Volvo | XC60 | Quick Guide | Volvo XC60 2009 Quick Guide

Volvo XC60 2009 Quick Guide
VOLVO XC60
Quick guide
Web Edition
VÄLKOMMEN TILL DIN NYA VOLVO!
Att lära känna din nya bil är en spännande upplevelse.
Titta igenom denna Quick Guide så kommer du att tycka ännu bättre om din
nya Volvo. Detaljerad information hittar du i instruktionsboken.
Varningstexter och annan viktig information finns endast i instruktionsboken,
inte i denna folder. Instruktionsboken innehåller den mest aktuella informationen.
Tillval är markerade med en asterisk (*).
På www.volvocars.com finns ytterligare information som rör din bil.
fjärrnyckel, PCC – PERSONAL CAR COMMUNICATOR*, MED KEYLESS DRIVE
Låser dörrarna och bakluckan samt
aktiverar larmet*.
1
Låser upp dörrarna A och bakluckan
samt avaktiverar larmet.
2
Låser upp bakluckan – den öppnas
inte.B
3
Trygghetsbelysning i sidospeglar*, i
kupén, vid golvet och på nummerplåten.
Blinkers och parkeringsljus lyser.
“Panik”-knapp – hålls intryckt ca
3 sekunder vid nödsituation för att
utlösa larmet.
4
Automatisk återlåsning sker om inte dörr/baklucka
öppnats inom 2 minuter efter upplåsning.
B
Bil med elmanövrerad baklucka – luckan öppnas.­
A
Gäller enbart PCC
1 Grönt ljus: Bilen är låst.
2 Gult ljus: Bilen är olåst.
3 Blinkande växlande rött ljus: En person
kan befinna sig inne i bilen.
4 Rött ljus: Larmet har varit utlöst.
Information om bilen kan fås inom 20 m
räckvidd: Tryck på knappen och vänta
7 sekunder.
Knapptryck utom räckvidd visar senast
lagrade status ur minnet.
viktigt
Med Keyless drive behöver PCC:n endast
vara i bilen. Förvara den t.ex. i fickan när du
går till och från bilen och under körning.
Bilen låses upp då en dörrs ytterhandtag
greppas.
Efter avslutad körning, när bilen parkerats,
behöver du bara trycka in knappen på
dörrens utsida för att låsa bilen.
city safety
30 km/­h och hjälper föraren genom att bromsa
bilen automatiskt och därmed mildra eller i
vissa fall helt undvika en kollision. När funk­
tionen aktiveras och bromsar tänds broms­
ljusen och instrumentpanelens display visar ett
med­delande om att funktionen är/har varit aktiv.
City Safety™ är en funktion som stödjer föraren
i att undvika en kollision vid bl.a. körning i
köer, där förändringar i framförvarande trafik
kombinerat med ouppmärksamhet kan leda till
en incident.
City Safety™ är aktiv i hastigheter upp till
varning
•
Titta aldrig in i vindrutans lasersensor
(rödmarkerat i bilden) på ett avstånd om
100 mm eller närmare. Läs mer i instruk­
tionsboken.
STARTA/sTÄNGA AV BILEN, MED FJÄRRNYCKELN
starT
Sätt fjärrnyckeln i startlåset. A
Tryck lätt på fjärrnyckeln, som då dras in.
3
Tryck ner kopplings- eller bromspedalen.
A
B
Tryck på START/STOP/ENGINE-knappen för
att starta motornB.
Ej vid Keyless drive, det räcker att PCCn finns i bilen, t.ex i en förvaringsficka.
Vid kallstart kan tomgångsvarvtalet under en kort tid vara något högre.
stänga av motorn och ta ur fjärrnyckeln
Parkera bilen och tryck på START/STOP/
ENGINE-knappen för att stänga av motorn.
Tryck lätt på fjärrnyckeln, som då matas ut.
Automatväxel måste vara i läge P.
Lädervård
BLIS – Blind Spot Information
System*
Läderklädsel kräver regelbunden rengöring.
Behandla med lädervårdsprodukter,
1–4 gånger per år eller vid behov. Lädervårds­
produkter finns hos Din Volvoåterförsäljare.
Om BLIS’ indikeringslampa lyser trots att
inget fordon finns i den döda vinkeln, kan
orsaken vara t.ex. reflex från våt vägbana eller
lågt stående sol i kameran. Vid direkt fel på
systemet visar displayen texten BLIS Serv.
erfordras.
LJUDANLÄGGNING
1 Tryck för PÅ/AV
3 Ställ in ljudbilden
Tryck på knappen för att välja BAS,
DISKANT, FADER, BALANS,
Dolby Pro Logic II* eller SUB-BAS*.
Vrid på ratten för att justera.
Vrid för att justera ljudvolym
Radio-, TP-, Handsfree-* och RTI-voly­
men lagras individuellt till nästa gång de
används.
2 Välj AM, FM1, FM2, CD eller MODE.
Använd MODE för att aktivera AUXA och för
att justera AUX ljudkällans volym.
AUX-ingång för t.ex. MP3-spelaren (vars ljud blir bäst
med volymen ställd på medium).
A
RADIO
CD
3 Vrid för att välja radiostation
4 Sök station med vänster-/högerpil. Lagra
4 Byt CD-spår med vänster-/högerpil eller
upp till 20 stationer genom att hålla inne
0–9 på FM1 och 0–9 på FM2, när en station
lagrats bekräftas det i displayen.
5 Autolagra de 10 starkaste stationerna
Tryck in AUTO i ca 2 sekunder. Autola­
gring visas i displayen så länge sökning
pågår.
Välj sedan 0–9 för att spela en av de la­
grade radiostationerna.
RADIOSYSTEM – DAB*
DAB (Digital Audio Broadcasting) är ett digitalt
sändningssystem för radio som erbjuder highquality radio och ännu flera radiokanaler.
vrid på (3).
Välj CD-skiva* med pil upp/ner.
6 Utmatning av CD-skiva
Tryck för att mata ut aktuell CD-skiva.
Håll knappen intryckt för att mata ut alla
CD-skivor i CD-växlaren*.
7 CD-växlare*. Välj CD-skiva 1–6.
aux och usb* (t.ex ipod®)
En iPod® eller MP3-spelare kan anslutas till
bilens Infotainmentsystem via AUX-uttag eller
USB-anslutningen i mittkonsolen.
Elektronisk klimatanläggning – ECC*
AUTOMATISK REGLERING
MANUELL REGLERING
I AUTO-läge hanterar ECC-systemet alla funk­
tioner automatiskt och gör därmed bilkörningen
enklare med optimal luftkvalitet.
Fläkthastighet
Luftdistribution
1 Temperatur
Defroster för att snabbt ta bort imma
på framruta och sidofönster.
Vrid reglagen för att välja önskad temper­
atur. Inställd temperatur visas i displayen.
2 Tryck på AUTO för automatisk reglering av
temperatur och övriga funktioner.
Luftkvalitetssystem. AV/AUT/Recir­
kulation.
Luftkonditionering PÅ/AV
Eluppvärmd bakruta och yttre
speglar. Automatisk avstängning.
förvaringsutrymmen, 12 v-uttag och aux
För att 12 V-uttagen i mittkonsolen ska fungera
måste nyckeln vara i minst läge I. 12 V-uttaget
på höger sida i lastutrymmet är alltid aktiverat.
viktigt
Användning av 12 V-uttaget i lastutrymmet
kan ladda ur startbatteriet.
färddator OCH TRIPPMÄTARE
1 Låg bränslenivå
När symbolen tänds är nivån i bränsletanken låg, fyll på bränsle snarast
2 Trippmätare
Bilen är utrustad med två oberoende tripp­
mätare, T1 och T2, som alltid är på.
För växling T1/T2 och nollställning, se
knapp (6).
3 Bränslemätare
Pilen visar på vilken sida tanklocket är
placerat.
4 Körsträcka till tom tank
Vrid färddatorns tumhjul (8) för att se ungefärlig körsträcka till tom tank.
7
8
9
5 Klocka
Vrid reglaget (6) med- eller moturs för att
ställa klockan.
6 Flerfunktionsreglage. Långt tryck
nollställer aktuell trippmätare. Kort tryck
skiftar mellan T1 och T2
Vrid för att justera klockan.
7 Tryck för att läsa meddelanden i displayen.
Tryck igen för att släcka meddelandet.
8 Färddator
Välj önskad funktion med tumhjulet.
9 Nollställer aktuell funktion i färddatorn.
viktigt
“Kilometer till tom tank” är en uppskattning
av möjlig körsträcka baserad på tidigare
körförhållanden.
ställa in ratten
tankning
VARNING! Ställ in ratten innan körning på­
börjas – aldrig under körning.
Tryck på knappen för att öppna tankluckan.
Ljusreglage
Display- och instrumentbelysning
Dimstrålkastare (fram)
Dimljus (bak, enbart förarsida)
Automatiskt halvljus. Helljusblink
fungerar men inte fast helljus.
Parkeringsljus
Halvljus. Halvljuset släcks när bilen
stängs av. Helljuset kan aktiveras med
spaken.
Ljushöjdsreglering, halvljus. Auto­
matiskt för Xenon-ljus*.
1. Helljusblink.
2. Växla mellan hel-/halvljus.
Förarstödsystem*
bluetooth*
För att hjälpa föraren att t.ex. bromsa i tid,
hålla säkert avstånd till andra fordon eller ha
bra placering på vägbanan, kan bilen vara
utrustad med ett flertal system:
1. Gör mobiltelefonen sökbar/synbar
•
Adaptiv farthållare*
•
Avståndskontroll*
•
Kollisionsvarnare med auto-broms*
•
Driver Alert System*
2. Håll inne PHONE-knappen på ljudanlägg­
ningen
3. Välj Lägg till telefon i ljudanläggningens
display
4. Välj den telefon du vill ansluta
5. Mata in siffrorna som visas i ljudanlägg­
ningens display via mobiltelefonens
knappats
Elmanövrerat panoramatak*
automatiskt.
1
Första trycket på reglaget manövrerar sol­­
gardinen – andra panoramataket. Vid manuell
manövrering måste solgardinen stå i maxi­
malt läge innan taket kan manövreras. Vid
ventilationsläge öppnas/stängs solgardinen
Automatisk maximal öppning
Manuell öppning
Manuell stängning
Automatisk maximal stängning
Öppning ventilationsläge
Stängning ventilationsläge
nyckellägen (0 & i)
inställning av framstol
Kopplings-/bromspedal får inte vara nertryckt.
med Fjärrnyckel
Läge 0
Läge I
Ljudanläggning och kupébelysning fungerar
oberoende av nyckelläge.
Instrument-/klockbelysning, rattlåset
låses upp.
Panoramatak*, fönsterhissar, fläkt,
I ECC, vind­rutetorkare, 12 V-uttag i mitt­
konsolen, RTI’.
pARKERINGSBROMS
1
2
3
4
5
Svankstöd
Ryggstödets lutning
Höj/sänk stolen
Sittdynans framkant höj/sänk
Framåt/bakåt
elmanövrerad baklucka*
Ansätta
Tryck på knappen.
Lampan blinkar tills parkeringsbromsen
är fullt åtdragen, därefter fast sken.
Lossa
Nyckelläge 0 eller I.
Tryck ner kopplings- eller bromspedalen.
2
Dra ut knappen.
Lossa automatiskt
Lägg i en växel och kör iväg. (För bilar med
automatisk växellåda krävs att föraren har
säkerhetsbältet på.)
Öppning
Håll in knappen för baklucka på belysnings­
panelen eller fjärrnyckeln tills luckan börjar
öppna eller tryck lätt på bakluckans gumme­
rade tryckplatta under ytterhandtaget och lyft
luckan.
Stängning
Tryck på bakluckans knapp för baklucka eller
stäng luckan manuellt.
TP 10636 (Swedish). AT 0835. Printed in Sweden, Göteborg 2008. Copyright © 2000-2008 Volvo Car Corporation.
0
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising