil Sverige)
2.5FTA
(Miljöbil Sverige)
272
06 Underhåll och specifikationer
Specifikationer
Utsläpp av Koldioxid (CO2, g/km)
Tankvolym (liter)
Automat (TF–80SC)
10,5
251
ca 70
Automat (TF–80SC),
AWD
V70 11,5
V70 275
ca 70
XC70 11,4
XC70 272
Motor
Växellåda
3.2
B6324S
3.2
B6324S
T6
B6304T2
Automat (TF–80SC)
AWD
11,3
270
ca 70
2.0D
D4204T
MMT6
5,9
157
ca 70
D5
D5244T4
Manuell (M66)
6,7
178
ca 70
D5
D5244T4
Automat (TF–80SC)
7,7
203
ca 70
D5
D5244T4
Manuell (M66) AWD
V70 7,3
V70 194
ca 70
XC70 7,5
XC70 199
D5
2.4D
2.4D
A
Förbrukning
(liter/100 km)
Modell
D5244T4
D5244T5
D5244T5
Automat (TF–80SC)
AWD
Manuell (M66)
Automat (TF–80SC)
V70 8,1
V70 214
XC70 8,3
XC70 219
V70 6,7
V70 178
XC70 7,5
XC70 199
V70 7,7
V70 203
XC70 8,3
XC70 219
ca 70
06
ca 70
ca 70
Flexifuel kan köras på valfritt 95-oktanig blyfri bensin, alternativt bioetanol E 85, samt alla möjliga blandningar av dessa två bränslen. Bilen drar ca 40 % mer av E 85 som har ett lägre energiinnehåll.
``
273
06 Underhåll och specifikationer
Specifikationer
Bränsleförbrukning och utsläpp av
koldioxid
De officiellt deklarerade bränsleförbrukningssiffrorna är baserade på en standardiserad körcykel enligt EU-direktiv 80/1268 comb.
Elsystem
VIKTIGT
12 V-system med spänningsreglerad växelströmsgenerator. Enpoligt system där chassi
och motorstomme används som ledare.
Minuspolen är ansluten till chassiet.
Om startbatteriet byts ut, var noga med att
byta till ett batteri med samma köldstartförmåga och reservkapacitet som originalbatteriet (se dekal på batteriet).
Körsätt och andra icke tekniska faktorer påverkar bilens bränsleförbrukning. För mer information, se sidan 11.
Prestanda batteri
Motor
2.5T, 2.5FT
2.0, 2.0F, 3.0T, 3.2
2.0D, D5,
2.4D
12
12
12
Köldstartförmåga (A)
520 – 800
520 – 700
700
Reservkapacitet (min)
100 – 150
100 – 135
135
Spänning (V)
06
274
06 Underhåll och specifikationer
Typgodkännande
Fjärrkontrollsystem
Land
A, B, CY, CZ, D, DK,
E, EST, F, FIN, GB,
GR, H, I, IRL, L, LT,
LV, M, NL, P, PL, S,
SK, SLO
A
IS, LI, N, CH
HR
ROK
Delphi 2003-07-15,
Germany RLPD1-03-0151
BR
06
RC
CCAB06LP1940T4
A
Härmed intygar Delphi att detta fjärrkontrollsystem står i
överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och
övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv
1999/5/EG.
275
07 Index
A
ACC – Adaptiv farthållare........................ 153
Automatväxellåda...................................... 99
bogsering och bärgning...................... 214
manuella växellägen (Geartronic)......... 99
Adaption.................................................... 95
AUX.......................................................... 131
Adaptiv farthållare.................................... 153
felsökning........................................... 157
radarsensor......................................... 156
AWD, fyrhjulsdrift..................................... 102
Avståndskontroll...................................... 160
Aircondition, AC....................................... 123
Aktiva Bi-XenonŸ Ljus............................... 78
Aktivt chassi – FOUR-C........................... 151
Allergi- och astmaframkallande substanser............................................................ 120
All Wheel Drive (fyrhjulsdrift).................... 102
Anpassning av köregenskaper................ 151
Anpassning av ljusbild...............................
Active Bi-XenonŸ-strålkastare.............
Bi-XenonŸ-strålkastare........................
Halogenstrålkastare..............................
07
81
82
82
82
Antisladdfunktion..................................... 150
AUTO
klimatinställning.................................. 123
Automatisk låsning.................................... 52
Automatisk återlåsning.............................. 52
Automattvätt............................................ 256
276
B
Backspeglar
elektriskt infällbara................................ 89
eluppvärmning...................................... 89
inre........................................................ 90
kompass............................................. 149
yttre....................................................... 88
Backväxelspärr.......................................... 99
fem växlar............................................. 98
Baklampor
placering............................................. 227
Baklucka.................................................... 54
låsning/upplåsning.......................... 43, 53
öppna.................................................... 54
Bakre kontrollpanel
ljudanläggning.................................... 132
Bakruta, eluppvärmning............................. 89
Barn...........................................................
barnstol och sidokrockkudde...............
barnsäkerhetsspärr...............................
placering i bilen.....................................
säkerhet................................................
31
24
36
31
31
Barnskydd..................................................
integrerad två-stegs bälteskudde.........
ISOFIX fästsystem för barnsstolar........
rekommenderade.................................
storleksklasser för barnskydd med ISOFIX fästsystem......................................
övre fästpunkter för barnstolar.............
31
34
36
32
36
38
Barnstol...................................................... 31
Barnsäkerhetsspärr................................... 56
Batteri...................................................... 231
fjärrnyckel/PCC..................................... 48
starthjälp............................................... 97
symboler på batteriet.......................... 231
underhåll............................................. 231
varningssymboler............................... 231
Belysning................................................. 223
Aktiva Bi-XenonŸ Ljus, ABL................. 78
belysningsautomatik, kupé................... 81
dimljus bak........................................... 79
dimstrålkastare..................................... 79
displaybelysning................................... 77
glödlampor, specifikationer................ 228
07 Index
hel-/halvljus...........................................
i kupé....................................................
instrumentbelysning.............................
ledbelysning..........................................
ljushöjdsreglering..................................
positions-/parkeringsljus......................
reglage..................................................
trygghetsbelysning...............................
Belysning, lampbyte................................
blinkers...............................................
dimljus................................................
halvljus halogen..................................
helljus Aktiva Bi-Xenon.......................
helljus Bi-Xenon..................................
helljus halogen....................................
instegsbelysning.................................
Lamphållare bak, blinkers...................
lastutrymme........................................
make-up spegel..................................
nummerskyltsbelysning......................
parkeringsljus.....................................
sidomarkeringsljus..............................
77
80
77
81
77
78
80
81
223
225
226
224
225
225
224
227
226
228
228
227
225
226
Bioetanol E85........................................... 198
Blind spot information system, BLIS....... 177
bränslefilter......................................... 199
bränsleförbrukning.............................. 199
Blinkers...................................................... 80
Bältespåminnare........................................ 17
Blockerat låsläge....................................... 55
avaktivering........................................... 55
tillfällig avaktivering............................... 55
Bärgning.................................................. 215
Bluetooth
handsfree............................................ 183
koppla samtal till mobil....................... 185
mikrofon av......................................... 185
Bogsering................................................. 214
bogseringsögla................................... 214
Bogserögla............................................... 214
Bensinkvalitet........................................... 197
Bromsar................................................... 103
bromsljus.............................................. 78
bromssystem...................................... 103
elektrisk parkeringsbroms.................. 106
låsningsfria bromsar, ABS.................. 103
nödbromsförstärknig, EBA................. 103
nödbromsljus, EBL............................... 78
påfyllning av bromsvätska.................. 221
symboler i kombinationsinstrument. . . 103
Bilklädsel.................................................. 257
Bromsljus................................................... 78
Biltvätt...................................................... 256
Broms- och kopplingsvätska................... 221
Bilvård...................................................... 256
Bränsle..................................................... 197
bränsleekonomi.......................... 252, 255
Bilvård, läderklädsel................................. 258
C
Chassiinställningar................................... 151
Cigarettändaruttag................................... 181
baksäte............................................... 182
framsäte.............................................. 182
Clean Zone Interior.................................. 120
D
Defroster.................................................. 124
Dekal – SIPS-bag....................................... 25
Diesel....................................................... 198
07
Dieselpartikelfilter.................................... 199
Dimljus
bak........................................................ 79
fram....................................................... 79
Dimljus, på/av............................................ 79
277
07 Index
Displaybelysning........................................ 77
E
F
ECC, elektronisk klimatanläggning.......... 122
Farthållare................................................ 152
ECO-tryck................................................ 252
Felmeddelanden
Driver Alert Control............................. 169
Lane Departure Warning..................... 172
se Meddelanden och symboler.......... 158
Dolby Surround Pro Logic II.................... 131
Domkraft.................................................. 245
Draganordning......................................... 210
specifikationer.................................... 210
Driver Alert Control.................................. 168
Elektrisk parkeringsbroms.......................
lossa automatiskt................................
lossa manuellt.....................................
låg batterispänning.............................
Driver Alert System.................................. 168
Elektriskt infällbara backspeglar................ 89
Felmeddelanden i BLIS............................ 179
DSTC, se även Stabilitetssystem............. 150
Elektronisk startspärr................................. 42
Felsökning för Adaptiv farthållare............ 157
Däck
däcktrycksövervakning.......................
däcktätning.........................................
hastighetsklasser................................
köregenskaper....................................
rotationsriktning..................................
skötsel................................................
slitagevarnare.....................................
specifikationer....................................
tryck....................................................
vinterdäck...........................................
Elmanövrerad stol...................................... 72
Felsökning för kamerasensor.................. 166
Elmanövrerad taklucka.............................. 91
Fjärrkontroll
programmerbar................................... 109
Dragkrok, se Draganordning.................... 210
Dragvikt.................................................... 263
07
Ekonomisk körning.................................. 194
106
107
107
106
244
248
251
242
242
242
243
251
252
243
Eluttag
baksäte............................................... 182
framsäte.............................................. 182
lastutrymme........................................ 182
Döda vinkeln (BLIS)................................. 177
Extravärmare (Diesel)............................... 130
Eluppvärmning
backspeglar.......................................... 89
bakruta.................................................. 89
säten................................................... 123
Felmeddelanden i Adaptiv farthållare...... 158
Felmeddelanden i Avståndskontroll........ 161
Fjärrkontroll, se Fjärrnyckel........................ 42
Fjärrkontrollsystem, typgodkännande..... 275
Fjärrnyckel.................................................
batteri....................................................
batteribyte.............................................
funktioner..............................................
löstagbart nyckelblad...........................
räckvidd................................................
42
43
48
43
42
44
Flexifuel...................................................... 95
adaption................................................ 95
Fläckar..................................................... 257
278
07 Index
H
IDIS – Intelligent Driver Information
System..................................................... 190
Fyrhjulsdrift, AWD.................................... 102
Handskfack.............................................. 181
låsning.................................................. 53
IMEI-nummer........................................... 190
Fälgar
rengöring............................................ 257
HBS – Heart Beat Sensor.......................... 45
Fläkt......................................................... 123
FOUR-C – Aktivt chassi........................... 151
Färdbroms............................................... 103
Färddator................................................. 147
Färgkod, lack........................................... 259
Fönsterhissar............................................. 87
Fönster och backspeglar........................... 87
Första hjälpen-utrustning......................... 208
Förvaringsplatser i kupén........................ 180
G
Geartronic.................................................. 99
Genomvädringsfunktion.................... 44, 119
Glas
laminerat/förstärkt................................ 87
Global opening........................................ 119
HDC......................................................... 105
Hel-/halvljus, se Belysning......................... 77
Hill Descent Controll................................ 105
Hjul
byte.....................................................
ditsättning...........................................
fälgar...................................................
reservhjul............................................
snökedjor............................................
246
247
243
245
243
Imma........................................................
avlägsna med ventilationsmunstyckena......................................................
behandling av rutorna.........................
kondens i strålkastare.........................
timerfunktion.......................................
124
125
119
256
124
Inbyggd telefon........................................ 188
Informationsdisplayer................................ 65
Informationsknapp, PCC........................... 44
Informations- och varningssymboler......... 66
Hjul och däck........................................... 242
Inre backspegel......................................... 90
automatisk avbländning....................... 90
HomeLinkŸ EU........................................ 109
Instrumentbelysning, se Belysning............ 77
Hög motortemperatur.............................. 209
Instrument och reglage.............................. 62
Högtrycksspolning av strålkastare............ 86
Instrumentöversikt
högerstyrd bil........................................ 64
vänsterstyrd bil..................................... 62
Hörlursuttag............................................. 132
07
Inställning av ratt........................................ 76
I
Insynsskydd............................................. 206
Golvmattor............................................... 181
IAQS – Interior Air Quality System........... 120
Intervalltorkning......................................... 85
Gravida kvinnor, säkerhetsbälte................ 17
IC – Inflatable Curtain................................ 26
Glödlampor, se Belysning........................ 223
279
07 Index
K
Kamerasensor.......................................... 165
Katalysator............................................... 197
bärgning.............................................. 214
Keyless drive........................................ 50, 93
Klimat....................................................... 119
allmänt................................................ 119
sensorer.............................................. 119
Lack
färgkod............................................... 259
lackskador och bättring...................... 259
Kuldel
borttagning......................................... 212
ditsättning........................................... 211
Laminerat glas........................................... 87
Kupé........................................................ 180
Larm...........................................................
aktivera.................................................
avaktivera.............................................
kontroll av larm.....................................
larmindikator.........................................
larmsignaler..........................................
reducerad larmnivå...............................
stänga av utlöst larm............................
test av larmsystem................................
tillfällig frånkoppling..............................
57
57
57
44
57
57
58
57
58
58
Lastning
allmänt................................................
fästpunkter..........................................
lastutrymme........................................
taklast.................................................
201
201
201
207
Kupébelysning, se Belysning..................... 80
Klämskydd, taklucka.................................. 92
Kupéfilter.................................................. 119
Knappsats i ratten............. 76, 114, 152, 188
Kylvätska, kontroll och påfyllning............ 220
Kollision..................................................... 30
Köldmedium............................................. 119
Kollisionsvarnare
radarsensor................................. 156, 163
Körning....................................................
kylsystem............................................
med släpvagn.....................................
med öppen baklucka..........................
Kollisionsvarning...................................... 163
Kombinationsinstrument.......................... 116
Komfort i kupén....................................... 180
Kompass.................................................. 149
kalibrering........................................... 149
ställ in zon........................................... 149
Kondens i strålkastare............................. 256
Konstantfarthållare................................... 152
280
L
Krockkudde
aktivering/avaktivering, PACOS........... 22
avaktivering/aktivering.......................... 22
förar- och passagerarsida.................... 20
Klocka, inställning...................................... 69
Kollisionsvarnare med Auto-broms*........ 163
07
Krock, se Kollision..................................... 30
194
194
209
194
Körning med släpvagn
dragvikt............................................... 263
kultryck............................................... 263
Körriktningsvisare...................................... 80
Lampor, se Belysning.............................. 223
Lane Departure Control........................... 171
Lastsäkring (Lastning).............................. 201
07 Index
Lastutrymme
belysning.............................................. 81
fästpunkter.......................................... 201
insynsskydd........................................ 206
skyddsgaller........................................ 204
skyddsnät........................................... 205
Ledbelysning.............................................. 81
Ljud
bakre kontrollpanel.............................
hörlursuttag........................................
inställningar.........................................
surround.............................................
132
132
133
131
Ljudanläggning........................................ 131
funktioner............................................ 133
översikt............................................... 131
Ljudvolym
ringsignal, telefon............................... 185
telefon................................................. 185
telefon/mediaspelare.......................... 185
Ljusbild, anpassning.................................. 81
Ljushöjdsreglering...................................... 77
Aktiva Bi-XenonŸ strålkastare.............. 77
Bi-XenonŸ strålkastare......................... 77
Ljushöjdsreglering strålkastare.................. 77
Ljusindikeringar, PCC................................ 44
Luftdistribution................................. 120, 125
Luftkonditionering.................................... 123
allmänt................................................ 119
Låg oljenivå.............................................. 219
Lås
automatisk låsning................................ 52
låsning.................................................. 52
upplåsning............................................ 52
Låsning/upplåsning
baklucka......................................... 43, 53
insidan.................................................. 52
Läderklädsel, tvättråd.............................. 258
M
Meddelanden och symboler
Avståndskontroll.................................
Driver Alert Control.............................
Kollisionsvarnare med auto-broms.....
Lane Departure Warning.....................
161
169
166
172
Meddelanden och symboler i Adaptiv farthållare..................................................... 158
Meny- och meddelandehantering............ 114
Minnesfunktion i stol.................................. 73
Mittkonsol................................................ 114
Mobiltelefon
ansluta................................................ 185
handsfree............................................ 183
registrera telefon................................. 183
Make up-spegel................................. 80, 182
Motor
starta..................................................... 93
överhettning........................................ 209
Manuella växellägen (Geartronic)............... 99
Motorbroms, automatisk......................... 105
Manuell växellåda...................................... 98
bogsering och bärgning...................... 214
Meddelanden i BLIS................................ 179
Meddelanden i informationsdisplay......... 150
Meddelanden i kombinationsinstrumentet...................................................... 117
Motorhuv, öppning.................................. 218
Motorolja.......................................... 219, 268
filter..................................................... 219
ogynnsamma körförhållanden............ 268
oljekvalitet........................................... 268
volymuppgifter.................................... 268
07
Ljusreglage................................................ 77
281
07 Index
Motorrum
kylvätska.............................................
olja......................................................
styrservoolja.......................................
översikt...............................................
O
220
219
222
218
Motorvärmare............................................ 95
MY KEY.................................................... 132
Mätare i kombinationsinstrumentet
bränslemätare....................................... 66
hastighetsmätare.................................. 66
varvtalsmätare...................................... 66
Polering.................................................... 257
Positions-/parkeringsljus........................... 78
Olja, se även Motorolja............................ 268
Punktering, se Däck................................. 245
Punkteringskörbara däck......................... 245
P
PACOS....................................................... 22
PACOS, omkopplare................................. 22
Panelbelysning........................................... 77
Panikfunktion............................................. 43
Parkera samtal......................................... 189
N
Nackskydd
mittplats bak......................................... 74
nedfällning............................................ 74
Parkeringshjälp........................................ 174
sensorer för parkeringshjälp............... 176
Radarsensor............................................ 153
begränsningar..................................... 156
Ratt............................................................ 76
knappsats............. 76, 114, 131, 152, 188
knappsats adaptiv farthållare............. 154
rattinställning........................................ 76
Rattlås........................................................ 94
Partikelfilter.............................................. 199
Regnsensor................................................ 85
Rekommendationer vid körning............... 194
Nyckelspärr.............................................. 101
PCC – Personal Car Communicator
funktioner.............................................. 43
räckvidd.......................................... 44, 45
Nödsamtal............................................... 188
Pisksnärtskador......................................... 27
Nödutrustning
varningstriangel.................................. 208
Pisksnärtsskador, WHIPS.......................... 27
Nyckelblad................................................. 45
Nyckelfri start (keyless drive)............... 50, 93
Nyckellägen............................................... 71
282
Parkeringsbroms...................................... 106
R
127
127
127
128
Nyckel........................................................ 42
07
Provisorisk däcktätning........................... 248
Parkeringsvärmare...................................
batteri och bränsle..............................
parkering i backe................................
tidsinställning......................................
Rattmotstånd, hastighetsberoende......... 151
Reglage
mittkonsol........................................... 114
Rekommenderade barnskydd, tabell......... 32
Relä/säkringsbox, se Säkringar............... 234
07 Index
Rengöring
automattvätt.......................................
biltvätt.................................................
fälgar...................................................
klädsel.................................................
säkerhetsbälten..................................
Sidokrockkuddar....................................... 24
Stabilitets- och dragkraftssystem............ 150
256
256
257
257
257
Signalhorn.................................................. 76
Stabilitetssystem..................................... 150
Signalingång, extern................................ 131
Starthjälp.................................................... 97
SIM-kort................................................... 191
Startnycklar................................................ 71
SIPS-bag................................................... 24
Startspärr................................................... 42
Reservhjul................................................ 245
Temporary spare................................ 245
Skyddsgaller............................................ 204
Stenskott och repor................................. 259
Skyddsnät................................................ 205
Stol, se Säten............................................. 72
Ringa samtal.................................... 184, 188
Släpvagn.................................................. 209
kabel................................................... 209
körning med släpvagn........................ 209
Strålkastare.............................................. 223
Rostskydd................................................ 257
Ryggstöd................................................... 72
framsäte, fällning.................................. 72
Ryggstöd baksäte, fällning........................ 74
Solskärm, taklucka.................................... 92
Sotfilter.................................................... 199
SOTFILTER FULLT.................................. 199
S
Samtal
funktioner under pågående samtal................................................ 188, 189
hantering..................................... 184, 188
inkommande............................... 184, 188
volym i telefon..................................... 189
väntande............................................. 189
Sekretesslåsning........................................ 47
Serviceprogram....................................... 218
Spin control............................................. 150
Spolare
bakruta.................................................. 86
spolarvätska, påfyllning...................... 230
vindruta................................................. 86
Spolarvätska, påfyllning........................... 230
Spolmunstycken, uppvärmda.................... 86
SRS-AIRBAG............................................. 20
SRS-system............................................... 19
omkopplare........................................... 22
Styrkraftsnivå, se Rattmotstånd.............. 151
Ställa in tidsavstånd................................. 160
Surround.................................................. 131
Svängningsdämpare................................ 210
Symboler.................................................. 150
informationssymboler........................... 66
kontrollsymboler................................... 66
varningssymboler................................. 66
Symboler och meddelanden
Avståndskontroll.................................
Driver Alert Control.............................
Kollisionsvarnare med auto-broms.....
Lane Departure Warning.....................
161
169
166
172
07
Symboler och meddelanden i Adaptiv farthållare..................................................... 158
SST – Self Supporting run flat Tires........ 245
283
07 Index
Säkerhetsbälte
baksäte................................................. 17
bältesförsträckare................................. 18
Säkerhetsbälten......................................... 16
Säkerhetsläge............................................ 30
Säkringar..................................................
allmänt................................................
box i lastutrymme...............................
byte.....................................................
relä/säkringscentral i motorrum..........
234
234
240
234
235
Säkringscentral........................................ 234
handskfack......................................... 238
Säkringstabell
säkringar i lastutrymme...................... 240
säkringar i motorrum.......................... 236
07
Säten.......................................................... 72
elmanövrerade...................................... 72
eluppvärmning.................................... 123
fällning av ryggstöd bak....................... 74
fällning av ryggstöd fram...................... 72
nackskydd bak..................................... 74
ventilerade framsäten......................... 122
T
Temperatur
faktisk temperatur............................... 119
Taklucka
klämskydd............................................
solskärm...............................................
ventilationsläge.....................................
öppning och stängning.........................
92
92
91
91
Tankning..................................................
påfyllning............................................
tanklock..............................................
tanklucka, elektrisk öppning...............
tanklucka, manuell öppning................
196
196
196
196
196
Tjänstevikt................................................ 263
Telefon
ansluta................................................
handsfree............................................
inbyggd, översikt................................
inkommande samtal...........................
meddelanden......................................
registrera telefon.................................
ringa samtal........................................
ringsignal............................................
SIM-kort..............................................
ta emot samtal....................................
telefonbok...........................................
telefonbok, genväg.............................
till/från.................................................
185
183
188
184
190
183
184
189
191
185
186
186
188
Torkare och spolning................................. 85
Temperaturreglering................................ 123
Telefonbok............................................... 189
284
Test av larmsystem.................................... 58
Tillsatsvärmare......................................... 130
Timer........................................................ 124
Torkarblad................................................
byte.....................................................
byte bakruta........................................
rengöring............................................
serviceläge..........................................
229
229
230
230
229
Totalvikt................................................... 263
TPMS – Tyre Pressure Monitoring........... 244
Traction control........................................ 150
Transmission.............................................. 98
Trippmätare............................................... 69
Trygghetsbelysning.................................... 81
Tuta............................................................ 76
Typbeteckning......................................... 260
Typgodkännande, fjärrkontrollsystem..... 275
07 Index
U
parkeringsbroms åtdragen................... 67
varning.................................................. 67
Underhåll
rostskydd............................................ 257
Varningsljud
kollisionsvarnare................................. 163
Upplåsning
från insidan........................................... 52
från utsidan........................................... 52
Varningssymbol, AIRBAG-system............. 19
Uppvärmda spolmunstycken..................... 86
Urkoppling av växelväljarspärr................ 101
Utsläpp av koldioxid................................ 199
Varningstriangel....................................... 208
Vattenavvisande ytskikt, rengöring.......... 257
Vatten- och smutsavvisande ytskikt.......... 87
Växelväljarspärr....................................... 100
Växelväljarspärr, mekanisk urkoppling.... 101
W
WHIPS
barnstol/barnkudde.............................. 27
pisksnärtsskador.................................. 27
Vaxning.................................................... 257
Ventilation................................................ 120
Ventilationsmunstycken........................... 121
Y
V
Verktyg..................................................... 245
Yttermått.................................................. 262
Vadning.................................................... 194
Vikter
tjänstevikt........................................... 263
Yttre backspeglar...................................... 88
Varningsblinkers........................................ 79
Varningslampa
adaptiv farthållare............................... 153
kollisionsvarnare................................. 163
stabilitets- och dragkraftssystem....... 150
Varningslampor
bältespåminnare...................................
fel i bromssystemet..............................
generatorn laddar inte..........................
krockkuddar-SRS.................................
lågt oljetryck.........................................
Vindrutespolning........................................ 86
Vindrutetorkare.......................................... 85
regnsensor............................................ 85
Vinterdäck................................................ 243
Vinterkörning............................................ 195
67
67
67
67
67
Väntande samtal...................................... 189
Å
Återcirkulation.......................................... 124
Återställning av fönsterhissar..................... 88
07
Återställning av yttre backspeglar............. 89
Värme....................................................... 123
Växellåda................................................... 98
automat................................................. 99
manuell................................................. 98
Ö
Överhettning............................................ 209
285
07 Index
07
286
Kdakd8Vg8dgedgVi^dcIE&%%++HlZY^h]!6I%-'%!Eg^ciZY^cHlZYZc!<ŽiZWdg\'%%-!8deng^\]i'%%%"'%%-Kdakd8Vg8dgedgVi^dc
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement