Volvo | XC60 | Quick Guide | Volvo XC60 2013 Quick Guide

Volvo XC60 2013 Quick Guide
XC60
Quick GUIDE
Web Edition
VÄLKOMMEN TILL DIN NYA VOLVO!
Att lära känna sin nya bil är en spännande upplevelse.
Titta igenom denna Quick-Guide för att snabbt och enkelt lära några
av de vanligaste funktionerna.
Samtliga varningstexter och annan viktig och detaljerad information
finns endast i instruktionsboken – denna folder innehåller enbart ett
litet urval.
Instruktionsboken innehåller dessutom den senaste och mest aktuella
informationen.
Tillval är markerade med en asterisk (*).
På www.volvocars.com finns ytterligare information som berör din bil.
Fjärrnyckel med PCC* – personal car communicator
Låser dörrar och baklucka samt aktiverar
larmet*. Efter 10 – 25 sekunder blockeras
lås och inre öppningshandtag. Dörrarna
kan sedan inte heller öppnas inifrån.
Låser upp dörrarA och baklucka samt
deaktiverar larmet.
Låser upp bakluckan – den öppnas inteB.
PCC*
1 Grönt ljus: Bilen är låst.
2 Gult ljus: Bilen är olåst.
3 Rött ljus: Larmet har varit utlöst.
4 Blinkande växlande rött ljus: Larmet utlöst
för mindre än 5 minuter sedan.
Trygghetsbelysning. Tänder lampor i
sidospeglar*, blinkers och parkeringsljus,
vid nummerplåt, kupétak och golv.
Panikfunktion. Hålls intryckt ca 3 sekunder vid en nödsituation för att utlösa
larmet.
Information om bilen kan fås inom
100 meters räckvidd.
– Tryck på knappen och vänta 7 sekunder.
Knapptryck utom räckvidd visar senast
lagrade status ur minnet.
A
B
Automatisk återlåsning sker om inte dörr/baklucka
öppnas inom 2 minuter efter upplåsning.
Elmanövrerad baklucka* öppnas.
Starta motorn
1. Sätt fjärrnyckeln i startlåset och tryck in nyckeln till dess ändläge.
2. Tryck ner kopplings- eller bromspedalen.
Kallstart
OBS
3. Tryck kort på knappen för
att starta motorn.
Efter kallstart är tomgången hög oavsett yttertemperatur. En stunds förhöjd tomgång är en
del av Volvos effektiva avgasreningssystem.
Vid kallstart har dieselmotorer en viss fördröjd
start eftersom förbränningsrummen ska
förvärmas.
Stäng av motorn och ta ur
fjärrnyckeln
1. Tryck kort på knappen –
motorn stannar.
2. Dra ut fjärrnyckeln ur
startlåset.
BLIS – Blind Spot Information
System*
Om BLIS indikeringslampa lyser trots att inget
fordon finns i den döda vinkeln, kan orsaken
vara t.ex. reflex från våt vägbana eller lågt
stående sol i kameran.
Vid direkt fel på systemet visar displayen texten BLIS Serv. erfordras.
Nyckellägen
För att nå följande nyckellägen utan motorstart: Tryck inte ner broms-/kopplingspedalen.
0 Lås upp bilen.
I Med fjärrnyckeln helt intryckt i startlåset: Tryck kort på START/STOP ENGINE.
II Med fjärrnyckeln helt intryckt i startlåset: Tryck på START/STOP ENGINE i ca 2 sekunder.
Nyckelläge II förbrukar mycket ström från startbatteriet och bör därför undvikas!
Se även tabellen i sektionen “Nyckellägen” i bilens ordinarie instruktionsbok för information om vilka
funktioner/system som kan användas med avstängd motor vid olika nyckellägen.
För att återgå till nyckelläge 0 från läge II och I: Tryck kort på START/STOP ENGINE.
KEYLESS* NYCKELSYSTEM
STARTA MOTORN
–– Tryck ner broms-/kopplingspedal och tryck
kort på START STOP ENGINE-knappen.
STÄNGA AV MOTORN
–– Tryck kort på START STOP ENGINE-knappen.
Se instruktionsbokens avsnitt ”Lås och larm” för
mer information.
Nyckeln kan ligga i t.ex. fickan hela tiden.
LÅSA & LARMA BILEN
–– Vidrör ett av de yttre dörrhandtagens bakre
del (se bild).
LÅSA UPP & AVLARMA
–– Greppa ett dörrhandtag och öppna dörren på
vanligt sätt (handske kan förhindra funktionen).
vindrutetorkare och Regnsensor*
1 Regnsensor På/Av, med spak i läge 0.
2 Reglerar sensorkänslighet eller intervalltid.
3 Torkare bakruta – intervall/normal.
A
Enkelsvep
0
Av
B
Intervalltorkare, se även (2)
C
Normal svephastighet
D
Hög svephastighet
E
Spolare vindruta och strålkastare
F
Spolare bakruta
Visas i displayen då regnsensorn är
aktiv
inställning framstol
fjärrnyckeln och Elmanövrerad
förarstol*
Samtliga fjärrnycklar kan användas av olika
förare för att lagra förarstolens inställningar.
Funktionen måste aktiveras i menysystemet
MY CAR under Inställningar -> Bilinställningar -> Bilnyckelminne.
Gör så här:
• Ställ in stolen som du vill ha den.
• Lås bilen genom att trycka på låsknappen
på fjärrnyckeln som du brukar använda.
Detta lagrar stolens position i fjärrnyckelns
minneA.
• Lås upp bilen (genom att trycka på upplåsningsknappen på samma fjärrnyckel) och
öppna förardörren. Förarstolen kommer att
automatiskt inta positionen som är lagrad
i fjärrnyckelns minne (om stolen har rörts
sedan du låste bilen).
A.
1
2
3
4
5
6
Svankstöd
Ryggstödets lutning.
Höj/sänk stolen.
Höj/sänk sittdynans framkant.
Framåt/bakåt.
Fällning passagerarstols ryggstöd.
Denna inställning påverkar inte inställningar som har lagrats
med den elmanövrerade stolens* minnesfunktion*. Se
instruktionsboken för mer information.
ELEKTRONISK Klimatanläggning – ECC*
AUTOMATISK REGLERING
I AUTO-läge hanterar ECC-systemet alla funktioner automatiskt och gör därmed bilkörningen
enklare med optimal luftkvalitet.
1 Vrid för individuell temperatur i vänster/
höger del av kupé. Displayen visar vald
temperatur.
8 Tryck för automatisk reglering av vald temperatur och övriga funktioner.
MANUELL REGLERING
2 Eluppvärmning vänster/höger stol.
3 Max-defroster. Riktar all luft mot framruta
och sidofönster med maximal luftström.
4 Vrid för att ändra fläkthastighet.
5 Luftdistribution.
6 Eluppvärmd bakruta och sidospeglar På/Av.
7 Återcirkulation.
9 AC – Luftkonditionering På/Av. Kyler kupén
och avimmar rutorna.
Förvaringsutrymmen, 12 v-uttag & aux/USB*
12 V-uttagen i kupén fungerar i nyckelläge I eller
II. 12 V-uttaget* i lastutrymmet är alltid aktivt.
Med AUX/USB*-uttaget kan bilens ljudanläggning t.ex. spela musik från en mp3-spelare.
viktigt
Med motorn avstängd kan användning
av 12 V-uttaget i lastutrymmet ladda ur
startbatteriet.
Elmanövrerat panoramatak*
Första trycket på reglaget manövrerar sol­­
gardinen – andra panoramataket.
Vid manuell manövrering måste solgardinen
vara i maximalt öppet läge innan taket kan
manövreras.
Vid ventilationsläge öppnas/stängs solgardinen automatiskt.
A Automatisk maximal öppning.
B Manuell öppning.
C Manuell stängning.
D Automatisk maximal stängning.
E Öppning ventilationsläge.
F Stängning ventilationsläge.
färddator OCH TRIPPMÄTARE
1 Låg bränslenivå. Vid tänd symbol, fyll på
bränsle snarast.
2 T1 & T2 – oberoende trippmätare, som
alltid är aktiva.
3 Bränslemätare. Symbolens pil påminner om
på vilken sida tank­locket sitter.
4 Display färddator. Välj funktion med (8).
5 Klocka. Justeras i menysystemet MY CAR
obs
6 Kort tryck växlar mellan T1 & T2.
Displaytext _ _ _ km till tom tank är en
uppskattning av möjlig körsträcka baserad på
tidigare körförhållanden.
Ställa in ratten
Bluetooth*
eller med (6).
Långt tryck nollställer aktuell mätare.
Ställa klockan: Vrid till ändläge och vrid
sedan förbi ändläget med ett ”klick”.
7 Tryck för att visa/släcka meddelande.
8 Vrid för att se färddatorns alternativ.
9 Kort tryck nollställer färddatorns aktuella
funktion.
Långt tryck nollställer alla färddatorns
funktioner.
1. Gör mobiltelefonen sökbar/synbar.
2. Håll in ljudanläggningens TEL-knapp.
3. Välj Lägg till telefon i ljudanläggningens
display.
4. Välj den telefon som ska anslutas.
5. Mata in siffrorna som visas i ljudanläggningens display via mobiltelefonens knappsats.
VARNING
Ställ in ratten innan körning på­börjas – aldrig
under körning.
1. Frigör låsningen.
2. Justera.
Förarstödsystem
City Safety™ är ett förarhjälpmedel och kan
aldrig ersätta dennes uppmärksamhet över
trafiken eller ansvaret att framföra fordonet
på ett säkert sätt.
City Safety™ och Kollisionsvarnare med
auto-broms & Fotgängarskydd*
Dessa funktioner hjälper föraren att undvika en
kollision i situationer där förändringar i framförvarande trafik tillsammans med ouppmärksamhet kan leda till en incident.
Funktionen är aktiv i hastigheter under 50 km/h
och hjälper föraren genom att övervaka framförvarande trafik med en lasersensor monterad i
vindrutans överdel.
City Safety™ kan hjälpa till att undvika en kollision om hastighetsskillnaden mellan det egna
och det framförvarande fordonet är lägre än
15 km/h.
Om hastighetensskillnaden är högre kan en
kollision inte undvikas men hastigheten i kollisionsögonblicket reduceras. City Safety™ är
konstruerad att aktiveras så sent som möjligt för
att undvika onödiga ingrepp.
Fotgängarskydd (Upptäckare av fotgängare
framför bilen) ger ingen varning eller bromsingrepp i fordonshastigheter över 80 km/h och
fungerar inte i mörker och tunnlar.
Funktionen kan inte upptäcka en fotgängare
som:
• är delvis skymd
• är kortare än 80 cm
• bär klädsel som döljer kroppskonturen.
Andra förarstödsystem
För att hjälpa föraren att t.ex. bromsa i tid, hålla
säkert avstånd till andra fordon, uppmärksamma
fordon som rör sig i samma riktning som det
egna fordonet, i den s.k. döda vinkeln eller ha
bra placering på vägbanan, kan bilen vara utrustad med ett flertal system:
• Adaptiv farthållare (man)*
• Adaptiv farthållare med Köassistent (aut)*
• Avståndskontroll*
• BLIS (Blind Spot Information System)*
• Driver Alert Control*
• Lane Departure Warning*.
Se instruktionsbokens avsnitt ”Komfort och
körglädje” för mer information om funktionerna
och dess begränsningar.
varning
Föraren är alltid ansvarig för att fordonet
framförs på ett korrekt sätt och med säkerhetsavstånd anpassad till hastigheten.
EBA – emergency brake assist
Bilvård
Nödbromsförstärkningen hjälper till med att
öka bromskraften och därmed förkorta bromssträckan. EBA aktiveras när föraren bromsar
hastigt. När EBA aktiveras sjunker broms­
pedalen ner lite lägre än vanligt.
– Tryck (håll) ner bromspedalen så länge det
behövs – all inbromsning upphör om pedalen
släpps.
Handtvätt är skonsammare mot lacken än
automattvätt. Lacken är också känsligare när
den är ny. Därför rekommenderas handtvätt
under bilens första månader.
Använd rent vatten och tvättsvamp. Tänk på
att smuts och grus kan repa lacken.
ljusreglage
drive*
Funktionen DRIVe aktiverar ett program som hjälper föraren reducera
bränsleförbrukning och utsläpp.
Med Start/Stop kan motorn fås att stoppa/
starta automatiskt vid stillastående trafik.
DRIVe kan stängas av. Lysande knapplampa
indikerar att funktionen är aktiv.
Vissa modeller har följande knapp:
A
Helljusblink
B
Hel-/halvljusväxling och Ledbelysning
Dimljus bak, ljuset lyser endast på
förarsidan
Automatiskt (vissa marknader)/avstängt
halvljus. Helljusblink fungerar men inte
fast helljus
Parkeringsljus
Halvljus. Släcks när motorn stängs av.
Helljus kan aktiveras
Öppnar lucka för tanklock
Manuell ljushöjdsreglering (automatisk
för Xenon-ljus*)
Upplåsning av baklucka
Parkeringsbroms
Ansätta
- Tryck på knappen. Varningslampan blinkar tills
parkeringsbromsen är fullt åtdragen – därefter
fast sken.
Lossa
1. Nyckelläge 0 eller I.
2. Tryck ner bromspedalen och dra lätt i knappen.
Lossa automatiskt
- Kör iväg. (För bilar med automatisk växellåda
krävs påtaget säkerhetsbälte).
TP 15100 (Swedish). AT 1220. Printed in Sweden, Göteborg 2012. Cop yright © 2000-2012 Volvo Car Corporation.
Display- och instrumentbelysning
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising