Volvo | XC40 Twin Engine | Quick Guide | Volvo XC40 Twin Engine 2020 Late Quick Guide

Volvo XC40 Twin Engine 2020 Late Quick Guide
XC40
TWIN ENGINE
Q U ICK G U IDE
VÄLKOMMEN!
Denna Quick Guide beskriver ett urval av funktionerna i din Volvo. Utförligare ägarinformation finns tillgänglig i bil, app och på webben.
BILENS CENTERDISPLAY
Ägarmanualen finns i bilens centerdisplay, där den nås via toppvyn.
MOBILAPP
Ägarmanualen finns som app (Volvo Manual) till smartphones och
surfplattor. Appen innehåller även instruktionsvideor för utvalda funktioner.
VOLVOS SUPPORTSIDA
På Volvo Cars supportsida (support.volvocars.com) finns manualer
och instruktionsvideor, men också ytterligare information och hjälp
rörande din Volvo och ditt bilägande.
TRYCKT INFORMATION
I handskfacket finns ett supplement till ägarmanualen som innehåller
information om säkringar och specifikationer samt en sammanfattning av viktig och praktisk information. En tryckt ägarmanual och tillhörande supplement är möjliga att efterbeställa.
INNEHÅLL
01. LÄR KÄNNA DIN VOLVO
I det här kapitlet får du information om några av Volvos system och tjänster, och en översikt över in- och
utsida samt centerdisplayen.
02. LADDNING
Det här kapitlet beskriver bilens laddstatus, hur du hanterar laddenheten och de olika symbolerna i förardisplayen.
03. INTERIÖR OCH ANSLUTNINGAR
Här kan du läsa om olika funktioner i kupén t.ex. sätesinställningar och internetanslutning.
04. CENTERDISPLAYENS VYER
Här hittar du information om centerdisplayens olika huvudvyer, varifrån många av bilens funktioner kan
styras.
05. SMART KÖRNING
Det här kapitlet beskriver flera av bilens förarstödsystem samt ger några tips på hur du kör mer ekonomiskt.
06. RÖSTSTYRNING
Här hittar du olika kommandon/fraser som du kan använda när du använder bilens röststyrningssystem.
07. SÄRSKILDA TEXTER
Varnings-, viktigt- och obs-texter, vilka måste läsas.
Alla, vid tid för publicering, kända typer av tillval/tillbehör är markerade med en asterisk: *.
01
01
KOM IGÅNG
För att på bästa sätt komma igång med att använda din Volvo finns
några funktioner, begrepp och tips som kan vara bra att känna till.
Volvo ID
Volvo ID är ett personligt ID som ger tillgång till en mängd tjänster
via ett och samma användarnamn och lösenord. Några exempel är
Min Volvo – en personlig webbsida för dig och din bil, Volvo On
Call*, karttjänster* samt möjligheten att boka service och reparation. Du kan skapa ett Volvo ID via Min Volvo, Volvo On Call-appen
eller direkt i din bil.
Förkonditionera innan du åker
Ta för vana att förkonditionera bilen innan avfärd för att skapa en
mer behaglig kupétemperatur i bilen. Från centerdisplayens
klimatvy, välj fliken Parkeringsklimat eller aktivera funktionen via
Volvo On Call-appen. Fullständig förkonditionering är enbart tillgänglig när bilen är ansluten till ett eluttag3.
Sensus
Sensus är bilens intelligenta gränssnitt och omfattar alla lösningar i
bilen som har att göra med underhållning, uppkoppling, navigation*
och informationstjänster. Det är Sensus som gör kommunikationen
möjlig mellan dig, bilen och omvärlden.
Volvo On Call*
Volvo On Call ger direktkontakt1 till bilen samt extra komfort och
hjälp dygnet runt. Med Volvo On Call-appen går det t.ex. att se om
lampor behöver bytas och om spolarvätska behöver fyllas på. Det
går att låsa och låsa upp bilen, kontrollera bränslenivån och visa
närmaste bensinstation. Även förkonditionering kan ställas in och
startas via bilens parkeringsklimat eller funktionen fjärrstart2 av bil.
Ladda ner Volvo On Call-appen för att komma igång.
Volvo On Call omfattar även vägassistans, andra trygghetstjänster
och nödhjälp via ON CALL- och SOS-knapparna i bilens takkonsol.
Förarprofiler
Många av inställningarna som görs i bilen kan anpassas efter förarens personliga önskemål och sedan sparas i en eller flera förarprofiler. Varje nyckel kan kopplas till en förarprofil. Se avsnittet
Toppvyn i denna Quick Guide för mer information om förarprofiler.
1
2
3
Kräver att både bil och mobil enhet har mobiltäckning eller annan internetanslutning.
Tillgängligt på vissa marknader och modeller.
Gäller elektrisk värmare.
01
01
ÖVERSIKT EXTERIÖR
Kontrollera och spara nytt däcktryck (ITPMS)* via TPMS i
appen Bilstatus i centerdisplayens appvy. Vid lågt däcktryck
med ett fast sken i förardisplayen. Vid lågt
lyser symbolen
däcktryck, kontrollera och justera däcktrycket i alla fyra däck
och tryck på Spara däcktryck för att lagra nytt däcktryck.
Kontroll av motoroljenivå görs från appen Bilstatus. Här kan
du även se statusmeddelanden och boka service och reparation*.
Laddning av hybridbatteriet görs via laddintaget. Öppna
luckan med ett lätt tryck. För bästa räckvidd, påbörja färden
med fulladdat batteri.
Backspeglar kan automatiskt* vinklas ner när backväxeln läggs
i. När bilen låses/låses upp med fjärrnyckeln kan backspeglarna
fällas in/ut automatiskt. Aktivera dessa funktioner under
Inställningar My Car Speglar och bekvämlighet i centerdisplayens toppvy.
Nyckelfri låsning/upplåsning* gör att det räcker att ha fjärrnyckeln med sig i t.ex. en ficka för att låsa eller låsa upp bilen.
Fjärrnyckeln måste finnas inom ca 1 meters (3 fot) avstånd från
bilen.
Greppa ett dörrhandtag eller tryck på bakluckans gummerade
tryckplatta för att låsa upp bilen. För att låsa bilen, tryck lätt på
en av dörrhandtagens fördjupningar. Undvik att vidröra båda
tryckytorna samtidigt.
Panoramataket* har en öppningsbar glasruta med solgardin
och manövreras med ett reglage ovanför backspegeln när bilen
är i minst tändningsläge I. Öppna till ventilationsläge genom att
trycka reglaget uppåt och stäng genom att dra reglaget nedåt.
För att öppna panoramataket helt, dra reglaget bakåt två
gånger. Stäng genom att dra reglaget nedåt två gånger.
Den elmanövrerade bakluckan* kan öppnas med funktionen
fotmanövrerad baklucka* genom en långsam framåtriktad
sparkrörelse under den vänstra delen av bakre stötfångaren.
Stäng och lås luckan med
-knappen på bakluckans underkant. Alternativt stäng luckan med en långsam sparkrörelse.
Bilen måste vara utrustad med nyckelfri låsning/upplåsning* för
att det ska vara möjligt att låsa upp bakluckan med fotrörelse.
Fjärrnyckeln måste finnas inom ca 1 meter (3 fot) bakom bilen
vid öppning och stängning med fotrörelse.
För att förhindra att bakluckan t.ex. slår i taket i ett garage är
det möjligt att programmera maxöppning. Ställ in maxöppning
genom att öppna luckan och stanna den i önskad öppningspoi minst 3 sekunder för att spara
sition. Tryck sedan in
position.
01
01
LÅSA/LÅSA UPP
Fjärrnyckeln
Ett kort tryck låser dörrar, baklucka och tanklucka samt aktiverar larmet*.
Ett långt tryck stänger panoramataket* och alla sidorutor samtidigt.
Ett kort tryck låser upp dörrar och baklucka samt deaktiverar
larmet*.
Ett långt tryck öppnar alla sidorutor samtidigt.
Ett kort tryck låser upp och avlarmar enbart bakluckan.
Ett långt tryck öppnar eller stänger den elmanövrerade* bakluckan.
Panikfunktionen aktiverar blinkers och signalhorn för att påkalla
uppmärksamhet vid behov. Håll in knappen i minst 3 sekunder
eller tryck in knappen två gånger inom 3 sekunder för att aktivera. Funktionen kan stängas av med samma knapp efter att
den varit aktiverad i minst 5 sekunder. I annat fall stängs den av
automatiskt efter 3 minuter.
Laddluckan
Se till att bilen är upplåst och avstängd innan du sätter i eller drar ur
laddkabeln.
1. Tryck in den bakre delen av luckan och släpp.
2. Öppna luckan.
Kabeln låses fast i intaget efter att laddningen startats. Laddningen
avbryts om bilen låses upp, men återstartar efter en stund om
kabeln inte dras ur.
Privat låsning
Med privat låsning låses bakluckan, vilket kan vara praktiskt t.ex.
när bilen lämnas till service eller hotell.
– I centerdisplayens funktionsvy, tryck på Privat
låsning för att aktivera/deaktivera funktionen.
Ett popup-fönster visas vid aktivering/deaktivering.
Vid varje låsning väljs en fyrsiffrig kod. Första gången
funktionen används måste en extra säkerhetskod väljas.
Låsning* av handskfacket görs manuellt med medföljande nyckel
som finns placerad i handskfacket.
01
01
ÖVERSIKT INTERIÖR
Centerdisplayen används för att styra många av bilens huvudfunktioner, t.ex. media, navigation*, klimat, förarstödssystem
och bilappar.
Förardisplayen visar information om körningen, t.ex. hastighet,
varvtal, navigering* och aktiva förarstöd. Det är möjligt att välja
vad som ska visas i förardisplayen via appmenyn som öppnas
med rattens högra knappsats. Inställningar kan också göras via
Inställningar My Car Displayer i centerdisplayens
toppvy.
Startknappen används för att starta bilen. För att komma åt
displayerna utan att starta motorn, tryck in startknappen och
släpp. Håll ner bromspedalen och tryck in knappen för att starta
bilen. Stäng av bilen genom att trycka in startknappen.
Körlägen* ställs in med DRIVE MODE-knappen. Tryck in
knappen för att välja mellan Hybrid, Pure, Power/Polestar
Engineered* och Individual i centerdisplayen. Tryck på önskat
körläge direkt på skärmen eller tryck på knappen igen för att
flytta markören till önskat körläge. Med Individual kan du
anpassa ett körläge efter önskade köregenskaper. Det individuella körläget aktiveras i Inställningar My Car
Individuellt körläge i centerdisplayens toppvy.
Parkeringsbromsen aktiverar du genom att dra -reglaget
uppåt, varpå en symbol i förardisplayen tänds. Lossa den manuellt genom att trycka ner reglaget och bromspedalen samtidigt.
Med automatisk broms vid stillastående ( ) kan bromspedalen släppas med bibehållen bromsverkan när bilen stannat t.ex.
vid ett trafikljus. Tänk på att både automatisk broms vid stillastående och automatisk ansättning av parkeringsbroms måste
deaktiveras vid automatisk biltvätt. Deaktivering av automatisk
ansättning av parkeringsbroms görs i centerdisplayens toppvy
under Inställningar My Car Parkeringsbroms och
fjädring.
Trådlös telefonladdare* kan användas om telefonen har stöd
för trådlös laddning. Ta bort eventuella föremål från gummiplattan under centerdisplayen och placera telefonen i mitten. När
högst upp i centerdisplayen. Vid felptelefonen laddas visas
lacering av telefonen eller om föremål förhindrar laddningen
visas ett meddelande i centerdisplayen.
Kroken i handskfacket kan användas för att t.ex. stödja en
påse som står på golvet. Öppna handskfacket, fäll ut kroken,
stäng handskfacket och häng påsens handtag på kroken.
Omkopplaren för passagerarkrockkudden* är placerad på
gaveln av instrumentpanelen på passagerarsidan och är åtkomlig när dörren är öppen. Dra omkopplaren utåt och vrid till ON/
OFF för att aktivera/deaktivera krockkuddefunktionen.
01
01
CENTERDISPLAYEN
I centerdisplayen kan du göra inställningar och kontrollera de
flesta funktionerna. Centerdisplayen har tre huvudvyer: hemvyn,
funktionsvyn och appvyn. Från hemvyn når du funktionsvyn och
appvyn genom att svepa höger eller vänster. Det finns även en
toppvy som du når genom att dra ner toppdelen av displayen.
Ändra utseende i centerdisplayen och i förardisplayen genom
att välja tema i Inställningar My Car Displayer i toppvyn. Här
kan du även välja mörk eller ljus bakgrund för centerdisplayen.
Återgå till hemvyn från en annan vy genom ett kort tryck på den
fysiska hemknappen under displayen. Senaste läget för hemvyn
kommer då att visas. Ytterligare ett kort tryck på hemknappen gör
att alla hemvyns delvyer sätts i standardläge.
Vid rengöring av centerdisplayen låser du touchfunktionen med ett
långt tryck på den fysiska hemknappen under displayen. Återaktivera displayen med ett kort tryck på hemknappen.
Statusfältet högst uppe i displayen visar aktiviteterna i bilen. Till
vänster visas nätverks- och anslutningsinformation och till höger
visas mediarelaterad information, klocka samt indikering om
pågående bakgrundsaktivitet.
I klimatraden längst ner kan du ställa in temperatur och säteskomfort genom att trycka på respektive ikon. Öppna klimatvyn genom
ett tryck på mittknappen i klimatraden.
02
LADDNING
Din Volvo är utrustad med en elmotor som driver bilen i huvudsakligen låga hastigheter, samt en förbränningsmotor som driver bilen i
högre hastigheter och vid mer aktiv körning. Hybridbatteriets laddtid beror på vilken laddström som uttaget kan leverera. Hybridbatteriet laddas också vid mjuk inbromsning eller motorbromsning,
t.ex. i nedförsbacke. All typ av laddning indikeras i förardisplayen.
Förvaring av laddkabeln
Laddkabeln är placerad under golvluckan i lastutrymmet.
5. Lägg tillbaka laddkabeln under golvluckan i lastutrymmet.
Om laddkabeln inte lossas från laddintaget låses den automatiskt
fast igen en stund efter upplåsning för att maximera laddning och
räckvidd samt möjliggöra förkonditionering inför avfärd. Laddkabeln kan lossas igen om bilen låses upp med fjärrnyckeln. För
bilar med nyckelfri låsning/upplåsning* kan man låsa och låsa upp
med handtaget igen.
Kontrollenheten på laddkabeln
Den medföljande laddkabeln är utrustad med en kontrollenhet som
visar laddstatus. Den stöder temperaturövervakning och har en
inbyggd jordfelsbrytare.
Starta laddning
Startbatteriet laddas när laddning av hybridbatteriet sker och
avbryts när hybridbatteriet är fulladdat.
1. Anslut laddkabeln till ett uttag. Använd aldrig förlängningskabel.
2. Öppna laddluckan med ett lätt tryck.
3. Avlägsna laddhandtagets skyddslock och tryck sedan fast handtaget hela vägen in i uttaget till bilen. Laddkabeln låses automatiskt fast i laddintaget och laddning startas inom 5 sekunder.
4. Placera laddhandtagets skyddslock så att det inte vidrör bilen för
att undvika skador på lacken.
Avsluta laddning
1. Lås upp bilen med fjärrnyckelns -knapp4. Laddningen avslutas
och laddkabeln släpper/låses upp.
2. Lossa laddkabeln från bilen.
3. Stäng laddluckan.
4. Lossa laddkabeln från uttaget.
4
Detta måste göras även om dörrarna på bilen redan är upplåsta. Om bilen inte låses upp
med upplåsningsknappen kan det leda till skador på laddkabeln eller på systemet.
02
Kontrollenheten
•
Båda LED-lamporna blinkar blått, gult och rött: Självtest – vänta
tills självtest är avslutat.
•
Ena LED-lampan lyser eller blinkar blått medan den andra LEDlampan är släckt: Standby.
02
LADDSTATUS
Bilens laddstatus går att kontrollera vid laddintaget, på kontrollenheten, i förardisplayen samt i Volvo On Call*-appen.
Laddintagets lampor
•
Vitt – ledljus.
•
Gult – vänteläge, väntar på att laddningen ska starta.
•
Blått – timer inställd.
•
Blinkande grönt – laddning pågår.
•
Grönt fast sken – laddning klar, slocknar efter en stund.
•
Rött fast sken – ett fel har uppstått.
•
Båda LED-lamporna blinkar blått: Laddning pågår.
•
Ena LED-lampan blinkar eller lyser gult medan den andra LEDlampan är släckt: Laddning pågår eller laddning är inte möjlig –
fel på temperaturövervakningen. Starta om laddningen.
•
Ena LED-lampan blinkar rött medan den andra LED-lampan är
släckt: Laddning är inte möjlig – jordfelsbrytaren har löst ut.
Starta om laddningen.
•
Ena LED-lampan blinkar rött medan den andra lyser rött: Laddning är inte möjlig – laddkabel är ansluten till ojordat uttag.
Anslut till jordat uttag.
•
Båda LED-lamporna blinkar rött: Laddning är inte möjlig –
internt fel.
Förardisplayen
Symbolens olika färger indikerar laddstatus.
Blått ljus – laddning pågår.
Grönt ljus – batteriet är fulladdat.
Rött ljus – laddningsfel, kontrollera anslutningen av laddkabeln mot bilen och 230 V-uttaget.
HYBRIDINFORMATION I FÖRARDISPLAYEN
I förardisplayen visas ett antal symboler och animationer beroende
på valt körläge.
02
El- och bränsleförbrukning visas i mätaren till höger. Förbrukningen
varierar beroende på körsätt. När den tunna vita visaren passerar
den vita pilen högst upp går bilen över till förbränningsmotor. När
visaren är i det orangefärgade området laddas batteriet, t.ex. vid
inbromsning.
Körsträcka till tomt batteri
Indikatorn visar ungefärlig körsträcka till tomt batteri. Körsträckan påverkas av flera faktorer, t.ex. körsätt, hastighet och
yttertemperatur, och kan variera under färden. Normalt kan du
förvänta dig en räckvidd på 20-40 km (12-25 miles). Startvärdet som visas när bilen är fulladdad anger en "upp till"-siffra
snarare än en prognos för eldriftens räckvidd och anpassas
under färden. När förardisplayen visar ”---” finns ingen garanterad eldriftkörsträcka kvar.
Symboler i förardisplayen
Helvit symbol indikerar vilken motor som används. Blixt indikerar elmotor, droppe indikerar förbränningsmotor.
Indikerar att batteriet laddas, t.ex. vid motorbromsning.
Mätaren visar hur mycket energi som finns i batteriet för
elmotorn. Energin används även till klimatanläggningen.
Visar att funktionerna Charge eller Hold är aktiverade. De aktiveras från centerdisplayens funktionsvy. Charge innebär att
hybridbatteriet laddas vid låg laddningsgrad. Hold innebär att
batterinivå bibehålls för senare bruk.
Start och stopp av förbränningsmotor
Bilen beräknar i vilken utsträckning förbränningsmotor, elmotor
eller båda samtidigt behöver användas. Vid eldrift kan bilen ibland
behöva starta förbränningsmotorn automatiskt på grund av yttre
14:21
omständigheter, t.ex. vid låga yttertemperaturer. Förbränningsmotorn startar alltid när hybridbatteriet når sin lägsta laddningsnivå.
Lagra positioner
1. Ställ in säte och yttre backspeglar till önskad position och tryck
in M-knappen på dörrpanelen. Ljusindikatorn i knappen tänds.
2. Inom 3 sekunder, tryck in minnesknapp 1 eller 2. En ljudsignal
hörs och ljusindikatorn i M-knappen slocknar.
För att använda din lagrade position:
Med öppen dörr – tryck in en av minnesknapparna och släpp.
Med stängd dörr – håll en av minnesknapparna intryckt tills lagrad
position nås.
03
ELMANÖVRERADE* FRAMSÄTEN
Använd reglagen på stolens yttersida för att justera t.ex. sätesposition och svankstöd*. De två reglagen som tillsammans har formen
av ett säte, används för att justera sätets position. Det tredje, fyrvägsreglaget*, används för justering av svankstöd.
De sätesformade reglagen
Justera sittdynan eller flytta hela stolen med det nedre reglaget.
Justera vinkeln på ryggstödet med det bakre reglaget.
Fyrvägsreglaget*
Justera svankstödet* genom att trycka på fyrvägsreglaget.
– Tryck upp eller ner för att flytta svankstödet uppåt eller nedåt.
– Tryck på den främre eller bakre delen av fyrvägsreglaget för att
öka eller minska svankstödet.
FÄLLA RYGGSTÖD I BAKSÄTE
Vid fällning av baksätet, säkerställ att ryggstöd med nackskydd inte
kommer i kontakt med ryggen på sätet framför. Framsätena kan
behöva justeras för att ryggstöden ska kunna fällas.
Fälla ryggstöden
För att möjliggöra fällning av baksäte måste bilen stå stilla samt
bakluckan vara öppen. Säkerställ att inga personer eller föremål
befinner sig i baksätet.
1. Fäll ner mittplatsens nackskydd manuellt.
2. Dra handtagen som är placerade i bilens vänstra respektive
högra baksätesrygg framåt för att fälla vänstra respektive högra
delen av baksätet.
3. Ryggstödet släpper från låsningen och behöver fällas ner manuellt till horisontellt läge.
Fälla upp ryggstöden
1. För ryggstödet uppåt/bakåt tills spärren går i lås.
2. Fäll upp nackskydden manuellt.
3. Vid behov justera upp mittplatsens nackskydd.
03
03
RATTEN
Justera ratten
Rattens position kan du ställa in i höjd- och djupled.
1. Skjut spaken under ratten framåt och ställ in ratten i önskat läge.
2. Dra sedan tillbaka spaken till låst läge.
Vänstra knappsatsen
Adaptiv farthållare hjälper till att hålla en jämn hastighet kombinerat med ett förvalt tidsavstånd till framförvarande fordon.
Pilot Assist hjälper till att hålla bilen mellan körfältets sidomarkeringar med styrassistans samt hålla en jämn hastighet kombinerat med ett förvalt tidsavstånd till framförvarande fordon.
Tryck på
för att starta eller avbryta vald funktion.
Förarstöd väljs i förardisplayen med hjälp av den vänstra rattknappsatsens pilar ( och ). När förarstödssymbolen är vit är funktionen aktiv. Grå betyder att funktionen är avbruten eller i beredskapsläge.
/
ökar/minskar lagrad hastighet med 5 km/h
Ett kort tryck på
(5 mph). Håll in knappen för att ändra steglöst – släpp knappen vid
önskad hastighet.
Symboler i förardisplayen:
/ minskar/ökar avståndet till framförvarande fordon vid
användning av Adaptiv farthållare och Pilot Assist.
Fartbegränsaren hjälper till att inte överträda en vald maxhastighet.
Farthållaren hjälper till att hålla en jämn hastighet.
Ett tryck på
återupptar även lagrad hastighet för vald funktion.
Högra knappsatsen
Med rattens högra knappsats hanteras förardisplayen.
Förardisplayens appmeny öppnas/stängs. Härifrån kan färddator, mediaspelare, telefon och navigation* styras.
Bläddra mellan de olika apparna genom att trycka på vänster
eller höger pil.
Markera, avmarkera eller bekräfta ett val, t.ex. välj färddatorns
meny eller ta bort meddelande i förardisplayen.
Bläddra bland funktionerna för vald app genom att trycka på
upp eller ner.
Höj/sänk mediavolymen genom att trycka på
och . Om
ingen annan funktion är aktiv fungerar dessa knappar som volymkontroll.
Röststyrning aktiveras med -knappen och låter dig styra t.ex.
media, navigation och klimat med rösten. Säg t.ex. "Radio", ”Öka
temperaturen” eller ”Avbryt”.
Se kapitlet Röststyrning i denna Quick Guide för fler röstkommandon.
Färddator
Färddatorn visar t.ex. körsträcka, bränsleförbrukning och medelhastighet. Det är möjligt att välja vilken information från färddatorn
som ska visas i förardisplayen. Färddatorn beräknar återstående
körsträcka till tom tank eller tomt hybridbatteri. För att visa de olika
alternativen använd rattens högra knappsats. När förardisplayen
visar ”----” finns ingen garanterad körsträcka kvar.
03
Ledbelysningen tänder en del av exteriörbelysningen efter att du
har låst bilen för att lysa upp när det är mörkt ute. Aktivera funktionen efter att du har stängt av bilen genom att föra vänster rattspak mot instrumentpanelen och släppa. Tiden för hur länge ledbelysningen ska hållas tänd kan ställas in via centerdisplayen.
Nollställa trippmätare
Nollställ all information i Trippmätare manuell (TM) med ett långt
tryck på RESET-knappen. Ett kort tryck nollställer endast körsträckan. Trippmätare automatisk (TA) nollställs automatiskt när
bilen inte använts på 4 timmar.
03
VÄNSTER RATTSPAK
Strålkastarnas funktioner styr du med den vänstra rattspaken.
Vid AUTO-läge känner bilen av när det blir mörkt/ljust och anpassar
belysningen därefter, t.ex. när det blir kväll eller när du kör in i en
tunnel. För att få helljus som automatiskt bländar av vid möte, vrid
spakens tumhjul till . För spaken mot ratten för att aktivera
manuellt helljus och mot instrumentpanelen för att deaktivera.
Aktiva kurvljus* är konstruerade för att ge maximal belysning i kurvor och korsningar genom att ljuset följer rattrörelserna. Funktionen
aktiveras automatiskt vid start och kan deaktiveras i centerdisplayens funktionsvy, .
Trygghetsbelysningen tänder ytter- och innerbelysningen när du
låser upp bilen med nyckeln och hjälper dig att tryggt ta dig fram till
bilen i mörker.
HÖGER RATTSPAK
Den högra rattspaken styr torkarbladen och regnsensorn.
– För spaken nedåt för att göra ett enkelsvep på vindrutan.
– För spaken stegvis uppåt för intervall, normal och snabb hastighet.
– Justera intervallhastigheten med spakens tumhjul.
– För spaken mot ratten för att starta vindrute- och strålkastarspolarna och mot instrumentpanelen för att starta bakrutespolarna.
Tryck på regnsensorknappen för att aktivera/deaktivera regnsensorn. Torkarspaken ska vara i läge 0, alternativt i läge för
enkelsvep. Regnsensorn känner av mängden vatten på vindrutan och startar vindrutetorkarna automatiskt. Vrid tumhjulet
uppåt/nedåt för högre/lägre känslighet.
Tryck för intervalltorkning med bakrutetorkare.
Tryck för kontinuerlig hastighet med bakrutetorkare.
Använd vindrutetorkarnas serviceläge när du t.ex. ska
byta, tvätta eller lyfta torkarbladen. Tryck på knappen
Servicepos. för vindrutetorkare i centerdisplayens funktionsvy för att aktivera eller deaktivera serviceläge.
03
03
KUPÉKLIMAT
Klimatanläggningens funktioner för främre och bakre delen av
kupén regleras via centerdisplayen, knappar på mittkonsolen och
baksidan av tunnelkonsolen*. Vissa klimatfunktioner kan också
röststyras.
Ikon för åtkomst till klimatvyn finns i mitten längst ner i
centerdisplayen. När texten Clean Zone är blå indikeras att
förutsättningar för god luftkvalitet i kupén är uppfyllda.
– Tryck på AUTO i klimatvyn för att få flera klimatfunktioner att
styras automatiskt. Vid kort tryck styrs luftåtercirkulation, luftkonditionering och luftdistribution automatiskt.
Vid långt tryck styrs luftåtercirkulation, luftkonditionering och
luftdistribution automatiskt samt temperatur och fläktnivå ändras
till standardinställningar: 22 °C (72 °F) och nivå 3. Det är möjligt
att ändra temperatur och fläktnivå utan att autoreglerat klimat
deaktiveras.
Ställa in timer för förkonditionering
1. Öppna centerdisplayens klimatvy.
2. Välj fliken Parkeringsklimat
datum/dag efter önskemål.
Skapa ny timer och ställ in
För att förkonditioneringen ska ha full funktionalitet måste bilen
vara ansluten till ett eluttag (gäller för bilar med elektrisk värmare).
Beroende på marknad används en bränsledriven eller elektrisk
värmare5.
Luftkvalitetssystemet IAQS*
IAQS är en del av Clean Zone Interior Package* och är ett helautomatiskt system som renar luften i kupén från luftföroreningar som
partiklar, kolväten, kväveoxider och marknära ozon. Funktionen
aktiveras i centerdisplayens toppvy via Inställningar Klimat
Luftkvalitetsensor.
– Tryck på någon av ikonerna i klimatraden i centerdisplayens
nederkant för att justera temperatur, sätesvärme* och fläktnivå.
För att synkronisera temperaturen för samtliga zoner med förarsidans temperatur, tryck på förarsidans temperaturikon och
Synkronisera temperatur.
Förkonditionering
Förkonditionering kan ställas in via bilens centerdisplay och med
Volvo On Call*-appen.
Förkonditioneringen värmer eller kyler kupén innan körning. Det är
möjligt att direktstarta eller ställa in förkonditioneringen via timer.
Direktstarta förkonditionering
1. Öppna centerdisplayens klimatvy.
2. Välj fliken Parkeringsklimat, bocka i valfria tillval och tryck sedan
på Förkonditionering.
5
En auktoriserad Volvohandlare har information om vilka marknader som använder respektive
värmare.
03
03
ANSLUTNINGAR
Du kan spela/röststyra media, sms, telefonsamtal och koppla upp
bilen till internet via olika externa enheter, t.ex. smartphones. Bilens
elsystem måste vara i minst tändningsläge I för att du ska kunna
ansluta enheterna.
Bilens modem6
Det enklaste och effektivaste sättet att ha din bil uppkopplad till
internet är via bilens egna modem. Det ger högst prestanda, aktiveras automatiskt vid varje resa och kräver ingen koppling till smartphone.
1. Placera ett personligt SIM-kort i hållaren under lastgolvet
2. Tryck på Inställningar
bilmodem i toppvyn.
Kommunikation
Internet via
3. Aktivera genom att bocka i rutan för Internet via bilmodem.
Internetdelning
När bilen är ansluten till internet via modemet kan du dela ut internetuppkoppling (Wi-Fi-hotspot) till andra enheter. Tryck på
Inställningar i toppvyn och på Kommunikation Bilens Wi-Fidelning.
Bluetooth
Använd Bluetooth i första hand för att hantera telefonsamtal, sms
och media från din telefon till bilens system. Det går även att
ansluta bilen till internet via Bluetooth. Det är möjligt att ha två
Bluetooth-enheter anslutna samtidigt varav den ena endast för att
strömma media. De två senast anslutna telefonerna ansluts automatiskt när bilen används igen, om telefonens Bluetooth är aktiv.
Upp till 20 enheter sparas i en lista för att enklare kunna anslutas
senare.
1. Aktivera Bluetooth i telefonen. För anslutning till internet aktivera
även internetdelning i telefonen.
Eluttag
Följande eluttag finns i din bil:
2. Öppna delvyn för telefonen i centerdisplayen.
12 V-eluttag. Det finns även ett 12 V-eluttag* i lastutrymmet.
3. Tryck på Lägg till telefon eller om en telefon redan är ansluten,
tryck på Växla och därefter Lägg till telefon.
4. Välj den telefon som ska anslutas och följ stegen på centerdisplayen och telefonen. Notera att i vissa telefoner måste meddelandefunktionen aktiveras.
Wi-Fi
03
Genom att koppla upp bilen till internet via Wi-Fi kan du med högre
hastighet än Bluetooth strömma onlinetjänster som webbradio och
musik via bilappar, ladda ner/uppdatera mjukvara m.m. En Wi-Fiuppkoppling från en smartphone fungerar som en hotspot för bilen
samt eventuella övriga externa enheter som finns i bilen.
1. Aktivera internetdelning i telefonen.
2. Tryck på Inställningar i centerdisplayens toppvy.
3. Tryck på Kommunikation Wi-Fi och aktivera genom att bocka
i rutan för Wi-Fi-anslutning.
Observera att vissa telefoner stänger ner internetdelningen efter att
kontakten brutits till bilen. Därmed behöver internetdelningen i
telefonen återaktiveras vid nästa användningstillfälle.
USB
Via USB kan du koppla in en extern enhet för att spela media. USButtaget används även för Apple CarPlay* och Android Auto*. I de fall
då det finns två USB-ingångar, anslut till den med vit ram. Laddning av den externa enheten sker under tiden den är ansluten till
bilen.
USB-ingångar (typ A) finns under centerdisplayen.
USB-ingång* (typ C) finns bak på tunnelkonsolen. Endast för
laddning.
6
Endast bilar med P-SIM*. Bilar utrustade med Volvo On Call* kommer, för de tjänsterna,
använda internetanslutningen med bilmodem.
ANVÄNDA ANSLUTNA ENHETER
Det går att ansluta externa enheter för att t.ex. hantera telefonsamtal och spela upp media i bilens ljud- och mediasystem.
Hantera telefonsamtal7
Det är möjligt att ringa upp och ta emot samtal från en Bluetoothansluten telefon.
Ringa upp via centerdisplayen
03
1. Öppna delvyn Telefon i hemvyn. Välj att ringa från samtalshistoriken, kontaktlistan eller ange ett nummer med knappsatsen.
2. Tryck på
.
Ringa upp med rattens högra knappsats
1. Tryck på
och navigera till Telefon med tryck på
2. Stega i samtalslistan med
och välj med
eller
.
.
Du kan dessutom hantera samtal med röststyrning. Tryck på rösti rattens högra knappsats. För röstkommanstyrningsknappen
don, se kapitlet Röststyrning i denna Quick Guide.
Spela upp media
För att spela upp ljud från en extern enhet kopplar du den till bilen
på valfritt sätt, se föregående uppslag för olika anslutningar.
Bluetooth-kopplad enhet
1. Starta uppspelning i den anslutna enheten.
2. Öppna appen Bluetooth i appvyn i centerdisplayen.
Uppspelning startas.
USB-kopplad enhet
1. Starta USB-appen i appvyn.
2. Välj vad som ska spelas. Uppspelning startas.
7
För information om vilka telefoner som är kompatibla med bilen, se www.volvocars.com/
intl/support
Mp3-spelare eller iPod
1. Starta uppspelning i enheten.
2. Öppna iPod- eller USB-appen beroende på anslutningssätt. För uppspelning från iPod, välj appen iPod
oavsett anslutningssätt. Uppspelning startas.
Apple® CarPlay®*8 och Android Auto*
CarPlay och Android Auto ger dig möjligheten att använda vissa
appar i din iOS- eller Android-enhet via bilen för att t.ex. spela
musik eller lyssna på podcasts. Interaktionen sker via bilens centerdisplay eller enheten.
För att använda CarPlay måste Siri vara aktiverad i iOS-enheten.
Enheten behöver också ha en internetanslutning via Wi-Fi eller
mobilnätet. För att använda Android Auto måste appen Android
Auto vara installerad på Android-enheten. Enheten måste även vara
ansluten till bilens USB-ingång.
1. Anslut enheten till USB-ingången med vit ram.
2. För Android Auto, tryck på Android Auto i appvyn för
att aktivera.
3. Läs villkoren och tryck sedan på Acceptera för att
ansluta.
4. Tryck på önskad app.
Aktivera röststyrning med CarPlay och Android Auto med ett långt
tryck på -knappen i rattens högra knappsats. Ett kort tryck aktiverar istället bilens egna röststyrningssystem.
Bluetooth stängs av när CarPlay används. Vid behov att ansluta
bilen till internet, använd Wi-Fi eller bilens modem* .
8
Apple och CarPlay är registrerade varumärken som tillhör Apple Inc.
03
04
HEMVYN
När centerdisplayen startar visas hemvyn, härifrån kan delvyerna
Navigation, Media, Telefon och senast använda app eller bilfunktion
nås.
andra delvyerna, t.ex. Bilstatus eller Förarprestation. Det går
att trycka på delvyn för att komma till senast använda funktion.
Navigation – Tryck här för att komma till navigationssystemet
med Sensus Navigation*.
Ange resmål med fritext – Expandera verktygsfältet med nedåtpilen på vänster sida och tryck på . Kartbilden skiftar till fritextsökning. Skriv in sökord.
Ange resmål med kartan – Maximera kartan med . Tryck
och håll kvar på positionen du vill åka till och välj Kör hit.
för att öppna resplanen. Tryck
Ta bort ett resmål – Tryck på
på papperskorgen för att radera ett delmål i resplanen eller
tryck på Rensa resplan för att radera hela resplanen.
04
Kartuppdatering9 – Tryck på Download Center i appvyn. Vid
Kartor visas antal tillgängliga kartuppdateringar. Tryck på
Kartor Installera Bekräfta för kartuppdatering eller installation av vald karta. Det finns också möjlighet att ladda ner kartor från support.volvocars.com till ett USB-minne och sedan
överföra dem till bilen.
Media – här visas t.ex. din musik från en extern enhet eller om
du valt FM-radio i appvyn. Tryck på delvyn för att komma till
inställningarna. Härifrån kan du se ditt musikbibliotek, radiostationer m.m.
Telefon – härifrån nås telefonfunktionen. Tryck på delvyn för att
expandera den. Här kan du ringa från samtalshistoriken, kontaktlistan eller själv ange ett nummer med knappsatsen. När du
valt nummer trycker du på .
Senast använda app eller bilfunktion – här ser du den senast
använda appen eller bilfunktionen som inte visas i någon av de
9
Funktionens tillgänglighet kan variera beroende på marknad.
04
FUNKTIONSVYN OCH APPVYN
Funktionsvyn
1. Tryck på en app eller knapp och håll inne.
När du sveper från vänster till höger10 i hemvyn kommer du till
funktionsvyn. Härifrån aktiveras/deaktiveras olika bilfunktioner, t.ex.
Lane Keeping Aid, Parkeringsassistans och Start/Stopp. De aktiveras/deaktiveras med ett tryck på respektive symbol. Vissa funktioner öppnas i ett eget fönster.
2. Dra appen eller knappen till en ledig plats i vyn och släpp.
Appvyn
Svep från höger till vänster10 i hemvyn för att nå appvyn. Här kan
du se de appar som följer med bilen samt de appar du själv väljer
att ladda ner och installera.
Hantera och uppdatera appar och system
I Download Center i appvyn kan du uppdatera flera av
bilens system. För att detta ska vara möjligt måste bilen
vara uppkopplad till internet. I Download Center kan du:
04
Ladda ner appar – Tryck på Nya appar och välj önskad app. Välj
Installera för att ladda ner appen.
Uppdatera appar – Tryck på Installera alla för att uppdatera alla
appar. Alternativt tryck på Applikationsuppdat. för att få upp en
lista över möjliga uppdateringar. Välj önskad app och tryck på
Installera.
Avinstallera appar – Tryck på Applikationsuppdat. och välj önskad
app. Tryck på Avinstallera för avinstallering av app.
Uppdatera systemmjukvara – Tryck på Systemuppdateringar för
att visa en lista med uppdateringar som kan installeras i bilen. Tryck
på Installera alla vid listans nederkant för att uppdatera all mjukvara eller på Installera för enstaka mjukvara. Om ingen lista önskas,
välj Installera alla vid knappen Systemuppdateringar.
Flytta på ikoner
Apparna och knapparna för bilfunktioner i app- respektive funktionsvyn kan flyttas efter önskemål.
10
Gäller för vänsterstyrd bil. För högerstyrd bil – svep åt motsatt håll.
04
TOPPVYN
I displayens övre del finns en flik du kan dra ner för att nå toppvyn.
Härifrån kan du nå Inställningar, Ägarmanual, Profil och bilens sparade meddelanden.
Personliga inställningar
Under Inställningar kan du göra många personliga inställningar,
t.ex. för displayer, speglar, framsätet, navigation*, ljud- och mediasystem, språk och röststyrning.
Förarprofiler
Används bilen av flera förare kan varje förare ha en personlig förarprofil. Varje gång du sätter dig i bilen har du möjlighet att välja din förarprofil där dina personliga inställningar finns sparade. Antalet profiler beror på antalet
nycklar som finns till bilen. Profilen Gäst är inte kopplad till någon
specifik nyckel.
Senast aktiva förarprofil är den som används vid upplåsning. Byt
förarprofil genom att välja Profil i toppvyn.
Förarprofilerna kan kopplas till bilens nycklar och vid upplåsning
anpassas bilen automatiskt efter dina personliga inställningar.
Koppla nyckel under Inställningar System Förarprofiler. Välj
en av förarprofilerna (profilen Gäst kan inte kopplas). Hemvyn visas
på nytt. Dra ner toppvyn igen, upprepa enligt ovan och välj
Redigera på vald profil och sedan Anslut fjärrnyckel.
Individuellt körläge
Vill du anpassa något av körlägena Hybrid, Pure eller Power – aktivera körläget under Inställningar My Car Individuellt
körläge.
Systemvolymer
Vill du justera eller stänga av volymen på systemljuden, t.ex. ljudet
för tryck på skärmen, går du till Inställningar Ljud
Systemvolymer.
04
05
FÖRARSTÖD
Din bil är utrustad med ett antal funktioner som hjälper dig att köra
säkert och kan förebygga olyckor. Dessa funktioner aktiverar du i
centerdisplayens funktionsvy. Kom ihåg att förarstödsfunktionerna
endast är hjälpmedel och att du som förare alltid har det fulla
ansvaret för att bilen framförs på ett säkert sätt. Nedan listas ett
urval:
Styrassistans vid kollisionsrisk
Funktionen Assistans vid kollisionsrisk kan hjälpa dig att
reducera risken för att bilen oavsiktligt lämnar körfältet
och/eller kolliderar med ett annat fordon/hinder genom att
aktivt styra bilen tillbaka in i körfältet och/eller väja. Funktionen består av delfunktionerna styrassistans vid risk för
avåkning, styrassistans vid risk för kollision med mötande
och styrassistans vid risk för påkörning bakifrån*.
City Safety™
City Safety11 kan assistera dig i kritiska situationer för att förhindra
eller lindra en kollision med fordon, större djur, fotgängare eller cyklister. Ljus-, ljud- och bromspulsvarningar ges vid risk för kollision
för att hjälpa dig att agera i tid. Om du inte hinner agera och en
kollision är nästan oundviklig kan bilen bromsas automatiskt. City
Safety aktiveras vid motorstart och kan inte stängas av.
Blind Spot Information (BLIS)*
BLIS kan informera dig om fordon som befinner sig i den
döda vinkeln samt snabbt upphinnande fordon i intilliggande körfält.
Pilot Assist
Pilot Assist12 är en komfortfunktion som kan hjälpa till att hålla
bilen inom det egna körfältet och på ett förvalt avstånd till framförvarande fordon. Pilot Assist väljs och aktiveras med vänster rattknappsats. För att styrhjälpen ska fungera krävs bl.a. att föraren har
båda händerna på ratten och att körfältets sidomarkeringar är synliga. När styrhjälp är aktivt visar förardisplayen en grön rattsymbol.
Cross Traffic Alert (CTA)*
CTA med auto-broms är ett kompletterande förarstöd till
BLIS som kan varna för korsande trafik bakom bilen. Om
varningen från CTA inte uppmärksammas och en kollision
är oundviklig kan funktionen stoppa bilen. CTA aktiveras
om backväxeln är i eller om bilen rullar bakåt.
05
Körfältsassistans
Körfältsassistans (Lane Keeping Aid) kan hjälpa dig reducera risken för att bilen oavsiktligt lämnar eget körfält.
Önskad form av assistans görs via Inställningar My Car
IntelliSafe Läge för Lane Keeping Aid i centerdisplayens toppvy.
11
12
Ej tillgänglig för alla marknader.
Beroende på marknad kan denna funktion vara antingen standard eller tillval.
05
PARKERINGSHJÄLP
Aktiv parkeringshjälp*
Den aktiva parkeringshjälpen kan hjälpa föraren att manövrera bilen
vid parkering. Förarens uppgift är att hålla uppsikt runt bilen, följa
centerdisplayens instruktioner, välja växel, reglera hastigheten och
vara beredd på att bromsa/stanna.
upplevs vara på bildskärmen. Parkeringshjälpkameran aktiveras
automatiskt när backväxeln väljs eller manuellt i centerdisplayen:
– Tryck på knappen Kamera i funktionsvyn för att aktivera/deaktivera funktionen manuellt.
Parkera med aktiv parkeringshjälp
Kör i en hastighet lägre än 30 km/h (20 mph) inför en
parkering. Avståndet mellan bilen och parkeringsfickorna ska vara ungefär 1 meter (3 fot) då funktionen
söker efter parkeringsutrymme.
1. Tryck på knappen Kör in i funktionsvyn eller kameravyn.
2. Var beredd att stanna bilen då grafik och text i centerdisplayen meddelar att en lämplig ficka hittats. Ett
popup-fönster visas.
3. Välj Parallell parkering eller Vinkelrät parkering och
lägg i backväxeln.
4. Följ centerdisplayens instruktioner.
Lämna parallell parkering med aktiv parkeringshjälp
Funktionen kan endast användas för en parallellparkerad bil.
1. Tryck på knappen Kör ut i funktionsvyn eller i kameravyn.
2. Välj med körriktningsvisaren åt vilket håll bilen ska
lämna parkeringsfickan.
3. Följ centerdisplayens instruktioner.
Parkeringshjälpkamera*
Parkeringshjälpkameran kan hjälpa föraren vid manövrering i trånga
utrymmen genom att indikera hinder med kamerabild och grafik i
centerdisplayen. Val av kameravyer och hjälplinjer görs i centerdisplayen. Observera att föremål/hinder kan vara närmare bilen än de
05
05
RENARE KÖRGLÄDJE
Genom att planera din körning och köra ekonomiskt kan du förlänga räckvidden vid eldrift och samtidigt minska din inverkan på
miljön. Förutsättningarna för att uppnå en maximal räckvidd varierar efter olika omständigheter och förhållanden som bilen körs i.
Vissa faktorer kan du påverka själv och andra inte. Den längsta
räckvidden uppnås under mycket gynnsamma förhållanden när alla
faktorer har en positiv påverkan.
Planera din körning genom att alltid
•
Ladda bilen innan avfärd.
•
Förkonditionera bilen.
Kör ekonomiskt genom att
•
Aktivera körläge Pure.
•
Sänka temperaturen i kupén och minska fläktstyrkan.
•
Köra med jämn hastighet och med god framförhållning för att
minimera inbromsningar.
•
Köra med rätt lufttryck i däcken och kontrollera detta regelbundet. Välj ECO -däcktryck för bästa resultat.
•
Undvika att köra med öppna fönster.
Faktorer du inte kan påverka
•
Trafiksituation.
•
Väglag och topografi.
•
Yttertemperatur och motvind.
Se ägarmanualen för fler tips om räckvidd och ekonomisk körning.
05
Röstkommandon för telefon
•
Ring [kontakt]
•
Ring [telefonnummer]
•
Samtalslista
•
Läs meddelande
•
Diktera meddelande till [kontakt]15
Röstkommandon för radio och media
RÖSTKOMMANDON
Röststyrningssystemet ger dig möjlighet att genom olika fördefinierade kommandon röststyra13 vissa funktioner i mediaspelaren,
Bluetooth-ansluten telefon, klimatsystemet och Volvos navigationssystem*. Röststyrning aktiveras genom ett tryck på röststyrningsknappen i rattens högra knappsats.
Följande kommandon kan oftast användas oavsett situation:
•
06
•
•
Repetera: Repetererar senaste röstinstruktionen i pågående dialog.
•
Media
•
Spela [artist]
•
Spela [låttitel]
•
Spela [låttitel] från [album]
•
Spela [TV-kanalnamn]*16
•
Spela [radiostation]
•
Ställ in [frekvens]
•
Ställ in [frekvens] [frekvensband]
•
Radio
•
FM radio
•
DAB*
•
TV*
•
USB
•
iPod
•
Bluetooth
•
Liknande musik
Hjälp: startar en hjälpdialog. Systemet svarar med kommandon
som kan användas i aktuell situation, en uppmaning eller ett
exempel.
Röstkommandon för klimat
•
Klimat
Avbryt: Avbryter dialogen14.
•
Ställ in temperaturen på X grader
•
Öka temperaturen/Minska temperaturen
•
Synka temperaturen
•
•
Rikta fläkten mot golvet/Rikta fläkten mot kupén
•
Rensa resplan
•
Rikta bort fläkten från golvet/Rikta bort fläkten från kupén
•
Upprepa vägledning
•
Ställ in fläkten på max/Stäng av fläkten
•
Röstvägledning av
•
Öka fläkten/Minska fläkten
•
Röstvägledning på
•
Sätt på autoklimat
•
Sätt på AC/Stäng av AC
•
Sätt på återcirkulationen/Stäng av återcirkulationen
•
Sätt på defrostern/Stäng av defrostern
•
Sätt på maxdefrostern/Stäng av maxdefroster
•
Sätt på elektrisk defroster/Stäng av elektrisk defroster*
•
Sätt på bakre defroster/Stäng av bakre defroster
•
Sätt på rattvärmen/Stäng av rattvärmen*
•
Öka rattvärmen/Minska rattvärmen*
•
Sätt på stolsvärmen/Stäng av stolsvärmen*
•
Öka stolsvärmen/Minska stolsvärmen*
Visa favoriter
Röstkommandon för navigationssystem*
•
Navigation
•
Kör hem
•
kör till [stad]
•
kör till [adress]
•
Ange korsning
•
kör till [postnummer]
•
kör till [kontakt]
•
Sök [POI-kategori]
•
Sök [POI-kategori] [stad]
•
Sök [POI-namn]
•
Ange land/Ange stat17, 18
13
14
15
16
17
18
Gäller vissa marknader.
Notera att detta enbart avbryter dialogen då systemet inte talar. För att göra det, tryck ett
långt tryck på röststyrningsknappen tills två pip-toner hörs.
Endast vissa telefoner kan skicka meddelanden via bilen. För kompabilitet, se
support.volvocars.com.
Gäller vissa marknader.
För Europeiska länder används "land" istället för "stat".
För Brasilien och Indien byts sökområde via centerdisplayen.
06
SÄRSKILDA TEXTER
Ägarmanualen och övriga manualer innehåller
säkerhetsinstruktioner och samtliga varnings-,
viktigt- och obs-texter, vilka måste läsas. Vissa
funktioner gäller enbart vissa marknader.
VARNING
när framåtvända passagerare (barn och vuxna)
sitter på passagerarplatsen fram. Placera inga
föremål framför eller ovanpå instrumentpanelen
där krockkudden för passagerarplatsen är placerad.
Fjärrnyckeln ska alltid tas med ur bilen när den
lämnas. Se till att bilens elsystem är i tändningsläge 0, särskilt om det finns barn i bilen.
Parkeringsbromsen bör alltid användas vid parkering på lutande underlag. En ilagd växel eller
automatlådans P-läge är inte tillräckligt för att
hålla bilen stilla i alla situationer.
KOM IGÅNG
Volvo On Call – Systemets tjänster fungerar
enbart i områden där Volvo On Calls samarbetspartners har mobiltäckning och på de marknader LADDNING
• Laddning av hybridbatteriet får enbart ske
där Volvo On Call är tillgängligt.
med maximal tillåten eller lägre laddström
Precis som med mobiltelefoner kan atmosfäriska
enligt gällande lokala och nationella rekomstörningar eller glesare sändartäckning leda till
mendationer för hybridladdning från 230 Vatt anslutning är omöjlig, t.ex. i glest befolkade
uttag/stickpropp.
områden.
• Laddning av hybridbatteriet får ske enbart från
För varnings-, viktigt- och obs-texter för Volvo
godkända skyddsjordade 230 V-uttag (eller
On Call-tjänster, se förutom ägarmanualen
likvärdiga uttag med annan spänning
också avtalet som gäller för Volvo On Call-abonberoende på marknad) eller från laddstation
nemanget.
med av Volvo tillhandahållen lös laddkabel
Sensus Navigation* – Rikta all uppmärksamhet
(Mode 3).
på vägen och lägg i första hand all koncentration • Kontrollenhetens jordfelsbrytare skyddar bilen,
på körningen. Följ gällande trafiklagstiftning och
men det kan ändå finnas risk för överbelastkör med gott omdöme. Vägförhållanden kan på
ning av 230 V-nätet.
grund av t.ex. väderförhållanden eller årstid göra • Laddning av hybridbatteriet får endast göras
vissa rekommendationer mindre tillförlitliga.
med jordade och godkända 230 V-uttag. Om
kapaciteten för uttaget eller säkringskretsen är
ÖVERSIKT EXTERIÖR
okänd, låt en licenserad elektriker kontrollera
Baklucka – Beakta klämrisk vid öppning/stängkapaciteten. Att ladda över en säkringskrets
ning av baklucka. Kontrollera att ingen är nära
kapacitet kan leda till brand eller skada säkbakluckan då en klämskada kan få allvarliga följringskretsen.
der. Manövrera alltid bakluckan under uppsikt.
• Laddkabeln har en inbyggd jordfelsbrytare.
Nyckelfri låsning/upplåsning* – Kontrollera så
Laddning får endast göras med jordade och
att inte barn eller andra passagerare kommer i
godkända uttag.
kläm när alla rutor stängs med fjärrnyckel eller
• Barn bör hållas under uppsikt i närheten av
nyckelfri öppning* med dörrhandtag.
laddkabeln när den är ansluten.
• Högspänning finns i laddkabeln. Kontakt med
ÖVERSIKT INTERIÖR
högspänning
kan orsaka dödsfall eller allvarPassagerarkrockkudden är alltid aktiverad om
liga personskador.
bilen inte är utrustad med omkopplare för att
aktivera/deaktivera passagerarkrockkudden. Pla- • Laddkabeln och dess tillhörande delar får inte
översköljas eller nedsänkas i vatten.
cera aldrig ett bakåtvänt barnskydd på passage• Använd inte laddkabeln om den är skadad på
rarplatsen fram när krockkudden är aktiverad.
något sätt. Skadad eller ej fungerande laddkaPassagerarkrockkudden ska alltid vara aktiverad
07
bel får endast repareras av verkstad – en
auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Placera alltid laddkabeln så att man inte kör
över den, trampar på den, snubblar över den
eller på annat sätt skadar den, eller orsakar
personskador.
• Koppla bort laddaren från vägguttaget innan
den rengörs.
• Anslut aldrig laddningskabeln till en förlängningssladd eller förgreningsdosa.
• Undvik synligt slitna eller skadade nätuttag då
de vid användning kan leda till brand- och/eller
personskada.
Se även tillverkarens instruktioner för användning av laddkabeln och dess komponenter.
•
•
ELMANÖVRERADE FRAMSÄTEN
Ställ in rätt körställning på förarsätet innan körning påbörjas, aldrig under färd. Förvissa dig om
att sätet är i låst läge för att undvika personskada vid en eventuell hård inbromsning eller
olycka.
FÄLLA RYGGSTÖD I BAKSÄTE
Kontrollera att ryggstöden är ordentligt låsta
efter ned- och uppfällning samt att nackskydden
är ordentligt låsta efter uppfällning.
•
Koppla inte grenuttag, adaptrar eller förlängningskablar till uttaget, det kan åsidosätta
uttagets säkerhetsfunktioner.
Uttaget är utrustad med ett petskydd, håll
uppsikt så att ingen petar på eller skadar uttaget så att skyddet sätts ur funktion. Barn ska
inte lämnas oövervakade i bilen när uttaget är
aktivt.
FÖRARSTÖD
De förarstödsystem som finns i bilen är utformade för att vara kompletterande hjälpmedel till
föraren men kan inte hantera samtliga situationer vid alla trafik-, väder- och vägförhållanden.
De kan aldrig ersätta förarens uppmärksamhet
och omdöme utan denne är alltid ansvarig för att
bilen framförs på ett säkert sätt, med lämplig
hastighet och med lämpligt avstånd till andra
fordon samt i enlighet med gällande trafikregler
och bestämmelser. Föraren har alltid yttersta
ansvaret för att bromsa och styra bilen.
Innan du använder din bil, rekommenderas att
läsa ägarmanualens samtliga avsnitt rörande
förarstödsystem i bilen.
PARKERINGSHJÄLP
Aktiv parkeringshjälp är ett kompletterande förarstöd men kan inte hantera samtliga situaKUPÉKLIMAT
tioner. Funktionen är enbart avsedd att hjälpa
Eluppvärmt säte* ska inte användas av personer
föraren under parallell och vinkelrät parkering.
som har svårt att uppfatta temperaturökning på
Föraren har fullt ansvar för att parkera bilen på
grund av känselbortfall eller som av någon
ett säkert sätt och bromsa bilen när det är nödanledning har svårigheter att hantera reglagen
vändigt. Objekt långt in parkeringsfickan kan
för det eluppvärmda sätet. I annat fall kan brännmissas under skanningen. Föraren är alltid
skada uppstå.
ansvarig för bedömning av att det utrymme som
ANSLUTNINGAR
den aktiva parkeringshjälpen erbjuder är lämpad
• Använd bara tillbehör som är oskadade och
för parkering.
felfria. Tillbehören ska ha CE-märkning, ULParkeringshjälpkameran är ett kompletterande
märkning eller motsvarande säkerhetsmärkförarstöd vid parkering av bilen. Funktionen kan
ning.
aldrig ersätta förarens uppmärksamhet och
• Tillbehör ska vara avsedda för 230 V och
omdöme. Kamerorna har döda/blinda vinklar där
50 Hz med kontakter avsedda för uttaget.
hinder inte kan upptäckas. Var särskilt uppmärk• Låt aldrig uttag, kontakt eller tillbehör komma i sam på människor och djur som befinner sig
kontakt med vatten eller annan vätska. Rör
nära bilen. Tänk på att bilens front kan svänga ut
eller använd inte uttaget om det verkar skadat mot mötande trafik under parkeringsmanövern.
eller har kommit i kontakt med vatten eller
annan vätska.
Innan du använder din bil, rekommenderas att
läsa ägarmanualens samtliga avsnitt rörande
förarstödsystem i bilen.
RÖSTKOMMANDON
Föraren är alltid ytterst ansvarig för att fordonet
framförs på ett säkert sätt och att alla tillämpliga
trafikregler efterföljs.
VIKTIGT
ÖVERSIKT INTERIÖR
Startknappen – Bilen är inte möjlig att starta
om laddkabeln fortfarande sitter i. Var uppmärksam på att laddkabeln är borttagen ur laddintaget innan start av bilen.
Trådlös telefonladdare – Håll telefon och laddplatta fri från andra föremål under laddning för
att undvika överhettning.
CENTERDISPLAYEN
Vid rengöring av centerdisplayen ska mikrofiberduken vara fri från sand och dylikt. Vid rengöring av centerdisplay använd endast milt tryck
mot displayen. Hårt tryck kan skada displayen.
Spruta inte någon vätska eller frätande kemikalier direkt på centerdisplayen. Använd inte fönsterputs, rengöringsmedel, spray, lösningsmedel, alkohol, ammoniak eller rengöringsmedel
som innehåller slipmedel. Använd aldrig slipande
trasor, pappershanddukar, eller silkespapper,
dessa kan repa displayen.
Kontrollenhet – Undvik att utsätta kontrollenheten och dess stickpropp för direkt solljus.
Överhettningsskyddet i stickproppen riskerar i
så fall att reducera eller avbryta laddningen av
hybridbatteriet.
Kontrollera att 230 V-uttaget har tillräcklig
strömförsörjning för laddning av elfordon – vid
osäkerhet bör uttaget kontrolleras av en fackman.
Rengör laddkabeln med en ren trasa fuktad med
vatten eller ett milt rengöringsmedel. Använd
inte kemikalier eller lösningsmedel. Doppa inte
laddkabeln i vatten.
Använd endast laddningskabeln som följde med
bilen eller en ersättningskabel som är rekommenderad av Volvo.
• Kontrollera uttagets kapacitet.
• Övrig elektronisk utrustning som är inkopplad
på samma säkringskrets ska kopplas ur om
den totala belastningen överskrids.
• Koppla inte in laddkabeln om uttaget är skadat.
FÄLLA RYGGSTÖD I BAKSÄTE
När ryggstödet ska fällas får det inte finnas
något föremål i baksätet. Säkerhetsbältena får
inte heller vara kopplade.
Armstödet* på mittplatsen ska vara i infällt läge.
HÖGER RATTSPAK
Torkarblad i serviceläge – Innan torkarbladen
sätts i serviceläge – säkerställ att de inte är fastLADDNING
frusna. Om torkararmarna i serviceläge har fällts
Laddkabel – Anslut aldrig laddkabeln när risk för upp från vindrutan, måste de fällas tillbaka mot
åska eller blixtnedslag föreligger. Lossa aldrig
vindrutan innan aktivering av torkning, spolning
laddkabeln från 230 V-uttaget under pågående
eller regnsensor samt innan avfärd. Detta för att
laddning – risken finns då att 230 V-uttaget kan undvika att lacken på motorhuven skrapas.
skadas. Avbryt alltid laddningen först och koppla
ANSLUTNINGAR
därefter loss laddkabeln – först från bilens ladEluttag – Maximalt effektuttag för 12 V-eluttag
duttag och därefter från 230 V-uttaget.
Grenuttag, förlängningskablage, överspännings- är 120 W (10 A) per uttag.
skydd eller liknande enheter får ej användas tillsammans med laddkabeln då det kan medföra
risk för brand, elchock etc. Adapter mellan
230 V-uttag och laddkabel får enbart användas
om adaptern är märkt med godkännande enligt
IEC 61851 och IEC 62196.
OBS
ÖVERSIKT EXTERIÖR
Fotmanövrerad baklucka – Det finns risk för
reducerad eller utebliven funktion om den bakre
kofångaren belastas med stora mängder is, snö,
smuts eller dylikt. Se därför till att hålla den ren.
Funktionen fotmanövrerad baklucka finns i två
utföranden:
• Öppning och stängning med fotrörelse
• Endast upplåsning med fotrörelse (lyft upp
bakluckan manuellt för att öppna den)
Observera att funktionen öppning och stängning
med fotrörelse kräver elmanövrerad baklucka*.
Var uppmärksam på att systemet kan aktiveras i
biltvätt eller dylikt om fjärrnyckeln är inom räckvidd.
Programmera maxöppning – Om systemet
arbetat kontinuerligt för länge, stängs det av för
att undvika överbelastning. Det kan användas
igen efter ca 2 minuter
Fjärrnyckelns funktioner kan störas av elektromagnetiska fält och avskärmning. Undvik att förvara fjärrnyckeln nära metallföremål eller elektroniska apparater, t.ex. mobiltelefoner, surfplattor, bärbara datorer eller laddare – helst inte
närmre än 10-15 cm (4-6 tum).
Om bilen inte är ansluten till ett eluttag är det
ändå möjligt att vid varmt klimat få en kort nedkylning av kupén genom att direktstarta förkonditioneringen. Bilens dörrar och fönster bör vara
stängda under förkonditioneringen av kupén.
RATTEN
Färddator – Vissa avvikelser vid beräkning av
körsträcka kan uppstå om körsättet ändras.
ANVÄNDA ANSLUTNA ENHETER
Apple CarPlay och Android Auto – Volvo
ansvarar inte för innehållet i CarPlay- eller
Android Auto-appen.
För att Android Auto ska vara möjlig att använda
krävs det att bilen är utrustad med två USBingångar (USB-hub)*. Om bilen endast har en
USB-ingång är det inte möjligt att använda
Android Auto.
ANSLUTNINGAR
Bilmodem – Observera att det SIM-kort som
används för internetanslutning via P-SIM inte
kan ha samma telefonnummer som det SIMkort telefonen använder. Om detta bortses ifrån
kommer inte samtal kunna kopplas fram korrekt
till telefonen. Använd därför ett SIM-kort för
internetanslutningen som har separat telefonnummer alternativt ett datakort som inte hanterar telefonsamtal och därför inte kan störa telefonens funktion.
Internet – Vid användning av internet överförs
data (datatrafik), vilket kan medföra en kostnad.
Aktivering av dataroaming och Wi-Fi-hotspots
kan orsaka ytterligare avgifter. Kontakta din nätverksoperatör om kostnad för datatrafik. Vid
nedladdning med telefon, var extra uppmärksam
på kostnaden för datatrafik.
ÖVERSIKT INTERIÖR
Datanedladdning kan påverka andra tjänster
Vid kallstart kan tomgångsvarvtalet vara märksom överför data, t.ex. webbradio. Om påverkan
bart högre än normalt för vissa motortyper.
på andra tjänster upplevs som störande kan nedDetta görs för att så snabbt som möjligt få upp
laddningen avbrytas. Alternativt kan det vara
avgasreningssystemet till normal driftstemperalämpligt att stänga av eller avbryta andra tjänstur, vilket minimerar avgasemissioner och skonar
ter. Vid nedladdning med telefon, var extra uppmiljön.
märksam på kostnaden för datatrafik.
LADDNING
Uppdatering – Om telefonens operativsystem
Laddkabeln – Volvo rekommenderar en laddka- uppdateras är det möjligt att Bluetooth-koppbel enligt IEC 62196 och IEC 61851 som stöder lingen bryts. Radera då telefonen från bilen och
temperaturövervakning.
koppla sedan på nytt.
KUPÉKLIMAT
Det går inte att påskynda uppvärmningen/
nedkylningen genom att välja högre/lägre temperatur än den som egentligen önskas.
Förkonditionering är enbart tillgänglig när bilen
är ansluten till ett eluttag. En laddstolpe som
inte alltid är aktiv, t.ex. på grund av en timer, kan
orsaka funktionsbortfall för förkonditioneringen.
07
TP 31286 (Swedish), AT 1946, MY20, Copyright © 2000-2019 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising