Volvo XC60 2011 Ägarmanual

Volvo XC60 2011 Ägarmanual
VOLVO XC60
INSTRUKTIONSBOK
Web Edition
BÄSTE VOLVOÄGARE
TACK FÖR ATT DU VALDE VOLVO
Vi hoppas att Du kommer att få glädje av många års körning i Din
Volvo. Bilen är konstruerad för Din och Dina passagerares säkerhet
och komfort. Volvo är en av världens säkraste personbilar. Din Volvo
är också konstruerad för att uppfylla gällande säkerhets- och miljökrav.
För att öka Din trivsel med bilen rekommenderar vi att Du bekantar
Dig med utrustning, anvisningar och underhållsinformation i denna
instruktionsbok.
Innehållsförteckning
00 01 02
4
00 Introduktion
01 Säkerhet
Viktig information........................................ 8
Volvo och miljön........................................ 12
Säkerhetsbälten .......................................
Krockkuddar.............................................
Aktivering/avaktivering av krockkudde*....
Sidokrockkudde (SIPS-bag) ....................
Krockgardin (IC) .......................................
WHIPS ......................................................
Roll Over Protection System - ROPS.......
När löser systemen ut ..............................
Säkerhetsläge...........................................
Barnsäkerhet.............................................
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
02 Lås och larm
16
19
22
24
26
27
29
30
31
32
Fjärrnyckel/nyckelblad..............................
Batteribyte fjärrnyckel/PCC*.....................
Keyless drive*............................................
Låsning/upplåsning...................................
Barnsäkerhetsspärr...................................
Larm*.........................................................
44
49
50
53
58
59
Innehållsförteckning
03 04 05
03 Din förarmiljö
04 Komfort och körglädje
Instrument och reglage............................. 64
Nyckellägen.............................................. 72
Säten......................................................... 73
Ratt........................................................... 78
Belysning.................................................. 79
Torkare och spolning................................ 87
Fönster och backspeglar.......................... 89
Kompass*.................................................. 93
Elmanövrerat panoramatak* .................... 94
Alcoguard*................................................ 97
Start av motor......................................... 100
Start av motor – externt batteri............... 102
Växellådor............................................... 103
Fyrhjulsdrift – AWD (All Wheel Drive)*..... 108
Färdbroms............................................... 109
Hill Descent Control (HDC)..................... 111
Parkeringsbroms..................................... 112
Meny- och meddelandehantering...........
Klimat......................................................
Bränsledriven motor- och kupévärmare*
Extravärmare*.........................................
Ljudanläggning........................................
Färddator................................................
DSTC – Stabilitets- och dragkraftssystem..........................................................
Anpassning av köregenskaper................
Farthållare*..............................................
Adaptiv farthållare*..................................
Avståndskontroll*....................................
City Safety™...........................................
Kollisionsvarnare med auto-broms*........
Driver Alert System – DAC*.....................
Driver Alert System – LDW*....................
Parkeringshjälp*......................................
Parkeringshjälpkamera*..........................
BLIS* – Blind Spot Information System. .
Komfort i kupén......................................
Bluetooth handsfree*..............................
Inbyggd telefon*......................................
HomeLinkŸ *............................................ 115
05 Under din färd
120
127
134
137
138
151
Rekommendationer vid körning..............
Tankning.................................................
Bränsle....................................................
Lastning..................................................
Lastutrymme...........................................
Körning med släpvagn............................
Bogsering och bärgning..........................
208
211
212
215
217
220
226
153
155
156
157
164
167
172
178
181
184
187
190
193
196
201
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
5
Innehållsförteckning
06 07 08
06 Hjul och däck
Allmänt ...................................................
Byte av hjul ............................................
Lufttryck i däck ......................................
Varningstriangel och förbandslåda*........
Provisorisk däcktätning (TMK)* ..............
6
07 Underhåll och service
230
234
237
238
239
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Motorrum................................................
Lampor....................................................
Torkarblad och spolarvätska..................
Batteri......................................................
Säkringar.................................................
Bilvård.....................................................
08 Specifikationer
246
252
258
260
263
271
Typbeteckningar.....................................
Mått och vikter........................................
Motorspecifikationer...............................
Motorolja.................................................
Vätskor och smörjmedel.........................
Bränsle....................................................
Hjul och däck, dimensioner och tryck . . .
Elsystemet...............................................
Typgodkännande....................................
Symboler i display...................................
278
280
284
285
287
289
291
293
294
295
Innehållsförteckning
09
09 Index
Index....................................................... 298
7
Introduktion
Viktig information
Att läsa instruktionsboken
Inledning
Ett bra sätt att lära känna sin nya bil är att läsa
instruktionsboken, helst före den första åkturen. Då får du möjlighet att bekanta dig med
nya funktioner, får råd om hur bilen bäst ska
hanteras i olika situationer och lär dig utnyttja
bilens alla finesser på bästa sätt. Var uppmärksam på de säkerhetsanvisningar som finns i
boken.
De specifikationer, konstruktionsuppgifter och
illustrationer som finns i instruktionsboken är
inte bindande. Vi förbehåller oss rätten att göra
ändringar utan föregående meddelande.
©
Volvo Personvagnar AB
VARNING
Varningstexter upplyser om risk för personskada.
VIKTIGT
Viktigt-texter upplyser om risk för materiella
skador.
Fotnot
I instruktionsboken finns det information som
ligger som en fotnot längst ner på sidan. Denna
information är ett tillägg till den text som den
via numret hänvisar till. Om fotnoten syftar till
text i en tabell används bokstäver istället för
siffror som hänvisning.
Vid osäkerhet om vad som är standard eller
tillval/tillbehör, kontakta en Volvoåterförsäljare.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Dekaler
I bilen finns olika typer av dekaler som är till för
att förmedla viktig information på ett enkelt och
tydligt sätt. Dekalerna finns i bilen i följande fallande grad av varning/information.
Varning för personskada
OBS-texter ger råd eller tips som underlättar vid användande av t.ex. finesser och
funktioner.
Alla typer av tillval/tillbehör markeras med en
asterisk*.
Den utrustning som beskrivs i instruktionsboken finns inte i alla bilar – de är olika utrustade
beroende på anpassningar för olika marknaders behov och nationella eller lokala lagar och
bestämmelser.
och meddelandetexter i informationsdisplayen
(t.ex. Ljudinställningar).
OBS
Tillval
I boken beskrivs, förutom standardutrustning,
även tillval (fabriksmonterad utrustning) och
vissa tillbehör (eftermonterad extrautrustning).
8
Särskilda texter
Meddelandetexter
I bilen finns det displayer som visar textmeddelanden. Dessa textmeddelanden markeras i
instruktionsboken med att texten är lite större
och gråfärgad. Exempel på detta finns i meny-
G031590
Svarta ISO-symboler på gult varningsfält, vit
text/bild på svart meddelandefält. Används för
att påvisa förekomst av fara som, om varningen
ignoreras, kan resultera i allvarlig personskada
eller dödsfall.
Introduktion
Viktig information
Risk för egendomsskada
Information
Procedurlistor
Procedurer, där åtgärder måste göras i en viss
ordningsföljd, är i instruktionsboken numrerade.
När det till en steg-för-steg instruktion
finns en bildserie är varje moment numrerat
på samma sätt som motsvarande bild.
Vita ISO-symboler och vit text/bild på svart
eller blått varningsfält och meddelandefält.
Används för att påvisa förekomst av fara som,
om varningen ignoreras, kan resultera i skador
på egendom.
G031593
G031592
Numrerade listor med bokstäver förekommer vid bildserier där den inbördes ordningen av instruktionerna inte är relevant.
Vita ISO-symboler och vit text/bild på svart
meddelandefält.
Pilar förekommer numrerade och onumrerade och används för att åskådliggöra en
rörelse.
Om det inte finns någon bildserie till en stegför-steg instruktion är de olika stegen numrerade med vanliga siffror.
Positionslistor
OBS
De dekaler som visas i instruktionsboken
gör inte anspråk på att vara exakta avbildningar av de som finns i bilen. Syftet är att
visa ungefär hur de ser ut och ungefär var
på bilen de finns. Den information som gäller
just din bil finns på respektive dekal på din
bil.
I översiktbilder där olika delar pekas ut
används röda cirklar med en siffra i. Siffran
återkommer i den positionslista som finns
i anslutning till bilden, som beskriver objektet.
Punktlistor
När en uppräkning förkommer i instruktionsboken används en punktlista.
Exempel:
• Kylvätska
• Motorolja
9
Introduktion
Viktig information
Fortsättning följer
`` Denna symbol är placerad längst ned till
höger när ett avsnitt fortsätter på nästa uppslag.
Inspelning av data
Kör- och säkerhetssystemen i bilen använder
sig av datorer som kontrollerar och delar information med varandra om bilens funktion. En
eller flera av dessa datorer kan eventuellt lagra
information om systemen de kontrollerar vid
normal körning, under förloppet av en kollision
eller vid tillbud. Lagrad information kan komma
att användas av:
Volvo Personvagnar
Service- eller reparationsverkstäder
Polis- eller annan myndighet
Felaktig inkoppling och installation av tillbehör
kan påverka bilens elektroniksystem negativt.
Vissa tillbehör fungerar endast när där tillhörande programvara finns i bilens datorsystem.
Volvo rekommenderar därför att du alltid kontaktar en auktoriserad Volvoverkstad innan du
installerar tillbehör som ansluts till eller påverkar det elektriska systemet.
Lasersensor
Detta fordon är utrustat med en sensor vilken
sänder ut laserljus. Det är absolut nödvändigt
att följa föreskrivna instruktioner vid hantering
av lasersensorn.
10
Bildens övre dekal beskriver laserljusets klassificering:
• Laserstrålning – Titta inte i laserstrålen med
optiska instrument – Klass 1M laserprodukt.
Bildens undre dekal beskriver laserljusets fysikaliska data:
• IEC 60825-1:1993 + A2:2001. Överensstämmer med FDA:s (amerikanska livsmedelsverket) standarder för laserprodukters
utförande med undantag för avvikelser i
enlighet med "Laser Notice No. 50" från
den 26 juli 2001.
Strålningsdata för lasersensor
Följande tabell preciserar lasersensorns fysikaliska data.
Följande två engelsklydande dekaler sitter
monterade direkt på lasersensorns enhet:
Andra parter som hävdar laglig rätt till att
ta del av informationen eller någon som har
ägarens tillstånd att ta del av informationen.
G033853
•
•
•
•
Tillbehör och extrautrustning
Maximal pulsenergi
2,64 μJ
Maximal medeluteffekt
45 mW
Pulslängd
33 ns
Divergens (horisontell × vertikal)
28° × 12°
Introduktion
Viktig information
VARNING
Om någon av instruktionerna häri inte efterföljs finns risk för ögonskador!
•
•
Titta aldrig in i lasersensorn (vilken
avger spridande osynlig laserstrålning)
på ett avstånd om 100 mm eller närmare
med förstorande optik av typ förstoringsglas, mikroskop, objektiv eller liknande optiska instrument.
Test, reparation, demontering, justering
och/eller byte av reservdelar på lasersensorn får enbart utföras av en kvalificerad verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
•
För att undvika exponering av skadlig
strålning, utför ingen omjustering eller
underhåll annat än specificerat häri.
•
Reparatör måste följa särskilt framtagen
verkstadsinformation för lasersensor.
•
Demontera inte lasersensorn (inkl. ta
bort linserna). En demonterad lasersensor uppfyller laser klass 3B enligt standard IEC 60825-1. Laser klass 3B är inte
ögonsäker och utgör därför en risk för
skador.
•
Lasersensorns kontakt måste vara
urkopplad innan demontering från vindrutan.
•
Lasersensorn måste vara monterad på
vindrutan innan sensorns kontakt
ansluts.
•
Lasersensorn sänder laserljus när fjärrnyckeln är i läge II även vid avstängd
motor (se sidan 72 om nyckellägen).
För mer information om lasersensorn, se
sidan 167.
Information på Internet
På www.volvocars.com finns ytterligare information som rör din bil.
11
Introduktion
Volvo och miljön
G000000
Volvo Personvagnars miljöfilosofi
Miljöomsorg är ett av Volvo Personvagnars
kärnvärden som vägleder all verksamhet. Vi
tror också att våra kunder delar vår omtanke
om miljön.
Din Volvo uppfyller stränga internationella miljökrav och är dessutom tillverkad i en av världens resurseffektivaste och renaste fabriker.
Volvo Personvagnar har ett globalt ISO-certifikat vilket inkluderar Miljöstandarden
ISO 14001 som täcker samtliga fabriker och
flera av våra andra enheter. Vi ställer även krav
på våra samarbetspartners att arbeta systematiskt med miljörelaterade frågor.
12
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Bränsleförbrukning
Ren luft i kupén
Volvos bilar har konkurrenskraftig bränsleförbrukning i sina respektive klasser. Lägre bränsleförbrukning ger generellt lägre utsläpp av
växthusgasen koldioxid.
Ett kupéfilter förhindrar att damm och pollen
kommer in i kupén via luftintaget.
Som förare är det möjligt att påverka bränsleförbrukningen. För mer information läs under
rubriken Spara miljön.
Effektiv avgasrening
Din Volvo är tillverkad enligt "Ren inifrån och
ut" – ett koncept som innefattar ren kupémiljö
och högeffektiv avgasrening. I många fall ligger
avgasutsläppen långt under gällande normer.
Ett sofistikerat luftkvalitetssystem, IAQS*
(Interior Air Quality System) säkerställer att den
inkommande luften är renare än luften utanför
i trafikerad miljö.
Systemet består av en elektronisk sensor och
ett kolfilter. Den inkommande luften övervakas
kontinuerligt och om halten av vissa ohälsosamma gaser såsom kolmonoxid blir för hög,
stängs luftintaget. En sådan situation kan uppstå i t.ex. tät trafik, köer eller tunnlar.
Introduktion
Volvo och miljön
Inflödet av kväveoxider, marknära ozon och
kolväten hindras av kolfiltret.
Textilstandard
Interiören i en Volvo är utformad för att vara
trivsam och behaglig, även för kontaktallergiker och astmatiker. Det har lagts ner extra stor
vikt vid att välja miljöanpassade material. Därmed uppfyller de också kraven i standarden
Öko-Tex 1001, ett stort framsteg för en sundare
kupémiljö.
Öko-Tex-certifieringen omfattar till exempel
säkerhetsbälten, mattor och tyger. Lädret i
klädslarna är kromfritt garvat och uppfyller certifieringskraven.
Volvos verkstäder och miljön
Genom regelbundet underhåll skapar du förutsättningar för lång livslängd och låg bränsleförbrukning för din bil. På så vis bidrar du till en
renare miljö. När Volvos verkstäder får förtroendet för service och underhåll av din bil blir
den en del i vårt system. Volvo ställer krav på
hur våra verkstadslokaler ska utformas för att
förhindra spill och utsläpp till miljön. Vår verkstadspersonal har det kunnande och de verktyg som behövs för att garantera god miljöomsorg.
Spara miljön
Det är enkelt att själv bidra till att spara miljön
– här följer några råd:
• Undvik tomgångskörning – stäng av
motorn vid längre väntetider. Ta hänsyn till
lokala bestämmelser.
• Kör ekonomiskt – var förutseende.
• Gör service och underhåll enligt instruktionsbokens anvisningar – följ Service- och
garantibokens rekommenderade intervaller.
• Om bilen är utrustad med motorvärmare*,
använd den före kallstart – det förbättrar
startförmågan och minskar slitage vid kall
väderlek och motorn når normal arbetstemperatur snabbare vilket sänker förbrukning och minskar utsläpp.
längas. Se mer information och fler råd på
sidorna 208 och 290.
Återvinning
Som ett led i Volvos miljöarbete är det viktigt
att bilen återvinns på ett miljömässigt riktigt
sätt. Nästan hela bilen är återvinningsbar.
Bilens siste ägare ombeds därför att kontakta
en återförsäljare för hänvisning till en certifierad/godkänd återvinningsanläggning.
Instruktionsboken och miljön
FSC-symbolen visar att pappersmassan i
denna publikation kommer från FSC-certifierade skogar eller andra kontrollerade källor.
• Hög hastighet ökar förbrukningen avsevärt
p.g.a. att luftmotståndet ökar – vid en fördubbling av hastigheten ökar luftmotståndet 4 ggr.
• Hantera miljöfarligt avfall som t.ex. batterier och olja på ett miljöanpassat sätt. Rådgör med en verkstad vid osäkerhet om hur
denna typ av avfall ska deponeras – en
auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Genom att följa dessa råd kan pengar och jordens resurser sparas och bilens hållbarhet för-
1
Mer information på www.oekotex.com
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
13
Säkerhetsbälten .....................................................................................
Krockkuddar...........................................................................................
Aktivering/avaktivering av krockkudde*..................................................
Sidokrockkudde (SIPS-bag) ...................................................................
Krockgardin (IC) .....................................................................................
WHIPS ....................................................................................................
Roll Over Protection System - ROPS.....................................................
När löser systemen ut ............................................................................
Säkerhetsläge.........................................................................................
Barnsäkerhet...........................................................................................
14
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
16
19
22
24
26
27
29
30
31
32
SÄKERHET
01 Säkerhet
Säkerhetsbälten
01
Allmän information
Lossa säkerhetsbältet
Tryck på den röda knappen på bälteslåset och
låt sedan rullen dra in bältet. Om det inte rullats
in helt, mata in det för hand så att det inte
hänger löst.
Säkerhetsbältet spärras och kan inte dras
ut:
• om det dras ut för snabbt
• vid bromsning och acceleration
• om bilen lutar kraftigt.
Tänk på att:
En inbromsning kan få svåra följder om inte
säkerhetsbältet används. Se därför till att
samtliga passagerare tagit på sig säkerhetsbältet.
För att säkerhetsbältet ska ge maximalt skydd,
är det viktigt att det ligger väl an mot kroppen.
Luta inte ryggstödet för långt bakåt. Säkerhetsbältet är avsett att skydda vid normal sittställning.
Ta på säkerhetsbältet
Dra ut bältet långsamt och lås fast det genom
att skjuta ner dess låstunga i bälteslåset. Ett
kraftigt "klick" indikerar att bältet är låst.
I baksätet passar låstungan endast i avsett
lås1.
1
16
Vissa marknader.
• inte använda clips eller annat som hindrar
säkerhetsbältet att sitta åt ordentligt
• säkerhetsbältet inte får vara snott eller vridet
• höftbandet ska sitta lågt (inte över buken)
• sträcka höftbandet över höften genom att
dra i diagonalbandet uppåt mot axeln.
VARNING
Säkerhetsbältet och krockkudden samverkar. Om säkerhetsbältet inte används eller
används på ett felaktigt sätt kan detta
påverka krockkuddens effekt vid en kollision.
VARNING
Varje säkerhetsbälte är avsett för endast en
person.
VARNING
Gör aldrig några ändringar eller reparationer
av säkerhetsbältet på egen hand. Volvo
rekommenderar att du kontaktar en
auktoriserad Volvoverkstad.
Om säkerhetsbältet har utsatts för en kraftig
belastning, t.ex. i samband med en kollision,
ska hela säkerhetsbältet bytas ut. En del av
säkerhetsbältets skyddsegenskaper kan ha
gått förlorade även om det verkar oskadat.
Byt också säkerhetsbältet om det är slitet
eller skadat. Det nya säkerhetsbältet ska
vara typgodkänt och avsett för samma plats
som det utbytta säkerhetsbältet.
01 Säkerhet
Säkerhetsbälten
Säkerhetsbälte och graviditet
lerna). Eftersträva ett maximalt avstånd mellan
magen och ratten.
Baksäte
Bältespåminnare
• Informera om vilka säkerhetsbälten som
01
Bältespåminnaren i baksätet har två delfunktioner:
G020998
används i baksätet. Ett meddelande visas
i informationsdisplayen vid användning av
säkerhetsbältena eller om en av bakdörrarna har öppnats. Meddelandet raderas
automatiskt efter ungefär 30 sekunders
körning eller efter en tryckning på blinkerspakens READ-knapp.
Höftdelen av säkerhetsbältet ska ligga platt
mot sidan av låren och så lågt som möjligt
under magen – det får aldrig tillåtas att glida
upp. Säkerhetsbältet ska sitta så nära kroppen
som möjligt utan onödigt slack. Kontrollera
också att säkerhetsbältet inte har vridit sig.
G017726
Säkerhetsbälte ska alltid användas under graviditeten, men det är då viktigt att det används
på rätt sätt. Säkerhetsbältet ska ligga tätt an
mot axeln, med den diagonala delen av säkerhetsbältet mellan brösten och på sidan av
magen.
• Påminna om att något säkerhetsbälte i
Obältade blir påminda om att ta på sig säkerhetsbältet genom ljud- och ljuspåminnelse.
Ljudpåminnelsen är hastighetsberoende och i
vissa fall tidsberoende. Ljuspåminnelse finns i
takkonsolen och i kombinationsinstrumentet.
Barnstolar omfattas inte av bältespåminnarsystemet.
baksätet tagits av under färd. Påminnelse
sker genom meddelande i informationsdisplayen kombinerat med ljud- och ljussignal. Påminnelsen upphör då säkerhetsbältet åter tagits på, men kan också kvitteras manuellt med en tryckning på
READ-knappen.
Meddelandet i informationsdisplayen, som
visar vilka säkerhetsbälten som används, finns
alltid tillgängligt. För att se lagrade meddelanden, tryck på READ-knappen.
Allt eftersom graviditeten framskrider ska gravida förare justera stolen och ratten, så att de
har full kontroll över bilen (vilket innebär att
man lätt måste kunna nå ratten och fotpeda``
17
01 Säkerhet
01
Säkerhetsbälten
Vissa marknader
Obältad förare och främre passagerare blir
påmind om att ta på sig säkerhetsbältet genom
ljud- och ljuspåminnelse. Vid låg fart ges ljudpåminnelse de första 6 sekunderna.
Bältesförsträckare
Alla säkerhetsbälten är utrustade med bältesförsträckare. En mekanism i bältesförsträckaren sträcker säkerhetsbältet vid en tillräckligt
kraftig kollision. Säkerhetsbältet fångar då mer
effektivt upp den åkande.
VARNING
Sätt aldrig in låstungan från passagerarens
säkerhetsbälte i bälteslåset på förarsidan.
Sätt alltid in låstungan från säkerhetsbältet
i bälteslåset på rätt sida. Skada aldrig säkerhetsbältena och sätt inte in några främmande föremål i bälteslåset. Säkerhetsbältena och bälteslåset fungerar då kanske inte
som avsett vid en kollision. Det finns risk för
allvarliga skador.
18
01 Säkerhet
Krockkuddar
Varningssymbol i
kombinationsinstrumentet
01
displayen. Om varningssymbolen är trasig,
tänds varningstriangeln och SRS airbag Serv.
erfordras eller SRS airbag Service snarast
visas i displayen. Volvo rekommenderar att du
snarast kontaktar en auktoriserad Volvoverkstad.
Krockkuddesystemet
1
o
G021010
G018666
0
Krockkuddesystemet, högerstyrd bil.
VARNING
Om varningssymbolen för krockkuddesystemet förblir tänd eller tänds under körning,
är det ett tecken på att krockkuddesystemet
inte har fullgod funktion. Symbolen indikerar
fel på bältessystemet, SIPS, IC-systemet
eller annat fel i systemet. Volvo
rekommenderar att du snarast kontaktar en
auktoriserad Volvoverkstad.
Tillsammans med varningssymbolen visas, i de
fall det krävs, ett meddelande i informations-
G018665
Varningssymbolen i kombinationsinstrumentet
tänds med fjärrnyckeln i nyckelläge II eller III.
Symbolen släcks efter ca 6 sekunder om
krockkuddesystemet är felfritt.
Krockkuddesystemet, vänsterstyrd bil.
Systemet består av krockkuddar och sensorer.
Vid en tillräckligt kraftig kollision reagerar sensorer och krockkudden/krockkuddarna blåses
upp, samtidigt som den blir varm. För att
dämpa islaget mot krockkudden töms den igen
när den pressas samman. I samband med
detta bildas en del rök i bilen, vilket är helt normalt. Hela förloppet, med uppblåsning och
tömning av kudden, sker på några tiondels
sekunder.
VARNING
Volvo rekommenderar att du kontaktar en
auktoriserad Volvoverkstad för reparation.
Felaktigt ingrepp i krockkuddesystemet kan
orsaka felaktig funktion och få allvarliga
personskador till följd.
``
19
01 Säkerhet
01
Krockkuddar
Krockkudde på passagerarsidan
OBS
Som ett komplement till säkerhetsbältet på
passagerarsidan är bilen utrustad med en
krockkudde. Den är monterad hopvikt i ett
utrymme ovanför handskfacket. Panelen är
märkt med AIRBAG.
Sensorerna reagerar olika beroende på
krockförlopp och om säkerhetsbältet på förarsidan respektive passagerarsidan i framsätet används eller inte.
Olyckssituationer kan därför uppstå då
endast en (eller ingen) av krockkuddarna
aktiveras. Krockkuddesystemet känner av
det kollisionsvåld som fordonet utsätts för
och anpassas efter detta så att en eller flera
krockkuddar utlöses.
Även krockkuddarnas kapacitet anpassas
efter det kollisionsvåld fordonet utsätts för.
VARNING
Placering av krockkudde på passagerarsidan i
högerstyrd bil.
Krockkudde på förarsidan
Som ett komplement till säkerhetsbältet på förarsidan är bilen utrustad med en krockkudde.
Den är monterad hopvikt i rattens centrum.
Ratten är märkt med AIRBAG.
VARNING
Säkerhetsbältet och krockkudden samverkar. Om bältet inte används eller används på
ett felaktigt sätt, kan detta påverka krockkuddens effekt vid en kollision.
Placering av krockkudde på passagerarsidan i vänsterstyrd bil.
20
För att inte skadas om krockkudden löses
ut, måste passageraren sitta så upprätt som
möjligt med fötterna på golvet och ryggen
mot ryggstödet. Säkerhetsbältet ska vara
fastspänt.
VARNING
Placera inga föremål framför eller ovanpå
instrumentpanelen där krockkudden för
passagerarplatsen är placerad.
01 Säkerhet
Krockkuddar
01
VARNING
Placera aldrig barn i barnstol eller på barnkudde i framsätet om krockkudden är aktiverad.
Låt aldrig någon person stå eller sitta framför passagerarstolen.
Personer som är kortare än 140 cm ska aldrig sitta på passagerarplatsen fram om
krockkudden är aktiverad.
Om ovanstående uppmaningar inte följs kan
det leda till livsfara.
21
01 Säkerhet
Aktivering/avaktivering av krockkudde*
Nyckelavstängning – PACOS*
Allmän information
Krockkudden på passagerarplats i framsätet
kan avaktiveras om bilen är utrustad med en
omkopplare, PACOS (Passenger Airbag Cut
Off Switch). För information om hur aktivering/
avaktivering sker, se under rubriken Aktivering/
avaktivering.
Nyckelavstängning/omkopplare
Omkopplaren för krockkudden på passagerarplatsen (PACOS) är placerad på gaveln av
instrumentpanelen på passagerarsidan och blir
åtkomlig när dörren öppnas (se under efterföljande rubrik Aktivering/avaktivering nedan).
Kontrollera att omkopplaren står i önskat läge.
Volvo rekommenderar att fjärrnyckelns nyckelblad används för att ändra läge.
För information om nyckelbladet, se
sidan 47.
VARNING
Om ovanstående uppmaningar inte följs kan
det leda till livsfara för bilens passagerare.
22
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
VARNING
Aktivering/avaktivering
Om bilen är utrustad med krockkudde på
passagerarplatsen fram, men saknar
omkopplare PACOS (Passenger Airbag Cut
Off Switch), är krockkudden alltid aktiverad.
VARNING
Placera aldrig barn i barnstol eller på barnkudde i framsätet om krockkudden är aktiverad och symbolen
i takkonsolen är
tänd. Om denna uppmaning inte följs kan
det leda till livsfara för barnet.
G032072
01
Omkopplarens placering.
VARNING
Låt ingen passagerare sitta på passagerarplatsen om meddelandet i takpanelen (se
sidan 23) indikerar att krockkudden är
avaktiverad, samtidigt som varningssymbolen för Airbag-systemet visas i kombinationsinstrumentet. Detta tyder på att allvarligt fel uppstått. Uppsök snarast en verkstad. Volvo rekommenderar att du kontaktar
en auktoriserad Volvoverkstad.
Krockkudden är aktiverad. Med omkopplaren i detta läge kan passagerare över
140 cm sitta på passagerarplatsen i framsätet, aldrig barn i barnstol eller på kudde.
Krockkudden är avaktiverad. Med
omkopplaren i detta läge kan barn i barnstol eller på kudde sitta på passagerarplatsen i framsätet, aldrig personer över
140 cm.
01 Säkerhet
Aktivering/avaktivering av krockkudde*
VARNING
Aktiverad krockkudde (passagerarplats):
Placera aldrig barn i barnstol eller på barnkudde på passagerarplatsen fram när
krockkudden är aktiverad. Detta gäller alla
personer som är kortare än 140 cm.
Ett textmeddelande och en symbol i takpanelen indikerar att krockkudden på passagerarplatsen fram är avaktiverad (se föregående
bild).
01
OBS
När fjärrnyckeln sätts i nyckelläge II eller III
visas varningssymbolen för krockkudden i
kombinationsinstrumentet under
ca 6 sekunder (se sidan 19).
Därefter tänds indikeringen i takkonsolen
som visar korrekt status för passageraplatsens krockkudde. För mer information om
fjärrnyckelns olika nyckellägen, se
sidan 72.
Avaktiverad krockkudde (passagerarplats):
Personer som är längre än 140 cm ska aldrig
sitta på passagerarplatsen när krockkudden
är avaktiverad.
G017800
Om ovanstående uppmaningar inte följs kan
det leda till livsfara.
Meddelanden
Indikering som visar att passagerarplatsens krockkudde är aktiverad.
En varningssymbol i takpanelen indikerar att
krockkudden på passagerarplatsen fram är
aktiverad (se föregående bild).
2
G017724
2
Indikering som visar att passagerarplatsens krockkudde är avaktiverad.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
23
01 Säkerhet
Sidokrockkudde (SIPS-bag)
G032949
VARNING
Vid en sidokollision fördelas en stor del av kollisionskraften av SIPS (Side Impact Protection
System) till balkar, stolpar, golv, tak och andra
delar av karossen. Sidokrockkuddarna, på
förar- och passagerarplats, skyddar bröstet
och höften och är en viktig del av SIPS.
SIPS-bag-systemet består av två huvuddelar,
sidokrockkudde och sensorer. Sidokrockkudden är placerad i framstolens ryggram.
•
Volvo rekommenderar att reparation
endast utförs av en auktoriserad Volvoverkstad. Felaktigt ingrepp i SIPS-bagsystemet kan orsaka felaktig funktion
och få allvarliga personskador som
följd.
•
Placera inga föremål i området mellan
stolens yttre sida och dörrpanelen eftersom detta område kan påverkas av
sidokrockkudden.
•
Volvo rekommenderar att endast överdragsklädslar som godkänts av Volvo
används. Andra klädslar kan hindra
sidokrockkuddarnas funktion.
•
Placering
G024377
Sidokrockkudde
Förarplats, vänsterstyrd bil.
Sidokrockkudden är ett komplement till
säkerhetsbältet. Använd alltid säkerhetsbältet.
Barnstol och sidokrockkudde
Barnstolens eller barnkuddens skyddsegenskaper påverkas inte negativt av sidokrockkudden.
Barnstol/barnkudde kan placeras i framsätet
såvida bilen inte är utrustad med aktiverad1
krockkudde på passagerarsidan.
G024378
01
Passagerarplats, vänsterstyrd bil.
SIPS-bag-systemet består av sidokrockkuddar och sensorer. Vid en tillräckligt kraftig kol1
24
För information om aktivering/avaktivering av krockkudde, se sidan 22.
01 Säkerhet
Sidokrockkudde (SIPS-bag)
01
lision reagerar sensorer och sidokrockkudden
blåses upp. Krockkudden blåses upp mellan
den åkande och dörrpanelen och dämpar stöten för den åkande i kollisionsögonblicket. När
krockkudden pressas ihop under krocken
töms den. Sidokrockkudden blåses normalt
endast upp på krocksidan.
25
01 Säkerhet
01
Krockgardin (IC)
Egenskaper
VARNING
Häng eller fäst aldrig tyngre föremål i handtagen i taket. Kroken är endast avsedd för
lättare ytterplagg (inte för hårda föremål
som t.ex. paraplyer).
Skruva inte fast eller montera någonting i
bilens innertak, dörrstolpar eller sidopaneler. Den avsedda skyddseffekten kan då
utebli. Volvo rekommenderar att du endast
använder Volvos originaldelar som är godkända för placering inom dessa områden.
VARNING
Krockgardinen IC (Inflatable Curtain) är en del
av SIPS och krockkuddarna. Den är monterad
längs med innertakets båda sidor och skyddar
bilens åkande på ytterplatserna. Vid en tillräckligt kraftig kollision reagerar sensorer och
krockgardinen blåses upp. Krockgardinen hjälper till att skydda förarens och passagerarnas
huvuden från att slå emot bilens insida vid en
kollision.
Bilen får inte lastas högre än 50 mm under
ovankanten av dörrarnas fönster. Annars
kan skyddseffekten av krockgardinen som
finns dold innanför bilens innertak utebli.
VARNING
Krockgardinen är ett komplement till säkerhetsbältet.
Använd alltid säkerhetsbältet.
26
01 Säkerhet
WHIPS
Skydd mot pisksnärtsskador – WHIPS
WHIPS-systemet (Whiplash Protection
System) består av ett energiupptagande ryggstöd samt ett för systemet anpassat nackskydd i framsätena. Systemet aktiveras vid en
krock bakifrån där krockvinkel, hastighet och
det krockande fordonets egenskaper inverkar.
01
Rätt sittställning
För bästa möjliga skydd bör förare och passagerare i framsätet sitta mitt i sätet med så litet
avstånd som möjligt mellan nackskydd och
huvud.
Hindra inte WHIPS-systemets funktion
VARNING
WHIPS-systemet är ett komplement till
säkerhetsbältet. Använd alltid säkerhetsbältet.
Stolens egenskaper
När WHIPS-systemet aktiveras fälls framstolarnas ryggstöd bakåt så att sittställningen för
föraren och passageraren i framsätet förändras. På detta sätt minskas risken för pisksnärtsskador, s.k. whiplash-skador.
VARNING
Gör aldrig några ändringar eller reparationer
av stolen eller WHIPS-systemet själv. Volvo
rekommenderar att du kontaktar en
auktoriserad Volvoverkstad.
WHIPS-systemet och barnstol/
barnkudde
Placera inga föremål på golvet bakom förar-/passagerarstol som kan hindra WHIPS-systemets
funktion.
VARNING
Placera inte boxliknande last så att denna
kläms fast mellan baksätets sittdyna och
framstolens ryggstöd. Tänk på att inte
hindra WHIPS-systemets funktion.
Barnstolens eller barnkuddens skyddsegenskaper påverkas inte negativt av WHIPS-systemet.
``
27
01 Säkerhet
01
WHIPS
VARNING
Om stolen har utsatts för en kraftig belastning, t.ex. i samband med en kollision bakifrån, ska WHIPS-systemet kontrolleras.
Volvo rekommenderar att det kontrolleras
av en auktoriserad Volvoverkstad.
Delar av WHIPS-systemets skyddsegenskaper kan ha gått förlorade även om stolen
verkar vara oskadd.
Placera inga föremål i baksätet som kan hindra
WHIPS-systemets funktion.
VARNING
Om ett ryggstöd i baksätet är nedfällt måste
motsvarande framstol flyttas framåt så att
den inte har kontakt med det nedfällda ryggstödet.
28
Volvo rekommenderar att du kontaktar en
auktoriserad Volvoverkstad för kontroll av
systemet även efter lindrigare påkörningsolyckor bakifrån.
01 Säkerhet
Roll Over Protection System - ROPS
01
Funktion
Volvos Roll-Over Protection System (ROPS)
har utvecklats för att minska risken för att bilen
ska välta samt för att ge bästa möjliga skydd
om olyckan ändå inträffar.
Systemet består av ett stabiliseringssystem,
Roll Stability Control (RSC) som gör att risken
att välta och slå runt minimeras vid t.ex. häftiga
undanmanövrar eller om bilen får sladd.
RSC-systemet använder en sensor som registrerar hur bilens lutning i sidled förändras.
Med hjälp av den informationen kalkyleras
sedan risken för att bilen ska välta. Om risken
finns så träder DSTC-systemet in, motormomentet sänks och ett eller flera hjul bromsas
tills bilen har återtagit sin stabilitet.
Se vidare om DSTC-systemet på sidan 153.
VARNING
Vid normalt körsätt förbättrar RSC-systemet bilens körsäkerhet, vilket inte ska uppfattas som en möjlighet att öka hastigheten.
Iakttag alltid de normala försiktighetsåtgärderna för säker körning.
29
01 Säkerhet
När löser systemen ut
01
När löser systemen ut
System
Aktiveras
Bältesförsträckare
framsäte
Vid frontal- och/eller
sido- och/eller bakkollision och/eller
rundslagning
Bältesförsträckare
baksäte
A
Vid frontalkollision
och/eller rundslagning
Krockkuddar SRS
Vid frontalkollisionA
Sidokrockkuddar
SIPS
Vid sidokollision
bärgar den till en auktoriserad Volvoverkstad. Kör inte med utlösta krockkuddar.
• Volvo rekommenderar att du låter en
auktoriserad Volvoverkstad sköta byte av
komponenter i bilens säkerhetssystem.
• Kontakta alltid läkare.
OBS
Aktivering av SRS-, SIPS-, IC- och bältessystemet sker endast en gång vid en kollision.
VARNING
Krockgardin IC
Vid sidokollision
och/eller rundslagning
Pisksnärtskydd
WHIPS
Vid påkörning bakifrån
Bilen kan bli kraftigt deformerad i en kollision utan att krockkuddarna löser ut. Ett antal faktorer såsom kollisionsföremålets styvhet och vikt, bilens hastighet, kollisionsvinkeln
m.m. påverkar hur bilens olika säkerhetssystem ska aktiveras.
Om krockkuddarna har löst ut rekommenderas
följande:
30
• Bärga bilen. Volvo rekommenderar att du
Airbag-systemets styrenhet är placerad i
mittkonsolen. Om mittkonsolen blivit dränkt
med vatten eller annan vätska, lossa batterikablarna. Försök inte starta bilen eftersom
krockkuddarna kan utlösas. Bärga bilen.
Volvo rekommenderar att du bärgar den till
en auktoriserad Volvoverkstad.
VARNING
Kör aldrig med utlösta krockkuddar. Det kan
försvåra styrningen av bilen. Även andra
säkerhetssystem kan vara skadade. Den
rök och det damm som bildas vid utlösning
av kuddarna kan vid intensiv exponering
förorsaka hud- och ögonirritation/skada.
Vid besvär tvätta med kallt vatten. Det
snabba utlösningsförloppet kan också, i
kombination med kuddens material, ge friktions- och brännskador på huden.
01 Säkerhet
Säkerhetsläge
Hantering efter kollision
är på ska du trycka på startknappen. Stäng
sedan dörren och sätt tillbaka fjärrnyckeln.
Bilens elektronik försöker nu återställa sig till
normal status. Försök därefter starta bilen.
G021062
Om meddelandet Säkerhetsläge Se
handbok fortfarande visas i displayen ska
bilen inte köras eller bogseras, utan måste då
bärgas. Dolda skador kan under färd göra bilen
omöjlig att manövrera, även om bilen verkar
körbar.
Om bilen varit utsatt för en kollision, kan texten
Säkerhetsläge Se handbok visas i informationsdisplayen. Det betyder att bilens funktionalitet är nedsatt. Säkerhetsläge är ett skydd
som träder i kraft när kollisionen kan ha skadat
någon viktig funktion i bilen som t.ex. bränsleledningar, sensorer för något av skyddssystemen eller bromssystemet.
Startförsök
Undersök först att inget bränsle runnit från
bilen. Det får inte heller lukta bränsle.
Om allt verkar vara normalt och frånvaro av
bränsleläckage är kontrollerat kan startförsök
göras.
Förflyttning
Om Normal mode visas efter att
Säkerhetsläge Se handbok återställts, kan
01
VARNING
Försök under inga omständigheter återstarta bilen om det luktar bränsle när meddelandet Säkerhetsläge visas. Lämna
bilen snarast.
VARNING
Då bilen är försatt i säkerhetsläge får den
inte bogseras. Den ska bärgas från platsen.
Volvo rekommenderar att den bärgas till en
auktoriserad Volvoverkstad.
bilen försiktigt flyttas ur sitt trafikfarliga läge.
Flytta inte bilen längre än nödvändigt.
VARNING
Försök aldrig själv reparera bilen eller återställa elektroniken efter att den varit i säkerhetsläge. Det kan resultera i personskador
eller att bilen inte fungerar som normalt.
Volvo rekommenderar att du låter en
auktoriserad Volvoverkstad sköta kontrollen och återställandet av bilen till normal
status efter att Säkerhetsläge Se
handbok visats.
Ta ur fjärrnyckeln och öppna förardörren. Om
det nu visas ett meddelande om att tändningen
31
01 Säkerhet
Barnsäkerhet
01
Barn ska sitta bra och säkert
OBS
Volvo rekommenderar att barn åker i bakåtvänd barnstol så länge som möjligt, minst till 3–
4 års ålder och därefter framåtvänd barnkudde/ barnstol upp till 10 års ålder.
Hur barnet placeras i bilen och vilken utrustning som ska användas väljs med hänsyn till
barnets vikt och storlek, för mer information se
sidan 34.
Vid frågor gällande montering av barnsäkerhetsprodukter, kontakta tillverkaren för tydligare anvisningar.
Det går bra att placera:
• en barnstol/barnkudde i passagerarstolen,
så länge det inte finns någon aktiverad1
krockkudde på passagerarsidan.
• en eller flera barnstolar/barnkuddar i bak-
Lagbestämmelser om hur barn får placeras
i bilen varierar från land till land. Ta reda på
vad som gäller.
sätet.
G020739
Barn, oavsett ålder och storlek, ska alltid sitta
korrekt fastspända i bilen. Låt aldrig barn sitta
i knät på en passagerare.
Barnstol och krockkudde hör inte ihop.
OBS
Vid användande av barnsäkerhetsprodukter
är det viktigt att läsa den monteringsanvisning som medföljer.
Sätt inte fast barnstolens fästband i stolens
längdjusteringsstång, fjädrar eller skenor och
1
32
Titta i barnstolens monteringsanvisning för rätt
montering.
Placering av barnstolar
Barnstolar
OBS
Volvo har barnsäkerhetsutrustning (barnstolar,
barnkuddar & fästanordningar) som är utvecklade för just din bil. Använder du Volvos barnsäkerhetsutrustning får du bästa förutsättningar
för att ditt barn åker säkert i bilen men också
att barnsäkerhetsutrustningen passar och är
enkel att använda.
balkar under stolen. Vassa kanter kan skada
fästbanden.
För information om aktiverad/avaktiverad krockkudde, se sidan 22.
Placera alltid barnstolar/barnkuddar i baksätet
om krockkudden på passagerarplatsen är aktiverad. Barnet kan skadas allvarligt om krockkudden blåses upp om det sitter på passagerarplatsen.
01 Säkerhet
Barnsäkerhet
VARNING
Placera aldrig barn i barnstol eller på barnkudde i framsätet om krockkudden (SRS) är
aktiverad.
Personer som är kortare än 140 cm ska aldrig sitta på passagerarplatsen fram om
krockkudden (SRS) är aktiverad.
Om ovanstående uppmaningar inte följs kan
det leda till livsfara.
VARNING
01
Dekal krockkudde
Barnkuddar/barnstolar med stålbyglar eller
annan konstruktion som kan ligga mot bälteslåsets öppningsknapp ska inte
användas, eftersom de oavsiktligt kan
orsaka öppning av bälteslåset.
Låt inte barnstolens ovandel ligga mot vindrutan.
Dekal placerad på instrumentpanelens gavel på
passagerarsidan, se bild på sidan 22.
``
33
01 Säkerhet
Barnsäkerhet
01
Rekommenderade barnskydd2
Vikt
Framsäte (med avaktiverad
krockkudde)
Baksäte ytterplats
Grupp 0
Volvo babystol (Volvo Infant Seat) –
bakåtvänt barnskydd som fästs med
ISOFIX fästsystem.
Volvo babystol (Volvo Infant Seat) –
bakåtvänt barnskydd som fästs med
ISOFIX fästsystem.
Grupp 0+
Typgodkännande: E5 04301146.
Typgodkännande: E5 03301146.
max 13 kg
Volvo babystol (Volvo Infant Seat) –
bakåtvänt barnskydd som fästs med
bilens säkerhetsbälte.
Volvo babystol (Volvo Infant Seat) –
bakåtvänt barnskydd som fästs med
bilens säkerhetsbälte.
Volvo babystol (Volvo Infant Seat) –
bakåtvänt barnskydd som fästs med
bilens säkerhetsbälte.
Typgodkännande: E1 04301146.
Typgodkännande: E1 03301146.
Typgodkännande: E1 03301146.
Bakåtvänd barnstol (Child Seat) –
bakåtvänt barnskydd som fästs med
bilens säkerhetsbälte och fästband.
Använd skyddskudde mellan barnstolen och instrumentpanelen.
Bakåtvänd barnstol (Child Seat) –
bakåtvänt barnskydd som fästs med
bilens säkerhetsbälte och fästband.
Bakåtvänd barnstol (Child Seat) –
bakåtvänt barnskydd som fästs med
bilens säkerhetsbälte och fästband.
Typgodkännande: E5 03135.
Typgodkännande: E5 03135.
Barnstolar som är universellt godkända.
Barnstolar som är universellt godkända.
max 10 kg
Baksäte mittplats
Typgodkännande: E5 03135.
Barnstolar som är universellt godkända.
2
34
Beträffande andra barnskydd ska din bil finnas i tillverkarens bifogade fordonslista eller vara universellt godkänt enligt lagkravet ECE R44.
01 Säkerhet
Barnsäkerhet
Vikt
Framsäte (med avaktiverad
krockkudde)
Baksäte ytterplats
Grupp 1
Volvo bakåtvänd/vändbar barnstol
(Volvo Convertible Child Seat) – bakåtvänt barnskydd som fästs med bilens
säkerhetsbälte och fästband.
Volvo bakåtvänd/vändbar barnstol
(Volvo Convertible Child Seat) – bakåtvänt barnskydd som fästs med bilens
säkerhetsbälte och fästband.
Typgodkännande: E5 04192.
Typgodkännande: E5 04192.
Bakåtvänd barnstol (Child Seat) –
bakåtvänt barnskydd som fästs med
bilens säkerhetsbälte och fästband.
Använd skyddskudde mellan barnstolen och instrumentpanelen.
Bakåtvänd barnstol (Child Seat) –
bakåtvänt barnskydd som fästs med
bilens säkerhetsbälte och fästband.
Bakåtvänd barnstol (Child Seat) –
bakåtvänt barnskydd som fästs med
bilens säkerhetsbälte och fästband.
Typgodkännande: E5 03135.
Typgodkännande: E5 03135.
9-18 kg
01
Baksäte mittplats
Typgodkännande: E5 03135.
Britax Fixway – bakåtvänt barnskydd
som fästs med ISOFIX fästsystem och
fästband.
Britax Fixway – bakåtvänt barnskydd
som fästs med ISOFIX fästsystem och
fästband.
Typgodkännande: E5 03171.
Typgodkännande: E5 03171.
Barnstolar som är universellt godkända.
Barnstolar som är universellt godkända.
Barnstolar som är universellt godkända.
``
35
01 Säkerhet
01
Barnsäkerhet
Vikt
Framsäte (med avaktiverad
krockkudde)
Baksäte ytterplats
Baksäte mittplats
Grupp 2
Volvo bakåtvänd/vändbar barnstol
(Volvo Convertible Child Seat) – bakåtvänt barnskydd som fästs med bilens
säkerhetsbälte och fästband
Volvo bakåtvänd/vändbar barnstol
(Volvo Convertible Child Seat) – bakåtvänt barnskydd som fästs med bilens
säkerhetsbälte och fästband
Volvo bakåtvänd/vändbar barnstol
(Volvo Convertible Child Seat) – bakåtvänt barnskydd som fästs med bilens
säkerhetsbälte och fästband
Typgodkännande: E5 04192.
Typgodkännande: E5 04192.
Typgodkännande: E5 04192.
Volvo bakåtvänd/vändbar barnstol
(Volvo Convertible Child Seat) – framåtvänt barnskydd som fästs med
bilens bälte.
Volvo bakåtvänd/vändbar barnstol
(Volvo Convertible Child Seat) – framåtvänt barnskydd som fästs med
bilens bälte.
Typgodkännande: E5 04191.
Typgodkännande: E5 04191.
Volvo bälteskudde med ryggstöd
(Volvo Booster Seat with backrest).
Volvo bälteskudde med ryggstöd
(Volvo Booster Seat with backrest).
Volvo bälteskudde med ryggstöd
(Volvo Booster Seat with backrest).
Typgodkännande: E1 04301169.
Typgodkännande: E1 04301169.
Typgodkännande: E1 04301169.
Barnkudde med och utan rygg
(Booster Cushion with and without
backrest).
Barnkudde med och utan rygg
(Booster Cushion with and without
backrest).
Barnkudde med och utan rygg
(Booster Cushion with and without
backrest).
Typgodkännande: E5 03139.
Typgodkännande: E5 03139.
Typgodkännande: E5 03139.
15–25 kg
Grupp 2/3
15-36 kg
Integrerad bälteskudde (Integrated
Booster Cushion) – finns som fabriksmonterat tillval.
Typgodkännande: E5 03168.
36
01 Säkerhet
Barnsäkerhet
Integrerade två-stegs bälteskuddar*
Bälteskuddarna är speciellt konstruerade för
att ge en bra säkerhet. I kombination med
säkerhetsbälte är de godkända för barn som
väger mellan 15 och 36 kg och är 95 till 140 cm
långa.
01
Uppfällning av två-stegs bälteskudde
Steg 1
Kontrollera innan färd att:
• den integrerade 2-stegs bälteskudden är
rätt inställd (se tabell nedan) och i låst läge
• säkerhetsbältet ligger i kontakt med barnets kropp och att det inte slackar eller är
vridet
• säkerhetsbältet inte ligger över barnets
Korrekt placering, bältet ska vara placerat inne på
axeln.
hals eller nedanför axeln (se föregående
bilder)
• höftdelen av säkerhetsbältet är lågt placerat över bäckenet, för att ge bästa skydd.
Vikt
Längd
Steg 1
Steg 2
22-36 kg
15-25 kg
115-140 cm
95-120 cm
Dra handtaget framåt och uppåt för att lösgöra bälteskudden.
Felaktig placering, nackskyddet ska vara justerat
lika högt som huvudet och bältet får inte ligga
nedanför axeln.
Pressa bälteskudden bakåt för att låsa.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
37
01 Säkerhet
01
Barnsäkerhet
Steg 2
Lyft upp bälteskudden i framkant och
pressa den bakåt mot ryggstödet för att låsa.
går däremot inte att justera bälteskudden från
övre steget till nedre steget.
VARNING
Utgå från nedre steget. Tryck på knappen.
Volvo rekommenderar att reparation eller
byte endast utförs av auktoriserad Volvoverkstad. Gör inga ändringar eller tillägg till
bälteskudden. Om en integrerad bälteskudde varit utsatt för en kraftig belastning,
t.ex. i samband med en kollision, ska hela
bälteskudden bytas ut. Även om bälteskudden verkar vara oskadad kan en del av dess
skyddsegenskaper ha gått förlorade. Bälteskudden ska även bytas om den är
mycket sliten.
OBS
Det går inte att justera bälteskudden från
steg 2 till steg 1. Den måste först återställas
genom att fällas ned helt i sittdynan. Se
rubriken Nedfällning av två-stegs bälteskudde nedan.
Nedfällning av två-stegs bälteskudde
Nedfällning kan göras både från övre och
nedre steget till helt nedfällt läge i dynan. Det
38
Dra handtaget framåt för att lösgöra kudden.
01 Säkerhet
Barnsäkerhet
Tryck nedåt med handen mitt på kudden för
att låsa kudden.
ISOFIX fästsystem för barnskydd
För barnskydd med ISOFIX fästsystem finns
därför en storleksklassificering för att hjälpa
användare att välja rätt barnsskydd (se följande
tabell).
Om inte instruktionerna rörande två-stegs
bälteskudden följs kan det orsaka allvarliga
skador på barnet i händelse av olycka.
VIKTIGT
Storleksklass
Kontrollera att inga lösa föremål (t.ex. leksaker) lämnats kvar i utrymmet under kudden innan nedfällning.
Vid fällning av ryggstöd bak måste bälteskudden först fällas ned.
Barnsäkerhetsspärr bakdörrar
Reglagen för manövrering av bakdörrarnas
fönsterhissar och bakdörrarnas öppningshandtag kan spärras för öppning inifrån. För
mer information, se sidan 58.
Storleksklasser
Barnskydd är olika stora – bilar är olika stora.
Det gör att alla barnskydd inte passar på alla
platser i alla bilmodeller.
VARNING
OBS
01
Beskrivning
A
Fästpunkter för ISOFIX fästsystem finns dolda
bakom den nedre delen av baksätets ryggstöd,
i de yttre sittplatserna.
Full storlek, framåtvänt barnskydd
B
Reducerad storlek (alt. 1),
framåtvänt barnskydd
Fästpunkternas placering indikeras av symboler i ryggstödets klädsel (se föregående bild).
B1
Reducerad storlek (alt. 2),
framåtvänt barnskydd
För att komma åt fästpunkterna, tryck ner sittplatsens sittdyna.
C
Full storlek, bakåtvänt barnskydd
D
Reducerad storlek, bakåtvänt
barnskydd
E
Bakåtvänt babyskydd
F
Tvärställt babyskydd, vänster
G
Tvärställt babyskydd, höger
OBS
ISOFIX fästsystem är tillbehör på passagerarstolen.
Följ alltid tillverkarens monteringsanvisningar
när ett barnskydd ska kopplas till ISOFIX-fästpunkterna.
``
39
01 Säkerhet
01
Barnsäkerhet
VARNING
OBS
Placera aldrig barnet på passagerarplatsen
om bilen är utrustad med en aktiverad
krockkudde.
OBS
Om ett ISOFIX barnskydd saknar storleksklassificering måste bilmodellen finnas med
på barnskyddets fordonslista.
Volvo rekommenderar att du kontaktar en
auktoriserad Volvoåterförsäljare för att få
rekommendation om vilka ISOFIX barnskydd Volvo rekommenderar.
Typer av ISOFIX barnskydd
Typ av barnskydd
Babyskydd tvärställt
max 10 kg
Storleksklass
Passagerarplatser för ISOFIX-montering av barnskydd
Framsäte
Baksäte ytterplats
F
–
–
G
–
–
Babyskydd bakåtvänt
max 10 kg
E
OK
OK
Babyskydd bakåtvänt
max 13 kg
E
OK
OK
D
OK
OK
C
OK
OK
D
OK
OK
C
OK
OK
Barnskydd bakåtvänt
40
Vikt
9–18 kg
01 Säkerhet
Barnsäkerhet
Typ av barnskydd
Barnskydd framåtvänd
A
Vikt
Storleksklass
9–18 kg
01
Passagerarplatser för ISOFIX-montering av barnskydd
Framsäte
Baksäte ytterplats
B
OKA
OKA
B1
OKA
OKA
A
OKA
OKA
Volvo rekommenderar bakåtvänt barnskydd för denna grupp.
Övre fästpunkter för barnstolar
De övre fästpunkterna är huvudsakligen
avsedda att användas tillsammans med framåtvända barnstolar. Volvo rekommenderar att
små barn sitter i bakåtvända barnstolar så
långt upp i åldern som möjligt.
OBS
Fäll nackskydden för att underlätta montering av denna typ av barnskydd i bilar med
med fällbara nackskydd på ytterplatserna .
För detaljerad information om hur barnstolen
ska spännas fast i de övre fästpunkterna, se
stolstillverkarens anvisningar.
VARNING
Barnstolens fästband ska alltid dras under
bakre nackskydden innan de spänns fast
vid fästpunkten.
OBS
Bilen är utrustad med övre fästpunkter för vissa
framåtvända barnstolar. Dessa fästpunkter är
placerade på baksidan av sätet.
I bilar med insynsskydd över lastutrymmet
måste detta tas bort innan barnskydd kan
monteras i fästpunkterna.
41
Fjärrnyckel/nyckelblad............................................................................
Batteribyte fjärrnyckel/PCC*...................................................................
Keyless drive*..........................................................................................
Låsning/upplåsning.................................................................................
Barnsäkerhetsspärr.................................................................................
Larm*.......................................................................................................
42
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
44
49
50
53
58
59
LÅS OCH LARM
02 Lås och larm
Fjärrnyckel/nyckelblad
Allmänt
02
Bilen levereras med 2 stycken fjärrnycklar eller
PCC:er (Personal Car Communicator). De
används för att starta bilen samt för låsning och
upplåsning.
Fler fjärrnycklar kan efterbeställas – upp till
6 stycken till en och samma bil kan programmeras och användas.
PCC:n har utökad funktionalitet jämfört med
fjärrnyckeln. Fortsättningen av detta kapitel
beskriver funktioner som finns i både PCC:n
och fjärrnyckeln.
VARNING
Om det finns barn i bilen:
Tänk på att alltid bryta strömmen till fönsterhissar och taklucka genom att ta ur fjärrnyckeln om föraren lämnar bilen.
Förlust av fjärrnyckel
Vid förlust av en fjärrnyckel kan ny beställas
hos en verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas. De återstående fjärrnycklarna ska då tas med till verkstaden. I
stöldförebyggande syfte raderas den förlorade
fjärrnyckelns kod ur systemet.
Bilinställningar Bilnyckelminne Antal
nycklar. För beskrivning av menysystemet, se
sidan 120.
Nyckelminne1 – yttre backspeglar och
förarstol
Inställningarna kopplas automatiskt till
respektive fjärrnyckel, se sidorna 74 och
91.
Funktionen kan aktiveras/avaktiveras under
Bilinställningar Bilnyckelminne Sätes
& spegelpositioner.
För beskrivning av menysystemet, se
sidan 120.
För bilar med Keyless drive-system, se
sidan 50.
Indikering vid låsning/upplåsning
När bilen låses eller låses upp med fjärrnyckeln
indikerar bilens blinkers att låsningen/upplåsningen utförts korrekt.
• Låsning – en blinkning
• Upplåsning – två blinkningar.
Vid låsning sker indikeringen endast om alla lås
har låst, efter att dörrarna stängts.
Det aktuella antalet nycklar som finns registrerade för bilen kan kontrolleras under
1
44
Endast i kombination med el-manövrerad förarstol och el-speglar.
Att välja funktion
Funktionen kan aktiveras/avaktiveras under
Bilinställningar Ljusinställningar
Låsindikering, ljus respektive
Bilinställningar Ljusinställningar
Upplåsningsind., ljus.
För beskrivning av menysystemet, se
sidan 120.
Elektronisk startspärr
Varje fjärrnyckel har en unik kod. Bilen kan
endast köras med rätt fjärrnyckel med korrekt
kod.
Följande felmeddelanden i kombinationsinstrumentets informationsdisplay är relaterade
till den elektroniska startspärren:
02 Lås och larm
Fjärrnyckel/nyckelblad
Nyckelfel
Sätt in nyckel igen
Fel vid läsning av
fjärrnyckeln under
start – Ta ur nyckeln,
sätt in den igen och
gör ett nytt startförsök.
Bilnyckel Ej hittad
Fel vid läsning av
PCC:n under start –
Gör ett nytt startförsök.
(Gäller enbart Keyless drive med
PCC.)
Om felet kvarstår:
Tryck in fjärrnyckeln
i startlåset och gör
ett nytt startförsök.
Startspärr
Nytt startförsök
Fel på startspärrsystemet under starten.
Om felet kvarstår
rekommenderas
kontakt med en
auktoriserad Volvoverkstad.
För start av bilen, se sidan 100.
Funktioner
02
Fjärrnyckel.
G021079
Innebörd
G021078
Meddelande
PCC* – Personal Car Communicator.
Information
Låsning
Funktionsknappar
Upplåsning
Trygghetsbelysning
Baklucka
Låsning – Låser dörrarna och bakluckan
samtidigt som larmet aktiveras.
Ett långt tryck (minst 2 sekunder) stänger alla
rutor och taklucka* samtidigt.
Panikfunktion
VARNING
Om taklucka och rutor stängs med fjärrnyckeln, kontrollera att ingen får händerna i
kläm.
Upplåsning – Låser upp dörrarna och
bakluckan samtidigt som larmet avaktiveras.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
45
02 Lås och larm
Fjärrnyckel/nyckelblad
Ett långt tryck (minst 4 sekunder) öppnar alla
rutor samtidigt.
02
Funktionen kan ändras från att låsa upp alla
dörrarna samtidigt, till att med en knapptryckning först låsa upp enbart förardörren och efter
ytterligare en knapptryckning – inom 10 sekunder – låsa upp återstående dörrar.
Funktionen kan ändras i menysystemet under
Bilinställningar Låsinställningar
Upplåsning, dörrar med de båda alternativen
Alla dörrar och Förardörr, sedan alla. För
beskrivning av menysystemet, se sidan 120.
Trygghetsbelysning – Används för att
tända bilens belysning på avstånd. För mer
information, se sidan 83.
Räckvidd
Fjärrnyckelns funktioner har en räckvidd på ca
20 m från bilen.
Om bilen inte verifierar en knapptryckning – gå
närmare och gör ett nytt försök.
OBS
Fjärrnyckelfunktionerna kan störas av omgivande radiovågor, byggnader, topografiska
förhållanden etc. Bilen kan alltid låsas/låsas
upp med nyckelbladet, se sidan 47.
46
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Tryck på informationsknappen
.
> Under ca 7 sekunder blinkar alla indikeringslamporna och ljuset vandrar runt
på PCC:n. Det indikerar att information
från bilen avläses.
Om någon av de andra knapparna
trycks in under denna tid avbryts avläsningen.
OBS
Om ingen indikeringslampa lyser vid
användning av informationsknappen vid
upprepade tillfällen och på olika platser
(samt efter 7 sekunder och efter att ljuset
vandrat runt på PCC:n), kontakta en verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad
rekommenderas.
G021080
Panikfunktion – Används för att i nödfall
söka omgivningens uppmärksamhet.
Funktionen kan stängas av med samma knapp
efter att den varit aktiverad i minst 5 sekunder.
I annat fall stängs den av efter 2 minuter och
45 sekunder.
Användning av informationsknappen
Unika funktioner PCC*
Baklucka – Låser upp och avlarmar enbart
bakluckan. På bilar med Elmanövrerad baklucka* öppnas luckan efter ett långt tryck. För
mer information, se sidan 55.
Om knappen hålls intryckt i minst 3 sekunder
eller trycks in 2 gånger inom 3 sekunder, aktiveras blinkers och signalhorn.
Med informationsknappen kan viss information
från bilen erhållas med hjälp av indikeringslamporna.
PCC* – Personal Car Communicator.
Informationsknapp
Indikeringslampor
Indikeringslamporna ger information enligt följande bild:
02 Lås och larm
Fjärrnyckel/nyckelblad
OBS
Informationsknappens funktion kan störas
av omgivande radiovågor, byggnader,
topografiska förhållanden etc.
Utanför PCC:ns räckvidd
Befinner sig PCC:n för långt bort från bilen för
att information ska kunna avläsas visas den
senaste statusen bilen lämnades i, utan att ljuset vandrar runt på PCC:n.
Grönt ihållande ljus – Bilen är låst.
Gult ihållande ljus – Bilen är olåst.
Rött ihållande ljus – Larmet har löst ut
sedan bilen låstes.
Rött ljus blinkar omväxlande i de båda röda
indikeringslamporna – Larmet har löst ut
för mindre än 5 minuter sedan.
Räckvidd PCC
Om fler PCC:er används till bilen, är det enbart
den PCC som senast användes för låsning/
upplåsning som visar korrekt status.
OBS
Om ingen indikeringslampa lyser vid
användning av informationsknappen inom
räckvidden, kan det bero på att den sista
kommunikationen mellan PCC:n och bilen
störts av omgivande radiovågor, byggnader, topografiska förhållanden etc.
Löstagbart nyckelblad
En fjärrnyckel innehåller ett löstagbart nyckelblad av metall med vilket några funktioner kan
aktiveras och vissa moment utföras.
02
Nyckelbladens unika kod finns hos auktoriserade Volvoverkstäder, vilka rekommenderas
vid beställning av nya nyckelblad.
Nyckelbladets funktioner
Med fjärrnyckelns löstagbara nyckelblad kan:
• förardörren öppnas manuellt om centrallåset inte kan aktiveras med fjärrnyckeln, se
sidan 51.
• bakdörrarnas mekaniska barnsäkerhetsspärr aktiveras/avaktiveras, se sidan 58.
• åtkomst till handskfack spärras.
• krockkudde för passagerare fram
(PACOS)* aktiveras/avaktiveras, se
sidan 22.
PCC:ns räckvid för låsning, upplåsning och
baklucka är ca 20 m från bilen, övriga funktioner upp till ca 100 m.
Om bilen inte verifierar en knapptryckning – gå
närmare och gör ett nytt försök.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
47
02 Lås och larm
Fjärrnyckel/nyckelblad
Upplåsning dörr med nyckelblad
Losstagning nyckelblad
Om centrallåset inte kan aktiveras med fjärrnyckeln, t.ex. om batterierna är slut, kan förardörren öppnas på följande sätt:
02
1. Lås upp förardörren med nyckelbladet i
dörrhandtagets låscylinder.
G021082
OBS
Dra den fjäderbelastade spärren åt sidan.
2. Stäng av larmet genom att sätta fjärrnyckeln i startlåset.
Dra samtidigt ut nyckelbladet rakt bakåt.
För bil med Keyless-system, se sidan 51.
Fastsättning nyckelblad
Sätt försiktigt tillbaka nyckelbladet på dess
plats i fjärrnyckeln.
1. Håll fjärrnyckeln med springan uppåt och
släpp ner nyckelbladet i springan.
2. Tryck lätt på nyckelbladet. Ett klickljud
hörs när nyckelbladet låses fast.
48
När dörren låsts upp med nyckelbladet och
öppnas, utlöses larmet.
02 Lås och larm
Batteribyte fjärrnyckel/PCC*
Byte av batteri
Batteribyte
Studera noga hur batteriet/batterierna
sitter fast på lockets insida, med avseende
på deras (+)- och (–)-sida.
Batterierna bör bytas om:
• informationssymbolen tänds och displayen visar Byt bilnyckelns batteri
och/eller
Fjärrnyckel (1 batteri)
• låsen vid upprepade tillfällen inte reagerar
2. Sätt i ett nytt med (+)-sidan nedåt.
02
1. Bänd försiktigt loss batteriet.
på signal från fjärrnyckeln inom 20 m från
bilen.
PCC* (2 batterier)
Öppning
Dra den fjäderbelastade spärren åt
sidan.
Dra samtidigt ut nyckelbladet rakt
bakåt.
Stick in en 3 mm spårskruvmejsel i hålet
bakom den fjäderbelastade spärren och
bänd försiktigt upp fjärrnyckeln.
OBS
Vänd fjärrnyckeln med knapparna uppåt, för
att undvika att batterierna faller ut när den
öppnas.
VIKTIGT
Undvik att vidröra nya batterier och deras
kontaktytor med fingrarna, eftersom det kan
försämra deras funktion.
1. Bänd försiktigt loss batterierna.
2. Sätt först i ett nytt med (+)-sidan uppåt.
3. Lägg den vita plastfliken emellan och sätt
sist i ytterligare ett nytt batteri med (+)sidan nedåt.
Batterityp
Använd batteri med beteckning CR2430, 3 V –
ett i fjärrnyckeln och två i PCC:n.
Hopsättning
1. Tryck ihop fjärrnyckeln.
2. Håll fjärrnyckeln med springan uppåt och
släpp ner nyckelbladet i springan.
3. Tryck lätt på nyckelbladet. Ett klickljud
hörs när nyckelbladet låses fast.
VIKTIGT
Se till att uttjänta batterier blir omhändertagna på ett sätt som skonar miljön.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
49
02 Lås och larm
Keyless drive*
02
Nyckellöst lås- och startsystem
(endast PCC1)
Allmänt
eller låsa upp en dörr måste bära PCC:n med
sig. Det går inte att låsa eller låsa upp en dörr
om PCC:n befinner sig på bilens motsatta sida.
De röda ringarna i föregående bild illustrerar
det område som täcks in av systemets antenner.
Om alla PCC:er avlägsnas från bilen då motorn
går eller nyckelläge II är aktivt (se sidan 72)
och om alla dörrar stängs, visar informationsdisplayen ett varningsmeddelande samtidigt
som en ljudpåminnelse hörs.
När PCC:n återförts till bilen slocknar varningsmeddelandet och ljudpåminnelsen upphör
efter att:
Med Keyless drive-funktionen som finns i
PCC:n kan bilen låsas upp, köras och låsas
utan nyckel. Det räcker att ha PCC:n med sig.
Systemet gör det bekvämare att öppna bilen,
t.ex. när händerna är upptagna.
Båda bilens PCC:er har Keyless-funktion. Det
går att beställa fler PCC:er, se sidan 44.
PCC:ns räckvidd
För att en dörr eller bakluckan ska kunna öppnas måste en PCC finnas inom maximalt ca
1,5 m avstånd från bilens dörrhandtag eller
baklucka. Det innebär att den som ska låsa
1
50
Personal Car Communicator, se sidan 46.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
VIKTIGT
Lämna aldrig en PCC kvar i bilen.
Störningar i PCC:ns funktion
Keyless-funktionen kan störas av elektromagnetiska fält och avskärmning. Placera därför
inte PCC:n nära mobiltelefon eller metallföremål.
Om störningar ändå uppstår, använd PCC:n
och nyckelbladet som en fjärrnyckel, se
sidan 45.
Låsning
• en dörr har öppnats och stängts
• PCC:n har satts in i startlåset
• READ-knappen har tryckts in.
Säker hantering av PCC
Om en PCC med keyless-funktion glömts kvar
i bilen avaktiveras den tillfälligt när bilen låses.
Ingen obehörig kan då öppna dörrarna.
Om någon däremot bryter sig in bilen, öppnar
dörren och hittar PCC:n, aktiveras den igen.
Hantera därför alla PCC:er med stor varsamhet.
Bilar med Keyless-system har en knapp på dörrarnas ytterhandtag.
02 Lås och larm
Keyless drive*
Lås dörrarna och bakluckan genom att trycka
in låsknappen på någon av dörrhandtagen på
utsidan.
Upplåsning med nyckelblad
02
OBS
Alla dörrar och bakluckan måste vara stängda
innan bilen kan låsas – i annat fall låses inte
bilen.
När förardörren låses upp med nyckelbladet
och öppnas, utlöses larmet. Det stängs av
genom att sätta PCC:n i startlåset, se
sidan 60.
OBS
På bil med automatisk växellåda måste växelväljaren ställas i P-läge – i annat fall kan
bilen varken låsas eller larmas.
Nyckelminne2 – förarstol och yttre
backspeglar
Minnesfunktion i PCC
Upplåsning
Upplåsning sker när en hand fattar ett dörrhandtag eller bakluckans gummerade tryckplatta påverkas – öppna dörr eller baklucka
som normalt.
3. Sätt tillbaka plastkåpan efter upplåsningen.
Om centrallåset inte kan aktiveras med PCC:n,
t.ex. om batterierna är slut, kan förardörren
öppnas med PCC:ns löstagbara nyckelblad (se
sidan 47).
För att komma åt låscylindern måste dörrhandtagets plastkåpa tas loss:
1. Tryck nyckelbladet ca 1 cm rakt upp i hålet
på dörrhandtagets/kåpans undersida –
bänd inte.
> Plastkåpan bänds loss automatiskt av
momentet när bladet trycks rakt upp
och in i öppningen.
Om flera personer med var sin PCC närmar sig
bilen, görs inställningarna för stol och backspeglar efter den som öppnar förardörren.
Efter att förardörren öppnats av person-A med
PCC-A men person-B med PCC-B ska köra,
kan inställningarna ändras på tre sätt:
• Stående vid förardörren eller sittande
bakom ratten trycker person-B på sin
PCC:s knapp för upplåsning, se sidan 45.
• Välj ett av tre möjliga minnen för stolinställning med stolknapp 1–3, se sidan 74.
• Justera stol och speglar manuellt, se
sidan 74 och 91.
2. Stick in nyckelbladet i låscylindern och lås
upp dörren.
2
Endast i kombination med el-manövrerad förarstol och el-speglar.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
51
02 Lås och larm
Keyless drive*
Dörrhandtag, höger bak
Låsinställningar
02
Keyless-funktionen kan anpassas genom att i
menysystemet ange vilka dörrar som ska låsas
upp, under Bilinställningar
Låsinställningar Nyckelfri dörröppning.
Mittkonsol, under främre del.
VARNING
För beskrivning av menysystemet, se
sidan 120.
Personer med inopererad pacemaker bör
inte komma närmare Keyless-systemets
antenner än 22 cm med pacemakern. Detta
för att omöjliggöra störningar mellan pacemakern och Keyless-systemet.
G021179
Antennplacering
Keyless-systemet har ett antal inbyggda
antenner utplacerade i bilen:
Baklucka, vid torkarmotor
Dörrhandtag, vänster bak
Tak, mitten ovanför baksäte
Lastutrymme, mitten längst in under golv
52
Mittkonsol, under bakre del
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
02 Lås och larm
Låsning/upplåsning
Från utsidan
Fjärrnyckeln kan låsa/låsa upp samtliga dörrar
och bakluckan samtidigt. Olika sekvenser för
upplåsning kan väljas, se Upplåsning med
fjärrnyckeln sidan 45.
handtaget ytterligare en gång öppnas dörren.
Från insidan
Centrallås
02
Låsning
• Tryck på centrallåsknappen
Skulle låsning/upplåsning med fjärrnyckeln
inte fungera kan dess batteri vara förbrukat –
lås eller lås då upp förardörren med det löstagbara nyckelbladet, se sidan 47.
Ett långt tryck (minst 2 sekunder) stänger även
alla sidorutor och taklucka* samtidigt.
Samtliga dörrar kan individuellt även låsas
manuellt med dess låsknapp – dörren måste då
vara stängd.
VARNING
Genomvädringsfunktion
Var uppmärksam på att det finns risk för att
bli inlåst i bilen om den låses utifrån.
Automatisk återlåsning
Om ingen av dörrarna eller bakluckan öppnats
inom 2 minuter efter upplåsning, låses alla lås
igen automatiskt. Denna funktion minskar risken att bilen oavsiktligt lämnas olåst. (För bilar
med Larm, se sidan 59.)
efter att
framdörrarna stängts.
Ett långt tryck på centrallåsknappen
(minst
4 sekunder) öppnar alla rutor samtidigt – för att
t.ex. snabbt vädra ur kupén vid varmt väder.
Centrallås.
Med framdörrarnas knapp för centrallåsning
kan samtliga dörrar och baklucka låsas eller
låsas upp samtidigt.
• Tryck in knappens ena sida
– den andra sidan
för att låsa
låser upp.
Upplåsning
Från insidan kan en dörr låsas upp på två olika
sätt:
• Tryck på centrallåsknappen
Automatisk låsning
Då bilen börjar rulla låses dörrar och baklucka
automatiskt.
Funktionen kan aktiveras/avaktiveras under
Bilinställningar Låsinställningar
Autolåsning, dörrar. (För beskrivning av
menysystemet, se sidan 120.)
.
Ett långt tryck (minst 4 sekunder) öppnar även
alla sidorutor* samtidigt.
• Dra i öppningshandtaget en gång och
släpp – dörren är upplåst. Genom att dra i
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
53
02 Lås och larm
Låsning/upplåsning
Handskfack
Baklucka
Upplåsning med fjärrnyckel
02
Handskfacket kan endast låsas/låsas upp med
fjärrnyckelns löstagbara nyckelblad. (För information om nyckelblad, se sidan 47).
För att låsa handskfacket:
För att låsa upp bakluckan:
Med fjärrnyckelns
-knapp kan bakluckan
ensam avlarmas* och låsas upp.
Vrid nyckelbladet 90 grader medurs.
Nyckelhålet är horisontellt i låst läge.
Om bilen är utrustad med Larm* släcks larmindikatorn på instrumentpanelen för att visa att
inte hela bilen är larmad. Larmets nivå- och
rörelsesensorer samt sensorerna för öppning
av bakluckan kopplas bort.
Dra ut nyckelbladet.
Dörrarna förblir låsta och larmade.
Skjut in nyckelbladet i handskfackets
låscylinder.
• Upplåsning sker i omvänd ordning.
• Bakluckan låses upp men förblir stängd –
tryck lätt på den gummerade tryckplattan
under ytterhandtaget och lyft luckan.
Öppnas inte luckan inom 2 minuter låses den
igen och larmet återaktiveras.
54
Upplåsning från bilens insida
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Tryck på belysningspanelens knapp (1).
> Luckan låses upp och kan öppnas inom
2 minuter (om bilen är låst inifrån).
Låsning med fjärrnyckel
Tryck på fjärrnyckelns knapp för låsning
, se sidan 45.
> Om bilen är utrustad med Larm* börjar
larmindikatorn på instrumentpanelen
blinka, vilket innebär att larmet aktiverats.
02 Lås och larm
Låsning/upplåsning
Elmanövrerad baklucka*
Snö och vind
Om bakluckan tyngs ner av något när den ska
öppnas, t.ex. snö, is eller stark vind, och detta
får luckan att falla ner kommer den att stängas
automatiskt.
Öppna baklucka
Bakluckan kan öppnas på tre sätt,
varav två med denna knapp:
• Långt tryck på belysningspanelens knapp
– håll knappen intryckt tills luckan börjar
öppna.
G031965
Klämskydd
Om något med tillräckligt mycket motstånd
hindrar bakluckan att öppnas/stängas aktiveras klämskyddet.
• Långt tryck på fjärrnyckelns knapp – håll
• Vid öppning – elmanövreringen stängs av
under ytterhandtaget och lyft luckan.
och luckan frikopplas.
knappen intryckt tills luckan börjar öppna.
• Tryck lätt på den gummerade tryckplattan
Stänga baklucka
• Vid stängning – luckan går tillbaka till fullt
Stängning görs med denna knapp på
bakluckan eller för hand.
öppet läge.
VIKTIGT
Beakta takhöjden vid användning av elmanövrering. Använd inte elmanövrering av
luckan vid låg takhöjd, se under rubrik
"Avbryt öppning/stängning av baklucka".
OBS
•
•
Om systemet arbetat kontinuerligt i mer
än 60 sekunder stängs det av för att
undvika överbelastning. Det kan
användas igen efter ca 10 minuter.
Har startbatteriet varit urladdat eller
frånkopplat måste luckan öppnas och
stängas för hand en gång för att nollställa systemet.
VARNING
Beakta klämrisk vid öppning/stängning.
Innan öppning/stängning påbörjas; kontrollera att ingen är nära bakluckan då en
klämskada kan få allvarliga följder.
Manövrera alltid bakluckan under uppsikt.
Manuell manövrering av baklucka
Systemet kopplas ur om den gummerade
tryckplattan under ytterhandtaget påverkas en
andra gång. Därefter kan bakluckan hanteras
manuellt.
02
• Tryck på knappen – luckan stängs automatiskt.
Avbryta öppning/stängning av baklucka
Detta kan utföras på fyra sätt, varav
tre med denna knapp:
•
•
•
•
Tryck på belysningspanelens knapp
Tryck på fjärrnyckelns knapp
Tryck på bakluckans knapp
Tryck på den gummerade tryckplattan
under ytterhandtaget.
Luckans rörelse avbryts enligt samma mönster
som när klämskyddet aktiveras, se detta kapitels avsnitt "Klämskydd".
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
55
02 Lås och larm
Låsning/upplåsning
Blockerat låsläge*1
02
3. Välj Aktivera en gång.
> Instrumentpanelens display visar meddelandet Nedsatt skydd Se handbok
och Blockerat låsläge stängs av när
bilen låses.
Tillfällig avaktivering
Blockerat låsläge innebär att alla låsknappar
och öppningshandtag mekaniskt frikopplas,
vilket omöjliggör dörröppning från insidan.
Blockerat låsläge aktiveras med fjärrnyckeln
och inträder med ca 10 sekunders fördröjning
efter att dörrarna har låsts.
eller
OBS
Bilen kan endast låsas upp med fjärrnyckeln
vid Blockerat låsläge. Förardörren kan även
låsas upp med det löstagbara nyckelbladet.
G031384
Om en dörr öppnas inom fördröjningstiden
avbryts sekvensen och larmet avaktiveras.
Aktiva menyval indikeras med ett kryss.
Navigering
ENTER
Om du vill stänga av Blockerat låsläge
MENU
EXIT
Om någon vill stanna kvar i bilen och dörrarna
måste låsas från utsidan, kan funktionen
Blockerat låsläge tillfälligt stängas av. Det görs
på följande sätt:
1
56
Endast i kombination med Larm.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Välj Fråga vid urstigning.
> Varje gång motorn stängs av visar ljudanläggningens display meddelandet
ENTER minskar skyddet tills bilen
har startats. Tryck EXIT för att
avbryta. – välj då något av följande
alternativ:
Tryck ENTER och lås bilen. (Observera att
Larmets Rörelse- och lutningssensorer*
stängs av samtidigt, se sidan 59.)
> Nästa gång motorn startas, nollställs
systemet och instrumentpanelens display visar meddelandet Fullt skydd
och därmed är Blockerat låsläge samt
larmets Rörelse- och lutningssensorer
åter inkopplade.
1. Gå in i menysystemet under
Bilinställningar (för utförlig beskrivning av
menysystemet, se sidan 120).
Om du inte vill ändra låssystemet
2. Välj Nedsatt skydd.
eller
Gör inget val alls och lås bilen.
02 Lås och larm
Låsning/upplåsning
Tryck EXIT och lås bilen.
02
OBS
•
•
Tänk på att bilen larmas när den låses.
Om någon av dörrarna öppnas inifrån
går larmet igång.
VARNING
Lämna inte kvar någon i bilen utan att först
avaktivera funktionen Blockerat låsläge för
att inte riskera att någon blir inlåst.
57
02 Lås och larm
Barnsäkerhetsspärr
Manuell spärr av dörrar bak
02
OBS
Barnsäkerhetsspärren förhindrar att barn öppnar en bakdörr inifrån.
•
En dörrs vridreglage spärrar enbart
aktuell dörr – inte båda bakdörrar samtidigt.
•
Det finns ingen manuell spärr på bilar
utrustade med elektrisk Barnsäkerhetsspärr.
G021077
Elektrisk spärr dörrar* och fönster bak
Reglaget för barnsäkerhetsspärren sitter i bakkanten på bakdörrarna och är endast åtkomligt
när dörren är öppen.
För att aktivera/avaktivera barnsäkerhetsspärren:
Använd fjärrnyckelns löstagbara nyckelblad för att vrida vredet, se sidan 47.
Reglagepanel förardörr.
Dörren är spärrad mot öppning inifrån.
När den elektriska barnsäkerhetsspärren är
aktiv kan de bakre:
Dörren kan öppnas både ut- och inifrån.
• fönstren öppnas endast med förardörrens
reglagepanel
• dörrarna inte öppnas inifrån.
58
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Barnsäkerhetsspärren aktiveras/avaktiveras
vid alla nyckellägen (se sidan 72) och upp till
2 minuter efter att fjärrnyckeln tagits ur startlåset. Om någon dörr öppnas inom den tiden,
avaktiveras funktionen.
Tryck på knappen i förardörrens reglagepanel.
> Informationsdisplayen visar meddelande Bakre barnlås Aktiverade och
knappens lampa lyser när spärren är
aktiv.
02 Lås och larm
Larm*
Allmänt
Aktiverat larm löser ut om:
• dörr, motorhuv eller baklucka öppnas
• en rörelse detekteras i passagerarutrymmet (om det är utrustat med rörelsesensor*)
•
bilen lyfts eller bogseras iväg (om den är
utrustad med lutningssensor*)
• startbatteriets kabel kopplas ifrån
• sirenen kopplas bort.
Om ett fel uppstått i larmsystemet visar
informationsdisplayen ett meddelande. Kontakta då en verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
OBS
Rörelsesensorerna utlöser larmet vid rörelser i kupén – även luftströmmar registreras.
Därför kan larmet utlösas om bilen lämnas
med fönster eller soltak öppet eller om
kupévärmare används.
För att undvika detta: Stäng fönster/taklucka när bilen lämnas. Om bilens integrerade kupévärmare (eller en portabel elektrisk) ska användas – rikta luftström från
ventilationsmunstycken så att de inte pekar
uppåt i kupén.
OBS
Under mugghållaren i mittkonsolen är en av
sensorerna till larmet placerad, denna sensor är känslig för metaller.
Undvik att förvara mynt, nycklar eller liknande metallföremål i mittkonsolens mugghållare eftersom dessa kan orsaka en oavsiktlig aktivering av larmet.
OBS
Försök inte själv reparera eller förändra
komponenter som ingår i larmsystemet. Alla
sådana försök kan påverka försäkringsvillkoren.
Larmindikator
En röd lysdiod på instrumentpanelen visar
larmsystemets status:
• Dioden släckt – larmet är frånkopplat
• Dioden blinkar en gång varannan sekund –
02
larmet är inkopplat
• Dioden blinkar snabbt efter frånkoppling
av larmet (och fram till dess att fjärrnyckeln
satts i startlåset och nyckelläge I nås) –
larmet har varit utlöst.
Aktivera larm
Tryck på fjärrnyckelns låsknapp.
Avaktivera larm
Tryck på fjärrnyckelns upplåsningsknapp.
Stänga av utlöst larm
Tryck på fjärrnyckelns upplåsningsknapp
eller sätt in fjärrnyckeln i startlåset.
Övriga larmfunktioner
Automatisk återaktivering av larm
Funktionen förhindrar att bilen oavsiktligt lämnas med larmet avaktiverat.
Om bilen låsts upp med fjärrnyckeln (och
larmet avaktiverats) men ingen av dörrarna eller
bakluckan öppnats inom 2 minuter, återaktiveras larmet automatiskt. Samtidigt låses bilen
igen.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
59
02 Lås och larm
Larm*
02
Larmsignaler
Reducerad larmnivå
Vid larm sker följande:
För att undvika oavsiktlig aktivering av larmet –
om t.ex. en hund lämnas i bilen eller under
transport på ett biltåg eller en bilfärja – kan
Rörelse- och lutningssensorerna tillfälligt
stängas av.
•
En siren ljuder under 30 sekunder eller tills
larmet stängs av. Sirenen har eget batteri
som fungerar oberoende av bilens startbatteri.
• Samtliga körriktningsvisare blinkar i
5 minuter eller tills larmet stängs av.
Fjärrnyckeln ur funktion
Om larmet inte kan stängas av med fjärrnyckeln, om t.ex. nyckelns batteri är slut, kan
bilen avlarmas och motorn startas på följande
sätt:
1. Öppna förardörren med nyckelbladet.
> Larmet löser ut, larmindikatorn blinkar
snabbt och sirenen ljuder.
2. Sätt fjärrnyckeln i startlåset.
> Larmet avaktiveras och larmindikatorn
slocknar.
3. Starta motorn.
60
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Tillvägagångssättet är detsamma som vid tillfällig urkoppling av Blockerat låsläge, se
sidan 56.
02 Lås och larm
02
61
Instrument och reglage........................................................................... 64
Nyckellägen............................................................................................. 72
Säten....................................................................................................... 73
Ratt.......................................................................................................... 78
Belysning................................................................................................. 79
Torkare och spolning.............................................................................. 87
Fönster och backspeglar........................................................................ 89
Kompass*................................................................................................ 93
Elmanövrerat panoramatak* .................................................................. 94
Alcoguard*.............................................................................................. 97
Start av motor....................................................................................... 100
Start av motor – externt batteri............................................................. 102
Växellådor............................................................................................. 103
Fyrhjulsdrift – AWD (All Wheel Drive)*................................................... 108
Färdbroms............................................................................................. 109
Hill Descent Control (HDC)................................................................... 111
Parkeringsbroms................................................................................... 112
HomeLinkŸ *.......................................................................................... 115
62
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
DIN FÖRARMILJÖ
03 Din förarmiljö
Instrument och reglage
Instrumentöversikt
03
Vänsterstyrd bil.
64
03 Din förarmiljö
Instrument och reglage
Funktion
Sida
Funktion
Sida
Meny- och meddelandehantering, körriktningsvisare, hel-/halvljus, färddator
79,
82, 124,
151
Klimatanläggning, ECC
129
Växelväljare
103
156, 157
Reglage för aktivt chassi
(Four-C)*
155
Farthållare
Signalhorn, krockkudde
20, 78
Torkare och spolning
87, 88
Kombinationsinstrument
67, 71
Rattinställning
78
Meny-, ljud- och telefonstyrning
120,
138, 196
Motorhuvsöppnare
246
Parkeringsbroms
112
Start-/stoppknapp
100
Stolinställning*
74
Startlås
72
Informationsdisplay för
menyhantering
120
Ljusreglage, öppnare för
tank- och baklucka
54, 79,
211
Dörröppningshandtag
–
Reglagepanel
53, 58,
89, 91
Varningsblinkers
81
Menystyrning och ljudanläggning
120, 139
03
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
65
03 Din förarmiljö
Instrument och reglage
03
Högerstyrd bil.
66
03 Din förarmiljö
Instrument och reglage
Funktion
Sida
Funktion
Sida
Informationsdisplay för
menyhantering
120
Rattinställning
78
Startlås
72
Start-/stoppknapp
100
Meny- och meddelandehantering, körriktningsvisare, hel-/halvljus, färddator
79,
82, 124,
151
Farthållare
156, 157
Reglage för aktivt chassi
(Four-C)*
155
Kombinationsinstrument
67, 71
Växelväljare
103
Signalhorn, krockkudde
20, 78
Klimatanläggning, ECC
129
Meny-, ljud- och telefonstyrning
120,
138, 196
Menystyrning och ljudanläggning
120, 139
Torkare och spolning
87, 88
Varningsblinkers
81
Ljusreglage, öppnare för
tank- och baklucka
54, 79,
211
Dörröppningshandtag
–
Reglagepanel
53, 58,
89, 91
Stolinställning*
74
Parkeringsbroms
112
Motorhuvsöppnare
246
Informationsdisplayer
03
I informationsdisplayerna visas information om
vissa av bilens funktioner, t.ex. farthållare, färddator och meddelanden. Informationen visas
med text och symboler.
Ytterligare beskrivning finns under de funktioner som använder informationsdisplayerna.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
67
03 Din förarmiljö
Instrument och reglage
Mätare
Kontroll-, informations- och
varningssymboler
fel i bilens avgasreningssystem och symbolen
för lågt oljetryck.
Kontroll- och informationssymboler
Symbol
03
Innebörd
Fel i ABL-systemet
Avgasreningssystem
Fel i ABS-systemet
Mätare i kombinationsinstrumentet.
Hastighetsmätare
Bränslemätare. Se även färddator, sidan
151, och tankning, sidan 211.
Varvtalsmätare. Mätaren anger motorvarvtal i tusental varv/minut.
Kontroll- och varningssymboler.
Helljus- och blinkerssymboler
Kontroll- och varningssymboler1
Samtliga kontroll- och varningssymboler tänds
i nyckelläge II eller vid start av motorn. När
motorn startat ska samtliga symboler slockna,
utom den för parkeringsbromsen som släcks
först när denna frigörs.
Om motorn inte startar eller om funktionskontrollen utförs i nyckelläge II slocknar samtliga
symboler efter 5 sekunder utom symbolen för
68
Stabilitetssystem
Kontroll- och informationssymboler
Funktionskontroll
1
Dimljus bak på
För vissa motorvarianter används inte symbolen för lågt oljetryck, varning sker via displaytext. För information om kontroll av oljenivå, se sidan 247.
Motorförvärmare (diesel)
Låg nivå i bränsletank
Information, läs displaytext
Helljus på
03 Din förarmiljö
Instrument och reglage
Symbol
Innebörd
Vänster blinkers
Dimljus bak på
Symbolen lyser när dimljuset är på. Det finns
enbart ett dimljus – detta är placerat på förarsidan.
Stabilitetssystem
Höger blinkers
Fel i ABL-systemet
Symbolen lyser om ett fel har uppstått i ABLfunktionen (Active Bending Lights).
Avgasreningssystem
Om symbolen tänds kan det bero på fel i bilens
avgasreningssystem. Kör till en verkstad för
kontroll. Volvo rekommenderar att du vänder
dig till en auktoriserad Volvoverkstad.
Fel i ABS-system
Om symbolen tänds är systemet ur funktion.
Bilens ordinarie bromssystem fungerar fortfarande, men utan ABS-funktionen.
1. Stanna bilen på en säker plats och stäng
av motorn.
2. Starta motorn på nytt.
3. Om symbolen förblir tänd, kör till en verkstad för kontroll av ABS-systemet. Volvo
rekommenderar att du vänder dig till en
auktoriserad Volvoverkstad.
Blinkande symbol indikerar att stabilitetssystemet arbetar. Om symbolen lyser med fast
sken har ett fel uppstått i systemet.
Motorförvärmare (diesel)*
OBS
När servicemeddelande visas släcks symbolen och meddelandet med hjälp av
READ-knappen, eller slocknar automatiskt
efter en stund.
03
Helljus på
Symbolen lyser när helljuset är på samt vid helljusblink
Symbolen tänds då förvärmning av motorn
pågår. Förvärmning sker då temperaturen
understiger 2 °C. När symbolen släckts kan
bilen startas.
Vänster/höger blinkers
Låg nivå i bränsletank
Kontroll- och varningssymboler
När symbolen tänds är nivån i bränsletanken
låg, fyll på bränsle snarast.
Information, läs displaytext
Informationssymbolen tänds i kombination
med text i informationsdisplayen då en avvikelse i något av bilens system inträffat. Meddelandetexten släcks med READ-knappen, se
sidan 124, eller försvinner automatiskt efter en
tid (tiden varierar beroende på vilken funktion
som indikeras). Informationssymbolen kan
även tändas i kombination med andra symboler.
Båda blinkerssymbolerna blinkar när varningsblinkers används.
Symbol
Innebörd
Lågt oljetryckA
Parkeringsbroms åtdragen
Krockkuddar – SRS
Bältespåminnare
Generatorn laddar inte
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
69
03 Din förarmiljö
Instrument och reglage
Symbol
03
A
Innebörd
Fel i bromssystemet
Symbolen lyser om någon i framsätet inte tagit
på sig säkerhetsbältet eller om någon i baksätet tagit av sig säkerhetsbältet.
Varning
Generatorn laddar inte
För vissa motorvarianter används inte symbolen för lågt oljetryck. Varning sker via displaytext, se sidorna 247 och
248.
Symbolen tänds under körning om ett fel i det
elektriska systemet har uppstått. Uppsök en
verkstad. Volvo rekommenderar att du vänder
dig till en auktoriserad Volvoverkstad.
Lågt oljetryck
Fel i bromssystem
Om symbolen tänds under körning är motorns
oljetryck för lågt. Stanna motorn omedelbart
och kontrollera oljenivån i motorn, fyll på vid
behov. Om symbolen tänds och oljenivån är
normal, kontakta en verkstad. Volvo
rekommenderar att du vänder dig till en
auktoriserad Volvoverkstad.
Om symbolen tänds kan bromsvätskenivån
vara för låg. Stanna bilen på en säker plats och
kontrollera nivån i bromsvätskebehållaren, se
sidan 250.
Parkeringsbroms åtdragen
Symbolen lyser konstant när parkeringsbromsen är ansatt. Symbolen blinkar under
ansättning och övergår sedan till fast sken.
Om broms- och ABS-symbolerna är tända
samtidigt kan fel ha uppstått i bromskraftsfördelningen.
1. Stanna bilen på en säker plats och stäng
av motorn.
2. Starta motorn på nytt.
Blinkande symbol innebär att ett fel uppstått.
Läs meddelande i informationsdisplayen.
• Om båda symbolerna slocknar, kör
Krockkuddar – SRS
• Om symbolerna förblir tända, kontroll-
Om symbolen förblir tänd eller tänds under körning har ett fel upptäckts i bälteslåset, SRS-,
SIPS- eller IC-systemet. Kör snarast till en
verkstad för kontroll. Volvo rekommenderar att
du vänder dig till en auktoriserad Volvoverkstad.
70
Bältespåminnare
vidare.
era nivån i bromsvätskebehållaren, se
sidan 250. Om nivån i bromsvätskebehållaren är normal och symbolerna fortfarande är tända, kan bilen under stor
försiktighet köras till en verkstad för
kontroll av bromssystemet. Volvo
rekommenderar att du vänder dig till en
auktoriserad Volvoverkstad.
VARNING
Om bromsvätskan ligger under MIN-nivå i
bromsvätskebehållaren bör inte bilen köras
vidare utan att bromsvätska fyllts på.
Bromsvätskeförlusten måste kontrolleras
av en verkstad, Volvo rekommenderar att du
kontaktar en auktoriserad Volvoverkstad.
VARNING
Om broms- och ABS-symbolerna är tända
samtidigt finns det risk att bakvagnen sladdar vid kraftig inbromsning.
Varning
Den röda varningssymbolen tänds då ett fel har
indikerats som kan påverka säkerheten och/
eller bilens körbarhet. Samtidigt visas ett förklarande textmeddelande i informationsdisplayen. Symbolen förblir synlig tills felet är
åtgärdat men textmeddelandet kan tryckas
bort med READ-knappen, se sidan 124. Varningssymbolen kan även tändas i kombination
med andra symboler.
Åtgärd:
1. Stanna på ett säkert ställe. Bilen ska inte
köras vidare.
03 Din förarmiljö
Instrument och reglage
2. Läs informationen i informationsdisplayen.
Utför åtgärd enligt meddelandet i displayen. Radera meddelandet med READknappen.
Trippmätare
Klocka
Påminnelse – ej stängda dörrar
Om någon av dörrarna, motorhuven2 eller bakluckan inte är riktigt stängd tänds informationseller varningssymbolen tillsammans med ett
förklarande textmeddelande i kombinationsinstrumentet. Stanna bilen på en säker plats
snarast och stäng den dörr eller lucka som är
öppen.
Om bilen körs i lägre hastighet än
ca 7 km/h tänds informationssymbolen.
Om bilen körs i högre hastighet än
ca 7 km/h tänds varningssymbolen.
03
Trippmätare och reglage.
Display för trippmätare
Reglage för inställning av klocka.
Reglage för växling mellan trippmätarna
T1 och T2, samt nollställning av trippmätare.
Informationsdisplay för visning av tid.
Mätarna används för att mäta korta sträckor.
Ett kort tryck på reglaget växlar mellan de båda
trippmätarna T1 och T2. Ett långt tryck (mer än
2 sekunder) nollställer aktiverad trippmätare.
Sträckans längd visas i displayen.
2
Klocka och inställningsreglage.
Vrid reglaget medurs/moturs för att ställa in
tiden. Inställd tid visas i informationsdisplayen.
Klockan kan tillfälligt ersättas med en symbol i
samband med ett meddelande, se sidan 124.
Endast bilar med larm*.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
71
03 Din förarmiljö
Nyckellägen
Sätta i och ta ur fjärrnyckeln
Ta ur nyckeln
Fjärrnyckeln matas ut efter ett lätt tryck på den.
(Automatväxellåda* måste vara i läge P.)
Läge
0
Kilometerräknare, klocka och
temperaturmätare tänds. Rattlåset är avaktiverat. Ljudanläggningen kan användas.
I
Panoramatak*, fönsterhissar, 12
V-uttag i kupé, RTI*, telefon*,
kupéfläkt, ECC och vindrutetorkare kan användas.
II
Strålkastarna tänds. Varnings-/
kontrollampor lyser i 5 sekunder.
All utrustning fungerar utom
eluppvärmda stolar och eluppvärmd bakruta vilka fungerar först
när motorn går.
Funktioner
Fjärrnyckelns 3 olika nyckellägen kan nås utan
att motorn behöver startas. Tabellen visar vilka
funktioner som är tillgängliga i respektive nyckelläge.
03
OBS
Startlås med indragen fjärrnyckel.
För att nå nyckelläge I eller II utan motorstart – tryck inte ned broms-/kopplingspedalen när följande olika moment utförs.
OBS
För bilar med keyless-funktion*, se
sidan 50.
Nyckelläge 0
Sätt fjärrnyckeln i startlåset och tryck lätt på
den – Nyckeln dras in i låset.
Sätta i nyckeln
Nyckelläge I
Håll i fjärrnyckelns ände med det löstagbara
nyckelbladet och placera nyckeln i startlåset.
Efter ett lätt tryck på nyckeln dras den in i låset.
Med indragen fjärrnyckel i startlåset – Tryck
kort på START/STOP ENGINE.
Nyckelläge II
VIKTIGT
Främmande föremål i startlåset kan äventyra funktionen eller förstöra låset.
Tryck inte in fjärrnyckeln felvänd – Håll i
änden med det löstagbara nyckelbladet, se
sidan 47.
72
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Med indragen fjärrnyckel i startlåset – Tryck på
START/STOP ENGINE i ca 2 sekunder.
Tillbaka till nyckelläge 0
För att återgå till nyckelläge 0 från läge I eller
II – Tryck kort på START/STOP ENGINE.
Funktion
För information om ljudanläggningens funktion
med urtagen fjärrnyckel, se sidan 138.
Start och Stopp av motor
För information om att starta/stänga av
motorn, se sidan 100.
Bogsering
För viktig information om fjärrnyckeln vid bogsering, se sidan 226.
03 Din förarmiljö
Säten
Framsäten
VARNING
Ställ in rätt körställning på förarstolen innan
körning påbörjas, aldrig under färd. Förvissa
dig om att stolen är i låst läge för att undvika
personskada vid en eventuell hård inbromsning eller olycka.
Lyft spärrarna på ryggstödets baksida och
fäll det framåt.
4. Skjut fram stolen så att nackskyddet
"låses" fast under handskfacket.
Uppfällning sker i omvänd ordning.
03
Fällning av ryggstöd i framsäte
VARNING
Ta tag i ryggstödet och förvissa dig om att
det är ordentligt låst efter uppfällning för att
undvika personskada vid en eventuell hård
inbromsning eller olycka.
Ändra svankstödet, vrid ratten1.
Framåt/bakåt, lyft handtaget för att ställa in
rätt avstånd till ratt och pedaler. Kontrollera
att stolen är spärrad då inställningen ändrats.
Höj/sänk* sittdynans framkant, pumpa
upp/ner.
Ändra ryggstödets lutning, vrid ratten.
Höj/sänk stolen, pumpa upp/ner.
Manöverpanel för elmanövrerad stol*.
Passagerarstolens ryggstöd kan fällas framåt
för att ge plats för lång last.
Skjut stolen så långt bakåt/neråt som möjligt.
Ställ in ryggstödet till upprätt läge.
1
Gäller även elmanövrerad stol.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
73
03 Din förarmiljö
Säten
Elmanövrerad stol*
nyckel i startlåset. Inställning av stolen görs
normalt i nyckelläge I och kan alltid göras när
motorn är igång.
Stol med minnesfunktion*
Använda lagrad inställning
Håll in en av minnesknapparna tills stolen och
de yttre backspeglarna stannar. Om knappen
släpps kommer stolens rörelse att avbrytas.
Nyckelminne* i fjärrnyckel2
Förarstolens och de yttre backspeglarnas
positioner3 lagras i nyckelminnet när bilen
låses med fjärrnyckeln.
03
Sittdynans framkant upp/ner
Stol framåt/bakåt och upp/ner
Ryggstödslutning
Minnesknapp
Endast en rörelse (fram/bak/upp/ned) kan
göras åt gången.
Knapp för lagring av inställning
Förberedelser
Inställning av stolen kan göras en viss tid efter
att dörren låsts upp med fjärrnyckeln utan
2
3
74
Lagra inställning
De elmanövrerade framstolarna har ett överbelastningsskydd som utlöses om någon stol
blockeras av något föremål. Om det händer, gå
till nyckelläge I eller 0 och vänta en kort stund
innan stolen manövreras igen.
Minnesknapp
Minnesknapp
1. Ställ in stolen och de yttre backspeglarna.
2. Håll knappen för lagring av inställning
intryckt, samtidigt som en av minnesknapparna trycks in.
För nyckelminne vid keyless drive, se sidan 51.
Endast om bilen är utrustad med elmanövrerad stol och elektriskt infällbara backspeglar.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
När bilen låses upp med samma fjärrnyckel
som den låstes med och förardörren öppnas
intar förarstolen och de yttre backspeglarna
automatiskt de inställningar som lagrats i nyckelminnet.
03 Din förarmiljö
Säten
OBS
Stolen och de yttre backspeglarna rör sig
inte om de redan står i aktuell position.
Det är även möjligt att använda nyckelminnet
genom att trycka in upplåsningsknappen på
fjärrnyckeln när förardörren är öppen.
Nyckelminnet kan aktiveras/avaktiveras under
Bilnyckelminne Sätes &
spegelpositioner. För beskrivning av menysystemet, se sidan 120.
VARNING
Klämrisk! Se till att barn inte leker med reglagen. Kontrollera att inga föremål finns
framför, bakom eller under stolen vid inställning. Försäkra dig om att ingen av passagerarna i baksätet kan komma i kläm.
skyddet, se bild) tryckas in samtidigt som
nackskyddet trycks ner.
Manuell nedfällning av yttre nackskydd
baksäte
03
Eluppvärmda säten
För eluppvärmda säten, se sidan 130.
Baksäten
Nackskydd mittplats bak
OBS
Nyckelminnet i de två fjärrnycklarna och
stolens tre minnen är helt oberoende av varandra.
Dra i spärrhandtaget närmast nackskyddet för
att fälla nackskyddet framåt.
Nödstopp
Nackskyddet förs tillbaka manuellt tills ett
klickljud hörs.
Om stolen oavsiktligt kommer i rörelse, tryck
på någon av knapparna så stannar stolen.
Återstart för att nå stolsposition som lagrats i
nyckelminnet görs genom att trycka på upplåsningsknappen på fjärrnyckeln. Förardörren
måste då vara öppen.
Fällning av ryggstöd i baksäte
VIKTIGT
Reglera skyddet efter passagerarens längd så
det om möjligt täcker hela bakhuvudet. Skjut
det uppåt efter behov.
För att få ner skyddet igen måste knappen
(placerad i mitten mellan ryggstödet och nack-
När ryggstödet ska fällas får det inte finnas
något föremål i baksätet. Säkerhetsbältena
får inte heller vara kopplade. Risk finns
annars att det uppstår skada på baksätets
klädsel.
``
75
03 Din förarmiljö
Säten
Det tredelade ryggstödet kan fällas på olika
sätt.
VARNING
Kontrollera att ryggstöden och nackskydden i baksätet är ordentligt låsta efter
uppfällning.
OBS
03
Framstolarna kan behöva skjutas fram och/
eller ryggstöden justeras upp för att de
bakre ryggstöden ska kunna fällas fram helt.
• Den vänstra delen kan fällas separat.
• Den mittre delen kan fällas separat.
• Den högra delen kan bara fällas tillsammans med den mittre.
• Om hela ryggstödet ska fällas ska de olika
delarna fällas var för sig.
Elektrisk fällning av yttre nackskydd
baksäte*
Om mittryggstödet ska fällas – frigör och
justera ner nackskyddet för mittryggstödet, se sidan 75.
De yttre nackskydden fälls automatiskt när
de yttre ryggstöden fälls. Dra upp ryggstöoch fäll samtidigt
dets spärrhandtag
fram ryggstödet. En röd indikering vid låsspärren
visar att ryggstödet inte längre
är spärrat.
Uppfällning sker i omvänd ordning.
OBS
När ryggstödet har fällts tillbaka ska den
röda indikeringen inte visas längre. Om den
fortfarande visas är ryggstödet inte spärrat.
1. Fjärrnyckeln ska vara i läge I eller II.
2. Tryck in knappen för att fälla de bakre yttre
nackskydden så att bakåtsikten förbättras.
VARNING
Fäll inte ner de yttre nackskydden om det
finns passagerare på någon av ytterplatserna.
76
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
03 Din förarmiljö
Säten
För tillbaka nackskyddet manuellt tills ett klickljud hörs.
VARNING
Nackskydden ska vara i låst läge efter uppfällning.
03
77
03 Din förarmiljö
Ratt
Inställning
Knappsatser*
Signalhorn
Knappsatser i ratten.
Signalhorn.
G021138
03
Inställning av ratt.
Spak – lösgöring av ratt
Farthållare, se sidan 156
Möjliga rattlägen
Adaptiv farthållare, se sidan 157
Ratten kan ställas in i höjd- och djupled:
1. Dra spaken åt dig för att lösgöra ratten.
2. Ställ in ratten i det läge som passar.
3. Tryck tillbaka spaken för att fixera ratten.
Om det går trögt, tryck lite på ratten samtidigt som spaken förs tillbaka.
VARNING
Ställ in ratten och fixera den innan avfärd.
Vid hastighetsberoende servostyrning* kan
rattmotståndet regleras, se sidan 155.
78
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Ljud- och telefonstyrning, se sidan 138.
Tryck på rattens centrum för att signalera.
03 Din förarmiljö
Belysning
Ljusreglage
Instrumentbelysningens styrka regleras med
tumhjulet.
Hel-/halvljus
Ljushöjdsreglering strålkastare
Bilens last ändrar strålkastarljusets riktning i
höjdled, vilket kan leda till att mötande fordon
bländas. Undvik detta genom att justera ljushöjden. Sänk ljuset om bilen lastats tungt.
03
1. Låt motorn vara igång eller ha fjärrnyckeln
i läge I.
2. Rulla uppåt/neråt med tumhjulet för att
höja/sänka ljushöjden.
Översikt ljusreglage.
Tumhjul för justering av display- och instrumentbelysning
Bilar med Xenon-strålkastare* har automatisk
ljushöjdsreglering och är därför inte utrustade
med tumhjulet.
Ljusreglage och rattspak.
Läge för helljusblink
Läge för helljus
Dimbakljus
Ljusreglage
Tumhjul1
Läge
för ljushöjdsreglering
Innebörd
AutomatisktA/avstängt halvljus.
Endast helljusblink.
Instrumentbelysning
Olika display- och instrumentbelysning tänds
beroende på nyckelläge, se sidan 72.
Positions-/parkeringsljus
Displaybelysningen dämpas automatiskt vid
mörker – känsligheten ställs in med tumhjulet.
Halvljus. Helljus och helljusblink
fungerar i detta läge.
A
1
Gäller vissa marknader.
Finns inte för bilar utrustade med Xenon-strålkastare*.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
79
03 Din förarmiljö
Belysning
OBS
Aktiva Xenon-strålkastare – ABL*
Helljuset går endast att aktivera i läge
.
Helljusblink
03
För rattspaken lätt mot ratten till läget för helljusblink. Helljuset lyser tills spaken släpps.
Halvljus
När motorn startas aktiveras halvljuset auto. Vid
matiskt2 om ljusreglaget står i läge
behov kan halvljusautomatiken för detta läge
avaktiveras av en verkstad. Volvo rekommenderar att du kontaktar en auktoriserad Volvoverkstad.
I läge
aktiveras alltid halvljuset automatiskt när motorn är igång eller när fjärrnyckeln är
i läge II.
Helljus
Helljuset kan endast aktiveras när ljusreglaget
. Aktivera/avaktivera helljuset
är i läge
genom att föra rattspaken mot ratten till ändläget och släpp.
När helljuset är aktiverat lyser symbolen
i kombinationsinstrumentet.
2
3
80
Gäller vissa marknader.
Aktiverad vid leverans från fabrik.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Ljusbild med funktionen avaktiverad (vänster)
respektive aktiverad (höger).
Om bilen är utrustad med aktiva Xenon-strålkastare (Active Bending Lights – ABL) följer ljuset från strålkastarna rattrörelsen för att ge
maximal belysning i kurvor och korsningar och
därmed ge ökad säkerhet.
Funktionen aktiveras automatiskt vid start av
bilen. Vid fel i funktionen lyser symbolen
i kombinationsinstrumentet samtidigt
som informationsdisplayen visar en förklarande text och ytterligare en tänd symbol.
Symbol
Display
Innebörd
Strålkastarfel Serv.
erfordras
Systemet är
ur funktion.
Uppsök en
verkstad om
meddelandet kvarstår.
Volvo
rekommend
erar att du
kontaktar en
auktoriserad
Volvoverkstad.
Funktionen är endast aktiv i skymning eller
mörker och endast när bilen är i rörelse.
Funktionen3 kan avaktiveras/aktiveras under
Bilinställningar Ljusinställningar
Aktiva kurvljus. För beskrivning av menysystemet, se sidan 120.
För anpassning av ljusbild, se sidan 84.
03 Din förarmiljö
Belysning
Positions-/parkeringsljus
Dimljus bak
Varningsblinkers
03
Ljusreglage i läge för positions-/parkeringsljus.
Knapp för dimljus bak.
Knapp för varningsblinkers.
Vrid ljusreglaget till mittläget (nummerskyltsbelysningen tänds samtidigt).
Dimbakljuset består av en lampa bak och kan
endast tändas i kombination med
hel-/halvljuset.
Tryck in knappen för att aktivera varningsblinkers. Båda blinkerssymbolerna i kombinationsinstrumentet blinkar när varningsblinkers
används.
Bakre positionsljus tänds även när bakluckan
öppnas för att uppmärksamma bakomvarande.
Bromsljus
Bromsljuset tänds automatiskt vid inbromsning. För information om Nödbromsljus och
automatisk varningsblinkers, se sidan 109.
Tryck på knappen för till/från. Dimbakljusets
i kombinationsinstrukontrollsymbol
mentet och lampan i knappen lyser när dimbakljuset är tänt.
Dimbakljuset släcks automatiskt när motorn
stängs av.
OBS
Varningsblinkers aktiveras automatiskt när
bilen bromsas så kraftigt att nödbromsljusen
aktiveras och hastigheten understiger
30 km/h. De förblir aktiva när man stannat och
avaktiveras automatiskt när man kör iväg igen
eller om knappen trycks in. För mer information
om Nödbromsljus och automatisk varningsblinkers, se sidan 109.
Bestämmelser för användning av dimbakljus varierar mellan olika länder.
``
81
03 Din förarmiljö
Belysning
Körriktningsvisare/blinkers
Belysning i kupé
Körriktningsvisare/blinkers.
Reglage i takkonsolen för främre läslampor och
kupébelysning.
Bakre takbelysning
G021149
G021150
03
Kort blinksekvens
För rattspaken uppåt eller neråt till första
läget och släpp. Körriktningsvisarna
blinkar tre gånger. Funktionen kan aktiveras/avaktiveras under Bilinställningar
Ljusinställningar Blinkers, tre
blinkningar. För beskrivning av menysystemet, se sidan 121.
Kontinuerlig blinksekvens
För rattspaken uppåt eller neråt till yttersta
läget.
Spaken stannar i sitt läge och förs tillbaka för
hand eller automatiskt av rattrörelsen.
Blinkerssymboler
För blinkerssymboler, se sidan 68.
82
Bakre takbelysning i bilar utan panoramatak.
Läslampa vänster sida
Läslampa höger sida
Kupébelysning
All belysning i kupén kan tändas och släckas
manuellt inom 30 minuter från det att:
• motorn har stängts och fjärrnyckeln är i
läge 0
• bilen har låsts upp men motorn har inte
startats.
Bakre takbelysning i bilar med panoramatak.
Främre takbelysning
Läslamporna fram tänds eller släcks med ett
tryck på respektive knapp i takkonsolen.
Lamporna tänds eller släcks med ett tryck på
respektive knapp.
03 Din förarmiljö
Belysning
Instegsbelysningen (och kupébelysningen)
tänds respektive släcks när en sidodörr öppnas eller stängs.
Kupébelysningen tänds och förblir tänd i
30 sekunder om:
plåtsbelysning, inre taklampor samt instegsbelysning.
• bilen låses upp med fjärrnyckel eller
Handskfacksbelysning
• motorn stängts och fjärrnyckeln är i
Handskfacksbelysningen tänds respektive
släcks när luckan öppnas eller stängs.
Tiden för hur länge ledbelysningen ska hållas
tänd kan ställas in under Bilinställningar
Ljusinställningar Ledbelysning. För
beskrivning av menysystemet, se sidan 120.
Kupébelysningen släcks när:
Instegsbelysning
Make up-spegel
Belysningen till make up-spegeln, se
sidan 195, tänds respektive släcks då locket
öppnas eller stängs.
Belysning lastutrymme
Belysningen i lastutrymmet tänds respektive
släcks då bakluckan öppnas eller stängs.
Belysningsautomatik
Med knappen för kupébelysning kan tre lägen
väljas för belysningen i kupén:
• Av – höger sida nedtryckt, belysningsautomatiken är avaktiverad.
• Neutralläge – belysningsautomatiken är
aktiverad.
•
På – vänster sida nedtryckt, kupébelysningen är tänd.
nyckelblad, se sidorna 45 eller 48
läge 0.
• motorn startar
• bilen låses.
Kupébelysningen tänds och förblir tänd i två
minuter om någon av dörrarna är öppen.
Om någon belysning tänds manuellt och bilen
låses kommer den att släckas automatiskt efter
två minuter.
Ledbelysning
En del av exteriörbelysningen kan hållas tänd
och fungera som ledbelysning efter att bilen
låsts.
03
Trygghetsbelysning
Trygghetsbelysningen tänds med fjärrnyckeln,
se sidan 45, och används för att tända bilens
belysning på avstånd.
När funktionen aktiverats med fjärrkontrollen
lyser parkeringsljus, lampor i yttre backspeglar, nummerplåtsbelysning, inre taklampor
samt instegsbelysning.
Tiden för hur länge trygghetsbelysningen ska
hållas tänd kan ställas in under
Bilinställningar Ljusinställningar
Trygghetsbelysning. För beskrivning av
menysystemet, se sidan 120.
1. Ta fjärrnyckeln ur startlåset.
2. För vänster rattspak mot ratten till ändläget
och släpp. Funktionen aktiveras på samma
sätt som vid helljusblink, se sidan 79.
Neutralläge
3. Stig ur bilen och lås dörren.
När knappen är i neutralläge, tänds och släcks
kupébelysningen automatiskt enligt nedanstående.
När funktionen aktiverats lyser halvljus, parkeringsljus, lampor i yttre backspeglar, nummer``
83
03 Din förarmiljö
Belysning
Anpassning av ljusbild
Aktiva Xenon-strålkastare*
Bilen måste stå stilla och motorn vara igång när
ljusbilden skiftas mellan höger- och vänstertrafik.
1. Gå in i menysystemet under
Bilinställningar Ljusinställningar.
03
G021151
2. Välj mellan Strålkast. f högertrafik och
Strålk. f vänstertrafik.
För beskrivning av menysystemet, se
sidan 120
Halogenstrålkastare
Ljusbild vänstertrafik.
För halogenstrålkastare ställs ljusbilden om
genom maskering av strålkastarglaset. Ljusbilden blir något sämre.
Maskering av strålkastare
G021152
1. Avbilda mallarna A och B för vänsterstyrd
bil eller C och D för högerstyrd bil i skala
1:1, se sidan 86:
Ljusbild högertrafik.
För att inte blända mötande trafik kan strålkastarnas ljusbild ställas om för höger- eller vänstertrafik. Rätt ljusbild ger även effektivare ljus
ut på vägrenen.
84
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
•
•
•
•
A = LHD Right (vänsterstyrd, höger glas)
B = LHD Left (vänsterstyrd, vänster glas)
C = RHD Right (högerstyrd, höger glas)
D = RHD Left (högerstyrd, vänster glas)
2. För över mallen till ett självhäftande vattenfast material och klipp ut.
3. Placera de självhäftande mallarna på rätt
avstånd från strålkastarglasets kant med
hjälp av bilden, se sidan 85, och måtten
i nedanstående lista:
• Mallar A och D: vågrät linje ca 104 mm,
lodrät linje ca 20 mm
• Mallar B och C: vågrät linje ca 167 mm,
lodrät linje ca 14 mm
03 Din förarmiljö
Belysning
Placering av mallar
03
Övre raden: maskering vänsterstyrd bil, mallar A och B. Nedre raden: maskering högerstyrd bil, mallar C och D.
``
85
03 Din förarmiljö
Belysning
Mallar för halogenstrålkastare
03
86
03 Din förarmiljö
Torkare och spolning
Vindrutetorkare1
Kontinuerlig torkning
Torkarna sveper med normal hastighet.
Torkarna sveper med hög hastighet.
När regnsensorn är aktiverad tänds en lampa i
knappen och regnsensorsymbolen
visas i den högra displayen i kombinationsinstrumentet.
Aktivera och ställ in känslighet
VIKTIGT
Innan aktivering av torkare under vintertid –
säkerställ att torkarbladen inte är fastfrusna
och att eventuell snö eller is på vindrutan
(och bakrutan) är bortskrapad.
Vindrutetorkare och vindrutespolare.
Regnsensor, till/från
Tumhjul känslighet/frekvens
Vindrutetorkare av
För spaken till läge 0 för att stänga av
vindrutetorkarna.
Enkelsvep
För spaken uppåt och släpp för att
göra ett svep.
Intervalltorkning
Ställ in antalet svep per tidsenhet
med tumhjulet när intervalltorkning är
VIKTIGT
Använd rikligt med spolarvätska när torkarna rengör vindrutan. Vindrutan ska vara
blöt när vindrutetorkarna arbetar.
När regnsensorn ska aktiveras måste bilen vara
igång eller fjärrnyckeln i läge I eller II samtidigt
som spaken till vindrutetorkarna ska vara i läge
0 alternativt i läge för enkelsvep.
03
Aktivera regnsensorn genom att trycka på
. Torkarna gör ett svep.
knappen
Om spaken förs uppåt gör torkarna extrasvep.
Vrid tumhjulet uppåt för högre känslighet och
nedåt för lägre känslighet. (Ett extra svep görs
när tumhjulet vrids uppåt.)
Avaktivera
Serviceläge torkarblad
Vid rengöring av vindruta/torkarblad och byte
av torkarblad se sidan 258 och 271.
Regnsensor*
Regnsensorn känner av mängden vatten på
vindrutan och startar vindrutetorkarna automatiskt. Regnsensorns känslighet justeras
med tumhjulet.
Stäng av regnsensorn genom att trycka på
eller för spaken nedåt till ett
knappen
annat torkarprogram.
Regnsensorn stängs automatiskt av när fjärrnyckeln tas ur startlåset eller fem minuter efter
att motorn stängts av.
vald.
1
Byte av torkarblad se sidan 258, serviceläge torkarblad se sidan 258 och påfyllning av spolarvätska se sidan 259.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
87
03 Din förarmiljö
Torkare och spolning
VIKTIGT
Vindrutetorkarna kan starta och skadas vid
automattvätt. Stäng av regnsensorn medan
bilen är igång eller fjärrnyckeln är i läge I eller
II. Symbolen i kombinationsinstrumentet
och lampan i knappen slocknar.
03
Spolning av strålkastare och rutor
Uppvärmda spolmunstycken*
Spolmunstyckena värms automatiskt vid kyla
för att förhindra att spolarvätskan fryser fast.
Högtrycksspolning av strålkastare*
Högtrycksspolning av strålkastarna konsumerar stora mängder spolarvätska. För att spara
vätska spolas strålkastarna automatiskt vid var
femte spolning av vindrutan.
Torkare och spolare bakruta
OBS
Bakrutetorkaren är utrustad med ett överhettningsskydd som gör att motorn stängs
av om den blir överhettad. Bakrutetorkaren
fungerar igen efter en nedkylningsperiod
(30 sekunder eller längre, beroende på värmen i motorn och yttertemperaturen).
Torkare – backning
Om backväxeln läggs in när de främre vindrutetorkarna är aktiverade, kommer bakrutetorkaren starta intervalltorkningsläge2. Funktionen upphör när backväxel läggs ur.
Om bakrutetorkaren redan går med kontinuerlig hastighet, sker ingen förändring.
OBS
På bilar med regnsensor aktiveras bakrutetorkaren vid backning, om sensorn är aktiverad och det regnar.
Spolningsfunktion.
Spolning av vindruta
Bakrutetorkare – intervalltorkning
För spaken mot ratten för att starta vindruteoch strålkastarspolarna.
Bakrutetorkare – kontinuerlig hastighet
Efter att spaken släppts gör vindrutetorkarna
några extra svep och strålkastarna spolas.
Genom att föra spaken framåt (se pil i bild ovan)
startas spolning och torkning av bakrutan.
2
88
Denna funktion (intervalltorkning vid backning) kan stängas av. Uppsök en verkstad. Volvo rekommenderar att du kontaktar en auktoriserad Volvoverkstad.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
03 Din förarmiljö
Fönster och backspeglar
Allmänt
Värmereflekterande vindruta*
rutan som saknar värmereflekterande film (se
markerat fält i ovanstående bild).
Laminerat glas
Vindrutan och panoramataket har
laminerat glas. Det är förstärkt vilket
ger ett bättre inbrottsskydd och förbättrad ljudisolering i kupén. Övriga
Fönsterhissar
03
glasytor*.
Vatten- och smutsavvisande ytskikt*
Rutorna är behandlade med ett
ytskikt som förbättrar sikten vid svåra
väderförhållande. Skötsel, se sidan 272.
VIKTIGT
Använd inte isskrapa av metall för att ta bort
is från rutorna. Använd eluppvärmningen för
att ta bort is från speglarna, se sidan 92.
Fält där IR-film inte är applicerad.
Mått
A
47 mm
B
87 mm
Reglagepanel i förardörr.
Elektrisk spärr för öppning av dörrar* och
fönster bak, se sidan 58.
Reglage bakre fönster
Vindrutan är försedd med en värmereflekterande film (IR) som minskar solens värmeinstrålning i kupén.
Placering av elektronisk utrustning, t.ex. en
transponder, bakom en glasyta med värmereflekterande film kan påverka dess funktion och
prestanda negativt.
Reglage främre fönster
VARNING
Kontrollera att ingen baksätespassagerare
kommer i kläm när fönstren stängs från
förardörren.
Om funktionen för elektronisk utrustning ska bli
optimal bör denna placeras på den del av vind``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
89
03 Din förarmiljö
Fönster och backspeglar
VARNING
Kontrollera att barn eller andra passagerare
inte kommer i kläm om fönstren stängs,
även när fjärrnyckeln används.
03
VARNING
Om det finns barn i bilen, tänk på att alltid
bryta strömmen till fönsterhissarna genom
att ta ur fjärrnyckeln om föraren lämnar
bilen.
Manövrering
Med reglagepanelen i förardörren kan alla fönsterhissar manövreras. Med övriga dörrars reglagepaneler kan endast dess fönsterhissar regleras. Fönsterhissarna kan endast styras med
en reglagepanel i taget.
För att fönsterhissarna ska kunna användas
måste fjärrnyckeln vara i läge I eller II. Efter att
bilen varit igång kan fönsterhissarna manövreras i några minuter fast fjärrnyckeln tagits ur,
dock inte efter att dörren har öppnats.
Stängning av fönstren avbryts och fönstret
öppnas om något hindrar dess rörelse. Det
finns möjlighet att forcera klämskyddet när
stängning avbrutits t.ex. vid isbildning, genom
att kontinuerligt hålla knappen uppdragen tills
fönstret är stängt. Klämskyddet aktiveras åter
efter en kort stund.
OBS
Ett sätt att minska det pulserande vindljudet
då de bakre fönsterrutorna är öppna, är att
öppna även de främre fönsterrutorna lite
grann.
Manövrering av fönsterhissar.
Manövrering utan automatik
Manövrering med automatik
90
Manövrering utan automatik
För något av reglagen lätt uppåt/nedåt.
Fönsterhissarna går upp/ner så länge reglaget
hålls i position.
Manövrering med automatik
För något av reglagen uppåt/nedåt till ändläget
och släpp sedan. Fönstret körs automatiskt till
sitt ändläge.
Manövrering med fjärrnyckel och
centrallås
För att fjärrmanövrera de elektriska fönsterhissarna från utsidan med fjärrnyckeln eller från
insidan med centrallåset, se sidorna 45 och
53
Återställning
Ifall batteriet kopplats bort måste funktionen
för automatisk öppning återställas för att fungera korrekt.
1. Dra upp knappens främre del lätt för att
hissa upp rutan till sitt ändläge och håll kvar
i en sekund.
2. Släpp knappen kort.
3. Dra upp knappens främre del igen i en
sekund.
VARNING
Återställning måste ske för att klämskyddet
ska fungera.
03 Din förarmiljö
Fönster och backspeglar
Yttre backspeglar
Elektriskt infällbara backspeglar*
För parkering/körning i trånga utrymmen kan
speglarna fällas in:
1. Tryck ner knapparna L och R samtidigt
(fjärrnyckeln måste minst vara i nyckelläge
I).
2. Släpp dem efter ca 1 sekund. Speglarna
stannar automatiskt i maximalt infällt läge.
Fäll ut speglarna genom att trycka ner L och
R samtidigt. Speglarna stannar automatiskt i
utfällt läge.
Reglage yttre backspeglar.
Inställning
1. Tryck på knappen L för vänster backspegel
eller R för höger backspegel. Lampan i
knappen lyser.
2. Justera läget med inställningsspaken i mitten.
3. Tryck en gång till på knappen L eller R.
Lampan ska inte längre lysa.
VARNING
Speglarna är av vidvinkeltyp för att ge god
överblick. Föremål kan synas vara längre
bort än vad de i verkligheten är.
1
Lagring av position*
Backspeglarnas positioner lagras i nyckelminnet när bilen låses med fjärrnyckeln. När bilen
låses upp med samma fjärrnyckel intar backspeglarna och förarstolen de lagrade positionerna när förardörren öppnas.
Funktionen kan aktiveras/avaktiveras under
Bilnyckelminne Sätes &
spegelpositioner. För beskrivning av menysystemet, se sidan 120.
Vinkling av backspegel vid parkering1
Backspegeln kan vinklas ner för att exempelvis
föraren ska kunna se vägkanten vid parkering.
När backväxeln läggs ur återgår backspegeln
automatiskt till sin ursprungliga position efter
ca 10 sekunder, eller tidigare genom att trycka
in knappen L respektive R.
Automatisk vinkling av backspegel vid
parkering1
När backväxeln läggs i vinklas backspegeln
automatiskt ner för att föraren exempelvis ska
kunna se vägkanten vid parkering. När backspegeln läggs ur återgår backspegeln automatiskt till sin ursprungliga position efter en
stund.
03
Funktionen kan aktiveras/avaktiveras under
Bilinställningar Sidospegelinställningar
Autovinkla vänsterspegel respektive
Autovinkla högerspegel. För beskrivning av
menysystemet, se sidan 120.
Automatisk infällning vid låsning
När bilen låses/låses upp med fjärrnyckeln fälls
backspeglarna in/ut automatiskt.
Funktionen kan aktiveras/avaktiveras under
Bilinställningar Sidospegelinställningar
Fäll in speglar vid låsning. För beskrivning
av menysystemet, se sidan 120.
Lägg in backväxeln och tryck in knappen
L eller R.
Endast i kombination med elmanövrerad stol med minne, se sidan 74.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
91
03 Din förarmiljö
Fönster och backspeglar
Återställning till neutralläge
Spegel som p.g.a. yttre våld ändrats ur sitt läge
måste elektriskt återställas till neutralläge för
att den elektriska in-/utfällningen ska fungera
korrekt:
03
1. Fäll in speglarna med knapparna L och R.
2. Fäll ut dem igen med knapparna L och R.
3. Upprepa ovanstående procedur vid behov.
Speglarna är nu återställda i neutralläge.
Trygghetsbelysning och ledbelysning
Lampan på backspeglarna tänds då trygghetsbelysning eller ledbelysning valts, se sidan 83.
Eluppvärmd bakruta och yttre
backspeglar
Använd eluppvärmningen för att få bort is och
imma från bakrutan och de yttre backspeglarna.
Ett tryck på knappen startar uppvärmningen.
Lampan i knappen visar att funktionen är aktiv.
Koppla från uppvärmningen så snart isen/
imman är borta för att inte belasta batteriet
onödigt mycket. Uppvärmningen stängs dock
av automatiskt efter en viss tid.
Uppvärmningen kan kopplas in automatiskt
om bilen startas i lägre yttertemperatur än
+7 °C. Funktionen Autoavfrostning måste då
aktiveras under Klimatinställningar
Autoavfrostning bak. För beskrivning av
menysystemet, se sidan 120.
Inre backspegel
Reglage för avbländning
92
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Manuell avbländning
Om starkt ljus kommer in bakifrån kan det
reflekteras i backspegeln och blända föraren.
Blända av med reglaget för avbländning när
bakomvarande ljus stör:
1. Blända av genom att föra reglaget in mot
kupén.
2. Återgå till normalt läge genom att föra reglaget mot vindrutan.
Automatisk avbländning*
Om starkt ljus kommer bakifrån bländar backspegeln av automatiskt. Reglaget finns inte på
speglar med automatisk avbländning.
Kompass* kan enbart väljas till backspeglar
med automatisk avbländning, se sidan 93.
03 Din förarmiljö
Kompass*
Handhavande
passen bör kalibreras om bilen förflyttas flera
magnetiska zoner.
1. Stanna bilen på en stor öppen yta som är
fri från stålkonstruktioner och högspänningsledningar.
2. Starta bilen.
03
OBS
I backspegelns övre högra hörn finns en display som visar i vilken kompassriktning bilens
front pekar. Åtta olika riktningar visas med engelsk förkortning: N (norr), NE (nordost), E
(öster), SE (sydost), S (söder), SW (sydväst),
W (väster) och NW (nordväst).
5. Tryck upprepade gånger på knappen tills
önskad magnetisk zon (1–15) visas, se kartan över magnetiska zoner för kompass.
6. Vänta tills displayen återgår till att visa
tecknet C.
För bäst kalibrering – slå av all elektrisk
utrustning (klimatanläggning, torkare etc.)
och se till att alla dörrar är stängda.
Backspegel med kompass.
4. Håll knappen på backspegelns undersida
intryckt ca 3 sekunder. Numret för aktuell
magnetisk zon visas.
3. Håll knappen på backspegelns undersida
intryckt ca 6 sekunder (använd t.ex. ett
gem) tills det att tecknet C visas.
7. Kör långsamt i en cirkel med en hastighet
av högst 10 km/h tills en kompassriktning
visas i displayen, vilket visar att kalibreringen är klar. Kör därefter ytterligare 2 varv
för att finjustera kalibreringen.
8. Upprepa ovanstående procedur vid behov.
G030295
Kompassen aktiveras automatiskt när bilen
startas eller när nyckelläge II är aktivt, se
sidan 72. För att avaktivera/aktivera kompassen – tryck in knappen på backspegelns undersida med hjälp av t.ex. ett gem.
Kalibrering
Jordklotet är indelat i 15 magnetiska zoner.
Kompassen är inställd för det geografiska
område bilen befann sig i vid leverans. Kom-
Magnetiska zoner.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
93
03 Din förarmiljö
Elmanövrerat panoramatak*
Allmänt
Panoramataket är uppdelat i två sektioner där
endast den främre sektionen är öppningsbar –
horisontellt eller vertikalt i bakkant (ventilationsläge).
03
Till panoramataket hör en solgardin, tillverkad
av perforerat tyg och placerad under glastaket,
för extra skydd mot t.ex. starkt solljus.
VARNING
Barn, andra passagerare eller föremål kan
klämmas av panoramatakets rörliga delar.
•
Manövrera alltid panoramataket under
uppsikt.
•
Låt inte barn leka med manövreringsreglaget.
•
Ta alltid med fjärrnyckeln/PCC:n*, och
förhindra därmed att panoramataket
kan manövreras, om föraren lämnar
bilen.
Manövrering
Stängning, manuell
Stängning, automatisk
Panoramataket och gardinen kan manövreras
i nyckelläge I eller II.
Automatisk manövrering
1. För att maximalt öppna gardinen – tryck
reglaget bakåt till läget för automatisk öppning och släpp.
2. För att sedan öppna panoramataket maximalt – tryck reglaget bakåt en andra gång
till läget för automatisk öppning och släpp.
Stäng taket/gardinen genom att upprepa föregående procedur i omvänd ordning – tryck i
stället reglaget framåt till läget för automatisk
stängning.
Snabb öppning/-stängning
Panoramataket och gardinen kan öppnas/
stängas samtidigt:
• Öppna – tryck reglaget bakåt två gånger till
Panoramataket och gardinen manövreras med
ett reglage som är placerat i taket. Reglaget
aktiveras i nyckelläge I eller II, se sidan 72.
läget för automatisk manövrering och
släpp.
• Stäng – tryck reglaget framåt två gånger till
läget för automatisk manövrering och
släpp.
Öppning, automatisk
Öppning, manuell
94
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
03 Din förarmiljö
Elmanövrerat panoramatak*
Manuell manövrering
Ventilationsläge
1. Öppna gardinen – tryck reglaget bakåt till
tryckpunkten för manuell öppning. Gardinen rör sig mot maximal öppning så länge
knappen hålls intryckt.
Stängning med fjärrnyckel eller
centrallåsknapp
2. Vinkla panoramataket – tryck reglaget
bakåt en andra gång till tryckpunkten för
manuell öppning
3. Öppna panoramataket – tryck reglaget
bakåt en tredje gång till tryckpunkten för
manuell öppning. Panoramataket rör sig
mot maximal öppning så länge knappen
hålls intryckt.
Stäng taket/gardinen genom att upprepa föregående procedur i omvänd ordning – tryck i
stället reglaget framåt till läget för manuell
stängning.
OBS
Vid manuell öppning måste gardinen vara
helt öppen innan panoramataket kan öppnas. Vid omvänd procedur måste panoramataket vara helt stängt innan gardinen
kan stängas.
03
Ventilationsläge, vertikalt i bakkant.
Öppna genom att trycka reglagets bakkant
uppåt.
Stäng genom att dra reglagets bakkant
nedåt.
Då ventilationsläge väljs lyfts den främre sektionen upp i bakkant. Om gardinen är helt
stängd när ventilationsläge väljs – öppnar den
automatiskt ca 50 mm.
Med ett långt tryck på låsknappen, se sidorna
45 (fjärrnyckeln) och 53 (centrallåsknappen),
stängs panoramataket och alla fönstren. De
yttre backspeglarna fälls in*, dörrarna och bakluckan låses. Om stängningen behöver avbrytas, tryck på låsknappen igen.
VARNING
Om panoramataket stängs med fjärrnyckeln, kontrollera att ingen kommer i
kläm.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
95
03 Din förarmiljö
Elmanövrerat panoramatak*
Vindavvisare
03
Till panoramataket hör en vindavvisare som
fälls upp när panoramataket är i öppet läge.
96
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
03 Din förarmiljö
Alcoguard*
Allmänt om Alkolås
1. Munstycke för utandningsprov.
Alkolåsets funktion är att förhindra att bilen
framförs av en berusad förare. Innan motorstart är möjlig måste föraren göra ett utandningsprov som verifierar att denne inte är
påverkad av alkohol. Alkolåset kalibreras till
respektive marknads gällande gränsvärde för
laglig bilkörning.
2. Strömbrytare.
VARNING
Alkolåset är ett hjälpmedel och fritar inte
föraren från ansvar. Det är alltid förarens
ansvar att vara nykter och att framföra bilen
på ett säkert sätt.
Funktioner
3. Sändarknapp.
4. Lampa för batteristatus.
OBS
Förvara Alkolåset i dess hållare. Då hålls det
inbyggda batteriet fulladdat och Alkolåset
aktiveras automatiskt när bilen öppnas.
5. Lampa för resultat av utandningsprov.
6. Lampa indikerar klart för utandningsprov.
Handhavande
Inför motorstart
Alkolåset aktiveras automatiskt och görs klar
för användning när bilen öppnas.
03
1. Då kontrollampa (6) lyser grönt är Alkolåset
klar att användas.
Batteri
Alkolåsets kontrollampa (4) visar batteriets status:
Lampa (4)
Batteristatus
Grönt blinkande
Laddning pågår
Grön
Fulladdat
Gul
Halvladdat
Röd
Urladdat – placera
laddaren i hållaren
eller anslut strömförsörjningskabeln från
handskfacket.
2. Ta loss Alkolåset från dess hållare. Är Alkolåset utanför bilen vid upplåsning måste
det först aktiveras med strömbrytaren (2).
3. Fäll upp munstycket (1), ta ett djupt andetag och blås med jämnt tryck tills ett
"klick"-ljud hörs efter ca 5 sekunder.
Resultatet blir ett av alternativen i nästföljande tabell Resultat efter utfört utandningsprov.
4. Visas inget meddelande kan överföringen
till bilen ha misslyckats – tryck då på knapp
(3) för att att manuellt sända resultatet till
bilen.
5. Fäll ner munstycket och sätt fast Alkolåset
i dess hållare.
6. Starta motorn efter godkänt utandningsprov inom 5 minuter – i annat fall måste det
göras om.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
97
03 Din förarmiljö
Alcoguard*
Resultat efter utfört utandningsprov
03
Lampa (5) + Displaytext
Innebörd
Grön lampa + Alcoguard Godkänt
test
Starta motorn –
ingen alkoholhalt
uppmätt.
Gul lampa + Alcoguard Godkänt
test
Röd lampa +
Underkänt test
Vänta 1 minut
A
Motorstart möjlig –
uppmätt alkoholhalt
är över 0,1 promille
men under gällande
gränsvärdeA.
Motorstart ej möjlig
– uppmätt alkoholhalt är över gällande
gränsvärdeA.
Gränsvärde varierar från land till land, ta reda på vad som
gäller. Se även avsnitt Allmänt om Alkolås sidan 97
OBS
Efter en avslutad körning kan motorn återstartas inom 30 minuter utan att ett nytt
utandningsprov behöver göras.
1
98
En auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Att tänka på
Inför utandningsprov
För att få korrekt funktion och ett så rättvisande
mätresultat som möjligt:
• Undvik att äta eller dricka ca 5 minuter
innan utandningsprovet.
• Undvik kraftig vindrutespolning – alkoholen i spolarvätskan kan resultera i felaktigt
mätresultat.
Byte av förare
För att säkerställa att ett nytt utandningsprov
görs vid förarbyte – håll in strömbrytaren (2)
och sändningsknappen (3) samtidigt i ca
3 sekunder. Då återgår bilen till startblockeringsläge och ett nytt godkänt utandningsprov
krävs innan motorstart.
Kalibrering och Service
Alkolåset ska kontrolleras och kalibreras på en
verkstad1 var 12:e månad.
30 dagar innan nödvändig omkalibrering visar
displayen Alcoguard Kalib. erfordras. Om
kalibrering inte utförs inom dessa 30 dagar
kommer normal motorstart att spärras – endast
start med Bypass-funktion blir då möjlig, se
sidan 99 avsnitt Nödsituation.
Meddelandet kan släckas med ett tryck på
sändningsknappen (3). Det slocknar annars av
sig själv efter ca 2 minuter men återkommer
sedan vid varje motorstart – enbart omkalibrering på en verkstad1 kan släcka meddelandet
permanent.
Kall eller varm väderlek
Ju kallare väderlek desto längre tid innan Alkolåset är klart för användning:
Temperatur (ºC)
Maximal uppvärmningstid
(sekunder)
+10 — +85
10
–5 — +10
60
–40 — –5
180
Vid temperaturer under –20 ºC eller över
+60 ºC behöver Alkolåset extra strömförsörjning. Displayen visar Alcoguard sätt i
strömkabel. Anslut då strömförsörjningskabeln från handskfacket till Alkolåset och vänta
tills kontrollampa (6) lyser grön.
Vid extremt kall väderlek kan uppvärmningstiden minskas genom att Alkolåset tas med
inomhus.
03 Din förarmiljö
Alcoguard*
Nödsituation
I händelse av en nödsituation, eller om Alkolåset är ur funktion eller borttaget, är det möjligt
att koppla förbi Alkolåset för att kunna köra
bilen.
OBS
All aktivering med förbikoppling (Bypass)
loggas och sparas i ett minne, se sidan 10 i
avsnitt Inspelning av data.
Efter aktiverad Bypass-funktion visar displayen
Alcoguard Bypass aktiverad hela tiden
under körning och kan endast återställas på en
verkstad1.
Bypass-funktionen kan testas utan att felmeddelande loggas – utför då alla steg utan att
starta bilen. Felmeddelandet raderas när bilen
låses.
Vid installationen av Alkolås väljs om förbikopplingen ska vara Bypass- eller Nödfunktion. Denna inställning kan i efterhand ändras
på en verkstad1.
och sedan Alcoguard Bypass aktiverad
– därefter kan motorn startas.
Denna funktion kan aktiveras flera gånger. Felmeddelandet som visas under körning kan
endast släckas hos en verkstad1.
Alcoguard Ingen
signal
Sändning misslyckades – sänd
manuellt med knapp
(3) eller gör ett nytt
utandningsprov.
• Tryck och håll in vänster rattspaks READknapp och knappen för Varningsblinkers
samtidigt i ca 5 sekunder – displayen visar
Alcoguard Bypass aktiverad och motorn
kan startas.
Alcoguard Ogiltigt
test
Testet misslyckades
– gör ett nytt utandningsprov.
Denna funktion kan användas en gång, sedan
måste återställning göras på verkstad1.
Alcoguard Blås
längre
Blåsningen för kort –
blås längre.
Symboler och displaymeddelanden
Alcoguard Blås
svagare
Blåsningen för hård
– blås svagare.
Alcoguard Blås
hårdare
Blåsningen för svag
– blås hårdare.
Alcoguard Förvärmning
Uppvärmning ej klar
– vänta på text Alcoguard Blås 5
sekunder.
Förutom redan beskrivna meddelanden kan
kombinationsinstrumentets display även visa
följande:
Displaytext
Innebörd/åtgärd
Alcoguard Återstart möjlig
Motorn har varit
avstängd kortare tid
än 30 minuter –
motorstart möjlig
utan nytt prov.
Alcoguard Serv.
erfordras
Kontakta en verkstad1.
• Tryck och håll in vänster rattspaks READ-
1
Innebörd/åtgärd
Aktivera Nödfunktion
Aktivera Bypassfunktion
knapp och knappen för Varningsblinkers
samtidigt i ca 5 sekunder – displayen visar
först Bypass aktiverad Vänta 1 minut
Displaytext
03
En auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
99
03 Din förarmiljö
Start av motor
Bensin- och dieselmotorer
3. Tryck på START/STOP ENGINE-knappen
och släpp den sedan.
Startmotorn arbetar tills motorn har startat,
men inte längre än 10 sekunder (diesel upp till
60 sekunder).
Om motorn inte startar – försök igen genom att
hålla in START/STOP ENGINE-knappen tills
motorn startar.
03
VARNING
Startlås med indragen fjärrnyckel och START/
STOP ENGINE-knapp.
VIKTIGT
OBS
Tryck inte in fjärrnyckeln felvänd – Håll i
änden med det löstagbara nyckelbladet, se
sidan 47.
1. Placera fjärrnyckeln i startlåset – Tryck lätt
på nyckeln tills den dras in i låset. Observera att om bilen är utrustad med Alkolås,
måste ett utandningsprov först godkännas
innan motorn kan startas, se sidan 97.
helt1.
2. Håll kopplingspedalen nedtryckt
(För
bilar med automatväxellåda – Tryck på
bromspedalen.)
1
100
Ta alltid fjärrnyckeln ur startlåset när bilen
lämnas – särskilt om det finns barn i bilen.
För information om hur nyckeln tas ur startlåset, se sidan 72.
Vid kallstart kan tomgångsvarvtalet vara
märkbart högre än normalt för vissa motortyper. Detta görs för att så snabbt som möjligt få upp avgasreningssystemet till normal
driftstemperatur, vilket minimerar avgasemissioner och skonar miljön.
Keyless drive
Följ steg 2–3 för start av bensin- och dieselmotor. För mer information om Keyless drive,
se sidan 50.
Om bilen rullar räcker det med att trycka på START/STOP ENGINE-knappen för att starta bilen.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
OBS
En förutsättning för att bilen ska starta är att
en av bilens fjärrnycklar med Keyless
drive*-funktion finns i kupén eller lastutrymmet.
VARNING
Ta aldrig ut fjärrnyckel med Keyless drive*funktion från bilen under körning eller vid
bogsering.
Stanna motorn
För att stänga av motorn – Tryck på START/
STOP ENGINE.
Om bilen har automatisk växellåda och växelväljaren inte är i läge P eller om bilen rullar –
Tryck 2 gånger eller håll knappen intryckt tills
motorn stannar.
Rattlås
Rattlåset öppnar när START/STOP ENGINEknappen trycks in efter att fjärrnyckeln tryckts
in i startlåset.
Rattlåset aktiveras när förardörren öppnas
efter att motorn stängts av.
03 Din förarmiljö
Start av motor
Nyckellägen
För information om fjärrnyckelns olika nyckellägen, se sidan 72
03
101
03 Din förarmiljö
Start av motor – externt batteri
Starthjälp
5. Öppna clipsen på det egna batteriets
främre täcklock och ta loss locket, se
sidan 261.
11. Ta bort startkablarna, först den svarta och
sedan den röda.
6. Koppla startkabeln till det egna batteriets
pluspol
.
7. Sätt dit den svarta startkabelns ena
klamma på hjälpbatteriets minuspol
03
.
VIKTIGT
Koppla startkabeln försiktigt för att undvika
kortslutningar med andra komponenter i
motorrummet.
Om startbatteriet är urladdat kan bilen startas
med ström från ett annat batteri.
Vid starthjälp rekommenderas följande för att
undvika explosionsrisk:
1. Sätt fjärrnyckeln i nyckelläge 0, se
sidan 72.
2. Se till att hjälpbatteriet har spänningen
12 V.
3. Om hjälpbatteriet sitter i en annan bil,
stanna den hjälpande bilens motor och se
till att bilarna inte vidrör varandra.
4. Sätt dit den röda startkabeln på hjälpbat.
teriets pluspol
102
8. Sätt den andra klamman på en jordpunkt,
(höger motorfäste i ovankant, den yttre
skruvskallen)
. Kontrollera att klammorna på startkablarna sitter fast ordentligt så att det inte uppstår gnistor under
startförsöket.
9. Starta motorn på "hjälpbilen". Låt motorn
gå någon minut med högre tomgång än
normalt, 1500 varv/minut.
10. Starta motorn på den bil som har det urladdade batteriet. Rör inte anslutningarna
under startförsöket. Det finns risk för gnistbildning.
Se till att ingen av klammorna på den svarta
startkabeln kommer i kontakt med batteriets pluspol eller ansluten klamma på den
röda startkabeln.
VARNING
Batteriet kan bilda knallgas som är mycket
explosiv. En gnista, som kan bildas om
startkabeln sätts dit felaktigt, räcker för att
batteriet ska explodera. Batteriet innehåller
svavelsyra som kan orsaka allvarliga frätskador. Skölj med stora mängder vatten om
svavelsyran kommer i kontakt med ögon,
hud eller kläder. Vid stänk i ögonen, kontakta omedelbart läkare.
03 Din förarmiljö
Växellådor
Manuell växellåda
Automatisk växellåda Geartronic*
Backläge (R)
Bilen måste stå stilla när läge R väljs.
Neutralläge (N)
Ingen växel är ilagd och motorn kan startas.
Ansätt parkeringsbromsen om bilen står stilla
med växelväljaren i läge N.
Körläge (D)
03
D är det normala körläget. Upp- och nerväxling
sker automatiskt beroende på gaspådrag och
hastighet. Bilen ska stå stilla när läge D väljs
från läge R.
Växelmönster 6-växlad låda.
• Trampa ned kopplingspedalen helt vid
varje växling.
• Ta bort foten från kopplingspedalen mellan
växlingarna.
D: Automatiska växellägen. M (+/–): Manuella
växellägen.
Informationsdisplayen visar växelväljarens
läge med följande tecken: P, R, N, D, S, 1, 2,
3, 4, 5 eller 6, se sidan 67.
Backväxelspärr
Växellägen
Backväxelspärren försvårar möjligheten att av
misstag lägga i backväxeln vid normal färd
framåt.
Parkeringsläge (P)
• Utgå från neutralläge N och lägg endast i
backväxeln R när bilen står still.
Välj P när motorn ska startas eller när bilen står
parkerad. Bromspedalen måste tryckas ner för
att växelväljaren ska kunna föras ur läge P.
I läge P är växellådan mekaniskt spärrad. Aktivera den elektriska parkeringsbromsen med ett
tryck på knappen, se sidan 112.
Geartronic – Manuella växellägen (+/–)
Med Geartronics automatiska växellåda kan
föraren även växla manuellt. Bilen motorbromsar när gaspedalen släpps.
Manuellt växelläge nås genom att föra spaken
åt sidan från läge D till ändläget vid +/–.
Informationsdisplayen skiftar tecken från D till
någon av siffrorna 1–6, vilket motsvarar den
växel som just då är ilagd, se sidan 67.
• Tryck spaken framåt mot + (plus) för att
växla upp ett steg och släpp den – spaken
återgår till sitt viloläge mellan + och –.
eller
• Dra spaken bakåt mot – (minus) för att
växla ner ett steg och släpp den.
VIKTIGT
Bilen måste stå stilla då läge P väljs.
Manuellt växelläge (+/–) kan väljas när som
helst under färden.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
103
03 Din förarmiljö
Växellådor
För att återgå till automatiskt körläge:
03
• För spaken åt sidan till ändläget vid D.
OBS
Om växellådan har ett Sportprogram, blir
lådan manuell först efter att spaken förts
framåt eller bakåt i sitt (+/–)-läge. Informationsdisplayen skiftar då tecken från S till att
visa vilken av växlarna 1–6 som är ilagd.
Geartronic – Sportläge (S)1
Sportprogrammet ger ett sportigare beteende
och tillåter högre varvtal på växlarna. Samtidigt
fås snabbare respons vid gaspådrag. Vid aktiv
körning prioriteras även körning på en lägre
växel, innebärande fördröjd uppväxling.
Sportläget nås genom att föra spaken åt sidan
från läge D till ändläget vid +/–. Informationsdisplayen skiftar tecken från D till S.
Sportläget kan väljas när som helst under färden.
Geartronic – Vinterläge
Det kan underlätta att komma iväg i halt väglag
om 3:ans växel läggs i manuellt.
1. Tryck ner bromspedalen och för växelspaken från läge D till ändläge vid +/– –
instrumentpanelens display skiftar tecken
från D till siffran 1.
2. Stega upp till växel 3 genom att trycka fram
spaken mot + (plus) 2 gånger – displayen
skiftar tecken från 1 till 3.
3. Släpp bromsen och ge försiktigt gaspådrag.
Växellådans "vinterläge" gör att bilen rullar iväg
med ett lägre motorvarv och reducerad motorstyrka på drivhjulen.
104
Bara modellerna D5 och T6.
Geartronic tillåter inte nedväxlingar/kick-down
som leder till så högt motorvarv att motorn kan
skadas. Om föraren ändå försöker göra en
sådan nedväxling vid högt motorvarv händer
ingenting – den ursprungliga växeln förblir
ilagd.
Vid kick-down kan bilen växla ner ett eller flera
steg åt gången beroende på motorns varvtal.
Bilen växlar upp när motorn når sitt maxvarvtal
i syfte att förhindra motorskador.
Mekanisk växelväljarspärr
Kickdown
Då gaspedalen trampas helt i botten (förbi det
normala fullgasläget) sker automatiskt en omedelbar nerväxling, s.k. kickdown.
Om gaspedalen släpps ur kickdownläget, sker
uppväxling automatiskt.
Kickdown används när maximal acceleration
behövs, t.ex. vid en omkörning.
Säkerhetsfunktion
För att förhindra övervarvning av motorn är
växellådans styrprogram försett med ett ner-
1
växlingsskydd som förhindrar kick-downfunktionen.
G021351
För att undvika ryck och motorstopp växlar
Geartronic automatiskt ner om föraren låter farten sjunka lägre än vad som är lämpligt för den
valda växeln.
Spaken kan föras fritt framåt eller bakåt mellan
N och D. Övriga lägen har en spärr som manö-
03 Din förarmiljö
Växellådor
Automatisk växellåda Powershift*2
vreras med spärrknappen på växelväljarspaken.
nedtryckt och fjärrnyckeln i läge II, se
sidan 72.
Med spärrknappen intryckt kan spaken föras
framåt eller bakåt mellan P, R, N och D.
Avaktivera automatisk växelväljarspärr
Automatisk växelväljarspärr
03
Automatväxellådan har särskilda säkerhetssystem:
Nyckelspärr – Keylock
För att kunna ta ut fjärrnyckeln från startlåset
måste växelväljaren vara i läge P. I alla andra
lägen är fjärrnyckel spärrad.
G031390
Parkeringsläge (P)
Stillastående bil med motorn igång:
Håll foten på bromspedalen när växelväljaren
förs till annat läge.
Elektrisk växlingsspärr – Shiftlock
Parkeringsläge (P)
För att kunna föra växelväljaren från P till övriga
växellägen måste bromspedalen vara nedtryckt och fjärrnyckeln i läge II, se sidan 72.
Växlingsspärr – Neutral (N)
Om växelväljaren är i läge N och bilen har stått
stilla i minst 3 sekunder (oavsett om motorn är
igång eller inte) är växelväljaren spärrad.
Om bilen inte är körbar, t.ex. vid urladdat startbatteri, måste växelspaken föras ur P-läget för
att bilen ska kunna flyttas.
Lyft gummimattan i facket bakom mittkonsolen och öppna luckan.
Stick in nyckelbladet till botten. Tryck
nyckelbladet nedåt och håll det nere. (För
information om nyckelbladet, se sidan 47.)
För växelväljaren ur P-läget.
D: Automatiska växellägen. M (+/–): Manuella
växellägen.
Powershift är en sexstegad automatisk växellåda som, till skillnad mot en konventionell
automatväxellåda, har dubbla mekaniska
kopplingslameller. En konventionell automatväxellåda har en hydraulisk momentomvandlare som överför kraften från motorn till växellådan.
Powershift växellåda fungerar på samma sätt
och har likadana reglage och funktioner som
automatlådan Geartronic, beskriven i föregående avsnitt.
För att kunna föra växelväljaren från N till ett
annat växelläge måste bromspedalen vara
2
Endast 4-cyl modell 2.0, 2.0T, 2.0F.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
105
03 Din förarmiljö
Växellådor
HSA
Funktionen HSA (Hill Start Assist) innebär att
trycket i bromssystemet finns kvar några
sekunder under tiden foten flyttas från bromspedalen till gaspedalen inför igångkörning eller
backning i uppförslut.
03
Den tillfälliga bromseffekten släpper efter
några sekunder eller när föraren ger gas.
Att tänka på
Växellådans dubbelkoppling har ett överlastskydd som aktiveras om den skulle bli för varm,
t.ex. om bilen hålls stilla med gaspedalen i en
uppförsbacke för länge.
Symbol
A
106
En växellåda som blivit för varm märks genom
att bilen upplevs skaka och vibrera, varningssymbolen tänds och informationsdisplayen
visar ett meddelande. Även vid långsam kökörning (10 km/h eller lägre) i uppförsbacke eller
med påkopplat släpfordon kan växellådan bli
för varm. Växellådan svalnar vid stillastående,
med nertryckt färdbroms och motorn på tomgång.
Överhettning vid körning i långsam kö kan undvikas genom att köra etappvis: Stå stilla och
vänta med foten på färdbromsen tills en lagom
sträcka byggts upp i framförvarande trafik, kör
fram ett stycke, stanna och vänta en stund igen
med foten på bromsen.
VIKTIGT
Använd färdbromsen för att hålla bilen still i
ett uppförslut – håll inte bilen still med gaspedalen. Växellådan kan då överhettas.
Textmeddelande och åtgärd
I vissa situationer kan displayen visa ett meddelande samtidigt med att en symbol tänds.
Display
Köregenskaper
Åtgärd
Växellåda överh. bromsa f.a hålla
Svårighet att hålla jämn hastighet med konstant motorvarv.
Växellådan överhettad. Håll bilen stilla med
färdbromsen.A
Växellåda överh. parkera snarast
Kraftigt huggande framdrivning av bilen.
Växellådan överhettad. Parkera genast
bilen på ett säkert sätt.A
Växellådan kyls låt motorn gå
Ingen drivning på grund av överhettad
växellåda.
Växellådan överhettad. För snabbast kylning: Låt motorn gå på tomgång med
växelspaken i N- eller P-läge tills meddelandet slocknar.
För snabbast kylning: Låt motorn gå på tomgång med växelspaken i N- eller P-läge tills meddelandet slocknar.
03 Din förarmiljö
Växellådor
Tabellen visar tre steg med ökad allvarlighetsgrad om växellådan skulle bli för varm. Parallellt med displaytexten, uppmärksammas föraren även genom att bilens elektronik tillfälligt
förändrar köregenskaperna. Följ informationsdisplayens anvisning i förekommande fall.
03
OBS
Tabellens exempel är ingen indikation på att
bilen är defekt, utan visar att en säkerhetsfunktion aktiverats i avsikt att förhindra
skada på någon av bilens komponenter.
VARNING
Om varningssymbol kombinerad med texten Växellåda överh. parkera snarast
ignoreras kan värmen i växellådan bli så hög
att kraftflödet mellan motor och växellåda
tillfälligt bryts för att hindra kopplingen från
att haverera – bilen förlorar då drivningen
och blir stillastående tills växellådans temperatur kylts till acceptabel nivå.
För fler möjliga displaymeddelanden med sina
respektive förslag till lösning, rörande automatisk växellåda, se sidan 124.
En displaytext slocknar automatiskt efter
utförd åtgärd eller efter ett tryck på blinkerspakens READ-knapp.
107
03 Din förarmiljö
Fyrhjulsdrift – AWD (All Wheel Drive)*
Fyrhjulsdriften är alltid inkopplad
03
Fyrhjulsdrift innebär att bilen driver samtidigt
på alla fyra hjulen.
Kraften fördelas automatiskt mellan fram- och
bakhjulen. Ett elektroniskt styrt kopplingssystem fördelar kraften till de hjul som i det aktuella
väglaget har det bästa fästet. Detta för att
uppnå bästa möjliga väggrepp och undvika
hjulspinn. Vid normal körning fördelas en större
del av kraften till framhjulen.
Fyrhjulsdriften ökar körsäkerheten i regn, snö
och frosthalka.
108
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
03 Din förarmiljö
Färdbroms
Allmänt
Bilen är utrustad med två bromskretsar. Om en
bromskrets skadas kommer det att innebära
att bromsarna tar djupare och att det behövs
ett större pedaltryck för att få normal bromseffekt.
Förarens tryck på bromspedalen förstärks av
en bromsservo.
VARNING
Bromsservon fungerar endast då motorn är
igång.
Om bromsen används när motorn är avstängd
känns pedalen stum och mer kraft måste
användas för att bromsa bilen.
Vid ingrepp kan vibrationer kännas i bromspedalen, vilket är normalt.
Efter att motorn startats görs automatiskt ett
kort test av ABS-systemet då föraren släpper
bromspedalen. Ytterligare ett automatiskt test
av ABS-systemet kan komma att göras då
bilen når 40 km/h. Testet kan uppfattas som
pulseringar i bromspedalen.
Nödbromsljus och automatisk
varningsblinkers
Nödbromsljus aktiveras för att uppmärksamma bakomvarande om en kraftig inbromsning. Funktionen innebär att bromsljuset
blinkar istället för att – som vid normal bromsning – lysa med fast sken.
För mer generell information om hård belastning av bilen, se sidan 285.
Nödbromsljus aktiveras i hastigheter över
50 km/h om ABS-systemet arbetar och/eller
vid kraftig inbromsning. Efter att bilens hastighet bromsats ner under 10 km/h återgår
bromsljuset från att blinka till normalt fast sken
– samtidigt aktiveras varningsblinkers, vilka
blinkar tills föraren påverkar motorvarvet med
gaspedalen eller de stängs av med dess
knapp, se sidan 81.
Låsningsfria bromsar
Rengöring av bromsskivor
I mycket kuperade landskap eller vid körning
med tung last kan bromsarna avlastas genom
motorbromsning. Motorbromsen utnyttjas
effektivast om samma växel används nedför
som uppför.
Bilen är utrustad med ABS (Anti-lock Braking
System) som hindrar hjulen från att låsa sig vid
inbromsning. På så sätt behålls styrförmågan
och det blir lättare att t.ex. väja för ett hinder.
Vid blött väglag, inför långtidsparkering och
efter att bilen har tvättats är det lämpligt att
utföra rengöringen manuellt. Gör detta genom
att under färd bromsa svagt under en kort
period.
Nödbromsförstärkning
Nödbromsförstärkningen EBA (Emergency
Brake Assist) hjälper till att öka bromskraften
och därmed förkorta bromssträckan. EBA känner av förarens sätt att bromsa och ökar
bromskraften när det behövs. Bromskraften
kan förstärkas upp till nivån då ABS-systemet
ingriper. EBA-funktionen avbryts när trycket på
bromspedalen minskas.
03
OBS
När EBA aktiveras sjunker bromspedalen
ner lite längre än vanligt, tryck (håll) ner
bromspedalen så länge det behövs. Släpps
bromspedalen upphör all inbromsning.
Smuts- och vattenbeläggningar på bromsskivorna kan göra att bromsverkan fördröjs. Rengöring av bromsbeläggen minimerar denna
fördröjning.
``
109
03 Din förarmiljö
Färdbroms
Symboler i kombinationsinstrument
Symbol
03
Innebörd
Fast sken – kontrollera bromsvätskenivån. Om nivån är låg,
fyll på bromsvätska samt kontrollera orsaken till bromsvätskeförlusten.
Fast sken i 2 sekunder vid start
av motor – ett fel uppstod i
bromssystemets ABS-funktion
när motorn senast var igång.
VARNING
Om
och
är tända samtidigt,
kan fel ha uppstått i bromssystemet.
Om nivån i bromsvätskebehållaren vid detta
tillfälle är normal, kör då försiktigt till närmaste verkstad för kontroll av bromssystemet – en auktoriserad Volvoverkstad
rekommenderas.
Om bromsvätskan ligger under MIN-nivå i
bromsvätskebehållaren bör inte bilen köras
vidare utan att bromsvätska fyllts på.
Anledningen till bromsvätskeförlusten
måste kontrolleras.
110
03 Din förarmiljö
Hill Descent Control (HDC)
Allmänt
Funktion
HDC kan liknas vid en automatisk motorbroms.
När gaspedalen släpps i utförsbackar bromsas
bilen i normala fall av att motorn eftersträvar
låga varv på tomgång, s.k. motorbroms. Men
ju brantare vägbana och ju mer last som finns
i bilen desto fortare rullar bilen trots motorbroms. För att då sänka hastigheten måste föraren hjälpa till med fotbromsen.
Funktionen gör det möjligt att i branta utförslut
öka/minska hastigheten, med foten på enbart
gaspedalen, utan att använda fotbromsen.
Gaspedalens känslighet blir mindre och mer
exakt genom att pedalens fulla utslag bara kan
reglera motorns varvtal inom ett begränsat
varvtalsområde. Bromssystemet bromsar
självt och ger bilen en låg och jämn hastighet,
varvid föraren helt kan fokusera på styrningen.
HDC är till särskilt stor hjälp i branta backar
med ojämnt underlag och hala partier. T.ex. vid
sjösättning av båt på trailer från en ramp.
VARNING
HDC fungerar inte i alla situationer utan är
endast avsett att vara ett kompletterande
hjälpmedel.
Föraren är alltid ytterst ansvarig för att fordonet förs fram på ett säkert sätt.
Handhavande
HDC tillåter bilen rulla i högst 10 km/h framåt
med motorbroms och 7 km/h bakåt. Med gaspedalen kan dock valfri hastighet väljas inom
växelns fartregister. När gaspedalen släpps,
bromsas bilen snabbt ner igen till 10 respektive
7 km/h, oavsett backens lutning och utan att
fotbromsen behöver användas.
03
När funktionen arbetar tänds bromsljusen
automatiskt. Föraren kan när som helst bromsa
eller stanna bilen genom att använda fotbromsen.
HDC avaktiveras:
HDC sätts på eller stängs av med en strömbrytare på mittkonsolen. En lampa i knappen
lyser när funktionen är påslagen. När HDC
och displayen
arbetar lyser symbolen
visar Utförskörningshjälp PÅ.
Funktionen fungerar bara på ettans växel och
backväxeln. För automatisk växellåda gäller att
växelläge 1 är valt, vilket visas med siffran 1 i
färddatorns display, se sidan 103.
OBS
HDC kan inte aktiveras på en automatisk
växellåda med växelväljaren i läge D.
• med på-/av-knappen på mittkonsolen
• om en högre växel än 1 väljs på en manuell
växellåda
• om högre växel än 1 väljs på en automatisk
växellåda eller om växelväljaren förs till
läge D.
Funktionen kan kopplas ur när som helst. Om
det sker i ett brant utförslut kommer inte bromseffekten att släppa direkt utan långsamt.
OBS
Med HDC aktiverad kan en fördröjning
mellan gaspådrag och motorrespons ibland
upplevas.
111
03 Din förarmiljö
Parkeringsbroms
Parkeringsbroms, elektrisk
Att ansätta parkeringsbromsen
OBS
Vid nödbromsning i hastigheter över
10 km/h ljuder en signal under bromsförloppet.
Funktion
03
När parkeringsbromsen arbetar hörs ett svagt
elmotorljud. Ljudet uppkommer även vid automatiska funktionskontroller av parkeringsbromsen.
Parkering i backe
Om bilen parkeras i uppförsbacke, vrid hjulen i
riktning från trottoarkanten.
G021354
Om bilen står stilla när parkeringsbromsen
ansätts verkar den endast på bakhjulen. Om
ansättningen sker när bilen rör sig används
ordinarie färdbroms, dvs. bromsen verkar på
alla fyra hjulen. Bromsverkan övergår till bakhjulen när bilen nästan står stilla.
Parkeringsbromsreglage.
Låg batterispänning
Om batterispänningen är för låg kan parkeringsbromsen varken lossas eller ansättas.
Anslut ett starthjälpsbatteri om batterispänningen är för låg, se sidan 102.
1. Tryck ner fotbromsen bestämt.
2. Tryck på reglaget.
3. Släpp fotbromsen och säkerställ att bilen
står still.
• När bilen parkeras ska 1:ans växel läggas i
(manuell växellåda) eller växelväljaren vara
i läge P (automatisk växellåda).
Symbolen i kombinationsinstrumentet
blinkar tills parkeringsbromsen är helt
ansatt. När symbolen lyser är parkeringsbromsen ansatt.
I nödfall kan parkeringsbromsen ansättas när
fordonet är i rörelse genom att reglaget trycks
in. När reglaget släpps eller gaspedalen trycks
ner avbryts bromsförloppet.
112
Om bilen parkeras i utförsbacke, vrid hjulen i
riktning mot trottoarkanten.
VARNING
Ta för vana att alltid ansätta parkeringsbromsen vid parkering på lutande underlag
– en ilagd växel eller automatlådans P-läge
är inte tillräckligt för att hålla bilen i alla situationer.
03 Din förarmiljö
Parkeringsbroms
2. Släpp kopplingen och ge gas.
1. Sätt fjärrnyckeln i startlåset.
Lossa manuellt genom att trycka på
START/STOP ENGINE-knappen, trycka ner
broms- eller kopplingspedalen och dra i handtaget.
2. Tryck ner bromspedalen bestämt.
Symboler
Bil med automatisk växellåda
Lossa manuellt
3. Dra i reglaget.
Lossa automatiskt
G021359
1. Ta på säkerhetsbältet.
Parkeringsbromsreglage.
Bil med manuell växellåda
Lossa manuellt
1. Sätt fjärrnyckeln i startlåset.
2. Tryck ner bromspedalen bestämt.
3. Dra i reglaget.
OBS
Parkeringsbromsen kan även lossas manuellt genom att kopplingspedalen trycks ner
istället för bromspedalen. Volvo
rekommenderar att bromspedalen
används.
Lossa automatiskt
1. Starta motorn.
Bil med Keyless drive-funktion
Symbol
03
Innebörd
Läs meddelande i informationsdisplayen
2. Starta motorn.
3. För växelväljaren till läge D eller R och ge
gas.
OBS
Av säkerhetsskäl lossas parkeringsbromsen bara automatiskt om motorn är
igång och föraren har bilbältet på sig. Parkeringsbromsen lossas omedelbart på bilar
med automatväxellåda när gaspedalen
trycks ner och växelväljaren står i läge D
eller R.
Blinkande symbol innebär att
parkeringsbromsen ansätts.
Blinkar symbolen i någon annan
situation innebär det att ett fel
uppstått. Läs meddelande i
informationsdisplayen.
Meddelanden
Tung last i motlut
Tung last, t.ex. ett släp, kan göra att bilen rullar
bakåt när parkeringsbromsen lossas automatiskt i kraftigt motlut. Undvik detta genom att
trycka in reglaget samtidigt som du kör iväg.
Släpp reglaget när motorn uppnår dragläge.
G016166
Att lossa parkeringsbromsen
``
113
03 Din förarmiljö
Parkeringsbroms
Parkeringsbroms ej helt släppt – Ett fel gör
att parkeringsbromsen inte kan lossas. Uppsök verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad
rekommenderas. Om du kör iväg med detta
felmeddelande ljuder en varningssignal.
03
Parkeringsbroms inte aktiverad – Ett fel gör
att parkeringsbromsen inte kan ansättas. Försök ansätta och lossa. Uppsök en verkstad om
meddelandet kvarstår – en Volvoverkstad
rekommenderas.
Meddelandet tänds även på bilar med manuell
växellåda när bilen körs i låg hastighet med
dörren öppen för att göra föraren uppmärksam
på att parkeringsbromsen kan ha lossats oavsiktligt.
Parkeringsbroms serv. erfordras – Ett fel
har uppstått. Uppsök en verkstad om felet
kvarstår – en Volvoverkstad rekommenderas.
Om bilen måste parkeras innan felet är
åtgärdat ska hjulen vridas som vid parkering i
backe och 1:ans växel läggas i (manuell växellåda) eller växelväljaren vara i läge P (automatisk växellåda).
Byte av bromsbelägg
Bromsbeläggen bak måste bytas på verkstad
p.g.a. den elektriska parkeringsbromsens konstruktion – en auktoriserad Volvoverkstad
rekommenderas.
114
03 Din förarmiljö
HomeLinkŸ *
Allmänt
OBS
HomeLinkŸ
är konstruerad att inte fungera
om bilen är låst från utsidan.
Spara originalfjärrkontrollerna för framtida
programmering (t.ex. vid byte till annan bil).
Radera knapparnas programmering när
bilen ska säljas.
Metalliska solskydd bör inte användas i bilar
som är utrustade med HomeLinkŸ. Detta
kan inverka negativt på dess funktion.
Handhavande
HomeLinkŸ är en programmerbar fjärrkontroll
som kan styra upp till tre olika anordningar
(t.ex. garageport, larmsystem, utom- och
inomhusbelysning m.m.) och därmed ersätta
fjärrkontrollerna till dessa. HomeLinkŸ levereras inbyggt i det vänstra solskyddet.
HomeLinkŸ-panelen består av tre programmerbara knappar och en indikeringslampa.
När HomeLinkŸ väl är programmerad kan
denna användas i stället för de lösa originalfjärrkontrollerna.
Tryck in den programmerade knappen för att
aktivera garageport, larmsystem etc. Indikeringsknappen lyser under tiden knappen hålls
intryckt.
OBS
Ifall tändningen inte aktiveras, fungerar
HomeLinkŸ i 30 minuter efter det att förardörren har öppnats.
Originalfjärrkontrollerna kan naturligtvis
användas parallellt med HomeLinkŸ.
VARNING
Om HomeLinkŸ används för att manövrera
en garageport eller grind, säkerställ att
ingen är i närheten av porten eller grinden
under tiden den är i rörelse.
Använd inte HomeLinkŸ fjärrkontroll till
någon garageport som saknar säkerhetsstopp och säkerhetsback. Garageporten
ska reagera omedelbart när den känner att
något hindrar rörelsen, stoppa direkt och
backa tillbaka. En garageport utan dessa
egenskaper kan orsaka personskada. För
vidare information – ta kontakt med leverantören via Internet: www.homelink.com.
03
Programmera första gången
Första punkten raderar minnet i HomeLinkŸ
och ska inte utföras när endast en enstaka
knapp ska omprogrammeras.
1. Tryck in de två yttre knapparna och släpp
inte förrän indikeringslampan börjar blinka
efter ca 20 sekunder. Blinkandet tyder på
att HomeLinkŸ är satt i "inlärningsläge" och
redo att programmeras.
2. Placera originalfjärrkontrollen 5-30 cm från
HomeLinkŸ. Ha indikeringslampan under
uppsikt.
Vilket avstånd som krävs mellan originalfjärrkontrollen och HomeLinkŸ beror på
programmeringen av anordningen. Det
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
115
03 Din förarmiljö
HomeLinkŸ *
behövs kanske flera försök på olika
avstånd. Behåll varje position ca 15 sekunder innan en ny prövas.
03
3. Tryck samtidigt in knappen till originalfjärrkontrollen och knappen som ska programmeras på HomeLinkŸ. Släpp inte knapparna förrän indikeringslampan har övergått
från ett lugnt till ett snabbt blinkande. Det
snabba blinkandet tyder på en lyckad programmering.
4. Testa programmeringen genom att trycka
in den programmerade knappen på
HomeLinkŸ och titta på indikeringslampan:
• Fast sken: Indikeringslampan lyser
med ett fast sken när knappen hålls
intryckt, detta tyder på att programmeringen är klar. Garageport, grind eller liknande ska nu aktiveras när den programmerade HomeLinkŸ-knappen
trycks in.
• Ej fast sken: Indikeringslampan blinkar
snabbt i ca 2 sekunder och övergår
sedan till ett fast sken i ca 3 sekunder.
Detta förlopp upprepas under
ca 20 sekunder och tyder på att anordningen har en "rullande kod". Garageport, grind eller liknande aktiveras inte
när den programmerade HomeLinkŸ-
1
116
Benämning och färg på knappen varierar beroende på tillverkare.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
knappen trycks in. Fortsätt programmeringen enligt nedanstående.
5. Leta upp "inlärningsknappen1" på mottagaren till t.ex. garageporten, vanligen placerad nära antennens fäste på mottagaren.
Om det är svårt att hitta knappen – titta i
leverantörens manual eller ta kontakt med
leverantören via Internet:
www.homelink.com.
6. Tryck in och släpp "inlärningsknappen".
Knappen blinkar i ca 30 sekunder och inom
denna tid måste nästa punkt utföras.
7. Tryck in den programmerade knappen på
HomeLinkŸ, medan "inlärningsknappen"
fortfarande blinkar, håll den intryckt
ca 3 sekunder och släpp sedan. Upprepa
tryck/håll/släpp-sekvensen upp till
3 gånger för att avsluta programmeringen.
Programmera enstaka knapp
För att programmera om enstaka knapp, gör
enligt nedanstående:
1. Tryck in önskad knapp på HomeLinkŸ och
släpp inte förrän punkt 3 är gjord.
2. När indikeringslampan på HomeLinkŸ börjar blinka, efter ca 20 sekunder, placera
originalfjärrkontrollen 5-30 cm från
HomeLinkŸ. Ha indikeringslampan under
uppsikt.
Vilket avstånd som krävs mellan originalfjärrkontrollen och HomeLink beror på programmeringen av anordningen. Det
behövs kanske flera försök på olika
avstånd. Behåll varje position ca 15 sekunder innan en ny prövas.
3. Tryck in knappen på originalfjärrkontrollen.
Indikeringslampan börjar blinkar. När blinkandet har övergått från ett lugnt till ett
snabbt blinkande - släpp båda knapparna.
Det snabba blinkandet tyder på en lyckad
programmering.
4. Testa programmeringen genom att trycka
in den programmerade knappen på HomeLink och titta på indikeringslampan:
• Fast sken: Indikeringslampan lyser
med ett fast sken när knappen hålls
intryckt, detta tyder på att programmeringen är klar. Garageport, grind eller liknande ska nu aktiveras när den programmerade HomeLinkŸ-knappen
trycks in.
• Ej fast sken: Indikeringslampan blinkar
snabbt i ca 2 sekunder och övergår
sedan till ett fast sken i ca 3 sekunder.
03 Din förarmiljö
HomeLinkŸ *
Detta förlopp upprepas under
ca 20 sekunder och tyder på att anordningen har en "rullande kod". Garageport, grind eller liknande aktiveras inte
när den programmerade HomeLinkŸknappen trycks in. Fortsätt programmeringen enligt nedanstående.
5. Leta upp "inlärningsknappen2" på mottagaren till t.ex. garageporten, vanligen placerad nära antennens fäste på mottagaren.
Om det är svårt att hitta knappen – titta i
leverantörens manual eller ta kontakt med
leverantören via Internet:
www.homelink.com.
Radera programmering
Det går endast att radera programmeringen för
alla knapparna på HomeLinkŸ, inte för enstaka
knapp.
Tryck in de två yttre knapparna och släpp
inte förrän indikeringslampan börjar blinka
efter ca 20 sekunder.
> HomeLinkŸ är nu satt i s.k. "learnmode"
och redo att programmeras på nytt, se
sidan 115.
03
6. Tryck in och släpp "inlärningsknappen".
Knappen blinkar i ca 30 sekunder och inom
denna tid måste nästa punkt utföras.
7. Tryck in den programmerade knappen på
HomeLinkŸ, medan "inlärningsknappen"
fortfarande blinkar, håll den intryckt
ca 3 sekunder och släpp sedan. Upprepa
tryck/håll/släpp-sekvensen upp till
3 gånger för att avsluta programmeringen.
2
Benämning och färg på knappen varierar beroende på tillverkare.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
117
Meny- och meddelandehantering.........................................................
Klimat....................................................................................................
Bränsledriven motor- och kupévärmare*..............................................
Extravärmare*........................................................................................
Ljudanläggning......................................................................................
Färddator..............................................................................................
DSTC – Stabilitets- och dragkraftssystem............................................
Anpassning av köregenskaper..............................................................
Farthållare*............................................................................................
Adaptiv farthållare*................................................................................
Avståndskontroll*..................................................................................
City Safety™.........................................................................................
Kollisionsvarnare med auto-broms*......................................................
Driver Alert System – DAC*...................................................................
Driver Alert System – LDW*..................................................................
Parkeringshjälp*....................................................................................
Parkeringshjälpkamera*........................................................................
BLIS* – Blind Spot Information System................................................
Komfort i kupén....................................................................................
Bluetooth handsfree*............................................................................
Inbyggd telefon*....................................................................................
118
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
120
127
134
137
138
151
153
155
156
157
164
167
172
178
181
184
187
190
193
196
201
KOMFORT OCH KÖRGLÄDJE
04 Komfort och körglädje
Meny- och meddelandehantering
Handhavande
En del av bilens funktioner har inte separata
funktionsknappar utan kan istället justeras/
aktiveras/avaktiveras via ett menysystem.
Navigering bland menyerna sker med några av
mittkonsolens knappar eller med rattens högra
knappsats.
EXIT – leder tillbaka ett steg i menystrukturen. Ett långt tryck leder ut ur menysystemet.
ENTER – väljer menyalternativ
Aktuell menynivå visas högst upp till höger på
mittkonsolens display. Sökvägarna till menysystemets funktioner anges i denna bok med
formen:
Numerisk knappsats 1–9
Bilinställningar
Låsinställningar
Knappsats* i ratt
Här följer ett exempel på hur en funktion kan
sökas fram och justeras med mittkonsolens
knappar:
Många funktioner är standard, en del är tillval.
Utbudet varierar beroende av marknad.
04
Sökvägar
Reglage i mittkonsol
1. Tryck MENU.
2. Stega till önskad meny, t.ex.
Bilinställningar, med navigeringsknapparna och tryck ENTER – en undermeny
öppnas.
3. Stega till Låsinställningar och tryck
ENTER – en ny undermeny öppnas.
ENTER
EXIT
Mittkonsol med reglage för menyhantering.
Navigeringsknapp – stegar och väljer
bland menyalternativ
MENU – leder till menysystemet
120
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Navigeringsknappar – upp/ner.
Om rattens knappsats har ENTER och EXIT så
har dessa knappar, samt navigeringsknapparna, samma funktioner som reglagen i mittkonsolen.
4. Stega till Upplåsning, dörrar och tryck
ENTER – en undermeny med valbara funktioner öppnas.
5. Välj mellan alternativen och tryck ENTER –
ett kryss markeras i alternativets tomma
ruta.
6. Avsluta programmeringen genom att
backa ut ur menyerna stegvis med korta
tryck på EXIT eller med ett enda långt
tryck.
04 Komfort och körglädje
Meny- och meddelandehantering
Navigeringsknapparna kan användas istället
för ENTER och EXIT vid navigering i menyhierarkin. Höger pil är då likställd med ENTER
och vänster pil med EXIT.
Sidospegelinställningar*
Menyalternativen är numrerade och kan även
väljas direkt med den numeriska knappsatsen
(endast 1–9).
Lane departure warning*
Menyöversikt
Telefonen och ljudkällorna har vardera separata huvudmenyer. En ljudkällas huvudmeny
(t.ex. CD) kan endast nås när just den ljudkällan
är aktiv, se sidan 139.
Följande menyval ingår i Huvudmeny:
Bilnyckelminne
Sätes- & spegelpositioner*
Bilinställningar
Information
Ljusinställningar
Låsinställningar
Nedsatt skydd1
Däcktryck*
1
2
3
4
5
Kollisionsvarningsinställn.*
Parkeringskamerainst.*
Hastighetskompensering
Återställ ljudinställn.
Huvudmeny FM
FM-inställningar
Rattmotståndsnivå*
Nyheter
Enhetsinställningar
TP (Trafikinformation)
Driver alert på
Radiotext
Klimatinställningar
Autofläktjustering
Återcirkulationstimer
PTY (Programtyp)
Ljudinställningar2
Autoavfrostning bak
Huvudmeny för DAB*3
Stolsvärme tidsbegräns.
Huvudmeny CD
Stolsvärme av vid start
Återställ klimatinställn.
Huvudmeny AM
Ljudinställningar
04
Avancerade radioinst.
Random
Av
Mapp4
Skiva4
Ljudprofil
En skiva5
Equalizer fram
Alla skivor5
Equalizer bak
Finns i vissa modeller.
För undermenyer, se "Huvudmeny AM/Ljudinställningar".
Se sidan 147.
Endast i system som gör det möjligt att spela upp ljudfiler med formaten mp3 och wma.
Endast i system med cd-växlare.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
121
04 Komfort och körglädje
Meny- och meddelandehantering
CD-inställningar
Spårinformation*
Nyheter
TP (Trafikinformation)
Ljudinställningar2
Huvudmeny AUX
Volym, AUX-ingång
04
Ljudinställningar2
Huvudmeny USB
USB-inställningar
Spårinformation
Spårinformation
Huvudmeny
Bluetooth6
Samtalslista
10 senast missade samt.
10 senast mott. samtal
10 senast uppringda nr
Kopiera från mobiltel.
telefon7
Anslut telefon8
Nyheter
TP (Trafikinformation)
2 För undermenyer, se "Huvudmeny AM/Ljudinställningar".
6 Gäller bilar som inte har inbyggd telefon.
7 Visas endast om en telefon finns uppkopplad.
8 Visas endast om ingen telefon finns uppkopplad.
9 Gäller bilar med inbyggd telefon och BluetoothTM handsfree.
10 Visas endast om ingen telefon finns uppkopplad.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Ljud och volym
Synkronisera telefonbok
Huvudmeny Bluetooth9
Samtalslista
10 senast missade samt.
Telefonbok
Sök
Bluetooth*
TP (Trafikinformation)
iPod-inställningar
Telefoninställningar
10 senast uppringda nr
Sök
Byt
Huvudmeny iPod
Nr till telefonsvarare
10 senast mott. samtal
Telefonbok
Nyheter
Ljudinställningar2
122
Ljudinställningar2
Kopiera från mobiltel.
Bluetooth*
Ta bort telefon
Anslut telefon10
Anslut från mobiltelefon
Ta bort telefon
Bluetooth-info. för bilen
Anslut från mobiltelefon
Samtalsalternativ
Autosvar
Bluetooth-info. för bilen
04 Komfort och körglädje
Meny- och meddelandehantering
Samtalsalternativ
Kopiera alla
Tillagda telefoner11
Autosvar
Snabbuppringning
Nr till telefonsvarare
Töm SIM
Val av operatör
Töm telefon
SIM-säkerhet
Minnesstatus
Redigera PIN-kod
Byt telefon
Biltelefon
Lägg till telefon
Tillagda telefoner11
Telefoninställningar
Meddelanden
IDIS
Skriv nytt
Återställ Telefoninst.
Ta bort alla meddelanden
Synkronisera telefonbok
Meddelandeinställningar
04
Samtalsalternativ
Skicka mitt nummer
Samtalslista
10 senast missade samt.
Samtal väntar
10 senast mott. samtal
Autosvar
10 senast uppringda nr
Autom. återuppringning
Radera lista
Nr till telefonsvarare
Samtalslängd
Vidarekoppling
Byt telefon9
Telefonbok
Sök
Biltelefon
Ny kontakt
Lägg till telefon
11 Maximalt 5 telefoner.
9 Gäller bilar med inbyggd
Ljud och volym
Läs
Ljud och volym
Huvudmeny inbyggd telefon
Telefoninställningar
telefon och BluetoothTM handsfree.
``
123
04 Komfort och körglädje
Meny- och meddelandehantering
Kombinationsinstrument
Menyöversikt
Meddelande
Vissa av nedanstående menyalternativ förutsätter att funktion och hårdvara är installerad i
bil.
Till tom tank
Medelförbrukning
Nuvarande förbr.
Medelhastighet
G021364
04
Informationsdisplay och reglage för menyhantering.
READ – åtkomst av meddelandelista samt
bekräftar meddelanden.
Tumhjul – bläddrar mellan menyval.
RESET – nollställer aktiv funktion. Används
i vissa fall till att välja/aktivera en funktion,
se förklaring under respektive funktion.
Med vänster rattspak styrs de menyer som
visas i informationsdisplayerna i kombinationsinstrumentet. Vilka menyer som visas är
beroende av nyckelläget, se sidan 72. Om
meddelande finns måste det bekräftas med
READ för att menyerna ska visas.
12 Endast
124
vissa marknader.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
DSTC
City Safety
Aktuell hastigh.12
Textmeddelande i informationsdisplay.
Däcktryck Kalibrering*
Samtidigt som en varnings-, informations- eller
kontrollsymbol tänds, visas ett kompletterande
meddelande i informationsdisplayen. Felmeddelande bevaras i en minneslista tills dess att
felet åtgärdats.
Park.värm.tidur 1/2*
Park.vent.tidur 1/2*
Tidursläge park.*
Direktstart Parkvärmare*
Tryck in READ för att bekräfta och bläddra
mellan meddelanden.
Direktstart Park.elvärme*
Direktstart park.vent*
Extravärmare auto*
Restvärme start*
OBS
Om ett varningsmeddelande visas när färddatorn används, måste meddelandet läsas
(tryck på READ) innan den tidigare aktiviteten kan återupptas.
04 Komfort och körglädje
Meny- och meddelandehantering
Meddelande
Innebörd
Meddelande
Innebörd
Meddelande
Innebörd
Stanna snarastA
Stanna och stäng av
motorn. Allvarlig skaderisk. Volvo rekommenderar att du kontaktar en
auktoriserad Volvoverkstad.
Boka tid för service
Dags att boka service.
Volvo rekommenderar
att du kontaktar en
auktoriserad Volvoverkstad.
Växellådsolja
Behöver bytas
Volvo rekommenderar
att du låter en
auktoriserad Volvoverkstad kontrollera bilen så
snart som möjligt.
Tid för service
Stanna motornA
Stanna och stäng av
motorn. Allvarlig skaderisk. Volvo rekommenderar att du kontaktar en
auktoriserad Volvoverkstad.
Dags för service. Volvo
rekommenderar att du
kontaktar en
auktoriserad Volvoverkstad. Tidpunkten påverkas av antal körda mil,
antal månader sedan
senaste service,
motorns gångtid och
oljekvalitet.
Växellåda Nedsatt funktion
Växellådan klarar inte
full kapacitet. Kör försiktigt tills meddelandet
slocknarB.
Service snarastA
Volvo rekommenderar
att du låter en
auktoriserad Volvoverkstad kontrollera bilen
omgående.
Serv. erfordrasA
Volvo rekommenderar
att du låter en
auktoriserad Volvoverkstad kontrollera bilen så
snart som möjligt.
Se handbokA
Läs instruktionsboken.
Tid för service
överskriden
Följs inte serviceintervall täcker inte garantin
eventuellt skadade
delar. Volvo
rekommenderar att du
kontaktar en
auktoriserad Volvoverkstad för service.
04
Vid upprepad visning:
Volvo rekommenderar
att du kontaktar en
auktoriserad Volvoverkstad.
Växellåda varm
Sänk hastigheten
Kör lugnare eller stanna
bilen på ett säkert sätt.
Lägg ur växeln och låt
motorn gå på tomgång
tills meddelandet slocknarB.
``
125
04 Komfort och körglädje
Meny- och meddelandehantering
04
A
B
126
Meddelande
Innebörd
Växellåda varm
Stanna snarast
Kritiskt fel. Stanna
genast bilen på ett
säkert sätt. Volvo
rekommenderar att du
kontaktar en
auktoriserad VolvoverkstadB.
Tillfälligt AVA
En funktion har tillfälligt
stängts av och återställs automatiskt under
körning eller efter
omstart.
Låg batterinivå
Energisparläge
Ljudsystemet avstängt
för att spara energi.
Ladda batteri.
Del av meddelande, visas tillsammans med uppgift om var
problem har uppstått.
För fler meddelanden rörande automatisk växellåda, se
sidan 106.
04 Komfort och körglädje
Klimat
Allmänt
• Yttertemperatursensorn sitter på yttre
backspegeln.
Luftkonditionering
Bilen är utrustad med elektronisk klimatreglering (ECC). Klimatanläggningen kyler eller
värmer samt avfuktar luften i kupén.
OBS
Luftkonditioneringen (AC) kan stängas av,
men för bästa möjliga klimatkomfort i kupén
och undvikande av imma på rutorna bör den
alltid vara påslagen.
Faktisk temperatur
Temperaturen som väljs motsvarar den fysiska
upplevelsen med hänsyn tagen till lufthastighet, luftfuktighet, solinstrålning etc. som för tillfället råder i och kring bilen.
I systemet finns en solsensor* som känner av
på vilken sida solen skiner in i kupén. Detta
medför att temperaturen kan skilja mellan
höger och vänster luftmunstycken trots att
regleringen är inställd på samma temperatur på
båda sidor.
Sensorernas placering
• Solsensorn* sitter på instrumentpanelens
ovansida.
• Temperatursensorn för kupén sitter
• Fuktsensorn* sitter i inre backspegeln.
OBS
Täck inte över eller blockera sensorerna
med klädesplagg eller andra föremål.
Sidofönster och panoramatak
För att luftkonditioneringen ska fungera optimalt bör sidofönster och eventuellt panoramatak vara stängda.
Imma på fönstrens insida
För att ta bort imma på fönstrens insida ska
defrosterfunktionen användas i första hand.
För att minska risken för uppkomst av imma
ska fönstren hållas rena och putsas med vanligt fönsterputsmedel.
Tillfällig avstängning av
luftkonditionering
När motorn behöver maximal kraft, d.v.s. vid
fullgasacceleration eller körning i uppförsbacke med släpvagn, kan luftkonditioneringen
tillfälligt stängas av. Det kan då uppstå en tillfällig temperaturökning i kupén.
Kondensvatten
Vid varm väderlek kan kondensvatten från luftkonditioneringen droppa under bilen. Detta är
normalt.
Is och snö
Sopa bort is och snö från luftintaget till klimatanläggningen (spalten mellan huv och vindruta).
Felsökning och reparation
Anlita en verkstad som har auktorisation för
felsökning och reparation av klimatanläggningen. Volvo rekommenderar att du kontaktar
en auktoriserad Volvoverkstad.
04
Köldmedium
I luftkonditioneringsanläggningen finns köldmediet R134a, se sidan 287. Detta innehåller
inget klor, vilket innebär att det är ofarligt för
ozonlagret. Låt en verkstad som har auktorisation för påfyllning/byte av köldmedium göra
arbetet. Volvo rekommenderar att du kontaktar
en auktoriserad Volvoverkstad.
Genomvädringsfunktion
Funktionen öppnar/stänger alla sidofönster
samtidigt och kan användas exempelvis för att
snabbt vädra ur bilen vid varmt väder, se
sidan 53.
nedanför klimatpanelen.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
127
04 Komfort och körglädje
Klimat
All luft som kommer in i bilens kupé renas med
ett filter. Det måste bytas med jämna mellanrum. Följ Volvos serviceprogram för rekommenderat bytesintervall. Vid körning i starkt
förorenad miljö kan filtret behöva bytas oftare.
OBS
Det finns olika typer av kupéfilter. Se till att
rätt filter monteras.
Användning av utprovade material i
inredningen.
Detta tillval håller kupén ännu renare från
allergi- och astmaframkallande substanser.
För mer information om CZIP, se broschyren
som medföljer bilen vid köpet.
Följande ingår:
Menyinställningar
• En utbyggd fläktfunktion som innebär att
Det är möjligt att ändra grundinställningen för
tre av klimatanläggningens funktioner via mittkonsolen, se sidan 120:
Clean Zone Interior Package (CZIP)*
fläkten startar när bilen öppnas med fjärrnyckeln. Fläkten fyller då kupén med friskluft. Funktionen startar vid behov och
stängs av automatiskt efter en stund eller
då en av dörrarna till kupén öppnas. Tidsintervallet under vilket fläkten går minskar
successivt på grund av minskat behov
fram tills bilen är 4 år.
• Luftkvalitetssystemet IAQS är ett helautomatiskt system som renar luften i kupén
från luftföroreningar som partiklar, kolväten, kväveoxider och marknära ozon.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Luftdistribution
I bilar med CZIP ska IAQS-filtret bytas efter
15 000 km eller en gång per år beroende på
vilket som inträffar först. Dock max 75 000
km över 5 år. I bilar utan CZIP ska IAQSfiltret bytas vid ordinarie service.
Materialen har utvecklats för att minimera
dammängden i kupén och bidrar till att kupén
blir lättare att hålla ren. Mattorna i både kupén
och lastutrymmet är löstagbara och lätta att ta
ur och göra rena. Använd rengöringsmedel och
bilvårdsprodukter som rekommenderas av
Volvo, se sidan 272.
04
128
OBS
• Fläkthastigheten i automatläge*, se
sidan 130.
• Timerstyrd återcirkulation av kupéluft, se
sidan 132.
• Automatisk uppvärmning av bakrutan, se
sidan 92.
Vid RESET via displayen ställs alla klimatanläggningens funktioner i utgångsläget.
G032070
Kupéfilter
Den inkommande luften fördelas genom
20 olika munstycken i kupén.
I AUTO-läget* sker luftdistributionen helt automatiskt.
Vid behov går den att styra manuellt, se
sidan 133.
04 Komfort och körglädje
Klimat
Ventilationsmunstycken i
instrumentpanel
Ventilationsmunstycken i dörrstolpar
Klimatanläggning
Elektronisk klimatanläggning, ECC
04
Stängt
Öppet
Stängt
Riktning av luftströmmen i sidled
Riktning av luftströmmen i höjdled
Om de yttersta munstyckena riktas mot sidofönstren kan imma elimineras.
För att upprätthålla ett bra klimat i kupén förkommer alltid ett visst luftflöde ur munstyckena.
Öppet
Fläkt
Riktning av luftströmmen i sidled
Luftfördelning
Riktning av luftströmmen i höjdled
Eluppvärmda framsäten, vänster sida
Om munstyckena riktas mot fönstren kan
imma elimineras.
Om munstyckena riktas in mot kupén erhålls
ett behagligt klimat i baksätet.
OBS
Tänk på att små barn kan vara känsliga för
luftströmmar och drag.
AUTO
Eluppvärmda framsäten, höger sida
Temperaturreglering, höger sida
AC ON/OFF – Luftkonditionering på/av
Eluppvärmd bakruta och yttre backspeglar, se sidan 92
Max defroster
``
129
04 Komfort och körglädje
Klimat
Återcirkulation/luftkvalitetssystem
Temperaturreglering, vänster sida
Tre tryck på knappen ger den lägsta värmenivån – en lampa lyser.
Baksäten1
Fyra tryck på knappen stänger av värmen –
ingen lampa lyser.
Fläkt
Vrid vredet för att öka eller
minska fläkthastigheten. Om
AUTO väljs, regleras fläkthastigheten automatiskt. Tidigare
inställd fläkthastighet kopplas
ur.
04
OBS
Om fläkten är helt avstängd kopplas luftkonditioneringen inte in vilket kan ge risk för
imma på rutorna.
Eluppvärmda säten*
Framsäten
Ett tryck på knappen ger den
högsta värmenivån – tre lampor lyser.
Två tryck på knappen ger en
lägre värmenivå – två lampor
lyser.
1
130
Utgår om man väljer till 2-stegs barnkudde.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Värmen är normalt avstängd vid start. Har värmen satts på så stängs den av automatiskt när
motorn stängs av. Automatisk start av värmen
kan aktiveras/avaktiveras i menyn under:
Klimatinställningar Stolsvärme av vid
start
Stolsvärmen stängs av automatiskt efter en
stund. Funktionen kan avaktiveras/aktiveras i
menyn under: Klimatinställningar
Stolsvärme tidsbegräns.
För beskrivning av menysystemet, se
sidan 120.
VARNING
Eluppvärmt säte ska inte användas av personer som har svårt att uppfatta temperaturökning på grund av känselbortfall eller av
någon anledning har svårigheter att hantera
reglaget för det eluppvärmda sätet. I annat
fall kan brännskada uppstå.
G021376
Hantering
Värmeregleringen sker på samma sätt som för
framsätet.
Luftfördelning
Figuren utgörs av tre knappar.
Vid tryck på knapparna tänds
en lampa framför respektive
del av figuren som visar vilken
luftfördelning som är vald, se
sidan 133.
04 Komfort och körglädje
Klimat
Auto
Temperaturreglering
Autofunktionen reglerar automatiskt temperatur, luftkonditionering, fläkthastighet, återcirkulation och luftfördelning.
Vid val av en eller flera manuella funktioner fortsätter övriga funktioner att styras automatiskt.
Vid tryck på AUTO kopplas luftkvalitetssensorn in och alla manuella inställningar kopplas
bort. Displayen visar AUTOKLIMAT.
Fläkthastigheten i automatläget kan ställas in
under menyn: Klimatinställningar
Autofläktjustering. Välj mellan Låg, Normal
eller Hög:
Temperaturen för förarsidan
och passagerarsidan kan
ställas in separat.
När bilen startas är den
senast gjorda inställningen
kvar.
OBS
Det går inte att påskynda uppvärmningen/
nedkylningen genom att välja högre/lägre
temperatur än den som egentligen önskas.
ON: Luftkonditioneringen
styrs av systemets automatik.
På detta sätt kyls inkommande luft ner och avfuktas.
luftflöde prioriteras.
sivare luftflöde prioriteras.
För beskrivning av menysystemet, se
sidan 120.
• luftkonditioneringen kopplas automatiskt
in
• återcirkulationen och luftkvalitetssystemet
kopplas automatiskt ur.
Luftkonditioneringen kan kopplas ur manuellt
med AC-knappen. När defrosterfunktionen
stängs av återgår klimatanläggningen till de
föregående inställningarna.
04
Återcirkulation/luftkvalitetssystem
Återcirkulation
AC – Luftkonditionering på/av
• Låg – Automatisk reglering av fläkt. Lågt
• Normal – Automatisk reglering av fläkt.
• Hög – Automatisk reglering av fläkt. Inten-
När funktionen valts sker dessutom följande för
att ge maximal avfuktning av luften i kupén:
OFF: När defrosterfunktionen
aktiveras slås luftkonditioneringen automatiskt på (kan slås av med ACknappen).
När återcirkulation är inkopplad, lyser den högra orangefärgade lampan i knappen.
Funktionen väljs för att utestänga dålig luft, avgaser etc.
från kupén. Kupéluften återcirkuleras, d.v.s. ingen luft
från utsidan sugs in i bilen när funktionen är
aktiverad.
OBS
Defroster
Används för att snabbt få bort
imma och is från framrutan
och sidorutorna. Luft strömmar till rutorna. Lampan i
defrosterknappen lyser när
funktionen är inkopplad.
Om luften i bilen återcirkuleras för länge
finns det risk för imbildning på rutornas
insidor.
``
131
04 Komfort och körglädje
Klimat
Timer
Med timerfunktionen aktiverad kommer
anläggningen att lämna manuellt aktiverat återcirkulationsläge efter en tid som beror på yttertemperaturen. Det minskar risken för is, imma
och dålig luft. Aktivera/avaktivera funktionen
under Klimatinställningar
Återcirkulationstimer. För beskrivning av
menysystemet, se sidan 120.
04
OBS
Vid val av defroster kopplas alltid återcirkulationen ur.
Luftkvalitetssystem*
Luftkvalitetssystemet avskiljer gaser och partiklar så att
halten av lukter och föroreningar i kupén reduceras. Om
utomhusluften är förorenad
stängs luftintaget och luften
återcirkuleras. När knappen
AUTO är intryckt är luftkvalitetssensorn alltid
inkopplad.
132
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Aktivering av återcirkulation/
luftkvalitetssensor
Växla mellan de tre funktionerna genom att trycka upprepade gånger på knappen.
• Den vänstra orangefärgade lampan lyser –
luftkvalitetssensorn är urkopplad. Ingen
återcirkulation sker utan bara friskluft.
• Den gröna lampan i mitten lyser – ingen
återcirkulation inkopplad, såvida det inte
behövs för nedkylning i varmt klimat.
• Den högra orangefärgade lampan lyser –
återcirkulation är inkopplad.
OBS
För bästa luft i kupén bör luftkvalitetssensorn alltid vara inkopplad.
I kallt klimat är återcirkulationen begränsad
för att undvika imbildning.
Vid imbildning bör luftkvalitetssensorn
kopplas ur och defrosterfunktionerna för
framruta och sidorutor samt bakruta
användas.
Aktivering av återcirkulation
Växla mellan återcirkulation
på/av genom att trycka upprepade gånger på knappen.
Lampan lyser när återcirkulation är inkopplad.
04 Komfort och körglädje
Klimat
Luftdistributionstabell
Luftdistribution
Används
Luftdistribution
Används
Luft till rutorna. Visst luftflöde från ventilationsmunstycken. Luften återcirkuleras inte. Luftkonditioneringen är alltid
inkopplad.
för att snabbt bli av med
is och imma.
Luft till golv och rutor.
Visst luftflöde från ventilationsmunstycken i instrumentpanelen.
för att få en behaglig komfort och bra avimning i
kallt eller fuktigt klimat.
Luft till framruta och sidorutor. Visst luftflöde från
ventilationsmunstycken.
för att undvika im- och
isbildning (inte för låg
fläkthastighet för att detta
ska uppnås) i kallt och
fuktigt klimat.
Luft till golv och från ventilationsmunstycken i
instrumentpanelen.
i soligt väder vid svala
utomhustemperaturer.
Luftström till rutorna och
från instrumentpanelens
ventilationsmunstycken.
för att få god komfort i
varmt och torrt klimat.
Luft till golvet. Visst luftflöde från ventilationsmunstycken i instrumentpanelen och till rutor.
för att få värme eller kyla
till golvet
Luftström i huvud- och
brösthöjd från ventilationsmunstyckena i
instrumentpanelen.
för att få god nedkylning i
varmt klimat.
Luftström till rutor, från
ventilationsmunstycken i
instrumentpanelen och till
golv.
för att få svalare längs
golvet eller varmare upptill i kallt klimat eller varmt,
torrt klimat.
04
133
04 Komfort och körglädje
Bränsledriven motor- och kupévärmare*
Bränsledriven värmare
Tankning
Om batteriet inte har fullgod laddning eller om
nivån i bränsletanken är för låg, stängs parkeringsvärmaren av automatiskt och informationsdisplayen visar ett meddelande. Bekräfta
meddelandet med ett tryck på blinkerspakens
READ-knapp, se sidan 135.
Allmänt om parkeringsvärmare
Parkeringsvärmaren värmer motor samt
kupéutrymme och kan startas direkt eller med
tidur.
04
Två olika tidpunkter kan väljas med tidur. Med
tidpunkt avses här det klockslag då uppvärmningen av bilen är klar. Bilens elektronik väljer
tidpunkt när uppvärmningen ska börja utifrån
rådande yttertemperatur.
Om yttertemperaturen överstiger 15 °C kan
värmaren inte startas. Vid –5 °C eller lägre är
parkeringsvärmarens maximala gångtid
50 minuter.
VARNING
Bilen måste stå utomhus när parkeringsvärmaren används.
OBS
När parkeringsvärmaren är aktiv kan rök
komma från höger hjulhus, vilket är helt normalt.
VIKTIGT
Upprepad användning av parkeringsvärmaren i kombination med korta körsträckor
leder till att batteriet laddas ur med påföljande startproblem.
Varningsdekal på tankluckan.
VARNING
Bränsle som spillts ut kan antändas. Stäng
av bränsledriven värmare innan tankning
påbörjas.
Kontrollera i informationsdisplayen att parkeringsvärmaren är avstängd. När den arbetar visar informationsdisplayen Park.värm.
PÅ.
Parkering i backe
I de fall då bilen parkeras i kraftig lutning bör
den stå med fronten nedåt för att säkra bränsletillförseln till parkeringsvärmaren.
134
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Batteri och bränsle
För att säkerställa att bilbatteriet återladdas
med lika mycket energi som värmaren förbrukar, bör man vid regelbunden användning av värmaren köra bilen lika lång tid som
värmaren används.
04 Komfort och körglädje
Bränsledriven motor- och kupévärmare*
Innebörd
Bränslevärmare
PÅ
Värmaren är påslagen och arbetar.
Tidur
aktivt för
bränslevärmare
Värmarens tidur
aktiverat efter att
fjärrnyckeln tagits
ur startlåset och
bilen lämnats –
motor och kupé är
uppvärmda vid
inställd tid.
READ-knapp
RESET-knapp
För mer information om informationsdisplayen
och READ, se sidan 124.
Symboler och displaymeddelanden
När någon av tidurens inställningar
eller Direktstart aktiveras, lyser
informationssymbolen i kombinationsinstrumentet samtidigt som informationsdisplayen
visar en förklarande text och ytterligare en tänd
symbol. Tabellen visar förekommande symboler och displaytexter.
G025102
Tumhjul
Värmare
avstängd
Låg batterinivå
Symbol
G025102
Display
G021364
G025102
G025102
Symbol
Värmaren stoppad
av bilens elektronik
för att möjliggöra
motorstart.
G025102
Handhavande
Display
Innebörd
Värmare
ej tillg
Låg
bränslenivå
Inställning av
värmaren inte möjlig p.g.a. för låg
bränslenivå
(ca 7 liter) – detta
för att möjliggöra
motorstart samt
ca 50 km körning.
Park.värmare
Serv.
erfordras
Värmaren ur funktion. Kontakta en
verkstad för reparation. Volvo
rekommenderar
att du kontaktar en
auktoriserad
Volvoverkstad.
04
En displaytext slocknar automatiskt efter en
stund eller efter ett tryck på blinkerspakens
READ-knapp.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
135
04 Komfort och körglädje
Bränsledriven motor- och kupévärmare*
Direktstart och direktavstängning
1. Stega med tumhjulet till Direktstart
Parkvärmare.
2. Tryck på RESET för att välja mellan PÅ och
AV.
PÅ: Parkeringsvärmaren påslagen manuellt
eller med programmerat tidur.
AV: Parkeringsvärmaren avstängd.
04
Vid direktstart av värmaren kommer den att
vara aktiverad i 50 minuter.
Uppvärmningen av kupén startar så fort
motorns kylvätska uppnått rätt temperatur.
OBS
Bilen kan startas och köras medan parkeringsvärmaren är igång.
OBS
Tiduren kan bara programmeras när fjärrnyckeln är i nyckelläge I, se sidan 72 – programmering måste därför göras före motorstart.
1. Stega med tumhjulet till
Park.värm.tidur 1.
2. Tryck kort på RESET för att komma till den
blinkande timinställningen.
3. Välj önskad timme med tumhjulet.
4. Tryck kort på RESET för att komma till
minutinställningen.
5. Välj önskad minut med tumhjulet.
6. Tryck kort på RESET för att bekräfta
inställningen.
7. Tryck på RESET för att aktivera tiduret.
Inställning av tidur
Med tiduren anges den tidpunkt då bilen ska
användas och vara uppvärmd.
Välj mellan TIDUR 1 och TIDUR 2.
Efter inställning av Park.värm.tidur 1 kan en
andra starttid programmeras i
Park.värm.tidur 2 genom att stega dit med
tumhjulet.
Inställning av den alternativa tiden görs på
samma sätt som för Park.värm.tidur 1.
Avstängning av tidurstartad värmare
En tidurstartad värmare kan stängas av manuellt, innan tiduret gör det. Gör så här:
136
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
1. Tryck på READ.
2. Stega fram till text Park.värm.tidur 1 eller
2 med tumhjulet.
> Texten PÅ blinkar i displayen.
3. Tryck på RESET.
> Texten AV visas med fast sken och
värmaren stängs av.
En tidurstartad värmare kan även stängas av
enligt instruktionen i avsnittet "Direktstart och
direktavstängning", se sidan 136.
Klocka/tidur
Värmarens tidur är kopplade till bilens klocka.
OBS
Om bilens klocka ställs om, raderas eventuellt gjord programmering av tiduren.
04 Komfort och körglädje
Extravärmare*
Kupévärmare*
Om extravärmaren kompletteras med tidursfunktion, kan den användas som en bränsledriven kupévärmare, se sidan 134.
Bränsledriven extravärmare
Elektrisk extravärmare
I bilar med dieselmotorer är en bränsledriven
extravärmare monterad.
Bilar med vissa bensinmotorer2 har en elektrisk
extravärmare integrerad i bilens klimatsystem.
Värmaren startar automatiskt när extra värme
behövs då motorn är igång.
I en semi-kall1 klimatzon får dieseldrivna bilar
en elektrisk extravärmare istället för en bränsledriven.
Värmaren stängs av automatiskt när rätt temperatur uppnåtts eller när motorn stängs av.
G021364
Allmänt om extravärmare
I kalla klimatzoner1 kan en extravärmare behövas för att uppnå rätt arbetstemperatur i
motorn och få tillräcklig värme i kupén.
READ-knapp
Tumhjul
OBS
När extravärmaren är aktiv kan rök komma
från höger hjulhus vilket är helt normalt.
Autoläge eller avstängning
Extravärmaren kan stängas av vid korta körsträckor om så önskas.
RESET-knapp
04
Värmaren kan inte regleras manuellt utan aktiveras automatiskt efter motorstart vid yttertemperaturer under 14 °C och stängs av efter
att inställd kupétemperatur är uppnådd.
1. Stega med tumhjulet till Extravärmare
auto.
2. Tryck på RESET för att välja mellan PÅ och
AV.
OBS
Menyalternativen är bara synliga i nyckelläge I – eventuell justering måste därför
göras före motorstart.
1
2
En auktoriserad Volvohandlare har information om vilka geografiska områden som berörs.
En auktoriserad Volvohandlare har information om vilka motorer som berörs.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
137
04 Komfort och körglädje
Ljudanläggning
Allmänt
Översikt
Knappsats i ratt*
Ljudanläggningen kan utrustas med olika tillval
och har en av följande tre grundnivåer:
• Performance
• High Performance
• Premium Sound
Nivån visas i displayen när ljudanläggningen
startas.
04
Dolby Surround Pro Logic II och symbolen
är varumärken som tillhör Dolby
Laboratories Licensing Corporation. Dolby
Surround Pro Logic II System är tillverkat på
licens från Dolby Laboratories Licensing
Corporation.
Fjärrnyckel och nyckellägen
Ljudanläggningen kan användas utan att fjärrnyckeln sitter i startlåset 15 minuter i taget.
OBS
Ingång för extern ljudkälla; AUX och USB
(t.ex. iPodŸ)1
Bekräftar val i menysystemet, accepterar
telefonsamtal.
Knappsats i ratt
Informationsdisplay
Leder uppåt i menysystemet. Avbryter
pågående funktion, avbryter/avvisar telefonsamtal eller raderar inmatade tecken.
Kontrollpanel i mittkonsol
Volym
Kontrollpanel med hörlursuttag*
Kort tryck stegar bland cd-spår eller förvalslagrade radiostationer. Långt tryck
snabbspolar cd-spår eller söker nästa tillgängliga radiostation.
Ta ut fjärrnyckeln ur startlåset om ljudanläggningen används när motorn är
avstängd. Detta för att undvika onödig
urladdning av batteriet.
Om ljudanläggningen är aktiv när motorn
stängs av aktiveras den automatiskt nästa
gång motorn startas.
1
138
USB gäller bara High Performance och Premium Sound. Varumärket iPod tillhör Apple Computer Inc.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
04 Komfort och körglädje
Ljudanläggning
Bakre kontrollpanel med hörlursuttag*
Stega/söka framåt och bakåt
För bästa ljudåtergivning rekommenderas hörlurar med impedansen 16–32 ohm och känsligheten 102 dB eller högre.
Korta tryck på (2) stegar bland cd-spår eller
förvalslagrade radiostationer. Långt tryck
snabbspolar cd-spår eller söker upp nästa tillgängliga radiostation.
SOUND – Tryck- och vridreglage för justering av ljudbild.
Navigeringsknapp
VOLUME – Volym och på/av.
Begränsningar
Ljudvolym och hastighetskompensering
• Den ljudkälla (FM, AM, cd o.s.v.) som spe-
Ljudanläggningen kompenserar för störande
buller i kupén genom att öka volymen i takt
med bilens hastighet. Kompenseringens nivå
kan ställas till låg, medium eller hög. Välj nivå
under Ljudinställningar
Hastighetskompensering.
las i högtalarna kan inte styras från den
bakre kontrollpanelen.
Ljudfunktioner
04
Extern ljudkällas ljudvolym
Till AUX-ingången kan t.ex. en mp3-spelare
som saknar USB-anslutning anslutas, se
sidan 141.
VOLUME – Volym, vänster respektive
höger.
OBS
Stega/söka framåt och bakåt.
MODE – Välj mellan AM, FM, CD, AUX,
USB*(t.ex. iPodŸ), DAB1/DAB2* och På/
Av. För anslutning via AUX eller USB, se
sidan 141.
Hörlursuttag (3,5 mm).
Aktivera/avaktivera
Kontrollpanelen aktiveras med MODE. Avaktivering kan ske genom ett långt tryck på
MODE eller genom att bilen stängs av.
Ljudkvaliteten kan försämras om spelaren
laddas när ljudanläggningen är i AUX-läge.
Undvik i så fall att ladda spelaren via 12 Vuttaget.
Mittkonsol, reglage för ljudfunktioner.
AM, FM och CD - Interna ljudkällor.
MODE – Stegar mellan externa ljudkällor
(AUX, USB* och DAB1/DAB2*), För anslutning via AUX eller USB, se sidan 141.
1. Sätt ljudanläggningen i AUX-läge med
MODE-knappen, tryck på MENU och navigera med (4) till Volym, AUX-ingång, se
sidan 138.
2. Vrid på SOUND-reglaget eller tryck
/
på navigeringsknappen, se sidan 138.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
139
04 Komfort och körglädje
Ljudanläggning
Ljudnivån för frekvensbandet justeras med
/
på navigeringsknappen. Tryck
/
för att välja ett annat frekvensband.
Ljudkontroller
Upprepade tryck på SOUND-reglaget bläddrar
bland följande listade alternativ.
Justering görs genom att vrida på reglaget.
2. Spara med ENTER eller avsluta med
EXIT.
OBS
Ljudprofil
Tryck MENU för att komma åt ljudinställningarna. För mer information, se
sidan 120.
04
• Bas – Basens nivå.
• Diskant – Diskantens nivå.
• Fader – Balans mellan främre och bakre
högtalare.
• Balans – Balans mellan höger och vänster
högtalare.
• Sub-bas* – Nivå för bashögtalare. Genom
att vrida reglaget
moturs till Min avaktiveras Sub-basen. Sub-basen är placerad
enligt bilden nedan.
Ljudupplevelsen kan optimeras för förarsätet*,
båda framsätena eller baksätet. Välj ett av
alternativen under Ljudinställningar
Ljudprofil.
Sub-basens placering.
Optimal ljudåtergivning
• Surround* – Surroundinställningar.
Audiosystemet är kalibrerat för optimal ljudåtergivning med hjälp av digital signalbehandling.
Under Surround kan 3-kanalsstereo eller
Dolby Surround Pro Logic II aktiveras genom
att välja 3-ch respektive Dpl2. Om detta är
gjort följer valen:
• Centernivå* – Nivå för centerhögtalare.
• Surroundnivå* – Nivå för surround.
Equalizer
Med equalizern2 kan ljudnivån för olika frekvensband justeras separat.
1. Gå till Ljudinställningar och välj
Equalizer fram eller Equalizer bak.
2
140
Endast High Performance och Premium Sound.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Denna kalibrering tar hänsyn till högtalare, förstärkare, kupéakustik, lyssnarposition m.m. för
varje kombination av bilmodell och audiosystem.
Det finns även en dynamisk kalibrering som tar
hänsyn till volymkontrollens läge, radiomottagning och bilens hastighet.
De kontroller som förklaras i denna bruksanvisning, t. ex. Bas, Diskant och Equalizer, är
endast avsedda för att användaren ska kunna
anpassa ljudåtergivningen till sin personliga
smak.
04 Komfort och körglädje
Ljudanläggning
AUX, USB3 och extern ljudkälla
Allmänt
2. Anslut din iPodŸ, mp3-spelare eller USBminne till USB-anslutningen* i mittkonsolens förvaringsfack (se föregående bild).
Texten Laddar visas i displayen när systemet
läser in lagringsmediets filstruktur. Detta kan ta
en stund.
När inläsningen är klar visas spårinformation
på displayen och det är möjligt att välja önskat
spår.
Val av spår kan ske på tre sätt:
• Med TUNING-reglaget, se sidan 138.
• navigationsreglagets (4) höger- eller vänsterknapp alternativt, se sidan 138.
En extern ljukälla kan anslutas till bilens Infotainmentsystem via USB-anslutningen*eller AUXingången i mittkonsolen.
AUX-ingången ger möjlighet att koppla in en
extern ljudkälla, t.ex. en iPodŸ eller mp3-spelare. Läs mer på sidan 139
Om du väljer att koppla en iPodŸ, mp3-spelare
eller ett USB-minne till USB-anslutningen* kan
du hantera ljudkällan med bilens ljudkontroller.
Välj anslutning med MODE-knappen:
1. Om USB väljs visas Anslut enhet i displayen.
3
Ljudkällor
USB-minne
För att underlätta användandet av USB-minne,
undvik då att lagra annat än musikfiler på
minnet. Det tar betydligt längre tid för systemet
att läsa in lagringsmedier som innehåller annat
än kompatibla musikfiler.
OBS
Systemet stöder flyttbara media som följer
USB 2.0 och filsystemet FAT32 och kan
hantera maximalt 500 mappar och 64 000
filer. Minnet måste minst vara av storleken
256 Mb.
04
• knappsatsen i ratten (se sidan 138).
I USB- eller iPodŸ-läge fungerar ljudanläggningen på motsvarande sätt som för cd-spelaren vid uppspelning av musikfiler. För mer
information, se sidan 143.
OBS
Systemet stöder uppspelning av musikfiler i
filformaten mp3, wma och wav. Dock finns
det varianter av dessa filformat som systemet inte stöder. Systemet stöder vidare flertalet iPodŸ-modeller tillverkade 2005 eller
senare. iPodŸ Shuffle stöds inte.
OBS
Vid användande USB-minne av längre
modell rekommenderas att bipackad USBadapterkabel används. Detta för att undvika
mekaniskt slitage på USB-ingång och
inkopplat USB-minne.
Mp3-spelare
Många mp3-spelare har ett eget filsystem som
inte stöds av systemet. För att kunna använda
en mp3-spelare i systemet måste den vara
inställd på läge USB Removable device/
Mass Storage Device.
Endast High Performance och Premium Sound.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
141
04 Komfort och körglädje
Ljudanläggning
iPodŸ
Ÿ
Cd-funktioner
Starta uppspelning (cd-växlare*)
Cd-spelaren startas genom ett tryck på
knappen CD. Om en musik-cd finns i spelaren
när detta sker startas uppspelningen automatiskt. Mata annars in en skiva och tryck CD.
En iPodŸ laddas och strömförsörjs av USBanslutningen via spelarens anslutningskabel.
Är spelarens batteri helt urladdat ska det dock
laddas innan den ansluts.
Mata in en cd (cd-växlare*)
OBS
1. Välj en tom position med sifferknapparna
1–6 eller
/
på navigeringsknappen
(4).
När iPodŸ används som ljudkälla har bilens
infotainmentsystem en menystruktur som
liknar iPodŸ-spelarens egen menystruktur.
För information om USB och iPodŸ i kombination med Performance audio, se tillbehörsmanualen för USB ochiPodŸ Music Interface.
G031443
04
Mittkonsol, reglage för cd-funktioner.
Utmatning av cd
In- och utmatningsöppning för cd
2. Mata in en cd i cd-växlarens inmatningsöppning.
Snabbspola och byta cd-spår
Utmatning av skivor
Navigeringsknapp för byte av cd-spår
En cd stannar i utmatat läge i ca 12 sekunder.
Därefter matas den åter in i spelaren som fortsätter uppspelningen.
Skanna cd
Positionsval i cd-växlare (gäller bara audiosystemen High Performance och Premium
Sound)*
Starta uppspelning (cd-spelare)
Om en musik-cd finns i spelaren när CD trycks
in startas uppspelningen automatiskt. Mata
annars in en skiva och tryck CD.
142
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
En tom position markeras i displayen. Texten Sätt i skiva visar att en ny skiva kan
matas in. Cd-växlaren kan innehålla upp till
sex cd-skivor.
Mata ut enstaka skivor med ett tryck på utmatningsknappen.
Mata ut alla skivor med ett långt tryck på
utmatningsknappen. Hela magasinet töms,
skiva för skiva.
Paus
När volymen sänks helt stannar cd-spelaren.
När volymen höjs startar den igen.
04 Komfort och körglädje
Ljudanläggning
Ljudfiler
Cd-spelaren stödjer även ljudfiler av formaten
mp3 och wma.
OBS
Vissa kopieringsskyddade ljudfiler kan inte
läsas av spelaren.
När en cd med ljudfiler matas in i spelaren läses
skivans filstruktur in. Beroende på skivans kvalitet och storlek på informationsmängden kan
det dröja en stund innan uppspelningen startar.
ratten kan också användas för detta ändamål.
Det går även att byta spår genom att vrida
TUNING.
Cd-spelare
Skanna cd
Om en skiva med ljudfiler spelas, aktivera/
avaktivera under Random Mapp.
Funktionen spelar de första tio sekunderna av
varje cd-spår/ljudfil. Tryck SCAN för att aktivera. Avbryt med EXIT eller SCAN för att fortsätta uppspelningen av det aktuella cdspåret/
ljudfilen.
Slumpval
Funktionen spelar spåren i slumpvis ordning.
Det går att stega mellan de slumpvalda cdspåren/ljudfilerna på vanligt sätt.
Navigering och uppspelning
Om en skiva med ljudfiler finns i cd-spelaren
leder ENTER till skivans katalogstruktur. Navigering i katalogstrukturen görs på samma sätt
som i ljudanläggningens menystruktur. Ljudfioch kataloger har symler har symbolen
bolen
. Uppspelning av ljudfiler startas
med ENTER.
När uppspelningen av en fil är klar fortsätter
uppspelningen av de andra filerna i just den
katalogen. Byte av katalog sker automatiskt
när alla filer i aktuell katalog har spelats upp.
Snabbspola/byta cd-spår och ljudfiler
OBS
Stegning mellan slumpvalda cd-spår fungerar endast på aktuell skiva.
Olika meddelanden visas beroende på vilken
slumpvalsfunktion som har valts:
Om en vanlig musik-cd spelas, aktivera/
avaktivera under Random.
Cd-växlare
Om en vanlig musik-cd spelas under Random
En skiva eller Random Alla skivor. Valet
Alla skivor gäller endast de musik-cd som
finns i växlaren.
04
Om en cd med ljudfiler spelas aktivera/avaktivera istället under Random Mapp. Om du
väljer en annan cd avaktiveras funktionen.
Spårinformation
Om spårinformation finns på en musik-cd kan
dessa visas i displayen. För Premium Sound
och High Performance gäller detta även mp3och wma-filer. Aktivera/avaktivera i cd-läge
under CD-inställningar Spårinformation.
• RANDOM betyder att spåren från endast
en musik-cd spelas
• RND ALL betyder att alla spår på samtliga
musik-cd i cd-växlaren spelas.
• RANDOM FOLDER betyder att ljudfilerna
i en katalog på aktuell cd spelas.
Korta tryck
/
på navigeringsknappen
stegar bland cd-spår/ljudfiler. Långa tryck
snabbspolar cd-spår/ljudfiler. Knappsatsen i
``
143
04 Komfort och körglädje
Ljudanläggning
Radiofunktioner
Stationssökning, manuell
1. Välj frekvensband med FM eller AM.
2. Vrid TUNING.
Förval
10 förval kan sparas per frekvensband. FM har
2 minnesbanker för förval: FM1 och FM2. De
lagrade förvalen väljs med förvalsknapparna.
Förvalslagringen kan göras manuellt eller automatiskt.
G031441
04
Förvalslagring, manuell
1. Ställ in en station.
Mittkonsol, reglage för radiofunktioner.
Navigeringsknapp för stationssökning,
automatisk
Avbrott av pågående funktion
Stationssökning, manuell
Skanna frekvensband
Förvalslagring, automatisk
Förvalsknappar och förvalslagring, manuell
Val av frekvensband AM och FM (FM1 och
FM2)
Stationssökning, automatisk
1. Välj frekvensband med FM eller AM.
2. Tryck
144
/
på navigeringsknappen.
2. Håll in en av förvalsknapparna tills meddelandet Stationen sparad visas i displayen.
Förvalslagring, automatisk
arna. Den automatiska förvalslagringen kan
avbrytas med EXIT.
Autoläget avbryts genom att trycka på t.ex.
AUTO eller FM.
Genom att återgå till autoläge kan de automatlagrade förvalen användas:
1. Tryck AUTO.
> Auto visas i displayen.
2. Tryck på en förvalsknapp.
Skanna frekvensband
Funktionen söker automatiskt igenom aktuellt
frekvensband efter starka stationer. När en station hittats spelas den i ca 8 sekunder, därefter
fortsätter sökningen.
Funktionen är särskilt användbar i områden där
du inte är bekant med radiostationerna eller
deras frekvenser. De 10 starkaste radiostationerna lagras automatiskt i en separat minnesbank.
SCAN visas i displayen. Avsluta med SCAN
eller EXIT.
1. Välj frekvensband med FM eller AM.
RDS-funktioner
2. Håll in AUTO tills Autolagring visas i displayen.
RDS (Radio Data System) länkar samman FMsändare i nätverk. En FM-sändare i ett sådant
nätverk sänder information som ger en RDSradio bl.a. följande funktioner:
När Autolagring inte längre visas i displayen
är lagringen klar. Radion försätts i autoläge och
Auto visas i displayen. De automatlagrade förvalen kan nu väljas direkt med förvalsknapp-
1. Välj frekvensband med AM eller FM.
2. Tryck SCAN.
04 Komfort och körglädje
Ljudanläggning
• Automatiskt byte till en starkare sändare
om mottagningen i området är dålig.
• Sökning av programinriktning, t.ex. trafikinformation eller nyheter.
• Mottagning av textinformation om
pågående radioprogram.
OBS
Vissa radiostationer använder inte RDS eller
endast valda delar av dess funktionalitet.
Om en önskad programinriktning hittas, kan
radion byta station och pågående ljudkälla
avbrytas. Om t.ex. cd-spelaren är aktiv försätts
den i pausläge. Den avbrytande sändningen
spelas med en förinställd volym, se
sidan 146. Radion återgår till föregående ljudkälla och volym när den inställda programinriktningen slutar sändas.
Programfunktionerna larm (LARM!), trafikinformation (TP (Trafikinformation)), nyheter
(Nyheter), och programtyper (PTY
(Programtyp)) avbryter varandra i prioritetsordning där larm har högst prioritet och programtyper lägst. För ytterligare inställningar av
programavbrott (EON och Regional), se
sidan 146. Tryck EXIT för att återgå till den
avbrutna ljudkällan.
Larm
Nyheter från nuvarande/alla stationer
Funktionen används för att varna allmänheten
om allvarliga olyckor och katastrofer. Larm kan
inte avbrytas tillfälligt eller avaktiveras. Meddelandet LARM! visas i displayen när ett larmmeddelande sänds ut.
Radion kan avbryta för nyheter från endast den
inställda (nuvarande) stationen eller alla stationer.
Gå till FM-inställningar Avancerade
radioinst. Nyhetsstation för att ändra.
Trafikinformation – TP
Funktionen bryter för trafikinformation som
sänds inom en inställd stations RDS-nätverk.
Symbolen TP (Trafikinformation) visar att
funktionen är aktiverad. Om den inställda stationen kan sända trafikinformation visas
i displayen.
Programtyper – PTY
1. Aktivera i FM-läge genom att välja en programtyp under FM-inställningar PTY
Välj PTY.
Aktivera/avaktivera under FMinställningar TP (Trafikinformation).
TP från nuvarande station/alla stationer
Radion kan avbryta för trafikinformation från
endast den inställda (nuvarande) stationen eller
alla stationer.
Gå till FM-inställningar Avancerade
radioinst. TP Station... för att ändra.
Nyheter
Funktionen bryter för nyhetssändningar som
sker inom en inställd stations RDS-nätverk.
Symbolen NEWS visar att funktionen är aktiv.
Med PTY-funktionen kan olika programtyper,
t.ex. pop och klassisk musik väljas. PTY-symbolen visar att funktionen är aktiv. Funktionen
bryter för programtyper som sänds inom en
inställd stations RDS-nätverk.
04
2. Avaktivera genom att nollställa PTY under
FM-inställningar Nollställ alla PTY:er.
PTY-sökning
Funktionen söker igenom hela frekvensbandet
efter vald programtyp.
1. Välj en PTY under FM-inställningar
PTY Välj PTY.
2. Gå till FM-inställningar PTY
(Programtyp) Sök PTY.
Aktivera/avaktivera under FMinställningar Nyheter.
``
145
04 Komfort och körglädje
Ljudanläggning
04
Om radion hittar någon av de valda programtyperna, visas >| För att söka i displayen.
hela FM-bandet. Då tystnar radion och PIsökning Exit avbryter visas i displayen.
• Lokal – avbryter endast om radiostatio-
• Avlägsen4 – avbryter om stationens sän-
För att söka vidare efter en annan sändning
av de valda programtyperna, tryck
på
navigeringsknappen.
Visning av programtyp
Regionala radioprogram – REG
Den nuvarande stationens programtyp kan
visas i displayen.
Funktionen gör att radion fortsätter att lyssna
till en regional sändare fastän dess signalstyrka
är låg. Symbolen REG visar att funktionen är
aktiv.
Aktivera/avaktivera i FM-läge under FMinställningar PTY Visa PTY
OBS
Alla radiostationer stödjer inte visning av
programtyp.
Aktivera/avaktivera i FM-läge under FMinställningar Avancerade radioinst.
Regional.
Enhanced Other Networks – EON
Vissa RDS-stationer sänder information om
programmens innehåll, artister etc. Informationen kan visas i displayen.
Funktionen är användbar i storstadsområden
med många regionala radiostationer. Den låter
avståndet mellan bilen och radiostationens
sändare styra när programfunktionerna ska
avbryta pågående ljudkälla.
Radiotext
Aktivera/avaktivera i FM-läge under
Radiotext.
Automatisk frekvensuppdatering – AF
Funktionen väljer en av de starkaste sändarna
för en inställd station. För att finna en stark
sändare kan funktionen behöva söka igenom
4
146
Aktivera/avaktivera i FM-läge under FMinställningar Avancerade radioinst.
AF.
Fabriksinställning.
Aktivera/avaktivera i FM-läge genom att
välja ett av alternativen under FMinställningar Avancerade radioinst.
EON:
nens sändare är nära.
dare är långt bort, även om signalen är
brusig.
• Av – avbryter inte för programinriktning
från andra sändare.
Återställning av RDS-funktioner
Samtliga radioinställningar kan återställas till
den ursprungliga fabriksinställningen.
Återställningen görs i FM-läge under FMinställningar Avancerade radioinst.
Återställ allt.
Volymkontroll programtyper
De avbrytande programinriktningarna, t.ex.
NEWS eller TP, hörs med den volym som valts
för respektive programinriktning. Om ljudnivån
justeras under programavbrottet, sparas den
nya nivån till nästa programavbrott.
04 Komfort och körglädje
Ljudanläggning
Menystruktur FM
Övrig musik
Huvudmeny FM
Väder
Av
FM-inställningar
Ekonomi
Lokal
1.5.4
EON
1.1
Nyheter
För barn
1.2
TP (Trafikinformation)
Sociala frågor
1.5.5
Regional
1.3
Radiotext
Andliga frågor
1.5.6
Återställ FM-inställn.
1.4
PTY (Programtyp)
Telefonväkteri
1.4.1
Välj PTY
Resor & semester
Radiosystem – DAB*
Nollställ alla PTY:er
Fritid & hobby
Allmänt
Aktualiteter
Jazzmusik
Information
Countrymusik
DAB (Digital Audio Broadcasting) är ett digitalt
sändningssystem för radio.
Sport
Nationell musik
Utbildning
Gamla godingar
Teater
Folkmusik
Kultur
Dokumentärer
Vetenskap
1.4.2
Sök PTY
Underhållning
1.4.3
Visa PTY-text
Popmusik
1.5
Avancerade radioinst.
Rockmusik
1.5.1
TP-station
Lättlyssnat
1.5.2
Nyhetsstation
Lätt klassiskt
1.5.3
AF
Klassiskt
Avlägsen
04
OBS
Detta system stödjer inte DAB+.
Service och Ensemble
• Service – Kanal, radiokanal (enbart ljudtjänster stöds av systemet).
• Ensemble – En samling radiokanaler som
sänds på samma frekvens.
Lagring av kanalgrupper
(Ensembleinlärning)
När fordonet förflyttas till ett nytt sändningsområde kan en inlärning av i området befintliga
kanalgrupper göras.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
147
04 Komfort och körglädje
Ljudanläggning
En inlärning av kanalgrupper skapar en uppdaterad lista på alla tillgängliga kanalgrupper.
Listan uppdateras inte automatiskt. Inlärningen
görs via menyn Ensembleinlärning eller direkt
genom ett långt tryck på AUTO. Det kan ta upp
till en minut att lära in en kanalgrupp om både
Band III och LBand är valt.
04
kanal.
Listorna går att komma åt via menyn. Kanalgrupperna går även att nå genom att trycka
ENTER.
Skanning
Frekvensband
Skanning innebär att alla kanaler som finns i
listan spelas 10 sekunder var.
DAB sänds på två frekvensband5; Band III och
LBand.
• Band III – över hela landet6
• LBand – mest i storstäder
Genom att välja t. ex. enbart Band III går inlärning av kanaler snabbare än om man valt både
Band III och LBand. Det är inte säkert att alla
kanalgrupper hittas. Valet av frekvensband
påverkar inte sparade minnen.
Navigering via listor
Det finns tre typer av grundlistor som kan
användas för navigation:
• Ensemble – Visar kanalgrupper som mottagaren har fått via inlärning av kanalgrupp.
• Service – Visar kanaler oavsett vilken
kanalgrupp de ligger inom. Listan kan
också filtreras med hjälp av DAB PTY (se
nedan).
5
6
148
• Underkanal – Underkanaler till en vald
Tryck på SCAN för att aktivera
Skanning går också att välja i DAB-PTY-läge.
Då spelas bara kanaler av förvald programtyp.
Avsluta skanning genom att trycka en gång
till på SCAN eller tryck EXIT.
Underkanal
Sekundära komponenter benämns oftast som
underkanaler. Dessa är tillfälliga och kan innehålla t.ex. översättningar av huvudprogrammet
till andra språk.
Om en eller flera underkanaler sänds visas
symbolen > till höger om kanalnamnet i displayen. En underkanal indikeras genom att
symbolen > syns till vänster om kanalnamnet i
displayen.
För att komma åt en underkanal:
Alla områden/länder använder inte båda banden.
Under en uppbyggnadsperiod kommer DAB inte att täcka hela landet utan fungerar enbart i storstadområden.
Tryck
.
För att navigera mellan underkanaler:
Tryck
eller
.
Underkanaler går bara att komma åt på den
valda huvudkanalen och inte på någon annan
utan att välja denna.
DAB PTY (programtyp)
DAB PTY väljer ut en typ av radioprogram. Det
finns 29 olika programtyper som även innefattar olika kategorier av program. Efter val av en
programtyp sker navigering bara inom de
kanaler som sänder den typen.
Gå ur detta läge genom att:
Trycka EXIT
Det går också att välja en förinställd kanal eller
avsluta DAB PTY via menyn. I vissa fall kommer DAB-radio gå ur PTY-läge när DAB-tillDAB-länkning (se nedan) görs.
DAB till DAB-länk
Det är möjligt att gå från en kanal med dålig
eller ingen mottagning till samma kanal i en
annan kanalgrupp med bättre mottagning. Viss
fördröjning kan uppstå vid byte av kanalgrupp.
Det kan bli tyst en tid mellan det att den aktuella
04 Komfort och körglädje
Ljudanläggning
kanalen slutar vara tillgänglig till dess den nya
kanalen blir tillgänglig.
Inställn. för DAB-visning
1. Standard – Endast kanalnamnet visas om
det är en primärkomponent som spelas. Ett
underkanalnamn visas om det är en underkanal som spelas
2. Ensemble – Adderar kanalgruppens namn
till kanalnamnet
3. Ensemble +PTY – Adderar programtypnamnet under kanalnamnet
tillgängligt väljs att laddas. Alternativt en annan
kanal.
OBS
Ljudanläggningens DAB-system stödjer
inte alla funktioner som finns i DAB-standarden.
Menystruktur DAB
Huvudmeny för DAB
4.11.
Popmusik
4.12.
Rockmusik
4.13.
Lugn musik
4.14.
Lätt klassiskt
4.15.
Klassisk musik
4.16.
Övrig musik
4.17.
Väder
4.18.
Ekonomi
Barn
1.
Välj ensemble
4.19.
Förval
2.
Välj kanal
4.20.
Fakta
10 förval kan sparas per frekvensband. DAB
har 2 minnesbanker för förval: DAB1 och
DAB2. De lagrade förvalen väljs med förvalsknapparna.
3.
Välj underkanal
4.21.
Andliga frågor
DAB PTY
4.22.
Telefonväkteri
4.1.
DAB PTY avstängd
4.23.
Resor & semester
Fritid & hobby
4.
Ett förval innehåller en kanal men ingen underkanal. Om en underkanal spelas och ett förval
sparas registreras bara kanalens id. Det beror
på att underkanaler är flyktiga. Vid nästa försök
att återkalla förvalet kommer den kanal som
innehöll underkanalen att spelas. Förvalet är
inte beroende av kanallistan.
4.2.
Nyheter
4.24.
4.3.
Aktualiteter
4.25.
Jazz och blues
4.4.
Information
4.26.
Countrymusik
4.5.
Sport
4.27.
Nationell musik
4.6.
Utbildning
4.28.
Gamla godingar
En sparad kanal behöver inte finnas i kanallistan för att kunna spelas. Om kanalen laddas
utan att den finns tillgänglig visas ett förvalsnummer och det blir tyst tills ett förval som är
4.7.
Drama
4.29.
Folkmusik
Kultur
4.30.
Dokumentärer
4.8.
4.9.
Vetenskap
4.10.
Underhållning
5.
04
Ensembleinlärning
``
149
04 Komfort och körglädje
Ljudanläggning
6.
Inställningar för DAB
6.1.
04
6.1.1.
Ensemblenamn
6.1.2.
Ensemblenamn och
PTY
6.1.3.
Standard
6.2.
DAB till DAB-länk
6.3.
FM-trafik
6.4.
Välj DAB-band
6.5.
150
DAB displayinställningar
6.4.1.
Band III
6.4.2.
LBand
6.4.3.
LBand & Band
III
Återställ DAB
04 Komfort och körglädje
Färddator
Funktioner
Allmänt
OBS
G021364
Om ett varningsmeddelande visas när färddatorn används måste meddelandet först
kvitteras innan färddatorn kan aktiveras
igen. Kvittera varningsmeddelandet genom
att trycka på READ.
Informationsdisplay och reglage.
För att växla enhet för sträcka och hastighet –
kontakta en verkstad. En auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Medelhastighet
READ – bekräftar
Medelhastigheten beräknas från senaste nollställning. Nollställning görs med RESET.
Tumhjul – bläddrar mellan menyer och val
i färddatorlistan
Nuvarande förbr.
RESET – nollställer
Färddatorns menyer ligger i en steglös loop. Ett
av menyns alternativ är en släckt display – det
markerar även början/slutet på loopen.
Beräkning av den aktuella bränsleförbrukningen sker varje sekund. Uppgiften i displayen
uppdateras med ett par sekunders mellanrum.
När bilen står stilla visar displayen "----".
Medelförbrukning
Genomsnittlig bränsleförbrukning beräknas
från senaste nollställning. Nollställning görs
med RESET.
OBS
Viss felvisning kan uppstå om en bränsledriven tillsats- och/eller parkeringsvärmare* har använts.
Km till tom tank
Beräkningen grundas på medelförbrukningen
under senast körda 30 km och återstående
körbar bränslemängd. Displayen visar ungefärlig sträcka som kan köras med kvarvarande
bränslemängd i tanken.
04
Ett ekonomiskt körsätt ger generellt sett en
längre körsträcka. För mer information om hur
du kan påverka bränsleförbrukningen, se
sidan 12.
När displayen visar "---- km till tom
tank" finns ingen garanterad körsträcka kvar.
Fyll på bränsle snarast.
OBS
Viss felvisning kan uppstå om körsättet ändras.
Nollställning
1. Välj --- km/h medelhastighet eller --.- l/
100km medelförbrukning.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
151
04 Komfort och körglädje
Färddator
2. Håll RESET intryckt i ca 1 sekund för att
nollställa vald funktion. Om RESET hålls
intryckt minst 3 sekunder nollställs medelhastigheten och medelförbrukningen samtidigt.
Aktuell hastigh.*1
Instrumentpanelens display visar aktuell
hastighet i mph om hastighetsmätaren är graderad i km/h. Är hastighetsmätaren graderad i
mph visas aktuell hastighet i km/h.
04
1
152
Endast vissa marknader.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
04 Komfort och körglädje
DSTC – Stabilitets- och dragkraftssystem
Allmänt om DSTC
Släpfordonsstabilisator* – TSA
Stabilitets- och dragkraftssystemet DSTC
(Dynamic Stability and Traction Control) hjälper
föraren att undvika sladd och förbättrar bilens
framkomlighet.
Funktionens uppgift är att stabilisera bil med
tillkopplat släpfordon i situationer där ekipaget
kommit i självsvängning, se sidan 225.
Vid inbromsning kan systemets ingrepp upplevas som ett pulserande ljud. Vid gaspådrag
kan bilen accelerera långsammare än förväntat.
Handhavande
Antisladdfunktion
Funktionen begränsar hjulens driv- och bromskraft individuellt för att stabilisera bilen.
Reducerat ingrepp
Systemets ingrepp vid sladd och gaspådrag
kan reduceras. Ingreppet vid sladd fördröjs
och tillåter därmed mer sladd, vilket ger större
frihet vid dynamisk körning. Framkomligheten
i djup snö eller sand förbättras eftersom dragkraften inte längre begränsas.
Funktionen förhindrar att drivhjulen slirar mot
vägbanan under acceleration.
VARNING
Bilens köregenskaper kan förändras om
systemets funktion reduceras.
04
Meddelanden i informationsdisplay
DSTC Tillfälligt AV betyder att systemet temporärt har reducerats p.g.a. för hög temperatur
på bromskivorna.
Dragkraftsfunktion
Funktionen är aktiv i låg fart och överför kraft
från det drivhjul som slirar till det drivhjul som
inte slirar.
Funktionen återaktiveras automatiskt när
bromsarna har svalnat.
DSTC Serv. erfordras betyder att systemet
har stängts av p.g.a. fel.
Motorbromskontroll – EDC
Ofrivillig hjullåsning under körning kan bl.a. försvåra förarens möjlighet att styra bilen.
2. Håll in RESET (2) tills DSTC-menyn ändras.
Systemet förblir reducerat tills motorn stängs
av – efter nästa motorstart är DSTC tillbaka i
dess normalläge igen.
Antislirfunktion
G021409
EDC (Engine Drag Control) förhindrar ofrivillig
hjullåsning, t.ex. efter nedväxling eller motorbromsning vid körning på låga växlar på halt
underlag.
DSTC antisladdkontroll AV betyder att
systemets ingrepp reduceras.
1. Vrid tumhjulet (1) tills DSTC-menyn visas.
DSTC PÅ betyder att systemets funktion
är oförändrad.
Stanna bilen på en säker plats och stäng
av motorn.
> Om meddelandet finns kvar när motorn
startas på nytt – kör till en verkstad. En
auktoriserad Volvoverkstad
rekommenderas.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
153
04 Komfort och körglädje
DSTC – Stabilitets- och dragkraftssystem
Symboler i kombinationsinstrument
Om symbolerna
och
visas samtidigt – läs informationsdisplayens meddelande.
Uppträder symbolen
ske på följande sätt:
ensam, kan det
• Blinkande sken innebär att systemet ingriper just då.
04
• Fast sken i 2 sekunder innebär systemkontroll vid motorstart.
• Fast sken efter motorstart eller under färd
betyder fel i systemet.
154
04 Komfort och körglädje
Anpassning av köregenskaper
Aktivt chassi (Four-C)*
Handhavande
Aktivt chassi, Four-C (Continously Controlled
Chassis Concept), reglerar stötdämparnas
egenskaper så att bilens köregenskaper kan
justeras. Tre inställningar finns: Comfort,
Sport och Advanced.
För beskrivning av menysystemet, se
sidan 121. Denna meny är inte åtkomlig när
bilen är i rörelse.
Comfort
Inställningen gör att bilen upplevs bekvämare
på grov och ojämn vägbeläggning. Stötdämpningen är mjuk och karossens rörelse är följsam och behaglig.
Sport
Inställningen gör att bilen upplevs sportigare
och rekommenderas vid mer aktiv körning.
Styrresponsen är snabbare än i läge Comfort.
Dämpningen är hårdare och karossen följer
vägbanan för att minska krängning vid kurvtagning.
Advanced
Denna inställning rekommenderas endast på
riktigt jämn och slät vägbeläggning.
Stötdämparna är optimerade för maximalt väggrepp och krängning i kurvor är ytterligare minimerad.
04
Chassiinställningar.
Använd knapparna i mittkonsolen för att byta
inställning. Inställningen som användes när
motorn stängdes av aktiveras när motorn
startas på nytt.
Hastighetsberoende styrservo*
Rattmotståndet ökar i takt med bilens hastighet för att ge föraren ökad vägkänsla. På
motorvägar är styrningen fastare och mera
direkt. Vid parkering och i låg hastighet är styrningen lätt och kräver ingen ansträngning.
Föraren kan välja mellan tre olika nivåer av rattmotstånd för vägkänsla eller styrsensitivitet.
Gå till Bilinställningar Rattmotståndsnivå
i menysystemet och välj Låg, Medium eller
Hög.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
155
04 Komfort och körglädje
Farthållare*
Handhavande
Farthållaren aktiveras sedan med
eller
varefter aktuell hastighet lagras i minnet – displayens text (---) km/h skiftar till att visa den
valda hastigheten, t.ex. 100 km/h.
OBS
Farthållaren kan inte kopplas in vid hastigheter under 30 km/h.
Ändra hastighet
G021411
04
Rattens knappsats och display.
Farthållare – På/Av.
Beredskapsläge upphör och lagrad hastighet återupptas.
I aktivt läge justeras hastigheten med korta
eller
– senast gjorda
eller långa tryck på
tryck lagras i minnet.
En tillfällig fartökning med gaspedalen, t.ex. vid
en omkörning, påverkar inte farthållarens
inställning – bilen återgår till inställd hastighet
när gaspedalen släpps.
Beredskapsläge
Aktivera och justera hastighet.
Vald hastighet (inom parentes = Beredskapsläge).
Aktivera och ställa in hastighet
Sätt på farthållaren med ett tryck på rattknapp
CRUISE – symbolen
tänds i displayen (5)
och parentesen runt (---) km/h visar att farthållaren är satt i beredskapsläge.
156
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
OBS
Om någon av farthållarens knappar hålls
intryckt längre än ca 1 minut, kopplas farthållaren ur. För att då återställa farthållaren
måste motorn stängas av.
Automatiskt beredskapskapsläge
Farthållaren kopplas tillfälligt ur och ställs i
beredskapsläge om:
•
•
•
•
•
hjulen tappar väggreppet
färdbromsen används
hastigheten sjunker under ca 30 km/h
kopplingspedalen trycks ner
växelväljaren förs till neutralläge (automatisk växellåda)
• föraren håller en högre hastighet än den
inställda längre än 1 minut.
Föraren måste därefter själv reglera hastigheten.
Återuppta inställd hastighet
Farthållaren i beredskapsläge återaktiveras
med ett tryck på rattknapp
– hastigheten
sätts då till den senast lagrade.
OBS
En markant hastighetsökning kan följa efter
att hastigheten återupptagits med
.
Tillfällig avaktivering – beredskapsläge
Stänga av
Tryck på
för att tillfälligt koppla ur farthållaren och ställa den i beredskapsläge – inställd
hastighet visas inom parentes i displayen (5),
t.ex. (100) km/h.
Farthållaren stängs av med rattknapp
CRUISE eller genom att stänga av motorn –
den inställda hastigheten raderas ur minnet
-knappen.
och kan inte återupptas med
04 Komfort och körglädje
Adaptiv farthållare*
Allmänt om ACC
Den Adaptiva farthållaren (ACC – Adaptive
Cruise Control) hjälper föraren att hålla ett
säkert avstånd till framförvarande fordon. Den
ger en mer avkopplande körupplevelse på
långa resor på motorvägar och långa raka
landsvägar i jämna trafikflöden.
Föraren ställer in önskad hastighet och tidsintervall till bilen framför. När radardetektorn
upptäcker ett långsammare fordon framför
bilen, anpassas hastigheten automatiskt till
detta. Då vägen är fri återgår bilen till vald
hastighet.
Om den Adaptiva farthållaren är avstängd eller
ställd i beredskapsläge och bilen kommer för
nära ett framförvarande fordon, varnas föraren
av Avståndskontrollen (se sidan 164) för det
korta avståndet.
VARNING
Funktion
Föraren måste alltid vara observant på trafikförhållandena och ingripa när den adaptiva farthållaren inte håller lämplig hastighet
eller lämpligt avstånd.
Den adaptiva farthållaren kan inte hantera
alla trafik-, väder- och vägförhållanden.
Avsnittet Funktion och framåt informerar om
begränsningar som föraren ska vara medveten om innan den adaptiva farthållaren
används.
Föraren är alltid ansvarig för att rätt avstånd
och hastighet hålls, även när den adaptiva
farthållaren används.
VIKTIGT
Underhåll av den adaptiva farthållarens
komponenter får endast utföras på verkstad
– en auktoriserad Volvoverkstad
rekommenderas.
04
Funktionsöversikt.
Varningslampa, inbromsning av förare
nödvändig
Rattens knappsats
Radarsensor
Den adaptiva farthållaren består av en farthållare och en samverkande avståndshållare.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
157
04 Komfort och körglädje
Adaptiv farthållare*
VARNING
Den adaptiva farthållaren är inte ett kollisionsundvikande system. Föraren måste
ingripa om systemet inte upptäcker ett
framförvarande fordon.
Den adaptiva farthållaren bromsar inte för
människor eller djur och inte för små fordon,
t.ex. cyklar och motorcyklar. Inte heller för
mötande, långsamtgående eller stillastående fordon och föremål.
04
Använd inte den adaptiva farthållaren vid
exempelvis stadstrafik, tät trafik, korsningar, halka, mycket vatten eller slask på
vägbanan, kraftigt regn/snöfall, dålig sikt,
kurviga vägar eller av- och påfarter.
Avståndet till framförvarande fordon mäts
huvudsakligen med en radarsensor. Farthållaren reglerar hastigheten med gaspådrag och
inbromsningar. Det är normalt att bromsarna
ger ifrån sig svaga ljud när farthållaren använder dem.
VARNING
Bromspedalen rör sig när farthållaren bromsar. Vila inte foten under bromspedalen för
då kan den bli klämd.
Den adaptiva farthållaren eftersträvar att följa
framförvarande fordon i den egna filen på ett
158
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
av föraren inställt tidsavstånd. Om radarsensorn inte ser något framförvarande fordon
kommer bilen att istället hålla farthållarens
inställda hastighet. Så sker även om framförvarande fordons hastighet överskrider farthållarens inställda hastighet.
använder farthållaren Kollisionsvarnarens varningslampa och varningsljud (se sidan 172) för
att göra föraren uppmärksam på att ett omedelbart ingipande är nödvändigt.
Farthållaren strävar efter att reglera hastigheten på ett mjukt sätt. I situationer som kräver
snabba inbromsningar måste föraren bromsa
själv. Detta gäller vid stora hastighetsskillnader
eller om framförvarande bil bromsar kraftigt. På
grund av begränsningar hos radarsensorn kan
en inbromsning komma oväntat eller utebli, se
sidan 160.
Varningslampan kan vara svår att upptäcka
vid starkt solljus eller vid användning av solglasögon.
Den adaptiva farthållaren kan aktiveras att följa
ett annat fordon i hastigheter från 30 km/h upp
till 200 km/h. Sjunker hastigheten under
30 km/h eller om motorvarvtalet blir för lågt,
ställs farthållaren i beredskapsläge varvid
automatisk bromsning upphör – föraren måste
då ta över själv för att hålla ett säkert avstånd
till framförvarande fordon.
Varningslampa – inbromsning av förare
nödvändig
Den adaptiva farthållaren har en bromsförmåga som motsvarar ca 25 % av bilens bromsförmåga.
Om bilen behöver bromsas kraftigare än farthållaren klarar och föraren inte bromsar,
OBS
VARNING
Farthållaren varnar endast för fordon som
radarsensorn har upptäckt. Därför kan varningen utebli eller ske med viss fördröjning.
Invänta inte en varning utan bromsa när det
behövs.
Branta vägar och/eller tung last
Tänk på att den adaptiva farthållaren i första
hand är avsedd att användas vid körning på
plana vägbanor. Farthållaren kan ha svårigheter att hålla korrekt avstånd till framförvarande
fordon vid körning på branta vägar, med tung
last eller med släpfordon – var då extra uppmärksam och beredd att bromsa.
04 Komfort och körglädje
Adaptiv farthållare*
Handhavande
Parentesen (6) vid (---) innebär att farthållaren
är ställd i beredskapsläge.
Farthållaren aktiveras sedan med
eller
,
varefter aktuell hastighet lagras i minnet – displayens text (---) skiftar till att visa den valda
hastigheten, t.ex. 100 utan parentes.
Då symbolen
skiftar till
har radarsensorn upptäckt
ett fordon.
Farthållare – På/Av eller Beredskapsläge.
Tidsavstånd – Öka/minska.
Aktivera och justera hastighet.
Vald hastighet (inom parentes = Beredskapsläge).
Tidsavstånd – På, under justering.
Tidsavstånd – På, efter justering.
Aktivera och ställa in hastighet
I vissa situationer går det inte att aktivera
farthållaren. Då visar displayen Farthållare
Ej tillgänglig, se sidan 162.
Ställa in tidsavstånd
Olika tidsavstånd till framförvarande fordon kan väljas och
visas i displayen som 1–5
stycken horisontella streck –
ju fler streck desto längre tidsavstånd. Ett streck motsvarar
ca 1 sekund, 5 streck ca
Endast när symbolen
(med
bil) är tänd, regleras avståndet
till framförvarande fordon av
Rattens knappsats och display.
Beredskapsläge upphör och lagrad hastighet återupptas.
OBS
Om någon av farthållarens knappar hålls
intryckt längre än ca 1 minut, kopplas farthållaren ur. För att då återställa farthållaren
måste motorn stängas av.
farthållaren.
OBS
Farthållaren kan inte kopplas in vid hastigheter under 30 km/h.
Ändra hastighet
I aktivt läge justeras hastigheten med långa
eller korta tryck på
,
eller
. Knappen
har i aktivt läge samma funktion som
men ger lägre hastighetsökning. Senast gjorda
tryck lagras i minnet.
04
2,5 sekund.
Tidsavståndet ökas med rattknapp
.
minskas med
och
I låg fart, då avstånden blir korta, ökar den
adaptiva farthållaren tidsluckan något.
För att kunna följa framförvarande bil på ett
mjukt och komfortabelt sätt, tillåter den adaptiva farthållaren tidsluckan att variera påtagligt
i vissa lägen.
Sätt på farthållaren med ett tryck på
rattknapp
– symbolen
tänds i displayen.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
159
04 Komfort och körglädje
Adaptiv farthållare*
04
Observera att ett kort tidsavstånd ger föraren
kort tid att reagera och agera om något oförutsett skulle inträffa i trafiken.
Beredskapsläge p.g.a. föraringrepp
En automatisk avaktivering kan bero på att:
Farthållaren kopplas tillfälligt ur och ställs i
beredskapsläge om:
Det valda tidsavståndets
antal streck visas under själva
inställningen och några
sekunder efteråt, därefter
visas en förminskad version
av symbolen till höger i displayen. Samma symbol visas
även när Avståndskontroll är aktiverad, se
sidan 164.
• färdbromsen används
• kopplingspedalen är nertryckt längre än 1
•
•
•
•
•
OBS
Använd endast tidsavstånd som är tillåtet
enligt de lokala trafikbestämmelserna.
Om farthållaren inte verkar reagera vid aktivering kan orsaken vara att tidavståndet till
närmaste bil förhindrar en hastighetsökning.
Ju högre hastighet desto längre blir avståndet i meter räknat, för ett givet tidsavstånd.
Tillfällig avaktivering – beredskapsläge
Tryck på rattknapp
för att tillfälligt koppla ur
farthållaren och ställa den i beredskapsläge –
inställd hastighet visas inom parentes i displayen, t.ex. (100).
1
160
minut1
• växelväljaren förs till neutralläge (automatisk växellåda)
• föraren håller en högre hastighet än den
inställda längre än 1 minut
Föraren måste därefter själv reglera hastigheten.
En tillfällig fartökning med gaspedalen, t.ex. vid
en omkörning, påverkar inte farthållarens
inställning – bilen återgår till senast lagrad
hastighet när gaspedalen släpps.
Automatiskt beredskapsläge
Den adaptiva farthållaren är beroende av andra
system, t.ex. Stabilitets- och dragkraft (DSTC).
Om något av dessa system slutar fungera
stängs farthållaren av automatiskt.
Vid automatisk avaktivering ljuder en signal
och meddelandet Farthållare Urkopplad
visas i displayen. Föraren måste då ingripa och
själv anpassa hastighet och avstånd till framförvarande fordon.
Att frikoppla och välja högre eller lägre växel medför inget beredskapsläge.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
motorvarvtalet är för lågt/högt
hastigheten sjunker under 30 km/h
hjulen tappar väggreppet
bromstemperaturen är hög
radarsensorn är täckt av t.ex. blöt snö eller
kraftigt regn (radarvågorna blockeras).
Återuppta inställd hastighet
Farthållaren i beredskapsläge återaktiveras
med ett tryck på rattknapp
– hastigheten
sätts då till den senast lagrade.
OBS
En markant hastighetsökning kan följa efter
att hastigheten återupptagits med
.
Stänga av
Farthållaren stängs av med rattknapp
i
beredskapsläge eller ett långt tryck i aktivt
läge. Den inställda hastigheten raderas och
kan inte återupptas med
-knappen.
Radarsensorn och dess begränsningar
Radarsensorn används, förutom av Adaptiv
farthållare, även av funktionerna Kollisionsvar-
04 Komfort och körglädje
Adaptiv farthållare*
Modifiering av radarsensorn kan göra den
olaglig att använda.
VARNING
Föraren måste alltid vara observant på trafikförhållandena och ingripa när den adaptiva farthållaren inte håller lämplig hastighet
eller lämpligt avstånd.
Den adaptiva farthållaren kan inte hantera
alla trafik-, väder- och vägförhållanden.
Avsnittet Funktion och framåt informerar om
begränsningar som föraren ska vara medveten om innan den adaptiva farthållaren
används.
Föraren är alltid ansvarig för att rätt avstånd
och hastighet hålls, även när den adaptiva
farthållaren används.
VARNING
Tillbehör eller andra föremål som t.ex. extraljus får inte monteras framför grillen.
VARNING
Den adaptiva farthållaren är inte ett kollisionsundvikande system. Föraren måste
ingripa om systemet inte upptäcker ett
framförvarande fordon.
Exempel där farthållaren inte fungerar
optimalt
Radarsensorn har ett begränsat synfält. I vissa
situationer upptäcks inte ett annat fordon eller
upptäckten sker senare än förväntat.
Den adaptiva farthållaren bromsar inte för
människor eller djur och inte för små fordon,
t.ex. cyklar och motorcyklar. Inte heller för
mötande, långsamtgående eller stillastående fordon och föremål.
Använd inte den adaptiva farthållaren vid
exempelvis stadstrafik, tät trafik, korsningar, halka, mycket vatten eller slask på
vägbanan, kraftigt regn/snöfall, dålig sikt,
kurviga vägar eller av- och påfarter.
04
Radarsensorns förmåga att upptäcka ett framförvarande fordon minskas kraftigt:
• om radarsensorn blir blockerad och inte
kan upptäcka andra fordon t.ex. vid kraftigt
regn eller om snöslask eller andra föremål
har samlats framför radarsensorn.
OBS
G021414
nare med auto-broms (se sidan 172) och
Avståndskontroll (se sidan 164). Radarsensorns uppgift är att upptäcka bilar eller större
fordon i samma körriktning, i samma körfält.
Håll ren ytan framför radarsensorn.
• om framförvarande fordons hastighet skiljer sig mycket från den egna hastigheten.
ACC:n kan inte se små fordon (Mörk triangel:
ACC:ns synfält).
Radarsensorn kan ibland inte upptäcka
fordon på korta avstånd, t.ex. ett fordon
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
161
04 Komfort och körglädje
Adaptiv farthållare*
som kör in mellan eget och framförvarande
fordon.
Felsökning och åtgärd
Om displayen visar meddelandet Radarn
blockerad Se handbok innebär det att radarsignalerna från radarsensorn blockeras och att
fordon framför bilen inte kan upptäckas.
Små fordon, exempelvis motorcyklar, eller
fordon som inte kör mitt i filen kan förbli
oupptäckta.
Det innebär i sin tur att funktionerna Adaptiv
farthållare, Avståndskontroll och Kollisionsvarnare med auto-broms inte heller fungerar.
I följande tabell framgår möjliga orsaker till att
meddelandet visas och lämplig åtgärd.
I kurvor kan radarsensorn upptäcka fel fordon eller tappa ett upptäckt fordon ur sikte.
04
Orsak
Åtgärd
Radarytan i grillen är smutsig eller belagd med is eller snö.
Gör ren radarytan i grillen från smuts, is och snö.
Kraftigt regn eller snö blockerar radarsignalerna.
Ingen åtgärd. Ibland fungerar inte radarn vid kraftig nederbörd.
Vatten eller snö från vägbanan virvlar upp och blockerar radarsignalerna.
Ingen åtgärd. Ibland fungerar inte radarn vid mycket blöt eller snöig vägbana.
Radarytan är rengjord men meddelandet kvarstår.
Avvakta. Det kan ta några minuter för radarn att upptäcka att den inte
längre är blockerad.
Symboler och meddelanden i display
Symbol
Meddelande
Innebörd
Beredskapsläge eller aktivt läge utan upptäckt fordon.
Aktivt läge med upptäckt fordon som farthållaren anpassar farten till.
Tidsavstånd aktiverat, under justering.
162
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
04 Komfort och körglädje
Adaptiv farthållare*
Symbol
Meddelande
Innebörd
Tidsavstånd aktiverat, efter justering.
DSTC PÅ för att starta farthåll.
Farthållaren går inte att aktivera förrän Stabiltets- och dragkraftsfunktionen (DSTC) har satts i Normalläge.
Farthållare Urkopplad
Farthållaren har stängts av – föraren måste själv reglera hastigheten.
Farthållare Ej tillgänglig
Farthållaren kan inte aktiveras.
Detta kan bland annat bero på att:
04
• bromstemperaturen är hög
• radarsensorn är blockerad av t.ex. blöt snö eller regn.
Radarn blockerad Se
handbok
Farthållaren är tillfälligt ur funktion.
• Radarsensorn är blockerad och inte kan upptäcka andra fordon. T.ex. vid kraftigt regn eller om
snöslask har samlats framför radarsensorn.
Läs om radarsensorns begränsningar, se sidan 160.
Farthållare Serv. erfordras
Farthållaren fungerar inte.
• Kontakta en verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
163
04 Komfort och körglädje
Avståndskontroll*
Allmänt
Avståndskontroll (Distance Alert) är en funktion
som informerar föraren om tidsavståndet till
framförvarande fordon.
Avståndskontrollen är aktiv i hastigheter över
30 km/h och reagerar endast för fordon som
kör framför det egna fordonet, i samma riktning. För mötande, långsamtgående eller stillastående fordon ges ingen avståndsinformation.
OBS
Ställa in tidsavstånd
Avståndskontroll är avaktiverad under tiden
Adaptiv farthållare är aktiv.
VARNING
Avståndskontrollen reagerar endast om
avståndet till framförvarande fordon är kortare än det förinställda värdet – det egna
fordonets hastighet påverkas inte.
04
Handhavande
Reglage och display.
Tidsavstånd – Öka/minska
Tidsavstånd – På, under justering
Tidsavstånd – På, efter justering
Tidsavstånd ökas med
.
En mindre del av den röda varningslampan i
vindrutan lyser med fast sken om avståndet till
framförvarande fordon är kortare än det
inställda tidsavståndet.
164
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Tryck på knappen i mittkonsolen för att sätta
på eller stänga av funktionen. En lysande
lampa i knappen visar att funktionen är påslagen.
och minskas med
Olika tidsavstånd till framförvarande fordon kan väljas och
visas i displayen som 1–5
stycken horisontella streck –
ju fler streck desto längre tidsavstånd. Ett streck motsvarar
ca 1 sekund till framförvarande fordon, 5 streck ca 2,5 sekund.
04 Komfort och körglädje
Avståndskontroll*
Det valda tidsavståndets
antal streck visas under själva
inställningen och några
sekunder efteråt, därefter
visas en förminskad version
av symbolen till höger i displayen. Samma symbol visas
även när Adaptiv farthållare är aktiverad.
Begränsningar
Funktionen använder samma radarsensor som
den adaptiva farthållaren och kollisionsvarnaren. För mer information om radarsensorn och
dess begränsningar, se sidan 160.
OBS
Starkt solsken, reflexer eller kraftiga ljusvariationer samt användning av solglasögon
kan göra att varningsljuset i vindrutan inte
syns.
Dåligt väder eller kurviga vägar kan påverka
radarsensorns möjligheter att upptäcka
framförvarande fordon.
Även fordonens storlek kan påverka förmågan att upptäcka, t.ex. motorcyklar. Detta
kan innebära att varningslampan tänds på
kortare avstånd än det inställda eller att varningen tillfälligt uteblir.
OBS
Ju högre hastighet desto längre blir avståndet i meter räknat, för ett givet tidsavstånd.
Det inställda tidsavståndet används även av
funktionen Adaptiv farthållare, se
sidan 159.
04
Mycket höga hastigheter kan också orsaka
att lampan tänds på kortare avstånd än det
inställda p.g.a. begränsningar i sensorns
räckvidd.
Använd endast tidsavstånd som är tillåtet
enligt de lokala trafikbestämmelserna.
Symboler och meddelanden i display
Symbol
Meddelande
Innebörd
Inställt tidsavstånd, under justering.
Inställt tidsavstånd, efter justering.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
165
04 Komfort och körglädje
Avståndskontroll*
Symbol
Meddelande
Innebörd
Radarn blockerad.
Avståndskontroll är tillfälligt ur funktion.
Se handbok
Radarsensorn är blockerad och inte kan upptäcka andra fordon t.ex. vid kraftigt regn eller om snöslask
har samlats framför radarsensorn.
Läs om radarsensorns begränsningar se sidan 160.
Krockvarning Serv. erfordras
Avståndskontroll samt Kollisionsvarnare med auto-broms är helt eller delvis ur funktion.
Uppsök verkstad om meddelandet kvarstår – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
04
166
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
04 Komfort och körglädje
City Safety™
Allmänt
City Safety™ är en funktion för att stödja föraren att undvika en kollision vid bl.a. körning i
köer, där förändringar i framförvarande trafik
tillsammans med ouppmärksamhet kan leda till
en incident.
Är bilen även utrustad med Kollisionsvarnare
med auto-broms* kompletterar dessa båda
system varandra. För mer information om Kollisionsvarnare med auto-broms, se sidan 172.
VIKTIGT
Funktionen är aktiv i hastigheter upp till
30 km/h och hjälper föraren genom att bromsa
bilen automatiskt vid överhängande risk för
kollision med framförvarande fordon, om föraren inte själv reagerar i tid genom att bromsa
och/eller styra undan.
Underhåll och byte av komponenter i City
Safety™ får endast utföras på verkstad – en
auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
City Safety™ aktiveras i situationer där föraren
egentligen borde ha börjat bromsa betydligt
tidigare varför funktionen inte kommer att
kunna hjälpa föraren i alla lägen.
City Safety™ fungerar inte i alla körsituationer, trafik-, väder- och vägförhållanden.
City Safety™ är konstruerat för att aktiveras så
sent som möjligt för att undvika onödiga
ingrepp.
City Safety™ ska inte användas för att ändra
förarens sätt att framföra bilen – om föraren
enbart förlitar sig på och låter City Safety™
bromsa, kommer en kollision att ske förr eller
senare.
Förare eller passagerare märker normalt av
City Safety™ bara om en situation uppkommer
som är mycket nära en kollision.
Funktion
04
VARNING
City Safety™ reagerar inte på fordon som
kör i en annan riktning än det egna fordonet,
för små fordon, motorcyklar och cyklar eller
för människor och djur.
City Safety™ kan förhindra kollision vid en
hastighetsskillnad lägre än 15 km/h – vid
högre hastighetsskillnad kan kollisionshastigheten endast reduceras. För full bromsverkan måste föraren trampa på bromspedalen.
Invänta aldrig att City Safety™ ska ingripa.
Föraren är alltid ansvarig för att rätt avstånd
och hastighet hålls.
Lasersensorns sändar- och mottagarfönster.
City Safety™ läser av trafiken framför bilen
med en lasersensor monterad i vindrutans
överkant. Vid överhängande risk för kollision
kommer City Safety™ att automatiskt bromsa
bilen, vilket kan upplevas som en kraftig
inbromsning.
Om hastighetsskillnaden är 4–15 km/h relaterat
den framförvarande bilen kan City Safety™ helt
undvika en kollision.
City Safety™ aktiverar en kort, kraftig bromsning och stannar bilen i normalfallet precis
bakom framförvarande fordon. För de flesta
förare ligger detta långt utanför ett normalt körsätt och kan upplevas som obehagligt.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
167
04 Komfort och körglädje
City Safety™
• Följ samma procedur som vid avstängning,
Är hastighetsskillnaden 15–30 km/h mellan fordonen kan City Safety™ inte på egen hand
undvika kollisionen – för full bromskraft måste
föraren trampa på bromspedalen och då kan
det vara möjligt att undvika en kollision även
vid skillnader över 15 km/h.
men välj alternativet På.
Begränsningar
Sensorn i City Safety™ är konstruerad för att
upptäcka bilar och andra större motorfordon
framför bilen och är oberoende av om det är
dag eller natt.
04
G021409
När funktionen aktiveras och bromsar, visar
instrumentpanelens display ett meddelande
om att funktionen är/har varit aktiv.
OBS
När City Safety™ bromsar, tänds bromsljusen.
Display och blinkersspak.
Tumhjul
RESET
Handhavande
OBS
Funktionen City Safety™ är alltid påslagen
efter att motorn startats via nyckelläge I och
II (se sidan 72 om nyckellägen).
På och Av
I vissa situationer kan det vara önskvärt att
stänga av City Safety™, t.ex. där lövade grenar
kan svepa över motorhuv och/eller vindruta.
Efter motorstart kan City Safety™ stängas av
på följande sätt:
1. Bläddra fram City Safety på displayen
med tumhjulet.
2. Tryck på RESET-knappen 1 sekund för att
växla till Av.
Vid nästa motorstart kommer dock funktionen
att vara påslagen igen, även om systemet var
avstängt när motorn stängdes av.
VARNING
Lasersensorn sänder ut laserljus även när
City Safety™ är manuellt avstängd.
För att koppla in City Safety™ igen:
168
Sensorn har emellertid begränsningar och fungerar sämre i t. ex. kraftigt snöfall eller regn, i
tät dimma eller i kraftig damm- eller snörök.
Imma, smuts, is eller snö på vindrutan kan
störa funktionen.
Nedhängande objekt som t. ex. flagga/vimpel
för utskjutande last eller tillbehör som t. ex.
extraljus och frontbågar vilka överstiger motorhuvens höjd begränsar funktionen.
Det infraröda ljuset från sensorn i City
Safety™ mäter hur ljuset reflekteras. Sensorn
kan inte se föremål med låg reflektionsförmåga. Fordons bakdelar reflekterar i allmänhet
ljuset tillräcklig tack vare registreringsskylt och
bakljusreflektorer.
Vid halt väglag förlängs bromssträckan, vilket
kan reducera förmågan för City Safety™ att
undvika kollision. I sådana situationer kommer
ABS- och DSTC-systemen att ge bästa möjliga
bromskraft med bibehållen stabilitet.
04 Komfort och körglädje
City Safety™
När den egna bilen backar kan City Safety™
inte aktiveras.
City Safety™ aktiveras inte i låga farter – under
4 km/h – varför systemet inte ingriper i situationer där man närmar sig framförvarande bil
mycket långsamt, t. ex. vid parkering.
Förarens kommandon prioriteras alltid, varför
City Safety™ inte ingriper i situationer där föraren på ett tydligt sätt styr, bromsar eller gasar
även om en kollision är oundviklig.
När City Safety™ har förhindrat en kollision
med ett stillastående föremål förblir bilen stillastående i högst 1,5 sekund. Om bilen bromsats
för ett rullande framförvarande fordon, reduceras farten till samma hastighet som det framförvarande fordonet håller.
På bil med manuell växellåda stannar motorn
när City Safety™ stoppat bilen om inte föraren
hinner trycka ner kopplingspedalen dessförinnan.
OBS
Orsak
Åtgärd
•
Håll vindrutans yta framför lasersensorn
ren avseende is, snö, och smuts (se bild
sensorns placering sidan 167).
•
Klistra eller montera ingenting på vindrutan framför lasersensorn
Vindrutans yta framför lasersensorn är
smutsig eller belagd
med is eller snö.
Rengör vindrutans
yta framför sensorn
från smuts, is och
snö.
•
Avlägsna is och snö från motorhuven –
snö- och istäcke får ej överstiga 5 cm
höjd.
Lasersensorns synfält är blockerat.
Avlägsna det blockerande föremålet.
VIKTIGT
Felsökning och åtgärd
Om instrumentpanelens display visar meddelandet Vindrutesensorer täckta innebär det
att lasersensorn är blockerad och inte kan upptäcka fordon framför bilen, vilket i sin tur innebär att City Safety™ inte fungerar.
Dock kommer inte meddelandet
Vindrutesensorer täckta att visas för alla
situationer där lasersensorn är blockerad – föraren måste därför vara noggrann med att hålla
ren vindrutan och området framför lasersensorn.
I följande tabell framgår möjliga orsaker till att
meddelandet visas och förslag till lämplig
åtgärd.
04
Om spricka, repa eller stenskott uppstår på
vindrutan framför något av lasersensorns
båda "fönster" och täcker en yta på ca 0,5
× 3,0 mm (eller större), ska en verkstad kontaktas för reparation eller byte av vindrutan
(se bild på sensorns placering sidan 167) –
en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Utebliven åtgärd kan medföra reducerad
prestanda för City Safety™.
För att inte riskera reducering av City
Safety™ prestanda, gäller även följande:
•
Samma typ eller av Volvo godkänd
vindruta ska monteras vid utbyte
•
Samma typ eller av Volvo godkända
vindrutetorkare ska monteras vid
utbyte.
``
169
04 Komfort och körglädje
City Safety™
Lasersensorn
Funktionen City Safety™ innehåller en sensor
vilken sänder ut laserljus. Kontakta en kvalificerad verkstad vid fel eller behov av service på
lasersensorn – en auktoriserad Volvoverkstad
rekommenderas.
VARNING
04
Titta aldrig in i lasersensorn (vilken avger
spridande osynlig laserstrålning) på ett
avstånd om 100 mm eller närmare med förstorande optik av typ förstoringsglas, mikroskop, objektiv eller liknande optiska
instrument – det medför risk för ögonskador
(bilden på sidan 167 visar sensorns placering).
Symbol
För mer information om lasersensorn, se
sidan 10.
Symboler och meddelanden i display
I samband med att City Safety™ automatiskt
bromsar, kan en eller flera av instrumentpanelens symboler tändas kombinerat med att dess
display visar ett meddelande.
Ett textmeddelande kan släckas med ett kort
tryck på blinkerspakens READ-knapp.
Meddelande
Innebörd/Åtgärd
Bromshjälp av City Safety
City Safety™ bromsar eller har gjort en automatisk inbromsning.
Vindrutesensorer täckta
Lasersensorn är tillfälligt ur funktion på grund av att något blockerar dem.
• Ta bort föremålet som blockerar sensorn och/eller rengör vindrutan framför den.
Läs om lasersensorns begränsningar, se sidan 168.
170
04 Komfort och körglädje
City Safety™
Symbol
Meddelande
Innebörd/Åtgärd
City Safety Serv. erfordras
City Safety™ är ur funktion.
• Uppsök verkstad om meddelandet kvarstår – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
–
City Safety PÅ/AV
City Safety™ kan manuellt stängas av/sättas på, varvid AV eller PÅ väljs, se avsnitt "Av/på".
–
City Safety Ej tillgänglig
Finns texten Ej tillgänglig istället för alternativen Av eller På, är funktionen City Safety™ avstängd
på grund av teknisk fel.
04
Dessförinnan har instrumentpanelens display visat City Safety Serv. erfordras.
171
04 Komfort och körglädje
Kollisionsvarnare med auto-broms*
Allmänt
Kollisionsvarnare med auto-broms (Collision
Warning with Auto Brake) är ett hjälpmedel
som är till för att assistera en förare som riskerar att köra på en framförvarande bil som är
stillastående eller kör i samma riktning.
Kollisionsvarnaren har följande tre funktioner.
• Kollisionsvarning – Varnar föraren för en
Kollisionsvarnaren och City Safety™ kompletterar varandra. För mer information om City
Safety™, se sidan 167.
Funktion
VIKTIGT
Underhåll av kollisionsvarnarens komponenter får endast utföras på verkstad – en
auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
nära förestående kollision.
04
• Bromsunderstöd – Hjälper föraren att
bromsa effektivt i en kritisk situation.
• Auto-broms – Bromsar bilen automatiskt
då en kollision är oundviklig. Auto-bromsfunktionen kan inte förhindra en kollision
utan syftar till att sänka kollisionshastigheten.
Kollisionsvarnaren fungerar inte i alla körsituationer, trafik-, väder- och vägförhållanden. Kollisionsvarnaren reagerar inte på
fordon som kör i en annan riktning än det
egna fordonet eller för människor och djur.
Kollisionsvarnaren aktiveras i situationer där
föraren egentligen borde ha börjat bromsa
betydligt tidigare varför funktionen inte kommer att kunna hjälpa föraren i alla lägen.
Varning aktiveras endast vid hög risk för kollision. Avsnittet Funktion och efterföljande
avsnitt informerar om begränsningar som
föraren ska vara medveten om innan Kollisionsvarnare med auto-broms används.
Kollisionsvarnare med auto-broms är konstruerad för att aktiveras så sent som möjligt
för att undvika onödiga ingrepp.
Auto-bromsfunktionen kan endast reducera
kollisionshastigheten. För full bromsverkan
måste föraren trampa på bromspedalen.
Kollisionsvarnaren ska inte användas för att
ändra förarens sätt att framföra bilen – om föraren enbart förlitar sig på Kollisionsvarnare
med auto-broms och låter den bromsa, kommer en kollision att ske förr eller senare.
172
VARNING
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Invänta aldrig en kollisionsvarning. Du som
förare ansvarar för att rätt avstånd och
hastighet hålls, även när kollisionsvarnaren
används.
Funktionsöversikt.
Visuell varningssignal vid kollisionsrisk
Radarsensor
Kamerasensor
Kollisionsvarning
Radarsensorn tillsammans med en kamerasensor upptäcker stillastående fordon samt
fordon som kör i samma riktning framför det
egna fordonet.
Vid risk för kollision med ett sådant fordon
påkallas din uppmärksamhet med en röd blinkande varningslampa och ett varningsljud.
04 Komfort och körglädje
Kollisionsvarnare med auto-broms*
Bromsunderstöd
På och Av
Om risken för kollision ökar ytterligare efter kollisionsvarningen, aktiveras bromsunderstödet.
Bromsunderstödet förbereder bromssystemet
för en snabb inbromsning och bromsarna sätts
an svagt, vilket kan kännas som ett lättare ryck.
För att välja om Kollisionsvarnaren ska vara
påslagen eller avstängd: Under meny
Bilinställningar
Kollisionsvarningsinställn. väljs mellan alternativen På eller Av.
Om bromspedalen trycks ner tillräckligt fort
sker inbromsningen med full bromsverkan,
även med svag pedalkraft.
Vid motorstart fås automatiskt den inställning
som var vald då motorn stängdes av.
Auto-broms
Har föraren i detta läge ännu inte påbörjat en
undanmanöver och kollisionsrisken är överhängande träder auto-bromsfunktionen in,
utan att föraren behöver röra bromspedalen.
Bromsning sker då med begränsad bromskraft
för att sänka kollisionshastigheten. För att
uppnå full bromskraft krävs att föraren själv
bromsar.
Handhavande
Inställningar görs från mittkonsolens display
via ett menysystem. För information om hur
menysystemet används, se sidan 120.
OBS
Funktionerna Bromsunderstöd och Autobroms är alltid påslagna – de kan inte
stängas av.
Aktivera/avaktivera varningssignaler
Varningslampan aktiveras automatiskt vid start
av motorn om systemet är påslaget.
Varningsljudet kan aktiveras/avaktiveras separat med alternativen På eller Av i menysystemet under Bilinställningar
Kollisionsvarningsinställn. Varningsljud.
Ställa in varningsavstånd
ket i vissa situationer kan uppfattas som irriterande, byt då till varningsavstånd Normalt.
Använd varningsavstånd Kort endast i undagtagsfall, t.ex. vid dynamisk körning.
OBS
När den adaptiva farthållaren används kommer varningslampan och varningsljudet att
användas av farthållaren även om Kollisionsvarnaren är avstängd.
Kollisionsvarnaren varnar föraren vid risk för
kollision, men funktionen kan inte förkorta
förarens reaktionstid.
04
För att kollisionsvarnaren skall vara effektiv,
kör alltid med Avståndskontroll inställd på
tidsavstånd 4–5, se sidan 164.
OBS
Varningsavståndet reglerar på vilket avstånd
den visuella och den akustiska varningen
utlöses. Välj ett av alternativen Långt,
Normalt eller Kort i menysystemet under
Bilinställningar
Kollisionsvarningsinställn.
Varningsavstånd.
Kontrollera inställningar
Varningsavståndet bestämmer känsligheten
för systemet. Varningsavstånd Långt ger tidigare varning. Prova först med Långt och om
denna inställning ger för många varningar, vil-
De aktuella inställningarna kan kontrolleras på
mittkonsolens display. Gå via meny
Bilinställningar
Kollisionsvarningsinställn., se sidan 121.
Även om varningsavståndet har satts till
Långt kan varningar i vissa lägen uppfattas
som sena. T.ex. vid stora hastighetsskillnader eller om framförvarande bil bromsar
kraftigt.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
173
04 Komfort och körglädje
Kollisionsvarnare med auto-broms*
Begränsningar
Kollisionsvarnaren är aktiv från och med ca
7 km/h.
Den visuella varningssignalen kan vara svår att
upptäcka vid starkt solljus, reflexer, vid
användning av solglasögon eller om föraren
inte har blicken riktad rakt fram. Varningsljudet
bör därför alltid vara aktiverat.
04
Vid halt väglag förlängs bromssträckan, vilket
kan reducera förmågan att undvika kollision. I
sådana situationer kommer ABS- och DSTCsystemen att ge bästa möjliga bromskraft med
bibehållen stabilitet.
VARNING
Varningar och bromsingrepp kan utlösas
sent eller utebli om trafiksituationen eller
yttre påverkan gör att radar- eller kamerasensorn inte kan upptäcka ett framförvarande fordon på korrekt sätt.
Sensorsystemet har en begränsad räckvidd
för stillastående eller långsamtgående fordon och systemet ger därför mindre effektiva eller inga varningar alls vid högre fordonshastighet (över 70 km/h) för sådana
fordon.
Varningar för stillastånde eller långsamtgående fordon kan sättas ur funktion p.g.a.
mörker.
OBS
Den visuella varningssignalen kan tillfälligt
sättas ur funktion vid hög kupétemperatur
som orsakats av t.ex. starkt solljus. Om
detta sker aktiveras varningsljudet även om
det är avaktiverat i menysystemet.
•
Varningar kan utebli om avståndet till
framförvarande är kort eller ratt- och
pedalrörelser är stora, t.ex. vid aktiv
körstil.
Kollisionsvarnaren använder samma radarsensor som den Adaptiva farthållaren. För mer
information om radarsensorn och dess
begränsningar, se sidan 160.
En utebliven eller sen varning kan medföra att
bromsunderstödet uteblir eller kommer sent.
Om varningar upplevs som för frekventa och
störande kan varningsavståndet minskas.
Detta leder då till att systemet varnar i ett
senare skede vilket minskar det totala antalet
varningar.
När den egna bilen backar kan Kollisionsvarnare med auto-broms inte aktiveras.
174
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Kollisionsvarnare med auto-broms aktiveras
inte i låga farter – under 4 km/h – varför systemet inte ingriper i situationer där det egna fordonet närmar sig framförvarande bil mycket
långsamt, t. ex. vid parkering.
Förarens kommandon prioriteras alltid, varför
Kollisionsvarnare med auto-broms inte ingriper
i situationer där föraren på ett tydligt sätt styr,
bromsar eller gasar även om en kollision är
oundviklig.
När Auto-broms har förhindrat en kollision med
ett stillastående föremål förblir bilen stillastående i högst 1,5 sekund. Om bilen bromsats för
ett rullande framförvarande fordon, reduceras
farten till samma hastighet som det framförvarande fordonet håller.
På bil med manuell växellåda stannar motorn
när Auto-broms stoppat bilen om inte föraren
hinner trycka ner kopplingspedalen dessförinnan.
Kamerasensorns begränsningar
Bilens kamerasensor används av de tre funktionerna Kollisionsvarnare med auto-broms,
Driver Alert Control, se sidan 178 och Lane
Departure Warning, se sidan 181.
04 Komfort och körglädje
Kollisionsvarnare med auto-broms*
OBS
Håll vindrutans yta framför kamerasensorn
ren avseende is, snö, imma och smuts.
Klistra eller montera ingenting på vindrutan
framför kamerasensorn, då det kan reducera eller få ett eller flera av kameran
beroende system att sluta fungera.
Kamerasensorn har begränsningar liknande
det mänskliga ögat, dvs. den "ser" sämre i t.ex.
mörker, kraftigt snöfall eller regn och i tät
dimma. Under sådana förhållanden kan kameraberoende funktioner reduceras kraftigt eller
tillfälligt avaktiveras.
Även starkt motljus, reflexer i körbanan, snöeller isbelagd vägbana, smutsig vägbana eller
otydliga sidomarkeringar för körfält kan kraftigt
reducera funktionen där kamerasensorn
används, t.ex. för att läsa av körbanan och
upptäcka andra fordon.
Vid mycket höga temperaturer stängs kameran
tillfälligt av under ca 15 minuter efter motorstart
för att skydda kamerafunktionen.
Felsökning och åtgärd
Om displayen visar meddelandet Vindruta
Sensorer täckta innebär det att kamerasensorn är blockerad och inte kan upptäcka fordon
eller väglinjer framför bilen.
Det innebär i sin tur att funktionerna Kollisionsvarning med auto-broms, Lane Departure Warning och Driver Alert Control inte har full funktionalitet.
I följande tabell framgår möjliga orsaker till att
meddelandet visas och lämplig åtgärd.
Orsak
Åtgärd
Vindrutans yta framför kameran är
smutsig eller belagd
med is eller snö.
Gör ren vindrutans
yta framför kameran
från smuts, is och
snö.
Tät dimma, kraftigt
regn eller snö gör att
kameran inte ser tillräckligt bra.
Ingen åtgärd. Kameran fungerar inte
ibland vid kraftig
nederbörd.
Vindrutans yta framför kameran är rengjord men meddelandet kvarstår.
Avvakta. Det kan ta
några minuter för
kameran att mäta
synbarheten.
Det har kommit
smuts mellan vindrutans insida och
kameran.
Uppsök verkstad för
rengöring av vindrutan innanför kamerakåpan – en
auktoriserad Volvoverkstad
rekommenderas.
04
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
175
04 Komfort och körglädje
Kollisionsvarnare med auto-broms*
Symboler och meddelanden i display
Symbol
Meddelande
Innebörd
Krockvarning AV
Kollisionsvarnaren avstängd.
Visas när motorn startas.
Meddelandet slocknar efter ca 5 sekunder eller efter ett tryck på READ-knappen.
Krockvarning ej tillgänglig
Kollisionsvarnaren kan ej aktiveras.
Visas när föraren försöker aktivera funktionen.
04
Meddelandet slocknar efter ca 5 sekunder eller efter ett tryck på READ-knappen.
Bromshjälpen har aktiverats
Auto-broms har varit aktiv.
Vindruta Sensorer täckta
Kamerasensorn är tillfälligt ur funktion.
Meddelandet slocknar efter ett tryck på READ-knappen.
Visas vid t.ex. snö, is eller smuts på vindrutan.
• Gör ren vindrutans yta framför kamerasensorn.
Läs om kamerasensorns begränsningar se sidan 174.
176
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
04 Komfort och körglädje
Kollisionsvarnare med auto-broms*
Symbol
Meddelande
Innebörd
Radarn blockerad.
Se handbok
Kollisionsvarnare med auto-broms är tillfälligt ur funktion.
Radarsensorn är blockerad och kan inte upptäcka andra fordon. T.ex. vid kraftigt regn eller om snöslask har samlats framför radarsensorn.
Läs om radarsensorns begränsningar se sidan 160.
Krockvarning.
Serv. erfordras
Kollisionsvarnare med auto-broms är helt eller delvis ur funktion.
• Uppsök verkstad om meddelandet kvarstår – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
04
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
177
04 Komfort och körglädje
Driver Alert System – DAC*
Allmänt om Driver Alert System
Allmänt om Driver Alert Control – DAC
Driver Alert System är avsett att hjälpa förare
som är på väg att få ett försämrat körbeteende
eller är på väg att omedvetet lämna sitt körfält.
I vissa fall kanske körbeteendet inte påverkas
trots trötthet. Då kan det hända att föraren inte
får någon varning. Därför är det alltid viktigt att
stanna och ta en paus vid känsla av trötthet,
oavsett om DAC varnat eller inte.
Driver Alert System består av två olika funktioner, som kan vara påslagna samtidigt eller var
för sig:
• Driver Alert Control (DAC)
• Lane Departure Warning (LDW), se
OBS
sidan 181.
En påslagen funktion är satt i beredskapsläge
och aktiveras automatiskt först då hastigheten
går över 65 km/h.
Funktionen avaktiveras igen när hastigheten
sjunker under 60 km/h.
Båda funktionerna använder en kamera som är
beroende av att körfältet har målade sidomarkeringar på var sida.
VARNING
Driver Alert System fungerar inte i alla situationer utan är endast avsett att vara ett
kompletterande hjälpmedel.
Föraren är alltid ytterst ansvarig för att fordonet förs fram på ett säkert sätt.
G017332
04
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Funktionen ska inte användas för att förlänga ett körpass. Planera alltid in pauser
med jämna mellanrum och se till att vara
utvilad.
Funktionen är avsedd att fånga förarens uppmärksamhet då denne börjar få ett vingligt körbeteende, t. ex. om föraren är distraherad eller
håller på att somna.
Begränsning
En kamera läser av körbanans målade sidomarkeringar och jämför vägens sträckning med
förarens rattrörelser. Föraren larmas när fordonet inte följer körbanan på ett jämnt sätt.
• om föraren testar LDW-funktionen.
• vid starka sidovindar.
• på spårig vägbeläggning.
OBS
Kamerasensorn har vissa begränsningar, se
sidan 174.
DAC har som mål att upptäcka ett långsamt
försämrat körbeteende och är i första hand
178
ämnad att användas på större vägar. Funktionen är inte avsedd för stadstrafik.
I vissa fall kan systemet varna trots att förarens
körbeteende inte har försämrats. T.ex:
04 Komfort och körglädje
Driver Alert System – DAC*
Handhavande
Vissa inställningar görs från mittkonsolens display och dess menysystem. För information
om hur menysystemet används, se sidan 120.
Aktuell status kan kontrolleras på färddatorns
display med vänster rattspak.
Tumhjul. Vrid tills displayen visar Driver
Alert. På andra raden visas alternativen
Av, Ej tillgänglig eller Nivåmarkering.
READ bekräftar och raderar en varning i
minnet.
Framförs fordonet vingligt larmas föraren med
en ljudsignal samt textmeddelandet Driver
Alert Dags för en paus. Varningen upprepas
efter en stund om inte körbeteendet förbättras.
VARNING
Aktivera Driver Alert Control
Sök på mittkonsolens display med dess menysystem fram Bilinställningar Driver Alert.
Välj alternativ På.
Funktionen aktiveras när hastigheten
överstiger 65 km/h och förblir aktiv så
länge hastigheten är över 60 km/h.
Ett larm bör tas på största allvar eftersom en
sömnig förare ofta inte själv observerar sitt
tillstånd.
Vid larm eller känsla av trötthet; stanna bilen
på ett säkert sätt snarast och vila.
04
Studier har visat att det är lika farligt att köra
vid trötthet som under påverkan av alkohol.
Displayen visar en nivåmarkering
med 1–5 staplar, där ett lågt antal staplar indikerar ett vingligt körbeteende. Ett högt antal
staplar innebär stabil körning.
Symboler och meddelanden i display
Symbol
Meddelande
Innebörd
Driver Alert AV
Funktionen ej påslagen.
Driver Alert Ej tillgänglig
Körbanan saknar tydliga sidomarkeringar eller kamerasensorn är tillfälligt ur funktion. Läs om kamerasensorns begränsningar, se sidan 174.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
179
04 Komfort och körglädje
Driver Alert System – DAC*
Symbol
Meddelande
Innebörd
Driver Alert
Funktionen analyserar förarens körsätt.
Antalet staplar kan variera i intervallet 1–5, där ett lågt antal staplar indikerar ett vingligt körbeteende.
Ett högt antal staplar innebär stabil körning.
04
Driver Alert
Dags för en paus
Fordonet har framförts på ett vingligt sätt – föraren larmas med en akustisk varningssignal + text.
Vindruta Sensorer täckta
Kamerasensorn är tillfälligt ur funktion.
Visas vid t.ex. snö, is eller smuts på vindrutan.
• Gör ren vindrutans yta framför kamerasensorn.
Läs om kamerasensorns begränsningar, se sidan 174.
Driver Alert Sys
Serv. erfordras
180
Systemet är ur funktion.
• Uppsök verkstad om meddelandet kvarstår – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
04 Komfort och körglädje
Driver Alert System – LDW*
Allmänt om Lane Departure Warning –
LDW
Handhavande och funktion
stiger 65 km/h. Färddatorns display visar då
Lane Depart Warn Tillgänglig.
Om kameran inte längre kan se körbanans
sidomarkeringar eller hastigheten sjunker
under 60 km/h återgår funktionen till beredskapsläget och displayen visar Lane Depart
Warn Ej Tillgänglig.
Om fordonet omotiverat korsar körbanans
vänstra eller högra sidomarkering larmas föraren med en ljudsignal.
04
I följande situationer ges ingen varning:
Funktionen är avsedd att reducera risken för
s.k. singelolyckor – olyckor där fordonet i vissa
situationer lämnar körbanan och riskerar att
antingen hamna i diket eller i mötande körbana.
LDW består av en kamera som läser av körbanans målade sidomarkeringar. Föraren larmas
med en ljudsignal om fordonet korsar en sidomarkering.
Funktionen sätts på eller stängs av med en
strömbrytare på mittkonsolen. En lampa i
knappen lyser när funktionen är påslagen.
Färddatorns display visar Lane Depart Warn
Ej tillgänglig när funktionen är i beredskapsläge.
När LDW är i beredskapsläge aktiveras funktionen automatiskt efter att kameran läst in körbanans sidomarkeringar och hastigheten över-
•
•
•
•
•
Körriktningsvisare är påslagen
Föraren har foten på bromspedalen1
Vid snabb nedtryckning av gaspedalen1
Vid snabba rattrörelser1
Vid kraftig sväng så bilen kränger.
Även kamerasensorn har vissa begränsningar.
För mer information, se sidan 174.
OBS
Föraren varnas bara en gång vid varje tillfälle
hjulen korsar en linje. Inget larm hörs alltså
när bilen har en linje mellan hjulen.
1
När Ökad känslighet är valt ges ändå en varning, se sidan 183.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
181
04 Komfort och körglädje
Driver Alert System – LDW*
Symboler och meddelanden i display
Symbol
Meddelande
Innebörd
Lane departure warning
På/Av
Funktionen är påslagen/avslagen.
Visas vid påslag/avslag.
Texten försvinner efter 5 sekunder.
04
Lane Depart Warn Ej tillgänglig
Hastigheten är lägre än 60 km/h, körbanan saknar tydliga sidomarkeringar eller kamerasensorn är
tillfälligt ur funktion. Läs om kamerasensorns begränsningar, se sidan 174.
Lane Depart Warn Tillgänglig
Funktionen läser körbanans sidomarkeringar.
Vindruta Sensorer täckta
Kamerasensorn är tillfälligt ur funktion.
Visas vid t.ex. snö, is eller smuts på vindrutan.
• Gör ren vindrutans yta framför kamerasensorn.
Läs om kamerasensorns begränsningar, se sidan 174.
Driver Alert Sys
Serv. erfordras
182
Systemet är ur funktion.
• Uppsök verkstad om meddelandet kvarstår – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
04 Komfort och körglädje
Driver Alert System – LDW*
Personliga inställningar
Se mittkonsolens display med dess menysystem och sök där fram Bilinställningar Lane
Departure Warning, se sidan 121.
Välj bland alternativen:
På vid start – Detta val sätter funktionen i
beredskapsläge varje gång motorn startas. I
annat fall fås samma värde som fanns när
motorn stängdes av.
04
Ökad känslighet – Detta val ökar känsligheten, ett larm kommer tidigare och färre
begränsningar gäller.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
183
04 Komfort och körglädje
Parkeringshjälp*
Allmänt
Funktion
Parkeringshjälpen används som ett hjälpmedel
vid parkering. En ljudsignal samt symboler på
mittkonsolens bildskärm indikerar avståndet till
det upptäckta hindret.
1
Active
2
Parkeringshjälp finns i två varianter:
Active
• Enbart bak
• Både fram och bak.
3
VARNING
04
•
Parkeringshjälpen kan aldrig ersätta det
ansvar som föraren själv har vid parkering.
•
Sensorerna har döda vinklar där hinder
inte kan upptäckas.
•
Var uppmärksam på t.ex. människor
eller djur som befinner sig nära bilen.
Active
Displayvyer i olika situationer.
Systemet aktiveras automatiskt när bilen
startas och strömbrytarens lampa för Av/På
lyser. Stängs parkeringshjälpen av med
knappen, slocknar lampan.
Display i bil med sensorer endast bak –
hinder upptäckt av de båda högra sensorerna.
Display i bil med sensorer både fram och
bak – höger sensor fram är 30 cm eller närmare ett upptäckt hinder.
Display i bil med sensorer både fram och
bak – inget hinder fram eller bak upptäckt.
Mittkonsolens bildskärm visar en översiktsbild
med förhållandet mellan bilen och ett upptäckt
hinder.
Markerad sektor visar vilken/vilka av de fyra
sensorerna som upptäckt ett hinder. Ju närmare bilsymbolen en markerad sektorruta är,
desto kortare är avståndet mellan bilen och ett
upptäckt hinder.
184
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
04 Komfort och körglädje
Parkeringshjälp*
Ju kortare avstånd till det bakom- eller framförvarande hindret, desto tätare ljuder signalen. Annat ljud från ljudanläggningen dämpas
automatiskt.
Vid avstånd inom 30 cm är tonen konstant och
markerad sensors stapel helt fylld, se figur (2).
Om upptäckt hinder finns inom avstånd för
konstantton både bakom och framför bilen,
ljuder tonen växelvis från högtalarna.
Parkeringshjälp bakåt
Vid backning med t.ex. släpvagn eller cykelhållare på dragkroken måste systemet stängas
av – annars reagerar sensorerna på dessa.
OBS
Parkeringshjälpen bak stängs av automatiskt vid körning med släpvagn om Volvo original släpvagnskablage används.
Parkeringshjälp framåt
OBS
Parkeringshjälpen framåt avaktiveras när
parkeringsbromsen ansätts eller P-läge
väljs i bil med automatisk växellåda.
VIKTIGT
Vid montering av extraljus: Tänk på att
dessa inte får skymma sensorerna – extraljusen kan då uppfattas som hinder.
04
Indikering av fel på systemet
Om informationssymbolen lyser med
fast sken och informationsdisplayen
visar Parkeringshjälp Serv. erfordras är parkeringshjälpen ur funktion.
VIKTIGT
Mätområdet rakt bakom bilen är ca 1,5 m.
Ljudsignal för hinder bakåt kommer från en av
de bakre högtalarna.
Parkeringshjälpen bakåt aktiveras när backväxeln läggs i.
Mätområdet rakt framför bilen är ca 0,8 m.
Ljudsignal för hinder framåt kommer från en av
de främre högtalarna.
Parkeringshjälpen framåt är aktiv upp till
15 km/h. Lampan i knappen är tänd för att indikera att systemet är påslaget. När hastigheten
understiger 10 km/h aktiveras systemet igen.
Under vissa omständigheter kan parkeringshjälpsystemet ge falska varningssignaler som orsakas av externa ljudkällor som
avger samma ultraljudfrekvenser som
systemet arbetar med.
Exempel på sådana källor är bl.a. signalhorn, våta däck på asfalt, pneumatiska
bromsar, avgasljud från motorcyklar, m.m.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
185
04 Komfort och körglädje
Parkeringshjälp*
Rengöring av sensorer
OBS
Smuts, is och snö som täcker sensorerna
kan ge upphov till falska varningssignaler.
G031402
04
Sensorernas placering fram.
Sensorernas placering bak.
För att sensorerna ska fungera korrekt måste
de rengöras regelbundet med vatten och bilschampo.
186
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
04 Komfort och körglädje
Parkeringshjälpkamera*
Allmänt
Parkeringskameran är ett hjälpsystem och aktiveras när backväxeln läggs i (kan ändras i
inställningsmenyn, se sidan 121).
Kamerabilden visas på mittkonsolens bildskärm.
VARNING
•
Parkeringskameran är ett hjälpmedel
och kan aldrig ersätta förarens ansvar
vid backning.
•
Kameran har döda vinklar där hinder
inte kan upptäckas.
•
Var uppmärksam på människor och djur
som befinner sig nära bilen.
Kameran visar vad som finns bakom bilen och
om något dyker upp från sidorna.
Kameran visar ett brett område bakom bilen
samt del av stötfångaren och eventuell dragkrok.
Föremål på bildskärmen kan upplevas luta
något – detta är normalt.
Är någon annan vy aktiv tar parkeringskamerasystemet automatiskt över och kamerabilden
visas på skärmen.
När backväxeln läggs i visas grafiskt två heldragna linjer som illustrerar var bilens bakhjul
kommer att rulla med nuvarande rattutslag,
detta underlättar vid fickparkering, backning i
trånga utrymmen och vid påkoppling av släpvagn. Även bilens ungefärliga yttermått illustreras med två streckade linjer, hjälplinjerna kan
stängas av i inställningsmenyn.
Är bilen även utrustad med parkeringshjälpsensorer* visas dess information grafiskt som
färgade fält för att illustrera avståndet till upptäckta hinder, se sidan 189.
Kameran är aktiv ca. 5 sekunder efter att backväxeln lagts ur eller tills bilens hastighet överstiger 10 km/h.
Parkeringskamera kan bara installeras i bil
utrustad med Volvo original GPS-navigator,
RTI* – Road and Traffic Information System.
04
Kamerans placering intill öppningshandtaget.
Ljusförhållanden
Kamerabilden justeras automatiskt efter
rådande ljusförhållande. Det gör att bilden kan
variera något i ljusstyrka och kvalitet. Dåliga
ljusförhållanden kan resultera i en något reducerad bildkvalitet.
OBS
Håll kameralinser ren från smuts, snö och is
för bästa funktion. Detta är speciellt viktigt
vid dåliga ljusförhållanden.
OBS
Föremål på bildskärmen kan vara närmare
bilen än de upplevs vara på skärmen.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
187
04 Komfort och körglädje
Parkeringshjälpkamera*
Hjälplinjer
04
Exempel på hur hjälplinjer kan visas för föraren.
Linjerna på skärmen projiceras som om de
befann sig i markplan bakom bilen och är direkt
beroende av rattutslaget, vilket gör att föraren
ser den väg bilen kommer att ta även vid
svängning.
OBS
•
Vid backning med släpvagn som inte är
elektriskt kopplad till bilen visar skärmens linjer den väg bilen kommer att ta
– inte släpvagnens.
•
Skärmen visar inga linjer när en släpvagn är elektriskt kopplad till bilens
elsystem.
•
Parkeringskameran stängs av automatiskt vid körning med släpvagn om Volvo
original släpvagnskablage används.
VIKTIGT
Tänk på att skärmbilden bara visar området
bakom bilen – så var uppmärksam på bilens
sidor och framvagn när ratten vrids vid
backning.
Gränslinjer
Systemets linjer.
Gränslinje 30 cm-zon bakåt från bilen
Gränslinje fri backnings-zon
"Hjulspår"
Den heldragna linjen (1) ramar in en zon som är
inom ca 30 cm från stötfångaren.
Den streckade linjen (2) ramar in en zon upp till
ca 1,5 m bakåt från stötfångaren. Det är samtidigt gränsen för bilens mest utstickande
detaljer, t.ex. ytterbackspeglar och hörn – även
när det svänger.
De breda "hjulspåren" (3) mellan sidolinjerna
anger var hjulen kommer att rulla och kan
sträcka sig ca 3,2 m bakåt från stötfångaren
om inget hinder finns i vägen.
188
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
04 Komfort och körglädje
Parkeringshjälpkamera*
Bilar utrustade med
Parkeringshjälpsensorer*
Övrigt
Att tänka på
• Tillkoppling av släpvagn – dragkulan kan
• Håll kameralinsen ren från smuts, is och
zoomas in genom att trycka på CAM.
• Växla mellan normal och zoomad bild
genom att vrida TUNE eller trycka på
CAM. Finns fler kameror installerade vrid
då TUNE.
snö.
• Rengör kameralinsen regelbundet med
ljummet vatten och bilschampo – försiktigt
så inte linsen repas.
• Om bilen har fler kameror* installerade växlas kamera genom att vrida TUNE, trycka
på CAM upprepade gånger eller med
knappsatsen i mittkonsolen.
04
• Tryck OK/MENU när en kamera är aktiv för
att komma till inställningsvyn.
Färgade fält (4 st, en per sensor) visar avstånd.
Är bilen även utrustad med parkeringshjälpsensorer (se sidan 184) blir avståndsvisningen
mer precis och färgade fält visar vilken/vilka av
de 4 sensorerna som registrerar ett hinder.
Fältens färg ändras med minskande avstånd till
hindret – från gul till orange mot rött.
• GUL: Längre än 1,5 m
• ORANGE: 0,3–1,5 m
• RÖD: Kortare än 0,3 m
Inställningar
För att ställa in systemet, tryck MENU och gå
till Huvudmeny Bilinställningar
Parkeringskamerainst..
• Kameran kan stängas av med ett långt
tryck på CAM. Ett kort tryck på CAM aktiverar kameran igen. Standardinställning är
att kameran aktiveras när backväxeln
läggs i.
Begränsningar
OBS
Cykelhållare eller andra tillbehör monterade
bak på bilen kan skymma kamerans sikt.
Även om det ser ut som att en förhållandevis
liten del av bilden är skymd kan det medföra att
en relativt stor sektor är dold och hinder kan
därigenom förbli oupptäckta tills de är alldeles
inpå bilen.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
189
04 Komfort och körglädje
BLIS* – Blind Spot Information System
Allmänt om BLIS
VARNING
Döda vinklar
Systemet är ett komplement till, inte en
ersättning för, ett säkert körsätt och användande av backspeglarna. Det kan aldrig
ersätta förarens uppmärksamhet och
ansvar. Ansvaret för att byta fil på ett trafiksäkert sätt ligger alltid på föraren.
Systemet är konstruerat för att fungera optimalt vid körning i tät trafik på flerfiliga vägar.
G031404
04
När en kamera (1) har upptäckt ett fordon inom
zonen för den döda vinkeln lyser indikeringslampan (2) med fast sken.
BLIS-kamera
Indikeringslampa
BLIS-symbol
BLIS är ett informationssystem baserat på
kamerateknik som under vissa förutsättningar
hjälper föraren att uppmärksamma fordon,
som rör sig i samma riktning som det egna fordonet, i den s.k. döda vinkeln.
OBS
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Aktivera/avaktivera
Lampan tänds på den sidan av bilen där
systemet har upptäckt fordonet. Om bilen
skulle bli omkörd på båda sidor samtidigt,
tänds båda lamporna.
BLIS ger föraren ett meddelande om något fel
skulle uppstå i systemet. Om t.ex. systemets
kameror är skymda blinkar BLIS indikeringslampa och ett meddelande visas i informationsdisplayen. Kontrollera och rengör i sådana
fall linserna.
Om nödvändigt kan systemet stängas av tillfälligt, se avsnitt Aktivera/avaktivera.
190
A = ca 9,5 m och B = ca 3 m
Knapp för aktivering/avaktivering.
04 Komfort och körglädje
BLIS* – Blind Spot Information System
BLIS aktiveras när motorn startas. Indikeringslamporna i dörrpanelerna blinkar tre gånger när
BLIS aktiveras.
Systemet kan avaktiveras/aktiveras efter
motorstart med ett tryck på BLIS-knappen.
När BLIS avaktiveras slocknar lampan i
knappen och instrumentpanelens display visar
ett meddelande.
När BLIS aktiveras lyser lampan i knappen, ett
nytt textmeddelande visas i displayen och indikeringslamporna i dörrpanelerna blinkar tre
gånger. Tryck på READ-knappen för att få bort
textmeddelandet. (För beskrivning av meddelandehantering, se sidan 124).
När fungerar BLIS
Systemet fungerar när det egna fordonet körs
i hastigheter över 10 km/h.
VARNING
BLIS fungerar inte i skarpa kurvor.
BLIS fungerar inte när bilen backar.
En bred släpvagn kopplad till bilen kan
skymma andra fordon i angränsande körfiler. Det kan orsaka att fordon i detta skuggområde inte kan upptäckas av BLIS.
Dagsljus och mörker
I dagsljus reagerar systemet på omgivande
bilars form. Systemet är konstruerat för att
upptäcka motorfordon såsom bilar, lastbilar,
bussar och motorcyklar.
I mörker reagerar systemet på omgivande
bilars strålkastare. Om strålkastarna på omgivande fordon inte är på upptäcker inte systemet fordonet. Detta innebär t.ex. att systemet
inte reagerar för en släpvagn utan strålkastare
som dras bakom en personbil eller lastbil.
Rengöring
För att fungera optimalt måste BLIS-kamerornas linser vara rena. Linserna kan rengöras
med en mjuk trasa eller fuktig svamp. Rengör
linserna försiktigt så att de inte repas.
VIKTIGT
Linserna är eluppvärmda för att kunna
smälta bort is eller snö. Om nödvändigt
borsta bort snö från linserna.
04
Meddelanden i display
Meddelande
Innebörd
BLIS PÅ
BLIS-systemet är
aktiverat.
BLIS Serv. erfordras
BLIS ur funktion –
kontakta en verkstad.
BLIS kamera täckt
BLIS-kamera är
täckt av smuts, snö
eller is – rengör linserna.
Omkörningar
Systemet är konstruerat för att reagera om:
• du kör om i en hastighet upp till 10 km/h
fortare än det omkörda fordonet
• du blir omkörd av ett fordon som håller upp
till 70 km/h högre hastighet än ditt eget.
VARNING
Systemet reagerar inte för cyklister och
mopedister.
BLIS-kamerorna har begränsningar liknande det mänskliga ögat, dvs. de "ser"
sämre i t.ex. kraftigt snöfall, starkt motljus
eller tät dimma.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
191
04 Komfort och körglädje
BLIS* – Blind Spot Information System
Meddelande
Innebörd
BLIS Nedsatt funktion
Nedsatt funktion i
dataöverföringen
mellan BLIS-systemets kamera och
bilens elsystem.
Kameran återställer
sig själv när dataöverföringen mellan
BLIS-systemets
kamera och bilens
elsystem återgår till
det normala.
04
BLIS AV
BLIS-systemet är
avstängt.
Begränsningar
I vissa situationer kan BLIS indikeringslampa
lysa trots att inget annat fordon finns i den döda
vinkeln.
OBS
Om BLIS indikeringslampa vid enstaka tillfällen lyser trots att ett annat fordon inte
finns i den döda vinkeln, betyder detta inte
att ett fel uppstått i systemet.
Egen skugga på stor ljus slät yta, t.ex. ljudbarriär
eller vägbeläggning av betong.
Vid fel på BLIS-systemet visar displayen
texten BLIS Serv. erfordras.
Här är några exempel på situationer där BLIS
indikeringslampa kan lysa även om inget annat
fordon finns i den döda vinkeln.
VIKTIGT
Reparation av BLIS-systemets komponenter får endast utföras på verkstad – en
auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Lågt stående sol i kameran.
Reflex från blank våt vägbana.
192
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
04 Komfort och körglädje
Komfort i kupén
Förvaringsplatser
G031433
04
``
193
04 Komfort och körglädje
Komfort i kupén
Förvaringsfack i dörrpanel
Tunnelkonsol
Förvaringsficka* framkant på framstolarnas sittdynor
ut igen. Dra ut tändaren och använd glöden att
tända med.
Handskfack
Biljettklämma
Handskfack
Förvaringsfack, mugghållare
Kavajhållare
04
Mugghållare* i armstöd, baksäte
Förvaringsficka
Kavajhållare
Kavajhållaren är endast avsedd för lättare
plagg.
VARNING
Förvara lösa föremål, såsom mobiltelefon,
kamera, fjärrkontroll till extrautrustning etc.,
i handskfacket eller andra fack. Vid hård
inbromsning eller kollision kan dessa annars
skada personer i bilen.
Förvaringsfack (t.ex. för cd-skivor) och
USB*/AUX-ingång under armstödet.
Innehåller mugghållare för förare och
passagerare. (Om askkopp och cigarettändare är valt finns en cigarettändare i 12 Vuttaget för framsätet, se sidan 195, och en
löstagbar askkopp i mugghållaren.)
Undvik att förvara mynt, nycklar eller liknande
metallföremål i mugghållaren eftersom dessa
föremål kan orsaka oavsiktlig aktivering av
larmet*, se sidan 59.
Cigarettändare och askkopp*
Askkoppen i tunnelkonsolen lossas genom att
koppen lyfts rakt upp.
Tändaren aktiveras genom att knappen trycks
in. När tändfunktionen är klar hoppar knappen
194
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Här kan t.ex. bilens instruktionsbok och kartor
förvaras. Hållare för pennor finns på luckans
insida. Handskfacket kan låsas med hjälp av
nyckelbladet, se sidan 47.
Golvmattor*
Volvo tillhandahåller speciellt tillverkade golvmattor.
04 Komfort och körglädje
Komfort i kupén
12 V-uttag
VARNING
fjärrnyckeln vara lägst i nyckelläge I, se
sidan 72.
Golvmattan vid förarplatsen ska vara
ordentligt nedstucken och förankrad i fasthållningsclipsen för att inte komma i kläm
vid och under pedalerna.
VIKTIGT
Max. strömuttag är 10 A (120 W) om ett
uttag används åt gången. Om båda uttagen
används samtidigt gäller 7,5 A (90 W) per
uttag.
Make up-spegel
G031435
VARNING
Låt alltid pluggen sitta i uttaget när det inte
används.
04
12 V-uttag, framsäte.
Eluttag i lastutrymme*
G021438
För mer information, se sidan 216.
Make up-spegel med belysning.
G021440
Lampan till make up-spegeln, på förarsidan*
respektive passagerarsidan, tänds automatiskt
då locket lyfts upp.
12 V-uttag i tunnelkonsol, baksäte.
Eluttaget kan användas för olika tillbehör
avsedda för 12 V, t.ex. mobiltelefon eller kylbox. För att uttaget ska leverera ström måste
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
195
04 Komfort och körglädje
Bluetooth handsfree*
Allmänt
OBS
Endast ett urval av mobiltelefoner är helt
kompatibla med handsfree-funktionen.
Volvo rekommenderar att du vänder dig till
en auktoriserad Volvoåterförsäljare eller går
in på www.volvocars.com för att få information om kompatibla telefoner.
Telefonfunktioner, reglageöversikt
EXIT – Avbryter/avvisar telefonsamtal,
raderar inmatade tecken, avbryter
pågående funktion. Samma funktion finns
i knappsatsen i ratten.
ENTER – Accepterar samtal. Ett knapptryck visar senast slagna nummer. Samma
funktion finns i knappsatsen i ratten.
Att komma igång
Menyerna styrs från mittkonsolen och knappsatsen i ratten. För allmän information om
menyhantering, se sidan 120.
04
Systemöversikt.
OBS
Mobiltelefon
Om bilen är utrustad med både
BluetoothTM handsfree och inbyggd telefon
tillkommer en extra meny (för byte av telefon) i telefonmenyn, se sidan 121.
Mikrofon
Knappsats i ratt
Mittkonsol
Aktivera/avaktivera
BluetoothTM
En mobiltelefon som är utrustad med
BluetoothTM kan anslutas trådlöst till ljudanläggningen. Ljudanläggningen fungerar då
som handsfree, med möjlighet att fjärrstyra ett
urval av mobiltelefonens funktioner. Mobiltelefonen kan hanteras från sina knappar oavsett
om den är ansluten eller inte.
Kontrollpanel i mittkonsol.
VOLUME – Samma funktion finns i knappsatsen i ratten.
Siffer- och bokstavsknappar
PHONE – Till/från och beredskapsläge
(standby)
Navigeringsknapp
196
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Ett kort tryck på PHONE aktiverar handsfreefunktionen. Texten TELEFON högst upp i displayen visar att den är i telefonläge. Symbolen
visar att handsfree-funktionen är aktiv.
Ett långt tryck på PHONE avaktiverar handsfree-funktionen och kopplar ifrån en ansluten
telefon.
04 Komfort och körglädje
Bluetooth handsfree*
Ansluta mobiltelefon
Anslutningen av en mobiltelefon sker på olika
sätt beroende på om mobiltelefonen har varit
ansluten tidigare eller inte. Om det är första
gången mobiltelefonen ansluts, välj någon av
instruktionerna nedan:
Alternativ 1 - via bilens menyssystem
1. Gör mobiltelefonen sökbar/synlig via
BluetoothTM, se mobiltelefonens manual
eller www.volvocars.com.
2. Aktivera handsfree-funktionen med
PHONE.
> Menyvalet Lägg till telefon visas i displayen. Om en eller flera mobiltelefoner
redan har registrerats visas även dessa.
3. Välj Lägg till telefon.
> Ljudanläggningen söker efter mobiltelefoner i närheten. Sökningen tar ungefär
30 sekunder. De mobiltelefoner som
hittas anges med sina respektive
BluetoothTM-namn i displayen. Handsfree-funktionens BluetoothTM-namn
visas i mobiltelefonen som My Car.
4. Välj en av mobiltelefonerna i ljudanläggningens display.
1
5. Mata in sifferserien som visas i ljudanläggningens display via mobiltelefonens
knappsats.
Alternativ 2 - via telefonens menyssystem
1. Aktivera handsfree-funktionen med
PHONE. Om det finns en telefon uppkopplad, koppla ifrån den redan kopplade telefonen.
2. Sök med mobiltelefonens BluetoothTM, se
mobiltelefonens manual.
3. Välj My Car i lista över funna enheter i din
mobiltelefon.
4. Mata in PIN-koden '1234' i mobiltelefonen
när du uppmanas ange PIN-kod.
5. Välj att ansluta till My Car från mobiltelefonen.
Mobiltelefonen registreras och ansluts automatiskt till ljudanläggningen medan texten
Synkroniserar visas i displayen. För mer information om hur mobiltelefoner registreras, se
sidan 198.
När anslutningen är upprättad visas symbolen
och mobiltelefonens BluetoothTM-namn i
displayen. Nu kan mobiltelefonen styras från
ljudanläggningen.
Ringa upp
1. Säkerställ att texten TELEFON visas högst
är
upp i displayen och att symbolen
synlig.
2. Slå önskat nummer eller använd telefonboken, se sidan 198.
3. Tryck ENTER.
Samtalet avbryts med EXIT.
Koppla ifrån mobiltelefonen
04
Automatisk frånkoppling sker om mobiltelefonen kommer utom ljudanläggningens räckhåll.
För mer information om anslutning, se
sidan 198.
Manuell frånkoppling sker genom att avaktivera handsfree-funktionen med ett långt tryck
på PHONE. Handsfree-funktionen avaktiveras
även när motorn stängs av eller när dörren
öppnas1.
När mobiltelefonen kopplats ifrån kan ett
pågående samtal fortsättas med mobiltelefonens inbyggda mikrofon och högtalare.
OBS
Vissa mobiltelefoner kräver att övergången
från handsfree bekräftas från mobiltelefonens knappsats.
Endast Keyless Drive.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
197
04 Komfort och körglädje
Bluetooth handsfree*
Samtalshantering
Inkommande samtal
Samtal tas emot med ENTER även om ljudanläggningen är i t.ex. cd- eller FM-läge. Avvisa
eller avsluta med EXIT.
Autosvar
Funktionen autosvar gör att inkommande samtal tas emot automatiskt.
04
Aktivera/avaktivera under
Samtalsalternativ Autosvar.
OBS
En nytt samtal kan inte startas under
pågående samtal.
Tryck MENU eller ENTER under pågående
samtal för att få tillgång till följande funktioner:
• Mikrofon av – ljudanläggningens mikrofon
tystas.
• Koppla samtal till mobil – samtalet flyttas
till mobiltelefonen.
OBS
För vissa mobiltelefoner bryts anslutningen
när sekretessfunktionen används. Detta är
normalt. Handsfree-funktionen frågar om
du vill ansluta igen.
• Telefonbok – sökning i telefonbok.
2
198
Stöds inte av alla mobiltelefoner.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Handsfree-funktionens inbyggda ringsignaler
kan väljas under Telefoninställningar Ljud
och volym Ringsignaler Ringsignal 1
o.s.v.
Ljudinställningar
Samtalsvolym
Samtalsvolymen kan regleras när handsfreefunktionen är i telefonläge. Använd knappsatsen i ratten eller VOLUME.
Ljudanläggningens volym
Samtalsmeny
Ringsignaler
Så länge inget samtal pågår regleras ljudanläggningens volym som vanligt med
VOLUME. För att reglera ljudanläggningens
volym under pågående samtal måste du växla
till någon av ljudkällorna.
Ljudkällan kan tystas automatiskt vid inkommande telefonsamtal under
Telefoninställningar Ljud och volym
Dämpa radio.
Ringvolym
Gå till Telefoninställningar
Ljud och volym Ringvolym och justera
med
/
på navigeringsknappen.
OBS
Den anslutna mobiltelefonens ringsignal
stängs inte av när en av handsfree-systemets inbyggda signaler används.
För att välja den anslutna telefonens ringsignal2, gå till Telefoninställningar Ljud och
volym Ringsignaler Anv. mobiltelefons
signal.
Mer om registrering och anslutning
Maximalt fem mobiltelefoner kan registreras.
Registreringen görs en gång per telefon. Efter
registreringen behöver mobiltelefonen inte
längre vara synlig/sökbar. Högst en mobiltelefon kan vara ansluten åt gången. Telefoner kan
avregistreras under Bluetooth Ta bort
telefon.
Automatisk anslutning
När handsfree-funktionen är aktiv och den
senast anslutna mobiltelefonen är inom räck-
04 Komfort och körglädje
Bluetooth handsfree*
håll ansluts den automatiskt. När ljudanläggningen söker efter den senast anslutna telefonen visas dess namn i displayen. För att övergå
till manuell anslutning av annan telefon, tryck
EXIT.
Manuell anslutning
Om du vill ansluta en annan mobiltelefon än
den senast anslutna eller byta ansluten mobiltelefon, gör så här:
1. Sätt ljudanläggningen i telefonläge.
2. Tryck PHONE och välj en av telefonerna i
listan.
Anslutningen kan också upprättas via menysystemet.
Menystrukturen finns i två varianter beroende
på om bilen har enbart BluetoothTM handsfree
eller om bilen även har inbyggd telefon.
• För bilar med enbart BluetoothTM handsfree görs anslutningen under Huvudmeny
Bluetooth Bluetooth Anslut
telefon eller Huvudmeny Bluetooth
Bluetooth Byt telefon Lägg till
telefon.
• För bilar med inbyggd telefon och
BluetoothTM handsfree görs anslutningen
under Huvudmeny Bluetooth
Bluetooth Anslut telefon eller
Huvudmeny Bluetooth
Lägg till telefon.
Byt telefon
Telefonbok
All hantering av telefonboken förutsätter att
texten TELEFON visas högst upp i displayen
är synlig.
och att symbolen
Ljudanläggningen lagrar en kopia av varje registrerad mobiltelefons telefonbok. Telefonboken kopieras automatiskt till ljudanläggningen vid varje anslutning.
Avaktivera funktionen under
Telefoninställningar Synkronisera
telefonbok. Sökning av kontakter görs
endast i den anslutna mobiltelefonens telefonbok.
OBS
Om mobiltelefonen inte stödjer kopiering av
telefonbok visas Listan är tom när kopieringen är klar.
Om telefonboken innehåller en uppringande
samtalsparts kontaktuppgifter, visas dessa i
displayen.
Söka kontakter
Det enklaste sättet att söka i telefonboken är
att trycka länge på knapparna 2–9. Det startar
en sökning i telefonboken baserad på knappens första bokstav.
Telefonboken kan även nås med
/
på
navigeringsknappen eller med
/
på
knappsatsen i ratten. Sökningen kan även
göras från telefonbokens sökmeny under
Telefonbok Sök:
1. Skriv begynnelsebokstaven i den kontakt
som söks och tryck ENTER, eller tryck
endast ENTER.
04
2. Stega till en kontakt och tryck ENTER och
att ringa upp.
Röststyrning
Mobiltelefonens röststyrningsfunktion för uppringning kan användas genom att hålla in
ENTER.
OBS
Endast ett urval av mobiltelefoner är helt
kompatibla med röststyrningsfunktionen.
Volvo rekommenderar att du vänder dig till
en auktoriserad Volvoåterförsäljare eller går
in på www.volvocars.com för att få information om kompatibla telefoner.
Nummer till telefonsvarare
Numret till telefonsvararen ändras under
Samtalsalternativ Nr till telefonsvarare.
Om inget nummer finns lagrat kan denna meny
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
199
04 Komfort och körglädje
Bluetooth handsfree*
nås med ett långt tryck på 1. Tryck länge på 1
för att använda det lagrade numret.
Samtalslistor
Samtalslistorna kopieras till handsfree-funktionen vid varje ny anslutning och uppdateras
sedan under anslutningen. Tryck ENTER för att
visa de senast uppringda. Övriga samtalslistor
finns under Samtalslista.
Knapp
Funktion
DEF3ÈÉ
GHI4Ì
JKL5
MNO6ÑÖÒØ
04
OBS
Vissa mobiltelefoner visar listan över de
senast uppringda i omvänd ordning.
PQRS7ß
TUV8ÜÙ
Mata in text
Textinmatningen sker med knappsatsen i mittkonsolen. Tryck en gång för knappens första
tecken, två gånger för det andra o.s.v. Fortsätt
trycka för fler tecken, se följande tabell.
Ett kort tryck på EXIT raderar ett inmatat
tecken. Ett långt tryck på EXIT raderar alla
/
på navigeringsinmatade tecken.
knappen stega mellan tecken.
Knapp
Funktion
Blanksteg . 1 - ? ! , : " ' ( )
ABC2ÄÅÀÆÇ
200
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
WXYZ9
Trycks in kort om två tecken ska
skrivas efter varandra med
samma knapp.
[email protected]*#&$£/%
Skifta mellan stor och liten bokstav
04 Komfort och körglädje
Inbyggd telefon*
Allmänt
Att komma igång
SIM-kort
Telefonen kan endast användas tillsammans
med ett giltigt SIM-kort (Subscriber Identity
Module). För ditsättning, se sidan 204. Nödsamtal till larmnummer kan genomföras utan
SIM-kort.
bolen
visar att telefonen är påslagen. När
denna symbol visas kan samtal tas emot även
om exempelvis cd-menyn visas i displayen. För
att använda telefonmenyerna och kunna ringa
ut, tryck kort på PHONE. Texten TELEFON
visar att telefonmenyn är aktiv.
Stäng av telefonen med ett långt tryck på
PHONE.
OBS
Systemöversikt.
Den inbyggda telefonen kan inte läsa SIMkort av typen 3G. Kombinerade 3G/GSMkort fungerar. Kontakta nätverksoperatören
om SIM-kortet behöver bytas.
Mikrofon
SIM-kortsläsare
Knappsats, se sidan 138.
Kontrollpanel
Sekretesslur*
Säkerhet
Låt en verkstad utföra service på telefonen.
Volvo rekommenderar att du vänder dig till en
auktoriserad Volvoverkstad. Den inbyggda
telefonen ska stängas av vid bränslepåfyllning
eller i närheten av sprängningsarbete. IDIS
begränsar menysystemet beroende på bilens
hastighet, se sidan 203.
Menyer och reglage
Menyerna styrs från kontrollpanelen (4) och
knappsatsen (3) i ratten. För allmän information
om menyhantering, se sidan 120. För information om telefonens reglage, se sidan 196.
OBS
Om bilen är utrustad med både
BluetoothTM handsfree och inbyggd telefon
tillkommer en extra meny (för byte av telefon) i telefonmenyn, se sidan 121.
Samtalshantering
04
Ringa samtal
1. Slå på telefonen.
2. Om TELEFON inte visas i displayen, tryck
kort på PHONE.
3. Slå önskat nummer eller använd telefonboken, se sidan 202.
4. Tryck ENTER för handsfree-samtal eller
lyft sekretessluren*. Lossa luren genom att
dra den nedåt.
Avsluta samtal
Avsluta samtalet med EXIT eller genom att
lägga på sekretessluren*.
Inkommande samtal
På/Av
Slå på telefonen med ett kort tryck på
PHONE. Ange PIN-kod om nödvändigt. Sym-
Tryck ENTER för handsfree-samtal eller lyft
sekretessluren*. Om sekretessluren* är lossad
när telefonen ringer måste samtal tas emot
med ENTER.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
201
04 Komfort och körglädje
Inbyggd telefon*
Avsluta samtal med EXIT eller genom att lägga
på sekretessluren*. Avvisa samtal med EXIT.
Autosvar
Se sidan 198.
Samtal väntar
Funktionen gör att ett nytt samtal kan besvaras
under pågående samtal. Det nya samtalet
besvaras som vanligt och det föregående parkeras.
04
Aktivera/avaktivera under
Samtalsalternativ Samtal väntar.
Konferenssamtal
Ljudanläggningens volym
Ett konferenssamtal består av flera samtalsparter. Det kan påbörjas när ett samtal pågår
och ett annat är parkerat. Menyvalet Koppla
startar konferenssamtalet.
Se sidan139.
Alla pågående samtal avslutas om konferenssamtalet avslutas.
Växla mellan sekretesslur* och
handsfree
Byt från handsfree till sekretesslur* genom att
lyfta sekretessluren eller välja i menyn.
Automatisk vidarekoppling
Byt från sekretesslur* till handsfree med menyvalet Handsfree.
Inkommande samtal kan vidarekopplas automatiskt beroende på samtalstyp och situation.
Sekretessläge
Aktivera/avaktivera under
Samtalsalternativ Vidarekoppling.
Sekretessläge innebär avaktivering av mikrofonen, se sidan 201.
Aktivera/avaktivera mikrofonen med
menyvalet Mikrofon på/Mikrofon av.
Under pågående samtal
Tryck MENU eller ENTER under pågående
samtal för att komma till samtalsmenyn.
Ringa upp
1. Parkera samtalet under Parkera.
2. Slå numret till nästa samtalspart eller
använd menyvalet Telefonbok.
Växla mellan samtalsparter med menyvalet
Byt.
202
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Signaler och volym
Ringsignalen ändras under
Telefoninställningar Ljud och volym
Ringsignaler.
Meddelandesignalen aktiveras/avaktiveras
under Telefoninställningar Ljud och
volym Meddelandesignal.
Ringvolymen regleras under
Telefoninställningar Ljud och volym
Ringvolym. Justera med
/
på navigeringsknappen.
Telefonbok
Kontaktuppgifter kan lagras på SIM-kortet eller
i telefonen.
Lagra kontakter i telefonboken
Ljudinställningar
Samtalsvolym
Telefonen använder de främre dörrhögtalarna.
Samtalsvolymen kan regleras när texten
TELEFON visas högst upp i displayen.
Använd knappsatsen i ratten eller
VOLUME.
1. Tryck MENU och gå till Telefonbok
kontakt.
Ny
2. Skriv ett namn och tryck ENTER. För information om textinmatning, se nedan.
3. Skriv ett nummer och tryck ENTER.
4. Stega till SIM-kort eller Telefonminne
och tryck ENTER.
04 Komfort och körglädje
Inbyggd telefon*
Mata in text
Läsa meddelanden
Se sidan 200.
1. Gå till Meddelanden
ENTER.
Söka kontakter
Se sidan 199.
Radera kontakter
Radera en kontakt i telefonboken genom att
markera den och trycka ENTER. Stega sedan
till Radera och tryck ENTER.
Läs och tryck
2. Stega till ett meddelande och tryck
ENTER.
utgående och missade samtal. De utgående
samtalen visas även med ett tryck på ENTER.
Telefonnumren i listorna kan sparas i telefonboken.
3. Meddelandets text syns i displayen. Ytterligare val fås genom att trycka ENTER.
Samtalslängd
Skriva och skicka meddelanden
Radera samtliga kontakter under Telefonbok
Töm SIM eller Töm telefon.
1. Gå till Meddelanden
tryck ENTER.
Kopiera mellan SIM-kort och telefonbok
2. Skriv text och tryck ENTER. För information om textinmatning, se sidan 200.
Gå till Telefonbok Kopiera alla SIM till
telefon eller Telefon till SIM och tryck
ENTER.
Nummer till telefonsvarare
Skriv nytt och
3. Stega till Skicka och tryck ENTER.
4. Ange ett telefonnummer och tryck
ENTER.
Se sidan 199.
Meddelandeinställningar
Övriga funktioner och inställningar
Meddelandeinställningarna ändras normalt
inte. Nätoperatören har ytterligare information
om dessa inställningar. Under Meddelanden
Meddelandeinställningar finns tre val:
IDIS
IDIS (Intelligent Driver Information System) kan
i aktiva körsituationer fördröja eller avvisa
ringsignaler från inkommande telefonsamtal.
På detta sätt tas mindre uppmärksamhet från
körningen.
IDIS kopplas bort under
Telefoninställningar IDIS.
Samtalslistor
Under Samtalslista lagras listor över inkomna,
• SMSC-nummer – Anger den meddelandecentral som skall överföra meddelandena.
• Giltighetstid – Anger hur länge meddelan-
Samtalslängden lagras under Samtalslista
Samtalslängd.
Nollställ värdena under Samtalslista
Samtalslängd Återställ timers.
04
Visa/dölj nummer för samtalspart
Telefonens nummer kan döljas tillfälligt under
Samtalsalternativ Skicka mitt nummer.
IMEI-nummer
För att spärra telefonen måste nätoperatören
underrättas om telefonens IMEI-nummer.
Slå *#06# för att visa numret i displayen.
Skriv upp det och spara det på ett säkert
ställe.
Val av operatör
Operatören kan väljas automatiskt eller manuellt under Telefoninställningar Val av
operatör.
det ska lagras i meddelandecentralen.
• Meddelandetyp.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
203
04 Komfort och körglädje
Inbyggd telefon*
SIM-kod och säkerhet
Ditsättning av SIM-kort
Placera SIM-kortet med metallytan synlig
och sätt dit höljet på SIM-kortshållaren
. Sätt tillbaks SIM-kortshållaren.
Med hjälp av PIN-koden kan SIM-kortet skyddas från obehörigt användande.
Koden ändras under Telefoninställningar
Redigera PIN-kod.
Säkerhetsnivån ändras under
Telefoninställningar SIM-säkerhet.
04
Näst högsta säkerhet fås med valet
Automatisk. Telefonen lagrar då koden och
anger den automatiskt när telefonen slås på.
När SIM-kortet används med en annan telefon
måste koden anges manuellt.
G021450
Högsta säkerhet fås med valet På. Koden
behöver då anges varje gång telefonen slås på.
Lägsta säkerhet fås med valet Av. SIM-kortet
kan då användas utan helt utan kod.
Återställ till fabriksinställningar
G021451
En total återställning av telefonens inställningar
görs under Telefoninställningar Återställ
Telefoninst..
Säkerställ att telefonen är avaktiverad. Dra
ut SIM-kortshållaren som är placerad i
handskfacket.
204
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
04 Komfort och körglädje
04
205
Rekommendationer vid körning............................................................
Tankning...............................................................................................
Bränsle..................................................................................................
Lastning................................................................................................
Lastutrymme.........................................................................................
Körning med släpvagn..........................................................................
Bogsering och bärgning........................................................................
206
208
211
212
215
217
220
226
UNDER DIN FÄRD
05 Under din färd
Rekommendationer vid körning
Allmänt
Se mer information och fler råd på sidorna 12
och 290.
Ekonomisk körning
Att köra ekonomiskt och spara miljön är att
köra förutseende och mjukt samt att anpassa
körsätt och hastighet till den rådande situationen.
• Undvik att köra med öppna fönster.
• Använd inte vinterdäck då vintersäsongen
är över.
• Undvik snabba onödiga accelerationer och
häftiga inbromsningar.
• Töm bilen på onödiga saker – ju mer last
desto högre bränsleförbrukning.
05
• Utnyttja motorbroms vid inbromsning, där
så kan ske utan risk för andra trafikanter.
• Kör på högsta möjliga växel, anpassad
efter aktuell trafiksituation och väg – lägre
varvtal ger lägre förbrukning.
• Taklast och skidbox ger högre luftmotstånd och höjer bränsleförbrukningen – ta
bort lasthållare som inte används.
• Varmkör inte motorn med tomgångskörning utan kör hellre med lätt belastning så
snart det är möjligt – en kall motor drar mer
bränsle än en varm.
• Bil med D5-motor och 6-växlad manuell
låda startas på 2:ans växel under normala
förhållanden.
VARNING
Stäng aldrig av motorn vid färd, exempelvis
i nedförslut, detta inaktiverar viktiga system
såsom styr- och bromsservo.
Vadning
Bilen kan köras genom ett vattendjup på högst
25 cm med en hastighet av högst 10 km/h.
Extra försiktighet ska iakttas vid passage av
strömmande vatten.
Vid vadning, håll låg hastighet och stanna inte
bilen. När vattnet passerats, tryck lätt på
bromspedalen och kontrollera att full bromsverkan uppnås. Vatten och t.ex. gyttja kan göra
bromsbeläggen våta med fördröjd bromsverkan som resultat.
• Rengör de elektriska kontakterna för elektrisk motorvärmare och släpvagnskoppling
efter körning i vatten och lera.
• Låt inte bilen stå med vatten över trösklarna någon längre stund – det kan orsaka
elfel i bilen.
VIKTIGT
Motorskada kan uppstå om vatten kommer
in i luftfiltret.
Vid djup större än 25 cm kan vatten komma
in i transmissionen. Då minskar oljornas
smörjande förmåga vilket förkortar livslängden på dessa system.
Vid motorstopp i vatten, prova inte omstart
– bogsera bilen ur vattnet till verkstad – en
auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas. Risk för motorhaveri.
Motor, växellåda och kylsystem
Under speciella förhållanden, vid hård körning
i t.ex. brant terräng och varmt klimat, finns risk
för att motor och drivsystem kan överhettas –
särskilt vid tung last.
För information om överhettning vid körning
med släpfordon, se sidan 220.
• Ta bort extraljus som sitter framför grillen
vid körning i varmt klimat.
• Om temperaturen i motorns kylsystem blir
för hög tänds instrumentpanelens varningssymbol och visar där textmeddelandet Hög motortemperatur Stanna
säkert – stanna då bilen på ett säkert sätt
och låt motorn gå på tomgång under några
minuter för att svalna.
• Visas textmeddelandet Hög motortemp
Stanna motorn eller Låg kylvätskeniv
208
05 Under din färd
Rekommendationer vid körning
Stanna motorn ska motorn stängas av
efter att bilen stannats.
• Vid överhettning i växellådan aktiveras en
inbyggd skyddsfunktion som bl.a. tänder
instrumentpanelens varningssymbol och
visar där textmeddelandet Växellåda
varm Sänk hastigheten eller Växellåda
varm Stanna snarast – följ given rekommendation och sänk hastigheten
respektive stanna bilen på ett säkert sätt
och låt motorn gå på tomgång under några
minuter för att låta växellådan svalna.
• Vid överhettning kan bilens luftkonditionering komma att stängas av temporärt.
• Stäng inte av motorn omedelbart vid stopp
efter en hård körning.
OBS
Det är normalt att motorns kylfläkt arbetar
en stund efter att motorn stängts av.
Öppen baklucka
VARNING
Kör inte med öppen baklucka. Giftiga
avgaser kan sugas in i bilen via lastutrymmet.
Överbelasta inte batteriet
• Kontrollera samtliga glödlampor och däck-
De elektriska funktionerna i bilen belastar startbatteriet olika mycket. Undvik att använda
nyckelläge II när motorn är avstängd. Använd
istället läge I – då förbrukas mindre ström.
• Att medföra varningstriangel är ett lagkrav
Var även uppmärksam på olika tillbehör som
belastar det elektriska systemet. Använd inte
funktioner som drar mycket ström när motorn
är avstängd. Exempel på sådana funktioner är:
•
•
•
•
kupéfläkt
vindrutetorkare
ljudanläggning (hög volym)
strålkastare.
Om batterispänningen är låg visar informationsdisplayen texten Låg batterinivå
Energisparläge. Energisparfunktionen
stänger sedan av eller reducerar vissa funktioner, t.ex. kupéfläkt och/eller ljudanläggning.
Ladda då startbatteriet genom att starta
motorn och låt den sedan gå i minst 15
minuter – batteriet laddas bättre under körning än med motorn på tomgång vid stillastående.
Inför en lång resa
• Kontrollera att motorn fungerar som den
ska och att bränsleförbrukning är normal.
• Se till att inget läckage (bränsle, olja, eller
annan vätska) förekommer.
ens mönsterdjup.
i vissa länder.
Vinterkörning
Kontrollera speciellt inför den kalla årstiden:
• Motorns kylvätska ska innehålla minst
50 % glykol. Denna blandning skyddar
motorn mot frostsprängning ner till
ca –35 °C. För bästa frostskydd ska olika
typer av glykol inte blandas.
• Bränsletanken ska vara välfylld för att förhindra kondensbildning.
• Motoroljans viskositet är viktig. Oljor med
lägre viskositet (tunnare oljor) underlättar
start i kallt väder och minskar dessutom
bränsleförbrukningen medan motorn är
kall. För mer information om lämpliga oljor,
se sidan 286.
05
VIKTIGT
Lågviskositetsolja ska inte användas vid
hård körning eller i varmt väder.
• Batteriets kondition och laddningsnivå ska
ses över. Kallt väder ställer större krav på
batteriet samtidigt som dess kapacitet
minskas av kyla.
• Använd spolarvätska för att undvika isbildning i spolarvätskebehållaren.
``
209
05 Under din färd
Rekommendationer vid körning
För bästa möjliga väggrepp rekommenderar
Volvo vinterdäck på samtliga fyra hjul om risk
för snö eller is förekommer.
OBS
I vissa länder måste vinterdäck användas
enligt lag. Dubbdäck är inte tillåtet i alla länder.
Halt väglag
Öva halkkörning under kontrollerade former för
att lära känna den nya bilens reaktioner.
05
210
05 Under din färd
Tankning
Tankning
Manuell öppning tanklucka
Öppna/stänga tanklock
Tankluckan kan öppnas för hand när elektrisk
öppning från kupén inte är möjlig.
Vid höga yttertemperaturer kan ett visst övertryck uppstå i tanken. Öppna då locket långsamt.
Öppna/stänga tanklucka
Öppna tankluckan med knappen på belysningspanelen – luckan öppnar när knappen
släpps.
Luckan är placerad på höger bakskärm, vilket
informationsdisplayens pil vid symbolen
påminner om.
Stäng genom att trycka in luckan tills ett klick
bekräftar att den är stängd.
1. Öppna/avlägsna sidoluckan i lastutrymmet
(samma sida som tankluckan) och sök fram
en grönfärgad lina med handtag.
2. Dra linan försiktigt rakt bakåt tills tankluckan fälls ut med ett klickljud.
VIKTIGT
Dra försiktigt i linan – minimal kraft behövs
för att frigöra luckans lås.
05
Efter tankning, sätt tillbaka locket och vrid tills
ett eller flera knäppljud hörs.
Påfyllning av bränsle
Överfyll inte tanken utan avbryt när pumpmunstycket slår ifrån.
OBS
En överfull tank kan vid varmt väder rinna
över.
211
05 Under din färd
Bränsle
Allmänt om bränsle
Bränsle med sämre kvalitet än Volvos rekommendationer ska inte användas eftersom
motoreffekten och bränsleförbrukningen
påverkas negativt.
VARNING
Undvik alltid att inandas bränsleångor och
att få bränslestänk i ögonen.
Vid bränsle i ögonen, ta ut eventuella kontaktlinser och skölj ögonen i rikligt med vatten under minst 15 minuter och sök läkarvård.
05
Svälj aldrig bränsle. Bränslen som bensin,
bioetanol och blandningar av dessa och
diesel är mycket giftiga och kan orsaka permanenta skador eller dödsfall om de sväljs.
Sök läkarvård omedelbart om bränsle har
svalts.
VARNING
Bränsle som spillts ut på marken kan antändas.
Stäng av bränsledriven värmare innan tankning påbörjas.
Bär aldrig en påslagen mobiltelefon i samband med tankning. Ringsignalen kan
åstadkomma gnistbildning och antända
bensinångorna, vilket i sin tur kan medföra
brand och personskada.
Katalysatorerna har till uppgift att rena avgaserna. De är placerade nära motorn för att
snabbt nå arbetstemperatur.
Katalysatorerna består av en monolit (keramsten eller metall) med kanaler. Kanalväggarna
är belagda med platina/rodium/palladium.
Metallerna svarar för katalysatorfunktionen,
dvs. de påskyndar den kemiska processen
utan att förbrukas.
LambdasondTM syremätgivare
VIKTIGT
Blandning av olika bränsletyper eller
användning av bränsle som inte
rekommenderas upphäver Volvos garantier
samt eventuella kompletterande serviceavtal, detta gäller samtliga motorer. OBS! Det
gäller inte bilar med motorer som är anpassade för att köras på etanolbränsle (E85).
OBS
Extrema väderförhållanden, körning med
släpvagn eller körning på höga höjder i kombination med bränslekvalitet är faktorer som
kan inverka på bilens prestationsförmåga.
212
Katalysatorer
Lambdasonden är en del i ett reglersystem,
som har till uppgift att minska utsläppen och
att förbättra utnyttjandet av bränslet.
En syremätgivare övervakar syreinnehållet i de
avgaser som lämnar motorn. Mätvärdet från
avgasanalysen matas in i ett elektroniksystem,
som kontinuerligt styr insprutningsventilerna.
Förhållandet mellan det bränsle och den luft
som förs till motorn regleras hela tiden. Regleringen skapar optimala förhållanden för en
effektiv förbränning för att reducera de skadliga ämnena (kolväten, koloxid och kväveoxider) med hjälp av en trevägskatalysator.
05 Under din färd
Bränsle
Bensin
Diesel
Bensin ska uppfylla normen EN 228. De flesta
motorer kan köras på oktantalen
95 och 98 RON. 91 RON bör endast användas
i undantagsfall.
Diesel ska uppfylla normen EN 590 eller
JIS K2204. Dieselmotorer är känsliga för föroreningar, som t.ex. för hög mängd svavelpartiklar. Använd endast dieselbränslen från välkända tillverkare. Fyll aldrig på diesel med tveksam kvalitet.
• 95 RON kan användas vid normal körning.
• 98 RON rekommenderas för maximal
effekt och lägsta bränsleförbrukning.
Vid körning i varmare klimat än +38 °C
rekommenderas högsta möjliga oktantal för
bästa möjliga prestanda och bränsleförbrukning.
VIKTIGT
•
Använd endast blyfri bensin för att inte
skada katalysatorn.
•
Använd inga tillsatser som inte har
rekommenderats av Volvo.
Dieselbränsle kan vid låga temperaturer
(–6 °C till –40 °C) ge en paraffinutfällning vilket
kan leda till startsvårigheter. De större oljebolagen har ett speciellt dieselbränsle som är
avsett för yttertemperaturer kring fryspunkten.
Detta är mer lättflytande vid låga temperaturer
och reducerar risken för paraffinutfällning.
Risken för kondensvatten i tanken minskar om
tanken hålls välfylld. Se till att det är rent runt
påfyllningsröret vid tankning. Undvik spill på
lackerade ytor. Tvätta med tvål och vatten vid
spill.
VIKTIGT
Endast bränsle som uppfyller europeisk
dieselstandard får användas.
Svavelhalten får vara maximalt 50 ppm.
VIKTIGT
Dieselliknande bränslen som inte ska
användas:
•
•
•
•
Specialtillsatser
Marine Diesel Fuel
Eldningsolja
RME1 (vegetabilisk oljemetylester) och
vegetabilisk olja.
Dessa bränslen uppfyller inte kraven enligt
Volvos rekommendation och ger ökat slitage och motorskador som inte täcks av
Volvos garantier.
Bränslestopp
05
Bränslesystemets konstruktion hos en dieselmotor gör att om bränslet tar slut, kan urluftning på verkstad krävas för återstart efter tankning.
Efter ett motorstopp på grund av bränslebrist
behöver bränslesystemet en kort stund för att
utföra en kontroll. Gör då så här innan motorn
startas, efter att bränsletanken fyllts med diesel:
1. Sätt fjärrnyckeln i startlåset och tryck lätt
på den så att den dras in (se sidan 72).
2. Tryck på START-knappen utan att trycka
ner broms- och/eller kopplingspedal.
1
Dieselbränsle kan innehålla en viss mängd RME, ytterligare mängd får inte tillsättas.
``
213
05 Under din färd
Bränsle
3. Vänta ca 1 minut.
4. För att starta motorn: Tryck ner bromsoch/eller kopplingspedal och tryck på
START-knappen en gång till.
Avtappning av kondensvatten i
bränslefilter
I bränslefiltret separeras kondensvatten från
bränslet. Kondensvattnet kan i annat fall
orsaka motorstörningar.
Avtappning av bränslefiltret ska göras enligt
serviceintervallerna i Service- och garantiboken eller vid misstanke om att förorenat bränsle
använts.
05
VIKTIGT
Vissa specialtillsatser avlägsnar vattensepareringen i bränslefiltret.
10–20 minuter. Vid låg medelhastighet kan det
ta lite längre tid. Under regenereringen ökar
bränsleförbrukningen något.
Regenerering vid kallt väder
Om bilen ofta körs korta sträckor i kallt väder
når inte motorn normal arbetstemperatur.
Detta innebär att regenerering av dieselpartikelfiltret inte sker och att filtret inte töms.
När filtret har fyllts med partiklar till ca 80 %
tänds en gul varningstriangel i instrumentpanelen samt meddelandet Sotfilter fullt. Se
handbok visas i displayen i instrumentpanelen.
Starta regenerering av filtret genom att köra
bilen, helst på landsväg eller motorväg, tills
motorn uppnår normal arbetstemperatur. Bilen
bör sedan köras i ytterligare 20 minuter.
OBS
Dieselpartikelfilter (DPF)
Dieselbilar är utrustade med ett partikelfilter,
vilket medför effektivare avgasrening. Partiklarna i avgaserna samlas i filtret under normal
körning. För att bränna bort partiklarna och
tömma filtret startas en s.k. regenerering. För
detta krävs att motorn har nått normal arbetstemperatur.
Regenereringen av filtret sker automatiskt med
ett intervall om 30–90 mil beroende på körförhållanden. Regenereringen tar normalt
214
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
En smärre reducering av motoreffekt kan
temporärt förnimmas under regenereringen.
När regenerering är avslutad raderas varningsmeddelandet automatiskt.
Använd parkeringsvärmare* i kallt väder så når
motorn normal arbetstemperatur snabbare.
VIKTIGT
Om filtret fylls helt med partiklar kan det vara
svårt att starta motorn och filtret blir funktionsodugligt. Då finns risk att filtret måste
bytas ut.
Bränsleförbrukning och utsläpp av
koldioxid
Bränsleförbrukningssiffrorna kan påverkas om
bilen utrustas med extra tillbehör vilket påverkar bilens vikt. Se information om vikter sidan
280 och tabell sidan 289.
Dessutom kan körsätt och andra icke tekniska
faktorer påverka bilens bränsleförbrukning.
Vid körning med bränsle med oktantal 91 RON
blir förbrukningen högre och effekten lägre.
OBS
Extrema väderförhållanden, dra en släpvagn eller körning på höga altituder i kombination med bränslekvalitet är faktorer som
kan inverka på bilens prestanda.
05 Under din färd
Lastning
Allmänt om lastning
Lastförmågan beror på bilens tjänstevikt. Summan av passagerares vikt och samtliga tillval
reducerar bilens lastförmåga med motsvarande vikt. För utförlig information om vikter,
se sidan 280.
Bakluckan öppnas via en knapp på
belysningspanelen eller fjärrnyckeln,
se sidan 54.
VARNING
Bilens köregenskaper förändras beroende
på lastens vikt och placering.
Att tänka på vid lastning
• Placera lasten tryckt mot ryggstödet framför.
• Centrera bred last.
• Tunga föremål ska placeras så lågt som
möjligt. Undvik att placera tung last på
nedfällda ryggstöd.
• Täck skarpa kanter med något mjukt för att
inte skada klädseln.
• Förankra all last med remmar eller spännband i lastsäkringsöglorna.
VARNING
Ett löst föremål som väger 20 kg kan vid en
frontalkollision i en hastighet av 50 km/h
komma att uppnå en rörelsevikt som motsvarar 1000 kg.
VARNING
Skyddseffekten från krockgardinen i innertaket kan utebli eller reduceras om lasten
når för högt.
•
Framsäte
För extra lång last kan även passagerarstolens
ryggstöd fällas, se sidan 73.
Taklast
Användning av lasthållare
För att undvika skador på bilen och för att
uppnå största möjliga säkerhet vid färd,
rekommenderas de lasthållare som Volvo har
utvecklat.
Lasta aldrig ovanför ryggstöden.
Följ noggrant den monteringsanvisning som
bifogas lasthållaren.
VARNING
• Kontrollera regelbundet att lasthållarna
Förankra alltid lasten. Vid en hård inbromsning kan den annars förskjutas och skada
personer i bilen.
Täck skarpa kanter och vassa hörn med
något mjukt.
Stäng av motorn och ansätt parkeringsbromsen vid lastning/lossning av långa
föremål. I ogynnsamma fall kan annars lasten komma åt växelspaken eller växelväljaren och därigenom föra den till ett körläge –
bilen kan då rulla iväg.
och lasten sitter ordentligt fast. Surra lasten väl med lastband.
05
• Fördela lasten jämnt över lasthållarna.
Lägg den tyngsta lasten underst.
• Bilens vindfång och därmed bränsleförbrukningen ökar med lastens storlek.
• Kör mjukt. Undvik häftiga accelerationer,
hårda inbromsningar och hård kurvtagning.
VARNING
Bilens tyngdpunkt och köregenskaper förändras vid lastning på taket. För information
om maximalt tillåten last på taket, inklusive
lasthållare och eventuell takbox, se
sidan 280.
``
215
05 Under din färd
Lastning
Fällning av ryggstöd i baksäte
Bärkassehållare*
12 V eluttag*
För att förenkla lastning i lastutrymmet kan
baksätets ryggstöd fällas ned, se sidan 75.
G017745
Lastsäkringsöglor
Bärkassehållare under uppfällbar lucka i golvet.
1. Fäll upp hållaren, som är en del av golvluckan.
05
De fällbara lastsäkringsöglorna används till att
fästa spännband för att förankra gods i lastutrymmet.
VARNING
Hårda, skarpa och/eller tunga föremål som
ligger eller sticker ut kan orsaka personskador vid en kraftig inbromsning.
Spänn alltid fast stora och tunga saker med
säkerhetsbältet eller lastsäkringsband.
216
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
2. Spänn fast bärkassarna med spännbandet
och fäst bärhandtagen i krokarna.
Fäll ner locket för att komma åt eluttaget. Uttaget lämnar spänning även när fjärrnyckeln inte
är i startlåset.
OBS
Tänk på att inte använda eluttaget med
motorn avslagen eftersom det finns risk för
urladdning av bilens startbatteri.
05 Under din färd
Lastutrymme
Skyddsnät
Fastsättning
OBS
Skyddsnätet monteras enklast via ena bakdörren.
G034213
VARNING
Det är nödvändigt att försäkra sig om att
skyddsnätets övre infästningar är rätt monterade och att dragbanden är säkert fastsatta.
Skadade nät får inte användas.
Skyddsnätet monteras i fyra fästpunkter.
Ett skyddsnät hindrar last eller husdjur från att
åka fram i kupén vid häftiga inbromsningar.
Skyddsnätet måste alltid, av säkerhetsskäl,
fästas och förankras på rätt sätt.
Nätet är tillverkat av stark nylonväv och kan
fästas på två olika platser i bilen:
• Bakre montering – Bakom baksätets ryggstöd
• Främre montering – Bakom framstolarnas
ryggstöd.
VARNING
Last i lastutrymmet måste förankras väl,
även med ett korrekt monterat skyddsnät.
1. Veckla ut skyddsnätet och se till att den
delade övre stången spärras i utfällt läge.
Bakre montering.
4. Bakre montering: Med nätet monterat i de
bakre takfästena, kroka fast skyddsnätets
dragband i lastutrymmets främre golvöglor.
05
2. Haka fast stångens ena ände i främre eller
bakre takfästet med dragbandens lås
vända mot dig.
3. Haka fast stångens andra ände i takfästet
på motsatt sida – de teleskopiskt fjädrande
fästhakarna underlättar inpassningen.
Var noga med att trycka fram stångens fästhakar till respektive takfästes främre ändläge.
Främre montering.
``
217
05 Under din färd
Lastutrymme
Främre montering: Med nätet monterat i de
främre takfästena, kroka fast skyddsnätets
dragband i öglorna bak på stolarnas glidskenor – det underlättar om ryggstöden
rätas upp och stolarna skjuts fram ett
stycke.
Demontering och förvaring
Skyddsgaller*
G031978
Var observant på att inte pressa stol/ryggstöd hårt mot nätet när stol/ryggstöd skjuts
bakåt igen – justera bara tills stol/ryggstöd
vidrör nätet.
VIKTIGT
05
Om stol/ryggstöd pressas hårt bakåt mot
skyddsnätet kan nätet och/eller dess takfästen skadas.
5. Spänn åt skyddsnätet med dragbanden.
Skyddsnätet kan enkelt tas loss och fällas ihop.
Lossa spänningen i nätet genom att trycka
in knappen på dragbandets lås och mata
ut ett stycke av bandet.
Tryck in spärrhaken och ta loss dragbandets båda krokar.
Knäck stången på mitten, vik ihop den och
rulla ihop nätet.
Det hopvikta skyddsnätet kan förvaras under
lastutrymmets golv.
Ett skyddsgaller hindrar last eller husdjur från
att åka fram i kupén vid häftiga inbromsningar.
Uppfällning
Fatta tag längst ner på skyddsgallrets nederkant och dra bakåt/uppåt.
VIKTIGT
Skyddsgallret kan inte fällas upp eller ner då
ett insynsskydd är monterat.
Montering/demontering
Skyddsgallret sitter vanligtvis permanent monterat i bilen eftersom det enkelt kan fällas upp
i taket och därmed vara ur vägen vid behov av
218
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
05 Under din färd
Lastutrymme
längre lastutrymme. Om så önskas kan
skyddsgallret dock demonteras och tas ut ur
bilen.
För information om nödvändiga verktyg och
tillvägagångssätt vid montering/demontering,
se den monteringsanvisning1 som följde med
vid nyanskaffning.
VIKTIGT
Skyddsgallret kan inte fällas upp eller ner då
insynsskyddet är monterat.
Fastsättning av insynsskydd
För in ena ändstycket av skyddet i försänkningen på sidopanelen.
Vid återmontering måste skyddsgallret alltid,
av säkerhetsskäl, fästas och förankras på rätt
sätt.
För in andra ändstycket i motsvarande försänkning.
Tryck fast båda sidorna. Ett klickljud ska
höras och den röda markeringen ska försvinna.
> Kontrollera att båda ändstycken är
låsta.
Insynsskydd*
05
Borttagning av insynsskydd
1. Tryck in ena ändstyckets knapp och lyft ur
det.
G031977
2. Vinkla upp/ut skyddet försiktigt och det
andra ändstycket lossar automatiskt.
Dra insynsskyddet över lasten och haka fast
det i urtagen vid lastutrymmets bakre stolpar.
Nedfällning av insynsskyddets bakre
täckskiva
Insynsskyddets bakre täckskiva sticker i sitt
inrullade läge ut horisontellt i lastutrymmet när
det är monterat.
1
Dra täckskivan lätt bakåt, fri från sina stödhyllor och fäll ner.
Monteringsanvisning nr 30715972.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
219
05 Under din färd
Körning med släpvagn
Allmänt
Lastförmågan beror på bilens tjänstevikt. Summan av passagerares vikt och samtliga tillval,
t.ex. dragkrok, reducerar bilens lastförmåga
med motsvarande vikt. För utförlig information
om vikter, se sidan 280.
Om draganordningen monterats av Volvo,
levereras bilen med nödvändig utrustning för
körning med släpvagn.
• Draganordningen på bilen ska vara av godkänd typ.
• Om dragkroken monteras i efterhand, kontrollera med din Volvoåterförsäljare att
bilen är fullt utrustad för släpvagnskörning.
05
• Lägg lasten i släpvagnen så att trycket på
bilens draganordning följer angivet maximalt kultryck.
• Öka däcktrycket till rekommenderat lufttryck för full last. För däcktrycksdekalens
placering, se sidan 237.
• Motorn belastas hårdare än normalt vid
körning med släpvagn.
• Kör inte med tungt släp när bilen är helt ny.
Vänta tills den körts minst 1000 km.
• I långa och branta nedförsbackar belastas
bilens bromsar mycket mer än normalt.
Växla ner till en lägre växel och anpassa
hastigheten.
• Av säkerhetsskäl bör maximalt tillåten
hastighet, för bil med tillkopplat släp, inte
220
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
överskridas. Följ gällande bestämmelser
för tillåtna hastigheter och vikter.
• Håll en låg hastighet vid körning med släp-
Släpvagnsvikter
För information om Volvos tilllåtna släpvagnsvikter, se sidan 282.
vagn uppför en lång brant stigning.
• Undvik att köra med släpvagn vid stigningar över 12 %.
Släpvagnskabel
Om bilens draganordning har en 13-polig kontakt och släpet har en 7-polig kontakt behövs
en adapter. Använd en adapterkabel som är
godkänd av Volvo. Se till att kabeln inte släpar
i marken.
Blinkers och bromsljus på släp
Om någon av släpets lampor för körriktningsvisarna är trasig, blinkar kombinationsinstrumentets symbol för körriktningsvisarna snabbare än normalt och displayen visar texten
Glödlampsfel – Släpets blinker.
Är någon av släpets lampor för bromsljuset trasig visas texten Glödlampsfel – Släp
stoppljus.
Nivåreglering*
De bakre stötdämparna bibehåller en konstant
höjd oavsett bilens last (upp till den tilllåtna
maxvikten). När bilen står still sjunker bakvagnen något, vilket är normalt.
OBS
Angivna högsta tillåtna släpvagnsvikter är
de som Volvo tillåter. Nationella fordonsbestämmelser kan begränsa släpvagnsvikt
och hastighet ytterligare. Dragkrokarna kan
vara certifierade för högre dragvikter än vad
bilen får dra.
VARNING
Följ angivna rekommendationer för släpvagnsvikt. Hela ekipaget kan annars bli
svårkontrollerbart vid undanmanövrar och
inbromsningar.
Manuell växellåda
Överhettning
Vid körning med släpvagn i kuperad terräng i
varmt klimat kan det finnas risk för överhettning.
• Kör inte motorn på högre varv än
4500 varv/minut
(dieselmotorer: 3500 varv/minut) – i annat
fall kan oljetemperaturen bli för hög.
05 Under din färd
Körning med släpvagn
Dieselmotor 5 cyl
Parkering i backe
• Vid risk för överhettning är det optimala
1. Tryck ner färdbromsen.
varvtalet för motorn 2300–3000 varv/minut
för optimal cirkulation av kylvätskan.
2. Aktivera parkeringsbromsen.
3. För växelväljaren till läge P.
Automatisk växellåda
4. Släpp färdbromsen.
Överhettning
• Växelväljaren ska vara i parkeringsläge P
Vid körning med släpvagn i kuperad terräng i
varmt klimat kan det finnas risk för överhettning.
• En automatisk växellåda väljer optimal
växel relaterat belastning och motorvarv.
• Vid överhettning tänds en varningssymbol
på instrumentpanelen kombinerat med ett
textmeddelande – följ given rekommendation.
Branta stigningar
• Spärra inte automatväxellådan med en
högre växel än vad motorn "orkar med" –
det är inte alltid fördelaktigt att köra på hög
växel och lågt motorvarv.
VIKTIGT
Se även särskild information om långsam
körning med släpvagn för bilar med automatisk växellåda Powershift på sidan 106.
när bil med automatväxellåda och påkopplat släp parkeras. Använd alltid parkeringsbromsen.
• Använd stoppklossar för att blockera
hjulen när bil med påkopplat släp parkeras
i backe.
Start i backe
1. Tryck ner färdbromsen.
2. För växelväljaren till körläge D.
VARNING
Om bilen är försedd med Volvos delbara
dragkrok:
•
•
Följ monteringsanvisningen noggrant.
•
Kontrollera att indikatorfönstret visar
grönt.
Den löstagbara delen måste vara låst
med nyckel innan körning påbörjas.
Viktigt att kontrollera
• Dragkrokens kula behöver rengöras och
smörjas med fett regelbundet.
OBS
05
När kulhandske med svängningsdämpare
används skall dragkulan inte smörjas in.
3. Frigör parkeringsbromsen.
4. Släpp färdbromsen och kör iväg.
Draganordning
Om bilen utrustats med delbar dragkrok ska
monteringsanvisningen för fastsättning av den
lösa delen följas noggrant, se sidan 223.
``
221
05 Under din färd
Körning med släpvagn
Dragkrokens förvaringsplats.
05
VIKTIGT
Ta alltid loss dragkroken efter användning
och förvara den på dess bestämda plats i
bilen, ordentligt fastspänd med sin rem.
222
G021485
Specifikationer
G031713
Förvaring löstagbar dragkrok
Mått, fästpunkter (mm)
A
1013
B
69
C
855
D
428
E
109
F
296
G
Sidobalk
H
Kulans centrum
05 Under din färd
Körning med släpvagn
Indikatorfönstret ska visa rött.
G021490
G018928
G021488
Fastsättning dragkrok
Indikatorfönstret ska visa grönt.
Ta bort skyddskåpan genom att först
trycka in spärren
och sedan dra kåpan
rakt bakåt
.
G021487
Sätt i och skjut in dragkroken tills ett klick
hörs.
G000000
G021489
05
Vrid nyckeln moturs till låst läge. Ta nyckeln ur låset.
Kontrollera att mekanismen är i upplåst
läge genom att vrida nyckeln medurs.
``
223
05 Under din färd
Kontrollera att dragkroken sitter fast
genom att rycka uppåt, nedåt och bakåt.
VARNING
05
Om dragkroken inte sitter korrekt ska den
tas loss och sättas fast igen enligt tidigare
steg.
VIKTIGT
G021495
G021494
Körning med släpvagn
Säkerhetsvajer.
Tryck in låsratten
och vrid den moturs
tills ett klick hörs.
VARNING
Var noga med att fästa släpets säkerhetsvajer i avsett fäste.
Borttagning av dragkrok
Smörj bara in kulan för draghandsken,
resten av dragkroken ska vara ren och torr.
Vrid ner låsratten helt, tills det tar stopp och
håll ned samtidigt som dragkroken dras ut
bakåt och uppåt.
VARNING
Sätt i nyckeln och vrid den medurs till upplåst läge.
224
Förankra dragkroken på ett säkert sätt om
den förvaras i bilen, se sidan 222.
05 Under din färd
Körning med släpvagn
För att självsvängning sedan ska börja, behövs
en utlösande faktor, t.ex:
• Bil med släp utsätts för en plötslig kraftig
sidovind.
OBS
Väljer föraren att stänga av (reducera)
DSTC-systemet, stängs även TSA-systemet av, se sidan 153.
• Bil med släp kör på ojämn vägbana eller i
G018929
ett gupp.
• Yviga rattrörelser.
Handhavande
Skjut på skyddskåpan tills den snäpper
fast.
Släpfordonsstabilisator – TSA
TSA-systemets (Trailer Stability Assist) uppgift
är att stabilisera bil med tillkopplat släpfordon
i situationer där ekipaget kommit i självsvängning.
TSA-funktionen ingår i DSTC-systemet
(Dynamic Stability and Traction Control), se
sidan 153.
Funktion
Fenomenet att bil med släp hamnar i självsvängning, kan uppstå för alla kombinationer
av bilar och släp. I vanliga fall krävs mycket
höga hastigheter för att det ska uppstå. Men
om släpfordonet är överlastat eller har lasten
felaktigt fördelad, t.ex. för långt bak, finns risk
för självsvängning även i lägre hastigheter,
70–90 km/h.
Då självsvängning väl har börjat kan den bli
svår eller omöjlig att dämpa, vilket gör ekipaget
svårkontrollerat med risk för att hamna i t.ex.
fel körfält eller utanför vägbanan.
TSA-systemet övervakar kontinuerligt bilens
rörelser, speciellt i sidled. Om självsvängning
upptäcks, sker individuell bromsreglering på
framhjulen vilket ger en stabiliserande effekt på
ekipaget. Oftast räcker detta för att föraren ska
återfå kontroll över bilen.
Ingrepp av TSA kan utebli om föraren med kraftiga rattrörelser försöker häva självsvängningen, eftersom TSA-systemet då inte kan
avgöra om det är släpet eller föraren som orsakar självsvängningen.
Då TSA-systemet arbetar, blinkar
DSTC-symbolen i kombinationsinstrumentet.
05
Om självsvängningen inte dämpas ut trots
TSA-systemets första ingrepp, bromsas ekipaget med alla hjul kombinerat med att motorns
drivkraft reduceras. När självsvängningen successivt dämpats och ekipaget åter är stabilt
avbryter TSA-systemet regleringen och föraren
återfår full kontroll över bilen.
Övrigt
Ingrepp av TSA-systemet kan ske i hastighetsintervallet 60–160 km/h.
225
05 Under din färd
Bogsering och bärgning
Bogsering
Manuell växellåda
Ta reda på den högsta tillåtna hastigheten för
bogsering enligt lag innan bilen bogseras.
1. Tryck in fjärrnyckeln i startlåset för att låsa
upp rattlåset så bilen går att styra, se
sidan 72.
Automatisk växellåda Geartronic
VIKTIGT
För växelspaken till friläge och frigör parkeringsbromsen.
Undvik bogsering.
Observera att bilen alltid måste bogseras så
att hjulen rullar framåt.
3. Håll bogserlinan sträckt, när dragbilen sänker farten, genom att hålla foten lätt på
bromspedalen – då undviks hårda ryck.
•
Bogsera inte bil med automatisk växellåda i högre hastighet än 80 km/h och
inte längre sträcka än 80 km.
4. Var beredd att bromsa för att stanna.
VARNING
•
Rattlåset måste vara upplåst innan bogsering.
•
•
Fjärrnyckeln ska vara i nyckelläge II.
Ta aldrig fjärrnyckeln ur startlåset under
körning eller när bilen bogseras.
VARNING
Broms- och styrservon fungerar inte när
motorn är avstängd. Man måste trampa ca
fem gånger hårdare på bromspedalen och
styrningen går betydligt tyngre än normalt.
226
För att flytta bilen från en trafikfarlig
plats kan den dock bogseras undan en
kort sträcka i låg hastighet – inte längre
än 10 km och inte högre hastighet än
10 km/h. Observera att bilen alltid
måste bogseras så att hjulen rullar
framåt.
•
Vid förflyttning längre sträcka än
10 km måste bilen bärgas med drivhjulen lyfta från vägbanan – professionell
bärgning rekommenderas.
VIKTIGT
2. Fjärrnyckeln måste vara kvar i startlåset
under hela bogseringen.
05
•
För växelväljaren till läge N och frigör parkeringsbromsen.
Automatisk växellåda Powershift
Modell 2.0, 2.0T, 2.0F med automatlådan
Powershift bör inte bogseras eftersom den är
beroende av att motorn är igång för att få tillräcklig smörjning.
För växelväljaren till läge N och frigör parkeringsbromsen.
Starthjälp
Bogsera inte igång motorn. Använd ett hjälpbatteri om startbatteriet är så urladdat att
motorn inte kan startas, se sidan 102.
VIKTIGT
Katalysatorn kan skadas om man bogserar
igång bilen.
05 Under din färd
Bogsering och bärgning
Bogserögla
Bogseröglan skruvas fast i ett gängat uttag
bakom ett täcklock på stötfångarens högra
sida, fram eller bak.
Fastsättning av bogsersögla
Ta fram bogseröglan som ligger under
golvluckan i lastutrymmet – den kan i vissa
fall ligga skymd under tröskeln.
Täcklock för bogseröglans fästpunkt förekommer i två varianter vilka måste öppnas
på olika sätt:
VIKTIGT
Bogseröglan är endast avsedd för bogsering på väg – inte för bärgning efter dikeskörning eller fastkörning. Tillkalla professionell hjälp för bärgning.
• Varianten med ett urtag öppnas genom
att, med ett mynt eller liknande instucket
i urtaget, bända det utåt. Vik sedan ut
locket helt och ta loss det.
• Den andra varianten har en markering
utmed dess ena sida eller i ett hörn:
Tryck på markeringen med ett finger
och vik samtidigt ut motstående sida/
hörn med hjälp av ett mynt eller liknande
– locket svänger kring dess centrumlinje
och kan sedan tas loss.
Skruva bogseröglan ända in till dess fläns.
Vrid fast öglan ordentligt med t. ex. hjulmutternyckeln.
Efter användning skruvas bogseröglan
loss och läggs tillbaka på dess plats.
Avsluta med att sätta tillbaka täcklocket på
stötfångaren.
OBS
På vissa bilar med monterad dragkrok kan
bogseröglan inte fästas i det bakre fästet.
Fäst då bogserlinan i dragkroken.
Av den anledningen är det lämpligt att förvara den delbara dragkrokens kuldel i bilen.
Bärgning
05
Tillkalla professionell hjälp för bärgning.
VIKTIGT
Observera att bilen alltid måste bärgas så
att hjulen rullar framåt.
•
Fyrhjulsdriven bil (AWD) med upplyft
framvagn ska inte bärgas i högre hastighet än 70 km/h. Den bör inte bärgas
längre sträckor än 50 km.
227
Allmänt .................................................................................................
Byte av hjul ...........................................................................................
Lufttryck i däck ....................................................................................
Varningstriangel och förbandslåda*......................................................
Provisorisk däcktätning (TMK)* ............................................................
228
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
230
234
237
238
239
HJUL OCH DÄCK
06 Hjul och däck
Allmänt
Köregenskaper
Däck betyder mycket för bilens köregenskaper. Däcktyp, dimension, däcktryck och
hastighetsklass är viktiga för hur bilen uppträder.
Rotationsriktning
Däck med störst mönsterdjup ska alltid monteras bak (för att minska risken för sladd).
Nya däck
OBS
Se till att ha samma typ och dimension och
även samma fabrikat på båda hjulparen.
Följ rekommenderat däcktryck som finns angivet i däcktryckstabellen, se sidan 292.
Skötsel av däck
G021778
Däckens ålder
06
Pilen visar däckets rotationsriktning.
Däck med mönster som är tillverkat för att
endast rulla åt ett håll, har rotationsriktningen
markerad med en pil på däcket. Däcket ska ha
samma rotationsriktning under hela sin livslängd. De bör endast skiftas mellan fram och
bak, aldrig från vänster till höger sida eller
omvänt. Om däcken monteras inkorrekt försämras bilens bromsegenskaper och förmåga
att pressa undan regn och snömodd.
230
Alla däck som är äldre än 6 år bör kontrolleras
av fackman även om de verkar oskadade. Däck
åldras och bryts ner även om de sällan eller
aldrig används. Funktionen kan då påverkas.
Det gäller alla däck som sparas för framtida
bruk. Exempel på yttre tecken som indikerar att
däcket är olämpligt för användning är sprickor
eller missfärgningar.
Däck är färskvara. Efter några år börjar de
hårdna samtidigt som friktionsegenskaperna
försämras undan för undan. Eftersträva därför
att få så färska däck som möjligt vid utbyte. Det
är särskilt viktigt när det gäller vinterdäck. De
sista siffrorna i sifferföljden betyder tillverkningsvecka och -år. Detta är däckets
DOT-märkning (Department of Transportation)
och anges med fyra siffror, exempelvis 1510.
Däcket på bilden är tillverkat vecka 15, år 2010.
Sommar- och vinterdäck
När sommar- och vinterhjulen skiftas, ska de
märkas upp med vilken sida de har suttit på,
t.ex. V för vänster och H för höger.
06 Hjul och däck
Allmänt
Rätt däcktryck ger jämnare slitage, se
sidan 237. Körsätt, däcktryck, klimat och
vägarnas skick har en inverkan på hur snabbt
dina däck åldras och slits. För att undvika skillnader i mönsterdjup samt förhindra att slitagemönster uppstår kan fram- och bakhjulen skiftas med varandra. Lämplig körsträcka vid första skiftet är ca 5000 km och därefter med
10 000 km intervall. Volvo rekommenderar dig
att kontakta en auktoriserad Volvoverkstad för
kontroll vid osäkerhet om mönsterdjupet. Om
det redan har uppstått betydande skillnad i slitage (>1mm skillnad i mönsterdjup) mellan
däcken, så skall de minst slitna däcken alltid
sitta bak. En framhjulssladd är vanligen lättare
att häva än en bakhjulssladd, och leder till att
bilen fortsätter rakt fram istället för att bakänden sladdar ut åt sidan och man kanske helt
förlorar kontrollen över bilen. Därför är det viktigt att bakhjulen aldrig förlorar fästet före framhjulen.
Hjul ska förvaras liggande eller upphängda –
inte stående.
VARNING
Ett skadat däck kan leda till förlorad kontroll
av bilen.
Använd endast fälgar som är testade och godkända av Volvo och som ingår i Volvo originalsortiment. Kontrollera åtdragningsmomentet
med momentnyckel.
Däck med slitagevarnare
Låsbar hjulskruv*
Låsbar hjulskruv* kan användas på både aluminiumfälg och stålfälg. Under lastgolvet finns
plats för hylsan till de låsbara hjulskruvarna.
Verktyg
G021829
Slitage och underhåll
Slitagevarnare.
Slitagevarnare är en smal upphöjning tvärs
över slitbanan. På sidan av däcket syns bokstäverna TWI (Tread Wear Indicator). När däckets mönsterdjup är reducerat till 1,6 mm, kommer det i jämnhöjd med slitagevarnarna. Byt då
snarast till nya däck. Tänk på att däck med litet
mönsterdjup har mycket dåligt väggrepp i regn
eller snö.
Fälgar och hjulskruvar
VIKTIGT
Hjulskruvarna ska dras åt med 140 Nm. Vid
alltför hård åtdragning kan skruvförbandet
skadas.
06
Under lastgolvet ligger bilens bogserögla,
domkraft* och hjulskruvsnyckel*. Här finns
även plats för hylsan till de låsbara hjulskruvarna.
Domkraft*
Domkraftens skruv ska alltid vara välsmord.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
231
06 Hjul och däck
Allmänt
Använd originaldomkraften endast vid reservhjulsbyte. Domkraftens skruv ska alltid vara
välsmord.
Verktyg – återplacering
Vinterdäck
Använda snökedjor
Volvo rekommenderar vinterdäck med vissa
dimensioner. Däckdimensionerna är beroende
av motorvariant. Vid körning med vinterdäck
måste rätt typ av däck monteras på alla fyra
hjulen.
Snökedjor får endast användas på framhjulen
(gäller även fyrhjulsdrivna bilar).
OBS
Volvo rekommenderar att du rådgör med en
Volvoåterförsäljare om vilken fälg och däcktyp som passar bäst.
G029336
Dubbdäck
06
Efter användning av verktyg och domkraft* ska
de placeras tillbaka på rätt sätt. Domkraften
vevas ihop till rätt läge för att få plats.
Skumblocket och reservhjulet placeras tillbaka
i omvänd ordning mot hur det togs ur.
Notera att det finns en pil på övre skumblocket.
Den ska peka framåt i bilen.
VIKTIGT
Verktyg och domkraft* ska förvaras på
avsedd plats i bilens bagage-/lastutrymme
när de inte används.
232
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Dubbade vinterdäck ska köras in
500–1000 km, mjukt och lugnt så att dubbarna
sätter sig riktigt i däcken. Det ger däcken och
speciellt dubbarna längre livslängd.
OBS
Lagbestämmelser för användning av dubbdäck varierar från land till land.
Kör aldrig fortare än 50 km/h med snökedjor.
Undvik att köra på barmark eftersom detta sliter mycket hårt på både snökedjor och däck.
VARNING
Använd Volvo originalsnökedjor eller likvärdiga som är anpassade till rätt bilmodell,
däck- och fälgdimensioner. Vid osäkerhet
rekommenderar Volvo att du rådgör med en
auktoriserad Volvoverkstad. Fel snökedja
kan orsaka allvarlig skada på din bil och leda
till en olycka.
VIKTIGT
Endast enkelsidiga snökedjor är tillåtna att
användas. Använd Volvo originalsnökedjor
eller likvärdiga som är anpassade till rätt bilmodell, däck- och fälgdimensioner. Vid
osäkerhet rekommenderar Volvo att du rådgör med en auktoriserad Volvoverkstad.
Mönsterdjup
Väglag med is, snömodd och låga temperaturer ställer betydligt högre krav på däck än vid
sommarförhållanden. Därför rekommenderar
Volvo att inte köra med vinterdäck som har
mindre mönsterdjup än 4 mm.
Specifikationer
Bilen är helbilsgodkänd. Detta innebär att vissa
kombinationer av hjul och däck är godkända.
För tillåtna kombinationer, se sidan 291
06 Hjul och däck
Allmänt
Hjul- (fälg) dimensioner
103
Hjul (fälgar) har en dimensionsbeteckning, till
exempel: 7Jx16x50.
V
7
Fälgbredd i tum
J
Fälghornets profil
16
Fälgdiameter i tum
50
Off-set i mm
(avstånd från hjulcentrum till hjulets
kontaktyta mot
navet)
Däckdimensioner
På alla bildäck finns en beteckning för dimension. Exempel på beteckning:
235/60 R18 103 V.
235
Däckets bredd (mm)
60
Förhållande mellan däcksidans höjd
och däckets bredd (%)
R
Radialdäck
18
Fälgdiameter i tum
Kodsiffror för max. tillåten däckbelastning, lastindex (LI)
Kodbeteckning för maximal tillåten
hastighet, hastighetsklass (SS). (I
detta fall 270 km/h).
OBS
Det är maximal tillåten hastighet som anges
i tabellen.
Q
160 km/h (används endast på vinterdäck)
Lastindex
Varje däck har en viss förmåga att bära last, ett
lastindex (LI). Bilens vikt avgör vilken lastförmåga som krävs av däcken. Lägsta tillåtna
index anges i tabellen, se sidan 291.
T
190 km/h
H
210 km/h
V
240 km/h
Hastighetsklasser
W
270 km/h
Varje däck tål en viss maxhastighet, en hastighetsklass (Speed Symbol; SS).
Y
300 km/h
Däckens hastighetsklass ska minst motsvara
bilens toppfart. Lägsta tillåtna hastighetsklass
anges i tabellen, se sidan 291.
Enda undantaget från dessa bestämmelser är
vinterdäck (både dubbade och dubbfria däck),
där lägre hastighetsklass får användas. Om ett
sådant däck väljs får bilen inte köras fortare än
däcket är klassificerat för. (T.ex. får klass Q
köras i maximalt 160 km/h).
VARNING
Bilen måste utrustas med däck som har
samma eller högre lastindex (LI) och hastighetsklass (SS) än specificerat. Om ett däck
med för lågt lastindex eller hastighetsklass
används kan det bli överhettat.
06
Väglaget avgör hur fort bilen kan köras, inte
däckens hastighetsklass.
233
06 Hjul och däck
Byte av hjul
Losstagning
Sätt ut varningstriangel, se sidan 238, om ett
hjul byts på en trafikerad plats. Bilen och
domkraften* ska stå på ett fast horisontellt
underlag.
1. Dra åt parkeringsbromsen och lägg i backväxeln eller läge P om bilen har automatisk
växellåda.
OBS
Volvo rekommenderar endast användning
av den domkraft* som hör till respektive bilmodell, vilket framgår av domkraftsdekalen.
På dekalen anges också domkraftens maximala lyftförmåga vid en angiven lägsta lyfthöjd.
2. Ta fram reservhjul*, domkraft* och hjulskruvnyckel* som ligger under lastgolvet i
lastutrymmet. Om annan domkraft väljes,
se sidan 246.
5. Lossa hjulskruvarna ½–1 varv moturs med
hjulskruvnyckeln.
VARNING
Placera aldrig något mellan marken och
domkraften, inte heller mellan domkraften
och bilens domkraftsfäste.
6. På varje sida av bilen finns två domkraftsfästen. Vid varje fäste finns ett urtag i plasttäckningen. Veva ner domkraftens fot så
att den pressas plant mot marken.
3. Ta bort eventuell heltäckande hjulkapsel.
4. Blockera framför och bakom de hjul som
ska stå kvar på marken. Använd till exempel kraftiga träklossar eller större stenar.
VIKTIGT
Marken ska vara fast, slät och ska inte luta.
7.
06
Om bilen har heltäckande hjulkapslar ska dessa tas
bort.
VARNING
Kontrollera att domkraften inte är skadad,
gängorna är ordentligt smorda samt att den
är fri från smuts.
234
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
06 Hjul och däck
Byte av hjul
3. Sänk ner bilen så att hjulet inte kan rotera.
VARNING
Kryp aldrig under bilen då den är upphissad
på domkraft.
Låt aldrig passagerare uppehålla sig i bilen
då den lyfts upp med domkraft.
Parkera bilen på ett sådant sätt att passagerare har bilen eller helst ett vägräcke
mellan sig och vägbanan.
Reservhjul*
Kontrollera att domkraften sitter i fästet
enligt bilden och att foten är placerad lodrät
under fästet.
VIKTIGT
Domkraftsfästet är det bakersta av de två
bakre urtagen.
8. Lyft bilen så högt att hjulet går fritt. Ta bort
hjulskruvarna och lyft av hjulet.
Ditsättning
1. Rengör anliggningsytorna mellan hjul och
nav.
2. Sätt dit hjulet. Skruva åt hjulskruvarna
ordentligt.
4. Dra fast hjulskruvarna korsvis. Det är viktigt
att hjulskruvarna blir ordentligt åtdragna.
Dra åt med 140 Nm. Kontrollera åtdragningsmomentet med momentnyckel.
OBS
Navkapselns uttag för ventilen ska vara över
ventilen på fälgen vid montering.
Reservhjulet (Temporary spare) är endast
avsett att användas tillfälligt och skall snarast
ersättas med ett ordinarie hjul. Under körning
med reservhjulet kan bilen få annorlunda köregenskaper. Reservhjulet är mindre än det
vanliga hjulet. Därmed påverkas bilens markfrigång. Se upp med höga trottoarkanter och
maskintvätta inte bilen. Om reservhjulet sitter
på framaxeln kan du heller inte samtidigt
använda snökedjor. På fyrhjulsdrivna bilar kan
drivningen på bakaxeln kopplas ur. Reservhjulet får inte repareras. Rätt däcktryck på reservhjulet anges i däcktryckstabellen, se
sidan 292.
06
VIKTIGT
Kör aldrig fortare än 80 km/h med ett reservhjul på bilen.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
235
06 Hjul och däck
Byte av hjul
VIKTIGT
Bilen får aldrig köras utrustad med fler än ett
reservhjul av typen "Temporary spare" samtidigt.
Reservhjulet är placerat i reservhjulsbaljan med
utsidan nedåt. Reservhjulet och skumblocket
hålls fast med samma genomgående skruv.
Skumblocket innehåller alla verktyg.
Framtagning av reservhjul
1. Fäll upp lastgolvet, bakifrån och framåt.
2. Skruva upp fästskruven.
3. Lyft ur skumblocket med dess verktyg.
4. Lyft ur reservhjulet.
06
236
06 Hjul och däck
Lufttryck i däck
Däcktryck
Bränsleekonomi, ECO-tryck
För hastigheter under 160 km/h rekommenderas det allmänna däcktrycket (gäller både för
full och lätt last) för att få bäst bränsleekonomi.
Kontrollera däcktrycket
Däckens lufttryck ska kontrolleras varje
månad.
G021830
Detta gäller även bilens reservhjul.
Däcktrycksdekalen på förarsidans dörrstolpe
(mellan fram- och bakdörr) visar vilka tryck
däcken ska ha vid olika last och hastighetsförhållanden. Det finns också angivet i däcktryckstabellen, se sidan 292.
• Däcktryck för bilens rekommenderade
Däcktryck kontrolleras på kalla däck. Med kalla
däck avses att däcken har samma temperatur
som yttertemperaturen. Efter några kilometers
körning blir däcken varma och trycket högre.
För lågt däcktryck ökar bränsleåtgången, förkortar däckens livslängd och försämrar bilens
vägegenskaper. Körning med för lågt däcktryck innebär att däcken kan bli överhettade
och skadas. Däcktrycket påverkar åkkomfort,
vägljud och styregenskaper.
däckdimension
• ECO-tryck1
• Reservdäckets tryck (Temporary Spare)
OBS
06
OBS
Däcktrycket sjunker med tiden, det är ett
naturligt fenomen. Däcktrycket varierar
också beroende på omgivningens temperatur.
Temperaturskillnader förändrar
däcktrycket.
1
ECO-trycket ger förbättrad bränsleekonomi.
237
06 Hjul och däck
Varningstriangel och förbandslåda*
Varningstriangel
Lyft golvluckan och ta ut varningstriangeln.
Ta varningstriangeln ur fodralet, vik ut och
sätt ihop de två lösa sidorna.
Fäll ut varningstriangelns stödben.
Följ de bestämmelser som gäller för användning av varningstriangel. Placera varningstriangeln på ett lämpligt ställe med tanke på
trafiksituationen.
Se till att varningstriangeln med fodral sitter
ordentligt fast i lastutrymmet efter användning.
Förbandslåda*
06
En väska med första hjälpenutrustning finns
placerad under golvet i lastutrymmet.
238
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
06 Hjul och däck
Provisorisk däcktätning (TMK)*
Allmänt
Däcktätningssatsen har begränsad förmåga
att täta däck som har punktering i däcksidan.
Täta inte däck med den provisoriska däcktätningen om de uppvisar större skåror, sprickor
eller liknande skador.
Översikt
12 V-uttag* för anslutning av kompressorn
finns fram vid mittkonsolen, vid baksätet och i
lastutrymmet. Välj det eluttag som är närmast
det punkterade däcket.
Placering av däcktätningssatsen
Provisorisk däcktätning (TMK; Temporary
Mobility Kit) används till att täta en punktering
samt kontrollera och justera däcktrycket. Den
består av en kompressor och en behållare med
tätningsvätska. Satsen fungerar som en provisorisk reparation. Flaskan med tätningsvätskan ska bytas ut innan bäst före-datumet passerats och efter användning.
Tätningsvätskan tätar effektivt däck som punkterats i slitbanan.
OBS
Däcktätningssatsen är endast avsedd för
tätning av däck med punktering i slitbanan.
Sätt ut en varningstriangel om ett däck ska
tätas vid en trafikerad plats. Däcktätningssatsen finns under golvet i lastutrymmet, se
sidan 238.
Dekal, högsta tillåtna hastighet
Strömbrytare
VARNING
Hastigheten får inte överstiga 80 km/h efter
att den provisoriska däcktätningen använts.
Volvo rekommenderar dig att uppsöka en
auktoriserad Volvoverkstad för inspektion
av det tätade däcket (maximal körsträcka
200 km). Personalen kan avgöra om däcket
kan lagas eller behöver bytas.
Kabel
Flaskhållare (orange lock)
Skyddslock
06
Tryckreduceringsventil
Luftslang
Flaska med tätningsvätska
Tryckmätare
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
239
06 Hjul och däck
Provisorisk däcktätning (TMK)*
Tätning av punkterat däck
VARNING
Tätningsvätskan kan irritera huden. Vid hudkontakt, tvätta omedelbart bort vätskan
med tvål och vatten.
VARNING
Lämna inte barn i bilen utan uppsikt då
motorn är igång.
8. Sätt strömbrytaren i position I.
3. Kontrollera att strömbrytaren är i position 0 och ta fram kabeln och luftslangen.
OBS
Bryt inte flaskans plombering innan användning. När flaskan skruvas fast bryts plomberingen automatiskt.
4. Skruva av det orange locket och skruva
loss flaskans kork.
5. Skruva fast flaskan i flaskhållaren.
G014338
06
VARNING
Skruva inte av flaskan, den är försedd med
backspärr för att förhindra läckage.
För information om detaljernas funktion, se föregående bild.
1. Öppna locket på däcktätningssatsen.
2. Lossa dekalen om högsta tillåtna hastighet
och sätt fast den på ratten.
240
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
6. Skruva loss hjulets ventilhatt och skruva
fast luftslangens ventilanslutning till botten
på däckventilens gänga.
7. Sätt i kabeln i 12 V-uttaget och starta bilen.
VARNING
Stå aldrig intill däcket då kompressorn pumpar. Om det uppstår sprickbildningar eller
ojämnheter ska kompressorn omedelbart
stängas av. Färden bör inte fortsätta. Att
kontakta en auktoriserad däckverkstad
rekommenderas.
OBS
När kompressorn startar kan trycket öka
upp till 6 bar men trycket sjunker efter ca
30 sekunder.
9. Fyll däcket i 7 minuter.
VIKTIGT
Risk för överhettning. Kompressorn ska inte
arbeta längre än 10 minuter.
10. Stäng av kompressorn för att kontrollera
trycket på tryckmätaren. Minsta tryck är
1,8 bar och max. 3,5 bar. (Släpp ut luft med
06 Hjul och däck
Provisorisk däcktätning (TMK)*
tryckreduceringsventilen om däcktrycket
är för högt.)
VARNING
Om trycket understiger 1,8 bar är hålet i
däcket för stort. Färden bör inte fortsätta.
Att kontakta en auktoriserad däckverkstad
rekommenderas.
11. Stäng av kompressorn och dra ur kabeln ur
12 V-uttaget.
12. Ta loss slangen från däckventilen och sätt
på ventilhatten.
13. Kör snarast ca 3 km med en maximal
hastighet på 80 km/h så tätningsvätskan
kan täta däcket.
Efterkontroll av lagning och tryck
1. Anslut utrustningen igen.
2. Läs av däcktrycket på tryckmätaren.
• Ligger det under 1,3 bar har däcket inte
tätats tillräckligt. Färden bör inte fortsättas. Kontakta en däckverkstad.
• Är däcktrycket högre än 1,3 bar ska
däcket pumpas upp till angivet däcktryck enligt däcktryckstabellen, se
sidan 292 (1bar=100 kPa). Släpp ut luft
med tryckreduceringsventilen om däcktrycket är för högt.
VARNING
Skruva inte av flaskan, den är försedd med
backspärr för att förhindra läckage.
3. Se till att kompressorn är avstängd. Lossa
luftslangen och kabeln. Sätt tillbaka ventilhatten.
OBS
Efter användning ska flaskan med tätningsvätska och slangen bytas ut. Volvo
rekommenderar att dessa byten utförs av en
auktoriserad Volvoverkstad.
VARNING
VARNING
Hastigheten får inte överstiga 80 km/h efter
att den provisoriska däcktätningen använts.
Volvo rekommenderar dig att uppsöka en
auktoriserad Volvoverkstad för inspektion
av det tätade däcket (maximal körsträcka
200 km). Personalen kan avgöra om däcket
kan lagas eller behöver bytas.
Pumpning av däck
Bilens originaldäck kan pumpas upp av kompressorn.
1. Kompressorn ska vara avstängd. Se till att
strömbrytaren står i position 0 och ta fram
kabel och luftslang.
2. Skruva loss hjulets ventilhatt och skruva dit
luftslangens ventilanslutning till botten på
däckventilens gänga.
Kontrollera däcktrycket regelbundet.
06
VARNING
Volvo rekommenderar dig att köra till närmaste
auktoriserade Volvoverkstad för att byta ut/
reparera det skadade däcket. Informera verkstaden om att däcket innehåller däcktätningsvätska.
Inandning av bilavgaser kan medföra livsfara. Låt aldrig motorn gå i utrymmen som
är tillslutna eller saknar tillräcklig ventilation.
VARNING
Lämna inte barn i bilen utan uppsikt då
motorn är igång.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
241
06 Hjul och däck
Provisorisk däcktätning (TMK)*
3. Anslut kabeln till något av bilens 12 V-uttag
och starta bilen.
4. Starta kompressorn genom att ställa
strömbrytaren i position I.
VIKTIGT
Risk för överhettning. Kompressorn ska inte
arbeta längre än 10 minuter.
5. Pumpa upp däcket till angivet tryck enligt
däcktryckstabellen, se sidan 292. (Släpp
ut luft med tryckreduceringsventilen om
däcktrycket är för högt.)
6. Stäng av kompressorn. Lossa luftslangen
och kabeln.
7. Sätt tillbaka ventilhatten.
06
Byte av behållare med tätningsvätska
Byt flaska när bäst före-datum passerats. Hantera den gamla flaskan som miljöfarligt avfall.
242
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
VARNING
Flaskan innehåller 1,2-Etanol och naturrågummi-latex.
Farligt vid förtäring. Kan ge allergi vid hudkontakt.
Undvik kontakt med huden och ögonen.
Förvaras oåtkomligt för barn.
06 Hjul och däck
06
243
Motorrum..............................................................................................
Lampor..................................................................................................
Torkarblad och spolarvätska................................................................
Batteri....................................................................................................
Säkringar...............................................................................................
Bilvård...................................................................................................
244
246
252
258
260
263
271
UNDERHÅLL OCH SERVICE
07 Underhåll och service
Motorrum
Allmänt
Volvos serviceprogram
För att hålla bilen på en hög nivå vad gäller
trafiksäkerhet, driftsäkerhet och tillförlitlighet
bör Volvos serviceprogram följas, vilket finns
specificerat i Service- och garantiboken. Volvo
rekommenderar att låta en auktoriserad Volvoverkstad utföra service- och underhållsarbeten. Volvos verkstäder har den personal, servicelitteratur och de specialverktyg som garanterar högsta servicekvalitet.
VIKTIGT
För att Volvos garanti ska gälla, kontrollera
och följ Service- och garantiboken.
Kontrollera regelbundet
Kontrollera följande oljor och vätskor med
jämna mellanrum, t.ex. vid tankning:
07
246
•
•
•
•
Kylvätska
Motorolja
Styrservoolja
Spolarvätska
VARNING
Tänk på att kylarfläkten kan starta automatiskt någon tid efter att motorn stängts av.
Låt alltid motortvätt utföras av en verkstad.
Om motorn är varm finns risk för brand.
Lyftning av bilen
OBS
Volvo rekommenderar endast användning
av den domkraft som hör till respektive bilmodell. Om annan domkraft väljes än den
av Volvo rekommenderade, följ de instruktionsanvisningar som följer med utrustningen
Om bilen lyfts med verkstadsdomkraft ska den
sättas mot framkanten på motorns bärram.
Skada inte stänkplåten under motorn. Var noga
med att sätta verkstadsdomkraften så att bilen
inte kan glida av domkraften. Använd alltid pallbockar eller liknande.
Om du lyfter bilen med en verkstadslyft av tvåpelartyp, ska de främre och bakre lyftarmarna
sättas under lyftpunkterna på bottensvällaren.
Se föregående bild.
Öppna och stänga motorhuv
07 Underhåll och service
Motorrum
Motorrum, översikt
VARNING
Tändsystemet har mycket hög spänning.
Livsfarlig spänning råder i tändsystemet.
Fjärrnyckeln ska alltid vara i läge 0 när
arbete utförs i motorrummet, se sidan 72.
G031911
Vidrör inte tändstift eller tändspole när fjärrnyckeln är i nyckelläge II eller när motorn är
varm.
Dra i handtaget vid pedalerna. En informationssymbol tänds då huven är öppen, se
sidan 68.
För spärren åt vänster och öppna huven.
(Spärrhaken sitter mellan strålkastare och
grill, se bild.)
VARNING
Kontrollera att huven låser ordentligt vid
stängning.
Kontroll av motorolja
Motorrummets utseende kan variera beroende av
motorvariant.
Expansionskärl för kylsystem
Behållare för styrservoolja
Mätsticka för motorolja
Kylare
Påfyllning för motorolja
Behållare för broms- och kopplingsvätska (vänsterstyrd)
Volvo rekommenderar Castrol oljeprodukter.
Batteri
Vid körning under ogynnsamma förhållanden,
se sidan 285.
07
Relä- och säkringscentral, motorrum
Påfyllning av spolarvätska
Luftfilter
``
247
07 Underhåll och service
Motorrum
VIKTIGT
Påfyllning och mätsticka
För att uppfylla kraven för motorns serviceintervall fabriksfylls alla motorer med en
speciellt anpassad syntetisk motorolja.
Valet av olja har gjorts med stor omsorg och
med hänsyn tagen till livslängd, startbarhet,
bränsleförbrukning och miljöbelastning.
För att rekommenderade serviceintervall
ska kunna tillämpas, krävs att godkänd
motorolja används. Använd enbart föreskriven oljekvalitet, både vid påfyllning och
vid oljebyte, annars riskerar du att påverka
livslängd, startbarhet, bränsleförbrukning
och miljöbelastning.
VIKTIGT
Vid påfyllning av olja måste oljan som fylls
på ha samma kvalitet, se sidan 286.
Det är viktigt att oljenivån kontrolleras redan
innan första ordinarie oljebyte äger rum på den
nya bilen.
Mätsticka och påfyllningsrör, bensinmotor.
Volvo Personvagnar frånsäger sig allt
garantiansvar om inte motorolja med föreskriven kvalitet och viskositet används.
07
Volvo använder olika system för varning för låg
oljenivå eller lågt oljetryck. Vissa varianter har
oljetryckgivare, då används lampan för oljetryck. Andra varianter har oljenivågivare, då
informeras föraren via varningssymbolen mitt i
instrumentet samt displaytexter. Vissa modeller har båda varianterna. Kontakta en Volvoåterförsäljare för mer information.
Mätsticka1 och påfyllningsrör, dieselmotor.
1
248
Dieselmotorer har elektronisk mätsticka.
Byt motorolja enligt de bytesintervaller som
finns angivna i Service- och garantiboken.
Säkraste mätvärde fås på kall motor före start.
Mätvärdet är felvisande omedelbart efter att
motorn stängts av. Mätstickan visar för låg nivå
eftersom all olja inte hunnit rinna ner i oljetråget.
07 Underhåll och service
Motorrum
VIKTIGT
Fyll aldrig över MAX-markeringen. Oljeförbrukningen kan öka om för mycket olja fylls
på i motorn.
VARNING
G021737
Spill inte olja på de heta avgasgrenrören då
det finns risk för brand.
Oljenivån ska ligga inom det markerade området
på mätstickan.
Ställ bilen plant och vänta 10–15 minuter efter
det att motorn stängts av så att oljan hinner
rinna tillbaka ner i oljetråget. För påfyllningsbar
volym, se sidan 286 och framåt.
Kontroll av kall bil
1. Torka av mätstickan.
2. Kontrollera nivån med mätstickan. Den ska
ligga mellan MIN- och MAX-markeringarna.
3. Ligger nivån nära MIN kan 0,5 liter fyllas på
till en början. Fyll på tills nivån är närmare
MAX än MIN på mätstickan.
2
Kontroll av oljenivå:
1. Slå på tändningen till nyckelläge II, se
sidan 100.
2. Vrid tumhjulet till position Motoroljenivå
Vänta....
> Då visas vilken oljenivå som finns i
motorn.
OBS
Kontroll av varmkörd bil
1. Ställ bilen plant och vänta 10 - 15 minuter
efter det att motorn stängts av så att oljan
hinner rinna tillbaka ner i oljetråget.
2. Torka av mätstickan.
Oljenivån uppdateras endast av systemet
under körning. Systemet kan inte känna av
förändringar då olja fylls på eller tappas av.
Om motorolja fyllts på eller tappats av så
måste bilen köras ca 30 km innan den uppmätta oljenivån blir korrekt.
3. Kontrollera oljenivån med mätstickan.
4. Ligger nivån nära MIN kan 0,5 liter fyllas på
till en början. Fyll på tills nivån är närmare
MAX än MIN på mätstickan.
Meddelande
Motoroljenivå OK
Allt normalt.
För motorer med elektronisk mätsticka2
Motoroljenivå
Vänta...
Systemet initieras,
visas under
ca 2 sekunder.
Oljenivå kontrolleras med hjälp av den elektroniska oljenivåmätaren med tumhjulet då
motorn är avstängd, se sidan 124.
07
Gäller enbart för diesel.
``
249
07 Underhåll och service
Motorrum
Meddelande
Motoroljenivå Fyll
på 1 l olja
Fyll på motorolja
Motoroljenivå
Serv. erfordras
Visas då systemet
har upptäckt något
som behöver avhjälpas för att kunna
leverera rätt information avseende
oljevolym.
Kylvätska
Kylvätska, nivåkontroll och påfyllning
den kylvätska och vatten för rådande väderlek.
Komplettera aldrig med endast rent vatten.
Frysrisken ökar med såväl för liten som för stor
andel kylvätska. För volymuppgifter, se
sidan 287.
VIKTIGT
•
•
Använd alltid kylvätska med korrosionsskydd enligt Volvos rekommendation.
•
Tillse att blandningen av kylvätska är
50 % vatten och 50 % kylvätska.
•
Blanda kylvätskan med kranvatten av
godkänd kvalitet. Vid tveksamhet gällande vattnets kvalitet använd färdigblandad kylvätska enligt Volvos rekommendationer.
•
07
•
Vid påfyllning ska instruktionerna på förpackningen följas. Det är viktigt att balansera mäng-
250
Höga halter av klor, klorider och andra
salter kan orsaka korrosion i kylsystemet.
Vid byte av kylvätska/kylsystemskomponent ska kylsystemet spolas rent
med kranvatten av godkänd kvalitet
alternativt spolas med färdigblandad
kylvätska.
Motorn får endast köras med välfyllt kylsystem. Höga temperaturer kan uppstå
med risk för skador (sprickor) i cylinderhuvudet.
För volymuppgifter samt standard med avseende på vattenkvalitet, se sidan 287.
Kontrollera kylvätskan regelbundet
Nivån ska ligga mellan MIN- och MAX-markeringarna på expansionstanken. Om systemet
inte är välfyllt, kan höga temperaturer uppstå
med risk för skador på motorn.
VARNING
Kylvätskan kan vara mycket het. Om påfyllning behöver göras då motorn är varm,
skruva av expansionskärlets lock sakta så
att övertrycket försvinner.
Broms- och kopplingsvätska
Nivåkontroll
Broms- och kopplingsvätskan har gemensam
behållare. Nivån ska ligga mellan MIN- och
MAX-märkena som är synliga inuti behållaren.
Kontrollera nivån regelbundet.
Byt bromsvätska vartannat år eller vid vartannat ordinarie servicetillfälle.
För volymuppgifter och rekommenderad kvalitet för bromsvätska, se sidan 287. På bilar som
körs så att bromsarna används ofta och hårt,
t.ex. vid bergskörning eller körning i tropiskt
klimat med hög luftfuktighet, ska vätskan bytas
varje år.
07 Underhåll och service
Motorrum
VARNING
Om bromsvätskan ligger under MIN-nivå i
bromsvätskebehållaren bör inte bilen köras
vidare utan att bromsvätska fyllts på. Volvo
rekommenderar att anledningen till bromsvätskeförlusten kontrolleras av en
auktoriserad Volvoverkstad.
2. Skruva av locket på behållaren och fyll på
vätska. Nivån ska ligga mellan MIN- och
MAX-märkena, vilka är placerade på insidan av behållaren.
VIKTIGT
Glöm inte sätta på locket.
MAX-märkena. För volymuppgifter och rekommenderad oljekvalitet, se sidan 287.
OBS
Om ett fel uppstår i styrservosystemet eller
motorn är avstängd och måste bogseras,
kan bilen fortfarande styras.
Påfyllning
Styrservoolja
Vätskebehållaren är placerad på förarsidan.
Oljebehållaren är skyddad under avtäckningen
som täcker kallzonen av motorrummet. Det
runda locket måste först tas bort innan behållarens lock kan nås.
1. Öppna locket som sitter placerat på
avtäckningen genom att vrida det.
VIKTIGT
07
Håll rent runt styrservobehållaren vid kontroll. Locket ska inte öppnas.
Kontrollera nivån vid varje service. Byte av olja
behövs inte. Nivån ska ligga mellan MIN- och
251
07 Underhåll och service
Lampor
Allmänt
Strålkastare fram
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2. (Övre bild)
Dra ur strålkastarens låssprintar.
Allmänbelysning i taket, läslampor
Dra strålkastaren rakt fram.
Handskfacksbelysning
Instegsbelysning
VIKTIGT
Blinkers, yttre backspegel
Dra inte i kabeln, endast i kontaktstycket.
Trygghetsbelysning
Broms-, dim-, backljus
3. (Nedre bild)
Bakre sidopositions-, positionsljus
Lossa strålkastarens kontaktstycke
genom att pressa ner clipset med tummen.
Xenon-, Aktiva Xenon-lampor
LED-lampor allmänt
För samtidigt ut kontaktstycket med
andra handen.
VARNING
07
På bilar utrustade med Xenonlampa ska
byte av strålkastaren utföras på verkstad –
en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas. Lampan kräver särskild försiktighet
eftersom den är utrustad med ett högspänningsaggregat.
Samtliga av strålkastarens glödlampor byts
genom att via motorrummet lossa och ta ut
hela strålkastaren.
VARNING
VIKTIGT
Vidrör aldrig glaset på glödlamporna direkt
med fingrarna. Fett från fingrarna förångas
av värmen och ger en beläggning på reflektorn som då kan förstöras.
252
Losstagning av strålkastare
1. Tryck snabbt på START-/STOP ENGINEknappen.
Alla glödlampor finns specificerade, se
sidan 257. Glödlampor och punktljus som är
av särskild typ eller som inte lämpar sig för byte
annat än av verkstad är:
Stäng alltid av tändningen och ta ut fjärrnyckeln innan glödlampsbyte påbörjas.
4. Lyft ut strålkastaren och lägg den på ett
mjukt underlag så att inte linsen repas.
5. Byt den aktuella glödlampan.
07 Underhåll och service
Lampor
Ditsättning av strålkastare
Losstagning av täcklock
Halvljus, halogen
Vid ditsättning, känn efter att den långa låsprinten sitter fast, den ska sitta fast i bägge
öglorna.
Innan ett glödlampsbyte påbörjas, se
sidan 252.
1. Lossa strålkastaren, se sidan 252.
1. Anslut kontaktstycket, ett klickljud ska
höras.
2. Ta loss täcklocket genom att dra rakt ut.
2. Sätt tillbaka strålkastaren och låssprintarna. Kontrollera att de är korrekt nerstuckna.
3. Kontrollera belysningen.
Strålkastaren måste vara monterad och kontakten korrekt ditsatt innan belysningen slås på
eller fjärrnyckeln sätts in i startlåset.
1. Öppna låsbyglarna genom att trycka utåt.
Sätt tillbaka täcklocket i omvänd ordning.
2. Ta loss täcklocket.
3. Lossa kontaktstycket från lampan.
4. Lossa lampan genom att trycka hållaren
neråt.
5. Lossa lampan genom att dra den rakt ut.
6. Passa in den nya lampan i sockeln och
snäpp fast den. Den kan sättas fast på ett
sätt.
07
Sätt tillbaka detaljerna i omvänd ordning.
``
253
07 Underhåll och service
Lampor
Helljus, halogen
Extra helljus, Xenon*
Körriktingsvisare/blinkers
1. Lossa strålkastaren.
1. Lossa strålkastaren.
1. Lossa strålkastaren.
2. Ta loss täcklocket.
2. Ta loss täcklocket, se sidan 253.
3. Lossa lampan genom att vrida moturs och
sedan dra rakt ut
3. Lossa kontaktstycket från glödlampan.
2. Lossa lamphållaren genom att vrida
moturs.
4. Lossa kontaktstycket från lampan.
5. Byt ut glödlampan och passa in den i sockeln och vrid medurs för att sätta fast lampan. Den kan sättas fast på ett sätt.
07
Sätt tillbaka detaljerna i omvänd ordning.
4. Lossa lamphållaren genom att dra rakt ut.
5. Byt ut glödlampan och passa in den i sockeln. Den kan bara sättas fast på ett sätt.
Sätt tillbaka detaljerna i omvänd ordning.
3. Dra i lamphållaren för att få ut glödlampan.
4. Lossa den trasiga glödlampan genom att
trycka in den och vrida moturs.
5. Sätt i en ny glödlampa, pressa nedåt och
vrid medurs.
6. Passa in lamphållaren och vrid medurs.
Sätt tillbaka detaljerna i omvänd ordning.
254
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
07 Underhåll och service
Lampor
Sidomarkeringsljus
Dimbakljus
Innan ett glödlampsbyte påbörjas, se
sidan 252.
Dimbakljuset nås bakom stötfångaren
1. Lossa strålkastaren.
2. Vrid lamphållaren moturs och ta loss den.
3. Dra loss den trasiga glödlampan och sätt i
den nya. Den kan bara sättas dit på ett sätt.
4. Passa in lamphållaren i sockeln och vrid
medurs.
Sätt tillbaka detaljerna i omvänd ordning.
1. Lossa glödlampshållaren genom att vrida
moturs.
2. Lossa den trasiga glödlampan genom att
trycka in glödlampan och vrida moturs.
3. Sätt i en ny glödlampa, pressa nedåt och
vrid medurs.
4. Passa in glödlampshållaren och vrid
medurs.
Placering av baklampor
Lampglas, höger sida
Positions-(LED)/sidomarkeringsljus
Sidoreflex, bakre
Bromsljus
Backljus
Blinker
Bromsljus (LED)
07
``
255
07 Underhåll och service
Lampor
Nummerskyltsbelysning
Belysning lastutrymme
Både bromsljuset och backljuset byts inifrån
lastutrymmet.
1. Lossa skruvarna med en skruvmejsel.
1. Stick in en skruvmejsel och bänd lätt så
lamphuset lossnar.
G031942
Broms- och backljus
1. Öppna panelen.
2. Lossa hela glödlamphuset försiktigt och
dra ut det.
2. Lossa glödlampshållaren genom att vrida
moturs.
3. Byt till ny glödlampa.
3. Lossa den trasiga glödlampan genom att
trycka in den och vrida moturs.
07
4. Sätt i en ny glödlampa, pressa nedåt och
vrid medurs.
5. Passa in glödlampshållaren och vrid
medurs.
256
4. Sätt tillbaka och skruva fast hela glödlamphuset.
2. Byt till ny glödlampa.
3. Kontrollera att lampan lyser och tryck tillbaka lamphuset.
07 Underhåll och service
Lampor
Belysning i make up-spegel
Borttagning av spegelglas
1. Stick in en skruvmejsel under den nedre
kanten i mitten och bänd försiktigt upp
låsklacken på kanten.
2. För mejseln under kanten åt både vänster
och höger sida (vid de svarta gummipunkterna) och bänd försiktigt så att glaset lossnar i underkanten.
3. Lossa försiktigt och lyft bort hela spegelglaset med lock.
Specifikation glödlampor
Belysning
W
Typ
Extrahelljus,
Xenon, ABL
65
H9
Halvljus, halogen
55
H7 LL
Helljus, halogen
65
H9
Blinkers fram
21
PY21W
Lastutrymmes-,
nummerskyltsbelysning
5
Spollampa
Make up-spegel
1,2
SV8,5
Spollampa
SV5,5
Främre sidomarkeringsljus
5
W3WLL
Handskfacksbelysning
5
Spollampa
SV8,5
07
4. Byt till ny glödlampa.
Ditsättning av spegelglas
1. Tryck tillbaka spegelglasets tre låsklackar
i ovankant.
2. Tryck sedan fast de tre nedre klackarna.
257
07 Underhåll och service
Torkarblad och spolarvätska
Torkarblad
Serviceläge
Byte av torkarblad
Fäll upp torkararmen. Tryck på knappen
som sitter på torkarbladsinfästningen och
dra rakt ut parallellt med torkararmen.
Skjut in det nya torkarbladet tills ett klickljud hörs.
Kontrollera att bladet sitter fast ordentligt.
1. Sätt fjärrnyckeln i nyckelläge 0, se
sidan 72, och behåll fjärrnyckeln i startlåset.
07
2. För höger rattspak uppåt i ca 1 sekund.
Torkarna går då och ställer sig rakt upp.
Torkarna återgår till utgångsposition vid start
av bilen.
258
G021763
För att kunna byta, tvätta eller lyfta torkarbladen (vid avskrapning av is från vindrutan )
måste de vara i serviceläge.
OBS
Torkarbladen har olika längd. Bladet på förarsidan är längre än det på passagerarsidan.
07 Underhåll och service
Torkarblad och spolarvätska
Påfyllning av spolarvätska
G032770
Byte av torkarblad bakruta
1. Fäll torkararmen utåt.
2. Ta tag i den inre delen av bladet (vid pilen).
3. Vrid moturs för att använda bladets ändläge mot torkararmen som en hävstång för
att lättare få loss bladet.
4. Tryck fast det nya torkarbladet. Kontrollera
att det sitter fast ordentligt.
5. Fäll tillbaka torkararmen.
Rengöring
Vindrute- och strålkastarspolarna har gemensam vätskebehållare.
VIKTIGT
Använd frostskyddsmedel under vintern så
att det inte fryser i pump, behållare och
slangar.
För volymuppgifter, se sidan 287.
07
För rengöring av torkarblad och vindruta, se
sidan 271 och framåt.
VIKTIGT
Kontrollera bladen regelbundet. Eftersatt
underhåll förkortar bladens livslängd.
259
07 Underhåll och service
Batteri
Varningssymboler på startbatteri
Undvik gnistor eller
öppen eld.
Använd skyddsglasögon.
VIKTIGT
Vid laddning av startbatteriet får aldrig
snabbladdare användas.
VARNING
Explosionsfara.
Ytterligare information i
bilens instruktionsbok.
Förvara batteriet utom
räckhåll för barn.
OBS
Förbrukat startbatteri ska återvinnas på ett
miljöanpassat sätt – det innehåller bly.
Hantering
Batteriet innehåller frätande syra.
07
• Kontrollera att ledningarna till startbatteriet
är rätt anslutna och väl åtdragna.
• Koppla aldrig ifrån startbatteriet då motorn
är igång.
Startbatteriets livslängd och funktion påverkas
av antal starter, urladdningar, körsätt, körförhållanden, klimatförhållanden, etc.
260
Batterier kan bilda knallgas som är mycket
explosiv. En gnista, som kan bildas om
startkablarna sätts dit inkorrekt, räcker för
att batteriet ska explodera. Batteriet innehåller svavelsyra som kan orsaka allvarliga
frätskador. Skölj med stora mängder vatten
om svavelsyra kommer i kontakt med ögon,
hud eller kläder. Vid stänk i ögonen, kontakta omedelbart läkare.
07 Underhåll och service
Batteri
OBS
Om startbatteriet laddas ur många gånger
påverkas dess livslängd negativt.
Startbatteriets livslängd påverkas av flera
faktorer, bl.a. av körförhållande och klimat.
Batteriets startkapacitet sjunker gradvis
med tiden och behöver därför laddas om
bilen inte används under en längre tid eller
om den bara körs korta sträckor. Stark kyla
begränsar startkapaciteten ytterligare.
För att startbatteriet ska hållas i bra kondition rekommenderas minst 15 minuters körning/vecka eller att batteriet ansluts till en
batteriladdare med automatisk underhållsladdning.
Ett startbatteri som hålls ständigt fulladdat
har maximal livslängd.
Byte
Borttagning
Stäng av tändningen och vänta i 5 minuter.
Öppna clipsen på främre täcklocket och ta
loss locket.
Lösgör gummilisten så att bakre täcklocket
går fritt.
Ta loss bakre täcklocket genom att skruva
ett kvarts varv och lyfta loss det.
VARNING
Sätt dit samt ta bort plus- respektive minuskabel i rätt ordningsföljd.
07
Lossa den svarta minuskabeln
Lossa den röda pluskabeln
Lossa avluftningsslangen från batteriet
``
261
07 Underhåll och service
Batteri
Skruva loss skruven som håller batteriklamman.
För batteriet åt sidan och lyft upp det.
Ditsättning
1. Ställ ner batteriet i batterilådan.
2. För batteriet inåt samt åt sidan tills det når
bakkant av lådan.
3. Sätt fast batteriet med hjälp av batteriklamman.
4. Anslut avluftningsslangen.
5. Anslut den röda pluskabeln.
07
6. Anslut den svarta minuskabeln.
7. Tryck fast det bakre täcklocket. (Se borttagning).
8. Montera tillbaka gummilisten. (Se borttagning).
262
9. Sätt tillbaka det främre täcklocket och fäst
det med hjälp av clipsen. (Se borttagning).
07 Underhåll och service
Säkringar
Allmänt
Placering elcentraler
För att förhindra att bilens elektriska system
skadas genom kortslutning eller överbelastning, är alla de olika elektriska funktionerna och
komponenterna skyddade genom ett antal
säkringar.
Om någon elektrisk komponent eller funktion
inte fungerar, kan det bero på att komponentens säkring tillfälligt överbelastats och bränts.
Om samma säkring bränns upprepade gånger
föreligger något fel på en komponent. Volvo
rekommenderar då att du uppsöker en
auktoriserad Volvoverkstad för kontroll.
Byte
1. Titta i säkringsförteckningen för att lokalisera säkringen.
2. Dra ut säkringen och titta från sidan om
den böjda tråden är avbränd.
3. Byt i så fall till en ny säkring med samma
färg och samma amperetal.
VARNING
Placering av elcentraler vänsterstyrd bil, om
bilen är högerstyrd byter centralen under
handskfacket sida.
,
Under handskfack
Lastutrymme
Motorrum
07
Använd aldrig ett främmande föremål eller
en säkring med högre amperetal än specificerat för att ersätta en säkring. Detta kan
förorsaka betydande skador på elsystemet
och möjligtvis leda till brand.
``
263
07 Underhåll och service
Säkringar
Motorrum
07
264
07 Underhåll och service
Säkringar
Allmänt säkringar motorrum
Funktion
A
Funktion
A
Primärsäkring CEM
KL30B
50
-
-
50
Ljushöjdsjustering*
(Xenon, Active Xenon)
10
Motorrum övre
Primärsäkring CEM
KL30A
Primärsäkring CEM
20
Motorrum främre
Primärsäkring RJBA KL30
60
Motorrum undre
ABS 15 matning
5
Primärsäkring CJB KL30
60
60
Hastighetsberoende styrservo*
5
Primärsäkring CJB 15E
KL30
Styrenhet motor, transm.
SRS
10
-
Eluppvärmda spolarmunstycken*
10
På insidan av locket finns en tång som underlättar hantering då en säkring ska dras ut eller
sättas tillbaka.
Positioner (se föregående bild)
Dessa säkringar är alla placerade i motorrumsboxen. Säkringarna i
är placerade under
.
• 1-7 och 42-44 är av typ "Midi Fuse" och får
enbart bytas av en verkstad. Volvo
rekommenderar en auktoriserad Volvoverkstad.
PTC Luftförvärmare*
100
Strålkastarspolare*
20
30
Vakuumpump I5T och
GTDI
5
Vindrutetorkare
• 16-33 och 35-41 är av typ "MiniFuse".
Parkeringsvärmare*
25
Belysningspanel
5
Placering av elcentraler vänsterstyrd bil, om
bilen är högerstyrd byter centralen under
handskfacket sida.
Kupé fläkt
40
-
-
-
-
-
ABS pump
40
-
-
ABS ventiler
20
Relä motorrumsbox
5
Extraljus*
20
• 8-15 och 34 är av typ "JCASE" och för att
byta rekommenderas att uppsöka en
auktoriserad Volvoverkstad.
-
07
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
265
07 Underhåll och service
Säkringar
Funktion
A
Funktion
A
Funktion
A
Signalhorn
15
Motorstyrenhet, Trottel
bensin
10
Vevhusventilationsvärmare (5-cyl.diesel)
5
Motorstyrenhet
10
15
Motorstyrenhet, Trottel
diesel
15
Styrenhet automatväxellåda*
Glödstift (5-cyl. diesel)
70
Kylfläkt (4 – 5 cyl. bensin)
60
Kompressor A/C
15
5
Kylfläkt ( 6-cyl. bensin, 5cyl diesel)
80
Relä spolar
Insprutningssystem (4, 5,
6, cyl. bensin), Luftmassemätare (5, 6 cyl. bensin),
ECM (6 cyl.)
30
Luftmassemätare, ventiler
(5-cyl diesel)
-
Startmotorrelä
Tändspolar 4-cyl. bensin,
Glödstyrenhet
10
-
Tändspolar 5, 6 cyl. bensin
20
-
-
10
EVAP, Lambdasond,
Insprutning (bensin)
15
Lambdasond (4-cyl. bensin, 5-cyl. diesel)
10
Vakuumpump, vevhusventil. (5-cyl. turbo, 2.0
GTDI)
Dieselfiltervärmare
266
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
-
Motorventiler
-
07
15
20
-
Elhydraulisk styrservo
(1.6D)
80
Elhydraulisk styrservo
(övriga)
100
07 Underhåll och service
Säkringar
Under handskfack
Positioner
Box
A
Funktion
A
Primärsäkring styrenhet
audio
40
Bashögtalare
Box
A
Funktion
A
-
-
-
-
12 V-uttag lastutrymme
-
-
-
-
-
-
Box
A
Funktion
A
Kontrollpanel bakre passagerardörr höger
20
Kontrollpanel bakre passagerardörr vänster
20
07
Kontrollpanel förardörr
20
Keyless*
20
Kontrollpanel främre passagerardörr
20
Elmanövrerad stol förarsida*
20
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
267
07 Underhåll och service
Säkringar
Box
A
Funktion
A
Elmanövrerad stol passagerarsida*
Fällbart nackskydd*
-
Funktion
A
20
Stolsvärme bakre passagerarsida* höger
15
Innerbelysning, Regnsensor
7,5
15
Stolsvärme bakre passagerarsida* vänster
15
Rattmodul
7,5
Centrallås bak, tanklucka
10
Parkeringsassistans*
5
-
Funktion
A
10
Parkeringskamera*
Spolare
15
Infotainment
15
RTI*
Vindrutespolare
15
Telefon, BluetoothTM*
5
Styrenhet AWD*
10
Öppning baklucka
10
-
-
Aktivt chassi Four-C*
10
Lås baklucka
10
Soltak*, innerbelysning
tak, klimatsensor
5
Funktion
A
Bränslepump
20
15
Fjärrnyckelmottagare,
Larm*, Klimat
5
Cigarrettändare
Rattlås
15
Larm/OBDII
5
-
-
Box
B
Bakre torkare
-
15
-
Stolsvärme passagerarsida
15
Innerbelysning, Elmanövr.
framstol*
7,5
Stolsvärme förarsida
15
Informationsdisplay (DIM)
5
Adaptiv farthållare, ACC*,
kollisionsvarning*
10
-
268
Box
B
Radio, Display, RTI*
Rear Seat Entertainment
(RSE)*
07
Box
A
-
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Krockkudde
City Safety
10
07 Underhåll och service
Säkringar
Box
B
A
Funktion
A
Kollisionsvarning, radar
främre
5
Gaspedal, elektrisk motorvärmare (diesel), elektriska
fönsterspeglar*, stolsvärme bak*
7,5
Infotainment (ICM), CD &
RadioA
15
Bromsljus
5
Soltak*
20
Startspärr
5
Inte Premium eller High Performance.
07
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
269
07 Underhåll och service
Säkringar
Bagage-/Lastutrymme
Centralen är placerad bakom klädseln på vänster sida.
Positioner
07
270
Bakre säkringsbox
A
Elektrisk parkeringsbroms
vänster
30
Elektrisk parkeringsbroms
höger
30
Eluppvärmd bakruta
Släpvagnsuttag 2*
Bakre säkringsbox
A
Bakre säkringsbox
A
POT (automatöppning baklucka)*
30
Släpvagnsuttag 1*
40
-
-
-
-
30
-
-
15
-
-
-
-
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
-
07 Underhåll och service
Bilvård
Tvätta bilen
VIKTIGT
Tvätta bilen så snart den blivit smutsig. Håll till
på en spolplatta med oljeavskiljare. Använd bilschampo.
Smutsiga strålkastare har försämrad funktionalitet. Rengör dem regelbundet, till
exempel vid bränslepåfyllning.
• Avlägsna fågelspillning från lacken så snart
som möjligt. Den innehåller kemikalier som
påverkar och missfärgar lacken mycket
snabbt. Det rekommenderas att eventuella
missfärgningar avlägsnas av en
auktoriserad Volvoverkstad.
OBS
Yttre belysning såsom strålkastare, dimljus
och baklampor kan tillfälligt få kondens på
insidan av glaset. Det är ett naturligt fenomen, all ytterbelysning är konstruerad för att
motstå detta. Kondens ventileras normalt ut
ur lamphuset då lampan varit tänd en stund.
• Spola underredet.
• Spola hela bilen tills den lösa smutsen
avlägsnats. Spruta inte direkt på låsen.
•
Tvätta med svamp och bilschampo och
rikligt med ljummet vatten.
• Tvätta torkarbladen med ljummen tvållösning eller bilschampo.
• Använd kallavfettningsmedel på hårt nedsmutsade ytor.
• Torka bilen torr med ett rent, mjukt sämskskinn eller en vattenskrapa.
VARNING
Låt alltid motortvätt utföras av en verkstad.
Om motorn är varm finns risk för brand.
Rengöring av torkarblad
Asfalts-, damm- och saltrester på torkarbladet
samt insekter, is m.m. på vindrutan försämrar
bladets livslängd.
Automattvätt
En automattvätt är ett enkelt och snabbt sätt
att få bilen ren, men den kommer inte åt på alla
ställen. För att uppnå bra resultat rekommenderas att tvätta bilen för hand.
OBS
Under de första månaderna ska bilen
endast handtvättas. Detta eftersom lacken
är känsligare när den är ny.
Högtryckstvätt
Vid högtryckstvätt, använd svepande rörelser
och se till att munstycket inte kommer närmare
bilens ytor än 30 cm (avståndet gäller alla
exteriöra detaljer). Spruta inte direkt på låsen.
Prova bromsarna
Vid rengöring:
Ställ torkarbladen i serviceläge, se
sidan 258.
OBS
Tvätta regelbundet blad och vindruta med
ljummen tvållösning eller bilschampo.
Använd inga starka lösningsmedel.
VARNING
Provbromsa alltid efter tvättning, även parkeringsbromsen, så att fukt och korrosion
inte angriper bromsbeläggen och försämrar
bromsarna.
07
Tryck lätt på bromspedalen då och då vid körning av längre sträckor i regn eller snöslask.
Friktionsvärmen gör att bromsbeläggen värms
upp och torkar. Gör samma sak efter start i
mycket fuktig eller kall väderlek.
``
271
07 Underhåll och service
Bilvård
Exteriör plast-, gummi- och
prydnadsdetalj
För rengöring och vård av infärgade plastartiklar, gummi- och prydnadsdetaljer, till exempel
blanklister, rekommenderas speciellt rengöringsmedel som finns hos Volvoåterförsäljare.
Vid användning av sådant rengöringsmedel
ska instruktionerna följas noggrant.
VIKTIGT
Undvik vaxning samt polering på plast och
gummi.
Vid användning av avfettningsmedel på
plast och gummi, om nödvändigt gnugga
endast med lätt tryck. Använd mjuk tvättsvamp.
Polering av blanklister kan nöta bort eller
skada det blanka ytskiktet.
Polermedel som innehåller slipmedel ska
inte användas.
Fälgar
07
Använd endast fälgrengöringsmedel som
rekommenderas av Volvo.
Polering och vaxning
Vattenavvisande ytskikt*
Polera och vaxa bilen när lacken är matt eller
för att ge den ett extra skydd.
Använd aldrig produkter som bilvax,
avfettningsmedel eller liknande på
glasytan då detta kan förstöra dess vattenavvisande egenskaper.
Bilen behöver inte poleras förrän den är minst
ett år gammal, vaxning kan göras tidigare.
Polera och vaxa inte bilen i direkt solljus.
Tvätta och torka bilen mycket noga före polering eller vaxning. Tvätta bort asfalt eller tjärstänk med asfaltsborttagare eller lacknafta.
Svårare fläckar kan tas bort med fin slippasta
(rubbing) avsedd för billack.
Polera först med polish och vaxa sedan med
flytande eller fast vax. Följ noga instruktionerna
på förpackningarna. Många preparat innehåller
både polish och vax.
VIKTIGT
Enbart lackbehandlingar rekommenderade
av Volvo ska användas. Andra behandlingar; såsom konservering, försegling,
skydd, glansförsegling eller liknande kan
skada lacken. Lackskada orsakad av
sådana behandlingar täcks inte av Volvos
garanti.
Var försiktig vid rengöring så att inte glasytan
repas.
För att undvika skador på glasytan vid isborttagning – använd endast isskrapa av plast.
Det sker ett naturligt slitage på de vattenavvisande ytskikten.
För att de vattenavvisande egenskaperna ska
bestå rekommenderas en behandling med ett
speciellt efterbehandlingsmedel som finns hos
Volvoåterförsäljare. Det bör användas första
gången efter tre år och därefter varje år.
Rostskydd – kontroll och underhåll
Bilen fick ett mycket noggrant och komplett
rostskydd redan i fabriken. Delar av karossen
består av galvaniserad plåt. Underredet är
skyddat av ett nötningsbeständigt rostskyddsmedel. En tunn, penetrerande rostskyddsvätska sprutades in i utsatta balkar, hålrum,
slutna sektioner och sidodörrar.
Under normala förhållande kräver rostskyddet
ingen efterbehandling förrän efter ca 12 år.
Efter denna tid bör efterbehandling göras med
272
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
07 Underhåll och service
Bilvård
tre års intervall. Volvo rekommenderar att låta
en auktoriserad Volvoverkstad hjälpa dig om
bilen behöver efterbehandlas.
Smuts och vägsalt leder lätt till korrosion, därför är det viktigt att hålla bilen ren. För att upprätthålla bilens rostskydd behöver det regelbundet kontrolleras och eventuellt förbättras.
Rengöring av interiör
Använd endast rengöringsmedel och bilvårdsprodukter som rekommenderas av Volvo. Rengör regelbundet och följ instruktionerna som
medföljer bilvårdsprodukten.
Det är viktigt med dammsugning innan rengöring med rengöringsmedel.
Till fläckar på mattan kan Volvos rengöringsmedel användas, efter dammsugning.
Fläckar på textilklädsel och takklädsel
För att inte försämra klädselns brandhärdighetsegenskaper rekommenderas speciellt textilrengöringsmedel som finns hos Volvoåterförsäljare. För rengöring av säkerhetsbälten,
använd vatten och syntetiskt tvättmedel. Se till
att säkerhetsbältet är torrt innan det rullas in
igen.
VIKTIGT
VIKTIGT
Vassa föremål och kardborreförslutningar
kan skada bilens textilklädsel.
•
En del färgade klädesplagg (till exempel
jeans och mockaplagg) kan missfärga
klädseln.
Behandling av fläckar på läderklädsel
•
Använd aldrig starka lösningsmedel.
Det kan skada såväl textil-, vinyl- som
läderklädsel.
Volvos läderklädsel är kromfri och godkänd
enligt standard Öko-Tex 100 och är behandlad
för att bevara sitt ursprungliga utseende.
Läderklädsel åldras och får en vacker patina
med tiden. Läder förädlas och bearbetas för att
det ska bibehålla sina naturliga egenskaper.
Det blir försett med ett skyddande ytskikt, men
för att bibehålla både egenskaper och
utseende krävs regelbunden rengöring. Volvo
erbjuder en heltäckande produkt för rengöring
och efterbehandling av läderklädsel som, då
den används enligt instruktionerna, bevarar
lädrets skyddande ytskikt. Efter en tids
användning kommer lädrets naturliga
utseende ändå att framträda mer eller mindre
beroende på lädrets ytstruktur. Detta är en
naturlig mognad av lädret och visar att det är
en naturprodukt.
Volvo rekommenderar att för att uppnå bästa
resultat rengöra och applicera skyddskräm en
till fyra gånger per år (eller fler vid behov). Volvo
Leather Care kit finns att köpa hos din Volvohandlare.
Tvättråd för läderklädsel
1. Häll läderrengöring på den förfuktade
svampen och krama fram ett kraftigt skum.
2. Arbeta bort smutsen med lätta cirkulerande rörelser.
3. Badda noga med svampen på fläckarna.
Låt svampen suga upp fläcken. Gnugga
inte.
4. Torka av med ett mjukt papper eller en duk
och låt lädret torka helt.
Skyddsbehandling av läderklädsel
1. Häll lite av skyddskrämen på filtduken och
massera in ett tunt skikt av kräm med lätta
cirkulerande rörelser på lädret.
07
2. Låt lädret torka i 20 minuter före användning.
Lädret har nu fått ett förbättrat fläckskydd och
UV-skydd.
``
273
07 Underhåll och service
Bilvård
Tvättråd för läderratt
• Ta bort smuts och damm med en mjuk förfuktad svamp och neutral tvål.
• Läder behöver andas. Täck aldrig över
läderratten med skydd av plast.
• Använd naturliga oljor. För bästa resultat
rekommendas Volvos lädervårdsmedel.
Om ratten får fläckar:
Grupp 1 (bläck, vin, kaffe, mjölk, svett och
blod)
Använd mjuk trasa eller svamp. Blanda en
5 %- ammoniumlösning. (För blodfläckar,
använd en lösning av 2 dl vatten och 25 g
salt.)
Ta ut iläggsmattorna för separat rengöring av
golvmattan och iläggsmattorna. Använd
dammsugare för att suga bort damm och
smuts.
Bättring av mindre lackskador
Grupp 3 (torr smuts, damm)
Materiel
1. Använd mjuk borste för att ta bort smutsen.
• grundfärg (primer) på burk
• sprayburk eller färgpenna1
• maskeringstejp
2. Samma procedur som grupp I.
Behandling av fläckar på interiör plast-,
metall- och trädetalj
För rengöring av interiöra detaljer och ytor
rekommenderas lätt vattenfuktad splittfiber1
274
Mattor och lastutrymme
2. Polera med ett absorberande papper eller
duk.
1. Samma procedur som grupp I.
Följ instruktionerna som följer med förpackningen för färgpennan.
Färgkod
Skrapa eller gnid aldrig på en fläck. Använd
aldrig starka fläckborttagningsmedel. I svårare
fall kan speciellt rengöringsmedel som finns
hos Volvoåterförsäljare användas.
Lacken utgör en viktig del av bilens rostskydd
och behöver därför kontrolleras regelbundet.
För att undvika rostangrepp bör lackskador
åtgärdas omgående. De vanligaste lackskadorna är mindre stenskott, repor och skador på
t.ex. skärmkanter och dörrar.
Grupp 2 (fett, olja, såser och choklad)
07
duk eller microfiberduk som finns hos Volvoåterförsäljare.
Kod för bilens färg
Det är viktigt att använda rätt färg. För produktdekalens placering, se sidan 278.
07 Underhåll och service
Bilvård
Reparera stenskott
OBS
G021832
Om stenskottet inte gått ner till plåten och
ett oskadat färgskikt fortfarande finns kvar,
fyll i färg direkt efter att ytan gjorts ren.
Innan arbetet påbörjas måste bilen vara rentvättad, torr och ha en temperatur över 15 °C.
1. Fäst en bit maskeringstejp över den skadade ytan. Dra sedan av tejpbiten så att
lackresterna följer med.
2. Rör om grundfärgen (primer) väl och lägg
på med hjälp av en fin pensel eller tändsticka. Lägg på lack med pensel när grundfärgen torkat.
3. Vid repor, gör som tidigare, men maskera
runt skadan för att skydda den oskadade
lacken.
07
4. Vänta någon dag och polera sedan på
bättringarna. Använd en mjuk trasa och
sparsamt med slippasta.
275
Typbeteckningar...................................................................................
Mått och vikter......................................................................................
Motorspecifikationer.............................................................................
Motorolja...............................................................................................
Vätskor och smörjmedel.......................................................................
Bränsle..................................................................................................
Hjul och däck, dimensioner och tryck .................................................
Elsystemet.............................................................................................
Typgodkännande..................................................................................
Symboler i display.................................................................................
276
278
280
284
285
287
289
291
293
294
295
SPECIFIKATIONER
08 Specifikationer
Typbeteckningar
Placering av dekaler
08
278
08 Specifikationer
Typbeteckningar
Vid alla kontakter med Volvoåterförsäljaren om
bilen och vid beställning av reservdelar och tillbehör kan det underlätta om man vet bilens
typbeteckning, chassi- och motornummer.
Typbeteckning, chassinummer, tillåtna
maxvikter och kodnummer för färg och
klädsel samt typgodkännandenummer.
Dekalen blir synlig när höger bakdörr öppnas.
OBS
De dekaler som visas i instruktionsboken
gör inte anspråk på att vara exakta avbildningar av de som finns i bilen. Syftet är att
visa ungefär hur de ser ut och ungefär var
på bilen de finns. Den information som gäller
just din bil finns på respektive dekal på din
bil.
Dekal för parkeringsvärmare.
Motorkod, detalj- och tillverkningsnummer.
Motoroljedekalen anger oljekvalitet och
viskositet.
Växellådans typbeteckning och tillverkningsnummer.
Manuell växellåda
Automatväxellåda
Bilens identifikationsnummer. (VIN Vehicle
Identification Number)
I bilens registreringsbevis finns ytterligare
information om bilen.
08
279
08 Specifikationer
Mått och vikter
Mått
08
280
Mått
mm
A
Hjulbas
2774
B
Längd
4627
C
Lastlängd, golv, fällt baksäte
D
Lastlängd, golv
E
Höjd
F
Lasthöjd
G
Spårvidd fram
1789
972
1713
802
1632
Mått
mm
Vikter
H
Spårvidd bak
1586
I
Lastbredd, golv
1090
Tjänstevikten inkluderar föraren, bränsletankens vikt då den är fylld till 90 %, alla oljor och
vätskor.
J
Bredd
1891
K
Bredd inkl. backspeglar
2120
Passagerarnas vikt och monterade tillval samt
kultryck (vid påkopplad släpvagn, se tabell
sidan 282) påverkar lastförmågan och räknas
inte in i tjänstevikten.
Tillåten Max. last = Totalvikt – Tjänstevikt.
08 Specifikationer
Mått och vikter
OBS
Dokumenterad tjänstevikt gäller bil i basutförande – alltså en bil utan extra utrustning
eller tillval. Det innebär att för varje tillval
som adderas, minskar bilens lastkapacitet
motsvarande tillvalets vikt.
VARNING
Bilens köregenskaper förändras beroende
på hur tungt lastad bilen är och hur lasten är
placerad.
Max. last: Se registreringsbevis.
Max. taklast: 100 kg.
Exempel på tillval som reducerar lastkapaciteten är utrustningsnivåerna Kinetic/
Momentum/Summum samt andra tillval
såsom Dragkrok, Lasthållare, Takbox, Ljudanläggning, Extraljus, GPS, Bränsledriven
värmare, Skyddsgaller, Mattor, Insynsskydd, Elmanövrerade stolar, etc.
Att väga bilen är ett säkert sätt att få reda på
tjänstevikten för just Din bil.
För information om dekalens placering, se
sidan 278.
Max. totalvikt
Max. tågvikt (bil+släp)
Max. framaxeltryck
Max. bakaxeltryck
Utrustningsnivå
08
``
281
08 Specifikationer
Mått och vikter
Dragvikt och kultryck
Motor
Växellåda
Maxvikt bromsad släpvagn (kg)
Max. kultryck (kg)
Alla
Alla
0–1200
50
2.0T
Automat, MPS6
1800
90
3.2
Automat, TF-80SC
1800
90
3.2 AWD
Automat, TF-80SC
1800
90
T6 AWD
Automat, TF-80SC
2000
90
D3
Automat, TF-80SC
1600
90
D3
Manuell, M66
1600
75
D5 AWD
Automat, TF-80SC
2000
90
D5 AWD
Manuell, M66
1800
90
Automat, TF-80SC
2000
90
Manuell, M66
1800
90
2.4D
AWDA
2.4D AWDA
A
Vissa marknader
Maxvikt obromsad släpvagn (kg)
750
08
282
Max. kultryck (kg)
50
08 Specifikationer
Mått och vikter
OBS
Användning av svängningsdämpare på
draganordningen rekommenderas för släpvagn tyngre än 1800 kg.
08
283
08 Specifikationer
Motorspecifikationer
Motorspecifikationer
A
08
284
Modell
Motorkod
Effekt
(kW/
rpm)
Effekt
(hk/rpm)
Vridmoment
(Nm/rpm)
Slaglängd
(mm)
Slagvolym
(liter)
Kompressionsförhållande
2.0T
B4204T6
149/6000
203/6000
300/1750–4000
4
88
83,1
1,999
10,0:1
T6
B6304T2
210/5600
285/5600
400/1500–4800
6
82
93,2
2,953
9,3:1
T6
B6304T4
224/5600
304/5600
440/2100–4200
6
82
93,2
2,953
9,3:1
3.2
B6324S5
185/6200
245/6200
320/3200
6
84
96,0
3,192
10,8:1
D3
D5204T2
120/3000
163/3000
400/1400–2850
5
81
77,0
1,984
16,5:1
D5
D5244T10
151/4000
205/4000
420/1500–3250
5
81
93,2
2,400
16,5:1
D5244T16A
2.4D
120/4000
163/4000
420/1500–2500
5
81
93,2
2,400
16,5:1
Vissa marknader
Cylin- Cylinderderan- diameter
tal
(mm)
08 Specifikationer
Motorolja
Ogynnsamma körförhållanden
Ogynnsamma körförhållanden kan ge onormalt hög oljetemperatur eller oljeförbrukning.
Nedan följer några exempel på ogynnsamma
körförhållanden.
Kontrollera oljenivån oftare vid långvarig körning:
•
•
•
•
med husvagn eller släpvagn
i bergslandskap
i hög hastighet
i temperaturer kallare än -30 °C eller varmare än +40 °C
Ovanstående gäller även vid kortare körsträckor vid låga temperaturer.
Välj en helsyntetisk motorolja vid ogynnsamma
körförhållanden. Det ger ett extra skydd för
motorn.
Volvo rekommenderar Castrol oljeprodukter.
Viskositetsdiagram
VIKTIGT
För att uppfylla kraven för motorns serviceintervall fabriksfylls alla motorer med en
speciellt anpassad syntetisk motorolja.
Valet av olja har gjorts med stor omsorg och
med hänsyn tagen till livslängd, startbarhet,
bränsleförbrukning och miljöbelastning.
För att rekommenderade serviceintervall
ska kunna tillämpas, krävs att godkänd
motorolja används. Använd enbart föreskriven oljekvalitet, både vid påfyllning och
vid oljebyte, annars riskerar du att påverka
livslängd, startbarhet, bränsleförbrukning
och miljöbelastning.
Volvo Personvagnar frånsäger sig allt
garantiansvar om inte motorolja med föreskriven kvalitet och viskositet används.
08
``
285
08 Specifikationer
Motorolja
Motoroljekvalitet
Motorvariant
T6
Motorkod
MIN och MAX (liter)
(liter)
Oljekvalitet: ACEA A5/B5
1,2
6,8
3.2
B6324S5
Viskositet: SAE 0W–30
1,2
6,8
D3
D5204T2
1,0
5,9
D3
D5244T16
1,0
5,9
D5
D5244T10
1,0
5,9
2.0T
B4204T6
0,6
4,1
Oljekvalitet: ACEA A5/B5
Vid körning under ogynnsamma förhållanden, använd
ACEA A5/B5 SAE 0W-30.
286
Volym, inkl. oljefilter
B6304T4
Viskositet: SAE 5W–30
08
Påfyllningsbar volym mellan
08 Specifikationer
Vätskor och smörjmedel
Övriga vätskor och smörjmedel
Vätska
System
Kylvätska
2.0T, T6, 3.2, D3, D5, 2.4D
8,9
Av Volvo rekommenderad kylvätska
utblandad med 50 % vattenA, se förpackning.
Bromsvätska
Bromssystem
0,6
DOT 4+
Styrservoolja
Servostyrning
–
Spolarvätska
Bilar med strålkastarrengöring
6,5
Bilar utan strålkastarrengöring
4,5
Bränsle
A
Volym (liter)
Föreskriven kvalitet
WSS M2C204-A2 eller likvärdig produkt.
Av Volvo rekommenderat frostskyddsmedel utblandat med vatten.
Bensinmotor
ca. 70
Bensin, se sidan 213
Dieselmotor
ca. 70
Diesel, se sidan 213
Vattenkvaliteten ska uppfylla standard STD 1285,1.
Manuell växellåda
M66
Automatisk växellåda
Volym (liter)
1,9
Volym (liter)
MPS6
7,3
TF-80SC
7,0
Föreskriven transmissionsolja
BOT 350 M3
Föreskriven transmissionsolja
BOT 341
08
``
287
08 Specifikationer
Vätskor och smörjmedel
OBS
Under normala körförhållanden behöver
växellådsoljan inte bytas under dess livslängd. Vid ogynnsamma körförhållanden
kan det dock vara nödvändigt, se
sidan 287.
08
288
08 Specifikationer
Bränsle
CO2-utsläpp och bränsleförbrukning
A
A
B
C
2.0T
262
11,3
161
6,9
198
8,5
T6 AWD
354
15,2
188
8,1
249
10,7
3.2 AWD
322
13,8
176
7,6
229
9,9
D3
197
7,5
129
4,9
154
5,9
D3
234
8,9
148
5,6
179
6,8
D5 AWD
234
8,9
139
5,3
174
6,6
D5 AWD
250
9,5
146
5,5
184
7,0
2.4D AWDA
234
8,9
139
5,3
174
6,6
2.4D AWDA
250
9,5
146
5,5
184
7,0
Vissa marknader
08
``
289
08 Specifikationer
Bränsle
A = stadskörning (l/100 km)
B = landsvägskörning (l/100 km)
C = blandad körning (l/100 km)
Bränsleförbrukning och utsläpp av
koldioxid
Bränsleförbruknings- och emissionsvärdena i
tabellen ovan baseras på särskilda EU-körcykler1, som gäller för bil med tjänstevikt i basutförande och utan extrautrustning. Beroende på
utrustning kan bilens vikt öka. Detta, liksom hur
tungt bilen lastas, ökar bränsleförbrukningen
och koldioxidutsläppen.
Det finns flera orsaker till förhöjd bränsleförbrukning jämfört med tabellvärdena. Exempel
på detta är:
• Förarens körsätt.
• Om kunden valt större hjul än de standardmonterade på modellens grundversion, så
ökar motståndet.
• Hög hastighet ger ökat luftmotstånd.
• Bränslekvalitet, väg- och trafikförhållanden, väder och bilens skick.
08
290
1
Redan en kombination av här nämnda exempel
kan ge avsevärt högre förbrukning. För ytterligare information hänvisas till de refererade
regelverken1.
Stora avvikelser i bränsleförbrukning kan uppstå vid en jämförelse med EU-körcyklerna1
som används vid certifiering av bilen och på
vilka förbrukningssiffrorna i tabellen baseras.
Att tänka på
Tips som bilanvändaren kan använda sig av för
att minska förbrukningen:
• Kör mjukt och undvik onödiga accelerationer och häftiga inbromsningar.
• Kör med rätt lufttryck i däcken och kontrollera detta regelbundet – välj ECO-däcktryck för bästa resultat, se däcktryckstabellen på sidan 237.
• Val av däck kan påverka bränsleförbrukningen – rådgör om lämpliga däck med en
återförsäljare.
Se mer information och fler råd på sidorna 13
och 208.
Se sidan 212 för allmän information om
bränsle.
De officiellt deklarerade bränsleförbrukningssiffrorna är baserade på två standardiserade körcykler i laboratoriemiljö ("EU-körcykler") allt enligt EU-direktiv 80/1268/EEC (Euro 4), EU Regulation no
682/2008 (Euro 5) och UN ECE Regulation no 101. Regelverken omfattar körcyklerna stadskörning och landsvägskörning. – Stadskörning - mätningen börjar med kallstart av motorn. Körningen är
simulerad. – Landsvägskörning - bilen accelereras och bromsas i hastigheter mellan 0–120 km/h. Körningen är simulerad. – Bilar med D5-motor och 6-växlad manuell låda startas på 2:ans växel
under normala förhållanden. Värdet för blandad körning, som redovisas i tabellen, är enligt lagkrav en kombination av stadskörning och landsvägskörning. CO2-utsläpp - för att beräkna koldioxidutsläppen under de två körcyklerna samlas avgaserna upp. Dessa analyseras sedan och ger värdet för CO2-utsläpp.
08 Specifikationer
Hjul och däck, dimensioner och tryck
Godkända dimensioner
godkända kombinationer av fälgar och däck
samt det lägst tillåtna lastindex (LI) och hastighetsklass (SS). Uppgift om motor, framhjulsdrift (FWD) eller fyrhjulsdrift (AWD) samt typ av
I vissa länder framgår inte alla godkända
dimensioner av registreringsbevis eller annan
handling. Nedanstående tabell visar samtliga
Motor
FWD/
man/
AWD
aut
LI
SS
växellåda behövs för att läsa tabellen. För information med avseende på dessa uppgifter, se
sidan 278.
235/65R17
235/60R18
235/55R19
255/45R20
7,5Jx17x55
8Jx18x55
8Jx19x55
8Jx20x55
7,5Jx18x55
7,5Jx19x55
D5
D5244T10
AWD
man/aut
101
V
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
2.4
D5244T16
AWD
aut
101
H
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
D3
D5204T2
FWD
man/aut
101
H
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
2.0
B4204T6
FWD
aut
101
V
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
3.2
B6324S5
AWD
aut
101
V
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
T6
B6324T4
AWD
aut
101
V
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
08
``
291
08 Specifikationer
Hjul och däck, dimensioner och tryck
Godkända däcktryck
Variant
Däckstorlek
Hastighet
(km/h)
Alla motorer
Last, 1 – 3 personer
ECO-tryckA
Max. last
Fram
Bak
Fram
Bak
Fram/bak
(kPa)B
(kPa)
(kPa)
(kPa)
(kPa)
235/65 R 17
0 – 160
240
240
270
270
270
235/60 R 18
160 +
240
240
270
270
-
max 80
420
420
420
420
-
235/55 R 19
255/45 R 20
Temporary Spare Tyre
A
B
08
292
Bränsleekonomisk körning.
I vissa länder förekommer enheten bar vid sidan av SI-enheten pascal:1 bar = 100 kPa.
08 Specifikationer
Elsystemet
Elsystem
Batteriets kapacitet beror på bilens utrustning.
Bilen har en spänningsreglerad växelströmsgenerator. Elsystemet är enpoligt och använder chassi och motorstomme som ledare.
VIKTIGT
Om startbatteriet byts ut, var noga med att
byta till ett batteri med samma köldstartförmåga och reservkapacitet som originalbatteriet (se dekal på batteriet).
Startbatteri
Spänning (V)
Köldstartförmåga,
Reservkapacitet
CCA – Cold Cranking Amperes (A)
(minuter)
12
520–700
100–135
12
700–800
135–160
08
293
08 Specifikationer
Typgodkännande
Fjärrkontrollsystem
Land
A, B, CY, CZ, D, DK,
E, EST, F, FIN, GB,
GR, H, I, IRL, L, LT,
LV, M, NL, P, PL, S,
SK, SLO
IS, LI, N, CH
HR
ROK
Härmed intygar Delphi att detta
fjärrnyckelsystem
står i överensstämmelse med de
väsentliga egenskapskrav och
övriga relevanta
bestämmelser som
framgår av direktiv
1999/5/EG.
Delphi 2003-07-15,
Germany RLPD1-03-0151
BR
RC
08
294
CCAB06LP1940T4
08 Specifikationer
Symboler i display
Allmänt
Det förekommer en mängd olika symboler i
displayerna i bilen. Symbolerna är indelade i
varnings-, kontroll- och informationssymboler.
Nedan visas de vanligast förekommande symbolerna med dess innebörd och en hänvisning
till var i boken man kan hitta mer information.
För mer information om symboler och textmeddelanden se sidorna 68, 69 och 124.
tänds då
Den röda varningssymbolen
ett fel har indikerats som kan påverka säkerheten och/eller bilens körbarhet. Samtidigt
visas ett förklarande textmeddelande i
informationsdisplayen.
tänds, i
Den gula informationssymbolen
kombination med text i informationsdisplayen,
då en avvikelse i något av bilens system inträffat. Den gula informationssymbolen kan även
tändas i kombination med andra symboler.
Symboler i display
Kontroll- och varningssymboler i
kombinationsinstrumentet
Symbol
Innebörd
Sida
Kontroll- och informationssymboler i
kombinationsinstrumentet
Symbol
Innebörd
Sida
Fel i ABL-systemet*
68, 80
Avgasreningssystem
68
Lågt oljetryck
69
Parkeringsbroms
69, 112,
113
Fel i ABS-systemet
68, 110
Krockkuddar – SRS
19, 69
Dimljus bak på
68, 81
Bältespåminnare
16, 69
68, 111,
154, 225
Generatorn laddar
inte
69
Stabilitetssystem,
DSTC, Utförskörningshjälp, Släpfordonsstabilisator
Fel i bromssystemet
69, 110
Motorförvärmare
(diesel)
68
Varning, Säkerhetsläge
19, 31,
69, 71
Låg nivå i bränsletank
68, 135
Information, läs displaytext
68
Helljus på
68, 80
08
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
295
08 Specifikationer
Symboler i display
Symbol
Innebörd
Sida
Vänster blinkers
68
Höger blinkers
68
Symbol
Övriga informationssymboler i
kombinationsinstrumentet
Symbol
Innebörd
Adaptiv farthållare*
Sida
156, 159,
162
Adaptiv farthållare*
162
Adaptiv farthållare*,
Avståndskontroll*
(Distance Alert)
162, 165
Adaptiv farthållare*,
Avståndskontroll*
(Distance Alert)
162, 165
Adaptiv farthållare*
162
G025102
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Sida
Innebörd
Sida
Adaptiv farthållare*,
Avståndskontroll*
(Distance Alert)
159, 164
ABL-systemet*
80
Adaptiv farthållare*,
Avståndskontroll*
(Distance Alert)
159, 164
Tanklucka höger sida
211
Låg batterinivå
135
Adaptiv farthållare*
159
Parkeringsbroms
113
Regnsensor*
87
Driver Alert System*
179, 179
Driver Alert System*,
Lane Departure Warning*
179, 182
Driver Alert System*,
Lane Departure Warning*
182
Driver Alert System*,
Dags för paus
179
Radarsensor*
08
296
Innebörd
162, 176
Kamerasensor*,
Lasersensor*
170, 176,
179, 182
Auto-broms*,
Avståndskontroll*
(Distance Alert), City
SafetyTM, Kollisionsvarnare*
165, 170,
176
Bränsledriven motoroch kupévärmare*
135
Symbol
08 Specifikationer
Symboler i display
Informationssymboler i mittkonsolens
display
Symbol
Innebörd
Sida
Ljudfiler
Informationssymboler i takkonsolens
display
Symbol
Innebörd
Sida
143
Bältespåminnare
17
Katalog i CD-skiva
143
Krockkudde passagerarplats, aktiverad
22, 23
Trafikinformation
145
196, 201
Krockkudde passagerarplats, avaktiverad
23
Telefon*
BluetoothTM handsfree*
197, 199
Parkeringshjälp*
184
08
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
297
09 Index
09
A
ACC – Adaptiv farthållare........................ 157
Active Bending Lights (ABL)...................... 80
Adaptiv farthållare.................................... 157
felsökning........................................... 162
radarsensor......................................... 160
Automatisk återlåsning.............................. 53
Automattvätt............................................ 271
Automatväxellåda....................................
bogsering och bärgning......................
manuella växellägen (Geartronic).......
släpvagn.............................................
103
226
103
221
AUX.......................................................... 138
AIRBAG...................................................... 20
AWD, fyrhjulsdrift..................................... 108
Aircondition, AC....................................... 131
Avståndskontroll...................................... 164
Aktiva Xenon-strålkastare.......................... 80
Aktivt chassi – FOUR-C........................... 155
Alkolås....................................................... 97
Allergi- och astmaframkallande substanser............................................................ 128
All Wheel Drive (fyrhjulsdrift).................... 108
Anpassning av köregenskaper................ 155
Anpassning av ljusbild............................... 84
Active Bending Lights........................... 84
Halogenstrålkastare.............................. 84
Antisladdfunktion..................................... 153
Antislir...................................................... 153
AUTO
klimatinställning.................................. 131
Automatisk låsning.................................... 53
298
B
Backspeglar
elektriskt infällbara................................
eluppvärmning......................................
inre........................................................
kompass...............................................
yttre.......................................................
Baklucka.................................................... 55
låsning/upplåsning................................ 54
öppna.................................................... 55
Bakre kontrollpanel
ljudanläggning.................................... 139
Bakruta, eluppvärmning............................ 92
Barn...........................................................
barnstol och sidokrockkudde...............
barnsäkerhetsspärr...............................
placering i bilen.....................................
säkerhet................................................
32
24
39
32
32
Barnskydd..................................................
integrerad två-stegs bälteskudde.........
ISOFIX fästsystem för barnsstolar........
rekommenderade.................................
storleksklasser för barnskydd med ISOFIX fästsystem......................................
övre fästpunkter för barnstolar.............
32
37
39
34
91
92
92
93
91
Barnstol..................................................... 32
Backväxelspärr........................................ 103
Barnsäkerhetsspärr................................... 58
Bagageutrymme
lastning............................................... 215
Batteri...................................................... 260
fjärrnyckel/PCC..................................... 49
starthjälp............................................. 102
symboler på batteriet.......................... 260
underhåll............................................. 260
varningssymboler............................... 260
Baklampor
placering............................................. 255
39
41
09 Index
09
Belysning................................................. 252
Aktiva Xenon-strålkastare..................... 80
belysningsautomatik, kupé................... 83
dimljus bak........................................... 81
displaybelysning................................... 79
glödlampor, specifikationer................ 257
hel-/halvljus........................................... 79
i kupé.................................................... 82
instrumentbelysning............................. 79
ledbelysning.......................................... 83
ljushöjdsreglering.................................. 79
positions-/parkeringsljus...................... 81
reglage.................................................. 82
trygghetsbelysning............................... 83
Belysning, lampbyte................................
blinkers...............................................
halvljus halogen..................................
helljus, Xenon-lampa..........................
helljus halogen....................................
lastutrymme........................................
make-up spegel..................................
nummerskyltsbelysning......................
sidomarkeringsljus..............................
252
254
253
254
254
256
257
256
255
Bensinkvalitet.......................................... 213
Bilklädsel.................................................. 273
Biltvätt...................................................... 271
Bilvård...................................................... 271
Bilvård, läderklädsel................................. 273
Blind spot information system, BLIS....... 190
bränslefilter......................................... 214
bränsleförbrukning.............................. 289
Blinkers...................................................... 82
Bältespåminnare........................................ 17
Blockerat låsläge....................................... 56
avaktivering........................................... 56
tillfällig avaktivering............................... 56
Bärgning.................................................. 227
Bluetooth
handsfree............................................ 196
koppla samtal till mobil....................... 198
mikrofon av......................................... 198
Bärkassehållare....................................... 216
C
Chassiinställningar................................... 155
Bogsering................................................ 226
bogseringsögla................................... 227
Cigarettändaruttag................................... 194
Bogserögla.............................................. 227
Clean Zone Interior Package (CZIP)........ 128
Bromsar................................................... 109
bromsljus.............................................. 81
bromssystem...................................... 109
elektrisk parkeringsbroms.................. 112
låsningsfria bromsar, ABS.................. 109
nödbromsförstärkning, EBA............... 109
nödbromsljus........................................ 81
påfyllning av bromsvätska.................. 251
symboler i kombinationsinstrument. . . 110
CO2-utsläpp............................................. 289
City Safety™............................................ 167
CZIP (Clear Zone Interior Package)......... 128
D
DAB, menystruktur.................................. 149
DAB Radio............................................... 147
Bromsljus................................................... 81
Defroster.................................................. 131
Broms- och kopplingsvätska................... 250
Dekaler..................................................... 278
Bränsle..................................................... 212
bränsleekonomi.................................. 237
Diesel....................................................... 213
Dieselpartikelfilter.................................... 214
299
09 Index
09
Dimljus
bak........................................................ 81
tryck............................................ 237, 291
vinterdäck........................................... 232
Displaybelysning........................................ 79
Döda vinkeln (BLIS)................................. 190
Dolby Surround Pro Logic II.................... 138
Domkraft.................................................. 235
Draganordning......................................... 221
specifikationer.................................... 222
Dragkrok
avtagbar, borttagning......................... 224
avtagbar, fastsättning......................... 223
Extravärmare (Diesel)............................... 137
F
E
Farthållare................................................ 156
ECC, elektronisk klimatanläggning.......... 129
ECO-tryck................................................ 237
Ekonomisk körning.................................. 208
Driver Alert Control.................................. 178
Driver Alert System.................................. 178
Elektriskt infällbara backspeglar................ 91
Felsökning för Adaptiv farthållare............ 162
DSTC, se även Stabilitetssystem............. 153
Elektronisk startspärr................................. 44
Felsökning för kamerasensor.......... 169, 175
Däck
dimensioner........................................ 291
däcktätning......................................... 239
hastighetsklasser................................ 233
köregenskaper.................................... 230
rotationsriktning.................................. 230
skötsel................................................ 230
slitagevarnare..................................... 231
specifikationer............................ 232, 291
Elmanövrerad stol...................................... 74
Fjärrkontroll HomeLinkŸ
programmerbar................................... 115
Dragvikt.................................................... 280
112
113
113
112
Felmeddelanden
Driver Alert Control............................. 179
Lane Departure Warning..................... 182
se Meddelanden och symboler.......... 162
Elektrisk parkeringsbroms.......................
lossa automatiskt................................
lossa manuellt.....................................
låg batterispänning.............................
Dragkrok, se Draganordning.................... 221
300
Etiketter.................................................... 278
Elmanövrerat panoramatak....................... 94
Eluppvärmning
backspeglar.......................................... 92
bakruta.................................................. 92
säten................................................... 130
Eluttag...................................................... 195
framsäte.............................................. 195
lastutrymme........................................ 216
Felmeddelanden i Adaptiv farthållare...... 162
Felmeddelanden i Avståndskontroll........ 165
Felmeddelanden i BLIS............................ 191
Fjärrnyckel.................................................
batteribyte.............................................
funktioner..............................................
löstagbart nyckelblad...........................
räckvidd................................................
44
49
45
47
46
Fjärrnyckelsystem, typgodkännande....... 294
Fläckar..................................................... 273
09 Index
09
FM, menystruktur..................................... 147
Glas
laminerat/förstärkt................................ 89
I
FOUR-C – Aktivt chassi........................... 155
Glödlampor, se Belysning........................ 252
IAQS – Interior Air Quality System........... 128
FSC, miljömärkning................................... 13
Golvmattor............................................... 194
IC – Inflatable Curtain................................ 26
Fyrhjulsdrift, AWD.................................... 108
Gravida kvinnor, säkerhetsbälte................ 17
IDIS – Intelligent Driver Information
System..................................................... 203
Fläkt......................................................... 130
Fälgar
rengöring............................................ 272
IMEI-nummer........................................... 203
H
Färgkod, lack........................................... 274
Handskfack.............................................. 194
låsning.................................................. 54
Fönsterhissar............................................. 89
HDC......................................................... 111
Fönster och backspeglar........................... 89
Hel-/halvljus, se Belysning......................... 79
Imma........................................................
avlägsna med ventilationsmunstyckena......................................................
behandling av rutorna.........................
kondens i strålkastare.........................
timerfunktion.......................................
Förbandslåda........................................... 238
Hill Descent Controll................................ 111
Inbyggd telefon........................................ 201
Första hjälpen-utrustning......................... 238
Hjul
byte.....................................................
ditsättning...........................................
fälgar...................................................
reservhjul............................................
snökedjor............................................
Informationsdisplayer................................ 67
Färdbroms............................................... 109
Färddator................................................. 151
Förvaringsplatser i kupén........................ 193
G
234
235
231
235
232
Gardin
panoramatak......................................... 94
Hjul och däck........................................... 230
Geartronic................................................ 103
Hög motortemperatur.............................. 220
Genomvädringsfunktion.................... 53, 127
Högtrycksspolning av strålkastare............ 88
HomeLinkŸ............................................... 115
Hörlursuttag............................................. 139
131
133
127
271
132
Informationsknapp, PCC........................... 46
Informations- och varningssymboler......... 68
Inre backspegel......................................... 92
automatisk avbländning....................... 92
Instruktionsbok, miljömärkning.................. 13
Instrumentbelysning, se Belysning............ 79
Instrument och reglage.............................. 64
Instrumentöversikt
högerstyrd bil........................................ 66
vänsterstyrd bil..................................... 64
301
09 Index
09
Insynsskydd............................................. 219
Kompass.................................................... 93
kalibrering............................................. 93
Intervalltorkning......................................... 87
Kondens i strålkastare............................. 271
Körning med släpvagn
dragvikt............................................... 280
kultryck............................................... 280
iPodŸ, anslutning.................................... 141
Konstantfarthållare.................................. 156
Körriktningsvisare...................................... 82
Inställning av ratt....................................... 78
Krock, se Kollision..................................... 31
K
Kamerasensor.................................. 168, 174
Katalysator............................................... 212
bärgning.............................................. 226
Keyless drive...................................... 50, 100
Klimat....................................................... 127
allmänt................................................ 127
sensorer.............................................. 127
Klocka, inställning...................................... 71
Knappsats i ratten............. 78, 120, 156, 201
Kollision..................................................... 31
Kollisionsvarnare
radarsensor......................... 160, 167, 172
Kollisionsvarnare med Auto-broms*........ 172
Kollisionsvarning...................................... 172
Kombinationsinstrument.......................... 124
Komfort i kupén....................................... 193
302
Krockgardin............................................... 26
Krockkudde
aktivering/avaktivering, PACOS........... 22
förar- och passagerarsida.................... 20
nyckelavstängning................................ 22
L
Lack
färgkod............................................... 274
lackskador och bättring...................... 274
Krockkuddesystem.................................... 19
Laminerat glas........................................... 89
Kupé........................................................ 193
Lampor, se Belysning.............................. 252
Kupébelysning, se Belysning..................... 82
Lane Departure Control........................... 181
Kupéfilter................................................. 128
Larm...........................................................
aktivera.................................................
avaktivera.............................................
kontroll av larm.....................................
larmindikator.........................................
larmsignaler..........................................
reducerad larmnivå...............................
stänga av utlöst larm............................
tillfällig frånkoppling..............................
Kupévärmare
bränsledriven...................................... 134
Kylsystem................................................ 208
Kylvätska, kontroll och påfyllning............ 250
Köldmedium............................................ 127
Körning....................................................
kylsystem............................................
med släpvagn.....................................
med öppen baklucka..........................
208
208
220
209
59
59
59
46
59
60
60
59
60
Lastning
allmänt................................................ 215
fästpunkter.......................................... 216
09 Index
09
lastutrymme........................................ 215
taklast................................................. 215
Lastsäkring (Lastning).............................. 216
Lastutrymme
belysning.............................................. 83
fästpunkter.......................................... 216
insynsskydd........................................ 219
skyddsgaller........................................ 218
skyddsnät........................................... 217
Ledbelysning............................................. 83
Ljud
bakre kontrollpanel.............................
hörlursuttag........................................
inställningar.........................................
surround.............................................
139
139
139
138
Luftdistribution................................. 128, 133
Luftkonditionering.................................... 131
allmänt................................................ 127
Låg oljenivå.............................................. 248
Lås
automatisk låsning................................ 53
låsning.................................................. 53
upplåsning............................................ 53
Låsindikering.............................................. 44
Låsning/upplåsning
baklucka............................................... 54
insidan.................................................. 53
Läderklädsel, tvättråd.............................. 273
M
Ljudvolym
ringsignal, telefon............................... 198
telefon................................................. 198
telefon/mediaspelare.......................... 198
Manuella växellägen (Geartronic)............. 103
Ljushöjdsreglering strålkastare.................. 79
Ljusindikeringar, PCC................................ 46
Meddelanden och symboler
Avståndskontroll................................. 165
Driver Alert Control............................. 179
Kollisionsvarnare med autobroms.......................................... 170, 176
Lane Departure Warning..................... 182
Meddelanden och symboler i Adaptiv farthållare..................................................... 162
Meny- och meddelandehantering............ 120
Menystruktur
DAB.................................................... 149
FM....................................................... 147
Miljömärkning, FSC, instruktionsbok......... 13
Ljudanläggning........................................ 138
funktioner............................................ 139
översikt............................................... 138
Ljusbild, anpassning.................................. 84
Meddelanden i kombinationsinstrumentet...................................................... 124
Make up-spegel................................. 83, 195
Manuell växellåda.................................... 103
bogsering och bärgning...................... 226
Max taklast.............................................. 280
Meddelanden i BLIS................................ 191
Meddelanden i informationsdisplay......... 153
Minnesfunktion i stol.................................. 74
Mittkonsol................................................ 120
Mobiltelefon
ansluta................................................ 198
handsfree............................................ 196
registrera telefon................................. 196
Motor
starta................................................... 100
överhettning........................................ 220
Motorbroms, automatisk......................... 111
Ljusreglage................................................ 79
303
09 Index
09
Motorbromskontroll................................. 153
Motorhuv, öppning.................................. 246
Motorolja.......................................... 247, 285
filter..................................................... 248
ogynnsamma körförhållanden............ 285
oljekvalitet........................................... 285
volymuppgifter.................................... 285
Motorrum
kylvätska.............................................
olja......................................................
styrservoolja.......................................
översikt...............................................
N
Nackskydd
mittplats bak......................................... 75
nedfällning...................................... 75, 76
Panoramatak
gardin.................................................... 94
ventilationsläge..................................... 95
öppning och stängning......................... 94
Nyckel........................................................ 44
Parkera samtal......................................... 202
Nyckelblad................................................. 47
Parkeringsbroms..................................... 112
Nyckelfri start (keyless drive)............. 50, 100
250
248
251
247
Nyckellägen............................................... 72
Parkeringshjälp........................................ 184
sensorer för parkeringshjälp............... 186
Nyckelspärr.............................................. 105
Parkeringshjälpkamera............................ 187
Nödsamtal............................................... 201
Motorspecifikationer................................ 284
Nödutrustning
varningstriangel.................................. 238
Parkeringsvärmare...................................
batteri och bränsle..............................
parkering i backe................................
tidsinställning......................................
O
PCC – Personal Car Communicator
funktioner.............................................. 45
räckvidd.......................................... 46, 47
Olja, se även Motorolja............................ 285
Pisksnärtsskador, WHIPS.......................... 27
Motorvärmare
bränsledriven...................................... 134
Mätare i kombinationsinstrumentet
bränslemätare....................................... 68
hastighetsmätare.................................. 68
varvtalsmätare...................................... 68
134
134
134
136
Polering.................................................... 272
Mätsticka, elektronisk.............................. 249
P
Positions-/parkeringsljus........................... 81
PACOS....................................................... 22
Provisorisk däcktätning........................... 239
PACOS, omkopplare................................. 22
Punktering, se Däck................................. 235
Panelbelysning........................................... 79
304
Panikfunktion............................................. 45
Powershift växellåda........................ 105, 226
09 Index
09
R
Radarsensor............................................ 157
begränsningar..................................... 160
Ratt............................................................ 78
knappsats............. 78, 120, 138, 156, 201
knappsats adaptiv farthållare............. 159
rattinställning........................................ 78
Rattlås...................................................... 100
ROPS (Roll Over Protection System)......... 29
Skyddsgaller............................................ 218
ROPS (Roll Over Protection System)
(Rundslagningsskydd)............................... 29
Skyddsnät................................................ 217
Rostskydd................................................ 272
Släpfordon
självsvängning.................................... 225
Rundslagningsskydd................................. 29
Släpfordonsstabilisator.................... 153, 225
Ryggstöd................................................... 73
framsäte, fällning.................................. 73
Släpvagn.................................................. 220
kabel................................................... 220
körning med släpvagn........................ 220
Ryggstöd baksäte, fällning........................ 75
Smörjmedel.............................................. 287
Rattmotstånd, hastighetsberoende......... 155
Reglage
mittkonsol........................................... 120
S
Regnsensor................................................ 87
Samtal
funktioner under pågående samtal................................................ 201, 202
hantering..................................... 197, 201
inkommande............................... 197, 201
volym i telefon..................................... 202
väntande............................................. 202
Rekommendationer vid körning............... 208
Rekommenderade barnskydd, tabell......... 34
Relä/säkringsbox, se Säkringar............... 263
Rengöring
automattvätt.......................................
biltvätt.................................................
fälgar...................................................
klädsel.................................................
säkerhetsbälten..................................
271
271
272
273
273
Serviceprogram....................................... 246
Sidokrockkuddar....................................... 24
Signalhorn.................................................. 78
Reservhjul................................................ 235
Temporary spare................................ 235
Signalingång, extern................................ 138
Ringa samtal.................................... 197, 201
SIPS-bag................................................... 24
SIM-kort................................................... 204
Smörjmedel, volymuppgifter.................... 287
Sotfilter.................................................... 214
SOTFILTER FULLT.................................. 214
Spin control............................................. 153
Spolare
bakruta.................................................. 88
spolarvätska, påfyllning...................... 259
vindruta................................................. 88
Spolarvätska, påfyllning........................... 259
Spolmunstycken, uppvärmda.................... 88
Stabilitets- och dragkraftssystem............ 153
Stabilitetssystem..................................... 153
Startbatteri............................................... 293
Starthjälp................................................. 102
Startnycklar................................................ 72
305
09 Index
09
Startspärr................................................... 44
Stenskott och repor................................. 274
Stol, se Säten............................................ 73
Strålkastare.............................................. 252
Styrkraftsnivå, se Rattmotstånd.............. 155
Ställa in tidsavstånd................................. 164
Surround.................................................. 138
Svängningsdämpare................................ 221
Symboler.................................................. 154
informationssymboler........................... 68
kontrollsymboler................................... 68
varningssymboler................................. 68
Symboler och meddelanden
Avståndskontroll................................. 165
Driver Alert Control............................. 179
Kollisionsvarnare med autobroms.......................................... 170, 176
Lane Departure Warning..................... 182
Symboler och meddelanden i Adaptiv farthållare..................................................... 162
Säkerhetsbälte
baksäte................................................. 17
bältesförsträckare................................. 18
Säkerhetsbälten......................................... 16
Säkerhetsläge............................................ 31
306
Säkringar..................................................
allmänt................................................
box i bagage-/lastutrymme................
byte.....................................................
relä/säkringscentral i motorrum..........
263
263
270
263
264
Säkringscentral........................................ 263
handskfack......................................... 267
Säkringstabell
säkringar i motorrum.......................... 265
Säten.......................................................... 73
elmanövrerade...................................... 74
eluppvärmning.................................... 130
fällning av ryggstöd bak....................... 75
fällning av ryggstöd fram...................... 73
nackskydd bak..................................... 75
Telefon
ansluta................................................
handsfree............................................
inbyggd, översikt................................
inkommande samtal...........................
meddelanden......................................
registrera telefon.................................
ringa samtal........................................
ringsignal............................................
SIM-kort..............................................
ta emot samtal....................................
telefonbok...........................................
telefonbok, genväg.............................
till/från.................................................
198
196
201
197
203
196
197
202
204
198
199
199
201
Telefonbok............................................... 202
Temperatur
faktisk temperatur............................... 127
T
Temperaturreglering................................ 131
Tillskottsvärmare...................................... 137
Taklast, max vikt...................................... 280
Tankning..................................................
påfyllning............................................
tanklock..............................................
tanklucka, elektrisk öppning...............
tanklucka, manuell öppning................
211
211
211
211
211
Timer........................................................ 132
Tjänstevikt................................................ 280
Torkarblad................................................
byte.....................................................
byte bakruta........................................
rengöring............................................
serviceläge..........................................
258
258
259
259
258
09 Index
09
Torkare och spolning................................. 87
Totalvikt................................................... 280
Traction control........................................ 153
Transmission............................................ 103
Transponder.............................................. 89
Trippmätare............................................... 71
Trygghetsbelysning................................... 83
TSA – släpfordonsstabilisator.......... 153, 225
Tuta............................................................ 78
Typbeteckning......................................... 278
Typgodkännande, fjärrnyckelsystem....... 294
U
Underhåll
rostskydd............................................ 272
Upplåsning
från insidan........................................... 53
från utsidan........................................... 53
V
Verktyg..................................................... 235
Vadning.................................................... 208
Vikter
tjänstevikt........................................... 280
Varningsblinkers........................................ 81
Vindrutespolning........................................ 88
Varningslampa
adaptiv farthållare............................... 157
kollisionsvarnare................................. 172
stabilitets- och dragkraftssystem....... 153
Vindrutetorkare.......................................... 87
regnsensor............................................ 87
Varningslampor
bältespåminnare...................................
fel i bromssystemet..............................
generatorn laddar inte..........................
krockkuddar-SRS.................................
lågt oljetryck.........................................
parkeringsbroms åtdragen...................
varning..................................................
Vinterdäck................................................ 232
Vinterkörning............................................ 209
69
69
69
69
69
69
69
Väntande samtal...................................... 202
Värme....................................................... 131
Värmereflekterande vindruta...................... 89
Vätskor, volymuppgifter........................... 287
Vätskor och oljor...................................... 287
Varningsljud
kollisionsvarnare................................. 172
Växellåda................................................. 103
automat............................................... 103
manuell............................................... 103
Varningssymbol, krockkuddesystem......... 19
Växelväljarspärr....................................... 104
Varningstriangel....................................... 238
Växelväljarspärr, mekanisk urkoppling.... 105
Vattenavvisande ytskikt, rengöring.......... 272
Uppvärmda spolmunstycken..................... 88
Vatten- och smutsavvisande ytskikt.......... 89
Urkoppling av växelväljarspärr................ 105
Vaxning.................................................... 272
USB, anslutning....................................... 141
Ventilation................................................ 128
Utsläpp av koldioxid................................ 214
Ventilationsmunstycken........................... 129
W
WHIPS
barnstol/barnkudde.............................. 27
pisksnärtsskador.................................. 27
307
09 Index
09
Y
Yttermått.................................................. 280
Yttre backspeglar...................................... 91
Å
Återcirkulation.......................................... 131
Återställning av fönsterhissar..................... 90
Återställning av yttre backspeglar............. 92
Ö
Överhettning............................................ 220
308
Kdakd8Vg8dgedgVi^dcIE&&,.*HlZY^h]!6I&%'%!Eg^ciZY^cHlZYZc!<ŽiZWdg\'%&%!8deng^\]i©'%%%"'%&%Kdakd8Vg8dgedgVi^dc
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement