Volvo | XC60 | Ägarmanual | Volvo XC60 2009 Ägarmanual

Volvo XC60 2009 Ägarmanual
VOLVO XC60
INSTRUKTIONSBOK
Web Edition
BÄSTE VOLVOÄGARE
TACK FÖR ATT DU VALDE VOLVO
Vi hoppas att Du kommer att få glädje av många års körning i
Din Volvo. Bilen är konstruerad för Din och Dina passagerares
säkerhet och komfort. Volvo är en av världens säkraste personbilar. Din Volvo är också konstruerad för att uppfylla gällande säkerhets- och miljökrav.
För att öka Din trivsel med bilen rekommenderar vi att Du
bekantar Dig med utrustning, anvisningar och underhållsinformation i denna instruktionsbok.
Denna inlaga är tryckt på återvunnet papper.
Innehållsförteckning
00 Introduktion
01 Säkerhet
Viktig information........................................ 8
Volvo och miljön........................................ 12
Säkerhetsbälten .......................................
Krockkuddesystemet (SRS – Airbag)........
Aktivering/avaktivering av krockkudde*....
Sidokrockkudde (SIPS-bag) ....................
Krockgardin (IC) .......................................
WHIPS ......................................................
Roll Over Protection System - ROPS.......
När löser systemen ut ..............................
Säkerhetsläge...........................................
Barnsäkerhet.............................................
02 Lås och larm
16
19
22
24
26
27
29
30
31
32
Fjärrnyckel/nyckelblad..............................
Batteribyte fjärrnyckel/PCC*.....................
Keyless drive*............................................
Låsning/upplåsning...................................
Barnsäkerhetsspärr...................................
Larm*.........................................................
00 01 02
4
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
42
47
48
50
54
55
Innehållsförteckning
03 Din förarmiljö
04 Komfort och körglädje
Instrument och reglage............................. 60
Nyckellägen.............................................. 68
Säten......................................................... 70
Ratt........................................................... 74
Belysning.................................................. 75
Torkare och spolning................................ 84
Fönster och backspeglar.......................... 86
Elmanövrerat panoramatak*..................... 90
Start av motor........................................... 92
Start av motor – externt batteri................. 93
Växellådor................................................. 94
Fyrhjulsdrift – AWD (All Wheel Drive)*....... 97
Färdbroms................................................. 98
Hill Descent Control – HDC*................... 100
Parkeringsbroms..................................... 101
Meny- och meddelandehantering...........
Klimat......................................................
Bränsledriven motor- och kupévärmare*
Bränsledriven extravärmare*...................
Ljudanläggning........................................
Färddator................................................
Kompass*................................................
DSTC – Stabilitets- och dragkraftssystem..........................................................
Anpassning av köregenskaper................
Farthållare*..............................................
Adaptiv farthållare*..................................
Avståndskontroll.....................................
City Safety™...........................................
Kollisionsvarnare med auto-broms*........
Driver Alert System – DAC*.....................
Driver Alert System – LDW*....................
Parkeringshjälp*......................................
Parkeringskamera*..................................
BLIS* – Blind Spot Information System. .
Komfort i kupén......................................
Bluetooth handsfree*..............................
Inbyggd telefon*......................................
05 Under din färd
110
115
123
126
127
141
143
Rekommendationer vid körning..............
Tankning.................................................
Bränsle....................................................
Lastning..................................................
Lastutrymme...........................................
Varningstriangel......................................
Körning med släpvagn............................
Bogsering och bärgning..........................
03 04 05
HomeLinkŸ EU*....................................... 104
196
198
199
202
203
207
208
214
144
145
146
147
154
157
161
167
170
173
176
179
182
185
190
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
5
Innehållsförteckning
06 Underhåll och specifikationer
07 Index
Motorrum................................................
Lampor....................................................
Torkarblad och spolarvätska..................
Batteri......................................................
Säkringar.................................................
Hjul och däck..........................................
Bilvård.....................................................
Typbeteckningar.....................................
Specifikationer........................................
Typgodkännande....................................
Index....................................................... 270
218
223
230
232
235
243
255
259
261
269
06 07
6
Innehållsförteckning
7
Introduktion
Viktig information
Att läsa instruktionsboken
Inledning
Ett bra sätt att lära känna sin nya bil är att läsa
instruktionsboken, helst före den första åkturen. Då får du möjlighet att bekanta dig med
nya funktioner, får råd om hur bilen bäst ska
hanteras i olika situationer och lär dig utnyttja
bilens alla finesser på bästa sätt. Var uppmärksam på de säkerhetsanvisningar som finns i
boken.
Den utrustning som beskrivs i instruktionsboken finns inte i alla bilar. I boken beskrivs, förutom standardutrustning, även tillval (fabriksmonterad utrustning) och vissa tillbehör (eftermonterad extrautrustning). Om du är osäker på
vad som är standard, tillval respektive tillbehör
kontakta din Volvoåterförsäljare.
Volvos bilar är olika utrustade beroende på
anpassningar för olika marknaders behov och
nationella eller lokala lagar och bestämmelser.
De specifikationer, konstruktionsuppgifter och
illustrationer som finns i instruktionsboken är
inte bindande. Vi förbehåller oss rätten att göra
ändringar utan föregående meddelande.
© Volvo Personvagnar AB
Tillval
Alla typer av tillval/tillbehör markeras med en
asterisk .
8
Utbudet av tillval/tillbehör till de olika bilmodellerna varierar beroende på marknad. Merparten tillval är fabriksmonterade och kan inte
eftermonteras, tillbehör monteras i efterhand.
Kontakta din auktoriserade Volvoåterförsäljare
för mer information.
Särskilda texter
VARNING
Varningstexter upplyser om risk för personskada.
Meddelandetexter
I bilen finns det displayer som visar textmeddelanden. Dessa textmeddelanden markeras i
instruktionsboken med att texten är lite större
och gråfärgad. Exempel på detta finns i menyoch meddelandetexter i informationsdisplayen
(t.ex. Ljudinställningar).
Dekaler
I bilen finns olika typer av dekaler som är till för
att förmedla viktig information på ett enkelt och
tydligt sätt. Dekalerna finns i bilen i följande fallande grad av varning/information.
Varning för personskada
VIKTIGT
Viktigt-texter upplyser om risk för materiella
skador.
OBS
OBS-texter ger råd eller tips som underlättar vid användande av t.ex. finesser och
funktioner.
Fotnot
I instruktionsboken finns det information som
ligger som en fotnot längst ner på sidan. Denna
information är ett tillägg till den text som den
via numret hänvisar till. Om fotnoten syftar till
text i en tabell används bokstäver istället för
siffror som hänvisning.
G031596
Svarta ISO-symboler på gult varningsfält, vit
text/bild på svart meddelandefält. Används för
att påvisa förekomst av fara som, om varningen
ignoreras, kan resultera i allvarlig personskada
eller dödsfall.
Introduktion
Viktig information
Risk för egendomsskada
Om det inte finns någon bildserie till en stegför-steg instruktion är de olika stegen numrerade med vanliga siffror.
Information
Positionslistor
I översiktbilder där olika delar pekas ut
används röda cirklar med en siffra i. Siffran
återkommer i den positionslista som finns
i anslutning till bilden, som beskriver objektet.
Punktlistor
G031597
Vita ISO-symboler och vit text/bild på svart
eller blått varningsfält och meddelandefält.
Används för att påvisa förekomst av fara som,
om varningen ignoreras, kan resultera i skador
på egendom.
G031600
Vita ISO-symboler och vit text/bild på svart
meddelandefält.
Procedurlistor
Procedurer, där åtgärder måste göras i en viss
ordningsföljd, är i instruktionsboken numrerade.
När det till en steg-för-steg instruktion
finns en bildserie är varje moment numrerat
på samma sätt som motsvarande bild.
När en uppräkning förkommer i instruktionsboken används en punktlista.
Exempel:
•
•
Kylvätska
Motorolja
Fortsättning följer
Denna symbol är placerad längst ned till
höger när ett avsnitt fortsätter på nästa uppslag.
Numrerade listor med bokstäver förekommer vid bildserier där den inbördes ordningen av instruktionerna inte är relevant.
Pilar förekommer numrerade och onumrerade och används för att åskådliggöra en
rörelse.
9
Introduktion
Viktig information
Inspelning av data
Lasersensor
Kör- och säkerhetssystemen i bilen använder
sig av datorer som kontrollerar och delar
information med varandra om bilens funktion.
En eller flera av dessa datorer kan eventuellt
lagra information om systemen de kontrollerar
vid normal körning, under förloppet av en kollision eller vid tillbud. Lagrad information kan
komma att användas av:
Detta fordon är utrustat med en sensor vilken
sänder ut laserljus. Det är absolut nödvändigt
att följa föreskrivna instruktioner vid hantering
av lasersensorn.
Volvo Personvagnar
Service- eller reparationsverkstäder
Polis- eller annan myndighet
Andra parter som hävdar laglig rätt till att
ta del av informationen eller någon som har
ägarens tillstånd att ta del av informationen.
G033853
•
•
•
•
Följande två dekaler relaterar till lasersensorn:
Tillbehör och extrautrustning
Felaktig inkoppling och installation av tillbehör
kan påverka bilens elektroniksystem negativt.
Vissa tillbehör fungerar endast när därtill
hörande programvara finns i bilens datorsystem. Kontakta därför alltid en auktoriserad
Volvoverkstad innan du installerar tillbehör
som ansluts till eller påverkar det elektriska
systemet.
10
•
Den övre dekalen beskriver laserljusets
klassificering, på engelska: Invisible Laser
radiation – Do not view directly with optical
instruments (magnifiers) – Class 1M laser
product.
Denna engelska text finns översatt i nästa varningsruta.
•
Den undre dekalen beskriver laserljusets
fysikaliska data, på engelska:
IEC 60825-1:1993 + A2:2001. Complies
with FDA performance standards for laser
products except for deviations pursuant to
Laser Notice No. 50, dated
July 26th, 2001.
Fysikaliska data preciseras i följande tabell och
övrig text finns översatt i nästa varningsruta.
Strålningsdata för lasersensor
Maximal pulsenergi
2,64 μJ
Maximal medeluteffekt
45 mW
Pulslängd
33 ns
Divergens (horisontell × vertikal)
28° × 12°
Introduktion
Viktig information
ringsglas, mikroskop, objektiv eller liknande optiska instrument.
VARNING
Om någon av instruktionerna häri inte efterföljs finns risk för ögonskador!
•
Test, reparation, demontering, justering
och/eller byte av reservdelar på lasersensorn får enbart utföras av en
auktoriserad Volvoverkstad.
•
För att undvika exponering av skadlig
strålning, utför ingen omjustering eller
underhåll annat än specificerat häri.
•
Reparatör måste följa särskilt framtagen
verkstadsinformation för lasersensor.
•
Demontera inte lasersensorn (inkl. ta
bort linserna). En demonterad lasersensor uppfyller laser klass 3B enligt standard IEC 60825-1. Laser klass 3B är inte
ögonsäker och utgör därför en risk för
skador.
•
Lasersensorns kontakt måste vara
urkopplad innan demontering från vindrutan.
•
Lasersensorn måste vara monterad på
vindrutan innan sensorns kontakt
ansluts.
•
Titta aldrig in i lasersensorn (vilken
avger spridande osynlig laserstrålning)
på ett avstånd om 100 mm eller närmare
med förstorande optik av typ försto-
•
Lasersensorn sänder laserljus när fjärrnyckeln är i läge II även vid avstängd
motor (se sidan 68 om nyckellägen).
För mer information om lasersensorn, se
sidan 159.
Instruktionsboken på Internet
På www.volvocars.com finns ytterligare
information som rör din bil.
11
Introduktion
Volvo och miljön
G000000
Volvo Personvagnars miljöfilosofi
12
Miljöomsorg är ett av Volvo Personvagnars
kärnvärden som vägleder all verksamhet. Vi
tror också att våra kunder delar vår omtanke
om miljön.
Samtliga Volvomodeller har EPI (Environmental
Product Information) miljövaruinformation. Där
kan du se hur miljön påverkas under bilens hela
livscykel.
Din Volvo uppfyller stränga internationella miljökrav och är dessutom tillverkad i en av världens resurseffektivaste och renaste fabriker.
Volvo Personvagnar har ett globalt ISO-certifikat vilket inkluderar Miljöstandarden
ISO 14001 som täcker samtliga fabriker och
flera av våra andra enheter. Vi ställer även krav
på våra samarbetspartners att arbeta systematiskt med miljörelaterade frågor.
Läs mer på www.volvocars.com/EPI.
Din Volvo är tillverkad enligt "Ren inifrån och
ut" – ett koncept som innefattar ren kupémiljö
och högeffektiv avgasrening. I många fall ligger
avgasutsläppen långt under gällande normer.
Bränsleförbrukning
Ren luft i kupén
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Volvos bilar har konkurrenskraftig bränsleförbrukning i sina respektive klasser. Lägre bränsleförbrukning ger generellt lägre utsläpp av
växthusgasen koldioxid.
Som förare är det möjligt att påverka bränsleförbrukningen. För mer information läs under
rubriken Spara miljön.
Effektiv avgasrening
Ett kupéfilter förhindrar att damm och pollen
kommer in i kupén via luftintaget.
Ett sofistikerat luftkvalitetssystem, IAQS*
(Interior Air Quality System) säkerställer att den
inkommande luften är renare än luften utanför
i trafikerad miljö.
Introduktion
Volvo och miljön
Systemet består av en elektronisk sensor och
ett kolfilter. Den inkommande luften övervakas
kontinuerligt och om halten av vissa ohälsosamma gaser såsom kolmonoxid blir för hög,
stängs luftintaget. En sådan situation kan uppstå i t.ex. tät trafik, köer eller tunnlar.
Inflödet av kväveoxider, marknära ozon och
kolväten hindras av kolfiltret.
Textilstandard
Interiören i en Volvo är utformad för att vara
trivsam och behaglig, även för kontaktallergiker och astmatiker. Det har lagts ner extra stor
vikt vid att välja miljöanpassade material. Därmed uppfyller de också kraven i standarden
Öko-Tex 1001, ett stort framsteg för en sundare
kupémiljö.
Öko-Tex-certifieringen omfattar till exempel
säkerhetsbälten, mattor och tyger. Lädret i
klädslarna är kromfritt garvat med växtämnen
och uppfyller certifieringskraven.
hindra spill och utsläpp till miljön. Vår verkstadspersonal har det kunnande och de verktyg som behövs för att garantera god miljöomsorg.
1
Undvik tomgångskörning. Visa hänsyn till
lokala bestämmelser. Stäng av motorn vid
längre väntetider.
•
Hantera miljöfarligt avfall som t.ex. batterier och olja på ett miljöanpassat sätt. Rådgör med en auktoriserad Volvoverkstad om
du är osäker på hur denna typ av avfall ska
deponeras.
•
•
Underhåll bilen regelbundet.
Spara miljön
Det är enkelt att själv bidra till att spara miljön
genom att t.ex. köra ekonomiskt samt göra
service och underhålla bilen enligt anvisningarna i instruktionsboken.
Här följer några råd om hur du kan spara på
miljön (för fler råd om hur du kan spara miljön
och köra ekonomiskt, se sidan 196).
•
Sänk bränsleförbrukningen genom att välja
ECO däcktryck, se sidan 253.
•
Taklast och skidbox ger högre luftmotstånd och höjer bränsleförbrukningen. Ta
bort dem direkt efter användning.
•
Töm bilen på onödiga saker. Ju mer last
desto högre bränsleförbrukning.
•
Om bilen är utrustad med motorvärmare,
använd den alltid före kallstart. Det sänker
förbrukningen och minskar utsläppen.
•
Kör mjukt och undvik häftiga inbromsningar.
•
Kör på högsta möjliga växel. Lägre varvtal
ger lägre bränsleförbrukning.
•
Utnyttja motorbroms vid inbromsning.
Volvos verkstäder och miljön
Genom regelbundet underhåll skapar du förutsättningar för lång livslängd och låg bränsleförbrukning för din bil. På så vis bidrar du till en
renare miljö. När Volvos verkstäder får förtroendet för service och underhåll av din bil blir
den en del i vårt system. Vi ställer krav på hur
våra verkstadslokaler ska utformas för att för-
•
Hög hastighet ökar förbrukningen avsevärt
p.g.a. att luftmotståndet ökar. Vid en fördubbling av hastigheten ökar luftmotståndet 4 ggr.
Genom att följa dessa råd kan bränsleförbrukningen sänkas utan att varken restiden ökar
eller nöjet med bilkörningen minskar. Du sparar
bilen, pengar och jordens resurser.
Mer information på www.oekotex.com
13
14
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
16
19
22
24
26
27
29
30
31
32
G020871
Säkerhetsbälten .....................................................................................
Krockkuddesystemet (SRS – Airbag)......................................................
Aktivering/avaktivering av krockkudde*..................................................
Sidokrockkudde (SIPS-bag) ...................................................................
Krockgardin (IC) .....................................................................................
WHIPS ....................................................................................................
Roll Over Protection System - ROPS......................................................
När löser systemen ut ............................................................................
Säkerhetsläge.........................................................................................
Barnsäkerhet...........................................................................................
SÄKERHET
01
01 Säkerhet
01
Säkerhetsbälten
Allmän information
Lossa säkerhetsbältet
Tryck på den röda knappen i låset och låt
sedan rullen dra in säkerhetsbältet. Om det inte
rullats in helt, mata in säkerhetsbältet för hand
så att det inte hänger löst.
Säkerhetsbältet spärras och kan inte dras ut:
•
•
•
om det dras ut för snabbt
vid bromsning och acceleration
om bilen lutar kraftigt.
Tänk på att
En inbromsning kan få svåra följder om inte
säkerhetsbältet används. Se därför till att
samtliga passagerare tagit på sig säkerhetsbältet.
För att säkerhetsbältet ska ge maximalt skydd,
är det viktigt att det ligger väl an mot kroppen.
Luta inte ryggstödet för långt bakåt. Säkerhetsbältet är avsett att skydda vid normal sittställning.
Ta på säkerhetsbältet
Dra långsamt ut säkerhetsbältet och lås fast
det genom att skjuta ner dess låstunga i låset.
Ett kraftigt "klick" indikerar att säkerhetsbältet
är låst.
I baksätet passar låstungan endast i avsett lås.
16
•
inte använda clips eller annat som hindrar
säkerhetsbältet att sitta åt ordentligt
•
säkerhetsbältet inte får vara snott eller vridet
•
•
höftbandet ska sitta lågt (inte över buken)
sträcka höftbandet över höften genom att
dra i diagonalbandet enligt föregående
bild.
VARNING
Säkerhetsbältet och krockkudden samverkar. Om säkerhetsbältet inte används eller
används på ett felaktigt sätt kan detta
påverka krockkuddens effekt vid en kollision.
VARNING
Varje säkerhetsbälte är avsett för endast en
person.
VARNING
Gör aldrig några ändringar eller reparationer
av säkerhetsbältet på egen hand. Kontakta
en auktoriserad Volvoverkstad.
Om säkerhetsbältet har utsatts för en kraftig
belastning, t.ex. i samband med en kollision,
ska hela säkerhetsbältet bytas ut. En del av
säkerhetsbältets skyddsegenskaper kan ha
gått förlorade även om det verkar oskadat.
Byt också säkerhetsbältet om det är slitet
eller skadat. Det nya säkerhetsbältet ska
vara typgodkänt och avsett för samma plats
som det utbytta säkerhetsbältet.
01 Säkerhet
Säkerhetsbälten
Säkerhetsbälte och graviditet
säkerhetsbältena eller öppning av bakdörr.
Meddelandet raderas automatiskt efter ca
30 sekunder, men kan också kvitteras
manuellt med en tryckning på blinkerspakens READ-knapp.
lerna). Eftersträva ett maximalt avstånd mellan
magen och ratten.
Bältespåminnare
Höftdelen av säkerhetsbältet ska ligga platt
mot sidan av låren och så lågt som möjligt
under magen – det får aldrig tillåtas att glida
upp. Säkerhetsbältet ska sitta så nära kroppen
som möjligt utan onödigt spel. Kontrollera
också att säkerhetsbältet inte har vridit sig.
Allt eftersom graviditeten framskrider ska gravida förare justera stolen och ratten, så att de
har full kontroll över bilen (vilket innebär att
man lätt måste kunna nå ratten och fotpeda-
G017726
G020998
•
Säkerhetsbälte ska alltid användas under graviditeten, men det är då viktigt att det används
på rätt sätt. Säkerhetsbältet ska ligga tätt an
mot axeln, med den diagonala delen av säkerhetsbältet mellan brösten och på sidan av
magen.
Obältade blir påminda om att ta på sig säkerhetsbältet genom ljud- och ljuspåminnelse.
Ljudpåminnelsen är hastighetsberoende och i
vissa fall tidsberoende. Ljuspåminnelse finns i
takkonsolen och i kombinationsinstrumentet.
01
Påminna om att något säkerhetsbälte i
baksätet tagits av under färd. Påminnelse
sker genom meddelande i informationsdisplayen kombinerat med ljud- och ljussignal. Påminnelsen upphör då säkerhetsbältet åter tagits på, men kan också kvitteras manuellt med en tryckning på
READ-knappen.
Meddelandet i informationsdisplayen, som
visar vilka säkerhetsbälten som används, finns
alltid tillgängligt. För att se lagrade meddelanden, tryck på READ-knappen.
Vissa marknader
Obältad förare blir påmind om att ta på sig
säkerhetsbältet genom ljud- och ljuspåminnelse. Vid låg fart ges ljudpåminnelse de första
6 sekunderna.
Barnstolar omfattas inte av bältespåminnarsystemet.
Baksäte
Bältespåminnaren i baksätet har två delfunktioner:
•
Informera om vilka säkerhetsbälten som
används i baksätet. Meddelandet visas i
informationsdisplayen vid användning av
17
01 Säkerhet
01
Säkerhetsbälten
Bältesförsträckare
Alla säkerhetsbälten är utrustade med bältesförsträckare. En mekanism i bältesförsträckaren sträcker säkerhetsbältet vid en tillräckligt
kraftig kollision. Säkerhetsbältet fångar då mer
effektivt upp den åkande.
18
01 Säkerhet
Krockkuddesystemet (SRS – Airbag)
Varningssymbol i
kombinationsinstrumentet
1
Tillsammans med varningssymbolen visas, i de
fall det krävs, ett meddelande i informationsdisplayen. Om varningssymbolen är trasig,
tänds varningstriangeln och SRS airbag Serv.
Erfordras eller SRS airbag Service snarast
visas i displayen. Kontakta snarast en
auktoriserad Volvoverkstad.
Översikt krockkuddesystemet
o
G021010
G018666
0
01
SRS-systemet, högerstyrd bil.
VARNING
Om varningssymbolen för krockkuddesystemet förblir tänd eller tänds under körning,
är det ett tecken på att krockkuddesystemet
inte har fullgod funktion. Symbolen indikerar
fel på bältessystemet, SIPS, IC-systemet
eller annat fel i SRS-systemet. Kontakta
snarast en auktoriserad Volvoverkstad.
G018665
Krockkuddesystemet övervakas kontinuerligt
av systemets styrenhet. Varningssymbolen i
kombinationsinstrumentet tänds med fjärrnyckeln i läge II eller III. Symbolen släcks efter
ca 6 sekunder om krockkuddesystemet är felfritt.
SRS-systemet, vänsterstyrd bil.
SRS-systemet består av krockkuddar och sensorer. Vid en tillräckligt kraftig kollision reagerar
sensorer och krockkudden/krockkuddarna
blåses upp, samtidigt som den blir varm. För
att dämpa islaget mot krockkudden töms den
igen när den pressas samman. I samband med
detta bildas en del rök i bilen, vilket är helt normalt. Hela förloppet, med uppblåsning och
tömning av kudden, sker på några tiondels
sekunder.
VARNING
Reparation får endast utföras av en
auktoriserad Volvoverkstad. Ingrepp i
krockkuddesystemet kan orsaka felaktig
funktion och få allvarliga personskador till
följd.
``
19
01 Säkerhet
01
Krockkuddesystemet (SRS – Airbag)
SRS (Supplemental Restraint System). Krockkudden är monterad hopvikt i rattens centrum.
Ratten är märkt med SRS AIRBAG.
OBS
Sensorerna reagerar olika beroende på
krockförlopp och om säkerhetsbältet på förarsidan respektive passagerarsidan i framsätet används eller inte.
VARNING
Säkerhetsbältet och krockkudden samverkar. Om bältet inte används eller används på
ett felaktigt sätt, kan detta påverka krockkuddens effekt vid en kollision.
Även krockkuddarnas kapacitet anpassas
efter det kollisionsvåld fordonet utsätts för.
G021014
Olyckssituationer kan därför uppstå då
endast en (eller ingen) av krockkuddarna
aktiveras. Krockkuddesystemet känner av
det kollisionsvåld som fordonet utsätts för
och anpassas efter detta så att en eller flera
krockkuddar utlöses.
Krockkudde på passagerarsidan
Placering av krockkudde på passagerarsidan i
högerstyrd bil.
Placering av krockkudde på passagerarsidan i vänsterstyrd bil.
G021011
G021013
G021837
Krockkudde på förarsidan
Som ett komplement till säkerhetsbältet på förarsidan är bilen utrustad med en krockkudde,
20
Som ett komplement till säkerhetsbältet på
passagerarsidan är bilen utrustad med en
krockkudde som är monterad hopvikt i ett
utrymme ovanför handskfacket. Panelen är
märkt med SRS AIRBAG.
01 Säkerhet
Krockkuddesystemet (SRS – Airbag)
VARNING
01
Dekal airbag
För att inte skadas om krockkudden löses
ut, måste passageraren sitta så upprätt som
möjligt med fötterna på golvet och ryggen
mot ryggstödet. Säkerhetsbältet ska vara
fastspänt.
VARNING
VARNING
G032244
Placera inga föremål framför eller ovanpå
instrumentpanelen där krockkudden för
passagerarplatsen är placerad.
Dekal för krockkudde placerad på dörrstolpe.
Placera aldrig barn i barnstol eller på barnkudde i framsätet om krockkudden är aktiverad1.
Låt aldrig barn stå eller sitta framför passagerarstolen. Personer som är kortare än
140 cm ska aldrig sitta på passagerarplatsen fram om krockkudden är aktiverad.
Om ovanstående uppmaningar inte följs kan
det leda till livsfara för barnet.
1
För information om hur aktivering/avaktivering av krockkudden utförs, se sidan 22.
21
01 Säkerhet
Aktivering/avaktivering av krockkudde*
Nyckelavstängning – PACOS
Allmän information
Krockkudden på passagerarplats i framsätet
kan avaktiveras om bilen är utrustad med en
omkopplare, PACOS (Passenger Airbag Cut
Off Switch). För information om hur aktivering/
avaktivering sker, se under rubrik Aktivering/
avaktivering.
Nyckelavstängning/omkopplare
Omkopplaren för krockkudden på passagerarplatsen (PACOS) är placerad på gaveln av
instrumentpanelen på passagerarsidan och blir
åtkomlig när dörren öppnas (se under efterföljande rubrik "Omkopplare – PACOS"). Kontrollera att omkopplaren står i önskat läge. Volvo
rekommenderar att fjärrnyckelns nyckelblad
används för att ändra läge.
För information om nyckelbladet, se
sidan 42.
VARNING
Om ovanstående uppmaningar inte följs kan
det leda till livsfara för bilens passagerare.
22
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
VARNING
Aktivering/avaktivering
Om bilen är utrustad med krockkudde på
passagerarplatsen fram, men saknar
omkopplare (PACOS, Passenger Airbag Cut
Off Switch), är krockkudden alltid aktiverad.
VARNING
Placera aldrig barn i barnstol eller på barnkudde i framsätet om krockkudden är aktii takkonsolen är
verad och symbolen
tänd. Om denna uppmaning inte följs kan
det leda till livsfara för barnet.
G032072
01
Omkopplarens placering.
VARNING
Låt ingen passagerare sitta på passagerarplatsen om meddelandet i takpanelen (se
sidan 23) indikerar att krockkudden är
avaktiverad, samtidigt som varningssymbolen för Airbag-systemet visas i kombinationsinstrumentet. Detta tyder på att allvarligt fel uppstått. Uppsök snarast en
auktoriserad Volvoverkstad.
Krockkudden är aktiverad. Med omkopplaren i detta läge kan passagerare över 140
cm sitta på passagerarplatsen i framsätet,
aldrig barn i barnstol eller på kudde.
Krockkudden är avaktiverad. Med
omkopplaren i detta läge kan barn i barnstol eller på kudde sitta på passagerarplatsen i framsätet, aldrig personer över
140 cm.
01 Säkerhet
Aktivering/avaktivering av krockkudde*
VARNING
Aktiverad krockkudde (passagerarplats):
Placera aldrig barn i barnstol eller på barnkudde på passagerarplatsen fram när
krockkudden är aktiverad. Detta gäller alla
personer som är kortare än 140 cm.
Ett textmeddelande och en symbol i takpanelen indikerar att krockkudden på passagerarplatsen fram är avaktiverad (se föregående
bild).
01
OBS
När fjärrnyckeln sätts i tändningsläge II eller
III visas varningssymbolen för krockkudden
i kombinationsinstrumentet under
ca 6 sekunder, se sidan 19.
Därefter tänds indikeringen i takkonsolen
som visar korrekt status för passagerarplatsens krockkudde. För mer information om
fjärrnyckelns olika tändningslägen, se
sidan 68.
Avaktiverad krockkudde (passagerarplats):
Personer som är längre än 140 cm ska aldrig
sitta på passagerarplatsen när krockkudden
är avaktiverad.
G017800
Om ovanstående uppmaningar inte följs kan
det leda till livsfara.
Meddelanden
Indikering i takkonsolen som visar att passagerarplatsens krockkudde är aktiverad.
En varningssymbol i takpanelen indikerar att
krockkudden på passagerarplatsen fram är
aktiverad (se föregående bild).
2
G017724
2
Indikering i takkonsolen som visar att passagerarplatsens krockkudde är avaktiverad.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
23
01 Säkerhet
Sidokrockkudde (SIPS-bag)
G032949
VARNING
Vid en sidokollision fördelas en stor del av kollisionskraften av SIPS (Side Impact Protection
System) till balkar, stolpar, golv, tak och andra
delar av karossen. Sidokrockkuddarna, på
förar- och passagerarplats, skyddar bröstet
och höften och är en viktig del av SIPS.
SIPS-bag-systemet består av två huvuddelar,
sidokrockkudde och sensorer. Sidokrockkudden är placerad i framstolens ryggram.
•
Reparation får endast utföras av en
auktoriserad Volvoverkstad. Ingrepp i
SIPS-bagsystemet kan orsaka felaktig
funktion och få allvarliga personskador
som följd.
•
Placera inga föremål i området mellan
stolens yttre sida och dörrpanelen eftersom detta område kan påverkas av
sidokrockkudden.
•
Använd endast överdragsklädslar som
godkänts av Volvo. Andra klädslar kan
hindra sidokrockkuddarnas funktion.
•
Sidokrockkudden är ett komplement till
säkerhetsbältet. Använd alltid säkerhetsbältet.
Placering
G024377
Sidokrockkudde
Förarplats, vänsterstyrd bil.
Barnstol och sidokrockkudde
Barnstolens eller barnkuddens skyddsegenskaper påverkas inte negativt av sidokrockkudden.
Barnstol/barnkudde kan placeras i framsätet
såvida bilen inte är utrustad med aktiverad1
krockkudde på passagerarsidan.
G024378
01
Passagerarplats, vänsterstyrd bil.
SIPS-bag-systemet består av sidokrockkuddar och sensorer. Vid en tillräckligt kraftig kol1
24
För information om aktivering/avaktivering av krockkudde, se sidan 22.
01 Säkerhet
Sidokrockkudde (SIPS-bag)
01
lision reagerar sensorer och sidokrockkudden
blåses upp. Krockkudden blåses upp mellan
den åkande och dörrpanelen och dämpar stöten för den åkande i kollisionsögonblicket. När
krockkudden pressas ihop under krocken
töms den. Sidokrockkudden blåses normalt
endast upp på krocksidan.
G032254
Dekal
Dekal för sidokrockkudde placerad på dörrstolpe.
25
01 Säkerhet
01
Krockgardin (IC)
Egenskaper
VARNING
G032025
Häng eller fäst aldrig tyngre föremål i handtagen i taket. Kroken som är monterad på
handtaget är endast avsedd för lättare ytterplagg (inte för hårda föremål som t.ex. paraplyer).
Krockgardinen IC (Inflatable Curtain) är ett
komplement till SIPS- och SRS-krockkuddarna. Den sitter monterad längs med innertakets båda sidor och skyddar bilens åkande på
ytterplatserna. Vid en tillräckligt kraftig kollision
reagerar sensorer och krockgardinen blåses
upp. Krockgardinen hjälper till att skydda förarens och passagerarnas huvuden från att slå
emot bilens insida vid en kollision.
Skruva inte fast eller montera någonting i
bilens innertak, dörrstolpar eller sidopaneler. Den avsedda skyddseffekten kan då
utebli. Endast Volvos originaldelar som är
godkända för placering inom dessa områden bör användas.
VARNING
Bilen får inte lastas högre än 50 mm under
ovankanten av dörrarnas fönster. Annars
kan skyddseffekten av krockgardinen som
finns dold innanför bilens innertak utebli.
VARNING
Krockgardinen är ett komplement till säkerhetsbältet.
Använd alltid säkerhetsbältet.
26
01 Säkerhet
WHIPS
Skydd mot pisksnärtsskador – WHIPS
WHIPS-systemet (Whiplash Protection
System) består av ett energiupptagande ryggstöd samt ett för systemet anpassat nackskydd i framsätena. Systemet aktiveras vid en
krock bakifrån där krockvinkel, hastighet och
det krockande fordonets egenskaper inverkar.
01
Rätt sittställning
För bästa möjliga skydd bör förare och passagerare i framsätet sitta mitt i sätet med så litet
avstånd som möjligt mellan nackskydd och
huvud.
VARNING
VARNING
WHIPS-systemet är ett komplement till
säkerhetsbältet. Använd alltid säkerhetsbältet.
Stolens egenskaper
När WHIPS-systemet aktiveras fälls framstolarnas ryggstöd bakåt så att sittställningen för
föraren och passageraren i framsätet förändras. På detta sätt minskas risken för pisksnärtsskador, s.k. whiplash-skador.
Om stolen har utsatts för en kraftig belastning, t.ex. i samband med en kollision bakifrån, ska WHIPS-systemet kontrolleras av
en auktoriserad Volvoverkstad.
Delar av WHIPS-systemets skyddsegenskaper kan ha gått förlorade även om stolen
verkar vara oskadd. Kontakta en
auktoriserad Volvoverkstad för kontroll av
systemet även efter lindrigare påkörningsolyckor bakifrån.
VARNING
Gör aldrig några ändringar eller reparationer
av stolen eller WHIPS-systemet själv. Kontakta en auktoriserad Volvoverkstad.
G021018
WHIPS-systemet och barnstol/-kudde
Barnstolens eller barnkuddens skyddsegenskaper påverkas inte negativt av WHIPS-systemet.
``
27
01 Säkerhet
01
WHIPS
G021842
G018567
Hindra inte WHIPS-systemets funktion
Föremål i baksätet.
Föremål bakom förar-/passagerarstol.
VARNING
VARNING
Placera inte boxliknande last så att denna
kläms fast mellan baksätets sittdyna och
framstolens ryggstöd. Tänk på att inte
hindra WHIPS-systemets funktion.
28
Om ett ryggstöd i baksätet är nedfällt måste
motsvarande framstol flyttas framåt så att
den inte har kontakt med det nedfällda ryggstödet.
01 Säkerhet
Roll Over Protection System - ROPS
01
Funktion
Volvos Roll-Over Protection System (ROPS)
har utvecklats för att minska risken för att bilen
ska välta samt för att ge bästa möjliga skydd
om olyckan ändå inträffar.
Systemet består av ett stabiliseringssystem,
Roll Stability Control (RSC) som gör att risken
att välta och slå runt minimeras vid t.ex. häftiga
undanmanövrar eller om bilen får sladd.
RSC-systemet använder en sensor som registrerar hur bilens lutning i sidled förändras.
Med hjälp av den informationen kalkyleras
sedan risken för att bilen ska välta. Om risken
finns så träder DSTC-systemet in, motormomentet sänks och ett eller flera hjul bromsas
tills bilen har återtagit sin stabilitet.
Se vidare om DSTC-systemet på sidan 144.
VARNING
Vid normalt körsätt förbättrar RSC-systemet bilens körsäkerhet, vilket inte ska uppfattas som en möjlighet att öka hastigheten.
Iakttag alltid de normala försiktighetsåtgärderna för säker körning.
29
01 Säkerhet
När löser systemen ut
01
När löser systemen ut
A
System
Aktiveras
Bältesförsträckare
framsäte
Vid frontal- och/eller
sido- och/eller bakkollision och/eller
rundslagning
Bältesförsträckare
baksäte
Vid frontalkollision
och/eller rundslagning
Krockkuddar SRS
Vid frontalkollisionA
Sidokrockkuddar
SIPS
Vid sidokollisionA
Krockgardin IC
Vid sidokollision
och/eller rundslagningA
Pisksnärtskydd
WHIPS
Vid påkörning bakifrån
Bilen kan bli kraftigt deformerad i en kollision utan att krockkuddarna löser ut. Ett antal faktorer såsom kollisionsföremålets styvhet och vikt, bilens hastighet, kollisionsvinkeln
m.m. påverkar hur bilens olika säkerhetssystem ska aktiveras.
Om krockkuddarna har löst ut rekommenderas
följande:
30
•
Bärga bilen till en auktoriserad Volvoverkstad. Kör inte med utlösta krockkuddar.
•
Låt en auktoriserad Volvoverkstad sköta
byte av komponenter i bilens säkerhetssystem.
•
Kontakta alltid läkare.
OBS
Aktivering av SRS-, SIPS-, IC- och bältessystemet sker endast en gång vid en kollision.
VARNING
Airbag-systemets styrenhet är placerad i
mittkonsolen. Om mittkonsolen blivit dränkt
med vatten eller annan vätska, lossa batterikablarna. Försök inte starta bilen eftersom
krockkuddarna kan utlösas. Bärga bilen till
en auktoriserad Volvoverkstad.
VARNING
Kör aldrig med utlösta krockkuddar. Det kan
försvåra styrningen av bilen. Även andra
säkerhetssystem kan vara skadade. Den
rök och det damm som bildas vid utlösning
av kuddarna kan vid intensiv exponering
förorsaka hud- och ögonirritation/skada.
Vid besvär tvätta med kallt vatten. Det
snabba utlösningsförloppet kan också, i
kombination med kuddens material, ge friktions- och brännskador på huden.
01 Säkerhet
Säkerhetsläge
Reducerad funktionalitet
normal status. Försök därefter starta bilen. Om
meddelandet Säkerhetsläge Se handbok
fortfarande visas i displayen ska bilen inte
köras eller bogseras, utan måste då bärgas.
Dolda skador kan under färd göra bilen omöjlig
att manövrera, även om bilen verkar körbar.
01
VARNING
Då bilen är försatt i säkerhetsläge får den
inte bogseras. Den ska bärgas från platsen
till en auktoriserad Volvoverkstad.
G021062
Förflyttning
Om Normal mode visas efter att
Säkerhetsläge Se handbok återställts, kan
bilen försiktigt flyttas ur sitt trafikfarliga läge.
Flytta inte bilen längre än nödvändigt.
VARNING
Om bilen varit utsatt för en kollision, kan texten
Säkerhetsläge Se handbok visas i informationsdisplayen. Det betyder att bilens funktionalitet är nedsatt. Säkerhetsläge är ett skydd
som träder i kraft när kollisionen kan ha skadat
någon viktig funktion i bilen som t.ex. bränsleledningar, sensorer för något av skyddssystemen eller bromssystemet.
Startförsök
Undersök först att inget bränsle runnit från
bilen. Det får inte heller lukta bränsle.
Om allt verkar vara normalt och frånvaro av
bränsleläckage är kontrollerat kan startförsök
göras.
Försök aldrig själv reparera bilen eller återställa elektroniken efter att den varit i säkerhetsläge. Det kan resultera i personskador
eller att bilen inte fungerar som normalt. Låt
alltid en auktoriserad Volvoverkstad sköta
kontrollen och återställandet av bilen till normal status efter att Säkerhetsläge Se
handbok visats.
VARNING
Försök under inga omständigheter återstarta bilen om det luktar bränsle när meddelandet Säkerhetsläge visas. Lämna
bilen snarast.
Ta först ur fjärrnyckeln och sätt tillbaka den.
Bilens elektronik försöker då återställa sig till
31
01 Säkerhet
Barnsäkerhet
01
Barn ska sitta bra och säkert
Barnstolar
med krockkudde på passagerarplatsen eller
om krockkudden är avaktiverad.
Hur barnet placeras i bilen och vilken utrustning som ska användas väljs med hänsyn till
barnets vikt och storlek, för mer information,
se sidan 33.
Placering av barnstolar
Det går bra att placera:
OBS
Barn, oavsett ålder och storlek, ska alltid sitta
korrekt fastspända i bilen. Låt aldrig barn sitta
i knät på en passagerare.
Volvos egen barnsäkerhetsutrustning är
avsedd för just din bil. Använd Volvos originalutrustning för att erhålla de bästa förutsättningarna för att fästpunkter och fästanordningar sitter rätt och är tillräckligt starka.
OBS
Vid frågor gällande montering av barnsäkerhetsprodukter, kontakta tillverkaren för tydligare anvisningar.
G020739
Lagbestämmelser om hur barn får placeras
i bilen varierar från land till land. Ta reda på
vad som gäller.
Barnstol och krockkudde hör inte ihop.
Volvo har barnsäkerhetsprodukter som är konstruerade för och utprovade av Volvo.
32
en barnstol/barnkudde i passagerarstolen,
så länge det inte finns någon aktiverad1
krockkudde på passagerarsidan.
•
en bakåtvänd barnstol i baksätet som har
stöd mot passagerarstolens ryggstöd.
Placera alltid barn i baksätet om krockkudden
på passagerarplatsen är aktiverad. Barnet kan
skadas allvarligt om krockkudden blåses upp
när det sitter på passagerarplatsen.
VARNING
OBS
Vid användande av barnsäkerhetsprodukter
är det viktigt att läsa den monteringsanvisning som medföljer.
Sätt inte fast barnstolens fästband i stolens
längdjusteringsstång, fjädrar eller skenor och
balkar under stolen. Vassa kanter kan skada
fästbanden.
Låt barnstolens ryggstöd vila mot instrumentpanelen. Detta gäller bilar som inte är utrustade
1
•
För information om aktiverad/avaktiverad krockkudde (SRS), se sidan 22.
Placera aldrig barn i barnstol eller på barnkudde i framsätet om krockkudden (SRS) är
aktiverad.
Personer som är kortare än 140 cm ska aldrig sitta på passagerarplatsen fram om
krockkudden (SRS) är aktiverad.
Om ovanstående uppmaningar inte följs kan
det leda till livsfara för barnet.
01 Säkerhet
Barnsäkerhet
01
Dekal krockkudde
VARNING
Barnkuddar/barnstolar med stålbyglar eller
annan konstruktion som kan ligga mot bälteslåsets öppningsknapp ska inte användas, eftersom de oavsiktligt kan orsaka
öppning av bälteslåset.
Låt inte barnstolens ovandel ligga mot vindrutan.
Dekal placerad på instrumentpanelens gavel på
passagerarsidan.
Rekommenderade barnskydd2
Vikt/Ålder
Framsäte
Baksäte ytterplats
Grupp 0
Volvo Barnstol – bakåtvänt barnskydd som
fästs med bilens säkerhetsbälte och fästband.
Volvo Barnstol – bakåtvänt barnskydd
som fästs med bilens säkerhetsbälte,
fästband och stödben.
Typgodkännande: E5 03135
Typgodkännande: E5 03135
Britax Baby Safe Plus – bakåtvänt barnskydd som fästs med ISOFIX fästsystem.
Britax Baby Safe Plus – bakåtvänt
barnskydd som fästs med ISOFIX
fästsystem.
Britax Baby Safe Plus – bakåtvänt
barnskydd som fästs med bilens
säkerhetsbälte.
Typgodkännande: E1 03301146
Typgodkännande: E1 03301146
max 10 kg
(0 – 9 månader)
Baksäte mittplats
Grupp 0+
max 13 kg
Typgodkännande: E1 03301146
2
Beträffande andra barnskydd ska din bil finnas i tillverkarens bifogade fordonslista eller vara universellt godkänt enligt lagkravet ECE R44.
``
33
01 Säkerhet
01
Barnsäkerhet
Vikt/Ålder
Framsäte
Baksäte ytterplats
Grupp 1
Volvo Barnstol – bakåtvänt barnskydd som
fästs med bilens säkerhetsbälte och fästband.
Volvo Barnstol – bakåtvänt barnskydd
som fästs med bilens säkerhetsbälte,
fästband och stödben.
Typgodkännande: E5 03135
Typgodkännande: E5 03135
Britax Fixway – bakåtvänt barnskydd som
fästs med ISOFIX fästsystem och fästband.
Britax Fixway – bakåtvänt barnskydd
som fästs med ISOFIX fästsystem och
fästband.
Typgodkännande: E5 03171
Typgodkännande: E5 03171
Volvo Barnkudde – med eller utan ryggstöd.
Volvo Barnkudde – med eller utan
ryggstöd.
Volvo Barnkudde – med eller utan
ryggstöd.
Typgodkännande: E5 03139
Typgodkännande: E5 03139
Typgodkännande: E5 03139
9 – 18 kg
(9 – 36 månader)
Grupp 2/3
15 – 36 kg
(3 – 12 år)
Volvo 2-stegs Integrerad Bälteskudde
– finns som fabriksmonterat tillval.
Typgodkännande: E5 04189
34
Baksäte mittplats
01 Säkerhet
Barnsäkerhet
Integrerade två-stegs bälteskuddar*
tion med säkerhetsbälte är de godkända för
barn som väger mellan 15 och 36 kg och är 95
till 140 cm långa.
01
Uppfällning av två-stegs bälteskudde
Steg 1
Korrekt placering, bältet är placerat ovanför axeln.
•
den integrerade 2-stegs bälteskudden är
rätt inställd (se tabell nedan) och i låst läge
•
säkerhetsbältet ligger i kontakt med barnets kropp och att det inte slackar eller är
vridet
•
säkerhetsbältet inte ligger över barnets
hals eller nedanför axeln (se föregående
bilder)
•
höftdelen av säkerhetsbältet är lågt placerat över bäckenet, för att ge bästa skydd.
Steg 1
Steg 2
Vikt
22 – 36 kg
15 – 25 kg
Längd
115 – 140 cm
95 – 120 cm
G017696
G017875
Kontrollera innan färd att:
Dra handtaget framåt och uppåt för att lösgöra bälteskudden.
G017719
För instruktion om justering av bälteskuddens
två nivåer, se sidorna 35– 36.
Bälteskuddarna är speciellt konstruerade för
att ge en bra komfort och säkerhet. I kombina-
G017697
Felaktig placering, huvudet får inte vara placerat
ovanför nackskyddet och bältet får inte gå nedanför axeln.
Pressa bälteskudden bakåt för att låsa.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
35
01 Säkerhet
01
Barnsäkerhet
Steg 2
Lyft upp bälteskudden i framkant och
pressa den bakåt mot ryggstödet för att låsa.
går däremot inte att justera bälteskudden från
övre steget till nedre steget.
Reparation eller byte bör endast utföras av
auktoriserad Volvoverkstad. Gör inga ändringar eller tillägg till bälteskudden. Om en
integrerad bälteskudde varit utsatt för en
kraftig belastning, t.ex. i samband med en
kollision, ska hela bälteskudden bytas ut.
Även om bälteskudden verkar vara oskadad
kan en del av dess skyddsegenskaper ha
gått förlorade. Bälteskudden ska även bytas
om den är mycket sliten.
G017692
G017783
VARNING
Utgå från nedre steget. Tryck på knappen.
OBS
Det går inte att justera bälteskudden från
steg 2 till steg 1. Den måste först återställas
genom att fällas ned helt i sittdynan. Se
rubriken Nedfällning av två-stegs bälteskudde nedan.
Dra handtaget framåt för att lösgöra kudden.
Nedfällning kan göras både från övre och
nedre steget till helt nedfällt läge i dynan. Det
G017694
G017784
Nedfällning av två-stegs bälteskudde
36
01 Säkerhet
Barnsäkerhet
Tryck nedåt med handen mitt på kudden för
att låsa kudden.
ISOFIX fästsystem för barnskydd
Storleksklasser
Barnskydd är olika stora – bilar är olika stora.
Det gör att alla barnskydd inte passar på alla
platser i alla bilmodeller.
VARNING
För barnskydd med ISOFIX fästsystem har
man därför infört en storleksklassificering för
att hjälpa användare att välja rätt barnsskydd
(se följande tabell).
Om inte instruktionerna rörande två-stegs
bälteskudden följs kan det orsaka allvarliga
skador på barnet i händelse av olycka.
VIKTIGT
Vid fällning av ryggstöd bak måste bälteskudden först fällas ned.
Barnsäkerhetsspärr bakdörrar
Reglagen för manövrering av bakdörrarnas
fönsterhissar och bakdörrarnas öppningshandtag kan spärras för öppning inifrån. För
mer information, se sidan 54.
G021064
Kontrollera att inga lösa föremål (t. ex. leksaker) lämnats kvar i utrymmet under kudden innan nedfällning.
OBS
01
Storleksklass
Beskrivning
A
Fästpunkter för ISOFIX fästsystem finns dolda
bakom den nedre delen av baksätets ryggstöd,
i de yttre sittplatserna.
Full storlek, framåtvänt barnskydd
B
Reducerad storlek (alt.1),
framåtvänt barnskydd
Fästpunkternas placering indikeras av symboler i ryggstödets klädsel (se föregående bild).
B1
Reducerad storlek (alt.2),
framåtvänt barnskydd
För att komma åt fästpunkterna, tryck ner sittplatsens sittdyna.
C
Full storlek, bakåtvänt barnskydd
D
Reducerad storlek, bakåtvänt
barnskydd
E
Bakåtvänt babyskydd
F
Tvärställt babyskydd, vänster
G
Tvärställt babyskydd, höger
OBS
ISOFIX fästsystem är tillbehör på passagerarstolen.
Följ alltid tillverkarens monteringsanvisningar
när ett barnskydd ska kopplas till ISOFIX-fästpunkterna.
``
37
01 Säkerhet
01
Barnsäkerhet
VARNING
OBS
Placera aldrig barnet på passagerarplatsen
om bilen är utrustad med en aktiverad
krockkudde.
OBS
Om ett ISOFIX barnskydd saknar storleksklassificering måste bilmodellen finnas med
på barnskyddets fordonslista.
Kontakta en Volvoåterförsäljare för att få
rekommendation om vilka ISOFIX barnskydd Volvo rekommenderar.
Typer av ISOFIX barnskydd
Typ av barnskydd
Babyskydd tvärställt
max 10 kg (0 – 9 mån)
Storleksklass
Passagerarplatser för ISOFIX-montering av barnsskydd
Framsäte
Baksäte ytterplats
F
–
–
G
–
–
Babyskydd bakåtvänt
max 10 kg (0 – 9 mån)
E
OK
OK
Babyskydd bakåtvänt
max 13 kg (0 – 12 mån)
E
OK
OK
D
OK
OK
C
–
OK
D
OK
OK
C
OK
OK
Barnskydd bakåtvänt
38
Vikt (Ålder)
9 – 18 kg (9 – 36 mån)
01 Säkerhet
Barnsäkerhet
Typ av barnskydd
Barnskydd framåtvänt
A
Vikt (Ålder)
Storleksklass
9 – 18 kg (9 – 36 mån)
01
Passagerarplatser för ISOFIX-montering av barnsskydd
Framsäte
Baksäte ytterplats
B
OKA
OKA
B1
OKA
OKA
A
OKA
OKA
Volvo rekommenderar bakåtvänt barnskydd för denna grupp.
Övre fästpunkter för barnstolar
De övre fästpunkterna är huvudsakligen
avsedda att användas tillsammans med framåtvända barnstolar. Volvo rekommenderar att
små barn sitter i bakåtvända barnstolar så
långt upp i åldern som möjligt.
OBS
G017676
Fäll nackskydden för att underlätta montering av denna typ av barnskydd i bilar med
med fällbara nackskydd på ytterplatserna .
Bilen är utrustad med övre fästpunkter för vissa
framåtvända barnstolar. Dessa fästpunkter är
placerade på baksidan av sätet.
För detaljerad information om hur barnstolen
ska spännas fast i de övre fästpunkterna, se
stolstillverkarens anvisningar.
VARNING
Barnstolens fästband ska alltid dras under
bakre nackskydden innan de spänns fast
vid fästpunkten.
OBS
I bilar med insynsskydd över lastutrymmet
måste detta tas bort innan barnskydd kan
monteras i fästpunkterna.
39
Fjärrnyckel/nyckelblad............................................................................
Batteribyte fjärrnyckel/PCC*...................................................................
Keyless drive*..........................................................................................
Låsning/upplåsning.................................................................................
Barnsäkerhetsspärr.................................................................................
Larm*.......................................................................................................
40
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
42
47
48
50
54
55
LÅS OCH LARM
02
02 Lås och larm
Fjärrnyckel/nyckelblad
02
Allmänt
Förlust av fjärrnyckel
Bilen levereras med två stycken fjärrnycklar
eller två PCC:er (Personal Car
Communicator). De används för att starta bilen
samt för låsning och upplåsning.
Vid förlust av en fjärrnyckel kan ny beställas
hos en auktoriserad Volvoverkstad. De återstående fjärrnycklarna ska då tas med till verkstaden. I stöldförebyggande syfte raderas den
förlorade fjärrnyckelns kod ur systemet.
Fler fjärrnycklar kan efterbeställas – upp till sex
stycken till en och samma bil kan programmeras och användas.
PCC:n har utökad funktionalitet jämfört med
fjärrnyckeln. I resten av detta kapitel omnämns
bara fjärrnyckeln när funktioner som finns i
både PCC:n och fjärrnyckeln beskrivs.
VARNING
Om det finns barn i bilen:
Tänk på att alltid bryta strömmen till fönsterhissar och taklucka genom att ta ur fjärrnyckeln om föraren lämnar bilen.
Löstagbart nyckelblad
En fjärrnyckel innehåller ett löstagbart nyckelblad av metall för mekanisk låsning/upplåsning
av förardörr och handskfack. Nyckelbladet
används även för att deaktivera/aktivera
PACOS*, se sidan 22.
För nyckelbladets funktioner, se sidan 45.
Nyckelbladens unika kod finns hos auktoriserade Volvoverkstäder som kan beställa nya
nyckelblad.
42
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Det aktuella antalet nycklar som finns registrerade för bilen kan kontrolleras under
Bilinställningar Bilnyckelminne Antal
nycklar. För beskrivning av menysystemet, se
sidan 110.
Nyckelminne – yttre backspeglar och
elmanövrerad förarstol*
Inställningarna kopplas automatiskt till respektive fjärrnyckel, se sidan 71 och se
sidan 88.
Funktionen kan aktiveras/avaktiveras under
Bilinställningar Bilnyckelminne Sätes
& spegelpositioner. För beskrivning av menysystemet, se sidan 110.
För bilar med Keyless drive-funktion, se
sidan 48.
Indikering vid låsning/upplåsning
När bilen låses eller låses upp med fjärrnyckeln
indikerar bilens blinkers att låsningen/upplåsningen utförts korrekt:
•
•
Låsning – en blinkning
Upplåsning – två blinkningar.
Vid låsning sker indikeringen endast om alla lås
har låsts, efter att dörrarna stängts.
Funktionen kan aktiveras/avaktiveras under
Bilinställningar Ljusinställningar
Låsindikering, ljus respektive
Bilinställningar Ljusinställningar
Upplåsningsind., ljus.
För beskrivning av menysystemet, se
sidan 110.
Elektronisk startspärr
Varje fjärrnyckel har en unik kod. Bilen kan
endast startas med rätt fjärrnyckel med korrekt
kod.
Följande felmeddelanden i kombinationsinstrumentets informationsdisplay är relaterade
till den elektroniska startspärren:
02 Lås och larm
Fjärrnyckel/nyckelblad
Innebörd
För byte av batteri, se sidan 47.
Nyckelfel
Sätt in nyckel igen
Fel vid läsningen av
fjärrnyckeln under
starten. Försök
starta bilen igen.
Funktioner
Bilnyckel Ej hittad
Gäller bara PCC:ns
Keyless drive-funktion. Fel vid läsningen av PCC:n
under starten. Försök starta bilen igen.
Fel på fjärrnyckelfunktionen under
starten. Om felet
kvarstår; kontakta
en auktoriserad
Volvoverkstad.
PCC* (Personal Car Communicator).
G021078
Startspärr
Nytt startförsök
Fjärrnyckel.
Låsning
Upplåsning
För start av bilen, se sidan 92.
Trygghetsbelysning
Svagt batteri i fjärrnyckel
Baklucka
Batterierna bör bytas om:
Panikfunktion
•
informationssymbolen tänds och Byt
bilnyckelns batteri visas i displayen
och/eller
•
låsen vid upprepade tillfällen inte reagerar
på signal från fjärrnyckeln inom 20 m från
bilen.
02
G021079
Meddelande
Information
Funktionsknappar
Låsning – Låser dörrarna och bakluckan
samtidigt som larmet aktiveras.
Upplåsning – Låser upp dörrarna och
bakluckan samtidigt som larmet avaktiveras.
Funktionen kan ändras från att låsa upp alla
dörrarna samtidigt, till att efter en knapptryckning öppna förardörren och efter ytterligare en
knapptryckning – inom 10 sekunder – öppna
resten av dörrarna.
Funktionen ändras under Bilinställningar
Låsinställningar Upplåsning, dörrar. För
beskrivning av menysystemet, se sidan 110.
``
43
02 Lås och larm
Fjärrnyckel/nyckelblad
02
Trygghetsbelysning – Används för att
tända bilens belysning på avstånd. För mer
information, se sidan 80.
Baklucka – Låser upp och avlarmar enbart
bakluckan1. För mer information, se
sidan 51.
Panikfunktion – Används för att i nödfall
söka omgivningens uppmärksamhet.
Om den röda knappen hålls intryckt i minst
3 sekunder eller trycks in 2 gånger inom
3 sekunder, aktiveras blinkers och signalhorn.
Räckvidd
Fjärrnyckeln har en räckvidd på upp till 20 m
från bilen.
Användning av informationsknappen
OBS
±
Fjärrnyckelfunktionerna kan störas av omgivande radiovågor, byggnader, topografiska
förhållanden etc. Bilen kan alltid låsas/låsas
upp med nyckelbladet, se sidan 45.
G021080
Funktionen kan användas exempelvis för att
snabbt vädra ur bilen vid varmt väder.
Informationsknapp
Indikeringslampor
Om taklucka och rutor stängs med fjärrnyckeln, kontrollera att ingen får händerna i
kläm.
Bakluckan öppnas på bilar med Elmanövrerad baklucka* om knappen hålls intryckt mer än 2 sekunder.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Under ca 7 sekunder blinkar alla indikeringslamporna och ljuset vandrar runt på
PCC:n. Det indikerar att informationen från
bilen avläses.
OBS
Ett långt tryck – minst 4 sekunder – på knapp
eller
öppnar respektive stänger alla
rutor. Stänger också öppen taklucka.
44
.
Om ingen indikeringslampa lyser vid
användning av informationsknappen vid
upprepade tillfällen och på olika platser
(samt efter 7 sekunder och efter att ljuset
vandrat runt på PCC:n), kontakta en
auktoriserad Volvoverkstad.
Genomvädringsfunktion*
1
Tryck på informationsknappen
Om någon av de andra knapparna trycks
in under denna tid avbryts avläsningen.
Unika funktioner PCC*
Funktionen kan stängas av med samma knapp
efter att den varit aktiverad i minst 5 sekunder.
I annat fall stängs den av efter 2 minuter och
45 sekunder.
VARNING
Med informationsknappen kan viss information
från bilen erhållas med hjälp av indikeringslamporna.
Indikeringslamporna ger information enligt följande bild:
02 Lås och larm
Fjärrnyckel/nyckelblad
OBS
Informationsknappens funktion kan störas
av omgivande radiovågor, byggnader,
topografiska förhållanden etc.
med mycket buller eller vibrationer medföra att
HBS:ns funktion störs.
02
Löstagbart nyckelblad
Grönt ihållande ljus – Bilen är låst.
Gult ihållande ljus – Bilen är olåst.
Rött ljus som omväxlande blinkar i de två
indikeringslamporna – Indikerar med hjälp
av HBS (Heart Beat Sensor) att en person
kan befinna sig i bilen. Indikeringen visas
endast om larmet löst ut.
Rött ihållande ljus – Larmet har löst ut.
Räckvidd
PCC:ns låsfunktioner har en räckvidd på upp
till 20 m från bilen.
Trygghetsbelysningen, panikfunktionen och de
funktioner som styrs av informationsknappen
har en räckvidd på upp till 100 m från bilen.
•
Befinner sig PCC:n för långt bort från bilen för
att information ska kunna avläsas visas den
senaste statusen bilen lämnades i, utan att ljuset vandrar runt på PCC:n.
förardörren öppnas manuellt om centrallåset inte kan aktiveras med fjärrnyckeln
•
åtkomst till handskfack spärras.
Losstagning av nyckelblad
Om fler PCC:er används till bilen, är det bara
den PCC som senast användes för låsning/
upplåsning som visar korrekt status.
OBS
Om ingen indikeringslampa lyser vid
användning av informationsknappen, kan
det bero på att den sista kommunikationen
mellan PCC:n och bilen störts av omgivande
radiovågor, byggnader, topografiska förhållanden etc.
G021082
G030262
Med fjärrnyckelns löstagbara nyckelblad kan:
Utanför PCC:ns räckvidd
Heart Beat Sensor
Dra den fjäderbelastade spärren åt sidan.
Funktionen
fungerar med hjälp av en HBS
(Heart Beat Sensor). HBS är ett komplement till
bilens larmsystem som på avstånd indikerar att
en person kan befinna sig i bilen. Indikeringen
visas endast om larmet löst ut.
Dra samtidigt ut nyckelbladet rakt bakåt.
Ditsättning av nyckelblad
Sätt försiktigt tillbaka nyckelbladet på sin plats
i fjärrnyckeln, för att inte skada den.
HBS:n känner av en persons hjärtslag som fortplantar sig i bilens kaross. Därför kan en miljö
``
45
02 Lås och larm
Fjärrnyckel/nyckelblad
1. Håll fjärrnyckeln med springan uppåt och
släpp ner nyckelbladet i springan.
02
2. Tryck lätt på nyckelbladet. Ett klickljud
hörs när nyckelbladet låses fast.
Upplåsning dörr med nyckelblad
Om centrallåset inte kan aktiveras med fjärrnyckeln, t.ex. om batterierna är slut, kan förardörren öppnas på följande sätt:
OBS
När förardörren låses upp med nyckelbladet
och öppnas, utlöses larmet.
1. Lås upp förardörren med nyckelbladet i
dörrhandtagets nyckelhål.
2. Stäng av larmet genom att sätta fjärrnyckeln i startlåset.
46
02 Lås och larm
Batteribyte fjärrnyckel/PCC*
Byte av batteri
Öppning
PCC* (2 batterier)
Dra den fjäderbelastade spärren åt
sidan.
1. Bänd försiktigt loss batterierna.
Dra samtidigt ut nyckelbladet rakt
bakåt.
3. Lägg den vita plastfliken emellan och sätt
sist i ytterligare ett nytt batteri med (+)sidan nedåt.
Stick in en 3 mm spårskruvmejsel i hålet
bakom den fjäderbelastade spärren och
bänd försiktigt upp fjärrnyckeln.
Batterityp
OBS
Vänd fjärrnyckeln med knapparna uppåt, för
att undvika att batterierna faller ut när den
öppnas.
VIKTIGT
Undvik att vidröra nya batterier och deras
kontaktytor med fingrarna, eftersom det kan
försämra deras funktion.
Batteribyte
2. Sätt först i ett nytt med (+)-sidan uppåt.
02
Använd batteri med beteckning CR2430, 3 V –
ett i fjärrnyckeln och två i PCC:n.
Hopsättning
1. Tryck ihop fjärrnyckeln.
2. Håll fjärrnyckeln med springan uppåt och
släpp ner nyckelbladet i springan.
3. Tryck lätt på nyckelbladet. Ett klickljud
hörs när nyckelbladet låses fast.
VIKTIGT
Se till att uttjänta batterier blir omhändertagna på ett sätt som skonar miljön.
Studera noga hur batteriet/batterierna
sitter fast på lockets insida, med avseende
på deras (+)- och (–)-sida.
Fjärrnyckel (1 batteri)
1. Bänd försiktigt loss batteriet.
2. Sätt i ett nytt med (+)-sidan nedåt.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
47
02 Lås och larm
Keyless drive*
Keyless drive (endast PCC)
02
De röda ringarna i föregående bild illustrerar
det område som täcks in av systemets antenner.
Nyckellöst lås- och startsystem
Om alla PCC:er avlägsnas från bilen då motorn
går eller nyckelläge II är aktivt (se sidan 68)
och om alla dörrar stängs, visar informationsdisplayen ett varningsmeddelande samtidigt
som en ljudpåminnelse hörs.
G017871
När PCC:n återförts till bilen slocknar varningsmeddelandet och ljudpåminnelsen upphör
efter att:
Med keyless drive-funktionen som finns i
PCC:n kan bilen låsas upp, köras och låsas
utan nyckel. Det räcker att ha PCC:n med sig.
Systemet gör det bekvämare att öppna bilen
exempelvis när händerna är upptagna.
Bilens två PCC:er har keyless-funktion. Det går
att beställa fler PCC:er.
PCC:ns räckvidd
För att en dörr eller bakluckan ska kunna öppnas måste en PCC finnas inom maximalt ca
1,5 m avstånd från bilens dörrhandtag eller
baklucka. Det innebär att den som ska låsa
eller låsa upp en dörr måste bära PCC:n med
sig. Det går inte att låsa eller låsa upp en dörr
om PCC:n befinner sig på bilens motsatta sida.
48
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
•
•
•
en dörr har öppnats och stängts
PCC:n har satts in i startlåset
READ-knappen har tryckts in.
Säker hantering av PCC
Om en PCC med keyless-funktion glömts kvar
i bilen avaktiveras den tillfälligt när bilen låses.
Ingen obehörig kan då öppna dörrarna.
Om någon däremot bryter sig in bilen, öppnar
dörren och hittar PCC:n, aktiveras den igen.
Hantera därför alla PCC:er med stor varsamhet.
VIKTIGT
Lämna aldrig en PCC kvar i bilen.
Störningar i PCC:ns funktion
Keyless-funktionen kan störas av elektromagnetiska fält och avskärmning. Placera därför
inte PCC:n nära mobiltelefon eller metallföremål.
Om störningar ändå uppstår, använd PCC:n
och nyckelbladet på vanligt sätt, se sidan 43.
Upplåsning
Öppna dörrarna med dörrhandtagen eller
öppna bakluckan med luckans handtag.
Upplåsning med nyckelblad
Om keyless-funktionen i PCC:n är ur funktion
kan förardörren låsas upp med nyckelbladet. I
så fall aktiveras inte centrallåset.
OBS
Vid upplåsning med nyckelblad utlöses
larmet. För avstängning, se sidan 55.
Nyckelminne – förarstol och yttre
backspeglar
Minnesfunktion i PCC
Om flera personer med var sin PCC närmar sig
bilen, görs inställningarna för stol och backspeglar efter den som öppnar förardörren.
Efter att förardörren öppnats av person-A med
PCC-A men person-B med PCC-B ska köra,
kan inställningarna ändras på tre sätt:
02 Lås och larm
Keyless drive*
•
Stående vid förardörren eller sittande
bakom ratten trycker person-B på sin
PCC:s knapp för upplåsning, se sidan 43
•
Välj ett av tre möjliga minnen för stolinställning med stolknapp 1–3, se sidan 71.
•
Justera in stol och speglar manuellt, se
sidan 70 och se sidan 87.
Antennplacering
VARNING
Personer med inopererad pacemaker bör
inte komma närmare Keyless-systemets
antenner än 22 cm med pacemakern. Detta
för att omöjliggöra störningar mellan pacemakern och Keyless-systemet.
02
Låsning
Alla dörrar och bakluckan måste vara stängda
innan bilen kan låsas. I annat fall låses inte
bilen.
OBS
På bil med automatisk växellåda måste växelväljaren ställas i P-läge – i annat fall kan
bilen varken låsas eller larmas.
G021179
Lås dörrarna och bakluckan genom att trycka
in låsknappen på någon av dörrhandtagen på
utsidan.
Keyless-systemet har ett antal inbyggda
antenner utplacerade i bilen:
Baklucka, vid torkarmotor
Dörrhandtag, vänster bak
Tak, ovanför mitten baksäte
Lastutrymme, mitten längst in under golv
Låsinställningar
Keyless-funktionen kan anpassas genom att
ange vilka dörrar på bilen som skall låsas upp,
under Bilinställningar Låsinställningar
Nyckelfri dörröppning. För beskrivning av
menysystemet, se sidan 110.
Dörrhandtag, höger bak
Mittkonsol, under bakre del
Mittkonsol, under främre del.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
49
02 Lås och larm
Låsning/upplåsning
Från utsidan
Tryck in centrallåsknappen efter att framdörrarna stängts. Ett långt tryck stänger även alla
sidorutor och taklucka*.
Vid låsning frikopplas dörrarnas låsknappar
och öppningshandtag vilket även omöjliggör
öppning från insidan, s.k. Blockerat låsläge*,
se sidan 52.
Samtliga dörrar kan låsas manuellt med sin
låsknapp, efter att respektive dörr först
stängts.
Skulle låsning/upplåsning med fjärrnyckeln
inte fungera kan dess batteri vara förbrukat –
lås eller lås då upp dörren med det löstagbara
nyckelbladet, se sidan 46.
Då bilen börjar rulla kan dörrar och baklucka
låsas automatiskt.
VARNING
Var uppmärksam på att det finns risk för att
bli inlåst i bilen om den låses utifrån.
Automatisk återlåsning
Om ingen av dörrarna eller bakluckan öppnats
inom två minuter efter upplåsning, låses alla lås
igen automatiskt. Denna funktion skyddar från
att oavsiktligt lämna bilen olåst. För bilar med
larm, se sidan 55.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Automatisk låsning
Med hjälp av framdörrarnas knapp för centrallåsning kan samtliga dörrar och baklucka låsas
eller låsas upp samtidigt. Tryck in knappens
ena sida för att låsa – den andra sidan låser
upp.
Funktionen kan aktiveras/avaktiveras under
Bilinställningar Låsinställningar
Autolåsning, dörrar. För beskrivning av menysystemet, se sidan 110.
Handskfack
Upplåsning
Från insidan kan en dörr låsas upp på två olika
sätt:
•
Tryck på centrallåsknappen (endast framdörrar).
Ett långt tryck öppnar även alla sidorutor*.
•
Dra i öppningshandtaget en gång och
släpp. Genom att dra i handtaget en andra
gång, öppnas dörren.
G031378
Tankluckan går att öppna när bilen är olåst, se
sidan 198. Den går inte att öppna om bilen
låsts och larmats.
50
Låsning
G019216
02
Från insidan
Fjärrnyckeln kan låsa/låsa upp samtliga dörrar
och bakluckan samtidigt. Olika sekvenser för
låsning/upplåsning kan väljas, se sidan 110.
02 Lås och larm
Låsning/upplåsning
Handskfacket kan endast låsas/låsas upp med
fjärrnyckelns löstagbara nyckelblad. (För
information om nyckelblad, se sidan 42).
För att låsa handskfacket:
För att låsa upp och öppna* bakluckan.
OBS
På bilar med tillvalet Elektrisk manövrering
av baklucka, öppnas luckan – i annat fall
låses den bara upp, se sidan 51.
Skjut in nyckelbladet i handskfackets lås.
Om bilen är utrustad med larm* släcks larmindikatorn på instrumentpanelen för att visa att
inte hela bilen är larmad. Larmets nivå- och
rörelsesensorer samt sensorerna för öppning
av bakluckan kopplas automatiskt bort.
Vrid nyckelbladet 90 grader medurs.
Nyckelhålet är horisontellt i låst läge.
Dra ut nyckelbladet.
Upplåsning sker i omvänd ordning.
Tryck på belysningspanelens knapp (1).
02
Låsning med fjärrnyckel
Tryck på fjärrnyckelns knapp för låsning, se
sidan 43.
Om bilen är utrustad med larm* börjar larmindikatorn på instrumentpanelen blinka, vilket
visar att larmet aktiverats.
Elmanövrerad baklucka*
Dörrarna förblir låsta och larmade.
Baklucka
±
OBS
När luckan stängs förblir den olåst tills bilen
låses igen med fjärrnyckeln.
G021093
G031965
Upplåsning från bilens insida
VIKTIGT
Med fjärrnyckeln kan bakluckan ensam avlarmas*, låsas upp och öppnas*.
G021099
Upplåsning med fjärrnyckel
Beakta takhöjden vid användning av elmanövrering. Använd inte elmanövrering av
luckan vid låg takhöjd, se under rubrik
"Avbryt öppning/stängning av baklucka".
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
51
02 Lås och larm
Låsning/upplåsning
OBS
•
02
•
VARNING
Om systemet arbetat kontinuerligt i mer
än 60 sekunder stängs det av för att
undvika överbelastning. Det kan användas igen efter ca 10 minuter.
Beakta klämrisk vid öppning/stängning.
Innan öppning/stängning påbörjas; kontrollera att ingen är nära bakluckan då en
klämskada kan få allvarliga följder.
Har startbatteriet varit urladdat eller
frånkopplat måste luckan öppnas och
stängas för hand en gång för att nollställa systemet.
Manövrera alltid bakluckan under uppsikt.
Snö och vind
Om bakluckan tyngs ner av något när den ska
öppnas, t. ex. snö, is eller stark vind, och detta
får luckan att falla ner kommer den att stängas
automatiskt.
Klämskydd
Om något med tillräckligt mycket motstånd
hindrar bakluckan att öppnas/stängas aktiveras klämskyddet.
•
Vid öppning – elmanövreringen stängs av
och luckan frikopplas.
•
Vid stängning – luckan går tillbaka till fullt
öppet läge.
Manuell manövrering av baklucka
Systemet kopplas ur om den gummerade
tryckplattan under ytterhandtaget påverkas en
andra gång. Därefter kan bakluckan hanteras
manuellt.
Bakluckan kan öppnas på tre sätt,
varav två med denna knapp:
•
•
•
Långt tryck på belysningspanelens knapp
för baklucka – håll knappen intryckt tills
luckan börjar öppna.
Långt tryck på fjärrnyckelns knapp för baklucka – håll knappen intryckt tills luckan
börjar öppnas.
Tryck lätt på den gummerade tryckplattan
under ytterhandtaget och lyft luckan.
Stängning görs med denna knapp på
bakluckan eller för hand.
•
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Detta kan utföras på fyra sätt, varav
tre med denna knapp:
•
Tryck på belysningspanelens knapp för
baklucka
•
•
•
Tryck på fjärrnyckelns knapp för baklucka
Tryck på bakluckans knapp för baklucka
Tryck på den gummerade tryckplattan
under ytterhandtaget.
Luckans rörelse avbryts enligt samma mönster
som när klämskyddet aktiveras, se avsnitt
"Klämskydd".
Öppna baklucka
Stänga baklucka
52
Avbryta öppning/stängning av baklucka
Tryck på luckans knapp – luckan stängs
automatiskt.
Blockerat låsläge*
Blockerat låsläge innebär att dörrarna inte kan
öppnas från insidan om de är låsta.
Blockerat låsläge aktiveras med fjärrnyckeln
och inträder med 10 sekunders fördröjning
efter att dörrarna har låsts.
Bilen kan endast låsas upp med fjärrnyckeln
vid Blockerat låsläge. Förardörren kan även
låsas upp med det löstagbara nyckelbladet.
02 Lås och larm
Låsning/upplåsning
3. Välj Aktivera en gång: Instrumentpanelens display visar meddelandet Nedsatt
skydd – Se handbok och Blockerat låsläge stängs av när bilen låses.
Tillfällig avaktivering
eller
G031384
Välj Fråga vid urstigning: Varje gång
motorn stängs av visar ljudanläggningens
display meddelandet ENTER minskar
skyddet tills motorn startas igen. EXIT
avbryter – välj då något av alternativen:
Aktiva menyval indikeras med ett kryss.
Navigering
ENTER
MENU
EXIT
Om någon vill stanna kvar i bilen och dörrarna
måste låsas från utsidan, kan funktionen
Blockerat låsläge tillfälligt stängas av. Det görs
på följande sätt:
1. Gå in i menysystemet under
Bilinställningar (för utförlig beskrivning av
menysystemet, se sidan 110).
•
Om Blockerat låsläge ska stängas av:
Tryck ENTER och lås bilen.
OBS
Om bilen är utrustad med larm:
02
Tänk på att bilen larmas när den låses.
Om någon av dörrarna öppnas inifrån går
larmet igång.
VARNING
Lämna inte kvar någon i bilen utan att först
avaktivera funktionen Blockerat låsläge för
att inte riskera att någon blir inlåst.
Är bilen utrustad med Larm med rörelse- och
lutningssensorer*, stängs dessa av samtidigt,
se sidan 55.
Nästa gång motorn startas nollställs systemet
och instrumentpanelens display visar meddelandet Fullt skydd och därmed är Blockerat
låsläge samt Larmets rörelse- och lutningssensorer* åter inkopplade.
Eller:
•
Om låssystemet inte ska förändras: Gör
inget val alls och lås bilen eller tryck EXIT
och lås bilen.
2. Välj Nedsatt skydd.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
53
02 Lås och larm
Barnsäkerhetsspärr
Manuell spärr av dörrar bak
Elektrisk spärr dörrar och fönster bak*
Reglaget för barnsäkerhetsspärren sitter i bakkanten på bakdörrarna och är endast åtkomligt
när dörren är öppen.
±
Använd nyckelbladet för att vrida reglaget
och därigenom aktivera eller avaktivera
barnsäkerhetsspärren.
Dörren kan inte öppnas från insidan.
Dörren kan öppnas från insidan.
OBS
Det finns ingen manuell spärr på bilar utrustade med den elektriska barnsäkerhetsspärren.
54
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
G019300
G021077
02
När den elektriska barnsäkerhetsspärren är
aktiv kan:
•
de bakre fönstren öppnas endast med förardörrens reglagepanel
•
de bakre dörrarna inte öppnas inifrån.
1. Barnsäkerhetsspärren aktiveras/avaktiveras i nyckelläge I eller II, se sidan 68.
2. Tryck på knappen i förardörrens reglagepanel.
> Informationsdisplayen visar ett meddelande.
Lampan i knappen lyser när spärren är
aktiv.
02 Lås och larm
Larm*
Allmänt
Larmet löser ut om:
dörr, motorhuv eller baklucka öppnas
en icke godkänd nyckel används eller om
startlåset utsätts för åverkan
•
en rörelse detekteras i passagerarutrymmet (om det är utrustat med rörelsesensor*)
•
bilen lyfts eller bogseras iväg (om den är
utrustad med lutningssensor*)
•
•
batterikabeln kopplas ifrån
någon försöker koppla bort sirenen.
Om ett fel uppstått i larmsystemet visar
informationsdisplayen ett meddelande. Kontakta då en auktoriserad Volvoverkstad.
Under mugghållaren i mittkonsolen är en av
sensorerna till larmet placerad, denna sensor är känslig för metaller.
Undvik att förvara mynt, nycklar eller liknande metallföremål i mittkonsolens mugghållare eftersom dessa kan orsaka en oavsiktlig aktivering av larmet.
OBS
En röd lysdiod på instrumentpanelen visar
larmsystemets status:
•
•
Dioden släckt – larmet är frånkopplat
•
Dioden blinkar snabbt efter frånkoppling
av larmet (och fram till dess att fjärrnyckeln
satts i startlåset och nyckelläge I nås) –
larmet har varit utlöst.
02
Dioden blinkar en gång varannan sekund –
larmet är inkopplat
Aktivera larm
Försök inte själv reparera eller förändra
komponenter som ingår i larmsystemet. Alla
sådana försök kan påverka försäkringsvillkoren.
•
Tryck på fjärrnyckelns låsknapp.
Avaktivera larm
•
Tryck på fjärrnyckelns upplåsningsknapp.
Stänga av utlöst larm
Larmindikator
Tryck på fjärrnyckelns upplåsningsknapp eller
sätt in fjärrnyckeln i startlåset.
OBS
Rörelsesensorna utlöser larmet vid rörelser
i kupén. Därför kan det utlösas om bilen
lämnas med ett fönster öppet eller om en
elektrisk kupévärmare används. För att undvika detta: Stäng fönstren när bilen lämnas
och rikta luften från kupévärmaren så att
den inte pekar uppåt i kupén.
Övriga larmfunktioner
Automatisk återaktivering av larm
Funktionen förhindrar att bilen oavsiktligt lämnas med larmet avaktiverat.
G031385
•
•
OBS
Om bilen låsts upp med fjärrnyckeln (och
larmet avaktiverats) men ingen av dörrarna
eller bakluckan öppnats inom 2 minuter, återaktiveras larmet automatiskt. Samtidigt låses
bilen igen.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
55
02 Lås och larm
Larm*
Larmsignaler
02
Reducerad larmnivå
3. Välj Aktivera en gång: Instrumentpanelens display visar meddelandet Nedsatt
skydd Se handbok och rörelse- och lutningssensorer stängs av när bilen låses.
Vid larm sker följande:
•
En siren ljuder under 30 sekunder. Sirenen
har eget batteri som fungerar oberoende
av bilens batteri.
•
Samtliga körriktningsvisare blinkar i
5 minuter eller tills larmet avaktiverats.
eller
Välj Fråga vid urstigning: Varje gång
motorn stängs av visar ljudanläggningens
display meddelandet ENTER minskar
skyddet tills bilen har startats. EXIT
avbryter – välj då något av alternativen:
Fjärrnyckeln ur funktion
1. Öppna förardörren med nyckelbladet.
Larmet löser ut och sirenen ljuder.
2. Sätt fjärrnyckeln i startlåset. Larmet avaktiveras. Larmindikatorn blinkar snabbt tills
fjärrnyckeln sätts in.
G031384
Om fjärrnyckeln är ur funktion kan larmet
stängas av och bilen startas på följande sätt:
Aktiva menyval indikeras med ett kryss.
Navigering
ENTER
MENU
EXIT
För att undvika oavsiktlig aktivering av larmet –
om man t.ex. lämnar en hund i bilen eller vid en
färjeresa – kan rörelse- och lutningssensorerna
tillfälligt stängas av. Det görs på följande sätt:
1. Gå in i menysystemet under
Bilinställningar (för utförlig beskrivning av
menysystemet, se sidan 110).
2. Välj Nedsatt skydd.
56
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
•
Om rörelse- och lutningssensorer ska
stängas av: Tryck ENTER och lås bilen.
Är bilen utrustad med Blockerat låsläge*
stängs det av samtidigt, se sidan 52.
Nästa gång motorn startas, nollställs systemet
och instrumentpanelens display visar meddelandet Fullt skydd och därmed är rörelse- och
lutningssensorer samt Blockerat låsläge åter
inkopplade.
Eller:
•
Om sensorerna inte ska stängas av: Gör
inget val alls och lås bilen eller tryck EXIT
och lås bilen.
02 Lås och larm
Larm*
Test av larmsystem
Test av rörelsesensor i kupé
2. Aktivera larmet, se sidan 55. Sitt kvar i bilen
och lås dörrarna med knappen på fjärrnyckeln.
1. Stäng samtliga fönsterrutor. Sitt kvar i
bilen.
3. Vänta 15 sekunder.
2. Aktivera larmet, se sidan 55.
3. Vänta 15 sekunder.
4. Starta larmet genom att röra armarna fram
och tillbaka i höjd med stolsryggen. En
siren ljuder och samtliga körriktningsvisare
blinkar.
02
4. Öppna motorhuven med handtaget under
instrumentpanelen. En siren ljuder och
samtliga körriktningsvisare blinkar.
5. Avaktivera larmet genom att låsa upp med
fjärrnyckeln.
5. Avaktivera larmet genom att låsa upp med
fjärrnyckeln.
Test av larmsensorer i dörrar
1. Aktivera larmet, se sidan 55.
2. Vänta 15 sekunder.
3. Lås upp förardörren med nyckelbladet.
4. Öppna förardörren. En siren ljuder och
samtliga körriktningsvisare blinkar.
5. Avaktivera larmet genom att låsa upp med
fjärrnyckeln.
Test av larmsensorer i motorhuv
1. Sitt i bilen och avaktivera larmet, se
sidan 55.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
57
HomeLinkŸ EU*..................................................................................... 104
58
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
G020912
Instrument och reglage........................................................................... 60
Nyckellägen............................................................................................. 68
Säten....................................................................................................... 70
Ratt.......................................................................................................... 74
Belysning................................................................................................. 75
Torkare och spolning.............................................................................. 84
Fönster och backspeglar........................................................................ 86
Elmanövrerat panoramatak*.................................................................... 90
Start av motor......................................................................................... 92
Start av motor – externt batteri............................................................... 93
Växellådor............................................................................................... 94
Fyrhjulsdrift – AWD (All Wheel Drive)*..................................................... 97
Färdbroms............................................................................................... 98
Hill Descent Control – HDC*................................................................. 100
Parkeringsbroms................................................................................... 101
DIN FÖRARMILJÖ
03
03 Din förarmiljö
Instrument och reglage
Instrumentöversikt
03
Vänsterstyrd bil.
60
03 Din förarmiljö
Instrument och reglage
Funktion
Sida
Funktion
Sida
Meny- och meddelandehantering, körriktningsvisare, hel-/halvljus, färddator
75,
78, 112,
141
Klimatanläggning, ECC*
117
Växelväljare
94
146, 147
Reglage för aktivt chassi
(Four-C)*
145
Farthållare
Signalhorn, krockkudde
20, 74
Torkare och spolning
84, 85
Kombinationsinstrument
63, 67
Rattinställning
74
Meny-, ljud- och telefonstyrning
110,
127, 185
Motorhuvsöppnare
218
Parkeringsbroms*
101
Start-/stoppknapp
92
Stolinställning*
70
Startlås
68
Informationsdisplay för
menyhantering
110
Ljusreglage, öppnare för
tank- och baklucka
51, 75,
198
Dörröppningshandtag
–
Reglagepanel
50, 54,
86, 87
Varningsblinkers
78
Menystyrning, klimatoch ljudanläggning
110,
117, 129
03
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
61
03 Din förarmiljö
Instrument och reglage
03
Högerstyrd bil.
62
03 Din förarmiljö
Instrument och reglage
Sida
Funktion
Sida
Informationsdisplay för
menyhantering
110
Rattinställning
74
Startlås
68
Start-/stoppknapp
92
Meny- och meddelandehantering, körriktningsvisare, hel-/halvljus, färddator
75,
78, 112,
141
Farthållare
146, 147
Reglage för aktivt chassi
(Four-C)*
145
Kombinationsinstrument
63, 67
Växelväljare
94
Signalhorn, krockkudde
20, 74
Klimatanläggning, ECC*
117
Meny-, ljud- och telefonstyrning
110,
117, 129
Menystyrning, klimatoch ljudanläggning
110,
117, 129
Torkare och spolning
84, 85
Varningsblinkers
78
Ljusreglage, öppnare för
tank- och baklucka
51, 75,
198
Dörröppningshandtag
–
Reglagepanel
50, 54,
86, 87
Stolinställning*
70
Parkeringsbroms
101
Motorhuvsöppnare
218
Informationsdisplayer
03
G021112
Funktion
Informationsdisplayer.
I informationsdisplayerna visas information om
vissa av bilens funktioner, t.ex. farthållare, färddator och meddelanden. Informationen visas
med text och symboler.
Ytterligare beskrivning finns under de funktioner som använder informationsdisplayerna.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
63
03 Din förarmiljö
Instrument och reglage
Mätare
Kontroll-, informations- och
varningssymboler
fel i bilens avgasreningssystem och symbolen
för lågt oljetryck.
Kontroll- och informationssymboler
Symbol
Innebörd
Blinkers på släp
03
Avgasreningssystem
G018282
G021113
Fel i ABS-systemet
Mätare i kombinationsinstrumentet.
Hastighetsmätare
Bränslemätare. Se även färddator, sidan
141, och tankning, sidan 198.
Varvtalsmätare. Mätaren anger motorvarvtal i tusental varv/minut.
Dimljus bak på
Kontroll- och varningssymboler.
Kontroll- och informationssymboler
Kontroll- och varningssymboler1
Stabilitetssystem
Motorförvärmare (diesel)
Helljus- och blinkerssymboler
Låg nivå i bränsletank
Funktionskontroll
Samtliga kontroll- och varningssymboler tänds
i nyckelläge II eller vid start av motorn. När
motorn startat ska samtliga symboler slockna,
utom den för parkeringsbromsen som släcks
först när denna frigörs.
Om motorn inte startar eller om funktionskontrollen utförs i nyckelläge II slocknar samtliga
symboler efter 5 sekunder utom symbolen för
1
64
För vissa motorvarianter används inte symbolen för lågt oljetryck, varning sker via displaytext. För information om kontroll av oljenivå, se sidan 219.
Information, läs displaytext
Helljus på
03 Din förarmiljö
Instrument och reglage
Symbol
Innebörd
Dimljus bak
Vänster blinkers
Symbolen lyser när dimljuset är på. Det finns
enbart ett dimljus – detta är placerat på förarsidan.
Höger blinkers
Stabilitetssystem
Blinkers på släp
Symbolen blinkar när körriktningsvisarna
används och släpet är inkopplat. Om symbolen
blinkar snabbare är någon av bilens eller släpets lampor trasiga.
Avgasreningssystem
Om symbolen tänds kan det bero på fel i bilens
avgasreningssystem. Kör till en auktoriserad
Volvoverkstad för kontroll.
Fel i ABS-system
Om symbolen tänds är systemet ur funktion.
Bilens ordinarie bromssystem fungerar fortfarande, men utan ABS-funktionen.
1. Stanna bilen på en säker plats och stäng
av motorn.
2. Starta motorn på nytt.
3. Om symbolen förblir tänd, kör till en
auktoriserad Volvoverkstad för kontroll av
ABS-systemet.
Blinkande symbol indikerar att stabilitetssystemet arbetar. Om symbolen lyser med fast
sken har ett fel uppstått i systemet.
Motorförvärmare (diesel)*
OBS
När servicemeddelande visas släcks symbolen och meddelandet med hjälp av
READ-knappen, eller slocknar automatiskt
efter en stund.
03
Helljus på
Symbolen lyser när helljuset är på samt vid helljusblink
Symbolen tänds då förvärmning av motorn
pågår. Förvärmning sker då temperaturen
understiger 2 °C. När symbolen släckts kan
bilen startas.
Vänster/höger blinkers
Låg nivå i bränsletank
Kontroll- och varningssymboler
När symbolen tänds är nivån i bränsletanken
låg, fyll på bränsle snarast.
Information, läs displaytext
Informationssymbolen tänds i kombination
med text i informationsdisplayen då en avvikelse i något av bilens system inträffat. Meddelandetexten släcks med READ-knappen, se
sidan 113, eller försvinner automatiskt efter en
tid (tiden varierar beroende på vilken funktion
som indikeras). Informationssymbolen kan
även tändas i kombination med andra symboler.
Båda blinkerssymbolerna blinkar när varningsblinkers används.
Symbol
Innebörd
Lågt oljetryckA
Parkeringsbroms åtdragen
Krockkuddar – SRS
Bältespåminnare
Generatorn laddar inte
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
65
03 Din förarmiljö
Instrument och reglage
Symbol
Innebörd
Fel i bromssystemet
Varning
Krockkuddar – SRS
Om symbolen förblir tänd eller tänds under körning har ett fel upptäckts i bälteslåset, SRS-,
SIPS- eller IC-systemet. Kör snarast till en
auktoriserad Volvoverkstad för kontroll.
Bältespåminnare
03
A
För vissa motorvarianter används inte symbolen för lågt oljetryck. Varning sker via displaytext. För information om kontroll av oljenivå, se sidan 219
VARNING
Lågt oljetryck
Generatorn laddar inte
Om symbolen tänds under körning är motorns
oljetryck för lågt. Stanna motorn omedelbart
och kontrollera oljenivån i motorn, fyll på vid
behov. Om symbolen tänds och oljenivån är
normal, kontakta en auktoriserad Volvoverkstad.
Om bromsvätskan ligger under MIN-nivå i
bromsvätskebehållaren bör inte bilen köras
vidare utan att bromsvätska fyllts på.
Symbolen tänds under körning om ett fel i det
elektriska systemet har uppstått. Uppsök en
auktoriserad Volvoverkstad.
Anledningen till bromsvätskeförlusten
måste kontrolleras av en auktoriserad
Volvoverkstad.
Parkeringsbroms åtdragen
Symbolen lyser konstant när parkeringsbromsen är ansatt. Vid elektrisk parkeringsbroms
blinkar symbolen under ansättning och övergår
sedan till fast sken.
Blinkande symbol innebär att ett fel uppstått.
Läs meddelande i informationsdisplayen.
OBS
Symbolen lyser även om den mekaniska
parkeringsbromsen endast är en aning
ansatt.
66
Symbolen lyser om någon i framsätet inte tagit
på sig säkerhetsbältet eller om någon i baksätet tagit av sig säkerhetsbältet.
sidan 221. Om nivån i bromsvätskebehållaren är normal och symbolerna fortfarande är tända, kan bilen under stor
försiktighet köras till en auktoriserad
Volvoverkstad för kontroll av bromssystemet.
Fel i bromssystem
Om symbolen tänds kan bromsvätskenivån
vara för låg. Stanna bilen på en säker plats och
kontrollera nivån i bromsvätskebehållaren, se
sidan 221.
Om broms- och ABS-symbolerna är tända
samtidigt kan fel ha uppstått i bromskraftsfördelningen.
1. Stanna bilen på en säker plats och stäng
av motorn.
2. Starta motorn på nytt.
•
Om båda symbolerna slocknar, kör
vidare.
•
Om symbolerna förblir tända, kontrollera nivån i bromsvätskebehållaren, se
VARNING
Om broms- och ABS-symbolerna är tända
samtidigt finns det risk att bakvagnen sladdar vid kraftig inbromsning.
Varning
Den röda varningssymbolen tänds då ett fel har
indikerats som kan påverka säkerheten och/
eller bilens körbarhet. Samtidigt visas ett förklarande textmeddelande i informationsdisplayen. Symbolen förblir synlig tills felet är
åtgärdat men textmeddelandet kan tryckas
bort med READ-knappen, se sidan 113. Varningssymbolen kan även tändas i kombination
med andra symboler.
03 Din förarmiljö
Instrument och reglage
Trippmätare
Åtgärd:
Klocka
1. Stanna på ett säkert ställe. Bilen ska inte
köras vidare.
2. Läs informationen i informationsdisplayen.
Utför åtgärd enligt meddelandet i displayen. Radera meddelandet med READknappen.
03
Om bilen körs i lägre hastighet än
ca 7 km/h tänds informationssymbolen.
Om bilen körs i högre hastighet än
ca 7 km/h tänds varningssymbolen.
2
Trippmätare och reglage.
G021125
Om någon av dörrarna, motorhuven2 eller bakluckan inte är riktigt stängd tänds informationseller varningssymbolen tillsammans med ett
förklarande textmeddelande i kombinationsinstrumentet. Stanna bilen på en säker plats
snarast och stäng den dörr eller lucka som är
öppen.
G021123
Påminnelse – ej stängda dörrar
Klocka och inställningsreglage.
Display för trippmätare
Reglage för inställning av klocka.
Reglage för växling mellan trippmätarna
T1 och T2, samt nollställning av trippmätare.
Informationsdisplay för visning av tid.
Mätarna används för att mäta korta sträckor.
Ett kort tryck på reglaget växlar mellan de båda
trippmätarna T1 och T2. Ett långt tryck (mer än
2 sekunder) nollställer aktiverad trippmätare.
Sträckans längd visas i displayen.
Vrid reglaget medurs/moturs för att ställa in
tiden. Inställd tid visas i informationsdisplayen.
Klockan kan tillfälligt ersättas med en symbol i
samband med ett meddelande, se sidan 113.
Endast bilar med larm*.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
67
03 Din förarmiljö
Nyckellägen
Funktioner
VIKTIGT
Främmande föremål i startlåset kan äventyra funktionen eller förstöra låset.
Skjut inte in fjärrnyckeln baklänges! Håll i
änden med det löstagbara nyckelbladet, se
sidan 45.
03
Stanna motorn
Tryck på START/STOP ENGINE.
Om bilen rullar eller har automatisk växellåda
och växelväljaren inte är i läge P: Tryck två
gånger eller håll knappen intryckt tills motorn
stannar.
Återgå till nyckelläge 0
G031372
OBS
Startlåset med fjärrnyckel, start-/stoppknapp.
Sätta i och ta ur fjärrnyckeln
Fjärrnyckeln sätts i startlåset. Ett lätt tryck på
fjärrnyckeln gör att den dras in i rätt läge.
Fjärrnyckeln tas ur startlåset med ett lätt tryck.
Nyckeln skjuts då ut och kan tas ur. Automatväxel* måste vara i läge P.
För information om ljudanläggningens funktion
vid urtagen fjärrnyckel, se sidan 127.
För bilar med keyless-funktion*, se
sidan 48.
VARNING
Nyckelläge 0
Tryck in fjärrnyckeln i startlåset.
Nyckelläge I
Tryck in fjärrnyckeln i startlåset och tryck på
START/STOP ENGINE.
OBS
För att nå nyckelläge II utan att starta
motorn - tryck inte ned broms-/kopplingspedalen.
Nyckelläge II
Tryck in fjärrnyckeln i startlåset och tryck på
START/STOP ENGINE i ca 2 sekunder.
Start av motor
Starta motorn, se sidan 92.
68
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Tryck på START/STOP ENGINE för att återgå
från I eller II till nyckelläge 0.
Vid bogsering ska fjärrnyckeln sitta i startlåset så att belysningen kan vara tänd.
03 Din förarmiljö
Nyckellägen
Läge
Funktion
0
Kilometerräknare, klocka och
temperaturmätare tänds. Rattlåset är avaktiverat. Ljudanläggningen kan användas.
I
Panoramataket, fönsterhissar,
telefon, kupéfläkt, ECC och vindrutetorkare kan användas.
II
Strålkastarna tänds. Varnings-/
kontrollampor lyser i 5 sekunder.
All utrustning fungerar utom
eluppvärmda stolar samt eluppvärmd bakruta som fungerar först
när motorn är igång.
03
69
03 Din förarmiljö
Säten
Framsäten
VARNING
VARNING
Ställ in rätt körställning på förarstolen innan
körning påbörjas, aldrig under färd. Kontrollera att stolen är i låst läge.
Kontrollera att framsätets ryggstöd är
ordentligt låst efter uppfällning.
Elmanövrerad stol*
Fällning av ryggstöd i framsäte*
G021127
03
Höj/sänk* sittdynans framkant, pumpa
upp/ner.
Ändra ryggstödets lutning, vrid ratten.
Höj/sänk stolen, pumpa upp/ner.
Manöverpanel för elmanövrerad stol*.
G021129
Framåt/bakåt, lyft handtaget för att ställa in
rätt avstånd till ratt och pedaler. Kontrollera
att stolen är spärrad då inställningen ändrats.
Sittdynans framkant upp/ner
Passagerarstolens ryggstöd kan fällas framåt
för att ge plats för lång last.
Skjut stolen så långt bakåt/neråt som möjligt.
Ställ in ryggstödet till upprätt läge.
Lyft spärrarna på ryggstödets baksida och
fäll det framåt.
Uppfällning sker i omvänd ordning.
1
70
Gäller även elmanövrerad stol.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
G021133
Ändra svankstödet, vrid ratten1.
Stol framåt/bakåt och upp/ner
Ryggstödslutning
De elmanövrerade framstolarna har ett överbelastningsskydd som utlöses om någon stol
blockeras av något föremål. Om det händer, gå
till nyckelläge I eller 0 och vänta en kort stund
innan stolen manövreras igen.
Bara en rörelse (fram/bak/upp/ned) kan göras
åt gången.
03 Din förarmiljö
Säten
Förberedelser
Inställning av stolen kan göras en viss tid efter
att dörren låsts upp med fjärrnyckeln utan
nyckel i startlåset. Inställning av stolen görs
normalt i nyckelläge I och kan alltid göras när
motorn är igång.
Stol med minnesfunktion*
2. Håll knappen för lagring av inställning
intryckt, samtidigt som en av minnesknapparna trycks in.
OBS
Stolen och de yttre backspeglarna rör sig
inte om de redan står i aktuell position.
Använda lagrad inställning
Håll in en av minnesknapparna tills stolen och
de yttre backspeglarna stannar. Om knappen
släpps kommer stolens rörelse att avbrytas.
Det är även möjligt att använda nyckelminnet
genom att trycka in upplåsningsknappen på
fjärrnyckeln när förardörren är öppen.
Nyckelminne* i fjärrnyckel2
Nyckelminnet kan aktiveras/avaktiveras under
Bilnyckelminne Sätes &
spegelpositioner. För beskrivning av menysystemet, se sidan 110.
Förarstolens och de yttre backspeglarnas
positioner lagras i nyckelminnet när bilen låses
med fjärrnyckeln.
03
OBS
G021134
Nyckelminnet i de två fjärrnycklarna och
stolens tre minnen är helt oberoende av varandra.
Nödstopp
Om stolen oavsiktligt kommer i rörelse, tryck
på någon av knapparna så stannar stolen.
Lagra inställning
Minnesknapp
G014387
Minnesknapp
Minnesknapp
Knapp för lagring av inställning
1. Ställ in stolen och de yttre backspeglarna.
2
När bilen låses upp med samma fjärrnyckel och
förardörren öppnas intar förarstolen och de
yttre backspeglarna automatiskt de inställningar som lagrats i nyckelminnet.
Återstart för att nå stolsposition som lagrats i
nyckelminnet görs genom att trycka på upplåsningsknappen på fjärrnyckeln. Förardörren
måste då vara öppen.
För nyckelminne vid keyless drive, se sidan 48.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
71
03 Din förarmiljö
Säten
VARNING
Klämrisk! Se till att barn inte leker med reglagen. Kontrollera att inga föremål finns
framför, bakom eller under stolen vid inställning. Försäkra dig om att ingen av passagerarna i baksätet kan komma i kläm.
Manuell nedfällning av yttre nackskydd
baksäte
•
•
•
Vänster ryggstöd kan fällas separat.
•
Alla ryggstöd kan fällas tillsammans.
Ryggstödet i mitten kan fällas separat.
Höger ryggstöd kan fällas tillsammans
med mittryggstödet.
03
Baksäten
G031380
Nackskydd mittplats bak
Dra i spärrhandtaget närmast nackskyddet, för
att fälla nackskyddet framåt.
Reglera skyddet efter passagerarens längd så
det om möjligt täcker hela bakhuvudet. Skjut
det uppåt efter behov.
För att få ner skyddet igen måste knappen (placerad i mitten mellan ryggstödet och nackskyddet, se bild) tryckas in samtidigt som
nackskyddet trycks ner.
72
Fällning av ryggstöd baksäte
Det tredelade ryggstödet i baksätet kan fällas
på olika sätt för att underlätta frakt av långa
föremål.
OBS
Framstolarna kan behöva skjutas fram och/
eller ryggstöden justeras upp för att de
bakre ryggstöden ska kunna fällas fram helt.
G031382
G000000
Nackskyddet förs tillbaka manuellt tills ett
klickljud hörs.
Om mittryggstödet ska fällas – frigör och
justera ner nackskyddet för mittryggstödet, se sidan 72.
De yttre nackskydden fälls automatiskt när
de yttre ryggstöden fälls. Dra upp ryggstö-
03 Din förarmiljö
Säten
dets spärrhandtag
och fäll samtidigt
fram ryggstödet. En röd indikering vid låsspärren
visar att ryggstödet inte längre
är spärrat.
Uppfällning sker i omvänd ordning.
03
OBS
När ryggstödet har fällts tillbaka ska den
röda indikeringen inte visas längre. Om den
fortfarande visas är ryggstödet inte spärrat.
VARNING
Kontrollera att ryggstöden och nackskydden i baksätet är ordentligt låsta efter
uppfällning.
73
03 Din förarmiljö
Ratt
Inställning
Knappsatser*
Signalhorn
Inställning av ratt.
Knappsatser i ratten.
Spak – lösgöring av ratt
Farthållare, se sidan 146
Möjliga rattlägen
Adaptiv farthållare, se sidan 147
Ratten kan ställas in i höjd- och djupled:
1. Dra spaken åt dig för att lösgöra ratten.
2. Ställ in ratten i det läge som passar.
3. Tryck tillbaka spaken för att fixera ratten.
Om det går trögt, tryck lite på ratten samtidigt som spaken förs tillbaka.
VARNING
Ställ in ratten och fixera den innan avfärd.
Vid hastighetsberoende servostyrning* kan
styrkraftsnivån regleras, se sidan 145.
74
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Ljud- och telefonstyrning, se sidan 127
G031398
G031397
G021138
03
Signalhorn.
Tryck på rattens centrum för att signalera.
03 Din förarmiljö
Belysning
Ljusreglage
Instrumentbelysningens styrka regleras med
tumhjulet.
Hel-/halvljus
Ljushöjdsreglering strålkastare
Bilens last ändrar strålkastarljusets riktning i
höjdled, vilket kan leda till att mötande fordon
bländas. Undvik detta genom att justera ljushöjden. Sänk ljuset om bilen lastats tungt.
03
Översikt ljusreglage.
Tumhjul för justering av display- och instrumentbelysning
Dimbakljus
Dimstrålkastare*
Ljusreglage
Tumhjul1
för ljushöjdsreglering
Instrumentbelysning
Olika display- och instrumentbelysning tänds
beroende på nyckelläge, se sidan 68.
Displaybelysningen dämpas automatiskt vid
mörker – känsligheten ställs in med tumhjulet.
1
2. Rulla uppåt/neråt med tumhjulet för att
höja/sänka ljushöjden.
Bilar med aktiva Xenon-strålkastare* har automatisk ljushöjdsreglering och är därför inte
utrustade med tumhjulet.
G031405
G031407
1. Låt motorn vara igång eller ha fjärrnyckeln
i läge I.
Ljusreglage och rattspak.
Läge för helljusblink
Läge för helljus
Läge
Innebörd
Automatiskt*/avstängt halvljus.
Endast helljusblink.
Positions-/parkeringsljus
Automatiskt halvljus. Helljus
och helljusblink fungerar i detta
läge.
Finns inte för bilar utrustade med aktiva Xenon-strålkastare*.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
75
03 Din förarmiljö
Belysning
OBS
Positions-/parkeringsljus
Aktiva Xenon-ljus*
Helljuset går endast att aktivera i läge
.
Helljusblink
03
För rattspaken lätt mot ratten till läget för helljusblink. Helljuset lyser tills spaken släpps.
I läge
aktiveras alltid halvljuset automatiskt när motorn är igång eller när fjärrnyckeln
är i läge II.
Helljus
Helljuset kan endast aktiveras när ljusreglaget
. Aktivera/avaktivera helljuset
är i läge
genom att föra rattspaken mot ratten till ändläget och släpp.
När helljuset är aktiverat lyser symbolen
i kombinationsinstrumentet.
Ljusbild med funktionen avaktiverad (vänster)
respektive aktiverad (höger).
Om bilen är utrustad med aktiva Xenon-strålkastare (ABL) följer ljuset från strålkastarna
rattrörelsen för att ge maximal belysning i kurvor och korsningar och därmed ge ökad säkerhet.
Funktionen aktiveras automatiskt vid start av
bilen. Knappen
i mittkonsolen lyser då
funktionen är aktiverad, vid fel blinkar den.
Funktionen är endast aktiv i skymning eller
mörker och endast när bilen är i rörelse.
Funktionen kan avaktiveras/aktiveras med
knappen.
För anpassning av ljusbild, se sidan 80.
2
76
För vissa marknader är halvljuset avaktiverat i detta läge.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
G031408
När motorn startas aktiveras halvljuset auto2. Vid
matiskt* om ljusreglaget står i läge
behov kan halvljusautomatiken för detta läge
avaktiveras av en auktoriserad Volvoverkstad.
G021143
Halvljus
Ljusreglage i läge för positions-/parkeringsljus.
Vrid ljusreglaget till mittläget (nummerskyltsbelysningen tänds samtidigt).
Bakre positionsljus tänds även när bakluckan
öppnas för att uppmärksamma bakomvarande.
03 Din förarmiljö
Belysning
Bromsljus
Dimstrålkastare*
Dimljus bak
Bromsljuset tänds automatiskt vid inbromsning.
Nödbromsljus och automatisk
varningsblinkers, EBL
EBL (Emergency Brake Lights) aktiveras vid
hård inbromsning eller om ABS-bromsarna
aktiveras. Funktionen innebär att bromsljuset
blinkar intensivt för att omedelbart göra
bakomvarande extra uppmärksamma.
G031410
G031409
Systemet aktiveras om ABS har fått arbeta i
mer än 0,5 sekunder eller vid kraftig inbromsning, dock endast när inbromsning sker från
hastigheter över 50 km/h. När bilens hastighet
är lägre än 30 km/h lyser bromsljus åter normalt
och varningsblinkers slås på automatiskt. Varningsblinkers är på tills man accelererar igen
men kan avaktiveras med knappen för varningsblinkers.
03
Knapp för dimstrålkastare.
Knapp för dimljus bak.
Dimstrålkastarna kan tändas i kombination
med hel-/halvljus eller positions-/parkeringsljus.
Dimbakljuset består av en lampa bak och kan
endast tändas i kombination med hel-/halvljuset eller dimstrålkastarna.
Tryck på knappen för till/från. Lampan i
knappen lyser när dimstrålkastarna är tända.
Tryck på knappen för till/från. Dimbakljusets
kontrollsymbol
i kombinationsinstrumentet och lampan i knappen lyser när dimbakljuset är tänt.
OBS
Bestämmelser för användning av dimstrålkastare varierar mellan olika länder.
Dimbakljusen släcks automatiskt när motorn
stängs av.
OBS
Bestämmelser för användning av dimbakljus varierar mellan olika länder.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
77
03 Din förarmiljö
Belysning
Varningsblinkers
Körriktningsvisare/blinkers
Belysning i kupé
Knapp för varningsblinkers.
Körriktningsvisare/blinkers.
Tryck in knappen för att aktivera varningsblinkers. Båda blinkerssymbolerna i kombinationsinstrumentet blinkar när varningsblinkers
används.
Kort blinksekvens
Varningsblinkers aktiveras automatiskt när
bilen bromsas så kraftigt att nödbromljusen
(EBL) aktiveras och hastigheten understiger
30 km/h. De förblir aktiva när man stannat och
avaktiveras automatiskt när man kör iväg igen
eller om knappen trycks in.
För rattspaken uppåt eller neråt till första
läget och släpp. Körriktningsvisarna
blinkar tre gånger. Funktionen kan aktiveras/avaktiveras under Bilinställningar
Ljusinställningar Blinkers, tre
blinkningar. För beskrivning av menysystemet, se sidan 110.
Kontinuerlig blinksekvens
För rattspaken uppåt eller neråt till yttersta
läget.
Spaken stannar i sitt läge och förs tillbaka för
hand eller automatiskt av rattrörelsen.
Blinkerssymboler
För blinkerssymboler, se sidan 65.
78
G021149
G031415
G031414
03
Reglage i takkonsolen för främre läslampor och
kupébelysning.
Läslampa vänster sida
Läslampa höger sida
Kupébelysning
All belysning i kupén kan tändas och släckas
manuellt inom 30 minuter från det att:
•
motorn har stängts och fjärrnyckeln är i
läge 0
•
bilen har låsts upp men motorn har inte
startats.
Främre takbelysning
Läslamporna fram tänds eller släcks med ett
tryck på respektive knapp i takkonsolen.
03 Din förarmiljö
Belysning
Bakre takbelysning
Instegsbelysning
Instegsbelysningen (och kupébelysningen)
tänds respektive släcks när en sidodörr öppnas eller stängs.
•
bilen låses upp med fjärrnyckel eller
nyckelblad, se sidorna 43 eller 45
Handskfacksbelysning
•
Handskfacksbelysningen tänds respektive
släcks när luckan öppnas eller stängs.
motorn stängts och fjärrnyckeln är i
läge 0.
Kupébelysningen släcks när:
G031416
Make up-spegel
Bakre takbelysning i bilar med panoramatak.
Belysningen till make up-spegeln, se
sidan 184, tänds respektive släcks då locket
öppnas eller stängs.
Belysning lastutrymme
Belysningen i lastutrymmet tänds respektive
släcks då bakluckan öppnas eller stängs.
Belysningsautomatik
G021150
Med knappen för kupébelysning kan tre lägen
väljas för belysningen i kupén:
Bakre takbelysning i bilar utan panoramatak.
Lamporna tänds eller släcks med ett tryck på
respektive knapp.
Kupébelysningen tänds och förblir tänd i
30 sekunder om:
•
Av – höger sida nedtryckt, belysningsautomatiken är avaktiverad.
•
Neutralläge – belysningsautomatiken är
aktiverad.
•
På – vänster sida nedtryckt, kupébelysningen är tänd.
•
•
03
motorn startar
bilen låses.
Kupébelysningen tänds och förblir tänd i två
minuter om någon av dörrarna är öppen.
Om någon belysning tänds manuellt och bilen
låses kommer den att släckas automatiskt efter
två minuter.
Ledbelysning
En del av exteriörbelysingen kan hållas tänd
och fungera som ledbelysning efter att bilen
låsts.
1. Ta fjärrnyckeln ur startlåset.
2. För vänster rattspak mot ratten till ändläget
och släpp. Funktionen aktiveras på samma
sätt som vid helljusblink, se sidan 75.
Neutralläge
3. Stig ur bilen och lås dörren.
När knappen är i neutralläge, tänds och släcks
kupébelysningen automatiskt enligt nedanstående.
När funktionen aktiverats lyser halvljus, parkeringsljus, lampor i yttre backspeglar, nummer-
``
79
03 Din förarmiljö
Belysning
plåtsbelysning, inre taklampor samt instegsbelysning.
Aktiva Xenon-strålkastare*
Tiden för hur länge ledbelysningen ska hållas
tänd kan ställas in under Bilinställningar
Ljusinställningar Ledbelysning. För
beskrivning av menysystemet, se sidan 110.
Håll knappen
i mittkonsolen intryckt
minst 5 sekunder. Bilen måste stå stilla när
ljusbilden skiftas. Meddelandet STRÅLKAST.
INST. FÖR HÖGERTRAFIK eller
STRÅLKAST. INST. F. VÄNSTERTRAFIK
visas i displayen.
Trygghetsbelysning*
Halogenstrålkastare
Trygghetsbelysningen tänds med fjärrnyckeln,
se sidan 43, och används för att tända bilens
belysning på avstånd.
För halogenstrålkastare ställs ljusbilden om
genom maskering av strålkastarglaset. Ljusbilden blir något sämre.
När funktionen aktiverats med fjärrkontrollen
lyser parkeringsljus, lampor i yttre backspeglar, nummerplåtsbelysning, inre taklampor
samt instegsbelysning.
G021151
03
Anpassning av ljusbild
Maskering av strålkastare
Ljusbild vänstertrafik.
1. Avbilda mallarna A och B för vänsterstyrd
bil eller C och D för högerstyrd bil i skala
1:1, se sidan 83:
•
•
•
•
Tiden för hur länge trygghetsbelysningen ska
hållas tänd kan ställas in under
Bilinställningar Ljusinställningar
Trygghetsbelysning. För beskrivning av
menysystemet, se sidan 110.
A = LHD Right (vänsterstyrd, höger glas)
B = LHD Left (vänsterstyrd, vänster glas)
C = RHD Right (högerstyrd, höger glas)
D = RHD Left (högerstyrd, vänster glas)
G021152
2. För över mallen till ett självhäftande vattenfast material och klipp ut.
Ljusbild högertrafik.
För att inte blända mötande trafik kan strålkastarnas ljusbild ställas om för höger- eller vänstertrafik. Rätt ljusbild ger även effektivare ljus
ut på vägrenen.
80
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
3. Placera de självhäftande mallarna på rätt
avstånd från strålkastarglasets kant med
hjälp av bilden, se sidan 82, och måtten
i nedanstående lista:
03 Din förarmiljö
Belysning
•
Mallar A och D: vågrät linje ca 104 mm,
lodrät linje ca 20 mm
•
Mallar B och C: vågrät linje ca 167 mm,
lodrät linje ca 14 mm
03
``
81
03 Din förarmiljö
Belysning
Placering av mallar
03
Övre raden: maskering vänsterstyrd bil, mallar A och B. Nedre raden: maskering högerstyrd bil, mallar C och D.
82
03 Din förarmiljö
Belysning
Mallar för halogenstrålkastare
03
83
03 Din förarmiljö
Torkare och spolning
Vindrutetorkare1
Kontinuerlig torkning
Torkarna sveper med normal hastighet.
Torkarna sveper med hög hastighet.
03
G031420
VIKTIGT
Vindrutetorkare och vindrutespolare.
Regnsensor, till/från
Tumhjul känslighet/frekvens
Vindrutetorkare av
För spaken till läge 0 för att stänga av
vindrutetorkarna.
Enkelsvep
För spaken uppåt och släpp för att
göra ett svep.
Intervalltorkning
Ställ in antalet svep per tidsenhet
med tumhjulet när intervalltorkning är
vald.
1
84
Byte av torkarblad och påfyllning av spolarvätska, se sidan 230.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Innan aktivering av torkare under vintertid –
säkerställ att torkarbladen inte är fastfrusna
och att eventuell snö eller is på vindrutan
(och bakrutan) är bortskrapad.
VIKTIGT
Använd rikligt med spolarvätska när torkarna rengör vindrutan. Vindrutan ska vara
blöt när vindrutetorkarna arbetar.
Regnsensor*
Regnsensorn känner av mängden vatten på
vindrutan och startar vindrutetorkarna automatiskt. Regnsensorns känslighet justeras med
tumhjulet.
När regnsensorn är aktiverad tänds en lampa i
knappen och regnsensorsymbolen
visas i den högra displayen i kombinationsinstrumentet.
Aktivera och ställ in känslighet
När regnsensorn ska aktiveras måste bilen
vara igång eller fjärrnyckeln i läge I eller II samtidigt som spaken till vindrutetorkarna ska vara
i läge 0 alternativt i läge för enkelsvep.
Aktivera regnsensorn genom att trycka på
knappen
. Torkarna gör ett svep.
Om spaken förs uppåt gör torkarna extrasvep.
Vrid tumhjulet uppåt för högre känslighet och
nedåt för lägre känslighet. (Ett extra svep görs
när tumhjulet vrids uppåt.)
Avaktivera
Stäng av regnsensorn genom att trycka på
knappen
eller för spaken nedåt till ett
annat torkarprogram.
Regnsensorn stängs automatiskt av när nyckeln tas ur startlåset eller fem minuter efter att
tändningen slagits av.
VIKTIGT
Vindrutetorkarna kan starta och skadas vid
automattvätt. Stäng av regnsensorn medan
bilen är igång eller fjärrnyckeln är i läge I eller
II. Symbolen i kombinationsinstrumentet
och lampan i knappen slocknar.
03 Din förarmiljö
Torkare och spolning
Spolning av strålkastare och rutor
Högtrycksspolning av strålkastare*
Högtrycksspolning av strålkastarna konsumerar stora mängder spolarvätska. För att spara
vätska spolas strålkastarna automatiskt vid var
femte spolning av vindrutan.
OBS
På bilar med regnsensor aktiveras bakrutetorkaren vid backning, om sensorn är aktiverad och det regnar.
03
G031421
G031420
Torkare och spolare bakruta
Om bakrutetorkaren redan går med kontinuerlig hastighet, sker ingen förändring.
Spolningsfunktion.
Spolning av vindruta
Efter att spaken släppts gör vindrutetorkarna
några extra svep. Strålkastarna spolas växelvis
för att förhindra nedsättning av ljusstyrkan.
OBS
En strålkastare i taget spolas.
G031422
G031420
För spaken mot ratten för att starta vindruteoch strålkastarspolarna.
Bakrutetorkare – intervalltorkning
Bakrutetorkare – kontinuerlig hastighet
Genom att föra spaken framåt (se pil i bild ovan)
startas spolning och torkning av bakrutan.
Torkare – backning
Uppvärmda spolmunstycken*
Spolmunstyckena värms automatiskt vid kyla
för att förhindra att spolarvätskan fryser fast.
2
Om backväxeln läggs in när de främre vindrutetorkarna är aktiverade, kommer bakrutetorkaren starta intervalltorkningsläge2. Funktionen upphör när backväxel läggs ur.
Denna funktion (intervalltorkning vid backning) kan stängas av. Uppsök en auktoriserad Volvoverkstad.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
85
03 Din förarmiljö
Fönster och backspeglar
Allmänt
Fönsterhissar
VARNING
Om det finns barn i bilen, tänk på att alltid
bryta strömmen till fönsterhissarna genom
att ta ur fjärrnyckeln om föraren lämnar
bilen.
Laminerat glas
03
Vindrutan och panoramataket har
laminerat glas. Det är förstärkt vilket
ger ett bättre inbrottsskydd och förbättrad ljudisolering i kupén. Övriga
Manövrering
glasytor*.
Vatten- och smutsavvisande ytskikt*
Använd inte isskrapa av metall för att ta bort
is från rutorna. Använd eluppvärmningen för
att ta bort is från speglarna. En isskrapa kan
orsaka repor i spegelglaset!
Reglagepanel i förardörr.
Elektrisk spärr för öppning av dörrar* och
fönster bak, se sidan 54.
Reglage bakre fönster
G031424
VIKTIGT
G031423
Rutorna är behandlade med ett
ytskikt som förbättrar sikten vid svåra
väderförhållande. Skötsel, se sidan 256.
Reglage främre fönster
Manövrering av fönsterhissar.
VARNING
Kontrollera att ingen baksätespassagerare
kommer i kläm när fönstren stängs från
förardörren.
VARNING
Kontrollera att barn eller andra passagerare
inte kommer i kläm om fönstren stängs,
även när fjärrnyckeln används.
86
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Manövrering utan automatik
Manövrering med automatik
Med reglagepanelen i förardörren kan alla fönsterhissar manövreras. Med övriga dörrars reglagepaneler kan endast dess fönsterhissar regleras. Fönsterhissarna kan endast styras med
en reglagepanel i taget.
För att fönsterhissarna ska kunna användas
måste fjärrnyckeln vara i läge I eller II. Efter att
03 Din förarmiljö
Fönster och backspeglar
Stängning av fönstren avbryts och fönstret
öppnas om något hindrar dess rörelse. Det
finns möjlighet att forcera klämskyddet när
stängning avbrutits t.ex. vid isbildning, genom
att kontinuerligt hålla knappen uppdragen tills
fönstret är stängt. Klämskyddet aktiveras åter
efter en kort stund.
OBS
Ett sätt att minska det pulserande vindljudet
då de bakre fönsterrutorna är öppna, är att
öppna även de främre fönsterrutorna lite
grann.
Fjärrkontroll och centrallåsknappar
±
Håll låsknappen intryckt tills dess att fönstren påbörjar öppning/stängning. Om
öppning/stängning behöver avbrytas,
tryck på låsknappen igen.
För något av reglagen lätt uppåt/nedåt.
Fönsterhissarna går upp/ner så länge reglaget
hålls i position.
Manövrering med automatik
För något av reglagen uppåt/nedåt till ändläget
och släpp sedan. Fönstret körs automatiskt till
sitt ändläge.
03
Återställning
Ifall batteriet kopplats bort måste funktionen
för automatisk öppning återställas för att fungera korrekt.
1. Dra upp knappens främre del lätt för att
hissa upp rutan till sitt ändläge och håll kvar
i en sekund.
2. Släpp knappen kort.
Manövrering utan automatik
Yttre backspeglar
Samtliga sidorutor kan automatiskt öppnas/
stängas med fjärrnyckeln eller centrallåsknapparna:
3. Dra upp knappens främre del igen i en
sekund.
VARNING
Återställning måste ske för att klämskyddet
ska fungera.
G031425
bilen varit igång kan fönsterhissarna manövreras i några minuter fast fjärrnyckeln tagits ur,
dock inte efter att dörren har öppnats.
Reglage yttre backspeglar.
Inställning
1. Tryck på knappen L för vänster backspegel
eller R för höger backspegel. Lampan i
knappen lyser.
2. Justera läget med inställningsspaken i mitten.
3. Tryck en gång till på knappen L eller R.
Lampan ska inte längre lysa.
VARNING
Speglarna är av vidvinkeltyp för att ge god
överblick. Föremål kan synas vara längre
bort än vad de i verkligheten är.
``
87
03 Din förarmiljö
Fönster och backspeglar
Automatisk infällning vid låsning
För parkering/körning i trånga utrymmen kan
speglarna fällas in:
När bilen låses/låses upp med fjärrnyckeln fälls
backspeglarna in/ut automatiskt.
1. Tryck ner knapparna L och R samtidigt.
Funktionen kan aktiveras/avaktiveras under
Bilinställningar Fäll in speglar vid
låsning. För beskrivning av menysystemet, se
sidan 110.
2. Släpp dem efter ca en sekund. Speglarna
stannar automatiskt i maximalt infällt läge.
Fäll ut speglarna igen genom att trycka ner L
och R samtidigt. Speglarna stannar automatiskt i utfällt läge.
Lagring av position*
Backspeglarnas positioner lagras i nyckelminnet när bilen låses med fjärrnyckeln. När bilen
låses upp med samma fjärrnyckel intar backspeglarna och förarstolen de lagrade positionerna när förardörren öppnas.
Funktionen kan aktiveras/avaktiveras under
Bilnyckelminne Sätes &
spegelpositioner. För beskrivning av menysystemet, se sidan 110.
Vinkling av backspegel vid parkering
Backspegeln kan vinklas ner för att exempelvis
föraren ska kunna se vägkanten vid parkering.
±
Lägg in backväxeln och tryck in knappen
L eller R.
När backväxeln läggs ur återgår backspegeln
automatiskt till sin ursprungliga position efter
ca 10 sekunder, eller tidigare genom att trycka
in knappen L respektive R.
88
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Eluppvärmd bakruta och yttre
backspeglar
Återställning till neutralläge
Spegel som p.g.a. yttre våld ändrats ur sitt läge
måste elektriskt återställas till neutralläge för
att den elektriska in-/utfällningen ska fungera
korrekt:
G031426
03
Elektriskt infällbara backspeglar*
1. Fäll in speglarna med knapparna L och R.
2. Fäll ut dem igen med knapparna L och R.
3. Upprepa ovanstående procedur vid behov.
Speglarna är nu återställda i neutralläge.
Trygghetsbelysning och ledbelysning
Lampan på backspeglarna tänds då trygghetsbelysning eller ledbelysning valts, se sidan 79.
Använd eluppvärmningen för att få bort is och
imma från bakrutan och de yttre backspeglarna.
Ett tryck på knappen startar uppvärmningen av
bakrutan och de yttre backspeglarna samtidigt. Lampan i knappen visar att funktionen är
aktiv. Uppvärmningen stängs av automatiskt
och tiden styrs av utomhustemperaturen.
Bakrutan avimmas/avisas automatiskt om
bilen startas i lägre yttertemperatur än +9 °C.
Autoavfrostning kan väljas under
Klimatinställningar Autoavfrostning bak.
Välj mellan På eller Av. För beskrivning av
menysystemet, se sidan 110.
03 Din förarmiljö
Fönster och backspeglar
Inre backspegel
Kompass* kan enbart väljas till backspeglar
med automatisk avbländning, se sidan 143.
G031427
03
Reglage för avbländning
Manuell avbländning
Om starkt ljus kommer in bakifrån kan det
reflekteras i backspegeln och blända föraren.
Blända av med reglaget för avbländning när
bakomvarande ljus stör:
1. Blända av genom att föra reglaget in mot
kupén.
2. Återgå till normalt läge genom att föra reglaget mot vindrutan.
Automatisk avbländning*
Om starkt ljus kommer bakifrån bländar backspegeln av automatiskt. Reglaget finns inte på
speglar med automatisk avbländning.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
89
03 Din förarmiljö
Elmanövrerat panoramatak*
Allmänt
Panoramataket är uppdelat i två sektioner där
endast den främre sektionen är öppningsbar –
horisontellt eller vertikalt i bakkant (ventilationsläge).
03
Till panoramataket hör en gardin, tillverkad av
perforerat tyg och placerad under glastaket, för
extra skydd mot t.ex. starkt solljus.
Stängning, manuell
VARNING
Stängning, automatisk
Barn, andra passagerare eller föremål kan
klämmas av panoramatakets rörliga delar.
•
Manövrera alltid panoramataket under
uppsikt.
•
Låt inte barn leka med manövreringsreglaget.
•
Ta alltid med fjärrnyckeln/PCC:n*, och
förhindra därmed att panoramataket
kan manövreras, om föraren lämnar
bilen.
Panoramataket och gardinen kan manövreras
i nyckelläge I eller II.
Automatisk manövrering
1. För att maximalt öppna gardinen – tryck
reglaget bakåt till läget för automatisk öppning och släpp.
2. För att sedan öppna panoramataket maximalt – tryck reglaget bakåt en andra gång
till läget för automatisk öppning och släpp.
Stäng taket/gardinen genom att upprepa föregående procedur i omvänd ordning – tryck i
stället reglaget framåt till läget för automatisk
stängning.
Manövrering
Snabb öppning/-stängning
Panoramataket och gardinen kan öppnas/
stängas samtidigt:
G031428
Panoramataket och gardinen manövreras med
ett reglage som är placerat i taket. Reglaget
aktiveras i nyckelläge I eller II, se sidan 68.
Öppning, automatisk
Öppning, manuell
90
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
•
Öppna – tryck reglaget bakåt två gånger till
läget för automatisk manövrering och
släpp.
•
Stäng – tryck reglaget framåt två gånger till
läget för automatisk manövrering och
släpp.
03 Din förarmiljö
Elmanövrerat panoramatak*
Manuell manövrering
Ventilationsläge
1. Öppna gardinen – tryck reglaget bakåt till
tryckpunkten för manuell öppning. Gardinen rör sig mot maximal öppning så länge
knappen hålls intryckt.
Stängning med fjärrnyckel eller
centrallåsknapp
1
2
2. Vinkla panoramataket – tryck reglaget
bakåt en andra gång till tryckpunkten för
manuell öppning
Stäng taket/gardinen genom att upprepa föregående procedur i omvänd ordning – tryck i
stället reglaget framåt till läget för manuell
stängning.
OBS
Vid manuell öppning måste gardinen vara
helt öppen innan panoramataket kan öppnas. Vid omvänd procedur måste panoramataket vara helt stängt innan gardinen
kan stängas.
G031429
3. Öppna panoramataket – tryck reglaget
bakåt en tredje gång till tryckpunkten för
manuell öppning. Panoramataket rör sig
mot maximal öppning så länge knappen
hålls intryckt.
03
Ventilationsläge, vertikalt i bakkant.
Öppna genom att trycka reglagets bakkant
uppåt.
Stäng genom att dra reglagets bakkant
nedåt.
Då ventilationsläge väljs lyfts den främre sektionen upp i bakkant. Om gardinen är helt
stängd när ventilationsläge väljs – öppnar den
automatiskt ca 50 mm.
Med ett långt tryck på låsknappen, se sidorna
43 (fjärrnyckeln) och 50 (centrallåsknappen),
stängs panoramataket och alla fönstren. De
yttre backspeglarna fälls in*, dörrarna och bakluckan låses. Om stängningen behöver avbrytas, tryck på låsknappen igen.
VARNING
Om panoramataket stängs med fjärrnyckeln, kontrollera att ingen kommer i
kläm.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
91
03 Din förarmiljö
Start av motor
Bensin- och dieselmotorer
3. Tryck på START/STOP ENGINE-knappen
och släpp den sedan.
Startmotorn arbetar tills motorn har startat,
men inte längre än 10 sekunder (diesel upp till
60 sekunder).
Om motorn inte startar efter 10 sekunder försök igen genom att hålla in START/STOP
ENGINE-knappen tills motorn startar.
03
G031372
VARNING
Ta alltid fjärrnyckeln ur startlåset när bilen
lämnas, särskilt om det finns barn i bilen.
Startlås med fjärrnyckel, start- och stoppknapp
(för mer information se sidan 68).
VARNING
VIKTIGT
Skjut inte in fjärrnyckeln baklänges!
Håll i änden med det löstagbara nyckelbladet, se sidan 45.
1. För bilar med fjärrnyckel, placera fjärrnyckeln i startlåset. Tryck lätt på nyckeln
tills den dras in.
helt1.
2. Håll kopplingspedalen nedtryckt
För
bilar med automatväxellåda, tryck på
bromspedalen.
1
2
92
Ta aldrig fjärrnyckeln ur startlåset under
körning eller när bilen bogseras. Rattlåset
kan aktiveras vilket medför att bilen inte går
att styra.
Ta aldrig ut fjärrnyckel med Keyless drive*funktion från bilen under körning eller vid
bogsering.
OBS
Vid kallstart kan tomgångsvarvtalet vara
märkbart högre än normalt för vissa motortyper. Detta görs för att så snabbt som möjligt få upp avgasreningssystemet till normal
driftstemperatur, vilket minimerar avgasemissioner och skonar miljön.
Keyless drive
Följ steg 2–3 för start av bensin- och dieselmotorer.
OBS
En förutsättning för att motorn ska starta är
att en av bilens fjärrnycklar med Keyless
drive*-funktion finns i kupén eller lastutrymmet.
Rattlås
Rattlåset avaktiveras när fjärrnyckeln trycks in
i startlåset2 och aktiveras när fjärrnyckeln tas
ur startlåset.
Aktivera rattlåset när bilen lämnas så minskar
risken för stöld av bilen.
Om bilen rullar räcker det med att trycka på START/STOP ENGINE-knappen för att starta bilen.
På bilar med keyless drive* avaktiveras rattlåset när startknappen trycks in första gången. Rattlåset aktiveras när motorn stängts av och förardörren öppnas.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
03 Din förarmiljö
Start av motor – externt batteri
Starthjälp
5. Öppna clipsen på det egna batteriets
främre täcklock och ta loss locket, se
sidan 233.
6. Koppla startkabeln till det egna batteriets
beläget under ett fällbart plastpluspol
lock.
G021347
7. Sätt dit den svarta startkabelns ena
klamma på hjälpbatteriets minuspol
Om batteriet är urladdat kan bilen startas med
ström från ett annat batteri.
.
VIKTIGT
Koppla startkabeln försiktigt för att undvika
kortslutningar med andra komponenter i
motorrummet.
2. Se till att hjälpbatteriet har spänningen
12 V.
8. Sätt den andra klamman på en jordpunkt,
(höger motorfäste i ovankant, den yttre
skruvskallen)
. Kontrollera att klammorna på startkablarna sitter fast ordentligt så att det inte uppstår gnistor under
startförsöket.
3. Om hjälpbatteriet sitter i en annan bil,
stanna den hjälpande bilens motor och se
till att bilarna inte vidrör varandra.
9. Starta motorn på "hjälpbilen". Låt motorn
gå någon minut med högre tomgång än
normalt, 1500 varv/minut.
4. Sätt dit den röda startkabeln på hjälpbatteriets pluspol
.
10. Starta motorn på den bil som har det urladdade batteriet. Rör inte anslutningarna
under startförsöket. Det finns risk för gnistbildning.
Vid starthjälp rekommenderas följande för att
undvika explosionsrisk:
1. Sätt fjärrnyckeln i läge 0, se sidan 68.
11. Ta bort startkablarna, först den svarta och
sedan den röda. Se till att ingen av klammorna på den svarta startkabeln kommer
mot batteriets pluspol eller ansluten
klamma på den röda startkabeln.
VARNING
03
Batteriet kan bilda knallgas som är mycket
explosiv. En gnista, som kan bildas om
startkabeln sätts dit felaktigt, räcker för att
batteriet ska explodera. Batteriet innehåller
svavelsyra som kan orsaka allvarliga frätskador. Skölj med stora mängder vatten om
svavelsyran kommer i kontakt med ögon,
hud eller kläder. Vid stänk i ögonen, kontakta omedelbart läkare.
93
03 Din förarmiljö
Växellådor
Manuell – sex växlar
Automatisk växellåda Geartronic
Backväxelspärr – sex växlar
•
Trampa ner kopplingspedalen helt vid varje
växling.
•
Ta bort foten från kopplingspedalen mellan
växlingarna.
•
Följ det anvisade växlingsmönstret.
För att få bästa möjliga bränsleekonomi
använd så höga växlar som möjligt så ofta som
möjligt.
Backväxelspärren försvårar möjligheten att av
misstag lägga i backväxeln vid normal färd
framåt.
Lägg endast i backväxeln när bilen står still.
G031963
G031962
G031961
03
Informationsdisplayen visar växelväljarens
läge med följande tecken: P, R, N, D, S, 1, 2,
3, 4, 5 eller 6, se sidan 63.
Växellägen
Parkeringsläge (P)
Välj P när motorn ska startas eller när bilen står
parkerad. Bromspedalen måste tryckas ner för
att växelväljaren ska kunna föras ur läge P.
I läge P är växellådan mekaniskt spärrad. Aktivera den elektriska parkeringsbromsen med ett
tryck på knappen, se sidan 101.
VIKTIGT
Bilen måste stå stilla då läge P väljs.
94
03 Din förarmiljö
Växellådor
Backläge (R)
Bilen måste stå stilla när läge R väljs.
Neutralläge (N)
Ingen växel är ilagd och motorn kan startas.
Dra åt parkeringsbromsen om bilen står stilla
med växelväljaren i läge N.
Körläge (D)
D är det normala körläget. Upp- och nerväxling
sker automatiskt beroende på gaspådrag och
hastighet. Bilen ska stå stilla när läge D väljs
från läge R.
Geartronic – manuella växellägen (M)
Med Geartronics automatiska växellåda kan
föraren även växla manuellt. Bilen motorbromsar när gaspedalen släpps.
Manuellt växelläge nås genom att föra spaken
från läge D till ändläge vid M. Informationsdisplayen skiftar tecken från D till någon av siffrorna "1–6", beroende på vilken växel som just
då är ilagd, se sidan 63.
Tryck spaken fram mot + (plus) för att växla upp
ett steg och släpp spaken, som återgår till sitt
viloläge vid M.
Dra spaken bak mot – (minus) för att växla ner
ett steg och släpp spaken.
1
Manuellt växelläge M kan väljas när som helst
under färden.
För att undvika ryck och motorstopp växlar
Geartronic automatiskt ner om föraren låter farten sjunka lägre än vad som är lämpligt för den
valda växeln.
För att återgå till automatiskt körläge; för spaken till ändläge vid D.
OBS
Om växellådan har ett Sportprogram, blir
lådan manuell först efter att spaken förts
framåt eller bakåt i sitt M-läge. Informationsdisplayen skiftar då tecken från S till att
visa vilken av växlarna 1–6 som är ilagd.
Geartronic – Sportläge (S)1
Sportprogrammet ger ett sportigare beteende
och tillåter högre varvtal på växlarna. Samtidigt
fås snabbare respons vid gaspådrag. Vid aktiv
körning prioriteras även körning på en lägre
växel, innebärande fördröjd uppväxling.
Geartronic – Vinterläge
Det kan underlätta att komma iväg i halt väglag
om 3:ans växel läggs i manuellt.
1. Tryck ner bromspedalen och för växelspaken från läge D till ändläge vid M –
instrumentpanelens display skiftar tecken
från D till siffran 1.
03
2. Stega upp till växel 3 genom att trycka fram
spaken mot + (plus) 2 gånger – displayen
skiftar tecken från 1 till 3.
3. Släpp bromsen och ge försiktigt gaspådrag.
Växellådans "vinterläge" gör att bilen rullar iväg
med ett lägre motorvarv och reducerad motorstyrka på drivhjulen.
Kickdown
Då gaspedalen trampas helt i botten (förbi det
normala fullgasläget) sker automatiskt en omedelbar nerväxling, s.k. kickdown.
Om gaspedalen släpps ur kickdownläget, sker
uppväxling automatiskt.
Sportläget nås genom att föra spaken från läge
D till ändläge vid M. Informationsdisplayen
skiftar tecken från D till S.
Kickdown används när maximal acceleration
behövs, t.ex. vid en omkörning.
Sportläget kan väljas när som helst under färden.
För att förhindra övervarvning av motorn är
växellådans styrprogram försett med ett ner-
Säkerhetsfunktion
Bara på modell T6.
``
95
03 Din förarmiljö
Växellådor
Med spärrknappen intryckt kan spaken föras
framåt eller bakåt mellan P, R, N och D.
Geartronic tillåter inte nedväxlingar/kick-down
som leder till så högt motorvarv att motorn kan
skadas. Om föraren ändå försöker göra en
sådan nedväxling vid högt motorvarv händer
ingenting – den ursprungliga växeln förblir
ilagd.
Automatisk växelväljarspärr
Vid kickdown kan bilen växla ner ett eller flera
steg åt gången beroende på motorns varvtal.
Bilen växlar upp när motorn når sitt maxvarvtal
i syfte att förhindra motorskador.
Automatväxellådan har särskilda säkerhetssystem:
Nyckelspärr – Keylock
För att kunna ta ut fjärrnyckeln från startlåset
måste växelväljaren vara i läge P. I alla andra
lägen är fjärrnyckel spärrad.
Parkeringsläge (P)
Stillastående bil med motorn igång:
Håll foten på bromspedalen när växelväljaren
förs till annat läge.
Mekanisk växelväljarspärr
Elektrisk växlingsspärr – Shiftlock
Parkeringsläge (P)
För att kunna föra växelväljaren från P till övriga
växellägen måste bromspedalen vara nedtryckt och fjärrnyckeln i läge II, se sidan 68.
G021351
Växlingsspärr – Neutral (N)
Spaken kan föras fritt framåt eller bakåt mellan
N och D. Övriga lägen har en spärr som manövreras med spärrknappen på växelväljarspaken.
96
Avaktivera automatisk växelväljarspärr
G031390
03
växlingsskydd som förhindrar kick downfunktionen.
Om växelväljaren är i läge N och bilen har stått
stilla i minst 3 sekunder (oavsett om motorn är
igång eller inte) är växelväljaren spärrad.
För att kunna föra växelväljaren från N till ett
annat växelläge måste bromspedalen vara
nedtryckt och fjärrnyckeln i läge II, se
sidan 68.
Om bilen inte är körbar, t.ex. vid urladdat startbatteri, måste växelspaken föras ur P-läget för
att bilen ska kunna flyttas.
Lyft ur gummimattan i golvet bakom mittkonsolen och öppna luckan.
Stick in nyckelbladet till botten. Tryck
nyckelbladet nedåt och håll det nere. (För
information om nyckelbladet, se sidan 45.)
För växelväljaren ur P-läget.
03 Din förarmiljö
Fyrhjulsdrift – AWD (All Wheel Drive)*
Fyrhjulsdriften är alltid inkopplad
Fyrhjulsdrift innebär att bilen driver samtidigt
på alla fyra hjulen.
Kraften fördelas automatiskt mellan fram- och
bakhjulen. Ett elektroniskt styrt kopplingssystem fördelar kraften till de hjul som i det aktuella
väglaget har det bästa fästet. Detta för att
uppnå bästa möjliga väggrepp och undvika
hjulspinn. Vid normal körning fördelas en större
del av kraften till framhjulen.
03
Fyrhjulsdriften ökar körsäkerheten i regn, snö
och frosthalka.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
97
03 Din förarmiljö
Färdbroms
Allmänt
Bilen är utrustad med två bromskretsar. Om en
bromskrets skadas kommer det att innebära
att bromsarna tar djupare och att det behövs
ett större pedaltryck för att få normal bromseffekt.
03
Förarens tryck på bromspedalen förstärks av
en bromsservo.
VARNING
Bromsservon fungerar endast då motorn är
igång.
Om bromsen används när motorn är avstängd
känns pedalen stum och mer kraft måste
användas för att bromsa bilen.
I mycket kuperade landskap eller vid körning
med tung last kan bromsarna avlastas genom
motorbromsning. Motorbromsen utnyttjas
effektivast om samma växel används nedför
som uppför.
För mer generell information om hård belastning av bilen, se sidan 264.
Låsningsfria bromsar
Bilen är utrustad med ABS (Anti-lock Braking
System) som hindrar hjulen från att låsa sig vid
inbromsning. På så sätt behålls styrförmågan
och det blir lättare att t.ex. väja för ett hinder.
98
Vid ingrepp kan vibrationer kännas i bromspedalen, vilket är normalt.
Efter att motorn startats görs automatiskt ett
kort test av ABS-systemet då föraren släpper
bromspedalen. Ytterligare ett automatiskt test
av ABS-systemet kan komma att göras då
bilen når 40 km/h. Testet kan uppfattas som
pulseringar i bromspedalen.
Rengöring av bromsskivor
OBS
När EBA aktiveras sjunker bromspedalen
ner lite längre än vanligt, tryck (håll) ner
bromspedalen så länge det behövs. Släpps
bromspedalen upphör all inbromsning.
Symboler i kombinationsinstrument
Symbol
Innebörd
Smuts- och vattenbeläggningar på bromsskivorna kan göra att bromsverkan fördröjs. Rengöring av bromsbeläggen minimerar denna
fördröjning.
Fast sken – kontrollera bromsvätskenivån. Om nivån är låg,
fyll på bromsvätska samt kontrollera orsaken till bromsvätskeförlusten.
Vid blött väglag, inför långtidsparkering och
efter att bilen har tvättats är det lämpligt att
utföra rengöringen manuellt. Gör detta genom
att under färd bromsa svagt under en kort
period.
Fast sken i 2 sekunder vid start
av motor – ett fel uppstod i
bromssystemets ABS-funktion
när motorn senast var igång.
Nödbromsförstärkning
Nödbromsförstärkningen EBA (Emergency
Brake Assistance) hjälper till att öka bromskraften och därmed förkorta bromssträckan.
EBA-systemet känner av förarens sätt att
bromsa och ökar bromskraften när det behövs.
Bromskraften kan förstärkas upp till nivån då
ABS-systemet ingriper. EBA-funktionen
avbryts när trycket på bromspedalen minskas.
03 Din förarmiljö
Färdbroms
VARNING
Om
och
är tända samtidigt,
kan fel ha uppstått i bromssystemet.
Om nivån i bromsvätskebehållaren vid detta
tillfälle är normal, kör försiktigt till närmaste
auktoriserade Volvoverkstad för kontroll av
bromssystemet.
03
Om bromsvätskan ligger under MIN-nivå i
bromsvätskebehållaren bör inte bilen köras
vidare utan att bromsvätska fyllts på.
Anledningen till bromsvätskeförlusten
måste kontrolleras.
99
03 Din förarmiljö
Hill Descent Control – HDC*
Allmänt
HDC-funktionen gör det möjligt att i branta
utförslut öka/minska hastigheten, med foten
på enbart gaspedalen, utan att använda fotbromsen. Effekten på gaspedalen blir anpassad. Bromssystemet bromsar självt och ger
automatiskt en låg och jämn hastighet, varvid
föraren helt kan fokusera på styrningen.
HDC är till särskilt stor hjälp i branta backar
med ojämnt underlag och hala partier. T.ex. vid
sjösättning av båt på trailer från en ramp.
VARNING
HDC fungerar inte i alla situationer utan är
endast avsett att vara ett kompletterande
hjälpmedel.
Föraren är alltid ytterst ansvarig för att fordonet förs fram på ett säkert sätt.
100
Handhavande
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
HDC tillåter bilen rulla i högst 10 km/h framåt
med motorbroms och 7 km/h bakåt. Med gaspedalen kan dock valfri hastighet väljas inom
växelns fartregister. När gaspedalen släpps,
bromsas bilen snabbt ner igen till 10 respektive
7 km/h, oavsett backens lutning och utan att
fotbromsen behöver användas.
G031964
03
Funktion
HDC kan liknas vid en automatisk motorbroms.
När gaspedalen släpps i utförsbackar bromsas
bilen i normala fall av att motorn eftersträvar
låga varv på tomgång, s.k. motorbroms. Men
ju brantare vägbana och ju mer last som finns
i bilen desto fortare rullar bilen trots motorbroms. För att då sänka hastigheten måste föraren hjälpa till med fotbromsen.
När funktionen arbetar tänds bromsljusen
automatiskt. Föraren kan när som helst bromsa
eller stanna bilen genom att använda fotbromsen.
HDC avaktiveras:
HDC sätts på eller stängs av med en strömbrytare på mittkonsolen. En lampa i knappen
lyser när funktionen är påslagen. När HDC
och displayen
arbetar lyser symbolen
visar Utförskörningshjälp PÅ.
Funktionen fungerar bara på ettans växel och
backväxeln. För automatisk växellåda gäller att
växelläge 1 är valt, vilket visas med siffran 1 i
färddatorns display, se sidan 94.
OBS
HDC kan inte aktiveras på en automatisk
växellåda med växelväljaren i läge D.
•
•
med på-/av-knappen på mittkonsolen
•
om högre växel än 1 väljs på en automatisk
växellåda eller om växelväljaren förs till
läge D.
om en högre växel än 1 väljs på en manuell
växellåda
Funktionen kan kopplas ur när som helst. Om
det sker i ett brant utförslut kommer inte bromseffekten att släppa direkt utan långsamt.
OBS
Då HDC är aktiverat känns motorresponsen
vid gaspådrag trögare än normalt.
03 Din förarmiljö
Parkeringsbroms
in. När reglaget släpps eller gaspedalen trycks
ner avbryts bromsförloppet.
Hur man drar parkeringsbromsen
OBS
Vid nödbromsning i hastigheter över
10 km/h ljuder en signal under bromsförloppet.
Funktion
När parkeringsbromsen arbetar hörs ett svagt
elmotorljud. Ljudet uppkommer även vid automatiska funktionskontroller av parkeringsbromsen.
Låg batterispänning
Om batterispänningen är för låg kan parkeringsbromsen varken lossas eller ansättas.
Anslut ett starthjälpsbatteri om batterispänningen är för låg, se sidan 93.
Parkering i backe
G021354
Om bilen står stilla när parkeringsbromsen
ansätts verkar den endast på bakhjulen. Om
ansättningen sker när bilen rör sig används
ordinarie färdbroms, d.v.s. bromsen verkar på
alla fyra hjulen. Bromsverkan övergår till bakhjulen när bilen nästan står stilla.
03
Parkeringsbromsreglage
1. Tryck ner fotbromsen bestämt.
Om bilen parkeras i uppförsbacke, vrid hjulen i
riktning från trottoarkanten.
Om bilen parkeras i utförsbacke, vrid hjulen i
riktning mot trottoarkanten.
Hur man släpper parkeringsbromsen
2. Tryck på reglaget.
3. Släpp fotbromsen och säkerställ att bilen
står still.
•
När bilen parkeras ska 1:ns växel läggas i
(manuell växellåda) eller växelväljaren vara
i läge P (automatisk växellåda).
Symbolen
i kombinationsinstrumentet
blinkar tills parkeringsbromsen är helt ansatt.
När symbolen lyser är parkeringsbromsen
ansatt.
I nödfall kan parkeringsbromsen ansättas när
fordonet är i rörelse genom att reglaget trycks
G021359
Parkeringsbroms, elektrisk
En elektrisk parkeringsbroms har samma
användningsområden som en manuell parkeringsbroms, t.ex. vid start i backe.
Parkeringsbromsreglage
``
101
03 Din förarmiljö
Parkeringsbroms
Bil med manuell växellåda
Lossa automatiskt
Lossa manuellt
1. Ta på säkerhetsbältet.
1. Sätt fjärrnyckeln i startlåset.
2. Starta motorn.
2. Tryck ner bromspedalen bestämt.
3. För växelväljaren till läge D eller R och ge
gas.
3. Dra i reglaget.
03
OBS
Parkeringsbromsen kan även lossas manuellt genom att kopplingspedalen trycks ner
istället för bromspedalen. Volvo rekommenderar att bromspedalen används.
OBS
Av säkerhetsskäl lossas parkeringsbromsen bara automatiskt om motorn är igång
och föraren har bilbältet på sig. Parkeringsbromsen lossas omedelbart på bilar med
automatväxellåda när gaspedalen trycks
ner och växelväljaren står i läge D eller R.
Symboler
Symbol
Innebörd
Läs meddelande i informationsdisplayen
Blinkande symbol innebär att
parkeringsbromsen ansätts.
Blinkar symbolen i någon annan
situation innebär det att ett fel
uppstått. Läs meddelande i
informationsdisplayen.
Meddelanden
Lossa automatiskt
1. Starta motorn.
Tung last i motlut
2. Släpp kopplingen och ge gas.
Tung last, t.ex. ett släp, kan göra att bilen rullar
bakåt när parkeringsbromsen lossas automatiskt i kraftigt motlut. Undvik detta genom att
trycka in reglaget samtidigt som du kör iväg.
Släpp reglaget när motorn uppnår dragläge.
Bil med automatisk växellåda
Lossa manuellt
1. Ta på säkerhetsbältet.
2. Sätt fjärrnyckeln i startlåset.
3. Tryck ner bromspedalen bestämt.
4. Dra i reglaget.
102
Bil med Keyless drive funktion
Lossa manuellt genom att trycka på START/
STOP ENGINE-knappen, trycka ner bromseller kopplingspedalen och dra i handtaget.
G016166
VIKTIGT
Det går att lossa parkeringsbromsen automatiskt, även när växelspaken är i neutralläge, om motorn är igång.
Parkeringsbroms ej helt släppt – Ett fel gör
att parkeringsbromsen inte kan lossas. Uppsök en auktoriserad Volvoverkstad. Om du kör
iväg med detta felmeddelande ljuder en varningssignal.
03 Din förarmiljö
Parkeringsbroms
Parkeringsbroms inte aktiverad – Ett fel gör
att parkeringsbromsen inte kan ansättas. Försök ansätta och lossa. Uppsök en Volvoverkstad om meddelandet kvarstår.
Meddelandet tänds även på bilar med manuell
växellåda när bilen körs i låg hastighet med
dörren öppen för att göra föraren uppmärksam
på att parkeringsbromsen kan ha lossats oavsiktligt.
03
Parkeringsbroms serv. erfordras – Ett fel
har uppstått. Uppsök en Volvoverkstad om
felet kvarstår.
Om bilen måste parkeras innan felet är
åtgärdat ska hjulen vridas som vid parkering i
backe och 1:ns växel läggas i (manuell växellåda) eller växelväljaren vara i läge P (automatisk växellåda).
Byte av bromsbelägg
Bromsbeläggen bak måste bytas på en
auktoriserad Volvoverkstad p.g.a. den elektriska parkeringsbromsens konstruktion.
103
03 Din förarmiljö
HomeLinkŸ EU*
Allmänt
OBS
HomeLink är konstruerad att inte fungera
om bilen är låst från utsidan.
Spara originalfjärrkontrollerna för framtida
programmering (t.ex. vid byte till annan bil).
Radera knapparnas programmering när
bilen ska säljas.
03
G029471
Metalliska solskydd bör inte användas i bilar
som är utrustade med HomeLink. Detta kan
inverka negativt på HomeLinks funktion.
Handhavande
HomeLink är en programmerbar fjärrkontroll
som kan styra upp till tre olika anordningar
(t.ex. garageport, larmsystem, utom- och
inomhusbelysning m.m.) och därmed ersätta
fjärrkontrollerna till dessa. HomeLink levereras
inbyggt i det vänstra solskyddet.
HomeLinks panel består av tre programmerbara knappar och en indikeringslampa.
När HomeLink väl är programmerad kan denna
användas i stället för de lösa originalfjärrkontrollerna.
Tryck in den programmerade knappen för att
aktivera garageport, larmsystem etc. Indikeringsknappen lyser under tiden knappen hålls
intryckt.
OBS
Ifall tändningen inte aktiveras, fungerar
Homelink i 30 minuter efter det att förardörren har öppnats.
Originalfjärrkontrollerna kan naturligtvis användas parallellt med HomeLink.
104
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
VARNING
Om HomeLink används för att manövrera en
garageport eller grind, säkerställ att ingen är
i närheten av porten eller grinden under
tiden den är i rörelse.
Använd inte HomeLink fjärrkontroll till
någon garageport som saknar säkerhetsstopp och -back. Garageporten ska reagera
omedelbart när den känner att något hindrar
rörelsen, stoppa direkt och backa tillbaka.
En garageport utan dessa egenskaper kan
orsaka personskada. För vidare information
– ta kontakt med leverantören via Internet:
www.homelink.com.
Programmera första gången
Första punkten raderar minnet i HomeLink och
ska inte utföras när bara en enstaka knapp ska
omprogrammeras.
1. Tryck in de två yttre knapparna och släpp
inte förrän indikeringslampan börjar blinka
efter ca 20 sekunder. Blinkandet tyder på
att HomeLink är satt i "inlärningsläge" och
redo att programmeras.
2. Placera originalfjärrkontrollen 5-30 cm från
HomeLink. Ha indikeringslampan under
uppsikt.
Vilket avstånd som krävs mellan originalfjärrkontrollen och HomeLink beror på programmeringen av anordningen. Det
03 Din förarmiljö
HomeLink EU*
behövs kanske flera försök på olika
avstånd. Behåll varje position ca 15 sekunder innan en ny prövas.
3. Tryck samtidigt in knappen till originalfjärrkontrollen och knappen som ska programmeras på HomeLink. Släpp inte knapparna
förrän indikeringslampan har övergått från
ett lugnt till ett snabbt blinkande. Det
snabba blinkandet tyder på en lyckad programmering.
4. Testa programmeringen genom att trycka
in den programmerade knappen på HomeLink och titta på indikeringslampan:
•
•
1
Fast sken: Indikeringslampan lyser
med ett fast sken när knappen hålls
intryckt, detta tyder på att programmeringen är klar. Garageport, grind eller liknande ska nu aktiveras när den programmerade HomeLink-knappen
trycks in.
Ej fast sken: Indikeringslampan blinkar
snabbt i ca 2 sekunder och övergår
sedan till ett fast sken i ca 3 sekunder.
Detta förlopp upprepas under
ca 20 sekunder och tyder på att anordningen har en "rullande kod". Garageport, grind eller liknande aktiveras inte
när den programmerade HomeLink-
knappen trycks in. Fortsätt programmeringen enligt nedanstående.
5. Leta upp "inlärningsknappen1" på mottagaren till t.ex. garageporten, vanligen placerad nära antennens fäste på mottagaren.
Om det är svårt att hitta knappen – titta i
leverantörens manual eller ta kontakt med
leverantören via Internet:
www.homelink.com.
6. Tryck in och släpp "inlärningsknappen".
Knappen blinkar i ca 30 sekunder och inom
denna tid måste nästa punkt utföras.
7. Tryck in den programmerade knappen på
HomeLink, medan "inlärningsknappen"
fortfarande blinkar, håll den intryckt
ca 3 sekunder och släpp sedan. Upprepa
tryck/håll/släpp-sekvensen upp till
3 gånger för att avsluta programmeringen.
nalfjärrkontrollen 5-30 cm från HomeLink.
Ha indikeringslampan under uppsikt.
Vilket avstånd som krävs mellan originalfjärrkontrollen och HomeLink beror på programmeringen av anordningen. Det
behövs kanske flera försök på olika
avstånd. Behåll varje position ca 15 sekunder innan en ny prövas.
3. Tryck in knappen på originalfjärrkontrollen.
Indikeringslampan börjar blinkar. När blinkandet har övergått från ett lugnt till ett
snabbt blinkande - släpp båda knapparna.
Det snabba blinkandet tyder på en lyckad
programmering.
4. Testa programmeringen genom att trycka
in den programmerade knappen på HomeLink och titta på indikeringslampan:
•
Fast sken: Indikeringslampan lyser
med ett fast sken när knappen hålls
intryckt, detta tyder på att programmeringen är klar. Garageport, grind eller liknande ska nu aktiveras när den programmerade HomeLink-knappen
trycks in.
•
Ej fast sken: Indikeringslampan blinkar
snabbt i ca 2 sekunder och övergår
sedan till ett fast sken i ca 3 sekunder.
Detta förlopp upprepas under
Programmera enstaka knapp
För att programmera om enstaka knapp, gör
enligt nedanstående:
1. Tryck in önskad knapp på HomeLink och
släpp inte förrän punkt 3 är gjord.
2. När indikeringslampan på HomeLink börjar
blinka, efter ca 20 sekunder, placera origi-
03
Benämning och färg på knappen varierar beroende på tillverkare.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
105
03 Din förarmiljö
HomeLinkŸ EU*
ca 20 sekunder och tyder på att anordningen har en "rullande kod". Garageport, grind eller liknande aktiveras inte
när den programmerade HomeLinkknappen trycks in. Fortsätt programmeringen enligt nedanstående.
03
5. Leta upp "inlärningsknappen2" på mottagaren till t.ex. garageporten, vanligen placerad nära antennens fäste på mottagaren.
Om det är svårt att hitta knappen – titta i
leverantörens manual eller ta kontakt med
leverantören via Internet:
www.homelink.com.
6. Tryck in och släpp "inlärningsknappen".
Knappen blinkar i ca 30 sekunder och inom
denna tid måste nästa punkt utföras.
7. Tryck in den programmerade knappen på
HomeLink, medan "inlärningsknappen"
fortfarande blinkar, håll den intryckt
ca 3 sekunder och släpp sedan. Upprepa
tryck/håll/släpp-sekvensen upp till
3 gånger för att avsluta programmeringen.
2
106
Benämning och färg på knappen varierar beroende på tillverkare.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Radera programmering
Det går bara radera programmeringen för alla
knapparna på HomeLink, inte för enstaka
knapp.
±
Tryck in de två yttre knapparna och släpp
inte förrän indikeringslampan börjar blinka
efter ca 20 sekunder.
> HomeLink är nu satt i s.k. "learnmode"
och redo att programmeras på nytt, se
sidan 104.
03 Din förarmiljö
03
107
108
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
110
115
123
126
127
141
143
144
145
146
147
154
157
161
167
170
173
176
179
182
185
190
G020908
Meny- och meddelandehantering.........................................................
Klimat....................................................................................................
Bränsledriven motor- och kupévärmare*..............................................
Bränsledriven extravärmare*.................................................................
Ljudanläggning......................................................................................
Färddator..............................................................................................
Kompass*..............................................................................................
DSTC – Stabilitets- och dragkraftssystem............................................
Anpassning av köregenskaper..............................................................
Farthållare*............................................................................................
Adaptiv farthållare*................................................................................
Avståndskontroll...................................................................................
City Safety™.........................................................................................
Kollisionsvarnare med auto-broms*......................................................
Driver Alert System – DAC*...................................................................
Driver Alert System – LDW*..................................................................
Parkeringshjälp*....................................................................................
Parkeringskamera*................................................................................
BLIS* – Blind Spot Information System................................................
Komfort i kupén.....................................................................................
Bluetooth handsfree*............................................................................
Inbyggd telefon*....................................................................................
KOMFORT OCH KÖRGLÄDJE
04
04 Komfort och körglädje
Meny- och meddelandehantering
Mittkonsol
ENTER – väljer menyalternativ
En del funktioner styrs från mittkonsolen via
menysystemet eller via knappsatsen i ratten.
Funktionerna beskrivs under respektive
avsnitt.
Numerisk knappsats 1–9
Knappsats i ratt*
Sökvägarna till menysystemets funktioner
anges med formen: Bilinställningar
Låsinställningar, vilket förutsätter att följande
görs innan:
1. Tryck MENU.
Den aktuella menynivån visas högst upp till
höger i mittkonsolens display.
2. Stega till önskad meny, t.ex.
Bilinställningar, m.h.a. navigeringsknapparna och tryck ENTER.
Reglage i mittkonsol
3. Stega till önskad undermeny, t.ex.
Låsinställningar, och tryck ENTER.
04
Navigeringsknapparna kan användas istället
för ENTER och EXIT vid navigering i menyhierarkin. Höger pil är då likställd med ENTER
och vänster pil med EXIT.
EXIT
Menyalternativen är numrerade och kan även
väljas direkt med den numeriska knappsatsen
(endast 1–9).
Navigeringsknappar – upp/ner.
Menyöversikt
ENTER
Mittkonsol med reglage för menyhantering.
Navigeringsknapp – stegar och väljer
bland menyalternativ
MENU – leder till menysystemet
EXIT – leder tillbaka ett steg i menystrukturen. Ett långt tryck leder ut ur menysystemet.
110
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Om rattens knappsats har ENTER och EXIT så
har dessa knappar, samt navigeringsknapparna, samma funktioner som reglagen i mittkonsolen.
Telefonen och ljudkällorna har vardera separata huvudmenyer. En ljudkällas huvudmeny
(t.ex. CD) kan endast nås när just den ljudkällan
är aktiv, se sidan 129.
Följande menyval ingår i Huvudmeny:
Sökvägar
Åtkomst till vissa funktioner ges direkt via funktionsknapparna och vissa nås via menysystemet.
Bilnyckelminne
Sätes- & spegelpositioner*
04 Komfort och körglädje
Meny- och meddelandehantering
Equalizer fram
Bilinställningar
Fäll in speglar vid låsning*
Equalizer bak
Kollisionsvarningsinställn.*
Hastighetskompensering
Skivtext*
Återställ ljudinställn.
Nyheter
Information
Ljusinställningar
Huvudmeny FM
Låsinställningar
FM-inställningar
skydd1
Nyheter
Nedsatt
CD-inställningar
TP (Trafikinformation)
Ljudinställningar2
Huvudmeny AUX
Parkeringskamerainst.*
TP (Trafikinformation)
Volym, AUX-ingång
Rattmotståndsnivå*
Radiotext
Ljudinställningar2
Däcktryck
PTY (Programtyp)
Enhetsinställningar
Avancerade radioinst.
Klimatinställningar
Ljudinställningar2
Autofläktjustering
Huvudmeny för DAB*3
Autoavfrostning bak
Huvudmeny CD
Återcirkulationstimer
Random
Återställ klimatinställn.
Huvudmeny AM
Ljudinställningar
Ljudprofil
1
2
3
4
5
Alla skivor5
Av
Mapp4
Skiva4
En skiva5
04
Huvudmeny USB
USB-inställningar
Nyheter
TP (Trafikinformation)
Ljudinställningar2
Huvudmeny iPod
iPod-inställningar
Nyheter
TP (Trafikinformation)
Ljudinställningar2
Finns i vissa modeller.
För undermenyer, se "Huvudmeny AM/Ljudinställningar".
Se sidan 137.
Endast i system som gör det möjligt att spela upp ljudfiler med formaten mp3 och wma.
Endast i system med cd-växlare.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
111
04 Komfort och körglädje
Meny- och meddelandehantering
10 senast missade samt.
Ny kontakt
10 senast mott. samtal
Sök
10 senast uppringda nr
Kopiera alla
Telefonbok
Töm SIM
Sök
Kopiera från mobiltel.
04
Bluetooth*
Återställ Telefoninst.
Kombinationsinstrument
Minnesstatus
Meddelanden
Läs
Byt telefon
Skriv nytt
Ta bort telefon
IDIS
Töm telefon
Anslut telefon
Telefoninställningar
Meddelandeinställningar
Samtalsalternativ
Samtalsalternativ
Skicka mitt nummer
Ljud och volym
Samtal väntar
Synkronisera telefonbok
Autosvar
READ – åtkomst av meddelandelista samt
bekräftar meddelanden.
Nr till telefonsvarare
Tumhjul – bläddrar mellan menyval.
Huvudmeny inbyggd telefon
Samtalslista
10 senast missade samt.
112
Telefonbok
G021364
Huvudmeny Bluetooth
Vidarekoppling
Telefoninställningar
10 senast mott. samtal
Val av operatör
10 senast uppringda nr
SIM-säkerhet
Radera lista
Redigera PIN-kod
Samtalslängd
Ljud och volym
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Informationsdisplay och reglage för menyhantering.
RESET – nollställer aktiv funktion. Används
i vissa fall till att välja/aktivera en funktion,
se förklaring under respektive funktion.
Med vänster rattspak styrs de menyer som
visas i informationsdisplayerna i kombinationsinstrumentet. Vilka menyer som visas är
beroende av nyckelläget, se sidan 68. Om
04 Komfort och körglädje
Meny- och meddelandehantering
meddelande finns måste det bekräftas med
READ för att menyerna ska visas.
Meddelande
Menyöversikt6
Meddelande
Innebörd
Stanna snarast
Stanna och stäng av
motorn. Allvarlig skaderisk. Kontakta
auktoriserad Volvoverkstad.
Stanna motorn
Stanna och stäng av
motorn. Allvarlig skaderisk. Kontakta
auktoriserad Volvoverkstad.
Till tom tank
Medelförbrukning
Nuvarande förbr.
Medelhastighet
G021365
Lane Departure Warning
Däcktryck Kalibrering
City Safety
Aktuell hastigh.
Park.värm.tidur 1/2
Park.vent.tidur 1/2
Tidursläge park.
Direktstart Parkvärmare
Direktstart Park.elvärme
Direktstart park.vent
Extravärmare auto
Restvärme start
DSTC
6
Textmeddelande i informationsdisplay.
Samtidigt som en varnings-, informations- eller
kontrollsymbol tänds, visas ett kompletterande
meddelande i informationsdisplayen. Felmeddelande bevaras i en minneslista tills dess att
felet åtgärdats.
Tryck in READ för att bekräfta och bläddra
mellan meddelanden.
OBS
Om ett varningsmeddelande visas när färddatorn används, måste meddelandet läsas
(tryck på READ) innan den tidigare aktiviteten kan återupptas.
Service snarast
Låt en auktoriserad
Volvoverkstad kontrollera bilen omgående.
Serv. erfordras
Låt en auktoriserad
Volvoverkstad kontrollera bilen så snart som
möjligt.
Se handbok
Läs instruktionsboken.
Boka tid för service
Dags att boka service
hos en auktoriserad
Volvoverkstad.
04
Vissa menyalternativ*.
``
113
04 Komfort och körglädje
Meny- och meddelandehantering
04
114
Meddelande
Innebörd
Tid för service
Dags för service hos en
auktoriserad Volvoverkstad. Tidpunkten påverkas av antal körda mil,
antal månader sedan
senaste service,
motorns gångtid och
oljekvalitet.
Tid för service
överskriden
Följs inte serviceintervall täcker inte garantin
eventuellt skadade
delar. Kontakta
auktoriserad Volvoverkstad för service.
Tillfälligt AV
En funktion har tillfälligt
stängts av och återställs automatiskt under
körning eller efter
omstart.
Energisparläge
Ljudsystemet avstängt
för att spara energi.
Ladda batteri.
04 Komfort och körglädje
Klimat
Allmänt
•
Yttertemperatursensorn sitter på yttre
backspegeln.
Luftkonditionering
•
Fuktsensorn* sitter i inre backspegeln.
Bilen är utrustad med elektronisk klimatreglering* (ECC) eller elektronisk temperaturkontroll
(ETC). Klimatanläggningen kyler eller värmer
samt avfuktar luften i kupén.
OBS
Täck inte över eller blockera sensorerna
med klädesplagg eller andra föremål.
OBS
Luftkonditioneringen kan stängas av, men
för bästa möjliga klimatkomfort i kupén och
undvikande av imma på rutorna bör den alltid vara påslagen.
Faktisk temperatur
Temperaturen som väljs motsvarar den fysiska
upplevelsen med hänsyn tagen till lufthastighet, luftfuktighet, solinstrålning* etc. som för
tillfället råder i och kring bilen.
I systemet finns en solsensor* som känner av
på vilken sida solen skiner in i kupén. Detta
medför att temperaturen kan skilja mellan
höger och vänster luftmunstycken trots att
regleringen är inställd på samma temperatur på
båda sidor.
Sensorernas placering
•
Solsensorn* sitter på instrumentpanelens
ovansida.
•
Temperatursensorn för kupén sitter
nedanför klimatpanelen.
Sidofönster och taklucka
För att luftkonditioneringen ska fungera optimalt bör sidofönster och eventuell taklucka
vara stängda.
Imma på fönstrens insida
För att ta bort imma på fönstrens insida ska
defrosterfunktionen användas i första hand.
För att minska risken för uppkomst av imma
ska fönstren hållas rena och putsas med vanligt fönsterputsmedel.
Tillfällig avstängning av
luftkonditionering
När motorn behöver maximal kraft, d.v.s. vid
fullgasacceleration eller körning i uppförsbacke med släpvagn, kan luftkonditioneringen
tillfälligt stängas av. Det kan då uppstå en tillfällig temperaturökning i kupén.
Kondensvatten
Vid varm väderlek kan kondensvatten från luftkonditioneringen droppa under bilen. Detta är
normalt.
Is och snö
Sopa bort is och snö från luftintaget till klimatanläggningen (spalten mellan huv och vindruta).
Felsökning och reparation
Anlita endast auktoriserade Volvoverkstäder
för felsökning och reparation av klimatanläggningen.
04
Köldmedium
I luftkonditioneringsanläggningen finns köldmediet R134a, se även sidan 266. Detta innehåller inget klor, vilket innebär att det är ofarligt
för ozonlagret. Låt en auktoriserad Volvoverkstad utföra påfyllning/byte av köldmedium.
Genomvädringsfunktion
Funktionen öppnar/stänger alla sidofönster
samtidigt och kan användas exempelvis för att
snabbt vädra ur bilen vid varmt väder, se
sidan 44.
Kupéfilter
All luft som kommer in i bilens kupé renas med
ett filter. Det måste bytas med jämna mellanrum. Följ Volvos serviceprogram för rekom``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
115
04 Komfort och körglädje
Klimat
OBS
Det finns olika typer av kupéfilter. Se till att
rätt filter monteras.
blir lättare att hålla ren. Mattorna i både kupén
och lastutrymmet är löstagbara och lätta att ta
ur och göra rena. Använd rengöringsmedel och
bilvårdsprodukter som rekommenderas av
Volvo, se sidan 257.
OBS
I bilar med CZIP ska IAQS-luftfiltret bytas
var 15000 km eller en gång per år. I bilar utan
CZIP ska IAQS-luftfiltret bytas vid ordinarie
service.
Clean Zone Interior Package (CZIP)*
04
Detta tillval håller kupén ännu renare från
allergi- och astmaframkallande substanser.
För mer information om CZIP, se broschyren
som medföljer bilen vid köpet. Följande ingår:
•
•
En utbyggd fläktfunktion som innebär att
fläkten startar när bilen öppnas med fjärrnyckeln. Fläkten fyller då kupén med friskluft. Funktionen startar vid behov och
stängs av automatiskt efter en stund eller
då en av dörrarna till kupén öppnas. Tidsintervallet under vilket fläkten går minskar
successivt på grund av minskat behov
fram tills bilen är 4 år.
Interior Air Quality System (IAQS). Ett helautomatiskt system som renar luften i
kupén från luftföroreningar som partiklar,
kolväten, kväveoxider och marknära ozon.
Användning av utprovade material i
inredningen.
Materialen har utvecklats för att minimera
dammängden i kupén och bidrar till att kupén
116
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Luftdistribution
G032070
menderat bytesintervall. Vid körning i starkt
förorenad miljö kan filtret behöva bytas oftare.
Menyinställningar
Det är möjligt att ändra grundinställningen för
tre av klimatanläggningens funktioner via mittkonsolen, se sidan 110:
•
Fläkthastigheten i automatläge*, se
sidan 119.
•
Timerstyrd återcirkulation av kupéluft, se
sidan 120.
•
Automatisk uppvärmning av bakrutan, se
sidan 88.
Vid RESET via displayen ställs alla klimatanläggningens funktioner i utgångsläget.
Den inkommande luften fördelas genom
20 olika munstycken i kupén.
I AUTO-läget* sker luftdistributionen helt automatiskt.
Vid behov går den att styra manuellt, se
sidan 121.
04 Komfort och körglädje
Klimat
Ventilationsmunstycken i
instrumentpanel
Klimatanläggning
Ventilationsmunstycken i dörrstolpar
Elektronisk temperaturkontroll, ETC
G031437
G033202
04
Stängt
Öppet
Stängt
Riktning av luftströmmen i sidled
Riktning av luftströmmen i höjdled
Om de yttersta munstyckena riktas mot sidofönstren kan imma elimineras.
För att upprätthålla ett bra klimat i kupén förkommer alltid ett visst luftflöde ur munstyckena.
Öppet
Fläkt
Riktning av luftströmmen i sidled
Luftfördelning
Riktning av luftströmmen i höjdled
Eluppvärmda framsäten, vänster sida
Om munstyckena riktas mot fönstren kan
imma elimineras.
Om munstyckena riktas in mot kupén erhålls
ett behagligt klimat i baksätet.
OBS
Tänk på att små barn kan vara känsliga för
luftströmmar och drag.
Eluppvärmda framsäten, höger sida
Temperaturreglering
AC ON/OFF – Luftkonditionering på/av
Eluppvärmd bakruta och yttre backspeglar, se sidan 88
Max defroster
Återcirkulation
``
117
04 Komfort och körglädje
Klimat
Återcirkulation/luftkvalitetssystem
Elektronisk klimatanläggning, ECC
Temperaturreglering, vänster sida
Tre tryck på knappen ger den lägsta värmenivån – en lampa lyser.
Fyra tryck på knappen stänger av värmen –
ingen lampa lyser.
Hantering
Baksäten
Fläkt1
G033203
04
Vrid vredet för att öka eller
minska fläkthastigheten. Om
AUTO väljs, regleras fläkthastigheten automatiskt. Tidigare
inställd fläkthastighet kopplas
ur.
Fläkt
Eluppvärmda framsäten, vänster sida
AUTO
Eluppvärmda säten*
Temperaturreglering, höger sida
Framsäten
Eluppvärmd bakruta och yttre backspeglar, se sidan 88
Max defroster
118
Om fläkten är helt avstängd kopplas luftkonditioneringen inte in vilket kan ge risk för
imma på rutorna.
Eluppvärmda framsäten, höger sida
AC ON/OFF – Luftkonditionering på/av
1
2
OBS
Gäller endast ECC.
Utgår om man väljer till 2-stegs barnkudde.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
G021376
Luftfördelning
Värmeregleringen sker på samma sätt som för
framsätet2.
Luftfördelning
Ett tryck på knappen ger den
högsta värmenivån – tre lampor lyser.
Två tryck på knappen ger en
lägre värmenivå – två lampor
lyser.
Figuren utgörs av tre knappar.
Vid tryck på knapparna tänds
en lampa framför respektive
del av figuren som visar vilken
luftfördelning som är vald, se
sidan 121.
04 Komfort och körglädje
Klimat
Auto1
Temperaturreglering
Vid val av en eller flera manuella funktioner fortsätter övriga funktioner att styras automatiskt.
Vid tryck på AUTO kopplas luftkvalitetssensorn in och alla manuella inställningar kopplas
bort. Displayen visar AUTOKLIMAT.
Fläkthastigheten i automatläget kan ställas
under Klimatinställningar
Autofläktjustering. Välj mellan Låg, Normal
eller Hög.
För beskrivning av menysystemet, se
sidan 110.
• Låg – Automatisk reglering av fläkt. Lågt
luftflöde prioriteras.
•
• Hög – Automatisk reglering av fläkt. IntenNormal – Automatisk reglering av fläkt.
sivare luftflöde prioriteras.
1
Defroster
Används för att snabbt få bort
imma och is från framrutan
och sidorutorna. Luft strömmar till rutorna. Lampan i
defrosterknappen lyser när
funktionen är inkopplad.
ECC: Temperaturen för förarsidan och passagerarsidan
kan ställas in separat.
Autofunktionen reglerar automatiskt temperatur, luftkonditionering, fläkthastighet, återcirkulation och luftfördelning.
ETC: Hela kupén regleras
med vredet.
När bilen startas är den
senast gjorda inställningen kvar.
OBS
Det går inte att påskynda uppvärmningen/
nedkylningen genom att välja högre/lägre
temperatur än den som egentligen önskas.
AC – Luftkonditionering på/av
ON: Luftkonditioneringen
styrs av systemets automatik.
På detta sätt kyls inkommande luft ner och avfuktas.
När funktionen valts sker dessutom följande för
att ge maximal avfuktning av luften i kupén:
•
luftkonditioneringen kopplas automatiskt
in
•
återcirkulationen och luftkvalitetsystemet
kopplas automatiskt ur.
04
Luftkonditioneringen kan kopplas ur manuellt
med AC-knappen. När defrosterfunktionen
stängs av återgår klimatanläggningen till de
föregående inställningarna.
OFF: När defrosterfunktionen
aktiveras slås luftkonditioneringen automatiskt på (kan slås av med ACknappen).
Gäller endast ECC.
``
119
04 Komfort och körglädje
Klimat
04
Återcirkulation/luftkvalitetssystem
Timer
Återcirkulation
Med timerfunktionen aktiverad kommer
anläggningen att lämna manuellt aktiverat återcirkulationsläge efter en tid som beror på yttertemperaturen. Det minskar risken för is, imma
och dålig luft. Aktivera/avaktivera funktionen
under Klimatinställningar
Återcirkulationstimer. För beskrivning av
menysystemet, se sidan 110.
ECC – När återcirkulation är
inkopplad, lyser den högra
orangefärgade lampan i
knappen. Funktionen väljs för
att utestänga dålig luft,
avgaser etc. från kupén.
Kupéluften återcirkuleras,
d.v.s. ingen luft från utsidan sugs in i bilen när
funktionen är aktiverad.
ETC – När återcirkulation är
inkopplad, lyser den högra
orangefärgade lampan i
knappen. Funktionen väljs för
att utestänga dålig luft,
avgaser etc. från kupén.
Kupéluften återcirkuleras,
d.v.s. ingen luft från utsidan sugs in i bilen när
funktionen är aktiverad.
OBS
Om luften i bilen återcirkuleras för länge
finns det risk för imbildning på rutornas insidor.
3
120
Gäller endast ECC.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Aktivering av återcirkulation/
luftkvalitetssensor3
Växla mellan de tre funktionerna genom att trycka upprepade gånger på knappen.
•
Den vänstra orangefärgade lampan lyser –
luftkvalitetssensorn är urkopplad. Ingen
återcirkulation sker utan bara friskluft.
•
Den gröna lampan i mitten lyser – ingen
återcirkulation inkopplad, såvida det inte
behövs för nedkylning i varmt klimat.
•
Den högra orangefärgade lampan lyser –
återcirkulation är inkopplad.
OBS
Vid val av defroster kopplas alltid återcirkulationen ur.
Luftkvalitetssystem*
Luftkvalitetssystemet avskiljer gaser och partiklar så att
halten av lukter och föroreningar i kupén reduceras. Om
utomhusluften är förorenad
stängs luftintaget och luften
återcirkuleras. När knappen
AUTO är intryckt är luftkvalitetssensorn alltid
inkopplad.
OBS
För bästa luft i kupén bör luftkvalitetssensorn alltid vara inkopplad.
I kallt klimat är återcirkulationen begränsad
för att undvika imbildning.
Vid imbildning bör luftkvalitetssensorn
kopplas ur och defrosterfunktionerna för
framruta och sidorutor samt bakruta användas.
04 Komfort och körglädje
Klimat
Aktivering av återcirkulation
Växla mellan återcirkulation3
på/av genom att trycka upprepade gånger på
knappen. Lampan lyser när återcirkulation är
inkopplad.
Luftdistributionstabell
3
Luftdistribution
Används
Luftdistribution
Används
Luft till rutorna. Visst luftflöde från ventilationsmunstycken. Luften återcirkuleras inte. Luftkonditioneringen är alltid
inkopplad.
för att snabbt bli av med
is och imma.
Luft till golv och rutor.
Visst luftflöde från ventilationsmunstycken i instrumentpanelen.
för att få en behaglig komfort och bra avimning i
kallt eller fuktigt klimat.
Luft till framruta och sidorutor. Visst luftflöde från
ventilationsmunstycken.
för att undvika im- och
isbildning (inte för låg
fläkthastighet för att detta
ska uppnås) i kallt och
fuktigt klimat.
Luft till golv och från ventilationsmunstycken i
instrumentpanelen.
i soligt väder vid svala
utomhustemperaturer.
04
Gäller endast ECC.
``
121
04 Komfort och körglädje
Klimat
04
122
Luftdistribution
Används
Luftdistribution
Används
Luftström till rutorna och
från instrumentpanelens
ventilationsmunstycken.
för att få god komfort i
varmt och torrt klimat.
Luft till golvet. Visst luftflöde från ventilationsmunstycken i instrumentpanelen och till rutor.
för att få värme eller kyla
till golvet
Luftström i huvud- och
brösthöjd från ventilationsmunstyckena i
instrumentpanelen.
för att få god nedkylning i
varmt klimat.
Luftström till rutor, från
ventilationsmunstycken i
instrumentpanelen och till
golv.
för att få svalare längs
golvet eller varmare upptill i kallt klimat eller varmt,
torrt klimat.
04 Komfort och körglädje
Bränsledriven motor- och kupévärmare*
Bränsledriven värmare
Allmänt om parkeringsvärmare
Parkeringsvärmaren värmer motor samt
kupéutrymme och kan startas direkt eller med
tidur.
Tankning
VARNING
Bilen måste stå utomhus när parkeringsvärmaren används.
OBS
När parkeringsvärmaren är aktiv kan rök
komma från höger hjulhus, vilket är helt normalt.
Om batteriet inte har fullgod laddning eller om
nivån i bränsletanken är för låg, stängs parkeringsvärmaren av automatiskt och informationsdisplayen visar ett meddelande. Bekräfta
meddelandet med ett tryck på blinkerspakens
READ-knapp, se sidan 124.
WARNING! ACHTUNG!
AVERTISSEMENT!
Två olika tidpunkter kan väljas med tidur. Med
tidpunkt avses här det klockslag då uppvärmningen av bilen är klar. Bilens elektronik väljer
tidpunkt när uppvärmningen ska börja utifrån
rådande yttertemperatur.
VIKTIGT
G031391
Om yttertemperaturen överstiger 15 °C kan
värmaren inte startas. Vid –10 °C eller lägre är
parkeringsvärmarens maximala gångtid
50 minuter.
Batteri och bränsle
Varningsdekal på tankluckan.
VARNING
Bränsle som spillts ut kan antändas. Stäng
av bränsledriven värmare innan tankning
påbörjas.
Upprepad användning av parkeringsvärmaren i kombination med korta körsträckor
leder till att batteriet laddas ur med påföljande startproblem.
04
För att säkerställa att bilbatteriet återladdas
med lika mycket energi som värmaren förbrukar, bör man vid regelbunden användning av värmaren köra bilen lika lång tid som
värmaren används.
Kontrollera i informationsdisplayen att parkeringsvärmaren är avstängd. När den arbetar visar informationsdisplayen Park.värm.
PÅ.
Parkering i backe
I de fall då bilen parkeras i kraftig lutning bör
den stå med fronten nedåt för att säkra bränsletillförseln till parkeringsvärmaren.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
123
04 Komfort och körglädje
Bränsledriven motor- och kupévärmare*
Handhavande
G025102
G025102
Symbol
Tumhjul
G025102
READ-knapp
RESET-knapp
När någon av tidurens inställningar
eller Direktstart aktiveras, lyser
informationssymbolen i kombinationsinstrumentet samtidigt som informationsdisplayen
visar en förklarande text och ytterligare en tänd
symbol. Tabellen visar förekommande symboler och displaytexter.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
G025102
Symboler och displaymeddelanden
G025102
För mer information om informationsdisplayen
och READ, se sidan 112.
124
Innebörd
Bränslevärmare
PÅ
Värmaren är påslagen och arbetar.
Tidur
aktivt för
bränslevärmare
Påminnelse om att
värmaren kommer
att starta på inställd
tid efter att bilen lämnats, då fjärrnyckeln
tas ur startlåset.
Värmare
avstängd
Låg batterinivå
Värmaren stoppad
av bilens elektronik
för att möjliggöra
motorstart.
Värmare
ej tillg Låg
bränslenivå
Värmaren stoppad
av bilens elektronik
för att möjliggöra
motorstart samt
ca 50 km körning.
Park.värmare
Serv.
erfordras
Värmaren ur funktion. Kontakta en
auktoriserad Volvoverkstad för reparation.
G021364
04
Display
En displaytext slocknar automatiskt efter en
stund eller efter ett tryck på blinkerspakens
READ-knapp.
Direktstart och direktavstängning
1. Stega med tumhjulet till Direktstart
Parkvärmare.
2. Tryck på RESET för att välja mellan PÅ och
AV.
PÅ: Parkeringsvärmaren påslagen manuellt
eller med programmerat tidur.
AV: Parkeringsvärmaren avstängd.
Vid direktstart av värmaren kommer den att
vara aktiverad i 50 minuter.
Uppvärmningen av kupén startar så fort
motorns kylvätska uppnått rätt temperatur.
OBS
Bilen kan startas och köras medan parkeringsvärmaren är igång.
04 Komfort och körglädje
Bränsledriven motor- och kupévärmare*
Inställning av tidur
Avstängning av tidurstartad värmare
Med tiduren anges den tidpunkt då bilen ska
användas och vara uppvärmd.
En tidurstartad värmare kan stängas av manuellt, innan tiduret gör det. Gör så här:
Välj mellan TIDUR 1 och TIDUR 2.
1. Tryck på READ.
OBS
Tiduren kan bara programmeras när fjärrnyckeln är i nyckelläge I, se sidan 68.
1. Stega med tumhjulet till
Park.värm.tidur 1.
2. Tryck kort på RESET för att komma till den
blinkande timinställningen.
3. Välj önskad timme med tumhjulet.
4. Tryck kort på RESET för att komma till
minutinställningen.
5. Välj önskad minut med tumhjulet.
6. Tryck kort på RESET för att bekräfta
inställningen.
2. Stega fram till text Park.värm.tidur 1 eller
2 med tumhjulet.
> Texten PÅ blinkar i displayen.
3. Tryck på RESET.
> Texten AV visas med fast sken och
värmaren stängs av.
04
En tidurstartad värmare kan även stängas av
enligt instruktionen i avsnittet "Direktstart och
direktavstängning", se sidan 124.
Klocka/tidur
Värmarens tidur är kopplade till bilens klocka.
OBS
Om bilens klocka ställs om, raderas eventuellt gjord programmering av tiduren.
7. Tryck på RESET för att aktivera tiduret.
Efter inställning av Park.värm.tidur 1 kan en
andra starttid programmeras i
Park.värm.tidur 2 genom att stega dit med
tumhjulet.
Inställning av den alternativa tiden görs på
samma sätt som för Park.värm.tidur 1.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
125
04 Komfort och körglädje
Bränsledriven extravärmare*
Extravärmare (diesel)
Autoläge eller avstängning
Extravärmaren kan stängas av vid korta körsträckor om så önskas.
1. Stega med tumhjulet till Extravärmare
auto.
2. Tryck på RESET för att välja mellan PÅ och
AV.
Kupévärmare*
G021364
04
READ-knapp
Tumhjul
RESET-knapp
I dieseldrivna bilar kan extravärmaren behövas
för att uppnå rätt temperatur i kupén vid kallt
väder.
Värmaren startar automatiskt när extra värme
behövs då motorn är igång.
Värmaren stängs av automatiskt när rätt temperatur uppnåtts eller när motorn stängs av.
OBS
När extravärmaren är aktiv kan rök komma
från höger hjulhus vilket är helt normalt.
126
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Om extravärmaren kompletteras med tidursfunktion, blir den en bränsledriven kupévärmare, se sidan 123.
04 Komfort och körglädje
Ljudanläggning
Allmänt
Översikt
Knappsats i ratt
Ljudanläggningen kan utrustas med olika tillval
och har en av följande tre grundnivåer:
•
•
•
Performance
High Performance
Premium Sound
Fjärrnyckel och nyckellägen
Ljudanläggningen kan användas utan att fjärrnyckeln sitter i startlåset 15 minuter i taget.
OBS
5
G031438
Dolby Surround Pro Logic II och symbolen
är varumärken som tillhör Dolby
Laboratories Licensing Corporation. Dolby
Surround Pro Logic II System är tillverkat på
licens från Dolby Laboratories Licensing
Corporation.
G021399
Nivån visas i displayen när ljudanläggningen
startas.
Ingång för extern ljudkälla; AUX och USB
(t. ex. iPodŸ)1
Bekräftar val i menysystemet, accepterar
telefonsamtal.
Knappsats i ratt
Informationsdisplay
Leder uppåt i menysystemet. Avbryter
pågående funktion, avbryter/avvisar telefonsamtal eller raderar inmatade tecken.
Kontrollpanel i mittkonsol
Volym
Kontrollpanel med hörlursuttag*
Kort tryck stegar bland cd-spår eller förvalslagrade radiostationer. Långt tryck
snabbspolar cd-spår eller söker upp nästa
tillgängliga radiostation.
Ta ut fjärrnyckeln ur startlåset om ljudanläggningen används när motorn är
avstängd. Detta för att undvika onödig
urladdning av batteriet.
04
Om ljudanläggningen är aktiv när motorn
stängs av aktiveras den automatiskt nästa
gång motorn startas.
1
USB gäller bara High Performance och Premium Sound. Varumärket iPod tillhör Apple Computer Inc.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
127
04 Komfort och körglädje
Ljudanläggning
Bakre kontrollpanel med hörlursuttag
Aktivera/avaktivera
För bästa ljudåtergivning rekommenderas hörlurar med impedansen 16–32 ohm och känsligheten 102 dB eller högre.
Kontrollpanelen aktiveras med MODE. Avaktivering kan ske genom ett långt tryck på
MODE eller genom att bilen stängs av.
Lagra favoritfunktion med MY KEY
Stega/söka framåt och bakåt
Kort tryck på
stegar bland cd-spår eller förvalslagrade radiostationer. Långt tryck
snabbspolar cd-spår eller söker upp nästa tillgängliga radiostation.
04
•
Den ljudkälla (FM, AM, cd o.s.v.) som spelas i högtalarna kan inte styras från den
bakre kontrollpanelen.
Menyhantering och MY KEY2
VOLUME – Volym, vänster respektive
höger.
Stega/söka framåt och bakåt.
MODE – Välj mellan AM, FM, CD, AUX,
USB*/iPod, DAB1/DAB2* och På/Av. För
anslutning via AUX eller USB, se
sidan 127.
Hörlursuttag (3,5 mm).
2
128
MY KEY utgår om bilen utrustas med inbyggd telefon som tillval.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Vissa funktioner styrs från menysystemet i
mittkonsolen. För mer information om menyhantering, se sidan 110. För information om
ljudanläggningens funktion tillsammans med
BluetoothTM handsfree eller telefon, se
sidan 187.
G031439
Begränsningar
1. Navigera till den funktion i menyn som ska
lagras. Endast ett urval av funktionerna kan
lagras.
2. Håll MY KEY intryckt i mer än 2 sekunder.
Följande funktioner kan lagras med MY
KEY:
Cd/cd-växlare
• Random
• Nyheter
• TP
• Spårinformation
04 Komfort och körglädje
Ljudanläggning
Ljudfunktioner
FM
•
•
•
•
•
Välj nivå under Ljudinställningar
Hastighetskompensering.
Nyheter
TP
Ljudkontroller
Radiotext
Upprepade tryck på reglaget
bläddrar bland
följande listade alternativ. Justering görs
genom att vrida på reglaget.
Sök PTY
Visa PTY-text
Ljudinställningar
• Ljudinställning
• Auto. volym kontroll
G031440
OBS
Aktivera den lagrade funktionen genom ett kort
tryck på MY KEY.
Mittkonsol, reglage för ljudfunktioner.
AM, FM och CD - Interna ljudkällor.
MODE – Stegar mellan externa ljudkällor
(AUX, USB* och DAB1/DAB2*), För anslutning via AUX eller USB, se sidan 127.
SOUND – Tryck- och vridreglage för justering av ljudbild.
Navigeringsknapp
Tryck MENU för att komma åt övriga ljudinställningar. För mer information, se
sidan 110.
04
• Bas – Basens nivå.
• Diskant – Diskantens nivå.
• Fader – Balans mellan främre och bakre
högtalare.
• Balans – Balans mellan höger och vänster
högtalare.
• Sub-bas* – Nivå för bashögtalare. MIN
avaktiverar Sub-basen.
VOLUME – Volym och på/av.
Ljudvolym och hastighetskompensering
Ljudanläggningen kompenserar för störande
buller i kupén genom att öka volymen proportionellt med bilens hastighet. Kompenseringens nivå kan ställas till låg, medium eller hög.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
129
04 Komfort och körglädje
Ljudanläggning
2. Spara med ENTER eller avsluta med
EXIT.
OBS
Ljudkvaliteten kan försämras om spelaren
laddas när ljudanläggningen är i AUX-läge.
Undvik i så fall att ladda spelaren via 12 Vuttaget.
Ljudprofil*
Ljudupplevelsen kan optimeras för förarsätet,
båda framsätena eller baksätet. Välj ett av
alternativen under Ljudinställningar
Ljudprofil.
G031960
Optimal ljudåtergivning
04
Sub-basens placering.
• Surround* – Surroundinställningar.
Under Surround kan 3-kanalsstereo eller
Dolby Surround Pro Logic II aktiveras genom
att välja 3-channel respektive DPLII. Om detta
är gjort följer valen:
•
• Surroundnivå* – Nivå för surround.
Centernivå* – Nivå för centerhögtalare.
Equalizer*
Med equalizern kan ljudnivån för olika frekvensband justeras separat.
1. Gå till Ljudinställningar och välj
Equalizer fram eller Equalizer bak.
Ljudnivån för frekvensbandet justeras med
/
på navigeringsknappen. Tryck
/
för att välja ett annat frekvensband.
130
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Audiosystemet är kalibrerat för optimal ljudåtergivning med hjälp av digital signalbehandling.
Denna kalibrering tar hänsyn till högtalare, förstärkare, kupéakustik, lyssnarposition m.m. för
varje kombination av bilmodell och audiosystem.
Det finns även en dynamisk kalibrering som tar
hänsyn till volymkontrollens läge, radiomottagning och bilens hastighet.
De kontroller som förklaras i denna bruksanvisning, t. ex. Bas, Diskant och Equalizer, är
endast avsedda för att användaren ska kunna
anpassa ljudåtergivningen till sin personliga
smak.
Extern ljudkällas ljudvolym
Till AUX-ingången kan t.ex. en mp3-spelare
som saknar USB-anslutning anslutas, se
sidan 127.
Ljudkällan som ansluts till AUX-ingången kan
ha en annan volym än ljudanläggningens
interna volym. Korrigera detta genom att
justera AUX-ingångens volym:
1. Sätt ljudanläggningen i AUX-läge med
MODE och navigera med
till Volym,
AUX-ingång.
2. Vrid reglaget
eller tryck
geringsknappen.
/
på navi-
Återställning av Ljudfunktioner
Samtliga ljudinställningar kan återställas till
den ursprungliga fabriksinställningen.
±
Återställningen görs i FM-läge under
Ljudinställningar Avancerade
ljudinst. Återställ allt.
04 Komfort och körglädje
Ljudanläggning
2. Anslut din iPodŸ, mp3-spelare eller USBminne till USB-anslutningen i mittkonsolens förvaringsfack (se föregående bild).
AUX, USB och iPodŸ*
Allmänt
Texten Laddar visas i displayen när systemet
läser in lagringsmediets filstruktur. Detta tar en
stund.
När inläsningen är klar visas spårinformation
på displayen och det är möjligt att välja önskat
spår.
G031959
Val av spår kan ske på två sätt:
En iPodŸ eller mp3-spelare kan anslutas till bilens
Infotainmentsystem via AUX-uttag eller USBanslutningen i mittkonsolen.
AUX-ingången ger möjlighet att koppla in en
extern ljudkälla, t ex en iPodŸ eller mp3-spelare.
Om du väljer att koppla en iPodŸ, mp3-spelare
eller ett USB-minne till USB-anslutningen kan
du hantera mediat via bilens ljudkontroller.
Med MODE-knappen väljer du:
1. Om USB väljs visas Connect Device i displayen. För information om AUX-ingången,
se sidan 127.
1. Vrid TUNING
med- eller moturs
2. eller använd navigationsreglagets
höger- eller vänsterknapp för att stega
fram till önskat spår.
Det går även att byta spår med knappsatsen i
ratten
I USB- eller iPodŸ-läge fungerar Infotainmentsystemet på motsvarande sätt som för cd-spelaren vid uppspelning av musikfiler. För mer
information, se sidan 133.
OBS
Systemet stöder uppspelning av musikfiler i
filformaten mp3, wma och wav. Dock finns
det varianter av dessa filformat som systemet inte stöder. Systemet stöder vidare flertalet iPodŸ-modeller tillverkade 2005 eller
senare. iPodŸ Shuffle stöds inte.
USB-minne
För att underlätta användandet av USB-minne
undvik att lagra annat än musikfiler på minnet.
Det tar betydligt längre tid för systemet att läsa
in lagringsmedier som innehåller annat än
kompatibla musikfiler.
04
OBS
Systemet stöder flyttbara media som följer
USB 2.0 och filsystemet FAT32. Spelaren
eller USB-minnet kan maximalt innehålla
upp till 500 foldrar och 64 000 filer och
måste minst vara av storleken 128 Mb.
Mp3-spelare
Många mp3-spelare har ett eget filsystem som
inte stöds av systemet. För att kunna använda
en mp3-spelare i systemet måste den vara
inställd på läge USB Removable device/Mass
Storage Device.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
131
04 Komfort och körglädje
Ljudanläggning
iPodŸ
Cd-funktioner
när detta sker startas uppspelningen automatiskt. Mata annars in en skiva och tryck CD.
En iPodŸ laddas och strömförsörjs av USBanslutningen via spelarens anslutningskabel.
Är spelarens batteri helt urladdat ska det dock
laddas innan den ansluts.
Starta uppspelning (cd-växlare)
Om en cd-position med en musik-cd redan är
vald när CD trycks in startas uppspelningen
automatiskt. Välj annars en skiva med sifferknapparna 1-6 eller
/
på navigeringsknappen.
OBS
När iPodŸ används som ljudkälla har bilens
infotainmentsystem en menystruktur som
liknar iPodŸ-spelarens egen menystruktur.
Mata in en cd (cd-växlare)
För information om USB/iPod i kombination
med Performance audio, se tillbehörsmanualen för USB och iPodŸ Music Interface.
G031443
04
Mittkonsol, reglage för cd-funktioner.
Utmatning av cd
In- och utmatningsöppning för cd
Snabbspola och byta cd-spår
Navigeringsknapp för byte av cd-spår
Skanna cd
Positionsval i cd-växlare (gäller bara audiosystemen High Performance och Premium
Sound)*
Starta uppspelning (cd-spelare)
Cd-spelaren startas genom ett tryck på
knappen CD. Om en musik-cd finns i spelaren
132
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
1. Välj en tom position med sifferknapparna
1-6 eller
/
på navigeringsknappen.
En tom position markeras i displayen. Texten Sätt i skiva visar att en ny skiva kan
matas in. Cd-växlaren kan innehålla upp till
6 cd-skivor.
2. Mata in en cd i cd-växlarens inmatningsöppning.
Utmatning av skivor
En cd stannar i utmatat läge i ca 12 sekunder.
Därefter matas den åter in i spelaren som fortsätter uppspelningen.
Mata ut enstaka skivor med ett tryck på utmatningsknappen.
Mata ut alla skivor med ett långt tryck på
utmatningsknappen. Hela magasinet töms,
skiva för skiva.
04 Komfort och körglädje
Ljudanläggning
Paus
När volymen sänks helt stannar cd-spelaren,
förutsatt att ingen använder hörlurar. När volymen höjs startar den igen.
Ljudfiler3
Cd-spelaren stödjer även komprimerade ljudfiler av formaten mp3 och wma.
OBS
Vissa kopieringsskyddade ljudfiler kan inte
läsas av spelaren.
katalogen. Byte av katalog sker automatiskt
när alla filer i aktuell katalog har spelats upp.
Olika meddelanden visas beroende på vilken
slumpvalsfunktion som har valts:
Snabbspola/byta cd-spår och
komprimerade ljudfiler
• RANDOM betyder att spåren från endast
Korta tryck
/
på navigeringsknappen
stegar bland cd-spår eller komprimerade ljudfiler. Långa tryck snabbspolar cd-spår eller
komprimerade ljudfiler. Knappsatsen i ratten
kan också användas för detta ändamål. Det går
även att byta spår genom att vrida TUNING.
• RND ALL betyder att alla spår på samtliga
Skanna cd
När en cd med ljudfiler matas in i spelaren läses
skivans filstruktur in. Beroende på skivans kvalitet och storlek på informationsmängden kan
det dröja en stund innan uppspelningen startar.
Funktionen spelar de första tio sekunderna av
varje cd-spår eller komprimerad ljudfil. Tryck
SCAN för att aktivera. Avbryt med EXIT eller
SCAN för att fortsätta uppspelningen av det
aktuella cd-spåret eller den komprimerade
ljudfilen.
Navigering och uppspelning
Slumpval (Random)
Om en skiva med ljudfiler finns i cd-spelaren
leder ENTER till skivans filstruktur. Navigering
i filstrukturen görs på samma sätt som i ljudanläggningens menystruktur. Ljudfiler har
symbolen
och kataloger har symbolen
. Uppspelning av ljudfiler startas med
ENTER.
När uppspelningen av en fil är klar fortsätter
uppspelningen av de andra filerna i just den
3
Funktionen spelar spåren i slumpvis ordning.
Det går att stega mellan de slumpvalda cdspåren eller de komprimerade ljudfilerna på
vanligt sätt.
OBS
Stegning mellan slumpvalda cd-spår fungerar endast på aktuell skiva.
en musik-cd spelas
musik-cd i cd-växlaren* spelas.
• RANDOM FOLDER betyder att de komprimerade ljudfilerna i en katalog på aktuell
cd spelas.
Cd-spelare
Om en vanlig musik-cd spelas, aktivera/avaktivera under Random.
04
Om en skiva med komprimerade ljudfiler spelas, aktivera/avaktivera under Random
Mapp.
Cd-växlare
Om en vanlig musik-cd spelas under Random
En skiva eller Random Alla skivor. Valet
Alla skivor gäller samtliga musik-cd som finns
i växlaren.
Om en cd med ljudfiler spelas aktivera/avaktivera under Random Mapp. Om du väljer en
annan cd avaktiveras funktionen.
Spårinformation
Om spårinformation finns på en musik-cd kan
dessa visas i displayen. För Premium Sound
High Performance och Premium Sound
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
133
04 Komfort och körglädje
Ljudanläggning
och High Performance gäller detta även mp3och wma-filer. Aktivera/avaktivera i cd-läge
under CD-inställningar Spårinformation.
Stationssökning, automatisk
Radiofunktioner
Stationssökning, manuell
1. Välj frekvensband med FM eller AM.
2. Tryck
/
på navigeringsknappen.
1. Välj frekvensband med FM eller AM.
2. Vrid TUNING.
Förval
10 förval kan sparas per frekvensband. FM har
2 minnesbanker för förval: FM1 och FM2. De
lagrade förvalen väljs med förvalsknapparna.
04
G031441
Förvalslagringen kan göras manuellt eller automatiskt.
Mittkonsol, reglage för radiofunktioner.
Navigeringsknapp för stationssökning,
automatisk
Avbrott av pågående funktion
Stationssökning, manuell
Skanna frekvensband
Förvalslagring, automatisk
Förvalsknappar och förvalslagring, manuell
Val av frekvensband AM och FM (FM1 och
FM2)
134
När Autolagring.. inte längre visas i displayen
är lagringen klar. Radion försätts i autoläge och
Auto visas i displayen. De automatlagrade förvalen kan nu väljas direkt med förvalsknapparna. Den automatiska förvalslagringen kan
avbrytas med EXIT.
Autoläget avbryts genom att trycka på t.ex.
AUTO eller FM.
Genom att återgå till autoläge kan de automatlagrade förvalen användas:
1. Tryck AUTO.
> Auto visas i displayen.
2. Tryck på en förvalsknapp.
Förvalslagring, manuell
Skanna frekvensband
1. Ställ in en station eller frekvens.
Funktionen söker automatiskt igenom aktuellt
frekvensband efter starka stationer. När en station hittats spelas den i ca 8 sekunder, därefter
fortsätter sökningen.
2. Håll in en av förvalsknapparna tills meddelandet Stationen sparad visas i displayen.
Förvalslagring, automatisk
Funktionen är särskilt användbar i områden där
du inte är bekant med radiostationerna eller
deras frekvenser. De 10 starkaste radiostationerna lagras automatiskt i en separat minnesbank. Autolagring påverkar inte de manuellt
lagrade stationerna.
1. Välj frekvensband med AM eller FM.
1. Välj frekvensband med FM eller AM.
RDS (Radio Data System) länkar samman FMsändare i nätverk. En FM-sändare i ett sådant
nätverk sänder information som ger en RDSradio bl.a. följande funktioner:
2. Håll in AUTO tills Autolagring.. visas i displayen.
2. Tryck SCAN.
SCAN visas i displayen. Avsluta med SCAN
eller EXIT.
RDS-funktioner
04 Komfort och körglädje
Ljudanläggning
•
Automatiskt byte till en starkare sändare
om mottagningen i området är dålig.
delandet LARM! visas i displayen när ett larmmeddelande sänds ut.
•
Sökning av programinriktning, t.ex. nyheter.
Trafikinformation – TP
•
Mottagning av textinformation om
pågående radioprogram.
OBS
Vissa radiostationer använder inte RDS eller
endast valda delar av dess funktionalitet.
Funktionen bryter för trafikinformation som
sänds inom en inställd stations RDS-nätverk.
Symbolen TP visar att funktionen är aktiverad.
Om den inställda stationen kan sända trafikinformation visas
i displayen.
±
Aktivera/avaktivera under FMinställningar TP.
Om en önskad programinriktning hittas, kan
radion byta station och pågående ljudkälla
avbrytas. Om t.ex. cd-spelaren är aktiv försätts
den i pausläge. Den avbrytande sändningen
spelas med en förinställd volym, se
sidan 136. Radion återgår till föregående ljudkälla och volym när den inställda programinriktningen slutar sändas.
TP från vald station/alla stationer
Programfunktionerna larm (LARM), trafikinformation (TP), nyheter (NEWS), och programtyper (PTY) avbryter varandra i prioritetsordning
där larm har högst prioritet och programtyper
lägst. För ytterligare inställningar av programavbrott (EON och REG), se sidan 136. Tryck
EXIT för att återgå till den avbrutna ljudkällan.
Nyheter
Larm
Funktionen används för att varna allmänheten
om allvarliga olyckor och katastrofer. Larm kan
inte avbrytas tillfälligt eller avaktiveras. Med-
Radion kan avbryta för trafikinformation endast
från den förvalda stationen eller alla stationer
inom samma nätverk.
±
Gå till FM-inställningar Avancerade
radioinst. TP TP Station för att
ändra.
Nyheter från vald /alla stationer
Radion kan avbryta för nyheter endast från den
förvalda stationen eller alla stationer inom
samma nätverk.
±
Gå till FM-inställningar Avancerade
radioinst. Nyhetsstation för att ändra.
Programtyper – PTY
Med PTY-funktionen kan olika programtyper,
t.ex. pop och klassisk musik väljas. PTY-symbolen visar att funktionen är aktiv. Funktionen
bryter för programtyper som sänds inom en
inställd stations RDS-nätverk.
1. Aktivera i FM-läge genom att välja en programtyp under FM-inställningar PTY
Välj PTY.
2. Avaktivera genom att nollställa PTY:erna
under FM-inställningar Nollställ alla
PTY:er.
Funktionen bryter för nyhetssändningar som
sker inom en inställd stations RDS-nätverk.
Symbolen NEWS visar att funktionen är aktiv.
PTY-sökning
±
1. Välj en eller flera PTY under FMinställningar PTY Välj PTY.
Aktivera/avaktivera under FMinställningar Nyheter.
04
Funktionen söker igenom hela frekvensbandet
efter vald programtyp.
2. Gå till FM-inställningar
PTY.
PTY
Sök
``
135
04 Komfort och körglädje
Ljudanläggning
Om radion hittar någon av de valda programtyperna, visas >| För att söka i displayen.
±
För att söka vidare efter en annan sändning
av de valda programtyperna, tryck
på
navigeringsknappen.
Aktivera/avaktivera i FM-läge under FMinställningar Avancerade radioinst.
AF.
Regionala radioprogram – Regional
Den nuvarande stationens programtyp kan
visas i displayen.
Funktionen gör att radion fortsätter att lyssna
till en regional sändare fastän dess signalstyrka
är låg. Symbolen Regional visar att funktionen
är aktiv.
±
±
Visning av programtyp
04
±
Aktivera/avaktivera i FM-läge under FMinställningar PTY Visa PTY
Aktivera/avaktivera i FM-läge under FMinställningar Avancerade radioinst.
Regional.
Radiotext
Vissa RDS-stationer sänder information om
programmens innehåll, artister etc. Informationen kan visas i displayen.
±
Aktivera/avaktivera i FM-läge under
Radiotext.
Avancerade radioinställningar
Enhanced Other Networks – EON
Funktionen är användbar i storstadsområden
med många regionala radiostationer. Den låter
avståndet mellan bilen och radiostationens
sändare styra när programfunktionerna ska
avbryta pågående ljudkälla.
±
Automatisk frekvensuppdatering – AF
Funktionen väljer en av de starkaste sändarna
för en inställd station. För att finna en stark
sändare kan funktionen behöva söka igenom
hela FM-bandet. Då tystnar radion och PIsökning visas i displayen. Tryck EXIT för att
avbryta, vilket också visas i displayen.
4
136
Fabriksinställning.
Aktivera/avaktivera i FM-läge genom att
välja ett av alternativen under FMinställningar Avancerade radioinst.
EON:
• Lokal – avbryter endast om radiostationens sändare är nära.
•
Avlägsen4
– avbryter om stationens sändare är långt bort, även om signalen är
svag.
• Av – avbryter inte för programinriktning
från andra sändare.
Återställning av RDS-funktioner
Samtliga radioinställningar kan återställas till
den ursprungliga fabriksinställningen.
±
Återställningen görs i FM-läge under FMinställningar Avancerade radioinst.
Återställ allt.
Volymkontroll programtyper
De avbrytande programinriktningarna, t.ex.
NEWS eller TP, hörs med den volym som valts
för respektive programinriktning. Om ljudnivån
justeras under programavbrottet, sparas den
nya nivån till nästa programavbrott. Dock finns
det en miniminivå.
Menystruktur FM
Huvudmeny FM
FM-inställningar
1.1
Nyheter
1.2
TP (Trafikinformation)
1.3
Radiotext
04 Komfort och körglädje
Ljudanläggning
1.4
PTY (Programtyp)
Telefonväkteri
1.4.1
Välj PTY
Resor & semester
Nollställ alla PTY:er
Fritid & hobby
Radiosystem – DAB*
Aktualiteter
Jazzmusik
Allmänt
Information
Countrymusik
Sport
Nationell musik
DAB (Digital Audio Broadcasting) är ett digitalt
sändningssystem för radio.
Utbildning
Gamla godingar
Teater
Folkmusik
Kultur & Konst
Dokumentärer
Vetenskap
Larmprov
Underhållning
!!Larm!!
Popmusik
1.4.2
Sök PTY
Rockmusik
1.4.3
Visa PTY-text
Lättlyssnat
1.5.
Avancerade radioinst.
Lätt klassiskt
1.5.1
TP-station
Klassiskt
1.5.2
Nyhetsstation
Övrig musik
1.5.3
AF
Väder
1.5.4
EON
Ekonomi
Av
För Barn
Lokal
Sociala frågor
Avlägsen
Andliga frågor
1.5.5
Regional
1.5.6
Återställ FM-inställn.
OBS
Detta system stödjer inte DAB+.
04
Service och Ensemble
• Service – Kanal, radiokanal (enbart ljudtjänster stöds av systemet).
• Ensemble – En samling radiokanaler som
sänds på samma frekvens.
Lagring av kanalgrupper
(Ensembleinlärning)
När fordonet förflyttas till ett nytt sändningsområde kan en inlärning av i området befintliga
kanalgrupper göras.
En inlärning av kanalgrupper skapar en uppdaterad lista på alla tillgängliga kanalgrupper.
Listan uppdateras inte automatiskt. Inlärningen görs via menyn Ensemble learn eller
direkt genom ett långt tryck på AUTO. Det kan
ta upp till en minut att lära in en kanalgrupp om
både Band III och LBand är valt.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
137
04 Komfort och körglädje
Ljudanläggning
Frekvensband
Skanning
DAB sänds på två frekvensband5; Band III och
LBand.
Skanning innebär att alla kanaler som finns i
listan spelas 10 sekunder var.
• Band III – över hela landet6
• LBand – mest i storstäder
04
Genom att välja t. ex. enbart Band III går inlärning av kanaler snabbare än om man valt både
Band III och LBand. Det är inte säkert att alla
kanalgrupper hittas. Valet av frekvensband
påverkar inte sparade minnen.
Navigering via listor
Det finns tre typer av grundlistor som kan
användas för navigation:
• Ensemble list – Visar kanalgrupper som
mottagaren har fått via inlärning av kanalgrupp.
• Service list – Visar kanaler oavsett vilken
kanalgrupp de ligger inom. Listan kan
också filtreras med hjälp av DAB PTY (se
nedan).
• Subchannel list – Underkanaler till en vald
kanal.
Listorna går att komma åt via menyn. Kanalgrupperna går även att nå genom att trycka
ENTER.
5
6
138
±
Tryck på SCAN för att aktivera
Skanning går också att välja i DAB-PTY-läge.
Då spelas bara kanaler av förvald programtyp.
±
Avsluta scanning genom att trycka en gång
till på SCAN eller tryck EXIT.
Underkanaler går bara att komma åt på den
valda huvudkanalen och inte på någon annan
utan att välja denna.
DAB PTY (programtyp)
DAB PTY väljer ut en typ av radioprogram. Det
finns 29 olika programtyper som även innefattar olika kategorier av program. Efter val av en
programtyp sker navigering bara inom de
kanaler som sänder den typen.
Underkanal
Gå ur detta läge genom att:
Sekundära komponenter benämns oftast som
underkanaler. Dessa är tillfälliga och kan innehålla t.ex. översättningar av huvudprogrammet
till andra språk.
±
Om en eller flera underkanaler sänds visas
symbolen > till höger om kanalnamnet i displayen. En underkanal indikeras genom att
symbolen > syns till vänster om kanalnamnet i
displayen.
För att komma åt en underkanal:
±
Tryck
För att navigera mellan underkanaler:
±
Tryck
eller
Alla områden/länder använder inte båda banden.
Under en uppbyggnadsperiod kommer DAB inte att täcka hela landet utan fungerar enbart i storstadområden.
Trycka EXIT
Det går också att välja en förinställd kanal eller
avsluta DAB-PTY via menyn. I vissa fall kommer DAB-radio gå ur PTY-läge när DAB-tillDAB-länkning (se nedan) görs.
DAB till DAB-länk
Det är möjligt att gå från en kanal med dålig
eller ingen mottagning till samma kanal i en
annan kanalgrupp med bättre mottagning. Viss
fördröjning kan uppstå vid byte av kanalgrupp.
Det kan bli tyst en tid mellan det att den aktuella
kanalen slutar vara tillgänglig till dess den nya
kanalen blir tillgänglig.
04 Komfort och körglädje
Ljudanläggning
Inställn. för DAB-visning
1. Standard – Endast kanalnamnet visas om
det är en primärkomponent som spelas. Ett
underkanalnamn visas om det är en underkanal som spelas
2. Ensemble mode – Adderar kanalgruppens namn till kanalnamnet
OBS
Ljudanläggningens DAB-system stödjer
inte alla funktioner som finns i DAB-standarden.
Menystruktur DAB
4.13.
Lättlyssnat
4.14.
Lätt klassiskt
4.15.
Klassisk musik
4.16.
Övrig musik
4.17.
Väder
Huvudmeny för DAB
4.18.
Ekonomi
1.
Välj ensemble
4.19
För Barn
Förval
2.
Välj kanal
4.20.
Sociala frågor
10 förval kan sparas per frekvensband. DAB
har 2 minnesbanker för förval: DAB1 och
DAB2. De lagrade förvalen väljs med förvalsknapparna.
3.
Välj underkanal
4.21.
Andliga frågor
4.
DAB PTY
4.22.
Telefonväkteri
4.1.
DAB PTY avstängd
4.23.
Resor & semester
Fritid & hobby
3. Ensemble + PTY – Adderar programtypnamnet under kanalnamnet
Ett förval innehåller en kanal men ingen underkanal. Om en underkanal spelas och ett förval
sparas registreras bara kanalens id. Det beror
på att underkanaler är flyktiga. Vid nästa försök
att återkalla förvalet kommer den kanal som
innehöll underkanalen att spelas. Förvalet är
inte beroende av kanallistan.
4.2.
Nyheter
4.24.
4.3.
Aktualiteter
4.25.
Jazzmusik
4.4.
Information
4.26.
Countrymusik
4.5.
Sport
4.27.
Nationell musik
4.6.
Utbildning
4.28.
Gamla godingar
En sparad kanal behöver inte finnas i kanallistan för att kunna spelas. Om kanalen laddas
utan att finns tillgänglig visas ett förvalsnummer och det blir tyst tills ett förval som är tillgängligt väljs att laddas. Alternativt en annan
kanal.
4.7.
Teater
4.29.
Folkmusik
4.8.
Kultur & Konst
4.30.
Dokumentärer
4.9.
Vetenskap
4.31.
Larmprov
Underhållning
4.32.
!!Larm!!
4.10.
4.11.
Popmusik
4.12
Rockmusik
5.
04
Ensembleinlärning
``
139
04 Komfort och körglädje
Ljudanläggning
6.
Inställningar för DAB
6.1.
04
6.1.1.
Ensemblenamn
6.1.2.
Ensemblenamn och
PTY
6.1.3.
Standard
6.2.
DAB till DAB-länk
6.3.
FM-trafik
6.4.
Välj DAB-band
6.5.
140
Inställningar för DAB
6.4.1.
Band III
6.4.2.
LBand
6.4.3.
LBand & Band III
Återställ DAB
04 Komfort och körglädje
Färddator
Funktioner
Allmänt
OBS
G021364
Om ett varningsmeddelande ges när färddatorn används måste meddelandet kvitteras för att kunna återgå till färddatorn. Kvittera genom att trycka på READ.
För att växla enhetsangivelse för sträcka och
hastighet, kontakta en auktoriserad Volvoverkstad.
Aktuell hastigh.*
Informationsdisplay och reglage.
READ – bekräftar
Tumhjul – bläddrar mellan menyer och val
i färddatorlistan
RESET – nollställer
För att få tillgång till färddatorns information
måste tumhjulet vridas stegvis uppåt/nedåt.
Genom ytterligare en vridning kommer
utgångsläget tillbaka igen.
Instrumentpanelens display visar aktuell
hastighet i mph om hastighetsmätaren är graderad i km/h. Är hastighetsmätaren graderad i
mph visas aktuell hastighet i km/h.
Medelhastighet
Bilen beräknar medelhastigheten från senaste
nollställning. Nollställning görs med RESET.
Nuvarande förbr.
Beräkning av den aktuella bränsleförbrukningen sker varje sekund. Uppgiften i displayen
uppdateras med ett par sekunders mellanrum.
När bilen står stilla visar displayen "----".
Medelförbrukning
Genomsnittlig bränsleförbrukning sedan
senaste nollställningen. Nollställning görs
med RESET.
OBS
Viss felvisning kan uppstå om en bränsledriven tillsats1, och/eller parkeringsvärmare*, har använts.
Km till tom tank
04
Beräkningen grundas på medelförbrukningen
under senast körda 30 km och återstående
körbar bränslemängd. Displayen visar ungefärlig sträcka som kan köras med kvarvarande
bränslemängd i tanken. När displayen
visar "--- km till tom tank" finns ingen garanterad körsträcka kvar. Fyll på bränsle snarast.
OBS
Viss felvisning kan uppstå om en bränsledriven parkeringsvärmare* har använts eller
om körsättet ändras.
Nollställning
1. Välj Medelhastighet eller Medelförbr.
2. Håll RESET intryckt i ca 1 sekund för att
nollställa vald funktion. Om RESET hålls
1
Enbart dieseldrivna bilar.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
141
04 Komfort och körglädje
Färddator
intryckt minst 3 sekunder nollställs medelhastigheten och medelförbrukningen samtidigt.
04
142
04 Komfort och körglädje
Kompass*
Handhavande
passen bör kalibreras om bilen förflyttas flera
magnetiska zoner.
1. Stanna bilen på en stor öppen yta som är
fri från stålkonstruktioner och högspänningsledningar.
2. Starta bilen.
G031611
I backspegelns övre högra hörn finns en display som visar i vilken kompassriktning bilens
front pekar. Åtta olika riktningar visas med engelsk förkortning: N (norr), NE (nordost), E
(öster), SE (sydost), S (söder), SW (sydväst),
W (väster) och NW (nordväst).
5. Tryck upprepade gånger på knappen tills
önskad magnetisk zon (1–15) visas, se kartan över magnetiska zoner för kompass.
6. Vänta tills displayen återgår till att visa
tecknet C.
OBS
Backspegel med kompass.
4. Håll knappen på backspegelns undersida
intryckt ca 3 sekunder. Numret för aktuell
magnetisk zon visas.
För bäst kalibrering – slå av all elektrisk
utrustning (klimatanläggning, torkare etc.)
och se till att alla dörrar är stängda.
3. Håll knappen på backspegelns undersida
intryckt ca 6 sekunder (använd t.ex. ett
gem) tills det att tecknet C visas.
7. Kör långsamt i en cirkel med en hastighet
av högst 10 km/h tills en kompassriktning
visas i displayen, vilket visar att kalibreringen är klar. Kör därefter ytterligare 2 varv
för att finjustera kalibreringen.
04
8. Upprepa ovanstående procedur vid behov.
G030295
Kompassen aktiveras automatiskt när bilen
startas eller när nyckelläge II är aktivt, se
sidan 68. För att avaktivera/aktivera kompassen – tryck in knappen på backspegelns undersida med hjälp av t.ex. ett gem.
Kalibrering
Jordklotet är indelat i 15 magnetiska zoner.
Kompassen är inställd för det geografiska
område bilen befann sig i vid leverans. Kom-
Magnetiska zoner.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
143
04 Komfort och körglädje
DSTC – Stabilitets- och dragkraftssystem
Stabilitets- och dragkraftssystemet, DSTC
(Dynamic Stability and Traction Control) hjälper
föraren att undvika sladd och att förbättra
bilens framkomlighet.
Systemet begränsar hjulens driv- och bromskraft individuellt så att sladd kan undvikas.
Detta ökar manövrerbarheten och därmed
säkerheten vid exempelvis snabba undanmanövrar.
04
Framkomligheten förbättras genom att systemet fördelar drivkraften mellan hjulen. Systemet griper in främst i låga hastigheter vid dåligt
väglag.
Vid inbromsning kan systemets ingrepp upplevas som ett pulserande ljud. Vid gaspådrag
kan bilen accelerera långsammare än förväntat.
Meddelanden i informationsdisplay
DSTC tillfälligt AV
Systemet har temporärt reducerats p.g.a. för
hög temperatur på bromskivorna. Funktionen
återaktiveras automatiskt när bromsarna har
svalnat.
DSTC serv. erfordras
Systemet har stängts av p.g.a. fel.
Stanna bilen på en säker plats och stäng av
motorn. Om meddelandet finns kvar när
144
motorn startas på nytt, kör till en auktoriserad
Volvoverkstad.
Handhavande
Symboler i kombinationsinstrument
Om symbolerna
och
visas samtidigt, läs meddelandet i informationsdisplayen.
Uppträder symbolen
ske på följande sätt:
ensam, kan det
•
Blinkande sken innebär att systemet ingriper just då.
•
Fast sken i 2 sekunder innebär systemkontroll vid start av motor.
•
Fast sken efter motorstart eller under färd
betyder fel i systemet.
Reducerat ingrepp
Systemets ingrepp vid sladd och gaspådrag
kan reduceras. Ingreppet vid sladd fördröjs
och tillåter därmed mer sladd, vilket ger större
frihet vid dynamisk körning. Framkomligheten
i djup snö eller sand förbättras eftersom dragkraften inte längre begränsas.
G021409
Allmänt om DSTC
1. Vrid tumhjulet
tills DSTC-menyn visas.
DSTC PÅ betyder att systemets funktion
är oförändrad.
DSTC antisladdkontroll AV betyder att
systemets ingrepp reduceras.
2. Håll in RESET
ras.
tills DSTC-menyn änd-
Systemet förblir reducerat tills nästa gång
motorn startas.
VARNING
Bilens köregenskaper kan förändras om
systemets funktion reduceras.
04 Komfort och körglädje
Anpassning av köregenskaper
Aktivt chassi (Four-C)*
För beskrivning av menysystemet, se
sidan 110. Denna meny är inte åtkomlig när
bilen är i rörelse.
Handhavande
Aktivt chassi, Four-C (Continuously Controlled
Chassis Concept), reglerar stötdämparnas
egenskaper så att bilens köregenskaper kan
justeras. Tre inställningar finns: Comfort, Sport
och Advanced.
Comfort
Sport
Inställningen gör att bilen upplevs sportigare
och rekommenderas vid mer aktiv körning.
Styrresponsen är snabbare än i läge Comfort.
Dämpningen är hårdare och karossen följer
vägbanan för att minska krängning vid snabb
kurvtagning.
Advanced
Denna inställning rekommenderas bara på riktigt jämn och slät vägbeläggning.
Stötdämparna är optimerade för maximalt väggrepp och krängning i kurvor är ytterligare minimerad.
04
G031392
Inställningen gör att bilen upplevs bekvämare
och rekommenderas vid längre färder. Stötdämpningen är mjuk och karossens rörelse är
följsam och behaglig.
Chassiinställningar.
Använd knapparna i mittkonsolen för att byta
inställning. Inställningen som användes när
motorn stängdes av aktiveras när motorn startas på nytt.
Hastighetsberoende rattmotstånd*
Rattmotståndet ökar i takt med bilens hastighet för att ge föraren ökad vägkänsla. På
motorvägar är styrningen fastare och mera
direkt. Vid parkering och i låg hastighet är styrningen lätt och kräver ingen ansträngning.
Rattmotståndet kan ställas in i tre nivåer så att
du kan välja den nivå som passar dig för vägkänsla eller styrsensitivitet. Gå till
Bilinställningar Rattmotståndsnivå i
menysystemet.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
145
04 Komfort och körglädje
Farthållare*
Handhavande
Farthållaren aktiveras sedan med
eller
varefter aktuell hastighet sparas och används
som inställd hastighet. Displayens text
(---) km/h skiftar till att visa den inställda hastigheten, t.ex. 100 km/h.,
Tillfällig avaktivering
Tryck på
för att tillfälligt koppla ur farthållaren. Den sparade hastigheten visas inom
parentes i displayen, t.ex. (100) km/h.
Automatisk tillfällig avaktivering
OBS
Farthållaren kan inte kopplas in vid hastigheter under 30 km/h.
G021411
04
Display och reglage.
Beredskapsläge
Återuppta inställd hastighet
Avaktivera
Aktivera/ställa in hastighet
Inställd hastighet (inom parentes = beredskapsläge)
Aktivera och ställa in hastighet
För att farthållaren skall kunna aktiveras måste
den först sättas i beredskapsläge med
CRUISE-knappen
. Symbolen
tänds i
displayen och texten (---) km/h
visar att
farthållaren är i beredskapsläge.
146
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Justering av inställd hastighet
I aktivt läge justeras hastigheten med korta
eller långa tryck på
eller
.
En tillfällig fartökning med gaspedalen, t.ex. vid
en omkörning, påverkar inte farthållarens
inställning. Bilen återgår till inställd hastighet
när gaspedalen släpps.
Farthållaren avaktiveras spontant när de drivande hjulen slirar eller om bilens hastighet
sjunker under ca 30 km/h. Farthållaren avaktiveras även när bromsen används, växelväljaren förs till neutralläge eller om gaspedalen
trycks ner en längre tid (ca 60 sekunder). Farthållaren övergår då till beredskapsläge och
inställd hastighet sparas.
Återuppta inställd hastighet
Om farthållaren har avaktiverats tillfälligt kan
den aktiveras igen genom att trycka på
.
Hastigheten sätts då till den tidigare inställda
hastigheten.
OBS
Om någon av farthållarens knappar hålls
intryckt längre än ca en minut, kopplas farthållaren ur. För att då återställa farthållaren
måste motorn stängas av.
Avaktivering
Farthållaren kopplas ur med CRUISE eller
genom att stänga av motorn. Den inställda hastigheten raderas.
OBS
En markant hastighetsökning kan följa efter
.
att hastigheten återupptagits med
04 Komfort och körglädje
Adaptiv farthållare*
Allmänt
Funktion
VARNING
Den adaptiva farthållaren (Adaptive Cruise
Control – ACC) är ett hjälpmedel för att avlasta
föraren på långa raka vägsträckor i jämna trafikflöden, t.ex. motor- och landsvägar.
Den adaptiva farthållaren är inte ett kollisionsundvikande system. Föraren måste
ingripa om systemet inte upptäcker ett
framförvarande fordon.
Den adaptiva farthållaren bromsar inte för
människor eller djur. Inte heller för mötande,
långsamtgående eller stillastående fordon
och föremål.
VARNING
Den adaptiva farthållaren kan inte hantera
alla trafik-, väder- och vägförhållanden.
Avsnittet Funktion och framåt informerar om
begränsningar som föraren ska vara medveten om innan den adaptiva farthållaren
används.
Du som förare ansvarar för att rätt avstånd
och hastighet hålls, även när den adaptiva
farthållaren används.
VIKTIGT
Underhåll av den adaptiva farthållarens
komponenter får endast utföras av en
auktoriserad Volvoverkstad.
G031393
Du måste alltid vara observant på trafikförhållandena och ingripa när den adaptiva
farthållaren inte håller lämplig hastighet eller
lämpligt avstånd.
Funktionsöversikt.
Varningslampa, inbromsning av förare
nödvändig
Reglage
Radarsensor
Den adaptiva farthållaren består av en farthållare och en samverkande avståndshållare.
Använd inte den adaptiva farthållaren vid
exempelvis stadstrafik, tät trafik, korsningar, halka, mycket vatten eller slask på
vägbanan, kraftigt regn/snöfall, dålig sikt,
kurviga vägar eller av- och påfarter.
04
Avståndet till framförvarande fordon mäts med
en radarsensor. Hastigheten regleras med
hjälp av gaspådrag och inbromsningar. Det är
normalt att bromsarna ger ifrån sig svaga ljud
när farthållaren använder dem.
VARNING
Bromspedalen rör sig när farthållaren bromsar. Vila inte foten under bromspedalen för
då kan den bli klämd.
Farthållaren strävar efter att följa framförvarande fordon i den egna filen på ett inställt tidsavstånd. Om radarsensorn inte har upptäckt
ett framförvarande fordon eftersträvas endast
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
147
04 Komfort och körglädje
Adaptiv farthållare*
04
Den adaptiva farthållaren strävar efter att reglera hastigheten på ett mjukt sätt. I situationer
som kräver snabba inbromsningar måste du
bromsa själv. Detta gäller vid stora hastighetsskillnader, eller om framförvarande bil bromsar
kraftigt. På grund av begränsningar hos radarsensorn kan en inbromsning komma oväntat
eller utebli, se sidan 150.
Den adaptiva farthållaren kan bara aktiveras
över 30 km/h. Sjunker hastigheten under
30 km/h eller om motorvarvtalet blir för lågt,
stänger den adaptiva farthållaren av sig och
slutar bromsa. Då måste föraren direkt ta över
för att hålla avståndet till framförvarande fordon. Högsta hastighetsinställning är
200 km/h.
Varningslampa, inbromsning av förare
nödvändig
Den adaptiva farthållaren har en bromsförmåga som motsvarar ca 30 % av bilens bromsförmåga.
Om den egna bilen behöver bromsa kraftigare
än farthållaren klarar och du som förare inte
bromsar, använder farthållaren kollisionsvarnarens varningslampa och varningsljud för att
148
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
göra föraren uppmärksam på att ett omedelbart ingipande är nödvändigt.
Handhavande
OBS
Varningslampan kan vara svår att upptäcka
vid starkt solljus eller vid användning av solglasögon.
VARNING
Farthållaren varnar endast för fordon som
radarsensorn har upptäckt. Därför kan varningen utebli eller ske med viss fördröjning.
Invänta inte en varning utan bromsa när det
behövs.
G017350
inställd hastighet. Detta sker också om framförvarandes hastighet överskrider farthållarens
inställda hastighet.
Display och reglage.
Aktivera och återuppta inställningar, öka
hastighet
Beredskapsläge, till/från
Ställa in tidsavstånd
Aktivera och ställa in hastighet
Inställd hastighet (inom parentes = beredskapsläge)
Inställt tidsavstånd under justering
Inställt tidsavstånd efter justering
Aktivera och ställa in hastighet
För att farthållaren skall kunna aktiveras måste
den först sättas i beredskapsläge med
knappen
. Symbolen
tänds i displayen
04 Komfort och körglädje
Adaptiv farthållare*
och tecknen (---) visar att farthållaren är i
beredskapsläge.
Farthållaren aktiveras sedan med
eller
,
varefter aktuell hastighet sparas och används
som inställd hastighet. Displayens tecken
(---) skiftar till att visa den inställda hastigheten, t.ex. 100.
Symbolen av en bil tänds på
displayens vänstra sida när
radarsensorn upptäckt ett
annat fordon. Endast när
symbolen är tänd, regleras
avståndet till framförvarande
fordon.
OBS
Farthållaren kan inte kopplas in vid hastigheter under 30 km/h.
OBS
Om någon av farthållarens knappar hålls
intryckt längre än ca en minut, kopplas farthållaren ur. För att då återställa farthållaren
måste motorn stängas av.
I vissa situationer går det inte att aktivera
farthållaren. Då visas Farthållare Ej
tillgänglig i displayen, se sidan 152.
Ställa in tidsavstånd
Inställt tidsavstånd till framförvarande fordon
ökas med
och minskas med
.
Fem olika tidsavstånd kan
väljas och visas i displayen
som 1–5 stycken horisontella
streck – ju fler streck desto
längre tidsavstånd, se
sidan 154 för tabell.
Det valda tidsavståndets
antal streck visas under själva
inställningen och några
sekunder efteråt, därefter
visas en förminskad version
av symbolen till höger i displayen. Samma symbol visas
även när Avståndskontroll är aktiverad, se
sidan 154.
OBS
04
Använd endast tidsavstånd som är tillåtet
enligt de lokala trafikbestämmelserna.
Om farthållaren inte verkar reagera vid aktivering kan orsaken vara att tidavståndet till
närmaste bil förhindrar en hastighetsökning.
Ju högre hastighet desto längre blir avståndet i meter räknat, för ett givet tidsavstånd.
Avaktivera och återuppta inställningar
Justering av inställd hastighet
I låg fart, då avstånden blir korta, ökar den
adaptiva farthållaren tidsluckan något.
I aktivt läge justeras hastigheten med långa
eller korta tryck på
,
eller
. Knappen
har i aktivt läge samma funktion som
men ger lägre hastighetsökning.
För att kunna följa framförvarande bil på ett
mjukt och komfortabelt sätt, tillåter den adaptiva farthållaren tidsluckan att variera påtagligt
i vissa lägen.
Farthållaren avaktiveras, antingen med ett kort
, eller genom föraringrepp t.ex. en
tryck på
inbromsning. Inställd hastighet visas då inom
parentes, t.ex. (100). Hastighet och tidsavstånd återupptas med ett tryck på
.
Observera att ett kort tidsavstånd ger föraren
kort reaktionstid om något oförutsett skulle
inträffa i trafiken.
För varje ytterligare tryck på , när farthållaren
är aktiverad, ökar den inställda hastigheten i
steg om 1 km/h.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
149
04 Komfort och körglädje
Adaptiv farthållare*
OBS
En markant hastighetsökning kan följa efter
att hastigheten har återupptagits med
.
Ett kort tryck på
i beredskapsläge eller ett
långt tryck i aktivt läge gör att farthållaren
stängs av. Den inställda hastigheten raderas
och kan inte återupptas.
04
En automatisk avaktivering kan bero på att:
•
•
•
•
•
motorvarvtalet är för lågt
radarsensorn är täckt av t.ex. blöt snö eller
kraftigt regn (radarvågorna blockeras).
Radarsensorn och dess begränsningar
Radarsensorn används, förutom av Adaptiv
farthållare, även av funktionerna Kollisionsvarnare med auto-broms (se sidan 161) och
Avståndskontroll (se sidan 154). Den är byggd
för att upptäcka bilar eller större fordon i
samma körriktning.
Den adaptiva farthållaren är beroende av andra
system, t.ex. stabilitets- och dragkraftsfunktion (DSTC). Om något av dessa system slutar
fungera stängs farthållaren av automatiskt.
Vid automatisk avaktivering ljuder en signal
och meddelandet Farthållare Urkopplad
visas i displayen. Föraren måste då ingripa och
anpassa hastigheten till framförvarande fordon.
150
bromstemperaturen är hög
Farthållaren avaktiveras när bromsen används,
växelväljaren förs till neutralläge, eller om gaspedalen trycks ner en längre tid. Farthållaren
övergår då till beredskapsläge och föraren
måste själv reglera bilens hastighet.
Modifiering av radarsensorn kan göra den
olaglig att använda.
VARNING
Automatisk avaktivering
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Tillbehör eller andra föremål som t.ex. extraljus får inte monteras framför grillen.
Radarsensorns förmåga att upptäcka ett framförvarande fordon minskas kraftigt:
•
Håll ren ytan framför radarsensorn.
hjulen tappar väggreppet
Avaktivering p.g.a. förarens ingrepp
Hålls gaspedalen nedtryckt en kortare tid, t.ex.
vid en omkörning, avaktiveras farthållaren tillfälligt och aktiveras igen när gaspedalen
släpps.
OBS
hastigheten sjunker under 30 km/h
om radarsensorn blir blockerad och inte
kan upptäcka andra fordon t.ex. vid kraftigt
regn eller om snöslask eller andra föremål
har samlats framför radarsensorn.
•
om framförvarande fordons hastighet skiljer sig mycket från den egna hastigheten.
Radarsensorn har ett begränsat synfält. I vissa
situationer upptäcker den ett annat fordon
senare än förväntat eller inget fordon alls.
04 Komfort och körglädje
Adaptiv farthållare*
Felsökning och åtgärd
Om displayen visar meddelandet Radarn
blockerad Se handbok innebär det att radarsignalerna från radarsensorn blockeras och att
fordon framför bilen inte kan upptäckas.
Det innebär i sin tur att funktionerna Adaptiv
farthållare, Avståndskontroll och Kollisionsvarnare med auto-broms inte heller fungerar.
I tabellen framgår möjliga orsaker till att meddelandet visas och lämplig åtgärd.
G021414
04
Radarsensorns synfält (grått).
Radarsensorn kan ibland inte upptäcka
fordon på nära avstånd, exempelvis ett fordon som kör in mellan dig och framförvarande fordon.
Små fordon, exempelvis motorcyklar, eller
fordon som inte kör mitt i filen kan förbli
oupptäckta.
I kurvor kan radarsensorn upptäcka fel fordon eller tappa ett upptäckt fordon ur sikte.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
151
04 Komfort och körglädje
Adaptiv farthållare*
Orsak
Åtgärd
Radarytan i grillen är smutsig eller belagd med is eller snö.
Gör ren radarytan i grillen från smuts, is och snö.
Kraftigt regn eller snö blockerar radarsignalerna.
Ingen åtgärd. Ibland fungerar inte radarn vid kraftig nederbörd.
Vatten eller snö från vägbanan virvlar upp och blockerar radarsignalerna.
Ingen åtgärd. Ibland fungerar inte radarn vid mycket blöt eller snöig vägbana.
Radarytan är rengjord men meddelandet kvarstår.
Avvakta. Det kan ta några minuter för radarn att upptäcka att den inte
längre är blockerad.
04
Symboler och meddelanden i display
Symbol
Meddelande
Innebörd
Beredskapsläge eller aktivt läge utan upptäckt fordon.
Aktivt läge med upptäckt fordon som farthållaren anpassar farten till.
Inställt tidsavstånd, under justering.
Inställt tidsavstånd, efter justering.
DSTC PÅ för att
Farthållaren går inte att aktivera förrän drag- och stabiltetsfunktionen (DSTC) har aktiverats.
starta farthåll.
152
Farthållare
Farthållaren har stängts av.
Urkopplad
Föraren måste själv reglera hastigheten.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
04 Komfort och körglädje
Adaptiv farthållare*
Symbol
Meddelande
Innebörd
Farthållare
Farthållaren kan inte aktiveras.
Ej tillgänglig
Detta kan bland annat bero på att:
•
•
bromstemperaturen är hög
radarsensorn är blockerad t.ex av blöt snö eller regn.
Radarn blockerad
Farthållaren är tillfälligt ur funktion.
Se handbok
Radarsensorn är blockerad och inte kan upptäcka andra fordon t.ex. vid kraftigt regn eller om snöslask
har samlats framför radarsensorn.
04
Läs om radarsensorns begränsningar, se sidan 150.
Farthållare
Farthållaren fungerar inte.
Serv. erfordras
Uppsök en auktoriserad Volvoverkstad.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
153
04 Komfort och körglädje
Avståndskontroll
Allmänt
Ställa in tidsavstånd
OBS
Avståndskontroll (Distance Alert) är en funktion
som informerar om tidsavståndet till framförvarande fordon.
Avståndsinformation ges bara för fordon som
kör framför det egna fordonet, i samma riktning. För mötande, långsamtgående eller stillastående fordon ges ingen avståndsinformation.
Avståndskontroll är avaktiverad under tiden
Adaptiv farthållare är aktiv.
Avståndskontroll är aktiv i hastigheter över
30 km/h.
Fem olika tidsavstånd kan
väljas och visas i displayen
som 1–5 stycken horisontella
streck – ju fler streck desto
längre tidsavstånd.
VARNING
Avståndskontrollen visar bara på avståndet
till framförvarande fordon – det egna fordonets hastighet påverkas inte.
04
En mindre del av den röda varningslampan i
vindrutan lyser med fast sken om man kör närmare framförvarande fordon än det inställda
tidsavståndet.
G031396
G031394
Handhavande
Tryck på knappen i mittkonsolen för att sätta
på eller stänga av funktionen. En lysande
lampa i knappen visar att funktionen är påslagen.
154
Knapparna för inställning av tidsavstånd till
framförvarande fordon sitter till vänster i ratten.
Tidsavstånd ökas med
och minskas med
.
Antal streck
Tidsavstånd
(sekunder)
1
1,0
2
1,4
3
1,8
4
2,2
5
2,6
04 Komfort och körglädje
Avståndskontroll
Det valda tidsavståndets
antal streck visas under själva
inställningen och några
sekunder efteråt, därefter
visas en förminskad version
av symbolen till höger i displayen. Samma symbol visas
även när Adaptiv farthållare är aktiverad.
OBS
Ju högre hastighet desto längre blir avståndet i meter räknat, för ett givet tidsavstånd.
Det inställda tidsavståndet används även av
funktionen Adaptiv farthållare, se
sidan 147.
Använd endast tidsavstånd som är tillåtet
enligt de lokala trafikbestämmelserna.
Begränsningar
Funktionen använder samma radarsensor som
den adaptiva farthållaren och kollisionsvarnaren. För mer information om radarsensorn och
dess begränsningar, se sidan 150.
OBS
Starkt solsken, reflexer eller kraftiga ljusvariationer samt användning av solglasögon
kan göra att varningsljuset i vindrutan inte
syns.
cyklar. Detta kan innebära att varningslampan
tänds på kortare avstånd än det inställda eller
att varningen tillfälligt uteblir.
Mycket höga hastigheter kan också orsaka att
lampan tänds på kortare avstånd än det
inställda p.g.a. begränsningar i sensorns räckvidd, se sidan 150.
04
Dåligt väder eller kurviga vägar kan påverka
radarsensorns möjligheter att upptäcka framförvarande fordon. Även fordonens storlek kan
påverka förmågan att upptäcka, t.ex. motor-
Symboler och meddelanden i display
Symbol
Meddelande
Innebörd
Inställt tidsavstånd, under justering.
Inställt tidsavstånd, efter justering.
``
155
04 Komfort och körglädje
Avståndskontroll
Symbol
Meddelande
Innebörd
Radarn blockerad.
Avståndskontroll är tillfälligt ur funktion.
Se handbok
Radarsensorn är blockerad och inte kan upptäcka andra fordon t.ex. vid kraftigt regn eller om snöslask
har samlats framför radarsensorn.
Läs om radarsensorns begränsningar se sidan 150
04
156
Krockvarning
Avståndskontroll samt Kollisionsvarnare och auto-broms är helt eller delvis ur funktion.
Serv. erfordras
Uppsök en auktoriserad Volvoverkstad om meddelandet kvarstår.
04 Komfort och körglädje
City Safety™
Allmänt
City Safety™ är en funktion för att stödja föraren att undvika en kollision vid bl.a. körning i
köer, där förändringar i framförvarande trafik
tillsammans med ouppmärksamhet kan leda till
en incident.
Funktionen är aktiv i hastigheter upp till 30 km/
h och hjälper föraren genom att bromsa bilen
automatiskt.
City Safety™ aktiveras i situationer där föraren
egentligen borde ha börjat bromsa betydligt
tidigare varför funktionen inte kommer att
kunna hjälpa föraren i alla lägen.
City Safety™ ska inte användas för att ändra
förarens sätt att framföra bilen – om föraren
enbart förlitar sig på och låter City Safety™
bromsa, kommer en kollision att ske förr eller
senare.
Förare eller passagerare märker normalt av
City Safety™ bara om en situation uppkommer
som är mycket nära en kollision.
Är bilen även utrustad med Kollisionsvarnare
med auto-broms* kompletterar dessa båda
system varandra. För mer information om Kollisionsvarnare med auto-broms, se sidan 161.
VIKTIGT
Funktion
Underhåll och byte av komponenter i City
Safety™ får endast utföras av en
auktoriserad Volvoverkstad.
VARNING
City Safety™ fungerar inte i alla körsituationer, trafik-, väder- och vägförhållanden.
City Safety™ reagerar inte på fordon som
kör i en annan riktning än det egna fordonet,
för små fordon som cyklar och motorcyklar
eller för människor och djur.
City Safety™ kan förhindra kollision vid en
hastighetsskillnad lägre än 15 km/h – vid
högre hastighetsskillnad kan kollisionshastigheten endast reduceras. För full bromsverkan måste föraren trampa på bromspedalen.
Invänta aldrig att City Safety™ ska ingripa.
Föraren är alltid ansvarig för att rätt avstånd
och hastighet hålls.
04
Lasersensorns sändar- och mottagarfönster.
City Safety™ läser av trafiken framför bilen
med en lasersensor monterad i vindrutans
överkant. Vid överhängande risk för kollision
kommer City Safety™ att automatiskt bromsa
bilen med ca 50% av maximal bromskraft.
Om hastighetsskillnaden är 15 km/h eller lägre
relaterat den framförvarande bilen kan City
Safety™ helt undvika en kollision.
Är skillnaden 15–30 km/h mellan fordonen kan
City Safety™ inte på egen hand undvika kollisionen – för full bromskraft måste föraren
trampa på bromspedalen och då kan det vara
möjligt att undvika en kollision även vid skillnader över 15 km/h.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
157
04 Komfort och körglädje
City Safety™
När funktionen aktiveras och bromsar, visar
instrumentpanelens display ett meddelande
om att funktionen är/har varit aktiv.
För att koppla in City Safety™ igen:
•
OBS
eller
När City Safety™ bromsar, tänds bromsljusen.
•
G021409
Handhavande
04
OBS
Funktionen City Safety™ är alltid påslagen
efter att motorn startats via nyckelläge I och
II (se sidan 68 om nyckellägen).
På och Av
I vissa situationer kan det vara önskvärt att
stänga av City Safety™, t. ex. vid terrängkörning där lövade grenar kan svepa över motorhuv/vindruta eller liknande.
Display och blinkersspak.
Tumhjul
RESET-knapp
Med motorn igång kan City Safety™ stängas
av på följande sätt:
1. Bläddra fram City Safety på displayen
med tumhjulet.
2. Håll inne RESET-knappen 1 sekund för att
växla till Av.
Nästa gång motorn startas kommer dock funktionen att vara påslagen igen, även om systemet var avstängt när motorn stängdes av.
VARNING
Lasersensorn sänder ut laserljus även när
City Safety™ är manuellt avstängd.
158
Följ samma procedur som vid avstängning,
men välj alternativet På med RESETknappen.
Stäng av motorn och ta ut fjärrnyckeln till
läge I, skjut sedan in fjärrnyckeln till läge
II igen och starta motorn – därmed är City
Safety™ åter påslaget (se sidan 68 om
nyckellägen).
Begränsningar
City Safetys™ sensor är konstruerad för att
upptäcka bilar och andra större motorfordon
framför bilen och är oberoende av om det är
dag eller natt.
Sensorn har emellertid begränsningar och fungerar sämre i t. ex. kraftigt snöfall eller regn, i
tät dimma eller i kraftig damm- eller snörök.
Imma, smuts, is eller snö på vindrutan kan
störa funktionen.
Nedhängande objekt som t. ex. flagga/vimpel
för utskjutande last eller tillbehör som t. ex.
extraljus och frontbågar vilka överstiger motorhuvens höjd begränsar funktionen.
Fordon med låg reflektion kan störa sensorns
funktion.
04 Komfort och körglädje
City Safety™
OBS
Orsak
Åtgärd
•
Håll vindrutans yta framför lasersensorn
ren avseende is, snö, och smuts (se bild
på sensorns placering sidan 157).
•
Klistra eller montera ingenting på vindrutan framför lasersensorn
Vindrutans yta framför lasersensorn är
smutsig eller belagd
med is eller snö.
Rengör vindrutans
yta framför sensorn
från smuts, is och
snö.
•
Avlägsna is och snö från motorhuven –
snö- och istäcke får ej överstiga 5 cm
höjd.
Lasersensorns synfält är blockerat.
Avlägsna det blockerande föremålet.
VIKTIGT
Felsökning och åtgärd
Om instrumentpanelens display visar meddelandet Vindrutesensorer täckta innebär det
att lasersensorn är blockerad och inte kan upptäcka fordon framför bilen, vilket i sin tur innebär att City Safety™ inte fungerar.
Dock kommer inte meddelandet
Vindrutesensorer täckta att visas för alla
situationer där lasersensorn är blockerad – föraren måste därför vara noggrann med att hålla
ren vindrutan och området framför lasersensorn.
I följande tabell framgår möjliga orsaker till att
meddelandet visas och förslag till lämplig
åtgärd.
Om spricka, repa eller stenskott uppstår på
vindrutan framför något av lasersensorns
båda "fönster" och täcker en yta på ca 0,5
× 3,0 mm (eller större), ska en auktoriserad
Volvoverkstad kontaktas för reparation eller
byte av vindrutan (se bild på sensorns placering sidan 157). Utebliven åtgärd kan
medföra reducerad prestanda för City
Safety™.
För att inte riskera reducering av City
Safetys™ prestanda, gäller även följande:
•
Samma typ eller av Volvo godkänd
vindruta ska monteras vid utbyte
•
Samma typ eller av Volvo godkända
vindrutetorkare ska monteras vid
utbyte.
Lasersensorn
Funktionen City Safety™ innehåller en sensor
vilken sänder ut laserljus. Det är absolut nödvändigt att föreskrivna instruktioner följs vid
hantering av lasersensorn.
VARNING
Titta aldrig in i lasersensorn (vilken avger
spridande osynlig laserstrålning) på ett
avstånd om 100 mm eller närmare med förstorande optik av typ förstoringsglas, mikroskop, objektiv eller liknande optiska
instrument – det medför risk för ögonskador
(bilden på sidan 157 visar sensorns placering).
04
För mer information om lasersensorn, se
sidan 10.
Symboler och meddelanden i display
I samband med att City Safety™ automatiskt
bromsar, kan en eller flera av instrumentpanelens symboler tändas kombinerat med att dess
display visar ett meddelande.
Ett textmeddelande kan släckas med ett kort
tryck på blinkerspakens READ-knapp.
``
159
04 Komfort och körglädje
City Safety™
Symbol
Meddelande
Innebörd/Åtgärd
Bromshjälp av City Safety
City Safety™ bromsar eller har gjort en automatisk inbromsning.
Vindrutesensorer täckta
Lasersensorn är tillfälligt ur funktion på grund av att något blockerar dem.
•
04
Ta bort föremålet som blockerar sensorn och/eller rengör vindrutan framför den.
Läs om lasersensorns begränsningar, se sidan 158.
City Safety Serv. erfordras
City Safety™ är ur funktion.
•
Uppsök en auktoriserad Volvoverkstad om meddelandet kvarstår.
City Safety PÅ/AV
City Safety™ kan manuellt stängas av/sättas på, varvid AV eller PÅ väljs, se avsnitt "Av/på".
City Safety Ej tillgänglig
Finns texten Ej tillgänglig istället för alternativen Av eller På, är funktionen City Safety™ avstängd
på grund av teknisk fel.
Dessförinnan har instrumentpanelens display visat City Safety Serv. erfordras.
160
04 Komfort och körglädje
Kollisionsvarnare med auto-broms*
Kollisionsvarnaren har följande tre funktioner.
•
Kollisionsvarning varnar föraren för en
nära förestående kollision.
•
Bromsunderstöd hjälper föraren att
bromsa effektivt i en kritisk situation.
•
Auto-broms bromsar bilen automatiskt då
en kollision är oundviklig. Auto-bromsfunktionen kan inte förhindra en kollision utan
syftar till att sänka kollisionshastigheten.
VIKTIGT
Underhåll av kollisionsvarnarens komponenter får endast utföras av en auktoriserad
Volvoverkstad.
VARNING
Funktion
Kollisionsvarnaren fungerar inte i alla körsituationer, trafik-, väder- och vägförhållanden. Kollisionsvarnaren reagerar inte på
fordon som kör i en annan riktning än det
egna fordonet eller för människor och djur.
Varning aktiveras endast vid hög risk för kollision. Avsnittet Funktion och efterföljande
avsnitt informerar om begränsningar som
föraren ska vara medveten om innan Kollisionsvarnare med auto-broms används.
Auto-bromsfunktionen kan endast reducera
kollisionshastigheten. För full bromsverkan
måste föraren trampa på bromspedalen.
Invänta aldrig en kollisionsvarning. Du som
förare ansvarar för att rätt avstånd och
hastighet hålls, även när kollisionsvarnaren
används.
G032740
Allmänt
Kollisionsvarnare med auto-broms (Collision
Warning with Auto Brake) är ett hjälpmedel
som är till för att assistera en förare som riskerar att köra på en framförvarande bil som är
stillastående eller kör i samma riktning.
04
Funktionsöversikt.
Visuell varningssignal vid kollisionsrisk
Radarsensor
Kamerasensor
Kollisionsvarning
Radarsensorn tillsammans med en kamerasensor upptäcker stillastående fordon samt
fordon som kör i samma riktning framför det
egna fordonet. Vid risk för kollision med ett
sådant fordon påkallas din uppmärksamhet
med en röd blinkande varningslampa och ett
varningsljud.
Kollisionsvarnaren är aktiv från och med
7 km/h.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
161
04 Komfort och körglädje
Kollisionsvarnare med auto-broms*
Bromsunderstöd
På och Av
Om risken för kollision ökar ytterligare efter kollisionsvarningen, aktiveras bromsunderstödet.
Bromsunderstödet förbereder bromssystemet
för en snabb inbromsning och bromsarna sätts
an svagt, vilket kan kännas som ett lättare ryck.
För att välja om Kollisionsvarnaren ska vara
påslagen eller avstängd: Under meny
Bilinställningar
Kollisionsvarningsinställn. väljs mellan alternativen På eller Av. Vid motorstart fås automatiskt den inställning som var vald då motorn
stängdes av.
Om bromspedalen trycks ner tillräckligt fort
sker inbromsningen med full bromsverkan,
även med svag pedalkraft.
04
Auto-broms
Har föraren i detta läge ännu inte påbörjat en
undanmanöver och kollisionsrisken är överhängande träder autobromsfunktionen in, utan
att föraren behöver röra bromspedalen.
Bromsning sker då med begränsad bromskraft
för att sänka kollisionshastigheten. För att
uppnå full bromskraft krävs att föraren själv
bromsar.
Handhavande
Inställningar görs från mittkonsolens display
via ett menysystem. För information om hur
menysystemet används, se sidan 110.
OBS
Auto-bromsfunktionen är alltid påslagen
och kan inte stängas av.
162
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Aktivera/avaktivera varningssignaler
Varningsljudet och varningslampan aktiveras
automatiskt vid start av motorn om systemet är
påslaget.
Varningsljudet kan aktiveras/avaktiveras separat med alternativen På eller Av under
Bilinställningar
Kollisionsvarningsinställn. Varningsljud.
Ställa in varningsavstånd
Varningsavståndet reglerar på vilket avstånd
den visuella och den akustiska varningen
utlöses. Välj ett av alternativen Långt,
Normalt eller Kort under Bilinställningar
Kollisionsvarningsinställn.
Varningsavstånd.
Varningsavståndet bestämmer känsligheten
för systemet. Varningsavstånd Långt ger tidigare varning. Prova först med Långt och om
denna inställning ger för många varningar, vil-
ket i vissa situationer kan uppfattas som irriterande, byt då till varningsavstånd Normalt.
Använd varningsavstånd Kort endast i undagtagsfall, t.ex. vid dynamisk körning.
OBS
När den adaptiva farthållaren används kommer varningslampan och varningsljudet att
användas av farthållaren även om Kollisionsvarnaren är avstängd.
Kollisionsvarnaren varnar föraren vid risk för
kollision, men funktionen kan inte förkorta
förarens reaktionstid.
För att kollisionsvarnaren skall vara effektiv,
kör alltid med Avståndskontroll inställd på
tidsavstånd 4–5, se sidan 154.
OBS
Även om varningsavståndet har satts till
Långt kan varningar i vissa lägen uppfattas
som sena. T.ex. vid stora hastighetsskillnader eller om framförvarande bil bromsar
kraftigt.
Kontrollera inställningar
De aktuella inställningarna kan kontrolleras på
mittkonsolens display. Gå via meny
Bilinställningar
Kollisionsvarningsinställn., se sidan 110.
04 Komfort och körglädje
Kollisionsvarnare med auto-broms*
Begränsningar
Den visuella varningssignalen kan vara svår att
upptäcka vid starkt solljus, reflexer, vid
användning av solglasögon eller om föraren
inte har blicken riktad rakt fram. Varningsljudet
bör därför alltid vara aktiverat.
OBS
Den visuella varningssignalen kan tillfälligt
sättas ur funktion vid hög kupétemperatur
som orsakats av t.ex. starkt solljus. Om
detta sker aktiveras varningsljudet även om
det är avaktiverat i menysystemet.
•
Varningar kan utebli om avståndet till
framförvarande är kort eller ratt- och
pedalrörelser är stora, t.ex. vid aktiv
körstil.
VARNING
Varningar och bromsingrepp kan utlösas
sent eller utebli om trafiksituationen eller
yttre påverkan gör att radar- eller kamerasensorn inte kan upptäcka ett framförvarande fordon på rätt sätt.
Sensorsystemet har en begränsad räckvidd
för stillastående eller långsamtgående fordon och systemet ger därför mindre effektiva eller inga varningar alls vid högre fordonshastighet (över 70 km/h) för sådana
fordon.
Varningar för stillastånde eller långsamtgående fordon kan sättas ur funktion p.g.a.
mörker.
Kollisionsvarnaren använder samma radarsensor som den adaptiva farthållaren. För mer
information om radarsensorn och dess
begränsningar, se sidan 150.
En utebliven eller sen varning kan medföra att
bromsunderstödet uteblir eller kommer sent.
Om varningar upplevs som för frekventa och
störande kan varningsavståndet minskas.
Detta leder då till att systemet varnar i ett
senare skede vilket minskar det totala antalet
varningar.
Kamerasensorns begränsningar
Bilens kamerasensor används av de tre funktionerna Kollisionsvarnare med auto-broms,
Driver Alert Control, se sidan 167 och Lane
Departure Warning, se sidan 170.
OBS
Håll vindrutans yta framför kamerasensorn
ren avseende is, snö, imma och smuts.
Klistra eller montera ingenting på vindrutan
framför kamerasensorn, då det kan reducera eller få ett eller flera av kameran
beroende system att sluta fungera.
04
Kamerasensorn har begränsningar liknande
det mänskliga ögat, dvs. den "ser" sämre i t.ex.
mörker, kraftigt snöfall eller regn och i tät
dimma. Under sådana förhållanden kan kameraberoende funktioner reduceras kraftigt eller
tillfälligt avaktiveras.
Även starkt motljus, reflexer i körbanan, snöeller isbelagd vägbana, smutsig vägbana eller
otydliga sidomarkeringar för körfält kan kraftigt
reducera funktionen där kamerasensorn
används, t.ex. för att läsa av körbanan och
upptäcka andra fordon.
Vid mycket höga temperaturer stängs kameran
tillfälligt av under ca 15 minuter efter motorstart
för att skydda kamerafunktionen.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
163
04 Komfort och körglädje
Kollisionsvarnare med auto-broms*
Felsökning och åtgärd
Om displayen visar meddelandet Vindruta
Sensorer täckta innebär det att kamerasensorn är blockerad och inte kan upptäcka fordon
eller väglinjer framför bilen.
Det innebär i sin tur att funktionerna Kollisionsvarning med auto-broms, Lane Departure Warning och Driver Alert Control inte har full funktionalitet.
04
164
I tabellen framgår möjliga orsaker till att meddelandet visas och lämplig åtgärd.
Orsak
Åtgärd
Vindrutans yta framför kameran är
smutsig eller belagd
med is eller snö.
Gör ren vindrutans
yta framför kameran
från smuts, is och
snö.
Tät dimma, kraftigt
regn eller snö gör att
kameran inte ser tillräckligt bra.
Ingen åtgärd. Kameran fungerar inte
ibland vid kraftig
nederbörd.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Orsak
Åtgärd
Vindrutans yta framför kameran är rengjord men meddelandet kvarstår.
Avvakta. Det kan ta
några minuter för
kameran att mäta
synbarheten.
Det har kommit
smuts mellan vindrutans insida och
kameran.
Uppsök en
auktoriserad Volvoverkstad för rengöring av vindrutan
innanför kamerakåpan.
Nedhängande
objekt, t.ex. flagga/
vimpel för utskjutande last.
Markera lasten på
annat sätt eller
acceptera att funktionen kan vara
reducerad.
04 Komfort och körglädje
Kollisionsvarnare med auto-broms*
Symboler och meddelanden i display
Symbol
Meddelande
Innebörd
Krockvarning AV
Kollisionsvarnaren avstängd.
Visas när motorn startas.
Meddelandet slocknar efter ca 5 sekunder eller efter ett tryck på READ-knappen.
Krockvarning ej tillgänglig
Kollisionsvarnaren kan ej aktiveras.
Visas när föraren försöker aktivera funktionen.
Meddelandet slocknar efter ca 5 sekunder eller efter ett tryck på READ-knappen.
Bromshjälpen har aktiverats
Auto-broms har varit aktiv.
Vindruta Sensorer täckta
Kamerasensorn är tillfälligt ur funktion.
04
Visas vid t.ex. snö, is eller smuts på vindrutan.
Gör ren vindrutans yta framför kamerasensorn.
Läs om kamerasensorns begränsningar, se sidan 163.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
165
04 Komfort och körglädje
Kollisionsvarnare med auto-broms*
Symbol
Meddelande
Innebörd
Radarn blockerad.
Se handbok
Kollisionsvarnare och auto-broms är tillfälligt ur funktion.
Radarsensorn är blockerad och inte kan upptäcka andra fordon t.ex. vid kraftigt regn eller om snöslask
har samlats framför radarsensorn.
Läs om radarsensorns begränsningar se sidan 150
Krockvarning.
Serv. erfordras
Kollisionsvarnare och auto-broms är helt eller delvis ur funktion.
Uppsök en auktoriserad Volvoverkstad om meddelandet kvarstår.
04
166
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
04 Komfort och körglädje
Driver Alert System – DAC*
Inledning
Allmänt om Driver Alert Control – DAC
Driver Alert System är avsett att hjälpa förare
som är på väg att få ett försämrat körbeteende
eller är på väg att omedvetet lämna sitt körfält.
I vissa fall kanske körbeteendet inte påverkas
trots trötthet. Då kan det hända att föraren inte
får någon varning. Därför är det alltid viktigt att
stanna och ta en paus vid känsla av trötthet,
oavsett om DAC varnat eller inte, se
sidan 168.
Driver Alert System består av två olika funktioner, som kan vara påslagna samtidigt eller var
för sig:
Driver Alert Control (DAC)
Lane Departure Warning (LDW), se
sidan 170.
En påslagen funktion är satt i beredskapsläge
och aktiveras automatiskt först då hastigheten
går över 65 km/h.
Funktionen avaktiveras igen när hastigheten
sjunker under 60 km/h.
Båda funktionerna använder en kamera som är
beroende av att körfältet har målade sidomarkeringar på var sida.
VARNING
Driver Alert System fungerar inte i alla situationer utan är endast avsett att vara ett
kompletterande hjälpmedel.
Föraren är alltid ytterst ansvarig för att fordonet förs fram på ett säkert sätt.
OBS
G017332
•
•
ämnad att användas på större vägar. Funktionen är inte avsedd för stadstrafik.
Funktionen är avsedd att fånga förarens uppmärksamhet då denne börjar få ett vingligt körbeteende, t. ex. om föraren är distraherad eller
håller på att somna.
En kamera läser av körbanans målade sidomarkeringar och jämför vägens sträckning med
förarens rattrörelser. Föraren larmas när fordonet inte följer körbanan på ett jämnt sätt.
Funktionen ska inte användas för att förlänga ett körpass. Planera alltid in pauser
med jämna mellanrum och se till att vara
utvilad.
04
Begränsning
I vissa fall kan systemet varna trots att förarens
körbeteende inte har försämrats. T.ex:
•
•
•
om föraren testar LDW-funktionen.
vid starka sidovindar.
på spårig vägbeläggning.
OBS
Kamerasensorn har vissa begränsningar, se
sidan 163.
DAC har som mål att upptäcka ett långsamt
försämrat körbeteende och är i första hand
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
167
04 Komfort och körglädje
Driver Alert System – DAC*
Handhavande
Vissa inställningar görs från mittkonsolens display och dess menysystem. För information
om hur menysystemet används, se sidan 110.
Tumhjul. Vrid hjulet tills displayen visar Dri
ver Alert. På andra raden visas alternativen Av, Ej tillgänglig eller
Nivåmarkering.
Aktuell status kan kontrolleras på färddatorns
display med vänster rattspak.
READ-knapp. Bekräftar och raderar en
varning i minnet.
Aktivera Driver Alert Control
Sök på mittkonsolens display med dess menysystem fram Bilinställningar Driver Alert.
Välj alternativ På.
04
G017329
Funktionen aktiveras när hastigheten
överstiger 65 km/h och förblir aktiv så
länge hastigheten är över 60 km/h.
Displayen visar en nivåmarkering
med 1–5 staplar, där ett lågt antal staplar indikerar ett vingligt körbeteende. Ett högt antal
staplar innebär stabil körning.
Framförs fordonet vingligt larmas föraren med
en ljudsignal samt textmeddelandet Driver
Alert Dags för en paus. Varningen upprepas
efter en stund om inte körbeteendet förbättras.
VARNING
Ett larm bör tas på största allvar eftersom en
sömning förare ofta inte själv observerar sitt
tillstånd.
Vid larm eller känsla av trötthet; stanna bilen
på ett säkert sätt snarast och vila.
Studier har visat att det är lika farligt att köra
vid trötthet som under påverkan av alkohol.
Symboler och meddelanden i display
Symbol
168
Meddelande
Innebörd
Driver Alert AV
Funktionen ej påslagen.
Driver Alert Ej tillgänglig
Hastigheten är lägre än 60 km/h, körbanan saknar tydliga sidomarkeringar eller kamerasensorn är
tillfälligt ur funktion. Läs om kamerasensorns begränsningar, se sidan 163.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
04 Komfort och körglädje
Driver Alert System – DAC*
Symbol
Meddelande
Innebörd
Driver Alert
Funktionen analyserar förarens körsätt.
Antalet staplar kan variera i intervallet 1–5, där ett lågt antal staplar indikerar ett vingligt körbeteende.
Ett högt antal staplar innebär stabil körning.
Driver Alert
Dags för en paus
Fordonet har framförts på ett vingligt sätt; föraren larmas med en akustisk varningssignal + text.
Vindrutesensorer täckta
Kamerasensorn är tillfälligt ur funktion.
04
Visas vid t.ex. snö, is eller smuts på vindrutan.
Gör ren vindrutans yta framför kamerasensorn.
Läs om kamerasensorns begränsningar, se sidan 163.
Driver Alert Sys
Serv. erfordras
Systemet är ur funktion.
Uppsök en auktoriserad Volvoverkstad om meddelandet kvarstår.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
169
04 Komfort och körglädje
Driver Alert System – LDW*
Allmänt om Lane Departure Warning –
LDW
Handhavande och funktion
stiger 65 km/h. Färddatorns display visar då
Lane Depart Warn Tillgänglig.
Om kameran inte längre kan se körbanans
sidomarkeringar eller hastigheten sjunker
under 60 km/h återgår funktionen till beredskapsläget och displayen visar Lane Depart
Warn Ej Tillgänglig.
Om fordonet omotiverat korsar körbanans
vänstra eller högra sidomarkering larmas föraren med en ljudsignal.
G032699
G032014
04
Funktionen är avsedd att reducera risken för
s.k. singelolyckor – olyckor där fordonet i vissa
situationer lämnar körbanan och riskerar att
antingen hamna i diket eller i mötande körbana.
LDW består av en kamera som läser av körbanans målade sidomarkeringar. Föraren larmas
med en ljudsignal om fordonet korsar en sidomarkering.
Funktionen sätts på eller stängs av med en
strömbrytare på mittkonsolen. En lampa i
knappen lyser när funktionen är påslagen.
Färddatorns display visar Lane Depart Warn
Ej tillgänglig när funktionen är i beredskapsläge.
När LDW är i beredskapsläge aktiveras funktionen automatiskt efter att kameran läst in körbanans sidomarkeringar och hastigheten över-
I följande situationer ges ingen varning:
•
•
•
•
•
Körriktningsvisare är påslagen
Föraren har foten på bromspedalen1
Vid snabb nedtryckning av gaspedalen1
Vid snabba rattrörelser1
Vid kraftig sväng så bilen kränger.
Även kamerasensorn har vissa begränsningar.
För mer information, se sidan 163.
OBS
Föraren varnas bara en gång vid varje tillfälle
hjulen korsar en linje. Inget larm hörs alltså
när bilen har en linje mellan hjulen.
1
170
När Ökad känslighet är valt ges ändå en varning, se personliga inställningar.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
04 Komfort och körglädje
Driver Alert System – LDW*
Symboler och meddelanden i display
Symbol
Meddelande
Innebörd
Lane departure warning
På/Av
Funktionen är påslagen/avslagen.
Visas vid påslag/avslag.
Texten försvinner efter 5 sekunder.
Lane Depart Warn Tillgänglig
Funktionen läser körbanans sidomarkeringar.
Lane Depart Warn Ej tillgänglig
Hastigheten är lägre än 60 km/h, körbanan saknar tydliga sidomarkeringar eller kamerasensorn är
tillfälligt ur funktion. Läs om kamerasensorns begränsningar, se sidan 163.
Vindruta Sensorer täckta
Kamerasensorn är tillfälligt ur funktion.
04
Visas vid t.ex. snö, is eller smuts på vindrutan.
Gör ren vindrutans yta framför kamerasensorn.
Läs om kamerasensorns begränsningar, se sidan 163.
Driver Alert Sys
Serv. erfordras
Systemet är ur funktion. Uppsök en auktoriserad Volvoverkstad om meddelandet kvarstår.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
171
04 Komfort och körglädje
Driver Alert System – LDW*
Personliga inställningar
Sök på mittkonsolens display med dess menysystem fram Bilinställningar Lane
Departure Warning. Välj önskade alternativ,
se sidan 110.
På vid start: Detta val sätter funktionen i
beredskapsläge varje gång bilen startas. I
annat fall fås samma värde som fanns när
motorn stängdes av.
04
172
Ökad känslighet: Detta val ökar känsligheten,
ett larm kommer tidigare och färre begränsningar gäller.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
04 Komfort och körglädje
Parkeringshjälp*
Allmänt1
Funktion
1
Parkeringshjälpen används som ett hjälpmedel
vid parkering. En ljudsignal samt symboler på
mittkonsolens översta display indikerar
avståndet till det upptäckta hindret.
Active
2
Parkeringshjälp finns i två varianter:
•
•
Active
Enbart bak
Både fram och bak.
3
G031399
VARNING
Parkeringshjälpen kan aldrig ersätta det
ansvar som föraren själv har vid parkering.
Sensorerna har döda vinklar där hinder inte
kan upptäckas. Var uppmärksam på barn
eller djur som befinner sig nära bilen.
Systemet sätts på automatiskt när bilen startas
och strömbrytarens lampa för Av/På lyser.
Stängs parkeringshjälpen av med knappen,
slocknar lampan.
Mittkonsolens display visar en översiktsbild
med förhållandet mellan bilen och ett upptäckt
hinder.
Markerade fält visar vilken av de fyra sensorerna som upptäckt ett hinder. Ju fler markerade fält i samma stapel, desto kortare är
avståndet mellan bilen och ett upptäckt hinder.
Active
04
Displayvyer i olika situationer.
Display i bil med sensorer endast bak. Hinder upptäckt av de båda högra sensorerna.
Display i bil med sensorer både fram och
bak. Höger sensor fram är 30 cm eller närmare ett upptäckt hinder.
Display i bil med sensorer både fram och
bak. Inget hinder fram eller bak upptäckt.
Vid avstånd inom 30 cm är tonen konstant och
markerad sensors stapel helt fylld, se figur (2).
Om upptäckt hinder finns inom avstånd för
konstantton både bakom och framför bilen,
ljuder tonen växelvis från högtalarna.
Ju kortare avstånd till det bakom- eller framförvarande hindret, desto tätare ljuder signalen. Annat ljud från audiosystemet dämpas
automatiskt.
1
Beroende på marknad kan systemet Parkeringshjälp vara antingen standard, tillval eller tillbehör.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
173
04 Komfort och körglädje
Parkeringshjälp*
Parkeringshjälp bakåt
Parkeringshjälp framåt
VIKTIGT
Vid montering av extraljus: Tänk på att
dessa inte får skymma sensorerna – extraljusen kan då uppfattas som hinder.
G031400
04
G031401
Indikering av fel på systemet
Om informationssymbolen lyser med
fast sken och informationsdisplayen
visar Parkeringshjälp Serv. erfordras är parkeringshjälpen ur funktion.
VIKTIGT
Mätområdet rakt bakom bilen är ca 1,5 m.
Ljudsignal för hinder bakåt kommer från de
bakre högtalarna.
Mätområdet rakt framför bilen är ca 0,8 m.
Ljudsignal för hinder framåt kommer från den
främre högtalaren.
Parkeringshjälpen bakåt aktiveras när backväxeln läggs i.
Parkeringshjälpen framåt är aktiv vid farter upp
till 15 km/h, även vid backning. Vid högre
hastighet avaktiveras systemet. Lampan i
knappen förblir dock tänd för att indikera att
systemet är påslaget nästa gång föraren ska
parkera. När hastigheten understiger 10 km/h
aktiveras systemet igen.
Vid backning med t.ex. släpvagn eller cykelhållare på dragkroken måste systemet stängas
av. Annars reagerar sensorerna på dessa.
OBS
Parkeringshjälpen bak stängs av automatiskt vid körning med släpvagn om Volvo
original släpvagnskablage används.
174
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
OBS
Parkeringshjälpen framåt avaktiveras när
parkeringsbromsen ansätts.
Under vissa omständigheter kan parkeringshjälpsystemet ge falska varningssignaler som orsakas av externa ljudkällor som
avger samma ultraljudfrekvenser som
systemet arbetar med.
Exempel på sådana källor är bl.a. signalhorn, våta däck på asfalt, pneumatiska
bromsar, avgasljud från motorcyklar, m.m.
04 Komfort och körglädje
Parkeringshjälp*
Rengöring av sensorer
OBS
Smuts, is och snö som täcker sensorerna
kan ge upphov till falska varningssignaler.
G031402
04
G031403
Sensorernas placering fram.
Sensorernas placering bak.
För att sensorerna ska fungera korrekt måste
de rengöras regelbundet med vatten och bilschampo.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
175
04 Komfort och körglädje
Parkeringskamera*
Allmänt om PAC
Funktion
OBS
Parkeringskameran – PAC (Park Assist
Camera) visar med en bildskärm vad som finns
bakom bilen vid backning.
Föremål på bildskärmen kan upplevas vara
längre bort än de verkligen är.
Med linjer i skärmbilden visar systemet även
var bilen kommer att hamna beroende på rattutslag vilket underlättar vid fickparkering,
backning i trånga utrymmen och vid påkoppling av släpfordon.
176
PAC kan bara installeras på bil utrustad med
Volvo original GPS-navigator RTI* – Road and
Traffic Information System.
G031930
04
Ljusförhållanden
VARNING
Föraren ser vad som finns bakom bilen och om
något dyker upp från sidorna.
•
Parkeringskameran är ett hjälpmedel
och kan aldrig ersätta förarens ansvar
vid backning.
Parkeringskameran är monterad vid bakluckans öppningshandtag.
•
Kameran har döda vinklar där hinder
inte kan upptäckas.
•
Var uppmärksam på människor och djur
som befinner sig nära bilen.
Kamerans starka vidvinkellins visar ett brett
område bakom bilen samt även bilens stötfångare och dragkrok.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Systemets elektroniska bildbehandling korrigerar kamerabildens s.k. "Fisheye"-effekt till
att visa en naturlig bild. En konsekvens av det
är att föremål på bildskärmen kan upplevas
luta, vilket är normalt.
Parkeringskamerans automatiska avkänning
av ljusförhållandet justerar känsligheten kontinuerligt. Det gör att bilden kan variera något i
ljusstyrka och kvalitet. Vid dåliga ljusförhållanden eller mörker kompenserar kameran genom
att öka ljuskänsligheten, vilket kan resultera i
en något reducerad bildkvalitet.
Upplevs skärmbilden för mörk kan ljusstyrkan
ökas med tumhjulet (1) för instrumentbelysningen, se sidan 75.
OBS
Vid dåliga ljusförhållandena är det extra viktigt att kameralinsen är ren från smuts, snö
och is.
04 Komfort och körglädje
Parkeringskamera*
Handhavande
Hjälplinjer
Sidolinjer
Aktivering
Parkeringskameran aktiveras när backväxeln
läggs i om funktionen är vald i menysystemet,
se sidan 110.
Är RTI aktiverat tar PAC-systemet automatiskt
över och kamerabilden visas på skärmen i stället för navigationssystemets information.
Efter avslutad backning ligger därför kamerabilden kvar i ca 15 sekunder eller tills hastigheten överstiger 10 km/h.
Därefter återgår systemet till det läge som var
aktuellt innan backväxeln lades i – RTI-systemet aktiveras igen t.ex.
Linjerna på skärmen projiceras som om de
befann sig i markplan bakom bilen och är direkt
beroende av rattutslaget, vilket gör att föraren
ser den väg bilen kommer att ta även vid
svängning.
OBS
Vid backning med släpfordon visar linjerna
på skärmen den väg bilen kommer att ta –
inte släpfordonets.
VIKTIGT
G031929
Parkeringskameran har en fördröjning vilket
gör att skärmbilden bakåt visas även om backväxeln läggs ur för korrigering med körning
framåt ett kort stycke.
G000000
Avaktivering
04
Sidolinjerna talar om vilken väg bilen kommer
att ta vid backning. De markerar ca 10 cm ”luft”
mellan linjens insida och yttersta spetsen på
bilens ytterbackspeglar – även när det svänger.
•
Sidolinjerna sträcker sig 2,0 m bakåt från
stötfångaren.
Tvärgående linjer
De korta tvärgående linjerna visar avståndet
från stötfångaren och bakåt.
•
•
RÖD tvärlinje markerar 0,3 m
GUL tvärlinje markerar 1,5 m.
Tänk på att skärmbilden bara visar området
bakom bilen – så var uppmärksam på bilens
sidor och framvagn när ratten vrids vid
backning.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
177
04 Komfort och körglädje
Parkeringskamera*
Om någon av Parkeringshjälpens yttre sensorer upptäcker
ett föremål närmare än 0,4 m
men som ligger utanför Parkeringskamerans synfält,
visas även ikonen av en backspegel i skärmbilden.
Bilar utrustade med Parkeringshjälp
Kontrollera då i backspeglarna avseende eventuella hinder.
G031931
04
Är bilen även utrustad med Parkeringshjälp*
bak (se sidan 173) visar färgade markeringar
avståndet kvar till hindret, t.ex. vid backning in
i en parkeringsficka.
Inställningar
För att ställa in systemets aktivering, tryck
MENU och gå till Huvudmeny
Bilinställningar . Välj där mellan följande
alternativ:
Parkeringskamerainställningar
• Markera Parkeringshjälplinjer för visning
av sidolinjer vid backning.
Markering (färg)
Avstånd till hinder (m)
Grön
0,8-1,5
Gul
0,3-0,8
Röd
1
178
0-0,3
Bara om även Parkeringshjälp är installerad.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
•
Markera Avståndsindikering för visning
av avståndslinjer vid backning1.
Systemaktivering
• Markera Automatisk för att få PAC aktiverad vid backning.
•
Markera Av för permanent avstängd PAC.
Begränsningar
OBS
Cykelhållare eller andra tillbehör monterade
bak på bilen kan skymma kamerans sikt.
Även om det ser ut som att en förhållandevis
liten del av bilden är skymd kan det medföra att
en relativt stor sektor är dold och hinder kan
därigenom förbli oupptäckta tills de är alldeles
inpå bilen.
Att tänka på
•
Håll kameralinsen ren från smuts, is och
snö.
•
Rengör kameralinsen regelbundet med
ljummet vatten och bilschampo – försiktigt
så inte linsen repas.
04 Komfort och körglädje
BLIS* – Blind Spot Information System
Allmänt om BLIS
VARNING
Döda vinklar
Systemet är ett komplement till, inte en
ersättning för, ett säkert körsätt och användande av backspeglarna. Det kan aldrig
ersätta förarens uppmärksamhet och
ansvar. Ansvaret för att byta fil på ett trafiksäkert sätt ligger alltid på föraren.
BLIS-kamera
Indikeringslampa
BLIS-symbol
BLIS är ett informationssystem baserat på
kamerateknik som under vissa förutsättningar
hjälper föraren att uppmärksamma fordon,
som rör sig i samma riktning som det egna fordonet, i den s.k. döda vinkeln.
VIKTIGT
Reparation av BLIS-systemets komponenter får endast utföras av en auktoriserad
Volvoverkstad.
OBS
Lampan tänds på den sidan av bilen där
systemet har upptäckt fordonet. Om bilen
skulle bli omkörd på båda sidor samtidigt,
tänds båda lamporna.
G017834
När en kamera
har upptäckt ett fordon inom
zonen för den döda vinkeln lyser indikeringslampan
med fast sken.
A = ca 9,5 m och B = ca 3 m
Aktivera/avaktivera
BLIS
BLIS ger föraren ett meddelande om något fel
skulle uppstå i systemet. Om t.ex. systemets
kameror är skymda blinkar BLIS indikeringslampa och ett meddelande visas i informationsdisplayen. Kontrollera och rengör i sådana
fall linserna.
Om nödvändigt kan systemet stängas av tillfälligt genom ett tryck på BLIS-knappen, se
sidan 179.
04
G031406
G031404
Systemet är konstruerat för att fungera optimalt vid körning i tät trafik på flerfiliga vägar.
Knapp för aktivering/avaktivering.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
179
04 Komfort och körglädje
BLIS* – Blind Spot Information System
BLIS aktiveras när motorn startas varvid indikeringslamporna i dörrpanelerna blinkar 3
gånger.
Systemet kan avaktiveras/aktiveras när motorn
startats genom att trycka på BLIS-knappen.
När BLIS avaktiveras slocknar lampan i
knappen och instrumentpanelens display visar
ett textmeddelande.
04
När BLIS aktiveras lyser lampan i knappen, ett
nytt textmeddelande visas och indikeringslamporna i dörrpanelerna blinkar 3 gånger. Tryck
på READ-knappen för att släcka textmeddelandet. För mer information om meddelandehantering, se sidan 112.
När fungerar BLIS
Systemet fungerar när det egna fordonet körs
i hastigheter över 10 km/h.
Omkörningar
Systemet är konstruerat för att reagera om:
•
du kör om i en hastighet upp till 10 km/h
fortare än det omkörda fordonet
•
du blir omkörd av ett fordon som håller upp
till 70 km/h högre hastighet än ditt eget.
VARNING
BLIS fungerar inte i skarpa kurvor.
BLIS fungerar inte när bilen backar.
En bred släpvagn kopplad till bilen kan
skymma andra fordon i angränsande körfiler. Det kan orsaka att fordon i detta skuggområde inte kan upptäckas av BLIS.
Dagsljus och mörker
I dagsljus reagerar systemet på omgivande
bilars form. Systemet är konstruerat för att
upptäcka motorfordon såsom bilar, lastbilar,
bussar och motorcyklar.
I mörker reagerar systemet på omgivande
bilars strålkastare. Om strålkastarna på omgivande fordon inte är på, upptäcker inte systemet fordonet. Detta innebär t.ex. att systemet
inte reagerar för en släpvagn utan strålkastare
som dras bakom en personbil eller lastbil.
VARNING
Systemet reagerar inte för cyklister och
mopedister.
BLIS-kamerorna kan störas av intensivt ljus
eller vid körning i mörker då ljuskällor (t.ex.
vägbelysning eller andra fordon) saknas. Då
kan systemet tolka avsaknaden av ljus som
om kamerorna har blivit blockerade.
I båda fallen visar informationsdisplayen ett
meddelande.
Vid körning under sådana förhållanden kan
systemets prestanda tillfälligt försämras
och ett textmeddelande visas, se
sidan 181. Om meddelandet försvinner
automatiskt har BLIS återgått till normal
funktion.
BLIS-kamerorna har begränsningar liknande det mänskliga ögat, dvs. de "ser"
sämre i t.ex. kraftigt snöfall eller tät dimma.
Rengöring
För att fungera optimalt måste BLIS-kamerornas linser vara rena. Linserna kan rengöras
med en mjuk trasa eller fuktig svamp. Rengör
linserna försiktigt så att de inte repas.
VIKTIGT
Linserna är eluppvärmda för att kunna
smälta bort is eller snö. Om nödvändigt
borsta bort snö från linserna.
180
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
04 Komfort och körglädje
BLIS* – Blind Spot Information System
Meddelanden i display
Meddelande
Innebörd
BLIS PÅ
BLIS-system på
BLIS Serv. erfordras
BLIS ur funktion.
Kontakta en
auktoriserad Volvoverkstad.
BLIS kamera täckt
BLIS-kamera är
täckt av smuts, snö
eller is. Rengör linserna.
BLIS Nedsatt funktion
BLIS-kameran störs
av t.ex. dimma eller
stark sol rakt in i
kameran.
Begränsningar
I vissa situationer kan BLIS indikeringslampa
lysa trots att inget annat fordon finns i den döda
vinkeln.
OBS
Om BLIS indikeringslampa vid enstaka tillfällen lyser trots att ett annat fordon inte
finns i den döda vinkeln, betyder detta inte
att ett fel uppstått i systemet.
Vid fel på BLIS-systemet visar displayen
texten BLIS Serv. erfordras.
04
Här är några exempel på situationer där BLIS
indikeringslampa kan lysa även om inget annat
fordon finns i den döda vinkeln.
Kameran återställer
sig själv när miljön
åter är normal.
BLIS AV
Egen skugga på stor ljus slät yta, t.ex. ljudbarriär
eller vägbeläggning av betong.
Lågt stående sol i kameran.
BLIS-system av
Reflex från blank våt vägbana.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
181
04 Komfort och körglädje
Komfort i kupén
Förvaringsplatser
G031433
04
182
04 Komfort och körglädje
Komfort i kupén
Förvaringsfack i dörrpanel
Tunnelkonsol
Förvaringsficka* framkant på framstolarnas sittdynor
ut igen. Dra ut tändaren och använd glöden att
tända med.
Handskfack
Biljettklämma
Handskfack
Förvaringsfack, mugghållare
Kavajhållare
Mugghållare* i armstöd, baksäte
04
Förvaringsficka
Kavajhållaren är endast avsedd för lättare
plagg.
Förvaringsfack (t.ex. för cd-skivor) och
USB*/AUX-ingång under armstödet.
Innehåller mugghållare för förare och
passagerare. (Om askkopp och cigarettändare är valt finns en cigarettändare i 12 Vuttaget för framsätet, se sidan 184, och en
löstagbar askkopp i mugghållaren.)
Undvik att förvara mynt, nycklar eller liknande
metallföremål i mugghållaren eftersom dessa
föremål kan orsaka oavsiktlig aktivering av
larmet*, se sidan 55.
G024206
Kavajhållare
Här kan t.ex. bilens instruktionsbok och kartor
förvaras. Hållare för pennor finns på luckans
insida. Handskfacket kan låsas med hjälp av
nyckelbladet, se sidan 42.
Golvmattor*
Volvo tillhandahåller speciellt tillverkade golvmattor.
Cigarettändare och askkopp*
Askkoppen i tunnelkonsolen lossas genom att
koppen lyfts rakt upp.
Tändaren aktiveras genom att knappen trycks
in. När tändfunktionen är klar hoppar knappen
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
183
04 Komfort och körglädje
Komfort i kupén
12 V-uttag
VARNING
ska leverera ström måste fjärrnyckeln vara
lägst i läge I, se sidan 68.
Golvmattan vid förarplatsen ska vara
ordentligt nedstucken och förankrad i fasthållningsclipsen för att inte komma i kläm
vid och under pedalerna.
VARNING
Låt alltid pluggen sitta i uttaget när det inte
används.
Make up-spegel
Eluttag i lastutrymme*
G031435
04
G031436
G021438
12 V-uttag, framsäte.
Make up-spegel med belysning.
Fäll ner locket för att komma åt eluttaget. Det
fungerar oavsett om tändningen är påslagen
eller inte.
G021440
Lampan till make up-spegeln, på förarsidan*
respektive passagerarsidan, tänds automatiskt
då locket lyfts upp.
12 V-uttag i tunnelkonsol, baksäte.
Eluttaget kan användas för olika tillbehör
avsedda för 12 V, t.ex. mobiltelefon eller kylbox. Max strömuttag är 10 A. För att uttaget
184
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
OBS
Tänk på att inte använda eluttaget med
motorn avslagen eftersom det finns risk för
urladdning av bilens batteri.
04 Komfort och körglädje
Bluetooth handsfree*
Allmänt
EXIT – Avbryter/avvisar telefonsamtal,
raderar inmatade tecken, avbryter
pågående funktion. Samma funktion finns
i knappsatsen i ratten.
OBS
Endast ett urval av mobiltelefoner är helt
kompatibla med handsfree-funktionen.
Information om kompatibla telefoner finns
hos Volvos återförsäljare och på
www.volvocars.com.
ENTER – Accepterar samtal. Ett knapptryck visar senast slagna nummer. Samma
funktion finns i knappsatsen i ratten.
Telefonfunktioner, reglageöversikt
Att komma igång
G021443
Menyerna styrs från mittkonsolen och knappsatsen i ratten. För allmän information om
menyhantering, se sidan 110.
Systemöversikt.
Aktivera/avaktivera
Mobiltelefon
Ett kort tryck på PHONE aktiverar handsfreefunktionen. Texten TELEFON högst upp i displayen visar att den är i telefonläge. Symbolen
visar att handsfree-funktionen är aktiv.
Mikrofon
G031456
Knappsats i ratt
Mittkonsol
BluetoothTM
En mobiltelefon som är utrustad med
BluetoothTM kan anslutas trådlöst till ljudanläggningen. Ljudanläggningen fungerar då
som handsfree, med möjlighet att fjärrstyra ett
urval av mobiltelefonens funktioner. Mobiltelefonen kan hanteras från sina knappar oavsett
om den är ansluten eller inte.
04
Kontrollpanel i mittkonsol.
VOLUME – Samma funktion finns i knappsatsen i ratten.
Siffer- och bokstavsknappar
PHONE – Till/från och beredskapsläge
(standby)
Navigeringsknapp
Ett långt tryck på PHONE avaktiverar handsfree-funktionen och kopplar ifrån en ansluten
telefon.
Ansluta mobiltelefon
Anslutningen av en mobiltelefon sker på olika
sätt beroende på om mobiltelefonen har varit
ansluten tidigare eller inte. Om det är första
gången mobiltelefonen ansluts, följ instruktionerna nedan:
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
185
04 Komfort och körglädje
Bluetooth handsfree*
Alternativ 1 - via bilens menyssystem
1. Gör mobiltelefonen sökbar/synlig via
BluetoothTM, se mobiltelefonens manual
eller www.volvocars.com.
2. Aktivera handsfree-funktionen med
PHONE.
> Menyvalet Lägg till telefon visas i displayen. Om en eller flera mobiltelefoner
redan har registrerats visas även dessa.
04
3. Välj Lägg till telefon.
> Ljudanläggningen söker efter mobiltelefoner i närheten. Sökningen tar ungefär
30 sekunder. De mobiltelefoner som hittas anges med sina respektive
BluetoothTM-namn i displayen. Handsfree-funktionens BluetoothTM-namn
visas i mobiltelefonen som My Car.
4. Välj en av mobiltelefonerna i ljudanläggningens display.
5. Mata in sifferserien som visas i ljudanläggningens display via mobiltelefonens
knappsats.
Alternativ 2 - via telefonens menyssystem
1. Aktivera handsfree-funktionen med
PHONE. Om det finns en telefon uppkopp-
1
186
Endast Keyless Drive
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
lad, koppla ifrån den redan kopplade telefonen.
2. Sök med mobiltelefonens BluetoothTM, se
mobiltelefonens manual.
3. Välj My Car i lista över funna enheter i din
mobiltelefon.
4. Mata in PIN-koden '1234' i mobiltelefonen
när du uppmanas ange PIN-kod.
5. Välj att ansluta till My Car från mobiltelefonen.
Mobiltelefonen registreras och ansluts automatiskt till ljudanläggningen medan texten
Synkroniserar visas i displayen. För mer
information om hur mobiltelefoner registreras,
se sidan 187.
När anslutningen är upprättad visas symbolen
och mobiltelefonens BluetoothTM-namn i
displayen. Nu kan mobiltelefonen styras från
ljudanläggningen.
Ringa upp
1. Säkerställ att texten TELEFON visas högst
upp i displayen och att symbolen
är
synlig.
2. Slå önskat nummer eller använd telefonboken, se sidan 188.
3. Tryck ENTER.
Samtalet avbryts med EXIT.
Koppla ifrån mobiltelefonen
Automatisk frånkoppling sker om mobiltelefonen kommer utom ljudanläggningens räckhåll.
För mer information om anslutning, se
sidan 187.
Manuell frånkoppling sker genom att avaktivera handsfree-funktionen med ett långt tryck
på PHONE. Handsfree-funktionen avaktiveras
även när motorn stängs av eller när dörren
öppnas1.
När mobiltelefonen kopplats ifrån kan ett
pågående samtal fortsättas med mobiltelefonens inbyggda mikrofon och högtalare.
OBS
Vissa mobiltelefoner kräver att övergången
från handsfree bekräftas från mobiltelefonens knappsats.
04 Komfort och körglädje
Bluetooth handsfree*
Samtalshantering
Inkommande samtal
Samtal tas emot med ENTER även om ljudanläggningen är i t.ex. cd- eller FM-läge. Avvisa
eller avsluta med EXIT.
Autosvar
Funktionen autosvar gör att inkommande samtal tas emot automatiskt.
±
Aktivera/avaktivera under
Telefoninställningar
Samtalsalternativ Autosvar.
Samtalsmeny
Tryck MENU eller ENTER under pågående
samtal för att få tillgång till följande funktioner:
• Mikrofon av – ljudanläggningens mikrofon
tystas.
• Koppla samtal till mobil – samtalet flyttas
till mobiltelefonen.
OBS
För vissa mobiltelefoner bryts anslutningen
när sekretessfunktionen används. Detta är
normalt. Handsfree-funktionen frågar om
du vill ansluta igen.
• Telefonbok – sökning i telefonbok.
2
OBS
En nytt samtal kan inte startas under
pågående samtal.
Ringsignaler
Handsfree-funktionens inbyggda ringsignaler
kan väljas under Telefoninställningar Ljud
och volym Ringsignaler Ringsignal 1,
2, 3 o.s.v.
Ljudinställningar
Samtalsvolym
Samtalsvolymen kan regleras när handsfreefunktionen är i telefonläge. Använd knappsatsen i ratten eller VOLUME.
Ljudanläggningens volym
Så länge inget samtal pågår regleras ljudanläggningens volym som vanligt med
VOLUME. För att reglera ljudanläggningens
volym under pågående samtal måste du växla
till någon av ljudkällorna.
Ljudkällan kan tystas automatiskt vid inkommande telefonsamtal under
Telefoninställningar Ljud och volym
Dämpa radio.
Ringvolym
Gå till Telefoninställningar
Ljud och volym Ringvolym och justera
med
/
på navigeringsknappen.
OBS
Den anslutna mobiltelefonens ringsignal
stängs inte av när en av handsfree-systemets inbyggda signaler används.
04
För att välja den anslutna telefonens ringsignal2, gå till Telefoninställningar Ljud och
volym Ringsignaler Anv. mobiltelefons
signal.
Mer om registrering och anslutning
Maximalt fem mobiltelefoner kan registreras.
Registreringen görs en gång per telefon. Efter
registreringen behöver mobiltelefonen inte
längre vara synlig/sökbar. Högst en mobiltelefon kan vara ansluten åt gången. Telefoner kan
avregistreras under Bluetooth Ta bort
telefon.
Automatisk anslutning
När handsfree-funktionen är aktiv och den
senast anslutna mobiltelefonen är inom räck-
Stöds inte av alla mobiltelefoner.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
187
04 Komfort och körglädje
Bluetooth handsfree*
håll ansluts den automatiskt. När ljudanläggningen söker efter den senast anslutna telefonen visas dess namn i displayen. För att övergå
till manuell anslutning av annan telefon, tryck
EXIT.
Manuell anslutning
Om du vill ansluta en annan mobiltelefon än
den senast anslutna eller byta ansluten mobiltelefon, gör så här:
04
1. Sätt ljudanläggningen i telefonläge.
OBS
Om mobiltelefonen inte stödjer kopiering av
telefonbok visas Listan är tom när kopieringen är klar.
Om telefonboken innehåller en uppringande
samtalsparts kontaktuppgifter, visas dessa i
displayen.
2. Tryck PHONE och välj en av telefonerna i
listan.
Söka kontakter
Anslutningen kan också upprättas via menysystemet under Bluetooth Anslut telefon
eller Byt telefon.
Det enklaste sättet att söka i telefonboken är
att trycka länge på knapparna 2–9. Det startar
en sökning i telefonboken baserad på knappens första bokstav.
Telefonbok
All hantering av telefonboken förutsätter att
texten TELEFON visas högst upp i displayen
och att symbolen
är synlig.
188
endast i den anslutna mobiltelefonens telefonbok.
Telefonboken kan även nås med
/
på
navigeringsknappen eller med
/
på
knappsatsen i ratten. Sökningen kan även
göras från telefonbokens sökmeny under
Telefonbok Sök:
Ljudanläggningen lagrar en kopia av varje registrerad mobiltelefons telefonbok. Telefonboken kopieras automatiskt till ljudanläggningen
vid varje anslutning.
1. Skriv begynnelsebokstaven i den kontakt
som söks och tryck ENTER, eller tryck
endast ENTER.
±
2. Stega till en kontakt och tryck ENTER och
att ringa upp.
Avaktivera funktionen under
Telefoninställningar Synkronisera
telefonbok. Sökning av kontakter görs
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Röststyrning
Mobiltelefonens röststyrningsfunktion för uppringning kan användas genom att hålla in
ENTER.
Nummer till telefonsvarare
Numret till telefonsvararen ändras under
Telefoninställningar Samtalsalternativ
Nr till telefonsvarare. Om inget nummer
finns lagrat kan denna meny nås med ett långt
tryck på 1. Tryck länge på 1 för att använda det
lagrade numret.
Samtalslistor
Samtalslistorna kopieras till handsfree-funktionen vid varje ny anslutning och uppdateras
sedan under anslutningen. Tryck ENTER för att
visa de senast uppringda. Övriga samtalslistor
finns under Samtalslista.
OBS
Vissa mobiltelefoner visar listan över de
senast uppringda i omvänd ordning.
Mata in text
Textinmatningen sker med knappsatsen i mittkonsolen. Tryck en gång för knappens första
tecken, två gånger för det andra o.s.v. Fortsätt
trycka för fler tecken, se följande tabell.
04 Komfort och körglädje
Bluetooth handsfree*
Ett kort tryck på EXIT raderar ett inmatat
tecken. Ett långt tryck på EXIT raderar alla
inmatade tecken.
/
på navigeringsknappen stega mellan tecken.
Knapp
Funktion
Knapp
Funktion
+0@*#&$£/%
Skifta mellan stor och liten bokstav
Blanksteg .1-? ! , : " ' ( )
ABC2ÄÅÀÆÇ
04
DEF3ÈÉ
GHI4Ì
JKL5
MNO6ÑÖÒØ
PQRS7ß
TUV8ÜÙ
WXYZ9
Trycks in kort om två tecken ska
skrivas efter varandra med
samma knapp.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
189
04 Komfort och körglädje
Inbyggd telefon*
Allmänt
Att komma igång
Stäng av telefonen med ett långt tryck på
PHONE.
SIM-kort
Telefonen kan endast användas tillsammans
med ett giltigt SIM-kort (Subscriber Identity
Module). För ditsättning, se sidan 193. Nödsamtal till larmnummer kan genomföras utan
SIM-kort.
5
G033204
04
OBS
Systemöversikt.
Den inbyggda telefonen kan inte läsa SIMkort av typen 3G. Kombinerade 3G/GSMkort fungerar. Kontakta nätverksoperatören
om SIM-kortet behöver bytas.
Mikrofon
SIM-kortsläsare
Knappsats, se sidan 127.
Kontrollpanel
Sekretesslur
Säkerhet
Låt endast en auktoriserad Volvoverkstad
utföra service på telefonen. Den inbyggda telefonen ska stängas av vid bränslepåfyllning eller
i närheten av sprängningsarbete. IDIS begränsar menysystemet beroende på bilens hastighet, se sidan 192.
190
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Samtalshantering
Ringa samtal
1. Slå på telefonen.
2. Om TELEFON inte visas i displayen, tryck
kort på PHONE.
3. Slå önskat nummer eller använd telefonboken, se sidan 185.
4. Tryck ENTER för handsfree-samtal eller
lyft sekretessluren. Lossa luren genom att
dra den nedåt.
Menyer och reglage
Menyerna styrs från kontrollpanelen
och
knappsatsen
i ratten. För allmän information om menyhantering, se sidan 110. För
information om telefonens reglage, se
sidan 185.
På/Av
Slå på telefonen med ett kort tryck på
PHONE. Ange PIN-kod om nödvändigt. Symvisar att telefonen är påslagen. När
bolen
denna symbol visas kan samtal tas emot även
om exempelvis cd-menyn visas i displayen. För
att använda telefonmenyerna och kunna ringa
ut, tryck kort på PHONE. Texten TELEFON
visar att telefonmenyn är aktiv.
Avsluta samtal
Avsluta samtalet med EXIT eller genom att
lägga på sekretessluren.
Inkommande samtal
Tryck ENTER för handsfree-samtal eller lyft
sekretessluren. Om sekretessluren är lossad
när telefonen ringer måste samtal tas emot
med ENTER.
Avsluta samtal med EXIT eller genom att lägga
på sekretessluren. Avvisa samtal med EXIT.
Autosvar
Se sidan 187.
04 Komfort och körglädje
Inbyggd telefon*
Samtal väntar
Funktionen gör att ett nytt samtal kan besvaras
under pågående samtal. Det nya samtalet
besvaras som vanligt och det föregående parkeras.
±
Aktivera/avaktivera under
Telefoninställningar
Samtalsalternativ Samtal väntar.
Automatisk vidarekoppling
Inkommande samtal kan vidarekopplas automatiskt beroende på samtalstyp och situation.
±
Aktivera/avaktivera under
Samtalsalternativ Vidarekoppling.
Under pågående samtal
Tryck MENU eller ENTER under pågående
samtal för att komma till samtalsmenyn.
Ringa upp
1. Parkera samtalet under Parkera.
och ett annat är parkerat. Menyvalet Koppla
startar konferenssamtalet.
Alla pågående samtal avslutas om konferenssamtalet avslutas.
Växla mellan sekretesslur och handsfree
Byt från handsfree till sekretesslur genom att
lyfta sekretessluren eller välja Sekretsslur i
menyn.
Byt från sekretesslur till handsfree med menyvalet Handsfree.
Sekretessläge
Signaler och volym
Ringsignalen ändras under
Telefoninställningar Ljud och volym
Ringsignaler.
Meddelandesignalen aktiveras/avaktiveras
under Telefoninställningar Ljud och
volym Meddelandesignal.
Ringvolymen regleras under
Telefoninställningar Ljud och volym
Ringvolym. Justera med
/
på navigeringsknappen.
04
Sekretessläge innebär avaktivering av mikrofonen, se sidan 190.
Telefonbok
±
Kontaktuppgifter kan lagras på SIM-kortet eller
i telefonen.
Aktivera/avaktivera mikrofonen med
menyvalet Mikrofon på/av.
Lagra kontakter i telefonboken
Ljudinställningar
Samtalsvolym
1. Tryck MENU och gå till Telefonbok
kontakt.
Ny
Telefonen använder de främre dörrhögtalarna.
Samtalsvolymen kan regleras när texten
TELEFON visas högst upp i displayen.
2. Skriv ett namn och tryck ENTER. För
information om textinmatning, se nedan.
Växla mellan samtalsparter med menyvalet
Byt.
±
4. Stega till SIM-kort eller Telefonminne
och tryck ENTER.
Konferenssamtal
Ljudanläggningens volym
Ett konferenssamtal består av flera samtalsparter. Det kan påbörjas när ett samtal pågår
Se sidan 129.
2. Slå numret till nästa samtalspart eller
använd menyvalet Telefonbok.
Använd knappsatsen i ratten eller
VOLUME.
3. Skriv ett nummer och tryck ENTER.
Mata in text
Se sidan 188.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
191
04 Komfort och körglädje
Inbyggd telefon*
Söka kontakter
Läsa meddelanden
Se sidan 188.
1. Gå till Meddelanden
ENTER.
Radera kontakter
Radera en kontakt i telefonboken genom att
markera den och trycka ENTER. Stega sedan
till Radera och tryck ENTER.
Radera samtliga kontakter under Telefonbok
Töm SIM eller Töm telefon.
04
Kopiera mellan SIM-kort och telefonbok
Läsa och tryck
2. Stega till ett meddelande och tryck
ENTER.
utgående och missade samtal. De utgående
samtalen visas även med ett tryck på ENTER.
Telefonnumren i listorna kan sparas i telefonboken.
3. Meddelandets text syns i displayen. Ytterligare val fås genom att trycka ENTER.
Samtalslängd
Skriva och skicka meddelanden
1. Gå till Meddelanden
tryck ENTER.
Skriv nytt och
Gå till Telefonbok Kopiera alla SIM till
telefon eller Telefon till SIM och tryck
ENTER.
2. Skriv text och tryck ENTER. För information om textinmatning, se sidan 188.
Nummer till telefonsvarare
3. Stega till Skicka och tryck ENTER.
Se sidan 188.
4. Ange ett telefonnummer och tryck
ENTER.
Övriga funktioner och inställningar
IDIS
IDIS (Intelligent Driver Information System) kan
i aktiva körsituationer fördröja eller avvisa
ringsignaler från inkommande telefonsamtal.
På detta sätt tas mindre uppmärksamhet från
körningen.
±
IDIS kopplas bort under
Telefoninställningar IDIS.
Meddelandeinställningar
Meddelandeinställningarna ändras normalt
inte. Nätoperatören har ytterligare information
om dessa inställningar. Under Meddelanden
Meddelandeinställningar finns tre val:
• SMSC-nummer – Anger den meddelandecentral som skall överföra meddelandena.
• Giltighetstid – Anger hur länge meddelandet ska lagras i meddelandecentralen.
• Meddelandetyp.
192
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Samtalslistor
Under Samtalslista lagras listor över inkomna,
Samtalslängden lagras under Samtalslista
Samtalslängd.
±
Nollställ värdena under Samtalslista
Samtalslängd Återställ timers.
Visa/dölj nummer för samtalspart
Telefonens nummer kan döljas tillfälligt under
Samtalsalternativ Skicka mitt nummer.
IMEI-nummer
För att spärra telefonen måste nätoperatören
underrättas om telefonens IMEI-nummer.
±
Slå *#06# för att visa numret i displayen.
Skriv upp det och spara det på ett säkert
ställe.
Val av operatör
Operatören kan väljas automatiskt eller manuellt under Telefoninställningar Val av
operatör.
04 Komfort och körglädje
Inbyggd telefon*
SIM-kod och säkerhet
Ditsättning av SIM-kort
Placera SIM-kortet med metallytan synlig
och sätt dit höljet på SIM-kortshållaren
Sätt tillbaks SIM-kortshållaren.
Med hjälp av PIN-koden kan SIM-kortet skyddas från obehörigt användande.
Koden ändras under Telefoninställningar
Redigera PIN-kod.
Säkerhetsnivån ändras under
Telefoninställningar SIM-säkerhet.
Högsta säkerhet fås med valet På. Koden
behöver då anges varje gång telefonen slås på.
04
G021450
Näst högsta säkerhet fås med valet
Automatisk. Telefonen lagrar då koden och
anger den automatiskt när telefonen slås på.
När SIM-kortet används med en annan telefon
måste koden anges manuellt.
Lägsta säkerhet fås med valet Av. SIM-kortet
kan då användas utan helt utan kod.
Återställ till fabriksinställningar
G021451
En total återställning av telefonens inställningar
görs under Telefoninställningar Återställ
telefoninst.
Säkerställ att telefonen är avaktiverad. Dra
ut SIM-kortshållaren som är placerad i
handskfacket.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
193
Rekommendationer vid körning............................................................
Tankning................................................................................................
Bränsle..................................................................................................
Lastning.................................................................................................
Lastutrymme.........................................................................................
Varningstriangel....................................................................................
Körning med släpvagn..........................................................................
Bogsering och bärgning........................................................................
194
196
198
199
202
203
207
208
214
UNDER DIN FÄRD
05
05 Under din färd
Rekommendationer vid körning
Allmänt
Ekonomisk körning
Att köra ekonomiskt och spara miljön är att
köra förutseende och mjukt samt att anpassa
körsätt och hastighet till den rådande situationen (för fler råd om hur du kan spara miljön, se
sidan 13).
05
Låt inte bilen stå med vatten över trösklarna
någon längre stund, det kan orsaka elfel i bilen.
VIKTIGT
•
Låt inte motorn gå på tomgång utan kör
med lätt belastning så snart det är möjligt.
Motorskada kan uppstå om vatten kommer
in i luftfiltret.
•
•
•
En kall motor drar mer bränsle än en varm.
Vid djup större än 25 cm kan vatten komma
in i transmissionen. Då minskar oljornas
smörjande förmåga vilket förkortar livslängden på dessa system.
•
•
Kör inte med onödig last i bilen.
Använd inte vinterdäck när vägarna är
torra.
Vid motorstopp i vatten, prova inte omstart
– bogsera bilen ur vattnet till en auktoriserad
Volvoverkstad. Risk för motorhaveri.
Ta bort lasthållaren när den inte används.
Använd parkeringsvärmare* i kallt väder så
når motorn sin normala arbetstemperatur
snabbare.
Vadning
Bilen kan köras genom ett vattendjup på högst
25 cm med en hastighet av högst 10 km/h.
Extra försiktighet ska iakttas vid passage av
strömmande vatten.
Vid vadning, håll låg hastighet och stanna inte
bilen. När vattnet passerats, tryck lätt på
bromspedalen och kontrollera att full bromsverkan uppnås. Vatten och t.ex. gyttja kan göra
bromsbeläggen våta med fördröjd bromsverkan som resultat.
196
Rengör de elektriska kontakterna för elektrisk
motorvärmare och släpvagnskoppling efter
körning i vatten och lera.
Motor och kylsystem
Under speciella förhållanden, t.ex. i brant terräng, extrem hetta eller med tung last, finns det
risk att motor och kylsystem överhettas. Gör så
här för att undvika överhettning av motorn:
•
Håll en låg hastighet vid körning med släpvagn upp för en lång brant stigning.
•
Stäng inte av motorn omedelbart vid stopp
efter en hård körning.
OBS
Det är normalt att motorns kylfläkt arbetar
en stund efter att motorn stängts av.
•
Ta bort extraljus som sitter framför grillen
vid körning i extremt varmt väder.
•
Kör inte motorn på högre än
4500 varv/minut (3500 varv/minut för dieselmotorer) om du kör med släpvagn eller
husvagn i kuperad terräng. Oljetemperaturen kan bli för hög.
Öppen baklucka
Undvik att köra med öppen baklucka. Om det
ändå är nödvändigt, kör endast en kort sträcka.
Stäng alla fönster, fördela luften mot rutan och
golvet och kör fläkten på högsta hastighet.
VARNING
Kör inte med öppen baklucka. Giftiga
avgaser kan sugas in i bilen via lastutrymmet.
Överbelasta inte batteriet
De elektriska funktionerna i bilen belastar batteriet olika mycket. Undvik att använda nyckelläge II när motorn är avstängd. Använd istället nyckelläge I, då mindre ström förbrukas.
Var även uppmärksam på olika tillbehör som
belastar det elektriska systemet. Använd inte
05 Under din färd
Rekommendationer vid körning
funktioner som drar mycket ström när motorn
är avstängd. Exempel på funktioner som drar
mycket ström är:
•
•
•
•
skydd ska olika typer av glykol inte blandas.
•
Bränsletanken ska vara välfylld för att förhindra kondensbildning.
•
Motoroljans viskositet är viktig. Oljor med
lägre viskositet (tunnare oljor) underlättar
start i kallt väder och minskar dessutom
bränsleförbrukningen medan motorn är
kall. För mer information om lämpliga oljor,
se sidan 264.
kupéfläkt
vindrutetorkare
ljudanläggning (hög volym)
parkeringsljus
Om batterispänningen är låg visas en text i
informationsdisplayen. Energisparfunktionen
stänger av eller reducerar vissa funktioner, t.ex.
fläkt och ljudanläggning. Ladda batteriet
genom att starta motorn.
Kontrollera att motorn fungerar som den
ska och att bränsleförbrukning är normal.
•
Se till att inget läckage (bränsle, olja, eller
annan vätska) förekommer.
•
Kontrollera samtliga glödlampor och däckens mönsterdjup.
•
Att medföra varningstriangel är ett lagkrav
i vissa länder.
Vinterkörning
Öva halkkörning under kontrollerade former,
för att lära känna den nya bilens reaktioner.
VIKTIGT
Lågviskositetolja ska inte användas vid hård
körning eller i varmt väder.
Inför en lång resa
•
Halt väglag
05
•
Batteriets kondition och laddningsnivå ska
ses över. Kallt väder ställer större krav på
batteriet samtidigt som dess kapacitet
minskas av kyla.
•
Använd spolarvätska för att undvika isbildning i spolarvätskebehållaren.
För bästa möjliga väggrepp rekommenderar
Volvo vinterdäck på samtliga fyra hjul om risk
för snö eller is förekommer.
Kontrollera speciellt inför den kalla årstiden:
•
Motorns kylvätska ska innehålla minst
50 % glykol. Denna blandning skyddar
motorn ner till ca –35 °C. För bästa frost-
OBS
I vissa länder måste vinterdäck användas
enligt lag. Dubbdäck är inte tillåtet i vissa
länder.
197
05 Under din färd
Tankning
Tankning
Öppna/stänga tanklock
Öppna/stänga tanklucka
OBS
En överfull tank kan vid varmt väder rinna
över.
WARNING! ACHTUNG!
AVERTISSEMENT!
05
Öppna tankluckan med knappen på belysningspanelen. Luckan är placerad på höger
bakskärm, vilket symbolens
pil i
informationsdisplayen påminner om.
Stäng genom att trycka in luckan tills ett klick
bekräftar att den är stängd.
Vid höga yttertemperaturer kan ett visst övertryck uppstå i tanken. Öppna då locket långsamt.
Efter tankning, sätt tillbaka locket och vrid tills
ett eller flera knäppljud hörs.
OBS
Om tanklocket inte är ordentligt
stängt eller om motorn är igång vid tankning, kan symbolen för fel i avgassystemet
tändas. Detta påverkar dock inte bilens prestanda.
Påfyllning av bränsle
Överfyll inte tanken utan avbryt när pumpmunstycket slår ifrån.
198
G021461
G021459
G031391
Manuell öppning tanklucka
Tankluckan kan öppnas för hand när elektrisk
öppning från kupén inte är möjlig.
1. Öppna sidoluckan i bagageutrymmet
(samma sida som tankluckan).
2. Sök fram en grönfärgad lina med handtag.
3. Dra rakt bakåt tills tankluckan fälls ut med
ett klickljud.
05 Under din färd
Bränsle
Allmänt om bränsle
Bränsle med sämre kvalitet än Volvos rekommendationer ska inte användas eftersom
motoreffekten och bränsleförbrukningen
påverkas negativt.
VARNING
Undvik alltid att inandas bränsleångor och
bränslestänk i ögonen.
Om ni får bränsle i ögonen, ta ut eventuella
kontaktlinser och skölj ögonen i rikligt med
vatten under minst 15 minuter och sök
läkarvård.
Svälj aldrig bränsle. Bränslen som bensin,
bioetanol och blandningar av dessa och
diesel är mycket giftiga och kan orsaka permanenta skador eller dödsfall om de sväljs.
Sök läkarvård omedelbart om bränsle har
svalts.
VARNING
Bränsle som spillts ut på marken kan antändas.
Stäng av bränsledriven värmare innan tankning påbörjas.
Bär aldrig en påslagen mobiltelefon i samband med tankning. Ringsignalen kan
åstadkomma gnistbildning och antända
bensinångorna, vilket i sin tur kan medföra
brand och personskada.
VIKTIGT
Användning av andra bränslen för respektive motortyp än här av Volvo rekommenderade, kan orsaka motorskador samt försämrad prestanda.
Användning av andra bränslen upphäver
även Volvos garantier samt eventuella kompletterande serviceavtal.
OBS
Extrema väderförhållanden, körning med
släpvagn eller körning på höga höjder i kombination med bränslekvalitet är faktorer som
kan inverka på bilens prestationsförmåga.
Bensin
Bensin ska uppfylla normen EN 228. De flesta
motorer kan köras på oktantalen
95 och 98 RON. 91 RON bör endast användas
i undantagsfall.
•
•
95 RON kan användas vid normal körning.
98 RON rekommenderas för maximal
effekt och lägsta bränsleförbrukning.
Vid körning i varmare klimat än +38 °C
rekommenderas högsta möjliga oktantal för
bästa möjliga prestanda och bränsleförbrukning.
VIKTIGT
•
Använd endast blyfri bensin för att inte
skada katalysatorn.
•
För att Volvos garanti skall gälla, blanda
aldrig alkohol med bensin, bränslesystemet kan skadas.
•
Använd inga tillsatser som inte har
rekommenderats av Volvo.
05
Katalysatorer
Katalysatorerna har till uppgift att rena avgaserna. De är placerade nära motorn för att
snabbt nå arbetstemperatur.
Katalysatorerna består av en monolit (keramsten eller metall) med kanaler. Kanalväggarna är
``
199
05 Under din färd
Bränsle
belagda med platina/rodium/palladium. Metallerna svarar för katalysatorfunktionen, dvs. de
påskyndar den kemiska processen utan att förbrukas.
LambdasondTM syremätgivare
Lambdasonden är en del i ett reglersystem,
som har till uppgift att minska utsläppen och
att förbättra utnyttjandet av bränslet.
05
En syremätgivare övervakar syreinnehållet i de
avgaser som lämnar motorn. Mätvärdet från
avgasanalysen matas in i ett elektroniksystem,
som kontinuerligt styr insprutningsventilerna.
Förhållandet mellan det bränsle och den luft
som förs till motorn regleras hela tiden. Regleringen skapar optimala förhållanden för en
effektiv förbränning för att reducera de skadliga ämnena (kolväten, koloxid och kväveoxider) med hjälp av en trevägskatalysator.
kan leda till startsvårigheter. De större oljebolagen har ett speciellt dieselbränsle som är
avsett för yttertemperaturer kring fryspunkten.
Detta är mer lättflytande vid låga temperaturer
och reducerar risken för paraffinutfällning.
Risken för kondensvatten i tanken minskar om
tanken hålls välfylld. Se till att det är rent runt
påfyllningsröret vid tankning. Undvik spill på
lackerade ytor. Tvätta med tvål och vatten vid
spill.
VIKTIGT
Endast bränsle som uppfyller europeisk
dieselstandard får användas.
Svavelhalten får vara maximalt 50 ppm.
Diesel
Diesel ska uppfylla normen EN 590 eller
JIS K2204. Dieselmotorer är känsliga för föroreningar, som t.ex. för hög mängd svavelpartiklar. Använd endast dieselbränslen från välkända tillverkare. Fyll aldrig på diesel med tveksam kvalitet.
Dieselbränsle kan vid låga temperaturer
(–6 °C till –40 °C) ge en paraffinutfällning vilket
1
200
Dieselbränsle kan innehålla en viss mängd RME, ytterligare mängd får inte tillsättas.
VIKTIGT
Dieselliknande bränslen som inte ska
användas:
•
•
•
•
Specialtillsatser
Marine Diesel Fuel
Eldningsolja
RME1 (vegetabilisk oljemetylester) och
vegetabilisk olja.
Dessa bränslen uppfyller inte kraven enligt
Volvos rekommendation och ger ökat slitage och motorskador som inte täcks av
Volvos garantier.
Bränslestopp
Inga speciella åtgärder behövs efter ett
bränslestopp. Bränslesystemet avluftas automatiskt om fjärrkontrollen är i nyckelläge II (se
sidan 68) under ca 60 sekunder innan startförsök påbörjas.
Avtappning av kondensvatten i
bränslefilter
I bränslefiltret separeras kondensvatten från
bränslet. Kondensvattnet kan i annat fall
orsaka motorstörningar.
Avtappning av bränslefiltret ska göras enligt
serviceintervallerna i Service- och garantibo-
05 Under din färd
Bränsle
ken eller vid misstanke om att förorenat bränsle
använts.
VIKTIGT
Vissa specialtillsatser avlägsnar vattensepareringen i bränslefiltret.
Dieselpartikelfilter (DPF)
Dieselbilar är utrustade med ett partikelfilter,
vilket medför effektivare avgasrening. Partiklarna i avgaserna samlas i filtret under normal
körning. För att bränna bort partiklarna och
tömma filtret startas en s.k. regenerering. För
detta krävs att motorn har nått normal arbetstemperatur.
Regenereringen av filtret sker automatiskt med
ett intervall om 30–90 mil beroende på körförhållanden. Regenereringen tar normalt
10–20 minuter. Vid låg medelhastighet kan det
ta lite längre tid. Under regenereringen ökar
bränsleförbrukningen något.
Regenerering vid kallt väder
Om bilen ofta körs korta sträckor i kallt väder
når inte motorn normal arbetstemperatur.
Detta innebär att regenerering av dieselpartikelfiltret inte sker och att filtret inte töms.
När filtret har fyllts med partiklar till ca 80 %
tänds en gul varningstriangel i instrumentpanelen samt meddelandet Sotfilter fullt. Se
handbok visas i displayen i instrumentpanelen.
Starta regenerering av filtret genom att köra
bilen, helst på landsväg eller motorväg, tills
motorn uppnår normal arbetstemperatur. Bilen
bör sedan köras i ytterligare ca 20 minuter.
OBS
Extrema väderförhållanden, körning med
släpvagn eller körning på höga höjder i kombination med bränslekvalitet är faktorer som
kan inverka på bilens prestationsförmåga.
När regenerering är avslutad raderas varningsmeddelandet automatiskt.
Använd parkeringsvärmare* i kallt väder så når
motorn normal arbetstemperatur snabbare.
VIKTIGT
Om filtret fylls helt med partiklar kan det vara
svårt att starta motorn och filtret blir funktionsodugligt. Då finns risk att filtret måste
bytas ut.
05
Bränsleförbrukning och utsläpp av
koldioxid
Bränsleförbrukningssiffrorna kan påverkas om
bilen utrustas med extra tillbehör vilket påverkar bilens vikt. Tabell, se sidan 268.
Dessutom kan körsätt och andra icke tekniska
faktorer påverka bilens bränsleförbrukning.
Vid körning med bränsle med oktantal 91 RON
blir förbrukningen högre och effekten lägre.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
201
05 Under din färd
Lastning
Lastförmågan påverkas av vad som finns monterat på bilen t.ex. dragkrok, lasthållare och
takbox. Bilens lastförmåga reduceras även av
antalet passagerare och deras vikt.
VARNING
Bilens köregenskaper förändras beroende
på lastens vikt och placering.
Lastning i lastutrymmet
05
•
Placera lasten tryckt mot ryggstödet framför.
•
•
Centrera bred last.
•
Täck skarpa kanter med något mjukt för att
inte skada klädseln.
•
Förankra all last med remmar eller spännband i lastsäkringsöglorna.
Tunga föremål ska placeras så lågt som
möjligt.
VARNING
Skyddseffekten från krockgardinen i innertaket kan utebli eller reduceras om lasten
når för högt. Lasta aldrig ovanför ryggstöden. Vid en hård inbromsning kan lasten
annars förskjutas och skada personer i
bilen.
VARNING
Förankra alltid lasten. Vid en hård inbromsning kan den annars förskjutas och skada
personer i bilen.
Skydda skarpa kanter med något mjukt.
Stanna motorn och dra åt parkeringsbromsen då du lastar eller lossar långa föremål. I
ogynnsamma fall kan du annars med lasten
komma åt växelspaken eller växelväljaren
och därigenom föra den till något körläge
och då kan bilen rulla iväg.
Fällning av ryggstöd i baksäte
VARNING
Ett löst föremål som väger 20 kg kan vid en
frontalkollision i en hastighet av 50 km/h
komma att uppnå en rörelsevikt som motsvarar 1000 kg.
Förankra alltid lasten.
202
Lastsäkring
För att förenkla lastning i lastutrymmet kan
bilens baksäten fällas ned, se sidan 72.
G031966
Allmänt
I vardera lastutrymmets hörn finns fästpunkter
avsedda till förankring av last.
VARNING
Hårda, skarpa och/eller tunga föremål som
ligger eller sticker ut kan orsaka personskador vid en kraftig inbromsning.
Spänn alltid fast stora och tunga saker med
säkerhetsbältet eller lastsäkringsband.
05 Under din färd
Lastutrymme
Skyddsnät*
Bärkassehållare*
Ditsättning
OBS
Skyddsnätet monteras enklast via ena bakdörren.
G034213
G017745
VARNING
Det är nödvändigt att försäkra sig om att
skyddsnätets övre infästningar är rätt monterade och att dragbanden är säkert fastsatta.
Skadade nät får inte användas.
Bärkassehållare under uppfällbar lucka i golvet.
Skyddsnätet monteras i fyra fästpunkter.
Bärkassehållaren håller kassar på plats och
förhindrar att de välter och sprider sitt innehåll
i lastutrymmet.
Ett skyddsnät hindrar last eller husdjur från att
åka fram i kupén vid häftiga inbromsningar.
Skyddsnätet måste alltid, av säkerhetsskäl,
fästas och förankras på rätt sätt.
1. Fäll upp luckan som är en del av golvet i
lastutrymmet.
2. Spänn fast bärkassarna med hjälp av
spännbandet.
Nätet är tillverkat av stark nylonväv och kan
fästas på två olika platser i bilen:
•
Bakre montering – Bakom baksätets ryggstöd
•
Främre montering – Bakom framstolarnas
ryggstöd.
VARNING
1. Veckla ut skyddsnätet och se till att den
delade övre stången spärras i utfällt läge.
05
2. Haka fast stångens ena ände i främre eller
bakre takfästet med dragbandens lås
vända mot dig.
3. Haka fast stångens andra ände i takfästet
på motsatt sida – de teleskopiskt fjädrande
fästhakarna underlättar inpassningen.
– Var noga med att trycka fram stångens
fästhakar till respektive takfästes främre
ändläge.
Last i lastutrymmet måste förankras väl,
även med ett korrekt monterat skyddsnät.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
203
05 Under din färd
Lastutrymme
Främre montering: Med nätet monterat i de
främre takfästena, kroka fast skyddsnätets
dragband i öglorna bak på stolarnas glidskenor – det underlättar om ryggstöden
rätas upp och stolarna skjuts fram ett
stycke.
Demontering och förvaring
Var observant på att inte pressa stol/ryggstöd hårt mot nätet när stol/ryggstöd skjuts
bakåt igen – justera bara tills stol/ryggstöd
vidrör nätet.
Bakre montering.
05
4. Bakre montering: Med nätet monterat i de
bakre takfästena, kroka fast skyddsnätets
dragband i lastutrymmets främre golvöglor.
VIKTIGT
Om stol/ryggstöd pressas hårt bakåt mot
skyddsnätet kan nätet och/eller dess takfästen skadas.
5. Spänn åt skyddsnätet med dragbanden.
Skyddsnätet kan enkelt tas loss och fällas ihop.
Lossa spänningen i nätet genom att trycka
in knappen på dragbandets lås och mata
ut ett stycke av bandet.
Tryck in spärrhaken och ta loss dragbandets båda krokar.
Knäck stången på mitten, vik ihop den och
rulla ihop nätet.
Det hopvikta skyddsnätet kan förvaras under
lastutrymmets golv.
Främre montering.
204
05 Under din färd
Lastutrymme
Skyddsgaller*
Ditsättning
OBS
Skyddsgallret monteras och demonteras
lättast nedfällt och av två personer via bakdörrarna.
G018367
Vid isättning ska handtaget, se bild
vara på gallrets framsida.
För att skyddsgallret skall kunna monteras
måste ryggstöden fällas, se sidan 72.
Pressa in dämparen mot gallret och passa
in det i takets infästning.
G018368
Uppfällning
,
Placera handtaget i monteringsläge, se
bild. För att handtaget skall kunna vridas
till läget, tryck lätt på det, se pil.
G031978
Ett skyddsgaller hindrar last eller husdjur från
att åka fram i kupén vid häftiga inbromsningar.
Gallret måste alltid, av säkerhetsskäl, fästas
och förankras på rätt sätt.
–
Fatta tag längst ner på skyddsgallrets nederkant och dra bakåt/uppåt.
05
Vrid handtaget 90°
. Tryck lätt enligt
bild (1) vid behov. Spänn fast gallret genom
att vinkla handtaget 90°
.
Borttagning
Borttagning av gallret sker i omvänd ordning
relaterat avsnitt "Ditsättning".
VIKTIGT
G018369
Skyddsgallret kan inte fällas upp eller ner då
ett insynsskydd är monterat.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
205
05 Under din färd
Lastutrymme
Insynsskydd*
> Kontrollera att båda ändstycken är
låsta.
Borttagning av insynsskydd
1. Tryck in ena ändstyckets knapp och lyft ur
det.
2. Vinkla upp/ut skyddet försiktigt och det
andra ändstycket lossar automatiskt.
G031977
Nedfällning av insynsskyddets bakre
täckskiva
05
Dra insynsskyddet över lasten och haka fast
det i hålen vid de bakre stolparna i lastutrymmet.
VIKTIGT
Skyddsgallret kan inte fällas upp eller ner då
insynsskyddet är monterat.
Ditsättning av insynsskydd
För in ena ändstycket av skyddet i försänkningen på sidopanelen.
För in andra ändstycket i motsvarande försänkning.
Tryck fast båda sidorna. Ett klickljud ska
höras och den röda markeringen ska försvinna.
206
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Insynsskyddets bakre täckskiva sticker i sitt
inrullade läge ut horisontellt i lastutrymmet när
det är monterat.
±
Dra täckskivan lätt bakåt, fri från sina stödhyllor och fäll ner.
Lång last
För extra lång last kan även passagerarstolens
ryggstöd fällas, se sidan 70.
Taklast
Användning av lasthållare
För att undvika skador på bilen och för att
uppnå största möjliga säkerhet vid färd,
rekommenderas de lasthållare som Volvo har
utvecklat.
Följ noggrant den monteringsanvisning som
bifogas lasthållaren.
•
Kontrollera regelbundet att lasthållarna
och lasten sitter ordentligt fast. Surra lasten väl med lastband.
•
Fördela lasten jämnt över lasthållarna.
Lägg den tyngsta lasten underst.
•
Bilens vindfång och därmed bränsleförbrukningen ökar med lastens storlek.
•
Kör mjukt. Undvik häftiga accelerationer,
hårda inbromsningar och hård kurvtagning.
VARNING
Bilens tyngdpunkt och köregenskaper förändras vid lastning på taket.
För information om maximalt tillåten last på
taket, inklusive lasthållare och eventuell takbox, se sidan 261.
05 Under din färd
Varningstriangel
Ta varningstriangeln ur fodralet, vik ut och
sätt ihop de två lösa sidorna.
Fäll ut varningstriangelns stödben.
Följ de bestämmelser som gäller för användning av varningstriangel*. Placera varningstriangeln på ett lämpligt ställe med tanke på
trafiksituationen.
Se till att varningstriangeln med fodral sitter
ordentligt fast i lastutrymmet efter användning.
Första hjälpen
05
En väska med första hjälpenutrustning finns
placerad under golvet i lastutrymmet
Lyft golvmattan och ta ut varningstriangeln.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
207
05 Under din färd
Körning med släpvagn
Stanna säkert. Stanna då bilen på ett
säkert sätt och låt motorn gå på tomgång
under några minuter för att svalna. Visas
Hög motortemp Stanna motorn eller
Låg kylvätskeniv Stanna motorn ska
motorn stängas av efter att bilen stannats.
Allmänt
Om draganordningen monterats av Volvo,
levereras bilen med nödvändig utrustning för
körning med släpvagn.
•
Draganordningen på bilen ska vara av godkänd typ.
•
Om dragkroken monteras i efterhand, kontrollera med din Volvoåterförsäljare att
bilen är fullt utrustad för släpvagnskörning.
•
Lägg lasten i släpvagnen så att trycket på
bilens draganordning följer angivet maximalt kultryck.
•
Öka däcktrycket till rekommenderat lufttryck för full last. För däcktrycksdekalens
placering, se sidan 253.
05
208
•
Gör ren draganordningen regelbundet och
smörj in dragkulan med fett.
•
Kör inte med tungt släp när bilen är helt ny.
Vänta tills den körts minst 1000 km.
•
I långa och branta nedförsbackar belastas
bilens bromsar mycket mer än normalt.
Växla ner till en lägre växel och anpassa
hastigheten.
•
Motorn belastas hårdare än normalt vid
körning med släpvagn.
•
Körs bilen med hård belastning i varmt klimat kan motorn överhettas. Om temperaturen i motorns kylsystem blir för hög tänds
varningssymbolen och informationsdisplayen visar Hög motortemperatur
•
•
•
Automatväxellådan har en inbyggd
skyddsfunktion som träder i kraft vid överhettning. Om temperaturen i växellådan blir
för hög tänds varningssymbolen och informationsdiplayen visar Växellåda varm
Sänk hastigheten eller Växellåda varm
Stanna snarast. Följ då anvisningen och
sänk hastigheten eller stanna bilen på ett
säkert sätt och låt motorn gå på tomgång
under några minuter för att låta växellådan
svalna. Vid överhettning kan bilens luftkonditionering temporärt stängas av.
Av säkerhetsskäl bör du inte köra fortare
än 80 km/h, även om vissa länders lagar
tillåter högre hastigheter.
Växelväljaren ska vara i läge P när bil med
automatväxellåda och påkopplat släp parkeras. Använd alltid parkeringsbromsen.
Använd stoppklossar för att blockera
hjulen när bil med påkopplat släp parkeras
i backe.
Släpvagnskabel
Om bilens draganordning har en 13-polig kontakt och släpet har en 7-polig kontakt behövs
en adapter. Använd en adapterkabel som är
godkänd av Volvo. Se till att kabeln inte släpar
i marken.
Blinkers på släp
En symbol i kombinationsinstrumentet blinkar
när körriktningsvisarna används och släpet är
inkopplat. Om symbolen blinkar snabbare är
någon av bilens eller släpets lampor trasiga, se
sidan 65.
Automatväxellåda
Parkering i backe
1. Aktivera parkeringsbromsen.
2. För växelväljaren till läge P.
Start i backe
1. För växelväljaren till läge D.
2. Frigör parkeringsbromsen.
Branta stigningar
•
Använd inte en högre växel än motorn
"orkar med". Det är inte alltid ekonomiskt
att köra på höga växlar.
•
Undvik att köra med släpvagn vid stigningar över 15 %.
Nivåreglering
De bakre stötdämparna bibehåller en konstant
höjd oavsett bilens last (upp till den tilllåtna
maxvikten). När bilen står still sjunker bakvagnen något, vilket är normalt.
05 Under din färd
Körning med släpvagn
Släpvagnsvikter
Viktigt att kontrollera
Nationella fordonsbestämmelser kan begränsa
släpvagnsvikt och hastighet. Dragkroken kan
vara certifierad för högre dragvikt än vad bilen
får dra. För Volvos tilllåtna släpvagnsvikter, se
sidan 263.
•
OBS
När kulhandske med svängningsdämpare
används skall dragkulan inte smörjas in.
G021485
Förvaring kuldel
Draganordning
B
Om bilen utrustats med delbar dragkrok ska
monteringsanvisningen för ditsättning av kuldelen följas noggrant, se sidan 210.
Om bilen är försedd med Volvos delbara
dragkrok:
•
Följ monteringsanvisningen för kuldelen
noggrant.
•
Kuldelen måste vara låst med nyckel
innan körning påbörjas.
•
Kontrollera att indikatorfönstret visar
grönt.
G031713
VARNING
05
Kuldelens förvaringsplats.
VIKTIGT
A
G031973
VARNING
Följ angivna rekommendationer för släpvagnsvikt. Hela ekipaget kan annars bli
svårkontrollerbart vid undanmanövrar och
inbromsningar.
Specifikationer
Kuldelens dragkula behöver rengöras och
smörjas med fett regelbundet.
Ta alltid loss kuldelen efter användning och
förvara den på dess bestämda plats i bilen,
ordentligt fastspänd med sin rem.
``
209
05 Under din färd
Körning med släpvagn
Ditsättning av kuldel
Mått, fästpunkter (mm)
05
210
A
1013
B
69
C
855
D
428
E
109
F
296
G
Sidobalk
H
Kulans centrum
Indikatorfönstret ska visa rött.
Ta bort skyddskåpan genom att först
trycka in spärren
och sedan dra kåpan
rakt bakåt
.
G021489
F
E
G021487
G
G018928
D
G031974
C
G021488
H
Kontrollera att mekanismen är i upplåst
läge genom att vrida nyckeln medurs.
Sätt i och skjut in kuldelen tills ett klick
hörs.
05 Under din färd
Körning med släpvagn
Säkerhetsvajer.
VARNING
G021494
G021490
Var noga med att fästa släpets säkerhetsvajer i avsett fäste.
Borttagning av kuldel
Indikatorfönstret ska visa grönt.
Kontrollera att kuldelen sitter fast genom
att rycka uppåt, nedåt och bakåt.
VARNING
G000000
Om kuldelen inte sitter korrekt ska den tas
av och sättas dit igen enligt tidigare steg.
05
VIKTIGT
Smörj bara in kulan för draghandsken,
resten av kuldelen ska vara ren och torr.
Sätt i nyckeln och vrid den medurs till upplåst läge.
G021495
Vrid nyckeln moturs till låst läge. Ta nyckeln ur låset.
``
211
05 Under din färd
Körning med släpvagn
Skjut på skyddskåpan tills den snäpper
fast.
Tryck in låsratten
och vrid den moturs
tills ett klick hörs.
Släpfordonsstabilisator – TSA
TSA-systemets (Trailer Stability Assist) uppgift
är att stabilisera bil med tillkopplat släpfordon
i situationer där ekipaget kommit i självsvängning.
TSAfunktionen ingår i DSTC-systemet
(Dynamic Stability and Traction Control), se
sidan 144.
05
Vrid ner låsratten helt, tills det tar stopp och
håll ned samtidigt som kuldelen dras ut
bakåt och uppåt.
VARNING
Förankra dragkrokens lösa kuldel på ett
säkert sätt om den förvaras i bilen, se
sidan 209.
Funktion
Fenomenet att bil med släp hamnar i självsvängning, kan uppstå för alla kombinationer av
bilar och släp. I vanliga fall krävs mycket höga
hastigheter för att det ska uppstå. Men om
släpfordonet är överlastat eller har lasten felaktigt fördelad, t.ex. för långt bak, finns risk för
självsvängning även i lägre hastigheter,
70–90 km/h.
G018929
För att självsvängning sedan ska börja, behövs
en utlösande faktor, t.ex:
212
•
Bil med släp utsätts för en plötslig kraftig
sidovind.
•
Bil med släp kör på ojämn vägbana eller i
ett gupp.
•
Yviga rattrörelser.
Handhavande
Då självsvängning väl har börjat kan den bli
svår eller omöjlig att dämpa, vilket gör ekipaget
svårkontrollerat med risk för att hamna i t.ex.
fel körfält eller utanför vägbanan.
TSA-systemet övervakar kontinuerligt bilens
rörelser, speciellt i sidled. Om självsvängning
upptäcks, sker individuell bromsreglering på
framhjulen vilket ger en stabiliserande effekt på
ekipaget. Oftast räcker detta för att föraren ska
återfå kontroll över bilen.
Om självsvängningen inte dämpas ut trots
TSA-systemets första ingrepp, bromsas ekipaget med alla hjul kombinerat med att motorns
drivkraft reduceras. När självsvängningen
sucessivt dämpats och ekipaget åter är stabilt
avbryter TSA-systemet regleringen och föraren
återfår full kontroll över bilen.
Övrigt
Ingrepp av TSA-systemet kan ske i hastighetsintervallet 60–160 km/h.
OBS
Väljer föraren att stänga av (reducera)
DSTC-systemet, stängs även TSA-systemet av, se sidan 144.
Ingrepp av TSA kan utebli om föraren med kraftiga rattrörelser försöker häva självsväng-
05 Under din färd
Körning med släpvagn
ningen, eftersom TSA-systemet då inte kan
avgöra om det är släpet eller föraren som orsakar självsvängningen.
Då TSA-systemet arbetar, blinkar
DSTC-symbolen i kombinationsinstrumentet.
05
213
05 Under din färd
Bogsering och bärgning
Bogsering
VARNING
Ta reda på den högsta tillåtna hastigheten för
bogsering enligt lag innan bilen bogseras.
Broms- och styrservon fungerar inte när
motorn är avstängd. Man måste trampa ca
fem gånger hårdare på bromspedalen och
styrningen går betydligt tyngre än normalt.
1. Tryck in fjärrnyckeln i startlåset för att låsa
upp rattlåset så bilen går att styra, se
sidan 68.
2. Fjärrnyckeln måste vara kvar i startlåset
under hela bogseringen.
3. Se till att bogserlinan hela tiden är sträckt
genom att hålla foten lätt på bromspedalen, så undviks hårda ryck.
Manuell växellåda
±
För växelspaken till friläge och frigör parkeringsbromsen.
±
VARNING
Rattlåset stannar i den position det var när
spänningen bröts. Rattlåset måste vara
upplåst innan bogsering. Tändningen ska
vara i läge II. Ta aldrig fjärrnyckeln ur startlåset under körning eller när bilen bogseras.
Ditsättning av bogserögla
VIKTIGT
Observera att bilen alltid måste bogseras så
att hjulen rullar framåt.
•
Bogsera inte bil med automatisk växellåda i högre hastighet än 80 km/h och
inte längre sträcka än 80 km.
Starthjälp
Bogsera inte igång bilen. Använd ett hjälpbatteri om startbatteriet är så urladdat att motorn
inte kan startas, se sidan 93.
VIKTIGT
Katalysatorn kan skadas om man bogserar
igång bilen.
214
Efter användning skruvas bogseröglan loss
och återplaceras på dess förvaringsplats.
För växelväljaren till läge N och frigör parkeringsbromsen.
VARNING
Sätt fjärrnyckeln i startlåset för att låsa upp
rattlåset (så att bilen går att styra) innan
bogsering.
Använd bogseröglan om bilen behöver bogseras på vägen. Bogseröglan fästs i uttaget på
höger sida av stötfångaren.
Automatisk växellåda
4. Var beredd att bromsa för att stanna.
05
Bogserögla
Ta fram bogseröglan som ligger under lastutrymmets golvlucka.
> Bogseröglan kan i vissa fall ligga skymd
under tröskeln.
05 Under din färd
Bogsering och bärgning
Bärgning
VIKTIGT
Observera att bilen alltid måste bärgas så
att hjulen rullar framåt.
Fyrhjulsdriven bil (AWD) med upplyft
framvagn ska inte bärgas i högre hastighet än 70 km/h. Den bör inte bärgas
längre sträckor än 50 km.
G031971
•
VARNING
Lossa i underkanten på täcklocket med en
spårskruvmejsel eller ett mynt.
Skruva fast bogseröglan ordentligt, ända in
till flänsen. Använd hjulmutternyckeln för
att vrida fast öglan.
Bogseröglan är endast avsedd för bogsering på väg – inte för bärgning. Tillkalla professionell hjälp för bärgning.
05
OBS
På vissa bilar med monterad dragkrok kan
bogseröglan inte fästas i det bakre fästet.
Fäst då bogserlinan i dragkroken.
Av den anledningen är det lämpligt att förvara en delbar dragkroks kuldel i bilen.
215
216
218
223
230
232
235
243
255
259
261
269
G020922
Motorrum..............................................................................................
Lampor..................................................................................................
Torkarblad och spolarvätska.................................................................
Batteri....................................................................................................
Säkringar...............................................................................................
Hjul och däck........................................................................................
Bilvård...................................................................................................
Typbeteckningar...................................................................................
Specifikationer......................................................................................
Typgodkännande..................................................................................
UNDERHÅLL OCH SPECIFIKATIONER
06
06 Underhåll och specifikationer
Motorrum
Allmänt
Öppna och stänga motorhuv
Motorrum, översikt
Volvos serviceprogram
G031910
För att hålla bilen på en hög nivå vad gäller trafiksäkerhet, driftsäkerhet och tillförlitlighet bör
Volvos serviceprogram följas, vilket finns specificerat i Service- och garantiboken. Låt en
auktoriserad Volvoverkstad utföra service- och
underhållsarbeten. Volvos verkstäder har den
personal, servicelitteratur och de specialverktyg som garanterar högsta servicekvalitet.
VIKTIGT
Motorrummets utseende kan variera beroende av
motorvariant.
För att Volvos garanti ska gälla, kontrollera
och följ Service- och garantiboken.
Expansionskärl för kylsystem
G031911
Kontrollera regelbundet
Kontrollera följande oljor och vätskor med
jämna mellanrum, t.ex. vid tankning:
06
•
•
•
•
Kylvätska
Motorolja
Styrservoolja
Spolarvätska
VARNING
Tänk på att kylarfläkten kan starta automatiskt någon tid efter att motorn stängts av.
Låt alltid motortvätt utföras av en verkstad.
Om motorn är varm finns risk för brand.
218
Dra i handtaget vid pedalerna. En informationssymbol tänds då huven är öppen, se
sidan 64.
För spärren åt vänster och öppna huven.
(Spärrhaken sitter mellan strålkastare och
grill, se bild.)
VARNING
Kontrollera att huven låser ordentligt vid
stängning.
Behållare för styrservoolja
Mätsticka för motorolja
Kylare
Påfyllning för motorolja
Behållare för broms- och kopplingsvätska
(vänsterstyrd)
Batteri
Relä- och säkringscentral, motorrum
Påfyllning av spolarvätska
Luftfilter.
06 Underhåll och specifikationer
Motorrum
Tändsystemet har mycket hög spänning.
Livsfarlig spänning råder i tändsystemet.
Tändningsläget ska alltid vara i läge 0 när
arbete utförs i motorrummet, se sidan 68.
Vidrör inte tändstift eller tändspole när tändningen är i tändningsläge II eller när motorn
är varm.
G021733
Kontroll av motorolja
Dekal för oljekvalitet.
Volvo rekommenderar Castrol oljeprodukter.
Vid körning under ogynnsamma förhållanden,
se Volvos rekommendationer, se sidan 264.
För att uppfylla kraven för motorns serviceintervall fabriksfylls alla motorer med en
speciellt anpassad syntetisk motorolja.
Valet av olja har gjorts med stor omsorg och
med hänsyn tagen till livslängd, startbarhet,
bränsleförbrukning och miljöbelastning. För
att rekommenderade serviceintervall skall
kunna tillämpas, krävs att godkänd motorolja används. Använd enbart föreskriven
oljekvalitet (se dekal i motorrummet), både
vid påfyllning och vid oljebyte, annars riskerar du att påverka livslängd, startbarhet,
bränsleförbrukning och miljöbelastning.
Volvo Personvagnar frånsäger sig allt
garantiansvar om inte motorolja med föreskriven kvalitet och viskositet används.
Påfyllning och mätsticka
G031914
VIKTIGT
Bensinmotor.
Volvo använder olika system för varning för låg
oljenivå eller lågt oljetryck. Vissa varianter har
oljetryckgivare, då används lampan för oljetryck. Andra varianter har oljenivågivare, då
informeras föraren via varningssymbolen mitt i
instrumentet samt displaytexter. Vissa modeller har båda varianterna. Kontakta en Volvoåterförsäljare för mer information.
06
G031915
VARNING
Dieselmotor.
Byt enligt de bytesintervaller som finns angivna
i Service- och garantiboken.
``
219
06 Underhåll och specifikationer
Motorrum
rinna tillbaka ner i oljetråget. För påfyllningsbar
volym, se sidan 264 och framåt.
VIKTIGT
Vid påfyllning av olja måste oljan som fylls
på ha samma kvalitet, se sidan 266.
Kontroll av kall bil
Kylvätska
Kylvätska, nivåkontroll och påfyllning
2. Kontrollera nivån med mätstickan. Den ska
ligga mellan MIN- och MAX-markeringarna.
Säkraste mätvärde fås på kall motor före start.
Mätvärdet är felvisande omedelbart efter att
motorn stängts av. Mätstickan visar för låg nivå
eftersom all olja inte hunnit rinna ner i oljetråget.
3. Ligger nivån nära MIN kan 0,5 liter fyllas på
till en början. Fyll på tills nivån är närmare
MAX än MIN på mätstickan.
VIKTIGT
Fyll aldrig över MAX-markeringen. Oljeförbrukningen kan öka om för mycket olja fylls
på i motorn.
VARNING
06
G021737
Spill inte olja på de heta avgasgrenrören då
det finns risk för brand.
Oljenivån ska ligga inom det markerade området
på mätstickan.
Ställ bilen plant och vänta 10–15 minuter efter
det att motorn stängts av så att oljan hinner
220
Kontroll av varmkörd bil
1. Torka av mätstickan.
2. Kontrollera oljenivån med mätstickan.
3. Ligger nivån nära MIN kan 0,5 liter fyllas på
till en början. Fyll på tills nivån är närmare
MAX än MIN på mätstickan.
G031918
1. Torka av mätstickan.
Det är viktigt att oljenivån kontrolleras redan
innan första ordinarie oljebyte äger rum på den
nya bilen.
Vid påfyllning ska instruktionerna på förpackningen följas. Det är viktigt att balansera mängden kylvätska och vatten för rådande väderlek.
Komplettera aldrig med endast rent vatten.
Frysrisken ökar med såväl för liten som för stor
andel kylvätska. För volymuppgifter, se
sidan 266.
06 Underhåll och specifikationer
Motorrum
VIKTIGT
•
Höga halter av klor, klorider och andra
salter kan orsaka korrosion i kylsystemet.
•
Använd alltid kylvätska med korrosionsskydd enligt Volvos rekommendation.
•
Tillse att blandningen av kylvätska är
50 % vatten och 50 % kylvätska.
•
Blanda kylvätskan med kranvatten av
godkänd kvalitet, se sidan 266. Vid
tveksamhet gällande vattnets kvalitet
använd färdigblandad kylvätska enligt
Volvos rekommendationer.
•
Vid byte av kylvätska/kylsystemskomponent ska kylsystemet spolas rent
med kranvatten av godkänd kvalitet
alternativt spolas med färdigblandad
kylvätska, se sidan 266.
•
Motorn får endast köras med välfyllt kylsystem. Höga temperaturer kan uppstå
med risk för skador (sprickor) i cylinderhuvudet.
VARNING
Kylvätskan kan vara mycket het. Om påfyllning behöver göras då motorn är varm,
skruva av expansionskärlets lock sakta så
att övertrycket försvinner.
Broms- och kopplingsvätska
Nivåkontroll
Broms- och kopplingsvätskan har gemensam
behållare. Nivån ska ligga mellan MIN- och
MAX-märkena som är synliga inuti behållaren.
Kontrollera nivån regelbundet.
Byt bromsvätska vartannat år eller vid vartannat ordinarie servicetillfälle.
För volymuppgifter och rekommenderad kvalitet för bromsvätska, se sidan 266. På bilar som
körs så att bromsarna används ofta och hårt,
t.ex. vid bergskörning eller körning i tropiskt
klimat med hög luftfuktighet, ska vätskan bytas
varje år.
VARNING
Kontrollera kylvätskan regelbundet
Nivån ska ligga mellan MIN- och MAX-markeringarna på expansionstanken. Om systemet
inte är välfyllt, kan höga temperaturer uppstå
med risk för skador på motorn.
Påfyllning
Om bromsvätskan ligger under MIN-nivå i
bromsvätskebehållaren bör inte bilen köras
vidare utan att bromsvätska fyllts på. Anledningen till bromsvätskeförlusten måste kontrolleras av en auktoriserad Volvoverkstad.
Vätskebehållaren är placerad på förarsidan.
Oljebehållaren är skyddad under avtäckningen
som täcker kallzonen av motorrummet. Det
runda locket måste först tas bort innan behållarens lock kan nås.
1. Öppna locket som sitter placerat på
avtäckningen genom att vrida det.
06
2. Skruva av locket på behållaren och fyll på
vätska. Nivån ska ligga mellan MIN- och
MAX-märkena, vilka är placerade på insidan av behållaren.
VIKTIGT
Glöm inte stänga locket.
``
221
06 Underhåll och specifikationer
Motorrum
G031921
Styrservoolja
VIKTIGT
Håll rent runt styrservobehållaren vid kontroll.
06
Kontrollera nivån vid varje service. Säkraste
mätvärde fås på kall motor före start. Byte av
olja behövs inte. Nivån ska ligga mellan MINoch MAX-märkena. För volymuppgifter och
rekommenderad oljekvalitet, se sidan 266.
OBS
Om ett fel uppstår i styrservosystemet eller
motorn är avstängd och måste bogseras,
kan bilen fortfarande styras.
222
06 Underhåll och specifikationer
Lampor
Allmänt
Lamphus fram
Losstagning av strålkastare
1. Tryck snabbt på START-/STOP-knappen
och ta ur fjärrnyckeln.
Alla glödlampor finns specificerade, se
sidan 229. Glödlampor och punktljus som är
av särskild typ eller som inte lämpar sig för byte
annat än av verkstad är:
Dra upp lamphusets låssprintar.
Allmänbelysning i taket, läslampor
Dra lamphuset rakt fram.
G031935
Handskfacksbelysning
Blinkers, yttre backspegel
Blinkers, bak
Trygghetsbelysning
Positionsljus
3. (Nedre bild)
Aktiva Xenonlampor
Lossa lamphusets kontaktstycke
genom att pressa ner clipset med tummen.
LED-lampor
VARNING
På bilar utrustade med Xenon-strålkastare
ska byte av Xenon-lampan utföras av en
auktoriserad Volvoverkstad. Strålkastaren
kräver särskild försiktighet eftersom Xenonlampan är utrustad med ett högspänningsaggregat.
VIKTIGT
Vidrör aldrig glaset på glödlamporna direkt
med fingrarna. Fett från fingrarna förångas
av värmen och ger en beläggning på reflektorn som då kan förstöras.
VIKTIGT
Dra inte i kabeln, endast i kontaktstycket
G031936
•
•
•
•
•
•
•
•
2. (Övre bild)
Samtliga glödlampor fram (utom den för dimljus) byts genom att via motorrummet lossa och
ta ut hela lamphuset.
För samtidigt ut kontaktstycket med
andra handen.
4. Lyft ut lamphuset och lägg det på ett mjukt
underlag så att inte linsen repas.
06
5. Byt den aktuella lampan.
VARNING
Stäng alltid av tändningen och ta ut fjärrnyckeln innan glödlampsbyte påbörjas.
``
223
06 Underhåll och specifikationer
Lampor
224
G032250
G032356
06
Halvljus, halogen
G032251
Losstagning av täcklock
Ditsättning av strålkastare
Vid ditsättning, känn efter att den långa låsprinten sitter fast, den ska sitta fast i bägge
öglorna.
Innan ett glödlampsbyte påbörjas, se
sidan 223.
1. Anslut kontaktstycket, ett klickljud ska
höras.
2. Ta loss locket genom att dra rakt ut.
3. Lossa lampan genom att trycka hållaren
nedåt.
Sätt tillbaka täcklocket i omvänd ordning.
4. Lossa kontaktstycket från glödlampan.
2. Sätt tillbaka lamphuset och låssprintarna.
Kontrollera att de är korrekt nerstuckna.
1. Öppna låsbyglarna genom att trycka utåt.
1. Lossa strålkastaren.
2. Ta loss täcklocket.
3. Kontrollera belysningen.
5. Passa in den nya lampan i sockeln och
snäpp fast den. Den kan bara sättas fast
på ett sätt.
Lamphuset måste vara inkopplat och ditsatt
innan belysningen slås på eller fjärrnyckeln
sätts in i startlåset.
Sätt tillbaka detaljerna i omvänd ordning.
06 Underhåll och specifikationer
Lampor
G032358
G032252
Körriktingsvisare/blinkers
G032253
Extra helljus, Xenon*
Helljus, halogen
1. Lossa strålkastaren.
1. Lossa strålkastaren.
1. Lossa strålkastaren.
2. Ta loss täcklocket.
2. Ta loss täcklocket.
3. Lossa kontaktstycket från glödlampan.
3. Lossa kontaktstycket från glödlampan.
2. Lossa lamphållaren genom att vrida
moturs.
4. Lossa lamphållaren genom att dra rakt ut.
4. Lossa lamphållaren genom att dra rakt ut.
5. Byt ut glödlampan och passa in den i sockeln. Den kan bara sättas fast på ett sätt.
5. Byt ut glödlampan och passa in den i sockeln. Den kan bara sättas fast på ett sätt.
Sätt tillbaka detaljerna i omvänd ordning.
Sätt tillbaka detaljerna i omvänd ordning.
3. Dra i lamphållaren för att få ut glödlampan.
4. Lossa den trasiga glödlampan genom att
trycka in den och vrida moturs.
06
5. Sätt i en ny glödlampa, pressa nedåt och
vrid medurs.
6. Passa in lamphållaren och vrid medurs.
Sätt tillbaka detaljerna i omvänd ordning.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
225
06 Underhåll och specifikationer
Lampor
Innan ett glödlampsbyte påbörjas, se
sidan 223.
Lossa kåpan genom att dra ut det övre hörnet,
det som är närmast grillen, se bild ovan.
1. Lossa strålkastaren.
1. Dra kåpan rakt ut i rikting mot bilens mitt
med hjälp av ett verktyg, se bild ovan.
2. Vrid lamphållaren moturs och ta loss den.
06
3. Dra loss den trasiga glödlampan och sätt i
den nya. Den kan bara sättas dit på ett sätt.
4. Passa in lamphållaren i sockeln och vrid
medurs.
Sätt tillbaka detaljerna i omvänd ordning.
226
2. Skruva loss lamphusets skruv och ta ut
dimljuset.
G032359
Dimbakljus
G031937
Dimstrålkastare
G032357
Sidomarkeringsljus
Dimbakljuset nås bakom stötfångaren
1. Lossa lamphållaren genom att vrida
moturs.
2. Lossa den trasiga glödlampan genom att
trycka in lampan och vrida moturs.
3. Vrid glödlampan moturs och ta loss den.
3. Sätt i en ny glödlampa, pressa nedåt och
vrid medurs.
4. Sätt dit en ny glödlampa och vrid medurs.
4. Passa in lamphållaren och vrid medurs.
5. Sätt tillbaka lamphållaren. Markeringen
TOP på lamphållaren ska vara uppåt.
06 Underhåll och specifikationer
Lampor
G032485
G031939
Lampglas, höger sida
Nummerskyltsbelysning
Bromsljus och backljus
G031940
Placering av baklampor
Positions-(LED)/sidomarkeringsljus
Både bromsljuset och backljuset byts inifrån
lastutrymmet.
Sidoreflex, bakre
1. Öppna panelen.
2. Lossa hela lamphuset försiktigt och dra ut
det.
Bromsljus
2. Lossa lamphållaren genom att vrida
moturs.
3. Byt till ny glödlampa.
Backljus
Blinker
Bromsljus (LED)
3. Lossa den trasiga glödlampan genom att
trycka in den och vrida moturs.
1. Lossa skruvarna med en skruvmejsel.
4. Sätt tillbaka och skruva fast hela lamphuset.
06
4. Sätt i en ny glödlampa, pressa nedåt och
vrid medurs.
5. Passa in lamphållaren och vrid medurs.
``
227
06 Underhåll och specifikationer
Lampor
Instegsbelysning
Belysning lastutrymme
Belysning i make up-spegel
G031943
G031942
G031941
Borttagning av spegelglas
06
Innan ett glödlampsbyte påbörjas, se
sidan 223.
1. Stick in en skruvmejsel och bänd lätt så
lamphuset lossnar.
1. Stick in en skruvmejsel vid kortändan av
linsen närmast tunnelkonsolen och vrid lätt
så att linsen lossnar. (Gäller båda lamporna).
2. Byt till ny glödlampa.
2. Vrid försiktigt tills linsen lossnar.
3. Byt till ny glödlampa.
4. Sätt tillbaka linsen.
3. Kontrollera att lampan lyser och tryck tillbaka lamphuset.
1. Stick in en skruvmejsel under den nedre
kanten i mitten och bänd försiktigt upp
låsklacken på kanten.
2. För mejseln under kanten åt både vänster
och höger sida (vid de svarta gummipunkterna) och bänd försiktigt så att glaset lossnar i underkanten.
3. Lossa försiktigt och lyft bort hela spegelglaset med lock.
4. Byt till ny glödlampa.
Ditsättning av spegelglas
1. Tryck tillbaka spegelglasets tre låsklackar
i ovankant.
2. Tryck sedan fast de tre nedre klackarna.
228
06 Underhåll och specifikationer
Lampor
Specifikation glödlampor
Belysning
Effekt
(W)
Typ
Extrahelljus,
Xenon, ABL
65
H9
Halvljus, halogen
55
H7 LL
Helljus, halogen
65
H9
Blinkers fram
21
PY21W
Dimstrålkastare
35
H8
Instegs-, lastutrymmes-, nummerskyltsbelysning
5
Spollampa
Make up-spegel
SV8,5
1,2
Spollampa
SV5,5
Främre sidomarkeringsljus
5
W3WLL
Handskfacksbelysning
5
Spollampa
06
SV8,5
229
06 Underhåll och specifikationer
Torkarblad och spolarvätska
Torkarblad
För mer information om torkare och spolning,
se sidan 84.
Serviceläge
G021763
1. Ställ fjärrnyckeln i läge 0, se sidan 68, och
behåll fjärrnyckeln i startlåset.
G021761
För att kunna byta eller tvätta torkarbladen
måste de vara i serviceläge.
2. För höger rattspak uppåt i ca 1 sekund.
Torkarna går då och ställer sig rakt upp.
Torkarna återgår till utgångsposition vid start
av bilen.
OBS
G021762
Byte av torkarblad
Fäll upp torkararmen. Tryck på knappen
som sitter på torkarbladsinfästningen och
dra rakt ut parallellt med torkararmen.
G021760
06
Skjut in det nya torkarbladet tills ett klickljud hörs.
Kontrollera att bladet sitter fast ordentligt.
230
Torkarbladen har olika längd. Bladet på förarsidan är längre än det på passagerarsidan.
06 Underhåll och specifikationer
Torkarblad och spolarvätska
Påfyllning av spolarvätska
1. Dra torkararmen rakt ut.
2. Ta tag i den inre delen av bladet (vid pilen).
3. Vrid moturs för att använda bladets ändläge mot torkararmen som en hävstång för
att lättare få loss bladet.
4. Tryck fast det nya torkarbladet. Kontrollera
att det sitter fast ordentligt.
5. Fäll tillbaka torkararmen.
G031927
G032770
Byte av torkarblad bakruta
Vindrute- och strålkastarspolarna har gemensam vätskebehållare.
VIKTIGT
Använd frostskyddsmedel under vintern så
att det inte fryser i pump, behållare och
slangar.
06
För volymuppgifter, se sidan 266.
Rengöring
För rengöring av torkarblad och vindruta, se
sidan 255.
VIKTIGT
Kontrollera bladen regelbundet. Eftersatt
underhåll förkortar bladens livslängd.
231
06 Underhåll och specifikationer
Batteri
Varningssymboler på startbatteri
Undvik gnistor eller
öppen eld.
Använd skyddsglasögon.
VIKTIGT
Vid laddning av startbatteriet får aldrig
snabbladdare användas.
VARNING
Explosionsfara.
Ytterligare information i
bilens instruktionsbok.
OBS
Förvara batteriet utom
räckhåll för barn.
Förbrukat startbatteri ska återvinnas på ett
miljöanpassat sätt – det innehåller bly.
Hantering
06
Batteriet innehåller frätande syra.
•
Kontrollera att ledningarna till startbatteriet
är rätt anslutna och väl åtdragna.
•
Koppla aldrig ifrån startbatteriet då motorn
är igång.
Startbatteriets livslängd och funktion påverkas
av antal starter, urladdningar, körsätt, körförhållanden, klimatförhållanden, etc.
232
Batterier kan bilda knallgas som är mycket
explosiv. En gnista, som kan bildas om
startkablarna sätts dit felaktigt, räcker för att
batteriet ska explodera. Batteriet innehåller
svavelsyra som kan orsaka allvarliga frätskador. Skölj med stora mängder vatten om
svavelsyra kommer i kontakt med ögon, hud
eller kläder. Vid stänk i ögonen, kontakta
omedelbart läkare.
OBS
Om startbatteriet laddas ur många gånger
påverkas dess livslängd negativt.
06 Underhåll och specifikationer
Batteri
Byte
VARNING
Sätt dit samt ta bort plus- respektive minuskabel i rätt ordningsföljd.
G021768
Borttagning
Lossa den svarta minuskabeln
Lossa den röda pluskabeln
Lossa avluftningsslangen från batteriet
Skruva loss skruven som håller batteriklamman.
G021769
För batteriet åt sidan och lyft upp det.
Ditsättning
Stäng av tändningen och vänta i 5 minuter.
06
Öppna clipsen på främre täcklocket och ta
loss locket.
Lösgör gummilisten så att bakre täcklocket
går fritt.
G021771
Ta loss bakre täcklocket genom att skruva
ett kvarts varv och lyfta loss det.
1. Ställ ner batteriet i batterilådan.
``
233
06 Underhåll och specifikationer
Batteri
2. För batteriet inåt samt åt sidan tills det når
bakkant av lådan.
3. Skruva fast batteriet med skruven i klamman.
4. Anslut avluftningsslangen.
5. Anslut den röda pluskabeln.
6. Anslut den svarta minuskabeln.
7. Tryck fast det bakre täcklocket. (Se borttagning).
8. Montera tillbaka gummilisten. (Se borttagning).
9. Sätt tillbaka det främre täcklocket och fäst
det med hjälp av clipsen. (Se borttagning).
06
234
06 Underhåll och specifikationer
Säkringar
Allmänt
Placering centraler
För att förhindra att bilens elektriska system
skadas genom kortslutning eller överbelastning, är alla de olika elektriska funktionerna och
komponenterna skyddade genom ett antal
säkringar.
G031925
Om någon elektrisk komponent eller funktion
inte fungerar, kan det bero på att komponentens säkring tillfälligt överbelastats och bränts.
Om samma säkring bränns upprepade gånger
föreligger något fel på en komponent. Uppsök
då en auktoriserad Volvoverkstad för kontroll.
Byte
Placering av centraler vänsterstyrd bil.
1. Titta i säkringsförteckningen för att lokalisera säkringen.
Om bilen är högerstyrd, byter centralen
under handskfacket sida.
2. Dra ut säkringen och titta från sidan om
den böjda tråden är avbränd.
3. Byt i så fall till en ny säkring med samma
färg och samma amperetal.
,
Under handskfack
Motorrum
06
Bagageutrymme
VARNING
Använd aldrig ett främmande föremål eller
en säkring med högre amperetal än specificerat för att ersätta en säkring. Detta kan
förorsaka betydande skador på elsystemet
och möjligtvis leda till brand.
``
235
06 Underhåll och specifikationer
Säkringar
Motorrum
G025600
G031926
06
236
06 Underhåll och specifikationer
Säkringar
Allmänt säkringar motorrum
På insidan av locket finns en tång som underlättar när man ska dra ut och sätta tillbaka en
säkring.
Pos
Funktion
A
Primärsäkring RJBB KL30
60
Primärsäkring RJBD KL30
50
Positioner (se föregående bild)
Motorrum övre
-
Motorrum främre
PTC Luftförvärmare*
Motorrum undre
-
Dessa säkringar är alla placerade i motorrumsboxen. Säkringarna i
är placerade under
.
•
•
•
1 – 7 och 42 – 44 är av typ "Midi Fuse"och
får endast bytas av en auktoriserad Volvoverkstad.
8 – 15 och 34 är av typ "JCASE" och får
endast bytas av en auktoriserad Volvoverkstad.
16 – 33 och 35 – 41 är av typ "MiniFuse".
Pos
Funktion
A
Primärsäkring CEM
KL30A
50
Primärsäkring CEM
KL30B
50
Primärsäkring RJBA KL30
60
100
-
Vindrutetorkare
30
Parkeringsvärmare*
25
Kupé fläkt
40
-
-
Pos
Funktion
A
Hastighetsberoende styrservo
5
Styrenhet motor, transm.
SRS
10
Eluppvärmda spolarmunstycken
10
-
-
Belysningspanel
5
Strålkastarspolare
15
12 V-uttag fram och baksäte
15
ABS pump
40
Taklucka*, Tak konsol/
ECC*
5
ABS ventiler
20
Relä motorrumsbox
5
Extraljus*
20
Signalhorn
15
Motor styrenhet
10
Styrenhet automatväxellåda*
15
-
-
Ljushöjdjustering*, (Active
Bi-Xenon*
10
Primärsäkring CEM
20
Radar, ACC styrenhet*
5
06
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
237
06 Underhåll och specifikationer
Säkringar
Pos
06
Funktion
A
Kompressor A/C
Funktion
A
15
Glödstift (diesel)
70
Relä spolar
5
-
Startmotorrelä
30
Kylfläkt
Tändspolar
20
Glödsystem (5-cyl. diesel)
10
Motorstyrenhet, Trottel
bensin
10
Motorstyrenhet, Trottel
diesel
15
Insprutningssystem, Luftmassemätare
15
Motorventiler
10
EVAP, Lambdasond,
Insprutning (bensin)
15
Lambdasond (diesel)
10
Dieselfiltervärmare, vevhusventilationsvärmare
(diesel)
15
-
238
-
Pos
80
06 Underhåll och specifikationer
Säkringar
Under handskfack
1 2 3
4
5
6
7 8
9 10 11 12 13 14
G032918
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
1. Vik undan den innerklädsel som täcker
säkringscentralen.
2. Tryck på lockets lås och fäll det uppåt.
Pos
Funktion
Gaspedal*, luftvärmare
(PTC)*, eluppvärmda stolar
A
7,5
3. Säkringarna kan nås.
-
Funktion
A
Taklucka*
20
Backlampor
7,5
-
Funktion
A
Regnsensor*
5
SRS-system
10
ABS-bromsar
5
ICM display, CD & Radio,
RSE system*
15
Rattmodul
7,5
Helljus
06
-
Positioner
Pos
Pos
15
-
Dimljus fram*
15
Vindrutespolare
15
Adaptiv farthållare, ACC*
10
-
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
239
06 Underhåll och specifikationer
Säkringar
Pos
Funktion
Takbelysning, kontrollpanel förardörr/Elmanövr.
passagerarstol*
240
7,5
Informationsdisplay
5
Elmanövr. förarstol*
5
Vindrutetorkare bak
15
Fjärrnyckelmottagare,
larmsensorer
5
Bränslepump
20
Elektriskt rattlås
20
06
A
-
Lås tank-/baklucka
10
Larmsiren, ECC
5
Start/stopknapp
5
Bromsljus omkopplare
5
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
06 Underhåll och specifikationer
Säkringar
Lastutrymme
Centralen är placerad bakom klädseln på vänster sida.
Positioner
Pos
Modul
tion
(svart). Funk-
Pos
(svart). Funk-
A
Kontrollpanel bakdörr höger
25
Modul
tion
Pos
Modul
tion
(svart). Funk-
A
Elmanövrerad stol förarsida*
25
Släpvagnsuttag 1*
40
POT (automatöppning baklucka)*
30
06
A
-
-
Kontrollpanel förardörr
25
12 V-uttag lastutrymme
15
Kontrollpanel passagerardörr
25
Eluppvärmd bakruta
30
Kontrollpanel bakdörr vänster
25
Släpvagnsuttag 2*
15
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
241
06 Underhåll och specifikationer
Säkringar
Pos
(vit). Funktion
A
Parkeringshjälp, Parkeringskamera*
5
Styrenhet Four-C*
15
Stolsvärme förarsida fram*
15
Stolsvärme passagerarsida
fram*
15
Stolsvärme höger bak*
15
AWD styrenhet
10
Stolsvärme vänster bak*
15
Modul
Pos
Modul
(blå). Funktion
Display RTI*
-
06
242
-
Elmanövrerad stol passagerarsida*
25
Keyless drive*
20
Elektrisk parkeringsbroms
vänster
30
Elektrisk parkeringsbroms
höger
30
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
-
A
10
-
Bashögtalare*
25
DAB-radio
5
Audioförstärkare*
25
Audiosystem
15
Telefon, Bluetooth*
5
–
-
06 Underhåll och specifikationer
Hjul och däck
Allmänt
OBS
Däck betyder mycket för bilens köregenskaper. Däcktyp, dimension, däcktryck och hastighetsklass är viktiga för hur bilen uppträder.
Nya däck
Se till att ha samma typ och dimension och
även samma fabrikat på båda hjulparen.
Följ rekommenderat däcktryck som finns angivet på däcktryckstabellen, se sidan 254.
Rotationsriktning
Skötsel av däck
G021778
Pilen visar däckets rotationsriktning.
Däck med mönster som är tillverkat för att
endast rulla åt ett håll, har rotationsriktningen
markerad med en pil på däcket. Däcket ska ha
samma rotationsriktning under hela sin livslängd. De bör endast skiftas mellan fram och
bak, aldrig från vänster till höger sida eller
omvänt. Om däcken monteras felaktigt försämras bilens bromsegenskaper och förmåga
att pressa undan regn och snömodd.
Alla däck som är äldre än 6 år bör kontrolleras
av fackman även om de verkar oskadade. Däck
åldras och bryts ner även om de sällan eller
aldrig används. Funktionen kan då påverkas.
Det gäller även reservdäck, vinterdäck och
däck som sparas för framtida bruk. Exempel på
yttre tecken som indikerar att däcket är olämpligt för användning är sprickor eller missfärgningar.
G021823
Däckens ålder
Däck är färskvara. Efter några år börjar de
hårdna samtidigt som friktionsegenskaperna
försämras undan för undan. Eftersträva därför
att få så färska däck som möjligt vid utbyte. Det
är särskilt viktigt när det gäller vinterdäck. Tillverkningsvecka och -år, däckets DOT-märkning (Department of Transportation), anges
med fyra siffror, exempelvis 1502. Däcket på
bilden är tillverkat vecka 15, år 2002.
06
Sommar- och vinterdäck
När sommar- och vinterhjulen skiftas ska de
märkas upp med vilken sida de har suttit på,
t.ex. V för vänster och H för höger.
Slitage och underhåll
Rätt däcktryck ger jämnare slitage, se
sidan 254. Körsätt, däcktryck, klimat och
``
243
06 Underhåll och specifikationer
Hjul och däck
vägarnas beskaffenhet har en inverkan på hur
snabbt dina däck åldras och slits. För att undvika skillnader i mönsterdjup samt förhindra att
slitagemönster uppstår kan fram- och bakhjulen skiftas med varandra. Lämplig körsträcka
vid första skiftet är ca 5000 km och därefter
med 10 000 km intervall. Kontakta en
auktoriserad Volvoverkstad för kontroll vid
osäkerhet om mönsterdjupet.
Hjul ska förvaras liggande eller upphängda –
inte stående.
VARNING
Ett skadat däck kan leda till förlorad kontroll
av bilen.
Slitagevarnare är en smal upphöjning tvärs
över slitbanan. På sidan av däcket syns bokstäverna TWI (Tread Wear Indicator). När däckets mönsterdjup är reducerat till 1,6 mm, kommer det i jämnhöjd med slitagevarnarna. Byt då
snarast till nya däck. Tänk på att däck med litet
mönsterdjup har mycket dåligt väggrepp i regn
eller snö.
06
VIKTIGT
Hjulskruvarna ska dras åt med 140 Nm. Vid
alltför hård åtdragning kan skruvförbandet
skadas.
Låsbar hjulskruv
Låsbar hjulskruv kan användas på både aluminiumfälg och stålfälg.
G021829
Vinterdäck
244
OBS
Rådgör med en Volvoåterförsäljare om
vilken fälg och däcktyp som passar bäst.
Dubbdäck
Fälgar och hjulskruvar
Använd endast fälgar som är testade och godkända av Volvo och som ingår i Volvo originalsortiment. Kontrollera åtdragningsmomentet
med momentnyckel.
Däck med slitagevarnare
vinterdäck måste rätt däck vara monterade på
alla fyra hjulen.
Volvo rekommenderar vinterdäck med vissa
bestämda dimensioner. Däckdimensionerna är
beroende av motorvariant. Vid körning med
Dubbade vinterdäck ska köras in
500–1000 km, mjukt och lugnt så att dubbarna
sätter sig riktigt i däcken. Det ger däcken och
speciellt dubbarna längre livslängd.
OBS
Lagbestämmelser för användning av dubbdäck varierar från land till land.
Mönsterdjup
Väglag med is, snömodd och låga temperaturer ställer betydligt högre krav på däck än vid
sommarförhållanden. Därför rekommenderar
Volvo att inte köra med vinterdäck som har
mindre mönsterdjup än 4 mm.
06 Underhåll och specifikationer
Hjul och däck
Använda snökedjor
VIKTIGT
Endast enkelsidiga snökedjor är tillåtna att
användas. Använd Volvo originalsnökedjor
eller likvärdiga som är anpassade till rätt bilmodell, däck- och fälgdimensioner. Rådgör
med en auktoriserad Volvoverkstad.
Snökedjor får endast användas på framhjulen
(gäller även fyrhjulsdrivna bilar).
Kör aldrig fortare än 50 km/h med snökedjor.
Undvik att köra på barmark eftersom detta sliter mycket hårt på både snökedjor och däck.
Använd aldrig s.k. snabblänkar eftersom
utrymmet mellan skivbromsarna och hjulen är
för litet.
Däcktrycksövervakning TPMS*
TPMS (Tyre Pressure Monitoring System) varnar föraren när trycket är för lågt i ett eller flera
av bilens däck. Det använder sensorer som är
placerade inuti luftventilen i varje hjul. När bilen
färdas i ca 40 km/h känner systemet av däcktrycket. Om trycket är för lågt tänds varningslampan på instrumentpanelen och ett meddelande visas i displayen.
Kontrollera alltid systemet efter hjulbyte för att
säkerställa att ersättningshjulen fungerar med
systemet.
För information om korrekt däcktryck, se
sidan 254.
Systemet ersätter inte vanligt underhåll av
däck.
VIKTIGT
Om ett fel uppstår i däcktryckssystemet
kommer varningslampan på instrumentpanelen tändas. Meddelandet
DÄCKTRYCKSSYST. SERV.
ERFORDRAS visas. Detta kan ske av olika
anledningar, t.ex. vid montering av ett hjul
som inte är försett med en sensor avpassad
för Volvos däcktrycksövervakningssystem.
Justera däcktrycksövervakning
Däcktrycksövervakningen kan, för att följa Volvos däcktrycksrekommendationer, justeras till
exempel vid körning med hög last.
OBS
4. Tryck ENTER.
5. Kör bilen i en hastighet av lägst 40 km/h i
sammanlagt minst 1 minut.
Åtgärda lågt däcktryck
När meddelande Lågt däcktryck i minst ett
däck visas i displayen
1. Kontrollera däcktrycket på alla fyra
däcken. Däcken ska vara kalla, se
sidan 254.
2. Pumpa däcket/däcken till rätt tryck.
3. Kör bilen i en hastighet av lägst 40 km/h i
sammanlagt minst 1 minut och kontrollera
att meddelandet släcks.
Avaktivera/aktivera
däcktrycksövervakning
06
OBS
Motorn får inte vara igång.
Inställningar görs med reglaget i mittkonsolen,
se sidan 110
1. Pumpa däcken till önskat tryck och välj
nyckelläge I eller II.
2. Välj Bilinställningar
3. Välj Däcktryck Kalibrering.
Motorn får inte vara igång.
Inställningar görs i reglaget i mittkonsolen, se
sidan 110
1. Välj nyckelläge I eller II.
2. Välj Bilinställningar
Däckstryck
Däcktryck
3. Välj Däcktryckssystem och tryck
ENTER.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
245
06 Underhåll och specifikationer
Hjul och däck
Rekommendationer
Enbart fabriksmonterade hjul är utrustade med
TPMS-sensorer i ventilerna.
06
•
Temporary spare-reservhjulet har inte
denna sensor.
•
Om hjul utan TPMS-sensorer används
kommer Däcktryckssystem Serv.
erfordras att visas varje gång som bilen
körs fortare än 40 km/h i mer än 10 minuter.
•
Volvo rekommenderar att TPMS-sensorer
monteras på alla bilens hjul.
•
Volvo rekommenderar inte att sensorer
flyttas mellan olika hjul.
VARNING
När ett däck utrustat med TPMS pumpas,
håll pumpens munstycke rakt mot ventilen
för att inte skada ventilen.
Dessa däck är monterade på en särskild fälg.
(Även vanliga däck går att montera på denna
fälg).
Om ett SST-däck förlorar däcktryck, tänds den
gula TPMS-lampan på instrumentpanelen och
ett meddelande visas i textrutan. Om detta
inträffar, minska hastigheten till max 80 km/h.
Kör försiktigt. För att säkerställa vilket däck
som behöver åtgärdas, kontrollera däcktrycket
på alla fyra däcken. Däcket ska kontrolleras så
snart som möjligt.
VARNING
Enbart personer med kunskap om SSTdäck bör montera dessa.
SST-däck ska endast monteras ihop med
TPMS.
Efter att ett felmeddelande om lågt däcktryck har visats, kör inte fortare än
80 km/h.
Maximal körsträcka till däckbyte är 80 km.
Undvik hård körning.
Punkteringskörbara däck*
Om Self Supporting run flat Tires (SST) är valt
är bilen också utrustad med TPMS.
Denna typ av däck har en speciell förstärkt
sidovägg som gör det möjligt att fortsätta köra
bilen trots att däcket har förlorat en del luft.
246
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Verktyg
G031900
> Ett X visas i displayen om systemt aktiveras, alternativt försvinner om systemet avaktiveras.
SST-däck måste bytas ut om de skadas
eller punkteras.
Ett skumblock, placerat i lastutrymmet innehåller alla verktyg. Verktygen består av bogserögla, domkraft* och hjulskruvsnyckel*. Skumblocket är fastskruvat i en konsol i reservhjulsbaljans botten.
Domkraft*
Använd originaldomkraften endast vid hjulbyte. Domkraftens skruv ska alltid vara välsmord.
Reservhjul*
Reservhjulet (Temporary spare) är endast
avsett att användas tillfälligt. Ersätt reservhjulet
snarast med ett vanligt hjul. Under körning med
reservhjulet kan bilen få annorlunda köregen-
06 Underhåll och specifikationer
Hjul och däck
skaper. Rätt däcktryck på reservhjulet anges
på däcktryckstabellen, se sidan 254.
Byte av hjul
Verktyg – återplacering
Losstagning
Sätt ut varningstriangel, se sidan 207, om ett
hjul byts på en trafikerad plats. Bilen och
domkraften* ska stå på ett fast horisontellt
underlag.
VIKTIGT
Kör aldrig fortare än 80 km/h med ett reservhjul på bilen.
1. Dra åt parkeringsbromsen och lägg i ettans
växel eller läge P om bilen har automatisk
växellåda.
VIKTIGT
Reservhjulet är placerat i reservhjulsbaljan med
utsidan nedåt. Två skumblock, ett under
reservhjulet och ett över/inuti håller reservhjulet på plats. Det övre innehåller alla verktyg.
Reservhjulet och skumblocken hålls fast med
samma genomgående skruv.
Framtagning av reservhjul
1. Vik upp golvluckan och golvmattan, bakifrån och framåt.
2. Skruva upp fästskruven.
3. Lyft ur skumblocket med dess verktyg.
4. Lyft ur reservhjulet.
G029336
Bilen får aldrig köras utrustad med fler än ett
reservhjul av typen "Temporary spare" samtidigt.
Efter användning av verktyg och domkraft ska
de placeras tillbaka på rätt sätt. Domkraften
ska vevas till rätt läge för att kunna få plats.
Skumblocket och reservhjulet skall placeras
tillbaka i omvänd ordning mot hur det togs ur.
Notera att det finns en pil på övre skumblocket.
Den ska peka framåt i bilen.
VIKTIGT
Verktyg och domkraft ska förvaras på
avsedd plats i bilens lastutrymme då de inte
används.
VARNING
Kontrollera att domkraften inte är skadad,
gängorna ordentligt smorda samt att den är
fri från smuts.
OBS
Använd den domkraft som hör till bilen.
06
2. Ta fram reservhjul, domkraft, hjulskruvnyckel samt nyckeln till de låsbara hjulskruvarna.
3. Blockera framför och bakom de hjul som
ska stå kvar på marken. Använd kraftiga
träklossar eller större stenar.
Det undre blocket behöver inte lyftas ur.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
247
06 Underhåll och specifikationer
Hjul och däck
7. Lyft bilen så högt att hjulet går fritt. Ta bort
hjulskruvarna och lyft av hjulet.
VARNING
Placera aldrig något mellan marken och
domkraften, inte heller mellan domkraftsfästet och domkraften.
Ditsättning
1. Rengör anliggningsytorna på hjul och nav.
G021779
5. På varje sida av bilen finns två domkraftsfästen. Vid varje fäste finns ett urtag i plasttäckningen. Veva ner domkraftens fot så
att den pressas plant mot marken.
4. Lossa hjulskruvarna ½–1 varv moturs med
hjulskruvnyckeln.
6. Kontrollera att domkraften sitter i fästet
enligt bilden och att foten är placerad lodrät under fästet.
2. Sätt dit hjulet. Skruva dit hjulskruvarna så
att det inte finns något glapp mellan hjul
och bromsskiva.
3. Sänk ner bilen så att hjulet inte kan rotera
och ta bort domkraften
G031901
G032149
G021780
06
VIKTIGT
Domkraftsfästet är det bakersta av de två
bakre urtagen.
248
4. Dra fast hjulskruvarna korsvis. Det är viktigt
att hjulskruvarna blir ordentligt åtdragna.
Dra åt med 140 Nm. Kontrollera åtdragningsmomentet med momentnyckel.
5. Sätt på navkapseln (för bilar med stålfälg).
06 Underhåll och specifikationer
Hjul och däck
Allmänt
OBS
Navkapselns uttag för ventilen ska vara över
ventilen på fälgen vid montering.
VARNING
Kryp aldrig under bilen då den är upphissad
på domkraft.
Låt aldrig passagerare uppehålla sig i bilen
då den lyfts upp med domkraft.
Parkera bilen på ett sådant sätt att passagerare har bilen eller helst ett vägräcke
mellan sig och vägbanan.
Däcktätningssatsen används till att täta en
punktering samt kontrollera och justera däcktrycket. Den består av en kompressor och en
behållare med tätningsvätska. Satsen fungerar
som en provisorisk reparation. Flaskan med
tätningsvätskan ska bytas ut innan bäst föredatumet passerats och efter användning.
Tätningsvätskan tätar effektivt däck som punkterats i slitbanan.
OBS
Däcktätningssatsen är endast avsedd för
tätning av däck med punktering i slitbanan.
1. Vik upp golvlucka och golvmatta bakifrån
och framåt.
2. Skruva loss fästskruven.
3. Lyft upp däcktätningssatsen.
Lägg tillbaka detaljerna efter användning.
VARNING
Hastigheten får inte överstiga 80 km/h efter
att den provisoriska däcktätningen använts.
Det provisoriskt tätade däcket måste bytas
ut så snart som möjligt (maximal körsträcka
200 km).
Översikt
Provisorisk däcktätning*
Däcktätningssatsen har begränsad förmåga
att täta däck som har punktering i däcksidan.
Täta inte däck med den provisoriska däcktätningen om de uppvisar större skåror, sprickor
eller liknande skador.
06
G032468
12 V-uttag för anslutning av kompressorn finns
fram vid mittkonsolen, vid baksätet och i lastutrymmet. Välj det eluttag som är närmast det
punkterade däcket.
Framtagning av däcktätningssats
Sätt ut en varningstriangel vid en trafikerad
plats. Däcktätningssatsen finns i skumblocket
under golvet i lastutrymmet.
Dekal, högsta tillåtna hastighet
Strömbrytare
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
249
06 Underhåll och specifikationer
Hjul och däck
Kabel
Tätning av punkterat däck
VARNING
Flaskhållare (oranget lock)
Tätningsvätskan kan irritera huden. Vid hudkontakt, tvätta omedelbart bort vätskan
med tvål och vatten.
Skyddslock
Tryckreduceringsventil
3. Kontrollera att strömbrytaren är i position 0 och ta fram kabeln och luftslangen.
Luftslang
Flaska med tätningsvätska
OBS
Tryckmätare
Bryt inte flaskans plombering. När flaskan
skruvas fast bryts plomberingen.
4. Skruva av det orange locket och skruva
loss flaskans kork.
VARNING
G014338
06
För information om detaljernas funktion, se föregående bild.
1. Öppna locket på däcktätningssatsen.
2. Lossa dekalen om högsta tillåtna hastighet
och sätt fast den på ratten.
Skruva inte av flaskan, den är försedd med
backspärr för att förhindra läckage.
5. Skruva fast flaskan i flaskhållaren.
6. Skruva loss hjulets ventilhatt och skruva
fast luftslangens ventilanslutning till botten
på däckventilens gänga.
VARNING
Lämna inte barn i bilen utan uppsikt då
motorn är igång.
250
06 Underhåll och specifikationer
Hjul och däck
7. Sätt i kabeln i 12 V-uttaget och starta bilen.
VARNING
Stå aldrig intill däcket då kompressorn pumpar. Om det uppstår sprickbildningar eller
ojämnheter ska kompressorn omedelbart
stängas av. Färden bör inte fortsätta. Kontakta en auktoriserad däckverkstad.
OBS
När kompressorn startar kan trycket öka
upp till 6 bar men trycket sjunker efter ca
30 sekunder.
8. Sätt strömbrytaren i position I.
10. Stäng av kompressorn för att kontrollera
trycket på tryckmätaren. Minsta tryck är
1,8 bar och max 3,5 bar.
11. Stäng av kompressorn och lossa kabeln
från 12 V uttaget.
12. Ta loss slangen från däckventilen och sätt
på ventilhatten.
13. Kör snarast ca 3 km med en maximal
hastighet på 80 km/h så tätningsvätskan
kan täta däcket.
Efterkontroll av lagning och tryck
1. Anslut utrustningen igen.
2. Läs av däcktrycket på tryckmätaren.
•
Ligger det under 1,3 bar har däcket inte
tätats tillräckligt. Färden bör inte fortsättas. Kontakta en däckverkstad.
•
Är däcktrycket högre än 1,3 bar ska
däcket pumpas upp till angivet däcktryck enligt däcktrycksdekalen. Släpp ut
luft med tryckreduceringsventilen om
däcktrycket är för högt.
VIKTIGT
Risk för överhettning. Kompressorn ska inte
arbeta längre än 10 minuter.
9. Fyll däcket i 7 minuter.
VARNING
Om trycket understiger 1,8 bar är hålet i
däcket för stort. Färden bör inte fortsätta.
Kontakta en auktoriserad däckverkstad.
VARNING
Skruva inte av flaskan, den är försedd med
backspärr för att förhindra läckage.
3. Stäng av kompressorn. Lossa luftslangen
och kabeln. Sätt tillbaka ventilhatten.
4. Lägg tillbaka däcktätningssatsen i lastutrymmet.
OBS
Efter användning ska flaska med tätningsvätska och slang bytas ut. Byte utförs av en
auktoriserad Volvoverkstad.
VARNING
Kontrollera däcktrycket regelbundet.
Kör till närmaste auktoriserade Volvoverkstad
för att byta ut/reparera det skadade däcket.
Informera verkstaden om att däcket innehåller
däcktätningsvätska.
06
VARNING
Hastigheten får inte överstiga 80 km/h efter
att den provisoriska däcktätningen använts.
Uppsök en auktoriserad Volvoverkstad för
inspektion av det tätade däcket (maximal
körsträcka 200 km).
Pumpning av däck
Bilens originaldäck kan pumpas upp av kompressorn.
``
251
06 Underhåll och specifikationer
Hjul och däck
1. Kompressorn skall vara avstängd. Se till att
strömbrytaren står i position 0 och ta fram
kabel och luftslang.
2. Skruva loss hjulets ventilhatt och skruva dit
luftslangens ventilanslutning till botten på
däckventilens gänga.
tryckreduceringsventilen om däcktrycket
är för högt.)
6. Stäng av kompressorn. Lossa luftslangen
och kabeln.
7. Sätt tillbaka ventilhatten.
Specifikationer
Dimensionsbeteckning
På alla bildäck finns en beteckning för dimension. Exempel på beteckning:
235/60 R18 94 W.
Byte av behållare med tätningsvätska
VARNING
Inandning av bilavgaser kan medföra livsfara. Låt aldrig motorn gå i utrymmen som
är tillslutna eller saknar tillräcklig ventilation.
VARNING
Lämna inte barn i bilen utan uppsikt då
motorn är igång.
Byt flaska när bäst före-datum passerats. Hantera den gamla flaskan som miljöfarligt avfall.
235
Sektionsbredd (mm)
60
Förhållande mellan sektionshöjd och
bredd (%)
R
Radialdäck
18
Fälgdiameter i tum (")
94
Kodsiffror för max tillåten däckbelastning
W
Kodbeteckning för maximal tillåten
hastighet (i detta fall 270 km/h).
VARNING
Flaskan innehåller 1,2-Etanol och naturrågummi-latex.
Farligt vid förtäring. Kan ge allergi vid hudkontakt.
Undvik kontakt med huden och ögonen.
06
3. Anslut kabeln till något av bilens 12 V-uttag
och starta bilen.
4. Starta kompressorn genom att ställa
strömbrytaren i position I.
VIKTIGT
Risk för överhettning. Kompressorn ska inte
arbeta längre än 10 minuter.
5. Pumpa upp däcket till angivet tryck enligt
däcktrycksdekalen. (Släpp ut luft med
1
252
Avvikelser kan förekomma på vissa marknder.
Förvaras oåtkomligt för barn.
OBS
Lämna behållaren till ett insamlingsställe för
förvaring av farligt avfall.
Hastighetsklasser
Bilen är helbilsgodkänd, vilket innebär att
dimensioner och hastighetsklasser inte får
avvika från dem som anges i bilens registreringsbevis.1
Enda undantaget från dessa bestämmelser är
vinterdäck (både dubbade och dubbfria däck).
Om ett sådant däck väljs får bilen inte köras
06 Underhåll och specifikationer
Hjul och däck
fortare än däcket är klassificerat för. (T.ex. får
klass Q köras i maximalt 160 km/h).
W
270 km/h
Väglaget avgör hur fort bilen kan köras, inte
däckens hastighetsklass.
Y
300 km/h
Däcktrycksdekalen på förarsidans dörrstolpe
(mellan fram- och bakdörr) visar vilka tryck
däcken ska ha vid olika last och hastighetsförhållanden, det finns också angivet i däcktryckstabellen, se nedan.
OBS
Q
160 km/h (används endast på vinterdäck)
T
190 km/h
Det är maximal tillåten hastighet som anges
i tabellen.
Däcktryck
210 km/h
V
240 km/h
Däcktryck för bilens rekommenderade
hjuldimension
•
•
ECO-tryck
Reservhjulets tryck (Temporary Spare)
OBS
Temperaturskillnader förändrar däcktrycket.
G021830
H
•
06
``
253
06 Underhåll och specifikationer
Hjul och däck
Rekommenderat däcktryck
Variant
Alla motorer
Däckstorlek
Hastighet
(km/h)
Last,1 – 3 personer
ECO-tryckA
Max last
Fram (kPa)B
Bak (kPa)
Fram (kPa)
Bak (kPa)
Fram/bak (kPa)
235/65 R 17
0 – 160
240
240
270
270
270
235/60 R 18
160 +
240
240
270
270
-
max 80
420
420
420
420
-
235/55 R 19
ReservhjulC
A
B
C
T 125/80 R 17
Bränsleekonomisk körning.
I vissa länder förekommer enheten bar vid sidan av SI-enheten pascal:1 bar = 100 kPa.
Temporary Spare.
Bränsleekonomi, ECO-tryck
För hastigheter under 160 km/h rekommenderas det allmänna däcktrycket för full last för
att få den bästa bränsleekonomin.
06
Kontrollera däcktrycket
Däckens lufttryck ska kontrolleras varje
månad. Detta gäller även bilens reservhjul.
Efter några kilometers körning blir däcken
varma och trycket högre. Däcktryck kontrolleras på kalla däck. Med kalla däck avses att
däcken har samma temperatur som yttertemperaturen.
För lågt däcktryck ökar bränsleåtgången, förkortar däckens livslängd och försämrar bilens
vägegenskaper. Körning med för lågt däck-
254
tryck innebär att däcken kan bli överhettade
och skadas. Däcktrycket påverkar åkkomfort,
vägljud och styregenskaper.
OBS
Däcktrycket sjunker med tiden, det är ett
naturligt fenomen. Däcktrycket varierar
också beroende på omgivningens temperatur.
06 Underhåll och specifikationer
Bilvård
Tvätta bilen
Tvätta bilen så snart den blivit smutsig. Håll till
på en spolplatta med oljeavskiljare. Använd bilschampo.
•
Avlägsna fågelspillning från lacken så snart
som möjligt. Den innehåller kemikalier som
påverkar och missfärgar lacken mycket
snabbt. Det rekommenderas att eventuella
missfärgningar avlägsnas av en
auktoriserad Volvoverkstad.
•
•
Spola underredet.
•
Tvätta med svamp och bilschampo och
rikligt med ljummet vatten.
•
Tvätta torkarbladen med ljummen tvållösning eller bilschampo.
•
Använd kallavfettningsmedel på hårt nedsmutsade ytor.
•
Torka bilen torr med ett rent, mjukt sämskskinn eller en vattenskrapa.
Spola hela bilen tills den lösa smutsen
avlägsnats. Spola inte direkt på låsen.
VIKTIGT
Smutsiga strålkastare har försämrad funktionalitet. Rengör dem regelbundet, till
exempel vid bränslepåfyllning.
OBS
Yttre belysning såsom strålkastare, dimljus
och baklampor kan tillfälligt få kondens på
insidan av glaset. Det är ett naturligt fenomen, all ytterbelysning är konstruerad för att
motstå detta. Kondens ventileras normalt ut
ur lamphuset då lampan varit tänd en stund.
Rengöring av torkarblad
Asfalts-, damm- och saltrester på torkarbladet
samt insekter, is m.m. på vindrutan försämrar
bladets livslängd.
OBS
Tvätta regelbundet blad och vindruta med
ljummen tvållösning eller bilschampo.
Använd inga starka lösningsmedel.
VARNING
Låt alltid motortvätt utföras av en verkstad.
Om motorn är varm finns risk för brand.
Automattvätt
En automattvätt är ett enkelt och snabbt sätt
att få bilen ren, men den kommer inte åt på alla
ställen. För att uppnå bra resultat rekommenderas att tvätta bilen för hand.
OBS
Under de första månaderna ska bilen
endast handtvättas. Detta eftersom lacken
är känsligare när den är ny.
Högtryckstvätt
Vid högtryckstvätt, använd svepande rörelser
och se till att munstycket inte kommer närmare
bilens ytor än 30 cm (avståndet gäller alla exteriöra detaljer). Spruta inte direkt på låsen.
Prova bromsarna
VARNING
Provbromsa alltid efter tvättning, även parkeringsbromsen, så att fukt och korrosion
inte angriper bromsbeläggen och försämrar
bromsarna.
06
Tryck lätt på bromspedalen då och då vid körning av längre sträckor i regn eller snöslask.
Friktionsvärmen gör att bromsbeläggen värms
upp och torkar. Gör samma sak efter start i
mycket fuktig eller kall väderlek.
Exteriör plast-, gummi- och
prydnadsdetalj
För rengöring av infärgade plastartiklar,
gummi- och prydnadsdetaljer, till exempel
blanklister, rekommenderas speciellt rengör``
255
06 Underhåll och specifikationer
Bilvård
ingsmedel som finns hos Volvoåterförsäljare.
Vid användning av sådant rengöringsmedel
ska instruktionerna följas noggrant.
VIKTIGT
Undvik vaxning samt polering på plast och
gummi.
Vid användning av avfettningsmedel på
plast och gummi, om nödvändigt gnugga
endast med lätt tryck. Använd mjuk tvättsvamp.
Polering av blanklister kan nöta bort eller
skada det blanka ytskiktet.
Polermedel som innehåller slipmedel ska
inte användas.
Fälgar
06
Använd endast rengöringsmedel som
rekommenderas av Volvo. Starka fälgrengöringsmedel kan skada ytan och orsaka fläckar
på förkromade aluminiumfälgar.
Polering och vaxning
Polera och vaxa bilen när lacken är matt eller
för att ge den ett extra skydd.
Bilen behöver inte poleras förrän den är minst
ett år gammal, vaxning kan göras tidigare.
Polera och vaxa inte bilen i direkt solljus.
Tvätta och torka bilen mycket noga före polering eller vaxning. Tvätta bort asfalt eller tjärstänk med Volvos asfaltsborttagare eller lacknafta. Svårare fläckar kan tas bort med fin slippasta (rubbing) avsedd för billack.
Polera först med polish och vaxa sedan med
flytande eller fast vax. Följ noga instruktionerna
på förpackningarna. Många preparat innehåller
både polish och vax.
VIKTIGT
Lackbehandlingar såsom konservering, försegling, skydd, glansförsegling eller liknande kan skada lacken. Lackskada orsakad av sådana behandlingar täcks inte av
Volvos garanti.
Rengöring av främre sidorutor med
vattenavvisande ytskikt*
Använd aldrig produkter som bilvax,
avfettningsmedel eller liknande på
glasytan då detta kan förstöra dess vattenavvisande egenskaper.
Var försiktig vid rengöring så att inte glasytan
repas.
För att undvika skador på glasytan vid isborttagning – använd endast isskrapa av plast.
Det sker ett naturligt slitage på de vattenavvisande ytskikten.
För att de vattenavvisande egenskaperna ska
bestå rekommenderas en behandling med ett
speciellt efterbehandlingsmedel som finns hos
Volvoåterförsäljare. Det bör användas första
gången efter tre år och därefter varje år.
Rostskydd – kontroll och underhåll
Bilen fick ett mycket noggrant och komplett
rostskydd redan i fabriken. Delar av karossen
består av galvaniserad plåt. Underredet är
skyddat av ett nötningsbeständigt rostskyddsmedel. En tunn, penetrerande rostskyddsvätska sprutades in i utsatta balkar, hålrum,
slutna sektioner och sidodörrar.
Under normala förhållande kräver rostskyddet
ingen efterbehandling förrän efter ca 12 år.
256
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
06 Underhåll och specifikationer
Bilvård
Efter denna tid bör efterbehandling göras med
tre års intervall. Låt en auktoriserad Volvoverkstad hjälpa dig om bilen behöver efterbehandlas.
Smuts och vägsalt leder lätt till korrosion, därför är det viktigt att hålla bilen ren. För att upprätthålla bilens rostskydd behöver det regelbundet kontrolleras och eventuellt förbättras.
Rengöring av interiör
Använd endast rengöringsmedel och bilvårdsprodukter som rekommenderas av Volvo. Rengör regelbundet och följ instruktionerna som
medföljer bilvårdsprodukten.
Fläckar på textilklädsel och takklädsel
För att inte försämra klädselns brandhärdighetsegenskaper rekommenderas speciellt textilrengöringsmedel som finns hos Volvoåterförsäljare. För rengöring av säkerhetsbälten,
använd vatten och syntetiskt tvättmedel. Se till
att säkerhetsbältet är torrt innan det rullas in
igen.
VIKTIGT
Vassa föremål och kardborreförslutningar
kan skada bilens textilklädsel.
Behandling av fläckar på läderklädsel
Volvos läderklädsel är kromfri och godkänd
enligt standard Öko-Tex 100.
Läder förädlas och bearbetas för att det ska
bibehålla sina naturliga egenskaper. Det blir
försett med ett skyddande ytskikt, men för att
bibehålla både egenskaper och utseende
krävs regelbunden rengöring. Volvo erbjuder
en heltäckande produkt för rengöring och
efterbehandling av läderklädsel som, då den
används enligt instruktionerna, bevarar lädrets
skyddande ytskikt.Efter en tids användning
kommer lädrets naturliga utseende ändå att
framträda mer eller mindre beroende på lädrets
ytstruktur. Detta är en naturlig mognad av
lädret och visar att det är en naturprodukt.
För att uppnå bästa resultat rekommenderar
Volvo att rengöra och applicera skyddskräm en
till fyra gånger per år (eller fler vid behov). Fråga
en Volvoåterförsäljare efter Volvos Lädervårdsprodukt.
VIKTIGT
Använd aldrig starka lösningsmedel. Det
kan skada såväl textil-, vinyl- som läderklädsel.
VIKTIGT
Observera att material som torrfäller (nya
jeans, mockaplagg etc.) kan missfärga klädselmaterial.
Tvättråd för läderklädsel
1. Häll läderrengöring på den förfuktade
svampen och krama fram ett kraftigt skum.
2. Arbeta bort smutsen med lätta cirkulerande rörelser.
3. Badda noga med svampen på fläckarna.
Låt svampen suga upp fläcken. Gnugga
inte.
4. Torka av med ett mjukt papper eller en duk
och låt lädret torka helt.
Skyddsbehandling av läderklädsel
1. Häll lite av skyddskrämen på filtduken och
massera in ett tunt skikt av kräm med lätta
cirkulerande rörelser på lädret.
06
2. Låt lädret torka i 20 minuter före användning.
Lädret har nu fått ett förbättrat fläckskydd och
UV-skydd.
Behandling av fläckar på interiör plast-,
metall- och trädetalj
För rengöring av interiöra detaljer och ytor
rekommenderas lätt vattenfuktad splittfiber``
257
06 Underhåll och specifikationer
Bilvård
duk eller microfiberduk som finns hos Volvoåterförsäljare.
Innan arbetet påbörjas måste bilen vara rentvättad, torr och ha en temperatur över 15 °C.
Färgkod
Skrapa eller gnid aldrig på en fläck. Använd
aldrig starka fläckborttagningsmedel. I svårare
fall kan speciellt rengöringsmedel som finns
hos Volvoåterförsäljare användas.
1. Fäst en bit maskeringstejp över den skadade ytan. Dra sedan av tejpbiten så att
lackresterna följer med.
2. Rör om grundfärgen (primer) väl och lägg
på med hjälp av en fin pensel eller tändsticka. Lägg på lack med pensel när grundfärgen torkat.
Mattor och lastutrymme
Ta ut iläggsmattorna för separat rengöring av
golvmattan och iläggsmattorna. Använd
dammsugare för att suga bort damm och
smuts.
Bättring av lackskador
06
Lacken utgör en viktig del av bilens rostskydd
och behöver därför kontrolleras regelbundet.
För att undvika rostangrepp bör lackskador
åtgärdas genast. De vanligaste lackskadorna
är mindre stenskott, repor och skador på t.ex.
skärmkanter och dörrar.
3. Vid repor, gör som tidigare, men maskera
runt skadan för att skydda den oskadade
lacken.
Det är viktigt att använda exakt rätt färg. Produktdekalen anger koden för bilens färg, se
sidan 259.
Reparera stenskott
OBS
Om stenskottet inte gått ner till plåten och
ett oskadat färgskikt fortfarande finns kvar,
fyll i färg direkt efter att ytan gjorts ren.
Materiel
grundfärg (primer) på burk
lack på burk eller färgpenna
pensel
maskeringstejp
G021832
•
•
•
•
258
4. Vänta någon dag och polera sedan på
bättringarna. Använd en mjuk trasa och
sparsamt med slippasta.
06 Underhåll och specifikationer
Typbeteckningar
Placering av dekaler
06
``
259
06 Underhåll och specifikationer
Typbeteckningar
Vid alla kontakter med Volvoåterförsäljaren om
bilen och vid beställning av reservdelar och tillbehör kan det underlätta om man vet bilens
typbeteckning, chassi- och motornummer.
Typbeteckning, chassinummer, tillåtna
maxvikter och kodnummer för färg och
klädsel samt typgodkännandenummer.
Dekal för parkeringsvärmare.
Motorns typbeteckning, detalj- och tillverkningsnummer.
Motoroljedekalen anger oljekvalitet och
viskositet.
Växellådans typbeteckning och tillverkningsnummer.
Manuell växellåda
Automatväxellåda
06
Bilens identifikationsnummer. (VIN Vehicle
Identification Number)
I bilens registreringsbevis finns ytterligare
information om bilen.
260
06 Underhåll och specifikationer
Specifikationer
Mått
Mått
mm
A
Hjulbas
2774
B
Längd
4628
C
Lastlängd, golv, fällt baksäte
1789
D
Lastlängd, golv
E
Höjd
F
Lasthöjd
G
Spårvidd fram
972
1713
Mått
mm
H
Spårvidd bak
1586
I
Lastbredd, golv
1090
J
Bredd
1891
K
Bredd inkl. backspeglar
2142
Vikter
Tjänstevikten omfattar föraren, bränsletankens
vikt då den är fylld till 90 % och övriga spolar-/
kylvätskor m.m. Passagerarnas vikt och tillbehör som är monterade, d.v.s. dragkrok, lasthållare, takbox, m.m. samt kultryck (vid
påkopplad släpvagn, se tabell), påverkar lastförmågan och räknas inte in i tjänstevikten.
Tillåten belastning (utöver förare) = Totalvikt –
Tjänstevikt.
06
802
1632
``
261
06 Underhåll och specifikationer
Specifikationer
Max framaxeltryck
VARNING
Bilens köregenskaper förändras beroende
på hur tungt lastad bilen är och hur lasten är
placerad.
Max bakaxeltryck
Utrustningsnivå
Max last: Se registreringsbevis.
G017755
Max taklast: 100 kg.
För information om dekalens placering, se
sidan 218.
06
Max totalvikt
Max tågvikt (bil+släp)
262
06 Underhåll och specifikationer
Specifikationer
Dragvikt och kultryck
Modell
Växellåda
Släpvagnsvikt
med broms (kg)
Kultryck (kg)
Släpvagnsvikt utan
broms (kg)
Kultryck (kg)
Alla
Alla
0–1200
50
max 750
50
T6
Automat (TF-80SC) AWD
2000
90
max 750
50
D5
Automat AWD
2000
90
max 750
50
D5
Manuell AWD
1800
75
max 750
50
2.4D
Automat AWD
2000
90
max 750
50
2.4D
Manuell AWD
1600
75
max 750
50
OBS
Användning av stabiliseringsanordningar
rekommenderas vid släpvagnar tyngre än
1800 kg.
06
``
263
06 Underhåll och specifikationer
Specifikationer
Motorspecifikationer
Modell
Motor
Effekt
(kW/
rpm)
Effekt
(hk/
rpm)
Vridmoment
(Nm/rpm)
Cylinderantal
Cylinderdiameter
(mm)
Slaglängd
(mm)
Slagvolym
(liter)
Kompressionsförhållande
T6
B6304T2
210/5600
285/5600
400/1500–4800
6
82
93,2
2,953
9,3:1
D5
D5244T4
136/4000
185/4000
400/2000–2750
5
81
93,1
2,400
17,3:1
2.4D
D5244T5
120/4000
163/4000
340/1750–2750
5
81
93,1
2,400
17,3:1
Motorolja
Ogynnsamma körförhållanden
Välj en helsyntetisk motorolja vid ogynnsamma
körförhållanden. Det ger ett extra skydd för
motorn.
Ogynnsamma körförhållanden kan ge onormalt hög oljetemperatur eller oljeförbrukning.
Volvo rekommenderar Castrol oljeprodukter.
Kontrollera oljenivån oftare vid långvarig körning:
06
•
•
•
•
med husvagn eller släpvagn
•
kortare körsträckor (kortare än 10 km) vid
låga temperaturer (under 5 °C).
i bergslandskap
i hög hastighet
i temperaturer kallare än –30 °C eller varmare än +40 °C
Detta kan ge onormalt hög oljetemperatur eller
oljeförbrukning.
264
VIKTIGT
För att uppfylla kraven för motorns serviceintervall fabriksfylls alla motorer med en
speciellt anpassad syntetisk motorolja.Valet
av olja har gjorts med stor omsorg och med
hänsyn tagen till livslängd, startbarhet,
bränsleförbrukning och miljöbelastning. För
att rekommenderade serviceintervall skall
kunna tillämpas, krävs att godkänd motorolja används. Använd enbart föreskriven
oljekvalitet (se dekal i motorrummet), både
vid påfyllning och vid oljebyte, annars riskerar du att påverka livslängd, startbarhet,
bränsleförbrukning och miljöbelastning.
Volvo Personvagnar frånsäger sig allt
garantiansvar om inte motorolja med föreskriven kvalitet och viskositet används.
06 Underhåll och specifikationer
G021834
Specifikationer
Viskositetsdiagram
06
``
265
06 Underhåll och specifikationer
Specifikationer
Oljedekal
Motorvariant
Påfyllningsbar volym mellan
MIN och MAX (liter)
Volym (liter)
B6304T2
1,2
7,4
D5
D5244T4
1,5
6,0
2.4D
D5244T5
G032078
T6
När dekalen som visas här finns i bilens motorrum, gäller följande. För information om dekalens placering, se sidan 218.
Oljekvalitet: ACEA A5/B5
Viskositet: SAE 0W–30
06
Övriga vätskor och smörjmedel
266
Vätska
System
Volym (liter)
Föreskriven kvalitet
Växellådsolja
Manuell (M66)
2,0
Transmissionsolja: MTF 97309
Växellådsolja
Automat (TF-80SC)
7,0
Transmissionsolja: JWS 3309
06 Underhåll och specifikationer
Specifikationer
Vätska
System
Volym (liter)
Kylvätska
Bensinmotor T6
8,9
Dieselmotor D5
12,65
Föreskriven kvalitet
Kylvätska med korrosionsskydd utblandad
med vattenA, se förpackning.
Dieselmotor 2.4D
Luftkonditionering
–
Olja: PAG
Köldmedium: R134a (HFC134a)B
Bromsvätska
0,6
DOT 4+
Servostyrning
1,2
Styrservoolja WSS M2C204-A2 eller likvärdig
produkt.
Bilar med strålkastarrengöring
6,5
Bilar utan strålkastarrengöring
4,5
Av Volvo rekommenderat frostskyddsmedel
utblandat med vatten.
Spolarvätska
A
B
Vattenkvaliteten ska uppfylla standard STD 1285,1.
Mängden köldmedium varierar beroende på motorvariant. Kontakta en auktoriserad Volvoverkstad för rätt information.
06
OBS
Under normala körförhållanden behöver
växellådsoljan inte bytas under bilens livslängd. Vid ogynnsamma körförhållanden
kan det dock vara nödvändigt, se
sidan 264.
``
267
06 Underhåll och specifikationer
Specifikationer
Förbrukning, utsläpp och volym
Modell
Motor
Växellåda
Tankvolym (liter)
B6304T2
Automat (TF–80SC) AWD
11,9
284
ca 70
D5
D5244T4
Manuell (M66) AWD
7,5
199
ca 70
D5
D5244T4
Automat (TF–80SC) AWD
8,3
219
ca 70
2.4D
D5244T5
Manuell (M66) AWD
7,5
199
ca 70
2.4D
D5244T5
Automat (TF–80SC) AWD
8,3
219
ca 70
De officiellt deklarerade bränsleförbrukningssiffrorna är baserade på en standardiserad körcykel enligt EU-direktiv 80/1268 comb.
Elsystem
VIKTIGT
12 V-system med spänningsreglerad växelströmsgenerator. Enpoligt system där chassi
och motorstomme används som ledare.
Minuspolen är ansluten till chassiet.
Om startbatteriet byts ut, var noga med att
byta till ett batteri med samma köldstartförmåga och reservkapacitet som originalbatteriet (se dekal på batteriet).
Körsätt och andra icke tekniska faktorer påverkar bilens bränsleförbrukning. För mer information, se sidan 13.
Prestanda batteri
268
Utsläpp av Koldioxid (CO2, g/km)
T6
Bränsleförbrukning och utsläpp av
koldioxid
06
Förbrukning
(liter/100 km)
Spänning (V)
Köldstartförmåga (A)
Reservkapacitet (min)
T6
12
520–700
100–135
D5, 2.4D
12
700–800
135–160
06 Underhåll och specifikationer
Typgodkännande
Fjärrkontrollsystem
Land
A, B, CY, CZ, D, DK,
E, EST, F, FIN, GB,
GR, H, I, IRL, L, LT,
LV, M, NL, P, PL, S,
SK, SLO
IS, LI, N, CH
HR
ROK
Härmed intygar Delphi att detta
fjärrkontrollsystem
står i överensstämmelse med de
väsentliga egenskapskrav och
övriga relevanta
bestämmelser som
framgår av direktiv
1999/5/EG.
Delphi 2003-07-15,
Germany RLPD1-03-0151
06
BR
RC
CCAB06LP1940T4
269
07 Index
A
AUX.......................................................... 127
AWD, fyrhjulsdrift....................................... 97
ACC – Adaptiv farthållare........................ 147
Adaptiv farthållare.................................... 147
felsökning........................................... 151
radarsensor......................................... 150
Avståndskontroll...................................... 154
B
Aircondition, AC....................................... 119
All Wheel Drive (fyrhjulsdrift)...................... 97
Backspeglar
elektriskt infällbara................................ 88
eluppvärmning...................................... 88
inre........................................................ 89
kompass............................................. 143
yttre....................................................... 87
Anpassning av köregenskaper................ 145
Backväxelspärr.......................................... 94
Anpassning av ljusbild............................... 80
Aktiva Xenon-strålkastare..................... 80
Halogenstrålkastare.............................. 80
Baklampor
placering............................................. 227
Aktiva Xenon Ljus...................................... 76
Aktivt chassi – FOUR-C........................... 145
Allergi- och astmaframkallande substanser............................................................ 116
Antisladdfunktion..................................... 144
07
AUTO
klimatinställning.................................. 119
Automatisk låsning.................................... 50
Bakre kontrollpanel
ljudanläggning.................................... 128
Automatisk återlåsning.............................. 50
Bakruta, eluppvärmning............................. 88
Automattvätt............................................ 255
Barn........................................................... 32
barnstol och sidokrockkudde............... 24
barnsäkerhetsspärr............................... 37
Automatväxellåda...................................... 94
bogsering och bärgning...................... 214
manuella växellägen (Geartronic)......... 95
270
Baklucka.................................................... 51
låsning/upplåsning.......................... 43, 51
öppna.................................................... 52
placering i bilen..................................... 32
säkerhet................................................ 32
Barnskydd..................................................
integrerad två-stegs bälteskudde.........
ISOFIX fästsystem för barnsstolar........
rekommenderade.................................
storleksklasser för barnskydd med ISOFIX fästsystem......................................
övre fästpunkter för barnstolar.............
32
35
37
33
37
39
Barnstol...................................................... 32
Barnsäkerhetsspärr................................... 54
Batteri...................................................... 232
fjärrnyckel/PCC..................................... 47
starthjälp............................................... 93
symboler på batteriet.......................... 232
underhåll............................................. 232
varningssymboler............................... 232
Belysning................................................. 223
Aktiva Xenon Ljus, ABL........................ 76
belysningsautomatik, kupé................... 79
dimljus bak........................................... 77
dimstrålkastare..................................... 77
displaybelysning................................... 75
glödlampor, specifikationer................ 229
hel-/halvljus........................................... 75
i kupé.................................................... 78
instrumentbelysning............................. 75
07 Index
ledbelysning..........................................
ljushöjdsreglering..................................
positions-/parkeringsljus......................
reglage..................................................
trygghetsbelysning...............................
Belysning, lampbyte................................
blinkers...............................................
dimljus................................................
halvljus halogen..................................
helljus, Aktiva Xenonlampor...............
helljus halogen....................................
instegsbelysning.................................
lastutrymme........................................
make-up spegel..................................
nummerskyltsbelysning......................
sidomarkeringsljus..............................
79
75
76
78
80
223
225
226
224
225
225
228
228
228
227
226
Bensinkvalitet........................................... 199
Bilklädsel.................................................. 257
Biltvätt...................................................... 255
Bluetooth
handsfree............................................ 185
koppla samtal till mobil....................... 187
mikrofon av......................................... 187
C
Chassiinställningar................................... 145
Bogsering................................................. 214
bogseringsögla................................... 214
Cigarettändaruttag................................... 183
baksäte............................................... 184
framsäte.............................................. 184
Bogserögla............................................... 214
City Safety™............................................ 157
Bromsar..................................................... 98
bromsljus.............................................. 77
bromssystem........................................ 98
elektrisk parkeringsbroms.................. 101
låsningsfria bromsar, ABS.................... 98
nödbromsförstärknig, EBA................... 98
nödbromsljus, EBL............................... 77
påfyllning av bromsvätska.................. 221
symboler i kombinationsinstrument..... 98
Clean Zone Interior.................................. 116
Bromsljus................................................... 77
Broms- och kopplingsvätska................... 221
D
DAB, menystruktur.................................. 139
DAB Radio............................................... 137
Defroster.................................................. 119
Dekal – SIPS-bag....................................... 25
Diesel....................................................... 200
Dieselpartikelfilter.................................... 201
Blind spot information system, BLIS....... 179
Bränsle..................................................... 199
bränsleekonomi.......................... 253, 254
bränslefilter......................................... 200
bränsleförbrukning.............................. 201
Blinkers...................................................... 78
Bältespåminnare........................................ 17
Dimljus, på/av............................................ 77
Blockerat låsläge....................................... 52
avaktivering........................................... 52
tillfällig avaktivering............................... 53
Bärgning.................................................. 215
Displaybelysning........................................ 75
Bilvård...................................................... 255
Bilvård, läderklädsel................................. 257
Dimljus
bak........................................................ 77
fram....................................................... 77
07
Dolby Surround Pro Logic II.................... 127
Domkraft.................................................. 246
271
07 Index
Draganordning......................................... 209
specifikationer.................................... 209
Dragkrok, se Draganordning.................... 209
Dragvikt.................................................... 261
Driver Alert Control.................................. 167
Driver Alert System.................................. 167
DSTC, se även Stabilitetssystem............. 144
Däck
däcktrycksövervakning.......................
däcktätning.........................................
hastighetsklasser................................
köregenskaper....................................
rotationsriktning..................................
skötsel................................................
slitagevarnare.....................................
specifikationer....................................
tryck....................................................
vinterdäck...........................................
Elektrisk parkeringsbroms.......................
lossa automatiskt................................
lossa manuellt.....................................
låg batterispänning.............................
101
102
102
101
Elektriskt infällbara backspeglar................ 88
Elektronisk startspärr................................. 42
Elmanövrerad stol...................................... 70
Elmanövrerat panoramatak....................... 90
245
249
252
243
243
243
244
252
253
244
Eluppvärmning
backspeglar.......................................... 88
bakruta.................................................. 88
säten................................................... 118
Eluttag
baksäte............................................... 184
framsäte.............................................. 184
lastutrymme........................................ 184
Extravärmare (Diesel)............................... 126
ECC, elektronisk klimatanläggning.......... 118
ECO-tryck................................................ 253
Ekonomisk körning.................................. 196
272
Felmeddelanden i BLIS............................ 181
Felsökning för Adaptiv farthållare............ 151
Felsökning för kamerasensor.......... 159, 164
Fjärrkontroll
programmerbar................................... 104
Fjärrkontroll, se Fjärrnyckel........................ 42
Fjärrkontrollsystem, typgodkännande..... 269
Fjärrnyckel.................................................
batteri....................................................
batteribyte.............................................
funktioner..............................................
löstagbart nyckelblad...........................
räckvidd................................................
42
43
47
43
42
44
Fläckar..................................................... 257
FM, menystruktur..................................... 136
F
E
Felmeddelanden i Avståndskontroll........ 155
Fläkt......................................................... 118
Döda vinkeln (BLIS)................................. 179
07
Felmeddelanden i Adaptiv farthållare...... 152
Farthållare................................................ 146
Felmeddelanden
Driver Alert Control............................. 168
Lane Departure Warning..................... 171
se Meddelanden och symboler.......... 152
FOUR-C – Aktivt chassi........................... 145
Fyrhjulsdrift, AWD...................................... 97
Fälgar
rengöring............................................ 256
Färdbroms................................................. 98
Färddator................................................. 141
07 Index
Färgkod, lack........................................... 258
HDC......................................................... 100
Fönsterhissar............................................. 86
Hel-/halvljus, se Belysning......................... 75
Fönster och backspeglar........................... 86
Hill Descent Controll................................ 100
Förvaringsplatser i kupén........................ 182
Hjul
byte.....................................................
ditsättning...........................................
fälgar...................................................
reservhjul............................................
snökedjor............................................
G
Gardin
panoramatak......................................... 90
247
248
244
246
245
Imma........................................................
avlägsna med ventilationsmunstyckena......................................................
behandling av rutorna.........................
kondens i strålkastare.........................
timerfunktion.......................................
119
121
115
255
120
Inbyggd telefon........................................ 190
Informationsdisplayer................................ 63
Informationsknapp, PCC........................... 44
Hjul och däck........................................... 243
Informations- och varningssymboler......... 64
Geartronic.................................................. 95
HomeLinkŸ EU........................................ 104
Genomvädringsfunktion.................... 44, 115
Hög motortemperatur.............................. 208
Inre backspegel......................................... 89
automatisk avbländning....................... 89
Glas
laminerat/förstärkt................................ 86
Högtrycksspolning av strålkastare............ 85
Instrumentbelysning, se Belysning............ 75
Hörlursuttag............................................. 128
Instrument och reglage.............................. 60
I
Instrumentöversikt
högerstyrd bil........................................ 62
vänsterstyrd bil..................................... 60
Global opening........................................ 115
Glödlampor, se Belysning........................ 223
Golvmattor............................................... 183
Gravida kvinnor, säkerhetsbälte................ 17
Inställning av ratt........................................ 74
IAQS – Interior Air Quality System........... 116
IC – Inflatable Curtain................................ 26
H
IDIS – Intelligent Driver Information
System..................................................... 192
Handskfack.............................................. 183
låsning.................................................. 50
IMEI-nummer........................................... 192
Insynsskydd............................................. 206
07
Intervalltorkning......................................... 84
iPodŸ, anslutning.................................... 131
HBS – Heart Beat Sensor.......................... 45
273
07 Index
K
Kamerasensor.................................. 158, 163
Katalysator............................................... 199
bärgning.............................................. 214
Keyless drive........................................ 48, 92
Klimat....................................................... 115
allmänt................................................ 115
sensorer.............................................. 115
Lane Departure Control........................... 170
Kupébelysning, se Belysning..................... 78
Larm...........................................................
aktivera.................................................
avaktivera.............................................
kontroll av larm.....................................
larmindikator.........................................
larmsignaler..........................................
reducerad larmnivå...............................
stänga av utlöst larm............................
test av larmsystem................................
tillfällig frånkoppling..............................
55
55
55
44
55
56
56
55
57
56
Lastning
allmänt................................................
fästpunkter..........................................
lastutrymme........................................
taklast.................................................
202
202
202
206
Kupévärmare
bränsledriven...................................... 123
Kollisionsvarnare
radarsensor......................... 150, 157, 161
Kylvätska, kontroll och påfyllning............ 220
Kollisionsvarnare med Auto-broms*........ 161
Körning....................................................
kylsystem............................................
med släpvagn.....................................
med öppen baklucka..........................
Komfort i kupén....................................... 182
Kompass.................................................. 143
kalibrering........................................... 143
ställ in zon........................................... 143
Kondens i strålkastare............................. 255
Konstantfarthållare................................... 146
Krock, se Kollision..................................... 31
274
Kupé........................................................ 182
Knappsats i ratten............. 74, 110, 146, 190
Kombinationsinstrument.......................... 112
Lack
färgkod............................................... 258
lackskador och bättring...................... 258
Laminerat glas........................................... 86
Kupéfilter.................................................. 115
Kollisionsvarning...................................... 161
L
Kuldel
borttagning......................................... 211
ditsättning........................................... 210
Klocka, inställning...................................... 67
Kollision..................................................... 31
07
Krockkudde
aktivering/avaktivering, PACOS........... 22
avaktivering/aktivering.......................... 22
förar- och passagerarsida.................... 20
Köldmedium............................................. 115
196
196
208
196
Körning med släpvagn
dragvikt............................................... 261
kultryck............................................... 261
Körriktningsvisare...................................... 78
Lampor, se Belysning.............................. 223
Lastsäkring (Lastning).............................. 202
07 Index
Lastutrymme
belysning.............................................. 79
fästpunkter.......................................... 202
insynsskydd........................................ 206
skyddsgaller........................................ 205
skyddsnät........................................... 203
Ledbelysning.............................................. 79
Ljud
bakre kontrollpanel.............................
hörlursuttag........................................
inställningar.........................................
surround.............................................
128
128
129
127
Ljudanläggning........................................ 127
funktioner............................................ 129
översikt............................................... 127
Ljudvolym
ringsignal, telefon............................... 187
telefon................................................. 187
telefon/mediaspelare.......................... 187
Ljusbild, anpassning.................................. 80
Luftkonditionering.................................... 119
allmänt................................................ 115
Låg oljenivå.............................................. 219
Lås
automatisk låsning................................ 50
låsning.................................................. 50
upplåsning............................................ 50
Låsning/upplåsning
baklucka......................................... 43, 51
insidan.................................................. 50
Menystruktur
DAB.................................................... 139
FM....................................................... 136
Minnesfunktion i stol.................................. 71
M
Mobiltelefon
ansluta................................................ 187
handsfree............................................ 185
registrera telefon................................. 185
Make up-spegel................................. 79, 184
Manuella växellägen (Geartronic)............... 95
Manuell växellåda...................................... 94
bogsering och bärgning...................... 214
Meddelanden i BLIS................................ 181
Ljushöjdsreglering strålkastare.................. 75
Meddelanden i kombinationsinstrumentet...................................................... 113
Luftdistribution................................. 116, 121
Meny- och meddelandehantering............ 110
Mittkonsol................................................ 110
Meddelanden i informationsdisplay......... 144
Ljusreglage................................................ 75
Meddelanden och symboler i Adaptiv farthållare..................................................... 152
Läderklädsel, tvättråd.............................. 257
Ljushöjdsreglering...................................... 75
Aktiva Xenon-strålkastare..................... 75
Ljusindikeringar, PCC................................ 44
Kollisionsvarnare med autobroms.......................................... 159, 165
Lane Departure Warning..................... 171
Meddelanden och symboler
Avståndskontroll................................. 155
Driver Alert Control............................. 168
Motor
starta..................................................... 92
överhettning........................................ 208
Motorbroms, automatisk......................... 100
Motorhuv, öppning.................................. 218
07
Motorolja.......................................... 219, 264
filter..................................................... 219
ogynnsamma körförhållanden............ 264
oljekvalitet........................................... 264
volymuppgifter.................................... 264
275
07 Index
Motorrum
kylvätska.............................................
olja......................................................
styrservoolja.......................................
översikt...............................................
220
219
222
218
Motorvärmare
bränsledriven...................................... 123
Nödutrustning
varningstriangel.................................. 207
Partikelfilter.............................................. 201
O
Olja, se även Motorolja............................ 264
Pisksnärtsskador, WHIPS.......................... 27
P
PACOS....................................................... 22
PACOS, omkopplare................................. 22
Panelbelysning........................................... 75
07
N
Panikfunktion............................................. 43
Nackskydd
mittplats bak......................................... 72
nedfällning............................................ 72
Panoramatak
gardin.................................................... 90
ventilationsläge..................................... 91
öppning och stängning......................... 90
Nyckel........................................................ 42
Parkera samtal......................................... 191
Nyckelblad................................................. 45
Parkeringsbroms...................................... 101
Nyckelfri start (keyless drive)............... 48, 92
Parkeringshjälp........................................ 173
sensorer för parkeringshjälp............... 175
Nyckellägen............................................... 68
Nyckelspärr................................................ 96
Nödsamtal............................................... 190
PCC – Personal Car Communicator
funktioner.............................................. 43
räckvidd.......................................... 44, 45
Pisksnärtskador......................................... 27
MY KEY.................................................... 128
Mätare i kombinationsinstrumentet
bränslemätare....................................... 64
hastighetsmätare.................................. 64
varvtalsmätare...................................... 64
parkering i backe................................ 123
tidsinställning...................................... 125
Parkeringsvärmare................................... 123
batteri och bränsle.............................. 123
Polering.................................................... 256
Positions-/parkeringsljus........................... 76
Provisorisk däcktätning........................... 249
Punktering, se Däck................................. 246
Punkteringskörbara däck......................... 246
R
Radarsensor............................................ 147
begränsningar..................................... 150
Ratt............................................................ 74
knappsats............. 74, 110, 127, 146, 190
knappsats adaptiv farthållare............. 148
rattinställning........................................ 74
Rattlås........................................................ 92
Rattmotstånd, hastighetsberoende......... 145
276
07 Index
Reglage
mittkonsol........................................... 110
S
Regnsensor................................................ 84
Samtal
funktioner under pågående samtal................................................ 190, 191
hantering..................................... 186, 190
inkommande............................... 186, 190
volym i telefon..................................... 191
väntande............................................. 191
Rekommendationer vid körning............... 196
Rekommenderade barnskydd, tabell......... 33
Relä/säkringsbox, se Säkringar............... 235
Rengöring
automattvätt.......................................
biltvätt.................................................
fälgar...................................................
klädsel.................................................
säkerhetsbälten..................................
255
255
256
257
257
Serviceprogram....................................... 218
Spin control............................................. 144
Spolare
bakruta.................................................. 85
spolarvätska, påfyllning...................... 231
vindruta................................................. 85
Spolarvätska, påfyllning........................... 231
Spolmunstycken, uppvärmda.................... 85
SRS-AIRBAG............................................. 20
Sidokrockkuddar....................................... 24
SRS-system............................................... 19
omkopplare........................................... 22
Signalhorn.................................................. 74
SST – Self Supporting run flat Tires........ 246
Signalingång, extern................................ 127
Stabilitets- och dragkraftssystem............ 144
SIM-kort................................................... 193
Stabilitetssystem..................................... 144
Ringa samtal.................................... 186, 190
SIPS-bag................................................... 24
Starthjälp.................................................... 93
ROPS (Roll Over Protection System)......... 29
Skyddsgaller............................................ 205
Startnycklar................................................ 68
ROPS (Roll Over Protection System)
(Rundslagningsskydd)............................... 29
Skyddsnät................................................ 203
Startspärr................................................... 42
Stenskott och repor................................. 258
Rostskydd................................................ 256
Släpfordon
självsvängning.................................... 212
Rundslagningsskydd................................. 29
Släpfordonsstabilisator............................ 212
Strålkastare.............................................. 223
Ryggstöd................................................... 70
framsäte, fällning.................................. 70
Släpvagn.................................................. 208
kabel................................................... 208
körning med släpvagn........................ 208
Styrkraftsnivå, se Rattmotstånd.............. 145
Reservhjul................................................ 246
Temporary spare................................ 246
Ryggstöd baksäte, fällning........................ 72
Sotfilter.................................................... 201
Stol, se Säten............................................. 70
07
Ställa in tidsavstånd................................. 154
Surround.................................................. 127
Svängningsdämpare................................ 209
SOTFILTER FULLT.................................. 201
277
07 Index
Symboler.................................................. 144
informationssymboler........................... 64
kontrollsymboler................................... 64
varningssymboler................................. 64
Symboler och meddelanden
Avståndskontroll................................. 155
Driver Alert Control............................. 168
Kollisionsvarnare med autobroms.......................................... 159, 165
Lane Departure Warning..................... 171
Symboler och meddelanden i Adaptiv farthållare..................................................... 152
Säkerhetsbälte
baksäte................................................. 17
bältesförsträckare................................. 18
Säkerhetsbälten......................................... 16
Säkerhetsläge............................................ 31
07
Säkringar..................................................
allmänt................................................
box i lastutrymme...............................
byte.....................................................
relä/säkringscentral i motorrum..........
235
235
241
235
236
Säkringscentral........................................ 235
handskfack......................................... 239
278
Säkringstabell
säkringar i lastutrymme...................... 241
säkringar i motorrum.......................... 237
Säten.......................................................... 70
elmanövrerade...................................... 70
eluppvärmning.................................... 118
fällning av ryggstöd bak....................... 72
fällning av ryggstöd fram...................... 70
nackskydd bak..................................... 72
ta emot samtal....................................
telefonbok...........................................
telefonbok, genväg.............................
till/från.................................................
187
188
188
190
Telefonbok............................................... 191
Temperatur
faktisk temperatur............................... 115
Temperaturreglering................................ 119
Test av larmsystem.................................... 57
Tillsatsvärmare......................................... 126
T
Timer........................................................ 120
Tankning..................................................
påfyllning............................................
tanklock..............................................
tanklucka, elektrisk öppning...............
tanklucka, manuell öppning................
198
198
198
198
198
Telefon
ansluta................................................
handsfree............................................
inbyggd, översikt................................
inkommande samtal...........................
meddelanden......................................
registrera telefon.................................
ringa samtal........................................
ringsignal............................................
SIM-kort..............................................
187
185
190
186
192
185
186
191
193
Tjänstevikt................................................ 261
Torkarblad................................................
byte.....................................................
byte bakruta........................................
rengöring............................................
serviceläge..........................................
230
230
231
231
230
Torkare och spolning................................. 84
Totalvikt................................................... 261
TPMS – Tyre Pressure Monitoring........... 245
Traction control........................................ 144
Transmission.............................................. 94
Trippmätare............................................... 67
Trygghetsbelysning.................................... 80
07 Index
Tuta............................................................ 74
Typbeteckning......................................... 259
Typgodkännande, fjärrkontrollsystem..... 269
U
Underhåll
rostskydd............................................ 256
Varningslampor
bältespåminnare...................................
fel i bromssystemet..............................
generatorn laddar inte..........................
krockkuddar-SRS.................................
lågt oljetryck.........................................
parkeringsbroms åtdragen...................
varning..................................................
Väntande samtal...................................... 191
65
65
65
65
65
65
65
Värme....................................................... 119
Växellåda................................................... 94
automat................................................. 94
manuell................................................. 94
Växelväljarspärr......................................... 96
Växelväljarspärr, mekanisk urkoppling...... 96
Varningsljud
kollisionsvarnare................................. 161
Upplåsning
från insidan........................................... 50
från utsidan........................................... 50
Varningssymbol, AIRBAG-system............. 19
Uppvärmda spolmunstycken..................... 85
Vattenavvisande ytskikt, rengöring.......... 256
Urkoppling av växelväljarspärr.................. 96
Vatten- och smutsavvisande ytskikt.......... 86
USB, anslutning....................................... 131
Vaxning.................................................... 256
Utsläpp av koldioxid................................ 201
Ventilation................................................ 116
Varningstriangel....................................... 207
W
WHIPS
barnstol/barnkudde.............................. 27
pisksnärtsskador.................................. 27
Y
Ventilationsmunstycken........................... 117
V
Vadning.................................................... 196
Varningsblinkers........................................ 78
Varningslampa
adaptiv farthållare............................... 147
kollisionsvarnare................................. 161
stabilitets- och dragkraftssystem....... 144
Verktyg..................................................... 246
Yttermått.................................................. 261
Vikter
tjänstevikt........................................... 261
Yttre backspeglar...................................... 87
07
Vindrutespolning........................................ 85
Vindrutetorkare.......................................... 84
regnsensor............................................ 84
Vinterdäck................................................ 244
Å
Återcirkulation.......................................... 120
Återställning av fönsterhissar..................... 87
Vinterkörning............................................ 197
279
07 Index
Återställning av yttre backspeglar............. 88
Ö
Överhettning............................................ 208
07
280
Kdakd8Vg8dgedgVi^dcIE&%+&(HlZY^h]!6I%-(*!Eg^ciZY^cHlZYZc!<ŽiZWdg\'%%-!8deng^\]i'%%%"'%%-Kdakd8Vg8dgedgVi^dc
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising