Volvo | V60 PLUG-IN HYBRID | Quick Guide | Volvo V60 Plug-in Hybrid 2014 Quick Guide

Volvo V60 Plug-in Hybrid 2014 Quick Guide
web edition
quick guide
VÄLKOMMEN TILL DIN NYA VOLVO!
Denna folder innehåller ett urval av de vanligaste funktionerna i Din bil. Ägarmanualen och övriga manualer
innehåller viktig information med samtliga varningar och säkerhetsinstruktioner.
Följande symboler innebär:
Olika delar pekas ut i översiktsbilder.
Instruktioner steg–för–steg.
Det är extra viktigt att läsa ägarmanualen.
Viktig information, varningar och säkerhetsinstruktioner vilka måste läsas återfinns på sista sidan.
Tillval är markerade med en asterisk *.
Lär Dig också mer om Din bil på www.volvocars.com.
01 Din hybridbil
04 Din förarmiljö
Körläge
Ställa in stol
Laddning
Ställa in ratt
Förkonditionering
Mobilapplikation
05 Funktioner i din bil
02 Starta och kör
Klimatreglage
Fjärrnyckel
Ljusreglage
Keyless nyckelsystem*
Kombiinstrument
Starta och stänga av motor
Infotainment-system
Parkeringsbroms
Telefon*
Torkare
Internet*
Extern ljudenhet
Knappar i mittkonsol
03 Förarstöd i din bil
Inställningar i menysystem
BLIS* och CTA*
Fotgängarskydd*
06 Tips
Tanka
Bilvård
Förvaringsutrymmen
AUX-/USB*- och 12 V-uttag
Vilka körlägen kan jag välja?
01
Bilen drivs med två motorer – en elektrisk och en diesel.
Olika körlägen kan väljas. Det går inte att välja ”fel” körläge
– bilen återgår till HYBRID-läget om vissa vilkor inte är
uppfyllda. Lampan i hybridknappen kommer då att tändas.
HYBRID
Detta är bilens förvalda körläge. Båda motorerna
används – enskilt eller parallellt och en dator bestämmer vad som är lämpligast vid varje tillfälle.
PURE
Bilen drivs med el-motorn. Luftkonditionering är
avstängd för att få längsta möjliga körsträcka.
Dieselmotorn startar automatiskt när batteriet
behöver laddas eller när föraren begär mer effekt än
elmotorn kan leverera. Dieselmotorn används också
för att ge fyrhjulsdrift vid behov, t.ex. vid start och
halka.
POWER
Ger bästa respons och prestanda genom att både
elmotor och dieselmotor är aktiverade hela tiden. Vid
aktiv körning prioriteras körning på lägre växel vilket
ger fördröjd uppväxling.
AWD
Fyrhjulsdrivning aktiveras. Är främst avsett för låg fart
på halt väglag då bättre väggrepp och framkomlighet
behövs. Körläget har även en stabiliserande effekt i
högre farter.
SAVE
Bibehåller aktuell energinivå i batteriet till senare
behov. Vid låg laddningsnivå kommer även batteriet
laddas till en nivå som motsvarar cirka 20 km elkörning. Välj PURE när eldrift önskas.
Var finns laddkabeln?
01
Laddkabeln är placerad i förvaringsutrymmet under lastrummets golvlucka.
Hur öppnar och stänger jag luckan till
laddintaget?
01
Tryck in den bakre delen av luckan och släpp.
Fäll ut luckan.
Dra loss laddintagets täcklock och fäst det på luckans insida.
Stängning av laddintagets lucka görs i omvänd ordning.
Hur fungerar laddkabelns kontrollenhet*?
Tänd symbol: Visar vald laddström.
Tänd symbol: Kabeln ansluten till 230 V.
Ökar laddströmmen.
Minskar laddströmmen.
Tänd symbol: Kabeln ansluten till bilen.
01
Hur startar jag laddning?
01
Anslut laddkabeln till 230 V-uttaget.
Höj/sänk laddströmmen på kontrollenheten*.
Påverkar laddtid och förkonditionering.
Anslut laddkabeln till bilen – kabeln låses fast automatiskt i laddintaget
Tryck på Trygghetsbelysningsknappen på fjärrnyckeln –
kombiinstrumentet visar då återstående laddtid. Laddstatus indikeras via laddintagets lampor och Volvo On Call*
mobilapp.
Trygghetsbelysning måste vara aktiverat i My car
– se ägarmanualen.
Hur avslutar jag laddning?
01
Lås upp bilen med fjärrnyckeln.
Lossa laddkabeln från bilen.
Lossa laddkabeln från 230 V-uttaget.
Återplacera laddkabeln i förvaringsutrymmet under
lastrummets golvlucka.
Laddkabeln låses fast automatiskt i laddintaget en stund
efter upplåsning om den inte tas loss. Öppna låset/spärren genom att låsa upp bilen igen med fjärrnyckeln.
Vad visar laddintagets lampor?
Vitt fast: Ledljus
Gult fast: Vänteläge
Gröna korta blink: Laddning av lågt laddat batteri
Gröna långa blink: Laddning av väl laddat batteri
Grönt fast alt. släckt: Laddning klar
Blått: Timer påslagen
Rött: Fel
01
Hur aktiverar jag förkonditionering?
01
Förkonditionering används i huvudsak för att optimera
bilens elektriska drivsystem inför en planerad avfärd.
Funktionen värmer/kyler även kupén och aktiveras via
direktstart i kombiinstrumentet, fjärrnyckeln* eller Volvo On
Call* mobilapp.
Aktivera via kombiinstrumentet:
Tryck OK på vänster rattspak.
Vrid tumhjulet till Förkonditionering och tryck OK.
Välj mellan Direktstart, Timer, Park. utomhus eller
Parkering inne (kan aktiveras endast om bilen
laddas med laddkabeln). Bekräfta med OK.
Aktivera via fjärrnyckeln*:
–– Tryck på knappen för trygghetsbelysning i ca 2 sekunder. Bilens blinkers avger 5 korta blink som följs av ett
fast sken när förkonditioneringen har aktiverats.
Kontrollera status via fjärrnyckeln*: (se bild)
–– Tryck på knappen för information i ca 2 sekunder.
Indikeringslampan avger 5 korta blink som följs av ett
fast sken när förkonditioneringen är aktiv.
För mer information om att sköta aktivering via
mobil – se Volvo On Call-manualen*.
Vad kan jag göra med Volvo On Call*-appen?
01
Mobilapplikationen Volvo On Call kan användas var och
när som helst. Med en enkel knapptryckning på mobilen
kan bl.a. bilen lokaliseras och fjärrlåsas, kombiinstrumentet
och laddstatus kan kontrolleras och förkonditionering kan
ställas in.
Mobilapplikationen uppdateras kontinuerligt. För mer
information – se Volvo On Call-manualen*.
Hur fungerar fjärrnyckeln?
02
Låser upp dörrar och baklucka samt deaktiverar
larmet*. Kan ställas in i MY CAR.
Låser dörrar och baklucka samt aktiverar larmet.
Trygghetsbelysning.
Låser endast upp baklucka.
Information* om bilen.
Panikfunktion.
Fjärrnyckeln kan lagra inställningar för bl.a. yttre
backspeglar och elmanövrerad förarstol* – se
ägarmanualen.
Vad visar fjärrnyckelns indikeringslampor*?
02
Grönt ihållande ljus: Bilen är låst.
Gult ihållande ljus: Bilen är olåst.
Rött ihållande ljus: Larmet har varit utlöst.
Rött ljus blinkar omväxlande i båda indikeringslamporna: Larmet utlöst för mindre än 5 minuter
sedan.
Hur fungerar Keyless nyckelsystem*?
02
Nyckeln kan t.ex. ligga kvar i fickan hela tiden.
Låsa och larma
–– Vidrör ett av de yttre dörrhandtagens bakre del eller
tryck lätt på den mindre av bakluckans två gummerade
knappar.
Låsa upp och larma av
–– Greppa ett dörrhandtag och öppna dörren på vanligt
sätt eller tryck lätt på den större av bakluckans två
gummerade knappar.
Hur startar jag motorn?
02
Säkerställ att laddkabeln är borttagen innan bilen startas.
Tryck in fjärrnyckeln i startlåset.
Tryck ner bromspedalen helt.
Tryck kort på START/STOP ENGINE-knappen och
släpp. Elmotorn är igång när siffrorna i hastighetsmätare eller varvräknare och sidomätare tänds upp.
Hur stänger jag av motorn?
02
Tryck kort på START/STOP ENGINE-knappen –
motorn stannar. Elmotorn är avstängd när siffrorna
i hastighetsmätare eller varvräknare och sidomätare
har slocknat.
Ta ut fjärrnyckeln ur startlåset.
Hur använder jag parkeringsbromsen?
02
Ansätta
Tryck ner färdbromspedalen.
Tryck på reglaget PUSH LOCK/PULL RELEASE –
kombiinstrumentets varningssymbol börjar blinka. Vid
fast sken är parkeringsbromsen ansatt.
Släpp färdbromspedalen.
Lossa
Tryck ner färdbromspedalen.
Dra i reglaget PUSH LOCK/PULL RELEASE.
Hur startar jag vindrutetorkare och
regnsensor*?
02
För spaken neråt för att starta vindrutetorkarna och uppåt
för enkelsvep.
Regnsensor På/Av.
Reglerar sensorkänslighet eller intervalltid.
Torkare bakruta – intervall/normal.
Vad gör BLIS* och CTA*?
03
Blind Spot Information System informerar om fordon i
döda vinkeln och snabbt upphinnande fordon.
Cross Traffic Alert varnar för korsande trafik vid backning.
BLIS och CTA aktiveras vid motorstart.
BLIS På/Av. BLIS kan deaktiveras/aktiveras i menysystemet MY CAR under Inställningar > Förarstödsystem.
CTA På/Av – hanteras av samma knapp som
används för parkeringssensorerna*.
Parkeringssensorer – se ägarmanualen.
Hur fungerar Fotgängarskydd*?
03
Bilen har en Kollisionsvarnare med auto-broms och
detektering av cyklister samt fotgängare vilken kan
varna, bromsa och/eller stanna för fordon, cyklister och
fotgängare.
Funktionen är enbart ett hjälpmedel och fungerar inte
i alla situationer – den ser t.ex. inte cyklister från sidan,
fotgängare som är kortare än 80 cm eller är delvis skymda.
Det är viktigt att förstå denna funktion ordentligt –
se ägarmanualen.
Hur ställer jag in stolen?
04
Höj/sänk sittdynans framkant.
Höj/sänk stolen.
Flytta stolen framåt/bakåt.
Luta ryggstödet.
Lagra inställningar för elmanövrerad stol*.
Minnesknappar för elmanövrerad stol.
Lagra inställning:
Håll knappen för lagring av inställning intryckt, samtidigt
som en av minnesknapparna trycks in.
Stolsinställningar för elmanövrerad stol kan också
lagras i fjärrnyckeln* – se ägarmanualen.
Hur ställer jag in ratten?
Frigör låsningen.
Justera ratten framåt/bakåt och uppåt/neråt.
Aktivera låsningen.
04
Hur reglerar jag temperaturen?
05
Vrid för individuell temperatur i vänster/höger del av
kupén. Bildskärmen visar vald temperatur.
Tryck AUTO för automatisk reglering av luftdistribution och övriga funktioner. Bildskärmen visar AUTOKLIMAT.
Hur frostar jag av vindrutan?
05
Tryck för att aktivera luftströmmar till rutorna – lampan i defrosterknappen lyser.
Nästa tryck stänger av funktionen – ingen lampa
lyser.
Hur fungerar ljusreglagets autoläge?
AUTO-läge ger följande alternativ:
• Färdbelysningen växlar automatiskt mellan varselljus
och halvljus.
• Helljus kan aktiveras när halvljuset är tänt.
• Aktivt helljus (AHB)* – som bländar av och aktiverar
helljus automatiskt alternativt anpassar helljusbilden
efter trafikförhållandena – kan användas.
• Tunneldetektering* är aktiverad.
05
Vilka funktioner visas i kombiinstrumentet?
05
Hybridbatterimätare visas vid Hybridtema. När elmotorn genererar effekt till batteriet visas bubblor.
Aktuell laddnivå.
Aktivt körläge.
Symbolen tänds då dieselmotorn är igång.
Hybridguide. Visar var gränsen går för att dieselmotorn startar eller stannar. Gaspådrag (stora
visaren) i förhållande till tillgänglig elmotoreffekt (lilla
visaren).
Hur manövreras färddatorn?
05
OK öppnar färddatorns menyer, aktiverar valt alternativ samt släcker meddelanden.
Tumhjul bläddrar mellan färddatorns alternativ.
RESET nollställer data i valt färddatorsteg samt
backar i menystrukturen.
Hur nollställer jag trippmätaren?
05
Vrid vänster rattspaks tumhjul för att visa trippmätare
T1 eller T2.
Gör ett långt tryck på RESET-knappen för att nollställa visad trippmätare.
Hur ändras kombiinstrumentets utseende*?
05
Med kombiinstrument kan olika teman väljas som t.ex.
Hybrid eller Eco.
För att växla tema:
Tryck på vänster rattspaks OK-knapp när motorn är
igång.
Vrid spakens tumhjul för att välja menyalternativ
Teman och tryck OK.
Vrid tumhjul för att välja tema och tryck på OK för att
bekräfta.
Tema lagras i fjärrnyckelminnet* – se ägarmaualen.
Hur fungerar räckvidd/”km till tomt batteri”?
05
Kombiinstrumentet visar en ungefärlig sträcka som kan
köras med kvarvarande energimängd i hybridbatteriet.
Sträckan baseras på medelförbrukningen med normalt
lastad bil, vid normal körning och inte för många elförbrukare.
När ”---- km” visas, finns ingen garanterad körsträcka kvar
med batteriet.
”Km till tom tank” – se ägarmanualen.
Hur sätter jag på och stänger av
Infotainment-systemet?
05
Ett kort tryck aktiverar anläggningen.
Ett långt tryck (tills skärmen släcks) stänger av.
För att stänga av ljudet (MUTE): Gör ett kort tryck – nästa
tryck återaktiverar.
Observera att hela Sensussystemet (inkl. navigation-* och
telefonfunktioner*) startar/stängs av samtidigt.
Hur navigerar jag i Infotainment-systemet?
05
Tryck RADIO, Media, My CAR, NAV*, TEL* eller
* för att välja huvudkälla.
Tryck på OK/MENU eller på tumhjulet* i ratten för
att gå in i vald källas huvudmeny.
Vrid på TUNE eller på tumhjulet för att navigera i
menyerna.
Tryck på OK/MENU eller på tumhjulet för att göra
ett val i menyerna.
Tryck kort på EXIT för att backa i menysystemet,
avbryta en funktion eller radera inmatade tecken.
Gör ett långt tryck på EXIT för att återgå till normalvyn eller gå från normalvyn till huvudkällvyn.
Tips:
För att gå till genvägsmenyn i NAV- eller TEL-läge, tryck
en gång på NAV eller TEL. Tryck igen för att gå tillbaka till
normalvyn.
Hur ansluter jag en Bluetooth®-telefon och till
05
internet*?
Tryck på TEL* i mittkonsolen.
Gör mobiltelefonen sökbar/synlig via Bluetooth®.
Tryck på OK/MENU och följ anvisningarna på
bildskärmen. Telefonen är nu ansluten och kan styras
från bilen. Bilens internettjänster kan nu användas.
Telefonen kommer i fortsättningen att automatiskt anslutas till bilen.
Misslyckas anslutningen – se ägarmanualen.
Vilka tjänster får jag med Volvo ID*?
05
Volvo ID är ditt personliga ID registrerad till bilen och
kan ge dig tillgång till diverse tjänster så som Min Volvo
web och möjlighet att skicka en adress från karttjänst på
internet direkt till bilen.
Registrera eller hantera ditt Volvo ID på följande sätt:
Tryck på anslutningsknappen .
Välj Appar > Inställningar och följ anvisningarna på
skärmen.
För mer information om Volvo ID – se ägarmanualen.
Hur använder jag appar när bilen är
uppkopplad till internet*?
05
När bilen är ansluten till internet kan appar för bl.a.
musiktjänster, webbradio, navigationtjänster och enkel
webbläsare användas.
Tryck på anslutningsknappen .
Välj Appar och tryck på OK/MENU för att visa
tillgängliga appar.
Välj app och bekräfta med OK/MENU.
Vissa appar kräver inloggning med separat konto från
app-/tjänsteleverantören. Använd befintligt konto eller
registrera nytt. Följ anvisningarna på skärmen.
Hur ringer jag upp?
05
Tryck på TEL* i mittkonsolen.
Skriv in önskat nummer eller vrid tumhjulet på ratten
neråt för att komma åt telefonboken och uppåt för
samtalslistan.
Tryck på tumhjulet för att ringa upp.
Samtalet avbryts med ett tryck på EXIT.
För fler sätt att ringa upp med telefonen – se ägarmanualen.
Hur svarar jag i telefonen*?
05
–– Tryck på tumhjulet för att acceptera inkommande
samtal.
Samtalet avvisas/avbryts med ett tryck på EXIT.
För fler sätt att svara i telefonen – se ägarmanualen.
Hur ansluter jag extern ljudenhet?
05
Anslut extern enhet via AUX- eller USB*-ingång i
mittkonsolen.
Tryck på MEDIA.
Vrid TUNE till önskad ljudkälla.
Tryck OK/MENU.
För andra anslutningar av extern enhet – se ägarmanualen.
hur sparar jag radiostationer i förvalslistan?
05
10 förval kan sparas per frekvensband (AM, FM etc.).
Ställ in en station.
Håll in en av förvalsknapparna under några sekunder,
ljudet försvinner under tiden och återkommer när
stationen är lagrad.
Förvalsknappen kan nu användas.
Olika stationer kan ställas in – se ägarmanualen.
Hur anger jag en GPS*-destination?
05
Tryck NAV för att starta navigationssystemet – en
karta visas.
Tryck NAV en gång till och välj Ange adress med
OK/MENU.
Skriv in någon/några av sökkriterierna med skrivhjulet eller med mittkonsolens numeriska knappsats.
Välj sedan Ange som enda resmål eller Lägg till
som delmål och tryck OK/MENU.
För mer information och marknadsavvikelser gällande
navigation – se separat supplement*.
Vilka inställningar kan göras i menysystemet? 05
I MY CAR hanteras många av bilens funktioner, t.ex.
inställningar av klocka, ytterbackspeglar och lås. Färdstatistik och kraftflöden visas även grafiskt i MY CAR och
aktiveras via:
• Färdstatistik: visar genomsnittlig bränsleförbrukning
och medelhastighet. Kan ge hjälp till bränslesnål körning.
• Kraftflöden: visar vilken motor som driver samt energiflöden.
Hur ställer jag in klockan?
05
Sök fram Inställningar > Systeminställningar >
Tidsinställningar i MY CAR.
Vrid TUNE till Automatisk tid och tryck OK/MENU
för att aktivera automatisk inställning av klockan.
Se till att välja aktuell plats för få rätt tid i bilen.
Hur tankar jag?
06
–– Tryck på knappen på belysningspanelen för att öppna
tankluckan – luckan öppnar när knappen släpps.
Pilen på symbolen i kombiinstrumentet visar vilken sida av
bilen tanklocket är placerat på.
Hur bör jag tvätta bilen?
06
Handtvätt är skonsammare mot lacken än automattvätt.
Lacken är också känsligare när den är ny. Därför rekommenderas handtvätt under bilens första månader.
Använd rent vatten och tvättsvamp. Tänk på att smuts och
grus kan repa lacken.
Hur bör jag rengöra läderklädsel*?
06
Läder kräver regelbunden skötsel för att behålla utseendet. Därför bör läderklädsel behandlas med Volvo Leather
Care kit 1–4 gånger per år. Volvo Leather Care kit finns att
köpa hos en Volvoåterförsäljare.
Var finns förvaringsutrymmen?
06
Här visas några av bilens förvaringsutrymmen.
Ägarmanualen visar fler förvaringsutrymmen.
Var finns AUX-/USB*- och 12 V-uttag?
06
För att 12 V-uttagen i kupén ska fungera måste fjärrnyckeln
vara lägst i nyckelläge I. Lastutrymmets 12 V-uttag* är alltid
strömförande.
Hur fungerar laddkabelns kontrollenhet?
Använd aldrig förlängningskabel. Ladda bilen enbart från godkända uttag. Jordfelsbrytaren i laddkabelns kontrollenhet skyddar bilen, men
det kan finnas risk för överbelastning på 230 V-nätet.
Hur startar jag laddning?
Kontrollera att 230 V-uttaget har tillräcklig strömförsörjning för laddning av elfordon. Via laddkabelns kontrollenhet anpassas laddströmmen till sådan styrka (mellan 6–16 A, beroende på marknad) att inte 230 V-uttaget överbelastas.
Hur aktiverar jag förkonditionering?
Vid Park. utomhus avger den bränsledrivna värmaren avgaser, men inte vid Parkering inne då den eldrivna värmaren istället aktiveras.
Volvo rekommenderar att vid direkstart av förkonditionering aktivera via fjärrnyckeln alternativt mobilen.
Hur fungerar Keyless nyckelsystem*?
Användande av handskar kan förhindra dörrhandtagens Keyless-funktion. Keyless-funktionen kan störas av elektromagnetiska fält och
avskärmning. Placera/förvara inte fjärrnyckeln nära en mobiltelefon eller metallförmål.
Vad gör BLIS* och CTA*?
BLIS och CTA är ett komplement – inte en ersättning för ett säkert körsätt och användande av backspeglar. Hjälpmedlen BLIS och CTA
kan aldrig ersätta förarens ansvar och uppmärksamhet. Ansvaret för att utföra filbyten och att backa på ett trafiksäkert sätt, ligger alltid på
föraren. BLIS fungerar inte i skarpa kurvor. BLIS fungerar inte när bilen backas.
Hur fungerar Fotgängarskydd*?
Funktionen kan inte upptäcka alla fotgängare i alla situationer och ser t.ex. inte delvis skymda fotgängare, personer i klädsel som döljer
kroppskonturen eller fotgängare kortare än 80 cm. Funktionen upptäcker inte alla cyklister och ser t.ex. inte delvis skymda cyklister,
cyklister som döljer kroppskonturen eller som kommer från sidan. Föraren är alltid ansvarig för att fordonet framförs på korrekt sätt och
med säkerhetsavstånd anpassat till hastigheten.
Hur ställer jag in stolen?
Ställ in förarstolen för rätt körställning innan körning påbörjas – aldrig under färd. Var förvissad om att stolen är i låst läge för att undvika
personskada vid en eventuell hård inbromsning eller olycka.
Hur ställer jag in ratten?
Ställ in ratten (efter utförd stolsinställning) innan körning påbörjas – aldrig under körning.
Hur fungerar räckvidd/”km till tomt batteri”?
Viss felvisning kan uppstå om körsättet ändras.
Hur ansluter jag en Bluetooth®-telefon och till internet*?
Vid användning av internet överförs data (datatrafik), vilket medför en kostnad till din nätverksoperatör. Kontakta din nätverksoperatör om
kostnad för datatrafik.
Hur bör jag rengöra läderklädsel*?
En del färgade klädesplagg (t.ex. jeans och mockaplagg) kan missfärga klädseln. Använd aldrig starka lösningsmedel – de kan skada
klädseln.
Var finns AUX-/USB*- och 12 V-uttag?
Max. strömuttag är 10 A (120 W) i vardera uttag.
Lär Dig mer om Din bil på www.volvocars.com.
TP 17134 (Swedish) AT 1346. Printed in Sweden, Göteborg 2013, Copyright © 2000-2013 Volvo Car Corporation
Hur startar jag motorn?
Efter kallstart är tomgången hög oavsett yttertemperatur. Det är en del av Volvos effektiva avgasreningssystem. Vid kallstart kan vissa
dieselmotorer ha en fördröjd start på grund av förvärmning. Vid motorstart under normala förhållanden prioriteras bilens elektriska drivmotor. Dieselmotorn förblir avstängd. Det finns dock situationer där dieselmotorn startar istället, t.ex. vid för låg temperatur eller om hybridbatteriet behöver laddas.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising