Volvo XC60 Twin Engine 2019 Early Ägarmanual

Volvo XC60 Twin Engine 2019 Early Ägarmanual
XC60
TWIN ENGINE
ÄG A RMA N UA L
VÄLKOMMEN!
Vi hoppas att du kommer att få glädje av många års körning i din Volvo.
Bilen är konstruerad för din och dina passagerares säkerhet och komfort. Volvo strävar efter att konstruera en av världens säkraste personbilar. Din Volvo är också konstruerad för att uppfylla gällande säkerhetsoch miljökrav.
För att öka din trivsel med din Volvo rekommenderar vi att du läser anvisningar och underhållsinformation i denna ägarmanual. Ägarmanualen
finns även tillgänglig som mobilapp (Volvo Manual) och på Volvo Cars
supportsida (support.volvocars.com).
Vi uppmanar också alla att alltid använda säkerhetsbälte i den här och
andra bilar. Du bör heller inte köra om du är påverkad av alkohol eller
mediciner – eller av någon anledning har försämrad körförmåga.
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
ÄGARINFORMATION
SÄKERHET
18
Volvo ID
28
Säkerhet
42
Ägarmanual i centerdisplay
19
Skapa och registrera ett Volvo ID
28
Säkerhet vid graviditet
42
Navigera i ägarmanual i centerdisplay
20
Drive-E – renare körglädje
30
Whiplash Protection System
43
Ägarmanual i mobila enheter
22
IntelliSafe – förarstöd
32
Säkerhetsbälten
44
Volvo Cars supportsida
22
Sensus – uppkoppling och underhållning
33
Ta på och av säkerhetsbälte
45
Att läsa ägarmanualen
23
Mjukvaruuppdateringar
36
Bältesförsträckare
46
25
Inspelning av data
36
Återställa elektrisk bältesförsträckare*
47
Villkor för tjänster
37
Dörr- och bältespåminnare
47
Integritetspolicy för kunder
37
Krockkuddar
48
Viktig information om tillbehör och
extrautrustning
38
Förarkrockkuddar
49
Installation av tillbehör
38
Passagerarkrockkudde
50
Inkoppling av utrustning till bilens
diagnosuttag
39
Aktivera och deaktivera passagerarkrockkudde*
51
Visa bilens identifikationsnummer
40
Sidokrockkuddar
53
Förardistraktion
40
Krockgardiner
54
Säkerhetsläge
55
Starta och förflytta bilen efter säkerhetsläge
55
Barnsäkerhet
56
Barnskydd
57
Övre fästpunkter för barnskydd
58
Nedre fästpunkter för barnskydd
58
i-Size/ISOFIX-fästpunkter för barnskydd
59
Barnskyddsplacering
60
Barnskyddsmontering
61
Ägarmanualen och miljön
2
DIN VOLVO
Ägarinformation
Tabell för placering av barnskydd där
bilens säkerhetsbälte används
62
Tabell för placering av i-Size-barnskydd
DISPLAYER OCH
RÖSTSTYRNING
Hantera centerdisplay
102
Instrument och reglage i vänsterstyrd bil
72
64
Aktivera och deaktivera centerdisplay
105
Instrument och reglage i högerstyrd bil
Tabell för placering av ISOFIX-barnskydd
73
65
Navigera i centerdisplayens vyer
105
Förardisplay
75
Integrerad barnstol*
68
Hantera delvyer i centerdisplay
108
Inställningar för förardisplay
77
Fälla upp sittdynan i integrerad barnstol*
69
Funktionsvy i centerdisplay
111
Bränslemätare
78
Fälla ner sittdynan i integrerad barnstol*
Flytta appar och knappar i centerdisplay
70
113
Hybridmätare
78
Symboler i centerdisplayens statusfält
113
Hybridbatterimätare
79
Tangentbordet i centerdisplay
115
Färddator
80
118
Visa färddata i förardisplayen
82
Ändra språk för tangentbordet i centerdisplay
Nollställa trippmätare
83
118
Visa färdstatistik i centerdisplayen
83
Skriva in tecken, bokstäver och ord
för hand i centerdisplay
Inställningar för färdstatistik
84
Ändra utseendet i centerdisplay
120
Tid och datum
84
Stänga av och ändra volymen på
systemljud i centerdisplay
120
Yttertemperaturmätare
85
Ändra systemenheter
121
Kontrollsymboler i förardisplayen
85
Ändra systemspråk
121
Varningssymboler i förardisplayen
87
121
Licensavtal för förardisplayen
88
Ändra inställningar i centerdisplayens
toppvy
Applikationsmeny i förardisplay
94
Öppna kontextuell inställning i centerdisplay
122
Hantera applikationsmeny i förardisplay
95
Återställa användardata vid ägarbyte
Meddelande i förardisplay
123
96
Återställa inställningar i centerdisplay
Hantera meddelande i förardisplay
123
97
Tabell över inställningar i centerdisplay
Hantera meddelande sparat från förardisplay
124
97
Förarprofiler
125
Översikt av centerdisplay
99
Välja förarprofil
126
3
BELYSNING
126
Ljusreglage
140
Rutor, glas och speglar
154
Skydda förarprofil
127
Justera ljusfunktioner via centerdisplay
141
Klämskydd för rutor och solgardiner
154
Koppla fjärrnyckel till förarprofil
127
Positionsljus
141
Återställningssekvens för klämskydd
155
Återställa inställningar i förarprofiler
128
Varselljus
142
Fönsterhissar
155
Meddelande i centerdisplay
129
Halvljus
143
Manövrera fönsterhissar
156
Hantera meddelande i centerdisplay
129
Använda helljus
143
Backspeglar
157
Hantera meddelande sparat från
centerdisplay
130
Automatiskt helljus
144
Justera backspeglarnas avbländning
157
Head-up-display*
131
Använda blinkers
146
Vinkling av yttre backspeglar
158
Aktivera och deaktivera head-up-display*
132
Aktiva kurvljus*
146
Panoramatak*
160
Inställningar för head-up-display*
133
Dimljus bak
147
Manövrera panoramatak*
161
Röststyrning
Bromsljus
134
148
163
Använda röststyrning
Nödbromsljus
135
148
Automatisk stängning av panoramatakets* solgardin
Varningsblinkers
163
136
148
Torkarblad och spolarvätska
Röststyra telefon
137
149
164
Röststyra radio och media
Använda ledbelysning
Använda vindrutetorkare
Trygghetsbelysning
149
Använda regnsensorn
165
Interiör belysning
150
Använda regnsensorns minnesfunktion
166
Justera interiör belysning
151
Använda vindrute- och strålkastarspolare
166
Använda bakrutetorkare och -spolare
167
Använda automatisk bakrutetorkning
vid backning
167
Inställningar för röststyrning
4
RUTOR, GLAS OCH SPEGLAR
Ändra namn på förarprofil
137
SÄTEN OCH RATT
KLIMAT
Manuellt framsäte
170
Klimat
188
Aktivera och deaktivera eluppvärmd ratt*
203
Elmanövrerat* framsäte
171
Klimatzoner
188
203
Justera elmanövrerat* framsäte
171
Klimatsensorer
188
Aktivera och deaktivera automatisk
start av eluppvärmd ratt*
Lagra position för säte, backspeglar
och head-up-display*
172
Upplevd temperatur
189
Aktivera autoreglerat klimat
204
173
189
204
Använda lagrad position för säte,
backspeglar och head-up-display*
Röststyra klimat
Aktivera och deaktivera luftåtercirkulation
Luftkvalitet
190
Aktivera och deaktivera tidsinställning för luftåtercirkulation
205
Inställningar för massage* i framsäte
174
Clean Zone*
191
Aktivera och deaktivera max defroster
Clean Zone Interior Package*
205
191
Interior Air Quality System*
207
192
Aktivera och deaktivera eluppvärmd
vindruta*
Justera massageinställningar* i framsäte
175
Justera* sittdynans längd i framsäte
176
Justera sidostöd* i framsäte
177
Aktivera och deaktivera luftkvalitetssensor*
192
Aktivera och deaktivera automatisk
start av eluppvärmd vindruta*
208
Justera svankstöd* i framsäte
177
Kupéfilter
193
179
Luftfördelning
Fälla ryggstöd i baksätet
193
Aktivera och deaktivera eluppvärmd
bakruta och yttre backspeglar
208
Justera passagerarsäte från förarsätet*
180
Ändra luftfördelning
182
Rattens reglage och signalhorn
194
184
Öppna, stänga och rikta ventilationsmunstycken
Aktivera och deaktivera automatisk
start av eluppvärmd bakruta och yttre
backspeglar
209
Justera nackskydd i baksätet
194
Reglera fläktnivå för framsäte
209
Rattlås
184
Tabell över luftfördelningsalternativ
196
Reglera temperatur för framsäte
210
Justera ratt
185
Klimatreglage
199
Synkronisera temperatur
210
Aktivera och deaktivera eluppvärmt
framsäte*
200
Aktivera och deaktivera luftkonditionering
211
Aktivera och deaktivera automatisk
start av eluppvärmt framsäte*
201
Parkeringsklimat
212
Förkonditionering
212
Starta och stänga av förkonditionering
213
Tidsinställning för förkonditionering
215
Lägga till och redigera tidsinställning
för förkonditionering
215
Aktivera och deaktivera eluppvärmt
baksäte*
201
Aktivera och deaktivera ventilerat
framsäte*
202
5
NYCKEL, LÅS OCH LARM
6
Aktivera och deaktivera tidsinställning för förkonditionering
217
Låsindikering
226
Inställning för låsindikering
227
Aktivera och deaktivera barnsäkerhetsspärr
254
Ta bort tidsinställning för förkonditionering
217
Fjärrnyckel
227
Automatisk låsning vid körning
256
Öppna och stänga elmanövrerad
baklucka*
Klimatkomfort vid parkering
218
Låsa och låsa upp med fjärrnyckel
229
256
Starta och stänga av klimatkomfort
vid parkering
218
Inställningar för fjärrstyrd och insides
upplåsning
231
259
Låsa upp baklucka med fjärrnyckel
Programmera maxöppning för
elmanövrerad baklucka*
Symboler och meddelanden för parkeringsklimat
220
231
Fjärrnyckelns räckvidd
232
Öppna och stänga baklucka med
fotrörelse*
259
Värmare
Parkeringsvärmare
222
Byta batteri i fjärrnyckel
232
Privat låsning
261
223
Beställa fler fjärrnycklar
235
Aktivera och deaktivera privat låsning
262
Tillskottsvärmare
224
Red Key – begränsad fjärrnyckel*
235
Larm*
263
Aktivera och deaktivera automatisk
start av tillskottsvärmare
224
Inställningar för Red Key*
236
Aktivera och deaktivera larm*
264
Löstagbart nyckelblad
237
Reducerad larmnivå*
266
Låsa och låsa upp med löstagbart
nyckelblad
238
Blockerat låsläge*
266
Elektronisk startspärr
239
Deaktivera blockerat låsläge* tillfälligt
267
Typgodkännande för fjärrnyckelsystemet
240
Nyckelfritt och beröringskänsliga ytor*
249
Låsa och låsa upp nyckelfritt*
250
Inställningar för nyckelfri upplåsning*
251
Låsa upp bakluckan nyckelfritt*
251
Antennplaceringar för start- och låssystem
252
Låsa och låsa upp från bilens insida
253
Låsa upp bakluckan från bilens insida
254
FÖRARSTÖD
Förarstödsystem
270
Hastighetsberoende rattmotstånd
270
Ändra tolerans för Automatisk fartbegränsare
284
Deaktivera/återaktivera Adaptiv farthållare
300
Stabilitetssystem Roll Stability Control
271
Begränsningar för Automatisk fartbegränsare
284
Omkörningsassistans med Adaptiv
farthållare
302
Elektronisk stabilitetskontroll
271
Farthållare
Sportläge i Elektronisk stabilitetskontroll
285
Aktivera och starta Farthållare
Aktivera/deaktivera Sportläge i Elektronisk stabilitetskontroll
286
Starta Omkörningsassistans med
Adaptiv farthållare
302
273
273
Hantera hastighet för Farthållare
287
Begränsningar för Omkörningsassistans med Adaptiv farthållare
303
Begränsning för Sportläge i Elektronisk stabilitetskontroll
273
Deaktivera och sätta Farthållare i
beredskapsläge
288
Målbyte med Adaptiv farthållare
303
Symboler och meddelanden för Elektronisk stabilitetskontroll
Återaktivera Farthållare från beredskapsläge
288
304
274
Automatisk bromsning med Adaptiv
farthållare
289
305
275
Stänga av Farthållare
Begränsningar för Adaptiv farthållare
Connected Safety
Aktivera/deaktivera Connected Safety
Avståndsvarning*
290
306
276
Skifta mellan Farthållare och Adaptiv
farthållare
Begränsningar för Connected Safety
276
Head-up-display för Avståndsvarning
290
277
291
Symboler och meddelanden för
Adaptiv farthållare
307
Fartbegränsare
Aktivera/deaktivera Avståndsvarning
Aktivera och starta Fartbegränsare
278
Ställa in tidsavstånd för Avståndsvarning
291
Pilot Assist
309
Hantera hastighet för Fartbegränsare
278
292
Pilot Assist och Varning vid kollisionsrisk
312
Deaktivera och sätta Fartbegränsare
i beredskapsläge
279
Adaptiv farthållare*
293
313
296
Återaktivera Fartbegränsare från
beredskapsläge
280
Adaptiv farthållare och Varning vid
kollisionsrisk
Head-up-display för Pilot Assist vid
kollisionsrisk
Aktivera och starta Pilot Assist
314
Hantera hastighet för Pilot Assist
315
Ställa in tidsavstånd för Pilot Assist
315
Stänga av Fartbegränsare
280
Begränsningar för Fartbegränsare
281
Automatisk fartbegränsare
281
Aktivera/deaktivera Automatisk fartbegränsare
283
Begränsningar för Avståndsvarning
Head-up-display för Adaptiv farthållare vid kollisionsrisk
296
Aktivera och starta Adaptiv farthållare
297
Deaktivera/återaktivera Pilot Assist
317
Hantera hastighet för Adaptiv farthållare
298
Omkörningsassistans med Pilot Assist
319
Ställa in tidsavstånd för Adaptiv farthållare
299
Starta Omkörningsassistans med
Pilot Assist
319
7
Begränsningar för Omkörningsassistans med Pilot Assist
320
Målbyte med Pilot Assist
320
Automatisk bromsning med Pilot Assist
321
Begränsningar för Pilot Assist
321
Symboler och meddelanden för
Pilot Assist*
323
Radarenhet
324
Begränsningar för radarenhet
325
Rekommenderat Underhåll för Radarenhet
328
Typgodkännande för Radarenhet
329
Kameraenhet
Aktivera/deaktivera Hastighetsvarning i Trafikskyltsinformation
366
348
Trafikskyltsinformation med fartkamerainformation
367
Meddelanden för City Safety
350
Begränsningar för Trafikskyltsinformation
Rear Collision Warning
368
351
Driver Alert Control
Begränsningar för Rear Collision
Warning
368
351
Aktivera/deaktivera Driver Alert Control
370
BLIS*
352
Välj guide till rastplats vid varning
från Driver Alert Control
370
Aktivera/deaktivera BLIS
353
Begränsningar för Driver Alert Control
370
Begränsningar för BLIS
354
Körfältsassistans
371
Rekommenderat underhåll för BLIS
354
Styrhjälp med Körfältsassistans
372
333
Meddelanden för BLIS
356
Aktivera/deaktivera Körfältsassistans
373
334
Cross Traffic Alert*
357
373
Rekommenderat Underhåll för
Kameraenhet
337
Aktivera/deaktivera Cross Traffic Alert
358
Välja assistansalternativ för Körfältsassistans
Begränsningar för Cross Traffic Alert
358
Begränsningar för Körfältsassistans
373
City Safety™
337
375
Parametrar och delfunktioner för City
Safety
338
Ställa in varningsavstånd för City Safety
Detektering av hinder med City Safety
City Safety i korsande trafik
Begränsningar för Kameraenhet
8
City Safety vid förhindrad undanmanöver
346
City Safety bromsar för mötande fordon*
347
Begränsningar för City Safety
Rekommenderat underhåll för Cross
Traffic Alert
359
Symboler och meddelanden för
Körfältsassistans
Meddelanden för Cross Traffic Alert
360
377
340
Trafikskyltsinformation*
361
Symboler i förardisplayen för
Körfältsassistans
341
362
Styrassistans vid kollisionsrisk
377
343
Aktivera/deaktivera Trafikskyltsinformation
378
Begränsningar för City Safety i korsande trafik
344
Trafikskyltsinformation och skyltvisning
363
Aktivera/deaktivera Styrassistans vid
kollisionsrisk
365
Styrassistans vid risk för avåkning
378
City Safety styrhjälp vid undanmanöver
345
Trafikskyltsinformation och Sensus
Navigation
Begränsningar för City Safety styrhjälp vid undanmanöver
345
Trafikskyltsinformation med Hastighetsvarning och Inställningar
365
Nivå av Styrassistans vid risk för avåkning 379
Aktivera/deaktivera Styrassistans vid
risk för avåkning
380
HYBRIDINFORMATION
Begränsningar för Styrassistans vid
risk för avåkning
380
Sensorfält från Parkeringshjälp för
Parkeringskamera
396
Allmänt om Twin Engine
410
Laddning av hybridbatteriet
Styrassistans vid risk för kollision
med mötande
381
Starta Parkeringshjälpkamera
397
411
Laddström
Aktivera/deaktivera Styrassistans vid
kollisionsrisk med mötande
382
Begränsningar för Parkeringshjälpkamera
397
412
Laddkabel
413
398
Jordfelsbrytare i laddkabeln
Begränsningar för Styrassistans vid
kollisionsrisk med mötande
382
Rekommenderat Underhåll av Parkeringskamera
414
Temperaturövervakning av laddkabeln
415
Symboler och meddelanden för Parkeringshjälpkamera
399
Öppna och stänga luckan till laddintaget
Styrassistans vid risk för påkörning
bakifrån*
383
415
Aktiv parkeringshjälp*
400
Starta laddning av hybridbatteriet
Aktivera/deaktivera Styrassistans vid
risk för påkörning bakifrån*
384
416
Varianter av parkering med Aktiv parkeringshjälp
401
Laddstatus i bilens laddintag
418
Laddstatus i laddkabelns kontrollenhet
Begränsningar för Styrassistans vid
risk för påkörning bakifrån
384
420
402
Laddstatus i bilens förardisplay
423
Lämna parkering med Aktiv parkeringshjälp
404
Avsluta laddningen av hybridbatteriet
Symboler och meddelanden för Styrassistans vid kollisionsrisk
385
425
Begränsningar för Aktiv parkeringshjälp*
426
405
Symboler och meddelanden gällande
Twin Engine i förardisplayen
Parkeringshjälp*
386
Parkeringshjälp framåt, bakåt och
utmed sidorna
387
Rekommenderat Underhåll för Aktiv
parkeringshjälp
407
Långtidsförvaring av fordon med
hybridbatteri
428
Aktivera/deaktivera Parkeringshjälp
388
Meddelanden för Aktiv parkeringshjälp*
408
Begränsningar för Parkeringshjälp
388
Rekommenderat Underhåll för Parkeringshjälp
389
Symboler och meddelanden för Parkeringshjälp
390
Parkeringshjälpkamera*
391
Parkeringskamerornas Kameravyer
392
Hjälplinjer för Parkeringskamera
394
Parkera med Aktiv parkeringshjälp
9
START OCH KÖRNING
Starta bilen
430
Växellägen för automatisk växellåda
444
Förberedelser inför en långresa
467
Stänga av bilen
431
Växla med rattpaddlar*
446
Vinterkörning
468
Tändningslägen
432
Växelväljarspärr
447
Vadning
469
Välja tändningsläge
433
Kickdown-funktion
448
Öppna och stänga tanklucka
469
Alkolås*
434
Växlingsindikator
448
Fylla på bränsle
470
Förbikoppling av alkolås*
434
Fyrhjulsdrift
449
Hantering av bränsle
472
Inför motorstart med alkolås
435
Drivsystem
449
Bensin
472
Bromsfunktioner
435
450
Bensinpartikelfilter
473
Färdbroms
435
Start och stopp av förbränningsmotor
i Twin Engine
437
451
474
Bromsförstärkning
Körlägen
Överhettning av motor och drivsystem
Ändra körläge
455
Överbelastning av startbatteriet
475
Energifördelning i hybriddrift med
hjälp av kartdata*
456
Använda starthjälp med annat batteri
475
Dragkrok*
477
Specifikationer för dragkrok*
477
In- och utfällbar dragkrok*
478
Köra med släpvagn
480
482
Bromsa på våta vägbanor
437
Bromsa på saltade vägbanor
437
Underhåll av bromssystem
438
Parkeringsbroms
438
Inställningar för nivåkontroll*
457
460
Aktivera och deaktivera parkeringsbroms
439
Inställning för automatisk aktivering
av parkeringsbroms
Låghastighetskörning
440
461
Släpvagnsstabilisator*
Parkera i backe
Aktivera och deaktivera låghastighetskörning med funktionsknapp
440
Kontroll av släpvagnslampor
483
Vid fel på parkeringsbromsen
Utförskörningshjälp
441
461
Dragkroksmonterad cykelhållare*
484
Automatisk broms vid stillastående
441
Aktivera och deaktivera utförskörningshjälp med funktionsknapp
462
Bogsering
484
Aktivera och deaktivera automatisk
broms vid stillastående
442
Ekonomisk körning
463
Sätta dit och ta bort bogserögla
485
Köra med eldrift
464
Automatisk inbromsning efter en kollision 443
Faktorer som påverkar räckvidden vid
eldrift
465
Växellåda
"Hold" och "Charge"-funktion
466
Hjälp vid start i backe
10
Nivåkontroll* och dämpning
443
444
460
Bärgning
486
HomeLink®*
487
Programmera HomeLink®*
488
Använda HomeLink®*
489
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
Typgodkännande för HomeLink®*
490
Ljud, media och internet
494
Spela DivX®
Kompass*
490
Ljudinställningar
494
Inställningar för video
511
Aktivera och deaktivera kompass*
491
Ljudupplevelse*
495
Media via Bluetooth®
511
Kalibrera kompass*
491
Appar
496
Ansluta enhet via Bluetooth®
511
Ladda ner appar
497
Media via USB-ingång
512
Uppdatera appar
498
Ansluta enhet via USB-ingång
512
Ta bort appar
498
Tekniska specifikationer för USB-enheter 513
Radio
499
Kompatibla format för media
Starta radio
499
TV*
514
Byta radioband och radiostation
500
Använda TV*
Söka radiostation
515
501
Ställa in radiofavoriter
Inställningar för TV*
515
501
Inställningar för radio
502
Apple®
516
RDS-radio
503
Digitalradio*
504
Länka mellan FM och digitalradio*
505
Mediaspelare
505
Spela media
506
Styra och byta media
507
Söka media
508
Gracenote®
509
CD-spelare*
509
Video
510
Spela video
510
510
CarPlay®*
Använda Apple® CarPlay®*
Inställningar för
Apple®
CarPlay®*
Tips vid användning av Apple® CarPlay®*
513
516
518
518
Android Auto*
519
Använda Android Auto*
520
Inställningar för Android Auto*
520
Tips vid användning av Android Auto*
521
Telefon
521
Ansluta en telefon till bilen via Bluetooth första gången
522
Ansluta en telefon till bilen via Bluetooth automatiskt
524
11
ECALL
12
Ansluta en telefon till bilen via Bluetooth manuellt
524
Koppla från Bluetooth-ansluten telefon
525
Växla mellan Bluetooth-anslutna
telefoner
525
Ta bort Bluetooth-anslutna enheter
525
Hantera telefonsamtal
526
Hantera textmeddelande
527
Inställningar för textmeddelande
528
Hantera telefonbok
528
Inställningar för telefon
529
Inställningar för Bluetooth-enheter
529
Internetansluten bil*
530
Ansluta bilen till internet via Bluetooth-ansluten telefon
531
Ansluta bilen till internet via telefon
(Wi-Fi)
531
Ansluta bilen till internet via bilmodem (SIM-kort)
532
Inställningar för bilmodem
533
Dela ut internet från bilen via Wi-Fihotspot
533
Ingen eller dålig internetanslutning
534
Ta bort Wi-Fi nätverk
535
Teknik och säkerhet för Wi-Fi
535
Användarvillkor och datadelning
536
Aktivera och deaktivera datadelning
536
eCall
548
Lagringsutrymme på hårddisk
536
Automatiskt krocklarm med eCall
548
537
Akut hjälp med eCall
548
Vägassistans
549
Licensavtal för ljud och media
HJUL OCH DÄCK
Däck
552
Använda däcktätningssats
571
LASTNING, FÖRVARING OCH
KUPÉ
Dimensionsbeteckning för däck
553
Pumpa däck med kompressorn från
däcktätningssats
575
Kupéns interiör
578
Tunnelkonsol
579
555
Eluttag
580
Slitagevarnare på däck
555
Använda eluttag
582
Kontrollera däcktryck
556
Använda handskfack
583
556
Solskydd
585
557
Lastutrymme
585
585
Dimensionsbeteckning för fälg
Däckens rotationsriktning
Justera däcktryck
Rekommenderat däcktryck
554
Systemet för däcktrycksövervakning*
558
Rekommendationer vid lastning
Kalibrera systemet för däcktrycksövervakning*
559
Taklast och lastning på lasthållare
587
Bärkassekrokar
587
Se däcktryckstatus i centerdisplay*
560
Lastsäkringsöglor
588
Åtgärd vid varning för lågt däcktryck
561
Genomlastningslucka i baksäte
588
Vid byte av hjul
562
Sätta dit och ta bort insynsskydd*
588
Verktygssats
563
Manövrera insynsskydd*
590
Domkraft*
563
Sätta dit och ta bort skyddsgaller*
592
Hjulskruvar
564
Sätta dit och ta bort skyddsnät*
593
Lossa hjul
564
Förbandsväska*
Sätta dit hjul
595
566
Varningstriangel
Reservhjul*
595
567
Ta fram reservhjul
568
Vinterhjul
569
Snökedjor
569
Däcktätningssats
570
13
UNDERHÅLL OCH SERVICE
Volvos serviceprogram
598
Säkringar i lastutrymme
626
Byta torkarblad vindruta
642
Dataöverföring mellan bil och verkstad via Wi-Fi
598
Rengöring av interiör
629
Torkarblad i serviceläge
643
Download Center
599
Rengöra centerdisplay
629
Påfyllning av spolarvätska
644
Hantera systemuppdateringar via
Download Center
599
Rengöring av head-up-display*
630
Rengöra textilklädsel och innertakklädsel
631
Rengöra säkerhetsbälten
631
Rengöra golvmattor och iläggsmattor
631
Rengöra läderklädsel
632
Rengöra läderratt
633
Rengöra interiöra plast-, metall- och
trädetaljer
633
Rengöring av exteriör
634
Polering och vaxning
634
Handtvätt
635
Automatisk biltvätt
636
Högtryckstvätt
637
Rengöra torkarbladen
637
638
Bilstatus
Boka service och reparation
Skicka bilinformation till verkstad
Lyfta bilen
Öppna och stänga motorhuv
14
600
601
602
603
605
Service på klimatanläggning
606
Head-up-display vid byte av vindruta*
607
Motorrumsöversikt
607
Motorolja
608
Kontrollera och fylla på motorolja
609
Fylla på kylvätska
610
Lampbyte
612
Startbatteri
613
Rengöra exteriöra plast-, gummi- och
prydnadsdetaljer
Hybridbatteri
616
Rengöra fälgar
639
Symboler på batterier
617
Rostskydd
639
Säkringar och elcentraler
617
Bilens lack
639
Byta säkring
618
Bättring av mindre lackskador
640
Säkringar i motorrum
619
Kulörkoder
641
Säkringar under handskfack
623
Byta torkarblad bakruta
641
SPECIFIKATIONER
INDEX
Typbeteckningar
646
Mått
649
Vikter
651
Dragvikter och kultryck
652
Motorspecifikationer
654
Specifikationer för motorolja
655
Ogynnsamma körförhållanden för
motorolja
656
Specifikationer för kylvätska
657
Specifikationer för transmissionsolja
657
Specifikationer för bromsvätska
657
Bränsletankvolym
658
Specifikationer för luftkonditionering
658
Bränsleförbrukning och CO2-utsläpp
660
Godkända hjul- och däckdimensioner
662
Lägst tillåtna lastindex och hastighetsklass för däck
663
Godkända däcktryck
664
Index
665
15
ÄGARINFORMATION
ÄGARINFORMATION
Ägarinformation
Mobilapp
Ägarinformation finns tillgänglig i flera olika produktformat, både digitalt och tryckt. Ägarmanualen finns i bilens centerdisplay, som mobilapp
och på Volvo Cars supportsida. I handskfacket
finns en Quick Guide och ett supplement till
ägarmanualen med bl.a. information om säkringar och specifikationer. En tryckt ägarmanual
är möjlig att efterbeställa.
I App Store eller Google Play,
sök efter ”Volvo Manual”, ladda
ner appen till din smartphone
eller surfplatta och välj bil. I
appen finns instruktionsvideor
samt möjlighet till visuell navigering med exteriöra och interiöra bilder av bilen. Det går enkelt att navigera
mellan de olika avsnitten i ägarmanualen och
innehållet är sökbart.
Volvo Cars supportsida
Gå in på support.volvocars.com
och välj ditt land. Här hittar du
ägarmanualer dels online och
dels i PDF-format. På Volvo
Cars supportsida finns även
instruktionsvideor och ytterligare information och hjälp
rörande din Volvo och ditt bilägande. Sidan är tillgänglig för de flesta marknader.
Bilens centerdisplay1
I centerdisplayen, dra ner toppvyn och tryck på Ägarmanual.
Här finns möjlighet till visuell
navigering med exteriöra och
interiöra bilder av bilen.
Informationen är sökbar och
finns också indelad i kategorier.
1 För
18
Tryckt information
I handskfacket finns ett supplement till ägarmanualen1 som
innehåller information om säkringar och specifikationer, samt
en sammanfattning av viktig
och praktisk information.
marknader utan ägarmanual i centerdisplayen följer istället en tryckt fullständig manual med bilen.
I tryckt format finns även en Quick Guide som
hjälper till att komma igång med de vanligast
använda funktionerna i bilen.
Beroende på vald utrustningsnivå, marknad, etc.
kan även ytterligare ägarinformation finnas i
tryckt format i bilen.
En tryckt ägarmanual och tillhörande supplement
är möjliga att efterbeställa. Kontakta en Volvoåterförsäljare för beställning.
VIKTIGT
Föraren är alltid ansvarig för att fordonet
framförs på ett trafiksäkert sätt och att aktuella lagar och bestämmelser följs. Det är
också viktigt att bilen sköts och hanteras
enligt Volvos rekommendationer i ägarinformationen.
Om det skulle skilja mellan informationen i
centerdisplayen och den tryckta informationen, är det alltid den tryckta informationen
som gäller.
ÄGARINFORMATION
OBS
Att byta språk i centerdisplayen kan innebära
att viss ägarinformation inte överensstämmer
med nationella eller lokala lagar och bestämmelser. Byt inte till ett språk som är svårt att
förstå, det kan då bli svårt att hitta tillbaka i
strukturen i skärmen.
Relaterad information
•
•
•
•
Ägarmanual i centerdisplay (s. 19)
Ägarmanual i mobila enheter (s. 22)
Volvo Cars supportsida (s. 22)
Ägarmanual i centerdisplay
I bilens centerdisplay finns ägarmanualen tillgänglig digitalt2.
Informationen i ägarmanualen nås direkt via ägarmanualens startsida eller via dess toppmeny.
Kontextuell ägarmanual
Den digitala ägarmanualen nås från toppvyn och i
vissa fall nås även kontextuell ägarmanual från
toppvyn.
OBS
Den digitala ägarmanualen är inte tillgänglig
under körning.
Ägarmanual
Att läsa ägarmanualen (s. 23)
Toppvyn med knappen för kontextuell ägarmanual.
Den kontextuella ägarmanualen är en genväg till
en artikel i ägarmanualen som beskriver den
aktiva funktionen som visas på skärmen. När kontextuell ägarmanual är tillgänglig visas den till
höger om Ägarmanual i toppvyn.
Toppvyn med knappen för ägarmanual.
För att öppna ägarmanualen – dra ner toppvyn i
centerdisplayen och tryck på Ägarmanual.
2
Gäller för de flesta marknader.
Ett tryck på den kontextuella ägarmanualen öppnar alltså en artikel i ägarmanualen som är relaterad till det innehåll som visas på skärmen. T.ex.
tryck på Manual Navigation – en artikel som har
att göra med navigation öppnas.
Detta gäller enbart vissa av apparna i bilen. För
tredjepartsappar, som laddas ner, går det t.ex.
inte att komma åt appspecifika artiklar.
}}
19
ÄGARINFORMATION
||
Relaterad information
•
•
•
Navigera i ägarmanual i centerdisplay
(s. 20)
Navigera i centerdisplayens vyer (s. 105)
Ladda ner appar (s. 497)
Navigera i ägarmanual i
centerdisplay
Startsida
Tryck på symbolen för att
komma tillbaka till ägarmanualens startsida.
Den digitala ägarmanualen kan nås från centerdisplayens toppvy i bilen. Innehållet är sökbart
och det är enkelt att navigera mellan olika avsnitt.
Kategorier
Artiklarna i ägarmanualen är
strukturerade i huvudkategorier
och underkategorier. Samma
artikel kan förekomma i flera
passande kategorier för att
enklare kunna hittas.
Ägarmanualen nås från toppvyn.
–
För att öppna ägarmanualen – dra ner toppvyn i centerdisplayen och tryck på
Ägarmanual.
Det finns ett antal olika alternativ för att hitta
information i ägarmanualen. Alternativen går att
nå dels från ägarmanualens startsida och dels
från toppmenyn.
Öppna menyn i toppmenyn
–
20
Tryck på
i den övre listen i ägarmanualen.
> En meny för olika val för att hitta information öppnas:
1.
Tryck på Kategorier.
> Huvudkategorierna visas i en lista.
2.
Tryck på en huvudkategori ( ).
> En lista med underkategorier (
artiklar (
3.
) och
) visas.
Tryck på en artikel för att öppna den.
För att backa, tryck på pilen bakåt.
ÄGARINFORMATION
Quick Guide
Tryck på symbolen för att
komma till sida med länkar till
ett urval av artiklar som kan
vara extra bra att läsa för att
lära känna bilens vanligaste
funktioner. Artiklarna kan även
nås via kategorier, men finns
här samlade för snabb åtkomst. Tryck på en artikel för att läsa den i sin helhet.
Hotspots för exteriör och interiör
Exteriöra och interiöra översiktsbilder av bilen. Olika delar
är utpekade med hotspots som
leder vidare till artiklar om
respektive delar av bilen.
2.
3.
Tryck på en hotspot.
> Titeln på en artikel om området visas.
Tryck på titeln för att öppna artikeln.
Favoriter
Tryck på symbolen för att
komma till de artiklar som är
sparade som favoriter. Tryck på
en artikel för att läsa den i sin
helhet.
Spara eller ta bort artiklar som favoriter
Spara en artikel som favorit genom att trycka på
längst upp till höger då en artikel är öppen.
När en artikel blivit sparad som favorit är stjärnan
.
ifylld:
Video
Tryck på Exteriör eller Interiör.
> Exteriöra eller interiöra bilder visas med så
kallade hotspots utplacerade. Hotspotsen
leder till artiklar om respektive del av bilen.
Svep horisontellt över skärmen för att
bläddra mellan bilderna.
Tryck på symbolen för att få
information om vilken version
av ägarmanualen som är tillgänglig i bilen samt övrig nyttig
information.
För att backa, tryck på pilen bakåt.
För att ta bort en artikel som favorit, tryck på
stjärnan igen i den aktuella artikeln.
1.
Information
Tryck på symbolen för att
komma till korta instruktionsfilmer för olika funktioner i bilen.
Använda sökfunktionen i toppmenyn
1.
i ägarmanualens toppmeny. Ett
Tryck på
tangentbord blir synligt i nedre delen av skärmen.
2.
Skriv in ett sökord, t.ex. "säkerhetsbälte".
> Förslag på artiklar och kategorier visas
allteftersom bokstäver skrivs in.
3.
Tryck på artikeln eller kategorin för att
komma till den.
Relaterad information
•
•
•
Ägarmanual i centerdisplay (s. 19)
Tangentbordet i centerdisplay (s. 115)
Att läsa ägarmanualen (s. 23)
21
ÄGARINFORMATION
Ägarmanual i mobila enheter
Ägarmanualen finns som mobilapp3 och är tillgänglig både på App Store och Google Play.
Appen är anpassad för både smarttelefoner och
surfplattor.
mellan de olika avsnitten i ägarmanualen och
innehållet är sökbart.
Volvo Cars supportsida
På Volvo Cars hem- och supportsida finns ytterligare information rörande din bil. Där kan du navigera vidare till Min Volvo, en personlig webbsida
för dig och din bil.
Support på internet
Gå in på support.volvocars.com för att besöka
sidan. Supportsidan är tillgänglig för de flesta
marknader.
Här finns support för sådant som rör t.ex. internetuppkopplade tjänster och funktioner, Volvo On
Call*, navigationssystemet* och appar. Video och
stegvisa instruktioner förklarar olika procedurer,
t.ex. hur bilen ansluts till internet via en mobiltelefon.
Nedladdningsbar information
Ägarmanualen finns att ladda
ner som mobilapp på App Store
eller Google Play. QR-koden
här bredvid leder direkt till
appen, sök annars efter "Volvo
manual" i App Store eller
Google Play.
I appen finns video samt exteriöra och interiöra
bilder där olika delar av bilen är utpekade med så
kallade hotspots, som leder vidare till artiklar om
respektive område. Det går enkelt att navigera
3
22
Mobilappen är tillgänglig både på App Store och Google
Play.
Relaterad information
•
Att läsa ägarmanualen (s. 23)
Kartor
För bilar utrustade med Sensus Navigation finns
möjlighet att ladda ner kartor från supportsidan.
Ägarmanualer som PDF
Ägarmanualer finns tillgängliga för nedladdning i
PDF-format. Välj bilmodell och modellår för att
ladda ner den manual som önskas.
Kontakt
På supportsidan finns kontaktuppgifter till kundsupport och närmaste Volvoåterförsäljare.
För vissa mobila enheter.
* Tillval/tillbehör.
ÄGARINFORMATION
Min Volvo på internet
Att läsa ägarmanualen
Tillval/tillbehör
Från www.volvocars.com är det möjligt att navigera sig vidare till Min Volvo som är en personlig
webbsida för dig och din bil.
Ett bra sätt att lära känna sin nya bil är att läsa
ägarmanualen, helst före den första åkturen.
I ägarmanualen beskrivs, förutom standardutrustning, även tillval (fabriksmonterad utrustning) och
vissa tillbehör (eftermonterad extrautrustning).
Skapa ett personligt Volvo ID, logga in på Min
Volvo och få en översikt av bl.a. service, avtal och
garantier. På Min Volvo finns även information om
modellanpassade tillbehör och mjukvaror till bilen.
Relaterad information
•
Volvo ID (s. 28)
Att läsa ägarmanualen är ett bra sätt att bekanta
sig med nya funktioner, få råd om hur bilen bäst
hanteras i olika situationer och lära sig utnyttja
bilens alla finesser på bästa sätt. Var uppmärksam på de säkerhetsanvisningar som finns i ägarmanualen.
Syftet med ägarmanualen är att förklara alla funktioner och tillval som är möjliga i en Volvo. Den är
inte tänkt som en garanti för att alla dessa funktioner och tillval är inkluderade i varje bil. Viss terminologi kan skilja sig från den terminologi som
används inom försäljning, marknadsföring och
reklammaterial.
Det pågår ständigt ett utvecklingsarbete för att
förbättra vår produkt. Modifieringar kan medföra
att information, beskrivningar och illustrationer i
ägarmanualen skiljer sig från utrustningen i bilen.
Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan
föregående meddelande.
Avlägsna inte den här manualen ur bilen – om
problem skulle uppstå saknas då nödvändig
information om var och hur professionell hjälp
kan sökas.
© Volvo Car Corporation
Alla typer av tillval/tillbehör markeras med en
asterisk: *.
Den utrustning som beskrivs i ägarmanualen
finns inte i alla bilar – de är olika utrustade
beroende på anpassningar till olika marknaders
behov och nationella eller lokala lagar och
bestämmelser.
Vid osäkerhet om vad som är standard eller tillval/tillbehör, kontakta en Volvoåterförsäljare.
Särskilda texter
VARNING
Varningstexter upplyser om risk för personskada.
VIKTIGT
Viktigt-texter upplyser om risk för materiella
skador.
OBS
Obs-texter ger råd eller tips som underlättar
vid användande av t.ex. finesser och funktioner.
}}
* Tillval/tillbehör.
23
ÄGARINFORMATION
||
Fotnot
Varning för personskada
I ägarmanualen finns det på vissa ställen information som ligger som en fotnot längst ner på sidan
eller i slutet av en tabell. Denna information är ett
tillägg till den text som den via numret hänvisar
till. Om fotnoten syftar till text i en tabell används
bokstäver istället för siffror som hänvisning.
Vita ISO-symboler och vit text/bild på svart eller
blått varningsfält och meddelandefält. Används
för att påvisa förekomst av fara som, om varningen ignoreras, kan resultera i skador på egendom.
Information
Meddelandetexter
I bilen finns displayer som visar meny- och meddelandetexter. I ägarmanualen skiljer sig utseendet på dessa texter från den vanliga texten.
Exempel på meny- och meddelandetexter:
Telefon, Nytt meddelande.
Dekaler
I bilen finns olika typer av dekaler som är till för
att förmedla viktig information på ett enkelt och
tydligt sätt. Dekalerna finns i bilen i följande fallande grad av varning/information.
Svarta ISO-symboler på gult varningsfält, vit text/
bild på svart meddelandefält. Används för att
påvisa förekomst av fara som, om varningen ignoreras, kan resultera i allvarlig personskada eller
dödsfall.
Risk för egendomsskada
Vita ISO-symboler och vit text/bild på svart meddelandefält.
OBS
De dekaler som visas i ägarmanualen gör inte
anspråk på att vara exakta avbildningar av de
som finns i bilen. Syftet är att visa ungefär hur
de ser ut och ungefär var på bilen de finns.
Den information som gäller just din bil finns
på respektive dekal på din bil.
24
ÄGARINFORMATION
Procedurlistor
Relaterad information
Ägarmanualen och miljön
Procedurer, där åtgärder måste göras i en viss
ordningsföljd, är i ägarmanualen numrerade:
Relaterad information hänvisar till andra artiklar
med närliggande information.
Ägarmanualen är tryckt på papper med ursprung
i kontrollerade skogar.
Bilder och videoklipp
Forest Stewardship Council (FSC)®-symbolen
visar att pappersmassan i en tryckt publikation av
ägarmanualen kommer från FSC®-certifierade
skogar eller andra kontrollerade källor.
När det till en steg-för-steg-instruktion finns
en bildserie är varje moment numrerat på
samma sätt som motsvarande bild.
Listor med bokstäver förekommer vid bildserier där den inbördes ordningen av instruktionerna inte är relevant.
Pilar förekommer numrerade och onumrerade och används för att åskådliggöra en
rörelse.
Pilar med bokstäver används för att åskådliggöra en rörelse där den inbördes ordningen
inte är relevant.
Om det inte finns någon bildserie till en steg-försteg-instruktion är de olika stegen numrerade
med vanliga siffror.
Positionslistor
I översiktsbilder där olika delar pekas ut
används röda cirklar med en siffra i. Siffran
återkommer i den positionslista som finns i
anslutning till bilden, som beskriver objektet.
Bilder och videoklipp som används i ägarmanualen är ibland schematiska och är avsedda att ge
en helhetsbild eller exempel på en viss funktion.
De kan avvika från bilens utseende beroende på
utrustningsnivå och marknad.
Fortsättning följer
}} Denna symbol är placerad längst ned till
höger när en artikel fortsätter på nästa uppslag.
Fortsättning från föregående sida
|| Denna symbol är placerad längst upp till vänster när en artikel fortsätter från föregående uppslag.
Relaterad information
•
•
•
Ägarmanual i centerdisplay (s. 19)
Relaterad information
•
Drive-E – renare körglädje (s. 30)
Ägarmanual i mobila enheter (s. 22)
Volvo Cars supportsida (s. 22)
Punktlistor
När en uppräkning förekommer i ägarmanualen
används en punktlista.
Exempel:
•
•
Kylvätska
Motorolja
25
DIN VOLVO
DIN VOLVO
Volvo ID
Relaterad information
Volvo ID är ett personligt id som ger tillgång till
en mängd tjänster via ett och samma användarnamn och lösenord.
•
•
Exempel på tjänster:
•
Min Volvo – en personlig webbsida för dig
och din bil (minvolvo.volvocars.se).
•
Volvo On Call-app* – kontrollera bilen med
din telefon. Det går t.ex. att kontrollera bränslenivå, visa närmaste bensinstation och låsa
bilen på distans.
•
Send to Car – skicka adresser från karttjänster på webben direkt till bilen.
•
Boka service och reparation – registrera din
önskade verkstad/återförsäljare på Min Volvo
och boka service direkt från bilen.
OBS
Om användarnamn/lösenord för en tjänst
(t.ex. Volvo On Call) ändras, ändras det också
automatiskt för andra tjänster.
Volvo ID skapas från bilen, Min Volvo eller Volvo
On Call-app1.
Skapa och registrera ett Volvo ID (s. 28)
Boka service och reparation (s. 601)
Skapa och registrera ett Volvo ID
Det är möjligt att skapa Volvo ID på olika sätt.
Om Volvo ID skapas på Min Volvo eller med
Volvo On Call-app måste Volvo ID:t även registreras till bilen, för att de olika Volvo ID-tjänsterna ska vara möjliga att använda.
Skapa ett Volvo ID med appen Volvo ID
1. Ladda ner appen Volvo ID från Download
Center i centerdisplayens appvy.
2.
Starta appen och registrera en personlig epostadress.
3.
Följ instruktionerna som automatiskt skickas
till den angivna e-postadressen.
> Ett Volvo ID är nu skapat och ID:t är automatiskt registrerat till bilen. Volvo ID-tjänsterna är nu möjliga att använda.
Skapa ett Volvo ID på Min Volvo
1. Gå in på www.volvocars.com och navigera
vidare till Min Volvo.
2.
Ange en personlig e-postadress.
3.
Följ instruktionerna som automatiskt skickas
till den angivna e-postadressen.
> Ett Volvo ID är nu skapat. Läs om hur ID:t
registreras till bilen nedan.
När Volvo ID är registrerat i bilen blir fler tjänster
tillgängliga.
1
28
För dig med Volvo On Call*.
* Tillval/tillbehör.
DIN VOLVO
Skapa ett Volvo ID med Volvo On Call-app2
1. Ladda ner senaste versionen av Volvo On
Call-appen från smarttelefonen, via t.ex. App
Store, Windows Phone eller Google Play.
2.
Välj att skapa Volvo ID från appens startsida
och ange en personlig e-postadress.
3.
Följ instruktionerna som automatiskt skickas
till den angivna e-postadressen.
> Ett Volvo ID är nu skapat. Läs om hur ID:t
registreras till bilen nedan.
3.
Relaterad information
1.
Volvo ID (s. 28)
•
•
•
Ladda ner appar (s. 497)
•
Internetansluten bil* (s. 530)
Registrera ditt Volvo ID till bilen
Om Volvo ID skapades via webben eller med
Volvo On Call-appen, registrera det till bilen:
Följ instruktionerna som automatiskt skickas
till e-postadressen som är kopplad till ditt
Volvo ID.
> Ditt Volvo ID är nu registrerat till bilen.
Volvo ID-tjänsterna är nu möjliga att
använda.
Hantera systemuppdateringar via Download
Center (s. 599)
Om det inte redan är gjort, ladda ner appen
Volvo ID från Download Center i centerdisplayens appvy.
OBS
För att ladda ner appar måste bilen vara
ansluten till internet.
2.
Starta appen och fyll i ditt Volvo ID/din epostadress.
2 Bilar
med Volvo On Call*.
* Tillval/tillbehör.
29
DIN VOLVO
Drive-E – renare körglädje
Volvo Car Corporation arbetar ständigt med
utveckling av säkrare och mer effektiva produkter
Miljöomsorg är ett av Volvo Cars kärnvärden och
vägleder all verksamhet. Miljöarbetet utgår från
bilens hela livscykel och tar hänsyn till den miljöpåverkan den har, från design till skrotning och
återvinning. Volvo Cars har som grundprincip att
varje ny produkt som tas fram ska påverka miljön
mindre än den produkt den ersätter.
Ett resultat av Volvos miljöarbete är utvecklingen
av de mer effektiva och mindre förorenande drivlinorna Drive-E. Den personliga miljön är också
något Volvo värnar om – luften inne i en Volvo är
t.ex. renare än luften utanför tack vare klimatanläggningen.
30
och lösningar för att minska den negativa påverkan på miljön.
Din Volvo uppfyller stränga internationella miljökrav. Alla Volvos tillverkningsenheter ska vara ISO
14001-certifierade, vilket stödjer ett systematiskt
arbete med verksamhetens miljöfrågor som leder
till ständiga förbättringar med minskad miljöpåverkan. Innehav av ISO-certifikatet innebär även
att gällande miljölagar och föreskrifter följs. Volvo
ställer dessutom krav på att samarbetspartners
också ska uppfylla dessa krav.
Bränsleförbrukning
Eftersom en stor del av den totala miljöpåverkan
från en bil uppstår när den används ligger tyngdpunkten i Volvo Cars miljöarbete på att minska
bränsleförbrukning, koldioxidutsläpp och andra
luftföroreningar. Volvos bilar har konkurrenskraftig bränsleförbrukning i sina respektive klasser.
Lägre bränsleförbrukning ger generellt lägre
utsläpp av växthusgasen koldioxid.
DIN VOLVO
Bidra till en bättre miljö
En energieffektiv och bränslesnål bil bidrar inte
bara till en minskad påverkan på miljön utan innebär även en minskad kostnad för ägaren av bilen.
Som förare är det lätt att själv minska bränsleförbrukningen och därigenom både spara pengar
och bidra till en bättre miljö – här följer några råd:
•
•
Planera för en effektiv medelhastighet. Hastigheter över ca 80 km/h (ca 50 mph) samt
under 50 km/h (ca 30 mph) medför förhöjd
energiförbrukning.
Följ Service- och garantibokens rekommenderade intervaller gällande service och
underhåll av bilen.
•
Undvik tomgångskörning – stäng av motorn
vid längre väntetider. Ta hänsyn till lokala
bestämmelser.
•
Planera färdvägen – många onödiga stopp
och ojämn hastighet bidrar till ökad bränsleförbrukning.
•
Använd förkonditionering – det förbättrar
räckvidden för hybridbatteriet och minskar
energibehovet under färd.
Tänk även på att hantera miljöfarligt avfall som
t.ex. batterier och olja på ett miljöanpassat sätt.
Rådgör med en verkstad vid osäkerhet om hur
denna typ av avfall ska deponeras – en
auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Effektiv avgasrening
Volvos verkstäder och miljön
Din Volvo är tillverkad enligt "Ren inifrån och ut"
– ett koncept som innefattar ren kupémiljö och
högeffektiv avgasrening. I många fall ligger
avgasutsläppen långt under gällande normer.
Genom regelbundet underhåll skapar du förutsättningar för lång livslängd och låg bränsleförbrukning för din bil. På så vis bidrar du även till en
renare miljö. När Volvos verkstäder får förtroendet för service och underhåll av din bil blir den en
del i Volvos system. Volvo ställer krav på hur verkstadslokalerna ska vara utformade för att förhindra spill och utsläpp i miljön. Verkstadspersonalen har det kunnande och de verktyg som
behövs för att garantera god miljöomsorg.
Ren luft i kupén
Ett luftfilter bidrar till att hindra att damm och pollen kommer in i kupén via luftintaget.
Luftkvalitetssystemet Interior Air Quality System
(IAQS)* säkerställer att den inkommande luften
är renare än luften utanför i trafikerad miljö.
Återvinning
Systemet renar luften i kupén från luftföroreningar som partiklar, kolväten, kväveoxider och
marknära ozon. Om utomhusluften är förorenad
stängs luftintaget och luften återcirkuleras. En
sådan situation kan uppstå i t.ex. tät trafik, köer
eller tunnlar.
Eftersom Volvo arbetar utifrån ett livscykelperspektiv är det även viktigt att bilen återvinns på ett
miljömässigt riktigt sätt. Nästan hela bilen är återvinningsbar. Bilens siste ägare ombeds därför att
kontakta en återförsäljare för hänvisning till en
certifierad/godkänd återvinningsanläggning.
IAQS är en del av Clean Zone Interior Package
(CZIP)*, som även omfattar en funktion som gör
att fläkten startar när bilen låses upp med fjärrnyckeln.
•
Interiör
Materialet som används i interiören i en Volvo är
noga utvalt och har testats för att vara trivsamt
och behagligt. Några av detaljerna är handgjorda,
exempelvis sys sömmarna till ratten för hand.
Interiören är kontrollerad för att inte avge stark
lukt eller ämnen som orsakar besvär vid t.ex. stark
värme och starkt ljus.
Relaterad information
•
•
•
•
Bränsleförbrukning och CO2-utsläpp
(s. 660)
Ekonomisk körning (s. 463)
Starta och stänga av förkonditionering
(s. 213)
Ägarmanualen och miljön (s. 25)
Luftkvalitet (s. 190)
* Tillval/tillbehör.
31
DIN VOLVO
IntelliSafe – förarstöd
IntelliSafe är Volvo Cars tankesätt kring bilsäkerhet. IntelliSafe består av ett antal system, såväl
standard som tillval och syftar till att göra bilfärden säker, förebygga skador och skydda passagerare och övriga trafikanter.
Stödja
I IntelliSafe ingår förarstödsfunktioner såsom
Adaptiv farthållare* som hjälper föraren att hålla
en jämn hastighet kombinerat med ett förvalt
tidsavstånd till framförvarande fordon.
Pilot Assist3 hjälper föraren att framföra bilen
mellan körfältets sidomarkeringar med styrassistans samt att hålla en jämn hastighet kombinerat med ett förvalt tidsavstånd till framförvarande
fordon.
Aktiv parkeringshjälp* hjälper föraren att parkera i
eller lämna en parkeringsficka.
Automatiskt helljus, Cross Traffic Alert (CTA)*
och Blind Spot Information (BLIS)* är andra
exempel på system som kan hjälpa föraren.
Förebygga
City Safety är en funktion som kan bidra till att
förebygga olyckor. Funktionen kan förhindra eller
lindra en kollision med fotgängare, cyklister,
större djur eller fordon. Ljus-, ljud- och bromspulsvarningar ges vid risk för kollision för att
hjälpa föraren att agera i tid. Om föraren inte rea3
32
gerar på varningen och risken för kollision
bedöms överhängande kan City Safety automatiskt bromsa bilen.
Körfältsassistans (LKA) är ett annat exempel på
en funktion som kan hjälpa till att förebygga
olyckor genom att – på motorvägar och liknande
större leder – hjälpa föraren reducera risken att
bilen oavsiktligt lämnar eget körfält.
•
•
•
•
Säkerhet (s. 42)
Säkerhetsbälten (s. 44)
Krockkuddar (s. 48)
Whiplash Protection System (s. 43)
Funktionen Styrhjälp vid ökad risk för
kollision kan hjälpa föraren reducera risken för
att bilen oavsiktligt lämnar körfältet och/eller kolliderar med ett annat fordon eller ett hinder
genom att aktivt styra bilen tillbaka in i körfältet
och/eller väja.
Funktionen Connected Safety kan informera föraren om att ett annat fordon längre fram på aktuell väg har aktiverat dess varningsblinkers eller
detekterat halt väglag.
Skydda
I syfte att skydda förare och passagerare är bilen
utrustad med bältesförsträckare som kan sträcka
säkerhetsbältena i kritiska situationer och vid kollisioner. Bilen har också krockkuddar och krockgardiner samt Whiplash Protection System
(WHIPS), vilket skyddar mot pisksnärtskador.
Relaterad information
•
•
Förarstödsystem (s. 270)
Automatiskt helljus (s. 144)
Beroende på marknad kan denna funktion vara antingen standard eller tillval.
* Tillval/tillbehör.
DIN VOLVO
Sensus – uppkoppling och
underhållning
Sensus gör det möjligt att surfa på internet,
använda olika typer av appar och göra bilen till
en Wi-Fi hotspot.
Detta är Sensus
Sensus erbjuder ett intelligent gränssnitt och
uppkoppling mot den digitala världen. En intuitiv
navigationsstruktur gör det möjligt att få relevant
stöd, information och underhållning när det är
nödvändigt, utan att distrahera föraren.
Sensus omfattar alla lösningar i bilen som har att
göra med underhållning, uppkoppling, navigation*
och användargränssnittet mellan förare och bil.
Det är Sensus som gör kommunikation möjlig
mellan dig, bilen och omvärlden.
Information när den behövs, där den
behövs
De olika displayerna i bilen ger information vid
rätt tillfälle. Informationen visas på olika ställen
baserat på hur den bör prioriteras av föraren.
}}
* Tillval/tillbehör.
33
DIN VOLVO
||
Olika typer av information visas i olika displayer beroende på hur informationen bör prioriteras.
Head-up-display*
Head-up-displayen visar vald information som
föraren bör hantera så snart som möjligt. Det kan
t.ex. handla om trafikvarningar, information om
34
hastighet och navigation*. Även trafikskyltsinformation och inkommande telefonsamtal visas i
head-up-displayen. Den hanteras med rattens
högra knappsats och från centerdisplayen.
Förardisplay
Förardisplayen visar information om bl.a. hastighet och t.ex. inkommande samtal eller information
* Tillval/tillbehör.
DIN VOLVO
om vilken låt som spelas. Den hanteras med rattens två knappsatser.
Centerdisplay
Röststyrningssystemet
Röststyrningssystemet kan
användas utan att föraren
behöver ta händerna från
ratten. Systemet kan förstå
naturligt tal. Använd röststyrningen för att exempelvis spela
en låt, ringa någon, höja värmen
eller läsa upp ett textmeddelande.
Relaterad information
Många av bilens huvudfunktioner styrs från centerdisplayen, en pekskärm som reagerar vid
beröring. Antalet fysiska knappar och reglage i
bilen är därför minimalt. Skärmen kan hanteras
med eller utan handskar på.
•
•
•
•
•
•
Head-up-display* (s. 131)
Förardisplay (s. 75)
Översikt av centerdisplay (s. 99)
Röststyrning (s. 134)
Internetansluten bil* (s. 530)
Dela ut internet från bilen via Wi-Fi-hotspot
(s. 533)
Härifrån kontrolleras t.ex. klimatanläggningen,
underhållningssystemet och sätespositionen*.
Informationen som visas i centerdisplayen kan
hanteras av föraren eller någon annan i bilen när
tillfälle ges.
* Tillval/tillbehör.
35
DIN VOLVO
Mjukvaruuppdateringar
Inspelning av data
För att du som Volvokund ska få bästa möjliga
upplevelse av din bil utvecklar Volvo ständigt
systemen i bilarna och de tjänster som du
erbjuds.
Som en del av Volvos säkerhets- och kvalitetsarbete registreras viss information om drift, funktionalitet och tillbud i bilen.
Hos en auktoriserad Volvoåterförsäljare kan du i
samband med service uppdatera mjukvaran i din
Volvo till senaste versionen. Med den senaste
mjukvaruuppdateringen kan du få tillgång till nya
funktioner och förbättringar, samt de förbättringar
som kommit med tidigare mjukvaruuppdateringar.
För mer information om vilka uppdateringar som
kommit och svar på vanliga frågor, gå in på
support.volvocars.com.
OBS
Funktionalitet efter uppdatering kan variera
beroende på marknad, modell, modellår och
tillval.
Detta fordon är utrustat med en ”Event Data
Recorder” (EDR). Dess huvudsakliga syfte är att
registrera och spela in data i samband med trafikolyckor eller krockliknande situationer, såsom
tillfällen då krockkudden löses ut eller då fordonet slår i ett väghinder. Datan registreras i syfte
att öka förståelsen för hur fordonets system fungerar i dessa typer av situationer. EDR:en är
utformad för att spela in data relaterade till fordonsdynamik och säkerhetssystem under en kort
tid, vanligen 30 sekunder eller mindre.
EDR:en i detta fordon är konstruerad för att vid
trafikolyckor eller krockliknande situationer spela
in data relaterad till:
•
•
Hur de olika systemen i bilen fungerade;
Relaterad information
36
Huruvida förar- och passagerarsäkerhetsbälten var spända/fästa;
•
Sensus – uppkoppling och underhållning
(s. 33)
•
Förarens användning av gas- eller bromspedalen;
•
Hantera systemuppdateringar via Download
Center (s. 599)
•
Vilken hastighet fordonet framfördes i.
Dessa kan bidra till att ge en bättre förståelse för
de omständigheter under vilka trafikolyckor och
skador uppstår. Data spelas in av EDR:en endast
om en icke-trivial krocksituation uppstår – inga
data registreras av EDR:en under normala körförhållanden. Systemet registrerar heller aldrig vem
som kör fordonet eller den geografiska positionen för den uppkomna krock- eller tillbudssituationen. Andra parter, såsom polismyndigheter,
kan däremot använda sig av den inspelade datan
i kombination med den typ av personligt identifierbar information som rutinmässigt samlas in vid
en trafikolycka. För att kunna tolka den registrerade datan krävs specialutrustning och tillgång till
antingen fordonet eller EDR:en.
Bilen är utöver EDR:en utrustad med ett antal
datorer som har till uppgift att kontinuerligt kontrollera och övervaka bilens funktion. De kan
spela in data under normala körförhållanden, men
framförallt om de registrerar ett fel som rör fordonets drift och funktionalitet eller vid aktivering av
fordonets aktiva förarstödfunktion (t.ex. City
Safety och autobromsfunktionen).
En del av den inspelade datan krävs för att tekniker ska kunna utföra service och underhåll i syfte
att diagnostisera och åtgärda eventuella fel som
har inträffat i fordonet. Den registrerade informationen behövs även för att Volvo ska kunna uppfylla juridiska krav enligt lag och myndighet. Information som är registrerad i fordonet ligger lagrad
i dess datorer tills dess att fordonet servas eller
repareras.
Utöver ovanstående kan den registrerade
informationen användas i aggregerad form i
forsknings- och produktutvecklingssyfte för att
kontinuerligt förbättra säkerheten och kvaliteten
på Volvos bilar.
DIN VOLVO
Volvo kommer inte att medverka till att ovan
beskriven information lämnas ut till tredje part
utan fordonsägarens samtycke. På grund av
nationella lagkrav och föreskrifter kan Volvo däremot tvingas att lämna ut information av den här
typen till polismyndigheter eller andra myndigheter som kan hävda laglig rätt att få tillgång till
denna. För att kunna läsa ut och tolka den inspelade datan krävs speciell teknisk utrustning, som
Volvo och verkstäder som ingått avtal med Volvo
har tillgång till. Volvo ansvarar för att information,
som förs över till Volvo i samband med service
och underhåll, lagras och hanteras på ett säkert
sätt och att hanteringen uppfyller tillämpliga lagkrav. För ytterligare information – kontakta en
Volvoåterförsäljare.
Villkor för tjänster
Integritetspolicy för kunder
Volvo erbjuder tjänster för att det ska bli så
säkert och bekvämt som möjligt för dig att köra
din Volvo.
Volvo respekterar och värnar om den personliga
integriteten för alla som besöker våra webbsidor.
Tjänsterna omfattar allt från hjälp i nödsituationer
till navigering och olika underhållningstjänster.
Innan du använder tjänsterna är det viktigt att du
läser Villkor för tjänster på support.volvocars.com.
Relaterad information
•
Integritetspolicy för kunder (s. 37)
Den här policyn gäller behandling av kunddata
och personuppgifter. Syftet är att ge nuvarande,
tidigare och potentiella kunder en allmän förståelse för:
•
De omständigheter under vilka vi samlar in
och behandlar dina personuppgifter.
•
•
De typer av personuppgifter som vi samlar in.
•
Hur vi hanterar dina personuppgifter.
Skälen till att vi samlar in dina personuppgifter.
Policyn kan läsas i sin helhet på
support.volvocars.com.
Relaterad information
•
•
•
Användarvillkor och datadelning (s. 536)
Villkor för tjänster (s. 37)
Inspelning av data (s. 36)
37
DIN VOLVO
Viktig information om tillbehör och
extrautrustning
VARNING
Föraren är alltid ansvarig för att bilen används
på ett säkert sätt och att gällande lagar och
föreskrifter följs.
Felaktig inkoppling och installation av tillbehör
och extrautrustning kan påverka bilens elektroniksystem negativt.
Det är också viktigt att bilen får underhåll och
service enligt Volvos rekommendationer,
enligt ägarinformationen och service- och
garantiboken.
Vi rekommenderar starkt att Volvoägare endast
installerar av Volvo godkända originaltillbehör,
och att installation av tillbehör endast utförs av en
utbildad och kvalificerad Volvo-servicetekniker.
Vissa tillbehör fungerar endast när tillhörande
programvara finns i bilens datorsystem.
Den utrustning som beskrivs i ägarmanualen
finns inte i alla bilar – de är olika utrustade
beroende på anpassningar till olika marknaders
behov och nationella eller lokala lagar och
bestämmelser.
Tillval eller tillbehörsutrustning som beskrivs i
denna manual markeras med en asterisk. Vid
osäkerhet om vad som är standard eller tillval/tillbehör, kontakta en Volvoåterförsäljare.
38
Om informationen ombord skiljer sig från den
tryckta ägarmanualen har den tryckta informationen alltid företräde.
Installation av tillbehör
Vi rekommenderar starkt att Volvoägare endast
installerar av Volvo godkända originaltillbehör,
och att installation av tillbehör endast utförs av
en utbildad och kvalificerad Volvo-servicetekniker. Vissa tillbehör fungerar endast när tillhörande programvara finns i bilens datorsystem.
•
Volvo originaltillbehör är testade för att
säkerställa att de fungerar tillsammans med
bilens system för prestanda, säkerhet och
utsläppskontroll. Dessutom vet en utbildad
och kvalificerad Volvo-servicetekniker var tillbehör får och inte får installeras på ett säkert
sätt i din Volvo. Du bör alltid rådfråga en
utbildad och kvalificerad Volvo-servicetekniker innan du installerar några tillbehör i eller
på din bil.
•
Tillbehör som inte är godkända av Volvo är
eventuellt inte testade specifikt för att passa
ihop med din bil.
•
Vissa av bilens prestanda- eller säkerhetssystem kan påverkas negativt om du installerar tillbehör som inte testats av Volvo, eller
om du låter någon som inte har erfarenhet av
bilen installera tillbehör.
•
Skador som orsakas av tillbehör som installerats på ej godkänt eller felaktigt sätt omfattas eventuellt inte av nybilsgarantin. Mer
garantiinformation finns i service- och garantiboken. Volvo tar inget ansvar för dödsfall,
personskador eller kostnader som kan upp-
Relaterad information
•
•
•
Installation av tillbehör (s. 38)
Inkoppling av utrustning till bilens diagnosuttag (s. 39)
Att läsa ägarmanualen (s. 23)
DIN VOLVO
stå som ett resultat av att annat än originaltillbehör har installerats.
Relaterad information
•
Viktig information om tillbehör och extrautrustning (s. 38)
Inkoppling av utrustning till bilens
diagnosuttag
OBS
Volvo Cars tar inget ansvar för konsekvenserna om utrustning som inte är behörig
ansluts till On-board Diagnostic-uttaget
(OBDII). Detta uttag bör endast användas av
utbildade och kvalificerade Volvo-servicetekniker.
Felaktig inkoppling och installation av programvara eller diagnosverktyg kan påverka bilens
elektroniksystem negativt.
Vi rekommenderar starkt att Volvoägare endast
installerar av Volvo godkända originaltillbehör,
och att installation av tillbehör endast utförs av en
utbildad och kvalificerad Volvo-servicetekniker.
Vissa tillbehör fungerar endast när tillhörande
programvara finns i bilens datorsystem.
Relaterad information
•
Viktig information om tillbehör och extrautrustning (s. 38)
Diagnosuttaget (On-board Diagnostic-uttaget, OBDII)
under instrumentpanelen på förarsidan.
39
DIN VOLVO
Visa bilens identifikationsnummer
Förardistraktion
Vid kontakt med en Volvoåterförsäljare om t.ex.
Volvo On Call-abonnemang behövs bilens identifikationsnummer (VIN4).
Föraren är ansvarig för att göra allt för att säkerställa sin egen säkerhet och säkerheten hos passagerarna i bilen och andra på vägen. En del av
detta ansvar är således att undvika distraktioner
såsom att han eller hon utför aktiviteter som inte
är relaterade till att hantera bilen i trafikmiljön.
1.
2.
Tryck på Inställningar i toppvyn i centerdisplayen.
Gå vidare till System
Systeminformation Fordonets
identifieringsnummer.
> Bilens identifikationsnummer visas.
Din nya Volvo är, eller kan vara, utrustad med
innehållsrika underhållnings- och kommunikationssystem. Det kan vara mobiltelefoner med
handsfree, navigationssystem och ljudsystem
med många funktioner. Du kanske också har
andra portabla elektroniska enheter för din egen
bekvämlighet. Om de används på rätt och säkert
sätt kan de berika körupplevelsen. Om de
används på fel sätt kan de distrahera dig.
För alla sådana system vill vi ge följande varning,
som visar Volvos starka omsorg om din säkerhet.
Använd aldrig sådana enheter eller någon funktion i bilen på ett sådant sätt att det distraherar
dig från uppgiften att köra säkert. Distraktioner
kan leda till allvarliga olyckor. Bortsett från denna
allmänna varning erbjuder vi följande råd beträffande vissa nya funktioner som kan finnas i bilen:
4
40
Vehicle Identification Number
VARNING
•
Använd aldrig en handhållen mobiltelefon
under körning. I vissa områden är förarens användning av mobiltelefon när
bilen är i rörelse förbjuden.
•
Om bilen är utrustad med ett navigationssystem ska du endast ställa in och göra
ändringar i resplanen när bilen är parkerad.
•
Programmera aldrig ljudsystemet när
bilen är i rörelse. Programmera radions
förinställningar när bilen är parkerad, och
använd de programmerade förinställningarna för att det ska gå snabbare och enklare att använda radion.
•
Använd aldrig bärbara datorer eller handdatorer när bilen är i rörelse.
Relaterad information
•
Ljud, media och internet (s. 494)
SÄKERHET
SÄKERHET
Säkerhet
VARNING
Bilen är utrustad med ett flertal säkerhetssystem
som samverkar för att skydda bilens förare och
passagerare vid en olycka.
Om varningssymbolen förblir tänd eller tänds
under körning och meddelandet SRS airbag
Service snarast Kör till verkstad visas i
förardisplayen, är det ett tecken på att en del
av något säkerhetssystem inte har fullgod
funktion. Volvo rekommenderar att en
auktoriserad Volvoverkstad kontaktas snarast.
Bilen är utrustad med ett antal sensorer som vid
en olycka reagerar och aktiverar olika säkerhetssystem, t.ex. olika typer av krockkuddar och
säkerhetsbältets bältesförsträckare. Beroende av
den specifika olyckssituationen, t.ex. kollisioner i
olika vinklar, rundslagning eller avkörning, reagerar systemen på olika sätt för att ge bästa skydd.
Säkerhetsbälte
VARNING
Om den specifika varningssymbolen är
trasig tänds istället den generella varningssymbolen och förardisplayen visar
samma meddelande.
Efter en olycka kan bilens säkerhetsläge aktiveras om någon viktig funktion i bilen har skadats.
Varningssymbol i förardisplay
42
Det är viktigt att säkerhetsbältet används på rätt
sätt under graviditeten och att gravida förare
anpassar sin sittställning.
Gör aldrig några ändringar eller reparationer
av bilens olika säkerhetssystem på egen
hand. Felaktigt ingrepp i något system kan
orsaka felaktig funktion och få allvarliga
personskador till följd. Volvo rekommenderar
att en auktoriserad Volvoverkstad kontaktas.
Därtill finns mekaniska säkerhetssystem som
Whiplash Protection System. Bilen är också
byggd så att en stor del av kraften vid en kollision
fördelas till balkar, stolpar, golv, tak och andra
delar av karossen.
Varningssymbolen tänds i förardisplayen när bilens elsystem sätts i
tändningsläge II. Symbolen släcks efter
ca 6 sekunder om bilens säkerhetssystem är felfritt.
Säkerhet vid graviditet
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
Säkerhet vid graviditet (s. 42)
Säkerhetsbälten (s. 44)
Krockkuddar (s. 48)
Whiplash Protection System (s. 43)
Säkerhetsbältet ska ligga tätt an mot axeln, med
den diagonala delen av säkerhetsbältet mellan
brösten och på sidan av magen.
Höftdelen av säkerhetsbältet ska ligga platt mot
sidan av låren och så lågt som möjligt under
magen – det får aldrig tillåtas att glida upp.
Säkerhetsbältet ska sitta så nära kroppen som
möjligt utan onödigt slack. Kontrollera också att
säkerhetsbältet inte har vridit sig.
Säkerhetsläge (s. 55)
Sittställning
Barnsäkerhet (s. 56)
Allt eftersom graviditeten framskrider ska gravida
förare justera sätet och ratten, så att de har full
kontroll över bilen (vilket innebär att man lätt
SÄKERHET
måste kunna nå ratten och fotpedalerna). Eftersträva ett maximalt avstånd mellan magen och
ratten.
Relaterad information
•
•
•
•
Säkerhet (s. 42)
Säkerhetsbälten (s. 44)
Manuellt framsäte (s. 170)
Elmanövrerat* framsäte (s. 171)
Whiplash Protection System
Whiplash Protection System (WHIPS) är ett
skydd som minskar risken för pisksnärtsskador.
Systemet består av energiupptagande ryggstöd
och sittdyna samt ett för systemet anpassat
nackskydd i framsätena.
WHIPS aktiveras vid en krock bakifrån där krockvinkel, hastighet och det krockande fordonets
egenskaper inverkar.
När WHIPS aktiveras fälls framsätenas ryggstöd
bakåt och sittdynan åker nedåt så att sittställningen för föraren och passageraren i framsätet
förändras. Rörelsen hjälper till att absorbera en
del av de krafter som kan ge upphov till pisksnärtsskador.
VARNING
WHIPS är ett komplement till säkerhetsbältet.
Använd alltid säkerhetsbältet.
VARNING
Gör aldrig några ändringar eller reparationer
av sätet eller WHIPS på egen hand. Volvo
rekommenderar att en auktoriserad Volvoverkstad kontaktas.
Om framsätena har utsatts för en kraftig
belastning, t.ex. i samband med en kollision,
ska sätena bytas ut. En del av sätenas
skyddsegenskaper kan ha gått förlorade även
om de verkar oskadade.
Placera inga föremål på golvet bakom eller under framsätena eller i baksätet som kan hindra WHIPS funktion.
VARNING
Placera inte boxliknande last så att denna
kläms fast mellan baksätets sittdyna och
framsätets ryggstöd.
Om ett ryggstöd i baksätet är nedfällt måste
eventuell last säkras för att förhindra den från
att glida fram mot framsätets ryggstöd i händelse av en kollision.
VARNING
Om ett ryggstöd i baksätet är nedfällt eller ett
bakåtvänt barnskydd används i baksätet
måste motsvarande framsäte flyttas framåt så
att det inte har kontakt med det nedfällda
ryggstödet eller barnskyddet.
}}
* Tillval/tillbehör.
43
SÄKERHET
||
Sittställning
Säkerhetsbälten
För bästa möjliga skydd av WHIPS måste förare
och passagerare ha rätt sittställning och se till att
systemets funktion inte hindras.
En inbromsning kan få svåra följder om inte
säkerhetsbältet används.
Ställ in rätt sittställning på framsätet innan körningen påbörjas.
Förare och passagerare i framsätet bör sitta mitt i
sätet med så litet avstånd som möjligt mellan
nackskydd och huvud.
WHIPS och barnskydd
Barnstolens eller barnkuddens skyddsegenskaper påverkas inte negativt av WHIPS.
För att säkerhetsbältet ska ge maximalt skydd är
det viktigt att det ligger väl an mot kroppen. Luta
inte ryggstödet för långt bakåt, säkerhetsbältet är
avsett att skydda vid normal sittställning.
44
Säkerhet (s. 42)
Manuellt framsäte (s. 170)
Elmanövrerat* framsäte (s. 171)
Rear Collision Warning (s. 351)
Om säkerhetsbältet har utsatts för en kraftig
belastning, t.ex. i samband med en kollision,
ska hela säkerhetsbältet bytas ut. En del av
säkerhetsbältets skyddsegenskaper kan ha
gått förlorade även om det verkar oskadat. Byt
också säkerhetsbältet om det är slitet eller
skadat. Det nya säkerhetsbältet ska vara typgodkänt och avsett för samma plats som det
utbytta säkerhetsbältet.
VARNING
Tänk på att inte använda clips eller fästa bältet kring krokar eller andra delar av interiören,
vilket hindrar säkerhetsbältet att sitta åt
ordentligt.
Relaterad information
•
•
•
•
VARNING
Gör aldrig några ändringar eller reparationer
av säkerhetsbältet på egen hand. Volvo
rekommenderar att en auktoriserad Volvoverkstad kontaktas.
VARNING
Säkerhetsbältet och krockkudden samverkar.
Om säkerhetsbältet inte används eller
används på ett felaktigt sätt kan detta påverka
krockkuddens effekt vid en kollision.
Relaterad information
•
•
•
•
Säkerhet (s. 42)
Bältesförsträckare (s. 46)
Ta på och av säkerhetsbälte (s. 45)
Dörr- och bältespåminnare (s. 47)
* Tillval/tillbehör.
SÄKERHET
Ta på och av säkerhetsbälte
3.
I framsätena kan bältet justeras i höjdled.
Se till att samtliga passagerare har tagit på sig
säkerhetsbältet innan körningen påbörjas.
Ta på säkerhetsbälte
1.
Dra ut bältet långsamt och se till att det inte
är vridet eller skadat.
OBS
Säkerhetsbältet spärras och kan inte dras ut:
•
•
•
2.
om det dras ut för snabbt
Bältet ska ligga över axeln (inte ner över armen).
vid bromsning och acceleration
om bilen lutar kraftigt.
Lås fast bältet genom att skjuta ner dess låstunga i avsett bälteslås.
> Ett kraftigt "klick" indikerar att bältet är
låst.
4.
Tryck ihop bältesfästet och flytta bältet uppåt
eller nedåt.
Sträck höftbandet över höften genom att dra
i diagonalbandet uppåt mot axeln.
Positionera bältet så högt som möjligt utan
att det skaver mot halsen.
VARNING
Sätt alltid in låstungan från säkerhetsbältet i
bälteslåset på rätt sida. Säkerhetsbältena och
bälteslåset fungerar annars kanske inte som
avsett vid en kollision. Det finns risk för allvarliga skador.
Höftbandet ska sitta lågt (inte över buken).
}}
45
SÄKERHET
||
VARNING
Varje säkerhetsbälte är avsett för endast en
person.
VARNING
Tänk på att inte använda clips eller fästa bältet kring krokar eller andra delar av interiören,
vilket hindrar säkerhetsbältet att sitta åt
ordentligt.
VARNING
Skada aldrig säkerhetsbältena och sätt inte in
några främmande föremål i bälteslåset. Säkerhetsbältena och bälteslåset fungerar då kanske inte som avsett vid en kollision. Det finns
risk för allvarliga skador.
Ta av säkerhetsbälte
1.
Tryck på den röda knappen på bälteslåset
och låt sedan rullen dra in bältet.
2.
Om det inte rullats in helt, mata in det för
hand så att det inte hänger löst.
Relaterad information
•
•
•
Säkerhetsbälten (s. 44)
Bältesförsträckare (s. 46)
Dörr- och bältespåminnare (s. 47)
Bältesförsträckare
Bilen är utrustad med standardbältesförsträckare
och elektriska* bältesförsträckare som kan
sträcka säkerhetsbältena vid kritiska situationer
och kollisioner.
När den kritiska situationen upphört så återställs
bältet och den elektriska bältesförsträckaren
automatiskt, men kan också återställas manuellt.
VIKTIGT
Om passagerarkrockkudden deaktiveras, så
deaktiveras även den elektriska bältesförsträckaren på passagerarsidan.
Standardbältesförsträckare
Alla säkerhetsbälten är utrustade med en standardbältesförsträckare.
Bältesförsträckaren sträcker säkerhetsbältet vid
en tillräckligt kraftig kollision för att mer effektivt
fånga upp den åkande.
VARNING
Gör aldrig några ändringar eller reparationer
av säkerhetsbältet på egen hand. Volvo
rekommenderar att en auktoriserad Volvoverkstad kontaktas.
Elektriska bältesförsträckare*
Säkerhetsbältena för förare och passagerare i
framsätet är utrustade med en elektrisk bältesförsträckare.
Bältesförsträckaren samverkar och kan aktiveras i
samband med förarstödsystemen City Safety och
Rear Collision Warning. Vid kritiska situationer så
som panikbroms, avkörning (t.ex. att bilen rullar
ner i ett dike, lyfter från marken eller slår emot
något i terrängen), sladd eller risk för kollision,
kan säkerhetsbältet sträckas av bältesförsträckarens elmotor.
Den elektriska bältesförsträckaren hjälper till att
positionera den åkande bättre vilket minskar risken för att slå emot bilens interiör och förbättrar
effekten av säkerhetssystem så som bilens
krockkuddar.
Om säkerhetsbältet har utsatts för en kraftig
belastning, t.ex. i samband med en kollision,
ska hela säkerhetsbältet bytas ut. En del av
säkerhetsbältets skyddsegenskaper kan ha
gått förlorade även om det verkar oskadat. Byt
också säkerhetsbältet om det är slitet eller
skadat. Det nya säkerhetsbältet ska vara typgodkänt och avsett för samma plats som det
utbytta säkerhetsbältet.
Relaterad information
•
•
•
•
46
Säkerhetsbälten (s. 44)
Ta på och av säkerhetsbälte (s. 45)
Återställa elektrisk bältesförsträckare*
(s. 47)
Aktivera och deaktivera passagerarkrockkudde* (s. 51)
* Tillval/tillbehör.
SÄKERHET
•
•
City Safety™ (s. 337)
Rear Collision Warning (s. 351)
Återställa elektrisk
bältesförsträckare*
Den elektriska bältesförsträckaren är designad
för att återställas automatiskt, men om bältet
ändå skulle förbli sträckt kan bältesförsträckaren
återställas manuellt.
1.
Stanna bilen på en säker plats.
2.
Ta av säkerhetsbältet och ta därefter på det
igen.
> Bältet och den elektriska bältesförsträckaren återställs.
Dörr- och bältespåminnare
Systemet påminner obältade om att ta på säkerhetsbältet och varnar även för öppen dörr,
motorhuv eller lucka.
Förardisplayens grafik
VARNING
Gör aldrig några ändringar eller reparationer
av säkerhetsbältet på egen hand. Volvo
rekommenderar att en auktoriserad Volvoverkstad kontaktas.
Om säkerhetsbältet har utsatts för en kraftig
belastning, t.ex. i samband med en kollision,
ska hela säkerhetsbältet bytas ut. En del av
säkerhetsbältets skyddsegenskaper kan ha
gått förlorade även om det verkar oskadat. Byt
också säkerhetsbältet om det är slitet eller
skadat. Det nya säkerhetsbältet ska vara typgodkänt och avsett för samma plats som det
utbytta säkerhetsbältet.
Grafik i förardisplayen med olika typer av varningar. Varningsfärgen på dörr och baklucka är beroende av bilens
hastighet.
Förardisplayens grafik visar vilka säten i bilen
som har bältade och obältade passagerare.
I samma grafik visas även om motorhuven, bakluckan, tankluckan eller någon dörr är öppen.
Grafiken kvitteras med ett tryck på högra rattknappsatsens O-knapp.
Relaterad information
•
•
Bältesförsträckare (s. 46)
Säkerhetsbälten (s. 44)
}}
* Tillval/tillbehör.
47
SÄKERHET
||
Bältespåminnare
Baksäte
Bältespåminnaren i baksätet har två delfunktioner:
•
•
Ljuspåminnelse i takkonsolen.
Ljuspåminnelse ges i takkonsolen och genom
varningssymbolen i förardisplayen.
Ljudpåminnelsen är beroende av hastighet samt
körtid och körsträcka.
Påminna om att något säkerhetsbälte i baksätet tagits av under färd genom ljus- och
ljudpåminnelse. Påminnelsen upphör då
säkerhetsbältet åter tagits på.
Påminnare för dörr, motorhuv, baklucka
och tanklucka
Om motorhuven, bakluckan, tankluckan eller
någon dörr inte är riktigt stängd visar förardisplayens grafik vad som är öppet. Stanna bilen på
en säker plats snarast och stäng det som utlöst
varningen.
Förarens och passagerarnas bältesstatus informeras i förardisplayen grafik när ett bälte tas på
eller av.
Om bilen körs i lägre hastighet än
ca 10 km/h (6 mph) tänds förardisplayens informationssymbol.
Barnstolar omfattas inte av bältespåminnarsystemet.
Om bilen körs i högre hastighet än
ca 10 km/h (6 mph) tänds förardisplayens varningssymbol.
Framsäte
Obältad förare och främre passagerare blir
påmind om att ta på sig säkerhetsbältet genom
ljus- och ljudpåminnelse.
48
Informera om vilka säkerhetsbälten som
används i baksätet. Förardisplayens grafik
visas vid användning av säkerhetsbältena.
Relaterad information
•
•
Säkerhetsbälten (s. 44)
Ta på och av säkerhetsbälte (s. 45)
Krockkuddar
Bilen är utrustad med krockkuddar samt krockgardin för förare och passagerare.
OBS
Sensorerna reagerar olika beroende på
krockförlopp och om säkerhetsbälte används
eller inte. Gäller alla bältespositioner.
Olyckssituationer kan därför uppstå då endast
en (eller ingen) av krockkuddarna aktiveras.
Sensorerna känner av det kollisionsvåld som
fordonet utsätts för och åtgärd anpassas efter
detta så att ingen, en eller flera krockkuddar
utlöses.
VARNING
Krockkuddesystemets styrenhet är placerad i
mittkonsolen. Om mittkonsolen blivit dränkt
med vatten eller annan vätska, lossa kablarna
till startbatteriet. Försök inte starta bilen eftersom krockkuddarna kan utlösas. Bärga bilen.
Volvo rekommenderar att den bärgas till en
auktoriserad Volvoverkstad.
SÄKERHET
Utlösta krockkuddar
Förarkrockkuddar
Om någon av krockkuddarna har löst ut rekommenderas följande:
Som ett komplement till säkerhetsbältet är bilen
utrustad med rattkrockkudde och knäkrockkudde1 på förarsidan.
•
Bärga bilen. Volvo rekommenderar att den
bärgas till en auktoriserad Volvoverkstad. Kör
inte med utlösta krockkuddar.
•
Volvo rekommenderar att låta en
auktoriserad Volvoverkstad sköta byte av
komponenter i bilens säkerhetssystem.
•
Kontakta alltid läkare.
För att inte skadas om krockkudden löses ut,
måste passageraren sitta så upprätt som möjligt med fötterna på golvet och ryggen mot
ryggstödet.
VARNING
VARNING
Kör aldrig med utlösta krockkuddar. Det kan
försvåra styrningen av bilen. Även andra
säkerhetssystem kan vara skadade. Den rök
och det damm som bildas vid utlösning av
kuddarna kan vid intensiv exponering förorsaka hud- och ögonirritation/skada. Vid
besvär tvätta med kallt vatten. Det snabba
utlösningsförloppet kan också, i kombination
med kuddens material, ge friktions- och
brännskador på huden.
Relaterad information
•
•
•
•
•
1
Säkerhet (s. 42)
Förarkrockkuddar (s. 49)
Passagerarkrockkudde (s. 50)
Sidokrockkuddar (s. 53)
Krockgardiner (s. 54)
Bilen är utrustad med knäkrockkudde endast på vissa marknader.
VARNING
Säkerhetsbältet och krockkudden samverkar.
Om bältet inte används eller används på ett
felaktigt sätt, kan detta påverka krockkuddens
effekt vid en kollision.
Volvo rekommenderar att en auktoriserad
Volvoverkstad kontaktas för reparation. Felaktigt ingrepp i krockkuddesystemet kan orsaka
felaktig funktion och få allvarliga personskador till följd.
Rattkrockkudde och knäkrockkudde1 på förarsidan i
framsätet.
Vid en frontalkrock hjälper krockkuddarna till att
skydda förarens huvud, nacke, ansikte och bröst
samt knän och ben.
Vid en tillräckligt kraftig kollision reagerar sensorer och krockkudden/krockkuddarna blåses upp.
Krockkudden dämpar stöten för den åkande i
kollisionsögonblicket. När krockkudden pressas
ihop under krocken töms den. I samband med
detta bildas en del rök i bilen, vilket är helt normalt. Hela förloppet, med uppblåsning och tömning av kudden, sker på några tiondels sekunder.
Rattkrockkuddens placering
Krockkudden är monterad hopvikt i rattens centrum. Ratten är märkt med AIRBAG.
Knäkrockkuddens1 placering
Krockkudden är monterad hopvikt i undre delen
av instrumentpanelen på förarsidan. Panelen är
märkt med AIRBAG.
VARNING
Placera eller fäst inga föremål framför eller
ovanpå panelen där knäkrockkudden är placerad.
}}
49
SÄKERHET
||
Relaterad information
•
•
Krockkuddar (s. 48)
Passagerarkrockkudde (s. 50)
Passagerarkrockkudde
Som ett komplement till säkerhetsbältet är bilen
utrustad med krockkudde på passagerarsidan i
framsätet.
VARNING
Säkerhetsbältet och krockkudden samverkar.
Om bältet inte används eller används på ett
felaktigt sätt, kan detta påverka krockkuddens
effekt vid en kollision.
För att inte skadas om krockkudden löses ut,
måste passageraren sitta så upprätt som möjligt med fötterna på golvet och ryggen mot
ryggstödet.
VARNING
Volvo rekommenderar att en auktoriserad
Volvoverkstad kontaktas för reparation. Felaktigt ingrepp i krockkuddesystemet kan orsaka
felaktig funktion och få allvarliga personskador till följd.
Krockkudde på passagerarsidan i framsätet.
Vid en frontalkrock hjälper krockkudden till att
skydda passagerarens huvud, nacke, ansikte och
bröst samt knän och ben.
Vid en tillräckligt kraftig kollision reagerar sensorer och krockkudden blåses upp. Krockkudden
dämpar stöten för den åkande i kollisionsögonblicket. När krockkudden pressas ihop under
krocken töms den. I samband med detta bildas
en del rök i bilen, vilket är helt normalt. Hela förloppet, med uppblåsning och tömning av kudden,
sker på några tiondels sekunder.
50
Passagerarkrockkuddens placering
Krockkudden är monterad hopvikt i ett utrymme
ovanför handskfacket. Panelen är märkt med
AIRBAG.
VARNING
Placera inga föremål framför eller ovanpå
instrumentpanelen där krockkudden för passagerarplatsen är placerad.
SÄKERHET
Dekal för passagerarkrockkudde
VARNING
Låt aldrig någon person stå eller sitta framför
passagerarsätet.
Placera aldrig ett bakåtvänt barnskydd på
passagerarplatsen fram om krockkudden är
aktiverad.
Framåtvända passagerare (barn och vuxna)
ska aldrig sitta på passagerarplatsen fram om
passagerarkrockkudden är deaktiverad.
Om ovanstående uppmaningar inte följs kan
det leda till livsfara eller allvarlig personskada.
Dekal på passagerarsidans solskydd.
Relaterad information
Varningsdekal för passagerarkrockkudden är placerad enligt ovan.
•
•
•
VARNING
Aktivera och deaktivera
passagerarkrockkudde*
Passagerarkrockkudden kan deaktiveras om
bilen är utrustad med en omkopplare, Passenger
Airbag Cut Off Switch (PACOS).
Omkopplaren
Omkopplaren för krockkudden på passagerarplatsen är placerad på gaveln av instrumentpanelen på passagerarsidan och blir åtkomlig när
dörren öppnas.
Kontrollera att omkopplaren står i önskat läge.
Krockkuddar (s. 48)
Förarkrockkuddar (s. 49)
Aktivera och deaktivera passagerarkrockkudde* (s. 51)
Om bilen inte är utrustad med omkopplare för
att aktivera/deaktivera passagerarkrockkudden är krockkudden alltid aktiverad.
ON – krockkudden är aktiverad och alla
framåtvända passagerare (barn och vuxna)
kan sitta säkert på passagerarplatsen.
OFF – Krockkudden är deaktiverad och barn
i bakåtvända barnskydd kan sitta säkert på
passagerarplatsen.
}}
* Tillval/tillbehör.
51
SÄKERHET
||
VARNING
Om bilen inte är utrustad med omkopplare för
att aktivera/deaktivera passagerarkrockkudden är krockkudden alltid aktiverad.
2.
Bekräfta meddelandet genom att trycka på
högra rattknappsatsens O-knapp.
Deaktivera passagerarkrockkudde
Aktivera passagerarkrockkudde
Dra omkopplaren utåt och vrid från OFF (B)
till ON (A).
> Förardisplayen visar meddelandet
Passagerar airbag på Vänligen
bekräfta.
OBS
Om passagerarkrockkudden har aktiverats/
deaktiverats med bilen i tändningsläge I eller
lägre, visas meddelandet i förardisplayen samt
följande indikering i takkonsolen ca 6 sekunder efter att bilens elsystem sätts i tändningsläge II.
52
> Ett textmeddelande och en varningssymbol i takkonsolen indikerar att krockkudden på passagerarplatsen fram är aktiverad.
VARNING
Placera aldrig ett bakåtvänt barnskydd på
passagerarplatsen fram när krockkudden är
aktiverad.
Passagerarkrockkudden ska alltid vara aktiverad när framåtvända passagerare (barn och
vuxna) sitter på passagerarplatsen fram.
Om ovanstående uppmaningar inte följs kan
det leda till livsfara eller allvarlig personskada.
Dra omkopplaren utåt och vrid från ON (A)
till OFF (B).
> Förardisplayen visar meddelandet
Passagerar airbag av Vänligen
bekräfta.
OBS
Om passagerarkrockkudden har aktiverats/
deaktiverats med bilen i tändningsläge I eller
lägre, visas meddelandet i förardisplayen samt
följande indikering i takkonsolen ca 6 sekunder efter att bilens elsystem sätts i tändningsläge II.
SÄKERHET
2.
Bekräfta meddelandet genom att trycka på
högra rattknappsatsens O-knapp.
> Ett textmeddelande och en symbol i takkonsolen indikerar att krockkudden på
passagerarplatsen fram är deaktiverad.
VARNING
Framåtvända passagerare (barn och vuxna)
ska aldrig sitta på passagerarplatsen när
krockkudden är deaktiverad.
Om ovanstående uppmaning inte följs kan det
leda till livsfara eller allvarlig personskada.
VIKTIGT
Relaterad information
•
•
Bältesförsträckare (s. 46)
Barnskydd (s. 57)
Sidokrockkuddar
Sidokrockkuddarna, på förar- och passagerarplats, verkar för att skydda bröstet och höften vid
en kollision.
Sidokrockkuddarna är monterade i framsätenas
yttre ryggramar och hjälper till att skydda förare
och passagerare i framsätet.
Vid en tillräckligt kraftig kollision reagerar sensorer och sidokrockkudden blåses upp. Krockkudden blåses upp mellan den åkande och dörrpanelen och dämpar stöten för den åkande i kollisionsögonblicket. När krockkudden pressas ihop
under krocken töms den. Sidokrockkudden blåses normalt endast upp på krocksidan.
Om passagerarkrockkudden deaktiveras, så
deaktiveras även den elektriska bältesförsträckaren på passagerarsidan.
}}
53
SÄKERHET
||
VARNING
Volvo rekommenderar att en auktoriserad
Volvoverkstad kontaktas för reparation. Felaktigt ingrepp i sidokrockkuddesystemet kan
orsaka felaktig funktion och få allvarliga
personskador till följd.
Krockgardiner
VARNING
Krockgardinen, Inflatable Curtain (IC), hjälper till
att skydda förarens och passagerarnas huvuden
från att slå emot bilens insida vid en kollision.
Häng eller fäst aldrig tyngre föremål i handtagen i taket. Krokarna är endast avsedda för
lättare ytterplagg (inte för hårda föremål som
t.ex. paraplyer).
Skruva inte fast eller montera någonting i
bilens innertak, dörrstolpar eller sidopaneler.
Den avsedda skyddseffekten kan då utebli.
Volvo rekommenderar att endast använda Volvos originaldelar som är godkända för placering inom dessa områden.
VARNING
Placera inga föremål i området mellan sätets
yttre sida och dörrpanelen eftersom detta
område kan påverkas av sidokrockkudden.
Volvo rekommenderar att endast överdragsklädslar som godkänts av Volvo används.
Andra klädslar kan hindra sidokrockkuddarnas
funktion.
VARNING
Sidokrockkudden är ett komplement till säkerhetsbältet. Använd alltid säkerhetsbältet.
Sidokrockkuddar och barnskydd
Barnstolens eller barnkuddens skyddsegenskaper påverkas inte negativt av sidokrockkudden.
Relaterad information
•
54
Krockkuddar (s. 48)
VARNING
Lämna 10 cm (4 tum) utrymme mellan last
och sidofönster om bilen lastas över ovankanten av dörrarnas fönster. Annars kan skyddseffekten av krockgardinen som finns dold
innanför bilens innertak utebli.
Krockgardinen är monterad längs med innertakets båda sidor och hjälper till att skydda förare
och passagerare på bilens ytterplatser. Panelerna
är märkta med IC AIRBAG.
VARNING
Krockgardinen är ett komplement till säkerhetsbältet. Använd alltid säkerhetsbältet.
Vid en tillräckligt kraftig kollision reagerar sensorer och krockgardinen blåses upp.
VARNING
Volvo rekommenderar att en auktoriserad
Volvoverkstad kontaktas för reparation. Felaktigt ingrepp i krockgardinens system kan
orsaka felaktig funktion och få allvarliga
personskador till följd.
Relaterad information
•
Krockkuddar (s. 48)
SÄKERHET
Säkerhetsläge
VARNING
Säkerhetsläge är ett skydd som träder i kraft när
en kollision kan ha skadat någon viktig funktion i
bilen som t.ex. bränsleledningar, sensorer för
något av skyddssystemen eller bromssystemet.
Försök aldrig själv reparera bilen eller återställa elektroniken efter att den varit i säkerhetsläge. Det kan resultera i personskador
eller att bilen inte fungerar som normalt. Volvo
rekommenderar att låta en auktoriserad
Volvoverkstad sköta kontrollen och återställandet av bilen till normal status efter att
Säkerhetsläge Se ägarmanual visats.
Om bilen varit utsatt för en kollision, kan texten
Säkerhetsläge Se ägarmanual visas i förardisplayen tillsammans med varningssymbolen om
displayen är oskadd och bilens elsystem fortfarande fungerar. Meddelandet betyder att bilens
funktionalitet är nedsatt.
Om bilen är satt i säkerhetsläge är det möjligt att
försöka återställa systemet för att starta och förflytta bilen en kortare sträcka, t.ex. om den befinner sig i ett trafikfarligt läge.
Om bilen är satt i säkerhetsläge är det möjligt att
försöka återställa systemet för att starta och förflytta bilen en kortare sträcka, t.ex. om den befinner sig i ett trafikfarligt läge.
Starta bilen efter säkerhetsläge
1.
VARNING
Undersök bilens allmänna skadeläge och att
inget bränsle runnit från bilen. Det får inte
heller lukta bränsle.
Om det rör sig om mindre skador, och frånvaro av bränsleläckage är kontrollerat kan
startförsök göras.
Då bilen är försatt i säkerhetsläge får den inte
bogseras. Den ska bärgas från platsen. Volvo
rekommenderar att den bärgas till en
auktoriserad Volvoverkstad.
VARNING
Försök under inga omständigheter återstarta
bilen om det luktar bränsle när meddelandet
Säkerhetsläge Se ägarmanual visas i
förardisplayen. Lämna bilen snarast.
Starta och förflytta bilen efter
säkerhetsläge
VARNING
Relaterad information
•
•
•
Säkerhet (s. 42)
Starta och förflytta bilen efter säkerhetsläge
(s. 55)
Bärgning (s. 486)
Försök under inga omständigheter återstarta
bilen om det luktar bränsle när meddelandet
Säkerhetsläge Se ägarmanual visas i
förardisplayen. Lämna bilen snarast.
2.
Stäng av bilen.
3.
Försök därefter starta bilen.
> Bilens elektronik utför en systemkontroll
och försöker därefter återställa sig till normal status. Förardisplayen visar meddelandet Start av bil Systemkontroll,
vänta under tiden. Detta kan ta uppemot
en minut.
}}
55
SÄKERHET
||
4.
Försök därefter att starta bilen igen när meddelandet Start av bil Systemkontroll,
vänta inte längre visas i förardisplayen.
VIKTIGT
Om meddelandet Säkerhetsläge Se
ägarmanual fortfarande visas i displayen ska
bilen inte köras eller bogseras utan måste då
bärgas. Dolda skador kan under färd göra
bilen omöjlig att manövrera, även om bilen
verkar körbar.
Förflytta bilen efter säkerhetsläge
1.
2.
Om förardisplayen visar meddelandet
Normal mode The car is now in normal
mode efter att startförsök gjorts, kan bilen
försiktigt flyttas, t.ex. om den befinner sig i ett
trafikfarligt läge.
Flytta inte bilen längre än nödvändigt.
VARNING
Då bilen är försatt i säkerhetsläge får den inte
bogseras. Den ska bärgas från platsen. Volvo
rekommenderar att den bärgas till en
auktoriserad Volvoverkstad.
Relaterad information
•
•
56
Säkerhetsläge (s. 55)
Starta bilen (s. 430)
•
Bärgning (s. 486)
Barnsäkerhet
Barn ska alltid sitta säkert när de färdas i bilen.
Volvo har barnsäkerhetsutrustning (barnskydd
och fästanordningar) som är utvecklad för att
passa just den här bilen. Med Volvos barnsäkerhetsutrustning erhålls de bästa förutsättningarna för att barnet åker säkert i bilen. Dessutom passar barnsäkerhetsutrustningen väl och
är enkel att använda.
Vilken utrustning som ska användas väljs med
hänsyn till barnets vikt och storlek.
Volvo rekommenderar att barn åker i bakåtvänt
barnskydd så länge som möjligt, minst till 3–4 års
ålder och därefter i framåtvänt barnskydd till dess
att barnet är 140 cm (4 fot 7 tum) långt.
OBS
Lagbestämmelser om vilken typ av barnskydd
som ska användas för barn i olika åldrar och
längder varierar från land till land. Ta reda på
vad som gäller.
SÄKERHET
OBS
Vid användande av barnsäkerhetsutrustning
är det viktigt att läsa den monteringsanvisning
som medföljer.
Vid frågor gällande montering av barnsäkerhetsutrustning, kontakta tillverkaren för
tydligare anvisningar.
Barnskydd
Lämpliga barnskydd ska alltid användas när barn
färdas i bilen.
Barn ska sitta bra och säkert. Se till att barnskyddet placeras, monteras och används på rätt
sätt.
i-Size/ISOFIX-fästpunkter för barnskydd
(s. 59)
•
•
Barnskyddsplacering (s. 60)
Aktivera och deaktivera passagerarkrockkudde* (s. 51)
Titta i barnskyddets monteringsanvisning för rätt
montering.
Barn, oavsett ålder och storlek, ska alltid sitta
korrekt fastspända i bilen. Låt aldrig barn sitta i
knät på en passagerare.
OBS
Vid användande av barnsäkerhetsutrustning
är det viktigt att läsa den monteringsanvisning
som medföljer.
Relaterad information
•
•
•
•
Säkerhet (s. 42)
Vid frågor gällande montering av barnsäkerhetsutrustning, kontakta tillverkaren för
tydligare anvisningar.
Barnskydd (s. 57)
Aktivera och deaktivera barnsäkerhetsspärr
(s. 254)
OBS
Lämna aldrig ett barnskydd löst i bilen. Sätt
alltid fast det enligt barnskyddets anvisning
även när det inte används.
Relaterad information
•
•
•
•
Barnsäkerhet (s. 56)
Integrerad barnstol* (s. 68)
Övre fästpunkter för barnskydd (s. 58)
Nedre fästpunkter för barnskydd (s. 58)
* Tillval/tillbehör.
57
SÄKERHET
Övre fästpunkter för barnskydd
VARNING
Bilen är utrustad med övre fästpunkter för barnskydd på baksätets ytterplatser.
Barnskyddets övre fästband ska dras genom
hålet i nackskyddsbenet innan de spänns fast
vid fästpunkten. Om detta inte är möjligt, följ
barnskyddstillverkarens rekommendationer.
De övre fästpunkterna är huvudsakligen avsedda
att användas tillsammans med framåtvända barnstolar.
OBS
Följ alltid tillverkarens monteringsanvisningar när
ett barnskydd ska kopplas till de övre fästpunkterna.
Fäll nackskydden för att underlätta montering
av denna typ av barnskydd i bilar med fällbara
nackskydd på ytterplatserna.
Fästpunkternas placering
Nedre fästpunkter för barnskydd
Bilen är utrustad med nedre fästpunkter för barnskydd i framsätet* och baksätet.
De nedre fästpunkterna är avsedda att användas
tillsammans med vissa bakåtvända barnstolar.
Följ alltid tillverkarens monteringsanvisningar när
ett barnskydd ska kopplas till de nedre fästpunkterna.
Fästpunkternas placering
OBS
I bilar med insynsskydd över lastutrymmet
måste detta tas bort innan barnskydd kan
monteras i fästpunkterna.
Relaterad information
•
•
•
Fästpunkternas placering indikeras av symboler på ryggstödets baksida.
Fästpunkterna är placerade på baksidan av baksätets ytterplatser.
58
•
Barnskydd (s. 57)
Nedre fästpunkter för barnskydd (s. 58)
i-Size/ISOFIX-fästpunkter för barnskydd
(s. 59)
Fästpunkternas placering i framsätet.
Tabell för placering av barnskydd där bilens
säkerhetsbälte används (s. 62)
Fästpunkterna i framsätet är placerade på
sidorna av passagerarplatsens benutrymme.
Fästpunkterna i framsätet finns bara monterade
om bilen är utrustad med omkopplare för att aktivera/deaktivera passagerarkrockkudden*.
* Tillval/tillbehör.
SÄKERHET
i-Size/ISOFIX-fästpunkter för
barnskydd
Bilen är utrustad med i-Size/ISOFIX2-fästpunkter
för barnskydd i baksätet.
i-Size/ISOFIX är ett fästsystem för bilbarnskydd
som bygger på en internationell standard.
Följ alltid tillverkarens monteringsanvisningar när
ett barnskydd ska kopplas till i-Size/ISOFIX-fästpunkterna.
Relaterad information
•
•
•
•
•
Barnskydd (s. 57)
Övre fästpunkter för barnskydd (s. 58)
Nedre fästpunkter för barnskydd (s. 58)
Tabell för placering av i-Size-barnskydd
(s. 64)
Tabell för placering av ISOFIX-barnskydd
(s. 65)
Fästpunkternas placering
Fästpunkternas placering i baksätet.
Fästpunkterna i baksätet är placerade på bakre
änden av framsätenas golvskenor.
Relaterad information
•
•
•
•
Barnskydd (s. 57)
Övre fästpunkter för barnskydd (s. 58)
i-Size/ISOFIX-fästpunkter för barnskydd
(s. 59)
Tabell för placering av barnskydd där bilens
säkerhetsbälte används (s. 62)
Fästpunkternas placering indikeras av symboler2 på
ryggstödets klädsel.
Fästpunkterna för i-Size/ISOFIX finns bakom
lock i den nedre delen av baksätets ryggstöd, i de
yttre sittplatserna.
För att komma åt fästpunkterna, lyft på locket.
2
Namn och symbol skiftar beroende på marknad.
59
SÄKERHET
Barnskyddsplacering
Det är viktigt att placera barnskyddet på rätt
plats i bilen, vilket bland annat beror på typen av
barnskydd och om passagerarkrockkudden är
aktiverad.
OBS
Dekal för passagerarkrockkudde
Lagbestämmelser om hur barn får placeras i
bilen varierar från land till land. Ta reda på vad
som gäller.
VARNING
Låt aldrig någon person stå eller sitta framför
passagerarsätet.
Placera aldrig ett bakåtvänt barnskydd på
passagerarplatsen fram om krockkudden är
aktiverad.
Framåtvända passagerare (barn och vuxna)
ska aldrig sitta på passagerarplatsen fram om
passagerarkrockkudden är deaktiverad.
Om ovanstående uppmaningar inte följs kan
det leda till livsfara eller allvarlig personskada.
Bakåtvänt barnskydd och krockkudde hör inte ihop.
Placera alltid bakåtvända barnskydd i baksätet
om passagerarkrockkudden är aktiverad. Barnet
kan skadas allvarligt om krockkudden blåses upp
om barnet sitter på passagerarplatsen.
Om passagerarkrockkudden är deaktiverad kan
bakåtvända barnskydd placeras på passagerarplatsen fram.
60
Dekal på passagerarsidans solskydd.
Varningsdekal för passagerarkrockkudden är placerad enligt ovan.
Relaterad information
•
•
•
Barnskydd (s. 57)
Barnskyddsmontering (s. 61)
Tabell för placering av barnskydd där bilens
säkerhetsbälte används (s. 62)
•
Tabell för placering av i-Size-barnskydd
(s. 64)
•
Tabell för placering av ISOFIX-barnskydd
(s. 65)
SÄKERHET
Barnskyddsmontering
VARNING
Barnkuddar/barnstolar med stålbyglar eller
annan konstruktion som kan ligga mot bälteslåsets öppningsknapp ska inte användas,
eftersom de oavsiktligt kan orsaka öppning av
bälteslåset.
Sätt inte fast barnstolens fästband i sätets
längdjusteringsstång, eller i fjädrar, skenor
eller balkar under sätet. Vassa kanter kan
skada fästbanden.
Lämna aldrig ett barnskydd löst i bilen. Sätt
alltid fast det enligt barnskyddets anvisning
även när det inte används.
Montering i framsätet
•
Vid montering av bakåtvända barnskydd, kontrollera att passagerarkrockkudden är deaktiverad.
•
Vid montering av framåtvända barnskydd,
kontrollera att passagerarkrockkudden är
aktiverad.
•
Använd endast barnskydd som rekommenderas av Volvo, är universellt godkända eller är
semiuniversella och där bilen finns med på
tillverkarens fordonslista.
•
ISOFIX-barnskydd kan endast monteras då
bilen är utrustad med tillbehör ISOFIX-konsol3.
Låt inte barnstolens ovandel ligga mot vindrutan.
OBS
•
Barnskydd med stödben får inte monteras på
mittplatsen.
•
Ytterplatserna är utrustade med ISOFIX fästsystem och är godkända för i-Size4.
•
Ytterplatserna är utrustade med övre fästpunkter. Volvo rekommenderar att barnskyddets övre fästband ska dras genom hålet
i nackskyddet innan de spänns fast vid fästpunkten. Om detta inte är möjligt, följ barnskyddstillverkarens rekommendationer.
•
Om barnskyddet är utrustat med undre fästband, justera aldrig främre stolens läge efter
att fästbanden har monterats i de nedre fästpunkterna. Tänk på att alltid demontera de
undre fästbanden när barnskyddet inte är
installerat.
Relaterad information
Vid användande av barnsäkerhetsutrustning
är det viktigt att läsa den monteringsanvisning
som medföljer.
•
Vid frågor gällande montering av barnsäkerhetsutrustning, kontakta tillverkaren för
tydligare anvisningar.
Om barnskyddet är utrustat med undre fästband rekommenderar Volvo att de nedre
fästpunkterna används för dessa3.
•
•
•
ISOFIX-guide kan användas för att underlätta
montering av barnskydd.
•
Tabell för placering av i-Size-barnskydd
(s. 64)
•
Tabell för placering av ISOFIX-barnskydd
(s. 65)
Montering i baksätet
•
3
4
semiuniversella och där bilen finns med på
tillverkarens fordonslista.
OBS
Det är viktigt att tänka på ett antal saker när ett
barnskyddet monteras och används, vilka beror
på barnskyddets placering.
Använd endast barnskydd som rekommenderas av Volvo, är universellt godkända eller är
Barnskyddsplacering (s. 60)
Tabell för placering av barnskydd där bilens
säkerhetsbälte används (s. 62)
Tillbehörsutbudet varierar beroende av marknad.
Varierar beroende av marknad.
61
SÄKERHET
Tabell för placering av barnskydd
där bilens säkerhetsbälte används
Tabellen ger en rekommendation för vilka barnskydd som passar var, och för vilken storlek på
barnet.
Vikt
Grupp 0
max 10 kg
Grupp 0+
max 13 kg
Grupp 1
9–18 kg
Grupp 2
15–25 kg
62
OBS
Läs alltid igenom ägarmanualens avsnitt om
barnskyddsmontering innan ett barnskydd
monteras i bilen.
Framsäte (med deaktiverad krockkudde, endast
bakåtvända barnskydd)
Framsäte (med aktiverad krockkudde, endast
framåtvända barnskydd)
Baksäte, ytterplats
Baksäte, mittplats
UA, B
X
UB
UB
UA, B
X
UB
UB
LC
UFA, D
UD, LC
UD
LC
UFA, E
UE, B*, F, LC
UE
* Tillval/tillbehör.
SÄKERHET
Vikt
Framsäte (med deaktiverad krockkudde, endast
bakåtvända barnskydd)
Grupp 3
22–36 kg
X
Framsäte (med aktiverad krockkudde, endast
framåtvända barnskydd)
Baksäte, ytterplats
Baksäte, mittplats
UE, B*, F
UE
UFA, E
U: Lämplig för universellt godkända barnskydd.
UF: Lämplig för framåtvända universellt godkända barnskydd.
L: Lämplig för specifika barnskydd. Dessa barnskydd kan vara för en speciell bilmodell, begränsade eller semiuniversella.
X: Platsen är ej lämplig för barn i denna viktgrupp.
A
B
C
D
E
F
Justera sätesryggen till ett mer upprätt läge.
Volvo rekommenderar: Volvo babystol (typgodkännande E1 04301146).
Volvo rekommenderar: Volvo bakåtvänd stol (typgodkännande E5 04212).
Volvo rekommenderar bakåtvänt barnskydd för barn i denna viktgrupp.
Volvo rekommenderar: Barnkudde med och utan rygg (typgodkännande E5 04216); Volvo bältesstol (typgodkännande E1 04301312).
Volvo rekommenderar: Integrerad barnstol (typgodkännande E5 04220).
VARNING
Placera aldrig ett bakåtvänt barnskydd på
passagerarplatsen fram om passagerarkrockkudden är aktiverad.
Relaterad information
•
•
•
Barnskyddsplacering (s. 60)
Barnskyddsmontering (s. 61)
Tabell för placering av i-Size-barnskydd
(s. 64)
•
Tabell för placering av ISOFIX-barnskydd
(s. 65)
•
Säkerhetsbälten (s. 44)
* Tillval/tillbehör.
63
SÄKERHET
Tabell för placering av i-Sizebarnskydd
Barnskyddet ska vara godkänt enligt UN Reg
R129.
Tabellen ger en rekommendation för vilka i-Sizebarnskydd som passar var, och för vilken storlek
på barnet.
Typ av barnskydd
Framsäte (med deaktiverad krockkudde,
endast bakåtvända barnskydd)
Framsäte (med aktiverad krockkudde, endast
framåtvända barnskydd)
Baksäte, ytterplats
Baksäte, mittplats
i-Size-barnskydd
X
X
i-UA, B
X
i-U: Lämplig för i-Size "universellt" barnskydd, framåtvänt och bakåtvänt.
X: Ej lämplig för universellt godkända barnskydd.
A
B
Volvo rekommenderar bakåtvänt barnskydd för denna grupp.
Volvo rekommenderar: BeSafe iZi Kid X2 i-Size (typgodkännande E4-129R-000002).
Relaterad information
•
•
•
64
OBS
Läs alltid igenom ägarmanualens avsnitt om
barnskyddsmontering innan ett barnskydd
monteras i bilen.
Barnskyddsplacering (s. 60)
Barnskyddsmontering (s. 61)
Tabell för placering av barnskydd där bilens
säkerhetsbälte används (s. 62)
•
Tabell för placering av ISOFIX-barnskydd
(s. 65)
•
i-Size/ISOFIX-fästpunkter för barnskydd
(s. 59)
SÄKERHET
Tabell för placering av ISOFIXbarnskydd
Tabellen ger en rekommendation för vilka
ISOFIX-barnskydd som passar var, och för vilken
storlek på barnet.
Vikt
Grupp 0
max 10 kg
Grupp 0+
max 13 kg
StorleksklassA
Typ av barnskydd
E
Bakåtvänt babyskydd
E
Bakåtvänt babyskydd
C
Bakåtvänt barnskydd
D
Bakåtvänt barnskydd
Barnskyddet ska vara godkänt enligt UN Reg
R44 och bilmodellen ska finnas med i tillverkarens fordonslista.
OBS
Läs alltid igenom ägarmanualens avsnitt om
barnskyddsmontering innan ett barnskydd
monteras i bilen.
Framsäte (med deaktiverad
krockkudde, endast bakåtvända barnskydd)B
Framsäte (med aktiverad
krockkudde, endast framåtvända barnskydd)B
Baksäte, ytterplats
Baksäte, mittplats
ILB, C, XD
X
ILC
X
ILB, C, E, XD
X
ILC
X
}}
65
SÄKERHET
||
Vikt
StorleksklassA
Grupp 1
9–18 kg
Typ av barnskydd
A
Framåtvänt barnskydd
B
Framåtvänt barnskydd
B1
Framåtvänt barnskydd
C
Bakåtvänt barnskydd
D
Bakåtvänt barnskydd
Framsäte (med deaktiverad
krockkudde, endast bakåtvända barnskydd)B
Framsäte (med aktiverad
krockkudde, endast framåtvända barnskydd)B
Baksäte, ytterplats
Baksäte, mittplats
X
ILB, E, F, XD
ILF, IUFF
X
ILB, E, XD
X
IL
X
IL: Lämplig för specifika ISOFIX-barnskydd. Dessa barnskydd kan vara för en speciell bilmodell, begränsade eller semiuniversella.
IUF: Lämplig för framåtvända ISOFIX-barnskydd som är universellt godkända för användning i viktgruppen.
X: Ej lämplig för ISOFIX-barnskydd.
A
B
C
D
E
F
För barnskydd med ISOFIX fästsystem finns en storleksklassificering för att hjälpa användare att välja rätt typ av barnskydd. Storleksklassen går att utläsa från barnstolens etikett.
Fungerar för installation av ISOFIX-barnstolar som är semiuniversellt godkända (IL) om bilen är utrustad med tillbehör ISOFIX-konsol (tillbehörsutbudet varierar beroende av marknad). Övre fästpunkter för barnskydd finns inte på denna plats.
Volvo rekommenderar: Volvo babystol som fästs med ISOFIX fästsystem (typgodkännande E1 04301146).
Gäller om bilen inte är utrustad med ISOFIX-konsol.
Justera sätesryggen så att nackskyddet inte vidrör barnskyddet.
Volvo rekommenderar bakåtvänt barnskydd för barn i denna viktgrupp.
VARNING
Placera aldrig ett bakåtvänt barnskydd på
passagerarplatsen fram om passagerarkrockkudden är aktiverad.
OBS
OBS
Om ett i-Size/ISOFIX-barnskydd saknar storleksklassificering måste bilmodellen finnas
med på barnskyddets fordonslista.
Volvo rekommenderar att en auktoriserad
Volvoåterförsäljare kontaktas för att få rekommendation om vilka i-Size/ISOFIX-barnskydd
Volvo rekommenderar.
Relaterad information
•
•
66
Barnskyddsplacering (s. 60)
Barnskyddsmontering (s. 61)
SÄKERHET
•
Tabell för placering av barnskydd där bilens
säkerhetsbälte används (s. 62)
•
Tabell för placering av i-Size-barnskydd
(s. 64)
•
i-Size/ISOFIX-fästpunkter för barnskydd
(s. 59)
67
SÄKERHET
Integrerad barnstol*
•
De integrerade barnstolarna på ytterplatserna i
baksätet gör att barnen kan sitta bekvämt och
säkert.
säkerhetsbältet ligger i kontakt med barnets
kropp och att det inte slackar eller är vridet
•
säkerhetsbältet inte ligger över barnets hals
eller nedanför axeln
•
höftdelen av säkerhetsbältet är lågt placerat
över bäckenet, för att ge bästa skydd.
Barnstolen är speciellt konstruerad för att ge barnen en bra säkerhet, tillsammans med bilens
säkerhetsbälte. Sittdynan kan fällas upp i två
lägen beroende på barnets vikt.
•
Fälla ner sittdynan i integrerad barnstol*
(s. 70)
VARNING
Volvo rekommenderar att reparation eller byte
av den integrerade barnstolen endast utförs
av auktoriserad Volvoverkstad. Gör inga ändringar eller tillägg till barnstolen. Om en integrerad barnstol har varit utsatt för en kraftig
belastning, t.ex. i samband med en kollision,
ska sittdynan, säkerhetsbältet, ryggstöd eller
eventuellt hela stolen bytas ut. Även om barnstolen verkar vara oskadad kan en del av dess
skyddsegenskaper ha gått förlorade. Detta
gäller även om sittdynan har varit nedfälld vid
en kollision eller liknande. Sittdynan ska även
bytas om den är mycket sliten.
Barnstolen är godkänd för barn som väger
15–36 kg (33–80 lbs) och är minst 95 cm
(37 tum) långa.
VARNING
Om inte instruktionerna rörande den integrerade barnstolen följs kan det orsaka allvarliga
skador på barnet i händelse av olycka.
Korrekt placering, bältet ska vara placerat inne på axeln.
Kontrollera innan färd att:
68
•
sittdynan är uppfälld till rätt läge för barnets
vikt
•
sittdynan är i låst läge
Relaterad information
•
•
Barnskydd (s. 57)
Fälla upp sittdynan i integrerad barnstol*
(s. 69)
* Tillval/tillbehör.
SÄKERHET
Fälla upp sittdynan i integrerad
barnstol*
När den integrerade barnstolen används ska sittdynan fällas upp.
Sittdynan kan fällas upp i två lägen. Vilket läge
som ska användas beror på barnets vikt.
Nedre läge
Vikt
22–36 kg (50–
80 lbs)
Övre läge
15–25 kg (33–
55 lbs)
Nedre läge:
Pressa sittdynan bakåt för att låsa.
Lyft upp sittdynan i framkant och pressa den
bakåt mot ryggstödet för att låsa.
Övre läge, utgå från det nedre läget:
VARNING
Om inte instruktionerna rörande den integrerade barnstolen följs kan det orsaka allvarliga
skador på barnet i händelse av olycka.
OBS
Det går inte att justera sittdynan från det övre
läget till det nedre läget. Från det övre läget
måste sittdynan först fällas ner helt i baksätet
och därefter fällas upp till det nedre läget.
Dra handtaget framåt och uppåt för att lösgöra sittdynan.
Tryck på knappen för att lösgöra sittdynan.
Relaterad information
•
•
Integrerad barnstol* (s. 68)
Fälla ner sittdynan i integrerad barnstol*
(s. 70)
* Tillval/tillbehör.
69
SÄKERHET
Fälla ner sittdynan i integrerad
barnstol*
När den integrerade barnstolen inte används ska
sittdynan fällas ner i baksätet.
OBS
Det går inte att justera sittdynan från det övre
läget till det nedre läget. Från det övre läget
måste sittdynan först fällas ner helt i baksätet
och därefter fällas upp till det nedre läget.
Tryck nedåt med handen mitt på sittdynan för
att låsa.
VIKTIGT
Kontrollera att inga lösa föremål (t.ex. leksaker) lämnats kvar i utrymmet under barnstolens sittdyna innan nedfällning.
OBS
Dra handtaget framåt för att lösgöra sittdynan.
Vid fällning av ryggstöd bak måste barnstolens sittdyna först fällas ner.
Relaterad information
•
•
70
Integrerad barnstol* (s. 68)
Fälla upp sittdynan i integrerad barnstol*
(s. 69)
* Tillval/tillbehör.
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
Instrument och reglage i
vänsterstyrd bil
I översikterna visas var displayer och reglage i
förarens närhet är placerade.
Ratt och instrumentpanel
Signalhorn
Vänster knappsats i ratt
Öppning av motorhuv
Displaybelysning, upplåsning/öppning*/
stängning* av baklucka, ljushöjdsreglering av
halogenstrålkastare
Takkonsol
Centerdisplay
Varningsblinkers, avfrostning, media
Växelväljare
Startvred
Körlägesreglage
Positionsljus, varselljus, halvljus, helljus, blinkers, dimljus bak, nollställning av trippmätare
Parkeringsbroms
Rattpaddlar för manuell växling av automatväxellåda*
Främre läslampor och kupébelysning
Head-up-display*
Panoramatak*
Förardisplay
Display i takkonsol, ON CALL-knapp*
Torkare och spolning, regnsensor*
Manuell avbländning av inre backspegel
Höger knappsats i ratt
Automatisk broms vid stillastående
Förardörr
Mitt- och tunnelkonsol
Rattinställning
72
* Tillval/tillbehör.
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
Instrument och reglage i högerstyrd
bil
I översikterna visas var displayer och reglage i
förarens närhet är placerade.
Ratt och instrumentpanel
Displaybelysning, upplåsning/öppning*/
stängning* av baklucka, ljushöjdsreglering av
halogenstrålkastare
Öppning av motorhuv
Signalhorn
Rattinställning
Vänster knappsats i ratt
Takkonsol
Minnen för inställningar av elmanövrerat
framsäte*, yttre backspeglar och head-updisplay*
Centrallås
Fönsterhissar, yttre backspeglar, elektrisk
barnsäkerhetsspärr*
Inställning av framsäte
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
•
•
Positionsljus, varselljus, halvljus, helljus, blinkers, dimljus bak, nollställning av trippmätare
Manuellt framsäte (s. 170)
Rattpaddlar för manuell växling av automatväxellåda*
Justera elmanövrerat* framsäte (s. 171)
Head-up-display*
Främre läslampor och kupébelysning
Justera ratt (s. 185)
Förardisplay
Panoramatak*
Torkare och spolning, regnsensor*
Display i takkonsol, ON CALL-knapp*
Höger knappsats i ratt
Manuell avbländning av inre backspegel
Ljusreglage (s. 140)
Starta bilen (s. 430)
Förardisplay (s. 75)
Översikt av centerdisplay (s. 99)
Växellåda (s. 444)
Mitt- och tunnelkonsol
}}
* Tillval/tillbehör.
73
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
Förardörr
||
•
Växellåda (s. 444)
Centerdisplay
Minnen för inställningar av elmanövrerat
framsäte*, yttre backspeglar och head-updisplay*
Varningsblinkers, avfrostning, media
Växelväljare
Centrallås
Startvred
Körlägesreglage
Fönsterhissar, yttre backspeglar, elektrisk
barnsäkerhetsspärr*
Parkeringsbroms
Inställning av framsäte
Automatisk broms vid stillastående
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
•
74
Manuellt framsäte (s. 170)
Justera elmanövrerat* framsäte (s. 171)
Justera ratt (s. 185)
Ljusreglage (s. 140)
Starta bilen (s. 430)
Förardisplay (s. 75)
Översikt av centerdisplay (s. 99)
* Tillval/tillbehör.
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
Förardisplay
Förardisplayen visar information om bilen och
körningen.
I förardisplayen ingår mätare, indikatorer samt
kontroll- och varningssymboler. Vad som visas i
förardisplayen beror på bilens utrustning, inställningar och vilka funktioner som är aktiva för tillfället.
Förardisplayen aktiveras så fort en dörr öppnas,
d.v.s i tändningsläge 0. Efter en stund slocknar
förardisplayen om den inte används. För att återaktivera den gör något av följande:
•
•
Trampa ner bromspedalen.
Aktivera tändningsläge I.
•
Öppna en av dörrarna.
VARNING
Om förardisplayen skulle slockna, inte tändas
upp vid aktivering/start eller vara helt eller
delvis oläsbar skall bilen inte användas. Verkstad bör uppsökas omgående. Volvo
rekommenderar en auktoriserad Volvoverkstad.
VARNING
Vid fel i förardisplayen kan information
rörande till exempel broms, airbag eller andra
säkerhetssystem inte visas. Föraren kan då
inte kontrollera status på bilens system samt
få aktuella varningar och information.
Placering i förardisplayen:
Till vänster
I mitten
Till höger
Hastighetsmätare
Kontroll och varningssymboler
Varvtalsmätare/HybridmätareA
Trippmätare
Yttertemperaturmätare
Växlingsindikator
VägmätareB
Klocka
Körläge
Farthållar- och fartbegränsningsinformation
Meddelande, i vissa fall med grafik
Bränslemätare
Trafikskyltinformation*
Dörr- och bältesinformation
Hybridbatterimätare
–
Laddstatus
Körsträcka till tom tank
(Hybrid, Off Road, Pure, Power eller AWD)
}}
* Tillval/tillbehör.
75
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
||
A
B
Till vänster
I mitten
Till höger
–
Mediaspelare
Körsträcka till tomt batteri
–
Navigationskarta*
Momentan bränsleförbrukning
–
Telefon
Appmeny (aktiveras med knappsats på ratten)
–
Röststyrning
–
–
KompassA
–
Beror på valt körläge.
Ackumulerad körsträcka.
Dynamisk symbol
•
•
Den dynamiska symbolen i sin
grundform.
I förardisplayens mitt finns en dynamisk symbol
som ändrar utseende för olika typer av meddelande. En bärnstensfärgad eller röd markering
runt symbolen indikerar allvarlighetsgrad för kontroll- eller varningsmeddelande. Med en animering kan grundformen omvandlas till en större bild
för att grafiskt visa var ett problem är beläget
eller för att tydliggöra information.
76
Meddelande i förardisplay (s. 96)
Hantera applikationsmeny i förardisplay
(s. 95)
Exempel med kontrollsymbol.
Relaterad information
•
•
•
•
Inställningar för förardisplay (s. 77)
Varningssymboler i förardisplayen (s. 87)
Kontrollsymboler i förardisplayen (s. 85)
Färddator (s. 80)
* Tillval/tillbehör.
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
Inställningar för förardisplay
Inställningar via centerdisplay
Inställningar för förardisplayens visningsalternativ
kan göras via förardisplayens applikationsmeny
och via centerdisplayens inställningsmeny.
Välja informationstyp
1. Tryck på Inställningar i centerdisplayens
toppvy.
Inställningar via förardisplayens
appmeny
2.
Tryck på My Car Displayer
Information i förardisplay.
3.
Välj vad som ska visas i bakgrunden:
Relaterad information
• Visa ingen information i bakgrunden
• Visa information om nuvarande
•
•
2.
Tryck på System Systemspråk och
enheter Systemspråk för att välja språk.
> En ändring påverkar språket i alla displayer.
Inställningarna är personliga och sparas automatiskt i den aktiva förarprofilen.
spelande media
• Visa navigation även när ingen resväg
är satt.
•
Förardisplay (s. 75)
Hantera applikationsmeny i förardisplay
(s. 95)
Ändra inställningar i centerdisplayens toppvy
(s. 121)
Välja tema
1. Tryck på Inställningar i centerdisplayens
toppvy.
Bilden är schematisk – layout kan variera.
Appmenyn öppnas och styrs med rattens högra
knappsats.
I appmenyn går det att välja vilken information
som förardisplayen ska visa från:
•
•
•
•
färddator
mediaspelare
telefon
navigationssystem*.
2.
Tryck på My Car
display
3.
Välj tema (utseende) på förardisplayen:
•
•
•
•
Displayer
Teman för
Glass
Minimalistic
Performance
Chrome Rings.
Välja språk
1. Tryck på Inställningar i centerdisplayens
toppvy.
* Tillval/tillbehör.
77
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
Bränslemätare
Hybridmätare
Bränslemätaren i förardisplayen visar bränslenivån i tanken.
I körläge Hybrid och Pure visar förardisplayen en
hybridmätare som kan hjälpa föraren att köra
bilen mer energieffektivt.
Markerar effektnivån då förbränningsmotorn startar. En ifylld symbol betyder
att förbränningsmotorn används.
Markerar effektnivån då förbränningsmotorn kommer att starta. En ej ifylld
symbol betyder att förbränningsmotorn
inte används.
Indikator som anger att hybridbatteriet
laddas, t. ex. vid ett lätt tryck på bromspedalen.
Förarbegärd effekt
Det beige området i bränslemätaren indikerar
mängden bränsle i tanken.
När bränslenivån är låg och det börjar bli dags att
tanka tänds bränslepumpsymbolen och blir
bärnstensfärgad. Färddatorn indikerar också kvarvarande körsträcka till tom tank.
Relaterad information
•
•
•
•
78
Förardisplay (s. 75)
Hybridbatterimätare (s. 79)
Fylla på bränsle (s. 470)
Bränsletankvolym (s. 658)
Hybridmätaren visar på olika sätt relationen
mellan hur mycket effekt som tas ur elmotorn
och hur mycket effekt som finns att tillgå.
Symboler i hybridmätaren
Anger aktuell nivå för tillgänglig elmotoreffekt. En ifylld symbol betyder att
elmotorn används.
En ej ifylld symbol betyder att elmotorn
inte används.
Visaren i hybridmätaren anger den mängd motoreffekt föraren vill ha ut genom sättet att reglera
gaspedalen. Ju högre utslag på skalan, desto
större effekt vill föraren ha ut på aktuell växel.
Markeringen mellan blixten och droppen visar
punkten där förbränningsmotorn startas.
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
Hybridbatterimätare
Exempel:
Hybridbatterimätaren visar hur mycket energi
som finns i hybridbatteriet.
Bilen är startad men står still, ingen effekt efterfrågas.
Bilen genererar ström till batteriet, batteriet laddas, t ex.
vid lätt tryck på bromspedalen eller vid motorbromsning i
utförsbacke.
Relaterad information
•
•
•
•
•
Körlägen (s. 451)
Förardisplay (s. 75)
Färdbroms (s. 435)
Energin i hybridbatteriet används till elmotorn
men även för att kyla eller värma bilen. Färddatorn beräknar en ungefärlig körsträcka för den
energimängd som finns i hybridbatteriet.
Köra med eldrift (s. 464)
Start och stopp av förbränningsmotor i Twin
Engine (s. 450)
Elmotorn kan inte leverera den mängd motoreffekt som
efterfrågas och förbränningsmotorn startar.
}}
79
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
||
Symboler i hybridbatterimätaren
Färddator
Bilens färddator registrerar värden som t.ex. körsträcka, bränsleförbrukning och medelhastighet
vid körning.
För att underlätta en bränsleekonomisk körning
registreras information om både momentan och
genomsnittlig bränsleförbrukning. Informationen
från färddatorn kan visas i förardisplayen.
80
Under färden registreras information om:
Körsträcka
Körtid
Medelhastighet
Genomsnittlig bränsleförbrukning.
Vägmätaren registrerar bilens totala körsträcka.
Detta värde kan inte nollställas.
Laddning av hybridbatteriet (s. 411)
Bilden är schematisk – detaljer kan variera beroende på bilmodell.
TM kan nollställas manuellt och TA nollställs
automatiskt om bilen inte används under minst
fyra timmar.
Vägmätare
Förardisplay (s. 75)
Exempel på färddatorinformation i förardisplayen.1
Momentan bränsleförbrukning
Följande mätare ingår i färddatorn:
Denna mätare visar vilken bränsleförbrukning
bilen har för ögonblicket. Värdet uppdateras
ungefär varje sekund.
•
•
•
•
•
•
1
Det finns två trippmätare, TM och TA.
Värdena gäller från trippmätarens senaste nollställning.
Relaterad information
"Hold" och "Charge"-funktion (s. 466)
Trippmätare
•
•
•
•
Symbolen
i hybridbatterimätaren indikerar
att funktionen Hold är aktiverad och symbolen
att funktionen Charge är aktiverad.
•
•
•
Enheter för körsträcka, hastighet m.m. kan ändras
via systeminställningar i centerdisplayen.
Trippmätare
Vägmätare
Momentan bränsleförbrukning
Körsträcka till tom tank
Körsträcka till tomt batteri
Turist – alternativ hastighetsmätare
Körsträcka till tom tank
Färddatorn beräknar återstående körsträcka med
det bränsle som finns i tanken.
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
Beräkningen baseras på medelförbrukningen
under senast körda 30 km (20 miles) och återstående körbar bränslemängd.
När mätaren visar "----" finns det för lite bränsle
kvar för att kunna beräkna återstående körsträcka. Fyll på bränsle så snart som möjligt.
OBS
Viss avvikelse kan uppstå om körsättet ändras.
Ett ekonomiskt körsätt ger generellt sett en
längre körsträcka.
Körsträcka till tomt batteri
Mätaren visar ungefärlig sträcka som
kan köras med kvarvarande energimängd i hybridbatteriet.
När mätaren visar "----" finns ingen garanterad
körsträcka kvar.
Beräkningen baseras på medelförbrukningen
med normalt lastad bil, vid normal körning och
med hänsyn tagen till om luftkonditioneringen
(AC) är på eller av. Vid byte mellan körlägena
Hybrid och Pure kan den beräknade körsträckan
utökas eftersom Pure-läget har reducerade klimatinställningar (ECO-klimat).
OBS
Viss avvikelse kan uppstå om körsättet ändras.
Ett ekonomiskt körsätt ger generellt sett en
längre körsträcka.
Startvärde vid fulladdat hybridbatteri
Eftersom det är svårt att förutse körsätt och
andra faktorer som påverkar räckvidden vid eldrift
har Volvo valt att använda ett startvärde när bilen
är fulladdad. Startvärdet anger en upp till-siffra
istället för en prognos för eldriftens räckvidd.
Skillnaden i startvärde mellan Hybrid och Pure
beror på att bilen tillåts använda mer energi ur
hybridbatteriet i läget Pure, samt att bilen
övergår till ECO-klimat.
Körsträcka vid eldrift
För att få längsta möjliga körsträcka vid eldrift
måste den som kör eldriven bil även tänka på att
spara ström. Ju fler förbrukare (stereo, elvärme i
rutor/speglar/säten, mycket kall luft från klimatanläggningen, etc) som är aktiva – desto kortare
möjlig körsträcka.
Turist – alternativ hastighetsmätare
Den alternativa digitala hastighetsmätaren underlättar vid körning i länder där trafikskyltar med
påbjuden hastighet har en annan enhet än den
som visas i bilens instrument.
Den digitala hastigheten visas då i motsatt enhet
relaterat till den analoga hastighetsmätaren. Är
den analoga hastighetsmätaren graderat i mph,
visar mätaren motsvarande hastighet digitalt i
km/h och omvänt.
Relaterad information
•
•
•
•
•
Visa färddata i förardisplayen (s. 82)
Nollställa trippmätare (s. 83)
Visa färdstatistik i centerdisplayen (s. 83)
Förardisplay (s. 75)
Ändra systemenheter (s. 121)
OBS
Förutom högt strömuttag i kupén gör även
kraftiga accelerationer och inbromsningar,
höga hastigheter, tung last, låg yttertemperatur samt uppförsbackar att möjlig körsträcka
reduceras.
81
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
Visa färddata i förardisplayen
1.
Färddatorns registrerade och beräknade värden
kan visas i förardisplayen.
Värdena lagras i en färddatorapp. Via appmenyn
är det möjligt att välja vilken information som
förardisplayen ska visa.
Öppna och navigera i appmenyn2 med rattens högra
knappsats.
Öppna appmenyn i förardisplayen genom att
trycka (1).
(Det går inte att öppna appmenyn samtidigt
som det finns ett okvitterat meddelande i
förardisplayen. Meddelandet måste först
bekräftas innan appmenyn kan öppnas.)
2.
Navigera till färddatorappen åt vänster eller
höger med (2).
> De fyra översta menyraderna visar uppmätta värden för trippmätare TM. Nästa
fyra menyrader visar uppmätta värden för
trippmätare TA. Stega uppåt eller nedåt i
listan med (3).
3.
Stega längre ned till alternativknapparna för
att välja vilken information som ska visas i
förardisplayen:
•
•
•
Körsträcka till tom tank
•
Momentan bränsleförbrukning, medelförbrukning för TM eller TA, alternativt ingen
visning av bränsleförbrukning
•
•
Turist (alternativ hastighetsmätare).
Appmeny
Vänster/höger
Upp/ned
Bekräfta
Vägmätare
Körsträcka för trippmätare TM, TA, eller
ingen visning av körsträcka
Körsträcka till tomt batteri
Markera eller avmarkera ett val med Oknappen (4). Ändringen genomförs direkt.
2
82
Bilden är schematisk – detaljer kan variera beroende på bilmodell.
Relaterad information
•
•
Färddator (s. 80)
Nollställa trippmätare (s. 83)
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
Nollställa trippmätare
Visa färdstatistik i centerdisplayen
Nollställ trippmätaren med vänster rattspak.
Färdstatistik från färddatorn visas grafiskt i centerdisplayen och ger en översikt som underlättar
en mer bränsleekonomisk körning.
Öppna appen Förarprestation
i appvyn för att visa färdstatistiken.
Varje stapel i diagrammet symboliserar en körsträcka på
antingen 1, 10 eller 100 km,
alternativt miles. Staplarna fylls på från höger i
takt med pågående körning. Stapeln längst till
höger visar värdet för pågående sträcka.
Nollställ all information i trippmätare TM
(d.v.s. körsträcka, medelförbrukning, medelhastighet och körtid) med ett långt tryck på
RESET-knappen på vänster rattspak.
–
Ett kort tryck på RESET-knappen nollställer
endast körsträckan.
Trippmätare TA har endast automatisk nollställning som sker när bilen inte används under fyra
timmar eller mer.
Färdstatistik från färddatorn3.
OBS
Genomsnittlig bränsleförbrukning och total körtid
är beräknad sedan förra nollställningen av färdstatistik gjordes.
Bränsle- och elförbrukning visas i separata grafer. Visad elförbrukning är "netto"-förbrukning,
d.v.s. förbrukad energi minus återgenererad
energi skapad vid inbromsning.
Vid körning med eldrift kan bränsleförbrukning indikeras i färdstatistiken om tillskottsvärmaren4 är i gång.
Relaterad information
•
•
Inställningar för färdstatistik (s. 84)
Färddator (s. 80)
Relaterad information
•
3
4
Färddator (s. 80)
Bilden är schematisk – detaljer kan variera beroende på bilmodell.
Gäller bränsledriven värmare.
83
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
Inställningar för färdstatistik
Tid och datum
Nollställ eller justera inställningar för färdstatistik.
Klockan visas i både förar- och centerdisplayen.
1.
Öppna appen Förarprestation i appvyn för
att visa färdstatistiken.
Klockans placering
justeras då automatiskt beroende av var bilen
befinner sig. För en viss typ av navigationssystem
måste även nuvarande plats (land) ställas in för
att få rätt tidszon. Om Automatisk tid inte är
vald justeras tid och datum med pilarna upp eller
ned på pekskärmen.
Sommartid
I vissa länder är det möjligt att välja automatisk
inställning av sommartid med Auto. För övriga
länder kan sommartid ställas in med På eller Av.
2.
•
ändra grafskala. Välj upplösning 1, 10
eller 100 km/miles för stapeln.
•
nollställa data efter varje färd. Genomförs
när bilen har stått stilla mer än 4 timmar.
•
nollställa data för nuvarande färd.
Färdstatistik, beräknad medelförbrukning,
och sammanlagd körtid nollställs alltid samtidigt.
Enheter för körsträcka, hastighet m.m. kan ändras
via systeminställningar i centerdisplayen.
Relaterad information
•
•
•
84
Relaterad information
Tryck på Preferenser för att
Visa färdstatistik i centerdisplayen (s. 83)
Färddator (s. 80)
Nollställa trippmätare (s. 83)
•
•
Klockans placering i 12-tums och 8-tums förardisplay.
I centerdisplayen är klockan placerad överst till
höger i statusfältet.
I vissa situationer kan meddelanden och information skymma klockan i förardisplayen.
Inställningar för tid och datum
–
Välj Inställningar System Datum och
Tid i centerdisplayens toppvy för att ändra
inställningar för tid- och datumformat.
Justera tid och datum genom att trycka på
pilarna upp eller ner på pekskärmen.
Automatisk tid för bilar med GPS
När bilen är utrustad med navigationssystem är
det möjligt att välja Automatisk tid. Tidszonen
Förardisplay (s. 75)
Ändra inställningar i centerdisplayens toppvy
(s. 121)
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
Yttertemperaturmätare
Relaterad information
Yttertemperaturen visas i förardisplayen.
•
•
En sensor känner av temperaturen utanför bilen.
Förardisplay (s. 75)
Ändra systemenheter (s. 121)
Kontrollsymboler i förardisplayen
Kontrollsymbolerna uppmärksammar föraren på
att en funktion är aktiverad, att ett system arbetar, eller att ett fel eller en brist uppstått.
Symbol
Innebörd
Information, läs displaytext
Informationssymbolen tänds i kombination med text i förardisplayen
då en avvikelse i något av bilens
system inträffat. Informationssymbolen kan även tändas i kombination med andra symboler.
Fel i bromssystemet
Yttertemperaturmätarens placering i 12-tums och 8tums förardisplay.
Symbolen lyser vid fel med parkeringsbromsen.
Om bilen har stått stilla kan mätaren visa ett för
högt temperaturvärde.
Fel i ABS-systemet
När yttertemperaturen ligger inom
området –5 °C till +2 °C (23 °F till
36 °F) lyser även en snöflingesymbol i
förardisplayen och varnar för halkrisk.
Snöflingesymbolen tänds också tillfälligt i headup-displayen om bilen är utrustad med sådan.
Ändra enhet för temperaturmätaren m.m. via
systeminställningar i centerdisplayens toppvy.
Om symbolen tänds är systemet ur
funktion. Bilens ordinarie bromssystem fungerar fortfarande, men
utan ABS-funktionen.
Automatisk broms på
Symbolen lyser när funktionen är
aktiverad och färdbromsen eller
parkeringsbromsen verkar. Bromsen håller bilen stilla när den stannat.
}}
85
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
||
Symbol
Innebörd
Innebörd
Symbol
Innebörd
Däcktryckssystem
Fel på strålkastarsystemet
Helljus på
Symbolen lyser vid för lågt däcktryck. Vid fel i däcktryckssystemet
kommer symbolen först att blinka i
ca 1 minut och sedan lysa med fast
sken. Detta kan bero på att systemet inte kan upptäcka eller varna
för lågt däcktryck som avsett.
Symbolen lyser om ett fel har uppstått i ABL-funktionen (Active
Bending Lights) eller om annat fel i
strålkastarsystemet har uppstått.
Symbolen lyser när helljus och
positionsljus är på.
Avgasreningssystem
Om symbolen tänds efter motorstart kan det bero på fel i bilens
avgasreningssystem. Kör till en
verkstad för kontroll. Volvo
rekommenderar att en auktoriserad
Volvoverkstad kontaktas.
Vänster och höger blinker
Symbolerna blinkar när blinkers
används.
Positionsljus
Symbolen lyser när positionsljus är
på.
86
Symbol
Dimljus bak på
Automatiskt helljus på
Symbolen lyser när dimljuset bak är
på.
Symbolen lyser med blått sken när
automatisk helljus är på.
Regnsensor på
Automatiskt helljus av
Symbolen lyser när regnsensorn är
på.
Symbolen lyser med vitt sken när
automatisk helljus är av.
Förkonditionering på
Helljus på
Symbolen lyser när helljuset är på
samt vid helljusblink.
Automatiskt helljus på
Symbolen lyser när motor- och
kupévärmare/luftkonditionering
förkonditionerar bilen.
Stabilitetssystem
Symbolen lyser med blått sken när
automatiskt helljus är på. Positionsljus är på.
Blinkande symbol indikerar att stabilitetssystemet arbetar. Om symbolen lyser med fast sken har ett
fel uppstått i systemet.
Automatiskt helljus av
Stabilitetssystem, sportläge
Symbolen lyser med vitt sken när
automatiskt helljus är av. Positionsljus är på.
Symbolen lyser när sportläget är
aktiverat. Sportläget ger möjlighet
till en mer aktiv körupplevelse.
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
Symbol
Innebörd
Körfältsassistans
Vit symbol: Körfältsassistans på
och väglinjer är detekterade.
Grå symbol: Körfältsassistans på
och väglinjer är ej detekterade.
Bärnstensfärgad symbol: Körfältsassistans varnar/ingriper.
Körfältsassistans och regnsensor
Vit symbol: Körfältsassistans på
och väglinjer är detekterade. Regnsensorn är på.
Grå symbol: Körfältsassistans på
och väglinjer är ej detekterade.
Regnsensorn är på.
Relaterad information
•
•
Förardisplay (s. 75)
Varningssymboler i förardisplayen (s. 87)
Varningssymboler i förardisplayen
Varningssymbolerna uppmärksammar föraren på
att en viktig funktion är aktiverad, eller att ett allvarligt fel eller brist har uppstått.
Symbol
Innebörd
Varning
Den röda varningssymbolen tänds
då ett fel har indikerats som kan
påverka säkerheten och/eller
bilens körbarhet. Samtidigt visas ett
förklarande textmeddelande i förardisplayen. Varningssymbolen kan
även tändas i kombination med
andra symboler.
Bältespåminnare
Symbolen lyser eller blinkar om
någon i framsätet inte tagit på sig
säkerhetsbältet eller om någon i
baksätet tagit av sig säkerhetsbältet.
Krockkuddar
Om symbolen förblir tänd eller
tänds under körning har ett fel
upptäckts i något av bilens säkerhetssystem. Läs meddelande i
förardisplayen. Volvo rekommenderar att en auktoriserad Volvoverkstad kontaktas.
Symbol
Innebörd
Fel i bromssystemet
Om symbolen tänds kan bromsvätskenivån vara för låg. Uppsök
närmaste auktoriserade verkstad
för kontroll och åtgärd av bromsvätskenivån.
Parkeringsbroms ansatt
Symbolen lyser konstant när parkeringsbromsen är ansatt.
Blinkande symbol innebär att ett fel
uppstått. Läs meddelande i förardisplayen.
Lågt oljetryck
Om symbolen tänds under körning
är motorns oljetryck för lågt. Stanna
motorn omedelbart och kontrollera
oljenivån i motorn, fyll på vid behov.
Om symbolen tänds och oljenivån
är normal, kontakta en verkstad.
Volvo rekommenderar att en
auktoriserad Volvoverkstad kontaktas.
}}
87
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
||
Symbol
Innebörd
Generatorn laddar inte
Symbolen tänds under körning om
ett fel i det elektriska systemet har
uppstått. Uppsök en verkstad. Volvo
rekommenderar att en auktoriserad
Volvoverkstad kontaktas.
Kollisionsrisk
City Safety varnar vid kollisionsrisk
med andra fordon, fotgängare, cyklister och större djur.
Relaterad information
•
•
Kontrollsymboler i förardisplayen (s. 85)
Förardisplay (s. 75)
Licensavtal för förardisplayen
En licens är ett avtal om rätt att bedriva viss verksamhet eller rätt att nyttja annans rättighet, på i
avtalet angivna villkor. Följande text är Volvos
överenskommelse med tillverkare eller utvecklare
och är på engelska.
Boost Software License 1.0
Permission is hereby granted, free of charge, to
any person or organization obtaining a copy of
the software and accompanying documentation
covered by this license (the "Software") to use,
reproduce, display, distribute, execute, and
transmit the Software, and to prepare derivative
works of the Software, and to permit third-parties
to whom the Software is furnished to do so, all
subject to the following: The copyright notices in
the Software and this entire statement, including
the above license grant, this restriction and the
following disclaimer, must be included in all
copies of the Software, in whole or in part, and all
derivative works of the Software, unless such
copies or derivative works are solely in the form
of machine-executable object code generated by
a source language processor.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS",
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE, TITLE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT HOLDERS OR ANYONE
88
DISTRIBUTING THE SOFTWARE BE LIABLE
FOR ANY DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, TORT OR
OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE
USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE.
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
BSD 4-clause "Original" or "Old" License
Copyright (c) 1982, 1986, 1990, 1991, 1993
The Regents of the University of California. All
rights reserved.
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are permitted
provided that the following conditions are met:
1.
Redistributions of source code must retain
the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer.
2.
Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice, this list
of conditions and the following disclaimer in
the documentation and/or other materials
provided with the distribution.
3.
All advertising materials mentioning features
or use of this software must display the
following acknowledgement: This product
includes software developed by the
University of California, Berkeley and its
contributors.
4.
Neither the name of the University nor the
names of its contributors may be used to
endorse or promote products derived from
this software without specific prior written
permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE
REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY
AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE
REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY,
OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF
THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
BSD 3-clause "New" or "Revised" License
Copyright (c) 2011-2014, Yann Collet.
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are permitted
provided that the following conditions are met:
1.
Redistributions of source code must retain
the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer.
2.
Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice, this list
of conditions and the following disclaimer in
the documentation and/or other materials
provided with the distribution.
3.
Neither the name of the organisation nor the
names of its contributors may be used to
endorse or promote products derive from this
software without specific prior written
permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE
COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS
"AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN
NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER
OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY
DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY,
OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF
THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
}}
89
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
||
BSD 2-clause “Simplified” license
Copyright (c) <YEAR>, <OWNER> All rights
reserved.
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are permitted
provided that the following conditions are met:
1.
Redistributions of source code must retain
the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer.
2.
Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice, this list
of conditions and the following disclaimer in
the documentation and/or other materials
provided with the distribution.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE
COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS
"AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN
NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER
OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY
DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY,
90
OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF
THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
The views and conclusions contained in the
software and documentation are those of the
authors and should not be interpreted as
representing official policies, either expressed or
implied, of the FreeBSD Project.
FreeType Project License
1. 1 Copyright 1996-1999 by David Turner,
Robert Wilhelm, and Werner Lemberg
Introduction The FreeType Project is
distributed in several archive packages; some
of them may contain, in addition to the
FreeType font engine, various tools and
contributions which rely on, or relate to, the
FreeType Project. This license applies to all
files found in such packages, and which do
not fall under their own explicit license. The
license affects thus the FreeType font
engine, the test programs, documentation
and makefiles, at the very least. This license
was inspired by the BSD, Artistic, and IJG
(Independent JPEG Group) licenses, which
all encourage inclusion and use of free
software in commercial and freeware
products alike. As a consequence, its main
points are that: o We don't promise that this
software works. However, we are be
interested in any kind of bug reports. (`as is'
distribution) o You can use this software for
whatever you want, in parts or full form,
without having to pay us. (`royalty-free'
usage) o You may not pretend that you wrote
this software. If you use it, or only parts of it,
in a program, you must acknowledge
somewhere in your documentation that
you've used the FreeType code. (`credits')
We specifically permit and encourage the
inclusion of this software, with or without
modifications, in commercial products,
provided that all warranty or liability claims
are assumed by the product vendor. Legal
Terms 0. Definitions Throughout this license,
the terms `package', `FreeType Project', and
`FreeType archive' refer to the set of files
originally distributed by the authors (David
Turner, Robert Wilhelm, and Werner
Lemberg) as the `FreeType project', be they
named as alpha, beta or final release. `You'
refers to the licensee, or person using the
project, where `using' is a generic term
including compiling the project's source code
as well as linking it to form a `program' or
`executable'. This program is referred to as `a
program using the FreeType engine'. This
license applies to all files distributed in the
original FreeType archive, including all source
code, binaries and documentation, unless
otherwise stated in the file in its original,
unmodified form as distributed in the original
archive. If you are unsure whether or not a
particular file is covered by this license, you
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
must contact us to verify this. The FreeType
project is copyright (C) 1996-1999 by David
Turner, Robert Wilhelm, and Werner
Lemberg. All rights reserved except as
specified below. 1. No Warranty THE
FREETYPE ARCHIVE IS PROVIDED `AS IS'
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EITHER EXPRESSED OR IMPLIED,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
IN NO EVENT WILL ANY OF THE
AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE
LIABLE FOR ANY DAMAGES CAUSED BY
THE USE OR THE INABILITY TO USE, OF
THE FREETYPE PROJECT. As you have not
signed this license, you are not required to
accept it. However, as the FreeType project
is copyrighted material, only this license, or
another one contracted with the authors,
grants you the right to use, distribute, and
modify it. Therefore, by using, distributing, or
modifying the FreeType project, you indicate
that you understand and accept all the terms
of this license.
2.
Redistribution Redistribution and use in
source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the
following conditions are met: o Redistribution
of source code must retain this license file
(`licence.txt') unaltered; any additions,
deletions or changes to the original files
must be clearly indicated in accompanying
documentation. The copyright notices of the
unaltered, original files must be preserved in
all copies of source files. o Redistribution in
binary form must provide a disclaimer that
states that the software is based in part of
the work of the FreeType Team, in the
distribution documentation. We also
encourage you to put an URL to the
FreeType web page in your documentation,
though this isn't mandatory. These conditions
apply to any software derived from or based
on the FreeType code, not just the
unmodified files. If you use our work, you
must acknowledge us. However, no fee need
be paid to us.
3.
Advertising The names of FreeType's authors
and contributors may not be used to endorse
or promote products derived from this
software without specific prior written
permission. We suggest, but do not require,
that you use one or more of the following
phrases to refer to this software in your
documentation or advertising materials:
`FreeType Project', `FreeType Engine',
`FreeType library', or `FreeType Distribution'.
4.
Contacts There are two mailing lists related
to FreeType: o [email protected]
Discusses general use and applications of
FreeType, as well as future and wanted
additions to the library and distribution. If you
are looking for support, start in this list if you
haven't found anything to help you in the
documentation. o [email protected]
Discusses bugs, as well as engine internals,
design issues, specific licenses, porting, etc.
o http://www.freetype.org Holds the current
FreeType web page, which will allow you to
download our latest development version and
read online documentation. You can also
contact us individually at: David Turner
<[email protected]> Robert Wilhelm
<[email protected]> Werner
Lemberg <[email protected]>
}}
91
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
||
libpng versions 0.97, January 1998, through
1.0.6, March 20, 2000, are Copyright (c) 1998,
1999 Glenn Randers-Pehrson, and are
distributed according to the same disclaimer and
license as libpng-0.96, with the following
individuals added to the list of Contributing
Authors:
For the purposes of this copyright and license,
"Contributing Authors" is defined as the following
set of individuals:
Tom Lane
Paul Schmidt
If you modify libpng you may insert additional
notices immediately following this sentence.
Glenn Randers-Pehrson
Tim Wegner
Willem van Schaik
libpng versions 1.0.7, July 1, 2000, through
1.0.13, April 15, 2002, are Copyright (c)
2000-2002 Glenn Randers-Pehrson and are
distributed according to the same disclaimer and
license as libpng-1.0.6 with the following
individuals added to the list of Contributing
Authors
libpng versions 0.89, June 1996, through 0.96,
May 1997, are Copyright (c) 1996, 1997
Andreas Dilger Distributed according to the same
disclaimer and license as libpng-0.88, with the
following individuals added to the list of
Contributing Authors:
The PNG Reference Library is supplied "AS IS".
The Contributing Authors and Group 42, Inc.
disclaim all warranties, expressed or implied,
including, without limitation, the warranties of
merchantability and of fitness for any purpose.
The Contributing Authors and Group 42, Inc.
assume no liability for direct, indirect, incidental,
special, exemplary, or consequential damages,
which may result from the use of the PNG
Reference Library, even if advised of the
possibility of such damage.
Libpng License
This copy of the libpng notices is provided for
your convenience. In case of any discrepancy
between this copy and the notices in the file
png.h that is included in the libpng distribution,
the latter shall prevail.
COPYRIGHT NOTICE, DISCLAIMER, and
LICENSE:
Simon-Pierre Cadieux
Eric S. Raymond
Gilles Vollant
and with the following additions to the disclaimer:
There is no warranty against interference with
your enjoyment of the library or against
infringement. There is no warranty that our efforts
or the library will fulfill any of your particular
purposes or needs. This library is provided with all
faults, and the entire risk of satisfactory quality,
performance, accuracy, and effort is with the user.
92
John Bowler
Kevin Bracey
Sam Bushell
Magnus Holmgren
Greg Roelofs
Tom Tanner
libpng versions 0.5, May 1995, through 0.88,
January 1996, are Copyright (c) 1995, 1996 Guy
Eric Schalnat, Group 42, Inc.
Andreas Dilger
Dave Martindale
Guy Eric Schalnat
Permission is hereby granted to use, copy,
modify, and distribute this source code, or
portions hereof, for any purpose, without fee,
subject to the following restrictions:
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
1.
The origin of this source code must not be
misrepresented.
2.
Altered versions must be plainly marked as
such and must not be misrepresented as
being the original source.
3.
This Copyright notice may not be removed or
altered from any source or altered source
distribution.
The Contributing Authors and Group 42, Inc.
specifically permit, without fee, and encourage
the use of this source code as a component to
supporting the PNG file format in commercial
products. If you use this source code in a product,
acknowledgment is not required but would be
appreciated.
A "png_get_copyright" function is available, for
convenient use in "about" boxes and the like:
printf("%s",png_get_copyright(NULL));
Also, the PNG logo (in PNG format, of course) is
supplied in the files "pngbar.png" and
"pngbar.jpg (88x31) and "pngnow.png" (98x31).
Libpng is OSI Certified Open Source Software.
OSI Certified Open Source is a certification mark
of the Open Source Initiative.
Glenn Randers-Pehrson [email protected]
April 15, 2002
MIT License
Copyright (c) <year> <copyright holders>
Permission is hereby granted, free of charge, to
any person obtaining a copy of this software and
associated documentation files (the "Software"),
to deal in the Software without restriction,
including without limitation the rights to use,
copy, modify, merge, publish, distribute,
sublicense, and/or sell copies of the Software,
and to permit persons to whom the Software is
furnished to do so, subject to the following
conditions:
This software is provided 'as-is', without any
express or implied warranty. In no event will the
authors be held liable for any damages arising
from the use of this software.
Permission is granted to anyone to use this
software for any purpose, including commercial
applications, and to alter it and redistribute it
freely, subject to the following restrictions:
1.
The origin of this software must not be
misrepresented; you must not claim that you
wrote the original software. If you use this
software in a product, an acknowledgment in
the product documentation would be
appreciated but is not required.
2.
Altered source versions must be plainly
marked as such, and must not be
misrepresented as being the original
software.
3.
This notice may not be removed or altered
from any source distribution.
The above copyright notice and this permission
notice shall be included in all copies or
substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS",
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL
THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE
LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR
OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION
OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE,
ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION
WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR
OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
zlib License
The zlib/libpng License Copyright (c) <year>
<copyright holders>
}}
93
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
||
SGI Free Software B License Version 2.0.
SGI FREE SOFTWARE LICENSE B (Version 2.0,
Sept. 18, 2008)
Copyright (C) [dates of first publication] Silicon
Graphics, Inc. All Rights Reserved. Permission is
hereby granted, free of charge, to any person
obtaining a copy of this software and associated
documentation files (the "Software"), to deal in
the Software without restriction, including without
limitation the rights to use, copy, modify, merge,
publish, distribute, sublicense, and/or sell copies
of the Software, and to permit persons to whom
the Software is furnished to do so, subject to the
following conditions: The above copyright notice
including the dates of first publication and either
this permission notice or a reference to http://
oss.sgi.com/projects/FreeB/ shall be included in
all copies or substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS",
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL
SILICON GRAPHICS, INC. BE LIABLE FOR ANY
CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT,
TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT
OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE
OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE.
94
Except as contained in this notice, the name of
Silicon Graphics, Inc. shall not be used in
advertising or otherwise to promote the sale, use
or other dealings in this Software without prior
written authorization from Silicon Graphics, Inc.
Applikationsmeny i förardisplay
Applikationsmenyn (appmenyn) i förardisplayen
ger snabb åtkomst till vanligt använda funktioner
för vissa appar.
Relaterad information
•
Förardisplay (s. 75)
Appmenyn i förardisplayen kan användas istället för att
använda centerdisplayen. Bilden är schematisk – layout
kan variera.
Appmenyn visas i förardisplayen och styrs med
rattens högra knappsats. Appmenyn gör det enklare att växla mellan olika appar eller funktioner i
apparna utan att behöva släppa ratten.
Appmenyns funktioner
Olika appar ger tillgång till olika typer av funktioner. Från appmenyn kan följande appar och
deras tillhörande funktioner styras:
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
Hantera applikationsmeny i
förardisplay
Öppna/stänga appmenyn
App
Funktioner
Färddator
Val av trippmätare, val av vad
som ska visas i förardisplayen
m.m.
Mediaspelare
Val av aktiv källa för mediaspelaren.
Telefon
Uppringning av en kontakt från
samtalslistan.
Appmenyn stängs automatiskt efter en stunds
inaktivitet eller för vissa val.
Navigation
Guide till destination m.m.
Navigera och välja i appmenyn
Relaterad information
•
•
•
–
Applikationsmenyn (appmenyn) i förardisplayen
hanteras med rattens högra knappsats.
(Det går inte att öppna appmenyn samtidigt
som det finns ett okvitterat meddelande i
förardisplayen. Meddelandet måste först
bekräftas innan appmenyn kan öppnas.)
> Appmenyn öppnas/stängs.
1.
Navigera mellan de olika apparna som finns
tillgängliga genom att trycka på vänster eller
höger (2).
> Funktioner för föregående/nästa app
visas i appmenyn.
2.
Bläddra bland funktionerna för vald app
genom att trycka på upp eller ner (3).
3.
Bekräfta eller markera ett val för funktionen
genom att trycka på bekräfta (4).
> Funktionen aktiveras och för vissa val
stängs därefter appmenyn.
Förardisplay (s. 75)
Översikt av centerdisplay (s. 99)
Hantera applikationsmeny i förardisplay
(s. 95)
Appmenyn och rattens högra knappsats.
Öppna/stänga
Vänster/höger
Tryck på öppna/stänga (1).
Upp/ner
Bekräfta
Om appmenyn öppnas igen visas funktionerna för
senast valda app direkt.
Relaterad information
•
•
Applikationsmeny i förardisplay (s. 94)
Meddelande i förardisplay (s. 96)
95
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
Meddelande i förardisplay
Förardisplayen kan vid olika händelser visa meddelanden för att informera eller hjälpa föraren.
Meddelande i förardisplayen.
I förardisplayen visas meddelanden av hög prioritet för föraren.
Meddelande kan visas på olika ställen i förardisplayen beroende på vilken övrig information som
visas för tillfället. Efter en stund, eller när meddelandet kvitterats/åtgärdats om det krävs, försvinner meddelandet från förardisplayen. Om ett
meddelande behöver sparas lägger det sig i
appen Bilstatus som öppnas från appvyn i centerdisplayen.
Meddelandets utformning kan variera och kan
visas tillsammans med grafik, symboler eller
knappar för att t.ex. kvittera meddelandet eller
acceptera en förfrågan.
96
Servicemeddelanden
Nedan visas ett urval viktiga servicemeddelanden
och deras innebörd.
Meddelande
Innebörd
Stanna snarastA
Stanna och stäng av
motorn. Allvarlig skaderisk
– kontakta en verkstadB.
Stanna
motornA
Stanna och stäng av
motorn. Allvarlig skaderisk
– kontakta en verkstadB.
Service snarast Kör till
verkstadA
Service erfordrasA
Regelbunden
service
Boka tid för
service
Regelbunden
service
Tid för service
Kontakta en verkstadB för
omgående kontroll av
bilen.
verkstadB
Kontakta en
för
kontroll av bilen så snart
som möjligt.
Dags för service – kontakta en verkstadB. Visas
före nästa servicetidpunkt.
Dags för service – kontakta en verkstadB. Visas
vid nästa servicetidpunkt.
Meddelande
Innebörd
Regelbunden
service
Dags för service – kontakta en verkstadB. Visas
när servicetidpunkten överskridits.
Tid för service
överskriden
Tillfälligt
avstängdA
A
B
En funktion har tillfälligt
stängts av och återställs
automatiskt under körning
eller efter omstart.
Del av meddelande, visas tillsammans med uppgift om var problem har uppstått.
En auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Relaterad information
•
•
•
Hantera meddelande i förardisplay (s. 97)
Hantera meddelande sparat från förardisplay
(s. 97)
Meddelande i centerdisplay (s. 129)
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
Hantera meddelande i förardisplay
2.
Meddelanden i förardisplayen hanteras med rattens högra knappsats.
Bekräfta valet genom att trycka på bekräfta
(2).
> Meddelandet försvinner från förardisplayen.
För meddelanden utan knappar:
–
Meddelande i förardisplayen och rattens högra knappsats.
Vänster/höger
Bekräfta
Vissa meddelanden i förardisplayen innehåller en
eller flera knappar för att t.ex. kvittera meddelandet eller acceptera en förfrågan.
Hantera nytt meddelande
För meddelanden med knappar:
1.
Navigera mellan de olika knapparna som
finns tillgängliga genom att trycka på vänster
eller höger (1).
Hantera meddelande sparat från
förardisplay
Meddelanden som sparats från förar- och centerdisplayerna hanteras i båda fallen i centerdisplayen.
Stäng meddelandet genom att trycka på
bekräfta (2) eller låt meddelandet automatiskt stängas efter en stund.
> Meddelandet försvinner från förardisplayen.
Om ett meddelande behöver sparas lägger det
sig i appen Bilstatus som öppnas från appvyn i
centerdisplayen. I samband med detta visas meddelandet Bilmeddelande har sparats i
Bilstatus-appen i centerdisplayen.
Relaterad information
•
•
•
Meddelande i förardisplay (s. 96)
Sparade meddelanden kan ses i appen Bilstatus.
Meddelanden som visats i
förardisplayen och som behöver sparas läggs i appen
Bilstatus i centerdisplayen. I
samband med detta visas meddelandet Bilmeddelande har
sparats i Bilstatus-appen i
Hantera meddelande sparat från förardisplay
(s. 97)
Meddelande i centerdisplay (s. 129)
centerdisplayen.
}}
97
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
||
Läsa sparat meddelande
Läsa sparat meddelande direkt:
Tryck på knappen till höger om meddelandet
Bilmeddelande har sparats i Bilstatusappen i centerdisplayen.
> Det sparade meddelandet visas i appen
Bilstatus.
–
Boka service för sparat meddelande:
–
Läsa sparat meddelande i efterhand:
1.
Öppna appen Bilstatus från appvyn i centerdisplayen.
> Appen startas i hemvyns nedersta delvy.
2.
Välj fliken Meddelanden i appen.
> En lista med sparade meddelanden visas.
3.
Tryck på ett meddelande för att expandera/
minimera.
> Mer information om meddelandet visas i
listan och bilden till vänster i appen visar
information om meddelandet i grafisk
form.
Hantera sparat meddelande
Vissa meddelanden har i expanderat läge två
knappar tillgängliga för att boka service eller läsa
ägarmanualen.
5
98
I expanderat läge för meddelandet, tryck på
Skapa förfrågan/Ring för att boka tid5
för att få hjälp med att boka service.
> Med Skapa förfrågan: Fliken
Förfrågningar öppnas i appen och skapar en förfrågan om att boka service och
reparation.
Med Ring för att boka tid: Telefonappen
startas och ringer upp ett servicecenter
för att boka service och reparation.
Läsa ägarmanualen för sparat meddelande:
–
I expanderat läge för meddelandet, tryck på
Ägarmanual för att läsa i ägarmanualen om
meddelandet.
> Ägarmanualen öppnas i centerdisplayen
och visar information kopplad till meddelandet.
Sparade meddelanden i appen raderas automatiskt varje gång motorn startas.
Relaterad information
•
•
•
Meddelande i förardisplay (s. 96)
Hantera meddelande i förardisplay (s. 97)
Meddelande i centerdisplay (s. 129)
Beroende av marknad. Volvo ID och vald verkstad behöver också vara registrerat.
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
Översikt av centerdisplay
Från centerdisplayen styrs många av bilens funktioner. Här presenteras centerdisplayen och
dess möjligheter.
}}
99
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
||
Tre av centerdisplayens grundvyer. Svep åt höger respektive vänster för att nå funktions- respektive appvyn6.
Funktionsvy – bilfunktioner som aktiveras
eller deaktiveras med ett tryck. Vissa funk6
100
tioner är även så kallade triggerfunktioner
vilka öppnar fönster med inställningsmöjlig-
heter. Exempel på detta är Kamera. Inställningar för head-up-displayen* görs också
För högerstyrd bil är vyerna spegelvända.
* Tillval/tillbehör.
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
från funktionsvyn men justeringar görs med
rattens högra knappsats.
Hemvy – den första vy som visas då skärmen
startas.
Den extra delvyn – senast använda appar
eller bilfunktioner som inte hör hemma i
någon av de övriga delvyerna. Tryck på delvyn
för att expandera den.
Applikationsvy (appvy) – appar som har laddats ner (tredjepartsappar) men också appar
för inbyggda funktioner, exempelvis FMradio. Tryck på en appikon för att öppna
appen.
Klimatrad – information och direktinteraktion
för att t.ex. ställa in temperatur och sätesvärme*. Tryck på symbolen mitt på klimatraden för att öppna klimatvyn med fler inställningsmöjligheter.
Statusfält – högst upp i skärmen visas aktiviteterna i bilen. Till vänster i statusfältet visas
nätverks- och anslutningsinformation och till
höger visas mediarelaterad information,
klocka samt indikering om pågående bakgrundsaktivitet.
Toppvy – dra fliken nedåt för att komma åt
toppvyn. Härifrån nås Inställningar,
Ägarmanual, Profil samt bilens sparade
meddelanden. I vissa fall nås också kontextuell inställning (t.ex. Inställningar
Navigation) och kontextuell ägarmanual
(t.ex. Manual Navigation) i toppvyn.
Navigation – leder till kartnavigering, med
t.ex. Sensus Navigation*. Tryck på delvyn för
att expandera den.
Media – senast använda appar som har att
göra med media. Tryck på delvyn för att
expandera den.
Telefon – härifrån nås telefonfunktionen.
Tryck på delvyn för att expandera den.
•
•
•
Ändra systemenheter (s. 121)
Rengöra centerdisplay (s. 629)
Meddelande i centerdisplay (s. 129)
Relaterad information
•
•
•
•
•
Hantera centerdisplay (s. 102)
Navigera i centerdisplayens vyer (s. 105)
Funktionsvy i centerdisplay (s. 111)
Appar (s. 496)
Symboler i centerdisplayens statusfält
(s. 113)
•
Ändra inställningar i centerdisplayens toppvy
(s. 121)
•
Öppna kontextuell inställning i centerdisplay
(s. 122)
•
•
•
•
•
Ägarmanual i centerdisplay (s. 19)
•
•
Mediaspelare (s. 505)
Telefon (s. 521)
Klimatreglage (s. 199)
Stänga av och ändra volymen på systemljud i
centerdisplay (s. 120)
Ändra utseendet i centerdisplay (s. 120)
Ändra systemspråk (s. 121)
* Tillval/tillbehör. 101
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
Hantera centerdisplay
Många av bilens funktioner styrs och regleras
från centerdisplayen. Centerdisplayen är en pekskärm som reagerar vid beröring.
Använda pekskärmsfunktionaliteten i
centerdisplayen
Skärmen reagerar olika beroende på om man
trycker, drar eller sveper över den. Det är möjligt
att t.ex. bläddra mellan olika vyer, markera objekt,
Tillvägagångssätt
102
scrolla i en lista och flytta på appar genom att
vidröra skärmen på olika sätt.
En infraröd ljusridå alldeles ovanför skärmens yta
gör att skärmen känner av ett finger som befinner
sig strax framför skärmen. Denna teknologi gör
det möjligt att använda skärmen även med
handskar på.
Två personer kan interagera med skärmen samtidigt, t.ex. för att justera klimatet för förarrespektive passagerarsidan.
VIKTIGT
Använd inte vassa föremål mot skärmen då
den kan repas av det.
I tabellen nedan presenteras de olika tillvägagångssätten för att hantera skärmen:
Utförande
Resultat
Tryck en gång.
Markerar ett objekt, bekräftar ett val eller aktiverar en funktion.
Tryck snabbt två gånger.
Zoomar in på ett digitalt objekt, exempelvis kartan.
Tryck och håll kvar.
Griper tag i ett objekt. Kan användas för att flytta appar eller kartpunkter på kartan. Tryck och håll kvar fingret
mot skärmen och dra samtidigt objektet till önskad plats.
Tryck en gång med två
fingrar.
Zoomar ut från ett digitalt objekt, exempelvis kartan.
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
Tillvägagångssätt
Utförande
Resultat
Dra
Växlar mellan olika vyer, rullar i en lista, text eller vy. Håll inne och dra för att flytta appar eller kartpunkter på
kartan. Dra horisontellt eller vertikalt över skärmen.
Svep/dra snabbt
Växlar mellan olika vyer, rullar i en lista, text eller vy. Dra horisontellt eller vertikalt över skärmen.
Observera att beröring i övre delen av skärmen kan få toppvyn att öppna sig.
Dra isär
Zoomar in.
Dra ihop
Zoomar ut.
}}
103
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
||
Återgå till hemvyn från en annan vy
1.
Tryck kort på hemknappen under centerdisplayen.
> Senaste läget för hemvyn visas.
2.
Tryck kort igen.
> Alla hemvyns delvyer sätts i standardläge.
Använda reglage i centerdisplayen
OBS
I hemvyns standardläge – tryck kort på hemknappen. En animation som beskriver åtkomst
till de olika vyerna visas på skärmen.
Scrolla i lista, artikel eller vy
När en scroll-indikator är synlig i skärmen är det
möjligt att scrolla nedåt eller uppåt i vyn. Svep
nedåt/uppåt var som helst i vyn.
Temperaturreglaget.
Till många av bilens funktioner används reglage.
Reglera t.ex. temperatur genom att antingen:
•
•
•
dra i reglaget till önskad temperatur,
trycka på + eller − för att höja eller sänka
temperaturen stegvis, eller
trycka på önskad temperatur på reglaget.
Relaterad information
Scroll-indikatorn syns i centerdisplayen när det är möjligt
att scrolla i vyn.
104
•
Aktivera och deaktivera centerdisplay
(s. 105)
•
Flytta appar och knappar i centerdisplay
(s. 113)
•
Tangentbordet i centerdisplay (s. 115)
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
Aktivera och deaktivera
centerdisplay
1.
Centerdisplayen kan dimmas ner och aktiveras
igen med hjälp av hemknappen under skärmen.
2.
Gör ett långt tryck på den fysiska hemknappen under skärmen.
> Skärmen släcks ner, förutom klimatraden
som fortfarande visas. Alla funktioner som
är kopplade till skärmen är fortfarande
igång.
Navigera i centerdisplayens vyer
Återaktivera skärmen – tryck kort på hemknappen.
> Samma vy som visades innan skärmen
stängdes av visas igen.
Hemvyn
OBS
Skärmen kan inte stängas av när en uppmaning om att utföra en åtgärd visas på skärmen.
Hemknapp för centerdisplayen.
Konsekvensen då hemknappen används blir att
skärmen dimmas ner och att pekskärmen inte
längre reagerar vid beröring. Klimatraden kommer
fortfarande att visas. Alla funktioner som är kopplade till skärmen är fortfarande igång, såsom klimat, ljud, guidning* och appar. När centerdisplayen är neddimmad är det lämpligt att rengöra
skärmen. Dimningsfunktion kan också användas
för att släcka ner skärmen så att den inte stör
under körning.
OBS
Centerdisplayen stängs automatiskt av när
motorn är av och förardörren öppnas.
Relaterad information
•
•
•
Rengöra centerdisplay (s. 629)
Ändra utseendet i centerdisplay (s. 120)
Översikt av centerdisplay (s. 99)
I centerdisplayen finns fem olika grundvyer:
hemvy, toppvy, klimatvy, applikationsvy (appvy)
och funktionsvy. Skärmen startas automatiskt när
förardörren öppnas.
Hemvyn är den vy som visas när skärmen startas.
Den består av fyra delvyer: Navigation, Media,
Telefon och en extra delvy.
En app eller bilfunktion som väljs från app- eller
funktionsvyn startar i respektive delvy i hemvyn.
Ex. FM-radio startar i Media-delvyn.
Den extra delvyn består av den senast använda
appen eller bilfunktionen som inte har med
någon av de övriga tre områdena att göra.
Delvyerna visar kortfattad information om
respektive app.
OBS
Vid start av bilen visar hemvyns delvyer information om det aktuella läget för appar i
respektive delvy.
OBS
I hemvyns standardläge – tryck kort på hemknappen. En animation som beskriver åtkomst
till de olika vyerna visas på skärmen.
}}
* Tillval/tillbehör. 105
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
||
Statusfältet
•
Högst upp i skärmen visas aktiviteterna i bilen. Till
vänster i statusfältet visas nätverks- och anslutningsinformation och till höger visas mediarelaterad information, klocka samt indikering om bakgrundsaktivitet pågår.
I toppvyn ges i vissa fall åtkomst till:
Toppvyn
•
•
Bilens sparade meddelanden.
Kontextuell inställning (ex. Inställningar
Navigation). Ändra inställningar direkt i
toppvyn då en app (ex. navigation) är igång.
Kontextuell ägarmanual (ex. Manual
Navigation). Få tillgång, direkt i toppvyn, till
artikel i den digitala ägarmanualen som är
relaterad till det innehåll som visas på skärmen.
Tryck på symbolen mitt på klimatraden
för att öppna klimatvyn och få tillgång
till fler klimatinställningar.
Tryck på symbolen för att stänga klimatvyn och återgå till tidigare vy.
Applikationsvyn
Lämna toppvyn – tryck utanför toppvyn, på hemknappen eller längst ner i toppvyn och dra uppåt.
Bakomliggande vy blir då synlig och möjlig att
använda igen.
OBS
Toppvyn neddragen.
I mitten av statusfältet högst upp i skärmen finns
en flik. Öppna toppvyn genom att trycka på fliken
eller genom att dra/svepa uppifrån och ner över
skärmen.
I toppvyn ges alltid åtkomst till:
• Inställningar
• Ägarmanual
• Profil
106
Toppvyn är inte tillgänglig vid start/avstängning eller då ett meddelande visas på skärmen. Den är heller inte tillgänglig då klimatvyn
visas.
Klimatvyn
Längst ner i skärmen ligger klimatraden alltid
synlig. Där kan de vanligaste klimatinställningarna
göras direkt, såsom inställning av temperatur och
sätesvärme*.
Applikationsvyn med bilens appar.
* Tillval/tillbehör.
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
Svep från höger till vänster7 över skärmen för att
komma åt applikationsvyn (appvyn) från hemvyn.
Här ligger appar som har laddats ner (tredjepartsappar) men också appar för inbyggda funktioner, exempelvis FM-radio. Vissa appar visar
kortfattad information direkt ute i appvyn, exempelvis antalet olästa textmeddelanden för
Meddelanden.
Funktionsvyn
Beroende på mängden funktioner går det även
här att scrolla nedåt i vyn. Gör det genom att
svepa/dra nedifrån och upp.
Till skillnad från i appvyn, där en app öppnas med
ett tryck, aktiveras eller deaktiveras en funktion
genom ett tryck på respektive funktionsknapp.
Vissa funktioner, triggerfunktionerna, öppnas i ett
eget fönster vid tryck.
Tryck på en app för att öppna den. Den öppnas
då i den delvy som den tillhör, exempelvis Media.
Gå tillbaka till hemvyn igen genom att svepa från
höger till vänster7 över skärmen eller genom att
trycka på hemknappen.
Beroende på mängden appar går det att scrolla
nedåt i appvyn. Gör det genom att svepa/dra
nedifrån och upp.
Relaterad information
•
•
Gå tillbaka till hemvyn igen genom att svepa från
vänster till höger7 över skärmen eller genom att
trycka på hemknappen.
Funktionsvyn med knappar för olika bilfunktioner.
höger7
Svep från vänster till
över skärmen för att
komma åt funktionsvyn från hemvyn. Härifrån
aktiveras eller deaktiveras olika bilfunktioner, t.ex.
BLIS*, Lane Keeping Aid* och
Parkeringsassistans*.
7
Hantera delvyer i centerdisplay (s. 108)
Symboler i centerdisplayens statusfält
(s. 113)
•
Ändra inställningar i centerdisplayens toppvy
(s. 121)
•
Öppna kontextuell inställning i centerdisplay
(s. 122)
•
•
•
•
•
•
Ägarmanual i centerdisplay (s. 19)
Förarprofiler (s. 125)
Klimatreglage (s. 199)
Appar (s. 496)
Funktionsvy i centerdisplay (s. 111)
Översikt av centerdisplay (s. 99)
Gäller för vänsterstyrd bil. För högerstyrd bil – svep åt motsatt håll.
* Tillval/tillbehör. 107
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
Hantera delvyer i centerdisplay
Hemvyn består av fyra delvyer: Navigation,
Media, Telefon och en extra delvy. Dessa vyer
kan expanderas.
108
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
Expandera en delvy från standardläge
Standardläge och expanderat läge av en delvy i centerdisplayen.
}}
109
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
||
Expandera en delvy:
–
I expanderat läge, öppna appen
i fullskärm – tryck på symbolen.
För delvyerna Navigation, Media och
Telefon: Tryck var som helst på delvyn. När
en delvy expanderas trängs den extra delvyn i
hemvyn för tillfället undan. De andra två delvyerna blir minimerade och visar bara viss
information. Vid tryck på extra delvyn blir de
andra tre delvyerna minimerade och visar
bara viss information.
Tryck på symbolen för att gå
tillbaka till det expanderade
läget, alternativt tryck på hemknappen nedanför skärmen.
Stänga en expanderad delvy:
Delvyn kan stängas på tre olika sätt:
•
Tryck på den övre delen av den expanderade delvyn.
•
Tryck på en annan delvy (då öppnas istället denna i expanderat läge).
•
Tryck kort på den fysiska hemknappen
under centerdisplayen.
Öppna eller stänga en delvy i
fullskärmsläge
Den extra delvyn8 och delvyn för Navigation är
möjliga att öppna upp i fullskärm, med ännu mer
information och fler inställningsmöjligheter.
När en delvy är öppnad i fullskärmsläge visas
ingen information från de övriga delvyerna.
8
110
•
•
•
I den expanderade vyn ges tillgång till de
grundläggande funktionerna i respektive app.
–
Relaterad information
Hemknapp för centerdisplayen.
Det finns alltid möjlighet att gå tillbaka till hemvyn
genom att trycka på hemknappen. För att gå tillbaka till hemvyns standardvy från fullskärmsläge
– tryck två gånger på hemknappen.
Gäller inte alla appar eller bilfunktioner som öppnas via den extra delvyn.
Hantera centerdisplay (s. 102)
Aktivera och deaktivera centerdisplay
(s. 105)
Navigera i centerdisplayens vyer (s. 105)
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
Funktionsvy i centerdisplay
I funktionsvyn, en av centerdisplayens grundvyer,
ligger alla knappar för bilfunktioner. Navigera till
funktionsvyn från hemvyn genom att svepa från
vänster till höger över skärmen9.
Olika typer av knappar
Det finns tre olika typer av knappar för bilfunktioner, se nedan:
Typ av knapp
Egenskap
Påverkar bilfunktion
Funktionsknappar
Har på/av-lägen.
De flesta knappar i funktionsvyn är funktionsknappar.
När en funktion är igång lyser en LED-indikator till vänster om ikonen för knappen. Tryck på
knappen för att aktivera/deaktivera en funktion.
Triggerknappar
Har inte på/av-lägen.
Vid tryck på en triggerknapp öppnas ett fönster för funktionen. Det kan exempelvis vara ett
fönster för att ändra sätets läge.
Parkeringsknappar
Har på-, av- och scanningslägen.
Liknar funktionsknappar men har ett extra läge för parkeringsscanning.
9
Gäller för vänsterstyrd bil. För högerstyrd bil – svep åt motsatt håll.
• Kamera
• Fäll nackstöd
• Justeringar för head-up display
• Kör in
• Kör ut
}}
111
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
||
Knapparnas olika lägen
När LED-indikatorn lyser grönt på en funktionsrespektive parkeringsknapp är funktionen aktiverad. När en funktion aktiveras visas för vissa funktioner en extra text om vad funktionen innebär.
Texten visas i några sekunder och därefter visas
knappen med LED-indikatorn tänd.
Funktionen är deaktiverad när LED-indikatorn är
släckt.
För Lane Keeping Aid visas exempelvis texten
Fungerar enbart i vissa hastigheter då
knappen trycks in.
Ett kort tryck på knappen en gång aktiverar eller
deaktiverar funktionen.
När en varningstriangel visas i högra delen av
knappen är det något som inte fungerar som det
är tänkt.
Relaterad information
•
•
112
Hantera centerdisplay (s. 102)
Navigera i centerdisplayens vyer (s. 105)
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
Flytta appar och knappar i
centerdisplay
OBS
Göm undan de appar som sällan eller aldrig
används genom att lägga dem långt ner,
utanför den synliga vyn. På så sätt blir det lättare att hitta till de appar som används mer
frekvent.
Apparna och knapparna för bilfunktioner i apprespektive funktionsvyn kan flyttas och organiseras efter önskemål.
1.
Svep från höger till vänster10 för att komma
till appvyn eller svep från vänster till höger10
för att komma till funktionsvyn.
2.
Tryck på en app eller knapp och håll inne.
> Appen eller knappen ändrar storlek och
blir lite genomskinlig. Den är då möjlig att
flytta.
3.
Dra appen eller knappen till en ledig plats i
vyn.
Maximala antalet rader att utnyttja för att placera
appar eller knappar på är 48 stycken. För att
flytta en app eller knapp utanför den synliga vyn,
dra den till botten av vyn. Nya rader läggs då till,
där appen eller knappen kan placeras.
OBS
Appar och bilfunktionsknappar kan inte läggas på platser som redan är upptagna.
Relaterad information
•
•
•
Funktionsvy i centerdisplay (s. 111)
Appar (s. 496)
Hantera centerdisplay (s. 102)
Symboler i centerdisplayens
statusfält
Översikt av symboler som kan visas i centerdisplayens statusfält.
I statusfältet visas pågående aktiviteter och i
vissa fall deras status. På grund av begränsat
utrymme i fältet visas inte alla symboler hela
tiden.
Symbol
Innebörd
Ansluten till internet.
Anslutning till internet misslyckad.
Roaming aktiverat.
Signalstyrkan i mobiltelefonnätet.
Bluetooth-enhet ansluten.
En app eller knapp kan alltså vara placerad
längre ner och syns då inte i normalläget för vyn.
Bluetooth aktiverat men ingen enhet
ansluten.
Svep över skärmen för att scrolla uppåt eller
nedåt i vyn.
Information skickas till och från GPS.
Ansluten till Wi-Fi-nätverk.
10
Gäller för vänsterstyrd bil. För högerstyrd bil – svep åt motsatt håll.
}}
113
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
||
Symbol
Innebörd
Internetdelning aktiverad (Wi-Fihotspot). Bilen delar alltså ut tillgänglig uppkoppling.
•
•
•
•
Internetansluten bil* (s. 530)
Ansluta enhet via USB-ingång (s. 512)
Telefon (s. 521)
Tid och datum (s. 84)
Bilmodem aktiverat.
USB-delning aktiv.
Pågående process.
Timer för förkonditionering aktiv.
Ljudkälla spelas.
Ljudkälla stoppad.
Telefonsamtal pågår.
Ljudkälla tystad.
Nyheter tas emot från radiokanal.
Trafikinformation tas emot.
Klocka.
Relaterad information
•
•
114
Navigera i centerdisplayens vyer (s. 105)
Meddelande i centerdisplay (s. 129)
* Tillval/tillbehör.
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
Tangentbordet i centerdisplay
Med centerdisplayens tangentbord är det möjligt
att skriva med tangenter i skärmen, men även för
hand genom att "rita in" bokstäver och tecken på
skärmen.
Med tangentbordet kan tecken, bokstäver och
siffror skrivas in, t.ex. för att skriva textmeddelanden från bilen, fylla i lösenord eller söka efter
artiklar i den digitala ägarmanualen.
Tangentbordet visas endast då det är möjligt att
skriva på skärmen.
}}
115
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
||
Bilden visar en översikt av några av de knappar som kan visas i tangentbordet. Utseendet varierar beroende på språkinställningar och i vilket sammanhang tangentbordet används.
Rad med förslag på ord eller tecken11. Föreslagna ord anpassas allteftersom nya bokstä11
116
Gäller asiatiska språk.
ver skrivs in. Bläddra bland förslagen genom
att trycka på pilarna till höger och vänster.
Tryck på ett förslag för att välja det. Observera att funktionen inte stöds av alla språkval.
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
Raden kommer då inte synas på tangentbordet.
Beroende på vilket språk som väljs för tangentbordet (se punkt 7) anpassas de tecken
som finns tillgängliga. Tryck på ett tecken för
att skriva in det.
Beroende på i vilket sammanhang tangentbordet används fungerar knappen på olika
sätt – antingen för att skriva in @ (när mailadress anges) eller för att skapa ny rad (vid
vanlig textinmatning).
Döljer tangentbordet. Om detta inte är möjligt visas inte knappen.
Används för att skriva med versaler. Tryck en
gång för att skriva en versal och sedan fortsätta med gemena bokstäver. Ytterligare ett
tryck gör samtliga bokstäver till versaler.
Nästa tryck återställer tangentbordet till
gemener. I detta läge blir den första bokstaven efter punkt, utropstecken eller frågetecken skriven som versal. Detta gäller även
första bokstaven i textfältet. I textfält ämnade
för namn eller adresser börjas varje ord automatiskt med versal. I textfält där lösenord,
webbadresser eller e-postadresser ska fyllas
i blir däremot alla bokstäver automatiskt
gemena, om inget annat aktivt ställs in med
knappen.
till tangentbordet med bokstäver, alternativt
för att se tangentbordet med specialtecken.
Varianter av en bokstav eller ett tecken
Byter språk för textinmatningen, t.ex. EN.
Tecken som är möjliga att skriva samt ordförslag (1) ändras beroende på valt språk. För
att det ska vara möjligt att ändra språk i tangentbordet måste språken först läggas till
under Inställningar.
Mellanslag.
Ångrar textinmatning. Ett kort tryck kort tar
bort ett tecken i taget. Håll inne knappen för
att ta bort tecken i ett snabbare tempo.
Byter tangentbordsläget för att skriva in bokstäver och tecken för hand istället.
Ett tryck på bekräftelseknappen över tangentbordet (syns inte i bilden) bekräftar den textinmatning som har gjorts. Knappen ser olika ut
beroende på sammanhang.
Varianter av en bokstav eller ett tecken t.ex. é
eller è kan skrivas in genom att hålla inne bokstaven eller tecknet. En ruta med möjliga varianter av
bokstäver eller tecken visas. Tryck på önskad
variant. Väljs ingen variant, skrivs orginalbokstaven/tecknet in.
Relaterad information
•
Ändra språk för tangentbordet i centerdisplay
(s. 118)
•
Skriva in tecken, bokstäver och ord för hand i
centerdisplay (s. 118)
•
•
Hantera centerdisplay (s. 102)
Hantera textmeddelande (s. 527)
Sifferinmatning. Tangentbordet (2) visas då
med siffror. Tryck på
, som i sifferläget
visas istället för
, för att komma tillbaka
117
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
Ändra språk för tangentbordet i
centerdisplay
För att det ska vara möjligt att växla mellan olika
språk i tangentbordet måste språken först läggas till under Inställningar.
För att ändra språk i tangentbordet med lista:
1.
Gör ett långt tryck på knappen.
> En lista blir synlig.
2.
Välj önskat språk. Om fler än fyra språk har
valts under Inställningar är det möjligt att
scrolla i listan ute i tangentbordet.
> Tangentbordet anpassas till det språk
som väljs och andra ordförslag ges.
Lägg till eller ta bort språk i inställningar
Tangentbordet är automatiskt inställt på samma
språk som systemspråket. Manuellt kan språket
för tangentbordet anpassas utan att systemspråket påverkas.
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn.
2.
Tryck på System Systemspråk och
enheter Tangentbordslayout.
3.
Välj ett eller flera språk i listan.
> Det är nu möjligt att växla mellan de valda
språken direkt i tangentbordet för textinmatning.
Om inga språk aktivt har valts under
Inställningar behåller tangentbordet samma
språk som bilens systemspråk.
Växla mellan olika språk i
tangentbordet
När ett antal språk har valts i
Inställningar används
knappen i tangentbordet för att
växla mellan de olika språken.
118
För att ändra språk i tangentbordet utan att visa
lista:
–
Skriva in tecken, bokstäver och ord
för hand i centerdisplay
Med centerdisplayens tangentbord är det möjligt
skriva tecken, bokstäver och ord på skärmen
genom att "rita" för hand.
Tryck på knappen på tangentbordet för att byta från att
skriva med tangenter till att
skriva in bokstäver och tecken
för hand.
Gör ett kort tryck knappen.
> Tangentbordet anpassas till det språk
som står näst på tur i listan utan att visa
själva listan.
Relaterad information
•
•
Ändra systemspråk (s. 121)
Tangentbordet i centerdisplay (s. 115)
Område för att skriva in tecken/
bokstäver/ord/delar av ord.
Textfält där tecken eller ordförslag12 visas
allteftersom de ritas upp på skärmen (1).
Förslag på tecken/bokstäver/ord/delar av
ord. Listan går att scrolla i.
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
Mellanslag. Mellanslag kan även skapas
genom att rita in ett bindestreck (-) i området
för handskrivna bokstäver (1). Se rubriken
"Göra mellanslag i fritextfält med handskrift"
nedan.
Ångra textinmatning. Tryck kort för att ta bort
ett tecken/en bokstav i taget. Vänta en kort
stund innan nästa tryck för att ta bort nästa
tecken/bokstav etc.
Gå tillbaka till tangentbordet med vanlig
teckeninmatning.
Stänga av/sätta på ljud vid inmatning.
Dölj tangentbordet. Om detta inte är möjligt
visas inte knappen.
Byt språk för textinmatningen.
12
13
Skriva in tecken/bokstäver/ord för hand
1. Skriv ett tecken, en bokstav, ett ord eller
delar av ett ord i området för handskrivna
bokstäver (1). Skriv ordet eller delar av ordet
ovanpå varandra eller på en linje.
> Ett antal förslag på tecken, bokstäver eller
ord visas (3). Det mest sannolika visas
högst upp i listan.
Ta bort/ändra tecken/bokstav som skrivits
in för hand
VIKTIGT
Använd inte vassa föremål mot skärmen då
den kan repas av det.
2.
Mata in tecknet/bokstaven/ordet genom att
vänta en kort stund.
> Tecknet/bokstaven/ordet högst upp i
listan matas in. Det går också att välja ett
annat tecken än det som visas högst upp
– tryck på önskat tecken, önskad bokstav
eller önskat ord i listan.
Gäller vissa systemspråk.
För arabiskt tangentbord – svep åt motsatt håll. Vid svep från höger till vänster skapas ett mellanslag.
Radera tecken i textfältet (2) genom att svepa över fältet
för handskrift (1).
–
För att ta bort/ändra tecken/bokstäver finns
flera alternativ:
•
Tryck i listan (3) på den bokstav eller ord
som egentligen avsågs.
•
Tryck på knappen för att ångra textinmatning (5) för att ta bort bokstaven och
börja om.
•
Svep horisontellt från höger till vänster13
över området för handskrivna bokstäver
(1). Ta bort flera bokstäver genom att
svepa över området flera gånger.
•
Ett tryck på krysset i textfältet (2) tar bort
all inskriven text.
}}
119
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
||
Byta rad i fritextfält med handskrift
Ändra utseendet i centerdisplay
Skärmens utseende i centerdisplayen är möjligt
att ändra genom att välja tema.
Byt rad för hand genom att rita in ovan tecken i fältet för
handskrift14.
Göra mellanslag i fritextfält med handskrift
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn.
2.
Tryck på My Car
display.
3.
Välj därefter tema, t.ex. Minimalistic eller
Chrome Rings.
Displayer
Teman för
Som tillägg till dessa utseenden är det möjligt att
välja mellan Normal och Ljus. Vid Normal är
bakgrunden i skärmen mörk och texterna är ljusa.
Detta alternativ är förvalt för alla teman. Om så
önskas kan en ljus variant väljas där utseendet
ändras så att bakgrunden blir ljus och texterna
mörka. Alternativet kan t.ex. vara användbart vid
starkt dagsljus.
Alternativen är alltid tillgängliga för användaren
och påverkas inte av belysningen runt omkring.
Relaterad information
Gör ett mellanslag genom att rita ett streck från vänster
till höger15.
•
Ändra inställningar i centerdisplayens toppvy
(s. 121)
Relaterad information
•
Aktivera och deaktivera centerdisplay
(s. 105)
•
Rengöra centerdisplay (s. 629)
•
14
15
120
Tangentbordet i centerdisplay (s. 115)
För arabiskt tangentbord – rita samma tecken men spegelvänt.
För arabiskt tangentbord – rita strecket från höger till vänster.
Stänga av och ändra volymen på
systemljud i centerdisplay
Systemljudet i centerdisplayen är möjligt att
ändra volym på eller stänga av.
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn i centerdisplayen.
2.
Tryck på Ljud
3.
Dra i reglaget under Tryckljud, för att ändra
volym/stänga av ljudet för tryck på skärmen.
Dra reglaget till önskad ljudnivå.
Systemvolymer.
Relaterad information
•
•
•
Översikt av centerdisplay (s. 99)
Ändra inställningar i centerdisplayens toppvy
(s. 121)
Ljudinställningar (s. 494)
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
Ändra systemenheter
Ändra systemspråk
Inställningar för enheter görs i centerdisplayens
meny Inställningar.
Inställningar för språk görs i centerdisplayens
meny Inställningar.
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn i centerdisplayen.
2.
Gå vidare till System Systemspråk och
enheter Måttenheter.
3.
Välj en enhetsstandard:
OBS
Att byta språk i centerdisplayen kan innebära
att viss ägarinformation inte överensstämmer
med nationella eller lokala lagar och bestämmelser. Byt inte till ett språk som är svårt att
förstå, det kan då bli svårt att hitta tillbaka i
strukturen i skärmen.
• Metrisk – kilometer, liter och grader Cel-
Ändra inställningar i
centerdisplayens toppvy
Det går att ändra inställningar och information
för många av bilens funktioner via centerdisplayen.
1.
Öppna toppvyn genom att trycka på fliken
högst upp eller genom att dra/svepa uppifrån och ner över skärmen.
2.
Tryck på Inställningar för att öppna inställningsmenyn.
sius.
• Brittisk – miles, gallons och grader Cel-
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn i centerdisplayen.
2.
Gå vidare till System
enheter.
3.
Välj Systemspråk. Språk med stöd för röststyrning har en röststyrningssymbol.
> Språket i förardisplayen, centerdisplayen
och head-up-displayen ändras.
sius.
• Amerikansk – miles, gallons och grader
Fahrenheit.
> Enheterna i förardisplayen, centerdisplayen och head-up-displayen ändras.
Relaterad information
•
•
•
Översikt av centerdisplay (s. 99)
Ändra inställningar i centerdisplayens toppvy
(s. 121)
Ändra systemspråk (s. 121)
Systemspråk och
Relaterad information
•
•
•
Översikt av centerdisplay (s. 99)
Toppvyn med knappen för Inställningar.
Ändra inställningar i centerdisplayens toppvy
(s. 121)
3.
Tryck på en av kategorierna och underkategorierna för att navigera till önskad inställning.
4.
Ändra en eller flera inställningar. Olika typer
av inställningar ändras på olika sätt.
> Ändringarna sparas direkt.
Ändra systemenheter (s. 121)
}}
121
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
||
Öppna kontextuell inställning i
centerdisplay
2.
Tryck på Inställningar Navigation.
> Sida för navigationsinställningar öppnas.
Via kontextuella inställningar är det möjligt för de
flesta av bilens grundappar att ändra inställningar direkt i toppvyn i centerdisplayen.
3.
Ändra inställningar efter önskemål och
bekräfta valen.
Tryck på Stäng eller fysiska hemknappen under
centerdisplayen för att stänga inställningsvyn.
De flesta av bilens grundappar har denna kontextuella inställningsmöjlighet, men inte alla.
Tredjepartsappar
Tredjepartsappar ligger inte i bilens system från
början utan är sådana som är möjliga att ladda
ner, t.ex. Volvo ID. Här görs inställningarna alltid
inuti appen och inte från toppvyn.
En underkategori i inställningsmenyn med olika typer av
inställningar, här en flervalsknapp och radioknappar.
Relaterad information
•
•
•
Översikt av centerdisplay (s. 99)
Återställa inställningar i centerdisplay
(s. 123)
Tabell över inställningar i centerdisplay
(s. 124)
Relaterad information
Kontextuell inställning är en genväg för att
komma åt specifik inställning som rör den aktiva
funktionen som visas på skärmen. De appar som
ligger i bilen från början, t.ex. FM-radio och USB,
är en del av Sensus och tillhör bilens inbyggda
funktioner. Inställningarna för dessa appar är möjliga att ändra direkt via kontextuell inställning i
toppvyn.
När kontextuell inställning är tillgänglig:
1.
122
•
Ändra inställningar i centerdisplayens toppvy
(s. 121)
•
•
Översikt av centerdisplay (s. 99)
•
Ladda ner appar (s. 497)
Toppvyn med knappen för kontextuell inställning.
Dra ner toppvyn då en app är i expanderat
läge, t.ex. Navigation.
Återställa inställningar i centerdisplay
(s. 123)
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
Återställa användardata vid ägarbyte
Vid ett ägarbyte bör användardata och systeminställningar återställas till fabriksinställning.
Det är möjligt att återställa inställningarna i bilen
på olika nivåer. Återställ all användardata och
systeminställningar till ursprunglig fabriksinställning vid ägarbyte. Vid ett ägarbyte är det även
viktigt att byta ägare till tjänsten Volvo On Call*.
Relaterad information
•
Återställa inställningar i centerdisplay
(s. 123)
•
Återställa inställningar i förarprofiler (s. 128)
Återställa inställningar i
centerdisplay
4.
För valet Återställ personliga inställningar
bekräftas återställningen genom att trycka på
Återställ för aktiv profil eller Återställ för
alla profiler.
> Valda inställningar återställs.
Det går att återställa standardvärdet för alla
inställningar som har gjorts i centerdisplayens
inställningsmeny.
Två typer av återställning
Det finns två olika typer av återställning för
inställningarna i inställningsmenyn:
• Fabriksåterställning – rensar alla data och
filer samt återställer samtliga inställningar till
standardvärde.
• Återställ personliga inställningar – rensar
personliga data samt återställer personliga
inställningar till standardvärde.
Tryck på OK för att bekräfta återställningen.
Relaterad information
•
•
•
Översikt av centerdisplay (s. 99)
Ändra inställningar i centerdisplayens toppvy
(s. 121)
Tabell över inställningar i centerdisplay
(s. 124)
Återställa inställningar
Följ dessa instruktioner för att återställa inställningara.
OBS
Fabriksåterställning är möjlig endast när
bilen är stillastående.
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn i centerdisplayen.
2.
Gå vidare till System
Fabriksåterställning.
3.
Välj önskad typ av återställning.
> Ett popup-fönster visas.
* Tillval/tillbehör. 123
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
Tabell över inställningar i
centerdisplay
Underkategorier
Underkategorier
Centerdisplayens inställningsmeny har ett antal
huvudkategorier och underkategorier där inställningar och information för många av bilens funktioner finns samlade.
Låsning
TV*
Parkeringsbroms och fjädring
Video
Det finns sju huvudkategorier: My Car, Ljud,
Navigation, Media, Kommunikation, Klimat
och System.
Varje kategori innehåller i sin tur ett antal underkategorier och inställningsmöjligheter. I tabellerna
nedan visas första nivån av underkategorier.
Inställningsmöjligheterna för en funktion eller ett
område beskrivs mer utförligt i respektive avsnitt
av ägarmanualen.
Ljud
Kommunikation
Underkategorier
Underkategorier
Telefon
Ton
Textmeddelanden
Balans
Android Auto*
Systemvolymer
Apple CarPlay*
Navigation
Bluetooth enheter
Vissa inställningar är personliga, vilket innebär att
de kan sparas till Förarprofiler, medan andra är
globala, vilket innebär att de inte är knutna till en
förarprofil.
Underkategorier
Wi-Fi
Karta
Bilens Wi-Fi delning
Resväg och Vägledning
Internet via bilmodem*
My Car
Trafik
Volvo On Call*
Underkategorier
Displayer
IntelliSafe
Körpreferenser/Individuellt körläge*
Ljus och belysning
Speglar och bekvämlighet
124
Vindrutetorkare
Media
Volvo servicenätverk
Underkategorier
Klimat
AM/FM-radio
Huvudkategorin Klimat har inga underkategorier.
DAB*
Gracenote®
* Tillval/tillbehör.
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
System
Underkategorier
Förarprofil
Datum och Tid
Systemspråk och enheter
Integritet och datadelning
Tangentbordslayout
Röststyrning*
Fabriksåterställning
Systeminformation
Relaterad information
•
•
•
Översikt av centerdisplay (s. 99)
Ändra inställningar i centerdisplayens toppvy
(s. 121)
Återställa inställningar i centerdisplay
(s. 123)
Förarprofiler
Många av inställningarna som görs i bilen kan
anpassas efter förarens personliga önskemål
och sparas i en eller flera förarprofiler.
De personliga inställningarna sparas automatiskt
i den aktiva förarprofilen. Varje nyckel kan kopplas till en förarprofil. När den kopplade nyckeln
används anpassas bilen efter den specifika förarprofilens inställningar.
Vilka inställningar sparas i förarprofiler?
Många av inställningarna som görs i bilen kommer automatiskt att sparas i den aktiva förarprofilen om profilen inte är skyddad. I bilen är inställningarna som görs antingen personliga eller globala. Det är de personliga inställningarna som
sparas i förarprofiler.
Inställningar som kan sparas i en förarprofil gäller
bland annat skärmar, speglar, framsäten, navigation*, ljud- och mediasystem, språk och röststyrning.
Vissa inställningar, de så kallade globala inställningarna, är möjliga att ändra men sparas inte till
en specifik förarprofil. Ändring av de globala
inställningarna påverkar alla profiler.
Inställningarna av tangentbordslayouten är exempel på globala inställningar. Om förarprofil X
används för att lägga till fler språk till tangentbordet ligger dessa kvar och är möjliga att växla
mellan även om förarprofil Y används. Inställningarna för tangentbordslayouten sparas inte till en
specifik förarprofil – inställningarna är globala.
Personliga inställningar
Om förarprofil X har använts för att t.ex. ställa in
ljusstyrkan i centerdisplayen påverkas inte förarprofil Y av inställningen. Den har sparats till förarprofil X – inställningen av ljusstyrka är en personlig inställning.
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
Välja förarprofil (s. 126)
Ändra namn på förarprofil (s. 126)
Koppla fjärrnyckel till förarprofil (s. 127)
Skydda förarprofil (s. 127)
Återställa inställningar i förarprofiler (s. 128)
Tabell över inställningar i centerdisplay
(s. 124)
Globala inställningar
De globala inställningarna och parametrarna ändras inte när en förarprofil byts mot en annan. De
förblir desamma oavsett vilken förarprofil som är
aktiv.
* Tillval/tillbehör. 125
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
Välja förarprofil
När centerdisplayen startas visas vilken förarprofil som är vald högst upp i skärmen. Den förarprofil som användes senast är den som kommer
vara aktiv när bilen låses upp nästa gång. Det är
möjligt att byta till en annan förarprofil efter att
bilen har låsts upp. Om fjärrnyckeln däremot har
kopplats till en förarprofil är det denna som väljs
vid uppstart.
Det finns två alternativ för att byta till en annan
förarprofil.
Alternativ 1:
1.
Tryck på namnet på förarprofilen som visas i
centerdisplayens överkant när displayen
startas.
> En lista på valbara förarprofiler visas.
2.
Välj önskad förarprofil.
3.
Tryck på Bekräfta.
> Förarprofilen är vald och systemet laddar
in den nya förarprofilens inställningar.
4.
Tryck på Bekräfta.
> Förarprofilen är vald och systemet laddar
in den nya förarprofilens inställningar.
Relaterad information
•
•
•
•
Ändra namn på förarprofil
Det är möjligt att byta namn på de olika förarprofilerna som används i bilen.
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn i centerdisplayen.
Navigera i centerdisplayens vyer (s. 105)
2.
Tryck på System
Ändra namn på förarprofil (s. 126)
3.
Välj Redigera profil.
> En meny visas där det är möjligt att redigera profilen.
4.
Tryck i rutan Profilnamn.
> Ett tangentbord blir synligt och namnet är
möjligt att ändra. Tryck på
för stänga
tangentbordet.
5.
Spara namnändringen genom att trycka
Bakåt eller Stäng.
> Namnet har nu ändrats.
Förarprofiler (s. 125)
Koppla fjärrnyckel till förarprofil (s. 127)
OBS
Ett profilnamn kan inte börja med mellanslag,
då kommer profilnamnet inte att sparas.
Alternativ 2:
1.
Dra ner toppvyn i centerdisplayen.
Relaterad information
2.
Tryck på Profil.
> Samma lista som för alternativ 1 visas.
•
•
3.
126
Förarprofiler.
Välj önskad förarprofil.
Välja förarprofil (s. 126)
Tangentbordet i centerdisplay (s. 115)
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
Skydda förarprofil
Relaterad information
I vissa fall är det önskvärt att olika inställningar
som görs i bilen inte ska sparas till den aktiva
förarprofilen. Det är då möjligt att skydda förarprofilen.
•
OBS
Skydda förarprofil är möjligt endast när bilen
är stillastående.
För att skydda en förarprofil:
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn i centerdisplayen.
2.
Tryck på System
3.
Välj Redigera profil.
> En meny visas där det är möjligt att redigera profilen.
Förarprofiler.
4.
Välj Skydda profil för att skydda profilen.
5.
Spara valet att skydda profilen genom att
trycka på Bakåt/Stäng.
> När profilen är skyddad kommer inställningar som görs i bilen inte automatiskt
att sparas till profilen. Ändringarna måste
istället sparas manuellt med tryck på
Spara aktuella inställningar till
profilen. När profilen är oskyddad sparas
inställningarna däremot automatiskt till
profilen.
Förarprofiler (s. 125)
Koppla fjärrnyckel till förarprofil
Det är möjligt att koppla sin nyckel till en förarprofil. På så vis väljs automatiskt förarprofilen
med alla dess inställningar varje gång bilen
används med den specifika fjärrnyckeln.
Första gången fjärrnyckeln används är den inte
kopplad till någon specifik förarprofil. Vid uppstart
av bilen aktiveras automatiskt profilen Gäst.
Det är möjligt att manuellt välja en förarprofil utan
att koppla ihop den med nyckeln. Vid upplåsning
av bilen aktiveras den senast aktiva förarprofilen.
Har nyckeln en gång kopplats ihop med en förarprofil behöver ett val av förarprofil inte göras när
den specifika nyckeln används.
Koppla fjärrnyckel till en förarprofil
OBS
Koppla fjärrnyckel till förarprofil är möjligt
endast när bilen är stillastående.
Välj först vilken profil som ska kopplas till nyckeln,
om profilen som ska kopplas inte redan är aktiv.
Den aktiva profilen kan därefter kopplas till nyckeln.
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn i centerdisplayen.
2.
Tryck på System
Förarprofiler.
}}
127
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
||
3.
4.
5.
Markera önskad profil. Displayen går tillbaka
till hemvyn. Profilen Gäst går inte att koppla
ihop med en nyckel.
Dra ner toppvyn igen och tryck på
Inställningar System Förarprofiler
Redigera profil.
Välj Anslut fjärrnyckel för att koppla profilen
med nyckeln. Det är inte möjligt att koppla en
förarprofil till en annan nyckel än den som för
tillfället används i bilen. Finns det flera nycklar
i bilen visas texten Fler än en nyckel
hittades, placera nyckeln som skall
anslutas på "backup"-läsaren.
6.
Tryck på OK.
> Den aktuella nyckeln är nu kopplad till förarprofilen och förblir det så länge rutan för
Anslut fjärrnyckel inte bockas ur.
Återställa inställningar i förarprofiler
Inställningar som har sparats till en eller flera förarprofiler kan återställas om bilen står stilla.
OBS
Relaterad information
•
•
•
Fabriksåterställning är möjlig endast när
bilen är stillastående.
Förarprofiler (s. 125)
Ändra namn på förarprofil (s. 126)
Fjärrnyckel (s. 227)
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn.
2.
Tryck på System Fabriksåterställning
Återställ personliga inställningar.
3.
Välj något av alternativen Återställ för aktiv
profil, Återställ för alla profiler eller
Avbryt.
Relaterad information
•
•
Backup-läsarens placering i tunnelkonsolen.
> När texten Profilen är ansluten till
nyckeln visas är nyckeln och förarprofilen
ihopkopplade.
128
Förarprofiler (s. 125)
Återställa inställningar i centerdisplay
(s. 123)
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
Meddelande i centerdisplay
Centerdisplayen kan vid olika händelser visa
meddelanden för att informera eller hjälpa föraren.
Popup-meddelanden
I vissa fall visas ett meddelande i form av ett
popup-fönster. Popup-meddelanden har högre
prioritet än meddelanden som visas i statusfältet
och kräver kvittens/åtgärd innan de försvinner.
Meddelanden som behöver sparas lägger sig i
toppvyn i centerdisplayen.
Hantera meddelande i centerdisplay
Meddelanden i centerdisplayen hanteras i centerdisplayens vyer.
Relaterad information
•
•
•
Hantera meddelande i centerdisplay (s. 129)
Hantera meddelande sparat från centerdisplay (s. 130)
Meddelande i förardisplay (s. 96)
Meddelande i centerdisplayens toppvy.
Meddelande i centerdisplayens toppvy.
I centerdisplayen visas meddelanden av lägre
prioritet för föraren.
De flesta meddelanden visas över centerdisplayens statusfält. Efter en stund, eller när meddelandet åtgärdats om det krävs, försvinner meddelandet från statusfältet. Om ett meddelande
behöver sparas lägger det sig i toppvyn i centerdisplayen.
Vissa meddelanden i centerdisplayen har en
knapp (eller flera knappar i popup-meddelanden)
för att t.ex. aktivera/deaktivera en funktion kopplad till meddelandet.
Meddelandets utformning kan variera och kan
visas tillsammans med grafik, symboler eller en
knapp för att t.ex. aktivera/deaktivera en funktion
kopplad till meddelandet.
}}
129
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
||
Hantera nytt meddelande
För meddelanden med knappar:
–
Tryck på knappen för att utföra åtgärden eller
låt meddelandet automatiskt stängas efter
en stund.
> Meddelandet försvinner från statusfältet.
Hantera meddelande sparat från
centerdisplay
Meddelanden som sparats från förar- och centerdisplayerna hanteras i båda fallen i centerdisplayen.
Stäng meddelandet genom att trycka på det
eller låt meddelandet automatiskt stängas
efter en stund.
> Meddelandet försvinner från statusfältet.
–
Relaterad information
Relaterad information
•
Meddelande i centerdisplay (s. 129)
Hantera meddelande sparat från centerdisplay (s. 130)
Meddelande i förardisplay (s. 96)
Sparade meddelanden och möjliga val i toppvyn.
Meddelanden som visats i centerdisplayen och
som behöver sparas läggs i centerdisplayens
toppvy.
Läsa sparat meddelande
1. Öppna toppvyn i centerdisplayen.
> En lista med sparade meddelanden visas.
Meddelanden med en pil till höger går att
expandera.
130
Tryck på knappen för att utföra åtgärden.
Sparade meddelanden i toppvyn raderas automatiskt när bilen stängs av.
Om ett meddelande behöver sparas lägger det
sig i toppvyn i centerdisplayen.
•
•
Tryck på ett meddelande för att expandera/
minimera.
> Mer information om meddelandet visas i
listan och bilden till vänster i appen visar
information om meddelandet i grafisk
form.
Hantera sparat meddelande
Vissa meddelanden har en knapp för att t.ex. aktivera/deaktivera en funktion kopplad till meddelandet.
För meddelanden utan knappar:
–
2.
•
•
•
Meddelande i centerdisplay (s. 129)
Hantera meddelande i centerdisplay (s. 129)
Meddelande i förardisplay (s. 96)
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
Head-up-display*
Head-up-displayen är ett komplement till bilens
förardisplay och projicerar information från förardisplayen på vindrutan. Den projicerade bilden
kan endast ses från förarens position.
OBS
Förarens möjlighet att se informationen i
head-up-displayen försämras av:
•
•
•
•
användning av polariserande solglasögon
en körställning som medför att föraren
inte sitter centrerad i sätet
föremål på displayenhetens täckglas
ogynnsamma ljusförhållanden.
VIKTIGT
Inkommande telefonsamtal.
Head-up-displayen visar varningar och information avseende hastighet, farthållarfunktioner, navigation etc. i förarens synfält. Även trafikskyltsinformation och inkommande telefonsamtal kan
visas i head-up-displayen.
Displayenheten varifrån informationen projiceras finns i instrumentpanelen. För att undvika
skador på displayenhetens täckglas – förvara
inga föremål på täckglaset och se till att inga
föremål faller ner på det.
Exempel på vad som kan visas i displayen.
Hastighet
Farthållare
Navigation
Trafikskyltar
Ett antal symboler kan visas tillfälligt i head-updisplayen, t.ex.:
Om varningssymbolen tänds – läs varningsmeddelande i förardisplayen.
Om informationssymbolen tänds – läs
meddelande i förardisplayen.
}}
* Tillval/tillbehör. 131
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
||
Snöflingesymbolen tänds vid risk för
frosthalka.
OBS
Vissa synfel kan vid användning av head-updisplay medföra huvudvärk och en känsla av
ansträngdhet.
Relaterad information
•
Aktivera och deaktivera head-up-display*
(s. 132)
•
•
Rengöring av head-up-display* (s. 630)
Aktivera och deaktivera head-updisplay*
Head-up-displayen kan aktiveras och deaktiveras
när bilen har startats.
Head-up-display vid byte av vindruta*
(s. 607)
Tryck på knappen Head-up
display i centerdisplayens
funktionsvy. En indikering i
knappen lyser när funktionen är
aktiverad.
City Safety i head-up-displayen
Vid en kollisionsvarning ersätts informationen i
head-up-displayen av grafik för City Safety.
Denna grafik tänds även om head-up-displayen
är avstängd.
Relaterad information
•
•
Inställningar för head-up-display* (s. 133)
Head-up-display* (s. 131)
Grafiken för City Safety blinkar för att fånga förarens
uppmärksamhet.
132
* Tillval/tillbehör.
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
Inställningar för head-up-display*
Justera ljusstyrka och höjdposition
Justera inställningar för head-up-displayens visning på vindrutan.
Bekräfta
Grafikens ljusstyrka anpassas automatiskt till ljusförhållandena i dess bakgrund. Ljusstyrkan påverkas även av justeringen av ljusstyrkan i bilens
övriga displayer.
Inställningar kan göras när bilen har startats och
en projicerad bild visas på vindrutan.
Välja visningsalternativ
Välj funktioner som ska visas i head-up-displayen.
1.
1.
Tryck på Inställningar i centerdisplayens
toppvy.
Tryck på knappen Justeringar för head-up
display i centerdisplayens funktionsvy.
2.
2.
Tryck på My Car Displayer
display alternativ.
Justera den projicerade bildens ljusstyrka
och höjdposition i förarens synfält med rattens högra knappsats.
3.
Välj en eller flera funktioner:
•
•
•
•
Head-up
Sänka positionen
Höjdpositionen kan lagras i minnesfunktionen för
elmanövrerat* framsäte med knappsatsen i förardörren.
Visa navigation
Visa Road Sign Information
Visa förarstöd
Visa telefon.
Inställningen sparas som personlig inställning i
förarprofilen.
Minska ljusstyrkan
Öka ljusstyrkan
Höja positionen
}}
* Tillval/tillbehör. 133
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
||
Kalibrera horisontalläge
Relaterad information
Kalibrering av head-up-displayens horisontalläge
kan behövas i samband med byte av vindruta eller
displayenhet. Kalibreringen innebär att den projicerade bilden roteras moturs eller medurs.
•
•
1.
Tryck på Inställningar i centerdisplayens
toppvy.
2.
Välj My Car Displayer Head-up
display alternativ Kalibrering för headup display.
3.
Kalibrera bildens horisontalläge med rattens
högra knappsats.
Rotera moturs
Rotera medurs
Bekräfta
16
134
•
•
Head-up-display* (s. 131)
Aktivera och deaktivera head-up-display*
(s. 132)
Förarprofiler (s. 125)
Lagra position för säte, backspeglar och
head-up-display* (s. 172)
Röststyrning16
Föraren kan röststyra vissa funktioner i mediaspelaren, Bluetooth-ansluten telefon, klimatsystemet och Volvos navigationssystem*.
Röstkommandon erbjuder extra bekvämlighet och
hjälper föraren att inte distraheras så att hon eller
han kan koncentrera sig på körningen, vägen och
trafiksituationen.
VARNING
Föraren är alltid ytterst ansvarig för att fordonet framförs på ett säkert sätt och att alla tillämpliga trafikregler efterföljs.
Röststyrningssystemets mikrofon
Röststyrning sker i dialogform genom att användaren säger kommandon och får verbal respons
Gäller vissa marknader.
* Tillval/tillbehör.
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
från systemet. Röststyrningssystemet använder
samma mikrofon som Bluetooth-anslutna
enheter, och röststyrningssystemets svar sker
genom bilens högtalare. I vissa fall visas även
textmeddelande i förardisplayen. Funktioner styrs
med rattens högra knappsats och inställningar
görs via centerdisplayen.
Använda röststyrning17
Tryck på rattknappen för röststyrning
för att aktivera
systemet och initiera en dialog
med röstkommandon.
Systemuppdatering
Röststyrningssystemet förbättras kontinuerligt.
Hämta uppdateringar för optimal funktionalitet på
support.volvocars.com.
Tänk på följande:
•
Tala efter tonen med normal röst i vanligt
tempo.
Relaterad information
•
Tala inte när systemet svarar (systemet uppfattar inte kommandon under denna tid).
•
Undvik bakgrundsljud i kupéutrymmet genom
att ha dörrar, rutor och panoramatak*
stängda.
•
•
•
•
•
Använda röststyrning (s. 135)
Röststyra telefon (s. 136)
Röststyra radio och media (s. 137)
Röststyra klimat (s. 189)
Inställningar för röststyrning (s. 137)
Röststyrning kan avbrytas genom att:
•
•
säga "Avbryt".
långt tryck på rattknappen för röststyrning
.
Exempel på röststyrning
Tryck på
, säg "Ring [Förnamn]
[Efternamn] [nummerkategori]" – ringer vald
kontakt från telefonboken. Om kontakten har
flera telefonnummer (t.ex. hem, mobil, arbete)
måste rätt kategori nämnas.
Tryck alltså på
mobil".
och säg "Ring Robyn Smith
Kommandon/fraser
Följande kommandon är alltid möjliga att
använda:
•
"Repetera" – repeterar senaste röstinstruktionen i pågående dialog.
•
•
"Avbryt" – avbryter dialogen.
"Hjälp" – startar en hjälpdialog. Systemet
svarar med kommandon som kan användas i
aktuell situation, en uppmaning eller ett
exempel.
Kommandon för specifika funktioner, såsom telefon och radio, finns beskrivna i specifika avsnitt.
För att påskynda kommunikationen och hoppa
över uppmaningar från systemet, tryck på rattknappen för röststyrning
då systemrösten
talar och säg nästa kommando.
17
Gäller vissa marknader.
}}
* Tillval/tillbehör. 135
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
||
Siffror
Sifferkommandon anges olika beroende på vilken
funktion som ska styras:
•
Telefon- och postnummer ska sägas individuellt siffra för siffra, t.ex. noll tre ett två två
fyra fyra tre (03122443).
•
Husnummer kan sägas individuellt eller i
grupp, t.ex. två två eller tjugotvå (22). För
engelska och nederländska kan flera grupper
sägas i sekvens, t.ex. tjugotvå tjugotvå (22
22). För engelska kan även dubbel eller trippel användas, t.ex. dubbel nolla (00). Nummer kan anges inom intervallet 0-2300.
•
Frekvenser kan sägas nittioåtta komma åtta
(98,8), etthundrafyra komma två eller hundrafyra komma två (104,2).
Relaterad information
•
•
•
•
•
18
19
136
Röststyra telefon18
Relaterad information
Ring en kontakt, få meddelanden upplästa eller
diktera korta meddelanden med röststyrningskommandon till en Bluetooth-ansluten telefon.
•
•
•
•
•
•
För att ange en kontakt i telefonboken så behöver röststyrningskommandot innefatta kontaktinformationen som finns angiven i telefonboken.
Om en kontakt, t.ex. Robyn Smith, har flera telefonnummer så kan även nummerkategorin anges,
t.ex. hem eller mobil: "Ring Robyn Smith
mobil".
Tryck på
mando:
Röststyra radio och media (s. 137)
"Ring [kontakt]" – ringer vald kontakt från
telefonboken.
•
"Ring [telefonnummer]" – ringer telefonnummer.
•
•
"Samtalslista" – visar samtalslistan.
Röststyra klimat (s. 189)
Inställningar för röststyrning (s. 137)
•
Röststyra radio och media (s. 137)
Röststyra klimat (s. 189)
Inställningar för röststyrning (s. 137)
Internetansluten bil* (s. 530)
och säg något av följande kom-
•
Röststyrning (s. 134)
Röststyra telefon (s. 136)
Röststyrning (s. 134)
Använda röststyrning (s. 135)
"Läs meddelande" – meddelande läses
upp. Finns flera meddelanden - välj vilket
meddelande som ska läsas upp.
"Diktera meddelande till [kontakt]" –
användaren uppmanas säga ett kort meddelande. Därefter läses meddelandet upp och
användaren kan välja att skicka19 eller göra
om meddelandet. För den här funktionen
måste bilen vara ansluten till internet.
Gäller vissa marknader.
Endast vissa telefoner kan skicka meddelanden via bilen. För kompatibilitet, se support.volvocars.com.
* Tillval/tillbehör.
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
Röststyra radio och media20
Här följer kommandon för röststyrning av radio
och mediaspelare.
•
•
•
Tryck på
mandon:
•
och säg något av följande kom-
•
"Media" – startar en dialog för media och
radio och visar exempel på kommandon.
•
•
•
"Spela [artist]" – spelar musik av vald artist.
•
"Spela [låttitel]" – spelar vald låt.
"Spela [låttitel] från [album]" – spelar vald
låt från valt album.
"Spela [TV-kanalnamn]" – startar vald TVkanal*21.
"USB" – startar uppspelning från USB.
Inställningar för röststyrning22
"iPod" – startar uppspelning från iPod.
Här väljs inställningar för röststyrningssystemet.
"Bluetooth" – startar uppspelning från
Bluetooth-ansluten mediakälla.
"Liknande musik" – spelar musik från USBanslutna enheter som liknar den musik som
spelas.
System
Röststyrning
Inställningar kan göras inom följande områden:
Röststyrning (s. 134)
• Repetera röstkommando
• Kön
• Talhastighet
Använda röststyrning (s. 135)
Ljudinställningar
Röststyra telefon (s. 136)
Välj ljudinställningar under:
Relaterad information
•
•
•
•
•
Inställningar
Röststyra klimat (s. 189)
Inställningar för röststyrning (s. 137)
Inställningar
Röststyrning
Ljud
Systemvolymer
•
"Spela [radiostation]" – startar vald radiokanal.
Språkinställningar
•
"Ställ in [frekvens]" – startar vald radiofrekvens i aktivt radioband. Om ingen radiokälla
är aktiv startas FM-bandet som standard.
Röststyrning är inte möjlig för alla språk. Tillgängliga språk för röststyrning är markerade med en
.
ikon i språklistan –
•
"Ställ in [frekvens] [frekvensband]" –
startar vald radiofrekvens på valt radioband.
Byte av språk slår även igenom på meny-, meddelande- och hjälptexter.
•
•
•
•
•
"Radio" – startar FM-radio.
20
21
"FM radio" – startar FM-radio.
"DAB" – startar DAB-radio*.
Inställningar
och enheter
System Systemspråk
Systemspråk
"TV" – startar uppspelning från TV*21.
"CD" – startar uppspelning från CD*.
Gäller vissa marknader.
Gäller vissa marknader.
}}
* Tillval/tillbehör. 137
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
||
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
•
22
138
Röststyrning (s. 134)
Använda röststyrning (s. 135)
Röststyra telefon (s. 136)
Röststyra klimat (s. 189)
Röststyra radio och media (s. 137)
Ljudinställningar (s. 494)
Ändra systemspråk (s. 121)
Gäller vissa marknader.
BELYSNING
BELYSNING
Ljusreglage
Läge
De olika ljusreglagen kontrollerar både yttre och
inre belysning. Med vänster rattspak aktiveras
och justeras yttre belysning. Med tumhjul i instrumentpanelen justeras interiör ljusstyrka.
VARNING
Innebörd
Bilens ljussystem kan inte i alla situationer
avgöra när dagsljuset är för svagt eller tillräckligt starkt, t.ex. vid dimma och regn.
Halvljus och positionsljus.
Helljus kan aktiveras.
Föraren är alltid ansvarig för att bilen framförs
med ett trafiksäkert ljus och enligt gällande
trafikbestämmelser.
Helljusblink kan användas.
Yttre belysning
Varselljus och positionsljus i dagsljus.
Halvljus och positionsljus i svagt
dagsljus eller mörker eller när dimljus fram* och/eller bak är aktiverat.
Tumhjul i instrumentpanel
Funktionen Automatiskt helljus kan
aktiveras.
Helljus kan aktiveras när halvljus är
tänt.
Helljusblink kan användas.
Automatiskt helljus på/av.
Vridring i vänster rattspak.
När bilens elsystem är i tändningsläge II gäller
följande funktioner för vridringens olika lägen:
Läge
Innebörd
Varselljus.
Helljusblink kan användas.
Varselljus och positionsljus.
Positionsljus när bilen är parkerad.A
Helljusblink kan användas.
140
A
Om bilen är igång men stillastående kan vridringen skiftas till
läge
från annat läge för att tända endast positionsljusen i stället för annan belysning.
Volvo rekommenderar att läge
bilen körs.
används när
Tumhjul (till vänster) för att justera interiör ljusstyrka.
Relaterad information
•
Justera ljusfunktioner via centerdisplay
(s. 141)
•
•
•
•
Interiör belysning (s. 150)
Positionsljus (s. 141)
Använda blinkers (s. 146)
Använda helljus (s. 143)
* Tillval/tillbehör.
BELYSNING
•
•
•
•
•
•
Halvljus (s. 143)
Dimljus bak (s. 147)
Aktiva kurvljus* (s. 146)
Bromsljus (s. 148)
Nödbromsljus (s. 148)
Varningsblinkers (s. 148)
Justera ljusfunktioner via
centerdisplay
Flera ljusfunktioner kan justeras och aktiveras via
centerdisplayen. Exempelvis automatiskt helljus,
ledbelysning och trygghetsbelysning.
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn.
2.
Tryck på My Car
3.
Välj Exteriör belysning eller Interiör
belysning och sedan den funktion som
önskas justeras.
Positionsljus
Positionsljus kan användas för att andra trafikanter ska se bilen om den stannar eller står parkerad. Positionsljuset tänds med rattspakens
vridring.
Ljus och belysning.
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
•
Ljusreglage (s. 140)
Automatiskt helljus (s. 144)
Använda ledbelysning (s. 149)
Trygghetsbelysning (s. 149)
Använda blinkers (s. 146)
Ändra inställningar i centerdisplayens toppvy
(s. 121)
Funktionsvy i centerdisplay (s. 111)
Rattspakens vridring i läget för positionsljus.
Ställ vridringen i läge
– positionsljusen
tänds (nummerskyltsbelysningen tänds samtidigt).
Är bilens elsystem i tändningsläge II lyser varselljusen i stället för positionsljus fram. När vridringen är i denna position så är positionljusen
tända oavsett vilket tändningsläge bilens elsystem är i.
Om bilen är igång men stillastående kan vridfrån
ringen skiftas till läget för positionsljus
annat läge för att tända endast positionsljusen i
stället för annan belysning.
}}
* Tillval/tillbehör. 141
BELYSNING
||
Vid körning i mer än 30 sekunder i max 10 km/h
(ca 6 mph) eller om hastigheten överstiger
10 km/h (ca 6 mph) tänds varselljus. Föraren bör
.
vrida till annat läge än
När det är mörkt ute och bakluckan öppnas tänds
de bakre positionsljusen (om de inte redan är
tända) för att uppmärksamma bakomvarande.
Detta sker oavsett vilket läge vridringen står i
eller vilket tändningsläge bilens elsystem är i.
Varselljus
Systemet är ett hjälpmedel för att spara
energi – det kan inte i alla situationer avgöra
när dagsljuset är för svagt eller tillräckligt
starkt, t.ex. vid dimma och regn.
Föraren är alltid ansvarig för att bilen framförs
med ett trafiksäkert korrekt ljus och enligt gällande trafikbestämmelser.
Relaterad information
Relaterad information
•
•
VARNING
Bilen har sensorer som känner av omgivningens
ljusförhållanden. Med rattspakens vridring i läge
,
eller
samt när bilens elsystem är i tändningsläge II lyser varselljuset. I läge
växlar strålkastarna automatiskt till halvljus
i svagt dagsljus eller mörker.
•
•
•
Ljusreglage (s. 140)
Tändningslägen (s. 432)
Ljusreglage (s. 140)
Tändningslägen (s. 432)
Halvljus (s. 143)
Rattspakens vridring i läge AUTO.
Med rattspakens vridring i läge
lyser varselljuset (DRL1) när bilen körs i dagsljus. Bilen
växlar automatiskt belysningen från varselljus till
halvljus i svagt dagsljus eller mörker. Växling till
halvljus sker också om dimljus fram* och/eller
bak aktiveras.
1
142
Daytime Running Lights
* Tillval/tillbehör.
BELYSNING
Halvljus
Vid körning med rattspakens vridring i läge
aktiveras halvljuset automatiskt i svagt
dagsljus eller mörker, när bilens elsystem är i
tändningsläge II.
Observera att vridringen i vänster rattspak måste
stå i läge
för att tunneldetekteringen ska
fungera.
Relaterad information
•
•
•
Ljusreglage (s. 140)
Använda helljus
Helljus manövreras med den vänstra rattspaken.
Helljus är bilens starkaste belysning och bör
användas vid mörkerkörning, så länge det inte
bländar andra trafikanter, för att få bättre sikt.
Tändningslägen (s. 432)
Varselljus (s. 142)
Rattspakens vridring i läge AUTO.
Rattspak med vridring.
Med rattspakens vridring i läge
aktiveras
också halvljuset automatiskt om dimljus bak aktiveras.
Helljusblink
lyser alltid
Med rattspakens vridring i läge
halvljuset när bilens elsystem är i tändningsläge
II.
Helljus
Tunneldetektering
Bilen känner av när den körs in i en tunnel och
skiftar då från varselljus till halvljus.
2
När halvljuset är tänt.
För rattspaken lätt bakåt till läget för helljusblink. Helljuset lyser tills spaken släpps.
Helljuset kan aktiveras när rattspakens vrid2 eller
. Aktivera
ring står i läge
helljuset genom att föra rattspaken framåt.
Deaktivera genom att föra rattspaken bakåt.
När helljuset är aktiverat lyser symbolen
förardisplayen.
i
}}
143
BELYSNING
||
Relaterad information
•
•
Ljusreglage (s. 140)
Automatiskt helljus (s. 144)
Automatiskt helljus
Automatiskt helljus är en funktion som med en
kamerasensor i vindrutans överkant upptäcker
mötande trafiks strålkastarljus eller framförvarande fordons bakljus, och då växlar från helljus
till halvljus.
Automatiskt helljus aktiveras med rattspakens vridring i
läge
.
Funktionen kan också ta hänsyn till gatubelysning. När kamerasensorn inte längre ser något
mötande eller framförvarande fordon tänds helljuset åter.
Funktionen kan träda in vid mörkerkörning när
bilens hastighet är ca 20 km/h (ca 12 mph) eller
högre.
144
Deaktivering av automatiskt helljus när helljuset
är på, medför att belysningen direkt ställs om till
halvljus.
När automatiskt helljus är aktiverat lyser symbomed vitt sken i förardisplayen.
len
När helljuset är tänt lyser symbolen med blått
sken. För LED-strålkastare gäller detta även om
helljuset är delvis avbländat, d.v.s. om ljuskäglan
lyser med något mer än halvljus.
BELYSNING
Bil med LED3-strålkastare*
Har det automatiska helljuset på/av-funktionalitet4 återgår belysningen till helljus någon sekund
efter det att kamerasensorn inte längre känner av
mötande trafiks strålkastarljus eller framförvarande fordons bakljus.
Har det automatiska helljuset adaptiv funktionalitet4 fortsätter ljuskäglan, till skillnad från vad som
sker vid konventionell avbländning, att lysa med
helljus på båda sidor om mötande eller framförvarande fordon – enbart den del av ljuskäglan som
pekar direkt på fordonet bländas av.
mötande trafiks strålkastarljus eller framförvarande fordons bakljus.
VARNING
Automatiskt helljus är ett hjälpmedel för att
vid gynnsamma förhållanden använda bästa
möjliga ljus.
Begränsningar för automatiskt helljus
Kamerasensorn som funktionen baseras på har
begränsningar.
Om denna symbol tillsammans med
meddelande Automatiskt helljus
Tillfälligt ej tillgängligt visas i förardisplayen, måste växling mellan heloch halvljus göras manuellt. Rattspakens vridring
. Symbolen
kan ändå stå i läge
slocknar när meddelandet visas.
Detsamma gäller om denna symbol tillsammans med meddelande
Vindrutesensor Sensor blockerad,
se ägarmanual visas.
Föraren är alltid ansvarig för att manuellt växla
mellan hel- och halvljus när trafiksituationer
eller väderförhållanden kräver det.
Relaterad information
•
•
•
Ljusreglage (s. 140)
Använda helljus (s. 143)
Begränsningar för Kameraenhet (s. 334)
Automatiskt helljus kan vara tillfälligt otillgängligt
t.ex. i situationer med tät dimma eller kraftigt
regn. När automatiskt helljus åter blir tillgängligt,
eller vindrutesensorerna inte längre är blockerade, släcks meddelandet och symbolen
tänds.
Adaptiv funktionalitet: Halvljus direkt mot mötande fordon, men fortsatt helljus på båda sidor om fordonet.
Belysningen återgår till fullt helljus någon sekund
efter det att kamerasensorn inte längre känner av
3 Lysdiod (Light Emitting Diode)
4 Beroende på bilens utrustningsnivå.
* Tillval/tillbehör. 145
BELYSNING
Använda blinkers
OBS
Bilens blinkers manövreras med vänster rattspak.
Blinkerlamporna blinkar tre gånger eller kontinuerligt, beroende på hur långt uppåt eller nedåt
spaken förs.
•
Denna automatiska blinksekvens kan
avbrytas genom att rattspaken omedelbart förs i motsatt riktning.
•
Om symbolen för blinker i förardisplayen
blinkar snabbare än normalt – se meddelande i förardisplayen.
Aktiva kurvljus*
Aktiva kurvljus är konstruerade för att ge maximal
belysning i kurvor och korsningar. Bil med LED5strålkastare* kan beroende på bilens utrustningsnivå ha aktiva kurvljus.
Kontinuerlig blinksekvens
För rattspaken uppåt eller nedåt till yttersta
läget.
Spaken stannar i sitt läge och förs tillbaka för
hand eller automatiskt av rattrörelsen.
Relaterad information
Blinkers.
Kort blinksekvens
För rattspaken uppåt eller nedåt till första
läget och släpp. Blinkerlamporna blinkar tre
gånger. Om funktionen deaktiveras via centerdisplayen så blinkar lamporna en gång.
•
•
Varningsblinkers (s. 148)
Justera ljusfunktioner via centerdisplay
(s. 141)
Ljusbild med funktionen deaktiverad (vänster) respektive
aktiverad (höger).
De aktiva kurvljusen följer rattrörelsen för att ge
maximal belysning i kurvor och korsningar och
kan därmed ge föraren bättre uppsikt.
Funktionen aktiveras automatiskt vid start av
bilen. Vid fel i funktionen lyser symbolen
i
förardisplayen samtidigt som förardisplayen visar
en förklarande text.
Funktionen är endast aktiv i svagt dagsljus eller
mörker och endast när bilen är i rörelse och halvljuset lyser.
5
146
Lysdiod (Light Emitting Diode)
* Tillval/tillbehör.
BELYSNING
Deaktivera/aktivera funktionen
Dimljus bak
Funktionen som är aktiverad när bilen levereras
från fabrik kan deaktiveras/aktiveras via centerdisplayens funktionsvy:
Dimljus bak lyser betydligt starkare än vanliga
baklyktor och bör endast användas då sikten är
nedsatt på grund av dimma, snö, rök eller damm
för att andra trafikanter i ett tidigt skede ska
observera framförvarande fordon.
Tryck på knappen Aktiva
kurvljus.
OBS
Bestämmelser för användning av dimljus bak
varierar mellan olika länder.
Relaterad information
•
•
Ljusreglage (s. 140)
Tändningslägen (s. 432)
Relaterad information
•
Justera ljusfunktioner via centerdisplay
(s. 141)
Knapp för dimljus bak.
Dimljus bak består av en lampa bak på förarsidan
av bilen.
Dimljus bak kan endast tändas när tändningsläge
II är aktivt samt rattspakens vridring står i läge
eller
.
Tryck på knappen för till/från. Symbolen
lyser i förardisplayen när dimljus bak är tänt.
Dimljus bak släcks automatiskt när bilen stängs
av eller när rattspakens vridring ställs i läge
eller
.
147
BELYSNING
Bromsljus
Nödbromsljus
Varningsblinkers
Bromsljuset tänds automatiskt vid inbromsning.
Nödbromsljus aktiveras för att uppmärksamma
bakomvarande fordon om en kraftig inbromsning.
Varningsblinkers varnar andra trafikanter genom
att bilens samtliga blinkers aktiveras samtidigt.
Funktionen kan användas för att varna vid trafikfara.
Bromsljuset tänds när bromspedalen trycks ner.
Dessutom tänds det när bilen bromsas automatiskt av något förarstödsystem.
Relaterad information
•
•
Nödbromsljus (s. 148)
Bromsfunktioner (s. 435)
Funktionen innebär att bromsljuset blinkar istället
för att – som vid normal bromsning – lysa med
fast sken.
Nödbromsljusen aktiveras vid en kraftig inbromsning eller om ABS-systemet aktiveras i höga hastigheter.
Efter nedbromsning till en låg hastighet och föraren släpper bromsen återgår bromsljuset till normalt sken.
Samtidigt aktiveras bilens varningsblinkers. Dessa
blinkar tills föraren accelerar upp bilen till en
högre hastighet igen eller stänger av bilens varningsblinkers.
Relaterad information
•
•
•
Bromsljus (s. 148)
Färdbroms (s. 435)
Varningsblinkers (s. 148)
Knapp för varningsblinkers.
Tryck in knappen för att aktivera varningsblinkers.
Varningsblinkers aktiveras automatiskt när bilen
bromsats så kraftigt att nödbromsljusen aktiverats och hastigheten är låg. Varningsblinkers börjar blinka efter att nödbromsljusen har slutat
blinka och deaktiveras då automatiskt när man
kör iväg igen eller deaktiveras om knappen trycks
in.
OBS
Bestämmelser för användning av varningsblinkers kan variera mellan länder.
148
BELYSNING
Relaterad information
•
•
Nödbromsljus (s. 148)
Använda blinkers (s. 146)
Använda ledbelysning
Trygghetsbelysning
En del av exteriörbelysningen kan hållas tänd
och fungera som ledbelysning efter att bilen
låsts.
Trygghetsbelysningen tänds när bilen låses upp
och används för att tända bilens belysning på
avstånd.
För att aktivera funktionen:
Funktionen aktiveras när fjärrnyckeln används vid
upplåsning. Då lyser positionsljus, belysning i
yttre handtag*, nummerskyltsbelysning, inre taklampor och golvbelysning samt bagage/lastutrymmets belysning. Om en dörr öppnas inom
aktiveringstiden kommer tiden för belysningen i
yttre handtag* och den interiöra belysningen att
förlängas.
1.
Stäng av bilen.
2.
För vänster rattspak framåt mot instrumentpanelen och släpp.
3.
Stig ur bilen och lås dörren.
När funktionen aktiverats lyser en symbol i förardisplayen, positionsljus, belysning i yttre handtag*
samt nummerskyltsbelysning.
Tiden för hur länge ledbelysningen ska hållas
tänd kan ställas in via centerdisplayen.
Relaterad information
•
Justera ljusfunktioner via centerdisplay
(s. 141)
•
Trygghetsbelysning (s. 149)
Funktionen kan aktiveras och deaktiveras via
centerdisplayen.
Relaterad information
•
Justera ljusfunktioner via centerdisplay
(s. 141)
•
•
Använda ledbelysning (s. 149)
Fjärrnyckel (s. 227)
* Tillval/tillbehör. 149
BELYSNING
Interiör belysning
Interiören är utrustad med flera olika typer av
ljussättning för att förbättra upplevelsen. Bland
annat läslampor, handskfacksbelysning och
markbelysning.
All belysning i kupén kan tändas och släckas
manuellt minst 5 minuter från det att:
•
bilen har stängts av och dess elsystem är i
tändningsläge 0
•
bilen har låsts upp men den har inte startats.
Främre takbelysning
Automatik för kupébelysning
Läslampa höger sida
Läsbelysning
Läslamporna på höger respektive vänster sida
tänds eller släcks med ett kort tryck på respektive
knapp i takkonsolen. Ljusstyrkan justeras genom
att knappen hålls inne.
Kupébelysning
Golvbelysningen och takbelysningen tänds eller
släcks med ett kort tryck på knappen i takkonsolen.
Läslampor över baksätet.
Automatik för kupébelysning
Automatiken aktiveras med ett kort tryck på
AUTO-knappen i takkonsolen. Med automatiken
aktiverad lyser ljusindikatorn i knappen och kupébelysningen tänds och släcks enligt nedanstående.
Kupébelysningen:
Reglage i takkonsolen för främre läslampor och kupébelysning.
Läslampa vänster sida
Kupébelysning
•
tänds när bilen låses upp och när den stängs
av
•
•
släcks när bilen startas och när den låses
•
förblir tänd i 2 minuter om någon av sidodörrarna är öppen.
tänds respektive släcks när en sidodörr öppnas eller stängs
Bakre takbelysning*
I bakre delen av bilen finns läsbelysning, vilken
också används som kupébelysning.
150
I bil med panoramatak* finns två lampenheter, en på vardera sida av taket.
Läslamporna tänds eller släcks med ett kort tryck
på lampans knapp. Ljusstyrkan justeras genom
att knappen hålls inne.
* Tillval/tillbehör.
BELYSNING
Handskfacksbelysning
Handskfacksbelysningen tänds respektive släcks
när luckan öppnas eller stängs.
Solskyddets spegelbelysning*
Belysningen till spegeln i solskyddet tänds
respektive släcks då locket öppnas eller stängs.
Markbelysning*
Markbelysningen tänds eller släcks när respektive
dörr öppnas eller stängs.
Belysning i lastutrymme
Belysningen i lastutrymmet tänds eller släcks då
bakluckan öppnas eller stängs.
Dekorbelysning
Det omgivande ljuset tänds när man öppnar dörrarna och släcks när bilen låses. Dekorbelysningens intensitet kan anpassas i centerdisplayen
och även finjusteras med tumhjulet i instrumentpanelen.
Stämningsljus*
Bilen är utrustad med lysdioder som gör det möjligt att ändra färg på ljuset. Denna belysning är
tänd när bilen är i gång. Stämningsljuset kan
anpassas i centerdisplayen och även finjusteras
med tumhjulet i instrumentpanelen.
Belysning i förvaringsfack i dörrar
Belysningen i förvaringsfack i dörrar tänds när
man öppnar dörrarna och släcks när bilen låses.
Ljusstyrkan kan finjusteras med hjälp av tumhjulet i instrumentpanelen.
Belysning i tunnelkonsolens främre
mugghållare
Belysningen i främre mugghållare tänds när bilen
låses upp och släcks när bilen låses. Ljusstyrkan
kan finjusteras med hjälp av tumhjulet i instrumentpanelen.
Justera interiör belysning
Belysningen i bilen tänds upp olika beroende på
tändningsläge. Den interiöra belysningen kan
justeras med ett tumhjul i intrumentpanelen och
vissa ljusfunktioner kan även justeras via centerdisplayen.
Med tumhjulet på instrumentpanelen till vänster om ratten
justeras ljusstyrkan på displaybelysning, reglagebelysning,
omgivande ljus och stämningsljus*
Relaterad information
•
•
•
•
Justera interiör belysning (s. 151)
Ljusreglage (s. 140)
Tändningslägen (s. 432)
Kupéns interiör (s. 578)
Justera omgivande dekorbelysning
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn i centerdisplayen.
2.
Tryck på My Car Ljus och belysning
Interiör belysning.
3.
Välj mellan följande inställningar:
•
Under Intensitet för dekorbelysning,
välj mellan Av, Låg och Hög.
•
Under Nivå för dekorbelysning, välj
mellan Reducerad och Full.
Justera stämningsljus*
Bilen är utrustad med några lysdioder som gör
det möjligt att ändra färg på ljuset. Denna belysning är tänd när bilen är i gång.
}}
* Tillval/tillbehör. 151
BELYSNING
||
Ändra ljusets styrka
1. Tryck på Inställningar i toppvyn i centerdisplayen.
2.
Tryck på My Car Ljus och belysning
Interiör belysning Stämningsljus.
3.
Under Styrka på stämningsljus välj mellan
Av, Låg och Hög.
Ändra ljusets färg
1. Tryck på Inställningar i toppvyn i centerdisplayen.
2.
Tryck på My Car Ljus och belysning
Interiör belysning Stämningsljus.
3.
Välj mellan Efter temperatur och Efter färg
för att ändra ljusets färg.
Vid val Efter temperatur ändrar sig ljuset
efter inställd kupétemperatur.
Vid val Efter färg kan underkategorin
Temafärger användas för att justera ytterligare.
Relaterad information
•
•
•
152
Interiör belysning (s. 150)
Justera ljusfunktioner via centerdisplay
(s. 141)
Tändningslägen (s. 432)
RUTOR, GLAS OCH SPEGLAR
RUTOR, GLAS OCH SPEGLAR
Rutor, glas och speglar
I bilen finns reglage för rutor, glas och speglar.
Några av rutorna i bilen är förstärkta med laminering.
•
Aktivera och deaktivera eluppvärmd bakruta
och yttre backspeglar (s. 208)
Laminerat glas
Vindrutan har laminerat glas och för vissa övriga
glasytor finns laminerat glas som tillval. Laminerat
glas är förstärkt, vilket ger ett bättre inbrottsskydd
och förbättrar ljudisoleringen i kupén.
Även panoramataket* har laminerat glas.
Klämskydd för rutor och solgardiner
Alla eldrivna rutor och solskydd* har klämskydd
som löser ut om de blockeras av något föremål
vid öppning eller stängning.
Vid blockering stannar rörelsen och backar därefter automatiskt till ca 50 mm (ca 2 tum) från
det blockerade läget (alternativt till fullt ventilationsläge).
Det finns möjlighet att forcera klämskyddet när
stängning avbrutits, t.ex. vid isbildning, genom att
kontinuerligt trycka reglaget i samma riktning.
Skulle det vara något problem med klämskyddet
kan en återställningssekvens provas.
Symbolen visas på de rutor där glaset är laminerat1.
VARNING
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
•
•
1
154
Om startbatteriet kopplats bort måste funktionen för automatisk öppning och stängning
återställas för att fungera korrekt. Återställning måste ske för att klämskyddet ska fungera.
Klämskydd för rutor och solgardiner (s. 154)
Panoramatak* (s. 160)
Fönsterhissar (s. 155)
Backspeglar (s. 157)
Head-up-display* (s. 131)
Relaterad information
Använda vindrutetorkare (s. 164)
•
•
•
Använda vindrute- och strålkastarspolare
(s. 166)
Återställningssekvens för klämskydd (s. 155)
Manövrera fönsterhissar (s. 156)
Panoramatak* (s. 160)
Aktivera och deaktivera eluppvärmd vindruta*
(s. 207)
Gäller ej vindrutan och panoramataket* som alltid är laminerade och därför saknar denna symbol.
* Tillval/tillbehör.
RUTOR, GLAS OCH SPEGLAR
Återställningssekvens för
klämskydd
Om ett problem skulle uppstå med de elektriska
funktionerna för fönsterhissarna kan en återställningssekvens testas.
Fönsterhissar
VARNING
Fönsterhissarna manövreras med reglagepanelerna i respektive dörr. Förardörren har reglage
för att manövrera samtliga fönster och även aktivera barnsäkerhetsspärren.
Barn, andra passagerare eller föremål kan
klämmas av rörliga delar.
•
•
Manövrera alltid rutor under uppsikt.
Om startbatteriet kopplats bort måste funktionen för automatisk öppning och stängning
återställas för att fungera korrekt. Återställning måste ske för att klämskyddet ska fungera.
•
•
Lämna aldrig barn ensamma i bilen.
Skulle problem kvarstå, eller om det gäller panoramatak eller taklucka, kontakta en verkstad2.
•
VARNING
Återställ fönsterhiss
1. Börja med fönstret i stängt läge.
2.
Manövrera sedan i det manuella läget 3
gånger uppåt mot stängt läge.
> Systemet initieras automatisk.
Relaterad information
•
•
Klämskydd för rutor och solgardiner (s. 154)
Manövrera fönsterhissar (s. 156)
Reglagepanel i förardörr.
Elektrisk barnsäkerhetsspärr* som deaktiverar reglagen i bakdörrarna för att förhindra
att dörrar eller fönster öppnas inifrån.
Låt inte barn leka med manövreringsreglagen.
Tänk på att alltid bryta strömmen till elhissarna genom att sätta bilens elsystem i
tändningsläge 0 och ta sedan med fjärrnyckeln då bilen lämnas.
Sträck aldrig ut föremål eller kroppsdelar
genom rutor, även om bilens elsystem är
helt avslaget.
Relaterad information
•
•
•
Manövrera fönsterhissar (s. 156)
Klämskydd för rutor och solgardiner (s. 154)
Återställningssekvens för klämskydd (s. 155)
Reglage för bakre fönster.
Reglage för främre fönster.
Fönsterhissarna är utrustade med klämskydd.
Skulle det vara något problem med klämskyddet
kan en återställningssekvens provas.
2
En auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
* Tillval/tillbehör. 155
RUTOR, GLAS OCH SPEGLAR
Manövrera fönsterhissar
VARNING
Med reglagepanelen i förardörren kan alla fönsterhissar manövreras – med reglagepanelerna i
övriga dörrar manövreras respektive fönsterhiss.
Kontrollera så att inte barn eller andra passagerare kommer i kläm när alla rutor stängs
med fjärrnyckel eller nyckelfri öppning* med
dörrhandtag.
Fönsterhissarna är utrustade med klämskydd.
Skulle det vara något problem med klämskyddet
kan en återställningssekvens provas.
OBS
Ett sätt att minska det pulserande vindljudet
då de bakre fönsterrutorna är öppna, är att
öppna även de främre fönsterrutorna lite
grann.
VARNING
Barn, andra passagerare eller föremål kan
klämmas av rörliga delar.
•
•
Manövrera alltid rutor under uppsikt.
•
•
Lämna aldrig barn ensamma i bilen.
•
Låt inte barn leka med manövreringsreglagen.
Tänk på att alltid bryta strömmen till elhissarna genom att sätta bilens elsystem i
tändningsläge 0 och ta sedan med fjärrnyckeln då bilen lämnas.
Sträck aldrig ut föremål eller kroppsdelar
genom rutor, även om bilens elsystem är
helt avslaget.
Manövrering av fönsterhissar.
Manövrering utan automatik. För något av
reglagen lätt uppåt eller nedåt. Fönsterhissarna går upp eller ner så länge reglaget hålls
i position.
Manövrering med automatik. För något av
reglagen uppåt eller nedåt till ändläget och
släpp sedan. Fönstret körs automatiskt till sitt
ändläge.
För att fönsterhissarna ska kunna användas
måste tändningsläget vara I eller II. Efter att bilen
har stängts av kan fönsterhissarna manövreras i
några minuter efter att tändningen slagits av –
dock inte efter att en dörr har öppnats. Endast en
reglagepanel i taget kan manövreras.
Det går även att manövrera med hjälp av fjärrnyckel eller nyckelfri öppning* med dörrhandtag.
156
OBS
Fönsterrutorna kan inte öppnas i hastigheter
över ca 180 km/h (ca112 mph), men de kan
stängas.
Det är alltid förarens ansvar att följa gällande
trafikregler.
Relaterad information
•
•
•
•
•
Fönsterhissar (s. 155)
Klämskydd för rutor och solgardiner (s. 154)
Återställningssekvens för klämskydd (s. 155)
Låsa och låsa upp nyckelfritt* (s. 250)
Låsa och låsa upp med fjärrnyckel (s. 229)
* Tillval/tillbehör.
RUTOR, GLAS OCH SPEGLAR
Backspeglar
De inre och yttre backspeglarna används för att
föraren ska få en bättre uppsikt bakåt.
Inre backspegel
Den inre backspeglen justeras enkelt genom att
vinkla den för hand. Den inre backspegeln kan
vara utrustad med HomeLink*, automatisk
avbländning* och kompass*.
•
Aktivera och deaktivera eluppvärmd bakruta
och yttre backspeglar (s. 208)
Justera backspeglarnas avbländning
Om starkt ljus kommer in bakifrån kan det reflekteras i backspeglarna och blända föraren.
Blända av när bakomvarande ljus stör.
Manuell avbländning
Den inre backspegeln kan bländas av med ett
reglage i spegelns underkant.
Yttre backspeglar
VARNING
Båda speglarna är krökta för att ge god överblick. Föremål kan se ut att vara längre bort
än vad de i verkligheten är.
De yttre backspeglarnas lägen justeras med
inställningsspaken i förardörrens reglagepanel.
Det finns även flera automatiska inställningar
som kan kopplas till minnesfunktionsknapparna
för det elmanövrerade sätet*.
Relaterad information
•
•
•
•
•
HomeLink®* (s. 487)
Kompass* (s. 490)
Justera backspeglarnas avbländning (s. 157)
Vinkling av yttre backspeglar (s. 158)
Reglage för manuell avbländning.
1.
Blända av genom att föra reglaget in mot
kupén.
2.
Återgå till normalt läge genom att föra reglaget mot vindrutan.
Reglage för manuell avbländning finns inte på
spegel med automatisk avbländning.
Lagra position för säte, backspeglar och
head-up-display* (s. 172)
}}
* Tillval/tillbehör. 157
RUTOR, GLAS OCH SPEGLAR
||
Automatisk avbländning*
Om starkt ljus kommer bakifrån bländar backspeglarna av automatiskt. Automatisk avbländning är alltid aktiv under körning, utom när växellådans backläge är valt.
För att de yttre backspeglarna ska kunna vara
utrustade med automatisk avbländning måste
också den inre backspegeln vara utrustad med
automatisk avbländning.
OBS
OBS
Skyms sensorerna av t.ex. parkeringstillstånd,
transpondrar, solskydd eller objekt i säten
eller i lastutrymmet på ett sådant sätt att ljus
förhindras att nå sensorerna, reduceras den
inre och de yttre backspeglarnas avbländningsfunktion.
Vid byte av känslighet märks ingen förändring
av avbländningen omedelbart, utan förändringen sker gradvis.
Känsligheten för avbländning kommer att påverka
både inre och yttre backspeglar.
För att ändra avbländningens känslighet:
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn i centerdisplayen.
2.
Tryck på My Car
bekvämlighet.
3.
Under Automatisk avbländning av
backspegel, välj Normal, Mörk eller Ljus.
För att ha bättre sikt bakåt så behöver de yttre
backspeglarna ställas in efter förarens förutsättningar. Det finns flera automatiska inställningar
som även kan kopplas till minnesfunktionsknapparna för det elmanövrerade sätet*.
Använda reglage för yttre backspeglar
Relaterad information
•
•
Backspeglar (s. 157)
Vinkling av yttre backspeglar (s. 158)
Speglar och
I den inre backspegeln finns två sensorer – en
framåtriktad och en bakåtriktad – som arbetar tillsammans för att identifiera och eliminera bländande ljus. Den framåtriktade sensorn känner av
omgivande ljus, medan den bakåtriktade sensorn
känner av ljus från bakomvarande fordons strålkastare.
158
Vinkling av yttre backspeglar
Reglage för yttre backspeglar.
De yttre backspeglarnas lägen justeras med
inställningsspaken i förardörrens reglagepanel.
Tändningsläget måste vara lägst I.
1.
Tryck på knappen L för vänster backspegel
eller R för höger backspegel. Lampan i
knappen lyser.
2.
Justera läget med inställningsspaken i mitten.
3.
Tryck en gång till på knappen L eller R. Lampan ska inte längre lysa.
* Tillval/tillbehör.
RUTOR, GLAS OCH SPEGLAR
Fäll in backspeglar elektriskt*
För parkering/körning i trånga utrymmen kan
speglarna fällas in.
1.
Tryck ner knapparna L och R samtidigt.
2.
Släpp dem efter ca 1 sekund. Speglarna
stannar automatiskt i maximalt infällt läge.
Fäll ut speglarna genom att trycka ner L och R
samtidigt. Speglarna stannar automatiskt i utfällt
läge.
Återställning till neutralläge
Spegel som p.g.a. yttre våld ändrats ur sitt läge
måste elektriskt återställas till neutralläge för att
den elektriska in-/utfällningen* ska fungera korrekt.
Observera att knappen kan behöva tryckas in 2
gånger, beroende på om den redan var förvald.
När backspegeln är nedvinklad blinkar knappen.
När backväxeln läggs ur börjar backspegeln
återgå automatiskt efter ca 3 sekunder och når
sitt ursprungliga läge efter ca 8 sekunder.
Automatisk vinkling vid
parkering3
Med denna inställning vinklas backspegeln automatiskt ner när backväxel är vald. Det nedfällda
läget är förinställt och går inte att justera. Det går
att få backspegeln att direkt återgå till sitt
ursprungliga läge genom att 2 gånger trycka in
knappen L eller R.
1.
Tryck på Inställningar i centerdisplayens
toppvy.
1.
Fäll in speglarna genom att trycka ner knapparna L och R samtidigt.
2.
Tryck på My Car
bekvämlighet.
2.
Fäll ut dem igen genom att trycka ner knapparna L och R samtidigt.
3.
3.
Upprepa ovanstående procedur vid behov.
Under Vinkling av sidospegel vid
backning, välj Av, Förare, Passagerare
eller Båda för att aktivera/deaktivera och för
att välja vilken backspegel som ska vinklas.
Speglarna är nu återställda i neutralläge.
Vinkling vid parkering3
Det går att vinkla ner en backspegel för att exempelvis föraren ska kunna se vägkanten vid parkering.
–
Lägg i backväxeln och tryck in knappen L
eller R.
3 Endast
2.
Tryck på My Car
bekvämlighet.
Speglar och
3.
Välj Sidospeglar vinklas in vid låsning för
att aktivera/deaktivera.
Relaterad information
•
•
•
•
Backspeglar (s. 157)
Justera backspeglarnas avbländning (s. 157)
Lagra position för säte, backspeglar och
head-up-display* (s. 172)
Aktivera och deaktivera eluppvärmd bakruta
och yttre backspeglar (s. 208)
Speglar och
Automatisk infällning vid låsning*
När bilen låses/låses upp med fjärrnyckeln kan
backspeglarna fällas in/ut automatiskt.
1.
Tryck på Inställningar i centerdisplayens
toppvy.
i kombination med elmanövrerat säte med minnesknappar*.
* Tillval/tillbehör. 159
RUTOR, GLAS OCH SPEGLAR
Panoramatak*
Panoramataket är uppdelat i två glassektioner.
Den främre är öppningsbar vertikalt i bakkant
(ventilationsläge) eller horisontellt (öppet läge).
Den bakre är ett fast takglas.
Panoramataket har en vindavvisare och en solgardin, tillverkad av perforerat tyg och placerad
under glastaket, för extra skydd mot t.ex. starkt
solljus.
VARNING
Vindavvisare
Barn, andra passagerare eller föremål kan
klämmas av rörliga delar.
•
•
Manövrera alltid rutor under uppsikt.
•
•
Lämna aldrig barn ensamma i bilen.
•
Låt inte barn leka med manövreringsreglagen.
Tänk på att alltid bryta strömmen till elhissarna genom att sätta bilens elsystem i
tändningsläge 0 och ta sedan med fjärrnyckeln då bilen lämnas.
Sträck aldrig ut föremål eller kroppsdelar
genom rutor, även om bilens elsystem är
helt avslaget.
Till panoramataket hör en vindavvisare som fälls
upp när panoramataket är i öppet läge.
Relaterad information
VIKTIGT
•
Öppna inte panoramataket när lasthållare
är monterad.
•
Placera inte tunga föremål på panoramataket.
Panoramataket och solgardinen manövreras med
ett reglage som är placerat i taket.
160
•
•
•
•
•
Manövrera panoramatak* (s. 161)
Automatisk stängning av panoramatakets*
solgardin (s. 163)
Klämskydd för rutor och solgardiner (s. 154)
Låsa och låsa upp nyckelfritt* (s. 250)
Låsa och låsa upp med fjärrnyckel (s. 229)
VIKTIGT
Det går även att manövrera med hjälp av fjärrnyckel eller nyckelfri öppning* med dörrhandtag.
•
För att panoramataket och solgardinen ska
kunna manövreras måste bilens elsystem vara i
tändningsläge I eller II.
Ta bort is och snö innan panoramataket
öppnas. Var försiktig så att inte ytor repas
eller lister skadas.
•
Manövrera inte panoramataket om det
frusit fast.
* Tillval/tillbehör.
RUTOR, GLAS OCH SPEGLAR
Manövrera panoramatak*
Panoramataket och solgardinen manövreras
med ett reglage i takpanelen och är båda utrustade med klämskydd.
VARNING
Barn, andra passagerare eller föremål kan
klämmas av rörliga delar.
•
•
Manövrera alltid rutor under uppsikt.
•
•
Lämna aldrig barn ensamma i bilen.
•
Låt inte barn leka med manövreringsreglagen.
Tänk på att alltid bryta strömmen till elhissarna genom att sätta bilens elsystem i
tändningsläge 0 och ta sedan med fjärrnyckeln då bilen lämnas.
Sträck aldrig ut föremål eller kroppsdelar
genom rutor, även om bilens elsystem är
helt avslaget.
VIKTIGT
4
•
Öppna inte panoramataket när lasthållare
är monterad.
•
Placera inte tunga föremål på panoramataket.
VIKTIGT
•
•
Ta bort is och snö innan panoramataket
öppnas. Var försiktig så att inte ytor repas
eller lister skadas.
Manövrera inte panoramataket om det
frusit fast.
För att panoramataket och solgardinen ska
kunna manövreras måste bilens elsystem vara i
tändningsläge I eller II.
Det går även att manövrera med hjälp av fjärrnyckel eller nyckelfri öppning* med dörrhandtag .
VARNING
stoppas också om reglaget i taket manövreras
igen i motsatt riktning mot den pågående rörelseriktningen.
Panoramataket och solgardinen är också utrustade med klämskydd. Skulle det vara något problem med klämskyddet kan en återställningssekvens provas.
OBS
Vid manuell öppning måste solgardinen vara
helt öppen innan panoramataket kan öppnas.
Vid omvänd procedur måste panoramataket
vara helt stängt innan solgardinen kan
stängas helt.
Kontrollera så att inte barn eller andra passagerare kommer i kläm när alla rutor stängs
med fjärrnyckel eller nyckelfri öppning* med
dörrhandtag.
VIKTIGT
Kontrollera att panoramataket är ordentligt
stängt vid stängning.
Takets rörelse stoppas om reglaget släpps vid
manuell manövrering eller då glaset når komfort4-, maximalt öppnings- eller stängningsläge.
Rörelsen för både panoramatak och solgardin
Komfortläge är en position där vindbrus och resonansljud under körning är på en behagligt låg nivå.
}}
* Tillval/tillbehör. 161
RUTOR, GLAS OCH SPEGLAR
||
Öppna och stäng ventilationsläge
Öppna och stäng panoramataket helt
med reglage i taket
Öppna genom att trycka reglaget uppåt en
gång.
Solgardinen följer med automatiskt om panoramataket stängs från ventilationsläget.
Manövrering, manuellt läge
Manövrering, automatiskt läge
Manuell manövrering
1. Öppna solgardinen – tryck reglaget bakåt till
läget för manuell öppning.
Öppna panoramataket till komfortläget –
tryck reglaget bakåt en andra gång till läget
för automatisk öppning och släpp.
3.
Öppna panoramataket maximalt – tryck reglaget bakåt en tredje gång till läget för automatisk öppning och släpp.
Automatisk manövrering – snabb öppning
eller stängning
Panoramataket och solgardinen kan öppnas eller
stängas samtidigt:
–
Öppna – tryck reglaget bakåt två gånger till
läget för automatisk manövrering och släpp.
Stäng – tryck reglaget framåt/nedåt två
gånger till läget för automatisk manövrering
och släpp.
2.
Öppna panoramataket till komfortläge – tryck
reglaget bakåt en andra gång till läget för
manuell öppning.
–
3.
Öppna panoramataket maximalt – tryck reglaget bakåt en tredje gång till läget för manuell öppning.
Relaterad information
Stäng genom att upprepa föregående procedur i
omvänd ordning – tryck istället reglaget framåt/
nedåt till läget för manuell stängning.
162
2.
Stäng genom att upprepa föregående procedur i
omvänd ordning – tryck istället reglaget framåt/
nedåt till läget för automatisk stängning.
Ventilationsläge, vertikalt i bakkant.
Stäng genom att trycka reglaget nedåt en
gång.
Då ventilationsläge väljs lyfts den främre glasluckan upp i bakkant. Om solgardinen är helt
stängd när ventilationsläge väljs, öppnas den
automatiskt ca 50 mm (ca 2 tum).
Automatisk manövrering
1. Öppna solgardinen maximalt – tryck reglaget
bakåt till läget för automatisk öppning och
släpp.
•
•
Panoramatak* (s. 160)
•
Klämskydd för rutor och solgardiner (s. 154)
Automatisk stängning av panoramatakets*
solgardin (s. 163)
* Tillval/tillbehör.
RUTOR, GLAS OCH SPEGLAR
•
•
Låsa och låsa upp nyckelfritt* (s. 250)
Låsa och låsa upp med fjärrnyckel (s. 229)
Automatisk stängning av
panoramatakets* solgardin
Med denna funktion stängs solgardinen automatiskt 15 minuter efter att bilen har låsts om
bilen står parkerad i varmt väder. Detta görs för
att sänka kupétemperaturen och skydda bilklädseln från solblekning.
Funktionen som är deaktiverad när bilen levereras från fabrik kan aktiveras eller deaktiveras i
centerdisplayen.
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn i centerdisplayen.
2.
Tryck på My Car
Låsning.
Välj Automatisk stängning av takets
solgardin för att aktivera/deaktivera.
OBS
Även solgardinen stängs när alla rutor stängs
när alla rutor stängs med fjärrnyckel eller
nyckelfri öppning* med dörrhandtag.
Relaterad information
•
•
•
•
•
Panoramatak* (s. 160)
Manövrera panoramatak* (s. 161)
Klämskydd för rutor och solgardiner (s. 154)
Torkarblad och spolarvätska
Torkarna tillsammans med spolarvätskan
används för att förbättra sikten samt strålkastarnas ljusbild.
Spolarvätska direkt från torkarbladen och uppvärmning* av torkarbladen ger förbättrad sikt.
Information om att det behövs påfyllning av spolarvätska visas i förardisplayen när ca 1 liter (1 qt)
spolarvätska återstår.
Relaterad information
•
•
Använda regnsensorn (s. 165)
Använda vindrute- och strålkastarspolare
(s. 166)
•
Använda automatisk bakrutetorkning vid
backning (s. 167)
•
Använda regnsensorns minnesfunktion
(s. 166)
•
Använda bakrutetorkare och -spolare
(s. 167)
•
•
•
•
•
Påfyllning av spolarvätska (s. 644)
Torkarblad i serviceläge (s. 643)
Byta torkarblad vindruta (s. 642)
Byta torkarblad bakruta (s. 641)
Använda vindrutetorkare (s. 164)
Låsa och låsa upp nyckelfritt* (s. 250)
Låsa och låsa upp med fjärrnyckel (s. 229)
* Tillval/tillbehör. 163
RUTOR, GLAS OCH SPEGLAR
Använda vindrutetorkare
Kontinuerlig torkning
För spaken uppåt för att torkarna ska
svepa med normal hastighet.
Vindrutetorkaren rengör vindrutan. Olika inställningar för vindrutetorkaren görs med höger rattspak.
För spaken ytterligare uppåt för att torkarna ska svepa med hög hastighet.
VIKTIGT
Innan aktivering av torkare – säkerställ att
torkarbladen inte är fastfrusna och att eventuell snö eller is på vindrutan och bakrutan är
bortskrapad.
VIKTIGT
Använd rikligt med spolarvätska när torkarna
rengör vindrutan. Vindrutan ska vara blöt när
vindrutetorkarna arbetar.
Höger rattspak.
Tumhjul, används för att ställa in regnsensorns känslighet och torkarnas frekvens.
Enkelsvep
För spaken nedåt och släpp för att göra
ett svep.
Vindrutetorkare av
För spaken till läge 0 för att stänga av
vindrutetorkarna.
Intervalltorkning
Ställ in antalet svep per tidsenhet med
tumhjulet när intervalltorkning är vald.
164
Relaterad information
•
•
Använda regnsensorn (s. 165)
Använda vindrute- och strålkastarspolare
(s. 166)
•
Använda automatisk bakrutetorkning vid
backning (s. 167)
•
•
Torkarblad och spolarvätska (s. 163)
•
Använda bakrutetorkare och -spolare
(s. 167)
Använda regnsensorns minnesfunktion
(s. 166)
•
•
•
•
Påfyllning av spolarvätska (s. 644)
Torkarblad i serviceläge (s. 643)
Byta torkarblad vindruta (s. 642)
Byta torkarblad bakruta (s. 641)
RUTOR, GLAS OCH SPEGLAR
Använda regnsensorn
Regnsensorn känner av mängden vatten på vindrutan och startar vindrutetorkarna automatiskt.
Regnsensorns känslighet justeras med tumhjulet
på höger rattspak.
Aktivera regnsensorn genom att trycka på regn.
sensorknappen
•
•
Torkarblad och spolarvätska (s. 163)
•
Använda bakrutetorkare och -spolare
(s. 167)
•
•
•
•
•
Påfyllning av spolarvätska (s. 644)
Om spaken förs nedåt gör torkarna extrasvep.
Vrid tumhjulet uppåt för högre känslighet och
nedåt för lägre känslighet. Ett extra svep görs när
tumhjulet vrids uppåt.
Deaktivera regnsensor
Deaktivera regnsensorn genom att trycka på
regnsensorknappen
eller för spaken uppåt
till ett annat torkarprogram.
Använda regnsensorns minnesfunktion
(s. 166)
Torkarblad i serviceläge (s. 643)
Byta torkarblad vindruta (s. 642)
Byta torkarblad bakruta (s. 641)
Använda vindrutetorkare (s. 164)
Regnsensorn deaktiveras automatiskt i
tändningsläge 0 eller när motorn är avstängd.
Regnsensorn deaktiveras automatiskt när torkarblad sätts i serviceläge. Regnsensorn återaktiveras när serviceläget har stängts av.
Höger rattspak.
VIKTIGT
Regnsensorknapp
Vindrutetorkarna kan starta och skadas vid
automattvätt. Stäng av regnsensorn medan
bilen är igång eller när bilens elsystem är i
tändningsläge I eller II. Symbolen i förardisplayen slocknar.
Tumhjul, känslighet/frekvens
När regnsensorn är aktiverad visas regnsensori förardisplayen.
symbolen
Aktivera regnsensor
När regnsensorn ska aktiveras måste bilen vara
igång eller elsystemet vara i tändningsläge I eller
II samtidigt som spaken till vindrutetorkarna ska
vara i läge 0, alternativt i läge för enkelsvep.
Relaterad information
•
Använda vindrute- och strålkastarspolare
(s. 166)
•
Använda automatisk bakrutetorkning vid
backning (s. 167)
165
RUTOR, GLAS OCH SPEGLAR
Använda regnsensorns
minnesfunktion
Använda vindrute- och
strålkastarspolare
Regnsensorn känner av mängden vatten på vindrutan och startar vindrutetorkarna automatiskt.
Vindrute- och strålkastarspolare rengör vindrutan
och strålkastarna. Start av vindrute- och strålkastarspolare görs med höger rattspak.
Aktivera/deaktivera minnesfunktion
Minnesfunktion för regnsensorn är möjlig att aktivera så att regnsensorknappen inte behöver
tryckas in varje gång bilen startas:
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn i centerdisplayen.
2.
Tryck på My Car
3.
Välj Minne för regnsensor för att aktivera/
deaktivera minnesfunktionen.
Starta vindrute- och strålkastarspolare
Vindrutetorkare.
166
Reducerad spolning
Då det återstår ca 1 liter (1 qt) spolarvätska i
behållaren och meddelandet Spolarvätska Nivå
visas
låg Fyll på tillsammans med symbol
i förardisplayen, stängs tillförseln av spolarvätska
till strålkastarna av. Detta för att prioritera rengöring av vindrutan och sikten genom den. Strålkastarna spolas enbart om hel- eller halvljus är på.
•
•
Använda regnsensorn (s. 165)
Använda vindrute- och strålkastarspolare
(s. 166)
•
Använda automatisk bakrutetorkning vid
backning (s. 167)
•
•
Torkarblad och spolarvätska (s. 163)
•
•
•
•
•
För att spara vätska spolas strålkastarna automatiskt enligt ett definierat intervall, när strålkastarna är påslagna.
Relaterad information
Relaterad information
•
•
Spolning av strålkastare*
Använda bakrutetorkare och -spolare
(s. 167)
Påfyllning av spolarvätska (s. 644)
Torkarblad i serviceläge (s. 643)
Byta torkarblad vindruta (s. 642)
Spolningsfunktion, höger rattspak.
–
För höger rattspak mot ratten för att starta
vindrute- och strålkastarspolarna.
> Efter att spaken släppts gör vindrutetorkarna några extra svep.
VIKTIGT
Undvik aktivering av spolsystem när det är
fruset eller spolarbehållaren är tom, i annat
fall finns risk att skada pumpen.
Använda regnsensorn (s. 165)
Använda automatisk bakrutetorkning vid
backning (s. 167)
•
•
Torkarblad och spolarvätska (s. 163)
•
Använda bakrutetorkare och -spolare
(s. 167)
•
•
•
•
•
Använda regnsensorns minnesfunktion
(s. 166)
Påfyllning av spolarvätska (s. 644)
Torkarblad i serviceläge (s. 643)
Byta torkarblad vindruta (s. 642)
Byta torkarblad bakruta (s. 641)
Använda vindrutetorkare (s. 164)
Byta torkarblad bakruta (s. 641)
Använda vindrutetorkare (s. 164)
* Tillval/tillbehör.
RUTOR, GLAS OCH SPEGLAR
Använda bakrutetorkare och spolare
–
Bakrutetorkare och -spolare rengör bakrutan.
Start av rengöring och inställningar görs med
höger rattspak.
Relaterad information
Aktivera bakrutetorkare och -spolare
OBS
Bakrutetorkarens motor är utrustad med ett
överhettningsskydd som gör att den stängs av
om den blir överhettad. Bakrutetorkaren fungerar igen efter en nedkylningsperiod.
Välj
torkare.
för intervalltorkning med bakrute-
Välj
för kontinuerlig hastighet med
bakrutetorkare.
•
•
För höger rattspak framåt för att starta spolning och torkning av bakrutan.
Använda regnsensorn (s. 165)
Använda automatisk
bakrutetorkning vid backning
Om backväxeln läggs in när vindrutetorkarna är
aktiverade kommer bakrutetorkaren starta. Funktionen upphör när backväxel läggs ur.
Använda vindrute- och strålkastarspolare
(s. 166)
1.
•
Använda automatisk bakrutetorkning vid
backning (s. 167)
2.
Tryck på My Car
•
Använda regnsensorns minnesfunktion
(s. 166)
3.
•
•
•
•
•
•
Torkarblad och spolarvätska (s. 163)
Välj Automatisk torkning av bakruta för
att aktivera/deaktivera torkning vid backning.
Påfyllning av spolarvätska (s. 644)
Torkarblad i serviceläge (s. 643)
Byta torkarblad vindruta (s. 642)
Byta torkarblad bakruta (s. 641)
Tryck på Inställningar i toppvyn i centerdisplayen.
Vindrutetorkare.
Om bakrutetorkaren redan går med kontinuerlig
hastighet, sker ingen förändring.
Relaterad information
•
•
Använda vindrutetorkare (s. 164)
Använda regnsensorn (s. 165)
Använda vindrute- och strålkastarspolare
(s. 166)
•
•
Torkarblad och spolarvätska (s. 163)
•
Använda bakrutetorkare och -spolare
(s. 167)
•
•
•
•
•
Använda regnsensorns minnesfunktion
(s. 166)
Påfyllning av spolarvätska (s. 644)
Torkarblad i serviceläge (s. 643)
Byta torkarblad vindruta (s. 642)
Byta torkarblad bakruta (s. 641)
Använda vindrutetorkare (s. 164)
167
SÄTEN OCH RATT
SÄTEN OCH RATT
Manuellt framsäte
Höj/sänk sätet genom att justera reglaget
upp/ner.
Bilens framsäten har olika inställningsmöjligheter
för bästa möjliga sittkomfort.
•
Justera passagerarsäte från förarsätet*
(s. 179)
Ändra ryggstödets lutning genom att vrida
ratten.
VARNING
Ställ in rätt körställning på förarsätet innan
körning påbörjas, aldrig under färd. Var förvissad om att sätet är i låst läge för att undvika
personskada vid en eventuell hård inbromsning eller olycka.
Relaterad information
Höj/sänk sittdynans framkant* genom att
pumpa upp/ner.1
Ändra sittdynans längd* genom att dra upp
spaken och föra dynan framåt/bakåt med
handen.
Justera sätet framåt/bakåt genom att lyfta
handtaget och ställa in rätt avstånd till ratt
och pedaler. Kontrollera att sätet är spärrat
då inställningen har ändrats.
Ändra svankstödet* genom att trycka på
knappen uppåt/nedåt/framåt/bakåt2.
1
2
170
•
•
•
Elmanövrerat* framsäte (s. 171)
Justera elmanövrerat* framsäte (s. 171)
Lagra position för säte, backspeglar och
head-up-display* (s. 172)
•
Använda lagrad position för säte, backspeglar och head-up-display* (s. 173)
•
Justera massageinställningar* i framsäte
(s. 175)
•
•
•
•
Justera* sittdynans längd i framsäte (s. 176)
Inställningar för massage* i framsäte
(s. 174)
Justera sidostöd* i framsäte (s. 177)
Justera svankstöd* i framsäte (s. 177)
Gäller endast förarstolen.
Gäller för fyrvägssvankstöd*. Tvåvägssvankstöd* regleras framåt/bakåt.
* Tillval/tillbehör.
SÄTEN OCH RATT
Elmanövrerat* framsäte
Bilens framsäten har olika inställningsmöjligheter
för bästa möjliga sittkomfort. Det elmanövrerade
sätet kan flyttas framåt/bakåt och upp/ner. Sittdynans framkant kan höjas/sänkas samt justeras
i längd* och ryggstödets lutning kan ändras.
Svankstödet* kan justeras uppåt/nedåt/framåt/
bakåt3.
Inställning av sätet kan göras en viss tid efter att
dörren låsts upp utan att motorn är igång. Inställning av säte kan alltid göras när motorn är igång.
Justering kan även göras viss tid efter att motorn
stängts av.
•
Justera massageinställningar* i framsäte
(s. 175)
•
•
Justera* sittdynans längd i framsäte (s. 176)
•
•
•
Inställningar för massage* i framsäte
(s. 174)
Justera elmanövrerat* framsäte
Ställ in önskat sittläge med hjälp av reglagen på
framsätets sittdel. För att ställa in de olika komfortfunktionerna, vrid multifunktionsreglaget4
uppåt/nedåt.
Justera sidostöd* i framsäte (s. 177)
Justera svankstöd* i framsäte (s. 177)
Justera passagerarsäte från förarsätet*
(s. 179)
VIKTIGT
De elmanövrerade sätena har ett överbelastningsskydd som utlöses om något säte blockeras av något föremål. Om det händer,
avlägsna föremålet och manövrera därefter
sätet igen.
Justera elmanövrerat* framsäte (s. 171)
I bilar med fyrvägssvankstöd*, vrid multifunktionsreglaget4 uppåt/nedåt för att ställa in de
olika komfortfunktionerna. I bilar med tvåvägssvankstöd*, använd den runda knappen
för att justera svankstödet framåt/bakåt.
Lagra position för säte, backspeglar och
head-up-display* (s. 172)
Höj/sänk sittdynans framkant genom att
justera reglaget upp/ned.
Använda lagrad position för säte, backspeglar och head-up-display* (s. 173)
Höj/sänk sätet genom att justera reglaget
upp/ner.
Relaterad information
•
•
•
•
3
Bilden visar reglagen från en bil med fyrvägssvankstöd*.
Bilar med tvåvägssvankstöd* har inte det vridbara multifunktionsreglaget.
Manuellt framsäte (s. 170)
Gäller för fyrvägssvankstöd*. Tvåvägssvankstöd* regleras framåt/bakåt.
}}
* Tillval/tillbehör. 171
SÄTEN OCH RATT
Flytta sätet framåt/bakåt genom att justera
reglaget framåt/bakåt.
||
Ändra ryggstödets lutning genom att justera
reglaget framåt/bakåt.
Endast en rörelse (fram/bak/upp/ner) kan göras
åt gången.
Ryggstödet i framsätena kan inte fällas helt
framåt.
Relaterad information
•
•
•
Justera massageinställningar* i framsäte
(s. 175)
172
Lagra position
1.
Ställ in säte, yttre backspeglar och head-updisplay till önskad position.
2.
Tryck och håll in M-knappen. Ljusindikatorn i
knappen lyser.
3.
Inom tre sekunder, tryck och håll in knapp 1
eller 2.
> När positionen är lagrad i vald minnesknapp hörs en ljudsignal och ljusindikatorn i M-knappen slocknar.
Trycks inte någon av minnesknapparna in inom
tre sekunder slocknar M-knappen och ingen lagring görs.
Lagra position för säte, backspeglar och
head-up-display* (s. 172)
•
4
Lagra två olika positioner för det elmanövrerade*
sätet, de yttre backspeglarna och head-up-displayen* med hjälp av minnesknapparna. Knapparna sitter på insidan av antingen ena framdörren
eller båda*.
Manuellt framsäte (s. 170)
Använda lagrad position för säte, backspeglar och head-up-display* (s. 173)
•
•
•
Det är möjligt att lagra positionen för elmanövrerat* säte, yttre backspeglar och head-up-display*
i minnesknapparna.
Elmanövrerat* framsäte (s. 171)
•
•
•
Lagra position för säte, backspeglar
och head-up-display*
Sätet, backspeglarna eller head-up-displayen
måste justeras igen innan det går att sätta ett
nytt minne.
Relaterad information
Manuellt framsäte (s. 170)
Knapp M för lagring av inställning.
•
•
•
•
Justera svankstöd* i framsäte (s. 177)
Minnesknapp
•
Justera passagerarsäte från förarsätet*
(s. 179)
Minnesknapp
Justera massageinställningar* i framsäte
(s. 175)
•
Justera* sittdynans längd i framsäte (s. 176)
Justera* sittdynans längd i framsäte (s. 176)
Inställningar för massage* i framsäte
(s. 174)
Justera sidostöd* i framsäte (s. 177)
Elmanövrerat* framsäte (s. 171)
Justera elmanövrerat* framsäte (s. 171)
Använda lagrad position för säte, backspeglar och head-up-display* (s. 173)
Finns inte i bilar med tvåvägssvankstöd*.
* Tillval/tillbehör.
SÄTEN OCH RATT
•
Inställningar för massage* i framsäte
(s. 174)
Använda lagrad position för säte,
backspeglar och head-up-display*
•
•
•
Justera sidostöd* i framsäte (s. 177)
Om positionerna för det elmanövrerade* sätet,
de yttre backspeglarna och head-up-displayen*
har lagrats kan de enkelt aktiveras med hjälp av
minnesknapparna.
•
•
Justera svankstöd* i framsäte (s. 177)
Justera passagerarsäte från förarsätet*
(s. 179)
Vinkling av yttre backspeglar (s. 158)
Använda lagrad inställning
Inställningar för head-up-display* (s. 133)
Stängd framdörr
– Håll in en av minnesknapparna 1 ( ) eller 2
( ) tills säte, yttre backspeglar och headup-display stannar i de positioner som är lagrade i vald minnesknapp.
Om minnesknappen släpps kommer sätets, de
yttre backspeglarnas och head-up-displayens
rörelse att avbrytas.
VARNING
•
Eftersom framsätena kan justeras även
när tändningen är av bör barn aldrig vara i
bilen utan uppsikt.
•
Stolens rörelse kan stoppas närsomhelst
genom att trycka på någon av sätesreglagens knappar.
•
•
Lagrad inställning kan användas när framsätesdörren är öppen eller stängd:
Öppen framdörr
– Tryck in en av minnesknapparna 1 ( ) eller
2 ( ) med ett kort tryck. Elmanövrerat säte,
yttre backspeglar och head-up-display rör sig
och stannar sedan i de positioner som är lagrade i vald minnesknapp.
Ställ aldrig in stolen under körning.
Se till att det inte finns någonting under
stolarna när de justeras.
Relaterad information
•
•
•
•
•
Manuellt framsäte (s. 170)
Elmanövrerat* framsäte (s. 171)
Justera elmanövrerat* framsäte (s. 171)
Lagra position för säte, backspeglar och
head-up-display* (s. 172)
Justera massageinställningar* i framsäte
(s. 175)
}}
* Tillval/tillbehör. 173
SÄTEN OCH RATT
•
•
•
•
•
•
•
Justera* sittdynans längd i framsäte (s. 176)
Inställningar för massage* i framsäte
(s. 174)
Justera sidostöd* i framsäte (s. 177)
Justera svankstöd* i framsäte (s. 177)
Inställningar för massage* i
framsäte
• Intensitet: Välj mellan Låg, Normal och
För att ändra inställningar kan både multifunktionsreglaget på sätet och centerdisplayen
användas. I centerdisplayen visas de olika inställningarna.
• Hastighet: Välj mellan Långsam, Normal
Justera passagerarsäte från förarsätet*
(s. 179)
Vinkling av yttre backspeglar (s. 158)
Hög.
och Snabb.
Omstart av massage
Massagefunktionen stängs automatiskt av efter
20 minuter. Återaktivering av funktionen görs
manuellt.
–
Inställningar för head-up-display* (s. 133)
Tryck på Omstart, som visas i centerdisplayen, för att valt massageprogram ska
starta om.
> Massageprogrammet startar om. Om
ingen åtgärd görs lägger sig meddelandet
i toppvyn.
Relaterad information
Multifunktionsreglaget, placerad på sidan av sätets sittdel.
Inställningar för massage
Följande inställningsmöjligheter finns för massage:
• På/Av: Välj På/Av för att sätta på/stänga av
massagefunktionen.
• Program 1-5: Det finns 5 förinställda massageprogram. Välj mellan Dyning,
Stegande, Avancerad, Svankstöd och
Skuldra.
174
•
•
•
•
Manuellt framsäte (s. 170)
Elmanövrerat* framsäte (s. 171)
Justera elmanövrerat* framsäte (s. 171)
Lagra position för säte, backspeglar och
head-up-display* (s. 172)
•
Använda lagrad position för säte, backspeglar och head-up-display* (s. 173)
•
Justera massageinställningar* i framsäte
(s. 175)
•
•
Justera* sittdynans längd i framsäte (s. 176)
Justera sidostöd* i framsäte (s. 177)
* Tillval/tillbehör.
SÄTEN OCH RATT
•
•
Justera svankstöd* i framsäte (s. 177)
Justera passagerarsäte från förarsätet*
(s. 179)
Justera massageinställningar* i
framsäte
3.
För att ändra inställningar kan både multifunktionsreglaget på sätet och centerdisplayen
användas. I centerdisplayen visas de olika inställningarna.
Justera massageinställningar i framsäte
Framsätet har massage i ryggstödet. Massagen
utförs av luftkuddar som kan massera med olika
inställningar.
Massagefunktionen går endast att aktivera när
bilens motor är igång.
1.
Aktivera multifunktionsreglaget genom att
vrida reglaget
uppåt/nedåt. Sätesinställningsvyn visas i centerdisplayen.
2.
Välj Massage i sätesinställningsvyn.
För att välja mellan de olika massagefunktionerna görs valet antingen direkt i centerdisplayen eller genom att flytta markören uppåt/
nedåt med hjälp av multifunktionsreglagets
/nedre
knapp. Ändra inställning i
övre
vald funktion direkt i centerdisplayen, genom
att trycka på pilarna, eller med multifunktionsreglagets främre
/bakre knapp
.
Relaterad information
•
•
•
•
Manuellt framsäte (s. 170)
Elmanövrerat* framsäte (s. 171)
Justera elmanövrerat* framsäte (s. 171)
Lagra position för säte, backspeglar och
head-up-display* (s. 172)
•
Använda lagrad position för säte, backspeglar och head-up-display* (s. 173)
•
•
•
•
•
Justera* sittdynans längd i framsäte (s. 176)
Inställningar för massage* i framsäte (s. 174)
Justera sidostöd* i framsäte (s. 177)
Justera svankstöd* i framsäte (s. 177)
Justera passagerarsäte från förarsätet*
(s. 179)
* Tillval/tillbehör. 175
SÄTEN OCH RATT
Justera* sittdynans längd i framsäte
Justera sittdynans längd manuellt
Beroende på vald utrustningsnivå regleras sittdynans längd antingen med multifunktionsreglaget*
på sidan av sätets sittdyna eller manuellt med ett
reglage på framsidan av sittdynan.
•
•
•
•
•
Justera sittdynans längd med
multifunktionsreglaget
Justera massageinställningar* i framsäte
(s. 175)
Inställningar för massage* i framsäte (s. 174)
Justera sidostöd* i framsäte (s. 177)
Justera svankstöd* i framsäte (s. 177)
Justera passagerarsäte från förarsätet*
(s. 179)
Reglage för dynjustering.
1.
Ta tag i handtaget
dra uppåt.
2.
Justera sittdynans längd.
3.
Släpp handtaget och se till att dynan hamnat
i låst läge.
Multifunktionsreglaget, placerat på sidan av sittdynan.
1.
2.
176
Aktivera multifunktionsreglaget genom att
uppåt/nedåt. Sätesinställvrida reglaget
ningsvyn visas i centerdisplayen.
Välj Dynförlängning i sätesinställningsvyn.
•
Tryck på den främre delen av fyrvägsknappen
för att förlänga sittdynan.
•
Tryck på den bakre delen av fyrvägsknappen
för att korta sittdynan.
på sätets framsida och
Relaterad information
•
•
•
•
•
Manuellt framsäte (s. 170)
Elmanövrerat* framsäte (s. 171)
Justera elmanövrerat* framsäte (s. 171)
Lagra position för säte, backspeglar och
head-up-display* (s. 172)
Använda lagrad position för säte, backspeglar och head-up-display* (s. 173)
* Tillval/tillbehör.
SÄTEN OCH RATT
Justera sidostöd* i framsäte
2.
Öka komforten i framsätet genom att justera
ryggstödets sidor.
Välj Sidostöd i sätesinställningsvyn.
•
Tryck på den främre delen av fyrvägsknap.
pen för att öka sidostödet
•
Tryck på den bakre delen av fyrvägsknappen för att minska sidostödet
.
Justera svankstöd* i framsäte
Svankstödet justeras med hjälp av reglage på
sidan av sätets sittdyna.
Relaterad information
•
•
•
•
Multifunktionsreglaget, placerad på sidan av sätets sittdel.
Ryggstödets sidor kan justeras för att ge sidosupport. För att ändra inställningar kan både multifunktionsreglaget på sätet och centerdisplayen
användas. I centerdisplayen visas de olika inställningarna.
För att justera sidostödet:
1.
Manuellt framsäte (s. 170)
Elmanövrerat* framsäte (s. 171)
Justera elmanövrerat* framsäte (s. 171)
Lagra position för säte, backspeglar och
head-up-display* (s. 172)
•
Använda lagrad position för säte, backspeglar och head-up-display* (s. 173)
•
Justera massageinställningar* i framsäte
(s. 175)
•
•
•
•
Multifunktionsreglaget, i bilar med fyrvägssvankstöd*.
Justera* sittdynans längd i framsäte (s. 176)
Inställningar för massage* i framsäte (s. 174)
Justera svankstöd* i framsäte (s. 177)
Justera passagerarsäte från förarsätet*
(s. 179)
Aktivera multifunktionsreglaget genom att
. Sätesinställningsvrida det uppåt/nedåt
vyn visas i centerdisplayen.
Reglaget i bilar med tvåvägssvankstöd*.
Svankstödet justeras med multifunktionsreglaget,
i bilar med fyrvägsvankstöd*, alternativt den runda
}}
* Tillval/tillbehör. 177
SÄTEN OCH RATT
||
knappen, i bilar med tvåvägssvankstöd*. Reglaget
är placerat på sidan av sätets sittdel. Beroende
på vald utrustningsnivå kan svankstödet justeras
framåt/bakåt samt uppåt/nedåt (fyrvägssvankstöd) alternativt framåt/bakåt (tvåvägssvankstöd).
2.
Justera svankstödet i bil med
fyrvägssvankstöd
Välj Svankstöd i sätesinställningsvyn.
•
/ner
Tryck på den runda knappen upp
för att flytta svankstödet uppåt/nedåt.
•
Tryck på den främre delen
för att öka svankstödet.
•
Tryck på den bakre delen
för att minska svankstödet.
av knappen
av knappen
Justera svankstödet i bil med
tvåvägssvankstöd
1.
178
Relaterad information
•
•
•
•
Manuellt framsäte (s. 170)
Elmanövrerat* framsäte (s. 171)
Justera elmanövrerat* framsäte (s. 171)
Lagra position för säte, backspeglar och
head-up-display* (s. 172)
•
Använda lagrad position för säte, backspeglar och head-up-display* (s. 173)
•
Justera massageinställningar* i framsäte
(s. 175)
•
•
•
•
Justera* sittdynans längd i framsäte (s. 176)
Inställningar för massage* i framsäte (s. 174)
Justera sidostöd* i framsäte (s. 177)
Justera passagerarsäte från förarsätet*
(s. 179)
Aktivera multifunktionsreglaget genom att
uppåt/nedåt. Sätesinställvrida reglaget
ningsvyn visas i centerdisplayen.
1.
Tryck på den främre delen
av den runda
knappen för att öka svankstödet.
2.
av den runda
Tryck på den bakre delen
knappen för att minska svankstödet.
* Tillval/tillbehör.
SÄTEN OCH RATT
Justera passagerarsäte från
förarsätet*
•
Justera svankstöd* i framsäte (s. 177)
Passagerarsätet fram kan justeras från förarsätet.
Aktivera funktionen
Funktionen aktiveras via funktionsvyn i centerdisplayen:
Tryck på knappen Justera
passagerarsätet för att aktivera.
Flytta passagerarsätet framåt/bakåt genom
att justera reglaget framåt/bakåt.
Ändra passagerarsätets ryggstödslutning
genom att justera reglaget framåt/bakåt.
Justera passagerarsätet
Inom 10 sekunder, från aktivering av funktionen,
måste föraren justera passagerarsätet. Sker
ingen justering inom denna tid deaktiveras funktionen.
Föraren justerar passagerarsätet med hjälp av
reglagen på förarsätet:
Relaterad information
•
•
•
•
Manuellt framsäte (s. 170)
Elmanövrerat* framsäte (s. 171)
Justera elmanövrerat* framsäte (s. 171)
Lagra position för säte, backspeglar och
head-up-display* (s. 172)
•
Använda lagrad position för säte, backspeglar och head-up-display* (s. 173)
•
Justera massageinställningar* i framsäte
(s. 175)
•
•
•
Justera* sittdynans längd i framsäte (s. 176)
Inställningar för massage* i framsäte (s. 174)
Justera sidostöd* i framsäte (s. 177)
* Tillval/tillbehör. 179
SÄTEN OCH RATT
Fälla ryggstöd i baksätet
Baksätets ryggstöd är uppdelat i två delar. De
två delarna kan fällas framåt var för sig.
VARNING
•
•
Ställ in sätet och fixera det innan avfärd.
Var försiktig vid inställning av sätet. Okontrollerad eller oaktsam inställning kan
leda till klämskador.
Vid lastning av långa objekt måste de alltid spännas fast på ett säkert sätt för att
undvika skada vid hastiga inbromsningar.
•
Stäng alltid av motorn och lägg i parkeringsbromsen vid i- och urlastning i bilen.
•
För bilar med automatisk växling, sätt växelväljaren i P för att förhindra att växelväljaren flyttas av misstag.
VIKTIGT
När ryggstödet ska fällas får det inte finnas
något föremål i baksätet. Säkerhetsbältena
får inte heller vara kopplade. Risk finns annars
att det uppstår skada på baksätets klädsel.
VIKTIGT
Fälla ryggstöd med knappar i lastutrymmet
Sittdynan på den integrerade barnstolen* ska
vara i nedfällt läge innan fällning av baksätets
ryggstöd.
Armstödet* på mittplatsen ska fällas upp
innan fällning av sätet.
Genomlastningsluckan i baksätet ska vara
stängd innan fällning.
OBS
Framsätena kan behöva skjutas fram och/
eller ryggstöden justeras upp för att de bakre
ryggstöden ska kunna fällas fram helt.
Fälla ryggstöd i bil med elektroniskt
styrd fällning*
Om bilen är utrustad med elektronisk fällning av
baksätet är det möjligt att fälla sätet med
knappar placerade i lastutrymmet. Det är även
möjligt att fälla baksätet med hjälp av handtag på
sätets ovansida.
VARNING
För att möjliggöra fällning av baksäte måste bilen
stå stilla samt bakluckan vara öppen. Säkerställ
att inga personer eller föremål befinner sig i baksätet.
1.
Fäll ner mittplatsens nackskydd manuellt.
2.
Håll inne knappen för fällning. Knapparna är
markerade med L och R för vänster
respektive höger ryggstödsdel.
3.
Ryggstöden släpper från låsningen. Först
fälls nackskydden, därefter fälls ryggstöden
automatiskt till horisontellt läge.
Var uppmärksam så att personer inte riskerar
att klämma sig vid den automatiska fällningen
av baksätet. Eftersom detta sker automatiskt
vid knapptryckningen skall ingen befinna sig i
eller för nära baksätet.
180
* Tillval/tillbehör.
SÄTEN OCH RATT
Fälla ryggstöd med handtag i baksätet
Dra upp ryggstödets spärrhandtag
och
fäll samtidigt fram ryggstödet. Spärrhandtaget för nackskydden dras automatiskt upp
när ryggstödet fälls. En röd indikering vid låsspärren
visar att ryggstödet inte längre är
spärrat.
OBS
När ryggstöden fälls kan nackskydden ta
emot sittdynan på det säte som fälls. Justera
nackskydden på det säte som fälls för att
undvika materialskador.
Säkerställ att inga personer eller föremål befinner
sig i baksätet.
3.
Fäll ner mittplatsens nackskydd manuellt.
Fälla upp ryggstöd
Uppfällning av ryggstödet till upprätt position
görs manuellt:
Dra handtagen som är placerade i bilens
vänstra respektive högra baksätesrygg
framåt för att fälla vänstra respektive högra
delen av baksätet.
> Ryggstöden släpper från låsningen. Först
fälls nackskydden, därefter fälls ryggstöden automatiskt till horisontellt läge.
Fälla ryggstöd manuellt
Om bilen endast har manuell fällning av baksäte,
fäll högra respektive vänstra delen av sätet med
handtag i baksätet.
Ryggstödet släpper från låsningen och behöver fällas ner manuellt till horisontellt läge.
1.
För ryggstödet uppåt/bakåt.
2.
Tryck ryggen vidare tills spärren går i lås.
3.
Fäll upp nackskydden manuellt.
Säkerställ att inga personer eller föremål befinner
sig i baksätet.
Fäll ner mittplatsens nackskydd manuellt.
}}
181
SÄTEN OCH RATT
||
4.
Vid behov justera upp mittplatsens nackskydd.
VARNING
När ryggstödet har fällts tillbaka ska den röda
indikeringen inte visas längre. Om den fortfarande visas är ryggstödet inte spärrat.
Justera nackskydd i baksätet
Reglera mittplatsens nackskydd efter passagerarens längd. Fäll ytterplatsernas nackskydd* för
att förbättra sikten bakåt.
Justera mittplatsens nackskydd
VARNING
Kontrollera att ryggstöden och nackskydden i
baksätet är ordentligt låsta efter uppfällning.
Nackskydden på ytterplatserna måste alltid
vara uppfällda när det finns passagerare på
någon plats i baksätet.
För att få ner skyddet måste knappen (se bild)
tryckas in samtidigt som nackskyddet trycks ner
försiktigt.
VARNING
Relaterad information
•
•
•
Justera nackskydd i baksätet (s. 182)
Privat låsning (s. 261)
Aktivera och deaktivera privat låsning
(s. 262)
Mittplatsens nackskydd ska regleras efter passagerarens längd så att det om möjligt täcker hela
bakhuvudet. Skjut det manuellt uppåt efter behov.
Mittplatsens nackskydd skall vara i sitt nedersta läge när mittplatsen inte används. När
mittplatsen används skall nackskyddet vara
korrekt justerad till passagerarens längd så
att det om möjligt täcker hela bakhuvudet.
Fälla baksätets yttre nackskydd via
centerdisplay*
De yttre nackskydden kan fällas via centerdisplayens funktionsvy. Fällning av nackskydd går att
göra i tändningsläge 0.
182
* Tillval/tillbehör.
SÄTEN OCH RATT
Fälla baksätets yttre nackskydd med
handtag
För bil med elektroniskt styrd fällning* av baksäte
kan de yttre nackskydden fällas med hjälp av
. För bil
handtag på sätets ovansida, se bild
utan elektronisk fällning fälls de yttre nackskydden manuellt med det inre reglaget på sätets
.
ovansida, se bild
Tryck på knappen Fäll
nackstöd för att aktivera/
deaktivera fällning.
Relaterad information
•
Fälla ryggstöd i baksätet (s. 180)
För tillbaka nackskyddet manuellt tills ett klickljud
hörs.
VARNING
Fäll inte ner de yttre nackskydden om det
finns passagerare på någon av de platserna i
baksätet.
VARNING
Nackskydden ska vara i låst läge efter uppfällning.
* Tillval/tillbehör. 183
SÄTEN OCH RATT
Rattens reglage och signalhorn
Signalhorn
På ratten finns signalhorn och reglage för bl.a.
förarstödsystem och röststyrning.
Rattlås
Rattlåset försvårar styrning av bilen om den t.ex.
tillgrips olovligen. Ett mekaniskt ljud kan uppfattas när rattlåset låses eller låses upp.
Aktivera rattlås
Rattlåset aktiveras när bilen låses utifrån och
motorn är avstängd. Om bilen lämnas olåst kommer rattlåset automatiskt aktiveras efter en stund.
Deaktivera rattlås
Signalhornet är placerat på rattens centrum.
Relaterad information
Knappsatser och paddlar* i ratten.
Reglage för förarstödsystem5.
•
•
Rattlås (s. 184)
Justera ratt (s. 185)
Rattlåset deaktiveras när bilen låses upp utifrån.
Om bilen inte är låst räcker det att fjärrnyckeln är
inne i kupén och att bilen startas för att rattlåset
ska deaktiveras.
Relaterad information
•
•
Rattens reglage och signalhorn (s. 184)
Justera ratt (s. 185)
Paddel* för manuell växling av automatisk
växellåda.
Reglage för röststyrning samt meny-, meddelande- och telefonhantering.
5
184
Fartbegränsare, Farthållare, Adaptiv farthållare*, Avståndsvarning* och Pilot Assist.
* Tillval/tillbehör.
SÄTEN OCH RATT
Justera ratt
Justera ratt i bil med knäkrockkudde
Justera ratt i bil utan knäkrockkudde
Spak för justering av ratt.
Spak för justering av ratt.
1.
Skjut spaken framåt för att lösgöra ratten.
1.
Dra spaken bakåt för att lösgöra ratten.
2.
Ställ in ratten i det läge som passar.
2.
Ställ in ratten i det läge som passar.
3.
Dra tillbaka spaken för att fixera ratten. Om
det går trögt, tryck lite på ratten samtidigt
som spaken förs tillbaka.
3.
Skjut tillbaka spaken framåt för att fixera
ratten. Om det går trögt, tryck lite på ratten
samtidigt som spaken förs tillbaka.
Ratten kan justeras i olika lägen.
Inställning av ratt går att göra i djupled och i höjdled.
Rattinställningen görs på olika sätt beroende på
om bilen är utrustad med knäkrockkudde6 eller
inte.
VARNING
Ställ in ratten och fixera den innan avfärd.
Ratten får aldrig ställas in under färd.
Vid hastighetsberoende servostyrning kan rattmotståndet regleras. Rattmotståndet regleras
efter bilens hastighet för att ge föraren ökad vägkänsla.
6
Relaterad information
•
•
•
Rattlås (s. 184)
Rattens reglage och signalhorn (s. 184)
Justera elmanövrerat* framsäte (s. 171)
Bilen är utrustad med knäkrockkudde endast på vissa marknader.
* Tillval/tillbehör. 185
KLIMAT
KLIMAT
Klimat
Klimatzoner
Klimatsensorer
Bilen är utrustad med elektronisk klimatreglering.
Klimatanläggningen kyler eller värmer samt
avfuktar luften i kupén.
Antalet klimatzoner bilen är indelad i styr möjligheten att ställa in olika temperatur för olika delar
av kupén.
Klimatanläggningen har ett antal sensorer till
hjälp för att reglera klimatet i bilen.
Klimatanläggningens samtliga funktioner regleras
från centerdisplayen och fysiska knappar i mittkonsolen.
2-zonsklimat
Sensorernas placering
Vissa funktioner för baksätet kan också regleras
från klimatreglage* bak på tunnelkonsolen.
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Klimatzoner (s. 188)
Klimatsensorer (s. 188)
Upplevd temperatur (s. 189)
Röststyra klimat (s. 189)
Parkeringsklimat (s. 212)
Värmare (s. 222)
Luftkvalitet (s. 190)
Luftfördelning (s. 193)
Klimatreglage (s. 199)
Klimatzoner med 2-zonsklimat.
Med 2-zonsklimat kan temperaturen i kupén
ställas in separat för vänster och höger sida.
Relaterad information
•
Klimat (s. 188)
Fuktsensor – i kåpan vid inre backspegeln.
Yttertemperatursensor – i den högra ytterbackspegeln.
Solsensor – på instrumentpanelens ovansida.
Temperatursensor för kupén – vid de fysiska
knapparna i mittkonsolen.
OBS
Täck inte över eller blockera sensorerna med
klädesplagg eller andra föremål.
188
* Tillval/tillbehör.
KLIMAT
Med Interior Air Quality System* finns även en
luftkvalitetssensor som sitter i klimatanläggningens luftintag.
Relaterad information
•
•
Klimat (s. 188)
Interior Air Quality System* (s. 192)
Upplevd temperatur
Röststyra klimat1
Klimatanläggningen reglerar klimatet i kupén
utifrån den upplevda temperaturen, inte den faktiska.
Kommando för röststyrning av klimatanläggningen till att t.ex. ändra temperatur, aktivera
eluppvärmt säte* eller ändra fläktnivå.
Temperaturen som väljs i kupén motsvarar den
fysiska upplevelsen med hänsyn tagen till den
yttertemperatur, lufthastighet, luftfuktighet, solinstrålning etc. som för tillfället råder i och kring
bilen.
Tryck på
mando:
•
"Klimat" – startar en dialog för klimat och
visar exempel på kommandon.
I systemet finns en solsensor som känner av på
vilken sida solen skiner in i kupén. Detta medför
att temperaturen kan skilja mellan höger och
vänster sidas luftmunstycken trots att regleringen
är inställd på samma temperatur på båda sidor.
•
"Ställ in temperaturen på X grader" –
ställer in önskad temperatur.
•
"Öka temperaturen"/"Minska
temperaturen" – höjer/sänker inställd temperatur ett steg.
Relaterad information
•
"Synka temperaturen" – synkroniserar
temperaturen för samtliga klimatzoner i bilen
med förarsidans inställda temperatur.
•
"Rikta fläkten mot golvet"/"Rikta fläkten
mot kupén" – öppnar önskat luftflöde.
•
"Rikta bort fläkten från golvet"/"Rikta
bort fläkten från kupén" – stänger önskat
luftflöde.
•
"Ställ in fläkten på max"/"Stäng av
fläkten" – ändrar fläktnivå till Max/Off.
•
"Öka fläkten"/"Minska fläkten" – höjer/
sänker inställd fläktnivå ett steg.
•
"Sätt på autoklimat" – aktiverar automatreglerat klimat.
•
1
Gäller vissa marknader.
och säg något av följande kom-
Klimat (s. 188)
}}
* Tillval/tillbehör. 189
KLIMAT
||
•
"Sätt på AC"/"Stäng av AC" – aktiverar/
deaktiverar luftkonditioneringen.
•
"Sätt på återcirkulationen"/"Stäng av
återcirkulationen" – aktiverar/deaktiverar
luftåtercirkulationen.
•
•
"Sätt på maxdefrostern"/"Stäng av
maxdefroster" – aktiverar/deaktiverar max
defroster.
•
"Sätt på elektrisk defroster"/"Stäng av
elektrisk defroster" – aktiverar/deaktiverar
eluppvärmd vindruta*.
•
"Sätt på bakre defroster"/"Stäng av
bakre defroster" – aktiverar/deaktiverar
eluppvärmd bakruta och yttre backspeglar.
•
"Sätt på rattvärmen"/"Stäng av
rattvärmen" – aktiverar/deaktiverar eluppvärmd ratt*.
•
"Öka rattvärmen"/"Minska rattvärmen" –
höjer/sänker inställd nivå för eluppvärmd
ratt* ett steg.
•
•
190
"Sätt på defrostern"/"Stäng av
defrostern" – aktiverar/deaktiverar avfrostning av rutor och backspeglar.
"Sätt på stolsvärmen"/"Stäng av
stolsvärmen" – aktiverar/deaktiverar eluppvärmt säte*.
"Öka stolsvärmen"/"Minska
stolsvärmen" – höjer/sänker inställd nivå
för eluppvärmt säte* ett steg.
•
•
"Sätt på stolsfläkten"/"Stäng av
stolsfläkten" – aktiverar/deaktiverar ventilerat säte*.
"Öka stolsfläkten"/"Minska stolsfläkten"
– höjer/sänker inställd nivå för ventilerat
säte* ett steg.
Relaterad information
•
•
•
•
Klimat (s. 188)
Röststyrning (s. 134)
Använda röststyrning (s. 135)
Inställningar för röststyrning (s. 137)
Luftkvalitet
Materialvalen i kupén och luftreningssystemet
ser till att luftkvaliteten i kupén är hög.
Material i kupén
Interiören i kupén är utformad för att vara trivsam
och behaglig, även för kontaktallergiker och astmatiker.
Utprovade material har utvecklats för att minimera dammängden i kupén och bidra till att
kupén blir lättare att hålla ren.
Mattorna i både kupén och lastutrymmet är löstagbara och lätta att ta ur och göra rena.
Använd rengöringsmedel och bilvårdsprodukter
som rekommenderas av Volvo för att rengöra
interiören.
Luftreningssystem
Förutom kupéfiltret hjälper även Clean Zone
Interior Package* och luftkvalitetssystemet
Interior Air Quality System* till att hålla en hög
luftkvalitet i kupén.
Relaterad information
•
•
•
•
•
Klimat (s. 188)
Clean Zone* (s. 191)
Clean Zone Interior Package* (s. 191)
Interior Air Quality System* (s. 192)
Kupéfilter (s. 193)
* Tillval/tillbehör.
KLIMAT
Clean Zone*
Funktionen Clean Zone kontrollerar och indikerar
om alla förutsättningar för god luftkvalitet i kupén
är uppfyllda eller ej.
•
•
Att kupéfläkten är aktiverad.
Clean Zone Interior Package*
Att luftåtercirkulationen är deaktiverad.
Clean Zone Interior Package (CZIP) omfattar en
serie modifieringar som håller kupén ännu renare
från allergi- och astmaframkallande substanser.
OBS
Clean Zone indikerar inte att luftkvaliteten är
god, utan indikerar endast att förutsättningarna för god luftkvalitet är uppfyllda.
Följande ingår:
•
En utbyggd fläktfunktion som innebär att
fläkten startar när bilen låses upp med fjärrnyckeln. Fläkten fyller då kupén med frisk
luft. Funktionen startar vid behov och stängs
av automatiskt efter en stund eller då en av
dörrarna till kupén öppnas. Tidsintervallet
under vilket fläkten går minskar successivt på
grund av minskat behov fram tills bilen är 4
år.
•
Det helautomatiska luftkvalitetssystemet
Interior Air Quality System (IAQS).
Relaterad information
•
•
•
•
Indikatorn syns i klimatvyn i centerdisplayen.
Indikatorn syns i klimatraden när klimatvyn
inte är öppnad.
Om förutsättningarna inte uppfylls är texten
Clean Zone vit. När alla förutsättningar är uppfyllda indikeras detta genom att texten ändrar
färg till blå.
Luftkvalitet (s. 190)
Clean Zone Interior Package* (s. 191)
Interior Air Quality System* (s. 192)
Kupéfilter (s. 193)
Relaterad information
•
•
•
•
Luftkvalitet (s. 190)
Clean Zone* (s. 191)
Interior Air Quality System* (s. 192)
Kupéfilter (s. 193)
Förutsättningar som kontrolleras:
•
•
•
Att alla dörrar och bakluckan är stängda.
Att alla sidofönster och panoramataket* är
stängda.
Att luftkvalitetssystemet Interior Air Quality
System* är aktiverat.
* Tillval/tillbehör. 191
KLIMAT
Interior Air Quality System*
Interior Air Quality System (IAQS) är ett helautomatiskt luftkvalitetssystem som avskiljer gaser
och partiklar så att halten av lukter och föroreningar i kupén reduceras.
IAQS är en del av Clean Zone Interior Package
(CZIP) och renar luften i kupén från luftföroreningar som partiklar, kolväten, kväveoxider och
marknära ozon.
Om systemets luftkvalitetssensor känner att
utomhusluften är förorenad stängs luftintaget
och luftåtercirkulationen aktiveras.
OBS
För bästa luft i kupén bör luftkvalitetssensorn
alltid vara inkopplad.
•
Kupéfilter (s. 193)
Aktivera och deaktivera
luftkvalitetssensor*
Luftkvalitetssensorn hör till det helautomatiska
luftkvalitetssystemet Interior Air Quality System
(IAQS).
Det är möjligt att ställa in om luftkvalitetssensorn
ska vara aktiverad/deaktiverad.
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn i centerdisplayen.
2.
Tryck på Klimat.
3.
Välj Luftkvalitetsensor för att aktivera/
deaktivera luftkvalitetssensorn.
Relaterad information
•
Interior Air Quality System* (s. 192)
I kallt klimat är återcirkulationen begränsad
för att undvika imbildning.
Vid imbildning bör avfrostningsfunktionerna
för vindruta och sidorutor samt bakruta
användas.
Relaterad information
•
•
•
•
192
Aktivera och deaktivera luftkvalitetssensor*
(s. 192)
Luftkvalitet (s. 190)
Clean Zone* (s. 191)
Clean Zone Interior Package* (s. 191)
* Tillval/tillbehör.
KLIMAT
Kupéfilter
Luftfördelning
•
All luft som kommer in i bilens kupé renas med
ett filter.
Klimatanläggningen fördelar den inkommande
luften genom ett antal olika munstycken i kupén.
Öppna, stänga och rikta ventilationsmunstycken (s. 194)
•
Tabell över luftfördelningsalternativ (s. 196)
Byte av kupéfilter
Automatisk och manuell luftfördelning
För att bibehålla hög klimatprestanda måste filtret bytas med jämna mellanrum. Följ Volvos serviceprogram för rekommenderat bytesintervall. Vid
körning i starkt förorenad miljö kan filtret behöva
bytas oftare.
Med automatreglerat klimat igång sker luftfördelningen automatiskt. Vid behov går luftfördelningen att styra manuellt.
OBS
Det finns olika typer av kupéfilter. Se till att
rätt filter monteras.
Reglerbara ventilationsmunstycken
Vissa ventilationsmunstycken i bilen är reglerbara,
vilket innebär att det går att öppna/stänga och
rikta luftflödet från munstycket.
Relaterad information
•
•
•
•
Luftkvalitet (s. 190)
Clean Zone* (s. 191)
Clean Zone Interior Package* (s. 191)
Interior Air Quality System* (s. 192)
Placering av reglerbara ventilationsmunstycken i kupén.
Fyra på instrumentpanelen och ett vardera på
dörrstolparna mellan fram- och bakdörr.
Relaterad information
•
•
Klimat (s. 188)
Ändra luftfördelning (s. 194)
* Tillval/tillbehör. 193
KLIMAT
Ändra luftfördelning
Relaterad information
Luftfördelningen går att ändra manuellt vid
behov.
•
•
•
Luftfördelning (s. 193)
Öppna, stänga och rikta
ventilationsmunstycken
Öppna, stänga och rikta ventilationsmunstycken (s. 194)
Vissa ventilationsmunstycken i kupén kan öppnas, stängas och riktas individuellt.
Tabell över luftfördelningsalternativ (s. 196)
Om bilens yttre munstycken riktas mot sidofönstren kan imma elimineras.
Om bilens yttre munstycken riktas inåt erhålls, i
varmt klimat, en behaglig miljö i kupén.
Luftfördelningsknapparna i klimatvyn.
Luftfördelning – defrostermunstycken vindruta
Luftfördelning – ventilationsmunstycken
instrumentpanel och mittkonsol
Luftfördelning – ventilationsmunstycken golv
194
1.
Öppna klimatvyn i centerdisplayen.
2.
Tryck på en eller flera av luftfördelningsknapparna för att öppna/stänga motsvarande luftflöde.
> Luftfördelningen ändras och knapparna
lyses upp/släcks.
KLIMAT
Öppna och stänga
ventilationsmunstycken
Ventilationsmunstycken för baksäte:
Rikta ventilationsmunstycken
Ventilationsmunstyckets tumhjul2.
Ventilationsmunstyckets spak2.
Ventilationsmunstycken för framsäte:
Ventilationsmunstyckets vred2.
–
Vrid på vredet för att öppna/stänga luftflödet
från munstycket.
–
–
Ju större del av de vita linjerna på tumhjulet
som syns, desto högre luftflöde.
Relaterad information
När markeringen på vredet står i vertikalt
läge är luftflödet som högst.
2
För spaken i sidled/höjdled för att rikta luftflödet från munstycket.
Rulla på tumhjulet för att öppna/stänga luftflödet från munstycket.
•
•
•
Luftfördelning (s. 193)
Ändra luftfördelning (s. 194)
Tabell över luftfördelningsalternativ (s. 196)
Bilden är schematisk – munstyckets utformning varierar beroende av placering.
195
KLIMAT
Tabell över luftfördelningsalternativ
Luftfördelningen går att ändra manuellt vid
behov. Följande alternativ är möjliga att ställa in.
Luftfördelning
Syfte
Om samtliga luftfördelningsknappar avmarkeras i manuellt läge återgår klimatanläggningen till automatreglerat klimat.
196
Huvudluftflöde från defrostermunstycken. Visst luftflöde från övriga ventilationsmunstycken.
Motverkar im- och isbildning i kallt och fuktigt
klimat (för att uppnå detta får inte fläktnivån vara
för låg).
Huvudluftflöde från ventilationsmunstycken på instrumentpanelen. Visst luftflöde från
övriga ventilationsmunstycken.
Ger god nedkylning i varmt klimat.
Huvudluftflöde från ventilationsmunstycken vid golvet. Visst luftflöde från övriga ventilationsmunstycken.
Ger värme eller kyla till golvet.
KLIMAT
Luftfördelning
Syfte
Huvudluftflöde från defrostermunstycken och ventilationsmunstycken på instrumentpanelen. Visst luftflöde från övriga ventilationsmunstycken.
Ger god komfort i varmt och torrt klimat.
Huvudluftflöde från defrostermunstycken och ventilationsmunstycken vid golvet. Visst
luftflöde från övriga ventilationsmunstycken.
Ger god komfort och bra avimning i kallt och
fuktigt klimat.
Huvudluftflöde från ventilationsmunstycken på instrumentpanelen och ventilationsmunstycken vid golvet. Visst luftflöde från övriga ventilationsmunstycken.
Ger god komfort i soligt väder vid svala utomhustemperaturer.
Huvudluftflöde från defrostermunstycken, från ventilationsmunstycken på instrumentpanelen och ventilationsmunstycken vid golvet.
Ger balanserad komfort i kupén.
}}
197
KLIMAT
||
Relaterad information
•
•
•
198
Luftfördelning (s. 193)
Öppna, stänga och rikta ventilationsmunstycken (s. 194)
Ändra luftfördelning (s. 194)
KLIMAT
Klimatreglage
Klimatanläggningens funktioner regleras från
fysiska knappar i mittkonsolen, centerdisplayen
och klimatreglage bak på tunnelkonsolen*.
Fysiska knappar i mittkonsol
Temperaturreglage för förar- och passagerarsidan.
Reglage för eluppvärmt* och ventilerat* föraroch passagerarsäte samt eluppvärmd ratt*.
Knapp för åtkomst till klimatvyn. Grafiken på
knappen visar aktiverade klimatinställningar.
Knapp för eluppvärmd vindruta* samt max
defroster.
Klimatvy i centerdisplay
Knapp för eluppvärmd bakruta och yttre
backspeglar.
Ett tryck på mittknappen i klimatraden ger
åtkomst till klimatvyn.
Max, Elektrisk, Bak – Reglage för avfrostning av rutor och backspeglar.
Beroende på utrustningsnivå kan klimatvyn vara
uppdelad i flera flikar. Växla mellan flikarna
genom att svepa till vänster/höger eller genom
att trycka på respektive rubrik.
AC – Reglage för luftkonditionering.
Klimatrad i centerdisplay
Från klimatraden kan de allra vanligaste klimatfunktionerna regleras.
Huvudklimat
I fliken Huvudklimat kan förutom klimatradens
funktioner även övriga huvudklimatfunktioner regleras.
Recirc – Reglage för luftåtercirkulation.
Reglage för luftfördelning.
Fläktreglage.
AUTO – Autoreglering av klimat.
}}
* Tillval/tillbehör. 199
KLIMAT
||
Parkeringsklimat
I fliken Parkeringsklimat kan bilens parkeringsklimat regleras.
Klimatreglage bak på tunnelkonsol*
•
Aktivera och deaktivera luftkonditionering
(s. 211)
Aktivera och deaktivera eluppvärmt
framsäte*
Sätena kan värmas för att öka komforten för förare och passagerare när det är kallt.
Om bilen är utrustad med eluppvärmda baksäten*
finns fysiska knappar bak på tunnelkonsolen för
reglering av detta.
Relaterad information
•
•
•
Aktivera och deaktivera eluppvärmt baksäte*
(s. 201)
•
Aktivera och deaktivera ventilerat framsäte*
(s. 202)
•
Aktivera och deaktivera eluppvärmd ratt*
(s. 203)
•
•
200
Klimat (s. 188)
Aktivera och deaktivera eluppvärmt framsäte*
(s. 200)
Ratt- och sätesknappar i klimatraden.
1.
Aktivera autoreglerat klimat (s. 204)
Aktivera och deaktivera luftåtercirkulation
(s. 204)
•
Aktivera och deaktivera max defroster
(s. 205)
•
Aktivera och deaktivera eluppvärmd vindruta*
(s. 207)
•
Aktivera och deaktivera eluppvärmd bakruta
och yttre backspeglar (s. 208)
•
•
Reglera fläktnivå för framsäte (s. 209)
Synkronisera temperatur (s. 210)
Tryck på vänster respektive höger sidas rattoch sätesknapp i klimatraden i centerdisplayen för att öppna reglaget för säte och
ratt.
Om bilen inte är utrustad med ventilerade
säten eller eluppvärmd ratt är knappen för
eluppvärmda säten direkt tillgänglig i klimatraden.
2.
Tryck upprepade gånger på knappen för
eluppvärmda säten för att skifta mellan de
fyra nivåerna: Av, Hög, Medel och Låg.
> Nivån ändras och knappen visar inställd
nivå.
* Tillval/tillbehör.
KLIMAT
VARNING
Eluppvärmt säte ska inte användas av personer som har svårt att uppfatta temperaturökning på grund av känselbortfall eller av någon
anledning har svårigheter att hantera reglaget
för det eluppvärmda sätet. I annat fall kan
brännskada uppstå.
Relaterad information
•
•
Klimatreglage (s. 199)
Aktivera och deaktivera automatisk start av
eluppvärmt framsäte* (s. 201)
Aktivera och deaktivera automatisk
start av eluppvärmt framsäte*
Aktivera och deaktivera eluppvärmt
baksäte*
Sätena kan värmas för att öka komforten för förare och passagerare när det är kallt.
Sätena kan värmas för att öka komforten för förare och passagerare när det är kallt.
Det är möjligt att ställa in om automatisk start av
eluppvärmda säten ska vara aktiverad/deaktiverad vid motorstart. Med automatisk start aktiverad
kommer eluppvärmning starta vid låg omgivningstemperatur.
Aktivera och deaktivera eluppvärmt
baksäte från baksäte
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn i centerdisplayen.
2.
Tryck på Klimat.
3.
Välj Startnivå, sätesvärme för förare och
Startnivå, sätesvärmare för passagerare
för att aktivera/deaktivera automatisk start av
eluppvärmt förar- och passagerarsäte.
4.
Välj Låg, Medel eller Hög för att välja nivå
efter att funktionen aktiverats.
Relaterad information
•
•
Klimatreglage (s. 199)
Aktivera och deaktivera eluppvärmt framsäte*
(s. 200)
Knappar för eluppvärmda säten bak på tunnelkonsolen.
–
Tryck upprepade gånger på vänster
respektive höger sidas fysiska knappar för
eluppvärmda säten bak på tunnelkonsolen
för att skifta mellan de fyra nivåerna: Av,
Hög, Medel och Låg.
> Nivån ändras och dioderna i knappen visar
inställd nivå.
}}
* Tillval/tillbehör. 201
KLIMAT
||
VARNING
Eluppvärmt säte ska inte användas av personer som har svårt att uppfatta temperaturökning på grund av känselbortfall eller av någon
anledning har svårigheter att hantera reglaget
för det eluppvärmda sätet. I annat fall kan
brännskada uppstå.
Relaterad information
•
Aktivera och deaktivera ventilerat
framsäte*
2.
Sätena kan ventileras för att exempelvis ge ökad
komfort i varmt klimat.
Ventilationssystemet består av fläktar i säten och
ryggstöd som suger luft genom sätets klädsel.
Kyleffekten ökar ju kallare kupéluften är. Systemet kan aktiveras när motorn är igång.
Tryck upprepade gånger på knappen för ventilerade säten för att skifta mellan de fyra
nivåerna: Av, Hög, Medel och Låg.
> Nivån ändras och knappen visar inställd
nivå.
Relaterad information
•
Klimatreglage (s. 199)
Klimatreglage (s. 199)
Ratt- och sätesknappar i klimatraden.
1.
Tryck på vänster respektive höger sidas rattoch sätesknapp i klimatraden i centerdisplayen för att öppna reglaget för säte och
ratt.
Om bilen inte är utrustad med eluppvärmda
säten eller eluppvärmd ratt är knappen för
ventilerade säten direkt tillgängligt i klimatraden.
202
* Tillval/tillbehör.
KLIMAT
Aktivera och deaktivera eluppvärmd
ratt*
Ratten kan värmas för att öka komforten för förare när det är kallt.
Klimatreglage (s. 199)
Aktivera och deaktivera automatisk
start av eluppvärmd ratt*
Aktivera och deaktivera automatisk start av
eluppvärmd ratt* (s. 203)
Ratten kan värmas för att öka komforten för förare när det är kallt.
Relaterad information
•
•
Det är möjligt att ställa in om automatisk start av
eluppvärmd ratt ska vara aktiverad/deaktiverad
vid motorstart. Med automatisk start aktiverad
kommer eluppvärmning starta vid låg omgivningstemperatur.
Ratt- och sätesknappar i klimatraden.
1.
Tryck på förarsidans ratt- och sätesknapp i
klimatraden i centerdisplayen för att öppna
reglaget för säte och ratt.
Om bilen inte är utrustad med eluppvärmda
säten eller ventilerade säten är knappen för
eluppvärmd ratt direkt tillgänglig i klimatraden.
2.
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn i centerdisplayen.
2.
Tryck på Klimat.
3.
Välj Startnivå för automatisk rattvärmare
för att aktivera/deaktivera automatisk start av
eluppvärmd ratt.
4.
Välj Låg, Medel eller Hög för att välja nivå
efter att funktionen aktiverats.
Relaterad information
•
Aktivera och deaktivera eluppvärmd ratt*
(s. 203)
Tryck upprepade gånger på knappen för
eluppvärmd ratt för att skifta mellan de fyra
nivåerna: Av, Hög, Medel och Låg.
> Nivån ändras och knappen visar inställd
nivå.
* Tillval/tillbehör. 203
KLIMAT
Aktivera autoreglerat klimat
OBS
Med autoreglerat klimat aktiverat styrs flera klimatfunktioner automatiskt.
Det är möjligt att ändra temperatur och fläktnivå utan att autoreglerat klimat deaktiveras.
Autoreglerat klimat deaktiveras när luftfördelningen ändras manuellt eller när max defroster aktiveras.
Aktivera och deaktivera
luftåtercirkulation
Luftåtercirkulationen utestänger dålig luft,
avgaser etc. utifrån, genom att klimatanläggningen återanvänder luften i kupén.
Relaterad information
•
Klimatreglage (s. 199)
Autoregleringsknappen i klimatvyn.
1.
Öppna klimatvyn i centerdisplayen.
2.
Tryck kort eller långt på AUTO.
•
Kort tryck – luftåtercirkulation, luftkonditionering och luftdistribution styrs automatiskt.
Långt tryck – luftåtercirkulation, luftkonditionering och luftdistribution styrs automatiskt, temperatur och fläktnivå ändras
till standardinställningar: 22 °C (72 °F)
och nivå 3.
> Autoreglering av klimatet aktiveras och
knappen lyses upp.
•
204
Luftåtercirkulationssknappen i klimatvyn.
1.
Öppna klimatvyn i centerdisplayen.
2.
Tryck på Recirc.
> Luftåtercirkulationen aktiveras/deaktiveras och knappen lyses upp/släcks.
VIKTIGT
Om luften i bilen återcirkuleras för länge finns
risk för imbildning på rutornas insidor.
KLIMAT
OBS
Det är inte möjligt att aktivera luftåtercirkulationen när max defroster är aktiverad.
Relaterad information
•
•
Klimatreglage (s. 199)
Aktivera och deaktivera tidsinställning för luftåtercirkulation (s. 205)
Aktivera och deaktivera
tidsinställning för luftåtercirkulation
Aktivera och deaktivera max
defroster
Luftåtercirkulationen utestänger dålig luft,
avgaser etc. utifrån, genom att klimatanläggningen återanvänder luften i kupén.
Max defroster används för att snabbt få bort
imma och is från rutor.
Det är möjligt att ställa in om en timer för luftåtercirkulationen ska vara aktiverad/deaktiverad. Med
timer aktiverad stängs luftåtercirkulationen automatiskt av efter 20 minuter.
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn i centerdisplayen.
2.
Tryck på Klimat.
3.
Välj Återcirkulationstimer för att aktivera/
deaktivera timer för luftåtercirkulationen.
Aktivera och deaktivera max defroster
från mittkonsol
I mittkonsolen finns en fysisk knapp för snabbåtkomst till max defroster.
Med eluppvärmd vindruta* kan max defroster
endast aktiveras individuellt från klimatvyn i centerdisplayen.
Relaterad information
•
Aktivera och deaktivera luftåtercirkulation
(s. 204)
Fysisk knapp i mittkonsolen.
Bilar utan eluppvärmd vindruta:
–
Tryck på knappen.
> Max defroster aktiveras/deaktiveras och
knappen lyses upp/släcks.
}}
* Tillval/tillbehör. 205
KLIMAT
||
Bilar med eluppvärmd vindruta:
–
Tryck upprepade gånger på knappen för att
skifta mellan de tre nivåerna:
•
•
Aktivera och deaktivera max defroster
från centerdisplay
Aktiverad eluppvärmd vindruta
Aktiverad eluppvärmd vindruta och max
defroster
Deaktiverad.
> Eluppvärmd vindruta samt max defroster
aktiveras/deaktiveras och knappen lyses
upp/släcks.
•
OBS
Max defroster startar med viss fördröjning för
att undvika en kort ökning i fläktnivå om
eluppvärmd vindruta deaktiveras med två
snabba tryck på knappen.
Max defrosterknappen i klimatvyn.
1.
Öppna klimatvyn i centerdisplayen.
2.
Tryck på Max.
> Max defroster aktiveras/deaktiveras och
knappen lyses upp/släcks.
Max defroster deaktiverar autoreglering av
klimatet och luftåtercirkulationen, aktiverar
luftkonditioneringen samt ändrar fläktnivån till 5 och temperaturen till HI.
När max defroster deaktiveras återgår
klimatanläggningen till de föregående
inställningarna.
OBS
Ljudnivån ökar i och med att fläktnivån ändras
till 5.
206
Relaterad information
•
Klimatreglage (s. 199)
KLIMAT
Aktivera och deaktivera eluppvärmd
vindruta*
Aktivera och deaktivera eluppvärmd
vindruta från centerdisplay
Eluppvärmd vindruta används för att snabbt få
bort imma och is från rutan.
Relaterad information
•
•
Klimatreglage (s. 199)
Aktivera och deaktivera automatisk start av
eluppvärmd vindruta* (s. 208)
Aktivera och deaktivera eluppvärmd
vindruta från mittkonsol
I mittkonsolen finns en fysisk knapp för snabbåtkomst till eluppvärmd vindruta.
Knappen för eluppvärmd vindruta i klimatvyn.
Fysisk knapp i mittkonsolen.
–
Tryck upprepade gånger på knappen för att
skifta mellan de tre nivåerna:
•
•
Aktiverad eluppvärmd vindruta
Aktiverad eluppvärmd vindruta och max
defroster
• Deaktiverad.
> Eluppvärmd vindruta samt max defroster
aktiveras/deaktiveras och knappen lyses
upp/släcks.
1.
Öppna klimatvyn i centerdisplayen.
2.
Tryck på Elektrisk.
> Eluppvärmd vindruta aktiveras/deaktiveras
och knappen lyses upp/släcks.
OBS
En triangulär yta längst ut på vardera sida av
vindrutan är inte eluppvärmd, där kan avisningen ta längre tid.
OBS
Eluppvärmd vindruta kan ha inverkan på prestandan hos transpondrar och annan kommunikationsutrustning.
* Tillval/tillbehör. 207
KLIMAT
Aktivera och deaktivera automatisk
start av eluppvärmd vindruta*
Aktivera och deaktivera eluppvärmd
bakruta och yttre backspeglar
Eluppvärmd vindruta används för att snabbt få
bort imma och is från rutan.
Eluppvärmd bakruta och yttre backspeglar
används för att snabbt få bort imma och is från
rutor och backspeglar.
Det är möjligt att ställa in om automatisk start av
eluppvärmd vindruta ska vara aktiverad/deaktiverad vid motorstart. Med automatisk start aktiverad
kommer eluppvärmning starta när det finns risk
för is eller imma på rutan. Eluppvärmningen
stängs automatiskt av när rutan är tillräckligt varm
och imman eller isen är borta.
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn i centerdisplayen.
2.
Tryck på Klimat.
3.
Välj Automatisk defroster vindruta för att
aktivera/deaktivera automatisk start av
eluppvärmd vindruta.
Aktivera och deaktivera eluppvärmd
bakruta och yttre backspeglar från
mittkonsol
I mittkonsolen finns en fysisk knapp för snabbåtkomst till eluppvärmd bakruta och yttre backspeglar.
Knappen för eluppvärmd bakruta och yttre backspeglar i
klimatvyn.
Relaterad information
•
1.
Öppna klimatvyn i centerdisplayen.
2.
Tryck på Bak.
> Eluppvärmd bakruta och yttre backspeglar
aktiveras/deaktiveras och knappen lyses
upp/släcks.
Aktivera och deaktivera eluppvärmd vindruta*
(s. 207)
Fysisk knapp i mittkonsolen.
–
208
Aktivera och deaktivera eluppvärmd
bakruta och yttre backspeglar från
centerdisplay
Tryck på knappen.
> Eluppvärmd bakruta och yttre backspeglar
aktiveras/deaktiveras och knappen lyses
upp/släcks.
Relaterad information
•
•
Klimatreglage (s. 199)
Aktivera och deaktivera automatisk start av
eluppvärmd bakruta och yttre backspeglar
(s. 209)
* Tillval/tillbehör.
KLIMAT
Aktivera och deaktivera automatisk
start av eluppvärmd bakruta och
yttre backspeglar
Eluppvärmd bakruta och yttre backspeglar
används för att snabbt få bort imma och is från
rutor och backspeglar.
Reglera fläktnivå för framsäte3
Det är möjligt att ställa in om automatisk start av
eluppvärmd bakruta och yttre backspeglar ska
vara aktiverad/deaktiverad vid motorstart. Med
automatisk start aktiverad kommer eluppvärmning starta när det finns risk för is eller imma på
rutan. Eluppvärmningen stängs automatiskt av
när rutan är tillräckligt varm och imman eller isen
är borta.
•
Tryck på Inställningar i toppvyn i centerdisplayen.
Fläktreglageknapparna i klimatvyn.
2.
Tryck på Klimat.
1.
Öppna klimatvyn i centerdisplayen.
Välj Automatisk defroster bak för att aktivera/deaktivera automatisk start av eluppvärmd bakruta och yttre backspeglar.
2.
Tryck på önskad fläktnivå, Off, 1–5 eller Max.
> Fläktnivån ändras och knapparna för vald
nivå lyses upp.
Relaterad information
•
3
Aktivera och deaktivera eluppvärmd bakruta
och yttre backspeglar (s. 208)
Klimatanläggningen anpassar automatiskt
utifrån behov luftflödet inom vald fläktnivå, vilket innebär att fläkthastigheten kan ändras
trots att fläktnivån är den samma.
Relaterad information
1.
3.
OBS
Fläkten kan ställas in på flera olika automatiskt
reglerande fläktnivåer för framsätet.
Klimatreglage (s. 199)
VIKTIGT
Om fläkten är helt avstängd kopplas luftkonditioneringen inte in vilket ger risk för imbildning på rutornas insidor.
För 2-zonsklimat även baksäte.
209
KLIMAT
Reglera temperatur för framsäte4
Synkronisera temperatur
Temperaturen kan ställas in på önskat gradtal för
framsätets klimatzoner.
Temperaturen i bilens olika klimatzoner kan synkroniseras med förarsidans inställda temperatur.
Temperaturreglaget.
2.
•
•
dra i reglaget till önskad temperatur, eller
trycka på +/− för att höja/sänka temperaturen stegvis.
> Temperaturen ändras och knappen visar
inställd temperatur.
Temperaturknappar i klimatraden.
1.
Reglera temperaturen genom att antingen:
Tryck på vänster respektive höger sidas temperaturknapp i klimatraden i centerdisplayen
för att öppna reglaget.
OBS
Det går inte att påskynda uppvärmningen/
nedkylningen genom att välja högre/lägre
temperatur än den som egentligen önskas.
Relaterad information
•
4
210
För 2-zonsklimat även baksäte.
Klimatreglage (s. 199)
Synkroniseringsknapp på förarsidans temperaturreglage.
1.
Tryck på förarsidans temperaturknapp i klimatraden i centerdisplayen för att öppna reglaget.
2.
Tryck på Synkronisera temperatur.
> Temperaturen för samtliga zoner i bilen
synkroniseras med förarsidans inställda
temperatur och synkroniseringssymbolen
visas vid temperaturknappen.
Synkroniseringen upphör genom ytterligare ett
tryck på Synkronisera temperatur eller genom
att ändra temperaturinställningar för någon
annan klimatzon än förarens.
KLIMAT
Relaterad information
•
Klimatreglage (s. 199)
Aktivera och deaktivera
luftkonditionering
OBS
Det är inte möjligt att aktivera luftkonditioneringen när fläktreglaget är i läge Off.
Luftkonditioneringen kyler ner och avfuktar
inkommande luft vid behov.
Relaterad information
•
Klimatreglage (s. 199)
Luftkonditioneringsknappen i klimatvyn.
1.
Öppna klimatvyn i centerdisplayen.
2.
Tryck på AC.
> Luftkonditioneringen aktiveras/deaktiveras och knappen lyses upp/släcks.
När luftkonditioneringen är aktiverad styr
klimatanläggningen automatiskt start och
avstängning utifrån behov.
OBS
Stäng alla sidofönster och panoramataket* för
att luftkonditioneringen ska fungera optimalt.
* Tillval/tillbehör. 211
KLIMAT
Parkeringsklimat
Parkeringsklimat är ett samlingsnamn för olika
funktioner som förbättrar kupéns klimat när bilen
är parkerad, t.ex. förkonditionering.
•
Symboler och meddelanden för parkeringsklimat (s. 220)
Förkonditionering
Förkonditionering av bilen innan avfärd kan
minska slitage och energibehov under färd.
Förkonditionering är möjlig att direktstarta eller
att ställa in via tidur.
Funktionen utnyttjar i olika fall flera system:
•
Parkeringsvärmaren värmer i kallt klimat upp
kupén till komforttemperatur.
•
Luftkonditioneringen kyler vid varmt klimat
kupén till komforttemperatur.
•
Eluppvärmning av ratt* och eluppvärmda
säten* för förare och passagerare är valbara
att aktivera.
•
Eluppvärmning av vindruta, bakruta och yttre
backspeglar aktiveras automatiskt vid behov.
Vid förkonditionering i varmt klimat kan kondensvatten från luftkonditioneringen droppa under
bilen. Detta är normalt.
Funktioner som tillhör parkeringsklimatet styrs från fliken
Parkeringsklimat i klimatvyn i centerdisplayen.
Relaterad information
•
•
•
212
Klimat (s. 188)
Förkonditionering (s. 212)
Klimatkomfort vid parkering (s. 218)
* Tillval/tillbehör.
KLIMAT
OBS
Förkonditionering är enbart tillgänglig när
bilen är ansluten till ett eluttag5. En laddstolpe
som inte alltid är aktiv, t.ex. på grund av en
timer, kan orsaka funktionsbortfall för förkonditioneringen.
Starta och stänga av
förkonditionering
Förkonditionering värmer eller kyler kupén innan
körning. Funktionen kan direktstartas från centerdisplayen eller en mobiltelefon.
Starta och stänga av från bil
Om bilen inte är ansluten till ett eluttag är det
ändå möjligt att vid varmt klimat få en kort
nedkylning av kupén genom att direktstarta
förkonditioneringen.
Rutor för eluppvärmning av säten och ratt i fliken
Parkeringsklimat i klimatvyn.
OBS
Vid förkonditionering av kupén arbetar bilen
för att nå komforttemperatur och inte den
inställda temperaturen i klimatanläggningen.
Relaterad information
•
•
•
5
Parkeringsklimat (s. 212)
Förkonditioneringsknappen i fliken Parkeringsklimat i
klimatvyn.
Starta och stänga av förkonditionering
(s. 213)
1.
Öppna klimatvyn i centerdisplayen.
2.
Välj fliken Parkeringsklimat.
Tidsinställning för förkonditionering (s. 215)
Gäller elektrisk värmare.
3.
Välj om eluppvärmning av säten och ratt ska
aktiveras vid förkonditioneringen genom att
bocka i/ur rutorna.
4.
Tryck på Förkonditionering.
> Förkonditioneringen startas/stängs av
och knappen lyses upp/släcks.
}}
213
KLIMAT
||
OBS
VARNING
Tidsinställning för förkonditionering (s. 215)
Använd inte förkonditionering7:
Förkonditionering är enbart tillgänglig när
bilen är ansluten till ett eluttag6. En laddstolpe
som inte alltid är aktiv, t.ex. på grund av en
timer, kan orsaka funktionsbortfall för förkonditioneringen.
Om bilen inte är ansluten till ett eluttag är det
ändå möjligt att vid varmt klimat få en kort
nedkylning av kupén genom att direktstarta
förkonditioneringen.
OBS
Bilens dörrar och fönster bör vara stängda
under förkonditioneringen av kupén.
•
•
Inomhus i oventilerade utrymmen.
Avgaser avges om värmaren startar.
•
På platser med brännbart eller lättantändligt material i närheten. Bränsle, gaser,
högt gräs, trämjöl o.s.v. kan antändas.
•
När det finns risk för att värmarens
avgasrör är blockerat. T.ex. hög snö i
främre högra hjulhuset kan förhindra
värmarens ventilation.
Tänk på att förkonditioneringen kan startas av
en timer som ställts in långt i förväg.
Starta från app*
Start av förkonditioneringen, samt information om
valda inställningar, kan skötas från en enhet som
har Volvo On Call* app. Förkonditioneringen värmer eller kyler kupén (med bilens luftkonditionering) till komforttemperatur.
Kupén kan också förkonditioneras med funktionen fjärrstart av bil (Engine Remote Start –
ERS)8 via Volvo On Call* app.
Relaterad information
•
•
6
7
8
214
Parkeringsklimat (s. 212)
Förkonditionering (s. 212)
Gäller elektrisk värmare.
Gäller bränsledriven värmare.
Vissa marknader.
* Tillval/tillbehör.
KLIMAT
Tidsinställning för förkonditionering
Timern kan ställas in så att förkonditioneringen är
klar vid en förutbestämd tidpunkt.
Timern kan hantera upp till 8 olika inställningar
för:
•
•
•
Ta bort tidsinställning för förkonditionering
(s. 217)
Lägga till och redigera
tidsinställning för förkonditionering
Förkonditioneringens timer kan hantera upp till 8
tidsinställningar.
Lägga till tidsinställning
En tidpunkt på ett enskilt datum
En tidpunkt på en eller flera veckodagar, med
eller utan upprepning.
OBS
Förkonditionering är enbart tillgänglig när
bilen är ansluten till ett eluttag9. En laddstolpe
som inte alltid är aktiv, t.ex. på grund av en
timer, kan orsaka funktionsbortfall för förkonditioneringen.
Om bilen inte är ansluten till ett eluttag är det
ändå möjligt att vid varmt klimat få en kort
nedkylning av kupén genom att direktstarta
förkonditioneringen.
Knappen för att lägga till tidsinställning i fliken
Parkeringsklimat i klimatvyn.
1.
Öppna klimatvyn i centerdisplayen.
2.
Välj fliken Parkeringsklimat.
Relaterad information
•
•
•
9
Förkonditionering (s. 212)
Lägga till och redigera tidsinställning för förkonditionering (s. 215)
Aktivera och deaktivera tidsinställning för förkonditionering (s. 217)
Gäller elektrisk värmare.
}}
215
KLIMAT
||
3.
Tryck på Skapa ny timer.
> Ett popup-fönster visas.
7.
OBS
Det är inte möjligt att lägga till en tidsinställning om det redan finns 8 inställningar för
timern. Ta bort en tidsinställning för att kunna
lägga till en ny.
4.
Tryck på Datum för att ställa in tidpunkt för
ett enskilt datum.
Tryck på Dagar för att ställa in tidpunkt för
en eller flera veckodagar.
Med Dagar: Aktivera/deaktivera upprepning
genom att bocka i/ur rutan för Upprepa
veckovis.
5.
Med Datum: Välj datum för förkonditioneringen genom att bläddra med pilarna i
datumlistan.
Med Dagar: Välj veckodagar för förkonditioneringen genom att trycka på veckodagarnas
knappar.
6.
10
216
Ställ in den tidpunkt då förkonditioneringen
ska vara klar genom att bläddra med pilarna i
klockan.
Gäller bränsledriven värmare.
Tryck på Bekräfta för att lägga till tidsinställningen.
> Tidsinställningen läggs till i listan och aktiveras.
VARNING
Använd inte förkonditionering10:
•
Inomhus i oventilerade utrymmen.
Avgaser avges om värmaren startar.
•
På platser med brännbart eller lättantändligt material i närheten. Bränsle, gaser,
högt gräs, trämjöl o.s.v. kan antändas.
•
När det finns risk för att värmarens
avgasrör är blockerat. T.ex. hög snö i
främre högra hjulhuset kan förhindra
värmarens ventilation.
Tänk på att förkonditioneringen kan startas av
en timer som ställts in långt i förväg.
Redigera tidinställning
1.
Öppna klimatvyn i centerdisplayen.
2.
Välj fliken Parkeringsklimat.
3.
Tryck på den tidsinställning som ska ändras.
> Ett popup-fönster visas.
4.
Redigera tidsinställningen på samma sätt
som under rubriken "Lägga till tidsinställning" ovan.
Relaterad information
•
•
•
•
Förkonditionering (s. 212)
Tidsinställning för förkonditionering (s. 215)
Aktivera och deaktivera tidsinställning för förkonditionering (s. 217)
Ta bort tidsinställning för förkonditionering
(s. 217)
KLIMAT
Aktivera och deaktivera
tidsinställning för förkonditionering
VARNING
Använd inte förkonditionering11:
En tidsinställning i timern för förkonditioneringen
kan aktiveras eller deaktiveras utifrån behov.
•
Inomhus i oventilerade utrymmen.
Avgaser avges om värmaren startar.
•
På platser med brännbart eller lättantändligt material i närheten. Bränsle, gaser,
högt gräs, trämjöl o.s.v. kan antändas.
•
När det finns risk för att värmarens
avgasrör är blockerat. T.ex. hög snö i
främre högra hjulhuset kan förhindra
värmarens ventilation.
Ta bort tidsinställning för
förkonditionering
En tidsinställning för förkonditioneringen som
inte längre behövs kan tas bort.
Tänk på att förkonditioneringen kan startas av
en timer som ställts in långt i förväg.
Timerknappar i fliken Parkeringsklimat i klimatvyn.
1.
Öppna klimatvyn i centerdisplayen.
2.
Välj fliken Parkeringsklimat.
3.
Aktivera/deaktivera en tidsinställning genom
att trycka på timerknappen till höger om
inställningen.
> Tidsinställningen aktiveras/deaktiveras
och knappen lyses upp/släcks.
11
Gäller bränsledriven värmare.
Relaterad information
•
•
•
•
Förkonditionering (s. 212)
Tidsinställning för förkonditionering (s. 215)
Lägga till och redigera tidsinställning för förkonditionering (s. 215)
Ta bort tidsinställning för förkonditionering
(s. 217)
Knappen för att redigera lista/ta bort tidsinställning i fliken Parkeringsklimat i klimatvyn.
1.
Öppna klimatvyn i centerdisplayen.
2.
Välj fliken Parkeringsklimat.
3.
Tryck på Redigera lista.
4.
Tryck på raderingsikonen till höger i listan.
> Ikonen ändras till texten Radera.
5.
Tryck Radera för att bekräfta.
> Tidsinställningen tas bort från listan.
}}
217
KLIMAT
||
Relaterad information
•
•
•
•
Förkonditionering (s. 212)
Tidsinställning för förkonditionering (s. 215)
Lägga till och redigera tidsinställning för förkonditionering (s. 215)
Aktivera och deaktivera tidsinställning för förkonditionering (s. 217)
Klimatkomfort vid parkering
Klimatet i bilens kupé kan upprätthållas under
parkering, t.ex. om motorn behöver stängas av
men förare eller passagerare vill sitta kvar i bilen
med bibehållen klimatkomfort.
Starta och stänga av klimatkomfort
vid parkering
Behållande av klimatkomfort upprätthåller klimatet i kupén efter körning. Funktionen kan direktstartas från centerdisplayen.
Behållande av klimatkomfort är bara möjlig att
direktstarta.
Funktionen utnyttjar i olika fall flera system:
•
Restvärme från motorn värmer i kallt klimat
upp kupén till komforttemperatur.
•
Ventilationen kyler vid varmt klimat kupén
genom att blåsa in luft utifrån.
OBS
Behållande av klimatkomfort stängs av om
bilen låses utifrån för att inte använda
restvärme i onödan. Funktionen är tänkt att
användas för att behålla klimatkomfort när
förare eller passagerare är kvar i bilen.
Relaterad information
•
•
218
Parkeringsklimat (s. 212)
Starta och stänga av klimatkomfort vid parkering (s. 218)
Knappen för behållande av klimatkomfort i fliken
Parkeringsklimat i klimatvyn.
1.
Öppna klimatvyn i centerdisplayen.
2.
Välj fliken Parkeringsklimat.
3.
Tryck på Behåll klimatkomfort.
> Behållande av klimatkomfort startas/
stängs av och knappen lyses upp/släcks.
KLIMAT
OBS
Det går inte att starta behållande av klimatkomfort om det inte finns tillräckligt med
restvärme i motorn för att upprätthålla kupéklimatet, eller om yttertemperaturen är över
ca 20 °C (68 °F).
OBS
Behållande av klimatkomfort stängs av om
bilen låses utifrån för att inte använda
restvärme i onödan. Funktionen är tänkt att
användas för att behålla klimatkomfort när
förare eller passagerare är kvar i bilen.
Relaterad information
•
Klimatkomfort vid parkering (s. 218)
219
KLIMAT
Symboler och meddelanden för
parkeringsklimat
Meddelanden gällande parkeringsklimatet kan
även visas i en enhet som har Volvo On Call* app.
När parkeringsvärmaren är aktiv lyser
denna symbol i förardisplayen12.
Ett antal symboler och meddelanden gällande
parkeringsklimatet kan visas i förardisplayen.
Symbol
Meddelande
Innebörd
Parkeringsklimat
Parkeringsklimatet är ur funktion. Kontakta en verkstadA för kontroll av funktionen så snart som möjligt.
Service erfordras
Parkeringsklimat
Parkeringsklimatet är tillfälligt ur funktion. Om problemet kvarstår över tid, kontakta en verkstadA för
kontroll av funktionen.
Tillfälligt ej tillgängligt
Parkeringsklimat
Ej tillgänglig Bränslenivå för
lågB
Parkeringsklimat
Ej tillgänglig Laddningsnivå för låg
12
220
Parkeringsklimatet kan inte aktiveras då bränslenivån är för låg för att starta parkeringsvärmaren. Fyll
på bilens bränsletank.
Parkeringsklimatet kan inte aktiveras då laddningsgraden i hybridbatteriet är för låg för att starta
parkeringsvärmaren. Starta bilen.
Gäller bränsledriven värmare.
* Tillval/tillbehör.
KLIMAT
Symbol
Meddelande
Innebörd
Parkeringsklimat
Ej tillgänglig, inte ansluten till
Parkeringsklimatet kan inte aktiveras om laddkabeln inte är ansluten. Anslut laddkabeln.
elnätetC
Parkeringsklimat
Begränsad Laddningsnivån för låg
A
B
C
Gångtiden för parkeringsklimatet är begränsad då laddningsgraden i hybridbatteriet är för låg. Starta
bilen.
En auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Gäller bränsledriven värmare.
Gäller elektrisk värmare.
Relaterad information
•
Parkeringsklimat (s. 212)
221
KLIMAT
Värmare
Värmaren hjälper motorn och kupén att uppnå
rätt temperatur innan och under körning.
Värmaren har två delfunktioner:
•
Parkeringsvärmare – värmer vid behov kupén
när parkeringsklimatets förkonditionering är
aktiverad.
•
Tillskottsvärmare – värmer vid behov kupén
och motorn under körning.
värmaren av automatiskt och förardisplayen visar
ett meddelande.
Om nivån i bränsletanken är för låg, stängs värmaren av automatiskt och förardisplayen visar ett
meddelande.
OBS
OBS
Se till att batteriets laddningsgrad är tillräckligt hög om värmaren behöver användas.
Se till att det finns tillräckligt med bränsle i
bilens bränsletank om värmaren behöver
användas.
Bränsle och tankning15
VARNING
Beroende av marknad används en bränsledriven
värmare eller en elektrisk värmare13.
Bränsle som spillts ut kan antändas. Stäng av
den bränsledrivna värmaren innan tankning
påbörjas.
Värmaren är monterad i det främre högra hjulhuset.
Kontrollera i förardisplayen att
värmaren är avstängd, när den
arbetar som parkeringsvärmare lysser denna symbol.
OBS
När värmaren är aktiv14 kan rök komma från
det främre högra hjulhuset och ett dovt ljud
höras. Ett tickande ljud från bränslepumpen
kan också höras från den bakre delen av
bilen. Detta är helt normalt.
Batteri och laddning
Värmaren drivs av bilens hybridbatteri. Om laddningsgraden i hybridbatteriet är för låg stängs
13
14
15
222
Relaterad information
Varningsdekal på tankluckan.
Värmaren använder bränsle från bilens ordinarie
bränsletank.
I de fall då bilen parkeras i kraftig lutning bör den
stå med fronten nedåt för att säkra bränsletillförseln till värmaren.
En auktoriserad Volvohandlare har information om vilka marknader som använder respektive värmare.
Gäller bränsledriven värmare.
Gäller bränsledriven värmare.
•
•
•
Klimat (s. 188)
Parkeringsvärmare (s. 223)
Tillskottsvärmare (s. 224)
KLIMAT
Parkeringsvärmare
Parkeringsvärmaren värmer vid behov kupén
innan körning om bilens förkonditionering är aktiverad.
Parkeringsvärmaren är en av två delfunktioner för
bilens värmare. Värmaren är monterad i det
främre högra hjulhuset.
När parkeringsvärmaren är aktiv lyser
denna symbol i förardisplayen16.
Värmarens maximala gångtid är 40 minuter.
OBS
Se till att det finns tillräckligt med bränsle i
bilens bränsletank om parkeringsvärmaren
behöver användas18.
Se till att hybridbatteriets laddningsgrad är tillräckligt hög om parkeringsvärmaren behöver
användas.
VARNING
OBS
När värmaren är aktiv17 kan rök komma från
det främre högra hjulhuset och ett dovt ljud
höras. Ett tickande ljud från bränslepumpen
kan också höras från den bakre delen av
bilen. Detta är helt normalt.
Parkeringsvärmaren startar automatiskt om parkeringsklimatets förkonditionering är aktiverad
och kupén behöver värmas upp.
Den stängs av automatiskt när tiden för en
inställd timer eller värmarens maximala gångtid
uppnåtts, eller om bilen startas.
16
17
18
19
20
VARNING
Om det luktar bränsle, kommer ovanligt
mycket eller svart rök eller hörs ovanliga ljud
från parkeringsvärmaren20, stäng av värmaren
och dra om möjligt ut parkeringsvärmarens
säkring. Volvo rekommenderar att en
auktoriserad Volvoverkstad kontaktas för
reparation.
Relaterad information
•
•
Värmare (s. 222)
Tillskottsvärmare (s. 224)
Använd inte förkonditionering19:
•
Inomhus i oventilerade utrymmen.
Avgaser avges om värmaren startar.
•
På platser med brännbart eller lättantändligt material i närheten. Bränsle, gaser,
högt gräs, trämjöl o.s.v. kan antändas.
•
När det finns risk för att värmarens
avgasrör är blockerat. T.ex. hög snö i
främre högra hjulhuset kan förhindra
värmarens ventilation.
Tänk på att förkonditioneringen kan startas av
en timer som ställts in långt i förväg.
Gäller bränsledriven värmare.
Gäller bränsledriven värmare.
Gäller bränsledriven värmare.
Gäller bränsledriven värmare.
Gäller bränsledriven värmare.
223
KLIMAT
Tillskottsvärmare
Tillskottsvärmaren hjälper till att värma kupén och
motorn under körning.
Tillskottsvärmaren är en av två delfunktioner för
bilens värmare. Värmaren är monterad i det
främre högra hjulhuset.
OBS
När värmaren är aktiv21 kan rök komma från
det främre högra hjulhuset och ett dovt ljud
höras. Ett tickande ljud från bränslepumpen
kan också höras från den bakre delen av
bilen. Detta är helt normalt.
•
Aktivera och deaktivera automatisk start av
tillskottsvärmare (s. 224)
Aktivera och deaktivera automatisk
start av tillskottsvärmare
Tillskottsvärmaren hjälper till att värma kupén och
motorn under körning.
Det är möjligt att ställa in om tillskottsvärmarens
automatiska start ska vara aktiverad/deaktiverad.
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn i centerdisplayen.
2.
Tryck på Klimat.
3.
Välj Tillskottsvärmare för att aktivera/deaktivera automatisk start för tillskottsvärmaren.
OBS
Volvo rekommenderar att tillskottsvärmarens
automatiska start stängs av vid korta körsträckor23.
Tillskottsvärmaren startar och styrs automatiskt
när värme behövs då bilen körs.
Den stängs av automatiskt när bilen stängs av.
OBS
OBS
Se till att det finns tillräckligt med bränsle i
bilens bränsletank om tillskottsvärmaren
behöver användas22.
Relaterad information
•
•
21
22
23
224
Om tillskottsvärmarens automatiska start
deaktiveras kan det leda till försämrad komfort i kupén eftersom klimatanläggningen då
saknar värmekälla vid eldrift.
Värmare (s. 222)
Relaterad information
Parkeringsvärmare (s. 223)
•
Gäller bränsledriven värmare.
Gäller bränsledriven värmare.
Gäller bränsledriven värmare.
Tillskottsvärmare (s. 224)
NYCKEL, LÅS OCH LARM
NYCKEL, LÅS OCH LARM
Låsindikering
Lås- och larmindikator
När bilen låses eller låses upp indikerar bilens
blinkers att låsningen respektive upplåsningen
utförts korrekt.
Indikering i låsknappar
Framdörr
Exteriör indikering
Låsning
•
Bilens varningsblinkers indikerar låsning
genom en blinkning samt infällning av de
yttre backspeglarna1.
Upplåsning
•
Bilens varningsblinkers indikerar upplåsning
genom två blinkningar samt utfällning av de
yttre backspeglarna1.
Samtliga dörrar, baklucka och motorhuv måste
vara stängda för att indikera låst bil. Om låsning
sker med endast förardörren stängd2 kommer
låsning ske men låsindikeringen med varningsblinkers sker först efter att samtliga dörrar, baklucka och motorhuv har stängts.
1
2
226
Lås- och larmindikatorn på instrumentpanelen visar låssystemets status.
Lång blink indikerar låsning av bilen. När bilen är
låst indikeras detta genom korta pulserande
blinkningar.
Övrig indikering
Funktionerna ledbelysning och trygghetsbelysning ger också indikering om låsning och upplåsning.
Låsknappar med indikeringslampa i framdörr.
Tänd indikeringslampa i framdörrarnas respektive
låsknapp indikerar att alla dörrar är låsta. Om
någon dörr öppnas slocknar lampan i båda dörrarna.
Endast bilar med elektriskt infällbara backspeglar.
Gäller inte bilar utrustade med nyckelfri låsning/upplåsning (Passive Entry*).
* Tillval/tillbehör.
NYCKEL, LÅS OCH LARM
I bakdörr*
Inställning för låsindikering
Fjärrnyckel
Det är möjligt att välja hur bilen bekräftar låsning
och upplåsning i centerdisplayens inställningsmeny.
Fjärrnyckeln låser och låser upp dörrar och baklucka. Fjärrnyckeln behöver finnas i bilen för att
den ska kunna startas.
Låsningsrespons:
1.
2.
Tryck på My Car
3.
Tryck på Synlig respons vid låsning för att
välja när bilen ska ge synlig respons: vid
Låsning, Upplåsning, Båda, eller för att
stänga av funktionen.
Låsknapp med indikeringslampa i bakdörr.
Tänd indikeringslampa i dörrarnas respektive låsknapp indikerar att respektive dörr är låst. Om
någon dörr låses upp slocknar dess lampa
medan övriga fortsätter att vara tända.
Relaterad information
•
•
•
Låsning.
Indikering med infällbara backspeglar*:
1.
Tryck på Inställningar i centerdisplayens
toppvy.
2.
Tryck på My Car
bekvämlighet.
3.
Välj Sidospeglar vinklas in vid låsning för
att aktivera eller stänga av funktionen.
Inställning för låsindikering (s. 227)
Trygghetsbelysning (s. 149)
Tryck på Inställningar i centerdisplayens
toppvy.
Använda ledbelysning (s. 149)
Speglar och
Relaterad information
•
3
Bilden är schematisk – detaljer kan variera beroende på bilmodell.
Låsindikering (s. 226)
Fjärrnyckel3, till vänster samt knapplös nyckel (Key Tag)*,
till höger.
Fjärrnyckeln används inte fysiskt vid start eftersom bilen i standardutförande är utrustad med
stöd för nyckelfri start (Passive Start).
Nyckeln behöver finnas i den främre delen av
kupén, t.ex. i en ficka hos föraren eller placeras i
mugghållaren i tunnelkonsolen, för att möjliggöra
start av bilen.
}}
* Tillval/tillbehör. 227
NYCKEL, LÅS OCH LARM
||
Som tillval finns även nyckelfri låsning och upplåsning av dörrar och baklucka (Passive Entry*).
Då sträcker sig nyckelns räckvidd i en halvcirkel
med en radie på ca 1,5 meter (5 fot) ut från
förardörren respektive ca 1 meter (3 fot) ut från
bakluckan.
Fjärrnyckelns knappar
Panikfunktion – Används för att i nödfall
påkalla omgivningens uppmärksamhet. Om
knappen hålls intryckt i minst 3 sekunder
eller trycks in 2 gånger inom 3 sekunder,
aktiveras blinkers och signalhorn. Funktionen
kan stängas av med samma knapp efter att
den varit aktiverad i minst 5 sekunder. I annat
fall stängs den av automatiskt efter
3 minuter.
Med nyckelfri start i kombination med nyckelfri
låsning och upplåsning kan fjärrnyckeln placeras
var som helst i kupén eller lastutrymmet med
bibehållen funktionalitet gällande start av bilen.
Var och en av fjärrnycklarna som följer med bilen
kan kopplas till en förarprofil med unika inställningar för bilen. När en nyckel med en viss profil
används, anpassas bilens inställningar efter den
profilen.
Knapplös nyckel (Key Tag)
För bilar utrustade med nyckelfri låsning och upplåsning* medföljer en lite mindre, lättare och
knapplös nyckel (Key Tag). Den fungerar på
samma sätt som den ordinarie fjärrnyckeln avseende nyckelfri start samt låsning och upplåsning.
Nyckeln är vattentät till ett djup av ca 10 meter
(30 fot) i upp till 60 minuter. Den har inget löstagbart nyckelblad och batteriet går inte att byta
ut.
långt tryck. Stängning av bakluckan sker då
också med ett långt tryck – varningssignaler
ljuder.
Fjärrnyckeln har fyra knappar – en på den vänstra sidan
och tre på den högra3.
Låsning – Med ett knapptryck låses dörrarna, bakluckan och tankluckan samtidigt
som larmet* aktiveras.
VARNING
Om någon lämnas kvar i bilen se till att fönsterhissar och panoramatak* görs strömlösa
genom att alltid ta med dig fjärrnyckeln när du
lämnar bilen.
Ett längre tryck stänger alla fönster samt
panoramataket* samtidigt.
Upplåsning – Med ett knapptryck låses
dörrar och baklucka upp samtidigt som
larmet avaktiveras.
Ett längre tryck öppnar alla fönster samtidigt.
Denna genomvädringsfunktion kan användas
t.ex. för att snabbt vädra ur bilen vid varm
väderlek.
Baklucka – Låser upp och avlarmar enbart
bakluckan. På bilar med elmanövrerad baklucka* öppnas bakluckan automatiskt vid ett
3
228
Bilden är schematisk – detaljer kan variera beroende på bilmodell.
* Tillval/tillbehör.
NYCKEL, LÅS OCH LARM
OBS
och placera därefter nyckeln i backup-läsaren i
mugghållaren för att avlarma bilen.
Var medveten om risken att låsa in fjärrnyckeln i bilen.
•
En kvarlämnad fjärrnyckel eller Key Tag i
bilen kommer att avaktiveras då bilen
låses och larmas med en annan giltig
nyckel. Även funktionen "Blockerat låsläge" avaktiveras. Den avaktiverade nyckeln återaktiveras igen då bilen låses upp.
•
En kvarlämnad Red Key avaktiveras även
i de fall då bilen låses med Volvo On Call,
och återaktiveras när bilen låses upp med
Volvo On Call eller vid tryck på nyckelns
upplåsningsknapp.
Störningar
Fjärrnyckelns funktioner för nyckelfri start samt
nyckelfri låsning och upplåsning* kan störas av
elektromagnetiska fält och avskärmning.
OBS
Låsa och låsa upp med fjärrnyckel
Med fjärrnyckelns knappar kan låsning och upplåsning av samtliga dörrar och baklucka ske
samtidigt.
När fjärrnyckeln placeras i mugghållaren, se
till att inga andra bilnycklar, metallföremål
eller elektroniska apparater (t.ex. mobiltelefoner, surfplattor, bärbara datorer eller laddare) finns i mugghållaren. Flera bilnycklar
nära varandra i mugghållaren kan störa varandra.
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
Låsa och låsa upp med fjärrnyckel (s. 229)
Fjärrnyckelns räckvidd (s. 232)
Byta batteri i fjärrnyckel (s. 232)
Löstagbart nyckelblad (s. 237)
Elektronisk startspärr (s. 239)
Koppla fjärrnyckel till förarprofil (s. 127)
OBS
Undvik att förvara fjärrnyckeln nära metallföremål eller elektroniska apparater, t.ex. mobiltelefoner, surfplattor, bärbara datorer eller laddare – helst inte närmre än 10-15 cm
(4-6 tum).
Om störningar ändå skulle uppstå – använd fjärrnyckelns löstagbara nyckelblad för att låsa upp
}}
* Tillval/tillbehör. 229
NYCKEL, LÅS OCH LARM
||
Låsa med fjärrnyckel
Automatisk återlåsning
OBS
Var medveten om risken att låsa in fjärrnyckeln i bilen.
•
•
Fjärrnyckel4.
–
Tryck på fjärrnyckelns
-knapp för att låsa.
För att låssekvensen ska kunna aktiveras måste
förardörren vara stängd5. Om någon av de övriga
dörrarna eller bakluckan är öppna, låses och larmas* dessa först när de stängs. Larmets rörelsesensor* aktiveras när alla dörrar och bakluckan är
stängda och låsta.
En kvarlämnad fjärrnyckel eller Key Tag i
bilen kommer att avaktiveras då bilen
låses och larmas med en annan giltig
nyckel. Även funktionen "Blockerat låsläge" avaktiveras. Den avaktiverade nyckeln återaktiveras igen då bilen låses upp.
En kvarlämnad Red Key avaktiveras även
i de fall då bilen låses med Volvo On Call,
och återaktiveras när bilen låses upp med
Volvo On Call eller vid tryck på nyckelns
upplåsningsknapp.
Låsa när bakluckan är öppen
Om bilen har låsts och bakluckan fortfarande
är öppen, se till så att fjärrnyckeln inte lämnats kvar i lastutrymmet när bakluckan stängs
och hela bilen är låst6.
Låsa upp med fjärrnyckel
4
5
6
230
Tryck på fjärrnyckelns
upp.
När fjärrnyckeln inte fungerar
OBS
Prova alltid med att gå närmare bilen och gör
ett nytt försök att låsa upp.
Skulle låsning eller upplåsning med fjärrnyckeln
inte fungera kan dess batteri vara förbrukat – lås
eller lås upp förardörren med det löstagbara
nyckelbladet.
Relaterad information
•
OBS
–
Om ingen av dörrarna eller bakluckan öppnats
inom två minuter efter upplåsning, låses de automatiskt. Denna funktion minskar risken att bilen
oavsiktligt lämnas olåst.
•
•
•
•
Inställningar för fjärrstyrd och insides upplåsning (s. 231)
Låsa upp baklucka med fjärrnyckel (s. 231)
Fjärrnyckel (s. 227)
Byta batteri i fjärrnyckel (s. 232)
Låsa och låsa upp med löstagbart nyckelblad
(s. 238)
-knapp för att låsa
Bilden är schematisk – detaljer kan variera beroende på bilmodell.
Är bilen utrustad med nyckelfri låsning/upplåsning måste alla sidodörrar vara stängda.
Är bilen utrustad med nyckelfri låsning/upplåsning och nyckeln detekteras inne i bilen kommer bakluckan inte att låsas när den stängs.*
* Tillval/tillbehör.
NYCKEL, LÅS OCH LARM
Inställningar för fjärrstyrd och
insides upplåsning
Det är möjligt att välja olika sekvenser för fjärrstyrd upplåsning.
1.
Tryck på Inställningar i centerdisplayens
toppvy.
2.
Tryck på My Car Låsning
och insides upplåsning.
3.
Välj alternativ:
Låsa upp baklucka med fjärrnyckel
Det går att låsa upp enbart baklucka med en
knapp på fjärrnyckeln.
1.
Larmets nivå- och rörelsesensorer samt
sensorerna för öppning av bakluckan
kopplas bort.
Fjärrstyrd
Bakluckan låses upp men förblir stängd
medan dörrarna förblir låsta och larmade.
Greppa lätt den gummerade tryckplattan
undertill på bakluckans handtag för att
öppna bakluckan.
• Alla dörrar
– låser upp alla dörrar samtidigt.
Öppnas inte bakluckan inom 2 minuter
låses den igen och larmet återaktiveras.
• En dörr
– låser upp förardörren. För att låsa upp alla
dörrar krävs två tryck på fjärrnyckelns upplåsningsknapp.
Använd fjärrnyckelns
låsa upp bakluckan.
-knapp för att larma av och
2.
Relaterad information
Låsa och låsa upp med fjärrnyckel (s. 229)
Låsa och låsa upp från bilens insida (s. 253)
Med tillvalet elmanövrerad baklucka* –
Långt tryck (ca 1.5 sekund) på fjärrnyckelns
-knapp
> Bakluckan låses upp och öppnas medan
dörrarna förblir låsta och larmade.
De inställningar som görs här påverkar även
centralupplåsning via öppningshandtag från insidan.
•
•
-knapp.
Tryck på fjärrnyckelns
> Lås- och larmindikatorn på instrumentpanelen släcks för att visa att inte hela
bilen är larmad.
Relaterad information
•
•
Låsa och låsa upp med fjärrnyckel (s. 229)
Öppna och stänga elmanövrerad baklucka*
(s. 256)
* Tillval/tillbehör. 231
NYCKEL, LÅS OCH LARM
Fjärrnyckelns räckvidd
För att fjärrnyckeln ska fungera korrekt behöver
den finnas inom ett visst avstånd från bilen.
ett halvcirkelformat område med en radie på ca
1,5 meter (5 fot) på båda långsidorna och ca
1 meter (3 fot) från bakluckan.
Vid manuell användning
Vid nyckelfri
användning7
Om fjärrnyckeln avlägsnas från bilen
Om fjärrnyckeln avlägsnas från bilen
när motorn är igång visas varningsmeddelandet Fjärrnyckel ej hittad
Borttagen från bil i förardisplayen
samtidigt som en ljudpåminnelse hörs när sista
dörren stängs.
Relaterad information
•
•
För nyckelfri användning måste en fjärrnyckel
eller den knappfria nyckeln (Key Tag) finnas inom
•
Fjärrnyckel (s. 227)
Antennplaceringar för start- och låssystem
(s. 252)
Nyckelfritt och beröringskänsliga ytor*
(s. 249)
7 Gäller endast bilar utrustade med nyckelfri låsning/upplåsning (Passive Entry*).
8 Denna nyckel följer med bil utrustad med tillvalet nyckelfri låsning/upplåsning (Passive
232
OBS
Fjärrnyckelfunktionerna kan störas av omgivande radiovågor, byggnader, topografiska
förhållanden etc. Bilen kan alltid låsas/låsas
upp med nyckelbladet.
Meddelandet slocknar när nyckeln återförs till
bilen följt av ett tryck på högra rattknappsatsens
O-knapp eller när sista dörren stängs igen.
Markerad yta i bilden illustrerar områden som täcks av
systemets antenner.
Batteriet i fjärrnyckeln behöver bytas ut när det
laddats ur.
OBS
Fjärrnyckelns funktioner för t.ex. låsning och uppeller
låsning som aktiveras genom tryck på
, har en räckvidd som sträcker sig ca 20 meter
(65 fot) från bilen.
Om bilen inte verifierar en knapptryckning – gå
närmare och gör ett nytt försök.
Byta batteri i fjärrnyckel
Alla batterier har en begränsad livslängd och
måste till slut bytas ut (gäller ej för Key Tag).
Batteriets livslängd varierar beroende på hur
ofta fordonet/nyckeln används.
Batteriet till fjärrnyckeln bör bytas om:
informationssymbolen tänds och meddelandet Lågt batteri i bilnyckel Se
ägarmanual visas i förardisplayen
och/eller
•
låsen vid upprepade tillfällen inte reagerar på
signal från fjärrnyckeln inom 20 meter
(65 fot) från bilen.
OBS
Prova alltid med att gå närmare bilen och gör
ett nytt försök att låsa upp.
Batteriet i den knapplösa nyckeln8 (Key Tag) går
inte att byta ut – en ny nyckel kan beställas hos
en auktoriserad Volvoverkstad.
Entry*).
* Tillval/tillbehör.
NYCKEL, LÅS OCH LARM
VIKTIGT
Förbrukad Key Tag ska lämnas till
auktoriserad Volvoverkstad. Nyckel måste
raderas från bilen eftersom den fortfarande
går att använda för att starta bilen via back-up
start.
Öppna nyckeln och byta batteri
Vänd på nyckeln, för knappen åt sidan
och skjut baksidans skal några millimeter
uppåt.
Skalet lösgörs och kan lyftas av nyckeln.
Batteriets (+)-sida ligger uppåt. Bänd sedan
försiktigt loss batteriet som bilden visar.
VIKTIGT
Undvik att vidröra nya batterier och deras
kontaktytor med fingrarna, eftersom det försämrar deras funktion.
Håll fjärrnyckeln med framsidan synlig
och Volvos logotyp rättvänd – skjut knappen
vid nyckelringen i nederkant åt höger. Skjut
framsidans skal några millimeter uppåt.
Skalet lösgörs och kan lyftas av nyckeln.
Använd t.ex. en skruvmejsel för att kunna
vrida batteriluckan moturs så markeringarna
möts vid texten OPEN.
Lyft bort batteriluckan försiktigt genom att
trycka ned t.ex. en nagel i försänkningen.
Bänd sedan batteriluckan uppåt.
}}
233
NYCKEL, LÅS OCH LARM
||
OBS
Volvo rekommenderar att batterier som ska
användas i fjärrnyckeln uppfyller UN Manual
of Test and Criteria, Part III, sub-section 38.3.
Batterier som monterats i fabrik eller som
byts av en auktoriserad Volvoverkstad uppfyller ovanstående kriterium.
Sätt i ett nytt batteri med (+)-sidan uppåt.
Undvik att vidröra fjärrnyckelns batterikontakter med fingrarna.
Återplacera baksidans skal och tryck det
nedåt tills ett klickljud hörs.
Skjut sedan tillbaka skalet.
> Ytterligare ett klickljud indikerar att skalet
hamnat i rätt läge och sitter fast.
Placera batteriet med kanten ned i hållaren. Skjut sedan batteriet framåt så att det
fastnar under de två plastspärrarna.
Tryck sedan batteriet nedåt så att det
fastnar under den övre svarta plastspärren.
OBS
Använd batterier med beteckning CR2032,
3 V.
234
Sätt tillbaka batteriluckan och vrid dess
markering medurs till texten CLOSE.
NYCKEL, LÅS OCH LARM
Beställa fler fjärrnycklar
Red Key – begränsad fjärrnyckel*
Bilen levereras med två fjärrnycklar. En knapplös
nyckel medföljer om bilen är utrustad med nyckelfri låsning och upplåsning*. Fler nycklar kan
efterbeställas.
En Red Key gör det möjligt för bilens ägare att
sätta begränsningar för vissa av bilens egenskaper. Begränsningarna är tänkta att främja att
bilen framförs på ett säkert sätt, t.ex. vid utlåning.
Sammanlagt tolv nycklar kan programmeras och
användas till samma bil. Vid efterbeställning läggs
ytterligare förarprofiler till – en per ny fjärrnyckel.
Detta gäller även för den knapplösa nyckeln.
Vänd på fjärrnyckeln och sätt tillbaka
framsidans skal genom att trycka det nedåt
tills ett klickljud hörs.
Skjut sedan tillbaka skalet.
> Ytterligare ett klickljud indikerar att skalet
sitter fast.
VIKTIGT
Se till att uttjänta batterier blir omhändertagna på ett sätt som skonar miljön.
Relaterad information
•
Fjärrnyckel (s. 227)
Förlust av fjärrnyckel
Vid förlust av en fjärrnyckel kan en ny beställas
hos en verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad
rekommenderas. De återstående fjärrnycklarna
ska tas med till verkstaden. I stöldförebyggande
syfte raderas den förlorade nyckelns kod ur
systemet.
Det aktuella antalet nycklar som finns registrerade för bilen kan kontrolleras via förarprofiler i
centerdisplayens toppvy , välj Inställningar
System Förarprofiler.
Relaterad information
•
Fjärrnyckel (s. 227)
För en Red Key går det att definiera bilens maximala hastighet, sätta hastighetspåminnelser och
bestämma högtalarsystemets maximala ljudvolym.
Dessutom kommer vissa av bilens förarstödsystem alltid att vara aktiva. Nyckelns funktioner i
övrigt är desamma som för en vanlig fjärrnyckel.
En eller flera Red Key kan beställas hos en
Volvoåterförsäljare. Sammanlagt elva nycklar med
begränsningar kan programmeras och användas
till en och samma bil – minst en måste vara en
ordinarie fjärrnyckel.
Begränsningarna är tänkta att fungera som
åtgärder för att minska risken för olyckor och därmed göra att det känns säkrare att lämna ifrån
}}
* Tillval/tillbehör. 235
NYCKEL, LÅS OCH LARM
||
sig bilen till t.ex. unga förare, betjänad parkering
eller verkstad. Innehavaren av en Red Key kan
inte ändra inställningar som är gjorda för den, för
detta krävs en ordinarie fjärrnyckel.
Inställningar för Red Key*
Relaterad information
1.
Tryck på Inställningar i centerdisplayens
toppvy.
2.
Tryck på System Förarprofiler Red
key.
> Följande inställningar kan sättas:
•
•
Inställningar för Red Key* (s. 236)
Fjärrnyckel (s. 227)
• Bestämt tidsgap för Adaptive
Cruise Control
• Sänkt maxvolym
• Maximal hastighetsbegränsning
• Hastighetsvarning
Adaptiv farthållare*:
• Inställning vid första användning: Längsta
intervall
Sänkt maxvolym (På/Av):
• Inställning vid första användning: På
Hastighetsbegränsare (På/Av):
• Inställningsintervall: 50-250 km/h
(30-160 mph)
236
I förardisplayen visas symbolen och
meddelandet
Innehavaren av en ordinarie fjärrnyckel kan göra
inställningar för Red Key. Vissa förarstödfunktioner är alltid aktiva.
•
Inställning vid första användning är
120 km/h (75 mph)
•
Stegintervall: 1 km/h (1 mph)
Red key Hastighetsbegränsning
kan ej överskridas.
Hastighetspåminnelse (På/Av):
• Inställningsintervall: 0-250 km/h
(0-160 mph)
•
Inställning vid första användning: 50, 70 och
90 km/h (30, 45 och 55 mph)
•
•
Stegintervall: 1 km/h (1 mph)
Max antal samtidiga påminnelser: 6 st
Förarstödfunktioner
Följande förarstödfunktioner kommer alltid att
vara aktiva för användaren av en Red Key:
•
•
•
•
•
•
Blind Spot Information (BLIS)*
Körfältsassistans (LKA)*
Avståndsvarning*
City Safety
Driver Alert Control (DAC)*
Trafikskyltsinformation*
Relaterad information
•
Red Key – begränsad fjärrnyckel* (s. 235)
* Tillval/tillbehör.
NYCKEL, LÅS OCH LARM
Löstagbart nyckelblad
Lösgöra nyckelbladet
Fjärrnyckeln innehåller ett löstagbart nyckelblad
av metall med vilket ett antal funktioner kan aktiveras och vissa moment utföras.
Nyckelbladens unika kod finns hos auktoriserade
Volvoverkstäder, vilka rekommenderas vid beställning av nya nyckelblad.
Nyckelbladets användningsområden
Med fjärrnyckelns löstagbara nyckelblad kan:
•
vänster9 framdörr öppnas manuellt om centrallåset inte kan aktiveras med fjärrnyckeln.
•
•
alla dörrar nödlåsas.
bakdörrarnas mekaniska barnsäkerhetsspärr
aktiveras och deaktiveras.
Återplacera nyckelbladet i fjärrnyckeln på
dess avsedda plats efter användning.
Håll fjärrnyckeln med framsidan synlig
och Volvo:s logotyp rättvänd – skjut knappen
vid nyckelringen i nederkant åt höger. För
framsidans skal några millimeter uppåt.
Sätt tillbaka skalet genom att trycka det
nedåt tills ett klickljud hörs.
Skjut sedan tillbaka skalet.
> Ytterligare ett klickljud indikerar att skalet
sitter fast.
Skalet lösgörs och kan lyftas av nyckeln.
Den knapplösa nyckeln10 (Key Tag) har inget löstagbart nyckelblad. Vid behov, använd den ordinarie fjärrnyckelns löstagbara nyckelblad.
Relaterad information
•
Låsa och låsa upp med löstagbart nyckelblad
(s. 238)
•
Fjärrnyckel (s. 227)
Lösgör nyckelbladet genom att vinkla upp
det.
9 Detta gäller oavsett om bilen är vänster10 Medföljer bilar utrustade med nyckelfri
eller högerstyrd.
låsning/upplåsning (Passive Entry*).
* Tillval/tillbehör. 237
NYCKEL, LÅS OCH LARM
Låsa och låsa upp med löstagbart
nyckelblad
Låsningen sker på samma sätt men med vridning
45 grader moturs istället för medurs i steg (3).
Det löstagbara nyckelbladet kan bl.a. användas
för att låsa upp från utsidan – t.ex. om fjärrnyckelns batteri tagit slut.
Stänga av larmet*
Låsa upp
OBS
När dörren låses upp med nyckelbladet och
sedan öppnas utlöses larmet.
Låsa
Det är också möjligt att låsa bilen med fjärrnyckelns löstagbara nyckelblad t.ex. vid strömbortfall
eller om nyckelns batteri blivit urladdat.
Vänster framdörr kan låsas med dess låscylinder
och det löstagbara nyckelbladet.
Övriga dörrar saknar låscylindrar och har istället
en låsomställning på respektive dörrs gavel som
måste tryckas in med hjälp av nyckelbladet – därefter är de mekaniskt låsta/spärrade mot öppning utifrån.
Dörrarna kan fortfarande öppnas inifrån.
Dra ut det främre dörrhandtaget på vänster
sida11 till dess ändläge, så att låscylindern
blir synlig.
Backup-läsarens placering i mugghållaren.
Sätt nyckeln i låscylindern.
Stäng av larmet genom att:
Vrid medurs 45 grader så att nyckelbladet
pekar rakt bakåt.
Vrid tillbaka nyckeln 45 grader till utgångsläget. Ta ut nyckeln från låscylindern och släpp
tillbaka handtaget så att bakre delen av
handtaget hamnar mot bilen igen.
5.
11
238
Dra ut handtaget.
> Dörren öppnas.
1.
Placera fjärrnyckeln på nyckelsymbolen i
backup-läsaren i botten av mugghållaren i
tunnelkonsolen.
2.
Vrid sedan startvredet medurs och släpp vredet.
> Reglaget återgår automatiskt till
ursprungsläget – larmsignalen slutar ljuda
och larmet stängs av.
Manuell låsning av dörr. Ej att förväxlas med Barnsäkerhetsspärren.
Detta gäller oavsett höger- eller vänsterstyrd bil.
* Tillval/tillbehör.
NYCKEL, LÅS OCH LARM
Ta ur det löstagbara nyckelbladet ur fjärrnyckeln. För in nyckelbladet i hålet för låsomställningen och tryck in nyckeln tills nyckeln
bottnar, cirka 12 mm (0,5 tum).
–
Dörren kan öppnas både från ut- och insidan.
Dörren är spärrad mot öppning utifrån. För
att återgå till läge A måste dörrens innerhandtag öppnas.
Dörrarna kan även låsas upp med fjärrnyckelns
upplåsningsknapp eller med förardörrens centrallåsknapp.
Elektronisk startspärr
Den elektroniska startspärren är ett stöldskydd
som förhindrar att fordonet startas av obehörig
person.
Bilen kan endast startas med rätt fjärrnyckel.
Följande felmeddelande i förardisplayen är relaterat till den elektroniska startspärren:
Symbol
OBS
•
En dörrs låsomställning låser enbart aktuell dörr – inte alla dörrar samtidigt.
•
En manuellt låst bakdörr med aktiverad
manuell eller elektrisk barnsäkerhetsspärr
kan inte öppnas från vare sig utsida eller
insida. En bakdörr låst på det viset kan
bara låsas upp med fjärrnyckel eller centrallåsknapp.
Meddelande
Innebörd
Fjärrnyckel
ej hittad
Fel vid läsning av
fjärrnyckeln under
start – placera
nyckeln på nyckelsymbolen i mugghållaren och försök
igen.
Se ägarmanual
Relaterad information
•
•
Fjärrnyckel (s. 227)
Beställa fler fjärrnycklar (s. 235)
Relaterad information
•
•
•
•
Löstagbart nyckelblad (s. 237)
Aktivera och deaktivera larm* (s. 264)
Byta batteri i fjärrnyckel (s. 232)
Fjärrnyckel (s. 227)
* Tillval/tillbehör. 239
NYCKEL, LÅS OCH LARM
Typgodkännande för
fjärrnyckelsystemet
Typgodkännande för bilens fjärrnyckelsystem
kan utläsas i följande tabeller.
Låssystem nyckelfri start (Passive Start)
och nyckelfri låsning/upplåsning
(Passive Entry*)
För mer information om typgodkännande, se
support.volvocars.com.
CEM-märkning för fjärrnyckelsystemet. För kompletterande typgodkännandenummer se följande tabeller.
Land/Område
Typgodkännande
Europa
Härmed intygar Delphi Deutschland GmbH, 42367 Wuppertal att denna
VO3-134TRX står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och
övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 2014/53/EU (RED).
Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på
support.volvocars.com.
240
Jordanien
TRC/LPD/2014/250
Serbien
P1614120100
Argentina
CNC ID: C-14771
* Tillval/tillbehör.
NYCKEL, LÅS OCH LARM
Land/Område
Typgodkännande
Brasilien
MT-3245/2015
Indonesien
Nomor: 38301/SDPPI/2015
Malaysia
RAAT/37A/1215/S(15-5198)
Mexico
IFETEL: RLVDEVO15-0396
Ryssland
Förenade Arabemiraten
ER37847/15
DA0062437/11
}}
241
NYCKEL, LÅS OCH LARM
||
Land/Område
Typgodkännande
Namibia
TA-2016-02
Sydafrika
TA-2014-1868
Fjärrnyckel
Land/område
Typgodkännande
Europa
Härmed försäkrar Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG att denna typ av radioutrustning HUF8423 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU.
Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på
support.volvocars.com.
Frekvensband: 433,92 MHz
Maximal utstrålad sändningseffekt: 10 mW
Tillverkare: Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG, Steeger Str. 17, 42551 Velbert,
Germany
Jordanien
242
TRC/LPD/2015/104
NYCKEL, LÅS OCH LARM
Land/område
Marocco
Typgodkännande
AGREE PAR L'ANRT MAROC
Numéro d’agrément: MR 10668 ANRT 2015
Date d’agrément: 24/07/2015
Mexico
IFETEL
Marca: HUF
Modelo (s): HUF8423
NOM-121-SCT1-2009
La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es
posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este
equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda
causar su operación no deseada.
Namibia
TA-2015-102
}}
243
NYCKEL, LÅS OCH LARM
||
Land/område
Oman
Serbien
244
Typgodkännande
NYCKEL, LÅS OCH LARM
Land/område
Typgodkännande
Sydafrika
TA-2015-432
Förenade Arabemiraten
Key Tag
Land/område
Typgodkännande
Europa
Härmed försäkrar Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG att denna typ av radioutrustning HUF8432 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU.
Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på
support.volvocars.com.
Frekvensband: 433,92 MHz
Maximal utstrålad sändningseffekt: 10 mW
Tillverkare: Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG, Steeger Str. 17, 42551 Velbert,
Germany
Jordanien
TRC/LPD/2015/107
}}
245
NYCKEL, LÅS OCH LARM
||
Land/område
Marocco
Typgodkännande
AGREE PAR L'ANRT MAROC
Numéro d’agrément: MR 10667 ANRT 2015
Date d’agrément: 24/07/2015
Mexico
IFETEL
Marca: HUF
Modelo (s): HUF8432
NOM-121-SCT1-2009
La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es
posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este
equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda
causar su operación no deseada.
Namibia
246
TA-2015-103
NYCKEL, LÅS OCH LARM
Land/område
Typgodkännande
Oman
Serbien
}}
247
NYCKEL, LÅS OCH LARM
||
Land/område
Typgodkännande
Sydafrika
TA-2015-414
Förenade Arabemiraten
Relaterad information
•
248
Fjärrnyckel (s. 227)
NYCKEL, LÅS OCH LARM
Nyckelfritt och beröringskänsliga
ytor*
Om bilen är utrustad med nyckelfri låsning och
upplåsning räcker det att ha fjärrnyckeln med sig
i t.ex. en ficka eller en väska, vilket gör det bekvämare att öppna bilen om händerna är upptagna.
Beröringskänsliga ytor
Dörrhandtag
På dörrhandtagens utsida finns en fördjupning
för låsning och på insidan finns en beröringskänslig yta för upplåsning.
OBS
Det är viktigt att endast en beröringskänslig
yta aktiveras åt gången. Om handtaget greppas samtidigt som låsytan berörs finns det
risk för dubbelkommandon. Detta innebär att
den begärda aktiviteten (låsning/upplåsning)
inte kommer att utföras, alternativt utförs med
en fördröjning.
Relaterad information
•
•
Låsa och låsa upp nyckelfritt* (s. 250)
Låsa upp bakluckan nyckelfritt* (s. 251)
Baklucka
Bakluckans handtag har en gummerad tryckplatta som endast är till för upplåsning.
Beröringskänslig fördjupning för låsning
Beröringskänslig yta för upplåsning
OBS
Var uppmärksam på att systemet kan aktiveras i samband med tvättning av bilen om fjärrnyckeln är inom räckvidd.
* Tillval/tillbehör. 249
NYCKEL, LÅS OCH LARM
Låsa och låsa upp nyckelfritt*
För att stänga alla sidorutor samt panoramataket*
samtidigt – lägg fingret mot den beröringskänsliga fördjupningen på dörrhandtagets utsida och
håll kvar till dess att sidorutor och panoramatak
har stängts.
Låsning och upplåsning från utsidan av bilen
görs med dörrarnas eller bakluckans handtag
om bilen är utrustad med nyckelfri låsning/
upplåsning (Passive Entry)*.
Låsa när bakluckan är öppen
OBS
OBS
Det krävs att en av bilens fjärrnycklar befinner
sig inom räckvidd för att låsning och upplåsning ska fungera.
Om bilen har låsts och bakluckan fortfarande
är öppen, se till så att fjärrnyckeln inte lämnats kvar i lastutrymmet när bakluckan stängs
och hela bilen är låst.
Gummerad tryckplatta på bakluckan används endast för
upplåsning.
Om nyckeln detekteras inne i bilen kommer
bakluckan inte att låsas när den stängs.
OBS
Var uppmärksam på att systemet kan aktiveras i samband med tvättning av bilen om fjärrnyckeln är inom räckvidd.
Låsa nyckelfritt
Beröringskänslig fördjupning för låsning
Beröringskänslig yta för upplåsning
12
250
Alla sidodörrar måste vara stängda för att bilen
ska kunna låsas. Bakluckan kan däremot vara
öppen vid låsning med sidodörrarnas handtag.
–
Vidrör den markerade ytan baktill på utsidan
på något av dörrhandtagen efter att dörren
stängts, eller tryck in knappen undertill på
bakluckan för låsning12 före den stängs.
> Låsindikatorn i vindrutan bekräftar att låsningen är utförd genom att börja blinka.
Låsa upp nyckelfritt
–
Greppa ett dörrhandtag eller tryck på den
gummerade tryckplattan undertill på bakluckans handtag för upplåsning.
> Låsindikatorn i vindrutan bekräftar att
bilen är upplåst genom att släckas –
öppna dörrar eller baklucka som normalt.
Automatisk återlåsning
Om ingen av dörrarna eller bakluckan öppnats
inom två minuter efter upplåsning, låses de automatiskt. Denna funktion minskar risken att bilen
oavsiktligt lämnas olåst.
Gäller med elmanövrerad baklucka*.
* Tillval/tillbehör.
NYCKEL, LÅS OCH LARM
Relaterad information
•
•
•
Inställningar för nyckelfri upplåsning*
(s. 251)
Låsa upp bakluckan nyckelfritt* (s. 251)
Nyckelfritt och beröringskänsliga ytor*
(s. 249)
Inställningar för nyckelfri
upplåsning*
Låsa upp bakluckan nyckelfritt*
Det är möjligt att välja olika sekvenser för nyckelfri upplåsning.
1.
Tryck på Inställningar i centerdisplayens
toppvy.
2.
Tryck på My Car
upplåsning
3.
Låsning
Det räcker att ha med sig fjärrnyckeln i t.ex. en
ficka eller en väska för att låsa upp bakluckan
nyckelfritt.
Bakluckan hålls stängd av ett elektriskt lås.
Nyckelfri
Välj alternativ:
• Alla dörrar
– låser upp alla dörrar samtidigt.
• En dörr
– låser upp vald dörr.
Relaterad information
•
•
Låsa och låsa upp nyckelfritt* (s. 250)
Nyckelfritt och beröringskänsliga ytor*
(s. 249)
För att öppna luckan:
1.
Tryck lätt på den gummerade tryckplattan
undertill på bakluckans handtag.
> Låset frikopplas.
OBS
Det krävs att en av bilens fjärrnycklar befinner
sig inom räckvidd bakom bilen för att upplåsning ska fungera.
}}
* Tillval/tillbehör. 251
NYCKEL, LÅS OCH LARM
||
2.
Lyft i ytterhandtaget för att öppna luckan
helt.
VIKTIGT
•
Minimal kraft behövs för att frigöra bakluckans lås – Tryck bara lätt på den gummerade plattan.
•
Lägg inte lyftkraften på gummiplattan vid
öppning av bakluckan – lyft i handtaget.
För stor kraft kan skada gummiplattans
elektriska kontakt.
Antennplaceringar för start- och
låssystem
VARNING
Personer med inopererad pacemaker bör inte
komma närmare Keyless-systemets antenner
än 22 cm (9 tum) med pacemakern. Detta för
att omöjliggöra störningar mellan pacemakern
och Keyless-systemet.
Bilen är utrustad med ett nyckelfritt start- och
låssystem13 och har därför ett antal inbyggda
antenner placerade på olika platser i bilen.
Relaterad information
•
Nyckelfritt och beröringskänsliga ytor*
(s. 249)
•
Fjärrnyckelns räckvidd (s. 232)
Det är också möjligt att låsa upp bakluckan handfritt med en fotrörelse under den bakre stötfångaren, se separat avsnitt.
VARNING
Kör inte med öppen baklucka. Giftiga avgaser
kan sugas in i bilen via lastutrymmet.
Relaterad information
•
•
Låsa och låsa upp nyckelfritt* (s. 250)
•
•
Fjärrnyckelns räckvidd (s. 232)
13
14
252
Nyckelfritt och beröringskänsliga ytor*
(s. 249)
Under mugghållaren i främre delen av tunnelkonsolen
I övre främre delen av vänster bakdörr14
I övre främre delen av höger bakdörr14
I lastutrymmet14
Öppna och stänga baklucka med fotrörelse*
(s. 259)
Nyckelfritt låssystem gäller endast bil utrustad med nyckelfri låsning och upplåsning (Passive Entry*).
Endast i bil utrustad med nyckelfri låsning och upplåsning (Passive Entry*).
* Tillval/tillbehör.
NYCKEL, LÅS OCH LARM
Låsa och låsa upp från bilens insida
Alternativ upplåsningsmetod
Låsa med knapp i bakdörr*
Öppningshandtag för alternativ upplåsning i sidodörr15.
Knapp för låsning i bakdörr med indikeringslampa.
Dörrar och baklucka kan låsas och låsas upp
inifrån med framdörrarnas centrallåsreglage.
Bakdörrarnas låsreglage* låser respektive bakdörr.
Centrallås
–
Knapp för låsning och upplåsning i framdörr med indikeringslampa.
För att ändra denna inställning, tryck på
Inställningar My Car Låsning
Fjärrstyrd och insides upplåsning i
centerdisplayens toppvy.
Låsa upp med knapp i framdörr
–
Dra ut någon av sidodörrarnas öppningshandtag och släpp.
> Beroende på fjärrnyckelns inställningar
kommer antingen alla dörrar att låsas upp
eller enbart den valda dörren att låsas upp
och öppnas.
Tryck på
-knappen för att låsa upp samtliga sidodörrar och baklucka.
Låsa med knapp i framdörr
–
15
Tryck på
-knappen – båda framdörrarna
måste vara stängda.
> Samtliga dörrar och baklucka är låsta.
Bakdörrarnas låsknapp låser enbart respektive
bakdörr.
Låsa upp bakdörr
–
Dra i öppningshandtaget.
> Bakdörren är upplåst och öppnad.
Relaterad information
•
Inställningar för fjärrstyrd och insides upplåsning (s. 231)
•
Låsa upp bakluckan från bilens insida
(s. 254)
•
Aktivera och deaktivera barnsäkerhetsspärr
(s. 254)
Bilden är schematisk – detaljer kan variera beroende på bilmodell.
* Tillval/tillbehör. 253
NYCKEL, LÅS OCH LARM
Låsa upp bakluckan från bilens
insida
Relaterad information
Bakluckan kan låsas upp inifrån med knapp på
instrumentpanelen.
1.
•
•
Låsa och låsa upp från bilens insida (s. 253)
Öppna och stänga elmanövrerad baklucka*
(s. 256)
Aktivera och deaktivera
barnsäkerhetsspärr
Barnsäkerhetsspärren förhindrar att barn kan
öppna en bakdörr inifrån. Det finns en elektrisk*
respektive en manuell spärr.
Aktivera och deaktivera elektriskt*
Den elektriska barnsäkerhetsspärren kan aktiveras och deaktiveras vid alla tändningslägen högre
än 0. Aktivering och deaktivering kan göras upp
till 2 minuter efter att bilen stängts av, förutsatt
att ingen dörr öppnas.
Kort tryck på instrumentpanelens
-knapp.
> Luckan låses upp och kan öppnas utifrån
genom ett grepp om den gummerade
tryckplattan.
Med tillvalet elmanövrerad baklucka* –
2.
254
Långt tryck på instrumentpanelens
knapp.
> Luckan öppnas.
Knapp för elektrisk aktivering och deaktivering.
-
1.
Starta bilen eller välj ett tändningsläge högre
än 0.
* Tillval/tillbehör.
NYCKEL, LÅS OCH LARM
2.
Tryck på knappen i förardörrens reglagepanel.
> Förardisplayen visar meddelandet Bakre
barnlås Aktiverad och knappens lampa
lyser – spärren är aktiv.
Aktivera och deaktivera manuellt
Relaterad information
•
•
Låsa och låsa upp från bilens insida (s. 253)
Löstagbart nyckelblad (s. 237)
När den elektriska barnsäkerhetsspärren är aktiv
kan de bakre:
•
fönstren öppnas endast med förardörrens
reglagepanel
•
dörrarna inte öppnas inifrån.
För att häva spärren:
–
Tryck på knappen i förardörrens reglagepanel.
> Förardisplayen visar meddelandet Bakre
barnlås Inaktiverat och knappens lampa
släcks – spärren är inaktiverad.
Manuell barnsäkerhetsspärr. Ej att förväxlas med manuellt dörrlås.
Använd fjärrnyckelns löstagbara nyckelblad
för att vrida vredet.
–
Dörren är spärrad mot öppning inifrån.
När bilen stängs av lagras aktuell inställning – är
barnsäkerhetsspärren aktiverad när bilen stängs
av, kommer funktionen att vara fortsatt aktiverad
nästa gång bilen startas.
Symbol
Dörren kan öppnas både ut- och inifrån.
OBS
Meddelande
Innebörd
•
Bakre barnlås
Aktiverad
Barnsäkerhetsspärren är aktiverad.
•
Bakre barnlås
Inaktiverat
Barnsäkerhetsspärren är inaktiverad.
En dörrs vridreglage spärrar enbart aktuell dörr – inte båda bakdörrar samtidigt.
Det finns ingen manuell spärr på bilar
utrustade med elektrisk Barnsäkerhetsspärr.
255
NYCKEL, LÅS OCH LARM
Automatisk låsning vid körning
Då bilen börjar rulla låses dörrar och baklucka
automatiskt.
För att ändra denna inställning:
1.
Tryck på Inställningar i centerdisplayens
toppvy.
2.
Tryck på My Car
3.
Välj Automatisk låsning av dörrar vid
körning för att deaktivera eller aktivera funktionen.
Låsning.
Öppna och stänga elmanövrerad
baklucka*
–
Långt tryck på instrumentpanelens
knapp. Håll den intryckt tills bakluckan börjar
öppnas.
–
Lätt tryck på bakluckans handtag.
Bilens baklucka är möjlig att öppna och stänga
med elmanövrering.
Öppna
Gör på något av följande sätt för att öppna den
elmanövrerade bakluckan:
–
Långt tryck på fjärrnyckelns
-knapp. Håll
den intryckt tills bakluckan börjar öppnas.
Relaterad information
•
256
Låsa och låsa upp från bilens insida (s. 253)
* Tillval/tillbehör.
NYCKEL, LÅS OCH LARM
–
Fotrörelse* under den bakre stötfångaren.
Tryck på
-knappen på bakluckans undersida för att stänga.
–
–
Långt tryck på instrumentpanelens
knapp.
> Bakluckan stängs automatiskt och signaler ljuder – bakluckan förblir olåst.
–
Fotrörelse* under den bakre stötfångaren.
> Bakluckan stängs automatiskt och signaler ljuder – bakluckan förblir olåst.
Stänga och låsa16
Tryck på
-knappen på bakluckans undersida för att stänga och samtidigt låsa både
baklucka och dörrar (samtliga dörrar måste
vara stängda för låsning).
> Bakluckan stängs automatiskt – bakluckan och dörrarna låses, och larmet*
aktiveras.
–
Stänga
> Bakluckan stängs automatiskt – bakluckan förblir olåst.
Gör på något av följande sätt för att stänga16 den
elmanövrerade bakluckan:
OBS
–
16
•
Knappen är aktiv 24 timmar efter att
luckan har lämnats öppen. Därefter måste
stängning göras manuellt.
•
Om luckan varit öppen i mer än 30 minuter
kommer den att stängas med lägre hastighet.
OBS
•
En av bilens fjärrnycklar måste befinna sig
inom räckvidd för att låsning och upplåsning ska fungera.
•
Vid nyckelfri* låsning eller stängning ljuder
tre signaler om nyckeln inte detekteras tillräckligt nära luckan.
Långt tryck på fjärrnyckelns
-knapp.
> Bakluckan stängs automatiskt och signaler ljuder – bakluckan förblir olåst.
Bil utrustad med nyckelfri låsning och upplåsning (Passive Entry*) har en knapp för stängning samt en knapp för stängning och låsning.
}}
* Tillval/tillbehör. 257
NYCKEL, LÅS OCH LARM
||
VIKTIGT
Vid manuell hantering av bakluckan, öppna
eller stäng den långsamt. Använd inte våld för
att öppna/stänga den om den ger motstånd.
Den kan skadas och sluta fungera korrekt.
Avbryta öppning eller stängning
•
•
Vid öppning – rörelsen avbryts, bakluckan
stannar och en lång signal ljuder.
Vid stängning – rörelsen avbryts, bakluckan
stannar, en lång signal ljuder och bakluckan
återgår till programmerad maxposition.
VARNING
•
•
•
Tryck på instrumentpanelens knapp.
Beakta klämrisk vid öppning/stängning. Innan
öppning/stängning påbörjas; kontrollera att
ingen är nära bakluckan då en klämskada kan
få allvarliga följder.
Tryck på fjärrnyckelns knapp.
Manövrera alltid bakluckan under uppsikt.
•
Tryck på den gummerade tryckplattan under
ytterhandtaget.
•
Med hjälp av fotrörelse*.
Avbryt öppning eller stängning på något av följande sätt:
Tryck på stängningsknappen på bakluckans
undersida.
VARNING
Öppna inte de förspända fjädrarna för den
elmanövrerade bakluckan. De är förspända
med högt tryck och kan vid öppning orsaka
skada.
Relaterad information
•
Programmera maxöppning för elmanövrerad
baklucka* (s. 259)
•
Öppna och stänga baklucka med fotrörelse*
(s. 259)
•
Fjärrnyckelns räckvidd (s. 232)
Förspända fjädrar
Bakluckans rörelse avbryts och stannar. Bakluckan kan därefter hanteras manuellt.
Om bakluckan stoppas nära stängt läge kommer
nästa aktivering innebära en öppning av bakluckan.
Klämskydd
Om något med tillräckligt mycket motstånd hindrar bakluckan att öppnas eller stängas aktiveras
klämskyddet.
258
De förspända fjädrarna för den elmanövrerade bakluckan.
* Tillval/tillbehör.
NYCKEL, LÅS OCH LARM
Programmera maxöppning för
elmanövrerad baklucka*
OBS
•
Anpassa bakluckans öppningsläge till låg takhöjd.
Ställa in maxöppning:
1.
Öppna bakluckan – stanna den i önskad
öppningsposition.
OBS
Det är inte möjligt att programmera för lägre
öppningsläge än halvöppen baklucka.
2.
-knappen på bakluckans underTryck in
sida i minst 3 sekunder.
> Två korta signaler ljuder och den lagrade
positionen är därmed sparad.
Återställning av maxöppning:
–
För bakluckan manuellt till dess högsta möjliga position – tryck in
-knappen på bakluckan i minst 3 sekunder.
> Två signaler ljuder och den lagrade positionen är därmed raderad. Bakluckan
kommer hädanefter öppnas till sitt maxläge.
Om systemet arbetat kontinuerligt för
länge, stängs det av för att undvika överbelastning. Det kan användas igen efter
ca 2 minuter.
Relaterad information
•
Öppna och stänga elmanövrerad baklucka*
(s. 256)
Öppna och stänga baklucka med
fotrörelse*
För att underlätta manövrering av bakluckan när
händerna är upptagna, kan den öppnas och
stängas med hjälp av en framåtriktad sparkrörelse under den bakre stötfångaren.
Är bilen utrustad med nyckelfri låsning och upplåsning* är det möjligt att låsa upp bakluckan
med fotrörelse.
Funktionen med både öppning och stängning av
bakluckan är tillgänglig när bilen även är utrustad
med elmanövrerad baklucka*.
OBS
Funktionen fotmanövrerad baklucka finns i två
utföranden:
•
•
Öppning och stängning med fotrörelse
Endast upplåsning med fotrörelse (lyft
upp bakluckan manuellt för att öppna
den)
Observera att funktionen öppning och stängning med fotrörelse kräver elmanövrerad baklucka*.
}}
* Tillval/tillbehör. 259
NYCKEL, LÅS OCH LARM
Öppna och stänga med fotrörelse
||
Avbryta öppning eller stängning med
fotrörelse
– Gör en långsam framåtriktad sparkrörelse
under pågående öppning eller stängning för
att stoppa bakluckans rörelse.
För att avbryta öppning eller stängning behöver
fjärrnyckeln inte vara i närheten av bilen.
Om bakluckan stoppas nära stängt läge kommer
nästa aktivering innebära en öppning av bakluckan.
Sensorn är placerad till vänster om mitten i stötfångaren17.
En av bilens fjärrnycklar måste befinna sig inom
räckvidd bakom bilen (ca 1 meter ( 3 fot)) för att
öppning och stängning ska vara möjlig. Detta gäller även vid redan upplåst bil för att undvika oavsiktlig öppning vid t.ex. biltvätt.
OBS
Sparkrörelse inom sensorns giltiga aktiveringsområde.
–
Gör en långsam framåtriktad sparkrörelse
under den vänstra delen av den bakre stötfångaren. Tag sedan ett steg tillbaka. Stötfångaren ska inte vidröras.
> En kort ljudsignal ljuder när öppning eller
stängning aktiveras – bakluckan öppnas/
stängs.
Om bakluckan är i öppet läge så sker en
stängning18 vid aktivering via fotrörelse.
Om flera sparkrörelser sker utan att godkänd
fjärrnyckel finns bakom bilen kommer öppning
inte vara möjlig förrän efter en viss tid.
Det finns risk för reducerad eller utebliven
funktion om den bakre stötfångaren belastas
med stora mängder is, snö, smuts eller dylikt.
Se därför till att hålla den ren.
OBS
Var uppmärksam på att systemet kan aktiveras i biltvätt eller dylikt om fjärrnyckeln är inom
räckvidd.
Bil med tillbehöret skid plate*
Om bilen är utrustad med skid plate är sensorn
placerad ut mot vänster hörn av stötfångaren.
Håll inte kvar foten under bilen i sparkrörelsen,
detta gör att aktiveringen kan misslyckas.
17
18
260
Om bilen är utrustad med skid plate* är sensorn placerad ut mot vänster hörn av stötfångaren.
Gäller bil med elmanövrerad baklucka*.
* Tillval/tillbehör.
NYCKEL, LÅS OCH LARM
Relaterad information
För att aktivera öppning eller stängning med hjälp
av fotrörelse på bil med skid plate görs sparkrörelsen från sidan av bilen. En av bilens fjärrnycklar
måste befinna sig inom räckvidd (ca 1 meter ( 3
fot)) för att öppning och stängning ska vara möjlig.
•
Nyckelfritt och beröringskänsliga ytor*
(s. 249)
•
Öppna och stänga elmanövrerad baklucka*
(s. 256)
•
Fjärrnyckelns räckvidd (s. 232)
Privat låsning
Bakluckan kan låsas med funktionen privat låsning som förhindrar att den kan öppnas, t.ex. när
bilen lämnas till service, hotell eller liknande.
Funktionsknappen för privat
låsning finns i centerdisplayens
funktionsvy. Beroende av låsets
aktuella status visas Privat
låsning inaktiverad eller
Privat låsning aktiverad.
Relaterad information
•
Aktivera och deaktivera privat låsning
(s. 262)
Sparkrörelse inom sensorns giltiga aktiveringsområde.
* Tillval/tillbehör. 261
NYCKEL, LÅS OCH LARM
Aktivera och deaktivera privat
låsning
Privat låsning aktiveras med funktionsknapp i
centerdisplayen och en valfri PIN-kod.
För att skapa en säkerhetskod:
1.
2.
Tryck på knappen för privat låsning i funktionsvyn.
OBS
För att funktionen privat låsning ska kunna
aktiveras behöver bilen vara i minst
tändningsläge I.
Deaktivera privat låsning
1.
> Ett popup-fönster visas.
Ange säkerhetskod före första
användning
Första gången som funktionen används behöver
en säkerhetskod väljas. Den kan sedan användas
för att deaktivera privat låsning om den valda
PIN-koden har tappats bort eller glömts. Säkerhetskoden fungerar som en PUK-kod för alla
eventuella PIN-koder som sätts för funktionen
privat låsning.
Spara säkerhetskoden på en säker plats.
Ange den kod som ska användas för att
kunna låsa upp bakluckan efter låsning och
tryck på Bekräfta.
> Bakluckan låses. Bekräftelse på låsning
sker genom att det visas en grön indikering vid knappen i funktionsvyn.
2.
Ange önskad säkerhetskod.
> Säkerhetskoden är sparad. Funktionen
privat låsning är nu redo att aktiveras.
Om systemet har nollställts behöver ovanstående
procedur upprepas.
Aktivera privat låsning
1.
Tryck på knappen för privat låsning i funktionsvyn.
Tryck på knappen för privat låsning i funktionsvyn.
> Ett popup-fönster visas.
2.
Ange den kod som användes vid låsning och
tryck på Bekräfta.
> Bakluckan låses upp. Bekräftelse på upplåsning sker genom att den gröna indikeringen vid knappen i funktionsvyn slocknar.
OBS
> Ett popup-fönster visas.
262
Om PIN-koden tappats/glömts bort eller om
fel PIN-kod slås in fler än tre gånger kan
säkerhetskoden användas för att deaktivera
den privata låsningen.
NYCKEL, LÅS OCH LARM
OBS
Om privat låsning är aktiverad och bilen låses
upp via Volvo On Call* eller Volvo On Call*appen kommer den privata låsningen automatiskt att deaktiveras.
Relaterad information
•
Privat låsning (s. 261)
Larm*
Ett aktiverat larm löser ut om:
•
•
•
•
•
dörr, motorhuv eller baklucka öppnas19
en rörelse detekteras i passagerarutrymmet
(om det är utrustat med rörelsesensor*)
bilen lyfts eller bogseras iväg (om den är
utrustad med lutningssensor*)
startbatteriets kabel kopplas ifrån
sirenen kopplas bort.
Larmsignaler
Vid utlöst larm sker följande:
•
En siren ljuder under 30 sekunder eller tills
larmet stängs av.
•
Samtliga körriktningsvisare blinkar i
5 minuter, eller tills larmet stängs av.
Om orsaken till att larmet aktiverats inte åtgärdas
upprepas larmcykeln max 10 gånger19.
19
Gäller vissa marknader.
Larmindikator
Larmet varnar med ljud-och ljussignaler om
någon utan giltig fjärrnyckel tar sig in i bilen, eller
manipulerar startbatteri eller larmsiren.
En röd lysdiod på instrumentpanelen visar larmsystemets status:
•
•
•
Dioden släckt – larmet är deaktiverat.
Dioden blinkar en gång varannan sekund –
larmet är aktiverat.
Dioden blinkar snabbt efter frånkoppling av
larmet max 30 sekunder eller fram till dess
att tändningsläge I aktiveras – larmet har
varit utlöst.
}}
* Tillval/tillbehör. 263
NYCKEL, LÅS OCH LARM
||
Rörelse- och lutningssensorer*
OBS
Rörelse- och lutningssensorer reagerar på rörelser inuti bilen, om en ruta krossas eller om någon
försöker stjäla hjulen eller bogsera bort bilen.
Rörelsesensorn utlöser larmet vid rörelser i
kupén – även luftströmmar registreras. Därför kan
larmet utlösas om bilen lämnas med öppet fönster eller panoramatak* eller om kupévärmare
används.
För att undvika detta:
•
Stäng fönster och panoramatak när bilen
lämnas.
•
Om kupé- eller parkeringsvärmare ska
användas – rikta luftström från ventilationsmunstycken så att de inte pekar uppåt i
kupén.
Försök inte själv reparera eller förändra komponenter som ingår i larmsystemet. Alla
sådana försök kan påverka försäkringsvillkoren.
Relaterad information
•
•
•
Aktivera och deaktivera larm* (s. 264)
Reducerad larmnivå* (s. 266)
Blockerat låsläge* (s. 266)
Aktivera och deaktivera larm*
Larmet aktiveras samtidigt med låsning av bilen.
Aktivera larm
Lås och larma bilen genom att:
•
•
trycka på fjärrnyckelns låsknapp
vidröra den markerade ytan på dörrhandtagens utsida eller bakluckans gummerade
tryckplatta20.
Om bilen är utrustad med både nyckelfri låsning/
upplåsning* och elmanövrerad baklucka* kan
undertill på bakluckan också låsa
knappen
och larma bilen.
Alternativt, använd reducerad larmnivå för att tillfälligt stänga av rörelse- och lutningssensorer.
Stäng även av rörelse- och lutningssensor när
bilen transporteras på färja eller biltåg då dess
rörelser kan påverka bilen och utlösa larmet.
Vid fel på larmsystem
Om ett fel uppstått i larmsystemet visar
förardisplayen symbolen och meddelandet Fel på larmsystem Service
erfordras. Kontakta då en verkstad –
en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
20
264
En röd lysdiod på instrumentpanelen blinkar en gång
varannan sekund när bilen är låst och larmet är aktiverat.
Gäller bara bil med nyckelfri låsning och upplåsning* (Passive Entry).
* Tillval/tillbehör.
NYCKEL, LÅS OCH LARM
Deaktivera larm
Stänga av utlöst larm
Lås upp och larma av bilen genom att:
–
•
•
trycka på fjärrnyckelns upplåsningsknapp
greppa något av dörrhandtagen eller trycka
på bakluckans gummerade tryckplatta20.
Deaktivera larm utan fungerande fjärrnyckel
Bilen kan låsas upp och avlarmas även om fjärrnyckeln inte fungerar, t.ex. om fjärrnyckelns batteri är slut.
1.
Tryck på fjärrnyckelns upplåsningsknapp eller
försätt bilen i tändningsläge I genom att vrida
startvredet medurs och sedan släppa.
Öppna förardörren med det löstagbara nyckelbladet.
> Larmet löser ut.
3.
Välj Avaktivering av passivt alarm för att
tillfälligt deaktivera funktionen.
Relaterad information
•
Larm* (s. 263)
OBS
•
Tänk på att larmet aktiveras när bilen
låses.
•
Om någon av dörrarna öppnas inifrån,
utlöses larmet.
Automatisk aktivering och
återaktivering av larm
Automatisk återaktivering av larmet förhindrar att
bilen oavsiktligt lämnas med larmet deaktiverat.
Om bilen låsts upp med fjärrnyckeln (och larmet
deaktiverats) men ingen av dörrarna eller bakluckan öppnats inom två minuter, återaktiveras
larmet automatiskt. Samtidigt låses bilen igen.
Backup-läsarens placering i mugghållaren.
2.
3.
20
På vissa marknader aktiveras larmet automatiskt
efter viss fördröjning sedan förardörren öppnats
och stängts utan att låsning skett.
Placera fjärrnyckeln på nyckelsymbolen i
backup-läsaren i tunnelkonsolens mugghållare.
För att ändra denna inställning:
1.
Tryck på Inställningar i centerdisplayens
toppvy.
Vrid startvredet medurs och släpp.
> Larmet deaktiveras.
2.
Tryck på My Car
Låsning.
Gäller bara bil med nyckelfri låsning och upplåsning* (Passive Entry).
* Tillval/tillbehör. 265
NYCKEL, LÅS OCH LARM
Reducerad larmnivå*
Blockerat låsläge*
Reducerad larmnivå innebär att rörelse- och lutningssensorer är tillfälligt avstängda.
Blockerat låsläge innebär att alla öppningshandtag frikopplas mekaniskt, vilket omöjliggör dörröppning från insidan när bilen är låst från utsidan.
Stäng av rörelse- och lutningssensorerna för att
undvika oavsiktlig aktivering av larmet – t.ex. om
en hund lämnas i låst bil eller vid färd med biltåg
eller bilfärja.
Tryck på knappen Reducerad
larmnivå i centerdisplayens
funktionsvy för att stänga av
rörelse- och lutningssensorerna vid påföljande låsning av
bilen.
Blockerat låsläge aktiveras med fjärrnyckeln och
vid nyckelfri låsning (Passive Entry)*. Det blockerade låsläget inträder med ca 10 sekunders fördröjning efter att dörrarna har låsts.
Tänk på att larmet aktiveras när bilen
låses.
Om bilen låses upp och låses igen måste den
reducerade larmnivån aktiveras igen.
•
Om någon av dörrarna öppnas inifrån,
utlöses larmet.
Larm* (s. 263)
Blockerat låsläge* (s. 266)
•
Deaktivera blockerat låsläge* tillfälligt
(s. 267)
•
Larm* (s. 263)
OBS
•
•
•
Relaterad information
Om en dörr öppnas inom fördröjningstiden
avbryts sekvensen och larmet deaktiveras.
Samtidigt deaktiveras funktionen blockerat låsläge, d.v.s. upplåsning inifrån blir möjlig.
Relaterad information
VARNING
Lämna inte kvar någon i bilen utan att först
deaktivera funktionen Blockerat låsläge för att
inte riskera att någon blir inlåst.
Bilen kan endast låsas upp med fjärrnyckeln,
nyckelfri upplåsning eller med Volvo On Call*appen när blockerat låsläge är aktiverat.
Vänster framdörr kan även låsas upp med det
löstagbara nyckelbladet. Om bilen låses upp med
det löstagbara nyckelbladet kommer larmet att
utlösas.
266
* Tillval/tillbehör.
NYCKEL, LÅS OCH LARM
Deaktivera blockerat låsläge*
tillfälligt
Om någon vill stanna kvar i bilen och dörrarna
måste låsas från utsidan bör det blockerade låsläget deaktiveras, för att möjliggöra upplåsning
inifrån.
Tryck på knappen Reducerad
larmnivå i centerdisplayens
funktionsvy för att stänga av
blockerat låsläge tillfälligt.
Detta medför också att larmets rörelse- och lutningssensorer* stängs av.
I centerdisplayen visas därefter Reducerad
larmnivå och det blockerade låsläget deaktiveras tillfälligt vid påföljande låsning av bilen.
Vid vanlig låsning deaktiveras eluttagen direkt,
men med det blockerade låsläget tillfälligt deaktiverat är de aktiva i max 10 minuter efter låsning.
Om bilen låses upp och låses igen måste det
blockerade låsläget deaktiveras igen.
Vid påföljande motorstart nollställs systemet.
Relaterad information
•
•
Blockerat låsläge* (s. 266)
Larm* (s. 263)
* Tillval/tillbehör. 267
FÖRARSTÖD
FÖRARSTÖD
Förarstödsystem
Bilen är utrustad med olika förarstödsystem vilka
aktivt eller passivt kan assistera föraren i olika
situationer.
Systemen kan till exempel hjälpa föraren att:
•
•
hålla en bestämd hastighet
•
förhindra en kollision genom att varna föraren och bromsa bilen
•
hålla ett visst tidsavstånd till framförvarande
fordon
hjälpa föraren att parkera.
Några av systemen är standardmonterade medan
andra är tillval – vilket alternativ som gäller är
marknadsberoende.
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
270
Hastighetsberoende rattmotstånd (s. 270)
Elektronisk stabilitetskontroll (s. 271)
Stabilitetssystem Roll Stability Control
(s. 271)
Connected Safety (s. 275)
Fartbegränsare (s. 277)
Automatisk fartbegränsare (s. 281)
Farthållare (s. 285)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Radarenhet (s. 324)
Hastighetsberoende rattmotstånd
Kameraenhet (s. 333)
Hastighetsberoende styrservo gör att rattmotståndet ökar i takt med bilens hastighet för att ge
föraren ökad vägkänsla.
City Safety™ (s. 337)
Rear Collision Warning (s. 351)
BLIS* (s. 352)
Cross Traffic Alert* (s. 357)
På motorvägar känns styrningen fastare. Vid parkering och i låg hastighet är styrningen lätt och
kräver lite ansträngning.
Trafikskyltsinformation* (s. 361)
Driver Alert Control (s. 368)
Körfältsassistans (s. 371)
Styrassistans vid kollisionsrisk (s. 377)
Parkeringshjälp* (s. 386)
Parkeringshjälpkamera* (s. 391)
Aktiv parkeringshjälp* (s. 400)
OBS
I vissa situationer kan styrservon bli för varm
och behöver då temporärt kylas – under den
tiden arbetar styrservon med reducerad effekt
och att vrida ratten kan då upplevas som
något tyngre.
Parallellt med den temporärt reducerade styrhjälpen visar förardisplayen ett meddelande
samt en RATT-symbol.
VARNING
Under tiden styrservon arbetar med reducerad
effekt är förarstödsfunktioner och system med
styrassistans inte möjliga.
I en sådan situation visar förardisplayen meddelandet Fel på servostyrning kombinerat
med en RATT-symbol.
Avståndsvarning* (s. 290)
Adaptiv farthållare* (s. 293)
Pilot Assist (s. 309)
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Ändra nivå för rattmotstånd*
För att välja rattmotstånd, gå till avsnitt "Körlägen" och se beskrivning vid alternativ
INDIVIDUAL under rubrik "Valbara körlägen".
För de bilmodeller vilka saknar ett körlägesreglage med dess alternativ INDIVIDUAL görs valet
av rattmotstånd istället via centerdisplayens
toppvy och följande sökväg:
Inställningar My Car
Rattmotstånd
Körlägen
Val av rattmotstånd är inte åtkomlig under
pågående sväng om hastigheten överskrider
10 km/h (6 mph).
Stabilitetssystem Roll Stability
Control
Stabiliseringssystemet RSC1 minimerar risken
att bilen välter och slår runt vid t.ex. en häftig
undanmanöver eller om bilen får sladd.
RSC-systemet registrerar om och hur mycket
bilens lutning i sidled förändras. Med hjälp av den
informationen kalkyleras om det finns risk för att
bilen ska välta. Om risk föreligger träder bilens
elektroniska stabilitetskontroll in varefter motorns
vridmoment sänks och ett eller flera hjul bromsas
tills bilen återfått sin stabilitet.
VARNING
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
1
2
3
Vid normalt körsätt förbättrar RSC-systemet
bilens körsäkerhet, vilket inte ska uppfattas
som en möjlighet att öka hastigheten. Iakttag
alltid de normala försiktighetsåtgärderna för
säker körning.
Körlägen (s. 451)
Pilot Assist (s. 309)
City Safety styrhjälp vid undanmanöver
(s. 345)
Körfältsassistans (s. 371)
Relaterad information
Styrassistans vid kollisionsrisk (s. 377)
•
Elektronisk stabilitetskontroll
Funktionen Elektronisk stabilitetskontroll (ESC2)
hjälper föraren att undvika sladd och förbättrar
bilens framkomlighet.
Förardisplayen visar denna
symbol då ESC-systemet ingriper.
Bromsingrepp från ESC-systemet kan upplevas som ett pulserande ljud och vid gaspådrag
kan bilen accelerera långsammare än förväntat.
ESC-systemet består av följande delfunktioner:
•
•
•
•
Stabilitetsfunktion3
Antislir- och dragkraftsfunktion
Motorbromskontroll
Släpvagnsstabilisator
Förarstödsystem (s. 270)
Aktiv parkeringshjälp* (s. 400)
Roll Stability Control
Electronic Stability Control
Kallas även Antisladdfunktion.
}}
* Tillval/tillbehör. 271
FÖRARSTÖD
||
VARNING
•
•
Stabilitetssystemet ESC är ett kompletterande förarstöd med avsikt att underlätta
körningen och göra den säkrare – det kan
emellertid inte hantera samtliga situationer vid alla trafik-, väder- och vägförhållanden.
ESC kan inte ersätta förarens uppmärksamhet och omdöme utan denne är alltid
ansvarig för att bilen framförs på ett
säkert sätt, med lämplig hastighet och
med lämpligt avstånd till andra fordon
samt i enlighet med gällande trafikregler
och bestämmelser.
Motorbromskontroll
•
Motorbromskontrollen (EDC4) förhindrar ofrivillig
hjullåsning, t.ex. efter nedväxling eller motorbromsning vid körning på låga växlar på halt
underlag.
Symboler och meddelanden för Elektronisk
stabilitetskontroll (s. 274)
•
Släpvagnsstabilisator* (s. 482)
Ofrivillig hjullåsning under körning kan bl.a. försvåra förarens möjlighet att styra bilen.
Släpvagnsstabilisator*5
Släpvagnsstabilisatorns (TSA6) funktion är att
stabilisera en bil med tillkopplat släpfordon i
situationer där ekipaget kommit i självsvängning.
Se även avsnitt "Släpvagnsstabilisator" för kompletterande information.
OBS
Stabilitetsfunktion3
Funktionen TSA deaktiveras om ESC
sportläge aktiveras.
Funktionen kontrollerar hjulens driv- och bromskraft individuellt för att stabilisera bilen.
Antislir- och dragkraftsfunktion
Funktionen är aktiv i låg fart och bromsar de drivhjul som slirar för att ytterligare dragkraft ska
överföras från drivhjul som inte slirar.
Funktionen förhindrar även att drivhjulen slirar
mot vägbanan under acceleration.
3 Kallas även Antisladdfunktion.
4 Engine Drag Control
5 Släpvagnsstabilisatorn är inkluderad
6 Trailer Stability Assist
272
Relaterad information
•
Sportläge i Elektronisk stabilitetskontroll
(s. 273)
•
Aktivera/deaktivera Sportläge i Elektronisk
stabilitetskontroll (s. 273)
•
Begränsning för Sportläge i Elektronisk stabilitetskontroll (s. 273)
vid installation av Volvo original dragkrok.
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Sportläge i Elektronisk
stabilitetskontroll
Aktivera/deaktivera Sportläge i
Elektronisk stabilitetskontroll
Begränsning för Sportläge i
Elektronisk stabilitetskontroll
ESC7-systemet är alltid aktiverat – det kan inte
stängas av. Föraren kan dock välja ESC
sportläge vilket ger möjlighet till en mer aktiv
körupplevelse.
ESC9-systemet är alltid aktiverat – det kan inte
stängas av. Föraren kan däremot välja sportläge
vilket ger möjlighet till en mer aktiv körupplevelse.
Med ESC10-systemets delfunktion ESC
sportläge aktiverad finns vissa begränsningar
knutna.
Sportläget aktiveras/deaktiveras i centerdisplayens funktionsvy.
Med delfunktionen ESC sportläge vald reduceras ingreppen från ESC och bilen tillåts att sladda
mer och överlåter därmed större kontroll av bilen
till föraren än normalt.
Då ESC sportläge är vald kan ESC betraktas
som avstängd trots att funktionen i många fall
fortsätter att hjälpa föraren.
–
OBS
Med funktionen ESC sportläge vald är Släpvagnsstabilisatorn (TSA8) avstängd.
Med ESC sportläge erhålls även maximal dragkraft om bilen kört fast eller vid körning i löst
underlag – t.ex. i sand eller djup snö.
Relaterad information
•
•
Elektronisk stabilitetskontroll (s. 271)
Dragkrok* (s. 477)
Tryck på knappen ESC sportläge i funktionsvyn.
> Sportläge aktiveras/deaktiveras –
knappen visar en grön/grå indikering.
Funktionen ESC sportläge kan inte väljas då
någon av följande funktioner är aktiverade:
•
•
•
•
Fartbegränsare
Farthållare
Adaptiv farthållare
Pilot Assist.
Relaterad information
•
Elektronisk stabilitetskontroll (s. 271)
Aktiverat ESC sportläge indikeras i
förardisplayen med att denna symbol
lyser med fast sken tills funktionen
deaktiveras eller tills motorn stängs av
– efter påföljande motorstart är ESC-systemet
tillbaka i dess normalläge igen.
Relaterad information
•
Elektronisk stabilitetskontroll (s. 271)
7 Electronic Stability Control
8 Trailer Stability Assist
9 Electronic Stability Control
10 Electronic Stability Control
* Tillval/tillbehör. 273
FÖRARSTÖD
Symboler och meddelanden för
Elektronisk stabilitetskontroll
Följande tabell visar några exempel.
Ett antal symboler och meddelanden gällande
elektronisk stabilitetskontroll (Electronic Stability
Control – ESC) kan visas i förardisplayen.
Symbol
Meddelande
Innebörd
Fast sken i ca 2 sekunder.
Systemkontroll vid motorstart.
Blinkande sken.
ESC-systemet ingriper.
Fast sken.
Sportläge är aktiverat.
OBS! ESC-systemet är inte avstängt i detta läge – det är delvis reducerat.
ESC
Tillfälligt avstängd
ESC-systemet har temporärt reducerats p.g.a. för hög bromstemperatur – funktionen återaktiveras automatiskt när
bromsarna har svalnat.
Se meddelande i förardisplayen.
ESC
ESC-systemet är ur funktion.
Service erfordras
•
•
Stanna bilen på en säker plats, stäng av motorn och starta den igen.
Uppsök verkstad om meddelandet kvarstår – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Ett textmeddelande kan släckas med ett kort
-knappen, belägen i centrum på rattryck på
tens högra knappsats.
274
Om ett meddelande kvarstår: Kontakta verkstad –
en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Relaterad information
•
Elektronisk stabilitetskontroll (s. 271)
FÖRARSTÖD
Connected Safety
Larm om varningsblinkers
Relaterad information
Funktionen Connected Safety11 kan informera
föraren om att ett annat fordon längre fram på
aktuell väg har aktiverat dess varningsblinkers
eller detekterat halt väglag. Information om halt
väglag utfärdas också om den egna bilen detekterar halka.
Om egen bils varningsblinkers aktiveras, sänds
den informationen till de fordon vilka närmar sig
den egna bilens position.
•
Aktivera/deaktivera Connected Safety
(s. 276)
•
Begränsningar för Connected Safety
(s. 276)
•
Internetansluten bil* (s. 530)
Connected Safety kommunicerar information
mellan egen bil och andra fordon via internet.
Funktionen är tänkt att göra en förare medveten
om att en eventuellt trafikfarlig situation kan finnas längre fram på aktuell väg.
Connected Safety kan hantera följande:
•
•
Larm om varningsblinkers
Larm om halt väglag
Om halt väglag detekteras av den egna bilen
kommer – förutom föraren – även förare i andra
fordon att informeras om det via internet.
I fordon med Head-up-display visas varningssymbolerna för Connected Safety även där.
OBS
Connected Safety-kommunikation mellan fordon fungerar enbart för de fordon vilka är
utrustade med funktionen Connected Safety
och har den aktiverad.
11
När den egna bilen närmar sig
ett varningsblinkande fordon,
visas denna symbol på instrumentpanelen.
När den egna bilen är nära det varningsblinkande
fordonet, fördubblas symbolens storlek.
Larm om halt väglag
Om egen bil detekterar en försämring i friktion
mellan däck och vägbana, sänds den informationen till de fordon vilka närmar sig den egna
bilens position.
Vid larm om halka visas denna
symbol på instrumentpanelen –
både i den egna bilen samt
även i ett ankommande fordon,
då det närmar sig det hala
vägavsnittet.
Då det ankommande fordonet är nära det hala
vägavsnittet, fördubblas symbolens storlek på det
fordonets instrumentpanel.
Funktionen Connected Safety finns inte på alla marknader.
* Tillval/tillbehör. 275
FÖRARSTÖD
Aktivera/deaktivera Connected
Safety
Begränsningar för Connected
Safety
Funktionen Connected Safety aktiveras eller
stängs av så här:
Information om fordon med aktiverad varningsblinkers eller som har detekterat halt väglag kommuniceras inte alltid mellan alla fordon inom
aktuellt område.
Skifta mellan På/Av med
denna knapp i centerdisplayens
funktionsvy.
Vid PÅ visas några fönster med
villkor vilka måste godkännas
av föraren innan en anslutning
till internet kan göras. Det handlar t.ex. om att föraren måste godkänna att data skickas från bilen
med förarens mobiltelefon.
Vid avsaknad av internetuppkoppling kommer
den egna bilen fortfarande att informera föraren
om att halt väglag har detekterats av den egna
bilen.
OBS
För att funktionen Connected Safety ska fungera optimalt måste den egna bilen vara
ansluten till internet – se länkarna i slutet på
detta avsnitt för hur det går till.
Relaterad information
•
•
•
276
Connected Safety (s. 275)
Internetansluten bil* (s. 530)
VARNING
•
Funktionen Connected Safety är ett kompletterande förarstöd med avsikt att
underlätta körningen och göra den
säkrare – den kan emellertid inte hantera
samtliga situationer i alla trafik-, väderoch vägförhållanden.
•
Funktionen kan i vissa situationer falskvarna för halt väglag.
•
Funktionen kan inte alltid upptäcka andra
fordon med aktiverade varningsblinkers
eller detektera alla vägavsnitt med halt
väglag.
•
Connected Safety kan inte ersätta förarens uppmärksamhet och omdöme utan
denne är alltid ansvarig för att bilen framförs på ett säkert sätt, med lämplig
hastighet och med lämpligt avstånd till
andra fordon samt i enlighet med gällande trafikregler och bestämmelser.
Orsak kan t.ex. vara:
•
•
Ingen eller bristfällig kontakt med internet.
•
Fordon som detekterat halka eller har aktiverat varningsblinkers har inte aktiverat funktionen.
•
Fordon som detekterat halka eller har aktiverat varningsblinkers är inte utrustad med
funktionen.
•
Vid utebliven eller bristfällig global positionering/satellitnavigering kan varning utebli.
•
Detektering av halka eller aktivering av varningsblinkers har skett på en mindre väg,
vilken saknas i Volvo Cars databas.
•
Fordon på halt underlag gör för svaga manövrer – t.ex. rattrörelse, acceleration eller
bromsning – för att friktion mellan däck och
vägbana ska kunna detekteras.
Connected Safety är inte utbyggt på alla
marknader och täcker inte alla områden – en
återförsäljare för Volvo har information om
aktuella områden.
Relaterad information
•
•
Connected Safety (s. 275)
Internetansluten bil* (s. 530)
Användarvillkor och datadelning (s. 536)
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Fartbegränsare
: Minskar lagrad maxhastighet
En Fartbegränsare (SL12) kan liknas vid en
omvänd farthållare – föraren reglerar hastigheten
med gaspedalen men förhindras av Fartbegränsaren att av misstag överträda en i förväg vald/
inställd maxhastighet.
Markör för lagrad maxhastighet
Lagrad maxhastighet
•
symboler13.
: Aktiverar Fartbegränsaren från beredskapsläge och återupptar lagrad maxhastighet
: Ökar lagrad maxhastighet
: Från beredskapsläge – aktiverar Fartbegränsaren och lagrar aktuell hastighet
: Från aktivt läge – deaktiverar/skiftar
Fartbegränsaren till beredskapsläge
12
13
Hantera hastighet för Fartbegränsare
(s. 278)
•
Deaktivera och sätta Fartbegränsare i beredskapsläge (s. 279)
•
Återaktivera Fartbegränsare från beredskapsläge (s. 280)
Bilens aktuella hastighet
VARNING
Funktioners knappar och
•
Funktionen Fartbegränsare är ett kompletterande förarstöd med avsikt att
underlätta körningen – den kan emellertid
inte hantera samtliga situationer vid alla
trafik-, väder- och vägförhållanden.
•
Föraren måste alltid vara observant på
trafikförhållandet och ingripa om Fartbegränsaren inte håller lämplig hastighet.
•
Fartbegränsaren kan inte ersätta förarens
uppmärksamhet och omdöme utan denne
är alltid ansvarig för att bilen framförs på
ett säkert sätt, med lämplig hastighet och
med lämpligt avstånd till andra fordon
samt i enlighet med gällande trafikregler
och bestämmelser.
•
•
•
Stänga av Fartbegränsare (s. 280)
Automatisk fartbegränsare (s. 281)
Begränsningar för Automatisk fartbegränsare
(s. 284)
•
Aktivera/deaktivera Automatisk fartbegränsare (s. 283)
•
Ändra tolerans för Automatisk fartbegränsare
(s. 284)
Relaterad information
•
•
Begränsningar för Fartbegränsare (s. 281)
Aktivera och starta Fartbegränsare (s. 278)
Speed Limiter
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan variera beroende på bilmodell.
277
FÖRARSTÖD
Aktivera och starta Fartbegränsare
–
Funktionen Fartbegränsare (SL14) måste först
väljas och aktiveras för att kunna reglera hastigheten.
Med Fartbegränsaren i beredskapsläge och
visad – tryck på rattknapp
symbol
(2).
> Fartbegränsaren startas och aktuell
hastighet lagras som maxhastighet.
Sätt Fartbegränsaren i beredskapsläge
Hantera hastighet för
Fartbegränsare
Fartbegränsaren (SL15) kan ställas in på olika
hastigheter.
Sätt/ändra lagrad hastighet
Relaterad information
•
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan variera
beroende på bilmodell.
–
Tryck på ◀ (1) eller ▶ (3) för att bläddra fram
symbolen/funktionen för Fartbegränsaren
Fartbegränsare (s. 277)
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan variera
beroende på bilmodell.
–
(4).
> Symbol (4) visas och Fartbegränsaren är
satt i beredskapsläge.
Starta Fartbegränsaren
Först efter motorstart kan Fartbegränsaren aktiveras. Lägsta möjliga maxhastighet att lagra är
30 km/h (20 mph).
14
278
Speed Limiter
•
Ändra lagrad hastighet med korta tryck på
(1) eller
(3) eller
rattknapparna
genom att hålla dem intryckta.
•
Korta tryck: Varje tryck ändrar hastigheten i steg om +/– 5 km/h (+/– 5 mph).
•
Tryck och håll: Släpp knappen när hastighetsindikatorn (4) markerar önskad
hastighet.
Senast gjorda knapptryck lagras i minnet.
FÖRARSTÖD
Relaterad information
•
Fartbegränsare (s. 277)
Deaktivera och sätta
Fartbegränsare i beredskapsläge
Fartbegränsaren (SL16) kan tillfälligt deaktiveras
och försättas i beredskapsläge.
Tillfällig deaktivering med gaspedalen
Fartbegränsningen kan även tillfälligt deaktiveras
och överskridas med gaspedalen utan att Fartbegränsaren först behöver försättas i beredskapsläge – t.ex. för att snabbt kunna accelerera bilen
ur en situation.
Gör då så här:
1.
Tryck ner gaspedalen helt och släpp upp den
för att avbryta accelerationen då önskad
hastighet är uppnådd.
> Fartbegränsaren är i detta läge fortfarande aktiverad och förardisplayens symbol är därför VIT.
2.
Släpp upp gaspedalen helt när den temporära accelerationen är avslutad.
> Bilen motorbromsas därefter automatiskt
ner under den senast lagrade maxhastigheten.
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan variera
beroende på bilmodell.
För att deaktivera och sätta Fartbegränsaren i
beredskapsläge:
–
15
16
Tryck på rattknapp
(2).
> Förardisplayens fartbegränsarmarkeringar
och -symboler skiftar färg från VIT till GRÅ
– Fartbegränsaren är därmed temporärt
deaktiverad och föraren kan överskrida
den inställda maxhastigheten.
Relaterad information
•
Fartbegränsare (s. 277)
Speed Limiter
Speed Limiter
279
FÖRARSTÖD
Återaktivera Fartbegränsare från
beredskapsläge
–
Fartbegränsaren (SL17) kan återaktiveras efter
att tillfälligt ha deaktiveras och försättas i beredskapsläge.
Tryck på rattknapp
(2).
> Förardisplayens fartbegränsarmarkeringar
och -symboler skiftar färg från GRÅ till VIT
– bilen använder därefter aktuell hastighet
som maxhastighet.
Stänga av Fartbegränsare
Fartbegränsaren (SL18) kan stängas av.
Relaterad information
•
Fartbegränsare (s. 277)
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan variera
beroende på bilmodell.
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan variera
beroende på bilmodell.
För att stänga av Fartbegränsaren:
1.
(2).
Tryck på rattknapp
> Fartbegränsaren försätts i beredskapsläge.
2.
Tryck på rattknapp ◀ (1) eller ▶ (3) för att
skifta till annan funktion.
> Förardisplayens symbol och markering för
Fartbegränsare (4) slocknar – därmed
raderas den inställda/lagrade maxhastigheten.
För att återaktivera Fartbegränsaren från beredskapsläge:
Tryck på rattknapp
(1).
> Förardisplayens fartbegränsarmarkeringar
skiftar färg från GRÅ till VIT – bilens fart
begränsas därefter åter av den senast
lagrade maxhastigheten.
–
eller
17
18
280
Speed Limiter
Speed Limiter
FÖRARSTÖD
3.
Tryck på rattknapp
(2) igen.
> En annan funktion aktiveras.
Relaterad information
•
Fartbegränsare (s. 277)
Begränsningar för Fartbegränsare
Vid branta utförslut kan Fartbegränsarens bromseffekt vara otillräcklig varför den lagrade maxhastigheten kan överskridas. Föraren uppmärksammas i så fall på detta med meddelandet
Maxhastighet överskriden i förardisplayen.
OBS
Textmeddelande om överskriden maxhastighet aktiveras om hastigheten överskridits med
minst 3 km/h (ca 2 mph).
Automatisk fartbegränsare
Funktionen Automatisk fartbegränsare (ASL19)
hjälper föraren att anpassa bilens maxhastighet
till den hastighet trafikskyltar visar.
Funktionen Fartbegränsare (SL20) kan skiftas till
Automatisk fartbegränsare (ASL).
Den Automatiska fartbegränsaren använder hastighetsinformation från funktionen Trafikskyltsinformation (RSI21) för att automatiskt anpassa
bilens maxhastighet.
Relaterad information
•
19
20
21
Automatic Speed Limiter
Speed Limiter
Road Sign Information
Fartbegränsare (s. 277)
}}
281
FÖRARSTÖD
||
VARNING
•
•
•
•
Funktionen ASL är ett kompletterande
förarstöd med avsikt att underlätta körningen och göra den säkrare – den kan
emellertid inte hantera samtliga situationer vid alla trafik-, väder- och vägförhållanden.
Även om föraren tydligt ser den hastighetsrelaterade trafikskylten kan hastighetsinformationen från funktionen Trafikskyltsinformation (RSI) till ASL vara felaktig – föraren måste i sådana fall själv
ingripa och accelerera alternativt bromsa
ner till lämplig hastighet.
ASL kan inte ersätta förarens uppmärksamhet och omdöme utan denne är alltid
ansvarig för att bilen framförs på ett
säkert sätt, med lämplig hastighet och
med lämpligt avstånd till andra fordon
samt i enlighet med gällande trafikregler
och bestämmelser.
Se även rubrik ”Begränsningar för Trafikskyltsinformation”.
Är SL eller ASL aktiv?
Relaterad information
Symboler i förardisplayen visar vilken fartbegränsare som är aktiv:
•
•
Symbol
ASL
✓
✓
A
✓
SkyltsymbolB efter "70" = ASL är aktiverad.
A
B
VIT symbol: Funktionen är aktiv, GRÅ symbol: Beredskapsläge.
Se följande rubrik "ASL-symbolen" beträffande betydelse av
symbolens färg.
ASL-symbolen
Skyltsymbolen (bredvid den lagrade
hastigheten "70", i hastighetsmätarens
centrum) kan anta tre färger, vilka har
olika betydelse:
Skyltsymbolens färg
Gröngul
282
SL
Betydelse
ASL är aktiv
Grå
ASL är satt i beredskapsläge
Brandgul/
orange
ASL är i tillfälligt beredskapsläge – t.ex. för att en trafikskylt inte kunde avläsas.
Fartbegränsare (s. 277)
Aktivera/deaktivera Automatisk fartbegränsare (s. 283)
•
Ändra tolerans för Automatisk fartbegränsare
(s. 284)
•
Begränsningar för Automatisk fartbegränsare
(s. 284)
FÖRARSTÖD
Aktivera/deaktivera Automatisk
fartbegränsare
OBS
•
Funktionen Automatisk fartbegränsare (ASL22)
kan aktiveras och deaktiveras som ett tillägg till
Fartbegränsaren (SL23).
Aktivera ASL
Knappen Fartgränsassistans
finns i centerdisplayens funktionsvy.
För att aktivera den Automatiska fartbegränsaren:
1.
2.
Tryck på knappen Fartgränsassistans.
> ASL sätts i beredskapsläge, knappen visar
en grön indikering och förardisplayen visar
en skyltsymbol i hastighetsmätarens centrum.
Tryck på rattknapp
.
> ASL aktiveras med bilens aktuella hastighet.
Om funktionen Automatisk fartbegränsare är aktiverad visas trafikskyltsinformation i förardisplayen även om RSI24 inte är
aktiverad.
•
För att ta bort trafikskyltsinformation från
förardisplayen måste både Automatisk
fartbegränsare och RSI deaktiveras.
•
Då funktionen Automatisk fartbegränsare
är aktiverad men RSI deaktiverad, ges
inga varningar från RSI. För att erhålla
varningar måste även RSI aktiveras.
Relaterad information
•
•
•
Fartbegränsare (s. 277)
Automatisk fartbegränsare (s. 281)
Aktivera/deaktivera Trafikskyltsinformation
(s. 362)
Deaktivera ASL
För att deaktivera den Automatiska fartbegränsaren:
–
Tryck på knappen Fartgränsassistans i
funktionsvyn.
> ASL stängs av och knappens indikering
blir GRÅ – SL aktiveras istället.
VARNING
Bilen följer inte längre skyltad maxhastighet
efter skifte från ASL till SL – den följer då
endast den i minnet lagrade maxhastigheten.
22
23
24
Automatic Speed Limiter
Speed Limiter
Road Sign Information – RSI
283
FÖRARSTÖD
Ändra tolerans för Automatisk
fartbegränsare
–
Funktionen Automatisk fartbegränsare (ASL25)
kan ställas in på olika toleransnivåer.
Det är möjligt att öka/minska skyltad maxfart. Om
bilen följer skyltad maxfart t.ex. 70 km/h
(43 mph) kan föraren välja att istället låta bilen
hålla 75 km/h (47 mph).
Tryck på rattknapp
(1) tills 70 km/h
(43 mph) ändrats till 75 km/h (47 mph) i
hastighetsmätarens centrum (4).
> Bilen använder därefter den valda toleransen 5 km/h (4 mph) så länge passerade
skyltar visar 70 km/h (43 mph).
Toleransen följs tills en trafikskylt med en
lägre eller högre hastighet passeras – då
följer bilen istället den nya skyltade maxfarten och toleransen raderas ur minnet.
Om funktionen Trafikskyltsinformation*27
är aktiverad visas skyltad hastighet även
med en färgad markering på hastighetsmätaren.
Justering av toleransen görs på samma sätt som
vid hantering av hastighet för Fartbegränsaren.
OBS
Högsta möjliga valbara tolerans är
+/– 10 km/h (5 mph).
Funktioners knappar och symboler26.
Begränsningar för Automatisk
fartbegränsare
Automatisk hastighetsbegränsning (ASL28) sker
med hjälp av hastighetsinformation från funktionen RSI29 – inte från de hastighetsbegränsande trafikskyltar bilen passerar.
Om RSI29 inte kan tolka och lämna hastighetsinformation till ASL, ställs ASL i beredskapsläge
och skiftar till SL. Föraren måste i sådana fall
själv ingripa och bromsa ner till passande hastighet.
ASL kommer att aktiveras igen när funktionen
RSI29 åter kan tolka och lämna hastighetsinformation till ASL.
Se även avsnitt ”Begränsningar för Trafikskyltsinformation”.
Relaterad information
•
•
•
Relaterad information
•
•
•
25
26
27
28
284
Fartbegränsare (s. 277)
Automatisk fartbegränsare (s. 281)
•
Fartbegränsare (s. 277)
Automatisk fartbegränsare (s. 281)
Begränsningar för Automatisk fartbegränsare
(s. 284)
Aktivera/deaktivera Trafikskyltsinformation
(s. 362)
Aktivera/deaktivera Trafikskyltsinformation
(s. 362)
Automatic Speed Limiter
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan variera beroende på bilmodell.
Road Sign Information – RSI
Automatic Speed Limiter
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Farthållare
Farthållaren (CC30) hjälper föraren att hålla en
jämn hastighet vilket ger en mer avkopplande
körupplevelse på motorvägar och långa raka
landsvägar i jämna trafikflöden.
Översikt
: Minskar lagrad hastighet
VARNING
Markör för lagrad hastighet
•
Funktionen Farthållare är ett kompletterande förarstöd med avsikt att underlätta
körningen – den kan emellertid inte hantera samtliga situationer vid alla trafik-,
väder- och vägförhållanden.
•
Föraren rekommenderas att läsa ägarmanualens samtliga avsnitt om denna funktion för att ta del av bl.a. dess begränsningar, vilka föraren ska vara medveten
om innan funktionen används (se länklistan i slutet av denna artikel).
•
Farthållaren kan inte ersätta förarens
uppmärksamhet och omdöme utan denne
är alltid ansvarig för att bilen framförs på
ett säkert sätt, med lämplig hastighet och
med lämpligt avstånd till andra fordon
samt i enlighet med gällande trafikregler
och bestämmelser.
Bilens aktuella hastighet
Lagrad hastighet
OBS
I bil utrustad med Adaptiv farthållare* är det
möjligt att skifta mellan Farthållare och Adaptiv farthållare – se rubrik "Skifta mellan CC
och ACC".
Funktioners knappar och symboler31.
: Aktiverar Farthållaren från beredskapsläge och återupptar lagrad hastighet
: Ökar lagrad hastighet
: Från beredskapsläge – aktiverar Farthållaren och lagrar aktuell hastighet
: Från aktivt läge – deaktiverar/skiftar
Farthållaren till beredskapsläge
29
30
31
Road Sign Information – RSI
Cruise Control
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan variera beroende på bilmodell.
Relaterad information
•
•
•
•
Aktivera och starta Farthållare (s. 286)
Hantera hastighet för Farthållare (s. 287)
Deaktivera och sätta Farthållare i beredskapsläge (s. 288)
Återaktivera Farthållare från beredskapsläge
(s. 288)
}}
* Tillval/tillbehör. 285
FÖRARSTÖD
•
•
Stänga av Farthållare (s. 289)
Aktivera och starta Farthållare
Skifta mellan Farthållare och Adaptiv farthållare (s. 306)
Funktionen Farthållare (CC32) måste först väljas
och aktiveras för att kunna reglera hastigheten.
(20 mph) eller högre. Lägsta möjliga hastighet att
lagra är 30 km/h (20 mph).
För att starta Farthållaren:
–
Med symbol/funktion
visad – tryck
på rattknapp
(2).
> Farthållaren startas och aktuell hastighet
lagras som hastighet.
OBS
Farthållaren kan inte kopplas in vid hastigheter under 30 km/h (20 mph).
Relaterad information
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan variera
beroende på bilmodell.
Sätta Farthållaren i beredskapsläge
För att sätta Farthållaren i beredskapsläge:
–
Tryck på ◀ (1) eller ▶ (3) för att bläddra fram
symbol/funktion
(4).
> Symbolen visas och Farthållaren kan därefter aktiveras.
Aktivera/starta Farthållaren
För att kunna starta Farthållaren från beredskapsläget måste aktuell hastighet vara 30 km/h
32
286
Cruise Control
•
Farthållare (s. 285)
FÖRARSTÖD
Hantera hastighet för Farthållare
Farthållaren (CC33) kan ställas in på olika hastigheter.
Sätt/ändra lagrad hastighet
Om farten ökas med gaspedalen innan tryck på
(1), är det bilens aktuella hastigrattknapp
het vid knapptrycket som lagras, förutsatt att föraren håller foten på gaspedalen vid knapptrycket.
En tillfällig fartökning med gaspedalen, t.ex. vid en
omkörning, påverkar inte inställningen – bilen
återgår till senast lagrad hastighet när gaspedalen släpps.
Använda motorbroms istället för
färdbroms
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan variera
beroende på bilmodell och marknad.
–
•
33
34
Ändra lagrad hastighet med korta tryck på
(1) eller
(3) eller
rattknapparna
genom att hålla dem intryckta.
•
Korta tryck: Varje tryck ändrar hastigheten i steg om +/– 5 km/h (+/– 5 mph).
•
Tryck och håll: Släpp knappen när hastighetsindikatorn (4) markerar önskad
hastighet.
Farthållaren reglerar hastigheten med ett reducerat bromsingrepp från färdbromsen. Vid utförslut
kan det ibland vara önskvärt att rulla iväg lite
snabbare och istället låta enbart motorbromsen
dämpa fartökningen. Föraren kan då tillfälligt
koppla ur Farthållarens färdbromsingrepp.
Farthållare Eco Cruise med körläge ECO
Med körläge ECO blir Farthållarens accelerationer och inbromsningar mjukare jämfört med
andra körlägen för att möjliggöra optimal bränsleoch miljöekonomi. Det kan medföra att bilens
hastighet tillfälligt kan komma att ligga något
över eller under den lagrade hastigheten.
Farthållare Dynamic Cruise
Med körläge Dynamic kommer Farthållarens
accelerationer och inbromsningar att kännas
kraftigare och mer direkta jämfört med andra körlägen.
Relaterad information
•
•
Farthållare (s. 285)
Körlägen (s. 451)
För att göra så:
–
Tryck ner gaspedalen ungefär halvvägs och
släpp upp pedalen igen.
> Farthållaren kopplar ur dess automatiska
färdbromsingrepp och bromsar sedan
enbart med motorbroms.
Farthållarens beroende av körläge
Farthållarens sätt att hålla hastigheten kan variera beroende på valt körläge34.
Senast gjorda knapptryck lagras i minnet.
Cruise Control
Se kompletterande information i avsnitt "Körlägen".
287
FÖRARSTÖD
Deaktivera och sätta Farthållare i
beredskapsläge
Farthållaren (CC35) kan tillfälligt deaktiveras och
försättas i beredskapsläge och därefter återaktiveras.
Deaktivera och sätta Farthållaren i
beredskapsläge
Beredskapsläge på grund av föraringrepp
Farthållaren deaktiveras tillfälligt och sätts i
beredskapsläge om:
•
•
•
•
färdbromsen används
växelväljaren förs till N-läge
kopplingspedalen hålls nertryckt längre än
1 minut
Återaktivera Farthållare från
beredskapsläge
Farthållaren (CC36) kan tillfälligt deaktiveras och
försättas i beredskapsläge och därefter återaktiveras.
Återaktivera Farthållaren från
beredskapsläge
föraren håller högre hastighet än den lagrade, längre än 1 minut.
Föraren måste därefter själv reglera hastigheten.
En tillfällig fartökning med gaspedalen, t.ex. vid en
omkörning, påverkar inte inställningen – bilen
återgår till senast lagrad hastighet när gaspedalen släpps.
Automatiskt beredskapsläge
Farthållaren kopplas tillfälligt ur och sätts i beredskapsläge om:
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan variera
beroende på bilmodell.
För att sätta Farthållaren i beredskapsläge:
–
35
36
288
Tryck på rattknapp
(2).
> Förardisplayens farthållarmarkeringar och
-symboler skiftar färg från VIT till GRÅ –
Farthållaren är därmed temporärt deaktiverad och föraren måste därefter själv
reglera hastigheten.
Cruise Control
Cruise Control
•
•
•
•
hjulen tappar väggreppet
motorvarvtalet är för lågt/högt
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan variera
beroende på bilmodell.
bromstemperaturen blir för hög
För att starta Farthållaren från beredskapsläge:
hastigheten sjunker under 30 km/h
(20 mph).
–
Föraren måste därefter själv reglera hastigheten.
Relaterad information
•
Farthållare (s. 285)
eller
Tryck på rattknapp
(1).
> Förardisplayens farthållarmarkeringar skiftar färg från GRÅ till VIT – bilen följer därefter åter den senast lagrade hastigheten.
FÖRARSTÖD
För att starta Farthållaren från beredskapsläge:
–
Tryck på rattknapp
(2).
> Förardisplayens farthållarmarkeringar och
-symboler skiftar färg från GRÅ till VIT –
bilen följer därefter aktuell hastighet.
Stänga av Farthållare
OBS
Farthållaren (Cruise Control – CC) kan stängas
av.
VARNING
I bil utrustad med Adaptiv farthållare* är det
möjligt att skifta mellan Farthållare och Adaptiv farthållare – se rubrik "Skifta mellan CC
och ACC".
Relaterad information
•
•
En markant hastighetsökning kan följa när
hastigheten återupptas med rattknapp
.
Farthållare (s. 285)
Skifta mellan Farthållare och Adaptiv farthållare (s. 306)
Relaterad information
•
Farthållare (s. 285)
Funktioners knappar och symboler37.
För att stänga av Farthållaren:
1.
(2).
Tryck på rattknapp
> Farthållaren försätts i beredskapsläge.
2.
Tryck på rattknapp ◀ (1) eller ▶ (3) för att
skifta till annan funktion.
> Förardisplayens symbol för Farthållare
(4) slocknar – därmed raderas
den inställda/lagrade hastigheten.
3.
37
Tryck på rattknapp
(2) igen.
> En annan funktion aktiveras.
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan variera beroende på bilmodell.
* Tillval/tillbehör. 289
FÖRARSTÖD
Avståndsvarning*38
VARNING
Avståndsvarning39
Funktionen
kan hjälpa föraren
uppmärksamma att tidsavståndet till framförvarande fordon kan vara för kort.
Dock krävs att bilen är utrustad med en Headup-display för att kunna visa avståndsvarning,
vilken då visas med en symbol på vindrutan så
länge tidsavståndet till framförvarande fordon är
kortare än förvalt värde.
Avståndsvarning är aktiv i hastigheter
över 30 km/h (20 mph) och reagerar endast för
framförvarande fordon i samma färdriktning. För
mötande, långsamtgående eller stillastående fordon ges ingen avståndsinformation.
Avståndsvarningen reagerar endast om tidsavståndet till framförvarande fordon är kortare
än det förinställda värdet – den egna bilens
hastighet påverkas inte.
Head-up-display för
Avståndsvarning40
I bil utrustad med Head-up-display* visas en
symbol på vindrutan så länge tidsavståndet till
framförvarande fordon är kortare än förvalt värde.
Relaterad information
•
Head-up-display för Avståndsvarning
(s. 290)
•
•
Aktivera/deaktivera Avståndsvarning (s. 291)
•
Begränsningar för Avståndsvarning (s. 292)
Ställa in tidsavstånd för Avståndsvarning
(s. 291)
OBS
•
•
38
39
40
41
290
Avståndsvarning finns enbart i bilar vilka
kan visa information på vindrutan med en
s.k. Head-up-display.
Avståndsvarning är deaktiverad under
tiden Adaptiv farthållare eller Pilot Assist
är aktiv.
Symbol för Avståndsvarning på vindrutan41.
Det förutsätter dock att funktionen Visa
förarstöd är aktiverad via inställningar i bilens
menysystem – se avsnitt "Head-up-display" för
hur det går till.
Funktionen Avståndsvarning finns enbart i bilar vilka kan visa information på vindrutan med en s.k. Head-up-display.
Distance Alert
Funktionen Avståndsvarning finns enbart i bilar vilka kan visa information på vindrutan med en s.k. Head-up-display.
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan variera beroende på bilmodell.
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
OBS
Visuella varningssignaler på vindrutan kan
vara svåra att upptäcka vid starkt solsken,
reflexer, extrema ljuskontraster, användning av
solglasögon eller om föraren inte har blicken
riktad rakt fram.
Aktivera/deaktivera
Avståndsvarning42
Ställa in tidsavstånd för
Avståndsvarning44
Funktionen Avståndsvarning43 kan stängas av.
Funktionen Avståndsvarning45 kan ställas in med
olika tidsavstånd.
På/Av
Tryck på knappen Distance
Alert i centerdisplayens funktionsvy.
Relaterad information
•
•
Avståndsvarning* (s. 290)
Head-up-display* (s. 131)
•
GRÖN knappindikering – Avståndsvarning är
aktiverat.
•
GRÅ knappindikering – Avståndsvarning är
deaktiverat.
Olika tidsavstånd till framförvarande fordon kan väljas och
visas i förardisplayen som
1–5 stycken horisontella streck
– ju fler streck desto längre
tidsavstånd. Ett streck motsvarar ca 1 sekund till framförvarande fordon, 5 streck motsvarar ca 3 sekunder.
Samma symbol visas även när funktionen Adaptiv
farthållare är aktiverad.
Avståndsvarning aktiveras automatiskt efter varje
motorstart.
Relaterad information
•
42
43
44
45
Avståndsvarning* (s. 290)
Funktionen Avståndsvarning finns enbart i bilar vilka kan visa information på vindrutan med en s.k. Head-up-display.
Distance Alert
Funktionen Avståndsvarning finns enbart i bilar vilka kan visa information på vindrutan med en s.k. Head-up-display.
Distance Alert
}}
* Tillval/tillbehör. 291
FÖRARSTÖD
||
OBS
•
Ju högre hastighet desto längre blir
avståndet i meter räknat, för ett givet tidsavstånd.
•
Använd endast tidsavstånd som är tillåtna
enligt lokala trafikbestämmelser.
•
Minska tidsavstånd
Öka tidsavstånd
Avståndsindikering
46
47
292
Tryck på rattknapp (1) eller (2) för att minska
eller öka tidsavstånd.
> Avståndsindikeringen (3) visar aktuellt
tidsavstånd.
Funktionen Avståndsvarning47 kan ha begränsad
funktionalitet i vissa situationer.
VARNING
•
Funktionen Avståndsvarning är ett kompletterande förarstöd med avsikt att
underlätta körningen och göra den
säkrare – den kan emellertid inte hantera
samtliga situationer vid alla trafik-, väderoch vägförhållanden.
•
Fordonens storlek kan påverka förmågan
att upptäcka, som t.ex. motorcyklar, vilket
kan innebära att varningslampan tänds på
kortare tidsavstånd än det inställda eller
att varningen tillfälligt uteblir.
•
Mycket höga hastigheter kan orsaka att
lampan tänds på kortare tidsavstånd än
det inställda p.g.a. begränsningar i radarenhetens räckvidd.
•
Avståndsvarning kan inte ersätta förarens
uppmärksamhet och omdöme utan denne
är alltid ansvarig för att bilen framförs på
ett säkert sätt, med lämplig hastighet och
med lämpligt avstånd till andra fordon
samt i enlighet med gällande trafikregler
och bestämmelser.
VARNING
Reglage för tidsavstånd.
–
Det inställda tidsavståndet används även
av funktionerna Adaptiv farthållare och
Pilot Assist.
Begränsningar för
Avståndsvarning46
•
Använd endast tidsavstånd som passar
aktuellt trafikförhållande.
•
Föraren bör vara medveten om att korta
tidsavstånd ger begränsad tid att reagera
och agera om en oförutsedd trafiksituation uppstår.
Relaterad information
•
Avståndsvarning* (s. 290)
Funktionen Avståndsvarning finns enbart i bilar vilka kan visa information på vindrutan med en s.k. Head-up-display.
Distance Alert
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
OBS
Funktionen använder bilens radarenhet vilken
har vissa generella begränsningar, se avsnittet "Begränsningar för radarenheten".
Relaterad information
•
•
Avståndsvarning* (s. 290)
Adaptiv farthållare*
Den Adaptiva farthållaren (ACC48) hjälper föraren att hålla en jämn hastighet kombinerat med
ett förvalt tidsavstånd till framförvarande fordon.
•
Funktionen Adaptiv farthållare är ett kompletterande förarstöd med avsikt att
underlätta körningen och göra den
säkrare – den kan emellertid inte hantera
samtliga situationer vid alla trafik-, väderoch vägförhållanden.
•
Föraren rekommenderas att läsa ägarmanualens samtliga avsnitt om denna funktion för att ta del av bl.a. dess begränsningar, vilka föraren ska vara medveten
om innan funktionen används (se länklistan i slutet av denna artikel).
•
Den Adaptiva farthållaren kan inte ersätta
förarens uppmärksamhet och omdöme
utan denne är alltid ansvarig för att bilen
framförs på ett säkert sätt, med lämplig
hastighet och med lämpligt avstånd till
andra fordon samt i enlighet med gällande trafikregler och bestämmelser.
En Adaptiv farthållare ger en mer avkopplande
körupplevelse på långa resor på motorvägar och
långa raka landsvägar i jämna trafikflöden.
Begränsningar för radarenhet (s. 325)
Kamera- och radarenheten mäter avståndet till framförvarande fordon49.
Föraren väljer önskad hastighet och ett tidsavstånd till framförvarande fordon. Om kamera- och
radarenheten upptäcker ett långsammare fordon
framför bilen, anpassas hastigheten automatiskt
via det förinställda tidsavståndet till det fordonet.
Då vägen är fri återgår bilen till vald hastighet.
48
49
VARNING
Adaptive Cruise Control
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan variera beroende på bilmodell.
OBS
Beroende på marknad kan denna funktion
vara antingen Standard eller Tillval.
Den Adaptiva farthållaren reglerar hastigheten
med gaspådrag och inbromsningar. Det är nor-
}}
* Tillval/tillbehör. 293
FÖRARSTÖD
||
malt att bromsarna ger ifrån sig svaga ljud när de
används för att justera hastigheten.
Den Adaptiva farthållaren strävar efter att reglera
hastigheten på ett mjukt sätt. I situationer som
kräver snabba inbromsningar måste föraren
bromsa själv. Detta gäller vid stora hastighetsskillnader eller om framförvarande fordon bromsar kraftigt. På grund av begränsningar hos
radarenheten kan en inbromsning komma oväntat eller utebli.
Den Adaptiva farthållaren eftersträvar att följa
framförvarande fordon i den egna filen på ett av
föraren inställt tidsavstånd. Om radarenheten inte
ser något framförvarande fordon kommer bilen
att istället hålla den av föraren inställda och lagrade hastigheten. Så sker även om framförvarande fordons hastighet ökar och överskrider den
lagrade hastigheten.
För bilar med automatisk växellåda gäller:
•
Den Adaptiva farthållaren kan följa ett annat
fordon i hastigheter från stillastående upp till
200 km/h (125 mph).
För bilar med manuell växellåda gäller:
•
Den Adaptiva farthållaren kan följa ett annat
fordon i hastigheter från 30 km/h (20 mph)
upp till 200 km/h (125 mph).
VARNING
Översikt
•
Den Adaptiva farthållaren är inte ett kollisionsundvikande system. Föraren är alltid
ansvarig och måste ingripa om systemet
inte upptäcker ett framförvarande fordon.
Reglage
•
Den Adaptiva farthållaren bromsar inte för
människor eller djur och inte för små fordon som t.ex. cyklar och motorcyklar. Inte
heller för låga släpfordon/trailers,
mötande, långsamtgående eller stillastående fordon och föremål.
•
Använd inte den Adaptiva farthållaren vid
krävande situationer som t.ex. stadstrafik,
korsningar, halka, mycket vatten eller
slask på vägbanan, kraftigt regn/snöfall,
dålig sikt, kurviga vägar eller av- och
påfarter.
VIKTIGT
Underhåll av den Adaptiva farthållarens komponenter får endast utföras på verkstad – en
auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Funktioners knappar och symboler49.
: Aktiverar den Adaptiva farthållaren från
beredskapsläge och återupptar lagrad
hastighet
: Ökar lagrad hastighet
: Från beredskapsläge – aktiverar den
Adaptiva farthållaren och lagrar aktuell
hastighet
: Från aktivt läge – deaktiverar/skiftar
den Adaptiva farthållaren till beredskapsläge
: Minskar lagrad hastighet
Ökar tidsavstånd till framförvarande fordon
49
294
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan variera beroende på bilmodell.
FÖRARSTÖD
Minskar tidsavstånd till framförvarande fordon
•
Hantera hastighet för Adaptiv farthållare
(s. 298)
Målbilsindikering: ACC har upptäckt och följer en målbil med förvalt tidsavstånd
•
Ställa in tidsavstånd för Adaptiv farthållare
(s. 299)
Symbol för tidsavstånd till framförvarande
fordon
•
Deaktivera/återaktivera Adaptiv farthållare
(s. 300)
•
Omkörningsassistans med Adaptiv farthållare
(s. 302)
•
Starta Omkörningsassistans med Adaptiv
farthållare (s. 302)
•
Begränsningar för Omkörningsassistans med
Adaptiv farthållare (s. 303)
Förardisplay
OBS
I bil utrustad med Adaptiv farthållare* är det
möjligt att skifta mellan Farthållare och Adaptiv farthållare – se rubrik "Skifta mellan CC
och ACC".
Indikering av hastigheter49.
Lagrad hastighet
•
•
Framförvarande fordons hastighet.
Egen bils aktuella hastighet.
För att se olika kombinationer av symboler
beroende av trafiksituation – se rubrik "Symboler
och meddelanden för den Adaptiv farthållaren".
Relaterad information
49
•
Adaptiv farthållare och Varning vid kollisionsrisk (s. 296)
•
Head-up-display för Adaptiv farthållare vid
kollisionsrisk (s. 296)
•
Aktivera och starta Adaptiv farthållare
(s. 297)
Målbyte med Adaptiv farthållare (s. 303)
Automatisk bromsning med Adaptiv farthållare (s. 304)
•
Begränsningar för Adaptiv farthållare
(s. 305)
•
Skifta mellan Farthållare och Adaptiv farthållare (s. 306)
•
Symboler och meddelanden för Adaptiv farthållare (s. 307)
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan variera beroende på bilmodell.
* Tillval/tillbehör. 295
FÖRARSTÖD
Adaptiv farthållare och Varning vid
kollisionsrisk
och varningsljud för att uppmärksamma föraren
om att ett omedelbart ingripande är nödvändigt.
Den Adaptiva farthållaren kan varna föraren om
avståndet till framförvarande fordon plötsligt blir
för kort.
VARNING
Head-up-display för Adaptiv
farthållare vid kollisionsrisk
I bil utrustad med Head-up-display* visas varningen på vindrutan med en blinkande symbol.
Den Adaptiva farthållaren varnar endast för
fordon som dess radarenhet har upptäckt –
därför kan en varning utebli eller ske med viss
fördröjning.
•
Invänta aldrig en varning utan bromsa när
det behövs.
Relaterad information
•
Adaptiv farthållare* (s. 293)
Symbol för kollisionsvarning på vindrutan51.
Ljud och symbol för Kollisionsvarning50.
OBS
Akustisk varningssignal vid kollisionsrisk
Visuella varningssignaler på vindrutan kan
vara svåra att upptäcka vid starkt solsken,
reflexer, extrema ljuskontraster, användning av
solglasögon eller om föraren inte har blicken
riktad rakt fram.
Varningssymbol vid kollisionsrisk
Avståndsmätning med kamera- och radarenhet
Den Adaptiva farthållaren använder ca 40 % av
färdbromsens kapacitet. Om bilen behöver bromsas kraftigare än den Adaptiva farthållaren klarar
och föraren inte bromsar, aktiveras varningslampa
50
51
296
Relaterad information
•
•
Adaptiv farthållare* (s. 293)
Head-up-display* (s. 131)
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan variera beroende på bilmodell.
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan variera beroende på bilmodell.
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Aktivera och starta Adaptiv
farthållare
Starta/aktivera den Adaptiva
farthållaren
Den Adaptiva farthållaren (ACC52) måste först
aktiveras och därefter startas för att kunna reglera hastighet och avstånd.
För att kunna starta ACC krävs följande:
•
Föraren måste ha säkerhetsbälte påtaget
och förardörren ska vara stängd.
Att sätta den Adaptiva farthållaren i
beredskapsläge
•
Det måste finnas ett framförvarande fordon
(målfordon) inom rimligt avstånd eller aktuell
hastighet måste vara lägst 15 km/h (9 mph).
•
För bilar med manuell växellåda: Hastigheten
måste vara lägst 30 km/h (20 mph).
–
Med symbol/funktion
(4) visad – tryck
på rattknapp
(1).
> Den Adaptiva farthållaren startas och
aktuell hastighet lagras, vilken visas med
siffror i hastighetsmätarens centrum.
Endast då avståndssymbolen
visar två fordon, regleras tidsavståndet till framförvarande fordon av ACC.
Samtidigt markeras ett hastighetsintervall.
Den högre hastigheten är den
lagrade/valda hastigheten och
den lägre hastigheten är det
framförvarande fordonets (målfordonets) hastighet.
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan variera
beroende på bilmodell.
Den Adaptiva farthållaren är i beredskapsläge
direkt efter varje motorstart. För att sätta den i
beredskapsläge från aktivt läge, gör man så här:
–
52
Relaterad information
•
Adaptiv farthållare* (s. 293)
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan variera
beroende på bilmodell.
Tryck på rattknapp ◀ (2) eller ▶ (3) för att
(4).
bläddra fram symbol/funktion
> Symbolen visas och den Adaptiva farthållaren sätts i beredskapsläge.
Adaptive Cruise Control
* Tillval/tillbehör. 297
FÖRARSTÖD
Hantera hastighet för Adaptiv
farthållare
–
Den Adaptiva farthållaren (ACC53) kan ställas in
på olika hastigheter.
Ändra lagrad hastighet med korta tryck på
(1) eller
(2) eller
rattknapparna
genom att hålla dem intryckta.
•
Sätt/ändra lagrad hastighet
•
•
Korta tryck: Varje tryck ändrar hastigheten i steg om +/– 5 km/h (+/– 5 mph).
Tryck och håll: Släpp knappen när hastighetsindikatorn (3) markerar önskad
hastighet.
Senast gjorda knapptryck lagras i minnet.
Manuell växellåda
Den Adaptiva farthållaren kan följa ett annat fordon i hastigheter från 30 km/h (20 mph) upp till
200 km/h (125 mph).
Minsta programmerbara hastighet för den Adaptiva farthållaren är 30 km/h (20 mph) – högsta är
200 km/h (125 mph).
Relaterad information
•
Adaptiv farthållare* (s. 293)
Om farten ökas med gaspedalen innan tryck på
rattknapp
(1), är det bilens aktuella hastighet vid knapptrycket som lagras, förutsatt att föraren håller foten på gaspedalen vid knapptrycket.
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan variera
beroende på bilmodell och marknad.
: Ökar lagrad hastighet.
: Minskar lagrad hastighet.
Lagrad hastighet.
En tillfällig fartökning med gaspedalen, t.ex. vid en
omkörning, påverkar inte inställningen – bilen
återgår till senast lagrad hastighet när gaspedalen släpps.
Automatisk växellåda
Den Adaptiva farthållaren kan följa ett annat fordon i hastigheter från stillastående upp till
200 km/h (125 mph).
Observera att minsta programmerbara hastighet
för den Adaptiva farthållaren är 30 km/h
(20 mph) – även om den klarar att följa ett annat
fordon ner till stillastående, kan en lägre hastighet än 30 km/h (20 mph) inte väljas/lagras.
Högsta valbara hastighet är 200 km/h
(125 mph).
53
298
Adaptive Cruise Control
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Ställa in tidsavstånd för Adaptiv
farthållare
OBS
Den Adaptiva farthållaren (ACC54) kan ställas in
med olika tidsavstånd.
Olika tidsavstånd till framförvarande fordon kan väljas och
visas i förardisplayen som
1–5 stycken horisontella streck
– ju fler streck desto längre
tidsavstånd. Ett streck motsvarar ca 1 sekund till framförvarande fordon, 5 streck motsvarar ca 3 sekunder.
54
55
•
Använd endast tidsavstånd som är tillåtna
enligt lokala trafikbestämmelser.
•
Om den Adaptiva farthållaren inte verkar
reagera med en hastighetsökning vid
aktivering, kan orsaken vara att tidsavståndet till framförvarande fordon är kortare än det förvalda tidsavståndet.
Minska tidsavstånd
Öka tidsavstånd
OBS
Då endast en bil visas, finns inget framförvarande fordon inom rimligt avstånd.
Ju högre hastighet desto längre blir
avståndet i meter räknat, för ett givet tidsavstånd.
Reglage för tidsavstånd55.
Samma symbol visas även när funktionen
Avståndsvarning är aktiverad.
När symbolen i förardisplayen visar två bilar,
följer ACC framförvarande fordon med ett förvalt tidsavstånd.
•
Avståndsindikering
–
Tryck på rattknapp (1) eller (2) för att minska
eller öka tidsavstånd.
> Avståndsindikeringen (3) visar aktuellt
tidsavstånd.
För att kunna följa framförvarande bil på ett mjukt
och komfortabelt sätt, tillåter den Adaptiva farthållaren tidsluckan att variera påtagligt i vissa
lägen. I låg fart, då avstånden blir korta, ökar den
Adaptiva farthållaren tidsluckan något.
Adaptive Cruise Control
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan variera beroende på bilmodell.
VARNING
•
Använd endast tidsavstånd som passar
aktuellt trafikförhållande.
•
Föraren bör vara medveten om att korta
tidsavstånd ger begränsad tid att reagera
och agera om en oförutsedd trafiksituation uppstår.
Välj hur ACC ska hålla avståndet* till
framförvarande fordon
Föraren kan välja olika körsätt för hur den Adaptiva farthållare ska hålla det förvalda tidsavståndet
till framförvarande fordon. Valet görs via körlägesreglaget DRIVE MODE.
}}
* Tillval/tillbehör. 299
FÖRARSTÖD
||
Välj ett av följande alternativ:
• Eco – ACC fokuserar på optimal bränsleekonomi vilket medför längre tidsavstånd till
framförvarande fordon.
• Comfort – ACC fokuserar på att följa inställt
tidsavstånd till framförvarande fordon så
mjukt som möjligt.
• Dynamic – ACC fokuserar på att följa inställt
Deaktivera/återaktivera Adaptiv
farthållare
Den Adaptiva farthållaren (ACC56) kan tillfälligt
deaktiveras och försättas i beredskapsläge och
därefter återaktiveras.
För att tillfälligt stänga av den Adaptiva farthållaren och sätta den i beredskapsläge:
Tryck på rattknapp
(2).
> Symbolen
i förardisplayen skiftar färg
från VIT till GRÅ och lagrad hastighet i
hastighetsmätarens centrum skiftar färg
från BEIGE till GRÅ.
–
Deaktivera och sätta den Adaptiva
farthållaren i beredskapsläge
tidsavstånd till framförvarande fordon mer
direkt vilket i vissa fall kan innebära kraftigare
accelerationer och inbromsningar.
VARNING
•
Med den Adaptiva farthållaren i beredskapsläge måste föraren ingripa och själv
reglera både hastighet och avstånd till
framförvarande fordon.
•
Då den Adaptiva farthållaren är i beredskapsläge och bilen kommer för nära ett
framförvarande fordon, varnas föraren för
det korta avståndet istället av funktionen
Avståndsvarning.
Se ytterligare information i avsnitt "Körlägen".
Relaterad information
•
•
•
Adaptiv farthållare* (s. 293)
Körlägen (s. 451)
Hantera hastighet för Farthållare (s. 287)
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan variera
beroende på bilmodell.
56
300
Adaptive Cruise Control
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Beredskapsläge på grund av föraringrepp
Den Adaptiva farthållaren deaktiveras tillfälligt
och sätts i beredskapsläge om:
•
•
•
färdbromsen används.
•
kopplingspedalen är nertryckt i ca 1 minut –
gäller bilar med manuell växellåda.
•
hastigheten understiger 5 km/h (3 mph) och
ACC är osäker på om framförvarande fordon
är ett stillastående fordon eller ett objekt,
t.ex. ett farthinder.
•
hastigheten understiger 5 km/h (3 mph) och
framförvarande fordon viker av så att ACC
inte längre har ett fordon att följa.
•
hastigheten sjunker under 30 km/h
(20 mph) – gäller endast bilar med manuell
växellåda.
•
•
•
•
•
•
•
föraren öppnar dörren.
växelväljaren förs till N-läge.
föraren håller högre hastighet än den lagrade, längre än 1 minut.
En tillfällig fartökning med gaspedalen, t.ex. vid en
omkörning, påverkar inte inställningen – bilen
återgår till senast lagrad hastighet när gaspedalen släpps.
Automatiskt beredskapsläge
Den Adaptiva farthållaren är beroende av andra
system, t.ex. stabilitetskontroll/antisladd ESC57.
Om något av dessa andra system upphör att fungera, stängs den Adaptiva farthållaren av automatiskt.
VARNING
Vid automatiskt beredskapsläge varnas föraren av en ljudsignal och ett meddelande på
förardisplayen.
•
57
Ett automatiskt beredskapsläge kan bero på att:
Föraren måste då själv reglera bilens
hastighet, bromsa vid behov och hålla ett
säkert avstånd till andra fordon.
föraren tar av sig säkerhetsbältet.
Återaktivera Adaptiv farthållare från
beredskapsläge
motorvarvtalet är för lågt/högt.
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan variera
beroende på bilmodell.
ett eller flera hjul tappar väggreppet.
För att återaktivera ACC från beredskapsläge:
bromstemperaturen är hög.
parkeringsbromsen aktiveras.
–
kamera- och radarenheten täcks av t.ex. snö
eller kraftigt regn (kameralins/radarvågor
blockeras).
Tryck på rattknapp
(1).
> Hastigheten sätts till den senast lagrade.
VARNING
En markant hastighetsökning kan följa när
hastigheten återupptas med rattknapp
.
Relaterad information
•
Adaptiv farthållare* (s. 293)
Electronic Stability Control
* Tillval/tillbehör. 301
FÖRARSTÖD
Omkörningsassistans med Adaptiv
farthållare
Den Adaptiva farthållaren (ACC58) kan hjälpa
föraren vid omkörning av andra fordon.
Hur Omkörningsassistans fungerar
Då ACC följer ett annat fordon och föraren markerar en förestående omkörning med körriktningsvisaren59, hjälper den Adaptiva farthållaren
till genom att accelerera bilen mot framförvarande fordon, innan den egna bilen hunnit över i
omkörningsfilen.
Adaptiv farthållare* (s. 293)
Starta Omkörningsassistans med
Adaptiv farthållare
Starta Omkörningsassistans med Adaptiv
farthållare (s. 302)
Omkörningsassistans fordrar några förutsättningar.
Begränsningar för Omkörningsassistans med
Adaptiv farthållare (s. 303)
Förutsättning för Omkörningsassistans
Relaterad information
•
•
•
Funktionen fördröjer därefter fartminskning för
att undvika för tidig inbromsning då bilen närmar
sig ett långsammare fordon.
Funktionen är aktiv tills det omkörda fordonet har
passerats.
VARNING
Var uppmärksam på att denna funktion kan
aktiveras vid fler situationer än vid omkörning,
som t.ex. då körriktningsvisare används för att
markera filbyte eller inför avfart till annan väg
– bilen kommer då att kortvarigt accelerera.
För att kunna aktivera omkörningsassistans krävs
att:
•
det finns ett framförvarande fordon (målfordon)
•
egen bils aktuella hastighet är
minst 70 km/h (43 mph)
•
lagrad hastighet för ACC är tillräckligt hög
för att en säker omkörning ska kunna utföras.
Starta Omkörningsassistans
För att starta Omkörningsassistans:
–
Använd vänster körriktningsvisare i en
vänsterstyrd bil eller höger i en högerstyrd bil.
> Omkörningsassistans startas.
Relaterad information
•
•
58
59
302
Aktivera körriktningsvisaren.
Adaptiv farthållare* (s. 293)
Omkörningsassistans med Adaptiv farthållare
(s. 302)
Adaptive Cruise Control
Endast vid vänsterblink i vänsterstyrd bil, respektive blink åt höger i högerstyrd bil.
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Begränsningar för
Omkörningsassistans med Adaptiv
farthållare
Funktionen Omkörningsassistans kan ha
begränsad funktionalitet i vissa situationer.
Relaterad information
•
•
Adaptiv farthållare* (s. 293)
Omkörningsassistans med Adaptiv farthållare
(s. 302)
Målbyte med Adaptiv farthållare
Den Adaptiva farthållaren (ACC61) har i kombination med automatisk växellåda en målbytesfunktionalitet i vissa hastigheter.
Målbyte
VARNING
Föraren bör vara beredd på att vid plötsligt
förändrade villkor i samband med användande
av Omkörningsassistans kan funktionen i
vissa lägen utföra en oönskad acceleration.
Somliga situationer bör därför undvikas, som
t.ex. om;
•
bilen närmar sig en avfart för att svänga
av åt samma håll som en omkörning normal sker
•
framförvarande fordon saktar ner innan
den egna bilen hunnit över till omkörningsfilen
•
•
trafiken i omkörningsfilen saktar ner
bil för högertrafik körs i ett land med vänstertrafik (eller tvärtom).
Om framförvarande målfordon hastigt viker av kan stillastående trafik finnas framför.
När den Adaptiva farthållaren följer ett annat fordon i hastigheter under 30 km/h (20 mph) och
byter målfordon – från ett rörligt till ett stillastående fordon – kommer den Adaptiva farthållaren
att bromsa för det stillastående fordonet.
Situationer av detta slag undviks genom att tillfälligt sätta ACC60 i beredskapsläge.
60
61
Adaptive Cruise Control
Adaptive Cruise Control
}}
* Tillval/tillbehör. 303
FÖRARSTÖD
||
VARNING
När den Adaptiva farthållaren följer ett annat
fordon i hastigheter över ca 30 km/h
(20 mph) och byter målfordon – från ett rörligt
till ett stillastående fordon – kommer den
Adaptiva farthållaren att ignorera det stillastående fordonet och istället accelerera till
den lagrade hastigheten.
•
Föraren måste då själv ingripa och
bromsa.
Automatiskt beredskapsläge vid målbyte
Den Adaptiva farthållaren kopplas ur och sätts i
beredskapsläge:
•
•
då hastigheten understiger 5 km/h (3 mph)
och den Adaptiva farthållaren är osäker på
om målobjektet är ett stillastående fordon
eller något annat objekt, t.ex. ett farthinder.
då hastigheten understiger 5 km/h (3 mph)
och framförvarande fordon viker av så den
Adaptiva farthållaren inte längre har ett fordon att följa.
Relaterad information
•
Adaptiv farthållare* (s. 293)
Automatisk bromsning med Adaptiv
farthållare
OBS
Den Adaptiva farthållaren (ACC62) har en särskild bromsfunktion i långsam trafik och vid stillastående.
ACC kan hålla bilen stillastående i högst
5 minuter – därefter ansätts parkeringsbromsen och den Adaptiva farthållaren kopplas ur.
Bromsfunktion i långsamma köer och
vid stillastående
Innan den Adaptiva farthållaren kan återaktiveras, måste parkeringsbromsen lossas.
Vid korta stopp i samband med krypkörning i
långsam trafik eller vid trafikljus återupptas körningen automatiskt om stoppen inte överstiger
ca 3 sekunder – tar det längre tid innan framförvarande bil börjar rulla igen, ställs den Adaptiva
farthållaren i beredskapsläge med automatisk
bromsning.
–
Den Adaptiva farthållaren återaktiveras på ett
av följande sätt:
•
•
Tryck på rattknapp
.
Tryck ner gaspedalen.
> Den Adaptiva farthållaren återupptar följandet av framförvarande fordon om det
börjar köra framåt inom ca 6 sekunder.
Upphörande av automatisk bromsning
I vissa situationer avbryts automatisk bromsning
vid stillastående och den Adaptiva farthållaren
ställs i beredskapsläge. Det innebär att bromsarna släpper och bilen kan börja rulla – föraren
måste därför ingripa och själv bromsa för att hålla
bilen.
Det kan ske i följande situationer:
•
•
•
•
föraren sätter foten på bromspedalen
parkeringsbromsen ansätts
växelväljaren förs till P-, N- eller R-läge
föraren sätter den Adaptiva farthållaren i
beredskapsläge.
Automatisk aktivering av
parkeringsbroms
I vissa situationer ansätts parkeringsbromsen för
att hålla bilen fortsatt stilla.
62
304
Adaptive Cruise Control
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Det sker om den Adaptiva farthållaren håller bilen
stilla med färdbromsen och:
Begränsningar för Adaptiv
farthållare
•
föraren öppnar dörren eller tar av sig säkerhetsbältet
Den Adaptiva farthållaren (ACC63) kan ha
begränsad funktionalitet i vissa situationer.
•
•
•
ACC hållit bilen stilla längre än ca 5 minuter
Branta vägar och/eller tung last
bromsarna överhettats
föraren stänger av motorn manuellt.
Relaterad information
•
Adaptiv farthållare* (s. 293)
Relaterad information
•
•
•
Adaptiv farthållare* (s. 293)
Begränsningar för Kameraenhet (s. 334)
Begränsningar för radarenhet (s. 325)
Tänk på att den Adaptiva farthållaren i första
hand är avsedd att användas vid körning på plana
vägbanor. Funktionen kan ha svårigheter att hålla
korrekt avstånd till framförvarande fordon vid körning i branta utförslut – var då extra uppmärksam
och beredd att bromsa.
•
Använd inte den Adaptiva farthållaren om
bilen har tung last eller med ett släpfordon
kopplat till bilen.
Övrigt
•
Körläge Off Road kan inte väljas då den
Adaptiva farthållaren är aktiverad.
OBS
Funktionen använder bilens kombinerade
Kamera- och Radarenhet vilken har vissa
generella begränsningar – se avsnitten
"Begränsningar för Kameraenhet" respektive
"Begränsningar för Radarenhet".
63
Adaptive Cruise Control
* Tillval/tillbehör. 305
FÖRARSTÖD
Skifta mellan Farthållare och
Adaptiv farthållare
3.
I bil med Adaptiv farthållare (ACC64) kan föraren
skifta mellan Farthållare (CC65) och ACC.
En symbol i förardisplayen visar vilken farthållare
som är aktiv:
CC
ACC
A
Farthållare
A
A
Tryck på rattknapp
.
> Farthållaren startar och lagrar aktuell
hastighet.
VARNING
•
inte längre håller ett förvalt tidsavstånd till
framförvarande fordon.
•
enbart följer den lagrade hastigheten och
föraren måste därför själv bromsa när det
behövs.
VIT symbol: Funktionen är aktiv, GRÅ symbol: Beredskapsläge
Gör så här:
Om CC är aktiv vid motoravstängning, kommer
ACC att aktiveras automatiskt vid påföljande
motorstart.
1.
Försätt den Adaptiva farthållaren i beredskapsläge med rattknapp
.
Skifta från CC till ACC
2.
Tryck på knapp Farthållare i centerdisplayens funktionsvy – knappens indikator skiftar färg från GRÅ till GRÖN.
> Förardisplayen skiftar symboler från
1.
Tryck på knapp Farthållare i funktionsvyn –
knappens indikator skiftar färg från GRÖN till
GRÅ .
> Förardisplayen skiftar symboler från
CC till
ACC – därmed
är den Adaptiva farthållaren satt i beredskapsläge.
Att skifta från ACC till CC innebär att bilen:
Adaptiv farthållare
Skifta från ACC till CC
2.
3.
.
Tryck på rattknapp
> Den Adaptiva farthållaren startar och lagrar aktuell hastighet tillsammans med förvalt tidsavstånd till framförvarande fordon.
Relaterad information
•
•
Adaptiv farthållare* (s. 293)
Farthållare (s. 285)
Gör så här:
Försätt Farthållaren i beredskapsläge med
.
rattknapp
ACC till
CC – därefter
är den Adaptiva farthållaren avstängd och
Farthållaren är satt i beredskapsläge.
64
65
306
Adaptive Cruise Control
Cruise Control
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Symboler och meddelanden för
Adaptiv farthållare
Ett antal symboler och meddelanden gällande
den Adaptiva farthållaren (ACC66) kan visas via
förardisplayen och/eller Head-up-displayen*.
Här följer några exempel67.
Föregående bild68 visar att den Adaptiva farthållaren är inställd på att hålla 110 km/h (68 mph)
och att det inte finns något framförvarande fordon att följa.
66
67
68
Adaptive Cruise Control
I följande bildexempel informerar funktionen RSI (Road Sign Information) om att högsta tillåtna hastighet är 130 km/h (80 mph).
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan variera beroende på bilmodell.
Föregående bild68 visar att den Adaptiva farthållaren är inställd på att hålla 110 km/h (68 mph)
och följer samtidigt framförvarande fordon som
håller samma hastighet.
}}
* Tillval/tillbehör. 307
FÖRARSTÖD
||
Symbol
Meddelande
Innebörd
Symbolen är VIT.
Bilen håller lagrad/vald hastighet.
Adaptive Cruise Contr.
Den Adaptiva farthållaren är satt i beredskapsläge.
Ej tillgänglig
Symbolen är GRÅ.
Adaptive Cruise Contr.
Service erfordras
Systemet fungerar inte som det ska. En verkstad bör kontaktas – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Symbolen är GRÅ.
Vindrutesensor
Rengör vindrutan framför kamera- och radarenhetens sensorer.
Sensor blockerad, se ägarmanual
Ett textmeddelande kan släckas med ett kort
tryck på
-knappen, belägen i centrum på rattens högra knappsats.
Om ett meddelande kvarstår: Kontakta verkstad –
en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Relaterad information
•
308
Adaptiv farthållare* (s. 293)
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Pilot Assist
Pilot Assist hjälper föraren att framföra bilen
mellan körfältets sidomarkeringar med styrassistans samt att hålla en jämn hastighet kombinerat med ett förvalt tidsavstånd till framförvarande
fordon.
Så här fungerar Pilot Assist
Funktionen Pilot Assist är främst avsedd för
användning på motorvägar och liknande stora trafikleder där den kan bidra till en bekvämare körning och en mer avkopplande körupplevelse.
Föraren väljer önskad hastighet och ett tidsavstånd till framförvarande fordon. Pilot Assist läser
avståndet till framförvarande fordon och körfältets sidomarkeringar på vägbanan med kameraoch radarenheten. Det förinställda tidsavståndet
hålls genom automatisk hastighetsanpassning
samtidigt som styrassistans hjälper till att positionera den egna bilen inom körfältet.
Aktuell status för styrassistans
visas med rattsymbolens färg:
• GRÖN ratt indikerar aktiv styrassistans
• GRÅ ratt (som i bilden) indikerar deaktiverad styrassistans.
Pilot Assist styrassistans baseras på en sammanvägning av det framförvarande fordonets färdväg
och körfältets sidomarkeringar. Föraren kan när
som helst bortse från Pilot Assist styrrekommendation och styra i en annan riktning, t.ex. för att
byta fil eller för att undvika hinder på vägen.
Om Pilot Assist inte kan tolka körfältet entydigt,
t.ex. om kamera- och radarenheten inte ser körfältets sidomarkeringar, stänger Pilot Assist tillfälligt av styrassistans men återupptar den igen om
körfältet åter kan tolkas – funktionerna hastighets- och avståndsreglering förblir dock fortsatt
aktiva.
VARNING
Kamera- och radarenheten mäter avståndet till framförvarande fordon och detekterar sidomarkeringar69.
Pilot Assist styrassistans stängs automatiskt
av och återupptas utan föregående varning.
Kamera- och radarenhet
Avståndsläsare
Läsare sidomarkeringar
69
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan variera beroende på bilmodell.
}}
309
FÖRARSTÖD
||
VARNING
•
•
•
•
Funktionen Pilot Assist är ett kompletterande förarstöd med avsikt att underlätta
körningen och göra den säkrare – den
kan emellertid inte hantera samtliga
situationer vid alla trafik-, väder- och vägförhållanden.
Föraren rekommenderas att läsa ägarmanualens samtliga avsnitt om denna funktion för att ta del av bl.a. dess begränsningar, vilka föraren ska vara medveten
om innan funktionen används (se länklistan i slutet av denna artikel).
Pilot Assist ska bara användas om det
finns tydliga körfältslinjer målade på vardera sidan om körfältet. All annan
användning medför ökad risk för kontakt
med omgivande hinder, vilka inte kan
detekteras av funktionen.
Pilot Assist kan inte ersätta förarens uppmärksamhet och omdöme utan denne är
alltid ansvarig för att bilen framförs på ett
säkert sätt, med rätt positionering i sidled
i körfältet, med lämplig hastighet och med
lämpligt avstånd till andra fordon samt i
enlighet med gällande trafikregler och
bestämmelser.
OBS
Beroende på marknad kan denna funktion
vara antingen Standard eller Tillval.
Pilot Assist reglerar hastigheten med gaspådrag
och inbromsningar. Det är normalt att bromsarna
ger ifrån sig svaga ljud när de används för att
justera hastigheten.
Pilot Assist eftersträvar att reglera hastigheten på
ett mjukt sätt. I situationer som kräver snabba
inbromsningar måste föraren bromsa själv. Detta
gäller vid stora hastighetsskillnader eller om
framförvarande bil bromsar kraftigt. På grund av
begränsningar hos kamera- och radarenheten
kan en inbromsning komma oväntat eller utebli.
Pilot Assist eftersträvar att följa framförvarande
fordon i den egna filen på ett av föraren inställt
tidsavstånd. Om radarenheten inte ser något
framförvarande fordon kommer bilen att istället
hålla den av föraren inställda och lagrade hastigheten. Detta sker även om framförvarande fordons hastighet ökar och överskrider den lagrade
hastigheten.
För bilar med automatisk växellåda gäller:
•
•
310
Pilot Assist kan följa ett annat fordon i hastigheter från stillastående upp till 200 km/h
(125 mph).
Pilot Assist kan ge styrassistans från nära
stillastående upp till 140 km/h (87 mph).
För bilar med manuell växellåda gäller:
•
Pilot Assist kan följa ett annat fordon i hastigheter från 30 km/h (20 mph) upp till
200 km/h (125 mph).
•
Pilot Assist kan ge styrassistans från
30 km/h (20 mph) upp till 140 km/h
(87 mph).
VARNING
•
Pilot Assist är inte ett kollisionsundvikande system. Föraren måste ingripa om
systemet inte upptäcker ett framförvarande fordon.
•
Pilot Assist bromsar inte för människor,
djur, föremål, små fordon (t.ex. cyklar och
motorcyklar), låga släpfordon/trailers
samt mötande, långsamtgående eller
stillastående fordon.
•
Använd inte Pilot Assist vid krävande
situationer som t.ex. stadstrafik, korsningar, halka, mycket vatten eller slask på
vägbanan, kraftigt regn/snöfall, dålig sikt,
kurviga vägar, av- och påfarter eller med
släpfordon kopplat till bilen.
VIKTIGT
Underhåll av i Pilot Assist ingående komponenter får endast utföras på verkstad – en
auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
FÖRARSTÖD
Vid kurvor och när vägen delar sig
Översikt
Ökar tidsavstånd till framförvarande fordon
Pilot Assist samspelar med föraren som därför
inte ska invänta styrhjälp från Pilot Assist utan alltid bör vara beredd att öka sin egen styrinsats,
speciellt i kurvor.
Reglage
▶: Skiftar från Adaptiv farthållare till Pilot
Assist
•
Minskar tidsavstånd till framförvarande fordon
Då bilen närmar sig en avfart eller om körfältet delar sig, bör föraren styra mot önskat
körfält för att ange önskad körriktning till
Pilot Assist.
Funktionssymbol
Symboler för målbil samt tidsavstånd till
framförvarande fordon
Pilot Assist strävar efter att hålla bilen i
körfältets mitt
När Pilot Assist hjälper till att styra strävar den
efter att placera bilen mitt emellan körfältsmarkeringarna och därför rekommenderas att låta
bilen själv hitta optimal placering för att få en så
mjuk körupplevelse som möjligt. Föraren kontrollerar att bilen placeras på ett säkert sätt i körfältet och har därför alltid möjlighet att justera positionen genom att öka egen styrinsats.
•
Symbol för aktiverad/deaktiverad styrassistans
Funktioners knappar och symboler69.
Om Pilot Assist inte placerar bilen på ett
lämpligt sätt i körfältet, rekommenderas att
stänga av Pilot Assist eller skifta till Adaptiv
farthållare.
: Aktiverar Pilot Assist från beredskapsläge och återupptar lagrad hastighet och
tidsavstånd
: Ökar lagrad hastighet
: Från beredskapsläge – aktiverar Pilot
Assist och lagrar aktuell hastighet
: Från aktivt läge – deaktiverar/skiftar
Pilot Assist till beredskapsläge
◀: Skiftar från Pilot Assist till Adaptiv farthållare
: Minskar lagrad hastighet
69
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan variera beroende på bilmodell.
}}
311
FÖRARSTÖD
||
Förardisplay
Indikering av hastigheter69.
Lagrad hastighet
•
•
•
Ställa in tidsavstånd för Pilot Assist (s. 315)
Deaktivera/återaktivera Pilot Assist (s. 317)
Omkörningsassistans med Pilot Assist
(s. 319)
•
Starta Omkörningsassistans med Pilot Assist
(s. 319)
•
Begränsningar för Omkörningsassistans med
Pilot Assist (s. 320)
•
•
Målbyte med Pilot Assist (s. 320)
•
•
Begränsningar för Pilot Assist (s. 321)
Framförvarande fordons hastighet
Pilot Assist och Varning vid
kollisionsrisk
Pilot Assist kan varna föraren om avståndet till
framförvarande fordon plötsligt blir för kort.
Automatisk bromsning med Pilot Assist
(s. 321)
Symboler och meddelanden för Pilot Assist*
(s. 323)
Egen bils aktuella hastighet
För att se olika kombinationer av symboler
beroende av trafiksituation – se rubrik "Symboler
och meddelanden för Pilot Assist".
Relaterad information
•
Pilot Assist och Varning vid kollisionsrisk
(s. 312)
•
Head-up-display för Pilot Assist vid kollisionsrisk (s. 313)
•
•
69
312
Aktivera och starta Pilot Assist (s. 314)
Hantera hastighet för Pilot Assist (s. 315)
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan variera beroende på bilmodell.
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
VARNING
Pilot Assist varnar endast för fordon som dess
kamera- och radarenhet har upptäckt – därför
kan en varning utebli eller ske med viss fördröjning.
•
Head-up-display för Pilot Assist vid
kollisionsrisk
I bil utrustad med Head-up-display* visas varningen på vindrutan med en blinkande symbol.
Invänta aldrig en varning utan bromsa när
det behövs!
Relaterad information
•
Pilot Assist (s. 309)
Ljud och symbol för Kollisionsvarning70.
Akustisk varningssignal vid kollisionsrisk
Varningssymbol vid kollisionsrisk
Avståndsmätning med kamera- och radarenhet
Pilot Assist använder ca 40 % av färdbromsens
kapacitet. Om bilen behöver bromsas kraftigare
än vad Pilot Assist klarar och föraren inte bromsar, aktiveras varningslampa och varningsljud för
att uppmärksamma föraren om att ett omedelbart
ingripande är nödvändigt.
Symbol för kollisionsvarning på vindrutan71.
OBS
Visuella varningssignaler på vindrutan kan
vara svåra att upptäcka vid starkt solsken,
reflexer, extrema ljuskontraster, användning av
solglasögon eller om föraren inte har blicken
riktad rakt fram.
Relaterad information
•
•
70
71
Pilot Assist (s. 309)
Head-up-display* (s. 131)
Bilden är schematisk – detaljer kan variera beroende på bilmodell.
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan variera beroende på bilmodell.
* Tillval/tillbehör. 313
FÖRARSTÖD
Aktivera och starta Pilot Assist
Pilot Assist måste först aktiveras och därefter
startas för att kunna reglera hastighet, avstånd
och ge styrassistans.
Med den Adaptiva farthållaren ii beredskapsläge:
1.
2.
Tryck på rattknapp ▶ (6).
> Symbol
skiftar till Pilot Assist i beredskapsläge (8).
Tryck på rattknapp
(2).
> Pilot Assist startas och aktuell hastighet
lagras, vilken visas med siffror i hastighetsmätarens centrum.
...eller...
Med den Adaptiva farthållaren startad:
–
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan variera
beroende på bilmodell.
För att kunna starta Pilot Assist krävs följande:
•
•
•
314
Föraren måste ha säkerhetsbälte påtaget
och förardörren ska vara stängd.
Det måste finnas ett framförvarande fordon
(målfordon) inom rimligt avstånd eller aktuell
hastighet måste vara lägst 15 km/h (9 mph).
För bilar med manuell växellåda: Hastigheten
måste vara lägst 30 km/h (20 mph).
Tryck på rattknapp ▶ (6).
> Pilot Assist startas.
Endast när rattsymbolen (2)
växlat från GRÅ till GRÖN, är
Pilot Assist styrassistans aktiv.
Händerna på ratten
En förutsättning för att Pilot Assist ska fungera är
att föraren håller händerna på ratten.
Om Pilot Assist detekterar att
föraren inte håller händerna på
ratten uppmanas föraren efter
en stund att aktivt styra bilen,
med en symbol och ett textmeddelande.
Kan förarens händer efter några sekunder fortfarande inte detekteras på ratten, repeteras uppmaningen att aktivt styra bilen, kompletterad med
en akustisk varningssignal.
Om Pilot Assist efter ytterligare några sekunder
inte kan detektera förarens händer på ratten, blir
varningssignalen intensiv och styrfunktionen
stängs av. Därefter måste Pilot Assist omstartas
med rattknapp
.
Endast då avståndssymbolen
visar ett fordon (1) ovanför
rattsymbolen, regleras tidsavståndet till framförvarande fordon av Pilot Assist.
OBS
Observera att hjälpfunktionen Pilot Assist
enbart fungerar när föraren har händerna på
ratten.
Samtidigt markeras ett hastighetsintervall.
Den högre hastigheten är den
lagrade/valda hastigheten och
den lägre hastigheten är det
framförvarande fordonets (målfordonets) hastighet.
Relaterad information
•
Pilot Assist (s. 309)
FÖRARSTÖD
Hantera hastighet för Pilot Assist
•
Senast gjorda knapptryck lagras i minnet.
Ställa in tidsavstånd för Pilot Assist
Pilot Assist kan ställas in på olika hastigheter.
Om farten ökas med gaspedalen innan tryck på
rattknapp
(1), är det bilens aktuella hastighet vid knapptrycket som lagras, förutsatt att föraren håller foten på gaspedalen vid knapptrycket.
Pilot Assist kan ställas in med olika tidsavstånd.
Sätt/ändra lagrad hastighet
En tillfällig fartökning med gaspedalen, t.ex. vid en
omkörning, påverkar inte inställningen – bilen
återgår till senast lagrad hastighet när gaspedalen släpps.
Automatisk växellåda
Pilot Assist kan följa ett annat fordon i hastigheter från stillastående upp till 200 km/h
(125 mph).
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan variera
beroende på bilmodell och marknad.
: Ökar lagrad hastighet
: Minskar lagrad hastighet
Lagrad hastighet
–
Ändra lagrad hastighet med korta tryck på
(1) eller
(2) eller
rattknapparna
genom att hålla dem intryckta.
•
Korta tryck: Varje tryck ändrar hastigheten i steg om +/– 5 km/h (+/– 5 mph).
•
Tryck och håll: Släpp knappen när hastighetsindikatorn (3) markerar önskad
hastighet.
Observera att minsta programmerbara hastighet
för Pilot Assist är 30 km/h (20 mph) – även om
den klarar att följa ett annat fordon ner till stillastående, kan en lägre hastighet än 30 km/h
(20 mph) inte väljas/lagras.
Olika tidsavstånd till framförvarande fordon kan väljas och
visas i förardisplayen som
1–5 stycken horisontella streck
– ju fler streck desto längre
tidsavstånd. Ett streck motsvarar ca 1 sekund till framförvarande fordon, 5 streck motsvarar ca 3 sekunder.
OBS
När symbolen i förardisplayen visar en bil och
en ratt, följer Pilot Assist ett framförvarande
fordon med ett förvalt tidsavstånd.
Då endast en ratt visas, finns inget framförvarande fordon inom rimligt avstånd.
Högsta valbara hastighet är 200 km/h
(125 mph).
Manuell växellåda
Pilot Assist kan följa ett annat fordon i hastigheter från 30 km/h (20 mph) upp till 200 km/h
(125 mph).
Minsta programmerbara hastighet för Pilot Assist
är 30 km/h (20 mph) – högsta är 200 km/h
(125 mph).
Relaterad information
•
Pilot Assist (s. 309)
}}
315
FÖRARSTÖD
OBS
Välj ett av följande alternativ:
•
Ju högre hastighet desto längre blir
avståndet i meter räknat, för ett givet tidsavstånd.
• Eco – Pilot Assist fokuserar på optimal
•
Använd endast tidsavstånd som är tillåtna
enligt lokala trafikbestämmelser.
•
Om Pilot Assist inte verkar reagera med
en hastighetsökning vid aktivering, kan
orsaken vara att tidsavståndet till framförvarande fordon är kortare än det förvalda
tidsavståndet.
||
Reglage för tidsavstånd72.
Öka tidsavstånd
Avståndsindikering
Tryck på rattknapp (1) eller (2) för att minska
eller öka tidsavstånd.
> Avståndsindikeringen (3) visar aktuellt
tidsavstånd.
För att kunna följa framförvarande bil på ett mjukt
och komfortabelt sätt, tillåter Pilot Assist tidsluckan att variera påtagligt i vissa lägen. T.ex. i låg
fart, då avstånden blir korta, ökar Pilot Assist tidsluckan något.
72
316
• Comfort – Pilot Assist fokuserar på att följa
inställt tidsavstånd till framförvarande fordon
så mjukt som möjligt.
• Dynamic – Pilot Assist fokuserar på att följa
inställt tidsavstånd till framförvarande fordon
mer direkt vilket i vissa fall kan innebära kraftigare accelerationer och inbromsningar.
Se ytterligare information i avsnitt "Körlägen".
Minska tidsavstånd
–
bränsleekonomi vilket medför längre tidsavstånd till framförvarande fordon.
VARNING
Relaterad information
•
Använd endast tidsavstånd som passar
aktuellt trafikförhållande.
•
Föraren bör vara medveten om att korta
tidsavstånd ger begränsad tid att reagera
och agera om en oförutsedd trafiksituation uppstår.
•
•
•
Pilot Assist (s. 309)
Körlägen (s. 451)
Hantera hastighet för Farthållare (s. 287)
Välj hur Pilot Assist ska hålla avståndet*
till framförvarande fordon
Föraren kan välja olika körsätt för hur Pilot Assist
ska hålla det förvalda tidsavståndet till framförvarande fordon. Valet görs via körlägesreglaget
DRIVE MODE.
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan variera beroende på bilmodell.
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Deaktivera/återaktivera Pilot Assist
Tryck på rattknapp ◀ (3).
> Pilot Assist stängs av och skiftar till den
Adaptiva farthållaren i aktivt läge.
–
Pilot Assist kan tillfälligt deaktiveras och försättas i beredskapsläge och därefter återaktiveras.
Deaktivera och sätta Pilot Assist i
beredskapsläge
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan variera
beroende på bilmodell.
För att tillfälligt stänga av Pilot Assist och sätta
den i beredskapsläge:
–
Tryck på rattknapp
(2).
> Pilot Assist sätts i beredskapsläge – symbolen (8) i förardisplayen skiftar färg från
VIT till GRÅ och lagrad hastighet i hastighetsmätarens centrum skiftar färg från
BEIGE till GRÅ.
VARNING
•
Med Pilot Assist i beredskapsläge måste
föraren ingripa och själv styra samt reglera både hastighet och avstånd till framförvarande fordon.
•
Då Pilot Assist är i beredskapsläge och
bilen kommer för nära ett framförvarande
fordon, varnas föraren för det korta
avståndet istället av funktionen Avståndsvarning.
En tillfällig fartökning med gaspedalen, t.ex. vid en
omkörning, påverkar inte inställningen – bilen
återgår till senast lagrad hastighet när gaspedalen släpps.
När körriktningsvisare används kopplas Pilot
Assist styrhjälp tillfälligt ur. När så inte längre är
fallet, återaktiveras styrhjälpen automatiskt om
körfältets sidomarkeringar fortfarande kan detekteras.
Beredskapsläge på grund av föraringrepp
Pilot Assist deaktiveras tillfälligt och sätts i
beredskapsläge om:
•
•
•
färdbromsen används.
växelväljaren förs till N-läge.
körriktningsvisare används längre än
1 minut .
•
föraren håller högre hastighet än den lagrade, längre än 1 minut.
•
kopplingspedalen är nertryckt i ca 1 minut –
gäller bilar med manuell växellåda.
...eller...
}}
317
FÖRARSTÖD
||
Automatiskt beredskapsläge
Pilot Assist är beroende av andra system, t.ex.
stabilitetskontroll/antisladd ESC73. Om något av
dessa andra system upphör att fungera, stängs
Pilot Assist av automatiskt.
•
•
VARNING
Vid automatiskt beredskapsläge varnas föraren av en ljudsignal och ett meddelande på
förardisplayen.
•
Föraren måste då själv reglera bilens
hastighet, bromsa vid behov och hålla ett
säkert avstånd till andra fordon.
•
hastigheten understiger 5 km/h (3 mph) och
Pilot Assist är osäker på om framförvarande
fordon är ett stillastående fordon eller ett
objekt, t.ex. ett farthinder.
hastigheten sjunker under 30 km/h
(20 mph) – gäller endast bilar med manuell
växellåda.
Återaktivera Pilot Assist från
beredskapsläge
73
318
föraren öppnar dörren.
bromstemperaturen är hög.
händerna inte hålls på ratten.
parkeringsbromsen aktiveras.
motorvarvtalet är för lågt/högt.
föraren tar av sig säkerhetsbältet.
ett eller flera hjul tappar väggreppet.
kamera- och radarenheten täcks av t.ex. snö
eller kraftigt regn (kameralins/radarvågor
blockeras).
Electronic Stability Control
–
hastigheten understiger 5 km/h (3 mph) och
framförvarande fordon viker av så att Pilot
Assist inte längre har ett fordon att följa.
Ett automatiskt beredskapsläge kan t.ex. bero på
att:
•
•
•
•
•
•
•
•
För att återaktivera Pilot Assist:
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan variera
beroende på bilmodell.
Tryck på rattknapp
(1).
> Hastigheten sätts till den senast lagrade.
VARNING
En markant hastighetsökning kan följa när
.
hastigheten återupptas med rattknapp
Relaterad information
•
Pilot Assist (s. 309)
FÖRARSTÖD
Omkörningsassistans med Pilot
Assist
•
Begränsningar för Omkörningsassistans med
Pilot Assist (s. 320)
Starta Omkörningsassistans med
Pilot Assist
Pilot Assist kan hjälpa föraren vid omkörning av
andra fordon.
Omkörningsassistans fordrar några förutsättningar.
Hur Omkörningsassistans fungerar
För att kunna aktivera omkörningsassistans krävs
att:
Då Pilot Assist följer ett annat fordon och föraren
markerar en förestående omkörning med körriktningsvisaren74, hjälper Pilot Assist till genom att
accelerera bilen mot framförvarande fordon,
innan den egna bilen hunnit över i omkörningsfilen.
Funktionen fördröjer därefter fartminskning för
att undvika för tidig inbromsning då bilen närmar
sig ett långsammare fordon.
Funktionen är aktiv tills det omkörda fordonet har
passerats.
VARNING
Var uppmärksam på att denna funktion kan
aktiveras vid fler situationer än vid omkörning,
som t.ex. då körriktningsvisare används för att
markera filbyte eller inför avfart till annan väg
– bilen kommer då att kortvarigt accelerera.
Relaterad information
•
•
74
Pilot Assist (s. 309)
•
det finns ett framförvarande fordon (målfordon)
•
egen bils aktuella hastighet är
minst 70 km/h (43 mph)
•
lagrad hastighet för Pilot Assist är tillräckligt hög för att en säker omkörning ska
kunna utföras.
Starta Omkörningsassistans
För att starta Omkörningsassistans:
–
Aktivera körriktningsvisaren.
Använd vänster körriktningsvisare i en
vänsterstyrd bil eller höger i en högerstyrd bil.
> Omkörningsassistans startas.
Relaterad information
•
•
Pilot Assist (s. 309)
Omkörningsassistans med Pilot Assist
(s. 319)
Starta Omkörningsassistans med Pilot Assist
(s. 319)
Endast vid vänsterblink i vänsterstyrd bil, respektive blink åt höger i högerstyrd bil.
319
FÖRARSTÖD
Begränsningar för
Omkörningsassistans med Pilot
Assist
Funktionen Omkörningsassistans kan ha
begränsad funktionalitet i vissa situationer.
Målbyte med Pilot Assist
VARNING
Pilot Assist har i kombination med automatisk
växellåda en målbytesfunktionalitet i vissa hastigheter.
När Pilot Assist följer ett annat fordon i hastigheter över ca 30 km/h (20 mph) och byter
målfordon – från ett rörligt till ett stillastående
fordon – kommer Pilot Assist att ignorera det
stillastående fordonet och istället accelerera
till den lagrade hastigheten.
Målbyte
VARNING
•
Föraren bör vara beredd på att vid plötsligt
förändrade villkor i samband med användande
av Omkörningsassistans kan funktionen i
vissa lägen utföra en oönskad acceleration.
Automatiskt beredskapsläge vid målbyte
Pilot Assist kopplas ur och sätts i beredskapsläge:
Somliga situationer bör därför undvikas, som
t.ex. om;
•
•
•
•
bilen närmar sig en avfart för att svänga
av åt samma håll som en omkörning normal sker
framförvarande fordon saktar ner innan
den egna bilen hunnit över till omkörningsfilen
trafiken i omkörningsfilen saktar ner
bil för högertrafik körs i ett land med vänstertrafik (eller tvärtom).
Situationer av detta slag undviks genom att tillfälligt sätta Pilot Assist i beredskapsläge.
Relaterad information
•
•
320
Pilot Assist (s. 309)
Omkörningsassistans med Pilot Assist
(s. 319)
Föraren måste då själv ingripa och
bromsa.
•
då hastigheten understiger 5 km/h (3 mph)
och Pilot Assist är osäker på om målobjektet
är ett stillastående fordon eller något annat
objekt, t.ex. ett farthinder.
•
då hastigheten understiger 5 km/h (3 mph)
och framförvarande fordon viker av så Pilot
Assist inte längre har ett fordon att följa.
Om framförvarande målfordon hastigt viker av kan stillastående trafik finnas framför.
När Pilot Assist följer ett annat fordon i hastigheter under 30 km/h (20 mph) och byter mål från
ett rörligt till ett stillastående fordon, kommer
Pilot Assist att bromsa för det stillastående fordonet.
Relaterad information
•
Pilot Assist (s. 309)
FÖRARSTÖD
Automatisk bromsning med Pilot
Assist
Pilot Assist har en särskild bromsfunktion i långsam trafik och vid stillastående.
Bromsfunktion i långsamma köer och
vid stillastående
Vid korta stopp i samband med krypkörning i
långsam trafik eller vid trafikljus återupptas körningen automatiskt om stoppen inte överstiger
ca 3 sekunder – tar det längre tid innan framförvarande fordon börjar rulla igen, ställs Pilot Assist
i beredskapsläge med automatisk bromsning.
–
Pilot Assist återaktiveras på ett av följande
sätt:
•
•
Tryck på rattknapp
.
Tryck ner gaspedalen.
> Pilot Assist återupptar följandet av framförvarande fordon om det börjar köra
framåt inom ca 6 sekunder.
OBS
Pilot Assist kan hålla bilen stillastående i
högst 5 minuter – därefter ansätts parkeringsbromsen och funktionen kopplas ur.
Innan Pilot Assist kan återaktiveras, måste
parkeringsbromsen lossas.
Upphörande av automatisk bromsning
I vissa situationer avbryts automatisk bromsning
vid stillastående och Pilot Assist sätts i beredskapsläge. Det innebär att bromsarna släpper
och bilen kan börja rulla – föraren måste därför
ingripa och själv bromsa för att hålla bilen still.
Det kan ske i följande situationer:
•
•
•
•
föraren sätter foten på bromspedalen
Begränsningar för Pilot Assist
Pilot Assist kan ha begränsad funktionalitet i
vissa situationer.
Funktionen Pilot Assist är ett hjälpmedel vilket
kan underlätta och hjälpa föraren i många situationer. Men föraren är i alla lägen alltid ansvarig
för att ett säkert avstånd hålls till omgivningen
samt att korrekt position i körfältet är säkerställd.
parkeringsbromsen ansätts
växelväljaren förs till P-, N- eller R-läge
föraren sätter Pilot Assist i beredskapsläge.
Automatisk aktivering av
parkeringsbroms
I vissa situationer ansätts parkeringsbromsen för
att hålla bilen fortsatt still.
Det sker om Pilot Assist håller bilen stilla med
färdbromsen och:
•
föraren öppnar dörren eller tar av sig säkerhetsbältet
•
Pilot Assist hållit bilen stilla längre än
ca 5 minuter
•
•
bromsarna överhettats
föraren stänger av motorn manuellt.
Relaterad information
•
Pilot Assist (s. 309)
}}
321
FÖRARSTÖD
||
I vissa situationer kan Pilot Assist styrassistans ha svårt att hjälpa föraren på rätt sätt
eller automatiskt stängas av – då rekommenderas att inte använda Pilot Assist. Exempel
på sådana situationer kan vara att:
•
körfältsmarkeringarna är nötta, saknas
eller korsar varandra.
•
körfältsuppdelningen är oklar, t.ex. när
körfälten delas eller slås ihop eller vid
avfarter eller om flera uppsättningar vägmarkeringar förekommer.
•
•
•
•
kanter eller andra linjer än körfältsmarkeringar förekommer på eller invid vägbanan,
t.ex. trottoarkanter, skarvar eller lagningar
i vägbanans yta, kanter på barriärer, vägkanter eller skarpa skuggor.
•
•
det är dåligt väder med regn, snö, dimma
eller slask eller nedsatt sikt med dåliga
ljusförhållanden, motljus, våt vägbana etc.
Höga trottoarkanter, barriärer, tillfälligt
uppställda hinder (koner, barriärer etc.)
detekteras inte. De kan alternativt detekteras felaktigt som körfältsmarkeringar
och därigenom medföra risk för att bilen
kommer i kontakt med dessa hinder. För-
Kamera- och radarsensorn har inte kapacitet att upptäcka alla förekommande
objekt och hinder i trafikmiljön, t.ex. gropar i vägbanan, stillastående hinder eller
objekt vilka helt eller delvis blockerar färdvägen.
•
Pilot Assist ”ser” inte fotgängare, djur
m.m.
•
Funktionens rekommenderade styringrepp är begränsat i styrka vilket innebär
att den inte alltid kan hjälpa föraren att
styra och hålla bilen inom körfältet.
•
körfältet är smalt eller kurvigt.
körfältet innehåller krön eller gupp.
Föraren bör även vara uppmärksam på att
Pilot Assist har följande begränsningar:
322
aren måste själv säkerställa att bilen har
ett lämpligt avstånd till berörda hinder.
VARNING
•
avstånd till framförvarande fordon vid körning i
branta utförslut – var då extra uppmärksam och
beredd att bromsa.
•
OBS
Pilot Assist kan inte aktiveras om ett släpfordon, cykelhållare eller liknande ansluts till
bilens elsystem.
Övrigt
•
I bil utrustad med Sensus Navigation* har
funktionen möjlighet att använda information från kartdata vilket kan medföra varierad prestanda.
Branta vägar och/eller tung last
Tänk på att Pilot Assist i första hand är avsedd
att användas vid körning på plana vägbanor.
Funktionen kan ha svårigheter att hålla korrekt
Körläge Off Road kan inte väljas då Pilot
Assist är aktiverad.
OBS
Funktionen använder bilens kombinerade
Kamera- och Radarenhet vilken har vissa
generella begränsningar – se avsnitten
"Begränsningar för Kameraenhet" respektive
"Begränsningar för Radarenhet".
Pilot Assist stängs av om styrservon arbetar med reducerad effekt – t.ex. vid kylning på grund av överhettning (se avsnitt
"Hastighetsberoende rattmotstånd").
Föraren har alltid möjlighet att korrigera eller
justera aktuellt pålagt styringrepp från Pilot
Assist och själv vrida ratten till önskat läge.
Använd inte Pilot Assist om bilen har tung
last eller med ett släpfordon kopplat till bilen.
Relaterad information
•
•
•
•
Pilot Assist (s. 309)
Hastighetsberoende rattmotstånd (s. 270)
Begränsningar för Kameraenhet (s. 334)
Begränsningar för radarenhet (s. 325)
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Symboler och meddelanden för
Pilot Assist*
Ett antal symboler och meddelanden gällande
Pilot Assist kan visas via förardisplayen och/eller
Head-up-displayen*.
Här följer några exempel75.
Föregående bild76 visar att Pilot Assist är inställd
på att hålla 110 km/h (68 mph) och följer samtidigt framförvarande fordon vilket håller samma
hastighet.
Föregående bild76 visar att Pilot Assist är inställd
på att hålla 110 km/h (68 mph) och följer samtidigt framförvarande fordon vilket håller samma
hastighet.
Pilot Assist ger här ingen styrassistans eftersom
körfältets sidomarkeringar inte kan detekteras.
Här ger Pilot Assist även styrassistans eftersom
körfältets sidomarkeringar kan detekteras.
Föregående bild76 visar att Pilot Assist är inställd
på att hålla 110 km/h (68 mph) och att det inte
finns något framförvarande fordon att följa.
Pilot Assist ger här ingen styrassistans eftersom
körfältets sidomarkeringar inte kan detekteras.
75
76
I följande bildexempel informerar funktionen RSI (Road Sign Information) om att högsta tillåtna hastighet är 130 km/h (80 mph).
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan variera beroende på bilmodell.
}}
* Tillval/tillbehör. 323
FÖRARSTÖD
||
Radarenhet
Relaterad information
Radarenheten används av flera förarstödsystem
och har i uppgift att upptäcka andra fordon.
•
•
•
Begränsningar för radarenhet (s. 325)
Rekommenderat Underhåll för Radarenhet
(s. 328)
Typgodkännande för Radarenhet (s. 329)
Föregående bild76 visar att Pilot Assist är inställd
på att hålla 110 km/h (68 mph) och att det inte
finns något framförvarande fordon att följa.
Pilot Assist ger här styrassistans eftersom körfältets sidomarkeringar kan detekteras.
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan variera
beroende på bilmodell.
Radarenheten används av följande funktioner:
Relaterad information
•
Pilot Assist (s. 309)
•
•
•
•
•
Avståndsvarning*
Adaptiv farthållare*
Körfältsassistans
Pilot Assist*
City Safety
Modifiering av radarenheten kan göra den olaglig
att använda.
76
324
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan variera beroende på bilmodell.
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Begränsningar för radarenhet
Radarenheten har vissa begränsningar – vilket
också begränsar de funktioner som använder
enheten.
Radarenheten är placerad innanför övre delen av
vindrutan tillsammans med bilens kameraenhet.
Blockerad enhet
VIKTIGT
Placera, klistra eller montera ingenting på
vindrutans ut- eller insida, framför eller runt
kamera- och radarenheten – det kan störa
kamera- och radarbaserade funktioner.
Om förardisplayen visar denna symbol
samt meddelandet
"Vindrutesensor Sensor blockerad,
se ägarmanual" innebär det att
kamera- och radarenheten inte kan upptäcka
andra fordon, cyklister, fotgängare och större djur
framför bilen samt att bilens kamera- och radarbaserade funktioner kan störas, reduceras,
stängs av helt eller ge felaktig funktionsrespons.
Det kan även innebära att funktioner reduceras, stängs av helt eller ger felaktig funktionsrespons.
Markerat område måste hållas fritt från dekaler, föremål,
solfilm etc77.
I följande tabell visas exempel på möjliga orsaker till att meddelandet visas samt lämplig åtgärd:
Orsak
Åtgärd
Vindrutans yta framför kamera- och radarenheten är smutsig eller belagd
med is eller snö.
Rengör vindrutans yta framför kamera- och radarenheten från smuts, is och
snö.
Tät dimma, kraftigt regn eller snö blockerar radarsignalerna eller kamerasikten.
Ingen åtgärd. Ibland fungerar inte enheten vid kraftig nederbörd.
77
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan variera beroende på bilmodell.
}}
325
FÖRARSTÖD
||
Orsak
Åtgärd
Vatten eller snö från vägbanan virvlar upp och blockerar radarsignalerna
eller kamerasikten.
Ingen åtgärd. Ibland fungerar inte enheten vid mycket blöt eller snötäckt vägbana.
Det har kommit smuts mellan vindrutans insida och kamera- och radarenheten.
Uppsök verkstad för rengöring av vindrutan innanför enhetens kåpa – en
auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
kör in mellan egen bil och framförvarande
fordon.
OBS
Håll ren vindrutan framför kamera- och radarenheten.
Små fordon, exempelvis motorcyklar, eller
fordon som inte kör mitt i filen kan förbli
oupptäckta.
Fordons hastighet
I kurvor kan radarenheten upptäcka fel fordon eller tappa ett upptäckt fordon ur sikte.
Radarenhetens förmåga att upptäcka ett framförvarande fordon minskar kraftigt om:
•
Låga släpfordon
framförvarande fordons hastighet skiljer
mycket från den egna bilens
Begränsat synfält
Radarenheten har ett begränsat synfält. I vissa
situationer upptäcks inte ett annat fordon eller
upptäckten sker senare än förväntat.
Lågt släpfordon i radarskugga.
Radarenhetens synfält.
Radarenheten kan ibland upptäcka fordon
sent på korta avstånd – t.ex. ett fordon som
326
Även låga släpfordon kan vara svårupptäckta för
radarenheten eller missas helt – föraren bör därför vara extra uppmärksam vid färd bakom låga
släpfordon då den Adaptiva farthållaren eller Pilot
Assist är aktiverad.
FÖRARSTÖD
Höga temperaturer
Vid mycket höga kupétemperaturer kan kameraoch radarenheten tillfälligt stängas av under
ca 15 minuter efter motorstart för att skydda
dess elektronik. När temperaturen sjunkit tillräckligt, återstartar kamera- och radarenheten automatiskt.
Skadad vindruta
VIKTIGT
Vid byte av vindruta måste kamera- och radarenhet omkalibreras på verkstad för att säkerställa funktionen av bilens samtliga kameraoch radarbaserade system – en auktoriserad
Volvoverkstad rekommenderas.
VIKTIGT
Om spricka, repa eller stenskott uppstår på
vindrutan framför något av kamera- och radarenhetens "fönster" och täcker en yta på
ca 0,5 × 3,0 mm (0,02 × 0,12 in.) eller större,
ska en verkstad kontaktas för byte av vindrutan – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Relaterad information
•
Radarenhet (s. 324)
Utebliven åtgärd kan medföra reducerad prestanda för de förarstödsystem vilka använder
kamera- och radarenheten.
Det kan även innebära att funktioner reduceras, stängs av helt eller ger felaktig funktionsrespons.
För att inte riskera utebliven, felaktig eller
reducerad funktion för de förarstöd som
använder radarenheten gäller även följande:
•
Volvo rekommenderar att inte reparera
sprickor, repor eller stenskott i området
framför kamera- och radarenheten –
istället bör hela vindrutan bytas.
•
Innan utbyte av vindruta, kontakta en
auktoriserad Volvoverkstad för verifiering
av att rätt vindruta beställs och monteras.
•
Samma typ eller av Volvo godkända vindrutetorkare ska monteras vid utbyte.
327
FÖRARSTÖD
Rekommenderat Underhåll för
Radarenhet
För att kamera- och radarenheten ska fungera
korrekt måste vindrutan framför enheten hållas
ren från smuts, is och snö och rengöras regelbundet med vatten och bilschampo.
OBS
Smuts, is och snö som täcker kamera- och
radarenheten reducerar funktionen och kan
omöjliggöra mätning.
Det kan även innebära att funktioner reduceras, stängs av helt eller ger felaktig funktionsrespons.
Relaterad information
•
328
Radarenhet (s. 324)
FÖRARSTÖD
Typgodkännande för Radarenhet
Här kan typgodkännande för bilens radarenheter
i ACC78-, PA79- och BLIS80-funktionerna
utläsas.
Marknad
ACC &
PA
BLIS
Symbol
Typgodkännande
Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra
interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar
interferência a sistemas operando em caráter primário.
✓
Modelo: L2C0054TR
4122-14-8645
Brasilien
EAN: (01)07897843840855
Modelo: L2C0055TR
✓
1500-15-8065
EAN: 07897843840978
Hereby, Delphi Electronics and Safety declares that L2C0054TR / L2C0055TR are in
compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive
2014/53/EU (RED). The original declaration of conformity can be accessed at the following
link www.delphi.com/automotive-homologation.
Europa
✓
✓
Frequency Band: 76GHz – 77GHz
Maximum Output Power: 55dBm EIRP
The Declaration of Conformity may be consulted at Delphi Electronics & Safety / 2151 E.
Lincoln Road / Kokomo, Indiana 46902 USA
78
79
80
Adaptive Cruise Control
Pilot Assist
Blind Spot Information
}}
329
FÖRARSTÖD
||
Marknad
ACC &
PA
BLIS
Typgodkännande
REGISTERED No: ER37536/15
✓
Förenade Arabemiraten (UAE)
Symbol
DEALER No: DA37380/15
✓
REGISTERED No: ER37357/15
DEALER No: DA37380/15
37295/POSTEL/2014
✓
4927
Indonesien
✓
38806/SDPPI/2015
4927
Type Approval No.: TRC/LPD/2014/255
✓
Equipment Type: Low Power Device (LPD)
Jordanien
✓
Type Approval No.: TRC/LPD/2015/3
Equipment Type: Low Power Device (LPD)
Certification No.
✓
MSIP-CMI- DPH-L2C0054TR
Korea
✓
Certification No.
MSIP-CMI-DPH-L2C0055TR
AGREE PAR L’ANRT MAROC
Marocko
✓
✓
NUMÉRO D’AGRÉMENT: MR 9929 ANRT 2014
DATE D’AGRÉMENT: 26/12/2014
330
FÖRARSTÖD
Marknad
Mexico
Moldavien
ACC &
PA
BLIS
✓
Singapore
И011 14
✓
✓
IFETEL: RLVDEL215-0314
✓
✓
Serbien
Typgodkännande
IFETEL: RLVDEL215-0299
✓
✓
Symbol
И011 15
✓
TA-2014/1824
✓
APPROVED
Sydafrika
✓
TA-2014/2390
APPROVED
}}
331
FÖRARSTÖD
||
ACC &
PA
Marknad
BLIS
✓
Taiwan
Symbol
Typgodkännande
CCAB15LP0560T3
✓
CCAB15LP0680T0
Delphi і
✓
Ukraina
✓
Typgodkännande för Radioutrustning
Marknad
Europa
Symbol
Typgodkännande
Volvo Cars förklarar härmed att all radioutrustning överensstämmer
med de väsentliga kraven och andra tillämpliga bestämmelser i
direktiv 2014/53/EU.
Relaterad information
•
332
Radarenhet (s. 324)
і
(
2009 .) Д
є, щ
і
і
ь
)
і і
і
і
RACAM/SRR2 і
і є
і
і
і
(П
КМ № 679 і 24
ь
і Delphi
П
і
: Delphi.
FÖRARSTÖD
Kameraenhet
Relaterad information
Kameraenheten används av flera förarstödsystem och har i uppgift att t.ex. upptäcka
vägens sidolinjer eller trafikskyltar.
•
•
Begränsningar för Kameraenhet (s. 334)
Rekommenderat Underhåll för Kameraenhet
(s. 337)
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan variera
beroende på bilmodell.
Kameraenheten används av följande funktioner:
•
•
•
•
•
•
•
•
Adaptiv farthållare*
Pilot Assist*
Körfältsassistans*
Styrassistans vid kollisionsrisk
City Safety
Driver Alert Control*
Trafikskyltsinformation*
Automatiskt helljus*
* Tillval/tillbehör. 333
FÖRARSTÖD
Begränsningar för Kameraenhet
Blockerad enhet
Kameraenheten har vissa begränsningar – vilket
också begränsar de funktioner som använder
enheten.
Nedsatt sikt
Kameran har begränsningar liknande det mänskliga ögats, d.v.s. den kan "se" sämre i t.ex. intensivt snöfall eller regn, i tät dimma eller i kraftig
damm- eller snörök. Under sådana förhållanden
kan kameraberoende funktioner kraftigt reduceras eller tillfälligt deaktiveras.
Starkt motljus, reflexer i körbanan, snö- eller isbelagd vägbana, smutsig vägbana eller otydliga
sidomarkeringar för körfält kan kraftigt reducera
funktionen när kameran används för att läsa av
körbanan, upptäcka fotgängare, cyklister, större
djur och andra fordon.
I följande tabell visas exempel på möjliga orsaker
till att meddelandet visas samt lämplig åtgärd:
Markerat område måste hållas fritt från dekaler, föremål,
solfilm etc81.
Kameraenheten är placerad innanför övre delen
av vindrutan tillsammans med bilens radarenhet.
VIKTIGT
Placera, klistra eller montera ingenting på
vindrutans ut- eller insida, framför eller runt
kamera- och radarenheten – det kan störa
kamera- och radarbaserade funktioner.
Det kan även innebära att funktioner reduceras, stängs av helt eller ger felaktig funktionsrespons.
81
334
Om förardisplayen visar denna symbol
samt meddelandet
"Vindrutesensor Sensor blockerad,
se ägarmanual" innebär det att
kamera- och radarenheten inte kan upptäcka
andra fordon, cyklister, fotgängare och större djur
framför bilen samt att bilens kamera- och radarbaserade funktioner kan störas, reduceras,
stängas av helt eller ge felaktig funktionsrespons.
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan variera beroende på bilmodell.
FÖRARSTÖD
Orsak
Åtgärd
Vindrutans yta framför kamera- och radarenheten är smutsig eller
belagd med is eller snö.
Rengör vindrutans yta framför kamera- och radarenheten från smuts, is och snö.
Tät dimma, kraftigt regn eller snö blockerar radarsignalerna eller
kamerasikten.
Ingen åtgärd. Ibland fungerar inte enheten vid kraftig nederbörd.
Vatten eller snö från vägbanan virvlar upp och blockerar radarsignalerna eller kamerasikten.
Ingen åtgärd. Ibland fungerar inte enheten vid mycket blöt eller snötäckt vägbana.
Det har kommit smuts mellan vindrutans insida och kamera- och
radarenheten.
Uppsök verkstad för rengöring av vindrutan innanför enhetens kåpa – en auktoriserad
Volvoverkstad rekommenderas.
Starkt motljus
Ingen åtgärd. Kameraenheten återställs automatiskt vid mer fördelaktiga ljusförhållanden.
OBS
Håll ren vindrutan framför kamera- och radarenheten.
Höga temperaturer
Vid mycket höga kupétemperaturer kan kameraoch radarenheten tillfälligt stängas av under
ca 15 minuter efter motorstart för att skydda
dess elektronik. När temperaturen sjunkit tillräckligt, återstartar kamera- och radarenheten automatiskt.
Skadad vindruta
VIKTIGT
Det kan även innebära att funktioner reduceras, stängs av helt eller ger felaktig funktionsrespons.
Om spricka, repa eller stenskott uppstår på
vindrutan framför något av kamera- och radarenhetens "fönster" och täcker en yta på
ca 0,5 × 3,0 mm (0,02 × 0,12 in.) eller större,
ska en verkstad kontaktas för byte av vindrutan – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
För att inte riskera utebliven, felaktig eller
reducerad funktion för de förarstöd som
använder radarenheten gäller även följande:
•
Volvo rekommenderar att inte reparera
sprickor, repor eller stenskott i området
framför kamera- och radarenheten –
istället bör hela vindrutan bytas.
Utebliven åtgärd kan medföra reducerad prestanda för de förarstödsystem vilka använder
kamera- och radarenheten.
•
Innan utbyte av vindruta, kontakta en
auktoriserad Volvoverkstad för verifiering
av att rätt vindruta beställs och monteras.
•
Samma typ eller av Volvo godkända vindrutetorkare ska monteras vid utbyte.
}}
335
FÖRARSTÖD
||
VIKTIGT
Vid byte av vindruta måste kamera- och radarenhet omkalibreras på verkstad för att säkerställa funktionen av bilens samtliga kameraoch radarbaserade system – en auktoriserad
Volvoverkstad rekommenderas.
Relaterad information
•
336
Kameraenhet (s. 333)
FÖRARSTÖD
Rekommenderat Underhåll för
Kameraenhet
För att kamera- och radarenheten ska fungera
korrekt måste vindrutan framför enheten hållas
ren från smuts, is och snö och rengöras regelbundet med vatten och bilschampo.
OBS
City Safety™
City Safety kan uppmärksamma föraren med
ljus-, ljud- och bromspulsvarning för att hjälpa
föraren upptäcka plötsligt uppdykande fotgängare, cyklister, större djur och fordon – bilen försöker då automatiskt bromsa om föraren inte
själv agerar inom rimlig tid.
City Safety aktiverar en kort, kraftig bromsning
och stannar bilen i normalfallet precis bakom
framförvarande fordon.
Smuts, is och snö som täcker kamera- och
radarenheten reducerar funktionen och kan
omöjliggöra mätning.
City Safety aktiveras i situationer där föraren
egentligen borde ha börjat bromsa betydligt tidigare varför funktionen inte kommer att kunna
hjälpa föraren i alla lägen.
Det kan även innebära att funktioner reduceras, stängs av helt eller ger felaktig funktionsrespons.
City Safety är konstruerat för att aktiveras så sent
som möjligt för att undvika onödiga ingrepp.
Förare eller passagerare märker normalt inte av
City Safety – bara om en situation uppkommer
som är mycket nära en kollision.
Relaterad information
•
Funktionen hjälper föraren genom att bromsa
bilen automatiskt vid överhängande risk för kollision om föraren inte själv reagerar i tid genom att
bromsa och/eller styra undan.
Kameraenhet (s. 333)
Kamera- och radarenhetens placering82.
City Safety kan förhindra en kollision eller sänka
kollisionshastigheten.
City Safety är ett hjälpmedel för att assistera en
förare som riskerar att köra på en fotgängare,
större djur, en cyklist eller ett fordon.
Funktionen City Safety kan hjälpa föraren att
undvika en kollision vid t.ex. körning i köer, där
förändringar i framförvarande trafik tillsammans
med ouppmärksamhet kan leda till en incident.
82
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan variera beroende på bilmodell.
}}
337
FÖRARSTÖD
||
•
•
•
•
Funktionen City Safety är ett kompletterande förarstöd med avsikt att förbättra
körsäkerheten – den kan emellertid inte
hantera samtliga situationer i alla trafik-,
väder- och vägförhållanden.
City Safety auto-bromsfunktion kan förhindra en kollision eller reducera kollisionshastigheten, men för att säkerställa
full bromsverkan bör föraren alltid trampa
på bromsen – även när bilen auto-bromsar.
Varning och styrhjälp aktiveras endast vid
hög risk för kollision – invänta därför aldrig en kollisionsvarning eller att City
Safety ska ingripa.
Varning och bromsingrepp för fotgängare
och cyklister är avstängda i fordonshastigheter över 80 km/h (50 mph).
Relaterad information
•
Parametrar och delfunktioner för City Safety
(s. 338)
•
Ställa in varningsavstånd för City Safety
(s. 340)
•
Detektering av hinder med City Safety
(s. 341)
•
•
City Safety i korsande trafik (s. 343)
•
City Safety styrhjälp vid undanmanöver
(s. 345)
•
Begränsningar för City Safety styrhjälp vid
undanmanöver (s. 345)
Begränsningar för City Safety i korsande trafik (s. 344)
•
City Safety aktiverar inga auto-bromsingrepp vid kraftig acceleration.
•
City Safety vid förhindrad undanmanöver
(s. 346)
•
City Safety kan inte ersätta förarens uppmärksamhet och omdöme utan denne är
alltid ansvarig för att bilen framförs på ett
säkert sätt, med lämplig hastighet och
med lämpligt avstånd till andra fordon
samt i enlighet med gällande trafikregler
och bestämmelser.
•
City Safety bromsar för mötande fordon*
(s. 347)
•
•
Begränsningar för City Safety (s. 348)
•
338
vilka föraren ska vara medveten om innan
funktionen används (se länklistan till alla
delavsnitt).
VARNING
Föraren rekommenderas att läsa ägarmanualens samtliga avsnitt om City Safety
för att ta del av bl.a. dess begränsningar,
Meddelanden för City Safety (s. 350)
Parametrar och delfunktioner för
City Safety
City Safety kan undvika en kollision med ett
framförvarande fordon, en cyklist, en fotgängare
eller ett större djur genom att reducera bilens
hastighet med dess auto-bromsfunktion.
Är hastighetsskillnaden högre än följande
angivna hastigheter kan City Safety auto-bromsfunktion inte förhindra en kollision men däremot
mildra konsekvensen av den.
Fordon
För ett framförvarande fordon kan City Safety
reducera hastigheten med upp till 60 km/h
(37 mph).
Cyklister
För en cyklist kan City Safety reducera hastigheten med upp till 50 km/h (30 mph).
Fotgängare
För en fotgängare kan City Safety reducera hastigheten med upp till 45 km/h (28 mph).
Större djur
Vid risk för en kollision med ett stort djur kan City
Safety reducera bilens hastighet med upp till
15 km/h (9 mph).
Bromsfunktionen för stora djur är i första hand
avsedd att minska krockvåldet i högre hastigheter
och är som mest effektiv i hastigheter över
70 km/h (43 mph) men mindre effektiv i lägre
hastigheter.
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Delfunktioner för City Safety
1 – Kollisionsvarning
Först varnas föraren för en nära förestående
kollision.
I bil utrustad med Head-up-display* visas varningen på vindrutan med en blinkande symbol.
Akustisk varningssignal vid kollisionsrisk
Varningssymbol vid kollisionsrisk
1.
Kollisionsvarning
2.
Bromsunderstöd
3.
Auto-broms
Vid risk för kollision med en fotgängare, större
djur, cyklist eller ett fordon samt fordon beskrivna
i avsnittet "City Safety i korsande trafik", påkallas
förarens uppmärksamhet med en ljus-, ljud- och
bromspulsvarning. Vid lägre hastigheter, kraftig
förarinbromsning eller gaspådrag uteblir bromspulsvarningen. Bromspulsens intensitet varierar
med bilens hastighet.
2 – Bromsunderstöd
Om risken för kollision ökat ytterligare efter kollisionsvarningen, aktiveras bromsunderstödet.
Funktionsöversikt83.
Avståndsmätning med kamera- och radarenhet
City Safety utför tre moment i följande ordning:
samma riktning som den egna bilen och befinner
sig framför. City Safety kan även upptäcka fotgängare, cyklister eller stora djur vilka korsar
vägen framför den egna bilen.
Symbol för kollisionsvarning på vindrutan84.
Bromsunderstödet förstärker förarens inbromsning om systemet bedömer att bromsningen inte
är tillräcklig för att undvika en kollision.
OBS
Visuella varningssignaler på vindrutan kan
vara svåra att upptäcka vid starkt solsken,
reflexer, extrema ljuskontraster, användning av
solglasögon eller om föraren inte har blicken
riktad rakt fram.
Följande text förklarar vad som sker i de tre
momenten:
City Safety kan upptäcka fotgängare, cyklister
eller fordon vilka är stillastående eller rör sig i
83
84
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan variera beroende på bilmodell.
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan variera beroende på bilmodell.
}}
* Tillval/tillbehör. 339
FÖRARSTÖD
||
3 – Auto-broms
I sista momentet aktiveras den automatiska
bromsfunktionen.
Om föraren i detta läge ännu inte har påbörjat en
undanmanöver och kollisionsrisken är överhängande, träder den automatiska bromsfunktionen in
– detta sker oavsett om föraren bromsar eller
inte. Bromsning sker då med full bromskraft för
att sänka kollisionshastigheten eller med begränsad bromskraft om det är tillräckligt för att undvika en kollision.
I samband med att den automatiska bromsfunktionen träder in kan bältesförsträckare aktiveras,
se avsnitt "Bältesförsträckare" för mer information.
Auto-bromsen kan för vissa situationer påbörja
bromsingrepp med en lättare bromsning för att
sedan övergå till full bromsverkan.
När City Safety har förhindrat en kollision med ett
stillastående föremål förblir bilen stående i väntan
på aktiv åtgärd av föraren. Om bilen bromsats för
ett långsammare framförvarande fordon, reduceras farten till samma hastighet som det framförvarande fordonet håller.
OBS
På bil med manuell växellåda stoppar motorn
när funktionen Auto-broms stannat bilen, om
föraren inte hinner trycka ner kopplingspedalen dessförinnan.
Ett pågående bromsingrepp kan alltid avbrytas
genom att föraren trycker hårt på gaspedalen.
OBS
Ställa in varningsavstånd för City
Safety
City Safety är visserligen alltid aktiverad men föraren har möjlighet att välja varningsavstånd för
funktionen.
OBS
Funktionen City Safety kan inte stängas av
utan aktiveras automatiskt vid motorstart/
eldrift och är sedan på tills motorn/eldriften
stängs av.
När City Safety bromsar, tänds bromsljusen.
När City Safety aktiveras och bromsar, visar förardisplayen ett textmeddelande om att funktionen
är/har varit aktiv.
VARNING
City Safety får inte användas för att ändra förarens sätt att framföra bilen – föraren ska inte
enbart förlita sig på och låta City Safety
bromsa bilen.
Relaterad information
•
City Safety™ (s. 337)
Varningsavståndet bestämmer känsligheten för
systemet och reglerar på vilket avstånd ljus-, ljudoch bromspulsvarningen ska utlösas.
För att välja varningsavstånd:
1.
Välj Inställningar My Car
centerdisplayens toppvy.
IntelliSafe i
2.
Under City Safety varning, välj där Sen,
Normal eller Tidig för att ställa in önskat
varningsavstånd.
Om inställningen Tidig ger för många varningar,
vilket i vissa situationer kan uppfattas som irriterande, kan varningsavstånd Normal alternativt
Sen väljas.
När varningar upplevs som för frekventa och störande kan varningsavståndet minskas vilket visserligen minskar det totala antalet varningar men
340
FÖRARSTÖD
istället då leder till att City Safety varnar i ett
senare skede.
OBS
Varning med körriktningsvisarna för Rear
Collision Warning deaktiveras om varningsavståndet för kollisionsvarning i funktionen City
Safety är inställt på den lägsta nivån "Sen".
Varningsavstånd Sen bör därför användas endast
i undantagsfall, t.ex. vid dynamisk körning.
VARNING
•
Inget automatiskt system kan garantera
100 % korrekt funktion i alla situationer.
Prova därför aldrig City Safety mot människor, djur eller fordon – det kan medföra
svåra skador och livsfara.
•
City Safety varnar föraren vid risk för kollision men funktionen kan inte förkorta förarens reaktionstid.
•
Även om varningsavståndet har satts till
Tidig kan varningar i vissa lägen uppfattas som sena – t.ex. vid stora hastighetsskillnader eller om framförvarande fordon
plötsligt bromsar kraftigt.
•
Med varningsavstånd inställd på Tidig
kommer varningarna med längre framförhållning. Det kan medföra att varningarna
kommer oftare än vid varningsavstånd
Normal men är att rekommendera eftersom det kan göra City Safety effektivare.
Funktionerna med bältesförsträckning och
bromsning är dock fortsatt aktiva.
Relaterad information
•
City Safety™ (s. 337)
Detektering av hinder med City
Safety
De hinder som City Safety kan detektera är fordon, cyklister, större djur och fotgängare.
Fordon
City Safety detekterar de flesta fordon vilka står
stilla eller rör sig i samma riktning som den egna
bilen samt fordon beskrivna i avsnitten "City
Safety i korsande trafik" och "City Safety bromsar
för mötande".
För att City Safety ska kunna detektera ett fordon
i mörker, måste dess fram- och baklyktor fungera
och lysa tydligt.
Cyklist
Optimala exempel på vad City Safety tolkar som cyklist –
med tydlig kropps- och cykelkontur.
För optimal prestanda av systemet krävs att den
systemfunktion som identifierar en cyklist får så
}}
341
FÖRARSTÖD
||
entydig information om kropps- och cykelkontur
som möjligt – detta förutsätter möjlighet att
urskilja cykel, huvud, armar, axlar, ben, över- och
underkropp i kombination med ett mänskligt normalt rörelsemönster.
Fotgängare
Om stora delar av cyklistens kropp eller cykel ej
är synliga för funktionens kamera, kan systemet
inte upptäcka en cyklist.
För att funktionen ska kunna upptäcka en cyklist
måste denne vara vuxen och sitta på en cykel
avsedd för vuxna.
VARNING
City Safety är ett kompletterande förarstöd
men kan inte upptäcka alla cyklister i varenda
situation och kan t.ex. inte se:
•
•
delvis skymda cyklister.
•
cyklister i klädsel som döljer kroppskonturen.
•
cyklar lastade med större föremål.
cyklister om kontrasten till cyklistens bakgrund är dålig – varning och bromsingrepp kan då komma sent eller utebli
helt.
Föraren är alltid ansvarig för att fordonet
framförs på korrekt sätt och med säkerhetsavstånd anpassat till hastigheten.
342
VARNING
City Safety är ett kompletterande förarstöd
men kan inte upptäcka alla fotgängare i
varenda situation och kan t.ex. inte se:
Optimala exempel på vad systemet betraktar som fotgängare med tydlig kroppskontur.
För optimal prestanda av systemet krävs att den
systemfunktion som identifierar fotgängare får så
entydig information om kroppskontur som möjligt
– detta förutsätter möjlighet att urskilja huvud,
armar, axlar, ben, över- och underkropp i kombination med ett mänskligt normalt rörelsemönster.
För att en fotgängare ska kunna detekteras krävs
en kontrast till bakgrunden vilket kan bero på kläder, bakgrund, väderförhållanden etc. Vid låg kontrast kan fotgängare upptäckas sent eller inte alls
vilket kan innebära sena eller helt uteblivna varningar och bromsingrepp.
City Safety kan detektera fotgängare även i mörker om de är upplysta av bilens strålkastare.
•
delvis skymda fotgängare, personer i
klädsel som döljer kroppskonturen eller
fotgängare kortare än 80 cm (32 in.).
•
fotgängare om kontrasten till fotgängarens bakgrund är dålig – varning och
bromsingrepp kan då komma sent eller
utebli helt.
•
fotgängare som bär på större föremål.
Föraren är alltid ansvarig för att fordonet
framförs på korrekt sätt och med säkerhetsavstånd anpassat till hastigheten.
FÖRARSTÖD
Större djur
VARNING
City Safety är ett kompletterande förarstöd
men kan inte upptäcka alla större djur i
varenda situation och kan t.ex. inte se:
Optimala exempel på vad City Safety tolkar som större
djur – stillastående eller långsamt gående och med tydlig kroppskontur.
För optimal prestanda av systemet krävs att den
systemfunktion som identifierar ett större djur
(t.ex. älg och häst) får så entydig information om
kroppskontur som möjligt – detta förutsätter möjlighet att urskilja djuret rakt från sidan i kombination med ett för djuret normalt rörelsemönster.
Om delar av djurets kropp inte är synliga för funktionens kamera, kan systemet inte upptäcka djuret.
City Safety kan detektera stora djur även i mörker
om de är upplysta av bilens strålkastare.
•
•
delvis skymda större djur.
•
större djur som springer eller rör sig
snabbt.
•
större djur om kontrasten till djurets bakgrund är dålig – varning och bromsingrepp kan då komma sent eller utebli
helt.
•
mindre djur som t.ex. hundar och katter.
City Safety kan hjälpa föraren i samband med att
den egna bilen svänger och korsar ett mötande
fordons väg i en korsning.
större djur sedda rakt framifrån eller rakt
bakifrån.
Föraren är alltid ansvarig för att fordonet
framförs på korrekt sätt och med säkerhetsavstånd anpassat till hastigheten.
Relaterad information
•
•
•
City Safety i korsande trafik
City Safety™ (s. 337)
City Safety i korsande trafik (s. 343)
City Safety bromsar för mötande fordon*
(s. 347)
: Sektor där City Safety kan detektera mötande korsande fordon.
För att City Safety ska kunna detektera ett
mötande fordon på kollisionskurs, måste den
mötande först komma in i den sektor där City
Safety kan analysera förloppet.
Dessutom måste följande kriterier vara uppfyllda:
•
egen bils hastighet måste vara minst 4 km/h
(3 mph)
•
egen bil måste svänga åt vänster på marknader med högertrafik (alternativt åt höger vid
vänstertrafik)
•
mötande fordon måste ha strålkastarna
tända.
}}
* Tillval/tillbehör. 343
FÖRARSTÖD
||
VARNING
•
Funktionen "City Safety i korsande trafik"
är ett kompletterande förarstöd med
avsikt att förbättra körsäkerheten – den
kan emellertid inte hantera samtliga
situationer i alla trafik-, väder- och vägförhållanden.
•
Varningar och bromsingrepp i samband
med risk för kollision med mötande fordon, kommer oftast mycket sent.
•
Invänta aldrig en kollisionsvarning eller att
City Safety ska ingripa.
•
City Safety kan inte ersätta förarens uppmärksamhet och omdöme utan denne är
alltid ansvarig för att bilen framförs på ett
säkert sätt, med lämplig hastighet och
med lämpligt avstånd till andra fordon
samt i enlighet med gällande trafikregler
och bestämmelser.
Relaterad information
•
344
City Safety™ (s. 337)
Begränsningar för City Safety i
korsande trafik
OBS
Funktionen använder bilens kombinerade
Kamera- och Radarenhet vilken har vissa
generella begränsningar – se avsnitten
"Begränsningar för Kameraenhet" respektive
"Begränsningar för Radarenhet".
I vissa fall kan City Safety ha svårt att hjälpa föraren vid kollisionsrisk i samband med mötande
korsande trafik.
Relaterad information
•
•
•
•
•
Det kan vara t.ex:
•
•
•
•
•
vid halt väglag och stabilitetskontroll ESC
ingriper
om mötande fordon upptäcks sent
om mötande fordon skyms av något
om mötande fordon har släckta strålkastare
om mötande fordon kör oförutsägbart och
t.ex. snabbt byter körfält i ett sent skede.
City Safety™ (s. 337)
Begränsningar för City Safety (s. 348)
City Safety i korsande trafik (s. 343)
Begränsningar för Kameraenhet (s. 334)
Begränsningar för radarenhet (s. 325)
FÖRARSTÖD
City Safety styrhjälp vid
undanmanöver
City Safety styrhjälp kan hjälpa föraren att styra
undan ett fordon/hinder då det inte är möjligt att
undvika en kollision genom att enbart bromsa.
City Safety styrhjälp kan detektera:
fordon
•
•
•
•
cyklister
fotgängare
större djur.
VARNING
•
•
Egen bil styr undan
Långsamt/stillastående fordon eller hinder.
City Safety ingriper genom att förstärka förarens
styringrepp vilket sker först efter att föraren själv
påbörjat en undanmanöver – och då enbart om
föraren styr för lite för att undvika en kollision.
Parallellt med det förstärkta styringreppet
används även bromssystemet för att ytterligare
förstärka styringreppet. Funktionen hjälper även
till med att räta upp bilen igen efter att hindret
passerats.
Möjligheten för City Safety att kunna förutse en viss situation är ett kompletterande förarstöd med avsikt att förbättra
körsäkerheten – det kan emellertid inte
hantera samtliga situationer i alla trafik-,
väder- och vägförhållanden.
City Safety styrhjälp kan ha begränsad funktionalitet i vissa situationer och ingriper t.ex. inte:
•
utanför hastighetsintervallet 50–100 km/h
(30–62 mph)
•
om föraren inte själv påbörjar en undanmanöver
•
om styrservon arbetar med reducerad effekt
– t.ex. vid kylning på grund av överhettning
(se avsnitt "Hastighetsberoende rattmotstånd".
OBS
City Safety kan inte ersätta förarens uppmärksamhet och omdöme utan denne är
alltid ansvarig för att bilen framförs på ett
säkert sätt, med lämplig hastighet och
med lämpligt avstånd till andra fordon
samt i enlighet med gällande trafikregler
och bestämmelser.
Aktivera/deaktivera
City Safety styrhjälp kan inte stängas av utan är
alltid aktiverad.
Relaterad information
•
Begränsningar för City Safety
styrhjälp vid undanmanöver
City Safety™ (s. 337)
Funktionen använder bilens kombinerade
Kamera- och Radarenhet vilken har vissa
generella begränsningar – se avsnitten
"Begränsningar för Kameraenhet" respektive
"Begränsningar för Radarenhet".
Relaterad information
•
•
•
•
•
City Safety™ (s. 337)
Begränsningar för City Safety (s. 348)
Hastighetsberoende rattmotstånd (s. 270)
Begränsningar för Kameraenhet (s. 334)
Begränsningar för radarenhet (s. 325)
345
FÖRARSTÖD
City Safety vid förhindrad
undanmanöver
City Safety har möjlighet att hjälpa föraren
genom att automatiskt bromsa bilen tidigare då
det inte är möjligt att undvika en kollision genom
att enbart styra undan.
City Safety hjälper föraren genom att fortlöpande
försöka förutse om det finns möjliga "flyktvägar"
åt sidorna ifall ett långsamt eller stillastående
framförvarande fordon upptäcks i ett sent skede.
Egen bil (1) "ser" inga möjligheter att väja för framförvarande fordon (2) och kan därför auto-bromsa tidigare.
Egen bil
Långsamt/stillastående fordon
City Safety ingriper inte med auto-bromsfunktionen så länge föraren själv har möjlighet att undvika en kollision via en styrmanöver.
346
Men om City Safety förutser att en undanmanöver inte är möjlig p.g.a. trafik i angränsande körfält, kan funktionen hjälpa föraren genom att
automatiskt påbörja inbromsning i ett tidigare
skede.
VARNING
•
Möjligheten för City Safety att kunna förutse en viss situation är ett kompletterande förarstöd med avsikt att förbättra
körsäkerheten – det kan emellertid inte
hantera samtliga situationer i alla trafik-,
väder- och vägförhållanden.
•
City Safety kan inte ersätta förarens uppmärksamhet och omdöme utan denne är
alltid ansvarig för att bilen framförs på ett
säkert sätt, med lämplig hastighet och
med lämpligt avstånd till andra fordon
samt i enlighet med gällande trafikregler
och bestämmelser.
Begränsningar för City Safety vid
förhindrad undanmanöver
OBS
Funktionen använder bilens kombinerade
Kamera- och Radarenhet vilken har vissa
generella begränsningar – se avsnitten
"Begränsningar för Kameraenhet" respektive
"Begränsningar för Radarenhet".
Relaterad information
•
•
•
City Safety™ (s. 337)
Begränsningar för Kameraenhet (s. 334)
Begränsningar för radarenhet (s. 325)
FÖRARSTÖD
City Safety bromsar för mötande
fordon*
•
egen bils körfält måste ha tydliga sidomarkeringar
City Safety kan hjälpa föraren att nödbromsa för
ett mötande fordon i den egna bilens körfält.
•
egen bil måste vara rakt positionerad i eget
körfält
Om ett mötande fordon kommer in i den egna
bilens körfält och en kollision är oundviklig kan
City Safety reducera bilens hastighet i avsikt att
minska krockvåldet.
•
mötande fordon måste befinna sig innanför
egen bils körfältsmarkeringar
•
mötande fordon måste ha strålkastarna
tända
•
funktionen kan endast hantera kollisioner
”front mot front”
•
funktionen kan endast detektera fyrhjuliga
bilar
•
VARNING
funktionen kräver fungerande Elektriska
bältesförsträckare* (se avsnitt "Bältesförsträckare").
OBS
Egen bil
Mötande fordon
Funktionen använder bilens kombinerade
Kamera- och Radarenhet vilken har vissa
generella begränsningar – se avsnitten
"Begränsningar för Kameraenhet" respektive
"Begränsningar för Radarenhet".
•
Funktionen "City Safety bromsar för
mötande fordon" är ett kompletterande
förarstöd med avsikt att förbättra körsäkerheten – den kan emellertid inte hantera samtliga situationer i alla trafik-,
väder- och vägförhållanden.
•
Varningar och bromsingrepp i samband
med en förestående kollision med ett
mötande fordon kommer alltid mycket
sent.
•
Föraren ska aldrig invänta en kollisionsvarning eller att City Safety ska ingripa
utan istället bromsa maximalt då en fara
uppmärksammas.
•
City Safety kan inte ersätta förarens uppmärksamhet och omdöme utan denne är
alltid ansvarig för att bilen framförs på ett
säkert sätt, med lämplig hastighet och
med lämpligt avstånd till andra fordon
samt i enlighet med gällande trafikregler
och bestämmelser.
Relaterad information
För att funktionen ska fungera måste följande kriterier vara uppfyllda:
•
•
egen bils hastighet måste vara högre än
4 km/h (3 mph)
vägsträckan måste vara rak
•
•
•
•
•
City Safety™ (s. 337)
Begränsningar för City Safety (s. 348)
Begränsningar för Kameraenhet (s. 334)
Begränsningar för radarenhet (s. 325)
Bältesförsträckare (s. 46)
* Tillval/tillbehör. 347
FÖRARSTÖD
Begränsningar för City Safety
Funktionen City Safety kan ha begränsad funktionalitet i vissa situationer.
Omgivning
Låga objekt
Nedhängande objekt som t.ex. flagga/vimpel för
utskjutande last eller tillbehör som t.ex. extraljus
och frontbågar vilka överstiger motorhuvens höjd
begränsar funktionen.
Halka
Vid halt väglag förlängs bromssträckan vilket kan
reducera förmågan för City Safety att undvika en
kollision. I sådana situationer kommer de låsningsfria bromsarna och stabilitetskontrollen
ESC85 att ge bästa möjliga bromskraft med bibehållen stabilitet.
Motljus
Den visuella varningssignalen i vindrutan kan vara
svår att upptäcka vid starkt solljus, reflexer, vid
användning av solglasögon eller om föraren inte
har blicken riktad rakt fram.
Värme
Vid hög kupétemperatur orsakat av t.ex. starkt
solljus kan den visuella varningssignalen i vindrutan tillfälligt sättas ur funktion.
Kamera- och radarenhetens synfält
Kamerans synfält är begränsad varför fotgängare,
större djur, cyklister och fordon i vissa situationer
85
348
Electronic Stability Control
inte kan upptäckas eller upptäckten sker senare
än förväntat.
Smutsiga fordon kan upptäckas senare än andra
och motorcyklar kan vid mörker upptäckas sent
eller inte alls.
Om ett textmeddelande i förardisplayen säger att
kamera- och radarenheten är blockerad, innebär
det att City Safety kan ha svårt att upptäcka fotgängare, större djur, cyklister, fordon eller väglinjer framför bilen – det medför att City Safety kan
ha en reducerad funktionalitet.
Ett felmeddelande visas dock ej för alla situationer där vindrutans sensorer är blockerade –
föraren måste därför vara noggrann med att hålla
ren vindrutans område framför kamera- och
radarenheten.
VIKTIGT
Underhåll och byte av komponenter i City
Safety får endast utföras på verkstad – en
auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Föraringrepp
Backning
När den egna bilen backar är City Safety temporärt deaktiverad.
Låg hastighet
City Safety aktiveras inte i mycket låga farter –
under 4 km/h (3 mph) – varför systemet inte
ingriper i situationer där den egna bilen närmar
sig framförvarande fordon mycket långsamt, t.ex.
vid parkering.
Aktiv förare
Förarens kommandon prioriteras alltid, varför City
Safety inte ingriper eller senarelägger varning/
ingrepp i situationer där föraren på ett tydligt sätt
styr och gasar även om en kollision är oundviklig.
Ett aktivt och medvetet körbeteende kan därför
senarelägga en kollisionsvarning och ingrepp för
att minimera onödiga varningar.
FÖRARSTÖD
Övrigt
•
VARNING
•
Varningar och bromsingrepp kan utlösas
sent eller utebli om trafiksituation eller
yttre påverkan gör att kamera- och radarenheten inte kan upptäcka framförvarande fotgängare, cyklister, större djur
eller fordon på korrekt sätt.
•
För att fordon ska kunna detekteras
nattetid måste dess fram- och baklyktor
fungera och lysa tydligt.
•
Kamera- och radarenheten har en
begränsad räckvidd för fotgängare och
cyklister – systemet kan ge effektiva varningar och bromsingrepp om den relativa
hastigheten är lägre än 50 km/h
(30 mph). För stillastående eller långsamgående fordon är varningar och bromsingrepp effektiva i fordonshastigheter upp
till 70 km/h (43 mph). Hastighetsreduktionen för stora djur är mindre än 15
km/h (9 mph) och kan uppnås i fordonshastigheter över 70 km/h (43 mph). I
lägre hastigheter är varning och bromsingrepp för stora djur mindre effektivt.
•
Varningar för stillastånde eller långsamgående fordon och stora djur kan sättas
ur funktion p.g.a. mörker eller dålig sikt.
Varning och bromsingrepp för fotgängare
och cyklister är avstängda vid fordonshastighet över 80 km/h (50 mph).
•
Placera, klistra eller montera ingenting på
vindrutans ut- eller insida, framför eller
runt kamera- och radarenheten – det kan
störa kamerabaserade funktioner.
•
Föremål, snö, is eller smuts i kamerasensorns område kan reducera funktionen,
stänga av den helt eller ge felaktig funktionsrespons.
Relaterad information
•
•
•
City Safety™ (s. 337)
Begränsningar för Kameraenhet (s. 334)
Begränsningar för radarenhet (s. 325)
OBS
Funktionen använder bilens kombinerade
Kamera- och Radarenhet vilken har vissa
generella begränsningar – se avsnitten
"Begränsningar för Kameraenhet" respektive
"Begränsningar för Radarenhet".
Marknadsbegränsning
City Safety är inte tillgänglig i alla länder. Om City
Safety inte finns med i centerdisplayens meny för
Inställningar är bilen inte utrustad med den
funktionen.
Sökväg i centerdisplayens toppvy:
•
Inställningar
My Car
IntelliSafe
349
FÖRARSTÖD
Meddelanden för City Safety
Ett antal meddelanden gällande City Safety kan
visas i förardisplayen.
Följande tabell visar några exempel.
Meddelande
Innebörd
City Safety
När City Safety bromsar eller har gjort en automatisk inbromsning, kan en eller flera av förardisplayens symboler
tändas kombinerat med att ett textmeddelande visas.
Automatiskt ingrepp
City Safety
Systemet fungerar inte som det ska. En verkstad bör kontaktas – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Nedsatt funktionalitet Service
erfordras
Ett textmeddelande kan släckas med ett kort
tryck på
-knappen, belägen i centrum på rattens högra knappsats.
Om ett meddelande kvarstår: Kontakta verkstad –
en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Relaterad information
•
350
City Safety™ (s. 337)
FÖRARSTÖD
Rear Collision Warning
Funktionen Rear Collision Warning (RCW) kan
hjälpa föraren undvika att bli påkörd bakifrån av
upphinnande fordon.
Begränsningar för Rear Collision
Warning
Det kan t.ex. vara om:
Funktionen RCW kan varna förare i bakifrån kommande fordon för kollision genom att blinka
intensivt med körriktningsvisarna.
•
•
bakifrån upphinnande fordon upptäcks sent
Om RCW-funktionen vid hastighet
under 30 km/h (20 mph) beräknar att den egna
bilen riskerar att bli påkörd bakifrån, kan bältesförsträckare sträcka säkerhetsbälten i framsäten
och aktivera säkerhetssystemet Whiplash
Protection System.
•
bakifrån upphinnande fordon kör i hastigheter över 80 km/h (50 mph)
•
ett släpfordon, cykelhållare eller liknande
ansluts till bilens elsystem – då deaktiveras
funktionen RCW automatiskt.
Relaterad information
•
Begränsningar för Rear Collision Warning
(s. 351)
•
Whiplash Protection System (s. 43)
•
Rear Collision Warning (s. 351)
I vissa fall kan RCW ha svårt att hjälpa föraren
vid kollisionsrisk.
RCW aktiveras automatiskt vid varje motorstart.
Strax innan en påkörning bakifrån inträffar kan
RCW även aktivera färdbromsen för att reducera
den egna bilens acceleration framåt i kollisionsögonblicket. Färdbromsen aktiveras dock enbart
om den egna bilen är stillastående. Färdbromsen
släpper omedelbart om gaspedalen trycks ned.
Relaterad information
bakifrån upphinnande fordon byter körfält i
ett sent skede
OBS
På vissa marknader varnar RCW inte med
körriktningsvisarna på grund av lokala trafikbestämmelser – i sådana fall är den delen av
funktionen därför deaktiverad.
OBS
Varning med körriktningsvisarna för Rear
Collision Warning deaktiveras om varningsavståndet för kollisionsvarning i funktionen City
Safety är inställt på den lägsta nivån "Sen".
Funktionerna med bältesförsträckning och
bromsning är dock fortsatt aktiva.
351
FÖRARSTÖD
BLIS*
ges, kommer indikeringslampan att övergå från
fast sken till att blinka med ett mer intensivt ljus.
BLIS86
Funktionen
är avsedd att hjälpa föraren
upptäcka fordon snett bakom och vid sidan av
egen bil, för att ge föraren stöd i tät trafik på
vägar med flera körfält i samma riktning.
OBS
Lampan tänds på den sidan av bilen där
systemet har upptäckt fordonet. Om bilen
skulle bli omkörd på båda sidor samtidigt,
tänds båda lamporna.
BLIS är en förarhjälp avsedd att varna för:
•
•
fordon i den döda vinkeln
snabbt upphinnande fordon i vänster och
höger körfält närmast egen bil.
VARNING
Princip för BLIS
•
Funktionen BLIS är ett kompletterande
förarstöd med avsikt att underlätta körningen och göra den säkrare – den kan
emellertid inte hantera samtliga situationer vid alla trafik-, väder- och vägförhållanden.
•
Ansvaret för att byta körfält på ett trafiksäkert och omdömesgillt sätt ligger alltid
på föraren.
•
BLIS kan inte ersätta förarens uppmärksamhet och omdöme utan denne är alltid
ansvarig för att bilen framförs på ett
säkert sätt, med lämplig hastighet och
med lämpligt avstånd till andra fordon
samt i enlighet med gällande trafikregler
och bestämmelser.
Zon i död vinkel
Zon för snabbt upphinnande fordon.
BLIS-funktionen är aktiv i hastigheter
över 10 km/h (6 mph).
Systemet är konstruerat för att reagera då:
•
•
BLIS-lampans placering87.
Indikeringslampa
BLIS-knapp i centerdisplayens funktionsvy
aktiverar/deaktiverar funktionen.
86
87
352
egen bil blir omkört av andra fordon
egen bil blir snabbt upphunnet av annat fordon.
När BLIS upptäcker ett fordon inom zon 1, eller
ett snabbt upphinnande fordon i zon 2, lyser indikeringslampan vid respektive ytterbackspegel
med fast sken. Om föraren i det läget aktiverar
körriktningsvisaren åt den sida som varningen
Blind Spot Information Systems
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan avvika beroende av bilmodell.
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Relaterad information
•
•
•
•
Aktivera/deaktivera BLIS (s. 353)
Aktivera/deaktivera BLIS
Relaterad information
Funktionen BLIS88 kan aktiveras/deaktiveras.
•
BLIS* (s. 352)
Begränsningar för BLIS (s. 354)
Rekommenderat underhåll för BLIS (s. 354)
Meddelanden för BLIS (s. 356)
BLIS-lampans placering89.
Indikeringslampa
–
BLIS-knapp i centerdisplayens funktionsvy
aktiverar/deaktiverar funktionen.
Tryck på knappen BLIS i funktionsvyn.
> BLIS aktiveras/deaktiveras – knappen
visar en GRÖN/GRÅ indikering.
Om BLIS är aktiverat vid motorstart, bekräftas
funktionen av att ytterspeglarnas indikeringslampor blinkar en gång.
Är BLIS deaktiverat vid motoravstängning är det
fortsatt avstängt efter påföljande motorstart och
ingen indikeringslampa tänds.
88
89
Blind Spot Information
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan variera beroende på bilmodell.
* Tillval/tillbehör. 353
FÖRARSTÖD
Begränsningar för BLIS
Funktionen BLIS90 kan ha begränsad funktionalitet i vissa situationer.
•
•
VARNING
Rekommenderat underhåll för BLIS
BLIS fungerar inte i skarpa kurvor.
•
För optimal funktion är det viktigt att ytorna
framför sensorerna hålls rena.
•
Fäst inga föremål, tejp eller dekaler inom
sensorernas yta.
BLIS fungerar inte när bilen backas.
Relaterad information
•
BLIS* (s. 352)
Håll markerad yta ren – både på bilens vänstra och
högra sida91.
Exempel på begränsningar:
•
•
Funktionen BLIS deaktiveras automatiskt om
ett släpfordon, cykelhållare eller liknande
ansluts till bilens elsystem.
•
För optimal prestanda av BLIS bör cykelhållare, bagagehållare eller liknande inte monteras på bilens dragkrok.
90
91
92
354
Smuts, is och snö som täcker sensorerna
kan reducera funktionerna och omöjliggöra
varningar.
Håll markerad yta ren – både på bilens vänstra och
högra sida92.
Sensorerna för BLIS är placerade innanför vardera hörn bakskärm/stötfångare och används
även av funktionerna Cross Traffic Alert (CTA)
och Rear Collision Warning.
Blind Spot Information
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan variera beroende på bilmodell.
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan variera beroende på bilmodell.
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
VIKTIGT
Reparation av BLIS- och CTA-funktionernas
komponenter eller omlackering av stötfångare
får endast utföras på verkstad – en
auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Relaterad information
•
•
•
BLIS* (s. 352)
Cross Traffic Alert* (s. 357)
Aktivera/deaktivera Cross Traffic Alert
(s. 358)
•
Begränsningar för Cross Traffic Alert
(s. 358)
•
Rekommenderat underhåll för Cross Traffic
Alert (s. 359)
•
•
Meddelanden för Cross Traffic Alert (s. 360)
Rear Collision Warning (s. 351)
* Tillval/tillbehör. 355
FÖRARSTÖD
Meddelanden för BLIS
Ett antal meddelanden gällande BLIS93 kan
visas i förardisplayen.
Följande tabell visar några exempel.
Meddelande
Innebörd
Dolda vinkeln sensor
Systemet fungerar inte som det ska. En verkstad bör kontaktas – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Service erfordras
Dolda vinkeln sens. av
BLIS och CTA har deaktiverats då ett släpfordon har anslutits till bilens elsystem.
Släpvagn kopplad
Ett textmeddelande kan släckas med ett kort
tryck på
-knappen, belägen i centrum på rattens högra knappsats.
Om ett meddelande kvarstår: Kontakta verkstad –
en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Relaterad information
•
93
356
BLIS* (s. 352)
Blind Spot Information
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Cross Traffic Alert*
CTA94
BLIS95
är ett kompletterande förarstöd till
avsedd att hjälpa föraren upptäcka korsande trafik bakom bilen då den backas.
Om CTA upptäcker att något närmar sig från
sidan indikeras detta med:
•
en akustisk signal – ljudet hörs i vänster eller
höger högtalare beroende av från vilket håll
objektet närmar sig.
•
•
en tänd ikon i bildskärmens PAS96-grafik.
VARNING
•
Ansvaret för att backa bilen på ett trafiksäkert och omdömesgillt sätt ligger alltid
på föraren.
•
Cross Traffic Alert kan inte ersätta förarens uppmärksamhet och omdöme utan
denne är alltid ansvarig för att bilen framförs på ett säkert sätt, med lämplig
hastighet och med lämpligt avstånd till
andra fordon samt i enlighet med gällande trafikregler och bestämmelser.
Relaterad information
Tänd ikon för CTA i bildskärmens PAS-grafik97.
CTA är konstruerat för att i första hand upptäcka
fordon – i gynnsamma fall kan även mindre föremål som cyklar samt fotgängare upptäckas.
CTA är endast aktiv om bilen rullar bakåt eller om
växellådans backläge har valts.
94
95
96
97
Funktionen Cross Traffic Alert är ett kompletterande förarstöd med avsikt att
underlätta körningen och göra den
säkrare – den kan emellertid inte hantera
samtliga situationer vid alla trafik-, väderoch vägförhållanden.
en ikon i parkeringshjälpkamerans toppvy.
Princip för CTA.
CTA kompletterar BLIS genom att under backning kunna se korsande trafik från sidan, t.ex. då
bilen backas ut från en parkering.
•
•
Aktivera/deaktivera Cross Traffic Alert
(s. 358)
•
Begränsningar för Cross Traffic Alert
(s. 358)
•
Rekommenderat underhåll för Cross Traffic
Alert (s. 359)
•
Meddelanden för Cross Traffic Alert (s. 360)
Cross Traffic Alert
Blind Spot Information
Park Assist System: Parkeringshjälp med backsensorer
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan variera beroende på bilmodell.
* Tillval/tillbehör. 357
FÖRARSTÖD
Aktivera/deaktivera Cross Traffic
Alert
Begränsningar för Cross Traffic
Alert
Föraren kan välja att stänga av funktionen CTA98
så här:
Funktionen CTA99 kan ha begränsad funktionalitet i vissa situationer.
Tryck på knappen Cross
Traffic Alert i centerdisplayens
funktionsvy.
•
•
GRÅ knappindikering – CTA är deaktiverad.
GRÖN knappindikering – CTA är aktiverad.
CTA fungerar inte optimalt i alla situationer utan
har en viss begränsning – CTA-sensorerna kan
t.ex. inte "se" igenom andra parkerade fordon
eller skymmande föremål.
Här följer några exempel på när CTA:s "synfält"
från början kan vara begränsat och annalkande
fordon därför inte kan upptäckas förrän de är
mycket nära:
I en vinklad parkeringsficka kan CTA vara helt "blind" åt
ena sidan.
CTA aktiveras automatiskt efter varje motorstart.
Blind CTA-sektor.
Relaterad information
Sektor där CTA kan detektera/"se".
•
Cross Traffic Alert* (s. 357)
Då den egna bilen långsamt backas, ändras dock
vinkeln i förhållande till fordonet/föremålet som
skymmer varvid den blinda sektorn snabbt minskar.
Bilen står långt in i en parkeringsficka.
98
99
358
Cross Traffic Alert
Cross Traffic Alert
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Exempel på ytterligare begränsningar
• Smuts, is och snö som täcker sensorerna
kan reducera funktionerna och omöjliggöra
varningar. Se kompletterande information i
avsnitt "Rekommenderat underhåll för Cross
Traffic Alert".
•
•
Rekommenderat underhåll för
Cross Traffic Alert
•
För optimal funktion är det viktigt att ytorna
framför sensorerna hålls rena.
•
Fäst inga föremål, tejp eller dekaler inom
sensorernas yta.
CTA deaktiveras automatiskt om ett släpfordon, cykelhållare eller liknande ansluts till
bilens elsystem.
VIKTIGT
Reparation av BLIS- och CTA-funktionernas
komponenter eller omlackering av stötfångare
får endast utföras på verkstad – en
auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Relaterad information
•
•
•
För optimal prestanda av CTA bör cykelhållare, bagagehållare eller liknande inte monteras på bilens dragkrok.
Cross Traffic Alert* (s. 357)
BLIS* (s. 352)
Rear Collision Warning (s. 351)
Relaterad information
•
•
Cross Traffic Alert* (s. 357)
Rekommenderat underhåll för Cross Traffic
Alert (s. 359)
Håll markerad yta ren – både på bilens vänstra och
högra sida100.
Sensorerna för CTA är placerade innanför vardera hörn bakskärm/stötfångare och används
även av funktionen BLIS101 och Rear Collision
Warning.
100OBS! Bilden är schematisk
101Blind Spot Information
– detaljer kan variera beroende på bilmodell.
* Tillval/tillbehör. 359
FÖRARSTÖD
Meddelanden för Cross Traffic Alert
Ett antal meddelanden gällande CTA102 kan
visas i förardisplayen.
Följande tabell visar några exempel.
Meddelande
Innebörd
Dolda vinkeln sensor
Systemet fungerar inte som det ska. En verkstad bör kontaktas – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Service erfordras
Dolda vinkeln sens. av
BLIS och CTA har deaktiverats då ett släpfordon har anslutits till bilens elsystem.
Släpvagn kopplad
Ett textmeddelande kan släckas med ett kort
tryck på
-knappen, belägen i centrum på rattens högra knappsats.
Om ett meddelande kvarstår: Kontakta verkstad –
en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Relaterad information
•
Cross Traffic Alert* (s. 357)
102Cross
360
Traffic Alert
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Trafikskyltsinformation*
VARNING
Funktionen Trafikskyltsinformation (RSI103) kan
hjälpa föraren att observera hastighetsrelaterade
trafikskyltar samt vissa förbudsskyltar.
Exempel104 på registrerad hastighetsinformation.
Om bilen passerar en skylt med hastighetsbegränsning, kommer det att visas på förardisplayen
och Head-up-displayen*.
Exempel på läsbara skyltar104.
RSI kan ge information om bl.a. aktuell hastighet,
att en motorväg eller motortrafikled börjar/
upphör, när det råder omkörningsförbud och förbjuden färdriktning.
103Road Sign Information
104Trafikskyltar är marknadsanpassade
OBS
På några marknader är funktionen Trafikskyltsinformation (RSI) enbart tillgänglig i kombination med Sensus Navigation*.
– bilder i denna instruktion visar endast några exempel.
•
Funktionen Trafikskyltsinformation är ett
kompletterande förarstöd med avsikt att
underlätta körningen och göra den
säkrare – den kan emellertid inte hantera
samtliga situationer vid alla trafik-, väderoch vägförhållanden.
•
Trafikskyltsinformation kan inte ersätta
förarens uppmärksamhet och omdöme
utan denne är alltid ansvarig för att bilen
framförs på ett säkert sätt, med lämplig
hastighet och med lämpligt avstånd till
andra fordon samt i enlighet med gällande trafikregler och bestämmelser.
Relaterad information
•
Aktivera/deaktivera Trafikskyltsinformation
(s. 362)
•
Trafikskyltsinformation och skyltvisning
(s. 363)
•
Trafikskyltsinformation och Sensus
Navigation (s. 365)
•
Trafikskyltsinformation med Hastighetsvarning och Inställningar (s. 365)
•
Aktivera/deaktivera Hastighetsvarning i Trafikskyltsinformation (s. 366)
}}
* Tillval/tillbehör. 361
FÖRARSTÖD
•
Trafikskyltsinformation med fartkamerainformation (s. 367)
•
Begränsningar för Trafikskyltsinformation
(s. 368)
Aktivera/deaktivera
Trafikskyltsinformation
Relaterad information
•
Trafikskyltsinformation* (s. 361)
Funktionen Trafikskyltsinformation är valbar – föraren kan välja På eller Av.
Tryck på knappen Road Sign
Information i centerdisplayens
funktionsvy.
GRÖN knappindikering – RSI är aktiverad.
•
•
GRÅ knappindikering – RSI är deaktiverad.
OBS
105Road
362
•
Om funktionen Automatisk fartbegränsare är aktiverad visas trafikskyltsinformation i förardisplayen även om RSI105 inte
är aktiverad.
•
För att ta bort trafikskyltsinformation från
förardisplayen måste både Automatisk
fartbegränsare och RSI deaktiveras.
•
Då funktionen Automatisk fartbegränsare
är aktiverad men RSI deaktiverad, ges
inga varningar från RSI. För att erhålla
varningar måste även RSI aktiveras.
Sign Information – RSI
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Trafikskyltsinformation och
skyltvisning
Tillsammans med symbolen för
gällande hastighetsbegränsning kan även en kompletterande skylt107 visas, t.ex.
omkörningsförbud.
Funktionen Trafikskyltsinformation (RSI106) visar
trafikskyltar på olika sätt beroende på skylt och
situation.
Är bilen utrustad med Sensus Navigation* visas
normalt direktvisande hastighetsskyltar – indirekta hastighetsskyltar visas då bara om kartdata
saknar information om hastighetsbegränsning för
aktuell vägsträcka.
Exempel på indirekt hastighetsskylt107 är:
Passeras en förbjuden infart
med denna skylt på respektive
sida, varnas föraren med en
blinkande symbol av denna
skylt107 i förardisplayen.
Är bilen utrustad med Sensus Navigation*
används information från kartdata för att avgöra
om bilen framförs i fel färdriktning.
Exempel107 på registrerad hastighetsinformation.
När RSI registrerat en trafikskylt med påbjuden
hastighet, visar förardisplayen den skylten som en
symbol kombinerat med en färgad markering i
hastighetsskalan.
Är bilen utrustad med Sensus Navigation* hämtas hastighetsrelaterad information även från
kartdata vilket medför att förardisplayen kan visa
eller ändra information om hastighetsbegränsning utan att en hastighetsrelaterad skylt har
passerats.
106Road Sign Information
107Trafikskyltar är marknadsanpassade
Föraren kan även få en akustisk varning vid körning mot förbjuden infart om funktionen
Ljudvarning för trafikskyltar är aktiverad – se
rubrik "Ljudvarning På/Av" i avsnitt "Trafikskyltsinformation med Hastighetsvarning och Inställningar".
Hastighetsbegränsning eller motorväg
upphör
När RSI detekterar en "indirekt hastighetsskylt"
med innebörden att aktuell hastighetsbegränsning upphör – t.ex. vid upphörande av motorväg –
visas en symbol med motsvarande trafikskylt i
förardisplayen.
– bilder i denna instruktion visar endast exempel.
Samtliga begränsningar upphör.
Motorväg upphör.
Förardisplayens symbol släcks efter
10–30 sekunder och förblir så tills nästa hastighetsrelaterad skylt passeras.
Ändrad hastighetsbegränsning
Vid passage av en direktvisande hastighetsskylt
när en hastighetsbegränsning ändras, visas en
symbol med motsvarande trafikskylt i förardisplayen.
}}
* Tillval/tillbehör. 363
FÖRARSTÖD
||
Exempel på en direktvisande
hastighetsskylt107.
Tilläggstavlor
Förardisplayens symbol släcks efter ca 5 minuter
tills nästa hastighetsrelaterad skylt passeras.
Vissa hastigheter gäller först
efter t.ex. en viss sträcka eller
under en viss tid på dygnet.
Föraren uppmärksammas på
den omständigheten med en
symbol för tilläggsskylt under
symbolen med hastighet. Förardisplayens symboltillägg visar då antingen "DIST"
eller "TIME".
Är bilen utrustad med Sensus Navigation* visas
hastighetsskylt i förardisplayen när kartdata har
information om hastighetsbegränsning för aktuell
vägsträcka, även om ingen direktvisande skylt har
passerats. Saknas information i kartdata, släcks
skylten efter ca 3 minuter efter senast passerad
hastighetsskylt.
En symbol för tilläggsskylt i
form av en tom ram under
förardisplayens hastighetssymbol107, betyder att RSI detekterat en tilläggstavla med kompletterande information för
aktuell hastighetsbegränsning.
Exempel på tilläggstavlor107.
Ibland skyltas olika hastighetsbegränsningar för
samma väg – en tilläggstavla anger då under vilka
omständigheter hastigheterna gäller. Det kan
vara särskilt olycksdrabbade vägavsnitt vid t.ex.
regn och/eller dimma.
Tilläggsskylt relaterat regn visas endast om vindrutetorkarna används.
Om ett släpfordon är anslutet till bilens elsystem
och en hastighetsskylt med tilläggstavla ”släpfordon” passeras, kommer den hastigheten att visas
i förardisplayen.
107Trafikskyltar är marknadsanpassade
108Endast i bil med Sensus Navigation.
364
Skylt för "Skola" och "Lekande barn"
Om varningsskylt107 "Skola"
eller "Lekande barn" finns med
i satellitnavigatorns kartdata108,
visar förardisplayen en skylt av
denna typ.
– bilder i denna instruktion visar endast exempel.
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Relaterad information
•
•
•
Trafikskyltsinformation* (s. 361)
Aktivera/deaktivera Trafikskyltsinformation
(s. 362)
Trafikskyltsinformation med Hastighetsvarning och Inställningar (s. 365)
Trafikskyltsinformation och Sensus
Navigation
Är bilen utrustad med Sensus Navigation hämtas
hastighetsrelaterad information från navigationsenheten i följande fall:
•
Vid indirekt hastighetsskyltning som t.ex.
skyltar för motorväg och motortrafikled samt
ortsskyltar.
•
Om tidigare detekterad hastighetsskylt inte
bedöms vara giltig längre och ingen ny skylt
passerats.
OBS
På några marknader är funktionen Trafikskyltsinformation (RSI) enbart tillgänglig i kombination med Sensus Navigation*.
OBS
Om en nerladdad tredjepartsapp används för
navigation finns inget stöd för hastighetsrelaterad information.
Trafikskyltsinformation med
Hastighetsvarning och Inställningar
Delfunktionen Hastighetsvarning för RSI109 är
valbar – föraren kan välja På eller Av.
Hastighetsvarning varnar föraren när gällande
hastighetsbegränsning eller om en förvald "hastighetsgräns" överträds – varningen upprepas en
gång efter ca 1 minut inom ett och samma hastighetsbegränsade område, om föraren inte sänker hastigheten.
En ny varning för hastighetsöverträdelse, inklusive
en påminnelse, kan fås först efter att bilen når ett
nytt/annat hastighetsbegränsat område.
Hastighetsvarning ges i form av
att förardisplayens symbol110
med gällande högsta tillåtna
hastighet temporärt blinkar då
den hastigheten överskrids.
Hastighetsvarning utfärdas alltid om hastighetsbegränsning
överskrids i samband med fartkamerainformation.
Relaterad information
•
109Road Sign Information
110Trafikskyltar är marknadsanpassade
Trafikskyltsinformation* (s. 361)
– bilden i denna instruktion visar endast ett exempel.
}}
* Tillval/tillbehör. 365
FÖRARSTÖD
||
Inställningar
2.
Justera gräns för Hastighetsvarning
Föraren kan välja att få varning vid en högre
hastighet än den skyltade hastigheten.
Välj gräns för hastighetsvarning så här:
1.
Välj Inställningar My Car IntelliSafe
Road Sign Information i centerdisplayens toppvy.
2.
Markera Hastighetsvarning.
> Funktionen aktiveras och en väljare för
hastighetsgräns visas.
3.
Justera gränsen för Hastighetsvarning via
tryck på bildskärmens upp-/nedpilar.
Observera att funktionen inte
tar hänsyn till vald gränsjustering då förardisplayen visar symbolen för fartkamera.
Ljudvarning På/Av
Det är även möjligt att få en ljudvarning i samband med Hastighetsvarning.
Ändra inställning för varningsljud så här:
1.
366
Markera/avmarkera Ljudvarning för
trafikskyltar för att aktivera/stänga av ljudvarning.
Med funktionen Ljudvarning för trafikskyltar
aktiverad, varnas föraren också vid körning mot
enkelriktad trafik/förbjuden infart.
Fartkameravarning På/Av
Om bilen är utrustad med
Sensus Navigation* och kartdata innehåller information om
fartkameror, kan föraren välja
att få en ljudvarning i samband
med fartkamera.
Aktivera/deaktivera
Hastighetsvarning i
Trafikskyltsinformation
Delfunktionen Hastighetsvarning aktiveras så
här:
1.
Välj Inställningar My Car IntelliSafe
Road Sign Information i centerdisplayens toppvy.
2.
Markera Hastighetsvarning.
> Funktionen aktiveras och en väljare för
hastighetsgräns visas.
(se beskrivning för "Justera gräns för
Hastighetsvarning" i avsnitt "Trafikskyltsinformation med Hastighetsvarning och
Inställningar")
Ändra inställning för varningsljud så här:
1.
Välj Inställningar My Car IntelliSafe
Road Sign Information i centerdisplayens toppvy.
2.
Markera/avmarkera Ljudvarning för
fartkamera för att aktivera/stänga av ljudvarning för fartkamera.
Relaterad information
•
•
Trafikskyltsinformation* (s. 361)
Trafikskyltsinformation med Hastighetsvarning och Inställningar (s. 365)
Relaterad information
•
•
Trafikskyltsinformation* (s. 361)
Trafikskyltsinformation med fartkamerainformation (s. 367)
Välj Inställningar My Car IntelliSafe
Road Sign Information i centerdisplayens toppvy.
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Trafikskyltsinformation med
fartkamerainformation
Bil utrustad med RSI111 och Sensus Navigation*
kan ge information om kommande fartkamera i
förardisplayen.
skyltsinformation med Hastighetsvarning och
inställningar" samt "Begränsningar för Trafikskyltsinformation".
OBS
•
För att få en ljudvarning vid hastighetsöverträdelse måste funktionen
Hastighetsvarning vara aktiverad samt
delfunktionen Ljudvarning för
trafikskyltar vara i läge På. Varning med
ljud ges då om bilens hastighet överskrider den hastighet vilken funktionen RSI
visar i förardisplayen.
•
Det är möjligt att få en ljudvarning för
fartkameror oberoende av bilens hastighet, överskriden hastighetsgräns och
även om funktionen Ljudvarning för
trafikskyltar är deaktiverad: Se rubrik
"Fartkameravarning På/Av" i avsnitt
"Trafikskyltsinformation med Hastighetsvarning och inställningar" och markera
där Ljudvarning för fartkamera.
•
Information om fartkameror på navigationskartan finns inte för alla marknader/
områden.
Fartkamerainformation i förardisplayen112.
Om bilen överskrider en detekterad hastighetsgräns med
funktionen Hastighetsvarning
aktiverad, ges en hastighetsvarning när bilen närmar sig en
fartkamera, förutsatt att navigationskartan för aktuellt område
innehåller information om fartkameror.
Relaterad information
•
•
•
Trafikskyltsinformation* (s. 361)
Trafikskyltsinformation med Hastighetsvarning och Inställningar (s. 365)
Begränsningar för Trafikskyltsinformation
(s. 368)
För mer information om Hastighetsvarning i samband med fartkamera – se även avsnitten "Trafik111Road
112OBS!
Sign Information
Bilden är schematisk – detaljer kan variera beroende på bilmodell och marknad/område.
* Tillval/tillbehör. 367
FÖRARSTÖD
Begränsningar för
Trafikskyltsinformation
OBS
Funktionen använder bilens kameraenhet
vilken har vissa generella begränsningar, se
avsnittet "Begränsningar för kameraenheten".
Funktionen Trafikskyltsinformation (RSI113) kan
ha begränsad funktionalitet i vissa situationer.
Exempel på vad som kan reducera RSI är:
•
•
•
•
•
Relaterad information
blekta skyltar
•
•
skyltar placerade i kurva
vridna eller skadade skyltar
skyltar placerade högt över vägbanan
helt/delvis skymda eller dåligt placerade
skyltar
•
skyltar delvis eller helt täckta med frost, snö
och/eller smuts
•
digitala vägkartor114 är inaktuella, felaktiga
eller saknar hastighetsinformation115.
Trafikskyltsinformation* (s. 361)
Begränsningar för Kameraenhet (s. 334)
Driver Alert Control
Funktionen Driver Alert Control (DAC) är avsedd
att hjälpa föraren bli uppmärksammad på att
denne börjar få ett vingligt körbeteende, t.ex. om
föraren är distraherad eller håller på att somna.
DAC har som mål att upptäcka ett långsamt försämrat körbeteende och är i första hand ämnad
att användas på större vägar. Funktionen är inte
avsedd för stadstrafik.
Funktionen aktiveras när hastigheten överstiger
65 km/h (40 mph) och förblir aktiv så länge hastigheten är över 60 km/h (37 mph).
OBS
Vissa typer av cykelhållare inkopplade på eluttaget för släpfordon, kan RSI-funktionen tolka
som ett tillkopplat släpfordon. I sådana fall
kan förardisplayen visa felaktig hastighetsinformation.
113Road Sign Information
114I bil utrustad med Sensus Navigation*.
115Kartdata med hastighetsinformation finns
368
DAC läser bilens placering i körfältet.
inte för alla områden.
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
En kamera läser av vägbanans sidomarkeringar
och jämför vägens sträckning med förarens rattrörelser.
VARNING
•
•
Driver Alert Control ska inte användas för
att förlänga ett körpass utan föraren bör
planera in pauser med jämna mellanrum
och se till att vara utvilad.
•
Driver Alert Control kan inte ersätta förarens uppmärksamhet och omdöme utan
denne är alltid ansvarig för att bilen framförs på ett säkert sätt, med lämplig
hastighet och med lämpligt avstånd till
andra fordon samt i enlighet med gällande trafikregler och bestämmelser.
Bilen framförs oberäkneligt i körfältet.
Om körbeteendet blir påtagligt
vingligt larmas föraren med
denna symbol i förardisplayen
kombinerat med en ljudsignal
och textmeddelandet Dags att
ta en paus.
Är bilen utrustad med Sensus Navigation* och
har funktionen Guide till rastplats aktiverad,
visas även förslag på lämplig plats för en paus
(se avsnitt "Välj guide till rastplats vid varning från
Driver Alert Control").
Varningen upprepas efter en stund om inte körbeteendet förbättrats.
Funktionen Driver Alert Control är ett
kompletterande förarstöd med avsikt att
underlätta körningen och göra den
säkrare – den kan emellertid inte hantera
samtliga situationer vid alla trafik-, väderoch vägförhållanden.
Relaterad information
•
Aktivera/deaktivera Driver Alert Control
(s. 370)
•
Välj guide till rastplats vid varning från Driver
Alert Control (s. 370)
•
Begränsningar för Driver Alert Control
(s. 370)
VARNING
Ett larm från Driver Alert Control bör tas på
största allvar eftersom en sömnig förare ofta
inte själv observerar sitt tillstånd.
Vid larm eller känsla av trötthet:
•
Stanna bilen på ett säkert sätt snarast
och vila.
Studier har visat att det är lika farligt att köra
vid trötthet som under påverkan av alkohol
eller andra stimulantia.
* Tillval/tillbehör. 369
FÖRARSTÖD
Aktivera/deaktivera Driver Alert
Control
Välj guide till rastplats vid varning
från Driver Alert Control
Begränsningar för Driver Alert
Control
Funktionen Driver Alert Control (DAC) kan aktiveras/deaktiveras.
Det är möjligt att välja om funktionen Guide till
rastplats ska vara aktiverad/deaktiverad.
Funktionen Driver Alert Control (DAC) kan ha
begränsad funktionalitet i vissa situationer.
På/Av
I bil utrustad med Sensus Navigation* kan föraren
aktivera en guide som automatiskt kan föreslå en
lämplig rastplats i samband med att DAC varnar.
I vissa fall kan systemet varna trots att förarens
körbeteende inte har försämrats, t.ex:
För att ändra inställningar i DAC:
1.
2.
3.
Tryck på Inställningar i centerdisplayens
toppvy.
Välj My Car
Control.
IntelliSafe
Markera/avmarkera Trötthetsvarning för att
aktivera/deaktivera DAC.
Relaterad information
•
Driver Alert
För att välja Guide till rastplats:
1.
Tryck på Inställningar i centerdisplayens
toppvy.
2.
Välj My Car
Control.
3.
Markera/avmarkera Guide till rastplats för
att aktivera/deaktivera funktionen.
Driver Alert Control (s. 368)
•
•
IntelliSafe
på spårig vägbeläggning.
VARNING
I vissa fall kanske körbeteendet inte påverkas
trots förarens trötthet – t.ex. vid användning av
funktionen Pilot Assist – med påföljd att föraren då inte får någon varning från DAC.
Driver Alert
Därför är det mycket viktigt att alltid stanna
och ta en paus vid minsta känsla av trötthet,
oavsett om DAC-funktionen har varnat eller
inte.
Relaterad information
•
vid starka sidovindar
Driver Alert Control (s. 368)
OBS
Funktionen använder bilens kameraenhet
vilken har vissa generella begränsningar, se
avsnittet "Begränsningar för kameraenheten".
Relaterad information
•
•
370
Driver Alert Control (s. 368)
Begränsningar för Kameraenhet (s. 334)
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Körfältsassistans
Beroende av inställningar agerar Körfältsassistans enligt följande:
Uppgiften för Körfältsassistans (LKA116) är att,
på motorvägar och liknande större leder, hjälpa
föraren reducera risken att bilen oavsiktligt lämnar eget körfält.
• Styrhjälp118 aktiverad: Då bilen närmar sig
en sidolinje, kommer LKA att aktivt styra
bilen tillbaka in i körfältet med ett svagt styrmoment i ratten.
Körfältsassistans styr bilen tillbaka in i körfältet
och/eller varnar föraren med vibrationer i ratten.
• Varning118 aktiverad: Om bilen är på väg att
passera en sidolinje, varnas föraren med vibrationer i ratten.
Körfältsassistans är aktiv i hastighetsintervallet
65–200 km/h (40–125 mph) på vägar med väl
synliga sidolinjer.
På smala vägar kan funktionen bli otillgänglig och
sätts då i beredskapsläge. När vägen är tillräckligt
bred blir funktionen tillgänglig igen.
OBS
Körfältsassistans styr bilen tillbaka in i körfältet.
Då körriktningsvisare är påslagen ger inte
Körfältsassistans någon styrning eller varning.
VARNING
Körfältsassistans varnar med rattvibrationer117.
En kamera läser av vägens/körfältets sidolinjer.
116Lane Keeping Aid
117Rattvibrationerna varierar – ju
118Se rubrik "Assistansalternativ
längre tid bilen befinner sig över sidolinjen, desto desto längre vibration.
för LKA" i avsnitt "Aktivera/deaktivera Körfältsassistans".
•
Funktionen Körfältsassistans är ett kompletterande förarstöd med avsikt att förbättra körsäkerheten – den kan emellertid
inte hantera samtliga situationer i alla trafik-, väder- och vägförhållanden.
•
Funktionen kan inte ersätta förarens uppmärksamhet och omdöme utan denne är
alltid ansvarig för att bilen framförs på ett
säkert sätt, med lämplig hastighet och
med lämpligt avstånd till andra fordon
samt i enlighet med gällande trafikregler
och bestämmelser.
}}
371
FÖRARSTÖD
||
Körfältsassistans ingriper inte
Styrhjälp med Körfältsassistans
Relaterad information
För att styrhjälpen LKA119 ska fungera, måste
föraren hålla händerna på ratten.
•
Denna symbol på förardisplayen visar att LKA är aktiverad och fortlöpande kontrollerar
att föraren har händerna på
ratten.
1.
Körfältsassistans ingriper inte i skarp innerkurva.
I vissa fall tillåter Körfältsassistans att sidolinjer
korsas utan att ingripa med vare sig styrhjälp eller
varning – t.ex. vid användning av körriktningsvisare eller gena i kurvor.
Relaterad information
372
•
•
•
Styrhjälp med Körfältsassistans (s. 372)
•
Välja assistansalternativ för Körfältsassistans
(s. 373)
Begränsningar för Körfältsassistans (s. 373)
Aktivera/deaktivera Körfältsassistans
(s. 373)
•
Symboler och meddelanden för Körfältsassistans (s. 375)
•
Symboler i förardisplayen för Körfältsassistans (s. 377)
Om föraren inte håller händerna på ratten
hörs en varningssignal och ett meddelande
uppmanar föraren att aktivt styra bilen:
Lane Keeping Aid – Styr bilen
2.
Om LKA detekterar att föraren inte kontrollerar bilen upprepas meddelandet med en
längre varningssignal än den föregående.
3.
Om föraren därefter inte börja styra hörs en
kort varningssignal i ett annat tonläge, LKA
deaktiveras, ytterligare en symbol tänds och
följande meddelande visas:
– Lane Keeping Aid – Styr bilen
LKA kommer sedan att vara deaktiverad till
dess föraren börjar styra bilen igen.
Varningssignalen upphör, informationssymbolen
och meddelandet slocknar när LKA detekterar att
föraren åter aktivt styr bilen.
Körfältsassistans (s. 371)
FÖRARSTÖD
Aktivera/deaktivera
Körfältsassistans
Välja assistansalternativ för
Körfältsassistans
Funktionen Körfältsassistans LKA120 är valbar –
föraren kan välja På eller Av.
Föraren kan välja hur LKA121 ska agera om bilen
lämnar eget körfält.
På/Av
1.
Välj Inställningar My Car
centerdisplayens toppvy.
2.
Vid Läge för Lane Keeping Aid, välj hur
LKA ska agera:
Tryck på knappen Lane
Keeping Aid i centerdisplayens funktionsvy.
IntelliSafe i
• Styrhjälp – föraren får styrhjälp utan varning.
•
•
hjälp.
GRÅ knappindikering – LKA är deaktiverad.
Relaterad information
•
• Båda – föraren får både varning och styr-
GRÖN knappindikering – LKA är aktiverad.
Körfältsassistans (s. 371)
• Varning – föraren blir enbart varnad.
Begränsningar för Körfältsassistans
I vissa krävande situationer kan Körfältsassistans
ha svårt att hjälpa föraren på rätt sätt – då
rekommenderas att funktionen stängs av.
Exempel på sådan situation kan vara:
•
•
•
•
•
•
Körfältsassistans (s. 371)
dålig vägbeläggning
mycket sportigt körsätt
dåligt väder med reducerad sikt
vägar med otydliga eller obefintliga sidomarkeringar
•
kanter eller andra linjer än körfältets sidomarkeringar
•
då styrservon arbetar med reducerad effekt –
t.ex. vid kylning på grund av överhettning (se
avsnitt "Hastighetsberoende rattmotstånd").
Relaterad information
•
vägarbete
vinterväglag
OBS
Funktionen använder bilens kameraenhet
vilken har vissa generella begränsningar, se
avsnittet "Begränsningar för kameraenheten".
119Lane
120Lane
121Lane
Keeping Aid
Keeping Aid
Keeping Aid
}}
373
FÖRARSTÖD
||
Relaterad information
•
•
•
374
Körfältsassistans (s. 371)
Hastighetsberoende rattmotstånd (s. 270)
Begränsningar för Kameraenhet (s. 334)
FÖRARSTÖD
Symboler och meddelanden för
Körfältsassistans
Ett antal symboler och meddelanden gällande
Körfältsassistans LKA122 kan visas i förardisplayen.
Följande tabell visar några exempel.
Symbol
Meddelande
Innebörd
Förarstödsfunktioner
Systemet fungerar inte som det ska. En verkstad bör kontaktas – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Nedsatt funktionalitet Service erfordras
Vindrutesensor
Kamerans förmåga att läsa av körbanan framför bilen är reducerad.
Sensor blockerad, se ägarmanual
Lane Keeping Aid
Styr bilen
Lane Keeping Aid
LKA styrhjälp fungerar inte om föraren inte håller händerna på ratten. Följ uppmaningen
och styr bilen.
LKA är försatt i beredskapsläge till dess föraren börjar styra bilen igen.
Styr bilen
122Lane
Keeping Aid
}}
375
FÖRARSTÖD
||
Ett textmeddelande kan släckas med ett kort
-knappen, belägen i centrum på rattryck på
tens högra knappsats.
Om ett meddelande kvarstår: Kontakta verkstad –
en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Relaterad information
•
376
Körfältsassistans (s. 371)
FÖRARSTÖD
Symboler i förardisplayen för
Körfältsassistans
Otillgänglig
Körfältsassistans LKA123 visualiseras med en
symbol i förardisplayen för olika situationer.
Här följer några exempel på
symbolens utseende och vid
vilken situation den visas:
Funktionen Assistans vid kollisionsrisk består
av tre delfunktioner:
Otillgänglig – symbolens sidolinjer är GRÅ.
Tillgänglig
Styrassistans vid kollisionsrisk
Uppgiften för funktionen Assistans vid
kollisionsrisk är att hjälpa föraren reducera risken för att bilen oavsiktligt lämnar körfältet och/
eller kolliderar med ett annat fordon eller ett hinder genom att aktivt styra bilen tillbaka in i körfältet och/eller väja.
Körfältsassistans kan inte läsa av körfältets sidolinjer, hastigheten är för låg eller vägen är för
smal.
Indikering av styrhjälp/varning
•
•
•
Styrassistans vid risk för avåkning
Styrassistans vid risk för kollision med
mötande
Styrassistans vid risk för påkörning bakifrån*
Efter ett automatiskt ingripande visar förardisplayen att så har skett med ett textmeddelande:
• Assistans vid kollisionsrisk –
Automatiskt ingrepp
OBS
Tillgänglig – symbolens sidolinjer är VITA.
Körfältsassistans läser av körfältets ena eller
båda sidolinjer.
Styrhjälp/varning – symbolens sidolinjer är FÄRGADE.
Det är alltid föraren som bestämmer hur
mycket bilen ska styra – bilen kan aldrig ta
kommandot.
Körfältsassistans indikerar att systemet varnar
och/eller försöker styra tillbaka bilen in i körfältet.
Relaterad information
•
123Lane
Keeping Aid
Körfältsassistans (s. 371)
}}
* Tillval/tillbehör. 377
FÖRARSTÖD
||
Relaterad information
•
Aktivera/deaktivera Styrassistans vid kollisionsrisk (s. 378)
•
Symboler och meddelanden för Styrassistans
vid kollisionsrisk (s. 385)
•
•
Styrassistans vid risk för avåkning (s. 378)
Aktivera/deaktivera Styrassistans
vid kollisionsrisk
Funktionen är valbar – föraren kan välja att ha
den På eller Av.
Skifta mellan På och Av med
denna knapp i centerdisplayens
funktionsvy.
Nivå av Styrassistans vid risk för avåkning
(s. 379)
•
Aktivera/deaktivera Styrassistans vid risk för
avåkning (s. 380)
•
Begränsningar för Styrassistans vid risk för
avåkning (s. 380)
•
Styrassistans vid risk för kollision med
mötande (s. 381)
•
Aktivera/deaktivera Styrassistans vid kollisionsrisk med mötande (s. 382)
•
•
•
Begränsningar för Styrassistans vid kollisionsrisk med mötande (s. 382)
•
•
Styrassistans vid risk för påkörning bakifrån*
(s. 383)
•
Aktivera/deaktivera Styrassistans vid risk för
påkörning bakifrån* (s. 384)
•
Begränsningar för Styrassistans vid risk för
påkörning bakifrån (s. 384)
OBS
När funktionen Assistans vid kollisionsrisk
deaktiveras, stängs samtliga delfunktioner av:
Styrassistans vid risk för avåkning
Delfunktionens uppgift är att hjälpa föraren reducera risken att bilen oavsiktligt lämnar vägen
genom att aktivt styra bilen tillbaka in på vägen
igen.
Funktionen är aktiv inom hastighetsintervallet
65–140 km/h (40–87 mph) på vägar med väl
synliga sidomarkeringar/-linjer.
En kamera läser av vägkanter och målade sidomarkeringar. Om bilen är på väg att korsa vägkanten styrs bilen tillbaka in på vägen och om
styringrepp inte är tillräckligt för att undvika avåkning, aktiveras även bromsingrepp.
Styrassistans vid risk för kollision med
mötande
Funktionen ingriper däremot inte med varken
styrassistans eller bromsingrepp om körriktningsvisaren används. Och om funktionen detekterar
att föraren kör bilen på ett aktivt sätt, kommer en
aktivering av funktionen att hållas tillbaka.
Styrassistans vid risk för påkörning bakifrån*
Efter ett automatiskt ingripande visar förardisplayen att så har skett med ett textmeddelande:
Styrassistans vid risk för avåkning
Trots möjligheten att stänga av funktionen
rekommenderas föraren att ha den aktiverad
eftersom den i de flesta fall kan förbättra körsäkerheten.
• Assistans vid kollisionsrisk –
Automatiskt ingrepp
Relaterad information
•
378
Styrassistans vid kollisionsrisk (s. 377)
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
VARNING
•
Delfunktionen "Styrassistans vid risk för
avåkning" är ett kompletterande förarstöd
med avsikt att förbättra körsäkerheten –
den kan emellertid inte hantera samtliga
situationer i alla trafik-, väder- och vägförhållanden.
•
Funktionen kan inte detektera barriärer,
räcken eller liknande hinder vid sidan av
körbanan.
•
"Styrassistans vid risk för avåkning" kan
inte ersätta förarens uppmärksamhet och
omdöme utan denne är alltid ansvarig för
att bilen framförs på ett säkert sätt, med
lämplig hastighet och lämpligt avstånd till
andra fordon samt i enlighet med gällande trafikregler och bestämmelser.
Relaterad information
•
Styrassistans vid kollisionsrisk (s. 377)
Nivå av Styrassistans vid risk för
avåkning
Styrassistans med bromsingrepp
Funktionen har två aktiveringsnivåer vid ingrepp:
•
•
Enbart styrassistans
Styrassistans med bromsingrepp
Enbart styrassistans
Ingrepp med styrhjälp och bromsning.
Bromsingrepp hjälper i situationer då enbart styrassistans inte räcker till. Bromskraften anpassas
automatiskt beroende på situationen vid avåkningstillfället.
Ingrepp med styrhjälp.
Relaterad information
•
Styrassistans vid kollisionsrisk (s. 377)
379
FÖRARSTÖD
Aktivera/deaktivera Styrassistans
vid risk för avåkning
Begränsningar för Styrassistans vid
risk för avåkning
Funktionen är valbar – föraren kan välja att ha
den På eller Av.
I vissa krävande situationer kan funktionen ha
svårt att hjälpa föraren på rätt sätt – då rekommenderas att den stängs av.
Skifta mellan På och Av med
denna knapp i centerdisplayens
funktionsvy.
OBS
När funktionen Assistans vid kollisionsrisk
deaktiveras, stängs samtliga delfunktioner av:
•
•
•
Begränsningar för Kameraenhet (s. 334)
Begränsningar för radarenhet (s. 325)
smala vägar
dålig vägbeläggning
mycket sportigt körsätt
dåligt väder med reducerad sikt
vägar med otydliga eller obefintliga sidomarkeringar
kanter eller andra linjer än körfältets sidomarkeringar
Styrassistans vid risk för påkörning bakifrån*
•
då styrservon arbetar med reducerad effekt –
t.ex. vid kylning på grund av överhettning (se
avsnitt "Hastighetsberoende rattmotstånd").
Styrassistans vid kollisionsrisk (s. 377)
Styrassistans vid kollisionsrisk (s. 377)
Hastighetsberoende rattmotstånd (s. 270)
vägarbete
•
Styrassistans vid risk för avåkning (s. 378)
•
•
•
•
vinterväglag
Styrassistans vid risk för kollision med
mötande
Relaterad information
380
•
•
•
•
•
•
•
Styrassistans vid risk för avåkning
Trots möjligheten att stänga av funktionen
rekommenderas föraren att ha den aktiverad
eftersom den i de flesta fall kan förbättra körsäkerheten.
•
•
Exempel på sådan situation kan vara:
Relaterad information
OBS
Funktionen använder bilens kombinerade
Kamera- och Radarenhet vilken har vissa
generella begränsningar – se avsnitten
"Begränsningar för Kameraenhet" respektive
"Begränsningar för Radarenhet".
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Styrassistans vid risk för kollision
med mötande
Delfunktionen kan hjälpa en distraherad förare
som inte observerar att bilen är på väg in i
mötande körfält.
Funktionen ingriper däremot inte med styrassistans om körriktningsvisaren används. Och om
funktionen detekterar att föraren kör bilen på ett
aktivt sätt, kommer en aktivering av funktionen att
hållas tillbaka.
Efter ett automatiskt ingripande visar förardisplayen att så har skett med ett textmeddelande:
Relaterad information
•
•
•
Styrassistans vid kollisionsrisk (s. 377)
Aktivera/deaktivera Styrassistans vid kollisionsrisk med mötande (s. 382)
Begränsningar för Styrassistans vid kollisionsrisk med mötande (s. 382)
• Assistans vid kollisionsrisk –
Automatiskt ingrepp
VARNING
Funktionen kan assistera genom att väja tillbaka till eget
körfält.
•
Delfunktionen "Styrassistans vid risk för
kollision med mötande" är ett kompletterande förarstöd med avsikt att förbättra
körsäkerheten – den kan emellertid inte
hantera samtliga situationer i alla trafik-,
väder- och vägförhållanden.
•
Styrassistans aktiveras endast vid hög
risk för kollision – invänta därför aldrig att
funktionen ska ingripa.
•
Funktionen kan inte ersätta förarens uppmärksamhet och omdöme utan denne är
alltid ansvarig för att bilen framförs på ett
säkert sätt, med lämplig hastighet och
med lämpligt avstånd till andra fordon
samt i enlighet med gällande trafikregler
och bestämmelser.
Mötande fordon
Egen bil
Funktionen är aktiv inom hastighetsintervallet
60–140 km/h (37–87 mph) på vägar med väl
synliga sidomarkeringar/-linjer.
Om bilen är på väg att lämna eget körfält samtidigt som ett mötande fordon närmar sig, kan
funktionen hjälpa föraren styra tillbaka bilen in i
eget körfält.
381
FÖRARSTÖD
Aktivera/deaktivera Styrassistans
vid kollisionsrisk med mötande
Begränsningar för Styrassistans vid
kollisionsrisk med mötande
Funktionen är valbar – föraren kan välja att ha
den På eller Av.
Funktionen kan ha begränsad funktionalitet i
vissa situationer och ingriper t.ex. inte i följande
fall:
Skifta mellan På och Av med
denna knapp i centerdisplayens
funktionsvy.
OBS
När funktionen Assistans vid kollisionsrisk
deaktiveras, stängs samtliga delfunktioner av:
•
•
•
Styrassistans vid risk för påkörning bakifrån*
Trots möjligheten att stänga av funktionen
rekommenderas föraren att ha den aktiverad
eftersom den i de flesta fall kan förbättra körsäkerheten.
Relaterad information
•
•
382
•
•
för mindre fordon som t.ex. motorcyklar
på vägar där körfälten saknar tydliga sidomarkeringar
Relaterad information
•
om merparten av bilen nått in i det angränsande körfältet
•
•
•
utanför hastighetsintervallet 60–140 km/h
(37–87 mph)
•
då styrservon arbetar med reducerad effekt –
t.ex. vid kylning på grund av överhettning (se
avsnitt "Hastighetsberoende rattmotstånd".
Styrassistans vid risk för avåkning
Styrassistans vid risk för kollision med
mötande
Styrassistans vid kollisionsrisk (s. 377)
OBS
Funktionen använder bilens kombinerade
Kamera- och Radarenhet vilken har vissa
generella begränsningar – se avsnitten
"Begränsningar för Kameraenhet" respektive
"Begränsningar för Radarenhet".
•
•
•
Styrassistans vid kollisionsrisk (s. 377)
Styrassistans vid risk för kollision med
mötande (s. 381)
Hastighetsberoende rattmotstånd (s. 270)
Begränsningar för Kameraenhet (s. 334)
Begränsningar för radarenhet (s. 325)
Andra krävande situationer kan t.ex. vara:
•
•
•
•
•
•
vägarbete
vinterväglag
smala vägar
dålig vägbeläggning
mycket sportigt körsätt
dåligt väder med reducerad sikt.
I dessa krävande situationer kan funktionen ha
svårt att hjälpa föraren på rätt sätt – då rekommenderas att den stängs av.
Styrassistans vid risk för kollision med
mötande (s. 381)
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Styrassistans vid risk för påkörning
bakifrån*
annat fordon närmar sig, kan funktionen hjälpa
till.
Delfunktionen kan hjälpa en distraherad förare
som inte observerar att bilen är på väg att lämna
eget körfält samtidigt som ett annat fordon närmar sig bakifrån eller finns i den döda vinkeln.
Funktionen är aktiv inom hastighetsintervallet
60–140 km/h (37–87 mph) på vägar med väl
synliga sidomarkeringar/-linjer.
Efter ett automatiskt ingripande visar förardisplayen att så har skett med ett textmeddelande:
Relaterad information
•
•
•
Styrassistans vid kollisionsrisk (s. 377)
Aktivera/deaktivera Styrassistans vid risk för
påkörning bakifrån* (s. 384)
Begränsningar för Styrassistans vid risk för
påkörning bakifrån (s. 384)
• Assistans vid kollisionsrisk –
Automatiskt ingrepp
VARNING
Funktionen kan assistera genom att styra tillbaka till
eget körfält.
•
Delfunktionen "Styrassistans vid risk för
påkörning bakifrån" är ett kompletterande
förarstöd med avsikt att förbättra körsäkerheten – den kan emellertid inte hantera samtliga situationer i alla trafik-,
väder- och vägförhållanden.
•
Styrassistans aktiveras endast vid hög
risk för kollision – invänta därför aldrig att
funktionen ska ingripa.
•
Funktionen kan inte ersätta förarens uppmärksamhet och omdöme utan denne är
alltid ansvarig för att bilen framförs på ett
säkert sätt, med lämplig hastighet och
med lämpligt avstånd till andra fordon
samt i enlighet med gällande trafikregler
och bestämmelser.
Annat fordon i död vinkel
Egen bil
Om bilen är på väg att lämna eget körfält samtidigt som ett annat fordon finns i den döda vinkeln
eller ett snabbt fordon i angränsande körfält närmar sig, kan funktionen hjälpa föraren styra tillbaka bilen in i eget körfält.
Även om föraren medvetet byter körfält med aktiverad körriktningsvisare utan att observera att ett
* Tillval/tillbehör. 383
FÖRARSTÖD
Aktivera/deaktivera Styrassistans
vid risk för påkörning bakifrån*
Begränsningar för Styrassistans vid
risk för påkörning bakifrån
Funktionen är valbar – föraren kan välja att ha
den På eller Av.
Funktionen kan ha begränsad funktionalitet i
vissa situationer och ingriper t.ex. inte i följande
fall:
Skifta mellan På och Av med
denna knapp i centerdisplayens
funktionsvy.
OBS
När funktionen Assistans vid kollisionsrisk
deaktiveras, stängs samtliga delfunktioner av:
•
•
•
Styrassistans vid risk för påkörning bakifrån*
Relaterad information
384
för mindre fordon som t.ex. motorcyklar
•
på vägar/körfält med otydliga eller obefintliga
sidomarkeringar
•
utanför hastighetsintervallet 60–140 km/h
(37–87 mph)
•
då styrservon arbetar med reducerad effekt –
t.ex. vid kylning på grund av överhettning (se
avsnitt "Hastighetsberoende rattmotstånd".
Styrassistans vid risk för avåkning
Styrassistans vid risk för kollision med
mötande
Trots möjligheten att stänga av funktionen
rekommenderas föraren att ha den aktiverad
eftersom den i de flesta fall kan förbättra körsäkerheten.
•
•
•
•
Styrassistans vid kollisionsrisk (s. 377)
om merparten av bilen nått in i det angränsande körfältet
OBS
Funktionen använder bilens kombinerade
Kamera- och Radarenhet vilken har vissa
generella begränsningar – se avsnitten
"Begränsningar för Kameraenhet" respektive
"Begränsningar för Radarenhet".
Förutom kamera- och radarenheten använder
funktionen även bilens bakåtriktade radar vilken
har vissa generella begränsningar en förare bör
vara medveten om – se kompletterande information i avsnitt "Begränsningar för BLIS".
Relaterad information
•
•
Andra krävande situationer kan t.ex. vara:
•
•
•
•
•
•
vägarbete
vinterväglag
smala vägar
dålig vägbeläggning
•
•
•
•
Styrassistans vid kollisionsrisk (s. 377)
Styrassistans vid risk för påkörning bakifrån*
(s. 383)
Hastighetsberoende rattmotstånd (s. 270)
Begränsningar för Kameraenhet (s. 334)
Begränsningar för radarenhet (s. 325)
Begränsningar för BLIS (s. 354)
mycket sportigt körsätt
dåligt väder med reducerad sikt.
I dessa krävande situationer kan funktionen ha
svårt att hjälpa föraren på rätt sätt – då rekommenderas att den stängs av.
Styrassistans vid risk för påkörning bakifrån*
(s. 383)
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Symboler och meddelanden för
Styrassistans vid kollisionsrisk
Ett antal symboler och meddelanden gällande
funktionen kan visas i förardisplayen.
Följande tabell visar några exempel.
Symbol
Meddelande
Innebörd
Assistans vid kollisionsrisk
I samband med att funktionen aktiveras visas ett meddelande till föraren om att systemet har
aktiverats.
Automatiskt ingrepp
Vindrutesensor
Kamerans förmåga att läsa av körbanan framför bilen är reducerad.
Sensor blockerad, se ägarmanual
Ett textmeddelande kan släckas med ett kort
tryck på
-knappen, belägen i centrum på rattens högra knappsats.
Om ett meddelande kvarstår: Kontakta verkstad –
en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Relaterad information
•
Styrassistans vid kollisionsrisk (s. 377)
385
FÖRARSTÖD
Parkeringshjälp*
Funktionen Parkeringshjälp kan hjälpa föraren
vid manövrering i trånga utrymmen genom att
indikera avstånd till hinder med ljudsignaler kombinerat med grafik i centerdisplayen.
Ljudsignal för hinder framåt och åt sidorna är
aktiv då bilen är i rörelse men upphör efter att
bilen varit stillastående ca 2 sekunder. Ljudsignal
för hinder bakåt är aktiv även då bilen står still.
VARNING
Parkeringshjälpens ljudnivå kan justeras under
pågående ljudsignal med mittkonsolens [>II]vred. Justering kan även göras i toppvyns menyalternativ Inställningar.
OBS
Bildskärmsvy med hinderzoner och sensorsektorer.
Markerad sektor indikerar var hindret befinner sig.
Ju närmare bilsymbolen är en markerad sektorruta framåt/bakåt, desto kortare är avståndet
mellan bilen och upptäckt hinder.
Sidosektorerna ändrar färg då avståndet minskar
mellan bilen och ett objekt.
Ju kortare avstånd till hindret, desto tätare ljuder
signalen. Annat ljud från ljudanläggningen dämpas automatiskt.
386
Funktionen Parkeringshjälp är ett kompletterande förarstöd med avsikt att
underlätta körningen och göra den
säkrare – den kan emellertid inte hantera
samtliga situationer vid alla trafik-, väderoch vägförhållanden.
•
Parkeringssensorerna har döda/blinda
vinklar där hinder inte kan upptäckas.
•
Var särskilt uppmärksam på människor
och djur som befinner sig nära bilen.
•
Parkeringshjälp kan inte ersätta förarens
uppmärksamhet och omdöme utan denne
är alltid ansvarig för att bilen framförs på
ett säkert sätt, med lämplig hastighet och
med lämpligt avstånd till andra fordon
samt i enlighet med gällande trafikregler
och bestämmelser.
Vid avstånd inom ca 30 cm (1 ft) till ett hinder
bakom eller framför bilen är tonen konstant och
aktiv sensors fält närmast bilsymbolen är fylld.
Vid avstånd inom ca 25 cm (0,8 ft) till ett hinder
åt sidorna är tonen intensivt pulserande och
aktivt sektorfält skiftar färg från ORANGE till
RÖD.
Centerdisplayen visar en översiktsbild med förhållandet mellan bilen och upptäckta hinder.
•
•
Förutom i sektor närmast bilsymbolen,
ges ljudvarningar bara för objekt vilka
befinner sig direkt i bilens färdväg.
Relaterad information
•
Parkeringshjälp framåt, bakåt och utmed
sidorna (s. 387)
•
•
•
Aktivera/deaktivera Parkeringshjälp (s. 388)
•
Begränsningar för Parkeringshjälp (s. 388)
Rekommenderat Underhåll för Parkeringshjälp (s. 389)
Symboler och meddelanden för Parkeringshjälp (s. 390)
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Parkeringshjälp framåt, bakåt och
utmed sidorna
Parkeringshjälp har olika parametrar beroende
på vilken del av bilen som närmar sig ett hinder.
OBS
Parkeringshjälpen deaktiveras när parkeringsbromsen ansätts eller P-läge väljs i bil med
automatisk växellåda.
Framåt
VIKTIGT
Vid montering av extraljus: Tänk på att dessa
inte får skymma sensorerna – extraljusen kan
då uppfattas som hinder.
Bakåt
Mätområdet når ut ca 1,5 meter (5 ft) bakom
bilen.
Vid backning med en till bilens elsystem elektriskt ansluten släpvagn, deaktiveras parkeringshjälpen bakåt automatiskt.
OBS
Vid backning med t.ex. släpvagn eller cykelhållare på dragkroken – utan Volvo original
släpvagnskablage – kan parkeringshjälpen
behöva stängas av manuellt för att sensorerna inte ska reagera på dessa.
Utmed sidorna
Varningssignal konstantton vid mindre än
ca 30 cm (1 ft) kvar till ett hinder 124.
Parkeringshjälpens frontsensorer aktiveras automatiskt vid motorstart. De är aktiva vid hastigheter under 10 km/h (6 mph).
Mätområdet når ut ca 80 cm (2,5 ft) framför
bilen.
Varningssignal konstantton vid mindre än
ca 30 cm (1 ft) kvar till ett hinder 124.
Sensorerna bakåt aktiveras om bilen rullar bakåt
utan ilagd växel eller då växelspaken förs till
backläge.
124Bilden
är schematisk – detaljer kan variera beroende på bilmodell.
Varningssignal intensivt pulserande vid mindre än
ca 25 cm (0,8 ft) kvar till ett hinder 124.
}}
387
FÖRARSTÖD
||
Parkeringshjälpens sidosensorer aktiveras automatiskt vid motorstart. De är aktiva vid hastigheter under 10 km/h (6 mph).
Mätområdet är ca 25 cm (0,8 ft) ut från sidorna.
Sidosensorernas detekteringsområde ökar dock
markant då framhjulens styrvinkel ökas och vid
rattutslag kan hinder upp till ca 90 cm (3 ft) snett
bakom eller framför bilen upptäckas (se även
rubrik "Sensorfält åt sidorna" i avsnitt "Sensorfält
från Parkeringshjälp för Parkeringskamera").
Aktivera/deaktivera Parkeringshjälp
Begränsningar för Parkeringshjälp
Funktionen Parkeringshjälp kan aktiveras/deaktiveras.
Funktionen Parkeringshjälp kan inte detektera
allt i samtliga situationer och kan därför ha
begränsad funktionalitet i vissa fall.
På/Av
Parkeringshjälpens front- och sidosensorer aktiveras automatiskt vid motorstart – sensorerna
bakåt om bilen rullar bakåt eller då backväxeln
väljs.
Följande exempel på begränsningar för Parkeringshjälp bör en förare vara medveten om:
Funktionen aktiveras/deaktiveras i centerdisplayens funktionsvy.
Var extra uppmärksam vid
körning bakåt då denna
symbol visas när ett släpfordon, en cykelhållare eller liknande är tillkopplat och
elektriskt anslutet till bilen.
Relaterad information
•
•
Parkeringshjälp* (s. 386)
Sensorfält från Parkeringshjälp för Parkeringskamera (s. 396)
–
Tryck på knappen Parkeringsassistans i
funktionsvyn.
> Parkeringshjälp aktiveras/deaktiveras,
knappen visar en GRÖN/GRÅ indikering.
VARNING
Symbolen indikerar att parkeringshjälpsensorerna bakåt är avstängda
och varnar då inte för några hinder.
I bil utrustad med Parkeringshjälpkamera kan
Parkeringshjälp även aktiveras/deaktiveras från
respektive kameravy.
Relaterad information
•
388
Parkeringshjälp* (s. 386)
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
VIKTIGT
Föremål som t.ex. kedjor, tunna blanka stolpar
eller låga hinder kan hamna i ”signalskugga”
och då tillfälligt inte uppfattas av sensorerna –
den pulserande tonen kan då oväntat upphöra
istället för att övergå till förväntad konstantton.
Sensorerna kan inte upptäcka höga objekt,
t.ex. utstickande lastbryggor.
•
OBS
Då en dragkrok är konfigurerad med bilens
elsystem, inkluderas dragkrokens utstick när
funktionen mäter avstånd till objekt bakom
bilen.
Rekommenderat Underhåll för
Parkeringshjälp
För att funktionen Parkeringshjälp ska fungera
optimalt måste dess sensorer rengöras regelbundet med vatten och bilschampo.
Relaterad information
•
Var i sådana här situationer extra uppmärksam och manövrera/förflytta bilen
särskilt långsamt eller avbryt pågående
parkeringsmanöver – hög risk för skada
på fordon eller andra föremål kan föreligga eftersom information från sensorerna inte alltid är tillförlitlig vid sådana
situationer.
Parkeringshjälp* (s. 386)
Parkeringssensorernas placering125.
VIKTIGT
OBS
Under vissa omständigheter kan parkeringshjälpsystemet ge falska varningssignaler vilka
orsakas av externa ljudkällor med samma ultraljudfrekvenser som systemet arbetar med.
Exempel på sådana källor är signalhorn, våta
däck på asfalt, pneumatiska bromsar, avgasljud från motorcyklar, etc.
125OBS!
Smuts, is och snö som täcker sensorerna kan
ge upphov till falska varningssignaler, reducerad eller utebliven funktion.
Relaterad information
•
Parkeringshjälp* (s. 386)
Bilden är schematisk – detaljer kan variera beroende på bilmodell.
* Tillval/tillbehör. 389
FÖRARSTÖD
Symboler och meddelanden för
Parkeringshjälp
Symboler och meddelanden för Parkeringshjälp
kan visas i förar- och/eller centerdisplayen.
Följande tabell visar några exempel.
Symbol
Meddelande
Innebörd
Parkeringshjälpsensorerna bakåt är avstängda och därför presenteras inga akustiska varningar
för hinder/objekt.
Parkeringshjälp
En eller flera av funktionens sensorer är blockerade – kontrollera och åtgärda snarast möjligt.
Sensorer blockerade, rengöring
behövs
Parkeringshjälp
Ej tillgänglig Service erfordras
Systemet fungerar inte som det ska. En verkstad bör kontaktas – en auktoriserad Volvoverkstad
rekommenderas.
Ett textmeddelande kan släckas med ett kort
tryck på
-knappen, belägen i centrum på rattens högra knappsats.
Om ett meddelande kvarstår: Kontakta verkstad –
en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Relaterad information
•
390
Parkeringshjälp* (s. 386)
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Parkeringshjälpkamera*
Dragkrok* – aktiverar/deaktiverar hjälplinje
för dragkrok*128
Parkeringshjälpkameran kan hjälpa föraren vid
manövrering i trånga utrymmen genom att indikera hinder med kamerabild och grafik i centerdisplayen.
CTA* – aktiverar/deaktiverar Cross Traffic
Alert
VARNING
Parkeringshjälpkamera är en stödfunktion vilken
aktiveras automatiskt när backväxeln väljs eller
manuellt via centerdisplayen.
Exempel på kameravy126.
Zoom127 – zooma in/ut
360°-vy* – aktiverar/deaktiverar samtliga
kameror
PAS* – aktiverar/deaktiverar Parkeringshjälp
•
Funktionen Parkeringskamera är ett kompletterande förarstöd med avsikt att
underlätta körningen och göra den
säkrare – den kan emellertid inte hantera
samtliga situationer vid alla trafik-, väderoch vägförhållanden.
•
Parkeringskamerorna har döda/blinda
vinklar där hinder inte kan upptäckas.
•
Var särskilt uppmärksam på människor
och djur som befinner sig nära bilen.
•
Föremål/hinder kan vara närmare bilen
än de upplevs vara på bildskärmen.
•
Parkeringskamerorna kan inte ersätta förarens uppmärksamhet och omdöme utan
denne är alltid ansvarig för att bilen framförs på ett säkert sätt, med lämplig
hastighet och med lämpligt avstånd till
andra fordon samt i enlighet med gällande trafikregler och bestämmelser.
Linjer – aktiverar/deaktiverar hjälplinjer
126Bilden är schematisk – detaljer kan
127Vid inzoomning släcks hjälplinjer.
128Ej tillgänglig för alla marknader.
variera beroende på bilmodell.
}}
* Tillval/tillbehör. 391
FÖRARSTÖD
||
Relaterad information
•
•
•
Parkeringskamerornas Kameravyer (s. 392)
•
•
Starta Parkeringshjälpkamera (s. 397)
Hjälplinjer för Parkeringskamera (s. 394)
Sensorfält från Parkeringshjälp för Parkeringskamera (s. 396)
Parkeringskamerornas Kameravyer
Funktionen kan visa en sammansatt 360°-vy
samt en separat vy för de fyra respektive kamerorna: bakre, främre, vänster eller höger kameravy.
360°-vy*
Begränsningar för Parkeringshjälpkamera
(s. 397)
•
Rekommenderat Underhåll av Parkeringskamera (s. 398)
•
Symboler och meddelanden för Parkeringshjälpkamera (s. 399)
•
•
Aktivera/deaktivera Parkeringshjälp (s. 388)
Från 360°-vyn kan varje kameravy aktiveras separat:
•
Tryck på bildskärmen för önskad kameras
"synfält" – t.ex. på ytan framför/ovanför frontkameran.
Vilken av kamerorna som är
aktiv, indikeras med en kamerasymbol på centerdisplayens
bilsymbol.
Är bilen även utrustad med
Parkeringshjälp* illustreras
avstånd till upptäckta hinder med fält i olika färger.
Kamerorna kan aktiveras automatiskt eller manuellt – se avsnitt "Starta Parkeringshjälpkamera”.
Cross Traffic Alert* (s. 357)
Parkeringskamerornas "synfält" med dess ungefärliga
täckområde.
Funktionen 360°-vy aktiverar samtliga parkeringskameror varvid bilens fyra sidor visas samtidigt i centerdisplayen, vilket hjälper föraren att
observera vad som finns runt bilen vid manövrering i låga hastigheter.
392
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Bakåt
Framåt
Sidorna
Kameran129 bakåt är placerad ovanför registreringsskylten.
Parkeringskameran130 framåt är placerad i grillen.
Sidokamerorna130 är placerade i respektive ytterbackspegel.
Kameran bakåt visar ett brett område bakom
bilen. För vissa modeller kan även en del av stötfångaren synas samt eventuell dragkrok.
Föremål på centerdisplayen kan upplevas luta
något – detta är normalt.
129OBS!
130OBS!
Frontkameran kan vara till hjälp vid utfart med
begränsad sikt åt sidorna, t.ex. vid passage
genom en häck. Den är aktiv i hastigheter upp till
25 km/h (16 mph) – därefter släcks frontkameran.
Om bilen inte uppnår 50 km/h (30 mph) och
hastigheten sjunker under 22 km/h (14 mph)
inom 1 minut efter att frontkameran släckts, återaktiveras kameran.
Sidokamerorna kan visa vad som finns utmed
respektive sida av bilen.
Relaterad information
•
•
Parkeringshjälpkamera* (s. 391)
Starta Parkeringshjälpkamera (s. 397)
Bilden är schematisk – detaljer kan variera beroende på bilmodell.
Bilden är schematisk – detaljer kan variera beroende på bilmodell.
* Tillval/tillbehör. 393
FÖRARSTÖD
Hjälplinjer för Parkeringskamera
Parkeringshjälpkamerorna visar med linjer på
bildskärmen var bilen befinner sig i förhållande
till omgivningen.
Linjerna på skärmen projiceras som om de
befann sig i markplan bakom bilen och är direkt
beroende av rattutslaget, vilket gör att föraren ser
den väg bilen kommer att ta – även då bilen
svänger.
Hjälplinjerna inkluderar bilens mest utstickande
detaljer, t.ex. dragkrok, ytterbackspeglar och hörn.
VIKTIGT
•
Tänk på att med kameravy bakåt vald,
visar bildskärmen endast området bakom
bilen – var då uppmärksam på bilens
sidor och front när ratten vrids vid backning.
•
Samma sak gäller omvänt – var observant
på vad som händer med bilens bakre
delar då den främre kameravyn är vald.
•
Observera att hjälplinjerna visar den kortaste vägen – var därför extra uppmärksam på att bilens sidor inte går mot/över
något då ratten vrids vid körning framåt
eller att bilens front sveps mot/över
något då ratten vrids vid backning.
OBS
Exempel131 på hjälplinjer.
Hjälplinjer visar tänkt bana för bilens yttermått
med aktuellt rattutslag – detta underlättar vid
fickparkering, backning i trånga utrymmen och vid
påkoppling av släpfordon.
131Bilden
394
är schematisk – detaljer kan variera beroende på bilmodell.
•
Vid backning med släpfordon som inte är
elektriskt kopplad till bilen visar bildskärmens hjälplinjer den väg bilen kommer
att ta – inte släpfordonets.
•
Bildskärmen visar inga hjälplinjer när en
släpvagn är elektriskt ansluten till bilens
elsystem.
•
Hjälplinjer visas inte vid inzoomning.
FÖRARSTÖD
Hjälplinjer i 360°-vy*
Hjälplinje för dragkrok*
Kameran kan med fördel användas vid tillkoppling
av ett släpfordon genom att visa en hjälplinje för
dragkrokens tänkta "bana" mot släpfordonet.
1.
Tryck på Dragkrok (1).
> Hjälplinjen för dragkrokens tänkta "bana"
visas – samtidigt släcks bilens hjälplinjer.
Hjälplinjer för både bil och dragkrok kan
inte visas samtidigt.
2.
Tryck på Zoom (2) vid behov av noggrann
manövrering.
> Kameranvyn zoomas in.
360°-vy med hjälplinjer131.
Relaterad information
Med 360°-vy visas hjälplinjer – beroende på körriktning – bakom, framför och vid sidan av bilen:
•
•
•
Parkeringshjälpkamera* (s. 391)
Vid körning framåt: Frontlinjer
Vid backning: Sidolinjer och backlinjer.
Med front- eller backkamera vald, visas hjälplinjerna oberoende av bilens körriktning.
Med en sidokamera vald, visas hjälplinjer endast
vid backning.
Dragkrok med hjälplinje131.
Dragkrok – aktivera hjälplinje för dragkrok.
Zoom – zooma in/ut.
131Bilden
är schematisk – detaljer kan variera beroende på bilmodell.
* Tillval/tillbehör. 395
FÖRARSTÖD
Sensorfält från Parkeringshjälp för
Parkeringskamera
Är bilen utrustad med Parkeringshjälp visas
avståndet i 360°-vyn med färgade fält för varje
sensor som registrerar ett hinder.
Sensorfält bakåt och framåt
Fältens färg för sensorerna bakåt och framåt
ändras med minskande avstånd till hindret – från
GULT, via ORANGE mot RÖTT.
Fältfärg bakåt
Avstånd i meter (fot)
Gul
0,6–1,5 (2,0–4,9)
Orange
0,3–0,6 (1,0–2,0)
Röd
0–0,3 (0–1,0)
Fältfärg framåt
Avstånd i meter (fot)
Gul
0,6–0,8 (2,0–2,6)
Orange
0,3–0,6 (1,0–2,0)
Röd
0–0,3 (0–1,0)
Vid RÖDA sensorfält övergår den pulserande
ljudsignalen till konstantton.
Sensorfält åt sidorna
Varningssignaler är beroende av bilens tänkta
bana. Vid rattutslag kan varning därför komma
också för hinder snett framför eller snett bakom
bilen, inte bara rakt framför eller rakt bakom.
Bildskärmen kan visa färgade sensorfält på bilsymbolen132.
132Bilden
396
är schematisk – detaljer kan variera beroende på bilmodell.
Parkeringssensorernas sektorer där hinder kan upptäckas132.
Vänster sidas främre sensorfält
Hindersektor i bilens tänkta bana framåt –
beroende av rattutslag
Sektor med RÖD fältfärg och intensivt pulserande ton
Höger sidas bakre sensorfält
Hindersektor i bilens tänkta bana bakåt –
beroende av rattutslag.
Sidofältens färg ändras med minskande avstånd
till hindret – från GULT till RÖTT.
Fältfärg sidor
Avstånd i meter (fot)
Gul
0,25–0,9 (0,8–3,0)
FÖRARSTÖD
Fältfärg sidor
Avstånd i meter (fot)
Röd
0–0,25 (0–0,8)
Vid RÖDA sensorfält övergår ljudsignalen från
pulserande till intensivt pulserande.
Relaterad information
•
Parkeringshjälpkamera* (s. 391)
Starta Parkeringshjälpkamera
Parkeringshjälpkameran startar automatiskt när
backväxeln väljs eller manuellt med en av centerdisplayens funktionsknappar.
Kameravy vid backning
Vid val av backväxel visar bildskärmen 360°-vyn
om den eller en av sidovyerna var senast använd
kameravy – annars visas backvyn.
Kameravy vid manuell kamerastart
Starta parkeringskameran med
denna knapp i centerdisplayens
funktionsvy.
Bildskärmen visar därefter i första hand den senast använda
kameravyn. Men efter varje
motorstart ersätts tidigare visad sidovy av 360°vyn och tidigare visad zoomad backvy ersätts av
backvyn.
Automatisk deaktivering av kamera
Frontvyn släcks vid 25 km/h (16 mph) för att inte
distrahera föraren – den återaktiveras automatiskt om hastigheten sänks till 22 km/h (14 mph)
inom 1 minut förutsatt att hastigheten ej överskridit 50 km/h (31 mph).
Begränsningar för
Parkeringshjälpkamera
Funktionen Parkeringshjälpkamera kan inte
detektera allt i samtliga situationer och kan därför ha begränsad funktionalitet.
Följande exempel på begränsningar för Parkeringshjälpkameran bör en förare vara medveten
om:
VARNING
Var extra uppmärksam vid
körning bakåt då denna
symbol visas när ett släpfordon, en cykelhållare eller liknande är tillkopplat och
elektriskt anslutet till bilen.
Symbolen indikerar att parkeringshjälpsensorerna bakåt är avstängda
och varnar då inte för några hinder.
OBS
Cykelhållare eller andra tillbehör monterade
bak på bilen kan skymma kamerans sikt.
Övriga kameravyer släcks vid 15 km/h (9 mph)
och återaktiveras ej.
Relaterad information
•
Parkeringshjälpkamera* (s. 391)
}}
* Tillval/tillbehör. 397
FÖRARSTÖD
||
Rekommenderat Underhåll av
Parkeringskamera
Blinda sektorer
Respektive parkeringskamera placerad vid bakre
registreringsskylthållare, i grillen samt i båda
ytterbackspeglar, behöver ett visst mått av
underhåll.
Rengör kameralinser regelbundet med ljummet
vatten och bilschampo – försiktigt så inte linsen
repas.
OBS
Bilens vänstra kamera är ur funktion.
Det finns "blinda" sektorer mellan kamerornas synfält.
I 360°-vyn kan hinder/föremål "försvinna" i skarvarna mellan de individuella kamerorna.
VARNING
Var uppmärksam på att även om det ser ut
som att en förhållandevis liten del av bilden är
skymd kan det medföra att en relativt stor
sektor är dold och hinder kan därför förbli
oupptäckt tills bilen är mycket nära hindret.
Defekt kamera
Om en kamerasektor är SVART
och innehåller den här symbolen innebär det att den kameran är ur funktion.
Håll kameralinsen ren från smuts, snö och is
för bästa funktion. Detta är speciellt viktigt vid
dåliga ljusförhållanden.
Svart kamerasektor
En svart kamerasektor visas även vid följande tillfällen, men då utan symbol för defekt kamera:
•
•
•
öppen dörr
Relaterad information
öppen baklucka
•
Parkeringshjälpkamera* (s. 391)
infälld ytterspegel.
Ljusförhållanden
Kamerabilden justeras automatiskt efter rådande
ljusförhållande. Det gör att bilden kan variera
något i ljusstyrka och kvalitet. Dåliga ljusförhållanden kan resultera i reducerad bildkvalitet.
Relaterad information
•
Parkeringshjälpkamera* (s. 391)
Följande bild visar ett exempel.
398
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Symboler och meddelanden för
Parkeringshjälpkamera
Symboler och meddelanden för Parkeringshjälpkamera kan visas i förar- och/eller centerdisplayen.
Följande tabell visar exempel.
Symbol
Meddelande
Innebörd
Parkeringshjälpsensorerna bakåt är avstängda och därför presenteras inga akustiska varningar
och fältmarkeringar för hinder/objekt.
Kameran är ur funktion.
Parkeringshjälp
En eller flera av funktionens sensorer är blockerade – kontrollera och åtgärda snarast möjligt.
Sensorer blockerade, rengöring
behövs
Parkeringshjälp
Ej tillgänglig Service erfordras
Ett textmeddelande kan släckas med ett kort
tryck på
-knappen, belägen i centrum på rattens högra knappsats.
Systemet fungerar inte som det ska. En verkstad bör kontaktas – en auktoriserad Volvoverkstad
rekommenderas.
Om ett meddelande kvarstår: Kontakta verkstad –
en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Relaterad information
•
Parkeringshjälpkamera* (s. 391)
* Tillval/tillbehör. 399
FÖRARSTÖD
Aktiv parkeringshjälp*
(PAP133)
Den Aktiva parkeringshjälpen
hjälper
föraren att parkera i eller lämna en parkeringsficka.
•
PAP kontrollerar först om ett
utrymme är tillräckligt stort och
styr sedan in bilen i utrymmet.
Centerdisplayen visar med
symboler, grafik och text vilka
olika moment som ska utföras
VARNING
Relaterad information
Funktionen PAP är ett kompletterande
förarstöd med avsikt att underlätta körningen och göra den säkrare – den kan
emellertid inte hantera samtliga situationer vid alla trafik-, väder- och vägförhållanden.
•
Varianter av parkering med Aktiv parkeringshjälp (s. 401)
•
•
Parkera med Aktiv parkeringshjälp (s. 402)
•
Var särskilt uppmärksam på människor
och djur som befinner sig nära bilen.
•
PAP kan inte ersätta förarens uppmärksamhet och omdöme utan denne är alltid
ansvarig för att bilen framförs på ett
säkert sätt, med lämplig hastighet och
med lämpligt avstånd till andra fordon
samt i enlighet med gällande trafikregler
och bestämmelser.
och när.
Lämna parkering med Aktiv parkeringshjälp
(s. 404)
•
Begränsningar för Aktiv parkeringshjälp*
(s. 405)
•
Rekommenderat Underhåll för Aktiv parkeringshjälp (s. 407)
•
Meddelanden för Aktiv parkeringshjälp*
(s. 408)
OBS
Funktionen PAP mäter utrymme och styr
bilen – förarens uppgift är att:
•
•
•
•
•
133Park
400
hålla noggrann uppsikt runt bilen
följa centerdisplayens instruktioner
välja växel (bakåt/framåt) – ett "pling"ljud talar om när föraren ska byta växel
reglera och hålla säker hastighet
bromsa och stanna.
Assist Pilot
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Varianter av parkering med Aktiv
parkeringshjälp
Vinkelrät parkering
Relaterad information
•
•
Aktiv parkeringshjälp PAP134 kan användas vid
följande varianter av parkering.
Aktiv parkeringshjälp* (s. 400)
Lämna parkering med Aktiv parkeringshjälp
(s. 404)
Parallellparkering
Princip för vinkelrät parkering.
PAP-funktionen parkerar bilen med följande delmoment:
Princip för parallell- eller fickparkering.
PAP-funktionen parkerar bilen med följande delmoment:
1.
Parkeringsutrymme söks och kontrollmäts.
2.
Bilen styrs in i utrymmet under backning.
3.
Bilen positioneras i utrymmet med hjälp av
körning framåt/bakåt.
Med funktionen Kör ut kan en parallellparkerad
bil även få hjälp av PAP med att lämna parkeringsfickan – se avsnitt "Lämna parkering med
Aktiv parkeringshjälp".
134Park
1.
Parkeringsutrymme söks och kontrollmäts.
2.
Bilen styrs in i utrymmet under backning och
positioneras i utrymmet med hjälp av körning
framåt/bakåt.
OBS
En vinkelrät parkerad bil kan inte få hjälp av
PAP-funktionen Kör ut med att lämna en
parkeringsficka – den funktionen ska bara
användas för en parallellparkerad bil.
Assist Pilot
* Tillval/tillbehör. 401
FÖRARSTÖD
Parkera med Aktiv parkeringshjälp
Den Aktiva parkeringshjälpen (PAP135) hjälper
föraren att parkera via tre delmoment. Funktionen
kan även hjälpa föraren att lämna en parkeringsficka.
OBS
Funktionen PAP mäter utrymme och styr
bilen – förarens uppgift är att:
•
•
•
Parkera
PAP parkerar bilen med följande delmoment:
1.
Parkeringsutrymme söks och kontrollmäts.
hålla noggrann uppsikt runt bilen
2.
Bilen styrs in i utrymmet under backning.
följa centerdisplayens instruktioner
3.
Bilen positioneras i utrymmet – systemet kan
då begära att föraren ska skifta växel.
välja växel (bakåt/framåt) – ett "pling"ljud talar om när föraren ska byta växel
reglera och hålla säker hastighet
•
•
OBS
Avståndet mellan bilen och parkeringsfickor
ska vara 0,5–1,5 meter (1,6–5,0 ft) då PAP
söker parkeringsutrymme.
bromsa och stanna.
Symboler, grafik och/eller text visar på centerdisplayens bildskärm när de olika momenten ska
utföras.
Princip för parallell parkering.
Söka och kontrollmäta parkeringsfickor
Funktionen kan aktiveras i centerdisplayens funktionsvy.
Den kan även nås från kameravyerna.
PAP kan aktiveras om följande kriterier är uppfyllda efter motorstart:
•
•
Inget släpfordon är kopplat till bilen
Hastigheten måste vara lägre än 30 km/h
(20 mph).
135Park
402
Assist Pilot
Princip för vinkelrät parkering.
Gör så här:
FÖRARSTÖD
1.
Kör i högst 30 km/h (20 mph) inför en parallell parkering eller högst 20 km/h (12 mph)
inför en vinkelrät parkering.
2.
Tryck på knappen Kör in i funktionsvyn eller i
kameravyn.
> PAP söker av och kontrollerar om en parkeringsyta är tillräckligt stor.
3.
Var beredd att stanna bilen då grafik och
meddelande på centerdisplayen säger att en
lämplig parkeringsficka har hittats.
> Ett popup-fönster visas.
4.
Välj Parallell parkering eller Vinkelrät
parkering och lägg i backväxeln.
Backa in i parkeringsutrymmet
1.
Kontrollera att det är fritt bakåt och lägg i
backväxeln.
2.
Backa långsamt och försiktigt utan att röra
ratten – och inte fortare än 7 km/h (4 mph).
3.
Var beredd att stanna bilen då grafik och
meddelande på centerdisplayen ger den
instruktionen.
OBS
Parallell.
OBS
PAP söker utrymme för parkering, visar
instruktioner och styr in bilen på bilens passagerarsida. Men om så önskas kan bilen parkeras även på förarsidan av gatan:
•
Gör så här för att backa in bilen i parkeringsutrymmet:
•
Håll händerna borta från ratten då PAPfunktionen är aktiverad.
•
Se till att ratten inte hindras på något sätt
och kan rotera fritt.
•
För att uppnå bästa resultat – vänta tills
ratten vridits färdigt innan körning bakåt/
framåt påbörjas.
Aktivera körriktningsvisaren åt förarsidan
– då söker systemet parkeringsutrymme
på den sidan av bilen istället.
Vinkelrät.
}}
403
FÖRARSTÖD
||
Positionera bilen i parkeringsutrymmet
2.
Var beredd att stanna bilen då grafik och
meddelande på centerdisplayen ger den
instruktionen.
3.
Lägg i backväxeln och kör sakta bakåt.
4.
Var beredd att stanna bilen då grafik och
meddelande på centerdisplayen ger den
instruktionen.
Funktionen stängs av automatiskt i kombination
med att grafik och meddelande visar att parkeringen är avslutad. Föraren kan dock behöva göra
en extra korrigering efteråt – endast föraren kan
bedöma när bilen är ordentligt parkerad.
Lämna parkering med Aktiv
parkeringshjälp
Funktionen Kör ut kan hjälpa föraren att lämna
en parkeringsficka.
OBS
Att lämna en parkeringsficka med funktionen
Kör ut ska endast användas för en parallellparkerad bil – den fungerar inte för en vinkelrät parkerad bil.
Funktionen Kör ut aktiveras i
centerdisplayens funktionsvy
eller i kameravyn.
Parallell.
VIKTIGT
Varningsavståndet är kortare när sensorerna
används av PAP jämfört med när Parkeringshjälp använder sensorerna.
Relaterad information
•
Vinkelrät.
Gör så här:
1.
404
För växelväljaren till D-läge, vänta tills ratten
vridits och kör sakta framåt.
Gör så här:
1.
Tryck på knappen Kör ut i funktionsvyn eller
i kameravyn.
2.
Välj med körriktningsvisaren åt vilket håll
bilen ska lämna parkeringsfickan.
3.
Var beredd att stanna bilen då grafik och
meddelande på centerdisplayen ger den
instruktionen – följ instruktionerna på samma
sätt som vid parkeringsförfarandet.
Aktiv parkeringshjälp* (s. 400)
Observera att ratten kan "fjädra" tillbaka då funktionen avslutas – föraren kan då behöva vrida
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
ratten tillbaka till maximalt rattutslag för att kunna
lämna parkeringsfickan.
Begränsningar för Aktiv
parkeringshjälp*
Om PAP anser att föraren kan lämna parkeringsfickan utan någon extra manöver kommer funktionen att avslutas, även om det kan tyckas att
bilen är kvar i parkeringsfickan.
Funktionen Aktiv parkeringshjälp PAP136 kan inte
detektera allt i samtliga situationer och kan därför ha begränsad funktionalitet.
Relaterad information
•
VARNING
•
Funktionen PAP är ett kompletterande
förarstöd med avsikt att underlätta körningen – den kan emellertid inte hantera
samtliga situationer vid alla trafik-, väderoch vägförhållanden.
•
Var särskilt uppmärksam på människor
och djur som befinner sig nära bilen.
•
Tänk på att bilens front kan svänga ut
mot mötande trafik under parkeringsmanövern.
•
Objekt belägna högre än sensorernas
detekteringsområde inkluderas inte när
parkeringsmanövern beräknas vilket kan
leda till att PAP kan svänga in i parkeringsfickan för tidigt – därför bör sådana
parkeringsfickor undvikas.
•
PAP kan inte ersätta förarens uppmärksamhet och omdöme utan denne är alltid
ansvarig för att bilen framförs på ett
säkert sätt, med lämplig hastighet och
med lämpligt avstånd till andra fordon
samt i enlighet med gällande trafikregler
och bestämmelser.
Aktiv parkeringshjälp* (s. 400)
Följande exempel på begränsningar för Aktiv parkeringshjälp bör en förare vara medveten om:
136Park
Assist Pilot
}}
* Tillval/tillbehör. 405
FÖRARSTÖD
||
Parkering avbryts
OBS
En parkeringssekvens avbryts:
•
•
om föraren rör ratten
•
om föraren trycker på Avbryt i centerdisplayen
•
vid ingrepp av de låsningsfria bromsarna eller
den Elektroniska stabilitetskontrollen – t.ex.
ett hjul tappar fästet vid halt väglag
•
då styrservon arbetar med reducerad effekt –
t.ex. vid kylning på grund av överhettning (se
avsnitt "Hastighetsberoende rattmotstånd".
om bilen framförs för fort – över 7 km/h
(4 mph)
Ett meddelande i centerdisplayen informerar i
förekommande fall om varför parkeringssekvensen avbröts.
VIKTIGT
Under vissa omständigheter kan PAP inte
hitta parkeringsfickor – en anledning kan vara
att sensorerna störs av externa ljudkällor vilka
avger samma ultraljudfrekvenser systemet
arbetar med.
Exempel på sådana källor är bl.a. signalhorn,
våta däck på asfalt, pneumatiska bromsar,
avgasljud från motorcyklar, m.m.
137Med
406
Smuts, is och snö som täcker sensorerna
reducerar funktionen och kan omöjliggöra
mätning.
•
Använd godkända däck137 med korrekt däcktryck – det påverkar PAP:s förmåga att parkera.
•
PAP utgår från på aktuell plats parkerade
fordons placering – är dessa olämpligt uppställda kan t.ex. den egna bilens däck och
fälgar skadas mot trottoarkanter.
•
Vinkelräta parkeringsfickor kan missas eller
erbjudas i onödan om en parkerad bil sticker
ut mer än övriga parkerade bilar.
•
PAP är konstruerad för parkering på raka
gator – inte i kraftiga böjar eller svängar. Se
därför till att bilen är parallell med aktuella
parkeringsfickor då PAP mäter utrymmet.
Föraransvar
Föraren bör ha i minnet att PAP är ett hjälpmedel
– inte en ofelbar helautomatisk funktion. Därför
måste föraren vara beredd att avbryta ett parkeringsmoment.
Det finns även några detaljer att tänka på i samband med parkering, t.ex:
•
Föraren är alltid ansvarig för bedömning av
att det utrymme PAP erbjuder är lämpligt för
parkering.
•
Använd inte PAP om snökedjor eller reservhjul är monterade.
•
Använd inte PAP om lastade föremål sticker
utanför bilen.
•
Kraftigt regn eller snöfall kan medföra att
parkeringsfickan inte mäts på ett korrekt sätt.
•
Under sökning och kontrollmätning av parkeringsutrymme kan PAP missa objekt placerade långt in i ett utrymme.
•
Parkeringsfickor på smala gator kan inte alltid erbjudas eftersom nödvändigt utrymme
för manövrering kanske inte är tillräckligt.
VIKTIGT
Byte till annan godkänd fälg- och/eller däckdimension kan medföra en förändrad däckomkrets vilket innebär att PAP-systemets
parametrar då kan behöva uppdateras. Rådfråga en verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Relaterad information
•
•
•
Aktiv parkeringshjälp* (s. 400)
Parkera med Aktiv parkeringshjälp (s. 402)
Hastighetsberoende rattmotstånd (s. 270)
”godkända däck” avses däck av samma typ och fabrikat som originalmonterats vid nyleverans från fabrik.
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Rekommenderat Underhåll för Aktiv
parkeringshjälp
För att funktionen Aktiv parkeringshjälp PAP138
ska fungera optimalt måste dess sensorer rengöras regelbundet med vatten och bilschampo.
Parkeringssensorernas placering139.
OBS
Smuts, is och snö som täcker sensorerna kan
ge upphov till falska varningssignaler, reducerad eller utebliven funktion.
Relaterad information
•
Aktiv parkeringshjälp* (s. 400)
138Park Assist Pilot
139OBS! Bilden är schematisk
– detaljer kan variera beroende på bilmodell.
* Tillval/tillbehör. 407
FÖRARSTÖD
Meddelanden för Aktiv
parkeringshjälp*
Meddelanden för Aktiv parkeringshjälp PAP140
kan visas i förar- och/eller centerdisplayen.
Följande tabell visar exempel.
Meddelande
Innebörd
Parkeringshjälp
En eller flera av funktionens sensorer är blockerade – kontrollera och åtgärda snarast möjligt.
Sensorer blockerade, rengöring behövs
Parkeringshjälp
Ej tillgänglig Service erfordras
Systemet fungerar inte som det ska. En verkstad bör kontaktas – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Ett textmeddelande kan släckas med ett kort
tryck på
-knappen, belägen i centrum på rattens högra knappsats.
Om ett meddelande kvarstår: Kontakta verkstad –
en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Relaterad information
•
Aktiv parkeringshjälp* (s. 400)
140Park
408
Assist Pilot
* Tillval/tillbehör.
HYBRIDINFORMATION
HYBRIDINFORMATION
Allmänt om Twin Engine
Viktigt att känna till
Twin Engine körs som en helt vanlig bil, men
vissa funktioner skiljer sig från en bil som drivs
enbart av bensin eller diesel. Elmotorn driver
bilen huvudsakligen i låga hastigheter, bensinmotorn i högre hastigheter samt vid mer aktiv
körning.
Strömlös bil
Tänk på att när bilen är strömlös fungerar inte
viktiga funktioner såsom bromsar, servostyrning,
etc.
I förardisplayen visas en del unik information för
Twin Engine – laddningsinformation, valt körläge,
körsträcka till tomt batteri samt hybridbatteriets
laddningsnivå.
Under körning är det möjligt att försätta bilen i
olika körlägen t.ex. endast eldrift eller vid behov
av kraft, både el- och bensinmotor. Bilen beräknar en optimal kombination av körbarhet, körupplevelse, miljöbelastning samt bränsleekonomi
utefter valt körläge.
För att bilen ska fungera optimalt gäller det att
hybridbatteriet med tillhörande elektriska drivsystem samt bensinmotorn och dess drivsystem har
korrekt arbetstemperatur. Batterikapaciteten kan
reduceras väsentligt om batteriet är för kallt eller
för varmt. Genom förkonditionering förbereds
bilens drivsystem och kupén innan avfärd, så att
både slitage och energibehov under färd minskas. Räckvidden för hybridbatteriet ökar.
Hybridbatteriet som driver elmotorn laddas via
laddkabel men kan även laddas vid mjuk inbromsning och vid motorbroms i växelläge B. Hybridbatteriet kan även laddas med bilens motor.
410
VARNING
Vid strömlös bil med avstängd el- och bränslemotor är det inte möjligt att bromsa bilen.
VARNING
Ett flertal komponenter i bilen arbetar med
högvoltsspänning som kan vara farlig vid felaktiga ingrepp. Dessa komponenter och alla
orangefärgade kablar får endast hanteras av
behörig personal.
Rör ingenting som inte är tydligt beskrivet i ägarmanualen.
Relaterad information
Bogsering inte tillåten
Bogsering av Twin Engine är inte tillåten eftersom elmotorn tar skada.
Exteriört motorljud
VARNING
Tänk på att bilen inte avger något motorljud
när den endast drivs av elmotorn och därför
kan vara svår att uppfatta för barn, fotgängare,
cyklister och djur. Detta gäller speciellt i låga
farter, t.ex. på parkeringsplatser.
Högvoltsspänning
•
•
•
•
Laddning av hybridbatteriet (s. 411)
Hybridmätare (s. 78)
Körlägen (s. 451)
Starta och stänga av förkonditionering
(s. 213)
•
•
Hybridbatteri (s. 616)
•
•
Växellägen för automatisk växellåda (s. 444)
Faktorer som påverkar räckvidden vid eldrift
(s. 465)
Bogsering (s. 484)
HYBRIDINFORMATION
Laddning av hybridbatteriet
Laddning med fast kontrollenhet enligt
mode 31
Förutom bränsletank som i en konventionell bil är
bilen utrustad med ett uppladdningsbart batteri –
ett så kallat hybridbatteri av typen litium-jon.
På vissa marknader är kontrollenheten fast installerad i en laddstation kopplad till elnätet. Laddkabeln har då ingen egen kontrollenhet. Istället
har den ett speciellt kontaktdon som användas
för att koppla laddkabeln till laddstationen. Följ
instruktioner på laddstationen.
Hybridbatteriet laddas med hjälp av en laddkabel
vilken är placerad i ett förvaringsfack i lastutrymmet.
Laddning med bensinmotor
OBS
Volvo rekommenderar en laddkabel enligt IEC
62196 och IEC 61851 som stöder temperaturövervakning.
Laddkabelhandtag och laddintag.
Laddstatus indikeras på tre sätt:
Tiden det tar för hybridbatteriet att laddas är
beroende av vilken laddström som används.
OBS
Hybridbatteriets kapacitet minskar något med
ålder och användning, vilket kan resultera i
ökad användning av bensinmotorn och därigenom något ökad bränsleförbrukning.
VARNING
Byte av hybridbatteri får endast utföras av
verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad
rekommenderas.
1 Europeisk
standard - EN 61851-1.
•
•
•
Indikatorer på laddkabelns kontrollenhet.
Indikeringslampa i bilens laddintag.
Bild och text i förardisplayen.
Startbatteriet laddas när laddning av hybridbatteriet sker och avbryts när hybridbatteriet är
fulladdat.
Om hybridbatteriets temperatur är under –10 ºC
(14 ºF) eller över 40 ºC (104 ºF) kan det innebära att vissa av bilens funktioner förändras eller
uteblir eftersom hybridbatteriers kapacitet reduceras utanför detta temperaturintervall.
Bilen genererar ström till batteriet och batteriet laddas,
t.ex. vid lätt tryck på bromspedalen eller vid motorbromsning i utförsbacke.
Eldrift är inte möjlig i de fall temperaturen i batteriet är för låg eller hög. Om körläge PURE då är
valt startar förbränningsmotorn.
•
Bilen kan också generera ström till hybridbatteriet och batteriet laddas.
Vid mjuk inbromsning med bromspedalen
återladdas hybridbatteriet. Bilens rörelse-
}}
411
HYBRIDINFORMATION
energi omvandlas då till elektrisk energi som
används för att ladda hybridbatteriet.
||
•
I växelläge B elmotorbromsar bilen när gaspedalen släpps, samtidigt återladdas hybridbatteriet.
•
Hybridbatteriet kan även laddas med bilens
förbränningsmotor.
Relaterad information
•
•
•
Starta laddning av hybridbatteriet (s. 416)
•
Laddstatus i laddkabelns kontrollenhet
(s. 420)
•
•
•
2
Säkring
Normalt ingår flera 230 V-förbrukare i en säkringskrets, varför ytterligare förbrukare (t.ex.
belysning, dammsugare, borrmaskin etc.) kan finnas på samma säkring.
När laddkabeln aktiveras visar förardisplayen ett
meddelande och en lampa tänds i bilens laddintag. Laddströmmen används huvudsakligen till
batteriladdning men nyttjas även till förkonditionering av bilen. När bilens hybridbatteri laddas så
laddas samtidigt även startbatteriet.
•
•
•
•
Öppna och stänga luckan till laddintaget
(s. 415)
•
•
•
•
•
412
Laddkabel (s. 413)
Laddström (s. 412)
Laddström
Laddström används till laddning av hybridbatteriet samt förkonditionering av bilen. Laddning sker med en laddkabel ansluten till bilens
laddintag och ett 230 V-uttag2 (växelström).
Avsluta laddningen av hybridbatteriet
(s. 425)
Laddstatus i bilens laddintag (s. 418)
VIKTIGT
Lossa aldrig laddkabeln från 230 V-uttaget
(växelström) under pågående laddning – risken finns då att 230 V-uttaget kan skadas.
Avbryt alltid laddningen först och koppla därefter loss laddkabeln – först från bilens laddintag och därefter från 230 V-uttaget.
Laddstatus i bilens förardisplay (s. 423)
Symboler och meddelanden gällande Twin
Engine i förardisplayen (s. 426)
OBS
•
Vid mycket kallt eller varmt väder används
en del av laddströmmen för att värma/
kyla hybridbatteriet och kupén vilket medför längre laddtid.
•
Laddtiden förlängs om förkonditionering
har valts. Tidsåtgång beror huvudsakligen
på yttertemperaturen.
Växellägen för automatisk växellåda (s. 444)
Ändra körläge (s. 455)
Långtidsförvaring av fordon med hybridbatteri
(s. 428)
Spänningen i uttaget kan variera beroende på marknad.
Relaterad information
•
Laddkabel (s. 413)
Laddstatus i bilens förardisplay (s. 423)
Laddstatus i bilens laddintag (s. 418)
Starta och stänga av förkonditionering
(s. 213)
Avsluta laddningen av hybridbatteriet
(s. 425)
HYBRIDINFORMATION
Laddkabel
Laddkabeln med dess kontrollenhet används för
att ladda bilens hybridbatteri.
VARNING
•
Laddkabeln har en inbyggd jordfelsbrytare. Laddning får endast göras med jordade och godkända uttag.
•
Barn bör hållas under uppsikt i närheten
av laddkabeln när den är ansluten.
•
Högspänning finns i laddkabeln. Kontakt
med högspänning kan orsaka dödsfall
eller allvarliga personskador.
•
Använd inte laddkabeln om den är skadad
på något sätt. Skadad eller ej fungerande
laddkabel får endast repareras av verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad
rekommenderas.
•
Placera alltid laddkabeln så att man inte
kör över den, trampar på den, snubblar
över den eller på annat sätt skadar den,
eller orsakar personskador.
Använd endast laddningskabeln som följde
med bilen eller en ersättningskabel som är
rekommenderad av Volvo.
•
Koppla bort laddaren från vägguttaget
innan den rengörs.
Specifikationer, laddkabel
Se även tillverkarens instruktioner för användning av laddkabeln och dess komponenter.
Laddkabeln är placerad i förvaringsfacket under lastrummets golvlucka.
VARNING
Kapslingsklass
Omgivningstemperatur
IP67
•
Anslut aldrig laddningskabeln till en förlängningssladd eller förgreningsdosa.
VIKTIGT
Grenuttag, förlängningskablage, överspänningsskydd eller liknande enheter får ej
användas tillsammans med laddkabeln då det
kan medföra risk för brand, elchock etc.
Adapter mellan 230 V-uttaget (växelström)
och laddkabeln får enbart användas om adaptern är godkänd enligt IEC 61851 och IEC
62196.
VIKTIGT
Lossa aldrig laddkabeln från 230 V-uttaget
(växelström) under pågående laddning – risken finns då att 230 V-uttaget kan skadas.
Avbryt alltid laddningen först och koppla därefter loss laddkabeln – först från bilens laddintag och därefter från 230 V-uttaget.
VIKTIGT
Rengör laddkabeln med en ren trasa fuktad
med vatten eller ett milt rengöringsmedel.
Använd inte kemikalier eller lösningsmedel.
Laddkabeln och dess tillhörande delar får inte
översköljas eller nedsänkas i vatten.
–32 ºC till 50 ºC
(–25 ºF till 122 ºF)
}}
413
HYBRIDINFORMATION
||
VIKTIGT
Undvik att utsätta kontrollenheten och dess
stickpropp för direkt solljus. Överhettningsskyddet i stickproppen riskerar i så fall att
reducera eller avbryta laddningen av hybridbatteriet.
Relaterad information
•
•
Jordfelsbrytare i laddkabeln (s. 414)
•
Laddning av hybridbatteriet (s. 411)
Temperaturövervakning av laddkabeln
(s. 415)
Jordfelsbrytare i laddkabeln
VIKTIGT
Laddkabelns kontrollenhet har en inbyggd jordfelsbrytare som skyddar bilen och användaren
från elektriska stötar orsakade av systemfel.
Jordfelsbrytaren skyddar inte 230 V-uttaget
(växelström)/elinstallationen.
VARNING
Laddning av hybridbatteriet får endast göras
med jordade och godkända 230 V-uttag (växelström). Om kapaciteten för uttaget eller säkringskretsen är okänd, låt en licenserad elektriker kontrollera kapaciteten. Att ladda över en
säkerhetskrets kapacitet kan leda till brand
eller skada säkringskretsen.
VARNING
•
3
414
Lysdiod (Light Emitting Diode)
Laddkabelns överströmsskydd hjälper till
att skydda bilens laddningssystem, men
kan inte garantera att en överbelastning
aldrig förekommer.
•
Använd aldrig synligt slitna eller skadade
eluttag. Det kan orsaka brand eller allvarliga skador.
•
Anslut aldrig laddkabeln till en förlängningskabel.
•
Underhåll eller byte av hybridbatteriet får
endast utföras av en utbildad och kvalificerad Volvo-servicetekniker.
Kontrollenhetens LED3-lampor.
LED-lampa 1
LED-lampa 2
Om kontrollenhetens inbyggda jordfelsbrytare
löser ut blinkar LED-lampa 2 rött medan LEDlampa 1 är släckt – kontrollera 230 V-uttaget
(växelström).
Relaterad information
•
•
Laddkabel (s. 413)
Laddstatus i laddkabelns kontrollenhet
(s. 420)
HYBRIDINFORMATION
Temperaturövervakning av
laddkabeln
VIKTIGT
Om temperaturövervakningen automatiskt har
sänkt laddströmmen vid upprepade tillfällen
och laddningen avbrutits måste orsaken till
överhettningen utredas och åtgärdas.
För att bilens hybridbatteri ska laddas säkert
varje gång, har laddkabelns kontrollenhet samt
stickkontakt inbyggda övervakningsanordningar
av temperaturen.
Temperaturövervakningen sker dels i kontrollenheten och dels i stickkontakten.
Öppna och stänga luckan till
laddintaget
Luckan till hybridbatteriets laddintag öppnas
manuellt.
Relaterad information
•
Laddkabel (s. 413)
OBS
Volvo rekommenderar en laddkabel enligt IEC
62196 och IEC 61851 som stöder temperaturövervakning.
Övervakning i kontrollenheten
Laddningen stängs av om temperaturen i kontrollenheten blir för hög, detta för att skydda
elektroniken. Det kan t.ex. ske vid hög yttertemperatur och/eller kraftigt solljus direkt på kontrollenheten.
Övervakning i stickkontakten
Om temperaturen i strömkällan, till vilken laddkabeln är kopplad, blir för hög reduceras laddströmmen. Om temperaturen överstiger en kritisk
gräns avbryts laddningen helt.
Lås först upp bilen med fjärrnyckeln.
Tryck in den bakre delen av luckan och släpp.
Öppna luckan.
Stängning av laddintagets lucka görs i omvänd
ordning.
OBS
Eftersom luckan är låst under körning måste
bilen låsas upp igen för att luckan ska kunna
öppnas.
}}
415
HYBRIDINFORMATION
||
Relaterad information
•
•
•
Starta laddning av hybridbatteriet (s. 416)
Avsluta laddningen av hybridbatteriet
(s. 425)
Laddning av hybridbatteriet (s. 411)
Starta laddning av hybridbatteriet
Bilens hybridbatteri laddas med laddkabel
mellan bilen och ett 230 V-uttag4 (växelström).
VARNING
•
Laddning av hybridbatteriet får enbart ske
med maximal tillåten eller lägre laddström
enligt gällande lokala och nationella
rekommendationer för hybridladdning från
230 V-uttag (växelström)/stickpropp.
•
Laddning av hybridbatteriet får ske enbart
från godkända skyddsjordade 230 Vuttag5 eller från laddstation med av Volvo
tillhandahållen lös laddsladd (Mode 3).
•
Kontrollenhetens jordfelsbrytare skyddar
bilen, men det kan ändå finnas risk för
överbelastning av 230 V-nätet.
•
Undvik synligt slitna eller skadade nätuttag då de vid användning kan leda till
brand- och/eller personskada.
•
•
Använd aldrig förlängningskabel.
Använd endast laddningskabeln som följer med
bilen eller en ersättningskabel som är rekommenderad av Volvo.
VIKTIGT
Anslut aldrig laddkabeln när risk för åska eller
blixtnedslag föreligger.
OBS
Volvo rekommenderar en laddkabel enligt IEC
62196 och IEC 61851 som stöder temperaturövervakning.
4
5
416
Spänningen i uttaget kan variera beroende på marknad.
Eller likvärdiga uttag med annan spänning beroende på marknad.
Använd aldrig adapter.
HYBRIDINFORMATION
VARNING
•
Laddkabeln har en inbyggd jordfelsbrytare. Laddning får endast göras med jordade och godkända uttag.
•
Barn bör hållas under uppsikt i närheten
av laddkabeln när den är ansluten.
•
Högspänning finns i laddkabeln. Kontakt
med högspänning kan orsaka dödsfall
eller allvarliga personskador.
•
Använd inte laddkabeln om den är skadad
på något sätt. Skadad eller ej fungerande
laddkabel får endast repareras av verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad
rekommenderas.
•
Placera alltid laddkabeln så att man inte
kör över den, trampar på den, snubblar
över den eller på annat sätt skadar den,
eller orsakar personskador.
•
Koppla bort laddaren från vägguttaget
innan den rengörs.
•
Anslut aldrig laddningskabeln till en förlängningssladd eller förgreningsdosa.
Se även tillverkarens instruktioner för användning av laddkabeln och dess komponenter.
VIKTIGT
Kontrollera att 230 V-uttaget (växelström) har
tillräcklig strömkapacitet för laddning av elfordon – vid osäkerhet bör uttaget kontrolleras
av en fackman.
Ta fram laddkabeln från förvaringsfacket under
lastgolvet. Observera att bilen ska vara avstängd
inför laddning.
Öppna laddluckan. Avlägsna laddhandtagets
skyddslock och tryck sedan fast handtaget
hela vägen in i uttaget till bilen.
Anslut laddkabeln till ett 230 V-uttag.
Använd aldrig förlängningskabel.
Kläm fast laddhandtagets skyddslock som
bilden visar.
VIKTIGT
För att undvika skador på lacken, t.ex. vid kraftig blåst, placera laddhandtagets skyddslock
så att det inte vidrör bilen.
}}
417
HYBRIDINFORMATION
||
4.
Laddkabelns laddhandtag spärras/låses fast
och laddning startar inom 5 sekunder. När
laddningen startats blinkar LED-lampan i laddintaget med grönt sken. Förardisplayen visar
återstående beräknad laddtid eller om laddningen inte fungerar som den ska.
Batteriladdning kan avbrytas en stund om
bilen låses upp:
•
och dörren öppnas – laddning återstartar
inom några minuter.
•
utan att dörren öppnas – bilen återlåses
automatiskt. Laddning återstartar efter
1 minut.
VIKTIGT
Lossa aldrig laddkabeln från 230 V-uttaget
(växelström) under pågående laddning – risken finns då att 230 V-uttaget kan skadas.
Avbryt alltid laddningen först och koppla därefter loss laddkabeln – först från bilens laddintag och därefter från 230 V-uttaget.
Vid laddning kan kondensvatten från luftkonditioneringen droppa under bilen. Detta är normalt
och sker på grund av kylning av hybridbatteriet.
Relaterad information
•
•
418
Laddning av hybridbatteriet (s. 411)
Öppna och stänga luckan till laddintaget
(s. 415)
•
•
•
•
Laddstatus i bilens laddintag (s. 418)
Laddstatus i bilens laddintag
Laddstatus i bilens förardisplay (s. 423)
I laddintaget visas status för laddningen med en
LED-lampa.
Laddstatus i laddkabelns kontrollenhet
(s. 420)
Avsluta laddningen av hybridbatteriet
(s. 425)
LED-lampans placering i bilens laddintag.
LED-lampan visar aktuell status under pågående
laddning. Om LED-lampan inte lyser, kontrollera
att kabeln sitter ordentligt i vägguttaget och uttaget i bilen. Vit, röd eller gul lampa aktiveras när
kupébelysningen tänds – de fortsätter att lysa en
stund efter att kupébelysningen slocknat.
LED-lampans
sken
Innebörd
Vitt
Ledljus.
Gult
VäntlägeA – väntar på att
laddning ska starta.
HYBRIDINFORMATION
LED-lampans
sken
Innebörd
Blinkande
grönt
Laddning pågårB.
Grönt
Laddning klarC.
Rött
Ett fel har uppstått.
A
B
C
T.ex. efter att en dörr har öppnats eller om laddkabelns handtag
inte är fastlåst.
Ju långsammare blinkning, desto närmare fulladdat.
Slocknar efter en stund.
Relaterad information
•
•
•
•
Laddning av hybridbatteriet (s. 411)
Laddstatus i bilens förardisplay (s. 423)
Laddstatus i laddkabelns kontrollenhet
(s. 420)
Avsluta laddningen av hybridbatteriet
(s. 425)
419
HYBRIDINFORMATION
Laddstatus i laddkabelns
kontrollenhet
LED-lampa 1
LED-lampa 2
Olika indikatorer på laddkabelns kontrollenhet
visar status för pågående laddning samt status
efter avslutad laddning.
Kontrollenhetens LED6-lampor.
6
420
Lysdiod (Light Emitting Diode)
HYBRIDINFORMATION
LED 1
LED 2
Status
Innebörd
Rekommenderad åtgärd
Blinkar blått,
gult och rött
Blinkar blått,
gult och rött
Initiering
Självtest
Vänta tills självtest avslutat.
Lyser blått
Släckt
Standby
Laddkabeln är ej ansluten till bilen.
Anslut laddkabeln till bilens laddintag.
Blinkar blått
Släckt
Standby
Laddning är möjlig men är inte aktiverad av
elektroniken i bilen.
Vänta tills laddning startar.
Blinkar blått
Blinkar blått
Laddning pågår.
•
•
Släckt
Blinkar gult
Laddning pågår.
Temperaturövervakning har detekterat en
förhöjd temperatur. Laddning pågår med
reducerad strömnivå.
Starta om laddning. Om problemet kvarstår – kontakta fackman.
Släckt
Lyser gult
Laddning är inte
möjlig.
Temperaturövervakning har löst ut för
230 V-uttaget.
Starta om laddning. Om problemet kvarstår – kontakta fackman.
Släckt
Blinkar rött
Laddning är inte
möjlig.
Jordfelsbrytaren på laddkabeln har löst ut.
1.
Dra ut laddkabeln ur 230 V-uttaget.
2.
Jordfelsbrytaren nollställs efter 10 sekunder och
enheten startar om.
3.
Anslut laddkabeln i 230 V-uttaget.
4.
Om problemet kvarstår – kontakta fackman.
Bilens elektronik har påbörjat laddning.
Vänta tills batteriet är fulladdat.
Laddning pågår.
Blinkar rött
Lyser rött
Laddning är inte
möjlig.
Laddkabeln ansluten till ojordat 230 V-uttag.
Anslut laddkabeln till ett jordat 230 V-uttag. Om problemet kvarstår – kontakta fackman
Blinkar rött
Blinkar rött
Laddning är inte
möjlig.
Internt fel. Laddkabeln är skadad och måste
repareras.
Kontakta fackman.
}}
421
HYBRIDINFORMATION
||
Relaterad information
•
•
•
•
422
Laddning av hybridbatteriet (s. 411)
Laddstatus i bilens laddintag (s. 418)
Laddstatus i bilens förardisplay (s. 423)
Avsluta laddningen av hybridbatteriet
(s. 425)
HYBRIDINFORMATION
Laddstatus i bilens förardisplay
I förardisplayen visas statusen för laddningen
med både bild och text. Informationen visas så
länge förardisplayen är igång.
Bild
A
Meddelande
Innebörd
Fulladdad: [Tid] visas tillsammans med en animation med blått pulserande ljus genom laddkabeln.
Laddning pågår och en ungefärlig tid för när batteriet beräknas vara fulladdat visas.
Texten Fulladdad visas. En bild över bilen visas med en LED-indikator
vid laddintaget som lyser grönt.
Batteriet är fulladdat.
Texten Laddningsfel visas. LED-indikatorn vid laddintaget lyser rött.
Ett fel har uppstått, kontrollera anslutningen av laddkabeln
mot bilens laddintag och mot 230 V-uttagetA (växelström).
Spänningen i uttaget kan variera beroende på marknad.
}}
423
HYBRIDINFORMATION
||
OBS
Om förardisplayen inte används på en stund
släcks den ner. Aktivera displayen igen
genom att antingen
•
•
•
trycka ner bromspedalen,
öppna en av dörrarna eller
försätta bilen i tändningsläge I genom att
vrida START-vredet medurs och släppa.
Relaterad information
•
•
424
Laddning av hybridbatteriet (s. 411)
Symboler och meddelanden gällande Twin
Engine i förardisplayen (s. 426)
•
•
Laddstatus i bilens laddintag (s. 418)
•
Avsluta laddningen av hybridbatteriet
(s. 425)
Laddstatus i laddkabelns kontrollenhet
(s. 420)
HYBRIDINFORMATION
Avsluta laddningen av
hybridbatteriet
Avsluta laddningen genom att låsa upp bilen,
koppla ur laddkabeln ur bilens laddintag och
därefter ur 230 V-uttaget7 (växelström).
VIKTIGT
Innan laddkabeln kopplas ur bilens laddintag
måste bilen låsas upp med upplåsningsknappen på fjärrnyckeln. Detta måste utföras även
om dörrarna på bilen redan är upplåsta. Låses
inte bilen upp med upplåsningsknappen kan
detta leda till skador på laddkabeln eller på
systemet.
Lås upp bilen med fjärrnyckeln – laddningen
avslutas och laddkabelns spärrade handtag
släpper/låses upp.
7
Lägg tillbaka laddkabeln i bilens förvaringsfack under lastrumsgolvet.
Laddkabel låses automatiskt
Om laddkabeln inte lossas från laddintaget, låses
den automatiskt fast igen en stund efter upplåsning för att maximera laddning och räckvidd, samt
möjliggöra förkonditionering inför avfärd. Laddkabeln kan lossas igen om bilen låses upp med
fjärrnyckeln. För bilar med Passive Entry* kan
man låsa och låsa upp med handtaget igen.
OBS
Lås alltid upp bilen så att laddningen avbryts
innan anslutningen till 230 V-uttaget (växelström) kopplas ur. Observera att laddkabeln
måste kopplas ur bilens laddintag innan den
kopplas ur 230 V-uttaget, dels för att undvika
skador på systemet och dels för att undvika
att laddningen avbryts oavsiktligt.
Ta loss kabeln från 230 V-uttaget.
Ta loss kabeln från bilens laddintag och
stäng luckan.
Relaterad information
•
Öppna och stänga luckan till laddintaget
(s. 415)
•
•
•
Laddkabel (s. 413)
Laddning av hybridbatteriet (s. 411)
Starta laddning av hybridbatteriet (s. 416)
Spänningen i uttaget kan variera beroende på marknad.
* Tillval/tillbehör. 425
HYBRIDINFORMATION
Symboler och meddelanden
gällande Twin Engine i
förardisplayen
även visas i kombination med generella kontrolloch varningssymboler och släcks när problemen
har åtgärdats.
Ett antal symboler och meddelanden gällande
Twin Engine kan visas i förardisplayen. De kan
Symbol
Meddelande
Innebörd
12 V Batteri
Fel på hybridbatteriet. Kontakta en verkstadA för kontroll av batteriet så snart som möjligt.
Laddningsfel, service snarast. Kör till
verkstad
12 V Batteri
Fel på hybridbatteriet. Stanna bilen snarast och kontakta en verkstadA för kontroll av batteriet.
Laddningsfel Stanna snarast
12 V Batteri
Fel på hybridbatteriet. Kontakta en verkstadA för kontroll av funktionen så snart som möjligt.
Säkring utlöst Service erfordras
Hybridbatteri
Överhettad Stanna snarast
Temperaturen i hybridbatteriet verkar stiga onormalt, stanna bilen och stäng av motorn. Vänta minst
5 minuter innan vidare körning. Ring verkstadA eller kontrollera utifrån att allt verkar normalt innan
vidare körning.
Reducerad prestanda
Hybridbatteriet är inte tillräckligt laddat för högre hastigheter. Ladda batteriet så snart som möjligt.
Begränsad maxhastighet
Hybridsystem
Ryckig gång i låg fart, OK att köra
vidare
426
Hybridsystemet fungerar inte som det ska. Kontakta en verkstadA för kontroll av funktionen så snart
som möjligt.
HYBRIDINFORMATION
Symbol
Meddelande
Innebörd
Hybridsystemfel
Hybridsystemet är ur funktion. Kontakta en verkstadA för kontroll av funktionen så snart som möjligt.
Service erfordras
Laddkabel
Ta bort innan start
Laddkabel
Borttagen? Vrid och håll startvredet i
7s
A
Visas när föraren försöker starta bilen och laddkabeln är inkopplad i bilen. Koppla bort laddkabeln
och stäng laddluckan.
Visas när föraren efter ett tidigare försök startar bilen med laddkabeln inkopplad i bilen. Koppla bort
laddkabeln eller undersök att kabeln verkligen är bortkopplad och att laddluckan är stängd.
En auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
•
Starta laddning av hybridbatteriet (s. 416)
Avsluta laddningen av hybridbatteriet (s. 425)
Laddning av hybridbatteriet (s. 411)
Varningssymboler i förardisplayen (s. 87)
Kontrollsymboler i förardisplayen (s. 85)
Hybridmätare (s. 78)
Hybridbatterimätare (s. 79)
427
HYBRIDINFORMATION
Långtidsförvaring av fordon med
hybridbatteri
2.
För att minimera degradering av hybridbatteriet i
samband med långtidsförvaring (längre än 1
månad) av fordonet rekommenderas att laddningsgraden ligger på cirka 25 % enligt förardisplayen.
Gör enligt följande:
Om förvaringen varat längre än 6 månader
eller hybridbatteriets laddnivå är märkbart
under 25 % – ladda batteriet till cirka 25 %
igen för att kompensera för den naturliga
självurladdningen som märks av vid just
längre förvaring. Kontrollera löpande laddnivån i förardisplayen.
OBS
Välj en så sval placering av fordonet som möjligt för att minimera åldring av batteriet vid
långtidsförvaring. Sommartid bör fordonet
helst stå inomhus alternativt utomhus i
skugga, beroende på var temperaturen är
lägst.
Relaterad information
•
•
•
1.
428
Om laddningsgraden är hög – kör bilen till
dess ca 25 % återstår. Är laddningsgraden
låg – ladda batteriet till dess att ca 25 %
uppnås.
Starta laddning av hybridbatteriet (s. 416)
Hybridbatterimätare (s. 79)
Laddning av hybridbatteriet (s. 411)
START OCH KÖRNING
START OCH KÖRNING
Starta bilen
För att starta bilen:
Bilen startas med hjälp av startvredet i tunnelkonsolen när fjärrnyckeln finns i kupén.
1.
2.
3.
Startvredet i tunnelkonsolen.
VARNING
Innan start:
•
•
•
Ta på säkerhetsbältet.
Ställ in säte, ratt och speglar.
Se till att det går att trycka ner bromspedalen helt.
Fjärrnyckeln används inte fysiskt vid start av bilen
eftersom den är utrustad med stöd för nyckelfri
start (Passiv start).
1
430
Fjärrnyckeln måste finnas i bilen. För bilar
med Passiv start behöver nyckeln finnas i
den främre delen av kupén. Med tillvalet
nyckelfri låsning/upplåsning* av bilen räcker
det att nyckeln befinner sig någonstans i
bilen.
Håll bromspedalen nedtryckt1 helt. För bil
med automatisk växling, se till att växelläge P
eller N är valt. För bilar med manuell växling,
se till att växelspaken är i friläge eller att
kopplingspedalen är nedtryckt.
Vrid startvredet medurs och släpp vredet.
Reglaget återgår automatiskt till ursprungsläget.
Bilen bör inte startas med laddsladden inkopplad
men i de fall då den inte går att dra ur alternativt
att bilen felaktigt detekterar laddsladden är det
möjligt att forcera start av bilen:
1.
Tryck på bromspedalen och vrid startvredet
medurs.
2.
Texten Laddkabel Ta bort innan start
kommer upp i förardisplayen.
3.
Vrid startvredet medurs igen.
4.
Texten Borttagen? Vrid och håll
startvredet i 7s kommer upp, vrid då
medurs och håll vredet i 7 sekunder för att
starta bilen.
Vid motorstart arbetar startmotorn tills motorn
startar eller tills överhettningsskyddet bryter.
Vid start under normala förhållanden prioriteras
bilens elektriska drivmotor – bensinmotorn förblir
avstängd. Det innebär att efter startvredet vridits
medurs har den elektriska motorn ”startat” och
bilen är körklar. Startad bil indikeras av att förardisplayens kontrollampor slocknar och dess förvalda tema tänds upp.
Det finns dock situationer där bensinmotorn startar istället, t.ex. vid för låg temperatur eller om
hybridbatteriet behöver laddas.
Backup-läsarens placering i tunnelkonsolen.
Om bilen rullar räcker det med att vrida startvredet medurs för att starta motorn.
* Tillval/tillbehör.
START OCH KÖRNING
Om meddelandet Fjärrnyckel ej hittad visas i
förardisplayen vid start, placera fjärrnyckeln vid
backup-läsaren. Gör därefter ett nytt startförsök.
VARNING
Ta aldrig ut fjärrnyckeln från bilen under körning.
OBS
VARNING
När fjärrnyckeln placeras vid backup-läsaren,
se till att inga andra bilnycklar, metallföremål
eller elektroniska apparater (t.ex. mobiltelefoner, surfplattor, bärbara datorer eller laddare) finns vid backup-läsaren. Flera bilnycklar
nära varandra vid backup-läsaren kan störa
varandra.
Ta alltid med fjärrnyckeln ur bilen när bilen
lämnas och se till att bilens elsystem är i
tändningsläge 0 – särskilt om det finns barn i
bilen.
OBS
Vid kallstart kan tomgångsvarvtalet vara märkbart högre än normalt för vissa motortyper.
Detta görs för att så snabbt som möjligt få
upp avgasreningssystemet till normal driftstemperatur, vilket minimerar avgasemissioner
och skonar miljön.
Om meddelandet Start av bil Systemkontroll,
vänta visas i förardisplayen vid start, vänta tills
meddelandet försvinner och gör därefter ett nytt
startförsök.
VIKTIGT
Om motorn inte startat efter 3 försök – vänta
3 minuter innan ett nytt försök påbörjas.
Startförmågan ökar om startbatteriet får återhämta sig.
OBS
Bilen kan inte startas om hybridbatteriet är
urladdat.
Stänga av bilen
Bilen stängs av med hjälp av startvredet i tunnelkonsolen.
Startvredet i tunnelkonsolen.
För att stänga av bilen:
–
Relaterad information
•
•
•
•
•
Stänga av bilen (s. 431)
Tändningslägen (s. 432)
Justera ratt (s. 185)
Använda starthjälp med annat batteri
(s. 475)
Välja tändningsläge (s. 433)
Vrid startvredet medurs och släpp – bilen
stängs av. Reglaget återgår automatiskt till
ursprungsläget.
Om växelväljaren för bil med automatisk växling
inte är i läge P eller om bilen rullar:
–
Vrid medurs och håll vredet tills bilen stängs
av.
Relaterad information
•
•
•
Starta bilen (s. 430)
Tändningslägen (s. 432)
Justera ratt (s. 185)
}}
431
START OCH KÖRNING
•
•
Använda starthjälp med annat batteri
(s. 475)
Välja tändningsläge (s. 433)
Tändningslägen
Bilens elsystem kan försättas i olika nivåer/lägen
och på så sätt göra olika funktioner tillgängliga.
Nivå
0
För att möjliggöra användning av ett begränsat
antal funktioner med avstängd motor, kan bilens
elsystem försättas i tre olika nivåer – 0, I och II.
Ägarmanualen beskriver genomgående dessa
nivåer med benämningen "tändningsläge".
Följande tabell visar vilka funktioner som är tillgängliga i respektive tändningsläge/nivå:
Funktioner
•
Kilometerräknare, klocka och temperaturmätare tändsA.
•
•
•
Elmanövrerade* säten kan justeras.
•
Infotainmentsystemet kan
användasA.
Fönsterhissar kan användas.
Centerdisplayen startas upp och
kan användasA.
I detta läge är funktionerna tidsstyrda
och stängs av automatiskt efter en
stund.
I
•
Panoramatak, fönsterhissar, 12 Veluttag i kupé, Bluetooth, navigation, telefon, kupéfläkt och vindrutetorkare kan användas.
•
•
Elmanövrerade säten kan justeras.
12 V-eluttag* i lastutrymmet kan
användas.
Strömförbrukningen belastar batteriet i detta tändningsläge.
432
* Tillval/tillbehör.
START OCH KÖRNING
Nivå
II
Funktioner
•
•
•
Välja tändningsläge
Strålkastarna tänds.
Bilens elsystem kan försättas i olika nivåer/lägen
och på så sätt göra olika funktioner tillgängliga.
Varnings-/kontrollampor lyser i
5 sekunder.
Att välja tändningsläge
Flera övriga system aktiveras.
Eluppvärmning i sittdynor och bakruta kan dock aktiveras först efter
att bilen startats.
•
Tändningsläge I – Vrid startvredet medurs
och släpp vredet. Reglaget återgår automatiskt till ursprungsläget.
•
Tändningsläge II – Vrid startvredet medurs
och håll vredet i ca 5 sekunder. Släpp därefter vredet, vilket automatiskt återgår till
ursprungsläget.
•
Tillbaka till tändningsläge 0 – För att
återgå till tändningsläge 0 från läge I och II –
Vrid startvredet medurs och släpp vredet.
Reglaget återgår automatiskt till ursprungsläget.
Detta tändningsläge förbrukar
mycket ström från batteriet och bör
därför undvikas!
A
Relaterad information
Aktiveras även när dörren öppnas.
Relaterad information
•
•
•
•
Starta bilen (s. 430)
Justera ratt (s. 185)
Startvredet i tunnelkonsolen.
Använda starthjälp med annat batteri
(s. 475)
•
Välja tändningsläge (s. 433)
Tändningsläge 0 – Lås upp bilen och förvara fjärrnyckeln inne i bilen.
•
•
•
•
•
Starta bilen (s. 430)
Stänga av bilen (s. 431)
Tändningslägen (s. 432)
Justera ratt (s. 185)
Använda starthjälp med annat batteri
(s. 475)
OBS
För att nå nivå I eller II utan motorstart –
tryck inte ner bromspedalen, eller kopplingspedalen för bilar med manuell växling, när
dessa tändningslägen ska väljas.
433
START OCH KÖRNING
Alkolås*
Förbikoppling av alkolås*
Alkolåsets funktion är att förhindra att bilen framförs av en berusad förare. Innan motorstart är
möjlig måste föraren göra ett utandningsprov
som verifierar att denne inte är påverkad av alkohol. Alkolåset kalibreras till respektive marknads
gällande gränsvärde för laglig bilkörning.
I händelse av en nödsituation eller om alkolåset
är ur funktion, är det möjligt att koppla förbi alkolåset för att kunna köra bilen.
Bilen har ett gränssnitt för elektrisk inkoppling av
olika alkolåsfabrikat och modeller rekommenderade av Volvo. Gränssnittet underlättar alkolåsinkoppling, samt ger möjlighet till en integrerad
funktion med alkolåsrelaterade meddelanden i
bilens huvuddisplay. För information om specifikt
alkolås hänvisas till respektive alkolåstillverkares
instruktionsbok.
VARNING
Alkolåset är ett hjälpmedel och fråntar inte
föraren ansvar. Det är alltid förarens ansvar att
vara nykter och att framföra bilen på ett säkert
sätt.
OBS
All aktivering av förbikopplingsfunktionen loggas och sparas i ett minne i alkolåsets kontrollenhet. Det går inte att ångra en förbikoppling.
Meddelandet Blås i alkolåset Förbikoppla
istället? kommer upp i skärmen:
•
Om det står "Cancel/Yes" - välj förbikoppling
med ett tryck på högra rattknappsatsens
högerpilknapp och sedan på O-knappen.
•
Om det står "Yes" - välj förbikoppling med
ett tryck på O-knappen.
Förbikoppling av alkolås* (s. 434)
Alkolåset är nu förbikopplat och bilen kan startas.
Vid installationen av alkolås väljs antalet möjliga
förbikopplingar som ska kunna utföras innan
service erfordras.
Tändningslägen (s. 432)
Tändningslägen (s. 432)
Aktivera förbikopplingsfunktionen (Bypass)
Inför motorstart med alkolås (s. 435)
Starta bilen (s. 430)
Starta bilen (s. 430)
För deaktivering via respektive alkolås, se tillhörande instruktioner.
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
Relaterad information
•
•
434
Alkolås* (s. 434)
Inför motorstart med alkolås (s. 435)
* Tillval/tillbehör.
START OCH KÖRNING
Inför motorstart med alkolås
Bromsfunktioner
Färdbroms
Alkolåset aktiveras automatiskt och görs klart för
användning när bilen öppnas.
Bilens bromsar används för att sänka hastigheten eller förhindra att bilen sätts i rullning.
Färdbromsen är en del av bromssystemet.
Att tänka på
Vid sidan av färdbroms och parkeringsbroms är
bilen utrustad med flera automatiska bromshjälpfunktioner. Dessa kan underlätta t.ex. genom att
föraren inte behöver hålla foten på bromspedalen
vid stillastående vid ett trafikljus, vid start i uppförsbacke eller vid körning i nedförsbacke.
För att få korrekt funktion och ett så rättvisande
mätresultat som möjligt:
•
Undvik att äta eller dricka ca 5 minuter innan
utandningsprovet.
•
Undvik kraftig vindrutespolning – alkoholen i
spolarvätskan kan resultera i felaktigt mätresultat.
Beroende av bilens utrustning kan följande
bromshjälpfunktioner finnas:
Relaterad information
•
•
•
•
Om färdbromsen används när bilen är avstängd
krävs ett högre pedaltryck för att bromsa bilen.
•
•
•
•
Backstarthjälp (Hill Start Assist)
I mycket kuperade landskap eller vid körning med
tung last kan bromsarna avlastas genom motorbromsning i växelläge B.
Automatisk inbromsning efter en kollision
City Safety
Utförskörningshjälp (Hill Descent Control)
Förbikoppling av alkolås* (s. 434)
Relaterad information
•
•
•
•
Tändningslägen (s. 432)
Bromsservon fungerar endast då el- eller förbränningsmotor är igång.
Automatisk broms vid stillastående (Auto
Hold)
Alkolås* (s. 434)
Starta bilen (s. 430)
VARNING
•
OBS
Efter en avslutad körning kan motorn återstartas inom 30 minuter utan att ett nytt
utandningsprov behöver göras.
Bilen är utrustad med två bromskretsar. Om en
bromskrets skadas kommer bromspedalen att ta
djupare. Ett högre pedaltryck behövs då för att få
normal bromseffekt.
•
•
•
Färdbroms (s. 435)
Parkeringsbroms (s. 438)
Automatisk broms vid stillastående (s. 441)
Automatisk inbromsning efter en kollision
(s. 443)
Hjälp vid start i backe (s. 443)
City Safety™ (s. 337)
Utförskörningshjälp (s. 461)
Använd körläge Off Road för utökad motorbroms
vid körning i branta nedförsbackar i låga hastigheter.
Låsningsfria bromsar
Bilen har låsningsfria bromsar, Anti-lock Braking
System (ABS), som förhindrar att hjulen låser sig
vid inbromsning och möjliggör bibehållen styrförmåga. Vid ingrepp kan vibrationer kännas i
bromspedalen, vilket är normalt.
Efter att bilen startats görs automatiskt ett kort
test av ABS-systemet då föraren släpper bromspedalen. Ytterligare ett automatiskt test av systemet kan komma att göras vid låg hastighet. Tes-
}}
* Tillval/tillbehör. 435
START OCH KÖRNING
||
tet kan uppfattas som pulseringar i bromspedalen.
Lätt inbromsning ger laddning till
hybridbatteriet
Vid lätt inbromsning används den elektriska
motorns motorbroms. Bilens rörelseenergi
omvandlas då istället till elektrisk energi vilken
används till att ladda hybridbatteriet. Batteriladdning med elmotorbroms indikeras i förardisplayen.
Symboler i förardisplayen
Symbol
VARNING
Innebörd
Om både varningslampan för bromsfel och
ABS-fel är tända samtidigt, kan ett fel ha uppstått i bromssystemet.
Kontrollera bromsvätskenivån. Om
nivån är låg, fyll på bromsvätska
samt kontrollera orsaken till bromsvätskeförlusten.
Fast sken i mer än 2 sekunder: Fel
i ABS-systemet. Bilens ordinarie
bromssystem fungerar fortfarande,
men utan ABS-funktion.
Denna funktion är aktiv i hastighetsintervallet
150–5 km/h (93–3 mph). Vid hårdare inbromsning, samt utanför det hastighetsintervallet, kompletteras inbromsningen av det hydrauliska
bromssystemet. I förardisplayen indikeras det
med visaren nere i det röda området.
436
Om nivån i bromsvätskebehållaren vid
detta tillfälle är normal, kör försiktigt till
närmaste verkstad för kontroll av bromssystemet – en auktoriserad Volvoverkstad
rekommenderas.
•
Om bromsvätskan ligger under MIN-nivå i
bromsvätskebehållaren bör inte bilen
köras vidare utan att bromsvätska fyllts
på. Anledningen till bromsvätskeförlusten
måste kontrolleras.
Fel på pedalsensor.
Fast sken i 2 sekunder vid start av
motor: Automatisk funktionskontroll.
Förardisplayen indikerar laddning vid elmotorbromsning.
•
Om meddelandet Bromspedal
Egenskaper ändrade Service
erfordras visas är systemet för
"Brake-by-wire" ur funktion. Ett
högre pedaltryck krävs för att få
bromseffekt.
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
•
Bromsförstärkning (s. 437)
Automatisk broms vid stillastående (s. 441)
Hjälp vid start i backe (s. 443)
Bromsa på våta vägbanor (s. 437)
Bromsa på saltade vägbanor (s. 437)
Underhåll av bromssystem (s. 438)
Bromsljus (s. 148)
START OCH KÖRNING
Bromsförstärkning
Bromsa på våta vägbanor
Bromsa på saltade vägbanor
Bromsförstärkningssystemet, BAS (Brake Assist
System), hjälper till att öka bromskraften vid
inbromsning och förkortar därmed bromssträckan.
Vid körning en längre tid i kraftigt regn utan att
bromsa, kan bromseffekten vid den första
inbromsningen fördröjas något.
Vid körning på saltade vägar kan det bildas ett
saltskikt på bromsskivor och bromsbelägg.
Systemet känner av förarens sätt att bromsa och
ökar bromskraften när det behövs. Bromskraften
kan förstärkas upp till nivån då ABS-systemet
ingriper. Funktionen avbryts när trycket på bromspedalen minskas.
Relaterad information
•
Färdbroms (s. 435)
Detta kan även vara fallet efter en biltvätt. Det är
då nödvändigt att trampa kraftigare på bromsen.
Håll därför ett större avstånd till framförvarande
trafik.
Bromsa bilen ordentligt efter körning på våta
vägar och efter en biltvätt. Bromsskivorna värms
då upp, torkar snabbare och skyddas mot korrosion. Ta hänsyn till rådande trafiksituation vid
inbromsning.
Relaterad information
•
•
Färdbroms (s. 435)
Bromsa på saltade vägbanor (s. 437)
Detta kan förlänga bromssträckan. Håll därför ett
extra säkerhetsavstånd till framförvarande fordon.
Se också till att:
•
Bromsa då och då för att avlägsna ett eventuellt saltskikt. Se till att andra trafikanter inte
utsätts för fara vid inbromsningen.
•
Trampa försiktigt på bromspedalen när körningen har avslutats och innan nästa färd
startar.
Relaterad information
•
•
Färdbroms (s. 435)
Bromsa på våta vägbanor (s. 437)
437
START OCH KÖRNING
Underhåll av bromssystem
Parkeringsbroms
Relaterad information
Kontrollera regelbundet bromssystemets komponenter för slitage.
Parkeringsbromsen förhindrar att bilen rullar iväg
från stillastående genom att mekaniskt låsa/
spärra två hjul.
•
Aktivera och deaktivera parkeringsbroms
(s. 439)
•
•
•
Parkera i backe (s. 440)
För att hålla bilen på en hög nivå vad gäller trafiksäkerhet, driftsäkerhet och tillförlitlighet bör Volvos serviceintervaller följas, vilka finns specificerade i Service- och Garantiboken. Nya och utbytta
bromsbelägg och bromsskivor ger optimal bromsverkan först efter några hundra kilometer (miles)
efter ”inslitning”. Kompensera den minskade
bromsverkan genom att trampa ned bromspedalen hårdare. Volvo rekommenderar att endast
bromsbelägg som är godkända för din Volvo
monteras.
VIKTIGT
Kontroll av slitage på bromssystemets komponenter bör göras regelbundet.
Kontakta en verkstad för information om tillvägagångssätt eller låt en verkstad utföra
inspektionen – en auktoriserad Volvoverkstad
rekommenderas.
Relaterad information
•
438
Färdbroms (s. 435)
Reglaget för parkeringsbromsen är placerad i tunnelkonsolen mellan stolarna.
När den elektriskt manövrerade parkeringsbromsen arbetar hörs ett svagt elmotorljud. Ljudet uppkommer även vid automatiska funktionskontroller av parkeringsbromsen.
Om bilen står stilla när parkeringsbromsen
ansätts verkar den endast på bakhjulen. Om
ansättningen sker när bilen rör sig används ordinarie färdbroms, d.v.s. bromsen verkar på alla fyra
hjulen. Bromsverkan övergår till bakhjulen när
bilen nästan står stilla.
Vid fel på parkeringsbromsen (s. 441)
Automatisk broms vid stillastående (s. 441)
START OCH KÖRNING
Aktivera och deaktivera
parkeringsbroms
Automatisk aktivering
Parkeringsbromsen aktiveras automatiskt:
Använd parkeringsbromsen för att förhindra att
bilen rullar iväg från stillastående.
•
när bilen stängts av och inställningen för
automatisk aktivering av parkeringsbroms är
aktiverad i centerdisplayen.
•
om funktionen Auto hold (automatisk broms
vid stillastående) är aktiverad och bilen har
stått stilla en längre tid (5-10 minuter).
•
när växelläge P väljs i en brant backe.
Aktivera parkeringsbroms
Nödbroms
I nödfall kan parkeringsbromsen aktiveras när
bilen är i rörelse genom att dra och hålla upp reglaget. Bromsförloppet avbryts när reglaget släpps,
eller om gaspedalen trampas ned.
OBS
1.
Dra reglaget uppåt.
> Symbolen i förardisplayen tänds när parkeringsbromsen är aktiverad.
2.
Kontrollera att bilen står still.
Vid nödbromsning i högre hastigheter ljuder
en signal under bromsförloppet.
Deaktivera parkeringsbroms
Deaktivera manuellt
1. Tryck ned bromspedalen bestämt.
2.
Tryck ned reglaget.
> Parkeringsbromsen släpper och symbolen
i förardisplayen slocknar.
Symbol i förardisplayen
Symbol
Innebörd
Symbolen är tänd när parkeringsbromsen är aktiverad.
Om symbolen blinkar innebär det
att ett fel har uppstått. Läs meddelande i förardisplayen.
}}
439
START OCH KÖRNING
||
Deaktivera automatiskt
1. Ta på säkerhetsbältet.
Inställning för automatisk aktivering
av parkeringsbroms
2.
Välj om parkeringsbromsen ska aktiveras automatiskt när bilen stängts av.
Tryck ned bromspedalen bestämt.
3.
Starta bilen.
4.
Välj växelläge D eller R och ge gas.
> Parkeringsbromsen släpper och symbolen
i förardisplayen slocknar.
Relaterad information
•
•
•
•
Inställning för automatisk aktivering av parkeringsbroms (s. 440)
Vid fel på parkeringsbromsen (s. 441)
Parkeringsbroms (s. 438)
Parkera i backe (s. 440)
Använd alltid parkeringsbroms vid parkering i en
backe.
VARNING
Valet görs i inställningsmenyn i centerdisplayen.
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn.
2.
Tryck på My Car Parkeringsbroms och
fjädring och markera eller avmarkera funktionen Automatisk aktivering av
parkeringsbroms.
OBS
När bilen initialt startas kan parkeringsbromsen lossas automatiskt utan att säkerhetsbältet är på.
Parkera i backe
Relaterad information
•
Aktivera och deaktivera parkeringsbroms
(s. 439)
•
Parkeringsbroms (s. 438)
Använd alltid parkeringsbromsen vid parkering
på lutande underlag. En ilagd växel eller automatlådans P-läge är inte tillräckligt för att
hålla bilen stilla i alla situationer.
Om bilen parkeras i uppförsbacke:
•
Vrid hjulen i riktning från trottoarkanten.
Om bilen parkeras i utförsbacke:
•
Vrid hjulen i riktning mot trottoarkanten.
Tung last i motlut
Tung last, t.ex. ett släp, kan göra att bilen rullar
bakåt när parkeringsbromsen lossas automatiskt i
kraftigt motlut. Undvik detta genom att dra reglaget uppåt samtidigt som bilen kör iväg. Släpp
reglaget när motorn uppnår dragläge.
Relaterad information
•
440
Aktivera och deaktivera parkeringsbroms
(s. 439)
START OCH KÖRNING
Vid fel på parkeringsbromsen
Symboler i förardisplayen
Kontakta en auktoriserad Volvoverkstad om det
inte går att deaktivera eller aktivera parkeringsbromsen efter flera försök.
Symbol
Innebörd
Om symbolen blinkar innebär det
att ett fel har uppstått. Se meddelande i förardisplayen.
En varningssignal ljuder vid färd med ansatt parkeringsbroms.
Om bilen måste parkeras innan ett eventuellt fel
är åtgärdat, ska hjulen vridas som vid parkering i
backe och växelväljaren vara i läge P.
Fel i bromssystemet. Se meddelande i förardisplayen.
Låg batterispänning
Informationsmeddelande i förardisplayen.
Om batterispänningen är för låg kan parkeringsbromsen varken lossas eller ansättas. Anslut ett
starthjälpsbatteri om batterispänningen är för låg.
Automatisk broms vid stillastående
Automatisk broms vid stillastående (Auto hold)
innebär att föraren kan släppa bromspedalen
med bibehållen bromsverkan när bilen har stannat vid ett trafikljus eller en vägkorsning.
När bilen har stannat aktiveras bromsarna automatiskt. Funktionen kan använda antingen färdbroms eller parkeringsbroms för att hålla bilen
stilla och fungerar på alla lutningar. Vid ivägkörning lossar bromsarna automatiskt om föraren
har säkerhetsbältet på.
OBS
Byte av bromsbelägg
Relaterad information
Bromsbeläggen bak måste bytas på verkstad på
grund av den elektriskt manövrerade parkeringsbromsens konstruktion – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
•
•
•
Vid inbromsning till stillastående i en uppeller nedförsbacke bör bromspedalen trampas
ned lite hårdare innan den släpps för att
säkerställa att bilen inte rullar alls.
Aktivera och deaktivera parkeringsbroms
(s. 439)
Startbatteri (s. 613)
Volvos serviceprogram (s. 598)
Parkeringsbromsen aktiveras om:
•
•
•
•
bilen stängs av
förardörren öppnas
förarens säkerhetsbälte lossas
bilen har varit stillastående en längre tid
(5-10 minuter).
}}
441
START OCH KÖRNING
||
Symboler i förardisplayen
Symbol
Innebörd
Symbolen är tänd när funktionen
använder färdbromsen för att hålla
bilen stilla.
Aktivera och deaktivera automatisk
broms vid stillastående
•
Funktionen förblir avstängd tills den återaktiveras.
Funktionen automatisk broms vid stillastående
aktiveras med knappen i tunnelkonsolen.
•
När funktionen är avstängd kommer backstarthjälpen (HSA) att vara fortsatt aktiv och
förhindrar att bilen rullar bakåt vid start i uppförsbacke.
Relaterad information
Symbolen är tänd när funktionen
använder parkeringsbromsen för
att hålla bilen stilla.
•
Relaterad information
•
Aktivera och deaktivera automatisk broms vid
stillastående (s. 442)
•
•
•
Färdbroms (s. 435)
Parkeringsbroms (s. 438)
Hjälp vid start i backe (s. 443)
–
Tryck på knappen i tunnelkonsolen för att
aktivera eller stänga av funktionen.
> Indikeringen i knappen lyser när funktionen är aktiverad. Aktiverad funktion
finns kvar även när bilen startas nästa
gång.
Gäller vid avstängning
Är funktionen aktiv och håller bilen
med färdbromsen (A-symbolen är tänd)
så måste bromspedalen trampas ned
samtidigt som knappen trycks ned för
att stänga av.
442
Automatisk broms vid stillastående (s. 441)
START OCH KÖRNING
Hjälp vid start i backe
Backstarthjälpen, Hill Start Assist (HSA), förhindrar att bilen rullar bakåt vid start i uppförsbacke. Vid backning i uppförsbacke förhindrar
den att bilen rullar framåt.
Funktionen innebär att pedaltrycket i bromssystemet finns kvar några sekunder under tiden foten
flyttas från bromspedal till gaspedal.
Den tillfälliga bromseffekten släpper efter några
sekunder eller när föraren påbörjar ivägkörning.
Backstarthjälpen är tillgänglig även om funktionen automatisk broms vid stillastående (Auto
hold) är avstängd.
Relaterad information
•
•
Automatisk broms vid stillastående (s. 441)
Färdbroms (s. 435)
Automatisk inbromsning efter en
kollision
Vid en kollision där aktiveringsnivån för pyrotekniska bältesförsträckare eller krockkudde uppnås, eller om en kollision med ett stort djur
detekteras, ansätts bilens bromsar automatiskt.
Funktionen är till för att förhindra eller mildra
effekter av en eventuell efterföljande kollision.
Relaterad information
•
•
•
Rear Collision Warning (s. 351)
BLIS* (s. 352)
Bromsfunktioner (s. 435)
Efter en allvarlig kollision finns det en risk att det
inte längre är möjligt att kontrollera och styra
bilen. För att då undvika eller minska effekten av
en eventuell efterföljande kollision, mot ett fordon
eller ett objekt i bilens väg, aktiveras bromshjälpsystemet automatiskt och bromsar bilen på ett
säkert sätt.
Bromsljus och varningsblinkers aktiveras under
inbromsningen. När bilen stannat fortsätter varningsblinkersen att blinka och parkeringsbromsen ansätts.
Om en inbromsning inte skulle vara lämplig, t.ex.
om det finns en risk att bli påkörd av efterföljande
trafik, kan systemet åsidosättas genom att föraren trycker ned gaspedalen.
Funktionen förutsätter att bromssystemet är
intakt efter kollisionen.
Bromshjälpen ingår i säkerhetssystemen Rear
Collision Warning och Blind Spot Information.
* Tillval/tillbehör. 443
START OCH KÖRNING
Växellåda
Symbol
Växellådan är en del av bilens drivlina (kraftöverföring) mellan motor och drivhjul. Växellådans
funktion är att ändra utväxling beroende på
hastighet och kraftbehov.
Informations- eller felmeddelande
för växellåda. Följ given rekommendation.
Bilen har en åttaväxlad automatisk växellåda, och
en elmotor för bakhjulsdrift. Antalet växlar innebär
att motorns vridmoment och effektband kan
utnyttjas effektivt. Två av växlarna är överväxlar
som sparar bränsle vid körning med konstanta
varvtal. Med rattpaddlar* är det möjligt att växla
upp eller ned manuellt. Förardisplayen visar vilket
växelläge som används för tillfället.
Symboler i förardisplayen
Om ett fel skulle uppstå i växellådan visar förardisplayen en symbol och ett meddelande.
444
Växellägen för automatisk växellåda
Med en automatisk växellåda väljer systemet
växel så att körningen blir optimal. Växellådan har
även ett manuellt växelläge.
Varm eller överhettad växellåda.
Följ given rekommendation.
Reducerad prestanda/Accelerationsförmåga nedsatt
Vid ett tillfälligt fel på drivlinan kan
bilen gå in i ett s.k. Limp home-läge
med lägre motoreffekt för att undvika skador på drivlinan.
VIKTIGT
I avsikt att förhindra skada på någon av drivsystemets komponenter kontrolleras växellådans arbetstemperatur. Vid risk för överhettning tänds en varningssymbol i förardisplayen
och ett textmeddelande visas – följ där given
rekommendation.
Innebörd
Relaterad information
•
•
Växellägen för automatisk växellåda (s. 444)
Växlingsindikator (s. 448)
Förardisplayen visar vilket växelläge som är valt:
P, R, N, D eller B.
Vid manuell växling visas även vilken växel som
används (1 – 8).
Växling
Växelväljaren är av Shift-by-wire-typ där växlingarna utförs elektroniskt istället för mekaniskt.
Detta innebär enklare växlingar och mer distinkta
växellägen.
* Tillval/tillbehör.
START OCH KÖRNING
Byt växelläge genom att trycka den återfjädrande
växelväljaren framåt eller bakåt.
Välj läge P när bilen är parkerad eller när motorn
ska startas. Bilen måste stå stilla när parkeringsläget väljs.
För att välja ett annat växelläge när parkeringsläget är valt måste bromspedalen vara nedtryckt
och tändningsläget vara II.
Vid parkering – ansätt först parkeringsbromsen
och välj därefter parkeringsläget.
VARNING
Använd alltid parkeringsbromsen vid parkering
på lutande underlag. En ilagd växel eller automatlådans P-läge är inte tillräckligt för att
hålla bilen stilla i alla situationer.
Växellägen
OBS
Parkeringsläge – P
Växelväljaren måste stå i P-läge för att bilen
ska kunna låsas och larmas.
Hjälpfunktioner
Om bilen stängs av i neutralläget sker ingen
automatisk övergång till P-läge. Detta för att det
skall vara möjligt att tvätta bilen i den typ av biltvätt som förutsätter att bilen rullas genom
anläggningen.
Backläge – R
Välj läge R för att backa. Bilen måste stå stilla när
backläget väljs.
Neutralläge – N
Ingen växel är ilagd och motorn kan startas.
Ansätt parkeringsbromsen om bilen står stilla
med växelväljaren i N-läge.
För att kunna växla från neutralläget till ett annat
växelläge måste bromspedalen vara nedtryckt
och tändningsläget vara II.
Körläge – D
D är det normala körläget. Upp- och nedväxling
sker automatiskt beroende på gaspådrag och
hastighet. Bilen ska stå stilla vid växling från läge
R till läge D.
Systemet kommer att växla till P-läge automatiskt:
•
•
Parkeringsläget aktiveras med P-knappen som är
placerad intill växelväljaren.
om bilen stängs av i läge D eller R.
om föraren lossar säkerhetsbältet och öppnar förardörren när bilen är igång med växelväljaren i ett annat läge än P.
För att parkera en bil utan bälte och med öppen
dörr – upphäv P-läget genom att lägga i R eller D
igen.
}}
445
START OCH KÖRNING
||
Bromsläge – B
B kan väljas när som helst under färden. I B-läget
elmotorbromsar bilen när gaspedalen släpps
samtidigt som hybridbatteriet laddas. Detta ger
fler möjligheter till återladdning av hybridbatteriet,
då laddningen sker även utan att föraren
använder bromspedalen.
•
Tryck växelväljaren framåt för att återgå till Dläget.
För att undvika ryck och motorstopp växlar växellådan automatiskt ner om farten sjunker lägre än
vad som är lämpligt för den valda växeln.
Relaterad information
•
•
•
•
Växla med rattpaddlar*
Rattpaddlarna är ett komplement till växelväljaren
som gör det möjligt att växla manuellt utan att
släppa händerna från ratten.
Aktivera rattpaddlar
Växelväljarspärr (s. 447)
För att kunna växla med rattpaddlarna måste de
först aktiveras:
Växla med rattpaddlar* (s. 446)
–
Kickdown-funktion (s. 448)
Växlingsindikator (s. 448)
Dra en av paddlarna mot ratten.
> En siffra i förardisplayen indikerar aktuell
växel.
B-läge i förardisplayen.
Ifrån B-läget är det möjligt att manuellt växla ned
till lägre växlar. Förardisplayen visar vilken växel (1
- 8) som används.
•
Tryck växelväljaren bakåt en gång för att
växla ned till närmast lägre växel.
•
Tryck växelväljaren bakåt en gång till för att
växla ned ytterligare.
För att kunna växla manuellt till en högre växel
krävs att bilen är utrustad med rattpaddlar*.
446
Förardisplay vid växling med rattpaddlar.
Växla
För att växla ett steg:
–
Dra en av paddlarna bakåt – mot ratten – och
släpp.
* Tillval/tillbehör.
START OCH KÖRNING
Växelväljarspärren förhindrar oavsiktlig växling
mellan olika växellägen i en automatisk växellåda.
I växelläge B sker ingen automatisk avstängning.
Automatisk växelväljarspärr
Relaterad information
Den automatiska växelväljarspärren har särskilda
säkerhetssystem.
•
•
"–": Väljer nästa lägre växel.
"+": Väljer nästa högre växel.
En växling sker vid varje paddeldrag förutsatt att
motorns varvtal inte går utanför tillåtet område.
Växelväljarspärr
Automatisk avstängning
I växelläge D stängs rattpaddlarna av efter en
kort stund om de inte används. Detta indikeras
genom att siffran för aktuell växel slocknar.
Växellägen för automatisk växellåda (s. 444)
Växlingsindikator (s. 448)
Från parkeringsläge – P
För att välja ett annat växelläge än P-läget måste
bromspedalen vara nedtryckt och tändningsläget
vara II.
Från neutralläge – N
Om växelväljaren är i läge N och bilen har stått
stilla i minst 3 sekunder (oavsett om motorn är
igång eller inte) är växelväljaren spärrad.
Efter varje växling skiftar förardisplayen siffra för
att visa aktuell växel.
För att kunna föra växelväljaren från N-läget till
ett annat växelläge måste bromspedalen vara
nedtryckt och tändningsläget vara II.
Stänga av funktionen
Meddelande i förardisplayen
Manuell avstängning i växelläge D och B
– Stäng av rattpaddlarna genom att dra höger
paddel (+) mot ratten och håll kvar tills siffran
för aktuell växel i förardisplayen slocknar.
> Växellådan återgår till växelläge D
respektive B beroende på vilket läge som
var valt innan paddlarna aktiverades.
Växelväljaren spärras inte mekaniskt.
Om växelväljaren är spärrad visas ett meddelande
i förardisplayen, t.ex. Växelspak Trampa ned
bromsen för att aktivera växelspaken.
Relaterad information
•
Växellägen för automatisk växellåda (s. 444)
447
START OCH KÖRNING
Kickdown-funktion
Växlingsindikator
Kickdown används när maximal acceleration
behövs, t.ex. vid en omkörning.
Växlingsindikatorn i förardisplayen visar aktuell
växel vid manuell växling och när det är lämpligt
att lägga i nästa växel för bästa möjliga bränsleekonomi.
Då gaspedalen trampas helt i botten (förbi det
normala fullgasläget) sker automatiskt en omedelbar nedväxling, s.k. kickdown.
Om gaspedalen släpps ur kickdownläget, sker
uppväxling automatiskt.
För en miljöanpassad körning vid manuell växling
är det viktigt att köra på rätt växel och att växla i
god tid.
Säkerhetsfunktion
För att förhindra övervarvning av motorn är växellådans styrprogram försett med ett nedväxlingsskydd.
Växlingsindikatorn visas i växelläge B. Växlingsindikatorn visar aktuell växel i förardisplayen och
indikerar med en pil uppåt en rekommenderad
växling till högre växel2.
Växellådan tillåter inte nedväxlingar/kickdown
som leder till så högt motorvarv att motorn kan
skadas. Om föraren ändå försöker göra en sådan
nedväxling vid högt motorvarv händer ingenting –
den ursprungliga växeln förblir ilagd.
För att kunna växla manuellt till en högre växel i
växelläge B krävs att bilen är utrustad med rattpaddlar*. Om bilen inte är utrustad med rattpaddlar kommer ett tryck framåt med växelväljaren
innebära en växling till växelläge D.
Växlingsindikator i förardisplayen3.
Relaterad information
•
Växellägen för automatisk växellåda (s. 444)
Vid kickdown kan bilen växla ner ett eller flera
steg åt gången beroende på motorns varvtal.
Bilen växlar upp när motorn når sitt maxvarvtal i
syfte att förhindra motorskador.
Relaterad information
•
2
3
448
Växellägen för automatisk växellåda (s. 444)
Gäller vissa marknader.
Bilden är schematisk, layouten kan variera beroende av bilmodell eller uppdaterad mjukvara.
* Tillval/tillbehör.
START OCH KÖRNING
Fyrhjulsdrift
Drivsystem
Fyrhjulsdrift, AWD (All Wheel Drive), innebär att
bilen driver samtidigt på alla fyra hjulen vilket förbättrar väggreppet.
Volvo Twin Engine kombinerar en förbränningsmotor som driver framhjulen med en elmotor
som driver bakhjulen.
Elmotorn som driver bakhjulen möjliggör elektrisk
fyrhjulsdriftfunktionalitet. Fyrhjulsdriftens egenskaper varierar beroende av vilket körläge som är
valt.
Två drivsystem
Relaterad information
Elmotorn får sin energi ur ett hybridbatteri som
ligger i tunnelkonsolen. Hybridbatteriet går att
ladda i ett vägguttag, eller i en speciell laddstation. Förbränningsmotorn kan dessutom ladda
hybridbatteriet med en särskild högvoltsgenerator.
•
•
•
Körlägen (s. 451)
Låghastighetskörning (s. 460)
Växellåda (s. 444)
Beroende på förarvalt körläge och tillgänglig
elenergi kan de båda drivsystemen användas
antingen enskilt eller parallellt.
Både förbränningsmotor och elmotor kan generera drivkraft direkt på hjulen. Ett avancerat styrsystem koordinerar de båda drivsystemens egenskaper för att ge bästa möjliga körekonomi.
Hybridbatteri – Hybridbatteriets funktion är
att lagra energi. Det tar emot energi vid laddning från elnätet, vid regenerativ inbromsning
eller från högvoltsgeneratorn. Det ger energi
till eldrift och även till att tillfälligt köra den
elektriska luftkonditioneringen vid förkonditionering av kupén.
Förbränningsmotor – Förbränningsmotorn
startar när energinivån i hybridbatteriet inte
räcker till för den motoreffekt som föraren
efterfrågar.
Högvoltsgenerator4 – Laddar hybridbatteriet.
Startmotor för förbränningsmotorn. Kan
stötta förbränningsmotorn med extra
elenergi.
Elmotor – Driver bilen i eldrift. Ger vid behov
extra vridmoment och effekt vid acceleration.
4
CISG (Crank Integrated Starter Generator) – Kombinerad högvoltsgenerator och startmotor.
}}
449
START OCH KÖRNING
Ger elektrisk fyrhjulsdriftfunktionalitet. Återvinner bromsenergi till elenergi.
||
Relaterad information
•
•
•
•
•
Allmänt om Twin Engine (s. 410)
Start och stopp av förbränningsmotor i Twin
Engine (s. 450)
Körlägen (s. 451)
Växellåda (s. 444)
Faktorer som påverkar räckvidden vid eldrift
(s. 465)
Start och stopp av
förbränningsmotor i Twin Engine
hur länge förbränningsmotorn behöver vara igång
varierar beroende på katalysatorns temperatur.
Ett avancerat styrsystem avgör i vilken utsträckning bilen körs på förbränningsmotor, elmotor
eller båda parallellt. Vid eldrift kan bilen ibland
behöva starta förbränningsmotorn automatiskt
på grund av yttre omständigheter, t.ex. vid låga
yttertemperaturer, vilket är helt normalt. Dessutom startar förbränningsmotorn alltid när hybridbatteriet når sin lägsta laddningsnivå.
•
•
•
•
Klimatinställningar vid låga
temperaturer
Vid låga yttertemperaturer startar ibland förbränningsmotorn automatiskt för att önskad kupétemperatur och luftkvalitet ska uppnås. Tiden för hur
länge förbränningsmotorn är igång kan påverkas
genom att:
•
•
•
sänka temperaturen
minska fläktstyrkan
aktivera körläge Pure.
Eldrift vid låga eller höga temperaturer
Vid låga eller höga yttertemperaturer kan bilens
räckvidd och effekt vid eldrift reduceras och
påverka hur ofta förbränningsmotorn automatiskt
startas.
Avgasrening
För att säkerställa att avgasreningen fungerar
optimalt krävs det att förbränningsmotorn, när
den väl startats, är i gång några minuter. Tiden för
450
Relaterad information
Drivsystem (s. 449)
Ekonomisk körning (s. 463)
Köra med eldrift (s. 464)
Körlägen (s. 451)
START OCH KÖRNING
Körlägen
Valet av körläge påverkar bilens köregenskaper
för att förbättra körupplevelsen och underlätta
vid körning i speciella situationer.
Med körlägen går det snabbt att få tillgång till
bilens många funktioner och inställningar vid
olika körbehov. Följande system anpassas för att
erhålla bästa möjliga köregenskaper i respektive
körläge:
•
•
•
•
•
•
Styrning
Motor/växellåda/fyrhjulsdrift
Bromsar
Luftfjädring* och stötdämpning
Förardisplay
Klimatinställningar
Välj det körläge som passar bäst för nuvarande
körförhållanden. Tänk på att alla körlägen inte är
tillgängliga i alla situationer.
Valbara körlägen
VARNING
Tänk på att bilen inte avger något motorljud
när den endast drivs av elmotorn och därför
kan vara svår att uppfatta för barn, fotgängare,
cyklister och djur. Detta gäller speciellt i låga
farter, t.ex. på parkeringsplatser.
5
Gäller med luftfjädring.
VARNING
Lämna inte bilen i ett oventilerat utrymme
med aktiverat körläge och avstängd bränslemotor – automatisk motorstart sker vid låg
energinivå i hybridbatteriet och avgaserna kan
då allvarligt skada människor och djur.
HYBRID
• Detta är bilens normalläge där elmotor och
förbränningsmotor jobbar tillsammans.
När bilen startar är den i Hybrid-läget. Styrsystemet använder både el- och förbränningsmotor –
enskilt eller parallellt – och beräknar optimal
användning avseende prestanda, bränsleförbrukning och komfort. I högre hastigheter justeras
markfrigången automatiskt till en lägre nivå5 för
att minska luftmotståndet. Förmågan att köra
med enbart elmotor beror på hybridbatteriets
energinivå och t.ex. på behovet av värme/kyla i
kupén.
Ladda hybridbatteriet från ett 230 VAC-uttag
med laddkabeln, eller aktivera Charge i funktionsvyn för att återställa förmågan att köra på
enbart el.
Körläget är anpassat för en låg energiförbrukning
med en optimerad mix mellan el- och förbränningsmotor, utan att kompromissa med klimatkomfort eller körupplevelse. När en högre acceleration önskas används maximal tilläggseffekt från
den elektriska drivlinan. Bilen känner också av om
körförhållanden kräver fyrhjulsdrift och kopplar
automatiskt in detta vid behov. Fyrhjulsdrift och
elektrisk tilläggseffekt är alltid tillgänglig oavsett
laddstatus på batteriet.
Med hög effekt tillgänglig är det möjligt att köra
enbart på el. När gaspedalen trycks ned aktiveras
enbart elmotorn ända tills ett visst läge uppnås.
Förbränningsmotorn startar när detta läge överskrids och energinivån i batteriet inte räcker till
för den motoreffekt som föraren efterfrågar med
gaspedalen.
Vid låg energinivå (hybridbatteriet nästan tomt)
måste batteriets energinivå upprätthållas, vilket
leder till att förbränningsmotorn startar oftare.
}}
* Tillval/tillbehör. 451
START OCH KÖRNING
||
Information i förardisplayen
Vid körning i hybridläget visar förardisplayen en
hybridmätare. Visaren i hybridmätaren indikerar
hur mycket energi som föraren efterfrågar med
gaspedalen. Markeringen mellan blixten och
droppen visar hur mycket energi som finns att
tillgå.
Förardisplayen vid framdrivning med både el- och förbränningsmotor.
Förardisplayen visar också när energi
återförs till batteriet (regeneras) vid en
lätt inbromsning.
PURE
• Kör bilen med elmotor, med så låg energiförbrukning som möjligt och med minsta möjliga
koldioxidutsläpp.
5
452
Gäller med luftfjädring.
Körläget maximerar körning på hybridbatteriet.
Detta innebär t.ex. att markfrigången är lägre5 för
att minska luftmotståndet och att effekten på
vissa klimatinställningar är reducerade för att ge
längsta möjliga körsträcka på enbart el.
Pure-läget är tillgängligt när hybridbatteriet har
en tillräckligt hög energinivå. Även i Pure-läget
startar förbränningsmotorn om energinivån i batteriet blir för låg. Förbränningsmotorn startar
också
•
om hastigheten överstiger 125 km/h
(78 mph)
•
om föraren begär mer drivkraft än eldrivningen kan ge
•
vid system-/komponentbegränsningar, t.ex.
låg yttertemperatur.
Körläget är optimerat för maximal körsträcka med
elektrisk framdrivning och är framför allt utvecklat
för stadstrafik. Med Pure gäller lägsta möjliga förbrukning även när hybridbatteriet är tömt. Klimatet i kupén regleras till Eco-klimat, och vid halt
väglag kan något mer hjulspinn vara tillåtet innan
fyrhjulsdrift automatiskt aktiveras.
Eco-klimat
I körläge Pure aktiveras automatiskt Eco-klimat i
kupén för att minska energiförbrukningen.
OBS
Vid aktivering av körläge Pure ändras några
parametrar i klimatsystemets inställningar och
några elförbrukares funktioner reduceras.
Vissa inställningar kan återställas manuellt,
men full funktionalitet återfås endast genom
att lämna körläge Pure eller anpassa körläge
Individual med full klimatfunktionalitet.
Vid besvär med imbildning, tryck på knappen för
max defroster som har normal funktionalitet.
START OCH KÖRNING
OFF ROAD
• Maximera bilens framkomlighet vid körning i
besvärlig terräng och på dåliga vägar.
Körläget ger en hög markfrigång5, styrningen är
lätt, fyrhjulsdriften och låghastighetsfunktionen
med utförkörningshjälp (Hill Descent Control) är
aktiverade.
Körläget är bara tillgängligt i låga hastigheter,
upp till 40 km/h (25 mph). Om denna hastighet
överskrids avbryts Off road-läget och körläget
AWD aktiveras istället.
För att kunna driva alla fyra hjulen är förbrännings- och elmotor igång kontinuerligt, vilket
medför en ökad bränsleförbrukning.
I Off road-läget har förardisplayen en kompass
mellan hastighets- och varvtalsmätaren. Hastighetsmätaren visar området för hastighetsbegränsningen.
Körläget är optimerat för maximal kontrollerbarhet i lågfartskörning vid mycket dåliga vägförhållanden eller svår terräng. Det höjer chassit5, sänker drivlinans respons vid gaspådrag och låser
bilen i fyrhjulsdrift. Funktionen utförkörningshjälp
(Hill Descent Control) underlättar en kontrollerad
körning i branta utförsbackar.
OBS
Körläget är inte utformat för att användas på
allmän väg.
OBS
Om bilen stängs av i OFF ROAD-läge, och
därmed har hög markfrigång, sänks bilen ned
när bilen startas nästa gång.
VIKTIGT
Körläge OFF ROAD får inte användas vid körning med släpvagn utan släpvagnskontakt.
Det finns annars risk för skador på luftbälgarna.
AWD
• Förbättra bilens väggrepp och framkomlighet
med utökad fyrhjulsdrift.
Körläget låser bilen i fyrhjulsdrift. En optimal fördelning mellan fram- och bakaxelmoment ger
bästa framkomlighet, stabilitet och väggrepp t.ex.
vid halt väglag, vid körning med ett tyngre släp,
eller vid bogsering. Körläge AWD är alltid tillgängligt oavsett laddstatus på hybridbatteriet.
I bilens övriga körlägen anpassar bilen automatiskt behovet av fyrhjulsdrift till underlaget, och
kan koppla in elmotorn eller starta förbränningsmotorn vid behov.
POWER
• Power-läget gör att bilen får ett sportigare
beteende och snabbare respons vid gaspådrag.
Körläget maximerar den kombinerade effekten
från förbrännings- och elmotor genom att bilen
drivs med både fram- och bakhjul. Växlingarna blir
snabbare och distinktare, och växellådan prioriterar växel med högre dragkraft. Styrresponsen är
snabbare, dämpningen är hårdare och en lägre
markfrigång5 gör att karossen följer vägbanan för
att minska krängning vid kurvtagning.
Både förbränningsmotor och elmotor är inkopplade för att kunna driva alla fyra hjulen, vilket
medför en ökad bränsleförbrukning.
Körläget är optimerat för maximal prestanda och
respons vid gaspådrag. Det förändrar förbränningsmotorns gaspedalrespons, växlingsschema
och laddtryckssystem. Även chassisättningar,
styrning och bromsarnas respons optimeras. Körläge Power är alltid tillgängligt oavsett laddstatus
på hybridbatteriet.
Både förbränningsmotor och elmotor är inkopplade för att kunna driva alla fyra hjulen, vilket
medför en ökad bränsleförbrukning.
5
Gäller med luftfjädring.
}}
453
START OCH KÖRNING
||
3.
INDIVIDUAL
• Anpassa ett körläge efter egna önskemål.
Välj ett körläge att utgå ifrån och justera sedan
inställningarna efter önskade köregenskaper.
Dessa inställningar sparas i en egen förarprofil.
Vid Förval, välj ett körläge att utgå ifrån:
Pure, Hybrid eller Power.
Möjliga justeringar gäller inställningar för:
•
•
•
•
•
•
Individuellt körläge är bara tillgängligt om det
först är aktiverat i centerdisplayen.
Förardisplay
Rattmotstånd
Egenskaper för drivlinan
Bromskaraktär
Dämpningskontroll
ECO-klimat.
Användning av el- eller
förbränningsmotor
Ett avancerat styrsystem avgör i vilken utsträckning bilen körs på förbränningsmotor, elmotor
eller båda parallellt.
Inställningsvy6 för Individuellt körläge.
6
454
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn.
2.
Tryck på My Car Individuellt körläge och
markera Individuellt körläge.
Bilden är schematisk – detaljer kan variera beroende på bilmodell eller uppdaterad mjukvara.
Den primära funktionen är att utnyttja de olika
motorerna och den tillgängliga energin i hybridbatteriet så effektivt som möjligt, med hänsyn till
de olika körlägenas egenskaper samt förarens
begäran av effekt genom gaspedalen.
Det finns även fall där tillfälliga begränsningar i
systemet, eller lagkravsstyrda funktioner för att
upprätthålla en låg nivå av bilens totala utsläpp av
emissioner, kan komma att använda förbränningsmotorn i större utsträckning.
START OCH KÖRNING
Relaterad information
•
•
•
•
•
Ändra körläge (s. 455)
Ekonomisk körning (s. 463)
Energifördelning i hybriddrift med hjälp av
kartdata* (s. 456)
Hybridmätare (s. 78)
Allmänt om Twin Engine (s. 410)
Ändra körläge
Välj det körläge som passar bäst för nuvarande
körförhållanden.
Körläget ändras med reglaget i tunnelkonsolen.
Tänk på att alla körlägen inte är tillgängliga i alla
situationer.
För att ändra körläge:
1.
Tryck på körlägesreglaget DRIVE MODE.
> En popup-meny öppnas i centerdisplayen.
2.
Rulla hjulet uppåt eller nedåt tills önskat körläge är markerat.
3.
Tryck på körlägesreglaget eller direkt på pekskärmen för att bekräfta valet.
> Det valda körläget indikeras i förardisplayen.
Om ett körläget är gråtonat i popup-menyn är det
inte valbart.
Relaterad information
•
•
Körlägen (s. 451)
•
Aktivera och deaktivera utförskörningshjälp
med funktionsknapp (s. 462)
Aktivera och deaktivera låghastighetskörning
med funktionsknapp (s. 461)
* Tillval/tillbehör. 455
START OCH KÖRNING
Energifördelning i hybriddrift med
hjälp av kartdata*
Körläget Hybrid är bilens normalläge där elmotor
och förbränningsmotor jobbar enskilt eller tillsammans i hybriddrift. Om ett resmål har valts i
navigationssystemet* kan funktionen Predictive
Efficiency7 på ett intelligent sätt fördela den
elektriska energin längs hela körsträckan med
hjälp av kartdatan.
Bränsleförbrukningen kan då sänkas jämfört med
normal hybriddrift där bilen drivs först på el, för att
senare när hybridbatteriet är urladdat övergå till
att drivas av förbränningsmotorn.
Om avståndet till resmålet är större än den
beräknade räckvidden med eldrift fördelar funktionen elenergin till vad som är mest fördelaktigt
för hela körsträckan. Detta gör det möjligt att
undvika situationer där normal hybriddrift annars
skulle använda en stor del av elenergin för att
t.ex. köra eldrift i hög hastighet på en motorväg
för att sedan köra stadskörning med förbränningsmotor i lägre hastighet.
Störst bränslebesparing blir det när körsträckan
inleds med motorvägskörning, är mellan 50 och
100 km (30 och 60 mile) lång och hybridbatteriet är fulladdat vid start.
7
456
Förutsättningar för funktionen
För att funktionen ska fungera krävs att ett antal
villkor är uppfyllda:
•
Ett resmål är satt i navigationssystemet och
körsträckan till resmålet är längre än möjlig
räckvidd med enbart eldrift.
•
•
Körläge Hybrid är valt.
•
Hybridbatteriet är laddat.
Funktionen Hold och Charge är deaktiverade.
Användningstips
Om bilen används för arbetspendling och det inte
finns möjlighet att ladda bilen på arbetsplatsen –
ange arbetsplatsen som ett delmål och hemmet
som slutmål. Urladdningen av hybridbatteriet
kommer då att fördelas över både körningen till
och från jobbet.
Lägg till liknande pendlingsrutter, d.v.s. resväg
mellan två laddningar, som Favoriter i navigationssystemet för att underlätta åtkomst.
Relaterad information
•
•
Körlägen (s. 451)
Ekonomisk körning (s. 463)
Gäller vissa marknader.
* Tillval/tillbehör.
START OCH KÖRNING
Nivåkontroll* och dämpning
Förardisplayen indikerar när
nivåreglering pågår.
Bilens nivåkontroll reglerar bilens fjädrings- och
dämpningsegenskaper automatiskt för bästa
komfort och funktion under körning. Det går även
att reglera nivån manuellt för att underlätta vid
lastning, eller vid in- och urstigning.
Luftfjädring och stötdämpning
Vid öppen sidodörr eller baklucka gäller följande:
Systemet är anpassat efter det valda körläget och
efter vilken hastighet bilen har. Med luftfjädringen
regleras bilens markfrigång till en lägre nivå vid
högre hastigheter vilket minskar luftmotståndet
och ökar stabiliteten. Dämpningen är normalt
inställd för bästa möjliga komfort och regleras
kontinuerligt beroende av vägens underlag, bilens
acceleration, inbromsning och kurvtagning.
•
Om en sidodörr är öppen kan nivån endast
regleras uppåt.
•
Om bakluckan är öppen kan nivån endast
regleras nedåt.
Vid parkering
Se vid parkering till att det finns tillräcklig plats
över och under bilen då bilens markfrigång kan
variera t.ex. beroende av yttertemperatur, hur
bilen lastas, användning av lastningsläge eller vilket körläge som väljs efter start.
Nivån kan även komma att justeras en period
efter bilen är parkerad. Detta för att kompensera
för eventuella höjdförändringar som kan inträffa
på grund av temperaturförändringar i luftfjädrarna
när bilen svalnar.
Vid transport
Vid transport av bilen på färja, tåg eller lastbil får
bilen bara surras runt däcken och inte i övriga
delar av chassit. Förändringar i luftfjädringen kan
uppstå under transporten vilket skulle kunna
påverka surrningen negativt.
}}
* Tillval/tillbehör. 457
START OCH KÖRNING
||
Symboler och meddelanden i förardisplay
Symbol
Meddelande
Innebörd
Nivåreglering
Den aktiva hjulupphängningen har stängts av manuellt av användaren.
Inaktiverat av användare
Nivåreglering
Tillfälligt nedsatt prestanda
Den aktiva hjulupphängningens prestanda har reducerats temporärt på grund av omfattande systemanvändning. Om detta meddelandet visas ofta (t. ex. flera gånger under en vecka) kontakta en verkstadA.
Nivåreglering
Ett fel har inträffat. Besök en verkstadA så snart som möjligt.
Service erfordras
Nivåregleringsfel
Stanna snarast
458
Ett kritiskt fel har inträffat. Stoppa säkert, låt bärga bilen (upplyft med alla hjulen på bärgningsflak) till en
verkstadA .
START OCH KÖRNING
Symbol
Meddelande
Innebörd
Nivåreglering
Ett fel har inträffat. Om meddelandet visas under körning, kontakta en verkstadA.
Sakta ner Bilen är för hög
Nivåreglering
Nivåreglering till målhöjden pågår.
Autojusterar bilens höjd
A
En auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Relaterad information
•
•
Inställningar för nivåkontroll* (s. 460)
Körlägen (s. 451)
* Tillval/tillbehör. 459
START OCH KÖRNING
Inställningar för nivåkontroll*
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn.
Låghastighetskörning
Stäng av nivåkontrollen när bilen ska hissas upp
med domkraft för att undvika problem med den
automatiska regleringen.
2.
Tryck på My Car
bekvämlighet.
3.
Välj Dämpningskontroll för enkel i- och
urstigning.
> När bilen är parkerad och avstängd sänks
bilen ned. (Nivåregleringen stannar om
någon dörr öppnas och en viss fördröjning
kan sedan uppstå innan nivåregleringen
återupptas efter att dörren stängts.) När
bilen startas och börjar rulla, höjer sig
bilen till den höjd som gäller för valt körläge.
Låghastighetsfunktionen Low Speed Control
(LSC) underlättar och förbättrar framkomlighet
vid terrängkörning samt på hala underlag, som
t.ex. med husvagn på gräsmattor eller med båtkärra på iläggningsramper.
Reglera nivån för att underlätta vid lastning, eller
vid i- och urstigning.
Justera lastningsläge
Använd knapparna i lastutrymmet för att reglera
bakpartiets höjd och underlätta vid i- och urlastning eller när en släpvagn ska kopplas till eller
från.
Inställningar i centerdisplayen
Instegshjälp
Bilen kan sänkas ned för att underlätta vid i- och
urstigning.
Aktivera instegshjälpen via centerdisplayen:
460
Speglar och
Inaktivering av nivåkontroll
I vissa fall måste funktionen stängas av, t.ex.
innan bilen hissas upp med domkraft*. Nivåskillnaden som skapas vid lyft med domkraft medför
annars att den automatiska regleringen börjar
justera höjden, vilket skapar en oönskad påverkan.
Stäng av funktionen via centerdisplayen:
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn.
2.
Tryck på My Car
fjädring.
3.
Välj Inaktivering av nivåkontroll.
Funktionen ingår i körläget Off Road.
Funktionen är anpassad för terrängkörning och
för körning med släpvagn i låga hastigheter, upp
till ca 40 km/h (25 mph).
Med låghastighetskörning prioriteras låga växlar
och fyrhjulsdrift vilket hjälper till att undvika hjulspinn och ger bättre dragkraft på alla hjulen. Gaspedalen är mindre responsiv för att underlätta
dragkrafts- och hastighetsreglering i låg fart.
Funktionen aktiveras tillsammans med Hill
Descent Control (HDC) som gör att hastigheten
utför branta backar kan kontrolleras med gaspedalen och minskar behovet av att använda bromspedalen. Systemet möjliggör en låg och jämn
hastighet vid körning i branta nedförsbackar.
Parkeringsbroms och
Relaterad information
•
•
Nivåkontroll* och dämpning (s. 457)
Rekommendationer vid lastning (s. 585)
* Tillval/tillbehör.
START OCH KÖRNING
OBS
När LSC med HDC är aktiverade av körläget
OFF ROAD förändras gaspedalskänslan och
motorresponsen.
OBS
Körläget är inte utformat för att användas på
allmän väg.
Aktivera och deaktivera
låghastighetskörning med
funktionsknapp
Det finns en funktionsknapp för låghastighetskörning med Hill Descent Control i centerdisplayens funktionsvy om bilen inte är utrustad med
körlägesreglage i tunnelkonsolen.
Välja låghastighetskörning i
centerdisplayens funktionsvy
–
OBS
Tryck på knappen Hill Descent Control för
att aktivera eller deaktivera funktionen.
Funktionen stängs av vid körning i högre hastigheter och måste återaktiveras vid lägre fart,
om så önskas.
Aktivera och deaktivera låghastighetskörning
med funktionsknapp (s. 461)
•
•
•
Ändra körläge (s. 455)
Utförskörningshjälp (s. 461)
Funktionen ingår i körläget Off Road.
Utförskörningshjälpen är anpassad för terrängkörning i låga hastigheter och underlättar körning
i branta nedförsbackar med besvärliga underlag.
Föraren behöver inte använda bromspedalen
utan kan istället fokusera på styrningen.
VARNING
Relaterad information
•
Utförskörningshjälp
Utförskörningshjälp, Hill Descent Control (HDC),
är en låghastighetsfunktion med utökad motorbroms. Funktionen gör det möjligt att öka eller
minska fordonets hastighet i branta nedförsbackar enbart med gaspedalen, utan att använda
färdbromsen.
> En indikering i knappen lyser när funktionen är aktiverad.
Vid motoravstängning stängs funktionen av automatiskt.
Fyrhjulsdrift (s. 449)
OBS
Funktionen stängs av vid körning i högre hastigheter och måste återaktiveras vid lägre fart,
om så önskas.
Relaterad information
•
•
Låghastighetskörning (s. 460)
Ändra körläge (s. 455)
HDC fungerar inte i alla situationer utan är
endast avsett att vara ett kompletterande
hjälpmedel.
Föraren är alltid ytterst ansvarig för att fordonet förs fram på ett säkert sätt.
Funktion
Utförskörningshjälpen tillåter bilen att rulla i kryphastighet både framåt och bakåt med hjälp av
bromssystemet. Med gaspedalen kan hastigheten
regleras upp till en högre fart om så önskas. När
gaspedalen därefter släpps bromsas bilen åter
ner till krypfart, oavsett backens lutning och utan
att färdbromsen behöver användas. När funktionen arbetar tänds bromsljusen.
}}
461
START OCH KÖRNING
||
Föraren kan när som helst bromsa och minska
krypfarten, eller stanna bilen genom att använda
färdbromsen.
Funktionen aktiveras tillsammans med Low
Speed Control (LSC) som underlättar körning
och förbättrar framkomlighet vid körning i terräng
och på hala underlag. Systemen är avsedda att
användas i låg hastighet, upp till ca 40 km/h (25
mph).
Att tänka på vid körning med HDC
•
Om funktionen stängs av vid körning i en
brant nedförsbacke kommer bromseffekten
att minska gradvis.
•
HDC kan användas i växelläge D, R, och med
växel 1 eller 2 vid manuell växling.
•
Det är inte möjligt att växla till växel 3 eller
högre vid manuell växling.
OBS
Funktionen stängs av vid körning i högre hastigheter och måste återaktiveras vid lägre fart,
om så önskas.
Relaterad information
•
Aktivera och deaktivera utförskörningshjälp
med funktionsknapp (s. 462)
•
•
•
Ändra körläge (s. 455)
Låghastighetskörning (s. 460)
Fyrhjulsdrift (s. 449)
Aktivera och deaktivera
utförskörningshjälp med
funktionsknapp
Det finns en funktionsknapp för utförskörningshjälp med Hill Descent Control i centerdisplayens funktionsvy om bilen inte är utrustad med
körlägesreglage i tunnelkonsolen.
Välja utförskörningshjälp i
centerdisplayens funktionsvy
Utförskörningshjälpen fungerar bara i låga hastigheter.
–
Tryck på knappen Hill Descent Control för
att aktivera eller deaktivera funktionen.
OBS
När LSC med HDC är aktiverade av körläget
OFF ROAD förändras gaspedalskänslan och
motorresponsen.
OBS
Körläget är inte utformat för att användas på
allmän väg.
462
> En indikering i knappen lyser när funktionen är aktiverad.
Vid motoravstängning stängs funktionen av automatiskt.
OBS
Funktionen stängs av vid körning i högre hastigheter och måste återaktiveras vid lägre fart,
om så önskas.
START OCH KÖRNING
Relaterad information
•
•
Utförskörningshjälp (s. 461)
Ändra körläge (s. 455)
Ekonomisk körning
Kör ekonomiskt och samtidigt mer miljövänligt
genom att köra mjukt och förutseende, samt
anpassa körsätt och hastighet till den rådande
situationen.
För att uppnå längsta möjliga körsträcka och
lägsta energiförbrukning med Twin Engine,
observera följande:
•
Vid en kort körning efter förkonditionering av
kupén, stäng om möjligt av kupéfläkten, alternativt luftkonditioneringen i varmt klimat.
•
Om förkonditionering inte är möjlig när det är
kallt ute, använd i första hand eluppvärmning
av säte och ratt. Undvik att värma upp hela
interiören vilket tar energi från hybridbatteriet.
Ladda
• Ladda bilen regelbundet från elnätet. Ta för
vana att alltid påbörja en färd med fulladdat
hybridbatteri.
•
•
Ta reda på var laddstationer finns.
Välj om möjligt parkeringsplats med laddstation.
OBS
Ladda bilen från elnätet så ofta som möjligt!
Förkonditionera
• Förkonditionera om möjligt bilen innan körning med hjälp av laddkabeln ansluten till
elnätet.
•
Undvik att parkera bilen så att interiören
under parkeringstiden kyls ut eller överhettas.
Parkera till exempel bilen i ett klimatiserat
garage.
}}
463
START OCH KÖRNING
||
Köra
• För lägsta energiförbrukning, aktivera körläge
Pure.
•
•
•
464
Kör med rätt lufttryck i däcken och kontrollera detta regelbundet – välj ECO -däcktryck
för bästa resultat.
Val av däck kan påverka energiförbrukningen
– rådgör om lämpliga däck med en återförsäljare.
Köra med eldrift
Vid körning med eldrift ger Volvo Twin Engine en
kombination av god bränsleekonomi, låga
utsläpp och hög prestanda.
Kör i jämn hastighet och med god framförhållning för att undvika inbromsningar. Detta
körsätt ger den lägsta energiförbrukningen.
•
Balansera effektbehovet med gaspedalen. Ta
hjälp av indikeringen för tillgänglig elmotoreffekt i förardisplayen för att undvika att starta
förbränningsmotorn i onödan. Elmotorn är
effektivare än förbränningsmotorn, speciellt i
låga hastigheter.
•
Töm bilen på onödiga saker – ju mer last
desto högre förbrukning.
•
Välj körläge Pure för att komma så långt som
möjligt på enbart el.
•
Taklast och skidbox ger högre luftmotstånd
och höjer förbrukningen – ta bort lasthållare
som inte används.
•
•
•
Undvik att köra med öppna fönster.
Balansera effektbehovet med gaspedalen. Ta
hjälp av indikeringen för tillgänglig elmotoreffekt i förardisplayens hybridmätare för att
undvika att starta förbränningsmotorn i onödan.
•
Vid nödvändig inbromsning – bromsa mjukt
med bromspedalen, det återladdar hybridbatteriet.
•
Aktivera Hold-funktionen i funktionsvyn vid
högre hastigheter under körningar som är
längre än vad elen räcker till.
•
Minska strömuttaget i kupén genom att
reducera t.ex. fläktstyrka, eluppvärmning eller
användning av luftkonditionering.
Vid nödvändig inbromsning – bromsa mjukt
med bromspedalen, det återladdar hybridbatteriet. En regenerativ bromsningsfunktion
är inbyggd i bromspedalen och kan förstärkas med elmotorbroms i växelläge B.
•
Hög hastighet ger ökad energiförbrukning –
luftmotståndet ökar med hastigheten.
•
Aktivera Hold-funktionen i funktionsvyn vid
högre hastigheter under körningar som är
längre än vad elen räcker till.
•
Undvik om möjligt att använda Charge-funktionen för att ladda hybridbatteriet. Laddning
med förbränningsmotor ökar bränsleförbrukningen och medför ökat koldioxidutsläpp.
•
•
I kallt klimat, reducera om möjligt eluppvärmning av rutor, speglar, säten och ratt.
Håll inte bilen stilla i en backe med gaspedalen. Använd färdbromsen i stället.
För energieffektivast körning:
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
Drive-E – renare körglädje (s. 30)
Energifördelning i hybriddrift med hjälp av
kartdata* (s. 456)
Faktorer som påverkar räckvidden vid eldrift
(s. 465)
Köra med eldrift (s. 464)
Hybridmätare (s. 78)
Kontrollera däcktryck (s. 556)
Följ även allmänna råd om ekonomisk körning
angående hastighet, däck och last för att maximera räckvidden.
Relaterad information
•
•
•
Allmänt om Twin Engine (s. 410)
Ekonomisk körning (s. 463)
Hybridmätare (s. 78)
* Tillval/tillbehör.
START OCH KÖRNING
•
Faktorer som påverkar räckvidden vid eldrift
(s. 465)
Faktorer som påverkar räckvidden
vid eldrift
bil med avstängt kupéklimat, dels på en bil med
vanligt kupéklimat.
•
Start och stopp av förbränningsmotor i Twin
Engine (s. 450)
Upp till en viss gräns har en varmare yttertemperatur en gynnsam påverkan på räckvidden.
•
"Hold" och "Charge"-funktion (s. 466)
Bilens räckvidd vid eldrift beror av flera faktorer.
Förutsättningarna för att uppnå en lång räckvidd
varierar efter de omständigheter och förhållanden som bilen körs i.
Det certifierade värdet för bilens elkörsträcka ska
inte tolkas som en förväntad räckvidd. Certifieringsvärdet är ett jämförelsevärde som erhålls vid
speciella EU-körcykler. Den verkliga räckvidden
beror av flera faktorer.
Faktorer som påverkar räckvidden
Vissa faktorer kan föraren själv inte påverka,
medan andra är möjliga att påverka.
Yttertemperatur
Avstängt
kupéklimat
Vanligt
kupéklimat
30 °C (86 °F)
95 %
80 %
20 °C (68 °F)
100 %
90%
10 °C (50 °F)
90 %
80 %
0 °C (32 °F)
80 %
60 %
-10 °C (14 °F)
70 %
40 %
Den längsta räckvidden uppnås under mycket
gynnsamma förhållanden när alla faktorer har en
positiv påverkan.
Faktorer som föraren inte kan påverka
Det finns flera yttre omständigheter som påverkar
räckvidden i varierande grad:
•
•
•
•
•
trafiksituation
korta körsträckor
topografi
yttertemperatur och motvind
väglag och ytbeläggning.
Tabellen nedan visar det ungefärliga förhållandet
mellan yttertemperatur och räckvidd, dels på en
}}
465
START OCH KÖRNING
||
Faktorer som föraren påverkar
Föraren bör vara medveten om att följande faktorer påverkar räckvidden för att kunna hantera
bilen energieffektivt:
•
•
•
•
•
•
•
regelbunden laddning
förkonditionering
•
Värdena som visas i tabellerna är relaterade till en ny bil.
•
Det är inga absoluta värden utan är
beroende av körbeteende, miljö och
andra omständigheter.
körläge Pure
klimatinställningar
Relaterad information
hastighet och acceleration
•
•
•
•
funktionen Hold
däck och däcktryck.
Tabellen nedan visar det ungefärliga förhållandet
mellan konstanthastighet och räckvidd, där en
lägre konstanthastighet har en gynnsam påverkan på räckvidden.
Konstanthastighet
466
OBS
100 km/h (62 mph)
50 %
80 km/h (50 mph)
70 %
60 km/h (37 mph)
90 %
50 km/h (31 mph)
100 %
Köra med eldrift (s. 464)
"Hold" och "Charge"-funktion
I vissa situationer kan det vara bra att kunna
styra hybridbatteriets laddningsgrad under
pågående körning. Detta är möjligt med funktionerna Hold och Charge.
Hold och Charge är tillgängliga i alla körlägen.
Funktionerna avbryts om körläge Pure aktiveras.
Funktionsknappar för Hold och Charge
Ekonomisk körning (s. 463)
Funktionerna aktiveras i centerdisplayens funktionsvy.
"Hold" och "Charge"-funktion (s. 466)
Hold
Körlägen (s. 451)
Batterinivå bibehålls för
senare bruk.
Funktionen håller laddningen i
hybridbatteriet för eldrift och
sparar tillgänglig elenergi för
senare användning, t.ex. för
körning i stadsmiljö eller genom villakvarteret.
Bilen fungerar som vid normal hybriddrift med
urladdat batteri, där bilen utöver återanvändning
av t.ex. bromsgenererad energi startar förbränningsmotorn oftare för att behålla laddningen i
batteriet.
START OCH KÖRNING
Förberedelser inför en långresa
Charge
Bensinmotorn laddar
hybridbatteriet.
Inför en bilsemester eller annan längre resa är
det viktigt att kontrollera bilens funktioner och
utrustning extra noggrant.
Funktionen laddar upp hybridbatteriet med hjälp av förbränningsmotorn för användning av
utökad eldrift vid senare tillfälle.
Kontrollera att:
Symboler i förardisplayen
Symbolen
är aktiverad.
visas i hybridbatterimätaren när Charge
Relaterad information
•
•
•
Symbolen
aktiverad.
•
motorn fungerar som den ska och att bränsleförbrukningen är normal
•
inget läckage (bränsle, olja, eller annan
vätska) förekommer
•
•
bromsverkan vid inbromsning är optimal
•
däckens mönsterdjup och lufttryck är tillräckligt. Byt till vinterdäck vid körning till områden
med risk för snöiga eller isiga vägbanor.
•
•
•
startbatteriets laddning är god
Köra med eldrift (s. 464)
Ekonomisk körning (s. 463)
Hybridmätare (s. 78)
visas i hybridbatterimätaren när Hold är
samtliga lampor fungerar – justera strålkastarnas ljushöjd om bilen lastats tungt
torkarbladen är i bra skick
varningstriangel och reflexväst finns i bilen –
lagkrav i vissa länder.
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
Kontrollera däcktryck (s. 556)
Bränsleförbrukning och CO2-utsläpp
(s. 660)
Påfyllning av spolarvätska (s. 644)
Vinterkörning (s. 468)
Ekonomisk körning (s. 463)
Inställningar för bilmodem (s. 533)
}}
467
START OCH KÖRNING
•
•
•
•
•
Rekommendationer vid lastning (s. 585)
Vinterkörning
Halt väglag
Köra med släpvagn (s. 480)
Vid vinterkörning är det viktigt att göra vissa kontroller på bilen för att säkerställa att den kan
köras på ett säkert sätt.
För bästa möjliga väggrepp rekommenderar Volvo
vinterdäck på samtliga hjul om risk för snö eller is
föreligger.
Pilot Assist (s. 309)
Fartbegränsare (s. 277)
Däcktätningssats (s. 570)
Kontrollera speciellt inför den kalla årstiden:
•
Motorns kylvätska ska innehålla 50 % glykol.
Denna blandning skyddar motorn mot frostsprängning ner till ca –35 °C (–31 °F). För att
undvika hälsorisker ska olika typer av glykol
inte blandas.
•
Bränsletanken ska vara välfylld för att förhindra kondensbildning.
•
Motoroljans viskositet är viktig. Oljor med
lägre viskositet (tunnare oljor) underlättar
start i kallt väder och minskar dessutom
bränsleförbrukningen medan motorn är kall.
VIKTIGT
Lågviskositetsolja ska inte användas vid hård
körning eller i varmt väder.
•
•
468
Startbatteriets kondition och laddningsnivå
ska ses över. Kallt väder ställer större krav på
startbatteriet samtidigt som dess kapacitet
minskas av kyla.
Använd spolarvätska med frostskydd för att
undvika isbildning i spolarvätskebehållaren.
OBS
I vissa länder måste vinterdäck användas
enligt lag. Dubbdäck är inte tillåtet i alla länder.
Öva halkkörning under kontrollerade former för
att lära känna bilens reaktioner.
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Vinterhjul (s. 569)
Snökedjor (s. 569)
Bromsa på saltade vägbanor (s. 437)
Bromsa på våta vägbanor (s. 437)
Påfyllning av spolarvätska (s. 644)
Startbatteri (s. 613)
Byta torkarblad vindruta (s. 642)
Byta torkarblad bakruta (s. 641)
Fylla på kylvätska (s. 610)
Ogynnsamma körförhållanden för motorolja
(s. 656)
START OCH KÖRNING
Vadning
VIKTIGT
Vadning innebär att bilen körs genom en djupare
mängd vatten på en vattenbelagd vägbana. Vadning ska göras med stor försiktighet.
Delar av bilen (t.ex. motor, växellåda, drivlina
eller elektriska komponenter) kan skadas vid
körning genom vatten med en högre nivå än
bilens golv. Skador på någon komponent
orsakad av översvämning, hydrostatisk låsning
eller oljebrist täcks inte av garantin.
Observera följande för att förhindra skador på
bilen vid körning genom vatten (t.ex. på översvämmade vägar):
•
Vattennivån får inte vara högre än bilens golv.
Kontrollera om möjligt djupet på den djupaste punkten innan körningen genom vattnet påbörjas. Extra försiktighet ska iakttas vid
passage av strömmande vatten.
Vid motorstopp i vatten, prova inte omstart.
Bärga istället bilen ur vattnet och transportera
den på bärgningsflak till verkstad – en
auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
•
Växla alltid till körläge Off Road innan körning genom vatten för att säkerställa att förbränningsmotorn är igång.
•
•
Kör inte fortare än gånghastighet.
När vattnet passerats, tryck lätt på bromspedalen
och kontrollera att full bromsverkan uppnås. Vatten och t.ex. gyttja kan göra bromsbeläggen våta
med fördröjd bromsverkan som resultat.
Stanna inte bilen i vattnet. Kör försiktigt
framåt eller backa tillbaka bilen ur vattnet.
Rengör eventuell kontakt för släpvagnskoppling
efter körning i vatten och lera.
•
Tänk på att vågor som skapas av mötande
trafik kan överstiga nivån för bilens golv.
Relaterad information
•
Undvik att köra genom saltvatten (korrosionsrisk).
•
•
Öppna och stänga tanklucka
Tankluckan låses upp med knapp på instrumentpanelen.
I förardisplayen indikerar pilen
bredvid tanksymbolen vilken
sida av bilen tankluckan är placerad.
Bärgning (s. 486)
Låghastighetskörning (s. 460)
}}
469
START OCH KÖRNING
2.
||
Efter avslutad tankning – stäng luckan med
ett lätt tryck.
Relaterad information
•
1.
Tryck på knappen på instrumentpanelen.
> Tryckutjämning av bränsletanken medför
en viss fördröjning av lucköppningen.
Meddelandet Bränsletank Tanklocket
öppnas visas i förardisplayen, och därefter Bränsletank Klar för tankning.
OBS
Efter att tankluckan har öppnats måste tankningen ske inom ca sju minuter. Därefter
stängs den ventil som öppnats vid knapptryckningen för öppning av tanklucka, och det
går inte längre att tanka utan att pumpmunstycket slår ifrån.
Om ventilen stängs innan tankningen är slutförd – tryck på knappen igen och vänta tills
förardisplayen visar meddelandet
Bränsletank Klar för tankning.
470
Fylla på bränsle (s. 470)
Fylla på bränsle
Bränsletanken är utrustad med ett locklöst
bränslepåfyllningssystem.
Tanka bilen vid tankstation
START OCH KÖRNING
Påfyllning av bränsle görs på följande sätt.
1.
4.
Stäng av bilen och öppna tankluckan.
OBS
Efter att tankluckan har öppnats måste tankningen ske inom ca sju minuter. Därefter
stängs den ventil som öppnats vid knapptryckningen för öppning av tanklucka, och det
går inte längre att tanka utan att pumpmunstycket slår ifrån.
Om ventilen stängs innan tankningen är slutförd – tryck på knappen igen och vänta tills
förardisplayen visar meddelandet
Bränsletank Klar för tankning.
2.
Välj bränsle som är godkänt att använda för
bilen enligt identifierare8 på insidan av tankluckan. Se information om godkända bränslen och identifierare i avsnitt "Bensin".
3.
För in pumpmunstycket i bränslepåfyllningsöppningen. Påfyllningsröret har två öppningsbara luckor och pumpmunstycket måste
föras förbi båda luckorna innan tankningen
påbörjas.
8
Överfyll inte tanken utan avbryt när pumpmunstycket slår ifrån första gången.
> Tanken är fylld.
OBS
En överfull tank kan vid varmt väder rinna
över.
Fylla på bränsle från reservdunk
Vid påfyllning med reservdunk, använd tratten
som ligger i skumblocket under golvluckan i lastutrymmet.
1.
Öppna tankluckan.
2.
För in tratten i bränslepåfyllningsöppningen.
Påfyllningsröret har två öppningsbara luckor
och trattens rör måste föras förbi båda luckorna innan påfyllning kan påbörjas.
Dekal på insidan av tankluckan.
Relaterad information
•
•
Öppna och stänga tanklucka (s. 469)
Bensin (s. 472)
Gäller bil med bränslevärmare*
Använd aldrig bränslevärmaren när bilen befinner
sig på ett tankstationsområde.
Identifierare enligt CEN standard EN16942 återfinns på insidan av tankluckan, samt senast slutet 2018 på motsvarande bränslepumpar och deras munstycken vid tankställen runt om i Europa.
* Tillval/tillbehör. 471
START OCH KÖRNING
Hantering av bränsle
VIKTIGT
Använd inte bränsle med sämre kvalitet än vad
Volvo rekommenderar eftersom motoreffekten
och bränsleförbrukningen då påverkas negativt.
Blandning av olika bränsletyper eller användning av bränsle som inte rekommenderas
upphäver Volvos garantier samt eventuella
kompletterande serviceavtal, detta gäller
samtliga motorer.
VARNING
Undvik alltid att inandas bränsleångor och att
få bränslestänk i ögonen.
Vid bränsle i ögonen, ta ut eventuella kontaktlinser och skölj ögonen i rikligt med vatten
under minst 15 minuter och sök läkarvård.
Svälj aldrig bränsle. Bränslen som bensin,
bioetanol och blandningar av dessa och diesel
är mycket giftiga och kan orsaka permanenta
skador eller dödsfall om de sväljs. Sök läkarvård omedelbart om bränsle har svalts.
VARNING
Bränsle som spillts ut på marken kan antändas.
Relaterad information
•
Bensin (s. 472)
Bensin
Bensin är en form av motorbränsle som är
avsedd för bil med bensinmotor.
Använd endast bensin från välkända tillverkare.
Fyll aldrig på bränsle med tveksam kvalitet. Bensinen ska uppfylla normen EN 228.
Identifierare för bensin
Identifierare enligt CEN standard EN16942 återfinns på insidan av tankluckan, samt senast i slutet av år 2018 på motsvarande bränslepumpar
och deras munstycken vid tankställen runt om i
Europa.
Detta är identifierarna som gäller för nuvarande
standardbränslen i Europa. Bensin med följande
identifierare får användas i bil med bensinmotor:
E5 är en bensin med max
2.7 % syre och max 5 vol %
etanol.
Stäng av bränsledriven värmare innan tankning påbörjas.
Bär aldrig en påslagen mobiltelefon i samband med tankning. Ringsignalen kan åstadkomma gnistbildning och antända bensinångorna, vilket i sin tur kan medföra brand och
personskada.
472
E10 är en bensin med max
3.7 % syre och max 10 vol %
etanol.
START OCH KÖRNING
VIKTIGT
•
•
•
Bränsle som innehåller upp till 10
volymprocent etanol är tillåtet.
EN 228 E10 bensin (max
10 volymprocent etanol) är godkänt att
användas.
Högre etanol än E10 (max
10 volymprocent etanol) är inte tillåtet.
T.ex. E85 är inte tillåtet.
Oktantal
•
•
RON 95 kan användas vid normal körning.
•
Oktantal lägre än RON 95 får inte användas.
RON 98 rekommenderas för maximal effekt
och lägsta bränsleförbrukning.
Vid körning i varmare klimat än +38 °C (100 °F)
rekommenderas högsta möjliga oktantal för bästa
prestanda och bränsleförbrukning.
VIKTIGT
•
Använd endast blyfri bensin för att inte
skada katalysatorn.
•
Bränsle som innehåller metalltillsatser får
inte användas.
•
Använd inga tillsatser som inte har
rekommenderats av Volvo.
Relaterad information
•
•
•
•
Hantering av bränsle (s. 472)
Fylla på bränsle (s. 470)
Bensinpartikelfilter (s. 473)
Bränsleförbrukning och CO2-utsläpp
(s. 660)
Bensinpartikelfilter
Bensindriven bil är utrustad med partikelfilter för
en effektivare avgasrening.
Partiklar i avgaserna samlas i bensinpartikelfiltret
under normal körning. Under normala driftsförhållanden sker en passiv regenerering som leder till
att partiklarna oxideras och bränns bort. På så
sätt töms filtret.
Om bilen körs i låga hastigheter eller vid upprepade kallstarter vid låg yttertemperatur, kan en
aktiv regenerering vara nödvändig. Regenereringen av partikelfiltret sker automatiskt och tar
normalt 10-20 minuter. Under regenerering kan
en bränd lukt förekomma.
Använd parkeringsvärmare i kallt väder – då når
motorn normal arbetstemperatur snabbare.
Vid körning korta sträckor i låg
hastighet med bensinbil
Kapaciteten hos bensinavgasreningssystemet
påverkas av sättet som bilen körs. Att köra varierande körsträckor och i olika hastigheter är viktigt
för att nå optimal prestanda.
Att ofta köra korta sträckor i låg hastighet (eller i
kallt klimat) där motorn inte uppnår normal drifttemperatur, kan leda till problem som så småningom kan orsaka funktionsstörningar och
utlösa ett varningsmeddelande. Om bilen körs
mest i stadstrafik är det viktigt att regelbundet
köra även i högre hastigheter för att låta bensinavgasreningssystemet regenerera.
}}
473
START OCH KÖRNING
||
•
Bilen bör landsvägsköras i hastigheter över
60 km/h (38 mph) i minst 20 minuter mellan
varje tankningstillfälle.
Relaterad information
•
Bensin (s. 472)
Överhettning av motor och
drivsystem
Under speciella förhållanden, vid hård körning i
t.ex. brant terräng och varmt klimat, finns risk för
att motor och drivsystem kan överhettas – särskilt vid tung last.
•
Vid överhettning kan motorns effekt begränsas temporärt.
•
Ta bort extraljus som sitter framför grillen vid
körning i varmt klimat.
•
•
•
474
Om temperaturen i motorns kylsystem blir för
hög tänds en varningssymbol och förardisplayen visar meddelandet Motortemperatur
Hög temperatur Stanna snarast. Stanna
då bilen på ett säkert sätt och låt motorn gå
på tomgång under några minuter för att
svalna.
säkert sätt och låt motorn gå på tomgång
under några minuter för att låta växellådan
svalna.
•
Vid överhettning kan bilens luftkonditionering
komma att stängas av temporärt.
•
Stäng inte av motorn omedelbart vid stopp
efter en hård körning.
OBS
Det är normalt att motorns kylfläkt arbetar en
stund efter att motorn stängts av.
Symboler i förardisplayen
Symbol
Hög motortemperatur. Följ given
rekommendation.
Om meddelandet Motortemperatur Hög
temperatur Stäng av motorn eller
Kylarvätska Låg nivå, stäng av motorn
visas, stanna bilen och stäng av motorn.
Om växellådan blir överhettad kommer ett
alternativt växlingsprogram att väljas. Dessutom aktiveras en inbyggd skyddsfunktion
som bl.a. tänder en varningssymbol och förardisplayen visar meddelandet Växellåda
varm Sänk hastigheten för att sänka
temperaturen eller Växellåda överhettad
Stanna snarast och låt växellådan
svalna. Följ då given rekommendation, sänk
hastigheten respektive stanna bilen på ett
Innebörd
Låg nivå kylarvätska. Följ given
rekommendation.
Växellådan varm/överhettad/kyls.
Följ given rekommendation.
Relaterad information
•
•
Fylla på kylvätska (s. 610)
Köra med släpvagn (s. 480)
START OCH KÖRNING
•
•
Förberedelser inför en långresa (s. 467)
Överbelastning av startbatteriet
Växlingsindikator (s. 448)
De elektriska funktionerna i bilen belastar startbatteriet olika mycket. Undvik att använda
tändningsläge II när bilen är avstängd. Använd
istället tändningsläge I – då förbrukas mindre
ström.
Använda starthjälp med annat
batteri
Om startbatteriet är urladdat kan bilen startas
med ström från ett annat batteri.
Var även uppmärksam på olika tillbehör som
belastar det elektriska systemet. Använd inte
funktioner som drar mycket ström när bilen är
avstängd. Exempel på sådana funktioner är:
•
•
•
•
kupéfläkt
strålkastare
vindrutetorkare
ljudanläggning (hög volym).
Om startbatterispänningen är låg visas ett meddelande i förardisplayen. Energisparfunktionen
stänger sedan av eller reducerar vissa funktioner,
t.ex. kupéfläkt och/eller ljudanläggning.
–
Ladda då startbatteriet genom att starta bilen
och låt den sedan gå i minst 15 minuter –
startbatteriet laddas bättre under körning än
med motorn på tomgång vid stillastående.
Relaterad information
•
•
Laddpunkt för starthjälp av egen bil.
VIKTIGT
Bilens laddpunkt är endast till för starthjälp av
egen bil. Laddpunkten är inte avsedd för
starthjälp av annan bil. Används laddpunkten
för att starta en annan bil kan det medföra att
en säkring går sönder vilket innebär att laddpunkten slutar fungera.
Startbatteri (s. 613)
Tändningslägen (s. 432)
Då en säkring har gått sönder visas meddelandet
12 V Batteri Säkring utlöst Service erfordras
i förardisplayen. Volvo rekommenderar att en
auktoriserad Volvoverkstad kontaktas.
}}
475
START OCH KÖRNING
||
Vid starthjälp rekommenderas följande steg för
att undvika kortslutning eller andra skador:
1.
Sätt bilens elsystem i tändningsläge 0.
2.
Kontrollera att hjälpstartbatteriet har spänningen 12 V.
3.
Om hjälpstartbatteriet är monterat i en annan
bil – stäng av den hjälpande bilens motor och
se till att de båda bilarna inte vidrör varandra.
4.
Sätt fast den röda startkabelns ena klämma
på hjälpstartbatteriets pluspol (1).
VIKTIGT
Koppla startkabeln försiktigt för att undvika
kortslutningar med andra komponenter i
motorrummet.
5.
Öppna den positiva hjälpstartspunktens täcklock (2).
6.
Sätt den röda startkabelns andra klämma på
bilens positiva hjälpstartspunkt (2).
7.
Sätt fast den svarta startkabelns ena klämma
på hjälpstartbatteriets minuspol (3).
8.
9.
476
Sätt den svarta startkabelns andra klämma
på bilens negativa hjälpstartspunkt (4).
Kontrollera att startkablarnas klämmor sitter
fast ordentligt så att det inte uppstår gnistor
under startförsöket.
10. Starta motorn på "hjälpbilen" och låt den gå
någon minut med högre tomgång än normalt,
ca 1500 varv/minut.
VARNING
11. Starta den egna bilens motor. Om startförsöket misslyckas förläng laddtiden till 10
minuter och gör därefter ett nytt startförsök.
•
Startbatteriet kan bilda knallgas vilken är
mycket explosiv. En gnista, som kan bildas om en startkabel ansluts felaktigt,
kan räcka för att batteriet ska explodera.
•
Anslut inte startkablarna till någon bränslesystemkomponent eller till någon rörlig
del. Var försiktig med varma motordelar.
•
Startbatteriet innehåller svavelsyra som
kan orsaka allvarliga frätskador.
•
Skölj med stora mängder vatten om svavelsyra kommer i kontakt med ögon, hud
eller kläder. Vid stänk i ögonen – kontakta
omedelbart läkare.
•
Rök aldrig i närheten av batteriet.
OBS
Vid motorstart under normala förhållanden
prioriteras bilens elektriska drivmotor – bensinmotorn förblir avstängd. Det innebär att
efter startvredet vridits medurs har den elektriska motorn ”startat” och bilen är körklar.
Startad motor indikeras av att förardisplayens
kontrollampor slocknar och dess förvalda
tema tänds upp.
OBS
VIKTIGT
Bilen kan inte startas om hybridbatteriet är
urladdat.
Rör inte anslutningarna mellan kabel och bil
under startförsöket. Det finns risk för gnistbildning.
Relaterad information
12. Ta bort startkablarna i omvänd ordning –
först den svarta och sedan den röda.
Se till att ingen av den svarta startkabelns
klämmor kommer i kontakt med bilens positiva hjälpstartspunkt/hjälpstartbatteriets pluspol eller ansluten klämma på den röda startkabeln.
•
•
•
•
Starta bilen (s. 430)
Tändningslägen (s. 432)
Justera ratt (s. 185)
Välja tändningsläge (s. 433)
START OCH KÖRNING
Dragkrok*
Relaterad information
Bilen kan utrustas med en dragkrok som gör det
möjligt att dra t.ex. en släpvagn efter bilen.
•
•
•
•
Det kan finnas olika varianter av dragkrok för
bilen, kontakta en Volvoåterförsäljare för mer
information.
In- och utfällbar dragkrok* (s. 478)
Specifikationer för dragkrok*
Mått och fästpunkter för dragkrok.
Köra med släpvagn (s. 480)
Dragkroksmonterad cykelhållare* (s. 484)
Specifikationer för dragkrok* (s. 477)
VIKTIGT
När motorn stängs av kan den konstanta batterispänningen till släpvagnskontakten automatiskt stängas av för att inte ladda ur startbatteriet.
VIKTIGT
Dragkulan behöver regelbundet rengöras och
smörjas in med fett för att förhindra slitage.
OBS
När kulhandske med svängningsdämpare
används ska dragkulan inte smörjas in.
Detta gäller även vid montering av cykelhållare som kläms fast runt dragkulan.
OBS
Om bilen är utrustad med dragkrok finns
ingen bakre infästning för bogserögla.
}}
* Tillval/tillbehör. 477
START OCH KÖRNING
||
Mått, fästpunkter i mm (tum)
A
1041,3 (41)
B
90 (3,5)
C
875 (34,4)
478
VARNING
437,5 (17,2)
E
Se bild ovan
F
283,5 (11,1)
Fälla ut dragkroken
G
Kulans centrum
VARNING
Dragkrok* (s. 477)
Dragvikter och kultryck (s. 652)
1.
Följ anvisningarna för in- och utfällning av
dragkroken noggrant.
D
Relaterad information
•
•
In- och utfällbar dragkrok*
Den in-/utfällbara dragkroken är alltid lättåtkomlig och är enkel att fälla ut eller in efter behov. I
infällt läge är dragkroken helt dold.
Undvik att stå nära stötfångaren mitt bakom
bilen vid utfällning av dragkroken.
Öppna bakluckan. En knapp för in- och utfällning av dragkroken finns placerad på höger
sida baktill i lastutrymmet. En indikeringslampa i knappen måste lysa med ett fast
orange sken för att utfällningsfunktionen ska
vara aktiv.
* Tillval/tillbehör.
START OCH KÖRNING
2.
Fälla in dragkroken
3.
VIKTIGT
Säkerställ att det inte sitter någon anslutningskontakt eller adapter monterad i el-uttaget när dragkroken fälls in.
1.
Tryck in knappen och släpp – ett för långt
tryck kan innebära att utfällningen inte startar.
> Dragkroken faller ut och ner i ett olåst
läge – indikeringslampan blinkar orange.
VARNING
Tryck inte på knappen för in- och utfällning
om ett släpfordon är kopplat till dragkroken.
OBS
Dragkroken måste avsluta utfällningsförloppet
innan den kan föras vidare till låst läge. Detta
förlopp kan ta några sekunder. Om dragkroken inte fixeras i låst läge, vänta några sekunder och försök igen.
För dragkroken till sitt ändläge där den då fixeras och låses fast – indikeringslampan lyser
med ett fast orange sken.
> Dragkroken är redo att användas.
Öppna bakluckan. Tryck in knappen på höger
sida baktill i lastutrymmet och släpp – ett för
långt tryck kan innebära att infällningen inte
startar.
> Dragkroken faller automatiskt ner i ett
olåst läge – indikeringslampan vid
knappen blinkar orange.
VARNING
Var noga med att fästa släpets säkerhetsvajer
i avsett fäste.
OBS
Strömsparläge aktiveras efter en stund och
indikeringslampan slocknar. Systemet återaktiveras genom att bakluckan stängs och
sedan öppnas igen. Detta gäller både vid inoch utfällning av dragkroken.
Om bilen elektriskt detekterat påkopplat släp,
slutar indikeringslampan lysa med fast sken.
}}
479
START OCH KÖRNING
||
Köra med släpvagn
2.
Vid körning med släpvagn finns det ett antal
saker som är viktiga att tänka på när det gäller
dragkroken, släpvagnen samt hur lasten placeras i släpvagnen.
•
Håll en låg hastighet vid körning med släpvagn uppför en lång brant stigning.
•
De maximala släpvagnsvikterna som är
angivna gäller endast för höjder upp till
1000 m.ö.h. (3280 fot). På högre höjder är
motoreffekten och därmed bilens klättringsförmåga nedsatt på grund av den minskade
lufttätheten, och den maximala släpvagnsvikten måste därför minskas. Vikten för bil och
släpvagn måste minskas med 10 % för varje
ytterligare 1000 m (3280 fot) (eller del
därav).
•
Undvik att köra med släpvagn vid stigningar
över 12 %.
Lastförmågan beror på bilens tjänstevikt. Summan av passagerares vikt och samtliga tillval, t.ex.
dragkrok, reducerar bilens lastförmåga med motsvarande vikt.
Lås dragkroken genom att föra tillbaka den
till sitt infällda läge där den låses.
> Indikeringslampan lyser nu med ett fast
sken om dragkroken är korrekt infälld.
Relaterad information
•
•
480
Köra med släpvagn (s. 480)
Bilen levereras med nödvändig utrustning för körning med släpvagn.
•
•
Dragkroken på bilen ska vara av godkänd typ.
Lägg lasten i släpvagnen så att trycket på
bilens dragkrok följer angivet maximalt kultryck. Kultrycket räknas som del av bilens nyttolast.
•
Öka däcktrycket till rekommenderat tryck för
full last.
•
Motorn belastas hårdare än normalt vid körning med släpvagn.
•
Kör inte med tungt släp när bilen är helt ny.
Vänta tills den körts minst 1000 km
(620 miles).
OBS
För att underlätta släpvagnskörning i bil med
luftfjädring*, välj inställningen
Dämpningskontroll Dynamisk i körläge
Individual.
OBS
Extrema väderförhållanden, körning med släpvagn eller körning på höga höjder i kombination med bränslekvalitet är faktorer som
väsentligt ökar bilens bränsleförbrukning.
•
I långa och branta nedförsbackar belastas
bilens bromsar mycket mer än normalt. Växla
ner till en lägre växel vid manuell växling och
anpassa hastigheten.
Släpvagnskontakt
•
Följ gällande bestämmelser för tillåtna hastigheter och vikter.
Om bilens dragkrok har en 13-polig kontakt och
släpet har en 7-polig kontakt behövs en adapter.
Dragkrok* (s. 477)
* Tillval/tillbehör.
START OCH KÖRNING
Använd en adapter som är godkänd av Volvo. Se
till att kabeln inte släpar i marken.
VIKTIGT
När motorn stängs av kan den konstanta batterispänningen till släpvagnskontakten automatiskt stängas av för att inte ladda ur startbatteriet.
Släpvagnsvikter
VARNING
Följ angivna rekommendationer för släpvagnsvikt. Hela ekipaget kan annars bli svårkontrollerbart vid undanmanövrar och inbromsningar.
OBS
Angivna högsta tillåtna släpvagnsvikter är de
som Volvo tillåter. Nationella fordonsbestämmelser kan begränsa släpvagnsvikt och
hastighet ytterligare. Dragkrokarna kan vara
certifierade för högre dragvikter än vad bilen
får dra.
Nivåreglering*
Bilens system för nivåkontroll eftersträvar att
hålla en konstant höjd oavsett last (upp till den
tillåtna maxvikten). När bilen står still sjunker bakvagnen något, vilket är normalt.
Vid körning i kuperad terräng och varmt
klimat
Under vissa förhållanden kan det finnas risk för
överhettning vid körning med släpvagn. Vid överhettning av motor och drivsystem tänds en varningssymbol i förardisplayen tillsammans med ett
meddelande.
Den automatiska växellådan väljer optimal växel
relaterat belastning och motorvarv.
Relaterad information
•
•
•
•
•
Släpvagnsstabilisator* (s. 482)
Kontroll av släpvagnslampor (s. 483)
Dragvikter och kultryck (s. 652)
Överhettning av motor och drivsystem
(s. 474)
Ogynnsamma körförhållanden för motorolja
(s. 656)
Branta stigningar
Spärra inte den automatiska växellådan med en
högre växel än vad motorn "orkar med" – det är
inte alltid fördelaktigt att köra på hög växel och
lågt motorvarv.
Parkera i backe
1. Tryck ner bromspedalen.
2.
Aktivera parkeringsbromsen.
3.
Välj växelläge P.
4.
Släpp bromspedalen.
Använd stoppklossar för att blockera hjulen när
bil med påkopplat släp parkeras i backe.
Starta i backe
1. Tryck ner bromspedalen.
2.
Välj växelläge D.
3.
Lossa parkeringsbromsen.
4.
Släpp bromspedalen och kör iväg.
* Tillval/tillbehör. 481
START OCH KÖRNING
Släpvagnsstabilisator*
Släpvagnsstabilisatorns funktion
Orsaker till självsvängning
Släpvagnsstabilisatorn övervakar kontinuerligt
bilens rörelser, speciellt i sidled. Om självsvängning upptäcks, sker individuell bromsreglering på
framhjulen vilket ger en stabiliserande effekt på
ekipaget. Oftast räcker detta för att föraren ska
återfå kontroll över bilen.
Fenomenet att bil med släp hamnar i självsvängning, kan uppstå för alla kombinationer av bilar
och släp. I vanliga fall krävs höga hastigheter för
att det ska uppstå. Men om släpvagnen är överlastat eller har lasten felaktigt fördelad, t.ex. för
långt bak, finns risk för självsvängning även i
lägre hastigheter.
Om självsvängningen inte dämpas ut trots släpvagnsstabilisatorns första ingrepp, bromsas ekipaget med alla hjul kombinerat med att motorns
drivkraft reduceras. När självsvängningen successivt dämpats och ekipaget åter är stabilt avbryter
systemet regleringen och föraren återfår full kontroll över bilen.
(TSA9)
Släpvagnsstabilisatorn
har till uppgift att
stabilisera bil med tillkopplat släpvagn i situationer där ekipaget kommit i självsvängning.
Funktionen ingår i stabilitetssystemet ESC10.
För att självsvängning sedan ska börja, behövs en
utlösande faktor, t.ex.:
•
Bil med släp utsätts för en plötslig kraftig
sidovind.
•
Bil med släp kör på ojämn vägbana eller i ett
gupp.
•
Yviga rattrörelser.
Då självsvängning väl har börjat kan den bli svår
eller omöjlig att dämpa, vilket gör ekipaget svårkontrollerat med risk för att hamna i t.ex. fel körfält eller utanför vägbanan.
Då släpfordonsstabilisatorn
arbetar, blinkar ESC-symbolen i
förardisplayen.
Relaterad information
•
•
Köra med släpvagn (s. 480)
Elektronisk stabilitetskontroll (s. 271)
OBS
Stabilitetsfunktionen stängs av om föraren
väljer sportläge genom att deaktivera ESC via
menysystemet i centerdisplayen.
Ingrepp av släpvagnsstabilisatorn kan utebli om
föraren med kraftiga rattrörelser försöker häva
självsvängningen, eftersom systemet då inte kan
avgöra om det är släpet eller föraren som orsakar
självsvängningen.
9 Trailer Stability Assist
10 Electronic Stability Control
482
* Tillval/tillbehör.
START OCH KÖRNING
Kontroll av släpvagnslampor
Vid inkoppling av en släpvagn – kontrollera att
släpvagnens alla lampor fungerar innan avfärd.
Blinkers och bromsljus på släpvagn
Om en eller flera av släpvagnens blinkers eller
bromsljuslampor är trasiga visar förardisplayen en
symbol och ett meddelande. Övriga lampor på
släpvagnen måste kontrolleras manuellt av föraren innan avfärd.
Symbol
dimbakljus för att framföra ekipaget på ett säkert
sätt.
Kontroll av släpvagnslampor*
Automatisk kontroll
Efter elektrisk inkoppling av en släpvagn är det
möjligt att säkra att släpets lampor fungerar via
en automatisk ljusaktivering. Funktionen hjälper
föraren att kontrollera att lamporna på släpet fungerar innan avfärd.
Meddelande
För att kunna genomföra kontrollen måste
motorn vara avstängd.
• Släpvagnsblinkrar Höger
1.
blinker fungerar ej
• Släpvagnsblinkrar Vänster
blinker fungerar ej
2.
Bekräfta meddelandet genom att trycka på
högra rattknappsatsens O-knapp.
> Ljuskontrollen startar.
3.
Gå ur bilen för att kunna kontrollera lampornas funktion.
> Alla släpvagnens lampor börjar blinka sedan tänds lamporna en i taget.
• Släpvagnsbromsljus Funktionsfel
Om någon lampa för släpvagnens körriktningsvisare är trasig blinkar dessutom förardisplayens
symbol för körriktningsvisarna snabbare än normalt.
Dimbakljus på släpvagn
Vid inkoppling av släpvagn kan det förekomma
att dimbakljuset inte tänds upp på bilen, i dessa
fall förflyttas dimbakljusfunktionaliteten till släpvagnen. Kontrollera därför i dessa fall vid aktivering av dimljus att släpvagnen är utrustad med
När ett släpfordon kopplas till dragkroken
visas meddelandet Automatisk kontroll av
släpvagnslampor i förardisplayen.
4.
Kontrollera visuellt att alla lampor som finns
tillgängliga på släpvagnen fungerar.
5.
Efter en stund blinkar alla lampor på släpvagnen till igen.
> Kontrollen är genomförd.
Stänga av automatisk kontroll
Den automatiska kontrollfunktionen går att
stänga av i centerdisplayen.
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn.
2.
Tryck på My Car
3.
Avmarkera Automatisk kontroll av
släpvagnslampor.
Ljus och belysning.
Manuell kontroll
Om den automatiska kontrollen är avstängd är
det möjligt att starta kontrollen manuellt.
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn.
2.
Tryck på My Car
3.
Välj Manuell kontroll av
släpvagnslampor.
> Ljuskontrollen startar. Gå ur bilen för att
kunna kontrollera lampornas funktion.
Ljus och belysning.
Relaterad information
•
Köra med släpvagn (s. 480)
* Tillval/tillbehör. 483
START OCH KÖRNING
Dragkroksmonterad cykelhållare*
Vid användning av cykelhållare rekommenderas
de cykelhållare som Volvo har utvecklat.
Detta för att undvika skador på bilen och för att
uppnå största möjliga säkerhet vid färd. Volvos
cykelhållare finns att köpa hos auktoriserade
Volvoåterförsäljare.
Följ noggrant de instruktioner som bifogas cykelhållaren.
•
Cykelhållaren inklusive last får väga max 75
kg (165 pund).
•
Cykelhållaren får vara avsedd för max tre
cyklar.
VARNING
•
•
•
•
är felaktigt monterad på dragkulan
•
används till annat än att frakta cyklar.
•
•
484
ökad vikt
Vid bogsering dras bilen efter ett annat fordon
med hjälp av en bogserlina.
Ju större avståndet är mellan lastens tyngdpunkt
och dragkulan, desto större blir belastningen på
dragkroken.
Lasta enligt följande rekommendationer:
•
Sätt den tyngsta cykeln längst in, närmast
bilen.
•
Håll lasten symmetrisk och så nära bilens
mitt som möjligt, t.ex. genom att sätta cyklarna omlott om flera cyklar ska lastas.
•
•
är överlastad, se cykelhållarens instruktioner för max lastvikt
Bilens köregenskaper påverkas när en cykelhållare är monterad på dragkroken, t.ex. på grund av:
Bogsering
förändrad bromsförmåga.
Rekommendationer vid lastning av
cyklar på cykelhållaren
Felaktig användning av cykelhållaren kan
orsaka skador på dragkrok och bil.
Cykelhållaren kan lossa från dragkroken om
den:
reducerad markfrigång
Ta bort lösa föremål från cykeln vid transport,
t.ex. cykelkorg, batteri, barnstol. Dels för att
minska belastningen på dragkrok och cykelhållare, dels för att minska luftmotståndet vilket påverkar bränsleförbrukningen.
Vid bogsering av annan bil
Att bogsera en bil tar mycket energi – använd
körläge AWD. Då laddas hybridbatteriet kombinerat med att bilens kör- och vägegenskaper förbättras.
Ta reda på den enligt lag högsta tillåtna hastigheten för bogsering innan bogseringen påbörjas.
Starthjälp
Bogsera inte igång motorn. Använd ett hjälpbatteri om startbatteriet är så urladdat att motorn
inte kan startas.
Använd inte skyddsöverdrag på cyklarna.
Detta kan påverka manövrering, innebära försämrad sikt och öka bränsleförbrukningen.
Det kommer också att leda till ökad belastning på dragkroken.
Relaterad information
•
Bogsering av bil med Twin Engine är inte tillåten
eftersom elmotorn tar skada. Bilen ska bärgas
upplyft och stå med alla hjulen på ett bärgningsflak, inget av hjulparen får ha vägkontakt.
Dragkrok* (s. 477)
VIKTIGT
Den elektriska drivmotorn och katalysatorn
kan skadas vid försök att bogsera igång bilen.
Relaterad information
•
•
•
Sätta dit och ta bort bogserögla (s. 485)
Varningsblinkers (s. 148)
Bärgning (s. 486)
reducerad accelerationsförmåga
* Tillval/tillbehör.
START OCH KÖRNING
•
•
Använda starthjälp med annat batteri (s. 475)
Sätta dit och ta bort bogserögla
Välja tändningsläge (s. 433)
Använd bogserögla om bilen ska bogsera ett
annat fordon. Bogseröglan skruvas fast i ett
gängat uttag bakom ett täcklock på den bakre
stötfångarens högra sida.
OBS
Om bilen är utrustad med dragkrok finns
ingen bakre infästning för bogserögla.
Sätta dit bogseröglan
Ta bort täcklocket – tryck på markeringen
med ett finger och vik samtidigt ut motstående sida/hörn med hjälp av ett mynt eller
liknande.
> Locket svänger kring dess centrumlinje
och kan sedan tas loss.
Ta fram bogseröglan som finns i skumblocket under golvet i lastutrymmet.
}}
485
START OCH KÖRNING
||
3.
Skruva bogseröglan ända in till dess det tar
stopp.
•
Verktygssats (s. 563)
Bärgning
Vid bärgning forslas bilen bort med hjälp av
annat fordon.
Tillkalla professionell hjälp för bärgning.
Bogseröglan kan användas för att dra bilen upp
på en bärgningsbil med flak.
VIKTIGT
Vrid fast öglan ordentligt, trä t.ex. igenom
hjulskruvnyckeln* och använd den som
hävarm.
VIKTIGT
Det är viktigt att bogseröglan skruvas fast
ordentligt – ända tills det tar stopp.
Ta bort bogseröglan
–
Skruva loss bogseröglan efter användning
och lägg tillbaka den på dess plats i skumblocket.
Avsluta med att sätta tillbaka täcklocket på
stötfångaren.
Relaterad information
•
•
486
Observera att bil med Twin Engine alltid
måste bärgas upplyft med alla hjulen på bärgningsflak.
Gäller bilar med nivåkontroll*: Om bilen är
utrustad med luftfjädring måste denna stängas av
innan bilen hissas upp. Stäng av funktionen via
centerdisplayen.
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn.
2.
Tryck på My Car
fjädring.
3.
Välj Inaktivering av nivåkontroll.
Parkeringsbroms och
Bilens läge och markfrigång bestämmer om det
är möjligt att dra upp bilen på ett flak. Om lutningen på bärgningsbilens ramp är för brant eller
om markfrigången under bilen är otillräcklig kan
bilen skadas om man försöker dra upp den. Bilen
bör då lyftas med bärgningsbilens lyftanordning.
Bogsering (s. 484)
Bärgning (s. 486)
* Tillval/tillbehör.
START OCH KÖRNING
VARNING
Ingen/inget får stå bakom bärgningsbilen
medan bilen dras upp på flaket.
Relaterad information
•
Sätta dit och ta bort bogserögla (s. 485)
HomeLink®*11
HomeLink®12
är en programmerbar fjärrkontroll,
integrerad i bilens elsystem, som kan fjärrstyra
upp till tre olika anordningar (t.ex. garageportsöppnare, larmsystem, utom- och inomhusbelysning) och därmed ersätta fjärrkontrollerna till
dessa.
Allmänt
HomeLink® levereras inbyggt i innerbackspegeln.
HomeLink®-panelen består av tre programmerbara knappar och en indikeringslampa i spegelglaset.
För mer information om HomeLink®, besök:
www.HomeLink.com, www.youtube.com/
HomeLinkGentex eller ring
00 8000 466 354 65 (eller betalnumret
+49 6838 907 277)13.
Spara originalfjärrkontrollerna för framtida programmering (t.ex. vid byte till annan bil eller för
användning i ett annat fordon). Det rekommenderas också att knapparnas programmering raderas
när bilen ska säljas.
Relaterad information
•
•
•
Använda HomeLink®* (s. 489)
Programmera HomeLink®* (s. 488)
Typgodkännande för HomeLink®* (s. 490)
Bilden är schematisk – utförandet kan variera.
Knapp 1
Knapp 2
Knapp 3
Indikeringslampa
11
12
13
Gäller vissa marknader.
HomeLink och symbolen HomeLink-huset är registrerade varumärken av Gentex Corporation.
Notera att det kostnadsfria numret kanske inte är tillgängligt beroende på operatör.
* Tillval/tillbehör. 487
START OCH KÖRNING
Programmera HomeLink®*14
1.
Följ dessa instruktioner för att programmera
HomeLink®, återställa all programmering eller
programmera om enstaka knapp.
Notera: Vissa fjärrkontroller kan programmera HomeLink® bättre på ett avstånd på ca
15–20 cm (ca 6–12 tum). Ha detta i åtanke
om det är problem med programmering.
OBS
I vissa fordon måste tändningen vara på eller i
"tillbehörsläge" innan HomeLink® kan programmeras eller användas. Sätt gärna i nya
batterier i den fjärrkontroll som ska ersättas
av HomeLink®, för snabbare programmering
och bättre sändning av radiosignalen.
HomeLink®-knapparna bör återställas innan
programmering.
VARNING
Medan HomeLink® programmeras kan den
garageport eller grind som programmeras
aktiveras. Säkerställ därför att ingen är i närheten av porten eller grinden under programmering. Bilen bör stå utanför garaget medan
en garageportsöppnare programmeras.
14
15
488
Rikta fjärrkontrollen mot den HomeLink®knapp som ska programmeras och håll den
ca 2–8 cm (ca 1-3 tum) från knappen. Skym
inte indikeringslampan på HomeLink®.
2.
Tryck och håll inne både knappen på fjärrkontrollen och knappen på HomeLink® som
ska programmeras.
3.
Släpp inte knapparna förrän indikeringslampan har övergått från att blinka långsamt
(ca 1 gång per sekund) till att antingen
blinka snabbt (ca 10 gånger per sekund)
eller lysa konstant.
> Om det lyser konstant: Indikation på att
programmeringen har slutförts. Tryck på
den programmerade knappen 2 gånger
för att aktivera.
Om det blinkar snabbt: Den enhet som
ska programmeras mot HomeLink® har
möjligtvis en säkerhetsfunktion som kräver extra steg. Testa att trycka på den programmerade knappen 2 gånger för att se
om programmeringen fungerar. Fortsätt
annars med följande steg.
4.
Leta upp inlärningsknappen15 på mottagaren
till t.ex. garageporten. Den är vanligtvis placerad nära antennens fäste på mottagaren.
5.
Tryck in och släpp mottagarens inlärningsknapp en gång. Programmeringen måste
slutföras inom 30 sekunder efter att
knappen har tryckts in.
6.
Tryck in och släpp den knapp på HomeLink®
som ska programmeras. Repetera sekvensen
av tryck/håll/släpp en andra gång och,
beroende på mottagarens modell, även en
tredje gång.
> Programmeringen är nu klar och garageport, grind eller liknande ska nu aktiveras
när den programmerade knappen trycks
in.
Om programmeringsproblem uppstår kontakta
HomeLink® på: www.HomeLink.com,
Gäller vissa marknader.
Benämning och färg på knappen varierar beroende på tillverkare.
* Tillval/tillbehör.
START OCH KÖRNING
www.youtube.com/HomeLinkGentex eller ring
00 8000 466 354 65 (eller betalnumret
+49 6838 907 277)16.
Programmera om enstaka knapp
För att programmera om en enstaka HomeLink®knapp, gör så här:
1.
Tryck in önskad knapp och håll inne i ca 20
sekunder.
2.
När indikeringslampan på HomeLink® börjar
blinka långsamt går det att programmera
som vanligt.
Relaterad information
•
•
•
Använda HomeLink®* (s. 489)
HomeLink®* (s. 487)
Typgodkännande för HomeLink®* (s. 490)
Notera: Om den knapp som ska programmeras om inte blir programmerad med en ny
enhet kommer den att återgå till tidigare sparad programmering.
Återställa HomeLink®-knapparna
Det går endast att återställa alla HomeLink®knapparna på samma gång, inte enstaka knapp
var för sig. Enstaka knapp kan endast programmeras om.
–
16
17
Tryck och håll inne de yttre knapparna (1 och
3) på HomeLink® ca 10 sekunder.
> När indikeringslampan övergår från ett
konstant sken till att börjar blinka så är
knapparna återställda och redo att programmeras på nytt.
Notera att det kostnadsfria numret kanske inte är tillgängligt beroende på operatör.
Gäller vissa marknader.
Använda HomeLink®*17
När HomeLink® väl är programmerad kan denna
användas i stället för de lösa originalfjärrkontrollerna.
Tryck in den programmerade knappen. Garageporten, grinden, larmsystemet eller liknande aktiveras (kan ta några sekunder). Om knappen är
intryckt mer än 20 sekunder så påbörjas omprogrammering. Indikeringslampan lyser eller blinkar
när knappen har tryckts in. Originalfjärrkontrollerna kan naturligtvis fortfarande användas parallellt med HomeLink® om så önskas.
OBS
Ifall tändningen är avstängd, fungerar
HomeLink® i 30 minuter efter det att förardörren har öppnats.
VARNING
•
Om HomeLink® används för att manövrera en garageport eller grind, säkerställ
att ingen är i närheten av porten eller
grinden under tiden den är i rörelse.
•
Använd inte HomeLink® till någon garageport som saknar säkerhetsstopp och
säkerhetsback.
}}
* Tillval/tillbehör. 489
START OCH KÖRNING
||
Relaterad information
•
•
•
HomeLink®* (s. 487)
Programmera HomeLink®* (s. 488)
Typgodkännande för HomeLink®* (s. 490)
Typgodkännande för HomeLink®*18
Kompass*
Typgodkännande för EU
I backspegelns övre högra hörn finns en display
som visar i vilken kompassriktning bilens front
pekar.
Gentex Corporation förklarar härmed att
HomeLink® Model UAHL5 efterlever radioutrustningsdirektivet 2014/53/EU.
Frekvensband inom vilka radioutrustningen fungerar:
•
•
•
•
•
433.05MHz-434.79MHz <10mW E.R.P.
868.00MHz-868.60MHz <25mW E.R.P.
868.70MHz-868.20MHz <25mW E.R.P.
869.40MHz-869.65MHz <25mW E.R.P.
869.70MHz-870.00MHz <25mW E.R.P.
Certifikatinnehavarens adress: Gentex Corporation, 600 North Centennial Street, Zeeland MI
49464, USA
För mer information, se support.volvocars.com.
Relaterad information
•
HomeLink®* (s. 487)
Backspegel med kompass.
Åtta olika kompassriktningar visas med engelsk
förkortning: N (norr), NE (nordost), E (öster), SE
(sydost), S (söder), SW (sydväst), W (väster) och
NW (nordväst).
Relaterad information
•
•
18
490
Aktivera och deaktivera kompass* (s. 491)
Kalibrera kompass* (s. 491)
Gäller vissa marknader.
* Tillval/tillbehör.
START OCH KÖRNING
Aktivera och deaktivera kompass*
Kalibrera kompass*
I backspegelns övre högra hörn finns en display
som visar i vilken kompassriktning bilens front
pekar.
Jordklotet är indelat i 15 magnetiska zoner. Kompassen bör kalibreras om bilen förflyttas mellan
flera magnetiska zoner.
Aktivera och deaktivera kompass
Gör så här för att kalibrera:
Kompassen aktiveras automatiskt när bilen
startas.
1.
Stanna bilen på en stor öppen yta som är fri
från stålkonstruktioner och högspänningsledningar.
2.
Starta bilen och stäng av all elektrisk utrustning (klimatanläggning, torkare etc.) samt se
till att alla dörrar är stängda.
För att deaktivera/aktivera kompassen manuellt:
–
Tryck in knappen på backspegelns undersida
med hjälp av t.ex. ett gem.
Relaterad information
•
•
Kompass* (s. 490)
Kalibrera kompass* (s. 491)
OBS
Kalibreringen kan misslyckas eller helt utebli
om elektrisk utrustning inte stängs av.
3.
Håll knappen på backspegelns undersida
intryckt ca 3 sekunder (använd t.ex. ett gem).
Numret för aktuell magnetisk zon visas.
Magnetiska zoner.
4.
Tryck upprepade gånger på knappen tills
önskad magnetisk zon (1–15) visas, se kartan över magnetiska zoner för kompass.
5.
Vänta tills displayen återgår till att visa tecknet C, alternativt håll knappen på backspegelns undersida intryckt ca 6 sekunder tills
det att tecknet C visas.
6.
Kör långsamt i en cirkel med en hastighet av
högst 10 km/h (6 mph) tills en kompassriktning visas i displayen, vilket visar att kalibreringen är klar. Kör därefter ytterligare 2 varv
för att finjustera kalibreringen.
7.
Bilar med eluppvärmd vindruta*: Om tecknet C visas i displayen när den eluppvärmda
vindrutan aktiveras, genomför då kalibrering
enligt punkt 6 ovan med den eluppvärmda
vindrutan aktiverad.
8.
Upprepa ovanstående procedur vid behov.
}}
* Tillval/tillbehör. 491
START OCH KÖRNING
||
Relaterad information
•
•
492
Kompass* (s. 490)
Aktivera och deaktivera kompass* (s. 491)
* Tillval/tillbehör.
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
Ljud, media och internet
Relaterad information
Ljud- och mediasystemet består av mediaspelare
och radio. Det går också att ansluta en telefon
via Bluetooth för att använda handsfree-funktioner eller spela musik trådlöst i bilen. När bilen
är uppkopplad till internet är det även möjligt att
använda appar för mediauppspelning.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Översikt över ljud och media
Styr funktionerna med rösten, rattens knappsats
eller centerdisplayen. Antalet högtalare och förstärkare beror på vilket ljudsystem bilen är utrustad med.
Mediaspelare (s. 505)
Radio (s. 499)
Telefon (s. 521)
Internetansluten bil* (s. 530)
Appar (s. 496)
Röststyrning (s. 134)
Tändningslägen (s. 432)
Förardistraktion (s. 40)
Hantera systemuppdateringar via Download
Center (s. 599)
Licensavtal för ljud och media (s. 537)
Ljudinställningar
Ljudsystemet är förinställt för optimal ljudåtergivning men kan också anpassas.
Volymen regleras normalt med volymreglaget
under centerdisplayen eller rattens högra knappsats. Detta gäller t.ex. vid uppspelning av musik,
radio, pågående telefonsamtal och aktiva trafikmeddelanden.
Optimal ljudåtergivning
Ljudsystemet är förkalibrerat för optimal ljudåtergivning med hjälp av digital signalbehandling.
Denna kalibrering tar hänsyn till högtalare, förstärkare, kupéakustik, lyssnarposition m.m. för
varje kombination av bilmodell och ljudsystem.
Det finns även en dynamisk kalibrering som tar
hänsyn till volymkontrollens läge och bilens
hastighet.
Personliga inställningar
I toppvyn under Inställningar Ljud är olika
inställningar tillgängliga beroende på bilens ljudsystem.
Systemuppdatering
Ljud- och mediasystemet förbättras kontinuerligt.
När bilen är ansluten till internet är det möjligt att
hämta systemuppdateringar för optimal funktionalitet, se support.volvocars.com.
494
* Tillval/tillbehör.
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
Premium Sound* (Bowers & Wilkins)
Relaterad information
• Ton – inställning av t.ex. bas, diskant och
•
•
•
•
•
•
equalizer.
• Balans – balans mellan höger/vänster högtalare respektive balans mellan främre/bakre
högtalare.
• Systemvolymer – justerar volym i bilens
olika system, t.ex. Röststyrning,
Parkeringsassistans och Ringsignal.
Ljudupplevelse* (s. 495)
Mediaspelare (s. 505)
Inställningar för röststyrning (s. 137)
Ljudupplevelse*
Ljudupplevelse är en app som ger tillgång till
ytterligare ljudinställningar.
Ljud, media och internet (s. 494)
Ljudupplevelse öppnas från centerdisplayens
appvy. Beroende på vilket ljudsystem bilen är
utrustad med är följande inställningar möjliga:
Internetansluten bil* (s. 530)
Premium Sound* (Bowers & Wilkins)
Inställningar för telefon (s. 529)
• Studio – ljudet kan optimeras för Förare,
Alla och Bak.
High Performance Pro* (Harman
Kardon)
• Individuell scen – surroundläge med inställ-
• Equalizer – inställning av equalizer.
• Balans – balans mellan höger/vänster hög-
• Konserthus – återger ljudet med rumsaku-
talare respektive balans mellan främre/bakre
högtalare.
ning för intensitet och omslutning.
stik från Göteborgs konserthus.
• Systemvolymer – justerar volym i bilens
olika system, t.ex. Röststyrning,
Parkeringsassistans och Ringsignal.
High Performance
• Ton – inställning av t.ex. bas, diskant och
equalizer.
• Balans – balans mellan höger/vänster högtalare respektive balans mellan främre/bakre
högtalare.
• Systemvolymer – justerar volym i bilens
olika system, t.ex. Röststyrning,
Parkeringsassistans och Ringsignal.
Återskapa akustiken från Göteborgs konserthus.
}}
* Tillval/tillbehör. 495
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
||
High Performance Pro* (Harman
Kardon)
• Sätesoptimering – ljudet kan optimeras för
Förare, Alla och Bak.
• Surround – surroundläge med nivåinställning.
• Ton – inställning av t.ex. bas, diskant och
equalizer.
Appar
På appvyn finns applikationer (appar) som ger
åtkomst till vissa av bilens tjänster.
Svep från höger till vänster1 över centerdisplayens skärm för att komma till appvyn från hemvyn. Här ligger appar som har laddats ner (tredjepartsappar) men också appar för inbyggda funktioner, exempelvis FM-radio.
Relaterad information
•
•
Ljudinställningar (s. 494)
Navigera i centerdisplayens vyer (s. 105)
Appvyn (generisk bild, grundappar varierar mellan marknader och modeller)
Några grundappar finns alltid tillgängliga. När
bilen är ansluten till internet är det möjligt att
ladda ner fler appar, t.ex. webbradio och musiktjänster.
Vissa appar är endast möjliga att använda om
bilen är ansluten till internet.
1
496
Gäller för vänsterstyrd bil. För högerstyrd bil – svep åt motsatt håll.
* Tillval/tillbehör.
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
Starta en app genom att trycka på appen i centerdisplayens appvy.
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
•
•
Ladda ner appar
Ladda ner appar (s. 497)
Uppdatera appar (s. 498)
Ta bort appar (s. 498)
Apple® CarPlay®* (s. 516)
Android Auto* (s. 519)
Internetansluten bil* (s. 530)
4.
När bilen är ansluten till internet är det möjligt att
ladda ner nya appar.
OBS
Datanedladdning kan påverka andra tjänster
som överför data, t.ex. webbradio. Om påverkan på andra tjänster upplevs som störande
kan nedladdningen avbrytas. Alternativt kan
det vara lämpligt att stänga av eller avbryta
andra tjänster.
Lagringsutrymme på hårddisk (s. 536)
Användarvillkor och datadelning (s. 536)
OBS
Vid nedladdning med telefon, var extra uppmärksam på kostnaden för datatrafik.
1.
Öppna appen Download Center på appvyn.
2.
Välj Nya appar för att öppna en lista över
appar som finns tillgängliga men inte är
installerade i bilen.
3.
Tryck på raden för en app för att expandera i
listan och få mer information om appen.
Välj Installera för att starta nedladdningen
och installation av önskad app.
> Status indikeras för nedladdning och
installationen medan den pågår.
Om en nedladdning inte kan starta för tillfället visas ett meddelande. Appen kommer att finnas kvar i listan och det är möjligt att försöka starta en nedladdning igen.
Avbryta nedladdning
– Tryck på Avbryt för att avbryta en pågående
nedladdning.
Observera att det bara är nedladdningen som kan
avbrytas, när installationsfasen har startat går
denna inte att avbryta.
Relaterad information
Appar (s. 496)
•
•
•
•
•
Ta bort appar (s. 498)
•
Lagringsutrymme på hårddisk (s. 536)
Uppdatera appar (s. 498)
Internetansluten bil* (s. 530)
Hantera systemuppdateringar via Download
Center (s. 599)
* Tillval/tillbehör. 497
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
Uppdatera appar
När bilen är ansluten till internet är det möjligt att
uppdatera appar.
OBS
Datanedladdning kan påverka andra tjänster
som överför data, t.ex. webbradio. Om påverkan på andra tjänster upplevs som störande
kan nedladdningen avbrytas. Alternativt kan
det vara lämpligt att stänga av eller avbryta
andra tjänster.
OBS
Vid nedladdning med telefon, var extra uppmärksam på kostnaden för datatrafik.
Uppdatera vissa
1. Öppna appen Download Center på appvyn.
2.
Välj Applikationsuppdat. för att öppna en
lista över alla tillgängliga uppdateringar.
3.
Leta upp önskad app och välj Installera.
> Uppdatering påbörjas.
Ta bort appar
När bilen är ansluten till internet är det möjligt att
avinstallera appar.
En app som används måste avslutas för att avinstallationen ska kunna genomföras.
1.
Öppna appen Download Center på appvyn.
2.
Välj Applikationsuppdat. för att öppna en
lista över alla installerade appar.
3.
Leta upp önskad app och välj Avinstallera
för att starta en avinstallation av appen.
> När appen är avinstallerad försvinner den
från listan.
Relaterad information
•
•
•
•
•
Appar (s. 496)
Ladda ner appar (s. 497)
Ta bort appar (s. 498)
Hantera systemuppdateringar via Download
Center (s. 599)
Internetansluten bil* (s. 530)
Om en app används under pågående uppdatering så kommer den startas om för att installationen ska slutföras.
Uppdatera alla
1. Öppna appen Download Center på appvyn.
Relaterad information
•
•
•
•
•
2.
498
Appar (s. 496)
Ladda ner appar (s. 497)
Uppdatera appar (s. 498)
Hantera systemuppdateringar via Download
Center (s. 599)
Internetansluten bil* (s. 530)
Välj Installera alla.
> Uppdatering påbörjas.
* Tillval/tillbehör.
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
Radio
Det är möjligt att lyssna på radiofrekvensbanden
FM och digitalradio (DAB)*. När bilen är internetansluten är det även möjligt att lyssna på webbradio.
•
•
•
•
RDS-radio (s. 503)
Starta radio
Internetansluten bil* (s. 530)
Radion startas från centerdisplayens appvy.
Röststyra radio och media (s. 137)
1.
Öppna önskat radioband (t.ex. FM) från appvyn.
2.
Välj radiostation.
Mediaspelare (s. 505)
Radion kan hanteras med röststyrning, knappsatsen i ratten
eller centerdisplayen.
Relaterad information
•
•
•
•
•
Starta radio (s. 499)
Byta radioband och radiostation (s. 500)
Ställa in radiofavoriter (s. 501)
Inställningar för radio (s. 502)
Digitalradio* (s. 504)
Relaterad information
•
•
Radio (s. 499)
Söka radiostation (s. 501)
}}
* Tillval/tillbehör. 499
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
•
•
•
•
Byta radioband och radiostation (s. 500)
Byta radioband och radiostation
Ställa in radiofavoriter (s. 501)
Inställningar för radio (s. 502)
Här finns instruktioner för byte av radioband, lista
i radiobandet och radiostation i vald lista.
Röststyra radio och media (s. 137)
Byta radioband
Byta radiostation i vald lista
Svep fram appvyn på centerdisplayen och välj
önskat radioband (t.ex. FM) alternativt öppna
förardisplayens appmeny med rattens högra
knappsats och välj därifrån.
–
Byta lista i radiobandet
Det går även att byta radiostation i vald lista via
centerdisplayen.
Genrer – spelar endast radiokanaler som sänder
vald genre/programtyp, t.ex. pop och klassisk
musik.
Tryck på
eller
under centerdisplayen eller rattens högra knappsats.
> Förflyttning sker ett steg i vald uppspelningslista.
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
1.
Tryck på Bibliotek.
2.
Välj uppspelning från Stationer, Favoriter,
Genrer eller Ensembler2.
3.
Tryck på önskad station i listan.
Radio (s. 499)
Söka radiostation (s. 501)
Röststyra radio och media (s. 137)
Ställa in radiofavoriter (s. 501)
Inställningar för radio (s. 502)
Applikationsmeny i förardisplay (s. 94)
Favoriter – spelar endast valda favoritkanaler.
2
500
Gäller endast digitalradio (DAB*).
* Tillval/tillbehör.
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
Söka radiostation
Manuell stationssökning
Radion sammanställer automatiskt en stationslista med de radiostationer som inom området
sänder ut starkast signaler.
Ställa in radiofavoriter
Det går att lägga till en radiokanal i appen
Radiofavoriter samt i radiobandets (t.ex. FM)
favoritlista. Nedan finns instruktioner för tilläggning och borttagning av favoriter.
Radiofavoriter
Radiofavoriter visar sparade
favoriter från samtliga radioband.
Vid övergång till manuell stationssökning byter
inte radion längre automatiskt frekvens då mottagningen blir dålig.
Sökmöjligheterna beror på valt radioband:
•
•
–
FM – stationer, genres och frekvens.
DAB* – ensembler och stationer.
1.
Tryck på Bibliotek.
2.
Tryck på
.
> Sökvyn med tangentbord öppnas.
3.
Skriv in sökord.
> Sökning sker vid varje inmatning av
tecken och sökträffarna visas kategoriserat.
Tryck på Manuell inställning, dra i reglaget
eller
. Vid långt tryck
eller tryck på
hoppar sökningen till nästa tillgängliga station i frekvensbandet. Det går också att
använda rattens högra knappsats.
Relaterad information
•
•
•
•
•
Radio (s. 499)
Starta radio (s. 499)
Byta radioband och radiostation (s. 500)
Röststyra radio och media (s. 137)
Inställningar för radio (s. 502)
1.
Öppna appen Radiofavoriter från appvyn.
2.
Tryck på önskad radiostation i listan för att
lyssna.
Lägga till och ta bort radiofavoriter
–
Tryck på
för att lägga till/ta bort en
radiokanal i radiobandets favoritlista och
Radiofavoriter.
När en favorit sparas från en stationslista kommer radion automatiskt söka efter bästa frekvensen. Men om en favorit sparas från manuell stationssökning, byter inte radion automatiskt till
starkare frekvens.
Vid borttagning av favorit kommer den även tas
bort från respektive radiobands favoritlista.
}}
* Tillval/tillbehör. 501
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
||
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
•
Radio (s. 499)
Inställningar för radio
Starta radio (s. 499)
Det finns flera olika radiofunktioner att aktivera
och deaktivera.
Söka radiostation (s. 501)
Avbryta trafikmeddelande
Byta radioband och radiostation (s. 500)
Pågående sändning av t.ex. trafikmeddelande kan
avbrytas tillfälligt med tryck på
i rattens
högra knappsats eller tryck på Avbryt i centerdisplayen.
Röststyra radio och media (s. 137)
Inställningar för radio (s. 502)
Applikationsmeny i förardisplay (s. 94)
Aktivera och deaktivera radiofunktioner
Dra ner toppvyn och välj Inställningar Media
och önskat radioband för att se tillgängliga funktioner.
FM-radio
• Visa information från radiosändning:
visar information om programmens innehåll,
artister etc.
• Frys programtjänstnamn: välj för att programtjänstnamnet ej skall skrolla kontinuerligt utan visningen fryses efter 20 sekunder.
• Välj meddelanden:
– Lokala avbrott: avbryter pågående
mediauppspelning och sänder information
om trafikstörningar i närområdet. Uppspelning av föregående mediakälla återupptas
när meddelandet är klart. Funktionen Lokala
avbrott är en geografisk begränsning av
funktionen Trafikmeddelanden. Funktionen
502
Trafikmeddelanden måste vara aktiverad
samtidigt.
– Nyheter: avbryter pågående mediauppspelning och sänder nyheter. Uppspelning av
föregående mediakälla återupptas när
nyhetssändningen är klar.
– Alarm: avbryter pågående mediauppspelning och sänder varningar om allvarliga
olyckor och katastrofer. Uppspelning av föregående mediakälla återupptas när meddelandet är klart.
– Trafikmeddelanden: avbryter pågående
mediauppspelning och sänder information
om trafikstörningar. Uppspelning av föregående mediakälla återupptas när meddelandet är klart.
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
DAB* (digitalradio)
• Sortera kanallista: val för hur sortering av
kanaler ska göras. Antingen alfabetisk ordning eller efter servicenummer.
gående mediakälla återupptas när meddelandet är klart.
• DAB till DAB länkning: startar funktionen
– Nyhetsflöde: mottar nyheter.
– Vägtrafikinformation: mottar information
om trafikstörningar.
för länkning inom DAB. Förloras mottagningen för en radiokanal, letas en annan upp
automatiskt inom en annan kanalgrupp
(ensemble).
– Transportinformation: mottar information
om kollektivtrafik, t.ex. tidtabeller för färjor
och tåg.
– Varning/Tjänster: mottar information om
incidenter av mindre betydelse än Alarmfunktionen, t.ex. strömavbrott.
• DAB till FM länkning: startar funktionen för
länkning mellan DAB och FM. Förloras mottagningen för en radiokanal, letas en alternativ frekvens på FM upp automatisk.
• Visa information från radiosändning: val
för att visa radiotext eller valda delar av radiotext, t.ex. artist.
• Visa programrelaterade bilder: val om bilder till olika program ska visas upp i skärmen
eller inte.
• Välj meddelanden: val för vilka typer av
meddelanden som ska mottas då DAB är
igång. Valda meddelanden avbryter
pågående mediauppspelning och spelar upp
meddelandet. Uppspelning av föregående
mediakälla återupptas när meddelandet är
klart.
– Alarm: avbryter pågående mediauppspelning och sänder varningar om allvarliga
olyckor och katastrofer. Uppspelning av före-
RDS-radio
RDS (Radio Data System) gör att radion automatiskt byter till den starkaste sändaren. RDS
ger möjlighet att få t.ex. trafikinformation och att
söka efter vissa programtyper.
RDS länkar samman FM-sändare i nätverk. En
FM-sändare i ett sådant nätverk sänder information som ger en RDS-radio bl.a. följande funktioner:
•
Automatiskt byte till en starkare sändare om
mottagningen i området är dålig.
•
Sökning av programinriktning, t.ex. programtyper eller trafikinformation.
•
Mottagning av textinformation om pågående
radioprogram.
Relaterad information
•
•
•
Radio (s. 499)
Digitalradio* (s. 504)
Symboler i centerdisplayens statusfält
(s. 113)
OBS
Vissa radiostationer använder inte RDS eller
endast valda delar av dess funktionalitet.
Vid sändning av nyheter eller trafikmeddelande
kan radion byta station och pågående ljudkälla
avbrytas. Om t.ex. CD-spelaren* är aktiv försätts
den i pausläge. Radion återgår till föregående
ljudkälla och volym när den inställda programinriktningen slutar sändas. För att avbryta tidigare,
tryck på
i rattens högra knappsats eller tryck
på Avbryt i centerdisplayen.
}}
* Tillval/tillbehör. 503
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
||
Relaterad information
•
•
Radio (s. 499)
Inställningar för radio (s. 502)
Digitalradio*
(DAB3)
Digitalradio
är ett digitalt sändningssystem för radio. Radion stödjer DAB, DAB+ och
DMB4.
Radion kan hanteras med röststyrning, knappsatsen i ratten
eller centerdisplayen.
Appen för digitalradion startas
från appvyn i centerdisplayen.
DAB underkanal
Sekundära komponenter benämns oftast som
underkanaler. Dessa är tillfälliga och kan innehålla t.ex. översättningar av huvudprogrammet till
andra språk. Underkanaler indikeras med pilsymbol i kanallistan.
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
Länka mellan FM och digitalradio* (s. 505)
Byta radioband och radiostation (s. 500)
Söka radiostation (s. 501)
Ställa in radiofavoriter (s. 501)
Röststyra radio och media (s. 137)
Inställningar för radio (s. 502)
Digitalradio spelas upp på samma sätt som andra
radioband, t.ex. FM. Förutom möjlighet att välja
uppspelning från Stationer, Favoriter och
Genrer, finns även möjlighet att välja uppspelning från underkanaler och Ensembler.
Ensembler är en samling radiokanaler (kanalgrupp) som sänds på samma frekvens.
I de fall radiokanalen sänder ut sin logotyp laddas
den ner och visas bredvid stationsnamnet (tid för
nerladdning varierar).
3
4
504
Digital Audio Broadcasting
Digital Multimedia Broadcasting
* Tillval/tillbehör.
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
Länka mellan FM och digitalradio*
Mediaspelare
Relaterad information
Funktionen innebär att digitalradion (DAB) kan
gå från en kanal med dålig eller ingen mottagning till samma kanal i en annan kanalgrupp
(ensemble) med bättre mottagning, inom DAB
och/eller mellan DAB och FM.
Mediaspelaren kan spela upp ljud från CD-spelaren* och från externa ljudkällor som är anslutna
via USB-ingång eller Bluetooth. Den kan också
spela upp videoformat via USB-ingången.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
DAB- till DAB- och DAB- till FMlänkning
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn.
2.
Tryck på Media
3.
Bocka i/ur rutorna för DAB till DAB
länkning och/eller DAB till FM länkning
för att aktivera/deaktivera respektive funktioner.
När bilen är uppkopplad till internet är det även
möjligt att lyssna på webbradio, ljudböcker och
musiktjänster via appar.
DAB.
Spela media (s. 506)
Styra och byta media (s. 507)
Söka media (s. 508)
Appar (s. 496)
Radio (s. 499)
CD-spelare* (s. 509)
Video (s. 510)
Media via Bluetooth® (s. 511)
Media via USB-ingång (s. 512)
Internetansluten bil* (s. 530)
Relaterad information
•
•
•
Digitalradio* (s. 504)
Radio (s. 499)
Inställningar för radio (s. 502)
Mediaspelaren styrs från centerdisplayen, men flera funktioner kan styras med rattens
högra knappsats eller röststyrning.
Radion, som även hanteras i mediaspelaren,
beskrivs i ett separat avsnitt.
* Tillval/tillbehör. 505
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
Spela media
Mediaspelaren styrs från centerdisplayen. Flera
funktioner kan även styras med rattens högra
knappsats eller röststyrning.
I mediaspelaren hanteras även radion, vilket
beskrivs i ett separat avsnitt.
Starta mediakälla
CD*
1. Sätt i en cd-skiva.
2.
Öppna appen CD från appvyn.
3.
Välj vad som ska spelas.
> Uppspelning startar.
USB-minne
1. Sätt i USB-minnet.
2.
Öppna appen USB från appvyn.
3.
Välj vad som ska spelas.
> Uppspelning startar.
Mp3-spelare och iPod®
OBS
3.
Starta uppspelning i ansluten mediakälla.
4.
Öppna appen Bluetooth från appvyn.
> Uppspelning startar.
Media vid internetanslutning
Spela upp media från internetanslutna appar:
1.
Anslut bilen till internet.
2.
Öppna aktuell app från appvyn.
> Uppspelning startar.
Läs separat avsnitt för hur appar laddas ner.
Video
1. Anslut mediakälla.
2.
Öppna appen USB från appvyn.
3.
Tryck på titeln på det som önskas spelas
upp.
> Uppspelning startar.
För att starta uppspelning från iPod ska iPodappen användas (inte USB).
När iPod används som ljudkälla har bilens
ljud- och mediasystem en menystruktur som
liknar iPod-spelarens egen menystruktur.
Appvyn. (Generisk bild, grundappar varierar mellan marknader och modeller.)
1.
Anslut mediakälla.
2.
Starta uppspelning i ansluten mediakälla.
3.
Öppna appen (iPod, USB) från appvyn.
> Uppspelning startar.
Bluetooth-ansluten enhet
1. Aktivera Bluetooth i mediakällan.
2.
506
Anslut mediakälla.
Apple CarPlay
CarPlay beskrivs i separat avsnitt.
Android Auto
Android Auto beskrivs i separat avsnitt.
Relaterad information
•
Hantera applikationsmeny i förardisplay
(s. 95)
•
•
•
•
Radio (s. 499)
Styra och byta media (s. 507)
Ansluta enhet via USB-ingång (s. 512)
Ansluta enhet via Bluetooth® (s. 511)
* Tillval/tillbehör.
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
•
•
•
•
•
•
•
Ladda ner appar (s. 497)
Styra och byta media
Internetansluten bil* (s. 530)
Uppspelning av media kan styras med röststyrning, rattknappsatsen eller centerdisplayen.
Video (s. 510)
Apple® CarPlay®* (s. 516)
Android Auto* (s. 519)
Röststyra radio och media (s. 137)
Mediaspelaren kan hanteras
med röststyrning, knappsatsen i
ratten eller centerdisplayen.
Kompatibla format för media (s. 513)
Byta spår/låt – tryck på önskat spår i centerdisplayen, tryck på
eller
under centerdisplayen eller på rattens högra knappsats.
Spola/flytta i tid – tryck på tidsaxeln i centerdisplayen och dra i sidled, alternativt tryck och håll in
eller
under centerdisplayen eller på rattens högra knappsats.
Byta media – välj från tidigare källor i appen, i
appvyn tryck på önskad app eller välj med rattens
.
högra knappsats via appmenyn
Bibliotek – tryck på knappen
för att spela från biblioteket.
Shuffle – tryck på knappen för
att blanda uppspelningsordningen.
Volym – vrid ratten under centerdisplayen eller
tryck på
på rattens högra knappsats för att
höja eller sänka ljudnivån.
Spela/pausa – tryck på bilden som tillhör låten
som spelas, den fysiska knappen under centerpå rattens högra knappsats.
displayen eller
Likadan – tryck på knappen för
att med hjälp av Gracenote
söka efter liknande musik på
USB-enhet och skapa en spellista utifrån det. Spellistan kan
maximalt innehålla 50 låtar.
}}
* Tillval/tillbehör. 507
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
Byt enhet – tryck på knappen
för att skifta mellan USBenheter då flera är anslutna.
||
Söka media
Det är möjligt att söka efter artist, kompositör,
sångtitlar, album, video, ljudbok, spellista och –
när bilen är ansluten till internet – poddsändningar (digital media via internet).
•
•
Spela media (s. 506)
Skriva in tecken, bokstäver och ord för hand i
centerdisplay (s. 118)
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
Mediaspelare (s. 505)
Söka media (s. 508)
Ljudinställningar (s. 494)
Appar (s. 496)
Gracenote® (s. 509)
Röststyra radio och media (s. 137)
1.
.
Tryck på
> Sökvyn med tangentbord öppnas.
2.
Skriv in sökord.
3.
Tryck på Sök.
> Anslutna enheter söks igenom och sökträffarna listas kategoriserat.
Svep i sidled över skärmen för att visa varje kategori separat.
Relaterad information
•
•
508
Mediaspelare (s. 505)
Internetansluten bil* (s. 530)
* Tillval/tillbehör.
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
Gracenote®
Relaterad information
Gracenote identifierar artist, album, spårtitlar och
tillhörande bilder, vilka visas i samband med
uppspelning.
•
•
Spela media (s. 506)
Licensavtal för ljud och media (s. 537)
CD-spelare*
Mediaspelaren kan spela CD-skivor med kompatibla ljudfiler.
Gracenote MusicID® är en standard för musikigenkänning.
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn.
2.
Tryck på Media
3.
Välj inställningar för Gracenote-data:
Gracenote®.
• Onlinesökning av Gracenote® i databas
– söker i Gracenotes onlinedatabas för spelande media.
• Gracenote® flertal träffar – val hur
In- och utmatningsöppning för skiva.
Gracenote-data ska visas vid flera sökresultat.
Knapp för utmatning av skiva.
1 – filens originaldata används.
•
2 – Gracenote-data används.
Relaterad information
3 – Gracenote- eller original-data kan väljas.
•
•
•
Ingen – inget resultat visas.
Uppdatera Gracenote
Spela media (s. 506)
Röststyra radio och media (s. 137)
Kompatibla format för media (s. 513)
Innehållet i Gracenote-databasen uppdateras
kontinuerligt. Hämta senaste uppdateringen för
optimal funktionalitet. För information och nerladdning, se support.volvocars.com.
* Tillval/tillbehör. 509
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
Video
Spela video
Spela DivX®
Videor på USB-anslutna enheter kan spelas upp
med mediaspelaren.
Videor spelas upp via appen USB på appvyn.
Denna DivX Certified® enhet måste registreras
för att kunna spela köpta DivX Video-on-Demand
(VOD)-filmer.
Anslut mediakälla (USB-enhet).
2.
Öppna appen USB från appvyn.
3.
Information om kompatibla format för media finns
i ett eget avsnitt.
Tryck på den titel som önskas spelas upp.
> Uppspelning startar.
Relaterad information
Relaterad information
•
•
•
•
510
1.
När bilen börjar rulla visas ingen bild, utan endast
ljudet spelas upp. Bilden visas igen när bilen står
stilla.
Spela video (s. 510)
Spela DivX® (s. 510)
Inställningar för video (s. 511)
Kompatibla format för media (s. 513)
•
•
•
•
Video (s. 510)
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn.
2.
Tryck på Video DivX® VOD och hämta
registreringskoden.
3.
Gå till vod.divx.com för mer information och
slutföra registreringen.
Spela DivX® (s. 510)
Inställningar för video (s. 511)
Relaterad information
Kompatibla format för media (s. 513)
•
•
•
•
Video (s. 510)
Spela video (s. 510)
Inställningar för video (s. 511)
Kompatibla format för media (s. 513)
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
Inställningar för video
Media via Bluetooth®
Ansluta enhet via Bluetooth®
Det går att ändra vissa inställningar för
videouppspelning, t.ex. språk.
Bilens mediaspelare är utrustad med Bluetooth
och kan trådlöst spela upp ljudfiler från externa
Bluetooth-enheter, såsom mobiltelefoner och
surfplattor.
Anslut en Bluetooth®-enhet till bilen för att trådlöst spela upp media och ge bilen internetuppkoppling om det är möjligt.
Med videospelaren i fullskärmsläge eller genom
att öppna toppvyn och trycka på Inställningar
Video kan följande justeras; Språk för ljud, Av
och Språk för undertexter.
Relaterad information
•
Video (s. 510)
För att mediaspelaren ska kunna spela upp ljudfiler trådlöst från en extern enhet måste enheten
anslutas till bilen via Bluetooth först.
Relaterad information
•
•
•
•
Ansluta enhet via Bluetooth® (s. 511)
Ansluta en telefon till bilen via Bluetooth första gången (s. 522)
Spela media (s. 506)
Kompatibla format för media (s. 513)
Många telefoner på marknaden har idag trådlös
Bluetooth®-teknik, men alla är inte helt kompatibla med bilen. För kompatibilitet, se
support.volvocars.com.
Tillvägagångssättet för att ansluta en mediaenhet
är detsamma som att ansluta en telefon till bilen
via Bluetooth®.
Relaterad information
•
•
•
Media via Bluetooth® (s. 511)
Ansluta en telefon till bilen via Bluetooth första gången (s. 522)
Spela media (s. 506)
511
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
Media via USB-ingång
Ansluta enhet via USB-ingång
•
En extern ljudkälla, t.ex. en iPod® eller mp3-spelare, kan anslutas till ljudanläggningen via bilens
USB-ingång.
En extern ljudkälla, t.ex. en iPod® eller mp3-spelare, kan anslutas till ljudanläggningen via någon
av bilens USB-ingångar.
Tekniska specifikationer för USB-enheter
(s. 513)
•
•
Apple® CarPlay®* (s. 516)
Enheter med uppladdningsbara batterier laddas
när de är anslutna via USB och tändningen är i
läge I, II eller motorn är igång.
Vid användning av Apple CarPlay* och
Android Auto* måste telefonen anslutas till den
USB-ingång med vit ram (i de fall det finns två
USB-ingångar).
Det går snabbare att läsa in innehållet på den
externa källan om den endast innehåller kompatibla format. Även videofiler kan spelas upp via
USB-ingången.
Android Auto* (s. 519)
Vissa mp3-spelare har ett eget filsystem som
bilen inte har stöd för.
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
•
512
Ansluta enhet via USB-ingång (s. 512)
Spela media (s. 506)
Video (s. 510)
Tändningslägen (s. 432)
Tekniska specifikationer för USB-enheter
(s. 513)
USB-ingångar (typ A) i tunnelkonsolen. Låt kabeln ligga
framåt så att den inte kläms när luckan stängs.
Apple® CarPlay®* (s. 516)
Relaterad information
Android Auto* (s. 519)
•
•
•
•
Spela media (s. 506)
Media via USB-ingång (s. 512)
Mediaspelare (s. 505)
Tekniska specifikationer för USB-enheter
(s. 513)
* Tillval/tillbehör.
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
Tekniska specifikationer för USBenheter
För att innehållet på USB-enheter ska kunna
läsas måste följande specifikationer uppfyllas.
Eventuell mappstruktur kommer ej att visas i centerdisplayen vid uppspelning.
Max antal
Filer
15 000
Mappar
1 000
Mappnivåer
8
Spellistor
100
Poster i en spellista
1 000
Undermappar
Ingen gräns
Ljudfiler
Format
Filändelse
Codec
MP3
.mp3
MPEG1 Layer III,
MPEG2 Layer III,
MP3 Pro (mp3
compatible),
MP3 HD (mp3
compatible)
.m4a, .m4b, .aac
AAC LC (MPEG-4
part III Audio),
HE-AAC (aacPlus
v1/v2)
WMA
.wma
WMA8/9,
WMA9/10 Pro
Typ A-uttag
WAV
.wav
LPCM
Version 2.0
FLAC
.flac
FLAC
Spänningsmatning 5 V
Strömmatning max. 2.1 A
Relaterad information
•
För att kunna spela upp media måste följande filformat användas.
AAC
Teknisk specifikation för USB-Akontakt
•
•
•
•
Kompatibla format för media
Media via USB-ingång (s. 512)
Format
Filändelse
AVI
.avi
AVI (DivX)
.avi, .divx
ASF
.asf, .wmv
MKV
.mkv
Undertexter
Format
Filändelse
SubViewer
.sub
SubRip
.srt
SSA
.ssa
Videofiler
Format
Filändelse
MP4
.mp4, .m4v
MPEG-PS
.mpg, .mp2, .mpeg, .m1v
}}
513
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
||
DivX®
DivX-certifierade enheter har testats för högkvalitativ videouppspelning av DivX (.divx, .avi). När
DivX-logotypen visas, kan DivX-filmer spelas.
5
514
Profil
DivX Home Theater
Video codec
DivX, MPEG-4
Upplösning
720x576
Ljudhastighet
(bit rate)
4.8Mbps
Bildhastighet
30 fps
Filändelse
.divx, .avi
Max filstorlek
4 GB
Ljudcodec
MP3, AC3
Undertexter
XSUB
Specialfunktioner
Flera undertexter, flera
ljudspår, återuppta uppspelning
Referens
Uppfyller alla krav för DivX
Home Theater profil. Besök
divx.com för mer information och program för att
konvertera filer till DivX
Home Theater video.
Relaterad information
•
•
•
Mediaspelare (s. 505)
Video (s. 510)
Spela DivX® (s. 510)
TV*5
När bilen når en viss hastighet visas ingen bild,
ljudet hörs dock under tiden. Bilden återkommer
igen när bilen är nästan eller helt stillastående.
TV:n styrs från centerdisplayen. Flera funktioner
kan även styras från höger knappsats på ratten
eller med röststyrning.
Relaterad information
•
•
Använda TV* (s. 515)
Inställningar för TV* (s. 515)
Gäller vissa marknader.
* Tillval/tillbehör.
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
Använda TV*6
OBS
TV:n startas från appvyn. Tryck på appen TV och
välj en kanal.
Om bilen förflyttas inom landet, exempelvis
från stad till stad, är det inte säkert att
Favoriter är tillgängliga då frekvensen kan ha
ändrats.
TV:n söker automatiskt efter de kanaler med bäst
mottagning.
Ändra listan över synliga kanaler
1. Tryck på Bibliotek
2.
Välj uppspelning från TV-kanaler eller
Favoriter.
3.
Välj önskad kanal.
Ändra kanal ifrån vald lista
– Tryck på
eller
under centerdisplayen eller på knappsatsen på ratten.
> Förflyttning sker ett steg i vald uppspelningslista
Det går även att byta via centerdisplayen.
Favoriter
En TV-kanal kan sparas som en favorit:
–
Tryck på
för att lägga till/ta bort en
kanal i favoritlistan.
TV-guide
Det finns en programguide med information om
TV-program upp till 48 timmar.
–
6
OBS
Systemet stödjer endast TV-sändningar i länder som sänder MPEG-2 eller MPEG-4 och
följer DVB-T/T2 standard. Systemet stödjer
inte analoga sändningar.
Relaterad information
•
•
•
•
Inställningar för TV*7
Det är möjligt att göra vissa inställningar i toppvyn eller när TV:n är i fullskärmsläge.
Med TV:n i fullskärmsläge eller genom att öppna
toppvyn och trycka på Inställningar Media
TV kan följande justeras:
• Språk för undertexter
• Språk för ljud
Bildformat
Genom att trycka på Bildformat är det möjligt att
välja vilket format TV-bilden ska visas i.
1.
Auto – TV-bilden visas i det bildformat som
sänds ut.
2.
Autojustering – TV-bilden maximeras utan
bildbeskärning.
TV* (s. 514)
Inställningar för TV* (s. 515)
Röststyra radio och media (s. 137)
Licensavtal för ljud och media (s. 537)
Relaterad information
•
•
•
•
TV* (s. 514)
Använda TV* (s. 515)
Kompatibla format för media (s. 513)
Återställa inställningar i centerdisplay
(s. 123)
Tryck på Guide för att visa information om
TV-program.
Gäller vissa marknader.
* Tillval/tillbehör. 515
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
Apple® CarPlay®*
CarPlay ger dig möjligheten att lyssna på musik,
ringa telefonsamtal, få köranvisningar, skicka/ta
emot meddelanden och använda Siri, allt medan
du håller dig fokuserad på din körning.
CarPlay fungerar med utvalda
Apple-enheter. Om bilen inte
redan har stöd för CarPlay så
är det möjligt att installera i
efterhand. Kontakta en Volvoåterförsäljare för att installera
CarPlay.
Information om vilka appar som stödjs och vilka
telefoner som är kompatibla finns på Apples
hemsida: www.apple.com/ios/carplay/. Användning av appar som inte är kompatibla med
CarPlay kan ibland medföra att anslutningen
mellan iPhone och bilen bryts. Vänligen notera att
Volvo inte ansvarar för innehållet i CarPlay.
Vid användning av kartnavigering via CarPlay
visas ingen guidning i förar- eller head-up-displayen, utan endast i centerdisplayen.
CarPlay-apparna kan styras via centerdisplayen,
telefonen eller med rattens högra knappsats (gäller vissa funktioner). Apparna kan även röststyras
startar
med Siri. Långt tryck på rattknappen
röststyrning med Siri och ett kort tryck aktiverar
7
8
516
bilens egna röststyrning. Om Siri bryter för tidigt,
8.
håll inne rattknappen
För användning av Apple Car Play gäller
följande: Apple CarPlay är en tjänst som
tillhandahålls av Apple Inc. i enlighet med
dess användarvillkor. Volvo Cars är därmed
inte ansvarigt för Apple CarPlay eller dess
funktioner/applikationer. Genom att
använda Apple CarPlay kommer viss
information från din bil (inklusive dess
position) att överföras till din iPhone. I
förhållande till Volvo Cars är du ansvarig för
din eller någon annans användning av Apple
CarPlay.
Relaterad information
•
•
•
•
Använda Apple® CarPlay®* (s. 516)
Använda Apple® CarPlay®*
För att använda CarPlay måste röststyrningen
Siri vara aktiverad i din telefon. Telefonen behöver också ha en internetanslutning via Wi-Fi eller
mobilnätet.
Ansluta en iPhone och starta CarPlay
OBS
CarPlay kan användas endast om Bluetooth
är avstängt. En telefon eller mediaspelare
som är ansluten till bilen via Bluetooth kommer därför inte vara tillgänglig när CarPlay är
aktiv. För att få en internetuppkoppling till
bilens appar måste en alternativ internetkälla
användas. Använd Wi-Fi eller bilens inbyggda
modem*.
Inställningar för Apple® CarPlay®* (s. 518)
Röststyrning (s. 134)
Återställa inställningar i centerdisplay
(s. 123)
1.
Anslut en iPhone till USB-ingången. I de fall
det finns två USB-ingångar ska den med vit
ram runt ingången användas.
2.
Läs informationen i popup-fönstret och tryck
sedan på OK.
3.
Tryck på Apple CarPlay i appvyn.
Gäller vissa marknader.
Apple och CarPlay är registrerade varumärken som tillhör Apple Inc.
* Tillval/tillbehör.
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
4.
5.
Läs villkoren och tryck sedan på Acceptera
för att ansluta.
> Delvyn med CarPlay öppnas och kompatibla appar visas.
Tryck på önskad app.
> Appen startas.
Skifta anslutning mellan CarPlay och
iPod
•
Ansluta bilen till internet via telefon (Wi-Fi)
(s. 531)
CarPlay till iPod
1. Tryck på Inställningar i toppvyn.
•
Ansluta bilen till internet via bilmodem (SIMkort) (s. 532)
•
Röststyrning (s. 134)
2.
Gå vidare till Kommunikation
CarPlay.
Starta CarPlay
CarPlay startas enligt följande efter att en iPhone
blivit ansluten.
3.
Bocka ur rutan för den Apple-enhet som inte
längre ska starta CarPlay automatiskt när
USB-kabeln ansluts.
1.
4.
Koppla ur och koppla in Apple-enheten till
USB-ingången.
5.
Öppna appen iPod från appvyn.
Anslut en iPhone till USB-ingången. I de fall
det finns två USB-ingångar ska den med vit
ram runt ingången användas.
> Om inställning för automatisk start är
vald – namnet på telefonen visas.
2.
Tryck på telefonnamnet – delvyn med
CarPlay öppnas och kompatibla appar visas.
3.
Om delvyn med CarPlay inte öppnas, tryck på
Apple CarPlay i appvyn.
> Delvyn med CarPlay öppnas och kompatibla appar visas.
4.
Tryck på önskad app.
> Appen startas.
CarPlay körs i bakgrunden om en annan app
startas i samma delvy. För att åter visa CarPlay i
delvyn – tryck på CarPlay-ikonen i appvyn.
9
Apple
iPod till CarPlay
1. Tryck på Apple CarPlay i appvyn.
2.
Läs informationen i popup-fönstret och tryck
sedan på OK.
3.
Koppla ur och koppla in Apple-enheten till
USB-ingången.
> Delvyn med Apple CarPlay öppnas och
kompatibla appar visas9.
Relaterad information
•
•
•
Ansluta enhet via USB-ingång (s. 512)
Apple® CarPlay®* (s. 516)
Inställningar för Apple® CarPlay®* (s. 518)
Apple, CarPlay, iPhone och iPod är registrerade varumärken som tillhör Apple Inc.
* Tillval/tillbehör. 517
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
Inställningar för Apple® CarPlay®*
Relaterad information
Inställningar för Apple-enhet ansluten med
CarPlay10.
•
•
•
Automatisk start
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn.
2.
Gå vidare till Kommunikation
CarPlay och välj inställning:
Apple® CarPlay®* (s. 516)
Använda Apple® CarPlay®* (s. 516)
Återställa inställningar i centerdisplay
(s. 123)
Tips vid användning av Apple®
CarPlay®*
Här finns tips som kan vara av nytta vid användning av CarPlay®.
•
Uppdatera din iPhone med senaste versionen av iOS operativsystem och säkerställ att
apparna är uppdaterade.
•
Maximalt 20 stycken Apple-enheter kan lagras i
listan. När listan är full och en ny enhet ansluts
tas den äldsta bort.
Vid problem med CarPlay, koppla ifrån telefonen från USB-porten och anslut igen. Testa
annars att på telefonen stänga den app som
inte fungerar och sedan starta appen igen,
eller pröva att stänga alla appar och starta
om telefonen.
•
För att radera listan måste inställningar återställas i centerdisplayen (fabriksåterställning).
Om apparna inte syns då CarPlay startar
(svart skärm), testa att minimera och expandera delvyn för CarPlay.
•
Användning av appar som inte är kompatibla
med CarPlay kan ibland medföra att anslutningen mellan telefonen och bilen bryts.
Information om vilka appar som stöds samt
kompatibla telefonmodeller hittar du på
Apples hemsida. Det går också att söka efter
CarPlay i App Store för att hitta information
om appar som är kompatibla med CarPlay på
din marknad.
•
CarPlay fungerar endast med iPhone11.
Apple
•
Bocka i rutan – CarPlay startar automatiskt när USB-kabeln ansluts.
•
Bocka ur rutan – CarPlay startar inte
automatiskt när USB-kabeln ansluts.
Systemvolymer
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn.
2.
Tryck på Ljud Systemvolymer och gör
inställningar för följande:
• Röststyrning
• Röst för Navigation
• Ringsignal
10
11
518
Apple och CarPlay är registrerade varumärken som tillhör Apple Inc.
Apple, CarPlay och iPhone är registrerade varumärken som tillhör Apple Inc.
* Tillval/tillbehör.
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
OBS
Tillgänglighet och funktionalitet kan variera
beroende på marknad.
Relaterad information
•
Apple® CarPlay®* (s. 516)
Android Auto*
OBS
Android Auto ger dig möjlighet att lyssna på
musik, ringa telefonsamtal, få köranvisningar och
använda bilanpassade appar från en Androidenhet. Android Auto fungerar med utvalda
Android-enheter.
Då en telefon är ansluten till Android Auto är
det möjligt att strömma via Bluetooth till
annan mediaspelare. Bluetooth är aktivt
medans Android Auto används.
Vid användning av kartnavigering via
Android Auto sker ingen guidning i förar- eller
head-up-displayen, utan endast i centerdisplayen.
Det går att styra Android Auto via centerdisplayen, med rattens högra knappsats eller via
röststyrning. Långt tryck på rattknappen
startar röststyrning och ett kort tryck inaktiverar.
Information om vilka appar som stöds och vilka
telefoner som är kompatibla finns på hemsidan:
www.android.com/auto/. För tredjepartsappar, se
Google Play. Vänligen notera att Volvo inte
ansvarar för innehållet i Android Auto.
Android Auto startas från appvyn. Efter att
Android Auto startats en gång kommer appen att
startas automatiskt nästa gång enheten ansluts.
Automatisk start kan stängas av under inställningar.
För användning av Android Auto gäller
följande: Android Auto är en tjänst som
tillhandahålls av Google Inc. i enlighet med
dess användarvillkor. Volvo Cars är inte
ansvarigt för Android Auto eller dess
funktioner eller applikationer. När du
använder Android Auto kommer viss
information från din bil (inklusive dess
position) att överföras till din anslutna
Android-telefon. Du är helt ansvarig för din
eller någon annan persons användning av
Android Auto.
Relaterad information
•
•
Använda Android Auto* (s. 520)
Inställningar för Android Auto* (s. 520)
* Tillval/tillbehör. 519
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
Använda Android Auto*
3.
För att använda appen Android Auto måste
appen vara installerad på telefonen och telefonen måste vara ansluten till bilens USB-ingång.
Första gången en Android ansluts
1. Anslut Android-telefonen till USB-ingången
med vit ram.
2.
Läs informationen i popup-fönstret och tryck
sedan på OK.
3.
Tryck på Android Auto i appvyn.
4.
Läs villkoren och tryck sedan på Acceptera
för att ansluta.
> Delvyn med Android Auto öppnas och
kompatibla appar visas.
5.
Tryck på önskad app.
> Appen startas.
Tidigare ansluten Android
1. Anslut telefonen till USB-ingången.
> Om inställning för automatisk start är
vald – namnet på telefonen visas.
2.
520
Tryck på telefonnamnet – delvyn med
Android Auto öppnas och kompatibla appar
visas.
4.
Om inställning för automatisk start inte
är vald – öppna appen Android Auto från
appvyn.
> Delvyn med Android Auto öppnas och
kompatibla appar visas.
Tryck på önskad app.
> Appen startas.
Inställningar för Android Auto*
Inställningar för telefon som varit ansluten första
gången med Android Auto.
Automatisk start
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn.
2.
Tryck på Kommunikation
och välj inställning:
Android Auto körs i bakgrunden om en annan
app startas i samma delvy. För att åter visa
Android Auto i delvyn – tryck på Android Autoikonen i appvyn.
Relaterad information
•
•
•
•
Android Auto* (s. 519)
Inställningar för Android Auto* (s. 520)
Ansluta enhet via USB-ingång (s. 512)
Röststyrning (s. 134)
Android Auto
•
Bocka i rutan – Android Auto startar automatiskt när USB-kabeln ansluts.
•
Bocka ur rutan – Android Auto startar inte
automatiskt när USB-kabeln ansluts.
Maximalt 20 stycken Android-enheter kan lagras
i listan. När listan är full och en ny enhet ansluts
tas den äldsta bort.
För att radera listan måste en fabriksåterställning
göras.
Systemvolymer
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn.
2.
Tryck på Ljud Systemvolymer och gör
inställningar för följande:
• Röststyrning
• Röst för Navigation
• Ringsignal
* Tillval/tillbehör.
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
Relaterad information
•
•
•
Android Auto* (s. 519)
Använda Android Auto* (s. 520)
Återställa inställningar i centerdisplay
(s. 123)
Tips vid användning av Android
Auto*
Här finns tips som kan vara av nytta vid användning av Android Auto.
•
•
Säkerställ att dina appar är uppdaterade.
•
Vid problem med Android Auto, koppla ur din
Android-telefon från USB-porten och anslut
den på nytt via USB. Testa annars att stänga
appen på telefonen och sedan starta appen
igen.
•
Vid start av bilen, vänta tills centerdisplayen
har startat, anslut telefonen och öppna sedan
Android Auto från appvyn.
När en telefon är ansluten till Android Auto
går det fortfarande att spela upp media via
Bluetooth till en annan mediaspelare.
Bluetooth-funktionen är på när Android Auto
används.
Telefon
En telefon med Bluetooth kan anslutas trådlöst
till bilens inbyggda handsfree-system.
Ljud- och mediasystemet fungerar som handsfree, med möjlighet att fjärrstyra ett urval av telefonens funktioner. Telefonen kan hanteras med
sina knappar även om den är ansluten.
När en telefon har kopplats och anslutits till bilen
är det möjligt att ringa, skicka/ta emot meddelande, spela upp media trådlöst och använda telefonen som internetuppkoppling.
Telefonen hanteras med centerdisplayen, samt
delvis med röststyrning och appmenyn, vilka nås
från rattens högra knappsats.
Översikt
Relaterad information
•
Android Auto* (s. 519)
Mikrofon.
Telefon.
}}
* Tillval/tillbehör. 521
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
Telefonhantering i centerdisplay.
||
Knappsats för hantering av telefonfunktioner
som visas i förardisplayen samt röststyrning.
Förardisplay.
Relaterad information
•
•
•
•
Hantera telefonbok (s. 528)
Hantera textmeddelande (s. 527)
Ansluta en telefon till bilen via Bluetooth första gången (s. 522)
•
Ansluta en telefon till bilen via Bluetooth
automatiskt (s. 524)
•
Ansluta en telefon till bilen via Bluetooth
manuellt (s. 524)
•
Koppla från Bluetooth-ansluten telefon
(s. 525)
•
Växla mellan Bluetooth-anslutna telefoner
(s. 525)
•
Ta bort Bluetooth-anslutna enheter
(s. 525)
•
•
•
Inställningar för telefon (s. 529)
•
•
522
Hantera telefonsamtal (s. 526)
Röststyrning (s. 134)
Hantera applikationsmeny i förardisplay
(s. 95)
Ljudinställningar (s. 494)
Ansluta bilen till internet via Bluetoothansluten telefon (s. 531)
Ansluta en telefon till bilen via
Bluetooth första gången
2.
•
Anslut en telefon med Bluetooth aktiverat för att
sedan från bilen kunna ringa, skicka/ta emot
meddelanden, spela upp media trådlöst och
ansluta bilen till internet.
Det är möjligt att ha två Bluetooth-enheter
anslutna samtidigt, varav den ena endast för att
spela upp media trådlöst. Den senast anslutna
telefonen blir automatiskt ansluten för att ringa,
skicka/ta emot meddelanden, spela upp media
och ge internetuppkoppling. Det går att ändra
vad telefonen ska användas till under Bluetooth
enheter via inställningsmenyn i centerdisplayens
toppvy.
Efter att enheten anslutits/registrerats en första
gång via Bluetooth behöver enheten inte längre
vara synlig/sökbar, utan enbart ha Bluetooth aktiverat. Maximalt 20 anslutna Bluetooth-enheter
kan lagras i bilen.
Det finns två möjligheter att ansluta. Antingen
söka telefonen från bilen eller söka bilen från
telefonen.
Alternativ 1 – sök telefon från bil
1.
Gör telefonen sökbar/synlig via Bluetooth.
Öppna delvyn för telefonen i centerdisplayen.
Om ingen telefon är ansluten till bilen –
tryck på Lägg till telefon.
Om en telefon är ansluten till bilen – tryck
. I popup-fönstret tryck på
på Växla
Lägg till telefon.
> Tillgängliga Bluetooth-enheter listas.
Listan uppdateras allteftersom nya
enheter upptäcks.
•
3.
Tryck på namnet på den telefon som ska
anslutas.
4.
Kontrollera att angiven sifferkod i bilen stämmer överens med den i telefonen. Välj i så
fall att acceptera på båda ställen.
5.
Välj i telefonen att acceptera eller avvisa
eventuella val för telefonens kontakter och
meddelanden.
OBS
•
I vissa telefoner måste meddelandefunktionen aktiveras.
•
Alla mobiltelefoner är inte till fullo kompatibla och kan då inte visa kontakter och
meddelande i bilen.
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
Alternativ 2 – sök bil från telefon
1.
•
•
•
Om ingen telefon är ansluten till bilen –
tryck på Lägg till telefon Gör bilen
synlig.
•
Om en telefon är ansluten till bilen – tryck
på Växla
. I popup-fönstret tryck på
Lägg till telefon Gör bilen synlig.
2.
Aktivera Bluetooth i telefonen.
3.
Sök i telefonen efter Bluetooth-enheter.
> Tillgängliga Bluetooth-enheter listas.
4.
Välj bilens namn i telefonen.
5.
Ett popup-fönster om anslutningen visas i
bilen. Bekräfta anslutningen.
6.
Kontrollera att angiven sifferkod i bilen stämmer överens med den som visas i den
externa enheten. Välj i så fall att acceptera
på båda ställen.
7.
OBS
Öppna delvyn för telefon i centerdisplayen.
Välj i telefonen att acceptera eller avvisa
eventuella val för telefonens kontakter och
meddelanden.
I vissa telefoner måste meddelandefunktionen aktiveras.
Alla mobiltelefoner är inte till fullo kompatibla och kan då inte visa kontakter och
meddelande i bilen.
•
•
•
•
Ta bort Bluetooth-anslutna enheter
(s. 525)
Inställningar för Bluetooth-enheter (s. 529)
Internetansluten bil* (s. 530)
Ansluta bilen till internet via Bluetoothansluten telefon (s. 531)
OBS
Om telefonens operativsystem uppdateras är
det möjligt att kopplingen bryts. Radera då
telefonen från bilen och koppla sedan på nytt.
Kompatibla telefoner
Många telefoner på marknaden har idag trådlös
Bluetooth-teknik, men alla är inte helt kompatibla
med bilen. För kompatibilitet, se
support.volvocars.com.
Relaterad information
•
•
Telefon (s. 521)
Ansluta en telefon till bilen via Bluetooth
automatiskt (s. 524)
•
Ansluta en telefon till bilen via Bluetooth
manuellt (s. 524)
•
Koppla från Bluetooth-ansluten telefon
(s. 525)
•
Växla mellan Bluetooth-anslutna telefoner
(s. 525)
* Tillval/tillbehör. 523
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
Ansluta en telefon till bilen via
Bluetooth automatiskt
Tändningslägen (s. 432)
Ansluta en telefon till bilen via
Bluetooth manuellt
Det går att ansluta en telefon till bilen via Bluetooth automatiskt. Telefonen måste ha varit
ansluten till bilen en första gång.
Det går att ansluta en telefon till bilen via Bluetooth manuellt. Telefonen måste ha varit ansluten
till bilen en första gång.
Det är endast de två senast anslutna telefonerna
som är möjliga att koppla automatiskt.
1.
Aktivera Bluetooth i telefonen.
2.
Öppna delvyn för telefon.
> Kopplade telefoner listas.
3.
Tryck på namnet på den telefon som ska
anslutas.
> Telefonen ansluts.
1.
Aktivera Bluetooth i telefonen innan bilen
försätts i tändningsläge I.
2.
Försätt bilen i tändningsläge I eller högre.
> Telefonen ansluts.
Relaterad information
•
•
Telefon (s. 521)
Ansluta en telefon till bilen via Bluetooth första gången (s. 522)
Relaterad information
•
•
Telefon (s. 521)
Ansluta en telefon till bilen via Bluetooth första gången (s. 522)
•
Ansluta en telefon till bilen via Bluetooth
manuellt (s. 524)
•
Ansluta en telefon till bilen via Bluetooth
automatiskt (s. 524)
•
Koppla från Bluetooth-ansluten telefon
(s. 525)
•
Koppla från Bluetooth-ansluten telefon
(s. 525)
•
Växla mellan Bluetooth-anslutna telefoner
(s. 525)
•
Växla mellan Bluetooth-anslutna telefoner
(s. 525)
•
Ta bort Bluetooth-anslutna enheter
(s. 525)
•
Ta bort Bluetooth-anslutna enheter
(s. 525)
Inställningar för Bluetooth-enheter (s. 529)
•
•
•
•
•
•
524
•
Internetansluten bil* (s. 530)
Ansluta bilen till internet via Bluetoothansluten telefon (s. 531)
Inställningar för Bluetooth-enheter (s. 529)
Internetansluten bil* (s. 530)
Ansluta bilen till internet via Bluetoothansluten telefon (s. 531)
* Tillval/tillbehör.
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
Koppla från Bluetooth-ansluten
telefon
Växla mellan Bluetooth-anslutna
telefoner
Koppla från en Bluetooth-ansluten telefon från
bilen genom att deaktivera Bluetooth i telefonen.
Det går att växla mellan flera Bluetooth-anslutna
telefoner.
När telefonen är utom räckhåll från bilen kopplas
den automatiskt ifrån. Om frånkopplingen sker
under pågående samtal kommer samtalet fortsätta i telefonen.
1.
Öppna delvyn för telefon.
2.
eller dra ned toppvyn och
Tryck på Växla
tryck på Inställningar Kommunikation
Bluetooth enheter Lägg till enhet.
> Tillgängliga Bluetooth-enheter listas.
Relaterad information
•
•
•
Telefon (s. 521)
Inställningar för telefon (s. 529)
3.
Växla mellan Bluetooth-anslutna telefoner
(s. 525)
Relaterad information
•
Ta bort Bluetooth-anslutna enheter
(s. 525)
•
Inställningar för Bluetooth-enheter (s. 529)
•
•
Tryck på telefonen som ska anslutas.
Telefon (s. 521)
Ansluta en telefon till bilen via Bluetooth första gången (s. 522)
Ta bort Bluetooth-anslutna enheter
Det går att ta bort t.ex. telefoner ur listan över
registrerade Bluetooth-enheter.
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn.
2.
Tryck på Kommunikation Bluetooth
enheter.
> Registrerade Bluetooth-enheter listas.
3.
Tryck på den enhet som ska tas bort.
4.
Tryck på Ta bort enhet och bekräfta valet.
> Enheten är inte längre registrerad i bilen.
Relaterad information
•
•
Telefon (s. 521)
Ansluta en telefon till bilen via Bluetooth första gången (s. 522)
•
•
Inställningar för Bluetooth-enheter (s. 529)
•
Koppla från Bluetooth-ansluten telefon
(s. 525)
Koppla från Bluetooth-ansluten telefon
(s. 525)
•
•
Ta bort Bluetooth-anslutna enheter
(s. 525)
Växla mellan Bluetooth-anslutna telefoner
(s. 525)
•
Inställningar för Bluetooth-enheter (s. 529)
525
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
Hantera telefonsamtal
Samtalshantering i bilen för en Bluetoothansluten telefon.
Ringa flerpartssamtal
Under pågående samtal:
1.
Tryck på Lägg till samtal.
2.
Välj att ringa från samtalshistoriken, favoriter
eller kontaktlistan.
3.
Tryck på en post/rad i samtalshistoriken
för kontakten i kontaktlistan.
alternativt
4.
Tryck på Byt samtal för att skifta mellan
parterna.
5.
Tryck på
tal.
för att avsluta pågående sam-
Gruppsamtal
Under pågående flerpartssamtal:
Generisk illustration.
1.
Tryck på Slå ihop samtal för att slå samman pågående flerpartssamtal.
2.
Tryck på
Ringa telefonsamtal
1.
Öppna delvyn för telefon.
2.
Välj att ringa från; samtalshistoriken, ange
nummer med knappsatsen eller via kontaktlistan. I kontaktlistan är det möjligt att söka
eller bläddra. Tryck på
i kontaktlistan för
att placera en kontakt under Favoriter.
3.
Tryck på
för att ringa.
4.
Tryck på
för att avsluta samtalet.
Det är även möjligt att ringa från samtalshistoriken via appmenyn som nås från rattens högra
knappsats
.
Inkommande telefonsamtal
Inkommande telefonsamtal visas i förardisplayen
och centerdisplayen. Hantera samtalet med rattens högra knappsats eller centerdisplayen.
1.
Tryck på Svara/Avböj.
2.
Tryck på
för att avsluta samtalet.
Inkommande telefonsamtal under pågående
samtal
1. Tryck på Svara/Avböj.
2.
526
för att avsluta samtalet.
Tryck på
för att avsluta samtalet.
Privat samtal
–
Under pågående samtal, tryck på Privat
samtal och välj inställning:
• Växla till mobiltelefon – handsfreefunktionen kopplas ifrån och samtalet
fortsätter i mobiltelefonen.
• Fokus förare – mikrofonen i taket på
passagerarsidan stängs av och samtalet
fortsätter med bilens handsfree-funktion.
Relaterad information
•
•
Telefon (s. 521)
Ansluta en telefon till bilen via Bluetooth första gången (s. 522)
•
•
Röststyra telefon (s. 136)
•
Skriva in tecken, bokstäver och ord för hand i
centerdisplay (s. 118)
•
•
•
Hantera applikationsmeny i förardisplay
(s. 95)
Hantera telefonbok (s. 528)
Hantera textmeddelande (s. 527)
Ljudinställningar (s. 494)
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
Hantera textmeddelande12
Meddelandehantering i bilen för en Bluetoothansluten telefon.
Skicka textmeddelande i centerdisplay13
1. Det går att svara på ett meddelande eller
skapa ett nytt meddelande.
•
I vissa telefoner måste meddelandefunktionen
aktiveras. Alla telefoner är inte helt kompatibla
och kan därför inte visa kontakter och meddelanden i bilen. För kompabilitet, se
support.volvocars.com.
Hantera textmeddelande i centerdisplay
Textmeddelanden visas endast i centerdisplayen
om den inställningen är vald.
Tryck på Meddelanden i appvyn för att hantera textmeddelanden i centerdisplayen.
Läsa upp textmeddelande i centerdisplay
Tryck på ikonen för att få meddelandet
uppläst.
•
Svara på meddelande – tryck på kontakten vars meddelande ska besvaras och
tryck sedan på Svara.
Skapa nytt meddelande – tryck på Skapa
nytt. Välj kontakt alternativt skriv in nummer.
2.
Skriv meddelandet.
3.
Tryck på Skicka.
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
Telefon (s. 521)
Inställningar för textmeddelande (s. 528)
Inställningar för telefon (s. 529)
Internetansluten bil* (s. 530)
Röststyra telefon (s. 136)
Skriva in tecken, bokstäver och ord för hand i
centerdisplay (s. 118)
•
Ansluta en telefon till bilen via Bluetooth första gången (s. 522)
•
Användarvillkor och datadelning (s. 536)
Hantera textmeddelande i förardisplay
Textmeddelanden visas endast i förardisplayen
om den inställningen är vald.
Läsa upp nytt textmeddelande i förardisplay
– För att få meddelandet uppläst - välj Läs
upp med rattens knappsats.
Diktera svar i förardisplay
Efter textmeddelandet lästs upp går det att svara
kort med diktering om bilen är ansluten till internet.
–
Tryck på Svara med rattens knappsats. En
dikteringsdialog startar.
Meddelandenotifiering
I inställningarna för textmeddelanden går det att
aktivera och deaktivera notifieringar.
12
13
Gäller endast vissa marknader. Kontakta en Volvoåterförsäljare för mer information.
Endast vissa telefoner kan skicka meddelanden via bilen. För kompatibilitet, se support.volvocars.com.
* Tillval/tillbehör. 527
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
Inställningar för textmeddelande
Hantera telefonbok
Inställningar för textmeddelande i ansluten telefon.
När en telefon är ansluten med Bluetooth till
bilen kan kontakter hanteras direkt i centerdisplayen.
1.
2.
Tryck på Inställningar i toppvyn.
Tryck på Kommunikation
Textmeddelanden och välj inställningar:
Upp till 3000 kontakter kan visas från den telefon som är vald i centerdisplayen.
• Notiser i centerdisplay – visar medde-
Sorteringsordningen kan göras på för- eller efternamn, vilket justeras i inställningarna för telefon.
Relaterad information
•
•
•
•
landenotiser i centerdisplayens statusfält.
•
• Notiser i förardisplay – visar notiser i
förardisplayen och inkommande meddelande kan hanteras med rattens högra
knappsats.
• Signal för textmeddelanden – val av
signal för inkommande textmeddelanden.
Relaterad information
•
•
•
•
Telefon (s. 521)
Ansluta en telefon till bilen via Bluetooth första gången (s. 522)
Hantera textmeddelande (s. 527)
Inställningar för telefon (s. 529)
Bläddra mellan bokstäverna och
för att
hitta matchande kontakt. Beroende på existerande kontakter i telefonboken visas
endast matchande bokstäver.
Sök kontakter – tryck på
för att söka
på telefonnummer eller namn i kontaktlistan.
Favoriter – tryck på
för att lägga till/ta
bort en kontakt i favoritlistan.
Sortering
Kontaktlistan är sorterad i bokstavsordning där
specialtecken och siffror sorteras under
.
528
Telefon (s. 521)
Inställningar för telefon (s. 529)
Röststyra telefon (s. 136)
Skriva in tecken, bokstäver och ord för hand i
centerdisplay (s. 118)
Ansluta en telefon till bilen via Bluetooth första gången (s. 522)
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
Inställningar för telefon
•
När telefonen är ansluten till bilen kan följande
inställningar väljas.
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn.
2.
Tryck på Kommunikation
välj inställningar:
Telefon och
• Ringsignaler – val av ringsignal. Det är
möjligt att använda ringsignal från telefonen eller bilen. Vissa telefoner är inte till
fullo kompatibla och det är därmed inte
möjligt att använda telefonens ringsignaler i bilen. För kompabilitet, se
support.volvocars.com.
•
•
Ansluta en telefon till bilen via Bluetooth första gången (s. 522)
Head-up-display* (s. 131)
Ljudinställningar (s. 494)
Inställningar för Bluetooth-enheter
Inställningar för Bluetooth-anslutna enheter.
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn.
2.
Tryck på Kommunikation Bluetooth
enheter och välj inställningar:
• Lägg till enhet – startar parkoppling av ny
enhet.
• Tidigare kopplade enheter – listar registrerade/parkopplade enheter.
Ta bort enhet – tar bort kopplad enhet.
•
• Tillåtna tjänster för denna enhet – ställer
in vad enheten ska användas till: ringa,
skicka/ta emot meddelande, strömma media
och som internetuppkoppling.
• Sorteringsordning – val av sorteringsordning i kontaktlistan.
• Internetanslutning – ansluter bilen till internet via enhetens Bluetooth-uppkoppling.
Samtalsnotiser i head-up-display*
1.
Tryck på Inställningar i centerdisplayens
toppvy.
2.
Tryck på My Car Displayer
display alternativ.
3.
Välj Visa telefon.
Head-up
Relaterad information
•
•
•
Relaterad information
•
•
•
•
Telefon (s. 521)
Inställningar för telefon (s. 529)
Internetansluten bil* (s. 530)
Ansluta en telefon till bilen via Bluetooth första gången (s. 522)
Telefon (s. 521)
Inställningar för textmeddelande (s. 528)
Inställningar för Bluetooth-enheter (s. 529)
* Tillval/tillbehör. 529
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
Internetansluten bil*
När bilen är ansluten till internet går det t.ex. att
använda webbradio och musiktjänster via appar,
ladda ner mjukvara samt kontakta återförsäljare
från bilen.
Bilen kopplas upp via Bluetooth, Wi-Fi eller med
bilens inbyggda modem* (SIM-kort).
Då bilen är internetansluten är det möjligt att dela
ut bilens internetuppkoppling (Wi-Fi-hotspot) så
att andra enheter, t.ex. surfplattor, kan få internet14.
Internetstatusen visas med en symbol i centerdisplayens statusfält.
OBS
Vid användning av internet överförs data
(datatrafik), vilket kan medföra en kostnad.
Relaterad information
•
Symboler i centerdisplayens statusfält
(s. 113)
Aktivering av dataroaming kan orsaka ytterligare avgifter.
•
Ansluta bilen till internet via Bluetoothansluten telefon (s. 531)
•
Kontakta din nätverksoperatör om kostnad för
datatrafik.
Ansluta bilen till internet via telefon (Wi-Fi)
(s. 531)
•
Ansluta bilen till internet via bilmodem (SIMkort) (s. 532)
•
•
•
Appar (s. 496)
•
•
•
•
Ta bort Wi-Fi nätverk (s. 535)
OBS
Vid användning av Apple CarPlay är det
endast möjligt att ansluta bilen till internet
med Wi-Fi eller bilmodem*.
OBS
Vid användning av Android Auto är det möjligt
att ansluta bilen till internet med Wi-Fi,
Bluetooth eller bilmodem*.
Ingen eller dålig internetanslutning (s. 534)
Dela ut internet från bilen via Wi-Fi-hotspot
(s. 533)
Teknik och säkerhet för Wi-Fi (s. 535)
Volvo ID (s. 28)
Användarvillkor och datadelning (s. 536)
Läs Villkor för tjänster och Integritetspolicy för
kunder på support.volvocars.com innan bilen
ansluts till internet.
14
530
Gäller ej vid uppkoppling med Wi-Fi.
* Tillval/tillbehör.
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
Ansluta bilen till internet via
Bluetooth-ansluten telefon
OBS
Telefon och nätverksoperatör måste stödja
internetdelning (utdelning av internetuppkoppling) och abonnemanget måste innefatta
datatrafik.
Upprätta en internetanslutning via Bluetooth
genom internetdelning från en telefon och få tillgång till flera uppkopplade tjänster i bilen.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
För att kunna ansluta bilen till internet via en
Bluetooth-ansluten telefon behöver telefonen ha varit ansluten till bilen via Bluetooth
en första gång.
Säkerhetsställ att telefonen stödjer internetdelning och att funktionen är aktiverad. Funktionen kallas ”internetdelning” i iPhone och
”personlig hotspot” i Android-telefoner. För
iPhone-telefoner måste även menysidan
"internetdelning" vara öppen tills internetanslutningen upprättats.
Om telefonen varit ansluten via Bluetooth
tidigare, tryck på Inställningar i centerdisplayens toppvy.
Tryck på Kommunikation
enheter.
Om annan uppkopplingskälla används,
bekräfta valet att byta uppkoppling.
> Din bil är nu ansluten till internet via den
Bluetooth-anslutna telefonen.
Upprätta en internetanslutning via Wi-Fi genom
internetdelning från en telefon och få tillgång till
de uppkopplade tjänsterna i bilen.
1.
Säkerhetsställ att telefonen stödjer internetdelning och att funktionen är aktiverad. Funktionen kallas ”internetdelning” i iPhone och
”personlig hotspot” i Android-telefoner. För
iPhone-telefoner måste även menysidan
"internetdelning" vara öppen tills internetanslutningen upprättats.
2.
Tryck på Inställningar i toppvyn.
3.
Gå vidare till Kommunikation
4.
Aktivera/deaktivera genom att bocka i/ur
rutan för Wi-Fi.
OBS
Vid användning av Apple CarPlay är det
endast möjligt att ansluta bilen till internet
med Wi-Fi eller bilmodem*.
Relaterad information
•
•
Internetansluten bil* (s. 530)
Ansluta bilen till internet via bilmodem (SIMkort) (s. 532)
Wi-Fi.
•
Ansluta en telefon till bilen via Bluetooth första gången (s. 522)
5.
•
Ansluta bilen till internet via telefon (Wi-Fi)
(s. 531)
Om annan uppkopplingskälla används,
bekräfta valet att byta uppkoppling.
6.
•
•
•
Apple® CarPlay®* (s. 516)
Tryck på nätverksnamnet för det nätverk som
ska anslutas.
7.
Ange nätverkets lösenord.
> Bilen kopplar upp sig till nätverket.
Bluetooth
Kryssa i rutan för Bluetoothinternetanslutning under rubriken
Internetanslutning.
Ansluta bilen till internet via telefon
(Wi-Fi)
Ingen eller dålig internetanslutning (s. 534)
Inställningar för Bluetooth-enheter (s. 529)
Observera att vissa telefoner stänger ner internetdelningen efter kontakten brutits till bilen, t.ex.
när bilen lämnats och till nästa användningstillfälle. Därmed behöver internetdelningen i telefonen återaktiveras vid nästa användningstillfälle.
}}
* Tillval/tillbehör. 531
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
||
Då en telefon ansluts till bilen så sparas den för
senare användning. För att visa en lista med sparade nätverk eller manuellt ta bort sparade nätverk, gå till Inställningar Kommunikation
Wi-Fi Sparade nätverk.
OBS
Telefon och nätverksoperatör måste stödja
internetdelning (utdelning av internetuppkoppling) och abonnemanget måste innefatta
datatrafik.
Ansluta bilen till internet via
bilmodem (SIM-kort)
5.
Om annan uppkopplingskälla används,
bekräfta valet att byta uppkoppling.
För bilar utrustade med Volvo On Call* är det
möjligt att upprätta en internetanslutning via bilmodemet och ett personligt SIM-kort (P-SIM).
6.
Ange SIM-kortets PIN-kod.
> Bilen kopplar upp sig till nätverket.
Vid uppkoppling med bilmodem kommer Volvo
On Call-tjänsterna använda anslutningen.
1.
Relaterad information
•
•
•
Internetansluten bil* (s. 530)
Ingen eller dålig internetanslutning (s. 534)
Inställningar för bilmodem (s. 533)
Teknik- och säkerhetskrav för Wi-Fi-anslutning
beskrivs i separat avsnitt.
Relaterad information
•
•
•
•
532
Placera ett personligt SIM-kort i hållaren vid
golvet på passagerarsidan.
Internetansluten bil* (s. 530)
Ta bort Wi-Fi nätverk (s. 535)
Ingen eller dålig internetanslutning (s. 534)
Teknik och säkerhet för Wi-Fi (s. 535)
2.
Tryck på Inställningar i toppvyn.
3.
Tryck på Kommunikation
bilmodem.
4.
Aktivera/deaktivera genom att bocka i/ur
rutan för Internet via bilmodem.
Internet via
* Tillval/tillbehör.
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
Inställningar för bilmodem15
Bilen är utrustad med ett modem som kan
användas för att ansluta bilen till internet. Det är
även möjligt att dela ut internetanslutningen via
Wi-Fi.
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn.
2.
Tryck på Kommunikation Internet via
bilmodem och välj inställningar:
• Skicka kod för förfrågan – används t.ex.
för att ladda eller kontrollera saldo på kontantkort. Funktionen är operatörsberoende.
Relaterad information
•
Ansluta bilen till internet via bilmodem (SIMkort) (s. 532)
•
Ingen eller dålig internetanslutning (s. 534)
Dela ut internet från bilen via Wi-Fihotspot
Då bilen är internetansluten är det möjligt att
dela ut internetuppkopplingen så att andra
enheter kan använda sig av internetuppkopplingen16.
• Internet via bilmodem – val för att använda
bilmodemet som uppkoppling.
• Dataanvändning – tryck på Återställ nollställer räkneverk för mottagen och skickad
datamängd.
• Nätverk
Välj operatör – automatiskt eller manuellt
val av nätverksoperatör.
Dataroaming – är rutan ikryssad så kommer
bilmodemet försöka koppla upp sig mot
internet då bilen befinner sig utomlands
utanför hemmanätverket. Observera att detta
kan medföra höga kostnader. Kontrollera ditt
roamingavtal gällande datatrafik i utlandet
med nätverksoperatören i ditt hemland.
• SIM-kortets PIN-kod
Byt PIN-kod – maximalt 4 siffror kan anges.
Inaktivera SIM-kortets PIN-kod – val om
PIN-kod skall krävas för åtkomst till SIM-kort.
15
Endast bilar med Volvo On Call.
}}
533
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
||
Nätverksoperatören (SIM-kortet) måste stödja
internetdelning (utdelning av internetuppkoppling).
OBS
Aktivering av Wi-Fi-hotspot kan orsaka ytterligare avgifter från din nätverksoperatör.
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn.
2.
Tryck på Kommunikation
delning.
3.
Tryck på Nätverksnamn och namnge internetdelningen.
Uppkopplingsstatus visas med symbol i centerdisplayens statusfält.
4.
Tryck på Lösenord och välj ett lösenord som
sedan ska anges i anslutande enheter.
Tryck på Anslutna enheter för att se lista över
de för närvarande anslutna enheterna.
5.
Tryck på Frekvensband och välj vilken frekvens internetdelningen ska sända data med.
Observera att val av frekvensband inte är tillgängligt på alla marknader.
Relaterad information
Kontakta din nätverksoperatör om kostnad för
datatrafik.
Bilens Wi-Fi
6.
Aktivera/deaktivera genom att bocka i/ur
rutan för Bilens Wi-Fi delning.
7.
Om Wi-Fi används som uppkopplingskälla,
bekräfta valet att byta uppkoppling.
> Det är nu möjligt för externa enheter att
ansluta till bilens internetdelning (Wi-Fihotspot).
•
Symboler i centerdisplayens statusfält
(s. 113)
•
•
Internetansluten bil* (s. 530)
Ingen eller dålig internetanslutning (s. 534)
Ingen eller dålig internetanslutning
Faktorer som påverkar internetanslutningen.
Mängden data som överförs är beroende av vilka
tjänster eller appar som används i bilen. Att
exempelvis strömma ljud kan medföra en stor
datatrafikmängd vilket kräver en bra anslutning
och god signalstyrka.
Telefon till bil
Hastigheten i internetanslutningen kan variera
beroende på telefonens placering i bilen. Flytta
telefonen närmare centerdisplayen för att öka
signalstyrkan. Säkerställ att inget störande finns
emellan.
Telefon till nätverksoperatör
Hastigheten i det mobila nätverket varierar
beroende på täckningen på den plats du befinner
dig. Sämre nätverkstäckning kan förekomma t.ex.
i tunnlar, bakom berg, i djupa dalar eller inomhus.
Hastigheten beror även på vilket avtal du har med
din teleoperatör.
OBS
Vid problem med datatrafik, kontakta din nätverksoperatör.
Starta om telefonen
Om det uppstår problem med internetanslutningen kan det hjälpa att starta om telefonen.
16
534
Gäller ej när bilen är internetansluten via Wi-Fi.
* Tillval/tillbehör.
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
Relaterad information
•
•
Internetansluten bil* (s. 530)
Teknik och säkerhet för Wi-Fi (s. 535)
Ta bort Wi-Fi nätverk
Teknik och säkerhet för Wi-Fi
Borttagning av nätverk som inte ska användas.
Möjliga nätverkstyper att ansluta till.
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn.
2.
Gå vidare till Kommunikation
Sparade nätverk.
Wi-Fi
3.
Tryck på Glöm för det nätverk som ska tas
bort.
4.
Bekräfta valet.
> Bilen kommer fortsättningsvis inte koppla
upp sig till nätverket.
Ta bort samtliga nätverk
Samtliga nätverk kan tas bort samtidigt genom
att återställa till fabriksinställningar. Observera då
att alla användardata och systeminställningar
återställs till ursprunglig fabriksinställning.
Det går enbart att ansluta till nätverk av följande
typ:
•
•
•
Frekvens – 2,4 eller 5 GHz17.
Standarder – 802.11 a/b/g/n.
Säkerhetstyp – WPA2-AES-CCMP.
Bilens Wi-Fi-system är konstruerat för att hantera
Wi-Fi-enheter inne i bilen.
Om flera enheter arbetar på frekvensen samtidigt
kan det resultera i försämrad prestanda.
Relaterad information
•
Internetansluten bil* (s. 530)
Relaterad information
•
•
•
•
17
Internetansluten bil* (s. 530)
Ingen eller dålig internetanslutning (s. 534)
Återställa inställningar i centerdisplay
(s. 123)
Ansluta bilen till internet via telefon (Wi-Fi)
(s. 531)
Val av frekvens inte är tillgängligt på alla marknader.
* Tillval/tillbehör. 535
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
Användarvillkor och datadelning
Aktivera och deaktivera datadelning
Lagringsutrymme på hårddisk
Första gången vissa tjänster och appar startas
kan ett popup-fönster med rubriken
Användarvillkor och Datadelning visas.
I centerdisplayens inställningsmeny kan datadelning för berörda tjänster och appar ställas in.
Det går att visa hur mycket ledigt utrymme som
finns på bilens hårddisk.
Syftet är att informera om Volvos användarvillkor
och policy för datadelning. Genom att acceptera
datadelning accepterar användaren att viss information skickas från bilen. Detta krävs för att vissa
tjänster och appar ska kunna fungera fullt ut.
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn i centerdisplayen.
2.
Tryck på System
datadelning.
3.
Välj att aktivera eller deaktivera datadelning
för enskilda tjänster och samtliga appar.
Datadelning kan ställas in från centerdisplayens
inställningsmeny.
OBS
Relaterad information
•
Integritet och
Efter ett besök hos en Volvoverkstad kan du
behöva återaktivera datadelning för att uppkopplade tjänster och appar ska fungera igen.
Aktivera och deaktivera datadelning
(s. 536)
Relaterad information
•
536
Användarvillkor och datadelning (s. 536)
Lagringsinformation för bilens hårddisk, bland
annat total kapacitet, tillgänglig kapacitet och hur
mycket utrymme som används för installerade
appar kan visas. Informationen finns under
Inställningar System Systeminformation
Lagring.
Relaterad information
•
Appar (s. 496)
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
Licensavtal för ljud och media
En licens är ett avtal om rätt att bedriva viss verksamhet eller rätt att nyttja annans rättighet, på i
avtalet angivna villkor. Följande texter är Volvos
överenskommelser med tillverkare/utvecklare.
Flera av texterna är på engelska.
Bowers & Wilkins
Dirac Unison optimerar högtalarna i tid, rum och
frekvens för bästa möjliga bas-integration och
klarhet. Teknologin möjliggör också en verklighetstrogen återgivning av den akustiska karaktären från specifika konserthallar. Med hjälp av
avancerade algoritmer kontrollerar Dirac Unison
digitalt alla högtalare baserat på akustiska mätningar med hög precision. Som en dirigent för en
orkester garanterar Dirac Unison att högtalarna
spelar i perfekt samstämmighet.
DivX®
OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Denna DivX
Certified® enhet måste registreras för att kunna
spela köpta DivX Video-on-Demand (VOD)-filmer.
Skaffa registreringskoden genom att lokalisera
DivX VOD avsnittet i enhetens inställningsmeny.
Gå till vod.divx.com för mer information om hur du
slutför registreringen.
Patentnummer
Täckt av ett eller flera av följande patent i USA:
7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 8,656,183;
8,731,369; RE45,052.
Gracenote®
Bowers & Wilkins och B&W är varumärken som
tillhör B&W Group Ltd. Nautilus är ett varumärke
som tillhör B&W Group Ltd. Kevlar är ett registrerat varumärke av DuPont.
Dirac Unison®
DivX®, DivX Certified® och associerade logotyper
är varumärken som tillhör DivX, LLC och används
på licens.
Delar av innehållet är upphovsrättsskyddat © av
Gracenote eller dess leverantörer.
Denna DivX Certified® enhet kan spela DivX®
Home Theater videofiler upp till 576p (inkluderat .avi, .divx). Ladda ned gratis mjukvara på
www.divx.com för att skapa, spela och strömma
digital video.
Gracenote, Gracenote logo och logotyp,
"Powered by Gracenote" och Gracenote MusicID
är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Gracenote, Inc. i USA och/
eller i andra länder.
}}
537
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
||
Gracenote® slutanvändaravtal
Detta program eller denna enhet innehåller programvara från Gracenote, Inc. i Emeryville, Kalifornien, USA (”Gracenote”). Programvaran från Gracenote (”Gracenote-programvaran”) aktiverar
detta program för identifiering av skivor och/eller
filer samt inhämtning av musikrelaterad information, inklusive uppgifter om namn, artist, spår och
titel (”Gracenote-data”) från onlineservrar eller
inbäddade databaser (tillsammans kallade ”Gracenote-servrar”) och för utförande av andra
åtgärder. Du får endast använda Gracenote-data
enligt de avsedda slutanvändarfunktionerna för
detta program eller denna enhet.
Du samtycker till att endast använda Gracenotedata, Gracenote-programvaran och Gracenoteservrarna för ditt personliga, ej kommersiella bruk.
Du samtycker till att inte överlåta, kopiera, överföra eller vidarebefordra denna Gracenote-programvara eller dessa Gracenote-data till någon
tredje man. DU SAMTYCKER TILL ATT INTE
ANVÄNDA ELLER UTNYTTJA GRACENOTEDATA, GRACENOTE-PROGRAMVARAN ELLER
GRACENOTE-SERVRARNA PÅ ANNAT SÄTT
ÄN VAD SOM UTTRYCKLIGEN TILLÅTS I
DETTA AVTAL.
Du samtycker till att din ej exklusiva rätt att
använda Gracenote-data, Gracenote-programvaran och Gracenote-servrarna kommer att upphöra
om du bryter mot dessa restriktioner. Om din
licens upphör samtycker du till att upphöra med
all användning av Gracenote-data, Gracenote-
538
programvaran och Gracenote-servrarna. Gracenote har ensamrätt på alla Gracenote-data, all
Gracenote-programvara och alla Gracenote-servrar, inklusive alla äganderättigheter. Gracenote
kommer under inga omständigheter att ha någon
skyldighet att betala dig för information som du
tillhandahåller. Du samtycker till att Gracenote,
Inc. får göra gällande företagets rättigheter under
detta avtal mot dig direkt i sitt eget namn.
Gracenote-tjänsten använder en unik identifierare
för dokumentation av frågor för statistiska ändamål. Syftet med en slumpmässigt tilldelad numerisk identifierare är att göra det möjligt för Gracenote-tjänsten att räkna frågor, utan att veta något
om vem du är. Ytterligare information finns på
webbsidan för Gracenotes sekretesspolicy för
Gracenote-tjänsten.
Gracenote-programvaran och allt som ingår i
Gracenote-data licensieras till dig i ”befintligt
skick”. Gracenote utfärdar inga utfästelser eller
garantier, vare sig uttryckta eller underförstådda,
avseende riktigheten i de Gracenote-data som
finns i Gracenote-servrarna. Gracenote förbehåller sig rätten att ta bort data från Gracenoteservrarna eller att ändra datakategorier på grund
av något skäl som Gracenote anser vara tillräckligt. Ingen garanti utfärdas avseende Gracenoteprogramvarans eller Gracenote-servrarnas felfrihet eller att Gracenote-programvaran eller Gracenote-servrarna kommer att fungera utan avbrott.
Gracenote har ingen skyldighet att förse dig med
nya, förbättrade eller ytterligare datatyper eller
kategorier som Gracenote kan tillhandahålla i
framtiden och företaget förbehåller sig rätten att
avbryta sina tjänster när som helst.
GRACENOTE FR