Volvo | XC60 | Quick Guide | Volvo XC60 2014 Quick Guide

Volvo XC60 2014 Quick Guide
web edition
quick guide
VÄLKOMMEN TILL DIN NYA VOLVO!
Denna folder innehåller ett urval av de vanligaste funktionerna i Din bil. Ägarmanualen och övriga manualer
innehåller viktig information med samtliga varningar och säkerhetsinstruktioner.
Följande symboler innebär:
Olika delar pekas ut i översiktsbilder.
Instruktioner steg–för–steg.
Det är extra viktigt att läsa ägarmanualen.
Viktig information, varningar och säkerhetsinstruktioner vilka måste läsas återfinns på sista sidan.
Tillval är markerade med en asterisk *.
Lär Dig också mer om Din bil på www.volvocars.com.
01 Starta och kör
04 Funktioner i din bil
Fjärrnyckel
Klimatreglage
Keyless nyckelsystem*
Ljusreglage
Starta och stänga av motor
Kombiinstrument
Parkeringsbroms
Infotainment-system
Torkare
Telefon*
Internet*
Extern ljudenhet
Knappar i mittkonsol
02 Förarstöd i din bil
Inställningar i menysystem
BLIS* och CTA*
Start/Stop-funktion*
Fotgängarskydd*
05 Tips
Tanka
Bilvård
Förvaringsutrymmen
03 Din förarmiljö
Ställa in stol
Ställa in ratt
El-baklucka*
AUX-/USB*- och 12 V-uttag
Hur fungerar fjärrnyckeln?
01
Låser upp dörrar och baklucka samt deaktiverar
larmet*. Kan ställas in i MY CAR.
Låser dörrar och baklucka samt aktiverar larmet.
Trygghetsbelysning.
Ett tryck låser upp bakluckan och ett långt tryck
öppnar elektrisk baklucka*.
Information* om bilen.
Panikfunktion.
Fjärrnyckeln kan lagra inställningar för bl.a. yttre
backspeglar och elmanövrerad förarstol* – se
ägarmanualen.
Vad visar fjärrnyckelns indikeringslampor*?
01
Grönt ihållande ljus: Bilen är låst.
Gult ihållande ljus: Bilen är olåst.
Rött ihållande ljus: Larmet har varit utlöst.
Rött ljus blinkar omväxlande i båda indikeringslamporna: Larmet utlöst för mindre än 5 minuter
sedan.
Hur fungerar Keyless nyckelsystem*?
Nyckeln kan t.ex. ligga kvar i fickan hela tiden.
Låsa och larma
–– Tryck in den svarta knappen på handtagets bakdel.
Låsa upp och larma av
–– Greppa ett dörrhandtag och öppna dörren på vanligt
sätt eller tryck lätt på bakluckans gummerade tryckplatta.
01
Hur startar jag motorn?
01
Tryck in fjärrnyckeln i startlåset.
Tryck ner kopplings- eller bromspedalen.
Tryck kort på START/STOP ENGINE-knappen och
släpp – motorn startar.
Hur stänger jag av motorn?
01
Tryck kort på START/STOP ENGINE-knappen –
motorn stannar.
Ta ut fjärrnyckeln ur startlåset.
Hur använder jag parkeringsbromsen?
01
Ansätta
Tryck ner färdbromspedalen.
Tryck på reglaget PUSH LOCK/PULL RELEASE –
kombiinstrumentets varningssymbol börjar blinka. Vid
fast sken är parkeringsbromsen ansatt.
Släpp färdbromspedalen.
Lossa
Tryck ner färdbromspedalen.
Dra i reglaget PUSH LOCK/PULL RELEASE.
Hur startar jag vindrutetorkare och
regnsensor*?
01
För spaken neråt för att starta vindrutetorkarna och uppåt
för enkelsvep.
Regnsensor På/Av.
Reglerar sensorkänslighet eller intervalltid.
Torkare bakruta – intervall/normal.
Vad gör BLIS* och CTA*?
02
Blind Spot Information System informerar om fordon i
döda vinkeln och snabbt upphinnande fordon.
Cross Traffic Alert varnar för korsande trafik vid backning.
BLIS och CTA aktiveras vid motorstart.
BLIS På/Av.
CTA På/Av – hanteras av samma knapp som
används för parkeringssensorerna*.
Parkeringssensorer – se ägarmanualen.
Hur använder jag Start/Stop-funktionen*?
02
Manuell växellåda
Stoppa motorn: Frikoppla, lägg växelspaken i neutralläge
och släpp upp kopplingspedalen.
Starta motorn: Tryck ner kopplingspedalen.
Automatisk växellåda
Stoppa motorn: Stanna bilen med färdbromsen och behåll
sedan bromstrycket.
Starta motorn: Släpp fottrycket på färdbromsen.
Lysande knapplampa indikerar att funktionen är aktiv.
Hur fungerar Fotgängarskydd*?
02
Bilen har en Kollisionsvarnare med auto-broms och
detektering av cyklister samt fotgängare vilken kan
varna, bromsa och/eller stanna för fordon, cyklister och
fotgängare.
Funktionen är enbart ett hjälpmedel och fungerar inte
i alla situationer – den ser t.ex. inte cyklister från sidan,
fotgängare som är kortare än 80 cm eller är delvis skymda.
Det är viktigt att förstå denna funktion ordentligt –
se ägarmanualen.
Hur ställer jag in stolen?
Höj/sänk sittdynans framkant.
Höj/sänk stolen.
Flytta stolen framåt/bakåt.
Luta ryggstödet.
Lagra inställningar för elmanövrerad stol*.
Minnesknappar för elmanövrerad stol*.
Lagra inställning:
Håll knappen för lagring av inställning intryckt, samtidigt
som en av minnesknapparna trycks in.
Stolsinställningar för elmanövrerad stol kan också
lagras i fjärrnyckeln* – se ägarmanualen.
03
Hur ställer jag in ratten?
03
Frigör låsningen.
Justera ratten framåt/bakåt och uppåt/neråt.
Aktivera låsningen.
Hur öppnar och stänger jag el-bakluckan*?
03
Öppna
–– Tryck lätt på den gummerade tryckplattan under
ytterhandtaget. Alternativt ett långt tryck på belysningspanelens eller fjärrnyckelns knapp tills luckan
börjar öppna.
Stänga
–– Tryck på knappen och luckan stängs automatiskt.
Bakluckan kan även öppnas/stängas för hand.
Hur reglerar jag temperaturen?
04
Vrid för individuell temperatur i vänster/höger del av
kupén. Bildskärmen visar vald temperatur.
Tryck AUTO för automatisk reglering av luftdistribution och övriga funktioner. Bildskärmen visar AUTOKLIMAT.
Hur frostar jag av vindrutan?
04
Tryck för att aktivera vindrutans el-värme* – symbol
(1) i bildskärmen lyser.
Nästa tryck aktiverar även maximal luftström mot
vindrutan och sidorutorna – symbol (1) och (2) lyser.
Nästa tryck stänger av båda funktionerna – ingen
symbol lyser.
Utan el-värme: Tryck för att aktivera/deaktivera luftströmmen.
Hur fungerar ljusreglagets autoläge?
04
AUTO-läge ger följande alternativ:
• Färdbelysningen växlar automatiskt mellan varselljus
och halvljus.
• Helljus kan aktiveras när halvljuset är tänt.
• Aktivt helljus (AHB)* – som bländar av och aktiverar
helljus automatiskt alternativt anpassar helljusbilden
efter trafikförhållandena – kan användas.
• Tunneldetektering* är aktiverad.
Hur manövreras färddatorn?
04
OK öppnar färddatorns menyer, aktiverar valt alternativ samt släcker meddelanden.
Tumhjul bläddrar mellan färddatorns alternativ.
RESET nollställer data i valt färddatorsteg samt
backar i menystrukturen.
Hur nollställer jag trippmätaren?
04
Vrid vänster rattspaks tumhjul för att visa trippmätare
T1 eller T2.
Gör ett långt tryck på RESET-knappen för att nollställa visad trippmätare.
Hur ändrar jag utseende på bilens displayer*? 04
Med digitalt* kombiinstrument kan olika teman väljas som
t.ex. Performance eller Eco.
För att växla tema:
Tryck på vänster rattspaks OK-knapp efter motorstart.
Vrid spakens tumhjul för att välja menyalternativ
Teman och tryck OK.
Vrid tumhjul för att välja tema och tryck på OK för att
bekräfta.
Tema lagras i fjärrnyckelminnet* – se ägarmanualen.
Hur fungerar räckvidd/”km till tom tank”?
04
Kombiinstrumentet visar en uppskattning av möjlig
körsträcka baserad på tidigare körförhållanden och kvarvarande bränslemängd.
När ”---- km” visas, finns ingen garanterad körsträcka kvar.
Fyll på bränsle snarast. Bilden visar digitalt* kombiinstrument.
Analogt kombiinstrument – se ägarmanualen.
Hur navigerar jag i Infotainment-systemet?
04
Tryck RADIO, Media, My CAR, NAV*, TEL* eller
* för att välja huvudkälla.
Tryck på OK/MENU eller på tumhjulet* i ratten för
att gå in i vald källas huvudmeny.
Vrid på TUNE eller på tumhjulet för att navigera i
menyerna.
Tryck på OK/MENU eller på tumhjulet för att göra
ett val i menyerna.
Tryck kort på EXIT för att backa i menysystemet,
avbryta en funktion eller radera inmatade tecken.
Gör ett långt tryck på EXIT för att återgå till normalvyn eller gå från normalvyn till huvudkällvyn.
Tips:
För att gå till genvägsmenyn i NAV- eller TEL-läge, tryck
en gång på NAV eller TEL. Tryck igen för att gå tillbaka till
normalvyn.
Hur sätter jag på och stänger av
Infotainment-systemet?
04
Ett kort tryck aktiverar anläggningen.
Ett långt tryck (tills skärmen släcks) stänger av.
För att stänga av ljudet (MUTE): Gör ett kort tryck – nästa
tryck återaktiverar.
Observera att hela Sensussystemet (inkl. navigation-* och
telefonfunktioner*) startar/stängs av samtidigt.
Hur ansluter jag en Bluetooth®-telefon och till
04
internet*?
Tryck på TEL* i mittkonsolen.
Gör mobiltelefonen sökbar/synlig via Bluetooth®.
Tryck på OK/MENU och följ anvisningarna på
bildskärmen. Telefonen är nu ansluten och kan styras
från bilen. Bilens internettjänster kan nu användas.
Telefonen kommer i fortsättningen att automatiskt anslutas till bilen.
Misslyckas anslutningen – se ägarmanualen.
Vilka tjänster får jag med Volvo ID*?
04
Volvo ID är ditt personliga ID registrerad till bilen och
kan ge dig tillgång till diverse tjänster så som Min Volvo
web och möjlighet att skicka en adress från karttjänst på
internet direkt till bilen.
Registrera eller hantera ditt Volvo ID på följande sätt:
Tryck på anslutningsknappen .
Välj Appar > Inställningar och följ anvisningarna på
skärmen.
För mer information om Volvo ID – se ägarmanualen.
Hur använder jag appar när bilen är
uppkopplad till internet*?
När bilen är ansluten till internet kan appar för bl.a.
musiktjänster, webbradio, navigationtjänster och enkel
webbläsare användas.
Tryck på anslutningsknappen .
Välj Appar och tryck på OK/MENU för att visa
tillgängliga appar.
Välj app och bekräfta med OK/MENU.
Vissa appar kräver inloggning med separat konto från
app-/tjänsteleverantören. Använd befintligt konto eller
registrera nytt. Följ anvisningarna på skärmen.
04
Hur ringer jag upp?
04
Tryck på TEL* i mittkonsolen.
Skriv in önskat nummer eller vrid tumhjulet på ratten
neråt för att komma åt telefonboken och uppåt för
samtalslistan.
Tryck på tumhjulet för att ringa upp.
Samtalet avbryts med ett tryck på EXIT.
För fler sätt att ringa upp med telefonen – se
ägarmanualen.
Hur svarar jag i telefonen*?
04
–– Tryck på tumhjulet för att acceptera inkommande
samtal.
Samtalet avvisas/avbryts med ett tryck på EXIT.
För fler sätt att svara i telefonen – se ägarmanualen.
Hur ansluter jag extern ljudenhet?
Anslut extern enhet via AUX- eller USB*-ingång i
mittkonsolen.
Tryck på MEDIA.
Vrid TUNE till önskad ljudkälla.
Tryck OK/MENU.
För andra anslutningar av extern enhet – se ägarmanualen.
04
Hur anger jag en GPS*-destination?
04
Tryck NAV för att starta navigationssystemet – en
karta visas.
Tryck NAV en gång till och välj Ange adress med
OK/MENU.
Skriv in någon/några av sökkriterierna med skrivhjulet eller med mittkonsolens numeriska knappsats.
Välj sedan Ange som enda resmål eller Lägg till
som delmål och tryck OK/MENU.
För mer information och marknadsavvikelser gällande
navigation – se separat supplement*.
Vilka inställningar kan göras i menysystemet? 04
I MY CAR hanteras många av bilens funktioner, t.ex.
inställningar av klocka, ytterbackspeglar och lås.
Se tidigare rubrik ”Hur navigerar jag i Infotainmentsystemet?” för vilka knappar som ska användas.
Hur ställer jag in klockan?
04
Sök fram Inställningar > Systeminställningar >
Tidsinställningar i MY CAR.
Vrid TUNE till Automatisk tid och tryck OK/MENU
för att aktivera automatisk inställning av klockan.
Se till att välja aktuell plats för få rätt tid i bilen.
Hur tankar jag?
05
–– Tryck på knappen på belysningspanelen för att öppna
tankluckan – luckan öppnar när knappen släpps.
Pilen på symbolen i kombiinstrumentet visar vilken sida av
bilen tanklocket är placerat på.
Hur bör jag tvätta bilen?
05
Handtvätt är skonsammare mot lacken än automattvätt.
Lacken är också känsligare när den är ny. Därför rekommenderas handtvätt under bilens första månader.
Använd rent vatten och tvättsvamp. Tänk på att smuts och
grus kan repa lacken.
Hur bör jag rengöra läderklädsel*?
05
Läder kräver regelbunden skötsel för att behålla utseendet. Därför bör läderklädsel behandlas med Volvo Leather
Care kit 1–4 gånger per år. Volvo Leather Care kit finns att
köpa hos en Volvoåterförsäljare.
Var finns förvaringsutrymmen?
05
Här visas några av bilens förvaringsutrymmen.
Ägarmanualen visar fler förvaringsutrymmen.
Var finns AUX-/USB*- och 12 V-uttag?
05
För att 12 V-uttagen i kupén ska fungera måste fjärrnyckeln
vara lägst i nyckelläge I. Lastutrymmets 12 V-uttag* är alltid
strömförande.
Hur fungerar Keyless nyckelsystem*?
Keyless-funktionen kan störas av elektromagnetiska fält och avskärmning. Placera/förvara inte fjärrnyckeln nära en mobiltelefon eller
metallförmål.
Hur startar jag motorn?
Efter kallstart är tomgången hög oavsett yttertemperatur. Det är en del av Volvos effektiva avgasreningssystem. Vid kallstart kan vissa
dieselmotorer ha en fördröjd start på grund av förvärmning.
Vad gör BLIS* och CTA*?
BLIS och CTA är ett komplement – inte en ersättning för ett säkert körsätt och användande av backspeglar. Hjälpmedlen BLIS och CTA
kan aldrig ersätta förarens ansvar och uppmärksamhet. Ansvaret för att utföra filbyten och att backa på ett trafiksäkert sätt, ligger alltid på
föraren. BLIS fungerar inte i skarpa kurvor. BLIS fungerar inte när bilen backas.
Hur ställer jag in stolen?
Ställ in förarstolen för rätt körställning innan körning påbörjas – aldrig under färd. Var förvissad om att stolen är i låst läge för att undvika
personskada vid en eventuell hård inbromsning eller olycka.
Hur ställer jag in ratten?
Ställ in ratten (efter utförd stolsinställning) innan körning påbörjas – aldrig under körning.
Hur öppnar och stänger jag el-bakluckan?
Beakta klämrisk vid öppning/stängning. Innan öppning/stängning påbörjas; kontrollera att ingen är nära bakluckan då en klämskada kan
få allvarliga följder. Manövrera alltid bakluckan under uppsikt. Använd inte elmanövrering av luckan vid låg takhöjd. Om systemet arbetat
kontinuerligt för länge, stängs det av för att undvika överbelastning. Det kan användas igen efter ca 2 minuter.
Hur fungerar räckvidd/”km till tom tank”?
Viss felvisning kan uppstå om körsättet ändras.
Hur ansluter jag en Bluetooth®-telefon och till internet*?
Vid användning av internet överförs data (datatrafik), vilket medför en kostnad till din nätverksoperatör. Kontakta din nätverksoperatör om
kostnad för datatrafik.
Hur bör jag rengöra läderklädsel*?
En del färgade klädesplagg (t.ex. jeans och mockaplagg) kan missfärga klädseln. Använd aldrig starka lösningsmedel – de kan skada
klädseln.
Var finns AUX-/USB*- och 12 V-uttag?
Max. strömuttag är 10 A (120 W) i vardera uttag.
Lär Dig mer om Din bil på www.volvocars.com.
TP 16986 (Swedish) AT 1346. Printed in Sweden, Göteborg 2013, Copyright © 2000-2013 Volvo Car Corporation
Hur fungerar Fotgängarskydd*?
Funktionen kan inte upptäcka alla fotgängare i alla situationer och ser t.ex. inte delvis skymda fotgängare, personer i klädsel som döljer
kroppskonturen eller fotgängare kortare än 80 cm. Funktionen upptäcker inte alla cyklister och ser t.ex. inte delvis skymda cyklister,
cyklister som döljer kroppskonturen eller som kommer från sidan. Föraren är alltid ansvarig för att fordonet framförs på korrekt sätt och
med säkerhetsavstånd anpassat till hastigheten.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising