Volvo XC90 2016 Volvo On Call

Volvo XC90 2016 Volvo On Call
WEB EDITION
VOLVO ON CALL
VOLVO ON CALL
Detta dokument beskriver funktionalitet i systemet Volvo On Call. För att
systemet ska fungera krävs ett aktivt abonnemang.
Det pågår ständigt ett utvecklingsarbete för att förbättra vår produkt.
Modifieringar kan medföra att information, beskrivningar och illustratio-
ner i detta supplement skiljer sig från utrustningen i bilen. Vi förbehåller
oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
VOLVO ON CALL (VOC)
2
Volvo On Call*
4
Använda Volvo On Call*
4
Tillgängliga Volvo On Call*-funktioner
5
Komforttjänster med Volvo On Call*
6
Volvo On Call* mobilapp
6
Säkerhetstjänster med Volvo On Call*
8
Manuell säkerhetstjänst med Volvo
On Call*
9
Tillkalla vägassistans med Volvo On Call*
9
Trygghetstjänster med Volvo On Call*
9
Lås upp bil via Volvo On Call* service
center
10
Volvo On Call* tillgänglighet
12
Telefonnummer till Volvo On Call*
service center
15
PIN-kod till Volvo On Call*
17
Ägarbyte av bil med Volvo On Call*
17
Personuppgifter
18
VOLVO ON CALL (VOC)
VOLVO ON CALL (VOC)
Volvo On Call*
Abonnemang
Använda Volvo On Call*
Volvo On Call (VOC)* är en tilläggstjänst som
Volvoägare kan abonnera på. Abonnemanget
består av säkerhets-, trygghets- och komforttjänster.
Ett abonnemang initieras i samband med bilköpet
då systemet aktiveras. Abonnemanget är tidsbegränsat men kan förlängas och giltigheten är
marknadsberoende.
Volvo On Call (VOC)-systemet aktiveras vid
tryckning på någon av de två knapparna i taket,
alternativt val i centerdisplayen. I centerdisplayen
kan även ytterligare inställningar göras.
VOC-systemet är kopplat till bilens SRS- och
larmsystem samt bilens övriga system (t.ex. lås
och klimat). Bilen har ett inbyggt modem för kommunikation med VOC:s tjänster.
Information på internet
Med ett personligt Volvo ID är det möjligt att
logga in i mobilappen.
VOC startas automatiskt när bilens säkerhetssystem triggas, t.ex. vid en olycka där aktiveringsnivå
för bältessträckare eller krockkuddar nås. Kontakt
upprättas mellan bilen och VOC service center
som skickar lämplig hjälp till bilens position.
Läs i ägarmanualen avsnitt Volvo ID för att se
dess fördelar och hur man skapar ett Volvo ID.
När en tjänst är aktiv visas symbol i centerdisplayen.
Tillgänglighet
Efter att fjärrnyckeln avlägsnats ur bilen är systemets funktioner tillgängliga kontinuerligt under
5 dygn och därefter en gång per timma under de
kommande 17 dygnen. Efter totalt 22 dygn kommer systemet vara avstängt tills dess bilen startats.
Systemet använder sig av GNSS (Global
Navigation Satellite System) för att lokalisera
bilen. Bilens inbyggda modem används för kontakt med VOC service center och VOC mobilapp.
För mer information om Volvo On Call, se
support.volvocars.com.
Relaterad information
•
•
Komforttjänster med Volvo On Call* (s. 6)
Säkerhetstjänster med Volvo On Call*
(s. 8)
•
Trygghetstjänster med Volvo On Call*
(s. 9)
•
Använda Volvo On Call* (s. 4)
VARNING
Systemet fungerar enbart i områden där
VOC:s samarbetspartner har mobiltäckning
och på de marknader där tjänsten är tillgänglig.
Precis som med mobiltelefoner kan atmosfäriska störningar eller glesare sändartäckning
leda till att anslutning är omöjlig, t.ex. i glest
befolkade områden.
4
Översikt av knappar i taket och centerdisplay .
SOS-knappen – vid nödsituationer
Tryck på SOS-knappen i taket i 2 sekunder för
att aktivera den manuella larmtjänsten.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
VOLVO ON CALL (VOC)
ON CALL-knappen – vid problem med
bilen
3.
Tryck på ON CALL-knappen i taket i 2 sekunder
för att aktivera tjänsten och komma i kontakt med
VOC service center.
– Välj Aktivera UNIT för att aktivera Volvo
On Call tjänst och abonnemang. Kontakta din
Volvo återförsäljare för mer information kring
förnyelse av abonnemang och återaktivering
av system.
– Välj Knapplås för att bestämma när SOSoch ON CALL-knapparna skall vara aktiverade. Funktionen gör att knapparna enbart är
aktiverade om bilens elsystem är i tändningsläge I, II eller om motorn är igång.
Alternativ till ON CALL-knappen
Tryck på On Call i telefonvyn i centerdisplayen. I
popup-fönstret som öppnas, välj Ring.
OBS
SOS-knappen ska enbart användas vid
olyckor, sjukdom eller vid externt hot mot
bilen och dess passagerare. SOS-funktionen
är endast avsedd för nödsituationer. Missbruk
kan leda till extradebitering.
•
Tillgängliga Volvo On Call*-funktioner
(s. 5)
•
ON CALL-knappen kan användas för samtliga
andra tjänster, inklusive vägassistans.
Manuell säkerhetstjänst med Volvo On Call*
(s. 9)
•
Tillkalla vägassistans med Volvo On Call*
(s. 9)
Avbryta tjänst
Påbörjad tjänst kan avbrytas inom 8 sekunder
med hjälp av ett tryck på Avsluta samtal i centerdisplayen.
Inställningar
Möjliga val och inställningar i systemet görs i
centerdisplayen:
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn.
2.
Tryck på Kommunikation
Volvo On Call.
Relaterad information
Tillgängliga Volvo On Call*funktioner
Översikt av tillgängliga Volvo On Call (VOC)funktioner via VOC service center och VOCmobilapplikation.
Tjänst
Service
center
Fjärrstart av värmare
X
Automatiskt larm
X
Manuellt larm
X
Vägassistans
X
Stöldvarning
X
Spårning av stulet fordon
X
Fjärrupplåsning
X
Fjärrlåsning
Fjärrmanövrerad startspärrB
X
X
X
X
Fjärrstart av motor
(ERS)B, C
Lokalisering av bilen
AppA
X
X
X
Bilens instrumentpanel
X
Körjournal
X
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
5
VOLVO ON CALL (VOC)
||
Tjänst
Service
center
AppA
Fordonsinformation
X
Förkonditonering
X
Skicka destination till
bilenD
X
A
B
C
D
Vissa funktioner är inte tillgängliga för alla bilmodeller.
Vissa marknader.
Vissa bilar med automatisk växellåda.
Sensus Navigation krävs.
Relaterad information
•
•
•
•
Volvo On Call* mobilapp (s. 6)
Komforttjänster med Volvo On Call* (s. 6)
Säkerhetstjänster med Volvo On Call*
(s. 8)
Trygghetstjänster med Volvo On Call*
(s. 9)
Komforttjänster med Volvo On Call*
Volvo On Call* mobilapp
Komforttjänster via telefon såsom kommunicera
med bilen via mobilapp.
Som Volvo On Call-användare har bilägaren tillgång till en mobilapplikation som gör att denne
kan hålla kontakt med sin parkerade bil via
mobiltelefon.
En mobilapplikation gör det möjligt för Volvo On
Call-användare att hålla kontakt med sin parkerade bil via en iPhone, Windows Phone- eller
Android-telefon. Mobilappen kan lokalisera bilen,
fjärrlåsa bilen, fjärrstarta motorn, se information
om bränslenivå och mycket annat.
Bilar utrustade med bränsledriven motor- och
kupévärmare i kombination med Volvo On Call
erbjuder samma inställningsmöjligheter för värmaren som inne i bilen med hjälp av en vanlig
mobiltelefon.
Relaterad information
•
•
Volvo On Call* mobilapp (s. 6)
Tillgängliga Volvo On Call*-funktioner (s. 5)
Vissa funktioner är inte tillgängliga för alla bilmodeller.
Mobilapplikationen uppdateras kontinuerligt vilket
kan medföra att denna information inte återspeglar tillgänglig funktionalitet. För mer information
om Volvo On Call, se support.volvocars.com.
Mobilapplikationen finns för iPhone, Windows
Phone- och Android-telefoner. Ladda ner från
Apples AppStore, Windows Phone Store eller
Google Play.
Personligt Volvo ID krävs för att nyttja mobilappen och uppkopplade tjänster från Volvo.
Läs i ägarmanualen avsnitt Volvo ID för att se
dess fördelar och hur man skapar ett Volvo ID.
Lokalisering av bilen
Bilens position visas på en karta och det är möjligt att få vägledning till bilen. Det finns också en
digital kompass som pekar föraren i rätt riktning.
Det möjligt att aktivera bilens signalhorn och
blinkers för att underlätta letandet.
6
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
VOLVO ON CALL (VOC)
Skicka destination till bilen
Med mobilappen kan funktionen "Send to Car"
användas för att skicka en destination (t.ex. hotell,
affärer, biografer, restauranger, bensinstationer)
till bilen. Destinations position finns sedan tillgänglig i bilens navigationssystem1. Om bilens
navigationssystem inte är fabriksinstallerat behöver bilens konfiguration uppdateras av en Volvoåterförsäljare så att VOC-appen vet att den kan
sända ett resmål till bilen. För instruktioner till
funktionen Send to Car, se support.volvocars.com.
Bilens förardisplay
Den här funktionen ger föraren tillgång till en
mängd information: bränslenivå, återstående
räckvidd med befintlig bränslemängd, genomsnittlig bränsleförbrukning, genomsnittshastighet,
avläsning av väg- och trippmätare.
Kontroll av bilen
Mobilappen gör en ”hälsoundersökning” på bilen
och visar information om glödlampor, bromsvätska, kylvätska och oljenivå.
Körjournal
Detaljerade uppgifter om varje resa under de
senaste 40 dagarna kan laddas ner och sparas.
Det finns också möjlighet att exportera alla eller
valda resor från mobilapplikationen i kalkylbladsformat och skicka till en e-postadress. Detta är
lämpligt för t.ex. tjänsteresor.
1 Gäller Sensus Navigation.
2 Vissa bilmodeller och marknader.
Det är möjligt att stänga av körjournalsfunktionen.
Då skickar bilen ingen logginformation efter varje
avslutad resa.
avsnittet "Starta motor" för att se hur motorn
startas.
Stöldvarning
Klimatanläggningen startar med automatiska
inställningar. En fjärrstartad motor är aktiverad i
maximalt 15 minuter, därefter stängs den av.
Efter 2 st aktiveringar av fjärrstart krävs att
motorn startas på ordinarie vis innan fjärrstart
åter kan användas.
Om billarmet aktiveras får föraren veta detta via
mobilen.
Fjärrstart av motor kan endast fås på bilar med
automatisk växellåda.
Fordonsinformation
Basdata om bilen som modell, registreringsnummer och VIN-nummer är lätt tillgänglig.
Fjärrlåsning av dörrarna
Status för samtliga dörrar och fönster visas. Föraren kan låsa och låsa upp bilen. Av säkerhetsskäl krävs alltid lösenordet för applikationen vid
fjärrupplåsning av bilen. Ditt personliga Volvo ID
används som lösenord.
Fjärrstart av värmare
Om bilen är utrustad med en parkeringsvärmare
kan den startas direkt eller programmeras att
starta vid två olika tidpunkter.
Fjärrstart av motor (ERS)2
Fjärrstart (ERS – Engine Remote Start) innebär
att bilens motor kan startas på distans för att
värma upp/kyla ner kupén till komforttemperatur
innan avfärd. För att kunna köra iväg med bilen
måste körläge aktiveras, detta görs på samma
sätt som vid motorstart. Läs i ägarmanualen
VARNING
För att fjärrstarta motorn måste följande kriterier vara uppfyllda:
•
•
Bilen ska vara under uppsikt.
•
Bilen får inte stå i ett slutet oventilerat
utrymme – avgaserna kan allvarligt skada
människor och djur.
Person eller djur får inte befinna sig i eller
kring bilen.
OBS
Ta hänsyn till lokala/nationella regler/
bestämmelser för tomgångskörning. Ta också
hänsyn till lokala/nationella regler/bestämmelser kring ljudnivån när motorn är igång.
}}
7
VOLVO ON CALL (VOC)
||
Förkonditonering
Säkerhetstjänster med Volvo On
Call*
Genom förkonditionering förbereds bilens drivsystem och kupén innan avfärd, så att både slitage och energibehov under färd minskas. Mobilappen används på motsvarande sätt som för fjärrstart av värmare.
Automatiskt och manuellt larm samt möjlighet att
tillkalla vägassistans är säkerhetstjänster tillgängliga via Volvo On Call (VOC). Säkerhetstjänster
används för larm vid olycka eller nödsituation.
Relaterad information
Automatiskt larm
•
•
•
Komforttjänster med Volvo On Call* (s. 6)
Volvo On Call* (s. 4)
Tillgängliga Volvo On Call*-funktioner (s. 5)
När bilens säkerhetssystem triggas, t.ex. vid en
olycka där aktiveringsnivå för bältesförsträckare
eller krockkudde nås, skickas en signal automatiskt till VOC service center. Följande sker:
1.
2.
3.
Ett meddelande skickas automatiskt från
bilen till VOC service center.
VOC service center etablerar därefter muntlig kontakt med bilens förare och försöker ta
reda på krockens omfattning och behovet av
hjälp.
VOC service center kontaktar därefter nödvändiga hjälpinsatser (polis, ambulans, bärgning etc.).
Vägassistans
Tillkalla hjälp vid t.ex. punktering, bränslebrist eller
urladdat batteri.
Vägassistans tjänsten kan behöva tecknas separat.
Larmnummer
Då larmtjänsten aktiveras försöker systemet etablera kontakt med VOC service center. Om detta
inte är möjligt går samtalet direkt till det utsedda
larmnumret för området där bilen befinner sig3.
Relaterad information
•
•
Volvo On Call* (s. 4)
Manuell säkerhetstjänst med Volvo On Call*
(s. 9)
•
Tillkalla vägassistans med Volvo On Call*
(s. 9)
•
Använda Volvo On Call* (s. 4)
Om muntlig kontakt inte kan etableras, kontaktar
VOC service center berörda myndigheter, som
bistår med lämplig åtgärd.
Manuellt larm
Kontakta VOC service center för att begära hjälp
i nödsituationer.
3
8
Gäller vissa marknader.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
VOLVO ON CALL (VOC)
Manuell säkerhetstjänst med Volvo
On Call*
Tillkalla vägassistans med Volvo On
Call*
Trygghetstjänster med Volvo On
Call*
Kontakta Volvo On Call (VOC) service center för
att tillkalla hjälp i nödsituationer.
Tillkalla hjälp vid t.ex. punktering, bränslebrist
eller urladdat batteri.
För att larma VOC service center manuellt:
1.
Tryck på ON CALL i minst 2 sekunder.
Volvo On Call (VOC) ger hjälp vid inbrott eller
stöld av bil och kan fjärrupplåsa bilen om nycklarna kommit bort eller blivit inlåsta.
VOC service center etablerar muntlig kontakt
med föraren och kommer överens om vilken
hjälpinsats som krävs.
1.
Tryck på SOS i minst 2 sekunder för att tillkalla hjälp vid sjukdom, yttre hot mot bilen
eller passagerare m.m.
2.
2.
VOC service center får meddelande om
hjälpbehovet och uppgift om bilens position.
Relaterad information
3.
VOC service center etablerar muntlig kontakt
med föraren och kommer överens om vilket
hjälpbehov som krävs.
Om muntlig kontakt inte kan etableras, kontaktar
VOC service center berörda myndigheter, som
bistår med lämplig åtgärd.
Relaterad information
•
•
Säkerhetstjänster med Volvo On Call* (s. 8)
Telefonnummer till Volvo On Call* service
center (s. 15)
•
Tillkalla vägassistans med Volvo On Call*
(s. 9)
•
Använda Volvo On Call* (s. 4)
•
•
•
Säkerhetstjänster med Volvo On Call* (s. 8)
Manuell säkerhetstjänst med Volvo On Call*
(s. 9)
Använda Volvo On Call* (s. 4)
Trygghetstjänster syftar till att minimera risken att
ägaren blir av med sin bil. Om bilen blir stulen kan
den dessutom spåras och eventuellt deaktiveras.
Om bilen blir strömlös träder VOC:s reservbatteri
in.
Utöver säkerhets- och trygghetstjänsterna erbjuder vissa marknader ett utökat trygghetssystem
som tillval.
Stöldvarning
VOC skickar automatiskt signal till VOC service
center vid inbrott eller stöld (om bilens larmsystem aktiverats).
Om bilens larmsystem aktiveras kommer VOC
service center att underrättas automatiskt efter
en viss tid. Om larmet stängs av med hjälp av
fjärrnyckeln kommer tjänsten att avbrytas.
Spårning av stulet fordon
Om stöld eller annat olovligt bruk av bilen har
konstaterats kan bilens ägare tillsammans med
polisen och VOC service center komma överens
om att bilen skall spåras. VOC service center
skickar ett meddelande till bilen för att fastställa
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
9
VOLVO ON CALL (VOC)
||
bilens position. Därefter kontaktas polis eller
annan myndighet.
OBS
Detta gäller även om bilen stulits med hjälp av
tillhörande fjärrnyckel.
Fjärrupplåsning
Om bilens fjärrnyckel har kommit bort eller blivit
inlåst i bilen, är det möjligt att fjärrupplåsa bilen
inom de närmsta 5 dygnen med hjälp av VOC
service center efter att erfordrad verifiering med
PIN-kod godkänts. Därefter fjärrupplåser VOC
service center bilen efter överenskommelse.
Fjärrmanövrerad startspärr4
Om bilen är stulen kontaktar ägaren eller myndigheterna VOC service center.
OBS
Detta gäller även om bilen stulits med hjälp av
tillhörande fjärrnyckel.
Efter att ha varit i kontakt med myndigheterna
deaktiverar VOC service center fjärrnycklarna för
att förhindra start av bilen. En deaktiverad bil kan
endast startas igen genom kontakt med VOC
service center och efter det att erfordrad verifier-
4 Vissa
10
ing med PIN-kod godkänts. Därefter utför VOC
service center aktivering av bilen.
Lås upp bil via Volvo On Call*
service center
Relaterad information
Bilen kan fjärrupplåsas med hjälp av VOC
service center.
•
•
Volvo On Call* (s. 4)
Lås upp bil via Volvo On Call* service center
(s. 10)
•
Telefonnummer till Volvo On Call* service
center (s. 15)
•
PIN-kod till Volvo On Call* (s. 17)
1.
Kontakta VOC service center.
2.
När VOC service center verifierat bilens
ägare eller annan auktoriserad person med
PIN-kod, skickas efter överenskommelse en
signal till bilen om upplåsning.
3.
Bakluckan måste öppnas för att låsa upp
dörrarna. Tryck lätt på den gummerade tryckplattan undertill på bakluckans handtag för
att öppna.
OBS
Om bakluckan inte öppnas inom en, av VOC
service center, förutbestämd tid kommer bakluckan att låsas igen.
OBS
Om bilen står i t.ex. ett parkeringsgarage kan
fjärrupplåsningsfunktionen eventuellt störas
p.g.a. dålig mottagning.
marknader.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
VOLVO ON CALL (VOC)
Relaterad information
•
•
•
Trygghetstjänster med Volvo On Call* (s. 9)
Telefonnummer till Volvo On Call* service
center (s. 15)
Volvo On Call* (s. 4)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
11
VOLVO ON CALL (VOC)
Volvo On Call* tillgänglighet
Karta över områden där Volvo On Call är tillgängligt. Servicen byggs ut kontinuerligt och
12
systemet kommer att erbjudas i ett stort antal
länder. Kontakta Volvoåterförsäljare för aktuell
information.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
VOLVO ON CALL (VOC)
Volvo On Call är tillgängligt i de områden markerade med grått.
}}
13
VOLVO ON CALL (VOC)
||
14
Relaterad information
•
•
Volvo On Call* (s. 4)
Telefonnummer till Volvo On Call* service
center (s. 15)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
VOLVO ON CALL (VOC)
Telefonnummer till Volvo On Call*
service center
Land
Uppringning i hemlandet
Uppringning utomlands
Sverige
020 55 55 66
+46 31 51 83 35
Norge
800 30 060
+47 22 32 39 50
Danmark
070 21 50 53
+45 70 21 50 53
Storbritannien
0800 587 9848
+44 20 860 39 848
Italien
02 26629 271
+39 02 26629 271
Finland
09 374 77 310
+358 9 374 77 310
Frankrike
0810 800 454
+33 1 49 93 72 79
Holland
020 851 2278
+31 20 851 2278
Belgien
02 773 62 22
+32 2 773 62 22
Luxemburg (Kundcentret finns i Belgien)
+32 2 773 62 22
+32 2 773 62 22
Polen
+48 22 537 43 43
+48 22 537 43 43
Portugal (Kundcentret finns i Frankrike)
+33 810 800 454
+33 1 49 93 72 79
Tyskland
089 20 80 1 87 47
+49 89 20 80 1 87 47
Spanien
091 325 5509
+34 91 325 5509
Schweiz
044 283 35 70
+41 44 283 35 70
Ryssland
+74 9 57 80 50 08
+74 9 57 80 50 08
Österrike
+43 1 525 03 6244
+43 1 525 03 6244
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
}}
15
VOLVO ON CALL (VOC)
||
Relaterad information
•
•
16
Volvo On Call* (s. 4)
Volvo On Call* tillgänglighet (s. 12)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
VOLVO ON CALL (VOC)
PIN-kod till Volvo On Call*
PIN-kod används av säkerhetsskäl för att identifiera godkänd person att utföra Volvo On Call
(VOC)-tjänster.
Den fyrsiffriga PIN-koden, vilken skickas till bilägaren då återförsäljaren aktiverar abonnemanget, används av säkerhetsskäl för att identifiera godkänd person att utföra vissa VOC-tjänster,
t.ex. låsa upp bilen via VOC service center eller
skapa ett konto till mobilappen.
Glömt eller vill byta PIN-kod
Om PIN-koden har glömts eller behöver bytas
(t.ex. vid köp av en begagnad bil), kontakta en
återförsäljare eller tryck på ON CALL-knappen i
bilen. Den nya koden kommer att skickas till bilägaren.
Fel PIN-kod har skrivits in i appen
upprepade gånger
Efter felaktig inslagen PIN-kod tio gånger i rad
kommer kontot att låsas. För att kunna använda
appen igen måste en ny PIN-kod väljas och ett
nytt app-konto skapas genom att följa samma
process som vid föregående skapande av appkonto.
Relaterad information
•
•
•
Lås upp bil via Volvo On Call* service center
(s. 10)
•
Volvo On Call* (s. 4)
Ägarbyte av bil med Volvo On Call*
Vid ägarbyte av bil är det viktigt att byta ägare till
Volvo On Call (VOC)-tjänsten.
Avsluta VOC-tjänst
Kontakta Volvoåterförsäljare vid ägarbyte för att
avsluta tjänsten. Återförsäljare avskriver abonnemanget och raderar tjänstehistoria. Tjänsten kan
också avslutas med VOC:s mobilapp.
Vid ägarbyte är det viktigt att återställa personliga
inställningar och användardata i bilen till
ursprunglig fabriksinställning.
Starta VOC-tjänst
Vid köp av en begagnad bil med VOC:
Nya ägaren kontaktar sin återförsäljare som skriver över återstående tid av abonnemanget på den
nya ägaren. Det är viktigt att kontaktuppgifterna
är uppdaterade för att VOC ska fungera samt att
den tidigare ägaren inte ska ha tillgång till att
utföra tjänster i bilen. Den nya ägaren erhåller en
personlig fyrsiffrig PIN-kod som krävs för att
identifiera sig som ägare (eller annan behörig
person) för att få tillgång till vissa tjänster.
Relaterad information
•
•
Volvo On Call* (s. 4)
PIN-kod till Volvo On Call* (s. 17)
Volvo On Call* mobilapp (s. 6)
Ägarbyte av bil med Volvo On Call* (s. 17)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
17
VOLVO ON CALL (VOC)
Personuppgifter
Personuppgifter som behandlas i anslutning till
Volvo On Call (VOC)-tjänsten.
Volvos säljbolag, se tabellen nedan, och Volvo
Personvagnar AB, ansvarar för de personuppgifter som behandlas i anslutning till tjänsten. All
behandling sker i enlighet med god sed och gällande lagstiftning rörande behandling av personuppgifter.
18
Land
Säljbolag
Belgien
Volvo Cars NV
England
Volvo Car UK Ltd
Frankrike
Volvo Automobiles France SAS
Holland
Volvo Cars Nederland B.V.
Italien
Volvo Auto Italia S.p.A.
Norge
Volvo Personbiler Norge AS
Polen
Volvo Car Polska Sp. z o.o.
Portugal
Volvo Car Portugal S.A.
Ryssland
Limited Liability Company Volvo
Cars
Spanien
Volvo Car España S.L.
Sverige
Volvo Personbilar Sverige AB
Tyskland
Volvo Car Germany GmbH
•
Övrig information som kan kopplas till kunden är telefonsamtal med personer i fordonet, det service center som levererade tjänsten och noteringar skapade av service center-operatören.
Land
Säljbolag
Finland
Volvo Auto Oy Ab
Danmark
Volvo Personvagne Danmark A/S
Österrike
Volvo Car Austria GmbH
Vem får ta del av personuppgifterna
Schweiz
Volvo Automobile (Schweiz) AG
Vilka personuppgifter behandlas
För att tillhandahålla tjänsten anlitar Volvo underleverantörer. Dessa underleverantörer arbetar på
uppdrag av Volvo och får endast behandla personuppgifter i den utsträckning som krävs för att
leverera tjänsten. Samtliga underleverantörer är
bundna av avtal som ålägger dem att iaktta sekretess samt att behandla personuppgifter i enlighet med gällande lag.
Personuppgifterna som behandlas tillhör i huvudsak följande tre kategorier.
Gallringsrutiner
Behandlingens syfte
Personuppgifterna används av Volvo med samarbetspartners både inom och utom EU/EES för att
leverera och utveckla tjänsten.
•
Personuppgifter som kunden själv lämnar i
samband med aktivering av tjänsten och vid
andra kontakter med Volvo såsom namn,
adress, telefonnummer, typ av tjänst och
tjänstens varaktighet.
•
När en viss händelse som omfattas av tjänsten inträffar skickas automatiskt information
från fordonet. Ett sådant meddelande innehåller fordons-ID (VIN), klockslag då tjänsten
nyttjas, typ av tjänst, om krockkuddar har
utlösts, om bältessträckare har utlösts, aktuell bränslemängd, aktuell temperatur inne i
och utanför fordonet, om dörrar och fönster
är låsta eller öppnade samt fordonets sex
senaste positioner.
De personuppgifter som krävs för att leverera
tjänsten lagras under avtalstiden och därefter så
länge som erfordras för att Volvo skall kunna fullgöra sina skyldigheter enligt lag och annan författning. Uppgifter som genereras vid händelser
som omfattas av tjänsten gallras tre månader
efter det att händelsen inträffat.
Rättelse och registerutdrag
Privatpersoner har rätt att begära att felaktiga
uppgifter rättas och att få ett registerutdrag som
visar vilka personuppgifter som behandlas. För att
rätta personuppgifter kontakta Volvos kundtjänst.
Begäran om registerutdrag ska göras skriftligt
och vara egenhändigt undertecknat av den
sökande samt innehålla uppgift om namn, adress
och kundnummer. Begäran ska sändas till Volvo
VOLVO ON CALL (VOC)
Personvagnar AB, Personuppgiftsombudet, Avd.
50090, HB3S, 405 31 Göteborg, Sverige.
Samtycke till behandling av
personuppgifter
Genom att aktivera abonnemanget i enlighet med
vad som framgår av instruktionen i detta dokument, samtycker användaren till den behandling
av personuppgifter som sker i anslutning till
VOC-tjänsten.
Relaterad information
•
•
Volvo On Call* (s. 4)
Använda Volvo On Call* (s. 4)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
19
TP 20495 (Swedish), AT 1546, MY16, Printed in Sweden, Göteborg 2015, Copyright © 2000-2015 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement