Volvo | XC90 | Ägarmanual | Volvo XC90 2013 Ägarmanual

Volvo XC90 2013 Ägarmanual
XC90
Instruktionsbok
L:7:9>I>DC
BÄSTE VOLVOÄGARE
TACK FÖR ATT DU VALDE VOLVO
Vi hoppas att Du kommer att få glädje av många års körning i Din
Volvo. Bilen är konstruerad för Din och Dina passagerares säkerhet
och komfort. Volvo är en av världens säkraste personbilar. Din Volvo
är också konstruerad för att uppfylla gällande säkerhets- och miljökrav.
För att öka Din trivsel med bilen rekommenderar vi att Du bekantar
Dig med utrustning, anvisningar och underhållsinformation i denna
instruktionsbok.
Innehållsförteckning
00 01 02
00 Introduktion
01 Säkerhet
Viktig information........................................ 8
Volvo och miljön........................................ 11
Säkerhetsbälten........................................
Symboler, krockkuddar.............................
Krockkuddar.............................................
Aktivering/deaktivering av krockkudde*. . .
Sidokrockkudde (SIPS-bag).....................
Krockgardin (IC)........................................
WHIPS.......................................................
Rundslagningsskydd - ROPS...................
När löser systemen ut...............................
Barnsäkerhet.............................................
02 Instrument och reglage
16
18
19
21
23
25
26
28
29
30
Översikt vänsterstyrd bil...........................
Översikt högerstyrd bil..............................
Reglagepanel i förardörr...........................
Kombinationsinstrument...........................
Kontroll- och varningssymboler................
Informationsdisplay...................................
Strömbrytare i mittkonsolen......................
Belysningspanel........................................
Vänster rattspak........................................
Färddator*.................................................
Höger rattspak..........................................
Konstantfarthållare*..................................
Parkeringsbroms, eluttag, m.m.................
Elektriska fönsterhissar.............................
Fönster och backspeglar..........................
Elmanövrerad taklucka*............................
46
48
50
51
52
55
56
59
61
62
64
66
68
70
72
77
HomeLinkŸ *.............................................. 79
2
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Innehållsförteckning
03 04 05
03 Klimat
04 Interiör
05 Lås och larm
Allmänt om klimat..................................... 84
Elektronisk klimatanläggning ECC............ 87
Bränsledriven parkeringsvärmare*............ 90
Framstolar................................................. 94
Framstolar – Executive ............................. 97
Kupébelysning.......................................... 98
Förvaringsplatser i kupén........................ 100
Förvaringsplatser i kupén - Executive .... 105
Baksäte................................................... 106
Lastning.................................................. 108
Lastutrymme........................................... 109
Fjärrnyckel – nyckel med fjärrkontroll.....
Låsning och upplåsning..........................
Barnsäkerhetsspärr.................................
Larm*.......................................................
118
120
124
125
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
3
Innehållsförteckning
06 07 08
06 Start och körning
Allmänt....................................................
Bränslepåfyllning.....................................
Start av motor.........................................
Automatväxellåda...................................
Fyrhjulsdrift*............................................
Bromssystemet.......................................
Stabilitets- och dragkraftssystem*..........
Parkeringshjälp*......................................
Blind Spot Information System – BLIS*. .
Bogsering och bärgning..........................
Starthjälp.................................................
Körning med släpvagn............................
Draganordning*.......................................
Delbar dragkrok*.....................................
Anpassning av ljusbild............................
4
07 Hjul och däck
130
133
138
140
142
143
145
147
149
152
154
155
157
159
163
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Allmänt....................................................
Lufttryck i däck.......................................
Varningstriangel* och reservhjul*............
Byte av hjul.............................................
Provisorisk däcktätning*.........................
08 Bilvård
170
173
174
177
179
Rengöring................................................ 186
Bättring av lackskador............................ 190
Rostskydd............................................... 192
Innehållsförteckning
09 10 11
09 Underhåll och service
Volvo service...........................................
Eget underhåll.........................................
Motorhuv och motorrum.........................
Oljor och vätskor.....................................
Torkarblad...............................................
Startbatteri..............................................
Byte av glödlampor.................................
Säkringar.................................................
10 Infotainment
196
197
199
201
205
207
210
217
Allmänt....................................................
Kontrollpaneler, audio.............................
Ljudanläggningens funktioner.................
Radiofunktioner.......................................
Cd-funktioner..........................................
Menystruktur – ljudanläggning................
Telefonfunktioner*...................................
Menystruktur – telefon............................
Bluetooth handsfree*..............................
RSE - Rear Seat Entertainment system –
Dual Screen* ..........................................
11 Specifikationer
230
231
234
239
245
247
248
255
258
264
Typbeteckning........................................
Mått och vikter........................................
Motorspecifikationer...............................
Motorolja.................................................
Vätskor och smörjmedel.........................
Bränsle....................................................
Hjul och däck, dimensioner och tryck . . .
Katalysator..............................................
Elsystemet...............................................
Typgodkännande....................................
Symboler i display...................................
270
272
274
275
277
279
281
283
284
286
287
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
5
Innehållsförteckning
12
12 Index
Index....................................................... 290
6
Innehållsförteckning
7
Introduktion
Viktig information
Att läsa instruktionsboken
Inledning
Ett bra sätt att lära känna sin nya bil är att läsa
instruktionsboken, helst före den första åkturen. Då får du möjlighet att bekanta dig med
nya funktioner, får råd om hur bilen bäst ska
hanteras i olika situationer och lär dig utnyttja
bilens alla finesser på bästa sätt. Var uppmärksam på de säkerhetsanvisningar som finns i
boken.
De specifikationer, konstruktionsuppgifter och
illustrationer som finns i instruktionsboken är
inte bindande. Vi förbehåller oss rätten att göra
ändringar utan föregående meddelande.
©
Volvo Personvagnar AB
VARNING
Varningstexter upplyser om risk för personskada.
VIKTIGT
Viktigt-texter upplyser om risk för materiella
skador.
Fotnot
I instruktionsboken finns det information som
ligger som en fotnot längst ner på sidan. Denna
information är ett tillägg till den text som den
via numret hänvisar till. Om fotnoten syftar till
text i en tabell används bokstäver istället för
siffror som hänvisning.
Vid osäkerhet om vad som är standard eller
tillval/tillbehör, kontakta en Volvoåterförsäljare.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Dekaler
I bilen finns olika typer av dekaler som är till för
att förmedla viktig information på ett enkelt och
tydligt sätt. Dekalerna finns i bilen i följande
fallande grad av varning/information.
Varning för personskada
OBS-texter ger råd eller tips som underlättar vid användande av t.ex. finesser och
funktioner.
Alla typer av tillval/tillbehör markeras med en
asterisk*.
Den utrustning som beskrivs i instruktionsboken finns inte i alla bilar – de är olika utrustade
beroende på anpassningar för olika marknaders behov och nationella eller lokala lagar och
bestämmelser.
och meddelandetexter i informationsdisplayen
(t.ex. DÖRRAR ÖPPNA ).
OBS
Tillval
I boken beskrivs, förutom standardutrustning,
även tillval (fabriksmonterad utrustning) och
vissa tillbehör (eftermonterad extrautrustning).
8
Särskilda texter
Meddelandetexter
I bilen finns det displayer som visar textmeddelanden. Dessa textmeddelanden markeras i
instruktionsboken med att texten är lite större
och gråfärgad. Exempel på detta finns i meny-
G031590
Svarta ISO-symboler på gult varningsfält, vit
text/bild på svart meddelandefält. Används för
att påvisa förekomst av fara som, om varningen
ignoreras, kan resultera i allvarlig personskada
eller dödsfall.
Introduktion
Viktig information
Risk för egendomsskada
Information
Procedurlistor
Procedurer, där åtgärder måste göras i en viss
ordningsföljd, är i instruktionsboken numrerade.
När det till en steg-för-steg instruktion
finns en bildserie är varje moment numrerat
på samma sätt som motsvarande bild.
Vita ISO-symboler och vit text/bild på svart
eller blått varningsfält och meddelandefält.
Används för att påvisa förekomst av fara som,
om varningen ignoreras, kan resultera i skador
på egendom.
G031593
G031592
Numrerade listor med bokstäver förekommer vid bildserier där den inbördes ordningen av instruktionerna inte är relevant.
Vita ISO-symboler och vit text/bild på svart
meddelandefält.
OBS
De dekaler som visas i instruktionsboken
gör inte anspråk på att vara exakta avbildningar av de som finns i bilen. Syftet är att
visa ungefär hur de ser ut och ungefär var
på bilen de finns. Den information som gäller
just din bil finns på respektive dekal på din
bil.
Pilar förekommer numrerade och onumrerade och används för att åskådliggöra en
rörelse.
Pilar med bokstäver används för att åskådliggöra en rörelse där den inbördes ordningen inte är relevant.
Om det inte finns någon bildserie till en stegför-steg instruktion är de olika stegen numrerade med vanliga siffror.
Positionslistor
I översiktbilder där olika delar pekas ut
används röda cirklar med en siffra i. Siffran
återkommer i den positionslista som finns
i anslutning till bilden, som beskriver objektet.
Punktlistor
När en uppräkning förkommer i instruktionsboken används en punktlista.
9
Introduktion
Viktig information
Exempel:
• Kylvätska
• Motorolja
Fortsättning följer
`` Denna symbol är placerad längst ned till
höger när ett avsnitt fortsätter på nästa uppslag.
Inspelning av data
Ditt fordon innehåller en rad datorer som har till
uppgift att kontinuerligt kontrollera och övervaka fordonets drift och funktionalitet. Vissa av
datorerna kan registrera information under normal körning om dessa upptäcker ett fel. Dessutom registreras information vid krock eller tillbud. Delar av den registrerade informationen
behövs för att tekniker vid service och underhåll skall kunna diagnostisera och åtgärda
uppkomna fel i fordonet samt för att Volvo skall
kunna uppfylla lagkrav och andra regelverk.
Härutöver används informationen i forskningssyfte av Volvo i syfte att kontinuerligt vidareutveckla kvaliteten och säkerheten, då informationen kan bidra till en bättre förståelse för de
omständigheter som orsakar att olyckor och
personskador uppkommer. Informationen
innehåller uppgifter om status och funktionalitet i olika system och moduler i fordonet beträffande bl.a. motor-, gasregleringsspjäll-, styr-
10
ning- och bromssystem. Denna information
kan innehålla uppgifter beträffande förarens
sätt att framföra fordonet, såsom exempelvis
fordonets hastighet, användning av bromsrespektive gaspedal, rattutslag och om förare
respektive passagerare använt säkerhetsbälte
eller ej. Den här informationen kan av angivna
skäl komma att lagras i fordonets datorer under
viss tid, men också som följd av en kollision
eller tillbud. Informationen kan lagras av Volvo
så länge som den kan bidra till att vidareutveckla och ytterligare höja säkerheten och kvaliteten samt så länge det finns lagkrav och
andra regelverk som Volvo behöver ta hänsyn
till.
Volvo kommer inte att medverka till att ovan
beskriven information lämnas ut till tredje part
utan fordonsägarens samtycke. Dock kan
Volvo på grund av nationella lagkrav och regler
tvingas att lämna ut sådan information till myndigheter, såsom polismyndighet, eller andra
som kan hävda laglig rätt att få tillgång till
denna.
För att kunna läsa ut och tolka information som
registrerats av datorerna i fordonet krävs speciell teknisk utrustning som Volvo, och verkstäder som ingått avtal med Volvo, har tillgång
till. Volvo ansvarar för att information, som förs
över till Volvo i samband med service och
underhåll, lagras och hanteras på ett säkert
sätt och att hanteringen uppfyller tillämpliga
lagkrav. För ytterligare information – kontakta
en Volvoåterförsäljare.
Tillbehör och extrautrustning
Felaktig inkoppling och installation av tillbehör
kan påverka bilens elektroniksystem negativt.
Vissa tillbehör fungerar endast när därtill
hörande programvara finns i bilens datorsystem. Vi rekommenderar därför att du alltid kontaktar en auktoriserad Volvoverkstad innan du
installerar tillbehör som ansluts till eller påverkar det elektriska systemet.
Information på Internet
På www.volvocars.com finns ytterligare information som rör din bil.
För att kunna läsa QR-koden krävs en QR-kodläsare, vilket finns som tilläggsprogram till flera
mobiltelefoner. QR-kodläsare kan laddas ner
från App Store eller Android Market.
QR-kod
Introduktion
Volvo och miljön
G000000
Volvo Personvagnars miljöfilosofi
Miljöomsorg är ett av Volvo Personvagnars
kärnvärden som vägleder all verksamhet. Vi
tror också att våra kunder delar vår omtanke
om miljön.
Din Volvo uppfyller stränga internationella miljökrav och är dessutom tillverkad i en av världens resurseffektivaste och renaste fabriker.
Volvo Personvagnar har ett globalt ISO-certifikat vilket inkluderar Miljöstandarden
ISO 14001 som täcker samtliga fabriker och
flera av våra andra enheter. Vi ställer även krav
på våra samarbetspartners att arbeta systematiskt med miljörelaterade frågor.
Bränsleförbrukning
Ren luft i kupén
Volvos bilar har konkurrenskraftig bränsleförbrukning i sina respektive klasser. Lägre bränsleförbrukning ger generellt lägre utsläpp av
växthusgasen koldioxid.
Ett kupéfilter förhindrar att damm och pollen
kommer in i kupén via luftintaget.
Som förare är det möjligt att påverka bränsleförbrukningen. För mer information läs under
rubriken Spara miljön.
Effektiv avgasrening
Din Volvo är tillverkad enligt "Ren inifrån och
ut" – ett koncept som innefattar ren kupémiljö
och högeffektiv avgasrening. I många fall ligger
avgasutsläppen långt under gällande normer.
Ett sofistikerat luftkvalitetssystem, IAQS*
(Interior Air Quality System) säkerställer att den
inkommande luften är renare än luften utanför
i trafikerad miljö.
Systemet består av en elektronisk sensor och
ett kolfilter. Den inkommande luften övervakas
kontinuerligt och om halten av vissa ohälsosamma gaser såsom kolmonoxid blir för hög,
stängs luftintaget. En sådan situation kan uppstå i t.ex. tät trafik, köer eller tunnlar.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
11
Introduktion
Volvo och miljön
Inflödet av kväveoxider, marknära ozon och
kolväten hindras av kolfiltret.
Interiör
Interiören i en Volvo är utformad för att vara
trivsam och behaglig, även för kontaktallergiker och astmatiker. Det har lagts ner extra stor
vikt vid att välja miljöanpassade material.
Volvos verkstäder och miljön
Genom regelbundet underhåll skapar du förutsättningar för lång livslängd och låg bränsleförbrukning för din bil. På så vis bidrar du till en
renare miljö. När Volvos verkstäder får förtroendet för service och underhåll av din bil blir
den en del i vårt system. Vi ställer krav på hur
våra verkstadslokaler ska utformas för att förhindra spill och utsläpp till miljön. Vår verkstadspersonal har det kunnande och de verktyg som behövs för att garantera god miljöomsorg.
• Om bilen är utrustad med motorvärmare*,
använd den före kallstart – det förbättrar
startförmågan och minskar slitage vid kall
väderlek och motorn når normal arbetstemperatur snabbare vilket sänker förbrukning och minskar utsläpp.
• Hög hastighet ökar förbrukningen avsevärt
p.g.a. att luftmotståndet ökar – vid en fördubbling av hastigheten ökar luftmotståndet 4 ggr.
• Hantera miljöfarligt avfall som t.ex. batterier och olja på ett miljöanpassat sätt. Rådgör med en verkstad vid osäkerhet om hur
denna typ av avfall ska deponeras – en
auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Spara miljön
Genom att följa dessa råd kan pengar och jordens resurser sparas och bilens hållbarhet förlängas. Se mer information och fler råd på
sidorna 130 och 279.
Det är enkelt att själv bidra till att spara miljön
– här följer några råd:
Återvinning
• Undvik tomgångskörning – stäng av
motorn vid längre väntetider. Ta hänsyn till
lokala bestämmelser.
• Kör ekonomiskt – var förutseende.
• Gör service och underhåll enligt instruktionsbokens anvisningar – följ Service- och
12
garantibokens rekommenderade intervaller.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Som ett led i Volvos miljöarbete är det viktigt
att bilen återvinns på ett miljömässigt riktigt
sätt. Nästan hela bilen är återvinningsbar.
Bilens siste ägare ombeds därför att kontakta
en återförsäljare för hänvisning till en certifierad/godkänd återvinningsanläggning.
Instruktionsboken och miljön
Forest Stewardship CouncilŸ-symbolen visar
att pappersmassan i denna publikation kommer från FSCŸ-certifierade skogar eller andra
kontrollerade källor.
Introduktion
13
Säkerhetsbälten......................................................................................
Symboler, krockkuddar...........................................................................
Krockkuddar...........................................................................................
Aktivering/deaktivering av krockkudde*.................................................
Sidokrockkudde (SIPS-bag)....................................................................
Krockgardin (IC)......................................................................................
WHIPS.....................................................................................................
Rundslagningsskydd - ROPS.................................................................
När löser systemen ut.............................................................................
Barnsäkerhet...........................................................................................
14
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
16
18
19
21
23
25
26
28
29
30
SÄKERHET
01 Säkerhet
Säkerhetsbälten
01
Använd alltid säkerhetsbältet
Lossa säkerhetsbältet
–
Tryck på den röda knappen i låset och låt
sedan rullen dra in säkerhetsbältet. Om det
inte rullats in helt, mata in säkerhetsbältet
för hand så att det inte hänger löst.
Säkerhetsbältet spärras och kan inte
dras ut
G020104
• om det dras ut för snabbt
• vid bromsning och acceleration
• om bilen lutar kraftigt.
Sträckning av höftband. Bandet ska sitta lågt.
En inbromsning kan få svåra följder om inte
säkerhetsbältet används. Se därför till att
samtliga passagerare tagit på sig säkerhetsbältet. För att säkerhetsbältet ska ge maximalt
skydd, är det viktigt att det ligger väl an mot
kroppen. Luta inte ryggstödet för långt bakåt.
Säkerhetsbältet är avsett att skydda vid normal
sittställning.
Ta på säkerhetsbältet:
–
16
Dra långsamt ut säkerhetsbältet och lås
fast det genom att skjuta ner dess låstunga
i låset. Ett kraftigt "klick" indikerar att
säkerhetsbältet är låst.
Tänk på att
• inte använda clips eller annat som hindrar
säkerhetsbältet att sitta åt ordentligt
• säkerhetsbältet inte får vara snott eller vridet
• höftbandet ska sitta lågt (inte över buken)
• sträcka höftbandet över höften genom att
dra i diagonalbandet enligt bilden.
VARNING
Säkerhetsbältet och krockkudden samverkar. Om säkerhetsbältet inte används eller
används på ett felaktigt sätt kan detta
påverka krockkuddens effekt vid en kollision.
VARNING
Varje säkerhetsbälte är avsett för endast en
person.
VARNING
Gör aldrig några ändringar eller reparationer
av säkerhetsbältet på egen hand. Volvo
rekommenderar att du kontaktar en
auktoriserad Volvoverkstad. Om säkerhetsbältet har utsatts för en kraftig belastning,
t.ex. i samband med en kollision, ska hela
säkerhetsbältet bytas ut. En del av säkerhetsbältets skyddsegenskaper kan ha gått
förlorade även om det verkar oskadat. Byt
också säkerhetsbältet om det är slitet eller
skadat. Det nya säkerhetsbältet ska vara
typgodkänt och avsett för samma plats som
det utbytta säkerhetsbältet.
01 Säkerhet
Säkerhetsbälten
Säkerhetsbälte och graviditet
lerna). I detta sammanhang ska man eftersträva ett maximalt avstånd mellan magen och
ratten.
Bältespåminnare
01
OBS
Bältespåminnaren är avsedd för vuxna
åkande i framsätet. Om bältesmonterad
barnstol är placerad i framsätet, ges ingen
bältespåminnelse.
Vissa marknader
G020105
Obältad förare blir påmind om att ta på sig
säkerhetsbältet genom ljud- och ljuspåminnelse. Vid låg fart ges ljudpåminnelse de första
6 sekunderna.
Höftdelen av säkerhetsbältet ska ligga platt
mot sidan av låren och så lågt som möjligt
under magen – det får aldrig tillåtas att glida
upp. Säkerhetsbältet ska sitta så nära kroppen
som möjligt utan onödigt slack. Kontrollera
också att det inte har vridit sig.
Allt eftersom graviditeten framskrider ska gravida förare justera stolen och ratten, så att de
har full kontroll över bilen (vilket innebär att
man lätt måste kunna nå ratten och fotpeda-
G027049
Säkerhetsbältet ska alltid användas under graviditeten. Men det är viktigt att det används på
rätt sätt. Säkerhetsbältet ska ligga tätt an mot
axeln, med den diagonala delen av säkerhetsbältet mellan brösten och på sidan av magen.
Bältesförsträckare
Obältad förare och främre passagerare blir
påmind om att ta på sig säkerhetsbältet genom
ljud- och ljuspåminnelse. Ljudpåminnelsen är
hastighetsberoende (i låga hastigheter) och
tidsberoende (vid start av bilen). Ljuspåminnelse finns i takkonsolen och i kombiinstrumentet.
Alla säkerhetsbälten (utom mittplatsen bak) är
utrustade med bältesförsträckare. En mekanism i bältesförsträckaren sträcker åt säkerhetsbältet runt kroppen vid en tillräckligt kraftig
kollision. Säkerhetsbältet fångar då mer effektivt upp den åkande.
VARNING
Sätt aldrig in låstungan från passagerarens
säkerhetsbälte i bälteslåset på förarsidan.
Sätt alltid in låstungan från säkerhetsbältet
i bälteslåset på rätt sida. Skada aldrig säkerhetsbältena och sätt inte in några främmande föremål i bälteslåset. Säkerhetsbältena och bälteslåset fungerar då kanske inte
som avsett vid en kollision. Det finns risk för
allvarliga skador.
17
01 Säkerhet
01
Symboler, krockkuddar
Varningssymbol i
kombinationsinstrumentet
Tillsammans med varningssymbolen visas, i de fall det krävs, ett
meddelande i displayen. Om varningssymbolen är trasig, tänds
varningstriangeln och meddelandet SRS AIRBAG SERVICE
SNARAST visas i displayen. Volvo
rekommenderar att du snarast
kontaktar en auktoriserad Volvoverkstad.
G027284
VARNING
Varningssymbolen i kombinationsinstrumentet
tänds när fjärrnyckeln vrids till nyckelläge I, II
eller III. Symbolen släcks efter ca 6 sekunder
om krockkuddesystemet är felfritt.
18
Om varningssymbolen för krockkuddesystemet förblir tänd eller tänds under körning,
är det ett tecken på att krockkuddesystemet
inte har fullgod funktion. Symbolen kan indikera fel på bältessystemet, SIPS, SRSsystemet eller IC-systemet. Volvo
rekommenderar att du snarast kontaktar en
auktoriserad Volvoverkstad.
01 Säkerhet
Krockkuddar
Krockkuddesystemet
01
OBS
G020110
G020111
Sensorerna reagerar olika beroende på
krockförlopp och om säkerhetsbältet på
förarsidan respektive passagerarsidan i
framsätet används eller inte.
SRS-systemet, högerstyrd bil
Olyckssituationer kan därför uppstå, då
endast en (eller ingen) av krockkuddarna
aktiveras. SRS-systemet känner av det kollisionsvåld som fordonet utsätts för och
anpassas efter detta så att en eller flera airbagar utlöses.
Krockkuddarna har en funktion som innebär
att kapaciteten på dessa anpassas efter det
kollisionsvåld fordonet utsätts för.
SRS-systemet, vänsterstyrd bil.
Systemet består av krockkuddar och sensorer.
Vid en tillräckligt kraftig kollision reagerar sensorer och krockkudden/krockkuddarna blåses
upp, samtidigt som den blir varm. För att
dämpa islaget mot krockkudden töms den igen
när den pressas samman. I samband med
detta bildas en del rök i bilen, vilket är helt normalt. Hela förloppet, med uppblåsning och
tömning av krockkudden, sker på några tiondels sekunder.
VARNING
Volvo rekommenderar att du kontaktar en
auktoriserad Volvoverkstad för reparation.
Felaktigt ingrepp i krockkuddesystemet kan
orsaka felaktig funktion och få allvarliga
personskador till följd.
19
01 Säkerhet
Krockkuddar
01
Krockkudde på förarsidan
Som ett komplement till säkerhetsbältet på
förarsidan är bilen utrustad med en krockkudde. Den är monterad hopvikt i rattens centrum. Ratten är märkt med SRS AIRBAG.
VARNING
G020113
Säkerhetsbältet och krockkudden samverkar. Om säkerhetsbältet inte används eller
används på ett felaktigt sätt kan detta
påverka krockkuddens effekt vid en kollision.
Placering av krockkudde på passagerarsida,
vänsterstyrd respektive högerstyrd bil.
VARNING
Placera inga föremål framför eller ovanpå
instrumentpanelen där krockkudden för
passagerarplatsen är placerad.
Krockkudde på passagerarsidan
Som ett komplement till säkerhetsbältet är
bilen utrustad med en krockkudde på passagerarsidan. Den är monterad hopvikt i ett
utrymme ovanför handskfacket. Panelen är
märkt med SRS AIRBAG.
VARNING
För att inte skadas om krockkudden löses
ut, måste passageraren sitta så upprätt som
möjligt med fötterna på golvet och ryggen
mot ryggstödet. Säkerhetsbältet ska vara
fastspänt.
1
20
För information om aktiverad/deaktiverad krockkudde, se sidan 21.
VARNING
Placera aldrig barn i barnstol eller på barnkudde i framsätet om krockkudden är aktiverad.1
Låt aldrig någon person stå eller sitta framför passagerarstolen. Personer som är kortare än 140 cm ska aldrig sitta på passagerarplatsen fram om krockkudden är aktiverad.
Om ovanstående uppmaningar inte följs kan
det leda till livsfara.
01 Säkerhet
Aktivering/deaktivering av krockkudde*
Nyckelavstängning – PACOS*
Allmän information
Krockkudden på passagerarplats i framsätet
kan deaktiveras om bilen är utrustad med en
omkopplare, PACOS (Passenger Airbag Cut
Off Switch). För information om hur aktivering/
deaktivering sker, se under rubriken Aktivering/
deaktivering.
Nyckelavstängning/omkopplare
Omkopplaren för krockkudden på passagerarplatsen (PACOS) är placerad på gaveln av
instrumentpanelen på passagerarsidan och blir
åtkomlig när dörren öppnas (se under rubriken
Aktivering/deaktivering nedan).
Kontrollera att omkopplaren står i önskat läge.
Volvo rekommenderar att nyckelbladet
används för att ändra läge.
För information om nyckelbladet, se
sidan 118.
VARNING
Om ovanstående uppmaning inte följs kan
det leda till livsfara.
VARNING
01
Aktivering/deaktivering
Placera aldrig barn i barnstol eller på barnkudde i framsätet om krockkudden är aktiverad. Om denna uppmaning inte följs kan
det leda till livsfara för barnet.
VARNING
Om bilen är utrustad med krockkudde på
passagerarplatsen fram, men saknar
PACOS, är krockkudden alltid aktiverad.
VARNING
Låt ingen passagerare sitta på passagerarplatsen om textmeddelandet i backspegeln
indikerar att krockkudden är deaktiverad,
samtidigt som varningssymbolen för krockkudde-systemet visas i kombinationsinstrumentet. Detta tyder på att allvarligt fel uppstått. Uppsök snarast en verkstad. Volvo
rekommenderar att du kontaktar en
auktoriserad Volvoverkstad
Omkopplarens placering.
Krockkudden är aktiverad. Med omkopplaren i detta läge kan passagerare över
140 cm sitta på passagerarplatsen i framsätet, aldrig barn i barnstol eller på bälteskudde.
Krockkudden är deaktiverad. Med
omkopplaren i detta läge kan barn i barnstol eller på bälteskudde sitta på passagerarplatsen i framsätet, aldrig personer över
140 cm.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
21
01 Säkerhet
01
Aktivering/deaktivering av krockkudde*
VARNING
Meddelande
Aktiverad krockkudde (passagerarplats):
Placera aldrig barn i barnstol eller på barnkudde på passagerarplatsen fram när
krockkudden är aktiverad. Detta gäller alla
personer som är kortare än 140 cm.
Deaktiverad krockkudde (passagerarplats):
Om ovanstående uppmaningar inte följs kan
det leda till livsfara.
G027050
Personer som är längre än 140 cm ska aldrig
sitta på passagerarplatsen när krockkudden
är deaktiverad.
Indikering som visar att passagerarplatsens krockkudde är deaktiverad.
Ett textmeddelande i backspegeln indikerar att
krockkudden på passagerarplatsen fram är
deaktiverad (se föregående bild).
22
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
01 Säkerhet
Sidokrockkudde (SIPS-bag)
Sidokrockkudde
VARNING
Volvo rekommenderar att reparation
endast utförs av en auktoriserad Volvoverkstad. Felaktigt ingrepp i SIPS-bagsystemet kan orsaka felaktig funktion
och få allvarliga personskador som
följd.
•
Placera inga föremål i området mellan
stolens yttre sida och dörrpanelen eftersom detta område kan påverkas av
sidokrockkudden.
•
Volvo rekommenderar att endast överdragsklädslar som godkänts av Volvo
används. Andra klädslar kan hindra
sidokrockkuddarnas funktion.
•
Sidokrockkudden är ett komplement till
säkerhetsbältet. Använd alltid säkerhetsbältet.
G020118
•
Sidokrockkuddarnas placering.
Vid en sidokollision fördelas en stor del av kollisionskraften av SIPS (Side Impact Protection
System) till balkar, stolpar, golv, tak och andra
delar av karossen. Sidokrockkuddarna, på
förar- och passagerarplats, skyddar bröstet
och är en viktig del av systemet. Sidokrockkudden är placerad i framstolens ryggram.
Barnstol och sidokrockkudde
01
Placering
Förarplats, vänsterstyrd bil
SIPS-bag-systemet består av sidokrockkuddar och sensorer. Vid en tillräckligt kraftig kollision reagerar sensorer och sidokrockkudden
blåses upp.
Barnstolens eller barnkuddens skyddsegenskaper påverkas inte negativt av sidokrockkudden.
Barnstol/barnkudde kan placeras i framsätet
såvida bilen inte är utrustad med aktiverad1
krockkudde på passagerarsidan.
1
För information om aktiverad/deaktiverad krockkudde (SRS), se sidan 21.
23
01 Säkerhet
01
Sidokrockkudde (SIPS-bag)
Passagerarplats, vänsterstyrd bil
Krockkudden blåses upp mellan den åkande
och dörrpanelen och dämpar stöten för den
åkande i kollisionsögonblicket. När krockkudden pressas ihop under krocken töms den.
Sidokrockkudden blåses normalt endast upp
på krocksidan.
24
01 Säkerhet
Krockgardin (IC)
Egenskaper
01
VARNING
Häng eller fäst aldrig tyngre föremål i handtagen i taket. Kroken är endast avsedd för
lättare ytterplagg (inte för hårda föremål
som t.ex. paraplyer).
G027047
Skruva inte fast eller montera någonting i
bilens innertak, dörrstolpar eller sidopaneler. Den avsedda skyddseffekten kan då
utebli. Volvo rekommenderar att du endast
använder Volvos originaldelar som är godkända för placering inom dessa områden.
Krockgardinen IC (Inflatable Curtain) är en del
av SIPS och krockkuddarna. Den är monterad
längs med innertakets båda sidor och skyddar
bilens åkande på ytterplatserna. Vid en tillräckligt kraftig kollision reagerar sensorer och
krockgardinen blåses upp. Krockgardinen hjälper till att skydda förarens och passagerarnas
huvuden från att slå emot bilens insida vid en
kollision.
VARNING
Bilen får inte lastas högre än 50 mm under
ovankanten av sidofönstren. Annars kan
skyddseffekten av krockgardinen som finns
dold innanför bilens innertak utebli.
VARNING
Krockgardinen är ett komplement till säkerhetsbältet.
Använd alltid säkerhetsbältet.
25
01 Säkerhet
01
WHIPS
G020347
Skydd mot pisksnärtsskador – WHIPS
WHIPS-systemet (Whiplash Protection
System) består av ett energiupptagande ryggstöd samt ett för systemet anpassat nackskydd i framsätena. Systemet aktiveras vid en
krock bakifrån där krockvinkel, hastighet och
det krockande fordonets egenskaper inverkar.
Stolens egenskaper
När WHIPS-systemet aktiveras fälls framstolarnas ryggstöd bakåt så att sittställningen för
föraren och passageraren i framsätet förändras. På detta sätt minskas risken för pisksnärtsskador, s.k. whiplash-skador.
WHIPS-systemet och barnstol/
barnkudde
Barnstolens eller barnkuddens skyddsegenskaper påverkas inte negativt av WHIPS-systemet.
Rätt sittställning
VARNING
WHIPS-systemet är ett komplement till
säkerhetsbältet. Använd alltid säkerhetsbältet.
26
VARNING
Gör aldrig några ändringar eller reparationer
av stolen eller WHIPS-systemet själv. Volvo
rekommenderar att du kontaktar en
auktoriserad Volvoverkstad.
För bästa möjliga skydd bör förare och passagerare i framsätet sitta mitt i sätet med så litet
avstånd som möjligt mellan nackskydd och
huvud.
01 Säkerhet
WHIPS
Hindra inte WHIPS-systemets funktion
01
VARNING
Om stolen har utsatts för en kraftig belastning, t.ex. i samband med en kollision bakifrån, ska WHIPS-systemet kontrolleras.
Volvo rekommenderar att du kontaktar en
auktoriserad Volvoverkstad.
G020125
G020126
Delar av WHIPS-systemets skyddsegenskaper kan ha gått förlorade även om stolen
verkar vara oskadd.
Placera inga föremål på golvet bakom förar-/
passagerarstol som kan hindra WHIPS-systemets
funktion.
VARNING
Placera inte boxliknande last så att denna
kläms fast mellan baksätets sittdyna och
framstolens ryggstöd. Tänk på att inte
hindra WHIPS-systemets funktion.
Volvo rekommenderar att du kontaktar en
auktoriserad Volvoverkstad för kontroll av
systemet även efter lindrigare påkörningsolyckor bakifrån.
Placera inga föremål i baksätet som kan hindra
WHIPS-systemets funktion.
VARNING
Om ett ryggstöd i baksätet är nedfällt måste
motsvarande framstol flyttas framåt så att
den inte har kontakt med det nedfällda ryggstödet.
27
01 Säkerhet
01
Rundslagningsskydd - ROPS
Funktion
Volvos Roll-Over Protection System (ROPS)
har utvecklats för att minska risken för att bilen
ska välta samt för att ge bästa möjliga skydd
om olyckan ändå inträffar.
Systemet består av:
• Ett stabiliseringssystem, RSC (Roll Stability Control) som gör att risken att välta och
slå runt minimeras vid t.ex. häftiga undanmanövrar eller om bilen får sladd.
• Ett utökat skydd för förare och passagerare genom förstärkt kaross, krockgardiner
och bältessträckare på samtliga platser.
Se även sidorna 17 och 25.
RSC-systemet använder en gyrosensor som
registrerar hur bilens lutning i sidled förändras.
Med hjälp av den informationen kalkyleras
sedan risken för att bilen ska välta. Om risken
finns så träder DSTC-systemet in, motorvarvet
sänks och ett eller flera hjul bromsas tills bilen
har återtagit sin stabilitet.
Se vidare om DSTC-systemet på sidan 145.
VARNING
Vid normalt körsätt förbättrar RSC-systemet bilens körsäkerhet, vilket inte ska uppfattas som en möjlighet att öka hastigheten.
Iakttag alltid de normala försiktighetsåtgärderna för säker körning.
28
01 Säkerhet
När löser systemen ut
A
System
Aktiveras
Bältesförsträckare
Vid frontalkollision och/eller rundslagning.
Krockkuddar SRS
Vid frontalkollisionA
Sidokrockkuddar SIPS
Vid sidokollisionA
Krockgardin IC
Vid sidokollision och/eller rundslagningA.
Pisksnärtsskydd WHIPS
Vid påkörning bakifrån.
RSC
Vid t.ex. häftiga undanmanövrar eller om bilen får sladd.
01
Bilen kan bli kraftigt deformerad i en kollision utan att krockkuddarna löser ut. Ett antal faktorer såsom kollisionsföremålets styvhet och vikt, bilens hastighet, kollisionsvinkeln, m.m. påverkar hur
bilens olika säkerhetssystem ska aktiveras.
Om krockkuddarna har löst ut rekommenderas
följande:
• Bärga bilen. Volvo rekommenderar att du
bärgar den till en auktoriserad Volvoverkstad för reparation. Kör inte med utlösta
krockkuddar.
• Volvo rekommenderar att du låter en
auktoriserad Volvoverkstad sköta byte av
komponenter i bilens säkerhetssystem.
• Kontakta alltid läkare.
VARNING
Airbag-systemets styrenhet är placerad i
mittkonsolen. Om mittkonsolen blivit dränkt
med vatten eller annan vätska, lossa batterikablarna. Försök inte starta bilen eftersom
krockkuddarna kan utlösas. Bärga bilen.
Volvo rekommenderar att du bärgar den till
en auktoriserad Volvoverkstad.
VARNING
Kör aldrig med utlösta krockkuddar. Det kan
försvåra styrningen av bilen. Även andra
säkerhetssystem kan vara skadade. Den
rök och det damm som bildas vid utlösning
av kuddarna kan vid intensiv exponering
förorsaka hud- och ögonirritation/skada.
Vid besvär tvätta med kallt vatten. Det
snabba utlösningsförloppet kan också, i
kombination med kuddens material, ge friktions- och brännskador på huden.
OBS
Aktivering av SRS-, SIPS-, IC- och bältessystemet sker endast en gång vid en kollision.
29
01 Säkerhet
Barnsäkerhet
01
Barn ska sitta bra och säkert
Volvo rekommenderar att barn åker i bakåtvänd barnstol så länge som möjligt, minst till 3–
4 års ålder och därefter framåtvänd barnkudde/ barnstol upp till 10 års ålder.
Hur barnet placeras i bilen och vilken utrustning som ska användas väljs med hänsyn till
barnets vikt och storlek, för mer information,
se sidan 31.
OBS
VARNING
Vid frågor gällande montering av barnsäkerhetsprodukten, kontakta tillverkaren för tydligare anvisningar.
Barnstolar
Titta i barnstolens monteringsanvisning för rätt
montering.
Placering av barnstolar
Det går bra att placera:
OBS
• en barnstol/barnkudde i passagerarstolen
Lagbestämmelser om hur barn får placeras
i bilen varierar från land till land. Ta reda på
vad som gäller.
i framsätet, så länge det inte finns någon
aktiverad1 krockkudde på passagerarplatsen.
• en eller flera barnstolar/barnkuddar i bak-
Barn, oavsett ålder och storlek, ska alltid sitta
korrekt fastspända i bilen. Låt aldrig barn sitta
i knäet på en passagerare.
1
30
sätet.
G020128
Volvos egen barnsäkerhetsutrustning är
avsedd för just din bil. Volvo rekommenderar
att du använder Volvos originalutrustning för
att erhålla de bästa förutsättningarna för att
fästpunkter och fästanordningar sitter rätt och
är tillräckligt starka.
Sätt inte fast barnstolens fästband i stolens
längdjusteringsstång, fjädrar eller skenor
och balkar under stolen. Vassa kanter kan
skada fästbanden.
Barnstol och krockkudde hör inte ihop.
OBS
Vid användande av andra barnsäkerhetsprodukter är det viktigt att läsa den monteringsanvisning som medföljer produkten.
För information om aktivering/deaktivering av krockkudde (SRS), se sidan 21.
Placera alltid barnstolar/barnkuddar i baksätet
om krockkudden på passagerarplatsen är aktiverad. Barnet kan skadas allvarligt om krockkudden blåses upp när det sitter på passagerarplatsen.
01 Säkerhet
Barnsäkerhet
VARNING
VARNING
Placera aldrig barn i barnstol eller på barnkudde i framsätet om krockkudden (SRS) är
aktiverad.2
Personer som är kortare än 140 cm ska aldrig sitta på passagerarplatsen fram om
krockkudden (SRS) är aktiverad.
Om ovanstående uppmaningar inte följs kan
det leda till livsfara.
01
Dekal krockkudde
Barnkuddar/barnstolar med stålbyglar eller
annan konstruktion som kan ligga mot bälteslåsets öppningsknapp ska inte användas
eftersom de oavsiktligt kan orsaka öppning
av bälteslåset.
Låt inte barnstolens ovandel ligga mot vindrutan.
Dekalen blir synlig när passagerardörren öppnas,
se bild på sidan 21.
Rekommenderade barnskydd3
Vikt
Framsäte (med deaktiverad krockkudde)
Grupp 0
Volvo babystol (Volvo Infant Seat) – bakåtvänt barnskydd som fästs med bilens säkerhetsbälte
<10 kg
Typgodkännande: E1 04301146
Grupp 0+
(U)
<13 kg
Grupp 0
Bakåtvänd barnstol (Child Seat) – bakåtvänt barnskydd som fästs med bilens säkerhetsbälte och fästband.
<10 kg
Typgodkännande: E5 03135
Grupp 0+
(L)
<13 kg
2
3
För information om aktiverad/deaktiverad krockkudde (SRS), se sidan 21.
För andra barnskydd ska din bil finnas i tillverkarens bifogade fordonslista eller vara universellt godkänt enligt lagkravet ECE R44.
31
01 Säkerhet
01
Barnsäkerhet
Vikt
Framsäte (med deaktiverad krockkudde)
Grupp 0
Barnstolar som är universellt godkända.
<10 kg
(U)
Grupp 0+
<13 kg
Grupp 1
Volvo bakåtvänd/vändbar barnstol (Volvo Convertible Child Seat) – bakåtvänt barnskydd som fästs med bilens bälte och fästband.
9–18 kg
Typgodkännande: E5 04192
(L)
Grupp 1
Bakåtvänd barnstol (Child Seat) – bakåtvänt barnskydd som fästs med bilens säkerhetsbälte och fästband.
9–18 kg
Typgodkännande: E5 03135
(L)
Grupp 1
Barnstolar som är universellt godkända.
9–18 kg
(U)
Grupp 2
Volvo bakåtvänd/vändbar barnstol (Volvo Convertible Child Seat) – bakåtvänt barnskydd som fästs med bilens säkerhetsbälte
och fästband
15–25 kg
Typgodkännande: E5 04192
(L)
Grupp 2
Volvo bakåtvänd/vändbar barnstol (Volvo Convertible Child Seat) – framåtvänt barnskydd som fästs med bilens bälte.
15–25 kg
Typgodkännande: E5 04191
(L)
32
01 Säkerhet
Barnsäkerhet
Vikt
Framsäte (med deaktiverad krockkudde)
Grupp 2/3
Barnkudde med och utan rygg (Booster Cushion with and without backrest).
15–36 kg
Typgodkännande: E5 03139
01
(UF)
Grupp 2/3
Volvo bälteskudde med ryggstöd (Volvo Booster Seat with backrest).
15–36 kg
Typgodkännande: E1 04301169
(UF)
L: Lämplig för specifika barnskydd. Dessa barnskydd kan vara för en speciell bilmodell, begränsade eller semiuniversella kategorier.
U: Lämplig för universellt godkända barnskydd i denna viktklass.
UF: Lämpliga för framåtvänt universellt godkända barnskydd i denna viktklass.
``
33
01 Säkerhet
01
Barnsäkerhet
Vikt
Andra sätesraden, ytterplatserA
Andra sätesraden, mittplatsenA
Grupp 0
Volvo babystol (Volvo Infant Seat) –
bakåtvänt barnskydd som fästs med
ISOFIX fästsystem.
Volvo babystol (Volvo Infant Seat) –
bakåtvänt barnskydd som fästs med
ISOFIX fästsystem.
Typgodkännande: E1 04301146
Typgodkännande: E1 04301146
(U)
(U)
<10 kg
Grupp 0+
<13 kg
Grupp 0
<10 kg
Grupp 0+
<13 kg
Grupp 0
Volvo babystol (Volvo Infant Seat) –
bakåtvänt barnskydd som fästs med
ISOFIX fästsystem.
Typgodkännande: E1 04301146
(U)
Bakåtvänd barnstol (Child Seat) – bakåtvänt barnskydd som fästs med bilens
säkerhetsbälte, fästband och stödben.
Bakåtvänd barnstol (Child Seat) – bakåtvänt barnskydd som fästs med bilens
säkerhetsbälte, fästband och stödben.
Typgodkännande: E5 03135
Typgodkännande: E5 03135
(L)
(L)
Grupp 0
Barnstolar som är universellt godkända.
Barnstolar som är universellt godkända.
Barnstolar som är universellt godkända.
<10 kg
(U)
(U)
(U)
<10 kg
Grupp 0+
<13 kg
Grupp 0+
<13 kg
34
Tredje sätesraden i sjusätes-varianten
01 Säkerhet
Barnsäkerhet
Vikt
Andra sätesraden, ytterplatserA
Grupp 1
Volvo bakåtvänd/vändbar barnstol (Volvo
Convertible Child Seat) – bakåtvänt barnskydd som fästs med bilens bälte och
fästband.
9–18 kg
Andra sätesraden, mittplatsenA
01
Tredje sätesraden i sjusätes-varianten
Typgodkännande: E5 04192
(L)
Grupp 1
9–18 kg
Grupp 1
9–18 kg
Bakåtvänd barnstol (Child Seat) – bakåtvänt barnskydd som fästs med bilens
säkerhetsbälte och fästband.
Bakåtvänd barnstol (Child Seat) – bakåtvänt barnskydd som fästs med bilens
säkerhetsbälte, fästband och stödben.
Typgodkännande: E5 03135
Typgodkännande: E5 03135
(L)
(L)
Britax Fixway – bakåtvänt barnskydd
som fästs med ISOFIX fästsystem och
fästband.
Typgodkännande: E5 03171
(L)
Grupp 1
Barnstolar som är universellt godkända.
Barnstolar som är universellt godkända.
Barnstolar som är universellt godkända.
9–18 kg
(U)
(U)
(U)
``
35
01 Säkerhet
01
Barnsäkerhet
Vikt
Andra sätesraden, ytterplatserA
Grupp 2
Volvo bakåtvänd/vändbar barnstol (Volvo
Convertible Child Seat) – bakåtvänt barnskydd som fästs med bilens säkerhetsbälte och fästband.
15–25 kg
Andra sätesraden, mittplatsenA
Tredje sätesraden i sjusätes-varianten
Typgodkännande: E5 04192
(L)
Grupp 2
15–25 kg
Grupp 2/3
15–36 kg
Grupp 2/3
15–36 kg
36
Volvo bakåtvänd/vändbar barnstol (Volvo
Convertible Child Seat) – framåtvänt
barnskydd som fästs med bilens bälte.
Volvo bakåtvänd/vändbar barnstol (Volvo
Convertible Child Seat) – framåtvänt
barnskydd som fästs med bilens bälte.
Typgodkännande: E5 04191
Typgodkännande: E5 04191
(L)
(L)
Barnkudde med och utan rygg (Booster
Cushion with and without backrest).
Barnkudde med och utan rygg (Booster
Cushion with and without backrest).
Barnkudde med och utan rygg (Booster
Cushion with and without backrest).
Typgodkännande: E5 03139
Typgodkännande: E5 03139
Typgodkännande: E5 03139
(UF)
(UF)
(UF)
Volvo bälteskudde med ryggstöd (Volvo
Booster Seat with backrest).
Volvo bälteskudde med ryggstöd (Volvo
Booster Seat with backrest).
Volvo bälteskudde med ryggstöd (Volvo
Booster Seat with backrest).
Typgodkännande: E1 04301169
Typgodkännande: E1 04301169
Typgodkännande: E1 04301169
(UF)
(UF)
(UF)
01 Säkerhet
Barnsäkerhet
Vikt
Andra sätesraden, ytterplatserA
Grupp 2/3
Integrerad bälteskudde (Integrated
Booster Cushion) – finns som fabriksmonterat tillval.
15–36 kg
Andra sätesraden, mittplatsenA
01
Tredje sätesraden i sjusätes-varianten
Typgodkännande: E5 03167
(B)
L: Lämplig för specifika barnskydd. Dessa barnskydd kan vara för en speciell bilmodell, begränsade eller semiuniversella kategorier.
U: Lämplig för universellt godkända barnskydd i denna viktklass.
UF: Lämpliga för framåtvänt universellt godkända barnskydd i denna viktklass.
B: Inbyggda barnskydd godkända för denna viktklass.
A
Vid sjusätesvarianten ska sätesraden vara i sitt bakersta läge vid användning av barnstol.
``
37
01 Säkerhet
Barnsäkerhet
01
Integrerad bälteskudde*
VARNING
Placera aldrig barn i barnstol eller på barnkudde i framsätet om krockkudden (SRS) är
aktiverad.
Personer som är kortare än 140 cm ska aldrig sitta på passagerarplatsen fram om
krockkudden (SRS) är aktiverad.4
Om ovanstående uppmaningar inte följs kan
det leda till livsfara.
1. Dra i handtaget på framsidan av bälteskudden framåt och sedan uppåt så att bälteskudden höjer sig.
2. Fatta kudden med båda händerna och för
den bakåt.
3. Tryck tills kudden går i lås.
VARNING
Bälteskudden måste vara i låst läge innan
barnet placeras där.
Uppfällning av bälteskudde
G031071
Kontrollera att:
• bälteskudden är i låst läge.
• säkerhetsbältet ligger i kontakt med bar-
Volvos integrerade bälteskudde för mittplatsen
bak är speciellt konstruerad för att ge en god
säkerhet för barn. I kombination med ordinarie
säkerhetsbälten är den integrerade bälteskudden godkänd för barn som väger mellan 15 och
36 kg.
nets kropp och inte slackar eller är vridet
samt att säkerhetsbältet ligger rätt över
axelpartiet.
• höftbandet är lågt placerat, över bäckenet,
för att ge bästa skydd.
• säkerhetsbältet inte ligger över barnets
G030708
hals eller nedanför axeln.
4
38
För information om aktiverad/deaktiverad krockkudde (SRS), se sidan 21.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
• Justera noggrant nackskyddets läge till
barnets huvud.
01 Säkerhet
Barnsäkerhet
VARNING
Volvo rekommenderar att reparation eller
byte endast utförs av auktoriserad Volvoverkstad. Gör inga ändringar eller tillägg till
bälteskudden.
Om en integrerad bälteskudde varit utsatt
för en kraftig belastning, t.ex. i samband
med en kollision, ska hela bälteskudden
bytas ut. Även om bälteskudden verkar vara
oskadad kan en del av dess skyddsegenskaper ha gått förlorade. Bälteskudden ska
även bytas om den är mycket sliten.
Barnsäkerhetsspärr bakdörrar
OBS
Reglagen för manövrering av bakdörrarnas
fönsterhissar och bakdörrarnas öppningshandtag kan spärras för öppning inifrån. För
mer information se sidan 124.
ISOFIX fästsystem för barnstolar*
Följ alltid tillverkarens monteringsanvisningar
när ett barnskydd ska kopplas till ISOFIX-fästpunkterna.
Barnskydd är olika stora – bilar är olika stora.
Det gör att alla barnskydd inte passar på alla
platser i alla bilmodeller.
För barnskydd med ISOFIX fästsystem finns
därför en storleksklassificering för att hjälpa
användare att välja rätt barnsskydd (se följande
tabell).
1. Dra i handtaget framåt.
G015268
2. För kudden nedåt och tryck tills den går i
lås.
Tänk på att först fälla ned bälteskudden om
sätets ryggstöd ska fällas framåt.
ISOFIX fästsystem är tillbehör på passagerarstolen.
Storleksklasser
Nedfällning av bälteskudde
OBS
01
Storleksklass
Beskrivning
A
Fästpunkter för ISOFIX fästsystem finns dolda
bakom den nedre delen av baksätets ryggstöd,
i de yttre sittplatserna.
Full storlek, framåtvänt barnskydd
B
Reducerad storlek (alt. 1),
framåtvänt barnskydd
Fästpunkternas placering indikeras av symboler i ryggstödets klädsel (se föregående bild).
B1
Reducerad storlek (alt. 2),
framåtvänt barnskydd
För att komma åt fästpunkterna, tryck ner sittplatsens sittdyna.
C
Full storlek, bakåtvänt barnskydd
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
39
01 Säkerhet
01
Barnsäkerhet
Storleksklass
VARNING
Beskrivning
D
Reducerad storlek, bakåtvänt
barnskydd
E
Bakåtvänt babyskydd
F
Tvärställt babyskydd, vänster
G
Tvärställt babyskydd, höger
OBS
Placera aldrig barnet på passagerarplatsen
om bilen är utrustad med en aktiverad
krockkudde.
Om ett ISOFIX barnskydd saknar storleksklassificering måste bilmodellen finnas med
på barnskyddets fordonslista.
OBS
Volvo rekommenderar att du kontaktar en
auktoriserad Volvoåterförsäljare för att få
rekommendation om vilka ISOFIX barnskydd Volvo rekommenderar.
Typer av ISOFIX barnskydd
Typ av barnskydd
Babyskydd tvärställt
Babyskydd bakåtvänt
Vikt
Passagerarplatser för ISOFIX-montering av barnskydd
Framsäte
Baksäte ytterplats
max 10 kg
F
X
X
(0–9 månader)
G
X
X
max 10 kg
E
X
OK
(0–9 månader)
40
Storleksklass
(IL)
01 Säkerhet
Barnsäkerhet
Typ av barnskydd
Babyskydd bakåtvänt
Vikt
max 13 kg
(0–12 månader)
Storleksklass
E
01
Passagerarplatser för ISOFIX-montering av barnskydd
Framsäte
Baksäte ytterplats
X
OK
(IL)
D
X
OK
(IL)
C
X
OK
(IL)
Barnskydd bakåtvänt
9–18 kg
(9–36 månader)
D
X
OK
(IL)
C
X
OK
(IL)
``
41
01 Säkerhet
Barnsäkerhet
01
Typ av barnskydd
Barnskydd framåtvänd
Vikt
9–18 kg
Storleksklass
Passagerarplatser för ISOFIX-montering av barnskydd
Framsäte
Baksäte ytterplats
X
OKA
B
(9–36 månader)
(IUF)
B1
X
OKA
(IUF)
A
X
OKA
(IUF)
X: ISOFIX-positionen är inte lämplig för ISOFIX barnskydd i denna viktklass och/eller storleksklass.
IL: Lämplig för specifika ISOFIX barnskydd. Dessa barnskydd kan vara för en speciell bilmodell, begränsade eller semiuniversella kategorier.
IUF: Lämplig för framåtvänt ISOFIX barnskydd som är universellt godkända i denna viktklass.
A
42
Volvo rekommenderar bakåtvänt barnskydd för denna grupp.
01 Säkerhet
Barnsäkerhet
Fästpunkter för barnstol
För att komma åt fästpunkterna måste ryggstödet fällas framåt. För detaljerad information
om hur barnstolen ska spännas fast i de övre
fästpunkterna, se stolstillverkarens anvisningar.
01
Om det uppstår problem med montering av
barnsäkerhetsprodukten, kontakta produkttillverkaren för klarare monteringsanvisningar.
Extra spärrfunktion i säkerhetsbälte
(ALR/ELR)5
G027032
Säkerhetsbältet på mittplats på andra sätesraden har en extra spärrfunktion (ALR/ELR).
Spärrfunktionen hjälper till att hålla bältet spänt
vilket gör det lättare att installera en barnstol.
Bilen är utrustad med övre fästpunkter för
barnstolar. Dessa fästpunkter är placerade på
baksidan av stolarna i baksätet.
De övre fästpunkterna är huvudsakligen
avsedda att användas tillsammans med framåtvända barnstolar. Volvo rekommenderar att
små barn sitter i bakåtvända barnstolar så
långt upp i åldern som möjligt.
OBS
På sjusitsig variant finns dessa fästpunkter
endast på andra sätesraden.
5
Vid installation av barnstol med hjälp av säkerhetsbälte:
1. Fäst säkerhetsbältet i barnstolen enligt
barnstolstillverkarens instruktioner.
2. Dra ut hela säkerhetsbältet.
3. Lås fast säkerhetsbältet genom att skjuta
ner dess låstunga i låset. Ett tydligt "klick"
indikerar att säkerhetsbältet är låst.
4. Låt säkerhetsbältets mekanism rulla in
säkerhetsbältet och sträck det runt barnstolen. Ett mekaniskt ljud hörs nu från säkerhetsbältet, vilket är normalt.
Deaktivering av denna funktionen sker automatiskt då säkerhetsbältet lossas från bälteslåset och matas tillbaka till utgångsläget.
Automatic Locking Retractor/Emergency Locking Retractor.
43
Översikt vänsterstyrd bil.........................................................................
Översikt högerstyrd bil............................................................................
Reglagepanel i förardörr.........................................................................
Kombinationsinstrument.........................................................................
Kontroll- och varningssymboler..............................................................
Informationsdisplay.................................................................................
Strömbrytare i mittkonsolen....................................................................
Belysningspanel......................................................................................
Vänster rattspak......................................................................................
Färddator*...............................................................................................
Höger rattspak........................................................................................
Konstantfarthållare*.................................................................................
Parkeringsbroms, eluttag, m.m...............................................................
Elektriska fönsterhissar...........................................................................
Fönster och backspeglar........................................................................
Elmanövrerad taklucka*..........................................................................
46
48
50
51
52
55
56
59
61
62
64
66
68
70
72
77
HomeLinkŸ *............................................................................................ 79
44
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
INSTRUMENT OCH REGLAGE
02 Instrument och reglage
Översikt vänsterstyrd bil
02
46
02 Instrument och reglage
Översikt vänsterstyrd bil
Belysningspanel
Signalhorn
Ventilationsmunstycke
Konstantfarthållare
Display
Körriktningsvisare, ljus-omkoppling,
READ-knapp
Temperaturmätare
02
Parkeringsbroms
Vägmätare, trippmätare, konstantfarthållare
Frikopplare av parkeringsbroms
Hastighetsmätare
Strömbrytare läslampor
Körriktningsvisare
Kupébelysning
Varvtalsmätare
Reglage taklucka
Yttertemperaturmätare, klocka, växelläge
Bältespåminnare
Bränslemätare
Innerbackspegel
Kontroll- och varningssymboler
Ventilationsmunstycken
Handskfack
Varningsblinkers
Ljudanläggning
Klimatanläggning
Vindrutetorkare
Knappsats för telefon/audio
Kombinationsinstrument
47
02 Instrument och reglage
Översikt högerstyrd bil
02
48
02 Instrument och reglage
Översikt högerstyrd bil
Belysningspanel
Signalhorn
Ventilationsmunstycke
Kombinationsinstrument
Kontroll- och varningssymboler
Knappsats telefon/audio
Bränslemätare
Vindrutetorkare
Yttertemperaturmätare, klocka, växelläge
Frikopplare av parkeringsbroms
Varvtalsmätare
Strömbrytare läslampor
Körriktningsvisare
Kupébelysning
Hastighetsmätare
Reglage taklucka
Vägmätare, trippmätare, konstantfarthållare
Bältespåminnare
Temperaturmätare
02
Innerbackspegel
Display
Ventilationsmunstycken
Handskfack
Varningsblinkers
Ljudanläggning
Klimatanläggning
Körriktningsvisare, ljus-omkoppling,
READ-knapp
Parkeringsbroms
Konstantfarthållare
49
02 Instrument och reglage
Reglagepanel i förardörr
Reglagepanel
G029570
02
Låsknapp för samtliga dörrar
Spärr av fönsterhissar i bakdörr
Reglage fönsterhissar
Reglage yttre backspeglar
50
02 Instrument och reglage
Kombinationsinstrument
G026973
02
Temperaturmätare – Anger temperaturen i
motorns kylsystem. Om visaren går in i det
röda fältet, ges ett meddelande i displayen.
Tänk på att extrastrålkastare framför luftintaget försämrar kylningen av systemet.
Display – I displayen visas informationseller varningsmeddelanden.
Hastighetsmätare – Anger bilens hastighet.
Trippmätare, T1 och T2 – Används för att
mäta korta sträckor. Högra siffran anger
100-tals meter. Tryck in knappen i mer än
2 sekunder för att nollställa. Växla mellan
trippmätarna med ett kort tryck på
knappen.
Indikering för konstantfarthållare.
Vägmätare – Anger den totala sträckan
som bilen har gått.
varnar för halkrisk. Om bilen stått stilla kan
mätaren visa för högt värde.
Helljusindikering
Knapp för klocka – Vrid knappen för att
ställa tiden.
Varningssymbol – Om ett fel uppstår tänds
symbolen och ett meddelande visas i displayen.
Varvtalsmätare – Anger motorvarvtal i
tusental varv/minut. Visaren i varvtalsmätaren får inte gå in i det röda fältet.
När lampan i instrumentet tänds är nivån i
bränsletanken låg, fyll på bränsle snarast.
Se även färddator sidan 62.
Kontroll- och varningssymboler
Körriktningsvisare – vänster/höger
Indikering för automatisk växellåda – Det
ilagda växelläget visas.
Yttertemperaturmätare – När temperaturen ligger inom området +2 °C till 5 °C
lyser en snöflingesymbol i displayen. Den
51
02 Instrument och reglage
Kontroll- och varningssymboler
Funktionskontroll, symboler
02
Om motorn inte startas inom
5 sekunder slocknar samtliga symboler utom symbolerna för fel i
bilens avgasreningsystem och för
lågt oljetryck.
Vissa symboler kan sakna bakomliggande funktion, beroende på
bilens utrustning.
Denna symbol lyser med rött eller
gult sken beroende på det upptäckta felets allvarlighetsgrad.
Röd symbol
1. Stanna bilen på ett säkert ställe. Bilen ska
inte köras vidare.
2. Läs informationen i displayen.
Symboler mitt i instrumentet
3. Åtgärda enligt instruktionen i displayen
eller kontakta en verkstad. Volvo
rekommenderar att du vänder dig till en
auktoriserad Volvoverkstad.
Symbol och meddelandetext är synliga tills
felet är åtgärdat.
Samtliga kontroll- och varningssymboler1
tänds när fjärrnyckeln vrids till läge II före start.
Då verifieras att symbolerna fungerar. När
motorn startas ska samtliga symboler slockna,
utom den för parkeringsbromsen som släcks
först när denna frigörs.
Gul symbol
–
Läs meddelande i displayen. Åtgärda.
Meddelandetexten släcks med hjälp av READknappen, se sidan 55, eller försvinner automatiskt efter 2 minuter.
OBS
När meddelandetexten DAGS FÖR
SERVICE visas, släcks symbol och meddelandetext med hjälp av READ-knappen,
eller försvinner automatiskt efter 2 minuter.
1
52
För vissa motorvarianter används inte symbolen för lågt oljetryck. Varning sker via displaytext, se sidan 201.
02 Instrument och reglage
Kontroll- och varningssymboler
Kontrollsymboler
Fel i ABS-systemet
Om symbolen tänds är systemet ur
funktion. Bilens ordinarie bromssystem fungerar fortfarande, men
utan ABS-funktionen.
1. Stanna bilen på en säker plats och stäng
av motorn.
2. Starta motorn på nytt.
3. Volvo rekommenderar att du kör till en
auktoriserad Volvoverkstad för kontroll av
ABS-systemet om symbolen förblir tänd.
Fel i bromssystemet
Om symbolen tänds kan bromsvätskenivån vara för låg.
1. Stanna bilen på en säker plats och kontrollera nivån i bromsvätskebehållaren, se
sidan 203.
2. Om nivån är under MIN i behållaren bör
bilen inte köras vidare, utan bärgas. Volvo
rekommenderar att bilen bärgas till en
auktoriserad Volvoverkstad för kontroll av
bromssystemet.
2
Om BROMS- och ABS-symbolerna är tända samtidigt kan fel ha
uppstått i bromskraftsfördelningen.
VARNING
Om BROMS- och ABS-symbolerna är tända
samtidigt finns det risk att bakvagnen sladdar vid kraftig inbromsning.
02
Bältespåminnare
1. Stanna bilen på en säker plats och stäng
av motorn.
Symbolen lyser om någon i framsätet inte tagit på sig säkerhetsbältet.
2. Starta motorn på nytt.
För lågt oljetryck2
• Om båda symbolerna slocknar, kör vidare.
• Om symbolerna förblir tända, kontrollera
Om symbolen tänds under körning
är motorns oljetryck för lågt.
Stanna motorn omedelbart och
kontrollera oljenivån i motorn, fyll
på vid behov. Om symbolen tänds
och oljenivån är normal, kontakta en av Volvo
rekommenderad auktoriserad verkstad.
nivån i bromsvätskebehållaren, se
sidan 203.
• Om nivån i bromsvätskebehållaren är normal och symbolerna fortfarande är tända,
kan bilen under stor försiktighet köras till
en av Volvo rekommenderad auktoriserad
verkstad för kontroll av bromssystemet.
• Om nivån ligger under MIN i bromsvätskebehållaren bör inte bilen köras vidare utan
bärgas till en av Volvo rekommenderad
auktoriserad verkstad för kontroll av
bromssystemet.
Avgasreningssystem
Om symbolen tänds kan det bero
på fel i bilens avgasreningssystem.
Volvo rekommenderar att du kör till
en auktoriserad Volvoverkstad för
kontroll.
För vissa motorvarianter används inte symbolen för lågt oljetryck. Varning sker via displaytext, se sidan 201.
53
02 Instrument och reglage
Kontroll- och varningssymboler
Krockkuddar – SRS
02
Om symbolen förblir tänd eller
tänds under körning har ett fel upptäckts i bälteslåset, SRS- SIPSeller IC-systemet. Volvo
rekommenderar att du snarast kör
till en auktoriserad Volvoverkstad för kontroll.
Dimljus bak
Symbolen lyser när dimljuset är
inkopplat.
Kontrollsymbol för släp
Symbolen blinkar när körriktningsvisarna används och släpet är
inkopplat. Om symbolen inte
blinkar är någon av lamporna på
släpet eller bilen defekt.
Generatorn laddar inte
Om symbolen tänds under körning
finns ett fel i det elektriska systemet. Volvo rekommenderar att du
uppsöker en auktoriserad Volvoverkstad.
Stabilitetssystem DSTC
För information om systemets
funktioner och symboler, se
sidan 146.
Motorförvärmare (diesel)
Symbolen tänds då förvärmning av
motorn pågår. Förvärmning sker
då temperaturen understiger
2 °C. När symbolen släckts kan
bilen startas.
Parkeringsbroms åtdragen
Symbolen lyser när parkeringsbromsen är nedtryckt. Tryck alltid
ner parkeringsbromsen till sitt
nedersta läge.
OBS
Symbolen lyser oavsett hur hårt parkeringsbromsen är nedtryckt.
54
Påminnelse – ej stängda dörrar
Om en av dörrarna, eller bakluckan, inte är riktigt stängd kommer föraren att göras uppmärksam på detta.
Låg fart
Om bilen rullar i lägre hastighet än ca 7 km/h
tänds informationssymbolen samtidigt som
FÖRARDÖRR ÖPPEN,
PASSAGERARDÖRR ÖPPEN , VÄNSTER
BAKDÖRR ÖPPEN eller HÖGER BAKDÖRR
ÖPPEN visas i displayen. Stanna bilen på för-
sta bästa säkra plats och stäng den dörr eller
lucka som är öppen.
Hög fart
Om bilen körs i högre hastighet än
ca 7 km/h tänds symbolen samtidigt som displayen visar någon av
de texter som visas i föregående
stycke.
Påminnelse baklucka
Om bakluckan är öppen visas BAKLUCKA
ÖPPEN i displayen.
02 Instrument och reglage
Informationsdisplay
Meddelanden
Samtidigt som en varnings- eller kontrollsymbol tänds visas ett kompletterande meddelande i displayen.
–
Tryck in READ-knappen (1).
Bläddra mellan meddelanden med READknappen. Meddelanden om fel bevaras i en
minneslista tills dess att felet åtgärdats.
OBS
Meddelande
Innebörd
Meddelande
Innebörd
STANNA SNARASTA
Stanna bilen på ett
säkert sätt och
stäng av motorn. Allvarlig skaderisk.
DAGS FÖR SERVICE
STANNA
MOTORNA
Stanna bilen på ett
säkert sätt och
stäng av motorn. Allvarlig skaderisk.
SERV. SNARASTA
Volvo rekommenderar att du låter en
auktoriserad Volvoverkstad kontrollera
bilen omgående.
Dags för service.
Volvo rekommenderar att du låter en
auktoriserad Volvoverkstad utför servicen. Tidpunkten
påverkas av antal
körda mil, antal
månader sedan
senaste service och
motorns gångtid.
SOTFILTER FULLT
SE MANUAL
Dieselpartikelfiltret
behöver regenereras, se sidan 137.
DSTC SPINNREGL. AV
Stabilitets- och
dragkraftssystemets ingrepp är reducerat, se sidan 145
för fler varianter.
SE MANUALA
Läs instruktionsboken.
SERV. ERFORDRASA
Volvo rekommenderar att du låter en
auktoriserad Volvoverkstad kontrollera
bilen så snart som
möjligt.
A
02
Del av meddelande, visas tillsammans med uppgift om var
problem har uppstått.
Om ett varningsmeddelande visas när färddatorn används, måste meddelandet läsas
(tryck på READ-knappen) innan den tidigare aktiviteten kan återupptas.
55
02 Instrument och reglage
Strömbrytare i mittkonsolen
Strömbrytare
G026944
02
Barnsäkerhetsspärr i bakdörrarna*
OBS
Den inbördes placeringen av knapparna kan
variera.
Luftkonditionering i bakre kupédelen*
Tryck in knappen för att aktivera luftkonditioneringen i den
bakre delen av kupén. Luftkonditioneringen i bakre kupédelen
deaktiveras när tändningen
stängs av.
Aktiverar eller deaktiverar den
elektriska barnsäkerhetsspärren för bakdörrarna. Fjärrnyckeln måste vara i läge I eller
II. När barnsäkerhetsspärren är
aktiverad, lyser lampan i
knappen. Du får ett meddelande i displayen när
du aktiverar eller deaktiverar barnsäkerhetsspärren, se sidan 124.
Infällbara yttre backspeglar*
Används för att fälla de yttre
backspeglarna inåt från utfällt
läge och utåt från infällt läge.
Gör så här, om en backspegel oavsiktligt fällts
in eller ut:
1. Fäll manuellt berörd backspegel till normalläge.
2. Vrid fjärrnyckeln till läge II.
56
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
02 Instrument och reglage
Strömbrytare i mittkonsolen
3. Fäll backspegeln inåt med hjälp av
knappen och sedan utåt, också med hjälp
av knappen.
Backspeglarna har nu återgått till sitt ursprungliga fasta läge.
Extraljus*
Eluttag/Cigarettändare*
Använd denna knapp, om du
vill att bilens extraljus ska tändas samtidigt som helljuset
eller om du vill stänga av den
funktionen.
Eluttaget kan användas för
olika tillbehör avsedda för 12 V,
t.ex. mobiltelefon eller kylbox.
02
Parkeringshjälp*
Systemet är alltid aktiverat när
bilen startas. Tryck in knappen
för att deaktivera/återaktivera
backvarningssystemet. Se
även s. 147.
Avstängning av blockerat låsläge* och
larmsensorer
Använd denna knapp när du av
någon anledning vill stänga av
funktionen blockerat låsläge
(blockerat låsläge innebär att
dörrarna inte kan öppnas från
insidan när de är låsta). Använd
också denna knapp när du vill koppla bort
rörelse- och lutningsdetektorer i ditt larmsystem*. Lampan lyser när funktionerna är
avstängda/bortkopplade, se sidorna 122 och
126.
Aktiva Xenon-strålkastare*
Om bilen är utrustad med aktiva
Xenon-strålkastare (Active
Bending Lights, ABL) följer ljuset från strålkastarna rattens
rörelser vid körning. Funktionen
aktiveras automatiskt när bilen
startas och kan deaktiveras/aktiveras genom
att trycka på knappen. Lampan i knappen lyser
då funktionen är aktiverad
Skifta ljusbild för höger-/vänstertrafik
Håll knappen intryckt i minst 5 sekunder. Bilen
måste stå stilla när ljusbilden skiftas. Meddelandet HALVLJUS INST. F. HÖGERTRAFIK
eller HALVLJUS INST. F. VÄNSTERTRAFIK
visas i displayen. För mer information och
anpassning av ljusbild för halogen- eller Dual
Xenon-strålkastare, se sidan 163.
Fjärrnyckeln måste vara i minst läge I för att
uttaget ska kunna leverera ström.
Cigarettändaren aktiveras genom att knappen
trycks in. När tändfunktionen är klar hoppar
knappen ut igen. Dra ut tändaren och använd
glöden att tända med. Av säkerhetsskäl, låt alltid locket sitta i uttaget när det inte används.
Max. strömstyrka är 10 A.
VARNING
Låt alltid pluggen sitta i uttaget när det inte
används.
VIKTIGT
Max. strömuttag är 10 A (120 W) om ett
uttag används åt gången. Om båda uttagen
(i mittkonsolen och vid baksätet) används
samtidigt gäller 7,5 A (90 W) per uttag.
Ifall kompressorn för däcktätning är
ansluten till ett av de båda uttagen, ska
ingen annan strömförbrukare vara ansluten
till det andra.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
57
02 Instrument och reglage
Strömbrytare i mittkonsolen
OBS
02
Kompressorn för provisorisk däcktätning är
provad och godkänd av Volvo. För information om användning av Volvos rekommenderade provisoriska däcktätning (TMK), se
sidan 179.
BLIS – Blind Spot Information System*
Tryck på knappen för att deaktivera eller återaktivera funktionen, se sidan 149 för ytterligare information.
Varningsblinkers
Varningsblinkers (alla körriktningsvisarna
blinkar) ska användas då bilen står så att den
kan innebära en fara eller ett hinder i trafiken.
Tryck in knappen för att aktivera funktionen.
OBS
Lagbestämmelser för användning av varningsblinkers varierar från land till land.
Eluppvärmd bakruta och yttre
backspeglar
Använd eluppvärmningen för
att få bort is och imma från bakruta och backspeglar. Tryck på
strömbrytaren för att starta
uppvärmningen av bakrutan
och backspeglarna. Lampan i
strömbrytaren tänds. Uppvärmningen kopplas automatiskt ifrån efter ca 12 minuter.
Eluppvärmda framstolar
För eluppvärmda framstolar, se
sidan 87 eller 89 för ytterligare information.
AM FM
CD
LUM
VO E
POWER
4
GHI
7
PQRS
*
58
3
DEF
5
6
JKL
MNO
8
9
TUV WXYZ
0
#
G027096
2
ABC
1
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
02 Instrument och reglage
Belysningspanel
Allmänt
Läge
Innebörd
Automatiskt/avstängt halvljus.
Endast helljusblink.
Tumhjul för ljushöjdsreglering
Dimbakljus
Tumhjul för justering av instrumentbelysning
Positions-/parkeringsljus
Positions-/parkeringsljusen kan tändas oavsett fjärrnyckelns läge.
Automatiskt halvljus. Helljus
och helljusblink fungerar i detta
läge.
När fjärrnyckeln är i läge II är positions-/parkeringsljusen och nummerskyltsbelysningen
alltid tända.
Automatiskt halvljus*
Automatiskt varselljus under dagtid
02
Varselljus när bilen körs. Automatisk växling till parkeringljus
när bilen parkeras.
Strålkastare
Ljusreglage
Ljuset stängs av automatiskt när fjärrnyckeln
vrids till läge I eller 0.
Halvljuset tänds automatiskt när fjärrnyckeln
vrids till läge II, utom när ljusreglaget (1) står i
mittläget. Vid behov kan halvljusautomatiken
deaktiveras. Volvo rekommenderar att du låter
en auktoriserad Volvoverkstad utföra deaktiveringen.
Automatiskt halvljus, helljus
1. Vrid fjärrnyckeln till läge II.
2. Halvljuset aktiveras genom att ljusreglaget
(1) vrids medurs till ändläget.
–
Vrid ljusreglaget (1) till mittläget.
Ljushöjdsreglering
Bilens last ändrar strålkastarljusets riktning i
höjdled, vilket kan leda till att mötande fordon
bländas. Undvik detta genom att justera ljushöjden.
1. Vrid fjärrnyckeln till läge II.
2. Vrid ljusreglaget (1) till ett av ändlägena.
3. Rulla uppåt eller neråt med tumhjulet (3) för
höjning respektive sänkning av ljushöjden.
Bilar med Xenon-strålkastare* har automatisk
ljushöjdsreglering, varför tumhjulet (3) saknas.
3. Helljuset aktiveras genom att vänster rattspak förs mot ratten till ändläget och
släpps, se sidan 61.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
59
02 Instrument och reglage
Belysningspanel
Instrumentbelysning
02
Aktiva Xenon-strålkastare*
Varselljus under dagtid
Instrumentbelysningen är tänd när fjärrnyckeln
är i läge II och ljusreglaget (1) står i ett av ändlägena. Belysningen dämpas automatiskt dagtid och kan regleras manuellt nattetid.
För att spara bränsle kan varselljusen (Daytime
Running Light) väljas under dagtid, istället för
det mer energikrävande halvljuset. De i spoilern monterade varselljusen arbetar med ljusstark och strömsnål diodteknik.
Rulla uppåt eller neråt med tumhjulet (5) för
starkare eller svagare belysning.
Dimljus bak
Dimbakljuset kan endast tändas i kombination
med strålkastarna.
Tryck på knapp (4).
Dimbakljusets kontrollsymbol i kombinationsinstrumentet och lampan i knappen lyser när
dimbakljuset är tänt.
OBS
Bestämmelserna för användning av dimljus
varierar från land till land.
G020789
–
Tryck in knappen (2) och vrid ljusreglaget (1)
medurs till ändläget för att aktivera varselljusen
automatiskt under dagtid. Detta regleras av en
ljussensor vilken ställer om från varselljus till
huvudstrålkastarnas halvljus vid skymning eller
när dagsljuset blir för svagt. Lampan i knappen
lyser när varselljusen är aktiverade.
OBS
Ljusbild aktiva/ej aktiva strålkastare.
Om bilen är utrustad med aktiva Xenon-strålkastare (Active Bending Lights, ABL) följer ljuset från strålkastarna rattens rörelser vid körning. Funktionen aktiveras automatiskt när
bilen startas och kan deaktiveras/aktiveras
med knappen i mittkonsolen, se sidan 57.
För att uppnå minimal energiförbrukning,
släcks även baklamporna vid automatisk
växling från halvljus till varselljus.
VARNING
Systemet är ett hjälpmedel för att spara
energi – det kan inte i alla situationer avgöra
när dagsljuset är för svagt eller tillräckligt
starkt, t.ex. vid dimma och regn.
Föraren är alltid ansvarig för att bilen framförs med en trafiksäkert korrekt ljussättning
och enligt gällande trafikbestämmelser.
60
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
02 Instrument och reglage
Vänster rattspak
Rattspakens lägen
Körriktningsvisare
Helljusblink
Kontinuerlig blinksekvens
–
–
Helljuset lyser tills spaken släpps.
För rattspaken uppåt eller neråt till ändläge
(B).
Spaken stannar i sitt ändläge och förs tillbaka
för hand eller automatiskt av rattrörelsen.
Kort blinksekvens
–
Kort blinksekvens, körriktningsvisare
Kontinuerlig blinksekvens, körriktningsvisare
För rattspaken uppåt eller neråt till läge (A)
och släpp, rattspaken återgår då till sitt
utgångsläge eller för rattspaken till läge (B)
och för den direkt åter till utgångsläget.
Visarna blinkar tre gånger. Kort blinksekvens
avbryts omedelbart om blinkning påbörjas i
motsatt riktning.
För spaken lätt mot ratten till läge (C).
02
Ledbelysning
En del av exteriörbelysingen kan hållas tänd
och fungera som ledbelysning efter att bilen
låsts. Tidsfördröjningen är 30 sekunder1, men
kan ändras till 60 eller 90 sekunder.
1. Ta ur fjärrnyckeln ur startlåset.
2. För rattspaken mot ratten till ändläge (D)
och släpp.
3. Stig ur bilen och lås dörren.
Omkoppling av hel- och halvljus
Helljusblink
Fjärrnyckeln måste vara i läge II för att helljuset
ska kunna tändas.
Ledbelysning samt omkoppling av hel- och
halvljus
1. Vrid ljusreglaget medurs till ändläget, se
sidan 59.
2. För rattspaken mot ratten till ändläge (D)
och släpp.
1
Fabriksinställning.
61
02 Instrument och reglage
Färddator*
Allmänt
OBS
Om ett varningsmeddelande bryter igenom
när färddatorn används, måste varningsmeddelandet kvitteras. Kvittera genom att
trycka på READ-knappen för att återgå till
färddatorfunktionen.
02
Funktioner
Färddatorn visar följande information:
READ - bekräftar
Reglage tumhjul - bläddrar mellan menyer
och val i färddatorlistan
RESET - nollställer
Reglage
För att få tillgång till färddatorns information
måste tumhjulet (2) vridas stegvis, antingen
uppåt eller nedåt. Genom ytterligare en vridning kommer utgångsläget tillbaka igen.
1
2
62
Endast på vissa marknader.
Gäller endast dieselbilar med partikelfiler.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
•
•
•
•
•
•
--- KM/H MEDELHASTIGHET
--.- KM/L NUVARANDE FÖRBR
--.- KM/L MEDELFÖRBRUKNING
--- KILOMETER TILL TOM TANK
DSTC PÅ , se sidan 145
--- MPH VERKLIG HASTIG. 1*
MEDELHASTIGHET
När tändningen slås av lagras medelhastigheten och ligger till grund för det nya värdet när
man kör vidare. Nollställning görs med
RESET-knappen.
NUVARANDE FÖRBR
Beräkning av den aktuella bränsleförbrukningen sker varje sekund. Uppgiften i displayen
uppdateras med ett par sekunders mellanrum.
När bilen står stilla visas "----" i displayen.
Under tiden regenerering2 pågår kan bränsleförbrukningen öka, se sidan 137.
MEDELFÖRBRUKNING
Genomsnittlig bränsleförbrukning sedan
senaste nollställningen. Nollställning görs med
RESET.
OBS
Viss felvisning kan uppstå om en bränsledriven parkeringsvärmare* har använts.
KILOMETER TILL TOM TANK
Beräkningen grundas på medelförbrukningen
under senast körda 30 km och återstående
körbar bränslemängd. Displayen visar ungefärlig sträcka som kan köras med kvarvarande
bränslemängd i tanken. När displayen visar
"--- KILOMETER TILL TOM TANK " finns
ingen garanterad körsträcka kvar. Fyll på
bränsle snarast.
OBS
Viss felvisning kan uppstå om en bränsledriven parkeringsvärmare* har använts eller
om körsättet ändras.
02 Instrument och reglage
Färddator*
MPH VERKLIG HASTIG.*1
Aktuellt hastighet visas i mph om hastighetsmätaren är graderad i km/h. Är den graderad i
mph visas aktuell hastighet i mph.
02
Nollställning
1. Välj --- KM/H MEDELHASTIGHET eller
--.- KM/L MEDELFÖRBRUKNING
2. Håll RESET-knappen (3) intryckt minst fem
sekunder för att nollställa medelhastighet
och medelförbrukning samtidigt.
1
Endast på vissa marknader.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
63
02 Instrument och reglage
Höger rattspak
Vindrutetorkare
Intervalltorkning
Du kan själv ställa in lämplig tid
mellan svepen. Vrid tumhjulet
uppåt för att få kortare tid mellan
svepen. Vrid nedåt för att öka
tiden.
02
Kontinuerlig torkning
Torkarna sveper med normal
hastighet.
G026953
Torkarna sveper med hög hastighet.
Torkar/spolarfunktion – vindruta.
Tumhjul
VIKTIGT
Innan aktivering av torkare under vintertid säkerställ att torkarbladen inte är fastfrusna
och att eventuell snö eller is på vindrutan
(och bakrutan) är bortskrapad.
Regnsensor - på/av
Vindrutetorkare av
Vindrutetorkarna är avstängda
med spaken i läge 0.
Enkelsvep
För spaken uppåt för att göra
endast ett svep.
64
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
VIKTIGT
Använd rikligt med spolarvätska när torkarna rengör vindrutan. Vindrutan ska vara
blöt när vindrutetorkarna arbetar.
Regnsensor*
Regnsensorn känner av mängden vatten på
vindrutan och aktiverar vindrutetorkarna automatiskt. Regnsensorns känslighet justeras
med tumhjulet.
Vrid tumhjulet uppåt för högre känslighet och
nedåt för lägre känslighet (ett extra svep görs
när tumhjulet vrids uppåt).
På/Av
När regnsensorn ska aktiveras måste fjärrnyckel vara i läge I alt. II och spaken till vindrutetorkarna i läge 0 (ej aktiverad).
Aktivera regnsensorn genom att:
–
Trycka på knappen. En lampa i knappen
tänds och visar att regnsensorn är aktiv.
Stäng av regnsensorn genom att välja något av
nedanstående:
• Tryck på knappen. Lampan i knappen
släcks.
• För spaken nedåt till annat torkarprogram.
Om spaken förs uppåt förblir regnsensorn
aktiv, torkarna gör ett extraslag och återgår
till regnsensorläge när spaken släpps tillbaka till läge 0.
Regnsensorn stängs automatiskt av när fjärrnyckeln tas ur startlåset eller 5 minuter efter att
tändningen slagits av.
02 Instrument och reglage
Höger rattspak
VIKTIGT
Torkare och spolare bakruta
Vindrutetorkarna kan starta och skadas vid
automattvätt. Stäng av regnsensorn genom
att trycka på knapp (2) medan färrnyckeln är
i läge I alt. II.
bakrutetorkaren redan går med normal hastighet, sker ingen förändring.
02
Vindrute-/strålkastarspolare
För spaken mot ratten för att starta vindruteoch strålkastarspolarna. Efter att spaken
släppts gör torkarna några extra svep.
Högtrycksspolning av strålkastare*
Högtrycksspolning av strålkastarna konsumerar stora mängder spolarvätska. För att spara
vätska, spolas strålkastarna endast var femte
spolning (inom en 10-minutersperiod). Då
10 minuter förflutit efter senaste vindrutespolningen, högtryckspolas strålkastarna åter vid
första spolningen av vindrutan. Genom att kort
föra spaken mot ratten spolas endast vindrutan.
Reducerad spolning
Då det återstår ca 1 liter spolarvätska i behållaren och meddelandet om att man ska fylla på
spolarvätska visas i kombinationsinstrumentets display, stängs tillförseln av spolarvätska till strålkastarna och bakrutan av. Detta
för att prioritera rengöring av vindrutan och sikten genom den.
1
Torkar/spolarfunktion – bakruta.
Intervalltorkning: Tryck in knappens ovandel.
Konstant hastighet: Tryck in knappens
nederdel.
Genom att föra spaken framåt startas spolning
och torkning av bakrutan. Torkarbladet gör
några extra svep efter avslutad spolning.
Torkare – backning
Om backväxeln läggs in när de främre vindrutetorkarna är aktiverade, kommer bakrutetorkaren att inta intervalltorkningsläge1. Om
Denna funktion (intervalltorkning vid backning) kan stängas av. Volvo rekommenderar att du uppsöker en auktoriserad Volvoverkstad för avstängning.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
65
02 Instrument och reglage
Konstantfarthållare*
Inkoppling
Öka eller minska hastigheten
OBS
En tillfällig fartökning (kortare än en minut)
med gaspedalen, som t.ex. vid omkörning,
påverkar inte konstantfarthållarens inställning. När gaspedalen släpps återgår bilen
till tidigare inställd hastighet.
02
Tillfällig urkoppling
G027098
G026949
–
Konstantfarthållarens reglage sitter till vänster
i ratten.
Inställning av önskad hastighet:
1. Tryck på CRUISE-knappen. CRUISE
visas i kombinationsinstrumentet.
2. Tryck lätt på + eller – för att låsa bilens
hastighet. CRUISE-ON visas.
Konstantfarthållaren kan inte kopplas in vid
hastigheter under 30 km/h eller över
200 km/h.
1
66
Beroende av motortyp.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
–
Öka eller minska den låsta hastigheten
genom att trycka in + eller –. Den hastighet
bilen har när knappen släpps, blir då inprogrammerad.
En kort tryckning (mindre än en halv sekund) på
+ eller – motsvarar en hastighetsändring på
1 km/h eller 1 mph1.
Tryck på 0 för att tillfälligt koppla ur konstantfarthållaren. CRUISE visas i kombinationsinstrumentet. Tidigare inställd
hastighet behålls i minnet efter en tillfällig
urkoppling.
Konstantfarthållaren kopplas dessutom ur tillfälligt om:
• bromspedalen trampas ned
• hastigheten i motlut sjunker under
25–30 km/h
• växelväljaren ställs i läge N
• hjulspinn eller hjullåsning uppkommer.
Återgå till hastighet
Tryck på knappen för att återgå till
den tidigare inställda hastigheten.
CRUISE ON visas i kombinationsinstrumentet.
02 Instrument och reglage
Konstantfarthållare*
Urkoppling
–
Tryck på CRUISE för att stänga av konstantfarthållaren. CRUISE ON slocknar i
kombinationsinstrumentet.
02
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
67
02 Instrument och reglage
Parkeringsbroms, eluttag, m.m.
Parkeringsbroms
2. Tryck ner parkeringsbromspedalen
bestämt så långt det går.
02
3. Släpp fotbromsen och säkerställ att bilen
står still.
4. Om bilen rullar måste parkeringsbromspedalen tryckas ner ytterligare.
5. När bilen parkeras – välj växellådans Pläge.
Parkeringsbroms vänsterstyrd bil.
G026994
G026992
Parkering i backe
Parkeringsbroms högerstyrd bil.
Om bilen parkeras i utförsbacke, vrid hjulen i
riktning mot trottoarkanten.
Parkeringsbromspedal
Handtag för att släppa parkeringbroms
Parkeringsbromsen är placerad i golvhöjd, se
bild, och verkar på bakhjulen när den är nedtryckt.
OBS
Varningssymbolen i kombinationsinstrumentet lyser oavsett hur hårt parkeringsbromspedalen tryckts ner.
Hur parkeringsbromsen ansätts
1. Tryck ner fotbromsen bestämt.
68
Om bilen parkeras i uppförsbacke, vrid hjulen i
riktning från trottoarkanten.
VARNING
Använd alltid parkeringsbromsen vid parkering på lutande underlag – automatlådans
P-läge är inte tillräckligt för att hålla bilen i
alla situationer.
Hur man släpper parkeringsbromsen
1. Tryck ner fotbromsen bestämt.
2. Dra i handtaget.
02 Instrument och reglage
Parkeringsbroms, eluttag, m.m.
Eluttag i baksätet
OBS
VARNING
Kompressorn för provisorisk däcktätning är
provad och godkänd av Volvo. För information om användning av Volvos rekommenderade provisoriska däcktätning (TMK), se
sidan 179.
Ställ in ratten innan du börjar köra, aldrig
under körning. Kontrollera att ratten är fixerad i sitt läge.
02
G028425
Rattinställning
VIKTIGT
Max. strömuttag är 10 A (120 W) om ett
uttag används åt gången. Om båda uttagen
(i mittkonsolen och vid baksätet) används
samtidigt gäller 7,5 A (90 W) per uttag.
Ifall kompressorn för däcktätning är
ansluten till ett av de båda uttagen, ska
ingen annan strömförbrukare vara ansluten
till det andra.
G026999
Eluttaget kan användas för olika tillbehör som
t.ex. mobiltelefon eller kylbox. Det är avsett för
12 V. Fjärrnyckeln måste vara i minst läge I för
att uttaget ska kunna leverera ström.
Ratten kan ställas in i höjdled och längdled.
Tryck ner reglaget på rattstångens vänstra
sida. Ställ sedan in ratten i det läge som passar
dig bäst. Tryck tillbaka reglaget för att spärra
ratten. Om det är svårt kan du trycka lite på
ratten samtidigt som du trycker tillbaka reglaget.
69
02 Instrument och reglage
Elektriska fönsterhissar
Manövrering
02
De elektriska fönsterhissarna manövreras med
reglagen i dörrarna. Fönsterhissarna fungerar i
nyckelläge I och II. Efter avslutad körning och
efter fjärrnyckeln tagits ur kan fönstren fortfarande öppnas eller stängas så länge ingen av
dörrarna öppnas. Manövrera rutorna under
uppsikt.
Öppna fönster:
–
Tryck ned reglagets främre del.
Stänga fönster:
–
VARNING
Förardörr
Om det finns barn i bilen:
•
Tänk på att alltid bryta strömmen till
fönsterhissarna genom att ta ur fjärrnyckeln om föraren lämnar bilen.
•
Kontrollera att barn eller andra passagerare inte kommer i kläm när fönstren
stängs.
Om bakdörrarnas fönster manövreras från
förardörren - kontrollera att inte någon baksätespassagerare får händerna i kläm när
fönstren stängs.
Dra upp reglagets främre del.
OBS
Ett sätt att minska det pulserande vindljudet
då de bakre fönsterrutorna är öppna, är att
öppna även de främre fönsterrutorna lite
grann.
Reglage fönsterhissar.
Reglage främre fönster
Reglage bakre fönster
Föraren kan reglera samtliga fönsterhissar från
sin plats. Fönstren kan öppnas och stängas på
två sätt:
• Tryck något av reglagen (1) eller (2) lätt
nedåt eller drag dem lätt uppåt. Fönsterhissarna går upp eller ned så länge du vidrör reglagen.
• Tryck något av reglagen (1) eller (2) nedåt
eller dra det uppåt, och släpp sedan. Sidorutorna öppnas eller stängs då automatiskt. Om rutan blockeras av något föremål
avbryts rörelsen.
70
02 Instrument och reglage
Elektriska fönsterhissar
Fönsterhissar i bakdörrarna
Lampan i strömbrytaren släckt
OBS
Funktionen automatiskt upp på passagerarsidan finns endast på vissa marknader.
Spärr av fönsterhissar i bakdörren
Bakdörrarnas fönster kan manövreras både
med reglagen på respektive dörr och med reglagen på förardörren.
02
Spärr av fönsterhissar bak och elektrisk barnsäkerhetsspärr*.
De elektriska fönsterhissarna i baksätet kan
spärras med strömbrytaren på förardörrens
reglagepanel. Tänk på att alltid bryta strömmen
till fönsterhissarna (d.v.s. ta ur fjärrnyckeln) om
du lämnar barn ensamma i bilen.
Lampan i strömbrytaren tänd
G029573
G029572
G029574
Passagerarplats, fram
Reglagen för den elektriska fönsterhissen vid
passagerarplatsen fram manövrerar endast det
fönstret.
Bakdörrarnas fönster kan manövreras med
reglage på respektive dörr och med strömbrytare på förardörren. Om lampan i strömbrytaren för spärr av fönsterhissar i bakdörren (placerad på förardörrens reglagepanel) är tänd kan
bakdörrarnas fönster endast manövreras från
förardörren.
VARNING
Om bakdörrarnas fönster manövreras från
förardörren, kontrollera att inte någon baksätespassagerare kommer i kläm när de
stängs.
Bakdörrarnas fönster kan endast manövreras
från förardörren.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
71
02 Instrument och reglage
Fönster och backspeglar
Inre backspegel
Inre backspegel med kompass*
Rätt zon på kompass
02
Z
O
N
E
C
A
L
Avbländning
Normalt läge
Avbländat läge.
Om starkt ljus kommer in bakifrån kan det
reflekteras i backspegeln och blända föraren.
Blända av när bakomvarande ljus stör.
Automatisk avbländning*
Om starkt ljus kommer bakifrån bländar backspegeln av automatiskt.
72
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
G026950
Z
O
N
E
G026965
G026660
C
A
L
I backspegelns övre vänstra hörn finns en display som visar i vilken kompassriktning bilens
front pekar. Åtta olika riktningar visas med engelsk förkortning: N (norr), NE (nordost), E
(öster), SE (sydost), S (söder), SW (sydväst),
W (väster) och NW (nordväst).
Jordklotet är indelat i 15 magnetiska zoner.
Kompassen är inställd för det geografiska
område bilen befann sig i vid leverans. Kompassen bör kalibreras om bilen förflyttas flera
magnetiska zoner.
Om kompassen är aktiverad startar den automatiskt i nyckelläge II eller när motorn är igång.
Stäng av eller slå på kompassen genom att
trycka på den infällda knappen på backspegelns baksida. Använd t.ex. ett uträtat gem.
Knappen sitter försänkt ca 2,5 centimeter i
spegeln.
2. Håll knappen på backspegelns baksida
intryckt i ca 3 sekunder tills ZONE visas
(använd t.ex. ett uträtat gem). Numret för
aktuellt område visas.
1. Nyckelläge II.
3. Tryck flera gånger på knappen tills numret
för önskat geografiskt område (1-15) visas.
Displayen återgår efter några sekunder till
02 Instrument och reglage
Fönster och backspeglar
att visa kompassriktningen, det innebär att
zonbytet är klart.
02
``
73
02 Instrument och reglage
Fönster och backspeglar
02
Magnetiska zoner för kompass.
74
02 Instrument och reglage
Fönster och backspeglar
Kalibrering
Yttre backspeglar
VARNING
Kompassen kan behöva kalibreras för att visa
rätt. För bästa resultat, stäng av alla stora
strömförbrukare som t.ex. innerbelysning,
kupéfläkt, eluppvärmd bakruta etc. och undvik
att ha metallföremål och magnetiska föremål i
spegelns närhet.
Ställ in speglarna innan du börjar köra.
Backspeglar med minnesfunktion*
Om bilen har backspeglar med minnesfunktion
så fungerar dessa tillsammans med minnesinställningen av stolen, se sidan 95.
1. Stanna bilen på en stor öppen yta med
motorn igång.
Minnesfunktion i fjärrkontrollen*
G029575
2. Håll knappen på backspegelns baksida
intryckt (använd t.ex. ett gem) tills det att
CAL visas (ca 6 sekunder).
3. Kör långsamt i en cirkel med en hastighet
av högst 8 km/h tills CAL försvinner från
displayen. Då är kalibreringen är klar.
4. Alternativt kalibreringssteg: Kör iväg som
vanligt. CAL försvinner från displayen när
kalibreringen är klar.
02
Reglagen för inställning av de två yttre backspeglarna sitter längst fram på förardörrens
armstöd. Backspeglarna kan manövreras i
nyckelläge I och II.
1. Tryck på knappen L för vänster backspegel
eller R för höger backspegel. Lampan på
knappen lyser.
När du öppnar bilen med en av fjärrkontrollerna
och ändrar de yttre backspeglarnas inställning
sparas de nya positionerna i fjärrkontrollen.
Nästa gång du låser upp bilen med samma
fjärrkontroll och öppnar förardörren inom fem
minuter intar speglarna de sparade positionerna.
Laminerade sidorutor*
De laminerade sidorutorna i fram- och bakdörrarna förbättrar ljudisoleringen i kupén och
ger bilen ett bättre inbrottsskydd.
2. Justera läget med inställningsspaken i mitten.
3. Tryck en gång till på knappen L eller R.
Lampan släcks.
Infällning av yttre backspeglar, se sidan 56.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
75
02 Instrument och reglage
Fönster och backspeglar
02
Vatten- och smutsavvisande ytskikt på
främre sidorutor*
Sidorutor försedda med det vattenoch smutsavvisande skiktet är märkta
med en liten symbol. För information om hur
glasen ska skötas, se sidan 187.
VIKTIGT
Använd inte isskrapa av metall för att ta bort
is från rutorna. Det vattenavvisande skiktet
kan skadas.
76
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
02 Instrument och reglage
Elmanövrerad taklucka*
Öppningslägen
Man kan gå från ventilationsläge direkt till komfortläge - dra reglaget bakåt till ändläge (D) och
släpp.
02
Automatisk manövrering
För reglaget över tryckpunktsläge (C) till bakre
ändläge (D) eller över tryckpunktsläge (B) till
främre ändläge (A) och släpp. Takluckan öppnas då till komfortläge resp. stängs helt.
För att från komfortläge öppna luckan maximalt:
G007503
–
Takluckans manöverreglage är placerat i taket.
Luckan kan öppnas i två lägen:
Stängning, automatisk
Manuell manövrering
Stängning, manuell
–
Öppning, automatisk
Skjutläge, bakåt/framåt
Öppning, ventilationsläge
Fjärrnyckeln måste vara i läge I eller II.
Stängning, ventilationsläge
VARNING
Om det finns barn i bilen:
Bryt strömmen till takluckan genom att ta ur
fjärrnyckeln om föraren lämnar bilen.
Öppna:
Öppning, manuell
Ventilationsläge, uppåt i bakkant
Dra reglaget bakåt till ändläge (D) en gång
till och släpp.
Dra reglaget bakåt till tryckpunkten (C).
Luckan rör sig mot maximalt öppet läge så
länge knappen hålls intryckt.
Stäng:
–
Tryck reglaget framåt till tryckpunkten (B).
Luckan rör sig mot stängt läge så länge
knappen hålls intryckt.
Ventilationsläge
Öppna:
–
Tryck reglagets bakre kant (E) uppåt.
Stäng:
–
VARNING
Takluckans klämskydd verkar endast vid
automatisk stängning, inte vid manuell.
Dra reglagets bakre kant (F) nedåt.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
77
02 Instrument och reglage
Elmanövrerad taklucka*
Solskärm
VARNING
Takluckans klämskydd fungerar endast vid
automatisk stängning, inte vid manuell.
02
G020157
Se till att ingen kommer i kläm då takluckan
stängs.
Till takluckan hör en inre manuellt skjutbar solskärm. När takluckan öppnas förs solskärmen
automatiskt bakåt. Ta tag i handtaget och skjut
skärmen framåt för att stänga den.
Klämskydd
Takluckan har ett klämskydd som löser ut om
luckan blockeras av något föremål. Vid blockering stannar takluckan och öppnas därefter
automatiskt till det senast öppna läget.
78
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
02 Instrument och reglage
HomeLinkŸ *
Allmänt
VARNING
G030070
•
HomeLinkŸ1 är en programmerbar fjärrkontroll
som kan fjärrstyra upp till tre olika anordningar
(t.ex. garageportöppnare, larmsystem, utomoch inomhusbelysning m.m.) och därmed
ersätta fjärrkontrollerna till dessa. För mer
information om HomeLinkŸ, besök:
www.homelink.com eller ring
00 8000 466 354 65 (eller betalnumret
+49 6838 907 277).
Om HomeLinkŸ används för att manövrera en garageport eller grind, säkerställ att ingen är i närheten av porten
eller grinden under tiden den är i rörelse.
•
Bilen bör stå utanför garaget medan en
garageportöppnare programmeras.
•
Använd inte HomeLinkŸ till någon garageport som saknar säkerhetsstopp och
säkerhetsback.
Spara originalfjärrkontrollerna för framtida programmering (t.ex. vid byte till annan bil eller för
användning i ett annat fordon). Det
rekommenderas också att knapparnas programmering raderas när bilen ska säljas. Se
avsnittet "Återställa HomeLink®-knapparna"
på sidan 80.
Programmera HomeLinkŸ
OBS
02
I vissa fordon måste tändningen vara på
eller i "tillbehörsläge" innan HomeLinkŸ kan
programmeras eller användas. Sätt gärna i
nya batterier i den fjärrkontroll som ska
ersättas av HomeLinkŸ, för snabbare programmering och bättre sändning av radiosignalen. HomeLinkŸ-knapparna bör återställas innan programmering. När detta har
gjorts är HomeLinkŸ satt i "inlärningsläge"
och redo för programmering.
1. Rikta originalfjärrkontrollen mot den
HomeLinkŸ-knapp som ska programmeras och håll den 5-14 cm från knappen.
Skym inte indikeringslampan på
HomeLinkŸ.
2. Tryck samtidigt in knappen på originalfjärrkontrollen och knappen som ska programmeras på HomeLinkŸ. Släpp inte knapparna förrän indikeringslampan har övergått
från ett lugnt till ett snabbt blinkande. När
indikeringslampan blinkar snabbt får båda
knapparna släppas.
3. Tryck in den HomeLinkŸ-knapp som
programmeras, håll den intryckt i
1
HomeLink och symbolen HomeLink-huset är registrerade varumärken av Johnson Controls, Inc.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
79
02 Instrument och reglage
HomeLinkŸ *
5 sekunder och släpp sedan. Upprepa
om nödvändigt tills garageporten aktiveras. Om porten inte aktiveras, tryck in den
programmerade HomeLinkŸ-knappen och
håll den intryckt och kontrollera indikeringslampan.
> Fast sken: Indikeringslampan lyser
med ett fast sken när knappen hålls
intryckt, detta tyder på att programmeringen är klar. Garageport, grind
eller liknande ska nu aktiveras när den
programmerade HomeLinkŸ-knappen
trycks in.
02
Ej fast sken: Indikeringslampan blinkar
snabbt i ca 2 sekunder och övergår
sedan till ett fast sken. Fortsätt i så fall
med programmeringspunkterna 4-6 för
att avsluta programmeringen av en
anordning med rullande kod (oftast en
garageportöppnare).
4. Leta upp "inlärningsknappen2" på mottagaren till t.ex. garageporten, vanligen placerad nära antennens fäste på mottagaren.
5. Tryck in och släpp mottagarens "inlärningsknapp". Knappen blinkar i
ca 30 sekunder och inom denna tid måste
nästa punkt utföras.
2
80
Benämning och färg på knappen varierar beroende på tillverkare.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
6. Medan mottagarens "inlärningsknapp"
fortfarande blinkar, tryck in den knapp på
HomeLinkŸ som programmeras och håll
den intryckt i ca 2 sekunder och släpp
sedan. Upprepa tryck/håll/släpp-sekvensen upp till 3 gånger för att avsluta programmeringen.
Handhavande
När HomeLinkŸ väl är programmerad kan
denna användas i stället för de lösa originalfjärrkontrollerna.
Tryck in och håll den programmerade knappen
intryckt tills garageporten, larmsystemet etc.
aktiveras (kan ta några sekunder). Originalfjärrkontrollerna kan naturligtvis fortfarande
användas parallellt med HomeLinkŸ om så
önskas.
OBS
Ifall tändningen är avstängd, fungerar
HomeLinkŸ i 30 minuter efter det att förardörren har öppnats.
Om programmeringsproblem kvarstår kontakta HomeLinkŸ på: www.homelink.com eller
ring 00 8000 466 354 65 (eller betalnumret
+49 6838 907 277).
Återställa HomeLinkŸ-knapparna
Det går endast att återställa alla HomeLinkŸknapparna på samma gång, inte enstaka
knapp var för sig. Enstaka knapp kan emellertid
programmeras om, se följande avsnitt "Programmera enstaka knapp".
1. Tryck in de två yttre knapparna på
HomeLinkŸ och släpp inte förrän indikeringslampan börjar blinka.
2. Släpp knapparna.
> HomeLinkŸ är nu satt i s.k. "inlärningsläge" och redo att programmeras på
nytt, se avsnitt "Programmera HomeLink®" på sidan 79.
Programmera enstaka knapp
För att programmera om enstaka HomeLinkŸknapp, gör så här:
1. Tryck in önskad knapp och släpp inte.
2. När indikeringslampan på HomeLinkŸ börjar blinka, efter ca 20 sekunder, börja med
steg 1 i avsnitt "Programmera HomeLink®" på sidan 79.
För mer information eller för att lämna kommentarer om HomeLinkŸ, besök:
www.homelink.com eller ring
02 Instrument och reglage
HomeLinkŸ *
00 8000 466 354 65 (eller betalnumret
+49 6838 907 277).
02
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
81
Allmänt om klimat................................................................................... 84
Elektronisk klimatanläggning ECC.......................................................... 87
Bränsledriven parkeringsvärmare*.......................................................... 90
82
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
KLIMAT
03 Klimat
Allmänt om klimat
Luftkonditionering
Is och snö
Sidorutor och taklucka
Klimatanläggningen kyler eller värmer samt
avfuktar luften i kupén. Bilen är utrustad med
automatisk klimatreglering (ECC).
Sopa bort is och snö från luftintaget till klimatsystemet (spalten mellan huv och vindruta).
För att luftkonditioneringen ska fungera tillfredsställande bör sidorutor och eventuell taklucka vara stängda.
Kupéfläktsfunktion
Acceleration
När motorn är avstängd (även om fjärrnyckeln
står i läge I eller II) kommer kupéfläkten automatiskt att stängas av. Detta för att undvika
urladdning av batteriet.
Vid fullgasacceleration stängs luftkonditioneringen tillfälligt av. Du kan då under en kort
stund känna av en tillfällig temperaturökning.
För att aktivera kupéfläkten, vrid på fläktvredet
och ställ in önskad hastighet.
Vid varm väderlek kan kondensvatten från luftkonditioneringen droppa under bilen. Detta är
normalt.
OBS
03
Luftkonditioneringen kan stängas av, men
för bästa möjliga luft i kupén och undvikande av imma på rutorna bör den alltid vara
påslagen.
Imma på rutornas insida
Reducera problemet med imma på rutornas
insida genom att putsa rutorna. Använd ett
vanligt fönsterputsmedel.
Multifilter
Du bör se till att multifiltret/pollenfiltret byts
med jämna mellanrum. Volvo rekommenderar
dig att rådgöra med en auktoriserad Volvoverkstad.
ECC (elektronisk klimatanläggning)
Faktisk temperatur
Temperaturen som väljs motsvarar den fysiska
upplevelsen med hänsyn tagen till lufthastighet, luftfuktighet, solinstrålning etc. som för tillfället råder i och kring bilen.
Sensorernas placering
• Solsensorn finns på instrumentpanelens
ovansida.
• Temperatursensorn för kupén sitter bakom
klimatpanelen.
OBS
Täck inte över eller blockera sensorerna
med klädesplagg eller föremål.
84
Kondensvatten
För att ventilera klimatanläggningens kontrollsystem kan kupéfläkten startas upp till
50 minuter efter det att bilens tändning slagits
av. Fläkten stängs sedan av automatiskt efter
ca 15 minuter.
Bränslebesparing
Med ECC styrs även luftkonditioneringen automatiskt och används endast så mycket den
behövs för att kyla ned kupén och ge tillräcklig
avfuktning av inkommande luft. Detta medför
bränslebesparing jämfört med konventionella
system, där luftkonditioneringen alltid kyler
ned luften till precis över frysgränsen.
03 Klimat
Allmänt om klimat
Ventilationsmunstycken i
instrumentpanelen
Luftdistribution
Ventilationsmunstycken i dörrstolpe
Den inkommande luften fördelas genom flera
olika munstycken placerade på olika ställen i
bilen.
G027043
0
G027064
G028577
03
Öppet
Öppet
Stängt
Riktning av luftströmmen i sidled
Riktning av luftströmmen i höjdled.
1. Rikta de yttersta munstyckena mot sidorutorna för att få bort imma från de främre
sidorutorna.
2. I kallt klimat: stäng de mittersta munstyckena för bästa klimatkomfort och bästa
avimning.
Stängt
Riktning av luftströmmen i sidled
Riktning av luftströmmen i höjdled.
1. Rikta de yttersta munstyckena mot rutan
för att få bort imma från de bakre sidorutorna.
2. Rikta munstyckena inåt för att få behagligt
klimat i baksätet.
Tänk på att barn kan vara känsliga för luftströmmar och drag.
``
85
03 Klimat
Allmänt om klimat
Ventilerade framsäten (Executive)
För att erhålla maximal ventilation:
–
Håll inne
Stolsvärme yttre baksäten (Executive)
i ca 2 sekunder.
För att sänka ventilationen stegvis:
–
Tryck kort på
.
För att stänga av ventilationen:
G030244
–
Håll inne
i ca 2 sekunder.
Ventilationen kan användas samtidigt som
eluppvärmningen av framsätena. Funktionen
kan exempelvis användas för att få bort fukt ur
kläderna.
Ventilationssystemet kan aktiveras när motorn
är igång.
Reglage för ventilation av sätet fram.
Ventilationssystemet består av fläktar i säte
och ryggstöd som suger luft genom sätets
klädsel. Kyleffekten ökar ju kallare kupéluften
är.
Ventilationen regleras från ett reglage på
manöverpanelen på sidan av framsätena och
har tre steg på fläkthastigheten.
För att starta ventilationen av stolen:
–
Tryck kort på
.
För att öka ventilationen stegvis:
–
86
Tryck kort på
.
G030976
03
Knapp för baksätesvärme på/av.
OBS
Stolsventilationen bör användas med försiktighet av dragkänsliga personer. Komfortnivå I rekommenderas vid långvarig
användning.
VIKTIGT
Stolsventilationen går inte att starta då
kupétemperaturen understiger 5 °C. Detta
för att undvika nedkylning av den som sitter
i sätet.
Stolsvärmen i baksätena manövreras med
knappreglaget enligt bilden ovan. Det finns ett
reglage på var sida om den bakre mittkonsolen
för respektive baksäte.
För att starta uppvärmningen av stolen:
–
Tryck på knappen.
> Symbolen i knappen tänds.
För att avbryta uppvärmningen:
–
Tryck på knappen.
> Lampan släcks.
03 Klimat
Elektronisk klimatanläggning ECC
Kontrollpanel
03
AC – På/av (ON/OFF)
Temperatur vänster sida
Återcirkulation/Multifilter med sensor*
Fläkt
Återcirkulation
Fläkt, bakre kupé*
AUTO
Funktioner
Luftfördelning
1. AC – På/Av (ON/OFF)
Kupétemperatursensor
ON: Luftkonditioneringen är på. Den styrs av
systemets automatik. På detta sätt kyls inkommande luft ner och avfuktas.
Defroster framruta och sidorutor
Eluppvärmd bakruta och yttre backspeglar
Eluppvärmda framstolar
OFF: Av. När defrosterfunktionen aktiveras
slås luftkonditioneringen automatiskt på (kan
slås av med AC-knappen).
2. Luftkvalitetssystem, återcirkulation/
multifilter*
Vissa bilar är utrustade med ett så kallat multifilter och med en luftkvalitetssensor. Multifiltret avskiljer gaser och partiklar och reducerar
således halten av lukter och föroreningar. Luftkvalitetssensorn registrerar förhöjda halter av
förorenad utomhusluft. Då förorenad utomhusluft registreras av luftkvalitetssensorn, stängs
luftintaget och luften återcirkuleras i kupén.
Luften i kupén renas genom multifiltret även vid
återcirkulation.
Temperatur höger sida
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
87
03 Klimat
Elektronisk klimatanläggning ECC
När luftkvalitetssensorn är
inkopplad, lyser den gröna lampan vid AUT.
• Vid imbildning kan du med fördel även
använda defrosterfunktionerna för framruta och sidorutor samt bakruta.
• Följ Volvos serviceprogram för rekommen03
Handhavande:
–
Tryck på AUTO för att aktivera luftkvalitetssensorn (normal inställning).
Eller:
Växla mellan följande tre funktioner genom
:
att trycka upprepade gånger på
• lampan vid MAN lyser: återcirkulation är
nu inkopplad.
• Ingen lampa lyser: ingen återcirkulation
inkopplad, såvida det inte behövs för
nedkylning i varmt klimat.
• lampan vid AUT lyser: luftkvalitetssensorn är nu inkopplad.
Tänk på att:
• Som regel alltid ha luftkvalitetssensorn
inkopplad.
• I kallt klimat är återcirkulationen begränsad
för att undvika imbildning.
• Vid imbildning bör du koppla ur luftkvalitetssensorn.
88
derat bytesintervall av multifiltret. Vid körning i starkt förorenad miljö kan kombifiltret
behöva bytas oftare.
3. Återcirkulation
Återcirkulationen väljs för att utestänga dålig
luft, avgaser etc. från kupén. Kupéluften återcirkuleras, d.v.s. ingen luft från utsidan sugs in
i bilen när funktionen är aktiverad.
Om luften i bilen återcirkuleras finns det, särskilt vintertid, risk för is- och imbildning.
Med timerfunktionen (bilar med multifilter och
luftkvalitetssensor har ingen timerfunktion)
minskar du risken för is, imma och dålig luft.
Gör så här för att aktivera den:
Om du vill stänga av timerfunktionen:
–
Tryck på
igen i mer än 3 sekunder.
lampan lyser i 5 sekunder för att bekräfta
ditt val.
4. AUTO
AUTO-funktionen reglerar automatiskt klimatanläggningen så att vald temperatur uppnås.
Automatiken styr värme, luftkonditionering,
luftkvalitetssensor, fläkthastighet, återcirkulation och luftfördelning. Vid val av en eller flera
manuella funktioner fortsätter övriga funktioner
att styras automatiskt. Vid tryck på AUTO
stängs alla manuella inställningar av.
5. Luftfördelning
• När översta knappen är intryckt riktas luften till rutorna
• När mittknappen är intryckt riktas luften i
huvud- och kroppshöjd
• När nedersta knappen är intryckt riktas luf-
1. Tryck på
i mer än 3 sekunder. lampan blinkar i 5 sekunder. Luften återcirkuleras i bilen under 3–12 minuter beroende
på yttertemperaturen.
Tryck på AUTO när du åter vill ha automatisk
luftfördelning.
2. Varje gång du trycker på
timerfunktionen.
Kupétemperatursensorn känner av temperaturen inne i kupén.
aktiveras
ten mot ben och fötter
6. Kupétemperatursensor
7. Defroster framruta och sidoruta
Används för att snabbt få bort imma och is från
framrutan och sidorutorna. Luft strömmar till
03 Klimat
Elektronisk klimatanläggning ECC
rutorna med hög fläkthastighet. Lampan i
defrosterknappen lyser när denna funktion är
inkopplad.
När funktionen valts sker dessutom följande för
att ge maximal avfuktning av luften i kupén:
•
luftkonditioneringen (AC) kopplas automatiskt in (kan slås av med AC-knappen).
• återcirkulationen kopplas automatiskt ur.
stängs av återNär defrosterfunktionen
går klimatanläggningen till de föregående
inställningarna.
8. Eluppvärmd bakruta och yttre
backspeglar
Använd denna knapp när du snabbt vill få bort
imma eller is från bakrutan och de yttre backspeglarna, se sidan 58 för ytterligare information om denna funktion.
9. Eluppvärmda framstolar
10 och 11. Temperaturväljare
Du kan med de två vreden ställa in temperaturen för förarsidan och passagerarsidan.
OBS
Det går inte att påskynda uppvärmning/
nedkylning genom att välja högre/lägre temperatur än den som egentligen önskas.
03
12. Fläkt
Vrid på vredet för att öka eller minska fläkthastigheten. Om AUTO väljs, regleras fläkthastigheten automatiskt. Tidigare inställd fläkthastighet kopplas ur.
OBS
Om vredet vridits moturs och fläktindikeringen i displayen slocknat, är fläkt och luftkonditionering avstängda.
Gör så här för att få värme i en framstol:
1. Tryck en gång: Hög värme – båda lamporna lyser.
2. Tryck en gång till: Lägre värme – en lampa
lyser.
3. Tryck en gång till: Värmen avstängd –
ingen lampa lyser.
13. Fläkt bakre kupé (tillval på sjusitsiga
bilar)
Genom att vrida vredet ökas eller minskas
fläkthastigheten. Detta gäller endast om AC är
valt för både främre och bakre* kupé. Knappen
för bakre kupé finns i mittkonsolens strömbrytarpanel, se sidan 56.
Volvo rekommenderar att en auktoriserad
Volvoverkstad justerar temperaturen.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
89
03 Klimat
Bränsledriven parkeringsvärmare*
Allmänt om värmare
då uppvärmningen av bilen är klar. Bilens elektronik väljer tidpunkt när uppvärmningen ska
börja utifrån rådande yttertemperatur.
Om yttertemperaturen överstiger 25 °C sker
ingen uppvärmning. Vid –10 °C och neråt är
parkeringsvärmarens maximala gångtid
60 minuter.
03
Om parkeringsvärmaren inte startar, trots upprepade försök, rekommenderar Volvo att du
kontaktar en auktoriserad Volvoverkstad. Ett
meddelande visas i displayen.
VARNING
Bilen måste stå utomhus när parkeringsvärmaren används.
Stäng av parkeringsvärmaren innan tankning påbörjas. Bränsle som spillts ut på
marken kan antändas.
Kontrollera i displayen att parkeringsvärmaren är avstängd. (När parkeringsvärmaren
arbetar, visas PARKVÄRMARE PÅ i displayen.)
Meddelande i displayen
När inställningarna i TIDUR 1, TIDUR 2 och
Direktstart aktiveras, lyser den gula varningssymbolen i kombinationsinstrumentet
och en förklarande text visas i displayen.
READ-knapp
Tumhjul
När du lämnar bilen, kommer du att få ett meddelande om vilket status din anläggning har.
Meddelandet släcks när bilen låses utifrån med
fjärrnyckeln.
RESET-knapp
Innan parkeringsvärmaren kan programmeras
måste elsystemet "väckas".
Parkering i backe
Det görs genom att:
•
• aktivera helljuset eller
• vrid fjärrnyckeln till nyckelläge I.
I de fall då bilen parkeras i kraftig lutning, bör
den stå med fronten nedåt för att säkra
bränsletillförseln till parkeringsvärmare.
trycka på READ-knappen eller
Parkeringsvärmaren kan startas direkt eller
ställas in på två olika starttider med TIDUR 1
och TIDUR 2. Med starttid avses här den tid
90
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Varningsdekal på tankluckan.
03 Klimat
Bränsledriven parkeringsvärmare*
Klocka/timer
Om klockan ställs om efter att värmarens
klockor programmerats, kommer valda timertider att annulleras.
2. Stega fram till text PARKVÄRM TIDUR 1
alt. 2 med tumhjulet. Texten PÅ blinkar i
displayen.
3. Tryck på RESET. Texten AV visas med fast
sken och parkeringsvärmaren stängs av.
Inställning av TIDUR
Av säkerhetsskäl går det endast att programmera in tider för det närmaste dygnet, inte för
flera dagar i rad.
Direktstart av värmare
1. Stega med hjälp av tumhjulet tills TIDUR
1 alt. 2 visas i displayen.
2. Tryck på RESET för att komma till alternativen PÅ eller AV.
2. Tryck lätt på RESET för att komma till den
blinkande timinställningen.
3. Välj PÅ.
1. Stega med tumhjulet tills DIREKTSTART
visas i displayen.
4. Tryck lätt på RESET för att komma till
minutinställningen.
Värmaren kommer nu att vara aktiverad i
60 minuter. Uppvärmningen av kupén startar
så fort kylvattnet i motorn uppnått en temperatur av 30 °C.
5. Stega med tumhjulet för att komma till önskat minuttal.
Direktavstängning av värmare
6. Tryck lätt på RESET för att bekräfta inställningen.
1. Stega med tumhjulet tills DIREKTSTART
visas i displayen.
3. Stega med tumhjulet till önskat timtal.
2. Tryck på RESET för att komma till alternativ PÅ eller AV.
Avstängning av tidurstartad
parkeringsvärmare
3. Välj AV.
1. Tryck in READ.
Om batteriet inte har fullgod laddning eller om
nivån i bränsletanken är för låg, stängs parkeringsvärmaren av automatiskt. Ett meddelande
visas i displayen. Bekräfta meddelandet med
ett tryck på READ.
03
VIKTIGT
Upprepad användning av parkeringsvärmaren i kombination med korta körsträckor
leder till att batteriet laddas ur med påföljande startproblem. För att säkerställa att
generatorn hinner producera lika mycket
energi som värmaren förbrukar ur batteriet,
bör man vid regelbunden användning av
värmaren köra bilen lika lång tid som värmaren används.
Tillsatsvärmare (diesel)*
7. Tryck på RESET för att aktivera tiduret.
För att manuellt stänga av parkeringsvärmaren
innan tidurfunktionen gör det, görs följande:
Batteri och bränsle
I kallt väder kan extra värme från tillsatsvärmaren behövas för att uppnå rätt temperatur i
kupén.
Tillsatsvärmaren startar automatiskt när extra
värme behövs om motorn är igång. Den stängs
av automatiskt när rätt temperatur uppnåtts
eller när motorn stängs av.
OBS
Bilen kan startas och köras medan parkeringsvärmaren ännu är igång.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
91
Framstolar............................................................................................... 94
Framstolar – Executive ........................................................................... 97
Kupébelysning........................................................................................ 98
Förvaringsplatser i kupén...................................................................... 100
Förvaringsplatser i kupén - Executive .................................................. 105
Baksäte................................................................................................. 106
Lastning................................................................................................ 108
Lastutrymme......................................................................................... 109
92
INTERIÖR
04 Interiör
Framstolar
Sittställning
Ändra ryggstödets lutning, vrid ratten.
1. Skjut stolen så långt bak som möjligt.
Manöverpanel för elmanövrerad stol*.
2. Ställ in ryggstödet till upprätt läge 90 grader.
VARNING
Ställ in rätt körställning på förarstolen innan
körning påbörjas, aldrig under färd.
Kontrollera att stolen är i låst läge.
3. Lyft spärrarna på ryggstödets baksida
samtidigt som det fälls framåt.
4. Skjut fram stolen så att nackskyddet
"låses" fast under handskfacket.
Uppfällning sker i omvänd ordning.
Fällning av ryggstöd i framsätet
VARNING
Ta tag i ryggstödet och förvissa dig om att
det är ordentligt låst efter uppfällning för att
undvika personskada vid en eventuell hård
inbromsning eller olycka.
G027960
04
Förar- och passagerarstolen kan ställas in för
optimal sitt- och körställning.
Iläggsmattor*
Framåt/bakåt, lyft handtaget för att ställa in
rätt avstånd till ratt och pedaler. Kontrollera
att stolen är spärrad då inställningen ändrats.
Höja/sänka stolen, pumpa upp/ned (föraroch passagerarsidan*).
Ändra svankstödet1, vrid ratten.
1
94
Gäller även elmanövrerad stol.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
VARNING
G014805
Höja/sänka sittdynans framkant, pumpa
upp/ned (förar- och passagerarsidan*).
Volvo tillhandahåller iläggsmattor speciellt tillverkade för din bil.
Passagerarstolens rygg kan fällas framåt för att
ge plats för lång last.
Kontrollera innan färd att iläggsmattan vid
förarplatsen är ordentligt nedstucken och
förankrad i piggarna för att inte komma i
kläm vid och under pedalerna.
04 Interiör
Framstolar
Elmanövrerad stol*
ningen och vänta en kort stund innan stolen
manövreras igen. Endast en av stolens inställningar kan justeras åt gången.
Minnesfunktion*
Använda lagrad inställning
Tryck in en av minnesknapparna 1–3 tills stolen
stannar. Om knappen släpps kommer stolens
rörelse att avbrytas.
Nyckelminne i fjärrnyckel
Samtliga fjärrnycklar kan användas av olika förare för att lagra förarstolens och de yttre backspeglarnas inställningar2. Gör så här:
• Ställ in stolen som du vill ha den.
• Lås bilen genom att trycka på låsknappen
04
på fjärrnyckeln som du brukar använda.
Detta lagrar stolens och backspeglarnas
positioner i fjärrnyckelns minne3.
• Lås upp bilen (genom att trycka på uppInställning av stolen kan göras en viss tid efter
att dörren har låsts upp med fjärrnyckeln utan
att nyckeln har satts i startlåset. Stolen kan alltid ställas in i tändningsläge I eller II.
Sittdynans framkant upp/ner
Stol framåt/bakåt
Stol upp/ner
Ryggstödslutning
Knappar för minnesfunktion.
Lagra inställning
1. Ställ in stolen.
2. Håll knapp MEM intryckt, samtidigt som
knapp 1, 2 eller 3 trycks in.
låsningsknappen på samma fjärrnyckel)
och öppna förardörren. Förarstolen och
backspeglarna kommer att automatiskt
inta positionerna som är lagrade i fjärrnyckelns minne (om stolen har rörts sedan
du låste bilen).
Nödstopp
Om stolen oavsiktligt kommer i rörelse, tryck
på någon av stolens inställningsknappar eller
minnesknappar så stannar stolen.
Ett överbelastningsskydd utlöses om någon
stol blockeras. Om det händer, slå av tänd2
3
Endast om bilen är utrustad med elmanövrerad stol med minne och elektriskt infällbara backspeglar.
Denna inställning påverkar inte inställningar som har lagrats med den elmanövrerade stolens minnesfunktion.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
95
04 Interiör
Framstolar
VARNING
Klämrisk. Se till att barn inte leker med reglagen.
Kontrollera att inga föremål finns framför,
bakom eller under stolen vid inställning.
Försäkra dig om att ingen av passagerarna
i baksätet kan komma i kläm.
04
96
04 Interiör
Framstolar – Executive
Komfortstolar fram
Massage
Inställning av svank
Massage
Knapp för aktivering av massage.
Hård massage
Svank
Mjuk massage
Vardera framstol har massage i ryggstödet.
Massagen utförs av luftkuddar som kan massera antingen med hård eller med mjuk inställning. Då en av inställningarna är vald utförs
massagen enligt cykeln: massage 6 minuter –
paus 4 minuter – massage 6 minuter o.s.v.
Då knappen står i mittläget, eller när fjärrsnyckeln är i läge 0, är massagen inte aktiverad.
G030229
G030180
G030183
04
Knapp för inställning av svank.
Svankstödet ställs in med samma luftkuddar
som används till massagen. Justeringen går att
göra steglöst i både djup- och höjdled med
hjälp av manöverknappen, se bild ovan.
Svankstödet kan ställas in då massagen inte är
aktiv.
Ett minne kommer ihåg svankstödets inställning när massagen avbryts eller när trycket i
luftkuddarna har avtagit, t.ex. efter en längre
tids parkering.
97
04 Interiör
Kupébelysning
Läslampor och kupébelysning
ningen kan även aktiveras inom 10 minuter
efter det att:
Bakre takbelysning
• motorn stängts av och tändningen är i
läge 0
• bilen har låsts upp men motorn har inte
startats
Därefter släcks den automatiskt.
Främre takbelysning
G026960
G027153
Läslamporna fram tänds eller släcks med ett
tryck på respektive knapp i takkonsolen.
04
Reglage i takkonsolen för främre läslampor och
kupébelysning.
Läslampa vänster fram
Kupébelysning
Läslampa höger fram
Kupébelysningen1 tänds med ett kort tryck på
knapp (2), samtidigt aktiveras belysningsautomatiken, se sidan 99. Kupébelysningen
släcks med ett kort tryck på knapp (2).
All belysning i kupén kan tändas i tändningsläge I och II samt när motorn är igång. Belys-
1
98
Instegsbelysningen följer kupébelysningen.
Läslampor bak
Läslampa vänster bak, på/av
Läslampa höger bak, på/av
Lamporna tänds eller släcks med ett tryck på
respektive knapp.
I bilar med sjusits finns läslampor även för den
tredje stolsraden.
Instegbelysning
Instegsbelysningen (och kupébelysningen)
tänds respektive släcks när en sidodörr öppnas eller stängs.
04 Interiör
Kupébelysning
Belysning lastutrymme
Belysningsautomatik
Lastutrymmet har en lampa på insidan av bakluckan.
Automatiken kan kopplas bort genom att
knapp (2), se sidan 98, hålls in i mer än 3 sekunder. Ett kort tryck på knappen kopplar åter in
automatiken.
Den bakre lampan i kupén och lampan i bakluckan tänds respektive släcks då bakluckan
öppnas eller stängs.
Handskfacksbelysning
När automatiken är aktiverad tänds kupébelysningen automatiskt2 och lyser i 30 sekunder
om:
Handskfacksbelysningen tänds respektive
släcks när luckan öppnas eller stängs.
• bilen låses upp med nyckel eller fjärrnyckel
• motorn stängts av och nyckeln vridits till
04
läge 0.
Make up-spegel*
Kupébelysningen tänds och lyser i 10 minuter
om någon av dörrarna är öppen och kupébelysningen inte stängts av.
Kupébelysningen släcks när:
• motorn startar
• bilen låses med nyckel eller fjärrnyckel.
G027045
De inprogrammerade tiderna, 30 sekunder
respektive 10 minuter, kan ändras av en Volvoverkstad.
Lampan tänds automatiskt då locket lyfts upp.
2
Funktionen är ljusberoende och aktiveras enbart när det är mörkt.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
99
04 Interiör
Förvaringsplatser i kupén
Förvaringsplatser
04
100
04 Interiör
Förvaringsplatser i kupén
Förvaringsfack i tredje stolsraden
Pennfack
Handskfack
Förvaringsfack och mugghållare
Biljettklämma
Handskfack
Avställningsplats i mittkonsolen
Mugghållare för baksätespassagerare
ATTENTION
Pakjdskdl ioiuip kjöpp opoodidåuswi
Förvaringsficka (även i framkanten på
framstolarnas sittdynor)
AIRBAG
MY KEY
L E CTOR
SE
SOUND
ENTER
04
EXIT
MENU
VARNING
Se till att inga hårda, skarpa eller tunga föremål ligger eller sticker ut så att de kan
orsaka personskador vid en kraftig
inbromsning.
I mittkonsolen finns ett fack för pennor.
80
G027025
G027030
Bärkassehållare
I handskfacket har du möjlighet att förvara t.ex.
bilens instruktionsbok, kartor, pennor och bensinkort.
Spänn alltid fast stora och tunga saker med
säkerhetsbältet eller lastsäkringsband.
101
04 Interiör
Förvaringsplatser i kupén
Kavajhållare
Askkopp för baksätespassagerare*
Mugghållare/flaskhållare för
baksätespassagerare
Kavajhållaren är endast avsedd för lättare
plagg.
Öppna askkoppen genom att dra luckans överkant utåt.
Dra i insatsens nederkant för att öppna.
För att tömma den:
Mugghållarinsatsen kan tas bort:
1. Öppna askkoppen.
–
2. Tryck luckan nedåt och tippa bakåt.
3. Lyft sedan ut den.
102
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
G027063
G027018
G027028
04
Lossa de två clipsen så kan hållaren
användas som flaskhållare för stora flaskor.
04 Interiör
Förvaringsplatser i kupén
Avställningsplats i mittkonsolen
Förvaringsfack och mugghållare
(sjusitsig bil)
Mugghållare
Förvaringsfacken kan användas för t.ex. cdskivor och böcker.
I mittkonsolen finns en avställningsplats för
t.ex. mat och dryck. Armstödet kan fällas bakåt
och på så vis bli ett "bord" för passagerarna i
baksätet.
G027020
G027019
G027040
04
Mugghållare för de åkande i framsätet.
Askkopp*
–
Lyft ut insatsen för att tömma askkoppen.
Under avställningsplatsen finns ett förvaringsfack, t.ex. för cd-skivor.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
103
04 Interiör
Förvaringsplatser i kupén
Förvaringsfack i tredje stolsraden
(sjusitsig bil)
G027026
04
Förvaringsfacken kan användas för pennor och
diverse småsaker.
104
04 Interiör
Förvaringsplatser i kupén - Executive
Kylbox
G027068
04
Under framsätets uppfällbara armstöd finns en
kylbox. Justera kylnivån med knappen (se bild).
Boxen fungerar när motorn går eller i nyckelläge II.
VARNING
Förvara flaskorna väl förslutna i kylboxen
och se till att luckan är stängd under färd.
105
04 Interiör
Baksäte
Baksäten – andra raden (sjusitsig bil)
Skjutbar stol (sjusitsig bil)
Borttagning av mittkonsolens bakre
del
Framfällning av ryggstöd för insteg i
bilen
Lyft handtaget (1) uppåt och skjut samtidigt
stolen framåt. Gör omvänt för att föra tillbaka
stolen i sitt ursprungsläge.
Längdjustering av stol
Lyft bygeln (2) för att föra stolen framåt eller
bakåt.
106
Mittstolen i andra stolsraden går att skjuta fram
längre än de andra stolarna. Med stolen i framskjutet läge förbättras kontakten mellan barn
på integrerad barnkudde och personer i framsätet.
Lyft bygeln (A) för att föra stolen framåt eller
bakåt.
G028445
G027033
G027027
04
För att kunna skjuta fram mittstolen i andra
stolsraden måste mittkonsolen först tas bort.
1. Ta bort mittkonsolens bakre del genom att
dra spärren rakt ut, enligt bilden ovan.
2. Lyft sedan bort konsolen.
04 Interiör
Baksäte
Nackskydd i baksätet – mittstol
VARNING
Den lägsta positionen ska enbart användas
när stolens ryggstöd ska fällas ned eller när
ingen sitter på denna plats.
Efter uppfällning av stolarna i andra och
tredje raden är det nödvändigt att försäkra
sig om att stolarnas ryggstöd gått i låsning.
Annars kan stolarnas skyddssystem utebli.
OBS
04
G027015
Det går inte att ta bort nackskyddet helt.
Nackskyddet på mittplatsen kan regleras i fyra
höjdlägen. Skjut nackskyddet uppåt efter
behov.
–
För att få ner skyddet igen måste knappen
vid det högra röret tryckas in samtidigt som
nackskyddet trycks ner försiktigt. Se bild.
107
04 Interiör
Lastning
Allmänt
Lastförmågan beror på bilens tjänstevikt. Summan av passagerares vikt och samtliga tillval
reducerar bilens lastförmåga med motsvarande vikt. För utförlig information om vikter, se
sidan 272.
VARNING
04
Bilens köregenskaper förändras beroende
på hur tungt lastad bilen är och hur lasten är
placerad.
Last på taket
Användning av lasthållare
För att undvika skador på bilen och för att
uppnå största möjliga säkerhet vid färd,
rekommenderas de lasthållare som Volvo har
utvecklat.
Följ noggrant den monteringsanvisning som
bifogas lasthållaren.
• Kontrollera regelbundet att lasthållarna
och lasten sitter ordentligt fast. Surra lasten väl med lastband.
• Fördela lasten jämnt över lasthållarna.
Lägg den tyngsta lasten underst.
• Bilens vindfång och därmed bränsleförbrukningen ökar med lastens storlek.
108
• Kör mjukt. Undvik häftiga accelerationer,
hårda inbromsningar och hård kurvtagning.
VARNING
Lasta högst 100 kg på taket inklusive lasthållare och eventuell takbox. Bilens tyngdpunkt och köregenskaper förändras vid
lastning på taket.
04 Interiör
Lastutrymme
Förlängning lastutrymme – stolrad 2
VIKTIGT
När ryggstödet ska fällas får det inte finnas
något föremål i baksätet. Säkerhetsbältena
får inte heller vara kopplade. Risk finns
annars att det uppstår skada på baksätets
klädsel.
3. Frigör spärren (1) och fäll fram ryggstödet.
Tryck till för att låsa ryggstödet i nedfällt
läge.
VARNING
Av säkerhetsskäl ska inga passagerare sitta
i tredje stolsraden om andra stolsradens
ytterplatsnackskydd är nedfällda.
Förlängning lastutrymme – stolrad 31
VIKTIGT
När ryggstödet ska fällas får det inte finnas
något föremål i baksätet. Säkerhetsbältena
får inte heller vara kopplade. Risk finns
annars att det uppstår skada på baksätets
klädsel.
Skjut fram andra stolraden till dess främsta
läge – se sidan 94.
Lyft handtaget uppåt.
04
Skjut in sittdynan till dess bakersta läge.
Fäll in lastöglorna på höger och vänster
sida så att de inte skadas när ryggstöden
fälls fram.
Fäll fram ryggstödet. (Nackskyddet fälls in
automatiskt då ryggstödet fälls fram).
Återställning av stolrad 3
1. Ställ stolarna i det bakersta läget1.
G027016
G027022
1. Fäll upp ryggstödet till normalt läge.
2. Ta tag i öglan och dra ut sittdynan tills ett
"klick"-ljud hörs.
3. Fäll upp nackskyddet.
> Sätet kan nu användas.
2. Fäll ner nackskydden.
1
Endast 7-sitsig bil
109
04 Interiör
Lastutrymme
Allmänt
Tänk på att ett föremål som väger 20 kg, vid en
frontalkrock i en hastighet av 50 km/h, motsvarar en krockvikt av 1000 kg.
Öppna bakluckan
För information om hur bakluckan öppnas – se
sidan 122.
Tänk på följande när du lastar:
• Lasta inte för tung last längst fram mot
Lastning i lastutrymmet
framstolarna. Då trycks det nedfällda ryggstödet ned onödigt hårt.
• Placera lasten intill ryggstödet.
• Placera tung last så lågt som möjligt.
• Placera bred last på var sin sida av del-
04
ningen i ryggstödet.
• Skydda skarpa kanter med något mjukt.
• Spänn fast lasten med fästband vid bilens
lastöglor.
• Lasta aldrig ovanför ryggstödet utan lastG027031
förskjutningsnät.
Säkerhetsbälten och krockkuddar ger förare
och passagerare ett gott skydd, framförallt vid
kollisioner framifrån. Du måste också tänka på
att skydda dig från skador bakifrån. Vid lastning bör du tänka på att föremål i lastutrymmet,
om de inte är tillräckligt förankrade och rätt lastade, vid en kollision eller häftig inbromsning,
med stor hastighet och kraft kan föras framåt
och orsaka allvarliga skador.
110
VARNING
Bilens köregenskaper förändras beroende
på bilens tjänstevikt och hur tungt lastad
bilen är.
VARNING
Lasta aldrig ovanför ryggstöden! Om du gör
det kan lasten kastas framåt vid en häftig
inbromsning eller kollision och allvarligt
skada dig eller dina passagerare. Tänk
också på att alltid förankra (binda fast) lasten ordentligt.
Med baksätets ryggstöd nedfällt får bilen
inte lastas högre än 50 mm under ovankanten av bakre passagerardörrarnas fönster.
Lämna också 10 cm fritt utrymme från fönstren och inåt. Annars kan skyddseffekten
av krockgardinen som finns dold innanför
bilens innertak utebli.
Förankra alltid lasten. Vid en hård inbromsning kan den annars förskjutas och skada
personer i bilen.
Stanna motorn och dra åt parkeringsbromsen då du lastar eller lossar långa föremål! I ogynnsamma fall kan du annars med
lasten komma åt växelspaken eller växelväljaren och därigenom föra den till något
körläge och då kan bilen rulla iväg.
04 Interiör
Lastutrymme
Skyddsnät
Ditsättning av skyddsnät
Gäller endast sjusitsig bil:
1. Se till att nätet ligger framför sidopanelens
armstöd vid inspänning.
2. Spänn åt skyddsnätet med dragbanden.
Hopvikning av skyddsnät
G027058
04
Skyddsnätet hindrar bagage och last från att
åka fram i kupén vid kraftiga inbromsningar.
Om bilen är försedd med insynsskydd, lyft bort
det innan skyddsnätet monteras.
Nätet är tillverkat av stark nylonväv och kan
fästas på två olika sätt:
1. Haka fast den övre stången i främre eller
bakre takfästet.
• Bakom ryggstödet i baksätet
• Bakom framstolarna, om baksätet är ned-
2. Haka fast den andra änden av stången i
takfästet på den motsatta sidan.
fällt.
3. Spänn fast skyddsnätets dragband i
öglorna på golvet när nätet är infäst i de
bakre takfästena.
4. Använd öglorna i stolens glidskena när
nätet är infäst i de främre takfästena.
Skyddsnätet kan vikas ihop och placeras
under golvet i lastutrymmet (gäller femsitsig
bil).
–
Tryck på knapparna (1) i lastnätets gångjärn för att frigöra gångjärnen och vik ihop
nätet.
``
111
04 Interiör
Lastutrymme
Gör så här för att sätta dit skyddsgallret:
VARNING
Det är nödvändigt att försäkra sig om att
skyddsnätets övre infästningar är rätt monterade och att dragbanden är säkert fastsatta.
Skadade nät får inte användas.
1. Lyft in skyddsgallret genom bakluckan
eller genom någon av bakdörrarna (fäll i så
fall ned den andra sätesraden först).
2. För in skyddsgallrets ena fäste i motsvarande fäste ovanför bakdörren bakom andra
stolsraden.
Skyddsgaller i stål*
5. För in fästbygeln underifrån genom det
nedre fästet i skyddsgallret, som bilden
visar.
6. Sätt dit fjädern på fästbygeln och skruva dit
ratten.
7. Sätt fast fästbygelns krok i lastförankringsöglan och dra åt ratten tills fästbygeln
greppar om lastförankringsöglan.
8. Gör motsvarande på andra sidan.
04
9. Dra åt de båda fästbyglarna växelvis.
10. Sätt dit skyddshattar på gängorna ovanför
rattarna.
Skyddsgallret i lastutrymmet hindrar last eller
husdjur från att åka fram i kupén vid kraftiga
inbromsningar.
Skyddsgallret måste alltid, av säkerhetsskäl,
fästas och förankras på rätt sätt.
112
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
G027057
G027056
VARNING
3. Placera skyddsgallrets fäste i den främre
positionen i fästet.
4. Placera skyddsgallrets andra fäste i motsvarande fäste över den andra bakdörren
och för fram det i den främre positionen.
Gäller sjusitsig bil: Av säkerhetsskäl ska
inga passagerare sitta på tredje sätesraden
om lastgallret är placerat bakom andra
sätesraden.
04 Interiör
Lastutrymme
Eluttag i lastutrymme
OBS
Tänk på att användning av eluttaget med
motorn avslagen medför risk för urladdning
av bilens startbatteri.
OBS
Kompressorn för provisorisk däcktätning är
provad och godkänd av Volvo. För information om användning av Volvos rekommenderade provisoriska däcktätning (TMK), se
sidan 179.
Dra ut insynsskyddet, dra det över bagaget och
haka fast det i hålen på de bakre stolparna i
bagagerummet.
Borttagning av insynsskyddet
Tryck insynsskyddets ändstycke inåt, dra
uppåt och lossa det. Vid ditsättning tryck ned
insynsskyddets ändstycken i hållarna.
VARNING
Lägg inga föremål på insynsskyddet. De kan
skada passagerarna vid t.ex. inbromsning
eller undanmanöver.
04
Insynsskydd*
Bärkassehållare*
Fäll ned locket, när du vill använda eluttaget.
Eluttaget fungerar oberoende av om tändningen är påslagen eller inte.
Om tändningen slås av och en förbrukare med
högre strömförbrukning än 0,1 A är ansluten till
eluttaget, får du ett varningsmeddelande i displayen.
VIKTIGT
Max. strömuttag är 10 A (120 W).
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
113
04 Interiör
Lastutrymme
Fäll upp luckan i lastutrymmet. Häng eller
spänn fast dina matkassar med hjälp av spännband eller hållare.
OBS
Vissa produkter i förbandsväskan är försedda med bäst före datum, dessa bör
bytas ut innan detta datum passerats.
Lastrumsfack, innehåll
Öppna facket i lastrumsgolvet (femsitsig
bil)
–
Lyft upp luckan i lastrumsgolvet.
Om bilen är försedd med bärkassehållare:
04
–
Lyft luckan, lossa spännbanden till bärkassehållaren.
Öppna facket i lastrumsgolvet (sjusitsig
bil)
–
Lyft upp luckan.
Om bilen är försedd med bärkassehållare:
–
Placering av förbandslåda i femsitsig bil.
Placering av förbandslåda i sjusitsig bil.
Under lastrumsgolvet finns följande:
•
•
•
•
114
Varningstriangel*
Verktygspåse
Förbandsväska*
Domkraft (alternativ plats)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Fäll upp den övre luckan, lossa spännbanden till ev. bärkassehållare och fäll upp den
undre luckan.
VIKTIGT
Tänk på att inte lägga något i utrymmet där
dynorna fälls in. Dynor och stolsmekanismer kan skadas.
04 Interiör
04
115
Fjärrnyckel – nyckel med fjärrkontroll...................................................
Låsning och upplåsning........................................................................
Barnsäkerhetsspärr...............................................................................
Larm*.....................................................................................................
116
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
118
120
124
125
LÅS OCH LARM
05 Lås och larm
Fjärrnyckel – nyckel med fjärrkontroll
Nycklar – Elektronisk startspärr
Nyckelbladens unika kod finns hos auktoriserade Volvoverkstäder, vilka rekommenderas
vid beställning av nya nyckelblad.
Fjärrkontrollfunktioner
Maximalt sex fjärrnycklar till en och samma bil
kan programmeras och användas.
Elektronisk startspärr
05
Fjärrnyckel. Nyckel till alla lås.
Bilen levereras med två fjärrnycklar – de är
hopfällbara och försedda med inbyggd fjärrkontroll.
Förlust av nyckel
Om du förlorar någon av dina fjärrnycklar
rekommenderas du ta med alla bilens övriga
nycklar till en auktoriserad Volvoverkstad. I
stöldförebyggande syfte måste den förlorade
nyckelns kod raderas ur systemet. De andra
nycklarna måste vid samma tillfälle på nytt
kodas in i systemet.
118
OBS
G027013
G030177
Nycklarna är försedda med kodade chips. Den
koden måste stämma överens med läsaren i
startlåset. Bilen kan endast startas om rätt
nyckel med korrekt kod används.
Nyckelbladet på fjärrnyckeln måste vara
helt utfällt (enligt bilden) vid start av bilen.
Annars finns risk för att startspärrfunktionen
hindrar bilen från att starta.
Upplåsning
–
Startnycklar och elektronisk startspärr
Fjärrnyckeln ska inte hänga ihop med andra
nycklar eller metallföremål på samma nyckelknippa. Den elektroniska startspärren kan då
aktiveras av misstag och bilen går inte att
starta.
Ett tryck på knappen låser upp samtliga
dörrar, bakluckan och luckan vid tanklocket.
Baklucka
–
Ett tryck på knappen låser upp bakluckan.
Panikfunktion
Panikfunktionen kan användas för att i nödfall
söka omgivningens uppmärksamhet. Om den
röda knappen hålls intryckt i minst 3 sekunder
eller trycks in 2 gånger under samma tidsrymd,
aktiveras blinkers och signalhorn. Paniklarmet
stängs av med vilken som helst av knapparna
05 Lås och larm
Fjärrnyckel – nyckel med fjärrkontroll
på fjärrnyckeln eller automatiskt efter
25 sekunder.
Byte av fjärrnyckelns batteri
Trygghetsbelysning
Gör så här när du närmar dig din bil:
–
Tryck på fjärrnyckelns gula knapp.
Nu tänds innerbelysningen, positions-/parkeringsljuset, nummerskyltsbelysningen och lamporna* i de yttre backspeglarna. Även belysning på ev. tillkopplad släpvagn tänds. Dessa
lampor förblir tända i 30, 60 eller 90 sekunder.
Lämplig tidsinställning kan göras på verkstad –
en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
05
För att släcka trygghetsbelysningen:
–
Tryck på den gula knappen en gång till.
Låsning
Med knappen låser man samtliga dörrar, baklucka och tanklock. För tanklocket finns en fördröjning om ca 10 minuter.
Hopfällning/öppning nyckel
Man kan fälla ihop fjärrnyckeln genom att
trycka på knappen och samtidigt vika in nyckelbladdelen i knappsatsen.
Den hopfällda nyckeln fälls ut automatiskt vid
ett tryck på knappen.
Om låsen vid upprepade tillfällen inte reagerar
på signal från fjärrnyckeln vid normalt avstånd,
bör batteriet bytas.
1. Ta loss locket genom att försiktigt bända
upp det i bakkant med en liten mejsel.
2. Byt batteriet (typ CR 2032, 3 V) – lägg plussidan uppåt. Undvik att vidröra batteriet
och dess kontaktytor med fingrarna.
3. Sätt tillbaka locket. Se till att gummipackningen ligger rätt och inte skadas, så att
vatten inte kan tränga in.
4. Lämna batteriet till din Volvoverkstad så att
det blir omhändertaget på ett miljöanpassat sätt.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
119
05 Lås och larm
Låsning och upplåsning
Från utsidan
VARNING
Automatisk låsning
Var uppmärksam på risken för att bli inlåst i
bilen då den låses utifrån med fjärrnyckeln –
det går därefter inte att öppna några dörrar
inifrån med dörreglagen. Läs mer om det i
avsnitt "Blockerat låsläge" längre fram.
För bilar med larm, se sidan 125.
05
Fjärrnyckeln låser/låser upp samtliga dörrar
och bakluckan samtidigt.
Tanklockets täcklucka går att öppna när bilen
är olåst. Den är fortsatt olåst i 10 minuter efter
det att bilen har låsts – detta för att möjliggöra
bränslepåfyllning med låst och larmad bil.
OBS
Bilen går att låsa även om en dörr eller bakluckan är öppen1 – när dörren/bakluckan
sedan stängs finns risk att nycklarna blir
inlåsta.
1
120
Om ingen av dörrarna eller bakluckan öppnats
inom 2 minuter efter upplåsning med fjärrnyckeln, låses automatiskt alla lås igen. Denna
funktion minskar risken att bilen oavsiktligt
lämnas olåst.
G029646
G026963
Automatisk återlåsning
Ej på alla marknader.
Automatisk låsning aktiveras och deaktiveras
från förardörrens reglagepanel. Funktionen
innebär att dörrarna låses automatiskt när
bilens hastighet överstiger 7 km/h. De förblir
låsta tills någon dörr öppnas från insidan eller
om alla dörrarna låses upp från reglagepanelen.
Aktivering/deaktivering
Fjärrnyckeln ska vara i nyckelläge I eller II, se
sidan 138.
05 Lås och larm
Låsning och upplåsning
• Tryck på vänster rattspaks READ-knapp
Handskfack
Baklucka
för att kvittera eventuella meddelanden i
displayen.
• Håll in knappen för centrallåsning tills ett
nytt meddelande för låsstatus visas i displayen.
Meddelandet AUT. LÅS PÅ (bilen låses också
när bilen rör sig) respektive AUT. LÅS AV visas
i displayen.
ATTENTION
Pakjdskdl ioiuip kjöpp opoodidåuswi
AIRBAG
MY KEY
L E CTOR
SE
SOUND
Från insidan
ENTER
EXIT
G028485
80
G027025
MENU
05
G029646
Handskfacket kan låsas med fjärrnyckelns
nyckelblad.
Från reglagepanelen i förardörren (eller passagerardörren) kan samtliga sidodörrar och bakluckan låsas eller låsas upp samtidigt.
Med fjärrnyckeln kan bakluckan ensam avlarmas och låsas upp.
1. Tryck på fjärrnyckelns
-knapp – luckan
låses upp och kan därefter öppnas.
> Larmets* nivå- och rörelsesensorer
samt sensorn för öppning av baklucka
kopplas bort. Dörrarna förblir fortsatt
låsta och larmade.
2. Om alla dörrar är fortsatt låsta då bakluckan åter stängs, förblir luckan olåst och
olarmad efter stängning. Övriga dörrar är
fortsatt larmade och låsta som tidigare.
Alla dörrar kan låsas med låsknappen på reglagepanelen vid respektive dörr.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
121
05 Lås och larm
Låsning och upplåsning
OBS
Om
-knappen används för att låsa upp
bakluckan utan att den öppnas, återlåses
luckan automatiskt efter ca 2 minuter.
Öppna bakluckan
Blockerat låsläge*2
Blockerat låsläge aktiveras från utsidan med
fjärrnyckelns LOCK-knapp eller genom att låsa
förardörren med nyckelbladet och inträder
med 10–25 sekunders fördröjning efter att
dörrarna har låsts. Alla dörrar måste vara
stängda innan Blockerat låsläge aktiveras.
Bilen kan endast låsas upp med fjärrnyckelns
UNLOCK-knapp vid Blockerat låsläge. Förardörren kan även låsas upp manuellt med nyckelbladet.
05
Knapp för tillfällig avstängning Blockerat låsläge.
VARNING
G027005
Lämna inte kvar någon i bilen utan att först
deaktivera funktionen Blockerat låsläge för
att inte riskera att någon blir inlåst.
1. Bakluckan öppnas genom att dra ner dess
handtag som bilden visar.
2. Baklämmen fälls ner genom att lyfta dess
handtag uppåt.
2
122
Tillfällig deaktivering
Blockerat låsläge innebär att dörrarnas öppningshandtag i kupén är mekaniskt frikopplade
– dörrarna kan därför inte öppnas från insidan.
G027230
3. För att låsa och larma även bakluckan –
tryck på fjärrnyckelns LOCK-knapp.
Ej på alla marknader och endast i kombination med Larm.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Om någon vill stanna kvar i bilen och dörrarna
måste låsas från utsidan, kan funktionen
Blockerat låsläge tillfälligt stängas av.
1. Sätt fjärrnyckeln i startlåset, vrid den till
nyckelläge II och sedan tillbaka till läge I
eller 0.
2. Tryck på knappen. Observera att Larmets* rörelse- och lutningssensorer stängs
av samtidigt, se sidan 126.
Lampan i knappen lyser tills bilen låses med
fjärrnyckeln. Displayen visar ett meddelande så
länge fjärrnyckeln sitter kvar i startlåset.
05 Lås och larm
Låsning och upplåsning
Nästa gång motorn startas, nollställs systemet
och sedan är Blockerat låsläge samt Larmets
rörelse- och lutningssensorer åter inkopplade.
OBS
•
Tänk på att larmet aktiveras när bilen
låses.
•
Om någon av dörrarna öppnas inifrån,
utlöses larmet.
05
123
05 Lås och larm
Barnsäkerhetsspärr
Manuell barnsäkerhetsspärr –
bakdörrar
Elektrisk barnsäkerhetsspärr –
bakdörrar*
OBS
Så länge barnsäkerhetsspärren är aktiverad
kan bakdörrarna inte öppnas från insidan.
Reglagen för barnsäkerhetsspärren sitter i bakkanten av bakdörrarna. Reglagen är endast
åtkomliga när bakdörrarna är öppna.
REAR
AC
G027105
Reglage
G021513
05
Reglage för barnsäkerhetsspärr – vänster
respektive höger bakdörr.
Reglaget i respektive bakdörr ändras genom
att det vrids mellan sina ytterlägen (använd ett
platt metallföremål, exempelvis en skruvmejsel).
Barnsäkert läge – bakdörren kan inte öppnas inifrån: Vrid utåt.
Ej barnsäkert läge – bakdörren kan öppnas
inifrån: Vrid inåt.
124
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Använd knappen i mittkonsolen för att aktivera/
deaktivera barnsäkerhetsspärren i bakdörrarna.
1. Vrid startnyckeln till läge I eller II, se
sidan 138.
2. Tryck på knappen.
När lampan i knappen lyser är de bakre fönsterhissarna och bakdörrarna spärrade.
Ett meddelande visas i displayen, barnsäkerhetsspärren aktiveras/deaktiveras.
05 Lås och larm
Larm*
Larmsystem
Larmindikator
OBS
När larmet är inkopplat övervakar det kontinuerligt alla larmingångar.
Försök inte själv reparera eller förändra
komponenter som ingår i larmsystemet. Alla
sådana försök kan påverka försäkringsvillkoren.
Larmet löser ut om:
• en dörr, motorhuven eller bakluckan öppnas
Inkoppling av larmfunktion
• en icke godkänd nyckel används i start-
–
låset eller om låset utsätts för åverkan
• en rörelse detekteras i passagerarutrymmet (om det är utrustat med rörelsesensor)
• bilen lyfts eller bogseras iväg (om den är
G026963
utrustad med lutningssensor)
• batterikabeln kopplas ifrån
• någon försöker koppla bort sirenen.
OBS
Rörelsesensorerna utlöser larmet vid rörelser i kupén – även luftströmmar registreras.
Därför kan larmet utlösas om bilen lämnas
med fönster eller soltak öppet eller om
kupévärmare används.
För att undvika detta: Stäng fönster/taklucka när bilen lämnas. Om bilens integrerade kupévärmare (eller en portabel elektrisk) ska användas – rikta luftström från
ventilationsmunstycken så att de inte pekar
uppåt i kupén.
VIKTIGT
Larmet är helt inkopplat när bilens körriktningsvisare gjort en lång blinksignal och
dioden på instrumentpanelen blinkar en
gång varannan sekund.
En röd lysdiod på instrumentpanelen visar
larmsystemets status:
• Dioden släckt – Larmet är frånkopplat.
• Dioden blinkar en gång varannan sekund –
Larmet är inkopplat.
•
Dioden blinkar snabbt efter frånkoppling
av larmet och fram tills fjärrnyckeln vridits
till nyckelläge II – Larmet har varit utlöst.
Om ett fel uppstått i larmsystemet visas ett
meddelande i displayen. Kontakta då en verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad
rekommenderas.
Tryck på fjärrnyckelns LOCK-knapp. En
lång blinksignal från bilens körriktningsvisare bekräftar att larmet är inkopplat och att
alla dörrar är låsta.
05
Frånkoppling av larmfunktion
–
Tryck på fjärrnyckelns UNLOCK-knapp.
Två korta blinksignaler från bilens körriktningsvisare bekräftar att larmet är frånkopplat.
> För manuell frånkoppling – se följande
avsnitt "Stänga av utlöst larm".
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
125
05 Lås och larm
Larm*
Automatisk återställning av larm
Funktionen skyddar från att bilen oavsiktligt
lämnas med larmet frånkopplat.
Om ingen av dörrarna eller bakluckan öppnats
inom två minuter efter frånkoppling av larmet
(och bilen har låsts upp med fjärrnyckeln)
kopplas larmet automatiskt in igen. Bilen låses
samtidigt.
Automatisk aktivering av larm
I vissa länder kopplas larmet in efter viss fördröjning efter att förardörren öppnats och
stängts utan att låsning skett.
2. Sätt fjärrnyckeln i startlåset – Larmet deaktiveras.
> Larmindikatorn blinkar snabbt tills fjärrnyckeln vrids till nyckelläge II.
Larmsignaler
Vid larm sker följande:
• En siren ljuder under 25 sekunder eller tills
larmet stängs av. Sirenen har eget batteri
och fungerar oberoende av bilens startbatteri.
• Samtliga körriktningsvisare blinkar i
5 minuter eller tills larmet stängs av.
05
Stänga av utlöst larm
–
Tryck på fjärrnyckelns UNLOCK-knapp
eller sätt den i startlåset.
En bekräftande signal ges genom att körriktningsvisarna avger två korta blinkningar.
Fjärrnyckel ur funktion
Om larmet inte kan stängas av
med fjärrnyckeln – om t.ex.
nyckelns batteri är slut – kan
bilen låsas upp, avlarmas och
motorn startas på följande
sätt:
1. Lås upp förardörren manuellt och öppna
den – Larmet löser ut och sirenen ljuder.
126
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Reducerad larmnivå
För att undvika oavsiktlig aktivering av larmet –
om t.ex. en hund lämnas i låst bil eller vid färd
med biltåg eller bilfärja – stäng tillfälligt av
Rörelse- och lutningssensorerna.
Tillvägagångssättet är detsamma som vid tillfällig urkoppling av Blockerat låsläge – se
sidan 122.
05 Lås och larm
05
127
Allmänt..................................................................................................
Bränslepåfyllning...................................................................................
Start av motor.......................................................................................
Automatväxellåda.................................................................................
Fyrhjulsdrift*..........................................................................................
Bromssystemet.....................................................................................
Stabilitets- och dragkraftssystem*........................................................
Parkeringshjälp*....................................................................................
Blind Spot Information System – BLIS*................................................
Bogsering och bärgning........................................................................
Starthjälp...............................................................................................
Körning med släpvagn..........................................................................
Draganordning*.....................................................................................
Delbar dragkrok*...................................................................................
Anpassning av ljusbild..........................................................................
128
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
130
133
138
140
142
143
145
147
149
152
154
155
157
159
163
START OCH KÖRNING
06 Start och körning
Allmänt
Ekonomisk körning
Att köra ekonomiskt och spara miljön är att
köra förutseende och mjukt samt att anpassa
körsätt och hastighet till den rådande situationen.
• Undvik att köra med öppna fönster.
• Använd inte vinterdäck då vintersäsongen
är över.
• Undvik snabba onödiga accelerationer och
häftiga inbromsningar.
VARNING
Stäng aldrig av motorn vid färd, exempelvis
i nedförslut, detta inaktiverar viktiga system
såsom styr- och bromsservo.
Vadning
Bilen kan köras genom ett vattendjup på högst
40 cm med en hastighet av högst 10 km/h.
Extra försiktighet ska iakttas vid passage av
strömmande vatten.
• Töm bilen på onödiga saker – ju mer last
desto högre bränsleförbrukning.
• Utnyttja motorbroms vid inbromsning, där
så kan ske utan risk för andra trafikanter.
• Kör på högsta möjliga växel, anpassad
efter aktuell trafiksituation och väg – lägre
varvtal ger lägre förbrukning.
06
• Taklast och skidbox ger högre luftmotstånd och höjer bränsleförbrukningen – ta
bort lasthållare som inte används.
• Varmkör inte motorn med tomgångskörning utan kör hellre med lätt belastning så
snart det är möjligt – en kall motor drar mer
bränsle än en varm.
Se mer information och fler råd på sidorna 12
och 279.
OBS
Rengör de elektriska kontakterna för elektrisk motorvärmare och släpvagnskoppling
efter körning i vatten och lera.
VIKTIGT
Låt inte bilen stå med vatten över trösklarna
någon längre stund, det kan orsaka elfel i
bilen.
Vid motorstopp i vatten, prova inte omstart.
Bogsera bilen ur vattnet.
VIKTIGT
Motorskada kan uppstå om vatten kommer
in i luftfiltret.
Vid större djup kan vatten komma in i transmissionen. Då minskar oljornas smörjande
förmåga vilket förkortar livslängden på
dessa system.
Motor, växellåda och kylsystem
Under speciella förhållanden, vid hård körning
i t.ex. brant terräng och varmt klimat, finns risk
för att motor och drivsystem kan överhettas –
särskilt vid tung last.
• Ta bort extraljus som sitter framför grillen
Vid vadning, håll låg hastighet och stanna inte
bilen. När vattnet passerats, tryck lätt på
bromspedalen och kontrollera att full bromsverkan uppnås. Vatten och t.ex. gyttja kan göra
bromsbeläggen våta med fördröjd bromsverkan som resultat.
vid körning i varmt klimat.
• Vid risk för överhettning aktiveras en
inbyggd skyddsfunktion i växellådan som
bl.a. tänder instrumentpanelens gula informationslampa och visar där ett textmeddelande om lämplig åtgärd – följ given
rekommendation.
• Om temperaturvisaren för motorns kylsystem går in i det röda fältet – stanna och låt
motorn gå på tomgång under några
minuter.
130
06 Start och körning
Allmänt
• Vid överhettning kan bilens luftkondition-
Öppen baklucka
ering komma att stängas av temporärt.
• Stäng inte av motorn omedelbart vid stopp
VARNING
efter en hård körning.
Kör inte med öppen baklucka. Giftiga
avgaser kan sugas in i bilen via lastutrymmet.
För kompletterande information om överhettning vid körning med släpfordon – se
sidan 155.
OBS
Det är normalt att motorns kylfläkt arbetar
en stund efter att motorn stängts av.
VIKTIGT
I avsikt att förhindra skada på någon av drivsystemets komponenter kontrolleras växellådans arbetstemperatur. Vid risk för överhettning tänds en varningssymbol på instrumentpanelen kombinerat med ett textmeddelande – Följ då där given rekommendation.
–
Ladda då startbatteriet genom att starta
motorn och låt den sedan gå i minst 15
minuter – batteriet laddas bättre under körning än med motorn på tomgång vid stillastående.
Körning på ojämn väg
Överbelasta inte batteriet
De elektriska funktionerna i bilen belastar batteriet olika mycket. Undvik att ha fjärrnyckeln i
nyckelläge II när motorn är avstängd. Använd
istället läge I – då förbrukas mindre ström.
Observera att 12 V-uttaget i lastutrymmet lämnar ström även när fjärrnyckeln är tagen ur
startlåset.
Var även uppmärksam på olika tillbehör som
belastar det elektriska systemet. Använd inte
funktioner som drar mycket ström när motorn
är avstängd. Exempel på sådana funktioner är:
•
•
•
•
kupéfläkt
vindrutetorkare
ljudanläggning (hög volym)
strålkastare.
Om batterispänningen är låg visar informationsdisplayen texten LÅGT BATTERI
EFFEKTSPARLÄGE. Energisparfunktionen
stänger sedan av eller reducerar vissa funktioner, t.ex. kupéfläkt och/eller ljudanläggning.
Volvo XC90 är främst konstruerad för landsvägskörning men har också goda vägegenskaper på ojämna och dåliga vägar. För att inte
minska bilens livslängd tänk på följande:
• Kör långsamt om vägen är ojämn – då undviks skador på bilens underrede.
• Om marken är lös eller består av torr sand
eller snö är det alltid bäst att hela tiden hålla
bilen i rörelse och undvika att växla. Stanna
inte bilen.
• Om vägen är extremt brant och det finns
risk för att välta – försök aldrig vända bilen
utan backa tillbaka.
06
• Undvik att köra på snedden i lutningar – kör
i lutningens riktning.
OBS
Undvik att köra i branta backar om bränslenivån är låg. Katalysatorn kan skadas om
inte motorn får tillräckligt med bränsle. Vid
körning i extremt branta lutningar, se till att
tanken är mer än halvfylld så riskeras inte
motorstopp.
131
06 Start och körning
Allmänt
Halt väglag
Öva halkkörning under kontrollerade former för
att lära känna bilens reaktioner.
06
132
06 Start och körning
Bränslepåfyllning
G027073
Öppning av tanklucka
Tanklocket finns innanför luckan på höger bakskärm och kan hängas upp på insidan av tankluckan.
Tankluckan går att öppna när bilen är olåst.
06
OBS
Luckan är olåst i tio minuter efter det att
bilen har låsts. Sedan låses den automatiskt.
Nödupplåsning av tanklucka
Manuell upplåsning av tankluckan kan vara
nödvändig när normal öppning inte är möjlig.
Gör då på följande sätt:
133
06 Start och körning
Bränslepåfyllning
Moment 1–3.
1. Lyft upp hörnbiten från golvet i lastutrymmets högra bakre hörn.
06
4. Stick in handen och lokalisera låset. Placeringen är ungefär innanför tankluckans
bakkant.
2. Öppna täckluckan genom att lyfta upp
handtaget och dra det utåt.
5. Dra låskolven försiktigt rakt bakåt – luckan
kan därefter fällas ut.
3. Vik undan isoleringen för att nå luckans
elektriska lås.
Efter tankning kan luckan låsas igen genom att
först stänga den och sedan trycka fram låskolven.
VARNING
Det finns vassa kanter bakom panelen, rör
handen långsamt och försiktigt.
Moment 4–5.
134
06 Start och körning
Bränslepåfyllning
Tanklock
Vid höga yttertemperaturer kan ett visst övertryck uppstå i tanken. Öppna då locket långsamt
OBS
Sätt tillbaka tanklocket efter tankning. Vrid
tills ett eller flera tydliga klick hörs.
Påfyllning av bränsle
Överfyll inte tanken utan avbryt när pumpmunstycket slår ifrån.
OBS
En överfull tank kan vid varmt väder rinna
över.
Bränsle med sämre kvalitet än som anges i
detta kapitel ska inte användas då motoreffekt
och bränsleförbrukning annars kan påverkas
negativt.
Allmänt om bränsle
VARNING
Undvik alltid att inandas bränsleångor och
att få bränslestänk i ögonen.
Vid bränsle i ögonen, ta ut eventuella kontaktlinser och skölj ögonen i rikligt med vatten under minst 15 minuter och sök läkarvård.
Svälj aldrig bränsle. Bränslen som bensin,
bioetanol och blandningar av dessa och
diesel är mycket giftiga och kan orsaka permanenta skador eller dödsfall om de sväljs.
Sök läkarvård omedelbart om bränsle har
svalts.
VARNING
Bränsle som spillts ut på marken kan antändas av avgaserna.
Stäng av bränsledriven värmare innan tankning påbörjas.
Bär aldrig en påslagen mobiltelefon i samband med tankning. Ringsignalen kan
åstadkomma gnistbildning och antända
bensinångorna, vilket i sin tur kan medföra
brand och personskada.
VIKTIGT
Blandning av olika bränsletyper eller
användning av bränsle som inte
rekommenderas upphäver Volvos garantier
samt eventuella kompletterande serviceavtal, detta gäller samtliga motorer. OBS! Det
gäller inte bilar med motorer som är anpassade för att köras på etanolbränsle (E85).
För detaljerad information om bränsleförbrukning, CO2-utsläpp och tankvolym – se
sidan 279.
Bensin
Bensin ska uppfylla normen EN 228. De flesta
motorer kan köras på oktantalen 91, 95 och
98 RON.
• 91 RON ska inte användas till 4-cylindriga
motorer och bör endast användas i undantagsfall för övriga motorer.
06
• 95 RON kan användas vid normal körning.
• 98 RON rekommenderas för maximal prestanda och lägsta bränsleförbrukning.
Vid körning i varmare klimat än +38 °C
rekommenderas högsta möjliga oktantal för
bästa möjliga prestanda och bränsleförbrukning.
135
06 Start och körning
Bränslepåfyllning
VIKTIGT
•
Använd endast blyfri bensin för att inte
skada katalysatorn.
•
Använd inga tillsatser som inte har
rekommenderats av Volvo.
effektiv förbränning, av de skadliga ämnena
(kolväten, koloxid och kväveoxider) med hjälp
av en trevägskatalysator.
Diesel
Diesel ska uppfylla normen EN 590 eller
JIS K2204.
Dieselbränsle kan vid låga temperaturer
(–40 °C till –6 °C) ge en paraffinutfällning vilket
kan leda till startsvårigheter. De större oljebolagen har ett speciellt dieselbränsle som är
avsett för yttertemperaturer kring fryspunkten.
Detta bränsle är mer lättflytande vid låga temperaturer och reducerar risken för paraffinutfällning.
Katalysator
Katalysatorn har till uppgift att rena avgaserna.
Den är placerad i avgasströmmen nära motorn
för att snabbt nå arbetstemperatur. Katalysatorn består av en monolit (keramsten eller
metall) med kanaler. Kanalväggarna är belagda
med platina/rodium/palladium. Metallerna svarar för katalysatorfunktionen, dvs. de påskyndar den kemiska processen utan att förbrukas.
LambdasondTM syremätgivare
06
Lambda-sonden är en del i ett reglersystem,
som har till uppgift att minska utsläppen och
att förbättra utnyttjandet av bränslet.
En syremätgivare övervakar syreinnehållet i de
avgaser som lämnar motorn. Mätvärdet från
avgasanalysen matas in i ett elektroniksystem,
som kontinuerligt styr insprutningsventilerna.
Förhållandet mellan det bränsle och den luft
som förs till motorn regleras hela tiden. Regleringen skapar optimala förhållanden för en
1
136
VIKTIGT
Endast bränsle som uppfyller europeisk
dieselstandard får användas.
VIKTIGT
Dieselliknande bränslen som inte ska
användas: specialtillsatser, Marine Diesel
Fuel, eldningsolja, RME1 (vegetabilisk oljemetylester) och vegetabilisk olja. Dessa
bränslen uppfyller inte kraven enligt Volvos
rekommendation och ger ökat slitage och
motorskador som inte täcks av Volvos
garantier.
Dieselmotorer är känsliga för föroreningar som
t.ex. för hög mängd svavelpartiklar. Använd
endast dieselbränslen från välkända tillverkare.
Fyll aldrig på diesel med tveksam kvalitet.
Dieselbränsle kan innehålla en viss mängd RME, ytterligare mängd får inte tillsättas.
VIKTIGT
Använd särskilt vinterbränsle under den
kalla årstiden.
Risken för kondensvatten i tanken minskar om
tanken hålls välfylld. Se till att det är rent runt
påfyllningsröret vid tankning. Undvik spill på
lackerade ytor. Tvätta med tvål och vatten vid
spill.
VIKTIGT
Svavelhalten får vara maximalt 50 ppm.
Bränslestopp
Bränslesystemets konstruktion hos en dieselmotor gör att om bränslet tar slut, kan urluftning på verkstad krävas för återstart efter tankning.
06 Start och körning
Bränslepåfyllning
Efter ett motorstopp på grund av bränslebrist
behöver bränslesystemet en kort stund för att
utföra en kontroll. Gör då så här innan motorn
startas, efter att bränsletanken fyllts med diesel:
Partiklarna i avgaserna samlas i filtret under
normal körning. För att bränna bort partiklarna
och tömma filtret startas en s.k. regenerering.
För detta krävs att motorn har nått normal
arbetstemperatur.
1. Sätt fjärrnyckeln i startlåset och vrid till
nyckelläge II (se sidan 138).
Regenereringen av filtret sker automatiskt och
tar normalt 10–20 minuter. Vid låg medelhastighet kan det ta lite längre tid. Under regenereringen ökar bränsleförbrukningen något.
2. Vänta ca 1 minut.
3. För att starta motorn: Tryck ner bromsoch/eller kopplingspedal och vrid fjärrnyckeln till startläge III.
Avtappning av kondensvatten i
bränslefilter
I bränslefiltret separeras kondensvatten från
bränslet. Kondensvattnet kan i annat fall
orsaka motorstörningar.
Avtappning av bränslefiltret ska göras enligt
serviceintervallerna i Service- och garantiboken eller vid misstanke om att förorenat bränsle
använts.
VIKTIGT
Vissa specialtillsatser avlägsnar vattensepareringen i bränslefiltret.
Dieselpartikelfilter (DPF)
Bakrutevärmaren kan aktiveras automatiskt för
att öka belastningen på motorn under regenerering utan indikering.
Regenerering vid kallt väder
Om bilen ofta körs korta sträckor i kallt väder
når inte motorn normal arbetstemperatur.
Detta innebär att regenerering av dieselpartikelfiltret inte sker och att filtret inte töms.
OBS
En smärre reducering av motoreffekt kan
temporärt förnimmas under regenereringen.
Efter avslutad regenerering raderas meddelandet automatiskt.
Använd parkeringsvärmare* i kallt väder så når
motorn normal arbetstemperatur snabbare.
VIKTIGT
Om filtret fylls helt kan det bli funktionsodugligt. Då blir det svårt att starta motorn
och det finns risk att filtret måste bytas ut.
När filtret har fyllts med partiklar till ca 80 %
tänds den gula informationssymbolen på
instrumentpanelen och meddelandet
SOTFILTER FULLT SE MANUAL visas på
instrumentpanelens display.
06
Starta regenerering av filtret genom att köra
bilen, helst på landsväg eller motorväg, tills
motorn uppnår normal arbetstemperatur. Bilen
bör sedan köras i ytterligare ca 20 minuter.
Dieselbilar kan vara utrustade med ett partikelfilter, vilket medför effektivare avgasrening.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
137
06 Start och körning
Start av motor
Innan motorn startas
–
Start av motor
Ansätt parkeringsbromsen.
VIKTIGT
Automatisk växellåda
–
VARNING
Fjärrnyckeln måste vara i nyckelläge II vid
bogsering.
0 – Låsläge
Rattlåset aktiveras när fjärrnyckeln tas ur startlåset.
Om motorn inte startat efter 3 försök – vänta
3 minuter innan ett nytt försök påbörjas.
Startförmågan ökar om startbatteriet får
återhämta sig.
Växelväljaren i läge P eller N.
Ta aldrig ut fjärrnyckeln ur startlåset under
körning eller när bilen bogseras. Rattlåset
kan aktiveras, vilket gör bilen omöjlig att
styra.
Start- och rattlås
Bensin
–
Vrid fjärrnyckeln till nyckelläge III. Om
motorn inte startar inom 5–10 sekunder,
släpp nyckeln och gör ett nytt startförsök.
I – Radioläge
Rattlås deaktiverat. Vissa
funktioner kan användas.
Motorns elsystem är inte
inkopplat.
Diesel
OBS
06
Nyckelbladet på fjärrnyckeln måste vara
helt utfällt vid start av bilen, se sidan 118.
Annars finns risk för att startspärrfunktionen
hindrar bilen från att starta.
OBS
Vid kallstart kan tomgångsvarvtalet vara
märkbart högre än normalt för vissa motortyper. Detta för att så snabbt som möjligt få
upp avgasreningssystemet till normal driftstemperatur, vilket minimerar avgasemissioner och skonar miljön.
138
1. Vrid fjärrnyckeln till nyckelläge II.
En kontrollsymbol i kombinationsinstrumentet visar att förvärmning av motorn
pågår, se sidan 54.
2. Vrid nyckeln till läge III när kontrollsymbolen släcks.
> Startmotorn aktiveras.
II – Körläge
Fjärrnyckelns läge under körning. Hela elsystemet är
inkopplat.
06 Start och körning
Start av motor
Fjärrnycklar och elektronisk startspärr
III – Startläge
Startmotorn aktiveras. Fjärrnyckeln släpps då motorn
startat och fjädrar då automatiskt tillbaka till körläge.
Om nyckeln går trögt att vrida
beror det på att framhjulen
står så att det är spänningar i rattlåset. Vrid då
ratten fram och tillbaka då du vrider nyckeln så
går det lättare.
Fjärrnyckeln ska inte hänga ihop med andra
nycklar eller metallföremål på samma nyckelknippa. Den elektroniska startspärren kan då
aktiveras av misstag.
Rusa aldrig upp motorn i höga varvtal genast
efter en kallstart!
Om motorn inte startar eller misständer ska en
verkstad kontaktas – en Volvoverkstad
rekommenderas.
Autostart (3.2)
Med autostartfunktionen behöver inte fjärrnyckeln hållas i nyckelläge III tills motorn har
startat.
• Vrid nyckeln till startläge och släpp den –
startmotorn arbetar sedan automatiskt
(upp till 10 sekunder) tills motorn har startat.
VARNING
Vrid aldrig fjärrnyckeln till nyckelläge I eller
0 eller dra aldrig fjärrnyckeln ur startlåset
när bilen är i rörelse. Då kan rattlåset aktiveras, vilket gör bilen omöjlig att styra.
Ta alltid ut fjärrnyckeln ur startlåset när bilen
lämnas – särskilt om barn finns ensamma
kvar.
06
OBS
Se till att rattlåset är spärrat när du lämnar
bilen, så minskas risken för stöld.
139
06 Start och körning
Automatväxellåda
Växellägen
Du kan alltid föra väljarspaken fritt framåt eller
bakåt mellan N och D. Övriga lägen har en
spärr som manövreras med spärrtangenten på
växelväljarspaken.
R – Backläge
Bilen måste stå stilla då läge R väljs.
N – Neutralläge
N-läget är neutralläge. Ingen växel är ilagd och
motorn kan startas. Dra åt parkeringsbromsen
då bilen står stilla med väljarspaken i läge N.
Med en tryckning på spärrtangenten kan du
föra spaken framåt eller bakåt mellan lägena N,
R och P.
D – Körläge
G027997
D är det normala körläget. Upp- och nerväxling
mellan växellådans utväxlingar sker automatiskt beroende på gaspådrag och hastighet.
Bilen ska stå stilla då läge D väljs från läge R.
Manuella lägen
Växelväljarspärr
P – Parkeringsläge
Läge P väljs då motorn ska startas eller då bilen
står parkerad.
06
G026990
VIKTIGT
Bilen måste stå stilla då läge P väljs.
Med P-läge är växellådan mekaniskt spärrad.
Dra alltid åt parkeringsbromsen vid parkering.
140
G020237
OBS
Bromspedalen måste tryckas ner för att föra
växelspaken ur P-läget.
För att komma från automatiskt körläge D till
ett manuellt läge, för spaken mot läge M. För
att komma från läge M till automatiskt körläge
D, för spaken mot läge D.
06 Start och körning
Automatväxellåda
På den 5-växlade automatlådan har växlarna 3,
4 och 51 Lock up-funktion (låsta växlar), vilket
ger bättre motorbroms och lägre bränsleförbrukning.
Programmet W kan väljas oavsett växelväljarens läge men fungerar endast när väljaren står
i läge D.
Under färd
Kallstart
Manuellt växelläge kan väljas när som helst
under färden. Den ilagda växeln är låst så länge
man inte väljer en annan växel.
Vid start i låga temperaturer kan växlingarna
ibland kännas hårda. Detta beror på växellådsoljans tröghet vid låga temperaturer. För att
minska motorns avgasutsläpp växlar växellådan upp senare än normalt om motorn startats
vid låga temperaturer.
Om man för växelväljaren till – (minus) växlar
bilen ner ett steg och motorbromsar på samma
gång om man släpper gaspedalen. Om man för
växelväljaren till + (plus) växlar bilen upp ett
steg.
Växel 3 är den högsta växel du kan använda
när du startar.
W – Vinter
Tryck in W-knappen för att koppla
in och ur vinterprogrammet. Symbolen W visas i kombinationsinstrumentet när vinterprogrammet är inkopplat.
Vinterprogrammet startar växellådan på 3:ans
växel för att underlätta att komma iväg i halt
väglag. De lägre växlarna aktiveras endast vid
kick-down när vinterprogrammet är aktiverat.
1
OBS
Beroende på motorns temperatur vid starttillfället är tomgångsvarvtalet vid kallstart
högre än normalt för vissa motortyper.
Adaptivt system
Kick-down
Då gaspedalen trampas helt i botten (förbi det
normala fullgasläget) sker automatiskt en omedelbar nerväxling, s.k. kick-down.
Om gaspedalen släpps ur kick-down-läget,
sker uppväxling automatiskt.
Kick-down används när maximal acceleration
behövs, t.ex. vid en omkörning.
För att förhindra övervarvning är växellådans
styrprogram försett med ett nerväxlingsskydd
som förhindrar kick-down-funktionen.
Kick-downfunktionen kan inte användas i
manuellt växelläge.
Säkerhetssystem
Bilar med automatväxellåda har särskilda
säkerhetssystem:
06
Växellådan styrs med ett s.k. adaptivt system
som kontinuerligt registrerar hur växellådan
beter sig. Systemet känner av varje växling för
optimal växlingskvalitet.
För att kunna ta fjärrnyckeln ur startlåset måste
växelväljaren vara i P-läget. I alla andra lägen
är nyckeln spärrad.
Lock up-funktion
Parkeringsläge (P-läge)
Växlarna har Lock up-funktion (låsta växlar),
vilket ger bättre motorbroms och lägre bränsleförbrukning.
Nyckelspärr – Keylock
Stillastående bil med motorn igång:
–
Håll foten på bromspedalen när växelväljaren förs till annat läge.
På den 6-växlade automatlådan har växlarna 2 och 6 också lock-up.
141
06 Start och körning
Fyrhjulsdrift*
Fyrhjulsdrift – AWD (All Wheel Drive)
Fyrhjulsdriften är alltid inkopplad.
Fyrhjulsdrift innebär att fordonet driver samtidigt på alla fyra hjulen. Kraften fördelas automatiskt mellan fram- och bakhjulen. Ett elektroniskt styrt kopplingssystem fördelar kraften
till det hjulpar som i det aktuella väglaget har
det bästa fästet. Detta för att uppnå bästa möjliga väggrepp och undvika hjulspinn.
Vid normal körning fördelas en större del av
kraften till framhjulen.
Fyrhjulsdrift ökar körsäkerheten i regn, snö och
frosthalka.
06
142
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
06 Start och körning
Bromssystemet
Bromsservo
Om bilen rullar eller bogseras med avstängd
motor måste man trampa ca fem gånger hårdare på bromspedalen jämfört med när motorn
är igång. Om man håller bromspedalen nedtryckt vid start av motorn kan man uppleva att
bromspedalen sjunker. Detta är normalt eftersom bromsservot blir aktivt. När bilen är utrustad med EBA (Emergency Brake Assistance)
kan detta upplevas mer påtagligt.
VARNING
Bromsservon fungerar endast då motorn är
igång.
OBS
Trampa endast en gång hårt och distinkt vid
bromsning med avstängd motor, inte upprepade gånger.
Bromskretsar
Symbolen lyser om en bromskrets
gått sönder.
Om ett fel skulle uppstå i en av kretsarna är det
fortfarande möjligt att bromsa bilen. Bromspedalen tar längre ner och kan kännas mjukare än
normalt. Ett hårdare pedaltryck krävs för att få
normal bromseffekt.
Fukt kan ändra bromsegenskaperna
Bromsdetaljerna blir blöta om man kör i kraftigt
regn, genom vattensamlingar eller när man
tvättar bilen. Bromsbeläggens friktionsegenskaper kan då ändras så att bromseffekten fördröjs.
Trampa lätt på bromspedalen då och då om du
kör längre sträckor i regn eller snöslask, samt
efter start i mycket fuktigt eller kallt väder.
Bromsbeläggen värms upp och vattnet torkar.
Denna åtgärd är också bra att göra innan du
långtidsparkerar bilen under dessa väderleksförhållanden.
Underhåll
För att hålla bilen på en hög nivå vad gäller
trafiksäkerhet, driftsäkerhet och tillförlitlighet
bör Volvos serviceintervaller följas, vilket finns
specificerat i Service- och Garantiboken, se
sidan 196.
VIKTIGT
Kontroll av slitage på bromssystemets komponenter bör göras regelbundet.
Kontakta en verkstad för information om tillvägagångssätt eller låt en verkstad utföra
inspektionen – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Om bromsarna belastas hårt
Vid körning i alperna eller på andra vägar med
motsvarande nivåskillnader belastas bilens
bromsar mycket hårt även om man inte trampar särskilt hårt på bromspedalen.
Eftersom hastigheten dessutom ofta är låg kyls
bromsarna inte så effektivt som vid körning på
slät väg med hög hastighet.
För att inte belasta bromsarna hårdare än nödvändigt, växla ned i nedförsbacke istället för att
använda fotbromsen. Använd samma växel
nedför som du använder uppför. På detta sätt
utnyttjas motorbromsen effektivare och fotbromsen behövs bara korta stunder.
06
Tänk på att körning med släpvagn belastar
bilens bromsar ytterligare.
143
06 Start och körning
Bromssystemet
Låsningsfria bromsar (ABS)
ABS-systemet (Anti-lock Braking
System) hindrar hjulen från att låsa
sig under inbromsning.
På så sätt behålls styrförmågan
och det blir lättare att t.ex. väja för ett hinder.
Efter att motorn startats sker, vid en hastighet
av ca 20 km/h, en kort självtest av ABS-systemet som kan kännas och höras som pulseringar i bromspedalen.
För att maximalt utnyttja ABS-systemet:
1. Trampa ned bromspedalen med full kraft.
Pulseringar känns.
2. Styr bilen i färdriktningen. Släpp inte
pedaltrycket.
06
Öva att bromsa med ABS-systemet på en otrafikerad plats och under olika väderförhållanden.
ABS-symbolen lyser i två sekunder om ett fel
uppstod i ABS-systemet när motorn senast var
igång.
144
Elektronisk bromskraftsfördelning –
EBD
EBD-systemet (Electronic Brakeforce Distribution) är en integrerad del i ABS-systemet. EBDsystemet reglerar bromskraften till bakhjulen
så att det alltid finns bästa möjliga bromskraft
tillgänglig. Pulseringar hörs och känns i bromspedalen när systemet reglerar bromskraften.
VARNING
Om BROMS- och ABS-varningssymbolerna
är tända samtidigt, kan fel ha uppstått i
bromssystemet. Om nivån i bromsvätskebehållaren vid detta tillfälle är normal, kör
försiktigt till närmaste verkstad för kontroll
av bromssystemet – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Om bromsvätskan ligger under MIN-nivå i
bromsvätskebehållaren bör inte bilen köras
vidare utan att bromsvätska fyllts på.
Anledningen till bromsvätskeförlusten
måste kontrolleras.
Bromskraftsförstärkning – EBA
(Emergency Brake Assistance) Vid behov av en
snabb inbromsning fås full bromseffekt omedelbart. Funktionen känner av när en kraftig
inbromsning görs genom att registrera hur
snabbt bromspedalen trampas ner. Fullfölj
inbromsningen utan att lätta på bromspedalen.
Funktionen avbryts när trycket på bromspedalen lättar. Funktionen är hela tiden aktiv. Den
går inte att stänga av.
OBS
När EBA aktiveras sjunker bromspedalen
ner lite längre än vanligt, tryck (håll) ner
bromspedalen så länge det behövs. Släpps
bromspedalen upphör all inbromsning.
06 Start och körning
Stabilitets- och dragkraftssystem*
Allmänt
Reducerat ingrepp
DSTC SPINNREGL. AV betyder att systemets ingrepp reduceras.
Stabilitets- och dragkraftssystemet DSTC
(Dynamic Stability and Traction Control) förbättrar bilens framkomlighet och hjälper föraren att undvika sladd.
2. Håll in RESET (2) tills menyn ändras.
Systemet förblir reducerat tills föraren återaktiverar det eller tills motorn stängs av –
efter nästa motorstart är DSTC tillbaka i
dess normalläge igen.
När systemet arbetar kan ett pulserande ljud
märkas vid bromsning eller gaspådrag. Vid
gaspådrag kan bilen accelerera långsammare
än förväntat.
VARNING
Funktionen begränsar hjulens driv- och bromskraft individuellt för att stabilisera bilen.
Antislirfunktion
Funktionen förhindrar att drivhjulen slirar mot
vägbanan under acceleration.
Dragkraftsfunktion
Funktionen är aktiv i låg fart och överför kraft
från det drivhjul som slirar till det drivhjul som
inte slirar.
Bilens köregenskaper kan förändras om
systemets funktion reduceras.
G028511
Antisladdfunktion
Tumhjul
OBS
RESET-knapp
DSTC PÅ visas några sekunder i displayen
varje gång motorn startas.
Systemets ingrepp vid sladd och gaspådrag
kan delvis deaktiveras.
Ingreppet vid sladd fördröjs då och tillåter därmed mer sladd, vilket ger större frihet vid dynamisk körning. Samtidigt förbättras framkomligheten i djup snö eller sand eftersom gaspådraget inte längre begränsas.
Meddelanden i display
–
Handhavande
1. Vrid tumhjulet (1) tills DSTC-menyn visas.
DSTC PÅ betyder att systemets funktion
är oförändrad.
06
ANTI-SLADD TILLF. AVSTÄNGD betyder att
systemet temporärt har reducerats p.g.a. för
hög bromstemperatur.
Funktionen återaktiveras automatiskt när
bromsarna har svalnat.
ANTI-SLADD SERV. ERFORDRAS betyder
att systemet har stängts av p.g.a. fel.
–
Stanna bilen på en säker plats och stäng
av motorn.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
145
06 Start och körning
Stabilitets- och dragkraftssystem*
> Om meddelandet finns kvar när motorn
startas på nytt – kör till en verkstad. En
auktoriserad Volvoverkstad
rekommenderas.
Symbolen lyser med fast gult sken
Symbol för Varning
Displayen visar samtidigt
TRACTION TILLF. AVSTÄNGD.
Symboler i kombinationsinstrument
DSTC-system
• Indikerar att systemet temporärt har reducerats p.g.a. för hög bromstemperatur.
Automatisk återaktivering av funktionen sker
när bromstemperaturen åter blivit normal.
Symbolen tänds och släcks igen efter
ca 2 sekunder vid motorstart
• Indikerar systemkontroll.
Symbolen blinkar
• Indikerar att systemet arbetar.
Symbolen lyser med fast sken
Displayen visar samtidigt ANTI-SLADD
SERV. ERFORDRAS .
06
• Indikerar fel i DSTC-systemet.
1. Stanna bilen på en säker plats och stäng
av motorn.
2. Starta motorn på nytt.
• Om varningssymbolen slocknar var det ett
tillfälligt indikationsfel och verkstadsbesök
behöver inte göras.
• Om varningssymbolen förblir tänd bör en
verkstad kontrollera systemet – en
auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
146
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
VARNING
Vid normalt körsätt förbättrar DSTC-systemet bilens körsäkerhet, vilket inte skall uppfattas som en möjlighet att öka hastigheten.
Iakttag alltid de normala försiktighetsåtgärderna för säker kurvtagning och körning på
halt underlag.
06 Start och körning
Parkeringshjälp*
Allmänt1
Varianter
Parkeringshjälp finns i två varianter:
Funktion
Vid backning med t.ex. släpvagn eller med
cykelhållare på dragkroken måste systemet
stängas av. I annat fall reagerar sensorerna på
släpet eller cykelhållaren.
Systemet sätts på automatiskt när bilen startas
varvid lampan i strömbrytaren för parkeringshjälp i strömbrytarpanelen tänds.
Parkeringshjälpen bakåt stängs av automatiskt
vid körning med släpvagn om Volvo original
släpvagnskabel används.
• Enbart bakåt
• Både framåt och bakåt
Displayen visar texten PARK. ASSIST
ACTIVE om backväxeln läggs i eller om de
främre sensorerna detekterar något föremål.
Parkeringshjälp framåt och bakåt.
Parkeringshjälpen används som ett hjälpmedel
vid parkering. En signal indikerar avståndet till
det avkända föremålet.
VARNING
Parkeringshjälpen kan aldrig ersätta det
ansvar som föraren själv har vid parkering.
Sensorerna har döda vinklar där föremål inte
kan upptäckas. Var uppmärksam på barn
eller djur som befinner sig nära bilen.
läggs i. Ljudsignalen kommer från de bakre
högtalarna.
Parkeringshjälpen är aktiv vid farter under
15 km/h. Vid högre hastighet deaktiveras
systemet. När hastigheten understiger
10 km/h aktiveras systemet igen.
Ju närmare bilen kommer det bakom- eller
framförvarande föremålet, desto tätare ljuder
signalen. Annat ljud från ljudanläggningen
dämpas automatiskt vid hög volym.
Vid ett avstånd om ca 30 cm är tonen konstant.
Om hinder finns närmare än så bakom eller
framför bilen, växlar tonen mellan vänster och
höger högtalare.
Parkeringshjälp fram
Mätområdet rakt framför bilen är ca 0,8 m.
Ljudsignalen kommer från den främre högtalaren.
Det går inte att kombinera parkeringshjälp fram
med extraljus eftersom sensorerna reagerar på
extraljusen.
Indikering av fel på systemet
Om informationssymbolen lyser
med fast sken och displayen visar
PARK. ASSIST SERV.
ERFORDRAS är parkeringshjälpen ur funktion.
06
Parkeringshjälp bak
Mätområdet rakt bakom bilen är ca 1,5 m. Parkeringshjälpen bakåt aktiveras när backväxeln
1
Beroende på marknad kan systemet Parkeringshjälp vara antingen Standard, Tillval eller Tillbehör.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
147
06 Start och körning
Parkeringshjälp*
Rengöring av sensorer
VIKTIGT
Under vissa omständigheter kan parkeringshjälpsystemet ge falska varningssignaler orsakade av externa ljudkällor som avger
samma ultraljudfrekvenser som systemet
arbetar med.
Exempel på sådana källor är bl.a. signalhorn, våta däck på asfalt, pneumatiska
bromsar, avgasljud från motorcyklar m.m.
G026946
Av/På
Sensorer för parkeringshjälp.
För att sensorerna ska fungera korrekt måste
de rengöras regelbundet med vatten och bilschampo.
06
G027104
OBS
Knappens position i raden kan variera.
Parkeringshjälpen kan stängas av med
knappen i strömbrytarpanelen, lampan i strömbrytaren slocknar. Parkeringshjälpen sätts på
igen med strömbrytaren och lampan tänds.
148
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Smuts, is och snö som täcker sensorerna
kan ge upphov till falska varningssignaler.
06 Start och körning
Blind Spot Information System – BLIS*
Allmänt
BLIS är ett informationssystem som under
vissa förutsättningar hjälper till att göra föraren
uppmärksam på fordon som rör sig i samma
riktning som det egna fordonet i den s.k. döda
vinkeln.
Döda vinklar
Systemet är konstruerat för att fungera optimalt vid körning i tät trafik på flerfiliga vägar.
G020295
BLIS är baserat på digitalkamerateknik. Kamerorna (1) är placerade under de yttre backspeglarna.
Backspegel med BLIS-system.
BLIS-kamera
Indikeringslampa
BLIS-symbol
VARNING
Systemet är ett komplement till, inte en
ersättning för, ett säkert körsätt och användande av backspeglarna. Det kan aldrig
ersätta förarens uppmärksamhet och
ansvar. Ansvaret för att byta fil på ett trafiksäkert sätt ligger alltid på föraren.
När en kamera har upptäckt ett fordon inom
zonen för den döda vinkeln lyser indikeringslampan (2) med fast sken.
OBS
Lampan tänds på den sidan av bilen där
systemet har upptäckt fordonet. Om bilen
skulle bli omkörd på båda sidor samtidigt
tänds båda lamporna.
Döda vinklar som BLIS-kamerorna avser omfatta.
Avstånd A = ca 3,0 m
Avstånd B = ca 9,5 m
06
Rengöring
BLIS ger föraren ett meddelande om något fel
skulle uppstå i systemet. Om t.ex. systemets
kameror är skymda blinkar BLIS-indikeringslampan och instrumentpanelens display visar
ett meddelande. Kontrollera och rengör i
sådana fall linserna. Om nödvändigt kan systemet stängas av tillfälligt genom att trycka på
BLIS-knappen, se sidan 150.
För att fungera optimalt måste BLIS-kameralinserna vara rena. Linserna kan rengöras med
en mjuk trasa eller fuktig svamp. Rengör linserna försiktigt så att de inte repas.
VIKTIGT
Linserna är eluppvärmda för att kunna
smälta bort is eller snö. Om nödvändigt
borsta bort snö från linserna.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
149
06 Start och körning
Blind Spot Information System – BLIS*
När fungerar BLIS
Systemet är aktivt när det egna fordonet körs i
hastigheter över 10 km/h.
vagn utan strålkastare som dras bakom en personbil eller lastbil.
När BLIS deaktiveras slocknar lampan i
knappen och ett textmeddelande visas i displayen i instrumentpanelen.
VARNING
Omkörningar
Systemet är konstruerat för att reagera om du
kör om i en hastighet upp till 10 km/h fortare än
det omkörda fordonet.
Systemet är konstruerat för att reagera om du
blir omkörd av ett fordon som håller upp till
70 km/h högre hastighet än ditt fordon.
VARNING
Systemet reagerar inte för cyklister och
mopedister.
När BLIS aktiveras lyser lampan i knappen, ett
nytt textmeddelande visas i displayen och indikeringslamporna i dörrpanelerna blinkar tre
gånger. Tryck på READ-knappen för att få bort
textmeddelandet. För mer information om
meddelandehantering, se sidan 55.
BLIS-kamerorna har begränsningar liknande det mänskliga ögat, dvs. de ser
sämre i t.ex. kraftigt snöfall, starkt motljus
eller tät dimma.
Aktivera/deaktivera
BLIS systemmeddelande
BLIS fungerar inte i skarpa kurvor.
BLIS fungerar inte när bilen backar.
06
En bred släpvagn kopplad till bilen kan
skymma andra fordon i angränsande körfiler. Det kan orsaka att fordon i detta skuggområde inte kan upptäckas av BLIS.
Dagsljus och mörker
I mörker reagerar systemet på omgivande
bilars strålkastare. Fordon med släckta strålkastare upptäcks inte av systemet. Detta innebär t.ex. att systemet inte reagerar för en släp-
150
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
G026955
I dagsljus reagerar systemet på omgivande
bilars form. Systemet är konstruerat att upptäcka motorfordon såsom bilar, lastbilar,
bussar och motorcyklar.
Systemet kan deaktiveras/aktiveras genom att
trycka på BLIS.
Knapp för aktivering/deaktivering.
BLIS aktiveras när motorn startas. Indikeringslamporna i dörrpanelerna blinkar tre gånger när
BLIS aktiveras.
Text i displayA
Innebörd
BLIS PÅ
BLIS-systemet är
aktiverat.
BLIS SERV.
ERFORDRAS
BLIS ur funktion –
kontakta en verkstad.
06 Start och körning
Blind Spot Information System – BLIS*
BLIS NEDSATT
FUNKTION
Innebörd
Nedsatt funktion i
dataöverföringen
mellan BLIS-systemets kamera och
bilens elsystem.
Kameran återställer
sig själv när dataöverföringen mellan
BLIS-systemets
kamera och bilens
elsystem återgår till
det normala.
BLIS HÖ KAMERA
SKYMD
BLIS VÄ KAMERA
SKYMD
A
Höger kamera
skymd – rengör linsen.
Vänster kamera
skymd – rengör linsen.
BLIS KAMEROR
SKYMDA
En eller båda kameror skymda – rengör
linserna.
BLIS AV
BLIS-systemet är
avstängt.
VIKTIGT
Reparation av BLIS-systemets komponenter får endast utföras av en verkstad – en
auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Begränsningar
Reflex från blank våt vägbana.
I vissa situationer kan BLIS indikeringslampa
lysa trots att inget annat fordon finns i den döda
vinkeln.
OBS
Om BLIS indikeringslampa vid enstaka tillfällen lyser trots att ett annat fordon inte
finns i den döda vinkeln, betyder detta inte
att ett fel uppstått i systemet.
Vid fel på BLIS-systemet visar displayen
texten BLIS SERV. ERFORDRAS.
G018177
Text i displayA
Egen skugga på stor ljus slät yta, t.ex. ljudbarriär
eller vägbeläggning av betong.
06
Här är några exempel på situationer där BLIS
indikeringslampa kan lysa även om inget annat
fordon finns i den döda vinkeln.
Lågt stående sol i kameran.
Meddelanden visas enbart om fjärrnyckeln är i nyckelläge
II (eller om motorn är igång) och BLIS är aktivt (dvs. om
föraren inte har stängt av systemet).
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
151
06 Start och körning
Bogsering och bärgning
Starthjälp
VARNING
Använd ett hjälpbatteri om startbatteriet är så
urladdat att motorn inte kan startas. Bogsera
inte igång bilen, se sidan 154.
Broms- och styrservon fungerar inte när
motorn är avstängd. Man måste trampa ca
fem gånger hårdare på bromspedalen och
styrningen går betydligt tyngre än normalt.
VIKTIGT
Bogsering
Ta reda på den högsta tillåtna hastigheten för
bogsering enligt lag innan bilen bogseras.
Bilen måste alltid bogseras framåt.
1. Lås upp rattlåset så att bilen går att styra
2. För den som bogserar: Kör mjukt.
06
För den som blir bogserad: Håll bogserlinan sträckt hela tiden genom att hålla foten
lätt på bromspedalen, så undviks hårda
ryck.
VARNING
Rattlåset stannar i den position det var när
spänningen bröts. Rattlåset måste vara
upplåst innan bogsering.
Fjärrnyckeln ska vara i nyckelläge II. Ta aldrig fjärrnyckeln ur startlåset under körning
eller när bilen bogseras.
152
Automatisk växellåda
–
För växelväljaren till N-läge och frigör parkeringsbromsen.
Bogsera inte bil med automatisk växellåda i
högre hastighet än 80 km/h och inte längre
sträcka än 80 km.
Bogserögla
Innan bogsering måste bogseröglan skruvas
fast på stötfångaren. Uttag och täcklock för
bogseröglan finns på respektive stötfångares
högra sida.
G028528
Katalysatorn kan skadas om man bogserar
igång bilen.
Bogseröglan finns i verktygspåsen som ligger i
bagageutrymmet.
Gör så här:
1. Lossa underkanten på täcklocket (A) med
en mejsel eller ett mynt.
2. Skruva fast bogseröglan (B).
3. Skruva in öglan ordentligt ända till flänsen
(C). Använd gärna hjulmutternyckeln.
• Efter användning, skruva loss bogseröglan
och sätt tillbaka täcklocket.
06 Start och körning
Bogsering och bärgning
VIKTIGT
På bilar med monterad dragkrok kan inte
bogseröglan fästas i det bakre fästet. Fäst
då bogserlinan i dragkroken. Av den anledningen är det lämpligt att alltid förvara delbar dragkrok i bilen.
Bärgning
Bilen måste alltid bärgas så att hjulen rullar
framåt.
VIKTIGT
•
Fyrhjulsdriven bil (AWD) med upplyft
framvagn ska inte bärgas i högre hastighet än 70 km/h. Den bör inte bärgas
längre sträckor än 50 km.
VARNING
06
Bogseröglan är endast avsedd för bogsering på väg – inte för bärgning. Tillkalla professionell hjälp för bärgning.
153
06 Start och körning
Starthjälp
Start med annat batteri
motor och se till att de båda bilarna inte
vidrör varandra.
4. Sätt fast den röda startkabelns ena
klamma på hjälpbatteriets pluspol (1).
VIKTIGT
G030860
Koppla startkabeln försiktigt för att undvika
kortslutningar med andra komponenter i
motorrummet.
Startbatteriet är monterat bak i bilen (se
sidan 208) men anslutningspunkter finns även
under motorhuven.
06
Om startbatteriet är urladdat kan bilen startas
med ström från ett annat batteri.
Vid starthjälp med annat batteri rekommenderas följande steg för att undvika kortslutning
eller andra skador:
1. Vrid fjärrnyckeln till nyckelläge 0.
2. Kontrollera att hjälpstartbatteriet har spänningen 12 V.
3. Om hjälpstartbatteriet är monterat i en
annan bil – stäng av den hjälpande bilens
154
5. Sätt den röda startkabelns andra klamma
på bilens pluspol (2).
> Ett fjäderbelastat lock över bilens extra
pluspol måste först fällas upp!
VIKTIGT
Rör inte anslutningarna under startförsöket.
Det finns risk för gnistbildning.
11. Ta bort startkablarna i omvänd ordning –
först den svarta och sedan den röda.
> Se till att ingen av den svarta startkabelns klammor kommer i kontakt med
batteriets pluspol eller ansluten klamma
på den röda startkabeln!
VARNING
•
Startbatteriet kan bilda knallgas vilken
är mycket explosiv. En gnista, som kan
bildas om en startkabel ansluts felaktigt, kan räcka för att batteriet ska
explodera.
•
Startbatteriet innehåller svavelsyra som
kan orsaka allvarliga frätskador.
•
Skölj med stora mängder vatten om
svavelsyra kommer i kontakt med ögon,
hud eller kläder. Vid stänk i ögonen –
kontakta omedelbart läkare.
6. Sätt fast den svarta startkabelns ena
klamma på hjälpbatteriets minuspol (3).
7. Sätt den andra klamman på en jordpunkt,
t.ex. en av motorns lyftöglor (4).
8. Kontrollera att startkablarnas klammor
sitter fast ordentligt så att det inte uppstår
gnistor under startförsöket.
9. Starta motorn på "hjälpbilen" och låt den
gå någon minut med högre tomgång än
normalt, ca 1500 varv/minut.
10. Starta motorn i bilen med det urladdade
batteriet.
För mer information om bilens startbatteri, se
sidan 207.
06 Start och körning
Körning med släpvagn
Allmänt
Lastförmågan beror på bilens tjänstevikt. Summan av passagerares vikt och samtliga tillval,
t.ex. dragkrok, reducerar bilens lastförmåga
med motsvarande vikt. För utförlig information
om vikter, se sidan 272.
Om draganordningen monteras av en
auktoriserad Volvoverkstad, levereras bilen
med nödvändig utrustning för körning med
släpvagn.
• Draganordningen på bilen ska vara av godkänd typ.
• Om dragkroken monteras i efterhand, kontrollera med din Volvoåterförsäljare att
bilen är fullt utrustad för släpvagnskörning.
• Lägg lasten i släpvagnen så att trycket på
bilens draganordning följer angivet maximalt kultryck.
• Öka däcktrycket till rekommenderat lufttryck för full last. Däcktrycksdekalens placering, se sidan 173.
• Motorn belastas hårdare än normalt vid
körning med släpvagn.
• Kör inte med tungt släp då bilen är helt ny.
Vänta tills den körts minst 1000 km.
• I långa och branta nedförsbackar belastas
bilens bromsar mycket mer än normalt.
Växla ner till en lägre växel och anpassa
hastigheten.
• Av säkerhetsskäl bör maximalt tillåten
hastighet, för bil med tillkopplat släp, inte
överskridas. Följ gällande bestämmelser
för tillåtna hastigheter och vikter.
Släpvagnsvikter
För information om Volvos tillåtna släpvagnsvikter, se sidan 272.
VARNING
Följ angivna rekommendationer för släpvagnsvikt. Hela ekipaget kan annars bli
svårkontrollerbart vid undanmanövrar och
inbromsningar.
Automatisk växellåda
OBS
En del modeller måste ha en oljekylare för
automatväxellådan vid körning med släpfordon. Kontrollera därför med närmaste
Volvoåterförsäljare vad som gäller just din
bil om dragkrok monteras i efterhand.
Överhettning
Vid körning med släpvagn i kuperad terräng i
varmt klimat kan det finnas risk för överhettning.
• En automatisk växellåda väljer optimal
växel relaterat belastning och motorvarv.
OBS
Angivna högsta tillåtna släpvagnsvikter är
de som Volvo tillåter. Nationella fordonsbestämmelser kan begränsa släpvagnsvikt
och hastighet ytterligare. Dragkrokarna kan
vara certifierade för högre dragvikter än vad
bilen får dra.
• Vid överhettning tänds en varningssymbol
på instrumentpanelen kombinerat med ett
textmeddelande – följ given rekommendation.
06
Branta stigningar
• Spärra inte automatväxellådan med en
högre växel än vad motorn "orkar med" –
det är inte alltid fördelaktigt att köra på hög
växel och lågt motorvarv.
• Håll en låg hastighet vid körning med släpvagn uppför en lång brant stigning.
• Undvik att köra med släpvagn vid stigningar över 12 %.
155
06 Start och körning
Körning med släpvagn
Parkering i backe
1. Tryck ner färdbromsen.
2. Aktivera parkeringsbromsen.
3. För växelväljaren till läge P.
4. Släpp färdbromsen.
• Växelväljaren ska vara i parkeringsläge P
när bil med automatisk växellåda och
påkopplat släp parkeras. Använd alltid parkeringsbromsen.
• Använd stoppklossar för att blockera
hjulen när bil med påkopplat släp parkeras
i backe.
Start i backe
1. Tryck ner färdbromsen.
2. För växelväljaren till körläge D.
3. Frigör parkeringsbromsen.
06
4. Släpp färdbromsen och kör iväg.
Nivåreglering
Om din bil är utrustad med automatisk nivåreglering, har bakvagnen under körning alltid
rätt höjd oavsett last. När bilen står stilla sjunker bakvagnen, vilket är helt normalt. Vid start
med last pumpas nivån upp efter en viss körsträcka.
156
06 Start och körning
Draganordning*
Dragkrok
Släpvagnskabel
Förvaring dragkrok
Om bilen utrustats med delbar dragkrok ska
monteringsanvisningen för fastsättning av den
lösa delen följas noggrant, se sidan 159.
VARNING
Om bilen är försedd med Volvos delbara
dragkrok:
Kontrollera att indikatorfönstret visar
grönt.
Viktigt att kontrollera
• Dragkrokens kula behöver rengöras och
smörjas med fett regelbundet.
OBS
När kulhandske med svängningsdämpare
används skall dragkulan inte smörjas in.
Dragkrokens förvaringsplats.
VIKTIGT
Ta alltid loss dragkroken efter användning
och förvara den på dess bestämda plats i
bilen, ordentligt fastspänd med sin rem.
G014589
•
Följ monteringsanvisningen noggrant.
Den löstagbara delen måste vara låst
med nyckel innan körning påbörjas.
G031114
•
•
Om bilens draganordning har en 13-polig kontakt och släpet har en 7-polig kontakt behövs
en adapter. Använd en adapterkabel som är
godkänd av Volvo. Se till att kabeln inte släpar
i marken.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
06
157
06 Start och körning
Draganordning*
G027109
G026682
G027108
Specifikationer
Mått för fästpunkter (mm)
06
158
Fast eller delbart drag
A
B
C
D
E
F
G
1110
85
1081
541
122
50
354
1
Sidobalk
2
Kulans centrum
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
06 Start och körning
Delbar dragkrok*
1. Ta bort skyddskåpan genom att först
trycka in spärren
och sedan dra kåpan
rakt bakåt
.
2. Kontrollera att mekanismen är i upplåst
läge genom att vrida nyckeln medurs.
G020302
G020301
G017317
Montering dragkrok
3. Kontrollera att indikatorfönstret (3) visar
rött. Om fönstret inte visar rött, tryck in (1)
och vrid låsratten moturs (2) tills ett klick
hörs.
06
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
159
06 Start och körning
Delbar dragkrok*
G020309
4. Sätt i och skjut in dragkroken tills ett klick
hörs.
G020306
G020304
6. Vrid nyckeln moturs till låst läge. Ta nyckeln ur låset.
5. Kontrollera att indikatorfönstret visar grönt.
7. Kontrollera att dragkroken sitter fast
genom att rycka uppåt, nedåt och bakåt.
06
VARNING
Om dragkroken inte sitter korrekt ska den
tas loss och sättas fast igen enligt tidigare
steg.
G020307
VIKTIGT
160
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Smörj bara in kulan för draghandsken,
resten av dragkroken ska vara ren och torr.
06 Start och körning
Delbar dragkrok*
8. Säkerhetsvajer.
VARNING
1. Sätt i nyckeln och vrid den medurs till upplåst läge.
G020312
G020301
G020310
Borttagning dragkrok
2. Tryck in låsratten (1) och vrid den moturs
(2) tills ett klick hörs.
Var noga med att fästa släpets säkerhetsvajer i avsett fäste.
06
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
161
06 Start och körning
3. Vrid ner låsratten helt, tills det tar stopp och
håll ned samtidigt som dragkroken dras ut
bakåt och uppåt.
06
VARNING
Förankra dragkroken på ett säkert sätt om
den förvaras i bilen, se sidan 157.
162
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
G017318
G020314
Delbar dragkrok*
4. Skjut på skyddskåpan.
06 Start och körning
Anpassning av ljusbild
Rätt ljusbild vid körning i höger- eller
vänstertrafik
mall. Den långa röda linjen på bilderna motsvarar linjen i strålkastarglaset som mallen ska
passas in mot.
med på prickarna på strålkastarglasen. Mallarnas markeringar > < ska passas in mot linjen
på strålkastarglaset.
Mallarna kontrollmäts efter avbildning så att
referensmåtten stämmer för att täcka tillräckligt mycket av ljusbilden.
Referensmått mall 3
Mallarna gäller för både vänster- respektive
högerstyrd variant och placeras enligt bilden.
Den övre bilden visar vänsterstyrd variant. Den
nedre bilden visar högerstyrd variant.
G020317
Halogenstrålkastare
Ljusbild för vänstertrafik.
Ljusbild för högertrafik.
För att inte blända mötande trafik kan strålkastarens ljusbild ändras genom att strålkastarna
maskeras. Ljusbilden blir något sämre.
Maskering av strålkastarna
Rita av mallarna – se sidan 166. För över
mönstret till något självhäftande vattenfast
material, t.ex. ogenomskinlig tejp.
Maskeringen placeras med utgångspunkt från
pricken (5) i strålkastarglaset som ska överensstämma med den röda pricken på respektive
Linjen mellan markeringarna > < på mallarna
ska vara ca 140 mm.
Referensmått mall 4
Linjen mellan markeringarna > < på mallarna
ska vara ca 112 mm.
Anpassning av ljusbild för Aktiva Xenon-strålkastare (ABL) se sidan 57.
Avbilda mall 1 och 2, kontrollmät så måtten
stämmer. För över mallen till ett självhäftande
vattenfast material och klipp ut.
Placera mallarna så pilarna pekar mot mitten
och prickarna på mallarna överensstämmer
med prickarna på strålkastarglasen.
06
Referensmått mall 1 och 2
Långsidorna på mallarna ska vara ca 82 mm.
Xenon-strålkastare
Avbilda mall 3 och 4, kontrollmät så måtten
stämmer. För över mallen till ett självhäftande
vattenfast material och klipp ut.
Placera mallarna så pilarna pekar mot mitten
och prickarna på mallarna överensstämmer
``
163
06 Start och körning
G030200
Anpassning av ljusbild
Vänsterstyrd bil i vänstertrafik.
Mask på höger halogenglas
Mask på vänster halogenglas
06
Mask på höger Xenon-glas
Mask på vänster Xenon-glas
Fixpunkt i strålkastarglaset.
164
06 Start och körning
G030201
Anpassning av ljusbild
Högerstyrd bil i högertrafik.
Mask på vänster halogenglas
Mask på höger halogenglas
Mask på vänster Xenon-glas
06
Mask på höger Xenon-glas
Fixpunkt i strålkastarglaset.
``
165
06 Start och körning
Anpassning av ljusbild
06
Mallar för masker.
166
06 Start och körning
06
167
Allmänt..................................................................................................
Lufttryck i däck.....................................................................................
Varningstriangel* och reservhjul*..........................................................
Byte av hjul............................................................................................
Provisorisk däcktätning*.......................................................................
168
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
170
173
174
177
179
HJUL OCH DÄCK
07 Hjul och däck
Allmänt
Köregenskaper och däck
Hastighetsklasser
Däcken betyder mycket för bilens köregenskaper. Däcktyp, dimension, däcktryck och
hastighetsklass är viktiga för hur bilen uppträder.
Bilen är helbilsgodkänd, vilket innebär att
dimensioner och hastighetsklasser inte får
avvika från dem som anges i fordonets registreringsbevis. Enda undantaget från dessa
bestämmelser är vinterdäck (både dubbade
och dubbfria däck). Om ett sådant däck väljs
får bilen inte köras fortare än däcket är klassat
för (t.ex. får klass Q köras i maximalt
160 km/h).
Vid däckbyte, se till att ha samma typ och
dimension och helst också samma fabrikat på
alla fyra hjulen. Följ rekommenderat däcktryck
som finns angivet på däcktrycksdekalen, se
sidan 282.
Dimensionsbeteckning
På alla bildäck finns en beteckning för dimension. Exempel på beteckning:
235/60R18 103 V.
07
Tänk på att det är väglaget som avgör hur fort
bilen kan köras, inte hastighetsklassen på
däcken.
Observera att det är maximal tillåten hastighet
som anges.
Q
160 km/h (används
endast på vinterdäck)
235
Däckets bredd (mm)
60
Förhållande mellan däcksidans
höjd och däckets bredd (%)
T
190 km/h
R
Radialdäck
H
210 km/h
18
Fälgdiameter i tum (")
V
240 km/h
103
Kodsiffror för max tillåten däckbelastning (i detta fall 615 kg)
W
270 km/h
Y
300 km/h
V
170
Nya däck
Kodbeteckning för maximal tillåten
hastighet (i detta fall 240 km/h).
Däck är färskvara. Efter några år börjar de
hårdna samtidigt som friktionsegenskaperna
försämras undan för undan. Eftersträva därför
att få så färska däck som möjligt vid utbyte. Det
är särskilt viktigt när det gäller vinterdäck. De
sista siffrorna i sifferföljden betyder tillverkningsvecka och -år. Detta är däckets
DOT-märkning (Department of Transportation)
och anges med fyra siffror, exempelvis 1510.
Däcket på bilden är tillverkat vecka 15, år 2010.
Däckens ålder
Alla däck som är äldre än sex år bör kontrolleras av fackman även om de verkar oskadade.
Anledningen till detta är att däck åldras och
bryts ner även om de sällan eller aldrig
07 Hjul och däck
Allmänt
används. Funktionen kan därför påverkas på
grund av att de material som däcket består av
har brutits ner. Däcket bör i så fall inte
användas.Det gäller även reservdäck, vinterdäck och däck som sparas för framtida bruk.
Exempel på yttre tecken som indikerar att
däcket är olämpligt för användning är sprickor
eller missfärgningar.
kontrollen över bilen. Därför är det viktigt att
bakhjulen aldrig förlorar fästet före framhjulen.
Hjul ska förvaras liggande eller upphängda,
inte stående.
Däck med slitagevarnare
Vinterdäck
Volvo rekommenderar vinterdäck med vissa
bestämda vinterdäcksdimensioner. Däckdimensionerna är beroende av motorvariant.
Vid körning med vinterdäck måste dessa vara
monterade på alla fyra hjulen.
OBS
Däckets ålder kan fastställas genom DOTmärkningen, se bild ovan.
Rådgör med en Volvoåterförsäljare om
vilken fälg och däcktyp som passar bäst.
Dubbdäck
Dubbade vinterdäck ska köras in
500-1000 km, mjukt och lugnt så att dubbarna
sätter sig riktigt i däcken. Det ger däcken och
speciellt dubbarna längre livslängd.
G020323
Jämnare slitage och underhåll
Rätt däcktryck ger jämnare slitage, se
sidan 282. Körsätt, däcktryck, klimat och
vägarnas skick har en inverkan på hur snabbt
dina däck åldras och slits. För att undvika skillnader i mönsterdjup samt förhindra att slitagemönster uppstår kan fram- och bakhjulen skiftas med varandra. Lämplig körsträcka vid första skiftet är ca 5000 km och därefter med 10
000 km intervall. Volvo rekommenderar dig att
kontakta en auktoriserad Volvoverkstad för
kontroll vid osäkerhet om mönsterdjupet. Om
det redan har uppstått betydande skillnad i slitage (>1mm skillnad i mönsterdjup) mellan
däcken, så skall minst slitna däcken alltid sitta
bak. En framhjulssladd är vanligen lättare att
häva än en bakhjulssladd, och leder till att bilen
fortsätter rakt fram istället för att bakänden
sladdar ut åt sidan och man kanske helt förlorar
Slitagevarnare.
Slitagevarnare är en smal upphöjning tvärs
över slitbanan. På sidan av däcket syns bokstäverna TWI (Tread Wear Indicator). När däckets mönsterdjup är reducerat till 1,6 mm, kommer det i jämnhöjd med slitagevarnarna. Byt då
snarast till nya däck. Tänk på att däck med litet
mönsterdjup har mycket dåligt väggrepp i regn
eller snö.
OBS
Lagbestämmelser för användning av dubbdäck varierar från land till land.
Mönsterdjup
Väglag med is, snömodd och låga temperaturer ställer betydligt högre krav på däck än vid
sommarförhållanden. Därför rekommenderas
att inte köra på vinterdäck som har mindre
mönsterdjup än fyra mm.
07
171
07 Hjul och däck
Allmänt
Snökedjor
Sommar- och vinterhjul
Volvo rekommenderar att du kontaktar en
auktoriserad Volvoverkstad för kontroll vid
osäkerhet om mönsterdjupet.
Snökedjor får endast användas på framhjulen,
gäller även fyrhjulsdrivna bilar.
Kör aldrig fortare än 50 km/h med snökedjor.
Undvik att köra på barmark eftersom detta sliter mycket hårt på både snökedjor och däck.
Kontrollera att snökedjan inte tar i någonstans
och att den är korrekt monterad och väl spänd.
07
172
G020325
VARNING
Använd Volvo originalsnökedjor eller likvärdiga som är anpassade till rätt bilmodell,
däck- och fälgdimensioner. Vid osäkerhet
rekommenderar Volvo att du rådgör med en
auktoriserad Volvoverkstad. Fel snökedja
kan orsaka allvarlig skada på din bil och leda
till en olycka.
Pilen visar däckets rotationsriktning
När sommar- och vinterhjulen skiftas, se
sidan 177, ska hjulen märkas upp med vilken
sida de har suttit på, t.ex. V för vänster och H
för höger. Däck med mönster som är tillverkat
för att endast rulla åt ett håll, har rotationsriktningen markerad med en pil på däcket. Däcket
ska ha samma rotationsriktning under hela sin
livslängd. De bör endast skiftas mellan fram
och bak, aldrig från vänster till höger sida eller
omvänt. Om däcken monteras felaktigt försämras bilens bromsegenskaper och förmåga
att pressa undan regn, snö och slask. Däck
med störst mönsterdjup ska alltid monteras
bak (för att minska risken för sladd).
07 Hjul och däck
Lufttryck i däck
Rekommenderat däcktryck
OBS
G020791
Däcktrycket sjunker med tiden, det är ett
naturligt fenomen. Däcktrycket varierar
också beroende på omgivningens temperatur.
Däcktrycksdekalen på förarsidans dörrstolpe
visar vilka tryck däcken ska ha vid olika last och
hastighetsförhållanden.
På dekalen anges:
• Däcktryck för bilens rekommenderade
däckdimension
• ECO-tryck1
• Reservdäckets tryck (Temporary Spare).
Kontrollera däcktrycket
Redan efter några kilometers körning blir
däcken varma och trycket högre. Därför ska
alltså inte luft släppas ur om trycket kontrolleras när däcken är varma. Däremot ska trycket
ökas om det är för lågt. För lågt pumpade däck
ökar bränsleåtgången, förkortar däckens livslängd och försämrar bilens vägegenskaper.
Körning med för lågt däcktryck innebär att
däcken kan bli överhettade och gå sönder.
För information om korrekt däcktryck, se
sidan 282. De angivna däcktrycken avser kalla
däck. (Med kalla däck avses att däcken har
samma temperatur som yttertemperaturen.)
Bränsleekonomi, ECO-tryck
För hastigheter under 160 km/h rekommenderas det allmänna däcktrycket för full last för
att få den bästa bränsleekonomin.
07
Däcktrycket påverkar åkkomfort, vägljud och
styregenskaper.
Kontrollera lufttrycket i däcken regelbundet.
1
ECO-trycket ger förbättrad bränsleekonomi.
173
07 Hjul och däck
Varningstriangel* och reservhjul*
Varningstriangel
Efter användning:
–
Plocka ihop allt i omvänd ordning.
Se till att varningstriangeln med fodral sitter
ordentligt fast i lastutrymmet.
G027065
Reservhjulet Temporary Spare*
Följ de bestämmelser som gäller för användning av varningstriangel* i det land du befinner
dig.
Gör så här när du behöver använda varningstriangeln:
1. Lossa fodralet med varningstriangeln. Den
är fäst med kardborreband.
07
2. Ta ut varningstriangeln ur fodralet (A).
3. Fäll ut de fyra stödbenen på varningstriangeln.
4. Fäll ut de båda röda triangelsidorna. Placera varningstriangeln på ett lämpligt ställe
med tanke på trafiksituationen.
174
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Reservhjulet (Temporary spare) är endast
avsett att användas tillfälligt och skall snarast
ersättas med ett ordinarie hjul. Under körning
med reservhjulet kan bilen få annorlunda köregenskaper. Reservhjulet är mindre än det
vanliga hjulet. Därmed påverkas bilens markfrigång. Se upp med höga trottoarkanter och
maskintvätta inte bilen. Om reservhjulet sitter
på framaxeln kan du heller inte samtidigt
använda snökedjor. På fyrhjulsdrivna bilar kan
drivningen på bakaxeln kopplas ur. Reservhjulet får inte repareras. Rätt däcktryck på reservhjulet anges i däcktryckstabellen, se
sidan 282.
VIKTIGT
Kör aldrig fortare än 80 km/h med ett reservhjul på bilen.
VIKTIGT
Bilen får aldrig köras utrustad med fler än ett
reservhjul av typen "Temporary Spare"
samtidigt.
07 Hjul och däck
Varningstriangel* och reservhjul*
Reservhjul – framtagning
Reservhjulet är placerat under bilen. Domkraft*, verktygspåse* och vev finns under golvluckan. Veven är tvådelad. En del finns i verkstygspåsen och den andra delen är placerad
under verktygspåsen.
OBS
I verktygspåsen finns en avdragsnyckel för
att ta bort navkapseln (vissa tillvalshjul).
Gör så här för att frigöra reservhjulet:
1. Fäll ned bakluckans nederdel och lyft upp
golvluckan i lastutrymmet.
2. Ta fram vevens två delar och sätt ihop
dem.
3. Sätt veven i vinschen.
4. Lossa däcket genom att veva moturs tills
det är stopp.
OBS
Vajern kan skada bilen om den hänger lös
under färd.
5. Frigör hjulet från vajern och veva upp
vajern medurs.
6. Lägg det punkterade däcket i bilens lastutrymme. Det finns en plastpåse för detta
ändmål i verktygspåsen.
07
Domkraftens placering varierar:
Sjusitsig variant
Femsitsig variant
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
175
07 Hjul och däck
Varningstriangel* och reservhjul*
OBS
Platsen under bilen är endast avsedd för
bilens originalreservhjul. Andra hjul kan inte
placeras där.
Reservhjul – återplacering
Det är bäst att vara två personer som hjälps åt,
när reservhjulet ska sättas tillbaka på plats. En
person som vevar och en person som riktar in
hjulet.
1. Veva ut vajern och placera dess ankare i
fälgens centrumhål.
2. Veva sakta (medurs) in vajern en bit.
3. Vinkla hjulet så att det kommer in över
avgassystemet.
4. Håll ner hjulet i bakkant samtidigt som det
vevas in.
VARNING
Kontrollera att rätt fästpunkter används.
Mellan bilens domkraftsfästen finns ett produktionsfäste med en sprint. Det håller inte
att lyfta bilen med. Om du känner dig osäker
på var fästena sitter, rekommenderar Volvo
dig att kontakta en auktoriserad Volvoverkstad. Fel placerad domkraft kan leda till skador på dörr och kaross.
Verktyg – återplacering
Efter användning av verktyg och domkraft* ska
de placeras tillbaka på rätt sätt. Domkraften
ska vevas till rätt läge, se föregående bild, för
att kunna få plats.
VIKTIGT
Verktyg och domkraft* ska förvaras på
avsedd plats i bilens bagage-/lastutrymme
när de inte används.
5. Placera hjulet ovanpå bakaxeln, emot golvet.
6. Veva tills det är stopp.
07
7. Kontrollera att hjulet sitter fast ordentligt.
176
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Första hjälpen*
En väska med första hjälpenutrustning finns
placerad i lastutrymmet.
07 Hjul och däck
Byte av hjul
Losstagning av hjul
VARNING
Kontrollera att domkraften inte är skadad,
gängorna ordentligt smorda samt att den är
fri från smuts.
OBS
G026997
Volvo rekommenderar endast användning
av den domkraft* som hör till respektive bilmodell, vilket framgår av domkraftsdekalen.
Om ett hjul måste bytas på trafikerad plats,
kom ihåg att sätta ut varningstriangeln. På var
sida av bilen finns två domkraftsfästen. Fästena är centrerade under dörrarnas underkant.
1. Placera bilen på plan och fast mark.
2. För växelväljaren till P-läget och ansätt
parkeringsbromsen.
3. Blockera framför och bakom de hjul som
ska stå kvar på marken. Använd t.ex.
stenar eller träklossar.
På dekalen anges också domkraftens maximala lyftförmåga vid en angiven lägsta lyfthöjd.
4. Ta fram domkraft*, hjulmutternyckeln och
vev, se placering se sidan 175. Om annan
domkraft väljes, se sidan 197.
VARNING
Kryp aldrig under bilen då den är upphissad
på domkraften! Bilen kan rasa ned och
orsaka personskador.
Bilens originaldomkraft ska endast
användas vid hjulbyte. Vid allt annat arbete
på bilen ska verkstadsdomkraft användas
och pallbockar ställas under den del av bilen
som är upplyft.
Domkraftens skruv ska alltid vara välsmord.
Om underlaget är för mjukt kan domkraften
glida åt sidan och bilen rasa ned. Låt ingen
vistas i bilen medan hjulbytet pågår.
OBS
Bilens ordinarie domkraft är endast avsedd
för att användas vid enstaka tillfällen och
under kort tid såsom byte av hjul vid punktering, byte till vinterhjul/sommarhjul, mm.
Endast domkraften som tillhör den specifika
modellen får användas för att lyfta bilen. Om
bilen ska lyftas oftare, eller under längre tid
än för ett hjulskifte, rekommenderas att en
garagedomkraft används. I så fall följ de
bruksanvisningar som följer med utrustningen.
07
5. Lossa hjulskruvarna ½-1 varv med hjulmutternyckel. Vrid moturs.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
177
07 Hjul och däck
Byte av hjul
VARNING
Placera aldrig något emellan marken och
domkraften, inte heller mellan domkraftsfästet och domkraften.
VARNING
G020332
Om domkraften placeras fel kan bilen rasa
ned. Risk för personskador.
6. Ställ ner domkraften under fästpunkten
och veva upp den mot bilens golv. Vid varje
fästpunkt finns ett urtag i plasttäckningen.
Kontrollera att domkraften sitter rätt i
bilens fäste innan bilen lyfts från marken.
Justera sedan domkraften så att dess fot
är placerad lodrätt under bilens fäste. Se
bild.
VIKTIGT
Ditsättning av hjul
1. Rengör anliggningsytorna på hjul och nav.
2. Sätt dit hjulet. Skruva fast hjulskruvarna.
3. Sänk ned bilen så att hjulen inte kan rotera.
4. Drag fast hjulskruvarna korsvis och i
momentsteg. Åtdragningsmoment:
140 Nm (14,0 kpm). Det är viktigt att det blir
rätt moment. Åtdragningen bör kontrolleras med en momentnyckel.
5. Skruva ihop domkraften helt innan du lägger tillbaka den i lastutrymmet. Spänn
sedan fast den på sin plats.
6. Kontrollera att det nya däcket har rätt lufttryck.
OBS
Denna hjulskruv får även användas till stålfälgar.
Marken ska vara fast, slät och ska inte luta.
7. Lyft upp bilen tills hjulet går fritt.
07
G027000
8. Ta bort hjulskruvarna och lyft av hjulet.
178
Var noga med att du använder rätt skruvar.
Volvo rekommenderar att du kontaktar närmaste Volvoverkstad om du är osäker.
07 Hjul och däck
Provisorisk däcktätning*
Däcktätningssatsen används till att täta en
punktering samt kontrollera och justera däcktrycket. Den består av en kompressor och en
behållare med tätningsvätska. Satsen fungerar
som en provisorisk reparation. Flaskan med
tätningsvätskan ska bytas ut innan bäst föredatumet passerats och efter användning.
Tätningsvätskan tätar effektivt däck som punkterats i slitbanan.
OBS
Däcktätningssatsen är endast avsedd för
tätning av däck med punktering i slitbanan.
OBS
Domkraft är tillval på bilar utrustade med
däcktätningssats.
Däcktätningssatsen har begränsad förmåga
att täta däck som har punktering i däcksidan.
Täta inte däck med den provisoriska däcktätningen om de uppvisar större skåror, sprickor
eller liknande skador.
12 V-uttag för anslutning av kompressorn finns
fram vid mittkonsolen, vid baksätet och i last-/
bagageutrymmet, se sidorna 57, 69 och 113.
Välj det eluttag som är närmast det punkterade
däcket.
Översikt
VIKTIGT
Ifall kompressorn för däcktätning är
ansluten till ett av de båda uttagen, se
sidorna 57 och 69, ska ingen annan strömförbrukare vara ansluten till det andra.
OBS
Kompressorn för provisorisk däcktätning är
provad och godkänd av Volvo.
G020400
Allmänt
VARNING
Hastigheten får inte överstiga 80 km/h efter
att den provisoriska däcktätningen använts.
Volvo rekommenderar dig att uppsöka en
auktoriserad Volvoverkstad för inspektion
av det tätade däcket (maximal körsträcka
200 km). Personalen kan avgöra om däcket
kan lagas eller behöver bytas.
Dekal, högsta tillåtna hastighet
Strömbrytare
Kabel
Flaskhållare (orange lock)
Skyddslock
Framtagning av däcktätningssatsen
Tryckreduceringsventil
Däcktätningssats med kompressor och verktyg finns under golvet i bagageutrymmet.
Luftslang
1. Vik undan golvmattan bakifrån och framåt.
Flaska med tätningsvätska
2. Lyft upp däcktätningssatsen.
Tryckmätare
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
07
179
07 Hjul och däck
Provisorisk däcktätning*
Tätning av punkterat däck
OBS
Bryt inte flaskans plombering innan användning. När flaskan skruvas fast bryts plomberingen automatiskt.
4. Skruva av det orange locket och skruva
loss flaskans kork.
5. Skruva fast flaskan i flaskhållaren.
G019723
VARNING
För information om detaljernas funktion, se föregående bild.
Skruva inte av flaskan, den är försedd med
backspärr för att förhindra läckage.
6. Skruva loss hjulets ventilhatt och skruva
fast luftslangens ventilanslutning till botten
på däckventilens gänga.
1. Öppna locket på däcktätningssatsen.
2. Lossa dekalen om högsta tillåtna hastighet
och sätt fast den på ratten.
Tätningsvätskan kan irritera huden. Vid hudkontakt, tvätta omedelbart bort vätskan
med tvål och vatten.
3. Kontrollera att strömbrytaren är i position 0 och ta fram kabeln och luftslangen.
180
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
8. Sätt strömbrytaren i position I.
VARNING
Stå aldrig intill däcket då kompressorn pumpar. Om det uppstår sprickbildningar eller
ojämnheter ska kompressorn omedelbart
stängas av. Färden bör inte fortsätta. Att
kontakta en auktoriserad däckverkstad
rekommenderas.
9. Fyll däcket i 7 minuter.
VIKTIGT
VARNING
Lämna inte barn i bilen utan uppsikt då
motorn är igång.
VARNING
07
OBS
När kompressorn startar kan trycket öka
upp till 6 bar men trycket sjunker efter
ca 30 sekunder.
7. Sätt i kabeln i 12 V-uttaget och starta bilen.
OBS
Ifall kompressorn är ansluten till ett av de
båda 12 V-uttagen, ska ingen annan strömförbrukare vara ansluten till det andra.
Risk för överhettning. Kompressorn ska inte
arbeta längre än 10 minuter.
10. Stäng av kompressorn för att kontrollera
trycket på tryckmätaren. Minsta tryck är
1,8 bar och max 3,5 bar.
07 Hjul och däck
Provisorisk däcktätning*
VARNING
Om trycket understiger 1,8 bar är hålet i
däcket för stort. Färden bör inte fortsätta.
Att kontakta en auktoriserad däckverkstad
rekommenderas.
11. Stäng av kompressorn och dra ur kabeln ur
12 V-uttaget.
12. Ta loss slangen från däckventilen och sätt
på ventilhatten.
13. Kör snarast ca 3 km med en maximal
hastighet på 80 km/h så tätningsvätskan
kan täta däcket.
Efterkontroll av lagning och tryck
1. Anslut utrustningen igen.
VARNING
Skruva inte av flaskan, den är försedd med
backspärr för att förhindra läckage.
5. Stäng av kompressorn. Lossa luftslangen
och kabeln. Sätt tillbaka ventilhatten.
OBS
Efter användning ska flaskan med tätningsvätska och slangen bytas ut. Volvo
rekommenderar att dessa byten utförs av en
auktoriserad Volvoverkstad.
VARNING
Kontrollera däcktrycket regelbundet.
2. Läs av däcktrycket på tryckmätaren.
3. Ligger det under 1,3 bar har däcket inte
tätats tillräckligt. Färden bör inte fortsättas.
Kontakta en däckverkstad.
4. Är däcktrycket högre än 1,3 bar ska däcket
pumpas upp till angivet däcktryck enligt
däcktrycksdekalen. Släpp ut luft med
tryckreduceringsventilen om däcktrycket
är för högt.
VARNING
Hastigheten får inte överstiga 80 km/h efter
att den provisoriska däcktätningen använts.
Volvo rekommenderar dig att uppsöka en
auktoriserad Volvoverkstad för inspektion
av det tätade däcket (maximal körsträcka
200 km). Personalen kan avgöra om däcket
kan lagas eller behöver bytas.
6. Lägg tillbaka däcktätningssatsen i
bagageutrymmet.
7. Volvo rekommenderar att du kör till närmaste auktoriserade Volvoverkstad för att
byta ut/reparera det skadade däcket. Informera verkstaden om att däcket innehåller
däcktätningsvätska.
Pumpning av däck
Bilens originaldäck kan pumpas upp av kompressorn.
1. Kompressorn skall vara avstängd. Se till att
strömbrytaren står i position 0 och ta fram
kabel och luftslang.
2. Skruva loss hjulets ventilhatt och skruva dit
luftslangens ventilanslutning till botten på
däckventilens gänga.
VARNING
Lämna inte barn i bilen utan uppsikt då
motorn är igång.
07
VARNING
Inandning av bilavgaser kan medföra livsfara. Låt aldrig motorn gå i utrymmen som
är tillslutna eller saknar tillräcklig ventilation.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
181
07 Hjul och däck
Provisorisk däcktätning*
3. Anslut kabeln till något av bilens
12 V-uttag och starta bilen.
4. Starta kompressorn genom att ställa
strömbrytaren i position I.
VIKTIGT
Risk för överhettning. Kompressorn ska inte
arbeta längre än 10 minuter.
5. Pumpa upp däcket till angivet tryck enligt
däcktrycksdekalen. (Släpp ut luft med
tryckreduceringsventilen om däcktrycket
är för högt.)
6. Stäng av kompressorn. Lossa luftslangen
och kabeln.
7. Sätt tillbaka ventilhatten.
Byte av behållare med tätningsvätska
Byt flaska när bäst före-datum passerats. Hantera den gamla flaskan som miljöfarligt avfall.
07
182
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
VARNING
Flaskan innehåller 1,2-Etanol och naturrågummi-latex.
Farligt vid förtäring. Kan ge allergi vid hudkontakt.
Undvik kontakt med huden och ögonen.
Förvaras oåtkomligt för barn.
OBS
Lämna behållaren till ett insamlingsställe för
förvaring av farligt avfall.
07 Hjul och däck
07
183
Rengöring.............................................................................................. 186
Bättring av lackskador.......................................................................... 190
Rostskydd............................................................................................. 192
184
BILVÅRD
08 Bilvård
Rengöring
Tvätta bilen
Tvätta bilen så snart den blivit smutsig. Håll till
på en spolplatta med oljeavskiljare. Använd bilschampo.
• Avlägsna fågelspillning från lacken så snart
som möjligt. Den innehåller kemikalier som
påverkar och missfärgar lacken mycket
snabbt. Det rekommenderas att eventuella
missfärgningar avlägsnas av en
auktoriserad Volvoverkstad.
• Spola underredet.
• Spola hela bilen tills den lösa smutsen
avlägsnats för att minska risken för tvättrepor. Spruta inte direkt på låsen.
• Vid behov använd kallavfettningsmedel på
hårt nedsmutsade ytor. Observera att
ytorna då inte får vara solvarma!
• Tvätta med svamp och bilschampo och
rikligt med ljummet vatten.
VARNING
Låt alltid motortvätt utföras av en verkstad.
Om motorn är varm finns risk för brand.
VIKTIGT
Smutsiga strålkastare har försämrad funktionalitet. Rengör dem regelbundet, till
exempel vid bränslepåfyllning.
Använd inga frätande rengöringsmedel utan
använd vatten och en icke repande svamp.
• Använd kallavfettningsmedel på hårt nedsmutsade ytor.
• Torka bilen torr med ett rent, mjukt sämsk08
skinn eller en vattenskrapa. Om man undviker att låta vattendroppar självtorka i
starkt solljus minskar risken för vattentorkfläckar som kan behöva poleras bort.
Rengöring av torkarblad
Asfalts-, damm- och saltrester på torkarbladet
samt insekter, is m.m. på vindrutan försämrar
bladets livslängd.
OBS
Tvätta regelbundet blad och vindruta med
ljummen tvållösning eller bilschampo.
Använd inga starka lösningsmedel.
186
Tvätta bort fågelspillning från lacken så snart
som möjligt. Den innehåller kemikalier som
påverkar och missfärgar lacken mycket
snabbt. Missfärgningen kan endast avlägsnas
av fackman.
Kromade hjul
VIKTIGT
Fälgrengöringsmedel kan fläcka ytan på
krompläterade hjul. Tvätta med svamp och
bilschampo och rikligt med ljummet vatten.
OBS
Yttre belysning såsom strålkastare, dimljus
och baklampor kan tillfälligt få kondens på
insidan av glaset. Det är ett naturligt fenomen, all ytterbelysning är konstruerad för att
motstå detta. Kondens ventileras normalt ut
ur lampan då den varit tänd en stund.
• Tvätta torkarbladen med ljummen tvållösning eller bilschampo.
Ta bort fågelspillning
Högtryckstvätt
Vid högtryckstvätt, använd svepande rörelser
och se till att munstycket inte kommer närmare
bilens ytor än 30 cm (avståndet gäller alla
exteriöra detaljer).
VIKTIGT
Spola hela bilen tills den lösa smutsen
avlägsnats. Vid användning av högtryckstvätt: Se till att högtryckssprutans munstycke inte kommer närmare karossen än
30 cm. Spruta inte direkt på låsen.
08 Bilvård
Rengöring
Prova bromsarna
VARNING
Provbromsa alltid efter tvättning, även parkeringsbromsen, så att fukt och korrosion
inte angriper bromsbeläggen och försämrar
bromsarna.
Tryck lätt på bromspedalen då och då vid körning av längre sträckor i regn eller snöslask. Då
värms bromsbeläggen upp och torkar. Gör
samma sak efter start i mycket fuktig eller kall
väderlek.
Exteriör plast-, gummi- och
prydnadsdetalj
För rengöring och vård av infärgade plastartiklar, gummi- och prydnadsdetaljer (till exempel
blanklister) rekommenderas speciellt rengöringsmedel som finns hos Volvoåterförsäljare.
Vid användning av sådant rengöringsmedel
ska instruktionerna följas noggrant.
VIKTIGT
Undvik vaxning samt polering på plast och
gummi.
Vid användning av avfettningsmedel på
plast och gummi, om nödvändigt gnugga
endast med lätt tryck. Använd mjuk tvättsvamp.
VIKTIGT
Enbart lackbehandlingar rekommenderade
av Volvo ska användas. Andra behandlingar; såsom konservering, försegling,
skydd, glansförsegling eller liknande kan
skada lacken. Lackskada orsakad av
sådana behandlingar täcks inte av Volvos
garanti.
Polering av blanklister kan nöta bort eller
skada det blanka ytskiktet.
Polermedel som innehåller slipmedel ska
inte användas.
Polering och vaxning
Polera och vaxa bilen när lacken är matt eller
för att ge den ett extra skydd.
Bilen behöver inte poleras förrän den är minst
ett år gammal, vaxa kan man göra tidigare.
Polera och vaxa inte bilen i direkt solljus.
Tvätta och torka bilen mycket noga före polering eller vaxning. Tvätta bort asfalt eller tjärstänk med asfaltsborttagare eller lacknafta.
Svårare fläckar kan tas bort med fin slippasta
(rubbing) avsedd för billack.
Polera först med polish och vaxa sedan med
flytande eller fast vax. Följ noga instruktionerna
på förpackningarna. Många preparat innehåller
både polish och vax.
Vattenavvisande ytskikt*
Använd aldrig produkter som bilvax,
avfettningsmedel eller liknande på
glasytan då detta kan förstöra dess vattenavvisande egenskaper.
Var försiktig vid rengöring så att inte glasytan
repas.
För att undvika skador på glasytan vid isborttagning – använd endast isskrapa av plast.
Det sker ett naturligt slitage på de vattenavvisande ytskikten.
OBS
För att de vattenavvisande egenskaperna
ska bestå rekommenderas en behandling
med ett speciellt efterbehandlingsmedel
som finns hos Volvoåterförsäljare. Det bör
användas första gången efter tre år och därefter varje år.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
08
187
08 Bilvård
Rengöring
Rengöring av interiör
Använd endast rengöringsmedel och bilvårdsprodukter som rekommenderas av Volvo. Rengör regelbundet och följ instruktionerna som
medföljer bilvårdsprodukten.
Det är viktigt med dammsugning innan rengöring med rengöringsmedel.
Mattor och lastutrymme
Ta ut iläggsmattorna för separat rengöring av
golvmattan och iläggsmattorna. Använd
dammsugare för att suga bort damm och
smuts.
Vardera iläggsmatta sitter fast med piggar.
–
Ta tag i iläggsmattan vid vardera pigg och
lyft mattan rakt upp.
Sätt iläggsmattan på plats genom att trycka
fast den vid vardera pigg.
VARNING
Kontrollera innan färd att iläggsmattan vid
förarplatsen är ordentligt nedstucken och
förankrad i piggarna för att inte komma i
kläm vid och under pedalerna.
08
188
Till fläckar på golvmattan rekommenderas,
efter dammsugning, speciellt textilrengöringsmedel. Golvmattor ska rengöras med medel
som rekommenderas av din Volvoåterförsäljare!
Behandling av fläckar på textilklädsel
och takklädsel
För att inte försämra klädselns brandhärdighetsegenskaper rekommenderas speciellt textilrengöringsmedel som finns hos Volvoåterförsäljare.
Volvo rekommenderar att för att uppnå bästa
resultat rengöra och applicera skyddskräm en
till fyra gånger per år (eller fler vid behov). Volvo
Leather Care kit finns att köpa hos din Volvohandlare.
VIKTIGT
VIKTIGT
•
En del färgade klädesplagg (till exempel
jeans och mockaplagg) kan missfärga
klädseln.
•
Använd aldrig starka lösningsmedel.
Det kan skada såväl textil-, vinyl- som
läderklädsel.
Vassa föremål och kardborreförslutningar
kan skada bilens textilklädsel.
Behandling av fläckar på läderklädsel
Volvos läderklädsel är kromfri och är behandlad för att bevara sitt ursprungliga utseende.
Läderklädsel åldras och får en vacker patina
med tiden. Läder förädlas och bearbetas för att
det ska bibehålla sina naturliga egenskaper.
Det blir försett med ett skyddande ytskikt, men
för att bibehålla både egenskaper och
utseende krävs regelbunden rengöring. Volvo
erbjuder en heltäckande produkt för rengöring
och efterbehandling av läderklädsel som, då
den används enligt instruktionerna, bevarar
lädrets skyddande ytskikt. Efter en tids
användning kommer lädrets naturliga
utseende ändå att framträda mer eller mindre
beroende på lädrets ytstruktur. Detta är en
naturlig mognad av lädret och visar att det är
en naturprodukt.
Tvättråd för läderklädsel
1. Häll läderrengöring på den förfuktade
svampen och krama fram ett kraftigt skum.
2. Arbeta bort smutsen med lätta cirkulerande rörelser.
3. Badda noga med svampen på fläckarna.
Låt svampen suga upp fläcken. Gnugga
inte.
4. Torka av med ett mjukt papper eller en duk
och låt lädret torka helt.
08 Bilvård
Rengöring
Skyddsbehandling av läderklädsel
Det är viktigt med dammsugning innan rengöring med lädervårdsmedel.
1. Häll lite av skyddskrämen på filtduken och
massera in ett tunt skikt av kräm med lätta
cirkulerande rörelser på lädret.
2. Låt lädret torka i 20 minuter före användning.
Lädret har nu fått ett förbättrat fläckskydd och
UV-skydd.
VIKTIGT
Vassa föremål kan skada lädret. (Till exempel ringar.)
Tvättråd för läderratt
• Ta bort smuts och damm med en mjuk förfuktad svamp och neutral tvål.
• Läder behöver andas. Täck aldrig över
läderratten med skydd av plast.
• Använd naturliga oljor. För bästa resultat
rekommendas Volvos lädervårdsmedel.
Om ratten får fläckar:
använd en lösning av 2 dl vatten och 25g
salt.)
Grupp 2 (fett, olja, såser och choklad)
1. Samma procedur som för grupp 1.
2. Polera med ett absorberande papper eller
duk.
Grupp 3 (torr smuts, damm)
1. Använd mjuk borste för att ta bort smutsen.
2. Samma procedur som för grupp 1.
Behandling av fläckar på interiör plast-,
metall- och trädetalj
För rengöring av interiöra detaljer och ytor
rekommenderas speciellt rengöringsmedel
som finns hos Volvoåterförsäljare. Skrapa eller
gnid aldrig på en fläck. Använd aldrig starka
fläckborttagningsmedel.
Rengöring av säkerhetsbälten
Använd vatten och syntetiskt tvättmedel, särskilt textilrengöringsmedel finns hos din Volvoåterförsäljare. Tillse att bältet är torrt innan det
rullas tillbaka in igen.
Grupp 1 (bläck, vin, kaffe, mjölk, svett och
blod)
–
Använd mjuk trasa eller svamp. Blanda en
5%- ammoniumlösning. (För blodfläckar,
08
189
08 Bilvård
Bättring av lackskador
Lacken
Stenskott och repor
Reparera mindre lackskador såsom
stenskott och repor
Lacken utgör en viktig del av bilens rostskydd
och behöver därför kontrolleras regelbundet.
För att undvika rostangrepp bör lackskador
åtgärdas omgående. De vanligaste lackskadorna är mindre stenskott, repor och skador på
t. ex. skärmkanter, dörrar och stötfångare.
1. Fäst en bit maskeringstejp över den skadade ytan. Dra sedan av tejpbiten så att
eventuella lackrester följer med.
Om skadan nått ner till en metallyta (plåt)
är det lämpligt att använda en grundfärg
(primer). Vid skada i en plastyta bör en vidhäftningsprimer användas för bättre resultat – spruta i sprayburkens lock och pensla
tunt.
G020345
Kulörkod (Färgkod)
Innan arbetet påbörjas måste bilen vara rentvättad och torr samt ha en temperatur över
15 °C.
Materiel
Produktskylt.
Kod för bilens kulör
Det är viktigt att använda rätt kulör. För produktdekalens placering, se sidan 270.
stötfångare finns särskild vidhäftningsprimer på sprayburk
• baslack och klarlack – finns på sprayburkar
eller som färgpennor/stift2
• maskeringstejp
• fin slipduk1.
08
1
2
190
• grundfärg (primer)1 – för t. ex. plastklädda
Eventuellt.
Följ instruktionerna som följer med förpackningen för färgpennan/stiftet.
2. Före målning kan vid behov (t. ex. om det
finns ojämna kanter) en lätt slipning med
mycket fint slipmaterial göras lokalt. Ytan
rengörs noggrant och får torka.
3. Rör om grundfärgen (primer) väl och applicera med hjälp av en fin pensel, tändsticka
eller dylikt. Avsluta med baslack och klarlack när grundfärgen torkat.
4. Vid repor, gör som tidigare, men maskera
runt skadan för att skydda den oskadade
lacken.
08 Bilvård
Bättring av lackskador
OBS
Om stenskottet inte nått ner till metallytan
(plåten) och ett oskadat färgskikt fortfarande finns kvar – fyll i baslack och klarlack
direkt efter att ytan gjorts ren.
08
191
08 Bilvård
Rostskydd
Kontroll och underhåll
Din bil fick ett mycket noggrant och komplett
rostskydd redan på fabriken. Delar av karossen
består av galvaniserad plåt. Underredet är
skyddat av ett nötningsbeständigt rostskyddsmedel. En tunn, penetrerande rostskyddsvätska sprutades in i balkar, hålrum och slutna
sektioner.
Upprätthåll bilens rostskydd.
• Håll bilen ren. Spola underredet. Vid högtryckstvätt, håll sprutan minst 30 cm från
lackerade ytor.
• Kontrollera regelbundet och förbättra
rostskyddet vid behov.
Bilen är byggd med ett rostskydd som inte kräver någon efterbehandling under normala förhållanden förrän efter ca 12 år. Efter denna tid
bör efterbehandling göras med tre års intervall.
Om bilen behöver efterbehandlas,
rekommenderar Volvo att låta en auktoriserad
Volvoverkstad hjälpa dig.
08
192
08 Bilvård
08
193
Volvo service.........................................................................................
Eget underhåll.......................................................................................
Motorhuv och motorrum.......................................................................
Oljor och vätskor...................................................................................
Torkarblad.............................................................................................
Startbatteri............................................................................................
Byte av glödlampor...............................................................................
Säkringar...............................................................................................
194
196
197
199
201
205
207
210
217
UNDERHÅLL OCH SERVICE
09 Underhåll och service
09
Volvo service
Volvos serviceprogram
Innan bilen lämnade fabriken provkördes den
omsorgsfullt. Ytterligare en kontroll enligt
Volvo Personvagnar AB:s föreskrifter gjordes
strax innan den överlämnades till dig.
För att även fortsättningsvis hålla din Volvo på
en hög nivå vad gäller trafiksäkerhet, driftsäkerhet och tillförlitlighet bör Volvos serviceprogram följas, som finns specificerat i Service- och garantiboken. Volvo rekommenderar
dig även att låta en auktoriserad Volvoverkstad
utföra service- och underhållsarbeten. Volvos
verkstäder har den personal, servicelitteratur
och de specialverktyg som garanterar högsta
servicekvalitet.
VIKTIGT
För att Volvos garanti ska gälla, kontrollera
och följ Service- och garantiboken.
Särskilda serviceåtgärder
Vissa serviceåtgärder, som berör bilens elektriska system, kan endast utföras med hjälp av
för bilen speciellt utvecklad elektronisk utrustning. Volvo rekommenderar dig även att kontakta en auktoriserad Volvoverkstad, innan du
låter påbörja eller utföra servicearbeten som
påverkar det elektriska systemet.
196
09 Underhåll och service
Eget underhåll
Innan du börjar arbeta med bilen
Kontrollera regelbundet
Startbatteriet
Kontrollera följande vid jämna mellanrum, t.ex.
vid tankning:
Koppla aldrig ifrån batteriet då motorn är igång
(t.ex. vid batteribyte).
Vid laddning av batteriet får aldrig snabbladdare användas. Batteriledningarna ska vara
frånkopplade vid laddning av batteriet.
Batteriet innehåller syra som är frätande och
giftig. Det är därför viktigt att batteriet hanteras
på ett miljöriktigt sätt. Låt din Volvohandlare
hjälpa dig.
VARNING
Tändsystemet har mycket hög spänning
och effekt. Livsfarlig spänning råder i tändsystemet. Tändningen ska därför alltid vara
avstängd när arbete utförs i motorrummet.
Vidrör inte tändstift eller tändspole när tändningen är tillslagen eller motorn är varm.
Lyftning av bilen
• Kylvätska – Nivån ska ligga mellan MINoch MAX-markeringarna på expansionstanken.
• Motorolja – Nivån ska ligga mellan MINoch MAX-markeringarna.
• Styrservoolja – Nivån ska ligga mellan
MIN- och MAX-markeringarna.
• Spolarvätska – Behållaren ska vara välfylld.
Fyll på spolarvätska med frostskydd vid
temperaturer kring fryspunkten.
G027001
Kontrollera att batteriledningarna är rätt
anslutna och väl åtdragna.
09
• Broms- och kopplingsvätska – Nivån ska
ligga mellan MIN- och MAX-markeringarna.
VARNING
Tänk på att kylarfläkten (placerad framtill i
motorrummet, bakom kylaren) kan starta
automatiskt någon tid efter att motorn
stängts av.
Låt alltid motortvätt utföras av en verkstad.
Om motorn är varm finns risk för brand.
OBS
Volvo rekommenderar endast användning
av den domkraft som hör till respektive bilmodell. Om annan domkraft väljs än den av
Volvo rekommenderade, följ de instruktionsanvisningar som följer med utrustningen.
Om bilen lyfts med verkstadsdomkraft ska den
sättas mot framkanten på motorns bärram.
Skada inte stänkplåten under motorn. Var noga
med att sätta verkstadsdomkraften så att bilen
inte kan glida av domkraften. Använd alltid pallbockar eller liknande.
197
09 Underhåll och service
09
Eget underhåll
Om du lyfter bilen med en verkstadslyft av tvåpelartyp, ska de främre och bakre lyftarmarna
sättas under lyftpunkterna. Se föregående bild.
198
09 Underhåll och service
Motorhuv och motorrum
Öppning av motorhuv
1. Dra i låshandtaget längst till vänster (eller
höger om bilen är högerstyrd) under instrumentpanelen. Du hör när låset släpper.
2. För in handen till höger under huvens framkant (nedanför grillen).
09
VARNING
Stäng huven genom att lägga handen
ovanpå och trycka ner den. Stäng inte
genom att hålla i grillen. Fingrarna kan skadas av motorkomponenterna på insidan.
3. Tryck upp säkerhetsspärrens handtag.
4. Släpp handtaget och öppna huven.
VARNING
G026995
Kontrollera att huven låser ordentligt vid
stängning.
199
09 Underhåll och service
09
Motorhuv och motorrum
G027074
Motorrum
Behållare för broms- och kopplingsvätska
(placerad på förarsidan)
Relä och säkringar
Chassienummerskylt
Startbatteri (i lastutrymmet)
Luftfilter (Locket har olika utföranden
beroende på motorvariant.)
Klimatanläggning
Kylare
Felsökning och reparation
Oljemätsticka, motor
Luftkonditioneringsanläggningen innehåller
fluorescerande spårmedel. Använd ultraviolett
ljus vid läckagesökning.
Oljepåfyllning, motorolja
Behållare för spolarvätska
Behållare för styrservoolja (Placeringen är
beroende på motorvariant.)
200
Expansionskärl, kylsystem
Volvo rekommenderar att du kontaktar en
auktoriserad Volvoverkstad.
VARNING
I luftkonditioneringsanläggningen finns
köldmediet R134a under tryck. Service och
reparation av systemet får endast utföras av
auktoriserad verkstad.
09 Underhåll och service
Oljor och vätskor
Kontroll av motorolja
VIKTIGT
För att uppfylla kraven för motorns serviceintervall fabriksfylls alla motorer med en
speciellt anpassad syntetisk motorolja.
Valet av olja har gjorts med stor omsorg och
med hänsyn tagen till livslängd, startbarhet,
bränsleförbrukning och miljöbelastning.
För att rekommenderade serviceintervall
skall kunna tillämpas, krävs att godkänd
motorolja används. Använd enbart föreskriven oljekvalitet, både vid påfyllning och
vid oljebyte, annars riskerar du att påverka
livslängd, startbarhet, bränsleförbrukning
och miljöbelastning.
Volvo rekommenderar Castrol oljeprodukter.
Vid körning under ogynnsamma förhållanden,
se sidan 275.
Volvo Personvagnar frånsäger sig allt
garantiansvar om inte motorolja med föreskriven kvalitet och viskositet används.
09
Att använda olja av högre kvalitet än den
angivna är tillåtet. Vid körning under ogynnsamma förhållanden rekommenderar Volvo en
olja med högre kvalitet, se sidan 275.
För påfyllningsbar volym, se sidan 276 och
framåt.
Det är viktigt att oljenivån kontrolleras redan
innan första ordinarie oljebyte äger rum på den
nya bilen.
Volvo rekommenderar att oljenivån kontrolleras var 2 500:e km. Det säkraste mätvärdet
fås på kall motor före start. Mätvärdet är felvisande omedelbart efter att motorn stängts
av. Mätstickan visar för låg nivå eftersom all
olja inte hunnit rinna ner i oljetråget.
Volvo rekommenderar att oljebyte utförs på
en auktoriserad Volvoverkstad.
Volvo använder olika system för varning för låg/
hög oljenivå eller lågt/högt oljetryck. Vissa varianter har oljetryckgivare, då används lampan
för oljetryck. Andra varianter har oljenivågivare,
då informeras föraren via varningssymbolen
mitt i instrumentet samt displaytexter. Vissa
modeller har båda varianterna. Kontakta en
Volvoåterförsäljare för mer information.
Byt motorolja och oljefilter enligt de bytesintervaller som finns angivna i Service- och garantiboken.
201
09 Underhåll och service
09
Oljor och vätskor
6. Om nivån åter önskas kontrolleras, gör det
efter en kortare körning. Därefter upprepa
steg 1 - 4.
Oljekontroll
VARNING
Fyll aldrig över MAX-markeringen. Nivån får
aldrig ligga över MAX eller under MIN, detta
kan leda till motorskada.
Vindrute- och strålkastarspolarna har samma
vätskebehållare. Använd spolarvätska med
frostskydd under vintern så att det inte fryser i
pump, behållare och slangar. Se volymuppgifter på sidan 277.
OBS
Blanda koncentrerad spolarvätska med
vattnet före påfyllning.
VARNING
G020336
Spill inte olja på de heta avgasgrenrören då
det finns risk för brand.
TIPS! Gör samtidigt rent torkarbladen vid
påfyllning av spolarvätska.
Kylvätska, nivåkontroll och påfyllning
Spolarvätska, påfyllning
Oljenivån ska ligga inom det markerade området
på mätstickan.
Mätning och eventuell påfyllning
1. Säkerställ att bilen står plant. Det är viktigt
att vänta cirka 5 minuter efter det att
motorn stängts av så att oljan hinner rinna
tillbaka ner i oljetråget.
2. Dra upp och torka av mätstickan.
3. Stick ner mätstickan igen.
5. Ligger nivån nära MIN bör 0,5 liter fyllas på.
Skulle nivån vara kraftigt under, kan ytterligare mängd erfordras.
Placering av behållare för spolarvätska.
202
G027087
G027097
4. Dra upp och kontrollera nivån.
09 Underhåll och service
Oljor och vätskor
VIKTIGT
Det är mycket viktigt att kylvätska med korrosionsskydd enligt Volvos rekommendation används. Då bilen är ny är den fylld med
kylvätska som klarar ca -35 °C.
VIKTIGT
•
Höga halter av klor, klorider och andra
salter kan orsaka korrosion i kylsystemet.
•
Använd alltid kylvätska med korrosionsskydd enligt Volvos rekommendation.
•
Tillse att blandningen av kylvätska är
50 % vatten och 50 % kylvätska.
•
Blanda kylvätskan med kranvatten av
godkänd kvalitet. Vid tveksamhet gällande vattnets kvalitet använd färdigblandad kylvätska enligt Volvos rekommendationer.
•
Vid byte av kylvätska/kylsystemskomponent ska kylsystemet spolas rent
med kranvatten av godkänd kvalitet
alternativt spolas med färdigblandad
kylvätska.
Se volymuppgifter på sidan 277.
Kontrollera kylvätskan regelbundet
Nivån ska ligga mellan MIN- och MAX-markeringarna på expansionstanken. Om systemet
inte är välfyllt, kan höga lokala temperaturer
uppstå med risk för skador (sprickor) i cylinderhuvudet. Fyll på vätska då nivån sjunkit till
MIN-markeringen.
•
Motorn får endast köras med välfyllt kylsystem. I annat fall kan för höga temperaturer uppstå med risk för skador
(sprickor) i cylinderhuvudet.
VARNING
Kylarvätskan kan vara mycket het. Om
påfyllning behöver göras då motorn är varm
skruvas expansionskärlets lock sakta av så
att övertrycket försvinner.
1
För volymuppgifter samt standard med avseende på vattenkvalitet, se tabell under Vätskor
och smörjmedel på sidan 277.
Broms- och kopplingsvätska,
nivåkontroll och påfyllning
G000000
Vid påfyllning ska instruktionerna på förpackningen följas. Det är viktigt att balansera mängden kylvätska och vatten för rådande väderlek.
Komplettera aldrig med endast rent vatten.
Frysrisken ökar med såväl för liten som för stor
andel kylvätska.
09
Broms- och kopplingsvätskan har gemensam
behållare1. Nivån ska ligga mellan MIN- och
MAX-märkena. Kontrollera nivån regelbundet.
Byt bromsvätska vartannat år eller vid vartannat ordinarie servicetillfälle.
Se volymuppgifter och rekommenderad kvalitet för bromsvätska på sidan 277.
På bilar som körs så att bromsarna används
ofta och hårt, t.ex. vid bergskörning eller körning i tropiskt klimat med hög luftfuktighet, ska
vätskan bytas varje år.
Placering beroende på vänster- eller högerstyrd variant.
203
09 Underhåll och service
09
Oljor och vätskor
VARNING
Om bromsoljan ligger under MIN-nivå i
bromsvätskebehållaren bör inte bilen köras
vidare utan att bromsolja fyllts på.
Anledningen till bromsvätskeförlusten
måste kontrolleras.
OBS
Om ett fel uppstår i styrservosystemet eller
om bilen blir strömlös och måste bogseras,
kan bilen fortfarande styras. Styrningen blir
då mycket tyngre än normalt och mer kraft
behövs för att vrida ratten.
Styrservoolja, nivåkontroll och
påfyllning
ADD
G026991
FULL
OBS
Oljenivån kontrolleras vid varje service.
204
Kontrollera nivån vid varje service. Byte av olja
behövs inte. Nivån ska ligga mellan ADD- och
FULL-märkena. Se volymuppgifter och rekommenderad oljekvalitet på sidan 277.
09 Underhåll och service
Torkarblad
Torkarblad
Rengöring
För rengöring av torkarblad och vindruta, se
sidan 186.
Byte av torkarblad, vindruta
09
OBS
Torkarbladen har olika längd. Bladet på
förarsidan är längre än det andra.
1. Fäll ut torkararmen och håll i torkarbladet.
Kontrollera torkarbladen regelbundet. Eftersatt underhåll förkortar bladens livslängd.
2. Tryck in de räfflade låsfjädrarna på torkarbladet, samtidigt som det lyfts av i armens
förlängning.
3. Sätt dit det nya bladet i motsatt ordning
och kontrollera att det sitter riktigt fast.
Byte av torkarblad, bakruta
G026959
VIKTIGT
1. Fäll torkararmen bakåt.
2. Avlägsna torkarbladet genom att föra det
uppåt/utåt (se bild) mot bakluckan.
205
09 Underhåll och service
09
Torkarblad
3. Tryck fast det nya torkarbladet.
4. Kontrollera att bladet sitter riktigt fast.
206
09 Underhåll och service
Startbatteri
Hantering
Startbatteriets livslängd och funktion påverkas
av antal starter, urladdningar, körsätt, körförhållanden och klimatförhållanden etc.
• Koppla aldrig ifrån startbatteriet då motorn
går.
• Kontrollera att kablar till startbatteriet är
rätt anslutna och väl åtdragna.
VARNING
•
Startbatteriet kan bilda knallgas vilken
är mycket explosiv. En gnista, som kan
bildas om en startkabel ansluts felaktigt, kan räcka för att batteriet ska
explodera.
•
Startbatteriet innehåller svavelsyra som
kan orsaka allvarliga frätskador.
•
Skölj med stora mängder vatten om
svavelsyra kommer i kontakt med ögon,
hud eller kläder. Vid stänk i ögonen –
kontakta omedelbart läkare.
OBS
Om startbatteriet laddas ur många gånger
påverkas dess livslängd negativt.
Startbatteriets livslängd påverkas av flera
faktorer, bl.a. av körförhållande och klimat.
Batteriets startkapacitet sjunker gradvis
med tiden och behöver därför laddas om
bilen inte används under en längre tid eller
om den bara körs korta sträckor. Stark kyla
begränsar startkapaciteten ytterligare.
För att startbatteriet ska hållas i bra kondition rekommenderas minst 15 minuters körning/vecka eller att batteriet ansluts till en
batteriladdare med automatisk underhållsladdning.
Ett startbatteri som hålls ständigt fulladdat
har maximal livslängd.
09
Symboler på batteriet
Använd skyddsglasögon.
Ytterligare information i
bilens instruktionsbok.
Förvara batteriet utom
räckhåll för barn.
Batteriet innehåller frätande syra.
207
09 Underhåll och service
09
Startbatteri
Undvik gnistor eller
öppen eld.
Byte av batteri
Demontering
VARNING
Anslut och ta bort plus- respektive minuskabel i rätt ordningsföljd.
5. Lossa den röda pluskabeln.
6. Lossa avluftningsslangen från batteriet.
Explosionsfara.
7. Lossa klamman som håller batteriet.
8. Lyft bort batteriet.
Montering
Ska lämnas till återvinning.
1. Ta fjärrnyckeln ur startlåset.
WARNING
REMOVAL OF BATTERY
DISCONNECT
O CABLE FIRST
xxxx xxxxx xx xxxxx
xxxx xxxxx xx xxxxx
xxxx xxxxx xxxxx
xxxx xx
+
3. Skruva loss konsol och täckkåpa över batteriet
4. Lossa den svarta minuskabeln.
-
DRAIN PIPE
G027076
OBS
Förbrukat batteri ska återvinnas på ett miljöanpassat sätt, det innehåller bly.
2. Vänta minst 5 minuter innan några elektriska anslutningar rörs.
> Bilens elsystem behöver lagra nödvändig information till styrenheterna.
1. Sätt batteriet på plats.
2. Skruva fast klamman som håller batteriet.
3. Anslut avluftningsslangen.
208
09 Underhåll och service
Startbatteri
09
> Kontrollera att den är korrekt ansluten
till både batteriet och utloppet i
karossen.
4. Anslut den röda pluskabeln.
5. Anslut den svarta minuskabeln.
6. Montera täckkåpa och konsol.
209
09 Underhåll och service
Byte av glödlampor
09
Allmänt
Alla glödlampor finns specificerade på sidan
284.
Glödlampor och andra ljuskällor som är av särskild typ eller som inte lämpar sig för byte annat
än av verkstad är de som finns i:
• Aktiva Xenon-strålkastare – ABL (Xenon-
VARNING
Byte av glödlampor fram
På bilar utrustade med Xenon-strålkastare
ska byte av Xenon-lampor utföras på verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad
rekommenderas. Arbete med Xenon-lamporna kräver särskild försiktighet eftersom
strålkastaren är utrustad med ett högspänningsaggregat.
lampor)
belysning
•
•
•
•
•
Läslampor och handskfacksbelysning
Allmänbelysning i taket
VIKTIGT
Vidrör aldrig glaset på glödlamporna direkt
med fingrarna. Fett och olja från fingrarna
förångas av värmen och ger en beläggning
på reflektorn som då kan förstöras.
G027081
• Varselljus (DRL) i stötfångaren
• Blinkers, yttre backspegel och trygghets-
Positionsljus bak
Bromsljus
Högt placerat bromsljus
Vid fel på varselljus (DRL) i stötfångaren byts
hela lampinsatsen.
Vid fel på positionsljus bak eller bromsljus byts
hela baklyktan.
Vid byte av halv-, hel- och positions-/parkeringsljus ska hela lampinsatsen först lossas. För
att byta någon av dessa lampor gör enligt
nedan och se sedan instruktioner under
respektive lampa.
Losstagning av lamphus:
1. Släck belysningen och vrid fjärrnyckeln till
läge 0.
2. Öppna motorhuven.
3. Lossa insatsen genom att dra upp de två
låspinnarna som håller den på plats.
4. Lyft insatsen rakt ut.
210
09 Underhåll och service
Byte av glödlampor
Placering av glödlampor i framlykta
VIKTIGT
09
Halvljus, halogen
Dra inte i kabeln, endast i kontaktstycket
5. Lossa kontaktdonet genom att först trycka
på låssnäppet från undersidan och sedan
dra upp det ett snäpp ovanifrån.
Halvljus
Helljus
Blinkers
G027083
Parkerings-/positionsljus
Återplacering av strålkastarinsatsen görs i
omvänd ordning. Kontrollera att låspinnarna är
korrekt nerstuckna.
Sidomarkeringsljus
G027088
G027082
6. Lyft ut hela strålkastarinsatsen och lägg
den på ett mjukt underlag så att inte linsen
repas.
1. Lossa det yttre täcklocket genom att vrida
det moturs.
2. Dra loss kontakten.
3. Lossa klämfjädern. Tryck först åt höger så
att klämfjädern lossnar och för den sedan
utåt och nedåt.
4. Dra ut lampan.
5. Sätt dit den nya lampan. Den kan bara sitta
på ett sätt.
6. Tryck klämfjädern uppåt och sist en aning
åt vänster så att den fastnar i sitt fäste.
7. Tryck tillbaka kontakten.
211
09 Underhåll och service
09
Byte av glödlampor
8. Skruva tillbaka täcklocket; markeringen
HAUT skall vara uppåt.
5. Tryck klämfjädern uppåt och sist en aning
åt vänster så att den fastnar i sitt fäste.
Helljus
6. Tryck tillbaka kontakten och sätt tillbaka
täcklocket.
Halogenstrålkastare
Blinkers
G027089
Sidomarkeringsljus och positions-/
parkeringsljus
Lamphållaren har bajonettfattning.
G028409
G027085
1. Vrid lamphållaren moturs och ta ut den.
1. Lossa det yttre täcklocket genom att dra
det rakt ut och dra loss kontakten.
2. Lossa klämfjädern. Tryck först åt höger så
att klämfjädern lossnar och för den sedan
utåt/nedåt.
3. Dra ut lampan.
4. Sätt dit den nya lampan. Den kan bara sitta
på ett sätt.
212
Lamphållarna har bajonettfattning.
1. Vrid moturs och ta ut lamphållaren.
2. Dra glödlampan rakt ut.
3. Sätt in den nya lampan genom att försiktigt
trycka in den i spåren.
4. Sätt tillbaka lamphållaren och vrid medurs.
2. Tryck in lampan, vrid moturs och ta ut den.
3. Sätt in den nya lampan genom att trycka in
den i spåren och sedan vrida medurs.
09 Underhåll och service
Byte av glödlampor
09
Glödlampor i baklykta
Blinkers
Backljus
OBS
Om ett felmeddelande kvarstår efter den
trasiga glödlampan ersatts, rekommenderas att en auktoriserad Volvoverkstad uppsöks.
213
09 Underhåll och service
09
Byte av glödlampor
Glödlampsbyte
1. Släck belysningen och vrid fjärrnyckeln till
läge 0.
7. Lossa kablagets överlängd för att få bättre
åtkomlighet.
2. Fäll ner bakluckans nederdel och fäll upp
golvluckan. (Om bilen är försedd med kassehållare* lossa hållarens stödband.)
8. Lägg insatsen på ett mjukt underlag så att
inte glaset repas.
3. Ta bort hörnstycket.
4. Öppna luckan i sidopanelen genom att dra
spärren uppåt och mot dig.
5. Ta fram fast nyckel nr 10 ur verktygspåsen
och lossa muttrarna.
6. Ta ut hela insatsen rakt bakåt.
9. Vrid lamphållaren moturs och dra ut den.
10. Vrid lampan moturs så lossar den.
11. Byt lampa.
12. Sätt tillbaka lamphållaren i spåret, vrid
medurs.
13. Tryck tillbaka kablageöverlängden.
14. Sätt tillbaka insatsen mot skruvhålen.
Tryck insatsen på plats.
214
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
15. Skruva åt muttrarna.
16. Sätt tillbaka sidopanelen och hörnstycket.
09 Underhåll och service
Byte av glödlampor
Nummerskyltsbelysning
Instegsbelysning
1. För in en spårskruvmejsel som pilen på bilden visar.
1. Släck belysningen och vrid fjärrnyckeln till
läge 0.
Instegsbelysning finns under instrumentpanelen på förar- och passagerarsidan.
2. Bänd ut lampinsatsen.
2. Lossa skruvarna med en skruvmejsel.
3. Vrid lamphållaren moturs och lossa den.
3. Lossa hela lamphuset försiktigt och dra ut
det.
1. Stick in en skruvmejsel och vrid lätt så att
linsen lossnar.
G027079
Dimbakljus
09
4. Vrid lampan moturs och ta ut glödlampan.
5. Byt till ny glödlampa.
2. Ta bort den trasiga glödlampan.
4. Byt till ny glödlampa.
3. Sätt dit en ny glödlampa.
5. Sätt tillbaka och skruva fast hela lamphuset.
4. Sätt tillbaka linsen.
``
215
09 Underhåll och service
09
Byte av glödlampor
Glödlampa i lastutrymme
Belysning i make up-spegel
1. Stick in en skruvmejsel och vrid lätt så att
lamphuset lossnar.
Borttagning av lamplins
2. Ta bort den trasiga glödlampan.
3. Sätt dit en ny glödlampa. Kontrollera att
lampan lyser.
4. Sätt tillbaka lamphuset.
1. Stick in en skruvmejsel under lamplinsen
och bänd försiktigt upp låsklackarna på
kanten.
2. Snäpp loss lamplinsen.
3. Dra med en näbbtång glödlampan rakt ut
åt sidan och byt till en ny. Observera! –
kläm inte hårt med tången. Lampans glas
kan i så fall krossas.
Fastsättning av lamplins
1. Sätt tillbaka lamplinsen.
2. Tryck fast den.
216
09 Underhåll och service
Säkringar
09
G032337
Allmänt
Kabeldragningen kan variera något på grund av motorvariant. Detaljerna som visas i listan är dock på samma positioner.
För att förhindra att din bils elektriska system
skadas genom kortslutning eller överbelastning, är alla de olika elektriska funktionerna och
komponenterna skyddade genom ett antal
säkringar.
Säkringarna är placerade på fem olika ställen i
bilen:
Relä-/säkringscentralen i motorrummet.
Säkringscentralen i kupén innanför ljudvallen på förarsidan.
Säkringscentralen i kupén vid instrumentbrädans gavel på förarsidan.
Säkringscentralen i lastutrymmet.
Säkringscentralen i lastutrymmet - Executive*.
Om någon elektrisk komponent eller funktion
inte fungerar, kan detta bero på att komponentens säkring tillfälligt överbelastats och bränts
av.
1. Titta i säkringsförteckningen för att lokalisera säkringen.
2. Dra ut säkringen och titta från sidan om
den böjda tråden är avbränd.
3. Byt i så fall till en ny säkring med samma
färg och samma amperebeteckning.
VARNING
Använd aldrig ett främmande föremål, eller
en säkring med högre amperetal än specificerat för att ersätta en säkring. Detta kan
förorsaka betydande skador på elsystemet
och möjligtvis leda till brand.
I locket på instrumentpanelens gavel finns ett
antal reservsäkringar. Där finns även en tång
217
09 Underhåll och service
09
Säkringar
som underlättar för dig att dra ut och sätta tillbaka en säkring.
Om samma säkring bränns av upprepade
gånger föreligger något fel på komponenten.
Volvo rekommenderar då att en auktoriserad
Volvoverkstad uppsöks för kontroll.
218
09 Underhåll och service
Säkringar
09
G026972
Relä-/säkringscentral i motorrum
1.
ABS
30 A
9.
Transmissionstyrenhet (TCM)
2.
ABS
30 A
10.
3.
Högtrycksspolare strålkastare
35 A
Tändspolar (bensin), Motorstyrenhet (ECM), insprutningsventiler, (diesel)
20 A
4.
Parkeringsvärmare*
25 A
Gaspedalsgivare (APM), AC
kompressor
10 A
15 A
5A
11.
5.
Extraljus*
20 A
6.
Startmotorrelä
35 A
7.
Vindrutetorkare
25 A
Motorstyrenhet (ECM) (bensin), insprutningsventiler, bensin), luftmassemätare (bensin)
8.
Bränslepump
15 A
luftmassemätare (diesel)
12.
15 A
13.
14.
15.
16.
Ställmotorer inloppsrör (6-cyl.)
10 A
Styrenhet spjällhus, magnetventil, SWIRL (luftmixventil),
bränsletryckregulator (diesel)
15 A
Lambdasond (bensin)
20 A
lambdasond (diesel)
10 A
Vevhusventilationsvärmare
(bensin), AC-koppling (bensin),
magnetventiler, ECM (bensin),
glödstyrning (diesel)
15 A
Halvljus vänster
20 A
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
219
09 Underhåll och service
09
220
Säkringar
17.
Halvljus höger
20 A
18.
–
19.
Motorstyrenhet (ECM) matning, motorrelä
5A
20.
Positionsljus
15 A
21.
Vacuumpump (bensin)
20 A
–
09 Underhåll och service
Säkringar
09
G028412
Relä-/säkringscentral i kupé innanför ljudvallen på förarsidan
1.
Stolsvärme höger sida
15 A
9.
Bromsljuskontakt matning
2.
Stolsvärme vänster sida
15 A
10.
3.
Signalhorn
15 A
4.
–
Kombinationsinstrument
(DIM), klimatanläggning
(CCM), parkeringsvärmare,
förarstol elmanövrerad
10 A
5.
Infotainment
Eluttag framsäte, baksäte och
kylskåp*
15 A
6.
–
–
7.
–
–
8.
Larmsiren*
–
10 A
5A
11.
5A
12.
–
–
13.
–
–
14.
–
–
15.
ABS, DSTC
5A
16.
Servostyrning elektronisk
(ECPS)*, Aktiva Xenon-strålkastare – ABL*, ljushöjdsreglering*
10 A
17.
Varselljus (DRL) vänster
7,5 A
18.
Varselljus (DRL) höger
7,5 A
19.
–
–
20.
–
–
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
221
09 Underhåll och service
Säkringar
09
A
222
21.
Transmission styrenhet (TCM)
10 A
22.
Helljus vänster
10 A
23.
Helljus höger
10 A
24.
–
–
25.
–
–
26.
–
–
27.
–
–
28.
Passagerarstol elmanövrerad*, Rear Seat Entertainment (RSE)*A
5A
29.
Bränslepump
7,5 A
30.
BLIS*
31.
–
–
32.
–
–
33.
Vacuumpump (bensin)
20 A
34.
Spolarpump
15 A
35.
–
–
36.
–
–
5A
Se även säkring 8 i avsnitt "Relä-/säkringscentral i kupé vid
instrumentbrädans gavel på förarsidan".
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
09 Underhåll och service
Säkringar
09
G032316
Relä-/säkringscentral i kupé vid instrumentbrädans gavel på förarsidan
En dekal som anger säkringarnas positioner samt amperetal är placerad i gavelboxens lock.
1.
Fläkt klimatanläggning
30 A
2.
Audio (förstärkare)*
30 A
3.
Förarstol elmanövrerad*
25 A
4.
Passagerarstol elmanövrerad*
25 A
Styrenhet vänster framdörr
25 A
6.
Styrenhet höger framdörr
25 A
7.
–
5.
8.
9.
10.
Radio, cd-spelare, Rear
Seat Entertainment
(RSE)*A
15 A
RTI display, RTI enhet
MMM
10 A
OBDII, ljusomkopplare
(LSM), rattvinkelgivare
(SAS), rattstyrenhet
(SWM)
11.
12.
5A
13.
Startlås, SRS-system,
motorstyrenhet ECM
(bensin), avstängning SRS
passagerarsida (PACOS),
startspärr elektronisk
(IMMO), Transmissionsstyrenhet (TCM)
7,5 A
Allmänbelysning tak
(RCM), övre elektronikstyrenhet (UEM)
10 A
Taklucka*
15 A
–
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
223
09 Underhåll och service
Säkringar
09
14.
15–38.
A
224
Telematik*, blåtand*
–
5A
–
Se även säkring 28 i avsnitt "Relä-/säkringscentral i kupé
innanför ljudvallen på förarsidan".
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
09 Underhåll och service
Säkringar
09
Säkringar i lastutrymmet
1.
Backljus
10 A
2.
Positionsljus, dimbakljus,
lastutrymmesbelysning,
nummerskyltsbelysning, lampor i bromsbelysning
20 A
3.
Tillbehör (AEM)*
15 A
4.
–
5.
REM elektronik
6.
–
7.
Dragkablage* (30-matning)
–
10 A
–
15 A
8.
Eluttag lastutrymme
15 A
9.
Bakdörr höger: Fönsterhiss,
spärr fönsterhiss
20 A
Bakdörr vänster: Fönsterhiss,
spärr fönsterhiss
10.
15.
–
–
16.
–
–
17.
Tillbehör infotainment*
20 A
18.
–
5A
–
11.
–
–
19.
Torkare bak
15 A
12.
–
–
20.
Dragkablage* (15-matning)
20 A
13.
Värmare dieselfilter
15 A
21.
–
–
14.
Bakre luftkonditionering
(A/C)*
22.
–
–
15 A
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
225
09 Underhåll och service
09
Säkringar
23.
AWD
24.
–
–
25.
–
–
26.
Parkeringshjälp*
5A
27.
Huvudsäkring: Dragkablage,
parkeringshjälp, AWD
30 A
28.
Centrallås (PCL)
15 A
29.
Släpvagnsbelysning, vänster:
Positionsljus, körriktningsvisare*
25 A
Släpvagnsbelysning, höger:
Bromsljus, dimbakljus, körriktningsvisare*
25 A
31.
Huvudsäkring: Säkring 37, 38
40 A
32.
–
–
33.
–
–
34.
–
–
35.
–
–
36.
–
–
37.
Eluppvärmd bakruta
20 A
38.
Eluppvärmd bakruta
20 A
30.
226
7,5 A
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
09 Underhåll och service
Säkringar
09
Säkringar i lastutrymmet – Executive*
Säkringsboxen är placerad bakom täckpanelen på vänster sida.
1.
Relä stolsvärme baksäte, Relä
massagestol fram
5A
2.
Stolsvärme baksäte vänster
15 A
3.
Stolsvärme baksäte höger
15 A
4.
Ventilerad stol fram, Massagestol fram
10 A
5.
–
–
6.
–
–
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
227
Allmänt..................................................................................................
Kontrollpaneler, audio...........................................................................
Ljudanläggningens funktioner...............................................................
Radiofunktioner.....................................................................................
Cd-funktioner........................................................................................
Menystruktur – ljudanläggning..............................................................
Telefonfunktioner*.................................................................................
Menystruktur – telefon..........................................................................
Bluetooth handsfree*............................................................................
RSE - Rear Seat Entertainment system – Dual Screen* ......................
228
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
230
231
234
239
245
247
248
255
258
264
INFOTAINMENT
10 Infotainment
Allmänt
Infotainment
10
Infotainment är ett system där ljudanläggningen och telefonfunktioner integrerats.
Ditt Infotainmentsystem kan du enkelt och
behändigt använda med gemensam kontrollpanel eller knappsats i ratten.
XC90 kan utrustas med Dolby Surround Pro
Logic II1. Detta ger en optimal ljudupplevelse
nära verkligheten med bred och naturlig ljudprofil.
Systemet ger även dina passagerare möjlighet
att använda hörlurar* med separat ljudkälla.
Dolby Surround Pro Logic II1
Dolby Surround Pro Logic II fördelar stereoljudets två kanaler till vänster-, center-, högeroch bakhögtalarna. Ljudåtergivningen blir därför mer verklighetstrogen än normal tvåkanalsstereo.
Dolby Surround Pro Logic II och Dolbyikonen är varumärken som tillhör
Dolby Laboratories Licensing
Corporation. Dolby Surround Pro
Logic II System är tillverkat på licens från Dolby
Laboratories Licensing Corporation.
1
230
Gäller Premium Sound.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
10 Infotainment
Kontrollpaneler, audio
Audiofunktionernas reglage
10
CD – snabbval
VOLUME – Volym (vridreglage)
POWER – Audio Till/från
AM/FM – snabbval mellan FM1, FM2 och
AM
Display
ENTER – väljer i menyn, aktiverar ett val
eller komma åt mappstrukturen och starta
uppspelning av ljudfiler om en skiva med
ljudfiler finns i cd-spelaren. För mer information, se sidan 245.
PHONE – Telefon Till/från/standby
MY KEY – programmerbart snabbval för
favoritfunktion
Sök/byt spår, station eller stegar framåt
och bakåt vid text- och sifferinmatning
SELECTOR – väljer ljudkälla (vridreglage)
Stationslagringsknappar/val av position i
cd-växlare* (1-6), nummer- och teckenknappar för telefon samt snabbval i menyer
SOUND – ljudinställning
EXIT/CLEAR – stegar tillbaka i menyn,
avbryter ett val, sätter telefon i standby och
raderar föregående tecken vid text- och
sifferinmatning
IR* – mottagare för fjärrkontroller
SIM-kortshållare
MENU – menyvalsknappar
Cd- och cd-växlarutmatning*
Cd-spelare och cd-växlare*
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
231
10 Infotainment
Kontrollpaneler, audio
Knappsats i ratten
10
Menyhantering
Snabbval
Menyalternativen är numrerade och kan även
väljas direkt med knappsatsen (1-6).
Audio – Telefon*
Mitt eget snabbval – MY KEY
Med MY KEY kan en favoritfunktion i menyn
lagras, t.ex. TP.
G027112
–
De fyra nedersta knapparna i rattens knappsats är gemensamma för radio och telefon.
Knappfunktionen är beroende av vilket system
som är aktiverat. Med knappsatsen i ratten kan
du reglera ljudvolymen, skifta mellan förinställda stationer och byta spår på en cd. De två
övre knapparna i knappsatsen (Yes och No)
används för att besvara respektive avsluta telefonsamtal. För att växla mellan audiomeny och
telefonmeny, tryck på No.
En del av infotainmentfunktionerna styrs via ett
menysystem. Den aktuella menynivån visas
högst upp till höger i displayen. Menyalternativen visas i mitten av displayen.
• MENU leder till menysystemet. Uppåt/
nedåt med knapparna
menyalternativen.
stegar mellan
• ENTER väljer eller aktiverar/deaktiverar
•
Välj den funktion i menyn som ska lagras
genom att hålla MY KEY intryckt i mer än
två sekunder.
När My Key lagrad. visas i displayen är funktionen lagrad.
–
Aktivera funktionen genom ett kort tryck på
MY KEY.
Funktioner som kan lagras med MY KEY
Random
Skivtext
TP
Nyheter
Radiotext
något av menyalternativen.
PTY-sökning
EXIT går tillbaka ett steg i menystrukturen.
Ett långt tryck på EXIT leder ut ur menysystemet.
AF
Regional
Surround
232
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
10 Infotainment
Kontrollpaneler, audio
Kontrollpanel med hörlursuttag*
Begränsningar
Den ljudkälla (FM, AM, cd o.s.v.) som spelas i
högtalarna kan inte styras från den bakre kontrollpanelen.
10
G026982
RDS-meddelanden kan utebli om radion spelar
i hörlurarna samtidigt som en annan ljudkälla
spelar i högtalarna.
För bästa ljudåtergivning rekommenderas hörlurar med impedansen 16 - 32 ohm och känsligheten 102 dB eller högre.
Aktivera/deaktivera
Kontrollpanelen aktiveras med SEL när ljudanläggningen är aktiv. Deaktivering sker automatiskt när ljudanläggningen deaktiveras eller
med ett långt tryck på SEL.
Stega/söka framåt och bakåt
Korta tryck på
/
stegar bland cdspår eller förvalslagrade radiostationer. Långa
tryck snabbspolar cd-spår eller söker radiostationer automatiskt.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
233
10 Infotainment
Ljudanläggningens funktioner
Strömbrytare till/från – Audio
Volymkontroll
Vrid ratten
medurs eller moturs för att höja
eller sänka volymen. Volymkontrollen är elektronisk och saknar ändlägen. Volymen kan även
höjas (+) eller sänkas (–) med knappsatsen i
ratten.
10
Val av ljudkälla
G027115
Upprepade tryck på AM/FM
stegar mellan
FM1, FM2 och AM. CD-knappen
aktiverar
cd-spelaren/växlaren.
Tryck på POWER-knappen
för att starta
eller stänga av audiosystemet.
Om du stänger av bilen med audiosystemet
aktivt kommer det att automatiskt vara aktivt
när bilen återstartas.
Vrid SELECTOR
för att stega mellan de
externa ljudkällorna AUX, USB* och BT* och
de interna ljudkällorna cd och cd-växlare*.
Externa ljudkällor
AUX
Till AUX-ingången kan t.ex. en iPodŸ eller en
mp3-spelare anslutas.
AUX-ingång och omkopplare ljud för AUX/RSE*.
AUX-ingång (3,5 mm)
Omkopplare ljud AUX/RSE*
Om bilen är utrustad med RSE* finns en
omkopplare av ljudet från AUX och RSE.
Omkopplaren kan vara i två lägen:
• AUX – Ljudet från extern ljudkälla går ut i
ljudanläggningen.
• RSE – Ljudet från RSE går ut i ljudanläggningen.
VIKTIGT
Locket över mugghållarna ska vara öppet
när kontakten sitter i AUX-ingången.
234
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
10 Infotainment
Ljudanläggningens funktioner
OBS
USB*
Ljudkvaliteten kan försämras om spelaren
laddas när ljudanläggningen är i AUX-läge.
Undvik i så fall att ladda spelaren.
Ibland kan den externa ljudkällan AUX höras
med en annan volym än de interna ljudkällorna.
Om den externa ljudkällans ljudvolym är för
hög eller för låg kan ljudkvaliteten försämras.
Förhindra detta genom att justera den externa
ljudkällans ingångsvolym:
OBS
Fungerar ej för knappsatsen i ratten.
10
När inläsningen är klar visas spårinformation
på displayen.
Det är nu möjligt att snabbspola/byta spår med
/
:
hjälp av knapparna
• Korta tryck stegar bland spåren.
• Långa tryck snabbspolar spår.
1. Välj AUX-ingångsvolym i menyn och
tryck ENTER.
2. Reglera volymen med SELECTOR eller
upp/ner med knapparna
. Avsluta med
ENTER.
2. Anslut din iPodŸ, mp3-spelare eller USBminne till USB-anslutningen*, se föregående bild.
> Texten Laddar visas i displayen när
systemet läser in lagringsmediets filstruktur. Detta tar en stund.
USB-anslutning*.
Om du väljer att koppla in en iPodŸ, mp3-spelare eller ett USB-minne till USB-anslutningen* kan du hantera mediat via bilens ljudkontroller.
OBS
Anslut mediaspelaren/USB-minnet till
kabeln och porten, lägg in detaljerna och
stäng handskfacket.
1. Välj USB med SELECTOR-knappen.
> Anslut enhet visas i displayen.
Det går även att använda knappsatsen i ratten
för detta ändamål.
OBS
Systemet stöder uppspelning av musikfiler i
filformaten mp3, wma och wav. Dock finns
det varianter av dessa filformat som systemet inte stöder. Systemet stöder vidare flertalet iPodŸ-modeller tillverkade 2005 eller
senare. iPodŸ Shuffle stöds inte.
USB-minne
För att underlätta användandet av USB-minne
undvik att lagra annat än musikfiler på minnet.
Det tar betydligt längre tid för systemet att läsa
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
235
10 Infotainment
Ljudanläggningens funktioner
in lagringsmedier som innehåller annat än
kompatibla musikfiler.
sidan 259. BT måste också vara vald som ljudkälla, se sidan 234.
10
OBS
Systemet stöder flyttbara media som följer
USB 2.0 och filsystemet FAT32 och kan
hantera maximalt 500 mappar och 64 000
filer. Minnet måste minst vara av storleken
256 Mb.
iPodŸ
En iPodŸ laddas och strömförsörjs av
USB-anslutningen via spelarens anslutningskabel. Är spelarens batteri helt urladdat ska det
dock laddas innan den ansluts.
Strömmande ljud via BluetoothŸ*
Allmänt
Om bilen är utrustad med BluetoothŸ handsfree* och en mobiltelefon är ansluten kan ljudanläggningen trådlöst spela upp strömmande
ljudfiler från mobiltelefonen. Navigering och
styrning av ljudet kan då göras via mittkonsolens knappar eller via knappsatsen* i ratten. I
vissa mobiltelefoner går det även att byta spår
från telefonen.
För att kunna spela upp ljudet måste först en
enhet vara parad och ansluten till bilen. För
information om parning och anslutning, se
236
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
OBS
BluetoothŸ-mobiltelefonen måste stödja
Audio/Video Remote Control Profile
(AVRCP) och Advanced Audio Distribution
Profile (A2DP). Telefonen bör använda
AVRCP version 1.3 och A2DP 1.2. I annat
fall kan vissa funktioner utebli.
OBS
Inte alla på marknaden förekommande
mobiltelefoner är helt kompatibla med
BluetoothŸ-funktionen i bilens ljudanläggning. Volvo rekommenderar att du vänder
dig till en auktoriserad Volvoåterförsäljare
eller går in på www.volvocars.com för att få
information om kompatibla telefoner och
externa mediaspelare.
Uppspelning
Vrid på SELECTOR för att välja BT som ljudkälla.
Det är nu möjligt att snabbspola/byta ljudfil
med hjälp av knapparna
/
:
• Korta tryck stegar bland ljudfilerna.
• Långa tryck snabbspolar ljudfiler.
Det går även att använda knappsatsen i ratten
för detta ändamål.
Optimal ljudåtergivning
Audiosystemet är kalibrerat för optimal ljudåtergivning med hjälp av digital signalbehandling.
Denna kalibrering tar hänsyn till högtalare, förstärkare, kupéakustik, lyssnarposition m.m. för
varje kombination av bilmodell och audiosystem.
Det finns även en dynamisk kalibrering som tar
hänsyn till volymkontrollens inställda nivå,
radiomottagning och bilens hastighet.
De kontroller som förklaras i denna bruksanvisning, t.ex. Bas, Diskant och Equalizer, är
endast avsedda för att användaren ska kunna
anpassa ljudåtergivningen till sin personliga
smak.
10 Infotainment
Ljudanläggningens funktioner
Ljudinställning
Surround*
OBS
Nivån för centerhögtalare kan endast ställas
in om Dolby Pro Logic II (DPL II) eller trekanalsstereo (3-CH) är valt i menyn.
1. Tryck på SOUND-knappen
.
2. Tryck fram den funktion som ska ställas in
genom upprepande tryck på SOUNDknappen. Välj mellan BAS, DISKANT,
FADER, BALANS, CENTER* eller
SURROUND*.
3. Justera nivån med SELECTOR-ratten
.
I displayen visas en skala från min.läge till
max.läge. I mitten visas normalläget.
Surroundinställningarna styr rymdupplevelsen
av ljudet. Inställningarna inklusive aktivering
och deaktivering för respektive ljudkälla görs
var för sig.
10
i displayen visar att Dolby Pro
Symbolen
Logic II är aktivt. Det finns tre olika inställningar
för surround-ljudet:
Programtyp
Display visar
Bas
BAS
Diskant
DISKANT
Balans mellan höger
och vänster högtalare
BALANS
Balans mellan främre
och bakre högtalare
FADER
Nivå för centerhögtalare
CENTER*
1. Tryck MENU, stega till
LJUDINSTÄLLNINGAR och tryck
ENTER.
Nivå för surround,
omgivningsljud
SURROUND*
2. Välj SURROUND och tryck ENTER.
• Pro Logic II
• 3 kanaler
• Av (tvåkanalsstereo)
Aktivera/deaktivera surround-ljud
3. Välj Pro Logic II, 3 kanaler eller Av och
tryck ENTER.
Dolby Surround Pro Logic II är ett varumärke som tillhör Dolby Laboratories Licensing
Corporation. Dolby Pro Logic II Surround
System är tillverkat på licens från Dolby
Laboratories Licensing Corporation.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
237
10 Infotainment
Ljudanläggningens funktioner
Equalizer fram1
10
Funktionen används för att göra finjusteringar
av ljudet i de främre högtalarna.
1. Välj LJUDINSTÄLLNINGAR i menyn och
tryck ENTER.
2. Välj Equalizer fram och tryck ENTER.
3. Ställ in nivå med menyvalsknapparna eller
SELECTOR-ratten.
4. Tryck ENTER för att välja nästa frekvens.
Du kan välja fem frekvenser.
5. Tryck ENTER tills du kommer till menyläget för att spara gjorda ändringar.
Equalizer bak1
Funktionen används för att göra finjusteringar
av ljudet i de bakre högtalarna.
1. Välj LJUDINSTÄLLNINGAR i menyn och
tryck ENTER.
2. Välj Equalizer bak och tryck ENTER.
3. Ställ in nivå med menyvalsknapparna eller
SELECTOR-ratten.
4. Tryck ENTER för att välja nästa frekvens.
Du kan välja fem frekvenser.
5. Tryck ENTER tills du kommer till menyläget för att spara gjorda ändringar.
1
238
Vissa audionivåer.
10 Infotainment
Radiofunktioner
Söka efter känd frekvens manuellt
Stationssökning
LUM
VO E
MY KEY
PHONE
LE CTOR
SE
SOUND
POWER
2
ABC
1
4
GHI
7
PQRS
AUTO
CLEAR
3. Om det behövs en justering av frekvensen,
gör detta med korta tryck på någon av pileller
.
knapparna,
MENU
5
6
JK L
MNO
8
9
TUV WXYZ
0
SCAN
#
G027114
*
3
DEF
10
2. Släpp knappen när den önskade frekvensen visas i displayen.
EXI T
ENTER
AUTOSTORE – automatisk lagring av
stationer
Det manuella justeringsläget är kvar 5 sekunder efter den sista tryckningen.
G027119
AM FM
CD
1. Tryck in
eller
knappen och håll
den inne. MAN visas i displayen. Radion
stegar då långsamt åt det valda hållet och
ökar tempot efter några sekunder.
Stationslagring
1. Välj radioläge AM/FM1/FM2 med
SELECTOR-ratten (3) eller AM/FMknappen (1).
2. Tryck ett kort tryck på
eller
knappen för att söka nästa starka station.
3. Tryck på någon av knapparna igen om du
vill söka på nytt.
För att lagra en önskad station på någon av
stationslagringsknapparna 0 – 9 (2):
1. Ställ in önskad station.
2. Tryck på den stationslagringsknapp där
stationen ska lagras och håll den intryckt.
Ljudet försvinner ett par sekunder och
Stationen sparad visas i displayen. Stationen är nu lagrad.
Man kan lagra upp till 10 stationer på
respektive AM, FM1 och FM2, totalt 30 stationer.
AUTO (1) söker de 10 starkaste radiostationerna och förvalslagrar dem automatiskt i en
separat minnesbank. Funktionen är särskilt
användbar i områden där man inte är bekant
med radiostationerna eller deras frekvenser.
Starta automatisk lagring
1. Välj frekvensband med AM/FM.
2. Håll AUTO (1) intryckt tills Autolagring
visas i displayen.
När Autolagring inte längre visas i displayen
är lagringen klar. Radion försätts i autoläge och
AUTO visas i displayen. De automat-lagrade
förvalen kan nu väljas direkt med knapparna
``
239
10 Infotainment
Radiofunktioner
0 - 9. Om ingen station med tillräcklig stark signalstyrka finns, visas Ingen stn. hittad.
10
Avbryta automatisk förvalslagring
–
Tryck EXIT.
Välja autolagrat förval
Genom att försätta radion i autoläge kan de
automatiskt lagrade förvalen användas.
1. Tryck kort AUTO (1). AUTO visas i displayen.
2. Tryck på en av knapparna 0 - 9.
3. Radion stannar i autoläge ända tills ett kort
tryck på AUTO (1), EXIT eller AM/FM
avbryter.
Förvalslagra en funnen station
Medan SCAN är aktiv kan en önskad station
förvalslagras.
–
Tryck på en av knapparna 0 - 9 och håll den
intryckt tills meddelandet Station stored
visas i displayen.
SCAN avbryts och den lagrade stationen kan
väljas som ett förval.
RDS-funktioner1
RDS (Radio Data System) länkar samman FMsändare i nätverk. En FM-sändare i ett sådant
nätverk sänder information som ger en RDSradio bl.a. följande funktioner:
• Automatiskt byte till en starkare sändare
Scanning
SCAN (2) söker automatiskt igenom ett frekvensband efter starka stationer. När en station
hittats spelas den i ca 8 sekunder, därefter fortsätter sökningen.
Aktivera/deaktivera Scan
1. Välj frekvensband med AM/FM.
2. Tryck SCAN (2) för att aktivera. SCAN
visas i displayen.
om mottagningen i området är dålig.
• Sökning av programinriktning, t.ex. trafikinformation eller nyheter.
• Mottagning av textinformation om
pågående radioprogram.
OBS
Vissa radiostationer använder inte RDS eller
bara valda delar av dess funktionalitet.
3. Avsluta med SCAN eller EXIT.
1
240
Vilka RDS-funktioner som är tillgängliga varierar på de olika marknaderna.
Volymkontroll – NEWS/TP/ALARM
OBS
Om t.ex. cd spelas när radion tar emot ett
trafikmeddelande, försätts cd-spelaren i
pausläge. Meddelandet hörs med den
volym som valts för respektive meddelande.
Därefter återupptas spelningen av
ursprunglig vald ljudkälla och återgår till den
tidigare inställda volymen. Om volymen
justeras under meddelandet sparas den nya
volymen och används vid nästa meddelande.
Nyheter – NEWS
Denna funktion gör att när en nyhetssändning
startar avbryts andra ljudkällor som t.ex. cd.
1. Välj radioläge med SELECTOR-ratten eller
AM/FM-knappen.
2. Välj Nyheter i menyn och tryck ENTER.
3. Nyheter visas i displayen.
4. Välj Nyheter igen och tryck ENTER för att
deaktivera Nyheter-funktionen.
Funktionen gör att program kodade som nyheter från RDS-stationer bryter andra ljudkällor
och hörs med den volym som ställts in för detta
ändamål. Så fort nyhetsinslaget är över återgår
radion till tidigare ljudkälla och volym.
10 Infotainment
Radiofunktioner
Om du inte vill lyssna på ett pågående nyhetsinslag;
–
Tryck på EXIT-knappen. NEWS-funktionen är dock fortfarande inkopplad och
radion väntar på nästa nyhetsprogram.
Trafikinformation – TP
Funktionen gör att trafikinformation från RDSstationer bryter andra ljudkällor och meddelandet hörs med den volym som ställts in för
detta ändamål. Så fort meddelandet är över
återgår radion till tidigare ljudkälla och volym.
1. Välj TP i menyn och tryck ENTER.
2. TP visas i displayen.
3. Välj TP igen och tryck ENTER för att deaktivera TP-funktionen.
TP-Search
Programtyper – PTY
Denna funktion gör att du kan lyssna på trafikinformation vid resa mellan olika länder och
delstater i Europa utan att själv behöva välja
station.
Med PTY-funktionen kan olika programtyper,
t.ex. pop eller klassisk musik väljas. Med PTYfunktionen kan du välja mellan de olika programtyper som visas i listan nedan.
1. Välj RADIOINSTÄLLNINGAR i menyn
och tryck ENTER.
2. Välj TP och tryck ENTER.
3. Välj TP-sökning och tryck ENTER.
För att deaktivera funktionen, välj TPsökning igen och tryck ENTER.
Radiotext
Vissa RDS-stationer sänder information om
programmens innehåll, artister, etc. Denna
information kan visas med text i displayen.
TP visas i displayen när funktionen är aktiverad. Om den inställda stationen kan sända trai displayen. Avbrott
fikinformation visas
för trafikinformation kan alltså endast höras när
visas i displayen.
1. Tryck på MENU-knappen.
Om du inte vill lyssna på ett pågående trafikmeddelande;
Alarm
–
Tryck på EXIT-knappen. TP-funktionen är
dock fortfarande inkopplad och radion
väntar på nästa trafikmeddelande.
Visning av programtyp
1. Välj RADIOINSTÄLLNINGAR i menyn
och tryck ENTER.
2. Välj PTY i menyn och tryck ENTER.
3. Välj Visa PTY och tryck ENTER.
Nu visas den inställda stationens PTY i displayen.
OBS
Alla radiostationer har inte PTY-benämning.
2. Välj Radiotext i menyn och tryck ENTER.
Programtyper
3. Välj Radiotext igen och tryck ENTER för
att deaktivera.
Aktualiteter
Alarm sänds ut automatiskt och funktionen kan
inte deaktiveras. Alarm! visas i radions display
när ett larmmeddelande sänds ut. Funktionen
används för att varna bilister om allvarliga
olyckor och katastrofer, t.ex. broras eller kärnkraftsolyckor.
10
Andliga frågor
Underhållning
Countrymusik
Dokumentärer
Ekonomi
241
10 Infotainment
Radiofunktioner
10
Programtyper
Programtyper
Folkmusik
Telefonväkteri
Fritid & hobby
Utbildning
För barn
Vetenskap
Gamla godingar
Väder
Information
Övrig musik
Jazzmusik
Sök efter viss programtyp
Klassisk musik
Denna funktionen hjälper dig att söka efter program med viss inriktning genom att söka
genom hela frekvensbandet.
Kultur
Lätt klassiskt
Lättlyssnat
Nationell musik
Popmusik
7. Välj PTY-sökning och tryck ENTER. Om
radion hittar en station med den valda programtypen hörs denna i högtalaren.
8. Om radion hittar en station som inte passar
kan du söka vidare med
/
knapparna.
9. Om ingen station med den valda programtypen hittas, återgår radion till sin tidigare
frekvens. PTY ligger sedan i standby tills
det att vald programtyp börjar sändas. När
så sker byter radion automatiskt till den
station som sänder vald programtyp.
1. Välj FM 1 eller FM 2 och tryck på MENUknappen.
För att deaktivera PTY standby, gå in i menyn
och välj Nollställ alla PTY. Symbolen PTY
släcks i displayen och radion återgår till normalläge.
2. Välj RADIOINSTÄLLNINGAR och tryck
ENTER.
Trafikinformation – TP STATION
3. Välj PTY och tryck ENTER.
Här ställer du in vilken station trafikinformationen ska komma från.
4. Välj Välj PTY och tryck ENTER.
Resor
Rockmusik
Sociala frågor
Sport
Teater
242
5. Tryck ENTER för en eller flera av de listade
programtyperna du väljer. PTY-symbolen i
displayen tänds vid det första valet och
radion försätts i standby för PTY.
6. När du valt alla de önskade typerna, välj
EXIT/CLEAR för att gå ur PTY-listan.
måste visas i displayen
Observera att
för att detta ska fungera.
Aktivera/deaktivera TP STATION
Lyssna på den station från vilken trafikinformationen ska komma från.
10 Infotainment
Radiofunktioner
1. Välj RADIOINSTÄLLNINGAR i menyn
och tryck ENTER.
2. Välj TP och tryck ENTER.
3. Välj TP-STATION och tryck ENTER.
4. Välj Ställ in aktuell för att aktivera eller
ÅTERSTÄLL för att deaktivera och tryck
ENTER.
3. Välj TP-STATION och tryck ENTER.
Regionala radioprogram – REG
4. Välj Ställ in aktuell för att aktivera eller
ÅTERSTÄLL för att deaktivera och tryck
ENTER.
Funktionen gör att radion fortsätter att lyssna
till en regional sändare fastän dess signalstyrka
är låg.
OBS
Nu kommer endast nyheter från den lagrade
stationen att höras.
OBS
Nu kommer endast trafikinformation från
den lagrade stationen att höras.
Nyheter – NEWS STATION
Här ställer du in vilken station nyheterna ska
komma från.
Observera att aktuell inställd station måste
vara en RDS-station för att detta ska fungera.
Aktivera/deaktivera NEWS STATION
Lyssna på den station från vilken nyheterna ska
komma från.
1. Välj RADIOINSTÄLLNINGAR i menyn
och tryck ENTER.
2. Välj NYHETSSTATION och tryck ENTER.
2
Automatisk frekvensuppdatering – AF
AF-funktionen väljer en av de starkaste sändarna för en inställd station. Ibland behöver
radion söka igenom hela FM-bandet för att
finna en stark sändare. Då tystnar radion och
PI-sökning EXIT för att ångra visas i displayen.
Aktivera/deaktivera AF
1. Välj RADIOINSTÄLLNINGAR i menyn
och tryck ENTER.
2. Välj AF och tryck ENTER.
För att återaktivera AF, välj AF och tryck
ENTER.
10
1. Välj RADIOINSTÄLLNINGAR i menyn
och tryck ENTER.
2. Välj Regional och tryck ENTER.
3. REG visas i displayen.
4. För att deaktivera REG, välj REG igen och
tryck ENTER.
Enhanced Other Networks – EON
EON-funktionen är särskilt användbar i storstadsområden med många regionala radiostationer. Den låter avståndet mellan bilen och
radiostationens sändare styra när programfunktionerna ska avbryta pågående ljudkälla.
• Lokal – avbryter endast om radiostationens sändare är nära.
• Avlägsen2 – avbryter om stationens sändare är långt bort, även om signalen är
brusig.
• Av – avbryter inte för programinriktning
från andra sändare.
Default/fabriksinställning.
243
10 Infotainment
Radiofunktioner
Aktivera/deaktivera EON
10
1. Välj RADIOINSTÄLLNINGAR i menyn
och tryck ENTER.
2. Välj EON och tryck ENTER.
3. Välj Lokal, Avlägsen eller Av och tryck
ENTER.
Återställning av RDS-funktioner
Återställ samtliga radioinställningar till den
ursprungliga fabriksinställningen.
1. Välj RADIOINSTÄLLNINGAR i menyn
och tryck ENTER.
2. Välj Återställ allt och tryck ENTER.
3. Tryck ENTER igen för att bekräfta.
244
10 Infotainment
Cd-funktioner
En tom position markeras i displayen. Texten
Sätt i skiva visar att en ny skiva kan matas in.
Cd-växlaren kan innehålla upp till 6 cd-skivor.
–
Mata in en cd i cd-växlarens inmatningsöppning (2).
Utmatning av cd
En cd stannar i utmatat läge i max. 12 sekunder. Därefter matas den åter in i spelaren som
fortsätter uppspelningen.
G027116
Enstaka skivor (cd-spelare)
Mata ut enstaka skivor med ett tryck på utmatningsknappen (3).
Alla skivor (cd-växlare)
Starta uppspelning (cd-spelare)
Om en musik-cd finns i spelaren när ljudanläggningen är i cd-läge startas uppspelningen
automatiskt. Mata annars in en skiva och byt
till cd-läge med SELECTOR (4) eller CD(1).
Starta uppspelning (cd-växlare)
Om en cd-position med en musik-cd redan är
vald när ljudanläggningen aktiveras startas
uppspelningen automatiskt. Byt annars till cdväxlar-läge med SELECTOR (4) eller CD (1)
och välj en skiva med sifferknapparna 1 - 6.
Mata in en cd (cd-växlare)
–
Välj en tom position med sifferknapparna
1 - 6 eller upp/ner på navigeringsknappen.
Mata ut alla skivor med ett långt tryck på
utmatningsknappen. Hela magasinet töms,
skiva för skiva. Meddelandet MATA UT visas i
displayen.
Funktionen kan endast aktiveras om bilen står
stilla. Utmatningen avbryts om bilen börjar
rulla.
Paus
När volymen sänks helt stannar cd-spelaren.
När volymen höjs startar den igen.
Ljudfiler
Cd-spelaren stödjer, förutom vanliga musikcd, ljudfiler av formaten mp3 och wma.
OBS
Vissa kopieringsskyddade ljudfiler kan inte
läsas av spelaren.
10
När en cd med ljudfiler matas in i spelaren läses
skivans katalogstruktur in. Beroende av skivans kvalitet kan det dröja en stund innan uppspelningen startar.
Navigering och uppspelning
Om en skiva med ljudfiler finns i cd-spelaren
leder ENTER till skivans katalogstruktur. Navigering i katalogstrukturen görs på samma sätt
som i ljudanläggningens menystruktur. Ljudfioch kataloger har symler har symbolen
. Innan uppspelningen startas kan
bolen
/
användas för att visa ljudfilens
namn om displayens bredd inte räcker till.
Uppspelning av en markerad ljudfil startas med
ENTER.
När uppspelningen av en fil är klar fortsätts
uppspelningen av de andra filerna i just den
katalogen. Byte av katalog sker automatiskt
när alla filer i aktuell katalog har spelats upp.
Snabbspola/byta cd-spår och ljudiler
Korta tryck höger/vänster på knapparna
stegar bland cd-spår/ljudfiler. Långa
tryck snabbspolar cd-spår/ljudfiler. Knapp-
/
245
10 Infotainment
Cd-funktioner
satsen i ratten kan även användas för detta
ändamål.
–
Skanna cd
Aktivera/deaktivera (cd-växlare)
10
Funktionen spelar de första 10 sekunderna av
varje cd-spår/ljudfil. Tryck SCAN för att aktivera. Avbryt med EXIT eller SCAN för att fortsätta uppspelningen av det aktuella cd-spåret/
ljudfilen. Scan fungerar bara på den valda skivan. Texten SCAN visas i displayen när funktionen är aktiv.
OBS
Om skivtext är aktiverat visas inte SCAN i
displayen.
Slumpval
Funktionen spelar spåren i slumpvis ordning.
Det går att stega mellan de slumpvalda cdspåren/ljudfilerna på vanligt sätt.
OBS
Stegning mellan slumpvalda cd-spår fungerar endast på aktuell skiva.
Välj Skiva eller Mapp i menyn och tryck
ENTER.
Om en vanlig musik-cd spelas:
1. Välj Random i menyn och tryck ENTER.
Skivtext
2. Stega till En skiva eller Alla skivor och
tryck ENTER.
Om titelinformation finns på en cd kan den
visas i displayen.
Valet Alla skivor gäller endast de musik-cd
som finns i växlaren.
Starta uppspelning av en cd.
Om en cd med ljudfiler spelas:
–
1. Välj En skiva eller Mapp i menyn och tryck
ENTER.
2. Stega till önskad cd eller folder och tryck
ENTER.
När du väljer en annan cd deaktiveras funktionen.
Olika meddelanden visas beroende på vilken
slumpvalsfunktion som är aktiv:
• RANDOM betyder att spåren från endast
en musik-cd spelas.
• RANDOM ALL betyder att alla spår på
samtliga musik-cd i cd-växlaren spelas.
Aktivera/deaktivera (cd-spelare)
Om en vanlig musik-cd spelas:
–
Välj RANDOM i menyn och tryck ENTER.
Om en skiva med ljudfiler spelas:
246
OBS
Om skivtext är aktiverat visas inte dessa
meddelanden.
• RANDOM Mapp betyder att ljudfilerna i en
katalog på aktuell cd spelas.
Aktivera/deaktivera
Välj Skivtext i menyn och tryck ENTER.
Cd-skivor
Användande av hembrända cd-skivor kan
medföra dåligt eller uteblivet ljud.
VARNING
Använd endast standardskivor (12 cm i diameter). Använd inte cd-skivor med påklistrade skivetiketter. Värmen i cd-spelaren kan
göra att etiketten lossnar och att cd-spelaren skadas.
10 Infotainment
Menystruktur – ljudanläggning
FM-MENY1
AM-MENY
1.
Nyheter
1.
2.
TP
3.
Radiotext
CD-MENY
4.
RADIOINSTÄLLNINGAR
1.
Random
4.1.
PTY
2.
Nyheter
4.2.
TP
3.
TP
4.3.
NYHETSSTATION
4.
Skivtext
4.4.
AF
5.
LJUDINSTÄLLNINGAR*2
4.5.
Regional
4.6.
EON
4.7.
5.
LJUDINSTÄLLNINGAR*
5.1.
1
2
Återställ allt
Surround
5.2.
Equalizer fram
5.3.
Equalizer bak
5.4.
Återställ allt
LJUDINSTÄLLNINGAR*2
10
AUX-MENY
1.
AUX-ingångsvolym
2.
Nyheter
3.
TP
4.
LJUDINSTÄLLNINGAR*2
Vilka RDS-funktioner som är tillgängliga varierar på de olika marknaderna.
Se FM-MENY.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
247
10 Infotainment
Telefonfunktioner*
10
Telefonsystemets delar
248
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
10 Infotainment
Telefonfunktioner*
Nödsamtal
Till/från/standby
Knappsats* i ratten - Med rattens knappsats kan du använda de flesta av telefonsystemets funktioner. När telefonen är aktiverad kan knappsatsen i ratten endast
användas till telefonfunktionerna. I aktivt
läge syns alltid telefoninformation i kontrollpanelens display.
Nödsamtal till larmnummer kan även genomföras utan SIM-kort förutsatt att det finns täckning hos någon GSM-operatör.
EXIT/CLEAR – avbryter/nekar samtal, stegar tillbaka i menyn eller avbryter ett val
samt raderar inmatade siffror/tecken
1. Aktivera telefonen.
SIM-kortshållare
2. Slå det larmnummer som gäller för den
aktuella regionen (inom EU: 112).
Menyvalsknappar
Mikrofon - Mikrofonen för handsfree är
placerad i taket vid solskyddet.
3. Tryck på ENTER-knappen i kontrollpanelen eller knappsatsen i ratten.
SIM-kortsläsare - SIM-kortet sätts in på
framsidan av kontrollpanelen.
Reglage
Telefonsystemets delar
10
Kontrollpanel i mittkonsol - Samtliga
telefonfunktioner (utom samtalsvolymen)
kan styras från kontrollpanelen.
Antenn - Antennen är monterad mot vindrutan, framför den inre backspegeln.
Allmänt
• Sätt alltid trafiksäkerheten främst.
• Stäng av telefonsystemet när bilen tankas.
• Stäng av telefonsystemet i närheten av
Nummer- och teckenknappar samt snabbval av menyalternativ
G027117
sprängningsarbete.
• Volvo rekommenderar att en auktoriserad
Volvoverkstad utför service på telefonsystemet.
Display
Sök – stegar framåt och bakåt vid text- och
nummerinmatning
Höj/sänk samtalsvolym under samtal.
Telefonen använder inte centerhögtalaren*
ENTER – accepterar samtal, väljer i menyn
eller aktiverar telefonen från standbyläge
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
249
10 Infotainment
Telefonfunktioner*
Volymsänkning vid telefonsamtal
Trafiksäkerhet
Aktivera systemet:
Om telefonen ringer när radion spelar, sänks
volymen när samtalet besvaras. Då samtalet
avbryts återgår volymen till den tidigare
inställda ljudnivån. Radiovolymen kan även
regleras under samtalets gång och behåller då
den nya ljudnivån när samtalet avbryts. Audiovolymen kan även stängas av helt vid telefonsamtal, se sidan 257.
Delar av menysystemet för telefon är av säkerhetsskäl inte tillgängliga i hastigheter över
8 km/h. Du kan endast avsluta påbörjad aktivitet i menysystemet.
–
Tryck på PHONE- knappen (3) för att starta
telefonsystemet.
Stänga av systemet:
–
Håll PHONE-knappen intryckt för att
stänga av telefonsystemet
Försätta systemet i standby:
1. Tryck ett kort tryck på PHONE-knappen
eller tryck EXIT/CLEAR för att försätta
telefonsystemet i standbyläge.
2. Återaktivera systemet med ett kort tryck på
PHONE-knappen.
När telefonen är aktiverat eller i standbyläge
visas en telefonlur i displayen.
Om du stänger av bilens tändning med telefonsystemet påslaget, är telefonsystemet påslaget när tändningen slås på nästa gång. Då
telefonsystemet är avstängt går det inte att ta
emot några samtal.
250
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Funktionen gäller endast för Volvos integrerade telefonsystem.
Hastighetsbegränsningen kan kopplas bort i
menyfunktion 5.6.
SIM-kort
Standby-läge
I standbyläge kan du ta emot samtal samtidigt
som audiosystemet är aktivt och information
från audiosystemets ljudkällor visas i displayen.
För att kunna använda telefonsystemets andra
funktioner måste telefonen vara i aktivt läge.
Snabbval i menyn
När du med hjälp av menyknappen kommit till
menysystemet kan du använda siffror i stället
för pilarna och ENTER-knappen för att välja
rätt meny i huvudmenynivån. Varje menyval är
numrerat. Siffrorna visas i displayen tillsammans med menyalternativet.
G026980
10
Strömbrytare till/från/standby
Telefonen kan endast användas tillsammans
med ett giltigt SIM-kort (Subscriber Identity
Module). Du får kortet från din nätoperatör.
Sätt alltid in SIM-kortet när du vill använda telefonen.
10 Infotainment
Telefonfunktioner*
1. Stäng av telefonen.
Avsluta ett samtal
2. Tryck ut SIM-kortshållaren genom ett kort
tryck.
–
3. Lägg i SIM-kortet med metallytan nedåt.
Audioanläggningen återgår till tidigare aktivitet.
4. Se till att det fasade hörnet på SIM-kortet
matchar fasningen på hållaren.
Neka inkommande samtal genom att trycka på
EXIT/CLEAR.
5. Tryck in hållaren igen.
Vid problem med SIM-kortet, kontakta din nätverksoperatör.
Ring upp och ta emot samtal
Ringa upp:
–
Slå numret och tryck ENTER i knappsatsen i ratten eller kontrollpanelen.
Ta emot inkommande samtal:
–
Tryck ENTER. Du kan även använda Autosvar, se sidan 257.
Ljudet från audioanläggningen kan kopplas
ifrån automatiskt när ett telefonsamtal pågår,
se sidan 257.
Tryck på EXIT/CLEAR i rattens eller kontrollpanelens knappsats.
3. Välj den siffra som ska vara kortnumret.
Tryck ENTER för att bekräfta.
4. Sök efter önskat namn eller telefonnummer
i telefonboken. Tryck ENTER för att välja.
Använd snabbuppringning
Senast uppringda nummer
1. Håll in önskad snabbuppringningsknapp i
ca två sekunder för att ringa eller tryck kort
på knappen följt av ENTER.
Telefonen lagrar automatiskt de senast uppringda telefonnumren/namnen.
2. När du har slagit på telefonen, vänta en
stund innan snabbuppringningen kan ske.
1. Tryck på ENTER i rattens eller kontrollpanelen knappsats.
2. Stega framåt eller bakåt med menyknapparna bland de senast slagna numren. De
visas i displayen.
10
OBS
För att kunna slå ett kortnummer måste
Meny 3.4 vara aktiverad. Se Snabbuppringning under Beskrivning av menyalternativ
på sidan 256.
3. Tryck ENTER.
Snabbuppringning
Lagra kortnummer
Ett nummer som är lagrat i telefonboken kan
kopplas till en uppringningsknapp (1 – 9).
Ta emot nytt samtal under pågående
samtal
Om du under pågående samtal hör två tonstötar i högtalaren har du blivit uppringd. Denna
funktion går att välja eller välja bort i menyn.
1. Välj Telefonbok i menyn och tryck
ENTER.
I detta läge kan du välja att ta emot samtalet,
eller neka att ta emot det. Om du inte vill ta
emot samtalet, tryck på EXIT/CLEAR eller gör
ingenting.
2. Bläddra till Snabbuppringning (se
sidan 257) och tryck ENTER.
Om du vill ta emot samtalet, tryck ENTER. Det
pågående samtalet hamnar då i så kallat par-
Gör så här:
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
251
10 Infotainment
Telefonfunktioner*
Sammankoppla
10
Funktioner under pågående samtal
Under ett pågående samtal är följande funktioner tillgängliga (bläddra med pilarna och
tryck på ENTER för att göra ett val)
Växla
Prata med båda
samtidigt (konferenssamtal)
Lagra telefonnummer med namn
Växla mellan de två
samtalen
2. Stega till Lägg till och tryck ENTER.
Sekretessläge
Parkera/återta
Välj om pågående
samtal ska parkeras
eller återtas
Telefonbok
Visa telefonboken
Då du har ett pågående samtal samt ett parkerat samtal är följande funktioner tillgängliga
(bläddra med pilarna och tryck på ENTER för
att göra ett val)
Sekretess/sekretess av
Sekretessläge
Telefonbok
Visa telefonboken
Öka eller minska samtalsvolymen genom att
under samtal trycka på knapparna + eller - i
rattens knappsats.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
5. Välj vilket minne du vill spara till och tryck
ENTER.
Ring upp från minnet
När telefonen är aktiverad styr knappsatsen i
ratten endast telefonfunktionerna.
För att styra audiosystemet med dessa
knappar måste telefonen vara i standbyläge,
se sidan 250.
AM FM
CD
LUM
VO E
MY KEY
PHONE
LE CTOR
SE
SOUND
POWER
EXI T
ENTER
Telefonboken
2
ABC
1
4
GHI
Telefonnummer och namn kan lagras i telefonens eget minne eller i SIM-kortets minne.
7
PQRS
AUTO
*
När du tar emot ett samtal och den uppringandes nummer finns i telefonboken, visas namnet
i displayen.
Upp till 255 namn kan lagras i telefonens
minne.
252
3. Skriv ett namn och tryck ENTER.
4. Skriv nummer och tryck ENTER.
Samtalsvolym
Sekretess/sekretess av
1. Tryck på MENU-knappen, välj
Telefonbok och tryck ENTER.
3
DEF
CLEAR
MENU
5
6
JK L
MNO
8
9
TUV WXYZ
0
SCAN
#
G027118
keringsläge. Trycker du på EXIT/CLEAR,
avslutas båda samtalen samtidigt.
–
Tryck på MENU-knappens nedåtpil (1)
i ratten för att söka i telefoneller
boken.
10 Infotainment
Telefonfunktioner*
Välj mellan följande alternativ:
9
wxyz9
1. Tryck ENTER och bläddra med pilarna tills
du hittar önskat namn.
*
Används om två tecken ska skrivas med samma knapp.
2. Tryck på tangenten för första bokstaven i
namnet (eller skriv in hela namnet) och
tryck ENTER.
0
+0@*#&$£/%
#
Växla mellan versaler och gemener.
EXIT
Skriva namn eller meddelande
Tryck på den knapp som är märkt med önskat
tecken: e gång för knappens första tecken, två
gånger för det andra osv. För att ange mellanrum tryck på 1.
1
space 1- ? ! , . : " ' ( )
2
abc2äåàæç
3
def3èé
4
ghi4ì
5
jkl5
6
mno6ñöòØ
7
pqrs7ß
8
tuv8üù
10
Radera den senast slagna bokstaven eller siffran. Med ett långt tryck
raderar du hela numret och texten.
Avbryta textinmatning
1. Radera alla inmatade tecken genom ett
långt tryck på EXIT/CLEAR-knappen.
2. Återgå till menyn genom ytterligare ett
långt tryck på EXIT/CLEAR-knappen.
G026980
3. Tryck ENTER för att ringa upp det nummer
du har valt.
Dubbla SIM-kort
Många nätoperatörer erbjuder dubbla SIMkort, ett för din bil och ett för en annan telefon.
Med dubbla SIM-kort har du samma nummer
till två olika apparater. Fråga din nätoperatör
om vilka möjligheter som erbjuds och om hanteringen av dubbla SIM-kort.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
253
10 Infotainment
Telefonfunktioner*
Specifikationer
10
A
Uteffekt
2 W
SIM-kort
litet, 3 V
Minnesplatser
255A
SMS
ja
Data/fax
nej
Dualband
ja (900/1800)
255 minnesplatser i telefonens minne. Antal minnesplatser
på SIM-kort varierar beroende på abonnemang.
IMEI-nummer
För att spärra telefonen måste nätoperatören
underrättas om telefonens IMEI-nummer. Det
är ett 15 - siffrigt serienummer som finns inprogrammerat i telefonen. Slå *#06# för att få fram
numret i displayen. Skriv upp det och spara det
på ett säkert ställe.
254
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
10 Infotainment
Menystruktur – telefon
Översikt
1.
Snabbuppring
4.6.2
Vid upptaget
Samtalslogg
2.4.1
Aktiv
4.6.3
Inget svar
1.1.
Miss. samtal
2.4.2
Välj nummer
4.6.4
Ej nåbar
1.2.
Mottagna samtal
2.5.
Töm SIM
4.6.5
Faxanrop
1.3.
Utgående samt.
2.6.
Töm telefon
4.6.6
Dataanrop
1.4.
Radera lista
2.7.
Minnesstatus
4.6.7
Upphäv alla
1.5.
2.
1
2.4.
1.4.1
Alla samtal
1.4.2
Missade samtal
3.1.
Läs
5.1.
Biltelefon
1.4.3
Mottagna samt.
3.2.
Skriv
5.2.
Lägg till telefon
1.4.4
Utgående samt.
3.3.
Medd.inställn
5.3.
Tillagda telefoner1
3.
Meddelanden
5.
Samtalslängd
3.3.1
SMSC-nummer
1.5.1
Senaste samtal
3.3.2
Giltighetstid
1.5.2
Antal samtal
3.3.3
Meddelan.typ
1.5.3
Sammanlagd tid
1.5.4
Återställ timer
4.
Samtalsalt.
4.1.
Sänd nummer
Telefonbok
4.2.
Samtal väntar
2.1.
4.3.
Autosvar
Sök
2.2.
Lägg till
4.4.
Autouppringning
2.3.
Kopiera alla
4.5.
Nr till telefonsvarare
2.3.1
SIM till telefon
4.6.
Vidarekoppling
2.3.2
Telefon till SIM
4.6.1
Alla samtal
10
Växla telefon
OBS
Menyn ovan gäller enbart bilar med
BluetoothTM handsfree.
6.
Tlf.Inställn.
6.1.
6.2.
Operatör
6.1.1
Automatisk
6.1.2
Manuell
SIM-säkerhet
6.2.1
På
6.2.2
Av
Max. 3 telefoner.
255
10 Infotainment
Menystruktur – telefon
6.2.3
10
Automatisk
1.4.2.
Missade
2.4. Snabbuppringning
Nummer som är lagrade i telefonboken kan
lagras som kortnummer.
6.3.
Ändra PIN-kod
1.4.3.
Mottagna
6.4.
Ljud
1.4.4.
Utgående
6.5.
2.5. Töm SIM
6.4.1
Ringvolym
1.5. Samtalslängd
Radera hela minnet i SIM-kortet.
6.4.2
Ringsignal
2.6. Töm telefon
6.4.3
Dämpa radio
Samtalslängd för samtliga samtal eller för det
senaste samtalet. För nollställning av samtalsmätare behövs telefonkoden (se meny 5.4).
6.4.4
Meddel.pip
1.5.1.
Senaste samtal
1.5.2.
Antal samtal
1.5.3.
Sammanlagd tid
Visa hur många minnesplatser som är upptagna i SIM-kortet respektive telefonen. I tabellen visas hur många av det totala antalet platser
som är upptagna, t.ex. 100 (250).
1.5.4.
Återställ timer
Fabrikinst.
Beskrivning av menyalternativ
1. Samtalslogg
Radera hela minnet i telefonen.
2.7. Minnesstatus
3. Meddelanden
3.1. Läs
1.1. Missade samtal
2. Telefonbok
Lista med missade samtal. Välj att ringa upp,
radera eller spara i telefonboken.
2.1. Sök
Sök efter namn i telefonboken.
Inkomna textmeddelanden. Välj att radera läst
meddelande, skicka vidare, ändra, spara hela
eller delar av meddelandet.
1.2. Mottagna samtal
2.2. Lägg till
Lista med mottagna samtal. Välj att ringa upp,
radera eller spara i telefonboken.
Lagra namn och telefonnummer i telefonboken, se sidan 252.
3.2. Skriv
1.3. Utgående samtal
2.3. Kopiera alla
Lista med tidigare uppringda nummer. Välj att
ringa upp, radera eller spara i telefonboken.
Kopiera SIM-kortets telefonnummer och namn
till telefonens minne.
1.4. Radera lista
2.3.1.
Från SIM- till telefonminne
Radera de listor som finns i menyerna 1.1,
1.2 och 1.3 enligt nedan.
2.3.2.
Från telefon- till SIM-minne
1.4.1.
Alla
Skriv meddelande med hjälp av knappsatsen.
Välj att spara eller skicka det.
3.3. Meddelandeinställning
Ange numret (SMSC-nummer) till den meddelandecentral som skall överföra meddelandena
samt hur länge de ska lagras i meddelandecentralen. Kontakta nätoperatören för information om meddelandeinställningar. Inställningarna bör normalt inte ändras.
3.3.1.
256
SMSC-nummer
10 Infotainment
Menystruktur – telefon
3.3.2.
Giltighetstid
4.6.5.
Faxanrop
6.2. SIM-säkerhet
3.3.3.
Meddelandetyp
4.6.6.
Dataanrop
Välj om PIN-koden ska vara på, av eller om
telefonen automatiskt ska ange PIN-kod.
4.6.7.
Upphäv alla
6.2.1.
På
4.1. Sänd nummer
5. Växla telefon
6.2.2.
Av
Visa eller dölj eget telefonnummer för samtalsparten. Kontakta nätoperatören för permanent
dolt nummer.
5.1. Biltelefon
6.2.3.
Automatisk
4. Samtalsalternativ
4.2. Samtal väntar
Ta emot ett meddelande om att samtal väntar
under pågående samtal.
4.3. Autosvar
Ta emot inkommande samtal automatiskt.
Välj den inbyggda telefonen.
5.2. Lägg till telefon
Lägg till mobiltelefoner till listan Tillagda telefoner.
5.3. Tillagda telefoner
Välj att ansluta till en av de tillagda telefonerna
(maximalt 3 telefoner).
4.4. Återuppringning
Ring upp ett tidigare upptaget nummer.
4.5. Nr till telefonsvarare
Lagrar nummer till telefonsvararen.
Menyn ovan gäller enbart bilar med
BluetoothTM handsfree.
6.4. Ljud
6.4.1.
Volym
Reglera volymen på ringsignalen.
Ringsignal
Det finns fem olika ringsignaler.
6.4.3.
On/off
Dämpa radio.
4.6. Vidarekoppla
Välj när och vilka typer av samtal som ska
vidarekopplas till ett angivet telefonnummer.
6. Telefoninställningar
4.6.1.
Inställningen gäller endast under aktuellt samtal.
Välj operatör automatiskt eller manuellt. Vald
operatör visas i displayen i telefonens grundläge.
4.6.2.
Vid upptaget
6.1.1. Automatisk
4.6.3.
Inget svar
6.1.2. Manuell
4.6.4.
Ej nåbar
Alla samtal
6.3. Ändra PIN-kod
Ändra PIN-koden. Skriv upp och spara koden
på ett säkert ställe.
6.4.2.
OBS
10
6.1. Operatör
6.4.4.
Meddelande-pip
6.5. Fabriksinställning
Återgår till systemets fabriksinställningar.
257
10 Infotainment
Bluetooth handsfree*
Allmänt
Mobiltelefonen kan hanteras från sina knappar
oavsett om den är ansluten eller inte.
Telefonfunktioner, reglageöversikt
10
OBS
Endast ett urval av mobiltelefoner är helt
kompatibla med handsfree-funktionen.
Volvo rekommenderar att du vänder dig till
en auktoriserad Volvoåterförsäljare eller går
in på www.volvocars.com för att få information om kompatibla telefoner.
Systemöversikt.
Mobiltelefon
Mikrofon
Knappsats* i ratten
Kontrollpanel i mittkonsol
BluetoothTM
En mobiltelefon som är utrustad med
BluetoothTM kan anslutas trådlöst till ljudanläggningen. Ljudanläggningen fungerar då
som handsfree, med möjlighet att fjärrstyra ett
urval av mobiltelefonens funktioner. Mikrofonen är placerad i innertaket vid solskyddet (2).
258
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Kontrollpanel i mittkonsol.
VOLUME – volym, samma funktion finns i
knappsatsen* i ratten.
Display
ENTER – accepterar samtal, väljer i menyn
eller aktiverar telefonen från standbyläge.
PHONE – till/från/standby.
EXIT – avbryter/avvisar samtal, stegar tillbaka i menyn eller avbryter ett val samt
raderar inmatade siffror/tecken.
MENU – leder till menysystemet. Uppåt/
nedåt med knapparna stegar mellan
menyalternativen.
10 Infotainment
Bluetooth handsfree*
Sök – stegar framåt och bakåt vid text- och
nummerinmatning.
gången mobiltelefonen ansluts, följ instruktionerna nedan:
Nummer- och teckenknappar samt snabbval av menyalternativ.
Alternativ 1 - via bilens menysystem
Att komma igång
Menyerna styrs från mittkonsolen och knappsatsen i ratten. För allmän information om
menyhantering, se sidan 232.
OBS
Om bilen är utrustad med både
BluetoothTM handsfree och inbyggd telefon
tillkommer en extra meny i telefonmenyn, se
sidan 262.
Aktivera/deaktivera
Ett kort tryck på PHONE aktiverar handsfreefunktionen. Texten TELEFON högst upp i displayen visar att den är i telefonläge. Symbolen
visar att handsfree-funktionen är aktiv.
Ett långt tryck på PHONE deaktiverar handsfree-funktionen och kopplar ifrån en ansluten
telefon.
Ansluta mobiltelefon
Anslutningen av en mobiltelefon sker på olika
sätt beroende på om mobiltelefonen har varit
ansluten tidigare eller inte. Om det är första
1. Gör mobiltelefonen sökbar/synlig via
BluetoothTM, se mobiltelefonens manual
eller www.volvocars.com.
2. Aktivera handsfree-funktionen med
PHONE.
> Menyvalet Lägg till telefon visas i displayen. Om en eller flera mobiltelefoner
redan har registrerats visas även dessa.
3. Välj Lägg till telefon.
> Ljudanläggningen söker efter mobiltelefoner i närheten. Sökningen tar ungefär
30 sekunder. De mobiltelefoner som
hittas anges med sina respektive
BluetoothTM-namn i displayen. Handsfree-funktionens BluetoothTM-namn
visas i mobiltelefonen som My Volvo
Car.
4. Välj en av mobiltelefonerna i ljudanläggningens display.
5. Mata in sifferserien som visas i ljudanläggningens display via mobiltelefonens
knappsats.
Alternativ 2 - via telefonens menysystem
1. Aktivera handsfree-funktionen med
PHONE. Om det finns en telefon uppkopplad, koppla ifrån den redan kopplade telefonen.
10
2. Sök med mobiltelefonens BluetoothTM, se
mobiltelefonens manual.
3. Välj My Volvo Car i lista över funna enheter
i din mobiltelefon.
4. Mata in PIN-koden '1234' i mobiltelefonen
när du uppmanas ange PIN-kod.
5. Välj att ansluta till My Volvo Car från
mobiltelefonen.
Mobiltelefonen registreras (paras) och ansluts
automatiskt till ljudanläggningen medan texten
Synkroniserar visas i displayen. För mer information om hur mobiltelefoner registreras, se
sidan 261 .
När anslutningen är upprättad visas symbolen
och mobiltelefonens BluetoothTM-namn i
displayen. Nu kan mobiltelefonen styras från
ljudanläggningen.
Ringa upp
1. Säkerställ att texten TELEFON visas högst
upp i displayen och att symbolen
är
synlig.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
259
10 Infotainment
Bluetooth handsfree*
10
2. Slå önskat nummer eller använd telefonboken, se sidan 261.
Samtalshantering
3. Tryck ENTER.
Samtal tas emot med ENTER även om ljudanläggningen är i t.ex. cd- eller FM-läge. Avvisa
eller avsluta med EXIT.
Samtalet avbryts med EXIT.
Inkommande samtal
Koppla ifrån mobiltelefonen
Automatisk frånkoppling sker om mobiltelefonen kommer utom ljudanläggningens räckhåll.
För mer information om anslutning, se
sidan 261.
Manuell frånkoppling sker genom att deaktivera handsfree-funktionen med ett långt tryck
på PHONE. Handsfree-funktionen deaktiveras
även när motorn stängs av.
När mobiltelefonen kopplats ifrån kan ett
pågående samtal fortsätta med mobiltelefonens inbyggda mikrofon och högtalare.
Autosvar
Funktionen autosvar gör att inkommande samtal tas emot automatiskt. Aktivera/deaktivera
under TELEFONMENY
SAMTALSINSTÄLLNINGAR Autosvar.
Samtalsmeny
Tryck MENU eller ENTER under pågående
samtal för att få tillgång till följande funktioner:
• Tysta mikrofon – ljudanläggningens
mikrofon tystas.
• Flytta samt. t mobil – samtalet flyttas till
OBS
Vissa mobiltelefoner kräver att övergången
från handsfree bekräftas från mobiltelefonens knappsats.
mobiltelefonen.
OBS
För vissa mobiltelefoner bryts anslutningen
när sekretessfunktionen används. Detta är
normalt. Handsfree-funktionen frågar om
du vill ansluta igen.
• Telefonbok – sökning i telefonbok.
260
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
OBS
En nytt samtal kan inte startas under
pågående samtal.
Ljudinställningar
Samtalsvolym
Samtalsvolymen kan regleras under samtal.
Använd knappsatsen* i ratten.
Ljudanläggningens volym
I telefonläge (TELEFON) kan ljudanläggningens volym justeras som vanligt med VOLUME.
Ljudkällan kan tystas automatiskt vid inkommande telefonsamtal under TELEFONMENY
TELEFONINSTÄLLNINGAR LJUD
OCH VOLYM Tysta radio.
Ringvolym
Gå till TELEFONMENY
TELEFONINSTÄLLNINGAR LJUD OCH
VOLYM Ringsignalvolym och justera med
/
på kontrollpanelen i mittkonsol.
Ringsignaler
Handsfree-funktionens inbyggda ringsignaler
kan väljas under TELEFONMENY
TELEFONINSTÄLLNINGAR LJUD OCH
10 Infotainment
Bluetooth handsfree*
VOLYM
o.s.v.
Ringsignaler
Ringsignal 1
OBS
Den anslutna mobiltelefonens ringsignal
stängs inte av när en av handsfree-systemets inbyggda signaler används.
För att välja den anslutna telefonens ringsignal1, gå till TELEFONMENY
TELEFONINSTÄLLNINGAR LJUD OCH
VOLYM RINGSIGNALER Anv.
mob.sign..
Mer om registrering och anslutning
Maximalt 3 mobiltelefoner kan registreras.
Registreringen görs en gång per telefon. Efter
registrering finns mobiltelefonen i listan med
tillagda telefoner. Högst en mobiltelefon kan
vara ansluten åt gången. Telefoner kan avregistreras under TELEFONMENY
BLUETOOTH Ta bort telefon.
Automatisk anslutning
När handsfree-funktionen är aktiv och den
senast anslutna mobiltelefonen är inom räckhåll ansluts den automatiskt. När ljudanläggningen söker efter den senast anslutna telefo1
nen visas dess namn i displayen. För att övergå
till manuell anslutning av annan telefon, tryck
EXIT.
Manuell anslutning
Om du vill ansluta en annan mobiltelefon än
den senast anslutna eller byta ansluten mobiltelefon, gör så här:
Sätt ljudanläggningen i telefonläge
(TELEFON) och följ instruktionen i displayen
eller byt ansluten mobiltelefon genom att
använda menysystemet enligt nedan.
Menystrukturen finns i två varianter beroende
på om bilen enbart har BluetoothTM eller om
bilen även har inbyggd telefon.
• För bilar med enbart BluetoothTM görs
anslutningen under TELEFONMENY
BLUETOOTH Växla telefon Lägg
till telefon eller välj en av tidigare anslutna
telefoner.
• För bilar med inbyggd telefon och
BluetoothTM görs anslutningen under
TELEFONMENY Växla telefon
Lägg till telefon eller välj en av tidigare
anslutna telefoner.
Telefonbok
All hantering av telefonboken förutsätter att
texten TELEFON visas högst upp i displayen
och att symbolen
är synlig.
10
Ljudanläggningen lagrar en kopia av varje registrerad mobiltelefons telefonbok. Telefonboken kopieras automatiskt till ljudanläggningen vid varje anslutning. Deaktivera funktionen under TELEFONINSTÄLLNINGAR
Synk. tel.bok. Sökning av kontakter görs
endast i den anslutna mobiltelefonens telefonbok.
OBS
Om mobiltelefonen inte stödjer kopiering av
telefonbok visas Listan är tom när kopieringen är klar.
Om telefonboken innehåller en uppringande
samtalsparts kontaktuppgifter, visas dessa i
displayen.
Söka kontakter
Det enklaste sättet att söka i telefonboken är
att trycka länge på knapparna 2–9. Det startar
en sökning i telefonboken baserad på knappens första bokstav.
Stöds inte av alla mobiltelefoner.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
261
10 Infotainment
Bluetooth handsfree*
10
Telefonboken kan även nås med knappen
på kontrollpanelen i mittkonsolen eller med
på knappsatsen i ratten. Stega mellan
kontakterna med knapparna
/
eller med
/
. Sökningen kan även göras från
telefonbokens sökmeny under TELEFONBOK
Sök:
1. Skriv begynnelsebokstaven i den kontakt
som söks och tryck ENTER. Eller tryck
endast ENTER.
2. Stega till en kontakt och tryck ENTER för
att ringa upp.
Röststyrning
Mobiltelefonens röststyrningsfunktion för uppringning kan användas genom att hålla in
ENTER.
Nummer till telefonsvarare
Numret till telefonsvararen ändras under
SAMTALSINSTÄLLNINGAR Nr till
tel.svarare:. Om inget nummer finns lagrat kan
denna meny nås med ett långt tryck på 1. Tryck
länge på 1 för att använda det lagrade numret.
Samtalslistor
Samtalslistorna kopieras till handsfree-funktionen vid varje ny anslutning och uppdateras
sedan under anslutningen. Tryck ENTER för att
visa de senast uppringda. Övriga samtalslistor
finns under SAMTALSLISTA.
OBS
Menystruktur - BluetoothTM handsfree
OBS
Menyn för BluetoothTM handsfree finns i två
varianter. För bilar med enbart BluetoothTM
handsfree och för bilar med inbyggd telefon
och BluetoothTM handsfree.
1.
2.
Vissa mobiltelefoner visar listan över de
senast uppringda numren i omvänd ordning.
3.
OBS
Endast ett urval av mobiltelefoner är helt
kompatibla med röststyrningsfunktionen.
Volvo rekommenderar att du vänder dig till
en auktoriserad Volvoåterförsäljare eller går
in på www.volvocars.com för att få information om kompatibla telefoner.
2
262
Maximalt 3 telefoner.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Mata in text
Textinmatningen sker med knappsatsen i mittkonsolen. Tryck en gång för knappens första
tecken, två gånger för det andra o.s.v. Fortsätt
trycka för fler tecken, se tabell på sidan 253.
Ett kort tryck på EXIT raderar ett inmatat
tecken. Ett långt tryck på EXIT raderar alla
inmatade tecken.
/
på kontrollpanelen i
mittkonsolen stegar mellan tecken.
SAMTALSLISTA
1.1.
10 sen. missad.
1.2.
10 sen. mott.
1.3.
10 sen. uppr.
TELEFONBOK
2.1.
Sök
2.2.
Kopiera till tel.
BLUETOOTH
3.1.
Växla telefon
3.1.1.
Lägg till telefon
3.1.2.
Tillagda telefoner2
3.2.
Ta bort telefon
3.3.
Anslut fr. mobiltel.
3.4.
Bluetooth-info f. bil
10 Infotainment
Bluetooth handsfree*
4.
5.
SAMTALSINSTÄLLNINGAR
4.1.
Autosvar
4.2.
Nr t. telefonsv.
4.
Autosvar
4.2.
Nr t. telefonsv.
5.1.1.
Ringsignalvolym
5.1.2.
Ringsignaler
5.1.
Biltelefon
5.1.3.
Tysta radio
5.2.
Lägg till telefon
5.3.
Tillagda telefoner2
5.
Synk. tel.bok
1.1.
10 sen. missad.
1.2.
10 sen. mott.
1.3.
10 sen. uppr.
10
Växla telefon
TELEFONINSTÄLLNINGAR
6.1.
SAMTALSLISTA
6.2.
LJUD OCH VOLYM
6.1.1.
Ringsignalvolym
6.1.2.
Ringsignaler
6.1.3.
Tysta radio
Synk. tel.bok
TELEFONBOK
2.1.
Sök
2.2.
Kopiera till tel.
BLUETOOTH
3.1.
2
Bluetooth-info f. bil
4.1.
LJUD OCH VOLYM
6.
3.
3.3.
SAMTALSINSTÄLLNINGAR
TELEFONINSTÄLLNINGAR
Menystruktur - BluetoothTM handsfree
med inbyggd telefon
2.
Anslut fr. mobiltel.
5.1.
5.2.
1.
3.2.
Ta bort telefon
Maximalt 3 telefoner.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
263
10 Infotainment
RSE - Rear Seat Entertainment system – Dual Screen*
10
Allmänt
Musik
När dialogboxen är uppe:
RSE-systemet går att använda samtidigt som
bilens infotainmentsystem.
Spela en CD-skiva
1. Tryck höger navigationsknapp för att
komma över i högermenyn.
Då bakre passagerare använder DVD eller
RSE-AUX och samtidigt lyssnar i hörlurar kan
förare och främre passagerare fortfarande
använda bilens radio eller CD-spelare.
Strömförbrukning, tändningslägen
Systemet kan aktiveras i tändningsläge I
eller II samt när motorn är igång. När bilen
startas stannar filmen tillfälligt och fortsätter
när motorn startat.
1. Sätt i CD-skivan med etikettsidan vänd
från knapparna.
> Skivan börjar spela automatiskt.
2. Slå på de trådlösa hörlurarna, välj CH A för
vänster bildskärm eller CH B för höger bildskärm.
> Ljudet är styrt till hörlurarna.
Vid förlängd användning (mer än 10 minuter)
med avstängd motor – kan kapaciteten i
bilens startbatteri sjunka till så låg nivå att
det inte går att starta motorn.
Ett meddelande kommer i detta fall att visas
på skärmen.
A B på fjärrMODE-AUX och tryck
kontrollen för att lyssna på högtalarna.
1.
2.
3.
1. Sätt i skivan.
Tryck
.
3. Stega med navigationsknapparna för att
välja fil.
4.
Tryck
för att välja underkatalog.
.
Byt CD-spår med
eller
snabbspola genom att hålla knapparna
intryckta.
Paus
Skivan kan spelas upp på olika sätt, stega med
navigationsknapparna för att välja uppspelningsalternativ.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
–
Välja i skivans katalog
2.
Bekräfta med
Byt CD spår
Alternativt -aktivera bilens ljudanläggning i
Olika uppspelningsvarianter
264
3.
3. Justera ljudvolymen i hörlurarna med hjälp
av volymkontrollen/hjulet på lurarna.
När systemet har använts en gång utan att
tändningen är i läge I blir det blockerat. För att
starta på nytt måste tändningsläge I aktiveras.
OBS
2. Stega med navigationsknapparna för att
välja spelalternativ.
Pausa och återstarta skivan med
Stoppa skivan med
Tryck
.
.
igen för att mata ut skivan.
Privatkopierad skiva kan användas.
Spelbarhet samt kvalitet kan dock bero på kvalitet på källfil, format och skivkvalitet.
10 Infotainment
RSE - Rear Seat Entertainment system – Dual Screen*
AUX-ingång, Eluttag 12 V
System
Inkoppling av RSE-AUX ingång
Ingången är till för att kunna ansluta annan
utrustning. Följ alltid den externa utrustningens, tillverkarens eller säljarens instruktioner
för inkoppling. Utrustning ansluten via RSEAUX-ingången kan använda bildskärmar, trådlösa hörlurar, hörlursuttag och bilens högtalare.
Format som systemet stödjer.
OBS
För att kunna spela ljudet från RSE ut i bilens
ljudanläggning måste omkopplare ljud
AUX/RSE vara i läge RSE, se sidan 234.
Audioformat
CD-DA, DVD-Audio Playback,
MP3, WMA
Videoformat
DVD-video, VCD, SVCD, Divx/
MPEG-4, WMA video, Photo cd
Kodak, Photo CD JPG
Skivformat
DVD-RAM, DVD-ROM, DVD-RW,
DVD+RW, DVD-R, DVD+R, CD-R,
CD-ROM, CD-RW, CD-3, HDCD
10
Avancerade systeminställningar
G015700
RSE-AUX-ingången är placerad i mittkonsolen
under DVD-spelaren.
1. Anslut videokabeln till den gula kontakten.
2. Anslut vänster ljudkabel till den vita kontakten och höger till den röda.
3. Anslut spänningskabeln till strömuttaget
om din utrustning är avsedd för 12 V.
Dessa inställningar kan endast nås då DVDspelaren är tom.
–
Tryck MEDIA MENU.
GENERAL SETUP
ANGLE MARK
CAPTION
AUDIO SETUP
COMPRESSION
DVX(R)
REGISTRATION
PREFERENCES
TV TYPE
AUDIO
SUBTITLE
DEFAULTS
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
265
10 Infotainment
RSE - Rear Seat Entertainment system – Dual Screen*
10
Batteribyte i fjärrkontroll och trådlösa
hörlurar
Miljöhänsyn
Förbrukade batterier ska tas om hand på ett
miljöanpassat sätt.
Fjärrkontrollen och hörlurarna drivs med
2 stycken batterier av AAA-modell.
G030395
Ta med extra batterier vid lång färd.
Trådlösa hörlurar
G031359
1. Skruva loss skruven och lossa batteriluckan.
Fjärrkontroll
1. Skruva loss skruven och lossa batteriluckan.
2. Ta bort de båda förbrukade batterierna,
vänd de nya batterierna enligt symbolerna
i batterifacket och sätt i dem.
3. Sätt på luckan och skruva fast skruven.
266
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
2. Ta bort de båda förbrukade batterierna,
vänd de nya batterierna enligt symbolerna
i batterifacket och sätt i dem.
3. Sätt på luckan och skruva fast skruven.
OBS
Om systemet är för varmt för att användas
eller batterispänningen är för låg kommer ett
informationsmeddelande upp på skärmen.
10 Infotainment
10
267
Typbeteckning......................................................................................
Mått och vikter......................................................................................
Motorspecifikationer.............................................................................
Motorolja...............................................................................................
Vätskor och smörjmedel.......................................................................
Bränsle..................................................................................................
Hjul och däck, dimensioner och tryck .................................................
Katalysator............................................................................................
Elsystemet.............................................................................................
Typgodkännande..................................................................................
Symboler i display.................................................................................
268
270
272
274
275
277
279
281
283
284
286
287
SPECIFIKATIONER
11 Specifikationer
Typbeteckning
11
270
11 Specifikationer
Typbeteckning
Vid alla kontakter med Volvoåterförsäljaren om
bilen och vid beställning av reservdelar och tillbehör kan det underlätta om man vet bilens
typbeteckning, chassi- och motornummer.
Typbeteckning, chassinummer, tillåtna
maxvikter och kodnummer för färg och
klädsel samt typgodkännandenummer.
Dekalen blir synlig när höger bakdörr öppnas.
OBS
De dekaler som visas i instruktionsboken
gör inte anspråk på att vara exakta avbildningar av de som finns i bilen. Syftet är att
visa ungefär hur de ser ut och ungefär var
på bilen de finns. Den information som gäller
just din bil finns på respektive dekal på din
bil.
11
Motorkod och motorns tillverkningsnummer.
6-cyl.
5-cyl.
Dekal för motorolja.
Växellådans typbeteckning och tillverkningsnummer:
automatväxellåda AW
manuell växellåda
automatväxellåda
Dekal för parkeringsvärmare.
Bilens identifikationsnummer (VIN –
Vehicle Identification Number).
I bilens registreringsbevis finns ytterligare
information om bilen.
271
11 Specifikationer
Mått och vikter
Mått
11
272
Mått
mm
Vikter
H
Spårvidd bak
1624
4807
I
Lastbredd, golv
1064
Tjänstevikten inkluderar föraren, bränsletankens vikt då den är fylld till 90 %, alla oljor och
vätskor.
Lastlängd, golv, fällt säte
2018
J
Bredd
1936
D
Lastlängd, golv
1118
K
Bredd inkl. backspeglar
2112
E
Höjd
1784
L
Bredd inkl. infällda backspeglar
1936
F
Lasthöjd, golv
872
G
Spårvidd fram
1634
Mått
mm
A
Hjulbas
2857
B
Längd
C
Passagerarnas vikt och monterade tillval samt
kultryck (vid påkopplad släpvagn, se tabell)
påverkar lastförmågan och räknas inte in i
tjänstevikten.
Tillåten Max last = Totalvikt – Tjänstevikt.
11 Specifikationer
Mått och vikter
OBS
VARNING
Dokumenterad tjänstevikt gäller bil i basutförande – alltså en bil utan extra utrustning
eller tillval. Det innebär att för varje tillval
som adderas, minskar bilens lastkapacitet
motsvarande tillvalets vikt.
Bilens köregenskaper förändras beroende
på hur tungt lastad bilen är och hur lasten är
placerad.
För dekalens placering, se sidan 270.
Max totalvikt
Max tågvikt (bil+släp)
Max framaxeltryck
11
Max bakaxeltryck
Exempel på tillval som reducerar lastkapaciteten är utrustningsnivåerna Kinetic/
Momentum/Summum samt andra tillval
såsom Dragkrok, Lasthållare, Takbox, Ljudanläggning, Extraljus, GPS, Bränsledriven
värmare, Skyddsgaller, Mattor, Insynsskydd, Elmanövrerade stolar, etc.
Utrustningsnivå
Max last: Se registreringsbevis.
Max taklast: 100 kg
Att väga bilen är ett säkert sätt att få reda på
tjänstevikten för just Din bil.
Dragvikter och kultryck
Motor
Maxvikt bromsad släpvagn, kg
Max kultryck, kg
D4 FWD
1800
90
övriga
2250
90
Maxvikt obromsad släpvagn, kg
Max kultryck, kg
750
50
273
11 Specifikationer
Motorspecifikationer
OBS
Alla motorer finns inte på alla marknader.
Motor
MotorkodA
Effekt (kW/
rpm)
Effekt (hk/
rpm)
Vridmoment
(Nm/rpm)
Cylinderantal
Cylinderdiameter
(mm)
Slaglängd
(mm)
Slagvolym
(liter)
Kompressionsförhållande
T5
B5254T9
154/5000
210/5000
320/1500-4500
5
83
92,3
2,497
9,0:1
3.2
B6324S5
179/6400
243/6400
320/3200
6
84
96
3,192
10,8:1
D5
D5244T18
147/3900
200/3900
420/1900-2800
5
81,0
93,15
2,400
17,3:1
D4B
D5244T5
120/4000
163/4000
340/1750-3000
5
81,0
93,15
2,400
17,3:1
11
A
B
274
Motorkod, detalj- och tillverkningsnummer kan avläsas på motorn, se sidan 270.
Vissa marknader
11 Specifikationer
Motorolja
Ogynnsamma körförhållanden
Kontrollera oljenivån oftare vid långvarig körning:
•
•
•
•
med husvagn eller släpvagn
i bergslandskap
i hög hastighet
i temperaturer kallare än –30 °C eller varmare än +40 °C.
Detta kan ge onormalt hög oljetemperatur eller
oljeförbrukning.
Kontrollera också oljenivån oftare vid många
kortare körsträckor (kortare än 10 km) vid låga
temperaturer (under +5 °C).
Välj en helsyntetisk motorolja vid ogynnsamma
körförhållanden. Det ger ett extra skydd för
motorn.
Volvo rekommenderar Castrol oljeprodukter.
VIKTIGT
För att uppfylla kraven för motorns serviceintervall fabriksfylls alla motorer med en
speciellt anpassad syntetisk motorolja.Valet
av olja har gjorts med stor omsorg och med
hänsyn tagen till livslängd, startbarhet,
bränsleförbrukning och miljöbelastning.
11
För att rekommenderade serviceintervall
skall kunna tillämpas, krävs att godkänd
motorolja används. Använd enbart föreskriven oljekvalitet, både vid påfyllning och
vid oljebyte, annars riskerar du att påverka
livslängd, startbarhet, bränsleförbrukning
och miljöbelastning.
Volvo Personvagnar frånsäger sig allt
garantiansvar om inte motorolja med föreskriven kvalitet och viskositet används.
Volvo rekommenderar att oljebyte utförs på
en auktoriserad Volvoverkstad.
275
11 Specifikationer
Motorolja
Motoroljekvalitet
Motor
Motorkod
Rekommenderad oljekvalitet
Volym, inkl. oljefilter
(liter)
11
A
T5
B5254T9
Oljekvalitet: ACEA A5/B5
ca 5,5
3.2
B6324S5
Viskositet: SAE 0W–30.
ca 6,8
D5
D5244T18
ca 5,7
D4A
D5244T5
ca 5,7
Vissa marknader
För påfyllning av motorolja, se sidan 201.
276
11 Specifikationer
Vätskor och smörjmedel
Automatisk växellåda
Volym (liter)
Föreskriven transmissionsolja
TF-80SC
7,0
AW1
AW55-51
7,7
JWS 3309
Vätskor
11
Vätska
System
Volym (liter)
Kylvätska
T5
8,7
3.2
9,7
D4 och D5
8,7
Rekommenderad kvalitet
Av Volvo rekommenderad kylvätska utblandad med 50 % vattenA, se förpackning. Termostaten
öppnar vid:
bensinmotorer, 90 °C, dieselmotorer 82 °C
Luftkonditionering
B
Bromsvätska
Bromssystem
0,6
DOT 4+
Styrservoolja
Servostyrning
1,0
WSS M2C204-A eller likvärdig produkt med samma specifikation.
varav behållare
0,2
Köldmedium
Spolarvätska
Bränsle
A
B
R134a (HFC134a)
Olja: PAG
6,5
Av Volvo rekommenderad spolarvätska – med frostskydd vid kall väderlek och under fryspunkten.
Bensinmotor
ca. 80
Bensin: se sidan 133
Dieselmotor
ca. 68
Diesel: se sidan 133
Vattenkvaliteten ska uppfylla standard STD 1285,1.
Mängden köldmedium varierar beroende på motorvariant. Volvo rekommenderar att du kontaktar en auktoriserad Volvoverkstad för rätt information.
``
277
11 Specifikationer
Vätskor och smörjmedel
VIKTIGT
11
Rekommenderad transmissionsolja ska
användas för att inte skada växellådan och
får inte blandas med någon annan transmissionsolja. Om annan olja fyllts på kontakta
en verkstad för service. Volvo rekommenderar att du kontaktar närmaste auktoriserade Volvoverkstad.
OBS
Under normala körförhållanden behöver
växellådsoljan inte bytas under dess livslängd. Vid ogynnsamma körförhållanden
kan det dock vara nödvändligt, se
sidan 275.
278
11 Specifikationer
Bränsle
CO2-utsläpp och bränsleförbrukning
374 (384)A
16,1 (16,5)A
203 (203)A
8,7 (8,7)A
265 (269)A
11,4 (11,5)A
D4
– (275)A
– (10,5)A
– (176)A
– (6,7)A
– (212)A
– (8,1)A
D5 AWD
– (275)A
– (10,5)A
– (180)A
– (6,8)A
– (215)A
– (8,2)A
3.2 AWD
A
Värde inom parentes gäller 7-sitsig variant.
Förklaring
landsvägskörning
gram/km
blandad körning
liter/100 km
stadskörning
Bränsleförbrukning och utsläpp av
koldioxid
Bränsleförbruknings- och emissionsvärdena i
tabellen ovan baseras på särskilda EU-körcykler1, som gäller för bil med tjänstevikt i basutförande och utan extrautrustning. Beroende på
1
11
utrustning kan bilens vikt öka. Detta, liksom hur
tungt bilen lastas, ökar bränsleförbrukningen
och koldioxidutsläppen.
Det finns flera orsaker till förhöjd bränsleförbrukning jämfört med tabellvärdena. Exempel
på detta är:
• Förarens körsätt.
• Om kunden valt större hjul än de standardmonterade på modellens grundversion, så
ökar motståndet.
De officiellt deklarerade bränsleförbrukningssiffrorna är baserade på två standardiserade körcykler i laboratoriemiljö ("EU-körcykler") allt enligt EU-direktiv 80/1268/EEC (Euro 4), EU Regulation no
692/2008 (Euro 5) och UN ECE Regulation no 101. Regelverken omfattar körcyklerna stadskörning och landsvägskörning. – Stadskörning - mätningen börjar med kallstart av motorn. Körningen är
simulerad. – Landsvägskörning - bilen accelereras och bromsas i hastigheter mellan 0–120 km/h. Körningen är simulerad. Värdet för blandad körning, som redovisas i tabellen, är enligt lagkrav en
kombination av stadskörning och landsvägskörning. CO2-utsläpp - för att beräkna koldioxidutsläppen under de två körcyklerna samlas avgaserna upp. Dessa analyseras sedan och ger värdet för
CO2-utsläpp.
``
279
11 Specifikationer
Bränsle
• Hög hastighet ger ökat luftmotstånd.
• Bränslekvalitet, väg- och trafikförhållanden, väder och bilens skick.
11
Redan en kombination av här nämnda exempel
kan ge avsevärt högre förbrukning. För ytterligare information hänvisas till de refererade
regelverken1.
Se mer information och fler råd på sidorna 12
och 130.
Se sidan 135 för allmän information om
bränsle.
Stora avvikelser i bränsleförbrukning kan uppstå vid en jämförelse med EU-körcyklerna1
som används vid certifiering av bilen och på
vilka förbrukningssiffrorna i tabellen baseras.
Att tänka på
Tips som bilanvändaren kan använda sig av för
att minska förbrukningen:
• Kör mjukt och undvik onödiga accelerationer och häftiga inbromsningar.
• Kör med rätt lufttryck i däcken och kontrollera detta regelbundet – välj ECO-däcktryck för bästa resultat, se däcktryckstabellen på sidan 282.
• Val av däck kan påverka bränsleförbrukningen – rådgör om lämpliga däck med en
återförsäljare.
1
280
De officiellt deklarerade bränsleförbrukningssiffrorna är baserade på två standardiserade körcykler i laboratoriemiljö ("EU-körcykler") allt enligt EU-direktiv 80/1268/EEC (Euro 4), EU Regulation no
692/2008 (Euro 5) och UN ECE Regulation no 101. Regelverken omfattar körcyklerna stadskörning och landsvägskörning. – Stadskörning - mätningen börjar med kallstart av motorn. Körningen är
simulerad. – Landsvägskörning - bilen accelereras och bromsas i hastigheter mellan 0–120 km/h. Körningen är simulerad. Värdet för blandad körning, som redovisas i tabellen, är enligt lagkrav en
kombination av stadskörning och landsvägskörning. CO2-utsläpp - för att beräkna koldioxidutsläppen under de två körcyklerna samlas avgaserna upp. Dessa analyseras sedan och ger värdet för
CO2-utsläpp.
11 Specifikationer
Hjul och däck, dimensioner och tryck
Godkända dimensioner
I vissa länder framgår inte alla godkända
dimensioner av registreringsbevis eller annan
handling. Nedanstående tabell visar samtliga
Motor
godkända kombinationer av fälgar och däck
samt det lägst tillåtna lastindex (LI) och hastighetsklass (SS). Uppgift om motor, framhjulsdrift (FWD) eller fyrhjulsdrift (AWD) samt typ av
man/
Ⴋ = Godkänd
11
235/60R18
aut
A
B
växellåda behövs för att läsa tabellen. För information med avseende på dessa uppgifter, se
sidan 270.
235/65R17
7Jx18x49
255/50R19
255/45R20
LIA
SSB
7Jx17x49
7,5Jx18x49
8Jx19x49
8Jx20x49
T5
B5254T9
aut
101
V
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
3.2
B6324S5
aut
101
V
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
D4
D5244T5
aut
101
H
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
D5
D5244T18
aut
101
H
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Lägst tillåtna lastindex (LI). Däckets lastindex ska vara minst lika med eller högre än vad som anges i tabellen. För mer information, se sidan 170.
Lägst tillåtna hastighetsklass (SS). Däckets hastighetsklass ska vara minst lika med eller högre än vad som anges i tabellen. För mer information, se sidan 170.
``
281
11 Specifikationer
Hjul och däck, dimensioner och tryck
Godkända däcktryck
Motor
Däckstorlek
Hastighet (km/h)
Last, 1-3 personer
ECO-tryckA
Max last
Fram (kPa)B
Bak (kPa)
Fram (kPa)
Bak (kPa)
235/65R17
0-160
220
220
270
270
270
235/60R18
160+
220
220
270
270
–
255/50R19
0-160
240
240
270
270
270
255/45R20
160 +
240
240
270
270
–
Temporary Spare Tyre
0-80
420
420
420
420
–
11
Alla
A
B
Bränsleekonomisk körning, se sidan 173.
I vissa länder förekommer enheten bar vid sidan av SI-enheten pascal: 1 bar = 100 kPa (270 kPa = 2.70 bar).
OBS
Alla motorer, däck eller kombinationer av
dessa förekommer inte alltid på alla marknader.
282
11 Specifikationer
Katalysator
Allmänt
Katalysatorn har till uppgift att rena avgaserna.
Den är placerad i avgasströmmen nära motorn
för att snabbt nå arbetstemperatur. Katalysatorn består av en monolit (keramsten eller
metall) med kanaler. Kanalväggarna är belagda
med platina/rodium/palladium. Metallerna svarar för katalysatorfunktionen, dvs. de påskyndar den kemiska processen utan att förbrukas.
11
LambdasondTM syremätgivare
Lambdasonden är en del i ett reglersystem,
som har till uppgift att minska utsläppen och
att förbättra utnyttjandet av bränslet.
En syremätgivare övervakar syreinnehållet i de
avgaser som lämnar motorn. Mätvärdet från
avgasanalysen matas in i ett elektroniksystem,
som kontinuerligt styr insprutningsventilerna.
Förhållandet mellan det bränsle och den luft
som förs till motorn regleras hela tiden. Regleringen skapar optimala förhållanden för en
effektiv förbränning, av de skadliga ämnena
(kolväten, koloxid och kväveoxider) med hjälp
av en trevägskatalysator.
283
11 Specifikationer
Elsystemet
Allmänt
Batteriets kapacitet beror på bilens utrustning.
Bilen har en spänningsreglerad växelströmsgenerator. Elsystemet är enpoligt och
använder chassi och motorstomme som
ledare.
VIKTIGT
Om startbatteriet byts ut, var noga med att
byta till ett batteri med samma köldstartförmåga och reservkapacitet som originalbatteriet (se dekal på batteriet).
11
Startbatteri
Spänning, V
A
Köldstartförmåga,
Reservkapacitet,
Kapacitet, Ah
CCA (Cold Cranking Amperes), A
minuter
12
600
120
70
12
800A
150
90
Bilar utrustade med dieselmotor eller parkeringsvärmare
Glödlampor
Belysning
284
Effekt (W)
Typ
Halvljus, halogen
55
H7 LL
Helljus, halogen
55
H7 LL
Extra helljus, ABL
65
H9
Blinkers fram
21
HY21W
Positions-/Parkeringsljus fram, Sidomarkeringsljus fram, Instegsbelysning bak
5
W5W LL
Blinkers sida, yttre backspeglar
5
WY5W LL
11 Specifikationer
Elsystemet
Belysning
Effekt (W)
Typ
Instegsbelysning fram
5
Sockel SV8.5 Längd 38 mm
Handskfacksbelysning
5
Sockel SV8.5 Längd 43 mm
Make up-spegelbelysning
2
T5 Sockel W2x4,6d
Lastutrymmesbelysning
10
Sockel SV8.5 Längd 43 mm
Nummerskyltsbelysning
5
C5W LL
Blinkers bak
21
PY21W SV
Backljus
21
P21W LL
Dimbakljus
21
H21W LL
11
285
11 Specifikationer
Typgodkännande
Fjärrnyckelsystem
Land
EUROPE
11
286
11 Specifikationer
Symboler i display
Allmänt
Symbol
Det förekommer en mängd olika symboler i
displayerna i bilen. Symbolerna är indelade i
varnings-, kontroll- och informationssymboler.
Nedan visas de vanligast förekommande symbolerna med dess innebörd och en hänvisning
till var i boken man kan hitta mer information.
För mer information om symboler och textmeddelanden se sidorna 52 och 55.
lyser med rött eller gult sken
Symbolen
beroende på det upptäckta felets allvarlighetsgrad. Samtidigt visas ett förklarande textmeddelande i informationsdisplayen.
Innebörd
Sida
Fel i ABSsystemet
Symbol
Innebörd
Sida
53, 144
Krockkudar SRS
18, 54
Dimljus bak
54
Lågt oljetryck
52, 53
Stabilitetetssystem DSTC
54, 146
Bältespåminnare
16, 53
Motorförvärmare (diesel)
54
Generatorn
laddar inte
54
Fel i bromssystemet
53, 143
11
Symboler i display
Kontroll- och varningssymboler i
kombinationsinstrumentet
Symbol
Innebörd
Sida
Varning
18, 52, 54,
146, 147
Kontrollsymbol för släp
54
Avgasreningssystem
52, 53
Parkeringsbroms åtdragen
54
``
287
11 Specifikationer
Symboler i display
Övriga informationssymboler i
kombinationsinstrumentet
Symbol
Innebörd
Sida
Konstantfarthållare*
66
11
Informationssymboler i mittkonsolens
display
Innebörd
Sida
Ljudfiler
245
Katalog i CD-skiva
245
Trafikinformation
241, 242
G021220
Symbol
Informationssymbol i backspegel
Symbol
288
Innebörd
Sida
Krockkudde passagerarplats, deaktiverad
22
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
11 Specifikationer
11
289
12 Index
A
ABS, fel i ABS-systemet............................ 53
AWD, fyrhjulsdrift..................................... 142
Avgasrening
felindikering.......................................... 53
Adaptivt system....................................... 141
AF – automatisk frekvensuppdatering..... 243
AIRBAG...................................................... 19
Aktiva Xenon-strålkastare.................... 57, 60
Allmänt om bränsle.................................. 135
12
Anpassning av ljusbild............................. 163
Aktive Bending Lights (ABL)............... 163
Halogenstrålkastare............................ 163
Antisladdfunktion..................................... 145
Antislirfunktion......................................... 145
Audio, se även Ljud................................. 231
AUTO, ECC................................................ 88
Automatisk låsning.................................. 120
Backspeglar
elektriskt infällbara................................
eluppvärmning......................................
infällbara...............................................
inre........................................................
kompass...............................................
yttre.......................................................
75
58
56
72
72
75
Baklucka
körning med öppen baklucka............. 131
låsning/upplåsning.............................. 118
öppna.................................................. 122
Automattvätt............................................ 186
Bakruta, eluppvärmning............................ 58
Automatväxellåda............................ 140, 141
bogsering och bärgning...................... 152
lock up-funktion.................................. 141
släpvagn............................................. 155
säkerhetssystem................................. 141
W-knappen......................................... 141
Baksäte
insteg.................................................. 106
AUX-ingång............................................. 234
290
B
Baksäte, framfällning............................... 106
Barn........................................................... 30
barnstol och krockkudde...................... 30
barnstol och sidokrockkudde............... 23
barnsäkerhetsspärr................. 39, 56, 124
placering i bilen..................................... 30
placering i bilen, tabell.......................... 31
säkerhet................................................ 30
Barnskydd..................................................
extra spärrfunktion i säkerhetsbälte.....
ISOFIX fästsystem för barnsstolar........
rekommenderade.................................
storleksklasser för barnskydd med ISOFIX fästsystem......................................
övre fästpunkter för barnstolar.............
30
43
39
31
39
43
Barnsäkerhetsspärr................................... 56
Batteri...................................................... 207
specifikationer.................................... 284
starthjälp............................................. 154
symboler på batteriet.......................... 207
underhåll..................................... 197, 207
överbelastning.................................... 131
Belysning................................................. 210
Aktiva Xenon-strålkastare............... 57, 60
belysningsautomatik, halvljus............... 59
belysningsautomatik, kupé................... 99
belysningspanel, kupé.......................... 59
dimljus bak........................................... 60
exteriör.................................................. 59
glödlampor, specifikationer................ 284
hel-/halvljus........................................... 59
i kupé.................................................... 98
instrumentbelysning............................. 60
12 Index
lastutrymme.......................................... 99
ledbelysning.......................................... 61
ljushöjdsreglering.................................. 59
läslampor.............................................. 98
positions-/parkeringsljus...................... 59
skifta ljusbild höger-/vänstertrafik,
ABL............................................... 57, 163
Belysning, lampbyte................................
blinkers...............................................
dimbakljus..........................................
fram.....................................................
glödlampsplacering framlykta............
halvljus halogen..................................
helljus..................................................
helljus halogen....................................
instegsbelysning.................................
lamphållare bak..................................
lastutrymme........................................
make-up spegel..................................
nummerskyltsbelysning......................
parkeringsljus.....................................
positionsljus........................................
sidomarkeringsljus..............................
210
212
215
210
211
211
212
212
215
213
216
216
215
212
212
212
Bensinkvalitet.......................................... 135
Bilklädsel.................................................. 188
Biltvätt...................................................... 186
Bilvård...................................................... 186
Bilvård, läderklädsel................................. 188
Blinkers...................................................... 61
BLIS................................................... 58, 149
Blockerat låsläge
tillfällig bortkoppling av larmsensorer. 126
tillfällig deaktivering............................ 122
Bluetooth
handsfree............................................ 258
koppla samtal till mobil....................... 260
mikrofon av......................................... 260
BluetoothŸ
media.................................................. 236
strömmande ljud................................. 236
Bogsering................................................ 152
bogseringsögla................................... 152
Bälteskudde
nedfällning............................................ 39
uppfällning............................................ 38
Bälteskudde, integrerad............................ 38
Bältespåminnare........................................ 17
Bärkassehållare....................................... 113
C
12
Cd
växlare................................................ 245
Cd-funktioner........................................... 245
Cigarettändaruttag..................................... 57
Cruise control............................................ 66
Bogserögla.............................................. 152
Bromsar
handbroms........................................... 68
låsningsfria bromsar, ABS.................. 144
Bromssystem........................................... 143
Bränsle
bränsleekonomi.................................. 173
bränslefilter......................................... 137
bränsleförbrukning, visning.................. 62
parkeringsvärmare................................ 90
påfyllning............................................ 133
D
Defroster.................................................... 88
Dekal – SIPS-bag....................................... 23
Diesel....................................................... 136
Diesel, motorförvärmare............................ 54
Dieselpartikelfilter.................................... 137
291
12 Index
Dimljus
bak........................................................ 60
Display, meddelanden............................... 55
specifikationer............................ 170, 281
tryck.................................................... 282
vinterdäck........................................... 172
Dolby Surround Pro Logic II.................... 230
Döda vinkeln (BLIS)................................. 149
12
Dragkraftsfunktion................................... 145
Dragkrok.......................................... 155, 159
Dragkrok, se Draganordning.................... 157
Dragvikt............................................ 155, 272
DSTC, se även Stabilitetssystem....... 54, 145
handhavande...................................... 145
Däck
allmänt................................................ 170
dimensioner........................................ 281
däcktätning......................................... 179
hastighetsklasser................................ 170
köregenskaper.................................... 170
lufttryck....................................... 173, 282
rotationsriktning.................................. 172
skötsel................................................ 170
slitagevarnare..................................... 171
292
Extern ljudkälla
AUX-uttag........................................... 234
USB-anslutning.................................. 235
Extraljus..................................................... 57
Domkraft.................................................. 175
Draganordning......................................... 155
allmänt........................................ 155, 157
borttagning......................................... 161
montering............................................ 159
specifikationer.................................... 158
Equalizer.................................................. 238
E
ECC, elektronisk klimatanläggning...... 84, 87
F
ECO-tryck................................................ 173
tabell................................................... 282
Fjärrkontroll.............................................. 118
batteribyte........................................... 119
Ekonomisk körning.................................. 130
Fjärrkontroll HomeLinkŸ
programmerbar..................................... 79
Elektronisk startspärr............................... 118
Elmanövrerad stol...................................... 95
Elmanövrerad taklucka.............................. 77
Elsystem.................................................. 284
Eluppvärmning
backspeglar.................................... 58, 89
bakruta............................................ 58, 89
framstolar.............................................. 58
Fjärrnyckel
funktioner............................................ 118
Fjärrnyckelsystem, typgodkännande....... 286
Flaskhållare i baksätet............................. 102
Fläckar..................................................... 188
Fläkt
ECC...................................................... 89
Eluttag
baksäte................................................. 69
lastutrymme........................................ 113
mittkonsol............................................. 57
FSC, miljömärkning................................... 12
EON – Enhanced Other Networks........... 243
Fyrhjulsdrift, AWD.................................... 142
Framstol
massage............................................... 97
svank.................................................... 97
12 Index
Fälgar
rengöring............................................ 186
Färddator................................................... 62
Färgkod, lack........................................... 190
Fönsterhissar.............................................
baksäte.................................................
passagerarplats....................................
spärra....................................................
Hjul
byte.....................................................
ditsättning...........................................
losstagning.........................................
reservhjul............................................
snökedjor............................................
177
178
177
175
172
70
71
71
71
Huvudnyckel............................................ 118
Första hjälpen-utrustning......................... 176
Högtrycksspolning av strålkastare............ 65
Förvaringsfack................................. 103, 104
Hörlursuttag............................................. 233
HomeLinkŸ................................................. 79
Förvaringsplatser i kupén........................ 100
Instruktionsbok, miljömärkning.................. 12
Instrumentbelysning.................................. 60
Instrumentöversikt
högerstyrd bil........................................ 48
vänsterstyrd bil..................................... 46
Inställning av ratt....................................... 69
Insynsskydd............................................. 113
12
Integrerad bälteskudde.............................. 38
Intervalltorkning......................................... 64
I
G
Iläggsmattor............................................... 94
Glödlampor, se Belysning................ 210, 284
IMEI-nummer........................................... 254
Gravida kvinnor, säkerhetsbälte................ 17
Imma.......................................................... 84
avlägsna med defrosterfunktionen....... 88
bakruta.................................................. 58
kondens i strålkastare......................... 186
H
Insteg
baksäte............................................... 106
Informationsdisplay................................... 55
Handbroms................................................ 68
Infotainment............................................. 230
Handskfack.............................................. 101
Infällbara backspeglar............................... 56
Hel- och halvljus
omkoppling........................................... 61
Inre backspegel......................................... 72
automatisk avbländning....................... 72
ISOFIX fästsystem för barnstolar............... 39
K
Kallstart
automatväxellåda............................... 141
Katalysator....................................... 136, 283
bärgning.............................................. 153
Kavajhållare............................................. 102
Kick-down
automatväxellåda............................... 141
Klimatanläggning
reparation........................................... 200
293
12 Index
Klocka, inställning...................................... 51
Kylbox...................................................... 105
Klämskydd, taklucka................................. 78
Kylsystem................................................ 130
Knallgas................................................... 154
Kylvätska, kontroll och påfyllning............ 202
Knappsats i ratten............................. 66, 232
Köldmedium............................................ 200
Kollision
krockgardin, IC..................................... 25
Körning
ekonomisk..........................................
halt väglag..........................................
i vatten................................................
kylsystem............................................
med släpvagn.....................................
med öppen baklucka..........................
Kombinationsinstrument............................ 51
12
Kompass.................................................... 72
kalibrering............................................. 75
ställ in zon............................................. 72
Kondens i strålkastare............................. 186
Kontroll av motoroljenivå......................... 201
Körning med släpvagn
dragvikt....................................... 155, 272
kultryck............................................... 272
Kopplingsvätska, kontroll & påfyllning..... 203
Körriktningsvisare...................................... 61
Konstantfarthållare.................................... 66
125
126
125
125
125
126
126
126
Larmsensorer............................................. 57
Lastning
allmänt........................................ 108, 110
lastförmåga......................................... 108
lasthållare............................................ 108
lastutrymme........................................ 110
taklast................................................. 108
Kortnummer............................................. 251
Last på taket............................................ 108
Krockgardin............................................... 25
Lastrumsfack........................................... 114
Krockkudde
aktivering/deaktivering, PACOS........... 21
förar- och passagerarsida.................... 20
nyckelavstängning................................ 21
L
Lack
kulörkod.............................................. 190
lackskador och bättring...................... 190
Krockkuddesystemet................................. 19
Lagring av radiostationer......................... 239
Kulörkod, lack.......................................... 190
Lambdasond.................................... 136, 283
Kupébelysning........................................... 98
Lampor, se Belysning.............................. 210
Kupéfläktsfunktion..................................... 84
294
130
132
130
130
155
131
Larm
allmänt................................................
automatisk återställning av larm.........
frånkoppling........................................
inkoppling...........................................
larmindikator.......................................
larmsignaler........................................
reducerad larmnivå.............................
stänga av utlöst larm..........................
Lastutrymme............................................ 109
belysning.............................................. 99
bärkassehållare................................... 113
eluttag................................................. 113
insynsskydd........................................ 113
lastning............................................... 110
lastrumsfack....................................... 114
skyddsgaller........................................ 112
skyddsnät........................................... 111
12 Index
Ledbelysning
inställning.............................................. 61
Ljud
hörlursuttag........................................ 233
ljudinställningar........................... 231, 237
ljudkälla....................................... 231, 234
surround............................................. 237
Låsning/upplåsning
baklucka.............................................
handskfack.........................................
insidan................................................
utsidan................................................
121
121
121
120
Ljudvolym
ringsignal, telefon............................... 260
telefon......................................... 250, 260
telefon/mediaspelare.......................... 260
Motorförvärmare........................................ 54
Läderklädsel, tvättråd.............................. 188
Motorhuv................................................. 199
Läslampor.................................................. 98
Motorhuv, öppning.................................. 199
Ljudanläggning
funktioner............................................ 234
Ljudfiler.................................................... 245
Mobiltelefon
ansluta................................................ 261
handsfree............................................ 258
registrera telefon................................. 259
M
Massage
framstol................................................. 97
Meddelanden i BLIS................................ 150
Motorolja.......................................... 201, 275
filter..................................................... 201
ogynnsamma körförhållanden............ 275
oljekvalitet........................................... 275
oljetryck................................................ 53
volymuppgifter.................................... 275
Meddelanden i informationsdisplay........... 55
Motorrum................................................. 200
olja...................................................... 201
Ljushöjdsreglering..................................... 59
Medelbränsleförbrukning........................... 62
Motorspecifikationer................................ 274
Ljustuta...................................................... 61
Menyhantering
ljudanläggning.................................... 232
Mp3-funktioner........................................ 245
Ljusbild, anpassning................................ 163
Luftdistribution........................................... 85
Luftfördelning, A/C.................................... 88
Luftkonditionering...................................... 84
bakre kupé............................................ 56
ECC...................................................... 87
Luftkvalitetssystem, ECC........................... 87
Låg oljenivå.............................................. 201
Menystruktur
ljudanläggning.................................... 247
telefon, menyalternativ....................... 256
telefon, översikt.................................. 255
Miljömärkning, FSC, instruktionsbok......... 12
Mittkonsol bakre, borttagning.................. 106
12
Mugghållare..................................... 102, 103
Multifilter............................................ 84, 137
MY KEY................................................... 232
Mätare i kombinationsinstrumentet
bränslemätare....................................... 51
hastighetsmätare.................................. 51
trippmätare........................................... 51
295
12 Index
varvtalsmätare...................................... 51
yttertemperaturmätare.......................... 51
N
12
P
R
PACOS....................................................... 21
Polering.................................................... 187
Radio
alarm................................................... 241
AUTOSTORE...................................... 239
EON.................................................... 243
frekvensuppdatering........................... 243
förvalslagring...................................... 239
NEWS......................................... 240, 243
PTY..................................................... 241
radioinställningar................................ 239
radiostationer...................................... 239
radiotext.............................................. 241
regionalt.............................................. 243
stationssökning................................... 240
trafikinformation.................................. 241
volymkontroll, programtyper.............. 240
Positionsljus............................................... 59
Radiofunktioner....................................... 239
PACOS, omkopplare................................. 21
Parkeringsbroms................................. 54, 68
Nackskydd
mittplats bak....................................... 107
Parkeringshjälp.................................. 57, 147
sensorer för parkeringshjälp............... 148
NEWS.............................................. 240, 243
Parkeringsljus............................................ 59
Nyckel...................................................... 118
fjärrnyckel........................................... 118
Parkeringsvärmare
allmänt..................................................
batteri och bränsle................................
symboler och displaymeddelanden......
tidsinställning........................................
Nödsamtal............................................... 249
Nödutrustning
varningstriangel.................................. 174
O
Olja, se även Motorolja...................... 53, 275
Omkoppling
hel- och halvljus.................................... 61
90
91
90
91
Pisksnärtskador......................................... 26
Provisorisk däcktätning........................... 179
Radiotext................................................. 241
PTY – Programtyp................................... 241
Ratt
cruise control........................................ 66
knappsats..................................... 66, 232
rattinställning........................................ 69
Punktering, se Däck......................... 175, 177
Rattlås...................................................... 138
RDS-funktioner........................................ 240
återställning........................................ 244
Reglagepanel i förardörr...................... 50, 70
296
12 Index
Regnsensor................................................ 64
REG – Regionala radioprogram............... 243
Relä/säkringsbox, se Säkringar............... 217
Rengöring
biltvätt................................................. 186
fälgar................................................... 186
klädsel................................................. 188
säkerhetsbälten.................................. 189
vattenavvisande ytskikt........................ 76
Reservhjul................................................ 175
Temporary spare................................ 174
S
Samtal
funktioner under pågående samtal..... 252
hantering............................................. 259
inkommande....................................... 259
SCAN
radiostationer...................................... 240
Serviceprogram....................................... 196
Sidokrockkudde, SIPS............................... 23
Ringa samtal............................................ 259
SIM-kort................................................... 250
dubbla................................................. 253
RND – Random........................................ 246
SIPS-bag................................................... 23
ROPS (Roll Over Protection System)......... 28
Skjutbar stol............................................. 106
ROPS (Roll Over Protection System)
(Rundslagningsskydd)............................... 28
Skyddsgaller............................................ 112
Solskärm, taklucka.................................... 78
Sotfilter.............................................. 55, 137
SOTFILTER FULLT.................................. 137
Spin control............................................. 145
Spolare
bakruta.................................................. 65
spolarvätska, påfyllning...................... 202
strålkastare........................................... 65
vindruta................................................. 65
Stabilitetssystem..................................... 145
deaktivering........................................ 145
indikering.............................................. 54
symboler............................................. 145
Skyddsnät................................................ 111
Standby-läge, telefon.............................. 250
Rostskydd................................................ 192
Slumpval, cd och ljudfiler........................ 246
Start av motor.......................................... 138
Rundslagningsskydd................................. 28
Släpvagn.................................................. 155
kabel................................................... 157
körning med släpvagn........................ 155
Starthjälp................................................. 154
Ryggstöd
framsäte, fällning.................................. 94
Ryggstöd baksäte, fällning...................... 106
SMS......................................................... 253
skriva.................................................. 253
Smörjmedel.............................................. 277
Smörjmedel, volymuppgifter.................... 277
Snabbuppringning................................... 251
12
SRS-systemet
allmänt.................................................. 19
Startbatteri....................................... 207, 284
Startnycklar.............................................. 139
Startspärr................................................. 139
Stenskott och repor................................. 190
Stol
elmanövrerad........................................ 95
manuell inställning................................ 94
297
12 Index
Strålkastare
ABL....................................................... 60
av/på..................................................... 59
Strålkastarspolning.................................... 65
Säten
eluppvärmning...................................... 58
fällning av ryggstöd bak..................... 106
fällning av ryggstöd fram...................... 94
Strömmande ljud..................................... 236
Surround.................................................. 237
T
Svängningsdämpare................................ 157
Taklast..................................................... 108
Symboler
kontrollsymboler................................... 53
stabilitetssystem................................. 145
varningssymboler................................. 52
Taklucka....................................................
klämskydd............................................
solskärm...............................................
ventilationsläge.....................................
öppning och stängning.........................
Styrservoolja, kontroll och påfyllning....... 204
12
Säkerhetsbälte
graviditet............................................... 17
Säkerhetsbälten......................................... 16
bältesförsträckare................................. 17
Säkringar..................................................
allmänt................................................
box i bagage-/lastutrymme................
box i bagage-/lastutrymme – Executive......................................................
box i kupé...........................................
box i motorrum...................................
byte.....................................................
gavelbox.............................................
298
217
217
225
227
221
219
217
223
77
78
78
77
77
Tankning
påfyllning............................................ 135
tanklock.............................................. 135
Tekniska data, motor............................... 274
Telefon
ansluta................................................
avsluta samtal.....................................
handsfree............................................
inkommande samtal...........................
meddelanden......................................
minne..................................................
registrera telefon.................................
reglage................................................
261
251
258
259
253
252
259
249
ringa samtal................................ 251, 259
samtalsvolym...................................... 252
senast uppringda nummer.................. 251
SIM-kort.............................................. 250
snabbuppringning............................... 251
snabbval............................................. 250
ta emot samtal............................ 251, 260
telefonbok................................... 252, 261
telefonbok, genväg............................. 261
till/från................................................. 250
trafiksäkerhet...................................... 250
volymsänkning vid samtal.................. 250
Telefonbok............................................... 252
Telefonsystem......................................... 248
Temperatur
faktisk temperatur................................. 84
Temperaturreglering.................................. 89
Tillsatsvärmare........................................... 91
Tjänstevikt................................................ 272
Torkarblad................................................
byte bakruta........................................
byte framruta......................................
rengöring............................................
205
205
205
205
Torkare
bakruta.................................................. 65
Totalvikt................................................... 272
12 Index
TP – trafikinformation....................... 241, 242
Vaxning.................................................... 187
Traction control........................................ 145
Trafikinformation.............................. 241, 242
Ventilationsmunstycken
instrumentpanel.................................... 85
Typbeteckning......................................... 270
Ventilationsmunstycken i dörrstolpe.......... 85
Typgodkännande, fjärrnyckelsystem....... 286
Verktyg..................................................... 175
U
Underhåll................................................. 197
eget underhåll..................................... 197
rostskydd............................................ 192
USB, anslutning....................................... 235
V
Vadning.................................................... 130
Varningsblinkers........................................ 58
Varningslampa
stabilitets- och dragkraftssystem....... 145
Varningssymbol, krockkuddesystem......... 18
W
WHIPS
barnstol/barnkudde.............................. 26
pisksnärtsskador.................................. 26
Vikter
släpvagnsvikt...................................... 155
tjänstevikt........................................... 272
Y
Vindrutespolning........................................ 65
Yttermått.................................................. 272
Vindrutetorkare.......................................... 64
regnsensor............................................ 64
Yttre backspeglar...................................... 75
Vinterdäck................................................ 172
Volymkontroll........................................... 234
Å
Värmare
bränsledriven........................................ 90
Återcirkulation
ECC...................................................... 88
12
Vätskor, volymuppgifter........................... 277
Vätskor och oljor...................................... 277
Vätskor och oljor, kontroller motorrum.... 201
Vätskor och oljor allmänt......................... 197
Växellåda
automat............................................... 140
Varningstriangel....................................... 174
Vattenavvisande ytskikt, rengöring.......... 187
Vatten- och smutsavvisande ytskikt.......... 76
299
12 Index
12
300
Kdakd8Vg8dgedgVi^dc51 4XFEJTI "5 1SJOUFEJO4XFEFO (zUFCPSH $PQZSJHIU©7PMWP$BS$PSQPSBUJPO
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising