Volvo | XC90 | Sensus Navigation | Volvo XC90 2016 Sensus Navigation

Volvo XC90 2016 Sensus Navigation
WEB EDITION
SENSUS NAVIGATION
Resmål/slutdestination
Delmål
Punkt för vägledning
Bilen (blå triangel) på planerad resväg
Trafikproblem med information
Minimerar (expanderad vy) eller maximerar (fullskärm) kartbilden
Beräknar omväg
Upprepar aktuell röstvägledning
Röstvägledning tillfälligt På/Av
Pausar/återupptar vägledning
Ange resmål/delmål
POI (Restaurang)
Text och symboler på kartan
Bilens aktuella position + Tryckpunkt för att öppna resplan
Kartskala
Lista med resplanens vägledningspunkter
Körsträcka till resmålet/Ankomsttid vid resmålet + Tryckpunkt för
rubrikskifte
Tryckpunkt för lista med resplanens POI- och Trafikinformation
Tryckpunkt som återställer kartan till att följa bilen (blå triangel)
Tryckpunkt för att skifta 2D/3D
Kompass + Tryckpunkt för Norr upp/Färdriktning upp
SENSUS NAVIGATION
Sensus Navigation är ett satellitbaserat trafikinformations- och vägledningssystem.
Det pågår ständigt ett utvecklingsarbete för att förbättra vår produkt.
Modifieringar kan medföra att information, beskrivningar och illustratio-
ner i detta supplement skiljer sig från utrustningen i bilen. Vi förbehåller
oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
INTRODUKTION
2
RÖSTSTYRNING
ANGE RESMÅL
Kom igång direkt med kartnavigering
6
Röststyrning
14
Allmänt om att ange resmål
18
Enkel vägledning till ett resmål
6
Använda röststyrning
14
Ange resmål direkt på kartan
18
Displayer och manöverreglage för
kartnavigering
7
Röststyrning vid kartnavigering
15
Ange resmål med fritextsökning
19
Vanliga moment vid kartnavigering
9
Inställningar för röststyrning
16
Ange resmål med Senaste/Favoriter/Bibliotek
21
Ange resmål med POI
23
Ange resmål med adress
24
Spara resmål med "Send to Car"
24
RESPLAN OCH RESVÄG
TRAFIKINFORMATION
INSTÄLLNINGAR
Resplan och Alternativ resväg
28
Trafikinformation
36
Kartnavigering i förardisplay
40
Vägledningspunkter i Resplanen
29
Utökad trafikinformation (RTTI)
36
Inställningar för Sensus Navigation
40
41
POI längs resvägen
30
Inställningar för karta
Trafikstörningar längs resvägen
31
Inställningar för resväg
44
Informationskort på kartan
31
Inställningar för trafik
46
Välj omväg
32
Inställningar för vägledning
47
Inställningar för system
47
3
KART- OCH
SYSTEMINFORMATION
4
INDEX
Index
Uppdatering av kartdata med MapCare
50
Uppdatering av kartdata via Fjärruppdatering
51
Uppdatering av kartdata via PC och USB
52
Felsökning för Sensus Navigation
54
Licensavtal för kartnavigering
55
Upphovsrätt för kartnavigering
57
59
INTRODUKTION
INTRODUKTION
Kom igång direkt med
kartnavigering
VARNING
Tänk på följande:
Bilens elsystem aktiveras automatiskt när förardörren öppnas.
•
Navigation På/Av
På
Rikta all uppmärksamhet på vägen och
lägg i första hand all koncentration på
körningen.
•
Följ gällande trafiklagstiftning och kör
med gott omdöme.
•
Vägförhållanden kan på grund av t.ex.
väderförhållanden eller årstid göra vissa
rekommendationer mindre tillförlitliga.
Av
Navigationssystemet kan inte stängas av utan
arbetar alltid i bakgrunden – det stängs av först
då föraren låser och lämnar bilen.
OBS
Navigationssystemet är tillgängligt även med
avstängd motor. Vid för låg batterispänning
stängs systemet av.
"Hem"-knapp
Menyrad "Navigation"
Om navigationssystemet inte visar en kartbild på
centerdisplayen – tryck på översta menyraden
Navigation (2).
Om centerdisplayen inte skulle visa menyraden
Navigation – tryck då på "Hem"-knappen (1)
och sedan på menyrad Navigation (2).
Därefter visas kartan över aktuellt område med
bilen symboliserad av en blå triangel.
6
Enkel vägledning till ett resmål
Ställ in vägledning till önskat resmål utan att först
behöva läsa hela ägarmanualen.
Välj destination på kartan
Steg
Bildskärm/
meny
Utförande
1
Om bildskärmen
inte visar
en kartbild,
gör följande:
Tryck på den rektangulära knappen under bildskärmen för att komma
till hemvyn.
2
Hemvyn
visas.
Tryck på bildskärmens
översta menyrad Navigation.
3
Karta visas.
Relaterad information
•
Displayer och manöverreglage för kartnavigering (s. 7)
•
Enkel vägledning till ett resmål (s. 6)
Om denna knapp syns på
skärmen – tryck på den
för att maximera kartbilden.
4
Karta visas.
Scrolla fram önskad position på kartan och gör ett
långt tryck på positionen.
INTRODUKTION
Steg
Bildskärm/
meny
Utförande
Displayer och manöverreglage för
kartnavigering
5
Ett fält
med texten
Starta
navigation visas
på skärmen.
Tryck på Starta navigation.
Volvo Sensus Navigation presenteras och manövreras på flera sätt, t.ex. via förardisplay, Headup-display och röstkommando.
Karta med
markerad
färdväg
visas.
Vägledningen startar –
följ anvisningarna i förardisplayen.
6
Förardisplayen
Centerdisplayens bildskärm
Karta visas endast vid 12" förardisplay.
Under körning vägleds föraren av röstvägledning
samt instruktioner på förardisplayen.
Rattens högra knappsats och
förardisplayen
Centerdisplayens bildskärm används för att göra
inställningar samt söka och bestämma resmål.
Med de högra rattknapparna kan några funktioner i kartnavigering hanteras, t.ex. Kör hem.
Om inte kartbilden visas på centerdisplayen:
•
Tryck på hemvyns översta menyrad
Navigation.
}}
7
INTRODUKTION
||
HUD – Head-up-display*
"Använda röststyrning" samt "Inställningar för
röststyrning".
Relaterad information
•
•
•
•
•
Öppna/stänga
Vänster/höger
Upp/ner
Bekräfta
Öppna/stänga menyn
– Tryck på öppna/stänga (1).
> Meny med alternativ öppnas/stängs –
menyn stängs automatiskt efter en stunds
inaktivitet eller för vissa val.
Navigera och välja i menyn
1. Bläddra bland menyerna med höger/vänster
(2).
8
2.
Bläddra bland alternativen med upp/ner (3).
3.
Bekräfta eller markera ett val med (4).
> Funktionen aktiveras och för vissa val
stängs därefter menyn.
Ange resmål med fritextsökning (s. 19)
Röststyrning vid kartnavigering (s. 15)
Röststyrning (s. 14)
Använda röststyrning (s. 14)
Inställningar för röststyrning (s. 16)
Kartnavigering på vindrutan.
Föraren kan även få vägledning och information
från navigeringssystemet på vindrutans nedre del.
Informationsfältets läge kan justeras. HUD
beskrivs ingående i avsnitt "Head-up-display".
Röststyrning
Många funktioner kan även utföras med röstkommandon.
Tryck på rattknappen, invänta
en signal och säg t.ex: "Kör
Hem".
Röststyrning beskrivs ingående i avsnitten "Röststyrning vid kartnavigering", "Röststyrning",
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
INTRODUKTION
Vanliga moment vid kartnavigering
Hitta bilsymbolen på kartan
Körriktning eller Norr uppåt på kartan
Tryck på hårkorset.
Tryck på kompassen för att skifta bilsymbolens rörelse
på kartan.
Här beskrivs några vanliga moment vid kartnavigering.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Var är jag?
Hitta bilsymbolen på kartan
Körriktning eller Norr uppåt på kartan
2D- eller 3D-visning
Zooma
Scrolla
Skifta rubrikvisning
Hitta ut ur en meny
"Fel" språk i bilder
Var är jag?
Vilken geografisk position har bilen just nu?
•
Tryck på kartans bilsymbol (blå triangel) –
information visas direkt på kartan.
Efter att ha zoomat ut och in samt scrollat runt på
kartan, kan det ibland vara svårt att hitta tillbaka
till bilens position på kartan. Den hittas då enklast
så här:
•
Föraren kan välja mellan två sätt att visa bilens
rörelse relaterat kartan:
•
Kartan visas med Norr alltid uppåt på centerdisplayen – bilsymbolen rör sig/"kör" i aktuella väderstreck på kartan. Rör sig bilsymbolen åt vänster på kartan, kör bilen alltså åt
väster.
•
Bilsymbolen pekar/"kör" alltid uppåt på centerdisplayen – kartan roterar under bilsymbolen relaterat hur bilen svänger. Kompasssymbolen visar åt vilket håll norr (N) är på
kartan och i kompassens centrum visas åt vilket håll bilens front pekar (i detta fall NE =
Nordost).
Tryck på hårkorset – kartan återställs och följer därefter bilsymbolen.
}}
9
INTRODUKTION
||
Tecken i kompass
Kompassriktning
N
(North): Norr
NE
(NorthEast): Nordost
E
(East): Öster
SE
(SouthEast): Sydost
S
(South): Söder
SW
(SouthWest): Sydväst
W
(West): Väster
NW
(NorthWest): Nordväst
Kompassen visar åt vilket håll norr (N) är på kartan och i kompassens centrum visas åt vilket håll
bilens front pekar.
Kartskalan visas inte i 3D-läge.
Placera 2 spretande fingrar på
centerdisplayen och dra ihop
dem.
Zooma
Zooma in
Gör kartan större så här:
Tryck snabbt 2 gånger med ett
finger på centerdisplayen.
Scrolla
Placera ett finger på kartan,
svep åt önskad riktning och
släpp.
Scrollfunktionen är enbart möjlig med kartan i maximerat läge,
inte minimerad.
eller
Placera 2 sammanpressade
fingrar på centerdisplayen och
spreta isär dem.
10
eller
2D-visning beskrivs under föregående rubrik
"Körriktning eller Norr uppåt på kartan".
2D- eller 3D-visning
Tryck på 2D/3D för att skifta mellan 2D- och 3D-visning.
Tryck en gång med 2 spretande fingrar på centerdisplayen.
Vid 3D-visning är bilens färdriktning alltid uppåt
på centerdisplayen – kartan roterar under bilsymbolen relaterat hur bilen svänger.
Zooma ut
Gör kartan mindre så här:
INTRODUKTION
Skifta rubrikvisning
Hitta tillbaka till kartvyn
För att underlätta användarens förståelse för bilderna och dess menyval med sökvägar kopplade
till instruktionernas texter, anges bildens engelska ord inom parentes omedelbart efter relaterad text/fras på ägarmanualens aktuella språk.
Exempel
Tryck här för att skifta kartrubrik.
"Hem"-knapp
Välj mellan följande visningar som rubrik på kartan:
Menyrad "Navigation"
•
Benämning på resmål (Destination) och
ankomsttid (ETA1) eller kvarvarande restid
(RTA1)
eller
•
Benämning på aktuell position (Position) och
avstånd till resmålet (Dist).
Rubrikskifte är enbart möjlig med kartan i maximerat läge, inte minimerad.
Om föraren är "långt bort" i en annan del av
systemet och snabbt vill komma till kartvyn, kan
denna metod användas:
1.
Tryck på centerdisplayens "Hem"-knapp (1).
2.
Om centerdisplayen då visar hemvyn istället
för kartvyn – tryck på översta menyraden
Navigation (2).
"Fel" språk i bilder
Instruktionernas bilder är gemensamma för de
flesta marknader och språk varför förekommande
text i dem huvudsakligen är på engelska.
1
Valet ETA – Estimated Time of Arrival eller RTA – Remaining Time to Arrival görs i avsnitt "Inställningar för resväg".
Sökväg:
Inställningar
Navigation
Trafik
(Settings > Navigation > Traffic)
Rubrik: Trafikhändelser (Traffic events)
Alternativ:
• Ingen (None)
• Större (Major)
• Alla (All)
}}
11
INTRODUKTION
||
12
Relaterad information
•
•
Kartnavigering i förardisplay (s. 40)
Inställningar för Sensus Navigation (s. 40)
RÖSTSTYRNING
RÖSTSTYRNING
Röststyrning
Röststyrningssystemet ger föraren möjlighet att
röststyra vissa funktioner i mediaspelaren,
Bluetooth-ansluten telefon, klimatsystemet och
Volvos navigationssystem*.
Röstkommandon erbjuder bekvämlighet och hjälper föraren att inte distraheras och istället koncentrera sig på körningen och fokusera sin uppmärksamhet på vägen och trafiksituationen.
VARNING
Föraren är alltid ytterst ansvarig för att fordonet framförs på ett säkert sätt och att alla tillämpliga trafikregler efterföljs.
samma mikrofon som Bluetooth handsfree-systemet och röststyrningssystemets svar sker genom
bilens högtalare. I vissa fall visas även textmeddelande i förardisplayen. Funktioner styrs med rattens högra knappsats och inställningar görs via
centerdisplayen.
Använda röststyrning
Grundläggande instruktion för användning av
röststyrning.
Tryck på rattknappen för röstför att aktivera
styrning
systemet och initiera en dialog
med röstkommandon.
Systemuppdatering
Röststyrningssystemet förbättras kontinuerligt.
Hämta uppdateringar för optimal funktionalitet, se
support.volvocars.com.
Relaterad information
•
•
•
Använda röststyrning (s. 14)
Röststyrning vid kartnavigering (s. 15)
Inställningar för röststyrning (s. 16)
Tänk på följande vid kommunikationen:
•
Vid kommandon – tala efter tonen, med normal röst i vanligt tempo.
•
Tala inte när systemet svarar (systemet uppfattar inte kommandon under denna tid).
•
Undvik bakgrundsljud i kupéutrymmet genom
att ha dörrar, rutor och taklucka stängda.
Röststyrning kan avbrytas genom att:
•
•
säga "Avbryt".
långt tryck på rattknappen för röststyrning
.
För att påskynda kommunikationen och hoppa
över uppmaningar från systemet, tryck på rattknappen för röststyrning
då systemrösten
talar och säg nästa kommando.
Röststyrning sker i dialogform med talade kommandon från användaren och verbal respons från
systemet. Röststyrningssystemet använder
14
Exempel på röststyrning
Tryck på
, säg "Ring [Förnamn]
[Efternamn] [nummerkategori]" – ringer vald
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
RÖSTSTYRNING
kontakt från telefonboken då kontakten har flera
telefonnummer (t.ex. hem, mobil, arbete), ex:
Tryck på
, säg "Ring Robyn Smith mobil".
Kommandon/fraser
Följande kommandon är alltid möjliga att
använda:
•
"Repetera" – repeterar senaste röstinstruktionen i pågående dialog.
•
•
"Avbryt" – avbryter dialogen.
"Hjälp" – startar en hjälpdialog. Systemet
svarar med; kommandon som kan användas i
aktuell situation, en uppmaning eller ett
exempel.
Kommandon för specifika funktioner finns
beskrivna under respektive avsnitt, t.ex. Röststyrning av telefon.
Siffror
Sifferkommandon anges olika beroende på vilken
funktion som ska styras:
•
•
Telefon- och postnummer ska sägas individuellt siffra för siffra, t.ex. noll tre ett två två
fyra fyra tre (03122443).
Husnummer kan sägas individuellt eller i
grupp, t.ex. två två eller tjugotvå (22). För
engelska och nederländska kan flera grupper
sägas i sekvens, t.ex. tjugotvå tjugotvå (22
22). För engelska kan även dubbel eller trippel användas, t.ex. dubbel nolla (00). Nummer kan anges inom intervallet 0-2300.
•
Frekvenser kan sägas nittioåtta komma åtta
(98,8), etthundrafyra komma två eller hundrafyra komma två (104,2).
Relaterad information
•
•
Röststyrning (s. 14)
Inställningar för röststyrning (s. 16)
Röststyrning vid kartnavigering
Med röststyrning kan många funktioner i navigationssystemet aktiveras med uttalade ord.
Röststyrning beskrivs ingående i avsnitten "Röststyrning", "Använda röststyrning" samt "Inställningar för röststyrning".
Röstkommandon
Här följer några exempel på röstkommandon,
unika för kartnavigering.
Tryck på rattknapp
ande kommandon:
och säg något av följ-
•
"Navigation" – Startar en navigationsdialog
och visar exempel på kommandon.
•
"Kör hem" – Vägledning sker till Hem-positionen.
•
"kör till [stad]" – Anger en stad som resmål.
T.ex. "Kör till Göteborg".
•
"kör till [adress]" – Anger en adress som
resmål. En adress ska innehålla stad och
gata. T.ex. "Kör till Kungsgatan 5, Göteborg".
•
"Ange [korsning]" – Anger en korsning
som resmål. Sökning efter korsningen sker
inom det sökområdet som är angivet.
•
"kör till [postnummer]" – Anger ett postnummer som resmål. T.ex. "Kör till 1 2 3 4
5".
•
"kör till [kontakt]" – Anger en adress ur
telefonboken som resmål. T.ex. "Kör till
Robyn Smith".
}}
15
RÖSTSTYRNING
||
•
Flera inställningar för röststyrningssystemet kan
göras.
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn.
•
"Ange [land]/[stat]2, 3" – Ändrar sökområde för navigation.
2.
•
"Visa favoriter" – Visar favoritmarkerade
positioner i förardisplayen.
Tryck på System
inställningar.
•
"Rensa resplan" – Raderar alla lagrade delmål och slutmålet i en resplan.
•
"Upprepa vägledning" – Upprepar senast
uttalade vägledning.
•
Ljudinställningar
1. Tryck på Inställningar i toppvyn.
"Pausa vägledning" – Pausar vägledning
på kartan.
2.
•
"Återuppta vägledning" – Återupptar
pausad vägledning på kartan.
•
"Röstvägledning av" – Stänger av röstvägledning.
•
"Röstvägledning på" – Startar avstängd
röstvägledning.
Relaterad information
•
Displayer och manöverreglage för kartnavigering (s. 7)
•
•
•
Röststyrning (s. 14)
1
2
3
16
Inställningar för röststyrning
"Sök [POI-kategori]" – Söker en POI1kategori (t.ex. restaurang), vilka alltid är sorterade "runt bilen". För att få listan sorterad
längs resvägen – säg "Längs resvägen" då
resultatlistan visas.
Använda röststyrning (s. 14)
Inställningar för röststyrning (s. 16)
Användaren kan välja att ringa POI eller ange den som resmål.
För Europeiska länder används "land" istället för "stat".
För Brasilien och Indien byts sökområde via centerdisplayen.
Röststyrning och välj
• Repetitionsläge
• Kön
• Talhastighet
Tryck på Ljud Systemvolymer
Röststyrning och välj inställningar.
Ändra språk
Röststyrning är inte möjlig för alla språk. Tillgängliga språk för röststyrning är markerade med en
ikon i språklistan –
.
Byte av språk slår även igenom på meny-, meddelande- och hjälptexter.
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn.
2.
Tryck på System
Språk och välj språk.
Relaterad information
•
•
•
Röststyrning (s. 14)
Använda röststyrning (s. 14)
Röststyrning vid kartnavigering (s. 15)
ANGE RESMÅL
ANGE RESMÅL
Allmänt om att ange resmål
Ett resmål kan anges på olika sätt.
Följande sätt att ange ett resmål finns:
•
•
•
•
•
•
•
Trycka på kartan
Fritextsökning och Kartkoordinater
Ange resmål med POI (s. 23)
Ange resmål med adress (s. 24)
Ett resmål kan anges på olika sätt – att markera
med fingret på kartan är ett av dem.
I många fall är det enklast att scrolla fram önskad
position och trycka på den med fingret.
Verifiera först att kartvyn är i
sitt maxläge: Om denna knapp
syns på skärmen – tryck på den
för att maximera kartbilden.
Favoritmarkerade positioner från Biblioteket
POI1
Adress
Den först satta positionen blir resplanens resmål.
Påföljande positioner blir resplanens delmål.
En resplan med dess resmål och delmål kan i
efterhand enkelt redigeras – se rubrik "Redigera
resplan" i avsnitt "Resplan och Alternativ resväg".
Relaterad information
18
•
•
Ange resmål direkt på kartan
Sparade positioner i Biblioteket
Resmål och Delmål
1
Ange resmål med Senaste/Favoriter/Bibliotek (s. 21)
Senast valda resmål
Välj ett av alternativen via hänvisningar under
rubrik "Resmål och Delmål" och följ instruktionerna.
•
•
•
•
Resplan och Alternativ resväg (s. 28)
Ange resmål direkt på kartan (s. 18)
Ange resmål med fritextsökning (s. 19)
POI: Point of interest benämns även inrättning eller intressepunkt
Fortsätt därefter enligt följande:
1.
Scrolla fram önskad position på kartan.
2.
Tryck och håll kvar på positionen – en ikon
skapas och en meny visas.
ANGE RESMÅL
3. Välj Kör hit (Go here) – vägledning börjar.
Ange resmål med fritextsökning
Radera ikonen
Om positionens ikon ska raderas:
Ett resmål kan anges på olika sätt – fritextsökning är ett av dem.
•
Fritextsökning
Välj Radera (Delete)
Justera ikonens position
Om ikonens position behöver justeras:
1.
Markera ikonen med ett kort tryck.
2.
Gör ett långt tryck på ikonen, dra den till
önskad position och släpp.
Relaterad information
•
Allmänt om att ange resmål (s. 18)
Med fritextsökning kan det mesta sökas: T.ex.
telefonnummer, postnummer, gator, städer, koordinater och POI.
Med bildskärmens "tangentbord" kan de flesta
tecken skrivas och användas för sökning av resmål.
För att få fram tangentbordet:
1. Tryck på Ange mål (Set
dest.), längst ned på bildskärmen – kartbilden skiftar till
sökning via adress.
2. Tryck därefter på denna symbol, längst upp på bildskärmen
– fritextsökning med dess tangentbord, sökfält och filter öppnas.
2
Se information under rubrik "Informationskort på kartan" .
1.
Skriv in sökord – förslag till möjliga alternativ
av resmål listas i avståndsordning från kartans bilsymbol.
2.
Välj/markera passande förslag i listan – förslagets Informationskort2 visas.
3.
Följ centerdisplayens instruktioner och aktivera vägledning till resmålet.
}}
19
ANGE RESMÅL
||
Tangentbord
Tangentbordets funktionsknappar.
Filter – Begränsar/filtrerar träfflistor.
Döljer tangenterna för att visa större/längre
träfflista – tryck i skrivfältet för att få tillbaka
tangentbordet
Skiftar mellan STORA (versala) och små
(gemena) tecken
Skiftar mellan skrivtecken och siffror/specialtecken
Mellanslag
Raderar tecken till vänster om markören
Skrivplatta – "Skriv" önskat tecken med fingret på bildskärmens "skrivplatta".
Tangentbordet med ytterligare funktioner
beskrivs ingående i avsnitt "Använda tangentbordet i centerdisplayen".
20
Filter
Några filter hjälper till att korta ner träfflistorna.
Filter för träfflistor.
Tillgängliga filter kan variera från fall till fall – följande filter finns att tillgå:
• Längs rutt (Along route) – Visar endast sökträffar utmed resvägen i träfflistan.
• Gator (Streets) – Visar endast gator/vägar i
träfflistan.
• Orter (Only cities) – Visar endast städer/
samhällen i träfflistan.
Filter för POI
Längst ner på bildskärmen – under de tre filtren –
listas förekommande POI-kategorier i aktuellt
område.
POI utfiltrerade ur markerad kategori (2)
POI-kategorier (det kan även finnas underkategorier i en POI-kategori).
Endast POI ur markerad POI-kategori listas och
bara filter "Längs rutt" (Along route) kan kombineras med POI.
ANGE RESMÅL
Koordinater
Ett resmål kan även anges med kartkoordinater.
Ange resmål med Senaste/
Favoriter/Bibliotek
•
Ett resmål kan anges på olika sätt – att välja ur
listor är ett av dem.
Skriv t.ex. "N 58,1234 E 12,5678" och tryck
på Sök (Search).
Väderstrecken N, E, S och W kan skrivas in på
olika sätt, t.ex. enligt följande:
N 58,1234 E 12,5678 (med mellanslag)
N58,1234 E12,5678 (utan mellanslag)
58,1234N 12,5678E (med väderstreck efter
koordinaten)
58,1234-12,5678 (med bindestreck utan
väderstreck)
Det går lika bra att använda punkt [.] som kommatecken [,].
Relaterad information
•
•
•
Allmänt om att ange resmål (s. 18)
Displayer och manöverreglage för kartnavigering (s. 7)
Informationskort på kartan (s. 31)
Senaste
För att få fram dessa listor:
1. Tryck på Ange mål (Set
dest.), längst ned på bildskärmen – kartbilden skiftar till
sökning via adress.
2. Välj därefter en av följande listor, längst upp på
bildskärmen:
• Senaste (Recent)
• Favoriter (Favourites)
• Bibliotek (Library)
Efter att ett alternativ i en lista har markerats,
adderas det som resmål med någon av knapparna Starta navigation (Start navigation) eller
Ange som delmål (Add as waypoint).
I denna lista samlas utförda sökningar. Scrolla
och välj.
Finns även som menyval i förardisplayen och tas
fram med rattens högra knappsats, se rubrik
"Displayer och manöverreglage för kartnavigering".
}}
21
ANGE RESMÅL
||
Favoriter
Bibliotek
BLÅ markör vilka släcks när de är lästa. Se mer
information i avsnitt "Spara resmål med Send to
car".
Med Redigera lista (Edit list) kan listans
respektive positioner editeras avseende Namn,
Position, Internetadress och Telefonnummer
(max 3 st tfn-nr per position).
Relaterad information
•
•
I denna lista samlas favoritmarkerade positioner
från Bibliotek. Scrolla och välj.
Här samlas sparade positioner och resplaner. Det
senast sparade hamnar överst i listan.
En raderad position i Favoriter finns alltid kvar i
Bibliotek, men då med "släckt" stjärna. Önskas
den tillbakalagd hit till Favoriter – gå till
Bibliotek och markera positionens stjärna igen.
Tryck på en positions "stjärna" för att markera/
avmarkera den som favorit. En position med markerad/"fylld" stjärna visas även under rubriken
"Favoriter".
Med Ange hemadress (Set home address) kan
en ofta använd destination programmeras och
användas. En inlagd Hem-destination finns även
som menyval i förardisplayen och tas fram med
rattens högra knappsats, se rubrik "Displayer och
manöverreglage för kartnavigering".
En raderad position i Bibliotek blir samtidigt
även raderad i Favoriter.
Med Redigera lista (Edit list) kan listan editeras.
Biblioteket kan sorteras på olika sätt:
•
•
•
•
Tillagd (Added)
Namn (Name)
Avstånd (Distance)
Mottagna (Received) – detta är ett filter
Med Mottagna (Received) kan positioner skickade till bilen med funktionen "Send to Car" filtreras ut. Nya olästa positioner är försedda med en
22
•
Spara resmål med "Send to Car" (s. 24)
Displayer och manöverreglage för kartnavigering (s. 7)
Allmänt om att ange resmål (s. 18)
ANGE RESMÅL
Ange resmål med POI
Ett resmål kan anges på olika sätt – att ange en
POI3 är ett av dem.
1. Tryck på Ange mål (Set
dest.), längst ned på bildskärmen – kartbilden skiftar till
sökning via adress med dess
sökfält.
2. Välj därefter POI (POI),
längst upp på bildskärmen.
Exempel på POI.
Många POI (t.ex. Restauranger) har underkategorier (t.ex. Kinesrestauranger).
Förslag på POI listas i avståndsordning från kartans bilsymbol.
3
I avsnitt "Inställningar för Karta" kan väljas vilka
POI som ska visas på kartan. Där listas samtliga
POI vilka är tillgängliga i aktuell region. Den
inställningen påverkar inte sökning av POI som
resmål – även bortvalda POI visas här som alternativa resmål.
Relaterad information
•
•
Allmänt om att ange resmål (s. 18)
Inställningar för karta (s. 41)
Vissa POI visas på kartan först från och med
skala 1 km (1 mi).
OBS
•
Symbol för en POI, antal och varianter av
POI varierar mellan olika marknader.
•
I samband med uppdatering av kartdata
kan symboler tillkomma och andra försvinna – i menysystemet kan samtliga
symboler för aktuellt kartsystem alltid
bläddras fram.
Filter
När en resplan är aktiverad och en POI-kategori
bestämts, erbjuds ett filter vilket kortar ner söklistan till enbart POI utmed resvägen. Listan kan
sedan sorteras.
• Längs rutt (Along route) – Visar endast sökträffar utmed resvägen i träfflistan.
Med aktiverat filter, kan listan sorteras efter
Namn (Name) eller Avstånd (Distance).
Förslag på POI listas i avståndsordning från kartans bilsymbol.
POI = Point of interest – kan även benämnas som "intressepunkt" eller "inrättning".
23
ANGE RESMÅL
Ange resmål med adress
Ett resmål kan anges på olika sätt – att ange en
adress är ett av dem.
Tryck på Ange mål (Set dest.),
längst ned på bildskärmen –
kartbilden skiftar till sökning via
adress med dess sökfält.
Välj valfritt åtkomligt skrivfält och skriv med centerdisplayens tangentbord:
•
•
•
•
•
Land (Country)/Stat/Provins
Stad (City)/Område/Postnummer
Adress (Address)
Nummer (Number)
Korsning (Junction)
Relaterad information
•
•
Allmänt om att ange resmål (s. 18)
Informationskort på kartan (s. 31)
Spara resmål med "Send to Car"
Ett resmål kan sparas på olika sätt – att använda
funktionen "Send to Car" (Send to Car) är ett av
dem.
Send to Car (Skicka till bilen) är en funktion
vilken gör det möjligt att addera en destination/
position till bilens navigationssystem via en dator.
Funktionen Send to Car kan också utföras med
en mobiltelefon via Volvos tjänst VOC (Volvo On
Call). VOC kan även användas om en destination/position ska skickas till bilen från VOC centret.
Exempel på sökfält – de kan variera relaterat marknad/
region.
Observera att här beskrivna sökalternativ inte
finns för alla marknader/regioner – bildskärmen
visar endast möjliga sökalternativ för aktuellt sökområde.
24
Markera önskad position och välj "Send this location to
car".
ANGE RESMÅL
Mer information om ytterligare leverantörer och
annat om funktionen Send to Car finns på Volvo
Cars supportsida (support.volvocars.com).
Relaterad information
•
Ange resmål med Senaste/Favoriter/Bibliotek (s. 21)
•
Allmänt om att ange resmål (s. 18)
Skriv in VIN-nr eller Volvo-ID och välj "Send".
1.
Anslut till internet (here.com) – en kartservice
öppnas
2.
Anslut till internet – en kartservice öppnas
3.
Markera önskad position
4.
Välj ”Send this location to car”
5.
Skriv in bilens VIN-nummer eller Volvo-ID
6.
Välj ”Send” – positionen skickas till bilens
Bibliotek-lista där den syns med en blå markör.
I bilen uppmärksammas därefter föraren med en
tänd symbol på centerdisplayen om att en destination/position har sänts till bilen. Tryck på symbolen och ett info-kort visar information om innehållet med möjliga alternativ.
Observera att här visad procedur endast är ett
exempel från en av flera kartserviceleverantörer.
25
RESPLAN OCH RESVÄG
RESPLAN OCH RESVÄG
Resplan och Alternativ resväg
eller
Det finns möjlighet att under pågående vägledning titta på resplanen eller se om det finns alternativa resvägar.
•
Visa resplan
När som helst under pågående vägledning kan
föraren se om det finns alternativa resvägar. Gör
så här:
Välj Rensa resplan (Clear itinerary) och
verifiera valet för att radera hela resplanen.
Visa alternativ resväg
För att se/visa resplanen:
•
Välj en av resplanens rader och följ anvisningarna.
Radera resplan
Hela resplanen eller enskilt delmål kan raderas:
•
Tryck på Position: (Position:) eller Resmål:
(Destination:) – aktuell resplan visas.
1.
Redigera resplan
Resplanen kan justeras:
•
28
Välj enskilt delmål i resplanen och följ anvisningarna.
Tryck på Position: (Position:) eller Resmål:
(Destination:) – aktuell resplan visas.
RESPLAN OCH RESVÄG
4.
Tryck därefter på kartan – den uppdaterade
resvägen visas på kartan och vägledning
återupptas.
Se även rubrik "Alternativa resvägar" i avsnitt
"Inställningar för Resväg".
Vägledningspunkter i Resplanen
En lista med resplanens framförvarande vägledningspunkter hjälper föraren att i god tid planera/"se" kommande manövrer.
Relaterad information
•
•
•
•
2.
Vägledningspunkter i Resplanen (s. 29)
Välj omväg (s. 32)
Informationskort på kartan (s. 31)
Inställningar för resväg (s. 44)
Tryck på Alternativa
rutter (Summary) – då visas (i förekommande fall) alternativa resvägar för återstoden av resplanen.
Resplanens vägledningspunkter.
En lista med resplanens vägledningspunkter
visas på kartan när en resplan aktiveras.
Listan kan expanderas med ett tryck på "Ner". Ett tryck på "Upp"-pilen
minipilen
merar listan.
Nästkommande vägledningspunkt ligger alltid
överst i listan.
3.
Välj ett av alternativen:
• Eco (Eco)
• Snabb (Fast)
• Vacker (Scenic)
Vid tryck på en av listans vägledningspunkter
scrollas kartan fram till relaterad position. Påföljande tryck på kartans "hårkors" (under 2D-/3Dknappen) återställer kartan till vägledningsvy, där
kartan följer bilen.
}}
29
RESPLAN OCH RESVÄG
||
Relaterad information
•
•
•
•
Välj omväg (s. 32)
POI längs resvägen
En lista med POI utmed resvägen kan tas fram.
Resplan och Alternativ resväg (s. 28)
En lista visar därefter aktuella POI-kategorier vid
t.ex. en avfart eller ett serviceområde.
1.
Välj önskad kategori varefter en ny lista öppnas – ibland med underkategorier.
2.
Fortsätt att "zooma in" tills enskild POI kan
väljas.
3.
Markera en POI i listan varefter dess informationskort visas.
4.
Välj ett av informationskortets alternativ och
följ instruktionerna.
Informationskort på kartan (s. 31)
Inställningar för resväg (s. 44)
Uppräknade alternativ listas utifrån avstånd från
kartans bilsymbol – överst i listan är närmast.
Relaterad information
1. Tryck på "Framöver" (Ahead).
2. Tryck sedan här för att få information om POI längs
resvägen.
30
•
Ange resmål med POI (s. 23)
RESPLAN OCH RESVÄG
Trafikstörningar längs resvägen
En lista med trafikstörningar utmed resvägen kan
tas fram.
För att se information om en specifik trafikstörning:
•
Välj i listan – information om störningen specificeras.
Informationskort på kartan
Varje ikon på kartan för t.ex. resmål, delmål eller
favoriter har ett informationskort vilket öppnas
genom att trycka på ikonen.
Med valet Undvik (Avoid) ges vägledning via en
alternativ resväg.
Via ikonens Informationskort kan föraren se
aktuell information för respektive ikon.
Relaterad information
Informationskortets information och möjliga alternativ varierar beroende på vilket slag av ikon det
är.
•
•
Trafikinformation (s. 36)
Inställningar för trafik (s. 46)
1. Tryck på "Framöver" (Ahead).
Exempel på informationskort för en POI.
2. Tryck sedan på "Traffic" för att få information om trafikstörningar längs resvägen.
}}
31
RESPLAN OCH RESVÄG
||
I detta exempel med en markerad POI, kan föraren bl.a. välja:
Välj omväg
• Starta navigation (Go here) – positionen
Om föraren vill undvika resvägens närmaste del,
t.ex. för att vägen är avstängd, kan funktionen
Omväg väljas.
•
Omväg
sparas som resmål
Ange som delmål (Add as waypoint) –
positionen sparas som delmål
• Spara (Save) – positionen sparas till Biblioteket, se information i avsnitt "Ange resmål
med Senaste/Favoriter/Bibliotek".
Relaterad information
•
•
•
•
•
Resplan och Alternativ resväg (s. 28)
Omväg med dess information visas.
Vägledningspunkter i Resplanen (s. 29)
2.
Välj omväg (s. 32)
Inställningar för resväg (s. 44)
Ange resmål med Senaste/Favoriter/Bibliotek (s. 21)
Knapp för "Omväg" (Detour).
1.
Om förslaget accepteras: Tryck på skylten
med omvägens information.
Om förslaget inte accepteras: Tryck på Xknappen (Cancel) varefter vägledning återgår
till aktuell resväg.
Tryck på knappen för Omväg (Detour) – en
alternativ körsträcka med information om
dess längre/kortare sträckning samt beräknad restid, visas på kartan.
Vanligen föreslås endast en kort omväg med
snar återgång till den ursprungliga resplanens resväg.
Omvägen är aktiverad.
32
RESPLAN OCH RESVÄG
3.
Efter att förslaget accepterats, återupptas
vägledning – nu med omvägen vald som resväg.
Ett alternativ till funktionen Omväg (Detour) är
att välja en annan väg och vika av från resplanens
resväg – systemet uppdaterar då resvägen automatiskt och fortsätter vägleda till resmålet på
bäst lämpad resväg.
I avsnitt "Resplan och Alternativ resväg" beskrivs
ytterligare ett sätt att välja en alternativ resväg.
Relaterad information
•
•
•
•
Inställningar för resväg (s. 44)
Välj omväg (s. 32)
Resplan och Alternativ resväg (s. 28)
Informationskort på kartan (s. 31)
33
TRAFIKINFORMATION
TRAFIKINFORMATION
Trafikinformation
Navigationssystemet tar fortlöpande emot
utsänd information om trafikhändelser och flöde.
OBS
Trafikinformation är inte tillgänglig i alla områden/länder.
Täckningsområden för trafikinformation utökas kontinuerligt.
I avsnitt "Inställningar för Trafik" kan föraren välja
några inställningar.
Direkt på kartan
Trafikstörningar av typ tät och långsam trafik,
vägarbeten, trafikolyckor etc. visas med olika
symboler på kartan.
Utökad trafikinformation (RTTI)4
Med uppkopplad bil kan utökad trafikinformation
tas emot via internet med RTTI.5.
För större trafikstörningar visas även dess
utbredning med en RÖD linje vid sidan av vägen,
t.ex. vid ett vägarbete. Linjen anger samtidigt för
vilken färdriktning störningen gäller – berör störningen båda färdriktningar är vägsträckan markerad med en linje på båda sidor.
•
Tryck på trafikstörningens symbol – ett informationskort visas.
Informationen kan innehålla t.ex. trafikstörningens
position med gatunamn/vägnummer och störningens art/utsträckning/varaktighet.
Om störningen ligger på resvägen kan alternativet Undvik väljas. Systemet beräknar då en
annan resväg.
Utökad trafikinformation (RTTI)1
Med uppkopplad bil kan utökad trafikinformation
tas emot via internet med RTTI2.
Relaterad information
Exempel på trafikinformation.
1 Gäller vissa marknader.
2 RTTI = Real Time Traffic
4 Gäller vissa marknader.
5 RTTI = Real Time Traffic
36
Information (Real Time Traffic Information)
Information (Real Time Traffic Information)
•
•
•
Inställningar för trafik (s. 46)
Utökad trafikinformation (RTTI) (s. 36)
Trafikstörningar längs resvägen (s. 31)
Trafikinformation om händelser och flöde hämtas
kontinuerligt från mobilappar, offentliga myndigheter och GPS-data från fordon. När en bil begär
TRAFIKINFORMATION
trafikflödesinformation lämnas samtidigt anonym
data om trafikflödet vid bilens position, vilket
bidrar till tjänstens funktion. Den anonyma datan
skickas enbart när RTTI är aktiverad.
Aktuellt trafikförhållande visas för motorvägar,
större vägar och landsvägar samt vissa innerstadsrutter.
Aktivera/inaktivera
Bilen måste vara uppkoplad till internet för att
RTTI ska kunna användas.
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn.
2.
Tryck på Navigation Trafik och välj
inställning för uppkopplad trafikinformation:
Mängden trafikinformation som visas på kartan är
beroende på avstånd ifrån bilen och visas endast
inom cirka 100 km från bilens position.
Text och symboler på kartan visas som vanligt
och trafikflödet visar hur fort trafiken rör sig på en
väg jämfört med vägens hastighetsbegränsningen. Trafikflödet visas på kartan på var sida
om vägen med en färgad linje per färdriktning:
•
•
•
Grön – inga störningar.
Gul – långsam trafik.
Röd – trängsel/stockning/olycka.
OBS
•
Bocka i rutan – RTTI aktiveras och ersätter ordinarie trafikinformation.
•
Bocka ur rutan – RTTI inaktiveras och
ordinarie trafikinformation aktiveras.
Om bilens internetuppkoppling bryts då RTTI är
aktiverad kommer ordinarie trafikinformation att
automatiskt aktiveras. Återfås internetuppkoppling återaktiveras RTTI.
Relaterad information
•
•
•
Trafikinformation (s. 36)
Inställningar för trafik (s. 46)
Trafikstörningar längs resvägen (s. 31)
Trafikinformation är inte tillgänglig i alla områden/länder.
Täckningsområden för trafikinformation utökas kontinuerligt.
37
INSTÄLLNINGAR
INSTÄLLNINGAR
Kartnavigering i förardisplay
Inställningar för Sensus Navigation
En aktiverad resplan visas automatiskt i förardisplayen.
Användaren kan välja hur resväg och annan
information ska presenteras genom att göra
några inställningar.
Kartnavigering kan presenteras på varierande
sätt – användaren har möjlighet att välja några
inställningar för att personifiera kartan på bildskärmen.
Gör så här för att komma till inställningarna:
Här aktiveras/deaktiveras kartvisning i förardisplayen.
Sökväg:
Förardisplay1.
Föraren kan välja att få navigeringsinformation i
förardisplayen även om ingen resplan är aktiverad. Med en aktiverad resplan visas kartan automatiskt i förardisplayen.
Inställningar My Car Displayer
Information i förardisplay Alternativ för
förardisplay
(Settings > My car > Displays > Driver display
centre area > Driver display options)
•
Markera där alternativet Visa navigation
(Show navigation even if no route is set).
Relaterad information
•
•
1
40
Karta visas endast med 12" förardisplay.
Inställningar för Sensus Navigation (s. 40)
Displayer och manöverreglage för kartnavigering (s. 7)
1.
Dra ner toppvyn från bildskärmens övre del.
2.
Välj där följande sökväg:
Inställningar
Navigation
Resväg
INSTÄLLNINGAR
Inställningar kan göras inom följande områden:
Inställningar för karta
Inställningar kan göras inom följande områden:
• Karta (Map) – hanterar kartans innehåll och
Här väljs inställningar för hur kartan ska visas på
bildskärmen.
•
•
•
•
•
utseende.
• Resväg (Route) – hanterar visning och
beräkning av resväg.
• Trafik (Traffic) – hanterar information om
störningar i trafiken.
Positionsformat (Position format)
Kartdesign (Map design)
POI (POI)
Favoriter (Favorites)
Fartkameror2 (Speed cameras)
• Vägledning (Guidance) – hanterar vägledning.
• System (System) – information om mjukvara
och kartuppdatering.
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
Inställningar för karta (s. 41)
Kartnavigering i förardisplay (s. 40)
Inställningar för resväg (s. 44)
Inställningar för trafik (s. 46)
Inställningar för vägledning (s. 47)
Inställningar för system (s. 47)
Inställningar
Navigation
Karta
(Settings > Navigation > Map)
2
Funktionen finns ej på alla marknader.
}}
41
INSTÄLLNINGAR
||
Följande bild visar de båda alternativen:
Positionsformat
Positionsformat
Vid Positionsformat väljs om aktuell position
ska benämnas/visas på kartan med adress eller
koordinater:
• Adress (Address)
• Koordinater och altitud (Coordinates and
altitude)
Följande bild visar de båda alternativen:
Vid Positionsformat väljs om aktuell position
ska benämnas/visas på kartan med adress eller
koordinater:
• Adress
• Koordinater och altitud
42
INSTÄLLNINGAR
Kartdesign
POI
Med Kartdesign väljs hur kartans färger ska
visas:
Välj här vilka POI som ska visas på kartan. Varje
kategori har två alternativ – antingen kan samtliga POI i en kategori väljas att visas, t.ex. "Transportmedel".
• Dag (Day) – ljusa färger.
• Natt (Night) – mörka färger för bibehållet
mörkerseende.
• Auto (Automatic) – systemet växlar mellan
Eller öppna kategorin med symbol ">" och välj
därefter vilka underkategorier som ska visas eller
inte.
POI underkategorier.
•
Markera POI-kategorier vilka ska visas på
kartan och lämna menyn med ett tryck på
Bakåt (Back) eller Stäng (Close).
Se mer information under rubrik "Ange resmål
med POI".
Dag och Natt relaterat ljuset i kupén.
POI huvudkategorier.
}}
43
INSTÄLLNINGAR
||
Favoriter
Fartkameror3
Inställningar för resväg
Här väljs inställningar för hur resvägen ska
beräknas.
Välj om Favoriter ska visas på kartan:
Välj om Fartkameror ska visas på kartan:
•
•
Ja/Nej
Se mer information i avsnitt "Ange resmål med
Senaste/Favoriter/Bibliotek".
Ja/Nej
Relaterad information
•
•
•
Inställningar för Sensus Navigation (s. 40)
Ange resmål med Senaste/Favoriter/Bibliotek (s. 21)
Ange resmål med POI (s. 23)
Sökväg:
Inställningar
Navigation
(Settings > Navigation > Route)
3 Funktionen
44
finns ej på alla marknader.
Resväg
INSTÄLLNINGAR
Inställningar kan göras inom följande områden:
• Inlärning av resväg (Route learning)
• Alternativa rutter (Alternative routes)
• Standardtyp för resväg (Default route
type)
• Undvik (Avoid))
• Tidsformat (Arrival time format)
Inlärning av resväg
Välj om datainsamling för att optimera beräkning
av resväg ska tillåtas:
•
Standardtyp för resväg
Välj den standardtyp av resväg som föredras:
•
• Eco (Eco)
• Vacker (Scenic)
Snabb (Fast)
4
5
6
Ja/Nej
Färja (Ferry)
Motorväg (Highway)
Vägtull (Toll roads)
Tidsformat
Välj hur ankomsttid ska anges:
• ETA5 – Beräknat klockslag för ankomst till
Undvik
• RTA6 – Kvarvarande restid till resmålet
resmålet
Tidsangivelsen gäller för resmålets tidszon.
Relaterad information
Alternativa resvägar
•
Biltåg (Car train)
Det är även möjligt att välja alternativ resväg
under pågående färd – se avsnitt "Se Resplan
och Alternativ resväg".
Ja/Nej
Välj om 3 alternativa resvägar ska visas innan
vägledning påbörjas:
•
•
•
•
•
•
Inställningar för Sensus Navigation (s. 40)
Resplan och Alternativ resväg (s. 28)
Markera ett eller flera alternativ vilka automatiskt
ska undvikas vid beräkning av resväg:
• Tunnel (Tunnel)
• Landsgräns4 (Country border)
• Trängselavgift (Congestion charging zone)
Ej för alla marknader/regioner.
ETA – Estimated Time of Arrival
RTA – Remaining Time to Arrival
45
INSTÄLLNINGAR
Inställningar för trafik
Här väljs inställningar för hur trafikrelaterad information ska visas på kartan.
Trafikhändelser
Bestäm vilka trafikhändelser som ska visas på
kartan och användas vid ruttberäkning. Välj ett av
följande alternativ:
• Ingen (None)
• Större (Major)
• Alla (All)
Trafikflöde
Bestäm om fritt trafikflöde ska visas på kartan,
med gröna linjer. Välj:
•
Ja/Nej
Orange eller Röda linjer bestäms av aktuell trafiksituation och kan inte väljas bort.
Sökväg:
Inställningar
Navigation
Trafik
(Settings > Navigation > Traffic)
Inställningar kan göras inom följande områden:
• Trafikhändelser (Traffic events)
• Fritt flödande trafik (Traffic flow)
• Undvik trafikincidenter (Avoid traffic
events)
• Trafikkälla: %s (Traffic provider:)
46
Undvik trafikincidenter
Bestäm om systemet automatiskt ska undvika
trafikincidenter längs resvägen. Välj ett av följande alternativ:
• Aldrig (Never)
• Fråga (Ask)
• Alltid (Always)
Vid beräkning av resväg tar systemet hänsyn till
det val föraren gjort. Det föraren får "bekräfta" är
de val som tillkommer under resan.
Trafikkälla:
Här visas vilken källa som används för trafikinformation.
Relaterad information
•
•
•
•
Inställningar för Sensus Navigation (s. 40)
Trafikstörningar längs resvägen (s. 31)
Trafikinformation (s. 36)
Utökad trafikinformation (RTTI) (s. 36)
INSTÄLLNINGAR
Inställningar för vägledning
Här väljs inställningar för hur vägledning ska presenteras.
Nivå för röstvägledning
Bestäm informationsmängd i röstvägledning –
välj ett av följande alternativ:
Inställningar för system
Här visas information om uppdatering av mjukvara och kartdata.
• Ingen (None) – Ingen automatisk röstvägledning men möjlighet att manuellt begära
aktuell röstvägledning en gång.
• Låg (Low) – Endast ett meddelande per vägledningspunkt.
• Medel (Moderate) – Upp till 3 meddelanden
per vägledningspunkt, med begränsad information.
• Full (Full) – Upp till 4 meddelanden per vägledningspunkt och all tillgänglig information.
POI längs resvägen
Välj om POI längs resvägen ska visas på kartan:
Sökväg:
Inställningar
Navigation
Vägledning
•
Ja/Nej
(Settings > Navigation > Guidance)
Listan visas automatiskt vid färd på motorväg. Se
mer information i avsnitt "POI längs resvägen".
Inställningar kan göras inom följande områden:
Relaterad information
• Nivå för röstvägledning (Guidance level)
• POI längs resvägen (POI along route)
•
•
Inställningar för Sensus Navigation (s. 40)
POI längs resvägen (s. 30)
Sökväg:
Inställningar
Navigation
System
(Settings > Navigation > System)
Mjukvaruversion
Här visas information om navigationssystemets
baskarta.
• Versionsnummer för baskarta (Base Map
Version) – T.ex. 00.20.00.18
Se mer information under rubrik "Uppdatering av
navigationsmjukvara" i avsnitt "Uppdatering av
kartdata med MapCare".
}}
47
INSTÄLLNINGAR
||
Kartinformation
Här visas information om navigationssystemets
kartdata med genvägar till uppdateringar.
• Kartinformation (Map information) – Hantera kartor, uppdateringar och välj favoritregion.
Relaterad information
•
•
48
Inställningar för Sensus Navigation (s. 40)
Uppdatering av kartdata med MapCare
(s. 50)
KART- OCH SYSTEMINFORMATION
KART- OCH SYSTEMINFORMATION
Uppdatering av kartdata med
MapCare
Innehavare av Volvo Sensus Navigation kan uppdatera navigatorns kartdata via internet.
Allmänt om uppdatering
Uppdatering kan göras direkt till bilen med fjärruppdatering via en mobiltelefonuppkoppling eller
via en dator med ett USB-minne.
Bilens karta är uppdelad i ett visst antal fastställda regioner. Vid uppdatering av kartdata
behöver inte samtliga regioner uppdateras – föraren kan välja att uppdatera specifikt bara en
enda region, eller flera regioner.
En eller några regioner kan uppdateras via bilens
egen internetuppkoppling. Om däremot ett stort
antal regioner – eller hela kartan – ska uppdateras, kan den totala mängden kartdata vara så stor
att uppdatering via en dator och ett USB-minne
blir betydligt smidigare.
OBS
Om en resplan sträcker sig över flera regioner
bör samtliga dessa ha samma versionsnummer. I annat fall finns möjligheten att en
beräknad rutt kan vägledas via en oväntad
sträckning.
50
Uppdatering av kartstruktur
Ibland måste en kartas struktur ändras – det sker
om en region behöver adderas eller när en stor
region delas upp i mindre regioner. Då detta
inträffat, kommer uppdateringsförsök av enstaka
region via normal rutin att misslyckas och ett
meddelande visar anledningen.
Istället måste hela kartan nyinstalleras vilket görs
via ett USB-minne. För ytterligare information –
se Volvo Cars supportsida
(support.volvocars.com) eller kontakta en Volvoåterförsäljare.
Uppdatering av navigationsmjukvara
Förutom kartdata är även navigationssystemets
egen mjukvara under ständig utveckling och uppdateras då och då. Det kan innebära att nerladdad kartdata i vissa fall inte stöds av navigationsmjukvaran. I så fall visas ett meddelande om att
även navigationsmjukvaran måste uppdateras.
Det kan göras hos en Volvoåterförsäljare.
Se mer information under rubrik "Mjukvaruversion" i avsnitt "Inställningar för System".
Uppdatering via fjärruppdatering eller
USB
För information om hur uppdatering av kartor går
till, se avsnitten "Uppdatering kartdata via fjärruppdatering" och "Uppdatering kartdata via PC
och USB".
Vanliga frågor
Fråga
Svar
Är det möjligt att byta
plattform
för kartdata, t.ex.
från Europa
till Nordamerika?
Ja, med vissa undantag. Kontakta en Volvoåterförsäljare för
aktuell information.
Hur lång tid
tar det att
ladda ner
en kartuppdatering?
Det beror på kartfilens/-filernas
storlek och uppkopplingens
bandbredd. Information om uppdateringens storlek (MB) visas
på skärmen.
Hur stor är
en uppdatering?
Det är marknadsberoende.
Detaljerad information finns
angiven vid respektive marknads
karta – se Volvo Cars supportsida (support.volvocars.com) .
Ingenting
av det här
med uppdatering
fungerar –
vad göra?
Försök med Volvo Cars supportsida (support.volvocars.com)
eller kontakta en Volvoåterförsäljare.
KART- OCH SYSTEMINFORMATION
Relaterad information
•
Uppdatering av kartdata via Fjärruppdatering
(s. 51)
•
Uppdatering av kartdata via PC och USB
(s. 52)
•
•
•
•
Felsökning för Sensus Navigation (s. 54)
Uppdatering av kartdata via
Fjärruppdatering
Nedladdning av kartdata från internet
Nedladdning hanteras via
Fjärruppdateringar i centerdisplayens applikationsvy.
Innan fjärruppdatering via en mobiltelefonuppkoppling görs, behöver några detaljer ordnas.
Förberedelser
Upphovsrätt för kartnavigering (s. 57)
Licensavtal för kartnavigering (s. 55)
1.
Öppna appen Fjärruppdateringar från appvyn.
> En nedladdningsapplikation startas och
en ikon i knappen Kartor visar hur många
uppdateringar som finns tillgängliga.
2.
Tryck på knappen Kartor för att visa en lista
över tillgängliga uppdateringar.
3.
Markera aktuell region – tryck NER-pil för
information om aktuell version av kartdata
eller tryck Installera (Install) för att se om
det finns en nyare version.
Inställningar för system (s. 47)
Processprincip för fjärruppdatering.
Uppkoppling
Bilen kopplas upp via Bluetooth, Wi-Fi eller kabel
ansluten till USB-ingången alternativt med bilens
inbyggda modem. Uppkopplingsstatus visas med
symbol i centerdisplayens statusfält.
För ytterligare information – se Volvo Cars supportsida (support.volvocars.com) eller kontakta en
Volvoåterförsäljare.
Se information/beskrivning i avsnitten "Koppla
upp bil" och "Uppkopplad bil" i ägarmanualen.
}}
51
KART- OCH SYSTEMINFORMATION
||
Hemregion
Föraren kan välja en hemregion, och att få den
automatiskt uppdaterad. Gör så här:
1.
Markera aktuell region – tryck NER-pil för att
expandera regionen.
2.
Tryck på knappen Ange som hemregion.
3.
Om automatisk uppdatering önskas, tryck på
knappen Autouppdatera:.
Uppdatering av kartdata via PC och
USB
Innan uppdatering via ett USB-minne, behöver
några detaljer ordnas.
Förberedelser
Automatisk uppdatering kan endast väljas om
funktionen Sökning i bakgrunden efter uppdateringar av mjukvara är aktiverad, se avsnittet
"Systemuppdateringar".
Relaterad information
•
Uppdatering av kartdata med MapCare
(s. 50)
Processprincip för uppdatering via dator och USBminne.
USB-minne
Följande krävs för att ett USB-minne ska kunna
hantera en uppdatering:
52
Parameter
Krav
USB-standard
(1.0/2.0/3.0):
Minst 2.0
Filsystem
(Ext2/NTFS/
FAT32):
FAT32
Kapacitet
(8/16/32/64
GB):
Kartfilernas storlek är marknadsrelaterad – se filstorlek
under "Detaljerad information" för respektive marknad
på Volvo Cars supportsida
(support.volvocars.com) .
KART- OCH SYSTEMINFORMATION
Aktuell kartversion
Exempel på regioner i kartdata – tryck NER-pil för mer
information.
Exempel på region – ett tryck på "Ange som hemregion"
(Set as home region) gör den till hem-region.
Ta först reda på vilken kartversion som finns i
bilen innan nedladdning av kartdata påbörjas. Det
kan göras så här:
1.
Öppna appen Fjärruppdateringar från appvyn.
> En nedladdningsapplikation startas och
en ikon i knappen Kartor visar hur många
uppdateringar som finns tillgängliga.
2.
Tryck på knappen Kartor för att visa en lista
över tillgängliga uppdateringar.
3.
Markera aktuell region – tryck NER-pil för
information om aktuell version av kartdata
eller tryck Installera (Install) för att se om
det finns en nyare version.
Nedladdning av kartdata från internet till
USB-minne
Från en dator med internet – anslut till Volvo Cars
supportsida (support.volvocars.com) och följ
instruktionerna på datorns bildskärm.
1.
Tryck på "Detaljerad information" för den
region som ska uppdateras.
2.
Kartbild med information om senaste kartdata för regionen visas – verifiera att den är
nyare än den i bilen.
3.
Anslut ett USB-minne till datorn och ladda
ner uppdateringen till USB-minnet.
Överföring av kartdata från USB till
bilen
Allmänt
En överföring kan ta 30–60 minuter beroende på
kartdatats storlek och måste göras med aktiverat
navigations-/infotainmentsystem.
För att inte riskera att startbatteriet dräneras
under uppdateringen bör en batteriladdare anslutas. En uppdatering kan även göras under färd.
Under pågående uppdatering av en komplett
kartdatabas är infotainmentsystemets följande
funktioner inte tillgängliga eller begränsade:
•
•
•
Navigation
Röstkommando
Information/media lagrad på hårddisken
Tidsåtgång för nedladdning varierar beroende på
kartdatats storlek och uppkopplingens bandbredd.
}}
53
KART- OCH SYSTEMINFORMATION
||
Uppdatera
1. Aktivera navigationssystemet enligt tidigare
avsnitt "Aktuell kartversion".
2.
Anslut USB-minnet till bilens USB-uttag.
3.
Navigationssystemet detekterar automatiskt
att en uppdatering finns tillgänglig varefter
bildskärmen under uppdateringen visar hur
mycket av processen som återstår, räknat i
%.
För att starta uppdateringen måste föraren
trycka på Bekräfta – eller på Avbryt för att
avbryta den.
4.
Tryck på Bekräfta – Uppdateringen börjar
och information om hur processen fortskrider
visas på centerdisplayen.
5.
Bildskärmen visar när överföringen är klar –
dra då ut USB-minnet.
6.
Verifiera att rätt kartdata har överförts till
bilen genom att upprepa momenten
beskrivna under tidigare rubrik "Aktuell kartversion".
Felsökning för Sensus Navigation
Avbrott
Vad händer om...
Svar
...infotainmentsystemet stängs av
under pågående uppdatering?
Processen pausar
och fortsätter automatiskt där den
avbröts, när systemet
aktiveras igen, t.ex. vid
motorstart.
...USB-minnet dras ut
innan uppdateringen
är klar?
Processen pausar
och fortsätter automatiskt där den
avbröts, när USBminnet återansluts till
bilen.
Vid avbrott under uppdatering visas alltid ett förklarande textmeddelande på centerdisplayen.
För ytterligare information – se Volvo Cars supportsida (support.volvocars.com) eller kontakta en
Volvoåterförsäljare.
Relaterad information
•
Uppdatering av kartdata med MapCare
(s. 50)
Här följer exempel på saker vilka kan uppfattas
som att navigationssystemet inte fungerar som
det ska.
Bilens position på kartan är felaktig
Navigationssystemet visar bilens position med en
noggrannhet på ca 20 meter.
Vid körning på väg som löper parallellt med en
annan väg, serpentinvägar, vägar som ligger i
flera plan samt efter körning en lång sträcka utan
distinkta svängar finns större sannolikhet för fel.
Höga berg, byggnader, tunnlar, viadukter, planskilda vägar etc. påverkar dessutom systemets
mottagning av satellitsignaler negativt, vilket
medför att noggrannheten vid beräkning av bilens
position kan försämras.
Systemet beräknar inte alltid den
snabbaste/kortaste vägen
Vid beräkning av resväg tas hänsyn till flera faktorer för att få fram den teoretiskt bästa vägen, bl.a.
vägsträcka, vägbredd, vägklass, trafikintensitet
och hastighetsbegränsningar. En förares erfarenhet och lokalkännedom kan dock leda till ett
effektivare vägval.
Systemet använder t.ex. betalvägar eller
färjor fast föraren valt att undvika dessa
Vid beräkning av resväg över längre avstånd kan
systemet av tekniska skäl endast använda större
vägar.
54
KART- OCH SYSTEMINFORMATION
Om man valt att undvika betalvägar och motorvägar undviks dessa i möjligaste mån och används
endast om inget annat rimligt alternativ finns tillgängligt.
Bilens position på kartan är felaktig
efter transport
Om bilen transporterats på t.ex. färja eller tåg,
eller på sådant sätt att mottagning av satellitsignaler inte varit möjlig, kan det ta upp till 5 minuter
innan bilens position beräknas korrekt.
Bilsymbolen uppför sig ologiskt på
bildskärmen efter däckbyte
Förutom satellitmottagaren medverkar även
bilens hastighetsgivare och ett gyro för att
beräkna bilens aktuella position och färdriktning.
Efter montering av reservhjul eller skifte mellan
sommar- och vinterdäck behöver systemet "lära
sig" de nya hjulens dimension.
För att systemet ska fungera optimalt rekommenderas därför att köra ett tag på vägar med bra
satellitmottagning (fri sikt).
Kartbilden stämmer inte med
verkligheten
Ny- och ombyggnation av vägnätet, införande av
nya trafikregler m.m. sker kontinuerligt och kartdatabasen är därför inte alltid komplett vid alla
tillfällen.
Av den anledningen pågår ett oavbrutet utvecklings- och uppdateringsarbete av kartdata – kontrollera då och då om det finns uppdateringar.
Bilsymbolen på skärmen hoppar framåt
eller snurrar runt
Systemet kan behöva några sekunder för att
känna av bilens position och rörelse innan du kör
iväg.
Stäng av både systemet och bilen. Starta igen
men stå stilla en stund innan du börjar köra.
Kartinformationen är inte aktuell
Se svaret under påföljande rubrik.
Hur kan föraren enkelt kontrollera
vilken kartversion som används?
1.
Svep fram centerdisplayens applikationsvy.
2.
Välj applikation Fjärruppdateringar.
Där finns information om aktuell kartversion. I
avsnitt "Uppdatering av kartdata - MapCare"
finns mer information om version och vilket geografiskt område som täcks.
Se även Volvo Cars supportsida
(support.volvocars.com) för ytterligare information
om kartuppdatering. Eller kontakta en Volvoåterförsäljare.
Relaterad information
•
•
Kom igång direkt med kartnavigering (s. 6)
Licensavtal för kartnavigering
En licens1 är ett avtal om rätt att bedriva viss
verksamhet eller rätt att nyttja annans rättighet,
på i avtalet angivna villkor.
LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE
LÄS DETTA LICENSAVTAL FÖR
SLUTANVÄNDARE NOGGRANT INNAN NI
ANVÄNDER HERE-DATABASEN.
MEDDELANDE TILL ANVÄNDARE
DETTA ÄR ETT LICENSAVTAL – OCH INTE ETT
AVTAL FÖR FÖRSÄLJNING – MELLAN ER OCH
HERE EUROPE B.V. (”HERE”) FÖR ERT
EXEMPLAR AV HERE NAVIGABLE MAP
DATABAS, INKLUDERANDE TILLHÖRANDE
PROGRAMVARA, MEDIA OCH TRYCKT
MANUAL UTGIVEN AV HERE (GEMENSAMT
BENÄMNDA “DATABASEN”). GENOM ATT
ANVÄNDA DATABASEN, ACCEPTERAR NI
OCH SAMTYCKER TILL ALLA VILLKOR OCH
BESTÄMMELSER I DETTA LICENSAVTAL FÖR
SLUTANVÄNDARE (“AVTAL”). OM NI INTE
SAMTYCKER TILL VILLKOREN I DETTA AVTAL,
RETURNERA OMGÅENDE DATABASEN,
TILLSAMMANS MED ALLA ANDRA
ÅTFÖLJANDE ARTIKLAR TILL ER
LEVERANTÖR FÖR ÅTERBETALNING.
Uppdatering av kartdata med MapCare
(s. 50)
}}
55
KART- OCH SYSTEMINFORMATION
||
ÄGANDERÄTT
Databasen och upphovsrätter, immateriell
egendom eller närliggande rättigheter däri ägs av
HERE eller dess licensgivare. Äganderätten till de
media som innehåller Databasen kvarligger hos
HERE och Er leverantör till dess att Ni erlagt
samtliga belopp som skall erläggas till HERE
och/eller Er leverantör i enlighet med detta Avtal
eller liknande avtal enligt vilka Databasen
tillhandahålls Er.
BEVILJANDE AV LICENS
HERE beviljar Er en icke-exklusiv licens att
använda Databasen för Ert personliga bruk, eller
om tillämpligt, för användande inom Ert företags
interna verksamhet. Denna licens omfattar inte
rätten att bevilja underlicenser.
BEGRÄNSNING AV ANVÄNDNING
Databasen får endast användas i det specifika
system för vilket den framställts. Förutom till den
del det uttryckligen tillåts av tvingande lag (t ex
nationella lagar baserade på det Europeiska
Datorprogramdirektivet (91/250) och
Databasdirektivet (96/9)), får Ni ej göra utdrag ur
eller återanvända betydande delar av innehållet i
Databasen och ej heller reproducera, kopiera,
modifiera, anpassa, översätta, demontera,
dekompilera eller baklängesmontera någon del
av Databasen. Om Ni önskar erhålla
samkörbarhetsinformation såsom avses i (den
nationella lagen baserad på) det Europeiska
1
56
EULA = End User License Agreement
Datorprogramdirektivet, skall Ni ge HERE skälig
möjlighet att tillhandahålla sagda information på
skäliga villkor, inkluderande kostnader, vilka
fastställs av HERE.
Databasen innehåller information som
tillhandahålls på licens från tredje parter till
HERE. Informationen omfattas av
leverantörsvillkor och copyright, som stadgas i
texten på följande webbadress:
here.com/supplierterms
ÖVERLÅTELSE AV LICENS
Ni får inte överlåta Databasen till tredje part,
förutom som installerad i det system för vilket
den skapades eller under förutsättning att Ni inte
behåller någon kopia av Databasen och förutsatt
att mottagaren samtycker till alla villkor och
bestämmelser i detta Avtal och skriftligen
bekräftar detta till HERE. Multimedia får endast
överföras eller säljas som ett komplett set så som
det levereras av HERE och inte som delar av ett
set.
BEGRÄNSAD GARANTI
HERE garanterar, med förbehåll för Varningarna
nedan, för en tidsperiod på 12 månader efter
anskaffandet av Ert exemplar av Databasen, att
den fungerar väsentligen i enlighet med HERE:s
exakthets- och fullständighetsnorm i dess lydelse
vid det datum då Ni anskaffade Databasen;
dessa normer kan ni på begäran få av HERE. Om
Databasen inte fungerar i enlighet med denna
begränsade garanti kommer HERE att vidta
skäliga försök att reparera eller byta ut Ert icke
överensstämmande exemplar av Databasen. Om
dessa försök inte leder till att Databasen fungerar
i enlighet med garantierna uppställda i detta
avtal, kan Ni välja att antingen erhålla skälig
återbetalning av den köpeskilling Ni betalade för
Databasen eller att häva detta Avtal. Detta är
HERE:s hela ansvarsskyldighet och Er enda rätt
till gottgörelse från HERE. Förutom såsom
uttryckligen är föreskrivet i detta avsnitt,
garanterar HERE inte eller gör någon utfästelse
beträffande användandet av resultaten från
nyttjandet av Databasen vad avser riktighet,
exakthet, tillförlitlighet eller annorledes. HERE
garanterar inte att Databasen är eller kommer att
vara felfri. Ingen muntlig eller skriftlig information
tillhandahållen eller råd tillhandahållet av HERE,
Er leverantör eller någon annan person ger
upphov till en garanti eller ökar på något sätt
omfattningen av den ovan beskrivna begränsade
garantin. Den begränsade garantin enligt detta
Avtal påverkar eller begränsar inte någon
lagstadgad rättighet som Ni kan ha enligt i lag
föreskriven garanti mot dolda fel.
Om Ni inte anskaffade Databasen direkt från
HERE kan Ni ha ytterligare lagstadgade
rättigheter gentemot den person från vilken Ni
anskaffade Databasen, utöver de rättigheter som
Ni erhållit från HERE enligt denna bestämmelse, i
KART- OCH SYSTEMINFORMATION
enlighet med lagen i Er jurisdiktion. HERE:s
ovanstående garanti påverkar inte sådana
lagstadgade rättigheter och Ni kan utöva sådana
rättigheter i tillägg till garantierna i detta avtal.
ANSVARSBEGRÄNSNING
Priset för Databasen inkluderar inte någon
ersättning för övertagande av risken för
följdskador, indirekta eller obegränsade direkta
skador vilka kan uppstå i samband med Ert
användande av Databasen. Följaktligen skall
HERE inte i något fall vara ansvarigt för några
följdskador eller indirekta skador, inkluderande
utan begränsning, förlust av inkomst, data eller
användning som åsamkats Er eller tredje part
härrörande från Ert användande av Databasen,
vare sig avseende inomobligatoriska eller
utomobligatoriska anspråk eller baserade på
garanti, även om HERE har underrättats om
möjligheten av sådana skador. HERE:s ansvar för
direkta skador är i samtliga fall begränsat till
priset för Ert exemplar av Databasen.
DEN BEGRÄNSADE GARANTIN OCH
ANSVARSBEGRÄNSNINGEN ENLIGT DETTA
AVTAL PÅVERKAR ELLER BEGRÄNSAR INTE
ERA LAGSTADGADE RÄTTIGHETER OM NI
HAR ANSKAFFAT DATABASEN ANNORLEDES
ÄN VID UTÖVANDE AV
FÖRETAGSVERKSAMHET.
VARNING
Databasen kan innehålla oriktig och ofullständig
information på grund av tidens gång, förändrade
omständigheter, beskaffenheten hos de använda
källorna och tillvägagångssättet vid insamling av
omfattande geografiska data, alla dessa
förhållanden kan leda till felaktiga resultat.
Databasen inkluderar eller återger inte
information om – bland annat – restid och får inte
inkludera traktens säkerhet; upprätthållande av
lag och ordning; hjälp i nödsituationer;
byggnadsarbeten; väg- eller gatuavstängningar;
väglutning eller grad; brohöjd; vikt eller andra
begränsningar; vägförhållanden; särskilda
evenemang som uppstår på grund av det
navigatormärke som Ni har.
Upphovsrätt för kartnavigering
För information om upphovsrätt (© Copyright) –
se avsnitt "Licensavtal för kartnavigering".
Relaterad information
•
Uppdatering av kartdata med MapCare
(s. 50)
•
Licensavtal för kartnavigering (s. 55)
GÄLLANDE LAG
Detta Avtal skall lyda under lagarna i den
jurisdiktion i vilken Ni är bosatt vid det datum då
Ni anskaffade Databasen. Skulle Ni vid denna
tidpunkt vara bosatt utanför den Europeiska
Unionen eller Schweiz skall lagen i den
jurisdiktion inom den Europeiska Unionen eller
Schweiz där Ni anskaffade Databasen gälla. I alla
andra fall, eller om den jurisdiktion där Ni
anskaffade Databasen inte kan bestämmas, skall
nederländsk lag gälla. Behörig domstol på Er
hemort vid tidpunkten då Ni anskaffade
Databasen skall ha jurisdiktion över tvist
härrörande från eller i samband med detta Avtal,
utan förfång för HERE:s rättigheter att framställa
krav på Er då tillämpliga hemort.
Relaterad information
•
Uppdatering av kartdata med MapCare
(s. 50)
•
Upphovsrätt för kartnavigering (s. 57)
57
INDEX
INDEX
A
Aktivering av systemet
O
6
F
Frågor och svar
T
Omväg
32
P
54
POI längs resvägen
Trafikinformation
utsändning
46
36
Trafikstörningar längs resvägen
31
Transport av bil
55
30
U
I
Informationskort
31
Inrättningar
Symboler
23
Inställningar
kartalternativ
41
Intressepunkter (POI)
23
R
Uppdatering kartdata
Resmål
Upphovsrätt
18, 23
Resplan och Alternativ resväg
K
Kartalternativ
41
Kartvy
41
Röststyrning
inställningar
28
14, 15
16
Utökad trafikinformation (RTTI)
Vägledning
snabbguide
Send to Car
Vägledningsalternativ
Ställ in resmål
18, 19, 21, 23, 24
Symboler
inrättningar
23
55, 57
36
V
S
24
50, 51, 52
Vägledningspunkter i Resplanen
6
40, 44, 47
29
L
Licensavtal
55
59
INDEX
60
TP 20520 (Swedish), AT 1546, MY16, Printed in Sweden, Göteborg 2015, Copyright © 2000-2015 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising