Volvo | XC60 | Ägarmanual | Volvo XC60 2013 Ägarmanual

Volvo XC60 2013 Ägarmanual
XC60
INSTRUKTIONSBOK
L:7:9>I>DC
BÄSTE VOLVOÄGARE
TACK FÖR ATT DU VALDE VOLVO
Vi hoppas att Du kommer att få glädje av många års körning i Din
Volvo. Bilen är konstruerad för Din och Dina passagerares säkerhet
och komfort. Volvo är en av världens säkraste personbilar. Din Volvo
är också konstruerad för att uppfylla gällande säkerhets- och miljökrav.
För att öka Din trivsel med bilen rekommenderar vi att Du bekantar
Dig med utrustning, anvisningar och underhållsinformation i denna
instruktionsbok.
Innehållsförteckning
00 01 02
2
00 Introduktion
01 Säkerhet
Viktig information........................................ 6
Volvo och miljön........................................ 11
Säkerhetsbälten .......................................
Krockkuddar.............................................
Aktivering/deaktivering av krockkudde*. . .
Sidokrockkudde (SIPS-bag) ....................
Krockgardin (IC) .......................................
WHIPS ......................................................
Roll Over Protection System - ROPS.......
När löser systemen ut ..............................
Säkerhetsläge...........................................
Barnsäkerhet.............................................
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
02 Lås och larm
16
19
22
24
26
27
29
30
31
32
Fjärrnyckel/nyckelblad..............................
Batteribyte fjärrnyckel/PCC*.....................
Keyless drive*............................................
Låsning/upplåsning...................................
Barnsäkerhetsspärr...................................
Larm*.........................................................
46
51
52
55
60
61
Innehållsförteckning
03 04 05
03 Din förarmiljö
04 Förarstöd
Instrument och reglage............................. 66
Volvo Sensus ........................................... 75
Nyckellägen.............................................. 76
Säten......................................................... 78
Ratt........................................................... 83
Belysning.................................................. 84
Torkare och spolning................................ 95
Fönster och backspeglar.......................... 98
Kompass*................................................ 103
Elmanövrerat panoramatak* .................. 104
Alkolås*................................................... 107
Start av motor......................................... 111
Start av motor – externt batteri............... 115
Växellådor............................................... 116
DRIVe Start/Stop*................................... 122
Fyrhjulsdrift – AWD (All Wheel Drive)*..... 128
Färdbroms............................................... 129
HDC – Hill Descent Control.................... 131
Parkeringsbroms..................................... 132
DSTC – Stabilitets- och dragkraftssystem
Trafikskyltsinformation – RSI*.................
Farthållare*..............................................
Adaptiv farthållare*..................................
Avståndsvarning*....................................
City Safety™...........................................
Kollisionsvarnare med auto-broms & fotgängarskydd*..........................................
Driver Alert System*................................
Driver Alert System – DAC*.....................
Driver Alert System – LDW*....................
Parkeringshjälp*......................................
Parkeringshjälpkamera*..........................
BLIS* – Blind Spot Information System. .
05 Komfort och körglädje
140
142
144
146
156
159
164
172
173
176
179
182
185
Meny- och meddelandehantering...........
Menykälla MY CAR.................................
Klimat......................................................
Bränsledriven motor- och kupévärmare*
Extravärmare*.........................................
Färddator................................................
Anpassning av köregenskaper................
Komfort i kupén......................................
190
192
200
210
213
214
216
217
HomeLinkŸ *............................................ 135
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
3
Innehållsförteckning
06 07 08
06 Infotainment
Allmänt om Infotainment.........................
Radio.......................................................
Mediaspelare..........................................
Extern ljudkälla via AUX-/USB*-ingång...
07 Under din färd
224
235
242
246
Media BluetoothŸ* ................................. 249
BluetoothŸ handsfree*............................
Röststyrning* mobiltelefon......................
TV*...........................................................
Fjärrkontroll* ...........................................
RSE - Rear Seat Entertainment system*
4
252
260
264
267
269
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Rekommendationer vid körning..............
Tankning.................................................
Bränsle....................................................
Lastning..................................................
Lastutrymme...........................................
Körning med släpvagn............................
Bogsering och bärgning..........................
08 Hjul och däck
280
283
284
287
290
293
299
Allmänt ...................................................
Byte av hjul ............................................
Lufttryck i däck ......................................
Varningstriangel och förbandslåda*........
Provisorisk däcktätning (TMK)* ..............
304
308
311
312
313
Innehållsförteckning
09 10 11
09 Underhåll och service
Motorrum................................................
Lampor....................................................
Torkarblad och spolarvätska..................
Batteri......................................................
Säkringar.................................................
Bilvård.....................................................
10 Specifikationer
320
327
333
336
341
351
Typbeteckningar.....................................
Mått och vikter........................................
Motorspecifikationer...............................
Motorolja.................................................
Vätskor och smörjmedel.........................
Bränsle....................................................
Hjul och däck, dimensioner och tryck . . .
Elsystemet...............................................
Typgodkännande....................................
Symboler i display...................................
11 Index
360
362
365
366
368
370
373
375
376
388
Index....................................................... 392
5
Introduktion
Viktig information
Att läsa instruktionsboken
Inledning
Ett bra sätt att lära känna sin nya bil är att läsa
instruktionsboken, helst före den första åkturen. Då får du möjlighet att bekanta dig med
nya funktioner, får råd om hur bilen bäst ska
hanteras i olika situationer och lär dig utnyttja
bilens alla finesser på bästa sätt. Var uppmärksam på de säkerhetsanvisningar som finns i
boken.
De specifikationer, konstruktionsuppgifter och
illustrationer som finns i instruktionsboken är
inte bindande. Vi förbehåller oss rätten att göra
ändringar utan föregående meddelande.
©
Volvo Personvagnar AB
VARNING
Varningstexter upplyser om risk för personskada.
VIKTIGT
Viktigt-texter upplyser om risk för materiella
skador.
Fotnot
I instruktionsboken finns det information som
ligger som en fotnot längst ner på sidan. Denna
information är ett tillägg till den text som den
via numret hänvisar till. Om fotnoten syftar till
text i en tabell används bokstäver istället för
siffror som hänvisning.
Vid osäkerhet om vad som är standard eller
tillval/tillbehör, kontakta en Volvoåterförsäljare.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Dekaler
I bilen finns olika typer av dekaler som är till för
att förmedla viktig information på ett enkelt och
tydligt sätt. Dekalerna finns i bilen i följande
fallande grad av varning/information.
Varning för personskada
OBS-texter ger råd eller tips som underlättar vid användande av t.ex. finesser och
funktioner.
Alla typer av tillval/tillbehör markeras med en
asterisk*.
Den utrustning som beskrivs i instruktionsboken finns inte i alla bilar – de är olika utrustade
beroende på anpassningar för olika marknaders behov och nationella eller lokala lagar och
bestämmelser.
och meddelandetexter i informationsdisplayen
(t.ex. Ljudinställningar).
OBS
Tillval
I boken beskrivs, förutom standardutrustning,
även tillval (fabriksmonterad utrustning) och
vissa tillbehör (eftermonterad extrautrustning).
6
Särskilda texter
Meddelandetexter
I bilen finns det displayer som visar textmeddelanden. Dessa textmeddelanden markeras i
instruktionsboken med att texten är lite större
och gråfärgad. Exempel på detta finns i meny-
G031590
Svarta ISO-symboler på gult varningsfält, vit
text/bild på svart meddelandefält. Används för
att påvisa förekomst av fara som, om varningen
ignoreras, kan resultera i allvarlig personskada
eller dödsfall.
Introduktion
Viktig information
Risk för egendomsskada
Information
Procedurlistor
Procedurer, där åtgärder måste göras i en viss
ordningsföljd, är i instruktionsboken numrerade.
När det till en steg-för-steg instruktion
finns en bildserie är varje moment numrerat
på samma sätt som motsvarande bild.
Vita ISO-symboler och vit text/bild på svart
eller blått varningsfält och meddelandefält.
Används för att påvisa förekomst av fara som,
om varningen ignoreras, kan resultera i skador
på egendom.
G031593
G031592
Numrerade listor med bokstäver förekommer vid bildserier där den inbördes ordningen av instruktionerna inte är relevant.
Vita ISO-symboler och vit text/bild på svart
meddelandefält.
OBS
De dekaler som visas i instruktionsboken
gör inte anspråk på att vara exakta avbildningar av de som finns i bilen. Syftet är att
visa ungefär hur de ser ut och ungefär var
på bilen de finns. Den information som gäller
just din bil finns på respektive dekal på din
bil.
Pilar förekommer numrerade och onumrerade och används för att åskådliggöra en
rörelse.
Pilar med bokstäver används för att åskådliggöra en rörelse där den inbördes ordningen inte är relevant.
Om det inte finns någon bildserie till en stegför-steg instruktion är de olika stegen numrerade med vanliga siffror.
Positionslistor
I översiktbilder där olika delar pekas ut
används röda cirklar med en siffra i. Siffran
återkommer i den positionslista som finns
i anslutning till bilden, som beskriver objektet.
Punktlistor
När en uppräkning förkommer i instruktionsboken används en punktlista.
7
Introduktion
Viktig information
Exempel:
• Kylvätska
• Motorolja
Fortsättning följer
`` Denna symbol är placerad längst ned till
höger när ett avsnitt fortsätter på nästa uppslag.
Inspelning av data
Ditt fordon innehåller en rad datorer som har till
uppgift att kontinuerligt kontrollera och övervaka fordonets drift och funktionalitet. Vissa av
datorerna kan registrera information under normal körning om dessa upptäcker ett fel. Dessutom registreras information vid krock eller tillbud. Delar av den registrerade informationen
behövs för att tekniker vid service och underhåll skall kunna diagnostisera och åtgärda
uppkomna fel i fordonet samt för att Volvo skall
kunna uppfylla lagkrav och andra regelverk.
Härutöver används informationen i forskningssyfte av Volvo i syfte att kontinuerligt vidareutveckla kvaliteten och säkerheten, då informationen kan bidra till en bättre förståelse för de
omständigheter som orsakar att olyckor och
personskador uppkommer. Informationen
innehåller uppgifter om status och funktionalitet i olika system och moduler i fordonet beträffande bl.a. motor-, gasregleringsspjäll-, styr-
8
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
ning- och bromssystem. Denna information
kan innehålla uppgifter beträffande förarens
sätt att framföra fordonet, såsom exempelvis
fordonets hastighet, användning av bromsrespektive gaspedal, rattutslag och om förare
respektive passagerare använt säkerhetsbälte
eller ej. Den här informationen kan av angivna
skäl komma att lagras i fordonets datorer under
viss tid, men också som följd av en kollision
eller tillbud. Informationen kan lagras av Volvo
så länge som den kan bidra till att vidareutveckla och ytterligare höja säkerheten och kvaliteten samt så länge det finns lagkrav och
andra regelverk som Volvo behöver ta hänsyn
till.
Volvo kommer inte att medverka till att ovan
beskriven information lämnas ut till tredje part
utan fordonsägarens samtycke. Dock kan
Volvo på grund av nationella lagkrav och regler
tvingas att lämna ut sådan information till myndigheter, såsom polismyndighet, eller andra
som kan hävda laglig rätt att få tillgång till
denna.
För att kunna läsa ut och tolka information som
registrerats av datorerna i fordonet krävs speciell teknisk utrustning som Volvo, och verkstäder som ingått avtal med Volvo, har tillgång
till. Volvo ansvarar för att information, som förs
över till Volvo i samband med service och
underhåll, lagras och hanteras på ett säkert
sätt och att hanteringen uppfyller tillämpliga
lagkrav. För ytterligare information – kontakta
en Volvoåterförsäljare.
Tillbehör och extrautrustning
Felaktig inkoppling och installation av tillbehör
kan påverka bilens elektroniksystem negativt.
Vissa tillbehör fungerar endast när där tillhörande programvara finns i bilens datorsystem.
Volvo rekommenderar därför att du alltid kontaktar en auktoriserad Volvoverkstad innan du
installerar tillbehör som ansluts till eller påverkar det elektriska systemet.
Ägarbyte av bil med Volvo On Call*
Volvo On Call är en tilläggstjänst som består av
säkerhets-, trygghets- och komforttjänster.
Om bilen har Volvo On Call och byter ägare, är
det mycket viktigt att dessa tjänster avbryts så
att den förra ägaren inte kan utföra tjänster i
bilen. Kontakta call-centret genom att trycka
på ON CALL-knappen i bilen eller kontakta en
auktoriserad Volvoverkstad. Se även ”Byte av
säkerhetskod” i instruktionsboken för Volvo On
Call.
Introduktion
Viktig information
Lasersensor
Detta fordon är utrustat med en sensor vilken
sänder ut laserljus. Det är absolut nödvändigt
att följa föreskrivna instruktioner vid hantering
av lasersensorn.
Följande två engelsklydande dekaler sitter
monterade direkt på lasersensorns enhet:
utförande med undantag för avvikelser i
enlighet med "Laser Notice No. 50" från
den 26 juli 2001.
Strålningsdata för lasersensor
Följande tabell preciserar lasersensorns fysikaliska data.
Maximal pulsenergi
2,64 ¦J
Maximal medeluteffekt
45 mW
Pulslängd
Divergens (horisontell × vertikal)
Bildens övre dekal beskriver laserljusets klassificering:
VARNING
Om någon av instruktionerna häri inte efterföljs finns risk för ögonskador!
•
Titta aldrig in i lasersensorn (vilken
avger spridande osynlig laserstrålning)
på ett avstånd om 100 mm eller närmare
med förstorande optik av typ förstoringsglas, mikroskop, objektiv eller liknande optiska instrument.
•
Test, reparation, demontering, justering
och/eller byte av reservdelar på lasersensorn får enbart utföras av en kvalificerad verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
•
För att undvika exponering av skadlig
strålning, utför ingen omjustering eller
underhåll annat än specificerat häri.
•
Reparatör måste följa särskilt framtagen
verkstadsinformation för lasersensor.
•
Demontera inte lasersensorn (inkl. ta
bort linserna). En demonterad lasersensor uppfyller laser klass 3B enligt standard IEC 60825-1. Laser klass 3B är inte
ögonsäker och utgör därför en risk för
skador.
•
Lasersensorns kontakt måste vara
urkopplad innan demontering från vindrutan.
33 ns
28° × 12°
• Laserstrålning – Titta inte i laserstrålen med
optiska instrument – Klass 1M laserprodukt.
Bildens undre dekal beskriver laserljusets fysikaliska data:
• IEC 60825-1:1993 + A2:2001. Överensstämmer med FDA:s (amerikanska livsmedelsverket) standarder för laserprodukters
9
Introduktion
Viktig information
•
Lasersensorn måste vara monterad på
vindrutan innan sensorns kontakt
ansluts.
•
Lasersensorn sänder laserljus när fjärrnyckeln är i läge II även vid avstängd
motor (se sidan 76 om nyckellägen).
För mer information om lasersensorn, se
sidan 159.
Information på Internet
På www.volvocars.com finns ytterligare information som rör din bil.
För att kunna läsa QR-koden krävs en QR-kodläsare, vilket finns som tilläggsprogram till flera
mobiltelefoner. QR-kodläsare kan laddas ner
från App Store eller Android Market.
QR-kod
10
Introduktion
Volvo och miljön
G000000
Volvo Personvagnars miljöfilosofi
Miljöomsorg är ett av Volvo Personvagnars
kärnvärden som vägleder all verksamhet. Vi
tror också att våra kunder delar vår omtanke
om miljön.
Din Volvo uppfyller stränga internationella miljökrav och är dessutom tillverkad i en av världens resurseffektivaste och renaste fabriker.
Volvo Personvagnar har ett globalt ISO-certifikat vilket inkluderar Miljöstandarden
ISO 14001 som täcker samtliga fabriker och
flera av våra andra enheter. Vi ställer även krav
på våra samarbetspartners att arbeta systematiskt med miljörelaterade frågor.
Bränsleförbrukning
Ren luft i kupén
Volvos bilar har konkurrenskraftig bränsleförbrukning i sina respektive klasser. Lägre bränsleförbrukning ger generellt lägre utsläpp av
växthusgasen koldioxid.
Ett kupéfilter förhindrar att damm och pollen
kommer in i kupén via luftintaget.
Som förare är det möjligt att påverka bränsleförbrukningen. För mer information läs under
rubriken Spara miljön.
Effektiv avgasrening
Din Volvo är tillverkad enligt "Ren inifrån och
ut" – ett koncept som innefattar ren kupémiljö
och högeffektiv avgasrening. I många fall ligger
avgasutsläppen långt under gällande normer.
Ett sofistikerat luftkvalitetssystem, IAQS*
(Interior Air Quality System) säkerställer att den
inkommande luften är renare än luften utanför
i trafikerad miljö.
Systemet består av en elektronisk sensor och
ett kolfilter. Den inkommande luften övervakas
kontinuerligt och om halten av vissa ohälsosamma gaser såsom kolmonoxid blir för hög,
stängs luftintaget. En sådan situation kan uppstå i t.ex. tät trafik, köer eller tunnlar.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
11
Introduktion
Volvo och miljön
Inflödet av kväveoxider, marknära ozon och
kolväten hindras av kolfiltret.
Interiör
Interiören i en Volvo är utformad för att vara
trivsam och behaglig, även för kontaktallergiker och astmatiker. Det har lagts ner extra stor
vikt vid att välja miljöanpassade material.
Volvos verkstäder och miljön
Genom regelbundet underhåll skapar du förutsättningar för lång livslängd och låg bränsleförbrukning för din bil. På så vis bidrar du till en
renare miljö. När Volvos verkstäder får förtroendet för service och underhåll av din bil blir
den en del i vårt system. Volvo ställer krav på
hur våra verkstadslokaler ska utformas för att
förhindra spill och utsläpp till miljön. Vår verkstadspersonal har det kunnande och de verktyg som behövs för att garantera god miljöomsorg.
• Om bilen är utrustad med motorvärmare*,
använd den före kallstart – det förbättrar
startförmågan och minskar slitage vid kall
väderlek och motorn når normal arbetstemperatur snabbare vilket sänker förbrukning och minskar utsläpp.
• Hög hastighet ökar förbrukningen avsevärt
p.g.a. att luftmotståndet ökar – vid en fördubbling av hastigheten ökar luftmotståndet 4 ggr.
• Hantera miljöfarligt avfall som t.ex. batterier och olja på ett miljöanpassat sätt. Rådgör med en verkstad vid osäkerhet om hur
denna typ av avfall ska deponeras – en
auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Spara miljön
Genom att följa dessa råd kan pengar och jordens resurser sparas och bilens hållbarhet förlängas. Se mer information och fler råd på
sidorna 280 och 370.
Det är enkelt att själv bidra till att spara miljön
– här följer några råd:
Återvinning
• Undvik tomgångskörning – stäng av
motorn vid längre väntetider. Ta hänsyn till
lokala bestämmelser.
• Kör ekonomiskt – var förutseende.
• Gör service och underhåll enligt instruktionsbokens anvisningar – följ Service- och
12
garantibokens rekommenderade intervaller.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Som ett led i Volvos miljöarbete är det viktigt
att bilen återvinns på ett miljömässigt riktigt
sätt. Nästan hela bilen är återvinningsbar.
Bilens siste ägare ombeds därför att kontakta
en återförsäljare för hänvisning till en certifierad/godkänd återvinningsanläggning.
Instruktionsboken och miljön
Forest Stewardship CouncilŸ-symbolen visar
att pappersmassan i denna publikation kommer från FSCŸ-certifierade skogar eller andra
kontrollerade källor.
Introduktion
13
Säkerhetsbälten .....................................................................................
Krockkuddar...........................................................................................
Aktivering/deaktivering av krockkudde*.................................................
Sidokrockkudde (SIPS-bag) ...................................................................
Krockgardin (IC) .....................................................................................
WHIPS ....................................................................................................
Roll Over Protection System - ROPS.....................................................
När löser systemen ut ............................................................................
Säkerhetsläge.........................................................................................
Barnsäkerhet...........................................................................................
14
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
16
19
22
24
26
27
29
30
31
32
SÄKERHET
01 Säkerhet
Säkerhetsbälten
01
Allmän information
Lossa säkerhetsbältet
Tryck på den röda knappen på bälteslåset och
låt sedan rullen dra in bältet. Om det inte rullats
in helt, mata in det för hand så att det inte
hänger löst.
Säkerhetsbältet spärras och kan inte dras
ut:
• om det dras ut för snabbt
• vid bromsning och acceleration
• om bilen lutar kraftigt.
Tänk på att:
En inbromsning kan få svåra följder om inte
säkerhetsbältet används. Se därför till att
samtliga passagerare tagit på sig säkerhetsbältet.
För att säkerhetsbältet ska ge maximalt skydd
är det viktigt att det ligger väl an mot kroppen.
Luta inte ryggstödet för långt bakåt, säkerhetsbältet är avsett att skydda vid normal sittställning.
Ta på säkerhetsbältet
Dra ut bältet långsamt och lås fast det genom
att skjuta ner dess låstunga i bälteslåset. Ett
kraftigt "klick" indikerar att bältet är låst.
I baksätet passar låstungan endast i avsett
lås1.
1
16
Vissa marknader.
• inte använda clips eller annat som hindrar
säkerhetsbältet att sitta åt ordentligt
•
säkerhetsbältet inte får vara snott eller vridet
• höftbandet ska sitta lågt (inte över buken)
• sträcka höftbandet över höften genom att
dra i diagonalbandet uppåt mot axeln.
VARNING
Säkerhetsbältet och krockkudden samverkar. Om säkerhetsbältet inte används eller
används på ett felaktigt sätt kan detta
påverka krockkuddens effekt vid en kollision.
VARNING
Varje säkerhetsbälte är avsett för endast en
person.
VARNING
Gör aldrig några ändringar eller reparationer
av säkerhetsbältet på egen hand. Volvo
rekommenderar att du kontaktar en
auktoriserad Volvoverkstad.
Om säkerhetsbältet har utsatts för en kraftig
belastning, t.ex. i samband med en kollision,
ska hela säkerhetsbältet bytas ut. En del av
säkerhetsbältets skyddsegenskaper kan ha
gått förlorade även om det verkar oskadat.
Byt också säkerhetsbältet om det är slitet
eller skadat. Det nya säkerhetsbältet ska
vara typgodkänt och avsett för samma plats
som det utbytta säkerhetsbältet.
01 Säkerhet
Säkerhetsbälten
körning eller efter en tryckning på blinkerspakens OK-knapp.
Bältespåminnare
Säkerhetsbälte och graviditet
01
• Påminna om att något säkerhetsbälte i
G017726
G020998
baksätet tagits av under färd. Påminnelse
sker genom meddelande i informationsdisplayen kombinerat med ljud- och ljussignal. Påminnelsen upphör då säkerhetsbältet åter tagits på, men kan också kvitteras manuellt med en tryckning på OKknappen.
Säkerhetsbälte ska alltid användas under graviditeten, men det är viktigt att det används på
rätt sätt. Säkerhetsbältet ska ligga tätt an mot
axeln, med den diagonala delen av säkerhetsbältet mellan brösten och på sidan av magen.
Obältade blir påminda om att ta på sig säkerhetsbältet genom ljud- och ljuspåminnelse.
Ljudpåminnelsen är hastighetsberoende och i
vissa fall tidsberoende. Ljuspåminnelse finns i
takkonsolen och i kombinationsinstrumentet.
Höftdelen av säkerhetsbältet ska ligga platt
mot sidan av låren och så lågt som möjligt
under magen – det får aldrig tillåtas att glida
upp. Säkerhetsbältet ska sitta så nära kroppen
som möjligt utan onödigt slack. Kontrollera
också att säkerhetsbältet inte har vridit sig.
Barnstolar omfattas inte av bältespåminnarsystemet.
Allt eftersom graviditeten framskrider ska gravida förare justera stolen och ratten, så att de
har full kontroll över bilen (vilket innebär att
man lätt måste kunna nå ratten och fotpedalerna). Eftersträva ett maximalt avstånd mellan
magen och ratten.
• Informera om vilka säkerhetsbälten som
Baksäte
Bältespåminnaren i baksätet har två delfunktioner:
används i baksätet. Ett meddelande visas
i informationsdisplayen vid användning av
säkerhetsbältena eller om en av bakdörrarna har öppnats. Meddelandet raderas
automatiskt efter ungefär 30 sekunders
Meddelandet i informationsdisplayen, som
visar vilka säkerhetsbälten som används, finns
alltid tillgängligt. För att se lagrade meddelanden, tryck på OK-knappen.
Vissa marknader
Obältad förare och främre passagerare blir
påmind om att ta på sig säkerhetsbältet genom
ljud- och ljuspåminnelse. Vid låg fart ges ljudpåminnelse de första 6 sekunderna.
Bältesförsträckare
Alla säkerhetsbälten är utrustade med bältesförsträckare. En mekanism i bältesförsträckaren sträcker säkerhetsbältet vid en tillräckligt
kraftig kollision. Säkerhetsbältet fångar då mer
effektivt upp den åkande.
``
17
01 Säkerhet
01
Säkerhetsbälten
VARNING
Sätt aldrig in låstungan från passagerarens
säkerhetsbälte i bälteslåset på förarsidan.
Sätt alltid in låstungan från säkerhetsbältet
i bälteslåset på rätt sida. Skada aldrig säkerhetsbältena och sätt inte in några främmande föremål i bälteslåset. Säkerhetsbältena och bälteslåset fungerar då kanske inte
som avsett vid en kollision. Det finns risk för
allvarliga skador.
18
01 Säkerhet
Krockkuddar
Varningssymbol i
kombinationsinstrumentet
01
displayen. Om varningssymbolen är trasig,
tänds varningstriangeln och SRS airbag Serv.
erfordras eller SRS airbag Service snarast
visas i displayen. Volvo rekommenderar att du
snarast kontaktar en auktoriserad Volvoverkstad.
G018666
Krockkuddesystemet
Krockkuddesystemet, högerstyrd bil.
VARNING
Om varningssymbolen för krockkuddesystemet förblir tänd eller tänds under körning,
är det ett tecken på att krockkuddesystemet
inte har fullgod funktion. Symbolen indikerar
fel på bältessystemet, SIPS, IC-systemet
eller annat fel i systemet. Volvo
rekommenderar att du snarast kontaktar en
auktoriserad Volvoverkstad.
G018665
Varningssymbolen i kombinationsinstrumentet
tänds med fjärrnyckeln i nyckelläge II. Symbolen släcks efter ca 6 sekunder om krockkuddesystemet är felfritt.
Krockkuddesystemet, vänsterstyrd bil.
Systemet består av krockkuddar och sensorer.
Vid en tillräckligt kraftig kollision reagerar sensorer och krockkudden/krockkuddarna blåses
upp och blir varma. För att dämpa islaget mot
krockkudden töms den igen när den pressas
samman. I samband med detta bildas en del
rök i bilen, vilket är helt normalt. Hela förloppet,
med uppblåsning och tömning av kudden, sker
på några tiondels sekunder.
VARNING
Volvo rekommenderar att du kontaktar en
auktoriserad Volvoverkstad för reparation.
Felaktigt ingrepp i krockkuddesystemet kan
orsaka felaktig funktion och få allvarliga
personskador till följd.
Tillsammans med varningssymbolen visas, i de
fall det krävs, ett meddelande i informations-
19
01 Säkerhet
01
Krockkuddar
OBS
Krockkudde på passagerarsidan
Sensorerna reagerar olika beroende på
krockförlopp och om säkerhetsbältet på
förarsidan respektive passagerarsidan i
framsätet används eller inte.
Olyckssituationer kan därför uppstå då
endast en (eller ingen) av krockkuddarna
aktiveras. Krockkuddesystemet känner av
det kollisionsvåld som fordonet utsätts för
och anpassas efter detta så att en eller flera
krockkuddar utlöses.
VARNING
Säkerhetsbältet och krockkudden samverkar. Om bältet inte används eller används på
ett felaktigt sätt, kan detta påverka krockkuddens effekt vid en kollision.
Även krockkuddarnas kapacitet anpassas
efter det kollisionsvåld fordonet utsätts för.
Placering av krockkudde på passagerarsidan i
vänsterstyrd bil.
Krockkudde på förarsidan
Som ett komplement till säkerhetsbältet på
förarsidan är bilen utrustad med en krockkudde. Den är monterad hopvikt i rattens centrum. Ratten är märkt med AIRBAG.
För att inte skadas om krockkudden löses
ut, måste passageraren sitta så upprätt som
möjligt med fötterna på golvet och ryggen
mot ryggstödet. Säkerhetsbältet ska vara
fastspänt.
VARNING
Placera inga föremål framför eller ovanpå
instrumentpanelen där krockkudden för
passagerarplatsen är placerad.
VARNING
Säkerhetsbältet och krockkudden samverkar. Om bältet inte används eller används på
ett felaktigt sätt, kan detta påverka krockkuddens effekt vid en kollision.
Placering av krockkudde på passagerarsidan i
högerstyrd bil.
20
Som ett komplement till säkerhetsbältet på
passagerarsidan är bilen utrustad med en
krockkudde. Den är monterad hopvikt i ett
utrymme ovanför handskfacket. Panelen är
märkt med AIRBAG.
01 Säkerhet
Krockkuddar
01
VARNING
Placera aldrig barn i barnstol eller på barnkudde i framsätet om krockkudden är aktiverad.
Låt aldrig någon person stå eller sitta framför passagerarstolen.
Personer som är kortare än 140 cm ska aldrig sitta på passagerarplatsen fram om
krockkudden är aktiverad.
Om ovanstående uppmaningar inte följs kan
det leda till livsfara.
21
01 Säkerhet
01
Aktivering/deaktivering av krockkudde*
Nyckelavstängning – PACOS*
Allmän information
Krockkudden på passagerarplats i framsätet
kan deaktiveras om bilen är utrustad med en
omkopplare, PACOS (Passenger Airbag Cut
Off Switch). För information om hur aktivering/
deaktivering sker, se under rubriken Aktivering/
deaktivering.
Nyckelavstängning/omkopplare
Omkopplaren för krockkudden på passagerarplatsen (PACOS) är placerad på gaveln av
instrumentpanelen på passagerarsidan och blir
åtkomlig när dörren öppnas (se under efterföljande rubrik Aktivering/deaktivering nedan).
Kontrollera att omkopplaren står i önskat läge.
Volvo rekommenderar att fjärrnyckelns nyckelblad används för att ändra läge.
För information om nyckelbladet, se
sidan 49.
VARNING
Om ovanstående uppmaningar inte följs kan
det leda till livsfara för bilens passagerare.
22
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
VARNING
Aktivering/deaktivering
Om bilen är utrustad med krockkudde på
passagerarplatsen fram, men saknar
omkopplare PACOS (Passenger Airbag Cut
Off Switch), är krockkudden alltid aktiverad.
VARNING
Placera aldrig barn i barnstol eller på barnkudde i framsätet om krockkudden är aktii takkonsolen är
verad och symbolen
tänd. Om denna uppmaning inte följs kan
det leda till livsfara för barnet.
Omkopplarens placering.
VARNING
Låt ingen passagerare sitta på passagerarplatsen om meddelandet i takkonsolen (se
sidan 23) indikerar att krockkudden är
deaktiverad, samtidigt som varningssymbolen för Airbag-systemet visas i kombinationsinstrumentet. Detta tyder på att allvarligt fel uppstått. Uppsök snarast en verkstad. Volvo rekommenderar att du kontaktar
en auktoriserad Volvoverkstad.
Krockkudden är aktiverad. Med omkopplaren i detta läge kan passagerare över
140 cm sitta på passagerarplatsen i framsätet, aldrig barn i barnstol eller på kudde.
Krockkudden är deaktiverad. Med
omkopplaren i detta läge kan barn i barnstol eller på kudde sitta på passagerarplatsen i framsätet, aldrig personer över
140 cm.
01 Säkerhet
Aktivering/deaktivering av krockkudde*
VARNING
Aktiverad airbag
01
Deaktiverad airbag
Aktiverad krockkudde (passagerarplats):
Placera aldrig barn i barnstol eller på barnkudde på passagerarplatsen fram när
krockkudden är aktiverad. Detta gäller alla
personer som är kortare än 140 cm.
2
Om ovanstående uppmaningar inte följs kan
det leda till livsfara.
OBS
När fjärrnyckeln är i nyckelläge II visas varningssymbolen för krockkudden i kombinationsinstrumentet under ca 6 sekunder (se
sidan 19).
2
G017724
Personer som är längre än 140 cm ska aldrig
sitta på passagerarplatsen när krockkudden
är deaktiverad.
G017800
Deaktiverad krockkudde (passagerarplats):
Indikering som visar att passagerarplatsens krockkudde är aktiverad.
Indikering som visar att passagerarplatsens krockkudde är deaktiverad.
En varningssymbol i takkonsolen indikerar att
krockkudden på passagerarplatsen fram är
aktiverad (se föregående bild).
Ett textmeddelande och en symbol i takkonsolen indikerar att krockkudden på passagerarplatsen fram är deaktiverad (se föregående
bild).
Därefter tänds indikeringen i takkonsolen
som visar korrekt status för passageraplatsens krockkudde. För mer information om
fjärrnyckelns olika nyckellägen, se
sidan 76.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
23
01 Säkerhet
Sidokrockkudde (SIPS-bag)
01
Sidokrockkudde
G032949
VARNING
Vid en sidokollision fördelas en stor del av kollisionskraften av SIPS (Side Impact Protection
System) till balkar, stolpar, golv, tak och andra
delar av karossen. Sidokrockkuddarna, på
förar- och passagerarplats, skyddar bröstet
och höften och är en viktig del av SIPS.
SIPS-bag-systemet består av två huvuddelar,
sidokrockkudde och sensorer. Sidokrockkudden är placerad i framstolens ryggram.
•
Volvo rekommenderar att reparation
endast utförs av en auktoriserad Volvoverkstad. Felaktigt ingrepp i SIPS-bagsystemet kan orsaka felaktig funktion
och få allvarliga personskador som
följd.
•
Placera inga föremål i området mellan
stolens yttre sida och dörrpanelen eftersom detta område kan påverkas av
sidokrockkudden.
•
Volvo rekommenderar att endast överdragsklädslar som godkänts av Volvo
används. Andra klädslar kan hindra
sidokrockkuddarnas funktion.
•
Placering
Förarplats, vänsterstyrd bil.
Sidokrockkudden är ett komplement till
säkerhetsbältet. Använd alltid säkerhetsbältet.
Barnstol och sidokrockkudde
Barnstolens eller barnkuddens skyddsegenskaper påverkas inte negativt av sidokrockkudden.
Barnstol/barnkudde kan placeras i framsätet
såvida bilen inte är utrustad med aktiverad1
krockkudde på passagerarsidan.
Passagerarplats, vänsterstyrd bil.
SIPS-bag-systemet består av sidokrockkuddar och sensorer. Vid en tillräckligt kraftig kolli1
24
För information om aktivering/deaktivering av krockkudde, se sidan 22.
01 Säkerhet
Sidokrockkudde (SIPS-bag)
01
sion reagerar sensorer och sidokrockkudden
blåses upp. Krockkudden blåses upp mellan
den åkande och dörrpanelen och dämpar stöten för den åkande i kollisionsögonblicket. När
krockkudden pressas ihop under krocken
töms den. Sidokrockkudden blåses normalt
endast upp på krocksidan.
25
01 Säkerhet
01
Krockgardin (IC)
Egenskaper
VARNING
Häng eller fäst aldrig tyngre föremål i handtagen i taket. Kroken är endast avsedd för
lättare ytterplagg (inte för hårda föremål
som t.ex. paraplyer).
Skruva inte fast eller montera någonting i
bilens innertak, dörrstolpar eller sidopaneler. Den avsedda skyddseffekten kan då
utebli. Volvo rekommenderar att du endast
använder Volvos originaldelar som är godkända för placering inom dessa områden.
VARNING
Krockgardinen IC (Inflatable Curtain) är en del
av SIPS och krockkuddarna. Den är monterad
längs med innertakets båda sidor och skyddar
bilens åkande på ytterplatserna. Vid en tillräckligt kraftig kollision reagerar sensorer och
krockgardinen blåses upp. Krockgardinen hjälper till att skydda förarens och passagerarnas
huvuden från att slå emot bilens insida vid en
kollision.
Bilen får inte lastas högre än 50 mm under
ovankanten av dörrarnas fönster. Annars
kan skyddseffekten av krockgardinen som
finns dold innanför bilens innertak utebli.
VARNING
Krockgardinen är ett komplement till säkerhetsbältet.
Använd alltid säkerhetsbältet.
26
01 Säkerhet
WHIPS
Skydd mot pisksnärtsskador – WHIPS
WHIPS-systemet (Whiplash Protection
System) består av ett energiupptagande ryggstöd samt ett för systemet anpassat nackskydd i framsätena. Systemet aktiveras vid en
krock bakifrån där krockvinkel, hastighet och
det krockande fordonets egenskaper inverkar.
01
Rätt sittställning
För bästa möjliga skydd bör förare och passagerare i framsätet sitta mitt i sätet med så litet
avstånd som möjligt mellan nackskydd och
huvud.
Hindra inte WHIPS-systemets funktion
VARNING
WHIPS-systemet är ett komplement till
säkerhetsbältet. Använd alltid säkerhetsbältet.
Stolens egenskaper
När WHIPS-systemet aktiveras fälls framstolarnas ryggstöd bakåt så att sittställningen för
föraren och passageraren i framsätet förändras. På detta sätt minskas risken för pisksnärtsskador, s.k. whiplash-skador.
VARNING
Gör aldrig några ändringar eller reparationer
av stolen eller WHIPS-systemet själv. Volvo
rekommenderar att du kontaktar en
auktoriserad Volvoverkstad.
WHIPS-systemet och barnstol/
barnkudde
Placera inga föremål på golvet bakom förar-/
passagerarstol som kan hindra WHIPS-systemets
funktion.
VARNING
Placera inte boxliknande last så att denna
kläms fast mellan baksätets sittdyna och
framstolens ryggstöd. Tänk på att inte
hindra WHIPS-systemets funktion.
Barnstolens eller barnkuddens skyddsegenskaper påverkas inte negativt av WHIPS-systemet.
27
01 Säkerhet
01
WHIPS
VARNING
Om stolen har utsatts för en kraftig belastning, t.ex. i samband med en kollision bakifrån, ska WHIPS-systemet kontrolleras.
Volvo rekommenderar att det kontrolleras
av en auktoriserad Volvoverkstad.
Delar av WHIPS-systemets skyddsegenskaper kan ha gått förlorade även om stolen
verkar vara oskadd.
Placera inga föremål i baksätet som kan hindra
WHIPS-systemets funktion.
VARNING
Om ett ryggstöd i baksätet är nedfällt måste
motsvarande framstol flyttas framåt så att
den inte har kontakt med det nedfällda ryggstödet.
28
Volvo rekommenderar att du kontaktar en
auktoriserad Volvoverkstad för kontroll av
systemet även efter lindrigare påkörningsolyckor bakifrån.
01 Säkerhet
Roll Over Protection System - ROPS
01
Funktion
Volvos Roll-Over Protection System (ROPS)
har utvecklats för att minska risken för att bilen
ska välta samt för att ge bästa möjliga skydd
om olyckan ändå inträffar.
Systemet består av ett stabiliseringssystem,
Roll Stability Control (RSC) som gör att risken
att välta och slå runt minimeras vid t.ex. häftiga
undanmanövrar eller om bilen får sladd.
RSC-systemet använder en sensor som registrerar hur bilens lutning i sidled förändras.
Med hjälp av den informationen kalkyleras
sedan risken för att bilen ska välta. Om risken
finns så träder DSTC-systemet in, motormomentet sänks och ett eller flera hjul bromsas
tills bilen har återtagit sin stabilitet.
Se vidare om DSTC-systemet på sidan 140.
VARNING
Vid normalt körsätt förbättrar RSC-systemet bilens körsäkerhet, vilket inte ska uppfattas som en möjlighet att öka hastigheten.
Iakttag alltid de normala försiktighetsåtgärderna för säker körning.
29
01 Säkerhet
När löser systemen ut
01
När löser systemen ut
System
Aktiveras
Bältesförsträckare
framsäte
Vid frontal- och/eller
sido- och/eller bakkollision och/eller
rundslagning
Bältesförsträckare
baksäte
A
Vid frontal- och/eller
sidokollision och/
eller rundslagning
Krockkuddar SRS
Vid frontalkollisionA
Sidokrockkuddar
SIPS
Vid sidokollision
Krockgardin IC
Vid sidokollision
och/eller rundslagning och/eller vid
vissa frontalkollisioner
Pisksnärtskydd
WHIPS
Vid påkörning bakifrån
Bilen kan bli kraftigt deformerad i en kollision utan att krockkuddarna löser ut. Ett antal faktorer såsom kollisionsföremålets styvhet och vikt, bilens hastighet, kollisionsvinkeln
m.m. påverkar hur bilens olika säkerhetssystem ska aktiveras.
Om krockkuddarna har löst ut rekommenderas
följande:
30
• Bärga bilen. Volvo rekommenderar att du
bärgar den till en auktoriserad Volvoverkstad. Kör inte med utlösta krockkuddar.
• Volvo rekommenderar att du låter en
auktoriserad Volvoverkstad sköta byte av
komponenter i bilens säkerhetssystem.
• Kontakta alltid läkare.
OBS
Aktivering av krockkuddarna och bältessystemet sker endast en gång vid en kollision.
VARNING
Airbag-systemets styrenhet är placerad i
mittkonsolen. Om mittkonsolen blivit dränkt
med vatten eller annan vätska, lossa batterikablarna. Försök inte starta bilen eftersom
krockkuddarna kan utlösas. Bärga bilen.
Volvo rekommenderar att du bärgar den till
en auktoriserad Volvoverkstad.
VARNING
Kör aldrig med utlösta krockkuddar. Det kan
försvåra styrningen av bilen. Även andra
säkerhetssystem kan vara skadade. Den
rök och det damm som bildas vid utlösning
av kuddarna kan vid intensiv exponering
förorsaka hud- och ögonirritation/skada.
Vid besvär tvätta med kallt vatten. Det
snabba utlösningsförloppet kan också, i
kombination med kuddens material, ge friktions- och brännskador på huden.
01 Säkerhet
Säkerhetsläge
Hantering efter kollision
är på ska du trycka på startknappen. Stäng
sedan dörren och sätt tillbaka fjärrnyckeln.
Bilens elektronik försöker nu återställa sig till
normal status. Försök därefter starta bilen.
Om meddelandet Säkerhetsläge Se
handbok fortfarande visas i displayen ska
bilen inte köras eller bogseras, utan måste då
bärgas. Dolda skador kan under färd göra bilen
omöjlig att manövrera, även om bilen verkar
körbar.
Förflyttning
Om bilen varit utsatt för en kollision, kan texten
Säkerhetsläge Se handbok visas i informationsdisplayen. Det betyder att bilens funktionalitet är nedsatt. Säkerhetsläge är ett skydd
som träder i kraft när kollisionen kan ha skadat
någon viktig funktion i bilen som t.ex. bränsleledningar, sensorer för något av skyddssystemen eller bromssystemet.
Startförsök
Undersök först att inget bränsle runnit från
bilen. Det får inte heller lukta bränsle.
Om allt verkar vara normalt och frånvaro av
bränsleläckage är kontrollerat kan startförsök
göras.
01
VARNING
Försök under inga omständigheter återstarta bilen om det luktar bränsle när meddelandet Säkerhetsläge Se handbok
visas. Lämna bilen snarast.
VARNING
Då bilen är försatt i säkerhetsläge får den
inte bogseras. Den ska bärgas från platsen.
Volvo rekommenderar att den bärgas till en
auktoriserad Volvoverkstad.
Om Normal mode visas efter att
Säkerhetsläge Se handbok återställts, kan
bilen försiktigt flyttas ur sitt trafikfarliga läge.
Flytta inte bilen längre än nödvändigt.
VARNING
Försök aldrig själv reparera bilen eller återställa elektroniken efter att den varit i säkerhetsläge. Det kan resultera i personskador
eller att bilen inte fungerar som normalt.
Volvo rekommenderar att du låter en
auktoriserad Volvoverkstad sköta kontrollen och återställandet av bilen till normal
status efter att Säkerhetsläge Se
handbok visats.
Ta ur fjärrnyckeln och öppna förardörren. Om
det nu visas ett meddelande om att tändningen
31
01 Säkerhet
Barnsäkerhet
01
Barn ska sitta bra och säkert
OBS
Volvo rekommenderar att barn åker i bakåtvänd barnstol så länge som möjligt, minst till
3–4 års ålder och därefter framåtvänd barnkudde/ barnstol upp till 10 års ålder.
Hur barnet placeras i bilen och vilken utrustning som ska användas väljs med hänsyn till
barnets vikt och storlek, för mer information se
sidan 33.
VARNING
Vid frågor gällande montering av barnsäkerhetsprodukter, kontakta tillverkaren för tydligare anvisningar.
Barnstolar
Titta i barnstolens monteringsanvisning för rätt
montering.
Placering av barnstolar
OBS
Det går bra att placera:
Lagbestämmelser om hur barn får placeras
i bilen varierar från land till land. Ta reda på
vad som gäller.
• en barnstol/barnkudde i passagerarstolen,
så länge det inte finns någon aktiverad1
krockkudde på passagerarsidan.
• en eller flera barnstolar/barnkuddar i bak-
1
32
G020739
Barn, oavsett ålder och storlek, ska alltid sitta
korrekt fastspända i bilen. Låt aldrig barn sitta
i knät på en passagerare.
Volvo har barnsäkerhetsutrustning (barnstolar,
barnkuddar & fästanordningar) som är utvecklade för just din bil. Använder du Volvos barnsäkerhetsutrustning får du bästa förutsättningar för att ditt barn åker säkert i bilen men
också att barnsäkerhetsutrustningen passar
och är enkel att använda.
Sätt inte fast barnstolens fästband i stolens
längdjusteringsstång, fjädrar eller skenor
och balkar under stolen. Vassa kanter kan
skada fästbanden.
Barnstol och krockkudde hör inte ihop.
För information om aktiverad/deaktiverad krockkudde, se sidan 22.
OBS
Vid användande av barnsäkerhetsprodukter
är det viktigt att läsa den monteringsanvisning som medföljer.
sätet.
Placera alltid barnstolar/barnkuddar i baksätet
om krockkudden på passagerarplatsen är aktiverad. Barnet kan skadas allvarligt om krockkudden blåses upp om det sitter på passagerarplatsen.
01 Säkerhet
Barnsäkerhet
VARNING
VARNING
Placera aldrig barn i barnstol eller på barnkudde i framsätet om krockkudden (SRS) är
aktiverad.
Personer som är kortare än 140 cm ska aldrig sitta på passagerarplatsen fram om
krockkudden (SRS) är aktiverad.
Om ovanstående uppmaningar inte följs kan
det leda till livsfara.
01
Dekal krockkudde
Barnkuddar/barnstolar med stålbyglar eller
annan konstruktion som kan ligga mot bälteslåsets öppningsknapp ska inte
användas, eftersom de oavsiktligt kan
orsaka öppning av bälteslåset.
Låt inte barnstolens ovandel ligga mot vindrutan.
Dekalen blir synlig när passagerardörren öppnas,
se bild på sidan 22.
Rekommenderade barnskydd2
Vikt
Framsäte (med deaktiverad
krockkudde)
Grupp 0
Grupp 0+
Typgodkännande: E5 03301146
max 13 kg
(L)
Grupp 0
Baksäte mittplats
Volvo babystol (Volvo Infant Seat) –
bakåtvänt barnskydd som fästs med
ISOFIX fästsystem.
max 10 kg
Volvo babystol (Volvo Infant Seat) –
bakåtvänt barnskydd som fästs med
bilens säkerhetsbälte.
Volvo babystol (Volvo Infant Seat) –
bakåtvänt barnskydd som fästs med
bilens säkerhetsbälte.
Volvo babystol (Volvo Infant Seat) –
bakåtvänt barnskydd som fästs med
bilens säkerhetsbälte.
Grupp 0+
Typgodkännande: E1 04301146
Typgodkännande: E1 03301146
Typgodkännande: E1 03301146
max 13 kg
(U)
(U)
(U)
max 10 kg
2
Baksäte ytterplats
Beträffande andra barnskydd ska din bil finnas i tillverkarens bifogade fordonslista eller vara universellt godkänt enligt lagkravet ECE R44.
33
01 Säkerhet
01
Barnsäkerhet
Vikt
Framsäte (med deaktiverad
krockkudde)
Baksäte ytterplats
Baksäte mittplats
Grupp 0
Bakåtvänd barnstol (Child Seat) –
bakåtvänt barnskydd som fästs med
bilens säkerhetsbälte och fästband.
Använd skyddskudde mellan barnstolen och instrumentpanelen.
Bakåtvänd barnstol (Child Seat) –
bakåtvänt barnskydd som fästs med
bilens säkerhetsbälte och fästband.
Bakåtvänd barnstol (Child Seat) –
bakåtvänt barnskydd som fästs med
bilens säkerhetsbälte och fästband.
Typgodkännande: E5 03135
Typgodkännande: E5 03135
(L)
(L)
Barnstolar som är universellt godkända.
Barnstolar som är universellt godkända.
Barnstolar som är universellt godkända.
(U)
(U)
(U)
Volvo bakåtvänd/vändbar barnstol
(Volvo Convertible Child Seat) – bakåtvänt barnskydd som fästs med bilens
säkerhetsbälte och fästband.
Volvo bakåtvänd/vändbar barnstol
(Volvo Convertible Child Seat) – bakåtvänt barnskydd som fästs med bilens
säkerhetsbälte och fästband.
Typgodkännande: E5 04192
Typgodkännande: E5 04192
(L)
(L)
max 10 kg
Grupp 0+
max 13 kg
Typgodkännande: E5 03135
(L)
Grupp 0
max 10 kg
Grupp 0+
max 13 kg
Grupp 1
9–18 kg
34
01 Säkerhet
Barnsäkerhet
Vikt
Framsäte (med deaktiverad
krockkudde)
Baksäte ytterplats
Baksäte mittplats
Grupp 1
Bakåtvänd barnstol (Child Seat) –
bakåtvänt barnskydd som fästs med
bilens säkerhetsbälte och fästband.
Använd skyddskudde mellan barnstolen och instrumentpanelen.
Bakåtvänd barnstol (Child Seat) –
bakåtvänt barnskydd som fästs med
bilens säkerhetsbälte och fästband.
Bakåtvänd barnstol (Child Seat) –
bakåtvänt barnskydd som fästs med
bilens säkerhetsbälte och fästband.
Typgodkännande: E5 03135
Typgodkännande: E5 03135
(L)
(L)
9–18 kg
Typgodkännande: E5 03135
01
(L)
Grupp 1
Britax Fixway – bakåtvänt barnskydd
som fästs med ISOFIX fästsystem och
fästband.
9–18 kg
Typgodkännande: E5 03171
(L)
Grupp 1
9–18 kg
Grupp 2
15–25 kg
Barnstolar som är universellt godkända.
Barnstolar som är universellt godkända.
Barnstolar som är universellt godkända.
(U)
(U)
(U)
Volvo bakåtvänd/vändbar barnstol
(Volvo Convertible Child Seat) – bakåtvänt barnskydd som fästs med bilens
säkerhetsbälte och fästband.
Volvo bakåtvänd/vändbar barnstol
(Volvo Convertible Child Seat) – bakåtvänt barnskydd som fästs med bilens
säkerhetsbälte och fästband.
Volvo bakåtvänd/vändbar barnstol
(Volvo Convertible Child Seat) – bakåtvänt barnskydd som fästs med bilens
säkerhetsbälte och fästband.
Typgodkännande: E5 04192
Typgodkännande: E5 04192
Typgodkännande: E5 04192
(L)
(L)
(L)
``
35
01 Säkerhet
01
Barnsäkerhet
Vikt
Framsäte (med deaktiverad
krockkudde)
Baksäte ytterplats
Grupp 2
Volvo bakåtvänd/vändbar barnstol
(Volvo Convertible Child Seat) – framåtvänt barnskydd som fästs med
bilens bälte.
Volvo bakåtvänd/vändbar barnstol
(Volvo Convertible Child Seat) – framåtvänt barnskydd som fästs med
bilens bälte.
Typgodkännande: E5 04191
Typgodkännande: E5 04191
(L)
(L)
Volvo bälteskudde med ryggstöd
(Volvo Booster Seat with backrest).
Volvo bälteskudde med ryggstöd
(Volvo Booster Seat with backrest).
Volvo bälteskudde med ryggstöd
(Volvo Booster Seat with backrest).
Typgodkännande: E1 04301169
Typgodkännande: E1 04301169
Typgodkännande: E1 04301169
(UF)
(UF)
(UF)
Barnkudde med och utan rygg
(Booster Cushion with and without
backrest).
Barnkudde med och utan rygg
(Booster Cushion with and without
backrest).
Barnkudde med och utan rygg
(Booster Cushion with and without
backrest).
Typgodkännande: E5 03139
Typgodkännande: E5 03139
Typgodkännande: E5 03139
(UF)
(UF)
(UF)
15–25 kg
Grupp 2/3
15–36 kg
Grupp 2/3
15–36 kg
36
Baksäte mittplats
01 Säkerhet
Barnsäkerhet
Vikt
Framsäte (med deaktiverad
krockkudde)
Grupp 2/3
Baksäte ytterplats
01
Baksäte mittplats
Integrerad bälteskudde (Integrated
Booster Cushion) – finns som fabriksmonterat tillval.
15–36 kg
Typgodkännande: E5 04189
(B)
L: Lämplig för specifika barnskydd. Dessa barnskydd kan vara för en speciell bilmodell, begränsade eller semiuniversella kategorier.
U: Lämplig för universellt godkända barnskydd i denna viktklass.
UF: Lämpliga för framåtvänt universellt godkända barnskydd i denna viktklass.
B: Inbyggda barnskydd godkända för denna viktklass.
Integrerade två-stegs bälteskuddar*
Bälteskuddarna är speciellt konstruerade för
att ge en bra säkerhet. I kombination med
säkerhetsbälte är de godkända för barn som
väger mellan 15 och 36 kg och är minst 95 cm
långa.
Kontrollera innan färd att:
• den integrerade 2-stegs bälteskudden är
rätt inställd (se tabell sidan 38) och i låst
läge
• säkerhetsbältet ligger i kontakt med barKorrekt placering, bältet ska vara placerat inne på
axeln.
Felaktig placering, nackskyddet ska vara justerat
lika högt som huvudet och bältet får inte ligga
nedanför axeln.
nets kropp och att det inte slackar eller är
vridet
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
37
01 Säkerhet
01
Barnsäkerhet
• säkerhetsbältet inte ligger över barnets
hals eller nedanför axeln (se föregående
bilder)
Dra handtaget framåt och uppåt för att lösgöra bälteskudden.
Utgå från nedre steget. Tryck på knappen.
• höftdelen av säkerhetsbältet är lågt placerat över bäckenet, för att ge bästa skydd.
För instruktion om justering av bälteskuddens
två nivåer, se sidorna 38–39.
Uppfällning av två-stegs bälteskudde
Den integrerade bälteskudden kan fällas upp i
två steg. Hur många steg kudden ska fällas upp
beror på barnets vikt.
Vikt
Steg 1
Steg 1
Steg 2
22–36 kg
15–25 kg
Pressa bälteskudden bakåt för att låsa.
Steg 2
Lyft upp bälteskudden i framkant och
pressa den bakåt mot ryggstödet för att låsa.
VARNING
Volvo rekommenderar att reparation eller
byte endast utförs av auktoriserad Volvoverkstad. Gör inga ändringar eller tillägg till
bälteskudden. Om en integrerad bälteskudde varit utsatt för en kraftig belastning,
t.ex. i samband med en kollision, ska hela
bälteskudden bytas ut. Även om bälteskudden verkar vara oskadad kan en del av dess
skyddsegenskaper ha gått förlorade. Bälteskudden ska även bytas om den är
mycket sliten.
38
01 Säkerhet
Barnsäkerhet
01
Barnsäkerhetsspärr bakdörrar
OBS
Reglagen för manövrering av bakdörrarnas
fönsterhissar och bakdörrarnas öppningshandtag kan spärras för öppning inifrån. För
mer information, se sidan 60.
Det går inte att justera bälteskudden från
steg 2 till steg 1. Den måste först återställas
genom att fällas ned helt i sittdynan. Se
rubriken Nedfällning av två-stegs bälteskudde nedan.
ISOFIX fästsystem för barnskydd
Nedfällning av två-stegs bälteskudde
Nedfällning kan göras både från övre och
nedre steget till helt nedfällt läge i dynan. Det
går däremot inte att justera bälteskudden från
övre steget till nedre steget.
Tryck nedåt med handen mitt på kudden för
att låsa kudden.
VARNING
Om inte instruktionerna rörande två-stegs
bälteskudden följs kan det orsaka allvarliga
skador på barnet i händelse av olycka.
VIKTIGT
Kontrollera att inga lösa föremål (t.ex. leksaker) lämnats kvar i utrymmet under kudden innan nedfällning.
Dra handtaget framåt för att lösgöra kudden.
OBS
Fästpunkter för ISOFIX fästsystem finns dolda
bakom den nedre delen av baksätets ryggstöd,
i de yttre sittplatserna.
Fästpunkternas placering indikeras av symboler i ryggstödets klädsel (se föregående bild).
För att komma åt fästpunkterna, tryck ner sittplatsens sittdyna.
Vid fällning av ryggstöd bak måste bälteskudden först fällas ned.
39
01 Säkerhet
01
Barnsäkerhet
Följ alltid tillverkarens monteringsanvisningar
när ett barnskydd ska kopplas till ISOFIX-fästpunkterna.
Storleksklasser
Barnskydd är olika stora – bilar är olika stora.
Det gör att alla barnskydd inte passar på alla
platser i alla bilmodeller.
För barnskydd med ISOFIX fästsystem finns
därför en storleksklassificering för att hjälpa
användare att välja rätt barnsskydd (se följande
tabell).
Storleksklass
40
Beskrivning
A
Full storlek, framåtvänt barnskydd
B
Reducerad storlek (alt. 1),
framåtvänt barnskydd
Storleksklass
Beskrivning
B1
Reducerad storlek (alt. 2),
framåtvänt barnskydd
C
Full storlek, bakåtvänt barnskydd
D
Reducerad storlek, bakåtvänt
barnskydd
E
Bakåtvänt babyskydd
F
Tvärställt babyskydd, vänster
G
Tvärställt babyskydd, höger
VARNING
Placera aldrig barnet på passagerarplatsen
om bilen är utrustad med en aktiverad
krockkudde.
OBS
Om ett ISOFIX barnskydd saknar storleksklassificering måste bilmodellen finnas med
på barnskyddets fordonslista.
OBS
Volvo rekommenderar att du kontaktar en
auktoriserad Volvoåterförsäljare för att få
rekommendation om vilka ISOFIX barnskydd Volvo rekommenderar.
01 Säkerhet
Barnsäkerhet
01
Typer av ISOFIX barnskydd
Typ av barnskydd
Babyskydd tvärställt
Babyskydd bakåtvänt
Vikt
max 10 kg
max 10 kg
Storleksklass
Passagerarplatser för ISOFIX-montering av barnskydd
Framsäte
Baksäte ytterplats
F
X
X
G
X
X
E
X
OK
(IL)
Babyskydd bakåtvänt
max 13 kg
E
X
OK
(IL)
D
X
OK
(IL)
C
X
OK
(IL)
Barnskydd bakåtvänt
9–18 kg
D
X
OK
(IL)
C
X
OK
(IL)
``
41
01 Säkerhet
Barnsäkerhet
01
Typ av barnskydd
Barnskydd framåtvänd
Vikt
9–18 kg
Storleksklass
Passagerarplatser för ISOFIX-montering av barnskydd
Framsäte
Baksäte ytterplats
X
OKA
B
(IUL)
B1
X
OKA
(IUL)
A
X
OKA
(IUL)
X: ISOFIX-positionen är inte lämplig för ISOFIX barnskydd i denna viktklass och/eller storleksklass.
IL: Lämplig för specifika ISOFIX barnskydd. Dessa barnskydd kan vara för en speciell bilmodell, begränsade eller semiuniversella kategorier.
IUF: Lämplig för framåtvänt ISOFIX barnskydd som är universellt godkända i denna viktklass.
A
42
Volvo rekommenderar bakåtvänt barnskydd för denna grupp.
01 Säkerhet
Barnsäkerhet
Övre fästpunkter för barnstolar
01
OBS
I bilar med insynsskydd över lastutrymmet
måste detta tas bort innan barnskydd kan
monteras i fästpunkterna.
För detaljerad information om hur barnstolen
ska spännas fast i de övre fästpunkterna, se
stolstillverkarens anvisningar.
VARNING
Bilen är utrustad med övre fästpunkter för vissa
framåtvända barnstolar. Dessa fästpunkter är
placerade på baksidan av sätet.
Barnstolens fästband ska alltid dras genom
hålet i nackskyddsbenet innan de spänns
fast vid fästpunkten.
De övre fästpunkterna är huvudsakligen
avsedda att användas tillsammans med framåtvända barnstolar. Volvo rekommenderar att
små barn sitter i bakåtvända barnstolar så
långt upp i åldern som möjligt.
OBS
Fäll nackskydden för att underlätta montering av denna typ av barnskydd i bilar med
fällbara nackskydd på ytterplatserna.
43
Fjärrnyckel/nyckelblad............................................................................
Batteribyte fjärrnyckel/PCC*...................................................................
Keyless drive*..........................................................................................
Låsning/upplåsning.................................................................................
Barnsäkerhetsspärr.................................................................................
Larm*.......................................................................................................
44
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
46
51
52
55
60
61
LÅS OCH LARM
02 Lås och larm
Fjärrnyckel/nyckelblad
Allmänt
02
Bilen levereras med 2 stycken fjärrnycklar eller
PCC:er (Personal Car Communicator). De
används för att starta bilen samt för låsning och
upplåsning.
Fler fjärrnycklar kan efterbeställas – upp till
6 stycken kan programmeras och användas till
en och samma bil .
Fjärrnyckeln innehåller ett löstagbart nyckelblad av metall. Den synliga delen finns i två
utföranden för att kunna skilja fjärrnycklarna åt.
PCC:n har utökad funktionalitet jämfört med
fjärrnyckeln. Fortsättningen av detta kapitel
beskriver funktioner som finns i både PCC:n
och fjärrnyckeln.
VARNING
Om det finns barn i bilen:
Tänk på att alltid bryta strömmen till fönsterhissarna och taklucka genom att ta ur fjärrnyckeln om föraren lämnar bilen.
Förlust av fjärrnyckel
Vid förlust av fjärrnyckel kan en ny beställas
hos en verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas. De återstående fjärr-
1
2
46
nycklarna ska då tas med till verkstaden. I
stöldförebyggande syfte raderas den förlorade
fjärrnyckelns kod ur systemet.
Det aktuella antalet nycklar som finns registrerade för bilen kan kontrolleras i menysystemet
MY CAR under Information Antal nycklar.
För beskrivning av menysystemet, se
sidan 192.
Nyckelminne1 – yttre backspeglar och
förarstol
Inställningarna kopplas automatiskt till
respektive fjärrnyckel, se sidorna 79 och
100.
Funktionen kan aktiveras/deaktiveras i menysystemet MY CAR under Inställningar
Bilinställningar Bilnyckelminne.
För beskrivning av menysystemet, se
sidan 192.
För bilar med Keyless drive-system, se
sidan 52.
Indikering vid låsning/upplåsning
När bilen låses eller låses upp med fjärrnyckeln
indikerar bilens blinkers att låsningen/upplåsningen utförts korrekt.
Endast i kombination med el-manövrerad förarstol och el-speglar.
Endast bilar med el-infällbara backspeglar.
• Låsning – en blinkning och backspeglarna
fälls2 in.
• Upplåsning – två blinkningar och backspeglarna fälls2 ut.
Vid låsning sker indikeringen endast om alla lås
har låst, efter att dörrarna stängts.
Att välja funktion
Olika alternativ för indikering av låsning/upplåsning med ljus kan ställas in i bilens menysystem, se sidan 192.
Sök i menysystemet MY CAR upp
Inställningar Bilinställningar
Ljusinställningar och markera
Indikeringsljus låsning och/eller
Indikeringsljus upplåsning.
Elektronisk startspärr
Varje fjärrnyckel har en unik kod. Bilen kan
endast startas med rätt fjärrnyckel med korrekt
kod.
Följande felmeddelanden i kombinationsinstrumentets informationsdisplay är relaterade till den elektroniska startspärren:
02 Lås och larm
Fjärrnyckel/nyckelblad
Meddelande
Innebörd
Sätt i bilnyckel
Fel vid läsning av
fjärrnyckeln under
start – dra nyckeln ur
startlåset, tryck in
den igen och gör ett
nytt startförsök.
Bilnyckel ej hittad
Fel vid läsning av
fjärrnyckeln under
start – gör ett nytt
startförsök.
Om felet kvarstår:
Tryck in fjärrnyckeln
i startlåset och gör
ett nytt startförsök.
Startspärr Nytt
startförsök
Fel på startspärrsystemet under starten.
Om felet kvarstår:
Kontakta en verkstad – en
auktoriserad Volvoverkstad
rekommenderas.
Funktioner
02
Fjärrnyckel, standardversion.
Låsning
Fjärrnyckel med PCC* – Personal Car
Communicator.
Information
Upplåsning
Funktionsknappar
Trygghetsbelysning
Låsning – Låser dörrarna och bakluckan
samtidigt som larmet aktiveras.
Baklucka
Panikfunktion
Ett långt tryck (minst 2 sekunder) stänger alla
rutor och taklucka* samtidigt.
VARNING
Om taklucka och rutor stängs med fjärrnyckeln, kontrollera att ingen får händerna i
kläm.
För start av bilen, se sidan 111.
Upplåsning – Låser upp dörrarna och
bakluckan samtidigt som larmet deaktiveras.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
47
02 Lås och larm
Fjärrnyckel/nyckelblad
02
Ett långt tryck (minst 4 sekunder) öppnar alla
rutor samtidigt.
I annat fall stängs den av efter 2 minuter och
45 sekunder.
Funktionen kan ändras från att låsa upp alla
dörrarna samtidigt, till att med en knapptryckning först låsa upp enbart förardörren och efter
ytterligare en knapptryckning – inom 10 sekunder – låsa upp återstående dörrar.
Fjärrnyckelns funktioner har en räckvidd på ca
20 m från bilen.
Funktionen kan ändras i menysystemet MY
CAR under Inställningar Bilinställningar
Låsinställningar för dörrar
Upplåsning med de båda alternativen Alla
dörrar och Förardörr, sedan alla. För
beskrivning av menysystemet, se sidan 192.
Trygghetsbelysning – Används för att
tända bilens belysning på avstånd. För mer
information, se sidan 91.
Baklucka – Låser upp och avlarmar enbart
bakluckan. På bilar med Elmanövrerad baklucka* öppnas luckan efter ett långt tryck. För
mer information, se sidan 57.
Panikfunktion – Används för att i nödfall
påkalla omgivningens uppmärksamhet.
Om knappen hålls intryckt i minst 3 sekunder
eller trycks in 2 gånger inom 3 sekunder, aktiveras blinkers och signalhorn.
Funktionen kan stängas av med samma knapp
efter att den varit aktiverad i minst 5 sekunder.
48
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Unika PCC-funktioner*
Räckvidd
Om bilen inte verifierar en knapptryckning – gå
närmare och gör ett nytt försök.
OBS
Fjärrnyckelfunktionerna kan störas av omgivande radiovågor, byggnader, topografiska
förhållanden etc. Bilen kan alltid låsas/låsas
upp med nyckelbladet, se sidan 49.
Om fjärrnyckeln avlägsnas från bilen då motorn
går eller nyckelläge I eller II är aktivt (se
sidan 76) och om alla dörrar stängs, visar
informationsdisplayen ett varningsmeddelande samtidigt som en ljudpåminnelse hörs.
När fjärrnyckeln återförts till bilen slocknar varningsmeddelandet och ljudpåminnelsen upphör efter att:
•
• Hastigheten överstiger 30 km/h
• OK-knappen har tryckts in.
Fjärrnyckeln har satts in i startlåset
Fjärrnyckel med PCC* – Personal Car
Communicator.
Informationsknapp
Indikeringslampor
Med informationsknappen kan viss information
från bilen erhållas med hjälp av indikeringslamporna.
Användning av informationsknappen
–
Tryck på informationsknappen
.
> Under ca 7 sekunder blinkar alla indikeringslamporna och ljuset vandrar runt
på PCC:n. Det indikerar att information
från bilen avläses.
02 Lås och larm
Fjärrnyckel/nyckelblad
Om någon av de andra knapparna
trycks in under denna tid avbryts avläsningen.
OBS
Om ingen indikeringslampa lyser vid
användning av informationsknappen vid
upprepade tillfällen och på olika platser
(samt efter 7 sekunder och efter att ljuset
vandrat runt på PCC:n), kontakta en verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad
rekommenderas.
Indikeringslamporna ger information enligt följande bild:
Rött ihållande ljus – Larmet har löst ut
sedan bilen låstes.
Rött ljus blinkar omväxlande i de båda röda
indikeringslamporna – Larmet har löst ut
för mindre än 5 minuter sedan.
Räckvidd PCC
PCC:ns räckvid för låsning, upplåsning och
baklucka är ca 20 m från bilen – övriga funktioner upp till ca 100 m.
Om bilen inte verifierar en knapptryckning – gå
närmare och gör ett nytt försök.
OBS
Informationsknappens funktion kan störas
av omgivande radiovågor, byggnader,
topografiska förhållanden etc.
OBS
Om ingen indikeringslampa lyser vid
användning av informationsknappen inom
räckvidden, kan det bero på att den sista
kommunikationen mellan PCC:n och bilen
störts av omgivande radiovågor, byggnader, topografiska förhållanden etc.
02
Löstagbart nyckelblad
En fjärrnyckel innehåller ett löstagbart nyckelblad av metall med vilket några funktioner kan
aktiveras och vissa moment utföras.
Nyckelbladens unika kod finns hos auktoriserade Volvoverkstäder, vilka rekommenderas
vid beställning av nya nyckelblad.
Nyckelbladets funktioner
Utanför PCC:ns räckvidd
Med fjärrnyckelns löstagbara nyckelblad kan:
Befinner sig PCC:n för långt bort från bilen för
att information ska kunna avläsas visas den
senaste statusen bilen lämnades i, utan att ljuset vandrar runt på PCC:n.
• förardörren öppnas manuellt om centrallå-
Om fler PCC:er används till bilen, är det enbart
den PCC som senast användes för låsning/
upplåsning som visar korrekt status.
Grönt ihållande ljus – Bilen är låst.
set inte kan aktiveras med fjärrnyckeln, se
sidan 53.
• bakdörrarnas mekaniska barnsäkerhetsspärr aktiveras/deaktiveras, se sidan 60.
• åtkomst till handskfack spärras.
• krockkudde för passagerare fram
(PACOS)* aktiveras/deaktiveras, se
sidan 22.
Gult ihållande ljus – Bilen är olåst.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
49
02 Lås och larm
Fjärrnyckel/nyckelblad
Losstagning nyckelblad
Upplåsning dörr med nyckelblad
Om centrallåset inte kan aktiveras med fjärrnyckeln – t.ex. om batterierna är slut – kan
förardörren öppnas på följande sätt:
02
1. Lås upp förardörren med nyckelbladet i
dörrhandtagets låscylinder.
Se även bild och mer information, se
sidan 53.
OBS
När dörren låsts upp med nyckelbladet och
öppnas, utlöses larmet.
Dra den fjäderbelastade spärren åt sidan.
Dra samtidigt ut nyckelbladet rakt bakåt.
Fastsättning nyckelblad
Sätt försiktigt tillbaka nyckelbladet på dess
plats i fjärrnyckeln.
1. Håll fjärrnyckeln med springan uppåt och
släpp ner nyckelbladet i springan.
2. Tryck lätt på nyckelbladet. Ett klickljud
hörs när nyckelbladet låses fast.
50
2. Stäng av larmet genom att sätta fjärrnyckeln i startlåset.
För bil med Keyless-system, se sidan 53.
02 Lås och larm
Batteribyte fjärrnyckel/PCC*
Byte av batteri
Batteribyte
Studera noga hur batteriet/batterierna
sitter fast på lockets insida, med avseende
på deras (+)- och (–)-sida.
Batterierna bör bytas om:
• informationssymbolen tänds och displayen visar Svagt batteri i
fjärrkontrollen. Var god byt batterier.
Fjärrnyckel (1 batteri)
och/eller
1. Bänd försiktigt loss batteriet.
• låsen vid upprepade tillfällen inte reagerar
2. Sätt i ett nytt med (+)-sidan nedåt.
på signal från fjärrnyckeln inom 20 m från
bilen.
02
PCC* (2 batterier)
Öppning
Dra den fjäderbelastade spärren åt
sidan.
Dra samtidigt ut nyckelbladet rakt
bakåt.
Stick in en 3 mm spårskruvmejsel i hålet
bakom den fjäderbelastade spärren och
bänd försiktigt upp fjärrnyckeln.
OBS
Vänd fjärrnyckeln med knapparna uppåt, för
att undvika att batterierna faller ut när den
öppnas.
VIKTIGT
Undvik att vidröra nya batterier och deras
kontaktytor med fingrarna, eftersom det kan
försämra deras funktion.
1. Bänd försiktigt loss batterierna.
2. Sätt först i ett nytt med (+)-sidan uppåt.
3. Lägg den vita plastfliken emellan och sätt
sist i ytterligare ett nytt batteri med (+)sidan nedåt.
Batterityp
Använd batteri med beteckning CR2430, 3 V –
ett i fjärrnyckeln och två i PCC:n.
Hopsättning
1. Tryck ihop fjärrnyckeln.
2. Håll fjärrnyckeln med springan uppåt och
släpp ner nyckelbladet i springan.
3. Tryck lätt på nyckelbladet. Ett klickljud
hörs när nyckelbladet låses fast.
VIKTIGT
Se till att uttjänta batterier blir omhändertagna på ett sätt som skonar miljön.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
51
02 Lås och larm
Keyless drive*
02
Nyckellöst lås- och startsystem
(endast PCC1)
Allmänt
eller låsa upp en dörr måste bära PCC:n med
sig. Det går inte att låsa eller låsa upp en dörr
om PCC:n befinner sig på bilens motsatta sida.
De röda ringarna i föregående bild illustrerar
det område som täcks in av systemets antenner.
Om alla PCC:er avlägsnas från bilen då motorn
går eller nyckelläge I eller II är aktivt (se
sidan 76) och om alla dörrar stängs, visar
informationsdisplayen ett varningsmeddelande samtidigt som en ljudpåminnelse hörs.
När PCC:n återförts till bilen slocknar varningsmeddelandet och ljudpåminnelsen upphör
efter att:
Med Keyless drive-funktionen som finns i
PCC:n kan bilen låsas upp, köras och låsas
utan nyckel. Det räcker att ha PCC:n med sig.
Systemet gör det bekvämare att öppna bilen,
t.ex. när händerna är upptagna.
Båda bilens PCC:er har Keyless-funktion. Det
går att beställa fler PCC:er, se sidan 46.
PCC:ns räckvidd
För att en dörr eller bakluckan ska kunna öppnas måste en PCC finnas inom maximalt ca
1,5 m avstånd från bilens dörrhandtag eller
baklucka. Det innebär att den som ska låsa
1
52
Personal Car Communicator, se sidan 48.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
• en dörr har öppnats och stängts
• PCC:n har satts in i startlåset
• OK-knappen har tryckts in.
Säker hantering av PCC
Om en PCC med keyless-funktion glömts kvar
i bilen deaktiveras den tillfälligt när bilen låses.
Ingen obehörig kan då öppna dörrarna.
Om någon däremot bryter sig in bilen, öppnar
dörren och hittar PCC:n, aktiveras den igen.
Hantera därför alla PCC:er med stor varsamhet.
VIKTIGT
Lämna aldrig en PCC kvar i bilen.
Störningar i PCC:ns funktion
Keyless-funktionen kan störas av elektromagnetiska fält och avskärmning.
OBS
Placera/förvara inte PCC:n nära en mobiltelefon eller metallföremål – inte närmare än
10–15 cm.
Om störningar ändå uppstår, använd PCC:n
och nyckelbladet som en fjärrnyckel, se
sidan 47.
02 Lås och larm
Keyless drive*
Låsning
Upplåsning
Upplåsning sker när en hand fattar ett dörrhandtag eller bakluckans gummerade tryckplatta påverkas – öppna dörr eller baklucka
som normalt.
Upplåsning med nyckelblad
1. Tryck nyckelbladet ca 1 cm rakt upp i hålet
på dörrhandtagets/kåpans undersida –
bänd inte.
> Plastkåpan lossar automatiskt av
momentet när bladet trycks rakt upp
och in i öppningen.
02
2. Stick sedan in nyckelbladet i låscylindern
och lås upp dörren.
3. Sätt tillbaka plastkåpan efter upplåsningen.
OBS
Bilar med Keyless-system har en knapp på dörrarnas ytterhandtag.
När förardörren låses upp med nyckelbladet
och öppnas, utlöses larmet. Det stängs av
genom att sätta PCC:n i startlåset, se
sidan 62.
Lås dörrarna och bakluckan genom att trycka
in låsknappen på någon av dörrhandtagen på
utsidan.
Alla dörrar och bakluckan måste vara stängda
innan bilen kan låsas – i annat fall låses inte
bilen.
OBS
På bil med automatisk växellåda måste växelväljaren ställas i P-läge – i annat fall kan
bilen varken låsas eller larmas.
2
Hål för nyckelbladet – för att lossa kåpan.
Om centrallåset inte kan aktiveras med PCC:n,
t.ex. om batterierna är slut, kan vänster framdörr öppnas med PCC:ns löstagbara nyckelblad (se sidan 49)
För att komma åt låscylindern måste dörrhandtagets plastkåpa tas loss – även det görs med
nyckelbladet:
Nyckelminne2 – förarstol och yttre
backspeglar
Minnesfunktion i PCC
Om flera personer med var sin PCC närmar sig
bilen, görs inställningarna för stol och backspeglar efter den som öppnar förardörren.
Efter att förardörren öppnats av person-A med
PCC-A men person-B med PCC-B ska köra,
kan inställningarna ändras på tre sätt:
Endast i kombination med el-manövrerad förarstol och el-speglar.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
53
02 Lås och larm
Keyless drive*
• Stående vid förardörren eller sittande
02
Antennplacering
bakom ratten trycker person-B på sin
PCC:s knapp för upplåsning, se sidan 47.
• Välj ett av tre möjliga minnen för stolinställning med stolknapp 1–3, se sidan 79.
• Justera stol och speglar manuellt, se
sidan 79 och 100.
Låsinställningar
Keyless-funktionen kan anpassas genom att i
menysystemet MY CAR ange vilka dörrar som
ska låsas upp, under Bilinställningar
Låsinställningar för dörrar Nyckelfri
upplåsning – välj där mellan Alla dörrar, Valfri
dörr, Dörrar samma sida och Framdörrar.
För beskrivning av menysystemet, se
sidan 192.
Keyless-systemet har ett antal inbyggda
antenner utplacerade i bilen:
Baklucka, vid torkarmotor
Dörrhandtag, vänster bak
Lastutrymme, mitten längst in under golv
Dörrhandtag, höger bak
Mittkonsol, under bakre del
Mittkonsol, under främre del.
54
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
VARNING
Personer med inopererad pacemaker bör
inte komma närmare Keyless-systemets
antenner än 22 cm med pacemakern. Detta
för att omöjliggöra störningar mellan pacemakern och Keyless-systemet.
02 Lås och larm
Låsning/upplåsning
Från utsidan
Fjärrnyckeln kan låsa/låsa upp samtliga dörrar
och bakluckan samtidigt. Olika sekvenser för
upplåsning kan väljas, se "Upplåsning med
fjärrnyckeln" sidan 47.
För att låssekvensen ska kunna aktiveras
måste förardörren vara stängd – om någon av
de övriga dörrarna eller bakluckan är öppen,
låses den/dessa och larmet aktiveras först när
den/de stängs. Med Keyless*-system måste
samtliga dörrar och baklucka vara stängda.
OBS
Var medveten om risken att låsa in fjärrnyckeln i bilen.
Skulle låsning/upplåsning med fjärrnyckeln
inte fungera kan dess batteri vara förbrukat –
lås eller lås då upp förardörren med det löstagbara nyckelbladet, se sidan 49.
VARNING
Var uppmärksam på risken för att bli inlåst i
bilen då den låses utifrån med fjärrnyckeln –
det går därefter inte att öppna några dörrar
inifrån med dörreglagen. Läs mer om det i
avsnitt "Blockerat låsläge" längre fram.
Med framdörrarnas knapp för centrallåsning
kan samtliga dörrar och baklucka låsas eller
låsas upp samtidigt.
02
• Tryck in knappens ena sida
– den andra sidan
för att låsa
låser upp.
Upplåsning
Automatisk återlåsning
Om ingen av dörrarna eller bakluckan öppnats
inom 2 minuter efter upplåsning, låses alla lås
igen automatiskt. Denna funktion minskar risken att bilen oavsiktligt lämnas olåst. (För bilar
med Larm, se sidan 61.)
Från insidan kan en dörr låsas upp på två olika
sätt:
• Tryck på centrallåsknappen
.
Ett långt tryck (minst 4 sekunder) öppnar även
alla sidorutor* samtidigt.
• Dra i öppningshandtaget en gång och
Från insidan
Centrallås
släpp – dörren är upplåst. Genom att dra i
handtaget ytterligare en gång öppnas dörren.
Låsning
• Tryck på centrallåsknappen
efter att
framdörrarna stängts.
Ett långt tryck (minst 2 sekunder) stänger även
alla sidorutor och taklucka* samtidigt.
OBS
Tänk på att larmet löser ut när dörren öppnas efter att ha låsts upp med nyckelbladet
– larmet stängs av då fjärrnyckeln trycks in
i startlåset.
Samtliga dörrar kan individuellt även låsas
manuellt med dess låsknapp – dörren måste då
vara stängd.
Genomvädringsfunktion
Centrallås.
Ett långt tryck på centrallåsknappen
(minst
4 sekunder) öppnar alla rutor samtidigt – för att
t.ex. snabbt vädra ur kupén vid varmt väder.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
55
02 Lås och larm
Låsning/upplåsning
Automatisk låsning
02
Då bilen börjar rulla låses dörrar och baklucka
automatiskt.
Funktionen kan aktiveras/deaktiveras i menysystemet MY CAR under Inställningar
Bilinställningar Låsinställningar för
dörrar Automatisk låsning. För beskrivning av menysystemet, se sidan 192.
Vrid nyckelbladet 90 grader medurs.
Nyckelhålet är horisontellt i låst läge.
Dra ut nyckelbladet.
• Upplåsning sker i omvänd ordning.
Baklucka
Manuell öppning
VIKTIGT
•
Minimal kraft behövs för att frigöra bakluckans lås – Tryck bara lätt på den
gummerade plattan.
•
Lägg ej lyftkraften på gummiplattan vid
öppning av bakluckan – lyft i handtaget.
För stor kraft kan skada gummiplattans
elektriska kontakt.
Upplåsning med fjärrnyckel
Handskfack
Gummiplatta med elektrisk kontakt.
Handskfacket kan endast låsas/låsas upp med
fjärrnyckelns löstagbara nyckelblad. För information om nyckelblad, se sidan 49.
För att låsa handskfacket:
Skjut in nyckelbladet i handskfackets
låscylinder.
56
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Bakluckan hålls stängd av ett elektriskt lås. För
att öppna:
1. Tryck lätt på den gummerade tryckplattan
under ytterhandtaget – låset frikopplas.
2. Lyft i ytterhandtaget för att öppna luckan
helt.
Med fjärrnyckelns
-knapp kan bakluckan
ensam avlarmas* och låsas upp.
Om bilen är utrustad med Larm* släcks larmindikatorn på instrumentpanelen för att visa att
inte hela bilen är larmad. Larmets nivå- och
rörelsesensorer samt sensorerna för öppning
av bakluckan kopplas bort.
02 Lås och larm
Låsning/upplåsning
Dörrarna förblir låsta och larmade.
• Bakluckan låses upp men förblir stängd –
tryck lätt på den gummerade tryckplattan
under ytterhandtaget och lyft luckan.
blinka, vilket innebär att larmet aktiverats.
OBS
•
Om systemet arbetat kontinuerligt för
länge, stängs det av för att undvika
överbelastning. Det kan användas igen
efter ca 2 minuter.
•
Har startbatteriet varit urladdat eller
frånkopplat måste luckan öppnas och
stängas en gång för att nollställa systemet.
Elmanövrerad baklucka*
Öppnas inte luckan inom 2 minuter låses den
igen och larmet återaktiveras.
Upplåsning från bilens insida
02
G031965
Programmerbar maxöppning
OBS
För att låsa upp bakluckan:
–
Tryck på belysningspanelens knapp (1).
> Luckan låses upp och kan öppnas inom
2 minuter (om bilen är låst inifrån).
Låsning med fjärrnyckel
–
Beakta takhöjden vid användning av elmanövrering. Använd inte elmanövrering av
luckan vid låg takhöjd, se under rubrik
"Avbryt öppning/stängning av baklucka".
Bakluckans maximala öppningsläge kan programmeras. Kan användas vid t.ex. låg takhöjd
i garaget. Gör så här:
• Öppna luckan manuellt, håll den i önskad
position och ge knappen på bakluckan ett
långt tryck (minst 3 sekunder) och släpp
sedan luckan – programmeringen är klar.
• För att ta bort programmeringen – för
luckan manuellt till en högre position.
Snö och vind
Om bakluckan tyngs ner av något när den ska
öppnas, t.ex. snö, is eller stark vind, och detta
får luckan att falla ner kommer den att stängas
automatiskt.
Tryck på fjärrnyckelns knapp för låsning
, se sidan 47.
> Om bilen är utrustad med Larm* börjar
larmindikatorn på instrumentpanelen
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
57
02 Lås och larm
Låsning/upplåsning
Klämskydd
02
Om något med tillräckligt mycket motstånd
hindrar bakluckan att öppnas/stängas aktiveras klämskyddet.
Stänga baklucka
Stängning görs med denna knapp på
bakluckan eller för hand.
• Tryck på knappen – luckan stängs auto-
• Vid öppning – elmanövreringen stängs av
och luckan frikopplas.
• Vid stängning – luckan stannar och backar
matiskt.
Avbryta öppning/stängning av baklucka
Detta kan utföras på fyra sätt, varav
tre med denna knapp:
från hindret några centimeter.
VARNING
Beakta klämrisk vid öppning/stängning.
Innan öppning/stängning påbörjas; kontrollera att ingen är nära bakluckan då en
klämskada kan få allvarliga följder.
Manövrera alltid bakluckan under uppsikt.
Öppna baklucka
Bakluckan kan öppnas på tre sätt,
varav två med denna knapp:
• Långt tryck på belysningspanelens knapp
– håll knappen intryckt tills luckan börjar
öppna.
• Långt tryck på fjärrnyckelns knapp – håll
knappen intryckt tills luckan börjar öppna.
• Tryck lätt på den gummerade tryckplattan
under ytterhandtaget.
1
58
Endast i kombination med Larm.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
•
•
•
•
Tryck på belysningspanelens knapp
Tryck på fjärrnyckelns knapp
Blockerat låsläge*1
Blockerat låsläge innebär att alla låsknappar
och öppningshandtag mekaniskt frikopplas,
vilket omöjliggör dörröppning från insidan.
Blockerat låsläge aktiveras med fjärrnyckeln
och inträder med ca 10 sekunders fördröjning
efter att dörrarna har låsts.
OBS
Om en dörr öppnas inom fördröjningstiden
avbryts sekvensen och larmet deaktiveras.
Tryck på bakluckans knapp
Tryck på den gummerade tryckplattan
under ytterhandtaget.
– Luckans rörelse avbryts och stannar.
Bilen kan endast låsas upp med fjärrnyckeln
vid Blockerat låsläge. Vänster framdörr kan
även låsas upp med det löstagbara nyckelbladet.
Manuell manövrering av baklucka
Systemet kopplas ur om öppnings-/stängningssekvensen avbryts enligt föregående
avsnitt.
• Därefter kan bakluckan hanteras manuellt.
VARNING
Lämna inte kvar någon i bilen utan att först
deaktivera funktionen Blockerat låsläge för
att inte riskera att någon blir inlåst.
02 Lås och larm
Låsning/upplåsning
> Instrumentpanelens display visar meddelandet Nedsatt skydd Se handbok
och Blockerat låsläge stängs av när
bilen låses.
Tillfällig deaktivering
eller
–
Aktiva menyval indikeras med ett kryss.
MY CAR
•
•
Om någon av dörrarna öppnas inifrån,
utlöses larmet.
02
Välj Fråga vid urstigning.
> Varje gång motorn stängs av visar mittkonsolens skärm meddelandet
Aktivera reducerad larmnivå till
nästa gång motorn startar? åtföljt av
alternativen Bekräfta med OK och
Ångra med EXIT.
Om Blockerat låsläge ska stängas av
–
OK MENU
TUNE vridreglage
EXIT
Om någon vill stanna kvar i bilen och dörrarna
måste låsas från utsidan, kan funktionen
Blockerat låsläge tillfälligt stängas av. Det görs
på följande sätt:
1. Gå in i menysystemet MY CAR under
Inställningar Bilinställningar
Reducerad larmnivå (för utförlig beskrivning av menysystemet, se sidan 192).
OBS
Tänk på att larmet aktiveras när bilen
låses.
Tryck OK/MENU och lås bilen. (Observera
att Larmets Rörelse- och lutningssensorer* stängs av samtidigt, se sidan 61.)
> Nästa gång motorn startas, nollställs
systemet och instrumentpanelens display visar meddelandet Fullt skydd
och därmed är Blockerat låsläge samt
larmets Rörelse- och lutningssensorer
åter inkopplade.
Om låssystemet inte ska förändras
–
Tryck EXIT och lås bilen.
2. Välj Aktivera en gång.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
59
02 Lås och larm
Barnsäkerhetsspärr
Manuell spärr av dörrar bak
02
OBS
Barnsäkerhetsspärren förhindrar att barn öppnar en bakdörr inifrån.
•
En dörrs vridreglage spärrar enbart
aktuell dörr – inte båda bakdörrar samtidigt.
•
Det finns ingen manuell spärr på bilar
utrustade med elektrisk Barnsäkerhetsspärr.
Elektrisk spärr dörrar* och fönster bak
1. Starta motorn eller välj ett nyckelläge högre
än 0.
2. Tryck på knappen i förardörrens reglagepanel.
> Informationsdisplayen visar meddelande Bakre barnlås Aktiverade och
knappens lampa lyser – spärren är aktiv.
När den elektriska barnsäkerhetsspärren är
aktiv kan de bakre:
• fönstren öppnas endast med förardörrens
reglagepanel
G021077
• dörrarna inte öppnas inifrån.
Vid motoravstängning lagras aktuell inställning
– är barnsäkerhetsspärren aktiverad vid motoravstängning, kommer funktionen att vara fortsatt aktiverad vid påföljande motorstart.
Reglaget för barnsäkerhetsspärren sitter i bakkanten på bakdörrarna och är endast åtkomligt
när dörren är öppen.
För att aktivera/deaktivera barnsäkerhetsspärren:
–
Använd fjärrnyckelns löstagbara nyckelblad för att vrida vredet – se sidan 49.
Dörren är spärrad mot öppning inifrån.
Dörren kan öppnas både ut- och inifrån.
Reglagepanel förardörr.
Barnsäkerhetsspärren kan aktiveras/deaktiveras vid alla nyckellägen högre än 0 – se
sidan 76. Aktivering/deaktivering kan göras
upp till 2 minuter efter att motorn stängts av,
förutsatt att ingen dörr öppnas.
För att aktivera barnsäkerhetsspärren:
60
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
02 Lås och larm
Larm*
Allmänt
Aktiverat larm löser ut om:
• dörr, motorhuv eller baklucka öppnas
• en rörelse detekteras i passagerarutrymmet (om det är utrustat med rörelsesensor*)
•
bilen lyfts eller bogseras iväg (om den är
utrustad med lutningssensor*)
• startbatteriets kabel kopplas ifrån
• sirenen kopplas bort.
Om ett fel uppstått i larmsystemet visar
informationsdisplayen ett meddelande. Kontakta då en verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
OBS
Rörelsesensorerna utlöser larmet vid rörelser i kupén – även luftströmmar registreras.
Därför kan larmet utlösas om bilen lämnas
med fönster eller soltak öppet eller om
kupévärmare används.
För att undvika detta: Stäng fönster/taklucka när bilen lämnas. Om bilens integrerade kupévärmare (eller en portabel elektrisk) ska användas – rikta luftström från
ventilationsmunstycken så att de inte pekar
uppåt i kupén.
OBS
Under mugghållaren i mittkonsolen är en av
sensorerna till larmet placerad, denna sensor är känslig för metaller.
Undvik att förvara mynt, nycklar eller liknande metallföremål i mittkonsolens mugghållare eftersom dessa kan orsaka en oavsiktlig aktivering av larmet.
OBS
Försök inte själv reparera eller förändra
komponenter som ingår i larmsystemet. Alla
sådana försök kan påverka försäkringsvillkoren.
Larmindikator
En röd lysdiod på instrumentpanelen visar
larmsystemets status:
• Dioden släckt – larmet är frånkopplat
• Dioden blinkar en gång varannan sekund –
02
larmet är inkopplat
• Dioden blinkar snabbt efter frånkoppling
av larmet (och fram till dess att fjärrnyckeln
satts i startlåset och nyckelläge I nås) –
larmet har varit utlöst.
Aktivera larm
–
Tryck på fjärrnyckelns låsknapp.
Deaktivera larm
–
Tryck på fjärrnyckelns upplåsningsknapp.
Stänga av utlöst larm
–
Tryck på fjärrnyckelns upplåsningsknapp
eller sätt in fjärrnyckeln i startlåset.
Övriga larmfunktioner
Automatisk återaktivering av larm
Funktionen förhindrar att bilen oavsiktligt lämnas med larmet deaktiverat.
Om bilen låsts upp med fjärrnyckeln (och
larmet deaktiverats) men ingen av dörrarna
eller bakluckan öppnats inom 2 minuter, återaktiveras larmet automatiskt. Samtidigt låses
bilen igen.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
61
02 Lås och larm
Larm*
Fjärrnyckeln ur funktion
02
Om larmet inte kan stängas av med fjärrnyckeln – om t.ex. nyckelns batteri är slut – kan
bilen låsas upp, avlarmas och motorn startas
på följande sätt:
1. Öppna förardörren med det löstagbara
nyckelbladet – se sidan 53.
> Larmet löser ut, larmindikatorn blinkar
snabbt och sirenen ljuder.
• En siren ljuder under 30 sekunder eller tills
larmet stängs av. Sirenen har eget batteri
och fungerar oberoende av bilens startbatteri.
• Samtliga körriktningsvisare blinkar i
5 minuter eller tills larmet stängs av.
Reducerad larmnivå
För att undvika oavsiktlig aktivering av larmet –
om t.ex. en hund lämnas i låst bil eller vid färd
med biltåg eller bilfärja – stäng tillfälligt av
Rörelse- och lutningssensorer.
Tillvägagångssättet är detsamma som vid tillfällig urkoppling av Blockerat låsläge, se
sidan 58.
2. Sätt fjärrnyckeln i startlåset.
> Larmet deaktiveras och larmindikatorn
slocknar.
3. Starta motorn.
Larmsignaler
Vid larm sker följande:
62
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
02 Lås och larm
02
63
Instrument och reglage........................................................................... 66
Volvo Sensus ......................................................................................... 75
Nyckellägen............................................................................................. 76
Säten....................................................................................................... 78
Ratt.......................................................................................................... 83
Belysning................................................................................................. 84
Torkare och spolning.............................................................................. 95
Fönster och backspeglar........................................................................ 98
Kompass*.............................................................................................. 103
Elmanövrerat panoramatak* ................................................................ 104
Alkolås*................................................................................................. 107
Start av motor....................................................................................... 111
Start av motor – externt batteri............................................................. 115
Växellådor............................................................................................. 116
DRIVe Start/Stop*................................................................................. 122
Fyrhjulsdrift – AWD (All Wheel Drive)*................................................... 128
Färdbroms............................................................................................. 129
HDC – Hill Descent Control................................................................... 131
Parkeringsbroms................................................................................... 132
HomeLinkŸ *.......................................................................................... 135
64
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
DIN FÖRARMILJÖ
03 Din förarmiljö
Instrument och reglage
Instrumentöversikt
03
Vänsterstyrd bil.
66
03 Din förarmiljö
Instrument och reglage
Funktion
Sida
Funktion
Sida
Meny- och meddelandehantering, körriktningsvisare, hel-/halvljus, färddator
85,
89, 190,
214
Kontrollpanel för Infotainment och menystyrning
192, 228
Kontrollpanel för klimatanläggning
200
Farthållare
144, 146
Växelväljare
116
Signalhorn, krockkudde
20, 83
69, 73
Reglage för aktivt chassi
(Four-C)*
216
Kombinationsinstrument
Meny-, ljud-, och telefonstyrning
192,
225, 252,
228
Torkare och spolning
95, 96
Rattinställning
83
START/STOP ENGINEknapp
111
Motorhuvsöppnare
320
Parkeringsbroms
132
Startlås
76
Display för Infotainment
och menyhantering
192,
229, 228
Ljusreglage, öppnare för
tank- och baklucka
56, 84,
283
Stolsinställning*
79
Dörröppningshandtag
–
Reglagepanel
55, 60,
98, 100
Varningsblinkers
89
03
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
67
03 Din förarmiljö
Instrument och reglage
03
Högerstyrd bil.
68
03 Din förarmiljö
Instrument och reglage
Funktion
Sida
Funktion
Sida
Display för Infotainment
och menyhantering
192,
229, 228
Parkeringsbroms
132
Motorhuvsöppnare
320
Startlås
76
Rattinställning
83
START/STOP ENGINEknapp
111
Farthållare
144, 146
85,
89, 190,
214
Kombinationsinstrument
69, 73
Meny- och meddelandehantering, körriktningsvisare, hel-/halvljus, färddator
Signalhorn, krockkudde
20, 83
Växelväljare
116
Meny-, ljud- och telefonstyrning
192,
225, 252,
228
Reglage för aktivt chassi
(Four-C)*
216
Kontrollpanel för klimatanläggning
200
,,,
Torkare och spolning
95, 96
Kontrollpanel för Infotainment och menystyrning
192, 228
Dörröppningshandtag
–
Varningsblinkers
89
Reglagepanel
55, 60,
98, 100
Stolsinställning*
79
Ljusreglage, öppnare för
tank- och baklucka
56, 84,
283
Informationsdisplayer
03
I kombinationsinstrumentets informationsdisplayer visas information om vissa av bilens
funktioner, t.ex. farthållare, färddator och meddelanden. Informationen visas med text och
symboler.
Ytterligare beskrivning finns under de funktioner som använder informationsdisplayerna.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
69
03 Din förarmiljö
Instrument och reglage
Mätare
Kontroll- och varningssymboler
symboler efter 5 sekunder utom symbolen för
fel i bilens avgasreningssystem och symbolen
för lågt oljetryck.
Kontrollsymboler
Symbol
03
Innebörd
Fel i ABL-systemet
Avgasreningssystem
Fel i ABS-systemet
Mätare i kombinationsinstrumentet.
Kontroll- och varningssymboler.
Dimljus bak på
Hastighetsmätare
Helljus- och blinkerssymboler
Bränslemätare. Se även färddator, sidan
214, och tankning, sidan 283.
Varningssymboler1
Stabilitetssystem
Symbol för DRIVe – Start/Stop*, se
sidan 122
Stabilitetssystem, sportläge
Varvtalsmätare. Mätaren anger motorvarvtal i tusental varv/minut.
Kontrollsymboler
Motorförvärmare (diesel)
Funktionskontroll
Samtliga kontroll- och varningssymboler tänds
i nyckelläge II eller vid start av motorn. När
motorn startat ska samtliga symboler slockna,
utom den för parkeringsbromsen som släcks
först när denna frigörs.
Om motorn inte startar eller om funktionskontrollen utförs i nyckelläge II slocknar samtliga
1
70
För vissa motorvarianter används inte symbolen för lågt oljetryck, varning sker via displaytext. För information om kontroll av oljenivå, se sidan 321.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Låg nivå i bränsletank
Information, läs displaytext
Helljus på
03 Din förarmiljö
Instrument och reglage
Symbol
Innebörd
rekommenderar att du vänder dig till en
auktoriserad Volvoverkstad.
Vänster blinkers
Dimljus bak på
Höger blinkers
Symbolen lyser när dimljuset är på. Det finns
enbart ett dimljus – detta är placerat på förarsidan.
DRIVe – Start/Stop*, motorn
auto-stoppad, se sidan 122
Används ej
Stabilitetssystem
Blinkande symbol indikerar att stabilitetssystemet arbetar. Om symbolen lyser med fast
sken har ett fel uppstått i systemet.
sidan 190, eller försvinner automatiskt efter en
tid (tiden varierar beroende på vilken funktion
som indikeras). Informationssymbolen kan
även tändas i kombination med andra symboler.
OBS
03
När servicemeddelande visas släcks symbolen och meddelandet med hjälp av OKknappen, eller slocknar automatiskt efter en
stund.
Stabilitetssystem, Sport-läge
Fel i ABL-systemet
Symbolen lyser om ett fel har uppstått i ABLfunktionen (Active Bending Lights).
Avgasreningssystem
Om symbolen tänds kan det bero på fel i bilens
avgasreningssystem. Kör till en verkstad för
kontroll. Volvo rekommenderar att du vänder
dig till en auktoriserad Volvoverkstad.
Fel i ABS-systemet
Sport-läget ger möjlighet till en mer aktiv
körupplevelse. Systemet känner då av om gaspedal, rattrörelser och kurvtagning är mer aktiv
än vid normal körning och tillåter då kontrollerad sladd med bakvagnen upp till en viss nivå
innan det ingriper och stabiliserar bilen.
Motorförvärmare (diesel)
Symbolen tänds då förvärmning av motorn
pågår. Förvärmning sker för det mesta på
grund av låg temperatur.
Om symbolen tänds är systemet ur funktion.
Bilens ordinarie bromssystem fungerar fortfarande, men utan ABS-funktionen.
Låg nivå i bränsletank
1. Stanna bilen på en säker plats och stäng
av motorn.
Information, läs displaytext
2. Starta motorn på nytt.
3. Om symbolen förblir tänd, kör till en verkstad för kontroll av ABS-systemet. Volvo
När symbolen tänds är nivån i bränsletanken
låg, fyll på bränsle snarast.
Informationssymbolen tänds i kombination
med text i informationsdisplayen då en avvikelse i något av bilens system inträffat. Meddelandetexten släcks med OK-knappen, se
Helljus på
Symbolen lyser när helljuset är på samt vid helljusblink.
Vänster/höger blinkers
Båda blinkerssymbolerna blinkar när varningsblinkers används.
DRIVe – Start/Stop*
Symbolen lyser när motorn är auto-stoppad.
Varningssymboler
Symbol
Innebörd
Lågt oljetryckA
Parkeringsbroms åtdragen
Krockkuddar – SRS
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
71
03 Din förarmiljö
Instrument och reglage
Symbol
Innebörd
Bältespåminnare
Generatorn laddar inte
03
Fel i bromssystemet
Varning
A
För vissa motorvarianter används inte symbolen för lågt oljetryck. Varning sker via displaytext, se sidorna 321 och
323.
Lågt oljetryck
Om symbolen tänds under körning är motorns
oljetryck för lågt. Stanna motorn omedelbart
och kontrollera oljenivån i motorn, fyll på vid
behov. Om symbolen tänds och oljenivån är
normal, kontakta en verkstad. Volvo
rekommenderar att du vänder dig till en
auktoriserad Volvoverkstad.
Parkeringsbroms åtdragen
Symbolen lyser konstant när parkeringsbromsen är ansatt. Symbolen blinkar under
ansättning och övergår sedan till fast sken.
Blinkande symbol innebär att ett fel uppstått.
Läs meddelande i informationsdisplayen.
72
Krockkuddar – SRS
Om symbolen förblir tänd eller tänds under körning har ett fel upptäckts i bälteslåset, SRS-,
SIPS- eller IC-systemet. Kör snarast till en
verkstad för kontroll. Volvo rekommenderar att
du vänder dig till en auktoriserad Volvoverkstad.
Bältespåminnare
Symbolen lyser om någon i framsätet inte tagit
på sig säkerhetsbältet eller om någon i baksätet tagit av sig säkerhetsbältet.
Generatorn laddar inte
Symbolen tänds under körning om ett fel i det
elektriska systemet har uppstått. Uppsök en
verkstad. Volvo rekommenderar att du vänder
dig till en auktoriserad Volvoverkstad.
Fel i bromssystemet
Om symbolen tänds kan bromsvätskenivån
vara för låg. Stanna bilen på en säker plats och
kontrollera nivån i bromsvätskebehållaren, se
sidan 325.
Om broms- och ABS-symbolerna är tända
samtidigt kan fel ha uppstått i bromskraftsfördelningen.
1. Stanna bilen på en säker plats och stäng
av motorn.
2. Starta motorn på nytt.
• Om båda symbolerna slocknar, kör
vidare.
• Om symbolerna förblir tända, kontrollera nivån i bromsvätskebehållaren, se
sidan 325. Om nivån i bromsvätskebehållaren är normal och symbolerna fortfarande är tända, kan bilen under stor
försiktighet köras till en verkstad för
kontroll av bromssystemet. Volvo
rekommenderar att du vänder dig till en
auktoriserad Volvoverkstad.
VARNING
Om bromsvätskan ligger under MIN-nivå i
bromsvätskebehållaren bör inte bilen köras
vidare utan att bromsvätska fyllts på.
Bromsvätskeförlusten måste kontrolleras
av en verkstad, Volvo rekommenderar att du
kontaktar en auktoriserad Volvoverkstad.
VARNING
Om broms- och ABS-symbolerna är tända
samtidigt finns det risk att bakvagnen sladdar vid kraftig inbromsning.
Varning
Den röda varningssymbolen tänds då ett fel har
indikerats som kan påverka säkerheten och/
eller bilens körbarhet. Samtidigt visas ett förklarande textmeddelande i informationsdis-
03 Din förarmiljö
Instrument och reglage
playen. Symbolen förblir synlig tills felet är
åtgärdat men textmeddelandet kan tryckas
bort med OK-knappen, se sidan 190. Varningssymbolen kan även tändas i kombination
med andra symboler.
Trippmätare
Klocka
Åtgärd:
03
1. Stanna på ett säkert ställe. Bilen ska inte
köras vidare.
2. Läs informationen i informationsdisplayen.
Utför åtgärd enligt meddelandet i displayen. Radera meddelandet med OKknappen.
Påminnelse – ej stängda dörrar
motorhuven2
Om någon av dörrarna,
eller bakluckan inte är riktigt stängd tänds informationseller varningssymbolen tillsammans med ett
förklarande textmeddelande i kombinationsinstrumentet. Stanna bilen på en säker plats
snarast och stäng den dörr eller lucka som är
öppen.
Om bilen körs i lägre hastighet än
ca 7 km/h tänds informationssymbolen.
Om bilen körs i högre hastighet än
ca 7 km/h tänds varningssymbolen.
2
Trippmätare och reglage.
Klocka och inställningsreglage.
Display för trippmätare
Display för visning av tid
Reglage för växling mellan trippmätarna
T1 och T2, samt nollställning av trippmätare
Reglage för inställning av klocka
Mätarna används för att mäta korta sträckor.
Sträckans längd visas i displayen.
Ett kort tryck på reglaget växlar mellan de båda
trippmätarna T1 och T2. Ett långt tryck (mer än
2 sekunder) nollställer den för tillfället visade
trippmätaren.
Vrid reglaget medurs/moturs för att ställa in
klockan. Vrid först till ändläget och vrid sedan
förbi/över ändläget ytterligare ca 1 mm –
ett ”klick” hörs och känns i knappen. För varje
"klick" stegas 1 minut. För att ändra snabbt –
håll kvar i "klickläget".
I samband med ett meddelande kan klockan
tillfälligt ersättas med en symbol, se
sidan 190.
Endast bilar med larm*.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
73
03 Din förarmiljö
Instrument och reglage
Ställa klockan i MY CAR
Utöver det föregående manuella/mekaniska
sättet kan klockan även ställas in i menygruppen MY CAR, för mer information se
sidan 192.
RSI*
Funktionen RSI (Road Sign Identification) hjälper föraren att se trafikskyltar med information
om bl. a. aktuell hastighet, att en motorväg eller
motortrafikled börjar/upphör samt när det
råder omkörningsförbud. För detaljerad information om RSI, se sidan 142.
03
1. Sök fram Inställningar
Systeminställningar Tid.
2. Markören ställer sig på första rutan för
Timma: Tryck OK – rutan aktiveras.
3. Vrid TUNE för att ställa in rätt timma och
tryck OK – rutan deaktiveras.
4. Vrid TUNE för att markera rutan för Minut
(A) och tryck OK – rutan aktiveras (B).
5. Vrid TUNE för att ställa in rätt minut och
tryck OK – rutan deaktiveras.
6. Vrid TUNE för att markera rutan för OK och
tryck OK – inställningen är klar.
74
Med menyalternativet Inställningar
Systeminställningar Tidsformat väljs 24heller 12h-system (AM/PM).
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
03 Din förarmiljö
Volvo Sensus
Allmänt
personlig med hjälp av ett lättanvänt användargränssnitt. Inställningar kan göras i Bilinställningar, Infotainment, Klimat etc.
Med mittkonsolens knappar och reglage eller
rattens högra knappsats* kan funktioner aktiveras eller deaktiveras och många varierande
inställningar kan göras.
03
Med ett tryck på MY CAR presenteras alla
inställningar relaterat till körning och kontroll av
bilen, t.ex. City Safety, Lås och larm, ställa
klockan etc.
Navigation* – NAV, se separat instruktionsbok (Road and Traffic Information
System – RTI).
Med ett tryck på respektive RADIO, MEDIA,
TEL*, NAV* och CAM* kan andra källor, system
och funktioner aktiveras t.ex. AM, FM1, CD,
DVD*, TV*, Bluetooth*, navigation* och parkeringshjälpkamera*.
Infotainment (RADIO, MEDIA, TEL*), se
sidan 224.
För mer information om alla funktioner/system,
se instruktionsbokens respektive avsnitt.
Kontrollpanel i mittkonsol
Bilinställningar - MY CAR, se sidan 192.
Parkeringshjälpkamera - CAM*, se
sidan 182.
Klimatanläggning, se sidan 200.
Volvo Sensus är bilens operativsystem, hjärtat
i din personliga Volvo-upplevelse. Volvo Sensus sammanför och presenterar många funktioner i flera av bilens system på mittkonsolens
bildskärm. Med Volvo Sensus kan bilen göras
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
75
03 Din förarmiljö
Nyckellägen
Sätta i och ta ur fjärrnyckeln
VIKTIGT
Främmande föremål i startlåset kan äventyra funktionen eller förstöra låset.
Nivå
0
• Elektriskt manövrerade stolar
kan justeras.
• Ljudanläggningen kan
användas begränsad tid – se
sidan 224.
Ta ur nyckeln
• Ta tag i fjärrnyckeln och dra ut den ur startlåset.
I
Startlås med fjärrnyckel utdragen/intryckt.
OBS
För bilar med Keyless*-funktion behöver
nyckeln inte sättas i startlåset utan kan förvaras i t.ex. en ficka. För mer information om
Keyless-funktioner – se sidan 52.
Sätta i nyckeln
1. Håll i fjärrnyckelns ände med det löstagbara nyckelbladet och placera nyckeln i
startlåset.
2. Tryck sedan in nyckeln i låset till dess ändläge.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
För att möjliggöra användning av ett begränsat
antal funktioner med avstängd motor, kan
bilens elsystem försättas i 3 olika nivåer (nyckellägen) – 0, I och II – med fjärrnyckeln. Denna
instruktionsbok beskriver genomgående
dessa nivåer med benämningen "nyckellägen".
Följande tabell visar vilka funktioner som är tillgängliga i respektive nyckelläge/nivå.
• Panoramatak, fönsterhissar,
12 V-uttag i kupé, RTI, telefon, kupéfläkt och vindrutetorkare kan användas.
Funktioner vid olika nivåer
76
• Kilometerräknare, klocka och
temperaturmätare tänds.
Tryck inte in fjärrnyckeln felvänd – Håll i
änden med det löstagbara nyckelbladet, se
sidan 49.
03
Funktioner
II
• Strålkastarna tänds.
• Varnings-/kontrollampor
lyser i 5 sekunder.
• Flera övriga system aktiveras.
Eluppvärmning i sittdynor
och bakruta kan dock aktiveras först efter motorstart.
Detta nyckelläge förbrukar
mycket ström från startbatteriet och bör därför undvikas!
03 Din förarmiljö
Nyckellägen
Att välja nyckelläge/nivå
Start och Stopp av motor
Nyckelläge 0
För information om att starta/stänga av motorn
– se sidan 111.
• Lås upp bilen – därmed är bilens elsystem
på nivå 0.
Nyckelläge I
• Med fjärrnyckeln helt intryckt i startlåset1 –
Bogsering
För viktig information om fjärrnyckeln vid bogsering – se sidan 299.
03
Tryck kort på START/STOP ENGINE.
OBS
För att nå nivå I eller II utan motorstart –
tryck inte ned broms-/kopplingspedalen
när dessa nyckellägen ska väljas.
Nyckelläge II
• Med fjärrnyckeln helt intryckt i startlåset1 –
Gör ett långt2 tryck på START/STOP
ENGINE.
Tillbaka till nyckelläge 0
• För att återgå till nyckelläge 0 från läge II
och I – Tryck kort på START/STOP
ENGINE.
Ljudanläggning
För information om ljudanläggningens funktion
med urtagen fjärrnyckel – se sidan 224.
1
2
Inte nödvändigt för bil med Keyless*-funktion.
Ca 2 sekunder.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
77
03 Din förarmiljö
Säten
Framsäten
VARNING
Ställ in rätt körställning på förarstolen innan
körning påbörjas, aldrig under färd. Förvissa
dig om att stolen är i låst läge för att undvika
personskada vid en eventuell hård inbromsning eller olycka.
Lyft spärrarna på ryggstödets baksida och
fäll det framåt.
4. Skjut fram stolen så att nackskyddet
"låses" fast under handskfacket.
Uppfällning sker i omvänd ordning.
03
Fällning av ryggstöd i framsäte
VARNING
Ta tag i ryggstödet och förvissa dig om att
det är ordentligt låst efter uppfällning för att
undvika personskada vid en eventuell hård
inbromsning eller olycka.
Ändra svankstödet, vrid ratten1.
Framåt/bakåt, lyft handtaget för att ställa in
rätt avstånd till ratt och pedaler. Kontrollera
att stolen är spärrad då inställningen ändrats.
Höj/sänk* sittdynans framkant, pumpa
upp/ner.
Ändra ryggstödets lutning, vrid ratten.
Höj/sänk stolen, pumpa upp/ner.
Manöverpanel för elmanövrerad stol*.
Passagerarstolens ryggstöd kan fällas framåt
för att ge plats för lång last.
Skjut stolen så långt bakåt/neråt som möjligt.
Ställ in ryggstödet till upprätt läge.
1
78
Gäller även elmanövrerad stol.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
03 Din förarmiljö
Säten
Elmanövrerad stol*
Elmanövrerat svankstöd*
Stol med minnesfunktion*
03
Sittdynans framkant upp/ner
Svankstöd, ökning
Stol framåt/bakåt och upp/ner
Svankstöd, minskning
Ryggstödslutning
De elmanövrerade framstolarna har ett överbelastningsskydd som utlöses om någon stol
blockeras av något föremål. Om det händer, gå
till nyckelläge I eller 0 och vänta en kort stund
innan stolen manövreras igen.
Endast en rörelse (fram/bak/upp/ned) kan
göras åt gången.
Lagra inställning
Minnesknapp
Inställning av svankstödet kan göras när
motorn är igång eller när nyckelläge II är aktivt.
Minnesknapp
Förberedelser
Knapp för lagring av inställning
Inställning av stolen kan göras en viss tid efter
att dörren låsts upp med fjärrnyckeln utan
nyckel i startlåset. Inställning av stolen görs
normalt i nyckelläge I och kan alltid göras när
motorn är igång.
Minnesknapp
1. Ställ in stolen och de yttre backspeglarna.
2. Håll knappen för lagring av inställning
intryckt, samtidigt som en av minnesknapparna trycks in.
Använda lagrad inställning
Håll in en av minnesknapparna tills stolen och
de yttre backspeglarna stannar. Om knappen
släpps kommer stolens rörelse att avbrytas.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
79
03 Din förarmiljö
Säten
Nyckelminne* i fjärrnyckel2
nyckelns minne (om stolen har rörts sedan
du låste bilen).
Nyckelminnet kan aktiveras/deaktiveras i
menysystemet MY CAR under Inställningar
Bilinställningar Bilnyckelminne. För
beskrivning av menysystemet, se sidan 192.
Baksäten
Nackskydd mittplats bak
03
Nödstopp
Om stolen oavsiktligt kommer i rörelse, tryck
på någon av stolens inställningsknappar eller
minnesknappar så stannar stolen.
Samtliga fjärrnycklar kan användas av olika förare för att lagra förarstolens och de yttre backspeglarnas inställningar3. Gör så här:
• Ställ in stolen som du vill ha den.
• Lås bilen genom att trycka på låsknappen
på fjärrnyckeln som du brukar använda.
Detta lagrar stolens och backspeglarnas
positioner i fjärrnyckelns minne4.
Återstart för att nå stolsposition som lagrats i
nyckelminnet görs genom att trycka på upplåsningsknappen på fjärrnyckeln. Förardörren
måste då vara öppen.
VARNING
Klämrisk! Se till att barn inte leker med reglagen. Kontrollera att inga föremål finns
framför, bakom eller under stolen vid inställning. Försäkra dig om att ingen av passagerarna i baksätet kan komma i kläm.
• Lås upp bilen (genom att trycka på upplåsningsknappen på samma fjärrnyckel)
och öppna förardörren. Förarstolen och
backspeglarna kommer att automatiskt
inta positionerna som är lagrade i fjärr-
2
3
4
80
Eluppvärmda säten
För eluppvärmda säten, se sidan 205.
För nyckelminne vid Keyless-funktion, se sidan 53.
Endast om bilen är utrustad med elmanövrerad stol med minne och elektriskt infällbara backspeglar.
Denna inställning påverkar inte inställningar som har lagrats med den elmanövrerade stolens minnesfunktion.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Reglera skyddet efter passagerarens längd så
det om möjligt täcker hela bakhuvudet. Skjut
det uppåt efter behov.
För att få ner skyddet igen måste knappen
(placerad i mitten mellan ryggstödet och nackskyddet, se bild) tryckas in samtidigt som
nackskyddet trycks ner försiktigt.
03 Din förarmiljö
Säten
Manuell nedfällning av yttre nackskydd
baksäte
Fällning av ryggstöd i baksäte
VIKTIGT
När ryggstödet ska fällas får det inte finnas
något föremål i baksätet. Säkerhetsbältena
får inte heller vara kopplade. Risk finns
annars att det uppstår skada på baksätets
klädsel.
03
Det tredelade ryggstödet kan fällas på olika
sätt.
OBS
Dra i spärrhandtaget närmast nackskyddet för
att fälla nackskyddet framåt.
Nackskyddet förs tillbaka manuellt tills ett
klickljud hörs.
VARNING
Nackskydden ska vara i låst läge efter uppfällning.
Framstolarna kan behöva skjutas fram och/
eller ryggstöden justeras upp för att de
bakre ryggstöden ska kunna fällas fram helt.
• Den vänstra delen kan fällas separat.
• Den mittre delen kan fällas separat.
• Den högra delen kan bara fällas tillsammans med den mittre.
• Om hela ryggstödet ska fällas ska de olika
delarna fällas var för sig.
Om mittryggstödet ska fällas – frigör och
justera ner nackskyddet för mittryggstödet, se sidan 80.
De yttre nackskydden fälls automatiskt när
de yttre ryggstöden fälls. Dra upp ryggstödets spärrhandtag
och fäll samtidigt
fram ryggstödet. En röd indikering vid låsspärren
visar att ryggstödet inte längre
är spärrat.
Uppfällning sker i omvänd ordning.
81
03 Din förarmiljö
Säten
OBS
När ryggstödet har fällts tillbaka ska den
röda indikeringen inte visas längre. Om den
fortfarande visas är ryggstödet inte spärrat.
03
VARNING
Kontrollera att ryggstöden och nackskydden i baksätet är ordentligt låsta efter
uppfällning.
Elektrisk fällning av yttre nackskydd
baksäte*
1. Fjärrnyckeln ska vara i läge I eller II.
2. Tryck in knappen för att fälla de bakre yttre
nackskydden så att bakåtsikten förbättras.
82
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
VARNING
Fäll inte ner de yttre nackskydden om det
finns passagerare på någon av ytterplatserna.
För tillbaka nackskyddet manuellt tills ett klickljud hörs.
VARNING
Nackskydden ska vara i låst läge efter uppfällning.
03 Din förarmiljö
Ratt
Knappsatser*
Inställning
Signalhorn
G021138
03
Inställning av ratt.
Knappsatser i ratten.
Spak – lösgöring av ratt
Farthållare, se sidan 144
Möjliga rattlägen
Adaptiv farthållare, se sidan 146
Ratten kan ställas in i höjd- och djupled:
1. Dra spaken åt dig för att lösgöra ratten.
Signalhorn.
Tryck på rattens centrum för att signalera.
Meny-, ljud- och telefonstyrning, se
sidan 225.
2. Ställ in ratten i det läge som passar.
3. Tryck tillbaka spaken för att fixera ratten.
Om det går trögt, tryck lite på ratten samtidigt som spaken förs tillbaka.
VARNING
Ställ in ratten och fixera den innan avfärd.
Vid hastighetsberoende servostyrning* kan
rattmotståndet regleras, se sidan 216.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
83
03 Din förarmiljö
Belysning
Ljusreglage
Ljusreglage med AUTO-läge
Ljushöjdsreglering strålkastare
Bilens last ändrar strålkastarljusets riktning i
höjdled, vilket kan leda till att mötande fordon
bländas. Undvik detta genom att justera ljushöjden. Sänk ljuset om bilen lastats tungt.
1. Låt motorn vara igång eller ha bilens elsystem i nyckelläge I.
03
2. Rulla uppåt/neråt med tumhjulet för att
höja/sänka ljushöjden.
Bilar med aktiva Xenon-strålkastare* har automatisk ljushöjdsreglering och är därför inte
utrustade med tumhjulet.
Översikt ljusreglage.
Översikt ljusreglage.
Tumhjul för justering av display- och instrumentbelysning
Tumhjul för justering av display- och instrumentbelysning
Dimbakljus
Dimbakljus
Ljusreglage
Ljusreglage
Tumhjul1 för ljushöjdsreglering
Tumhjul1 för ljushöjdsreglering
Instrumentbelysning
Olika display- och instrumentbelysning tänds
beroende på nyckelläge, se sidan 76.
Displaybelysningen dämpas automatiskt vid
mörker – känsligheten ställs in med tumhjulet.
Instrumentbelysningens styrka regleras med
tumhjulet.
1
84
Finns inte för bilar utrustade med aktiva Xenon-strålkastare*.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
03 Din förarmiljö
Belysning
Hel-/halvljus
Läge
Innebörd
Ljusreglage med AUTO-läge
HalvljusA/Släckt halvljus.
Helljus kan aktiverasA.
Helljusblink fungerar i detta läge.
03
Positions-/parkeringsljus
Halvljus
Helljus kan aktiveras.
Helljusblink fungerar i detta läge.
Ljusreglage och rattspak.
A
Gäller vissa marknader.
Ljusreglage och rattspak.
Läge för helljusblink
Läge för helljusblink
Läge för helljus
Läge för helljus
Läge
Innebörd
Släckt halvljus.
Helljusblink fungerar i detta läge.
Positions-/parkeringsljus
``
85
03 Din förarmiljö
Belysning
Läge
03
Innebörd
HalvljusA/Släckt halvljus vid bra
ljusförhållanden. Funktionen
"Tunneldetektering*" aktiverar
halvljus vid dåliga ljusförhållanden.
När motorn startas aktiveras halvljuset auto. Vid
matiskt2 om ljusreglaget står i läge
behov kan halvljusautomatiken för detta läge
deaktiveras av en verkstad. Volvo rekommenderar att du kontaktar en auktoriserad Volvoverkstad.
Funktionen "Helljus med automatisk aktivering*" kan
användas.
lyser alltid halvljuset när motorn är
I läge
igång eller när nyckelläge II är aktivt.
Helljusblink fungerar i detta läge.
Helljus
Halvljus
Helljus kan aktiveras.
Helljusblink fungerar i detta läge.
A
Gäller vissa marknader.
Volvo rekommenderar att läge
används,
så länge trafiksituationer eller väderförhållanden inte är ogynnsamma för funktionen "Helljus med automatisk aktivering*".
Helljusblink
För rattspaken lätt mot ratten till läget för helljusblink. Helljuset lyser tills spaken släpps.
2
86
Halvljus
Gäller vissa marknader, för ljusreglage utan läge AUTO.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
I bilar med denna funktion har ljusreglaget en
annan utformning, se sidan 85.
Funktionen kan aktiveras då ljusreglaget är i
läge
. För att aktivering ska kunna ske
måste motorn ha varit igång i minst 20 sekunder samt bilens hastighet vara 20 km/h eller
högre.
Helljuset kan aktiveras när ljusreglaget är i läge
2 eller
. Aktivera/deaktivera helljuset genom att föra rattspaken mot ratten till
ändläget och släpp.
När helljuset är aktiverat lyser symbolen
i kombinationsinstrumentet.
Helljus med automatisk aktivering –
AHB*
Helljus med automatisk aktivering (Active High
Beam – AHB) är en funktion som med en kamerasensor i vindrutans överkant upptäcker
mötande trafiks strålkastarljus eller framförvarande fordons bakljus, och då växlar från helljus till halvljus. Belysningen återgår till helljus
någon sekund efter det att kamerasensorn inte
längre känner av något sådant infallande ljus.
Ljusreglage i läge AUTO.
Aktivera/deaktivera AHB genom att föra vänster rattspak mot ratten till ändläget och släpp.
Deaktivering vid helljus medför att belysningen
direkt övergår till halvljus.
03 Din förarmiljö
Belysning
manuellt. Dock kan ljusreglaget ändå vara i
läge
. Detsamma gäller om meddelandet
Vindrutesensorer täckta och symbolen
visas. Symbolen
dessa meddelanden visas.
slocknar när
AHB kan vara tillfälligt otillgängligt t. ex. i situationer med tät dimma eller kraftigt regn. När
AHB åter blir tillgängligt, eller vindrutesensorerna inte längre är täckta, släcks meddelandet
och symbolen
tänds.
VIKTIGT
Exempel på när manuell växling mellan heloch halvljus kan krävas:
•
•
•
•
•
VARNING
OBS
Håll vindrutans yta framför kamerasensorn
ren avseende is, snö, imma och smuts.
Klistra eller montera ingenting på vindrutan
framför kamerasensorn, då det kan reducera eller få ett eller flera av kameran
beroende system att sluta fungera.
Om meddelandet AHB tillfälligt otillgängligt
visas i kombinationsinstrumentets display
måste växling mellan hel- och halvljus göras
AHB är ett hjälpmedel för att vid gynnsamma förhållanden använda bästa möjliga
ljussättning.
Föraren är alltid ansvarig för att manuellt
växla mellan hel- och halvljus när trafiksituationer eller väderförhållanden kräver det.
Vid månsken
03
Vid körning i svagt upplysta samhällen
När framförvarande trafik har svag
belysning
•
Om det finns fotgängare på eller vid
vägen
•
Om det finns starkt reflekterande föremål såsom skyltar i närheten av vägen
•
När mötande trafiks belysning skyms av
t. ex. vägräcken
•
•
•
När det finns trafik på anslutande vägar
Ljusreglage och rattspak.
När AHB är aktiverad lyser symbolen
i
kombinationsinstrumentets display. När heli
ljuset är tänt lyser också symbolen
kombinationsinstrumentet.
Vid kraftigt regn eller tät dimma
Vid snörök eller snömodd
Vid backkrön eller svackor
I tvära kurvor.
För mer information om kamerasensorns
begränsningar, se sidan 169.
Tunneldetektering*
I bilar med regnsensor* känner regnsensorn av
det ändrade ljusförhållandet när bilen t. ex.
körs in i en tunnel, och på marknader utan
automatiskt halvljus aktiveras inom en sekund
halvljuset. Ca 20 sekunder efter det att bilen
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
87
03 Din förarmiljö
Belysning
körts ut ur tunneln, deaktiveras halvljuset.
Observera! – ljusreglaget måste vara i läge
för att tunneldetekteringen ska fungera.
Aktiva Xenon-strålkastare – ABL*
03
Ljusbild med funktionen deaktiverad (vänster)
respektive aktiverad (höger).
Om bilen är utrustad med aktiva Xenon-strålkastare (Active Bending Lights – ABL) följer ljuset från strålkastarna rattrörelsen för att ge
maximal belysning i kurvor och korsningar och
därmed ge ökad säkerhet.
Funktionen aktiveras automatiskt vid start av
bilen. Vid fel i funktionen lyser symbolen
i kombinationsinstrumentet samtidigt
som informationsdisplayen visar en förklarande text och ytterligare en tänd symbol.
Symbol
Display
Innebörd
Strålkastarfel Serv.
erfordras
Systemet är
ur funktion.
Uppsök en
verkstad om
meddelandet kvarstår.
Volvo
rekommend
erar att du
kontaktar en
auktoriserad
Volvoverkstad.
Funktionen är endast aktiv i skymning eller
mörker och endast när bilen är i rörelse.
Funktionen3 kan deaktiveras/aktiveras i menysystemet MY CAR under Min XC60 Aktiva
kurvljus eller under Inställningar
Bilinställningar Ljusinställningar
Aktiva kurvljus. För beskrivning av menysystemet, se sidan 193.
För anpassning av ljusbild, se sidan 92.
3
4
88
Aktiverad vid leverans från fabrik.
Extraljus måste anslutas till elsystemet av verkstad. Volvo rekommenderar att du kontaktar en auktoriserad Volvoverkstad.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Extraljus*
Om bilen har extraljus kan föraren i menysystemet MY CAR välja om de ska vara deaktiverade eller tändas/släckas samtidigt med helljuset4, se sidan 194.
Positions-/parkeringsljus
Ljusreglage i läge för positions-/parkeringsljus.
Vrid ljusreglaget till läget för positions/parkeringsljus (nummerskyltsbelysningen tänds samtidigt).
När det är mörkt ute och bakluckan öppnas
tänds de bakre positionsljusen för att uppmärksamma bakomvarande. Detta sker oavsett vilket läge ljusreglaget står i eller vilket
nyckelläge bilens elsystem är i.
03 Din förarmiljö
Belysning
Bromsljus
Bromsljuset tänds automatiskt vid inbromsning. För information om Nödbromsljus och
automatisk varningsblinkers, se sidan 129.
Dimbakljus
OBS
Bestämmelser för användning av dimbakljus varierar mellan olika länder.
För mer information om Nödbromsljus och
automatisk varningsblinkers, se sidan 129.
Körriktningsvisare/blinkers
Varningsblinkers
03
Körriktningsvisare/blinkers.
Knapp för dimljus bak.
Knapp för varningsblinkers.
Dimbakljuset består av en lampa bak och kan
endast tändas i kombination med
hel-/halvljuset.
Tryck in knappen för att aktivera varningsblinkers. Båda blinkerssymbolerna i kombinationsinstrumentet blinkar när varningsblinkers
används.
Tryck på knappen för till/från. Dimbakljusets
i kombinationsinstrukontrollsymbol
mentet och lampan i knappen lyser när dimbakljuset är tänt.
Dimbakljuset släcks automatiskt när motorn
stängs av.
Varningsblinkers aktiveras automatiskt när
bilen bromsats så kraftigt att nödbromsljusen
aktiverats och hastigheten understiger
10 km/h. Varningsblinkers förblir aktiva när
man stannat och deaktiveras automatiskt när
man kör iväg igen eller om knappen trycks in.
Kort blinksekvens
För rattspaken uppåt eller neråt till första
läget och släpp. Körriktningsvisarna
blinkar tre gånger. Funktionen kan aktiveras/deaktiveras i menysystemet MY CAR
under Inställningar Bilinställningar
Ljusinställningar Trippel blinkers
indikering. För beskrivning av menysystemet, se sidan 193.
Kontinuerlig blinksekvens
För rattspaken uppåt eller neråt till yttersta
läget.
89
03 Din förarmiljö
Belysning
Spaken stannar i sitt läge och förs tillbaka för
hand eller automatiskt av rattrörelsen.
• motorn har stängts av och bilens elsystem
är i nyckelläge 0
• bilen har låsts upp men motorn har inte
Blinkerssymboler
startats.
För blinkerssymboler, se sidan 70.
Främre takbelysning
03
Läslamporna fram tänds eller släcks med ett
tryck på respektive knapp i takkonsolen.
Belysning i kupé
Bakre takbelysning
Bakre takbelysning i bilar med panoramatak.
Lamporna tänds eller släcks med ett tryck på
respektive knapp.
G021150
G021149
Instegsbelysning
Reglage i takkonsolen för främre läslampor och
kupébelysning.
Läslampa vänster sida
Handskfacksbelysning
Bakre takbelysning.
Läslampa höger sida
Handskfacksbelysningen tänds respektive
släcks när luckan öppnas eller stängs.
Kupébelysning
Make up-spegel
All belysning i kupén kan tändas och släckas
manuellt inom 30 minuter från det att:
90
Instegsbelysningen (och kupébelysningen)
tänds respektive släcks när en sidodörr öppnas eller stängs.
Belysningen till make up-spegeln, se
sidan 219, tänds respektive släcks då locket
öppnas eller stängs.
03 Din förarmiljö
Belysning
Belysning lastutrymme
Belysningen i lastutrymmet tänds respektive
släcks då bakluckan öppnas eller stängs.
Om någon belysning tänds manuellt och bilen
låses kommer den att släckas automatiskt efter
två minuter.
Ljusinställningar Ledbelysning. För
beskrivning av menysystemet, se sidan 193.
Belysningsautomatik
Stämningsljus
Trygghetsbelysning
Med knappen för kupébelysning kan tre lägen
väljas för belysningen i kupén:
När den vanliga kupébelysningen har slocknat
och motorn går lyser några lysdioder, bl. a. en
i takbelysningen för att ge ett svagt ljus och
förhöja stämningen under färd. Denna belysning slocknar en liten stund efter den vanliga
kupébelysningen när bilen låses.
Trygghetsbelysningen tänds med fjärrnyckeln,
se sidan 47, och används för att tända bilens
belysning på avstånd.
• Av – höger sida intryckt, belysningsautomatiken är deaktiverad.
• Neutralläge – belysningsautomatiken är
aktiverad.
• På – vänster sida intryckt, kupébelysningen är tänd.
Neutralläge
När knappen är i neutralläge, tänds och släcks
kupébelysningen automatiskt enligt nedanstående.
Kupébelysningen tänds och förblir tänd i
30 sekunder om:
• bilen låses upp med fjärrnyckel eller
nyckelblad, se sidorna 47 eller 50
• motorn stängts av och bilens elsystem är i
nyckelläge 0.
Kupébelysningen släcks när:
• motorn startar
• bilen låses.
Kupébelysningen tänds och förblir tänd i två
minuter om någon av dörrarna är öppen.
Ledbelysning
En del av exteriörbelysningen kan hållas tänd
och fungera som ledbelysning efter att bilen
låsts.
1. Ta fjärrnyckeln ur startlåset.
2. För vänster rattspak mot ratten till ändläget
och släpp. Funktionen aktiveras på samma
sätt som vid helljusblink, se sidan 85.
03
När funktionen aktiverats med fjärrkontrollen
lyser parkeringsljus, lampor i yttre backspeglar, nummerplåtsbelysning, inre taklampor
samt instegsbelysning.
Tiden för hur länge trygghetsbelysningen ska
hållas tänd kan ställas in i menysystemet
MY CAR under Inställningar
Bilinställningar Ljusinställningar
Trygghetsbelysning. För beskrivning av
menysystemet, se sidan 193.
3. Stig ur bilen och lås dörren.
När funktionen aktiverats lyser halvljus, parkeringsljus, lampor i yttre backspeglar, nummerplåtsbelysning, inre taklampor samt instegsbelysning.
Tiden för hur länge ledbelysningen ska hållas
tänd kan ställas in i menysystemet MY CAR
under Inställningar Bilinställningar
``
91
03 Din förarmiljö
Belysning
Anpassning av ljusbild
stertrafik. Rätt ljusbild ger även effektivare ljus
ut på vägrenen.
2. För över mallen till ett självhäftande vattenfast material och klipp ut.
Aktiva Xenon-strålkastare*
3. Placera de självhäftande mallarna på rätt
avstånd från strålkastarglasets kant med
hjälp av bilden, se sidan 93, och måtten
i nedanstående lista:
Bilen måste stå stilla och motorn vara igång när
ljusbilden skiftas mellan höger- och vänstertrafik.
03
G021151
1. Gå in i menysystemet MY CAR under
Inställningar Bilinställningar
Ljusinställningar.
2. Välj mellan Temporär högertrafik och
Temporär vänstertrafik.
För beskrivning av menysystemet, se
sidan 193
Ljusbild vänstertrafik.
Halogenstrålkastare
För halogenstrålkastare ställs ljusbilden om
genom maskering av strålkastarglaset. Ljusbilden blir något sämre.
Maskering av strålkastare
G021152
1. Avbilda mallarna A och B för vänsterstyrd
bil eller C och D för högerstyrd bil i skala
1:1, se sidan 94:
Ljusbild högertrafik.
För att inte blända mötande trafik kan strålkastarnas ljusbild ställas om för höger- eller vän-
92
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
•
•
•
•
A = LHD Right (vänsterstyrd, höger glas)
B = LHD Left (vänsterstyrd, vänster glas)
C = RHD Right (högerstyrd, höger glas)
D = RHD Left (högerstyrd, vänster glas)
• Mallar A och D: vågrät linje ca 104 mm,
lodrät linje ca 20 mm
• Mallar B och C: vågrät linje ca 167 mm,
lodrät linje ca 14 mm
03 Din förarmiljö
Belysning
Placering av mallar
03
Övre raden: vänsterstyrd bil, mallar A och B. Nedre raden: högerstyrd bil, mallar C och D.
``
93
03 Din förarmiljö
Belysning
Mallar för halogenstrålkastare
03
94
03 Din förarmiljö
Torkare och spolning
Vindrutetorkare1
Kontinuerlig torkning
Torkarna sveper med normal hastighet.
Torkarna sveper med hög hastighet.
När regnsensorn är aktiverad tänds en lampa i
knappen och regnsensorsymbolen
visas i den högra displayen i kombinationsinstrumentet.
Aktivera och ställ in känslighet
VIKTIGT
Innan aktivering av torkare under vintertid –
säkerställ att torkarbladen inte är fastfrusna
och att eventuell snö eller is på vindrutan
(och bakrutan) är bortskrapad.
Vindrutetorkare och vindrutespolare.
Regnsensor, till/från
Tumhjul känslighet/frekvens
Vindrutetorkare av
För spaken till läge 0 för att stänga av
vindrutetorkarna.
Enkelsvep
För spaken uppåt och släpp för att
göra ett svep.
Intervalltorkning
Ställ in antalet svep per tidsenhet
med tumhjulet när intervalltorkning är
VIKTIGT
Använd rikligt med spolarvätska när torkarna rengör vindrutan. Vindrutan ska vara
blöt när vindrutetorkarna arbetar.
När regnsensorn ska aktiveras måste bilen vara
igång eller fjärrnyckeln i läge I eller II samtidigt
som spaken till vindrutetorkarna ska vara i läge
0 alternativt i läge för enkelsvep.
03
Aktivera regnsensorn genom att trycka på
. Torkarna gör ett svep.
knappen
Om spaken förs uppåt gör torkarna extrasvep.
Vrid tumhjulet uppåt för högre känslighet och
nedåt för lägre känslighet. (Ett extra svep görs
när tumhjulet vrids uppåt.)
Deaktivera
Serviceläge torkarblad
Vid rengöring av vindruta/torkarblad och byte
av torkarblad, se sidan 333 och 351.
Regnsensor*
Regnsensorn känner av mängden vatten på
vindrutan och startar vindrutetorkarna automatiskt. Regnsensorns känslighet justeras
med tumhjulet.
Deaktivera regnsensorn genom att trycka på
eller för spaken nedåt till ett
knappen
annat torkarprogram.
Regnsensorn deaktiveras automatiskt när fjärrnyckeln tas ur startlåset eller fem minuter efter
att motorn stängts av.
vald.
1
Byte av torkarblad se sidan 333, serviceläge torkarblad se sidan 333 och påfyllning av spolarvätska se sidan 334.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
95
03 Din förarmiljö
Torkare och spolning
VIKTIGT
Vindrutetorkarna kan starta och skadas vid
automattvätt. Stäng av regnsensorn medan
bilen är igång eller fjärrnyckeln är i läge I eller
II. Symbolen i kombinationsinstrumentet
och lampan i knappen slocknar.
03
Spolning av strålkastare och rutor
Uppvärmda spolmunstycken*
Torkning och spolning av bakruta
Spolmunstyckena värms automatiskt vid kyla
för att förhindra att spolarvätskan fryser fast.
Högtrycksspolning av strålkastare*
Högtrycksspolning av strålkastarna konsumerar stora mängder spolarvätska. För att spara
vätska spolas strålkastarna automatiskt vid var
femte spolning av vindrutan.
Reducerad spolning
Då det återstår ca 1 liter spolarvätska i behållaren och meddelandet om att man ska fylla på
spolarvätska visas i kombinationsinstrumentets display, stängs tillförseln av spolarvätska till strålkastarna av. Detta för att prioritera rengöring av vindrutan och sikten genom
den.
Bakrutetorkare – intervalltorkning
Bakrutetorkare – kontinuerlig hastighet
Genom att föra spaken framåt (se pil i bild ovan)
startas spolning och torkning av bakrutan.
OBS
Spolningsfunktion.
Spolning av vindruta
För spaken mot ratten för att starta vindruteoch strålkastarspolarna.
Efter att spaken släppts gör vindrutetorkarna
några extra svep och strålkastarna spolas.
96
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Bakrutetorkaren är utrustad med ett överhettningsskydd som gör att motorn stängs
av om den blir överhettad. Bakrutetorkaren
fungerar igen efter en nedkylningsperiod
(30 sekunder eller längre, beroende på värmen i motorn och yttertemperaturen).
03 Din förarmiljö
Torkare och spolning
Torkare – backning
Om backväxeln läggs in när de främre vindrutetorkarna är aktiverade, kommer bakrutetorkaren starta intervalltorkningsläge2. Funktionen upphör när backväxel läggs ur.
Om bakrutetorkaren redan går med kontinuerlig hastighet, sker ingen förändring.
03
OBS
På bilar med regnsensor aktiveras bakrutetorkaren vid backning, om sensorn är aktiverad och det regnar.
2
Denna funktion (intervalltorkning vid backning) kan stängas av. Uppsök en verkstad. Volvo rekommenderar att du kontaktar en auktoriserad Volvoverkstad.
97
03 Din förarmiljö
Fönster och backspeglar
Allmänt
Värmereflekterande vindruta*
rutan som saknar värmereflekterande film (se
markerat fält i ovanstående bild).
Laminerat glas
03
Vindrutan och panoramataket har
laminerat glas. Det är förstärkt vilket
ger ett bättre inbrottsskydd och förbättrad ljudisolering i kupén. Övriga
Fönsterhissar
glasytor*.
Vatten- och smutsavvisande ytskikt*
Rutorna är behandlade med ett
ytskikt som förbättrar sikten vid svåra
väderförhållande. Skötsel, se sidan 352.
VIKTIGT
Använd inte isskrapa av metall för att ta bort
is från rutorna. Använd eluppvärmningen för
att ta bort is från speglarna, se sidan 101.
Fält där IR-film inte är applicerad.
Mått
A
47 mm
B
87 mm
Reglagepanel i förardörr.
Elektrisk spärr för öppning av dörrar* och
fönster bak, se sidan 60.
Reglage bakre fönster
Vindrutan är försedd med en värmereflekterande film (IR) som minskar solens värmeinstrålning i kupén.
Placering av elektronisk utrustning, t.ex. en
transponder, bakom en glasyta med värmereflekterande film kan påverka dess funktion och
prestanda negativt.
Om funktionen för elektronisk utrustning ska bli
optimal bör denna placeras på den del av vind-
98
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Reglage främre fönster
VARNING
Kontrollera att ingen baksätespassagerare
kommer i kläm när fönstren stängs från
förardörren.
03 Din förarmiljö
Fönster och backspeglar
VARNING
Kontrollera att barn eller andra passagerare
inte kommer i kläm om fönstren stängs,
även när fjärrnyckeln används.
VARNING
Om det finns barn i bilen – tänk på att alltid
bryta strömmen till fönsterhissarna genom
att välja nyckelläge 0 och ta sedan med
fjärrnyckeln då bilen lämnas. För information om nyckellägen – se sidan 77.
Manövrering
Med förardörrens reglagepanel kan alla fönsterhissar manövreras – övriga dörrars reglagepaneler kan bara manövrera respektive
fönsterhiss. Endast en reglagepanel i taget kan
manövreras.
För att fönsterhissarna ska kunna användas
måste nyckelläget vara lägst I – se sidan 76.
Efter motoravstängning kan fönsterhissarna
manövreras i några minuter efter att fjärrnyckeln tagits ur – dock inte efter att en dörr
har öppnats.
Stängning av fönstren avbryts och fönstret
öppnas om något hindrar dess rörelse. Det
finns möjlighet att forcera klämskyddet när
stängning avbrutits t.ex. vid isbildning, genom
att kontinuerligt hålla knappen uppdragen tills
fönstret är stängt. Klämskyddet aktiveras åter
efter en kort stund.
Manövrering med automatik
För något av reglagen uppåt/nedåt till ändläget
och släpp sedan. Fönstret körs automatiskt till
sitt ändläge.
Manövrering med fjärrnyckel och
centrallås
För att fjärrmanövrera de elektriska fönsterhissarna från utsidan med fjärrnyckeln eller från
insidan med centrallåset, se sidorna 47 och
55.
03
Återställning
Ifall batteriet kopplats bort måste funktionen
för automatisk öppning återställas för att fungera korrekt.
1. Dra upp knappens främre del lätt för att
hissa upp rutan till sitt ändläge och håll kvar
i en sekund.
2. Släpp knappen kort.
OBS
Ett sätt att minska det pulserande vindljudet
då de bakre fönsterrutorna är öppna, är att
öppna även de främre fönsterrutorna lite
grann.
Manövrering av fönsterhissar.
Manövrering utan automatik
Manövrering med automatik
Manövrering utan automatik
3. Dra upp knappens främre del igen i en
sekund.
VARNING
Återställning måste ske för att klämskyddet
ska fungera.
För något av reglagen lätt uppåt/nedåt.
Fönsterhissarna går upp/ner så länge reglaget
hålls i position.
99
03 Din förarmiljö
Fönster och backspeglar
Yttre backspeglar
Lagring av position1
Backspeglarnas positioner lagras i nyckelminnet när bilen låses med fjärrnyckeln. När bilen
låses upp med samma fjärrnyckel intar backspeglarna och förarstolen de lagrade positionerna när förardörren öppnas.
03
Funktionen kan aktiveras/deaktiveras i menysystemet MY CAR under Inställningar
Bilinställningar Bilnyckelminne
Personliga inställningar i nyckelminne. För
beskrivning av menysystemet, se sidan 193.
Vinkling av backspegel vid parkering1
Reglage yttre backspeglar.
Inställning
1. Tryck på knappen L för vänster backspegel
eller R för höger backspegel. Lampan i
knappen lyser.
2. Justera läget med inställningsspaken i mitten.
3. Tryck en gång till på knappen L eller R.
Lampan ska inte längre lysa.
VARNING
Speglarna är av vidvinkeltyp för att ge god
överblick. Föremål kan synas vara längre
bort än vad de i verkligheten är.
1
100
Backspegeln kan vinklas ner för att exempelvis
föraren ska kunna se vägkanten vid parkering.
–
Lägg i backväxeln och tryck in knappen L
eller R.
När backväxeln läggs ur återgår backspegeln
automatiskt till dess ursprungliga position efter
ca 10 sekunder, eller tidigare genom att trycka
in knappen L respektive R.
Automatisk vinkling av backspegel vid
parkering1
När backväxeln läggs i vinklas backspegeln
automatiskt ner för att föraren exempelvis ska
kunna se vägkanten vid parkering. När backväxeln läggs ur återgår backspegeln automatiskt till sin ursprungliga position efter en stund.
Endast i kombination med elmanövrerad stol med minne, se sidan 79.
Funktionen kan aktiveras/deaktiveras i menysystemet MY CAR under Inställningar
Bilinställningar
Backspegelsinställningar Vinkla vänster
backspegel respektive Vinkla höger
backspegel. För beskrivning av menysystemet, se sidan 193.
Automatisk infällning vid låsning1
När bilen låses/låses upp med fjärrnyckeln fälls
backspeglarna in/ut automatiskt.
Funktionen kan aktiveras/deaktiveras i menysystemet MY CAR under Inställningar
Bilinställningar
Backspegelsinställningar Fäll in speglar.
För beskrivning av menysystemet, se
sidan 193.
Återställning till neutralläge
Spegel som p.g.a. yttre våld ändrats ur sitt läge
måste elektriskt återställas till neutralläge för
att den elektriska in-/utfällningen ska fungera
korrekt:
1. Fäll in speglarna med knapparna L och R.
2. Fäll ut dem igen med knapparna L och R.
3. Upprepa ovanstående procedur vid behov.
Speglarna är nu återställda i neutralläge.
03 Din förarmiljö
Fönster och backspeglar
Elektriskt infällbara backspeglar*
För parkering/körning i trånga utrymmen kan
speglarna fällas in:
1. Tryck ner knapparna L och R samtidigt
(nyckelläge måste vara lägst I).
2. Släpp dem efter ca 1 sekund. Speglarna
stannar automatiskt i maximalt infällt läge.
Fäll ut speglarna genom att trycka ner L och
R samtidigt. Speglarna stannar automatiskt i
utfällt läge.
Trygghetsbelysning och ledbelysning
Lampan på backspeglarna tänds då trygghetsbelysning eller ledbelysning valts, se sidan 91.
Eluppvärmd bakruta och yttre
backspeglar
Använd eluppvärmningen för att få bort is och
imma från bakrutan och de yttre backspeglarna.
Inre backspegel
Ett tryck på knappen startar uppvärmningen.
Lampan i knappen visar att funktionen är aktiv.
Koppla från uppvärmningen så snart isen/
imman är borta för att inte belasta batteriet
onödigt mycket. Uppvärmningen stängs dock
av automatiskt efter en viss tid.
De yttre backspeglarna och bakrutan avimmas/avisas automatiskt om bilen startas i lägre
yttertemperatur än +9 °C. Autoavfrostning kan
väljas i menysystemet MY CAR under
Inställningar Klimatinställningar
Automatisk avfrostning bak. Välj mellan På
eller Av. För beskrivning av menysystemet, se
sidan 193.
03
Reglage för avbländning
Manuell avbländning
Om starkt ljus kommer in bakifrån kan det
reflekteras i backspegeln och blända föraren.
Blända av med reglaget för avbländning när
bakomvarande ljus stör:
1. Blända av genom att föra reglaget in mot
kupén.
2. Återgå till normalt läge genom att föra reglaget mot vindrutan.
Automatisk avbländning*
Om starkt ljus kommer bakifrån bländar backspegeln av automatiskt. Reglaget finns inte på
speglar med automatisk avbländning.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
101
03 Din förarmiljö
Fönster och backspeglar
Kompass* kan enbart väljas till backspeglar
med automatisk avbländning, se sidan 103.
03
102
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
03 Din förarmiljö
Kompass*
Handhavande
passen bör kalibreras om bilen förflyttas flera
magnetiska zoner. Gör så här:
1. Stanna bilen på en stor öppen yta som är
fri från stålkonstruktioner och högspänningsledningar.
2. Starta bilen.
03
OBS
I backspegelns övre högra hörn finns en display som visar i vilken kompassriktning bilens
front pekar. Åtta olika riktningar visas med engelsk förkortning: N (norr), NE (nordost), E
(öster), SE (sydost), S (söder), SW (sydväst),
W (väster) och NW (nordväst).
5. Tryck upprepade gånger på knappen tills
önskad magnetisk zon (1–15) visas, se kartan över magnetiska zoner för kompass.
6. Vänta tills displayen återgår till att visa
tecknet C.
För bäst kalibrering – slå av all elektrisk
utrustning (klimatanläggning, torkare etc.)
och se till att alla dörrar är stängda.
Backspegel med kompass.
4. Håll knappen på backspegelns undersida
intryckt ca 3 sekunder. Numret för aktuell
magnetisk zon visas.
3. Håll knappen på backspegelns undersida
intryckt ca 6 sekunder (använd t.ex. ett
gem) tills det att tecknet C visas.
7. Kör långsamt i en cirkel med en hastighet
av högst 10 km/h tills en kompassriktning
visas i displayen, vilket visar att kalibreringen är klar. Kör därefter ytterligare 2 varv
för att finjustera kalibreringen.
8. Upprepa ovanstående procedur vid behov.
G030295
Kompassen aktiveras automatiskt när bilen
startas eller när nyckelläge II är aktivt, se
sidan 76. För att deaktivera/aktivera kompassen – tryck in knappen på backspegelns undersida med hjälp av t.ex. ett gem.
Kalibrering
Jordklotet är indelat i 15 magnetiska zoner.
Kompassen är inställd för det geografiska
område bilen befann sig i vid leverans. Kom-
Magnetiska zoner.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
103
03 Din förarmiljö
Elmanövrerat panoramatak*
Allmänt
Panoramataket är uppdelat i två sektioner där
endast den främre sektionen är öppningsbar –
horisontellt eller vertikalt i bakkant (ventilationsläge).
03
Till panoramataket hör en solgardin, tillverkad
av perforerat tyg och placerad under glastaket,
för extra skydd mot t.ex. starkt solljus.
VARNING
Barn, andra passagerare eller föremål kan
klämmas av panoramatakets rörliga delar.
•
Manövrera alltid panoramataket under
uppsikt.
•
Låt inte barn leka med manövreringsreglaget.
•
Tänk på att alltid bryta strömmen till
panoramataket genom att välja nyckelläge 0 och ta sedan med fjärrnyckeln/
PCC:n* då bilen lämnas. För information
om nyckellägen – se sidan 77.
Manövrering
Stängning, manuell
Stängning, automatisk
Panoramataket och gardinen kan manövreras
i nyckelläge I eller II.
Automatisk manövrering
1. För att maximalt öppna gardinen – tryck
reglaget bakåt till läget för automatisk öppning och släpp.
2. För att sedan öppna panoramataket maximalt – tryck reglaget bakåt en andra gång
till läget för automatisk öppning och släpp.
Stäng taket/gardinen genom att upprepa föregående procedur i omvänd ordning – tryck i
stället reglaget framåt till läget för automatisk
stängning.
Snabb öppning/stängning
Panoramataket och gardinen kan öppnas/
stängas samtidigt:
• Öppna – tryck reglaget bakåt två gånger till
Panoramataket och gardinen manövreras med
ett reglage som är placerat i taket. Reglaget
aktiveras i nyckelläge I eller II, se sidan 76.
läget för automatisk manövrering och
släpp.
• Stäng – tryck reglaget framåt två gånger till
läget för automatisk manövrering och
släpp.
Öppning, automatisk
Öppning, manuell
104
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
03 Din förarmiljö
Elmanövrerat panoramatak*
Manuell manövrering
Ventilationsläge
1. Öppna gardinen – tryck reglaget bakåt till
tryckpunkten för manuell öppning. Gardinen rör sig mot maximal öppning så länge
knappen hålls intryckt.
Stängning med fjärrnyckel eller
centrallåsknapp
2. Vinkla panoramataket – tryck reglaget
bakåt en andra gång till tryckpunkten för
manuell öppning
3. Öppna panoramataket – tryck reglaget
bakåt en tredje gång till tryckpunkten för
manuell öppning. Panoramataket rör sig
mot maximal öppning så länge knappen
hålls intryckt.
Stäng taket/gardinen genom att upprepa föregående procedur i omvänd ordning – tryck i
stället reglaget framåt till läget för manuell
stängning.
OBS
Vid manuell öppning måste gardinen vara
helt öppen innan panoramataket kan öppnas. Vid omvänd procedur måste panoramataket vara helt stängt innan gardinen
kan stängas.
03
Ventilationsläge, vertikalt i bakkant.
Öppna genom att trycka reglagets bakkant
uppåt.
Stäng genom att dra reglagets bakkant
nedåt.
Då ventilationsläge väljs lyfts den främre sektionen upp i bakkant. Om gardinen är helt
stängd när ventilationsläge väljs – öppnar den
automatiskt ca 50 mm.
Med ett långt tryck på låsknappen, se sidorna
47 (fjärrnyckeln) och 55 (centrallåsknappen),
stängs panoramataket och alla fönstren. De
yttre backspeglarna fälls in*, dörrarna och bakluckan låses. Om stängningen behöver avbrytas, tryck på låsknappen igen.
VARNING
Om panoramataket stängs med fjärrnyckeln, kontrollera att ingen kommer i
kläm.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
105
03 Din förarmiljö
Elmanövrerat panoramatak*
Vindavvisare
03
Till panoramataket hör en vindavvisare som
fälls upp när panoramataket är i öppet läge.
106
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
03 Din förarmiljö
Alkolås*
Allmänt om Alkolås
1. Munstycke för utandningsprov.
Alkolåsets1 funktion är att förhindra att bilen
framförs av en berusad förare. Innan motorstart är möjlig måste föraren göra ett utandningsprov som verifierar att denne inte är
påverkad av alkohol. Alkolåset kalibreras till
respektive marknads gällande gränsvärde för
laglig bilkörning.
2. Strömbrytare.
VARNING
Alkolåset är ett hjälpmedel och fritar inte
föraren från ansvar. Det är alltid förarens
ansvar att vara nykter och att framföra bilen
på ett säkert sätt.
Funktioner
3. Sändarknapp.
4. Lampa för batteristatus.
OBS
Förvara Alkolåset i dess hållare. Då hålls det
inbyggda batteriet fulladdat och Alkolåset
aktiveras automatiskt när bilen öppnas.
5. Lampa för resultat av utandningsprov.
6. Lampa indikerar klart för utandningsprov.
Förvaring
03
Handhavande
Batteri
Alkolåsets kontrollampa (4) visar batteriets status:
Kontrollampa (4)
Batteristatus
Grönt blinkande
Laddning pågår
Grön
Fulladdat
Gul
Halvladdat
Röd
Urladdat – placera
laddaren i hållaren
eller anslut strömförsörjningskabeln från
handskfacket.
Handenhetens förvaring och laddstation.
• Alkolåsets handenhet lossas genom att
trycka in den lätt i dess hållare och släppa
– den fjädrar då ut och kan sedan tas ur
hållaren.
• Återplacera handenheten i hållaren genom
att skjuta in den tills det "klickar" till.
• Förvara handenheten i hållaren – då är den
bäst skyddad och dess batterier hålls fulladdade.
1
Benämns även Alcoguard.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
107
03 Din förarmiljö
Alkolås*
Inför motorstart
Resultat efter utfört utandningsprov
Alkolåset aktiveras automatiskt och görs klar
för användning när bilen öppnas.
1. Då kontrollampan (6) lyser grönt är Alkolåset klart att användas.
03
2. Ta loss Alkolåset från dess hållare. Är Alkolåset utanför bilen vid upplåsning måste
det först aktiveras med strömbrytaren (2).
5. Fäll ner munstycket och sätt fast Alkolåset
i dess hållare.
6. Starta motorn efter godkänt utandningsprov inom 5 minuter – i annat fall måste det
göras om.
2
108
En auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Innebörd
Grön lampa + Alcoguard Godkänt
test
Starta motorn –
ingen alkoholhalt
uppmätt.
Gul lampa + Alcoguard Godkänt
test
3. Fäll upp munstycket (1), ta ett djupt andetag och blås med jämnt tryck tills ett
"klick"-ljud hörs efter ca 5 sekunder.
Resultatet blir ett av alternativen i nästföljande tabell Resultat efter utfört utandningsprov.
4. Visas inget meddelande kan överföringen
till bilen ha misslyckats – tryck då på
knappen (3) för att att manuellt sända
resultatet till bilen.
Kontrollampa (5)
+ Displaytext
Röd lampa +
Underkänt test
Vänta 1 minut
A
Motorstart möjlig –
uppmätt alkoholhalt
är över 0,1 promille
men under gällande
gränsvärdeA.
Motorstart ej möjlig
– uppmätt alkoholhalt är över gällande
gränsvärdeA.
Gränsvärde varierar från land till land, ta reda på vad som
gäller. Se även avsnitt Allmänt om Alkolås sidan 107
OBS
Efter en avslutad körning kan motorn återstartas inom 30 minuter utan att ett nytt
utandningsprov behöver göras.
Att tänka på
Inför utandningsprov
För att få korrekt funktion och ett så rättvisande
mätresultat som möjligt:
• Undvik att äta eller dricka ca 5 minuter
innan utandningsprovet.
• Undvik kraftig vindrutespolning – alkoholen i spolarvätskan kan resultera i felaktigt
mätresultat.
Byte av förare
För att säkerställa att ett nytt utandningsprov
görs vid förarbyte – håll in strömbrytaren (2)
och sändningsknappen (3) samtidigt i ca
3 sekunder. Då återgår bilen till startblockeringsläge och ett nytt godkänt utandningsprov
krävs innan motorstart.
Kalibrering och Service
Alkolåset ska kontrolleras och kalibreras på en
verkstad2 var 12:e månad.
30 dagar innan nödvändig omkalibrering visar
displayen Alcoguard Kalib. erfordras. Om
kalibrering inte utförs inom dessa 30 dagar
kommer normal motorstart att spärras – endast
start med Bypass-funktion blir då möjlig, se
sidan 109 avsnitt Nödsituation.
03 Din förarmiljö
Alkolås*
Meddelandet kan släckas med ett tryck på
sändningsknappen (3). Det slocknar annars av
sig själv efter ca 2 minuter men återkommer
sedan vid varje motorstart – enbart omkalibrering på en verkstad2 kan släcka meddelandet
permanent.
Kall eller varm väderlek
Ju kallare väderlek desto längre tid innan Alkolåset är klart för användning:
Temperatur (ºC)
Maximal uppvärmningstid
(sekunder)
+10 till +85
10
–5 till +10
60
–40 till –5
180
Vid temperaturer under –20 ºC eller över
+60 ºC behöver Alkolåset extra strömförsörjning. Displayen visar Alcoguard sätt i
strömkabel. Anslut då strömförsörjningskabeln från handskfacket till Alkolåset och vänta
tills kontrollampa (6) lyser grön.
Vid extremt kall väderlek kan uppvärmningstiden minskas genom att Alkolåset tas med
inomhus.
2
Nödsituation
I händelse av en nödsituation eller att Alkolåset
är ur funktion, är det möjligt att koppla förbi
Alkolåset för att kunna köra bilen.
OBS
All aktivering med förbikoppling (Bypass)
loggas och sparas i ett minne, se sidan 8 i
avsnitt Inspelning av data.
Efter aktiverad Bypass-funktion visar displayen
Alcoguard Bypass aktiverad hela tiden
under körning och kan endast återställas på en
verkstad2.
Bypass-funktionen kan testas utan att felmeddelande loggas – utför då alla steg utan att
starta bilen. Felmeddelandet raderas när bilen
låses.
Vid installationen av Alkolås väljs om förbikopplingen ska vara Bypass- eller Nödfunktion. Denna inställning kan i efterhand ändras
på en verkstad2.
och sedan Alcoguard Bypass aktiverad
– därefter kan motorn startas.
Denna funktion kan aktiveras flera gånger. Felmeddelandet som visas under körning kan
endast släckas hos en verkstad2.
Aktivera Nödfunktion
• Tryck och håll in vänster rattspaks OKknapp och knappen för Varningsblinkers
samtidigt i ca 5 sekunder – displayen visar
Alcoguard Bypass aktiverad och motorn
kan startas.
Denna funktion kan användas en gång, sedan
måste återställning göras på verkstad2.
Symboler och displaymeddelanden
Förutom redan beskrivna meddelanden kan
kombinationsinstrumentets display även visa
följande:
Displaytext
Innebörd/åtgärd
Alcoguard Återstart möjlig
Motorn har varit
avstängd kortare tid
än 30 minuter –
motorstart möjlig
utan nytt prov.
Alcoguard Serv.
erfordras
Kontakta en verkstad2.
Aktivera Bypassfunktion
• Tryck och håll in vänster rattspaks OKknapp och knappen för Varningsblinkers
samtidigt i ca 5 sekunder – displayen visar
först Bypass aktiverad Vänta 1 minut
03
En auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
109
03 Din förarmiljö
Alkolås*
Displaytext
Innebörd/åtgärd
Alcoguard Ingen
signal
Sändning misslyckades – sänd
manuellt med knapp
(3) eller gör ett nytt
utandningsprov.
Alcoguard Ogiltigt
test
Testet misslyckades
– gör ett nytt utandningsprov.
Alcoguard Blås
längre
Blåsningen för kort –
blås längre.
Alcoguard Blås
svagare
Blåsningen för hård
– blås svagare.
Alcoguard Blås
hårdare
Blåsningen för svag
– blås hårdare.
Alcoguard Förvärmning
Uppvärmning ej klar
– vänta på text Alcoguard Blås 5
sekunder.
03
110
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
03 Din förarmiljö
Start av motor
Bensin- och dieselmotorer
2. Håll kopplingspedalen nedtryckt helt1. (För
bilar med automatisk växellåda – Tryck på
bromspedalen.)
3. Tryck på START/STOP ENGINE-knappen
och släpp den sedan.
Startmotorn arbetar tills motorn startar eller tills
dess överhettningsskydd bryter.
VIKTIGT
Startlås med fjärrnyckel utdragen/intryckt och
START/STOP ENGINE-knapp.
VIKTIGT
Tryck inte in fjärrnyckeln felvänd – Håll i
änden med det löstagbara nyckelbladet, se
sidan 49.
Om motorn inte startat efter 3 försök – vänta
3 minuter innan ett nytt försök påbörjas.
Startförmågan ökar om startbatteriet får
återhämta sig.
VARNING
Ta aldrig ut fjärrnyckeln ur startlåset efter
motorstart eller då bilen bogseras.
VARNING
1. Placera fjärrnyckeln i startlåset och tryck in
den till dess ändläge. Observera att om
bilen är utrustad med Alkolås, måste ett
utandningsprov först godkännas innan
motorn kan startas – se sidan 107.
Ta alltid fjärrnyckeln ur startlåset när bilen
lämnas och se då till att nyckelläget är 0 –
särskilt om det finns barn i bilen. För information om hur det går till – se sidan 77.
OBS
Vid kallstart kan tomgångsvarvtalet vara
märkbart högre än normalt för vissa motortyper. Detta görs för att så snabbt som möjligt få upp avgasreningssystemet till normal
driftstemperatur, vilket minimerar avgasemissioner och skonar miljön.
03
Keyless drive*
Följ steg 2–3 för start av bensin- och dieselmotor. För mer information om Keyless drive –
se sidan 52.
OBS
En förutsättning för att bilen ska starta är att
en av bilens fjärrnycklar med Keyless
drive*-funktion finns i kupén eller lastutrymmet.
VARNING
Ta aldrig ut fjärrnyckeln från bilen under
körning eller vid bogsering.
Stanna motorn
För att stänga av motorn:
• Tryck på START/STOP ENGINE – motorn
stannar.
1
Om bilen rullar räcker det med att trycka på START/STOP ENGINE-knappen för att starta bilen.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
111
03 Din förarmiljö
Start av motor
Om växelväljaren inte är i läge P eller om bilen
rullar:
• Tryck 2 gånger på START/STOP
ENGINE eller håll knappen intryckt tills
motorn stannar.
03
Rattlås
Ett mekaniskt ljud kan förnimmas när rattlåset
låser upp eller låser.
• Rattlåset låser upp när fjärrnyckeln sitter i
Klimatanläggningen startar med samma
inställningar som användes då bilen parkerades.
En ERS-startad motor är aktiverad i maximalt
15 minuter, därefter stängs den av. Efter
2 st ERS-aktiveringar krävs att motorn startas
på ordinare vis innan ERS åter kan användas.
Tillvalet ERS-funktion kan endast fås på bilar
med automatisk växellåda.
startlåset2 och START/STOP ENGINEknappen trycks in.
• Rattlåset låser när förardörren öppnas efter
att motorn stängts av.
OBS
Ta hänsyn till lokala/nationella regler/
bestämmelser för tomgångskörning.
Fjärrstart – ERS*
Allmänt om ERS
Fjärrstart (ERS – Engine Remote Start) innebär
att bilens motor kan startas på distans med
fjärrnyckeln. Detta för att kunna värma upp/
kyla ner kupén innan avfärd.
Fjärrnyckelns knappar för fjärrstart.
Låsning
Nyckellägen
För information om fjärrnyckelns olika nyckellägen – se sidan 76
Handhavande
VARNING
För att fjärrstarta motorn måste följande kriterier vara uppfyllda:
Trygghetsbelysning
Information3
•
•
Bilen ska vara under uppsikt
Fjärrstarta motorn
Person eller djur får inte befinna sig i
bilen
•
Bilen får inte stå i ett slutet oventilerat
utrymme – avgaserna kan allvarligt
skada människor och djur.
Maximalt avstånd för att kunna fjärrstarta
motorn är ca 30 meter vid fri sikt – dessutom
måste bilen vara låst.
För att fjärrstarta motorn:
1. Gör ett kort tryck på fjärrnyckelns
låsknapp (1).
2. Gör direkt därefter ett långt tryck – minst
2 sekunder – på knapp (2).
2
3
112
Bil med Keyless måste ha en fjärrnyckel inne i kupén.
Enbart på PCC-nyckel, se sidan 48.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
03 Din förarmiljö
Start av motor
Om förutsättningarna för ERS är uppfyllda sker
följande:
1. Samtliga körriktningsvisare blinkar snabbt
några gånger.
2. Motorn startar.
3. Att motorn startat verifieras därefter med
att samtliga körriktningsvisare lyser med
fast sken i 3 sekunder.
OBS
Efter fjärrstart är bilen fortsatt låst, dock
med deaktiverat larm.
Med PCC4-nyckel
Ljusindikeringen för Trygghetsbelysning5 blinkar några gånger vid knapptryckning och övergår sedan till fast
sken om alla kriterier för ERS är uppfyllda. Detta innebär dock inte att ERS har startat motorn.
För kontroll om ERS har startat motorn, kan
användaren trycka på Informationsknappen (3) – om motorn har startat sker en
ljusindikering på knappen för Trygghetsbelysning (2).
Aktiva funktioner
Med fjärrstartad motor är följande funktioner
aktiverade:
• Ventilationssystem
• Audio-/videosystem.
Deaktiverade funktioner
Med fjärrstartad motor är följande funktioner
deaktiverade:
•
•
•
•
Strålkastare
Symboler och meddelanden i display
I situationer där ERS-funktionen uteblir eller
avbryts, visas en symbol på instrumentpanelen
kompletterad med ett förklarande meddelande
– Följ där eventuellt given rekommendation.
Meddelande
Innebörd
Nummerplåtsbelysning
Ingen fjärrstart
dörr öppen
ERS uteblev då en
dörr/bakluckan inte
var stängd.
Följande moment stänger av en ERS-startad
motor:
Ingen fjärrstart
bilen inte låst
ERS uteblev då bilen
inte var låst.
•
•
•
•
•
•
Ingen fjärrstart låg
batterinivå
ERS uteblev p.g.a.
låg batterispänning.
Ladda batteriet
genom att starta
motorn.
Ingen fjärrstart
föraren i bilen
ERS uteblev p.g.a.
att en person fanns i
kupén.
Vindrutetorkare.
Motorn stängs av
Fjärrnyckelns låsknapp (1) trycks in
Bilen låses upp
03
Utebliven ERS-funktion
Positionsljus
En dörr öppnas
Gas- eller bromspedal trycks ner
Växelväljaren förs ur P-läge
Det är mindre än ca 10 liter kvar i bränsletanken
• Aktiv ERS-tid passerar 15 minuter.
4
5
När en ERS-startad motor stängs av, lyser
samtliga körriktningsvisare med fast sken i
3 sekunder.
Läs om PCC-nyckeln på sidan 48.
Läs om Trygghetsbelysning på sidan 47 och 91.
113
03 Din förarmiljö
Start av motor
Meddelande
Innebörd
Ingen fjärrstart
motorvarning
ERS uteblev p.g.a.
varningsmeddelande från motor.
Kontakta en verkstadA.
Ingen fjärrstart
växeln ej i P
ERS uteblev då växelväljaren inte var i
P-läge.
Ingen fjärrstart
motorkylvätska
ERS uteblev p.g.a.
felmeddelande från
kylsystemet, se
sidan 324.
03
A
114
Ingen fjärrstart låg
bränslenivå
ERS uteblev p.g.a.
för låg bränslenivå.
Ingen fjärrstart
Max 2 starter
ERS uteblev då
högst 2 st ERS-aktiveringar i följd är tillåtna.
En auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Avbruten ERS-funktion
A
Meddelande
Innebörd
Fjärrstart från låg
batterinivå
ERS avbruten p.g.a.
för låg batterispänning.
Fjärrstart från låg
bränslenivå
ERS avbruten p.g.a.
för låg bränslenivå.
Fjärrstart från
motorvarning
ERS avbruten p.g.a.
felmeddelande från
motor. Kontakta en
verkstadA.
Fjärrstart från växeln ej i P
ERS avbruten då
växelväljaren ej är i
P-läge.
Fjärrstart från föraren i bilen
ERS avbruten p.g.a.
att en person finns i
kupén.
En auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
03 Din förarmiljö
Start av motor – externt batteri
Starthjälp
4. Sätt fast den röda startkabelns ena
klamma på hjälpbatteriets pluspol (1).
VIKTIGT
Koppla startkabeln försiktigt för att undvika
kortslutningar med andra komponenter i
motorrummet.
5. Öppna clipsen på det egna batteriets
främre täcklock och ta loss locket, se
sidan 337.
6. Sätt den röda startkabelns andra klamma
på bilens pluspol (2).
Om startbatteriet är urladdat kan bilen startas
med ström från ett annat batteri.
Vid starthjälp med annat batteri rekommenderas följande steg för att undvika kortslutning
eller andra skador:
1. Sätt fjärrnyckeln i nyckelläge 0, se
sidan 76.
2. Kontrollera att hjälpstartbatteriet har spänningen 12 V.
3. Om hjälpstartbatteriet är monterat i en
annan bil – stäng av den hjälpande bilens
motor och se till att de båda bilarna inte
vidrör varandra.
7. Sätt fast den svarta startkabelns ena
klamma på hjälpbatteriets minuspol (3).
8. Sätt den andra klamman på en jordpunkt,
t.ex. höger motorfäste i ovankant, den yttre
skruvskallen (4).
9. Kontrollera att startkablarnas klammor
sitter fast ordentligt så att det inte uppstår
gnistor under startförsöket.
10. Starta motorn på "hjälpbilen" och låt den
gå någon minut med högre tomgång än
normalt, ca 1500 varv/minut.
11. Starta motorn i bilen med det urladdade
batteriet.
VIKTIGT
Rör inte anslutningarna under startförsöket.
Det finns risk för gnistbildning.
12. Ta bort startkablarna i omvänd ordning –
först den svarta och sedan den röda.
> Se till att ingen av den svarta startkabelns klammor kommer i kontakt med
batteriets pluspol eller ansluten klamma
på den röda startkabeln!
03
VARNING
•
Startbatteriet kan bilda knallgas vilken
är mycket explosiv. En gnista, som kan
bildas om en startkabel ansluts felaktigt, kan räcka för att batteriet ska
explodera.
•
Startbatteriet innehåller svavelsyra som
kan orsaka allvarliga frätskador.
•
Skölj med stora mängder vatten om
svavelsyra kommer i kontakt med ögon,
hud eller kläder. Vid stänk i ögonen –
kontakta omedelbart läkare.
För mer information om bilens startbatteri – se
sidan 336.
115
03 Din förarmiljö
Växellådor
Växelindikator1
VIKTIGT
I avsikt att förhindra skada på någon av drivsystemets komponenter kontrolleras växellådans arbetstemperatur. Vid risk för överhettning tänds en varningssymbol på instrumentpanelen kombinerat med ett textmeddelande – Följ då där given rekommendation.
03
Manuell växellåda
Växelmönster 6-växlad låda.
Den 6-växlade lådan finns i två olika versioner
– backväxelns läge skiljer dem åt. Se aktuellt
växelmönster präglat på växelspaken.
En väsentlig detalj i samband med miljöanpassad körning är att köra på rätt växel och växla
i tid.
• Trampa ned kopplingspedalen helt vid
Som hjälpmedel finns en indikator – GSI (Gear
Shift Indicator) – vilken meddelar föraren när
det är lämpligt att lägga i nästa högre eller lägre
växel för att erhålla lägsta tänkbara bränsleförbrukning. Vid hänsyn tagen till egenskaper
såsom prestanda och vibrationsfri gång kan
det dock vara lämpligt att växla vid högre varvtal.
varje växling.
• Ta bort foten från kopplingspedalen mellan
växlingarna.
VARNING
Växelmönster 5-växlad låda.
1
116
Endast manuell växellåda på modell D2.
Använd alltid parkeringsbromsen vid parkering på lutande underlag – en ilagd växel
är inte tillräckligt för att hålla bilen i alla situationer.
Indikeringen görs med en upp- respektive nerpil i kombinationsinstrumentets högra display.
03 Din förarmiljö
Växellådor
Backväxelspärr
OBS
Backväxelspärren försvårar möjligheten att av
misstag lägga i backväxeln vid normal färd
framåt.
Växelväljaren måste stå i P-läge för att bilen
ska kunna låsas och larmas.
• Följ växelmönster präglat på växelspaken
VIKTIGT
och utgå från neutralläge N innan den förs
till R-läget.
Bilen måste stå stilla då läge P väljs.
03
• Lägg i backväxeln endast när bilen står
still.
VARNING
OBS
Med den övre varianten av växelmönster för
6-växlad låda (se föregående bild) – tryck
först ner växelspaken i N-läget för att lägga
i backen.
Automatisk växellåda Geartronic*
D: Automatiska växellägen. +/–: Manuella växellägen.
Använd alltid parkeringsbromsen vid parkering på lutande underlag – automatlådans
P-läge är inte tillräckligt för att hålla bilen i
alla situationer.
Informationsdisplayen visar växelväljarens
läge med följande tecken: P, R, N, D, S, 1, 2,
3, 4, 5 eller 6, se sidan 69.
Backläge – R
Växellägen
Neutralläge – N
Parkeringsläge – P
Ingen växel är ilagd och motorn kan startas.
Ansätt parkeringsbromsen om bilen står stilla
med växelväljaren i N-läge.
Välj P när motorn ska startas eller när bilen står
parkerad. Bromspedalen måste tryckas ner för
att växelväljaren ska kunna föras ur P-läge .
I P-läge är växellådan mekaniskt spärrad.
Ansätt även parkeringsbromsen, för säkerhets
skull – se sidan 132.
Bilen måste stå stilla när R-läge väljs.
Körläge – D
D är det normala körläget. Upp- och nerväxling
sker automatiskt beroende på gaspådrag och
hastighet. Bilen ska stå stilla när D-läge väljs
från R-läge .
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
117
03 Din förarmiljö
Växellådor
Geartronic – Manuella växellägen (+/–)
Med Geartronic automatiska växellåda kan föraren även växla manuellt. Bilen motorbromsar
när gaspedalen släpps.
03
Manuellt växelläge nås genom att föra spaken
åt sidan från D-läge till ändläget vid +/–.
Informationsdisplayen skiftar tecken från D till
någon av siffrorna 1–6, vilket motsvarar den
växel som just då är ilagd, se sidan 69.
• Tryck spaken framåt mot + (plus) för att
växla upp ett steg och släpp den – spaken
återgår till sitt viloläge mellan + och –.
eller
• Dra spaken bakåt mot – (minus) för att
växla ner ett steg och släpp den.
Manuellt växelläge (+/–) kan väljas när som
helst under färden.
För att undvika ryck och motorstopp växlar
Geartronic automatiskt ner om föraren låter farten sjunka lägre än vad som är lämpligt för den
valda växeln.
För att återgå till automatiskt körläge:
• För spaken åt sidan till ändläget vid D.
OBS
Om växellådan har ett Sportprogram, blir
lådan manuell först efter att spaken förts
framåt eller bakåt i sitt (+/–)-läge. Informationsdisplayen skiftar då tecken från S till att
visa vilken av växlarna 1–6 som är ilagd.
Geartronic – Sportläge (S)2
Sportprogrammet ger ett sportigare beteende
och tillåter högre varvtal på växlarna. Samtidigt
fås snabbare respons vid gaspådrag. Vid aktiv
körning prioriteras även körning på en lägre
växel, innebärande fördröjd uppväxling.
Sportläget nås genom att föra spaken åt sidan
från D-läge till ändläget vid +/–. Informationsdisplayen skiftar tecken från D till S.
Sportläget kan väljas när som helst under färden.
Geartronic – Vinterläge
Det kan underlätta att komma iväg i halt väglag
om 3:ans växel läggs i manuellt.
1. Tryck ner bromspedalen och för växelspaken från D-läge till ändläge vid +/– –
instrumentpanelens display skiftar tecken
från D till siffran 1.
2. Stega upp till växel 3 genom att trycka fram
spaken mot + (plus) 2 gånger – displayen
skiftar tecken från 1 till 3.
3. Släpp bromsen och ge försiktigt gaspådrag.
Växellådans "vinterläge" gör att bilen rullar iväg
med ett lägre motorvarv och reducerad motorstyrka på drivhjulen.
Kickdown
Då gaspedalen trampas helt i botten (förbi det
normala fullgasläget) sker automatiskt en omedelbar nerväxling, s.k. kickdown.
Om gaspedalen släpps ur kickdownläget, sker
uppväxling automatiskt.
Kickdown används när maximal acceleration
behövs, t.ex. vid en omkörning.
Säkerhetsfunktion
För att förhindra övervarvning av motorn är
växellådans styrprogram försett med ett nerväxlingsskydd som förhindrar kickdown-funktionen.
Geartronic tillåter inte nedväxlingar/kickdown
som leder till så högt motorvarv att motorn kan
skadas. Om föraren ändå försöker göra en
sådan nedväxling vid högt motorvarv händer
2
118
Bara modellerna D5 och T6.
03 Din förarmiljö
Växellådor
ingenting – den ursprungliga växeln förblir
ilagd.
Parkeringsläge (P)
Vid kickdown kan bilen växla ner ett eller flera
steg åt gången beroende på motorns varvtal.
Bilen växlar upp när motorn når sitt maxvarvtal
i syfte att förhindra motorskador.
Håll foten på bromspedalen när växelväljaren
förs till annat läge.
Deaktivera automatisk växelväljarspärr
Stillastående bil med motorn igång:
Elektrisk växlingsspärr – Shiftlock
Parkeringsläge (P)
03
För att kunna föra växelväljaren från P till övriga
växellägen måste bromspedalen vara nedtryckt och fjärrnyckeln i läge II, se sidan 76.
Mekanisk växelväljarspärr
Växlingsspärr – Neutral (N)
G021351
Om växelväljaren är i N-läge och bilen har stått
stilla i minst 3 sekunder (oavsett om motorn är
igång eller inte) är växelväljaren spärrad.
Spaken kan föras fritt framåt eller bakåt mellan
N och D. Övriga lägen har en spärr som manövreras med spärrknappen på växelväljarspaken.
För att kunna föra växelväljaren från N till ett
annat växelläge måste bromspedalen vara
nedtryckt och fjärrnyckeln i läge II, se
sidan 76.
Om bilen inte är körbar, t.ex. vid urladdat startbatteri, måste växelspaken föras ur P-läget för
att bilen ska kunna flyttas.
Lyft gummimattan i facket bakom mittkonsolen och öppna luckan.
Stick in nyckelbladet till botten. Tryck
nyckelbladet nedåt och håll det nere. (För
information om nyckelbladet, se sidan 49.)
För växelväljaren ur P-läget.
Med spärrknappen intryckt kan spaken föras
framåt eller bakåt mellan P, R, N och D.
Automatisk växelväljarspärr
Automatväxellådan har särskilda säkerhetssystem:
``
119
03 Din förarmiljö
Växellådor
Automatisk växellåda Powershift*
Powershift eller Geartronic?
Vid osäkerhet om bilen är utrustad med växellådan Powershift eller inte, kan det verifieras
genom att kontrollera beteckningen på växellådans dekal under motorhuven – se
sidan 360. Beteckning ”MPS6” betyder att det
är en Powershift – i annat fall är det automatlådan Geartronic.
03
HSA
D: Automatiska växellägen. +/–: Manuella växellägen.
Powershift är en 6-stegad automatisk växellåda som, till skillnad mot en konventionell
automatväxellåda, har dubbla mekaniska
kopplingslameller. En konventionell automatväxellåda har istället en hydraulisk momentomvandlare som överför kraften från motor till
växellåda.
Powershift växellåda fungerar på samma sätt
och har likadana reglage och funktioner som
automatlådan Geartronic, beskriven i föregående avsnitt.
120
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Funktionen HSA (Hill Start Assist) innebär att
trycket i bromssystemet finns kvar några
sekunder under tiden foten flyttas från bromspedalen till gaspedalen inför igångkörning eller
backning i uppförslut.
Den tillfälliga bromseffekten släpper efter
några sekunder eller när föraren ger gas.
visar ett meddelande. Även vid långsam kökörning (10 km/h eller lägre) i uppförsbacke eller
med påkopplat släpfordon kan växellådan bli
för varm. Växellådan svalnar vid stillastående,
med nertryckt färdbroms och motorn på tomgång.
Överhettning vid körning i långsam kö kan undvikas genom att köra etappvis: Stå stilla och
vänta med foten på färdbromsen tills en lagom
sträcka byggts upp i framförvarande trafik, kör
fram ett stycke, stanna och vänta en stund igen
med foten på bromsen.
VIKTIGT
Använd färdbromsen för att hålla bilen still i
ett uppförslut – håll inte bilen still med gaspedalen. Växellådan kan då överhettas.
Att tänka på
Växellådans dubbelkoppling har ett överlastskydd som aktiveras om den skulle bli för varm,
t.ex. om bilen hålls stilla med gaspedalen i en
uppförsbacke för länge.
En växellåda som blivit för varm märks genom
att bilen upplevs skaka och vibrera, varningssymbolen tänds och informationsdisplayen
För viktig information rörande växellådan
Powershift och bogsering – se sidan 299.
Textmeddelande och åtgärd
I vissa situationer kan displayen visa ett meddelande samtidigt med att en symbol tänds.
03 Din förarmiljö
Växellådor
Symbol
Display
Köregenskaper
Åtgärd
Växellåda överh. bromsa f.a hålla
Svårighet att hålla jämn hastighet med konstant motorvarv.
Växellådan överhettad. Håll bilen stilla med
färdbromsen.A
Växellåda överh. parkera snarast
Kraftigt huggande framdrivning av bilen.
Växellådan överhettad. Parkera genast
bilen på ett säkert sätt.A
Växellådan kyls låt motorn gå
A
Ingen drivning på grund av överhettad
växellåda.
03
Växellådan överhettad. För snabbast kylning: Låt motorn gå på tomgång med
växelspaken i N- eller P-läge tills meddelandet slocknar.
För snabbast kylning: Låt motorn gå på tomgång med växelspaken i N- eller P-läge tills meddelandet slocknar.
Tabellen visar tre steg med ökad allvarlighetsgrad om växellådan skulle bli för varm. Parallellt med displaytexten, uppmärksammas föraren även genom att bilens elektronik tillfälligt
förändrar köregenskaperna. Följ informationsdisplayens anvisning i förekommande fall.
OBS
Tabellens exempel är ingen indikation på att
bilen är defekt, utan visar att en säkerhetsfunktion aktiverats i avsikt att förhindra
skada på någon av bilens komponenter.
VARNING
Om varningssymbol kombinerad med texten Växellåda överh. parkera snarast
ignoreras kan värmen i växellådan bli så hög
att kraftflödet mellan motor och växellåda
tillfälligt bryts för att hindra kopplingen från
att haverera – bilen förlorar då drivningen
och blir stillastående tills växellådans temperatur kylts till acceptabel nivå.
För fler möjliga displaymeddelanden med sina
respektive förslag till lösning, rörande automatisk växellåda, se sidan 190.
En displaytext slocknar automatiskt efter
utförd åtgärd eller efter ett tryck på blinkerspakens OK-knapp.
121
03 Din förarmiljö
DRIVe Start/Stop*
Tystare och renare
Allmänt om Start/Stop
Funktion och handhavande
03
Miljöomsorg är ett av Volvo Personvagnars
kärnvärden vilket vägleder all vår verksamhet.
Denna målinriktning har resulterat i fordonsserien DRIVe vars koncept är en samverkan av
flera separata energisparande funktioner, med
den gemensamma uppgiften att minska bränsleförbrukningen, vilken i sin tur bidrar till reducerat avgasutsläpp.
Motorn stängs av – det blir tystare och renare....
Vissa kombinationer av motor och växellåda är
försedda med en Start- och Stoppfunktion
vilken träder i funktion vid t.ex. stillastående
bilkö eller väntan vid trafikljus – motorn stängs
då temporärt av och startar automatiskt igen
då färden ska fortsätta.
Med Start/Stop-funktionen ges föraren möjlighet till ett mer aktivt miljömedvetet sätt att köra
bil genom att låta motorn "auto-stoppa", när så
är lämpligt.
Start/Stop På/Av.
Lyser kort vid aktivering samt vid textmeddelanden.
Motorn är auto-stoppad.
Start/Stop-funktionen aktiveras
automatiskt när motorn nyckelstartas. Föraren uppmärksammas på funktionen
genom att denna symbol på instrumentpanelen kort tänds upp, displaytexten Auto
Start-Stopp PÅ visas samt att
På-/Av-knappens gröna lampa lyser.
Samtliga bilens ordinarie system såsom belysning, radio etc. fungerar som normalt även vid
auto-stoppad motor förutom att viss utrustning
kan få funktionen tillfälligt reducerad, t.ex. kli-
122
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
03 Din förarmiljö
DRIVe Start/Stop*
matanläggningens fläkthastighet eller extremt
hög volym på ljudanläggningen.
VillkorA
Auto-stoppa motorn
För att motorn ska auto-stoppa gäller följande:
VillkorA
A
B
M/AB
Frikoppla, ställ växelspaken i
neutralläge och släpp upp kopplingspedalen – motorn stängs av.
M
Stanna bilen med färdbromsen
och håll sedan kvar foten på
pedalen – motorn auto-stoppar.
A
M/AB
Med växelspaken i neutralläge:
Tryck ner kopplingspedalen eller
tryck på gaspedalen – motorn
startar. Lägg i lämplig växel och
fortsätt färden.
M
I ett utförslut finns även denna
möjlighet:
M
Släpp färdbromsen och låt bilen
rulla iväg – motorn auto-startar då
hastigheten överskrider normal
promenadtakt.
XC60 har Start/Stop endast på manuell växellåda.
M = Manuell växellåda, A = Automatisk växellåda.
Som verifikation och påminnelse om att motorn är autostoppad tänds informationsdisplayens symbol
AUTO START.
Avstängd Start/Stop-funktion
indikeras med att informationsdisplayens symbol
slocknar och meddelandet
Auto Start-Stopp AV visas
under ca 5 sekunder – samtidigt slocknar knappens
lampa.
Auto-starta motorn
Släpp fottrycket på färdbromsen
– motorn auto-startar och färden
kan fortsätta.
A
B
03
Start/Stop-funktionen är avstängd tills den
återaktiveras med knappen eller tills nästa
gång motorn nyckelstartas.
Begränsningar
Motorn auto-stoppar inte
A
XC60 har Start/Stop endast på manuell växellåda.
M = Manuell växellåda, A = Automatisk växellåda.
Deaktivera Start/Stop-funktionen
I vissa situationer kan det vara
önskvärt att tillfälligt stänga av
den automatiska Start/Stopfunktionen – det görs med ett
tryck på denna knapp, varvid
knappens lampa slocknar.
Även om Start/Stop-funktionen är aktiverad,
auto-stoppar inte motorn om:
VillkorA
M/AB
bilen inte först uppnått
ca 5 km/h (= snabb promenadtakt) efter nyckelstart eller
senaste auto-stopp.
M+A
föraren öppnat säkerhetsbältets
lås.
M+A
startbatteriets kapacitet är under
lägsta tillåtna nivå.
M+A
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
123
03 Din förarmiljö
DRIVe Start/Stop*
03
124
VillkorA
M/AB
VillkorA
motorn inte har normal driftstemperatur.
M+A
A
yttertemperaturen är under fryspunkten eller över ca 30 °C.
M+A
det atmosfäriska lufttrycket
understiger motsvarande
1500–2000 m.ö.h. – aktuellt lufttryck varierar med rådande
väderlek.
miljön i kupén avviker från förvalda värden – indikeras av att
kupéfläkten har ett högt varvtal.
M+A
den Adaptiva farthållarens Köassistent är aktiverad.
A
bilen backas.
M+A
förardörren öppnats med växelväljaren i D-läge.
A
startbatteriets temperatur är
under fryspunkten eller överstiger
ca 55 °C.
M+A
växelväljaren förs ur D-läget till SlägeC eller "+/–".
A
föraren gör större rattrörelser.
M+A
avgassystemets partikelfilter är
fullt – först efter att en automatisk
reningscykel utförts (se
sidan 286), återaktiveras den tillfälligt avstängda Start/Stop-funktionen.
M+A
vägbanan är mycket brant.
M+A
ett släpfordon är elektriskt anslutet till bilens elsystem.
M+A
A
B
C
M/AB
XC60 har Start/Stop endast på manuell växellåda.
M = Manuell växellåda, A = Automatisk växellåda.
Sportläge.
Motorn auto-startar
En auto-stoppad motor kan i vissa fall återstarta utan att föraren bestämt att färden ska
fortsätta. I följande fall auto-startar motorn
även om föraren inte tryckt ner kopplingspedalen:
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
VillkorA
M/AB
Imma bildas på rutorna.
M+A
Miljön i kupén avviker från förvalda värden.
M+A
Yttertemperaturen faller under
fryspunkten eller överstiger
ca 30 °C.
M+A
Ett temporärt högt strömuttag
råder eller startbatteriets kapacitet sjunker under lägsta tillåtna
nivå.
M+A
Upprepade pumpningar med
bromspedalen.
M+A
Bilen börjar rulla – fortare än motsvarande normal promenadtakt.
M
Förarens bälteslås öppnas med
växelväljaren i D- eller N-läge.
A
Rattrörelser.
A
03 Din förarmiljö
DRIVe Start/Stop*
VillkorA
A
B
M/AB
Växelväljaren förs ur D-läget till
"+/–" eller R .
A
Förardörren öppnas med växelväljaren i D-läge – "pling"-ljud och
textmeddelande informerar om
att Start/Stop-funktionen är aktiv.
A
VillkorA
XC60 har Start/Stop endast på manuell växellåda.
M = Manuell växellåda, A = Automatisk växellåda.
VARNING
Öppna inte motorhuven när motorn autostoppat – motorn kan plötsligt auto-starta.
Gör först en normal motoravstängning med
START/STOP ENGINE-knappen innan
huven fälls upp.
En växel är ilagd utan frikoppling
– en displaytext uppmanar föraren att ställa växelspaken i
neutralläge för att auto-start ska
kunna ske.
M
Föraren är obältad, växelväljaren
är i P-läge och förardörren är
öppen – en normal motorstart
måste göras.
A
Växelväljaren flyttas till P-läge –
tryck på START/STOP ENGINEknappen för att återstarta motorn.
A
A
B
Mer information och inställningar
03
Om förardörren öppnas innan
motorstart med START/STOP
ENGINE-knappen, stängs
Start/Stop-funktionen av.
Motorn auto-startar inte
I följande fall auto-startar inte motorn efter att
ha auto-stoppat:
M/AB
XC60 har Start/Stop endast på manuell växellåda.
M = Manuell växellåda, A = Automatisk växellåda.
Ofrivilligt motorstopp med manuell låda
I det fall en igångkörning misslyckas och
motorn stannar, gör så här:
I bilens menysystem MY CAR finns instruktioner vilka förklarar delar av DRIVe-konceptet
samt några möjliga inställningar och val – se
sidan 193.
Textmeddelande
Kombinerat med denna kontrollampa
kan Start/Stop-funktionen visa textmeddelanden på informationsdisplayen för
vissa situationer. För några av dem finns en
rekommenderad åtgärd som bör utföras. Följande tabell visar några exempel.
1. Tryck ner kopplingspedalen igen – motorn
auto-startar.
2. I vissa fall måste växelspaken ställas i
neutralläge. Informationsdisplayen visar
då texten Lägg växel i neutralläge
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
125
03 Din förarmiljö
DRIVe Start/Stop*
Symbol
03
AUTOSTOP
AUTOSTOP
126
MeddelandeA
Info/åtgärd
M/AB
Auto Start-Stopp PÅ
Lyser ca 5 sekunder efter att Start/Stop aktiverats.
M+A
Auto Start-Stopp AV
Lyser ca 5 sekunder efter att Start/Stop stängts av.
M+A
Auto Start-Stop serv. erfordras
Start/Stop är ur funktion. Kontakta en verkstad – en
auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
M+A
Motorstyrsystem
En automatisk funktionskontroll utförs.
M+A
Motorn på Auto Start
Motorn beredd att auto-starta – väntar på att broms- eller
kopplingspedal ska tryckas ner.
M
Tryck på Startknappen
Motorn kommer ej att auto-starta – gör en normal motorstart
med START/STOP ENGINE-knappen.
M
Trampa ned koppl för att starta
Motorn beredd att auto-starta – väntar på att kopplingspedalen ska tryckas ner.
M
Tryck färdbroms för att starta
Motorn beredd att auto-starta – väntar på att bromspedalen
ska tryckas ner.
M
Tryck broms och koppl. för start
Motorn beredd att auto-starta – väntar på att broms- eller
kopplingspedalen ska tryckas ner.
M
Lägg växel i neutralläge
Växel är ilagd utan frikoppling – frikoppla och ställ växelspaken i neutralläge.
M
Motorn på Auto Start
Motorn beredd att auto-starta – väntar på att bromspedalen
ska släppas.
A
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
03 Din förarmiljö
DRIVe Start/Stop*
Symbol
A
B
MeddelandeA
Info/åtgärd
M/AB
Välj P eller N för att starta
Start/Stop har deaktiverats – för växelväljaren till N eller Pläge och gör en normal motorstart med START/STOP
ENGINE-knappen .
A
Tryck på Startknappen
Motorn kommer ej att auto-starta – gör en normal motorstart
med START/STOP ENGINE-knappen och växelväljaren på
P eller N.
A
03
XC60 har Start/Stop endast på manuell växellåda.
M = Manuell växellåda, A = Automatisk växellåda.
Om ett meddelande inte släcks efter utförd
åtgärd bör en verkstad kontaktas – en
auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
127
03 Din förarmiljö
Fyrhjulsdrift – AWD (All Wheel Drive)*
Fyrhjulsdriften är alltid inkopplad
03
Fyrhjulsdrift innebär att bilen driver samtidigt
på alla fyra hjulen.
Kraften fördelas automatiskt mellan fram- och
bakhjulen. Ett elektroniskt styrt kopplingssystem fördelar kraften till de hjul som i det aktuella
väglaget har det bästa fästet. Detta för att
uppnå bästa möjliga väggrepp och undvika
hjulspinn. Vid normal körning fördelas en större
del av kraften till framhjulen.
Fyrhjulsdriften ökar körsäkerheten i regn, snö
och frosthalka.
128
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
03 Din förarmiljö
Färdbroms
Allmänt
Bilen är utrustad med två bromskretsar. Om en
bromskrets skadas kommer det att innebära
att bromsarna tar djupare och att det behövs
ett större pedaltryck för att få normal bromseffekt.
Förarens tryck på bromspedalen förstärks av
en bromsservo.
VARNING
Bromsservon fungerar endast då motorn är
igång.
Om bromsen används när motorn är avstängd
känns pedalen stum och mer kraft måste
användas för att bromsa bilen.
Vid ingrepp kan vibrationer kännas i bromspedalen, vilket är normalt.
Efter att motorn startats görs automatiskt ett
kort test av ABS-systemet då föraren släpper
bromspedalen. Ytterligare ett automatiskt test
av ABS-systemet kan komma att göras då
bilen når 10 km/h. Testet kan uppfattas som
pulseringar i bromspedalen.
Nödbromsljus och automatisk
varningsblinkers
Nödbromsljus aktiveras för att uppmärksamma bakomvarande om en kraftig inbromsning. Funktionen innebär att bromsljuset
blinkar istället för att – som vid normal bromsning – lysa med fast sken.
För mer generell information om hård belastning av bilen, se sidan 366.
Nödbromsljus aktiveras i hastigheter över
50 km/h om ABS-systemet arbetar och/eller
vid kraftig inbromsning. Efter att bilens hastighet bromsats ner under 10 km/h återgår
bromsljuset från att blinka till normalt fast sken
– samtidigt aktiveras varningsblinkers, vilka
blinkar tills föraren påverkar motorvarvet med
gaspedalen eller de stängs av med dess
knapp, se sidan 89.
Låsningsfria bromsar
Rengöring av bromsskivor
I mycket kuperade landskap eller vid körning
med tung last kan bromsarna avlastas genom
motorbromsning. Motorbromsen utnyttjas
effektivast om samma växel används nedför
som uppför.
Bilen är utrustad med ABS (Anti-lock Braking
System) som hindrar hjulen från att låsa sig vid
inbromsning. På så sätt behålls styrförmågan
och det blir lättare att t.ex. väja för ett hinder.
Smuts- och vattenbeläggningar på bromsskivorna kan göra att bromsverkan fördröjs. Rengöring av bromsbeläggen minimerar denna
fördröjning.
Vid blött väglag, inför långtidsparkering och
efter att bilen har tvättats är det lämpligt att
utföra rengöringen manuellt. Gör detta genom
att under färd bromsa svagt under en kort
period.
Nödbromsförstärkning
Nödbromsförstärkningen EBA (Emergency
Brake Assist) hjälper till att öka bromskraften
och därmed förkorta bromssträckan. EBA känner av förarens sätt att bromsa och ökar
bromskraften när det behövs. Bromskraften
kan förstärkas upp till nivån då ABS-systemet
ingriper. EBA-funktionen avbryts när trycket på
bromspedalen minskas.
03
OBS
När EBA aktiveras sjunker bromspedalen
ner lite längre än vanligt, tryck (håll) ner
bromspedalen så länge det behövs. Släpps
bromspedalen upphör all inbromsning.
Underhåll
För att hålla bilen på en hög nivå vad gäller
trafiksäkerhet, driftsäkerhet och tillförlitlighet
bör Volvos serviceintervaller följas, vilket finns
specificerat i Service- och Garantiboken, se
sidan 320.
129
03 Din förarmiljö
Färdbroms
VIKTIGT
03
Om
och
är tända samtidigt,
kan fel ha uppstått i bromssystemet.
Kontakta en verkstad för information om tillvägagångssätt eller låt en verkstad utföra
inspektionen – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Om nivån i bromsvätskebehållaren vid detta
tillfälle är normal, kör då försiktigt till närmaste verkstad för kontroll av bromssystemet – en auktoriserad Volvoverkstad
rekommenderas.
Symboler i kombinationsinstrument
Symbol
Innebörd
Fast sken – kontrollera bromsvätskenivån. Om nivån är låg,
fyll på bromsvätska samt kontrollera orsaken till bromsvätskeförlusten.
Fast sken i 2 sekunder vid start
av motor – ett fel uppstod i
bromssystemets ABS-funktion
när motorn senast var igång.
130
VARNING
Kontroll av slitage på bromssystemets komponenter bör göras regelbundet.
Om bromsvätskan ligger under MIN-nivå i
bromsvätskebehållaren bör inte bilen köras
vidare utan att bromsvätska fyllts på.
Anledningen till bromsvätskeförlusten
måste kontrolleras.
03 Din förarmiljö
HDC – Hill Descent Control
Allmänt
Funktion
HDC kan liknas vid en automatisk motorbroms.
När gaspedalen släpps i utförsbackar bromsas
bilen i normala fall av att motorn eftersträvar
låga varv på tomgång, s.k. motorbroms. Men
ju brantare vägbana och ju mer last som finns
i bilen desto fortare rullar bilen trots motorbroms. För att då sänka hastigheten måste föraren hjälpa till med fotbromsen.
Funktionen gör det möjligt att i branta utförslut
öka/minska hastigheten, med foten på enbart
gaspedalen, utan att använda fotbromsen.
Gaspedalens känslighet blir mindre och mer
exakt genom att pedalens fulla utslag bara kan
reglera motorns varvtal inom ett begränsat
varvtalsområde. Bromssystemet bromsar
självt och ger bilen en låg och jämn hastighet,
varvid föraren helt kan fokusera på styrningen.
HDC är till särskilt stor hjälp i branta backar
med ojämnt underlag och hala partier. T.ex. vid
sjösättning av båt på trailer från en ramp.
VARNING
HDC fungerar inte i alla situationer utan är
endast avsett att vara ett kompletterande
hjälpmedel.
Föraren är alltid ytterst ansvarig för att fordonet förs fram på ett säkert sätt.
Handhavande
HDC tillåter bilen rulla i högst 10 km/h framåt
med motorbroms och 7 km/h bakåt. Med gaspedalen kan dock valfri hastighet väljas inom
växelns fartregister. När gaspedalen släpps,
bromsas bilen snabbt ner igen till 10 respektive
7 km/h, oavsett backens lutning och utan att
fotbromsen behöver användas.
03
När funktionen arbetar tänds bromsljusen
automatiskt. Föraren kan när som helst bromsa
eller stanna bilen genom att använda fotbromsen.
HDC deaktiveras:
HDC sätts på eller stängs av med en strömbrytare på mittkonsolen. En lampa i knappen
lyser när funktionen är påslagen. När HDC
och displayen
arbetar lyser symbolen
visar Utförskörnings- hjälp PÅ.
Funktionen fungerar bara på ettans växel och
backväxeln. För automatisk växellåda gäller att
växelläge 1 är valt, vilket visas med siffran 1 i
färddatorns display, se sidan 118.
OBS
HDC kan inte aktiveras på en automatisk
växellåda med växelväljaren i läge D.
• med på-/av-knappen på mittkonsolen
• om en högre växel än 1 väljs på en manuell
växellåda
• om högre växel än 1 väljs på en automatisk
växellåda eller om växelväljaren förs till
läge D.
Funktionen kan kopplas ur när som helst. Om
det sker i ett brant utförslut kommer inte
bromseffekten att släppa direkt, utan långsamt.
OBS
Med HDC aktiverad kan en fördröjning
mellan gaspådrag och motorrespons ibland
upplevas.
131
03 Din förarmiljö
Parkeringsbroms
Allmänt
Att ansätta parkeringsbromsen
OBS
Vid nödbromsning i hastigheter över
10 km/h ljuder en signal under bromsförloppet.
Parkering i backe
03
Om bilen parkeras i uppförsbacke:
• Vrid hjulen i riktning från trottoarkanten.
Om bilen parkeras i utförsbacke:
• Vrid hjulen i riktning mot trottoarkanten.
Parkeringsbromsreglage – ansätt.
Funktion
När den elektriska parkeringsbromsen arbetar
hörs ett svagt elmotorljud. Ljudet uppkommer
även vid automatiska funktionskontroller av
parkeringsbromsen.
Om bilen står stilla när parkeringsbromsen
ansätts verkar den endast på bakhjulen. Om
ansättningen sker när bilen rör sig används
ordinarie färdbroms, dvs. bromsen verkar på
alla fyra hjulen. Bromsverkan övergår till bakhjulen när bilen nästan står stilla.
Låg batterispänning
Om batterispänningen är för låg kan parkeringsbromsen varken lossas eller ansättas.
Anslut ett starthjälpsbatteri om batterispänningen är för låg, se sidan 115.
132
1. Tryck ner färdbromspedalen bestämt.
2. Tryck på reglaget.
> Kombinationsinstrumentets symbol
börjar blinka – vid fast sken är
den ansatt.
3. Släpp färdbromspedalen och säkerställ att
bilen står still.
• När bilen parkeras ska 1:ans växel läggas i
(manuell växellåda) eller växelväljaren vara
i läge P (automatisk växellåda).
I nödfall kan parkeringsbromsen ansättas när
fordonet är i rörelse genom att reglaget trycks
in. När reglaget släpps eller gaspedalen trycks
ner avbryts bromsförloppet.
VARNING
Använd alltid parkeringsbromsen vid parkering på lutande underlag – en ilagd växel
eller automatlådans P-läge är inte tillräckligt
för att hålla bilen i alla situationer.
03 Din förarmiljö
Parkeringsbroms
Att lossa parkeringsbromsen
OBS
Parkeringsbromsen kan även lossas manuellt genom att kopplingspedalen trycks ner
istället för bromspedalen. Volvo
rekommenderar att bromspedalen
används.
Lossa automatiskt
2. Starta motorn.
3. Tryck ner färdbromspedalen bestämt.
4. För växelväljaren till läge D eller R och ge
gas.
> Parkeringsbromsen släpper och kombinationsinstrumentets symbol
slocknar.
03
1. Starta motorn.
2. Lägg i 1:ans växel eller backväxeln.
Parkeringsbromsreglage – lossa.
Bil med manuell växellåda
Lossa manuellt
1. Sätt fjärrnyckeln i startlåset.1
2. Tryck ner färdbromspedalen bestämt.
3. Dra i reglaget.
> Parkeringsbromsen släpper och kombinationsinstrumentets symbol
slocknar.
3. Släpp upp kopplingen och ge gas.
> Parkeringsbromsen släpper och kombinationsinstrumentets symbol
slocknar.
Bil med automatisk växellåda
Lossa manuellt
1. Sätt fjärrnyckeln i startlåset1.
2. Tryck ner färdbromspedalen bestämt.
3. Dra i reglaget.
> Parkeringsbromsen släpper och kombinationsinstrumentets symbol
slocknar.
Lossa automatiskt
1. Ta på säkerhetsbältet.
1
OBS
Av säkerhetsskäl lossas parkeringsbromsen bara automatiskt om motorn är
igång och föraren har bilbältet på sig. Parkeringsbromsen lossas omedelbart på bilar
med automatväxellåda när gaspedalen
trycks ner och växelväljaren står i läge D
eller R.
Tung last i motlut
Tung last, t.ex. ett släp, kan göra att bilen rullar
bakåt när parkeringsbromsen lossas automatiskt i kraftigt motlut. Undvik detta genom att
trycka in reglaget samtidigt som du kör iväg.
Släpp reglaget när motorn uppnår dragläge.
Byte av bromsbelägg
Bromsbeläggen bak måste bytas på verkstad
p.g.a. den elektriska parkeringsbromsens konstruktion – en auktoriserad Volvoverkstad
rekommenderas.
För bil med Keyless-system: Tryck på START/STOP ENGINE.
133
03 Din förarmiljö
Parkeringsbroms
Symboler och meddelanden i display
Symbol
Meddelande
Innebörd/åtgärd
"Meddelande"
Läs meddelande i informationsdisplayen.
Blinkande symbol innebär att parkeringsbromsen ansätts.
03
Blinkar symbolen i någon annan situation innebär det att ett fel uppstått. Läs meddelande i informationsdisplayen.
Parkeringsbroms ej helt
släppt
Ett fel gör att parkeringsbromsen inte kan lossas – Försök att ansätta och lossa bromsen.
Om felet kvarstår efter några försök: Uppsök verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
OBS! En varningssignal ljuder vid fortsatt färd med detta felmeddelande.
Parkeringsbroms inte aktiverad
Ett fel gör att parkeringsbromsen inte kan ansättas – Försök att lossa och ansätta bromsen.
Om felet kvarstår efter några försök: Uppsök verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Meddelandet tänds även på bilar med manuell växellåda när bilen körs i låg hastighet med dörren
öppen för att göra föraren uppmärksam på att parkeringsbromsen kan ha lossats oavsiktligt.
Parkeringsbroms Serv.
erfordras
• Om bilen måste parkeras innan felet är
åtgärdat ska hjulen vridas som vid parkering i backe och 1:ans växel läggas i (manuell växellåda) eller växelväljaren vara i
läge P (automatisk växellåda).
134
Ett fel har uppstått – Försök att ansätta och lossa bromsen.
Om felet kvarstår efter några försök: Uppsök verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
03 Din förarmiljö
HomeLinkŸ *
Allmänt
VARNING
•
HomeLinkŸ1
är en programmerbar fjärrkontroll
som kan fjärrstyra upp till tre olika anordningar
(t.ex. garageportöppnare, larmsystem, utomoch inomhusbelysning m.m.) och därmed
ersätta fjärrkontrollerna till dessa. För mer
information om HomeLinkŸ, besök:
www.homelink.com eller ring
00 8000 466 354 65 (eller betalnumret
+49 6838 907 277).
Om HomeLinkŸ används för att manövrera en garageport eller grind, säkerställ att ingen är i närheten av porten
eller grinden under tiden den är i rörelse.
•
Bilen bör stå utanför garaget medan en
garageportöppnare programmeras.
•
Använd inte HomeLinkŸ till någon garageport som saknar säkerhetsstopp och
säkerhetsback.
Spara originalfjärrkontrollerna för framtida programmering (t.ex. vid byte till annan bil eller för
användning i ett annat fordon). Det
rekommenderas också att knapparnas programmering raderas när bilen ska säljas. Se
avsnittet "Återställa HomeLink®-knapparna"
på sidan 136.
Programmera HomeLinkŸ
OBS
I vissa fordon måste tändningen vara på
eller i "tillbehörsläge" innan HomeLinkŸ kan
programmeras eller användas. Sätt gärna i
nya batterier i den fjärrkontroll som ska
ersättas av HomeLinkŸ, för snabbare programmering och bättre sändning av radiosignalen. HomeLinkŸ-knapparna bör återställas innan programmering. När detta har
gjorts är HomeLinkŸ satt i "inlärningsläge"
och redo för programmering.
03
1. Rikta originalfjärrkontrollen mot den
HomeLinkŸ-knapp som ska programmeras och håll den 5-14 cm från knappen.
Skym inte indikeringslampan på
HomeLinkŸ.
2. Tryck samtidigt in knappen på originalfjärrkontrollen och knappen som ska programmeras på HomeLinkŸ. Släpp inte knapparna förrän indikeringslampan har övergått
från ett lugnt till ett snabbt blinkande. När
indikeringslampan blinkar snabbt får båda
knapparna släppas.
3. Tryck in den HomeLinkŸ-knapp som
programmeras, håll den intryckt i
1
HomeLink och symbolen HomeLink-huset är registrerade varumärken av Johnson Controls, Inc.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
135
03 Din förarmiljö
HomeLinkŸ *
5 sekunder och släpp sedan. Upprepa
om nödvändigt tills garageporten aktiveras. Om porten inte aktiveras, tryck in den
programmerade HomeLinkŸ-knappen och
håll den intryckt och kontrollera indikeringslampan.
> Fast sken: Indikeringslampan lyser
med ett fast sken när knappen hålls
intryckt, detta tyder på att programmeringen är klar. Garageport, grind
eller liknande ska nu aktiveras när den
programmerade HomeLinkŸ-knappen
trycks in.
03
Ej fast sken: Indikeringslampan blinkar
snabbt i ca 2 sekunder och övergår
sedan till ett fast sken. Fortsätt i så fall
med programmeringspunkterna 4-6 för
att avsluta programmeringen av en
anordning med rullande kod (oftast en
garageportöppnare).
4. Leta upp "inlärningsknappen2" på mottagaren till t.ex. garageporten, vanligen placerad nära antennens fäste på mottagaren.
5. Tryck in och släpp mottagarens "inlärningsknapp". Knappen blinkar i
ca 30 sekunder och inom denna tid måste
nästa punkt utföras.
2
136
Benämning och färg på knappen varierar beroende på tillverkare.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
6. Medan mottagarens "inlärningsknapp"
fortfarande blinkar, tryck in den knapp på
HomeLinkŸ som programmeras och håll
den intryckt i ca 2 sekunder och släpp
sedan. Upprepa tryck/håll/släpp-sekvensen upp till 3 gånger för att avsluta programmeringen.
Handhavande
När HomeLinkŸ väl är programmerad kan
denna användas i stället för de lösa originalfjärrkontrollerna.
Tryck in och håll den programmerade knappen
intryckt tills garageporten, larmsystemet etc.
aktiveras (kan ta några sekunder). Originalfjärrkontrollerna kan naturligtvis fortfarande
användas parallellt med HomeLinkŸ om så
önskas.
OBS
Ifall tändningen är avstängd, fungerar
HomeLinkŸ i 30 minuter efter det att förardörren har öppnats.
Om programmeringsproblem kvarstår kontakta HomeLinkŸ på: www.homelink.com eller
ring 00 8000 466 354 65 (eller betalnumret
+49 6838 907 277).
Återställa HomeLinkŸ-knapparna
Det går endast att återställa alla HomeLinkŸknapparna på samma gång, inte enstaka
knapp var för sig. Enstaka knapp kan emellertid
programmeras om, se följande avsnitt "Programmera enstaka knapp".
1. Tryck in de två yttre knapparna på
HomeLinkŸ och släpp inte förrän indikeringslampan börjar blinka.
2. Släpp knapparna.
> HomeLinkŸ är nu satt i s.k. "inlärningsläge" och redo att programmeras på
nytt, se avsnitt "Programmera HomeLink®" på sidan 135.
Programmera enstaka knapp
För att programmera om enstaka HomeLinkŸknapp, gör så här:
1. Tryck in önskad knapp och släpp inte.
2. När indikeringslampan på HomeLinkŸ börjar blinka, efter ca 20 sekunder, börja med
steg 1 i avsnitt "Programmera HomeLink®" på sidan 135.
För mer information eller för att lämna kommentarer om HomeLinkŸ, besök:
www.homelink.com eller ring
03 Din förarmiljö
HomeLinkŸ *
00 8000 466 354 65 (eller betalnumret
+49 6838 907 277).
03
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
137
138
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
140
142
144
146
156
159
164
172
173
176
179
182
185
G000000
DSTC – Stabilitets- och dragkraftssystem............................................
Trafikskyltsinformation – RSI*...............................................................
Farthållare*............................................................................................
Adaptiv farthållare*................................................................................
Avståndsvarning*..................................................................................
City Safety™.........................................................................................
Kollisionsvarnare med auto-broms & fotgängarskydd*........................
Driver Alert System*..............................................................................
Driver Alert System – DAC*...................................................................
Driver Alert System – LDW*..................................................................
Parkeringshjälp*....................................................................................
Parkeringshjälpkamera*........................................................................
BLIS* – Blind Spot Information System................................................
FÖRARSTÖD
04 Förarstöd
DSTC – Stabilitets- och dragkraftssystem
Allmänt om DSTC
Stabilitets- och dragkraftssystemet DSTC
(Dynamic Stability & Traction Control) hjälper
föraren att undvika sladd och förbättrar bilens
framkomlighet.
Vid inbromsning kan systemets ingrepp upplevas som ett pulserande ljud. Vid gaspådrag
kan bilen accelerera långsammare än förväntat.
04
Antisladdfunktion
Funktionen begränsar hjulens driv- och bromskraft individuellt för att stabilisera bilen.
bromsning vid körning på låga växlar på halt
underlag.
sladd med bakvagnen upp till en viss nivå innan
det ingriper och stabiliserar bilen.
Ofrivillig hjullåsning under körning kan bl.a. försvåra förarens möjlighet att styra bilen.
Om föraren avbryter en kontrollerad sladd
genom att släppa gaspedalen ingriper DSTCsystemet och stabiliserar bilen.
Släpfordonsstabilisator* – TSA
Funktionens uppgift är att stabilisera bil med
tillkopplat släpfordon i situationer där ekipaget
kommit i självsvängning, se sidan 298.
Gör så här för att välja Sport-läge:
OBS
Funktionen deaktiveras om föraren väljer
Sport-läge.
Antislirfunktion
Funktionen förhindrar att drivhjulen slirar mot
vägbanan under acceleration.
Dragkraftsfunktion
Funktionen är aktiv i låg fart och överför kraft
från det drivhjul som slirar till det drivhjul som
inte slirar.
Motorbromskontroll – EDC
EDC (Engine Drag Control) förhindrar ofrivillig
hjullåsning, t.ex. efter nedväxling eller motor-
140
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Med Sport-läge erhålls maximal dragkraft om
bilen kört fast eller vid körning i löst underlag –
t.ex. sand eller djup snö.
Handhavande
Val av nivå – Sport-läge
DSTC-systemet är alltid aktiverat – det kan inte
stängas av.
Föraren kan dock välja Sport-läge vilket ger
möjlighet till en mer aktiv körupplevelse. Vid
Sport-läge känner systemet av om gaspedal,
rattrörelser och kurvtagning är mer aktiv än vid
normal körning och tillåter då kontrollerad
1. Tryck på mittkonsolens knapp MY CAR
och sök i bildskärmens menysystem fram
My XC60 DSTC. (För information om
menysystemet, se sidan 192).
2. Avmarkera rutan och backa ur menysystemet med EXIT.
> Systemet tillåter därefter en mer sportig
körstil.
Sport-läget är aktivt tills föraren väljer bort det
eller tills motorn stängs av – efter nästa motorstart är DSTC-systemet tillbaka i dess normalläge igen.
04 Förarstöd
DSTC – Stabilitets- och dragkraftssystem
Symboler och meddelanden i display
Symbol
Meddelande
Innebörd
DSTC Tillfälligt AV
DSTC-systemet har temporärt reducerats p.g.a. för hög temperatur på bromskivorna – Funktionen
återaktiveras automatiskt när bromsarna har svalnat.
DSTC Serv. erfordras
DSTC-systemet är ur funktion.
• Stanna bilen på en säker plats, stäng av motorn och starta den igen.
• Uppsök verkstad om meddelandet kvarstår – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
"Meddelande"
Ett meddelande finns i hastighetsmätarens display – Läs det!
Fast sken i 2 sek.
Systemkontroll vid motorstart.
Blinkande sken.
DSTC-systemet ingriper.
04
och
Sport-läge är aktiverat.
141
04 Förarstöd
Trafikskyltsinformation – RSI*
Allmänt om RSI
Tillsammans med symbolen
för gällande hastighetsbegränsning, kan i förekommande fall även skylt med
omkörningsförbud visas.
VARNING
RSI fungerar inte i alla situationer utan är
endast avsett att vara ett kompletterande
hjälpmedel.
Föraren är alltid ytterst ansvarig för att fordonet förs fram på ett säkert sätt och enligt
gällande trafikregler och bestämmelser.
Tilläggstavlor
Handhavande
04
Exempel på läsbara hastighetsskyltar1.
Funktionen Trafikskyltsinformation (RSI – Road
Sign Information) hjälper föraren att komma
ihåg vilka trafikskyltar bilen passerat genom
information om bl.a. aktuell hastighet, att en
motorväg eller motortrafikled börjar/upphör
samt när det råder omkörningsförbud.
I det fall skylt både för motorväg/motortrafikled
och skylt med högsta tillåtna hastighet passeras, väljer RSI att visa skyltsymbolen för högsta
tillåtna hastighet.
Exempel på tilläggstavlor1.
Registrerad hastighetsinformation.
När RSI registrerat en trafikskylt med påbjuden
hastighet, visas den skylten som en symbol på
instrumentpanelen.
Ibland skyltas olika hastighetsbegränsningar
för samma väg – en tilläggstavla anger då
under vilka omständigheter hastigheterna gäller. Det kan vara särskilt olycksdrabbade vägavsnitt vid t.ex. regn och/eller dimma.
Tilläggsskylt relaterat regn visas endast om
vindrutetorkarna används.
1
142
Trafikskyltar som visas på instrumentpanelen är marknadsberoende – bilden visar endast några exempel.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
04 Förarstöd
Trafikskyltsinformation – RSI*
Hastighet som gäller på en
avfart, anges med en tilläggstavla innehållande en pil. Pilen
visas under symbolen med
hastigheten.
Hastighetsskylt kopplad till
denna typ av tilläggstavla visas endast om föraren använder körriktningsvisaren.
Begränsad sträcka eller tid på dygnet
Vissa hastigheter gäller först
efter en viss sträcka eller
under en viss tid på dygnet.
Föraren uppmärksammas på
den omständigheten med en
tom ram under symbolen med
hastigheten.
Inställning i MY CAR
Instrumentpanelens visning av hastighetssymboler kan stängas av. För att deaktivera RSIfunktionen:
• Bocka av alternativet i MY CAR
Inställningar Bilinställningar
Trafikskyltsinformation och backa ur
med EXIT, se sidan 193.
Hastighetsvarning
(Speed Alert)
Föraren kan välja att få en varning (Speed
Alert) då gällande hastighetsbegränsning överträds med 5 km/h eller mer. Varningen ges i
form av att symbolen med gällande högsta
hastighet temporärt blinkar då hastigheten
överskrids.
För att aktivera hastighetsvarning:
• Bocka för Hastighetsvarning i MY CAR
Begränsningar
RSI-funktionens kamerasensor har begränsningar liknande det mänskliga ögats – läs mer
om det på sidan 169.
Skyltar som indirekt informerar om att hastighetsbegränsning råder, t.ex. namnskylt på
stad/samhälle, registreras inte av RSI-funktionen.
Här följer några exempel på vad som kan störa
funktionen:
•
•
•
•
•
04
Blekta skyltar
Skyltar placerade i kurva
Vridna eller skadade skyltar
Skymda eller dåligt placerade skyltar.
Skyltar delvis eller helt täckta med frost,
snö och/eller smuts.
Inställningar Bilinställningar
Hastighetsvarning och backa ut ur med
EXIT, se sidan 193.
Valmöjligheter i MY CAR.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
143
04 Förarstöd
Farthållare*
Allmänt om CC
Handhavande
För att aktivera Farthållaren:
Farthållaren (CC – Cruise Control) hjälper föraren att hålla en jämn hastighet vilket ger en
mer avkopplande körupplevelse på motorvägar och långa raka landsvägar i jämna trafikflöden.
• Vid önskad hastighet – tryck på rattknapp
eller
>
VARNING
Föraren är alltid ytterst ansvarig för att fordonet framförs på ett säkert sätt.
Rattens knappsats och display.
För att ändra lagrad hastighet:
• Tryck kort på rattknapp
Beredskapsläge
En tillfällig fartökning med gaspedalen, t.ex. vid
en omkörning, påverkar inte farthållarens
inställning – bilen återgår till inställd hastighet
när gaspedalen släpps.
Aktivera och ställa in hastighet
För att sätta på Farthållaren:
• Tryck på rattknapp (1).
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Ändra hastighet
Beredskapsläge upphör och lagrad hastighet återupptas.
Vald hastighet (inom parentes = Beredskapsläge).
>
Farthållaren kan inte kopplas in vid hastigheter under 30 km/h.
Farthållare – På/Av.
Aktivera och justera hastighet.
144
Aktuell hastighet lagras i minnet – displayens text (---) km/h skiftar till att visa
den valda hastigheten, t.ex. 100 km/h,
utan parentes.
OBS
G021411
04
Föraren måste alltid vara observant på trafikförhållandet och ingripa när Farthållaren
inte håller lämplig hastighet och/eller lämpligt avstånd.
.
tänds i displayen (5) och
Symbolen
parentesen runt (---) km/h visar att farthållaren är satt i beredskapsläge.
eller
–
senast gjorda tryck lagras i minnet.
OBS
Om någon av Farthållarens knappar hålls
intryckt längre än ca 1 minut, blockeras den
och stängs av. För att kunna återaktivera
Farthållaren, måste bilen stannas och
motorn återstartas.
04 Förarstöd
Farthållare*
Tillfällig deaktivering – beredskapsläge
För att tillfälligt koppla ur Farthållaren och ställa
den i beredskapsläge:
• Tryck på rattknapp
>
.
Inställd hastighet visas inom parentes i displayen (5), t.ex. (100) km/h.
Automatiskt beredskapskapsläge
Farthållaren kopplas tillfälligt ur och ställs i
beredskapsläge om:
•
•
•
•
•
OBS
En markant hastighetsökning kan följa efter
att hastigheten återupptagits med
.
Stänga av
Farthållaren stängs av med rattknapp (1) eller
genom att stänga av motorn – den inställda
hastigheten raderas ur minnet och kan inte
-knappen.
återupptas med
04
hjulen tappar väggreppet
färdbromsen används
hastigheten sjunker under ca 30 km/h
kopplingspedalen trycks ner
växelväljaren förs till neutralläge (automatisk växellåda)
• föraren håller en högre hastighet än den
inställda längre än 1 minut.
Föraren måste därefter själv reglera hastigheten.
Återuppta inställd hastighet
Farthållaren i beredskapsläge återaktiveras
med ett tryck på rattknapp
– hastigheten
sätts då till den senast lagrade.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
145
04 Förarstöd
Adaptiv farthållare*
Allmänt om ACC
Den Adaptiva farthållaren (ACC – Adaptive
Cruise Control) hjälper föraren att hålla ett
säkert avstånd till framförvarande fordon. En
adaptiv farthållare ger en mer avkopplande
körupplevelse på långa resor på motorvägar
och långa raka landsvägar i jämna trafikflöden.
04
Föraren ställer in önskad hastighet och tidsintervall till bilen framför. När radardetektorn
upptäcker ett långsammare fordon framför
bilen, anpassas hastigheten automatiskt till
detta. Då vägen är fri återgår bilen till vald
hastighet.
Om den Adaptiva farthållaren är avstängd eller
ställd i beredskapsläge och bilen kommer för
nära ett framförvarande fordon, varnas föraren
av Avståndsvarning (se sidan 156) för det korta
avståndet.
VARNING
Föraren måste alltid vara observant på trafikförhållandena och ingripa när den Adaptiva farthållaren inte håller lämplig hastighet
eller lämpligt avstånd.
Den Adaptiva farthållaren kan inte hantera
alla trafik-, väder- och vägförhållanden.
Läs hela detta avsnitt för att ta del av den
Adaptiva farthållarens begränsningar, vilka
föraren ska vara medveten om innan den
Adaptiva farthållaren används.
Föraren är alltid ansvarig för att rätt avstånd
och hastighet hålls, även när den Adaptiva
farthållaren används.
VIKTIGT
Underhåll av den Adaptiva farthållarens
komponenter får endast utföras på verkstad
– en auktoriserad Volvoverkstad
rekommenderas.
Automatisk växellåda
Bilar med automatisk växellåda har utökade
funktioner med den Adaptiva farthållarens
Köassistent, se sidan 150.
1
146
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan skilja beroende av bilmodell.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Funktion
Funktionsöversikt1.
Varningslampa – inbromsning av förare
nödvändig
Rattens knappsats
Radarsensor
Den Adaptiva farthållaren består av en farthållare och en samverkande avståndshållare.
04 Förarstöd
Adaptiv farthållare*
VARNING
Den Adaptiva farthållaren är inte ett kollisionsundvikande system. Föraren måste
ingripa om systemet inte upptäcker ett
framförvarande fordon.
Den Adaptiva farthållaren bromsar inte för
människor eller djur och inte för små fordon,
t.ex. cyklar och motorcyklar. Inte heller för
mötande, långsamtgående eller stillastående fordon och föremål.
Använd inte den Adaptiva farthållaren vid
exempelvis stadstrafik, tät trafik, korsningar, halka, mycket vatten eller slask på
vägbanan, kraftigt regn/snöfall, dålig sikt,
kurviga vägar eller av- och påfarter.
Avståndet till framförvarande fordon mäts
huvudsakligen med en radarsensor. Farthållaren reglerar hastigheten med gaspådrag och
inbromsningar. Det är normalt att bromsarna
ger ifrån sig svaga ljud när den Adaptiva farthållaren använder dem.
VARNING
Den Adaptiva farthållaren eftersträvar att följa
framförvarande fordon i den egna filen på ett
av föraren inställt tidsavstånd. Om radarsensorn inte ser något framförvarande fordon
kommer bilen att istället hålla farthållarens
inställda hastighet. Så sker även om framförvarande fordons hastighet överskrider farthållarens inställda hastighet.
Den Adaptiva farthållaren strävar efter att reglera hastigheten på ett mjukt sätt. I situationer
som kräver snabba inbromsningar måste föraren bromsa själv. Detta gäller vid stora hastighetsskillnader eller om framförvarande bil
bromsar kraftigt. På grund av begränsningar
hos radarsensorn kan en inbromsning komma
oväntat eller utebli, se sidan 151.
Den Adaptiva farthållaren kan aktiveras att följa
ett annat fordon i hastigheter från 30 km/h2 upp
till 200 km/h. Sjunker hastigheten under
30 km/h eller om motorvarvtalet blir för lågt,
ställs farthållaren i beredskapsläge varvid
automatisk bromsning upphör – föraren måste
då ta över själv för att hålla ett säkert avstånd
till framförvarande fordon.
Bromspedalen rör sig när farthållaren bromsar. Vila inte foten under bromspedalen för
då kan den bli klämd.
2
Varningslampa – inbromsning av förare
nödvändig
Den Adaptiva farthållaren har en bromsförmåga som motsvarar mer än 40 % av bilens
bromskapacitet.
Om bilen behöver bromsas kraftigare än farthållaren klarar och föraren inte bromsar,
använder farthållaren Kollisionsvarnarens varningslampa och varningsljud (se sidan 164) för
att göra föraren uppmärksam på att ett omedelbart ingipande är nödvändigt.
04
OBS
Varningslampan kan vara svår att upptäcka
vid starkt solljus eller vid användning av solglasögon.
VARNING
Farthållaren varnar endast för fordon som
radarsensorn har upptäckt. Därför kan varningen utebli eller ske med viss fördröjning.
Invänta inte en varning utan bromsa när det
behövs.
Branta vägar och/eller tung last
Tänk på att den Adaptiva farthållaren i första
hand är avsedd att användas vid körning på
plana vägbanor. Den kan ha svårigheter att
Köassistenten (i bilar med automatisk växellåda) kan hantera intervallet 0–200 km/h, se sidan 150.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
147
04 Förarstöd
Adaptiv farthållare*
hålla korrekt avstånd till framförvarande fordon
vid körning på branta vägar, med tung last eller
med släpfordon – var då extra uppmärksam
och beredd att bromsa.
Handhavande
Tidsavstånd3 – På (under justering).
Tidsavstånd – På (efter justering).
Aktivera och ställa in hastighet
För att sätta på Farthållaren:
• Tryck på rattknapp
– symbolen
tänds i displayen. Displayens symbol (---)
visar att farthållaren är ställd i beredskapsläge.
För att aktivera Farthållaren:
04
• Vid önskad hastighet – tryck på rattknapp
eller
>
Aktuell hastighet lagras i minnet – displayens symbol (---) skiftar till att visa den
valda hastigheten, t.ex. 100, utan parentes.
Rattens knappsats och display.
skiftar till
Då symbolen
har radarsensorn upptäckt
ett fordon.
Beredskapsläge upphör och lagrad hastighet återupptas.
Farthållare – På/Av eller Beredskapsläge.
(med
Endast när symbolen
bil) är tänd, regleras avståndet till framförvarande fordon
Tidsavstånd – Öka/minska.
3
148
.
Aktivera och justera hastighet.
av farthållaren.
Vald hastighet (inom parentes = Beredskapsläge).
Ändra hastighet
För att ändra lagrad hastighet:
Displayen visar antingen "streck"-symbol [6] eller [7] – de visas aldrig samtidigt.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
• Justera med korta tryck på
eller
–
varje tryck ger +/– 5 km/h. Senast gjorda
tryck lagras i minnet.
Om farten ökas med gaspedalen innan
/ -knapp, är det bilens aktutryck på
ella hastighet vid knapptrycket som lagras
i farthållaren.
• Knappen
har i aktivt läge samma funktion som
men ger lägre hastighetsökning: + 1 km/h.
OBS
Om någon av Farthållarens knappar hålls
intryckt längre än ca 1 minut, blockeras den
och stängs av. För att kunna återaktivera
Farthållaren, måste bilen stannas och
motorn återstartas.
I vissa situationer går det inte att aktivera
farthållaren. Då visar displayen Farthållare
Ej tillgänglig, se sidan 153.
04 Förarstöd
Adaptiv farthållare*
Ställa in tidsavstånd
Olika tidsavstånd till framförvarande fordon kan väljas och
visas i displayen som
1–5 stycken horisontella
streck – ju fler streck desto
längre tidsavstånd. Ett streck
motsvarar ca 1 sekund till
framförvarande fordon, 5 streck
ca 3 sekunder.
Det valda tidsavståndets
antal streck visas under själva
inställningen och några
sekunder efteråt, därefter
visas en förminskad version
av symbolen till höger i displayen. Samma symbol visas
även när Avståndsvarning är aktiverad, se
sidan 156.
• Öka eller minska med rattknapparna
/
.
I låg fart, då avstånden blir korta, ökar den
Adaptiva farthållaren tidsluckan något.
För att kunna följa framförvarande bil på ett
mjukt och komfortabelt sätt, tillåter den Adaptiva farthållaren tidsluckan att variera påtagligt
i vissa lägen.
Observera att små tidsavstånd ger föraren kort
tid att reagera och agera om något oförutsett
skulle inträffa i trafiken.
1 minut4
• växelväljaren förs till N-läge (automatisk
växellåda)
inställda längre än 1 minut.
Föraren måste därefter själv reglera hastigheten.
Om Farthållaren inte verkar reagera vid aktivering kan orsaken vara att tidavståndet till
framförvarande bil förhindrar en hastighetsökning.
En tillfällig fartökning med gaspedalen, t.ex. vid
en omkörning, påverkar inte farthållarens
inställning – bilen återgår till senast lagrad
hastighet när gaspedalen släpps.
Tillfällig deaktivering – beredskapsläge
För att tillfälligt koppla ur Farthållaren och ställa
den i beredskapsläge:
• Tryck på rattknapp
4
• färdbromsen används
• kopplingspedalen är nertryckt längre än
Använd endast tidsavstånd som är tillåtna
enligt lokala trafikbestämmelser.
Ju högre hastighet desto längre blir avståndet i meter räknat, för ett givet tidsavstånd.
>
Farthållaren kopplas tillfälligt ur och ställs i
beredskapsläge om:
• föraren håller en högre hastighet än den
OBS
För att ställa in/ändra tidsavståndet:
Beredskapsläge p.g.a. föraringrepp
.
Inställd hastighet visas inom parentes i displayen, t.ex. (100)
04
Automatiskt beredskapsläge
Den Adaptiva farthållaren är beroende av andra
system, t.ex. DSTC (se sidan 140). Om något
av dessa system slutar fungera stängs farthållaren av automatiskt.
Vid automatisk deaktivering ljuder en signal
och meddelandet Farthållare Urkopplad
visas i displayen. Föraren måste då ingripa och
själv anpassa hastighet och avstånd till framförvarande fordon.
Att frikoppla och välja högre eller lägre växel medför inget beredskapsläge.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
149
04 Förarstöd
Adaptiv farthållare*
En automatisk deaktivering kan bero på att:
•
•
•
•
•
motorvarvtalet är för lågt/högt
hastigheten sjunker under 30 km/h5
hjulen tappar väggreppet
bromstemperaturen är hög
radarsensorn är täckt av t.ex. blöt snö eller
kraftigt regn (radarvågorna blockeras).
Återuppta inställd hastighet
04
Farthållaren i beredskapsläge återaktiveras
– hastigheten
med ett tryck på rattknapp
sätts då till den senast lagrade.
OBS
En markant hastighetsökning kan följa efter
att hastigheten återupptagits med
.
Köra om annat fordon
Då bilen följer ett annat fordon och föraren
markerar en förestående omkörning med körriktningsvisaren6, hjälper Farthållaren till
genom att kortvarigt accelerera bilen mot framförvarande fordon.
Funktionen är aktiv i hastigheter över 70 km/h.
VARNING
Var uppmärksam på att denna funktion kan
aktiveras vid fler situationer förutom vid
omkörning, t.ex. då körriktningsvisare
används för att markera filbyte eller avfart till
annan väg – bilen kommer då att kortvarigt
accelerera.
Stänga av
Den Adaptiva farthållaren stängs av med ett
kort tryck på rattknapp
i beredskapsläge –
eller ett långt tryck i aktivt läge. Den inställda
hastigheten raderas och kan inte återupptas
med
-knappen.
Köassistent
I bil med automatisk växellåda är den Adaptiva
farthållaren kompletterad med funktionen
Köassistent (även kallad "Queue Assist").
Köassistenten har följande funktioner:
• Utökat hastighetsintervall – även under 30
km/h och stillastående
•
• Automatisk bromsning upphör vid stillaMålbyte
stående
150
Gäller inte bil med Köassistent – den klarar ända ner till stillastående.
Endast vid vänsterblink i vänsterstyrd bil, respektive blink åt höger i högerstyrd bil.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Utökat hastighetsintervall
OBS
• Automatisk aktivering parkeringsbroms.
5
6
Observera att minsta programmerbara hastighet för farthållaren är 30 km/h – även om farthållaren klarar att följa ett annat fordon ner till
stillastående, kan en lägre hastighet inte väljas.
För att kunna aktivera farthållaren måste
förardörren vara stängd och föraren ha
säkerhetsbältet påtaget.
Med automatisk växellåda kan farthållaren följa
ett annat fordon inom intervallet 0–200 km/h.
OBS
För att kunna aktivera farthållaren under
30 km/h krävs ett framförvarande fordon
inom rimligt avstånd.
Vid korta stopp i samband med krypkörning i
långsam trafik eller vid trafikljus återupptas
körningen automatiskt om stoppen inte överstiger ca 3 sekunder – tar det längre tid innan
framförvarande bil börjar rulla igen, ställs farthållaren i beredskapsläge med automatisk
bromsning. Föraren måste sedan återaktivera
Farthållaren på ett av följande sätt:
04 Förarstöd
Adaptiv farthållare*
• Tryck på rattknapp
.
eller
ligt till ett stillastående fordon, kommer farthållaren att bromsa för det stillastående fordonet.
• Tryck ner gaspedalen.
>
Därefter kommer Farthållaren att återuppta
följandet av framförvarande fordon.
OBS
Köassistenten kan hålla bilen stillastående i
högst 4 minuter – därefter ansätts parkeringsbromsen och Farthållaren kopplas ur.
•
Innan Farthållaren kan återaktiveras
måste föraren lossa parkeringsbromsen.
Målbyte
VARNING
När farthållaren följer ett annat fordon i hastigheter över 30 km/h och byter mål från ett
rörligt till ett stillastående fordon, kommer
farthållaren att ignorera det stillastående
fordonet och istället välja den lagrade hastigheten.
•
•
•
•
•
föraren sätter foten på bromspedalen
parkeringsbromsen ansätts
växelväljaren förs till P-, N- eller R-läge
föraren ställer farthållaren i beredskapsläge.
04
Automatisk aktivering parkeringsbroms
Automatiskt beredskapsläge vid målbyte
Farthållaren kopplas ur och ställs i beredskapsläge:
• då hastigheten understiger 5 km/h och
• då hastigheten understiger 5 km/h och
framförvarande fordon viker av så farthållaren inte längre har ett fordon att följa.
Upphörande av automatisk bromsning
vid stillastående
När farthållaren följer ett annat fordon i hastigheter under 30 km/h och byter mål från ett rör-
Köassistenten släpper färdbromsen och ställer
Farthållaren i beredskapsläge i följande situationer:
Föraren måste själv ingripa och bromsa.
farthållaren är osäker på om målobjektet är
ett stillastående fordon eller något annat
objekt, t.ex. ett farthinder.
Om framförvarande målfordon hastigt viker av kan
stillastående trafik finnas framför.
rulla – föraren måste därför ingripa och själv
bromsa för att hålla bilen.
I vissa situationer avbryter Köassistenten automatisk bromsning vid stillastående. Det innebär att bromsarna släpper och bilen kan börja
I vissa situationer ansätter Köassistenten parkeringsbromsen för att hålla bilen fortsatt stilla.
Det sker om:
• föraren öppnar dörren eller tar av sig säkerhetsbältet
• DSTC ändras från Normal- till Sport-läge
• Köassistenten hållit bilen stilla längre än
4 minuter
• motorn stängs av
• bromsarna överhettats.
Radarsensorn och dess begränsningar
Radarsensorn används – förutom av Adaptiv
farthållare – även av funktionerna:
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
151
04 Förarstöd
Adaptiv farthållare*
• Kollisionsvarnare med auto-broms, se
sidan 164
• Avståndsvarning, se sidan 156.
Radarsensorns uppgift är att upptäcka bilar
eller större fordon i samma körriktning, i
samma körfält.
Modifiering av radarsensorn kan göra den
olaglig att använda.
04
VARNING
Föraren måste alltid vara observant på trafikförhållandena och ingripa när den Adaptiva farthållaren inte håller lämplig hastighet
eller lämpligt avstånd.
Den Adaptiva farthållaren kan inte hantera
alla trafik-, väder- och vägförhållanden.
Läs hela detta avsnitt för att ta del av den
Adaptiva farthållarens begränsningar, vilka
föraren ska vara medveten om innan den
Adaptiva farthållaren används.
Föraren är alltid ansvarig för att rätt avstånd
och hastighet hålls, även när den Adaptiva
farthållaren används.
VARNING
Tillbehör eller andra föremål som t.ex. extraljus får inte monteras framför grillen.
VARNING
Den Adaptiva farthållaren är inte ett kollisionsundvikande system. Föraren måste
ingripa om systemet inte upptäcker ett
framförvarande fordon.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Radarsensorn har ett begränsat synfält. I vissa
situationer upptäcks inte ett annat fordon eller
upptäckten sker senare än förväntat.
Den Adaptiva farthållaren bromsar inte för
människor eller djur och inte för små fordon,
t.ex. cyklar och motorcyklar. Inte heller för
mötande, långsamtgående eller stillastående fordon och föremål.
Använd inte den Adaptiva farthållaren vid
exempelvis stadstrafik, tät trafik, korsningar, halka, mycket vatten eller slask på
vägbanan, kraftigt regn/snöfall, dålig sikt,
kurviga vägar eller av- och påfarter.
Radarsensorns förmåga att upptäcka ett framförvarande fordon minskas kraftigt:
• om radarsensorn blir blockerad och inte
kan upptäcka andra fordon t.ex. vid kraftigt
regn eller om snöslask eller andra föremål
har samlats framför radarsensorn.
OBS
Håll ren ytan framför radarsensorn – se
"Underhåll" sidan 167.
• om framförvarande fordons hastighet skiljer sig mycket från den egna hastigheten.
152
Exempel där farthållaren inte fungerar
optimalt
ACC:ns synfält.
04 Förarstöd
Adaptiv farthållare*
Radarsensorn kan ibland upptäcka fordon
sent på korta avstånd, t.ex. ett fordon som
kör in mellan eget och framförvarande fordon.
signalerna från radarsensorn blockeras och att
fordon framför bilen inte kan upptäckas.
I kurvor kan radarsensorn upptäcka fel fordon eller tappa ett upptäckt fordon ur sikte.
Det innebär att – förutom Adaptiv farthållare –
Avståndsvarning och Kollisionsvarnare med
auto-broms inte heller fungerar.
Felsökning och åtgärd
Om displayen visar meddelandet Radarn
blockerad Se handbok innebär det att radar-
Små fordon, exempelvis motorcyklar, eller
fordon som inte kör mitt i filen kan förbli
oupptäckta.
I följande tabell framgår möjliga orsaker till att
meddelandet visas och lämplig åtgärd.
Orsak
Åtgärd
Radarytan i grillen är smutsig eller belagd med is eller snö.
Gör ren radarytan i grillen från smuts, is och snö.
Kraftigt regn eller snö blockerar radarsignalerna.
Ingen åtgärd. Ibland fungerar inte radarn vid kraftig nederbörd.
Vatten eller snö från vägbanan virvlar upp och blockerar radarsignalerna.
Ingen åtgärd. Ibland fungerar inte radarn vid mycket blöt eller snöig vägbana.
Radarytan är rengjord men meddelandet kvarstår.
Avvakta. Det kan ta några minuter för radarn att upptäcka att den inte
längre är blockerad.
04
Symboler och meddelanden i display
Symbol
Meddelande
Innebörd
Beredskapsläge eller aktivt läge utan upptäckt fordon.
Aktivt läge med upptäckt fordon som farthållaren anpassar farten till.
Tidsavstånd aktiverat, under justering.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
153
04 Förarstöd
Adaptiv farthållare*
Symbol
Meddelande
Innebörd
Tidsavstånd aktiverat, efter justering.
DSTC Normal för ink. av
farthåll
Adaptiva farthållaren går inte att aktivera förrän Stabilitets- och dragkraftsfunktionen (DSTC) har satts
i Normalläge – se sidan 140.
Farthållare Urkopplad
Adaptiva farthållaren har stängts av – föraren måste själv reglera hastigheten.
Farthållare Ej tillgänglig
Adaptiva farthållaren kan inte aktiveras.
Detta kan bland annat bero på att:
04
• bromstemperaturen är hög
• radarsensorn är blockerad av t.ex. blöt snö eller regn.
Radarn blockerad Se
handbok
Adaptiva farthållaren är tillfälligt ur funktion.
• Radarsensorn är blockerad och inte kan upptäcka andra fordon. T.ex. vid kraftigt regn eller om
snöslask har samlats framför radarsensorn.
Läs om radarsensorns begränsningar, se sidan 151.
Farthållare Serv. erfordras
Adaptiva farthållaren är ur funktion.
• Kontakta en verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
154
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
04 Förarstöd
Adaptiv farthållare*
Symbol
Meddelande
Innebörd
Bromsa för att hålla + akustiskt larm
Bilen står stilla och farthållaren kommer att släppa färdbromsen för att låta parkeringsbromsen ta över
och hålla bilen, men ett fel på parkeringsbromsen gör att bilen strax kommer att börja rulla.
(Endast med Köassistent)
• Föraren måste bromsa själv. Meddelandet kvarstår och larmet ljuder tills föraren trampar på
bromspedalen eller använder gaspedalen.
Under 30 km/h Endast följande
Visas vid försök att aktivera farthållaren vid hastighet under 30 km/h utan ett framförvarande fordon
inom aktiveringsavstånd (ca 30 meter).
(Endast med Köassistent)
04
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
155
04 Förarstöd
Avståndsvarning*
Allmänt
Avståndsvarning (Distance Alert) är en funktion
som informerar föraren om tidsavståndet till
framförvarande fordon.
Avståndsvarningen är aktiv i hastigheter över
30 km/h och reagerar endast för fordon som
kör framför det egna fordonet, i samma riktning. För mötande, långsamtgående eller stillastående fordon ges ingen avståndsinformation.
OBS
Avståndsvarning är deaktiverad under tiden
Adaptiv farthållare är aktiv.
VARNING
Avståndsvarningen reagerar endast om
avståndet till framförvarande fordon är kortare än det förinställda värdet – det egna
fordonets hastighet påverkas inte.
lampa i knappen visar att funktionen är
påslagen.
Vissa kombinationer av tillvald utrustning lämnar ingen ledig plats för en knapp i mittkonsolen – då hanteras funktionen i bilens menysystem MY CAR under Inställningar
Bilinställningar Varningsavstånd. För
beskrivning av menysystemet – se sidan 192.
Ställa in tidsavstånd
04
Handhavande
Reglage och display för tidsavstånd.
Orange varningsljus1.
En orange varningslampa i vindrutan lyser med
fast sken om avståndet till framförvarande fordon är kortare än det inställda tidsavståndet.
Tidsavstånd – Öka/minska. Tryck uppåt för
att öka, neråt för att minska.
Tryck på knappen i mittkonsolen för att sätta
på eller stänga av funktionen. En lysande
Tidsavstånd2 – På (under justering).
Tidsavstånd2 – På (efter justering).
1
2
156
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan avvika beroende av bilmodell.
Displayen visar antingen "streck"-symbol [2] eller [3] – de visas aldrig samtidigt.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
04 Förarstöd
Avståndsvarning*
Olika tidsavstånd till framförvarande fordon kan väljas och
visas i displayen som
1–5 stycken horisontella
streck – ju fler streck desto
längre tidsavstånd. Ett streck
motsvarar ca 1 sekund till
framförvarande fordon, 5 streck
ca 3 sekunder.
Det valda tidsavståndets
antal streck visas under själva
inställningen och några
sekunder efteråt, därefter
visas en förminskad version
av symbolen till höger i displayen. Samma symbol visas
även när Adaptiv farthållare är aktiverad.
OBS
Ju högre hastighet desto längre blir avståndet i meter räknat, för ett givet tidsavstånd.
Det inställda tidsavståndet används även av
funktionen Adaptiv farthållare, se
sidan 148.
Använd endast tidsavstånd som är tillåtet
enligt de lokala trafikbestämmelserna.
Begränsningar
Funktionen använder samma radarsensor som
den adaptiva farthållaren och kollisionsvarnaren. För mer information om radarsensorn och
dess begränsningar, se sidan 151.
OBS
Starkt solsken, reflexer eller kraftiga ljusvariationer samt användning av solglasögon
kan göra att varningsljuset i vindrutan inte
syns.
04
Dåligt väder eller kurviga vägar kan påverka
radarsensorns möjligheter att upptäcka
framförvarande fordon.
Även fordonens storlek kan påverka förmågan att upptäcka, t.ex. motorcyklar. Detta
kan innebära att varningslampan tänds på
kortare avstånd än det inställda eller att varningen tillfälligt uteblir.
Mycket höga hastigheter kan också orsaka
att lampan tänds på kortare avstånd än det
inställda p.g.a. begränsningar i sensorns
räckvidd.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
157
04 Förarstöd
Avståndsvarning*
Symboler och meddelanden i display
Symbol
Meddelande
Innebörd
Inställt tidsavstånd, under justering.
Inställt tidsavstånd, efter justering.
Radarn blockerad Se
handbok
04
Avståndsvarning är tillfälligt ur funktion.
Radarsensorn är blockerad och kan inte upptäcka andra fordon t.ex. vid kraftigt regn eller om snöslask
har samlats framför radarsensorn.
Läs om radarsensorns begränsningar se sidan 151.
Krockvarning Serv. erfordras
158
Avståndsvarning samt Kollisionsvarnare med auto-broms är helt eller delvis ur funktion.
Uppsök verkstad om meddelandet kvarstår – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
04 Förarstöd
City Safety™
Allmänt
City Safety™ är en funktion för att stödja föraren att undvika en kollision vid bl.a. körning i
köer, där förändringar i framförvarande trafik
tillsammans med ouppmärksamhet kan leda till
en incident.
Är bilen även utrustad med Kollisionsvarnare
med auto-broms* kompletterar dessa båda
system varandra. För mer information om Kollisionsvarnare med auto-broms, se sidan 164.
VIKTIGT
Funktionen är aktiv i hastigheter under
50 km/h och hjälper föraren genom att bromsa
bilen automatiskt vid överhängande risk för
kollision med framförvarande fordon, om föraren inte själv reagerar i tid genom att bromsa
och/eller styra undan.
Underhåll och byte av komponenter i City
Safety™ får endast utföras på verkstad – en
auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
City Safety™ aktiveras i situationer där föraren
egentligen borde ha börjat bromsa betydligt
tidigare varför funktionen inte kommer att
kunna hjälpa föraren i alla lägen.
City Safety™ fungerar inte i alla körsituationer, trafik-, väder- och vägförhållanden.
City Safety™ är konstruerat för att aktiveras så
sent som möjligt för att undvika onödiga
ingrepp.
City Safety™ ska inte användas för att ändra
förarens sätt att framföra bilen – om föraren
enbart förlitar sig på och låter City Safety™
bromsa, kommer en kollision att ske förr eller
senare.
Förare eller passagerare märker normalt av
City Safety™ bara om en situation uppkommer
som är mycket nära en kollision.
1
Funktion
04
VARNING
City Safety™ reagerar inte på fordon som
kör i en annan riktning än det egna fordonet,
för små fordon, motorcyklar och cyklar eller
för människor och djur.
City Safety™ kan förhindra kollision vid en
hastighetsskillnad lägre än 15 km/h – vid
högre hastighetsskillnad kan kollisionshastigheten endast reduceras. För full bromsverkan måste föraren trampa på bromspedalen.
Invänta aldrig att City Safety™ ska ingripa.
Föraren är alltid ansvarig för att rätt avstånd
och hastighet hålls.
Lasersensorns sändar- och mottagarfönster1.
City Safety™ läser av trafiken framför bilen
med en lasersensor monterad i vindrutans
överkant. Vid överhängande risk för kollision
kommer City Safety™ att automatiskt bromsa
bilen, vilket kan upplevas som en kraftig
inbromsning.
Om hastighetsskillnaden är 4–15 km/h relaterat
den framförvarande bilen kan City Safety™ helt
undvika en kollision.
City Safety™ aktiverar en kort, kraftig bromsning och stannar bilen i normalfallet precis
bakom framförvarande fordon. För de flesta
förare ligger detta långt utanför ett normalt körsätt och kan upplevas som obehagligt.
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan avvika beroende av bilmodell.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
159
04 Förarstöd
City Safety™
Är hastighetsskillnaden mellan fordonen mer
än 15 km/h kan City Safety™ inte på egen hand
undvika kollisionen – för full bromskraft måste
föraren trampa på bromspedalen och det kan
då vara möjligt att undvika en kollision, även vid
hastighetsskillnader över 15 km/h.
När funktionen aktiveras och bromsar, visar
instrumentpanelens display ett meddelande
om att funktionen är/har varit aktiv.
Inställningar Bilinställningar
Förarstödsystem City Safety. Välj
alternativ Av. För mer information om
menysystemet MY CAR, se sidan 192.
Nedhängande objekt som t. ex. flagga/vimpel
för utskjutande last eller tillbehör som t. ex.
extraljus och frontbågar vilka överstiger motorhuvens höjd begränsar funktionen.
Vid nästa motorstart kommer dock funktionen att vara påslagen igen, även om
systemet var avstängt när motorn stängdes av.
Laserljuset från sensorn i City Safety™ mäter
hur ljuset reflekteras. Sensorn kan inte se föremål med låg reflektionsförmåga. Fordons bakdelar reflekterar i allmänhet ljuset tillräcklig tack
vare registreringsskylt och bakljusreflektorer.
VARNING
04
OBS
När City Safety™ bromsar, tänds bromsljusen.
Lasersensorn sänder ut laserljus även när
City Safety™ är manuellt avstängd.
För att koppla in City Safety™ igen:
Handhavande
• Följ samma procedur som vid avstängning,
men välj alternativet På.
OBS
Funktionen City Safety™ är alltid påslagen
efter att motorn startats via nyckelläge I och
II (se sidan 76 om nyckellägen).
På och Av
I vissa situationer kan det vara önskvärt att
stänga av City Safety™, t.ex. där lövade grenar
kan svepa över motorhuv och/eller vindruta.
Efter motorstart kan City Safety™ stängas av
på följande sätt:
• Sök med MY CAR på mittkonsolens bildskärm med dess menysystem fram
160
Begränsningar
Sensorn i City Safety™ är konstruerad för att
upptäcka bilar och andra större motorfordon
framför bilen och är oberoende av om det är
dag eller natt.
Sensorn har emellertid begränsningar och fungerar sämre – eller inte alls – i t.ex. kraftigt snöfall eller regn, i tät dimma eller i kraftig dammeller snörök. Imma, smuts, is eller snö på vindrutan kan störa funktionen.
Vid halt väglag förlängs bromssträckan, vilket
kan reducera förmågan för City Safety™ att
undvika kollision. I sådana situationer kommer
ABS- och DSTC-systemen att ge bästa möjliga
bromskraft med bibehållen stabilitet.
När den egna bilen backar är City Safety™
temporärt deaktiverad.
City Safety™ aktiveras inte i låga farter – under
4 km/h – varför systemet inte ingriper i situationer där man närmar sig framförvarande bil
mycket långsamt, t. ex. vid parkering.
Förarens kommandon prioriteras alltid, varför
City Safety™ inte ingriper i situationer där föraren på ett tydligt sätt styr eller gasar även om
en kollision är oundviklig.
När City Safety™ har förhindrat en kollision
med ett stillastående föremål förblir bilen stillastående i högst 1,5 sekund. Om bilen bromsats
för ett rullande framförvarande fordon, reduce-
04 Förarstöd
City Safety™
ras farten till samma hastighet som det framförvarande fordonet håller.
På bil med manuell växellåda stannar motorn
när City Safety™ stoppat bilen om inte föraren
hinner trycka ner kopplingspedalen dessförinnan.
OBS
•
Håll vindrutans yta framför lasersensorn
ren avseende is, snö, och smuts (se bild
sensorns placering sidan 159).
•
Klistra eller montera ingenting på vindrutan framför lasersensorn
•
Avlägsna is och snö från motorhuven –
snö- och istäcke får ej överstiga 5 cm
höjd.
I följande tabell framgår möjliga orsaker till att
meddelandet visas och förslag till lämplig
åtgärd.
Orsak
Åtgärd
Vindrutans yta framför lasersensorn är
smutsig eller belagd
med is eller snö.
Rengör vindrutans
yta framför sensorn
från smuts, is och
snö.
Lasersensorns synfält är blockerat.
Avlägsna det blockerande föremålet.
VIKTIGT
Om spricka, repa eller stenskott uppstår på
vindrutan framför något av lasersensorns
båda "fönster" och täcker en yta på ca 0,5
× 3,0 mm (eller större), ska en verkstad kontaktas för reparation eller byte av vindrutan
(se bild på sensorns placering sidan 159) –
en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Utebliven åtgärd kan medföra reducerad
prestanda för City Safety™.
•
Innan utbyte av vindruta, kontakta en
auktoriserad Volvoverkstad för verifiering av att rätt vindruta beställs och monteras. Användande av felaktig vindruta
kan medföra utebliven eller felaktig City
Safety-funktion.
•
Samma typ eller av Volvo godkända
vindrutetorkare ska monteras vid
utbyte.
Felsökning och åtgärd
Om instrumentpanelens display visar meddelandet Vindrutesensorer täckta innebär det
att lasersensorn är blockerad och inte kan upptäcka fordon framför bilen, vilket i sin tur innebär att City Safety™ inte fungerar.
04
För att inte riskera reducering av City
Safety™ prestanda, gäller även följande:
Dock kommer inte meddelandet
Vindrutesensorer täckta att visas för alla
situationer där lasersensorn är blockerad – föraren måste därför vara noggrann med att hålla
ren vindrutan och området framför lasersensorn.
161
04 Förarstöd
City Safety™
Lasersensorn
Funktionen City Safety™ innehåller en sensor
vilken sänder ut laserljus. Kontakta en kvalificerad verkstad vid fel eller behov av service på
lasersensorn – en auktoriserad Volvoverkstad
rekommenderas.
VARNING
04
162
Titta aldrig in i lasersensorn (vilken avger
spridande osynlig laserstrålning) på ett
avstånd om 100 mm eller närmare med förstorande optik av typ förstoringsglas, mikroskop, objektiv eller liknande optiska
instrument – det medför risk för ögonskador
(bilden på sidan 159 visar sensorns placering).
För mer information om lasersensorn, se
sidan 9.
Symboler och meddelanden i display
I samband med att City Safety™ automatiskt
bromsar, kan en eller flera av instrumentpanelens symboler tändas kombinerat med att dess
display visar ett meddelande.
Ett textmeddelande kan släckas med ett kort
tryck på blinkerspakens OK-knapp.
04 Förarstöd
City Safety™
Symbol
Meddelande
Innebörd/Åtgärd
Bromshjälp av City Safety
City Safety™ bromsar eller har gjort en automatisk inbromsning.
Vindrutesensorer täckta
Lasersensorn är tillfälligt ur funktion på grund av att något blockerar den.
• Ta bort föremålet som blockerar sensorn och/eller rengör vindrutan framför den.
Läs om lasersensorns begränsningar, se sidan 160.
City Safety Serv. erfordras
04
City Safety™ är ur funktion.
• Uppsök verkstad om meddelandet kvarstår – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
163
04 Förarstöd
Kollisionsvarnare med auto-broms & fotgängarskydd*
Allmänt
"Kollisionsvarnare med auto-broms & fotgängarskydd" är ett hjälpmedel för att assistera en
förare som riskerar att köra på en fotgängare
eller framförvarande fordon vilket är stillastående eller kör i samma riktning.
04
Kollisionsvarnare med auto-broms & fotgängarskydd aktiveras i situationer där föraren
egentligen borde ha börjat bromsa betydligt
tidigare varför funktionen inte kommer att
kunna hjälpa föraren i alla lägen.
Kollisionsvarnare med auto-broms & fotgängarskydd är konstruerad för att aktiveras så sent
som möjligt för att undvika onödiga ingrepp.
Kollisionsvarnare med auto-broms & fotgängarskydd kan förhindra en kollision eller sänka
kollisionshastigheten.
Kollisionsvarnare med auto-broms & fotgängarskydd ska inte användas för att ändra förarens sätt att framföra bilen – om föraren
enbart förlitar sig på Kollisionsvarnare med
auto-broms och låter den bromsa, kommer en
kollision att ske förr eller senare.
fotgängarskydd förekomma i två varianter:
Nivå 1 och Nivå 2.
Nivå 1
Föraren enbart varnas för uppdykande hinder
med visuella och akustiska signaler – ingen
automatisk bromsning ingriper, föraren måste
själv bromsa.
Nivå 2
Föraren varnas för uppdykande hinder med
visuella och akustiska signaler – bilen bromsas
automatiskt om föraren inte själv agerar inom
rimlig tid.
VIKTIGT
Underhåll av i Kollisionsvarnare med autobroms & fotgängarskydd ingående komponenter får endast utföras på verkstad – en
auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Två systemnivåer
Beroende av hur bilen är utrustad, kan funktionen Kollisionsvarnare med auto-broms &
1
2
164
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan avvika beroende av bilmodell.
Endast med system Nivå 2.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Funktion
Funktionsöversikt1.
Audio-visuell varningssignal vid kollisionsrisk.
Radarsensor2
Kamerasensor
Kollisionsvarnaren med auto-broms utför tre
moment i följande ordning:
1. Kollisionsvarning
2. Bromsunderstöd2
3. Auto-broms2
04 Förarstöd
Kollisionsvarnare med auto-broms & fotgängarskydd*
Kollisionsvarnaren och City Safety™ kompletterar varandra. För mer information om City
Safety™, se sidan 159.
3 – Auto-broms2
1 – Kollisionsvarning
Om föraren i detta läge ännu inte har påbörjat
en undanmanöver och kollisionsrisken är överhängande, träder den automatiska bromsfunktionen in – detta sker oavsett om föraren bromsar eller inte. Bromsning sker då med full
bromskraft för att sänka kollisionshastigheten
eller med begränsad bromskraft om det är tillräckligt för att undvika en kollision.
Först varnas föraren för en nära förestående
kollision.
Kollisionsvarnaren upptäcker fotgängare,
stillastående fordon samt fordon som kör i
samma riktning framför det egna fordonet.
Vid risk för kollision med en fotgängare eller ett
fordon påkallas förarens uppmärksamhet med
en rödblinkande varningssignal (nr [1] i bild på
sidan 164) och en akustisk signal.
2 – Bromsunderstöd2
Om risken för kollision ökat ytterligare efter kollisionsvarningen, aktiveras bromsunderstödet.
Det innebär att bromssystemet förbereds för
en snabb inbromsning genom att bromsarna
ansätts svagt, vilket kan kännas som ett lättare
ryck.
Om bromspedalen trycks ner tillräckligt fort
sker inbromsningen med full bromsverkan.
Bromsunderstödet förstärker även förarens
inbromsning om systemet bedömer att bromsningen inte är tillräcklig för att undvika en kollision.
2
I sista momentet aktiveras den automatiska
bromsfunktionen.
VARNING
Kollisionsvarnaren fungerar inte i alla körsituationer, trafik-, väder- och vägförhållanden. Kollisionsvarnaren reagerar inte på
fordon som kör i en annan riktning än det
egna fordonet eller för djur.
Varning aktiveras endast vid hög risk för
kollision. Detta avsnitt "Funktion" samt
avsnitt "Begränsningar" informerar om
begränsningar vilka föraren ska vara medveten om innan Kollisionsvarnare med autobroms används.
04
Varning och bromsingrepp för fotgängare är
avstängda i fordonshastighet över 80 km/h.
Varning och bromsingrepp för fotgängare
fungerar inte i mörker och tunnlar – inte heller vid tänd gatubelysning.
Auto-bromsfunktionen kan förhindra en
kollision eller reducera kollisionshastigheten. För att säkerställa full bromsverkan bör
föraren alltid trampa på bromsen – även när
bilen auto-bromsar.
Invänta aldrig en kollisionsvarning. Föraren
ansvarar alltid för att rätt avstånd och
hastighet hålls – även när Kollisionsvarnare
med auto-broms används.
Endast med system Nivå 2.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
165
04 Förarstöd
Kollisionsvarnare med auto-broms & fotgängarskydd*
Detektering av fotgängare
• Kamerasensorns förmåga att se fotgängare i skymning och gryning är begränsad –
precis som för det mänskliga ögat.
• Kamerasensorns förmåga att upptäcka
fotgängare är avstängd vid körning i mörker och tunnlar – även vid tänd gatubelysning.
VARNING
Kollisionsvarnare med auto-broms & fotgängarskydd är ett hjälpmedel.
04
Optimala exempel på vad systemet betraktar som
fotgängare med tydlig kroppskontur.
För optimal prestanda av systemet krävs att
den systemfunktion som identifierar fotgängare, får så entydig information om kroppskontur som möjligt – detta förutsätter möjlighet att
urskilja huvud, armar, axlar, ben, över- och
underkropp i kombination med ett mänskligt
normalt rörelsemönster.
Om stora delar av kroppen ej är synliga för
kameran kan systemet inte upptäcka en fotgängare.
• För att en fotgängare ska kunna upptäckas
måste denne synas i helfigur och ha en
längd av minst 80 cm.
• Systemet kan inte upptäcka en fotgängare
som bär på större föremål.
166
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Funktionen kan inte upptäcka alla fotgängare i alla situationer och ser t.ex. inte delvis
skymda fotgängare, personer i klädsel som
döljer kroppskonturen eller fotgängare kortare än 80 cm.
•
Föraren är alltid ansvarig för att fordonet
framförs på korrekt sätt och med säkerhetsavstånd anpassad till hastigheten.
Handhavande
Inställningar görs från MY CAR via mittkonsolens bildskärm och menysystem. För information om hur menysystemet används, se
sidan 192.
OBS
Funktionerna Bromsunderstöd och Autobroms är alltid påslagna – de kan inte
stängas av.
På och Av
För att välja om Kollisionsvarnaren ska vara
påslagen eller avstängd:
• Sök med menysystemet MY CAR via mittkonsolens bildskärm fram Inställningar
Bilinställningar Förarstödsystem
Kollisionsvarning – välj där På eller
Av.
En aktiverad funktion testas vid varje motorstart genom att kort tända varningslampans (nr
[1] i bild på sidan 164) separata ljuspunkter.
Vid motorstart fås automatiskt den inställning
som var vald då motorn stängdes av.
Aktivera/deaktivera varningssignaler
Varningslampan (nr [1] i bild på sidan 164) aktiveras automatiskt vid motorstart om Kollisionsvarnaren är påslagen.
Varningsljudet kan aktiveras/deaktiveras separat:
• Välj På eller Av i menysystemet MY CAR
under Inställningar Bilinställningar
Förarstödsystem Kollisionsvarning
Varningsljud.
04 Förarstöd
Kollisionsvarnare med auto-broms & fotgängarskydd*
Ställa in varningsavstånd
Varningsavståndet reglerar på vilket avstånd
den visuella och akustiska varningen utlöses.
• Välj ett av alternativen Långt, Normalt
eller Kort i menysystemet MY CAR under
Inställningar Bilinställningar
Förarstödsystem Kollisionsvarning
Varningsavstånd.
Varningsavståndet bestämmer känsligheten
för systemet. Varningsavstånd Långt ger tidigare varning. Prova först med Långt och om
denna inställning ger för många varningar, vilket i vissa situationer kan uppfattas som irriterande, byt då till varningsavstånd Normalt.
Använd varningsavstånd Kort endast i undantagsfall, t.ex. vid dynamisk körning.
OBS
När den adaptiva farthållaren används kommer varningslampan och varningsljudet att
användas av farthållaren även om Kollisionsvarnaren är avstängd.
Kollisionsvarnaren varnar föraren vid risk för
kollision, men funktionen kan inte förkorta
förarens reaktionstid.
De aktuella inställningarna kan kontrolleras på
mittkonsolens bildskärm. Sök med menysystemet MY CAR under Inställningar
Bilinställningar Förarstödsystem
Kollisionsvarning, se sidan 192.
Underhåll
För att kollisionsvarnaren skall vara effektiv,
kör alltid med Avståndskontroll inställd på
tidsavstånd 4–5, se sidan 156.
04
OBS
Även om varningsavståndet har satts till
Långt kan varningar i vissa lägen uppfattas
som sena. T.ex. vid stora hastighetsskillnader eller om framförvarande bil bromsar
kraftigt.
VARNING
Inget automatiskt system kan garantera
100 % korrekt funktion i alla situationer.
Prova därför aldrig Auto-bromssystemet
mot människor eller fordon – det kan medföra svåra skador och livsfara.
3
Kontrollera inställningar
Kamera- och radarsensor3.
För att sensorerna ska fungera korrekt måste
de hållas rena från smuts, is och snö och rengöras regelbundet med vatten och bilschampo.
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan avvika beroende av bilmodell.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
167
04 Förarstöd
Kollisionsvarnare med auto-broms & fotgängarskydd*
OBS
Smuts, is och snö som täcker sensorerna
reducerar funktionen och kan omöjliggöra
mätning.
Begränsningar
Kollisionsvarnare med auto-broms och fotgängarskydd är aktiv från och med ca 4 km/h.
04
Den visuella varningssignalen (nr [1] i bild på
sidan 164) kan vara svår att upptäcka vid starkt
solljus, reflexer, vid användning av solglasögon
eller om föraren inte har blicken riktad rakt
fram. Varningsljudet bör därför alltid vara aktiverat.
Vid halt väglag förlängs bromssträckan, vilket
kan reducera förmågan att undvika kollision. I
sådana situationer kommer ABS- och DSTCsystemen att ge bästa möjliga bromskraft med
bibehållen stabilitet.
OBS
Den visuella varningssignalen kan tillfälligt
sättas ur funktion vid hög kupétemperatur
som orsakats av t.ex. starkt solljus. Om
detta sker aktiveras varningsljudet även om
det är deaktiverat i menysystemet.
•
Varningar kan utebli om avståndet till
framförvarande är kort eller ratt- och
pedalrörelser är stora, t.ex. vid aktiv
körstil.
VARNING
Varningar och bromsingrepp kan utlösas
sent eller utebli om trafiksituationen eller
yttre påverkan gör att radar- eller kamerasensorn inte kan upptäcka en fotgängare
eller ett framförvarande fordon på korrekt
sätt.
Sensorsystemet har en begränsad räckvidd
för fotgängare och systemet ger därför
effektiva varningar och bromsingrepp i fordonshastigheter upp till 50 km/h. För stillastående eller långsamgående fordon är varningar och bromsingrepp effektiva i fordonshastigheter upp till 70 km/h.
Varningar för stillastånde eller långsamgående fordon kan sättas ur funktion p.g.a.
mörker eller dålig sikt.
Varning och bromsingrepp för fotgängare är
avstängda vid fordonshastighet över
80 km/h.
Kollisionsvarnaren använder samma radarsensor som den Adaptiva farthållaren. För mer
information om radarsensorn och dess
begränsningar, se sidan 169.
Om varningar upplevs som för frekventa och
störande kan varningsavståndet minskas.
Detta leder då till att systemet varnar i ett
senare skede vilket minskar det totala antalet
varningar, se avsnitt "Ställa in varningsavstånd" sidan 167.
168
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
04 Förarstöd
Kollisionsvarnare med auto-broms & fotgängarskydd*
Med ilagd backväxel är Kollisionsvarnare med
auto-broms temporärt deaktiverad.
Kollisionsvarnare med auto-broms aktiveras
inte i låga farter – under 4 km/h – varför systemet inte ingriper i situationer där det egna fordonet närmar sig framförvarande bil mycket
långsamt, t. ex. vid parkering.
I situationer där föraren visar ett aktivt och
medvetet körbeteende kan en kollisionsvarning senareläggas något för att minimera onödiga varningar.
• Driver Alert Control – se sidan 173
• Lane Departure Warning – se sidan 176.
OBS
Håll vindrutans yta framför kamerasensorn
ren avseende is, snö, imma och smuts.
Klistra eller montera ingenting på vindrutan
framför kamerasensorn, då det kan reducera eller få ett eller flera av kameran
beroende system att sluta fungera.
När Auto-broms har förhindrat en kollision med
ett stillastående föremål förblir bilen stillastående i högst 1,5 sekund. Om bilen bromsats för
ett rullande framförvarande fordon, reduceras
farten till samma hastighet som det framförvarande fordonet håller.
Kamerasensorn har begränsningar liknande
det mänskliga ögats, dvs. den "ser" sämre i
t.ex. mörker, kraftigt snöfall eller regn och i tät
dimma. Under sådana förhållanden kan kameraberoende funktioner reduceras kraftigt eller
tillfälligt deaktiveras.
På bil med manuell växellåda stannar motorn
när Auto-broms stoppat bilen om inte föraren
hinner trycka ner kopplingspedalen dessförinnan.
Även starkt motljus, reflexer i körbanan, snöeller isbelagd vägbana, smutsig vägbana eller
otydliga sidomarkeringar för körfält kan kraftigt
reducera funktionen när kamerasensorn
används för att läsa av körbanan samt upptäcka fotgängare och andra fordon.
Kamerasensorns begränsningar
Bilens kamerasensor används – förutom av
Kollisionsvarnare med auto-broms – även av
funktionerna:
• Automatisk hel-/halvljusavbländning – se
sidan 86
• Trafikskyltsinformation – se sidan 142
Kamerasensorns synfält är begränsat varför
fotgängare och fordon i vissa situationer inte
kan upptäckas eller upptäckten sker senare än
förväntat.
Felsökning och åtgärd
Om displayen visar meddelandet
Vindrutesensorer täckta innebär det att
kamerasensorn är blockerad och inte kan upptäcka fotgängare, fordon eller väglinjer framför
bilen.
Det innebär samtidigt att – förutom Kollisionsvarning med auto-broms – inte heller funktionerna Automatisk hel-/halvljusavbländning, Trafikskyltsinformation, Driver Alert Control och
Lane Departure Warning kommer att ha full
funktionalitet.
04
I följande tabell framgår möjliga orsaker till att
meddelandet visas och lämplig åtgärd.
Orsak
Åtgärd
Vindrutans yta framför kameran är
smutsig eller belagd
med is eller snö.
Gör ren vindrutans
yta framför kameran
från smuts, is och
snö.
Tät dimma, kraftigt
regn eller snö gör att
kameran inte ser tillräckligt bra.
Ingen åtgärd. Kameran fungerar inte
ibland vid kraftig
nederbörd.
Vid mycket höga temperaturer stängs kameran
tillfälligt av under ca 15 minuter efter motorstart för att skydda kamerafunktionen.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
169
04 Förarstöd
Kollisionsvarnare med auto-broms & fotgängarskydd*
Orsak
Åtgärd
Orsak
Åtgärd
Orsak
Åtgärd
Vindrutans yta framför kameran är ren-
Avvakta. Det kan ta
några minuter för
gjord men meddelandet kvarstår.
kameran att mäta
synbarheten.
Det har kommit
smuts mellan vindrutans insida och
kameran.
Uppsök verkstad för
rengöring av vindrutan innanför kamerakåpan – en
auktoriserad Volvoverkstad
rekommenderas.
04
Symboler och meddelanden i display
Symbol
Meddelande
Innebörd
Krockvarning AV
Kollisionsvarnaren avstängd.
Visas när motorn startas.
Meddelandet slocknar efter ca 5 sekunder eller efter ett tryck på OK-knappen.
Krockvarning Ej tillgänglig
Kollisionsvarnaren kan ej aktiveras.
Visas när föraren försöker aktivera funktionen.
Meddelandet slocknar efter ca 5 sekunder eller efter ett tryck på OK-knappen.
Bromshjälpen har
aktiverats
170
Auto-broms har varit aktiv.
Meddelandet slocknar efter ett tryck på OK-knappen.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
04 Förarstöd
Kollisionsvarnare med auto-broms & fotgängarskydd*
Symbol
Meddelande
Innebörd
Vindrutesensorer
täckta
Kamerasensorn är tillfälligt ur funktion.
Visas vid t.ex. snö, is eller smuts på vindrutan.
• Gör ren vindrutans yta framför kamerasensorn.
Läs om kamerasensorns begränsningar – se sidan 169.
Radarn
blockerad
Se handbok
Kollisionsvarnare med auto-broms är tillfälligt ur funktion.
Radarsensorn är blockerad och kan inte upptäcka andra fordon. T.ex. vid kraftigt regn eller om snöslask har samlats
framför radarsensorn.
04
Läs om radarsensorns begränsningar – se sidan 151.
Krockvarning Serv.
erfordras
Kollisionsvarnare med auto-broms är helt eller delvis ur funktion.
• Uppsök verkstad om meddelandet kvarstår – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
171
04 Förarstöd
Driver Alert System*
Allmänt om Driver Alert System
Driver Alert System är avsett att hjälpa förare
som är på väg att få ett försämrat körbeteende
eller är på väg att omedvetet lämna sitt körfält.
Driver Alert System består av olika funktioner,
vilka kan vara påslagna samtidigt eller var för
sig:
• Driver Alert Control – DAC, se sidan 173.
• Lane Departure Warning – LDW, se
04
sidan 176.
En påslagen funktion är satt i beredskapsläge
och aktiveras automatiskt först då hastigheten
går över 65 km/h.
Funktionen deaktiveras igen när hastigheten
sjunker under 60 km/h.
Båda funktionerna använder en kamera som är
beroende av att körfältet har målade sidomarkeringar på var sida.
VARNING
Driver Alert System fungerar inte i alla situationer utan är endast avsett att vara ett kompletterande hjälpmedel.
Föraren är alltid ytterst ansvarig för att fordonet förs fram på ett säkert sätt.
172
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
04 Förarstöd
Driver Alert System – DAC*
Allmänt om DAC
ämnad att användas på större vägar. Funktionen är inte avsedd för stadstrafik.
I vissa fall kanske körbeteendet inte påverkas
trots trötthet. Då kan det hända att föraren inte
får någon varning. Därför är det alltid viktigt att
stanna och ta en paus vid känsla av trötthet,
oavsett om DAC varnat eller inte.
Handhavande
Vissa inställningar görs från mittkonsolens
bildskärm och dess menysystem. För information om hur menysystemet används, se
sidan 192.
Aktuell Driver Alert-status kan kontrolleras på
färddatorns display med vänster rattspaks
tumhjul.
OBS
Funktionen ska inte användas för att förlänga ett körpass. Planera alltid in pauser
med jämna mellanrum och se till att vara
utvilad.
Funktionen DAC (Driver Alert Control) är
avsedd att fånga förarens uppmärksamhet då
denne börjar få ett vingligt körbeteende, t. ex.
om föraren är distraherad eller håller på att
somna.
En kamera läser av körbanans målade sidomarkeringar och jämför vägens sträckning med
förarens rattrörelser. Föraren larmas när fordonet inte följer körbanan på ett jämnt sätt.
OBS
Kamerasensorn har vissa begränsningar, se
sidan 169.
DAC har som mål att upptäcka ett långsamt
försämrat körbeteende och är i första hand
04
Begränsning
I vissa fall kan systemet varna trots att förarens
körbeteende inte har försämrats, t.ex:
• om föraren testar LDW-funktionen.
• vid starka sidovindar.
• på spårig vägbeläggning.
Tumhjul. Vrid tills displayen visar Driver
Alert . På andra raden kan alternativen
Driver Alert Standby <65 km/h, Driver
Alert Ej
tillgänglig eller nivåmarkering
visas.
OK bekräftar och raderar en varning i
minnet.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
173
04 Förarstöd
Driver Alert System – DAC*
Framförs fordonet vingligt larmas föraren med
en ljudsignal samt textmeddelandet Driver
Alert Dags för en paus. Varningen upprepas
efter en stund om inte körbeteendet förbättras.
På/Av
För att sätta Driver Alert i beredskapsläge:
• Sök på mittkonsolens bildskärm med dess
menysystem MY CAR fram
Bilinställningar Förarstödsystem
Driver Alert och bocka i rutan.
VARNING
Ett larm bör tas på största allvar eftersom en
sömnig förare ofta inte själv observerar sitt
tillstånd.
• Ingen bock i rutan: Funktionen avstängd.
Funktion
04
Driver Alert aktiveras när hastigheten
överstiger 65 km/h och förblir aktiv så
länge hastigheten är över 60 km/h.
Vid larm eller känsla av trötthet; stanna bilen
på ett säkert sätt snarast och vila.
Studier har visat att det är lika farligt att köra
vid trötthet som under påverkan av alkohol.
Displayen visar en nivåmarkering
med 1–5 staplar, där ett lågt antal staplar indikerar ett vingligt körbeteende. Många staplar
innebär stabil körning.
Symboler och meddelanden i display
Symbol
174
Meddelande
Innebörd
Driver Alert AV
Funktionen är avstängd.
Driver Alert Standby <65
km/h
Funktionen är satt i beredskapsläge p.g.a. att hastigheten är lägre än 65 km/h.
Driver Alert Ej tillgänglig
Körbanan saknar tydliga sidomarkeringar eller kamerasensorn är tillfälligt ur funktion. Läs om kamerasensorns begränsningar, se sidan 169.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
04 Förarstöd
Driver Alert System – DAC*
Symbol
Meddelande
Innebörd
Driver Alert
Funktionen analyserar förarens körsätt.
Antalet staplar kan variera i intervallet 1–5, där ett lågt antal staplar indikerar ett vingligt körbeteende.
Ett högt antal staplar innebär stabil körning.
Driver Alert Dags för en
paus
Fordonet har framförts på ett vingligt sätt – föraren larmas med en akustisk varningssignal + text.
Vindrutesensorer täckta
Kamerasensorn är tillfälligt ur funktion.
04
Visas vid t.ex. snö, is eller smuts på vindrutan.
• Gör ren vindrutans yta framför kamerasensorn.
Läs om kamerasensorns begränsningar, se sidan 169.
Driver Alert Sys Serv.
erfordras
Systemet är ur funktion.
• Uppsök verkstad om meddelandet kvarstår – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
175
04 Förarstöd
Driver Alert System – LDW*
Allmänt om – LDW
Handhavande och funktion
Om kameran inte längre kan se körbanans
sidomarkeringar visar displayen Lane Depart
Warn Ej tillgänglig.
Sjunker hastigheten under 60 km/h återgår
funktionen till beredskapsläget och displayen
visar Lane Depart Warn Standby <65 km/h.
Om fordonet omotiverat korsar körbanans
vänstra eller högra sidomarkering larmas föraren med en ljudsignal.
I följande situationer ges ingen varning:
04
Funktionen LDW (Lane Departure Warning) är
avsedd att reducera risken för s.k. singelolyckor – olyckor där fordonet i vissa situationer
lämnar körbanan och riskerar att antingen
hamna i diket eller i mötande körbana.
LDW består av en kamera som läser av körbanans målade sidomarkeringar. Föraren larmas
med en akustisk signal om fordonet korsar en
sidomarkering.
1
176
När Ökad känslighet är valt ges ändå en varning, se sidan 178.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Funktionen sätts på eller stängs av med en
strömbrytare på mittkonsolen. En lampa i
knappen lyser när funktionen är påslagen.
Färddatorns display visar Lane Depart Warn
Standby <65 km/h när funktionen är i beredskapsläge på grund av att hastigheten är under
65 km/h.
När LDW är i beredskapsläge aktiveras funktionen automatiskt efter att kameran läst in körbanans sidomarkeringar och hastigheten överstiger 65 km/h. Färddatorns display visar då
Lane Depart Warn Tillgänglig.
•
•
•
•
•
Körriktningsvisare är påslagen
Föraren har foten på bromspedalen1
Vid snabb nedtryckning av gaspedalen1
Vid snabba rattrörelser1
Vid kraftig sväng så bilen kränger.
Även kamerasensorn har vissa begränsningar.
För mer information, se sidan 169.
OBS
Föraren varnas bara en gång vid varje tillfälle
hjulen korsar en linje. Inget larm hörs alltså
när bilen har en linje mellan hjulen.
04 Förarstöd
Driver Alert System – LDW*
Symboler och meddelanden i display
Symbol
Meddelande
Innebörd
Lane departure warning
PÅ/Lane departure warning AV
Funktionen är påslagen/avslagen.
Visas vid påslag/avslag.
Texten försvinner efter 5 sekunder.
Lane Depart Warn Standby
<65 km/h
Funktionen är satt i beredskapsläge p.g.a. att hastigheten är lägre än 65 km/h.
Lane Depart Warn Ej tillgänglig
Körbanan saknar tydliga sidomarkeringar eller kamerasensorn är tillfälligt ur funktion. Läs om kamerasensorns begränsningar, se sidan 169.
Lane Depart Warn Tillgänglig
Funktionen läser körbanans sidomarkeringar.
Vindrutesensorer täckta
Kamerasensorn är tillfälligt ur funktion.
04
Visas vid t.ex. snö, is eller smuts på vindrutan.
• Gör ren vindrutans yta framför kamerasensorn.
Läs om kamerasensorns begränsningar, se sidan 169.
Driver Alert Sys Serv.
erfordras
Systemet är ur funktion.
• Uppsök verkstad om meddelandet kvarstår – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
177
04 Förarstöd
Driver Alert System – LDW*
Personliga inställningar
Inställningar görs från mittkonsolens bildskärm
via menysystemet i MY CAR. Sök där fram
Inställningar Bilinställningar
Förarstödsystem Lane Departure
Warning. För information om hur menysystemet används – se sidan 192.
Välj bland alternativen:
• På vid start – Funktionen försätts i bered04
skapsläge varje gång motorn startas. I
annat fall fås samma värde som fanns när
motorn stängdes av.
• Ökad känslighet – Känsligheten ökar, ett
larm kommer tidigare och färre begränsningar gäller.
178
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
04 Förarstöd
Parkeringshjälp*
Allmänt
Funktion
Parkeringshjälpen används som ett hjälpmedel
vid parkering. En ljudsignal samt symboler på
mittkonsolens bildskärm indikerar avståndet till
det upptäckta hindret.
Parkeringshjälpens ljudnivå kan justeras under
pågående ljudsignal med mittkonsolens VOLvred eller i bilens menysystem MY CAR – se
sidan 192.
Parkeringshjälp finns i två varianter:
04
• Enbart bak
• Både fram och bak.
OBS
Då en dragkrok är konfigurerad med bilens
elsystem, inkluderas dragkrokens utstick
när funktionen mäter parkeringsutrymmet.
VARNING
•
Parkeringshjälpen kan aldrig ersätta det
ansvar som föraren själv har vid parkering.
•
Sensorerna har döda vinklar där hinder
inte kan upptäckas.
•
Var uppmärksam på t.ex. människor
eller djur som befinner sig nära bilen.
Bildskärmsvy – visar hinder vänster fram och höger
bak.
Systemet aktiveras automatiskt vid motorstart
– strömbrytarens lampa för Av/På lyser. Stängs
parkeringshjälpen av med knappen, slocknar
lampan.
Mittkonsolens bildskärm visar en översiktsbild
med förhållandet mellan bilen och ett upptäckt
hinder.
Markerad sektor visar vilken/vilka av de fyra
sensorerna som upptäckt ett hinder. Ju närmare bilsymbolen en markerad sektorruta är,
desto kortare är avståndet mellan bilen och ett
upptäckt hinder.
Ju kortare avstånd till det bakom- eller framförvarande hindret, desto tätare ljuder signalen. Annat ljud från ljudanläggningen dämpas
automatiskt.
Vid avstånd inom 30 cm är tonen konstant och
aktiv sensors fält närmast bilen är fylld. Om
upptäckt hinder finns inom avstånd för kon-
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
179
04 Förarstöd
Parkeringshjälp*
stantton både bakom och framför bilen, ljuder
tonen växelvis från högtalarna.
VIKTIGT
Vissa föremål som t.ex. kedjor, tunna blanka
stolpar eller låga hinder kan hamna i ”signalskugga” och då tillfälligt inte uppfattas av
sensorerna – den pulserande tonen kan då
oväntat upphöra istället för att övergå till
förväntad konstantton.
04
•
Var då extra uppmärksam och manövrera/förflytta bilen särskilt långsamt
eller avbryt pågående parkeringsmanöver – hög risk för skada på fordon eller
andra föremål kan föreligga eftersom
sensorerna för tillfället inte har optimal
funktion.
Parkeringshjälp bakåt
Mätområdet rakt bakom bilen är ca 1,5 m.
Ljudsignal för hinder bakåt kommer från en av
de bakre högtalarna.
Mätområdet rakt framför bilen är ca 0,8 m.
Ljudsignal för hinder framåt kommer från en av
de främre högtalarna.
Parkeringshjälpen bakåt aktiveras när backväxeln läggs i.
Parkeringshjälpen framåt är aktiv upp till
15 km/h. Lampan i knappen är tänd för att indikera att systemet är påslaget. När hastigheten
understiger 10 km/h aktiveras systemet igen.
Vid backning med t.ex. släpvagn eller cykelhållare på dragkroken måste systemet stängas
av – annars reagerar sensorerna på dessa.
OBS
Parkeringshjälpen bak stängs av automatiskt vid körning med släpvagn om Volvo original släpvagnskablage används.
OBS
Parkeringshjälpen framåt deaktiveras när
parkeringsbromsen ansätts eller P-läge
väljs i bil med automatisk växellåda.
VIKTIGT
Parkeringshjälp framåt
Vid montering av extraljus: Tänk på att
dessa inte får skymma sensorerna – extraljusen kan då uppfattas som hinder.
Indikering av fel på systemet
Om informationssymbolen lyser med
fast sken och informationsdisplayen
visar Parkeringshjälp Serv. erfordras är parkeringshjälpen ur funktion.
180
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
04 Förarstöd
Parkeringshjälp*
VIKTIGT
Under vissa omständigheter kan parkeringshjälpsystemet ge falska varningssignaler som orsakas av externa ljudkällor som
avger samma ultraljudfrekvenser som
systemet arbetar med.
Exempel på sådana källor är bl.a. signalhorn, våta däck på asfalt, pneumatiska
bromsar, avgasljud från motorcyklar, m.m.
04
Rengöring av sensorer
Sensorernas placering bak.
För att sensorerna ska fungera korrekt måste
de rengöras regelbundet med vatten och bilschampo.
OBS
G031402
Smuts, is och snö som täcker sensorerna
kan ge upphov till falska varningssignaler.
Sensorernas placering fram.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
181
04 Förarstöd
Parkeringshjälpkamera*
Allmänt
Funktion och handhavande
Parkeringskameran är ett hjälpsystem och aktiveras när backväxeln läggs i (kan ändras i
inställningsmenyn, se sidan 192).
Kamerabilden visas på mittkonsolens bildskärm.
OBS
04
Är bilen även utrustad med parkeringshjälpsensorer* visas dess information grafiskt som
färgade fält för att illustrera avståndet till upptäckta hinder, se sidan 179.
Då en dragkrok är konfigurerad med bilens
elsystem, inkluderas dragkrokens utstick
när funktionen mäter parkeringsutrymmet.
VARNING
•
Parkeringskameran är ett hjälpmedel
och kan aldrig ersätta förarens ansvar
vid backning.
•
Kameran har döda vinklar där hinder
inte kan upptäckas.
•
Var uppmärksam på människor och djur
som befinner sig nära bilen.
När backväxeln läggs i visas grafiskt två heldragna linjer som illustrerar var bilens bakhjul
kommer att rulla med aktuellt rattutslag – detta
underlättar vid fickparkering, backning i trånga
utrymmen och vid påkoppling av släpvagn.
Även bilens ungefärliga yttermått illustreras
med två streckade linjer. Hjälplinjerna kan
stängas av i inställningsmenyn.
CAM-knappens placering.
Kameran visar vad som finns bakom bilen och
om något dyker upp från sidorna.
Kameran är aktiv ca 5 sekunder efter att backväxeln lagts ur eller tills bilens hastighet överstiger 10 km/h.
Kameran visar ett brett område bakom bilen
samt del av stötfångaren och eventuell dragkrok.
Föremål på bildskärmen kan upplevas luta
något – detta är normalt.
OBS
Föremål på bildskärmen kan vara närmare
bilen än de upplevs vara på skärmen.
Är någon annan vy aktiv tar parkeringskamerasystemet automatiskt över och kamerabilden
visas på skärmen.
182
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Kamerans placering intill öppningshandtaget.
04 Förarstöd
Parkeringshjälpkamera*
Ljusförhållanden
Kamerabilden justeras automatiskt efter
rådande ljusförhållande. Det gör att bilden kan
variera något i ljusstyrka och kvalitet. Dåliga
ljusförhållanden kan resultera i en något reducerad bildkvalitet.
ser den väg bilen kommer att ta även vid
svängning.
OBS
•
Vid backning med släpvagn som inte är
elektriskt kopplad till bilen visar skärmens linjer den väg bilen kommer att ta
– inte släpvagnens.
•
Skärmen visar inga linjer när en släpvagn är elektriskt kopplad till bilens
elsystem.
•
Parkeringskameran stängs av automatiskt vid körning med släpvagn om Volvo
original släpvagnskablage används.
OBS
Håll kameralinsen ren från smuts, snö och is
för bästa funktion. Detta är speciellt viktigt
vid dåliga ljusförhållanden.
Hjälplinjer
VIKTIGT
Tänk på att skärmbilden bara visar området
bakom bilen – så var uppmärksam på bilens
sidor och framvagn när ratten vrids vid
backning.
Exempel på hur hjälplinjer kan visas för föraren.
Linjerna på skärmen projiceras som om de
befann sig i markplan bakom bilen och är direkt
beroende av rattutslaget, vilket gör att föraren
Gränslinjer
04
Systemets linjer.
Gränslinje 30 cm-zon bakåt från bilen
Gränslinje fri backnings-zon
"Hjulspår"
Den heldragna linjen (1) ramar in en zon som är
inom ca 30 cm från stötfångaren.
Den streckade linjen (2) ramar in en zon upp till
ca 1,5 m bakåt från stötfångaren. Det är samtidigt gränsen för bilens mest utstickande
detaljer, t.ex. ytterbackspeglar och hörn – även
när det svänger.
De breda "hjulspåren" (3) mellan sidolinjerna
anger var hjulen kommer att rulla och kan
sträcka sig ca 3,2 m bakåt från stötfångaren
om inget hinder finns i vägen.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
183
04 Förarstöd
Parkeringshjälpkamera*
Bilar med backsensorer*
Inställningar
Att tänka på
Tryck på OK/MENU när en kameravy visas.
Gör de inställningar som önskas.
• Håll kameralinsen ren från smuts, is och
Övrigt
• Standardinställning är att kameran aktiveras när backväxeln läggs i.
• Ett tryck på CAM aktiverar kameran även
om inte backväxeln läggs i.
• Växla mellan normal och zoomad bild
genom att vrida TUNE eller trycka på
CAM.
04
Färgade fält (4 st, en per sensor) visar avstånd.
Är bilen även utrustad med parkeringshjälpsensorer (se sidan 179) blir avståndsvisningen
mer precis och färgade fält visar vilken/vilka av
de 4 sensorerna som registrerar ett hinder.
Fältens färg ändras med minskande avstånd till
hindret – från gul till orange mot rött.
184
Färg
Avstånd (meter)
Gul
1,5–
Orange
0,3–1,5
Röd
0–0,3
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
• Om bilen har fler kameror* installerade växlas kamera genom att vrida TUNE.
Begränsningar
OBS
Cykelhållare eller andra tillbehör monterade
bak på bilen kan skymma kamerans sikt.
Var uppmärksam på att även om det ser ut som
att en förhållandevis liten del av bilden är
skymd kan det medföra att en relativt stor sektor är dold och hinder kan därigenom förbli
oupptäckta tills de är alldeles inpå bilen.
snö.
• Rengör kameralinsen regelbundet med
ljummet vatten och bilschampo – försiktigt
så inte linsen repas.
04 Förarstöd
BLIS* – Blind Spot Information System
Allmänt om BLIS
VARNING
Döda vinklar
Systemet är ett komplement till, inte en
ersättning för, ett säkert körsätt och användande av backspeglarna. Det kan aldrig
ersätta förarens uppmärksamhet och
ansvar. Ansvaret för att byta fil på ett trafiksäkert sätt ligger alltid på föraren.
G021426
Systemet är konstruerat för att fungera optimalt vid körning i tät trafik på flerfiliga vägar.
Backspegel med BLIS-funktion1.
När en kamera (1) har upptäckt ett fordon inom
zonen för den döda vinkeln lyser indikeringslampan (2) med fast sken.
BLIS-kamera
Indikeringslampa
BLIS-symbol
BLIS är ett informationssystem baserat på
kamerateknik som under vissa förutsättningar
hjälper föraren att uppmärksamma fordon,
som rör sig i samma riktning som det egna fordonet, i den s.k. döda vinkeln.
OBS
A = ca 9,5 m och B = ca 3,0 m.
Aktivera/deaktivera
Lampan tänds på den sidan av bilen där
systemet har upptäckt fordonet. Om bilen
skulle bli omkörd på båda sidor samtidigt,
tänds båda lamporna.
BLIS ger föraren ett meddelande om något fel
skulle uppstå i systemet. Om t.ex. systemets
kameror är skymda blinkar BLIS indikeringslampa och ett meddelande visas i informationsdisplayen. Kontrollera och rengör linserna
i sådana fall.
Om nödvändigt kan systemet stängas av tillfälligt, se avsnitt "Aktivera/deaktivera".
1
04
Knapp för aktivering/deaktivering.
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan avvika beroende av bilmodell.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
185
04 Förarstöd
BLIS* – Blind Spot Information System
BLIS aktiveras när motorn startas. Indikeringslamporna i dörrpanelerna blinkar tre gånger när
BLIS aktiveras.
Systemet kan deaktiveras/aktiveras efter
motorstart med ett tryck på BLIS-knappen.
04
Vissa kombinationer av tillvald utrustning lämnar ingen ledig plats för en knapp i mittkonsolen – då hanteras funktionen i bilens menysystem MY CAR under Inställningar
Bilinställningar BLIS. (För beskrivning av
menysystemet – se sidan 192).
När BLIS deaktiveras slocknar lampan i
knappen och instrumentpanelens display visar
ett meddelande.
När BLIS aktiveras lyser lampan i knappen, ett
nytt textmeddelande visas i displayen och indikeringslamporna i dörrpanelerna blinkar
3 gånger. Tryck på OK-knappen för att få bort
textmeddelandet. (För beskrivning av meddelandehantering – se sidan 190).
När fungerar BLIS
Systemet fungerar när det egna fordonet körs
i hastigheter över 10 km/h.
VARNING
Omkörningar
Systemet är konstruerat för att reagera om:
• du kör om i en hastighet upp till 10 km/h
fortare än det omkörda fordonet
• du blir omkörd av ett fordon som håller upp
till 70 km/h högre hastighet än ditt eget.
VARNING
BLIS fungerar inte i skarpa kurvor.
BLIS fungerar inte när bilen backar.
En bred släpvagn kopplad till bilen kan
skymma andra fordon i angränsande körfiler. Det kan orsaka att fordon i detta skuggområde inte kan upptäckas av BLIS.
Dagsljus och mörker
I dagsljus reagerar systemet på omgivande
bilars form. Systemet är konstruerat för att
upptäcka motorfordon såsom bilar, lastbilar,
bussar och motorcyklar.
I mörker reagerar systemet på omgivande
bilars strålkastare. Om strålkastarna på omgivande fordon inte är på upptäcker inte systemet fordonet. Detta innebär t.ex. att systemet
186
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
inte reagerar för en släpvagn utan strålkastare
som dras bakom en personbil eller lastbil.
Systemet reagerar inte för cyklister och
mopedister.
BLIS-kamerorna har begränsningar liknande det mänskliga ögats, dvs. de "ser"
sämre i t.ex. kraftigt snöfall, starkt motljus
eller tät dimma.
Rengöring
För att fungera optimalt måste BLIS-kamerornas linser vara rena. Linserna kan rengöras
med en mjuk trasa eller fuktig svamp. Rengör
linserna försiktigt så att de inte repas.
VIKTIGT
Linserna är eluppvärmda för att kunna
smälta bort is eller snö. Om nödvändigt
borsta bort snö från linserna.
04 Förarstöd
BLIS* – Blind Spot Information System
Meddelanden i display
Meddelande
Innebörd
BLIS PÅ
BLIS-systemet är
aktiverat.
BLIS Serv. erfordras
BLIS ur funktion –
kontakta en verkstad.
BLIS Kamera täckt
BLIS Nedsatt funktion
BLIS-kamera är
täckt av smuts, snö
eller is – rengör linserna.
Nedsatt funktion i
dataöverföringen
mellan BLIS-systemets kamera och
bilens elsystem.
Kameran återställer
sig själv när dataöverföringen mellan
BLIS-systemets
kamera och bilens
elsystem återgår till
det normala.
BLIS AV
VIKTIGT
Reparation av BLIS-systemets komponenter får endast utföras på verkstad – en
auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Begränsningar
I vissa situationer kan BLIS indikeringslampa
lysa trots att inget annat fordon finns i den döda
vinkeln.
Reflex från blank våt vägbana.
04
OBS
Om BLIS indikeringslampa vid enstaka tillfällen lyser trots att ett annat fordon inte
finns i den döda vinkeln, betyder detta inte
att ett fel uppstått i systemet.
Vid fel på BLIS-systemet visar displayen
texten BLIS Serv. erfordras.
Egen skugga på stor ljus slät yta, t.ex. ljudbarriär
eller vägbeläggning av betong.
Följande bilder visar exempel på situationer där
BLIS indikeringslampa kan lysa även om inget
annat fordon finns i den döda vinkeln.
BLIS-systemet är
avstängt.
Lågt stående sol i kameran.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
187
Meny- och meddelandehantering.........................................................
Menykälla MY CAR...............................................................................
Klimat....................................................................................................
Bränsledriven motor- och kupévärmare*..............................................
Extravärmare*........................................................................................
Färddator..............................................................................................
Anpassning av köregenskaper..............................................................
Komfort i kupén....................................................................................
188
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
190
192
200
210
213
214
216
217
KOMFORT OCH KÖRGLÄDJE
05 Komfort och körglädje
Meny- och meddelandehantering
Kombinationsinstrument
Meddelande
Menyöversikt
Vissa av nedanstående menyalternativ förutsätter att funktion och hårdvara är installerad i
bil.
---- km till tom tank
--.- l/100km medelförbrukning
--.- l/100km nuvarande förbr.
--- km/h medelhastighet
--- km/h aktuell hastigh.1
Motoroljenivå Vänta...*
Informationsdisplay och reglage för menyhantering.
05
190
Park.värm.tidur --:--
Direktstart Parkvärmare
Tumhjul – bläddrar mellan menyval.
Extravärmare auto PÅ*
Endast vissa marknader.
Programmering möjlig endast med avstängd motor.
Kan inte väljas då Extravärmaren arbetar.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Lane Depart Warn *
Driver Alert *
Textmeddelande i informationsdisplay.
---*2
OK – åtkomst av meddelandelista samt
bekräftar meddelanden.
RESET – nollställer aktiv funktion. Används
i vissa fall till att välja/aktivera en funktion,
se förklaring under respektive funktion.
Med vänster rattspak styrs de menyer som
visas i informationsdisplayerna i kombinationsinstrumentet. Vilka menyer som visas är
beroende av nyckelläget, se sidan 76. Om
meddelande finns måste det bekräftas med
OK för att menyerna ska visas.
1
2
3
Däcktryck Kalibrering*
PÅ*3
Samtidigt som en varnings-, informations- eller
kontrollsymbol tänds, visas ett kompletterande
meddelande i informationsdisplayen. Felmeddelande lagras i en minneslista tills felet åtgärdats.
Tryck in OK för att bekräfta och bläddra bland
meddelanden.
05 Komfort och körglädje
Meny- och meddelandehantering
OBS
Om ett varningsmeddelande visas när färddatorn används, måste meddelandet läsas
(tryck på OK) innan den tidigare aktiviteten
kan återupptas.
Meddelande
Innebörd
Stanna snarastA
Stanna och stäng av
motorn. Allvarlig skaderisk – kontakta en verkstadB.
Stanna motornA
Service snarastA
Serv. erfordrasA
Stanna och stäng av
motorn. Allvarlig skaderisk – kontakta en verkstadB.
Kontakta en verkstadB
för omgående kontroll
av bilen.
Kontakta en verkstadB
för kontroll av bilen så
snart som möjligt.
Se handbokA
Läs instruktionsboken.
Boka tid för service
Dags att boka service –
kontakta en verkstadB.
Meddelande
Innebörd
Meddelande
Innebörd
Tid för service
Dags för service – kontakta en verkstadB. Tidpunkten påverkas av
antal körda mil, antal
månader sedan
senaste service,
motorns gångtid och
oljekvalitet.
Växellåda varm
Sänk hastigheten
Kör lugnare eller stanna
bilen på ett säkert sätt.
Lägg ur växeln och låt
motorn gå på tomgång
tills meddelandet slocknarC.
Växellåda varm
Stanna snarast
Kritiskt fel. Stanna
genast bilen på ett
säkert sätt och kontakta
en verkstadB.
Tillfälligt AVA
En funktion har tillfälligt
stängts av och återställs automatiskt under
körning eller efter
omstart.
Tid för service
överskriden
Följs inte serviceintervall täcker inte garantin
eventuellt skadade
delar – kontakta en
verkstadB.
Växellådsolja
Behöver bytas
Kontakta en verkstadB
för kontroll av bilen så
snart som möjligt.
Växellåda Nedsatt funktion
Växellådan klarar inte
full kapacitet. Kör försiktigt tills meddelandet
slocknarC.
Vid upprepad visning –
kontakta en verkstadB.
Låg batterinivå
Energisparläge
A
B
C
05
Ljudsystemet avstängt
för att spara energi.
Ladda batteri.
Del av meddelande, visas tillsammans med uppgift om var
problem har uppstått.
En auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
För fler meddelanden rörande automatisk växellåda, se
sidan 120.
191
05 Komfort och körglädje
Menykälla MY CAR
Allmänt om MY CAR
I denna menykälla hanteras många av
bilens funktioner, t.ex. inställning av
klocka, ytterbackspeglar och lås.
Handhavande
Reglage i mittkonsol
Navigering bland menyerna sker med knappar
på mittkonsolen eller med rattens högra
knappsats.
inmatade tecken raderas
senast gjorda val ångras
leder uppåt i menysystemet
Ett långt tryck leder till högsta menynivån
(Huvudkällvyn), varifrån bilens samtliga funktioner/menykällor kan nås – se även sidan
226.
Mittkonsolens reglage för menyhantering.
Tryck på MY CAR för att öppna menyerna
under MY CAR.
Tryck på OK MENU för att välja/bocka i
markerat menyalternativ eller lagra vald
funktion i minnet.
Vrid TUNE-ratten för att stega upp/ner
bland menyalternativ.
EXIT
EXIT-funktioner
Beroende av i vilken funktion markören befinner sig vid EXIT-tryck och på vilken menynivå,
kan något av följande ske:
192
telefonsamtal avvisas
aktuell funktion avbryts
Även korta respektive långa tryck kan ge varierande resultat.
Vissa funktioner är standard, andra är tillval –
utbudet varierar även beroende av marknad.
05
•
•
•
•
•
05 Komfort och körglädje
Menykälla MY CAR
Knappsats* i ratt
Här följer ett exempel på hur en funktion kan
sökas fram och justeras med rattens knappsats:
MY CAR
Under menykälla MY CAR finns följande alternativ:
1. Tryck på mittkonsolens knapp MY CAR.
2. Stega till önskad meny, t.ex.
Inställningar, med tumhjulet (1) och
tryck därefter på tumhjulet – en undermeny öppnas.
3. Stega till önskad meny, t.ex.
Bilinställningar och tryck på tumhjulet –
en undermeny öppnas.
Knappsatsen kan variera beroende av marknad.
Vrid tumhjulet för att stega upp/ner bland
menyalternativ.
4. Stega till Låsinställningar för dörrar och
tryck på tumhjulet – en ny undermeny öppnas.
Tryck på tumhjulet för att välja/bocka i
markerat menyalternativ eller lagra vald
funktion i minnet.
5. Stega till Upplåsning och tryck på tumhjulet – en undermeny med valbara funktioner öppnas.
EXIT (se rubrik "EXIT-funktioner" sidan
192).
6. Välj mellan alternativen Alla dörrar och
Förardörr, sedan alla och tryck på tumhjulet – ett kryss markeras i alternativets
tomma ruta.
Sökvägar
Aktuell menynivå visas högst upp till höger på
mittkonsolens bildskärm. Sökvägarna till
menysystemets funktioner anges i denna bok
med formen:
Inställningar Bilinställningar
Låsinställningar för dörrar Upplåsning
Förardörr, sedan alla.
05
• Min XC60
• DRIVe*
• Förarstödsystem (Support system
status)
• Inställningar (Settings)
7. Avsluta programmeringen genom att
backa ut ur menyerna stegvis med korta
tryck på EXIT (2) eller med ett enda långt
tryck.
Proceduren är samma som den med mittkonsolens knappar – se sidan 192: OK MENU (2),
EXIT (4) samt TUNE-ratten (3).
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
193
05 Komfort och körglädje
Menykälla MY CAR
Min XC60
Här visas de 4 första menynivåerna under MY
CAR Inställningar. Några menyer har ytterligare undermenyer – dessa beskrivs då utförligt i respektive avsnitt.
Förarstödsystem
Vid val om en funktion önskas aktiverad/På
eller deaktiverad/Av visas en kvadrat:
På: Markerad kvadrat.
Av: Tom kvadrat.
• Välj På/Av med OK – backa sedan ur
menyn med EXIT.
Bilinställningar
MY CAR
05
Min XC60
Bildskärmen visar bilens samtliga förarstödsystem samlade – dessa kan här aktiveras eller
deaktiveras.
Min DRIVe*
Här beskrivs bland annat delar av Volvos koncept DRIVe.
MY CAR
Förarstödsystem
Bildskärmen visar summerad aktuell status för
bilens förarstödsystem.
Inställningar – menyer
Så här är menyerna uppbyggda:
• Start/Stop
• Eco-körguide
Menynivå 1
För mer information – se sidan 122.
Menynivå 2
s. x
Menynivå 3
Menynivå 4
194
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Bilnyckelminne
(MY CAR > Support system status)
På
Av
s. 79
och
100
05 Komfort och körglädje
Menykälla MY CAR
Låsinställningar för dörrar
Automatisk låsning
s. 47,
54 och
56
På
Alla dörrar
Fäll in speglar
Ljusinställningar
Förardörr, sedan
alla
60 sek
90 sek
Trippel blinkers indikering
s. 46
Av
Av
Indikeringsljus upplåsning
Valfri dörr
Dörrar samma
sida
Temporär vänstertrafik
s. 92
05
På
På
Av
Av
Framdörrar
s. 89
På
På
Alla dörrar
s. 91
30 sek
Indikeringsljus låsning
Nyckelfri upplåsning
Fråga vid urstigning
Ledbelysning
Vinkla höger backspegel
Upplåsning
Aktivera en gång
s. 100
Vinkla vänster backspegel
Av
Reducerad larmnivå
Backspegelsinställningar
eller
s. 58
och 62
Trygghetsbelysning
s. 47
och 91
Temporär högertrafik
Av
På
30 sek
Av
60 sek
90 sek
Aktiva kurvljus
s. 88
På
Av
``
195
05 Komfort och körglädje
Menykälla MY CAR
Extraljus
s. 88
På
Av
Kollisionsvarning
s. 164
På
På
Av
Av
Varningsavstånd
Rattmotstånd
Normalt
Medium
Kort
05
Förarstödsystem
På
s. 185
BLIS
På
På
Av
Av
Lane Departure Warning
s. 176
Avståndsvarning
På
På
Av
Av
På vid start
På
s. 9 och
159
Av
Varningsljud
Återställ bilinställningar
Alla menyer i Bilinställningar får
ursprunglig fabriksinställning.
City Safety
Långt
s. 216
Låg
Hög
s. 140
DSTC
Driver Alert
s. 156
s. 173
På
Av
Av
Ökad känslighet
På
Av
Systeminställningar
Tid
Här ställs instrumentpanelens
klocka in.
196
s. 73
05 Komfort och körglädje
Menykälla MY CAR
Tidsformat
s. 73
Avstånds- och bränsleenhet
12h
MPG (UK)
24h
MPG (US)
Skärmsläckare
På
Av
Skärmens aktuella innehåll slocknar efter en stunds inaktivitet och
ersätts av en tom bildskärm om
detta alternativ markeras.
Aktuellt skärminnehåll återkommer om någon av bildskärmens
knappar eller reglage påverkas.
s. 192
km/l
l/100km
Röstinstruktioner
Detta menyalternativ + OK ger
talad information om hur systemet fungerar.
Celsius
Fahrenheit
Väljer enhet för visning av yttertemperatur och inställning av klimatanläggning.
05
Volymer
Röstvolym
Väljer språk för menytexter.
Volym för främre parkeringshjälp
På
Volym för bakre parkeringshjälp
Av
Telefonens ringvolym
Förklarande text till skärmens
aktuella innehåll visas, med detta
alternativ markerat.
Röstinställningar
Temperaturenhet
Språk
Visa hjälptext
s. 214
Återställ systeminställningar
Alla menyer i Systeminställningar får ursprunglig fabriksinställning.
``
197
05 Komfort och körglädje
Menykälla MY CAR
Kommandolista för röststyrning
Telefonkommandon
Telefon
Telefon ring kontakt
Telefon ring
nummer
Navigationskommandon
05
Menyalternativen under Navigationskommandon visar några
exempel på tillgängliga röstkommandon – endast med Volvos
navigationssystem RTI* installerat.
Användarinställning för röststyrning
Navigation
Grundinställning
Navigation upprepa instruktion
Användare 1
Navigation kör till
adress
Generella kommandon
Hjälp
Avbryt
Röstinstruktioner
Menyalternativen under Telefonkommandon visar några exempel på tillgängliga röstkommandon – endast med en BluetoothŸansluten mobiltelefon installerad.
198
För mer och utförlig information –
se sidan 252.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Användare 2
Här finns möjlighet att skapa en
andra användarprofil – en fördel
om fler än en person ska använda
bilen/systemet regelbundet.
Grundinställning ger fabriksinställning.
Röstträning
Användare 1
Användare 2
Med Röstträning lärs Röststyrsystemet att känna igen förarens
röst och uttal. Ett antal fraser presenteras på skärmen som föraren
ska läsa upp. Då systemet lärt in
hur föraren talar, upphör presentationen av fraser. Därefter kan
t.ex. Användare 1 väljas i
Användarinställning för röststyrning för att systemet skall
lyssna på rätt användare.
Röstvolym
En volymkontroll visas på skärmen – gör då följande:
1. Justera volymen med tumhjulet.
2. Provlyssna med OK.
3. Med EXIT lagras inställningen och menyn släcks.
05 Komfort och körglädje
Menykälla MY CAR
Inrättningslista för röststyrning
Automatisk fläktjustering
Normal
Redigera lista
Hög
Antalet inrättningar är omfattande
och varierar beroende av marknad. Maximalt 30 stycken favoritinrättningar kan lagras i denna
lista.
Låg
Återcirkulationstimer
På
Klimatinställningar
Antal nycklar
s. 46
VIN-nummer
s. 360
DivX® VOD kod
s. 245
Bluetooth mjukvaruversion i
bilen
s. 251
Av
Menyalternativ Inrättningslista
för röststyrning visas endast om
Volvos navigationssystem RTI* är
installerat. För mer information
om Inrättningar och Röststyrning
– se Navigationssystemets
instruktionsbok.
Ljudinställningar
s. 200
Kart- och mjukvaruversion*
Automatisk avfrostning bak
Endast i bil med Volvo GPS-navigator – se separat bok.
På
Av
Luftkvalitetssystem
05
På
s. 225
Av
Återställ klimatinställningar
Alla menyer i Klimatinställningar får ursprunglig fabriksinställning.
Favoriter (FAV)
s. 230
Volvo On Call
Beskrivs i separat bok.
Information
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
199
05 Komfort och körglädje
Klimat
Allmänt
Klimatanläggning
Bilen är utrustad med elektronisk klimatreglering. Klimatanläggningen kyler eller värmer samt avfuktar luften i kupén.
OBS
Luftkonditioneringen (AC) kan stängas av,
men för bästa möjliga klimatkomfort i kupén
och undvikande av imma på rutorna bör den
alltid vara påslagen.
Sensorernas placering
• Solsensorn sitter på instrumentpanelens
ovansida.
• Temperatursensorn för kupén sitter
nedanför klimatpanelen.
• Yttertemperatursensorn sitter på yttre
backspegeln.
• Fuktsensorn* sitter vid inre backspegeln.
OBS
Täck inte över eller blockera sensorerna
med klädesplagg eller andra föremål.
05
I systemet finns en solsensor som känner av på
vilken sida solen skiner in i kupén. Detta medför1 att temperaturen kan skilja mellan höger
och vänster luftmunstycken trots att regleringen är inställd på samma temperatur på båda
sidor.
Sidofönster och panoramatak
För att luftkonditioneringen ska fungera optimalt bör sidofönster och eventuellt panoramatak vara stängda.
Imma på fönstrens insida
För att ta bort imma på fönstrens insida ska
defrosterfunktionen användas i första hand.
För att minska risken för uppkomst av imma
ska fönstren hållas rena och putsas med vanligt fönsterputsmedel.
Tillfällig avstängning av
luftkonditionering
När motorn behöver maximal kraft, dvs. vid
fullgasacceleration eller körning i uppförs1
200
Gäller endast ECC.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Kondensvatten
Vid varm väderlek kan kondensvatten från luftkonditioneringen droppa under bilen. Detta är
normalt.
Is och snö
Sopa bort is och snö från luftintaget till klimatanläggningen (spalten mellan huv och vindruta).
Genomvädringsfunktion
Faktisk temperatur
Temperaturen som väljs motsvarar den fysiska
upplevelsen med hänsyn tagen till lufthastighet, luftfuktighet, solinstrålning etc. som för tillfället råder i och kring bilen.
backe med släpvagn, kan luftkonditioneringen
tillfälligt stängas av. Det kan då uppstå en tillfällig temperaturökning i kupén.
Funktionen öppnar/stänger alla sidofönster
samtidigt och kan användas exempelvis för att
snabbt vädra ur bilen vid varmt väder, se
sidan 55.
Kupéfilter
All luft som kommer in i bilens kupé renas med
ett filter. Det måste bytas med jämna mellanrum. Följ Volvos serviceprogram för rekommenderat bytesintervall. Vid körning i starkt
förorenad miljö kan filtret behöva bytas oftare.
OBS
Det finns olika typer av kupéfilter. Se till att
rätt filter monteras.
05 Komfort och körglädje
Klimat
Clean Zone Interior Package (CZIP)*
Detta tillval håller kupén ännu renare från
allergi- och astmaframkallande substanser.
För mer information om CZIP, se broschyren
som medföljer bilen vid köpet.
Följande ingår:
• En utbyggd fläktfunktion som innebär att
fläkten startar när bilen öppnas med fjärrnyckeln. Fläkten fyller då kupén med friskluft. Funktionen startar vid behov och
stängs av automatiskt efter en stund eller
då en av dörrarna till kupén öppnas. Tidsintervallet under vilket fläkten går minskar
successivt på grund av minskat behov
fram tills bilen är 4 år.
• Luftkvalitetssystemet IAQS är ett helautomatiskt system som renar luften i kupén
från luftföroreningar som partiklar, kolväten, kväveoxider och marknära ozon.
Användning av utprovade material i
inredningen.
Materialen har utvecklats för att minimera
dammängden i kupén och bidrar till att kupén
blir lättare att hålla ren. Mattorna i både kupén
och lastutrymmet är löstagbara och lätta att ta
ur och göra rena. Använd rengöringsmedel och
bilvårdsprodukter som rekommenderas av
Volvo, se sidan 353.
Menyinställningar
Det är möjligt att aktivera/deaktivera eller ändra
grundinställning för fyra av klimatanläggningens funktioner via mittkonsolen. För allmän
information om menyhantering, se sidan 193:
• Fläkthastigheten i automatläge*, se
sidan 206.
• Timerstyrd återcirkulation av kupéluft, se
sidan 207.
• Automatisk uppvärmning av bakrutan, se
OBS
För att behålla CZIP-standard i bilar med
CZIP ska IAQS-filtret bytas efter
15 000 km eller en gång per år beroende på
vilket som inträffar först. Dock max
75 000 km över 5 år. I bilar utan CZIP och
då kunden inte vill behålla CZIP-standard
ska IAQS-filtret bytas vid ordinarie service.
Luftdistribution
Den inkommande luften fördelas genom ett
antal olika munstycken i kupén.
05
I AUTO-läget* sker luftdistributionen helt automatiskt.
Vid behov går den att styra manuellt, se
sidan 208.
sidan 101.
• Luftkvalitetssystem IAQS*, se sidan 207
Klimatanläggningens funktioner kan via menysystemet i MY CAR återställas till grundinställningen, detta görs under: Inställningar
Klimatinställningar Återställ
klimatinställningar.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
201
05 Komfort och körglädje
Klimat
Ventilationsmunstycken i
instrumentpanel
Riktning av luftströmmen i sidled
Riktning av luftströmmen i höjdled
Om de yttersta munstyckena riktas mot sidofönstren kan imma elimineras.
Ventilationsmunstycken i dörrstolpar
Om munstyckena riktas mot fönstren kan
imma elimineras i kallt klimat.
Om munstyckena riktas in mot kupén erhålls, i
varmt klimat, en behaglig miljö i baksätet.
OBS
Tänk på att små barn kan vara känsliga för
luftströmmar och drag.
05
Öppet
Stängt
Stängt
Öppet
Riktning av luftströmmen i sidled
Riktning av luftströmmen i höjdled
202
05 Komfort och körglädje
Klimat
Elektronisk klimatanläggning, ECC*
05
Temperaturreglering, vänster sida
Eluppvärmt framsäte, vänster sida
Max. defroster
Luftfördelning – ventilationsmunstycke
instrumentpanel
Luftfördelning – defroster vindruta
Fläkt
Eluppvärmd bakruta och yttre backspeglar, se sidan 101
Luftfördelning – ventilation golv
Eluppvärmt framsäte, höger sida
Temperaturreglering, höger sida
Återcirkulation
AUTO
AC – Luftkonditionering på/av
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
203
05 Komfort och körglädje
Klimat
Elektronisk temperaturkontroll, ETC
05
Fläkt
Återcirkulation
Eluppvärmt framsäte, vänster sida
Eluppvärmt framsäte, höger sida
AC – Luftkonditionering på/av
Temperaturreglering
Max. defroster
Luftfördelning – ventilation golv
Luftfördelning – ventilationsmunstycke
instrumentpanel
Luftfördelning – defroster vindruta
Eluppvärmd bakruta och yttre backspeglar, se sidan 101
204
05 Komfort och körglädje
Klimat
Hantering av reglage
Fyra tryck på knappen stänger av värmen –
ingen lampa lyser.
Eluppvärmda säten*
VARNING
Framsäten
Eluppvärmt säte ska inte användas av personer som har svårt att uppfatta temperaturökning på grund av känselbortfall eller av
någon anledning har svårigheter att hantera
reglaget för det eluppvärmda sätet. I annat
fall kan brännskada uppstå.
Tre tryck på knappen ger den lägsta värmenivån – en lampa lyser.
Fyra tryck på knappen stänger av värmen –
ingen lampa lyser.
Fläkt
OBS
Om fläkten är helt avstängd kopplas luftkonditioneringen inte in – vilket kan ge risk
för imma på rutorna.
Baksäte2
Fläktvred för ECC*
Vrid vredet för att öka eller
minska fläkthastigheten. Om
AUTO väljs, regleras fläkthastigheten automatiskt. Tidigare
inställd fläkthastighet kopplas
ur.
Aktuell värmenivå visas i mittkonsolens bildskärm.
Ett tryck på knappen ger den
högsta värmenivån – tre
orange lampor lyser i mittkonsolens bildskärm (se bilden
ovan).
Två tryck på knappen ger en
lägre värmenivå – två orange lampor lyser i
bildskärmen.
Tre tryck på knappen ger den lägsta värmenivån – en orange lampa lyser i bildskärmen.
2
05
Fläktvred för ETC
Vrid vredet för att öka eller
minska fläkthastigheten.
Ett tryck på knappen ger den högsta värmenivån – tre lampor lyser.
Två tryck på knappen ger en lägre värmenivå –
två lampor lyser.
Utgår om man väljer till 2-stegs barnkudde.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
205
05 Komfort och körglädje
Klimat
fläktjustering. Välj mellan Låg, Normal eller
Hög:
Luftfördelning
• Låg – Automatisk reglering av fläkt. Lågt
luftflöde prioriteras.
• Normal – Automatisk reglering av fläkt.
• Hög – Automatisk reglering av fläkt. Intensivare luftflöde prioriteras.
För beskrivning av menysystemet, se
sidan 193.
Temperaturreglering
Med vredet kan temperaturen
ställas in. För ECC* kan temperaturen för förarsidan och
passagerarsidan ställas in
separat.
Vald luftfördelning visas i mittkonsolens bildskärm.
Luftfördelning – defroster vindruta
05
Luftfördelning – ventilationsmunstycke
instrumentpanel
Luftfördelning – ventilation golv
Figuren utgörs av tre knappar. Vid tryck på
knapparna tänds i bildskärmen (se bilden
nedan) motsvarande figur och en pil framför
respektive del av figuren som visar vilken luftfördelning som är vald. För mer information om
luftfördelning, se sidan 208.
AUTO1
Autofunktionen reglerar automatiskt temperatur, luftkonditionering, fläkthastighet, återcirkulation och luftfördelning.
Vid val av en eller flera manuella funktioner fortsätter övriga funktioner att styras automatiskt.
Vid tryck på AUTO kopplas alla manuella
inställningar bort. Bildskärmen visar
AUTOKLIMAT.
Fläkthastigheten i automatläget kan ställas in i
menysystemet MY CAR under: Inställningar
Klimatinställningar Automatisk
1
206
Gäller endast ECC.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
När bilen startas är den
senast gjorda inställningen kvar.
OBS
Det går inte att påskynda uppvärmningen/
nedkylningen genom att välja högre/lägre
temperatur än den som egentligen önskas.
05 Komfort och körglädje
Klimat
AC – Luftkonditionering på/av
När lampan i AC-knappen
lyser styrs luftkonditioneringen av systemets automatik. På detta sätt kyls inkommande luft ner och avfuktas.
När lampan i AC-knappen är
släckt är luftkonditioneringen urkopplad.
Övriga funktioner styrs fortfarande automatiskt. När max. defrosterfunktionen aktiveras
slås luftkonditioneringen på automatiskt, så att
luften avfuktas maximalt.
Max. defroster
Används för att snabbt få bort
imma och is från framrutan
och sidorutorna. Luft strömmar till rutorna. Lampan i
defrosterknappen lyser när
funktionen är inkopplad.
När funktionen valts sker dessutom följande för
att ge maximal avfuktning av luften i kupén:
• luftkonditioneringen kopplas automatiskt
OBS
Ljudnivån ökar i och med att fläkten går på
max.
När defrosterfunktionen stängs av återgår
klimatanläggningen till de föregående inställningarna.
Återcirkulation
och dålig luft. Aktivera/deaktivera funktionen i
menysystemet MY CAR under Inställningar
Klimatinställningar
Återcirkulationstimer. För beskrivning av
menysystemet, se sidan 193.
OBS
Vid val av max. defroster kopplas alltid återcirkulationen ur.
Återcirkulation
När återcirkulation är inkopplad, lyser den orangefärgade
lampan i knappen. Funktionen väljs för att utestänga
dålig luft, avgaser etc. från
kupén. Kupéluften återcirkuleras, dvs. ingen luft från utsidan sugs in i bilen när funktionen är aktiverad.
VIKTIGT
Om luften i bilen återcirkuleras för länge
finns det risk för imbildning på rutornas
insidor.
Luftkvalitetssystem IAQS*
Luftkvalitetssystemet avskiljer gaser och partiklar så att halten av lukter och föroreningar i
kupén reduceras. Om utomhusluften är förorenad stängs luftintaget och luften återcirkuleras.
05
Aktivera/deaktivera funktionen i menysystemet
MY CAR under Inställningar
Klimatinställningar Luftkvalitetssystem.
För beskrivning av menysystemet, se
sidan 193.
in
• återcirkulationen och luftkvalitetssystemet
kopplas automatiskt ur.
Timer
Med timerfunktionen aktiverad kommer
anläggningen att lämna manuellt aktiverat återcirkulationsläge efter en tid som beror på yttertemperaturen. Det minskar risken för is, imma
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
207
05 Komfort och körglädje
Klimat
Bilar med Eco Start/Stop DRIVe*
OBS
Vid auto-stoppad motor kan viss utrustning få
sin funktion tillfälligt reducerad, t.ex. klimatanläggningens fläkthastighet. För mer information, se sidan 122.
För bästa luft i kupén bör luftkvalitetssensorn alltid vara inkopplad.
I kallt klimat är återcirkulationen begränsad
för att undvika imbildning.
Vid imbildning bör luftkvalitetssensorn
kopplas ur och defrosterfunktionerna för
framruta och sidorutor samt bakruta
användas.
Luftdistributionstabell
05
208
Luftdistribution
Används
Luftdistribution
Används
Luft till rutorna. Visst
luftflöde från ventilationsmunstycken. Luften återcirkuleras inte.
Luftkonditioneringen är
alltid inkopplad.
för att snabbt bli av med is
och imma.
Luft till golv och rutor.
Visst luftflöde från ventilationsmunstycken i
instrumentpanelen.
för att få en behaglig komfort och bra avimning i
kallt eller fuktigt klimat.
Luft till framruta, via
defrostermunstycke,
och sidorutor. Visst luftflöde från ventilationsmunstycken.
för att undvika im- och
isbildning (inte för låg
fläkthastighet för att detta
ska uppnås) i kallt och fuktigt klimat.
Luft till golv och från
ventilationsmunstycken i instrumentpanelen.
i soligt väder vid svala
utomhustemperaturer.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
05 Komfort och körglädje
Klimat
Luftdistribution
Används
Luftdistribution
Används
Luftström till rutorna
och från instrumentpanelens ventilationsmunstycken.
för att få god komfort i
varmt och torrt klimat.
Luft till golvet. Visst luftflöde från ventilationsmunstycken i instrumentpanelen och till
rutor.
för att få värme eller kyla
till golvet.
Luftström i huvud- och
brösthöjd från ventilationsmunstyckena i
instrumentpanelen.
för att få god nedkylning i
varmt klimat.
Luftström till rutor, från
ventilationsmunstycken i instrumentpanelen och till golv.
för att få svalare längs golvet eller varmare upptill i
kallt klimat eller varmt,
torrt klimat.
05
209
05 Komfort och körglädje
Bränsledriven motor- och kupévärmare*
Bränsledriven värmare
Tankning
Om batteriet inte har fullgod laddning eller om
nivån i bränsletanken är för låg, stängs parkeringsvärmaren av automatiskt och informationsdisplayen visar ett meddelande. Bekräfta
meddelandet med ett tryck på blinkerspakens
OK-knapp, se sidan 211.
Allmänt om parkeringsvärmare
Parkeringsvärmaren värmer motor samt
kupéutrymme och kan startas direkt eller med
tidur.
Två olika tidpunkter kan väljas med tidur. Med
tidpunkt avses här det klockslag då uppvärmningen av bilen är klar. Bilens elektronik väljer
tidpunkt när uppvärmningen ska börja utifrån
rådande yttertemperatur.
05
Om yttertemperaturen överstiger 15 °C kan
värmaren inte startas. Vid –5 °C eller lägre är
parkeringsvärmarens maximala gångtid
50 minuter.
VARNING
Bilen måste stå utomhus när parkeringsvärmaren används.
OBS
När parkeringsvärmaren är aktiv kan rök
komma från höger hjulhus, vilket är helt normalt.
VIKTIGT
Upprepad användning av parkeringsvärmaren i kombination med korta körsträckor
leder till att batteriet laddas ur med påföljande startproblem.
Varningsdekal på tankluckan.
VARNING
Bränsle som spillts ut kan antändas. Stäng
av bränsledriven värmare innan tankning
påbörjas.
Kontrollera i informationsdisplayen att parkeringsvärmaren är avstängd. När den arbetar visar informationsdisplayen Park.värm.
PÅ.
Parkering i backe
I de fall då bilen parkeras i kraftig lutning bör
den stå med fronten nedåt för att säkra
bränsletillförseln till parkeringsvärmaren.
210
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Batteri och bränsle
För att säkerställa att bilbatteriet återladdas
med lika mycket energi som värmaren förbrukar, bör man vid regelbunden användning av värmaren köra bilen lika lång tid som
värmaren används.
05 Komfort och körglädje
Bränsledriven motor- och kupévärmare*
OBS
Symbol
Symbol
Tumhjul
G025102
OK-knapp
För mer information om informationsdisplayen
och OK, se sidan 190.
G025102
RESET – nollställer/väljer
Display
Innebörd
Bränslevärmare
PÅ
Värmaren är
påslagen och
arbetar.
Tidur
aktivt för
bränslevärmare
Värmarens tidur
aktiverat efter att
fjärrnyckeln tagits
ur startlåset och
bilen lämnats –
motor och kupé är
uppvärmda vid
inställd tid.
När någon av tidurens inställningar
eller Direktstart aktiveras, lyser
informationssymbolen i kombinationsinstrumentet samtidigt som informationsdisplayen
visar en förklarande text och ytterligare en tänd
symbol. Tabellen visar förekommande symboler och displaytexter.
G025102
Symboler och displaymeddelanden
Värmare
stoppad
Batterisparläge
G025102
– Siffran 2 i symbolen betyder den
andra klimatanläggningen i bilen, där den
ordinarie klimatanläggningen är den första.
Siffran 2 har inget med TIDUR 1 eller
TIDUR 2 att göra.
G025102
G025102
Handhavande
Display
Innebörd
Värmare
ej tillg
Låg
bränslenivå
Inställning av
värmaren inte möjlig p.g.a. för låg
bränslenivå
(ca 7 liter) – detta
för att möjliggöra
motorstart samt
ca 50 km körning.
Park.värmare
Serv.
erfordras
Värmaren ur funktion. Kontakta en
verkstad för reparation. Volvo
rekommenderar
att du kontaktar en
auktoriserad
Volvoverkstad.
05
En displaytext slocknar automatiskt efter en
stund eller efter ett tryck på blinkerspakens
OK-knapp.
Värmaren stoppad
av bilens elektronik
för att möjliggöra
motorstart.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
211
05 Komfort och körglädje
Bränsledriven motor- och kupévärmare*
Direktstart och direktavstängning
1. Stega med tumhjulet till Direktstart
Parkvärmare.
2. Tryck på RESET för att välja mellan PÅ och
AV.
PÅ: Parkeringsvärmaren påslagen manuellt
eller med programmerat tidur.
AV: Parkeringsvärmaren avstängd.
Vid direktstart av värmaren kommer den att
vara aktiverad i 50 minuter.
Uppvärmningen av kupén startar så fort
motorns kylvätska uppnått rätt temperatur.
05
OBS
Bilen kan startas och köras medan parkeringsvärmaren är igång.
OBS
Tiduren kan bara programmeras när fjärrnyckeln är i nyckelläge I, se sidan 76 – programmering måste därför göras före motorstart.
1. Stega med tumhjulet till
Park.värm.tidur 1.
2. Tryck kort på RESET för att komma till den
blinkande timinställningen.
3. Välj önskad timme med tumhjulet.
4. Tryck kort på RESET för att komma till
minutinställningen.
5. Välj önskad minut med tumhjulet.
6. Tryck kort på RESET för att bekräfta
inställningen.
7. Tryck på RESET för att aktivera tiduret.
Inställning av tidur
Med tiduren anges den tidpunkt då bilen ska
användas och vara uppvärmd.
Välj mellan TIDUR 1 och TIDUR 2.
Efter inställning av Park.värm.tidur 1 kan en
andra starttid programmeras i
Park.värm.tidur 2 genom att stega dit med
tumhjulet.
Inställning av den alternativa tiden görs på
samma sätt som för Park.värm.tidur 1.
Avstängning av tidurstartad värmare
En tidurstartad värmare kan stängas av manuellt, innan tiduret gör det. Gör så här:
212
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
1. Tryck på OK.
2. Stega fram till text Park.värm.tidur 1 eller
2 med tumhjulet.
> Texten PÅ blinkar i displayen.
3. Tryck på RESET.
> Texten AV visas med fast sken och
värmaren stängs av.
En tidurstartad värmare kan även stängas av
enligt instruktionen i avsnittet "Direktstart och
direktavstängning", se sidan 212.
Klocka/tidur
Värmarens tidur är kopplade till bilens klocka.
OBS
Om bilens klocka ställs om, raderas eventuellt gjord programmering av tiduren.
05 Komfort och körglädje
Extravärmare*
Allmänt om extravärmare
Kupévärmare*
I kalla klimatzoner1 kan en extravärmare behövas för att uppnå rätt arbetstemperatur i
motorn och få tillräcklig värme i kupén.
Om extravärmaren kompletteras med tidursfunktion, kan den användas som en bränsledriven kupévärmare, se sidan 210.
Bränsledriven extravärmare
Elektrisk extravärmare
I bilar med dieselmotorer är en bränsledriven
extravärmare monterad.
Bilar med vissa bensinmotorer2 har en elektrisk
extravärmare integrerad i bilens klimatsystem.
Värmaren startar automatiskt när extra värme
behövs då motorn är igång.
I en semi-kall1 klimatzon får dieseldrivna bilar
en elektrisk extravärmare istället för en
bränsledriven.
Värmaren stängs av automatiskt när rätt temperatur uppnåtts eller när motorn stängs av.
OK-knapp
Tumhjul
OBS
När extravärmaren är aktiv kan rök komma
från höger hjulhus vilket är helt normalt.
Autoläge eller avstängning
Extravärmarens automatiska startsekvens kan
stängas av om så önskas.
RESET-knapp
Värmaren kan inte regleras manuellt utan aktiveras automatiskt efter motorstart vid yttertemperaturer under 14 °C och stängs av efter
att inställd kupétemperatur är uppnådd.
05
1. Före motorstart: Välj nyckelläge I, se
sidan 76.
2. Stega med tumhjulet till Extravärmare
auto.
3. Tryck på RESET för att välja mellan PÅ och
AV.
OBS
Menyalternativen är bara synliga i nyckelläge I – eventuell justering måste därför
göras före motorstart.
1
2
En auktoriserad Volvohandlare har information om vilka geografiska områden som berörs.
En auktoriserad Volvohandlare har information om vilka motorer som berörs.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
213
05 Komfort och körglädje
Färddator
Allmänt
Funktioner
OBS
Om ett varningsmeddelande visas när färddatorn används måste meddelandet först
kvitteras innan färddatorn kan aktiveras
igen. Kvittera varningsmeddelandet genom
att trycka på OK.
Informationsdisplay och reglage.
05
OK – bekräftar.
Tumhjul – bläddrar mellan menyer och val
i färddatorlistan.
RESET – nollställer.
Färddatorns menyer ligger i en steglös loop. Ett
av menyns alternativ är en släckt display – det
markerar även början/slutet på loopen.
För att växla enhet för sträcka och hastighet –
gå till MY CAR Inställningar
Systeminställningar Avstånds- och
bränsleenhet, se sidan 192.
Medelhastighet
Medelhastigheten beräknas från senaste nollställning. Nollställning görs med RESET.
Nuvarande förbr.
Beräkning av den aktuella bränsleförbrukningen sker varje sekund. Uppgiften i displayen
uppdateras med ett par sekunders mellanrum.
När bilen står stilla visar displayen "----".
OBS
Viss felvisning kan uppstå om en bränsledriven tillsats- och/eller parkeringsvärmare* har använts.
Km till tom tank
Beräkningen baseras på medelförbrukningen
under senast körda 30 km och återstående
körbar bränslemängd. Displayen visar ungefärlig sträcka som kan köras med kvarvarande
bränslemängd i tanken.
Ett ekonomiskt körsätt ger generellt sett en
längre körsträcka. För mer information om hur
bränsleförbrukningen kan påverkas, se
sidan 11.
När displayen visar "---- km till tom tank"
finns ingen garanterad körsträcka kvar. Fyll på
bränsle snarast.
OBS
Viss felvisning kan uppstå om körsättet ändras.
Medelförbrukning
Genomsnittlig bränsleförbrukning beräknas
från senaste nollställning. Nollställning görs
med RESET.
214
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Nollställning
1. Välj --- km/h medelhastighet eller --.- l/
100km medelförbrukning.
05 Komfort och körglädje
Färddator
2. Håll RESET intryckt i ca 1 sekund för att
nollställa vald funktion. Om RESET hålls
intryckt minst 3 sekunder nollställs medelhastigheten och medelförbrukningen samtidigt.
Aktuell hastigh.*1
Instrumentpanelens display växlar till att visa
aktuell hastighet i mph (miles per hour) om hastighetsmätaren är graderad i km/h. Är hastighetsmätaren graderad i mph , växlas till visning
i km/h.
05
1
Endast vissa marknader.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
215
05 Komfort och körglädje
Anpassning av köregenskaper
Aktivt chassi – Four-C*
Handhavande
Aktivt chassi, Four-C (Continously Controlled
Chassis Concept), reglerar stötdämparnas
egenskaper så att bilens köregenskaper kan
justeras. Tre inställningar finns: Comfort,
Sport och Advanced.
För beskrivning av menysystemet, se
sidan 192. Denna meny är inte åtkomlig när
bilen är i rörelse.
Comfort
Inställningen gör att bilen upplevs bekvämare
på grov och ojämn vägbeläggning. Stötdämpningen är mjuk och karossens rörelse är följsam och behaglig.
Sport
05
Inställningen gör att bilen upplevs sportigare
och rekommenderas vid mer aktiv körning.
Styrresponsen är snabbare än i läge Comfort.
Dämpningen är hårdare och karossen följer
vägbanan för att minska krängning vid kurvtagning.
Advanced
Denna inställning rekommenderas endast på
riktigt jämn och slät vägbeläggning.
Stötdämparna är optimerade för maximalt väggrepp och krängning i kurvor är ytterligare minimerad.
216
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Rattmotstånd och välj Låg, Medium eller
Hög.
Chassiinställningar.
Använd knapparna i mittkonsolen för att byta
inställning. Inställningen som användes när
motorn stängdes av aktiveras när motorn
startas på nytt.
Hastighetsberoende styrservo*
Rattmotståndet ökar i takt med bilens hastighet för att ge föraren ökad vägkänsla. På
motorvägar är styrningen fastare och mera
direkt. Vid parkering och i låg hastighet är styrningen lätt och kräver ingen ansträngning.
Föraren kan välja mellan tre olika nivåer av rattmotstånd för vägkänsla eller styrsensitivitet.
Gå till menysystemet MY CAR och sök fram
Inställningar Bilinställningar
05 Komfort och körglädje
Komfort i kupén
Förvaringsplatser
05
``
217
05 Komfort och körglädje
Komfort i kupén
Förvaringsfack i dörrpanel
Tunnelkonsol
Förvaringsficka* framkant på framstolarnas sittdynor
ut igen. Dra ut tändaren och använd glöden att
tända med.
Handskfack
Biljettklämma
Handskfack
Förvaringsfack, mugghållare
Kavajhållare
Mugghållare* i armstöd, baksäte
Förvaringsficka
Kavajhållare
05
Kavajhållaren är endast avsedd för lättare
plagg.
VARNING
Förvara lösa föremål, såsom mobiltelefon,
kamera, fjärrkontroll till extrautrustning etc.
i handskfacket eller andra fack. Vid hård
inbromsning eller kollision kan dessa annars
skada personer i bilen.
Förvaringsfack (t.ex. för cd-skivor) och
USB*/AUX-ingång under armstödet.
Innehåller mugghållare för förare och
passagerare. (Om askkopp och cigarettändare är valt finns en cigarettändare i 12 Vuttaget för framsätet, se sidan 219, och en
löstagbar askkopp i mugghållaren.)
Undvik att förvara mynt, nycklar eller liknande
metallföremål i mugghållaren eftersom dessa
föremål kan orsaka oavsiktlig aktivering av
larmet*, se sidan 61.
Cigarettändare och askkopp*
Askkoppen i tunnelkonsolen lossas genom att
koppen lyfts rakt upp.
Tändaren aktiveras genom att knappen trycks
in. När tändfunktionen är klar hoppar knappen
218
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Här kan t.ex. bilens instruktionsbok och kartor
förvaras. Hållare för pennor finns på luckans
insida. Handskfacket kan låsas med hjälp av
nyckelbladet, se sidorna 49 och 56.
Iläggsmattor*
Volvo tillhandahåller speciellt tillverkade
iläggsmattor.
05 Komfort och körglädje
Komfort i kupén
VARNING
12 V-uttag
leverera ström måste fjärrnyckeln vara lägst i
nyckelläge I, se sidan 76.
Kontrollera innan färd att iläggsmattan vid
förarplatsen är ordentligt nedstucken och
förankrad i piggarna för att inte komma i
kläm vid och under pedalerna.
VARNING
Låt alltid pluggen sitta i uttaget när det inte
används.
Make up-spegel
G031435
OBS
12 V-uttag, framsäte.
Extrautrustning och tillbehör - t.ex. bildskärmar, musikspelare och mobiltelefoner - som
är anslutna till något av kupéns 12 V eluttag,
kan aktiveras av klimatsystemet även då
fjärrnyckeln är urtagen eller när bilen är låst,
exempelvis då parkeringsvärmaren aktiveras vid en förinställd tidpunkt.
05
Dra därför ut kontakterna ur eluttagen till
extrautrustningen eller tillbehören då de inte
används eftersom startbatteriet kan tömmas vid ett sådant tillfälle!
Make up-spegel med belysning.
VIKTIGT
G021440
Lampan till make up-spegeln, på förarsidan*
respektive passagerarsidan, tänds automatiskt
då locket lyfts upp.
12 V-uttag i tunnelkonsol, baksäte.
Eluttaget kan användas för olika tillbehör
avsedda för 12 V, t.ex. bildskärmar, musikspelare och mobiltelefoner. För att uttaget ska
Max. strömuttag är 10 A (120 W) om ett
uttag används åt gången. Om båda uttagen
i tunnelkonsolen används samtidigt gäller
7,5 A (90 W) per uttag.
Ifall kompressorn för däcktätning är
ansluten till ett av de båda uttagen, ska
ingen annan strömförbrukare vara ansluten
till det andra.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
219
05 Komfort och körglädje
Komfort i kupén
OBS
Kompressorn för provisorisk däcktätning är
provad och godkänd av Volvo. För information om användning av Volvos rekommenderade provisoriska däcktätning (TMK), se
sidan 313.
Eluttag i lastutrymme*
För mer information, se sidan 288.
05
220
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
05 Komfort och körglädje
05
221
Allmänt om Infotainment.......................................................................
Radio.....................................................................................................
Mediaspelare.........................................................................................
Extern ljudkälla via AUX-/USB*-ingång.................................................
224
235
242
246
Media BluetoothŸ* ................................................................................ 249
BluetoothŸ handsfree*..........................................................................
Röststyrning* mobiltelefon....................................................................
TV*.........................................................................................................
Fjärrkontroll* .........................................................................................
RSE - Rear Seat Entertainment system* ..............................................
222
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
252
260
264
267
269
INFOTAINMENT
06 Infotainment
Allmänt om Infotainment
Allmänt
Dolby, Pro Logic
Översikt
Infotainmentsystemet består av radio, mediaspelare, TV* samt möjlighet att kommunicera
med mobiltelefon*. Information presenteras på
en 5- eller 7-tums* färgskärm i mittkonsolens
överdel. Funktioner kan styras via knappar i
ratten, i mittkonsolen under färgskärmen eller
via en fjärrkontroll*. Mobiltelefon kan i vissa fall
även röststyras.
Om Infotainmentsystemet är aktivt när motorn
stängs av aktiveras det automatiskt nästa gång
nyckeln sätts i nyckelläge I eller högre och fortsätter med samma källa (ex. radio) som innan
motorn stängdes av (förardörren måste vara
stängd på bilar med Keyless-system*).
06
Tillverkat på licens från Dolby Laboratories.
Dolby, Pro Logic och symbolen dubbel-D är
varumärken som tillhör Dolby Laboratories.
A/V-AUX-ingång*
Audyssey MultEQ1
Knappsats i ratt (med*/utan tumhjul).
Infotainmentsystemet kan användas
15 minuter i taget utan att fjärrnyckeln sitter i
startlåset genom att trycka på På/Av-knappen.
Bildskärm. Bildskärmen finns i två storlekar: 5- och 7-tum. I boken visas 7-tums
bildskärmen.
När bilen startas stängs Infotainmentsystemet
av tillfälligt och fortsätter när motorn startat.
Kontrollpanel i mittkonsol
Bakre kontrollpanel med hörlursuttag*
OBS
Ta ut fjärrnyckeln ur startlåset om
Infotainmentsystemet används när motorn
är avstängd. Detta för att undvika onödig
urladdning av batteriet.
1
2
3
224
Gäller endast Premium Sound Multimedia.
Gäller endast Performance
Gäller ej Performance
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Audyssey MultEQ-systemet har utnyttjats i
utvecklingen och trimningen av ljudet för att
säkerställa en ljudupplevelse av världsklass.
AUX2- och USB3-ingångar för externa ljudkällor (t.ex. iPodŸ)
06 Infotainment
Allmänt om Infotainment
Hantera anläggningen
VOL – vrid för att höja eller sänka ljudnivån.
ON/OFF/MUTE – kort tryck startar
anläggningen och långt tryck (tills skärmen
släcks) stänger av. Observera att hela Sensussystemet (inkl. navigation-* och telefonfunktioner*) startar/stängs av samtidigt. Tryck kort
för att stänga av ljudet (MUTE) eller återfå ljudet
om det varit avstängt.
Huvudkällor – tryck för att välja av huvudkälla (t.ex. RADIO, MEDIA). Senast aktiva källa
visas (t.ex. FM1). Befinner man sig i MEDIA
eller TEL och trycker på huvudkällknappen
visas en genvägsmeny med vanligt förekommande menyval.
OK/MENU – tryck för att acceptera val i
menyer. Leder till menyvy i vald källa (t.ex.
RADIO eller MEDIA). Pil till höger i skärmen
visas då det finns underliggande menyer.
INFO – Om mer information än vad som kan
visas på skärmen finns tillgänglig, tryck på
INFO-knappen för att se resterande information.
Förvalsknappar, inmatning av siffror och
bokstäver.
FAV – snabbval till en favoritinställning.
Knappen kan programmeras för en vanligt
använd funktion i AM, FM etc. För mer information, se sidan 230.
Knappsats i ratt
Knappsatsen i ratten kan användas som alternativ till knapparna i mittkonsolen.
Knappsatsen finns i tre olika utföranden
beroende på tillval och utrustningsnivå i bilen.
06
TUNE – vrid för att stega bland skivspår/
mappar, radio- och TV*-stationer, telefonkontakter* eller navigera bland valen på bildskärmen.
Knappsats i rattt som alternativ till reglage i mittkonsol.
SOUND – tryck för åtkomst till ljudinställningar (bas, diskant etc.). För mer information,
se sidan 230.
EXIT – kort tryck leder uppåt i menysystemet, avbryter pågående funktion, avbryter/
avvisar telefonsamtal eller raderar inmatade
tecken. Långt tryck leder normalvyn eller om
man befinner sig i normalvyn till högsta menynivån, se Huvudkällvy sidan 226.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
225
06 Infotainment
Allmänt om Infotainment
Knappsats med tumhjul*
Kort tryck stegar bland skivspår eller förvalslagrade radiostationer4. Långt tryck
snabbspolar skivspår eller söker nästa tillgängliga radiostation..
Volym – tryck för att höja eller sänka ljudnivån.
06
EXIT – kort tryck leder uppåt i menysystemet, avbryter pågående funktion,
avbryter/avvisar telefonsamtal eller raderar
inmatade tecken. Långt tryck leder normalvyn eller om man befinner sig i normalvyn till högsta menynivån, se Huvudkällvy
sidan 226.
4
5
6
226
Gäller inte DAB.
Gäller bilar utan navigation.
Endast bilar med navigation.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
OK/MENU/TUNE – tryck för att acceptera
val i menyer. Leder till menyvy i vald källa
(t.ex. RADIO eller MEDIA). Pil till höger i
skärmen visas då det finns underliggande
menyer. Vrid för att stega bland skivspår/
mappar, radio- och TV*-stationer, telefonkontakter* eller navigera bland valen på
bildskärmen.
Utan röststyrning5 – tryck för att stänga
av radio-/media-ljudet (MUTE) eller återfå
ljudet om det varit avstängt. Med röststyrning6 – Röststyrning (för BluetoothŸansluten mobiltelefon och navigationssystem*).
Huvudkällvy
Ett långt tryck på EXIT på knappsatsen* i ratten
leder till normalvyn. Om man befinner sig i normalvyn och gör ett långt tryck på EXIT är det
möjligt att komma åt samma huvudkällknappar
som finns i mittkonsolen:
NAV – Volvos navigationssystem
(RTI)*, beskrivs i separat instruktionsbok.
RADIO – AM, FM, DAB*
MEDIA – CD, DVD, AUX, USB*,
BluetoothŸ*, TV*.
TEL – BluetoothŸ handsfree*
MY CAR – Bilinställningar, se
sidan 192.
CAM – Parkeringshjälpkamera*, se
sidan 182
06 Infotainment
Allmänt om Infotainment
Knappsats utan tumhjul
Kort tryck stegar bland skivspår eller förvalslagrade radiostationer7. Långt tryck
snabbspolar skivspår eller söker nästa tillgängliga radiostation..
Volym – tryck för att höja eller sänka ljudnivån.
7
06
Gäller inte DAB.
``
227
06 Infotainment
Allmänt om Infotainment
Menyhantering
06
Exemplet visar navigering till olika funktioner då en skiva spelas. (1) Huvudkällknapp, (2) Normalvy, (3) Genvägsvy, (4) Snabbvy, (5) Menyvy
228
06 Infotainment
Allmänt om Infotainment
Välj huvudkälla genom att trycka på en huvudkällknapp (1) (RADIO, MEDIA, TEL). För att
navigera i källans menyer använd reglagen
TUNE, OK/MENU eller EXIT.
Använd TUNE för att stega i menyn, välj markerad menyrad med OK/MENU alternativt
backa med EXIT. I vissa fall är det möjligt att
nå en genvägsmeny genom att trycka på den
aktiva källans huvudkällknapp (1).
För Menyöversikt, se sida 232.
OBS
• Menyvy (5) – vid menyhantering (nås via
tryck på OK/MENU).
Vyerna har olika utseende beroende på källa,
utrustning i bil, inställningar m.m.
Pop-up-meny8 video och TV*
Tryck på OK/MENU då en videofil spelas eller
TV* visas för att komma åt pop-up-menyn.
Bakre kontrollpanel med hörlursuttag*
För bästa ljudåtergivning rekommenderas hörlurar med impedansen 16–32 ohm och känsligheten 102 dB eller högre.
MODE – Välj mellan AM, FM1, FM2,
DAB1*, DAB2*, Skiva, USB*, iPod*,
Bluetooth*, AUX, TV* och På/Av. För
anslutning via USB* eller AUX, se
sidan 246 eller via BluetoothŸ*, se
sidan 250.
Hörlursuttag (3,5 mm).
Aktivera/deaktivera
Kontrollpanelen aktiveras med MODE. Deaktivering kan ske genom ett långt tryck på
MODE eller genom att bilen stängs av.
Stega/söka framåt och bakåt
Om bilen är utrustad med knappsats i ratten
med tumhjul* kan dessa användas som
alternativ till reglagen i mittkonsolen (TUNE,
OK/MENU, EXIT), se sidan 225.
Tryck på (2) stegar bland skivspår/ljudfiler eller
söker upp nästa tillgängliga radiostation.
Begränsningar
Vyer i bildskärm
OBS
För varje huvudkälla finns fyra olika grundtyper
av vyer:
• Normalvy (2) – normalläge för källan
• Genvägsmeny (3) – visar vanligt förekommande menyval i huvudkällorna TEL och
MEDIA (nås via tryck på den aktiva källans
huvudkällknapp (1)).
• Snabbvy (4) – snabbläge när TUNE vrids,
t.ex. för byte av skivspår, radiostation etc.
8
06
Den ljudkälla (t.ex. FM1, AM, Skiva o.s.v.)
som spelas i högtalarna kan inte styras från
den bakre kontrollpanelen.
OBS
VOLUME – Volym, vänster respektive
höger.
Stega/söka framåt och bakåt.
För att en ljudkälla ska kunna väljas med
MODE och lyssnas på förutsätts att ljudkällan är ansluten och finns i bilen.
Gäller endast vid spelning av videofiler eller visning av TV*.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
229
06 Infotainment
Allmänt om Infotainment
FAV - lagra ett snabbval
• Bluetooth*
• AUX
• TV*
Det går även att välja och lagra en favorit för
MY CAR, CAM* och NAV*. Favoriter kan också
väljas och lagras under MY CAR. För mer information om menysystemet MY CAR, se
sidan 192.
FAV-knappen kan användas för att lagra funktioner som används ofta så att funktionen kan
startas enkelt genom att trycka på FAV. Det går
att välja en favorit (exempelvis Equalizer) till
varje funktion enligt nedan:
06
I RADIO-läge:
• AM
• FM1/FM2
• DAB1*/DAB2*
I MEDIA-läge:
• SKIVA
• USB*
• iPod*
9
230
Endast Premium Sound Multimedia.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Generella ljudinställningar
Tryck på SOUND för att komma åt ljudinställningsmenyn (Bas, Diskant, etc.). Stega vidare
med SOUND eller OK/MENU till ditt val (ex.
Diskant).
Justera inställning genom att vrida TUNE och
spara inställningen med OK/MENU.
För att lagra en funktion i FAV-knappen:
Fortsätt trycka på SOUND eller OK/MENU för
att komma åt övriga alternativ:
1. Välj en huvudkälla (t.ex. RADIO, MEDIA).
• Surround9 – Kan sättas i läge På/Av. När
2. Välj ett frekvensband eller källa (AM,
Skiva, etc.).
3. Tryck och håll inne FAV-knappen tills
"favorit-menyn" visas.
4. Vrid TUNE för att välja ett alternativ från
listan och tryck på OK/MENU för att spara.
> När huvudkällan (ex. RADIO, MEDIA) är
aktiv är den lagrade funktionen tillgänglig genom ett kort tryck på FAV.
På är vald väljer systemet inställning för
bästa möjliga ljudåtergivning. Normalt är
detta DPLII och
visas då i bildskärmen. Om inspelningen är gjord med
Dolby Digital-teknik kommer uppspelningen att ske med denna inställning,
visas då i bildskärmen. När Av är
vald fås 3-kanalsstereo.
• Bas – Basens nivå.
• Diskant – Diskantens nivå.
• Fader – Balans mellan främre och bakre
högtalare.
• Balans – Balans mellan höger och vänster
högtalare.
• Subwoofer*9 – Nivå för bashögtalare.
06 Infotainment
Allmänt om Infotainment
• DPL II centernivå/3-kanal centernivå9 –
Volym för centerhögtalare.
• DPL II surroundnivå9, 10 – Nivå för surround.
Avancerade ljudinställningar
Equalizer11
Ljudnivån kan justeras separat för olika frekvensband.
1. Tryck på OK/MENU för att komma åt
Ljudinställningar och välj Equalizer.
2. Välj frekvensband genom att vrida på
TUNE och bekräfta med OK/MENU.
3. Justera ljudinställningen genom att vrida
på TUNE och bekräfta med OK/MENU.
Fortsätt på samma sätt med övriga frekvensband du vill ändra.
4. När du är klar med ljudinställningen, tryck
EXIT för att bekräfta och ta dig tillbaka till
normalvyn.
För allmän information om menyhantering, se
sidan 228 och menyöversikt, se sidan 232.
Ljudprofil9
Ljudupplevelsen kan optimeras för förarsätet,
båda framsätena eller baksätet. Om det finns
passagerare i både fram- och baksäte
rekommenderas valet; båda framsätena. Alternativen kan väljas under Ljudinställningar
Ljudprofil.
För allmän information om menyhantering, se
sidan 228 och menyöversikt, se sidan 232.
Ljudvolym och hastighetskompensering
Ljudanläggningen kompenserar för störande
buller i kupén genom att öka volymen i förhållande till bilens hastighet. Kompenseringens
nivå kan ställas till låg, medel, hög eller av. Välj
nivå under Ljudinställningar
Volymkompensation.
För allmän information om menyhantering, se
sidan 228 och menyöversikt, se sidan 232.
Extern ljudkällas ljudvolym
Om en extern ljudkälla (t.ex. en mp3-spelare
eller iPodŸ) är ansluten till AUX-ingången kan
ljudkällan som ansluts ha en annan volym än
ljudanläggningens interna volym (ex. radion).
Korrigera detta genom att justera ingångens
volym:
1. Tryck på MEDIA-knappen och vrid TUNE
till AUX och vänta ett par sekunder eller
tryck på OK/MENU.
2. Tryck på OK/MENU och vrid därefter
TUNE till Volym, AUX-ingång. Bekräfta
med OK/MENU.
3. Vrid på TUNE för att justera volymen för
AUX-ingången.
OBS
Om den externa ljudkällans volym är för hög
eller för låg kan kvaliteten på ljudet försämras. Ljudkvaliteten kan även försämras om
spelaren laddas när infotainmentsystemet
är i AUX-läge. Undvik i så fall att ladda spelaren via 12 V-uttaget.
Optimal ljudåtergivning
Audiosystemet är förkalibrerat för optimal ljudåtergivning med hjälp av digital signalbehandling.
06
Denna kalibrering tar hänsyn till högtalare, förstärkare, kupéakustik, lyssnarposition m.m. för
varje kombination av bilmodell och audiosystem.
9 Endast Premium Sound Multimedia.
10 Endast då Surround är aktiverad.
11 Ej Performance.
231
06 Infotainment
Allmänt om Infotainment
Det finns även en dynamisk kalibrering som tar
hänsyn till volymkontrollens läge, radiomottagning och bilens hastighet.
De kontroller som förklaras i denna bruksanvisning, t.ex. Bas, Diskant och Equalizer, är
endast avsedda för att användaren ska kunna
anpassa ljudåtergivningen till sin personliga
smak.
Menyöversikt
Huvudmeny FM1/FM2
Stäng av PTY-filtrering
TP
Visa radiotext
Visa radiotext
Visa förval12
Visa förval12
Skanna
Skanna
Avancerade inställningar
Nyhetsinställningar
DAB-länkning
Avancerade inställningar
DAB-band
Menyer RADIO
REG
Underkanaler
Huvudmeny AM
Automatisk frekvensuppdatering
Visa PTY-text
AM-meny
Ange TP-favorit
Skanna
PTY-inställningar
Ljudinställningar13
Ljudprofil14
Återställ alla FM-inställningar
Ljudinställningar16
Equalizer15
Volymkompensation
Återställ alla ljudinställningar
Huvudmeny DAB1*/DAB2*
DAB-meny
Ensembleinlärning
12 Gäller endast High Performance Multimedia och Premium Sound
13 Menyvalen för ljudinställningar är samma för alla ljudkällor.
14 Gäller endast Premium Sound Multimedia.
15 Gäller inte Performance.
16 För undermenyer, se "Huvudmeny AM".
232
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Återställ alla DAB-inställningar
EON
Visa förval12
06
PTY-filtrering
FM-meny
Multimedia.
Ljudinställningar16
Menyer MEDIA
Huvudmeny CD Audio
Skivmeny
Slumpval
Skanna
Ljudinställningar16
06 Infotainment
Allmänt om Infotainment
Huvudmeny CD/DVD12 Data
Ljudinställningar16
Skivmeny
Huvudmeny Media Bluetooth15
Bluetooth-meny
Spela/Pausa
Stoppa
Slumpval
Upprepa mapp
Ändra undertext
Huvudmeny iPod15
iPod-meny
Slumpval
Skanna
Ljudinställningar16
Ändra ljudspår
Huvudmeny USB15
Skanna
USB-meny
Ljudinställningar16
Spela/Pausa
Stoppa
Huvudmeny DVD12 Video
Skivmeny
DVD-skivans meny
Spela/pausa/fortsätt
Stoppa
Undertexter
Ljudspår
Avancerade inställningar
Slumpval
Slumpval
Byt enhet
Ta bort Bluetooth-enhet
Skanna
Bluetooth mjukvaruversion i bilen
Ljudinställningar16
Huvudmeny AUX
AUX-meny
Volym, AUX-ingång
Ljudinställningar16
Upprepa mapp
Välj USB-enhet
Huvudmeny TV*
Ändra undertext
TV-meny
Ändra ljudspår
Skanna
Ljudinställningar16
06
Välj land
Sortera förval
Autolagring
Skanna
Vinkel
Ljudinställningar16
DivX® VOD kod
12 Gäller endast High Performance Multimedia
16 För undermenyer, se "Huvudmeny AM".
15 Gäller inte Performance.
och Premium Sound Multimedia.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
233
06 Infotainment
Allmänt om Infotainment
Pop-up-meny17 video och TV*
Kortnummer
Tryck på OK/MENU då en videofil spelas eller
TV* visas för att komma åt pop-up-menyn.
Ta emot vCard
Bildinställningar
Minnesstatus
Rensa telefonbok
Källans meny18
Byt telefon
DVD-skivans rotmeny19
Ta bort Bluetooth-enhet
DVD toppmeny19
Telefoninställningar
Synlig
Menyer TEL
Ljud och volym
Huvudmeny BluetoothŸ handsfree15
Telefonmeny
Samtalslista
Alla samtal
Missade samtal
06
Besvarade samtal
Uppringda nummer
Nedladdning av telefonbok
Bluetooth mjukvaruversion i
bilen
Samtalsalternativ
Automatiskt svar
Röstmeddelandenummer
Koppla från telefon
Samtalstid
Telefonbok
Sök
Ny kontakt
17 Gäller endast vid spelning av videofiler eller visning av TV*.
18 Vad som visas i pop-up-menyn för Källans meny beror på vad
19 Gäller endast DVD-Videoskivor.
15 Gäller inte Performance.
234
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
som spelas eller visas, det kan vara ex. Skivmeny eller USB-meny.
06 Infotainment
Radio
Allmänt
OBS
Om bilen är utrustad med knappsats* i
ratten och/eller fjärrkontroll* kan dessa i
flera fall användas istället för knapparna i
mittkonsolen. För beskrivning av knappsatsen i ratten, se sidan 225. För beskrivning av fjärrkontrollen, se sidan 267.
Menyhantering
Menyerna i RADIO styrs från mittkonsolen och
knappsatsen* i ratten. För allmän information
om menyhantering, se sidan 228 och menyöversikt, se sidan 232.
Mittkonsol, reglage för radiofunktioner.
RADIO-knapp för val av frekvensband
(AM, FM1, FM2, DAB1*, DAB2*).
Radio AM/FM
Förvalsknappar (0-9)
Stationssökning
Välj önskad frekvens/station eller navigera
i radiomenyn genom att vrida på TUNE.
Bekräfta ditt val eller gå till radiomenyn
genom att trycka OK/MENU.
Håll inne knappen för nästa/föregående
tillgängliga station. Kort tryck för förval.
1
OBS
Mottagningen är beroende av både hur god
signalstyrkan och signalkvaliteten är. Sändningen kan bli störd av olika faktorer som
t.ex. höga byggnader eller att sändaren är
långt borta. Täckningsgraden kan också
skifta beroende på var i landet du befinner
dig.
Automatisk stationssökning
1. Tryck på RADIO, vrid TUNE tills önskat
frekvensband (AM, FM1 etc.) visas, tryck
OK/MENU.
2. Håll inne
/
på mittkonsolen (eller
på knappsatsen* i ratten). Radion söker
efter nästa/föregående tillgängliga station.
Stationslista1
Radion sammanställer automatiskt en lista på
de starkaste FM-stationerna vilkas signaler
den för närvarande mottager. Detta gör det
möjligt för dig att finna en station när du kör i
ett område där du inte känner till radiostationerna och deras frekvenser.
För att gå till listan och välja en station:
1. Välj önskat frekvensband (FM1 eller FM2).
2. Vrid TUNE ett steg i endera riktning. Då
visas listan över alla stationer i området.
Den nuvarande inställda stationen markeras med förstorad text i listan.
06
3. Vrid TUNE igen i endera riktning för att
välja en station i listan.
4. Bekräfta ditt val med OK/MENU.
Gäller inte Performance.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
235
06 Infotainment
Radio
OBS
•
Listan visar endast de frekvenser för
stationer som för närvarande mottages,
inte en komplett lista över alla radiofrekvenser på det valda frekvensbandet.
•
Om signalen från den för närvarande
mottagna stationen är svag, så kan
detta förhindra radion från att uppdatera stationslistan. Om detta inträffar,
(medan statryck på knappen
tionslistan visas i bildskärmen) för att
växla till manuell stationssökning och
ställa in en frekvens. Om stationslistan
inte längre visas, vrid på TUNE ett steg
i endera riktning för att visa listan igen,
för att växla.
och tryck på
Manuell stationssökning
Förinställt från fabrik är att radion visar stationslistan över de starkaste stationerna i
området när du vrider på TUNE (se avsnitt
"Stationslista", sidan 235). När stationslistan
i mittkonsolen
visas, tryck på knappen
för att växla till manuell stationssökning. Detta
ger dig möjlighet att välja en frekvens från listan
över alla tillgängliga radiofrekvenser på det
valda frekvensbandet. Med andra ord, om du i
manuell sökning vrider TUNE ett steg ändras
frekvensen från ex. 93.3 till 93.4 MHz etc.
För att manuellt välja en station:
1. Tryck på RADIO-knappen, vrid TUNE tills
önskat frekvensband (AM, FM1 etc.) visas,
tryck OK/MENU.
2. Vrid på TUNE för att välja en frekvens.
06
Listan försvinner från bildskärmen efter ett
antal sekunder.
Om stationslistan inte längre visas, vrid TUNE
ett steg i endera riktning och tryck på knappen
i mittkonsolen för att växla till manuell
stationssökning (eller för att gå tillbaka från
manuell stationssökning till funktionen för
"Stationslista").
OBS
Förinställt från fabrik är att radion automatiskt söker efter stationer i det område du kör
i (se föregående avsnitt "Stationslista"
ovan).
Men om du har växlat över till manuell stationssökning (genom att trycka på knappen
i mittkonsolen när stationslistan visades), så är radion kvar i funktionen för
manuell stationssökning nästa gång du sätter på radion. För att växla tillbaka till funktionen för "Stationslista", vrid TUNE ett steg
(för att visa den kompletta listan över stationer) och tryck på knappen
.
Observera att om du trycker på
när
stationslistan inte visas, så aktiveras INFO.
För mer information om denna funktion, se
sidan 225.
Förval
10 förval kan sparas per frekvensband (AM,
FM1 etc.).
De lagrade förvalen väljs med förvalsknapparna.
1. Ställ in en station (se "Stationssökning",
sidan 235).
2. Håll in en av förvalsknapparna under några
sekunder, ljudet försvinner under tiden och
236
06 Infotainment
Radio
återkommer när stationen är lagrad. Förvalsknappen kan nu användas.
En lista på förvalda kanaler kan visas2 i bildskärmen. Funktionen aktiveras/deaktiveras i
FM-/AM-läge under FM-meny Visa förval
alternativt AM-meny Visa förval.
RDS-funktioner
RDS (Radio Data System) länkar samman FMsändare i nätverk. En FM-sändare i ett sådant
nätverk sänder information som ger en RDSradio bl.a. följande funktioner:
• Automatiskt byte till en starkare sändare
om mottagningen i området är dålig.
• Sökning av programinriktning, t.ex. trafikinformation eller nyheter.
• Mottagning av textinformation om
pågående radioprogram.
OBS
Vissa radiostationer använder inte RDS eller
endast valda delar av dess funktionalitet.
Om en önskad programinriktning hittas, kan
radion byta station och pågående ljudkälla
avbrytas. Om t.ex. cd-spelaren är aktiv försätts
den i pausläge. Den avbrytande sändningen
2
3
spelas med en förinställd volym, se
sidan 239. Radion återgår till föregående ljudkälla och volym när den inställda programinriktningen slutar sändas.
Programfunktionerna larm (LARM!), trafikinformation (TP), nyheter (NEWS), och programtyper (PTY) avbryter varandra i prioritetsordning
där larm har högst prioritet och programtyper
lägst. För ytterligare inställningar av programavbrott (EON Avlägsna och EON
Närliggande), se avsnitt "Enhanced Other
Networks – EON" nedan. Tryck EXIT för att
återgå till den avbrutna ljudkällan, tryck OK/
MENU för att ta bort meddelandet.
Larm
Funktionen används för att varna allmänheten
om allvarliga olyckor och katastrofer. Larm kan
inte avbrytas tillfälligt eller deaktiveras. Meddelandet LARM! visas i bildskärmen när ett
larmmeddelande sänds ut.
Trafikinformation – TP
Funktionen bryter för trafikinformation som
sänds inom en inställd stations RDS-nätverk.
Symbolen TP visar att funktionen är aktiverad.
Om den inställda stationen kan sända trafikinformation visas detta genom att TP lyser starkt
i bildskärmen, i annat fall kommer TP att vara
gråfärgad.
–
Aktivera/deaktivera i FM-läge under FMmeny TP.
Enhanced Other Networks – EON
Funktionen är användbar i storstadsområden
med många regionala radiostationer. Den låter
avståndet mellan bilen och radiostationens
sändare styra när programfunktionerna ska
avbryta pågående ljudkälla.
–
Aktivera/deaktivera genom att i FM-läge
välja ett av alternativen under FM-meny
Avancerade inställningar EON:
• Närliggande – avbryter endast om radiostationens sändare är nära.
• Avlägsna3 – avbryter om stationens sändare är långt bort, även om signalen är
brusig.
06
TP från vald station/alla stationer
Radion kan avbryta för trafikinformation från
endast den valda stationen eller alla stationer
inom RDS-nätverket.
–
Gå i FM-läge till FM-meny Avancerade
inställningar Ange TP-favorit för att
ändra.
Gäller endast High Performance Multimedia och Premium Sound Multimedia.
Fabriksinställning.
237
06 Infotainment
Radio
Nyheter
Funktionen bryter för nyhetssändningar som
sker inom en inställd stations RDS-nätverk.
Symbolen NEWS visar att funktionen är aktiv.
–
Aktivera/deaktivera i FM-läge under FMmeny Nyhetsinställningar Nyheter.
Nyheter från vald station/alla stationer
Radion kan avbryta för nyheter från endast den
valda stationen eller alla stationer i RDS-nätverket.
–
Gå i FM-läge till FM-meny
Nyhetsinställningar Ange
favoritstation för nyheter för att ändra.
Programtyper – PTY
06
Med PTY-funktionen kan en eller flera programtyper, t.ex. pop och klassisk musik väljas.
PTY-symbolen visar att funktionen är aktiv.
Funktionen bryter för programtyper som sänds
inom en inställd stations RDS-nätverk.
1. Aktivera genom att i FM-läge först välja
programtyper under FM-meny
Avancerade inställningar PTYinställningar Välj PTY.
2. Därefter måste PTY-funktionen aktiveras
under FM-meny Avancerade
4
238
Endast bilar med 7-tumsskärm
inställningar PTY-inställningar Ta
emot avbrott när vald programtyp blir
aktiv.
För att avsluta sökning, tryck EXIT.
–
En indikering visas i bildskärmen när PTY är
aktiverat.
Deaktivering av PTY-funktionen görs i FM-läge
under FM-meny
Avancerade inställningar PTYinställningar Ta emot avbrott när vald
programtyp blir aktiv. Valda programtyper
(PTY) nollställs inte.
Nollställning och borttagning av PTY görs
under FM-meny
Avancerade inställningar PTYinställningar Välj PTY Avmarkera alla.
PTY-sökning
Funktionen söker igenom hela frekvensbandet
efter vald programtyp.
För att söka vidare efter en annan sändning
av de valda programtyperna, tryck på
eller
.
Visning av programtyp
Den nuvarande stationens programtyp kan
visas i bildskärmen.
–
Aktivera/deaktivera i FM-läge under FMmeny Avancerade inställningar
PTY-inställningar Visa PTY-text.
Radiotext4
Vissa RDS-stationer sänder information om
programmens innehåll, artister etc. Informationen kan visas i bildskärmen.
–
Aktivera/deaktivera i FM-läge under FMmeny Visa radiotext.
Automatisk frekvensuppdatering – AF
1. Välj i FM-läge en eller flera PTY under FMmeny Avancerade inställningar
PTY-inställningar Välj PTY.
Funktionen väljer den starkaste sändaren för
den inställda stationen. För att finna en stark
sändare kan funktionen i undantagsfall behöva
söka igenom hela FM-bandet.
2. Gå till FM-meny Avancerade
inställningar PTY-inställningar
Sök PTY.
–
Aktivera/deaktivera i FM-läge under FMmeny Avancerade inställningar
Automatisk frekvensuppdatering.
06 Infotainment
Radio
Regionala radioprogram – REG
Funktionen gör att radion fortsätter att lyssna
till en regional sändare fastän dess signalstyrka
är låg. Symbolen REG visar att funktionen är
aktiv.
–
Aktivera/deaktivera i FM-läge under FMmeny Avancerade inställningar
REG.
Återställning av RDS-funktioner
Samtliga radioinställningar kan återställas till
den ursprungliga fabriksinställningen.
–
Återställningen görs i FM-läge under FMmeny Avancerade inställningar
Återställ alla FM-inställningar.
Volymkontroll programtyper
De avbrytande programinriktningarna, t.ex.
NEWS eller TP, hörs med den volym som valts
för respektive programinriktning. Om ljudnivån
justeras under programavbrottet, sparas den
nya nivån till nästa programavbrott.
Skanna frekvensband
Funktionen söker automatiskt igenom tillgängliga kanaler och tar hänsyn till eventuell programtypsfiltrering. När en station hittats spelas
den i ca 10 sekunder, därefter fortsätter sökningen. När en station spelas kan den sparas
som förval på vanligt sätt, se avsnittet Förval,
sidan 236 .
–
För att starta skanningen gå i FM-/AM-läge
till FM-meny Skanna alternativt AMmeny Skanna.
OBS
Skanningen avbryts om en station sparas.
Radiosystem – DAB*
Allmänt
DAB (Digital Audio Broadcasting) är ett digitalt
sändningssystem för radio. Detta system stödjer DAB, DAB+ och DMB.
OBS
Täckning för DAB finns inte på alla ställen.
Om täckning saknas visas meddelandet
Ingen mottagning i bildskärmen.
Service och Ensemble
• Service – Kanal, radiokanal (enbart ljudtjänster stöds av systemet).
• Ensemble – En samling radiokanaler som
sänds på samma frekvens.
Lagring av kanalgrupper
(Ensembleinlärning)
När fordonet förflyttas till ett nytt sändningsområde kan det behöva göras en inlärning av i
området befintliga kanalgrupper.
En inlärning av kanalgrupper skapar en uppdaterad lista på alla tillgängliga kanalgrupper.
Listan uppdateras inte automatiskt.
Inlärningen görs i menysystemet i DAB-läge
under DAB-meny Ensembleinlärning.
Inlärning kan också göras så här:
1. Vrid TUNE ett steg åt endera hållet.
> Ensembleinlärning visas överst i listan
över tillgängliga kanalgrupper.
2. Tryck OK/MENU.
> En ny inlärning startas.
Inlärningen kan avbrytas med EXIT.
06
Navigering i kanalgruppslista (Ensemble)
Kanalgruppslistan går att navigera i och
komma åt genom att vrida TUNE. I bildskärmens övre del står namnet på Ensemble. Vid
byte till ny Ensemble ändras namnet till den
nya.
• Service – Visar kanaler oavsett vilken
kanalgrupp de ligger inom. Listan kan
också filtreras med hjälp av val av programtyp (PTY-filtrering), se nedan.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
239
06 Infotainment
Radio
–
Skanning
Funktionen söker automatiskt igenom aktuellt
frekvensband efter starka stationer. När en station hittats spelas den i ca 10 sekunder, därefter fortsätter sökningen. När en station spelas kan den sparas som förval på vanligt sätt.
För mer information om förval, se "Förval"
nedan.
–
Gå i DAB-läge till DAB-meny
för att starta skanningen.
Skanna
OBS
Skanningen avbryts om en station sparas.
Skanning går också att välja i DAB-PTY-läge.
Då spelas endast kanaler av förvald programtyp.
06
Programtyp (PTY)
Med programtypsfunktionen kan olika typer av
radioprogram väljas. Det finns ett antal olika
programtyper som även innefattar olika kategorier av program. Efter val av en programtyp
sker navigering endast inom de kanaler som
sänder den typen.
Programtyp väljs i DAB-läge under DAB-meny
PTY-filtrering. Gå ur detta läge genom att:
5
240
Trycka EXIT.
> En indikering visas i bildskärmen när
PTY är aktiverat.
I vissa fall kommer DAB-radio gå ur PTY-läge
när DAB-till-DAB-länkning (se nedan) görs.
Radiotext
Vissa radiostationer sänder information om
programmens innehåll, artister etc. Informationen visas i bildskärmen.
Funktionen deaktiveras/aktiveras i DAB-läge
under DAB-meny Visa radiotext.
Förval
10 förval kan sparas per band. DAB har 2 minnesbanker för förval: DAB1 och DAB2. Lagring
av förval görs genom långt tryck på önskad
förvalsknapp, för mer information se
sidan 236. De lagrade förvalen väljs med förvalsknapparna.
Ett förval innehåller en kanal men ingen underkanal. Om en underkanal spelas och ett förval
sparas registreras endast huvudkanalen. Det
beror på att underkanaler är flyktiga. Vid nästa
försök att återkalla förvalet kommer den kanal
som innehöll underkanalen att spelas. Förvalet
är inte beroende av kanallistan.
En lista på förvalda kanaler kan visas5 i bildskärmen. Funktionen aktiveras/deaktiveras i
DAB-läge under DAB-meny Visa förval.
OBS
Ljudanläggningens DAB-system stödjer
inte alla funktioner som finns i DAB-standarden.
Gäller endast High Performance Multimedia och Premium Sound Multimedia.
OBS
Endast en av funktionerna "Visa radiotext"
och "Visa förval" kan vara aktiverad åt
gången. Aktiveras en av dem, när den andra
redan är aktiverad, så deaktiveras den tidigare aktiverade funktionen automatiskt.
Båda funktionerna kan vara deaktiverade.
Avancerade inställningar
DAB till DAB-länk
DAB till DAB-länkning innebär att DAB-radion
kan gå från en kanal med dålig eller ingen mottagning till samma kanal i en annan kanalgrupp
med bättre mottagning. Viss fördröjning kan
uppstå vid byte av kanalgrupp. Det kan bli tyst
en tid mellan det att den aktuella kanalen slutar
vara tillgänglig till dess den nya kanalen blir tillgänglig.
Funktionen kan aktiveras/deaktiveras i DABläge under DAB-meny Avancerade
inställningar DAB-länkning.
06 Infotainment
Radio
Frekvensband
DAB kan sändas på två6 frekvensband:
• Band III – täcker de flesta områden.
• LBand – endast tillgänglig på ett fåtal
områden.
Genom att välja t.ex. enbart Band III går inlärning av kanaler snabbare än om både Band
III och LBand är valt. Det är inte säkert att alla
kanalgrupper hittas. Valet av frekvensband
påverkar inte sparade minnen.
Frekvensband kan i DAB-läge deaktiveras/
aktiveras under DAB-meny Avancerade
inställningar DAB-band.
Underkanal
Sekundära komponenter benämns oftast som
underkanaler. Dessa är tillfälliga och kan innehålla t.ex. översättningar av huvudprogrammet
till andra språk.
Om en eller flera underkanaler sänds visas
till vänster om kanalnamnet i bildsymbolen
skärmen. En underkanal indikeras genom att
symbolen - syns till vänster om kanalnamnet i
bildskärmen.
Tryck på
6
Underkanaler går endast att komma åt på den
valda huvudkanalen och inte på någon annan
kanal utan att välja denna.
Visning av underkanaler kan i DAB-läge deaktiveras/aktiveras under DAB-meny
Avancerade inställningar Underkanaler
Programtypstext
Vissa radiostationer sänder information om
programtyp och kategori av program, för information om Programtyper – PTY, se sidan 238.
Informationen visas i bildskärmen.
Funktionen aktiveras/deaktiveras i DAB-läge
under DAB-meny Avancerade
inställningar Visa PTY-text.
Återställning av DAB-inställningar
Samtliga DAB-inställningar kan återställas till
den ursprungliga fabriksinställningen.
–
Återställningen görs i DAB-läge under
DAB-meny Avancerade inställningar
Återställ alla DAB-inställningar.
06
för att komma åt underkanaler.
Alla områden/länder använder inte båda banden.
241
06 Infotainment
Mediaspelare
CD-/DVD1-funktioner
Bekräfta ditt val eller gå till menyn för vald
mediakälla genom att trycka OK/MENU.
Snabbspola framåt/bakåt och byta skivspår eller kapitel2.
Mediaspelaren stödjer och kan spela följande
huvudtyper av skivor och filer:
• Förinspelade CD-skivor (CD Audio).
• Brända CD-skivor med ljud- och/eller
videofiler1.
• Förinspelade DVD-Videoskivor1.
• Brända DVD-skivor1 med ljud- och/eller
Kontrollpanel i mittkonsol.
In- och utmatningsöppning för skiva
MEDIA-knapp, aktiverar senast aktiva
mediakälla. Är man redan i en mediakälla
och trycker på MEDIA-knappen visas en
genvägsmeny för vanligt förekommande
menyval.
06
Utmatning av skiva
Inmatning av siffror och bokstäver.
Välj skivspår/mappar eller navigera bland
menyalternativ genom att vrida på TUNE.
videofiler.
För mer information om vilka format som stöds,
se sidan 245.
242
Om bilen är utrustad med knappsats* i
ratten och/eller fjärrkontroll* kan dessa i
flera fall användas istället för knapparna i
mittkonsolen. För beskrivning av knappsatsen i ratten, se sidan 225. För beskrivning av fjärrkontrollen, se sidan 267.
Menyhantering
Gäller endast High Performance Multimedia och Premium Sound Multimedia.
Gäller endast DVD-skivor.
Gäller ej CD Audio
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Starta uppspelning av skiva
Tryck på MEDIA-knappen, vrid TUNE tills
Skiva visas, tryck OK/MENU. Om en skiva
finns i mediaspelaren börjar skivan spelas
automatiskt, annars visas Sätt i skiva i bildskärmen. Mata då in en skiva, med textsidan
uppåt. Skivan börjar spela automatiskt.
Om en skiva med ljud-/videofiler matas in i
spelaren behöver skivans mappstruktur läsas
in. Beroende på skivans kvalitet och storlek på
informationsmängden kan det bli en viss fördröjning innan uppspelningen startar.
Utmatning av skivor
OBS
Menyerna i MEDIA styrs från mittkonsolen och
knappsatsen* i ratten. För allmän information
1
2
3
om menyhantering, se sidan 228 och menyöversikt, se sidan 232.
En skiva stannar i utmatat läge i
ca 12 sekunder, därefter matas den av säkerhetsskäl åter in i spelaren.
Paus
När volymen sänks helt eller MUTE trycks in
pausas mediaspelaren. När volymen höjs eller
MUTE trycks in igen startar mediaspelaren. Det
är även möjligt att pausa via menysystemet3,
tryck OK/MENU, välj Spela/pausa.
06 Infotainment
Mediaspelare
Uppspelning och navigering
CD-Audioskivor
Vrid TUNE för att komma åt skivans spellista
och navigera i listan. Med OK/MENU bekräftas
val av skivspår och startas uppspelning. Tryck
på EXIT för att avbryta och gå ur spellistan. Ett
långt tryck på EXIT leder till spellistans rotnivå.
Byte av skivspår kan även göras genom tryck
/
på mittkonsolen eller knapppå
satsen* i ratten.
Brända skivor med ljud-/videofiler1
Vrid TUNE för att komma åt skivans spellista/
mappstruktur samt navigera i listan/strukturen.
Med OK/MENU bekräftas antingen val av
undermapp eller startas uppspelning av vald
ljud-/videofil. Tryck på EXIT för att antingen
avbryta och gå ur spellistan eller gå uppåt (tillbaka) i mappstrukturen. Ett långt tryck på
EXIT leder till spellistans rotnivå.
Byte av ljud-/videofil kan även göras genom
/
på mittkonsolen eller knapptryck på
satsen* i ratten.
, videofiler1 har
Ljudfiler har symbolen
symbolen
och mappar har symbolen
.
1
4
5
När uppspelningen av en fil är klar fortsätter
uppspelningen av de andra filerna (av samma
typ) i just den mappen. Byte4 av mapp sker
automatiskt när alla filer i aktuell mapp har spelats upp. Systemet känner automatiskt av och
byter inställning då en skiva innehållande
enbart ljudfiler eller enbart videofiler sätts i
mediaspelaren och spelar då upp dessa filer.
Dock byter inte systemet inställning om en
skiva innehållande en blandning av ljud- och
videofiler sätts i mediaspelaren, utan då fortsätter spelaren att spela föregående filtyp.
OBS
Videofilm visas endast när bilen är stillastående. När bilen rullar i en hastighet över ca
8 km/h visas ingen bild och Ingen
bildvisning under körning visas på bildskärmen, dock hörs ljudet under tiden. Bilden visas igen så snart bilens hastighet
understiger ca 6 km/h.
OBS
Vissa av skivbolagen kopieringsskyddade
ljudfiler eller privatkopierade ljudfiler kan
inte läsas av spelaren.
DVD-Videoskivor1
För uppspelning av DVD-Videoskivor, se
sidan 244.
Snabbspolning
Håll inne knapparna
/
för att snabbspola framåt/bakåt. Ljudfiler snabbspolas i en
hastighet, medan videofiler kan snabbspolas i
flera hastigheter. Tryck upprepade gånger på
/
för att öka spolningshasknapparna
tigheten för videofiler. Släpp knappen för att
återgå till filmvisning i normal hastighet.
Skanna5
Funktionen spelar de första tio sekunderna av
varje skivspår/ljudfil. För att skanna:
1. Tryck OK/MENU
2. Vrid TUNE till Skanna
> De första 10 sekunderna av varje skivspår eller ljudfil spelas.
06
3. Avbryt skanningen med EXIT, pågående
skivspår eller ljudfil fortsätter spelas.
Slumpval5
Funktionen spelar spåren i slumpvis ordning.
För att lyssna på spåren i slumpvis ordning:
Gäller endast High Performance Multimedia och Premium Sound Multimedia.
Om Upprepa mapp är aktiverat sker inte detta.
Gäller inte DVD-Videoskivor.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
243
06 Infotainment
Mediaspelare
1. Tryck OK/MENU
2. Vrid TUNE till Slumpval
3. Tryck OK/MENU för att aktivera/deaktivera funktionen.
Byte av skivspår/ljudfil kan göras genom tryck
på
/
på mittkonsolen eller knappsatsen* i ratten.
Upprepa mapp6
Funktionen gör det möjligt att spela filerna i en
mapp om och om igen. När sista filen har spelats klart börjar den första filen att spelas igen.
OBS
Videofilm visas endast när bilen är stillastående. När bilen rullar i en hastighet över ca
8 km/h visas ingen bild och Ingen
bildvisning under körning visas på bildskärmen, dock hörs ljudet under tiden. Bilden visas igen så snart bilens hastighet
understiger ca 6 km/h.
Navigering i DVD-Videoskivans egna
meny
1. Tryck OK/MENU
3. Tryck OK/MENU för att aktivera/deaktivera funktionen.
Vinkel
Uppspelning
6
1
7
244
Navigering i DVD-Videoskivans egna meny
görs med sifferknapparna i mittkonsol enligt
bilden ovan.
Gäller endast ljud-/videofiler på brända skivor eller USB.
Gäller endast High Performance Multimedia och Premium Sound Multimedia.
Gäller High Performance Multimedia och Premium Sound Multimedia.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
I titellistan väljs titel genom att vrida TUNE och
val bekräftas med OK/MENU, detta leder även
tillbaka till kapitellistan. Tryck OK/MENU för att
aktivera valet och gå tillbaka till ursprungsläget. Med EXIT avbryts valet och det leder tillbaka till ursprungsläget (utan att något är valt).
Avancerade inställningar7
Uppspelning av DVD-Videoskivor1
Vid uppspelning av en DVD-Videoskiva kan en
skivmeny dyka upp på bildskärmen. Skivmenyn ger dig möjlighet till extra funktioner och
inställningar, så som val av textning, språk och
scenval.
Vrid TUNE för att komma till listan över kapitel
och navigera bland dessa (om film spelas
pausas filmen). Tryck på OK/MENU för att
välja kapitel, detta leder även tillbaka till
ursprungsläget (om film spelades startar filmen
igen). Tryck på EXIT för att komma till titellistan.
Byte av kapitel kan även göras genom tryck på
/
på mittkonsolen eller knappsatsen*
i ratten.
2. Vrid TUNE till Upprepa mapp
06
Byta kapitel eller titel
Med funktionen går det att, om DVD-Videoskivan stödjer detta, välja från vilken kameraposition en viss scen visas. Gå i skivläge till
Skivmeny Avancerade inställningar
Vinkel.
06 Infotainment
Mediaspelare
DivXŸ Video On Demand
Kompatibla filformat
Mediaspelaren kan registreras för att spela filer
av typen DivX VOD från brända skivor eller
USB. Koden för registrering kan hittas i menysystemet MY CAR under Inställningar
Information DivX® VOD kod. För allmän
information om menyhantering under
MY CAR, se sidan 192.
Mediaspelaren kan spela en mängd olika filtyper och är kompatibel med formaten i följande tabell.
OBS
Dual format, dubbelsidiga skivor (DVD Plus,
CD-DVD-format) är tjockare än vanliga CDskivor och uppspelning kan därför inte
garanteras och störning kan förekomma.
För mer information besök www.divx.com/
vod.
Om en CD innehåller en blandning av mp3
och CDDA-spår, kommer alla mp3-låtar att
ignoreras.
Bildinställningar7
Det går att justera inställningarna (när bilen står
stilla) för ljusstyrka och kontrast.
1. Tryck på OK/MENU och välj
Bildinställningar, bekräfta med OK/
MENU.
Audio-formatA
CD-Audio, mp3,
wma
Audio-formatB
CD-Audio, mp3,
wma, aac, m4a
Video-formatC
CD-Video,
DVD-Video, divx,
avi, asf
2. Vrid TUNE till det som ska justeras och
bekräfta med OK/MENU.
3. Justera inställningen genom att vrida
TUNE och bekräfta med OK/MENU.
För att återgå till inställningslistan, tryck OK/
MENU eller EXIT.
Bildinställningarna går att återställa till fabriksinställning med valet Återställ.
7
A
B
C
06
Gäller Performance.
Gäller inte Performance.
Gäller endast High Performance Multimedia och Premium
Sound Multimedia.
Gäller High Performance Multimedia och Premium Sound Multimedia.
245
06 Infotainment
Extern ljudkälla via AUX-/USB*-ingång
Allmänt
OBS
Om bilen är utrustad med knappsats* i
ratten och/eller fjärrkontroll* kan dessa i
flera fall användas istället för knapparna i
mittkonsolen. För beskrivning av knappsatsen i ratten, se sidan 225. För beskrivning av fjärrkontrollen, se sidan 267.
En iPodŸ eller mp3-spelare med uppladdningsbara batterier laddas (då tändningen är
på eller motorn igång) om apparaten är
ansluten till USB-anslutningen.
06
Anslutningspunkter för externa ljudkällor.
För att ansluta ljudkälla:
En extern ljudkälla, t.ex. en iPodŸ eller mp3spelare, kan anslutas till ljudanläggningen via
någon av anslutningarna i mittkonsolen. En
ljudkälla ansluten till USB-ingången kan då
hanteras1 med bilens ljudkontroller. En enhet
ansluten via AUX-ingången kan inte kontrolleras via bilen.
1. Tryck på MEDIA, vrid TUNE till önskad
ljudkälla USB, iPod eller AUX, tryck OK/
MENU.
> Om USB väljs visas Anslut USB i bildskärmen.
2. Anslut din ljudkälla till en av anslutningarna
i mittkonsolens förvaringsfack (se föregående bild).
Texten Läser USB visas i bildskärmen när
systemet läser in lagringsmediets filstruktur.
Beroende på filstruktur och antal filer kan det
bli en viss fördröjning innan inläsningen är klar.
1
246
Gäller endast mediakälla ansluten via USB-anslutningen.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
OBS
Systemet stöder flertalet iPodŸ-modeller
tillverkade 2005 eller senare.
OBS
För att undvika skador på USB-anslutningen stängs denna av om USB-anslutningen kortsluts eller om en ansluten USBenhet drar för hög ström (detta kan förekomma om den anslutna enheten inte uppfyller USB-standard). USB-anslutningen
återaktiveras automatiskt nästa gång tändningen slås på om felet inte kvarstår.
Menyhantering
Menyerna i MEDIA styrs från mittkonsolen och
knappsatsen* i ratten. För allmän information
om menyhantering, se sidan 228 och menyöversikt, se sidan 232.
06 Infotainment
Extern ljudkälla via AUX-/USB*-ingång
Uppspelning och navigering2
Vrid TUNE för att komma åt spellistan/mappstrukturen samt navigera i listan/strukturen.
Med OK/MENU bekräftas antingen val av
undermapp eller startas uppspelning av vald
ljud-/videofil. Tryck på EXIT för att antingen
avbryta och gå ur spellistan eller gå uppåt (tillbaka) i mappstrukturen. Ett långt tryck på
EXIT leder till spellistans rotnivå.
Byte av ljud-/videofil kan även göras genom
/
på mittkonsolen eller knapptryck på
satsen* i ratten.
videofiler3
Ljudfiler har symbolen
,
har
symbolen
och mappar har symbolen
.
När uppspelningen av en fil är klar fortsätter
uppspelningen av de andra filerna (av samma
typ) i just den mappen. Byte4 av mapp sker
automatiskt när alla filer i aktuell mapp har spelats upp. Systemet känner automatiskt av och
byter inställning då en enhet innehållande
enbart ljudfiler eller enbart videofiler ansluts till
USB-ingången och spelar då upp dessa filer.
Dock byter inte systemet inställning om en
2
3
4
5
6
enhet innehållande en blandning av ljud- och
videofiler ansluts till USB-ingången, utan då
fortsätter spelaren att spela föregående filtyp.
Upprepa mapp5
Snabbspolning2
När volymen sänks helt eller MUTE trycks in
pausas mediaspelaren. När volymen höjs eller
MUTE trycks in igen startar mediaspelaren. Det
är även möjligt att pausa via menysystemet6,
tryck OK/MENU, välj Spela/pausa.
Se sidan 244.
Paus
Se sidan 243.
Skanna2
Se sidan 243.
Slumpval2
Se sidan 243.
Ljudkällor
Sökfunktion2
USB-minne
Med knappsatsen på kontrollpanelen i mittkonsolen går det att söka efter ett filnamn i den
aktuella mappen.
För att underlätta användandet av USB-minne,
undvik då att lagra annat än musikfiler på
minnet. Det tar betydligt längre tid för systemet
att läsa in lagringsmedier som innehåller annat
än kompatibla musikfiler.
Sökfunktionen nås antingen genom att vrida
TUNE (för att komma åt mappstrukturen) eller
genom att trycka in en av bokstavsknapparna.
Allt eftersom en bokstav eller tecken i en söksträng knappas in kommer du närmare ditt
sökmål.
Starta uppspelning av en fil med tryck på OK/
MENU.
OBS
06
Systemet stöder flyttbara media som följer
USB 2.0 och filsystemet FAT32 och kan
hantera 1000 mappar med maximalt 254
undermappar/filer i varje mapp. Ett undantag är den översta nivån, vilken hanterar upp
till 1000 undermappar/filer.
Gäller endast USB och iPodŸ.
Gäller High Performance Multimedia och Premium Sound Multimedia.
Om Upprepa mapp är aktiverat sker inte detta.
Gäller endast USB.
Gäller ej iPodŸ
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
247
06 Infotainment
Extern ljudkälla via AUX-/USB*-ingång
OBS
OBS
När iPodŸ används som ljudkälla har bilens
infotainmentsystem en menystruktur som
liknar iPodŸ-spelarens egen menystruktur.
Vid användande av USB-minne av längre
modell rekommenderas att en USB-adapterkabel används. Detta för att undvika
mekaniskt slitage på USB-ingång och
inkopplat USB-minne.
USB-hub
Det går att ansluta en USB-hub till USB-anslutningen och därigenom ansluta flera USBenheter samtidigt. Val av USB-enhet görs i
USB-läge under USB-meny Välj USBenhet.
Kompatibla filformat via USBanslutningen
Ljud- respektive videofilerna i nedanstående
tabell stödjs av systemet vid uppspelning via
USB-anslutningen.
Audio-format
mp3, wma, aac,
m4a
Video-formatA
divx, avi, asf
Mp3-spelare
06
Många mp3-spelare har ett eget filsystem som
inte stöds av systemet. För att kunna använda
en mp3-spelare i systemet måste den vara
inställd på läge USB Removable device/
Mass Storage Device.
iPodŸ
En iPodŸ laddas och strömförsörjs av USBanslutningen* via spelarens anslutningskabel.
OBS
Systemet stöder endast uppspelning av
ljudfiler från iPodŸ.
248
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
A
Gäller endast High Performance Multimedia och Premium
Sound Multimedia.
06 Infotainment
Media BluetoothŸ*
Allmänt
Bilens mediaspelare är utrustad med
BluetoothŸ1 och kan trådlöst spela upp
strömmande ljudfiler från externa enheter med
BluetoothŸ, såsom mobiltelefoner och handdatorer. Navigering och styrning av ljudet kan
då göras via mittkonsolens knappar eller via
knappsatsen* i ratten. I vissa externa enheter
går det även att byta spår från enheten.
För att kunna spela upp ljudet måste först
bilens mediaspelare sättas i Bluetooth-läge.
OBS
Bilens mediaspelare kan endast spela upp
ljudfiler via BluetoothŸ-funktionen.
Menyhantering
Menyerna i MEDIA styrs från mittkonsolen och
knappsatsen* i ratten. För allmän information
om menyhantering, se sidan 228 och menyöversikt, se sidan 232.
Bekräfta ditt val eller gå till menyn genom
att trycka OK/MENU.
EXIT - leder uppåt i menysystemet,
avbryter pågående funktion.
Kort tryck stegar bland ljudfiler. Långt
tryck snabbspolar ljudfiler.
OBS
Om bilen är utrustad med knappsats* i
ratten och/eller fjärrkontroll* kan dessa i
flera fall användas istället för knapparna i
mittkonsolen. För beskrivning av knappsatsen i ratten, se sidan 225. För beskrivning av fjärrkontrollen, se sidan 267.
BluetoothŸ-mediaspelare måste stödja
Audio/Video Remote Control Profile
(AVRCP) och Advanced Audio Distribution
Profile (A2DP). Spelaren bör använda
AVRCP version 1.3 och A2DP 1.2. I annat
fall kan vissa funktioner utebli.
1
Navigera i menyn genom att vrida på
TUNE.
Översikt
OBS
Inte alla på marknaden förekommande
mobiltelefoner och externa mediaspelare är
helt kompatibla med BluetoothŸ-funktionen
i bilens mediaspelare. Volvo rekommenderar att du vänder dig till en auktoriserad
Volvoåterförsäljare eller går in på
www.volvocars.com för att få information
om kompatibla telefoner och externa
mediaspelare.
en genvägsmeny med vanligt förekommande menyval.
06
Kontrollpanel i mittkonsol.
VOL - volym
MEDIA-knapp. Senast aktiva källa (t.ex.
iPodŸ) aktiveras automatiskt. Är en källa
aktiverad och man trycker på MEDIA visas
Gäller High Performance, High Performance Multimedia och Premium Sound Multimedia.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
249
06 Infotainment
Media BluetoothŸ*
Kom igång
3. Tryck OK/MENU.
Anslut extern BluetoothŸ-enhet
4. Vrid TUNE till Byt enhet, och bekräfta med
OK/MENU.
> Efter en stund visas den externa enhetens namn i bildskärmen. Om flera
externa enheter har parats visas även
dessa.
Slumpval2
5. Välj den enhet som ska anslutas genom att
vrida TUNE och bekräfta med OK/MENU.
> Anslutning av den externa enheten sker.
Funktionen spelar ljudfilerna på den externa
enheten i slumpvis ordning. Aktivera/deaktivera slumpvalsfunktionen i Bluetooth-läge
under Bluetooth-meny Slumpval.
/
på
Byt ljudfil genom att trycka på
mittkonsolen eller knappsatsen* i ratten.
Byt ljudfil genom att trycka på
/
på
mittkonsolen eller knappsatsen* i ratten.
Maximalt tio externa enheter kan registreras.
Anslutning sker på samma sätt som för telefon,
se Anslut extern Bluetooth®-enhet, sidan
253.
Automatisk anslutning
När BluetoothŸ-funktionen är aktiv och den
senast anslutna externa enheten är inom räckhåll ansluts den automatiskt. När Infotainmentsystemet söker efter den senast anslutna
enheten visas dess namn i bildskärmen. För att
ansluta till en annan enhet, tryck EXIT. Anslut
en ny extern enhet, se "Byta till annan extern
enhet" nedan.
Byta till annan extern enhet
06
Det går att byta en ansluten enhet mot en
annan enhet om det finns flera enheter i bilen.
Dock måste enheten först ha parats, se "Anslut
extern Bluetooth®-enhet" ovan. För att byta till
en annan enhet:
1. Tryck på MEDIA, vrid TUNE tills
Bluetooth visas, tryck OK/MENU.
2. Kontrollera att den externa enheten är sökbar/synlig via BluetoothŸ, se den externa
enhetens manual.
2
250
Stöds inte av alla mobiltelefoner.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
> En fråga om du vill ta bort anslutningen
visas i bildskärmen.
4. Tryck OK/MENU för att bekräfta.
EXIT avbryter.
Frånkoppling av enhet
Automatisk frånkoppling sker om den externa
enheten kommer utom Infotainmentsystemets
räckhåll. För mer information om anslutning, se
sidan 250.
Skanning av ljudfiler i extern enhet2
Ta bort ansluten enhet
Funktionen spelar de första tio sekunderna av
varje ljudfil. Aktivera/deaktivera funktionen i
Bluetooth-läge under Bluetooth-meny
Skanna.
1. Tryck i Bluetooth-läge på OK/MENU.
Avbryt skanningen med EXIT.
2. Vrid TUNE till Ta bort Bluetooth-enhet
och bekräfta med OK/MENU.
3. Välj den enhet som ska tas bort genom att
vrida TUNE, och bekräfta med OK/
MENU.
06 Infotainment
Media BluetoothŸ*
Versionsinformation BluetoothŸ
Bilens aktuella BluetoothŸ-version kan ses i
Bluetooth-läge under Bluetooth-meny
Bluetooth mjukvaruversion i bilen.
06
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
251
06 Infotainment
BluetoothŸ handsfree*
Allmänt
Översikt
Telefonfunktioner, reglageöversikt
Systemöversikt
Kontrollpanel i mittkonsol.
En mobiltelefon som är utrustad med
BluetoothŸ kan anslutas trådlöst till
Infotainmentsystemet1. Infotainmentsystemet
fungerar då som handsfree, med möjlighet att
fjärrstyra ett urval av mobiltelefonens funktioner. Mikrofonen som används är placerad
vid förarsidans solskydd (2). Mobiltelefonen
kan hanteras från sina knappar oavsett om den
är ansluten eller inte.
OBS
Endast ett urval av mobiltelefoner är helt
kompatibla med handsfree-funktionen.
Volvo rekommenderar att du vänder dig till
en auktoriserad Volvoåterförsäljare eller går
in på www.volvocars.com för att få information om kompatibla telefoner.
06
Menyhantering
Mobiltelefon
Siffer- och bokstavsknappar
Mikrofon
TEL-knapp, aktiverar/söker senast
anslutna telefon. Är en telefon redan
ansluten och man trycker på TEL visas en
genvägsmeny med vanligt förekommande
menyval för telefon.
Knappsats i ratt
Kontrollpanel i mittkonsol
Menyerna i TEL styrs från mittkonsolen och
knappsatsen* i ratten. För allmän information
om menyhantering, se sidan 228 och menyöversikt, se sidan 232.
1
252
Gäller High Performance, High Performance Multimedia och Premium Sound Multimedia.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
TUNE – Vrid i normalvyn åt höger för att
komma åt telefonboken och åt vänster för
samtalslistan för alla samtal, används även
för navigering bland valen på bildskärmen.
06 Infotainment
BluetoothŸ handsfree*
Acceptera inkommande samtal, bekräfta
ditt val eller gå till Telefonmenyn genom att
trycka OK/MENU.
EXIT – Avbryter/avvisar telefonsamtal,
raderar inmatade tecken, leder uppåt i
menysystemet och avbryter pågående
funktion.
OBS
Om bilen är utrustad med knappsats* i
ratten och/eller fjärrkontroll* kan dessa i
flera fall användas istället för knapparna i
mittkonsolen. För beskrivning av knappsatsen i ratten, se sidan 225. För beskrivning av fjärrkontrollen, se sidan 267.
Att komma igång
Aktivera
Ett kort tryck på TEL aktiverar/söker senast
anslutna telefon. Är en telefon redan ansluten
och man trycker på TEL visas en genvägsmeny
med vanligt förekommande menyval för telefon. Symbolen
visar att en telefon är
ansluten.
Anslut extern BluetoothŸ-enhet
Maximalt tio externa enheter kan registreras.
Registrering görs en gång per enhet. Efter registreringen behöver enheten inte längre vara
aktiverad som synlig/sökbar.
Det är möjligt att ha två BluetoothŸ enheter
anslutna samtidigt. En telefon och en mediaenhet, vilket det är möjligt att växla mellan, se
sidan 254 alt. se sidan 250. Det är även möjligt
att använda telefonen och samtidigt strömma
ljudfiler från en ansluten enhet.
Anslutning av extern enhet sker på olika sätt
beroende på om enheten har varit ansluten
tidigare eller inte.
Om det är första gången enheten ansluts, följ
anslutningsalternativen nedan.
Det finns två möjligheter att ansluta enheter,
antingen söka den externa enheten från bilen
eller söka bilen från den externa enheten. Fungerar inte det ena alternativet pröva med det
andra.
Alternativ 1 - sök extern enhet via bilens menysystem
1. Gör den externa enheten sökbar/synlig via
BluetoothŸ, se den externa enhetens
manual eller www.volvocars.com.
2. Tryck på TEL.
> Bilen söker efter tidigare anslutna
enheter.
3. Aktivera BluetoothŸ i bilen. Tryck OK/
MENU, välj Lägg till telefon alt. Byt
telefon om en annan telefon redan är
ansluten.
Om en eller flera enheter redan har varit
anslutna visas även dessa. Välj den enhet
du vill ansluta och tryck OK/MENU.
> Menyvalet visas i bildskärmen.
4. Kontrollera att den externa enhetens
BluetoothŸ-funktion är påslagen och tryck
OK/MENU.
> Bilen söker efter externa enheter i närheten. Sökningen tar ungefär 30 sekunder. De externa enheter som hittas
anges med sina respektive BluetoothŸnamn i bildskärmen. Handsfree-funktionens BluetoothŸ-namn visas i den
externa enheten som My Volvo Car.
5. Vrid TUNE för att välja en av de externa
enheterna som visas på bilens bildskärm
och bekräfta med OK/MENU.
06
6. Mata in sifferserien (PIN-kod) som visas på
bilens bildskärm via mobiltelefonens
knappsats och tryck på mobiltelefonens
knapp för bekräftelse av val.
Den externa enheten ansluts nu till bilen och
kan styras från bilen.
Misslyckas anslutningen av telefon: Tryck
EXIT och anslut enligt Alternativ 2.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
253
06 Infotainment
BluetoothŸ handsfree*
Misslyckas anslutningen av mediaenhet:
Anslut enligt Alternativ 2.
Alternativ 2 - sök bil via extern enhet
Automatisk anslutning
1. Tryck på TEL.
När handsfree-funktionen är aktiv och den
senast anslutna mobiltelefonen är inom räckhåll ansluts den automatiskt. Är inte den senast
anslutna mobiltelefonen tillgänglig försöker
systemet ansluta en tidigare parad mobiltelefon. När ljudanläggningen söker efter den
senast anslutna telefonen visas dess namn i
bildskärmen.
Om det redan finns en extern enhet
ansluten, koppla ifrån den.
> Bilen söker efter tidigare anslutna
enheter.
2. Gör bilen sökbar/synlig via BluetoothŸ.
Tryck på OK/MENU, välj
Telefoninställningar Synlig.
3. Sök bilen med den externa enhetens
BluetoothŸ-funktion, se den externa enhetens manual.
4. Välj My Volvo Car i lista över funna enheter
i din externa enhet.
06
5. Skriv in en valfri PIN-kod i den externa
enheten via den externa enhetens knappsats när du uppmanas ange PIN-kod.
Knappa sedan in samma PIN-kod via
bilens knappsats.
6. Välj att ansluta till My Volvo Car från den
externa enheten.
När anslutningen är upprättad visas den
externa enhetens BluetoothŸ-namn i bilens
254
bildskärm. Nu kan den externa enheten styras
från bilen.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Manuell anslutning
Om du vill byta ansluten mobiltelefon, gå i telefonläge till Telefonmeny Byt telefon.
Byta till annan extern enhet
Det går att byta en ansluten enhet mot en
annan enhet om det finns flera enheter i bilen.
Dock måste enheten först ha registrerats till
bilen, se Anslut extern Bluetooth®-enhet. För
att byta till en annan enhet:
1. Kontrollera att den externa enheten är sökbar/synlig via BluetoothŸ, se den externa
enhetens manual.
2. Tryck på TEL och välj sedan Byt telefon.
> Bilen söker efter tidigare anslutna
enheter. De externa enheter som hittas
anges med sina respektive BluetoothŸnamn i bildskärmen.
3. Välj den enhet som ska anslutas genom att
vrida TUNE och bekräfta med OK/MENU.
> Anslutning av den externa enheten sker.
Ringa upp
1. Säkerställ att symbolen
visas högst
upp i bildskärmen och att handsfree-funktionen är i telefonläge.
2. Slå antingen önskat nummer eller kortnummer, se sidan 259. Eller vrid i normalvyn TUNE åt höger för att komma åt telefonboken och åt vänster för samtalslistan
för alla samtal. För information om telefonboken, se sidan 256.
3. Tryck OK/MENU.
Samtalet avbryts med EXIT.
Koppla ifrån mobiltelefonen
Automatisk frånkoppling sker om mobiltelefonen kommer utom ljudanläggningens räckhåll.
Kopplingen till mobiltelefonen kan manuellt
brytas i telefonläge under Telefonmeny
Koppla från telefon. För mer information om
anslutning, se sidan 253.
06 Infotainment
BluetoothŸ handsfree*
Handsfree-funktionen deaktiveras när motorn
stängts av och dörren öppnas2.
När mobiltelefonen kopplats ifrån kan ett
pågående samtal fortsättas med hjälp av
mobiltelefonens inbyggda mikrofon och högtalare.
OBS
Även då mobiltelefonen manuellt kopplats
från kan vissa mobiltelefoner automatiskt
koppla upp senast anslutna handsfreeenhet, till exempel när ett nytt samtal påbörjas.
Ta bort enhet
En ansluten mobiltelefon kan avregistreras och
tas bort. Detta görs i telefonläge under
Telefonmeny Ta bort Bluetooth-enhet.
Samtalshantering
Inkommande samtal
–
Tryck OK/MENU för att besvara samtal,
även om ljudanläggningen är i t.ex.
RADIO- eller MEDIA-läge.
Avvisa eller avsluta med EXIT.
2
Autosvar
Funktionen autosvar gör att inkommande samtal tas emot automatiskt.
–
Aktivera/deaktivera i telefonläge under
Telefonmeny Samtalsalternativ
Automatiskt svar.
Samtalsmeny
Tryck OK/MENU under pågående samtal för
att få tillgång till följande funktioner:
• Ljud av – ljudanläggningens mikrofon
tystas.
• Mobiltelefon – samtalet flyttas från
handsfree till mobiltelefonen. För vissa
mobiltelefoner bryts anslutningen. Detta är
normalt. Handsfree-funktionen frågar om
du vill ansluta igen.
• Slå nummer – möjlighet att ringa upp en
tredje part med hjälp av sifferknapparna
(pågående samtal sätts i standby).
Samtalslistor
Samtalslistorna kopieras till handsfree-funktionen vid varje ny anslutning och uppdateras
sedan under anslutningen. Vrid i normalvyn åt
vänster med TUNE för att se samtalslistan för
Alla samtal.
I telefonläge går det att under Telefonmeny
Samtalslista se alla samtalslistor:
•
•
•
•
•
Alla samtal
Missade samtal
Besvarade samtal
Uppringda nummer
Samtalstid
OBS
Vissa mobiltelefoner visar listan över de
senast uppringda numrena i omvänd ordning.
Röstbrevlåda
Ett kortnummer för röstbrevlåda kan i normalvyn programmeras och senare nås via ett långt
tryck på 1.
Numret till röstbrevlådan ändras i telefonläge
under Telefonmeny Samtalsalternativ
Röstmeddelandenummer Byt nummer.
Om inget nummer finns lagrat kan denna meny
nås med ett långt tryck på 1.
06
Endast Keyless Drive.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
255
06 Infotainment
BluetoothŸ handsfree*
Ljudinställningar
Samtalsvolym
Samtalsvolymen kan endast ändras under
pågående samtal. Använd knappsatsen* i
ratten eller vrid på VOL-reglaget.
Ljudanläggningens volym
Så länge inget samtal pågår regleras ljudanläggningens volym som vanligt genom att vrida
VOL.
Om en ljudkälla är aktiv vid inkommande samtal kan denna tystas automatiskt. Aktivera/
deaktivera i telefonläge under Telefonmeny
Telefoninställningar Ljud och volym
Ljud av radio/media.
Ringvolym
06
256
För att välja den anslutna telefonens ringsignal3, gå i telefonläge till Telefonmeny
Telefoninställningar Ljud och volym
Ringsignaler Ringsignal mobiltelefon .
Telefonbok
Det finns två telefonböcker. Dessa slås i bilen
ihop till en och visas som en gemensam telefonbok i bilen.
Ringsignaler
• Bilen har också en inbyggd telefonbok. I
Stöds inte av alla mobiltelefoner.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Ändringar som görs från bilen av en post i
mobiltelefonens telefonbok kommer att
resultera i en ny post i bilens telefonbok,
dvs. ändringen sparas inte ner till mobiltelefonen. Från bilen kommer det nu att se ut
som dubbla poster, med olika ikoner.
Observera också att när ett kortnummer
sparas eller en ändring av en kontakt görs,
så kommer detta att resultera i en ny post i
bilens telefonbok.
För vissa mobiltelefoner gäller att den
anslutna mobiltelefonens ringsignal inte
stängs av när en av handsfree-systemets
inbyggda signaler används.
• Bilen laddar ner den anslutna mobiltele-
3
OBS
OBS
Gå i telefonläge till Telefonmeny
Telefoninställningar Ljud och volym
Ringvolym och justera genom att vrida VOL.
Tryck OK/MENU för att höra ljudvolymen.
Tryck EXIT för att spara.
Handsfree-funktionens inbyggda ringsignaler
kan i telefonläge väljas under Telefonmeny
en kontakt är sparad i bilen visas symbolen
framför kontakten i telefonboken.
Telefoninställningar Ljud och volym
Ringsignaler Ringsignal 1 osv.
fonens telefonbok och visar denna telefonbok enbart när mobiltelefonen som denna
telefonbok laddats ner från är ansluten.
denna läggs alla kontakter som sparas i
bilen oavsett vilken telefon som är kopplad
när sparandet sker. Dessa kontakter är
synliga för alla användare, oavsett vilken
mobiltelefon som är kopplad till bilen. Om
All hantering av telefonboken förutsätter att
symbolen
visas högst upp i bildskärmen
och att handsfree-funktionen är i telefonläge.
Ljudanläggningen lagrar en kopia av varje
parad mobiltelefons telefonbok. Telefonboken
kan kopieras automatiskt till ljudanläggningen
vid varje anslutning.
–
Aktivera/deaktivera funktionen i telefonläge under Telefonmeny
Telefoninställningar Nedladdning av
telefonbok.
06 Infotainment
BluetoothŸ handsfree*
Om telefonboken innehåller en uppringande
samtalsparts kontaktuppgifter, visas dessa i
bildskärmen.
Snabbsökning kontakter
Vrid i normalvyn TUNE åt höger så fås en lista
över kontakter. Vrid TUNE för att välja och
tryck OK/MENU för att ringa upp.
Under namnet på kontakten står det telefonnummer som är valt som standard. Om symbolen ! finns till höger om kontakten finns flera
telefonnummer lagrade till kontakten. Tryck
OK/MENU för att visa numren. Byt och ring
upp ett annat nummer än det som är valt som
standard genom att vrida TUNE. Tryck OK/
MENU för att ringa upp.
Sök i listan av kontakter genom att via mittkonsolens knappsats knappa in början på kontaktens namn (se "Teckentabell knappsats i
mittkonsol" för knapparnas funktion).
Ifrån normalvyn kan listan av kontakter också
nås genom att trycka och hålla inne den knapp
på mittkonsolens knappsats vars bokstav kontakten som söks börjar på. Till exempel ger ett
långt tryck på knappen 6 direkt åtkomst till den
del av listan där kontakter på bokstaven M
finns.
Teckentabell knappsats i mittkonsol
Knapp
Söka kontakter
Funktion
Blanksteg . , - ? @ : ; / ( ) 1
ABCÅÄÆÀÇ2
DEFÈÉ3
GHIÌ4
JKL5
MNOÖØÑÒ6
Söka kontakter med hjälp av texthjulet.
Teckenlista
Växling av inmatningsläge (se tabell nedan)
PQRSß7
TUVÜÙ8
WXYZ9
Skifta mellan stor och liten bokstav.
+0pw
#*
Telefonbok
För att söka efter eller redigera en kontakt gå i
telefonläge till Telefonmeny Telefonbok
Sök.
06
OBS
För High Performance finns inget texthjul,
där kan inte TUNE användas för inmatning
av tecken utan endast siffer- och bokstavsknapparna på kontrollpanelen i mittkonsolen.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
257
06 Infotainment
BluetoothŸ handsfree*
1. Vrid4 TUNE till önskad bokstav, tryck OK/
MENU för att bekräfta. Siffer- och bokstavsknapparna på kontrollpanelen i mittkonsolen kan även användas.
2. Fortsätt med nästa bokstav osv. I telefonboken (3) visas resultatet av sökningen.
3. För att växla inmatningsläget till siffror eller
specialtecken eller för att gå till telefonboken, vrid TUNE till ett av valen (se förklaring i tabellen nedan) i listan för växling
av inmatningsläge (2), tryck OK/MENU.
06
skärmen en teckenlista (1). Fortsätt trycka upprepade gånger på sifferknappen till önskad
bokstav och släpp. Fortsätt med nästa bokstav
osv. När en knapp tryckts in bekräftas inmatning av denna vid tryck på en annan knapp.
För att skriva en siffra, håll inne motsvarande
sifferknapp.
Ny kontakt
2. Vrid4 TUNE till önskad bokstav, tryck OK/
MENU för att bekräfta. Siffer- och bokstavsknapparna på kontrollpanelen i mittkonsolen kan även användas.
Skifta mellan bokstäver och siffror med OK/MENU.
Mer
Skifta till specialtecken med OK/
MENU.
3. Fortsätt med nästa bokstav osv. I inmatningsfältet (2) i bildskärmen visas det inmatade namnet.
Leder till telefonboken (3). Vrid
TUNE för att välja en kontakt,
tryck OK/MENU för att se sparade nummer och övrig information.
4. För att växla inmatningsläget till siffror,
specialtecken, växla mellan stora/små
bokstäver mm, vrid TUNE till ett av valen
(se förklaring i tabellen nedan) i listan (1)
och tryck sedan OK/MENU.
Inmatning av bokstäver till Ny kontakt.
Växling av inmatningsläge (se tabell nedan)
Inmatningsfält
Ny kontakt kan i telefonläge läggas till under
Telefonmeny Telefonbok Ny kontakt.
Vid tryck på en sifferknapp i mittkonsolen när
texthjulet visas (se bilden ovan), visas i bild-
258
1. När raden Namn är markerad, tryck OK/
MENU för att komma till inmatningsläget
(bilden ovan).
123/
ABC
Ett kort tryck på EXIT raderar ett inmatat
tecken. Ett långt tryck på EXIT raderar alla
inmatade tecken.
4
OBS
För High Performance finns inget texthjul,
där kan inte TUNE användas för inmatning
av tecken utan endast siffer- och bokstavsknapparna på kontrollpanelen i mittkonsolen.
Gäller endast High Performance Multimedia och Premium Sound Multimedia.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
När namn är färdigskrivet, välj OK i listan på
bildskärmen (1) och tryck OK/MENU. Fortsätt
nu med telefonnummer på motsvarande sätt
som ovan.
06 Infotainment
BluetoothŸ handsfree*
När telefonnummer är inskrivet, tryck OK/
MENU och välj en telefonnummertyp (Mobil,
Hem, Arbete eller Generell). Tryck OK/
MENU för att bekräfta.
Kortnummer
Rensa telefonbok
Kortnummer kan i telefonläge läggas in under
Telefonmeny Telefonbok
Kortnummer.
Bilens telefonbok kan raderas, detta görs i telefonläge under Telefonmeny Telefonbok
Rensa telefonbok.
När alla uppgifter är ifyllda, välj Spara
kontakt i menyn för att spara kontakten.
Uppringning med kortnummer kan i telefonläge
göras med sifferknapparna på knappsatsen i
mittkonsolen, genom att trycka på en sifferknapp och därefter på OK/MENU. Finns ingen
kontakt lagrad på kortnumret fås en möjlighet
att spara en kontakt till det valda kortnumret.
123/
ABC
Skifta mellan bokstäver och siffror med OK/MENU.
Mer
Skifta till specialtecken med OK/
MENU.
OK
Spara och gå tillbaka till Lägg till
kontakt med OK/MENU.
Skifta mellan stora och små bokstäver med OK/MENU.
Tryck OK/MENU, markören
ställer sig vid inmatningsfältet (2)
överst i bildskärmen. Markören
kan nu flyttas, med TUNE, till
lämpligt ställe för att ex. inflika
nya bokstäver eller radera med
EXIT. För att kunna inflika nya
bokstäver gå först tillbaka till
inmatningsläget, genom att
trycka OK/MENU.
Ta emot vCard
Det är möjligt att från andra mobiltelefoner (än
den som för tillfället är ansluten till bilen) ta
emot vCard till bilens telefonbok. För att möjliggöra det sätts bilen i synligt läge för
BluetoothŸ. Funktionen aktiveras i telefonläge
under Telefonmeny Telefonbok Ta
emot vCard.
OBS
Radering av bilens telefonbok tar endast
bort kontakter i bilens telefonbok. Kontakter
i mobiltelefonens telefonbok tas inte bort.
Versionsinformation BluetoothŸ
Bilens aktuella BluetoothŸ-version kan ses i
telefonläge under Telefonmeny
Telefoninställningar Bluetooth
mjukvaruversion i bilen.
06
Minnesstatus
Minnesstatusen på bilens telefonbok
respektive den anslutna mobiltelefonens telefonbok kan i telefonläge ses under
Telefonmeny Telefonbok
Minnesstatus.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
259
06 Infotainment
Röststyrning* mobiltelefon
Allmänt
Infotainmentsystemets röststyrning1 ger föraren möjlighet att röstaktivera vissa funktioner
i en BluetoothŸ-ansluten mobiltelefon eller i
Volvos navigationssystem - RTI (Road and
Traffic Information System).
OBS
•
•
06
Informationen i denna sektion beskriver
användandet av röstkommandon för att
styra en BluetoothŸ-ansluten mobiltelefon. För detaljerad information om
användandet av en BluetoothŸansluten mobiltelefon med bilens Infotainmentsystem se sidan 252.
Volvos navigationssystem - RTI (Road
and Traffic Information System) har en
separat instruktionsbok innehållande
mer information om röststyrning och
röstkommandon för att styra det systemet.
VARNING
Föraren är alltid ytterst ansvarig för att fordonet framförs på ett säkert sätt och att alla
tillämpliga trafikregler efterföljs.
Röststyrningssystemet ger föraren möjlighet
att röstaktivera vissa funktioner i en
BluetoothŸ-ansluten mobiltelefon och i Volvos
navigationssystem - RTI (Road and Traffic
Information System), samtidigt som föraren
kan hålla händerna på ratten. Indatan sker i
dialogform med talade kommandon från
användaren och verbala svar från systemet.
Röststyrningssystemet använder samma
mikrofon som BluetoothŸ hands-free systemet
(se bild på sidan 252) och röststyrningssystemets svar sker genom bilens högtalare.
Röstkommandon erbjuder bekvämlighet och
hjälper föraren att inte distraheras och istället
koncentrera sig på körningen och fokusera sin
uppmärksamhet på väg och trafiksituation.
1
260
Gäller endast fordon utrustade med Volvos navigationssystem - RTI (Road and Traffic Information System).
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Språk
Språklista.
Röststyrning är inte möjlig för alla språk. Tillgängliga språk för röststyrning är markerade
med en ikon i språklistan –
. Byte av språk
görs i menysystemet MY CAR, se sidan 194.
06 Infotainment
Röststyrning* mobiltelefon
Att komma igång
Tänk på följande saker då du använder röststyrningssystemet:
• Vid kommandon – tala efter tonen, med
normal röst i vanligt tempo.
• Tala inte när systemet svarar (systemet
uppfattar inte kommandon under denna
tid).
• Bilens dörrar, fönster och taklucka* ska
vara stängda.
•
Undvik bakgrundsljud i kupéutrymmet.
OBS
Knappsats i ratt.
Knapp för röststyrning
Aktivera systemet
Innan röstkommandon till mobiltelefonen kan
användas måste en mobiltelefon vara parad
och ansluten via BluetoothŸ handsfree. Om ett
telefonkommando ges och ingen mobiltelefon
är parad kommer systemet att informera om
detta. För information om parning och anslutning av mobiltelefon, se sidan 253.
• Tryck på knappen för röststyrning (1) för att
aktivera systemet och initiera en dialog
med röstkommandon. Systemet kommer
då att visa vanligt förekommande kommandon i bildskärmen i mittkonsolen.
Vid osäkerhet om vilket kommando som ska
användas kan föraren säga "Hjälp" – systemet svarar då med några olika kommandon
som kan användas i aktuell situation.
Röstkommandon kan avbrytas genom att:
Hjälpfunktioner röststyrning
• Instruktion: En funktion som hjälper dig att
bekanta dig med systemet och förfaringssättet för att ge kommandon.
• Röstträning: En funktion som gör det möjligt för röststyrningssystemet att lära känna
din röst och ditt uttal. Funktionen ger en
möjlighet att röstträna två användarprofiler.
Hjälpfunktionerna kan nås genom att trycka på
knappen MY CAR på kontrollpanelen i mittkonsolen och därefter vrida TUNE till det
önskade menyvalet.
Instruktion
Instruktionen kan startas på två sätt:
OBS
Instruktionen och röstträningen kan endast
startas då bilen är parkerad.
•
•
•
säga "Avbryt"
ett långt tryck på rattknappen för Röststyrning
• Tryck på knappen för Röststyrning och säg
•
trycka på EXIT eller annan huvudkällknapp (ex. MEDIA).
• Aktivera instruktionen i menysystemet MY
06
inte tala
"Röstinstruktioner".
CAR under Inställningar
Röstinställningar Röstinstruktioner.
För beskrivning av menysystemet, se
sidan 192.
Instruktionen är uppdelad i 3 lektioner, vilka tar
totalt cirka 5 minuter att genomföra. Systemet
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
261
06 Infotainment
Röststyrning* mobiltelefon
börjar med den första lektionen. För att hoppa
över en lektion och gå till nästa, tryck på
knappen för röststyrning och säg "Nästa". Gå
tillbaka till föregående lektion genom att säga
"Föregående".
Avsluta instruktionen genom ett långt tryck på
knappen för röststyrning.
Röstträning
Systemet visar upp till femton fraser för dig att
säga. Röstträningen kan startas i menysystemet MY CAR under Inställningar
Röstinställningar Röstträning. Välj mellan
Användare 1 eller Användare 2. För beskrivning av menysystemet, se sidan 192.
Efter att röstträningen avslutats kom ihåg att
ställa in din användarprofil under
Användarinställning för röststyrning.
06
Använda röstkommandon
Föraren initierar en dialog med röstkommandon genom att trycka på knappen för röststyrning (se bild på sidan 261).
När en dialog har inletts kommer vanligt förekommande kommandon att visas i bildskärmen. Utgråade texter eller texter inom
parentes ingår inte i det talade kommandot.
När föraren blir van vid systemet kan han
påskynda kommandodialogen och hoppa över
uppmaningar från systemet, genom att kort
trycka på knappen för röststyrning.
Kommandon kan ges på flera sätt
Fler inställningar i MY CAR
Kommandot "Telefon ring kontakt" kan uttalas
som t.ex.:
•
• "Telefon > Ring kontakt" — Säg "Telefon",
Användarinställning – Två användarprofiler kan ställas in, funktionen aktiveras i
menysystemet MY CAR under
Inställningar Röstinställningar
Användarinställning för röststyrning.
Välj mellan Användare 1 eller Användare
2. För beskrivning av menysystemet, se
sidan 192.
• Röstvolym – Kan ändras i menysystemet
MY CAR under Inställningar
Röstinställningar Röstvolym. För
262
beskrivning av menysystemet, se
sidan 192.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
vänta på systemets svar, och fortsätt
sedan med att säga "Ring kontakt."
eller
• "Telefon ring kontakt" — Säg hela kommandot i en följd.
Snabbkommandon
Snabbkommandon för telefonen går att hitta i
menysystemet MY CAR under Inställningar
Röstinställningar Kommandolista för
röststyrning Telefonkommandon
respektive Generella kommandon. För
beskrivning av menysystemet, se sidan 192.
Slå ett nummer
Systemet förstår siffrorna 0 (noll) till 9 (nio).
Dessa siffror kan uttalas individuellt, i grupper
om flera siffror i taget eller hela numret på en
gång. Tal högre än 9 (nio) kan inte systemet
hantera, t.ex. 10 (tio) eller 11 (elva) går inte.
Följande är ett exempel på en dialog med röstkommandon. Systemets svar varierar
beroende på situationen.
Användaren startar dialogen genom att
säga:
Telefon > ring nummer
eller
Telefon ring nummer
Systemsvar
Nummer?
Användaråtgärd
Börja säga siffrorna (som ental, dvs. sex-åttasju osv.) i telefonnumret. Om du säger flera siffror och pausar, kommer systemet att upprepa
dem och sedan säga "Fortsätt".
Fortsätt säga siffrorna. När du är klar, avsluta
kommandot med att säga "Ring".
06 Infotainment
Röststyrning* mobiltelefon
• Du kan också ändra numret genom att
säga kommandona "Korrigera" (som tar
bort den sista intalade gruppen siffror) eller
"Radera" (som raderar hela det intalade
telefonnumret).
Uppringning från samtalslista
Med nedanstående dialog kan du ringa ett
samtal från en av din mobiltelefons samtalslistor.
Användaren startar dialogen genom att
säga:
Telefon > ring från samtalslista
eller
Telefon ring från samtalslista
Fortsätt med att svara på systemets uppmaningar.
Ringa en kontakt
Fortsätt med att svara på systemets uppmaningar.
Tänk på följande när du ringer en kontakt:
• Om det finns flera kontakter med liknande
namn, kommer de att presenteras i displayen i numrerade rader och systemet
uppmanar dig att välja ett radnummer.
• Om det finns fler rader i listan än vad som
kan visas samtidigt, får du genom att säga
"Ner" möjlighet att bläddra neråt i listan
(och genom att säga "Upp" får du möjlighet
att bläddra uppåt i listan).
Ringa röstbrevlåda
Nedanstående dialog ger dig möjlighet att
ringa din röstbrevlåda för att kontrollera om du
fått några meddelanden. Telefonnumret till din
röstbrevlåda måste vara registrerat i
BluetoothŸ-funktionen, se sidan 255.
Nedanstående dialog ger dig möjlighet att
ringa dina fördefinierade kontakter i mobiltelefonen.
Användaren startar dialogen genom att
säga:
Användaren startar dialogen genom att
säga:
eller
Telefon > ring kontakt
eller
06
Telefon > ring röstbrevlåda
Telefon ring röstbrevlåda
Fortsätt med att svara på systemets uppmaningar.
Telefon ring kontakt
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
263
06 Infotainment
TV*
Allmänt
OBS
Detta system stödjer endast TV-utsändningar i de länder som sänder i mpeg-2-format och följer DVB-T-standarden. Systemet
stödjer inte TV-utsändningar i mpeg-4-format eller analoga sändningar.
OBS
TV-bilden visas endast då bilen är stillastående. Då bilen rullar i en hastighet över ca
6 km/h försvinner bilden, Ingen bildvisning
under körning visas på bildskärmen, ljudet
hörs dock under tiden. Bilden återkommer
igen när bilen stannat.
VIKTIGT
I vissa länder krävs TV-licens för denna produkt.
Menyhantering
Menyerna i MEDIA styrs från mittkonsolen och
knappsatsen* i ratten. För allmän information
om menyhantering, se sidan 228 och menyöversikt, se sidan 232.
Översikt
OBS
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Navigera i kanallistor eller menyer genom
att vrida TUNE.
Bekräfta ditt val eller gå till menyn genom
att trycka OK/MENU.
EXIT - leder uppåt i menysystemet,
avbryter pågående funktion.
Nästa tillgängliga kanal visas genom tryck
/
.
på
Om bilen är utrustad med knappsats* i
ratten och/eller fjärrkontroll* kan dessa i
flera fall användas istället för knapparna i
mittkonsolen. För beskrivning av knappsatsen i ratten, se sidan 225. För beskrivning av fjärrkontrollen, se sidan 267.
06
264
Förvalsknappar, sifferinmatning.
OBS
Bilar med RSE stänger inte av de bakre
skärmarna.
Mottagningen är beroende av både hur god
signalstyrkan och signalkvaliteten är. Sändningen kan bli störd av olika faktorer som
t.ex. höga byggnader eller att TV-sändaren
är långt borta. Täckningsgraden kan också
skifta beroende på var i landet du befinner
dig.
genvägsmeny med vanligt förekommande
menyval.
Kontrollpanel i mittkonsol.
MEDIA-knapp. Senast aktiva källa (t.ex.
iPodŸ eller TV) aktiveras. Är en källa aktiverad och man trycker på MEDIA visas en
06 Infotainment
TV*
Se på TV
–
Tryck på MEDIA, vrid TUNE tills TV visas i
bildskärmen, tryck OK/MENU.
> En sökning startar och efter en kort
stund visas senast använda kanal.
Byta kanal
OBS
Om ingen mottagning finns på förvalsknapparna kan det bero på att bilen befinner
sig på annan plats än där sökningen av TVkanaler gjordes, t.ex. om bilen körts från
Tyskland till Frankrike. Ett nytt val av land
och en ny sökning kan då behöva göras.
Det går att byta kanal på följande sätt:
• Vrid TUNE, en lista med alla tillgängliga
kanaler i området visas. Om någon av
dessa kanaler sedan tidigare är sparad
som förval visas dess förvalsnummer till
höger om kanalnamnet. Fortsätt vrida
TUNE till önskad kanal och tryck OK/
MENU.
• Genom tryck på förvalsknapparna (0-9).
• Via kort tryck på knapparna
/
,
nästa tillgängliga kanal i området visas.
OBS
Om bilen förflyttas inom landet, från exempelvis en stad till en annan, är det inte säkert
att förvalen är tillgängliga på den nya platsen då frekvensområdet kan ha ändrats.
Gör då en ny sökning och spara en ny förvalslista, se funktionen "Spara tillgängliga
TV-kanaler som förval", sidan 266.
visas ett meddelande och bilden visas.
En förvalslista (max. 30 förval) är nu skapad och tillgänglig. För att byta kanal,
se sidan 265.
Sökningen och förvalslagringen kan avbrytas
med EXIT.
Kanalhantering
Söka TV-kanaler/Förvalslista
1. Tryck i TV-läge på OK/MENU.
2. Vrid TUNE till TV-meny och tryck OK/
MENU.
3. Vrid TUNE till Välj land och tryck OK/
MENU.
> Om ett eller flera länder tidigare har valts
visas dessa i en lista.
4. Vrid TUNE till antingen Övriga länder eller
ett av tidigare valda länder. Tryck OK/
MENU.
> En lista över alla tillgängliga länder
visas.
5. Vrid TUNE till önskat land (t.ex. Sverige)
och tryck OK/MENU.
> En automatisk sökning efter tillgängliga
TV-kanaler startar, denna sökning tar en
liten stund. Under tiden visas bilden för
respektive kanal som hittas och läggs
upp som förval. När sökningen är klar
Förvalslistan kan redigeras. Det går att ändra
ordningen på kanalerna som visas i förvalslistan. En TV-kanal kan ha mer än en plats i förvalslistan. TV-kanalernas position kan även
variera i förvalslistan.
För att ändra ordning i förvalslistan, gå i TVläge till TV-meny Sortera förval.
1. Vrid TUNE till den kanal du vill flytta i listan
och bekräfta med OK/MENU.
> Den valda kanalen markeras.
06
2. Vrid TUNE till den nya platsen i listan och
bekräfta med OK/MENU.
> Kanalerna byter plats med varandra.
Efter de förvalslagrade kanalerna (max.
30 stycken) finns alla övriga tillgängliga kanaler
i området. Det går att flytta upp en kanal till en
plats i förvalslistan.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
265
06 Infotainment
TV*
Spara tillgängliga TV-kanaler som förval
06
För att återgå till TV-bilden, vänta några sekunder eller tryck EXIT.
Text-TV
Bildinställningar
Det är möjligt att titta på text-TV. Gör så här:
1. Tryck i TV-läge på OK/MENU.
1. Tryck på
Det går att justera inställningarna för ljusstyrka
och kontrast. För mer information, se
sidan 245.
2. Vrid TUNE till TV-meny och tryck OK/
MENU.
2. Skriv in sidnummer (3 siffror) med sifferknapparna (0-9) för att välja sida.
> Sidan visas automatiskt.
3. Vrid TUNE till Autolagring och tryck OK/
MENU.
> En automatisk sökning efter tillgängliga
TV-kanaler startar, denna sökning tar en
liten stund. Under tiden visas bilden för
respektive kanal som hittas och läggs
upp som förval. När sökningen är klar
visas ett meddelande och bilden visas.
En förvalslista (max. 30 förval) är nu skapad och tillgänglig. För att byta kanal,
se sidan 265.
Skanning av TV-kanaler
Funktionen söker automatiskt igenom frekvensområdet efter alla tillgängliga kanaler i
området där du befinner dig. När en kanal hittats visas den i ca 10 sekunder, därefter fortsätter sökningen. Sökningen stoppas med
EXIT, då fortsätter den kanal att visas som du
precis tittade på. Sökningen påverkar inte förvalslistan.
266
Aktivera skanningen i TV-läge under TV-meny
Skanna.
Om bilen förflyttats inom landet, från exempelvis en stad till en annan, är det inte säkert att
förvalen är tillgängliga på den nya platsen då
frekvensområdet kan ha ändrats. Gör då en ny
sökning och spara en ny förvalslista.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
-knappen på fjärrkontrollen.
Skriv in nytt sidnummer eller tryck på fjärrkon/
för att gå till nästa
trollens knappar
sida.
Återgå till TV-bilden med EXIT eller genom att
trycka på
-knappen på fjärrkontrollen.
Det går även att styra text-TV med de färgade
knapparna på fjärrkontrollen.
Information om aktuellt program
Tryck på INFO-knappen för att få upp information om aktuellt program, nästkommande program och dess starttid. Trycks det ännu en
gång på INFO-knappen kan i vissa fall ytterligare information fås om aktuellt program så
som start- och sluttid och en kort beskrivning
av det aktuella programmet. För mer information om INFO-knappen, se sidan 225.
Mottagningen förloras
Försvinner mottagningen för den TV-kanal som
visas kommer bilden att frysas. Kort efter detta
kommer ett meddelande som informerar om
att mottagningen försvunnit för den aktuella
TV-kanalen och att en ny sökning efter kanalen
pågår. När mottagningen återkommer startar
visningen av TV-kanalen direkt. Det är möjligt
att byta kanal när som helst då meddelandet
visas.
Om meddelandet Ingen mottagning, söker
visas beror detta på att systemet har upptäckt
att mottagning saknas för alla TV-kanaler. En
möjlig orsak kan vara att en landsgräns passerats och att systemet är inställt på fel land. Byt
i så fall till rätt land enligt "Söka TV-kanaler/
Förvalslista", se sidan 265.
06 Infotainment
Fjärrkontroll*
Allmänt*
Fjärrkontrollen kan användas till alla funktioner
i Infotainmentsystemet. Fjärrkontrollens
knappar har motsvarande funktioner som
knapparna i mittkonsolen eller knappsatsen* i
ratten.
Vid användning av fjärrkontrollen, tryck först på
fjärrkontrollens knapp
till läge F. Rikta
därefter fjärrkontrollen mot IR-mottagaren,
som är placerad till höger om INFO-knappen
(se sidan 225) i mittkonsolen.
Om bilen är utrustad med bakre bildskärmar*
och du vill styra någon av dessa, välj önskad
på fjärrkontrolbildskärm med knappen
len. Rikta därefter fjärrkontrollen mot IR-mottagaren för den bildskärm som ska styras, se
sidan 269.
Funktioner
Knapp
Funktion
Växla mellan:
L = Bildskärm vänster bak*
F = Bildskärm fram
R = Bildskärm höger bak*
Växla till navigation*
Växla till radio-källa (AM, FM1
etc.)
Växla till media-källa (Skiva, TV*
etc.)
Växla till BluetoothŸ handsfree*
VARNING
Förvara lösa föremål, såsom mobiltelefon,
kamera, fjärrkontroll till extrautrustning etc.
i handskfacket eller andra fack. Vid hård
inbromsning eller kollision kan dessa annars
skada personer i bilen.
Stega/spola bakåt, byta spår/låt.
06
Spela/pausa
Stoppa
OBS
Utsätt inte fjärrkontrollen för starkt solljus
(t.ex. på instrumentpanelen) – då kan problem med batterierna uppstå.
Stega/spola framåt, byta spår/
låt.
Meny
Motsvarar TUNE i mittkonsolen.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
267
06 Infotainment
Fjärrkontroll*
Knapp
Funktion
1. Tryck ner låsningen på batteriluckan och
skjut batteriluckan i riktning mot IR-linsen.
Till föregående, avbryter funktion, raderar inmatade tecken
Undertexter, val av språk på text
Navigera upp/ner
Text-TV*, på/av
2. Ta bort de förbrukade batterierna, vänd de
nya batterierna enligt symbolerna i batterifacket och sätt dit dem.
Funktion
Navigera höger/vänster
Bekräfta val eller gå till menysystem för vald källa
Volym, minska
Knapp
3. Sätt tillbaka luckan.
Batteribyte i fjärrkontroll
OBS
Batteriernas livslängd är normalt 1–4 år och
är beroende av hur mycket fjärrkontrollen
används.
Volym, öka
0-9
06
Förval av kanaler, siffer- och bokstavsinmatning
Snabbval till favoritinställning.
Information om aktuellt program,
låt etc. Används även då det
finns mer information tillgänglig
än vad som kan visas i bildskärmen.
Val av språk på ljudspår
268
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Fjärrkontrollen drivs med fyra stycken batterier
av typen AA/LR6.
Ta med extra batterier vid lång färd.
OBS
Förbrukade batterier ska tas om hand på ett
miljöanpassat sätt.
06 Infotainment
RSE - Rear Seat Entertainment system*
Översikt
Bildskärm
Allmänt
Hörlursuttag
RSE-systemet är ett system för baksätesunderhållning som gör det möjligt att exempelvis se på video, spela musik, lyssna på radio,
titta på TV* eller ansluta annan yttre utrustning
(exempelvis en spelkonsol).
På/Av-knapp
A/V-AUX-ingång
Fjärrkontroll
Hörlur
IR-mottagare/-sändare
RSE-systemet är fullt integrerat med bilens
Infotainmentsystem och går att använda samtidigt med andra funktioner i Infotainmentsystemet.
Då bakre passagerare använder exempelvis
A/V-AUX eller tittar på TV* och samtidigt lyssnar i hörlurar kan förare och främre passagerare fortfarande använda bilens radio eller
mediaspelare. Dock kan endast en skiva spelas i mediaspelaren åt gången. Det är möjligt
att spela musik från ex. iPodŸ eller strömmande ljudfiler via BluetoothŸ.
06
RSE-systemet går att kontrollera från främre
bildskärm (föräldrakontroll).
Det är möjligt att visa eller spela olika media
från olika källor på respektive skärm. Det går
även att visa eller spela media från samma källa
på en eller flera av bildskärmarna (fram, höger
bak respektive vänster bak). Det går inte att
spela video från USB samtidigt som det spelas
en CD- eller DVD-skiva.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
269
06 Infotainment
RSE - Rear Seat Entertainment system*
VIKTIGT
Vid lastning av bagage och stora föremål i
fordonet säkerställ att tillräckligt utrymme
lämnas till bildskärmarna i nackstöden, så
att inte bildskärmarna repas eller skadas.
Täck bildskärmarna med lämpligt täckmaterial vid lastning.
OBS
Bildskärmar och fjärrkontroll fungerar inte
vid mycket låga eller höga temperaturer –
de ”vaknar till liv” först efter att klimatanläggningen skapat en acceptabel driftstemperatur i kupén.
OBS
06
Rengör linsen på IR-mottagaren regelbundet med en fuktig trasa, en smutsig lins
påverkar fjärrkontrollens funktion.
Strömförbrukning, tändningslägen
Systemet kan aktiveras i tändningsläge I eller
II samt när motorn är igång. När bilen startas
stannar filmen tillfälligt och fortsätter när
motorn startat.
OBS
Trådlösa hörlurar
Vid förlängd användning (mer än 10 minuter)
med avstängd motor kan kapaciteten i
bilens startbatteri sjunka till så låg nivå att
det inte går att starta motorn.
Ett meddelande kommer i detta fall att visas
på skärmen.
Menyhantering
Menyerna för RSE styrs med fjärrkontrollen.
För allmän information om menyhantering och
menystrukturer, se sidan 275.
Fjärrkontroll
RSE-systemet är utrustat med en fjärrkontroll.
Med denna går det att styra funktionerna för
respektive bildskärm. Fjärrkontrollen kan även
användas för att styra övriga funktioner i
Infotainmentsystemet, även från baksätet.
För information om fjärrkontrollen, se
sidan 267.
Reglage för kanal A (CH.A) eller kanal B
(CH.B)
På/Av-knapp
Volym
Indikeringslampa På/Av
Till RSE-systemet hör två stycken trådlösa hörlurar.
De trådlösa hörlurarna aktiveras med På/Avknappen (2), en indikeringslampa tänds (4). Välj
CH.A (kanal A) eller CH.B (kanal B) med reglaget (1). Justera volymen med volymreglaget (3).
Hörlurarna stängs av automatiskt efter ca
3 minuter om de inte används.
270
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
06 Infotainment
RSE - Rear Seat Entertainment system*
Batteribyte i trådlösa hörlurar
Hörlursuttag
Hörlurarna drivs med två stycken batterier av
AAA-modell.
Det går att ansluta externa hörlurar via hörlursuttaget (3,5 mm) på sidan av nackskydden, se
bild på sidan 269. Volymen regleras med fjärrkontrollen.
Ta med extra batterier vid lång färd.
Inkoppling av A/V-AUX-ingång
A/V-AUX-ingång, Eluttag 12 V
Ingången är till för att kunna ansluta annan
utrustning. Följ alltid den externa utrustningens, tillverkarens eller säljarens instruktioner
för inkoppling. Utrustning ansluten via A/VAUX-ingången kan använda bildskärmar, trådlösa hörlurar, hörlursuttag och bilens högtalare.
OBS
Trådlösa hörlurar.
1. Skruva loss skruven och lossa batteriluckan.
2. Ta bort de båda förbrukade batterierna,
vänd de nya batterierna enligt symbolerna
i batterifacket och sätt i dem.
3. Sätt på luckan och skruva fast skruven.
Kunden ansvarar för att utrustning som är
ansluten till A/V-AUX-ingången eller hörlursuttaget, inte orsakar störningar på fordonets
RSE-system.
A/V-AUX-ingången är placerad under armstödet i
tunnelkonsolen.
1. Anslut videokabeln till den gula kontakten.
2. Anslut vänster ljudkabel till den vita kontakten och höger till den röda.
3. Anslut spänningskabeln till eluttaget om
din utrustning är avsedd för 12 V.
06
Följ alltid den externa utrustningens instruktion
vid inkoppling.
För eluttagets placering, se sidan 219
Miljöhänsyn
Spela ljud/bild via A/V-AUX-ingången
Förbrukade batterier ska tas om hand på ett
miljöanpassat sätt.
1. Sätt på bakre bildskärm genom att trycka
på På/Av-knappen på bildskärmen.
2. Rikta fjärrkontrollen mot IR-mottagaren på
, vrid
bildskärmen och tryck på
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
271
06 Infotainment
RSE - Rear Seat Entertainment system*
TUNE till A/V AUX, bekräfta valet med
.
Inställningar från främre bildskärm
3. Slå på den inkopplade utrustningen och
tryck på PLAY eller motsvarande på den
inkopplade utrustningen.
2. Vrid TUNE för att välja höger, vänster eller
båda bildskärmar, och bekräfta med OK/
MENU.
Ingångsvolym
3. Vrid TUNE för att välja RADIO, MEDIA
(eller RSE-inställningar). Tryck OK/
MENU för att bekräfta.
Ingångsvolymen justeras i menyn under
Volym, A/V AUX-ingång.
4. Vrid TUNE till önskad källa (ex. Skiva) och
bekräfta med OK/MENU. Vald källa startar
automatiskt (om ex. en skiva finns i mediaspelaren).
Aktivera systemet
RSE-systemet kan aktiveras antingen från
främre bildskärm eller bakre bildskärm.
Från främre bildskärm, tryck på MEDIA, vrid
TUNE och välj RSE, bekräfta med OK/MENU.
06
272
Från bakre bildskärm, genom att trycka på På/
Av-knappen på bakre bildskärm och därefter
eller
på fjärrkontrollen,
trycka på
vrid TUNE och välj en källa (ex. Skiva), bekräfta
valet med
.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
1. Tryck på MEDIA, vrid TUNE för att stega
ner till RSE på bildskärmen, bekräfta valet
med OK/MENU.
MEDIA
Avbryt och gå tillbaka med EXIT.
TUNE
Fjärrkontrollen kan också användas vid inställningen. För mer information om fjärrkontrollen,
se sidan 267.
OK/MENU
EXIT
Val av källa i bakre bildskärmar
Från främre bildskärmen är det möjligt att välja
källa (vad som ska visas eller spelas) för höger
respektive vänster bakre bildkärm. Det går att
välja samma källa för båda eller olika källor för
höger respektive vänster bildskärm.
Barnspärr för TV*
Det är möjligt att ställa in tillåten åldersgräns för
TV, så att endast program för lämplig ålder kan
visas. Inställningen aktiveras för båda bildskärmarna.
Aktivera under RSE-inställningar
Barnspärr för TV, enligt punkt 2-4 i avsnittet
"Val av källa i bakre bildskärmar", se
sidan 272. Välj mellan Ålder 0-6, Ålder 7-13,
Ålder 14-18 och Ingen barnspärr.
06 Infotainment
RSE - Rear Seat Entertainment system*
Ljud av
Skärminställningar1 bakre bildskärm
Det är möjligt att stänga av ljudet för de båda
bakre bildskärmarna från den främre bildskärmen. Funktionen aktiveras under RSEinställningar Ljud av, enligt punkt 2-4 i
avsnittet "Val av källa i bakre bildskärmar", se
sidan 272.
Vid spelning av videofiler och visning av TV*
finns en pop-up-meny tillgänglig vid tryck på
på fjärrkontrollen. Pop-up-menyn har
olika innehåll beroende på vad som spelas eller
visas.
Bildskärm av
Det är möjligt att stänga av bilden för de båda
bakre bildskärmarna från den främre bildskärmen. Funktionen aktiveras under RSEinställningar Skärm av, enligt punkt 2-4 i
avsnittet "Val av källa i bakre bildskärmar", se
sidan 272.
Tryck på någon av fjärrkontrollens sifferknappar (0 - 9) för att sätta på bildskärmen
igen. Bildskärmen sätts även i läge På då tändningen slås på.
Stänga av fjärrkontroll (fram)
Det är möjligt att stänga av IR-mottagaren till
den främre bildskärmen, vilket gör att fjärrkontrollen inte går att använda på den främre bildskärmen. Funktionen aktiveras under RSEinställningar Stäng av fjärrkontroll (fram),
enligt punkt 2-4 i avsnittet "Val av källa i bakre
bildskärmar", se sidan 272.
1
2
Dag/Natt-läge
Bildskärmen kan ställas in i tre olika lägen för
olika ljusförhållanden. Välj mellan Auto, Dag
och Natt.
Tryck
på fjärrkontrollen och ändra läge
under Dag/Natt-läge på bildskärmen. För allmän information om menyhantering och menystrukturer, se sidan 275.
Normal – Bilden visas i sitt normalläge (vanligtvis 4:3- eller 16:9-format).
Zoom – Hela bildskärmen utnyttjas men delar
av bilden klipps bort.
Anpassa till skärm – Hela bildskärmen utnyttjas men bildens proportioner kan förvrängas
något.
Om inget annat anges visas bilden i skärmformatet Normal.
Tryck
på fjärrkontrollen och ändra läge
under Skärmformat på bildskärmen. För allmän information om menyhantering och menystrukturer, se sidan 275.
Källans meny
Bildinställningar
Det går att justera inställningarna för ljusstyrka,
kontrast, nyans och färg.
på fjärrkontrollen och ändra läge
Tryck
under Bildinställningar på bildskärmen. För
allmän information om menyhantering och
menystrukturer, se sidan 275.
Skärmformat
Det är möjligt att välja mellan skärmformaten
Normal, Zoom och Anpassa till skärm.
Vad som visas i pop-up-menyn för Källans
meny beror på vad som spelas eller visas, det
kan vara ex. Skivmeny eller USB-meny. För
allmän information om menyhantering och
menystrukturer, se sidan 275.
06
DVD-skivans meny2
Om en DVD-Videoskiva spelas visas detta
menyalternativ i pop-up-menyn. För allmän
information om menyhantering och menystrukturer, se sidan 275.
Endast tillgängliga vid spelning av videofiler och visning av TV*.
Gäller endast DVD-Videoskivor.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
273
06 Infotainment
RSE - Rear Seat Entertainment system*
Menyinställningar från bakre
bildskärm
För allmän information om menyhantering och
menystrukturer, se sidan 275.
Slumpval3
Se sidan 243.
Upprepa mapp4
Se sidan 244.
DivXŸ Video On Demand4
Mediaspelaren kan registreras för att spela filer
av typen DivX VOD från brända skivor eller
USB. Koden för registrering finns i skivläge
eller USB-läge i menyn under DivX® VOD
kod. För mer information besök
www.divx.com/vod.
USB-hub
06
Det går att ansluta en USB-hub till USB-anslutningen, se sidan 248.
TV-inställningar*
Söka TV-kanaler/Förvalslista
Se sidan 265.
Spara tillgängliga TV-kanaler som förval
Se sidan 266.
Skanning av TV-kanaler
1. Slå på de trådlösa hörlurarna, välj CH.A för
vänster bildskärm eller CH.B för höger
bildskärm.
2. Rikta fjärrkontrollen mot IR-mottagaren på
bildskärmen och tryck på
, vrid
TUNE till önskad källa (Skiva, USB, AUX
etc.), bekräfta valet med
.
Se sidan 266.
3. Sätt i en CD-skiva i bilens mediaspelare
eller anslut en extern ljudkälla via bilens
USB-/AUX-ingångar eller via BluetoothŸ.
Musik, video, radio och TV*
Uppspelning och navigering i spellistor
Spela musik
Snurra med scrollhjulet på fjärrkontrollen för att
komma åt spellista/mappstruktur. Med
bekräftas antingen val av undermapp eller
startas uppspelning av valt skivspår/ljudfil. Det
går även att spela upp skivspår/ljudfil med
på fjärrkontrollen och byta skivspår/ljudfil med
/
. Stoppa uppspelningen
med
.
Det är möjligt att spela upp musik från skivspår/
ljudfiler via bilens mediaspelare, USB-/AUXingång eller via strömmande ljudfiler från en
BluetoothŸ-ansluten mobiltelefon.
OBS
Systemet stödjer endast att en iPodŸanvändare är i dess navigeringläge (spellista) åt gången.
För mer information, se sidan 243.
Titta på video
För mer information om mediaspelare, USB/
AUX och Media BluetoothŸ, se sidorna 242,
246 och 249.
Det är möjligt att titta på video från skivspår/
videofiler via bilens mediaspelare eller USBingång.
För mer information om mediaspelare och
USB, se sidorna 242 och 246.
3
4
274
Gäller för CD-Audio, CD-/DVD-skivor, USB och iPodŸ.
Gäller för CD-/DVD-skivor och USB.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
06 Infotainment
RSE - Rear Seat Entertainment system*
1. Slå på de trådlösa hörlurarna, välj CH.A för
vänster bildskärm eller CH.B för höger
bildskärm.
Lyssna på radio
För mer information om TV, se sidan 264.
Det är möjligt att lyssna på radio via bilens
radio.
2. Rikta fjärrkontrollen mot IR-mottagaren på
, vrid
bildskärmen och tryck på
TUNE till önskad källa (Skiva eller USB),
bekräfta valet med
.
Menyhantering RSE
1. Slå på de trådlösa hörlurarna, välj CH.A för
vänster bildskärm eller CH.B för höger
bildskärm.
3. Sätt i en DVD-skiva i bilens mediaspelare
eller anslut en extern källa via bilens USBingång.
Uppspelning och navigering
Spela upp skivspår/videofil med
på fjärrkontrollen och byt skivspår/videofil med
/
. Stoppa uppspelningen med
. För
mer information om uppspelning och navigering av DVD-Videoskivor, se sidan 244 och för
videofiler, se sidan 243.
Snabbspolning
Starta snabbspolningen framåt/bakåt genom
ett långt tryck på knapparna
/
. Öka
därefter spolningshastigheten genom korta
tryck på knapparna. Ljudfiler snabbspolas i en
hastighet, medan videofiler kan snabbspolas i
fyra olika hastigheter. Snabbspolningen avslu-,
- eller
tas genom att trycka på
motsatta
/
-knapp.
2. Rikta fjärrkontrollen mot IR-mottagaren på
, vrid
bildskärmen och tryck på
TUNE till önskad källa (AM, FM1, DAB1*
etc.), bekräfta valet med
.
3. Välj station med någon av förvalsknapparna (0 - 9) på fjärrkontrollen eller tryck på
/
, så söker radion efter nästa/
föregående tillgängliga station.
För mer information om radio, se sidan 235.
Titta på TV*
Det är möjligt att titta på TV via bilens mediaspelare.
1. Slå på de trådlösa hörlurarna, välj CH.A för
vänster bildskärm eller CH.B för höger
bildskärm.
2. Rikta fjärrkontrollen mot IR-mottagaren på
bildskärmen och tryck på
, vrid
TUNE till TV, bekräfta valet med
.
3. Välj kanal med någon av förvalsknapparna
(0 - 9) på fjärrkontrollen eller tryck på
/
, nästa/föregående tillgängliga kanal
i området visas.
Allmänt
RSE-menyerna styrs dels från främre bildskärm, dels från respektive bakre bildskärm.
Från främre bildskärm går det dels att aktivera
en källa för bakre bildkärm, dels göra vissa
inställningar för de båda bakre bildskärmarna.
RSE-menyer främre bildskärm
För att komma åt menyn måste först RSE vara
valt under MEDIA via den främre bildskärmen.
Tryck därefter OK/MENU för att komma till
menyn. Vrid TUNE till önskat val och bekräfta
med OK/MENU. Fjärrkontrollen och knappsatsen i ratten kan också användas.
Det går att göra inställningar för antingen höger
eller vänster bildskärm eller båda bildskärmarna.
06
Meny för vänster RSE-skärm, Meny för
höger RSE-skärm och Meny för båda RSEskärmarna:
Stäng av/Aktivera
RADIO
MEDIA
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
275
06 Infotainment
RSE - Rear Seat Entertainment system*
RSE-inställningar
Ljud av
Skärm av
Stäng av fjärrkontroll (fram)
Barnspärr för TV
Återställ alla RSE-inställningar
RSE-menyer bakre bildskärmar
Tryck på
på fjärrkontrollen då en källa
(ex. Skiva) är vald för att komma åt RSE-menyerna för bakre bildskärm.
Menyvalen görs med hjälp av scrollhjulet och
knapparna på fjärrkontrollen. För information
om fjärrkontrollen, se sidan 267.
RADIO
Pop-up-meny
RSE5
Tryck på
på fjärrkontrollen då en videofil
spelas eller TV* visas för att komma åt pop-upmenyn. Menyvalen görs med hjälp av scrollhjulet och knapparna på fjärrkontrollen. För
information om fjärrkontrollen, se sidan 267.
Skärmformat
Bildinställningar
06
DVD-skivans meny7
Meny gällande för AM, FM1, FM2, DAB1* och
DAB2*:
Upprepa mapp
DivX® VOD kod
Dag/Natt-läge
Återställ inställningar för skiva
Skivmeny
DVD-skivans meny
Återställ alla RSE-inställningar
Undertexter
MEDIA
Ljudspår
Avancerade inställningar
RSE CD Audio-meny
Skivmeny
Slumpval
Gäller endast vid spelning av videofiler eller visning av TV*.
Vad som visas i pop-up-menyn för Källans meny beror på vad som spelas eller visas, det kan vara ex. Skivmeny eller USB-meny.
Gäller endast DVD-Videoskivor.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Slumpval
Skärm av
Skärm av
276
Skivmeny
RSE DVD Video-meny
Dag/Natt-läge
Dag/Natt-läge
5
6
7
RSE CD/DVD Data-meny
Skärm av
Dag/Natt-läge
Källans meny6
Återställ inställningar för skiva
Dag/Natt-läge
Skärm av
Återställ inställningar för skiva
06 Infotainment
RSE - Rear Seat Entertainment system*
RSE USB-meny
RSE iPod-meny
USB-meny
iPod-meny
Slumpval
Slumpval
Upprepa mapp
Dag/Natt-läge
DivX® VOD kod
Skärm av
Välj USB-enhet
Återställ iPod-inställningar
Dag/Natt-läge
RSE BluetoothŸ-meny
Skärm av
Bluetooth-meny
Återställ USB-inställningar
Slumpval
RSE AUX-meny
Dag/Natt-läge
AUX-meny
Skärm av
Volym, AUX-ingång
Återställ Bluetooth-inställningar
Dag/Natt-läge
RSE TV-meny*
Skärm av
TV-meny
Återställ AUX-inställningar
06
Välj land
RSE A/V-AUX-meny
Autolagring
A/V AUX-meny
Skanna
Volym, A/V AUX-ingång
Dag/Natt-läge
Dag/Natt-läge
Skärm av
Skärm av
Återställ TV-inställningar
Återställ AUX-inställningar
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
277
Rekommendationer vid körning............................................................
Tankning...............................................................................................
Bränsle..................................................................................................
Lastning................................................................................................
Lastutrymme.........................................................................................
Körning med släpvagn..........................................................................
Bogsering och bärgning........................................................................
278
280
283
284
287
290
293
299
UNDER DIN FÄRD
07 Under din färd
Rekommendationer vid körning
Allmänt
Se mer information och fler råd på sidorna 12
och 370.
Ekonomisk körning
Att köra ekonomiskt och spara miljön är att
köra förutseende och mjukt samt att anpassa
körsätt och hastighet till den rådande situationen.
VARNING
Stäng aldrig av motorn vid färd, exempelvis
i nedförslut, detta inaktiverar viktiga system
såsom styr- och bromsservo.
• Kör på högsta möjliga växel, anpassad
efter aktuell trafiksituation och väg – lägre
varvtal ger lägre förbrukning.
• Undvik att köra med öppna fönster.
• Undvik snabba onödiga accelerationer och
häftiga inbromsningar.
• Töm bilen på onödiga saker – ju mer last
desto högre bränsleförbrukning.
• Utnyttja motorbroms vid inbromsning, där
så kan ske utan risk för andra trafikanter.
• Taklast och skidbox ger högre luftmotstånd och höjer bränsleförbrukningen – ta
bort lasthållare som inte används.
• Varmkör inte motorn med tomgångskör07
ning utan kör hellre med lätt belastning så
snart det är möjligt – en kall motor drar mer
bränsle än en varm.
• Bil med D5-motor och 6-växlad manuell
låda eller D2-motor och 6-växlad manuell
låda, startas på 2:ans växel under normala
förhållanden på plan mark.
Vadning
Bilen kan köras genom ett vattendjup på högst
25 cm med en hastighet av högst 10 km/h.
Extra försiktighet ska iakttas vid passage av
strömmande vatten.
VIKTIGT
Motorskada kan uppstå om vatten kommer
in i luftfiltret.
Vid djup större än 25 cm kan vatten komma
in i transmissionen. Då minskar oljornas
smörjande förmåga vilket förkortar livslängden på dessa system.
Vid motorstopp i vatten, prova inte omstart
– bogsera bilen ur vattnet till verkstad – en
auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas. Risk för motorhaveri.
Motor, växellåda och kylsystem
Vid vadning, håll låg hastighet och stanna inte
bilen. När vattnet passerats, tryck lätt på
bromspedalen och kontrollera att full bromsverkan uppnås. Vatten och t.ex. gyttja kan göra
bromsbeläggen våta med fördröjd bromsverkan som resultat.
Under speciella förhållanden, vid hård körning
i t.ex. brant terräng och varmt klimat, finns risk
för att motor och drivsystem kan överhettas –
särskilt vid tung last.
• Rengör de elektriska kontakterna för elek-
• Ta bort extraljus som sitter framför grillen
trisk motorvärmare och släpvagnskoppling
efter körning i vatten och lera.
• Låt inte bilen stå med vatten över trösklarna någon längre stund – det kan orsaka
elfel i bilen.
För information om överhettning vid körning
med släpfordon, se sidan 293.
vid körning i varmt klimat.
• Om temperaturen i motorns kylsystem blir
för hög tänds instrumentpanelens varningssymbol och visar där textmeddelandet Hög motortemp Stanna snarast –
stanna då bilen på ett säkert sätt och låt
motorn gå på tomgång under några
minuter för att svalna.
• Visas textmeddelandet Hög motortemp
Stanna motorn eller Låg kylvätskeniv
280
07 Under din färd
Rekommendationer vid körning
•
•
•
Stanna motorn ska motorn stängas av
efter att bilen stannats.
Vid överhettning i växellådan aktiveras en
inbyggd skyddsfunktion som bl.a. tänder
instrumentpanelens varningssymbol och
visar där textmeddelandet Växellåda
varm Sänk hastigheten eller Växellåda
varm Stanna snarast – följ given rekommendation och sänk hastigheten
respektive stanna bilen på ett säkert sätt
och låt motorn gå på tomgång under några
minuter för att låta växellådan svalna.
Vid överhettning kan bilens luftkonditionering komma att stängas av temporärt.
Stäng inte av motorn omedelbart vid stopp
efter en hård körning.
OBS
Det är normalt att motorns kylfläkt arbetar
en stund efter att motorn stängts av.
Öppen baklucka
VARNING
Kör inte med öppen baklucka. Giftiga
avgaser kan sugas in i bilen via lastutrymmet.
Överbelasta inte batteriet
• Kontrollera samtliga glödlampor och däck-
De elektriska funktionerna i bilen belastar startbatteriet olika mycket. Undvik att använda
nyckelläge II när motorn är avstängd. Använd
istället läge I – då förbrukas mindre ström.
• Att medföra varningstriangel är ett lagkrav
Var även uppmärksam på olika tillbehör som
belastar det elektriska systemet. Använd inte
funktioner som drar mycket ström när motorn
är avstängd. Exempel på sådana funktioner är:
•
•
•
•
i vissa länder.
Vinterkörning
Kontrollera speciellt inför den kalla årstiden:
• Motorns kylvätska ska innehålla minst
50 % glykol. Denna blandning skyddar
motorn mot frostsprängning ner till
ca –35 °C. För bästa frostskydd ska olika
typer av glykol inte blandas.
kupéfläkt
strålkastare
vindrutetorkare
• Bränsletanken ska vara välfylld för att förhindra kondensbildning.
ljudanläggning (hög volym).
Om batterispänningen är låg visar informationsdisplayen texten Låg batterinivå
Energisparläge. Energisparfunktionen
stänger sedan av eller reducerar vissa funktioner, t.ex. kupéfläkt och/eller ljudanläggning.
–
ens mönsterdjup.
Ladda då startbatteriet genom att starta
motorn och låt den sedan gå i minst 15
minuter – batteriet laddas bättre under körning än med motorn på tomgång vid stillastående.
Inför en lång resa
• Kontrollera att motorn fungerar som den
ska och att bränsleförbrukning är normal.
• Se till att inget läckage (bränsle, olja, eller
annan vätska) förekommer.
•
Motoroljans viskositet är viktig. Oljor med
lägre viskositet (tunnare oljor) underlättar
start i kallt väder och minskar dessutom
bränsleförbrukningen medan motorn är
kall. För mer information om lämpliga oljor,
se sidan 367.
VIKTIGT
Lågviskositetsolja ska inte användas vid
hård körning eller i varmt väder.
07
• Batteriets kondition och laddningsnivå ska
ses över. Kallt väder ställer större krav på
batteriet samtidigt som dess kapacitet
minskas av kyla.
• Använd spolarvätska för att undvika isbildning i spolarvätskebehållaren.
281
07 Under din färd
Rekommendationer vid körning
För bästa möjliga väggrepp rekommenderar
Volvo vinterdäck på samtliga hjul om risk för
snö eller is föreligger.
OBS
I vissa länder måste vinterdäck användas
enligt lag. Dubbdäck är inte tillåtet i alla länder.
Halt väglag
Öva halkkörning under kontrollerade former för
att lära känna bilens reaktioner.
07
282
07 Under din färd
Tankning
Tankning
Manuell öppning tanklucka
Öppna/stänga tanklock
Tankluckan kan öppnas för hand när elektrisk
öppning från kupén inte är möjlig.
Vid höga yttertemperaturer kan ett visst övertryck uppstå i tanken. Öppna då locket långsamt.
Öppna/stänga tanklucka
Öppna tankluckan med knappen på belysningspanelen – luckan öppnar när knappen
släpps.
Pilen på informationsdisplayens symbol påminner om på vilken sida av bilen
tanklocket är placerat.
• Stäng genom att trycka in luckan tills ett
klick bekräftar att den är stängd.
1. Öppna/avlägsna sidoluckan i lastutrymmet
(samma sida som tankluckan) och sök fram
en grönfärgad lina med handtag.
2. Dra linan försiktigt rakt bakåt tills tankluckan fälls ut med ett klickljud.
VIKTIGT
Dra försiktigt i linan – minimal kraft behövs
för att frigöra luckans lås.
• Efter tankning – sätt tillbaka locket och vrid
tills ett eller flera knäppljud hörs.
Påfyllning av bränsle
• Överfyll inte tanken utan avbryt när pumpmunstycket slår ifrån.
OBS
07
En överfull tank kan vid varmt väder rinna
över.
283
07 Under din färd
Bränsle
Allmänt om bränsle
Bränsle med sämre kvalitet än Volvos rekommendationer ska inte användas eftersom
motoreffekten och bränsleförbrukningen
påverkas negativt.
VARNING
Undvik alltid att inandas bränsleångor och
att få bränslestänk i ögonen.
Vid bränsle i ögonen, ta ut eventuella kontaktlinser och skölj ögonen i rikligt med vatten under minst 15 minuter och sök läkarvård.
Svälj aldrig bränsle. Bränslen som bensin,
bioetanol och blandningar av dessa och
diesel är mycket giftiga och kan orsaka permanenta skador eller dödsfall om de sväljs.
Sök läkarvård omedelbart om bränsle har
svalts.
VARNING
Bränsle som spillts ut på marken kan antändas.
Stäng av bränsledriven värmare innan tankning påbörjas.
Bär aldrig en påslagen mobiltelefon i samband med tankning. Ringsignalen kan
åstadkomma gnistbildning och antända
bensinångorna, vilket i sin tur kan medföra
brand och personskada.
284
Katalysatorerna har till uppgift att rena avgaserna. De är placerade nära motorn för att
snabbt nå arbetstemperatur.
Katalysatorerna består av en monolit (keramsten eller metall) med kanaler. Kanalväggarna
är belagda med platina/rodium/palladium.
Metallerna svarar för katalysatorfunktionen,
dvs. de påskyndar den kemiska processen
utan att förbrukas.
LambdasondTM syremätgivare
VIKTIGT
Blandning av olika bränsletyper eller
användning av bränsle som inte
rekommenderas upphäver Volvos garantier
samt eventuella kompletterande serviceavtal, detta gäller samtliga motorer. OBS! Det
gäller inte bilar med motorer som är anpassade för att köras på etanolbränsle (E85).
OBS
07
Katalysatorer
Extrema väderförhållanden, körning med
släpvagn eller körning på höga höjder i kombination med bränslekvalitet är faktorer som
kan inverka på bilens prestationsförmåga.
Lambdasonden är en del i ett reglersystem,
som har till uppgift att minska utsläppen och
att förbättra utnyttjandet av bränslet.
En syremätgivare övervakar syreinnehållet i de
avgaser som lämnar motorn. Mätvärdet från
avgasanalysen matas in i ett elektroniksystem,
som kontinuerligt styr insprutningsventilerna.
Förhållandet mellan det bränsle och den luft
som förs till motorn regleras hela tiden. Regleringen skapar optimala förhållanden för en
effektiv förbränning för att reducera de skadliga ämnena (kolväten, koloxid och kväveoxider) med hjälp av en trevägskatalysator.
07 Under din färd
Bränsle
Bensin
Diesel
Bensin ska uppfylla normen EN 228. De flesta
motorer kan köras på oktantalen 95 och
98 RON. Endast i undantagsfall bör 91 RON
användas.
Använd endast dieselbränslen från välkända
tillverkare. Fyll aldrig på diesel med tveksam
kvalitet. Diesel bör uppfylla normen
EN 590 eller JIS K2204. Dieselmotorer är känsliga för föroreningar i bränslet, som t.ex. för hög
mängd svavelpartiklar.
• 95 RON kan användas vid normal körning.
• 98 RON rekommenderas för maximal
effekt och lägsta bränsleförbrukning.
Vid körning i varmare klimat än +38 °C
rekommenderas högsta möjliga oktantal för
bästa möjliga prestanda och bränsleförbrukning.
VIKTIGT
•
Använd endast blyfri bensin för att inte
skada katalysatorn.
•
Använd inga tillsatser som inte har
rekommenderats av Volvo.
Dieselbränsle kan vid låga temperaturer
(–6 °C till –40 °C) ge en paraffinutfällning vilket
kan leda till startsvårigheter. De större oljebolagen har ett speciellt dieselbränsle som är
avsett för yttertemperaturer kring fryspunkten.
Detta är mer lättflytande vid låga temperaturer
och reducerar risken för paraffinutfällning.
Risken för kondensvatten i tanken minskar om
tanken hålls välfylld. Se till att det är rent runt
påfyllningsröret vid tankning. Undvik spill på
lackerade ytor. Tvätta med tvål och vatten vid
spill.
VIKTIGT
Endast bränsle som uppfyller europeisk
dieselstandard får användas.
Svavelhalten får vara maximalt 50 ppm.
VIKTIGT
Dieselliknande bränslen som inte ska
användas:
•
•
•
•
Specialtillsatser
Marine Diesel Fuel
Eldningsolja
FAME1 (Fatty Acid Methyl Ester) och
vegetabilisk olja.
Dessa bränslen uppfyller inte kraven enligt
Volvos rekommendation och ger ökat slitage och motorskador som inte täcks av
Volvos garantier.
Bränslestopp
Bränslesystemets konstruktion hos en dieselmotor gör att om bränslet tar slut, kan urluftning på verkstad krävas för återstart efter tankning.
Efter ett motorstopp på grund av bränslebrist
behöver bränslesystemet en kort stund för att
utföra en kontroll. Gör då så här innan motorn
startas, efter att bränsletanken fyllts med diesel:
07
1. Sätt fjärrnyckeln i startlåset och tryck in
den till ändläget (se sidan 76).
2. Tryck på START-knappen utan att trycka
ner broms- och/eller kopplingspedal.
1
Dieselbränsle kan innehålla en viss mängd FAME, ytterligare mängd får inte tillsättas.
285
07 Under din färd
Bränsle
3. Vänta ca 1 minut.
4. För att starta motorn: Tryck ner bromsoch/eller kopplingspedal och tryck på
START-knappen en gång till.
OBS
Inför påfyllning av bränsle vid bränslebrist:
•
Stanna bilen på så plan/vågrät mark
som möjligt – lutar bilen finns risk för
luftfickor i bränsletillförseln.
Avtappning av kondensvatten i
bränslefilter
I bränslefiltret separeras kondensvatten från
bränslet. Kondensvattnet kan i annat fall
orsaka motorstörningar.
Avtappning av bränslefiltret ska göras enligt
serviceintervallerna i Service- och garantiboken eller vid misstanke om att förorenat bränsle
använts.
07
VIKTIGT
Vissa specialtillsatser avlägsnar vattensepareringen i bränslefiltret.
Dieselpartikelfilter (DPF)
Dieselbilar är utrustade med ett partikelfilter,
vilket medför effektivare avgasrening. Partiklarna i avgaserna samlas i filtret under normal
286
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
körning. För att bränna bort partiklarna och
tömma filtret startas en s.k. regenerering. För
detta krävs att motorn har nått normal arbetstemperatur.
Använd parkeringsvärmare* i kallt väder så når
motorn normal arbetstemperatur snabbare.
Regenereringen av filtret sker automatiskt och
tar normalt 10–20 minuter. Vid låg medelhastighet kan det ta lite längre tid. Under regenereringen ökar bränsleförbrukningen något.
Om filtret fylls helt med partiklar kan det vara
svårt att starta motorn och filtret blir funktionsodugligt. Då finns risk att filtret måste
bytas ut.
VIKTIGT
Regenerering vid kallt väder
Om bilen ofta körs korta sträckor i kallt väder
når inte motorn normal arbetstemperatur.
Detta innebär att regenerering av dieselpartikelfiltret inte sker och att filtret inte töms.
När filtret har fyllts med partiklar till ca 80 %
tänds en gul varningstriangel i instrumentpanelen samt meddelandet Sotfilter fullt Se
handbok visas i displayen i instrumentpanelen.
Starta regenerering av filtret genom att köra
bilen, helst på landsväg eller motorväg, tills
motorn uppnår normal arbetstemperatur. Bilen
bör sedan köras i ytterligare 20 minuter.
OBS
En smärre reducering av motoreffekt kan
temporärt förnimmas under regenereringen.
När regenerering är avslutad raderas varningsmeddelandet automatiskt.
Bränsleförbrukning och utsläpp av
koldioxid
Bränsleförbrukningssiffrorna kan påverkas om
bilen utrustas med extra tillbehör vilket påverkar bilens vikt. Se information om vikter sidan
362 och tabell sidan 370.
Dessutom kan körsätt och andra icke tekniska
faktorer påverka bilens bränsleförbrukning.
Vid körning med bränsle med oktantal
91 RON blir förbrukningen högre och effekten
lägre.
OBS
Extrema väderförhållanden, dra en släpvagn eller körning på höga altituder i kombination med bränslekvalitet är faktorer som
kan inverka på bilens prestanda.
07 Under din färd
Lastning
Allmänt om lastning
Lastförmågan beror på bilens tjänstevikt. Summan av passagerares vikt och samtliga tillval
reducerar bilens lastförmåga med motsvarande vikt. För utförlig information om vikter, se
sidan 362.
Bakluckan öppnas via en knapp på
belysningspanelen eller fjärrnyckeln,
se sidan 56.
• Förankra all last med remmar eller spännband i lastsäkringsöglorna.
Bilens köregenskaper förändras beroende
på lastens vikt och placering.
stöd.
Observera att inga föremål får hindra funktionen för framstolarnas WHIPS-system om
något av baksätets ryggstöd är nedfällt,se
sidan 27.
• Centrera lasten.
• Tunga föremål ska placeras så lågt som
möjligt. Undvik att placera tung last på
nedfällda ryggstöd.
• Täck skarpa kanter med något mjukt för att
inte skada klädseln.
Taklast
Användning av lasthållare
För att undvika skador på bilen och för att
uppnå största möjliga säkerhet vid färd,
rekommenderas de lasthållare som Volvo har
utvecklat.
Skyddseffekten från krockgardinen i innertaket kan utebli eller reduceras om lasten
når för högt.
Följ noggrant den monteringsanvisning som
bifogas lasthållaren.
•
• Kontrollera regelbundet att lasthållarna
Lasta aldrig ovanför ryggstöden.
Att tänka på vid lastning
• Placera lasten tryckt mot baksätets rygg-
För extra lång last kan även passagerarstolens
ryggstöd fällas, se sidan 78.
VARNING
Ett löst föremål som väger 20 kg kan vid en
frontalkollision i en hastighet av 50 km/h
komma att uppnå en rörelsevikt som motsvarar 1000 kg.
VARNING
VARNING
Framsäte
VARNING
och lasten sitter ordentligt fast. Surra lasten väl med lastband.
• Fördela lasten jämnt över lasthållarna.
Förankra alltid lasten. Vid en hård inbromsning kan den annars förskjutas och skada
personer i bilen.
• Bilens vindfång och därmed bränsleför-
Täck skarpa kanter och vassa hörn med
något mjukt.
• Kör mjukt. Undvik häftiga accelerationer,
Stäng av motorn och ansätt parkeringsbromsen vid lastning/lossning av långa
föremål. I ogynnsamma fall kan annars lasten komma åt växelspaken eller växelväljaren och därigenom föra den till ett körläge –
bilen kan då rulla iväg.
Lägg den tyngsta lasten underst.
brukningen ökar med lastens storlek.
hårda inbromsningar och hård kurvtagning.
07
VARNING
Bilens tyngdpunkt och köregenskaper förändras vid lastning på taket. För information
om maximalt tillåten last på taket, inklusive
lasthållare och eventuell takbox, se
sidan 362.
287
07 Under din färd
Lastning
Fällning av ryggstöd i baksäte
Bärkassehållare*
12 V eluttag*
För att förenkla lastning i lastutrymmet kan
baksätets ryggstöd fällas ned, se sidan 80.
G017745
Lastsäkringsöglor
Bärkassehållare under uppfällbar lucka i golvet.
1. Fäll upp hållaren, som är en del av golvluckan.
De fällbara lastsäkringsöglorna används till att
fästa spännband för att förankra gods i lastutrymmet.
VARNING
07
Hårda, skarpa och/eller tunga föremål som
ligger eller sticker ut kan orsaka personskador vid en kraftig inbromsning.
Spänn alltid fast stora och tunga saker med
säkerhetsbältet eller lastsäkringsband.
288
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
2. Spänn fast bärkassarna med spännbandet
och fäst bärhandtagen i krokarna.
Fäll ner locket för att komma åt eluttaget.
• Uttaget lämnar spänning även när fjärrnyckeln inte är i startlåset.
VIKTIGT
Max. strömuttag är 10 A (120 W).
OBS
Tänk på att användning av eluttaget med
motorn avslagen medför risk för urladdning
av bilens startbatteri.
07 Under din färd
Lastning
OBS
Kompressorn för provisorisk däcktätning är
provad och godkänd av Volvo. För information om användning av Volvos rekommenderade provisoriska däcktätning (TMK), se
sidan 313.
07
289
07 Under din färd
Lastutrymme
Skyddsnät
Fastsättning
OBS
Skyddsnätet monteras enklast via ena bakdörren.
G034213
VARNING
Det är nödvändigt att försäkra sig om att
skyddsnätets övre infästningar är rätt monterade och att dragbanden är säkert fastsatta.
Skadade nät får inte användas.
Skyddsnätet monteras i fyra fästpunkter.
Ett skyddsnät hindrar last eller husdjur från att
åka fram i kupén vid häftiga inbromsningar.
Skyddsnätet måste alltid, av säkerhetsskäl,
fästas och förankras på rätt sätt.
Nätet är tillverkat av stark nylonväv och kan
fästas på två olika platser i bilen:
• Bakre montering – Bakom baksätets ryggstöd
07
•
Främre montering – Bakom framstolarnas
ryggstöd.
VARNING
Last i lastutrymmet måste förankras väl,
även med ett korrekt monterat skyddsnät.
290
1. Veckla ut skyddsnätet och se till att den
delade övre stången spärras i utfällt läge.
Bakre montering.
4. Bakre montering: Med nätet monterat i de
bakre takfästena, kroka fast skyddsnätets
dragband i lastutrymmets främre golvöglor.
2. Haka fast stångens ena ände i främre eller
bakre takfästet med dragbandens lås
vända mot dig.
3. Haka fast stångens andra ände i takfästet
på motsatt sida – de teleskopiskt fjädrande
fästhakarna underlättar inpassningen.
Var noga med att trycka fram stångens
fästhakar till respektive takfästes främre
ändläge.
Främre montering.
07 Under din färd
Lastutrymme
Främre montering: Med nätet monterat i de
främre takfästena, kroka fast skyddsnätets
dragband i öglorna bak på stolarnas glidskenor – det underlättar om ryggstöden
rätas upp och stolarna skjuts fram ett
stycke.
Demontering och förvaring
Skyddsgaller*
G031978
Var observant på att inte pressa stol/ryggstöd hårt mot nätet när stol/ryggstöd skjuts
bakåt igen – justera bara tills stol/ryggstöd
vidrör nätet.
VIKTIGT
Om stol/ryggstöd pressas hårt bakåt mot
skyddsnätet kan nätet och/eller dess takfästen skadas.
5. Spänn åt skyddsnätet med dragbanden.
Skyddsnätet kan enkelt tas loss och fällas ihop.
Lossa spänningen i nätet genom att trycka
in knappen på dragbandets lås och mata
ut ett stycke av bandet.
Tryck in spärrhaken och ta loss dragbandets båda krokar.
Knäck stången på mitten, vik ihop den och
rulla ihop nätet.
Det hopvikta skyddsnätet kan förvaras under
lastutrymmets golv.
Ett skyddsgaller hindrar last eller husdjur från
att åka fram i kupén vid häftiga inbromsningar.
Uppfällning
Fatta tag längst ner på skyddsgallrets nederkant och dra bakåt/uppåt.
VIKTIGT
Skyddsgallret kan inte fällas upp eller ner då
ett insynsskydd är monterat.
07
Montering/demontering
Skyddsgallret sitter vanligtvis permanent monterat i bilen eftersom det enkelt kan fällas upp
i taket och därmed vara ur vägen vid behov av
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
291
07 Under din färd
Lastutrymme
längre lastutrymme. Om så önskas kan
skyddsgallret dock demonteras och tas ut ur
bilen.
För information om nödvändiga verktyg och
tillvägagångssätt vid montering/demontering,
se den monteringsanvisning1 som följde med
vid nyanskaffning.
VIKTIGT
Skyddsgallret kan inte fällas upp eller ner då
insynsskyddet är monterat.
Fastsättning av insynsskydd
För in ena ändstycket av skyddet i försänkningen på sidopanelen.
Vid återmontering måste skyddsgallret alltid,
av säkerhetsskäl, fästas och förankras på rätt
sätt.
För in andra ändstycket i motsvarande försänkning.
Tryck fast båda sidorna. Ett klickljud ska
höras och den röda markeringen ska försvinna.
> Kontrollera att båda ändstycken är
låsta.
Insynsskydd*
Borttagning av insynsskydd
1. Tryck in ena ändstyckets knapp och lyft ur
det.
G031977
2. Vinkla upp/ut skyddet försiktigt och det
andra ändstycket lossar automatiskt.
07
Dra insynsskyddet över lasten och haka fast
det i urtagen vid lastutrymmets bakre stolpar.
Nedfällning av insynsskyddets bakre
täckskiva
Insynsskyddets bakre täckskiva sticker i sitt
inrullade läge ut horisontellt i lastutrymmet när
det är monterat.
–
1
292
Monteringsanvisning nr 30715972.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Dra täckskivan lätt bakåt, fri från sina stödhyllor och fäll ner.
07 Under din färd
Körning med släpvagn
Allmänt
Lastförmågan beror på bilens tjänstevikt. Summan av passagerares vikt och samtliga tillval,
t.ex. dragkrok, reducerar bilens lastförmåga
med motsvarande vikt. För utförlig information
om vikter, se sidan 362.
Om draganordningen monterats av Volvo,
levereras bilen med nödvändig utrustning för
körning med släpvagn.
• Draganordningen på bilen ska vara av godkänd typ.
• Om dragkroken monteras i efterhand, kontrollera med din Volvoåterförsäljare att
bilen är fullt utrustad för släpvagnskörning.
• Lägg lasten i släpvagnen så att trycket på
bilens draganordning följer angivet maximalt kultryck.
• Öka däcktrycket till rekommenderat lufttryck för full last. För däcktrycksdekalens
placering, se sidan 311.
• Motorn belastas hårdare än normalt vid
körning med släpvagn.
• Kör inte med tungt släp när bilen är helt ny.
Vänta tills den körts minst 1000 km.
• I långa och branta nedförsbackar belastas
bilens bromsar mycket mer än normalt.
Växla ner till en lägre växel och anpassa
hastigheten.
överskridas. Följ gällande bestämmelser
för tillåtna hastigheter och vikter.
• Håll en låg hastighet vid körning med släp-
Släpvagnsvikter
För information om Volvos tilllåtna släpvagnsvikter, se sidan 363.
vagn uppför en lång brant stigning.
• Undvik att köra med släpvagn vid stigningar över 12 %.
Släpvagnskabel
Om bilens draganordning har en 13-polig kontakt och släpet har en 7-polig kontakt behövs
en adapter. Använd en adapterkabel som är
godkänd av Volvo. Se till att kabeln inte släpar
i marken.
Blinkers och bromsljus på släp
Om någon av släpets lampor för körriktningsvisarna är trasig, blinkar kombinationsinstrumentets symbol för körriktningsvisarna snabbare än normalt och displayen visar texten
Glödlampsfel Släpets blinker.
Är någon av släpets lampor för bromsljuset trasig visas texten Glödlampsfel Släp
stoppljus.
Nivåreglering*
De bakre stötdämparna bibehåller en konstant
höjd oavsett bilens last (upp till den tilllåtna
maxvikten). När bilen står still sjunker bakvagnen något, vilket är normalt.
OBS
Angivna högsta tillåtna släpvagnsvikter är
de som Volvo tillåter. Nationella fordonsbestämmelser kan begränsa släpvagnsvikt
och hastighet ytterligare. Dragkrokarna kan
vara certifierade för högre dragvikter än vad
bilen får dra.
VARNING
Följ angivna rekommendationer för släpvagnsvikt. Hela ekipaget kan annars bli
svårkontrollerbart vid undanmanövrar och
inbromsningar.
Manuell växellåda
Överhettning
Vid körning med släpvagn i kuperad terräng i
varmt klimat kan det finnas risk för överhettning.
07
• Kör inte motorn på högre varv än
4500 varv/minut
(dieselmotorer: 3500 varv/minut) – i annat
fall kan oljetemperaturen bli för hög.
• Av säkerhetsskäl bör maximalt tillåten
hastighet, för bil med tillkopplat släp, inte
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
293
07 Under din färd
Körning med släpvagn
Dieselmotor 5 cyl
2. Aktivera parkeringsbromsen.
• Vid risk för överhettning är det optimala
3. För växelväljaren till läge P.
varvtalet för motorn 2300–3000 varv/minut
för optimal cirkulation av kylvätskan.
4. Släpp färdbromsen.
• Växelväljaren ska vara i parkeringsläge P
Automatisk växellåda
Överhettning
Vid körning med släpvagn i kuperad terräng i
varmt klimat kan det finnas risk för överhettning.
• En automatisk växellåda väljer optimal
växel relaterat belastning och motorvarv.
• Vid överhettning tänds en varningssymbol
på instrumentpanelen kombinerat med ett
textmeddelande – följ given rekommendation.
när bil med automatväxellåda och påkopplat släp parkeras. Använd alltid parkeringsbromsen.
• Använd stoppklossar för att blockera
hjulen när bil med påkopplat släp parkeras
i backe.
Start i backe
1. Tryck ner färdbromsen.
2. För växelväljaren till körläge D.
3. Frigör parkeringsbromsen.
4. Släpp färdbromsen och kör iväg.
Branta stigningar
• Spärra inte automatväxellådan med en
högre växel än vad motorn "orkar med" –
det är inte alltid fördelaktigt att köra på hög
växel och lågt motorvarv.
07
VIKTIGT
Se även särskild information om långsam
körning med släpvagn för bilar med automatisk växellåda Powershift på sidan 120.
Parkering i backe
1. Tryck ner färdbromsen.
294
Draganordning
Om bilen utrustats med delbar dragkrok ska
monteringsanvisningen för fastsättning av den
lösa delen följas noggrant, se sidan 296.
VARNING
Om bilen är försedd med Volvos delbara
dragkrok:
•
•
•
Följ monteringsanvisningen noggrant.
Den löstagbara delen måste vara låst
med nyckel innan körning påbörjas.
Kontrollera att indikatorfönstret visar
grönt.
Viktigt att kontrollera
• Dragkrokens kula behöver rengöras och
smörjas med fett regelbundet.
OBS
När kulhandske med svängningsdämpare
används skall dragkulan inte smörjas in.
07 Under din färd
Körning med släpvagn
Dragkrokens förvaringsplats.
VIKTIGT
Ta alltid loss dragkroken efter användning
och förvara den på dess bestämda plats i
bilen, ordentligt fastspänd med sin rem.
G021485
Specifikationer
G031713
Förvaring löstagbar dragkrok
Mått, fästpunkter (mm)
A
1013
B
69
C
855
D
428
E
109
F
296
G
Sidobalk
H
Kulans centrum
07
295
07 Under din färd
Körning med släpvagn
Indikatorfönstret ska visa rött.
G021490
G018928
G021488
Fastsättning dragkrok
Indikatorfönstret ska visa grönt.
G021487
07
296
Kontrollera att mekanismen är i upplåst
läge genom att vrida nyckeln medurs.
Sätt i och skjut in dragkroken tills ett klick
hörs.
G000000
G021489
Ta bort skyddskåpan genom att först
trycka in spärren
och sedan dra kåpan
rakt bakåt
.
Vrid nyckeln moturs till låst läge. Ta nyckeln ur låset.
07 Under din färd
Kontrollera att dragkroken sitter fast
genom att rycka uppåt, nedåt och bakåt.
VARNING
Om dragkroken inte sitter korrekt ska den
tas loss och sättas fast igen enligt tidigare
steg.
VIKTIGT
G021495
G021494
Körning med släpvagn
Säkerhetsvajer.
Tryck in låsratten
och vrid den moturs
tills ett klick hörs.
VARNING
Var noga med att fästa släpets säkerhetsvajer i avsett fäste.
Borttagning av dragkrok
Smörj bara in kulan för draghandsken,
resten av dragkroken ska vara ren och torr.
Vrid ner låsratten helt, tills det tar stopp och
håll ned samtidigt som dragkroken dras ut
bakåt och uppåt.
07
VARNING
Sätt i nyckeln och vrid den medurs till upplåst läge.
Förankra dragkroken på ett säkert sätt om
den förvaras i bilen, se sidan 295.
297
07 Under din färd
Körning med släpvagn
För att självsvängning sedan ska börja, behövs
en utlösande faktor, t.ex:
• Bil med släp utsätts för en plötslig kraftig
sidovind.
• Bil med släp kör på ojämn vägbana eller i
G018929
ett gupp.
• Yviga rattrörelser.
Handhavande
Skjut på skyddskåpan tills den snäpper
fast.
Släpfordonsstabilisator – TSA*
TSA-systemets (Trailer Stability Assist) uppgift
är att stabilisera bil med tillkopplat släpfordon
i situationer där ekipaget kommit i självsvängning.
TSA-funktionen ingår i DSTC-systemet
(Dynamic Stability and Traction Control), se
sidan 140.
Funktion
07
298
Fenomenet att bil med släp hamnar i självsvängning, kan uppstå för alla kombinationer
av bilar och släp. I vanliga fall krävs mycket
höga hastigheter för att det ska uppstå. Men
om släpfordonet är överlastat eller har lasten
felaktigt fördelad, t.ex. för långt bak, finns risk
för självsvängning även i lägre hastigheter,
70–90 km/h.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Då självsvängning väl har börjat kan den bli
svår eller omöjlig att dämpa, vilket gör ekipaget
svårkontrollerat med risk för att hamna i t.ex.
fel körfält eller utanför vägbanan.
TSA-systemet övervakar kontinuerligt bilens
rörelser, speciellt i sidled. Om självsvängning
upptäcks, sker individuell bromsreglering på
framhjulen vilket ger en stabiliserande effekt på
ekipaget. Oftast räcker detta för att föraren ska
återfå kontroll över bilen.
Om självsvängningen inte dämpas ut trots
TSA-systemets första ingrepp, bromsas ekipaget med alla hjul kombinerat med att motorns
drivkraft reduceras. När självsvängningen successivt dämpats och ekipaget åter är stabilt
avbryter TSA-systemet regleringen och föraren
återfår full kontroll över bilen.
Övrigt
Ingrepp av TSA-systemet kan ske i hastighetsintervallet 60–160 km/h.
OBS
TSA-funktionen stängs av om föraren väljer
Sport-läge, se sidan 140.
Ingrepp av TSA kan utebli om föraren med kraftiga rattrörelser försöker häva självsvängningen, eftersom TSA-systemet då inte kan
avgöra om det är släpet eller föraren som orsakar självsvängningen.
Då TSA-systemet arbetar, blinkar
DSTC-symbolen i kombinationsinstrumentet.
07 Under din färd
Bogsering och bärgning
Bogsering
VARNING
Ta reda på den enligt lag högsta tillåtna hastigheten för bogsering innan bogsering påbörjas.
1. Lås upp rattlåset genom att sätta fjärrnyckeln i startlåset och gör ett långt tryck
på START/STOP ENGINE-knappen –
nyckelläge II aktiveras, se sidan 76 för mer
information om nyckellägen.
Broms- och styrservo fungerar inte när
motorn är avstängd – det behövs
ca 5 gånger hårdare tryck på bromspedalen
och styrningen går betydligt tyngre än normalt.
Manuell växellåda
Inför bogsering:
2. Fjärrnyckeln måste vara kvar i startlåset
under hela bogseringen.
–
3. Håll bogserlinan sträckt, när dragbilen sänker farten, genom att hålla foten lätt på
bromspedalen – då undviks hårda ryck.
Automatisk växellåda Geartronic
•
Fjärrnyckeln ska vara i nyckelläge II – i
läge I är alla krockkuddar deaktiverade.
•
Ta aldrig fjärrnyckeln ur startlåset när
bilen bogseras.
VIKTIGT
Undvik bogsering.
•
För att flytta bilen från en trafikfarlig
plats kan den dock bogseras undan en
kort sträcka i låg hastighet – inte längre
än 10 km och inte högre hastighet än
10 km/h. Observera att bilen alltid
måste bogseras så att hjulen rullar
framåt.
•
Vid förflyttning längre sträcka än
10 km måste bilen bärgas med drivhjulen lyfta från vägbanan – professionell
bärgning rekommenderas.
Observera att bilen alltid måste bogseras så
att hjulen rullar framåt.
VARNING
Kontrollera att rattlåset är upplåst innan
bogsering.
Vid osäkerhet om bilen är utrustad med växellådan Powershift eller inte, kan det verifieras
genom att kontrollera beteckningen på växellådans dekal under motorhuven – se
sidan 360. Beteckning ”MPS6” betyder att det
är en Powershift – i annat fall är det automatlådan Geartronic.
VIKTIGT
4. Var beredd att bromsa för att stanna.
•
För växelspaken till friläge och frigör parkeringsbromsen.
sering ändå måste ske, ska sträckan göras så
kort som möjligt och då med mycket låg hastighet.
•
Bogsera inte bil med automatisk växellåda i högre hastighet än 80 km/h och
inte längre sträcka än 80 km.
Inför bogsering:
–
För växelväljaren till läge N och frigör parkeringsbromsen.
Automatisk växellåda Powershift
Modell med växellådan Powershift bör inte
bogseras eftersom den är beroende av motorgång för att få tillräcklig smörjning. Om bog-
07
Inför bogsering:
–
För växelväljaren till läge N och frigör parkeringsbromsen.
299
07 Under din färd
Bogsering och bärgning
Skruva bogseröglan ända in till dess fläns.
Vrid fast öglan ordentligt med t. ex. hjulmutternyckeln.
Starthjälp
Bogsera inte igång motorn. Använd ett hjälpbatteri om startbatteriet är så urladdat att
motorn inte kan startas, se sidan 115.
Efter användning skruvas bogseröglan
loss och läggs tillbaka på dess plats.
VIKTIGT
Avsluta med att sätta tillbaka täcklocket på
stötfångaren.
Katalysatorn kan skadas vid försök att bogsera igång motorn.
VIKTIGT
Bogserögla
Bogseröglan skruvas fast i ett gängat uttag
bakom ett täcklock på stötfångarens högra
sida, fram eller bak.
Fastsättning av bogserögla
Ta fram bogseröglan som ligger under
golvluckan i lastutrymmet – den kan i vissa
fall ligga skymd under tröskeln.
Täcklock för bogseröglans fästpunkt förekommer i två varianter vilka måste öppnas
på olika sätt:
• Varianten med ett urtag öppnas genom
att, med ett mynt eller liknande instucket
i urtaget, bända det utåt. Vik sedan ut
locket helt och ta loss det.
07
300
• Den andra varianten har en markering
utmed dess ena sida eller i ett hörn:
Tryck på markeringen med ett finger
och vik samtidigt ut motstående sida/
hörn med hjälp av ett mynt eller liknande
– locket svänger kring dess centrumlinje
och kan sedan tas loss.
Bogseröglan är endast avsedd för bogsering på väg – inte för bärgning efter dikeskörning eller fastkörning. Tillkalla professionell hjälp för bärgning.
OBS
På vissa bilar med monterad dragkrok kan
bogseröglan inte fästas i det bakre fästet.
Fäst då bogserlinan i dragkroken.
Av den anledningen är det lämpligt att förvara den delbara dragkrokens kuldel i bilen.
07 Under din färd
Bogsering och bärgning
Bärgning
Tillkalla professionell hjälp för bärgning.
VIKTIGT
Observera att bilen alltid måste bärgas så
att hjulen rullar framåt.
•
Fyrhjulsdriven bil (AWD) med upplyft
framvagn ska inte bärgas i högre hastighet än 70 km/h. Den bör inte bärgas
längre sträckor än 50 km.
07
301
Allmänt .................................................................................................
Byte av hjul ...........................................................................................
Lufttryck i däck ....................................................................................
Varningstriangel och förbandslåda*......................................................
Provisorisk däcktätning (TMK)* ............................................................
302
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
304
308
311
312
313
HJUL OCH DÄCK
08 Hjul och däck
Allmänt
Köregenskaper
Däck betyder mycket för bilens köregenskaper. Däcktyp, dimension, däcktryck och
hastighetsklass är viktiga för hur bilen uppträder.
Rotationsriktning
Däck med störst mönsterdjup ska alltid monteras bak (för att minska risken för sladd).
Nya däck
OBS
Se till att ha samma typ och dimension och
även samma fabrikat på båda hjulparen.
Följ rekommenderat däcktryck som finns angivet i däcktryckstabellen, se sidan 374.
Skötsel av däck
G021778
Däckens ålder
Pilen visar däckets rotationsriktning.
08
304
Däck med mönster som är tillverkat för att
endast rulla åt ett håll, har rotationsriktningen
markerad med en pil på däcket. Däcket ska ha
samma rotationsriktning under hela sin livslängd. De bör endast skiftas mellan fram och
bak, aldrig från vänster till höger sida eller
omvänt. Om däcken monteras inkorrekt försämras bilens bromsegenskaper och förmåga
att pressa undan regn och snömodd.
Alla däck som är äldre än 6 år bör kontrolleras
av fackman även om de verkar oskadade. Däck
åldras och bryts ner även om de sällan eller
aldrig används. Funktionen kan då påverkas.
Det gäller alla däck som sparas för framtida
bruk. Exempel på yttre tecken som indikerar att
däcket är olämpligt för användning är sprickor
eller missfärgningar.
Däck är färskvara. Efter några år börjar de
hårdna samtidigt som friktionsegenskaperna
försämras undan för undan. Eftersträva därför
att få så färska däck som möjligt vid utbyte. Det
är särskilt viktigt när det gäller vinterdäck. De
sista siffrorna i sifferföljden betyder tillverkningsvecka och -år. Detta är däckets
DOT-märkning (Department of Transportation)
och anges med fyra siffror, exempelvis 1510.
Däcket på bilden är tillverkat vecka 15, år 2010.
Sommar- och vinterdäck
När sommar- och vinterhjulen skiftas, ska de
märkas upp med vilken sida de har suttit på,
t.ex. V för vänster och H för höger.
08 Hjul och däck
Allmänt
Rätt däcktryck ger jämnare slitage, se
sidan 311. Körsätt, däcktryck, klimat och
vägarnas skick har en inverkan på hur snabbt
dina däck åldras och slits. För att undvika skillnader i mönsterdjup samt förhindra att slitagemönster uppstår kan fram- och bakhjulen skiftas med varandra. Lämplig körsträcka vid första skiftet är ca 5000 km och därefter med
10 000 km intervall. Volvo rekommenderar dig
att kontakta en auktoriserad Volvoverkstad för
kontroll vid osäkerhet om mönsterdjupet. Om
det redan har uppstått betydande skillnad i slitage (>1mm skillnad i mönsterdjup) mellan
däcken, så skall de minst slitna däcken alltid
sitta bak. En framhjulssladd är vanligen lättare
att häva än en bakhjulssladd, och leder till att
bilen fortsätter rakt fram istället för att bakänden sladdar ut åt sidan och man kanske helt
förlorar kontrollen över bilen. Därför är det viktigt att bakhjulen aldrig förlorar fästet före framhjulen.
Hjul ska förvaras liggande eller upphängda –
inte stående.
VARNING
Ett skadat däck kan leda till förlorad kontroll
av bilen.
Använd endast fälgar som är testade och godkända av Volvo och som ingår i Volvo originalsortiment. Kontrollera åtdragningsmomentet
med momentnyckel.
Däck med slitagevarnare
Låsbar hjulskruv*
Låsbar hjulskruv* kan användas på både aluminiumfälg och stålfälg. Under lastgolvet finns
plats för hylsan till de låsbara hjulskruvarna.
Verktyg
G021829
Slitage och underhåll
Slitagevarnare.
Slitagevarnare är en smal upphöjning tvärs
över slitbanan. På sidan av däcket syns bokstäverna TWI (Tread Wear Indicator). När däckets mönsterdjup är reducerat till 1,6 mm, kommer det i jämnhöjd med slitagevarnarna. Byt då
snarast till nya däck. Tänk på att däck med litet
mönsterdjup har mycket dåligt väggrepp i regn
eller snö.
Fälgar och hjulskruvar
VIKTIGT
Hjulskruvarna ska dras åt med 140 Nm. Vid
alltför hård åtdragning kan skruvförbandet
skadas.
Under lastgolvet ligger bilens bogserögla,
domkraft* och hjulskruvsnyckel*. Här finns
även plats för hylsan till de låsbara hjulskruvarna.
08
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
305
08 Hjul och däck
Allmänt
Domkraft*
Vinterdäck
Använda snökedjor
Använd originaldomkraften endast vid reservhjulsbyte. Domkraftens skruv ska alltid vara
välsmord.
Volvo rekommenderar vinterdäck med vissa
dimensioner. Däckdimensionerna är beroende
av motorvariant. Vid körning med vinterdäck
måste rätt typ av däck monteras på alla fyra
hjulen.
Snökedjor får endast användas på framhjulen
(gäller även fyrhjulsdrivna bilar).
Verktyg – återplacering
OBS
Volvo rekommenderar att du rådgör med en
Volvoåterförsäljare om vilken fälg och däcktyp som passar bäst.
G029336
Dubbdäck
Efter användning av verktyg och domkraft* ska
de placeras tillbaka på rätt sätt. Domkraften
vevas ihop till rätt läge för att få plats.
Skumblocket och reservhjulet placeras tillbaka
i omvänd ordning mot hur det togs ur.
Notera att det finns en pil på övre skumblocket.
Den ska peka framåt i bilen.
VIKTIGT
08
306
Verktyg och domkraft* ska förvaras på
avsedd plats i bilens bagage-/lastutrymme
när de inte används.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Dubbade vinterdäck ska köras in
500–1000 km, mjukt och lugnt så att dubbarna
sätter sig riktigt i däcken. Det ger däcken och
speciellt dubbarna längre livslängd.
OBS
Lagbestämmelser för användning av dubbdäck varierar från land till land.
Kör aldrig fortare än 50 km/h med snökedjor.
Undvik att köra på barmark eftersom detta sliter mycket hårt på både snökedjor och däck.
VARNING
Använd Volvo originalsnökedjor eller likvärdiga som är anpassade till rätt bilmodell,
däck- och fälgdimensioner. Vid osäkerhet
rekommenderar Volvo att du rådgör med en
auktoriserad Volvoverkstad. Fel snökedja
kan orsaka allvarlig skada på din bil och leda
till en olycka.
VIKTIGT
Endast enkelsidiga snökedjor är tillåtna att
användas. Använd Volvo originalsnökedjor
eller likvärdiga som är anpassade till rätt bilmodell, däck- och fälgdimensioner. Vid
osäkerhet rekommenderar Volvo att du rådgör med en auktoriserad Volvoverkstad.
Mönsterdjup
Väglag med is, snömodd och låga temperaturer ställer betydligt högre krav på däck än vid
sommarförhållanden. Därför rekommenderar
Volvo att inte köra med vinterdäck som har
mindre mönsterdjup än 4 mm.
Specifikationer
Bilen är helbilsgodkänd. Detta innebär att vissa
kombinationer av hjul och däck är godkända.
För tillåtna kombinationer, se sidan 373
08 Hjul och däck
Allmänt
Hjul- (fälg) dimensioner
103
Hjul (fälgar) har en dimensionsbeteckning, till
exempel: 7Jx16x50.
V
7
Fälgbredd i tum
J
Fälghornets profil
16
Fälgdiameter i tum
50
Off-set i mm
(avstånd från hjulcentrum till hjulets
kontaktyta mot
navet)
Däckdimensioner
På alla bildäck finns en beteckning för dimension. Exempel på beteckning:
235/60 R18 103 V.
235
Däckets bredd (mm)
60
Förhållande mellan däcksidans höjd
och däckets bredd (%)
R
Radialdäck
18
Fälgdiameter i tum
Kodsiffror för max. tillåten däckbelastning, lastindex (LI)
Kodbeteckning för maximal tillåten
hastighet, hastighetsklass (SS). (I
detta fall 240 km/h).
OBS
Det är maximal tillåten hastighet som anges
i tabellen.
Q
160 km/h (används endast på vinterdäck)
Lastindex
Varje däck har en viss förmåga att bära last, ett
lastindex (LI). Bilens vikt avgör vilken lastförmåga som krävs av däcken. Lägsta tillåtna
index anges i tabellen, se sidan 373.
T
190 km/h
H
210 km/h
V
240 km/h
Hastighetsklasser
W
270 km/h
Varje däck tål en viss maxhastighet, en hastighetsklass (Speed Symbol; SS).
Y
300 km/h
Däckens hastighetsklass ska minst motsvara
bilens toppfart. Lägsta tillåtna hastighetsklass
anges i tabellen, se sidan 373.
Enda undantaget från dessa bestämmelser är
vinterdäck (både dubbade och dubbfria däck),
där lägre hastighetsklass får användas. Om ett
sådant däck väljs får bilen inte köras fortare än
däcket är klassificerat för. (T.ex. får klass Q
köras i maximalt 160 km/h).
VARNING
Bilen måste utrustas med däck som har
samma eller högre lastindex (LI) och hastighetsklass (SS) än specificerat. Om ett däck
med för lågt lastindex eller hastighetsklass
används kan det bli överhettat.
Väglaget avgör hur fort bilen kan köras, inte
däckens hastighetsklass.
08
307
08 Hjul och däck
Byte av hjul
Reservhjul*
Framtagning av reservhjul
Reservhjulet (Temporary spare) är endast
avsett att användas tillfälligt och skall snarast
ersättas med ett ordinarie hjul. Under körning
med reservhjulet kan bilen få annorlunda köregenskaper. Reservhjulet är mindre än det
vanliga hjulet. Därmed påverkas bilens markfrigång. Se upp med höga trottoarkanter och
maskintvätta inte bilen. Om reservhjulet sitter
på framaxeln kan du heller inte samtidigt
använda snökedjor. På fyrhjulsdrivna bilar kan
drivningen på bakaxeln kopplas ur. Reservhjulet får inte repareras. Rätt däcktryck på reservhjulet anges i däcktryckstabellen, se
sidan 374.
1. Fäll upp lastgolvet, bakifrån och framåt.
2. Skruva upp fästskruven.
3. Lyft ur skumblocket med dess verktyg.
4. Lyft ur reservhjulet.
Losstagning
Sätt ut varningstriangel, se sidan 312, om ett
hjul byts på en trafikerad plats. Bilen och
domkraften* ska stå på ett fast horisontellt
underlag.
2. Ta fram domkraft*, hjulskruvsnyckeln* och
demonteringsverktyg för hjulsida* som ligger under lastgolvet i lastutrymmet. Om
annan domkraft väljes, se sidan 320.
3. Blockera framför och bakom de hjul som
ska stå kvar på marken. Använd till exempel kraftiga träklossar eller större stenar.
4. Skruva ihop bogseröglan med hjulskruvnyckeln* till stopp enligt bild nedan.
1. Dra åt parkeringsbromsen och lägg i backväxeln eller läge P om bilen har automatisk
växellåda.
VIKTIGT
Kör aldrig fortare än 80 km/h med ett reservhjul på bilen.
VIKTIGT
Bilen får aldrig köras utrustad med fler än ett
reservhjul av typen "Temporary spare" samtidigt.
08
308
Reservhjulet är placerat i reservhjulsbaljan med
utsidan nedåt. Reservhjulet och skumblocket
hålls fast med samma genomgående skruv.
Skumblocket innehåller alla verktyg.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
VARNING
Kontrollera att domkraften inte är skadad,
gängorna är ordentligt smorda samt att den
är fri från smuts.
OBS
Volvo rekommenderar endast användning
av den domkraft* som hör till respektive bilmodell, vilket framgår av domkraftsdekalen.
På dekalen anges också domkraftens maximala lyftförmåga vid en angiven lägsta lyfthöjd.
VIKTIGT
Bogseröglan måste skruvas in samtliga
gängvarv i hjulskruvsnyckeln.
5. Lossa hjulskruvarna ½–1 varv moturs med
hjulskruvnyckeln.
08 Hjul och däck
Byte av hjul
3. Sänk ner bilen så att hjulet inte kan rotera.
VARNING
Placera aldrig något mellan marken och
domkraften, inte heller mellan domkraften
och bilens domkraftsfäste.
6. På varje sida av bilen finns två domkraftsfästen. Vid varje fäste finns ett urtag i plasttäckningen. Veva ner domkraftens fot så att
den pressas plant mot marken.
Kontrollera att domkraften sitter i fästet
enligt bilden och att foten är placerad lodrät
under fästet.
VIKTIGT
Domkraftsfästet är det bakersta av de två
bakre urtagen.
VIKTIGT
Marken ska vara fast, slät och ska inte luta.
7.
8. Lyft bilen så högt att hjulet går fritt. Ta bort
hjulskruvarna och lyft av hjulet.
4. Dra fast hjulskruvarna korsvis. Det är viktigt
att hjulskruvarna blir ordentligt åtdragna.
Dra åt med 140 Nm. Kontrollera åtdragningsmomentet med momentnyckel.
5. Sätt tillbaka eventuell heltäckande hjulsida.
OBS
Hjulsidans uttag för ventilen ska vara över
ventilen på fälgen vid montering.
Ditsättning
1. Rengör anliggningsytorna mellan hjul och
nav.
2. Sätt dit hjulet. Skruva åt hjulskruvarna
ordentligt.
08
309
08 Hjul och däck
Byte av hjul
VARNING
Kryp aldrig under bilen då den är upphissad
på domkraft.
Låt aldrig passagerare uppehålla sig i bilen
då den lyfts upp med domkraft.
Parkera bilen på ett sådant sätt att passagerare har bilen eller helst ett vägräcke
mellan sig och vägbanan.
OBS
Bilens ordinarie domkraft är endast avsedd
för att användas vid enstaka tillfällen och
under kort tid såsom byte av hjul vid punktering, byte till vinterhjul/sommarhjul, mm.
Endast domkraften som tillhör den specifika
modellen får användas för att lyfta bilen. Om
bilen ska lyftas oftare, eller under längre tid
än för ett hjulskifte, rekommenderas att en
garagedomkraft används. I så fall följ de
bruksanvisningar som följer med utrustningen.
08
310
08 Hjul och däck
Lufttryck i däck
Däcktryck
Bränsleekonomi, ECO-tryck
För hastigheter under 160 km/h rekommenderas det allmänna däcktrycket (gäller både för
full och lätt last) för att få bäst bränsleekonomi.
Kontrollera däcktrycket
Däckens lufttryck ska kontrolleras varje
månad.
G021830
Detta gäller även bilens reservhjul.
Däcktrycksdekalen på förarsidans dörrstolpe
(mellan fram- och bakdörr) visar vilka tryck
däcken ska ha vid olika last och hastighetsförhållanden. Det finns också angivet i däcktryckstabellen, se sidan 374.
• Däcktryck för bilens rekommenderade
Däcktryck kontrolleras på kalla däck. Med kalla
däck avses att däcken har samma temperatur
som yttertemperaturen. Efter några kilometers
körning blir däcken varma och trycket högre.
För lågt däcktryck ökar bränsleåtgången, förkortar däckens livslängd och försämrar bilens
vägegenskaper. Körning med för lågt däcktryck innebär att däcken kan bli överhettade
och skadas. Däcktrycket påverkar åkkomfort,
vägljud och styregenskaper.
däckdimension
• ECO-tryck1
• Reservdäckets tryck (Temporary Spare)
OBS
OBS
Däcktrycket sjunker med tiden, det är ett
naturligt fenomen. Däcktrycket varierar
också beroende på omgivningens temperatur.
Temperaturskillnader förändrar
däcktrycket.
08
1
ECO-trycket ger förbättrad bränsleekonomi.
311
08 Hjul och däck
Varningstriangel och förbandslåda*
Varningstriangel
Lyft golvluckan och ta ut varningstriangeln.
Ta varningstriangeln ur fodralet, vik ut och
sätt ihop de två lösa sidorna.
Fäll ut varningstriangelns stödben.
Följ de bestämmelser som gäller för användning av varningstriangel. Placera varningstriangeln på ett lämpligt ställe med tanke på
trafiksituationen.
Se till att varningstriangeln med fodral sitter
ordentligt fast i lastutrymmet efter användning.
Förbandslåda*
En väska med första hjälpenutrustning finns
placerad under golvet i lastutrymmet.
08
312
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
08 Hjul och däck
Provisorisk däcktätning (TMK)*
Allmänt
Däcktätningssatsen har begränsad förmåga
att täta däck som har punktering i däcksidan.
Täta inte däck med den provisoriska däcktätningen om de uppvisar större skåror, sprickor
eller liknande skador.
Anslut kompressorn till ett av bilens 12 V-uttag,
se sidorna 219 och 288. Välj det eluttag som är
närmast det punkterade däcket.
VIKTIGT
Provisorisk däcktätning (TMK; Temporary
Mobility Kit) används till att täta en punktering
samt kontrollera och justera däcktrycket. Den
består av en kompressor och en behållare med
tätningsvätska. Satsen fungerar som en provisorisk reparation. Flaskan med tätningsvätskan ska bytas ut innan bäst före-datumet passerats och efter användning.
Tätningsvätskan tätar effektivt däck som punkterats i slitbanan.
OBS
Däcktätningssatsen är endast avsedd för
tätning av däck med punktering i slitbanan.
VARNING
Hastigheten får inte överstiga 80 km/h efter
att den provisoriska däcktätningen använts.
Volvo rekommenderar dig att uppsöka en
auktoriserad Volvoverkstad för inspektion
av det tätade däcket (maximal körsträcka
200 km). Personalen kan avgöra om däcket
kan lagas eller behöver bytas.
Översikt
Ifall kompressorn för däcktätning är
ansluten till ett av de båda uttagen i tunnelkonsolen, se sidan 219, ska ingen annan
strömförbrukare vara ansluten till det andra.
OBS
Kompressorn för provisorisk däcktätning är
provad och godkänd av Volvo.
Placering av däcktätningssatsen
Sätt ut en varningstriangel om ett däck ska
tätas vid en trafikerad plats. Däcktätningssatsen finns under golvet i lastutrymmet, se
sidan 312.
Dekal, högsta tillåtna hastighet
Strömbrytare
Kabel
Flaskhållare (orangefärgade locket)
08
Skyddslock
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
313
08 Hjul och däck
Provisorisk däcktätning (TMK)*
Tryckreduceringsventil
Tätning av punkterat däck
VARNING
Luftslang
Tätningsvätskan kan irritera huden. Vid hudkontakt, tvätta omedelbart bort vätskan
med tvål och vatten.
Flaska med tätningsvätska
Tryckmätare
3. Kontrollera att strömbrytaren är i position 0 och ta fram kabeln och luftslangen.
OBS
Bryt inte flaskans plombering innan användning. När flaskan skruvas fast bryts plomberingen automatiskt.
4. Skruva av det orange locket och skruva
loss flaskans kork.
G014338
5. Skruva fast flaskan i flaskhållaren.
VARNING
Skruva inte av flaskan, den är försedd med
backspärr för att förhindra läckage.
För information om detaljernas funktion, se föregående bild.
1. Öppna locket på däcktätningssatsen.
2. Lossa dekalen om högsta tillåtna hastighet
och sätt fast den på ratten.
08
314
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
6. Skruva loss hjulets ventilhatt och skruva
fast luftslangens ventilanslutning till botten
på däckventilens gänga.
7. Sätt i kabeln i 12 V-uttaget och starta bilen.
08 Hjul och däck
Provisorisk däcktätning (TMK)*
OBS
Ifall kompressorn är ansluten till ett av de
båda 12 V-uttagen, i tunnelkonsolen, ska
ingen annan strömförbrukare vara ansluten
till det andra.
VARNING
Lämna inte barn i bilen utan uppsikt då
motorn är igång.
VIKTIGT
Risk för överhettning. Kompressorn ska inte
arbeta längre än 10 minuter.
10. Stäng av kompressorn för att kontrollera
trycket på tryckmätaren. Minsta tryck är
1,8 bar och max. 3,5 bar. (Släpp ut luft med
tryckreduceringsventilen om däcktrycket
är för högt.)
• Ligger det under 1,3 bar har däcket inte
tätats tillräckligt. Färden bör inte fortsättas. Kontakta en däckverkstad.
• Är däcktrycket högre än 1,3 bar ska
däcket pumpas upp till angivet däcktryck enligt däcktryckstabellen, se
sidan 374 (1 bar = 100 kPa). Släpp ut
luft med tryckreduceringsventilen om
däcktrycket är för högt.
VARNING
8. Sätt strömbrytaren i position I.
VARNING
Stå aldrig intill däcket då kompressorn pumpar. Om det uppstår sprickbildningar eller
ojämnheter ska kompressorn omedelbart
stängas av. Färden bör inte fortsätta. Att
kontakta en auktoriserad däckverkstad
rekommenderas.
OBS
När kompressorn startar kan trycket öka
upp till 6 bar men trycket sjunker efter ca
30 sekunder.
9. Fyll däcket i 7 minuter.
VARNING
Om trycket understiger 1,8 bar är hålet i
däcket för stort. Färden bör inte fortsätta.
Att kontakta en auktoriserad däckverkstad
rekommenderas.
11. Stäng av kompressorn och dra ur kabeln ur
12 V-uttaget.
12. Ta loss slangen från däckventilen och sätt
på ventilhatten.
13. Kör snarast ca 3 km med en maximal
hastighet på 80 km/h så tätningsvätskan
kan täta däcket.
Efterkontroll av lagning och tryck
1. Anslut utrustningen igen.
Skruva inte av flaskan, den är försedd med
backspärr för att förhindra läckage.
3. Se till att kompressorn är avstängd. Lossa
luftslangen och kabeln. Sätt tillbaka ventilhatten.
OBS
Efter användning ska flaskan med tätningsvätska och slangen bytas ut. Volvo
rekommenderar att dessa byten utförs av en
auktoriserad Volvoverkstad.
VARNING
Kontrollera däcktrycket regelbundet.
08
2. Läs av däcktrycket på tryckmätaren.
Volvo rekommenderar dig att köra till närmaste
auktoriserade Volvoverkstad för att byta ut/
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
315
08 Hjul och däck
Provisorisk däcktätning (TMK)*
reparera det skadade däcket. Informera verkstaden om att däcket innehåller däcktätningsvätska.
VARNING
Hastigheten får inte överstiga 80 km/h efter
att den provisoriska däcktätningen använts.
Volvo rekommenderar dig att uppsöka en
auktoriserad Volvoverkstad för inspektion
av det tätade däcket (maximal körsträcka
200 km). Personalen kan avgöra om däcket
kan lagas eller behöver bytas.
VARNING
Lämna inte barn i bilen utan uppsikt då
motorn är igång.
3. Anslut kabeln till något av bilens 12 V-uttag
och starta bilen.
4. Starta kompressorn genom att ställa
strömbrytaren i position I.
VIKTIGT
Risk för överhettning. Kompressorn ska inte
arbeta längre än 10 minuter.
Pumpning av däck
Bilens originaldäck kan pumpas upp av kompressorn.
1. Kompressorn ska vara avstängd. Se till att
strömbrytaren står i position 0 och ta fram
kabel och luftslang.
2. Skruva loss hjulets ventilhatt och skruva dit
luftslangens ventilanslutning till botten på
däckventilens gänga.
VARNING
08
316
Inandning av bilavgaser kan medföra livsfara. Låt aldrig motorn gå i utrymmen som
är tillslutna eller saknar tillräcklig ventilation.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
5. Pumpa upp däcket till angivet tryck enligt
däcktryckstabellen, se sidan 374. (Släpp
ut luft med tryckreduceringsventilen om
däcktrycket är för högt.)
6. Stäng av kompressorn. Lossa luftslangen
och kabeln.
7. Sätt tillbaka ventilhatten.
Byte av behållare med tätningsvätska
Byt flaska när bäst före-datum passerats. Hantera den gamla flaskan som miljöfarligt avfall.
VARNING
Flaskan innehåller 1,2-Etanol och naturrågummi-latex.
Farligt vid förtäring. Kan ge allergi vid hudkontakt.
Undvik kontakt med huden och ögonen.
Förvaras oåtkomligt för barn.
08 Hjul och däck
08
317
Motorrum..............................................................................................
Lampor..................................................................................................
Torkarblad och spolarvätska................................................................
Batteri....................................................................................................
Säkringar...............................................................................................
Bilvård...................................................................................................
318
320
327
333
336
341
351
UNDERHÅLL OCH SERVICE
09 Underhåll och service
Motorrum
09
Allmänt
Volvos serviceprogram
För att hålla bilen på en hög nivå vad gäller
trafiksäkerhet, driftsäkerhet och tillförlitlighet
bör Volvos serviceprogram följas, vilket finns
specificerat i Service- och garantiboken. Volvo
rekommenderar att låta en auktoriserad Volvoverkstad utföra service- och underhållsarbeten. Volvos verkstäder har den personal, servicelitteratur och de specialverktyg som garanterar högsta servicekvalitet.
VIKTIGT
För att Volvos garanti ska gälla, kontrollera
och följ Service- och garantiboken.
Kontrollera regelbundet
VARNING
Tänk på att kylarfläkten (placerad framtill i
motorrummet, bakom kylaren) kan starta
automatiskt någon tid efter att motorn
stängts av.
Låt alltid motortvätt utföras av en verkstad.
Om motorn är varm finns risk för brand.
Lyftning av bilen
OBS
Om bilen lyfts med verkstadsdomkraft ska den
sättas mot framkanten på motorns bärram.
Skada inte stänkplåten under motorn. Var noga
med att sätta verkstadsdomkraften så att bilen
inte kan glida av domkraften. Använd alltid pallbockar eller liknande.
Om du lyfter bilen med en verkstadslyft av tvåpelartyp, ska de främre och bakre lyftarmarna
sättas under lyftpunkterna. Se föregående bild.
Öppna och stänga motorhuv
Volvo rekommenderar endast användning
av den domkraft som hör till respektive bilmodell. Om annan domkraft väljs än den av
Volvo rekommenderade, följ de instruktionsanvisningar som följer med utrustningen.
Kontrollera följande oljor och vätskor med
jämna mellanrum, t.ex. vid tankning:
Kylvätska
Motorolja
Styrservoolja
Spolarvätska
G031911
•
•
•
•
320
09 Underhåll och service
Motorrum
Dra i handtaget vid pedalerna. En informationssymbol tänds då huven är öppen, se
sidan 70.
Motorrum, översikt
09
Påfyllning av spolarvätska
Luftfilter
För spärren åt vänster och öppna huven.
(Spärrhaken sitter mellan strålkastare och
grill, se bild.)
VARNING
Tändsystemet har mycket hög spänning
och effekt. Livsfarlig spänning råder i tändsystemet. Fjärrnyckeln ska alltid vara i läge
0 när arbete utförs i motorrummet, se
sidan 76.
VARNING
Kontrollera att huven låser ordentligt vid
stängning.
Vidrör inte tändstift eller tändspole när fjärrnyckeln är i nyckelläge II eller när motorn är
varm.
Motorrummets utseende kan variera beroende av
motorvariant.
Expansionskärl för kylsystem
Kontroll av motorolja
Behållare för styrservoolja
Mätsticka för motorolja1
Kylare
Påfyllning av motorolja
Behållare för broms- och kopplingsvätska (placerad på förarsidan)
Startbatteri
Relä- och säkringscentral
Volvo rekommenderar Castrol oljeprodukter.
1
Motorer med elektronisk oljenivågivare har inte mätsticka (5-cyl. diesel).
321
09 Underhåll och service
Motorrum
09
Vid körning under ogynnsamma förhållanden,
se sidan 366.
VIKTIGT
För att uppfylla kraven för motorns serviceintervall fabriksfylls alla motorer med en
speciellt anpassad syntetisk motorolja.
Valet av olja har gjorts med stor omsorg och
med hänsyn tagen till livslängd, startbarhet,
bränsleförbrukning och miljöbelastning.
För att rekommenderade serviceintervall
ska kunna tillämpas, krävs att godkänd
motorolja används. Använd enbart föreskriven oljekvalitet, både vid påfyllning och
vid oljebyte, annars riskerar du att påverka
livslängd, startbarhet, bränsleförbrukning
och miljöbelastning.
modeller har båda varianterna. Kontakta en
Volvoåterförsäljare för mer information.
Byt motorolja och oljefilter enligt de bytesintervaller som finns angivna i Service- och garantiboken.
Att använda olja av högre kvalitet än den
angivna är tillåtet. Vid körning under ogynnsamma förhållanden rekommenderar Volvo en
olja med högre kvalitet, se sidan 366.
Det är viktigt att oljenivån kontrolleras redan
innan första ordinarie oljebyte äger rum på den
nya bilen.
Volvo rekommenderar att oljenivån kontrolleras var 2 500:e km. Det säkraste mätvärdet
fås på kall motor före start. Mätvärdet är felvisande omedelbart efter att motorn stängts
av. Mätstickan visar för låg nivå eftersom all
olja inte hunnit rinna ner i oljetråget.
För påfyllningsbar volym, se sidan 367 och
framåt.
Motor med oljemätsticka2
G021737
Volvo Personvagnar frånsäger sig allt
garantiansvar om inte motorolja med föreskriven kvalitet och viskositet används.
Volvo rekommenderar att oljebyte utförs på
en auktoriserad Volvoverkstad.
2
322
Gäller enbart bensin samt 4-cyl. diesel.
Oljenivån ska ligga mellan MIN- och MAX-markeringarna.
G021734
Volvo använder olika system för varning för låg/
hög oljenivå eller lågt/högt oljetryck. Vissa varianter har oljetryckgivare, då används lampan
för oljetryck. Andra varianter har oljenivågivare,
då informeras föraren via varningssymbolen
mitt i instrumentet samt displaytexter. Vissa
Mätsticka och påfyllningsrör.
Mätning och eventuell påfyllning
1. Säkerställ att bilen står plant. Det är viktigt
att vänta cirka 5 minuter efter det att
motorn stängts av så att oljan hinner rinna
tillbaka ner i oljetråget.
09 Underhåll och service
Motorrum
2. Dra upp och torka av mätstickan.
09
Motor med elektronisk oljenivågivare3
3. Stick ner mätstickan igen.
4. Dra upp och kontrollera nivån.
5. Ligger nivån nära MIN bör 0,5 liter fyllas på.
Skulle nivån vara kraftigt under, kan ytterligare mängd erfordras.
6. Om nivån åter önskas kontrolleras, gör det
efter en kortare körning. Därefter upprepa
steg 1 - 4.
VARNING
Fyll aldrig över MAX-markeringen. Nivån får
aldrig ligga över MAX eller under MIN, detta
kan leda till motorskada.
VARNING
Meddelande och graf i display.
Påfyllningsrör.4
Meddelande
Du behöver inte vidta åtgärder med avseende
på motoroljenivån innan ett meddelande visas
i displayen, se bild nedan.
Motoroljenivå
Spill inte olja på de heta avgasgrenrören då
det finns risk för brand.
Oljenivå kontrolleras med hjälp av den elektroniska oljenivåmätaren med tumhjulet då
motorn är avstängd,se sidan 190 .
VARNING
Visas meddelande Oljeservice erfordras
åk till verkstad. Oljenivån kan vara för hög.
3
4
Gäller enbart för 5-cyl. diesel.
Motorer med elektronisk oljenivågivare har inte mätsticka (5-cyl. diesel).
323
09 Underhåll och service
09
Motorrum
VIKTIGT
Vid meddelande Låg oljenivå Fyll på 0.5
l, fyll endast på med 0,5 liter.
> Därefter visas information om motorns
oljenivå.
Kylvätska
Nivåkontroll och påfyllning
OBS
Oljenivån detekteras endast av systemet
under körning. Systemet kan inte direkt
känna av förändringar då olja fylls på eller
tappas av. Bilen måste köras ca 30 km innan
visning av oljenivån blir korrekt.
VARNING
Fyll inte på mer olja om fyllnadsnivå (3) eller
(4) visas enligt bilden nedan. Nivån får aldrig
ligga över MAX eller under MIN, detta kan
leda till motorskada.
VARNING
Spill inte olja på de heta avgasgrenrören då
det finns risk för brand.
Mätning av oljenivå
Om kontroll av oljenivå önskas görs det enligt
sekvens nedan.
Siffrorna 1 - 4 representerar fyllnadsnivå. Fyll inte
på mer olja om fyllnadsnivå (3) eller (4) visas.
Rekommenderad fyllnadsnivå är 4.
Vid påfyllning ska instruktionerna på förpackningen följas. Det är viktigt att balansera mängden kylvätska och vatten för rådande väderlek.
Komplettera aldrig med endast rent vatten.
Frysrisken ökar med såväl för liten som för stor
andel kylvätska.
VARNING
Kylvätskan kan vara mycket het. Om påfyllning behöver göras då motorn är varm,
skruva av expansionskärlets lock sakta så
att övertrycket försvinner.
1. Aktivera nyckelläge II, se sidan 76.
2. Vrid tumhjulet på vänster rattspak till position Motoroljenivå Vänta....
324
För volymuppgifter samt standard med avseende på vattenkvalitet, se sidan 368.
09 Underhåll och service
Motorrum
Kontrollera kylvätskan regelbundet
Nivån ska ligga mellan MIN- och MAX-markeringarna på expansionstanken. Om systemet
inte är välfyllt, kan höga temperaturer uppstå
med risk för skador på motorn.
VIKTIGT
•
Höga halter av klor, klorider och andra
salter kan orsaka korrosion i kylsystemet.
•
Använd alltid kylvätska med korrosionsskydd enligt Volvos rekommendation.
•
Tillse att blandningen av kylvätska är
50 % vatten och 50 % kylvätska.
•
•
•
Blanda kylvätskan med kranvatten av
godkänd kvalitet. Vid tveksamhet gällande vattnets kvalitet använd färdigblandad kylvätska enligt Volvos rekommendationer.
Vid byte av kylvätska/kylsystemskomponent ska kylsystemet spolas rent
med kranvatten av godkänd kvalitet
alternativt spolas med färdigblandad
kylvätska.
Motorn får endast köras med välfyllt kylsystem. I annat fall kan för höga temperaturer uppstå med risk för skador
(sprickor) i cylinderhuvudet.
Broms- och kopplingsvätska
09
Påfyllning
Nivåkontroll
Broms- och kopplingsvätskan har gemensam
behållare. Nivån ska ligga mellan MIN- och
MAX-märkena som är synliga inuti behållaren.
Kontrollera nivån regelbundet.
Byt bromsvätska vartannat år eller vid vartannat ordinarie servicetillfälle.
För volymuppgifter och rekommenderad kvalitet för bromsvätska, se sidan 368. På bilar som
körs så att bromsarna används ofta och hårt,
t.ex. vid bergskörning eller körning i tropiskt
klimat med hög luftfuktighet, ska vätskan bytas
varje år.
VARNING
Om bromsvätskan ligger under MIN-nivå i
bromsvätskebehållaren bör inte bilen köras
vidare utan att bromsvätska fyllts på. Volvo
rekommenderar att anledningen till bromsvätskeförlusten kontrolleras av en
auktoriserad Volvoverkstad.
Vätskebehållaren är placerad på förarsidan.
Vätskebehållaren är skyddad under avtäckningen som täcker kallzonen av motorrummet.
Det runda locket måste först tas bort innan
behållarens lock kan nås.
1. Öppna locket som sitter placerat på
avtäckningen genom att vrida det.
2. Skruva av locket på behållaren och fyll på
vätska. Nivån ska ligga mellan MIN- och
MAX-märkena, vilka är placerade på insidan av behållaren.
VIKTIGT
Glöm inte sätta på locket.
325
09 Underhåll och service
09
Motorrum
Styrservoolja
Klimatanläggning
Felsökning och reparation
Luftkonditioneringsanläggningen innehåller
fluorescerande spårmedel. Använd ultraviolett
ljus vid läckagesökning.
Volvo rekommenderar att du kontaktar en
auktoriserad Volvoverkstad.
VARNING
I luftkonditioneringsanläggningen finns
köldmediet R134a under tryck. Service och
reparation av systemet får endast utföras av
auktoriserad verkstad.
VIKTIGT
Håll rent runt styrservobehållaren vid kontroll. Locket ska inte öppnas.
Kontrollera nivån vid varje service. Byte av olja
behövs inte. Nivån ska ligga mellan MIN- och
MAX-märkena. För volymuppgifter och rekommenderad oljekvalitet, se sidan 368.
OBS
Om ett fel uppstår i styrservosystemet eller
motorn är avstängd och måste bogseras,
kan bilen fortfarande styras.
326
09 Underhåll och service
Lampor
Allmänt
Alla glödlampor finns specificerade, se
sidan 332. Glödlampor och andra ljuskällor
som är av särskild typ eller som inte lämpar sig
för byte annat än av verkstad är de som finns
i:
• Aktiva Xenon-strålkastare – ABL (Xenonlampor)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Blinkers, yttre backspeglar
VARNING
Bilens elsystem ska vara i nyckelläge 0 när
lampbyte görs, se sidan 76
VIKTIGT
Vidrör aldrig glaset på glödlamporna direkt
med fingrarna. Fett från fingrarna förångas
av värmen och ger en beläggning på reflektorn som då kan förstöras.
Trygghetsbelysning, yttre backspeglar
Instegsbelysning
Handskfacksbelysning
Allmänbelysning i taket
Strålkastare fram
Samtliga av strålkastarens glödlampor byts
genom att via motorrummet lossa och ta ut
hela strålkastaren.
Borttagning av strålkastare
Läslampor
1. Sätt bilens elsystem i nyckelläge 0, se
sidan 76:
Sidopositions-, Positionsljus bak
2. (Första bilden)
Broms-, Dimbak-, Backljus
LED-ljus allmänt
09
Dra ur strålkastarens låssprintar.
Dra strålkastaren rakt fram.
VARNING
På bilar utrustade med Xenon-strålkastare
ska byte av Xenon-lampor utföras på verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad
rekommenderas. Arbete med Xenon-lamporna kräver särskild försiktighet eftersom
strålkastaren är utrustad med ett högspänningsaggregat.
VIKTIGT
Dra inte i kabeln, endast i kontaktstycket.
3. (Andra bilden)
Lossa strålkastarens kontaktstycke
genom att pressa ner clipset med tummen.
327
09 Underhåll och service
09
Lampor
För samtidigt ut kontaktstycket med
andra handen.
4. Lyft ut strålkastaren och lägg den på ett
mjukt underlag så att inte linsen repas.
5. Byt den aktuella glödlampan.
Strålkastaren måste vara monterad och kontakten korrekt ditsatt innan belysningen slås på
eller fjärrnyckeln sätts in i startlåset.
Halvljus, halogen
Borttagning av täcklock
Fastsättning av strålkastare
1. Lossa strålkastaren, se sidan 327.
2. Ta loss täcklocket.
3. Lossa kontaktstycket från lampan.
Innan ett glödlampsbyte påbörjas, se
sidan 327.
4. Lossa lampan genom att trycka hållaren
neråt.
Vid fastsättning, känn efter att den långa
låsprinten sitter fast, den ska sitta fast i bägge
öglorna.
1. Öppna låsbyglarna genom att trycka utåt.
5. Passa in den nya lampan i sockeln och
snäpp fast den. Den kan sättas fast på ett
sätt.
1. Anslut kontaktstycket, ett klickljud ska
höras.
Sätt tillbaka täcklocket i omvänd ordning.
2. Sätt tillbaka strålkastaren och låssprintarna. Kontrollera att de är korrekt nerstuckna.
3. Kontrollera belysningen.
328
2. Ta loss täcklocket genom att dra rakt ut.
Sätt tillbaka detaljerna i omvänd ordning.
09 Underhåll och service
Lampor
Helljus, halogen
Extra helljus, ABL-strålkastare*
Körriktningsvisare/blinkers
1. Lossa strålkastaren.
1. Lossa strålkastaren.
1. Lossa strålkastaren.
2. Ta loss täcklocket, se sidan 328
2. Ta loss täcklocket, se sidan 328.
3. Lossa lampan genom att vrida moturs och
sedan dra rakt ut
3. Lossa kontaktstycket från glödlampan.
2. Lossa lamphållaren genom att vrida
moturs.
4. Lossa kontaktstycket från lampan.
5. Byt ut glödlampan och passa in den i sockeln och vrid medurs för att sätta fast lampan. Den kan sättas fast på ett sätt.
Sätt tillbaka detaljerna i omvänd ordning.
4. Lossa lamphållaren genom att dra rakt ut.
5. Byt ut glödlampan och passa in den i sockeln. Den kan bara sättas fast på ett sätt.
Sätt tillbaka detaljerna i omvänd ordning.
09
3. Dra i lamphållaren för att få ut glödlampan.
4. Lossa den trasiga glödlampan genom att
trycka in den och vrida moturs.
5. Sätt i en ny glödlampa, pressa nedåt och
vrid medurs.
6. Passa in lamphållaren och vrid medurs.
Sätt tillbaka detaljerna i omvänd ordning.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
329
09 Underhåll och service
09
Lampor
Sidomarkeringsljus
Dimbakljus
Innan ett glödlampsbyte påbörjas, se
sidan 327.
Dimbakljuset nås bakom stötfångaren.
1. Lossa strålkastaren.
2. Vrid lamphållaren moturs och ta loss den.
3. Dra loss den trasiga glödlampan och sätt i
den nya. Den kan bara sättas dit på ett sätt.
4. Passa in lamphållaren i sockeln och vrid
medurs.
Sätt tillbaka detaljerna i omvänd ordning.
330
1. Lossa glödlampshållaren genom att vrida
moturs.
2. Lossa den trasiga glödlampan genom att
trycka in glödlampan och vrida moturs.
3. Sätt i en ny glödlampa, pressa nedåt och
vrid medurs.
4. Passa in glödlampshållaren och vrid
medurs.
Placering av baklampor
Lampglas, höger sida
Positions-(LED)/sidomarkeringsljus
Sidoreflex, bakre
Bromsljus
Backljus
Blinker
Bromsljus (LED)
09 Underhåll och service
Lampor
Nummerskyltsbelysning
Belysning lastutrymme
Både bromsljuset och backljuset byts inifrån
lastutrymmet.
1. Lossa skruvarna med en skruvmejsel.
1. Stick in en skruvmejsel och bänd lätt så
lamphuset lossnar.
G031942
Broms- och backljus
09
1. Öppna panelen.
2. Lossa hela glödlamphuset försiktigt och
dra ut det.
2. Lossa glödlampshållaren genom att vrida
moturs.
3. Byt till ny glödlampa.
3. Lossa den trasiga glödlampan genom att
trycka in den och vrida moturs.
4. Sätt tillbaka och skruva fast hela glödlamphuset.
2. Byt till ny glödlampa.
3. Kontrollera att lampan lyser och tryck tillbaka lamphuset.
4. Sätt i en ny glödlampa, pressa nedåt och
vrid medurs.
5. Passa in glödlampshållaren och vrid
medurs.
``
331
09 Underhåll och service
09
Lampor
Belysning i make up-spegel
Borttagning av lamplins
Specifikation glödlampor
Belysning
WA
Typ
Halvljus, halogen
55
H7 LL
Helljus, halogen
65
H9
A
Extra helljus,
ABL
65
H9
Blinkers fram
21
PY21W LL
Sidomarkeringsljus fram
3
W3W LL
Blinkers sida,
yttre backspeglar
5
WY5W LL
2. Snäpp loss lamplinsen.
Instegsbelysning fram
3
T10 Sockel
W2,1x9,5d
3. Dra med en näbbtång glödlampan rakt ut
åt sidan och byt till en ny. Observera! –
kläm inte hårt med tången. Lampans glas
kan i så fall krossas.
Handskfacksbelysning
5
Sockel SV8.5
Längd 43 mm
Make up-spegelbelysning
2
T5 Sockel
W2x4,6d
Lastutrymmesbelysning
10
Sockel SV8.5
Längd 43 mm
Nummerskyltsbelysning
5
C5W LL
1. Stick in en skruvmejsel under lamplinsen
och bänd försiktigt upp låsklackarna på
kanten.
Fastsättning av lamplins
1. Sätt tillbaka lamplinsen.
2. Tryck fast den.
332
Belysning
WA
Typ
Bromsljus
21
P21W LL
Backljus
21
P21W LL
Dimbakljus
21
P21W LL
Watt
09 Underhåll och service
Torkarblad och spolarvätska
Torkarblad
Serviceläge
detaljerad information om nyckellägen, se
sidan 76.)
09
Byte av torkarblad
2. Tryck kort på START/STOP ENGINEknappen igen för att sätta bilens elsystem
i nyckelläge 0.
3. För inom 3 sekunder höger rattspak uppåt
och håll den kvar i ca 1 sekund.
> Torkarna går då och ställer sig rakt upp.
Torkarna återgår till utgångsläge vid ett kort
tryck på START/STOP ENGINE-knappen för
att sätta bilens elsystem i nyckelläge I (eller vid
start av bilen).
Torkarblad i serviceläge.
För att kunna byta, tvätta eller lyfta torkarbladen (till exempel vid avskrapning av is från
vindrutan) måste de vara i serviceläge.
VIKTIGT
Innan torkarbladen sätts i serviceläge –
säkerställ att de inte är fastfrusna.
1. Sätt fjärrnyckeln i startlåset1 och tryck kort
på START/STOP ENGINE-knappen för att
sätta bilens elsystem i nyckelläge I. (För
1
VIKTIGT
Om torkararmarna i serviceläge har fällts
upp från vindrutan, måste de fällas tillbaka
mot vindrutan innan torkarna tillåts att
återgå till utgångsläge. Detta för att undvika
att lacken på motorhuven skrapas.
OBS
Efter att torkararmarna har varit i serviceläge
måste torkarna aktiveras och deaktiveras
innan serviceläget kan användas igen.
Inte nödvändigt i bil med Keyless-funktion.
333
09 Underhåll och service
09
Torkarblad och spolarvätska
Fäll upp torkararmen när den är i serviceläge. Tryck på knappen som sitter på torkarbladsinfästningen och dra rakt ut parallellt med torkararmen.
Skjut in det nya torkarbladet tills ett klickljud hörs.
Rengöring
OBS
För rengöring av torkarblad och vindruta, se
sidan 351 och framåt.
Torkarbladen har olika längd. Bladet på
förarsidan är längre än det på passagerarsidan.
VIKTIGT
Byte av torkarblad bakruta
Kontrollera bladen regelbundet. Eftersatt
underhåll förkortar bladens livslängd.
Kontrollera att bladet sitter fast ordentligt.
4. Fäll tillbaka torkararmen mot vindrutan.
Påfyllning av spolarvätska
G032770
Torkarna återgår från serviceläge till utgångsläge vid ett kort tryck på START/STOP
ENGINE-knappen för att sätta bilens elsystem
i nyckelläge I (eller vid start av bilen).
1. Fäll torkararmen utåt.
G021763
2. Ta tag i den inre delen av bladet (vid pilen).
3. Vrid moturs för att använda bladets ändläge mot torkararmen som en hävstång för
att lättare få loss bladet.
4. Tryck fast det nya torkarbladet. Kontrollera
att det sitter fast ordentligt.
5. Fäll tillbaka torkararmen.
334
Vindrute- och strålkastarspolarna har gemensam vätskebehållare.
VIKTIGT
Använd spolarvätska med frostskydd under
vintern så att det inte fryser i pump, behållare och slangar.
09 Underhåll och service
Torkarblad och spolarvätska
09
För volymuppgifter, se sidan 368.
335
09 Underhåll och service
09
Batteri
Hantering
Startbatteriets livslängd och funktion påverkas
av antal starter, urladdningar, körsätt, körförhållanden, klimatförhållanden, etc.
• Koppla aldrig ifrån startbatteriet då motorn
går.
• Kontrollera att kablar till startbatteriet är
rätt anslutna och väl åtdragna.
VARNING
•
Startbatteriet kan bilda knallgas vilken
är mycket explosiv. En gnista, som kan
bildas om en startkabel ansluts felaktigt, kan räcka för att batteriet ska
explodera.
•
Startbatteriet innehåller svavelsyra som
kan orsaka allvarliga frätskador.
•
Skölj med stora mängder vatten om
svavelsyra kommer i kontakt med ögon,
hud eller kläder. Vid stänk i ögonen –
kontakta omedelbart läkare.
OBS
Om startbatteriet laddas ur många gånger
påverkas dess livslängd negativt.
Startbatteriets livslängd påverkas av flera
faktorer, bl.a. av körförhållande och klimat.
Batteriets startkapacitet sjunker gradvis
med tiden och behöver därför laddas om
bilen inte används under en längre tid eller
om den bara körs korta sträckor. Stark kyla
begränsar startkapaciteten ytterligare.
För att startbatteriet ska hållas i bra kondition rekommenderas minst 15 minuters körning/vecka eller att batteriet ansluts till en
batteriladdare med automatisk underhållsladdning.
VIKTIGT
Om följande inte beaktas kan energisparfunktionen för infotainment tillfälligt upphöra att fungera och/eller meddelande i
informationsdisplayen om startbatteriets
laddningsgrad tillfälligt vara inaktuellt efter
inkoppling av externt startbatteri eller batteriladdare:
•
Den negativa batteripolen på bilens
startbatteri får aldrig användas för
anslutning av externt startbatteri eller
batteriladdare – enbart bilens chassi
ska användas som jordpunkt.
Se avsnitt "Starthjälp" – där beskrivs var och
hur kabelklammorna ska placeras.
Ett startbatteri som hålls ständigt fulladdat
har maximal livslängd.
Symboler på batteriet
VIKTIGT
Använd skyddsglasögon.
Vid laddning av startbatteriet får aldrig
snabbladdare användas.
Ytterligare information i
bilens instruktionsbok.
336
09 Underhåll och service
Batteri
Förvara batteriet utom
räckhåll för barn.
Explosionsfara.
Batteriet innehåller frätande syra.
Ska lämnas till återvinning.
Undvik gnistor eller öppen
eld.
09
OBS
Förbrukat startbatteri ska återvinnas på ett
miljöanpassat sätt – det innehåller bly.
Byte av startbatteri
Demontering
Allra först: Ta fjärrnyckeln ur startlåset och
vänta minst 5 minuter innan några elektriska
anslutningar rörs – detta för att bilens elsystem
behöver lagra nödvändig information till styrenheterna.
337
09 Underhåll och service
09
Batteri
Lossa den svarta minuskabeln.
> Kontrollera att den är korrekt ansluten
till både batteriet och utloppet i
karossen.
Lossa den röda pluskabeln.
5. Anslut den röda pluskabeln.
Lossa avluftningsslangen från batteriet.
6. Anslut den svarta minuskabeln.
Skruva loss skruven som håller batteriklamman.
För batteriet åt sidan och lyft upp det.
Montering
7. Tryck fast det bakre täcklocket. (Se borttagning.)
8. Montera gummilisten. (Se borttagning.)
9. Passa in det främre täcklocket och fäst det
med clipsen. (Se borttagning.)
För mer information om bilens startbatteri – se
sidan 375.
Eco Start/Stop DRIVe*
Bil försedd med Start/Stop-funktion är utrustad med två 12 V-batterier – ett extra kraftigt
startbatteri samt ett stödbatteri som hjälper till
vid Eco Start/Stop DRIVe-funktionens startsekvens.
Öppna clipsen på främre täcklocket och ta
loss locket.
Lösgör gummilisten så att bakre täcklocket
går fritt.
Ta loss bakre täcklocket genom att skruva
ett kvarts varv och lyfta loss det.
1. Ställ ner batteriet i batterilådan.
2. För batteriet inåt samt åt sidan tills det når
bakkant av lådan.
3. Skruva fast klamman som håller batteriet.
VARNING
Anslut och ta bort plus- respektive minuskabel i rätt ordningsföljd.
338
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
4. Anslut avluftningsslangen.
För mer information om Start/Stop – se
sidan 122.
För mer information om bilens startbatteri – se
sidan 115 och 375.
09 Underhåll och service
Batteri
Batteri
Start
KöldstartförmågaA, CCA
(A)
760
120
StorlekB,
L×B×H (mm)
278×175×
190
150×90×106
70
8
Kapacitet
(Ah)
A
B
Stöd
Tillfälligt reducerad Start/Stop-funktion p.g.a.
högt strömuttag innebär:
• Motorn auto-startar2 utan att föraren
trycker ner kopplingspedalen (manuell
växellåda).
• Motorn auto-startar utan att föraren lyfter
foten från färdbromspedalen (automatisk
växellåda).
Batteriernas placering
Enligt SAE-standard.
Största möjliga storlek.
09
VIKTIGT
Om följande inte beaktas kan Start/Stopfunktionen tillfälligt upphöra att fungera
efter inkoppling av externt startbatteri eller
batteriladdare:
•
Den negativa batteripolen på bilens
startbatteri får aldrig användas för
anslutning av externt startbatteri eller
batteriladdare – enbart bilens chassi
ska användas som jordpunkt.
Se avsnitt "Starthjälp" – där beskrivs var och
hur kabelklammorna ska placeras.
VIKTIGT
Vid batteribyte, i bil med Start/Stop-funktion, måste batterier av AGM1-typ monteras.
OBS
•
•
1
2
3
Ju högre strömuttag i bilen (extra kyla/
värme, etc) desto mer måste batterierna
laddas = Ökad bränsleförbrukning.
När startbatteriets kapacitet sjunkit
under lägsta tillåtna nivå kopplas Start/
Stop-funktionen ur.
A: Vänsterstyrd bil. B: Högerstyrd bil. 1. Startbatteri3 2. Stödbatteri.
Stödbatteriet behöver normalt inte mer service
än det ordinarie startbatteriet. Vid frågor eller
problem bör verkstad kontaktas – en
auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Absorbed Glass Mat
Auto-start kan endast ske om växelspaken står i neutralläge.
Startbatteriet beskrivs utförligt på sidan 336.
339
09 Underhåll och service
09
Batteri
OBS
Om startbatteriet har blivit så urladdat att allt
är “svart” och bilen i princip saknar samtliga
normala elektriska funktioner och motorn
därefter startas med hjälp av ett externt batteri eller batteriladdare, kommer Start/Stopfunktionen att vara aktiverad. Motorn kommer då att kunna auto-stoppas men
Start/Stop-funktionen kan vid ett autostopp misslyckas med att auto-starta
motorn p.g.a. otillräcklig kapacitet i startbatteriet.
För att säkerställa en lyckad auto-start efter
ett auto-stopp måste batteriet först laddas
upp. Vid en yttertemperatur av +15 °C behöver batteriet laddas minst 1 timma. Vid lägre
yttertemperatur rekommenderas en laddningstid på 3–4 timmar. Rekommendationen är att batteriet laddas upp med en
extern batteriladdare.
Om den möjligheten saknas rekommenderas att tillfälligt deaktivera Start/Stop-funktionen tills startbatteriet återladdats tillräckligt.
För mer information om laddning av startbatteri, se avsnitt "Batteri" i kapitel "Underhåll och service".
340
09 Underhåll och service
Säkringar
Allmänt
09
Placering elcentraler
För att förhindra att bilens elektriska system
skadas genom kortslutning eller överbelastning, är alla de olika elektriska funktionerna och
komponenterna skyddade genom ett antal
säkringar.
Om någon elektrisk komponent eller funktion
inte fungerar, kan det bero på att komponentens säkring tillfälligt överbelastats och bränts.
Om samma säkring bränns upprepade gånger
föreligger något fel på en komponent. Volvo
rekommenderar då att du uppsöker en
auktoriserad Volvoverkstad för kontroll.
Byte
1. Titta i säkringsförteckningen för att lokalisera säkringen.
2. Dra ut säkringen och titta från sidan om
den böjda tråden är avbränd.
3. Byt i så fall till en ny säkring med samma
färg och samma amperetal.
Placering av elcentraler vänsterstyrd bil, om
bilen är högerstyrd byter centralerna under
handskfacket sida.
Motorrum
Under handskfack
Under handskfack
Lastutrymme
VARNING
Motorrum kallzon (endast Start/Stop*)
Använd aldrig ett främmande föremål eller
en säkring med högre amperetal än specificerat för att ersätta en säkring. Detta kan
förorsaka betydande skador på elsystemet
och möjligtvis leda till brand.
341
09 Underhåll och service
09
Säkringar
Motorrum
342
09 Underhåll och service
Säkringar
Allmänt säkringar motorrum
På insidan av locket finns en tång som underlättar hantering då en säkring ska dras ut eller
sättas på plats.
Positioner (se föregående bild)
Motorrum övre
Motorrum främre
Motorrum undre
Dessa säkringar är alla placerade i motorrumsboxen. Säkringarna i (C) är placerade under (A).
På insidan av locket finns en dekal som visar
säkringarnas placering.
• Säkringar 1–7 och 42–44 är av typ "Midi
Fuse" och får enbart bytas av en verkstad1.
• Säkringar 8–15 och 34 är av typ "JCASE"
och bör bytas av en verkstad1.
• Säkringar 16–33 och 35–41 är av typ "Mini
Fuse".
1
Funktion
A
Funktion
A
Primärsäkring för Central elektronikstyrenhet (CEM) med säkringsbox B under handskfackA
50
KupéfläktA
40
Primärsäkring för Central elektronikstyrenhet (CEM) med säkringsbox B under handskfack
50
Primärsäkring för elcentral i lastutrymmeA
60
–
Primärsäkring för elcentral i
kupé med säkringsbox A under
handskfackA
60
Ljushöjdsreglering*; Aktiva
Xenon-strålkastare – ABL*
10
20
Primärsäkring för elcentral i
kupé med säkringsbox A under
handskfackA
60
Primärsäkring för Central elektronikstyrenhet (CEM) med säkringsbox B under handskfack
ABS
5
Hastighetsberoende styrservo*
5
Motorstyrenhet; Transmissionsstyrenhet; Krockkuddar
10
10
–
–
–
–
ABS-pump
40
ABS-ventiler
20
PTC-element luftförvärmare*A
100
Strålkastarspolare*
20
Vindrutetorkare
30
Eluppvärmda spolarmunstycken*
Parkeringsvärmare*
25
–
09
–
–
En auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
343
09 Underhåll och service
09
344
Säkringar
Funktion
A
Funktion
A
Funktion
A
Ljusreglage
5
StartreläA
30
10
–
–
Tändspolar (4-cyl. bensin);
Glödstyrenhet (5-cyl. diesel)
10
Lambdasonder (4-cyl. bensin);
Lambdasond (diesel); Styrenhet
kylarjalusi (manuell 5-cyl. 2.0 l
diesel)
–
–
Interna reläspolar
5
Motorstyrenhet (bensin)
10
EVAP-ventil (5-, 6-cyl. bensin);
Lambdasonder (5-, 6-cyl. bensin)
15
–
Tändspolar (5-, 6-cyl. bensin);
Kondensator (6-cyl.)
20
–
Extraljus*
20
Motorstyrenhet (diesel)
15
Dieselfiltervärmare
20
Signalhorn
15
15
Styrenhet kylarjalusi (5-cyl. bensin)
5
Reläspole i huvudrelä för motorstyrsystem; Motorstyrenhet (5-,
6-cyl. bensin)
10
Luftmassemätare (5-cyl. diesel,
6-cyl.); Reglerventiler (5-cyl.
diesel); Insprutningsventiler (5-,
6-cyl. bensin); Motorstyrenhet
(5-cyl. bensin, 6-cyl.)
10
Transmissionsstyrenhet
15
10
Magnetkoppling A/C (ej 5-cyl.
diesel); Kylvätskepump (5-cyl.
diesel Start/Stop)
15
Glödstift (diesel)
70
Kylfläkt (4-cyl., 5-cyl. bensin)
60
Kylfläkt (6-cyl., 5-cyl. diesel)
80
Reläspole i relä för magnetkoppling A/C (ej 5-cyl. diesel);
Reläspole i relä för kylvätskepump (5-cyl. diesel Start/Stop);
Reläspolar i elcentral i motorrum kallzon (Start/Stop)
5
Magnetkoppling A/C (5-, 6-cyl.);
Ventiler; Motorstyrenhet (6-cyl.);
Solenoider (6-cyl. utan turbo);
Ställmotorer inloppsrör (6-cyl.
utan turbo); Luftmassemätare
(4-cyl. 2.0 l bensin, 5-cyl. bensin); Oljenivågivare (5-cyl. diesel)
Vevhusventilationsvärmare (5cyl. diesel); Oljepump automatväxellåda (5-cyl. diesel Start/
Stop)
Elhydraulisk styrservo
100
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
A
För bilar med Start/Stop-funktion är denna säkringsplats
tom – se i stället sidan 349.
09 Underhåll och service
Säkringar
09
Under handskfack
Positioner
På insidan av locket finns en dekal som visar
säkringarnas placering i säkringsbox A.
Box A
Box A
Funktion
A
–
–
Funktion
A
–
–
Primärsäkring för audiostyrenhet*; Primärsäkring för
säkringar 16–20: Infotainment
40
–
–
–
–
Funktion
A
Kontrollpanel bakre passagerardörr höger
20
Kontrollpanel bakre passagerardörr vänster
20
12 V-uttag lastutrymme*
15
Keyless*
20
Kontrollpanel förardörr
20
Elmanövrerad stol förarsida*
20
Kontrollpanel främre passagerardörr
20
Elmanövrerad stol passagerarsida*
20
–
–
Box A
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
345
09 Underhåll och service
09
Säkringar
Box A
Funktion
A
–
–
Infotainmentstyrenhet
Audiostyrenhet (förstärkare)*
Box A
Funktion
A
5
5
Parkeringsassistans*; Parkeringskamera*; Dragkroksstyrenhet *
10
AWD-styrenhet*
Digitalradio*; TV*
346
Audio
15
Telematik*; Bluetooth*
5
Rear Seat Entertainment
(RSE)*
7,5
Taklucka*; Innerbelysning
tak; Klimatsensor*; Spjällmotorer luftintag
5
12 V-uttag tunnelkonsol
Box B
Funktion
A
Bakrutespolare
15
Vindrutespolare
15
15
Upplåsning baklucka
10
Aktivt chassi Four-C*
10
Fällbart nackskydd*
10
Bränslepump
20
Funktion
A
Bakrutetorkare
15
Rörelsesensor larm*; Klimatpanel
5
Rattlås
15
Sirén larm*; Diagnosuttag
OBDII
5
–
–
–
–
7,5
15
Innerbelysning; Förardörrens reglagepanel fönsterhissar; Elmanövrerade
framstolar*; Fjärrmanövrerad öppnare garageport*
Sätesvärme bak höger*
15
Informationsdisplay (DIM)
5
Sätesvärme bak vänster*
15
Adaptiv farthållare ACC*;
Kollisionsvarning*
10
Elmanövrerat svankstöd*
15
Innerbelysning; Regnsensor
7,5
Stolsvärme passagerarsida
15
Rattmodul
7,5
Stolsvärme förarsida
15
Centrallås tanklucka
10
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Box B
Krockkuddar
10
Kollisionsvarning*
5
Gaspedalgivare; PTC-element luftförvärmare*;
Avbländning inre backspegel*; Sätesvärme bak*
–
7,5
–
09 Underhåll och service
Säkringar
Box B
Funktion
A
Bromsljus
5
Taklucka*
20
Startspärr
5
09
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
347
09 Underhåll och service
09
Säkringar
Bagage-/Lastutrymme
Centralen är placerad bakom klädseln på vänster sida.
Positioner
348
Funktion
A
Funktion
A
Elmanövrerad baklucka*
20
–
–
–
–
–
–
30
–
–
Släpvagnsuttag 1*
Eluppvärmd bakruta
30
–
–
–
Släpvagnsuttag 2*
15
Funktion
A
Elektrisk parkeringsbroms vänster
30
Elektrisk parkeringsbroms höger
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
40
–
09 Underhåll och service
Säkringar
09
Motorrum kallzon – Start/Stop*
Placering säkringar för Start/Stop-funktion.
• Säkringar A1 och A2 är av typ "MEGA
Fuse" och får enbart bytas av en verkstad2.
• Säkringar 1–11 är av typ "Midi Fuse" och
får enbart bytas av en verkstad2.
• Säkring 12 är av typ "Mini Fuse".
För mer information om Start/Stop – se
sidan 122.
2
Positioner
Funktion
Funktion
A
Huvudsäkring för elcentral i
motorrum
175
Huvudsäkring för Central elektronikstyrenhet (CEM) med säkringsbox B under handskfack,
elcentral i kupé med säkringsbox A under handskfack,
elcentral i lastutrymme
175
A
PTC-element luftförvärmare*
100
Primärsäkring för Central elektronikstyrenhet (CEM) med säkringsbox B under handskfack
50
Primärsäkring för elcentral i
kupé med säkringsbox A under
handskfack
60
En auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
349
09 Underhåll och service
09
350
Säkringar
Funktion
A
Primärsäkring för elcentral i
kupé med säkringsbox A under
handskfack
60
Primärsäkring för elcentral i lastutrymme
60
Kupéfläkt
40
–
–
–
–
Startrelä
30
Intern diod
50
Stödbatteri
70
Central elektronikstyrenhet
(CEM) – referensspänning stödbatteri; Laddningspunkt stödbatteri
15
09 Underhåll och service
Bilvård
Tvätta bilen
VARNING
Tvätta bilen så snart den blivit smutsig. Håll till
på en spolplatta med oljeavskiljare. Använd bilschampo.
Låt alltid motortvätt utföras av en verkstad.
Om motorn är varm finns risk för brand.
VIKTIGT
som möjligt. Den innehåller kemikalier som
påverkar och missfärgar lacken mycket
snabbt. Det rekommenderas att eventuella
missfärgningar avlägsnas av en
auktoriserad Volvoverkstad.
Smutsiga strålkastare har försämrad funktionalitet. Rengör dem regelbundet, till
exempel vid bränslepåfyllning.
Använd inga frätande rengöringsmedel utan
använd vatten och en icke repande svamp.
• Spola underredet.
• Spola hela bilen tills den lösa smutsen
avlägsnats för att minska risken för tvättrepor. Spruta inte direkt på låsen.
OBS
Yttre belysning såsom strålkastare, dimljus
och baklampor kan tillfälligt få kondens på
insidan av glaset. Detta är normalt, all ytterbelysning är konstruerad för att motstå
detta. Kondens ventileras normalt ut ur
lamphuset då lampan varit tänd en stund.
• Vid behov använd kallavfettningsmedel på
hårt nedsmutsade ytor. Observera att
ytorna då inte får vara solvarma!
• Tvätta med svamp och bilschampo och
rikligt med ljummet vatten.
• Tvätta torkarbladen med ljummen tvållösning eller bilschampo.
smutsade ytor.
• Torka bilen torr med ett rent, mjukt sämskskinn eller en vattenskrapa. Om man undviker att låta vattendroppar självtorka i
starkt solljus minskar risken för vattentorkfläckar som kan behöva poleras bort.
OBS
Tvätta regelbundet torkarblad och vindruta
med ljummen tvållösning eller bilschampo.
Använd inga starka lösningsmedel.
• Avlägsna fågelspillning från lacken så snart
• Använd kallavfettningsmedel på hårt ned-
09
Rengöring av torkarblad
Asfalts-, damm- och saltrester på torkarbladet
samt insekter, is m.m. på vindrutan försämrar
bladets livslängd.
Automattvätt
En automattvätt är ett enkelt och snabbt sätt
att få bilen ren, men den kommer inte åt på alla
ställen. För att uppnå bra resultat rekommenderas att tvätta bilen för hand.
OBS
Under de första månaderna ska bilen
endast handtvättas. Detta eftersom lacken
är känsligare när den är ny.
Högtryckstvätt
Vid högtryckstvätt, använd svepande rörelser
och se till att munstycket inte kommer närmare
bilens ytor än 30 cm (avståndet gäller alla
exteriöra detaljer). Spruta inte direkt på låsen.
Vid rengöring:
–
Ställ torkarbladen i serviceläge, se
sidan 333.
351
09 Underhåll och service
09
Bilvård
Prova bromsarna
VARNING
Provbromsa alltid efter tvättning, även parkeringsbromsen, så att fukt och korrosion
inte angriper bromsbeläggen och försämrar
bromsarna.
Tryck lätt på bromspedalen då och då vid körning av längre sträckor i regn eller snöslask.
Friktionsvärmen gör att bromsbeläggen värms
upp och torkar. Gör samma sak efter start i
mycket fuktig eller kall väderlek.
VIKTIGT
Undvik vaxning samt polering på plast och
gummi.
Vid användning av avfettningsmedel på
plast och gummi, om nödvändigt gnugga
endast med lätt tryck. Använd mjuk tvättsvamp.
Polering av blanklister kan nöta bort eller
skada det blanka ytskiktet.
Polermedel som innehåller slipmedel ska
inte användas.
Fälgar
Exteriöra plast-, gummi- och
prydnadsdetaljer
Använd endast fälgrengöringsmedel som
rekommenderas av Volvo.
För rengöring och vård av infärgade plastartiklar, gummi- och prydnadsdetaljer, till exempel
blanklister, rekommenderas speciellt rengöringsmedel som finns hos Volvoåterförsäljare.
Vid användning av sådant rengöringsmedel
ska instruktionerna följas noggrant.
Starka fälgrengöringsmedel kan skada ytan
och orsaka fläckar på förkromade aluminiumfälgar.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Polera först med polish och vaxa sedan med
flytande eller fast vax. Följ noga instruktionerna
på förpackningarna. Många preparat innehåller
både polish och vax.
VIKTIGT
Enbart lackbehandlingar rekommenderade
av Volvo ska användas. Andra behandlingar; såsom konservering, försegling,
skydd, glansförsegling eller liknande kan
skada lacken. Lackskada orsakad av
sådana behandlingar täcks inte av Volvos
garanti.
Vattenavvisande ytskikt*
Polering och vaxning
Använd aldrig produkter som bilvax,
avfettningsmedel eller liknande på
glasytan då detta kan förstöra dess vattenavvisande egenskaper.
Polera och vaxa bilen när lacken är matt eller
för att ge den ett extra skydd.
Var försiktig vid rengöring så att inte glasytan
repas.
Bilen behöver inte poleras förrän den är minst
ett år gammal, vaxning kan göras tidigare.
Polera och vaxa inte bilen i direkt solljus.
För att undvika skador på glasytan vid isborttagning – använd endast isskrapa av plast.
Tvätta och torka bilen mycket noga före polering eller vaxning. Tvätta bort asfalt eller tjärstänk med asfaltsborttagare eller lacknafta.
352
Svårare fläckar kan tas bort med fin slippasta
(rubbing) avsedd för billack.
Det sker ett naturligt slitage på de vattenavvisande ytskikten.
För att de vattenavvisande egenskaperna ska
bestå rekommenderas en behandling med ett
09 Underhåll och service
Bilvård
speciellt efterbehandlingsmedel som finns hos
Volvoåterförsäljare. Det bör användas första
gången efter tre år och därefter varje år.
Rostskydd – kontroll och underhåll
Bilen fick ett mycket noggrant och komplett
rostskydd redan i fabriken. Delar av karossen
består av galvaniserad plåt. Underredet är
skyddat av ett nötningsbeständigt rostskyddsmedel. En tunn, penetrerande rostskyddsvätska sprutades in i utsatta balkar, hålrum,
slutna sektioner och sidodörrar.
Under normala förhållanden kräver rostskyddet ingen efterbehandling förrän efter ca 12 år.
Efter denna tid bör efterbehandling göras med
tre års intervall. Volvo rekommenderar att låta
en auktoriserad Volvoverkstad hjälpa dig om
bilen behöver efterbehandlas.
Smuts och vägsalt leder lätt till korrosion, därför är det viktigt att hålla bilen ren. För att upprätthålla bilens rostskydd behöver det regelbundet kontrolleras och eventuellt förbättras.
Rengöring av interiör
Fläckar på textilklädsel och takklädsel
Använd endast rengöringsmedel och bilvårdsprodukter som rekommenderas av Volvo. Rengör regelbundet och följ instruktionerna som
medföljer bilvårdsprodukten.
För att inte försämra klädselns brandhärdighetsegenskaper rekommenderas speciellt textilrengöringsmedel som finns hos Volvoåterförsäljare.
Det är viktigt med dammsugning innan rengöring med rengöringsmedel.
Mattor och lastutrymme
Ta ut iläggsmattorna för separat rengöring av
golvmattan och iläggsmattorna. Använd
dammsugare för att suga bort damm och
smuts.
Vardera iläggsmatta sitter fast med piggar.
–
Ta tag i iläggsmattan vid vardera pigg och
lyft mattan rakt upp.
Sätt iläggsmattan på plats genom att trycka
fast den vid vardera pigg.
VARNING
Kontrollera innan färd att iläggsmattan vid
förarplatsen är ordentligt nedstucken och
förankrad i piggarna för att inte komma i
kläm vid och under pedalerna.
Till fläckar på golvmattan rekommenderas,
efter dammsugning, speciellt textilrengöringsmedel. Golvmattor ska rengöras med medel
som rekommenderas av din Volvoåterförsäljare!
09
VIKTIGT
Vassa föremål och kardborreförslutningar
kan skada bilens textilklädsel.
Behandling av fläckar på läderklädsel
Volvos läderklädsel är kromfri och är behandlad för att bevara sitt ursprungliga utseende.
Läderklädsel åldras och får en vacker patina
med tiden. Läder förädlas och bearbetas för att
det ska bibehålla sina naturliga egenskaper.
Det blir försett med ett skyddande ytskikt, men
för att bibehålla både egenskaper och
utseende krävs regelbunden rengöring. Volvo
erbjuder en heltäckande produkt för rengöring
och efterbehandling av läderklädsel som, då
den används enligt instruktionerna, bevarar
lädrets skyddande ytskikt. Efter en tids
användning kommer lädrets naturliga
utseende ändå att framträda mer eller mindre
beroende på lädrets ytstruktur. Detta är en
naturlig mognad av lädret och visar att det är
en naturprodukt.
353
09 Underhåll och service
09
Bilvård
Volvo rekommenderar att för att uppnå bästa
resultat rengöra och applicera skyddskräm en
till fyra gånger per år (eller fler vid behov). Volvo
Leather Care kit finns att köpa hos din Volvohandlare.
VIKTIGT
•
En del färgade klädesplagg (till exempel
jeans och mockaplagg) kan missfärga
klädseln.
•
Använd aldrig starka lösningsmedel.
Det kan skada såväl textil-, vinyl- som
läderklädsel.
Skyddsbehandling av läderklädsel
Grupp 3 (torr smuts, damm)
1. Häll lite av skyddskrämen på filtduken och
massera in ett tunt skikt av kräm med lätta
cirkulerande rörelser på lädret.
2. Samma procedur som grupp 1.
2. Låt lädret torka i 20 minuter före användning.
Behandling av fläckar på interiör plast-,
metall- och trädetalj
Lädret har nu fått ett förbättrat fläckskydd och
UV-skydd.
För rengöring av interiöra detaljer och ytor
rekommenderas lätt vattenfuktad splittfiberduk eller microfiberduk som finns hos Volvoåterförsäljare.
Tvättråd för läderratt
• Ta bort smuts och damm med en mjuk förfuktad svamp och neutral tvål.
•
Läder behöver andas. Täck aldrig över
läderratten med skydd av plast.
Tvättråd för läderklädsel
• Använd naturliga oljor. För bästa resultat
1. Häll läderrengöring på den förfuktade
svampen och krama fram ett kraftigt skum.
Om ratten får fläckar:
2. Arbeta bort smutsen med lätta cirkulerande rörelser.
Grupp 1 (bläck, vin, kaffe, mjölk, svett och
blod)
3. Badda noga med svampen på fläckarna.
Låt svampen suga upp fläcken. Gnugga
inte.
–
4. Torka av med ett mjukt papper eller en duk
och låt lädret torka helt.
rekommendas Volvos lädervårdsmedel.
Använd mjuk trasa eller svamp. Blanda en
5 %- ammoniumlösning. (För blodfläckar,
använd en lösning av 2 dl vatten och 25 g
salt.)
Grupp 2 (fett, olja, såser och choklad)
1. Samma procedur som grupp 1.
2. Polera med ett absorberande papper eller
duk.
354
1. Använd mjuk borste för att ta bort smutsen.
Skrapa eller gnid aldrig på en fläck. Använd
aldrig starka fläckborttagningsmedel. I svårare
fall kan speciellt rengöringsmedel som finns
hos Volvoåterförsäljare användas.
Rengöring av säkerhetsbälten
Använd vatten och syntetiskt tvättmedel, särskilt textilrengöringsmedel finns hos din Volvoåterförsäljare. Tillse att bältet är torrt innan det
rullas tillbaka in igen.
09 Underhåll och service
Bilvård
Bättring av mindre lackskador
Kulörkod (Färgkod)
Lacken utgör en viktig del av bilens rostskydd
och behöver därför kontrolleras regelbundet.
För att undvika rostangrepp bör lackskador
åtgärdas omgående. De vanligaste lackskadorna är mindre stenskott, repor och skador på
t. ex. skärmkanter, dörrar och stötfångare.
09
Reparera mindre lackskador såsom
stenskott och repor
Materiel
• grundfärg (primer)1 – för t. ex. plastklädda
G021832
stötfångare finns särskild vidhäftningsprimer på sprayburk
• baslack och klarlack – finns på sprayburkar
eller som färgpennor/stift2
• maskeringstejp
• fin slipduk1.
Kod för bilens kulör
Det är viktigt att använda rätt kulör. För produktdekalens placering, se sidan 360.
Innan arbetet påbörjas måste bilen vara rentvättad och torr samt ha en temperatur över
15 °C.
1. Fäst en bit maskeringstejp över den skadade ytan. Dra sedan av tejpbiten så att
eventuella lackrester följer med.
Om skadan nått ner till en metallyta (plåt)
är det lämpligt att använda en grundfärg
(primer). Vid skada i en plastyta bör en vidhäftningsprimer användas för bättre resultat – spruta i sprayburkens lock och pensla
tunt.
1
2
Eventuellt.
Följ instruktionerna som följer med förpackningen för färgpennan/stiftet.
``
355
09 Underhåll och service
09
Bilvård
2. Före målning kan vid behov (t. ex. om det
finns ojämna kanter) en lätt slipning med
mycket fint slipmaterial göras lokalt. Ytan
rengörs noggrant och får torka.
3. Rör om grundfärgen (primer) väl och applicera med hjälp av en fin pensel, tändsticka
eller dylikt. Avsluta med baslack och klarlack när grundfärgen torkat.
4. Vid repor, gör som tidigare, men maskera
runt skadan för att skydda den oskadade
lacken.
OBS
Om stenskottet inte nått ner till metallytan
(plåten) och ett oskadat färgskikt fortfarande finns kvar – fyll i baslack och klarlack
direkt efter att ytan gjorts ren.
356
09 Underhåll och service
09
357
Typbeteckningar...................................................................................
Mått och vikter......................................................................................
Motorspecifikationer.............................................................................
Motorolja...............................................................................................
Vätskor och smörjmedel.......................................................................
Bränsle..................................................................................................
Hjul och däck, dimensioner och tryck .................................................
Elsystemet.............................................................................................
Typgodkännande..................................................................................
Symboler i display.................................................................................
358
360
362
365
366
368
370
373
375
376
388
SPECIFIKATIONER
10 Specifikationer
Typbeteckningar
Placering av dekaler
10
360
10 Specifikationer
Typbeteckningar
Vid alla kontakter med Volvoåterförsäljaren om
bilen och vid beställning av reservdelar och tillbehör kan det underlätta om man vet bilens
typbeteckning, chassi- och motornummer.
Typbeteckning, chassinummer, tillåtna
maxvikter och kodnummer för färg och
klädsel samt typgodkännandenummer.
Dekalen blir synlig när höger bakdörr öppnas.
OBS
De dekaler som visas i instruktionsboken
gör inte anspråk på att vara exakta avbildningar av de som finns i bilen. Syftet är att
visa ungefär hur de ser ut och ungefär var
på bilen de finns. Den information som gäller
just din bil finns på respektive dekal på din
bil.
10
Dekal för parkeringsvärmare.
Motorkod och motorns tillverkningsnummer.
6-cyl.
4-cyl / 5-cyl
Dekal för motorolja.
Växellådans typbeteckning och tillverkningsnummer.
Manuell växellåda
Automatväxellåda
Bilens identifikationsnummer. (VIN Vehicle
Identification Number)
I bilens registreringsbevis finns ytterligare
information om bilen.
361
10 Specifikationer
Mått och vikter
Mått
10
362
Mått
mm
Vikter
H
Spårvidd bak
1586
4627
I
Lastbredd, golv
1090
Tjänstevikten inkluderar föraren, bränsletankens vikt då den är fylld till 90 %, alla oljor och
vätskor.
1789
J
Bredd
1891
972
K
Bredd inkl. backspeglar
2120
1713
L
Bredd inkl. infällda backspeglar
1891
Mått
mm
A
Hjulbas
2774
B
Längd
C
Lastlängd, golv, fällt baksäte
D
Lastlängd, golv
E
Höjd
F
Lasthöjd
G
Spårvidd fram
802
1632
Passagerarnas vikt och monterade tillval samt
kultryck (vid påkopplad släpvagn, se tabell
sidan 363) påverkar lastförmågan och räknas
inte in i tjänstevikten.
Tillåten Max. last = Totalvikt – Tjänstevikt.
10 Specifikationer
Mått och vikter
Max. last: Se registreringsbevis.
OBS
Max. taklast: 100 kg.
Dokumenterad tjänstevikt gäller bil i basutförande – alltså en bil utan extra utrustning
eller tillval. Det innebär att för varje tillval
som adderas, minskar bilens lastkapacitet
motsvarande tillvalets vikt.
Exempel på tillval som reducerar lastkapaciteten är utrustningsnivåerna Kinetic/
Momentum/Summum samt andra tillval
såsom Dragkrok, Lasthållare, Takbox, Ljudanläggning, Extraljus, GPS, Bränsledriven
värmare, Skyddsgaller, Mattor, Insynsskydd, Elmanövrerade stolar, etc.
Att väga bilen är ett säkert sätt att få reda på
tjänstevikten för just Din bil.
10
Dragvikt och kultryck
OBS
Användning av svängningsdämpare på
draganordningen rekommenderas för släpvagn tyngre än 1800 kg.
För information om dekalens placering, se
sidan 360.
Max. totalvikt
Max. tågvikt (bil+släp)
VARNING
Max. framaxeltryck
Bilens köregenskaper förändras beroende
på hur tungt lastad bilen är och hur lasten är
placerad.
Motor
MotorkodA
Växellåda
Alla
Alla
Alla
T5
B4204T7
3.2 AWD
T6 AWD
Max. bakaxeltryck
Utrustningsnivå
Maxvikt bromsad släpvagn (kg)
Max. kultryck (kg)
0–1200
50
Automat, MPS6
1800
90
B6324S5
Automat, TF-80SC
1800
90
B6304T4
Automat, TF-80SC
2000
90
363
10 Specifikationer
Mått och vikter
10
Motor
MotorkodA
Växellåda
D3
D5204T7
D3
Maxvikt bromsad släpvagn (kg)
Max. kultryck (kg)
Manuell, M66
1600
75
D5204T7
Automat, TF-80SC
1600
75
D4
D5204T3
Manuell, M66
1600
75
D4
D5204T3
Automat, TF-80SC
1600
75
D4 AWD
D5244T17
Manuell, M66
1800
90
D4 AWD
D5244T17
Automat, TF-80SC
2000
90
D5204T3
Automat, TF-80SC
1600
75
D5 AWD
D5244T11
Manuell, M66
1800
90
D5 AWD
D5244T15
Automat, TF-80SC
2000
90
D4
A
B
AWDB
Motorkod, detalj- och tillverkningsnummer kan avläsas på motorn, se sidan 360.
Endast vissa marknader.
Maxvikt obromsad släpvagn (kg)
750
364
Max. kultryck (kg)
50
10 Specifikationer
Motorspecifikationer
Motorspecifikationer
10
OBS
Alla motorer finns inte på alla marknader.
Motor
MotorkodA
Effekt
(kW/rpm)
Effekt (hk/
rpm)
Vridmoment
(Nm/rpm)
Cylinderantal
Cylinderdiameter
(mm)
Slaglängd
(mm)
Slagvolym
(liter)
Kompressionsförhållande
T5
B4204T7
177/5500
240/5500
320/1800-5000
4
87,5
83,1
1,999
10,0:1
T6 AWD
B6304T4
224/5600
304/5600
440/2100–4200
6
82,0
93,2
2,953
9,3:1
3.2 AWD
B6324S5
179/6400
243/6400
320/3200
6
84
96
3,192
10,8:1
D3
D5204T7
100/3500
136/3500
400/1500-2750
5
81,0
77
1,984
16,5:1
D5204T3
120/3500
163/3500
400/1500-2750
5
81,0
77
1,984
16,5:1
D4 AWD
D5244T17
120/4000
163/4000
420/1500-2500
5
81,0
93,15
2,400
16,5:1
D5 AWD
D5244T11C
158/4000
215/4000
420/1500-3250
5
81,0
93,15
2,400
16,5:1
D5 AWD
D5244T15D
158/4000
215/4000
440/1500-3000
5
81,0
93,15
2,400
16,5:1
D4
D4 AWDB
A
B
C
D
Motorkod, detalj- och tillverkningsnummer kan avläsas på motorn, se sidan 360.
Endast vissa marknader.
Manuell växellåda
Automatisk växellåda
365
10 Specifikationer
Motorolja
Ogynnsamma körförhållanden
10
Ogynnsamma körförhållanden kan ge onormalt hög oljetemperatur eller oljeförbrukning.
Nedan följer några exempel på ogynnsamma
körförhållanden.
Kontrollera oljenivån oftare vid långvarig körning:
•
•
•
•
med husvagn eller släpvagn
i bergslandskap
i hög hastighet
i temperaturer kallare än –30 °C eller varmare än +40 °C
Ovanstående gäller även vid kortare körsträckor vid låga temperaturer.
Välj en helsyntetisk motorolja vid ogynnsamma
körförhållanden. Det ger ett extra skydd för
motorn.
Volvo rekommenderar Castrol oljeprodukter.
VIKTIGT
För att uppfylla kraven för motorns serviceintervall fabriksfylls alla motorer med en
speciellt anpassad syntetisk motorolja.
Valet av olja har gjorts med stor omsorg och
med hänsyn tagen till livslängd, startbarhet,
bränsleförbrukning och miljöbelastning.
För att rekommenderade serviceintervall
ska kunna tillämpas, krävs att godkänd
motorolja används. Använd enbart föreskriven oljekvalitet, både vid påfyllning och
vid oljebyte, annars riskerar du att påverka
livslängd, startbarhet, bränsleförbrukning
och miljöbelastning.
Volvo Personvagnar frånsäger sig allt
garantiansvar om inte motorolja med föreskriven kvalitet och viskositet används.
Volvo rekommenderar att oljebyte utförs på
en auktoriserad Volvoverkstad.
366
10 Specifikationer
Motorolja
Motoroljekvalitet
Motor
MotorkodA
Rekommenderad oljekvalitet
Volym, inkl. oljefilter
10
(liter)
T6 AWD
3.2 AWD
B6304T4
Oljekvalitet: ACEA A5/B5
ca 6,8
B6324S5
Viskositet: SAE 0W–30
ca 6,8
D4
D5204T3
ca 5,9
D3
D5204T7
ca 5,9
D4 AWD
D5244T17
ca 5,9
D5 AWD
D5244T11C
ca 5,9
D5 AWD
D5244T15D
ca 5,9
D4 AWDB
Oljekvalitet: ACEA A5/B5
T5
B4204T7
Viskositet: SAE 5W–30
ca 5,4
Vid körning under ogynnsamma förhållanden, använd ACEA A5/B5 SAE 0W-30.
A
B
C
D
Motorkod, detalj- och tillverkningsnummer kan avläsas på motorn, se sidan 360.
Endast vissa marknader.
Manuell växellåda.
Automatisk växellåda.
För påfyllning av motorolja, se sidan 321.
367
10 Specifikationer
Vätskor och smörjmedel
Kylvätska
10
MotorA
Föreskriven kvalitet: Av Volvo rekommenderad kylvätska utblandad med 50 % vatten1, se
förpackning.
Volym
(liter)
A
3.2 AWD
B6324S5
8,9
T6 AWD
B6304T4
D4
D5204T3
D3
D5204T7
D4 AWD
D5244T17
D5 AWD
D5244T15
D5 AWD
D5244T11
T5
B4204T7
10,5
Motorkod, detalj- och tillverkningsnummer kan avläsas på
motorn, se sidan 360.
Övriga vätskor och smörjmedel
Manuell växellåda
M66
1
368
Vattenkvaliteten ska uppfylla standard STD 1285,1.
Volym (liter)
1,9
Föreskriven transmissionsolja
BOT 350 M3
10 Specifikationer
Vätskor och smörjmedel
Automatisk växellåda
Volym (liter)
Föreskriven transmissionsolja
MPS6
7,3
BOT 341
TF-80SC
7,0
AW1
Vätska
System
Bromsvätska
Bromssystem
0,6
Styrservoolja
Servostyrning
–
Spolarvätska
Bilar med strålkastarrengöring
6,5
Bilar utan strålkastarrengöring
4,5
Bränsle
Volym (liter)
10
Föreskriven kvalitet
DOT 4+
WSS M2C204-A2 eller likvärdig produkt.
Av Volvo rekommenderad spolarvätska – med frostskydd vid kall väderlek och
under fryspunkten.
Bensinmotor
ca. 70
Bensin: se sidan 285
Dieselmotor
ca. 70
Diesel: se sidan 285
OBS
Under normala körförhållanden behöver
växellådsoljan inte bytas under dess livslängd. Vid ogynnsamma körförhållanden
kan det dock vara nödvändigt, se
sidan 368.
369
10 Specifikationer
Bränsle
CO2-utsläpp och bränsleförbrukning
10
370
T5
262
11,3
161
6,9
198
8,5
T6 AWD
354
15,2
188
8,1
249
10,7
3.2 AWD
322
13,8
176
7,6
229
9,9
D3
–A
–A
–A
–A
–A
–A
D3
–A
–A
–A
–A
–A
–A
D4
182
6,9
129
4,9
149
5,7
D4
229
8,7
148
5,6
178
6,8
D4 AWD
172
6,5
135
5,1
149
5,7
D4 AWD
233
8,9
148
5,6
179
6,8
10 Specifikationer
Bränsle
10
A
D5 AWD
172
6,5
135
5,1
149
5,7
D5 AWD
233
8,9
148
5,6
179
6,8
Motorvariant ej tillgänglig vid bokens tryck.
Förklaring
OBS
gram/km
Om förbruknings- och emissionsdata saknas finns detta i ett bipackat supplement.
liter/100 km
stadskörning
landsvägskörning
blandad körning
1
Bränsleförbrukning och utsläpp av
koldioxid
Bränsleförbruknings- och emissionsvärdena i
tabellen ovan baseras på särskilda EU-körcykler1, som gäller för bil med tjänstevikt i basutförande och utan extrautrustning. Beroende på
utrustning kan bilens vikt öka. Detta, liksom hur
tungt bilen lastas, ökar bränsleförbrukningen
och koldioxidutsläppen.
Det finns flera orsaker till förhöjd bränsleförbrukning jämfört med tabellvärdena. Exempel
på detta är:
• Förarens körsätt.
• Om kunden valt större hjul än de standardmonterade på modellens grundversion, så
ökar motståndet.
• Hög hastighet ger ökat luftmotstånd.
• Bränslekvalitet, väg- och trafikförhållanden, väder och bilens skick.
Redan en kombination av här nämnda exempel
kan ge avsevärt högre förbrukning. För ytterligare information hänvisas till de refererade
regelverken1.
De officiellt deklarerade bränsleförbrukningssiffrorna är baserade på två standardiserade körcykler i laboratoriemiljö ("EU-körcykler") allt enligt EU-direktiv 80/1268/EEC (Euro 4), EU Regulation no
692/2008 (Euro 5) och UN ECE Regulation no 101. Regelverken omfattar körcyklerna stadskörning och landsvägskörning. – Stadskörning - mätningen börjar med kallstart av motorn. Körningen är
simulerad. – Landsvägskörning - bilen accelereras och bromsas i hastigheter mellan 0–120 km/h. Körningen är simulerad. – Bilar med D5-motor och 6-växlad manuell låda eller D2-motor och 6växlad manuell låda, startas på 2:ans växel. Värdet för blandad körning, som redovisas i tabellen, är enligt lagkrav en kombination av stadskörning och landsvägskörning. CO2-utsläpp - för att beräkna
koldioxidutsläppen under de två körcyklerna samlas avgaserna upp. Dessa analyseras sedan och ger värdet för CO2-utsläpp.
371
10 Specifikationer
Bränsle
10
Stora avvikelser i bränsleförbrukning kan uppstå vid en jämförelse med EU-körcyklerna1
som används vid certifiering av bilen och på
vilka förbrukningssiffrorna i tabellen baseras.
Att tänka på
Tips som bilanvändaren kan använda sig av för
att minska förbrukningen:
• Kör mjukt och undvik onödiga accelerationer och häftiga inbromsningar.
•
Kör med rätt lufttryck i däcken och kontrollera detta regelbundet – välj ECO-däcktryck för bästa resultat, se däcktryckstabellen på sidan 374.
• Val av däck kan påverka bränsleförbrukningen – rådgör om lämpliga däck med en
återförsäljare.
Se mer information och fler råd på sidorna 12
och 280.
Se sidan 284 för allmän information om
bränsle.
1
372
De officiellt deklarerade bränsleförbrukningssiffrorna är baserade på två standardiserade körcykler i laboratoriemiljö ("EU-körcykler") allt enligt EU-direktiv 80/1268/EEC (Euro 4), EU Regulation no
692/2008 (Euro 5) och UN ECE Regulation no 101. Regelverken omfattar körcyklerna stadskörning och landsvägskörning. – Stadskörning - mätningen börjar med kallstart av motorn. Körningen är
simulerad. – Landsvägskörning - bilen accelereras och bromsas i hastigheter mellan 0–120 km/h. Körningen är simulerad. – Bilar med D5-motor och 6-växlad manuell låda eller D2-motor och 6växlad manuell låda, startas på 2:ans växel. Värdet för blandad körning, som redovisas i tabellen, är enligt lagkrav en kombination av stadskörning och landsvägskörning. CO2-utsläpp - för att beräkna
koldioxidutsläppen under de två körcyklerna samlas avgaserna upp. Dessa analyseras sedan och ger värdet för CO2-utsläpp.
10 Specifikationer
Hjul och däck, dimensioner och tryck
Godkända dimensioner
I vissa länder framgår inte alla godkända
dimensioner av registreringsbevis eller annan
handling. Nedanstående tabell visar samtliga
Motor
A
B
FWD/
man/
AWD
aut
godkända kombinationer av fälgar och däck
samt det lägst tillåtna lastindex (LI) och hastighetsklass (SS). Uppgift om motor, framhjulsdrift (FWD) eller fyrhjulsdrift (AWD) samt typ av
växellåda behövs för att läsa tabellen. För information med avseende på dessa uppgifter, se
sidan 360.
10
Ⴋ = Godkänd
235/60R18
235/55R19
235/65R17
8Jx18x55
8Jx19x55
255/45R20
LIA
SSB
7,5Jx17x55
7,5Jx18x55
7,5Jx19x55
8Jx20x55
D3
D5204T7
FWD
man/aut
101
H
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
D5
D5244T11
AWD
man
101
H
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
D5
D5244T15
AWD
aut
101
H
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
D4
D5244T17
AWD
man/aut
101
H
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
D4
D5204T3
FWD
man/aut
101
H
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
3.2
B6324S5
AWD
aut
101
H
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
T6
B6304T4
AWD
aut
101
H
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
T5
B4204T7
FWD
aut
101
H
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Lägst tillåtna lastindex (LI). Däckets lastindex ska vara minst lika med eller högre än vad som anges i tabellen. För mer information, se sidan 307.
Lägst tillåtna hastighetsklass (SS). Däckets hastighetsklass ska vara minst lika med eller högre än vad som anges i tabellen. För mer information, se sidan 307.
``
373
10 Specifikationer
Hjul och däck, dimensioner och tryck
Godkända däcktryck
10
Motor
Däckstorlek
Hastighet
(km/h)
235/65 R 17
Alla motorer
Last, 1 – 3 personer
Max. last
ECO-tryckA
Fram
Bak
Fram
Bak
Fram/bak
(kPa)B
(kPa)
(kPa)
(kPa)
(kPa)
0 – 160
240
240
270
270
270
160 +
240
240
270
270
–
max 80
420
420
420
420
–
235/60 R 18
235/55 R 19
255/45 R 20
Temporary Spare Tyre
A
B
Bränsleekonomisk körning.
I vissa länder förekommer enheten bar vid sidan av SI-enheten pascal:1 bar = 100 kPa.
OBS
Alla motorer, däck eller kombinationer av
dessa förekommer inte alltid på alla marknader.
374
10 Specifikationer
Elsystemet
Elsystem
Batteriets kapacitet beror på bilens utrustning.
VIKTIGT
Bilen har en spänningsreglerad växelströmsgenerator. Elsystemet är enpoligt och
använder chassi och motorstomme som
ledare.
Om startbatteriet byts ut, var noga med att
byta till ett batteri med samma köldstartförmåga och reservkapacitet som originalbatteriet (se dekal på batteriet).
10
Startbatteri
Motor
Köldstartförmåga,
Reservkapacitet
CCA – Cold Cranking Amperes (A)
(minuter)
Bensin (Etanol)
12
520–800
100–160
Diesel
12
700–800
135–160
12
760A
135
Bensin/Diesel med Start/Stop-funktion
A
Spänning (V)
Batteri av typ AGM (Absorbed Glass Mat) måste användas i bilar med Start/Stop-funktion.
OBS
•
Batteriets kärlstorlek skall överensstämma med originalbatteriets mått.
•
Batteriets höjd är olika beroende på
storlek.
Eco Start/Stop DRIVe*
För information om batterier i bilar med
Eco Start/Stop DRIVe, se sidan 338.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
375
10 Specifikationer
Typgodkännande
10
Fjärrnyckelsystem
Land
Låssystem standard
Kina
Land
Radarsystem
Land
Singapore
EU, Kina
IDA: Infocomm Development
Authority of Singapore.
Hong Kong
Brasilien
Nyckellöst låssystem (Keyless drive)
Land
EU
Korea
376
10 Specifikationer
Typgodkännande
BluetoothŸ
Överensstämmelsedeklaration (Declaration of Conformity)
10
Land
Länder
inom EU:
Exportland: Japan
Tillverkare: Alpine Electronics Inc.
Typ av utrustning: BluetoothŸ-enhet
För ytterligare information besök http://ec.europa.eu/enterprise/rtte/faq.htm#informing
``
377
10 Specifikationer
Typgodkännande
Land
10
378
Tjeckien:
Alpine Electronics, Inc. tímto prohlašuje, že tento BluetoothŸ Module je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými
ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Danmark:
Undertegnede Alpine Electronics, Inc. erklærer herved, at følgende udstyr BluetoothŸ Module overholder de væsentlige krav og øvrige
relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Tyskland:
Hiermit erklärt Alpine Electronics, Inc., dass sich das Gerät BluetoothŸ Module in Übereinstimmung mit den grundlegenden
Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
10 Specifikationer
Typgodkännande
Land
Estland:
Käesolevaga kinnitab Alpine Electronics, Inc. seadme BluetoothŸ Module vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud
direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
Storbritannien:
Hereby, Alpine Electronics, Inc., declares that this BluetoothŸ Module is in compliance with the essential requirements and other
relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Spanien:
Por medio de la presente Alpine Electronics, Inc. declara que el BluetoothŸ Module cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera
otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Grekland:
ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Alpine Electronics, Inc. ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ BluetoothŸ Module ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
Frankrike:
Par la présente Alpine Electronics, Inc. déclare que l'appareil BluetoothŸ Module est conforme aux exigences essentielles et aux autres
dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Italien:
Con la presente Alpine Electronics, Inc. dichiara che questo BluetoothŸ Module è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre
disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Lettland:
Ar šo Alpine Electronics, Inc. deklarē, ka BluetoothŸ Module atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to
saistītajiem noteikumiem.
Litauen:
Šiuo Alpine Electronics, Inc. deklaruoja, kad šis BluetoothŸ Module atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos
nuostatas.
Nederländerna:
Hierbij verklaart Alpine Electronics, Inc. dat het toestel BluetoothŸ Module in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere
relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Malta:
Hawnhekk, Alpine Electronics, Inc., jiddikjara li dan BluetoothŸ Module jikkonforma mal-ĘtiĒijiet essenzjali u ma provvedimenti oĘrajn
relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.
Ungern:
Alulírott, Alpine Electronics, Inc. nyilatkozom, hogy a BluetoothŸ Module megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az
1999/5/EC irányelv egyéb elõírásainak.
10
``
379
10 Specifikationer
Typgodkännande
Land
10
380
Polen:
Niniejszym Alpine Electronics, Inc. oświadcza, że BluetoothŸ Module jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi
stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
Portugal:
Alpine Electronics, Inc. declara que este BluetoothŸ Module está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da
Directiva 1999/5/CE.
Slovenien:
Alpine Electronics, Inc. izjavlja, da je ta BluetoothŸ Module v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive
1999/5/ES.
Slovakien:
Alpine Electronics, Inc. týmto vyhlasuje, že BluetoothŸ Module spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice
1999/5/ES.
Finland:
Alpine Electronics, Inc. vakuuttaa täten että BluetoothŸ Module tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä
koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Sverige:
Härmed intygar Alpine Electronics, Inc. att denna BluetoothŸ Module står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och
övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Island:
Härmed intygar Alpine Electronics, Inc. att denna BluetoothŸ Module står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och
övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Norge:
Alpine Electronics, Inc. erklærer herved at utstyret BluetoothŸ Module er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante
krav i direktiv 1999/5/EF.
10 Specifikationer
Typgodkännande
Land
Kina:
㄀कϝᴵǂ䖯ষ੠⫳ѻॖଚ೼݊ѻકⱘ䇈ᯢк៪Փ⫼᠟‫ݠ‬Ёˈᑨߞॄϟ䗄᳝݇‫ݙ‬ᆍ˖
10
ᷛᯢ䰘ӊЁ᠔㾘ᅮⱘᡔᴃᣛᷛ੠Փ⫼㣗ೈˈ䇈ᯢ᠔᳝᥻ࠊǃ䇗ᭈঞᓔ݇ㄝՓ⫼ᮍ⊩˗
ƵՓ⫼乥⥛˖*+]
Ƶㄝᬜܼ৥䕤ᇘࡳ⥛ (,53 ˖໽㒓๲Ⲟ˘ G%L ᯊ˖싨P:៪싨G%Pǂķ
Ƶ᳔໻ࡳ⥛䈅ᆚᑺ˖໽㒓๲Ⲟ˘ G%L ᯊ˖싨G%P0+] (,53 ķ
Ƶ䕑乥ᆍ䰤˖SSP
Ƶᴖᬷথᇘ 䕤ᇘ ࡳ⥛ ᇍᑨ䕑⊶f ‫ֵס‬䘧ᏺᆑҹ໪ ˖
•
•
•
•
•
싨G%PN+] 0+]
싨G%PN+] *+]
싨G%P0+] *+]
싨G%P0+] *+]
싨G%P0+] ݊ᅗ *+]
ϡᕫ᪙㞾᳈ᬍথᇘ乥⥛ǃࡴ໻থᇘࡳ⥛ ࣙᣀ乱໪ࡴ㺙ᇘ乥ࡳ⥛ᬒ໻఼ ˈϡᕫ᪙㞾໪᥹໽㒓៪ᬍ⫼݊ᅗথᇘ໽㒓˗
Փ⫼ᯊϡᕫᇍ৘⾡ড়⊩ⱘ᮴㒓⬉䗮ֵϮࡵѻ⫳᳝ᆇᑆᡄ˗ϔᮺথ⦄᳝ᑆᡄ⦄䈵ᯊˈᑨゟे‫ذ‬ℶՓ⫼ˈᑊ䞛প᥾ᮑ⍜䰸ᑆᡄৢᮍৃ㒻㓁
Փ⫼˗
Փ⫼ᖂࡳ⥛᮴㒓⬉䆒໛ˈᖙ乏ᖡফ৘⾡᮴㒓⬉Ϯࡵⱘᑆᡄ៪ᎹϮǃ⾥ᄺঞए⭫ᑨ⫼䆒໛ⱘ䕤ᇘᑆᡄ˗
ϡᕫ೼亲ᴎ੠ᴎഎ䰘䖥Փ⫼DŽ
``
381
10 Specifikationer
Typgodkännande
Land
10
Taiwan:
‫܅‬㧤෷ሽंᘿ୴ࢤሽᖲጥ෻䏺ऄรԼ㦕
รԼԲය
ᆖী‫ڤ‬ᎁᢞ‫ٽ‬௑հ‫פ܅‬෷୴᙮ሽᖲΔॺᆖ๺‫ױ‬Δֆ‫׹‬Ε೸ᇆࢨࠌ‫݁ृش‬լ൓ᖐ۞!᧢‫ޓ‬᙮෷Ε‫ף‬Օ‫פ‬෷ࢨ᧢‫଺ޓ‬๻ૠհ௽ࢤ֗‫פ‬౨Ζ
รԼ؄ය
‫פ܅‬෷୴᙮ሽᖲհࠌ‫ش‬լ൓ᐙ᥼ଆ౰‫ڜ‬٤֗եឫ‫ٽ‬ऄຏॾΙᆖ࿇෼‫ڶ‬եឫ෼ွழΔ!ᚨ‫ܛم‬ೖ‫ش‬Δࠀ‫ޏ‬࿳۟ྤեឫழֱ൓ᤉᥛࠌ‫ش‬Ζছႈ
‫ٽ‬ऄຏॾΔਐࠉሽॾऄ๵ࡳ!‫܂‬ᄐհྤᒵሽຏॾΖ‫פ܅‬෷୴᙮ሽᖲႊ‫ٽ࠹ݴ‬ऄຏॾࢨՠᄐΕઝᖂ֗᠔᛭‫ش‬ሽं!ᘿ୴ࢤሽᖲ๻ໂհեឫΖ
CCAB10LP0230T7
382
10 Specifikationer
Typgodkännande
Land
Sydkorea:
⭧㟓#⭠‿
10
Volvo Car Korea
㐔㷡㣄G䂈☐aGuY\TphtYXWX}
㥐䖼G⮹aGi“œŒ›––›Ghœ‹–GuˆŽˆ›–•Gyˆ‹–
⯜⒬G⮹aGphtYUX
㇤G⇔㬐aGtˆ™ŠVYWXW
Alpine Electronics, Inc
Made in Japan
ါཨ#⭠‿
Volvo Car Korea
⸰⸨㣄┍㵜䂈⫠㙸
㉐㟬㐐G㟝㇤ẠG䚐⇜ Y ┍G^Y]TX^ZG⸰⸨⾀♝G[ 㽩
⸰⸨㣄┍㵜GḔᵑ㉰䉤GX\__TX^^^
http://www.volvocars.com/kr
⏷⧴⫛#ⱇ⪣⏷㢸
୔␭䚨Gⱨ㉔㉘⽸⏈G㤸䑀䝰㐔Gᴴ⏙㉥㢨G㢼㡰⳴⦐G㢬⮹㙼㤸ḰGḴ⥜═G㉐⽸㏘⏈G䚔G㍌G㛺㏩⏼␘
``
383
10 Specifikationer
Typgodkännande
Land
10
Singapore:
Förenade
Arabemiraten:
Jordanien:
The product that contains the Bluetooth module is approved with the following certification number.
BT module certification number: TRC/LPD/2010/4.
BT module name: IAM2.1BT PWB EU
384
10 Specifikationer
Typgodkännande
Land
10
Sydafrika:
Uruguay:
This product contains URSEC approved transmitter [module name and model name (IAM2.1 BT PWB EU + BVJG905A, BVVE905A,
BVLV905A)]
``
385
10 Specifikationer
Typgodkännande
Land
10
Jamaica:
Approved for use in Jamaica SMA EI: IAM2.1
Thailand:
This telecommunication equipment conforms to NTC technical requirement.
Nigeria:
Mexiko:
Warning
"Este equipo opera a titulo secundario, consecuentemente, debe aceptar interferencias perjudiciales incluyendo equipos de la misma
clase y puede no causar interferencias a sistemas operando a titulo primario."
BluetoothŸ module installation information
This module board is to be installed only by the professional line operator and used only for car audio produced by ALPINE ELECTRONICS, INC.. When this BluetoothŸ Module Board is installed in the Car Audio, we shall consider the following points; 1. Since
“IAM2.1 BT PWB US”owns its FCC ID/IC Number, we shall affix an exterior label on the outside of the product if the FCC ID is not
visible. The exterior label shall use wording such as either ”Contains Transmitter Module Board FCC ID: A269ZUA130 / IC: 700BIAM2101” or “Contains FCC ID: A269ZUA130 / IC: 700B-IAM2101”. 2. “IAM2.1 BT PWB US” complies with requirements of subsections 15.19(a)(3) in FCC Rules Part 15 Subpart C. The manual statement 15.19 (a)(3) is included User Guide of the product.
COFETEL No. RCPALIA10-0353
386
10 Specifikationer
Typgodkännande
Land
Botswana:
10
Kroatien:
387
10 Specifikationer
Symboler i display
Allmänt
10
Det förekommer en mängd olika symboler i
displayerna i bilen. Symbolerna är indelade i
varnings-, kontroll- och informationssymboler.
Nedan visas de vanligast förekommande symbolerna med dess innebörd och en hänvisning
till var i boken man kan hitta mer information.
För mer information om symboler och textmeddelanden se sidorna 70, 71 och 190.
– Röd varningssymbol, tänds då ett fel
har indikerats som kan påverka säkerheten
och/eller bilens körbarhet. Samtidigt visas ett
förklarande textmeddelande i informationsdisplayen.
– Gul informationssymbol, tänds, i kombination med text i informationsdisplayen, då
en avvikelse i något av bilens system inträffat.
Den gula informationssymbolen kan även tändas i kombination med andra symboler.
388
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Symboler i display
Kontroll- och varningssymboler i
kombinationsinstrumentet
Symbol
Kontroll- och informationssymboler i
kombinationsinstrumentet
Symbol
Innebörd
Sida
Fel i ABL-systemet*
70, 88
Innebörd
Sida
Lågt oljetryck
71
71, 132, 134
Avgasreningssystem
70
Parkeringsbroms
70, 130
Krockkuddar –
SRS
19, 71
Fel i ABS-systemet
Dimljus bak på
70, 89
Bältespåminnare
16, 71
Generatorn
laddar inte
71
70, 131, 141,
298
Fel i bromssystemet
71, 130
Stabilitetssystem, DSTC,
Utförskörningshjälp, Släpfordonsstabilisator
Varning,
Säkerhetsläge
19, 31, 71, 73,
120
Stabilitetssystem, sportläge
70, 141
Motorförvärmare (diesel)
70
Låg nivå i
bränsletank
70, 211
Information, läs
displaytext
70
10 Specifikationer
Symboler i display
Innebörd
Sida
Symbol
Helljus på
70, 88
Vänster blinkers
70
Höger blinkers
70
DRIVe – Start/
Stop*
70, 125
Används ej
-
Innebörd
Sida
Adaptiv farthållare*
153
Adaptiv farthållare*,
Avståndsvarning*
(Distance Alert)
149,
156
Adaptiv farthållare*,
Avståndsvarning*
(Distance Alert)
149,
156
Adaptiv farthållare*
148
Övriga informationssymboler i
kombinationsinstrumentet
Symbol
Innebörd
Sida
Adaptiv farthållare*
144,
148,
153
Adaptiv farthållare*
153
-
Adaptiv farthållare*,
Avståndsvarning*
(Distance Alert)
153,
158
Adaptiv farthållare*,
Avståndsvarning*
(Distance Alert)
153,
158
Radarsensor*
153,
158,
170
Start/Stop*, Adaptiv
farthållare*
125,
153
-
-
Kamerasensor*,
Lasersensor*
162,
170,
174,
177
Symbol
Innebörd
Sida
Auto-broms*,
Avståndsvarning*
(Distance Alert), City
SafetyTM, Kollisionsvarnare*
158,
162,
170
Bränsledriven motoroch kupévärmare*
211
ABL-systemet*
88
Tanklucka höger sida
283
Låg batterinivå
211
Parkeringsbroms
134
Regnsensor*
95
Driver Alert System*
174
Driver Alert System*,
Lane Departure Warning*
174,
177
10
G025102
Symbol
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
389
10 Specifikationer
Symboler i display
Symbol
10
Innebörd
Sida
Driver Alert System*,
Lane Departure Warning*
177
Driver Alert System*,
Dags för paus
174
Informationssymboler i takkonsolens
display
Symbol
390
Innebörd
Sida
Bältespåminnare
17
Krockkudde passagerarplats, aktiverad
22, 23
Krockkudde passagerarplats, deaktiverad
23
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
10 Specifikationer
10
391
11 Index
A
A/V-AUX-ingång...................................... 271
ACC – Adaptiv farthållare........................ 146
Active Bending Lights (ABL)...................... 88
11
Adaptiv farthållare.................................... 146
felsökning........................................... 153
radarsensor......................................... 151
Automatisk låsning.................................... 56
Automatisk återlåsning.............................. 55
Automattvätt............................................ 351
Automatväxellåda....................................
bogsering och bärgning......................
manuella växellägen (Geartronic).......
släpvagn.............................................
117
299
118
294
AUX-ingång..................................... 224, 246
AIRBAG...................................................... 20
AWD, fyrhjulsdrift..................................... 128
Aircondition, AC....................................... 207
Avståndsvarning...................................... 156
Aktiva Xenon-strålkastare.......................... 88
Aktivt chassi – FOUR-C........................... 216
Alkolås..................................................... 107
Allergi- och astmaframkallande substanser............................................................ 201
All Wheel Drive (fyrhjulsdrift).................... 128
Anpassning av köregenskaper................ 216
Anpassning av ljusbild............................... 92
Active Bending Lights........................... 92
Halogenstrålkastare.............................. 92
Antisladdfunktion..................................... 140
Antislir...................................................... 140
AUTO
klimatinställning.................................. 206
392
B
Backspeglar
elektriskt infällbara..............................
eluppvärmning....................................
inre......................................................
kompass.............................................
yttre.....................................................
Baklucka.................................................... 57
låsning/upplåsning................................ 56
öppna.................................................... 58
Bakre kontrollpanel
ljudanläggning.................................... 229
Bakruta, eluppvärmning.......................... 101
Baksätesunderhållning............................ 269
Barn...........................................................
barnstol och sidokrockkudde...............
barnsäkerhetsspärr...............................
placering i bilen.....................................
säkerhet................................................
32
24
39
32
32
Barnskydd..................................................
integrerad två-stegs bälteskudde.........
ISOFIX fästsystem för barnsstolar........
rekommenderade.................................
storleksklasser för barnskydd med ISOFIX fästsystem......................................
övre fästpunkter för barnstolar.............
32
37
39
33
101
101
101
103
100
Barnstol..................................................... 32
Backväxelspärr........................................ 117
Barnsäkerhetsspärr................................... 60
Bagageutrymme
lastning............................................... 287
Batteri...................................................... 336
fjärrkontroll.......................................... 268
fjärrnyckel/PCC..................................... 51
hörlurar............................................... 271
starthjälp............................................. 115
Baklampor
placering............................................. 330
40
43
11 Index
symboler på batteriet.......................... 336
underhåll............................................. 336
varningssymboler............................... 336
Belysning................................................. 327
Aktiva Xenon-strålkastare..................... 88
belysningsautomatik, kupé................... 91
dimljus bak........................................... 89
displaybelysning................................... 84
glödlampor, specifikationer................ 332
hel-/halvljus........................................... 85
i kupé.................................................... 90
instrumentbelysning............................. 84
ledbelysning.......................................... 91
ljushöjdsreglering.................................. 84
positions-/parkeringsljus...................... 88
reglage.................................................. 90
trygghetsbelysning......................... 47, 91
tunneldetektering.................................. 87
Belysning, lampbyte................................
blinkers...............................................
halvljus halogen..................................
helljus, Xenon-lampa..........................
helljus halogen....................................
lastutrymme........................................
make-up spegel..................................
nummerskyltsbelysning......................
sidomarkeringsljus..............................
327
329
328
329
329
331
332
331
330
Biltvätt...................................................... 351
låsningsfria bromsar, ABS.................. 129
nödbromsförstärkning, EBA............... 129
nödbromsljus........................................ 89
påfyllning av bromsvätska.................. 325
symboler i kombinationsinstrument. . . 130
Bilvård...................................................... 351
Bromsljus................................................... 89
Bilvård, läderklädsel................................. 353
Broms- och kopplingsvätska................... 325
Blinkers...................................................... 89
Bränsle.....................................................
bränsleekonomi..................................
bränslefilter.........................................
bränsleförbrukning..............................
Bensinkvalitet.......................................... 285
Bildskärmar bak....................................... 269
Bilklädsel.................................................. 353
BLIS......................................................... 185
Blockerat låsläge....................................... 58
deaktivering.......................................... 58
tillfällig deaktivering.............................. 59
284
311
286
370
Bältespåminnare........................................ 17
Bärgning.................................................. 301
BluetoothŸ
handsfree............................................
koppla samtal till mobil.......................
media..................................................
mikrofon av.........................................
strömmande ljud.................................
11
252
255
249
255
249
Bärkassehållare....................................... 288
C
CD............................................................ 242
Bogsering................................................ 299
bogseringsögla................................... 300
Chassiinställningar................................... 216
Bogserögla.............................................. 300
Cigarettändaruttag................................... 218
Bromsar................................................... 129
bromsljus.............................................. 89
bromssystem...................................... 129
elektrisk parkeringsbroms.................. 132
handbroms......................................... 132
City Safety™............................................ 159
Clean Zone Interior Package (CZIP)........ 201
CO2-utsläpp............................................. 370
CZIP (Clear Zone Interior Package)......... 201
393
11 Index
D
DAB Radio............................................... 239
Defroster.................................................. 207
Dekaler..................................................... 360
11
Diesel....................................................... 285
Dieselpartikelfilter.................................... 286
Dimljus
bak........................................................ 89
Displaybelysning........................................ 84
Dolby Surround Pro Logic II.................... 224
Däck
dimensioner........................................ 373
däcktätning......................................... 313
hastighetsklasser................................ 307
köregenskaper.................................... 304
rotationsriktning.................................. 304
skötsel................................................ 304
slitagevarnare..................................... 305
specifikationer............................ 306, 373
tryck............................................ 311, 373
vinterdäck........................................... 306
Elmanövrerad stol...................................... 79
Döda vinkeln (BLIS)................................. 185
ETC, elektronisk temperaturkontroll........ 204
Eluttag...................................................... 219
framsäte.............................................. 219
lastutrymme........................................ 288
ERS – Fjärrstart........................................ 112
E
Extravärmare (Diesel)............................... 213
ECC, elektronisk klimatanläggning.......... 203
Dragkrok
avtagbar, borttagning......................... 297
avtagbar, fastsättning......................... 296
Eco Start/Stop DRIVe.............................. 122
F
ECO-tryck................................................ 311
Farthållare................................................ 144
Dragkrok, se Draganordning.................... 294
Ekonomisk körning.................................. 280
Dragvikt.................................................... 362
Elektrisk parkeringsbroms.......................
lossa automatiskt................................
lossa manuellt.....................................
låg batterispänning.............................
132
133
133
132
Felmeddelanden
Adaptiv farthållare............................... 153
Driver Alert Control............................. 174
Lane Departure Warning..................... 177
se Meddelanden och symboler. . 134, 153
Elektriskt infällbara backspeglar.............. 101
Felmeddelanden i Avståndskontroll........ 158
Elektronisk startspärr................................. 46
Felmeddelanden i BLIS............................ 187
Driver Alert Control.................................. 173
Driver Alert System.................................. 172
DSTC, se även Stabilitetssystem............. 141
DVD.......................................................... 242
394
Eluppvärmning
backspeglar........................................ 101
bakruta................................................ 101
säten................................................... 205
Etiketter.................................................... 360
Domkraft.................................................. 308
Draganordning......................................... 294
specifikationer.................................... 295
Elmanövrerat panoramatak..................... 104
11 Index
Felsökning
Adaptiv farthållare............................... 153
Färgkod, lack........................................... 355
Felsökning för kamerasensor.......... 161, 169
Fönster och backspeglar........................... 98
Fjärrkontroll.............................................. 267
batteribyte........................................... 268
Förbandslåda........................................... 312
Fjärrkontroll HomeLinkŸ
programmerbar................................... 135
Förvaringsplatser i kupén........................ 217
Fjärrnyckel.................................................
batteribyte.............................................
funktioner..............................................
löstagbart nyckelblad...........................
räckvidd................................................
46
51
47
49
48
Fönsterhissar............................................. 98
Första hjälpen-utrustning......................... 312
H
Handbroms.............................................. 132
Handskfack.............................................. 218
låsning.................................................. 56
HDC......................................................... 131
Hel-/halvljus, se Belysning......................... 85
Helljus, automatisk aktivering.................... 86
G
Gardin
panoramatak....................................... 104
Hill Descent Controll................................ 131
Hjul
byte.....................................................
ditsättning...........................................
fälgar...................................................
reservhjul............................................
snökedjor............................................
308
309
305
308
306
Fjärrnyckelsystem, typgodkännande....... 376
Geartronic................................................ 118
Fjärrstart – ERS........................................ 112
Genomvädringsfunktion.................... 55, 200
Fläckar..................................................... 353
Fläkt......................................................... 205
Glas
laminerat/förstärkt................................ 98
Hjul och däck........................................... 304
Fotgängarskydd....................................... 164
Global opening........................................ 200
HomeLinkŸ............................................... 135
FOUR-C – Aktivt chassi........................... 216
Glödlampor, se Belysning........................ 327
Hög motortemperatur.............................. 293
FSC, miljömärkning................................... 12
Gravida kvinnor, säkerhetsbälte................ 17
Högtrycksspolning av strålkastare............ 96
Fyrhjulsdrift, AWD.................................... 128
GSI – Växelväljarhjälp.............................. 116
Hörlurar
batteribyte........................................... 271
trådlösa............................................... 270
Fälgar
rengöring............................................ 352
Färdbroms............................................... 129
11
Hörlursuttag............................. 229, 269, 271
Färddator................................................. 214
395
11 Index
I
11
IAQS – Interior Air Quality System........... 201
Instrumentöversikt
högerstyrd bil........................................ 68
vänsterstyrd bil..................................... 66
IC – Inflatable Curtain................................ 26
Inställning av ratt....................................... 83
Iläggsmattor............................................. 218
Insynsskydd............................................. 292
Imma........................................................
avlägsna med ventilationsmunstyckena......................................................
behandling av rutorna.........................
kondens i strålkastare.........................
timerfunktion.......................................
Intervalltorkning......................................... 95
Kompass.................................................. 103
kalibrering........................................... 103
iPodŸ, anslutning.................................... 246
Kondens i strålkastare............................. 351
K
Kontroll av motoroljenivå......................... 321
207
208
200
351
207
Kollisionsvarning.............................. 164, 165
Kombinationsinstrument.................... 69, 190
Komfort i kupén....................................... 217
Konstantfarthållare.................................. 144
Kontrollsymboler........................................ 70
Informationsdisplayer................................ 69
Kamerasensor.................................. 160, 169
Krock, se Kollision..................................... 31
Informationsknapp, PCC........................... 48
Katalysator............................................... 284
bärgning.............................................. 300
Krockgardin............................................... 26
Infotainment.............................................
källknappar.........................................
menyhantering....................................
röststyrning.........................................
översikt...............................................
224
225
228
260
224
Inre backspegel....................................... 101
automatisk avbländning..................... 101
Instruktionsbok, miljömärkning.................. 12
Instrumentbelysning, se Belysning............ 84
Instrument och reglage.............................. 66
Keyless drive...................................... 52, 111
Klimat....................................................... 200
allmänt................................................ 200
sensorer.............................................. 200
Klimatanläggning
reparation........................................... 326
Klocka, inställning...................................... 73
Knappsats i ratten............. 83, 144, 193, 225
Kollision..................................................... 31
Kollisionsvarnare
radarsensor......................... 151, 159, 164
396
Kollisionsvarnare med Auto-broms*........ 164
Krockkudde
aktivering/deaktivering, PACOS........... 22
förar- och passagerarsida.................... 20
nyckelavstängning................................ 22
Krockkuddesystem.................................... 19
Kulörkod, lack.......................................... 355
Kupé........................................................ 217
Kupébelysning, se Belysning..................... 90
Kupéfilter................................................. 200
Kupévärmare
bränsledriven...................................... 210
Kylsystem................................................ 280
11 Index
Kylvätska, kontroll och påfyllning............ 324
Köassistent.............................................. 150
Köldmedium............................................ 326
Körning....................................................
kylsystem............................................
med släpvagn.....................................
med öppen baklucka..........................
280
280
293
281
Körning med släpvagn
dragvikt............................................... 362
kultryck............................................... 362
Körriktningsvisare...................................... 89
L
Lack
kulörkod.............................................. 355
lackskador och bättring...................... 355
Laminerat glas........................................... 98
Lampor, se Belysning.............................. 327
Lane Departure Control........................... 176
Larm...........................................................
aktivera.................................................
deaktivera.............................................
kontroll av larm.....................................
larmindikator.........................................
61
61
61
48
61
larmsignaler.......................................... 62
reducerad larmnivå............................... 62
stänga av utlöst larm............................ 61
Lasersensor................................................. 9
Lastning
allmänt................................................
fästpunkter..........................................
lastutrymme........................................
taklast.................................................
287
288
287
287
Lastsäkring (Lastning).............................. 288
Lastutrymme
belysning.............................................. 91
fästpunkter.......................................... 288
insynsskydd........................................ 292
skyddsgaller........................................ 291
skyddsnät........................................... 290
Ledbelysning............................................. 91
Ljud
bakre kontrollpanel............................. 229
hörlursuttag........................................ 229
inställningar................................. 230, 231
surround..................................... 224, 231
Ljudanläggning........................................ 224
funktioner............................................ 230
översikt............................................... 224
Ljudvolym................................................
hastighets-/bullerkompensering.........
ringsignal, telefon...............................
telefon.................................................
telefon/mediaspelare..........................
225
231
256
256
256
Ljusbild, anpassning.................................. 92
11
Ljushöjdsreglering strålkastare.................. 84
Ljusindikeringar, PCC................................ 48
Ljusreglage................................................ 84
Luftdistribution................................. 201, 208
Luftkonditionering.................................... 207
allmänt................................................ 200
Luftkvalitetssystem IAQS......................... 207
Låg oljenivå.............................................. 321
Lås
automatisk låsning................................ 55
låsning.................................................. 55
upplåsning............................................ 55
Låsindikering.............................................. 46
Låsning/upplåsning
baklucka............................................... 56
insidan.................................................. 55
Läderklädsel, tvättråd.............................. 353
397
11 Index
M
Menystrukturer RSE......................... 275, 276
Make up-spegel................................. 90, 219
Manuella växellägen (Geartronic)............. 118
11
Manuell växellåda.................................... 116
bogsering och bärgning...................... 299
GSI – Växelväljarhjälp......................... 116
Max taklast.............................................. 362
Meddelanden i BLIS................................ 187
Meddelanden i informationsdisplay......... 141
Meddelanden i kombinationsinstrumentet...................................................... 190
Meddelanden och symboler
Adaptiv farthållare............................... 153
Avståndskontroll................................. 158
Driver Alert Control............................. 174
Kollisionsvarnare med autobroms.......................................... 162, 170
Lane Departure Warning..................... 177
Media
BluetoothŸ.....................................
249
Mediaspelare........................................... 242
Menyer/funktioner.................................... 194
Menyhantering infotainment.................... 228
Menyhantering RSE................................. 275
Meny- och meddelandehantering............ 190
398
Menysystem MY CAR.............................. 192
styrservoolja....................................... 326
översikt............................................... 321
Mikrofon................................................... 252
Motorspecifikationer................................ 365
Miljömärkning, FSC, instruktionsbok......... 12
Motorvärmare
bränsledriven...................................... 210
Minnesfunktion i stol.................................. 79
Mittkonsol................................................ 192
Mobiltelefon
ansluta................................................
handsfree............................................
registrera telefon.................................
röststyrning.........................................
253
252
253
260
Motor
starta................................................... 111
överhettning........................................ 293
Motorbroms, automatisk......................... 131
Motorbromskontroll................................. 140
Motorhuv, öppning.................................. 320
Motorolja.......................................... 321, 366
filter..................................................... 321
ogynnsamma körförhållanden............ 366
oljekvalitet........................................... 366
volymuppgifter.................................... 366
Motorrum
kylvätska............................................. 324
olja...................................................... 321
MY CAR................................................... 192
Mätare
bränslemätare....................................... 70
hastighetsmätare.................................. 70
varvtalsmätare...................................... 70
Mätsticka, elektronisk.............................. 323
N
Nackskydd
mittplats bak......................................... 80
nedfällning...................................... 81, 82
Nyckel........................................................ 46
Nyckelblad................................................. 49
Nyckelfri start (keyless drive)............. 52, 111
Nyckellägen............................................... 76
Nödutrustning
varningstriangel.................................. 312
11 Index
O
Polering.................................................... 352
Reglage
mittkonsol................................... 192, 225
Positions-/parkeringsljus........................... 88
Reglage, ljus.............................................. 84
Pisksnärtsskador, WHIPS.......................... 27
Olja, se även Motorolja............................ 366
P
Powershift växellåda........................ 120, 299
Regnsensor................................................ 95
Provisorisk däcktätning........................... 313
Rekommendationer vid körning............... 280
Punktering, se Däck................................. 308
Rekommenderade barnskydd, tabell......... 33
PACOS....................................................... 22
Relä/säkringsbox, se Säkringar............... 341
PACOS, omkopplare................................. 22
Panelbelysning........................................... 84
Panikfunktion............................................. 47
Panoramatak
gardin.................................................. 104
ventilationsläge................................... 105
öppning och stängning....................... 104
Parkeringsbroms..................................... 132
Parkeringshjälp........................................ 179
sensorer för parkeringshjälp............... 181
Parkeringshjälpkamera............................ 182
Parkeringsvärmare...................................
batteri och bränsle..............................
parkering i backe................................
tidsinställning......................................
210
210
210
212
PCC – Personal Car Communicator
funktioner.............................................. 47
räckvidd.......................................... 48, 49
11
Q
Queue Assist............................................ 150
R
Radarsensor............................................ 146
begränsningar..................................... 151
Radio....................................................... 235
AM/FM................................................ 235
DAB.................................................... 239
Ratt............................................................ 83
knappsats..................... 83, 144, 193, 225
knappsats adaptiv farthållare............. 148
rattinställning........................................ 83
Rattlås...................................................... 112
Rengöring
automattvätt.......................................
biltvätt.................................................
fälgar...................................................
klädsel.................................................
säkerhetsbälten..................................
351
351
352
353
354
Reservhjul................................................ 308
Temporary spare................................ 308
Ringa samtal............................................ 254
ROPS (Roll Over Protection System)......... 29
ROPS (Roll Over Protection System)
(Rundslagningsskydd)............................... 29
Rostskydd................................................ 353
RSE - Rear Seat Entertainment system... 269
Rundslagningsskydd................................. 29
Ryggstöd................................................... 78
framsäte, fällning.................................. 78
Rattmotstånd, hastighetsberoende......... 216
399
11 Index
Ryggstöd baksäte, fällning........................ 81
Smörjmedel, volymuppgifter.................... 368
Svängningsdämpare................................ 294
Röststyrning mobiltelefon........................ 260
Sotfilter.................................................... 286
Symboler.................................................. 141
kontrollsymboler................................... 70
varningssymboler................................. 70
SOTFILTER FULLT.................................. 286
11
S
Samtal
hantering............................................. 254
inkommande....................................... 254
Spolare
bakruta.................................................. 96
spolarvätska, påfyllning...................... 334
vindruta................................................. 96
Sensus....................................................... 75
Spolarvätska, påfyllning........................... 334
Serviceläge.............................................. 333
Spolmunstycken, uppvärmda.................... 96
Serviceprogram....................................... 320
Stabilitets- och dragkraftssystem............ 140
Sidokrockkuddar....................................... 24
Stabilitetssystem..................................... 140
Signalhorn.................................................. 83
Startbatteri............................................... 375
Signalingång, extern........................ 224, 246
Starthjälp................................................. 115
SIPS-bag................................................... 24
Startnycklar................................................ 76
Skyddsgaller............................................ 291
Startspärr................................................... 46
Skyddsnät................................................ 290
Stenskott och repor................................. 355
Släpfordon
självsvängning.................................... 298
Stol, se Säten............................................ 78
Strålkastare.............................................. 327
Släpfordonsstabilisator.................... 140, 298
Styrkraftsnivå, se Rattmotstånd.............. 216
Släpvagn.................................................. 293
kabel................................................... 293
körning med släpvagn........................ 293
Ställa in tidsavstånd................................. 156
Smörjmedel.............................................. 368
400
Spin control............................................. 140
Stämningsljus............................................ 91
Surround.......................................... 224, 231
Symboler och meddelanden
Adaptiv farthållare............................... 153
Avståndskontroll................................. 158
Driver Alert Control............................. 174
Kollisionsvarnare med autobroms.......................................... 162, 170
Lane Departure Warning..................... 177
Säkerhetsbälte
baksäte................................................. 17
bältesförsträckare................................. 17
Säkerhetsbälten......................................... 16
Säkerhetsläge............................................ 31
Säkringar..................................................
allmänt................................................
box i bagage-/lastutrymme................
byte.....................................................
kallzon.................................................
relä/säkringscentral i motorrum..........
Start/Stop...........................................
341
341
348
341
349
342
349
Säkringscentral........................................ 341
handskfack......................................... 345
11 Index
Säkringstabell
säkringar i motorrum.......................... 343
telefonbok........................................... 256
telefonbok, genväg............................. 256
Säten.......................................................... 78
elmanövrerade...................................... 79
eluppvärmning.................................... 205
fällning av ryggstöd bak....................... 81
fällning av ryggstöd fram...................... 78
nackskydd bak..................................... 80
Temperatur
faktisk temperatur............................... 200
Taklast, max vikt...................................... 362
Tankning..................................................
påfyllning............................................
tanklock..............................................
tanklucka, elektrisk öppning...............
tanklucka, manuell öppning................
Telefon
ansluta................................................
handsfree............................................
inkommande samtal...........................
registrera telefon.................................
ringa samtal........................................
röststyrning.........................................
ta emot samtal....................................
283
283
283
283
283
Typbeteckning......................................... 360
Typgodkännande, fjärrnyckelsystem....... 376
11
Tillskottsvärmare...................................... 213
Timer........................................................ 207
Torkarblad................................................
byte.....................................................
byte bakruta........................................
rengöring............................................
serviceläge..........................................
333
333
334
334
333
Torkare och spolning................................. 95
Totalvikt................................................... 362
Traction control........................................ 140
Trafikskyltsinformation............................. 142
253
252
254
253
254
260
255
TV............................................................. 264
Temperaturreglering................................ 206
Tjänstevikt................................................ 362
T
Tuta............................................................ 83
U
Underhåll
rostskydd............................................ 353
Upplåsning
från insidan........................................... 55
från utsidan........................................... 55
Uppvärmda spolmunstycken..................... 96
Urkoppling av växelväljarspärr................ 119
USB, anslutning....................................... 246
Utsläpp av koldioxid................................ 286
Transmission............................................ 116
Transponder.............................................. 98
Trippmätare............................................... 73
Trygghetsbelysning............................. 47, 91
Trådlösa hörlurar...................................... 270
V
Vadning.................................................... 280
Varningsblinkers........................................ 89
TSA – släpfordonsstabilisator.......... 140, 298
Tunneldetektering...................................... 87
401
11 Index
Varningslampa
adaptiv farthållare............................... 146
kollisionsvarnare................................. 166
stabilitets- och dragkraftssystem....... 140
11
Varningslampor
bältespåminnare...................................
fel i bromssystemet..............................
generatorn laddar inte..........................
krockkuddar-SRS.................................
lågt oljetryck.........................................
parkeringsbroms åtdragen...................
varning..................................................
71
71
71
71
71
71
71
Varningsljud
kollisionsvarnare................................. 166
Varningssymbol, krockkuddesystem......... 19
Varningssymboler...................................... 70
Varningstriangel....................................... 312
Vindrutespolning........................................ 96
Vindrutetorkare.......................................... 95
regnsensor............................................ 95
Vinterdäck................................................ 306
Vaxning.................................................... 352
Ventilation................................................ 201
Ventilationsmunstycken........................... 202
Verktyg..................................................... 308
Vikter
tjänstevikt........................................... 362
402
Yttermått.................................................. 362
Yttre backspeglar.................................... 100
Vinterkörning............................................ 281
Värme....................................................... 206
Å
Värmereflekterande vindruta...................... 98
Återcirkulation.......................................... 207
Vätskor, volymuppgifter........................... 368
Återställning av fönsterhissar..................... 99
Vätskor och oljor...................................... 368
Återställning av yttre backspeglar........... 100
Växellåda................................................. 116
automat............................................... 117
manuell............................................... 116
Ö
Växelväljarspärr....................................... 119
Överhettning............................................ 293
Volvo Sensus............................................. 75
Växelväljarspärr, mekanisk urkoppling.... 119
Vattenavvisande ytskikt, rengöring.......... 352
Vatten- och smutsavvisande ytskikt.......... 98
Y
W
WHIPS
barnstol/barnkudde.............................. 27
pisksnärtsskador.................................. 27
Kdakd8Vg8dgedgVi^dc51 4XFEJTI "5 1SJOUFEJO4XFEFO (zUFCPSH $PQZSJHIU©7PMWP$BS$PSQPSBUJPO
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising