Volvo | XC90 | Ägarmanual | Volvo XC90 2008 Ägarmanual

Volvo XC90 2008 Ägarmanual
Volvo XC90 owner’s manual
2008
TP 9479
Volvo Car Corporation TP 9479 (USA & Canada), AT 0720, Printed in Sweden, Göteborg 2007, Copyright © 2000-2007 Volvo Car Corporation
VOLVO XC90
instruktionsbok
WEB EDITION
BÄSTE VOLVOÄGARE
TACK FÖR ATT DU VALDE VOLVO
Vi hoppas att Du kommer att få glädje av många års körning i
Din Volvo. Bilen är konstruerad för Din och Dina passagerares
säkerhet och komfort. Volvo är en av världens säkraste personbilar. Din Volvo är också konstruerad för att uppfylla gällande säkerhets- och miljökrav.
För att öka Din trivsel med bilen rekommenderar vi att Du
bekantar Dig med utrustning, anvisningar och underhållsinformation i denna instruktionsbok.
Innehållsförteckning
00 Introduktion
01 Säkerhet
02 Instrument och reglage
00 01 02
Introduktion ........................................ 6
Volvo Personvagnar och miljön .......... 7
Säkerhetsbälten ............................... 12
Airbag-systemet............................... 15
Översikt vänsterstyrd bil ................... 36
Översikt högerstyrd bil...................... 38
Krockkuddar (SRS)........................... 16
Aktivering/avaktivering
av krockkudde (SRS)........................ 18
Reglagepanel i förardörr ................... 40
Kombinationsinstrument................... 41
Sidokrockkudde (SIPS-bag)............. 20
Krockgardin (IC) ............................... 22
WHIPS.............................................. 23
ROPS ............................................... 25
När löser systemen ut ...................... 26
Barnsäkerhet.................................... 27
Kontroll- och varningssymboler........ 42
Informationsdisplay .......................... 45
Strömbrytare i mittkonsolen ............. 46
Belysningspanel................................ 49
Vänster rattspak................................ 51
Färddator .......................................... 52
Höger rattspak .................................. 53
Konstantfarthållare (tillval)................. 55
Parkeringsbroms, eluttag, m.m. ....... 56
Elektriska fönsterhissar..................... 58
Backspeglar ...................................... 60
Elmanövrerad taklucka (tillval) .......... 63
2
Innehållsförteckning
03 Klimat
04 Interiör
05 Lås och larm
03 04 05
Allmänt om klimat............................. 68
Elektronisk klimatanläggning
ECC .................................................. 70
Bränsledriven
parkeringsvärmare (tillval)................. 73
Framstolar......................................... 78
Kupébelysning .................................. 80
Nycklar och fjärrkontroll ................... 98
Låsning och upplåsning ................. 101
Förvaringsplatser i kupén ................. 82
Baksäte ............................................. 87
Barnsäkerhetsspärr ........................ 104
Larm (tillval)..................................... 106
Lastutrymme ..................................... 89
3
Innehållsförteckning
06 Start och körning
07 Hjul och däck
08 Bilvård
06 07 08
Allmänt............................................ 110
Bränslepåfyllning ............................ 112
Allmänt ........................................... 150
Lufttryck i däck .............................. 153
Rengöring ....................................... 168
Bättring av lackskador .................... 171
Start av motor................................. 114
Manuell växellåda ........................... 116
Varningstriangel och reservhjul ...... 155
Byte av hjul..................................... 158
Rostskydd....................................... 172
Automatväxellåda........................... 117
Fyrhjulsdrift..................................... 120
Däcktrycksövervakning (tillval) ....... 160
Provisorisk däcktätning.................. 162
Bromssystemet .............................. 121
Stabilitets- och
dragkraftssystem (tillval) ................. 123
Parkeringshjälp (tillval) .................... 125
Blind Spot Information
System – BLIS (tillval) ..................... 127
Bogsering och bärgning ................. 130
Starthjälp ........................................ 132
Körning med släpvagn ................... 133
Draganordning................................ 135
Delbar dragkrok.............................. 137
Lastning .......................................... 142
Anpassning av ljusbild.................... 144
4
Innehållsförteckning
09 Underhåll och service
10 Infotainment
11 Specifikationer
09 10 11
Volvo service .................................. 176
Eget underhåll ................................ 177
Allmänt ............................................ 204
Kontrollpaneler, audio ..................... 205
Typbeteckning ................................ 234
Mått och vikter................................ 235
Motorhuv och motorrum ................ 178
Diesel.............................................. 179
Ljudanläggningens funktioner......... 209
Radiofunktioner............................... 212
Motorspecifikationer....................... 237
Motorolja......................................... 238
Oljor och vätskor ............................ 180
Torkarblad ...................................... 184
Cd-funktioner.................................. 218
Menystruktur – ljudanläggning........ 220
Vätskor och smörjmedel................. 240
Bränsle............................................ 241
Byte av glödlampor ........................ 187
Säkringar ........................................ 194
Telefonfunktioner (tillval).................. 221
Menystruktur – telefon .................... 228
Katalysator...................................... 243
Elsystemet ...................................... 244
5
Introduktion
Introduktion
Instruktionsboken
Ett bra sätt att lära känna sin nya bil är att
läsa instruktionsboken, helst före den första
åkturen. Då får du möjlighet att bekanta dig
med nya funktioner, får råd om hur bilen bäst
ska hanteras i olika situationer och lär dig
utnyttja bilens alla finesser på bästa sätt. Var
uppmärksam på de säkerhetsanvisningar
som finns i boken:
VARNING
Varningstexter visar på risk för att personskada kan uppstå om inte instruktionerna
följs.
VIKTIGT
Viktigttexter visar på en risk för att bilen kan
skadas om inte instruktionerna följs.
Den utrustning som beskrivs i instruktionsboken finns inte i alla bilmodeller. I boken
beskrivs, förutom standardutrustning, även
tillval (fabriksmonterad utrustning) och vissa
tillbehör (extrautrustning).
6
OBS
Volvos bilar är olika utrustade beroende på
anpassningar för olika marknaders behov
och nationella eller lokala lagar och bestämmelser. Om du är osäker på vad som är
standard, tillval respektive tillbehör kontakta din Volvoåterförsäljare.
De specifikationer, konstruktionsuppgifter
och illustrationer som finns i instruktionsboken är inte bindande. Vi förbehåller oss rätten
att göra ändringar utan föregående meddelande.
© Volvo Personvagnar AB
Introduktion
Volvo Personvagnar och miljön
Volvo Personvagnars miljöfilosofi
Miljöomsorg, säkerhet och kvalitet är Volvo
Personvagnars tre kärnvärden som vägleder
all verksamhet. Vi tror också att våra kunder
delar vår omtanke om miljön.
Din Volvo uppfyller stränga internationella
miljökrav och är dessutom tillverkad i en av
världens resurseffektivaste och renaste fabriker. Volvo Personvagnar har ett globalt
ISO certifikat som inkluderar Miljöstandarden
(ISO 14001) täckande fabriker, centrala funktioner liksom flera av våra andra enheter. Vi
ställer även krav på våra samarbetspartners
att arbeta systematiskt med miljörelaterade
frågor.
Samtliga Volvomodeller har EPI (Environmental Product Information) miljövaruinformation. Där kan du se hur miljön påverkas under
bilens hela livscykel.
Som förare är det möjligt att påverka bränsleförbrukningen. För mer information läs under
rubriken Spara miljön på s. 9.
Läs mer på www.volvocars.com/EPI.
Bränsleförbrukning
Volvos bilar har konkurrenskraftig bränsleförbrukning i sina respektive klasser. Lägre
bränsleförbrukning ger generellt lägre
utsläpp av växthusgasen koldioxid.
7
Introduktion
Volvo Personvagnar och miljön
Effektiv avgasrening
Din Volvo är tillverkad enligt konceptet
Ren inifrån och ut – ett koncept som innefattar ren kupémiljö och högeffektiv avgasrening. I många fall ligger avgasutsläppen långt
under gällande normer.
Dessutom finns en speciell kylarbeläggning,
PremAir®1, som kan omvandla skadligt
marknära ozon till rent syre när ozonet passerar kylaren. Ju högre ozonhalter det finns i
luften desto mer ozon omvandlas.
Ren luft i kupén
Ett kupéfilter förhindrar att damm och pollen
kommer in i kupén via luftintaget.
Ett sofistikerat luftkvalitetssystem, IAQS2
(Interior Air Quality System) säkerställer att
den inkommande luften är renare än luften
utanför i trafikerad miljö.
Systemet består av en elektronisk sensor
och ett kolfilter. Den inkommande luften
övervakas kontinuerligt och om halten av
vissa ohälsosamma gaser såsom kolmonoxid blir för hög, stängs luftintaget. En sådan
1
Tillval på 5-cylindriga motorer.
PremAir ® är ett registrerat varumärke för
Engelhard Corporation.
2 Tillval
8
situation kan uppstå i t.ex. tät trafik, köer eller
tunnlar.
Inflödet av kväveoxider, marknära ozon och
kolväten hindras av kolfiltret.
Textilstandard
Interiören i en Volvo är utformad för att vara
trivsam och behaglig, även för kontaktallergiker och astmatiker. Alla våra klädslar och
interiörtextilier är testade med avseende på
vissa hälsovådliga och allegiframkallande
ämnen och emmisioner. Detta innebär att alla
textilierna uppfyller kraven i standarden ÖkoTex 1003, ett stort framsteg för en sundare
kupémiljö.
Öko-Tex-certifieringen omfattar till exempel
säkerhetsbälten, mattor, tråd och tyger. Lädret i klädslarna är kromfritt garvat med naturliga växtämnen och uppfyller certifieringskraven.
Volvos verkstäder och miljön
Genom regelbundet underhåll skapar du förutsättningar för lång livslängd och låg bränsleförbrukning för din bil. På så vis bidrar du
till en renare miljö. När Volvos verkstäder får
förtroendet för service och underhåll av din
bil blir den en del i vårt system. Vi ställer krav
på hur våra verkstadslokaler ska utformas för
3 Mer
information på www.oekotex.com
att förhindra spill och utsläpp till miljön. Vår
verkstadspersonal har det kunnande och de
verktyg som behövs för att garantera god
miljöomsorg.
Introduktion
Volvo Personvagnar och miljön
Spara miljön
Det är enkelt att själv bidra till att spara miljön
genom att t.ex. köra ekonomiskt köpa miljömärkta bilvårdsprodukter samt göra service
och underhålla bilen enligt anvisningarna i
instruktionsboken.
Här följer några råd om hur du kan spara på
miljön:
• Sänk bränsleförbrukningen genom att
välja ECO däcktryck, se s. 153.
• Taklast och skidbox ger
högre luftmotstånd och
höjer bränsleförbrukningen avsevärt.
Demontera dem direkt
efter användning.
• Töm bilen på onödiga
saker. Ju mer last desto högre bränsleförbrukning.
• Om bilen är utrustad med motorvärmare,
använd alltid den före kallstart. Det sänker
förbrukningen och minskar utsläppen.
• Kör mjukt och undvik häftiga inbromsningar.
• Kör på högsta möjliga
växel. Lägre varvtal ger
lägre bränsleförbrukning.
• Vid inbromsning utnyttja
motorbroms.
• Undvik tomgångskörning. Visa hänsyn till
lokala bestämmelser. Stäng av motorn vid
väntetider i trafiken.
• Hantera miljöfarligt avfall
som t.ex. batterier och
olja på ett miljöanpassat
sätt. Rådgör med en auktoriserad Volvoverkstad
om du är osäker på hur
denna typ av avfall ska
deponeras.
• Underhåll bilen regelbundet.
• Hög hastighet ökar förbrukningen avsevärt pga. av att luftmotsståndet ökar. Vid
en fördubbling av hastigheten ökar luftmotståndet fyra gånger.
Genom att följa dessa råd kan du sänka
bränsleförbrukningen utan att varken restiden ökar eller nöjet med bilkörningen minskar. Du sparar bilen, pengar och jordens
resurser.
9
Säkerhetsbälten ....................................................................................... 12
Airbag-systemet....................................................................................... 15
Krockkuddar (SRS)................................................................................... 16
Aktivering/avaktivering
av krockkudde (SRS)................................................................................ 18
Sidokrockkudde (SIPS-bag)..................................................................... 20
Krockgardin (IC) ....................................................................................... 22
WHIPS...................................................................................................... 23
ROPS ....................................................................................................... 25
När löser systemen ut .............................................................................. 26
Barnsäkerhet............................................................................................ 27
10
SÄKERHET
01
01 Säkerhet
01
Säkerhetsbälten
Använd alltid säkerhetsbältet
Lossa säkerhetsbältet
– Tryck på den röda knappen i låset och låt
sedan rullen dra in säkerhetsbältet. Om
det inte rullats in helt, mata in säkerhetsbältet för hand så att det inte hänger löst.
Säkerhetsbältet spärras och kan inte dras
ut
• om det dras ut för snabbt
• vid bromsning och acceleration
• om bilen lutar kraftigt
Sträckning av höftband. Bandet ska sitta lågt.
En inbromsning kan få svåra följder om inte
säkerhetsbältet används. Se därför till att
samtliga passagerare tagit på sig säkerhetsbältet. För att säkerhetsbältet ska ge maximalt skydd, är det viktigt att det ligger väl an
mot kroppen. Luta inte ryggstödet för långt
bakåt. Säkerhetsbältet är avsett att skydda
vid normal sittställning.
Ta på säkerhetsbältet:
– Dra långsamt ut säkerhetsbältet och lås
fast det genom att skjuta ner dess
låstunga i låset. Ett kraftigt ”klick” indikerar att säkerhetsbältet är låst.
12
Tänk på att
• inte använda clips eller annat som hindrar
säkerhetsbältet att sitta åt ordentligt
• säkerhetsbältet inte får vara snott eller
vridet
• höftbandet ska sitta lågt (inte över buken)
• sträcka höftbandet över höften genom att
dra i diagonalbandet enligt bilden
VARNING
Säkerhetsbältet och krockkudden samverkar. Om säkerhetsbältet inte används eller
används på ett felaktigt sätt kan detta
påverka krockkuddens effekt vid en kollision.
VARNING
Varje säkerhetsbälte är avsett för endast en
person.
VARNING
Gör aldrig några ändringar eller reparationer
av säkerhetsbältet på egen hand. Kontakta
en auktoriserad Volvoverkstad. Om säkerhetsbältet har utsatts för en kraftig belastning, t.ex. i samband med en kollision, ska
hela säkerhetsbältet bytas ut. En del av
säkerhetsbältets skyddsegenskaper kan ha
gått förlorade även om det verkar oskadat.
Byt också säkerhetsbältet om det är slitet
eller skadat. Det nya säkerhetsbältet ska
vara typgodkänt och avsett för samma plats
som det utbytta säkerhetsbältet.
01 Säkerhet
Säkerhetsbälten
Säkerhetsbälte och graviditet
Säkerhetsbältet ska alltid användas under
graviditeten. Men det är viktigt att det
används på rätt sätt. Säkerhetsbältet ska
ligga tätt an mot axeln, med den diagonala
delen av säkerhetsbältet mellan brösten och
på sidan av magen. Höftdelen av säkerhetsbältet ska ligga platt mot sidan av låren och
så lågt som möjligt under magen – det får
aldrig tillåtas att glida upp. Säkerhetsbältet
ska sitta så nära kroppen som möjligt utan
onödigt spel. Kontrollera också att det inte
har vridit sig.
Allt eftersom graviditeten framskrider ska
gravida förare justera stolen och ratten, så att
de har full kontroll över bilen (vilket innebär
att man lätt måste kunna nå ratten och fotpedalerna). I detta sammanhang ska man eftersträva ett maximalt avstånd mellan magen
och ratten.
01
Bältespåminnare
I kombinationsinstrumentet och i backspegelns ovankant lyser en bältesvarningssymbol så länge föraren eller passageraren i
framsätet inte satt på sig sitt säkerhetsbälte.
Bältespåminnaren stängs av efter 6 sekunder
om hastigheten är lägre än 10 km/h. Om
föraren eller passageraren i framsätet inte
harsatt på sig säkerhetsbältet sätts påminnaren på igen när hastigheten överstiger 10 km/
h och stängs av om hastigheten går under
5 km/h.
Om man tar av sig bältet aktiveras funktionen
igen när hastigheten överstiger 10 km/h.
13
01 Säkerhet
01
Säkerhetsbälten
OBS
Bältespåminnaren är avsedd för vuxna
åkande i framsätet. Om bältesmonterad
barnstol är placerad i framsätet, ges ingen
bältespåminnelse.
Vissa marknader
Obältad förare blir påmind om att ta på sig
säkerhetsbältet genom ljud- och ljuspåminnelse. Vid låg fart ges ljudpåminnelse de första 6 sekunderna.
14
Bältesförsträckare
Alla säkerhetsbälten (utom mittplatsen bak)
är utrustade med bältesförsträckare. En
mekanism i bältesförsträckaren sträcker åt
säkerhetsbältet runt kroppen vid en tillräckligt kraftig kollision. Säkerhetsbältet fångar
då mer effektivt upp den åkande.
01 Säkerhet
Airbag-systemet
Varningssymbol i
kombinationsinstrumentet
01
Tillsammans med varningssymbolen visas, i de fall det
krävs, ett meddelande i displayen. Om varningssymbolen är trasig, tänds varningstriangeln och meddelandet
SRS-AIRBAGSERV. SNARAST visas i displayen. Kontakta snarast en auktoriserad
Volvoverkstad.
VARNING
Airbag-systemet1 övervakas kontinuerligt av
systemets styrenhet. Varningssymbolen i
kombinationsinstrumentet tänds när startnyckeln vrids till läge I, II eller III. Symbolen
släcks efter ca 6 sekunder om Airbag-systemet1 är felfritt.
1 Inkluderar
Om varningssymbolen för Airbag-systemet
förblir tänd eller tänds under körning, är det
ett tecken på att Airbag-systemet inte har
fullgod funktion. Symbolen kan indikera fel
på bältessystemet, SIPS, SRS-systemet
eller IC-systemet. Kontakta snarast en auktoriserad Volvoverkstad.
SRS och bältesförsträckare, SIPS
samt IC.
15
01 Säkerhet
01
Krockkuddar (SRS)
Krockkudde (SRS) på förarsidan
Krockkudde (SRS) på passagerarsidan
VARNING
Placera aldrig barn i barnstol eller på barnkudde i framsätet om krockkudden (SRS) är
aktiverad.1
Låt aldrig barn stå eller sitta framför passagerarstolen. Personer som är kortare än
140 cm ska aldrig sitta på passagerarplatsen fram om krockkudden (SRS) är aktiverad.
Om ovanstående uppmaningar inte följs
kan det leda till livsfara för barnet.
1
Som ett komplement till säkerhetsbältet på
förarsidan är bilen utrustad med en krockkudde, SRS (Supplemental Restraint System). Krockkudden är monterad hopvikt i rattens centrum. Ratten är märkt med SRS AIRBAG.
Som ett komplement till säkerhetsbältet är
bilen utrustad med en krockkudde på passagerarsidan1 som är monterad hopvikt i ett
utrymme ovanför handskfacket. Panelen är
märkt med SRS AIRBAG.
VARNING
VARNING
Säkerhetsbältet och krockkudden samverkar. Om säkerhetsbältet inte används eller
används på ett felaktigt sätt kan detta
påverka krockkuddens effekt vid en kollision.
För att inte skadas om krockkudden löses
ut, måste passageraren sitta så upprätt som
möjligt med fötterna på golvet och ryggen
mot ryggstödet. Säkerhetsbältet ska vara
fastspänt.
1 Alla
bilar har inte krockkudde (SRS) på passagerarsidan. Den kan vara bortvald vid inköpet.
16
För information om aktiverad/avaktiverad
krockkudde (SRS) se s. 18.
01 Säkerhet
Krockkuddar (SRS)
SRS-systemet
SRS-systemet, vänsterstyrd bil.
SRS-systemet består av krockkuddar och
sensorer. Vid en tillräckligt kraftig kollision
reagerar sensorer och krockkudden/krockkuddarna blåses upp, samtidigt som den blir
varm. För att dämpa islaget mot krockkudden töms den igen när den pressas samman.
I samband med detta bildas en del rök i bilen,
vilket är helt normalt. Hela förloppet, med
uppblåsning och tömning av krockkudden,
sker på några tiondels sekunder.
01
OBS
SRS-systemet, högerstyrd bil
Sensorerna reagerar olika beroende på
krockförlopp och om säkerhetsbältet på
förarsidan respektive passagerarsidan i
framsätet används eller inte.
Olyckssituationer kan därför uppstå, då
endast en (eller ingen) av krockkuddarna
aktiveras. SRS-systemet känner av det kollisionsvåld som fordonet utsätts för och
anpassas efter detta så att en eller flera airbagar utlöses.
Krockkuddarna har en funktion som innebär
att kapaciteten på dessa anpassas efter det
kollisionsvåld fordonet utsätts för.
VARNING
Reparation får endast utföras av en auktoriserad Volvoverkstad. Ingrepp i krockkuddesystemet kan orsaka felaktig funktion och få
allvarliga personskador till följd.
17
01 Säkerhet
01
Aktivering/avaktivering av krockkudde (SRS)
PACOS1 (tillval)
Off Switch), är placerad på gaveln av instrumentpanelen på passagerarsidan och blir åtkomlig när dörren öppnas (se under rubriken
Omkopplare – PACOS nedan).
Kontrollera att omkopplaren står i önskat
läge. Volvo rekommenderar att nyckelbladet
används för att ändra läge (även andra föremål med nyckelliknande utformning kan
användas.
VARNING
Om ovanstående uppmaning inte följs kan
det leda till livsfara.
Placering av krockkudde på passagerarsida,
vänsterstyrd respektive högerstyrd bil.
VARNING
Placera inga föremål framför eller ovanpå
instrumentpanelen där krockkudden för
passagerarplatsen är placerad.
Indikering som visar att passagerarplatsens
krockkudde (SRS) är avaktiverad.
Krockkudden (SRS) på passagerarplats i
framsätet kan avaktiveras om bilen är utrustad med en omkopplare PACOS, se s. .19
Meddelande
Ett textmeddelande i takpanelen indikerar att
krockkudden (SRS) på passagerarplatsen
fram är avaktiverad (se bild ovan).
Aktivering/avaktivering
Omkopplaren för krockkudden på passagerarplatsen, PACOS (Passenger Airbag Cut
1 PACOS
18
(Passenger Airbag Cut Off Switch)
VARNING
Placera aldrig barn i barnstol eller på barnkudde i framsätet om krockkudden är aktiverad. Om denna uppmaning inte följs kan
det leda till livsfara för barnet.
VARNING
Om bilen är utrustad med krockkudde
(SRS) på passagerarplatsen fram, men saknar PACOS, är krockkudden alltid aktiverad.
01 Säkerhet
Aktivering/avaktivering av krockkudde (SRS)
VARNING
01
Omkopplare - PACOS
VARNING
Låt ingen passagerare sitta på passagerarplatsen om textmeddelandet i takpanelen
indikerar att krockkudden (SRS) är avaktiverad, samtidigt som varningssymbolen för
AIRBAG-systemet visas i kombinationsinstrumentet. Detta tyder på att allvarligt fel
uppstått. Uppsök snarast en auktoriserad
Volvoverkstad
Aktiverad krockkudde (passagerarplats):
Placera aldrig barn i barnstol eller på barnkudde på passagerarplatsen fram när
krockkudden är aktiverad. Detta gäller även
personer som är kortare än 140 cm.
Avaktiverad krockkudde (passagerarplats):
Personer som är längre än 140 cm ska aldrig sitta på passagerarplatsen när krockkudden är avaktiverad.
Om ovanstående uppmaningar inte följs
kan det leda till livsfara.
Omkopplarens placering.
1. Krockkudden är aktiverad. Med omkopplaren i detta läge kan passagerare över
140 cm sitta på passagerarplatsen i framsätet, aldrig barn i barnstol eller på bälteskudde.
2. Krockkudden är avaktiverad. Med
omkopplaren i detta läge kan barn i
barnstol eller på bälteskudde sitta på
passagerarplatsen i framsätet, aldrig
personer över 140 cm.
19
01 Säkerhet
01
Sidokrockkudde (SIPS-bag)
Sidokrockkudde – SIPS-bag
VARNING
Reparation får endast utföras av en auktoriserad Volvoverkstad.
Ingrepp i SIPS-bag-systemet kan orsaka
felaktig funktion och få allvarliga personskador som följd.
Barnstol och sidokrockkudde
Sidokrockkudden inverkar inte negativt på
bilens skyddsegenskaper beträffande barnstol eller barnkudde.
Barnstol/barnkudde kan placeras i framsätet
såvida bilen inte är utrustad med aktiverad1
krockkudde på passagerarsidan.
VARNING
Placera inga föremål i området mellan stolens yttre sida och dörrpanelen eftersom
detta område kan påverkas av sidokrockkudden.
Sidokrockkuddarnas placering.
En stor del av kollisionskraften fördelas av
SIPS (Side Impact Protection System) till balkar, stolpar, golv, tak och andra delar av
karossen. Sidokrockkuddarna, på förar- och
passagerarplats, skyddar bröstet och är en
viktig del av systemet. Sidokrockkudden är
placerad i framstolens ryggram.
VARNING
Använd endast överdragsklädslar som
godkänts av Volvo. Andra klädslar kan hindra sidokrockkuddarnas funktion.
VARNING
Sidokrockkuddarna är ett komplement till
säkerhetsbältet. Använd alltid säkerhetsbältet.
1 För
information om aktiverad/avaktiverad
krockkudde (SRS) se s. 18
20
01 Säkerhet
Sidokrockkudde (SIPS-bag)
01
G020343
SIPS-bag
Förarplats, vänsterstyrd bil
Passagerarplats, vänsterstyrd bil
SIPS-bag-systemet består av sidokrockkuddar och sensorer. Vid en tillräckligt kraftig
kollision reagerar sensorer och sidokrockkudden blåses upp.
Krockkudden blåses upp mellan den åkande
och dörrpanelen och dämpar stöten för den
åkande i kollisionsögonblicket. När krockkudden pressas ihop under krocken töms
den. Sidokrockkudden blåses normalt
endast upp på krocksidan.
Placering av airbagdekal i dörröppningen på
passagerarsidan fram
21
01 Säkerhet
01
Krockgardin (IC)
Egenskaper
Krockgardinen IC (Inflatable Curtain) är ett
komplement till SIPS och krockkuddarna.
Den sitter monterad längs med innertakets
båda sidor och skyddar fordonets alla ytterplatser. Vid en tillräckligt kraftig kollision reagerar sensorer och krockgardinen blåses
upp. Krockgardinen hjälper till att skydda
förarens och passagerarnas huvuden från att
slå emot bilens insida vid en kollision.
22
VARNING
Häng eller fäst aldrig något i handtagen i
taket. Kroken är endast avsedd för lättare
ytterplagg (inte för hårda föremål som t.ex.
paraplyer).
Skruva inte fast eller montera någonting i
bilens innertak, dörrstolpar eller sidopaneler. Den avsedda skyddseffekten kan då
utebli. Endast Volvos originaldelar som är
godkända för placering inom dessa områden får användas.
VARNING
Bilen får inte lastas högre än 50 mm under
ovankanten av sidofönstren. Annars kan
skyddseffekten av krockgardinen som finns
dold innanför bilens innertak utebli.
VARNING
Krockgardinen är ett komplement till säkerhetsbältet.
Använd alltid säkerhetsbältet.
01 Säkerhet
WHIPS
01
Skydd mot pisksnärtsskador – WHIPS
WHIPS-systemet (Whiplash Protection System) består av ett energiupptagande ryggstöd samt ett för systemet anpassat nackskydd i framsätena. Systemet aktiveras vid
en krock bakifrån där krockvinkel, hastighet
och det krockande fordonets egenskaper
inverkar.
Stolens egenskaper
När WHIPS-systemet aktiveras fälls framstolarnas ryggstöd bakåt så att sittställningen
för föraren och passageraren i framsätet förändras. På detta sätt minskas risken för pisksnärtsskador, s.k. whiplash-skador.
VARNING
VARNING
WHIPS-systemet är ett komplement till
säkerhetsbältet. Använd alltid säkerhetsbältet.
Gör aldrig några ändringar eller reparationer
av stolen eller WHIPS-systemet själv. Kontakta en auktoriserad Volvoverkstad.
WHIPS-systemet och barnstol/
barnkudde
WHIPS-systemet inverkar inte negativt på
bilens skyddsegenskaper beträffande barnstol eller barnkudde.
Rätt sittställning
För bästa möjliga skydd bör förare och passagerare i framsätet sitta mitt i sätet med så
litet avstånd som möjligt mellan nackskydd
och huvud.
23
01 Säkerhet
01
WHIPS
Hindra inte WHIPS-systemets funktion
VARNING
Om stolen har utsatts för en kraftig belastning, t.ex. i samband med en kollision bakifrån, ska WHIPS-systemet kontrolleras av
en auktoriserad Volvoverkstad.
Delar av WHIPS-systemets skyddsegenskaper kan ha gått förlorade även om stolen
verkar vara oskadd.
Kontakta en auktoriserad Volvoverkstad för
kontroll av systemet även efter lindrigare
påkörningsolyckor bakifrån.
VARNING
Placera inte boxliknande last så att denna
kläms fast mellan baksätets sittdyna och
framstolens ryggstöd. Tänk på att inte hindra WHIPS-systemets funktion.
24
VARNING
Om ett ryggstöd i baksätet är nedfällt måste
motsvarande framstol flyttas framåt så att
den inte har kontakt med det nedfällda
ryggstödet.
01 Säkerhet
ROPS
Funktion
Volvos Roll-Over Protection System (ROPS)
har utvecklats för att minska risken för att
bilen ska välta samt för att ge bästa möjliga
skydd om olyckan ändå inträffar.
Systemet består i:
01
VARNING
Vid normalt körsätt förbättrar RSC-systemet bilens körsäkerhet, vilket inte ska uppfattas som en möjlighet att öka hastigheten.
Iakttag alltid de normala försiktighetsåtgärderna för säker körning.
• Ett stabiliseringssystem, RSC (Roll Stability Control) som gör att risken att välta
och slå runt minimeras vid t.ex. häftiga
undanmanövrar eller om bilen får sladd.
• Ett utökat skydd för förare och passagerare genom förstärkt kaross, krockgardiner och bältessträckare på samtliga
platser. Se även s. 14 och s. 22.
RSC-systemet använder en gyrosensor som
registrerar hur bilens lutning i sidled förändras. Med hjälp av den informationen kalkyleras sedan risken för att bilen ska välta. Om
risken finns så träder DSTC-systemet in,
motorvarvet sänks och ett eller flera hjul
bromsas tills bilen har återtagit sin stabilitet.
Se vidare om DSTC-systemet på s. 44 och
s. 123.
25
01 Säkerhet
01
När löser systemen ut
System
Aktiveras
Bältesförsträckare
Vid frontal- och/eller sidokollision och/eller rundslagning.
Krockkuddar SRS
Vid frontalkollision1
Sidokrockkuddar SIPS
Vid sidokollision1
Krockgardin IC
Vid sidokollision och/eller rundslagning 1.
Pisksnärtsskydd WHIPS
Vid påkörning bakifrån.
RSC
Vid t.ex. häftiga undanmanövrar eller om bilen får sladd.
1
Bilen kan bli kraftigt deformerad i en kollision utan att krockkuddarna löser ut. Ett antal faktorer såsom kollisionsföremålets styvhet och vikt, bilens hastighet, kollisionsvinkeln, m.m. påverkar hur bilens olika säkerhetssystem ska aktiveras.
Om krockkuddarna har löst ut rekommenderas följande:
• Bärga bilen till en auktoriserad Volvoverkstad. Kör inte med utlösta krockkuddar.
• Låt en auktoriserad Volvoverkstad sköta
byte av komponenter i bilens säkerhetssystem.
• Kontakta alltid läkare.
OBS
Aktivering av SRS-, SIPS-, IC- och bältessystemet sker endast en gång vid en kollision
26
VARNING
Airbag-systemets styrenhet är placerad i
mittkonsolen. Om mittkonsolen blivit dränkt
med vatten eller annan vätska, lossa batterikablarna. Försök inte starta bilen eftersom
krockkuddarna kan utlösas. Bärga bilen till
en auktoriserad Volvoverkstad.
VARNING
Kör aldrig med utlösta krockkuddar. Det
kan försvåra styrningen av bilen. Även
andra säkerhetssystem kan vara skadade.
Den rök och det damm som bildas vid
utlösning av kuddarna kan vid intensiv
exponering förorsaka hud- och ögonirritation/skada. Vid besvär tvätta med kallt vatten. Det snabba utlösningsförloppet kan
också, i kombination med kuddens material, ge friktions- och brännskador på
huden.
01 Säkerhet
Barnsäkerhet
Barn ska sitta bra och säkert
Barnstolar
Hur barnet placeras i bilen och vilken utrustning som ska användas väljs med hänsyn till
barnets vikt och storlek. För mer information,
se s. 29.
Lagbestämmelser om hur barn får placeras i
bilen varierar från land till land. Ta reda på
vad som gäller.
Barn, oavsett ålder och storlek, ska alltid sitta
korrekt fastspända i bilen. Låt aldrig barn
sitta i knäet på en passagerare.
OBS
Om det uppstår problem med montering av
barnsäkerhetsprodukten, kontakta tillverkaren för tydligare anvisningar.
Låt barnstolens ryggstöd vila mot instrumentpanelen. Detta gäller bilar som inte är
utrustade med krockkudde på passagerarplatsen eller om krockkudden är avaktiverad.
Placering av barnstolar
Det går bra att placera:
OBS
Volvos egen barnsäkerhetsutrustning är
avsedd för just din bil. Använd Volvos originalutrustning för att erhålla de bästa förutsättningarna för att fästpunkter och fästanordningar sitter rätt och är tillräckligt starka.
01
Barnstol och krockkudde hör inte ihop.
Volvo har barnsäkerhetsprodukter som är
konstruerade för och utprovade av Volvo.
• en barnstol/barnkudde i passagerarstolen
i framsätet, så länge det inte finns någon
aktiverad krockkudde på passagerarplatsen (för information om aktivering/avaktivering av krockkudde (SRS), se s. 18)
• en bakåtvänd barnstol i baksätet som har
stöd mot framstolens ryggstöd.
Placera alltid barn i baksätet om krockkudden på passagerarplatsen är aktiverad. Barnet kan skadas allvarligt om krockkudden
blåses upp när det sitter i en barnstol placerad på passagerarplatsen.
OBS
Vid användande av andra barnsäkerhetsprodukter är det viktigt att läsa den monteringsanvisning som medföljer
produkten.
Sätt inte fast barnstolens fästband i stolens
längdjusteringsstång, fjädrar eller skenor och
balkar under stolen. Vassa kanter kan skada
fästbanden.
27
01 Säkerhet
01
Barnsäkerhet
Dekal krockkudde
VARNING
Placera aldrig barn i barnstol eller på barnkudde i framsätet om krockkudden (SRS) är
aktiverad.1
Personer som är kortare än 140 cm ska aldrig sitta på passagerarplatsen fram om
krockkudden (SRS) är aktiverad.
Om ovanstående uppmaningar inte följs
kan det leda till livsfara för barnet.
1
För information om aktiverad/avaktiverad
krockkudde (SRS), se s. 18.
VARNING
Barnkuddar/barnstolar med stålbyglar eller
annan konstruktion som kan ligga mot bälteslåsets öppningsknapp ska inte användas
eftersom de oavsiktligt kan orsaka öppning
av bälteslåset.
Låt inte barnstolens ovandel ligga mot vindrutan.
28
Dekal placerad på instrumentpanelens gavel.
Dekal placerad på instrumentpanelens gavel (endast Australien).
01 Säkerhet
Barnsäkerhet
01
Rekommenderade barnskydd
Vikt/Ålder
Grupp 0
<10 kg
(0–9 månader)
Framsäte med aktiverad krockkudde1
(SRS) på passagerarsidan
Framsäte utan (eller med avaktiverad1) krockkudde (SRS)
på passagerarsidan (tillval)
Ej lämplig placering för denna åldersgrupp.
Volvo Barnstol – bakåtvänt barnskydd som fästs med bilens säkerhetsbälte och fästband.
Typgodkännande: E5 03135
Britax Baby Safe Plus – bakåtvänt barnskydd som fästs med ISOFIX
fästsystem.
Typgodkännande: E1 03301146
Grupp 1
9–18 kg
(9–36 månader)
Ej lämplig placering för denna åldersgrupp.
Volvo Barnstol – bakåtvänt barnskydd som fästs med bilens säkerhetsbälte och fästband.
Typgodkännande: E5 03135
Britax Freeway – bakåtvänt barnskydd som fästs med ISOFIX fästsystem och fästband.
Typgodkännande: E5 03171
Grupp 2/3
15–36 kg
(3–12 år)
1För
Ej lämplig placering för denna åldersgrupp.
Volvo Barnkudde – med eller utan ryggstöd.
Typgodkännande: E5 03139
information om aktiverad/avaktiverad krockkudde (SRS), se s. 16.
För andra barnskydd ska din bil finnas i tillverkarens bifogade fordonslista eller vara universellt godkänt enligt lagkravet ECE R44.
29
01 Säkerhet
01
Barnsäkerhet
Vikt/Ålder
Andra sätesraden, ytterplatser1
Andra sätesraden, mittplatsen1
Grupp 0
<10 kg
(0–9 månader)
Volvo Barnstol – bakåtvänt barnskydd som fästs
med bilens säkerhetsbälte och fästband.
Volvo Barnstol – bakåtvänt barnskydd
som fästs med bilens säkerhetsbälte,
fästband och stödben.
Typgodkännande: E5 03135
Typgodkännande: E5 03135
Tredje sätesraden i
sjusätes-varianten
Ej lämplig placering för denna
åldersgrupp.
Britax Baby Safe Plus – bakåtvänt barnskydd som
fästs med ISOFIX fästsystem.
Typgodkännande: E1 03301146
Grupp 1
9–18 kg
(9–36 månader)
Volvo Barnstol – bakåtvänt barnskydd som fästs
med bilens säkerhetsbälte och fästband.
Volvo Barnstol – bakåtvänt barnskydd
som fästs med bilens säkerhetsbälte,
fästband och stödben.
Typgodkännande: E5 03135
Typgodkännande: E5 03135
Ej lämplig placering för denna
åldersgrupp.
Britax Freeway – bakåtvänt barnskydd som fästs
med ISOFIX fästsystem och fästband.
Typgodkännande: E5 03171
Grupp 2/3
15–36 kg
(3–12 år)
Volvo Barnkudde – med eller utan ryggstöd.
Volvo Barnkudde – med eller utan ryggstöd.
Bälteskudde med eller utan
ryggstöd.
Typgodkännande: E5 03139
Typgodkännande: E5 03139
Typgodkännande: E5 03139
Volvo Integrerad Bälteskudde – finns
som tillval.
Typgodkännande: E5 03167
1
Vid sjusätesvarianten ska sätesraden vara i sitt bakersta läge vid användning av barnstol.
För andra barnskydd ska din bil finnas i tillverkarens bifogade fordonslista eller vara universellt godkänt enligt lagkravet ECE R44.
30
01 Säkerhet
Barnsäkerhet
Integrerade bälteskuddar (tillval)
01
Uppfällning av bälteskudde
VARNING
Placera aldrig barn i barnstol eller på barnkudde i framsätet om krockkudden (SRS) är
aktiverad.
Personer som är kortare än 140 cm ska aldrig sitta på passagerarplatsen fram om
krockkudden (SRS) är aktiverad.1
Om ovanstående uppmaningar inte följs
kan det leda till livsfara för barnet.
1
För information om aktiverad/avaktiverad
krockkudde (SRS), se s. 16.
Volvos integrerade bälteskudde för mittplatsen bak är speciellt konstruerad för att ge en
god säkerhet för barn. I kombination med
ordinarie säkerhetsbälten är den integrerade
bälteskudden godkänd för barn som väger
mellan 15 och 36 kg.
– Dra i handtaget så att bälteskudden höjer
sig (1).
– Fatta kudden med båda händerna och för
den bakåt (2).
– Tryck tills den går i lås (3).
VARNING
Bälteskudden måste vara i låst läge innan
barnet placeras där.
Kontrollera att:
• bälteskudden är i låst läge
• säkerhetsbältet ligger i kontakt med barnets kropp och inte slackar eller är vridet
31
01 Säkerhet
01
Barnsäkerhet
samt att säkerhetsbältet ligger rätt över
axelpartiet.
• höftbandet är lågt placerat, över bäckenet,
för att ge bästa skydd.
• säkerhetsbältet inte ligger över barnets
hals eller nedanför axeln.
• Justera noggrant nackskyddets läge till
barnets huvud.
Nedfällning av bälteskudde
ISOFIX fästsystem för barnstolar
(tillval)
VARNING
Reparation eller byte bör endast utföras av
auktoriserad Volvoverkstad. Gör inga ändringar eller tillägg till bälteskudden.
Om en integrerad bälteskudde varit utsatt
för en kraftig belastning, t.ex. i samband
med en kollision, ska hela bälteskudden
bytas ut. Även om bälteskudden verkar vara
oskadad kan en del av dess skyddsegenskaper ha gått förlorade. Bälteskudden ska
även bytas om den är mycket sliten.
– Dra i handtaget (1).
– För sätet nedåt och tryck tills det går i
lås (2).
OBS
Tänk på att först fälla ned bälteskudden om
sätets ryggstöd ska fällas framåt.
Fästpunkter för ISOFIX fästsystem finns dolda bakom den nedre delen av baksätets
ryggstöd, i de yttre sittplatserna.
Fästpunkternas placering indikeras av symboler i ryggstödets klädsel (se bilden ovan).
För att komma åt fästpunkterna, tryck ner
sittplatsens sittdyna.
Följ alltid tillverkarens monteringsanvisningar när ett barnskydd ska kopplas till ISOFIX-fästpunkterna.
32
01 Säkerhet
Barnsäkerhet
Fästpunkter för barnstol
01
Extra spärrfunktion i säkerhetsbälte
(ALR/ELR)1
Säkerhetsbältet på mittplats på andra sätesraden har en extra spärrfunktion (ALR/ELR).
Spärrfunktionen hjälper till att hålla bältet
spänt vilket gör det lättare att installera en
barnstol.
Vid installation av barnstol med hjälp av
säkerhetsbälte:
Bilen är utrustad med fästpunkter för barnstolar. Dessa fästpunkter är placerade på
baksidan av stolarna i baksätet.
OBS
På sjusitsig variant finns dessa fästpunkter
endast på andra sätesraden.
För att komma åt fästpunkterna måste ryggstödet fällas framåt. För detaljerad information om hur barnstolen ska spännas fast i de
övre fästpunkterna, se stolstillverkarens
anvisningar.
– Fäst säkerhetsbältet i barnstolen enligt
barnstolstillverkarens instruktioner.
– Dra ut hela säkerhetsbältet.
– Lås fast säkerhetsbältet genom att skjuta
ner dess låstunga i låset. Ett kraftigt ”klick”
indikerar att säkerhetsbältet är låst.
– Låt säkerhetsbältets mekanism rulla in
säkerhetsbältet och sträck det runt barnstolen. Ett mekaniskt ljud hörs nu från
säkerhetsbältet, vilket är normalt.
Avaktivering av denna funktionen sker automatiskt då säkerhetsbältet lossas från bälteslåset och matas tillbaka till utgångsläget.
Om det uppstår problem med montering av
barnsäkerhetsprodukten, kontakta produkttillverkaren för klarare monteringsanvisningar.
1 Automatic
Locking Retractor/
Emergency Locking Retractor.
33
Översikt vänsterstyrd bil .......................................................................... 36
Översikt högerstyrd bil ............................................................................. 38
Reglagepanel i förardörr .......................................................................... 40
Kombinationsinstrument .......................................................................... 41
Kontroll- och varningssymboler ............................................................... 42
Informationsdisplay.................................................................................. 45
Strömbrytare i mittkonsolen..................................................................... 46
Belysningspanel ....................................................................................... 49
Vänster rattspak ....................................................................................... 51
Färddator.................................................................................................. 52
Höger rattspak ......................................................................................... 53
Konstantfarthållare (tillval) ........................................................................ 55
Parkeringsbroms, eluttag, m.m................................................................ 56
Elektriska fönsterhissar ............................................................................ 58
Backspeglar ............................................................................................. 60
Elmanövrerad taklucka (tillval).................................................................. 63
34
INSTRUMENT OCH REGLAGE
02
02 Instrument och reglage
Översikt vänsterstyrd bil
02
36
02 Instrument och reglage
Översikt vänsterstyrd bil
1. Belysningspanel
2. Ventilationsmunstycke
3. Display
4. Temperaturmätare
5. Vägmätare, trippmätare, konstantfarthållare
6. Hastighetsmätare
7. Körriktningsvisare
8. Varvtalsmätare
9. Yttertemperaturmätare, klocka, växelläge
10. Bränslemätare
11. Kontroll- och varningssymboler
12. Ventilationsmunstycken
13. Handskfack
14. Varningsblinkers
15. Audioanläggning
16. Klimatanläggning
17. Vindrutetorkare
18. Knappsats för telefon/audio
19. Kombinationsinstrument
20. Signalhorn
21. Konstantfarthållare
22. Körriktningsvisare, ljus-omkoppling, READ-knapp
23. Parkeringsbroms
24. Frikopplare av parkeringsbroms
25. Strömbrytare läslampor
26. Kupébelysning
27. Reglage taklucka
28. Bältespåminnare
29. Innerbackspegel
37
02 Instrument och reglage
Översikt högerstyrd bil
02
38
02 Instrument och reglage
Översikt högerstyrd bil
1. Belysningspanel
2. Ventilationsmunstycke
3. Kontroll- och varningssymboler
4. Bränslemätare
5. Yttertemperaturmätare, klocka, växelläge
6. Varvtalsmätare
7. Körriktningsvisare
8. Hastighetsmätare
9. Vägmätare, trippmätare, konstantfarthållare
10. Temperaturmätare
11. Display
12. Ventilationsmunstycken
13. Handskfack
14. Varningsblinkers
15. Audioanläggning
16. Klimatanläggning
17. Körriktningsvisare, ljus-omkoppling, READ-knapp
18. Parkeringsbroms
19. Konstantfarthållare
20. Signalhorn
21. Kombinationsinstrument
22. Knappsats telefon/audio
23. Vindrutetorkare
24. Frikopplare av parkeringsbroms
25. Strömbrytare läslampor
26. Kupébelysning
27. Reglage taklucka
28. Bältespåminnare
29. Innerbackspegel
39
02 Instrument och reglage
Reglagepanel i förardörr
Reglagepanel
1
2
3
4
02
1.
2.
3.
4.
40
Låsknapp för samtliga dörrar
Spärr av fönsterhissar i bakdörr
Reglage fönsterhissar
Reglage yttre backspeglar
02 Instrument och reglage
Kombinationsinstrument
02
1. Temperaturmätare – Anger temperaturen
i motorns kylsystem. Om visaren går in i
det röda fältet, ges ett meddelande i
displayen. Tänk på att extrastrålkastare
framför luftintaget försämrar kylningen av
systemet.
2. Display – I displayen visas informations- eller varningsmeddelanden.
3. Hastighetsmätare – Anger bilens hastighet.
4. Trippmätare, T1 och T2 – Används för
att mäta korta sträckor. Högra siffran
anger 100-tals meter. Tryck in knappen
i mer än 2 sekunder för att nollställa.
Växla mellan trippmätarna genom ett
kort tryck på knappen.
5. Indikering för konstantfarthållare.
6. Vägmätare – Anger den totala sträckan
som bilen har gått.
7. Helljusindikering
8. Varningssymbol – Om ett fel uppstår
tänds symbolen och ett meddelande
visas i displayen.
9. Varvtalsmätare – Anger motorvarvtal i
tusental varv/minut. Visaren i varvtalsmätaren får inte gå in i det röda fältet.
10. Indikering för automatisk växellåda –
Det ilagda växlingsprogrammet visas.
11. Yttertemperaturmätare – När temperaturen ligger inom området +2° C till –
5° C lyser en snöflingesymbol i displayen. Den varnar för halkrisk. Om
bilen stått stilla kan mätaren visa för
högt värde.
12. Knapp för klocka – Vrid knappen för att
ställa tiden.
13. Bränslemätare – Det är ca 8 liter körbart bränsle kvar då lampan tänds.
14. Kontroll- och varningssymboler
15. Körriktningsvisare – vänster/höger
41
02 Instrument och reglage
Kontroll- och varningssymboler
Funktionskontroll, symboler
Symboler mitt i instrumentet
Gul symbol
– Läs meddelande i displayen. Åtgärda.
Meddelandetexten släcks med hjälp av
READ-knappen, se s. 45, eller försvinner
automatiskt efter 2 minuter.
OBS
02
När meddelandetexten
DAGS FÖR SERVICE visas, släcks symbol och meddelandetext med hjälp av
READ-knappen, eller försvinner automatiskt efter 2 minuter.
Samtliga kontroll- och varningssymboler1
tänds när startnyckeln vrids till läge II före
start. Då verifieras att symbolerna fungerar.
När motorn startas ska samtliga symboler
slockna, utom den för handbromsen som
släcks först när denna frigörs.
Om motorn inte startas inom
fem sekunder slocknar samtliga
symboler utom symbolerna för fel
i bilens avgasreningsystem och
för lågt oljetryck.
Vissa symboler kan sakna bakomliggande funktion, beroende
på bilens utrustning.
1
42
För vissa motorvarianter används inte symbolen för lågt oljetryck. Varning sker via displaytext, se s. 180.
Denna symbol lyser med rött eller
gult sken beroende på det upptäckta felets allvarlighetsgrad.
Röd symbol
– Stanna bilen på ett säkert ställe. Bilen ska
inte köras vidare.
– Läs informationen i displayen.
– Åtgärda enligt instruktion eller kontakta en
auktoriserad Volvoverkstad.
Symbol och meddelandetext är synliga tills
felet är åtgärdat.
02 Instrument och reglage
Kontroll- och varningssymboler
Kontrollsymboler
Fel i ABS-systemet
Om symbolen tänds är systemet
ur funktion. Bilens ordinarie
bromssystem fungerar fortfarande, men utan ABS-funktionen.
– Stanna bilen på en säker plats och stäng
av motorn.
– Starta motorn på nytt.
– Kör till en auktoriserad Volvoverkstad för
kontroll av ABS-systemet om symbolen
förblir tänd.
Fel i bromssystemet
Om symbolen tänds kan bromsvätskenivån vara för låg.
– Stanna bilen på en säker plats och kontrollera nivån i bromsvätskebehållaren, se
s. 182.
– Om nivån är under MIN i behållaren bör
bilen inte köras vidare, utan bärgas till en
auktoriserad Volvoverkstad för kontroll av
bromssystemet.
Om BROMS- och ABS-symbolerna är tända samtidigt kan fel
ha uppstått i bromskraftsfördelningen.
– Stanna bilen på en säker plats och stäng
av motorn.
– Starta motorn på nytt.
• Om båda symbolerna slocknar, kör vidare.
• Om symbolerna förblir tända, kontrollera
nivån i bromsvätskebehållaren, se s. 182.
• Om nivån i bromsvätskebehållaren är normal och symbolerna fortfarande är tända,
kan bilen under stor försiktighet köras till
en auktoriserad Volvoverkstad för kontroll
av bromssystemet.
• Om nivån ligger under MIN i bromsvätskebehållaren bör inte bilen köras vidare utan
bärgas till en auktoriserad Volvoverkstad
för kontroll av bromssystemet.
VARNING
Om BROMS- och ABS-symbolerna är
tända samtidigt finns det risk att bakvagnen
sladdar vid kraftig inbromsning.
Bältespåminnare
Symbolen lyser om någon i framsätet inte tagit på sig bältet eller
om någon i baksätet tagit av sig
säkerhetsbältet.
För lågt oljetryck1
Om symbolen tänds under körning är motorns oljetryck för lågt.
Stanna motorn omedelbart och
kontrollera oljenivån i motorn, fyll
på vid behov. Om symbolen tänds och oljenivån är normal, kontakta en auktoriserad Volvoverkstad.
02
Fel i bilens avgasreningssystem
Kör till en auktoriserad Volvoverkstad för kontroll.
Krockkuddar – SRS
Om symbolen förblir tänd eller
tänds under körning har ett fel
upptäckts i bälteslåset, SRSSIPS- eller IC-systemet. Kör snarast till en auktoriserad Volvoverkstad för
kontroll.
1
För vissa motorvarianter används inte symbolen för lågt oljetryck. Varning sker via displaytext, se s. 180.
43
02 Instrument och reglage
Kontroll- och varningssymboler
Generatorn laddar inte
Om symbolen tänds under körning finns ett fel i det elektriska
systemet. Uppsök en auktoriserad Volvoverkstad.
02
Motorförvärmare (diesel)
Symbolen tänds då förvärmning
av motorn pågår. Förvärmning
sker då temperaturen understiger
–2 °C. När symbolen släckts kan
bilen startas.
Parkeringsbroms åtdragen
Symbolen lyser när parkeringsbromsen är nedtryckt. Tryck alltid ner parkeringsbromsen till sitt
nedersta läget.
OBS
Symbolen lyser oavsett hur hårt parkeringsbromsen är nedtryckt.
Dimljus bak
Symbolen lyser när dimljuset är
inkopplat.
Kontrollsymbol för släp
Symbolen blinkar när körriktningsvisarna används och släpet
är inkopplat. Om symbolen inte
blinkar är någon av lamporna på
släpet eller bilen defekt.
Stabilitetssystem STC eller DSTC
För information om systemets
funktioner och symboler, se
s. 124.
Påminnelse – ej stängda dörrar
Om en av dörrarna, motorhuven1 eller bakluckan, inte är riktigt stängd kommer föraren
att göras uppmärksam på detta.
Låg fart
Om bilen rullar i lägre hastighet än ca 7 km/h
tänds informationssymbolen samtidigt som
FÖRARDÖRR ÖPPEN,
PASSAGERARDÖRR ÖPPEN,
VÄNSTER BAKDÖRR ÖPPEN,
MOTORHUV ÖPPEN eller
HÖGER BAKDÖRR ÖPPEN visas i displayen. Stanna bilen på första bästa säkra
plats och stäng den dörr eller lucka som är
öppen.
Hög fart
Om bilen körs i högre hastighet
än ca 7 km/h tänds symbolen
samtidigt som displayen visar
någon av de texter som visas i
föregående stycke.
Påminnelse baklucka
Om bakluckan är öppen visas BAKLUCKA
ÖPPEN i displayen.
1 Endast
44
bilar med larm.
02 Instrument och reglage
Informationsdisplay
Meddelanden
Bläddra mellan meddelanden med READknappen. Meddelanden om fel bevaras i en
minneslista tills dess att felet åtgärdats.
OBS
Om ett varningsmeddelande visas när färddatorn används, måste meddelandet läsas
(tryck på READ-knappen) innan den tidigare aktiviteten kan återupptas.
02
Samtidigt som en varnings- eller kontrollsymbol tänds visas ett kompletterande meddelande i displayen.
– Tryck in READ-knappen (A).
Meddelande
Innebörd
STANNA SNARAST
STANNA MOTORN
SERV. SNARAST
SE MANUAL
SERV. ERFORDRAS
DAGS FÖR SERVICE
Stanna bilen på ett säkert sätt och stäng av motorn. Allvarlig skaderisk.
Stanna bilen på ett säkert sätt och stäng av motorn. Allvarlig skaderisk.
Låt en auktoriserad Volvoverkstad kontrollera bilen omgående.
Läs instruktionsboken.
Låt en auktoriserad Volvoverkstad kontrollera bilen så snart som möjligt.
Dags för service hos en auktoriserad Volvoverkstad. Tidpunkten påverkas av antal körda mil, antal
månader sedan senaste service och motorns gångtid.
Dieselpartikelfiltret behöver regenereras, se s. 114.
Stabilitets- och dragkraftssystemets ingrepp är reducerat, se s. 123 för fler varianter.
SOTFILTER FULLT – SE MANUAL
STC/DSTC SPINNKONTROLL AV
45
02 Instrument och reglage
Strömbrytare i mittkonsolen
02
Luftkonditionering i bakre
kupédelen (tillval)
Tryck in knappen för att aktivera luftkonditioneringen i den
bakre delen av kupén. Luftkonditioneringen i bakre kupédelen avaktiveras när tändningen stängs av
helt.
OBS
Den inbördes placeringen av knapparna
kan variera.
46
Barnsäkerhetsspärr i
bakdörrarna (tillval)
Aktiverar eller avaktiverar den
elektriska barnsäkerhetsspärren för bakdörrarna. Tändningsnyckeln måste vara i läge
I eller II. När barnsäkerhetsspärren är aktiverad, lyser lampan i knappen. Du får ett meddelande i displayen, när du aktiverar eller
avaktiverar barnsäkerhetsspärren.
Infällbara yttre
backspeglar (tillval)
Används för att fälla de yttre
backspeglarna inåt från utfällt
läge och utåt från infällt läge.
Gör så här, om en backspegel oavsiktligt
fällts in eller ut:
– Fäll manuellt berörd backspegel till normalläge.
– Vrid tändnyckeln till läge II.
– Fäll backspegeln inåt med hjälp av knappen och sedan utåt, också med hjälp av
knappen.
Backspeglarna har nu återgått till sitt
ursprungliga fasta läge.
02 Instrument och reglage
Strömbrytare i mittkonsolen
Parkeringshjälp (tillval)
Systemet är alltid aktiverat när
bilen startas. Tryck in knappen
för att avaktivera/återaktivera
backvarningssystemet. Se
även s. 125.
Avstängning av blockerat
låsläge1 och larmsensorer
Använd denna knapp när du
av någon anledning vill stänga
av funktionen blockerat låsläge (blockerat låsläge innebär att dörrarna inte kan öppnas från insidan
när de är låsta). Använd också denna knapp
när du vill koppla bort rörelse- och lutningsdetektorer i ditt larmsystem2. lampan lyser
när funktionerna är avstängda/bortkopplade.
Extraljus (tillbehör)
Använd denna knapp, om du
vill att bilens extraljus ska tändas samtidigt som helljuset
eller om du vill stänga av den
funktionen.
Active Bi-Xenon Lights,
ABL (tillval)
ABL-strålkastarnas ljusbild
följer rattens rörelser vid körning. Funktionen aktiveras
automatiskt när bilen startas
och kan avaktiveras/aktiveras genom att
trycka på knappen. Lampan i knappen lyser
då funktionen är aktiverad
par knappen ut igen. Dra ut tändaren och
använd glöden att tända med. Av säkerhetsskäl, låt alltid locket sitta i uttaget när det inte
används. Max strömstyrka är 10 A.
Skifta ljusbild för höger-/vänstertrafik
Håll knappen intryckt i minst 5 sekunder.
Bilen måste stå stilla när ljusbilden skiftas.
Meddelandet HALVLJUS INST. F. HÖGERTRAFIK eller HALVLJUS INST. F. VÄNSTERTRAFIK visas i displayen. För mer
information och anpassning av ljusbild för
halogen- eller Bi-Xenon-strålkastare, se
s. 144.
BLIS – Blind Spot Information System (tillval)
Tryck på knappen för att avaktivera eller återaktivera funktionen. Se s. 127 för ytterligare
information.
VARNING
Låt alltid pluggen sitta i uttaget när det inte
används.
02
Eluttag (standard)/
Cigaretttändare (tillval)
Eluttaget kan användas för
olika tillbehör avsedda för
12 V, t.ex. mobiltelefon eller
kylbox.
Startnyckeln måste vara i minst läge I för att
uttaget ska kunna leverera ström.
1 Vissa
2 Tillval
marknader
Cigarettändaren aktiveras genom att knappen trycks in. När tändfunktionen är klar hop-
47
02 Instrument och reglage
Strömbrytare i mittkonsolen
Varningsblinkers
02
Eluppvärmd bakruta och
yttre backspeglar
Använd eluppvärmningen för
att få bort is och imma från
bakruta och backspeglar.
Tryck på strömbrytaren för att
starta uppvärmningen av
bakrutan och backspeglarna.
Lampan i strömbrytaren tänds.
Uppvärmningen kopplas automatiskt ifrån
efter ca 12 minuter.
Varningsblinkers (alla körriktningsvisarna
blinkar) ska användas då bilen står så att den
kan innebära en fara eller ett hinder i trafiken.
Tryck in knappen för att aktivera funktionen.
OBS
Lagbestämmelser för användning av varningsblinkers varierar från land till land.
48
Eluppvärmda framstolar
Se s. 70 eller s. 72 för ytterligare information.
02 Instrument och reglage
Belysningspanel
Ljushöjdsreglering
Bilens last ändrar strålkastarljusets riktning i
höjdled, vilket kan leda till att mötande fordon bländas. Undvik detta genom att justera
ljushöjden.
– Vrid startnyckeln till läge II.
– Vrid ljusreglaget (1) till ett av ändlägena.
– Rulla uppåt eller neråt med hjulet (3) för
höjning respektive sänkning av ljushöjden.
Bilar med Bi-Xenon-strålkastare1 har automatisk ljushöjdsreglering, varför hjulet (3)
saknas.
matiken avaktiveras av en auktoriserad Volvoverkstad.
Automatiskt halvljus, helljus
– Vrid startnyckeln till läge II.
– Halvljuset aktiveras genom att
ljusreglaget (1) vrids medurs till ändläget.
– Helljuset aktiveras genom att vänster
rattspak förs mot ratten till ändläget och
släpps, se s. 51
Ljuset stängs av automatiskt när startnyckeln
vrids till läge I eller 0.
02
Positions-/parkeringsljus
Läge
Innebörd
Automatiskt/avstängt halvljus.
Endast helljusblink.
Positions-/parkeringsljus
Automatiskt halvljus. Helljus och
helljusblink fungerar i detta läge.
Positions-/parkeringsljusen kan tändas oavsett startnyckelns läge.
– Vrid ljusreglaget (2) till mittläget.
När startnyckeln är i läge II är positions-/parkeringsljusen och nummerskyltsbelysningen
alltid tända.
Strålkastare
Automatiskt halvljus (vissa länder)
Halvljuset tänds automatiskt när startnyckeln vrids till läge II, utom när ljusreglaget (1)
står i mittläget. Vid behov kan halvljusauto1 Tillval.
49
02 Instrument och reglage
Belysningspanel
Active Bi-Xenon Lights, ABL (tillval)
Dimljus
OBS
Bestämmelserna för användning av dimljus
varierar från land till land.
02
Dimstrålkastare (tillval)
Dimstrålkastarna kan tändas i kombination
med antingen strålkastarna eller positions-/
parkeringsljusen.
Ljusbild aktiva/ej aktiva strålkastare.
ABL-strålkastarnas ljusbild följer rattens
rörelser vid körning. Funktionen aktiveras
automatiskt när bilen startas och kan avaktiveras/aktiveras med knappen i mittkonsolen
se s. 47.
50
– Tryck på knapp (2).
Lampan i knapp (2) lyser när dimstrålkastarna är tända.
Dimbakljus
Dimbakljuset kan endast tändas i kombination med antingen strålkastarna eller dimstrålkastarna.
– Tryck på knapp (4).
Dimbakljusets kontrollsymbol i kombinationsinstrumentet och lampan i knapp (4)
lyser när dimbakljuset är tänt.
Instrumentbelysning
Instrumentbelysningen är tänd när startnyckeln är i läge II och ljusreglaget (1) står i ett av
ändlägena. Belysningen dämpas automatiskt dagtid och kan regleras manuellt nattetid.
Rulla uppåt eller neråt med hjulet (5) för starkare eller svagare belysning.
02 Instrument och reglage
Vänster rattspak
Rattspakens lägen
Kort blinksekvens
– För rattspaken uppåt eller neråt till läge (1)
och släpp, rattspaken återgår då till sitt
utgångsläge eller för rattspaken till läge (2)
och för den direkt åter till utgångsläget.
Visarna blinkar tre gånger. Kort blinksekvens
avbryts omedelbart om blinkning påbörjas i
motsatt riktning.
Omkoppling av hel- och halvljus
Startnyckeln måste vara i läge II för att helljuset ska kunna tändas.
1. Kort blinksekvens, körriktningsvisare
2. Kontinuerlig blinksekvens, körriktningsvisare
3. Helljusblink
4. Omkoppling av hel- och halvljus samt
ledbelysning
Ledbelysning
En del av exteriörbelysingen kan hållas tänd
och fungera som ledbelysning efter att bilen
låsts. Tidsfördröjningen är 30 sekunder1,
men kan ändras till 60 eller 90 sekunder.
– Ta ur nyckeln ur tändningslåset.
– För rattspaken mot ratten till ändläge (4)
och släpp.
– Stig ur bilen och lås dörren.
02
– Vrid ljusreglaget medurs till ändläget, se
s. 49.
– För rattspaken mot ratten till ändläge (4)
och släpp.
Helljusblink
– För spaken lätt mot ratten till läge (3).
Helljuset lyser tills spaken släpps.
Körriktningsvisare
Kontinuerlig blinksekvens
– För rattspaken uppåt eller neråt till
ändläge (2).
Spaken stannar i sitt ändläge och förs tillbaka
för hand eller automatiskt av rattrörelsen.
1 Fabriksinställning.
51
02 Instrument och reglage
Färddator
Färddator (tillval)
Medelhastighet
När tändningen slås av lagras medelhastigheten och ligger till grund för det nya värdet
när man kör vidare. Nollställning görs med
RESET-knappen (C).
02
Reglage
För att få tillgång till färddatorns information
måste tumhjulet (B) vridas stegvis, antingen
uppåt eller nedåt. Genom ytterligare en vridning kommer utgångsläget tillbaka igen.
OBS
Om ett varningsmeddelande bryter igenom
när färddatorn används, måste varningsmeddelandet kvitteras. Kvittera genom att
trycka på READ-knappen (A) för att återgå
till färddatorfunktionen.
Funktioner
Färddatorn visar följande information:
• MEDELHASTIGHET
• VERKLIG HASTIG. MPH1
• NUVARANDE FÖRBR
52
• MEDELFÖRBRUKNING
• KILOMETER TILL TOM TANK
• DSTC, se s. 124
Verklig hastig. mph1
Aktuellt hastighet visas i mph om hastighetsmätaren är graderad i km/h. Är den graderad
i mph visas aktuell hastighet i mph.
Nuvarande förbrukning
Beräkning av den aktuella bränsleförbrukningen sker varje sekund. Uppgiften i displayen uppdateras med ett par sekunders
mellanrum. När bilen står stilla visas "----" i
displayen. Under tiden regenerering2 pågår
kan bränsleförbrukningen öka, se s. 114.
Medelförbrukning
Genomsnittlig bränsleförbrukning sedan
senaste nollställningen. Nollställning görs
med RESET.
1 Vissa
2 Gäller
länder.
endast dieselbilar med partikelfiler.
OBS
Viss felvisning kan uppstå om en bränsledriven parkeringsvärmare (tillval/tillbehör) har
använts.
Kilometer till tom tank
Beräkningen grundas på medelförbrukningen under senast körda 30 km och återstående körbar bränslemängd. Displayen
visar ungefärlig sträcka som kan köras med
kvarvarande bränslemängd i tanken. När
bränsle för mindre än 20 km återstår, visar
teckenfönstret "----".
OBS
Viss felvisning kan uppstå om en bränsledriven parkeringsvärmare (tillval/tillbehör) har
använts eller om körsättet ändras.
Nollställning
– Välj MEDELHASTIGHET eller MEDELFÖRBRUKNING
– Håll RESET-knappen (C) intryckt minst
fem sekunder för att nollställa medelhastighet och medelförbrukning samtidigt.
02 Instrument och reglage
Höger rattspak
Vindrutetorkare
uppåt för att få kortare tid mellan svepen.
Vrid nedåt för att öka tiden.
Genom att kort föra spaken mot ratten spolas endast vindrutan.
Kontinuerlig torkning
Torkarna sveper med normal
hastighet.
Reducerad spolning
Då det återstår ca en liter spolarvätska i
behållaren stängs tillförsel av spolarvätska till
strålkastarna och bakrutan. Detta för att prioritera sikten genom vindrutan.
Torkarna sveper med hög hastighet.
02
VIKTIGT
Använd rikligt med spolarvätska när torkarna rengör vindrutan. Vindrutan ska vara blöt
när vindrutetorkarna arbetar.
Torkar/spolarfunktion – vindruta.
Vindrutetorkare av
Vindrutetorkarna är avstängda
med spaken i läge 0.
Enkelsvep
För spaken uppåt för att göra
endast ett svep.
Intervalltorkning
Du kan själv ställa in lämplig tid
mellan svepen. Vrid tumhjulet (1)
Vindrute-/strålkastarspolare
För spaken mot ratten för att starta vindruteoch strålkastarspolarna. Efter att spaken
släppts gör torkarna några extra svep.
Högtrycksspolning av strålkastare
(tillval vissa marknader)
Högtrycksspolning av strålkastarna konsumerar stora mängder spolarvätska. För att
spara vätska, spolas strålkastarna endast var
femte spolning (inom en tiominutersperiod).
Då 10 minuter förflutit efter senaste vindrutespolningen, högtryckspolas strålkastarna
åter vid första spolningen av vindrutan.
53
02 Instrument och reglage
Höger rattspak
Torkare och spolare bakruta
torkaren att inta intervalltorkningsläge1. Om
bakrutetorkaren redan går med normal hastighet, sker ingen förändring.
Regnsensor (tillval)
Regnsensorn känner av mängden vatten på
vindrutan och aktiverar vindrutetorkarna
automatiskt. Regnsensorns känslighet justeras med tumhjulet (1), se bild s. 53.
02
Tumhjul
Ställ in torkarnas svepfrekvens med tumhjulet då intervalltorkning är vald, eller känslighet för regnmängd då regnsensorn är vald.
Torkar/spolarfunktion – bakruta.
Genom att föra spaken framåt startas spolning och torkning av bakrutan. Torkarbladet
gör några extra svep efter avslutad spolning.
Knappen längst ut på spaken har tre lägen:
A - Intervalltorkning: Tryck in knappens
ovandel.
0 - Neutralläge: Funktionen är avstängd.
B - Konstant hastighet: Tryck in knappens
nederdel.
Torkare – backning
Om backväxeln läggs in när de främre vindrutetorkarna är aktiverade, kommer bakrute-
54
– Vrid tumhjulet uppåt för högre känslighet
och nedåt för lägre känslighet (ett extra
svep görs när tumhjulet vrids uppåt).
På/Av
När regnsensorn ska aktiveras måste tändning/startnyckel vara i läge I alt. II och spaken till vindrutetorkarna i läge 0 (ej aktiverad)
Aktivera regnsensorn genom att:
– Trycka på knappen (B). En lampa i knappen tänds och visar att regnsensorn är
aktiv.
1
Denna funktion (intervalltorkning vid backning)
kan stängas av. Uppsök en auktoriserad Volvoverkstad.
Stäng av regnsensorn genom att välja något
av nedanstående:
– Tryck på knappen (2)
– För spaken nedåt till annat torkarprogram.
Om spaken förs uppåt förblir regnsensorn
aktiv, torkarna gör ett extraslag och återgår till regnsensorläge när spaken släpps
tillbaka till läge 0.
Regnsensorn stängs automatiskt av när
nyckeln tas ur tändningslåset eller fem minuter efter att tändningen slagits av.
VIKTIGT
Vid automattvätt: Stäng av regnsensorn genom att trycka på knapp (B) medan startnyckeln är i läge I alt. II. Vindrutetorkarna
kan annars startas och bli skadade.
02 Instrument och reglage
Konstantfarthållare (tillval)
Inkoppling
Öka eller minska hastigheten
Tillfällig urkoppling
– Tryck på 0 för att tillfälligt koppla ur konstantfarthållaren. CRUISE visas i kombinationsinstrumentet. Tidigare inställd
hastighet behålls i minnet efter en tillfällig
urkoppling.
Konstantfarthållaren kopplas dessutom ur
tillfälligt om:
Konstantfarthållarens reglage sitter till vänster i ratten.
Inställning av önskad hastighet:
– Tryck på CRUISE-knappen. CRUISE
visas i kombinationsinstrumentet.
– Tryck lätt på + eller — för att låsa bilens
hastighet. CRUISE-ON visas.
Konstantfarthållaren kan inte kopplas in vid
hastigheter under 30 km/h eller hastigheter
över 200 km/h.
– Öka eller minska den låsta hastigheten
genom att trycka in + eller —. Den hastighet bilen har när knappen släpps, blir då
inprogrammerad.
En kort tryckning (mindre än en halv sekund)
på + eller — motsvarar en hastighetsändring
på 1 km/h eller 1,6 km/h.
OBS
En tillfällig fartökning (kortare än en minut)
med gaspedalen, som t.ex. vid omkörning,
påverkar inte konstantfarthållarens inställning. När gaspedalen släpps återgår bilen
till tidigare inställd hastighet.
02
• bromspedalen eller kopplingspedalen
trampas ned
• hastigheten i motlut sjunker under 25–
30 km/h
• växelväljaren ställs i läge N
• hjulspinn eller hjullåsning uppkommer
• en tillfällig fartökning har varat längre än
en minut.
Återgå till hastighet
–Tryck på knappen för att
återgå till den tidigare inställda
hastigheten. CRUISE ON
visas i kombinationsinstrumentet.
Urkoppling
– Tryck på CRUISE för att stänga av konstantfarthållaren. CRUISE ON slocknar i
kombinationsinstrumentet.
55
02 Instrument och reglage
Parkeringsbroms, eluttag, m.m.
Parkeringsbroms
Parkeringsbromsen är placerad i golvhöjd,
se bild, och verkar på brakhjulen när den är
nedtryckt.
Eluttag i baksätet
OBS
Varningssymbolen i kombinationsinstrumentet lyser oavsett hur hårt parkeringsbromspedalen tryckts ner.
02
2
Hur parkeringsbromsen ansätts
– Tryck ner fotbromsen bestämt.
– Tryck ner parkeringsbromspedalen (1)
bestämt så långt det går.
– Släpp fotbromsen och säkerställ att bilen
står still.
– Om bilen rullar måste parkeringsbromspedalen tryckas ner ytterligare.
– När bilen parkeras välj läge 1 (manuell
växellåda) eller P (automatisk växellåda).
1
Parkeringsbroms vänsterstyrd bil.
Parkering i backe
Om bilen parkeras i uppförsbacke, vrid hjulen
i riktning från trottoarkanten.
Om bilen parkeras i utförsbacke, vrid hjulen i
riktning mot trottoarkanten.
1
Parkeringsbroms högerstyrd bil.
56
2
Hur man släpper parkeringsbromsen
– Tryck ner fotbromsen bestämt.
– Dra i handtaget (2).
Eluttaget kan användas för olika tillbehör
som t.ex. mobiltelefon eller kylbox. Det är
avsett för 12 V. Max strömuttag är 10 A.
Startnyckeln måste vara i minst läge I för att
uttaget ska kunna leverera ström.
02 Instrument och reglage
Parkeringsbroms, eluttag, m.m.
Rattinställning
Öppning av baklucka
02
Ratten kan ställas in i höjdled och längdled.
Tryck ner reglaget på rattstångens vänstra
sida. Ställ sedan in ratten i det läge som passar dig bäst. Tryck tillbaka reglaget för att
spärra ratten. Om det är svårt kan du trycka
lite på ratten samtidigt som du trycker tillbaka reglaget.
Öppna bakluckan genom att dra i handtaget
som bilden visar. Fäll ner baklämmen genom
att lyfta handtaget uppåt.
VARNING
Ställ in ratten innan du börjar köra, aldrig
under körning. Kontrollera att ratten är spärrad.
57
02 Instrument och reglage
Elektriska fönsterhissar
Manövrering
02
Förardörr
De elektriska fönsterhissarna manövreras
med reglagen i dörrarna. Fönsterhissarna
fungerar i tändningsläge I och II. Efter avslutad körning och efter startnyckeln tagits ur
kan fönstren fortfarande öppnas eller
stängas så länge ingen av dörrarna öppnas.
Manövrera rutorna under uppsikt.
Spärr av fönsterhissar i bakdörren
A
B
Öppna fönster:
– Tryck ned reglagets främre del.
Stänga fönster:
– Dra upp reglagets främre del.
VARNING
Om det finns barn i bilen:
• Tänk på att alltid bryta strömmen till fönsterhissarna genom att ta ur startnyckeln om
föraren lämnar bilen.
• Kontrollera att barn eller andra passagerare inte kommer i kläm när fönstren stängs.
• Om bakdörrarnas fönster manövreras
från förardörren:
• Kontrollera att inte någon baksätespassagerare får händerna i kläm när fönstren
stängs.
Föraren kan reglera båda fönsterhissarna
från sin plats. Fönstren kan öppnas och
stängas på två sätt:
– Tryck reglagen (A) lätt neråt eller drag dem
lätt uppåt. Fönsterhissarna går upp eller
ned så länge du vidrör reglagen.
– Tryck reglagen (A) helt nedåt eller drag
den helt uppåt, och släpp sedan. Sidorutorna öppnas eller stängs då automatiskt.
Om rutan blockera.
OBS
Funktionen automatiskt upp på passagerarsidan finns endast på vissa marknader.
58
Reglagen (B) manövrerar bakdörrarnas fönster.
De elektriska fönsterhissarna i baksätet kan
spärras med strömbrytaren på förardörrens
reglagepanel. Tänk på att alltid bryta strömmen till fönsterhissarna (d.v.s. ta ur startnyckeln) om du lämnar barn ensamma i bilen.
Lampan i strömbrytaren tänd
Bakdörrarnas fönster kan endast manövreras
från förardörren.
Lampan i strömbrytaren släckt
Bakdörrarnas fönster kan manövreras både
med reglagen på respektive dörr och med
reglagen på förardörren.
02 Instrument och reglage
Elektriska fönsterhissar
Passagerarplats, fram
Fönsterhissar i bakdörrarna
02
Reglagen för den elektriska fönsterhissen vid
passagerarplatsen fram manövrerar endast
det fönstret.
Bakdörrarnas fönster kan manövreras med
reglage på respektive dörr och med strömbrytare på förardörren. Om lampan i strömbrytaren för spärr av fönsterhissar i bakdörren (placerad på förardörrens reglagepanel)
är tänd kan bakdörrarnas fönster endast
manövreras från förardörren.
VARNING
Om bakdörrarnas fönster manövreras från
förardörren, kontrollera att inte någon baksätespassagerare kommer i kläm när de
stängs.
59
02 Instrument och reglage
Backspeglar
Inre backspegel
Inre backspegel med kompass (tillval
vissa marknader)
Rätt zon på kompass
02
Bilden är ett montage. Antingen har spegeln
manuell eller automatisk avbländning, aldrig
båda samtidigt.
Om starkt ljus kommer in bakifrån kan det
reflekteras i backspegeln och blända föraren.
Blända av när bakomvarande ljus stör.
Avbländning
A: Normalt läge
B: Avbländat läge.
Automatisk avbländning (tillval)
Om starkt ljus kommer bakifrån bländar
backspegeln av automatiskt.
60
I backspegelns övre vänstra hörn finns en
display som visar i vilken kompassriktning
bilens front pekar. Åtta olika riktningar visas
med engelsk förkortning: N (norr), NE (nordost), E (öster), SE (sydost), S (söder), SW
(sydväst), W (väster) och NW (nordväst).
Om kompassen är aktiverad startar den
automatiskt i tändningsläge II eller när
motorn är igång. Stäng av eller slå på kompassen genom att trycka på den infällda
knappen på backspegelns baksida. Använd
t.ex. ett uträtat gem. Knappen sitter försänkt
ca 2,5 centimeter i spegeln.
Jordklotet är indelat i 15 magnetiska zoner.
Kompassen är inställd för det geografiska
område bilen befann sig i vid leverans. Kompassen bör kalibreras om bilen förflyttas flera
magnetiska zoner.
– Tändningsläge II.
– Håll knappen på backspegelns baksida
intryckt i ca 3 sekunder tills ZONE visas
(använd t.ex. ett uträtat gem). Numret för
aktuellt område visas.
– Tryck flera gånger på knappen tills numret
för önskat geografiskt område (1–15)
visas. Displayen återgår efter några sekunder till att visa kompassriktningen, det
innebär att zonbytet är klart.
02 Instrument och reglage
Backspeglar
02
Magnetiska zoner för kompass
Kalibrering
Kompassen kan behöva kalibreras för att
visa rätt. För bästa resultat, stäng av alla
stora strömförbrukare som t.ex. innerbelysning, kupéfläkt, eluppvärmd bakruta etc. och
undvik att ha metallföremål och magnetiska
föremål i spegelns närhet.
– Stanna bilen på en stor öppen yta med
motorn igång.
– Håll knappen på backspegelns baksida
intryckt (använd t.ex. ett gem) tills det att
CAL visas (ca 6 sekunder).
– Kör långsamt i en cirkel med en hastighet
av högst 8 km/h tills CAL försvinner från
displayen. Då är kalibreringen är klar.
– Alternativt kalibreringssteg: kör iväg som
vanligt. CAL försvinner från displayen när
kalibreringen är klar.
61
02 Instrument och reglage
Backspeglar
Yttre backspeglar
VARNING
Ställ in speglarna innan du börjar köra.
VIKTIGT
02
De yttre backspeglarna är behandlade med
ett ytskikt som gör att sikten i speglarna förblir bra trots att det regnar.
Använd eluppvärmningen (se s. 48) för att ta
bort is från speglarna, inte isskrapa. Skrapan kan repa spegelglasen.
Backspeglar med minnesfunktion
(tillval)
Om bilen har backspeglar med minnesfunktion så fungerar dessa tillsammans med minnesinställningen av stolen, se s. 79.
Reglagen för inställning av de två yttre backspeglarna sitter längst fram på förardörrens
armstöd. Backspeglarna kan manövreras i
tändningsläge I och II.
– Tryck på knappen L för vänster backspegel eller R för höger backspegel. Lampan
på knappen lyser.
– Justera läget med inställningsspaken i
mitten.
– Tryck en gång till på knappen L eller R.
Lampan släcks.
Infällning av yttre backspeglar, se s. 46.
62
Vatten- och smutsavvisande ytskikt på
främre sidorutor och/eller yttre
backspeglar (tillval)
Minnesfunktion i fjärrkontrollen (tillval)
När du öppnar bilen med en av fjärrkontrollerna och ändrar de yttre backspeglarnas
inställning sparas de nya positionerna i fjärrkontrollen. Nästa gång du låser upp bilen
med samma fjärrkontroll och öppnar förardörren inom fem minuter intar speglarna de
sparade positionerna.
Laminerade sidorutor (tillval)
De laminerade sidorutorna i fram- och bakdörrarna förbättrar ljudisoleringen i kupén
och ger bilen ett bättre inbrottsskydd.
Sidorutor och speglar försedda med det vatten- och
smutsavvisande skiktet är
märkta med en liten symbol.
Värm upp backspeglarna:
• Om is eller snö täcker speglarna.
• Vid kraftigt regn och smutsigt väglag.
• Vid imma på spegeln.
VIKTIGT
Använd inte isskrapa av metall för att ta bort
is från rutorna. Det vattenavvisande skiktet
kan skadas. Använd eluppvärmningen för
att ta bort is från speglarna!
02 Instrument och reglage
Elmanövrerad taklucka (tillval)
Öppningslägen
Man kan gå från ventilationsläge direkt till
komfortläge; dra reglaget bakåt till ändläge
(4) och släpp.
4
1
2
3
5
6
Automatisk manövrering
För reglaget över tryckpunktsläge (3) till
bakre ändläge (4) eller över tryckpunktsläge
(2) till främre ändläge (1) och släpp. Takluckan öppnas då till komfortläge resp.
stängs helt.
02
För att från komfortläge öppna luckan maximalt:
– Dra reglaget bakåt till ändläge (4) en gång
till och släpp.
Takluckans manöverreglage är placerat i
taket. Luckan kan öppnas i två lägen:
A. Ventilationsläge, uppåt i bakkant
B. Skjutläge, bakåt/framåt
Startnyckeln måste vara i läge I eller II.
VARNING
Om det finns barn i bilen:
Bryt strömmen till takluckan genom att ta ur
startnyckeln om föraren lämnar bilen.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Stängning, automatisk
Stängning, manuell
Öppning, manuell
Öppning, automatisk
Öppning, ventilationsläge
Stängning, ventilationsläge
Ventilationsläge
Öppna:
– Tryck reglagets bakre kant (5) uppåt.
Stäng:
– Dra reglagets bakre kant (6) nedåt.
Manuell manövrering
Öppna:
– Dra reglaget bakåt till tryckpunkten (3).
Luckan rör sig mot maximalt öppet läge så
länge knappen hålls intryckt.
Stäng:
– Tryck reglaget framåt till tryckpunkten (2).
Luckan rör sig mot stängt läge så länge
knappen hålls intryckt.
VARNING
Takluckans klämskydd verkar endast vid
automatisk stängning, inte vid manuell.
63
02 Instrument och reglage
Elmanövrerad taklucka (tillval)
Solskärm
VARNING
Takluckans klämskydd fungerar endast vid
automatisk stängning, inte vid manuell.
Se till att ingen kommer i kläm då takluckan
stängs.
02
Till takluckan hör en inre manuellt skjutbar
solskärm. När takluckan öppnas förs solskärmen automatiskt bakåt. Ta tag i handtaget
och skjut skärmen framåt för att stänga den.
Klämskydd
Takluckan har ett klämskydd som löser ut om
luckan blockeras av något föremål. Vid
blockering stannar takluckan och öppnas
därefter automatiskt till det senast öppna
läget.
64
02 Instrument och reglage
02
65
Allmänt om klimat .................................................................................... 68
Elektronisk klimatanläggning
ECC .......................................................................................................... 70
Bränsledriven
parkeringsvärmare (tillval) ........................................................................ 73
66
KLIMAT
03
03 Klimat
Allmänt om klimat
Luftkonditionering
Köldmedium
Klimatanläggningen kyler eller värmer samt
avfuktar luften i kupén. Bilen är utrustad med
automatisk klimatreglering (ECC).
I luftkonditioneringsanläggningen finns köldmediet R134a. Detta innehåller inget klor, vilket innebär att det är ofarligt för ozonlagret.
Vid påfyllning/byte av köldmedium får endast
R134a användas. Låt en auktoriserad Volvoverkstad utföra detta arbete.
OBS
03
Luftkonditioneringen kan stängas av, men
för bästa möjliga luft i kupén och undvikande av imma på rutorna bör den alltid
vara påslagen.
Imma på rutornas insida
Reducera problemet med imma på rutornas
insida genom att putsa rutorna. Använd ett
vanligt fönsterputsmedel.
Partikelfilter
Du bör se till att multifiltret/partikelfiltret byts
med jämna mellanrum. Rådgör med en auktoriserad Volvoverkstad.
Is och snö
Sopa bort is och snö från luftintaget till klimatsystemet (spalten mellan huv och vindruta).
Felsökning och reparation
Anlita endast auktoriserade Volvoverkstäder
för felsökning och reparation av klimatanläggningen.
68
Kupéfläktsfunktion
När motorn är avstängd (även om tändningsnyckeln står i läge I eller II) kommer kupéfläkten automatiskt att stängas av. Detta för att
undvika urladdning av batteriet.
För att aktivera kupéfläkten, vrid på fläktvredet och ställ in önskad hastighet.
ECC (elektronisk klimatanläggning)
Faktisk temperatur
Temperaturen som väljs motsvarar den
fysiska upplevelsen med hänsyn tagen till
lufthastighet, luftfuktighet, solinstrålning etc.
som för tillfället råder i och kring bilen.
Sensorernas placering
• Solsensorn finns på instrumentpanelens
ovansida.
• Temperatursensorn för kupén sitter
bakom klimatpanelen.
OBS
Täck inte över eller blockera sensorerna
med klädesplagg eller föremål.
Sidorutor och taklucka
För att luftkonditioneringen ska fungera tillfredsställande bör sidorutor och eventuell
taklucka vara stängda.
Acceleration
Vid fullgasacceleration stängs luftkonditioneringen tillfälligt av. Du kan då under en kort
stund känna av en tillfällig temperaturökning.
Kondensvatten
Vid varm väderlek kan kondensvatten från
luftkonditioneringen droppa under bilen.
Detta är normalt.
Bränslebesparing
Med ECC styrs även luftkonditioneringen
automatiskt och används endast så mycket
den behövs för att kyla ned kupén och ge tillräcklig avfuktning av inkommande luft. Detta
medför bränslebesparing jämfört med konventionella system, där luftkonditioneringen
alltid kyler ned luften till precis över frysgränsen.
03 Klimat
Allmänt om klimat
Luftdistribution
Ventilationsmunstycken i
instrumentpanelen
Ventilationsmunstycken i dörrstolpe
D
C
D
03
C
A
A
B
Den inkommande luften fördelas genom flera
olika munstycken placerade på olika ställen i
bilen.
B
A: Öppet
A: Öppet
B: Stängt
C: Riktning av luftströmmen i sidled
D: Riktning av luftströmmen i höjdled.
– Rikta de yttersta munstyckena mot sidorutorna för att få bort imma från de främre
sidorutorna.
– I kallt klimat: stäng de mittersta munstyckena för bästa klimatkomfort och bästa
avimning.
B: Stängt
C: Riktning av luftströmmen i sidled
D: Riktning av luftströmmen i höjdled.
– Rikta de yttersta munstyckena mot rutan
för att få bort imma från de bakre sidorutorna.
– Rikta munstyckena inåt för att få behagligt
klimat i baksätet.
Tänk på att barn kan vara känsliga för luftströmmar och drag.
Varje gång du trycker på
timerfunktionen.
aktiveras
69
03 Klimat
Elektronisk klimatanläggning ECC
Kontrollpanel
2
3
4
5
6
7
8
03
1
9
10
11
12
1. AC – På/av
2. Återcirkulation/Multifilter med sensor
3. Återcirkulation
4. AUTO
5. Luftfördelning
6. Kupétemperatursensor
7. Defroster framruta och sidorutor
8. Eluppvärmd bakruta och backspeglar
9. Eluppvärmda framstolar
10. Temperatur höger sida
11. Temperatur vänster sida
70
12. Fläkt
13. Fläkt, bakre kupé (tillval på sjusitsiga
bilar)
Funktioner
1. AC – På/Av (ON/OFF)
ON: Luftkonditioneringen är på. Den styrs av
systemets automatik. På detta sätt kyls
inkommande luft ner och avfuktas.
OFF: Av. När defrosterfunktionen aktiveras
slås luftkonditioneringen automatiskt på (kan
slås av med A/C-knappen).
13
2. Luftkvalitetssystem, återcirkulation/
multifilter (tillval vissa marknader)
Vissa bilar är utrustade med ett så kallat multifilter och med en luftkvalitetssensor. Multifiltret avskiljer gaser och partiklar och reducerar således halten av lukter och föroreningar.
Luftkvalitetssensorn registrerar förhöjda halter av förorenad utomhusluft. Då förorenad
utomhusluft registreras av luftkvalitetssensorn, stängs luftintaget och luften återcirkuleras i kupén. Luften i kupén renas genom multifiltret även vid återcirkulation.
03 Klimat
Elektronisk klimatanläggning ECC
När luftkvalitetssensorn är inkopplad, lyser
den gröna lampan AUT i
.
Handhavande:
Tryck på
för att aktivera luftkvalitetssensorn (normal inställning).
Eller:
– Växla mellan följande tre funktioner genom
att trycka upprepade gånger
på
.
• lampan MAN lyser: återcirkulation är nu
inkopplad.
• Ingen lampa lyser: ingen återcirkulation
inkopplad, såvida det inte behövs för nedkylning i varmt klimat.
• lampan AUT lyser: luftkvalitetssensorn är
nu inkopplad.
Tänk på att:
• Som regel alltid ha luftkvalitetssensorn
inkopplad.
• I kallt klimat är återcirkulationen begränsad för att undvika imbildning.
• Vid imbildning bör du koppla ur luftkvalitetssensorn.
• Vid imbildning kan du med fördel även
använda defrosterfunktionerna för framruta och sidorutor samt bakruta.
• Följ Volvos serviceprogram för rekommenderat bytesintervall av multifiltret. Vid körning i starkt förorenad miljö kan
kombifiltret behöva bytas oftare.
3. Återcirkulation
Återcirkulationen väljs för att utestänga dålig
luft, avgaser etc. från kupén. Kupéluften återcirkuleras, d.v.s. ingen luft från utsidan sugs
in i bilen när funktionen är aktiverad.
Om luften i bilen återcirkuleras finns det, särskilt vintertid, risk för is- och imbildning.
Med timerfunktionen (bilar med multifilter och
luftkvalitetssensor har ingen timerfunktion)
minskar du risken för is, imma och dålig luft.
Gör så här för att aktivera den:
– Tryck på
i mer än 3 sekunder.
lampan blinkar i 5 sekunder. Luften återcirkuleras i bilen under 3–12 minuter beroende på yttertemperaturen.
– Varje gång du trycker på
aktiveras
timerfunktionen.
Om du vill stänga av timerfunktionen:
– Tryck på
igen i mer än 3 sekunder.
lampan lyser i 5 sekunder för att bekräfta
ditt val.
4. AUTO
AUTO-funktionen reglerar automatiskt klimatanläggningen så att vald temperatur uppnås. Automatiken styr värme, luftkonditionering, luftkvalitetssensor, fläkthastighet, återcirkulation och luftfördelning. Vid val av en
eller flera manuella funktioner fortsätter
övriga funktioner att styras automatiskt. Vid
tryck på AUTO stängs alla manuella inställningar av.
03
5. Luftfördelning
• När översta knappen är intryckt riktas luften till rutorna
• När mittknappen är intryckt riktas luften i
huvud- och kroppshöjd
• När nedersta knappen är intryckt riktas
luften mot ben och fötter
Tryck på AUTO när du åter vill ha automatisk
luftfördelning.
6. Kupétemperatursensor
Kupétemperatursensorn känner av temperaturen inne i kupén.
7. Defroster framruta och sidoruta
Används för att snabbt få bort imma och is
från framrutan och sidorutorna. Luft strömmar till rutorna med hög fläkthastighet. Lam-
71
03 Klimat
Elektronisk klimatanläggning ECC
pan i defrosterknappen lyser när denna funktion är inkopplad.
När funktionen valts sker dessutom följande
för att ge maximal avfuktning av luften i
kupén:
03
• luftkonditioneringen (AC) kopplas automatiskt in (kan slås av med A/C-knappen).
• återcirkulationen kopplas automatiskt ur.
När defrosterfunktionen
stängs av återgår klimatanläggningen till de föregående
inställningarna.
8. Eluppvärmd bakruta och backspeglar
Använd denna knapp när du snabbt vill få
bort imma eller is från bakrutan och de yttre
backspeglarna, se s. 48 för ytterligare information om denna funktion.
9. Eluppvärmda framstolar
Gör så här för att få värme i en framstol:
– Högre värme:
Ett tryck på knappen – båda lamporna
lyser.
– Lägre värme:
Två tryck på knappen – en lampa lyser.
Värmen avstängd:
Tre tryck på knappen – ingen lampa lyser.
En auktoriserad Volvoverkstad kan justera
temperaturen.
72
10 och 11. Temperaturväljare
Du kan med de två vreden ställa in temperaturen för förarsidan och passagerarsidan.
OBS
Det går inte att påskynda uppvärmning/
nedkylning genom att välja högre/lägre
temperatur än den som egentligen önskas.
12. Fläkt
Vrid på vredet för att öka eller minska fläkthastigheten. Om AUTO väljs, regleras fläkthastigheten automatiskt. Tidigare inställd
fläkthastighet kopplas ur.
OBS
Om vredet vridits moturs och fläktindikeringen i displayen slocknat, är fläkt och luftkonditionering avstängda.
13. Fläkt bakre kupé (tillval på sjusitsiga
bilar)
Genom att vrida vredet ökas eller minskas
fläkthastigheten. Detta gäller endast om AC
är valt för både främre (1) och bakre kupé.
Knappen för bakre kupé finns i mittkonsolens
strömbrytarpanel, se s. 46.
03 Klimat
Bränsledriven parkeringsvärmare (tillval)
Allmänt om värmare
kontakta en auktoriserad Volvoverkstad. Ett
meddelande visas i displayen.
Meddelande i displayen
När inställningarna i TIDUR 1, TIDUR 2 och
Direktstart aktiveras, lyser den gula varningssymbolen i kombinationsinstrumentet och en
förklarande text visas i displayen.
När du lämnar bilen, kommer du att få ett
meddelande om vilket status din anläggning
har. Meddelandet släcks när bilen låses utifrån med fjärrkontrollen.
Parkering i backe
I de fall då bilen parkeras i kraftig lutning, bör
den stå med fronten nedåt för att säkra
bränsletillförseln till parkeringsvärmare.
Innan parkeringsvärmaren kan programmeras måste elsystemet “väckas”.
Det görs genom att:
• trycka på READ-knappen eller
• aktivera helljuset eller
• slå på tändningen.
Parkeringsvärmaren kan startas direkt eller
ställas in på två olika starttider med TIDUR 1
och TIDUR 2. Med starttid avses här den tid
då uppvärmningen av bilen är klar. Bilens
elektronik väljer tidpunkt när uppvärmningen
ska börja utifrån rådande yttertemperatur.
Om yttertemperaturen överstiger 25 °C sker
ingen uppvärmning. Vid –10 °C och neråt är
parkeringsvärmarens maximala gångtid
60 minuter.
Om parkeringsvärmaren inte startar, trots
upprepade försök, rekommenderas du att
03
Klocka/timer
Varningsdekal på tankluckan.
VARNING
Bilen måste stå utomhus när parkeringsvärmaren används.
Stäng av parkeringsvärmaren innan tankning påbörjas. Bränsle som spillts ut på
marken kan antändas.
Kontrollera i displayen att parkeringsvärmaren är avstängd. (När parkeringsvärmaren
arbetar, visas PARKVÄRMARE PÅ i displayen.)
Om klockan ställs om efter att värmarens
klockor programmerats, kommer valda
timertider att annulleras.
Inställning av TIDUR
Av säkerhetsskäl går det endast att programmera in tider för det närmaste dygnet, inte för
flera dagar i rad.
– Stega med hjälp av tumhjulet (B) tills
TIDUR visas i displayen.
– Tryck lätt på (C) RESET för att komma till
den blinkande timinställningen.
– Stega med tumhjulet till önskat timtal.
73
03 Klimat
Bränsledriven parkeringsvärmare (tillval)
03
– Tryck lätt på RESET för att komma till
minutinställningen.
– Stega med tumhjulet för att komma till
önskat minuttal.
– Tryck lätt på RESET för att bekräfta
inställningen.
– Tryck på RESET för att aktivera tiduret.
Avstängning av tidurstartad parkeringsvärmare
För att manuellt stänga av parkeringsvärmaren innan tidurfunktionen gör det, görs följande:
Tryck in READ-knappen (A)
Stega fram till text PARKVÄRM TIDUR 1 alt.
2 med ringen (B). Texten PÅ blinkar i displayen.
Tryck på RESET-knappen (C). Texten AV
visas med fast sken och parkeringsvärmaren
stängs av.
Direktstart av värmare
– Stega med tumhjulet (B) tills
DIREKTSTART visas i displayen.
– Tryck på RESET (C) för att komma till
alternativen PÅ eller AV.
– Välj PÅ.
Värmaren kommer nu att vara aktiverad i
60 minuter. Uppvärmningen av kupén startar
74
så fort kylvattnet i motorn uppnått en temperatur av 30 ºC.
Direktavstängning av värmare
– Stega med tumhjulet (B) tills
DIREKTSTART visas i displayen.
– Tryck på RESET (C) för att komma till
alternativ PÅ eller AV.
– Välj AV.
OBS
Bilen kan startas och köras medan parkeringsvärmaren ännu är igång.
Batteri och bränsle
Om batteriet inte har fullgod laddning eller
om nivån i bränsletanken är för låg, stängs
parkeringsvärmaren av automatiskt. Ett meddelande visas i displayen. Bekräfta meddelandet med ett tryck på READ (A).
VIKTIGT
Upprepad användning av parkeringsvärmaren i kombination med korta körsträckor leder till att batteriet laddas ur med påföljande
startproblem. För att säkerställa att generatorn hinner producera lika mycket energi
som värmaren förbrukar ur batteriet, bör
man vid regelbunden användning av värmaren köra bilen lika lång tid som värmaren
används.
03 Klimat
Bränsledriven parkeringsvärmare (tillval)
Tillsatsvärmare1 (diesel)
I kallt väder kan extra värme från tillsatsvärmaren behövas för att uppnå rätt temperatur
i kupén.
Tillsatsvärmaren startar automatiskt när extra
värme behövs om motorn är igång. Den
stängs av automatiskt när rätt temperatur
uppnåtts eller när motorn stängs av.
1 Vissa
03
länder
75
Framstolar ................................................................................................ 78
Kupébelysning ......................................................................................... 80
Förvaringsplatser i kupén......................................................................... 82
Baksäte .................................................................................................... 87
Lastutrymme ............................................................................................ 89
76
INTERIÖR
04
04 Interiör
Framstolar
Sittställning
6. Manöverpanel för elmanövrerad stol
(tillval).
VARNING
Ställ in rätt körställning på förarstolen innan
körning påbörjas, aldrig under färd.
Kontrollera att stolen är i låst läge.
Fällning av ryggstöd i framsätet
(tillval)
Golvmattor (tillval)
Volvo tillhandahåller golvmattor speciellt tillverkade för din bil.
VARNING
Golvmattan vid förarplatsen skall vara
ordentligt nedstucken och förankrad i fasthållningsclipsen för att inte komma i kläm
vid och under pedalerna.
04
Förar- och passagerarstolen kan ställas in för
optimal sitt- och körställning.
1. Framåt/bakåt, lyft handtaget för att ställa
in rätt avstånd till ratt och pedaler. Kontrollera att stolen är spärrad då inställningen ändrats.
2. Höja/sänka sittdynans framkant,
pumpa upp/ned (tillval passagerarsidan).
3. Höja/sänka stolen, pumpa upp/ned (tillval passagerarsidan).
4. Ändra svankstödet 1, vrid ratten.
5. Ändra ryggstödets lutning, vrid ratten.
1 Gäller
78
– Lyft spärrarna på ryggstödets baksida
samtidigt som det fälls framåt.
– Skjut fram stolen så att nackskyddet
"låses" fast under handskfacket.
även elmanövrerad stol.
Passagerarstolens rygg kan fällas framåt för
att ge plats för lång last.
– Skjut stolen så långt bak som möjligt.
– Ställ in ryggstödet till upprätt läge
90 grader.
04 Interiör
Framstolar
Elmanövrerad stol (tillval)
Minnesfunktion
stolen och backspeglarna de lagrade positionerna när förardörren öppnas.
OBS
Nyckelminnet är oberoende av stolens
minne.
Nödstopp
Om stolen oavsiktligt kommer i rörelse, tryck
på valfri knapp så avbryts rörelsen.
04
VARNING
Knappar för minnesfunktion
Inställning av stolen kan göras en viss tid
efter att dörren har låsts upp med fjärrkontrollen utan att nyckeln har satts i startlåset.
Stolen kan alltid ställas in i tändningsläge
I eller II.
1. Sittdynans framkant upp/ner
2. Stol framåt/bakåt
3. Stol upp/ner
4. Ryggstödslutning
Ett överbelastningsskydd utlöses om någon
stol blockeras. Om det händer, slå av tändningen och vänta en kort stund innan stolen
manövreras igen. Endast en av stolens
inställningar kan justeras åt gången.
Lagra inställning
– Ställ in stolen.
– Håll knapp MEM intryckt, samtidigt som
knapp 1, 2 eller 3 trycks in.
Klämrisk. Se till att barn inte leker med reglagen.
Kontrollera att inga föremål finns framför,
bakom eller under stolen vid inställning.
Försäkra dig om att ingen av passagerarna i
baksätet kan komma i kläm.
Använda lagrad inställning
Tryck in en av minnesknapparna 1 – 3 tills
stolen stannar. Om knappen släpps kommer
stolens rörelse att avbrytas.
Nyckelminne i fjärrnyckel
Förarstolens positioner lagras i nyckelminnet
när bilen låses med fjärrnyckeln. När bilen
låses upp med samma fjärrnyckel intar förar-
79
04 Interiör
Kupébelysning
Läslampor och kupébelysning
• motorn stängts av och nyckeln vridits till
0-läge.
Allmänbelysningen tänds och lyser i 10 minuter när:
• någon av dörrarna är öppen om allmänbelysningen inte stängs av.
Allmänbelysningen släcks när:
04
Kupébelysning fram och läslampor.
Läslampor bak
1. Läslampa vänster fram
2. Allmänbelysning
3. Läslampa höger fram
Med knapp (2) kan tre lägen väljas för kupébelysningen:
4. Läslampa vänster bak, på/av
5. Läslampa höger bak, på/av
Belysningsautomatik
Läslamporna fram tänds och släcks med
knapp (1) eller (3).
Alla läslampor och allmänbelysning släcks
automatiskt efter 10 minuter efter det att
motorn stängts av. Respektive belysning kan
dessförinnan släckas manuellt.
Allmänbelysningen tänds och släcks genom
ett kort tryck på knapp (2).
Allmänbelysningen tänds automatiskt1 och
lyser i 30 sekunder när:
• bilen låses upp utifrån med nyckel eller
fjärrkontroll
1 Funktionen
är ljusberoende och aktiveras
enbart när det är mörkt.
80
• motorn startar
• bilen låses utifrån med nyckel eller fjärrkontroll.
Automatiken kan kopplas bort genom att
knapp (2) hålls in i mer än 3 sekunder. Ett
kort tryck på knappen kopplar åter in automatiken.
De inprogrammerade tiderna, 30 sekunder
respektive 10 minuter, kan ändras av en Volvoverkstad.
04 Interiör
Kupébelysning
Make up-spegel1
04
Lampan tänds automatiskt då locket lyfts
upp.
1 Tillval
vissa marknader.
81
04 Interiör
Förvaringsplatser i kupén
3
2
1
04
4
8
7
82
6
5
04 Interiör
Förvaringsplatser i kupén
Förvaringsplatser
Pennfack
Handskfack
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Förvaringsfack i tredje stolsraden.
Förvaringsfack och mugghållare.
Biljettklämma.
Handskfack.
Avställningsplats i mittkonsolen.
Mugghållare för baksätespassagerare.
Förvaringsficka (även i framkanten på
framstolarnas sittdynor).
8. Bärkassehållare.
04
VARNING
Se till att inga hårda, skarpa eller tunga föremål ligger eller sticker ut så att de kan
orsaka personskador vid en kraftig
inbromsning.
Spänn alltid fast stora och tunga saker med
säkerhetsbältet eller lastsäkringsband.
I mittkonsolen finns ett fack för pennor.
I handskfacket har du möjlighet att förvara
t.ex. bilens instruktionsbok, kartor, pennor
och bensinkort.
83
04 Interiör
Förvaringsplatser i kupén
Kavajhållare
Askkopp för baksätespassagerare
(tillval)
Mugghållare/flaskhållare för
baksätespassagerare
Öppna askkoppen genom att dra luckans
överkant utåt.
Dra i insatsens nederkant för att öppna.
Mugghållarinsatsen kan tas bort: Lossa de
två clipsen så kan hållaren användas som
flaskhållare för stora flaskor.
04
Kavajhållaren är endast avsedd för lättare
plagg.
För att tömma den:
– Öppna askkoppen.
– Tryck luckan nedåt och tippa bakåt.
– Lyft sedan ut den.
84
04 Interiör
Förvaringsplatser i kupén
Förvaringsfack och mugghållare
(sjusitsig bil)
Avställningsplats i mittkonsolen
Mugghållare
04
Förvaringsfacken kan användas för t.ex. cdskivor och böcker.
I mittkonsolen finns en avställningsplats för
t.ex. mat och dryck. Armstödet kan fällas
bakåt och på så vis bli ett “bord” för passagerarna i baksätet.
Mugghållare för de åkande i framsätet.
Askkopp (tillval)
– Lyft ut insatsen för att tömma askkoppen.
Under avställningsplatsen finns ett förvaringsfack, t.ex. för cd-skivor.
85
04 Interiör
Förvaringsplatser i kupén
Förvaringsfack i tredje stolsraden
(sjusitsig bil)
Kylskåpsfack (tillval)
04
Förvaringsfacken kan användas för pennor
och diverse småsaker.
Under framsätets uppfällbara armstöd finns
ett kylskåp1. Det är aktiverat i nyckelläge II.
Kylskåpet rymmer ca 14 liter och kan kyla
ned till ca 5° C/41 °F.
VARNING
Se till att flaskor förvaras i kylskåpet under
färd samt att locket är ordentligt stängt.
1 Gäller
86
enbart Executive-modeller.
04 Interiör
Baksäte
Baksäten – andra raden (sjusitsig bil)
Skjutbar stol (sjusitsig bil)
Borttagning av mittkonsolens bakre
del
1
04
2
A
Framfällning av ryggstöd för insteg i
bilen
Lyft handtaget (1) uppåt och skjut samtidigt
stolen framåt. Gör omvänt för att föra tillbaka
stolen i sitt ursprungsläge.
Mittstolen i andra stolsraden går att skjuta
fram längre än de andra stolarna. Med stolen
i framskjutet läge förbättras kontakten mellan
barn på integrerad barnkudde och personer i
framsätet.
Lyft bygeln (A) för att föra stolen framåt eller
bakåt.
För att kunna skjuta fram mittstolen i andra
stolsraden måste mittkonsolen först tas bort:
– Ta bort mittkonsolens bakre del genom att
dra spärren rakt ut, enligt bilden ovan.
– Lyft sedan bort konsolen.
Längdjustering av stol
Lyft bygeln (2) för att föra stolen framåt eller
bakåt.
87
04 Interiör
Baksäte
Nackskydd i baksätet – mittstol
OBS
Det går inte att ta bort nackskyddet helt.
04
Nackskyddet på mittplatsen kan regleras i
fyra höjdlägen. Skjut nackskyddet uppåt
efter behov.
– Tryck in lösgöringsknappen för att sänka
skyddet. Se bild.
VARNING
Den lägsta positionen ska enbart användas
när stolens ryggstöd ska fällas ned eller när
ingen sitter på denna plats.
Efter uppfällning av stolarna i andra och
tredje raden är det nödvändigt att försäkra
sig om att stolarnas ryggstöd gått i låsning.
Annars kan stolarnas skyddssystem utebli.
88
04 Interiör
Lastutrymme
Förlängning av lastutrymme – andra
stolsraden
Förlängning av lastutrymme – tredje
stolsraden (sjusitsig bil)
Återställning av tredje stolsraden
– Fäll upp ryggstödet till normalt läge.
– Ta tag i öglan och dra ut sittdynan tills du
hör ett knäpp.
– Fäll upp nackskyddet.
Sätet kan nu användas.
04
1
– Ställ stolarna i det bakersta läget (gäller
endast sjusitsig bil).
– Fäll ner nackskydden.
– Frigör spärren (1) och fäll fram ryggstödet.
Tryck till för att låsa ryggstödet i nedfällt
läge.
Skjut fram andra stolsraden till sitt främsta
läge, se s. 85.
– Lyft handtaget uppåt.
– Skjut in sittdynan till sitt bakersta läge. Fäll
in lastöglorna på höger och vänster sida
så att de inte skadas när ryggstöden fälls
fram.
– Fäll fram ryggstödet. (Nackskyddet fälls in
automatiskt när ryggstödet fälls fram).
VARNING
Av säkerhetsskäl ska inga passagerare sitta
i tredje stolsraden om andra stolsradens
ytterplatsnackskydd är nedfällda.
89
04 Interiör
Lastutrymme
Allmänt
Vid lastning bör du tänka på att föremål i lastutrymmet, om de inte är tillräckligt förankrade och rätt lastade, vid en kollision eller
häftig inbromsning, med stor hastighet och
kraft kan föras framåt och orsaka allvarliga
skador.
Tänk på att ett föremål som väger 20 kg, vid
en frontalkrock i en hastighet av 50 km/h,
motsvarar en krockvikt av 1000 kg.
Tänk på följande när du lastar:
04
Lastförmågan beror på bilens totala tjänstevikt inkluderat eventuella tillbehör som är
monterade. Tjänstevikten omfattar föraren,
bränsletankens vikt då den är fylld till 90 %
och övriga spolar-/kylvätskor mm. Tillbehör
som är monterade d.v.s. dragkrok, lasthållare, takbox m.m. räknas in i tjänstevikten.
Bilens lastförmåga reduceras av antal passagerare och deras vikt.
Lastning i lastutrymmet
Säkerhetsbälten och krockkuddar ger förare
och passagerare ett gott skydd, framförallt
vid kollisioner framifrån. Du måste också
tänka på att skydda dig från skador bakifrån.
90
• Lasta inte för tung last längst fram mot
framstolarna. Då trycks det nedfällda
ryggstödet ned onödigt hårt.
• Placera lasten intill ryggstödet.
• Placera tung last så lågt som möjligt.
• Placera bred last på var sin sida av delningen i ryggstödet.
• Skydda skarpa kanter med något mjukt.
• Spänn fast lasten med fästband vid bilens
lastöglor.
• Lasta aldrig ovanför ryggstödet utan
lastförskjutningsnät.
VARNING
Bilens köregenskaper förändras beroende
på bilens tjänstevikt och hur tungt lastad
bilen är.
VARNING
Lasta aldrig ovanför ryggstöden! Om du gör
det kan lasten kastas framåt vid en häftig
inbromsning eller kollision och allvarligt
skada dig eller dina passagerare. Tänk
också på att alltid förankra (binda fast) lasten ordentligt.
Med baksätets ryggstöd nedfällt får bilen
inte lastas högre än 50 mm under ovankanten av bakre passagerardörrarnas fönster.
Lämna också 10 cm fritt utrymme från
fönstren och inåt. Annars kan skyddseffekten av krockgardinen som finns dold innanför bilens innertak utebli.
Förankra alltid lasten. Vid en hård inbromsning kan den annars förskjutas och skada
personer i bilen.
Stanna motorn och dra åt parkeringsbromsen då du lastar eller lossar långa föremål! I
ogynnsamma fall kan du annars med lasten
komma åt växelspaken eller växelväljaren
och därigenom föra den till något körläge
och då kan bilen rulla iväg.
04 Interiör
Lastutrymme
Skyddsnät
Ditsättning av skyddsnät
– Spänn åt skyddsnätet med dragbanden.
Hopvikning av skyddsnät
1
04
Skyddsnätet hindrar bagage och last från att
åka fram i kupén vid kraftiga inbromsningar.
Om bilen är försedd med insynsskydd, lyft
bort det innan skyddsnätet monteras.
Nätet är tillverkat av stark nylonväv och kan
fästas på två olika sätt:
– Haka fast den övre stången i främre eller
bakre takfästet.
– Haka fast den andra änden av stången i
takfästet på den motsatta sidan.
– Spänn fast skyddsnätets dragband i
öglorna på golvet när nätet är infäst i de
bakre takfästena.
– Använd öglorna i stolens glidskena när
nätet är infäst i de främre takfästena.
Gäller endast sjusitsig bil:
• Bakom ryggstödet i baksätet
• Bakom framstolarna, om baksätet är nedfällt.
– Se till att nätet ligger framför sidopanelens
armstöd vid inspänning.
Skyddsnätet kan vikas ihop och placeras
under golvet i lastutrymmet (gäller femsitsig
bil).
Tryck på knapparna (1) i lastnätets gångjärn
för att frigöra gångjärnen och vik ihop nätet.
VARNING
Det är nödvändigt att försäkra sig om att
skyddsnätets övre infästningar är rätt monterade och att dragbanden är säkert fastsatta.
Skadade nät får inte användas.
91
04 Interiör
Lastutrymme
Skyddsgaller i stål (tillval)
– Sätt dit skyddshattar på gängorna ovanför
rattarna.
VARNING
Gäller sjusitsig bil: Av säkerhetsskäl ska
inga passagerare sitta på tredje sätesraden
om lastgallret är placerat bakom andra
sätesraden.
04
Skyddsgallret i lastutrymmet hindrar last eller
husdjur från att åka fram i kupén vid kraftiga
inbromsningar.
Skyddsgallret måste alltid, av säkerhetsskäl,
fästas och förankras på rätt sätt.
Gör så här för att sätta dit skyddsgallret:
– Lyft in skyddsgallret genom bakluckan
eller genom någon av bakdörrarna (fäll i så
fall ned den andra sätesraden först).
– För in skyddsgallrets ena fäste i motsvarande fäste ovanför bakdörren bakom
andra stolsraden.
92
– Placera skyddsgallrets fäste i den främre
positionen i fästet.
– Placera skyddsgallrets andra fäste i motsvarande fäste över den andra bakdörren
och för fram det i den främre positionen.
– För in fästbygeln underifrån genom det
nedre fästet i skyddsgallret, som bilden
visar.
– Sätt dit fjädern på fästbygeln och skruva
dit ratten.
– Sätt fast fästbygelns krok i lastförankringsöglan och dra åt ratten tills fästbygeln
greppar om lastförankringsöglan.
– Gör motsvarande på andra sidan.
– Dra åt de båda fästbyglarna växelvis.
04 Interiör
Lastutrymme
Elluttag i lastutrymme
Insynsskydd (tillval)
Bärkassehållare
04
Fäll ned locket, när du vill använda eluttaget.
Eluttaget fungerar oberoende av om tändningen är påslagen eller inte.
Om tändningen slås av och en förbrukare
med högre strömförbrukning än 0,1 A är
ansluten till eluttaget, får du ett varningsmeddelande i displayen.
OBS
Tänk på att inte använda eluttaget med
tändningen avslagen eftersom det finns risk
för urladdning av bilens batteri.
Dra ut insynsskyddet, dra det över bagaget
och haka fast det i hålen på de bakre stolparna i bagagerummet.
Fäll upp luckan i lastutrymmet. Häng eller
spänn fast dina matkassar med hjälp av
spännband eller hållare.
Borttagning av insynsskyddet
Tryck insynsskyddets ändstycke inåt, dra
uppåt och lossa det. Vid ditsättning tryck ned
insynsskyddets ändstycken i hållarna.
VARNING
Lägg inga föremål på insynsskyddet. De
kan skada passagerarna vid t.ex. inbromsning eller undanmanöver.
93
04 Interiör
Lastutrymme
Lastrumsfack, innehåll
Öppna facket i lastrumsgolvet
(femsitsig bil)
– Lyft upp luckan i lastrumsgolvet.
– Om bilen är försedd med bärkassehållare:
– Lyft luckan, lossa spännbanden till bärkassehållaren.
Öppna facket i lastrumsgolvet
(sjusitsig bil)
– Lyft upp luckan.
Om bilen är försedd med bärkassehållare:
04
– Fäll upp den övre luckan, lossa spännbanden till ev. bärkassehållare och fäll upp
den undre luckan.
1. Femsitsig bil 2. Sjusitsig bil
Under lastrumsgolvet finns följande:
•
•
•
•
Varningstriangel (vissa marknader)
Verktygspåse
Förbandsväska (vissa marknader)
Domkraft (alternativ plats)
OBS
Vissa produkter i förbandsväskan är försedda med bäst före datum, dessa bör
bytas ut innan detta datum passerats.
94
VIKTIGT
Tänk på att inte lägga något i utrymmet där
dynorna fälls in. Dynor och stolsmekanismer kan skadas.
04 Interiör
04
95
Nycklar och fjärrkontroll ........................................................................... 98
Låsning och upplåsning ......................................................................... 101
Barnsäkerhetsspärr................................................................................ 104
Larm (tillval) ............................................................................................ 106
96
LÅS OCH LARM
05
05 Lås och larm
Nycklar och fjärrkontroll
Nycklar – Elektronisk startspärr
1. Huvudnyckel
Nyckel till alla lås.
2. Servicenyckel 1
Nyckel till framdörr, start- och rattlås.
Bilen levereras med två huvudnycklar och en
servicenyckel1. En huvudnyckel är hopfällbar och försedd med inbyggd fjärrkontroll.
1
05
Om du förlorar någon av dina nycklar ska du
ta med alla bilens övriga nycklar till en auktoriserad Volvoverkstad. I stöldförebyggande
syfte måste den förlorade nyckelns kod raderas ur systemet. De andra nycklarna måste
vid samma tillfälle på nytt kodas in i systemet.
Nyckelbladens unika kod finns hos auktoriserade Volvoverkstäder, som kan beställa
nya nyckelblad.
Maximalt sex fjärrkontroller/nyckelblad till en
och samma bil kan programmeras och
användas.
2
Elektronisk startspärr
Nycklarna är försedda med kodade chips.
Den koden måste stämma överens med läsaren i tändningslåset. Bilen kan endast startas
om rätt nyckel med korrekt kod används.
1 Tillval
98
på vissa marknader
OBS
Nyckelbladet på huvudnyckeln (1) måste
vara helt utfällt (enligt bilden) vid start av
bilen. Annars finns risk för att startspärrfunktionen hindrar bilen från att starta.
Startnycklar och elektronisk startspärr
Startnyckeln ska inte hänga ihop med andra
nycklar eller metallföremål på samma nyckelknippa. Den elektroniska startspärren kan då
aktiveras av misstag och bilen går inte att
starta.
05 Lås och larm
Nycklar och fjärrkontroll
Fjärrkontrollfunktioner
1
2
6
3
Hopfällning/öppning nyckel
Man kan fälla ihop nyckeln genom att trycka
på knapp (6) samtidigt med att vika in nyckeldelen i knappsatsen.
Den hopfällda nyckeln fälls ut automatiskt vid
ett tryck på knappen.
Trygghetsbelysning
Gör så här när du närmar dig din bil:
5
4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Panikfunktion
Panikfunktionen kan användas för att i nödfall söka omgivningens uppmärksamhet. Om
den röda knappen (3) hålls intryckt i minst
tre sekunder eller trycks in två gånger under
samma tidsrymd, aktiveras blinkers och signalhorn. Paniklarmet stängs av med vilken
som helst av knapparna på fjärrkontrollen
eller automatiskt efter 25 sekunder.
Lås upp
Öppna baklucka
Panikfunktion
Trygghetsbelysning
Lås
Hopfällning/öppning av nyckel
– Tryck på fjärrkontrollens gula knapp (4).
Nu tänds innerbelysningen, positions-/parkeringsljuset, nummerskyltsbelysningen och
lamporna i de yttre backspeglarna (tillval).
Även belysning på ev. tillkopplad släpvagn
tänds. Dessa lampor förblir tända i 30, 60
eller 90 sekunder. Lämplig tidsinställning kan
göras av auktoriserad Volvoverkstad.
05
För att släcka trygghetsbelysningen:
– Tryck på den gula knappen en gång till.
Upplåsning
– Ett tryck på knapp (1) låser upp samtliga
dörrar, bakluckan och luckan vid tanklocket.
Baklucka
– Ett tryck på knapp (2) låser upp enbart
bakluckan.
Låsning
Med knapp (5) låser man samtliga dörrar,
baklucka och tanklock. För tanklocket finns
en fördröjning om ca 10 minuter.
99
05 Lås och larm
Nycklar och fjärrkontroll
Byte av fjärrkontrollens batteri
05
Om låsen vid upprepade tillfällen inte reagerar på signal från fjärrkontrollen vid normalt
avstånd, bör batteriet bytas.
– Ta loss locket genom att försiktigt bända
upp det i bakkant med en liten mejsel.
– Byt batteriet (typ CR 2032, 3 V) – lägg
plussidan uppåt. Undvik att vidröra batteriet och dess kontaktytor med fingrarna.
– Sätt tillbaka locket. Se till att gummipackningen ligger rätt och inte skadas, så att
vatten inte kan tränga in.
– Lämna batteriet till din Volvoverkstad så
att det blir omhändertaget på ett miljövänligt sätt.
100
05 Lås och larm
Låsning och upplåsning
Låsning/upplåsning från utsidan
Automatisk återlåsning
Om ingen av dörrarna eller bakluckan öppnats inom två minuter efter upplåsning med
fjärrkontrollen låses automatiskt alla lås igen.
Denna funktion minskar risken att bilen oavsiktligt lämnas olåst.
För bilar med larm se s. 106.
Automatisk låsning
Aktivering/avaktivering av automatisk
låsning
Tändningsnyckeln ska vara i läge I eller II.
Tryck på READ-knappen i vänster rattspak
för att kvittera eventuella meddelanden i displayen.
Håll in knappen för centrallåsning tills ett nytt
meddelande för låsstatus visas i displayen.
Meddelandet AUTOLOCK AKTIVERAT
(bilen låses också när bilen rör sig) respektive
AUTOLOCK AVAKTIVERAT visas i displayen.
05
Huvudnyckeln eller fjärrkontrollen låser/låser
upp samtliga sidodörrar och bakluckan samtidigt. Sidodörrarnas låsknappar och dörrhandtagen på insidan frikopplas1.
Tanklockets täcklucka går att öppna när
bilen är olåst. Den är fortsatt olåst i
10 minuter efter det att bilen har låsts.
OBS
Bilen går att låsa1 även om en dörr eller
bakluckan är öppen. När dörren stängs
finns risk att nycklarna blir inlåsta.
1 Gäller
vissa marknader
Automatisk låsning aktiveras och avaktiveras från reglagepanelen i förardörren. Funktionen innebär att dörrarna låses automatiskt
när bilens hastighet överstiger 7 km/h. De
förblir låsta tills någon dörr öppnas från insidan eller om alla dörrarna låses upp från reglagepanelen.
101
05 Lås och larm
Låsning och upplåsning
Låsning/upplåsning från insidan
Låsning av handskfack
Från reglagepanelen i förardörren (eller passagerardörren) kan samtliga sidodörrar och
bakluckan låsas eller låsas upp samtidigt.
Handskfacket kan enbart låsas/öppnas med
huvudnyckeln – ej med servicenyckeln.
Låsning/upplåsning av baklucka med
fjärrkontroll
05
Alla dörrar kan låsas med låsknappen på reglagepanelen vid respektive dörr.
Om bilen inte låsts från utsidan kan den låsas
upp genom att dörren öppnas med handtaget.1
Upplåsning av enbart bakluckan:
– Tryck en gång på knappen i fjärrkontrollen
enligt bilden.
– Om alla dörrar är låsta när bakluckan
stängs, förblir den olåst och olarmad efter
stängning. Övriga dörrar är larmade och
låsta som tidigare.
– Tryck på LOCK-knappen ytterligare en
gång för att larma och låsa bakluckan.
OBS
1 Gäller
102
vissa marknader
Om LOCK-knappen används för att låsa
upp bakluckan utan att den öppnas, återlåses luckan automatiskt efter ca 2 minuter.
05 Lås och larm
Låsning och upplåsning
Blockerat låsläge1
Bilen har ett särskilt blockerat låsläge, vilket
betyder att dörrarna inte kan öppnas från
insidan, om de är låsta.
Tillfällig avaktivering av blockerat
låsläge och ev. larmsensorer
ter kvar i tändningslåset. Nästa gång bilens
tändning slås på kopplas sensorerna och
blockerat låsläge in igen.
VARNING
Blockerat låsläge kan endast aktiveras från
utsidan genom att förardörren låses med
nyckel eller med fjärrkontrollen. Alla dörrar
måste vara stängda innan blockerat låsläge
aktiveras. Dörrarna kan nu inte öppnas från
insidan. Bilen kan endast låsas upp från utsidan via förardörren eller genom fjärrkontrollen.
Lämna inte kvar någon i bilen utan att först
koppla bort funktionen blockerat låsläge.
Blockerat låsläge sker med 25 sekunders fördröjning efter det att dörrarna har stängts.
05
Om någon vill stanna kvar i bilen och du ändå
vill låsa dörrarna från utsidan – exempelvis
transport med bilfärja – kan du koppla bort
blockerat låsläge.
– Sätt nyckeln i tändningslåset, vrid den till
läge II och sedan tillbaka till läge I eller 0.
– Tryck på knappen (se bild).
Om bilen är utrustad med larm, kopplas samtidigt rörelse- och lutningssensorerna bort,
se s. 107.
1 Vissa
länder
Lampan i knappen lyser tills bilen låses med
nyckeln eller med fjärrkontrollen. I displayen
lämnas ett meddelande så länge nyckeln sit-
103
05 Lås och larm
Barnsäkerhetsspärr
Manuell barnsäkerhetsspärr, baklucka
och bakdörrar
VARNING
Ha alltid låsknapparna uppdragna under
färd. Vid en eventuell olycka kan då räddningspersonal snabbt komma in i bilen.
Passagerarna i baksätet kan inte öppna
dörrarna från insidan om barnsäkerhetsspärren är aktiverad.
05
Reglage för barnsäkerhetsspärr – baklucka.
Reglagen för barnsäkerhetsspärren sitter i
underkanten av bakluckan1 och i bakkanten
av bakdörrarna. Reglagen är endast åtkomliga när bakluckan respektive bakdörrarna är
öppna.
– Reglaget i bakluckan ändras genom att
det skjuts i sidled mellan sina ytterlägen
(använd ett platt metallföremål, exempelvis en skruvmejsel):
1 Endast
104
vissa marknader
Reglage för barnsäkerhetsspärr – vänster respektive höger bakdörr
A: Barnsäkert läge – bakluckan kan inte
öppnas inifrån.
B: Ej barnsäkert läge – bakluckan kan öppnas inifrån.
– Reglaget i respektive bakdörr ändras
genom att det vrids mellan sina ytterlägen
(använd ett platt metallföremål, exempelvis en skruvmejsel).
A: Barnsäkert läge – bakdörrarna kan inte
öppnas inifrån; vrid utåt.
B: Ej barnsäkert läge – bakdörrarna kan
öppnas inifrån; vrid inåt.
05 Lås och larm
Barnsäkerhetsspärr
Elektrisk barnsäkerhetsspärr – bakre
sidodörrar1
OBS
Så länge den elektriska barnsäkerhetsspärren är aktiverad, kan de bakre sidodörrarna
inte öppnas från insidan.
05
Använd knappen i mittkonsolen för att aktivera/avaktivera barnsäkerhetsspärren i de
bakre sidodörrarna.
– Vrid startnyckeln till tändningsläge I eller
II.
– Tryck på knappen.
När lampan i knappen lyser är de bakre fönsterhissarna och bakdörrarna spärrade.
Ett meddelande i visas i displayen, barnsäkerhetsspärren aktiveras/avaktiveras.
1 Tillval
vissa marknader
105
05 Lås och larm
Larm (tillval)
Larmsystem
Larmlampa på instrumentpanel
När larmet är inkopplat övervakar det kontinuerligt alla larmingångar.
Larmet löser ut om:
05
• en dörr, motorhuven eller bakluckan öppnas
• en icke godkänd nyckel används i startlåset eller om låset utsätts för åverkan
• en rörelse detekteras i passagerarutrymmet (om det är utrustat med rörelsesensor)
• bilen lyfts eller bogseras iväg (om den är
utrustad med lutningssensor)
• batterikabeln kopplas ifrån
• någon försöker koppla bort sirenen.
Inkoppling av larmfunktion
– Tryck på LOCK-knappen. En lång blinksignal från bilens körriktningsvisare
bekräftar att larmet är inkopplat och att
alla dörrar är låsta.
VIKTIGT
En lampa på instrumentpanelen visar larmsystemets status:
• Lampan släckt – larmet är frånkopplat.
• Lampan blinkar en gång varannan sekund
efter det att bilens körriktningsvisare gett i
från sig en lång blinksignal – larmet är
inkopplat.
• Lampan blinkar snabbt, efter frånkoppling
av larmet och fram till dess att tändningen
slås på: Larmet har varit utlöst.
• Om ett fel uppstått i ditt larmsystem, får
du ett meddelande i displayen.
Om ett fel uppstått i larmsystemet visas ett
meddelande i displayen. Kontakta då en auktoriserad Volvoverkstad.
106
OBS
Försök inte själv reparera eller förändra
komponenter som ingår i larmsystemet. Alla
sådana försök kan påverka försäkringsvillkoren.
Larmet är helt inkopplat när bilens körriktningsvisare gjort en lång blinksignal och
lampan på instrumentpanelen blinkar en
gång varannan sekund.
Frånkoppling av larmfunktion
– Tryck på fjärrkontrollens UNLOCK-knapp.
Två korta blinksignaler från bilens körriktningsvisare bekräftar att larmet är frånkopplat.
Om batterierna i fjärrkontrollen är slut kan larmet frånkopplas genom att nyckeln vrids till
tändningsläge II.
05 Lås och larm
Larm (tillval)
Automatisk återställning av larm
Funktionen skyddar från att bilen oavsiktligt
lämnas med larmet frånkopplat.
Tillfällig bortkoppling av larmsensorer
och blockerat låsläge
bortkopplingen. Om bilen har blockerat låsläge kopplas detta in igen på samma gång.
Se s. 103.
Om ingen av dörrarna eller bakluckan öppnats inom två minuter efter frånkoppling av
larmet (och bilen har låsts upp med fjärrkontrollen) kopplas larmet automatiskt in igen.
Bilen låses samtidigt.
Automatisk aktivering av larm
I vissa länder (Belgien, Israel etc.) kopplas
larmet in efter viss fördröjning efter att förardörren öppnats och stängts utan att låsning
skett.
05
Stänga av utlöst larm
– Tryck på fjärrkontrollens UNLOCK-knapp
eller sätt in nyckeln i tändningslåset.
En bekräftande signal ges genom att körriktningsvisarna avger två korta blinkningar.
För att undvika oavsiktlig aktivering av larmet
om man lämnar t.ex. en hund i bilen eller vid
en färjeresa, kan rörelse- och lutningssensorerna kopplas ifrån:
Larmsignaler
– Sätt nyckeln i tändningslåset, vrid nyckeln
till läge II och sedan tillbaka till läge I eller
0.
– Tryck på knappen.
Lampan lyser tills bilen låses med nyckel eller
fjärrkontroll.
Vid larm sker följande:
• En siren ljuder under 25 sekunder. Den har
ett eget batteri som träder in om inte
bilens batteri har tillräcklig laddning eller
kopplas ifrån.
• Samtliga körriktningsvisare blinkar i
fem minuter eller tills larmet kopplas ifrån.
I displayen lämnas ett meddelande så länge
nyckeln sitter kvar i tändningslåset. När tändningen slås på avvaktiveras den tillfälliga
107
Allmänt ................................................................................................... 110
Bränslepåfyllning.................................................................................... 112
Start av motor ........................................................................................ 114
Manuell växellåda................................................................................... 116
Automatväxellåda .................................................................................. 117
Fyrhjulsdrift ............................................................................................ 120
Bromssystemet ...................................................................................... 121
Stabilitets- och
dragkraftssystem (tillval) ........................................................................ 123
Parkeringshjälp (tillval)............................................................................ 125
Blind Spot Information
System – BLIS (tillval)............................................................................. 127
Bogsering och bärgning......................................................................... 130
Starthjälp ................................................................................................ 132
Körning med släpvagn ........................................................................... 133
Draganordning ....................................................................................... 135
Delbar dragkrok ..................................................................................... 137
Lastning.................................................................................................. 142
Anpassning av ljusbild ........................................................................... 144
108
START OCH KÖRNING
06
06 Start och körning
Allmänt
Ekonomisk körning
Att köra ekonomiskt är att köra förutseende
och mjukt samt att anpassa körsätt och hastighet till den rådande situationen.
• Kör motorn varm så snart som möjligt.
• Låt inte motorn gå på tomgång utan kör
med lätt belastning så snart det är möjligt.
En kall motor drar mer bränsle än en varm.
• Undvik snabba onödiga accelerationer
och häftiga inbromsningar.
• Kör inte med onödig last i bilen.
• Använd inte vinterdäck när vägarna är
torra.
• Ta bort lasthållaren när den inte används.
• Undvik att köra med öppna fönster.
Halt väglag
06
Öva halkkörning under kontrollerade former,
för att lära känna den nya bilens reaktioner.
• Ta bort extraljus som sitter framför grillen
om du kör i extremt varmt väder.
Undvik överhettning i motorn
Kör inte motorn på högre än 4500 varv per
minut (dieselmotor: 3500 varv per minut) om
du kör med släpvagn eller husvagn i kuperad
terräng. Då kan oljetemperaturen bli för hög.
Öppen baklucka
Undvik att köra med öppen baklucka. Om
det ändå är nödvändigt att köra med öppen
lucka en kortare sträcka, gör så här:
– Stäng alla fönster.
– Fördela luften mot rutan och golvet och
kör fläkten på högsta hastighet.
VARNING
Kör inte med öppen baklucka. Giftiga avgaser kan sugas in i bilen via bagageutrymmet.
Motor och kylsystem
Under speciella förhållanden, t.ex. i brant terräng, extrem hetta eller med tung last, finns
det risk att motor och kylsystem överhettas.
Undvik överhettning i kylsystemet
• Håll en låg hastighet vid körning med
släpvagn upp för en lång brant stigning.
• Stäng inte av motorn omedelbart vid
stopp efter en hård körning.
110
Körning på ojämn väg
Volvo XC90 är främst konstruerad för landsvägskörning men har också goda vägegenskaper på ojämna och dåliga vägar. För att
inte minska bilens livslängd tänk på följande:
• Kör långsamt om vägen är ojämn, så
undviker du skador på bilens underrede.
• Om marken är lös eller består av torr sand
eller snö är det alltid bäst att hela tiden
hålla bilen i rörelse och undvika att växla.
Stanna inte bilen.
• Om vägen är extremt brant och det finns
risk för att välta, försök aldrig vända bilen
utan backa tillbaka. Undvik att köra på
snedden i lutningar, kör i lutningens riktning.
OBS
Undvik att köra i branta backar om bränslenivån är låg. Katalysatorn kan skadas om
inte motorn får tillräckligt med bränsle. Vid
körning i extremt branta lutningar, se till att
tanken är mer än halvfylld så riskeras inte
motorstopp.
Vadning
Bilen kan köras genom ett vattendjup på
högst 40 cm med en hastighet av högst
10 km/h. Extra försiktighet ska iakttas vid
passage av strömmande vatten.
VIKTIGT
Motorskada kan uppstå om vatten kommer
in i luftfiltret.
Vid större djup kan vatten komma in i transmissionen. Då minskar oljornas smörjande
förmåga vilket förkortar livslängden på
dessa system.
06 Start och körning
Allmänt
Vid vadning, håll låg hastighet och stanna
inte bilen. När vattnet passerats, tryck lätt på
bromspedalen och kontrollera att full bromsverkan uppnås. Vatten och t.ex. gyttja kan
göra bromsbeläggen våta med fördröjd
bromsverkan som resultat.
OBS
Rengör de elektriska kontakterna för elektrisk motorvärmare och släpvagnskoppling
efter körning i vatten och lera.
VIKTIGT
Låt inte bilen stå med vatten över trösklarna
någon längre stund, det kan orsaka elfel i
bilen.
Vid motorstopp i vatten, prova inte omstart.
Bogsera bilen ur vattnet.
Överbelasta inte batteriet
De elektriska funktionerna i bilen belastar
batteriet olika mycket. Undvik att ha tändningsnyckeln i läge II när motorn är
avstängd. Använd istället läge I, då mindre
ström förbrukas. 12 V-uttaget i bagageutrymmet lämnar ström även när startnyckeln är
uttagen.
Exempel på funktioner som drar mycket
ström är:
• kupéfläkt
• vindrutetorkare
• audioanläggning (hög volym)
• parkeringsljus.
Var även uppmärksam på olika tillbehör som
belastar det elektriska systemet. Använd inte
funktioner som drar mycket ström när
motorn är avstängd.
06
Om batterispänningen är låg visas en text i
displayen. Energisparfunktionen stänger ner
vissa funktioner eller reducerar belastningen
på batteriet t.ex. genom att minska kupéfläkten och stänga av ljudanläggningen. Ladda
batteriet genom att starta motorn.
111
06 Start och körning
Bränslepåfyllning
Öppning av tanklucka
Tanklocket finns innanför luckan på höger bakskärm och kan hängas upp på insidan av tankluckan.
Tankluckan går att öppna när bilen är olåst.
06
OBS
Luckan är olåst i tio minuter efter det att
bilen har låsts. Sedan låses den automatiskt.
Nöpupplåsning av tanklucka
Manuell öppning av tankluckan kan vara
nödvändig när normal öppning inte är möjlig.
Gör då på följande sätt:
112
– Lyft upp hörnbiten från golvet i lastutrymmets högra bakre hörn.
– Öppna täckluckan genom att lyfta upp
handtaget och dra det utåt.
– Vik undan isoleringen för att nå luckans
elektriska lås.
– Stick in handen och lokalisera låset. Placeringen är ungefär innanför tankluckans
bakkant.
– Dra låskolven rakt bakåt. Luckan kan nu
fällas ut. Efter tankning kan luckan låsas
igen genom att stänga den och trycka
fram låskolven.
VARNING
Det finns vassa kanter bakom panelen, rör
handen långsamt och försiktigt.
06 Start och körning
Bränslepåfyllning
Tanklock
Vid höga yttertemperaturer kan ett visst övertryck uppstå i tanken. Öppna då locket långsamt
OBS
Sätt tillbaka tanklocket efter tankning. Vrid
tills ett eller flera tydliga klick hörs.
Påfyllning av bränsle
Överfyll inte tanken utan avbryt när pumpmunstycket slår ifrån.
OBS
En överfull tank kan vid varmt väder rinna
över.
Bränsle med sämre kvalitet än som anges på
s. 242 ska inte användas då motoreffekten
och bränsleförbrukningen kan påverkas
negativt.
VARNING
Bränsle som spillts ut på marken kan antändas av avgaserna.
Stäng av bränsledriven värmare innan tankning påbörjas.
Bär aldrig en påslagen mobiltelefon i samband med tankning. Ringsignalen kan
åstadkomma gnistbildning och antända
bensinångorna, vilket i sin tur kan medföra
brand och personskada.
Bensin
VIKTIGT
Tillsätt inga renhållande tillsatser i bensinen,
om det inte har rekommenderats av Volvo.
Diesel
Dieseloljan kan vid låga temperaturer (–5 °C
till –40 °C) ge en paraffinutfällning vilket kan
leda till startsvårigheter.
06
VIKTIGT
Använd särskilt vinterbränsle under den kalla årstiden.
113
06 Start och körning
Start av motor
Innan motorn startas
– Dra åt parkeringsbromsen.
Automatväxellåda
– Växelväljaren i läge P eller N.
Manuell växellåda
– Lägg växelspaken i friläge och håll kopplingspedalen nedtryckt helt. Detta är särskilt viktigt vid sträng kyla.
VARNING
Ta aldrig ur startnyckeln från rattlåset under
körning eller när bilen bogseras. Rattlåset
kan aktiveras, vilket gör bilen omöjlig att
styra.
Startnyckeln måste vara i läge II vid bogsering.
06
OBS
Nyckelbladet på huvudnyckeln måste vara
helt utfällt (enligt bilden på s. 98) vid start av
bilen. Annars finns risk för att startspärrfunktionen hindrar bilen från att starta.
OBS
Vid kallstart kan tomgångsvarvtalet vara
märkbart högre än normalt för vissa motortyper. Detta för att så snabbt som möjligt få
upp avgasreningssystemet till normal driftstemperatur, vilket minimerar avgasemissioner och skonar miljön.
Start av motor
Bensin
– Vrid startnyckeln till läge III.
Om motorn ej startar inom 5–10 sekunder,
släpp nyckeln och gör ett nytt startförsök.
Diesel
1. Vrid startnyckeln till läge II.
En kontrollsymbol i kombinationsinstrumentet visar att förvärmning av motorn
pågår, se s. 44.
2. Vrid nyckeln till läge III när kontrollsymbolen släcks.
Dieselpartikelfilter (DPF)1
Dieselbilar kan vara utrustade med ett partikelfilter, vilket medför effektivare avgasrening. Partiklarna i avgaserna samlas i filtret
under normal körning. För att bränna bort
partiklarna och tömma filtret startas en s.k.
1 Vissa
114
marknader.
regenerering. För detta krävs att motorn har
nått normal arbetstemperatur.
Regenereringen av filtret sker automatiskt
med ett intervall om 30 – 90 mil beroende på
körförhållanden. Regenereringen tar normalt
mellan 10 och 20 minuter. Under den tiden
kan bränsleförbrukningen öka något.
Bakrutevärmaren kan aktiveras automatiskt
för att öka belastningen på motorn under
regenerering utan indikering.
Regenerering vid kallt väder
Om bilen ofta körs korta sträckor i kallt väder
når inte motorn normal arbetstemperatur.
Detta innebär att regenerering av dieselpartikelfiltret inte sker och att filtret inte töms.
När filtret har fyllts med partiklar till ca 80 %
tänds den gula informationssymbolen på
instrumentpanelen och meddelandet
SOTFILTER FULLT SE MANUAL visas på
instrumentpanelens display. Starta regenerering av filtret genom att köra bilen, helst på
landsväg eller motorväg, tills motorn uppnår
normal arbetstemperatur. Bilen bör sedan
köras i ytterligare ca 20 minuter. Efter avslutad regenerering raderas meddelandet automatiskt.
06 Start och körning
Start av motor
VIKTIGT
Om filtret fylls helt kan det bli funktionsodugligt. Då blir det svårt att starta motorn
och det finns risk att filtret måste bytas ut.
Använd parkeringsvärmare (tillval) i kallt
väder så når motorn normal arbetstemperatur snabbare.
Startnycklar och elektronisk
startspärr
Startnyckeln ska inte hänga ihop med andra
nycklar eller metallföremål på samma nyckelknippa. Den elektroniska startspärren kan då
aktiveras av misstag.
Rusa aldrig motorn i höga varvtal genast efter
en kallstart! Om motorn inte startar eller
misständer ska en Volvoverkstad kontaktas.
VARNING
Stäng aldrig av tändningen (läge 0 eller 1)
eller dra ur startnyckeln när bilen är i rörelse.
Då kan rattlåset aktiveras, vilket gör bilen
omöjlig att styra.
Ta alltid startnyckeln ur rattlåset när bilen
lämnas – särskilt om barn finns ensamma
kvar.
Start- och rattlås
0 – Låsläge
Rattlåset låser ratten när
nyckeln tas ur låset.
I – Radioläge
Vissa elkomponenter kan
kopplas in. Motorns elsystem är inte inkopplat.
Autostart (3.2 och V8)
Med autostartfunktionen behöver inte startnyckeln hållas i startläge (läge III) tills motorn
har startat. Vrid startnyckeln till startläge och
släpp den. Startmotorn arbetar sedan automatiskt (upp till tio sekunder) tills motorn har
startat.
OBS
Se till att rattlåset är spärrat när du lämnar
bilen, så minskas risken för stöld.
II – Körläge
Nyckelns läge under körning. Bilens elsystem är
inkopplat.
III – Startläge
Startmotorn kopplas in.
Nyckeln släpps och fjädrar
automatiskt tillbaka till körläge då motorn startat.
06
Om nyckeln går trögt att
vrida beror det på att framhjulen står så att
det är spänningar i rattlåset. Vrid då ratten
fram och tillbaka då du vrider nyckeln så går
det lättare.
115
06 Start och körning
Manuell växellåda
Växellägen
06
– Trampa ned kopplingspedalen helt vid
varje växling.
– Ta bort foten från kopplingspedalen mellan växlingarna. Följ det anvisade växlingsmönstret.
För att få bästa möjliga bränsleekonomi ska
6:e växeln användas så ofta som möjligt.
Backväxelspärr
Lägg endast in backväxeln när bilen står
stilla.
116
06 Start och körning
Automatväxellåda
Kallstart
Kick-down
Vid start i låga temperaturer kan växlingarna
ibland kännas hårda. Detta beror på växellådoljans tröghet vid låga temperaturer. För
att minska motorns avgasutsläpp växlar växellådan upp senare än normalt om motorn
startats vid låga temperaturer.
Då gaspedalen trampas helt i botten (förbi
det normala fullgasläget) sker automatiskt en
omedelbar nerväxling, s.k. kick-down.
OBS
Beroende på motorns temperatur vid starttillfället är tomgångsvarvtalet vid kallstart
högre än normalt för vissa motortyper.
Turbomotor
Vid körning med kall motor växlar växellådan
vid ett högre varvtal. Detta för att katalysatorn snabbare ska nå rätt arbetstemperatur
med mindre avgasutsläpp som följd.
Adaptivt system
Växellådan styrs med ett s.k. adaptivt system
som kontinuerligt registrerar hur växellådan
beter sig. Systemet känner av varje växling
för optimal växlingskvalitet.
Lock up-funktion
Växlarna har Lock up-funktion (låsta växlar),
vilket ger bättre motorbroms och lägre
bränsleförbrukning.
Om gaspedalen släpps ur kick-down-läget,
sker uppväxling automatiskt.
Kick-down används när maximal acceleration behövs, t.ex. vid en omkörning.
För att förhindra övervarvning är växellådans
styrprogram försett med ett nerväxlingsskydd som förhindrar kick-down-funktionen.
Kick-downfunktionen kan inte användas i
manuellt växelläge.
Säkerhetssystem
Elektrisk växlingsspärr – Shiftlock
Parkeringsläge (P-läge)
För att kunna föra växelväljaren från P-läget
till övriga växellägen måste startnyckeln vara
i läge I eller II och bromspedalen vara nedtryckt.
Växlingsspärr – Neutral (N-läge)
Om växelväljaren är i N-läget och bilen har
stått stilla i minst tre sekunder (oavsett om
motorn är igång eller inte) är växelväljaren
spärrad i N-läget.
För att kunna föra växelväljaren från N-läget
till ett annat växelläge måste bromspedalen
vara nedtryckt och startnyckeln måste vara i
läge II.
Bilar med automatväxellåda har särskilda
säkerhetssystem:
06
Nyckelspärr – Keylock
För att kunna ta ut startnyckeln måste växelväljaren vara i P-läget. I alla andra lägen är
nyckeln spärrad.
Parkeringsläge (P-läge)
Stillastående bil med motorn igång:
– Håll foten på bromspedalen när växelväljaren förs till annat läge.
117
06 Start och körning
Automatväxellåda
D – Körläge
D är det normala körläget. Upp- och nerväxling mellan växellådans utväxlingar sker
automatiskt beroende på gaspådrag och
hastighet. Bilen ska stå stilla då läge D väljs
från läge R.
06
P – Parkeringsläge
Läge P väljs då motorn ska startas eller då
bilen står parkerad.
VIKTIGT
Med P-läge är växellådan mekaniskt spärrad.
Dra alltid åt parkeringsbromsen vid parkering.
R – Backläge
Bilen måste stå stilla då läge R väljs.
Bilen måste stå stilla då läge P väljs.
OBS
Bromspedalen måste tryckas ner för att föra
växelspaken ur P-läget.
118
N – Neutralläge
N-läget är neutralläge. Ingen växel är ilagd
och motorn kan startas. Dra åt parkeringsbromsen då bilen står stilla med väljarspaken
i läge N.
06 Start och körning
Automatväxellåda
Växelväljarspärr
Manuella lägen
För att komma från automatiskt körläge D till
ett manuellt läge, för spaken mot läge M. För
att komma från läge M till automatiskt
körläge D, för spaken mot läge D.
På den 5-växlade automatlådan har växlarna
3, 4 och 51 Lock up-funktion (låsta växlar),
vilket ger bättre motorbroms och lägre
bränsleförbrukning.
Under färd
Manuellt växelläge kan väljas när som helst
under färden. Den ilagda växeln är låst så
länge man inte väljer en annan växel.
Du kan alltid föra väljarspaken fritt framåt
eller bakåt mellan N och D. Övriga lägen har
en spärr som manövreras med spärrtangenten på växelväljarspaken.
Om man för växelväljaren till – (minus) växlar
bilen ner ett steg och motorbromsar på
samma gång om man släpper gaspedalen.
Om man för växelväljaren till + (plus) växlar
bilen upp ett steg.
Med en tryckning på spärrtangenten kan du
föra spaken framåt eller bakåt mellan lägena
N, R och P.
Växel 3 är den högsta växel du kan använda
när du startar.
W – Vinter
Tryck in W-knappen för att
koppla in och ur vinterprogrammet W. Symbolen W
visas i kombinationsinstrumentet när vinterprogrammet är inkopplat.
Vinterprogrammet startar växellådan på
3:ans växel för att underlätta att komma iväg i
halt väglag. De lägre växlarna aktiveras
endast vid kick-down när vinterprogrammet
är aktiverat.
Programmet W kan väljas oavsett växelväljarens läge men fungerar endast när väljaren
står i läge D.
06
1 På
den 6-växlade automatlådan har växlarna
2 och 6 också lock-up.
119
06 Start och körning
Fyrhjulsdrift
Fyrhjulsdrift – AWD (All Wheel Drive)
Fyrhjulsdriften är alltid inkopplad.
Fyrhjulsdrift innebär att fordonet driver samtidigt på alla fyra hjulen. Kraften fördelas automatiskt mellan fram- och bakhjulen. Ett elektroniskt styrt kopplingssystem fördelar kraften till det hjulpar som i det aktuella väglaget
har det bästa fästet. Detta för att uppnå
bästa möjliga väggrepp och undvika hjulspinn.
Vid normal körning fördelas en större del av
kraften till framhjulen.
Fyrhjulsdrift ökar körsäkerheten i regn, snö
och frosthalka.
06
120
06 Start och körning
Bromssystemet
Bromsservo
Om bilen rullar eller bogseras med avstängd
motor måste man trampa ca fem gånger hårdare på bromspedalen jämfört med när
motorn är igång. Om man håller bromspedalen nedtryckt vid start av motorn kan man
uppleva att bromspedalen sjunker. Detta är
normalt eftersom bromsservot blir aktivt. När
bilen är utrustad med EBA (Emergency Brake
Assistance) kan detta upplevas mer
påtagligt.
VARNING
Bromsservon fungerar endast då motorn är
igång.
OBS
Trampa endast en gång hårt och distinkt vid
bromsning med avstängd motor, inte upprepade gånger.
Bromskretsar
Symbolen lyser om en bromskrets
gått sönder.
Om ett fel skulle uppstå i en av kretsarna är det fortfarande möjligt att
bromsa bilen. Bromspedalen tar längre ner
och kan kännas mjukare än normalt. Ett hår-
dare pedaltryck krävs för att få normal
bromseffekt.
Fukt kan ändra bromsegenskaperna
Bromsdetaljerna blir blöta om man kör i kraftigt regn, genom vattensamlingar eller när
man tvättar bilen. Bromsbeläggens friktionsegenskaper kan då ändras så att bromseffekten fördröjs.
Trampa lätt på bromspedalen då och då om
du kör längre sträckor i regn eller snöslask,
samt efter start i mycket fuktigt eller kallt
väder. Bromsbeläggen värms upp och vattnet torkar. Denna åtgärd är också bra att
göra innan du långtidsparkerar bilen under
dessa väderleksförhållanden.
Om bromsarna belastas hårt
Vid körning i alperna eller på andra vägar
med motsvarande nivåskillnader belastas
bilens bromsar mycket hårt även om man
inte trampar särskilt hårt på bromspedalen.
Eftersom hastigheten dessutom ofta är låg
kyls bromsarna inte så effektivt som vid körning på slät väg med hög hastighet.
För att inte belasta bromsarna hårdare än
nödvändigt, växla ned i nedförsbacke istället
för att använda fotbromsen. Använd samma
växel nedför som du använder uppför. På
detta sätt utnyttjas motorbromsen effektivare
och fotbromsen behövs bara korta stunder.
Tänk på att körning med släpvagn belastar
bilens bromsar ytterligare.
Låsningsfria bromsar (ABS)
ABS-systemet (Anti-lock Braking
System) hindrar hjulen från att låsa
sig under inbromsning.
På så sätt behålls styrförmågan och
det blir lättare att t.ex. väja för ett hinder.
Efter att motorn startats sker, vid en hastighet av ca 20 km/h, en kort självtest av ABSsystemet som kan kännas och höras som
pulseringar i bromspedalen.
För att maximalt utnyttja ABS-systemet:
– Trampa ned bromspedalen med full kraft.
Pulseringar känns.
– Styr bilen i färdriktningen. Släpp inte
pedaltrycket.
Öva att bromsa med ABS-systemet på en
otrafikerad plats och under olika väderförhållanden.
06
ABS-symbolen lyser i två sekunder om ett fel
uppstod i ABS-systemet när motorn senast
var igång.
121
06 Start och körning
Bromssystemet
Elektronisk bromskraftsfördelning –
EBD
EBD-systemet (Electronic Brakeforce Distribution) är en integrerad del i ABS-systemet.
EBD-systemet reglerar bromskraften till bakhjulen så att det alltid finns bästa möjliga
bromskraft tillgänglig. Pulseringar hörs och
känns i bromspedalen när systemet reglerar
bromskraften.
VARNING
06
122
Om BROMS- och ABS-varningssymbolerna
är tända samtidigt, kan fel ha uppstått i
bromssystemet. Om nivån i bromsvätskebehållaren vid detta tillfälle är normal, kör
försiktigt till närmaste auktoriserade Volvoverkstad för kontroll av bromssystemet.
Om bromsvätskan ligger under MIN-nivå i
bromsvätskebehållaren bör inte bilen köras
vidare utan att bromsvätska fyllts på.
Anledningen till bromsvätskeförlusten
måste kontrolleras.
Bromskretsförstärkning – EBA
(Emergency Brake Assistance) Vid behov av
en snabb inbromsning fås full bromseffekt
omedelbart. Funktionen känner av när en
kraftig inbromsning görs genom att registrera
hur snabbt bromspedalen trampas ner. Fullfölj inbromsningen utan att lätta på bromspedalen. Funktionen avbryts när trycket på
bromspedalen lättar. Funktionen är hela tiden
aktiv. Den går inte att stänga av.
OBS
När EBA aktiveras sjunker bromspedalen
ner lite längre än vanligt, tryck (håll) ner
bromspedalen så länge det behövs. Släpps
bromspedalen upphör all inbromsning.
06 Start och körning
Stabilitets- och dragkraftssystem (tillval)
Allmänt
Reducerat ingrepp
Stabilitets- och dragkraftssystemet DSTC
(Dynamic Stability and Traction Control) förbättrar bilens framkomlighet och hjälper föraren att undvika sladd.
VARNING
När systemet arbetar kan ett pulserande ljud
märkas vid bromsning eller gaspådrag. Vid
gaspådrag kan bilen accelerera långsammare än förväntat.
Antisladdfunktion
Funktionen begränsar hjulens driv- och
bromskraft individuellt för att stabilisera
bilen.
Antislirfunktion
Funktionen förhindrar att drivhjulen slirar mot
vägbanan under acceleration.
Dragkraftsfunktion
Funktionen är aktiv i låg fart och överför kraft
från det drivhjul som slirar till det drivhjul som
inte slirar.
Samtidigt lyser symbolen
som påminnelse om att systemet reducerats. Systemet
förblir reducerat tills nästa gång motorn
startas.
Bilens köregenskaper kan förändras om
systemets funktion reduceras.
OBS
Systemets ingrepp vid sladd och gaspådrag
kan delvis avaktiveras.
Ingreppet vid sladd fördröjs och tillåter därmed mer sladd, vilket ger större frihet vid
dynamisk körning.
Framkomligheten i djup snö eller sand förbättras eftersom gaspådraget inte längre
begränsas.
Handhavande
– Vrid tumhjulet (1) tills DSTC-menyn visas.
DSTC PÅ betyder att systemets funktion är
oförändrad.
DSTC SPINNKONTROLL AV betyder att
systemets ingrepp reduceras.
DSTC PÅ visas några sekunder i displayen
varje gång motorn startas
Meddelanden i display
TRACTION TILLF. AVSTÄNGD betyder att
systemet temporärt har reducerats p.g.a. för
hög bromstemperatur. Funktionen återaktiveras automatiskt när bromsarna har svalnat.
DSTC SERV. ERFORDRAS betyder att systemet har stängts av p.g.a. fel.
06
– Stanna bilen på en säker plats och stäng
av motorn.
Om meddelandet finns kvar när motorn startas på nytt, kör till en auktoriserad Volvoverkstad.
– Håll in RESET (2) tills DSTC-menyn ändras.
123
06 Start och körning
Stabilitets- och dragkraftssystem (tillval)
Symboler i kombinationsinstrument
DSTC-system
Symbolen tänds och släcks igen efter
ca två sekunder
Indikerar systemkontroll vid motorstart.
Symbolen blinkar
Indikerar att systemet arbetar.
Symbolen lyser med fast sken
DSTC SERV. ERFORDRAS visas samtidigt i
displayen.
Indikerar fel i DSTC-systemet.
06
124
– Stanna bilen på en säker plats och stäng
av motorn.
– Starta bilen på nytt.
• Om varningssymbolen slocknar var det ett
tillfälligt indikationsfel och verkstadsbesök
behöver inte göras.
• Om varningssymbolen förblir tänd, kör till
en auktoriserad Volvoverkstad för kontroll
av systemet.
Symbolen lyser med fast sken
DSTC SPINNKONTROLL AV visas samtidigt
i displayen.
Påminner om att DSTC-systemet är reducerat.
Symbol för Varning
Symbolen lyser med fast gult sken
och
TRACTION TILLF. AVSTÄNGD visas samtidigt i displayen.
Indikerar att systemet temporärt har reducerats p.g.a. för hög bromstemperatur.
Automatisk återaktivering av funktionen sker
när bromstemperaturen åter blivit normal.
VARNING
Vid normalt körsätt förbättrar DSTC-systemet bilens körsäkerhet, vilket inte skall uppfattas som en möjlighet att öka hastigheten.
Iakttag alltid de normala försiktighetsåtgärderna för säker kurvtagning och körning på
halt underlag.
06 Start och körning
Parkeringshjälp (tillval)
Allmänt 1
Parkeringshjälp framåt och bakåt.
Parkeringshjälpen används som ett hjälpmedel vid parkering. En signal indikerar avståndet till det avkända föremålet.
VARNING
Parkeringshjälpen kan aldrig ersätta det
ansvar som föraren själv har vid parkering.
Sensorerna har döda vinklar där föremål
inte kan upptäckas. Var uppmärksam på
barn eller djur som befinner sig nära bilen
1
Varianter
Parkeringshjälp finns i två varianter:
• Enbart bakåt
• Både framåt och bakåt
Parkeringshjälp bak
Mätområdet rakt bakom bilen är ca 1,5 m.
Parkeringshjälpen bakåt aktiveras när backväxeln läggs i. Ljudsignalen kommer från de
bakre högtalarna.
Funktion
Systemet sätts på automatiskt när bilen startas varvid lampan i strömbrytaren för parkeringshjälp i strömbrytarpanelen tänds.
Vid backning med t.ex. släpvagn eller med
cykelhållare på dragkroken måste systemet
stängas av. I annat fall reagerar sensorerna
på släpet eller cykelhållaren.
Displayen visar texten PARK ASSIST ACTIVE
om backväxeln läggs i eller om de främre
sensorerna detekterar något föremål.
Parkeringshjälpen bakåt stängs av automatiskt vid körning med släpvagn om Volvo original släpvagnskabel används.
Parkeringshjälpen är aktiv vid farter under
15 km/h. Vid högre hastighet avaktiveras
systemet. När hastigheten understiger
10 km/h aktiveras systemet igen.
Parkeringshjälp fram
Mätområdet rakt framför bilen är ca 0,8 m.
Ljudsignalen kommer från den främre högtalaren.
Ju närmare bilen kommer det bakom- eller
framförvarande föremålet, desto tätare ljuder
signalen. Annat ljud från ljudanläggningen
dämpas automatiskt vid hög volym.
Det går inte att kombinera parkeringshjälp
fram med extraljus eftersom sensorerna reagerar på extraljusen.
06
Vid ett avstånd om ca 30 cm är tonen konstant. Om hinder finns närmare än så bakom
eller framför bilen, växlar tonen mellan vänster och höger högtalare.
Beroende på marknad kan systemet Parkeringshjälp vara antingen standard, tillval eller
tillbehör.
125
06 Start och körning
Parkeringshjälp (tillval)
Indikering av fel på systemet
Om informationssymbolen lyser
med fast sken och displayen visar
PARKHJÄLP SERV ERFORDRAS
är parkeringshjälpen ur funktion.
Av/På
Rengöring av sensorer
Knappens position i raden kan variera.
Sensorer för parkeringshjälp.
Parkeringshjälpen kan stängas av med knappen i strömbrytarpanelen, lampan i strömbrytaren slocknar. Parkeringshjälpen sätts på
igen med strömbrytaren och lampan tänds.
För att sensorerna ska fungera korrekt måste
de rengöras regelbundet med vatten och
bilschampo.
VIKTIGT
Under vissa omständigheter kan parkeringshjälpsystemet ge falska varningssignaler orsakade av externa ljudkällor som avger
samma ultraljudfrekvenser som systemet
arbetar med.
Exempel på sådana källor är bl.a. signalhorn, våta däck på asfalt, pneumatiska
bromsar, avgasljud från motorcyklar m.m.
06
OBS
Smuts, is och snö som täcker sensorerna
kan ge upphov till falska varningssignaler.
126
06 Start och körning
Blind Spot Information System – BLIS (tillval)
Allmänt
samma riktning som det egna fordonet i den
s.k. döda vinkeln.
Döda vinklar
Systemet är konstruerat för att fungera optimalt vid körning i tät trafik på flerfiliga vägar.
BLIS är baserat på digitalkamerateknik.
Kamerorna (1) är placerade under de yttre
backspeglarna.
När en kamera har upptäckt ett fordon inom
zonen för den döda vinkeln lyser
indikeringslampan (2) med fast sken.
OBS
Backspegel med BLIS-system.
1. BLIS-kamera
2. Indikeringslampa
3. BLIS-symbol
VARNING
Systemet är ett komplement till, inte en
ersättning för, ett säkert körsätt och användande av backspeglarna. Det kan aldrig
ersätta förarens uppmärksamhet och
ansvar. Ansvaret för att byta fil på ett trafiksäkert sätt ligger alltid på föraren.
BLIS är ett informationssystem som under
vissa förutsättningar hjälper till att göra föraren uppmärksam på fordon som rör sig i
Lampan tänds på den sidan av bilen där
systemet har upptäckt fordonet. Om bilen
skulle bli omkörd på båda sidor samtidigt
tänds båda lamporna.
Döda vinklar som BLIS-kamerorna avser omfatta.
Avstånd A = ca 3,0 m
BLIS ger föraren ett meddelande om något
fel skulle uppstå i systemet. Om t.ex. systemets kameror är skymda blinkar BLIS-indikeringslampan och instrumentpanelens display
visar ett meddelande. Kontrollera och rengör
i sådana fall linserna. Om nödvändigt kan
systemet stängas av tillfälligt genom att
trycka på BLIS-knappen, se s. 128.
Avstånd B = ca 9,5 m
06
Rengöring
För att fungera optimalt måste BLIS-kameralinserna vara rena. Linserna kan rengöras
med en mjuk trasa eller fuktig svamp. Rengör
linserna försiktigt så att de inte repas.
VIKTIGT
Linserna är eluppvärmda för att kunna
smälta bort is eller snö. Om nödvändigt borsta bort snö från linserna.
127
06 Start och körning
Blind Spot Information System – BLIS (tillval)
När fungerar BLIS
Systemet är aktivt när det egna fordonet körs
i hastigheter över 10 km/h.
släpvagn utan strålkastare som dras bakom
en personbil eller lastbil.
Aktivera/avaktivera
VARNING
Omkörningar
Systemet är konstruerat för att reagera om
du kör om i en hastighet upp till 10 km/h fortare än det omkörda fordonet.
Systemet är konstruerat för att reagera om
du blir omkörd av ett fordon som håller upp
till 70 km/h högre hastighet än ditt fordon.
VARNING
06
BLIS fungerar inte i skarpa kurvor.
BLIS fungerar inte när bilen backar.
En bred släpvagn kopplad till bilen kan
skymma andra fordon i angränsande körfiler. Det kan orsaka att fordon i detta skuggområde inte kan upptäckas av BLIS.
Dagsljus och mörker
I dagsljus reagerar systemet på omgivande
bilars form. Systemet är konstruerat att upptäcka motorfordon såsom bilar, lastbilar,
bussar och motorcyklar.
I mörker reagerar systemet på omgivande
bilars strålkastare. Fordon med släckta strålkastare upptäcks inte av systemet. Detta
innebär t.ex. att systemet inte reagerar för en
128
Systemet reagerar inte för cyklister och
mopedister.
BLIS-kamerorna kan störas av intensivt ljus
eller vid körning i mörker då ljuskällor (t.ex.
vägbelysning eller andra fordon) saknas. Då
kan systemet tolka avsaknaden av ljus som
om kamerorna har blivit blockerade.
I båda fallen visar displayen ett meddelande.
Vid körning under sådana förhållanden kan
systemets prestanda tillfälligt försämras
och ett textmeddelande visas, se s. 129.
Om meddelandet försvinner automatiskt
har BLIS återgått till normal funktion.
BLIS-kamerorna har begränsningar liknande det mänskliga ögat, dvs. de ser
sämre i t.ex. kraftigt snöfall eller tät dimma.
Knapp för aktivering/avaktivering.
BLIS aktiveras när motorn startas. Indikeringslamporna i dörrpanelerna blinkar tre
gånger när BLIS aktiveras.
Systemet kan avaktiveras/aktiveras genom
att trycka på BLIS.
När BLIS avaktiveras slocknar lampan i
knappen och ett textmeddelande visas i displayen i instrumentpanelen.
När BLIS aktiveras lyser lampan i knappen,
ett nytt textmeddelande visas i displayen och
indikeringslamporna i dörrpanelerna blinkar
tre gånger. Tryck på READ-knappen för att
06 Start och körning
Blind Spot Information System – BLIS (tillval)
få bort textmeddelandet. För mer information
om meddelandehantering, se s. 45.
BLIS systemmeddelande
Text i display
Innebörd
BLIS PÅ
BLIS-system på
BLIS SERV.
ERFORDRAS
BLIS ur funktion
BLIS NEDSATT
FUNKTION
BLIS-kameran störs
av t.ex. dimma eller
stark sol rakt in i
kameran.
Kameran återställer
sig själv när miljön
åter är normal.
BLIS HÖ
KAMERA SKYMD
Höger kamera skymd
BLIS VÄ KAMERA
SKYMD
Vänster kamera
skymd
BLIS KAMEROR
SKYMDA
En eller båda kameror
skymda
BLIS AV
BLIS-system av
och BLIS är aktivt (dvs. om föraren inte har
stängt av systemet).
VIKTIGT
Reparation av BLIS-systemets komponenter får endast utföras av en auktoriserad
Volvoverkstad.
Begränsningar
Reflex från blank våt vägbana.
I vissa situationer kan BLIS indikeringslampa
lysa trots att inget annat fordon finns i den
döda vinkeln.
OBS
Om BLIS indikeringslampa vid enstaka tillfällen lyser trots att ett annat fordon inte
finns i den döda vinkeln, betyder detta inte
att ett fel uppstått i systemet.
Vid fel på BLIS-systemet visar displayen
texten BLIS Serv. erfordras.
Egen skugga på stor ljus slät yta, t.ex. ljudbarriär
eller vägbeläggning av betong.
06
Här är några exempel på situationer där BLIS
indikeringslampa kan lysa även om inget
annat fordon finns i den döda vinkeln.
Lågt stående sol i kameran.
Meddelandena visas enbart om tändningsnyckeln är i läge II (eller om motorn är igång)
129
06 Start och körning
Bogsering och bärgning
Bogsera aldrig igång bilen
Använd ett hjälpstartbatteri om batteriet är
urladdat och motorn inte går igång. Bogsera
inte igång bilen.
Manuell växellåda:
– För växelspaken till friläge.
– Se till att bogserlinan hela tiden är sträckt
så undviks hårda ryck. Håll foten på
bromspedalen.
VIKTIGT
Katalysatorn kan skadas om man bogserar
igång bilen.
Bogsering
Ta reda på den högsta tillåtna hastigheten för
bogsering enligt lag innan bilen bogseras.
06
– Lås upp rattlåset så att bilen går att styra
– Tänk på att fotbromsens och styrningens
servohjälp inte fungerar då motorn är
avstängd. Du måste trampa ca
fem gånger hårdare på bromspedalen och
styrningen går betydligt tyngre än normalt.
– Kör mjukt. Håll bogserlinan sträckt så undviks onödiga ryck.
Automatväxellåda:
– För växelväljaren till läge N.
Bogsera inte bilar med automatväxellåda i
högre hastighet än 80 km/h och inte längre
sträcka än 80 km. Bilen måste alltid bogseras
framåt.Motorn kan inte bogseras igång.
”Hjälpstart”, se s. 132.
130
VARNING
Rattlåset stannar i den position det var när
spänningen bröts. Rattlåset måste vara
upplåst innan bogsering.
Startnyckeln ska vara i läge II. Ta aldrig
startnyckeln ur tändningslåset under körning eller när bilen bogseras.
VARNING
Broms- och styrservon fungerar inte när
motorn är avstängd. Man måste trampa
ca fem gånger hårdare på bromspedalen
och styrningen går betydligt tyngre än normalt.
Bärgning
Bilar med automatväxellåda ska inte, om den
är delvis upplyft, bärgas i högre hastighet än
80 km/h. Den bör inte bärgas längre sträckor
än 80 km. Bilen måste alltid bärgas så att
hjulen rullar framåt.
06 Start och körning
Bogsering och bärgning
Bogserögla
Bogseröglan finns i verktygspåsen som ligger i bagageutrymmet. Vid bogsering måste
du själv skruva fast bogseröglan. Uttag och
täcklock för bogseröglan finner du på respektive stötfångares högra sida.
Gör så här när du vill ta bort täcklocket:
– Lossa underkanten på täcklocket (A) med
ett mynt.
– Skruva fast bogseröglan (B)
– Skruva ordentligt ända till flänsen (C).
Använd gärna fälgskruvnyckeln.
Efter användning, skruva loss bogseröglan
och sätt tillbaka täcklocket.
Bogseröglan får endast användas vid bogsering på väg, inte vid bärgning efter dikeskörning eller dyl. Vid bärgning ska professionell
hjälp tillkallas.
06
VIKTIGT
På bilar med monterad dragkrok kan inte
bogseröglan fästas i det bakre fästet. Fäst
då bogserlinan i dragkroken. Av den anledningen är det lämpligt att alltid förvara delbar dragkrok i bilen.
131
06 Start och körning
Starthjälp
Start med annat batteri
06
Om batteriet i bilen har laddats ur kan man
"låna" ström från antingen ett löst batteri eller
batteriet från en annan bil. Kontrollera alltid
att klammorna på startkablarna sitter fast
ordentligt så att det inte uppstår gnistor
under startförsöket.
Vid starthjälp med annat batteri rekommenderas följande steg för att undvika explosionsrisk:
– Vrid startnyckeln till läge 0.
– Se till att hjälpstartbatteriet har 12 V spänning.
– Sitter hjälpstartbatteriet i en annan bil,
stanna motorn på den hjälpande bilen och
se till att bilarna inte vidrör varandra.
132
– Sätt dit den röda startkabeln mellan hjälpbatteriets pluspol (1+) och det egna batteriets pluspol (2+).
– Sätt dit den svarta startkabelns ena
klamma på hjälpbatteriets minuspol (3–).
– Sätt den andra klamman på jordningspunkt (4–) som finns vid vänster fjäderben.
– Starta motorn på "hjälpbilen". Låt motorn
gå någon minut med högre tomgång än
normalt, 1500 varv/minut.
– Starta motorn på den bil som har det
urladdade batteriet.
– Ta bort startkablarna, först den svarta och
sedan den röda. Se till så inte någon av
klammorna på den svarta startkabeln
kommer mot batteriets pluspol eller ansluten klamma på den röda startkabeln.
VIKTIGT
Rör inte anslutningarna under startförsöket.
Det finns risk för gnistbildning.
VARNING
Batteriet kan bilda knallgas som är mycket
explosivt. En gnista, som kan bildas om du
sätter dit startkablarna felaktigt, räcker för
att batteriet skall explodera.
Batteriet innehåller svavelsyra som kan
orsaka allvarliga frätskador. Skölj med stora
mängder vatten om svavelsyran kommer i
kontakt med ögon, hud eller kläder.
Vid stänk i ögonen, kontakta omedelbart
läkare.
06 Start och körning
Körning med släpvagn
Allmänt
Lastförmågan påverkas av extra tillbehör
som finns monterade på bilen, dvs. dragkrok,
lasthållare, takbox,passagerarnas sammanlagda vikt samt kultryck. Bilens lastförmåga
reduceras av antal passagerare och deras
vikt.
•
•
Om draganordningen monteras av auktoriserad Volvoverkstad, levereras bilen med nödvändig utrustning för körning med släpvagn.
• Draganordningen på bilen ska vara av
godkänd typ.
• Om dragkroken monteras i efterhand,
kontrollera med din Volvoåterförsäljare att
bilen är fullt utrustad för släpvagnskörning.
• Lägg lasten i släpvagnen så att trycket på
bilens draganordning följer angivet maximalt kultryck.
• Öka däcktrycket till rekommenderat lufttryck för full last. Däcktrycksdekalens placering, se s. 154.
• Gör ren draganordningen regelbundet och
smörj in dragkulan1 med fett.
• Kör inte med tungt släp då bilen är helt ny.
Vänta tills den körts minst 1000 km.
• I långa och branta nedförsbackar belastas
bilens bromsar mycket mer än normalt.
•
•
Växla ner till en lägre växel och anpassa
hastigheten.
Motorn belastas hårdare än normalt vid
körning med släpvagn.
Körs bilen med hård belastning i varmt
klimat kan motorn och växellådan överhettas. Om temperaturvisaren för motorns
kylsystem går in i det röda fältet, stanna
och låt motorn gå på tomgång under
några minuter. Automatväxellådan reagerar genom en inbyggd skyddsfunktion. Se
meddelande i displayen. Vid överhettning
kan bilens luftkonditionering komma att
stängas av temporärt.
Av säkerhetsskäl bör man inte köra fortare
än 80 km/h, även om vissa länders lagar
tillåter högre hastigheter.
Växelväljaren ska vara i parkeringsläge P
när bil med automatväxellåda och
påkopplat släp parkeras. Använd alltid
parkeringsbromsen. Använd stoppklossar
för att blockera hjulen när bil med påkopplat släp parkeras i backe.
Släpvagnsvikter
Information om tillåtna släpvagnsvikter, se
s. 236.
VARNING
Följ angivna rekommendationer för släpvagnsvikt. Hela ekipaget kan annars bli
svårkontrollerbart vid undanmanövrar och
inbromsningar.
OBS
Angivna högsta tillåtna släpvagnsvikter är
de som Volvo tillåter. Nationella fordonsbestämmelser kan begränsa släpvagnsvikt
och hastighet ytterligare. Dragkrokarna kan
vara certifierade för högre dragvikter än vad
bilen får dra.
06
1 Gäller
inte dragkulan vid användning av kulhandske med svängningsdämpare.
133
06 Start och körning
Körning med släpvagn
Automatväxellåda, körning med
släpvagn
OBS
En del modeller måste ha en oljekylare för
automatväxellådan vid körning med släpfordon. Kontrollera därför med närmaste
Volvoåterförsäljare vad som gäller just din
bil om dragkrok monteras i efterhand.
Parkering i backe
– Ansätt parkeringsbromsen.
– För växelväljaren till parkeringsläge P.
Start i backe
– För växelväljaren till körläge D.
– Frigör parkeringsbromsen (handbromsen).
06
134
Branta stigningar
• Välj lämpligt manuellt lågväxelläge vid körning i branta stigningar eller i låg fart. Då
hindras växellådan från att växla upp och
växellådsoljan förblir svalare.
• Använd inte en högre manuell växel än
motorn "orkar med". Det är inte alltid
ekonomiskt att köra på höga växlar.
• Undvik att köra med släpvagn vid stigningar över 15 %.
Underlättad start med släpvagn
Bilar utrustade med V8-motor har en inbyggd
funktion som minskar risken för kraftiga ryck
och hjulspinn vid start när en släpvagn är
kopplad till bilen.
Aktivering
För aktivering måste kablaget från släpvagnen kopplas till släpvagnskontakten, som är
monterad bredvid dragkroken, se s. 135.
Avaktivering
Dra ur kablaget från eluttaget.
OBS
Funktionen är även aktiverad om man
kopplar in någon annan elektrisk utrustning
i släpvagnskontakten. Då accelererar bilen
mjukare när man kör iväg.
Nivåreglering
Om din bil är utrustad med automatisk nivåreglering, har bakvagnen under körning alltid
rätt höjd oavsett last. När bilen står stilla
sjunker bakvagnen, vilket är helt normalt. Vid
start med last pumpas nivån upp efter en viss
körsträcka.
06 Start och körning
Draganordning
Dragkrok
Släpvagnskabel
Dragkulan behöver rengöras och smörjas
med fett regelbundet. När kulhandske med
svängningsdämpare används behöver inte
dragkulan smörjas in.
Om bilen utrustats med delbar dragkrok ska
monteringsanvisningen för ditsättning av kuldelen följas noggrant, se s. 137.
VARNING
Var noga med att fästa släpets säkerhetsvajer i avsett fäste.
VARNING
Om bilen är försedd med Volvos delbara
dragkrok:
• Följ monteringsanvisningen för kuldelen
noggrant.
• Kuldelen måste vara låst med nyckel före
körning påbörjas.
• Kontrollera att indikatorfönstret visar
grönt.
Om bilens draganordning har en 13-polig
kontakt och släpet har en 7-polig kontakt
behövs en adapter. Använd en adapterkabel
som är godkänd av Volvo. Se till att kabeln
inte släpar i marken.
06
OBS
Ta alltid loss kuldelen efter användning.
Förvara den i bagageutrymmet
135
06 Start och körning
Draganordning
Specifikationer
Mått för fästpunkter (mm)
06
Fast eller delbart drag
136
A
B
C
1110
85
1081
D
E
F
G
541
122
50
354
1
Sidobalk
2
Kulans centrum
06 Start och körning
Delbar dragkrok
Montering av kuldel
– Ta bort skyddspluggen.
– Kontrollera att mekanismen är i upplåst
läge genom att vrida nyckeln medurs.
– Kontrollera att indikatorfönstret (3) visar
rött. Om fönstret inte visar rött, tryck in (1)
och vrid låsratten moturs (2) tills ett klick
hörs.
06
137
06 Start och körning
Delbar dragkrok
– Sätt i och skjut in kuldelen tills ett klick
hörs.
06
138
– Kontrollera att indikatorfönstret visar
grönt.
– Vrid nyckeln moturs till låst läge. Ta nyckeln ur låset.
06 Start och körning
Delbar dragkrok
OBS
Kontrollera att kuldelen sitter fast genom att
rycka uppåt, nedåt och bakåt. Om kuldelen
inte sitter korrekt ska den tas av och sättas
dit igen enligt tidigare steg
OBS
Släpets säkerhetsvajer måste fästas i fästet
i draganordningen.
06
139
06 Start och körning
Delbar dragkrok
Borttagning av kuldel
– Sätt i nyckeln och vrid den medurs till
upplåst läge.
06
140
– Tryck in låsratten (1) och vrid den
moturs (2) tills ett klick hörs.
– Vrid ner låsratten helt, tills det tar stopp
och håll ned samtidigt som kuldelen dras
ut bakåt och uppåt.
06 Start och körning
Delbar dragkrok
– Skjut in skyddspluggen.
06
141
06 Start och körning
Lastning
Allmänt
Last på taket
Ditsättning av lasthållare
Lasthållarens placering (tillbehör)
Se till så att lasthållaren skjuts ut ordentligt
mot takrelingen. Skruva fast lasthållaren.
Använd bifogad momentnyckel och dra fram
till markeringen på momentnyckeln (motsvarar 6 Nm). Se bild.
Lastförmågan påverkas av extra tillbehör
som finns monterade på bilen dvs. dragkrok,
kultryck, lasthållare, takbox m.m. och passagerarnas sammanlagda vikt. Bilens lastförmåga reduceras av antal passagerare och
deras vikt. För information om tillåtna vikter,
se s. 236.
VARNING
Bilens köregenskaper förändras beroende
på hur tungt lastad bilen är och hur lasten är
placerad.
06
Se till så att lasthållaren placeras i rätt riktning på takrelingarna (rails). Lasthållarna kan
placeras längs med hela takrelingen. När du
kör utan last, bör främre lasthållaren placeras
ca 200 mm framför mittre railsfot och bakre
lasthållaren mitt mellan mittre och bakre
railsfot (se bild) för att minimera vindbrus.
Den längre kasthållaren ska placeras fram.
VARNING
Bilens tyngdpunkt och köregenskaper förändras vid lastning på taket.
142
06 Start och körning
Lastning
Lasthållarens kåpa
• Kom ihåg att bilens tyngdpunkt och köregenskaper förändras om du har last på
taket.
• Tänk på att bilens vindfång och därmed
bränsleförbrukningen ökar med lastens
storlek.
• Kör mjukt. Undvik häftiga accelerationer,
hårda inbromsningar och hård kurvtagning.
VARNING
Lasta högst 100 kg på taket inklusive lasthållare och eventuell takbox. Bilens tyngdpunkt och köregenskaper förändras vid
lastning på taket.
Använd lämpligtvis momentnyckelns ändtapp (se bild) eller bilens startnyckel för att
lossa eller skruva fast kåpan. Vrid ¼ varv.
Användning av lasthållare
06
• För att undvika skador på din bil och för
att uppnå största säkerhet vid färd rekommenderar vi, att du endast använder de
lasthållare som Volvo har utvecklat just för
din bil.
• Kontrollera regelbundet att lasthållarna
och lasten sitter ordentligt fast. Surra lasten väl med lastband.
• Fördela lasten jämnt över lasthållarna.
Lasta inte snett. Lägg den tyngsta lasten
underst.
143
06 Start och körning
Anpassning av ljusbild
Rätt ljusbild vid körning i höger- eller
vänstertrafik
derna motsvarar linjen i strålkastarglaset som
mallen ska passas in mot.
Mallarna kontrollmäts efter avbildning så att
referensmåtten stämmer för att täcka tillräckligt mycket av ljusbilden.
Mallarna gäller för både vänster- respektive
högerstyrd variant och placeras enligt bilden.
Den övre bilden visar vänsterstyrd variant.
Den nedre bilden visar högerstyrd variant.
Halogenstrålkastare
Avbilda mall 1 och 2, kontrollmät så måtten
stämmer. För över mallen till ett självhäftande
vattenfast material och klipp ut.
A. Ljusbild för vänstertrafik.
B. Högertrafik.
06
För att inte blända mötande trafik kan strålkastarens ljusbild ändras genom att strålkastarna maskeras. Ljusbilden blir något sämre.
Maskering av strålkastarna
Rita av mallarna som återfinns på s. 145. För
över mönstret till något självhäftande vattenfast material, t.ex. ogenomskinlig tejp.
Maskeringen placeras med utgångspunkt
från pricken (5) i strålkastarglaset som ska
överensstämma med den röda pricken på
respektive mall. Den långa röda linjen på bil-
144
Placera mallarna så pilarna pekar mot mitten
och prickarna på mallarna överensstämmer
med prickarna på strålkastarglasen.
Referensmått mall 1 och 2:
Långsidorna på mallarna ska vara ca 82 mm.
Bi-Xenonstrålkastare
Avbilda mall 3 och 4, kontrollmät så måtten
stämmer. För över mallen till ett självhäftande
vattenfast material och klipp ut.
Placera mallarna så pilarna pekar mot mitten
och prickarna på mallarna överensstämmer
med på prickarna på strålkastarglasen. Mal-
larnas markering > < ska passas in mot linjen
på strålkastarglaset.
Referensmått mall 3:
Linjen mellan > < markeringarna på mallarna
ska vara ca 140 mm.
Referensmått mall 4:
Linjen mellan > < markeringarna på mallarna
ska vara ca 112 mm.
Anpassning av ljusbild för Active Bi-Xenon
Lights ABL se s. 47.
06 Start och körning
Anpassning av ljusbild
06
Placering av maskering på strålkastarna. Den övre bilden visar maskering på vänsterstyrd variant, den nedre visar högerstyrd variant. Mallarna 1 och 2 gäller
halogenstrålkastare, 3 och 4 gäller Bi-Xenonstrålkastare.
145
06 Start och körning
Anpassning av ljusbild
06
146
06 Start och körning
06
147
Allmänt ................................................................................................... 150
Lufttryck i däck ...................................................................................... 153
Varningstriangel och reservhjul .............................................................. 155
Byte av hjul............................................................................................. 158
Däcktrycksövervakning (tillval) ............................................................... 160
Provisorisk däcktätning.......................................................................... 162
148
HJUL OCH DÄCK
07
07 Hjul och däck
Allmänt
Köregenskaper och däck
Hastighetsklasser
Nya däck
Däcken betyder mycket för bilens köregenskaper. Däcktyp, dimension, däcktryck och
hastighetsklass är viktiga för hur bilen uppträder.
Bilen är helbilsgodkänd, vilket innebär att
dimensioner och hastighetsklasser inte får
avvika från dem som anges i fordonets
registreringsbevis. Enda undantaget från
dessa bestämmelser är vinterdäck (både
dubbade och dubbfria däck). Om ett sådant
däck väljs får bilen inte köras fortare än
däcket är klassat för (t.ex. får klass Q köras i
maximalt
160 km/h).
Däck är färskvara. Efter
några år börjar de hårdna
samtidigt som friktionsegenskaperna försämras
undan för undan. Eftersträva därför att få så färska
däck som möjligt vid
utbyte. Det är särskilt viktigt när det gäller
vinterdäck. Tillverkningsvecka och -år, däckets DOT-märkning (Department of Transportation), anges med fyra siffror, exempelvis
1502. Däcket på bilden är tillverkat vecka 15,
år 2002.
Vid däckbyte, se till att ha samma typ och
dimension och helst också samma fabrikat
på alla fyra hjulen. Följ rekommenderat däcktryck som finns angivet på däcktrycksdekalen, se placering s. 153.
Dimensionsbeteckning
På alla bildäck finns en beteckning för
dimension. Exempel på beteckning:
225/70R16 102 H.
Tänk på att det är väglaget som avgör hur
fort bilen kan köras, inte hastighetsklassen
på däcken.
Observera att det är maximal tillåten hastighet som anges.
225
Sektionsbredd (mm)
70
Förhållande mellan sektionshöjd
och bredd (%)
Q
160 km/h (används endast på vinterdäck)
R
Radialdäck
T
190 km/h
16
Fälgdiameter i tum (")
H
210 km/h
102
Kodsiffror för max tillåten däckbelastning (i detta fall 615 kg)
V
240 km/h
Kodbeteckning för maximal tillåten
hastighet (i detta fall 270 km/h).
W
270 km/h
Y
300 km/h
07
H
Däckens ålder
Alla däck som är äldre än sex år bör kontrolleras av fackman även om de verkar oskadade. Anledningen till detta är att däck åldras
och bryts ner även om de sällan eller aldrig
används. Funktionen kan därför påverkas på
grund av att de material som däcket består
av har brutits ner. Däcket bör i så fall inte
användas.Det gäller även reservdäck, vinterdäck och däck som sparas för framtida bruk.
Exempel på yttre tecken som indikerar att
däcket är olämpligt för användning är
sprickor eller missfärgningar.
Däckets ålder kan fastställas genom DOTmärkningen, se bild ovan.
150
07 Hjul och däck
Allmänt
Jämnare slitage och underhåll
Däck med slitagevarnare
Slitagevarnare är en smal upphöjning tvärs
över slitbanan. På sidan av däcket syns bokstäverna TWI (Tread Wear Indicator). När
däckets mönsterdjup är reducerat till
1,6 mm, kommer det i jämnhöjd med slitagevarnarna. Byt då snarast till nya däck. Tänk
på att däck med litet mönsterdjup har mycket
dåligt väggrepp i regn eller snö.
Vinterdäck
Rätt däcktryck ger jämnare slitage, se s. 154.
För bästa körbarhet och jämnare slitage på
däcken rekommenderas att skifta fram- och
bakdäcken med varandra regelbundet. Första skiftet bör ske efter 5000 km och sedan
med intervall om 10000 km, detta för att undvika skillnader i mönsterdjup. För att minska
risken för sladd ska däcken på bakhjulen alltid ha störst mönsterdjup. Kontakta en auktoriserad Volvoverkstad för kontroll vid osäkerhet om mönsterdjupet.
Hjul ska förvaras liggande eller upphängda,
inte stående.
Volvo rekommenderar vinterdäck med vissa
bestämda vinterdäcksdimensioner. Dessa
finns angivna på däcktrycksdekalen, se placering s. 153. Däckdimensionerna är beroende av motorvariant. Vid körning med vinterdäck måste dessa vara monterade på alla
fyra hjulen.
OBS
Rådgör med en Volvoåterförsäljare om vilken fälg och däcktyp som passar bäst.
Dubbdäck
Dubbade vinterdäck ska köras in 500–
1000 km, mjukt och lugnt så att dubbarna
sätter sig riktigt i däcken. Det ger däcken och
speciellt dubbarna längre livslängd.
OBS
Lagbestämmelser för användning av dubbdäck varierar från land till land.
Mönsterdjup
Väglag med is, snömodd och låga temperaturer ställer betydligt högre krav på däck än
vid sommarförhållanden. Därför rekommenderas att inte köra på vinterdäck som har
mindre mönsterdjup än fyra mm.
Snökedjor
Snökedjor får endast användas på framhjulen, gäller även fyrhjulsdrivna bilar.
Kör aldrig fortare än 50 km/h med snökedjor.
Undvik att köra på barmark eftersom detta
sliter mycket hårt på både snökedjor och
däck. Använd aldrig s.k. snabblänkar eftersom utrymmet mellan skivbromsarna och
hjulen är för litet.
VIKTIGT
07
Använd Volvo originalsnökedjor eller likvärdiga som är anpassade till rätt bilmodell,
däck- och fälgdimensioner. Rådgör med en
auktoriserad Volvoverkstad
151
07 Hjul och däck
Allmänt
Sommar- och vinterhjul
Pilen visar däckets rotationsriktning
07
152
När sommar- och vinterhjulen skiftas ska hjulen märkas upp med vilken sida de har suttit
på, t.ex. V för vänster och H för höger. Däck
med mönster som är tillverkat för att endast
rulla åt ett håll, har rotationsriktningen markerad med en pil på däcket. Däcket ska ha
samma rotationsriktning under hela sin livslängd. De bör endast skiftas mellan fram och
bak, aldrig från vänster till höger sida eller
omvänt. Om däcken monteras felaktigt försämras bilens bromsegenskaper och förmåga att pressa undan regn, snö och slask.
Däck med störst mönsterdjup ska alltid monteras bak (för att minska risken för sladd).
Kontakta en auktoriserad Volvoverkstad för
kontroll vid osäkerhet om mönsterdjupet.
07 Hjul och däck
Lufttryck i däck
Rekommenderat däcktryck
Kontrollera däcktrycket
Kontrollera lufttrycket i däcken regelbundet.
Däcktrycket påverkar åkkomfort, vägljud och
styregenskaper.
OBS
Däcktrycket sjunker med tiden, det är ett
naturligt fenomen. Däcktrycket varierar
också beroende på omgivningens temperatur.
Däcktrycksdekalen på förarsidans dörrstolpe visar vilka tryck däcken ska ha vid
olika last och hastighetsförhållanden.
På dekalen anges:
• Däcktryck för bilens rekommenderade
hjuldimension
• ECO-tryck
• Reservhjulets tryck (Temporary Spare).
Redan efter några kilometers körning blir
däcken varma och trycket högre. Därför ska
alltså inte luft släppas ur om trycket kontrolleras när däcken är varma. Däremot ska
trycket ökas om det är för lågt. För lågt pumpade däck ökar bränsleåtgången, förkortar
däckens livslängd och försämrar bilens vägegenskaper. Körning med för lågt däcktryck
innebär att däcken kan bli överhettade och
gå sönder.
För information om korrekt däcktryck, se
däcktryckstabellen på s. 154. De angivna
däcktrycken avser kalla däck. (Med kalla
däck avses att däcken har samma temperatur som yttertemperaturen.)
07
Bränsleekonomi, ECO-tryck
För hastigheter under 160 km/h rekommenderas det allmänna däcktrycket för full last
för att få den bästa bränsleekonomin.
153
07 Hjul och däck
Lufttryck i däck
Däcktryckstabell
Variant
Däckstorlek
Hastighet (km/h)1
Last, 1-3 personer
Fram (kPa)
Bak (kPa)
Max last
Fram (kPa)
225/70R16
235/65R17
235/60R18
0–160
220
220
270
270
160+
220
220
270
270
240
240
240
240
270
270
270
270
2702
2702
2702
2702
420
420
420
420
Alla
Alla
0–160
160 +
0–160
Reservhjul
T125/85R16 99M
0–80
255/50R19
Temporary Spare
1I
vissa länder förekommer enheten bar vid sidan av SI-enheten pascal: 1 bar = 100 kPa (270 kPa = 2.70 bar)
2ECO-tryck
07
154
s. 153
Bak (kPa)
07 Hjul och däck
Varningstriangel och reservhjul
Varningstriangel
– Fäll ut de båda röda triangelsidorna. Placera varningstriangeln på ett lämpligt
ställe med tanke på trafiksituationen.
Efter användning:
– Plocka ihop allt i omvänd ordning.
Se till att varningstriangeln med fodral sitter
ordentligt fast i lastutrymmet.
VIKTIGT
Bilen får aldrig köras utrustad med fler än
ett reservhjul av typen "Temporary Spare"
samtidigt.
Reservhjulet Temporary Spare
Reservhjulet2 är endast avsett att användas
under den korta tid det tar att få det ordinarie
hjulet utbytt eller reparerat. Ersätt reservhjulet snarast med ett vanligt hjul. Under körning
med reservhjulet kan bilen få annorlunda köregenskaper.
Följ de bestämmelser som gäller för användning av varningstriangel1 i det land du befinner dig.
Gör så här när du behöver använda varningstriangeln:
– Lossa fodralet med varningstriangeln. Den
är fäst med kardborreband.
– Ta ut varningstriangeln ur fodralet (A).
– Fäll ut de fyra stödbenen på varningstriangeln.
1 Vissa
länder.
Enligt gällande lag är det endast tillåtet att
använda reservhjulet-/däcket tillfälligt i samband med inträffad skada på något däck. Ett
hjul/däck av denna typ ska därför snarast
ersättas med ett normalt hjul/däck.
Tänk också på att detta däck i kombination
med de andra normala däcken kan ge annorlunda köregenskaper. På fyrhjulsdrivna bilar
kan hastighetsöverträdelse dessutom skada
transmissionen.
07
Kör aldrig fortare än 80 km/h med ett reservhjul på bilen.
2 Vissa
varianter och marknader
155
07 Hjul och däck
Varningstriangel och reservhjul
Reservhjul – framtagning
Reservhjulet är placerat under bilen. Domkraft1, verktygspåse1 och vev finns under
golvluckan. Veven är tvådelad. En del finns i
verkstygspåsen och den andra delen är placerad under verktygspåsen.
07
OBS
I verktygspåsen finns en avdragsnyckel för
att ta bort navkapseln (vissa tillvalshjul).
Placering av domkraft varierar beroende på
sjusitsig (1) eller femsitsig variant (2).
1 Vissa
156
varianter och marknader
Gör så här för att frigöra reservhjulet:
– Fäll ned bakluckans nederdel och lyft upp
golvluckan i lastutrymmet.
– Ta fram vevens två delar och sätt ihop
dem.
– Sätt veven i vinschen.
– Lossa däcket genom att veva moturs tills
det är stopp.
– Frigör hjulet från vajern och veva upp
vajern medurs.
OBS
Vajern kan skada bilen om den hänger lös
under färd.
– Lägg det punkterade däcket i bilens lastutrymme. Det finns en plastpåse för detta
ändmål i verktygspåsen.
07 Hjul och däck
Varningstriangel och reservhjul
OBS
Platsen under bilen är endast avsedd för
bilens originalreservhjul. Andra hjul kan inte
placeras där.
Reservhjul – återplacering
Det är bäst att vara två personer som hjälps
åt, när reservhjulet ska sättas tillbaka på
plats. En person som vevar och en person
som riktar in hjulet.
– Veva ut vajern och placera dess ankare i
fälgens centrumhål.
– Veva sakta (medurs) in vajern en bit.
– Vinkla hjulet så att det kommer in över
avgassystemet.
– Håll ner hjulet i bakkant samtidigt som det
vevas in.
– Placera hjulet ovanpå bakaxeln, emot golvet.
– Veva tills det är stopp.
– Kontrollera att hjulet sitter fast ordentligt.
VARNING
Kontrollera att rätt fästpunkter används.
Mellan bilens domkraftsfästen finns ett produktionsfäste med en sprint. Det håller inte
att lyfta bilen med. Om du känner dig osäker
på var fästena sitter; kontakta auktoriserad
Volvoverkstad. Fel placerad domkraft kan
leda till skador på dörr och kaross
07
157
07 Hjul och däck
Byte av hjul
Losstagning av hjul
Om ett hjul måste bytas på trafikerad plats,
kom ihåg att sätta ut varningstriangeln. På
var sida av bilen finns två domkraftsfästen.
Fästena är centrerade under dörrarnas
underkant.
07
158
– Placera bilen på plan, fast mark som inte
lutar.
– Lägg i parkeringsbromsen och 1:ans växel
(manuell växellåda) eller läge P (automatväxellåda). Blockera framför och bakom
de hjul som ska stå kvar på marken.
Använd t.ex. stenar eller träklossar.
– Ta fram domkraft, hjulmutternyckel och
vev, se placering s. 156.
– Lossa hjulskruvarna ½-1 varv med hjulmutternyckel. Vrid moturs.
VARNING
Kryp aldrig under bilen då den är upphissad
på domkraften! Bilen kan rasa ned och
orsaka personskador.
Bilens originaldomkraft ska endast användas vid hjulbyte. Vid allt annat arbete på
bilen ska verkstadsdomkraft användas och
pallbockar ställas under den del av bilen
som är upplyft.
Domkraftens skruv ska alltid vara välsmord.
Om underlaget är för mjukt kan domkraften
glida åt sidan och bilen rasa ned. Låt ingen
vistas i bilen medan hjulbytet pågår.
– Ställ ner domkraften under fästpunkten
och veva upp den mot bilens golv. Kontrollera att domkraften sitter rätt i bilens
fäste innan bilen lyfts från marken. Justera
sedan domkraften så att dess fot är placerad lodrätt under bilens fäste. Se bild.
Lägg inga träklossar eller liknande under
domkraften, då uppnår den inte full bärkraft.
VARNING
Om domkraften placeras fel kan bilen rasa
ned. Risk för personskador.
– Lyft upp bilen tills hjulet går fritt.
– Ta bort hjulskruvarna och lyft av hjulet.
07 Hjul och däck
Byte av hjul
Ditsättning av hjul
– Rengör anliggningsytorna på hjul och nav.
– Sätt dit hjulet. Skruva fast hjulskruvarna.
– Sänk ned bilen så att hjulen inte kan
rotera.
– Drag fast hjulskruvarna korsvis och i
momentsteg. Åtdragningsmoment:
140 Nm (14,0 kpm). Det är viktigt att det
blir rätt moment. Åtdragningen bör kontrolleras med en momentnyckel.
– Skruva ihop domkraften helt innan du lägger tillbaka den i lastutrymmet. Spänn
sedan fast den på sin plats.
– Kontrollera att det nya däcket har rätt
lufttryck.
VIKTIGT
Om TPMS är valt skall däcken kalibreras efter ditsättning. Läs “Justera däcktrycket”,
se s. 160.
OBS
Det finns två olika sorters hjulskruvar beroende på om du använder stål- eller aluminiumfälgar; skruv till aluminiumfälg har en lös
roterbar ring. Skruv till stålfälg har ingen
roterbar ring.
Var noga med att du använder rätt skruvar.
Kontakta närmaste Volvoverkstad om du är
osäker.
07
159
07 Hjul och däck
Däcktrycksövervakning (tillval)
Allmänt
Däcktrycksövervakning, TPMS (Tyre Pressure Monitoring System) varnar föraren när
trycket är för lågt i ett eller flera av bilens
däck. Det använder sensorer som är placerade inuti luftventilen i varje hjul. När bilen färdas i ca 40 km/h känner systemet av däcktrycket. Om trycket är för lågt tänds varningslampan på instrumentpanelen och ett meddelande visas i displayen.
Kontrollera alltid systemet efter hjulbyte för
att säkerställa att ersättningshjulen fungerar
med systemet.
För information om korrekt däcktryck, se
s. 153 och 154.
TPMS-systemet ersätter inte vanligt underhåll av däck.
VIKTIGT
07
160
Om ett fel uppstår i däcktryckssystemet
kommer varningslampan på instrumentpanelen tändas. Meddelandet DÄCKTRYCKSSYST. SERV. ERFORDRAS
visas. Detta kan ske av olika anledningar,
t.ex. vid montering av ett hjul som inte är
försett med en sensor avpassad för Volvos
däcktrycksövervakningssystem.
Justera däcktrycksövervakning
Däcktrycksövervakningen kan, för att följa
Volvos däcktrycksrekommendationer justeras, till exempel vid körning med hög last.
OBS
Motorn får inte vara igång.
– Pumpa däcken till önskat tryck.
– Välj nyckelläge I eller II.
– Vrid tumhjulet på vänster rattspak tills
texten DÄCKTRYCK KALIBRERING
visas i displayen.
– Håll in RESET-knappen tills texten DÄCKTRYCK KALIBRERAT visas.
Åtgärda lågt däcktryck
När meddelande LÅGT DÄCKTRYCK
KONTR. TRYCK visas i displayen:
– Kontrollera däcktrycket på alla fyra
däcken.
– Pumpa däcket/däcken till rätt tryck.
– Kör bilen minst 1 minut sammanlagt i
minst 40 km/h och kontrollera att meddelandet släcks.
Avaktivera däcktrycksövervakning
OBS
Motorn får inte vara igång.
– Nyckelläge I eller II.
– Vrid tumhjulet på vänster rattspak tills
texten DÄCKTRYCK SYSTEM PÅ visas i
displayen.
– Håll in RESET-knappen tills texten DÄCKTRYCK SYSTEM AV visas.
För att aktivera systemet igen upprepa
samma steg 1–3, så att DÄCKTRYCK SYSTEM PÅ visas i displayen.
Rekommendationer
Enbart fabriksmonterade hjul är utrustade
med TPMS-sensorer i ventilerna.
• Temporary spare-reservhjulet har inte
denna sensor.
• Om hjul utan TPMS-sensorer används
kommer DÄCKTRYCKSYST. SERV.
ERFORDRAS att visas varje gång som
bilen körs fortare än 40 km/h i mer än
10 minuter.
• Volvo rekommenderar att TPMS-sensorer
monteras på alla bilens hjul (sommar och
vinterhjul).
• Volvo rekommenderar inte att sensorer
flyttas mellan olika hjul.
07 Hjul och däck
Däcktrycksövervakning (tillval)
VARNING
När ett däck utrustat med TPMS pumpas,
håll pumpens munstycke rakt mot ventilen
för att inte skada ventilen.
07
161
07 Hjul och däck
Provisorisk däcktätning
Allmänt
1
Däcktätningssatsen används till att täta en
punktering samt kontrollera och justera
däcktrycket. Den består av en kompressor
och en behållare med tätningsvätska. Satsen fungerar som en provisorisk reparation.
Flaskan med tätningsvätskan ska bytas ut
innan bäst före-datumet passerats och efter
användning.
Tätningsvätskan tätar effektivt däck som
punkterats i slitbanan.
OBS
Däcktätningssatsen är endast avsedd för
tätning av däck med punktering i slitbanan.
OBS
Domkraft är tillval på bilar utrustade med
däcktätningssats.
07
Däcktätningssatsen har begränsad förmåga
att täta däck som har punktering i däcksidan.
Täta inte däck med den provisoriska däcktätningen om de uppvisar större skåror,
sprickor eller liknande skador.
1 Vissa
162
varianter och marknader.
12 V-uttag för anslutning av kompressorn
finns fram vid mittkonsolen, vid baksätet och
i last-/bagageutrymmet. Välj det eluttag som
är närmast det punkterade däcket.
VARNING
Hastigheten får inte överstiga 80 km/h efter
att den provisoriska däcktätningen använts.
Uppsök en auktoriserad Volvoverkstad för
inspektion av det tätade däcket (maximal
körsträcka 200 km). Personalen kan avgöra
om däcket kan lagas eller behöver bytas..
Framtagning av däcktätningssatsen
Däcktätningssats med kompressor och verktyg finns under golvet i bagageutrymmet.
– Vik undan golvmattan bakifrån och framåt.
– Lyft upp däcktätningssatsen.
07 Hjul och däck
Provisorisk däcktätning
Översikt
– Kompressorn skall vara avstängd. Se till
att strömbrytaren står i position 0 och ta
fram kabel och luftslang.
– Skruva loss hjulets ventilhatt och skruva
dit luftslangens ventilanslutning till botten
på däckventilens gänga.
– Anslut kabeln till något av bilens 12 Vuttag och starta bilen.
VARNING
Inandning av bilavgaser kan medföra livsfara. Låt aldrig motorn gå i utrymmen som
är tillslutna eller saknar tillräcklig ventilation.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Dekal, högsta tillåtna hastighet
Strömbrytare
Kabel
Flaskhållare (orange lock)
Skyddslock
Tryckreduceringsventil
Luftslang
Flaska med tätningsvätska
Tryckmätare
Pumpning av däck
Bilens originaldäck kan pumpas upp av kompressorn.
– Starta kompressorn genom att ställa
strömbrytaren i position I.
– Pumpa upp däcket till angivet tryck enligt
däcktrycksdekalen. Släpp ut luft med
tryckreduceringsventilen om däcktrycket
är för högt.
VIKTIGT
Risk för överhettning. Kompressorn ska inte
arbeta längre än 10 minuter.
07
– Stäng av kompressorn. Lossa luftslangen
och kabeln.
– Sätt tillbaka ventilhatten.
163
07 Hjul och däck
Provisorisk däcktätning
Tätning av punkterat däck
– Skruva av det orange locket och skruva
loss flaskans kork.
OBS
Bryt inte flaskans plombering. När flaskan
skruvas fast bryts plomberingen.
– Skruva fast flaskan i flaskhållaren.
VARNING
Skruva inte av flaskan, den är försedd med
backspärr för att förhindra läckage.
För information om detaljernas funktion, se bild
på s. 163.
07
– Öppna locket på däcktätningssatsen.
– Lossa dekalen om högsta tillåtna hastighet och sätt fast den på ratten.
– Kontrollera att strömbrytaren är i
position 0 och ta fram kabeln och luftslangen.
VARNING
Tätningsvätskan kan irritera huden. Vid
hudkontakt, tvätta omedelbart bort vätskan
med tvål och vatten.
164
– Skruva loss hjulets ventilhatt och skruva
fast luftslangens ventilanslutning till botten
på däckventilens gänga.
– Sätt i kabeln i 12 V-uttaget och starta
bilen.
– Sätt strömbrytaren i position I.
VARNING
Stå aldrig intill däcket då kompressorn
pumpar. Om det uppstår sprickbildningar
eller ojämnheter ska kompressorn omedelbart stängas av. Färden bör inte fortsätta.
Kontakta en auktoriserad däckverkstad.
OBS
När kompressorn startar kan trycket öka
upp till 6 bar men trycket sjunker efter
ca 30 sekunder.
– Fyll däcket i 7 minuter.
VIKTIGT
Risk för överhettning. Kompressorn ska inte
arbeta längre än 10 minuter.
– Stäng av kompressorn för att kontrollera
trycket på tryckmätaren. Minsta tryck är
1,8 bar och max 3,5 bar.
VARNING
Om trycket understiger 1,8 bar är hålet i
däcket för stort. Färden bör inte fortsätta.
Kontakta en auktoriserad däckverkstad.
– Stäng av kompressorn och dra ur kabeln
ur 12 V-uttaget.
– Ta loss slangen från däckventilen och sätt
på ventilhatten.
– Kör snarast ca 3 km med en maximal hastighet på 80 km/h så tätningsvätskan kan
täta däcket.
07 Hjul och däck
Provisorisk däcktätning
Efterkontroll av lagning och tryck
– Anslut utrustningen igen.
– Läs av däcktrycket på tryckmätaren.
– Ligger det under 1,3 bar har däcket inte
tätats tillräckligt. Färden bör inte fortsättas. Kontakta en däckverkstad.
– Är däcktrycket högre än 1,3 bar ska
däcket pumpas upp till angivet däcktryck
enligt däcktrycksdekalen. Släpp ut luft
med tryckreduceringsventilen om däcktrycket är för högt.
– Stäng av kompressorn. Lossa luftslangen
och kabeln. Sätt tillbaka ventilhatten.
– Kör till närmaste auktoriserade Volvoverkstad för att byta ut/reparera det skadade
däcket. Informera verkstaden om att
däcket innehåller däcktätningsvätska.
VARNING
Hastigheten får inte överstiga 80 km/h efter
att den provisoriska däcktätningen använts.
Uppsök en auktoriserad Volvoverkstad för
inspektion av det tätade däcket (maximal
körsträcka 200 km). Personalen kan avgöra
om däcket kan lagas eller behöver bytas.
Byte av behållare med tätningsvätska
Byt flaska när bäst före-datum passerats.
Hantera den gamla flaskan som miljöfarligt
avfall.
VIKTIGT
Läs säkerhetsföreskriften på flaskans botten.
VARNING
Skruva inte av flaskan, den är försedd med
backspärr för att förhindra läckage.
– Lägg tillbaka däcktätningssatsen i bagageutrymmet.
OBS
Efter användning ska flaska med tätningsvätska och slang bytas ut. Byte utförs av en
auktoriserad Volvoverkstad.
07
VARNING
Kontrollera däcktrycket regelbundet.
165
Rengöring............................................................................................... 168
Bättring av lackskador ........................................................................... 171
Rostskydd .............................................................................................. 172
166
BILVÅRD
08
08 Bilvård
Rengöring
Tvätta bilen
Tvätta bilen så snart den blivit smutsig. Använd bilschampo. Smuts och vägsalt kan lätt
leda till korrosion.
• Stå inte i direkt solljus så lacken är varm,
det kan ge bestående skador på lacken.
Håll till på en spolplatta med avloppsseparator.
• Spola noggrant av smutsen på bilens
undersida.
• Spola hela bilen tills den lösa smutsen
avlägsnats. Vid användning av högtryckstvätt: Se till att högtryckssprutans
munstycke inte kommer närmare karossen än 30 cm. Spruta inte direkt på låsen.
• Tvätta med svamp och bilschampo och
rikligt med ljummet vatten.
• Om smutsen sitter fast hårt, tvätta bilen
med kallavfettningsmedel.
• Torka bilen torr med ett rent, mjukt sämskskinn eller en vattenskrapa.
• Tvätta torkarbladen med ljummen tvållösning eller bilschampo..
VARNING
08
168
Låt alltid motortvätt utföras av en verkstad.
Om motorn är varm finns risk för brand.
OBS
Yttre belysning såsom strålkastare, dimljus
och baklampor kan tillfälligt få kondens på
insidan av glaset. Det är ett naturligt fenomen, all ytterbelysning är konstruerad för att
motstå detta. Kondens ventileras normalt ut
ur lampan då den varit tänd en stund.
Ta bort fågelspillning
Tvätta bort fågelspillning från lacken så snart
som möjligt. Den innehåller kemikalier som
påverkar och missfärgar lacken mycket
snabbt. Missfärgningen kan endast avlägsnas av fackman.
Automattvätt
En automattvätt är ett enkelt och snabbt sätt
att få bilen ren, men den kan aldrig ersätta en
riktig handtvätt. Automatens borstar kommer inte åt på alla ställen.
VARNING
Provbromsa alltid efter tvättning, även parkeringsbromsen, så att fukt och korrosion
inte angriper bromsbeläggen och försämrar
bromsarna.
VIKTIGT
Handtvätt är skonsammare mot lacken än
automattvätt. Lacken är också känsligare
när den är ny. Därför rekommenderas handtvätt under bilens första månader.
Tryck lätt på bromspedalen då och då vid
körning av längre sträckor i regn eller snöslask. Då värms bromsbeläggen upp och torkar. Gör samma sak efter start i mycket fuktig
eller kall väderlek.
Exteriör plast-, gummi- och prydnadsdetalj
För rengöring av infärgade plastartiklar,
gummi- och prydnadsdetaljer, till exempel
blanklister, rekommenderas speciellt rengöringsmedel som finns hos Volvoåterförsäljare. Vid användning av sådant rengöringsmedel ska instruktionerna följas noggrant.
Exteriöra plastdetaljer
För rengöring av exteriöra plastdetaljer
rekommenderas speciellt rengöringsmedel
som finns hos Volvoåterförsäljare. Använd
aldrig starka fläckborttagningsmedel.
08 Bilvård
Rengöring
VIKTIGT
Undvik vaxning samt polering på plast och
gummi.
Polering av blanklister kan nöta bort eller
skada det blanka ytskiktet.
Polermedel som innehåller slipmedel ska
inte användas.
Polering och vaxning
Polera och vaxa bilen när lacken är matt eller
för att ge den ett extra skydd.
Bilen behöver inte poleras förrän den är minst
ett år gammal, vaxa kan man göra tidigare.
Polera och vaxa inte bilen i direkt solljus.
Tvätta och torka bilen mycket noga före polering eller vaxning. Tvätta bort asfalt eller tjärstänk med Volvos asfaltsborttagare eller
lacknafta. Svårare fläckar kan tas bort med
fin slippasta (rubbing) avsedd för billack.
Polera först med polish och vaxa sedan med
flytande eller fast vax. Följ noga instruktionerna på förpackningarna. Många preparat
innehåller både polish och vax.
VIKTIGT
Lackbehandlingar såsom konservering, försegling, skydd, glansförsegling eller liknande kan skada lacken. Lackskada orsakad
av sådana behandlingar täcks inte av Volvos garanti.
Rengöring av yttre backspeglar och
främre sidorutor med vattenavvisande ytskikt (tillval)
Använd aldrig produkter som bilvax, avfettningsmedel eller liknande på spegel-/glasytan då detta kan förstöra dess vattenavvisande egenskaper.
Var försiktig vid rengöring så att inte glasytan
repas.
För att undvika skador på glasytan vid isborttagning – använd endast isskrapa av plast.
Det sker ett naturligt slitage på de vattenavvisande ytskikten.
OBS
För att de vattenavvisande egenskaperna
ska bestå rekommenderas en behandling
med ett speciellt efterbehandlingsmedel
som finns hos Volvoåterförsäljare. Det bör
användas första gången efter tre år och därefter varje år.
08
169
08 Bilvård
Rengöring
Rengöring av interiör
Behandling av fläckar på textilklädsel
För smutsiga textilklädslar rekommenderas
speciellt rengöringsmedel som finns hos Volvoåterförsäljare. Andra kemikalier kan äventyra klädselns brandhärdighetsegenskaper.
VIKTIGT
Vassa föremål och kardborreförslutningar
kan skada bilens textilklädsel.
Behandling av fläckar på läderklädsel
Volvos läderklädsel är kromfri och godkänd
enligt standard Öko-Tex 100.
Läder förädlas och bearbetas för att det ska
bibehålla sina naturliga egenskaper. Det blir
försett med ett skyddande ytskikt, men för
att bibehålla både egenskaper och utseende
krävs regelbunden rengöring. Volvo erbjuder
en heltäckande produkt för rengöring och
efterbehandling av läderklädsel som, då den
används enligt instruktionerna, bevarar lädrets skyddande ytskikt.
08
170
Efter en tids användning kommer lädrets
naturliga utseende ändå att framträda mer
eller mindre beroende på lädrets ytstruktur.
Detta är en naturlig mognad av lädret och
visar att det är en naturprodukt.
För att uppnå bästa resultat rekommenderar
Volvo att rengöra och applicera skyddskräm
en till fyra gånger per år (eller fler vid behov).
Fråga en Volvoåterförsäljare efter Volvos
Lädervårdsprodukt.
VIKTIGT
Använd aldrig starka lösningsmedel. Det
kan skada såväl textil-, vinyl- som läderklädsel.
VIKTIGT
Observera att material som torrfäller (nya
jeans, mockaplagg etc.) kan missfärga
klädselmaterial.
Tvättråd för läderklädsel
– Häll läderrengöring på den förfuktade
svampen och krama fram ett kraftigt
skum.
– Arbeta bort smutsen med lätta cirkulerande rörelser.
– Badda noga med svampen på fläckarna.
Låt svampen suga upp fläcken. Gnugga
inte.
– Torka av med ett mjukt papper eller en
duk och låt lädret torka helt.
Skyddsbehandling av läderklädsel
– Häll lite av skyddskrämen på filtduken och
massera in ett tunt skikt av kräm med lätta
cirkulerande rörelser på lädret.
– Låt lädret torka i 20 minuter före användning.
Lädret har nu fått ett förbättrat fläckskydd
och UV-skydd.
Behandling av fläckar på interiör plast-,
metall- och trädetalj
För rengöring av interiöra detaljer och ytor
rekommenderas speciellt rengöringsmedel
som finns hos Volvoåterförsäljare. Skrapa
eller gnid aldrig på en fläck. Använd aldrig
starka fläckborttagningsmedel.
Rengöring av säkerhetsbälten
Använd vatten och syntetiskt tvättmedel, särkilt textilrengöringsmedel finns hos din Volvoåterförsäljare. Tillse att bältet är torrt innan
det rullas tillbaka in igen.
08 Bilvård
Bättring av lackskador
Lacken
Stenskott och repor
Lacken utgör en viktig del av bilens rostskydd och behöver därför kontrolleras regelbundet. För att undvika rostangrepp bör
lackskador åtgärdas genast. De vanligaste
lackskadorna är mindre stenskott, repor och
skador på t.ex. skärmkanter och dörrar.
Färgkod
Om stenskottet gått ner till plåten
– Fäst en bit maskeringstejp över den skadade ytan. Dra sedan av tejpbiten så att
lackresterna följer med.
– Rör om grundfärgen (primer) väl och lägg
på med hjälp av en fin pensel eller tändsticka. Lägg på lack med pensel när
grundfärgen torkat.
– Vid repor, gör som tidigare, men maskera
runt skadan för att skydda den oskadade
lacken.
– Vänta någon dag och polera sedan bättringarna. Använd en mjuk trasa och sparsamt med slippasta.
Innan arbetet med bättring av lacken påbörjas måste bilen vara rentvättad och torr och
ha en temperatur över 15 °C.
Produktskylt
Det är viktigt att använda rätt färg. Färgkodsnumret (1) finns på produktskylten, se s. 234.
Materiel
• Grundfärg (primer) på burk
• Lack på burk eller färgpenna
• Pensel
• Maskeringstejp.
Mindre stenskott och repor
Om stenskottet inte gått ner till plåten och ett
oskadat färgskikt fortfarande finns kvar, fyll i
färg direkt efter att smutsen tagits bort.
08
171
08 Bilvård
Rostskydd
Kontroll och underhåll
Din bil fick ett mycket noggrant och komplett
rostskydd redan på fabriken. Delar av karossen består av galvaniserad plåt. Underredet
är skyddat av ett nötningsbeständigt rostskyddsmedel. En tunn, penetrerande rostskyddsvätska sprutades in i balkar, hålrum
och slutna sektioner.
Upprätthåll bilens rostskydd.
• Håll bilen ren. Spola underredet. Vid högtryckstvätt, håll sprutan minst 30 cm från
lackerade ytor.
• Kontrollera regelbundet och förbättra rostskyddet vid behov.
Bilen är byggd med ett rostskydd som inte
kräver någon efterbehandling under normala
förhållanden förrän efter ca 12 år. Efter
denna tid bör efterbehandling göras med tre
års intervall. Om bilen behöver efterbehandlas, låt en auktoriserad Volvoverkstad hjälpa
dig.
08
172
08 Bilvård
08
173
Volvo service .......................................................................................... 176
Eget underhåll ........................................................................................ 177
Motorhuv och motorrum ........................................................................ 178
Diesel ..................................................................................................... 179
Oljor och vätskor.................................................................................... 180
Torkarblad .............................................................................................. 184
Byte av glödlampor ................................................................................ 187
Säkringar ................................................................................................ 194
174
UNDERHÅLL OCH SERVICE
09
09 Underhåll och service
09
Volvo service
Volvos serviceprogram
Installation av tillbehör
Innan bilen lämnade fabriken provkördes den
omsorgsfullt. Ytterligare en kontroll enligt
Volvo Personvagnar AB:s föreskrifter gjordes strax innan den överlämnades till dig.
Felaktig inkoppling och installation av tillbehör kan påverka bilens elektroniksystem
negativt. Vissa tillbehör fungerar endast när
därtill hörande mjukvara programmeras in i
din bils elektroniska system. Kontakta därför
alltid en auktoriserad Volvoverkstad innan du
installerar tillbehör som ansluts till eller
påverkar det elektriska systemet.
För att även fortsättningsvis hålla din Volvo
på en hög nivå vad gäller trafiksäkerhet, driftsäkerhet och tillförlitlighet bör Volvos serviceprogram följas, som finns specificerat i
Service- och garantiboken. Låt en auktoriserad Volvoverkstad utföra service- och underhållsarbeten. Volvos verkstäder har den personal, servicelitteratur och de specialverktyg
som garanterar högsta servicekvalitet.
VIKTIGT
För att Volvos garanti ska gälla, kontrollera
och följ Service- och garantiboken.
Särskilda serviceåtgärder
Vissa serviceåtgärder, som berör bilens elektriska system, kan endast utföras med hjälp
av för bilen speciellt utvecklad elektronisk
utrustning. Kontakta därför alltid en auktoriserad Volvoverkstad, innan du låter påbörja
eller utföra servicearbeten som påverkar det
elektriska systemet.
176
Inspelning av fordonsdata
En eller flera datorer i din Volvo personbil har
möjlighet att spela in detaljerad information.
Denna information, som är avsedd att användas i forskningssyfte för att vidareutveckla
säkerheten och för diagnos av fel i vissa av
bilens system, kan innehålla uppgifter
såsom; användandet av säkerhetsbälten av
förare och passagerare, information om funktion av olika system och moduler i bilen samt
information beträffande statusen av motor-,
gasregleringspjäll-, styrning-, broms- och
andra system. Denna information kan innefatta uppgifter beträffande förarens sätt att
köra bilen. Sådan information kan innehålla
uppgifter såsom, men inte uteslutande,
bilens hastighet, användandet av bromseller gaspedalen och rattutslag. Sistnämnda
data kan lagras under ett begränsat tidsintervall medan bilen körs och därefter under förloppet av en kollision eller i ett nära tillbud.
Volvo Personvagnar AB kommer inte att
medverka till att denna lagrade information
lämnas ut utan samtycke. Dock kan Volvo
Personvagnar AB tvingas lämna ut informationen p.g.a. nationell lagstiftning. I övrigt kan
Volvo Personvagnar AB och auktoriserade
Volvoverkstäder komma att läsa och
använda informationen.
09 Underhåll och service
Eget underhåll
Innan du börjar arbeta med bilen
Batteriet
Kontrollera att batteriledningarna är rätt
anslutna och väl åtdragna.
Koppla aldrig ifrån batteriet då motorn är
igång (t.ex. vid batteribyte).
Vid laddning av batteriet får aldrig snabbladdare användas. Batteriledningarna ska vara
frånkopplade vid laddning av batteriet.
Batteriet innehåller syra som är frätande och
giftig. Det är därför viktigt att batteriet hanteras på ett miljövänligt sätt. Låt din Volvohandlare hjälpa dig.
VARNING
Tändsystemet har mycket hög effekt. Livsfarlig spänning råder i tändsystemet. Tändningen ska därför alltid vara avstängd när
arbete utförs i motorrummet.
Vidrör inte tändstift eller tändspole när tändningen är tillslagen eller motorn är varm.
Kontrollera regelbundet
09
Lyftning av bilen
Kontrollera följande vid jämna mellanrum,
t.ex. vid tankning:
• Kylvätska – Nivån ska ligga mellan MINoch MAX-markeringarna på expansionstanken.
• Motorolja – Nivån ska ligga mellan MINoch MAX-markeringarna.
• Styrservoolja – Nivån ska ligga mellan
MIN- och MAX-markeringarna.
• Spolarvätska – Behållaren ska vara välfylld. Fyll på med frostskyddsmedel vid
temperaturer kring fryspunkten.
• Broms- och kopplingsvätska – Nivån ska
ligga mellan MIN- och MAXmarkeringarna.
VARNING
Tänk på att kylarfläkten kan starta automatiskt någon tid efter att motorn stängts av.
Låt alltid motortvätt utföras av en verkstad.
Om motorn är varm finns risk för brand.
Om bilen lyfts med verkstadsdomkraft ska
den sättas mot framkanten på motorns bärram.
Skada inte stänkplåten under motorn. Var
noga med att sätta verkstadsdomkraften så
att bilen inte kan glida av domkraften.
Använd alltid pallbockar eller liknande.
Om du lyfter bilen med en verkstadslyft av
tvåpelartyp, ska de främre och bakre lyftarmarna sättas under lyftpunkterna på bottensvällaren. Se bild.
177
09 Underhåll och service
09
Motorhuv och motorrum
Öppning av motorhuv
9
10
8
11
7
6
5
1
4
2
3
– Dra i låshandtaget längst till vänster (eller
höger om bilen är högerstyrd) under
instrumentpanelen. Du hör när låset släpper.
– För in handen till höger under huvens
framkant (nedanför grillen).
– Tryck upp säkerhetsspärrens handtag.
– Släpp handtaget och öppna huven.
VARNING
Kontrollera att huven låser ordentligt vid
stängning.
178
VARNING
Stäng huven genom att lägga handen
ovanpå och trycka ner den. Stäng inte
genom att hålla i grillen. Fingrarna kan skadas av motorkomponenterna på insidan.
Motorrum
1. Behållare för broms- och kopplingsvätska
2. Relä och säkringar
3. Luftfilter (Locket har olika utföranden
beroende på motorvariant.)
4. Kylare
5. Oljemätsticka, motor
6. Oljepåfyllning, motorolja
7. Behållare för spolarvätska
8. Behållare för styrservoolja
9. Expansionskärl, kylsystem
10. Chassienummerskylt
11. Batteri (i lastutrymmet)
09 Underhåll och service
Diesel
Bränslesystem
Dieselmotorer är känsliga för föroreningar.
Använd endast dieselbränslen från välkända
oljebolag. Fyll aldrig på diesel med tveksam
kvalitet, se s. 242. De större oljebolagen har
även ett speciellt dieselbränsle som är avsett
för yttertemperaturer kring fryspunkten.
Detta bränsle är mer lättflytande vid låga
temperaturer och reducerar risken för paraffinutfällning.
Risken för kondensvatten i tanken minskar
om tanken hålls välfylld. Se till att det är rent
runt påfyllningsröret vid tankning. Undvik
spill på lackerade ytor. Tvätta med tvål och
vatten vid spill.
1 Dieselbränsle
kan innehålla en viss mängd
RME, ytterligare mängd får inte tillsättas.
VIKTIGT
För årsmodell 2006 eller senare får svavelhalten vara maximalt 50 ppm.
Bränslestopp
Inga speciella åtgärder behövs efter ett
bränslestopp. Bränslesystemet avluftas
automatiskt om tändningen står i läge II
under ca 60 sekunder innan startförsök
påbörjas.
09
Avtappning av kondensvatten i
bränslefilter
I bränslefiltret separeras kondensvatten från
bränslet. Kondensvattnet kan i annat fall
orsaka motorstörningar.
Avtappning av bränslefiltret ska göras enligt
serviceintervallerna i Service- och garantiboken eller vid misstanke om att förorenat
bränsle använts.
VIKTIGT
Vissa specialtillsatser avlägsnar vattensepareringen i bränslefiltret.
VIKTIGT
Endast bränsle som uppfyller europeisk dieselstandard får användas, se s. 242.
VIKTIGT
Dieselliknande bränslen som inte ska användas: specialtillsatser, Marine Diesel Fuel, eldningsolja, RME1 (vegetabilisk oljemetylester) och vegetabilisk olja. Dessa
bränslen uppfyller inte kraven enligt Volvos
rekommendation och ger ökat slitage och
motorskador som inte täcks av Volvos garantier.
179
09 Underhåll och service
09
Oljor och vätskor
Motorrumsdekal för oljekvalitet.
Kontroll av motorolja och oljefilter
Volvo rekommenderar Castrol oljeprodukter.
Byt olja och oljefilter enligt de bytesintervaller
som finns angivna i Service- och garantiboken.
VIKTIGT
VIKTIGT
Använd alltid olja av föreskriven kvalitet, se
motorrumsdekal. Kontrollera oljenivån ofta
och byt olja regelbundet. Användning av
olja med lägre kvalitet än den angivna eller
körning med för låg oljenivå skadar motorn.
Att använda olja av högre kvalitet än den
angivna är tillåtet. Vid körning under ogynnsamma förhållanden rekommenderar Volvo
en olja med högre kvalitet än den som dekalen föreskriver. Se s. 238.
180
För att uppfylla kraven för motorns serviceintervall fabriksfylls alla motorer med en
speciellt anpassad syntetisk motorolja. Valet av olja har gjorts med stor omsorg och
med hänsyn tagen till livslängd, startbarhet,
bränsleförbrukning och miljöbelastning. För
att rekommenderade serviceintervall skall
kunna tillämpas, krävs att godkänd motorolja används. Använd enbart föreskriven oljekvalitet (se dekal i motorrummet), både vid
påfyllning och vid oljebyte, annars riskerar
du att påverka livslängd, startbarhet, bränsleförbrukning och miljöbelastning. Volvo
Personvagnar frånsäger sig allt garantiansvar om inte motorolja med föreskriven kvalitet och viskositet används.
Volvo använder olika system för varning för
låg oljenivå eller lågt oljetryck. Vissa varianter
har oljetryckgivare, då används lampan för
oljetryck. Andra varianter har oljenivågivare,
då informeras föraren via varningssymbolen
mitt i instrumentet samt displaytexter. Vissa
modeller har båda varianterna. Kontakta en
auktoriserad Volvoåterförsäljare för mer
information.
Det är viktigt att oljenivån kontrolleras redan
innan första ordinarie oljebyte äger rum på
den nya bilen. Service- och garantiboken
anger vid vilken mätarställning det ska ske.
Volvo rekommenderar att oljenivån kontrolleras var 2 500:e km. Det säkraste mätvärdet
fås på kall motor före start. Mätvärdet är felvisande omedelbart efter att motorn stängts
av. Mätstickan visar för låg nivå eftersom all
olja inte hunnit rinna ner i oljetråget.
09 Underhåll och service
Oljor och vätskor
Oljekontroll
Oljekontroll på varmkörd bil:
– Ställ bilen plant och vänta 10–15 minuter
efter det att motorn stängts av så att oljan
hinner rinna tillbaka ner i oljetråget.
– Torka av mätstickan före kontrollen.
– Kontrollera oljenivån med mätstickan.
Nivån ska ligga mellan MIN- och MAXmarkeringarna.
Ligger nivån nära MIN-markeringen kan
0,5 liter fyllas på till en början. Fyll på tills
oljenivån är närmare markeringen MAX än
MIN på mätstickan. Se s. 238–239 för påfyllningsbar volym.
09
Spolarvätska, påfyllning
VARNING
Oljenivån ska ligga inom det markerade området
på mätstickan.
Oljekontroll på kall bil:
– Torka av mätstickan före kontrollen.
– Kontrollera oljenivån med mätstickan.
Nivån ska ligga mellan MIN- och MAXmarkeringarna.
– Ligger nivån nära MIN-markeringen kan
0,5 liter fyllas på till en början. Fyll på tills
oljenivån är närmare markeringen MAX än
MIN på mätstickan. Se s. 238–239 för
påfyllningsbar volym.
Spill inte olja på de heta avgasgrenrören då
det finns risk för brand.
VIKTIGT
Fyll aldrig över MAX-markeringen. Oljeförbrukningen kan öka om för mycket olja fylls
på i motorn.
Placering av behållare för spolarvätska.
Vindrute- och strålkastarspolarna har samma
vätskebehållare. Använd frostskydd under
vintern så att det inte fryser i pump, behållare
och slangar. Se volymuppgifter på s. 240.
OBS
TIPS! Gör samtidigt rent torkarbladen vid
påfyllning av spolarvätska. Blanda frostskyddsmedel med vattnet före påfyllning.
181
09 Underhåll och service
09
Oljor och vätskor
Kylvätska, nivåkontroll och påfyllning
Kontrollera kylvätskan regelbundet
Nivån ska ligga mellan MIN- och MAX-markeringarna på expansionstanken. Om systemet inte är välfyllt, kan höga lokala temperaturer uppstå med risk för skador (sprickor) i
cylinderhuvudet. Fyll på vätska då nivån
sjunkit till MIN-markeringen.
Broms- och kopplingsvätska, nivåkontroll och påfyllning
VARNING
Kylarvätskan kan vara mycket het. Om
påfyllning behöver göras då motorn är varm
skruvas expansionskärlets lock sakta av så
att övertrycket försvinner.
VIKTIGT
Vid påfyllning ska instruktionerna på förpackningen följas. Det är viktigt att balansera
mängden kylvätska och vatten för rådande
väderlek. Komplettera aldrig med endast rent
vatten. Frysrisken ökar med såväl för liten
som för stor andel kylvätska.
VIKTIGT
Det är mycket viktigt att kylvätska med korrosionsskydd enligt Volvos rekommendation används. Då bilen är ny är den fylld med
kylvätska som klarar ca –35° C.
Se volymuppgifter på s. 240.
Motorn får endast köras med välfyllt kylsystem. Höga temperaturer kan uppstå med
risk för skador (sprickor) i cylinderhuvudet.
Broms- och kopplingsvätskan har gemensam behållare1. Nivån ska ligga mellan MINoch MAX-märkena. Kontrollera nivån regelbundet. Byt bromsvätska vartannat år eller
vid vartannat ordinarie servicetillfälle.
Se volymuppgifter och rekommenderad kvalitet för bromsvätska på s. 240.
På bilar som körs så att bromsarna används
ofta och hårt, t.ex. vid bergskörning eller körning i tropiskt klimat med hög luftfuktighet,
ska vätskan bytas varje år.
1 Placering
beroende på vänster- eller högerstyrd variant.
182
09 Underhåll och service
Oljor och vätskor
VARNING
Styrservoolja, nivåkontroll och
påfyllning
Om bromsoljan ligger under MIN-nivå i
bromsvätskebehållaren bör inte bilen köras
vidare utan att bromsolja fyllts på.
Anledningen till bromsvätskeförlusten
måste kontrolleras.
09
OBS
Om ett fel uppstår i styrservosystemet eller
om bilen blir strömlös och måste bogseras,
kan bilen fortfarande styras. Styrningen blir
då mycket tyngre än normalt och mer kraft
behövs för att vrida ratten.
OBS
Oljenivån kontrolleras vid varje service.
Kontrollera nivån vid varje service. Byte av
olja behövs inte. Nivån ska ligga mellan
ADD- och FULL-märkena. Se volymuppgifter och rekommenderad oljekvalitet på
s. 240.
183
09 Underhåll och service
09
Torkarblad
Byte av torkarblad
Byte
– Fäll ut torkararmen och håll i torkarbladet.
Byte av torkarblad, bakruta
OBS
Torkarbladen har olika längd. Bladet på
förarsidan är längre än det andra.
– Tryck in de räfflade låsfjädrarna på torkarbladet, samtidigt som det lyfts av i armens
förlängning.
– Sätt dit det nya bladet i motsatt ordning
och kontrollera att det sitter riktigt fast.
– Fäll torkararmen bakåt.
– Avlägsna torkarbladet genom att föra det
uppåt/utåt (se bild) mot bakluckan.
– Tryck fast det nya torkarbladet.
– Kontrollera att bladet sitter riktigt fast.
184
09 Underhåll och service
Batteri
Batteriskötsel
Batteriets livslängd och funktion påverkas av
antal starter, urladdningar, körsätt, körförhållanden och klimatförhållanden etc.
09
Symboler på batteriet
Explosionsfara.
Använd skyddsglasögon.
OBS
Förbrukat batteri ska återvinnas på ett miljövänligt sätt, det innehåller bly.
Ytterligare information i
bilens instruktionsbok.
VARNING
Batterier kan bilda knallgas som är mycket
explosiv. En gnista, som kan bildas om du
sätter dit startkablarna felaktigt, räcker för
att batteriet skall explodera. Batteriet innehåller svavelsyra som kan orsaka allvarliga
frätskador. Skölj med stora mängder vatten
om svavelsyran kommer i kontakt med
ögon, hud eller kläder. Vid stänk i ögonen,
kontakta omedelbart läkare.
OBS
Förvara batteriet utom
räckhåll för barn.
Batteriet innehåller frätande syra.
Om batteriet laddas ur många gånger
påverkas batteriets livslängd negativt
Undvik gnistor eller öppen
eld.
185
09 Underhåll och service
09
Batteri
Byte av batteri
Ditsättning av batteri
Borttagning av batteri
– Stäng av tändningen och ta ur nyckeln
– Skruva loss konsol och täckkåpa över
batteriet
– Vänta i minst 5 minuter, innan några elektriska anslutningar rörs (detta för att all
information i din bils elektriska system
skall kunna lagras i de olika styrenheterna)
– Lossa minuskabeln först
– Lossa därefter pluskabeln och evakueringsslangen för knallgas
186
–
–
–
–
Sätt dit batteriet
Anslut pluskabeln
Anslut minuskabeln
Se till att evakueringsslangen är korrekt
ansluten både till batteriet och till utloppet
i karossen.
– Sätt dit täckkåpa och konsol
09 Underhåll och service
Byte av glödlampor
Allmänt
Alla glödlampor finns specificerade på
s. 245.
Glödlampor och punktljus som är av särskild
typ eller som inte lämpar sig för byte annat än
av verkstad är:
• Allmänbelysning i taket
• Läslampor och handskfacksbelysning
• Blinker, yttre backspegel och trygghetsbelysning
• Högt placerat bromsljus
• Active Bi-Xenon och Bi-Xenonstrålkastare
09
Byte av glödlampor fram
VARNING
På bilar utrustade med Bi-Xenonstrålkastare ska byte av Xenonlampan utföras av en
auktoriserad Volvoverkstad. Strålkastaren
kräver särskild försiktighet eftersom Xenonlampan är utrustad med ett högspänningsaggregat.
VIKTIGT
Vidrör aldrig glaset på glödlamporna direkt
med fingrarna. Fett och olja från fingrarna
förångas av värmen och ger en beläggning
på reflektorn som då kan förstöras.
Vid byte av halv-, hel- och positions-/parkeringsljus ska hela lampinsatsen först lossas.
För att byta någon av dessa lampor gör enligt
nedan och se sedan instruktioner under respektive lampa.
Losstagning av lamphus:
– Släck belysningen och vrid startnyckeln till
läge 0.
– Öppna motorhuven.
– Lossa insatsen genom att dra upp de två
låspinnarna som håller den på plats.
– Lyft insatsen rakt ut.
187
09 Underhåll och service
09
Byte av glödlampor
– Lossa kontaktdonet genom att först trycka
på låssnäppet från undersidan och sedan
dra upp det ett snäpp ovanifrån.
Placering av glödlampor i framlykta
1
Halvljus, halogen
2
VIKTIGT
Dra inte i kabeln, endast i kontaktstycket
– Lyft ut hela strålkastarinsatsen och lägg
den på ett mjukt underlag så att inte linsen
repas.
5
1.
2.
3.
4.
5.
Återplacering av strålkastarinsatsen görs i
omvänd ordning. Kontrollera att låspinnarna
är korrekt nerstuckna.
188
4
3
Halvljus
Helljus
Blinker
Parkerings-/positionsljus
Sidomarkeringsljus
– Lossa det yttre täcklocket genom att vrida
det moturs.
– Dra loss kontakten.
– Lossa klämfjädern. Tryck först åt höger så
att klämfjädern lossnar och för den sedan
utåt och nedåt.
– Dra ut lampan.
– Sätt dit den nya lampan. Den kan bara
sitta på ett sätt.
– Tryck klämfjädern uppåt och sist en aning
åt vänster så att den fastnar i sitt fäste.
– Tryck tillbaka kontakten.
– Skruva tillbaka täcklocket; markeringen
HAUT skall vara uppåt.
09 Underhåll och service
Byte av glödlampor
Helljus
Active Bi-Xenon-strålkastare
09
Sidomarkeringsljus och positions-/
parkeringsljus
Halogen och Bi-Xenon-strålkastare
– Lossa det yttre täcklocket genom att dra
det rakt ut och dra loss kontakten.
– Lossa klämfjädern. Tryck först åt höger så
att klämfjädern lossnar och för den sedan
utåt/nedåt.
– Dra ut lampan.
– Sätt dit den nya lampan. Den kan bara
sitta på ett sätt.
– Tryck klämfjädern uppåt och sist en aning
åt vänster så att den fastnar i sitt fäste.
– Tryck tillbaka kontakten och sätt tillbaka
täcklocket.
– Släck belysningen och vrid startnyckeln till
läge 0.
– Ta bort täcklocket.
– Vrid lampan moturs och dra ut den.
– Lossa kontaktstycket genom att pressa
låsningen utåt och dra.
– Anslut kontaktstycket på lampan, ett klickljud hörs.
– Sätt tillbaka lampan, vrid den på plats.
– Sätt tillbaka täcklocket.
Lamphållarna har bajonettfattning.
– Vrid moturs och ta ut lamphållaren.
– Dra glödlampan rakt ut.
– Sätt in den nya lampan genom att försiktigt trycka in den i spåren.
– Sätt tillbaka lamphållaren och vrid medurs.
189
09 Underhåll och service
09
Byte av glödlampor
Blinkers
Dimstrålkastare
Glödlampor i baklykta
Lamphållaren har bajonettfattning.
– Släck belysningen och vrid startnyckeln till
läge 0.
– Vrid lamphållaren något moturs.
– Ta ur lampan.
– Sätt dit den nya lampan. Profilen på lamphållaren sammanfaller med profilen på
lampans fot.
– Sätt tillbaka lamphållaren genom att vrida
något medurs. Markeringen TOP på lamphållaren uppåt.
1.
2.
3.
4.
5.
– Vrid lamphållaren moturs och ta ut den.
– Tryck in lampan, vrid moturs och ta ut den.
– Sätt in den nya lampan genom att trycka in
den i spåren och sedan vrida medurs.
190
Positionsljus
Blinkers
Backljus
Positionsljus
Bromsljus
OBS
Om felmeddelande LAMPFEL/KONTROLLERA BROMSLJUS kvarstår efter
att felaktig glödlampa ersatts uppsök en
auktoriserad Volvoverkstad.
09 Underhåll och service
Byte av glödlampor
Glödlampsbyte
C
B
A
D
– Släck belysningen och vrid startnyckeln till
läge 0.
– Fäll ner bakluckans nederdel och fäll upp
golvluckan. (Om bilen är försedd med kassehållare (tillval) lossa hållarens stödband.)
– Ta bort hörnstycket (A).
– Öppna luckan (B) i sidopanelen genom att
dra spärren (C) uppåt och mot dig.
– Ta fram fast nyckel nr 10 ur verktygspåsen
och lossa muttrarna (D).
– Ta ut hela insatsen rakt bakåt.
– Lossa kablagets överlängd för att få bättre
åtkomlighet.
– Lägg insatsen på ett mjukt underlag så att
inte glaset repas.
– Vrid lamphållaren moturs och dra ut den.
– Vrid lampan moturs så lossar den. (Gäller
blinker, backljus och bromsljus).
– Dra glödlampan rakt ut. (Gäller positionsljusen).
– Byt lampa.
– Sätt tillbaka lamphållaren i spåret, vrid
medurs.
– Tryck tillbaka kablageöverlängden.
– Sätt tillbaka insatsen mot skruvhålen.
Tryck insatsen på plats.
– Skruva åt muttrarna.
– Sätt tillbaka sidopanelen och hörnstycket.
09
Dimbakljus
– För in en spårskruvmejsel som pilen på
bilden visar.
– Bänd ut lampinsatsen.
– Vrid lamphållaren moturs och lossa den.
– Vrid lampan moturs och ta ut glödlampan.
– Byt till ny glödlampa.
191
09 Underhåll och service
09
192
Byte av glödlampor
Nummerskyltsbelysning
Instegsbelysning
Glödlampa i bagageutrymme
– Släck belysningen och vrid startnyckeln till
läge 0.
– Lossa skruvarna med en skruvmejsel.
– Lossa hela lamphuset försiktigt och dra ut
det.
– Byt till ny glödlampa.
– Sätt tillbaka och skruva fast hela lamphuset.
Instegsbelysning finns under instrumentpanelen på förar- och passagerarsidan.
– Stick in en skruvmejsel och vrid lätt så att
lamphuset lossnar.
– Ta bort den trasiga glödlampan.
– Sätt dit en ny glödlampa. Kontrollera att
lampan lyser.
– Sätt tillbaka lamphuset.
– Stick in en skruvmejsel och vrid lätt så att
linsen lossnar.
– Ta bort den trasiga glödlampan.
– Sätt dit en ny glödlampa.
– Sätt tillbaka linsen.
09 Underhåll och service
Byte av glödlampor
09
Belysning i make up-spegel
– Stick in en spårskruvmejsel vid sidan av
det mittersta clipset i spegelns underkant.
Lyft uppåt så att det mittersta clipset
släpper.
– Dra mejseln åt båda sidorna så att de yttre
clipsen släpper.
– Lyft ut spegelinsatsen.
– Byt ut lamporna.
– Sätt tillbaka insatsen med överkanten
först. Var noga med att de övre clipsen är
ordentligt intryckta innan insatsen viks tillbaka.
193
09 Underhåll och service
09
Säkringar
Allmänt
Kabeldragningen kan variera något på grund av motorvariant. Detaljerna som visas i listan är dock på samma positioner.
För att förhindra att din bils elektriska system
skadas genom kortslutning eller överbelastning, är alla de olika elektriska funktionerna
och komponenterna skyddade genom ett
antal säkringar.
4. Säkringscentralen i bagageutrymmet.
Om någon elektrisk komponent eller funktion
inte fungerar, kan detta bero på att komponentens säkring tillfälligt överbelastats och
bränts av.
Säkringarna är placerade på fyra olika ställen
i bilen:
– Titta i säkringsförteckningen för att lokalisera säkringen.
– Dra ut säkringen och titta från sidan om
den böjda tråden är avbränd.
– Byt i så fall till en ny säkring med samma
färg och samma amperebeteckning.
1. Relä-/säkringscentralen i motorrummet.
2. Säkringscentralen i kupén innanför
ljudvallen på förarsidan.
3. Säkringscentralen i kupén vid instrumentbrädans gavel på förarsidan.
194
I locket på instrumentbrädans gavel finns ett
antal reservsäkringar. Där finns även en tång
som underlättar för dig att dra ut och sätta
tillbaka en säkring.
Om samma säkring bränns av upprepade
gånger, föreligger något fel på komponenten,
och du bör då uppsöka en auktoriserad Volvoverkstad för kontroll.
09 Underhåll och service
Säkringar
09
Relä-/säkringscentral i motorrum
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
ABS. ................................................. 30 A
ABS ............................................. 30 A
Högtrycksspolare strålkastare ...... 35 A
Parkeringsvärmare (tillval) ............. 25 A
Extraljus (tillval)............................. 20 A
Startmotorrelä ............................. 35 A
Vindrutetorkare ............................ 25 A
Bränslepump ................................ 15 A
Transmissionstyrenhet (TCM),
(V8, diesel, 6-cyl.bensin) .............. 15 A
10. Tändspolar (bensin),
Motorstyrenhet (ECM),
insprutningsventiler, (diesel) ......... 20 A
11. Gaspedalsgivare (APM), AC
kompressor, fläkt elektronikbox .... 10 A
12. Motorstyrenhet (ECM) (bensin),
insprutningsventiler, bensin),
luftmassemätare (bensin) .............. 15 A
luftmassemätare (diesel) ................. 5 A
13. Styrenhet spjällhus (V8), VIS
(6-cyl.bensin) ................................ 10 A
Styrenhet spjällhus, magnetventil,
SWIRL (luftmixventil),
bränsletryckregulator (diesel)........ 15 A
14. Lambdasond (bensin) ...................
lambdasond (diesel) .....................
15. Vevhusventilationsvärmare,
magnetventiler,
läckdiagnos (5-cyl.bensin) ............
Vevhusventilationsvärmare (V8,
6-cyl.bensin),
AC-koppling (V8, 6-cyl.bensin),
magnetventiler, läckdiagnos
(V8, 6-cyl.bensin),
ECM, (V8, 6-cyl.bensin),
luftmassemätare (V8),
glödstift (diesel) ............................
16. Halvljus vänster ............................
20 A
10 A
10 A
15 A
20 A
195
09 Underhåll och service
09
Säkringar
17. Halvljus höger ............................... 20 A
18. - ......................................................... 19. Motorstyrenhet (ECM) matning,
motorrelä ........................................ 5 A
20. Positionsljus ................................. 15 A
21. - ......................................................... -
196
09 Underhåll och service
Säkringar
09
Relä-/säkringscentral i kupé vid
instrumentbrädans gavel på
förarsidan
En dekal som anger säkringarnas positioner samt amperetal är placerad i gavelboxens lock.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Fläkt klimatanläggning ..................... 30 A
Audio (förstärkare) ....................... 30 A
Förarstol elmanövrerad ................. 25 A
Passagerarstol elmanövrerad ....... 25 A
Styrenhet vänster framdörr ........... 25 A
Styrenhet höger framdörr.............. 25 A
- ......................................................... Radio, cd-spelare, RSE-system .... 15 A
RTI display, RTI enhet MMM ........ 10 A
10. OBDII, ljusomkopplare (LSM),
rattvinkelgivare (SAS)
rattstyrenhet (SWM) ....................... 5 A
11. Tändningslås, SRS-system,
motorstyrenhet ECM (V8, 6-cyl.
bensin), avstängning SRS
passagerarsida (PACOS), startspärr
elektronisk (IMMO),
Transmissionsstyrenhet TCM
(V8, diesel, 6-cyl. bensin) ............. 7,5 A
12. Allmänbelysning tak (RCM),
övre elektronikstyrenhet (UEM) ..... 10 A
13. Taklucka....................................... 15 A
14. Telefon ........................................... 5 A
15. -38 - ................................................... -
197
09 Underhåll och service
09
Säkringar
Relä-/säkringscentral i kupé innanför
ljudvallen på förarsidan
1. Stolsvärme höger sida ...................... 15 A
2. Stolsvärme vänster sida................ 15 A
3. Signalhorn .................................... 15 A
4. Reservplats ........................................ 5. Infotainment ................................. 10 A
6. Reservplats ........................................ 7. Reservplats ........................................ 8. Larmsiren ....................................... 5 A
9. Bromsljuskontakt matning .............. 5 A
10. Kombinationsinstrument (DIM),
klimatanläggning (CCM),
198
parkeringsvärmare, förarstol
elmanövrerad ............................... 10 A
11. Eluttag framsäte, baksäte och
kylskåp ......................................... 15 A
12. Reservplats ........................................ 13. Reservplats ........................................ 14. Reservplats ........................................ 15. ABS, STC/DSTC ............................. 5 A
16. Servostyrning elektronisk (ECPS)
Active Bi-Xenon (HCM),
ljushöjdsreglering ......................... 10 A
17. Dimljus fram vänster .................... 7,5 A
18. Dimljus fram höger ...................... 7,5 A
19. Reservplats ........................................ 20. Kylvätskepump (V8) ....................... 5 A
21. Transmission styrenhet (TCM),
backväxelspärr (M66) ................... 10 A
22. Helljus vänster .............................. 10 A
23. Helljus höger ................................ 10 A
24. Reservplats ........................................ 25. Reservplats ........................................ 26. Reservplats ........................................ -
09 Underhåll och service
Säkringar
27. Reservplats ........................................ 28. Passagerarstol elmanövrerad ......... 5 A
29. Bränslepump ............................... 7,5 A
30. BLIS ............................................... 5 A
31. Reservplats ........................................ 32. Reservplats ........................................ 33. Vacuum pump .............................. 20 A
34. Spolarpump.................................. 15 A
35. Reservplats ........................................ 36. Reservplats ........................................ -
Säkringar i bagageutrymmet
09
1. Backljus .............................................10 A
2. Positionsljus, dimljus,
bagagerumsbelysning
nummerskyltsbelysning, lampor i
bromsbelysning ............................ 20 A
3. Tillbehör (AEM) ............................. 15 A
4. Reservplats ........................................ 5. REM elektronik ............................. 10 A
6. Baksätesunderhållning RSE
(tillbehör) ..................................... 7,5 A
7. Dragkablage (30-matning) ............ 15 A
8. Eluttag bagageutrymme ............... 15 A
9. Bakdörr höger: Fönsterhiss, spärr
fönsterhiss ................................... 20 A
10. Bakdörr vänster: Fönsterhiss,
spärr fönsterhiss .......................... 20 A
11. Reservplats ........................................ 12. Reservplats ........................................ 13. Värmare dieselfilter....................... 15 A
14. Subwoofer, bakre
luftkonditionering (A/C) ................. 15 A
15. Reservplats ........................................ 16. Reservplats ........................................ 17. Tillbehör infotainment ..................... 5 A
18. Reservplats ........................................ 19. Torkare bak .................................. 15 A
20. Dragkablage (15-matning) ............ 20 A
199
09 Underhåll och service
09
Säkringar
21. Reservplats ........................................ 22. - ......................................................... 23. AWD ............................................ 7,5 A
24. Reservplats ........................................ 25. - ......................................................... 26. Parkeringshjälp............................... 5 A
27. Huvudsäkring: Dragkablage,
parkeringshjälp, AWD ................... 30 A
28. Centrallås (PCL)............................ 15 A
29. Släpvagnsbelysning, vänster:
Positionsljus, körriktningsvisare ... 25 A
30. Släpvagnsbelysning, höger:
bromsljus, dimljus bak,
körriktningsvisare ......................... 25 A
31. Huvudsäkring: Säkring 37, 38 ....... 40 A
32. - ......................................................... 33. - ......................................................... 34. - ......................................................... 35. - ......................................................... 36. - ......................................................... 37. Eluppvärmd bakruta .................... 20 A
38. Eluppvärmd bakruta .................... 20 A
200
09 Underhåll och service
09
201
Allmänt ................................................................................................... 204
Kontrollpaneler, audio ............................................................................ 205
Ljudanläggningens funktioner ................................................................ 209
Radiofunktioner...................................................................................... 212
Cd-funktioner ......................................................................................... 218
Menystruktur – ljudanläggning ............................................................... 220
Telefonfunktioner (tillval)......................................................................... 221
Menystruktur – telefon ........................................................................... 228
202
INFOTAINMENT
10
10 Infotainment
Allmänt
Infotainment
10
Infotainment är ett system där ljudanläggningen och telefonfunktioner integrerats.
Ditt Infotainmentsystem kan du enkelt och
behändigt använda med gemensam kontrollpanel eller knappsats i ratten.
XC90 kan utrustas med Dolby Surround Pro
Logic II (Premium Sound). Detta ger en optimal ljudupplevelse nära verkligheten med
bred och naturlig ljudprofil.
Systemet ger även dina passagerare möjlighet att använda hörlurar (tillval) med separat
ljudkälla.
Dolby Surround Pro Logic II
Dolby Surround Pro Logic II1 fördelar stereoljudets två kanaler till vänster-, center-,
höger- och bakhögtalarna. Ljudåtergivningen
blir därför mer verklighetstrogen än normal
tvåkanalsstereo.
Dolby Surround Pro Logic II och
Dolbyikonen är varumärken som
tillhör Dolby Laboratories Licensing
Corporation. Dolby Surround
Pro Logic II System är tillverkat på licens från
Dolby Laboratories Licensing Corporation.
1 Premium
204
Sound.
10 Infotainment
Kontrollpaneler, audio
Audiofunktionernas reglage
10
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Till/från – Audio
Volym
CD – snabbval
AM/FM-snabbval mellan FM1, FM2 och
AM
Display
ENTER – väljer i menyn, aktiverar ett
val eller aktiverar telefon från standbyläge
Till/från/standby – Telefon
MY KEY – programmerbart snabbval
för favoritfunktion
SELECTOR – väljer ljudkälla
10. SOUND – ljudinställning
11. EXIT/CLEAR – stegar tillbaka i menyn,
avbryter ett val, sätter telefon i standby
och raderar föregående tecken vid textoch sifferinmatning
12. SIM-kortshållare
13. Menyvalsknappar
14. Cd- och cd-växlarutmatning
15. Cd-spelare och cd-växlare (tillval)
16. Stationslagringsknappar/val av position
i cd-växlare (1-6), nummer- och teckenknappar för telefon samt snabbval i
menyer
17. IR-mottagare för fjärrkontroller (tillval)
18. Sök/byt spår, station eller stegar framåt
och bakåt vid text- och sifferinmatning
205
10 Infotainment
Kontrollpaneler, audio
Knappsats i ratten
10
Menyhantering
Audio – Telefon
Snabbval
Menyalternativen är numrerade och kan även
väljas direkt med knappsatsen (1-9).
Mitt eget snabbval – MY KEY
Med MY KEY kan en favoritfunktion i menyn
lagras, t.ex. TP.
– Välj den funktion i menyn som ska lagras
genom att hålla MY KEY intryckt i mer än
två sekunder.
När MY KEY STORED visas i displayen är
funktionen lagrad.
– Aktivera funktionen genom ett kort tryck
på MY KEY.
De fyra nedersta knapparna i rattens knappsats är gemensamma för radio och telefon.
Knappfunktionen är beroende av vilket system som är aktiverat. Med knappsatsen i ratten kan du reglera ljudvolymen, skifta mellan
förinställda stationer och byta spår på en cd.
206
En del av infotainmentfunktionerna styrs via
ett menysystem. Den aktuella menynivån
visas högst upp till höger i displayen. Menyalternativen visas i mitten av displayen.
• MENU leder till menysystemet. Uppåt/
nedåt med knapparna (1) stegar mellan
menyalternativen.
• ENTER väljer eller aktiverar/avaktiverar
något av menyalternativen.
• EXIT går tillbaka ett steg i menystrukturen.
Ett långt tryck på EXIT leder ut ur menysystemet.
10 Infotainment
Kontrollpaneler, audio
Kontrollpanel med hörlursuttag
Begränsningar
Den ljudkälla (FM, AM, cd o.s.v.) som spelas i
högtalarna kan inte styras från den bakre
kontrollpanelen.
10
RDS-meddelanden kan utebli om radion spelar i hörlurarna samtidigt som en annan ljudkälla spelar i högtalarna.
För bästa ljudåtergivning rekommenderas
hörlurar med impedansen 16–32 ohm och
känsligheten 102 dB eller högre.
Aktivera/avaktivera
Kontrollpanelen aktiveras med SEL när ljudanläggningen är aktiv. Avaktivering sker
automatiskt när ljudanläggningen avaktiveras
eller med ett långt tryck på SEL.
Stega/söka framåt och bakåt
Korta tryck på
/
stegar bland cd-spår
eller förvalslagrade radiostationer. Långa
tryck snabbspolar cd-spår eller söker radiostationer automatiskt.
207
10 Infotainment
Kontrollpaneler, audio
Fjärrkontroll (tillval)
8. Funktionen ej tillgänglig
9. Till/från – Audio
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1. MEMORY – lagrar uppsökta radiokanaler
För att lagra en station:
– Tryck på MEMORY-knappen
– Välj Preset med PRESET/DISC (5)
– Bekräfta valet med Memoryknappen
2. Volym
3. Sök/byt spår framåt eller bakåt
4. SOURCE – stegar mellan ljudkällor
5. PRESET/DISC – väljer position i cdväxlaren eller förinställda radiostationer
6. AUTO – söker upp och lagrar de starkaste stationerna
7. Funktionen ej tillgänglig
208
– Rikta fjärrkontrollen mot IR-mottagaren
(se bilden) som sitter placerad på instrument-panelen.
OBS
Fjärrkontrollen innehåller AAA- batterier
(R03). Om fjärrkontrollen inte fungerar,
prova först med att byta till nya batterier.
10 Infotainment
Ljudanläggningens funktioner
Strömbrytare till/från – Audio
Val av ljudkälla
Upprepade tryck på AM/FM (4) stegar mellan
FM1, FM2 och AM. CD (1) aktiverar cd-spelaren/växlaren.
Vrid SELECTOR (5) för att stega mellan den
externa ljudkällan AUX och de interna ljudkällorna FM1, FM2, AM, cd och cd-växlare.
– Reglera volymen med SELECTOR eller
upp/ner med knapparna (6). Avsluta med
ENTER.
10
OBS
Fungerar ej för knappsatsen i ratten.
AUX
Till AUX-ingången kan t.ex. en mp3-spelare
anslutas.
OBS
Tryck på POWER-knappen (2) för att starta
eller stänga av audiosystemet.
Om du stänger av bilen med audiosystemet
aktivt kommer det att automatiskt vara aktivt
när bilen återstartas.
Volymkontroll
Vrid ratten (3) medurs eller moturs för att höja
eller sänka volymen. Volymkontrollen är elektronisk och saknar ändlägen. Volymen kan
även höjas (+) eller sänkas (–) med knappsatsen i ratten.
Ljudkvaliteten kan försämras om spelaren
laddas när ljudanläggningen är i AUX-läge.
Undvik i så fall att ladda spelaren.
Ibland kan den externa ljudkällan AUX höras
med en annan volym än de interna ljudkällorna. Om den externa ljudkällans ljudvolym
är för hög kan ljudkvaliteten försämras. Förhindra detta genom att justera den externa
ljudkällans ingångsvolym:
– Välj AUX VOLUME i menyn och tryck
ENTER.
Ingång för extern ljudkälla (AUX) 3,5 mm
VIKTIGT
Locket över mugghållarna ska vara öppet
när kontakten sitter i AUX-ingången.
209
10 Infotainment
Ljudanläggningens funktioner
Optimal ljudåtergivning
10
Ljudinställning
Audiosystemet är kalibrerat för optimal ljudåtergivning med hjälp av digital signalbehandling.
OBS
Nivån för centerhögtalare kan endast ställas
in om Dolby Pro Logic II (DPL II) eller trekanalsstereo (3-CH) är valt i menyn. Nivån för
Subwoofer kan endast ställas in om Subwoofer är aktiverad
Denna kalibrering tar hänsyn till högtalare,
förstärkare, kupéakustik, lyssnarposition
m.m. för varje kombination av bilmodell och
audiosystem.
Det finns även en dynamisk kalibrering som
tar hänsyn till volymkontrollens inställda nivå,
radiomottagning och bilens hastighet.
De kontroller som förklaras i denna bruksanvisning, t.ex. Bas, Diskant och Equalizer, är
endast avsedda för att användaren ska
kunna anpassa ljudåtergivningen till sin personliga smak.
.
Programtyp
Display visar
Bas
BASS
TREBLE
Diskant
– Tryck på SOUND-knappen (1).
– Tryck fram den funktion som ska ställas in
genom upprepande tryck på SOUNDknappen. Välj mellan BASS, TREBLE,
FADER, BALANCE, SUBWOOFER (tillval), CENTRE (tillval) eller SURROUND
(tillval).
– Justera nivån med SELECTOR-ratten (2). I
displayen visas en skala från min.läge till
max.läge. I mitten visas normalläget.
Balans mellan höger
och vänster högtalare
BALANCE
Balans mellan främre
och bakre högtalare
FADER
Nivå för bashögtalare
(tillval)
SUBWOOFER
Nivå för centerhögtalare (Premium Sound)
CENTRE
Nivå för surround,
omgivningsljud (Premium Sound)
SURROUND
Surround
Surroundinställningarna1 styr rymdupplevelsen av ljudet. Inställningarna inklusive aktive1 Vissa
210
modeller
10 Infotainment
Ljudanläggningens funktioner
ring och avaktivering för respektive ljudkälla
görs var för sig.
Symbolen
i displayen visar att Dolby Pro
Logic II är aktivt. Det finns tre olika inställningar för surround-ljudet:
• PRO LOGIC II
• 3-CHANNEL
• OFF (tvåkanalsstereo)
Aktivera/avaktivera surround-ljud
– Tryck MENU, stega till Audio settings och
tryck ENTER.
– Välj SURROUND och tryck ENTER.
– Välj Pro Logic II, 3 channel eller Off och
tryck ENTER.
Dolby Surround Pro Logic II är ett varumärke som tillhör Dolby Laboratories Licensing Corporation. Dolby Pro Logic II Surround System är tillverkat på licens från
Dolby Laboratories Licensing Corporation.
Bashögtalare – SUBWOOFER (tillval)
Bashögtalaren ger ett fylligare ljud och djupare basljud åt anläggningen.
– Välj AUDIO SETTINGS i menyn och tryck
ENTER.
– Välj SUBWOOFER och tryck ENTER. Ett
kryss i rutan visar att SUBWOOFER är
aktiverad.
– Ställ in nivå med menyvalsknapparna eller
SELECTOR-ratten.
– Tryck ENTER för att välja nästa frekvens.
Du kan välja fem frekvenser.
– Tryck ENTER tills du kommer till menyläget för att spara gjorda ändringar.
10
Equalizer FR (vissa modeller)
Funktionen används för att göra finjusteringar av ljudet i de främre högtalarna.
– Välj AUDIO SETTINGS i menyn och tryck
ENTER.
– Välj Equalizer FR och tryck ENTER.
– Ställ in nivå med menyvalsknapparna eller
SELECTOR-ratten.
– Tryck ENTER för att välja nästa frekvens.
Du kan välja fem frekvenser.
– Tryck ENTER tills du kommer till menyläget för att spara gjorda ändringar.
Equalizer RR (vissa modeller)
Funktionen används för att göra finjusteringar av ljudet i de bakre högtalarna.
– Välj AUDIO SETTINGS i menyn och tryck
ENTER.
– Välj Equalizer RR och tryck ENTER.
211
10 Infotainment
Radiofunktioner
Stationssökning
10
– Om det behövs en justering av frekvensen,
gör detta med korta tryck på någon av
pilknapparna,
eller
.
Det manuella justeringsläget är kvar fem sekunder efter den sista tryckningen.
Stationslagring
För att lagra en önskad station på någon av
stationslagringsknapparna 0-9 (2):
– Välj radioläge AM/FM1/FM2 med SELECTOR-ratten (3) eller AM/FM-knappen (1).
– Tryck ett kort tryck på
eller
knappen för att söka nästa starka station.
– Tryck på någon av knapparna igen om du
vill söka på nytt.
Söka efter känd frekvens manuellt
– Tryck in
eller
knappen och håll
den inne. MAN visas i displayen. Radion
stegar då långsamt åt det valda hållet och
ökar tempot efter några sekunder.
– Släpp knappen när den önskade frekvensen visas i displayen.
212
– Ställ in önskad station.
– Tryck på den stationslagringsknapp där
stationen ska lagras och håll den intryckt.
Ljudet försvinner ett par sekunder och
STATION STORED visas i displayen. Stationen är nu lagrad.
Man kan lagra upp till 10 stationer på respektive AM, FM1 och FM2, totalt 30 stationer.
10 Infotainment
Radiofunktioner
AUTOSTORE – automatisk lagring av
stationer
AM FM
CD
LUM
VO E
MY KEY
PHONE
LECTOR
SE
SOUND
POWER
2
ABC
4
GHI
7
PQRS
AUTO
*
3
DEF
CLEAR
MENU
5
6
JKL
MNO
8
9
TUV WXYZ
0
Avbryta automatisk förvalslagring
– Tryck EXIT.
EXIT
ENTER
1
med knapparna 0 - 9. Om ingen station med
tillräcklig stark signalstyrka finns, visas
NO AST FOUND.
SCAN
#
G016637
AUTO (1) söker de tio starkaste radiostationerna och förvalslagrar dem automatiskt i en
separat minnesbank. Funktionen är särskilt
användbar i områden där man inte är bekant
med radiostationerna eller deras frekvenser.
Starta automatisk lagring
– Välj frekvensband med AM/FM.
– Håll AUTO (1) intryckt tills AUTOSTORING... visas i displayen.
När AUTOSTORING... inte längre visas i displayen är lagringen klar. Radion försätts i
autoläge och AUTO visas i displayen. De
automat-lagrade förvalen kan nu väljas direkt
Välja autolagrat förval
Genom att försätta radion i autoläge kan de
automatiskt lagrade förvalen användas.
– Tryck kort AUTO (1). AUTO visas i displayen.
– Tryck på en av knapparna 0 - 9.
– Radion stannar i autoläge ända tills ett kort
tryck på AUTO (1), EXIT eller AM/FM
avbryter.
Scanning
SCAN (2) söker automatiskt igenom ett frekvensband efter starka stationer. När en station hittats spelas den i ca åtta sekunder,
därefter fortsätter sökningen.
Aktivera/avaktivera Scan
– Välj frekvensband med AM/FM.
– Tryck SCAN (2) för att aktivera. SCAN
visas i displayen.
– Avsluta med SCAN eller EXIT.
Förvalslagra en funnen station
Medan SCAN är aktiv kan en önskad station
förvalslagras.
10
– Tryck på en av knapparna 0 - 9 och håll
den intryckt tills meddelandet
Station stored visas i displayen.
SCAN avbryts och den lagrade stationen kan
väljas som ett förval.
RDS-funktioner
Radio Data System – RDS länkar samman
FM-sändare i nätverk. En FM-sändare i ett
sådant nätverk sänder information som ger
en RDS-radio bl.a. följande funktioner:
• Automatiskt byte till en starkare sändare
om mottagningen i området är dålig.
• Sökning av programinriktning, t.ex. trafikinformation eller nyheter.
• Mottagning av textinformation om pågående radioprogram.
OBS
Vissa radiostationer använder inte RDS eller
bara valda delar av dess funktionalitet.
213
10 Infotainment
Radiofunktioner
Volymkontroll – NEWS/TP/ALARM
10
OBS
Om t.ex. cd spelas när radion tar emot ett
trafikmeddelande, försätts cd-spelaren i
pausläge. Meddelandet hörs med den
volym som valts för respektive meddelande.
Därefter återupptas spelningen av
ursprunglig vald ljudkälla och återgår till den
tidigare inställda volymen. Om volymen justeras under meddelandet sparas den nya
volymen och används vid nästa meddelande.
Nyheter – NEWS
Denna funktion gör att när en nyhetssändning startar avbryts andra ljudkällor som t.ex.
cd.
– Välj radioläge med SELECTOR-ratten
eller AM/FM-knappen.
– Välj NEWS i menyn och tryck ENTER.
– NEWS visas i displayen.
– Välj NEWS igen och tryck ENTER för att
avaktivera NEWS-funktionen.
Funktionen gör att program kodade som
nyheter från RDS-stationer bryter andra ljudkällor och hörs med den volym som ställts in
för detta ändamål. Så fort nyhetsinslaget är
över återgår radion till tidigare ljudkälla och
volym.
214
Om du inte vill lyssna på ett pågående
nyhetsinslag;
– Tryck på EXIT-knappen. NEWS-funktionen är dock fortfarande inkopplad och
radion väntar på nästa nyhetsprogram.
Trafikinformation – TP
Funktionen gör att trafikinformation från
RDS-stationer bryter andra ljudkällor och
meddelandet hörs med den volym som
ställts in för detta ändamål. Så fort meddelandet är över återgår radion till tidigare ljudkälla och volym.
– Välj TP i menyn och tryck ENTER.
– TP visas i displayen.
– Välj TP igen och tryck ENTER för att
avaktivera TP-funktionen.
TP visas i displayen när funktionen är aktiverad. Om den inställda stationen kan sända
trafikinformation visas
i displayen.
Avbrott för trafikinformation kan alltså endast
höras när
visas i displayen.
Om du inte vill lyssna på ett pågående trafikmeddelande;
– Tryck på EXIT-knappen. TP-funktionen är
dock fortfarande inkopplad och radion
väntar på nästa trafikmeddelande.
TP-Search
Denna funktion gör att du kan lyssna på trafikinformation vid resa mellan olika länder
och delstater i Europa utan att själv behöva
välja station.
– Välj RADIO SETTINGS i menyn och tryck
ENTER.
– Välj TP och tryck ENTER.
– Välj TP Search och tryck ENTER.
För att avaktivera funktionen, välj TP Search
igen och tryck ENTER.
Radiotext
Vissa RDS-stationer sänder information om
programmens innehåll, artister, etc. Denna
information kan visas med text i displayen.
– Tryck på MENU-knappen.
– Välj RADIOTEXT i menyn och
tryck ENTER.
– Välj RADIOTEXT igen och tryck ENTER
för att avaktivera.
Alarm
Alarm sänds ut automatiskt och funktionen
kan inte avaktiveras. Alarm! visas i radions
display när ett larmmeddelande sänds ut.
Funktionen används för att varna bilister om
allvarliga olyckor och katastrofer, t.ex. broras
eller kärnkraftsolyckor.
10 Infotainment
Radiofunktioner
Programtyper – PTY
Med PTY-funktionen kan olika programtyper,
t.ex. pop eller klassisk musik väljas. Med
PTY-funktionen kan du välja mellan de olika
programtyper som visas i listan nedan.
Visning av programtyp
– Välj RADIO SETTINGS i menyn och tryck
ENTER.
– Välj PTY i menyn och tryck ENTER.
– Välj SHOW PTY och tryck ENTER.
Nu visas den inställda stationens PTY i displayen.
OBS
Alla radiostationer har inte PTY-benämning.
Programtyp
Display visar
Aktualiteter
CURRENT
AFFAIRS
RELIGION
VARIED SPEECH
COUNTRY MUSIC
DOCUMETARY
FINANCE
FOLK MUSIK
LEISURE &
HOBBY
Andliga frågor
Blandad diskussion
Countrymusik
Dokumentär
Ekonomi
Folkmusik
Fritid och hobby
Programtyp
Display visar
För barn
Gamla godingar
Information
Jazzmusik
Klassisk musik
CHILDREN
OLDIES MUSIC
INFORMATION
JAZZ MUSIC
SERIOUS CLASSIC
CULTURES
LIGHT CLASSIC
EASY LISTENING
NATIONAL
MUSIC
POP MUSIC
TRAVEL
ROCK MUSIC
SOCIAL AFFAIRS
SPORT
DRAMA
PHONE IN
EDUCATION
SCIENCE
WEATHER
OTHER MUSIC
Kultur och Konst
Lätt klassiskt
Lättlyssnat
Nationell musik
Popmusik
Resor och semester
Rockmusik
Sociala frågor
Sport
Teater
Telefonväkteri
Utbildning
Vetenskap
Väder
Övrig musik
Sök efter viss programtyp
Denna funktionen hjälper dig att söka efter
program med viss inriktning genom att söka
genom hela frekvensbandet.
– Välj FM 1 eller FM 2 och tryck på MENUknappen.
– Välj RADIO SETTINGS och tryck ENTER.
– Välj PTY och tryck ENTER.
– Välj SELECT PTY och tryck ENTER.
– Tryck ENTER för en eller flera av de
listade programtyperna du väljer. PTYsymbolen i displayen tänds vid det första
valet och radion försätts i standby för PTY.
– När du valt alla de önskade typerna, välj
EXIT/CLEAR för att gå ur PTY-listan.
– Välj SEARCH PTY och tryck ENTER. Om
radion hittar en station med den valda
programtypen hörs denna i högtalaren.
– Om radion hittar en station som inte passar kan du söka vidare med
/
knapparna.
– Om ingen station med den valda programtypen hittas, återgår radion till sin tidigare
frekvens. PTY ligger sedan i standby tills
det att vald programtyp börjar sändas. När
så sker byter radion automatiskt till den
station som sänder vald programtyp.
För att avaktivera PTY standby, gå in i
menyn och välj CLEAR ALL PTY. Symbolen
PTY släcks i displayen och radion återgår till
normalläge.
10
215
10 Infotainment
Radiofunktioner
Trafikinformation – TP STATION
10
Här ställer du in vilken station trafikinformationen ska komma från.
Observera att
måste visas i displayen för
att detta ska fungera.
Aktivera/avaktivera TP STATION
Lyssna på den station från vilken trafikinformationen ska komma från.
– Välj RADIO SETTINGS i menyn och tryck
ENTER.
– Välj TP och tryck ENTER.
– Välj TP STATION och tryck ENTER.
– Välj SET CURRENT för att aktivera eller
RESET CURRENT för att avaktivera och
tryck ENTER.
OBS
Nu kommer endast trafikinformation från
den lagrade stationen att höras.
Nyheter – NEWS STATION
Här ställer du in vilken station nyheterna ska
komma från.
Observera att aktuell inställd station måste
vara en RDS-station för att detta ska fungera.
216
Aktivera/avaktivera NEWS STATION
Lyssna på den station från vilken nyheterna
ska komma från.
– Välj RADIO SETTINGS i menyn och
tryck ENTER.
– Välj NEWS STATION och tryck ENTER.
– Välj TP STATION och tryck ENTER.
– Välj SET CURRENT för att aktivera eller
RESET CURRENT för att avaktivera och
tryck ENTER.
OBS
Nu kommer endast nyheter från den lagrade
stationen att höras.
Automatisk frekvensuppdatering – AF
AF-funktionen väljer en av de starkaste sändarna för en inställd station. Ibland behöver
radion söka igenom hela FM-bandet för att
finna en stark sändare. Då tystnar radion och
PI SEEK PRESS EXIT TO CANCEL visas i
displayen.
Aktivera/avaktivera AF
– Välj RADIO SETTINGS i menyn och
tryck ENTER.
– Välj AF och tryck ENTER.
För att återaktivera AF, välj AF och
tryck ENTER.
Regionala radioprogram – REG
Funktionen gör att radion fortsätter att lyssna
till en regional sändare fastän dess signalstyrka är låg.
– Välj RADIO SETTINGS i menyn och
tryck ENTER.
– Välj REGIONAL och tryck ENTER.
– REG visas i displayen.
– För att avaktivera REG, välj REG igen och
tryck ENTER.
Enhanced Other Networks – EON
EON-funktionen är särskilt användbar i storstadsområden med många regionala radiostationer. Den låter avståndet mellan bilen
och radiostationens sändare styra när programfunktionerna ska avbryta pågående
ljudkälla.
• LOCAL – avbryter endast om radiostationens sändare är nära.
• DISTANT1 – avbryter om stationens sändare är långt bort, även om signalen är
brusig.
• OFF – avbryter inte för programinriktning
från andra sändare.
1 Default/fabriksinställning.
10 Infotainment
Radiofunktioner
Aktivera/avaktivera EON
– Välj RADIO SETTINGS i menyn och tryck
ENTER.
– Välj EON och tryck ENTER.
– Välj LOCAL, DISTANT eller OFF och
tryck ENTER.
10
Återställning av RDS-funktioner
Återställ samtliga radioinställningar till den
ursprungliga fabriksinställningen.
– Välj RADIO SETTINGS i menyn och tryck
ENTER.
– Välj RESET ALL och tryck ENTER.
– Tryck ENTER igen för att bekräfta.
217
10 Infotainment
Cd-funktioner
Mata in en cd (cd-växlare)
– Välj en tom position med sifferknapparna
1-6 eller upp/ner på navigeringsknappen.
En tom position markeras i displayen. Texten
INSERT DISC visar att en ny skiva kan matas
in. Cd-växlaren kan innehålla upp till sex cdskivor.
10
– Mata in en cd i cd-växlarens inmatningsöppning (2).
Utmatning av cd
En cd stannar i utmatat läge i max.
12 sekunder. Därefter matas den åter in i
spelaren som fortsätter uppspelningen.
Starta uppspelning (cd-spelare)
Om en musik-cd finns i spelaren när ljudanläggningen är i cd-läge startas uppspelningen automatiskt. Mata annars in en skiva
och byt till cd-läge med SELECTOR (4) eller
CD(1).
Starta uppspelning (cd-växlare)
Om en cd-position med en musik-cd redan
är vald när ljudanläggningen aktiveras startas
uppspelningen automatiskt. Byt annars till
cd-växlar-läge med SELECTOR (4) eller CD
(1) och välj en skiva med sifferknapparna 1-6.
218
Enstaka skivor (cd-spelare)
Mata ut enstaka skivor med ett tryck på
utmatningsknappen (3).
Alla skivor (cd-växlare)
Mata ut alla skivor med ett långt tryck på
utmatningsknappen. Hela magasinet töms,
skiva för skiva. Meddelandet EJECTING ALL
visas i displayen.
Funktionen kan endast aktiveras om bilen
står stilla. Utmatningen avbryts om bilen börjar rulla.
Paus
När volymen sänks helt stannar cd-spelaren.
När volymen höjs startar den igen.
Ljudfiler (tillval)
Cd-spelaren stödjer, förutom vanliga musikcd, ljudfiler av formaten mp3 och wma.
OBS
Vissa kopieringsskyddade ljudfiler kan inte
läsas av spelaren.
När en cd med ljudfiler matas in i spelaren
läses skivans katalogstruktur in. Beroende av
skivans kvalitet kan det dröja en stund innan
uppspelningen startar.
Navigering och uppspelning
Om en skiva med ljudfiler finns i cd-spelaren
leder ENTER till skivans katalogstruktur.
Navigering i katalogstrukturen görs på
samma sätt som i ljudanläggningens menystruktur. Ljudfiler har symbolen
och kataloger har symbolen
. Innan uppspelningen
startas kan
/
användas för att visa
ljudfilens namn om displayens bredd inte
räcker till. Uppspelning av en markerad ljudfil
startas med ENTER.
När uppspelningen av en fil är klar fortsätts
uppspelningen av de andra filerna i just den
katalogen. Byte av katalog sker automatiskt
när alla filer i aktuell katalog har spelats upp.
10 Infotainment
Cd-funktioner
Snabbspola/byta cd-spår och ljudiler
Korta tryck höger/vänster på knapparna
/
stegar bland cd-spår/ljudfiler. Långa
tryck snabbspolar cd-spår/ljudfiler. Knappsatsen i ratten kan även användas för detta
ändamål.
Aktivera/avaktivera (cd-spelare)
Om en vanlig musik-cd spelas:
Skanna cd
Funktionen spelar de första tio sekunderna
av varje cd-spår/ljudfil. Tryck SCAN för att
aktivera. Avbryt med EXIT eller SCAN för att
fortsätta uppspelningen av det aktuella cdspåret/ljudfilen. Scan fungerar bara på den
valda skivan. Texten SCAN visas i displayen
när funktionen är aktiv.
Aktivera/avaktivera (cd-växlare)
Om en vanlig musik-cd spelas:
OBS
Om skivtext är aktiverat visas inte SCAN i
displayen.
Slumpval
Funktionen spelar spåren i slumpvis ordning.
Det går att stega mellan de slumpvalda cdspåren/ljudfilerna på vanligt sätt.
OBS
Stegning mellan slumpvalda cd-spår fungerar endast på aktuell skiva.
– Välj RANDOM i menyn och tryck ENTER.
Om en skiva med ljudfiler spelas:
– Välj DISC eller FOLDER i menyn och tryck
ENTER.
– Välj Random i menyn och tryck ENTER.
– Stega till SINGLE DISC eller ALL DISCS
och tryck ENTER.
Valet ALL DISCS gäller endast de musik-cd
som finns i växlaren.
Om en cd med ljudfiler spelas:
– Välj SINGLE DISC eller FOLDER i menyn
och tryck ENTER.
– Stega till önskad cd eller folder och tryck
ENTER.
När du väljer en annan cd avaktiveras funktionen.
Olika meddelanden visas beroende på vilken
slumpvalsfunktion som är aktiv:
• RANDOM FOLDER betyder att ljudfilerna
i en katalog på aktuell cd spelas.
10
OBS
Om skivtext är aktiverat visas inte dessa
meddelanden.
Skivtext
Om titelinformation finns på en cd kan den
visas i displayen.
Aktivera/avaktivera
Starta uppspelning av en cd.
– Välj DISCTEXT i menyn och tryck ENTER.
Cd-skivor
Användande av hembrända cd-skivor kan
medföra dåligt eller uteblivet ljud.
VARNING
Använd endast standardskivor (12 cm i diameter). Använd inte cd-skivor med påklistrade skivetiketter. Värmen i cd-spelaren kan
göra att etiketten lossnar och att cd-spelaren skadas.
• RANDOM betyder att spåren från endast
en musik-cd spelas.
• RND ALL betyder att alla spår på samtliga
musik-cd i cd-växlaren spelas.
219
10 Infotainment
Menystruktur – ljudanläggning
10
FM menu
Cd-meny
1.
2.
3.
4.
1. Random
2. NEWS
3. TP
4. Disc text
5. Audio settings1
Se Audio settings i FM menu.
NEWS
TP
Radiotext
Radio settings
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
PTY
TP
NEWS Station
AF
Regional
EON
Reset all
5. Audio settings1
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
Surround
Subwoofer2
Equalizer Fr
Equalizer Rr
Reset all
6. Ljudinställningar
AM-meny
1. Audio settings1
Se Audio settings i FM menu.
1 Vissa
2 Tillval
220
modeller
AUX-meny
1. AUX input vol
2. NEWS
3. TP
4. Audio settings
Se Audio settings i FM menu.
10 Infotainment
Telefonfunktioner (tillval)
10
Telefonsystemets delar
221
10 Infotainment
Telefonfunktioner (tillval)
10
222
Telefonsystemets delar
Allmänt
1. Knappsats i ratten (tillval).
Med rattens knappsats kan du använda
de flesta av telefonsystemets funktioner.
När telefonen är aktiverad kan knappsatsen i ratten endast användas till telefonfunktionerna. I aktivt läge syns alltid
telefoninformation i kontrollpanelens display.
2. Mikrofon
Mikrofonen för handsfree är inbyggd i
takkonsolen vid den inre backspegeln.
3. Kontrollpanel i mittkonsol
Samtliga telefonfunktioner (utom samtalsvolymen) kan styras från kontrollpanelen.
4. SIM-kortsläsare
SIM-kortet sätts in på framsidan av
kontrollpanelen.
5. Telefonlur (tillval)
Telefonluren kan användas för att kommunicera mer ostört.
6. Antenn
Antennen är monterad mot vindrutan,
framför den inre backspegeln.
• Sätt alltid trafiksäkerheten främst.
• Om bilens förare måste använda sekretessluren, parkera först på en säker plats.
• Stäng av telefonsystemet när bilen tankas.
• Stäng av telefonsystemet i närheten av
sprängningsarbete.
• Låt endast en auktoriserad Volvoverkstad
utföra service på telefonsystemet.
Nödsamtal
Nödsamtal till larmnummer kan även genomföras utan SIM-kort förutsatt att det finns
täckning hos någon GSM-operatör.
– Aktivera telefonen.
– Slå det larmnummer som gäller för den
aktuella regionen (inom EU: 112).
– Tryck på ENTER-knappen i kontrollpanelen eller knappsatsen i ratten.
10 Infotainment
Telefonfunktioner (tillval)
Reglage
Strömbrytare till/från/standby
Aktivera systemet:
2
4
– Tryck på PHONE- knappen (3) för att
starta telefonsystemet.
Stänga av systemet:
9
– Håll PHONE-knappen intryckt för att
stänga av telefonsystemet
Försätta systemet i standby:
6
1. Display
2. ENTER – accepterar samtal, väljer i
menyn eller aktiverar telefonen från
standbyläge
3. Till/från/standby
4. EXIT/CLEAR – avbryter/nekar samtal,
stegar tillbaka i menyn eller avbryter ett
val samt raderar inmatade siffror/
tecken
5. SIM-kortshållare
6. Menyvalsknappa
7. Nummer- och teckenknappar samt
snabbval av menyalternativ
8. Sök – stegar framåt och bakåt vid textoch nummerinmatning
9. Höj/sänk samtalsvolym under samtal.
Telefonen använder inte centerhögtalaren 1
10
– Tryck ett kort tryck på PHONE-knappen
eller tryck EXIT/CLEAR för att försätta
telefonsystemet i standbyläge.
– Återaktivera systemet med ett kort tryck
på PHONE-knappen.
När telefonen är aktiverat eller i standbyläge
visas en telefonlur i displayen.
OBS
Vid audionivå Performance (standardnivå)
går det inte att lyssna på radio, cd eller ta
emot trafikmeddelanden samtidigt som ett
telefonsamtal är uppkopplat.
Om du stänger av bilens tändning med telefonsystemet påslaget, är telefonsystemet
påslaget när tändningen slås på nästa gång.
Då telefonsystemet är avstängt går det inte
att ta emot några samtal.
1 Tillval
223
10 Infotainment
Telefonfunktioner (tillval)
10
Volymsänkning vid telefonsamtal
Trafiksäkerhet
Om telefonen ringer när radion spelar, sänks
volymen när samtalet besvaras. Då samtalet
avbryts återgår volymen till den tidigare
inställda ljudnivån. Radiovolymen kan även
regleras under samtalets gång och behåller
då den nya ljudnivån när samtalet avbryts.
Audiovolymen kan även stängas av helt vid
telefonsamtal, se s. 231.
Delar av menysystemet för telefon är av
säkerhetsskäl inte tillgängliga i hastigheter
över 8 km/h. Du kan endast avsluta påbörjad
aktivitet i menysystemet.
Hastighetsbegränsningen kan kopplas bort i
menyfunktion 5.6.
SIM-kort
Ring upp och ta emot samtal
Funktionen gäller endast för Volvos integrerade telefonsystem.
Ringa upp:
– Slå numret och tryck ENTER i knappsatsen i ratten, kontrollpanelen eller lyft luren.
Ta emot inkommande samtal:
Standbyläge
I standbyläge kan du ta emot samtal samtidigt som audiosystemet är aktivt och information från audiosystemets ljudkällor visas i
displayen.
– Tryck ENTER eller lyft luren. Du kan även
använda Autosvar, se s. 230.
Ljudet från audioanläggningen kan kopplas
ifrån automatiskt när ett telefonsamtal pågår,
se s. 231.
För att kunna använda telefonsystemets
andra funktioner måste telefonen vara i aktivt
läge.
Avsluta ett samtal
Snabbval i menyn
När du med hjälp av menyknappen kommit
till menysystemet kan du använda siffror i
stället för pilarna och ENTER-knappen för att
välja rätt meny i huvudmenynivån. Varje
menyval är numrerat. Siffrorna visas i displayen tillsammans med menyalternativet.
Telefonen kan endast användas tillsammans
med ett giltigt SIM-kort (Subscriber Identity
Module). Du får kortet från din nätoperatör.
Sätt alltid in SIM-kortet när du vill använda
telefonen.
– Stäng av telefonen.
224
– Tryck ut SIM-kortshållaren genom ett kort
tryck.
– Lägg i SIM-kortet med metallytan nedåt.
– Se till att det fasade hörnet på SIM-kortet
matchar fasningen på hållaren.
– Tryck in hållaren igen.
Vid problem med SIM-kortet, kontakta din
nätverksoperatör.
– Tryck på EXIT/CLEAR i rattens eller kontrollpanelens knappsats eller lägg på
luren.
Audioanläggningen återgår till tidigare aktivitet.
Neka inkommande samtal genom att trycka
på EXIT/CLEAR.
10 Infotainment
Telefonfunktioner (tillval)
Sekretesslur
A
– Tryck ENTER och lägg på luren. Om luren
redan skulle vara lyft när ett telefonsamtal
påbörjas, kommer ljudet ut i handsfreesystemet.
– Tryck på MENU-knappen, stega till Handset och sedan ENTER för att överföra
ljudet till luren.
Senast uppringda nummer
Telefonen lagrar automatiskt de senast uppringda telefonnumren/namnen.
För att kommunicera mer ostört, kan du
prata i telefonluren. Lyft luren genom ett kort
tryck på ovansidan (A).
– Slå önskat nummer på knappsatsen i mittkonsolen och lyft luren för att ringa upp.
Volymen regleras med ratten på sidan av
luren.
Samtalet avbryts när du lägger tillbaka luren i
hållaren.
Om du vill växla till handsfree utan att avsluta
samtalet:
– Tryck
i ratten (alt. menyknapparna i
kontrollpanelen) och välj Handsfree.
– Tryck på ENTER i rattens eller kontrollpanelen knappsats.
– Stega framåt eller bakåt med menyknapparna bland de senast slagna numren. De
visas i displayen.
– Tryck ENTER.
Snabbuppringning
Lagra kortnummer
Ett nummer som är lagrat i telefonboken kan
kopplas till en uppringningsknapp (1–9).
Gör så här:
– Välj Telefonbok i menyn och
tryck ENTER.
– Bläddra till Snabbuppringning (se s. 230)
och tryck ENTER.
– Välj den siffra som ska vara kortnumret.
Tryck ENTER för att bekräfta.
– Sök efter önskat namn eller telefonnummer i telefonboken. Tryck ENTER för att
välja.
10
Använd snabbuppringning
– Håll in önskad snabbuppringningsknapp i
ca två sekunder för att ringa eller tryck
kort på knappen följt av ENTER.
– När du har slagit på telefonen, vänta en
stund innan snabbuppringningen kan ske.
OBS
För att kunna slå ett kortnummer måste
Meny 3.3.1 (se s. 230), vara aktiverat.
Ta emot nytt samtal under pågående
samtal
Om du under pågående samtal hör två tonstötar i högtalaren har du blivit uppringd.
Denna funktion går att välja eller välja bort i
menyn.
I detta läge kan du välja att ta emot samtalet,
eller neka att ta emot det. Om du inte vill ta
emot samtalet, tryck på EXIT/CLEAR eller
gör ingenting.
Om du vill ta emot samtalet, tryck ENTER.
Det pågående samtalet hamnar då i så kallat
parkeringsläge. Trycker du på EXIT/CLEAR,
avslutas båda samtalen samtidigt.
225
10 Infotainment
Telefonfunktioner (tillval)
10
Funktioner under pågående samtal
Samtalsvolym
Under ett pågående samtal är följande funktioner tillgängliga (bläddra med pilarna och
tryck på ENTER för att göra ett val)
Öka eller minska samtalsvolymen genom att
under samtal trycka på knapparna + eller – i
rattens knappsats.
Sekretess/sekretess av Sekretessläge
Parkera/återta
Välj om pågående
samtal ska parkeras
eller återtas
Lur/handsfree
Använda luren eller
handsfree
Telefonbok
Visa telefonboken
När telefonen är aktiverad styr knappsatsen i
ratten endast telefonfunktionerna.
Då du har ett pågående samtal samt ett parkerat samtal är följande funktioner tillgängliga
(bläddra med pilarna och tryck på ENTER för
att göra ett val)
Telefonnummer och namn kan lagras i telefonens eget minne eller i SIM-kortets minne.
Sekretess/sekretess av Sekretessläge
Lur/handsfree
Använda luren eller
handsfree
Telefonbok
Visa telefonboken
Sammankoppla
Prata med båda
samtidigt (konferenssamtal)
Växla
Växla mellan de två
samtalen
226
Ring upp från minnet
För att styra audiosystemet med dessa knappar måste telefonen vara i standbyläge, se
s. 224.
Telefonboken
När du tar emot ett samtal och den uppringandes nummer finns i telefonboken, visas
namnet i displayen.
Upp till 255 namn kan lagras i telefonens
minne.
Lagra telefonnummer med namn
– Tryck på MENU-knappen, välj Telefonbok
och tryck ENTER.
– Stega till Lägg till och tryck ENTER.
– Skriv ett namn och tryck ENTER.
– Skriv nummer och tryck ENTER.
– Välj vilket minne du vill spara till och tryck
ENTER.
– Tryck på MENU-knappens nedåtpil (1)
eller
i ratten för att söka i telefonboken.
Välj mellan följande alternativ:
– Tryck ENTER och bläddra med pilarna tills
du hittar önskat namn.
– Tryck på tangenten för första bokstaven i
namnet (eller skriv in hela namnet) och
tryck ENTER.
– Tryck ENTER för att ringa upp det nummer du har valt.
10 Infotainment
Telefonfunktioner (tillval)
Skriva namn eller meddelande
Tryck på den knapp som är märkt med önskat tecken: en gång för knappens första
tecken, två gånger för det andra osv. För att
ange mellanrum tryck på 1.
Avbryta textinmatning
– Radera alla inmatade tecken genom ett
långt tryck på EXIT/CLEAR-knappen.
– Återgå till menyn genom ytterligare ett
långt tryck på EXIT/CLEAR-knappen.
Dubbla SIM-kort1 t
Specifikationer
Uteffekt
2W
SIM-kort
litet, 3 V
Minnesplatser
2551
1
space 1- ? ! , . : " ' ( )
SMS
ja
2
abc2äåàæç
Data/fax
nej
def3èé
Dualband
ja (900/1800)
3
4
ghi4ì
5
jkl5
6
mno6ñöòØ
7
pqrs7ß
8
tuv8üù
9
wxyz9
*
Används om två tecken ska skrivas
med samma knapp.
0
+0@*#&$£/%
#
Växla mellan versaler och gemener.
EXIT
Radera den senast slagna bokstaven eller siffran. Med ett långt tryck
raderar du hela numret och texten.
10
1
255 minnesplatser i telefonens minne. Antal
minnesplatser på SIM-kort varierar beroende
på abonnemang.
IMEI-nummer
För att spärra telefonen måste nätoperatören underrättas om telefonens IMEI-nummer. Det är ett 15-siffrigt serienummer som
finns inprogrammerat i telefonen. Slå *#06#
för att få fram numret i displayen. Skriv upp
det och spara det på ett säkert ställe.
Många nätoperatörer erbjuder dubbla SIMkort, ett för din bil och ett för en annan telefon. Med dubbla SIM-kort har du samma
nummer till två olika apparater. Fråga din
nätoperatör om vilka möjligheter som erbjuds
och om hanteringen av dubbla SIM-kort.
1 Vissa
marknader
227
10 Infotainment
Menystruktur – telefon
Översikt
10
1. Samtalslogg
1.1. Miss. samtal
1.2. Mottagna samtal
1.3. Utgående samt.
1.4. Radera lista
1.4.1.
Alla samtal
1.4.2.
Missade samtal
1.4.3.
Mottagna samt.
1.4.4.
Utgående samt.
1.5. Samtalslängd
1.5.1.
Senaste samtal
1.5.2.
Antal samtal
1.5.3.
Sammanlagd tid
1.5.4.
Nollställ tid
2. Meddelanden
2.1. Läs
2.2. Skriv
2.3. Medd.inställn.
2.3.1.
SMSC-nummer
2.3.2.
Giltighetstid
2.3.3.
Meddelan.typ
228
3. Telefonbok
3.1. Lägg till
3.2. Sök
3.3. Kopiera alla
3.3.1.
SIM till telefon
3.3.2.
Telefon till SIM
3.4. Snabbuppring
3.4.1.
Aktiv
3.4.2.
Välj nummer
3.5. Töm SIM
3.6. Töm telefon
3.7. Minnesstatus
4. Samtalsalt.
4.1. Sänd nummer
4.2. Samtal väntar
4.3. Autosvar
4.4. Autouppringning
4.5. Vidarekoppling
4.5.1.
Alla samtal
4.5.2.
Vid upptaget
4.5.3.
Inget svar
4.5.4.
Ej nåbar
4.5.5.
Faxanrop
4.5.6.
Dataanrop
4.5.7.
Upphäv alla
5. Tlf.Inställn.
5.1. Operatör
5.1.1.
Automatisk
5.1.2.
Manuell
5.2. Språk
5.2.1.
English UK
5.2.2.
English US
5.2.3.
Español
5.2.4.
Français CAN
5.2.5.
Français FR
5.2.6.
Italiano
5.2.7.
Nederlands
5.2.8.
Português BR
5.2.9.
Português P
5.2.10. Suomi
5.2.11. Svenska
5.2.12. Dansk
5.2.13. Deutsch
5.3. SIM-säkerhet
5.3.1.
På
5.3.2.
Av
5.3.3.
Automatisk
5.4. Ändra koder
5.4.1.
PIN-kod
5.4.2.
Telefonkod
5.5. Ljud
5.5.1.
Ringvolym
5.5.2.
Ringsignal
10 Infotainment
Menystruktur – telefon
5.5.3.
Dämpa radio
5.5.4.
Meddel.pip
5.6. Trafiksäkerh.
5.6.1.
Menylås
5.6.2.
IDIS
5.7. Fabrikinst.
Beskrivning av menyalternativ
1. Samtalslogg
1.1. Missade samtal
Lista med missade samtal. Välj att ringa upp,
radera eller spara i telefonboken.
1.2. Mottagna samtal
Lista med mottagna samtal. Välj att ringa
upp, radera eller spara i telefonboken.
1.3. Utgående samtal
Lista med tidigare uppringda nummer. Välj
att ringa upp, radera eller spara i telefonboken.
1.4. Radera lista
Radera de listor som finns i menyerna 1.1,
1.2 och 1.3 enligt nedan.
1.4.1.
Alla
1.4.2.
Missade
1.4.3.
Mottagna
1.4.4.
Utgående
1.5. Samtalslängd
Samtalslängd för samtliga samtal eller för det
senaste samtalet. För nollställning av samtalsmätare behövs telefonkoden (se
meny 5.4).
1.5.1.
1.5.2.
Senaste samtal
Antal samtal
1.5.3.
1.5.4.
Sammanlagd tid
Nollställ tid
10
2. Meddelanden
2.1. Läs
Inkomna textmeddelanden. Välj att radera
läst meddelande, skicka vidare, ändra, spara
hela eller delar av meddelandet.
2.2. Skriv
Skriv meddelande med hjälp av knappsatsen. Välj att spara eller skicka det.
2.3. Meddelandeinställning
Ange numret (SMSC-nummer) till den meddelandecentral som skall överföra meddelandena samt hur länge de ska lagras i meddelandecentralen. Kontakta nätoperatören för
information om meddelandeinställningar.
Inställningarna bör normalt inte ändras.
2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
SMSC-nummer
Giltighetstid
Meddelandetyp
3. Telefonbok
3.1. Lägg till
Lagra namn och telefonnummer i telefonboken, se s. 226.
229
10 Infotainment
Menystruktur – telefon
10
3.2. Sök
4.2. Samtal väntar
5.2. Språk
Sök efter namn i telefonboken.
Ta emot ett meddelande om att samtal väntar under pågående samtal.
Välj språk för telefonen.
3.3. Kopiera alla
Kopiera SIM-kortets telefonnummer och
namn till telefonens minne.
4.3. Autosvar
3.3.1.
Från SIM- till telefonminne
3.3.2.
Från telefon- till SIM-minne.
3.4. Snabbuppringning
4.4. Återuppringning
Nummer som är lagrade i telefonboken kan
lagras som kortnummer.
Välj när och vilka typer av samtal som ska
vidarekopplas till ett angivet telefonnummer.
3.5. Töm SIM
4.5.1.
Ta emot inkommande samtal automatiskt.
Ring upp ett tidigare upptaget nummer.
4.5. Vidarekoppla
Radera hela minnet i SIM-kortet.
3.6. Töm telefon
Radera hela minnet i telefonen.
3.7. Minnesstatus
Visa hur många minnesplatser som är upptagna i SIM-kortet respektive telefonen. I
tabellen visas hur många av det totala antalet
platser som är upptagna, t.ex. 100 (250).
4. Samtalsalternativ
4.1. Sänd nummer
Visa eller dölj eget telefonnummer för samtalsparten. Kontakta nätoperatören för permanent dolt nummer.
230
4.5.2.
4.5.3.
4.5.4.
4.5.5.
4.5.6.
4.5.7.
Alla samtal (inställningen gäller
endast under aktuellt samtal)
Vid upptaget
Inget svar
Ej nåbar
Faxanrop
Dataanrop
Upphäv alla
5. Telefoninställningar
5.1. Operatör
Välj operatör automatiskt eller manuellt. Vald
operatör visas i displayen i telefonens grundläge.
5.1.1.
5.1.2.
Auto
Manuell
5.2.1.
English UK
5.2.2.
English US
5.2.3.
Español
5.2.4.
Français CAN
5.2.5.
Français FR
5.2.6.
Italiano
5.2.7.
Nederlands
5.2.8.
Português BR
5.2.9.
Português P
5.2.10. Suomi
5.2.11. Svenska
5.2.12. Dansk
5.2.13. Deutsch
5.3. SIM-säkerhet
Välj om PIN-koden ska vara på, av eller om
telefonen automatiskt ska ange PIN-kod.
5.3.1.
På
5.3.2.
Av
5.3.3.
Automatisk
5.4. Ändra koder
Ändra PIN- eller telefonkoden. Skriv upp och
spara koderna på ett säkert ställe.
5.4.1.
5.4.2.
PIN-kod
Telefonkod. Den fabriksinställda
telefonkoden 1234 används vid
10 Infotainment
Menystruktur – telefon
första ändringstillfället. Telefonkoden används för att nollställa
samtalsmätaren.
10
5.5. Ljud
5.5.1.
Volym. Reglera volymen på
ringsignalen.
5.5.2.
Ringsignal. Det finns sju olika
ringsignaler.
5.5.3.
Dämpa radio. On/off
5.5.4.
Meddelande-pip
5.6. Trafiksäkerhet
5.6.1.
Menylås. Bortkoppling av
menylåset ger tillgång till hela
menysystemet under färd.
5.6.2.
IDIS. Om IDIS-funktionen
kopplas bort fördröjs inte
inkommande samtal oavsett
körsituation.
5.7. Fabriksinställning
Återgår till systemets fabriksinställningar.
231
Typbeteckning ........................................................................................ 234
Mått och vikter ....................................................................................... 235
Motorspecifikationer .............................................................................. 237
Motorolja ................................................................................................ 238
Vätskor och smörjmedel ........................................................................ 240
Bränsle ................................................................................................... 241
Katalysator ............................................................................................. 243
Elsystemet.............................................................................................. 244
232
SPECIFIKATIONER
11
11 Specifikationer
Typbeteckning
11
Vid alla kontakter med Volvoåterförsäljaren
om bilen och vid beställning av reservdelar
och tillbehör kan det underlätta om man vet
bilens typbeteckning, chassi- och motornummer.
1. Typbeteckning, chassinummer, tillåtna
maxvikter och kodnummer för färg och
klädsel samt typgodkännandenummer.
2. Motorns typbeteckning, detalj- och tillverkningsnummer.
3. Dekal för motorolja.
4. Växellådans typbeteckning och tillverkningsnummer:
a: automatväxellåda AW
b: Manuell växellåda
c: automatväxellåda
5. Dekal för parkeringsvärmare.
6. VIN-nummer (typ- och modellårsbeteckning samt chassinummer).
I bilens registreringsbevis finns ytterligare
information om bilen.
234
11 Specifikationer
Mått och vikter
Mått
11
Position i bild
Mått
A
Hjulbas
2857
mm
B
Längd
4807
C
Lastlängd, golv, fällt säte
2018
D
Lastlängd, golv
1118
E
Höjd
1784
F
Spårvidd fram
1634
G
Spårvidd bak
1624
H
Bredd
1898
I
Bredd inkl. backspeglar
2112
235
11 Specifikationer
Mått och vikter
Vikter
11
Bromsad släpvagn
Tjänstevikten omfattar föraren, bränsletankens vikt då den är fylld till 90 % och övriga
spolar-/kylvätskor m.m. Passagerarnas vikt
och tillbehör som är monterade, dvs. dragkrok, kultryck (vid påkopplad släpvagn, se
tabell), lasthållare, takbox, m.m. påverkar
lastförmågan och räknas inte in i tjänstevikten. Tillåten belastning (utöver förare) = Totalvikt–Tjänstevikt.
VARNING
Bilens köregenskaper förändras beroende
på hur tungt lastad bilen är och hur lasten är
placerad.
Se dekalens placering på s. 234.
1. Max totalvikt
2. Max tågvikt (bil+släp)
3. Max framaxeltryck
4. Max bakaxeltryck
Max last: Se registreringsbevis.
Max taklast: 100 kg
236
Max
släpvagnsvikt kg
Max
kultryck
kg
1.6
1200
75
1.6D
1300
1.8
1300
2.0
1350
övriga
1500
Obromsad släpvagn
Max släpvagnsvikt
kg
Max kultryck
kg
700
50
11 Specifikationer
Motorspecifikationer
2.5T
V8
3.2
D5
Motorbeteckning1
B5254T2
B8444S
B6324S
D5244T4
Effekt (kW/rpm)
154/4980
232/5850
175/6200
136/4000
(hk/rpm)
210/5000
315/5850
238/6200
185/4000
Vridmoment (Nm/rpm)
320/15004500
440/3900
320/3200
400/20002760
Cylinderantal
5
8
6
5
Cylinderdiameter (mm)
83
94
84
81
Slaglängd (mm)
93.2
79,5
96
93.2
Slagvolym (liter)
2.52
4.41
3.2
2,40
Kompressionsförhållande
9,0:1
10,4:1
10,8:1
17.0:1
1
11
Motorns typbeteckning, detalj- och tillverkningsnummer kan avläsas på motorn, se s. 242.
237
11 Specifikationer
Motorolja
Ogynnsamma körförhållanden
Kontrollera oljenivån oftare vid långvarig körning:
11
•
•
•
•
med husvagn eller släpvagn
i bergslandskap
i hög hastighet
i temperaturer kallare än –30° C eller varmare än +40° C.
Detta kan ge onormalt hög oljetemperatur
eller oljeförbrukning.
Kontrollera också oljenivån oftare vid många
kortare körsträckor (kortare än 10 km) vid
låga temperaturer (under +5° C).
Välj en helsyntetisk motorolja vid ogynnsamma körförhållanden. Det ger ett extra
skydd för motorn.
Volvo rekommenderar Castrol oljeprodukter.
238
Viskositetsdiagram
VIKTIGT
För att uppfylla kraven för motorns serviceintervall fabriksfylls alla motorer med en
speciellt anpassad syntetisk motorolja.Valet
av olja har gjorts med stor omsorg och med
hänsyn tagen till livslängd, startbarhet,
bränsleförbrukning och miljöbelastning. För
att rekommenderade serviceintervall skall
kunna tillämpas, krävs att godkänd motorolja används. Använd enbart föreskriven oljekvalitet (se dekal i motorrummet), både vid
påfyllning och vid oljebyte, annars riskerar
du att påverka livslängd, startbarhet, bränsleförbrukning och miljöbelastning. Volvo
Personvagnar frånsäger sig allt garantiansvar om inte motorolja med föreskriven kvalitet och viskositet används.
11 Specifikationer
Motorolja
Oljedekal
När oljedekalen som visas här bredvid finns i
bilens motorrum, gäller följande. Se placering
på s. 234.
Oljekvalitet: ACEA A5/B5
Viskositet: SAE 0W–30.
11
Motorvariant
Påfyllningsbar volym mellan
MIN–MAX (liter)
Volym1
(liter)
2.5T
B5254T2
1.2
5.5
3.2
B6324S
0.8
7.3
V8 AWD
B8444S
1.2
6.7
D5 AWD
D5244T4
2.0
6.2
1Inkluderar
filterbyte.
239
11 Specifikationer
Vätskor och smörjmedel
11
Vätska
System
Volym
Rekommenderad kvalitet
Växellådsolja
Manuell 6-växlad (M66)
2.0 liter
Transmissionsolja MTF 97309
Automatväxellåda (TF-80SC)
7.0 liter
Transmissionsolja JWS 3309
Bensinmotor 3.2
9.7 liter
Bensinmotor V8
10.2 liter
Kylvätska med korrosionsskydd utblandad med vatten, se förpackning. Termostaten öppnar vid:
bensinmotorer, 90 ºC, dieselmotorer 82 ºC
Dieselmotor D5
12.5 liter
Kylvätska
Olja: PAG, Köldmedium: R134a (HFC134a)
Luftkonditionering1
Bromsvätska
Servostyrning
0.6 liter
DOT 4+
Systemet
1.0 liter
varav behållare
0.2 liter
Styrservoolja: WSS M2C204-A eller likvärdig produkt med samma
specifikation.
Spolarvätska
1
Av Volvo rekommenderat frostskyddsmedel utblandat med vatten
rekommenderas vid minusgrader.
Vikten varierar beroende på motorvariant. Kontakta en auktoriserad Volvoverkstad för rätt information.
VIKTIGT
Rekommenderad transmissionsolja ska användas för att inte skada växellådan och får
inte blandas med någon annan transmissionsolja. Om annan olja fyllts på kontakta
närmaste auktoriserade Volvoverkstad för
service.
240
6.5 liter
OBS
Under normala körförhållanden behöver
växellådsoljan inte bytas under dess livslängd. Vid ogynnsamma körförhållanden
kan det dock vara nödvändligt, se s. 238
11 Specifikationer
Bränsle
Förbrukning, utsläpp och volym
Motor
2.5T
B5254T2
3.2
B6324S
V8 AWD
B84444S
D5 AWD
D5244T4
1
Växellåda
Förbrukning
liter/100 km
Utsläpp av koldioxid
(CO2) g/km
Tankvolym
liter
Manuell 6-växlad (M66)
11,1 (11,2)1
266 (269)1
80
Automatväxellåda (AW 55-51)
11,7 (11,8)1
280 (282)1
Automatväxellåda (TF 80SC)
12,0 (12,1)1
287 (289)1
13,3 (13,5)1
317 (322)1
9,0 (9,0)1
239 (239)1
8,2 (8,3)1
217 (219)1
Manuell 6-växlad (M66)
11
68
Gäller 7-sitsig variant.
241
11 Specifikationer
Bränsle
Bränsleförbrukning och utsläpp av
koldioxid
11
De officiellt deklarerade bränsleförbrukningssiffrorna är baserade på en standardiserad
körcykel enligt EU-direktiv 80/1268 comb.
Bränsleförbrukningssiffrorna kan påverkas
om bilen utrustas med extra tillbehör vilket
påverkar bilens vikt. Dessutom kan körsätt
och andra icke tekniska faktorer påverka
bilens bränsleförbrukning. Vid körning med
bränsle med oktantal 91 RON blir förbrukningen högre och effekten lägre.
OBS
Extrema väderförhållanden, dra en släpvagn eller körning på höga altituder i kombination med bränslekvalitet är faktorer som
kan inverka på bilens prestationsförmåga.
Bensin
De flesta motorer kan köras på oktantalen
91, 95 och 98 RON.
• 91 RON ska inte användas till 4-cylindriga
motorer och bör endast användas i
undantagsfall för övriga motorer.
• 95 RON kan användas vid normal körning.
• 98 RON rekommenderas för maximal prestanda och lägsta bränsleförbrukning.
242
Vid körning i varmare klimat än +38 ºC
rekommenderas högsta möjliga oktantal för
bästa möjliga prestanda och bränsleförbrukning.
Bensin: Norm EN 228
VIKTIGT
Använd endast blyfri bensin för att inte skada katalysatorn. För att Volvos garanti skall
gälla, blanda aldrig alkohol med bensin,
bränslesystemet kan skadas.
Diesel
Dieselmotorns bränslesystem är känsligt för
föroreningar, se s. 179.
Diesel: Norm EN 590 eller JIS K2204
11 Specifikationer
Katalysator
Allmänt
system, som kontinuerligt styr insprutningsventilerna. Förhållandet mellan det bränsle
och den luft som förs till motorn regleras hela
tiden. Regleringen skapar optimala förhållanden för en effektiv förbränning, av de skadliga ämnena (kolväten, koloxid och kväveoxider) med hjälp av en trevägskatalysator.
11
Katalysatorn har till uppgift att rena avgaserna. Den är placerad i avgasströmmen
nära motorn för att snabbt nå arbetstemperatur. Katalysatorn består av en monolit
(keramsten eller metall) med kanaler. Kanalväggarna är belagda med platina/rodium/palladium. Metallerna svarar för katalysatorfunktionen, dvs. de påskyndar den kemiska processen utan att förbrukas.
LambdasondTM syremätgivare
Lambdasonden är en del i ett reglersystem,
som har till uppgift att minska utsläppen och
att förbättra utnyttjandet av bränslet.
En syremätgivare övervakar syreinnehållet i
de avgaser som lämnar motorn. Mätvärdet
från avgasanalysen matas in i ett elektronik-
243
11 Specifikationer
Elsystemet
Allmänt
12 V-system med spänningsreglerad växelströmsgenerator. Enpoligt system där chassi
och motorstomme används som ledare.
11
Batteri
2.5T
3.2
V8
D5
Spänning
12 V
12 V
12 V
12 V
Köldstartförmåga (CCA)
600 A1
520 A1
600 A1
800 A
Reservkapacitet (RC)
120 min
100 min
125 min
150 min
Kapacitet (Ah)
70
60
70
90
1
Bil med parkeringsvärmare har 800 A
Om startbatteriet byts ut, var noga med att
byta till ett batteri med samma köldstartförmåga och reservkapacitet som originalbatteriet (se dekal på batteriet).
244
11 Specifikationer
Elsystemet
Glödlampor
Belysning
Effekt W
Sockel
Helljus/halvljus halogen
55
H7
Helljus, Active Bi-Xenon
65
H9
Active Bi-Xenon
35
D1S
Helljus Bi-Xenon
55
H7
Bi-Xenon
35
D2R
Dimljus främre
55
H1
Positions Främre/bakre, parkeringsljus främre, sidomarkeringsljus främre, nummerskyltsbelysning, instegsbelysning
bakre
5
W2,1X9,5d
Blinkers främre, dimbakljus
21
BAY9s
Bromsljus, backljus
21
BA15S
Blinkers bakre
21
BAU15s
Make up-spegel
1,2
SV5,5
Instegsbelysning främre, bagagerumsbelysning
5
SV8.5
Handskfacksbelysning
3
BA9
11
245
11 Specifikationer
11
246
11 Specifikationer
11
247
Index
A
A/C, elektronisk klimatanläggning ..............70
ABL .............................................................50
ABS ...........................................................121
ABS, fel i ABS-systemet .............................43
Adaptivt system ........................................117
Antisladdfunktion ......................................123
Antislirfunktion ..........................................123
Askopp i baksätet .......................................84
Audio, se även Ljud ..................................205
AUTO, ECC .................................................70
Automatisk avbländning .............................60
Automatisk låsning ...................................101
Automattvätt .............................................168
Automatväxellåda .....................................117
bogsering och bärgning.......................130
lock up-funktion ...................................117
släpvagn ..............................................133
säkerhetssystem ..................................117
W-knappen ..........................................119
Avgasrening ..................................................7
felindikering ...........................................43
AWD ..........................................................120
B
Backspeglar
elektriskt infällbara .................................62
infällbara ................................................46
248
inre ........................................................ 60
kompass ............................................... 60
yttre ....................................................... 62
Bagageutrymme
bärkassehållare ..................................... 93
eluttag ................................................... 93
skyddsnät.............................................. 91
Baklucka
körning med öppen baklucka ............. 110
låsning/upplåsning ................................ 99
Baklucka, öppning ..................................... 57
Baksäte, framfällning ................................. 87
Barn
barnstol och sidokrockkudde ............... 20
barnsäkerhetsspärr ............................. 104
placering i bilen, tabell .......................... 29
säkerhet ................................................ 31
Barnsäkerhetsspärr .................................... 46
Bashögtalare ............................................ 211
Batteri
byte ..................................................... 186
skötsel ................................................. 185
starthjälp ............................................. 132
symboler på batteriet .......................... 185
överbelastning..................................... 111
Belysning
Active Bi-Xenon Lights.......................... 50
belysningsautomatik, halvljus ............... 49
belysningspanel .................................... 49
belysningspanel, kupé .......................... 80
dimljus bak ............................................ 50
dimstrålkastare ...................................... 50
glödlampor, specifikationer ................. 245
glödlampsbyte, allmänt ....................... 187
halvljus ................................................... 49
hel-/halvljus ........................................... 51
i kupé ..................................................... 80
ledbelysning .......................................... 51
ljushöjdsreglering .................................. 49
läslampor ............................................... 80
positions-/parkeringsljus ....................... 49
Belysning, lampbyte
bagageutrymme .................................. 192
blinkers ................................................ 190
dimbakljus ........................................... 191
dimljus ................................................. 190
fram ..................................................... 187
glödlampsplacering framlykta ............. 188
halvljus halogen ................................... 188
helljus Active Bi-Xenon ........................ 189
helljus Bi-Xenon................................... 189
helljus halogen ..................................... 189
instegsbelysning .................................. 192
körriktningsvisare ................................ 190
make-up spegel................................... 193
nummerskyltsbelysning ....................... 192
parkeringsljus ...................................... 189
positionsljus......................................... 189
sidomarkeringsljus .............................. 189
Bensinkvalitet ........................................... 242
Bilklädsel .................................................. 170
Index
Biltvätt .......................................................168
Bilvård, läderklädsel .................................170
Blinkers .......................................................51
BLIS ............................................................47
Blockerat låsläge
tillfällig avaktivering..............................103
tillfällig bortkoppling av larmsensorer ..107
Bogsering .................................................130
Bogserögla ...............................................131
Bromssystem ................................... 121,182
Bromsvätska, kontroll och påfyllning .......182
Bränsle
bränsleekonomi ...................................153
bränslefilter ..........................................179
bränsleförbrukning, visning ...................52
bränslesystem .....................................179
förbrukning ..................................... 7,241
parkeringsvärmare .................................74
påfyllning .............................................112
Bränslemätare.............................................41
Bälteskudde ................................................31
Bälteskudde, integrerad .............................31
Bältespåminnare .........................................13
Bärgning ...................................................130
C
Cd-funktioner ............................................218
Cigarettändaruttag ......................................47
Cruise control .............................................55
D
Defroster .................................................... 71
Diesel ....................................................... 179
Diesel, motorförvärmare............................. 44
Dieselfilter................................................. 179
Dieselpartikelfilter ..................................... 114
Dimensionsbeteckning ............................. 150
Dimljus, på/av ............................................ 50
Displaymeddelanden ................................. 45
Draganordning
allmänt ................................................ 135
borttagning .......................................... 140
montering ............................................ 137
specifikationer ..................................... 136
Dragkraftsfunktion .................................... 123
Dragkrok, se Draganordning .................... 135
DSTC, se även Stabilitetssystem ............. 123
avaktivering/aktivering ........................ 123
symbol .................................................. 44
Däck
allmänt ................................................ 150
dimensionsbeteckning ........................ 150
däcktätning ......................................... 162
ECO-tryck ........................................... 154
hastighetsklasser ................................ 150
köregenskaper .................................... 150
lufttryck ............................................... 153
rotationsriktning .................................. 152
slitagevarnare ...................................... 151
sommar- och vinterhjul........................ 152
vinterdäck ............................................ 151
Däcktrycksövervakning ............................ 160
Döda vinkeln (BLIS) .................................. 127
E
ECO-tryck
bränsleekonomi ................................... 153
tabell .................................................... 154
Ekonomisk körning ................................... 110
Elektronisk startspärr.................................. 98
Elmanövrerad stol....................................... 79
Eluppvärmda framstolar ............................. 72
Eluttag
bagageutrymme .................................... 93
baksäte .................................................. 56
EON – Enhanced Other Networks ............ 216
Equalizer ................................................... 211
Extraljus ...................................................... 47
F
Fjärrkontroll ................................................ 98
batteribyte ........................................... 100
funktioner .............................................. 99
Flaskhållare................................................. 84
Fläckar ...................................................... 170
Fläkt ............................................................ 72
Fläkt bakre kupé ......................................... 72
Fordonsdata ............................................. 176
249
Index
Fyrhjulsdrift ...............................................120
Färddator ....................................................52
Färgkod, lack ............................................171
Fönsterhissar ..............................................58
baksäte ..................................................59
passagerarplats .....................................59
spärra.....................................................58
Förvaringsplatser i kupén ...........................82
G
Glödlampor
byte ......................................................187
specifikationer .....................................245
Golvmattor ..................................................78
Gravida kvinnor, säkerhetsbälte .................13
H
Halvljus ................................................ 49,51
Handbroms .......................................... 44,56
Handskfack .................................................83
Hastighetsklasser, däck ...........................150
Hastighetsmätare .......................................41
Helljus .........................................................51
av/på ......................................................49
omkoppling och blinkning .....................51
Hjul, losstagning .......................................156
Huvudnyckel ...............................................98
I
Imma
250
avlägsna med defrosterfunktionen ....... 71
behandling av rutorna ........................... 68
Infotainment ............................................. 204
Inre backspegel .......................................... 60
Instrumentbelysning ................................... 50
Instrumentöversikt
högerstyrd bil ........................................ 38
vänsterstyrd bil...................................... 36
Insynsskydd ............................................... 93
Integrerad bälteskudde .............................. 31
Intervalltorkning .......................................... 53
ISOFIX fästsystem ...................................... 32
K
Kallstart
automatväxellåda ................................ 117
Katalysator ............................................... 243
bärgning .............................................. 130
Kavajhållare ................................................ 84
Kick-down, automatväxellåda.................. 117
Klimat, allmänt ........................................... 68
Klocka, inställning ...................................... 41
Klämskydd, taklucka .................................. 64
Knallgas.................................................... 132
Knappsats i ratten .................................... 206
Kollision
krockgardin, IC...................................... 22
krocksensorer ....................................... 22
Kombinationsinstrument ............................ 41
Kompass .................................................... 60
Kondensvatten ......................................... 179
Konstantfarthållare ..................................... 55
Kontroller
vätskor och oljor .................................. 180
vätskor och oljor allmänt ..................... 177
Kopplingsvätska, kontroll och påfyllning .. 182
Krock, se Kollision ...................................... 22
Krockkudde
avaktivering ........................................... 19
förar- och passagerarsida ..................... 16
Kupébelysning ............................................ 80
Kupéfläktsfunktion ...................................... 68
Kylskåpsfack .............................................. 86
Kylsystem ................................................. 110
Kylvätska, kontroll och påfyllning ............. 182
Köldmedium ............................................... 68
Körning
ekonomisk ........................................... 110
halt väglag ........................................... 110
i vatten ................................................. 110
kylsystem............................................. 110
med släpvagn ...................................... 133
med öppen baklucka ........................... 110
Körriktningsvisare ....................................... 51
L
Lack
färgkod ................................................ 171
Index
lackskador och bättring .......................171
Lambdasond .............................................243
Larm
allmänt .................................................106
automatisk återställning av larm ..........107
frånkoppling .........................................106
inkoppling ............................................106
larmlampa ............................................106
larmsignaler .........................................107
stänga av utlöst larm ...........................107
Larmsensorer ..............................................47
Last på taket .............................................142
Lastning
allmänt .................................................142
lastförmåga ..........................................142
lasthållare ............................................142
Lastrumsfack ..............................................94
Lastutrymme
lastning ..................................................90
Ledbelysning ..............................................51
Ljud
ljudinställningar ........................... 205,210
ljudkälla ................................................205
Ljudanläggningens funktioner ..................209
Ljusbild .....................................................144
Ljustuta .......................................................51
Luftdistribution ............................................69
ECC .......................................................71
Luftkonditionering
allmänt .................................................. 68
bakre kupé ............................................ 46
Luftkvalitetssystem, multifilter .................... 70
Låsning/upplåsning
baklucka .............................................. 102
handskfack.......................................... 102
insidan ................................................. 102
utsidan ................................................ 101
Läderklädsel, tvättråd .............................. 170
Läslampor .................................................. 80
M
Manuell växellåda..................................... 116
Medelbränsleförbrukning ........................... 52
Menystruktur
telefon, menyalternativ ........................ 229
telefon, översikt ................................... 228
Miljöfilosofi ................................................... 7
Mittkonsol bakre, borttagning .................... 87
Motor ........................................................ 178
Motorhuv, öppning ................................... 178
Motorolja .................................................. 180
byte ..................................................... 180
filter ..................................................... 180
ogynnsamma körförhållanden ............ 238
oljekvalitet ........................................... 238
oljetryck ................................................. 43
volymuppgifter .................................... 239
Motorrum ................................................. 178
Motorspecifikationer ................................ 237
Mugghållare ......................................... 84,85
N
Nackskydd, bakstol .................................... 88
Nackskydd, mittplats bak ........................... 87
Nyckel ......................................................... 99
fjärrkontroll ............................................ 98
Nödsamtal ................................................ 222
O
OBS-texter ................................................... 6
Olja, se även Motorolja
oljetryck ................................................. 43
P
PACOS, omkopplare .................................. 19
Parkeringsbroms ................................. 44,56
Parkeringshjälp ......................................... 125
sensorer för parkeringshjälp ................ 126
Parkeringsljus ............................................. 49
Parkeringsvärmare
allmänt ................................................... 73
batteri och bränsle ................................ 74
parkering i backe ................................... 73
tidsinställning......................................... 73
Partikelfilter ................................................. 68
Pisksnärtsskador, WHIPS .......................... 23
Polering .................................................... 169
Positionsljus ............................................... 49
Provisorisk däcktätning ............................ 162
251
Index
PTY – Programtyp ....................................215
R
Radio
alarm ....................................................214
AUTOSTORE .......................................213
EON .....................................................216
NEWS ..................................................214
programtyper .......................................215
radioinställningar .................................212
radiostationer .......................................212
regionalt ...............................................216
stationssökning ...................................213
trafikinformation ...................................214
volymkontroll, programtyper ...............214
Ratt
cruise control .........................................55
knappsats vänster sida..........................55
Rattinställning .............................................57
Rattlås .......................................................115
REG, regionala radioprogram ...................216
Reglagepanel i förardörr
manövrering ...........................................58
översikt ..................................................40
Regnsensor.................................................54
Relä/säkringscentral
bagageutrymme ..................................199
i kupé .......................................... 197,198
i motorrum ...........................................195
Ren inifrån och ut..........................................8
252
Rengöring
automattvätt ........................................ 168
biltvätt ................................................. 168
klädsel ................................................. 170
säkerhetsbälten ................................... 170
vattenavvisande ytskikt ....................... 169
Reservhjul Temporary spare .................... 155
ROPS (Roll Over Protection System) ......... 25
Rostskydd ................................................ 172
S
SCAN, radiostationer ............................... 213
Servicenyckel ............................................. 98
Serviceprogram ........................................ 176
Sidokrockkuddar ........................................ 20
SIPS-bag .................................................... 20
Skjutbar stol ............................................... 87
Skyddsgaller .............................................. 92
Skyddsnät .................................................. 91
Släpvagn
kabel ................................................... 135
körning med släpvagn......................... 133
släpvagnsvikt ...................................... 236
Smörjmedel, volymuppgifter .................... 240
Solskärm, taklucka ..................................... 64
Sotfilter ...............................................45,114
sotfilter fullt ......................................... 114
Spin control .............................................. 123
Spolare
bakruta .................................................. 54
vindruta och strålkastare ....................... 53
Spolarvätska, påfyllning ........................... 181
SRS-system
allmänt ................................................... 17
omkopplare ........................................... 19
Stabilitetssystem ...................................... 123
indikering ............................................... 44
Start av motor ........................................... 114
Starthjälp .................................................. 132
Startnycklar .............................................. 115
Startspärr .................................................. 115
STC ........................................................... 123
Stenskott och repor .................................. 171
Stol
elmanövrerad......................................... 79
manuell .................................................. 78
Strålkastare
ABL ........................................................ 50
av/på...................................................... 49
strålkastarspolare .................................. 53
Styrservoolja, kontroll och påfyllning ....... 183
Subwoofer ................................................ 211
Surround ................................................... 210
Symboler .................................................. 124
kontrollsymboler .................................... 43
varningssymboler .................................. 42
Säkerhet ..................................................... 12
Säkerhetsbälte............................................ 12
Index
graviditet ................................................13
Säkerhetssystem, tabell .............................26
Säkringar
allmänt .................................................194
gavelbox ..............................................197
innanför ljudvallen ................................198
instrumentbrädans gavel .....................197
relä/säkringscentral i motorrum ...........195
T
Taklucka .....................................................63
klämskydd .............................................64
solskärm ................................................64
Tankning
påfyllning .............................................113
tanklock ...............................................113
Tankvolym ................................................241
Telefon
minne ...................................................226
reglage .................................................223
samtalsvolym .......................................226
sekretesslur .........................................225
senast uppringda nummer ..................225
SIM-kort ...................................... 224,227
snabbuppringning................................225
snabbval ..............................................224
standbyläge .........................................224
telefonbok ............................................226
trafiksäkerhet .......................................224
volymsänkning vid samtal ...................224
Telefonsystem .......................................... 221
Temperatur
kupé, elekronisk klimatanläggning ........ 72
Tillsatsvärmare ........................................... 75
Tjänstevikt ................................................ 236
Torkarblad
byte bakruta ........................................ 184
byte framruta ....................................... 184
Torkare, reglage bakruta ............................ 54
Totalvikt .................................................... 236
TPMS ....................................................... 160
Traction control ........................................ 123
Trippmätare ................................................ 41
Tvätta bilen ............................................... 168
Typbeteckning ......................................... 234
U
Underhåll
eget underhåll ..................................... 177
rostskydd ............................................ 172
Utsläpp ..................................................... 241
koldioxid .............................................. 242
V
Vadning .................................................... 110
Varningslampa
stabilitets- och dragkraftssystem ....... 123
Varningssymbol, Airbag-system ................ 15
Varningstexter .............................................. 6
Varningstriangel ........................................ 155
Varvtalsmätare ............................................ 41
Vaxning ..................................................... 169
Ventilationsmunstycken
instrumentpanel ..................................... 69
Ventilationsmunstycken i dörrstolpe .......... 69
Viktigttexter .................................................. 6
Vindrutetorkare och spolare ....................... 53
Vinterdäck ................................................ 151
Vinterkörning ............................................ 114
Volymkontroll ............................................ 209
Vätskor och oljor allmänt .......................... 177
Vätskor och oljor, kontroller motorrum ..... 180
Vätskor, volymuppgifter ........................... 240
Växellåda
automat ............................................... 117
manuell ................................................ 116
W
WHIPS
barnstol/barnkudde ............................... 23
pisksnärtsskador ................................... 23
Y
Yttertemperaturmätare ............................... 41
Yttre backspeglar ....................................... 62
Å
Återcirkulation ............................................ 71
253
Volvo. for life
Volvo Car Corporation TP 9465 (Swedish), AT 0720, Printed in Sweden, Göteborg 2007, Copyright © 2000-2007 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising