Volvo V70 Quick start guide

Volvo V70 Quick start guide
WEB EDITION
QUICK GUIDE
VÄLKOMMEN TILL DIN NYA VOLVO!
Denna folder innehåller ett urval av de vanligaste funktionerna i din bil. Ägarmanualen och övriga manualer
innehåller säkerhetsinstruktioner och samtliga varnings-, viktigt- och obs-texter.
Följande symboler innebär:
Olika delar pekas ut i översiktsbilder.
Instruktioner steg–för–steg.
Det är extra viktigt att läsa ägarmanualen.
Varnings-, viktigt- och obs-texter, vilka måste läsas, återfinns på sista sidan.
Tillval är markerade med en asterisk *.
Ägarmanualen kan finnas som tryckt bok och digitalt i bilens bildskärm, på web och som mobilapp. Mobilappen
innehåller hela ägarmanualen samt instruktionsfilmer och har flera sökvägar med text och bild. Mobilappen
laddas ner till mobila enheter från App Store eller Google play.
Lär dig också mer om din bil på www.volvocars.com.
01 Starta och kör
04 Funktioner i din bil
Fjärrnyckel
Keyless* låssystem
Starta och stänga av motor
Parkeringsbroms
Torkare
Däcktrycksövervakning*
Klimatreglage
Ljusreglage
Kombiinstrument
Infotainment-system
Telefon*
Internet*
Extern ljudenhet
Knappar i mittkonsol
Inställningar i menysystem
Verkstad/boka service*
ECO*
02 Förarstöd i din bil
Start/Stop-funktion*
Fotgängarskydd*
03 Din förarmiljö
Ställa in säte
Ställa in ratt
El-baklucka*
05 Tips
Tanka
Bilvård
Förvaringsutrymmen
AUX-/USB*- och 12 V-uttag
Hur fungerar fjärrnyckeln?
01
Låser upp dörrar och baklucka samt deaktiverar
larmet. Funktionen kan ställas in i MY CAR.
Låser dörrar och baklucka samt aktiverar larmet.
Trygghetsbelysning.
Ett tryck låser upp bakluckan och ett långt tryck
öppnar elektrisk baklucka*.
Information*.
Panikfunktion.
Fjärrnyckeln kan lagra inställningar för bl.a. yttre
backspeglar och elmanövrerat förarsäte* – se
ägarmanualen.
Vad visar fjärrnyckelns indikeringslampor*?
01
Grönt ihållande ljus: Bilen är låst.
Gult ihållande ljus: Bilen är olåst.
Rött ihållande ljus: Larmet har löst ut sedan bilen
låstes.
Rött ljus blinkar omväxlande i båda indikeringslamporna: Larmet utlöst för mindre än 5 minuter
sedan.
Hur fungerar Keyless* låssystem?
Fjärrnyckeln kan ligga kvar i t.ex. fickan.
Låsa och larma
–– Tryck in knappen på handtagets bakdel.
Låsa upp och larma av
–– Greppa ett dörrhandtag och öppna dörren på vanligt
sätt eller tryck lätt på bakluckans gummerade
tryckplatta.
01
Hur startar och stänger jag av motorn?
01
Starta
Tryck in fjärrnyckeln i startlåset (gäller inte Keyless
drive*).
Tryck ner kopplings- eller bromspedalen.
Tryck kort på START/STOP ENGINE-knappen.
Stänga av
Tryck kort på START/STOP ENGINE-knappen.
Ta ut fjärrnyckeln ur startlåset (gäller inte Keyless
drive*).
Hur använder jag parkeringsbromsen?
01
Aktivera
–– Tryck på reglaget PUSH LOCK/PULL RELEASE
– symbolen börjar blinka. Vid fast sken är parkeringsbromsen aktiverad.
Lossa
Tryck ner bromspedalen.
Dra i reglaget PUSH LOCK/PULL RELEASE.
Lossa automatiskt
–– Kör iväg (för bilar med automatisk växellåda krävs
påtaget säkerhetsbälte).
Hur startar jag vindrutetorkare och
regnsensor*?
01
För spaken neråt för att starta vindrutetorkarna och uppåt
för enkelsvep.
Regnsensor På/Av.
Reglerar sensorkänslighet eller intervalltid.
Torkare bakruta – intervall/normal.
För att lyfta torkarbladen måste de vara i serviceläge
– se ägarmanualen.
Hur kalibrerar jag däcktrycksövervakningssystemet (TM)*?
01
Kalibrering behövs alltid efter däckbyte eller ändrat däcktryck. Vid lamptändning behöver systemet kalibreras.
Gör på följande sätt:
Med tändningen avstängd, pumpa samtliga däck
enligt däcktrycksdekalen på förarsidans dörrstolpe.
Starta bilen. I MY CAR-källans normalvy tryck på OK/
MENU.
Välj Däcktryck > Kalibrera däcktrycket och tryck
OK/MENU.
Omkalibrering görs medan bilen körs.
Hur använder jag Start/Stop-funktionen*?
02
Manuell växellåda
Stoppa motorn: Frikoppla, lägg växelspaken i neutralläge
och släpp upp kopplingspedalen.
Starta motorn: Tryck ner kopplingspedalen.
Automatisk växellåda
Stoppa motorn: Stanna bilen med färdbromsen och behåll
sedan bromstrycket.
Starta motorn: Släpp fottrycket på färdbromsen.
Lysande knapplampa indikerar att funktionen är aktiv.
Hur fungerar Fotgängarskydd*?
02
Bilen har en Kollisionsvarnare med auto-broms och
detektering av cyklister samt fotgängare vilken kan
varna, bromsa och/eller stanna för fordon, cyklister och
fotgängare.
Funktionen är enbart ett hjälpmedel och fungerar inte i
alla situationer – den ser t.ex. inte cyklister från sidan och
fotgängare som är kortare än 80 cm eller är delvis skymda.
Det är viktigt att förstå denna funktion – se
ägarmanualen.
Hur ställer jag in sätet?
03
Höj/sänk sittdynans framkant.
Höj/sänk sätet.
Flytta sätet framåt/bakåt.
Luta ryggstödet.
Ändra svankstödet*.
Lagra inställningar för elmanövrerat säte*.
Minnesknappar för elmanövrerat säte*.
Lagra inställning:
Håll knappen för lagring av inställning intryckt, samtidigt
som en av minnesknapparna trycks in. Håll knapparna
intryckta tills signal hörs och text visas i kombiinstrumentet. Både sätets och de yttre backspeglarnas
positioner lagras. Svankstödets position lagras inte.
De yttre backspeglarnas positioner och minnes­
inställningarna (ej svankstöd) för elmanövrerat säte,
kan också lagras i fjärrnyckeln* – se ägarmanualen.
Hur ställer jag in ratten?
Frigör låsning av ratten.
Justera ratten framåt/bakåt och uppåt/nedåt.
Lås ratten.
03
Hur öppnar och stänger jag el-bakluckan*?
03
Öppna
–– Tryck lätt på den gummerade tryckplattan under
ytterhandtaget. Alternativt ett långt tryck på
belysningspanelens eller fjärrnyckelns knapp tills
luckan börjar öppnas.
Stänga
–– Tryck på knappen och luckan stängs automatiskt.
Bakluckan kan även öppnas/stängas manuellt.
Hur reglerar jag temperaturen?
04
Vrid för individuell temperatur i vänster/höger del av
kupén. Bildskärmen visar vald temperatur.
Tryck AUTO för automatisk reglering av luftdistribution och övriga funktioner. Bildskärmen visar
AUTOKLIMAT.
Tips: AUTO-läget rekommenderas för bästa klimatkomfort. Vid reglering av fläkthastighet och luftfördelning
kommer AUTO-läget att deaktiveras.
Hur frostar jag av vindrutan?
04
Tryck för att aktivera vindrutans el-värme* – symbol (1)
i bildskärmen lyser.
Nästa tryck aktiverar även maximal luftström mot
vindrutan och sidorutorna – symbol (1) och (2) lyser.
Nästa tryck stänger av båda funktionerna – ingen
symbol lyser.
Utan el-värme: Tryck för att aktivera/deaktivera
luftströmmen.
Hur fungerar ljusreglagets autoläge?
04
AUTO-läge ger följande alternativ:
• Färdbelysningen växlar automatiskt mellan varselljus
och halvljus.
• Helljus kan aktiveras när halvljuset är tänt.
• Automatiskt helljus (AHB)* – som bländar av och
aktiverar helljus automatiskt – kan användas.
• Tunneldetektering* är aktiverad.
Hur manövreras färddatorn?
04
OK öppnar färddatorns menyer, aktiverar valt
alternativ samt släcker meddelanden.
Tumhjul bläddrar mellan färddatorns alternativ.
RESET nollställer data i valt färddatorsteg samt
backar i menystrukturen.
Hur nollställer jag trippmätaren?
04
Vrid vänster rattspaks tumhjul för att visa trippmätare
T1 eller T2.
Gör ett långt tryck på RESET-knappen för att nollställa visad trippmätare.
Hur sätter jag på och stänger av
Infotainment-systemet?
04
Ett kort tryck aktiverar anläggningen.
Ett långt tryck (tills skärmen släcks) stänger av.
För att stänga av ljudet: Gör ett kort tryck – nästa tryck
återaktiverar.
Observera att hela Sensussystemet (inkl. navigation-* och
telefonfunktioner*) startas/stängs av samtidigt.
Hur navigerar jag i Infotainment-systemet?
04
Tryck RADIO, MEDIA, MY CAR, NAV*, TEL* eller *
för att välja huvudkälla. I detta läge visas senast aktiva
källas normalvy.
Tryck på OK/MENU eller på tumhjulet* i ratten för att
gå in i vald källas huvudmeny.
Vrid på TUNE eller på tumhjulet för att navigera i
menyerna.
Tryck på OK/MENU eller på tumhjulet för att göra ett
val i menyerna.
Tryck kort på EXIT för att backa i menysystemet,
avbryta en funktion eller radera inmatade tecken.
Gör ett långt tryck på EXIT för att återgå till
normalvyn eller gå från normalvyn till huvudkällvyn.
Tips:
För att gå till genvägsmenyn från normalvyn, tryck en gång
på huvudkällknappen. Tryck igen för att gå tillbaka till
normalvyn.
För mer information om att hantera systemet – se
ägarmanualen.
Hur ansluter jag en Bluetooth®-telefon*?
04
I telefonkällans normalvy tryck OK/MENU.
Välj Försätt bilen i synligt läge och bekräfta med
OK/MENU.
Aktivera Bluetooth® i mobiltelefonen. Sök upp och
anslut bilen till telefonen.
Följ anvisningarna i telefonen och bildskärmen.
Telefonen är nu ansluten och kan styras från bilen.
Misslyckas registreringen av telefonen – se
ägarmanualen.
Hur ansluter jag till internet*?
04
Anslut mobiltelefonen via Bluetooth® eller aktivera
internetdelning i telefonen för Wi-Fi anslutning. För
bilmodemanslutning placera SIM-kort i läsaren i
handskfacket.
I MY CAR-källans normalvy tryck på OK/MENU, välj
Inställningar > Internetinställningar > Anslut via.
Välj ett anslutningsalternativ.
Wi-Fi: anslut till nätverk och ange dess lösenord.
Bilmodem: ange SIM-kortets PIN-kod.
För mer information om anslutning – se
ägarmanualen.
Vilka tjänster får jag med Volvo ID*?
04
Volvo ID är ditt personliga ID registrerat till bilen och
kan ge dig tillgång till diverse tjänster så som Min Volvo
web och möjlighet att skicka en adress från karttjänst på
internet direkt till bilen.
Registrera eller hantera ditt Volvo ID på följande sätt:
Tryck på anslutningsknappen .
Välj Appar > Inställningar och följ anvisningarna på
skärmen.
För mer information om Volvo ID – se ägarmanualen.
Hur använder jag appar när bilen är ansluten
till internet*?
04
När bilen är ansluten till internet kan appar för bl.a.
musiktjänster, webbradio, navigationstjänster och enkel
webbläsare användas.
Tryck på anslutningsknappen .
Välj Appar och tryck på OK/MENU för att visa
tillgängliga appar.
Välj app och bekräfta med OK/MENU.
Vissa appar kräver inloggning med separat konto från
app-/tjänsteleverantören. Använd befintligt konto eller
registrera nytt. Följ anvisningarna på skärmen.
Hur ringer jag upp*?
04
I telefonkällans normalvy skriv in önskat nummer
eller vrid tumhjulet på ratten neråt för att komma åt
telefonboken och uppåt för samtalslistan.
Tryck på tumhjulet för att ringa upp.
Samtalet avbryts med ett tryck på EXIT.
För fler sätt att ringa upp med telefonen – se
ägarmanualen.
Hur svarar jag i telefonen*?
–– Tryck på tumhjulet för att acceptera inkommande
samtal.
Samtalet avvisas/avbryts med ett tryck på EXIT.
För fler sätt att svara i telefonen – se ägarmanualen.
04
Hur ansluter jag extern ljudenhet?
04
Anslut en extern enhet via AUX- eller USB*ingångarna i mittkonsolens förvaringsfack.
I mediakällans normalvy tryck på MEDIA i
mittkonsolen.
Vrid TUNE till önskad ljudkälla och tryck OK/MENU.
För andra anslutningar av extern enhet – se
ägarmanualen.
Hur anger jag en GPS*-destination?
04
Tryck NAV för att starta navigationssystemet* – en
karta visas.
Tryck på NAV en gång till och välj Ange adress med
OK/MENU.
Skriv in något/några av sökkriterierna med teckenhjulet eller med mittkonsolens numeriska knappsats.
Välj sedan Ange som enda resmål eller Lägg till
som delmål och tryck OK/MENU.
För mer information och marknadsavvikelser gällande
navigation – se separat supplement.
Vilka inställningar kan göras i menysystemet? 04
I MY CAR hanteras många av bilens funktioner, t.ex.
inställningar av klocka, ytterbackspeglar och lås.
Se tidigare rubrik ”Hur navigerar jag i Infotainmentsystemet?” för vilka knappar som ska användas.
Hur ställer jag in klockan?
04
I MY CAR-källans normalvy tryck OK/MENU.
Välj Inställningar > Systeminställningar >
Tidsinställningar.
Vrid TUNE till Automatisk tid och tryck OK/MENU
för att aktivera automatisk inställning av klockan.
Se till att välja aktuell plats för att få rätt tid i bilen.
Hur ringer jag upp min verkstad eller bokar
service*?
04
–– I MY CAR-källans normalvy tryck OK/MENU och välj
Service och reparation.
Under Service och reparation finns information om din
valda verkstad som du har registrerat i webbportalen Min
Volvo. I Min verkstad finns möjlighet att ringa och skicka
bokningsbegäran till verkstaden (även tillgängligt via
Min Volvo web). Det finns också möjlighet att uppdatera
verkstadsinformation och ange verkstaden som resmål.
Gäller endast vissa marknader.
Vad gör ECO*?
04
Ett tryck på ECO aktiverar ett optimalt bränslesnålt
körprogram med bl.a. följande förändringar:
• Start/Stop – motorn kan autostoppa innan bilen står
still.
• Eco Coast – motorbroms upphör och bilen frirullar.
• Deaktivering eller reducering av vissa klimatfunktioner.
Hur tankar jag?
05
–– Tryck på knappen på belysningspanelen för att öppna
tankluckan – luckan öppnas när knappen släpps.
Pilen på symbolen i kombiinstrumentet visar vilken sida av
bilen tanklocket är placerat på.
Hur bör jag tvätta bilen?
05
Handtvätt är skonsammare mot lacken än automattvätt.
Lacken är också känsligare när den är ny. Därför rekommenderas handtvätt under bilens första månader.
Använd rent vatten och tvättsvamp. Tänk på att smuts och
grus kan repa lacken.
Hur bör jag rengöra läderklädsel*?
05
Läder kräver regelbunden skötsel för att behålla
utseendet. Därför bör läderklädsel behandlas med Volvo
Leather Care kit 1–4 gånger per år. Volvo Leather Care kit
finns att köpa hos en Volvoåterförsäljare.
Var finns förvaringsutrymmen?
05
Här visas några av bilens förvaringsutrymmen.
Ägarmanualen visar fler förvaringsutrymmen.
Var finns AUX-/USB*- och 12 V-uttag?
För att 12 V-uttagen i kupén ska fungera måste fjärrnyckeln vara lägst i nyckelläge I. Lastutrymmets
12 V-uttag* är alltid strömförande.
05
Hur fungerar Keyless* låssystem?
Keyless-funktionen kan störas av elektromagnetiska fält och avskärmning. Placera/förvara inte fjärrnyckeln nära en mobiltelefon eller
metallföremål.
Hur startar och stänger jag av motorn?
Efter kallstart är tomgången hög oavsett yttertemperatur. Det är en del av Volvos effektiva avgasreningssystem. Vid kallstart kan vissa
dieselmotorer ha en fördröjd start på grund av förvärmning.
Hur fungerar Fotgängarskydd*?
Funktionen kan inte upptäcka alla fotgängare i alla situationer och ser t.ex. inte delvis skymda fotgängare, personer i klädsel som döljer
kroppskonturen eller fotgängare kortare än 80 cm. Funktionen upptäcker inte alla cyklister och ser t.ex. inte delvis skymda cyklister,
cyklister som döljer kroppskonturen eller som kommer från sidan. Föraren är alltid ansvarig för att fordonet framförs på korrekt sätt och
med säkerhetsavstånd anpassat till hastigheten.
Hur ställer jag in sätet?
Ställ in förarsätet för rätt körställning innan körning påbörjas – aldrig under färd. Var förvissad om att sätet är i låst läge för att undvika
personskada vid en eventuell hård inbromsning eller olycka.
Hur ställer jag in ratten?
Ställ in ratten (efter utförd sätesinställning) innan körning påbörjas – aldrig under färd.
Hur öppnar och stänger jag el-bakluckan*?
Beakta klämrisk vid öppning/stängning. Innan öppning/stängning påbörjas; kontrollera att ingen är nära bakluckan då en klämskada kan
få allvarliga följder. Manövrera alltid bakluckan under uppsikt. Använd inte elmanövrering av luckan vid låg takhöjd. Om systemet arbetat
kontinuerligt för länge, stängs det av för att undvika överbelastning. Det kan användas igen efter ca 2 minuter.
Hur ansluter jag till internet*?
Vid användning av internet överförs data (datatrafik), vilket medför en kostnad till din nätverksoperatör. Kontakta denne om kostnad för
datatrafik. Ansluta via bilmodem: för att inte behöva ange PIN-kod efter varje gång bilen startas kan PIN-kodlåset stängas av under
alternativet Bilmodem genom att avmarkera Lås SIM-kort.
Hur bör jag rengöra läderklädsel*?
En del färgade klädesplagg (t.ex. jeans och mockaplagg) kan missfärga klädseln. Använd aldrig starka lösningsmedel – de kan skada
klädseln.
Lär Dig mer om Din bil på www.volvocars.com.
TP 19164 (Swedish) AT 1517, MY16. Printed in Sweden, Göteborg 2015, Copyright © 2000-2015 Volvo Car Corporation
Var finns AUX-/USB*- och 12 V-uttag?
Max. strömuttag är 10 A (120 W) om ett 12 V-uttag används åt gången i tunnelkonsolen. Om båda uttagen i tunnelkonsolen används
samtidigt gäller 7,5 A (90 W) per uttag. Max. strömuttag är 10 A (120 W) för 12 V-uttaget i lastutrymmet.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement