Volvo XC60 2020 Early Quick Guide

Volvo XC60 2020 Early Quick Guide
XC60
Q U ICK G U IDE
VÄLKOMMEN!
Denna Quick Guide beskriver ett urval av funktionerna i din Volvo. Utförligare ägarinformation finns tillgänglig i bil, app och på webben.
BILENS CENTERDISPLAY
Ägarmanualen finns i bilens centerdisplay, där den nås via toppvyn.
MOBILAPP
Ägarmanualen finns som app (Volvo Manual) till smartphones och
surfplattor. Appen innehåller även instruktionsvideor för utvalda funktioner.
VOLVOS SUPPORTSIDA
På Volvo Cars supportsida (support.volvocars.com) finns manualer
och instruktionsvideor, men också ytterligare information och hjälp
rörande din Volvo och ditt bilägande.
TRYCKT INFORMATION
I handskfacket finns ett supplement till ägarmanualen som innehåller
information om säkringar och specifikationer samt en sammanfattning av viktig och praktisk information. En tryckt ägarmanual och tillhörande supplement är möjliga att efterbeställa.
INNEHÅLL
01. LÄR KÄNNA DIN VOLVO
I det här kapitlet får du information om några av Volvos system och tjänster, och en översikt över in- och
utsida samt centerdisplayen.
02. INTERIÖR OCH ANSLUTNINGAR
Här kan du läsa om olika funktioner i kupén t.ex. sätesinställningar och internetanslutning.
03. CENTERDISPLAYENS VYER
Här hittar du information om centerdisplayens olika huvudvyer, varifrån många av bilens funktioner kan
styras.
04. SMART KÖRNING
Det här kapitlet beskriver flera av bilens förarstödsystem samt ger några tips på hur du kör mer ekonomiskt.
05. RÖSTSTYRNING
Här hittar du olika kommandon/fraser som du kan använda när du använder bilens röststyrningssystem.
06. SÄRSKILDA TEXTER
Varnings-, viktigt- och obs-texter, vilka måste läsas.
Alla, vid tid för publicering, kända typer av tillval/tillbehör är markerade med en asterisk: *.
01
01
KOM IGÅNG
För att på bästa sätt komma igång med att använda din Volvo finns
några funktioner, begrepp och tips som kan vara bra att känna till.
Volvo ID
Volvo ID är ett personligt ID som ger tillgång till en mängd tjänster
via ett och samma användarnamn och lösenord. Några exempel är
Min Volvo – en personlig webbsida för dig och din bil, Volvo On
Call*, karttjänster* samt möjligheten att boka service och reparation. Du kan skapa ett Volvo ID via Min Volvo, Volvo On Call-appen
eller direkt i din bil.
Sensus
Sensus är bilens intelligenta gränssnitt och omfattar alla lösningar i
bilen som har att göra med underhållning, uppkoppling, navigation*
och informationstjänster. Det är Sensus som gör kommunikationen
möjlig mellan dig, bilen och omvärlden.
Volvo On Call*
Volvo On Call ger direktkontakt1 till bilen samt extra komfort och
hjälp dygnet runt. Med Volvo On Call-appen går det t.ex. att se om
lampor behöver bytas och om spolarvätska behöver fyllas på. Det
går att låsa och låsa upp bilen, kontrollera bränslenivån och visa
närmaste bensinstation. Även förkonditionering kan ställas in och
startas via bilens parkeringsklimat eller funktionen fjärrstart2 av bil.
Ladda ner Volvo On Call-appen för att komma igång.
Volvo On Call omfattar även vägassistans, andra trygghetstjänster
och nödhjälp via ON CALL- och SOS-knapparna i bilens takkonsol.
Förarprofiler
Många av inställningarna som görs i bilen kan anpassas efter förarens personliga önskemål och sedan sparas i en eller flera förarprofiler. Varje nyckel kan kopplas till en förarprofil. Se avsnittet
Toppvyn i denna Quick Guide för mer information om förarprofiler.
1
2
Kräver att både bil och mobil enhet har mobiltäckning eller annan internetanslutning.
Tillgängligt på vissa marknader och modeller.
01
01
ÖVERSIKT EXTERIÖR
Kontrollera och spara nytt däcktryck (ITPMS)* via TPMS i
appen Bilstatus i centerdisplayens appvy. Vid lågt däcktryck
med ett fast sken i förardisplayen. Vid lågt
lyser symbolen
däcktryck, kontrollera och justera däcktrycket i alla fyra däck
och tryck på Spara däcktryck för att lagra nytt däcktryck.
Kontroll av motoroljenivå görs från appen Bilstatus. Här kan
du även se statusmeddelanden och boka service och reparation*.
Backspeglar kan automatiskt* vinklas ner när backväxeln läggs
i. När bilen låses/låses upp med fjärrnyckeln kan backspeglarna
automatiskt fällas in/ut. Aktivera dessa funktioner under
Inställningar My Car Speglar och bekvämlighet i centerdisplayens toppvy.
Nyckelfri låsning/upplåsning* gör att det räcker att ha fjärrnyckeln med sig t.ex. i en ficka för att låsa eller låsa upp bilen.
Fjärrnyckeln måste finnas inom ca 1 meters (3 fot) avstånd från
bilen.
Greppa ett dörrhandtag eller tryck på bakluckans gummerade
tryckplatta för att låsa upp bilen. För att låsa bilen, tryck lätt på
en av dörrhandtagens fördjupningar. Undvik att vidröra båda
tryckytorna samtidigt.
Panoramataket* har en öppningsbar glasruta med solgardin
och manövreras med ett reglage ovanför backspegeln när bilen
är i minst tändningsläge I. Öppna till ventilationsläge genom att
trycka reglaget uppåt och stäng genom att dra reglaget nedåt.
För att öppna panoramataket helt, dra reglaget bakåt två
gånger. Stäng genom att dra reglaget nedåt två gånger.
Den elmanövrerade bakluckan* kan öppnas med funktionen
fotmanövrerad baklucka* genom en långsam framåtriktad
sparkrörelse under den vänstra delen av bakre stötfångaren.
Stäng och lås luckan med
-knappen på bakluckans underkant. Alternativt stäng luckan med en långsam sparkrörelse.
Bilen måste vara utrustad med nyckelfri låsning/upplåsning* för
att det ska vara möjligt att låsa upp bakluckan med fotrörelse.
Fjärrnyckeln måste finnas inom ca 1 meter (3 fot) bakom bilen
vid öppning och stängning med fotrörelse.
För att förhindra att bakluckan t.ex. slår i taket i ett garage är
det möjligt att programmera maxöppning. Ställ in maxöppning
genom att öppna luckan och stanna den i önskad öppningsposition. Tryck sedan in
i minst 3 sekunder för att spara
position.
01
01
LÅSA/LÅSA UPP
Fjärrnyckeln
Ett kort tryck låser dörrar, baklucka och tanklucka samt aktiverar larmet*.
Ett långt tryck stänger panoramataket* och alla sidorutor samtidigt.
Ett kort tryck låser upp dörrar, baklucka och tanklucka samt
deaktiverar larmet*.
Ett långt tryck öppnar alla sidorutor samtidigt.
Ett kort tryck låser upp och avlarmar enbart bakluckan.
Ett långt tryck öppnar eller stänger den elmanövrerade* bakluckan.
Panikfunktionen aktiverar blinkers och signalhorn för att påkalla
uppmärksamhet vid behov. Håll in knappen i minst 3 sekunder
eller tryck in knappen två gånger inom 3 sekunder för att aktivera. Funktionen kan stängas av med samma knapp efter att
den varit aktiverad i minst 5 sekunder. I annat fall stängs den av
automatiskt efter 3 minuter.
Privat låsning
Med privat låsning låses bakluckan, vilket kan vara praktiskt t.ex.
när bilen lämnas till service eller hotell.
– I centerdisplayens funktionsvy, tryck på Privat
låsning för att aktivera/deaktivera funktionen.
Ett popup-fönster visas vid aktivering/deaktivering.
Vid varje låsning väljs en fyrsiffrig kod. Första gången
funktionen används måste en extra säkerhetskod väljas.
Låsning* av handskfacket görs manuellt med medföljande nyckel
som finns placerad i handskfacket.
01
01
ÖVERSIKT INTERIÖR
Centerdisplayen används för att styra många av bilens huvudfunktioner, t.ex. media, navigation*, klimat, förarstödssystem
och bilappar.
Förardisplayen visar information om körningen, t.ex. hastighet,
varvtal, navigering* och aktiva förarstöd. Det är möjligt att välja
vad som ska visas i förardisplayen via appmenyn som öppnas
med rattens högra knappsats. Inställningar kan också göras via
Inställningar My Car Displayer i centerdisplayens
toppvy.
Head-up-displayen* är ett komplement till bilens förardisplay
och projicerar information på vindrutan. Den aktiveras via centerdisplayens funktionsvy.
Startvredet används för att starta bilen. Vrid medurs och släpp
för tändningsläge I. Håll ner bromspedalen och vrid startvredet
medurs för att starta bilen. För bil med manuell växling ska även
kopplingspedalen vara nedtryckt. För bil med automatisk växling ska växelläge P eller N vara valt. Stäng av bilen genom att
vrida startvredet medurs.
Körlägen* ställs in med reglaget på tunnelkonsolen. Bilen startar alltid i Comfort-läge. Tryck in reglaget och rulla det för att
välja mellan Comfort, Eco, Off Road, Dynamic/Polestar
Engineered* och Individual i centerdisplayen. Bekräfta med ett
tryck på reglaget. Med Individual kan du anpassa ett körläge
efter önskade köregenskaper. Det individuella körläget aktiveras i Inställningar My Car Individuellt körläge i centerdisplayens toppvy.
Parkeringsbromsen aktiverar du genom att dra -reglaget
uppåt, varpå en symbol i förardisplayen tänds. Lossa den manuellt genom att trycka ner reglaget och samtidigt trycka ner
bromspedalen. Med automatisk broms vid stillastående ( )
kan bromspedalen släppas med bibehållen bromsverkan när
bilen stannat t.ex. vid ett trafikljus.
Tänk på att både automatisk broms vid stillastående och automatisk ansättning av parkeringsbroms måste deaktiveras vid
automatisk biltvätt. Deaktivering av automatisk ansättning av
parkeringsbroms görs i centerdisplayens toppvy under
Inställningar My Car Parkeringsbroms och fjädring.
Omkopplaren för passagerarkrockkudden* är placerad på
gaveln av instrumentpanelen på passagerarsidan och är åtkomlig när dörren är öppen. Dra omkopplaren utåt och vrid till ON/
OFF för att aktivera/deaktivera krockkuddefunktionen.
Förvaringsplatser
Din bil har en mängd olika förvarningsplatser. Under ytterplatserna i
baksätet finns förvaringsfack som kan användas för förvaring av
t.ex. en surfplatta.
01
01
CENTERDISPLAYEN
I centerdisplayen kan du göra inställningar och kontrollera de
flesta funktionerna. Centerdisplayen har tre huvudvyer: hemvyn,
funktionsvyn och appvyn. Från hemvyn når du funktionsvyn och
appvyn genom att svepa höger eller vänster. Det finns även en
toppvy som du når genom att dra ner toppdelen av displayen.
Ändra utseende i centerdisplayen och i förardisplayen genom
att välja tema i Inställningar My Car Displayer i toppvyn. Här
kan du även välja mörk eller ljus bakgrund för centerdisplayen.
Återgå till hemvyn från en annan vy genom ett kort tryck på den
fysiska hemknappen under displayen. Senaste läget för hemvyn
kommer då att visas. Ytterligare ett kort tryck på hemknappen gör
att alla hemvyns delvyer sätts i standardläge.
Vid rengöring av centerdisplayen låser du touchfunktionen med ett
långt tryck på den fysiska hemknappen under displayen. Återaktivera displayen med ett kort tryck på hemknappen.
Statusfältet högst uppe i displayen visar aktiviteterna i bilen. Till
vänster visas nätverks- och anslutningsinformation och till höger
visas mediarelaterad information, klocka samt indikering om
pågående bakgrundsaktivitet.
I klimatraden längst ner kan du ställa in temperatur och säteskomfort genom att trycka på respektive ikon. Öppna klimatvyn genom
ett tryck på mittknappen i klimatraden.
2. Växla mellan de olika funktionerna i centerdisplayen genom att
vrida reglaget uppåt/nedåt.
3. Ändra inställning på vald funktion genom att trycka in reglagets
övre/nedre/främre/bakre del.
02
Lagra positioner
1. Ställ in säte, yttre backspeglar och head-up-display* till önskad
position och tryck in M-knappen på dörrpanelen. Ljusindikatorn i
knappen tänds.
2. Inom 3 sekunder, tryck in minnesknapp 1 eller 2. En ljudsignal
hörs och ljusindikatorn i M-knappen slocknar.
För att använda din lagrade position:
Med öppen dörr – tryck in en av minnesknapparna och släpp.
Med stängd dörr – håll en av minnesknapparna intryckt tills lagrad
position nås.
ELMANÖVRERADE* FRAMSÄTEN
Använd reglagen på stolens yttersida för att justera t.ex. sätesposition och svankstöd*. De två reglagen som tillsammans har formen
av ett säte används för att justera sätets position. Det tredje, multifunktionsreglaget*, används för justering av de olika komfortfunktionerna, t.ex. massage*.
De sätesformade reglagen
Justera sittdynan eller flytta hela stolen med det nedre reglaget.
Justera vinkeln på ryggstödet med det bakre reglaget.
Multifunktionsreglaget3
Inställningar för massage*, sidostöd*, svankstöd* och förlängning*
av sittdyna är kopplade till multifunktionsreglaget.
1. Aktivera sätesinställning i centerdisplayen genom att vrida reglaget uppåt/nedåt.
3
På bilar med fyrvägssvankstöd*
FÄLLA RYGGSTÖD I BAKSÄTE
Vid fällning av baksätet, säkerställ att ryggstöd med nackskydd inte
kommer i kontakt med ryggen på sätet framför. Framsätena kan
behöva justeras för att ryggstöden ska kunna fällas.
Fälla ryggstöden
För att möjliggöra fällning av baksäte måste bilen stå stilla samt
bakluckan vara öppen. Säkerställ att inga personer eller föremål
befinner sig i baksätet.
1. Fäll ner mittplatsens nackskydd manuellt.
2. Dra upp ryggstödets spärrhandtag och fäll samtidigt fram ryggstödet. Spärrhandtaget för nackskydden dras automatiskt upp
när ryggstödet fälls. En röd indikering vid låsspärren visar att
ryggstödet inte längre är spärrat.
3. Ryggstödet släpper från låsningen och behöver fällas ner manuellt till horisontellt läge.
Fälla upp ryggstöden
1. För ryggstödet uppåt/bakåt tills spärren går i lås.
2. Fäll upp nackskydden manuellt.
3. Vid behov justera upp mittplatsens nackskydd.
02
02
RATTEN
Rattens position kan du ställa in i höjd- och djupled.
Fartbegränsaren hjälper till att inte överträda en vald maxhastighet.
1. Skjut/dra4 spaken under ratten framåt/bakåt.
Farthållaren hjälper till att hålla en jämn hastighet.
Justera ratten
2. Ställ in ratten i önskat läge och för tillbaka spaken till låst läge.
Vänstra knappsatsen
Förarstöd väljs i förardisplayen med hjälp av den vänstra rattknappsatsens pilar ( och ). När förarstödssymbolen är vit är funktionen aktiv. Grå betyder att funktionen är avbruten eller i beredskapsläge.
Symboler i förardisplayen:
Adaptiv farthållare* hjälper till att hålla en jämn hastighet kombinerat med ett förvalt tidsavstånd till framförvarande fordon.
Pilot Assist hjälper till att hålla bilen mellan körfältets sidomarkeringar med styrassistans samt hålla en jämn hastighet kombinerat med ett förvalt tidsavstånd till framförvarande fordon.
Tryck på
för att starta eller avbryta vald funktion.
/
ökar/minskar lagrad hastighet med 5 km/h
Ett kort tryck på
(5 mph). Håll in knappen för att ändra steglöst – släpp knappen vid
önskad hastighet.
/ minskar/ökar avståndet till framförvarande fordon vid
användning av Adaptiv farthållare och Pilot Assist.
Ett tryck på
återupptar även lagrad hastighet för vald funktion.
Högra knappsatsen
02
Med rattens högra knappsats hanteras förardisplayen.
Förardisplayens appmeny öppnas/stängs. Härifrån kan färddator, mediaspelare, telefon och navigation* styras.
Bläddra mellan de olika apparna genom att trycka på vänster
eller höger pil.
Markera, avmarkera eller bekräfta ett val, t.ex. välj färddatorns
meny eller ta bort meddelande i förardisplayen.
Bläddra bland funktionerna för vald app genom att trycka på
upp eller ner.
Höj/sänk mediavolymen genom att trycka på
och . Om
ingen annan funktion är aktiv fungerar dessa knappar som volymkontroll.
Röststyrning aktiveras med -knappen och låter dig styra t.ex.
media, navigation och klimat med rösten. Säg t.ex. "Radio", ”Öka
temperaturen” eller ”Avbryt”.
Se kapitlet Röststyrning i denna Quick Guide för fler röstkommandon.
Färddator
Färddatorn visar t.ex. körsträcka, bränsleförbrukning och medelhastighet. Det är möjligt att välja vilken information från färddatorn
som ska visas i förardisplayen. Färddatorn beräknar återstående
körsträcka till tom tank. För att visa de olika alternativen använd
rattens högra knappsats. När förardisplayen visar ”----” finns det för
lite bränsle kvar för att kunna beräkna återstående körsträcka. Fyll
på bränsle så snart som möjligt.
4
Beroende på marknad.
Ledbelysningen tänder en del av exteriörbelysningen efter att du
har låst bilen för att lysa upp när det är mörkt ute. Aktivera funktionen efter att du har stängt av bilen genom att föra vänster rattspak mot instrumentpanelen och släppa. Tiden för hur länge ledbelysningen ska hållas tänd kan ställas in via centerdisplayen.
02
Nollställa trippmätare
Nollställ all information i Trippmätare manuell (TM) med ett långt
tryck på RESET-knappen. Ett kort tryck nollställer endast körsträckan. Trippmätare automatisk (TA) nollställs automatiskt när
bilen inte använts på 4 timmar.
VÄNSTER RATTSPAK
Strålkastarnas funktioner styr du med den vänstra rattspaken.
Vid AUTO-läge känner bilen av när det blir mörkt/ljust och anpassar
belysningen därefter, t.ex. när det blir kväll eller när du kör in i en
tunnel. För att få helljus som automatiskt bländar av vid möte, vrid
spakens tumhjul till . För spaken mot ratten för att aktivera
manuellt helljus och mot instrumentpanelen för att deaktivera.
Aktiva kurvljus* är konstruerade för att ge maximal belysning i kurvor och korsningar genom att ljuset följer rattrörelserna. Funktionen
aktiveras automatiskt vid start och kan deaktiveras i centerdisplayens funktionsvy, .
Trygghetsbelysningen tänder ytterbelysningen när du låser upp
bilen med nyckeln och hjälper dig att tryggt ta dig fram till bilen i
mörker.
HÖGER RATTSPAK
Den högra rattspaken styr torkarbladen och regnsensorn.
– För spaken nedåt för att göra ett enkelsvep på vindrutan.
– För spaken stegvis uppåt för intervall, normal och snabb hastighet.
– Justera intervallhastigheten med spakens tumhjul.
– För spaken mot ratten för att starta vindrute- och strålkastarspolarna och mot instrumentpanelen för att starta bakrutespolarna.
Tryck på regnsensorknappen för att aktivera/deaktivera regnsensorn. Torkarspaken ska vara i läge 0, alternativt i läge för
enkelsvep. Regnsensorn känner av mängden vatten på vindrutan och startar vindrutetorkarna automatiskt. Vrid tumhjulet
uppåt/nedåt för högre/lägre känslighet.
Tryck för intervalltorkning med bakrutetorkare.
Tryck för kontinuerlig hastighet med bakrutetorkare.
Använd vindrutetorkarnas serviceläge när du t.ex. ska
byta, tvätta eller lyfta torkarbladen. Tryck på knappen
Servicepos. för vindrutetorkare i centerdisplayens funktionsvy för att aktivera eller deaktivera serviceläge.
02
02
KUPÉKLIMAT
Klimatanläggningens funktioner för främre och bakre delen av
kupén regleras via centerdisplayen, knappar på mittkonsolen och
baksidan av tunnelkonsolen*. Vissa klimatfunktioner kan också
röststyras.
Ikon för åtkomst till klimatvyn finns i mitten längst ner i
centerdisplayen. När texten Clean Zone är blå indikeras att
förutsättningar för god luftkvalitet i kupén är uppfyllda.
– Tryck på AUTO i klimatvyn för att få flera klimatfunktioner att
styras automatiskt. Vid kort tryck styrs luftåtercirkulation, luftkonditionering och luftdistribution automatiskt.
Vid långt tryck styrs luftåtercirkulation, luftkonditionering och
luftdistribution automatiskt samt temperatur och fläktnivå ändras
till standardinställningar: 22 °C (72 °F) och nivå 3 (nivå 2 i baksätet5). Det är möjligt att ändra temperatur och fläktnivå utan att
autoreglerat klimat deaktiveras.
Ställa in timer för förkonditionering
1. Öppna centerdisplayens klimatvy.
2. Välj fliken Parkeringsklimat
datum/dag efter önskemål.
Luftkvalitetssystemet IAQS*
IAQS är en del av Clean Zone Interior Package* och är ett helautomatiskt system som renar luften i kupén från luftföroreningar som
partiklar, kolväten, kväveoxider och marknära ozon. Funktionen
aktiveras i centerdisplayens toppvy via Inställningar Klimat
Luftkvalitetsensor.
– Tryck på någon av ikonerna i klimatraden i centerdisplayens
nederkant för att justera temperatur, sätesvärme* och fläktnivå.
För att synkronisera temperaturen för samtliga zoner med förarsidans temperatur, tryck på förarsidans temperaturikon och
Synkronisera temperatur.
Förkonditionering*
Förkonditionering kan ställas in via bilens centerdisplay och med
Volvo On Call*-appen.
Förkonditioneringen värmer* eller ventilerar kupén innan körning.
Det är möjligt att direktstarta eller ställa in förkonditioneringen via
timer.
Direktstarta förkonditionering
1. Öppna centerdisplayens klimatvy.
2. Välj fliken Parkeringsklimat och tryck sedan på
Förkonditionering.
Skapa ny timer och ställ in
5
För bilar med 4-zonsklimat*.
02
02
ANSLUTNINGAR
Du kan spela/röststyra media, sms, telefonsamtal och koppla upp
bilen till internet via olika externa enheter, t.ex. smartphones. Bilens
elsystem måste vara i minst tändningsläge I för att du ska kunna
ansluta enheterna.
Bilens modem6
Det enklaste och effektivaste sättet att ha din bil uppkopplad till
internet är via bilens egna modem. Det ger högst prestanda, aktiveras automatiskt vid varje resa och kräver ingen koppling till smartphone.
1. Placera ett personligt SIM-kort i hållaren vid golvet på passagerarsidan.
2. Tryck på Inställningar
bilmodem i toppvyn.
Kommunikation
Internet via
3. Aktivera genom att bocka i rutan för Internet via bilmodem.
Internetdelning
När bilen är ansluten till internet via modemet kan du dela ut internetuppkoppling (Wi-Fi-hotspot) till andra enheter. Tryck på
Inställningar i toppvyn och på Kommunikation Bilens Wi-Fidelning.
Bluetooth
Använd Bluetooth i första hand för att hantera telefonsamtal, sms
och media från din telefon till bilens system. Det går även att
ansluta bilen till internet via Bluetooth. Det är möjligt att ha två
Bluetooth-enheter anslutna samtidigt varav den ena endast för att
strömma media. De två senast anslutna telefonerna ansluts automatiskt när bilen används igen, om telefonens Bluetooth är aktiv.
Upp till 20 enheter sparas i en lista för att enklare kunna anslutas
senare.
Eluttag
Följande eluttag finns i din bil:
1. Aktivera Bluetooth i telefonen. För anslutning till internet aktivera
även internetdelning i telefonen.
12 V-eluttag.
12 V-eluttag och 230 V-eluttag*. Det finns även ett
12 V-eluttag* i bagage-/lastutrymmet.
2. Öppna delvyn för telefonen i centerdisplayen.
3. Tryck på Lägg till telefon eller om en telefon redan är ansluten,
tryck på Växla och därefter Lägg till telefon.
4. Välj den telefon som ska anslutas och följ stegen på centerdisplayen och telefonen. Notera att i vissa telefoner måste meddelandefunktionen aktiveras.
Wi-Fi
Genom att koppla upp bilen till internet via Wi-Fi kan du med högre
hastighet än Bluetooth strömma onlinetjänster som webbradio och
musik via bilappar, ladda ner/uppdatera mjukvara m.m. En Wi-Fiuppkoppling från en smartphone fungerar som en hotspot för bilen
samt eventuella övriga externa enheter som finns i bilen.
1. Aktivera internetdelning i telefonen.
2. Tryck på Inställningar i centerdisplayens toppvy.
3. Tryck på Kommunikation Wi-Fi och aktivera genom att bocka
i rutan för Wi-Fi-anslutning.
Observera att vissa telefoner stänger ner internetdelningen efter att
kontakten brutits till bilen. Därmed behöver internetdelningen i
telefonen återaktiveras vid nästa användningstillfälle.
USB
Via USB kan du koppla in en extern enhet för att spela media. USButtaget används även för Apple CarPlay* och Android Auto*. I de fall
då det finns två USB-ingångar, anslut till den med vit ram. Laddning av den externa enheten sker under tiden den är ansluten till
bilen.
USB-ingångar (typ A) finns i armstödets förvaringsfack mellan
stolarna.
6
Endast bilar med P-SIM*. Bilar utrustade med Volvo On Call* kommer, för de tjänsterna,
använda internetanslutningen med bilmodem.
02
ANVÄNDA ANSLUTNA ENHETER
Det går att ansluta externa enheter för att t.ex. hantera telefonsamtal och spela upp media i bilens ljud- och mediasystem.
02
Hantera telefonsamtal7
Det är möjligt att ringa upp och ta emot samtal från en Bluetoothansluten telefon.
Ringa upp via centerdisplayen
1. Öppna delvyn Telefon i hemvyn. Välj att ringa från samtalshistoriken, kontaktlistan eller ange ett nummer med knappsatsen.
2. Tryck på
.
Ringa upp med rattens högra knappsats
1. Tryck på
och navigera till Telefon med tryck på
2. Stega i samtalslistan med
och välj med
eller
.
.
Du kan dessutom hantera samtal med röststyrning. Tryck på rösti rattens högra knappsats. För röstkommanstyrningsknappen
don, se kapitlet Röststyrning i denna Quick Guide.
Spela upp media
För att spela upp ljud från en extern enhet kopplar du den till bilen
på valfritt sätt, se föregående uppslag för olika anslutningar.
Bluetooth-kopplad enhet
1. Starta uppspelning i den anslutna enheten.
2. Öppna appen Bluetooth i appvyn i centerdisplayen.
Uppspelning startas.
USB-kopplad enhet
1. Starta USB-appen i appvyn.
2. Välj vad som ska spelas. Uppspelning startas.
7
För information om vilka telefoner som är kompatibla med bilen, se support.volvocars.com.
Mp3-spelare eller iPod
1. Starta uppspelning i enheten.
2. Öppna iPod- eller USB-appen beroende på anslutningssätt. För uppspelning från iPod, välj appen iPod
oavsett anslutningssätt. Uppspelning startas.
Apple® CarPlay®*8 och Android Auto*
CarPlay och Android Auto ger dig möjligheten att använda vissa
appar i din iOS- eller Android-enhet via bilen för att t.ex. spela
musik eller lyssna på podcasts. Interaktionen sker via bilens centerdisplay eller enheten.
För att använda CarPlay måste Siri vara aktiverad i iOS-enheten.
Enheten behöver också ha en internetanslutning via Wi-Fi eller
mobilnätet. För att använda Android Auto måste appen Android
Auto vara installerad på Android-enheten. Enheten måste även vara
ansluten till bilens USB-ingång.
1. Anslut enheten till USB-ingången med vit ram.
2. För Android Auto, tryck på Android Auto i appvyn för
att aktivera.
3. Läs villkoren och tryck sedan på Acceptera för att
ansluta.
4. Tryck på önskad app.
Aktivera röststyrning med CarPlay och Android Auto med ett långt
tryck på -knappen i rattens högra knappsats. Ett kort tryck aktiverar istället bilens egna röststyrningssystem.
Bluetooth stängs av när CarPlay används. Vid behov att ansluta
bilen till internet, använd Wi-Fi eller bilens modem* .
8
Apple och CarPlay är registrerade varumärken som tillhör Apple Inc.
02
03
HEMVYN
När centerdisplayen startar visas hemvyn, härifrån kan delvyerna
Navigation, Media, Telefon och senast använda app eller bilfunktion
nås.
andra delvyerna, t.ex. Bilstatus eller Förarprestation. Det går
att trycka på delvyn för att komma till senast använda funktion.
Navigation – Tryck här för att komma till navigationssystemet
med Sensus Navigation*.
Ange resmål med fritext – Expandera verktygsfältet med nedåtpilen på vänster sida och tryck på . Kartbilden skiftar till fritextsökning. Skriv in sökord.
03
Ange resmål med kartan – Maximera kartan med . Tryck
och håll kvar på positionen du vill åka till och välj Kör hit.
för att öppna resplanen. Tryck
Ta bort ett resmål – Tryck på
på papperskorgen för att radera ett delmål i resplanen eller
tryck på Rensa resplan för att radera hela resplanen.
Kartuppdatering9 – Tryck på Download Center i appvyn. Vid
Kartor visas antal tillgängliga kartuppdateringar. Tryck på
Kartor Installera Bekräfta för kartuppdatering eller installation av vald karta. Det finns också möjlighet att ladda ner kartor från support.volvocars.com till ett USB-minne och sedan
överföra dem till bilen.
Media – här visas t.ex. din musik från en extern enhet eller om
du valt FM-radio i appvyn. Tryck på delvyn för att komma till
inställningarna. Härifrån kan du se ditt musikbibliotek, radiostationer m.m.
Telefon – härifrån nås telefonfunktionen. Tryck på delvyn för att
expandera den. Här kan du ringa från samtalshistoriken, kontaktlistan eller själv ange ett nummer med knappsatsen. När du
valt nummer trycker du på .
Senast använda app eller bilfunktion – här ser du den senast
använda appen eller bilfunktionen som inte visas i någon av de
9
Funktionens tillgänglighet kan variera beroende på marknad.
03
FUNKTIONSVYN OCH APPVYN
Funktionsvyn
1. Tryck på en app eller knapp och håll inne.
När du sveper från vänster till höger10 i hemvyn kommer du till
funktionsvyn. Härifrån aktiveras/deaktiveras olika bilfunktioner, t.ex.
Head-up-display* och Parkeringsassistans. De aktiveras/deaktiveras med ett tryck på respektive symbol. Vissa funktioner öppnas i
ett eget fönster.
2. Dra appen eller knappen till en ledig plats i vyn och släpp.
Appvyn
Svep från höger till vänster10 i hemvyn för att nå appvyn. Här kan
du se de appar som följer med bilen samt de appar du själv väljer
att ladda ner och installera.
03
Hantera och uppdatera appar och system
I Download Center i appvyn kan du uppdatera flera av
bilens system. För att detta ska vara möjligt måste bilen
vara uppkopplad till internet. I Download Center kan du:
Ladda ner appar – Tryck på Nya appar och välj önskad app. Välj
Installera för att ladda ner appen.
Uppdatera appar – Tryck på Installera alla för att uppdatera alla
appar. Alternativt tryck på Applikationsuppdat. för att få upp en
lista över möjliga uppdateringar. Välj önskad app och tryck på
Installera.
Avinstallera appar – Tryck på Applikationsuppdat. och välj önskad
app. Tryck på Avinstallera för avinstallering av app.
Uppdatera systemmjukvara – Tryck på Systemuppdateringar för
att visa en lista med uppdateringar som kan installeras i bilen. Tryck
på Installera alla vid listans nederkant för att uppdatera all mjukvara eller på Installera för enstaka mjukvara. Om ingen lista önskas,
välj Installera alla vid knappen Systemuppdateringar.
Flytta på ikoner
Apparna och knapparna för bilfunktioner i app- respektive funktionsvyn kan flyttas efter önskemål.
10
Gäller för vänsterstyrd bil. För högerstyrd bil – svep åt motsatt håll.
03
TOPPVYN
I displayens övre del finns en flik du kan dra ner för att nå toppvyn.
Härifrån kan du nå Inställningar, Ägarmanual, Profil och bilens sparade meddelanden.
Personliga inställningar
Under Inställningar kan du göra många personliga inställningar,
t.ex. för displayer, speglar, framsätet, navigation*, ljud- och mediasystem, språk och röststyrning.
Förarprofiler
Används bilen av flera förare kan varje förare ha en personlig förarprofil. Varje gång du sätter dig i bilen har du möjlighet att välja din förarprofil där dina personliga inställningar finns sparade. Antalet profiler beror på antalet
nycklar som finns till bilen. Profilen Gäst är inte kopplad till någon
specifik nyckel.
Senast aktiva förarprofil är den som används vid upplåsning. Byt
förarprofil genom att välja Profil i toppvyn.
Förarprofilerna kan kopplas till bilens nycklar och vid upplåsning
anpassas bilen automatiskt efter dina personliga inställningar.
Koppla nyckel under Inställningar System Förarprofiler. Välj
en av förarprofilerna (profilen Gäst kan inte kopplas). Hemvyn visas
på nytt. Dra ner toppvyn igen, upprepa enligt ovan och välj
Redigera på vald profil och sedan Anslut fjärrnyckel.
Individuellt körläge
Vill du anpassa något av körlägena Comfort, Eco eller Dynamic –
aktivera körläget under Inställningar My Car Individuellt
körläge.
Systemvolymer
Vill du justera eller stänga av volymen på systemljuden, t.ex. ljudet
för tryck på skärmen, går du till Inställningar Ljud
Systemvolymer.
03
04
FÖRARSTÖD
Din bil är utrustad med ett antal funktioner som hjälper dig att köra
säkert och kan förebygga olyckor. Dessa funktioner aktiverar du i
centerdisplayens funktionsvy. Kom ihåg att förarstödsfunktionerna
endast är hjälpmedel och att du som förare alltid har det fulla
ansvaret för att bilen framförs på ett säkert sätt. Nedan listas ett
urval:
Styrassistans vid kollisionsrisk
Funktionen Assistans vid kollisionsrisk kan hjälpa dig att
reducera risken för att bilen oavsiktligt lämnar körfältet
och/eller kolliderar med ett annat fordon/hinder genom att
aktivt styra bilen tillbaka in i körfältet och/eller väja. Funktionen består av delfunktionerna styrassistans vid risk för
avåkning, styrassistans vid risk för kollision med mötande
och styrassistans vid risk för påkörning bakifrån*.
City Safety™
City Safety11 kan assistera dig i kritiska situationer för att förhindra
eller lindra en kollision med fordon, större djur, fotgängare eller cyklister. Ljus-, ljud- och bromspulsvarningar ges vid risk för kollision
för att hjälpa dig att agera i tid. Om du inte hinner agera och en
kollision är nästan oundviklig kan bilen bromsas automatiskt. City
Safety styrhjälp kan också förstärka ditt styringrepp vid påbörjad
undanmanöver om du styr undan för lite för att undvika en kollision.
City Safety aktiveras vid motorstart och kan inte stängas av.
Blind Spot Information (BLIS)*
Pilot Assist
Pilot Assist12 är en komfortfunktion som kan hjälpa till att hålla
bilen inom det egna körfältet och på ett förvalt avstånd till framförvarande fordon. Pilot Assist väljs och aktiveras med vänster rattknappsats. För att styrhjälpen ska fungera krävs bl.a. att föraren har
båda händerna på ratten och att körfältets sidomarkeringar är synliga. När styrhjälp är aktivt visar förardisplayen en grön rattsymbol.
BLIS kan informera dig om fordon som befinner sig i den
döda vinkeln samt snabbt upphinnande fordon i intilliggande körfält.
Cross Traffic Alert (CTA)*
CTA är ett kompletterande förarstöd till BLIS som kan
varna för korsande trafik bakom bilen. CTA aktiveras om
backväxeln är i eller om bilen rullar bakåt.
Körfältsassistans
Körfältsassistans (Lane Keeping Aid) kan hjälpa dig reducera risken för att bilen oavsiktligt lämnar eget körfält.
Önskad form av assistans görs via Inställningar My Car
IntelliSafe Läge för Lane Keeping Aid i centerdisplayens toppvy.
11
12
Ej tillgänglig för alla marknader.
Beroende på marknad kan denna funktion vara antingen standard eller tillval.
04
04
PARKERINGSHJÄLP
Aktiv parkeringshjälp*
Den aktiva parkeringshjälpen kan hjälpa föraren att manövrera bilen
vid parkering. Förarens uppgift är att hålla uppsikt runt bilen, följa
centerdisplayens instruktioner, välja växel, reglera hastigheten och
vara beredd på att bromsa/stanna.
upplevs vara på bildskärmen. Parkeringshjälpkameran aktiveras
automatiskt när backväxeln väljs eller manuellt i centerdisplayen:
– Tryck på knappen Kamera i funktionsvyn för att aktivera/deaktivera funktionen manuellt.
Parkera med aktiv parkeringshjälp
Kör i en hastighet lägre än 30 km/h (20 mph) inför en
parallell parkering eller högst 20 km/h (12 mph) inför en
vinkelrät parkering. Avståndet mellan bilen och parkeringsfickorna ska vara ungefär 1 meter (3 fot) då funktionen söker efter parkeringsutrymme.
1. Tryck på knappen Kör in i funktionsvyn eller kameravyn.
2. Var beredd att stanna bilen då grafik och text i centerdisplayen meddelar att en lämplig ficka hittats. Ett
popup-fönster visas.
3. Välj Parallell parkering eller Vinkelrät parkering och
lägg i backväxeln.
Lämna parallell parkering med aktiv parkeringshjälp
Funktionen kan endast användas för en parallellparkerad bil.
1. Tryck på knappen Kör ut i funktionsvyn eller i kameravyn.
2. Välj med körriktningsvisaren åt vilket håll bilen ska
lämna parkeringsfickan.
3. Följ centerdisplayens instruktioner.
Parkeringshjälpkamera*
Parkeringshjälpkameran kan hjälpa föraren vid manövrering i trånga
utrymmen genom att indikera hinder med kamerabild och grafik i
centerdisplayen. Val av kameravyer och hjälplinjer görs i centerdisplayen. Observera att föremål/hinder kan vara närmare bilen än de
04
04
RENARE KÖRGLÄDJE
Genom att planera din körning och köra ekonomiskt kan du minska
bränsleförbrukning, koldioxidutsläpp och andra luftföroreningar.
Detta reducerar din inverkan på miljön samt sänker kostnaden för
din bränsleförbrukning. Vissa faktorer kan du påverka själv och
andra inte. Här följer några råd.
Planera din körning genom att alltid
•
Planera färdvägen – många onödiga stopp och ojämn hastighet
bidrar till ökad bränsleförbrukning.
Kör ekonomiskt genom att
•
Aktivera körläge Eco som anpassar bilen till en mer energieffektiv
körning.
•
Undvika tomgångskörning – stäng av motorn vid längre väntetider.
•
Köra med jämn hastighet och med god framförhållning för att
minimera inbromsningar.
•
Köra med rätt lufttryck i däcken och kontrollera detta regelbundet. Välj ECO -däcktryck för bästa resultat.
•
Undvika att köra med öppna fönster.
Faktorer du inte kan påverka
•
Trafiksituation.
•
Väglag och topografi.
•
Yttertemperatur och motvind.
Se ägarmanualen för fler tips om ekonomisk körning.
04
Röstkommandon för telefon
•
Ring [kontakt]
•
Ring [telefonnummer]
•
Samtalslista
•
Läs meddelande
•
Diktera meddelande till [kontakt]15
Röstkommandon för radio och media
RÖSTKOMMANDON
05
Röststyrningssystemet ger dig möjlighet att genom olika fördefinierade kommandon röststyra13 vissa funktioner i mediaspelaren,
Bluetooth-ansluten telefon, klimatsystemet och Volvos navigationssystem*. Röststyrning aktiveras genom ett tryck på röststyrningsknappen i rattens högra knappsats.
Följande kommandon kan oftast användas oavsett situation:
•
•
•
Repetera: Repetererar senaste röstinstruktionen i pågående dialog.
Hjälp: startar en hjälpdialog. Systemet svarar med kommandon
som kan användas i aktuell situation, en uppmaning eller ett
exempel.
Avbryt: Avbryter dialogen14.
•
Media
•
Spela [artist]
•
Spela [låttitel]
•
Spela [låttitel] från [album]
•
Spela [TV-kanalnamn]*16
•
Spela [radiostation]
•
Ställ in [frekvens]
•
Ställ in [frekvens] [frekvensband]
•
Radio
•
FM radio
•
AM radio17
•
DAB*
•
TV*
•
CD*
•
USB
•
iPod
•
Bluetooth
•
Liknande musik
Röstkommandon för klimat
•
kör till [postnummer]
•
Klimat
•
kör till [kontakt]
•
Ställ in temperaturen på X grader
•
Sök [POI-kategori]
•
Öka temperaturen/Minska temperaturen
•
Sök [POI-kategori] [stad]
•
Synka temperaturen
•
Sök [POI-namn]
•
Rikta fläkten mot golvet/Rikta fläkten mot kupén
•
Ange land/Ange stat18, 19
•
Rikta bort fläkten från golvet/Rikta bort fläkten från kupén
•
Visa favoriter
•
Ställ in fläkten på max/Stäng av fläkten
•
Rensa resplan
•
Öka fläkten/Minska fläkten
•
Upprepa vägledning
•
Sätt på autoklimat
•
Röstvägledning av
•
Sätt på AC/Stäng av AC
•
Röstvägledning på
•
Sätt på återcirkulationen/Stäng av återcirkulationen
•
Sätt på defrostern/Stäng av defrostern
•
Sätt på maxdefrostern/Stäng av maxdefroster
•
Sätt på elektrisk defroster/Stäng av elektrisk defroster*
•
Sätt på bakre defroster/Stäng av bakre defroster
•
Sätt på rattvärmen/Stäng av rattvärmen*
•
Öka rattvärmen/Minska rattvärmen*
•
Sätt på stolsvärmen/Stäng av stolsvärmen*
•
Öka stolsvärmen/Minska stolsvärmen*
•
Sätt på stolsfläkten/Stäng av stolsfläkten*
•
Öka stolsfläkten/Minska stolsfläkten*
Röstkommandon för navigationssystem*
05
13
•
Navigation
14
•
Kör hem
15
•
kör till [stad]
•
kör till [adress]
17
•
Ange korsning
19
16
18
Gäller vissa marknader.
Notera att detta enbart avbryter dialogen då systemet inte talar. För att göra det, tryck ett
långt tryck på röststyrningsknappen tills två pip-toner hörs.
Endast vissa telefoner kan skicka meddelanden via bilen. För kompabilitet, se
support.volvocars.com.
Gäller vissa marknader.
Tillgänglighet varierar beroende på modell och/eller marknad.
För Europeiska länder används "land" istället för "stat".
För Brasilien och Indien byts sökområde via centerdisplayen.
SÄRSKILDA TEXTER
Ägarmanualen och övriga manualer innehåller
säkerhetsinstruktioner och samtliga varnings-,
viktigt- och obs-texter, vilka måste läsas. Vissa
funktioner gäller enbart vissa marknader.
VARNING
KOM IGÅNG
Volvo On Call – Systemets tjänster fungerar
enbart i områden där Volvo On Calls samarbetspartners har mobiltäckning och på de marknader
där Volvo On Call är tillgängligt.
Precis som med mobiltelefoner kan atmosfäriska
störningar eller glesare sändartäckning leda till
att anslutning är omöjlig, t.ex. i glest befolkade
områden.
För varnings-, viktigt- och obs-texter för Volvo
On Call-tjänster, se förutom ägarmanualen
också avtalet som gäller för Volvo On Call-abonnemanget.
Sensus Navigation* – Rikta all uppmärksamhet
på vägen och lägg i första hand all koncentration
på körningen. Följ gällande trafiklagstiftning och
kör med gott omdöme. Vägförhållanden kan på
grund av t.ex. väderförhållanden eller årstid göra
vissa rekommendationer mindre tillförlitliga.
06
ÖVERSIKT EXTERIÖR
Baklucka – Beakta klämrisk vid öppning/stängning av baklucka. Kontrollera att ingen är nära
bakluckan då en klämskada kan få allvarliga följder. Manövrera alltid bakluckan under uppsikt.
Nyckelfri låsning/upplåsning* – Kontrollera så
att inte barn eller andra passagerare kommer i
kläm när alla rutor stängs med fjärrnyckel eller
nyckelfri öppning* med dörrhandtag.
ÖVERSIKT INTERIÖR
Passagerarkrockkudden är alltid aktiverad om
bilen inte är utrustad med omkopplare för att
aktivera/deaktivera passagerarkrockkudden. Placera aldrig ett bakåtvänt barnskydd på passagerarplatsen fram när krockkudden är aktiverad.
Passagerarkrockkudden ska alltid vara aktiverad
när framåtvända passagerare (barn och vuxna)
sitter på passagerarplatsen fram. Placera inga
föremål framför eller ovanpå instrumentpanelen
där krockkudden för passagerarplatsen är placerad.
Fjärrnyckeln ska alltid tas med ur bilen när den
lämnas. Se till att bilens elsystem är i tändningsläge 0, särskilt om det finns barn i bilen.
Parkeringsbromsen bör alltid användas vid parkering på lutande underlag. En ilagd växel eller
automatlådans P-läge är inte tillräckligt för att
hålla bilen stilla i alla situationer.
ELMANÖVRERADE FRAMSÄTEN
Ställ in rätt körställning på förarsätet innan körning påbörjas, aldrig under färd. Förvissa dig om
att sätet är i låst läge för att undvika personskada vid en eventuell hård inbromsning eller
olycka.
•
•
•
•
märkning eller motsvarande säkerhetsmärkning.
Tillbehör ska vara avsedda för 230 V och
50 Hz med kontakter avsedda för uttaget.
Låt aldrig uttag, kontakt eller tillbehör komma i
kontakt med vatten eller annan vätska. Rör
eller använd inte uttaget om det verkar skadat
eller har kommit i kontakt med vatten eller
annan vätska.
Koppla inte grenuttag, adaptrar eller förlängningskablar till uttaget, det kan åsidosätta
uttagets säkerhetsfunktioner.
Uttaget är utrustad med ett petskydd, håll
uppsikt så att ingen petar på eller skadar uttaget så att skyddet sätts ur funktion. Barn ska
inte lämnas oövervakade i bilen när uttaget är
aktivt.
FÖRARSTÖD
De förarstödsystem som finns i bilen är utformade för att vara kompletterande hjälpmedel till
föraren men kan inte hantera samtliga situationer vid alla trafik-, väder- och vägförhållanden.
De kan aldrig ersätta förarens uppmärksamhet
och omdöme utan denne är alltid ansvarig för att
KUPÉKLIMAT
bilen framförs på ett säkert sätt, med lämplig
Eluppvärmt säte* ska inte användas av personer
hastighet och med lämpligt avstånd till andra
som har svårt att uppfatta temperaturökning på
fordon samt i enlighet med gällande trafikregler
grund av känselbortfall eller som av någon
och bestämmelser. Föraren har alltid yttersta
anledning har svårigheter att hantera reglagen
ansvaret för att bromsa och styra bilen.
för det eluppvärmda sätet. I annat fall kan brännInnan du använder din bil, rekommenderas att
skada uppstå.
läsa ägarmanualens samtliga avsnitt rörande
Förkonditionering kan startas av en timer som
förarstödsystem i bilen.
ställts in långt i förväg. Använd inte förkonditioPARKERINGSHJÄLP
nering om bilen är utrustad med värmare*:
Aktiv parkeringshjälp är ett kompletterande för• Inomhus i oventilerade utrymmen. Avgaser
arstöd men kan inte hantera samtliga situaavges om värmaren startar.
tioner. Funktionen är enbart avsedd att hjälpa
• På platser med brännbart eller lättantändligt
föraren under parallell och vinkelrät parkering.
material i närheten. Bränsle, gaser, högt gräs,
Föraren har fullt ansvar för att parkera bilen på
trämjöl o.s.v. kan antändas.
ett säkert sätt och bromsa bilen när det är nöd• När det finns risk för att värmarens avgasrör är
vändigt. Objekt långt in parkeringsfickan kan
blockerat. T.ex. kan hög snö i främre högra
missas under skanningen. Föraren är alltid
hjulhuset förhindra värmarens ventilation.
ansvarig för bedömning av att det utrymme som
ANSLUTNINGAR
den aktiva parkeringshjälpen erbjuder är lämpad
• Använd bara tillbehör som är oskadade och
för parkering.
felfria. Tillbehören ska ha CE-märkning, ULParkeringshjälpkameran är ett kompletterande
förarstöd vid parkering av bilen. Funktionen kan
FÄLLA RYGGSTÖD I BAKSÄTE
Kontrollera att ryggstöden är ordentligt låsta
efter ned- och uppfällning samt att nackskydden
är ordentligt låsta efter uppfällning.
aldrig ersätta förarens uppmärksamhet och
omdöme. Kamerorna har döda/blinda vinklar där
hinder inte kan upptäckas. Var särskilt uppmärksam på människor och djur som befinner sig
nära bilen. Tänk på att bilens front kan svänga ut
mot mötande trafik under parkeringsmanövern.
Innan du använder din bil, rekommenderas att
läsa ägarmanualens samtliga avsnitt rörande
förarstödsystem i bilen.
RÖSTKOMMANDON
Föraren är alltid ytterst ansvarig för att fordonet
framförs på ett säkert sätt och att alla tillämpliga
trafikregler efterföljs.
VIKTIGT
ÖVERSIKT INTERIÖR
Körläge OFF ROAD får inte användas vid körning med släpvagn utan släpvagnskontakt. Det
finns annars risk för skador på luftbälgarna.
Head-up-displayenheten*, varifrån informationen projiceras, finns i instrumentpanelen. För
att undvika skador på displayenhetens täckglas
– förvara inga föremål på täckglaset och se till
att inga föremål faller ner på det.
CENTERDISPLAYEN
Vid rengöring av centerdisplayen ska mikrofiberduken vara fri från sand och dylikt. Vid rengöring av centerdisplay använd endast milt tryck
mot displayen. Hårt tryck kan skada displayen.
Spruta inte någon vätska eller frätande kemikalier direkt på centerdisplayen. Använd inte fönsterputs, rengöringsmedel, spray, lösningsmedel, alkohol, ammoniak eller rengöringsmedel
som innehåller slipmedel. Använd aldrig slipande
trasor, pappershanddukar, eller silkespapper,
dessa kan repa displayen.
FÄLLA RYGGSTÖD I BAKSÄTE
När ryggstödet ska fällas får det inte finnas
något föremål i baksätet. Säkerhetsbältena får
inte heller vara kopplade.
Armstödet* på mittplatsen ska vara i infällt läge.
HÖGER RATTSPAK
Torkarblad i serviceläge – Innan torkarbladen
sätts i serviceläge – säkerställ att de inte är fastfrusna. Om torkararmarna i serviceläge har fällts
upp från vindrutan, måste de fällas tillbaka mot
vindrutan innan aktivering av torkning, spolning
eller regnsensor samt innan avfärd. Detta för att
undvika att lacken på motorhuven skrapas.
ANSLUTNINGAR
Eluttag – Maximalt effektuttag för 12 V-eluttag
är 120 W (10 A) per uttag.
Maximalt effektuttag för 230 V-eluttag är
150 W.
OBS
ÖVERSIKT EXTERIÖR
Fotmanövrerad baklucka – Det finns risk för
reducerad eller utebliven funktion om den bakre
kofångaren belastas med stora mängder is, snö,
smuts eller dylikt. Se därför till att hålla den ren.
Funktionen fotmanövrerad baklucka finns i två
utföranden:
• Öppning och stängning med fotrörelse
• Endast upplåsning med fotrörelse (lyft upp
bakluckan manuellt för att öppna den)
Observera att funktionen öppning och stängning
med fotrörelse kräver elmanövrerad baklucka*.
Var uppmärksam på att systemet kan aktiveras i
biltvätt eller dylikt om fjärrnyckeln är inom räckvidd.
Programmera maxöppning – Om systemet
arbetat kontinuerligt för länge, stängs det av för
att undvika överbelastning. Det kan användas
igen efter ca 2 minuter
Fjärrnyckelns funktioner kan störas av elektromagnetiska fält och avskärmning. Undvik att förvara fjärrnyckeln nära metallföremål eller elektroniska apparater, t.ex. mobiltelefoner, surfplattor, bärbara datorer eller laddare – helst inte
närmre än 10-15 cm (4-6 tum).
ÖVERSIKT INTERIÖR
Körläget OFF ROAD är inte utformat för att
användas på allmän väg.
Vid kallstart kan tomgångsvarvtalet vara märkbart högre än normalt för vissa motortyper.
Detta görs för att så snabbt som möjligt få upp
avgasreningssystemet till normal driftstemperatur, vilket minimerar avgasemissioner och skonar
miljön.
Head-up-displayen* – Vid aktivering av en City
Safety-funktion ersätts informationen i head-updisplayen av grafik för City Safety. Denna grafik
tänds även om head-up-displayen är avstängd.
Förarens möjlighet att se informationen i headup-displayen kan försämras av användning av
t.ex. polariserande solglasögon, en körställning
som medför att föraren inte sitter centrerad i
sätet, föremål på displayenhetens täckglas,
ogynnsamma ljusförhållanden. Vissa synfel kan
vid användning av head-up-display medföra
huvudvärk och en känsla av ansträngdhet.
RATTEN
Färddator – Vissa avvikelser vid beräkning av
körsträcka kan uppstå om körsättet ändras.
KUPÉKLIMAT
Det går inte att påskynda uppvärmningen/
nedkylningen genom att välja högre/lägre temperatur än den som egentligen önskas.
Förkonditionering – Bilens dörrar och fönster
bör vara stängda under förkonditioneringen av
kupén.
ANSLUTNINGAR
Bilmodem – Observera att det SIM-kort som
används för internetanslutning via P-SIM inte
kan ha samma telefonnummer som det SIMkort telefonen använder. Om detta bortses ifrån
kommer inte samtal kunna kopplas fram korrekt
till telefonen. Använd därför ett SIM-kort för
internetanslutningen som har separat telefonnummer alternativt ett datakort som inte hanterar telefonsamtal och därför inte kan störa telefonens funktion.
Internet – Vid användning av internet överförs
data (datatrafik), vilket kan medföra en kostnad.
Aktivering av dataroaming och Wi-Fi-hotspots
kan orsaka ytterligare avgifter. Kontakta din nätverksoperatör om kostnad för datatrafik. Vid
nedladdning med telefon, var extra uppmärksam
på kostnaden för datatrafik.
Datanedladdning kan påverka andra tjänster
som överför data, t.ex. webbradio. Om påverkan
på andra tjänster upplevs som störande kan nedladdningen avbrytas. Alternativt kan det vara
lämpligt att stänga av eller avbryta andra tjänster. Vid nedladdning med telefon, var extra uppmärksam på kostnaden för datatrafik.
Uppdatering – Om telefonens operativsystem
uppdateras är det möjligt att Bluetooth-kopplingen bryts. Radera då telefonen från bilen och
koppla sedan på nytt.
ANVÄNDA ANSLUTNA ENHETER
Apple CarPlay och Android Auto – Volvo
ansvarar inte för innehållet i CarPlay- eller
Android Auto-appen.
För att Android Auto ska vara möjlig att använda
krävs det att bilen är utrustad med två USBingångar (USB-hub)*. Om bilen endast har en
USB-ingång är det inte möjligt att använda
Android Auto.
06
TP 28764 (Swedish), AT 1917, MY20, Copyright © 2000-2019 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement