Volvo | XC90 | Road and Traffic Information | Volvo XC90 2014 Road and Traffic Information

Volvo XC90 2014 Road and Traffic Information
WEB EDITION
ROAD AND TRAFFIC INFORMATION – XC90
Händelse vid nästa vägledningspunkt
Färdplanens resmål
Namn på nästa väg/gata
Uteslutet område för färdväg
Inrättning (bensinstation)
Beräknat avstånd till resmålet
Beräknad restid till resmålet eller klockslag vid ankomst (ETA)
Kartskala
Planerad färdväg
Nuvarande vägs/gatas namn
G032524
Planerad färdvägs delmål
Vägtyp
Färg
Motorväg
Grön
Huvudväg
Röd
Mindre huvudväg
Mörkgrå
Vanlig väg
Ljusgrå
Text och symboler på skärmen
Lagrad plats (valfri symbol och text)
Avstånd till nästa vägledningspunkt
Nästa vägledningspunkt
Känt landmärke
Bilens position
Avverkad planerad färdväg
Planerad färdvägs startpunkt
Trafikinformation
Vägsträcka berörd av trafikinformation
Pil på yttre kompassring anger riktning mot resmålet
Kompass
ROAD AND TRAFFIC INFORMATION – RTI
Volvos navigationssystem är ett trafikinformations- och vägledningssystem utvecklat av Volvo.
Systemet vägleder dig till ett resmål och ger information längs vägen. Det informerar om situationer
som kan försvåra din körning, t.ex. olyckor och
vägarbeten, och visar då alternativa färdvägar.
Det är möjligt att lägga upp en resplan, söka efter
inrättningar längs resvägen, lagra speciella platser
m.m. Systemet visar bilens exakta position och
kan vid eventuella felkörningar alltid leda fram till
resmålet.
Du kommer att upptäcka hur intuitivt det är att
använda. Prova dig fram. För att du ska trivas
med systemet rekommenderar vi även att du
bekantar dig med informationen i denna manual.
Volvos navigationssystem bidrar, genom att
underlätta framkomlighet och förkortade körsträckor, till en bättre miljö.
Licensavtal NAVTEQ DATABAS
För information till slutanvändare, se sidan 72.
Innehållsförteckning
01 Lär känna ditt
navigationssystem
Manualen.................................................... 8
Innan du börjar............................................ 9
Menyer...................................................... 11
Komponentplacering och funktioner
XC90......................................................... 12
Manöverreglage........................................ 14
Tangentbord............................................. 15
Visningslägen och röstmeddelande.......... 16
Huvudenhet, uppdatering, skötsel............ 18
02 Enkel användarinställning
Menyer......................................................
Menyträd...................................................
Ställ in resmål............................................
Visa/Radera destination............................
Inställningar...............................................
22
24
25
28
29
03 Avancerad
användarinställning
Menyer......................................................
Menyträd...................................................
Ställ in resmål............................................
Resplan.....................................................
Aktuell position.........................................
Trafikinformation.......................................
Inställningar...............................................
Simulering.................................................
01 02 03
2
32
36
38
43
46
47
48
53
Innehållsförteckning
04 Trafikinformation
Allmänt......................................................
Undvika trafikproblem...............................
Val av information.....................................
Läs informationen.....................................
Sändare.....................................................
56
57
59
60
61
05 Symboler på kartan
06 Frågor och svar
Landmärken och vägnummer................... 64
Symboler för inrättningar.......................... 65
Vanliga frågor............................................ 70
EULA - Licensavtal.................................... 72
Upphovsrätt.............................................. 74
04 05 06
3
Innehållsförteckning
07 Index
Index......................................................... 76
07
4
Innehållsförteckning
5
6
G028780
Manualen.................................................................................................. 8
Innan du börjar.......................................................................................... 9
Menyer.................................................................................................... 11
Komponentplacering och funktioner XC90............................................. 12
Manöverreglage...................................................................................... 14
Tangentbord............................................................................................ 15
Visningslägen och röstmeddelande........................................................ 16
Huvudenhet, uppdatering, skötsel.......................................................... 18
LÄR KÄNNA DITT NAVIGATIONSSYSTEM
01 Lär känna ditt navigationssystem
Manualen
01
Allmänt om manualen
Ändringar i boken
I manualen beskrivs generellt funktioner för
samtliga marknader, men även marknadsspecifik information kan förekomma.
De specifikationer, konstruktionsuppgifter
och illustrationer som finns i denna instruktionsbok är inte bindande.
Manualen är, liksom systemet, uppdelat på
Enkel och Avancerad användarinställning.
Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar
utan föregående meddelande.
Menyval/Sökvägar
© Volvo Personvagnar AB
Alla val som kan göras på displayen markeras
i manualen med lite större och gråfärgad text,
t.ex. Ställ in resmål.
Sökvägar i menyträd anges t.ex som:
Ställ in resmål
Adress
Stad
Särskild text
OBS
Texter som är markerade med OBS ger
råd eller tips som underlättar vid användande av t.ex. finesser och funktioner.
Fotnot
I manualen finns information lagd som en fotnot längst ner på sidan eller i direkt anslutning
till en tabell. Den informationen är ett tilllägg
till texten den via siffran hänvisar till.
8
01 Lär känna ditt navigationssystem
Innan du börjar
Allmänt
Kartläge
Navigationssystemet kan användas utan att
ett resmål är valt. Karta med bilens position
visas på skärmen där bilen är markerad med
en blå triangel.
Efter Uppstart visas Huvudmenyn en kort
stund innan skärmen övergår till Kartläge varvid aktuell kartbild täcker hela skärmen.
Systemet uppdateras kontinuerligt och kan
därför innehålla funktioner som inte beskrivs i
denna bok.
•
Tryck BACK för att aktivera Huvudmenyn, se sidan 22.
•
Tryck ENTER för att aktivera Snabbmenyn, se sidan 22.
Systemets innehåll kan variera något mellan
olika länder och vissa menyval är av tekniska
skäl inte tillgängliga för alla länder.
1. Tryck på navigeringsknappen för att
aktivera scrolläge, t.ex. för att se delar av
kartan som ligger utanför skärmen.
Uppstart
2. ENTER i detta läge aktiverar scrollmenyn,
se sidan 22.
Inställningar
Systemet levereras med grundinställningar,
men startar med de inställningar som senast
gjordes.
Systemet börjar med att visa en skärmbild
vars textinnehåll måste bekräftas med
ENTER efter att läge Enkel (Easy mode)
eller Avancerad (Advanced mode) valts.
1
Används istället för startnyckel i bilar med Keyless-system.
01
På/Av
På
Systemet sätts på automatiskt då startnyckeln/-vredet1 vrids till läge I eller II.
Om systemet stängts av manuellt måste det
även sättas på manuellt, så här:
1. Startnyckeln/-vredet måste vara i läge I
eller II (se bilens instruktionsbok).
2. Tryck på ENTER eller BACK.
3. Skärmen aktiveras.
Systemet kan behöva ett par sekunder för att
känna av bilens position och rörelse.
Av
Systemet stängs av automatiskt när startnyckeln vrids till läge 0.
Systemet kan stängas av manuellt, så att det
inte automatiskt startar nästa gång startnyckeln vrids till läge I, så här:
Om en inställning ändrats och återgång till
fabriksinställning önskas, påverkar det endast
den aktuella funktionen.
1. Tryck BACK för att nå Huvudmenyn.
Det finns ingen funktion som återställer samtliga inställningar samtidigt.
2. Stega till Stäng av med navigeringsknappen.
3. Tryck ENTER.
4. Skärmen matas ner.
}}
9
01 Lär känna ditt navigationssystem
01
Innan du börjar
OBS
Systemet är tillgängligt även med motorn
avstängd. Tänk därför på att flitig användning av navigationssystemet med
avstängd motor kan tömma startbatteriet.
Enkel/Avancerad inställning
När navigationssystemet startar upp väljs
önskad användarinställning.
• Enkel
I detta läge är endast de viktigaste menyerna
tillgängliga. Kan passa för att enkelt ta sig
från punkt A till B.
• Avancerad
I detta läge finns tillgång till samtliga inställningar och funktioner.
Växla mellan inställningar
Det går att växla mellan Enkel och
Avancerad inställning under Inställningar.
Gjorda inställningar i läge Enkel följer inte
med över till läge Avancerad och tvärtom,
utan lagras bara i respektive läge.
Se nästa sida vilka menyer som skiljer de
båda alternativen.
10
Demo (simulerad vägledning)
För att få en överblick av hur en vägledning
fungerar kan ett resmål anges. När bilen står
stilla kan vägledning till det angivna resmålet
simuleras.
Funktionen är endast tillgänglig i läge
Avancerad.
För mer information om Demo, se sidan 53.
01 Lär känna ditt navigationssystem
Menyer
Menyval i två nivåer – Enkelt läge
Ställ in resmål
Adress
Inrättningar
För information om samtliga möjliga menyval i
läge Enkel, se sidan 24.
Menyval i två nivåer – Avancerat läge
Ställ in resmål
Nästa resmål
Adress
Aktuell position
Senaste 20
Adress
Plats på karta
Inrättningar
Trafikinformation
Lagrade platser
Vägvalsinställningar
Senaste 20
Kartalternativ
Återresa
Vägledningsalternat.
Plats på karta
Systemalternativ
Latitud/Longitud
Starta demo
Visa destination
Ta bort destination
Inställningar
Vägledningsröst
Vägledningsvolym
Språk
Färg
Kartvy
Användarinställning
Resplan
Starta vägledn.
Lägg till i resplanen
01
Inställningar
Stäng av
För information om samtliga möjliga menyval i
läge Avancerat, se sidan 36.
Vägvalsinställn.
Rensa resplanen
Stäng av
11
01 Lär känna ditt navigationssystem
01
12
Komponentplacering och funktioner XC90
01 Lär känna ditt navigationssystem
Komponentplacering och funktioner XC90
Huvudenhet
Systemet är hårddiskbaserat. För mer information, se sidan 18.
Huvudenheten sitter monterad under förarstolen och har bl.a. följande funktioner:
•
•
•
•
•
•
Beräkning av bilens position
Beräkning av resväg till angivet mål
Hantering av trafikinformation
Röstvägledning
Lagring kartdata
Dvd-spelare; för uppdatering av kartdata
och mjukvara.
OBS
Huvudenhetens DVD-spelare är endast
avsedd för Volvos kartskivor.
GPS- och TMC-mottagare är integrerade i
huvudenheten.
Positionering
Med hjälp av signaler från satellitsystemet
GPS, bilens hastighetsgivare och ett gyro
beräknas bilens aktuella position och färdriktning.
dvägen även om GPS-signalen temporärt förloras, t. ex. vid körning i en tunnel.
Trafikinformation
TMC (Traffic Message Channel) är ett standardiserat kodsystem för trafikinformation.
Mottagaren söker automatiskt upp rätt frekvens. Mottagning sker via FM-antennen.
Systemets täckningsområde är under ständig
utbyggnad varför uppdatering ibland kan vara
nödvändig, se sidan 18.
01
Bildskärm
Bildskärmen visar kartor och ger detaljerad
information om vägval, avstånd, menyer m.m.
För vård av skärm, se sidan 18.
IR-mottagare
IR-mottagaren för fjärrkontrollen sitter i ljudanläggningens manöverpanel. För mer information, se sidan 14.
Oavsett om användarinställning Enkel eller
Avancerad är vald, tas alltid utsänd trafikinformation emot och presenteras. För mer
information, se sidan 56.
Högtalare
Ljudet från navigationssystemet kommer från
de främre högtalarna.
Knappsats
Knappsatsen är placerad på rattens högra
baksida. Använd den för att stega mellan
olika menyalternativ, bekräfta val eller backa i
menyer. För mer information, se sidan 14.
Fördelen med detta koncept är att navigationssystemet registrerar och beräknar fär-
13
01 Lär känna ditt navigationssystem
01
Manöverreglage
Placering knappsats och IRmottagare
Knappsats ratt/fjärrkontroll
BACK
Ångrar senast gjorda val eller backar i menystrukturen.
G019916
"Stör ej"
Navigationssystemet manövreras med rattens
knappsats eller fjärrkontrollen.
Knappsatsen är placerad på rattens högra
baksida.
Fjärrkontrollen riktas mot IR-mottagaren placerad på högtalargallret vid bildskärmen eller i
ljudanläggningens manöverpanel (bara XC90).
OBS
Fjärrkontrollen innehåller AAA- eller R03batterier. Prova först att byta till nya batterier om fjärrkontrollen inte fungerar.
Knappsatsen på ratten och på fjärrkontrollen
har samma funktioner. Använd knappsatsen
för att stega mellan olika menyalternativ,
bekräfta val eller backa i menyer.
Utformningen kan variera på olika modeller.
Navigeringsknapp
Med navigeringsknappen – knappsatsens
,
styrpinne eller fjärrkontrollens pilknappar
,
och
– stegas mellan olika menyalternativ. Navigeringsknappen flyttar även
markören (hårkorset) på kartan.
ENTER
Bekräftar eller aktiverar val.
14
I vissa situationer behöver systemet några
sekunder extra tid för att göra en beräkning.
Då visas en symbol på skärmen.
OBS
Då symbolen för beräkning syns kan
systemet inte ta emot några kommandon
från navigerings-, ENTER- eller BACKknappen.
01 Lär känna ditt navigationssystem
Tangentbord
Skriva och välja alternativ
01
Rullningslisten i listans högerkant indikerar att
fler alternativ än de på skärmen finns i listan.
Siffran (110) anger antalet alternativ.
1. Återgå från alternativlistan till teckentablån med BACK.
2. Radera inmatade bokstäver en åt gången
med BACK.
Allmän sökning
Tangentbordet används på många ställen
bland menyerna för att ange specifik information, t.ex. typ av inrättning, land, stad, gatuadress, gatu- eller postnummer.
Sökfunktionen är alltid tillgänglig och fungerar
alltid på samma sätt oavsett läge bland
menyerna då en plats ska anges.
Genom att trycka ENTER under en inmatning
visas samtliga svarskombinationer upp för
resp. alternativ: Stad, gata, inrättning m.m.
1. Välj bokstäver med navigeringsknappen
och tryck ENTER.
> När det inte finns ytterligare alternativ
skrivs resterande bokstäver i namnet
ut automatiskt.
Vid sökning på t.ex. London Airport kommer
samtliga kombinationer med London att visas
då LO matats in. Ju mer specifik sökning,
desto färre svarsalternativ och därmed enklare att välja.
Listan nedtill på skärmen visar de tre
första möjliga alternativen som kan ges
av de inmatade bokstäverna.
En sökning med LO ger även svarsalternativ
som t.ex. Restaurant Lou Trivalou eftersom
också alternativ innehållande flera ord
åtskilda med mellanslag tas med i sökningen.
2. Det går även att stega med
för att
komma direkt ner till listan med alternativa namn.
3. Välj alternativ och tryck ENTER.
15
01 Lär känna ditt navigationssystem
01
16
Visningslägen och röstmeddelande
01 Lär känna ditt navigationssystem
Visningslägen och röstmeddelande
Olika visningslägens utseende
Röstmeddelande
Hur skärmbilden ser ut bestäms av geografiskt läge och vilka inställningar som gjorts,
t.ex. kartskala, vilka symboler som valts för
visning m.m.
Efter att ett resmål angetts, vägledning aktiverats och en korsning eller avfart närmar sig,
lämnar systemet ett röstmeddelande om
avstånd och typ av manöver. Samtidigt visas
en detaljerad karta över korsningen. Röstmeddelandet upprepas närmare korsningen.
Förklaring till text, skyltar och symboler som
kan förekomma på skärmen finns på omslagets insida.
Inrättningar längs motorväg. Funktionen
är tillgänglig även om du inte matat in ett
resmål. Visas endast vid körning på aktuellt motorvägsavsnitt. Tryck ENTER på
symbolen för Inrättningar längst till höger
på snabbvalsmenyn, se sidan 33.
Detaljerad korsningskarta. Skärmens
vänstra del förstorar körning i nästa korsning. (Alternativa körfält visas endast för
större vägar.) Situationen kompletteras
alltid med ett röstmeddelande.
Två kartor är valt som visningsläge. Bilden visar samma kartbild men med olika
skalor. Visas efter ENTER på symbolen
för Karta/Färdväg i snabbvalsmenyn, se
sidan 32.
Vägledning med röstmeddelande kan i varje
stund fås med ENTER på snabbmenyns symbol för Vägledning, se sidan 22 och 32.
OBS
I vissa fall, t.ex. vid samtal i biltelefon,
ersätts röstmeddelande med ett pling.
Vägtullar
I vissa områden finns vägtullar. När en vägtull
närmar sig, lämnas ett röstmeddelande om
det.
01
Kompass
Kartbilden kan visa kompassen på två olika sätt:
– Med kompassriktningen
norr alltid uppåt.
– Med färdriktningen alltid
uppåt.
Kompassnålens röda spets pekar ut nordlig
riktning på kartan och den vita pekar mot
sydlig.
Den grå destinationspilen i kompassens yttre
ring pekar mot det valda resmålet.
Gå till Inställningar Kartalternativ
Kartans riktning för att välja hur kartans riktning ska visas och till Kompass för hur kompassen ska visas, se sidan 50.
För att få meddelandet måste ett resmål vara
inlagt.
Scrolläge, se sidan 22 och 34.
17
01 Lär känna ditt navigationssystem
01
Huvudenhet, uppdatering, skötsel
Innehåll i huvudenhet
Vård av bildskärm
All kartinformation är förinstallerad på huvudenhetens hårddisk. Det sitter ingen dvd-skiva
i enheten vid leverans. Först vid eventuell
uppdatering av kartdata används en dvdskiva, se förpackningens instruktioner.
Rengör bildskärmen med en mjuk, luddfri
trasa, lätt fuktad med rent vatten eller ett milt
fönsterputsmedel.
Det utkommer regelbundet dvd-skivor med
uppdaterad och utökad information. Kontakta
en Volvoåterförsäljare för den senaste utgåvan.
Hantera dvd-skivorna varsamt. När de inte
används ska de förvaras i sina förpackningar.
Undvik att förvara dem i fukt, kraftig värme,
direkt solljus eller dammig omgivning.
Se även www.volvocars.com/navi för ytterligare information om kartor m.m.
Uppdatering med dvd-skiva
Vid sakfel eller andra anmärkningar på kartorna rekommenderas direktkontakt med
kartleverantören NavTeq, se
www.navteq.com.
OBS
Huvudenhetens DVD-spelare är endast
avsedd för Volvos kartskivor.
Vård av dvd-skivor
OBS
Se till att bilens elförsörjning är tryggad
eftersom en uppdatering kan ta upp till
ca 2 timmar.
Om dvd-skivan, förutom ny kartdata, innehåller ny mjukvara, startar den delen först.
Det går att köra bilen samtidigt som kartinformationen uppdateras, men systemet kan inte
användas så länge uppdateringen pågår.
1. Sätt på systemet.
2. Mata ut den dvd-skiva som eventuellt
sitter i enheten.
18
3. Mata in dvd-skivan med uppdateringen.
Om det är flera skivor ska de matas in i
nummerordning.
4. Systemet uppdateras nu automatiskt.
Under tiden visas information om hur
långt processen kommit.
5. Efter uppdateringen måste dvd-skivan
med den senaste uppdateringen sitta
kvar i enheten. Om det är fler än en skiva
ska skiva nr 1 användas. Tas skivan ur
huvudenheten, upphör systemet att fungera.
Om systemet stängs av under pågående uppdatering, fortsätter den automatiskt nästa
gång systemet aktiveras.
Uppdatering av kartinformation kan i vissa fall
tillföra systemet nya funktioner.
När uppdateringen är klar visas startbilden på
skärmen.
Avbruten uppdatering
Om uppdateringen avbryts kan den återupptas igen. Vid påföljande uppstart ska alternativet Forts. kartuppdat. väljas på Navigationsmenyn.
Uppdateringen börjar då inte om från början
utan systemet känner var uppdateringen
avbröts och fortsätter där.
01 Lär känna ditt navigationssystem
01
19
20
22
24
25
28
29
G029194
Menyer....................................................................................................
Menyträd.................................................................................................
Ställ in resmål..........................................................................................
Visa/Radera destination..........................................................................
Inställningar.............................................................................................
ENKEL ANVÄNDARINSTÄLLNING
02 Enkel användarinställning
Menyer
Allmänt
02
Snabbmeny
Trafikinformation1
När navigationssystemet startar upp väljs
användarinställning Enkel.
G029190
I läge Enkel är bara de viktigaste menyerna
med de vanligaste funktionerna tillgängliga.
I Snabbmenyn finns de vanligaste funktionerna samlade vilket underlättar hantering
under körning.
Huvudmeny
1. Tryck ENTER i kartläge.
2. Välj symbol med
eller
Oavsett om användarinställning Enkel eller
Avancerad är vald, tas alltid utsänd trafikinformation emot och presenteras. För mer
information, se sidan 47 eller 56.
Scrollmeny
.
De flesta systeminställningar kan göras under
Inställningar i Huvudmenyn medan andra
endast kan nås genom Snabbmenyn.
G028755
– Kartskala
En meny med 2 alternativ visas.
Huvudmenyn ligger längst upp i menyträdet
och nås med ett eller flera tryck på BACKtangenten.
I huvudmenyn går det att växla användarinställning från Enkel till Anvancerad under:
Inställningar Systemalternativ
Användarinställning.
1
22
Gäller inte alla områden/länder.
Ett tryck med ENTER på alternativen (+) eller
(–) ändrar kartans skala i olika steg från
50 meter upp till 100 km – för att få ett större
perspektiv eller se fler detaljer. Steglös ändring fås om ENTER hålls intryckt – släpp
knappen när skalan passar.
G028755
– Vägledning
Ett tryck på ENTER ger aktuell röstvägledning.
Kartrullning
I Scrolläge manövreras ett hårkors över kartbilden.
–
Aktivera Scrolläge (Scroll menu) genom
att stega med navigeringsknappen.
Ju längre knappen hålls intryckt desto snabbare rör sig hårkorset över kartan.
02 Enkel användarinställning
Menyer
Meny
–
Tryck ENTER i Scrolläge för att se Scrollmenyn.
02
Skala (Scale)
Ändrar storleken på kartbilden för att få ett
större perspektiv eller för att se fler detaljer.
Ett tryck med ENTER på alternativen (+) eller
(–) ändrar kartans skala i olika steg från
50 meter upp till 100 km.
Steglös ändring fås om ENTER hålls intryckt
– släpp knappen när skalan passar.
Sätt som resmål (Set as destination)
Väljer platsen markerad av hårkorset som
resmål med ett tryck på ENTER. Vägledningen startar direkt.
23
02 Enkel användarinställning
Menyträd
Menyval
02
Här visas tre av menyträdets nivåer. Flera av
menyerna på nivå tre har ytterligare undermenyer – dessa beskrivs utförligt i sina
respektive avsnitt.
Ställ in resmål
s. 25
Adress
s. 25
Land
Ta bort destination
s. 28
Inställningar
s. 29
Vägledningsröst
s. 29
Kvinna/Man
s. 29
Av/1/2/3/4/5
Gata
Nr
Korsning
s. 26
Land
Språk
s. 29
Färg karta & meny
s. 29
Svart/Krom/Blå/Mörka
Kartvy
Stad
s. 29
2D/3D
Typ
Namn
24
s. 28
Vägledningsvolym
Stad
Inrättningar
Visa destination
Avståndsenhet
Senaste 20
s. 26
Plats på karta
s. 27
km/Engelsk mil
s. 29
Användarinställning
s. 29
Enkel/Avancerad
Stäng av
s. 9
02 Enkel användarinställning
Ställ in resmål
Adress
1. Stega till Land (Country) och/eller Stad
(City) och tryck ENTER.
2. Eller välj mellan senast valda med
.
(För information om hur tangentbordet
används, se sidan 15.)
OBS
Systemet börjar med Gata för att undvika
missförstånd då två närliggande städer/
orter växt ihop.
Ställ in resmål (Set destination)
(Address)
Adress
Alternativ 1
– Välj Gata (Street) utan att välja stad.
Förekommer gatan i fler städer visas en lista
med alternativ att välja från. Systemet vägleder till mitten av vald gata.
Alternativ 2
Systemet ställer markören först på Gata
(Street). Senast valda Land (Country) är förvalt.
Ange gatunummer
1. Stega till raden för Nummer efter att
gatuadressen angivits, och tryck ENTER.
> Alternativa gatunummer visas.
2. Ange önskat gatunummer.
3. Stega till Välj och tryck ENTER.
> Den valda adressen hamnar i färdplanen.
4. Markören hamnar på Starta – Tryck
ENTER igen.
> Vägvisningen börjar.
Alternativt:
2. Välj sedan Gata.
–
Definitionen av stad eller område kan variera från land till land och även inom
samma land. I vissa fall avses en kommun
– i andra fall en enskild stadsdel.
02
Om vald adress har ett gatunummer kan det
anges för att precisera resmålet.
1. Börja med att välja Stad
OBS
Ange gatuadress
För mindre orter finns inga gatuadresser
inlagda i systemet. Det går alltid att välja
ortens centrum som resmål.
Stega till Starta och tryck ENTER.
> Vägvisningen börjar direkt.
Om gatunummer inte är angivet vägleder
systemet till mitten av den gata som valts.
Välj
Bekräftar inmatat nummer.
Ångra
Tillbaka till föregående bild.
Om så inte är fallet:
}}
25
02 Enkel användarinställning
Ställ in resmål
Sökning på inrättningar
Ange korsning
02
Påbörja vägledning
– Stega till Starta vägledning för att
–
Skriv och välj land och tryck ENTER.
Stad (City)
Sökning på postnummer
Adress
Tryck ENTER för att komma till en undermeny med olika sökalternativ för att ange
en inrättning.
Land (Country)
påbörja vägledningen.
Ställ in resmål
–
–
Stad
–
Istället för att söka i en stad kan du välja att
söka inom ett postnummerområde.
1. Väl Stad och tryck ENTER.
2. Stega till Postnummer och tryck
ENTER.
Ställ in resmål (Set destination)
Inrättningar (Facilities)
Skriv och välj typ av inrättning och tryck
ENTER.
Namn (Name)
–
Skriv namn på en inrättning, eller välj
bland alternativen i menyn.
Listan visar endast de inrättningar som finns i
vald stad/valt område.
3. Välj siffror och tryck ENTER eller välj ur
alternativlistan.
Val bland senaste 20
4. Stega till Gata för att välja bland adresser
med valt postnummer och tryck ENTER.
Ställ in resmål
5. Stega till Starta vägledn. för att få vägledning till resmålet.
Senaste 20
En lista med de senaste tjugo resmålen visas.
–
OBS
Detta gäller även vid sökning av inrättningar.
Skriv och välj stad och tryck ENTER.
Typ (Type)
Inrättningar är ett samlingsnamn för bensinstationer, hotell, restauranger, Volvoåterförsäljare, sjukhus, parkeringsplatser m.m.
Stega till önskat resmål och tryck
ENTER för att nå undermenyn.
Sätt som resmål
Placerar resmålet i resplanen.
Radera plats
Raderar platsen från listan Senaste 20.
26
eller
02 Enkel användarinställning
Ställ in resmål
Plats på karta
Ställ in resmål
Plats på karta
02
1. Flytta hårkorset med navigeringsknappen till önskat resmål och tryck
ENTER för att nå scrollmenyn, se
sidan 22.
2. Stega till Sätt som resmål och tryck
ENTER.
OBS
Man kan också söka plats på kartan direkt
med hårkorset genom att använda navigeringsknappen i Kartläge.
27
02 Enkel användarinställning
Visa/Radera destination
Visa destinationen på kartan
02
Visa destination
–
Tryck ENTER för att få en kartöversikt
över området du ställt in som slutmål.
Radera destinationen
Ta bort destination
1. Tryck ENTER för att komma till resmålet
som ska raderas.
2. Tryck ENTER igen för att radera resmålet.
28
02 Enkel användarinställning
Inställningar
Vägledningsröst
Inställningar
Vägledningsröst
Välj kvinnlig eller manlig vägledningsröst1.
Vägledningsvolym
Inställningar
Vägledningsvolym
Välj volym på röstmeddelande eller stäng av
den helt.
Språk
Inställningar
Språk
Välj språk för menyer, text- och röstmeddelande.
Kartvy
Inställningar
Kartvy
02
Kartan kan visas i 2D (rakt ovanifrån) eller 3D
(snett ovanifrån).
Avståndsenhet
Inställningar
Avståndsenhet
Välj om avstånd ska visas i km eller Engelsk
mil.
Användarinställning
Inställningar
Användarinställning
Växla mellan användarinställning Enkel och
Avancerad.
Färg
Inställningar
Färg
Det finns 4 inställningar för skärmens
utseende – välj det som passar bäst.
1
Gäller ej Nederländerna. Där görs istället val mellan språken Nederlands och Belgisch.
29
30
32
36
38
43
46
47
48
53
G029196
Menyer....................................................................................................
Menyträd.................................................................................................
Ställ in resmål..........................................................................................
Resplan...................................................................................................
Aktuell position........................................................................................
Trafikinformation.....................................................................................
Inställningar.............................................................................................
Simulering...............................................................................................
AVANCERAD ANVÄNDARINSTÄLLNING
03 Avancerad användarinställning
Menyer
Allmänt
Snabbmeny
När navigationssystemet startar upp väljs
användarinställning Avancerad.
03
I läge Avancerad finns tillgång till navigationssystemets samtliga inställningar och
funktioner.
Huvudmeny
G029190
I Snabbmenyn finns de vanligaste funktionerna samlade vilket underlättar hantering
under körning.
Ett tryck på ENTER på andra alternativet ger
en karta som visar hela färdvägen1 från start
fram till resmål.
1. Tryck ENTER i kartläge.
Ett tryck på ENTER på alternativen (+) eller (–)
ändrar kartans skala i olika steg från 50 meter
upp till 100 km – för att få ett större perspektiv eller se fler detaljer.
2. Välj symbol med
eller
.
De flesta systeminställningar kan göras under
Inställningar i Huvudmenyn medan andra
endast kan nås genom Snabbmenyn.
Snabblagring av aktuell position
Det går att med en enda knapptryckning lagra
den plats på kartan där bilen befinner sig i ett
visst ögonblick.
•
Huvudmenyn ligger längst upp i menyträdet
och nås med ett eller flera tryck på BACKknappen.
1
32
En resväg måste vara vald.
Gör ett långt tryck på ENTER – håll in
knappen tills skärmen ändrar utseende.
Därefter är platsen lagrad med denna
symbol. Justering av information kopplad till positionen görs vid Lagrad plats
Redigera, se sidan 40.
I huvudmenyn går det att växla användarinställning från Anvancerad till Enkel under:
Inställningar Systemalternativ
Användarinställning
Ett tryck på ENTER på alternativet högst upp
ger en karta som visar resterande färdväg1
från nuvarande position fram till resmålet.
Steglös ändring fås om ENTER hålls intryckt
– släpp knappen när skalan passar.
Om visning av två kartor är vald syns symbolen för kartskala i var ände av snabbmenyn –
detta för att kunna justera respektive skala
individuellt.
G028755
– Vägledning
Ett tryck på ENTER ger aktuell röstvägledning.
G028755
– Karta/Färdväg
Färdväg
G028755
– Färdväg/Kartskala
En meny med 4 alternativ visas.
Ett tryck på ENTER visar lista med kommande vägledningspunkter. Förutom vägnamn visas avståndet mellan vägledningspunkterna samt typ av manöver.
03 Avancerad användarinställning
Menyer
En karta/Två kartor
Ett tryck på ENTER ger en stor eller två
mindre kartbilder över aktuellt område. Olika
skalor för respektive karta kan anges.
Övervakning2
Ger möjlighet att lagra kartvyer över 3 olika
övervakningsområden, t.ex. starkt trafikerade
vägar som ofta drabbas av trafikproblem.
Välj Övervakn.1, 2 eller 3. För att se tidigare
inställda övervakningar, se sidan 34.
G028755
– Omledning
Visar en meny med Undvik samt alternativen
1-5-10-20-40-80 km.
Undvik gator/vägar
Denna funktion väljer bort gator eller vägar
från en upprättad färdplan för att slippa köra
genom t.ex. ett känt vägarbetsområde.
1. Välj Undvik i omledningsmenyn och tryck
ENTER. En lista över gator/vägar som
ingår i färdvägen visas.
2. Stega till den gata/väg som ska undvikas
och tryck ENTER.
3. Om flera gator/vägar ska undvikas, börja
med att stega med
till den första
gatan/vägen i den grupp som ska undvikas och tryck ENTER. Stega sedan till
sista gata/väg i gruppen som ska undvikas och tryck ENTER.
Systemet beräknar sedan, i görligaste mån,
en ny färdväg som leder tillbaka till den
ursprungliga färdvägen först efter att de
angivna sträckorna undvikits och passerats.
G028755
– Trafikinformation3
Visar en meny med olika alternativ för att läsa
information om trafikproblem inom det
område som visas på skärmen.
Ändrad skala påverkar antal visade meddelanden, se sidan 60.
Undvik sträcka inom 1–80 km
Ett tryck på ENTER ger möjlighet att stega
mellan de trafikmeddelanden som syns på
skärmen.
Denna funktion väljer bort ett helt område i
den ursprungliga färdplanen, för att slippa
köra genom t.ex. en tätort med rusningstrafik.
Ett tryck på ENTER visar samtliga meddelanden.
–
Välj ett alternativ i omledningsmenyn 1–
80 km och tryck ENTER.
Systemet beräknar sedan, i görligaste mån,
en ny färdväg som leder tillbaka till den
ursprungliga färdvägen först efter att det
angivna området undvikits och passerats.
Det går även att undvika ett område genom
att markera en fyrkantig yta direkt på kartan,
se Undvik angivna områden under
Inställningar
03
Läs medd.
Visa alla
Dölj alla
Ett tryck på ENTER döljer alla meddelanden.
Visa valda
Ett tryck på ENTER ger möjlighet att välja typ
av trafikmeddelande som ska visas på kartan.
Oavsett om användarinställning Enkel eller
Avancerad är vald, tas alltid utsänd trafikinformation emot och presenteras. För mer
information, se sidan 56.
Vägvalsinställningar
på sidan 48.
2
3
Endast i områden med mottagning av trafikinformation.
Gäller inte alla områden/länder.
}}
33
03 Avancerad användarinställning
Menyer
G028755
– Inrättningar
Meny
Omkringligg. inrätt. (Facilities around)
En meny visas.
Visar en meny med olika alternativ för att
söka en inrättning.
•
Runt bilen
03
Ett tryck på ENTER ger möjlighet att söka
runt bilen. Se sidan 39
Läs trafikmedd. (Read traffic msg.)
Söker efter aktuella trafikmeddelanden inom
området.
Längs färdvägen
Ett tryck på ENTER ger möjlighet att söka
längs färdvägen. Se sidan 39
Längs motorväg
Tryck ENTER i Scrolläge för att se Scrollmenyn.
Ett tryck på ENTER ger möjlighet att söka
efter rastplatser, bensinstationer och restauranger som är lättillgänglig längs motorvägen.
Om en beräknad resväg sträcker sig över
flera motorvägar, söker systemet bara längs
det motorvägsavsnitt man färdas på.
Ändrar storleken på kartbilden för att få ett
större perspektiv eller för att se fler detaljer.
Kartrullning
I Scrolläge manövreras ett hårkors över kartbilden.
–
Aktivera Scrolläge (Scroll menu) genom
att stega med navigeringsknappen.
Ju längre knappen hålls intryckt desto snabbare rör sig hårkorset över kartan.
3
34
Övervakning (Set for surveill.)3
–
Scrollmeny
Gäller inte alla områden/länder.
Välj mellan Senaste 5 och Alla typer för
att söka efter inrättningar inom närområdet.
Ett tryck på ENTER visar en meny med olika
alternativ.
•
Skala (Scale)
•
•
Ett tryck med ENTER på alternativen (+)
eller (–) ändrar kartans skala i olika steg
från 50 meter upp till 100 km.
Väljer kartalternativ i Snabbmenyn.
Steglös ändring fås om ENTER hålls
intryckt – släpp knappen när skalan passar.
Lagra plats (Store location)
Sätt som resmål (Set as destination)
Väljer platsen markerad av hårkorset som
resmål.
•
Välj mellan Övervakning 1, 2 eller 3 och
tryck ENTER för att lagra den kartvy du
vill ha som övervakningsområde, t.ex.
starkt trafikerade vägar som ofta drabbas
av trafikproblem.
Tryck på ENTER. Vägledningen startar
direkt.
Aktivering av kartan
•
Välj önskad övervakning.
Sparar vald plats vilken sedan återfinns
under:
Ställ in resmål
Lagrade platser
03 Avancerad användarinställning
Menyer
Följa väg i färdplan
För att enkelt kunna följa en upplagd rutt i färdplanen finns en inbyggd "magnetfunktion"
vilket innebär att oavsett hur färdvägen
svänger och ändrar kompassriktning, följer
hårkorset färdvägen automatiskt genom att
endast en knapp hålls intryckt.
Den ena av hårkorsets linjer indikerar vilken
knapp som ska väljas genom att visa sig
fetare än den andra.
03
Med knapp
iskt.
eller
följs färdvägen automat-
Om ingen "magnetfunktion" önskas, släcks
hårkorsets feta linje genom att scrolla undan
hårkorset några millimeter från den markerade färdplanen – därefter är scrollfunktionen
åter normal.
Med knapp
iskt.
eller
följs färdvägen automat-
35
03 Avancerad användarinställning
Menyträd
Menyval
Här visas tre av menyträdets nivåer. Flera av
menyerna på nivå tre har ytterligare undermenyer – dessa beskrivs utförligt i sina
respektive avsnitt.
03
Ställ in resmål
s. 38
Adress
s. 38
Land
Stad
Lagrade platser
Lägg till i resplanen/Information/Sortera/Radera
plats
Senaste 20
s. 41
s. 41
Se Resplan
Nr
Korsning
Inrättningar
Inrättning efter namn
Runt bilen
Längs färdvägen
Runt plats på kartan
Längs en gata
36
s. 26
Plats på karta
s. 41
Latitud/Longitud
s. 42
Resplan
s. 43
Starta vägledn.
s. 38
Lägg till i resplanen
s. 43
Se Adress under
Ställ in resmål
Vägvalsinställn.
s. 48
Se Vägvalsinställningar
under Inställningar
Lägg till i resplanen/Information/Radera plats/
Radera alla
Återresa
Gata
s. 40
Rensa resplanen
s. 43
Nästa resmål
s. 38
Adress
s. 38
Se Adress under
Ställ in resmål
Aktuell position
s. 46
Inställningar
s. 47
Trafikinformation
Dyn. resvägsguidning
Trafikinformationsurval
Sök stationer
Återgå till grundinställn.
s. 47
03 Avancerad användarinställning
Menyträd
Vägvalsinställningar
s. 48
Systemalternativ
Vägval
Vägledningsröst
Undvik motorvägar/
vägtullar/färjor/biltåg/
trafikproblem/tidsbegr.
vägar/angivna områden
Vägledningsvolym
Återgå till grundinställn.
Kartfärg
Kartalternativ
Språk
s. 49
Skärmsläckare
Hjälp
Avståndsenhet
Karta
Användarinställning
Höger kartvy
Datum & tidsinfo.
Vänster kartvy
GPS-information
Kompass
Om
Aktuell plats
Återgå till grundinställn.
Återgå till grundinställn.
Restid/distans kvar
03
Menyfärg
Inrättningsurval
Vägledningsalternat.
s. 51
s. 50
Starta demo
Stäng av
s. 53
s. 9
Varningsinställning
Område med betaltjänst
Återgå till grundinställn.
37
03 Avancerad användarinställning
Ställ in resmål
Adress
1. Stega till Land (Country) och/eller Stad
(City) och tryck ENTER.
2. Eller välj mellan senast valda med
.
(För information om hur tangentbordet
används, se sidan 15.)
03
OBS
Systemet börjar med Gata för att undvika
missförstånd då två närliggande städer/
orter växt ihop.
Ställ in resmål (Set destination)
(Address)
Adress
Alternativ 1
– Välj Gata (Street) utan att välja stad.
Förekommer gatan i fler städer visas en lista
med alternativ att välja från. Systemet vägleder till mitten av vald gata.
Alternativ 2
1. Börja med att välja Stad.
2. Välj sedan Gata.
OBS
Ange gatuadress
Systemet ställer markören först på Gata
(Street). Senast valda Land (Country) är förvalt.
Om så inte är fallet:
38
Definitionen av stad eller område kan variera från land till land och även inom
samma land. I vissa fall avses en kommun
– i andra fall en enskild stadsdel.
För mindre orter finns inga gatuadresser
inlagda i systemet. Det går alltid att välja
ortens centrum som resmål.
Ange gatunummer
Om vald adress har ett gatunummer kan det
anges för att precisera resmålet.
–
Stega till raden för Nummer efter att
gatuadressen angivits, och tryck ENTER.
Om gatunummer inte är angivet vägleder
systemet till mitten av den gata som valts.
Alternativt:
1. Ange önskat gatunummer.
> Alternativa gatunummer visas.
2. Stega till Välj och tryck ENTER.
Ångra
Tillbaka till föregående bild.
Ange korsning
– Stega till Korsning (Junction) och välj en
gata som korsar den valda gatan.
Påbörja vägledning
1. Stega till Starta vägledning för att
påbörja vägledningen.
2. Stega till Välj för att placera den inmatade adressen i resplanen.
Information
Ger upplysningar om resmålet.
03 Avancerad användarinställning
Ställ in resmål
Sökning på postnummer
OBS
Inrättning efter namn (Facility by name)
Detta gäller även vid sökning av inrättningar.
Sökning på inrättningar
Ställ in resmål (Set destination)
(Address) Stad (City)
–
Adress
2. Stega till Postnummer och tryck
ENTER.
3. Välj siffror och tryck ENTER eller välj ur
alternativlistan.
4. Stega till Gata för att välja bland adresser
med valt postnummer och tryck ENTER.
5. Stega till Starta vägledn. för att få vägledning till resmålet.
Skriv in namnet på en inrättning, eller välj
bland alternativen i menyn.
Listan visar endast de inrättningar som finns i
vald stad/område.
Istället för att söka i en stad kan du välja att
söka inom ett postnummerområde.
1. Välj Stad och tryck ENTER.
03
Ställ in resmål (Set destination)
Inrättningar (Facilities)
Inrättningar är ett samlingsnamn för bensinstationer, hotell, restauranger, Volvoåterförsäljare, sjukhus, parkeringsplatser m.m.
–
Tryck ENTER för att komma till en undermeny med olika sökalternativ för att ange
inrättning.
Runt bilen (Around the car)
Sök bland Senaste 5 eller Alla typer.
Systemet söker inrättningar runt bilen (max
100 km radie). Sökningen avbryts efter att 40
inrättningar hittats.
Längs färdvägen (Along the route)
Sök bland Senaste 5 eller Alla typer.
När ett resmål är angivet kan systemet söka
efter inrättningar i ett område längs resvägen
(inom 1 km från resvägen.)
}}
39
03 Avancerad användarinställning
Ställ in resmål
Runt plats på kartan (Around point on
map)
Systemet söker på samma sätt som Runt
bilen, men runt en valfri punkt på kartan.
03
1. Flytta runt hårkorset på kartan med navigeringsknappen.
2. Tryck ENTER för att komma till Scrollmenyn.
Längs en gata (Along a street)
Systemet söker längs en angiven gata.
Istället för att söka Restaurang i huvudmenyn,
kan man välja Restaurang direkt under vald
Flygplats.
3. Stega till Välj och tryck ENTER.
Att undvika alternativen utanför flyplatsområdet, förenklar och snabbar upp sökningen.
4. Stega därefter till Starta vägledning och
tryck ENTER för att få vägledning till
målet.
OBS
För att precisera sökningen, välj Stad först
och stega därefter till Namn.
OBS
Det går även att söka efter inrättningar runt
bilen, längs färdvägen eller längs motorvägen via Snabbmenyn, se sidan 22.
Det finns underkategorier för t.ex. restauranger för att förenkla sökningen.
Information om inrättning
Under Information visas adress, koordinater
och i vissa fall även telefonnummer till inrättningen. Om bilen är utrustad med inbyggd
telefon är även funktionen Ring upp aktiverad.
Inrättningstyper/Olika kategorier
Ställ in resmål Inrättningar
Inrättning efter namn
Lagrade platser
Ställ in resmål
Lagrade platser
Lagrad plats är ett sedan tidigare sparat resmål, t.ex. hemadress, favoritrestaurang, flygplats, Volvohandlare. Information om hur en
plats lagras, se sidan 44.
–
Stega bland de lagrade platserna och
eller ENTER för att nå undermetryck
nyn.
Lägg till i resplanen
Placerar den lagrade platsen i resplanen.
Information
Systemet ställer markören först på Typ.
Senast valda Land är förvalt.
Ring upp
Ger upplysningar om lagrad plats.
Telefonen ringer upp angivet nummer.
Redigera
Om så inte är fallet:
Karta
1. Stega till Land och/eller Stad och tryck
ENTER.
Andra inrättningar
Ändra namn, lägg till ljud, m.m. på lagrad
plats. Se följande rubrik Lägg till information
om lagrad plats.
Eller välj mellan senast valda med
40
2. Stega till Namn och tryck ENTER för att
ange ett inrättningsnamn utan att ange en
stad.
.
Visar inrättningens placering på kartan.
Flygplatser t.ex. har ofta restauranger, bensinstationer etc. knutna direkt till flygplatsen.
Sortera
Sortera lagrade platser efter ikon eller namn.
03 Avancerad användarinställning
Ställ in resmål
Radera plats
Raderar en lagrad plats.
Radera alla
Lägg till information om lagrad plats
– Välj Redigera, stega med
till Lägg till
info och tryck ENTER för att addera
ytterligare information om den lagrade
platsen.
Raderar samtliga lagrade platser.
Flytta position för lagrad plats
1. Välj Redigera, stega med
till Justera
Varje lagrad plats kan förses med följande
information:
och tryck ENTER för att ange ny position
för den lagrade platsen på kartan.
•
2. Flytta hårkorset med navigeringsknappen till den nya positionen och tryck
ENTER.
•
•
•
•
•
•
•
•
3. Välj därefter Lagra plats och tryck
ENTER för att spara platsen.
Alarm På/Av (...för att uppmärksamma
förare om att denne närmar sig platsen)
Ikon
Lägg till i resplanen
Placerar resmålet i resplanen.
Information
Ger upplysningar om resmålet.
Radera plats
Raderar platsen från listan Senaste 20.
Radera alla
03
Raderar samtliga adresser från listan
Senaste 20.
Återresa
Namn
Ställ in resmål
Adress
Stad
–
Land
Återresa
Välj Starta vägledn. och tryck ENTER.
Systemet påbörjar vägledning tillbaka till den
plats där Starta vägledn. senast valdes.
Tel
E-post
Sökning via plats på karta
URL
Ställ in resmål
Välj bland senaste 20
Plats på karta
En lista med de senaste tjugo resmålen visas.
1. Flytta hårkorset med navigeringsknappen till önskat resmål och tryck
ENTER för att nå scrollmenyn.
–
2. Välj Sätt som resmål, se sidan 34.
Ställ in resmål
Senaste 20
Stega till önskat resmål och tryck
ENTER för att nå undermenyn.
eller
}}
41
03 Avancerad användarinställning
Ställ in resmål
OBS
Man kan också söka plats på kartan direkt
med hårkorset genom att använda navigeringsknappen i Kartläge.
5. Stega till Sätt som resmål och tryck
ENTER för att välja platsen som resmål.
6. Tryck BACK för att återgå till inmatning
av koordinater.
Ångra
03
Sökning via latitud/longitud
Ställ in resmål
Latitud/longitud
1. Välj ett resmål genom att ange koordinater för resmålet.
2. Ange latitud med hjälp av navigeringsknappen, välj N för nordlig eller S för
sydlig.
OBS
London ligger på longitud 0 (noll). Orter
väster om Londons longitud anges med W
(West) och orter öster om den anges med
E (East).
3. Stega till andra raden och ange longitud,
välj E för ostlig eller W för västlig.
Tryck OK
> Visar platsen för de angivna koordinaterna på kartan.
4. Tryck ENTER för att nå Scrollmenyn.
42
Återgår till föregående bild.
03 Avancerad användarinställning
Resplan
Gör en resplan
Resplan (Itinerary)
Raderar resmålet från resplanen.
Påbörjar vägledning till resmålet.
Flytta (Move)
Lägg till i resplanen (Add to itinerary)
Ändrar resmålets placeringsordning i resplanen.
Här adderas ytterligare delmål till resplanen,
se sidan 38.
Justera (Adjust)
Vägvalsinställn. (Route options)
Ändrar positionen för resmålet på kartan.
Inställningar för prioritering av vägval, se
sidan 48.
Lagra (Store)
Rensa resplanen (Clear itinerary)
Resmål/delmål
Menyvalet Resplan (Itinerary)blir tillgänglig
Radera (Delete)
Raderar hela resplanen.
Ordna i resplanen
först efter att ett resmål matats in.
03
Sparar resmålet som kommer att vara tillgängligt under Lagrade platser.
Radera i resplanen
Resplan (Itinerary)
Gör en resplan med flera delmål för att slippa
ange resmål efter resmål under resans gång.
Upp till sex delmål och ett slutmål kan anges i
en resplan.
Radera hela resplanen
Starta vägledn. (Start guidance)
Radera delmål i resplanen
Samtliga delmål och och slutmålet tas bort.
–
Stega direkt till Rensa resplan och tryck
ENTER.
1. Välj ett av de inmatade delmålen och
tryck ENTER eller
för att nå undermenyn.
Resplan (Itinerary)
–
Välj ett inmatat resmål och tryck ENTER
eller
för att nå undermenyn.
Information (Information)
2. Stega till Radera och tryck ENTER.
OBS
Passerade delmål raderas automatiskt från
resplanen.
Ger upplysningar om resmålet.
}}
43
03 Avancerad användarinställning
Resplan
03
Lagra för återanvändning
5. Stega till Lagra (Store) och tryck ENTER.
Upp till 250 resmål kan lagras för återanvändning i olika resplaner.
Spara en plats på kartan
Nästa resmål i resplanen
En akustisk signal som uppmärksammar föraren om att den lagrade platsen närmar sig
samt ytterligare information kan kopplas till
den lagrade platsen, se sidan 41 – Lägg till
information om lagrad plats.
Nästa resmål (Next destination)
Kartläge (Scroll menu)
1. Stega med navigeringsknappen i Scrolläge till den punkt som ska lagras och
tryck ENTER.
Resplan (Itinerary)
Spara en plats ur resplanen
1. Stega med navigeringsknappen till det
resmål du vill lagra och tryck ENTER eller
för att nå undermenyn.
2. Välj Lagra och tryck ENTER.
3. Välj symbol som ska visas på kartan med
navigeringsknappen och tryck ENTER.
4. Skriv in önskat namn.
44
2. Välj Lagra plats (Sore location) i Scrollmenyn och tryck ENTER.
3. Välj symbol som ska visas på kartan med
navigeringsknappen och tryck ENTER.
4. Skriv in önskat namn.
5. Stega till Lagra och tryck ENTER.
En aktuell plats kan även snabblagras under
t.ex. pågående körning med en enda knapptryckning, se sidan 32 – Snabblagring av
aktuell position.
Kartbilden visar nästkommande resmål.
1. Tryck ENTER eller
för att få information om resmålet, t.ex. namnet, resterande restid eller avståndet från nuvarande position till resmålet.
03 Avancerad användarinställning
Resplan
2. Tryck ENTER igen när flera resmål är
angivna, för att få information och för att
se dem på kartbilden.
3. Stega till Karta (Map) och tryck ENTER
för att se kartbilden över området.
03
45
03 Avancerad användarinställning
Aktuell position
Nuvarande position
GPS
Anger antalet satelliter som systemet har kontakt med.
03
Aktuell position (Current position)
Kartbilden visar bilens position.
–
46
Tryck ENTER eller
för att få information om platsen, t.ex. namn och koordinater.
03 Avancerad användarinställning
Trafikinformation
Trafikinformation
03
Inställningar (Settings)
Trafikinformation (Traffic information)
Oavsett om användarinställning Enkel eller
Avancerad är vald, tas alltid utsänd trafikinformation emot och presenteras. För mer
information, se sidan 56.
OBS
Trafikinformation är inte tillgänglig i alla
områden/länder.
47
03 Avancerad användarinställning
Inställningar
Vägvalsinställningar
Vägval (Route)
Välj snabb, kort eller enkel väg vid beräkning
av resväg.
•
Snabb: Systemet prioriterar i möjligaste
mån större vägar med hög hastighet.
• Kort: Systemet prioriterar i möjligaste
03
mån närmaste vägen.
Undvik trafikproblem (Avoid traffic
problems)
Välj om systemet ska ta hänsyn till trafikproblem vid beräkning av resväg.
Undvik tidsbegr. vägar (Avoid timerestr. roads)
• Välj Ja om systemet helt ska undvika
tidsreglerade vägar vid beräkning av resväg.
• Enkel: Systemet prioriterar i möjligaste
mån vägar som inte innehåller komplicerade manövrar och korsningar.
Inställningar (Settings)
(Route options)
Vägvalsinställn.
1. Stega mellan funktionerna, välj önskad
inställning och tryck ENTER för att spara
inställningarna.
2. Tryck BACK för att ångra.
OBS
Vid beräkning av resväg tar systemet i
möjligaste mån hänsyn till de alternativ föraren valt att undvika. Dock görs undantag
om inget rimligt alternativ finns tillgängligt.
Undvik motorvägar (Avoid motorways)
Välj om motorvägar ska undvikas vid beräkning av resväg.
Undvik vägtullar (Avoid toll roads)
Välj om betalvägar ska undvikas vid beräkning av resväg.
Undvik färjor (Avoid ferries)
Välj om bilfärjor ska undvikas vid beräkning
av resväg.
Undvik biltåg (Avoid car train)
Välj om biltåg ska undvikas vid beräkning av
resväg.
48
•
Välj Nej om systemet ska ta hänsyn till
tidbegränsade vägar vid beräkning av
resväg.
Systemet använder tiden i bilens klocka för
att avgöra om en väg skall undvikas.
OBS
Om en tidzonsgräns passeras måste bilens
klocka justeras.
Undvik angivna områden
Funktionen är till för att slippa bli guidad
genom speciella områden, städer eller kvarter. Systemet utesluter valda områden vid
beräkning av färdväg. Undantaget är motorvägar vilka används för beräkning även i ett
område valt att undvikas.
03 Avancerad användarinställning
Inställningar
2. För att ändra storlek: Välj Justera
storlek (Adjust size) och tryck ENTER.
> Ändra markeringsfältets form med
navigeringsknappen så att det täcker
området som ska undvikas och tryck
ENTER.
–
Tryck
, välj OK och tryck ENTER.
Kartalternativ
03
På samma sätt kan markeringsfältets
läge ändras under Justera område
(Adjust area).
Inställningar Vägvalsinställningar
Undvik angivna områden Valt
Välj det område färdplanen ska undvika
genom att markera direkt på kartan med ett
fyrkantigt fält.
1. Ta fram kartan genom att klicka med
på Valt, klicka med
på Karta och
sedan ENTER på ett av alternativen i
listan som kommer fram.
> Scrolla fram till önskat område med
markeringsfältet och tryck ENTER.
3. Välj Undvik valt område och tryck
ENTER.
> Det valda området hamnar i en lista
där flera områden kan lagras och aktiveras när så önskas.
4. Godkänn att området ska undvikas med
ENTER på OK och ett kryss i listan.
> Systemet kommer sedan, i görligaste
mån, att undvika detta område i färdplanen.
De områden som finns lagrade i listan kan
justeras avseende storlek och geografiskt
läge under Redigera och de kan raderas permanent från listan med Radera. Flera aktiverade områden kan gemensamt avaktiveras
med alternativet Ingen.
Inställningar (Settings)
(Map options)
Kartalternativ
Välj här vilka inrättningar som ska visas på
kartan och hur kartan ska visas på skärmen.
1. Välj funktion som ska justeras med navigeringsknappen.
2. Tryck ENTER för att öppna funktionen.
Inrättningsurval
Tryck
för att nå undermenyns alternativ.
Återgå till grundinställn
Återgå till fabriksinställningar för vägvalsinställningar.
}}
49
03 Avancerad användarinställning
Inställningar
• Visa alla: Samtliga inrättningssymboler
Höger kartvy
Vänster kartvy
• Dölj alla: Inga symboler visas.
• Visa valda: Tryck för att se alla sym-
Välj om kartan ska visas i 2D (rakt uppifrån)
eller 3D (snett uppifrån).
Se beskrivning i föregående avsnitt.
•
visas på kartbilden.
03
boler som kan visas på kartbilden. Välj
sedan symboler på följande sätt:
•
OBS
Med val 3D är färdriktningen alltid uppåt
på skärmen.
Med val 2D F.rikt. visas 2D med färdriktning uppåt på skärmen och valet 2D Norr
ger 2D med kompassriktning norr alltid
uppåt.
Om 3D är valt för höger karta kan vänster
karta bara visa 2D.
Kompass
Välj om kompassen ska visas på skärmen.
Aktuell plats
Välj om namnet på gatan/vägen du kör på ska
visas nedtill på skärmen.
Återgå till grundinställn.
Återgå till fabriksinställningar för Kartalternativ.
1. Bläddra bland symbolerna med
.
2. Aktivera önskade symboler med ett kryss
eller
.
med
3. Tryck ENTER för att spara.
Karta
Välj mellan alternativen Visa och Dölj.
Om kartan är dold vägleder systemet med en
pil.
50
–
eller
, välj OK och tryck ENTER.
Vägledningsalternativ
Val av höjdvinkel.
Inställningar
3D
Tryck
Kartalternativ
Kartvy
Efter val av 3D med med
eller
och
ENTER visas reglaget för höjdvinkeln. Välj
önskad vinkel med med
eller
åtföljt av
ENTER och BACK.
Inställningar
Vägledningsalternat.
Restid/distans kvar
Välj något av alternativen RTA/ETA/Dölj.
• RTA (Remaining Time to Arrival): Återstående restid.
• ETA (Estimated Time of Arrival): Uppskattad ankomsttid.
03 Avancerad användarinställning
Inställningar
OBS
Inställd tid på bilens klocka styr tiden som
anges för ETA.
orange färg om bilens hastighet överstiger
den tillåtna – annars vit.
•
Välj Ja för att få en akustisk varningssignal eller Nej om ingen signal önskas.
Område med betaltjänst
OBS
Förutom Väggtullar med bommar eller andra
blockerande system, finns även betalvägar/zoner som saknar fysiska hinder, t.ex. trängselavgift.
Vilken slags information som är tillåten att
visas på kartan regleras i nationell lagstiftning. För aktuell information, se www.volvocars.com/navi.
Välj Ja/På om en varning för denna typ av
väg önskas – i annat fall väljs Nej/Av.
Varningsinställning
1
Systemalternativ
1. Stega mellan funktionerna med navigeringsknappen och tryck ENTER för att
spara inställningarna.
2. Tryck BACK för att ångra.
Välj den vägledningsröst du vill ha som
inställning: Kvinna/Man1.
Vägledningsvolym
I vissa regioner anges inte högsta tillåtna hastighet på kartan i kombination
med en kameravarning .
Språk
•
Var uppmärksam på att skyltad högsta
tillåtna hastighet ibland kan ändras
och därmed avvika från navigatorns
databas.
Menyfärg
Välj Svart, Krom eller Blå för menyernas
Föraren har alltid ansvar för att gällande trafik- och hastighetsbestämmelser följs.
Kartfärg
Välj Ljus 1, Ljus 2 eller Mörka.
Återgå till grundinställn.
Återgå till fabriksinställningar för Vägledningsalternativ.
Tryck
, välj OK och tryck ENTER.
Gäller ej Nederländerna. Där görs istället val mellan språken Nederlands och Belgisch.
03
Vägledningsröst
•
Trafiksäkerhetskamera.
–
Inställningar
OBS
•
Föraren uppmärksammas med en akustisk
signal samt en symbol då denne närmar sig
en trafiksäkerhetskamera. Symbolen har
Systemalternativ
Ställ in volym på röstmeddelande.
Väljer språk för menyer, text- och röstmeddelande.
utseende.
De ljusa färgerna är avsedda för dagsljus och
den mörka för natt eller mörker.
Skärmsläckare
Välj om skärmsläckare ska användas (skärmen slocknar 30 sekunder efter senaste
knapptryckning).
}}
51
03 Avancerad användarinställning
Inställningar
Hjälp
OBS
Välj om hjälptexter ska visas nedtill på skärmen.
Information om höjd visas i steg om 10 m.
Alla höjder under 50 m ö.h. visas som
<50 m.
Avståndsenhet
03
Välj den enhet som ska visas för avstånd –
km eller engelska mil.
Användarinställningar
Växla mellan läge Enkel och Avancerat.
Datum & tidsinfo.
Visar system- och kartinformation.
Återgå till grundinställn.
Välj hur datum och tid ska visas.
Återgå till fabriksinställningar för systemalternativ.
GPS-information
–
Bilens position och höjd över havet (Altitude).
Tryck
för att se koordinater och höjd över
havet för bilens position, samt antal satelliter
systemet har kontakt med.
52
Om
Tryck
, välj OK och tryck ENTER.
03 Avancerad användarinställning
Simulering
Starta demo (simulering)
Inställningar
Starta demo
Demo demonstrerar systemet när bilen står
stilla genom att simulera en körning till det
resmål som angivits.
Det är också möjligt att göra inställningar
under demonstrationen.
03
Stoppa demo avbryter simuleringen.
OBS
För att demonstrationen ska fungera
måste ett resmål vara angivet.
53
54
56
57
59
60
61
G029197
Allmänt....................................................................................................
Undvika trafikproblem.............................................................................
Val av information...................................................................................
Läs informationen...................................................................................
Sändare...................................................................................................
TRAFIKINFORMATION
04 Trafikinformation
Allmänt
Visning och mottagning
Utsänd trafikinformation tas alltid emot och
presenteras, oavsett om användarinställning
Enkel eller Avancerad är vald.
Inställningarna för hur trafikinformationen ska
presenteras, kan bara ändras i läge
Avancerad, se sidan 32.
Presentation av trafikinformation är även
beroende av hur den sänds ut.
04
OBS
Trafikinformation är inte tillgänglig i alla
områden/länder.
Sändningsområden för trafikinformation
utökas kontinuerligt.
Trafiksymboler på kartan
När det finns minst ett trafikmeddelande
längs färdplanens väg, visas en symbol i kartans övre vänstra hörn. Med navigeringsknappen kan trafikproblemet scrollas fram
för att se dess position och karaktär.
Trafikproblem markeras med symboler, linjer
och ramar. Dessa är färgade röda eller gula.
Röda – Viktig information.
Gula – Allmän information.
Olycka
Långsamtgående trafik
Långsamtgående trafik i båda körriktningar
Stillastående trafik
Områdesmeddelande
Övriga upplysningar
Symbol för trafikmeddelande.
56
Utbredning
Vissa trafikmeddelanden innehåller även
information om trafikproblemets utbredning.
På alla skalor upp till 5 km markeras utbredningen med en röd eller gul linje längs berörd
väg. Längden på linjen motsvarar trafikproblemets utbredning (vägsträcka).
04 Trafikinformation
Undvika trafikproblem
Inställningar
Vägvalsinställningar
I samband med att en ny färdplan läggs in i
navigatorn: Välj om systemet ska ta hänsyn
till trafikproblem eller inte när funktionen
Starta vägledn. aktiveras, se sidan 43.
1. Välj Undvik trafikproblem.
2. Välj mellan Ja och Nej.
Ja
Systemet försöker i möjligaste mån undvika
vägar med trafikproblem när färdplanen aktiveras.
Nej
Systemet undviker inga vägar med trafikproblem när färdplanen aktiveras.
OBS
Vid uppstart av systemet kan det ta upp till
ca 15 minuter innan all trafikinformation för
området laddats in.
Under färd
Inställningar Trafikinformation
resvägsguidning
Dyn.
Systemet föreslår ett annat vägval om det
finns lämpliga alternativ, t.ex. om ett trafikmeddelande anger att ett trafikproblem finns
på den ursprungliga färdplanen.
Systemet visar eller beräknar inga alternativ
till bättre färdväg.
Meddelande längs vägen
Något av alternativen Man/Sem-aut är valt i
föregående stycke och ett trafikproblem uppstår längs färdvägen:
Man/Sem-aut/Auto/Off
Välj hur systemet ska presentera en alternativ
färdväg genom att markera Man/Sem-aut/
Auto eller stäng av funktionen genom att
markera Off.
04
• Manual
Annan färdväg föreslås, oberoende av om
den är bättre eller sämre – välj/acceptera den
föreslagna färdvägen, varefter en ny färdplan
används.
• Semi-auto
Annan färdväg föreslås, bara om den är
bättre – välj/acceptera den föreslagna färdvägen, varefter en ny färdplan används.
• Auto
Systemet beräknar och använder en ny färdplan automatiskt, om en bättre färdväg
finns.
•
Off
G037262
Innan vägledning påbörjas
Om det då finns en annan färdväg som leder
förbi problemet, visar skärmen skillnad i
avstånd och körtid:
Ändrad trafiksituation, Ny resväg?: 600 m
längre, 00h 09m snabbare.
(Changed traffic situation. Use new
route?: 600m longer, 00h 09m faster).
•
Välj Ja eller Nej.
Ja (Yes)
En ny färdväg används – runt och förbi problemet.
}}
57
04 Trafikinformation
Undvika trafikproblem
Nej (No)
Vägleder fram till och genom problemet.
Visa den nya rutten (Show new route)
Visar karta med den nya färdvägen inlagd.
04
58
04 Trafikinformation
Val av information
Trafikinformationsurval
2. Välj med
eller
vilka trafikinformationssymboler (trafikmeddelanden) systemet ska visa på kartan.
Halt väglag
3. Aktivera resp. avaktivera med
Annan fara
eller
.
4. Bekräfta inställningarna med ENTER.
Trafikskyltar på kartan
Olycka
04
Välj vilken typ av trafikinformation systemet
ska visa och ta hänsyn till vid beräkning av
resväg.
Inställningar (Settings)
Trafikinformation (Traffic information)
Trafikinformationsurval (Traffic-info.
selection)
Mötande trafik
Trafikomledning
Information
Avsmalnande väg
Visa alla
All trafikinformation blir tillgänglig.
Dölj alla
Ingen trafikinformation visas.
Visa valda
1. Tryck
lerna.
för att kunna välja bland symbo-
Parkering
Trafikstockning
Vägarbete
59
04 Trafikinformation
Läs informationen
Läs trafikmeddelande
4. Tryck BACK för att åter kunna bläddra
mellan aktuella meddelanden.
På skärmen visas de trafikmeddelanden som
är aktuella inom kartområdet.
Det visas också detaljerad information om
trafikproblemet. Överst anges händelsens
utbredning. Om trafikproblemet ligger längs
den valda rutten anges avståndet till trafikproblemet.
04
G028868
Detaljerad trafikinformation.
Läs trafikmedd.
Ett trafikmeddelande visas med en symbol på
skärmen. För att läsa ett trafikmeddelande:
1. Tryck ENTER för att få fram Snabbmenyn:
G029190
2.
med
eller
och
Stega till
tryck ENTER, se sidan 32 och 33.
> En röd eller gul ram anger aktuellt
meddelande.
G028755
3. Bläddra framåt eller bakåt med
eller
och tryck ENTER för detaljerad trafikinformation (bilden visar ett exempel).
60
I den mån uppgifter finns tillgängliga visas
även:
•
•
•
varaktighet
begränsningar gällande hastighet, fordonsbredd och -höjd
berörda vägar.
Skala
Kartskalan avgör hur stor mängd trafikinformation som kan visas – ju större kartområde
skärmen visar, desto mer information kan finnas. För mer information, se sidan 22.
04 Trafikinformation
Sändare
Sök/välj station för trafikinformation
Inställningar
välj station
Trafikinformation
Sök/
Systemet söker automatiskt stationer för trafikinformation, men det går också att välja en
specifik station.
Sök stationer
–
Tryck ENTER för att söka efter befintliga
stationer.
04
Välj station
1. Tryck ENTER för att välja bland befintliga
stationer.
2. Välj station med
ENTER.
eller
och tryck
3. Tryck BACK för att återgå till föregående
bild.
Aktuell station
Visar aktuell station för trafikinformation.
Återgå till grundinställn.
Återgå till fabriksinställningar för stationsinställningar.
–
Tryck
, välj OK och tryck ENTER.
61
62
G028760
Landmärken och vägnummer................................................................. 64
Symboler för inrättningar........................................................................ 65
SYMBOLER PÅ KARTAN
05 Symboler på kartan
Landmärken och vägnummer
Landmärken
Många länder/städer har välkända landmärken som kan användas som riktmärken.
När kartskalan är satt till 1 km eller lägre visas
ett urval av landmärken t.ex kyrkor och slott.
OBS
Landmärken är endast tillgängliga för
Europa.
05
Vägnummer
Lokala vägnummer såväl som internationella
visas på kartan.
Bergstoppar
Bergstoppar visas om kartskalan är inställd
på 5 km eller lägre (gäller endast speciella
områden).
64
Inrättningar
Inrättningar Kartalternativ
Inrättningsurval
Välj inrättningar som ska visas på kartan.
05 Symboler på kartan
Symboler för inrättningar
Välj om alla eller inga inrättningar ska visas på
kartan eller precisera vilka som ska visas.
1. Med Inrättningsurval (Facility
selection) markerat, tryck
– en meny
öppnas.
2. Markera Visa valda (Show selected)
– en ny meny öppnas.
och tryck
3. Inrättningar markerade med ett kryss
visas på kartan – stega genom listan och
avmarkera med
de symboler som inte
ska visas.
4. Avsluta med ENTER när alla val är gjorda
– backa ur menyerna med BACK.
Bensinstation
Bibliotek
Bilklubb
Biluthyrning
Bilverkstad
Biograf
OBS
Symbol för en inrättning kan variera mellan
olika länder.
Bokhandel
05
Bowling
Följande symboler för olika inrättningar kan
väljas att visas på skärmen.
(Settings
selection)
Map options
Facility
Inställningar Kartalternativ
Inrättningsurval
Brandkår
Ambassad
Busstation
Apotek
Centrum
Badstrand
Domstol
Bank
Flygplats
}}
65
05 Symboler på kartan
Symboler för inrättningar
05
66
Friluftsområde
Kasino
Mässa/konferensanläggning
Fritidsområde
Kemtvätt
Nattklubb/musikklubb
Färjeterminal
Kommunhus
Naturgas/biogas
Gasol/LPG
Konserthall
Nöjespark
Golfbana
Konstmuseum
Offentlig sportflygplats
Helgedom
Landsting
Olycksplats
Historiskt monument
Livsmedelsbutik
Parkering
Hotell
Läkare
Parkeringshus
Idrottsarena
Medicinsk klinik
Pendelparkering
Industriområde
Mindre by
Pendeltågsstation
Ishall
Monument
Pensionat
Järnvägsstation
Museum
Polisstation
Kafé
Myndighet
Postkontor
05 Symboler på kartan
Symboler för inrättningar
Rastplats
Turistattraktion
Restaurang
Turistinformation
Rådhus
Tågstation
Shoppingcenter
Universitet/högskola
Simhall
Utsiktsplats
Sjukhus
Uttagsautomat
Skidort
Vingård
Skola
Volvoåterförsäljare
Småbåtshamn/Marina
Vägtull
Stadshus
Zoo
05
Större företag
Säkerhetskamera
Teater/opera
67
68
G028784
Vanliga frågor.......................................................................................... 70
EULA - Licensavtal.................................................................................. 72
Upphovsrätt............................................................................................ 74
FRÅGOR OCH SVAR
06 Frågor och svar
Vanliga frågor
Bilens position på kartan är felaktig
GPS-systemet visar bilens position med en
noggrannhet på cirka 20 meter.
Vid körning på väg som löper parallellt med
en annan väg, serpentinvägar, vägar som ligger i flera plan samt efter körning en lång
sträcka utan distinkta svängar finns större
sannolikhet för fel.
Höga berg, byggnader, tunnlar, viadukter,
planskilda vägar etc. påverkar dessutom
systemets mottagning av GPS-signaler negativt, vilket medför att noggrannheten vid
beräkning av bilens position kan försämras.
Systemet beräknar inte alltid den
snabbaste/kortaste vägen
06
Vid beräkning av resväg tas hänsyn till vägsträcka, vägbredd, vägklass, antal högereller vänstersvängar, rondeller etc. för att få
fram den teoretiskt bästa vägen. Erfarenhet
och lokalkännedom kan dock leda till ett
effektivare vägval.
Systemet använder betalvägar,
motorvägar eller färjor fast jag valt att
undvika dessa
Vid beräkning av resväg över längre avstånd
kan systemet av tekniska skäl endast
använda stora vägar.
Om man valt Nej till betalvägar och motorvägar undviks dessa i möjligaste mån och
70
används endast om inget annat rimligt alternativ finns tillgängligt.
Bilens position på kartan är felaktig
efter transport
Om bilen transporterats på exempelvis färja
eller tåg, eller på sådant sätt att mottagning
av GPS-signaler inte varit möjlig, kan det ta
upp till 5 minuter innan bilens position beräknas korrekt.
Bilens position på kartan är felaktig
efter bortkoppling av bilens batteri
Om GPS-antennen varit strömlös, kan det ta
mer än 5 minuter innan korrekt mottagning av
GPS-signaler kan ske och bilens position
beräknas.
Bilsymbolen på skärmen uppför sig virrigt
efter byte av däck
Förutom GPS-mottagaren medverkar även
bilens hastighetsgivare och ett gyro för att
beräkna bilens aktuella position och färdriktning. Efter montering av reservhjul eller skifte
från sommar- till vinterdäck behöver systemet
"lära sig" de nya hjulens dimension.
För att systemet ska fungera optimalt kan
man därför behöva köra några mil och göra
några rejäla svängar.
Kartbilden stämmer inte med
verkligheten
Ny- och ombyggnation av vägnätet, införande
av nya trafikregler m.m. sker kontinuerligt och
den digitala kartdatabasen är därför inte alltid
komplett. Det pågår ett kontinuerligt utvecklings- och uppdateringsarbete av kartdata.
Din Volvoåterförsäljare kan ge dig mer information.
Se även www.volvocars.com/navi för ytterligare information om kartor m.m.
Skalan på kartan ändras ibland
I vissa områden finns ingen detaljerad kartinformation. Systemet byter då automatiskt förstoringsgrad.
De förväntade menyalternativen uteblir
Kontrollera de inställningar som är gjorda. Välj
Återgå till grundinställningar för funktionen, för att återgå till de inställningar som
var gjorda från början.
Systemet visar den resväg jag redan
kör
Systemet kan inte hitta ett bra alternativ till
den aktuella resvägen när jag valt Beräkna
ny resväg eller Omledning.
06 Frågor och svar
Vanliga frågor
Bilsymbolen på skärmen hoppar framåt
eller snurrar runt
Systemet kan behöva ett par sekunder för att
känna av bilens position och rörelse innan du
kör iväg. Stäng av både systemet och bilen.
Starta igen men stå stilla en stund innan du
börjar köra.
Jag ska åka på långresa men vill inte
ange en speciell destination till de
städer jag tänker resa igenom. Hur gör
jag enklast en resplan?
Ange resmålet direkt på kartan med hjälp av
hårkorset. Systemet leder dig automatiskt till
slutmålet även om du kör vid sidan av delmålen.
Varför får jag inte alltid
trafikmeddelanden?
Funktionen är inte tillgänglig, helt utbyggd
eller finns inte på alla marknader. Kontrollera
även att rätt inställning är gjord under
Vägvalsinställningar.
06
Min kartinformation är inte aktuell
Hör med din Volvoåterförsäljare då det gäller
uppdatering av kartdata.
Se även www.volvocars.com/navi
71
06 Frågor och svar
EULA - Licensavtal
06
Meddelande till slutanvändare
BEVILJANDE AV LICENS
LÄS DETTA LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE NOGGRANT INNAN NI
ANVÄNDER NAVTEQ DATABAS.
NAVTEQ beviljar Er en icke-exklusiv licens att
använda Databasen för Ert personliga bruk,
eller om tillämpligt, för användande inom Ert
företags interna verksamhet. Denna licens
omfattar inte rätten att bevilja underlicenser.
DETTA ÄR ETT LICENSAVTAL – OCH INTE
ETT AVTAL FÖR FÖRSÄLJNING – MELLAN
ER OCH NAVTEQ EUROPE B.V. FÖR ERT
EXEMPLAR AV NAVTEQ NAVIGABLE MAP
DATABAS, INKLUDERANDE TILLHÖRANDE
PROGRAMVARA, MEDIA OCH TRYCKT
MANUAL UTGIVEN AV NAVTEQ (GEMENSAMT BENÄMNDA "DATABASEN"). GENOM
ATT ANVÄNDA DATABASEN, ACCEPTERAR
NI OCH SAMTYCKER TILL ALLA VILLKOR
OCH BESTÄMMELSER I DETTA LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE ("AVTAL"). OM
NI INTE SAMTYCKER TILL VILLKOREN I
DETTA AVTAL, RETURNERA OMGÅENDE
DATABASEN, TILLSAMMANS MED ALLA
ANDRA ÅTFÖLJANDE ARTIKLAR TILL ER
LEVERANTÖR FÖR ÅTERBETALNING.
ÄGANDERÄTT
Databasen och upphovsrätter, immateriell
egendom eller närliggande rättigheter däri
ägs av NAVTEQ eller dess licensgivare. Äganderätten till de media som innehåller Databasen kvarligger hos NAVTEQ och/eller Er leverantör till dess att Ni erlagt samtliga belopp
som skall erläggas till NAVTEQ och/eller Er
leverantör i enlighet med detta Avtal eller liknande avtal enligt vilka varor tillhandahålls Er.
72
BEGRÄNSNING AV ANVÄNDNING
Databasen får endast användas i det specifika system för vilket den framställts. Förutom
till den del det uttryckligen tillåts av tvingande
lag (t ex nationella lagar baserade på det
Europeiska Datorprogramdirektivet (91/250)
och Databasdirektivet (96/9)), får Ni ej göra
utdrag ur eller återanvända betydande delar
av innehållet i Databasen och ej heller reproducera, kopiera, modifiera, anpassa, översätta, demontera, dekompilera eller tillbakaassemblera någon del av Databasen. Om Ni
önskar erhålla samkörbarhetsinformation
såsom avses i (den nationella lagen baserad
på) det Europeiska Datorprogramdirektivet,
skall Ni ge NAVTEQ skälig möjlighet att tillhandahålla sagda information på skäliga villkor, inkluderande kostnader, vilka fastställs
av NAVTEQ.
ÖVERLÅTELSE AV LICENS
Ni får inte överlåta Databasen till tredje part,
förutom som installerad i det system för vilket
den skapades eller under förutsättning att Ni
inte behåller någon kopia av Databasen och
förutsatt att mottagaren samtycker till alla villkor och bestämmelser i detta Avtal och skriftligen bekräftar detta till NAVTEQ. Set med
flera skivor får endast överföras eller säljas
som ett komplett set så som det levereras av
NAVTEQ och inte som delar av ett set.
BEGRÄNSAD GARANTI
NAVTEQ garanterar, med förbehåll för Varningarna nedan, för en tidsperiod på
12 månader efter anskaffandet av Ert exemplar av Databasen, att den fungerar väsentligen i enlighet med NAVTEQ:s exakthets- och
fullständighetsnorm i dess lydelse vid det
datum då Ni anskaffade Databasen; dessa
normer kan ni på begäran få av NAVTEQ. Om
Databasen inte fungerar i enlighet med denna
begränsade garanti kommer NAVTEQ att
vidta skäliga försök att reparera eller byta ut
Ert icke överensstämmande exemplar av
Databasen. Om dessa försök inte leder till att
Databasen fungerar i enlighet med garantierna uppställda i detta avtal, kan Ni välja att
antingen erhålla skälig återbetalning av den
köpeskilling Ni betalade för Databasen eller
att häva detta Avtal. Detta är NAVTEQ:s hela
ansvarsskyldighet och Er enda rätt till gottgörelse från NAVTEQ. Förutom såsom uttryckligen är föreskrivet i detta avsnitt, garanterar
NAVTEQ inte eller gör någon utfästelse
beträffande användandet av resultaten från
nyttjandet av Databasen vad avser riktighet,
06 Frågor och svar
EULA - Licensavtal
exakthet, tillförlitlighet eller annorledes. NAVTEQ garanterar inte att Databasen är eller
kommer att vara felfri. Ingen muntlig eller
skriftlig information till-handahållen eller råd
tillhandahållet av NAVTEQ, Er leverantör eller
någon annan person ger upphov till en garanti
eller ökar på något sätt omfattningen av den
ovan beskrivna begränsade garantin. Den
begränsade garantin enligt detta Avtal påverkar eller begränsar inte någon lagstadgad rättighet som Ni kan ha enligt i lag föreskriven
garanti mot dolda fel.
Om Ni inte anskaffade Databasen direkt från
NAVTEQ kan Ni ha ytterligare lagstadgade
rättigheter gentemot den person från vilken Ni
anskaffade Databasen, utöver de rättigheter
som Ni erhållit från NAVTEQ enligt denna
bestämmelse, i enlighet med lagen i Er jurisdiktion. NAVTEQ:s ovanstående garanti
påverkar inte sådana lagstadgade rättigheter
och Ni kan utöva sådana rättigheter i tillägg
till garantierna i detta avtal.
ANSVARSBEGRÄNSNING
Priset för Databasen inkluderar inte någon
ersättning för övertagande av risken för följdskador, indirekta eller obegränsade direkta
skador vilka kan uppstå i samband med Ert
användande av Databasen. Följaktligen skall
NAVTEQ inte i något fall vara ansvarigt för
några följdskador eller indirekta skador, inklu-
derande utan begränsning, förlust av inkomst,
data eller användning som åsamkats Er eller
tredje part härrörande från Ert användande av
Databasen, vare sig avseende inomobligatoriska eller utomobligatoriska anspråk eller
baserade på garanti, även om NAVTEQ har
underrättats om möjligheten av sådana skador. NAVTEQ:s ansvar för direkta skador är i
samtliga fall begränsat till priset för Ert exemplar av Databasen.
DEN BEGRÄNSADE GARANTIN OCH
ANSVARSBEGRÄNSNINGEN ENLIGT DETTA
AVTAL PÅVERKAR ELLER BEGRÄNSAR
INTE ERA LAGSTADGADE RÄTTIGHETER
OM NI HAR ANSKAFFAT DATABASEN
ANNORLEDES ÄN VID UTÖVANDE AV
FÖRETAGSVERKSAMHET.
VARNING
Databasen kan innehålla oriktig och ofullständig information på grund av tidens gång, förändrade omständigheter, beskaffenheten hos
de använda källorna och tillvägagångssättet
vid insamling av omfattande geografiska
data. Alla dessa förhållanden kan leda till felaktiga resultat. Databasen inkluderar eller
återger inte information om – bland annat –
traktens säkerhet; upprätthållande av lag och
ordning; hjälp i nödsituationer; byggnadsarbeten; väg- eller gatuavstängningar; fordonseller hastighetsbegränsningar; väglutning eller
grad; brohöjd; vikt eller andra begränsningar;
väg- eller trafikförhållanden; särskilda evenemang, trafikstockning eller restid.
GÄLLANDE LAG
Detta Avtal skall lyda under lagarna i den
jurisdiktion i vilken Ni är bosatt vid det datum
då Ni anskaffade Databasen. Skulle Ni vid
denna tidpunkt vara bosatt utanför den Europeiska Unionen eller Schweiz skall lagen i den
jurisdiktion inom den Europeiska Unionen
eller Schweiz där Ni anskaffade Databasen
gälla. I alla andra fall, eller om den jurisdiktion
där Ni anskaffade Databasen inte kan
bestämmas, skall nederländsk lag gälla.
Behörig domstol på Er hemort vid tidpunkten
då Ni anskaffade Databasen skall ha jurisdiktion över tvist härrörande från eller i samband
med detta Avtal, utan förfång för NAVTEQ:s
rättigheter att framställa krav på Er då tilllämpliga hemort.
06
73
06 Frågor och svar
Upphovsrätt
Austria
Portugal
© Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen.
Source: IgeoE – Portugal.
France
Información geográfica propiedad del CNIG.
Source Géoroute® IGN France & BD Carto®
IGN France.
Germany
Die Grundlagendaten wurden mit Genehmigung der zuständigen Behörden entnommen.
Great Britain
© Based upon Crown Copyright material.
Greece
Copyright Geomatics Ltd.
Hungary
Copyright © 2003; Top-Map Ltd.
06
Italy
La Banca Dati Italiana è stata prodotta
usando quale riferimento anche cartografia
numerica ed al tratto prodotta e fornita dalla
Regione Toscana.
Norway
Copyright © 2000; Norwegian Mapping Authority.
Poland
© EuroGeographics.
74
Spain
Sweden
Based upon electronic data © National Land
Survey Sweden.
Switzerland
Topografische Grundlage: © Bundesamt für
Landestopographie.
© 2005-2014 NAVTEQ All rights reserved.
OBS
Australien omfattas inte av detta avtal, se
särskild information.
06 Frågor och svar
06
75
07 Index
1, 2, 3 ...
Betalvägar.................................................. 51
G
2D eller 3D........................................... 29, 50
Bildskärm
vård....................................................... 18
GPS-information........................................ 52
Grundinställningar........................................ 9
A
D
Adress
mata in............................................ 25, 38
Delmål........................................................ 43
Aktuell position.......................................... 46
Akustisk signal
kamera.................................................. 51
Lagrad plats.......................................... 41
Användarinställning
växla mellan.................................... 10, 29
Avståndsenhet........................................... 29
ETA....................................................... 50
Demo................................................... 10, 53
Dvd-skiva
byte....................................................... 18
vård....................................................... 18
H
Huvudenhet
innehåll.................................................. 18
Huvudenhet XC90
placering............................................... 13
Huvudmeny Avancerad............................. 32
E
Enkel användarinställning.......................... 22
Huvudmeny Enkel...................................... 22
Högtalare................................................... 13
Höjdvinkel i 3D........................................... 50
ENTER....................................................... 14
07
B
BACK......................................................... 14
Batteri
bortkoppling......................................... 70
fjärrkontroll............................................ 14
Berg- och nivåskillnader............................ 64
76
I
F
Fabriksinställningar...................................... 9
Fjärrkontroll och IR-mottagare................... 14
Färdväg...................................................... 32
Inrättningar
snabbmenyn......................................... 34
Symboler.............................................. 65
Inrättning som resmål.......................... 26, 39
Inställningar
vägval................................................... 48
07 Index
IR-mottagare och fjärrkontroll.................... 14
K
Kartvy......................................................... 29
M
Knappsats
placering............................................... 14
Manöverreglage......................................... 14
Kompass.............................................. 17, 50
Kamera
akustisk signal...................................... 51
Komponentplacering och funktioner
XC90.......................................................... 12
kamera (Ljudsignal).................................... 51
Koordinater
sökning................................................. 42
Karta.......................................................... 32
2D eller 3D............................................ 50
färg på skärmen.............................. 29, 51
plats på................................................. 27
riktning.................................................. 50
visa/dölj................................................ 50
Kartalternativ.............................................. 49
Kartbild...................................................... 17
Kartfärg...................................................... 29
Kartläge....................................................... 9
Kartrullning
avancerat läge...................................... 34
enkelt läge............................................ 22
Kartskala/Aktuell resväg i
snabbmenyn........................................ 22, 32
Kartskiva
byte....................................................... 18
vård....................................................... 18
Menyträd
avancerad............................................. 36
enkel..................................................... 24
Menyval................................................. 8, 36
N
L
Navigeringsknapp...................................... 14
Lagrade platser.......................................... 40
Nivåskillnader
markering på karta................................ 64
Lagrad plats
Akustisk signal...................................... 41
Lagra en plats............................................ 44
Nuvarande position.................................... 46
Nästa resmål i resplanen........................... 44
Landmärken............................................... 64
Latitud och longitud................................... 42
Licensavtal................................................. 72
Ljudsignal
lagrad plats........................................... 41
vägkamera............................................ 51
Longitud och latitud................................... 42
O
Om
information om kartskivan.................... 52
07
Omledning
snabbmenyn......................................... 33
Lägg upp en resplan.................................. 43
77
07 Index
S
Pilknappar.................................................. 14
Scrollmeny................................................. 34
Plats på karta....................................... 27, 41
Senaste 20 resmålen........................... 26, 41
Postnummer
sökning................................................. 39
Simulering.................................................. 53
På/Av........................................................... 9
Skärminställning
färg på karta......................................... 29
Språk.................................................... 29
Påbörja vägledning.............................. 26, 38
R
Skärmsläckare........................................... 51
Radera i resplanen..................................... 43
Språk................................................... 29, 51
Resmål....................................................... 43
senaste 20...................................... 26, 41
ställ in.............................................. 25, 38
Ställ in resmål...................................... 25, 38
Rullmenyn
avancerat läge...................................... 34
enkelt läge............................................ 22
T
Ta bort destination..................................... 28
Trafikinformation........................................ 22
snabbmenyn......................................... 33
Trafiksäkerhetskamera.............................. 51
Transport av bil.......................................... 70
Snabbmeny................................................ 32
Spara en plats............................................ 44
Röstvägledning.......................................... 17
snabbmenyn................................... 22, 32
78
Skala/Aktuell resväg i snabbmenyn..... 22, 32
Radera destination..................................... 28
Resplan...................................................... 43
nästa mål.............................................. 44
07
Sökvägar beskrivna i manualen................... 8
P
Symbol "Stör ej"........................................ 14
Symboler
inrättningar............................................ 65
Systemalternativ........................................ 51
Systeminställningar...................................... 9
Sökning
allmän...................................................
postnummer.........................................
via koordinater......................................
via plats på karta..................................
15
39
42
41
U
Undvik
angivna områden..................................
färjor......................................................
motorvägar...........................................
tidsbegränsade vägar...........................
trafikproblem........................................
vägtullar................................................
48
48
48
48
48
48
Upphovsrätt............................................... 74
07 Index
V
Ö
Visa destination......................................... 28
Övervakning......................................... 33, 34
Vägledning
påbörja............................................ 26, 38
Vägledningsalternativ................................. 50
Vägledningsröst......................................... 29
Vägledningsvolym...................................... 29
Vägnummer............................................... 64
Vägvalsinställningar................................... 48
Växla mellan inställningar.......................... 22
Å
Återgå till grundinställning................... 49, 52
Återresa..................................................... 41
Ä
07
Ändringar i boken........................................ 8
79
07 Index
07
80
Volvo Car Corporation TP 17208 (Swedish) AT 1346, Printed in Sweden, Göteborg 2013, Copyright © 2000-2013 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising