Volvo V90 Twin Engine 2019 Late Quick Guide

Volvo V90 Twin Engine 2019 Late Quick Guide
V90
TWIN ENGINE
Q UICK G UIDE
VÄLKOMMEN!
Denna Quick Guide beskriver ett urval av funktionerna i din Volvo. Utförligare ägarinformation finns tillgänglig i bil, app och på webben.
BILENS CENTERDISPLAY
Ägarmanualen finns i bilens centerdisplay, där den nås via toppvyn.
MOBILAPP
Ägarmanualen finns som app (Volvo Manual) till smartphones och surfplattor. Appen innehåller även instruktionsvideor för utvalda funktioner.
VOLVOS SUPPORTSIDA
På Volvo Cars supportsida (support.volvocars.com) finns manualer och
instruktionsvideor, men också ytterligare information och hjälp rörande din
Volvo och ditt bilägande.
TRYCKT INFORMATION
I handskfacket finns ett supplement till ägarmanualen som innehåller
information om säkringar och specifikationer samt en sammanfattning av
viktig och praktisk information. En tryckt ägarmanual och tillhörande supplement är möjliga att efterbeställa.
INNEHÅLL
01. LÄR KÄNNA DIN VOLVO
I det här kapitlet får du information om några av Volvos system och tjänster, och en översikt över in- och utsida samt
centerdisplayen.
02. LADDNING
Det här kapitlet beskriver bilens laddstatus, hur du hanterar laddenheten och de olika symbolerna i förardisplayen.
03. INTERIÖR OCH ANSLUTNINGAR
Här kan du läsa om olika funktioner i kupén t.ex. sätesinställningar och internetanslutning.
04. CENTERDISPLAYENS VYER
Här hittar du information om centerdisplayens olika huvudvyer, varifrån många av bilens funktioner kan styras.
05. SMART KÖRNING
Det här kapitlet beskriver flera av bilens förarstödsystem samt ger några tips på hur du kör mer ekonomiskt.
06. RÖSTSTYRNING
Här hittar du olika kommandon/fraser som du kan använda när du använder bilens röststyrningssystem.
07. SÄRSKILDA TEXTER
Varnings-, viktigt- och obs-texter, vilka måste läsas.
Alla, vid tid för publicering, kända typer av tillval/tillbehör är markerade med en asterisk: *.
01
01
KOM IGÅNG
För att på bästa sätt komma igång med att använda din Volvo finns
några funktioner, begrepp och tips som kan vara bra att känna till.
Volvo ID
Volvo ID är ett personligt ID som ger tillgång till en mängd tjänster via
ett och samma användarnamn och lösenord. Några exempel är
Min Volvo – en personlig webbsida för dig och din bil, Volvo On Call*,
karttjänster* samt möjligheten att boka service och reparation. Du kan
skapa ett Volvo ID via Min Volvo, Volvo On Call-appen eller direkt i din
bil.
Förkonditionera innan du åker
Ta för vana att förkonditionera bilen innan avfärd för att skapa en mer
behaglig kupétemperatur i bilen. Från centerdisplayens klimatvy, välj fliken Parkeringsklimat eller aktivera funktionen via Volvo On Call-appen.
Fullständig förkonditionering är enbart tillgänglig när bilen är ansluten
till ett eluttag2.
Sensus
Sensus är bilens intelligenta gränssnitt och omfattar alla lösningar i
bilen som har att göra med underhållning, uppkoppling, navigation* och
informationstjänster. Det är Sensus som gör kommunikationen möjlig
mellan dig, bilen och omvärlden.
Volvo On Call*
Volvo On Call ger direktkontakt till bilen samt extra komfort och hjälp
dygnet runt. Med Volvo On Call-appen går det t.ex. att se om lampor
behöver bytas och om spolarvätska behöver fyllas på. Det går att låsa
och låsa upp bilen, kontrollera bränslenivån och visa närmaste bensinstation. Även förkonditionering kan ställas in och startas via bilens parkeringsklimat eller funktionen fjärrstart1 av bil. Ladda ner Volvo On Callappen för att komma igång.
Volvo On Call omfattar även vägassistans, andra trygghetstjänster och
nödhjälp via ON CALL- och SOS-knapparna i bilens takkonsol.
Förarprofiler
Många av inställningarna som görs i bilen kan anpassas efter förarens
personliga önskemål och sedan sparas i en eller flera förarprofiler. Varje
nyckel kan kopplas till en förarprofil. Se avsnittet Toppvyn i denna Quick
Guide för mer information om förarprofiler.
1
2
Tillgängligt på vissa marknader och modeller.
Gäller elektrisk värmare.
01
01
ÖVERSIKT EXTERIÖR
Kontroll och lagring av däcktryck (ITPMS)* görs via TPMS i
appen Bilstatus i centerdisplayens appvy. Vid lågt däcktryck lyser
med ett fast sken i förardisplayen. Vid lågt däcktryck,
symbolen
kontrollera och justera däcktrycket i alla fyra däck och tryck på
Spara däcktryck för att lagra nytt däcktryck.
stäng luckan med en långsam sparkrörelse. Bilen måste vara utrustad med nyckelfri låsning/upplåsning* för att det ska vara möjligt
att låsa upp bakluckan med fotrörelse. Fjärrnyckeln måste finnas
inom ca 1 meter (3 fot) bakom bilen vid öppning och stängning
med fotrörelse.
Kontroll av motoroljenivå görs från appen Bilstatus. Här kan du
även se statusmeddelanden och boka service och reparation*.
För att förhindra att bakluckan t.ex. slår i taket i ett garage är det
möjligt att programmera maxöppning. Ställ in maxöppning genom
att öppna luckan och stanna den i önskad öppningsposition. Tryck
i minst 3 sekunder för att spara position.
sedan in
Laddning av hybridbatteriet görs via laddintaget. Öppna luckan
med ett lätt tryck. För bästa räckvidd, påbörja färden med fulladdat
batteri.
Backspeglar kan automatiskt* vinklas ner när backväxeln läggs i.
När bilen låses/låses upp med fjärrnyckeln kan backspeglarna
fällas in/ut automatiskt. Aktivera dessa funktioner under
Inställningar My Car Speglar och bekvämlighet i centerdisplayens toppvy.
Nyckelfri låsning/upplåsning* gör att det räcker att ha fjärrnyckeln med sig i t.ex. en ficka för att låsa eller låsa upp bilen. Fjärrnyckeln måste finnas inom ca 1 meters (3 fot) avstånd från bilen.
Greppa ett dörrhandtag eller tryck på bakluckans gummerade tryckplatta för att låsa upp bilen. För att låsa bilen, tryck lätt på en av
dörrhandtagens fördjupningar. Undvik att vidröra båda tryckytorna
samtidigt.
Panoramataket* har en öppningsbar glasruta med solgardin och
manövreras med ett reglage ovanför backspegeln när bilen är i
minst tändningsläge I. Öppna till ventilationsläge genom att trycka
reglaget uppåt och stäng genom att dra reglaget nedåt. För att
öppna panoramataket helt, dra reglaget bakåt två gånger. Stäng
genom att dra reglaget nedåt två gånger.
Den elmanövrerade bakluckan* kan öppnas med funktionen fotmanövrerad baklucka* genom en långsam framåtriktad sparkrörelse
under den vänstra delen av bakre stötfångaren. Stäng och lås
luckan med
-knappen på bakluckans underkant. Alternativt
01
01
LÅSA/LÅSA UPP
Fjärrnyckeln
Ett kort tryck låser dörrar, baklucka och tanklucka samt aktiverar
larmet*.
Ett långt tryck stänger panoramataket* och alla sidorutor samtidigt.
Ett kort tryck låser upp dörrar och baklucka samt deaktiverar
larmet*.
Ett långt tryck öppnar alla sidorutor samtidigt.
Ett kort tryck låser upp och avlarmar enbart bakluckan.
Ett långt tryck öppnar eller stänger den elmanövrerade* bakluckan.
Panikfunktionen aktiverar blinkers och signalhorn för att påkalla
uppmärksamhet vid behov. Håll in knappen i minst 3 sekunder eller
tryck in knappen två gånger inom 3 sekunder för att aktivera. Funktionen kan stängas av med samma knapp efter att den varit aktiverad i minst 5 sekunder. I annat fall stängs den av automatiskt efter
3 minuter.
Laddluckan
Se till att bilen är upplåst och avstängd innan du sätter i eller drar ur
laddkabeln.
1. Tryck in den bakre delen av luckan och släpp.
2. Öppna luckan.
Kabeln låses fast i intaget efter att laddningen startats. Laddningen
avbryts om bilen låses upp, men återstartar efter en stund om kabeln
inte dras ur.
Privat låsning
Med privat låsning låses bakluckan, vilket kan vara praktiskt t.ex. när
bilen lämnas till service eller hotell.
– I centerdisplayens funktionsvy, tryck på Privat låsning för
att aktivera/deaktivera funktionen.
Ett popup-fönster visas vid aktivering/deaktivering. Vid
varje låsning väljs en fyrsiffrig kod. Första gången funktionen används måste en extra säkerhetskod väljas.
Låsning* av handskfacket görs manuellt med medföljande nyckel som
finns placerad i handskfacket.
01
01
ÖVERSIKT INTERIÖR
Centerdisplayen används för att styra många av bilens huvudfunktioner, t.ex. media, navigation*, klimat, förarstödssystem och bilappar.
Förardisplayen visar information om körningen, t.ex. hastighet,
varvtal, navigering* och aktiva förarstöd. Det är möjligt att välja vad
som ska visas i förardisplayen via appmenyn som öppnas med rattens högra knappsats. Inställningar kan också göras via
Inställningar My Car Displayer i centerdisplayens toppvy.
Head-up-displayen* är ett komplement till bilens förardisplay och
projicerar information på vindrutan. Den aktiveras via centerdisplayens funktionsvy.
Startvredet används för att starta bilen. Vrid medurs och släpp för
tändningsläge I. Välj växelläge P eller N, håll ner bromspedalen och
vrid startvredet medurs för att starta bilen. Stäng av bilen genom att
vrida startvredet medurs.
Körlägen* ställs in med reglaget på tunnelkonsolen. Tryck in reglaget och rulla det för att välja mellan Hybrid, Pure, Constant AWD,
Power och Individual i centerdisplayen. Bekräfta med ett tryck på
reglaget. Med Individual kan du anpassa ett körläge efter önskade
köregenskaper. Det individuella körläget aktiveras i Inställningar
My Car Individuellt körläge i centerdisplayens toppvy.
Parkeringsbromsen aktiverar du genom att dra -reglaget
uppåt, varpå en symbol i förardisplayen tänds. Lossa den manuellt
genom att trycka ner reglaget och samtidigt trycka ner bromspedalen. Med automatisk broms vid stillastående ( ) kan bromspedalen
släppas med bibehållen bromsverkan när bilen stannat t.ex. vid ett
trafikljus.
Tänk på att både automatisk broms vid stillastående och automatisk ansättning av parkeringsbroms måste deaktiveras vid automatisk biltvätt. Deakivering av automatisk ansättning av parkerings-
broms görs i centerdisplayens toppvy under Inställningar
Car Parkeringsbroms och fjädring.
My
Omkopplaren för passagerarkrockkudden* är placerad på
gaveln av instrumentpanelen på passagerarsidan och är åtkomlig
när dörren är öppen. Dra omkopplaren utåt och vrid till ON/OFF för
att aktivera/deaktivera krockkuddefunktionen.
01
01
CENTERDISPLAYEN
I centerdisplayen kan du göra inställningar och kontrollera de flesta
funktionerna. Centerdisplayen har tre huvudvyer: hemvyn, funktionsvyn
och appvyn. Från hemvyn når du funktionsvyn och appvyn genom att
svepa höger eller vänster. Det finns även en toppvy som du når genom
att dra ner toppdelen av displayen.
Ändra utseende i centerdisplayen och i förardisplayen genom att
välja tema i Inställningar My Car Displayer i toppvyn. Här kan du
även välja mörk eller ljus bakgrund för centerdisplayen.
Återgå till hemvyn från en annan vy genom ett kort tryck på den
fysiska hemknappen under displayen. Senaste läget för hemvyn kommer då att visas. Ytterligare ett kort tryck på hemknappen gör att alla
hemvyns delvyer sätts i standardläge.
Vid rengöring av centerdisplayen låser du touchfunktionen med ett
långt tryck på den fysiska hemknappen under displayen. Återaktivera
displayen med ett kort tryck på hemknappen.
Statusfältet högst uppe i displayen visar aktiviteterna i bilen. Till vänster visas nätverks- och anslutningsinformation och till höger visas
mediarelaterad information, klocka samt indikering om pågående bakgrundsaktivitet.
I klimatraden längst ner kan du ställa in temperatur och säteskomfort
genom att trycka på respektive ikon. Öppna klimatvyn genom ett tryck
på mittknappen i klimatraden.
02
LADDNING
Din Volvo är utrustad med en elmotor som driver bilen i huvudsakligen
låga hastigheter, samt en förbränningsmotor som driver bilen i högre
hastigheter och vid mer aktiv körning. Hybridbatteriets laddtid beror på
vilken laddström som uttaget kan leverera. Hybridbatteriet laddas också
vid mjuk inbromsning eller motorbromsning, t.ex. i nedförsbacke. All typ
av laddning indikeras i förardisplayen.
Förvaring av laddkabeln
Laddkabeln är placerad under golvluckan i lastutrymmet.
5. Lägg tillbaka laddkabeln under golvluckan i lastutrymmet.
Om laddkabeln inte lossas från laddintaget låses den automatiskt fast
igen en stund efter upplåsning för att maximera laddning och räckvidd
samt möjliggöra förkonditionering inför avfärd. Laddkabeln kan lossas
igen om bilen låses upp med fjärrnyckeln. För bilar med nyckelfri låsning/upplåsning* kan man låsa och låsa upp med handtaget igen.
Kontrollenheten på laddkabeln
Den medföljande laddkabeln är utrustad med en kontrollenhet som
visar laddstatus. Den stöder temperaturövervakning och har en inbyggd
jordfelsbrytare.
Starta laddning
Startbatteriet laddas när laddning av hybridbatteriet sker och avbryts
när hybridbatteriet är fulladdat.
1. Anslut laddkabeln till ett uttag. Använd aldrig förlängningskabel.
2. Öppna laddluckan med ett lätt tryck.
3. Avlägsna laddhandtagets skyddslock och tryck sedan fast handtaget
hela vägen in i uttaget till bilen. Laddkabeln låses automatiskt fast i
laddintaget och laddning startas inom 5 sekunder.
4. Placera laddhandtagets skyddslock så att det inte vidrör bilen för att
undvika skador på lacken.
Avsluta laddning
1. Lås upp bilen med fjärrnyckelns
laddkabeln släpper/låses upp.
-knapp3. Laddningen avslutas och
2. Lossa laddkabeln från bilen.
3. Stäng laddluckan.
4. Lossa laddkabeln från uttaget.
3
Detta måste göras även om dörrarna på bilen redan är upplåsta. Om bilen inte låses upp med
upplåsningsknappen kan det leda till skador på laddkabeln eller på systemet.
02
Kontrollenheten
• Båda LED-lamporna blinkar blått, gult och rött: Självtest – vänta tills
självtest är avslutat.
•
02
•
•
•
•
•
LADDSTATUS
Bilens laddstatus går att kontrollera vid laddintaget, på kontrollenheten,
i förardisplayen samt i Volvo On Call*-appen.
Laddintagets lampor
• Vitt – ledljus.
•
Gult – vänteläge, väntar på att laddningen ska starta.
•
Blått – timer inställd.
•
Blinkande grönt – laddning pågår.
•
Grönt fast sken – laddning klar, slocknar efter en stund.
•
Rött fast sken – ett fel har uppstått.
Ena LED-lampan lyser eller blinkar blått medan den andra LED-lampan är släckt: Standby.
Båda LED-lamporna blinkar blått: Laddning pågår.
Ena LED-lampan blinkar eller lyser gult medan den andra LED-lampan är släckt: Laddning pågår eller laddning är inte möjlig – fel på
temperaturövervakningen. Starta om laddningen.
Ena LED-lampan blinkar rött medan den andra LED-lampan är släckt:
Laddning är inte möjlig – jordfelsbrytaren har löst ut. Starta om laddningen.
Ena LED-lampan blinkar rött medan den andra lyser rött: Laddning är
inte möjlig – laddkabel är ansluten till ojordat uttag. Anslut till jordat
uttag.
Båda LED-lamporna blinkar rött: Laddning är inte möjlig – internt fel.
Förardisplayen
Symbolens olika färger indikerar laddstatus.
Blått ljus – laddning pågår.
Grönt ljus – batteriet är fulladdat.
Rött ljus – laddningsfel, kontrollera anslutningen av laddkabeln
mot bilen och 230 V-uttaget.
HYBRIDINFORMATION I FÖRARDISPLAYEN
I förardisplayen visas ett antal symboler och animationer beroende på
valt körläge.
El- och bränsleförbrukning visas i mätaren till höger. Förbrukningen
varierar beroende på körsätt. När den tunna vita visaren passerar den
vita pilen högst upp går bilen över till förbränningsmotor. När visaren är
i det orangefärgade området laddas batteriet, t.ex. vid inbromsning.
Körsträcka till tomt batteri
Indikatorn visar ungefärlig körsträcka till tomt batteri. Körsträckan
påverkas av flera faktorer, t.ex. körsätt, hastighet och yttertemperatur, och kan variera under färden. Normalt kan du förvänta dig
en räckvidd på 25-45 km (15-27 miles). Startvärdet som visas när
bilen är fulladdad anger en "upp till"-siffra snarare än en prognos
för eldriftens räckvidd och anpassas under färden. När förardisplayen visar ”---” finns ingen garanterad eldriftkörsträcka kvar.
Symboler i förardisplayen
Helvit symbol indikerar vilken motor som används. Blixt indikerar
elmotor, droppe indikerar förbränningsmotor.
Indikerar att batteriet laddas, t.ex. vid motorbromsning.
Mätaren visar hur mycket energi som finns i batteriet för elmotorn.
Energin används även till klimatanläggningen.
Visar att funktionerna Charge eller Hold är aktiverade. De aktiveras från centerdisplayens funktionsvy. Charge innebär att hybridbatteriet laddas vid låg laddningsgrad. Hold innebär att batterinivå
bibehålls för senare bruk.
Start och stopp av förbränningsmotor
Bilen beräknar i vilken utsträckning förbränningsmotor, elmotor eller
båda samtidigt behöver användas. Vid eldrift kan bilen ibland behöva
starta förbränningsmotorn automatiskt på grund av yttre omständigheter, t.ex. vid låga yttertemperaturer. Förbränningsmotorn startar alltid när
hybridbatteriet når sin lägsta laddningsnivå.
02
2. Växla mellan de olika funktionerna i centerdisplayen genom att vrida
reglaget uppåt/nedåt.
3. Ändra inställning på vald funktion genom att trycka in reglagets övre/
nedre/främre/bakre del.
Lagra positioner
1. Ställ in säte, yttre backspeglar och head-up-display* till önskad position och tryck in M-knappen på dörrpanelen. Ljusindikatorn i knappen
tänds.
2. Inom 3 sekunder, tryck in minnesknapp 1 eller 2. En ljudsignal hörs
och ljusindikatorn i M-knappen slocknar.
03
För att använda din lagrade position:
Med öppen dörr – tryck in en av minnesknapparna och släpp.
Med stängd dörr – håll en av minnesknapparna intryckt tills lagrad position nås.
ELMANÖVRERADE* FRAMSÄTEN
Använd reglagen på stolens yttersida för att justera t.ex. sätesposition
och svankstöd*. De två reglagen som tillsammans har formen av ett
säte används för att justera sätets position. Det tredje, multifunktionsreglaget*, används för justering av de olika komfortfunktionerna, t.ex.
massage*.
De sätesformade reglagen
Justera sittdynan eller flytta hela stolen med det nedre reglaget.
Justera vinkeln på ryggstödet med det bakre reglaget.
Multifunktionsreglaget4
Inställningar för massage*, sidostöd*, svankstöd* och förlängning* av
sittdyna är kopplade till multifunktionsreglaget.
1. Aktivera sätesinställning i centerdisplayen genom att vrida reglaget
uppåt/nedåt.
4
På bilar med fyrvägssvankstöd*
FÄLLA RYGGSTÖD I BAKSÄTE
Vid fällning av baksätet, säkerställ att ryggstöd med nackskydd inte
kommer i kontakt med ryggen på sätet framför. Framsätena kan behöva
justeras för att ryggstöden ska kunna fällas.
Ryggstöden kan fällas med handtag på ytterplatsernas ovansidor. Om
bilen är utrustad med elektronisk fällning* av baksätet finns även
knappar för fällning placerade i lastutrymmet.
Fälla ryggstöden med knappar i lastutrymmet
För att möjliggöra fällning av baksäte måste bilen stå stilla samt bakluckan vara öppen. Säkerställ att inga personer eller föremål befinner
sig i baksätet.
1. Fäll ner mittplatsens nackskydd manuellt.
2. Håll in knappen L respektive R för att fälla vänster respektive höger
ryggstödsdel.
> Ryggstöden och nackskydden fälls automatiskt till horisontellt
läge.
Fälla upp ryggstöden
1. För ryggstödet uppåt/bakåt tills spärren går i lås.
2. Fäll upp nackskydden manuellt.
3. Vid behov justera upp mittplatsens nackskydd.
03
03
RATTEN
Justera ratten
Rattens position kan du ställa in i höjd- och djupled.
Adaptiv farthållare* hjälper till att hålla en jämn hastighet kombinerat med ett förvalt tidsavstånd till framförvarande fordon.
1. Skjut/dra5 spaken under ratten framåt/bakåt.
Pilot Assist hjälper till att hålla bilen mellan körfältets sidomarkeringar med styrassistans samt hålla en jämn hastighet kombinerat
med ett förvalt tidsavstånd till framförvarande fordon.
2. Ställ in ratten i önskat läge och för tillbaka spaken till låst läge.
Vänstra knappsatsen
Förarstöd väljs i förardisplayen med hjälp av den vänstra rattknappsatsens pilar ( och ). När förarstödssymbolen är vit är funktionen
aktiv. Grå betyder att funktionen är avbruten eller i beredskapsläge.
Symboler i förardisplayen:
Fartbegränsaren hjälper till att inte överträda en vald maxhastighet.
Farthållaren hjälper till att hålla en jämn hastighet.
Tryck på
för att starta eller avbryta vald funktion.
/
ökar/minskar lagrad hastighet med 5 km/h
Ett kort tryck på
(5 mph). Håll in knappen för att ändra steglöst – släpp knappen vid
önskad hastighet.
/ minskar/ökar avståndet till framförvarande fordon vid användning av Adaptiv farthållare och Pilot Assist.
Ett tryck på
återupptar även lagrad hastighet för vald funktion.
Högra knappsatsen
Med rattens högra knappsats hanteras förardisplayen.
Förardisplayens appmeny öppnas/stängs. Härifrån kan färddator,
mediaspelare, telefon och navigation* styras.
Bläddra mellan de olika apparna genom att trycka på vänster eller
höger pil.
Markera, avmarkera eller bekräfta ett val, t.ex. välj färddatorns
meny eller ta bort meddelande i förardisplayen.
Bläddra bland funktionerna för vald app genom att trycka på upp
eller ner.
Höj/sänk mediavolymen genom att trycka på
och . Om ingen
annan funktion är aktiv fungerar dessa knappar som volymkontroll.
Röststyrning aktiveras med -knappen och låter dig styra t.ex. media,
navigation och klimat med rösten. Säg t.ex. "Radio", ”Öka
temperaturen” eller ”Avbryt”.
Se kapitlet Röststyrning i denna Quick Guide för fler röstkommandon.
Färddator
Färddatorn visar t.ex. körsträcka, bränsleförbrukning och medelhastighet. Det är möjligt att välja vilken information från färddatorn som ska
visas i förardisplayen. Färddatorn beräknar återstående körsträcka till
tom tank eller tomt hybridbatteri. För att visa de olika alternativen
använd rattens högra knappsats. När förardisplayen visar ”----” finns
ingen garanterad körsträcka kvar.
5
Beroende på marknad.
03
att du har stängt av bilen genom att föra vänster rattspak mot instrumentpanelen och släppa. Tiden för hur länge ledbelysningen ska hållas
tänd kan ställas in via centerdisplayen.
Nollställa trippmätare
Nollställ all information i Trippmätare manuell (TM) med ett långt tryck
på RESET-knappen. Ett kort tryck nollställer endast körsträckan. Trippmätare automatisk (TA) nollställs automatiskt när bilen inte använts på
4 timmar.
03
VÄNSTER RATTSPAK
Strålkastarnas funktioner styr du med den vänstra rattspaken.
Vid AUTO-läge känner bilen av när det blir mörkt/ljust och anpassar
belysningen därefter, t.ex. när det blir kväll eller när du kör in i en tunnel.
För att få helljus som automatiskt bländar av vid möte, vrid spakens
tumhjul till . För spaken mot ratten för att aktivera manuellt helljus
och mot instrumentpanelen för att deaktivera.
Aktiva kurvljus* är konstruerade för att ge maximal belysning i kurvor
och korsningar genom att ljuset följer rattrörelserna. Funktionen aktiveras automatiskt vid start och kan deaktiveras i centerdisplayens funktionsvy, .
Trygghetsbelysningen tänder ytterbelysningen när du låser upp bilen
med nyckeln och hjälper dig att tryggt ta dig fram till bilen i mörker.
Ledbelysningen tänder en del av exteriörbelysningen efter att du har
låst bilen för att lysa upp när det är mörkt ute. Aktivera funktionen efter
HÖGER RATTSPAK
Den högra rattspaken styr torkarbladen och regnsensorn.
– För spaken nedåt för att göra ett enkelsvep på vindrutan.
– För spaken stegvis uppåt för intervall, normal och snabb hastighet.
– Justera intervallhastigheten med spakens tumhjul.
– För spaken mot ratten för att starta vindrute- och strålkastarspolarna
och mot instrumentpanelen för att starta bakrutespolarna.
Tryck på regnsensorknappen för att aktivera/deaktivera regnsensorn. Torkarspaken ska vara i läge 0, alternativt i läge för enkelsvep. Regnsensorn känner av mängden vatten på vindrutan och
startar vindrutetorkarna automatiskt. Vrid tumhjulet uppåt/nedåt
för högre/lägre känslighet.
Tryck för intervalltorkning med bakrutetorkare.
Tryck för kontinuerlig hastighet med bakrutetorkare.
Använd vindrutetorkarnas serviceläge när du t.ex. ska byta,
tvätta eller lyfta torkarbladen. Tryck på knappen Servicepos.
för vindrutetorkare i centerdisplayens funktionsvy för att aktivera eller deaktivera serviceläge.
03
03
KUPÉKLIMAT
Klimatanläggningens funktioner för främre och bakre delen av kupén
regleras via centerdisplayen, knappar på mittkonsolen och baksidan av
tunnelkonsolen*. Vissa klimatfunktioner kan också röststyras.
Ikon för åtkomst till klimatvyn finns i mitten längst ner i centerdisplayen. När texten Clean Zone är blå indikeras att förutsättningar för god luftkvalitet i kupén är uppfyllda.
– Tryck på AUTO i klimatvyn för att få flera klimatfunktioner att styras
automatiskt. Vid kort tryck styrs luftåtercirkulation, luftkonditionering
och luftdistribution automatiskt.
Vid långt tryck styrs luftåtercirkulation, luftkonditionering och luftdistribution automatiskt samt temperatur och fläktnivå ändras till standardinställningar: 22 °C (72 °F) och nivå 3. Det är möjligt att ändra
temperatur och fläktnivå utan att autoreglerat klimat deaktiveras.
2. Välj fliken Parkeringsklimat
datum/dag efter önskemål.
Skapa ny timer och ställ in
För att förkonditioneringen ska ha full funktionalitet måste bilen vara
ansluten till ett eluttag (gäller för bilar med elektrisk värmare).
Beroende på marknad används en bränsledriven eller elektrisk värmare6.
Luftkvalitetssystemet IAQS*
IAQS är en del av Clean Zone Interior Package* och är ett helautomatiskt system som renar luften i kupén från luftföroreningar som partiklar,
kolväten, kväveoxider och marknära ozon. Funktionen aktiveras i centerdisplayens toppvy via Inställningar Klimat Luftkvalitetsensor.
– Tryck på någon av ikonerna i klimatraden i centerdisplayens nederkant för att justera temperatur, sätesvärme* och fläktnivå.
För att synkronisera temperaturen för samtliga zoner med förarsidans
temperatur, tryck på förarsidans temperaturikon och Synkronisera
temperatur.
Förkonditionering
Förkonditionering kan ställas in via bilens centerdisplay och med Volvo
On Call*-appen.
Förkonditioneringen värmer* eller kyler kupén innan körning. Det är
möjligt att direktstarta eller ställa in förkonditioneringen via timer.
Direktstarta förkonditionering
1. Öppna centerdisplayens klimatvy.
2. Välj fliken Parkeringsklimat, bocka i valfria tillval och tryck sedan på
Förkonditionering.
Ställa in timer för förkonditionering
1. Öppna centerdisplayens klimatvy.
6
En auktoriserad Volvohandlare har information om vilka marknader som använder respektive värmare.
03
03
ANSLUTNINGAR
Du kan spela/röststyra media, sms, telefonsamtal och koppla upp bilen
till internet via olika externa enheter, t.ex. smartphones. Bilens elsystem
måste vara i minst tändningsläge I för att du ska kunna ansluta enheterna.
Bilens modem7
Det enklaste och effektivaste sättet att ha din bil uppkopplad till internet är via bilens egna modem. Det ger högst prestanda, aktiveras automatiskt vid varje resa och kräver ingen koppling till smartphone.
1. Placera ett personligt SIM-kort i hållaren under lastgolvet
2. Tryck på Inställningar
bilmodem i toppvyn.
Kommunikation
Internet via
3. Aktivera genom att bocka i rutan för Internet via bilmodem.
Internetdelning
När bilen är ansluten till internet via modemet kan du dela ut internetuppkoppling (Wi-Fi-hotspot) till andra enheter under Inställningar i
toppvyn. Tryck på Kommunikation Bilens Wi-Fi delning.
Bluetooth
Använd Bluetooth i första hand för att hantera telefonsamtal, sms och
media från din telefon till bilens system. Det går även att ansluta bilen
till internet via Bluetooth. Det är möjligt att ha två Bluetooth-enheter
anslutna samtidigt varav den ena endast för att strömma media. De två
senast anslutna telefonerna ansluts automatiskt när bilen används igen,
om telefonens Bluetooth är aktiv. Upp till 20 enheter sparas i en lista
för att enklare kunna anslutas senare.
1. Aktivera Bluetooth i telefonen. För anslutning till internet aktivera
även internetdelning i telefonen.
12 V-eluttag.
12 V-eluttag och 230 V-eluttag*. Det finns även ett 12 V-eluttag* i
bagage-/lastutrymmet.
2. Öppna delvyn för telefonen i centerdisplayen.
3. Tryck på Lägg till telefon eller om en telefon redan är ansluten, tryck
på Växla och därefter Lägg till telefon.
4. Välj den telefon som ska anslutas och följ stegen på centerdisplayen
och telefonen. Notera att i vissa telefoner måste meddelandefunktionen aktiveras.
Wi-Fi
Genom att koppla upp bilen till internet via Wi-Fi kan du med högre
hastighet än Bluetooth strömma onlinetjänster som webbradio och
musik via bilappar, ladda ner/uppdatera mjukvara m.m. En Wi-Fi-uppkoppling från en smartphone fungerar som en hotspot för bilen samt
eventuella övriga externa enheter som finns i bilen.
03
1. Aktivera internetdelning i telefonen.
2. Tryck på Inställningar i centerdisplayens toppvy.
3. Tryck på Kommunikation
rutan för Wi-Fi-anslutning.
Wi-Fi och aktivera genom att bocka i
Observera att vissa telefoner stänger ner internetdelningen efter att
kontakten brutits till bilen. Därmed behöver internetdelningen i telefonen återaktiveras vid nästa användningstillfälle.
USB
Via USB kan du koppla in en extern enhet för att spela media. USButtaget används även för Apple CarPlay* och Android Auto*. I de fall då
det finns två USB-ingångar, anslut till den med vit ram. Laddning av den
externa enheten sker under tiden den är ansluten till bilen.
USB-ingångar (typ A) finns i armstödets förvaringsfack mellan stolarna.
Eluttag
Följande eluttag finns i din bil:
7
Endast bilar med P-SIM*. Bilar utrustade med Volvo On Call* kommer, för de tjänsterna, använda
internetanslutningen med bilmodem.
ANVÄNDA ANSLUTNA ENHETER
Det går att ansluta externa enheter för att t.ex. hantera telefonsamtal
och spela upp media i bilens ljud- och mediasystem.
Hantera telefonsamtal8
Det är möjligt att ringa upp och ta emot samtal från en Bluetoothansluten telefon.
03
Ringa upp via centerdisplayen
1. Öppna delvyn Telefon i hemvyn. Välj att ringa från samtalshistoriken,
kontaktlistan eller ange ett nummer med knappsatsen.
2. Tryck på
.
Ringa upp med rattens högra knappsats
1. Tryck på
och navigera till Telefon med tryck på
2. Stega i samtalslistan med
och välj med
eller
.
.
Du kan dessutom hantera samtal med röststyrning. Tryck på röststyri rattens högra knappsats. För röstkommandon, se
ningsknappen
kapitlet Röststyrning i denna Quick Guide.
Spela upp media
För att spela upp ljud från en extern enhet kopplar du den till bilen på
valfritt sätt, se föregående uppslag för olika anslutningar.
Bluetooth-kopplad enhet
1. Starta uppspelning i den anslutna enheten.
2. Öppna appen Bluetooth i appvyn i centerdisplayen. Uppspelning startas.
USB-kopplad enhet
1. Starta USB-appen i appvyn.
2. Välj vad som ska spelas. Uppspelning startas.
8
För information om vilka telefoner som är kompatibla med bilen, se support.volvocars.com.
Mp3-spelare eller iPod
1. Starta uppspelning i enheten.
2. Öppna iPod- eller USB-appen beroende på anslutningssätt. För uppspelning från iPod, välj appen iPod oavsett
anslutningssätt. Uppspelning startas.
Apple® CarPlay®*9 och Android Auto*
CarPlay och Android Auto ger dig möjligheten att använda vissa appar i
din iOS- eller Android-enhet via bilen för att t.ex. spela musik eller
lyssna på podcasts. Interaktionen sker via bilens centerdisplay eller
enheten.
För att använda CarPlay måste Siri vara aktiverad i iOS-enheten.
Enheten behöver också ha en internetanslutning via Wi-Fi eller mobilnätet.
1. Anslut telefonen till USB-ingången med vit ram.
2. Tryck på Apple CarPlay eller Android Auto i appvyn för
att aktivera.
Aktivera röststyrning med CarPlay och Android Auto med ett långt tryck
på -knappen i rattens högra knappsats. Ett kort tryck aktiverar istället
bilens egna röststyrningssystem.
Bluetooth stängs av när CarPlay används. Vid behov att ansluta bilen till
internet, använd Wi-Fi eller bilens modem* .
9
Apple och CarPlay är registrerade varumärken som tillhör Apple Inc.
03
04
HEMVYN
När centerdisplayen startar visas hemvyn, härifrån kan delvyerna Navigation, Media, Telefon och senast använda app eller bilfunktion nås.
Navigation – Tryck här för att komma till navigationssystemet med
Sensus Navigation*.
Ange resmål med fritext – Expandera verktygsfältet med nedåtpilen på vänster sida och tryck på . Kartbilden skiftar till fritextsökning. Skriv in sökord.
Ange resmål med kartan – Maximera kartan med
håll kvar på positionen du vill åka till och välj Kör hit.
. Tryck och
för att öppna resplanen. Tryck på
Ta bort ett resmål – Tryck på
papperskorgen för att radera ett delmål i resplanen eller tryck på
Rensa resplan för att radera hela resplanen.
Kartuppdatering10 – Tryck på Download Center i appvyn. Vid
Kartor visas antal tillgängliga kartuppdateringar. Tryck på Kartor
Installera för kartuppdatering eller installation av vald karta. Det
finns också möjlighet att ladda ner kartor från
support.volvocars.com till ett USB-minne och sedan överföra dem
till bilen.
Media – här visas t.ex. din musik från en extern enhet eller om du
valt FM-radio i appvyn. Tryck på delvyn för att komma till inställningarna. Härifrån kan du se ditt musikbibliotek, radiostationer m.m.
Telefon – härifrån nås telefonfunktionen. Tryck på delvyn för att
expandera den. Här kan du ringa från samtalshistoriken, kontaktlistan eller själv ange ett nummer med knappsatsen. När du valt nummer trycker du på .
Senast använda app eller bilfunktion – här ser du den senast
använda appen eller bilfunktionen som inte visas i någon av de
andra delvyerna, t.ex. Bilstatus eller Förarprestation. Det går att
trycka på delvyn för att komma till senast använda funktion.
10
Funktionens tillgänglighet kan variera beroende på marknad.
04
04
FUNKTIONSVYN OCH APPVYN
Funktionsvyn
1. Tryck på en app eller knapp och håll inne.
När du sveper från vänster till höger11 i hemvyn kommer du till funktionsvyn. Härifrån aktiveras/deaktiveras olika bilfunktioner, t.ex. Headup-display*, Parkeringsassistans och Lane Keeping Aid. De aktiveras/deaktiveras med ett tryck på respektive symbol. Vissa funktioner
öppnas i ett eget fönster.
2. Dra appen eller knappen till en ledig plats i vyn och släpp.
Appvyn
Svep från höger till vänster11 i hemvyn för att nå appvyn. Här kan du se
de appar som följer med bilen samt de appar du själv väljer att ladda
ner och installera.
Hantera och uppdatera appar och system
I Download Center i appvyn kan du uppdatera flera av bilens
system. För att detta ska vara möjligt måste bilen vara uppkopplad till internet. I Download Center kan du:
04
Ladda ner appar – Tryck på Nya appar och välj önskad app. Välj
Installera för att ladda ner appen.
Uppdatera appar – Tryck på Installera alla för att uppdatera alla
appar. Alternativt tryck på Applikationsuppdat. för att få upp en lista
över möjliga uppdateringar. Välj önskad app och tryck på Installera.
Avinstallera appar – Tryck på Applikationsuppdat. och välj önskad
app. Tryck på Avinstallera för avinstallering av app.
Uppdatera systemmjukvara – Tryck på Systemuppdateringar för att
visa en lista med uppdateringar som kan installeras i bilen. Tryck på
Installera alla vid listans nederkant för att uppdatera all mjukvara eller
på Installera för enstaka mjukvara. Om ingen lista önskas, välj
Installera alla vid knappen Systemuppdateringar.
Flytta på ikoner
Apparna och knapparna för bilfunktioner i app- respektive funktionsvyn
kan flyttas efter önskemål.
11
Gäller för vänsterstyrd bil. För högerstyrd bil – svep åt motsatt håll.
04
TOPPVYN
I displayens övre del finns en flik du kan dra ner för att nå toppvyn. Härifrån kan du nå Inställningar, Ägarmanual, Profil och bilens sparade
meddelanden.
Personliga inställningar
Under Inställningar kan du göra många personliga inställningar, t.ex.
för displayer, speglar, framsätet, navigation*, ljud- och mediasystem,
språk och röststyrning.
Förarprofiler
Används bilen av flera förare kan varje förare ha en personlig
förarprofil. Varje gång du sätter dig i bilen har du möjlighet att
välja din förarprofil där dina personliga inställningar finns sparade. Antalet profiler beror på antalet nycklar som finns till
bilen. Profilen Gäst är inte kopplad till någon specifik nyckel.
Senast aktiva förarprofil är den som används vid upplåsning. Byt förarprofil genom att välja Profil i toppvyn.
Förarprofilerna kan kopplas till bilens nycklar och vid upplåsning anpassas bilen automatiskt efter dina personliga inställningar. Koppla nyckel
under Inställningar System Förarprofiler. Välj en av förarprofilerna (profilen Gäst kan inte kopplas). Hemvyn visas på nytt. Dra ner
toppvyn igen, upprepa enligt ovan och välj Redigera på vald profil och
sedan Anslut fjärrnyckel.
Individuellt körläge
Vill du anpassa något av körlägena Hybrid, Pure eller Power – aktivera
körläget under Inställningar My Car Individuellt körläge.
Systemvolymer
Vill du justera eller stänga av volymen på systemljuden, t.ex. ljudet för
tryck på skärmen, går du till Inställningar Ljud Systemvolymer.
04
05
FÖRARSTÖD
Din bil är utrustad med ett antal funktioner som hjälper dig att köra
säkert och kan förebygga olyckor. Dessa funktioner aktiverar du i centerdisplayens funktionsvy. Kom ihåg att förarstödsfunktionerna endast
är hjälpmedel och att du som förare alltid har det fulla ansvaret för att
bilen framförs på ett säkert sätt. Nedan listas ett urval:
City Safety™
City Safety12 kan assistera dig i kritiska situationer för att förhindra eller
lindra en kollision med fordon, större djur, fotgängare eller cyklister.
Ljus-, ljud- och bromspulsvarningar ges vid risk för kollision för att
hjälpa dig att agera i tid. Om du inte hinner agera och en kollision är
nästan oundviklig kan bilen bromsas automatiskt. City Safety aktiveras
vid motorstart och kan inte stängas av.
tår av delfunktionerna styrassistans vid risk för avåkning, styrassistans vid risk för kollision med mötande och styrassistans
vid risk för påkörning bakifrån*.
Pilot Assist
Pilot Assist13 är en komfortfunktion som kan hjälpa till att hålla bilen
inom det egna körfältet och på ett förvalt avstånd till framförvarande
fordon. Pilot Assist väljs och aktiveras med vänster rattknappsats. För
att styrhjälpen ska fungera krävs bl.a. att föraren har båda händerna på
ratten och att körfältets sidomarkeringar är synliga. När styrhjälp är
aktivt visar förardisplayen en grön rattsymbol.
Blind Spot Information (BLIS)*
BLIS kan informera dig om fordon som befinner sig i den döda
vinkeln samt snabbt upphinnande fordon i intilliggande körfält.
Cross Traffic Alert (CTA)*
CTA är ett kompletterande förarstöd till BLIS som kan varna
för korsande trafik bakom bilen. CTA aktiveras om backväxeln
är i eller om bilen rullar bakåt.
05
Körfältsassistans
Körfältsassistans (Lane Keeping Aid) kan hjälpa dig reducera
risken för att bilen oavsiktligt lämnar eget körfält. Önskad form
av assistans görs via Inställningar My Car IntelliSafe
Läge för Lane Keeping Aid i centerdisplayens toppvy.
Styrassistans vid kollisionsrisk
Funktionen Assistans vid kollisionsrisk kan hjälpa dig att
reducera risken för att bilen oavsiktligt lämnar körfältet och/
eller kolliderar med ett annat fordon/hinder genom att aktivt
styra bilen tillbaka in i körfältet och/eller väja. Funktionen bes-
12
13
Ej tillgänglig för alla marknader.
Beroende på marknad kan denna funktion vara antingen standard eller tillval.
05
PARKERINGSHJÄLP
Aktiv parkeringshjälp*
Den aktiva parkeringshjälpen kan hjälpa föraren att manövrera bilen vid
parkering. Förarens uppgift är att hålla uppsikt runt bilen, följa centerdisplayens instruktioner, välja växel, reglera hastigheten och vara
beredd på att bromsa/stanna.
– Tryck på knappen Kamera i funktionsvyn för att aktivera/
deaktivera funktionen manuellt.
Parkera med aktiv parkeringshjälp
Kör i en hastighet lägre än 30 km/h (20 mph) inför en
parallell parkering eller högst 20 km/h (12 mph) inför en
vinkelrät parkering. Avståndet mellan bilen och parkeringsfickorna ska vara ungefär 1 meter (3 fot) då funktionen
söker efter parkeringsutrymme.
1. Tryck på knappen Kör in i funktionsvyn eller kameravyn.
2. Var beredd att stanna bilen då grafik och text i centerdisplayen meddelar att en lämplig ficka hittats. Ett popupfönster visas.
3. Välj Parallell parkering eller Vinkelrät parkering och
lägg i backväxeln.
Lämna parallell parkering med aktiv parkeringshjälp
Funktionen kan endast användas för en parallellparkerad bil.
1. Tryck på knappen Kör ut i funktionsvyn eller i kameravyn.
2. Välj med körriktningsvisaren åt vilket håll bilen ska lämna
parkeringsfickan.
3. Följ centerdisplayens instruktioner.
Parkeringshjälpkamera*
Parkeringshjälpkameran kan hjälpa föraren vid manövrering i trånga
utrymmen genom att indikera hinder med kamerabild och grafik i centerdisplayen. Val av kameravyer och hjälplinjer görs i centerdisplayen.
Observera att föremål/hinder kan vara närmare bilen än de upplevs vara
på bildskärmen. Parkeringshjälpkameran startas automatiskt när backväxeln väljs eller manuellt i centerdisplayen:
05
05
RENARE KÖRGLÄDJE
Genom att planera din körning och köra ekonomiskt kan du förlänga
räckvidden vid eldrift och samtidigt minska din inverkan på miljön. Förutsättningarna för att uppnå en maximal räckvidd varierar efter olika
omständigheter och förhållanden som bilen körs i. Vissa faktorer kan du
påverka själv och andra inte. Den längsta räckvidden uppnås under
mycket gynnsamma förhållanden när alla faktorer har en positiv påverkan.
Planera din körning genom att alltid
• Ladda bilen innan avfärd.
•
Förkonditionera bilen.
Kör ekonomiskt genom att
Aktivera körläge Pure.
•
•
•
•
•
Sänka temperaturen i kupén och minska fläktstyrkan.
Köra med jämn hastighet och med god framförhållning för att minimera inbromsningar.
Köra med rätt lufttryck i däcken och kontrollera detta regelbundet.
Välj ECO -däcktryck för bästa resultat.
Undvika att köra med öppna fönster.
Faktorer du inte kan påverka
• Trafiksituation.
•
Väglag och topografi.
•
Yttertemperatur och motvind.
Se ägarmanualen för fler tips om räckvidd och ekonomisk körning.
05
•
Läs meddelande
•
Diktera meddelande till [kontakt]15
Röstkommandon för radio och media
Media
•
•
RÖSTKOMMANDON
Röststyrningssystemet ger dig möjlighet att röststyra14 vissa funktioner
i mediaspelaren, Bluetooth-ansluten telefon, klimatsystemet och Volvos
navigationssystem*. Röststyrning aktiveras genom ett tryck på röststyrningsknappen i rattens högra knappsats.
Följande kommandon kan oftast användas oavsett situation:
06
•
Repetera
•
Avbryt
•
Hjälp
Röstkommandon för telefon
• Ring [kontakt]
Spela [artist]
•
Spela [låttitel]
•
Spela [låttitel] från [album]
•
Spela [TV-kanalnamn]*16
•
Spela [radiostation]
•
Ställ in [frekvens]
•
Ställ in [frekvens] [frekvensband]
•
Radio
•
FM radio
•
DAB*
•
TV*
•
CD*
•
USB
•
iPod
•
Bluetooth
•
Liknande musik
Röstkommandon för klimat
• Klimat
•
Ställ in temperaturen på X grader
•
Öka temperaturen/Minska temperaturen
•
Synka temperaturen
Rikta fläkten mot golvet/Rikta fläkten mot kupén
Rikta bort fläkten från golvet/Rikta bort fläkten från kupén
•
Ring [telefonnummer]
•
•
Samtalslista
•
•
Ställ in fläkten på max/Stäng av fläkten
•
Rensa resplan
•
Öka fläkten/Minska fläkten
•
Upprepa vägledning
•
Sätt på autoklimat
•
Röstvägledning av
•
Sätt på AC/Stäng av AC
•
Röstvägledning på
•
Sätt på återcirkulationen/Stäng av återcirkulationen
•
Sätt på defrostern/Stäng av defrostern
•
Sätt på maxdefrostern/Stäng av maxdefroster
•
Sätt på elektrisk defroster/Stäng av elektrisk defroster*
•
Sätt på bakre defroster/Stäng av bakre defroster
•
Sätt på rattvärmen/Stäng av rattvärmen*
•
Öka rattvärmen/Minska rattvärmen*
•
Sätt på stolsvärmen/Stäng av stolsvärmen*
•
Öka stolsvärmen/Minska stolsvärmen*
•
Sätt på stolsfläkten/Stäng av stolsfläkten*
•
Öka stolsfläkten/Minska stolsfläkten*
Röstkommandon för navigationssystem*
• Navigation
•
Kör hem
•
kör till [stad]
•
kör till [adress]
•
Ange korsning
•
kör till [postnummer]
•
kör till [kontakt]
•
Sök [POI-kategori]
•
Sök [POI-kategori] [stad]
•
Sök [POI-namn]
•
Ange land/Ange stat17, 18
•
Visa favoriter
06
14
15
16
17
18
Gäller vissa marknader.
Endast vissa telefoner kan skicka meddelanden via bilen. För kompabilitet,
sesupport.volvocars.com.
Gäller vissa marknader.
För Europeiska länder används "land" istället för "stat".
För Brasilien och Indien byts sökområde via centerdisplayen.
SÄRSKILDA TEXTER
Ägarmanualen och övriga manualer innehåller
säkerhetsinstruktioner och samtliga varnings-, viktigt- och obs-texter, vilka måste läsas. Vissa funktioner gäller enbart vissa marknader.
VARNING
sagerarplatsen fram. Placera inga föremål framför
eller ovanpå instrumentpanelen där krockkudden
för passagerarplatsen är placerad.
Fjärrnyckeln ska alltid tas med ur bilen när den
lämnas. Se till att bilens elsystem är i tändningsläge
0, särskilt om det finns barn i bilen.
Parkeringsbromsen bör alltid användas vid parkering på lutande underlag. En ilagd växel eller
automatlådans P-läge är inte tillräckligt för att hålla
bilen stilla i alla situationer.
KOM IGÅNG
Volvo On Call – Systemets tjänster fungerar enbart LADDNING
• Laddning av hybridbatteriet får enbart ske med
i områden där Volvo On Calls samarbetspartners
maximal tillåten eller lägre laddström enligt gälhar mobiltäckning och på de marknader där Volvo
lande lokala och nationella rekommendationer för
On Call är tillgängligt.
hybridladdning från 230 V-uttag/stickpropp.
Precis som med mobiltelefoner kan atmosfäriska
• Laddning av hybridbatteriet får ske enbart från
störningar eller glesare sändartäckning leda till att
godkända skyddsjordade 230 V-uttag (eller likanslutning är omöjlig, t.ex. i glest befolkade områvärdiga uttag med annan spänning beroende på
den.
marknad) eller från laddstation med av Volvo tillFör varnings-, viktigt- och obs-texter för Volvo On
handahållen lös laddkabel (Mode 3).
Call-tjänster, se förutom ägarmanualen också avta- • Kontrollenhetens jordfelsbrytare skyddar bilen,
let som gäller för Volvo On Call-abonnemanget.
men det kan ändå finnas risk för överbelastning
Sensus Navigation* – Rikta all uppmärksamhet på
av 230 V-nätet.
vägen och lägg i första hand all koncentration på
• Laddning av hybridbatteriet får endast göras med
körningen. Följ gällande trafiklagstiftning och kör
jordade och godkända 230 V-uttag. Om kapacimed gott omdöme. Vägförhållanden kan på grund
teten för uttaget eller säkringskretsen är okänd,
av t.ex. väderförhållanden eller årstid göra vissa
låt en licenserad elektriker kontrollera kapaciterekommendationer mindre tillförlitliga.
ten. Att ladda över en säkringskrets kapacitet kan
leda till brand eller skada säkringskretsen.
ÖVERSIKT EXTERIÖR
• Laddkabeln har en inbyggd jordfelsbrytare. LaddBaklucka – Beakta klämrisk vid öppning/stängning
ning får endast göras med jordade och godkända
av baklucka. Kontrollera att ingen är nära bakluckan
uttag.
då en klämskada kan få allvarliga följder. Manövrera
• Barn bör hållas under uppsikt i närheten av laddalltid bakluckan under uppsikt.
kabeln när den är ansluten.
Nyckelfri låsning/upplåsning* – Kontrollera så att • Högspänning finns i laddkabeln. Kontakt med
inte barn eller andra passagerare kommer i kläm
högspänning kan orsaka dödsfall eller allvarliga
när alla rutor stängs med fjärrnyckel eller nyckelfri
personskador.
öppning* med dörrhandtag.
• Laddkabeln och dess tillhörande delar får inte
översköljas eller nedsänkas i vatten.
ÖVERSIKT INTERIÖR
• Använd inte laddkabeln om den är skadad på
Passagerarkrockkudden är alltid aktiverad om
något
sätt. Skadad eller ej fungerande laddkabel
bilen inte är utrustad med omkopplare för att aktifår endast repareras av verkstad – en
vera/deaktivera passagerarkrockkudden. Placera
auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
aldrig ett bakåtvänt barnskydd på passagerarplat• Placera alltid laddkabeln så att man inte kör över
sen fram när krockkudden är aktiverad. Passageden, trampar på den, snubblar över den eller på
rarkrockkudden ska alltid vara aktiverad när framåtvända passagerare (barn och vuxna) sitter på pas-
07
annat sätt skadar den, eller orsakar personskador.
Koppla bort laddaren från vägguttaget innan den
rengörs.
• Anslut aldrig laddningskabeln till en förlängningssladd eller förgreningsdosa.
• Undvik synligt slitna eller skadade nätuttag då de
vid användning kan leda till brand- och/eller
personskada.
Se även tillverkarens instruktioner för användning av
laddkabeln och dess komponenter.
•
•
ELMANÖVRERADE FRAMSÄTEN
Ställ in rätt körställning på förarsätet innan körning
påbörjas, aldrig under färd. Förvissa dig om att sätet
är i låst läge för att undvika personskada vid en
eventuell hård inbromsning eller olycka.
FÄLLA RYGGSTÖD I BAKSÄTE
Kontrollera att ryggstöden är ordentligt låsta efter
ned- och uppfällning samt att nackskydden är
ordentligt låsta efter uppfällning.
KUPÉKLIMAT
Eluppvärmt säte* ska inte användas av personer
som har svårt att uppfatta temperaturökning på
grund av känselbortfall eller som av någon anledning har svårigheter att hantera reglagen för det
eluppvärmda sätet. I annat fall kan brännskada uppstå.
Förkonditionering kan startas av en timer som
ställts in långt i förväg. Använd inte förkonditionering (gäller bränsledriven värmare):
• Inomhus i oventilerade utrymmen. Avgaser avges
om värmaren startar.
• På platser med brännbart eller lättantändligt
material i närheten. Bränsle, gaser, högt gräs,
trämjöl o.s.v. kan antändas.
• När det finns risk för att värmarens avgasrör är
blockerat. T.ex. kan hög snö i främre högra hjulhuset förhindra värmarens ventilation.
ANSLUTNINGAR
• Använd bara tillbehör som är oskadade och felfria. Tillbehören ska ha CE-märkning, UL-märkning eller motsvarande säkerhetsmärkning.
• Tillbehör ska vara avsedda för 230 V och 50 Hz
med kontakter avsedda för uttaget.
•
•
Låt aldrig uttag, kontakt eller tillbehör komma i
kontakt med vatten eller annan vätska. Rör eller
använd inte uttaget om det verkar skadat eller har
kommit i kontakt med vatten eller annan vätska.
Koppla inte grenuttag, adaptrar eller förlängningskablar till uttaget, det kan åsidosätta uttagets säkerhetsfunktioner.
Uttaget är utrustad med ett petskydd, håll uppsikt
så att ingen petar på eller skadar uttaget så att
skyddet sätts ur funktion. Barn ska inte lämnas
oövervakade i bilen när uttaget är aktivt.
FÖRARSTÖD
De förarstödsystem som finns i bilen är utformade
för att vara kompletterande hjälpmedel till föraren
men kan inte hantera samtliga situationer vid alla
trafik-, väder- och vägförhållanden. De kan aldrig
ersätta förarens uppmärksamhet och omdöme utan
denne är alltid ansvarig för att bilen framförs på ett
säkert sätt, med lämplig hastighet och med lämpligt
avstånd till andra fordon samt i enlighet med gällande trafikregler och bestämmelser. Föraren har
alltid yttersta ansvaret för att bromsa och styra
bilen.
Innan du använder din bil, rekommenderas att läsa
ägarmanualens samtliga avsnitt rörande förarstödsystem i bilen.
PARKERINGSHJÄLP
Aktiv parkeringshjälp är ett kompletterande förarstöd men kan inte hantera samtliga situationer.
Funktionen är enbart avsedd att hjälpa föraren
under parallell och vinkelrät parkering. Föraren har
fullt ansvar för att parkera bilen på ett säkert sätt
och bromsa bilen när det är nödvändigt. Objekt
långt in parkeringsfickan kan missas under skanningen. Föraren är alltid ansvarig för bedömning av
att det utrymme som den aktiva parkeringshjälpen
erbjuder är lämpad för parkering.
Parkeringshjälpkameran är ett kompletterande
förarstöd vid parkering av bilen. Funktionen kan aldrig ersätta förarens uppmärksamhet och omdöme.
Kamerorna har döda/blinda vinklar där hinder inte
kan upptäckas. Var särskilt uppmärksam på människor och djur som befinner sig nära bilen. Tänk på
att bilens front kan svänga ut mot mötande trafik
under parkeringsmanövern.
Innan du använder din bil, rekommenderas att läsa
ägarmanualens samtliga avsnitt rörande förarstödsystem i bilen.
ningsskyddet i stickproppen riskerar i så fall att
reducera eller avbryta laddningen av hybridbatteriet.
Kontrollera att 230 V-uttaget har tillräcklig strömförsörjning för laddning av elfordon – vid osäkerhet
RÖSTKOMMANDON
bör uttaget kontrolleras av en fackman.
Föraren är alltid ytterst ansvarig för att fordonet
Rengör laddkabeln med en ren trasa fuktad med
framförs på ett säkert sätt och att alla tillämpliga
vatten eller ett milt rengöringsmedel. Använd inte
trafikregler efterföljs.
kemikalier eller lösningsmedel. Doppa inte laddkabeln i vatten.
VIKTIGT
Använd endast laddningskabeln som följde med
ÖVERSIKT INTERIÖR
bilen eller en ersättningskabel som är rekommenHead-up-displayenheten*, varifrån informationen
derad av Volvo.
projiceras, finns i instrumentpanelen. För att undvika
• Kontrollera uttagets kapacitet.
skador på displayenhetens täckglas – förvara inga
• Övrig elektronisk utrustning som är inkopplad på
föremål på täckglaset och se till att inga föremål
samma säkringskrets ska kopplas ur om den
faller ner på det.
totala belastningen överskrids.
• Koppla inte in laddkabeln om uttaget är skadat.
CENTERDISPLAYEN
Vid rengöring av centerdisplayen ska mikrofiberFÄLLA RYGGSTÖD I BAKSÄTE
duken vara fri från sand och dylikt. Vid rengöring av
När ryggstödet ska fällas får det inte finnas något
centerdisplay använd endast milt tryck mot disföremål i baksätet. Säkerhetsbältena får inte heller
playen. Hårt tryck kan skada displayen.
vara kopplade.
Spruta inte någon vätska eller frätande kemikalier
Integrerade barnstolen*/armstödet* på mittplatsen
direkt på centerdisplayen. Använd inte fönsterputs,
ska vara i infällt läge.
rengöringsmedel, spray, lösningsmedel, alkohol,
ammoniak eller rengöringsmedel som innehåller
HÖGER RATTSPAK
slipmedel. Använd aldrig slipande trasor, pappersTorkarblad i serviceläge – Innan torkarbladen
handdukar, eller silkespapper, dessa kan repa dissätts i serviceläge – säkerställ att de inte är fastplayen.
frusna. Om torkararmarna i serviceläge har fällts
upp från vindrutan, måste de fällas tillbaka mot
LADDNING
vindrutan innan aktivering av torkning, spolning eller
Laddkabel – Anslut aldrig laddkabeln när risk för
regnsensor samt innan avfärd. Detta för att undvika
åska eller blixtnedslag föreligger. Lossa aldrig laddatt lacken på motorhuven skrapas.
kabeln från 230 V-uttaget under pågående laddning – risken finns då att 230 V-uttaget kan skaANSLUTNINGAR
das. Avbryt alltid laddningen först och koppla därEluttag – Maximalt effektuttag för 12 V-eluttag är
efter loss laddkabeln – först från bilens ladduttag
120 W (10 A) per uttag.
och därefter från 230 V-uttaget.
Maximalt effektuttag för 230 V-eluttag är 150 W.
Grenuttag, förlängningskablage, överspänningsskydd eller liknande enheter får ej användas tillsamOBS
mans med laddkabeln då det kan medföra risk för
brand, elchock etc. Adapter mellan 230 V-uttag och ÖVERSIKT EXTERIÖR
Fotmanövrerad baklucka – Det finns risk för
laddkabel får enbart användas om adaptern är
reducerad eller utebliven funktion om den bakre
märkt med godkännande enligt IEC 61851 och
kofångaren belastas med stora mängder is, snö,
IEC 62196.
smuts eller dylikt. Se därför till att hålla den ren.
Kontrollenhet – Undvik att utsätta kontrollenheten
och dess stickpropp för direkt solljus. Överhett-
Funktionen fotmanövrerad baklucka finns i två utföranden:
• Öppning och stängning med fotrörelse
• Endast upplåsning med fotrörelse (lyft upp bakluckan manuellt för att öppna den)
Observera att funktionen öppning och stängning
med fotrörelse kräver elmanövrerad baklucka*.
Var uppmärksam på att systemet kan aktiveras i biltvätt eller dylikt om fjärrnyckeln är inom räckvidd.
Programmera maxöppning – Om systemet arbetat kontinuerligt för länge, stängs det av för att undvika överbelastning. Det kan användas igen efter ca
2 minuter
Fjärrnyckelns funktioner kan störas av elektromagnetiska fält och avskärmning. Undvik att förvara
fjärrnyckeln nära metallföremål eller elektroniska
apparater, t.ex. mobiltelefoner, surfplattor, bärbara
datorer eller laddare – helst inte närmre än
10-15 cm (4-6 tum).
KUPÉKLIMAT
Det går inte att påskynda uppvärmningen/nedkylningen genom att välja högre/lägre temperatur än
den som egentligen önskas.
Förkonditionering är enbart tillgänglig när bilen är
ansluten till ett eluttag (gäller elektrisk värmare). En
laddstolpe som inte alltid är aktiv, t.ex. på grund av
en timer, kan orsaka funktionsbortfall för förkonditioneringen. Om bilen inte är ansluten till ett eluttag
är det ändå möjligt att vid varmt klimat få en kort
nedkylning av kupén genom att direktstarta förkonditioneringen. Bilens dörrar och fönster bör vara
stängda under förkonditioneringen av kupén.
ANSLUTNINGAR
Internet – Vid användning av internet överförs data
(datatrafik), vilket kan medföra en kostnad. Aktivering av dataroaming och Wi-Fi-hotspots kan orsaka
ytterligare avgifter. Kontakta din nätverksoperatör
om kostnad för datatrafik. Vid nedladdning med
telefon, var extra uppmärksam på kostnaden för
ÖVERSIKT INTERIÖR
datatrafik.
Vid kallstart kan tomgångsvarvtalet vara märkbart
Datanedladdning kan påverka andra tjänster som
högre än normalt för vissa motortyper. Detta görs
överför data, t.ex. webbradio. Om påverkan på andra
för att så snabbt som möjligt få upp avgasreningssystemet till normal driftstemperatur, vilket minime- tjänster upplevs som störande kan nedladdningen
avbrytas. Alternativt kan det vara lämpligt att stänga
rar avgasemissioner och skonar miljön.
av eller avbryta andra tjänster. Vid nedladdning med
Head-up-displayen* – Vid aktivering av en City
telefon, var extra uppmärksam på kostnaden för
Safety-funktion ersätts informationen i head-up-disdatatrafik.
playen av grafik för City Safety. Denna grafik tänds
Uppdatering – Om telefonens operativsystem uppäven om head-up-displayen är avstängd.
dateras är det möjligt att Bluetooth-kopplingen
Förarens möjlighet att se informationen i head-upbryts. Radera då telefonen från bilen och koppla
displayen kan försämras av användning av t.ex.
sedan på nytt.
polariserande solglasögon, en körställning som
medför att föraren inte sitter centrerad i sätet, före- ANVÄNDA ANSLUTNA ENHETER
mål på displayenhetens täckglas, ogynnsamma ljus- Apple CarPlay och Android Auto – Volvo ansvarar
förhållanden. Vissa synfel kan vid användning av
inte för innehållet i CarPlay- eller Android Autohead-up-display medföra huvudvärk och en känsla
appen.
av ansträngdhet.
LADDNING
Laddkabeln – Volvo rekommenderar en laddkabel
enligt IEC 62196 och IEC 61851 som stöder temperaturövervakning.
RATTEN
Färddator – Vissa avvikelser vid beräkning av körsträcka kan uppstå om körsättet ändras.
07
TP 27311 (Swedish), AT 1846, MY19, Copyright © 2000-2018 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement