Volvo | XC90 | Quick Guide | Volvo XC90 2016 Quick Guide

Volvo XC90 2016 Quick Guide
WEB EDITION
QUICK GUIDE
VÄLKOMMEN!
Denna Quick Guide beskriver ett urval av funktionerna i din Volvo. Utförligare ägarinformation finns tillgänglig i bil, app och på webben.
Bilens
centerdisplay
Ägarmanualen finns i bilens centerdisplay, där den nås via
toppvyn.
Mobilapp
Ägarmanualen finns som app (Volvo Manual) till smartphones
och surfplattor. Appen innehåller även instruktionsfilmer för
utvalda funktioner.
Volvos
supportsida
På Volvos supportsida (support.volvocars.com) finns manualer
och instruktionsfilmer, men också ytterligare information och
hjälp rörande din Volvo och ditt bilägande.
Tillval är i Quick Guiden markerade med en asterisk *.
Tryckt
information
I handskfacket finns ett komplement till ägarmanualen som
innehåller information om säkringar och specifikationer samt
en sammanfattning av viktig och praktisk information. En
tryckt ägarmanual och tillhörande supplement är möjliga att
efterbeställa.
01. KOM IGÅNG
Här hittar du information som hjälper dig att bli bekant med några av de grundläggande funktionerna i din Volvo. Du kan bland
annat läsa om fjärrnyckeln, bilens tre displayer samt hur du startar och stänger av motorn. Här finns även information om reglering
och justering av säte och klimat.
02. KÖRNING OCH FÖRARSTÖD
Här hittar du bl.a. information om körlägen, Start/Stopp-funktionen och olika förarstödfunktioner i bilen såsom farthållare, Park
Assist Pilot (PAP)*, Blind Spot Information (BLIS)* och City Safety.
03. INSTRUMENT OCH REGLAGE
Här hittar du information om exempelvis reglering av ljus och torkare samt hur färddator och röststyrning hanteras.
04. UPPKOPPLING, UNDERHÅLLNING OCH SUPPORT
I din Volvo kan du vara uppkopplad mot omvärlden och få information, underhållning och support. I detta avsnitt hittar du information om hur du kopplar telefonen till din Volvo, ansluter till internet och använder appar.
05. SÄRSKILDA TEXTER
Varnings-, viktigt- och obs-texter, vilka måste läsas.
01
FJÄRRNYCKELNS KNAPPAR
Ett tryck låser dörrar och baklucka samt aktiverar larmet1.
Ett långt tryck stänger panoramataket* och alla sidorutor
samtidigt.
Ett tryck låser upp dörrar och baklucka samt deaktiverar
larmet. Ett långt tryck öppnar alla sidorutor samtidigt.
Ett tryck låser upp och avlarmar enbart bakluckan. Ett långt
tryck öppnar eller stänger elmanövrerad* baklucka.
1
Tillval på vissa marknader.
Panikfunktionen används för att i nödfall påkalla omgivningens
uppmärksamhet. Ett långt tryck på minst 3 sekunder eller
dubbeltryck inom 3 sekunder aktiverar blinkers och signalhorn.
Funktionen stängs automatiskt av efter ca 3 minuter eller
stängs av med ett tryck på samma knapp efter att funktionen
varit aktiverad i minst 5 sekunder.
ANVÄNDA NYCKELFRI LÅSNING/UPPLÅSNING*
Det räcker att ha fjärrnyckeln med sig i t.ex. en ficka för att låsa eller
låsa upp bilen. Fjärrnyckeln måste finnas inom ett halvcirkelformat
område med en radie på ca 1,5 meter från båda långsidorna eller
ca 1 meter från bakluckan (se bild).
Låsa upp och larma av
1. Greppa ett dörrhandtag eller tryck på den gummerade tryckplattan
undertill på bakluckans handtag för att låsa upp bilen. Upplåsningen
är utförd när bilens varningsblinkers blinkat två gånger samt låsindikatorn i vindrutan släckts.
2. Öppna dörr eller baklucka.
Låsa och larma
1. Stäng alla dörrar. Bakluckan kan vara öppen vid låsning med sidodörrarnas handtag.
2. Vidrör den markerade ytan baktill på utsidan av något av de yttre
dörrhandtagen eller tryck in knappen undertill på bakluckan för
låsning innan den stängs. Låsningen är utförd när bilens varningsblinkers blinkat en gång samt låsindikatorn i vindrutan börjat blinka.
01
01
STÄLLA IN ELMANÖVRERAT* FRAMSÄTE
Ändra ryggstödets lutning genom att trycka reglaget framåt/bakåt.
Höj/sänk sätet genom att trycka bakre delen av reglaget uppåt/nedåt.
Flytta sätet framåt/bakåt genom att trycka reglaget framåt/bakåt.
Höj/sänk sittdynans framkant genom att trycka främre delen av reglaget uppåt/nedåt.
Ändra svankstödet genom att trycka på knappen uppåt/nedåt/framåt/
bakåt.
Inställningar för massage*, sidostöd*, svankstöd* och förlängning av
sittdyna är kopplade till multifunktionsreglaget*.
1. Aktivera sätesinställning genom att vrida reglaget uppåt/nedåt.
Sätesinställningsvyn öppnas i centerdisplayen.
2. Välj önskad funktion i centerdisplayen genom att vrida multifunktionsreglaget uppåt/nedåt.
3. Ändra inställning genom att trycka på multifunktionsreglagets knapp
uppåt/nedåt/framåt/bakåt.
Vissa inställningar kan också väljas genom tryck direkt på
centerdisplayen.
01
ANVÄNDA MINNESFUNKTIONEN* I FRAMSÄTET
Minnesfunktionens knappsats finns antingen på en eller båda
framdörrarna.
Lagra inställning
1. Ställ in säte, yttre backspeglar och head-up-display* till önskad
position.
2. Tryck in M-knappen och släpp för att lagra inställningar.
Ljusindikatorn i knappen tänds.
3. Inom tre sekunder, tryck in minnesknapp 1, 2 eller 3. När positionen
är lagrad i vald minnesknapp hörs en ljudsignal och ljusindikatorn i
M-knappen slocknar.
Använda lagrad inställning
Med öppen dörr: Tryck in en av minnesknapparna och släpp.
Med stängd dörr: Håll en av minnesknapparna intryckt tills lagrad
position nås.
01
FÄLLA RYGGSTÖDEN I BAKSÄTENA
Säkerställ att ryggstöd med nackskydd inte kommer i kontakt med
ryggen på sätet framför vid fällning. Fram- och baksäte kan behöva
justeras för att ryggstöden ska kunna fällas.
Andra sätesradens mittplats
1. Fäll ner nackskyddet manuellt genom att trycka in knappen mellan
ryggstödet och nackskyddet. Tryck samtidigt ner nackskyddet.
2. Dra remmen i mittplatsen uppåt/framåt under fällning.
Andra sätesradens yttersäten
–– Dra handtaget på sidan av yttersätena uppåt under fällning.
Nackskyddet fälls automatiskt.
Tredje sätesraden*
–– Dra handtaget på ovansidan av ryggstödet uppåt/framåt. Fäll ryggstödet framåt. Nackskyddet fälls automatiskt.
Under uppfällning av andra sätesraden ska rem/handtag dras uppåt.
Fäll upp ryggstöden tills spärr går i ingrepp. Nackskydden fälls upp
manuellt.
STIGA IN I/UT UR TREDJE SÄTESRADEN*
1. På andra sätesradens yttre säten, dra handtaget på ovansidan av
sätesryggen uppåt/framåt.
2. Fäll ryggstödet framåt och skjut hela sätet framåt.
Fäll upp sätet till upprätt position genom att först skjuta tillbaka sätet
och sedan fälla upp ryggstödet tills det låses.
STÄLLA IN RATTEN
Ratten kan ställas in i höjd- och djupled.
1. Skjut spaken under ratten nedåt för att lösgöra ratten.
2. Ställ in ratten i önskat läge.
3. Dra tillbaka spaken för att fixera ratten.
01
01
STARTA OCH STÄNGA AV MOTORN
Fjärrnyckeln används inte fysiskt vid start eftersom bilen i standardutförande är utrustad med stöd för nyckelfri start (Passive Start). Förvara
nyckeln i främre delen av kupén vid nyckelfri start. Med tillvalet nyckelfri
låsning/upplåsning (Passive Entry*) räcker det att nyckeln finns någonstans i bilen för att det ska vara möjligt att starta motorn.
Starta
1. Se till att växelläge P eller N är valt.
2. Tryck ner bromspedalen.
3. Vrid startvredet till START och släpp. Vredet återgår automatiskt till
ursprungsläget.
Stänga av
1. För växelväljaren till läge P.
2. Vrid startvredet till STOP och släpp. Vredet återgår automatiskt till
ursprungsläget.
ANVÄNDA PARKERINGSBROMSEN
Aktivera parkeringsbromsen
–– Dra parkeringsbromsreglaget i tunnelkonsolen uppåt. En
symbol i förardisplayen tänds när parkeringsbromsen är
aktiverad. Kontrollera att bilen står still.
Lossa manuellt
1. Tryck ner bromspedalen.
2. Tryck ner parkeringsbromsreglaget.
Lossa automatiskt
1. Ta på säkerhetsbältet och starta motorn.
2. För växelväljaren till läge D eller R och ge gas.
Med funktionen ”Automatisk broms vid stillastående” (Auto
Hold) kan bromspedalen släppas med bibehållen bromsverkan
när bilen har stannat vid t.ex. ett trafikljus. När gaspedalen
trycks ner igen lossar bromsarna.
–– Tryck in knappen i tunnelkonsolen för att aktivera/deaktivera funktionen.
Automatisk biltvätt
Innan motorn stängs av: Deaktivera Auto Hold och ”Automatisk ansättning av parkeringsbroms” (välj i centerdisplayens toppvy Inställningar
> My Car > Elektrisk parkeringsbroms > Automatisk aktivering av
parkeringsbroms). Välj därefter växelläge N.
Vrid startvredet mot STOP i minst 4 sekunder för avstängning.
01
01
BILENS TRE DISPLAYER
Förardisplay
Centerdisplay
Head-up-display*
I förardisplayen visas information om bilen och
körningen. Här ingår mätare, indikatorer samt
kontroll- och varningssymboler. Förardisplayen
finns i två utföranden, som 12-tumsskärm och
8-tumsskärm. För 12-tumsskärm: till vänster
visas bl.a. hastighetsmätare och trippmätare.
I mitten kan bl.a. klocka, mediaspelare och
navigationskarta* visas. Till höger visas bl.a.
varvtalsmätare, valt körläge och appmeny som
aktiveras med rattens högra knappsats.
Olika teman kan väljas för att ändra utseende
på förardisplayen.
Många av bilens huvudfunktioner styrs från
centerdisplayen. Härifrån kontrolleras t.ex.
klimatanläggningen, mediasystemet och
systemuppdateringar.
Head-up-displayen är ett komplement till
bilens förardisplay och projicerar information på vindrutan. Det kan t.ex. handla
om trafikskyltsinformation, information om
hastighet och navigation* eller inkommande
telefonsamtal. Visningsalternativ, ljusstyrka
och höjdposition för head-up-displayen kan
justeras via centerdisplayen. Aktivering av
head-up-displayen görs från centerdisplayen.
01
NAVIGERA I CENTERDISPLAYEN
Funktionsvy
Svep från vänster till höger över skärmen
för att nå vyn. Härifrån aktiveras/deaktiveras
olika bilfunktioner, t.ex. Head-up Display.
De aktiveras/deaktiveras med ett tryck. Vissa
funktioner öppnas i ett eget fönster.
2
Backa i menystrukturen genom att trycka på
den fysiska hemknappen under skärmen.
2
Gäller för vänsterstyrd bil. För högerstyrd bil – svep åt motsatt
håll.
Hemvy
Applikationsvy
När skärmen startas visas hemvyn, ifrån vilken
delvyerna Navigation, Media, Telefon och en
extra delvy kan nås.
Svep från höger till vänster2 över skärmen
för att nå vyn med bilens olika applikationer/
appar, t.ex. FM-Radio och CD*. Tryck på en
app för att öppna den.
En app/funktion som väljs från app-/funktionsvyn, startar i respektive delvy i hemvyn.
Ex. FM-radio startar i Media-delvyn.
Tryck på en delvy för att expandera den. I
expanderat läge av delvyerna visas mer information om funktionen/appen.
Tryck på den fysiska hemknappen under
skärmen för att backa tillbaka till hemvyn.
01
Statusfält
I statusfältet, högst upp i skärmen, visas aktiviteterna i bilen. Till
vänster visas nätverks-/anslutningsinformation och till höger visas
mediarelaterad information, klocka samt indikering om pågående
bakgrundsaktivitet.
Toppvy
I mitten av statusfältet högst upp i skärmen finns en flik för att nå
toppvyn. Öppna den genom att trycka på fliken eller genom att svepa
uppifrån och ner över skärmen. Från toppvyn nås Inställningar,
Ägarmanual samt bilens sparade meddelanden.
Klimatrad
Längst ner i skärmen ligger klimatraden alltid synlig. Där kan de
vanligaste klimatinställningarna göras direkt, såsom inställning av
temperatur, sätesvärme och fläktnivå. Tryck på
längst ner i
skärmen för att öppna klimatvyn med fler inställningsmöjligheter.
REGLERA BILENS KLIMAT
Klimatanläggningens funktioner för främre och bakre delen av kupén
regleras från centerdisplayen, med fysiska knappar i mittkonsolen och
klimatreglage* bak på tunnelkonsolen. Vissa klimatfunktioner kan också
röststyras. Viss information om klimatet syns alltid längst ner i skärmen
i klimatraden. I klimatraden kan vissa inställningar göras direkt.
Knapp för åtkomst till klimatvyn visas i mitten längst ner
i skärmen. Grafiken på knappen visar aktiverade klimatinställningar. Öppna klimatvyn med ett tryck på knappen för
att visa vyn som på bilden.
Tryck på AUTO i klimatvyn för att aktivera/deaktivera
autoreglering av luftåtercirkulation, luftkonditionering och
luftdistribution.
Temperaturreglage för förar- och passagerarsida. Tryck
på vänster respektive höger sidas temperaturikon och
välj önskad temperatur. Reglagen visas alltid längst ner i
skärmen och kan justeras även när klimatvyn inte är öppen.
För att synkronisera temperaturen för samtliga zoner med
förarsidans temperatur – tryck på förarsidans temperaturikon och Synkronisera temperatur.
Reglage för eluppvärmt* och ventilerat* förar- och passagerarsäte samt eluppvärmd ratt*. Tryck på vänster respektive
höger sidas sätes- eller rattikon för att öppna reglaget för
säte eller ratt. Tryck upprepade gånger på respektive ikon
för att välja önskat läge.
01
01
BÄTTRE LUFTKVALITET I KUPÉN MED IAQS*
Luftkvalitetssystemet IAQS är en del av Clean Zone Interior Package*
och är ett helautomatiskt system som renar luften i kupén från luftföroreningar som partiklar, kolväten, kväveoxider och marknära ozon.
1. Tryck på Inställningar i toppvyn i centerdisplayen.
2. Tryck på Klimat.
3. Välj Luftkvalitetsensor för att aktivera/deaktivera
luftkvalitetssensorn.
RENGÖRA CENTERDISPLAYEN
Centerdisplayen startas upp automatiskt när förardörren öppnas. Stäng
av skärmen när den ska rengöras.
1. Gör ett långt tryck på hemknappen.
2. Torka rent skärmen med medföljande mikrofiberduk eller en mikrofiberduk av motsvarande kvalitet. Torka rent med små cirkelrörelser.
Vid behov, fukta putsduken lätt med rent vatten.
3. Aktivera skärmen med ett kort tryck på hemknappen.
Centerdisplayen stängs automatiskt av när motorn är av och förardörren öppnas.
ÖPPNA OCH STÄNGA ELMANÖVRERAD*
BAKLUCKA
Alternativ för att öppna
• Tryck och dra lätt bakluckans handtag uppåt.
• Gör ett långt tryck på fjärrnyckelns
öppnas.
-knapp tills luckan börjar
• Gör ett långt tryck på instrumentpanelens
ratten) tills luckan börjar öppnas.
-knapp (bredvid
• Gör en långsam framåtriktad sparkrörelse* under den vänstra delen
av den bakre stötfångaren3 och tag sedan ett steg tillbaka (se bild).
Stötfångaren ska inte vidröras. Fjärrnyckeln måste finnas inom räckvidden. Ljudsignal hörs när öppning aktiveras.
Alternativ för att stänga
• Bakluckans nederkant: Tryck på
-knappen för automatisk
stängning utan låsning av lucka. Tryck på
-knappen* för automatisk stängning och låsning av både lucka och dörrar.
• Gör ett långt tryck på fjärrnyckelns
-knapp.
• Gör ett långt tryck på instrumentpanelens
-knapp.
• Gör en långsam framåtriktad sparkrörelse* under den vänstra
delen av den bakre stötfångaren3 och tag sedan ett steg tillbaka.
Stötfångaren ska inte vidröras. Fjärrnyckeln måste finnas inom räckvidden. Ljudsignal hörs när stängning aktiveras.
3
Om bilen är utrustad med skid plate/diffuser*, gör sparkrörelsen mot bilens bakre vänstra sida.
01
VÄLJA KÖRLÄGE*
Välj det körläge som passar bäst för aktuella körförhållanden. Alla
körlägen kan inte väljas i alla situationer.
1. Tryck på körlägesreglaget* DRIVE MODE i tunnelkonsolen – en
popup-meny öppnas i centerdisplayen.
02
2. Rulla körlägesreglaget uppåt/nedåt tills önskat körläge är markerat i
centerdisplayen.
3. Tryck på reglaget eller direkt på centerdisplayen för att bekräfta
valet.
Valbara körlägen
COMFORT – körläget vid motorstart.
ECO – anpassar bilen för mer energieffektiv körning. Detta körläge nås
även direkt från centerdisplayens funktionsvy.
OFF ROAD – maximerar bilens framkomlighet i besvärlig terräng och
på dåliga vägar.
DYNAMIC – bilen upplevs sportigare vid en mer aktiv körning.
INDIVIDUAL – anpassa körläge Comfort, Eco eller Dynamic efter
egna önskade köregenskaper. Körläget är tillgängligt om det först
aktiverats i Inställningar i toppvyn i centerdisplayen. Välj My Car >
Individuellt körläge.
ANVÄNDA START/STOPP-FUNKTIONEN
Funktionen pausar tillfälligt motorn vid stillastående och startar sedan
automatiskt igen då färden fortsätter. Start/Stopp är tillgänglig när
motorn startas och kan aktiveras om vissa villkor är uppfyllda.
Auto-stoppa motorn
–– Stanna bilen med bromspedalen och håll kvar foten på pedalen.
I en 8-tums förardisplay visas en beige
-symbol och i en
12-tums förardisplay pekar varvtalsmätarens visare på
när
motorn är auto-stoppad. I körläge Comfort eller Eco kan motorn
auto-stoppa innan bilen står helt still.
Alternativ för att auto-starta motorn
–– Släpp bromspedalen. Med Auto Hold aktiverad måste gaspedalen
tryckas ned.
–– Behåll fottrycket på bromspedalen och tryck samtidigt på
gaspedalen.
–– I nedförsbacke: Släpp bromspedalen och låt bilen börja rulla. Motorn
auto-startar efter en liten hastighetsökning.
–– Då Adaptiv farhållare eller Pilot Assist är aktiverad tryck ned gaspedalen eller tryck på
på rattens vänstra knappsats.
Stänga av funktionen
–– Tryck på knappen Start/Stopp i funktionsvyn i centerdisplayen. Funktionen är avstängd tills den återaktiveras,
bilen startas igen eller körläge Comfort eller Eco väljs.
02
FÖRARSTÖD I RATTKNAPPSATSEN
Funktionerna Fartbegränsare*, Farthållare, Adaptiv farthållare* och Pilot
Assist* väljs i förardisplayen med vänstra rattknappsatsens pilar
och
. En vit symbol betyder att funktionen är aktiv. Grå betyder att
funktionen är avbruten eller i beredskapsläge.
Symboler i förardisplayen
02
Fartbegränsare: Hjälper till att inte överskrida en vald
maxhastighet.
Farthållare: Hjälper till att hålla en jämn hastighet.
Adaptiv farthållare: Hjälper till att hålla en jämn hastighet
kombinerat med ett förvalt tidsavstånd till framförvarande
fordon.
Pilot Assist: Hjälper till i hastighet 50 km/h (30 mph) och
lägre att framföra bilen mellan körfältets sidomarkeringar
kombinerat med att hålla ett förvalt tidsavstånd till framförvarande fordon.
Symboler i rattknappsatsen
Tryck för att starta eller avbryta vald funktion.
Lagrar aktuell hastighet för startad fartbegränsare/farthållare/
adaptiv farthållare.
Ökar lagrad hastighet. Kort tryck ökar hastigheten med
5 km/h (5 mph). Långt tryck ger gradvis ökad hastighet med
1 km/h (1 mph). Ett tryck återupptar även lagrad hastighet för
fartbegränsare/farthållare/adaptiv farthållare.
Minskar lagrad hastighet. Kort tryck minskar hastigheten med
5 km/h (5 mph). Långt tryck ger gradvis minskad hastighet
med 1 km/h (1 mph).
Adaptiv farthållare och Pilot Assist: Minskar avståndet till
framförvarande fordon.
Adaptiv farthållare och Pilot Assist: Ökar avståndet till framförvarande fordon.
FÖRARSTÖD I CENTERDISPLAYEN
City Safety4
City Safety varnar för hinder med hjälp av visuella signaler
och ljudsignaler. Bilen bromsas automatiskt om föraren inte
själv agerar inom rimlig tid. City Safety kan bl.a. förhindra
kollision och assistera förare som riskerar att köra på
exempelvis fordon, fotgängare eller cyklister.
City Safety aktiveras automatiskt vid motorstart.
Park Assist Pilot (PAP)*
Den aktiva parkeringshjälpen assisterar vid parkering eller
då parkering lämnas genom att först scanna av tillgängligt utrymme och därefter vrida ratten och styra in bilen.
Förarens uppgift är att hålla uppsikt runt bilen, följa centerdisplayens instruktioner, välja växel, reglera hastigheten och
bromsa/stanna.
Parkera med PAP
1. Tryck på knappen Kör in i funktionsvyn. Kör inte fortare
än 30 km/h (20 mph) inför en parallellparkering eller
20 km/h (12 mph) inför en vinkelrät parkering.
2. Stanna bilen då grafik och text i centerdisplayen meddelar att en lämplig ficka hittats. Ett popup-fönster visas.
3. I popup-fönstret, välj Parallell parkering eller Vinkelrät
parkering och lägg i backväxeln.
4. Följ instruktionerna som visas i centerdisplayen. Var
beredd att stanna bilen då grafik och text meddelar
detta.
4
Ej tillgängligt för alla marknader.
02
Lämna parkeringsruta med PAP
Blind Spot Information (BLIS)*
Funktionen kan endast användas för en parallellparkerad
bil.
BLIS informerar om fordon i döda vinkeln och snabbt
upphinnande fordon i vänster och höger körfält närmast
det egna fordonet.
1. Tryck på knappen Kör ut i funktionsvyn.
2. Följ centerdisplayens instruktioner.
Parkeringshjälpkamera*
02
Parkeringshjälpkameran hjälper till att observera eventuella
hinder runt bilen med kamerabild och grafik i centerdisplayen. Val av kameravyer och hjälplinjer görs i centerdisplayen.
Kameran kan startas automatiskt när backväxeln väljs.
Inställning för detta görs via Inställningar i centerdisplayens toppvy. Välj My Car > Parkeringsassistans >
Aktivera kamera vid backväxel.
Parkeringshjälpkameran kan också startas manuellt:
–– Tryck på knappen Kamera i funktionsvyn för att aktivera/deaktivera funktionen.
Lane Keeping Aid (LKA)*
Om bilen är på väg att korsa en sidolinje kommer
körfältsassistans LKA att aktivt styra bilen tillbaka in i
körfältet med ett svagt styrmoment i ratten. När bilen når
eller passerar en sidolinje kommer föraren att varnas med
ljud eller vibrationer i ratten.
–– Tryck på knappen Lane Keeping Aid i funktionsvyn för
att aktivera/deaktivera funktionen.
Inställningar för hur LKA ska varna föraren om bilen lämnar
eget körfält görs via Inställningar i centerdisplayens
toppvy. Välj My Car > IntelliSafe > Lane Keeping Aid.
–– Tryck på knappen BLIS i funktionsvyn för att aktivera/
deaktivera funktionen.
Cross Traffic Alert (CTA)*
CTA varnar för korsande trafik bakom bilen och aktiveras
om backväxeln är i eller om bilen rullar bakåt. CTA aktiveras
automatiskt vid motorstart.
–– Tryck på knappen Cross Traffic Alert i funktionsvyn för
att deaktivera/återaktivera funktionen.
ANVÄNDA VINDRUTETORKARE OCH
REGNSENSOR
Vindrutetorkare och regnsensor regleras med höger rattspak.
För spaken nedåt för att göra ett enkelsvep.
För spaken till 0 för att stänga av vindrutetorkarna.
För spaken till INT (intervall) för att ställa in hastigheten.
Justera hastigheten med tumhjulet på spaken.
För spaken uppåt för att torkarna ska svepa med normal
hastighet.
För spaken ytterligare uppåt för att torkarna ska svepa med
högre hastighet.
Tryck på regnsensorknappen för att aktivera/deaktivera regnsensorn. Regnsensorn känner av mängden vatten på vindrutan
och startar vindrutetorkarna automatiskt. Vrid tumhjulet på
spaken uppåt/nedåt för högre/lägre känslighet.
För spaken mot ratten för att starta vindrute- och
strålkastarspolarna.
För spaken mot instrumentpanelen för att starta spolning och
torkning av bakruta.
Tryck för intervalltorkning med bakrutetorkare.
Tryck för kontinuerlig hastighet med bakrutetorkare.
03
LJUSREGLAGETS AUTO-LÄGE
Vänster rattspaks AUTO-läge ger bl.a. följande:
• Varselljus5 och positionsljus i dagsljus. Halvljus och positionsljus i
svagt dagsljus eller mörker.
• Aktiverad tunneldetektering.
• Möjlighet att använda helljusblink och aktivera helljus när halvljuset
är tänt.
• Möjlighet att aktivera automatiskt helljus. Aktivera/deaktivera
genom att vrida rattspakens tumhjul till läge
och släpp. Manuellt
helljus aktiveras genom att föra rattspaken mot instrumentpanelen.
Deaktivera genom att föra spaken tillbaka mot ratten.
03
AKTIVERA/DEAKTIVERA
PASSAGERARKROCKKUDDEN*
Omkopplaren för passagerarkrockkudden är placerad på gaveln av
instrumentpanelen på passagerarsidan och är åtkomlig när dörren är
öppen.
1. Dra omkopplaren utåt och vrid till ON/OFF för att aktivera/deaktivera krockkudden.
2. Bekräfta meddelandet om aktivering/deaktivering i förardisplayen med ett tryck på högra rattknappsatsens
-knapp.
Textmeddelande och varningssymbol i takkonsolen indikerar att
krockkudden på passagerarplatsen fram är aktiverad/deaktiverad.
5
Gäller vissa marknader.
MANÖVRERA FÄRDDATORN
Färddatorn registrerar och beräknar t.ex. körsträcka, bränsleförbrukning
och medelhastighet. Det är möjligt att välja vilken information från
färddatorn som ska visas i förardisplayen.
Körsträcka till tom tank
Färddatorn beräknar återstående körsträcka med det bränsle som finns
i tanken. För att visa Körsträcka till tom tank i förardisplayen, använd
knapparna i rattens högra knappsats:
1. Tryck på
.
2. Navigera till färddatorappen med
eller
.
3. När färddatorappen är markerad, stega nedåt med
Körsträcka till tom tank.
till
4. Välj att visa Körsträcka till tom tank i förardisplayen med ett tryck
på
.
HANTERA FÖRARDISPLAYEN
Förardisplayen hanteras med bl.a. rattens högra knappsats. Det är möjligt att själv välja vad som ska visas i förardisplayen.
Förardisplayens appmeny öppnas/stängs. Härifrån kan
färddator, mediaspelare, telefon och navigation styras.
Bläddra mellan de olika apparna som finns tillgängliga
genom att trycka på vänster eller höger pil.
Markera, avmarkera eller bekräfta ett val, t.ex. välj färddatorns meny eller ta bort meddelande i förardisplayen.
Bläddra bland funktionerna för vald app genom att trycka
på upp eller ner.
När förardisplayen visar ”----” finns ingen garanterad körsträcka kvar.
Fyll på bränsle snarast.
Nollställa trippmätare
Trippmätare manuell (TM) kan nollställas manuellt med ett långt tryck
på vänster rattspaks RESET-knapp. Trippmätare automatisk (TA)
nollställs automatiskt när bilen inte använts på minst fyra timmar.
03
ANVÄNDA RÖSTSTYRNING
Det är möjligt att röststyra vissa funktioner i mediaspelaren, Volvos
navigationssystem*, klimatsystemet och Bluetooth-ansluten telefon.
Röststyrning sker med direktkommandon från användaren eller i dialogform med verbala svar från systemet.
–– Tryck på knappen i rattens högra knappsats för att aktivera
röststyrning och initiera en dialog med röstkommando.
Exempel på kommandon för röststyrning:
03
–– Tryck på
. Säg ”Navigation”, en navigationsdialog startar.
–– Tryck på
steg.
. Säg ”Öka temperaturen”, inställd temperatur höjs ett
–– Tryck på
. Säg ”Spela Robyn”, musik av vald artist spelas.
Kommandon som alltid är möjliga att använda:
• ”Repetera” – upprepar senaste röstinstruktion i pågående dialog.
• ”Avbryt” – avbryter dialogen. Ett långt tryck på
dialogen.
avbryter också
• ”Hjälp” – startar en hjälpdialog.
Tänk på att tala efter tonen, med normal röst i vanligt tempo. Tala inte
när systemet svarar. Undvik bakgrundsljud i kupéutrymmet genom att
ha dörrar, rutor och panoramatak* stängda.
Se ägarmanualen för mer information om röststyrning och fler exempel
på röstkommandon.
03
ANVÄNDA HANDSKFACKET
Öppna handskfacket
–– Tryck på knappen under centerdisplayen för att öppna
handskfacket.
Låsa/låsa upp handskfacket
Med privat låsning låses förutom handskfacket också bakluckan.
Aktivering/deaktivering kan ske på två sätt via centerdisplayen:
Alternativ 1: Tryck på knappen Privat låsning i funktionsvyn för att aktivera/deaktivera privat låsning.
Alternativ 2: Tryck på Inställningar > My Car > Låsning i toppvyn.
Välj Privat låsning.
Ett popup-fönster visas vid aktivering/deaktivering. Vid varje låsningstillfälle väljs en fyrsiffrig kod. Första gången funktionen används måste
en extra säkerhetskod väljas. Denna kod används för återställning av
engångskoden vid behov. I båda fallen, ange vald kod och tryck på
Bekräfta.
KOPPLA EN TELEFON TILL BILEN
Koppla en Bluetooth-aktiverad telefon till bilen för att från bilen kunna
ringa, skicka/ta emot meddelande, strömma media och koppla upp
bilen till internet. Det är möjligt att ha två Bluetooth-enheter anslutna
samtidigt, varav den ena endast för att strömma media. De två senast
anslutna telefonerna blir automatiskt anslutna när bilen används igen.
Söka telefonen från bilen
1. Gör telefonen sökbar/synlig via Bluetooth.
2. Aktivera internetdelning (portabel-/personlig hotspot) via Bluetooth
i telefonen.
3. Öppna delvyn Telefon i centerdisplayen. Tryck på Lägg till telefon.
Om en telefon redan finns ansluten, tryck på Växla och därefter i
pop-up-rutan Lägg till telefon.
4. Välj den telefon som ska anslutas.
5. Kontrollera att angiven sifferkod i bilen stämmer överens med den i
telefonen. Välj i så fall att acceptera på båda ställen.
6. Välj i telefonen att acceptera eller avvisa eventuella val för telefonens kontakter och meddelanden. Notera att i vissa telefoner måste
meddelandefunktionen aktiveras6.
Telefonen är därefter ansluten och kan styras via bilen.
04
6
För information om vilka telefoner som är kompatibla med bilen, se support.volvocars.com.
RINGA UPP, TA EMOT OCH AVSLUTA TELEFONSAMTAL
Ta emot/avböja samtal
Det är möjligt att ringa upp och ta emot samtal via bilen från en
Bluetooth-ansluten telefon.
Ta emot: Tryck på
centerdisplayen.
Ringa upp via centerdisplayen
Avböj: Markera Avböj med ett tryck på
och bekräfta med tryck på
, alternativt tryck på Avböj i centerdisplayen.
1. Öppna delvyn Telefon i hemvyn.
2. Välj att ringa från samtalshistoriken, kontaktlistan eller ange ett
nummer med knappsatsen.
3. Tryck på Ring eller
Avsluta samtal
, beroende vilket alternativ som valts i steg 2.
Ringa upp med rattens högra knappsats
1. Tryck på
och navigera till Telefon med tryck på
2. Stega i samtalslistan med
och välj med
Ringa upp kontakt med röststyrning
–– Tryck på
och säg ”Ring [kontakt]”.
.
eller
i rattens högra knappsats eller på Svara i
.
för att bekräfta valet att Avsluta, alternativt på Avsluta
–– Tryck på
samtal i centerdisplayen.
04
ANSLUTA TILL INTERNET
Via Bluetooth
Anslut till internet på samma sätt som när en telefon kopplas till bilen.
Via Wi-Fi
1. Aktivera internetdelning i telefonen.
2. Tryck på Inställningar i toppvyn i centerdisplayen.
3. Tryck på Kommunikation > Wi-Fi och aktivera genom att bocka i
rutan för Wi-Fi.
4. Välj önskat nätverk och ange dess lösenord.
5. Om annan uppkopplingskälla använts tidigare – bekräfta valet att
byta uppkoppling.
Observera att vissa telefoner stänger ner internetdelningen efter att
kontakten brutits till bilen. Därmed behöver internetdelningen i telefonen återaktiveras vid nästa användningstillfälle.
Via USB-anslutning
1. Koppla in telefonen med kabel till bilens USB-anslutning i tunnelkonsolens förvaringsfack.
2. Aktivera internetdelning via USB i telefonen.
3. Om annan uppkopplingskälla använts tidigare – bekräfta valet att
byta uppkoppling.
04
Via bilmodem*7
1. Placera ett personligt SIM-kort i hållaren i lastutrymmet (se bild).
2. Tryck på Inställningar i toppvyn.
3. Tryck på Kommunikation > Internet via bilmodem.
4. Aktivera genom att bocka i rutan för Internet via bilmodem.
5. Om annan uppkopplingskälla använts tidigare – bekräfta valet att
byta uppkoppling.
6. Ange SIM-kortets PIN-kod.
7
Endast bilar med Volvo On Call*. Vid uppkoppling med bilmodem kommer Volvo On Call-tjänsterna
att använda anslutningen.
Dela ut internet via Wi-Fi-hotspot
När bilen är ansluten till internet är det möjligt att dela ut internetuppkopplingen (Wi-Fi-hotspot) så att andra enheter kan använda sig av
internetuppkopplingen8.
1. Tryck på Inställningar i toppvyn.
2. Tryck på Kommunikation > Bilens Wi-Fi delning.
3. Välj Nätverksnamn för internetdelningen.
4. Välj Lösenord som sedan ska anges i anslutande enheter.
5. Välj det Frekvensband som internetdelningen ska sända data med9.
6. Aktivera genom att bocka i rutan för Bilens Wi-Fi delning.
7. Om Wi-Fi tidigare har använts som uppkopplingskälla – bekräfta
valet att byta uppkoppling.
När bilen delar ut internetuppkoppling visas
i statusfältet. Tryck på
Anslutna enheter i Bilens Wi-Fi delning för att se lista över anslutna
enheter.
04
8
9
Gäller ej vid uppkoppling med Wi-Fi. Nätverksoperatören (SIM-kortet) måste stödja internetdelning.
Ej tillgängligt på alla marknader.
APPLE CARPLAY* I CENTERDISPLAYEN
Med funktionen Apple CarPlay ges möjligheten att använda utvalda
appar i en iPhone via bilen för att t.ex. spela musik eller lyssna på
podcasts. Interaktionen sker via bilens centerdisplay eller med Siri.
Starta Apple CarPlay
Röststyrning med Siri måste vara aktiverad i telefonen före användning
av Apple CarPlay.
1. Anslut en iPhone till USB-ingången i tunnelkonsolen.
Läs informationen i pop-up-meddelandet och tryck
sedan på OK.
2. Tryck på Apple CarPlay i appvyn. Om det är första
gången en iPhone ansluts – godkänn villkoren.
3. Delvyn för Apple CarPlay öppnas och kompatibla appar
visas.
Automatisk start av Apple CarPlay
Om automatisk start ställs in öppnas Apple CarPlay automatiskt
vid inkoppling av iPhonen. Tryck på Inställningar i toppvyn och välj
Kommunikation > Apple CarPlay.
04
Det är möjligt att uppgradera bilen med Apple CarPlay om bilen inte är
utrustad med funktionen från början, kontakta en Volvoåterförsäljare.
Information om vilka appar som stödjs och vilka telefoner som är
kompatibla finns på Apples hemsida, se www.apple.com/ios/carplay/.
ANSLUTA OCH SPELA MEDIA FRÅN EXTERN
LJUDENHET
Mediaspelaren kan spela upp ljud från externt anslutna enheter via
AUX-/USB-ingångarna eller strömma ljudfiler trådlöst via Bluetooth.
Spela media från Bluetooth-kopplad enhet
1. Koppla enheten till bilen på samma sätt som när en
telefon kopplas till bilen.
2. Starta uppspelning i den anslutna enheten.
3. Öppna appen Bluetooth i appvyn i centerdisplayen –
uppspelning startas.
Spela media från USB-minne
1. Anslut USB-minnet till tunnelkonsolens uttag.
2. Starta USB-appen i appvyn och välj vad som ska spelas
– uppspelning startar.
Spela media från Mp3-spelare eller iPod
1. Anslut enheten till tunnelkonsolens AUX- eller
USB-uttag.
2. Starta uppspelning i enheten.
3. Öppna iPod-, AUX- alternativt USB-appen beroende på
anslutningssätt. För uppspelning från iPod, välj appen
iPod oavsett anslutningssätt – uppspelning startar.
04
ANVÄNDA GUIDNING VIA KARTA MED SENSUS
NAVIGATION*
Tryck på delvyn Navigation i centerdisplayens hemvy.
Ange resmål med adress:
– Ange mål. Kartbilden skiftar till sökning via adress
1. Tryck på
med dess sökfält.
2. Tryck på fälten och fyll i Land/Stat/Provins/Adress etc med
centerdisplayens tangentbord.
Ange resmål genom att trycka på kartan:
1. Maximera kartan med ett tryck på
.
2. Leta upp önskad destination på kartan och gör ett långt tryck. En
ikon skapas och en meny visas.
3. Välj Kör hit för att starta vägledning.
Ta bort ett resmål:
1. Tryck på ikonen för resmålet.
2. Tryck på Radera.
Ändra resmålets position:
1. Markera ikonen för resmålet med ett kort tryck.
04
2. Gör ett långt tryck på ikonen, dra den till önskad position och släpp.
APPLIKATIONER I CENTERDISPLAYEN
I applikationsvyn ligger nedladdade appar och appar för inbyggda funktioner, exempelvis FM-radio.
Vissa appar är endast möjliga att använda om bilen är uppkopplad till
internet.
Organisera appar
1. Tryck på appen och håll inne. Appen ändrar storlek och blir lite
genomskinlig.
2. Dra appen till en ledig plats i vyn och släpp.
04
SKAPA OCH REGISTRERA ETT VOLVO ID
Volvo ID är ett personligt ID som ger tillgång till ett brett urval av tjänster online, t.ex. möjlighet att ladda ner kartor* till bilen.
Med bilappen Volvo ID kan ID:t både skapas och registreras till bilen
samtidigt. Det är även möjligt att skapa Volvo ID via Min Volvo10 eller
Volvo On Call (VOC)11 mobilapp. Registrera det därefter till bilen.
Skapa och registrera ett Volvo ID med bilappen Volvo ID
1. Ladda ner appen Volvo ID från Fjärruppdateringar i centerdisplayens appvy.
2. Starta appen och fyll i e-postadress (eller ditt Volvo ID om ett sådant
finns skapat sedan tidigare).
3. Följ instruktionerna som automatiskt skickas till den angivna
e-postadressen.
Skapa Volvo ID via Min Volvo eller VOC mobilapp
1. Min Volvo: Gå in på www.volvocars.com och navigera vidare till Min
Volvo.
VOC mobilapp: Ladda ner senaste versionen av VOC-appen från
smarttelefonen, via t.ex. App Store, Windows Phone Store eller
Google Play.
04
2. Ange en personlig e-postadress och följ instruktionerna som automatiskt skickas till den angivna e-postadressen.
Ett Volvo ID är nu skapat. Registrera ID:t till bilen från Volvo ID-appen i
bilen för att få tillgång till Volvo ID-tjänsterna.
10
11
Tillgängligt på vissa marknader.
Endast bilar med Volvo On Call*.
HANTERA OCH UPPDATERA APPAR, KARTOR
OCH SYSTEM
–– Tryck på Fjärruppdateringar i appvyn för att uppdatera flera av bilens system. För att kunna fjärruppdatera
måste bilen vara uppkopplad till internet. Ett tryck på
Fjärruppdateringar öppnar en nedladdningsapplikation
i hemvyns nedersta delvy.
Ladda ner, uppdatera och avinstallera appar
Ladda ner: Tryck på Utforska och välj önskad app. Tryck på Installera
för att ladda ner appen.
Uppdatera: Tryck på Installera alla för att uppdatera alla appar. Välj
Applikationsuppdateringar för att uppdatera enstaka. Välj önskad
app och tryck på Installera.
Avinstallera: Tryck på Applikationsuppdateringar och välj önskad
app. Tryck på Avinstall. för avinstallering av app.
Uppdatera kartdata
–– Tryck på Kartor för att visa en lista över tillgängliga uppdateringar.
Markera aktuell region. Tryck på ner-pilen för information om aktuell
version av kartdata eller tryck Installera för att se om det finns en
nyare version.
Söka efter och uppdatera systemmjukvara
–– Tryck på Systemuppdateringar för att visa tillgängliga uppdateringar. Tryck på Installera alla för att uppdatera alla mjukvaror eller
på Installera för enstaka mjukvaror.
04
VOLVO ON CALL*
04
Med Volvo On Call mobilapp12 är det möjligt att förkonditionera bilen
innan körning. Förkonditionering kan även startas i centerdisplayens
klimatvy. Appen kan också användas för att exempelvis låsa/låsa upp
bilen, se var bilen är parkerad, logga resor i en körjournal, få stöldvarning och se bränsleförbrukning.
Mobilappen kan laddas ner från exempelvis App Store, Windows Phone
Store eller Google Play.
Volvo On Call-tjänsterna omfattar även tillgång till vägassistans och
nödhjälp:
–– Tryck på ON CALL- eller SOS-knappen på bilens takkonsol.
Kontakt upprättas då med Volvos utbildade operatörer på Volvo On
Call service center.
Service center kan också hjälpa till att spåra bilen om den blivit stulen.
Tjänster som är tillgängliga varierar beroende på bilens konfiguration
12
Personligt Volvo ID krävs för att nyttja mobilappen.
och marknad. Kontakta en Volvoåterförsäljare eller se
support.volvocars.com för information om vilka tjänster som är
tillgängliga.
JUSTERA LJUDVOLYMEN
Justera ljudvolymen i bilen genom att vrida på volymreglaget under
centerdisplayen eller genom tryck på
och
på rattens högra
knappsats.
Justera ljudvolymen för bilens olika system
1. Tryck på Inställningar > Ljud > Systemvolymer i toppvyn i
centerdisplayen.
2. Justera volymen/stäng av ljudet på t.ex. tangentbordsljud eller
skärmtryckningar genom att dra i reglagen för Tangentbordsljud
respektive Touchljud.
ÄNDRA UTSEENDE I CENTERDISPLAYEN
1. Tryck på Inställningar > My Car > Displayer > Teman i toppvyn.
2. Välj tema för centerdisplayen, t.ex. Minimalistic.
Som tillägg till dessa utseenden är det möjligt att välja mörk eller ljus
skärmbakgrund. Vid Normal är skärmbakgrunden mörk och texterna
ljusa. Detta alternativ är förvalt för alla teman.
Vid Ljus är skärmbakgrunden ljus och texterna mörka. Alternativet kan
t.ex. vara användbart vid starkt dagsljus.
Alternativen är alltid tillgängliga för användaren och påverkas inte av
omgivande belysning.
04
BOKA SERVICE OCH REPARATION
Hantera service-, reparations- och bokningsinformation direkt i den
uppkopplade bilen.
För att skicka bokningsförfrågan13:
1. Öppna appen Bilstatus från appvyn.
2. Tryck på Förfrågningar > Boka verkstad.
3. Se till att korrekt Volvo ID är ifyllt.
4. Fyll i information till verkstaden i fältet Här kan du
skriva information till din verkstad. Alternativt tryck på
knappen och tala in informationen till verkstaden.
5. Tryck på Skicka bokningsförfrågan. Bokningsförfrågan
innehåller bilinformation när den skickas från bilen till
verkstaden. Denna information underlättar verkstadens
planering.
6. Ett förslag på bokning skickas via e-post inom ett par
dagar. För vissa marknader skickas även förslaget till
bilen.
04
13
Ett Volvo ID måste först skapas. Boka service och reparation gäller vissa marknader. Bilens motor
måste vara igång för att det ska vara möjligt att skicka bokningsförfrågan.
HÄR FINNS AUX-, USB- OCH ELUTTAG
AUX- och USB-uttag
AUX- och USB-uttag finns under armstödet i tunnelkonsolen.
Eluttag
Bilen är utrustad med fyra eluttag:
• I tunnelkonsolens förvarningsfack finns ett 12 V-uttag.
• I tunnelkonsolens bakre del finns också ett 12 V-uttag samt ett
230 V-uttag*.
• I lastutrymmet finns ett 12 V-uttag*.
Bilens elsystem måste vara som lägst i tändningsläge I för att samtliga
uttag ska fungera.
04
SÄRSKILDA TEXTER
Ägarmanualen och övriga manualer innehåller säkerhetsinstruktioner och samtliga varnings-, viktigtoch obs texter, vilka måste läsas. Vissa funktioner
gäller enbart vissa marknader.
VARNING
Fälla ryggstöden i baksätena
Kontrollera att ryggstöden är ordentligt låsta
efter nedfällning och uppfällning. Kontrollera att
nackskydden är ordentligt låsta efter uppfällning.
Nackskydden på ytterplatserna i andra sätesraden
måste alltid vara uppfällda då tredje sätesraden* har
passagerare.
Starta och stänga av motorn
Ta alltid med fjärrnyckeln ur bilen när den lämnas
och se till att bilens elsystem är i tändningsläge 0.
Använda parkeringsbromsen
Använd alltid parkeringsbromsen vid parkering på
lutande underlag – en ilagd växel eller automatlådans P-läge är inte tillräckligt för att hålla bilen i
alla situationer.
Reglera bilens klimat
Eluppvärmt säte* ska inte användas av personer
som har svårt att uppfatta temperaturökning på
grund av känselbortfall eller av någon anledning har
svårigheter att hantera reglaget för det eluppvärmda sätet. I annat fall kan brännskada uppstå.
Öppna och stänga elmanövrerad* baklucka
Beakta klämrisk vid öppning/stängning. Kontrollera
att ingen är nära bakluckan då en klämskada kan få
allvarliga följder. Manövrera alltid bakluckan under
uppsikt.
05
City Safety
City Safety är ett hjälpmedel och fungerar inte i alla
körsituationer, trafik-, väder- och vägförhållanden.
Funktionen kan inte upptäcka alla fotgängare/
cyklister i alla situationer. Varning aktiveras endast
vid hög risk för kollision. Varning och bromsingrepp
för fotgängare och cyklister är avstängda i fordonshastighet över 80 km/h (50 mph). City Safetys
Auto-bromsfunktion kan förhindra en kollision eller
reducera kollisionshastigheten. För att säkerställa
full bromsverkan bör föraren alltid trampa på brom-
sen – även om bilen auto-bromsar. Föraren ansvarar kontaktas.
alltid för att rätt avstånd och hastighet hålls.
Använda röststyrning
Park Assist Pilot (PAP)*
Föraren är alltid ytterst ansvarig för att fordonet
Aktiv parkeringshjälp fungerar inte i alla situationer framförs på ett säkert sätt och att alla tillämpliga
utan är endast avsett att vara ett kompletterande
trafikregler efterföljs.
hjälpmedel. Föraren är alltid ytterst ansvarig för
Använda guidning via karta*
att fordonet förs fram på ett säkert sätt samt har
Rikta all uppmärksamhet på vägen och lägg i första
uppsikt över omgivning och andra trafikanter som
hand all koncentration på körningen. Följ gällande
närmar sig eller passerar vid parkering.
trafiklagstiftning och kör med gott omdöme. VägförParkeringshjälpkamera*
Parkeringskameran är ett hjälpmedel och kan aldrig
ersätta förarens ansvar. Kameran har döda vinklar
där hinder inte kan upptäckas. Var uppmärksam på
människor och djur som befinner sig nära bilen.
Lane keeping Aid (LKA)*
Körfältsassistans är endast ett förarhjälpmedel och
fungerar inte i alla körsituationer, trafik-, väder- och
vägförhållanden. Föraren är alltid ansvarig för att
fordonet framförs på ett säkert sätt samt att gällande lagar och trafikbestämmelser följs.
Blind Spot Information (BLIS)* och Cross
Traffic Alert (CTA)*
BLIS och CTA är ett komplement till, inte en
ersättning för, ett säkert körsätt och användande
av backspeglarna. De kan aldrig ersätta förarens
uppmärksamhet och ansvar. Ansvaret för att ett
filbyte och att backa på ett trafiksäkert sätt ligger
alltid på föraren. BLIS fungerar inte i skarpa kurvor
och när bilen backas.
Aktivera/deaktivera passagerarkrockkudden*
Om bilen inte är utrustad med omkopplare för att
aktivera/deaktivera passagerarkrockkudden är
krockkudden alltid aktiverad. Placera aldrig barn på
barnkudde, i barnstol eller i bakåtvänt barnskydd på
passagerarplatsen fram när krockkudden är aktiverad. Personer som är kortare än 140 cm ska aldrig
sitta på passagerarplatsen fram när krockkudden är
aktiverad. Personer som är längre än 140 cm ska
aldrig sitta på passagerarplatsen när krockkudden
är deaktiverad. Låt ingen passagerare sitta på
passagerarplatsen om meddelandet i takkonsolen
indikerar att krockkudden är deaktiverad, samtidigt
som varningssymbolen för krockkuddesystemet
visas i förardisplayen. Detta tyder på att ett allvarligt
fel uppstått. Uppsök snarast en verkstad. Volvo
rekommenderar att en auktoriserad Volvoverkstad
hållanden kan på grund av t.ex. väderförhållanden
eller årstid göra vissa rekommendationer mindre
tillförlitliga.
Volvo On Call*
För bilar med Volvo On Call fungerar systemet
enbart i områden där VOC:s samarbetspartner har
mobiltäckning och på de marknader där tjänsten
är tillgänglig. Precis som med mobiltelefoner kan
atmosfäriska störningar eller glesare sändartäckning leda till att anslutning är omöjlig, t.ex. i glest
befolkade områden.
För varnings-, viktigt- och obs texter för VOC
tjänster, se förutom ägarmanualen också avtalet
som gäller för VOC-abonnemanget.
VIKTIGT
Fälla ryggstöden i baksätena
När ryggstödet ska fällas får det inte finnas något
föremål i baksätet. Säkerhetsbältena får inte heller
vara kopplade. Den integrerade bälteskudden* på
mittplatsen i andra sätesraden ska fällas ner innan
fällning av sätet. Armstödet* på mittplats i andra
sätesraden ska fällas upp innan fällning av sätet.
repas. Vid rengöring av centerdisplay använd
endast milt tryck mot skärmen. Hårt tryck kan skada
skärmen.
Spruta inte någon vätska eller frätande kemikalier
direkt på centerdisplayen. Använd inte fönsterputs,
rengöringsmedel, spray, lösningsmedel, alkohol,
ammoniak eller rengöringsmedel som innehåller
slipmedel. Använd aldrig slipande trasor, pappershanddukar, eller silkespapper, dessa kan repa
centerdisplayen.
Här finns AUX-, USB- och eluttag
Max. strömuttag är 10 A (120 W) om ett 12 V-uttag
används åt gången i tunnelkonsolen. Om båda
uttagen i tunnelkonsolen används samtidigt gäller
7,5 A (90 W) per uttag. Max. strömuttag är 10 A
(120 W) för 12 V-uttaget i lastutrymmet.
OBS
Använda nyckelfri låsning/upplåsning*
Fjärrnyckelns funktioner kan störas av elektromagnetiska fält och avskärmning. Undvik att förvara
fjärrnyckeln nära metallföremål eller elektroniska
apparater, t.ex. mobiltelefoner, surfplattor, bärbara
datorer eller laddare – helst inte närmre än 10-15
cm.
Starta och stänga av motorn
Efter kallstart är tomgången hög oavsett yttertemperatur. Det är en del av Volvos effektiva avgasreningssystem. Vid kallstart kan vissa dieselmotorer
ha en fördröjd start på grund av förvärmning.
Bilens tre displayer
Vid aktivering av Forward Collision Warning* ersätts
informationen i head-up-displayen av grafik för
Bilens tre displayer
Forward Collision Warning*. Denna grafik tänds
Head-up-displayenheten*, varifrån informationen
projiceras, finns i instrumentpanelen. För att undvika även om head-up-displayen är avstängd.
Förarens möjlighet att se informationen i
skador på displayenhetens täckglas – förvara inga
head-up-displayen försämras av användning av
föremål på täckglaset och se till att inga föremål
polariserande solglasögon, en körställning som
faller ner på det.
medför att föraren inte sitter centrerad i sätet,
Reglera bilens klimat
föremål på displayenhetens täckglas, ogynnsamma
Sätesventilationen går inte att starta om kupéljusförhållanden.
temperaturen är för låg. Detta för att undvika
Vissa synfel kan vid användning av head-up-display
nedkylning av den som sitter i sätet.
medföra huvudvärk och en känsla av ansträngdhet.
Rengöra centerdisplayen
Navigera i centerdisplayen
Mikrofiberduken ska vara fri från sand och dylikt
Toppvyn är inte tillgänglig vid start/avstängning
när centerdisplayen rengörs. Skärmen kan annars
eller då ett meddelande visas på skärmen. Den är
heller inte tillgänglig då fullskärmsklimat visas.
Reglera bilens klimat
Det går inte att påskynda uppvärmningen/nedkylningen genom att välja högre/lägre temperatur än
den som egentligen önskas.
Rengöra centerdisplayen
Skärmen kan inte stängas av när en uppmaning om
att utföra en åtgärd visas på skärmen.
Öppna och stänga elmanövrerad* baklucka
Om systemet arbetat kontinuerligt för länge, stängs
det av för att undvika överbelastning. Det kan
användas igen efter ca 2 minuter. Det finns risk för
reducerad eller utebliven funktion om den bakre
stötfångaren belastas med stora mängder is, snö,
smuts eller dylikt. Se därför till att hålla den ren.
Om en telefon eller mediaspelare är ansluten till bilen via Bluetooth, kommer den ej att vara tillgänglig
medan Apple CarPlay är aktiv på grund av att Bluetooth är avstängt. För att koppla upp bilen använd
Wi-Fi alternativt bilens inbyggda modem*.
Hantera och uppdatera appar, kartor och
system
Datanedladdning kan påverka andra tjänster som
överför data, t.ex. webbradio. Om påverkan på andra
tjänster upplevs som störande kan nedladdningen
avbrytas. Alternativt kan det vara lämpligt att stänga
av eller avbryta andra tjänster.
Parkeringshjälpkamera*
Håll kameralinsen ren från smuts, snö och is för
bästa funktion. Detta är speciellt viktigt vid dåliga
ljusförhållanden.
Manövrera färddatorn
Vissa avvikelser vid beräkning av körsträcka kan
uppstå om körsättet ändras.
Använda handskfacket
Första gången funktionen används behöver en
säkerhetskod väljas. Säkerhetskoden kan användas
för att nollställa funktionen om någon försökt deaktivera privatlåsningen med en felaktig kod. Spara
säkerhetskoden på en säker plats.
Koppla en telefon med bilen
Om telefonens operativsystem uppdateras är det
möjligt att parkopplingen bryts. Radera då telefonen från bilen och parkoppla sedan på nytt.
Ansluta till internet
Vid användning av internet överförs data (datatrafik), vilket kan medföra en kostnad. Aktivering
av dataroaming kan orsaka ytterligare avgifter.
Kontakta din nätverksoperatör om kostnad för
datatrafik. Aktivering av Wi-Fi-hotspot kan orsaka
ytterligare avgifter från din nätverksoperatör. Kontakta din nätverksoperatör om kostnad för datatrafik. Vid nedladdning med mobiltelefon, var extra
uppmärksam på kostnaden för datanedladdning.
Apple carplay* i centerdisplayen
Volvo kontrollerar inte innehållet i Apple CarPlay-appen.
05
TP 20449 (Swedish) AT 1546, MY16. Printed in Sweden, Göteborg 2015, Copyright © 2000-2015 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising