Volvo | XC90 | Ägarmanual | Volvo XC90 2007 Late Ägarmanual

Volvo XC90 2007 Late Ägarmanual
BÄSTE VOLVOÄGARE
TACK FÖR ATT DU VALDE VOLVO
Vi hoppas att Du kommer att få glädje av många års körning i
Din Volvo. Bilen är konstruerad för Din och Dina passagerares
säkerhet och komfort. Volvo är en av världens säkraste personbilar. Din Volvo är också konstruerad för att uppfylla gällande säkerhets- och miljökrav.
För att öka Din trivsel med bilen rekommenderar vi att Du bekantar Dig med utrustning, anvisningar och underhållsinformation i denna instruktionsbok.
Innehållsförteckning
00 Introduktion
01 Säkerhet
02 Instrument och reglage
00 01 02
Introduktion ........................................ 6
Volvo Personvagnar och miljön .......... 7
Säkerhetsbälten ............................... 12
AIRBAG-systemet ............................ 15
Översikt vänsterstyrd bil ................... 38
Översikt högerstyrd bil...................... 40
Krockkuddar (SRS)........................... 16
Aktivering/avaktivering
av krockkudde (SRS)........................ 19
Reglagepanel i förardörr ................... 42
Kombinationsinstrument................... 43
Sidokrockkudde (SIPS-bag)............. 21
Krockgardin (IC) ............................... 23
WHIPS.............................................. 24
ROPS ............................................... 26
När löser systemen ut ...................... 27
Barnsäkerhet.................................... 28
Kontroll- och varningssymboler........ 44
Informationsdisplay .......................... 47
Strömbrytare i mittkonsolen ............. 48
Belysningspanel................................ 51
Vänster rattspak................................ 53
Höger rattspak .................................. 55
Konstantfarthållare (tillval)................. 57
Rattinställning, varningsblinkers ....... 58
Parkeringsbroms, eluttag, motorhuv,
m.m................................................... 59
Elektriska fönsterhissar..................... 61
Backspeglar ...................................... 63
Elmanövrerad taklucka (tillval) .......... 66
2
Innehållsförteckning
03 Klimat
04 Interiör
05 Lås och larm
03 04 05
Allmänt om klimat............................. 70
Elektronisk klimatanläggning ECC ... 72
Framstolar......................................... 80
Kupébelysning .................................. 82
Nycklar och fjärrkontroll ................. 100
Låsning och upplåsning ................. 103
Bränsledriven parkeringsvärmare
(tillval) ............................................... 75
Förvaringsplatser i kupén ................. 84
Baksäte ............................................. 89
Barnsäkerhetsspärr ........................ 106
Larm (tillval)..................................... 108
Lastutrymme ..................................... 91
3
Innehållsförteckning
06 Start och körning
07 Hjul och däck
08 Bilvård
06 07 08
Allmänt............................................ 112
Bränslepåfyllning ............................ 114
Allmänt ........................................... 152
Lufttryck i däck .............................. 155
Rengöring ....................................... 176
Bättring av lackskador .................... 179
Start av motor................................. 116
Manuell växellåda ........................... 118
Varningstriangel och reservhjul ...... 157
Byte av hjul..................................... 160
Rostskydd....................................... 180
Automatväxellåda........................... 119
Fyrhjulsdrift..................................... 122
Däcktrycksövervakning (tillval) ....... 162
Provisorisk däcktätning.................. 164
Bromssystemet .............................. 123
Stabilitets- och dragkraftssystem .. 125
Parkeringshjälp (tillval) .................... 127
Blind Spot Information System BLIS
(tillval).............................................. 129
Bogsering och bärgning ................. 132
Starthjälp ........................................ 134
Körning med släpvagn ................... 135
Draganordning................................ 137
Delbar dragkrok.............................. 139
Lastning .......................................... 144
Anpassning av ljusbild.................... 146
4
Innehållsförteckning
09 Underhåll och service
10 Infotainment
11 Tekniska data
09 10 11
Volvo service .................................. 184
Eget underhåll ................................ 185
Allmänt ............................................ 212
Kontrollpaneler, audio ..................... 213
Typbeteckning ................................ 242
Mått och vikter................................ 243
Motorhuv och motorrum ................ 186
Diesel.............................................. 187
Ljudanläggningens funktioner......... 217
Radiofunktioner............................... 220
Motorspecifikationer....................... 244
Motorolja......................................... 245
Oljor och vätskor ............................ 188
Torkarblad ...................................... 192
Cd-funktioner.................................. 226
Menystruktur – ljudanläggning........ 228
Vätskor och smörjmedel................. 247
Bränsle............................................ 248
Batteri............................................. 193
Byte av glödlampor ........................ 196
Telefonfunktioner (tillval).................. 229
Menystruktur – telefon .................... 236
Katalysator...................................... 250
Elsystemet ...................................... 251
Säkringar ........................................ 202
5
Introduktion
Introduktion
Instruktionsboken
Ett bra sätt att lära känna sin nya bil är att
läsa instruktionsboken, helst före den första
åkturen. Då får du möjlighet att bekanta dig
med nya funktioner, får råd om hur bilen bäst
ska hanteras i olika situationer och lär dig utnyttja bilens alla finesser på bästa sätt. Var
uppmärksam på de säkerhetsanvisningar
som finns i boken:
VARNING
Varningstexter visar på risk för att personskada kan uppstå om inte instruktionerna
följs.
VIKTIGT
Viktigttexter visar på en risk för att bilen kan
skadas om inte instruktionerna följs.
Den utrustning som beskrivs i instruktionsboken finns inte i alla bilmodeller. I boken beskrivs, förutom standardutrustning, även tillval (fabriksmonterad utrustning) och vissa tillbehör (extrautrustning).
6
OBS
Volvos bilar är olika utrustade beroende på
anpassningar för olika marknaders behov
och nationella eller lokala lagar och bestämmelser.
De specifikationer, konstruktionsuppgifter
och illustrationer som finns i instruktionsboken är inte bindande. Vi förbehåller oss rätten
att göra ändringar utan föregående meddelande.
© Volvo Personvagnar AB
Introduktion
Volvo Personvagnar och miljön
Volvo Personvagnars
miljöfilosofi
Miljöomsorg, säkerhet och kvalitet är Volvo
Personvagnars tre kärnvärden som vägleder
all verksamhet. Vi tror också att våra kunder
delar vår omtanke om miljön.
Du kan själv jämföra miljöpåverkan från olika
modeller och motorer under hela livscykeln.
Din Volvo uppfyller stränga internationella
miljökrav och är dessutom tillverkad i en av
världens resurseffektivaste och renaste fabriker. Volvo Personvagnar har ett globalt certifikat för miljöstandarden ISO 14001, vilket
stödjer arbetet inom miljöområdet.
Bränsleförbrukning
Volvos bilar har konkurrenskraftig bränsleförbrukning i sina respektive klasser. Lägre
bränsleförbrukning ger generellt lägre utsläpp av växthusgasen koldioxid.
Alla Volvomodeller har EPI (Environmental
Product Information) miljövaruinformation.
Läs mer på www.volvocars.com/EPI.
Som förare är det möjligt att påverka bränsleförbrukningen. För mer information läs under
rubriken Spara miljön på s. 9.
7
Introduktion
Volvo Personvagnar och miljön
Effektiv avgasrening
Din Volvo är tillverkad enligt konceptet
Ren inifrån och ut – ett koncept som innefattar ren kupémiljö och högeffektiv avgasrening. I många fall ligger avgasutsläppen långt
under gällande normer.
Dessutom finns en speciell kylarbeläggning,
PremAir®1, som kan omvandla skadligt
marknära ozon till rent syre när ozonet passerar kylaren. Ju högre ozonhalter det finns i
luften desto mer ozon omvandlas.
Ren luft i kupén
Ett kupéfilter förhindrar att damm och pollen
kommer in i kupén via luftintaget.
Ett sofistikerat luftkvalitetssystem, IAQS2 (Interior Air Quality System) säkerställer att den
inkommande luften är renare än luften utanför i trafikerad miljö.
Systemet består av en elektronisk sensor
och ett kolfilter. Den inkommande luften
övervakas kontinuerligt och om halten av vissa ohälsosamma gaser såsom kolmonoxid
blir för hög, stängs luftintaget. En sådan situ1
Tillval på 5-cylindriga motorer.
PremAir® är ett registrerat varumärke för
Engelhard Corporation.
2 Tillval
8
ation kan uppstå i t.ex. tät trafik, köer eller
tunnlar.
Inflödet av kväveoxider, marknära ozon och
kolväten hindras av kolfiltret.
Textilstandard
Interiören i en Volvo är utformad för att vara
trivsam och behaglig, även för kontaktallergiker och astmatiker. Alla våra klädslar och interiörtextilier är testade med avseende på
vissa hälsovådliga och allegiframkallande
ämnen och emmisioner. Detta innebär att alla
textilierna uppfyller kraven i standarden ÖkoTex 1003, ett stort framsteg för en sundare
kupémiljö.
Öko-Tex-certifieringen omfattar till exempel
säkerhetsbälten, mattor, tråd och tyger. Lädret i klädslarna är kromfritt garvat med naturliga växtämnen och uppfyller certifieringskraven.
Volvos verkstäder och miljön
Genom regelbundet underhåll skapar du förutsättningar för lång livslängd för bilen med
låg bränsleförbrukning och på så vis bidrar
du till en renare miljö. När Volvos verkstäder
får förtroendet att laga och underhålla bilen,
blir den en del i vårt system. Vi ställer krav på
hur våra verkstadslokaler ska utformas för att
3 Mer
information på www.oekotex.com
förhindra spill och utsläpp till miljön. Vår verkstadspersonal har det kunnande och de
verktyg som behövs för att garantera god
miljöomsorg.
Introduktion
Volvo Personvagnar och miljön
Spara miljön
Det är enkelt att själv bidra till att spara miljön
genom att t.ex. köra ekonomiskt köpa miljömärkta bilvårdsprodukter samt göra service
och underhålla bilen enligt anvisningarna i instruktionsboken.
Här följer några råd om hur du kan spara på
miljön:
• Sänk bränsleförbrukningen genom att
välja ECO däcktryck, se s. 155.
• Taklast och skidbox ger
högre luftmotstånd och
höjer bränsleförbrukningen avsevärt. Demontera dem direkt
efter användning.
• Töm bilen på onödiga
saker. Ju mer last desto högre bränsleförbrukning.
• Om bilen är utrustad med motorvärmare,
använd alltid den före kallstart. Det sänker
förbrukningen och minskar utsläppen.
• Kör mjukt och undvik häftiga inbromsningar.
• Kör på högsta möjliga
växel. Lägre varvtal ger
lägre bränsleförbrukning.
• Lätta på gaspedalen vid
medlut.
• Vid inbromsning utnyttja motorbroms.
• Undvik tomgångskörning. Visa hänsyn till
lokala bestämmelser. Stäng av motorn vid
väntetider i trafiken.
• Hantera miljöfarligt avfall
som t.ex. batterier och
olja på ett miljövänligt
sätt. Rådgör med en auktoriserad Volvoverkstad
om du är osäker på hur
denna typ av avfall ska
deponeras.
• Underhåll bilen regelbundet.
• Hög hastighet ökar förbrukningen avsevärt pga. av att luftmotsståndet ökar. Vid
en fördubbling av hastigheten ökar luftmotståndet fyra gånger.
Genom att följa dessa råd kan du sänka
bränsleförbrukningen utan att varken restiden ökar eller nöjet med bilkörningen minskar. Du sparar bilen, pengar och jordens resurser.
9
Säkerhetsbälten ....................................................................................... 12
AIRBAG-systemet .................................................................................... 15
Krockkuddar (SRS)................................................................................... 16
Aktivering/avaktivering
av krockkudde (SRS)................................................................................ 19
Sidokrockkudde (SIPS-bag)..................................................................... 21
Krockgardin (IC) ....................................................................................... 23
WHIPS...................................................................................................... 24
ROPS ....................................................................................................... 26
När löser systemen ut .............................................................................. 27
Barnsäkerhet............................................................................................ 28
10
SÄKERHET
01
01 Säkerhet
01
Säkerhetsbälten
Använd alltid säkerhetsbältet
rullats in helt, mata in bältet för hand så att
det inte hänger löst.
Bältet spärras och kan inte dras ut
• om det dras ut för snabbt
• vid bromsning och acceleration
• om bilen lutar kraftigt
För att bältet ska ge maximalt skydd, är det
viktigt att det ligger väl an mot kroppen. Luta
inte ryggstödet för långt bakåt. Bältet är avsett att skydda vid normal sittställning.
Sträckning av höftband. Bandet ska sitta lågt.
En inbromsning kan få svåra följder om inte
säkerhetsbältet används. Se därför till att
samtliga passagerare tagit på sig säkerhetsbältet.
Ta på säkerhetsbältet:
– Dra långsamt ut bältet och lås fast det
genom att skjuta ner dess låstunga i låset.
Ett kraftigt ”klick” indikerar att bältet är
låst.
Tänk på att
• inte använda clips eller annat som hindrar
bältet att sitta åt ordentligt
• bältet inte får vara snott eller vridet
• höftbandet ska sitta lågt (inte över buken)
• sträcka höftbandet över höften genom att
dra i diagonalbandet enligt bilden
VARNING
Säkerhetsbältet och krockkudden samverkar. Om bältet inte används eller används
på ett felaktigt sätt kan detta påverka krockkuddens effekt vid en kollision.
VARNING
Lossa bältet
– Tryck på den röda knappen i låset och låt
sedan rullen dra in bältet. Om det inte
12
Varje bälte är avsett för endast en person.
VARNING
Gör aldrig några ändringar eller reparationer
av bältet på egen hand. Kontakta en auktoriserad Volvoverkstad. Om bältet har utsatts
för en kraftig belastning, t.ex. i samband
med en kollision, ska hela bältet bytas ut.
En del av bältets skyddsegenskaper kan ha
gått förlorade även om det verkar oskadat.
Byt också bältet om det är slitet eller skadat. Det nya bältet ska vara typgodkänt och
avsett för samma plats som det utbytta bältet.
01 Säkerhet
Säkerhetsbälten
Bältespåminnare
Obältade blir påminda om att ta på sig säkerhetsbältet genom ljud- och ljuspåminnelse.
Ljudpåminnelsen är hastighetsberoende.
Ljuspåminnelse finns i takkonsolen och i
kombinationsinstrumentet. Vid låg fart ges
ljudpåminnelse de första sex sekunderna.
tomatiskt efter ca 30 sekunder, men kan
också kvitteras manuellt med en tryckning
på READ-knappen.
• Påminna om att något säkerhetsbälte i
baksätet tagits av under färd. Påminnelse
sker genom meddelande i informationsdisplayen kombinerat med ljud- och ljussignal. Påminnelsen upphör då bältet åter
tagits på men kan också kvitteras manuellt
med en tryckning på READ-knappen.
Meddelandet i informationsdisplayen, som
visar vilka bälten som används, finns alltid
tillgängligt. För att se lagrade meddelanden,
tryck på READ-knappen.
Vissa marknader
Obältad förare blir påmind om att ta på sig
säkerhetsbältet genom ljud- och ljuspåminnelse. Vid låg fart ges ljudpåminnelse de första sex sekunderna.
Säkerhetsbälte och graviditet
Baksäte
Bältespåminnaren i baksätet har två delfunktioner:
Säkerhetsbältet ska alltid användas under
graviditeten. Men det är viktigt att det används på rätt sätt. Bältet ska ligga tätt an mot
axeln, med den diagonala delen av säkerhetsbältet mellan brösten och på sidan av
magen. Höftdelen av bältet ska ligga platt
mot sidan av låren och så lågt som möjligt
under magen – det får aldrig tillåtas att glida
upp. Bältet ska sitta så nära kroppen som
möjligt utan onödigt spel. Kontrollera också
att det inte har vridit sig.
• Informera om vilka säkerhetsbälten som
används i baksätet. Detta visas i informationsdisplayen. Meddelandet raderas au-
Allteftersom graviditeten framskrider ska gravida förare justera stolen och ratten, så att de
har full kontroll över bilen (vilket innebär att
Barnstolar omfattas inte av bältespåminnarsystemet.
01
13
01 Säkerhet
01
Säkerhetsbälten
man måste lätt kunna nå ratten och fotpedalerna). I detta sammanhang ska man eftersträva ett maximalt avstånd mellan magen
och ratten.
Bältesförsträckare
Alla säkerhetsbälten (utom mittplatsen bak)
är utrustade med bältesförsträckare. En mekanism i bältesförsträckaren sträcker åt bältet runt kroppen vid en tillräckligt kraftig kollision. Bältet fångar då mer effektivt upp den
åkande.
14
01 Säkerhet
AIRBAG-systemet
Varningssymbol i
kombinationsinstrumentet
01
Tillsammans med varningssymbolen visas, i de fall det
krävs, ett meddelande i informationsdisplayen. Om varningssymbolen är trasig,
tänds varningstriangeln och
meddelandet SRS-AIRBAGSERV. SNARAST visas i informationsdisplayen. Kontakta snarast en auktoriserad
Volvoverkstad.
VARNING
AIRBAG-systemet1 övervakas kontinuerligt
av systemets styrenhet. Varningssymbolen i
kombinationsinstrumentet tänds när startnyckeln vrids till läge I, II eller III. Symbolen
släcks efter ca sju sekunder om AIRBAGsystemet1 är felfritt.
1 Inkluderar
Om varningssymbolen för AIRBAG-systemet förblir tänd eller tänds under körning, är
det ett tecken på att AIRBAG-systemet inte
har fullgod funktion. Symbolen kan indikera
fel på bältessystemet, SIPS, SRS-systemet
eller IC-systemet. Kontakta snarast en auktoriserad Volvoverkstad.
SRS och bältesförsträckare, SIPS
samt IC.
15
01 Säkerhet
01
Krockkuddar (SRS)
Krockkudde (SRS) på förarsidan
Krockkudde (SRS) på passagerarsidan
VARNING
För att inte skadas om krockkudden löses
ut, måste passageraren sitta så upprätt som
möjligt med fötterna på golvet och ryggen
mot ryggstödet. Säkerhetsbältet ska vara
fastspänt.
VARNING
Som ett komplement till säkerhetsbältet är
bilen utrustad med en krockkudde, SRS
(Supplemental Restraint System), i ratten.
Krockkudden är monterad hopvikt i rattens
centrum. Ratten är märkt med SRS AIRBAG.
VARNING
Som ett komplement till säkerhetsbältet är
bilen utrustad med en krockkudde, SRS
(Supplemental Restraint System). Krockkudden på passagerarsidan1 ligger hopvikt i ett
fack ovanför handskfacket. Panelen är märkt
med SRS AIRBAG.
Säkerhetsbältet och krockkudden samverkar. Om bältet inte används eller används
på ett felaktigt sätt kan detta påverka krockkuddens effekt vid en kollision.
1 Alla
bilar har inte krockkudde (SRS) på passagerarsidan. Den kan vara bortvald vid inköpet.
16
Placera aldrig barn i barnstol eller på barnkudde i framsätet om krockkudden (SRS) är
aktiverad.1
Låt aldrig barn stå eller sitta framför passagerarstolen. Personer som är kortare än
140 cm ska aldrig sitta på passagerarplatsen fram om krockkudden (SRS) är aktiverad.
Om ovanstående uppmaningar inte följs
kan det leda till livsfara för barnet.
1 För
information om aktiverad/avaktiverad
krockkudde (SRS) se s. 19.
01 Säkerhet
Krockkuddar (SRS)
SRS-systemet
01
VARNING
Reparation får endast utföras av en auktoriserad Volvoverkstad.
Ingrepp i SRS-systemet kan orsaka felaktig
funktion och få allvarliga personskador till
följd.
SRS-systemet, vänsterstyrd bil.
Systemet består av krockkuddar och sensorer. Vid en tillräckligt kraftig kollision reagerar
sensorer och krockkudden/krockkuddarna
blåses upp, samtidigt som den blir varm. För
att dämpa islaget mot kudden töms den igen
när den pressas samman. I samband med
detta bildas en del rök i bilen, vilket är helt
normalt. Hela förloppet, med uppblåsning
och tömning av kudden, sker på några tiondels sekunder.
SRS-systemet, högerstyrd bil.
OBS
Sensorerna reagerar olika beroende på
krockförlopp och om säkerhetsbältet på förarsidan respektive passagerarsidan i framsätet används eller inte. Olyckssituationer
kan därför uppstå, då endast en (eller ingen)
av krockkuddarna aktiveras. SRS-systemet
känner av det kollisionsvåld som fordonet
utsätts för och anpassas efter detta så att
en eller flera airbagar utlöses.
OBS
Krockkuddarna har en funktion som innebär
att kapaciteten på dessa anpassas efter det
kollisionsvåld fordonet utsätts för.
17
01 Säkerhet
01
Krockkuddar (SRS)
Placering av krockkudde på passagerarsida,
vänsterstyrd respektive högerstyrd bil.
VARNING
Gör aldrig några ingrepp i SRS-delarna i ratten eller på panelen ovanför handskfacket.
Inga föremål eller tillbehör får placeras eller
klistras på eller i närheten av SRS AIRBAGpanelen (ovanför handskfacket) eller i området som påverkas av krockkudden.
18
01 Säkerhet
Aktivering/avaktivering av krockkudde (SRS)
PACOS (tillval)
Aktivering/avaktivering
01
VARNING
Aktiverad krockkudde (passagerarplats):
Placera aldrig barn i barnstol eller på barnkudde på passagerarplatsen fram när
krockkudden är aktiverad. Detta gäller även
personer som är kortare än 140 cm.
Avaktiverad krockkudde (passagerarplats):
Personer som är längre än 140 cm ska aldrig sitta på passagerarplatsen när krockkudden är avaktiverad.
Om ovanstående uppmaningar inte följs
kan det leda till livsfara.
Indikering som visar att passagerarplatsens
krockkudde (SRS) är avaktiverad.
Omkopplare för PACOS (Passenger Airbag Cut
Off Switch).
Krockkudden (SRS) på passagerarplatsen i
framsätet kan avaktiveras med en omkopplare. Detta är nödvändigt om t.ex. ett barn i
barnstol ska placeras på platsen.
Omkopplaren är placerad på gaveln av
instrumentpanelen på passagerarsidan och
blir åtkomlig när dörren öppnas. Kontrollera
att strömbrytaren står i önskat läge. Volvo rekommenderar att startnyckeln används för
att ändra läge. (Även andra föremål med
nyckelliknande utformning kan användas).
Indikering
Ett textmeddelande i takpanelen indikerar att
krockkudden (SRS) på passagerarplatsen
fram är avaktiverad.
VARNING
Om bilen är utrustad med krockkudde
(SRS) på passagerarplatsen fram, men saknar PACOS, är krockkudden alltid aktiverad.
19
01 Säkerhet
01
Aktivering/avaktivering av krockkudde (SRS)
Omkopplarens läge
VARNING
Låt ingen passagerare sitta på passagerarplatsen om textmeddelandet i takpanelen
indikerar att krockkudden (SRS) är avaktiverad, samtidigt som varningssymbolen för
AIRBAG-systemet visas i kombinationsinstrumentet. Detta tyder på att allvarligt fel
uppstått. Uppsök snarast en auktoriserad
Volvoverkstad
20
Omkopplare för SRS i position ON.
Omkopplare för SRS i position OFF.
ON = Krockkudden (SRS) är aktiverad. Med
omkopplaren i detta läge kan passagerare
över 140 cm sitta på passagerarplatsen i
framsätet, däremot aldrig barn i barnstol eller
på kudde.
OFF = Krockkudden (SRS) är avaktiverad.
Med omkopplaren i detta läge kan barn i
barnstol eller på kudde sitta på passagerarplatsen i framsätet, däremot aldrig personer
över 140 cm.
01 Säkerhet
Sidokrockkudde (SIPS-bag)
Sidokrockkuddar – SIPS-bag
01
VARNING
Placera inga föremål i området mellan stolens yttre sida och dörrpanelen eftersom
detta område kan påverkas av sidokrockkudden.
VARNING
Använd endast Volvos överdragsklädslar
eller överdragsklädslar som godkänts av
Volvo. Andra klädslar kan hindra sidokrockkuddarnas funktion.
Barnstol och sidokrockkudde
Sidokrockkuddarnas placering.
En stor del av kollisionskraften fördelas av
SIPS (Side Impact Protection System) till balkar, stolpar, golv, tak och andra delar av karossen. Sidokrockkuddarna, på förar- och
passagerarplats, skyddar bröstet och är en
viktig del av SIPS. Sidokrockkudden är placerad i framstolens ryggram.
Uppblåst sidokrockkudde.
VARNING
Sidokrockkuddarna är ett komplement till
SIPS-systemet. Använd alltid säkerhetsbältet.
Sidokrockkudden inverkar inte negativt på
bilens skyddsegenskaper beträffande barnstol eller barnkudde.
Barnstol/barnkudde kan placeras i framsätet
såvida bilen inte är utrustad med aktiverad1
krockkudde på passagerarsidan.
VARNING
Reparation får endast utföras av en auktoriserad Volvoverkstad.
Ingrepp i SIPS-systemet kan orsaka felaktig
funktion och få allvarliga personskador som
följd.
1 För
information om aktiverad/avaktiverad
krockkudde (SRS) se s. 19
21
01 Säkerhet
01
Sidokrockkudde (SIPS-bag)
SIPS-bag
Förarsidan
SIPS-bag systemet består av sidokrockkuddar och sensorer. Vid en tillräckligt kraftig
kollision reagerar sensorer och sidokrockkudden blåses upp. Kudden blåses upp mellan den åkande och dörrpanelen och dämpar
på så sätt stöten i kollisionsögonblicket samtidigt som kudden töms. Sidokrockkudden
blåses normalt endast upp på krocksidan.
22
Passagerarsidan
01 Säkerhet
Krockgardin (IC)
01
Egenskaper
Krockgardinen IC (Inflatable Curtain) är ett
komplement till SIPS. Den sitter monterad
längs med innertakets båda sidor och skyddar både i fram- och baksätet. Vid en tillräckligt kraftig kollision reagerar sensorer och
krockgardinen blåses upp. Krockgardinen
hjälper till att skydda förarens och passagerarnas huvuden från att slå emot bilens insida
vid en kollision.
VARNING
Häng eller fäst aldrig något i handtagen i taket. Kroken är endast avsedd för lättare ytterplagg (inte för hårda föremål som t.ex.
paraplyer).
Skruva inte fast eller montera någonting i bilens innertak, dörrstolpar eller sidopaneler.
Den avsedda skyddseffekten kan då utebli.
Endast Volvos originaldelar som är godkända för placering inom dessa områden får
användas.
VARNING
Bilen får inte lastas högre än 50 mm under
ovankanten av sidofönstren. Annars kan
skyddseffekten av krockgardinen som finns
dold innanför bilens innertak utebli.
VARNING
Krockgardinen är ett komplement till säkerhetsbältet.
Använd alltid säkerhetsbältet.
23
01 Säkerhet
01
WHIPS
Skydd mot pisksnärtsskador – WHIPS
WHIPS-systemet (Whiplash Protection System) består av ett energiupptagande ryggstöd samt ett för systemet anpassat nackskydd i framsätets stolar. Systemet aktiveras
vid en krock bakifrån där krockvinkel, hastighet och det krockande fordonets egenskaper
inverkar.
Stolens egenskaper
När WHIPS-systemet aktiveras fälls framstolarnas ryggstöd bakåt så att sittställningen
för föraren och passageraren i framsätet förändras. På detta sätt minskas risken för pisksnärtsskador, s.k. whiplash-skador.
VARNING
VARNING
WHIPS-systemet är ett komplement till säkerhetsbältet. Använd alltid säkerhetsbältet.
24
Gör aldrig några ändringar eller reparationer
av stolen eller WHIPS-systemet själv. Kontakta en auktoriserad Volvoverkstad.
WHIPS-systemet och barnstol/
barnkudde
WHIPS-systemet inverkar inte negativt på bilens skyddsegenskaper beträffande barnstol
eller barnkudde.
Rätt sittställning
För bästa möjliga skydd bör förare och passagerare i framsätet sitta mitt i sätet med så
litet avstånd som möjligt mellan nackskydd
och huvud.
01 Säkerhet
WHIPS
Hindra inte WHIPS-systemets funktion
01
VARNING
Om stolen har utsatts för en kraftig belastning, t.ex. i samband med en kollision bakifrån, ska WHIPS-systemet kontrolleras av
en auktoriserad Volvoverkstad.
Delar av WHIPS-systemets skydds-egenskaper kan ha gått förlorade även om stolen
verkar vara oskadd.
Kontakta en auktoriserad Volvoverkstad för
kontroll av systemet även efter lindrigare
påkörningsolyckor bakifrån.
VARNING
Placera inte boxliknande last så att denna
kläms fast mellan baksätets sittdyna och
framstolens ryggstöd. Tänk på att inte hindra WHIPS-systemets funktion.
VARNING
Om ett ryggstöd i baksätet är nedfällt måste
motsvarande framstol flyttas framåt så att
den inte har kontakt med det nedfällda
ryggstödet.
25
01 Säkerhet
01
ROPS
ROPS
Volvos Roll-Over Protection System har utvecklats för att minska risken för att bilen ska
välta samt för att ge bästa möjliga skydd om
olyckan ändå inträffar.
Systemet består i:
• Ett stabiliseringssystem, RSC (Roll Stability Control) som gör att risken att välta och
slå runt minimeras vid t.ex. häftiga undanmanövrar eller om bilen får sladd.
• Ett utökat skydd för förare och passagerare genom förstärkt kaross, krockgardiner
och bältessträckare på samtliga platser.
Se även s. 14 och s. 23.
RSC-systemet använder en gyrosensor som
registrerar hur bilens lutning i sidled förändras. Med hjälp av den informationen kalkyleras sedan risken för att bilen ska välta. Om
risken finns så träder DSTC-systemet in, motorvarvet sänks och ett eller flera hjul bromsas tills bilen har återtagit sin stabilitet.
Se vidare om DSTC-systemet på s. 46 och
s. 125.
26
VARNING
Vid normalt körsätt förbättrar RSC-systemet bilens körsäkerhet, vilket inte ska uppfattas som en möjlighet att öka hastigheten.
Iakttag alltid de normala försiktighetsåtgärderna för säker körning.
01 Säkerhet
När löser systemen ut
System
Aktiveras
Bältesförsträckare
Vid frontal- och/eller sidokollision och/eller rundslagning.
Krockkuddar SRS
Vid frontalkollision1.
Sidokrockkuddar SIPS
Vid sidokollision1.
Krockgardin IC
Vid sidokollision1.
Pisksnärtsskydd WHIPS
Vid påkörning bakifrån.
RSC
Vid t.ex. häftiga undanmanövrar eller om bilen får sladd.
01
1
Bilen kan bli kraftigt deformerad i en kollision utan att krockkuddarna löser ut. Ett antal faktorer såsom kollisionsföremålets styvhet och vikt, bilens hastighet, kollisionsvinkeln, m.m. påverkar hur bilens olika säkerhetssystem ska aktiveras.
Om krockkuddarna har löst ut rekommenderas följande:
• Bärga bilen till en auktoriserad Volvoverkstad. Kör inte med utlösta krockkuddar.
• Låt en auktoriserad Volvoverkstad sköta
byte av komponenter i bilens säkerhetssystem.
• Kontakta alltid läkare.
OBS
VARNING
AIRBAG-systemets styrenhet är placerad i
mittkonsolen. Om mittkonsolen blivit dränkt
med vatten eller annan vätska, lossa batterikablarna. Försök inte starta bilen eftersom
krockkuddarna kan utlösas. Bärga bilen till
en auktoriserad Volvoverkstad.
VARNING
Kör aldrig med utlösta krockkuddar. Det
kan försvåra styrningen av bilen. Även
andra säkerhetssystem kan vara skadade.
Den rök och det damm som bildas vid utlösning av kuddarna kan vid intensiv exponering förorsaka hud- och ögonirritation/
skada. Vid besvär tvätta med kallt vatten.
Det snabba utlösningsförloppet kan också, i
kombination med kuddens material, ge friktions- och brännskador på huden.
Aktivering av SRS-, SIPS-, IC- och bältessystemet sker endast en gång vid en kollision
27
01 Säkerhet
01
Barnsäkerhet
Barn ska sitta bra och säkert
Volvos egen barnsäkerhetsutrustning är avsedd för just din bil. Använd Volvos origi- nalutrustning för att erhålla de bästa förutsättningarna för att fästpunkter och fästanordningar sitter rätt och är tillräckligt starka.
Barnstol och krockkudde
Det går bra att placera:
• en barnstol/barnkudde i passagerarstolen
i framsätet, så länge det inte finns någon
aktiverad1 krockkudde på passagerarsidan
• en bakåtvänd barnstol i baksätet som har
stöd mot framstolens ryggstöd.
Barnstol och bältespåminnare
Hur barnet placeras i bilen och vilken utrustning som ska användas väljs med hänsyn till
barnets vikt och storlek. För mer information,
se s. 30.
Om bakåtvänd babystol eller barnstol är placerad i framsätet och fäst med säkerhetsbälte ges inte alltid någon bältespåminnelse.
Kontrollera därför alltid att bältet är låst innan
färden påbörjas.
OBS
Lagbestämmelser om hur barn får placeras i
bilen varierar från land till land. Ta reda på
vad som gäller.
Placera alltid barn i baksätet om krockkudden på passagerarplatsen är aktiverad1. Barnet kan skadas allvarligt om krockkudden
blåses upp när det sitter i en barnstol placerad på passagerarplatsen.
VARNING
Passagerare kortare än 140 cm kan sitta i
framsätet endast då krockkudden på passagerarplatsen är avaktiverad.
Barn, oavsett ålder och storlek, ska alltid sitta
korrekt fastspända i bilen. Låt aldrig barn sitta i knäet på en passagerare.
1 För
information om aktiverad/avaktiverad
krockkudde (SRS) se s. 19.
28
Barnstol och krockkudde hör inte ihop.
01 Säkerhet
Barnsäkerhet
Placering av airbagdekal i dörröppningen på
passagerarsidan fram
Dekal placerad på instrumentpanelens gavel.
01
Dekal placerad på instrumentpanelens gavel (endast Australien).
VARNING
Placera aldrig barn i barnstol eller på barnkudde i framsätet om krockkudden (SRS) är
aktiverad1. Om denna uppmaning inte följs
kan det leda till livsfara för barnet.
1 För
information om aktiverad/avaktiverad
krockkudde (SRS), se s. 19.
29
01 Säkerhet
01
Barnsäkerhet
Placering av barn i bilen
Vikt/Ålder
<10 kg
(0–9 månader)
Framsäte utan (eller med avaktiverad1) krockkudde (SRS) på
passagerarsidan (tillval)
Ej lämplig placering för denna åldersgrupp.
Alternativ:
• Bakåtvänd barnstol, fästes med säkerhetsbälte och fästband.
Typgodk.: E5031352
9–18 kg
(9–36 månader)
Ej lämplig placering för denna åldersgrupp.
15–36 kg
(3–12 år)
Ej lämplig placering för denna åldersgrupp.
1För
• Bakåtvänd babystol, fästes med säkerhetsbälte.
Typgodk.: E5 031602
• Bakåtvänd babystol, fästes med Isofixfäste.
Typgodk.: E5 031622
Alternativ:
• Bakåtvänd barnstol, fästes med säkerhetsbälte och fästband.
Typgodk.: E5 031352
• Bakåtvänd barnstol, fästes med säkerhetsbälte.
Typgodk.: E5 031612
• Bakåtvänd barnstol, fästes med Isofixfäste.
Typgodk.: E5 031632
Bälteskudde med eller utan ryggstöd.
Typgodk.: E5 03139
information om aktiverad/avaktiverad krockkudde (SRS), se s. 16.
2Passande
30
Framsäte med aktiverad1 krockkudde
(SRS) på passagerarsidan
för särskild barnstol enligt lista i nämnt typgodkännande. Barnstolarna kan vara av typen fordonsspecifik, begränsad, halvuniversal eller universal.
01 Säkerhet
Barnsäkerhet
Vikt/Ålder
Andra sätesraden, ytterplatser1
Andra sätesraden, mittplatsen1
Tredje sätesraden i sjusätesvarianten
<10 kg
(0–9 månader)
Alternativ:
• Bakåtvänd barnstol, fästes med säkerhetsbälte,
stödben och fästband. Typgodk.: E5 031352
Bakåtvänd barnstol, fästes med säkerhetsbälte, stödben och fästband.
Typgodkännande nr E5 031352
Ej lämplig placering
för denna åldersgrupp.
Bakåtvänd barnstol, fästes med säkerhetsbälte, stödben och fästband.
Typgodkännande nr E5 031352
Ej lämplig placering
för denna åldersgrupp.
Alternativ:
• Bälteskudde med eller utan ryggstöd. Typgodkännande nr E5
031392
Bälteskudde med
eller utan ryggstöd.
Typgodkännande
nr E5 031392
9–18 kg
(9–36 månader)
15–36 kg
(3–12 år)
• Bakåtvänd babystol, fästes med säkerhetsbältet
och stödben. Typgodk.: E5 031602
• Bakåtvänd babystol, fästes med Isofixfäste och
stödben.
Typgodk.: E5 03162
Alternativ:
• Bakåtvänd barnstol, fästes med säkerhetsbälte,
stödben och fästband. Typgodk.: E5 0313522
• Bakåtvänd barnstol, fästes med säkerhetsbälte
och stödben.
Typgodk.: E5 031612
• Bakåtvänd barnstol, fästes med Isofixfäste och
stödben.
Typgodk.: E5 031632
Bälteskudde med eller utan ryggstöd.
Typgodk.: E5 031392
01
• Integrerad bälteskudde.
Typgodkännande nr E5 031672
1Vid
2
sjusätesvarianten ska sätesraden vara i sitt bakersta läge vid användning av barnstol.
Passande för särskild barnstol enligt lista i nämnt typgodkännande. Barnstolarna kan vara av typen fordonsspecifik, begränsad, halvuniversal eller universal.
31
01 Säkerhet
01
Barnsäkerhet
Integrerade bälteskuddar (tillval)
Uppfällning av bälteskudde
VARNING
Placera aldrig barn i barnstol eller på barnkudde i framsätet om krockkudden (SRS) är
aktiverad.
Personer som är kortare än 140 cm ska aldrig sitta på passagerarplatsen fram om
krockkudden (SRS) är aktiverad.1
Om ovanstående uppmaningar inte följs
kan det leda till livsfara för barnet.
1
För information om aktiverad/avaktiverad
krockkudde (SRS), se s. 16.
Volvos integrerade bälteskuddar för ytterplatserna bak är speciellt konstruerade för att
ge en god säkerhet för barn. I kombination
med ordinarie bilbälten är bälteskuddarna
godkända för barn som väger mellan 15 och
36 kg.
– Dra i handtaget så att bälteskudden höjer
sig (1).
– Fatta kudden med båda händerna och för
den bakåt (2).
– Tryck tills den går i lås (3).
VARNING
Bälteskudden måste vara i låst läge innan
barnet placeras där.
Kontrollera att:
• bälteskudden är i låst läge
32
01 Säkerhet
Barnsäkerhet
• säkerhetsbältet ligger i kontakt med barnets kropp och inte slackar eller är vridet
samt att bältet ligger rätt över axelpartiet.
• höftbandet är lågt placerat, över bäckenet,
för att ge bästa skydd.
• bältet inte ligger över barnets hals eller
nedanför axeln.
• Justera noggrant nackskyddets läge till
barnets huvud.
01
Nedfällning av bälteskudde
VARNING
Reparation eller byte bör endast utföras av
auktoriserad Volvoverkstad. Gör inga ändringar eller tillägg till bälteskudden.
Om en integrerad bälteskudde varit utsatt
för en kraftig belastning, t.ex. i samband
med en kollision, ska hela bälteskudden
bytas ut. Även om bälteskudden verkar vara
oskadad kan en del av dess skyddsegenskaper ha gått förlorade. Bälteskudden ska
även bytas om den är mycket sliten.
– Dra i handtaget (1).
– För sätet nedåt och tryck tills det går i
lås (2).
Tänk på att först fälla ned bälteskudden om
sätets ryggstöd ska fällas framåt.
33
01 Säkerhet
01
Barnsäkerhet
Montering av barnstol
ISOFIX fästsystem för barnstolar
(tillval)
Volvo har barnsäkerhetsprodukter som är
konstruerade för och utprovade av Volvo.
VARNING
Barnkuddar/barnstolar med stålbyglar eller
annan konstruktion som kan ligga mot bälteslåsets öppningsknapp ska inte användas, eftersom de oavsiktligt kan orsaka
öppning av bälteslåset.
Låt inte barnstolens ovandel ligga mot vindrutan.
När man använder andra produkter som
finns på marknaden är det viktigt att man läser den monteringsanvisning som medföljer
produkten.
• Sätt inte fast barnstolens fästband i stolens längdjusteringsstång, fjädrar eller
skenor och balkar under stolen. Vassa
kanter kan skada fästbanden.
• Låt barnstolens ryggstöd vila mot instrumentpanelen. Detta gäller bilar som inte är
utrustade med krockkudde på passagerarplatsen eller om krockkudden är avstängd.
34
VARNING
Placera aldrig barnstolen i framsätet om
bilen är utrustad med aktiverad1 krockkudde på passagerarplatsen. Om det uppstår
problem med montering av barnsäkerhetsprodukten, kontakta tillverkaren för tydligare anvisningar.
1
För information om aktiverad/avaktiverad
krockkudde (SRS), se s. 19.
En förberedelse för ISOFIX fästsystem för
barnstolar finns i baksätets ytterplatser. Kontakta en Volvohandlare för ytterligare information om barnsäkerhetsutrustning.
01 Säkerhet
Barnsäkerhet
Fästpunkter för barnstol
01
Extra spärrfunktion i säkerhetsbälte
(ALR/ELR)1
Säkerhetsbältet på mittplats på andra sätesraden har en extra spärrfunktion (ALR/ELR).
Spärrfunktionen hjälper till att hålla bältet
spänt vilket gör det lättare att installera en
barnstol.
Vid installation av barnstol med hjälp av säkerhetsbälte:
Bilen är utrustad med fästpunkter för barnstolar. Dessa fästpunkter är placerade på
baksidan av stolarna i baksätet.
OBS
På sjusitsig variant finns dessa fästpunkter
endast på andra sätesraden.
För att komma åt fästpunkterna måste ryggstödet fällas framåt. För detaljerad information om hur barnstolen ska spännas fast i de
övre fästpunkterna, se stolstillverkarens anvisningar.
– Fäst säkerhetsbältet i barnstolen enligt
barnstolstillverkarens instruktioner.
– Dra ut hela säkerhetsbältet.
– Lås fast bältet genom att skjuta ner dess
låstunga i låset. Ett kraftigt ”klick” indikerar att bältet är låst.
– Låt säkerhetsbältets mekanism rulla in
bältet och sträck det runt barnstolen. Ett
mekaniskt ljud hörs nu från säkerhetsbältet, vilket är normalt.
Avaktivering av denna funktionen sker automatiskt då bilbältet lossas från bälteslåset
och matas tillbaka till utgångsläget.
Om det uppstår problem med montering av
barnsäkerhetsprodukten, kontakta produkttillverkaren för klarare monteringsanvisningar.
1 Automatic
Locking Retractor/
Emergency Locking Retractor.
35
Översikt vänsterstyrd bil .......................................................................... 38
Översikt högerstyrd bil ............................................................................. 40
Reglagepanel i förardörr .......................................................................... 42
Kombinationsinstrument .......................................................................... 43
Kontroll- och varningssymboler ............................................................... 44
Informationsdisplay.................................................................................. 47
Strömbrytare i mittkonsolen..................................................................... 48
Belysningspanel ....................................................................................... 51
Vänster rattspak ....................................................................................... 53
Höger rattspak ......................................................................................... 55
Konstantfarthållare (tillval) ........................................................................ 57
Rattinställning, varningsblinkers .............................................................. 58
Parkeringsbroms, eluttag, motorhuv, m.m............................................... 59
Elektriska fönsterhissar ............................................................................ 61
Backspeglar ............................................................................................. 63
Elmanövrerad taklucka (tillval).................................................................. 66
36
INSTRUMENT OCH REGLAGE
02
02 Instrument och reglage
Översikt vänsterstyrd bil
02
38
02 Instrument och reglage
Översikt vänsterstyrd bil
1. Belysningspanel
2. Ventilationsmunstycke
3. Display
4. Temperaturmätare
5. Vägmätare, trippmätare, konstantfarthållare
6. Hastighetsmätare
7. Körriktningsvisare
8. Varvtalsmätare
9. Yttertemperaturmätare, klocka, växelläge
10. Bränslemätare
11. Kontroll- och varningssymboler
12. Ventilationsmunstycken
13. Handskfack
14. Varningsblinkers
15. Audioanläggning
16. Klimatanläggning
17. Vindrutetorkare
18. Knappsats för telefon/audio
19. Kombinationsinstrument
20. Signalhorn
21. Konstantfarthållare
22. Körriktningsvisare, ljus-omkoppling, READ-knapp
23. Parkeringsbroms
24. Frikopplare av parkeringsbroms
25. Strömbrytare läslampor
26. Kupébelysning
27. Reglage taklucka
28. Bältespåminnare
29. Innerbackspegel
39
02 Instrument och reglage
Översikt högerstyrd bil
02
40
02 Instrument och reglage
Översikt högerstyrd bil
1. Belysningspanel
2. Ventilationsmunstycke
3. Kontroll- och varningssymboler
4. Bränslemätare
5. Yttertemperaturmätare, klocka, växelläge
6. Varvtalsmätare
7. Körriktningsvisare
8. Hastighetsmätare
9. Vägmätare, trippmätare, konstantfarthållare
10. Temperaturmätare
11. Display
12. Ventilationsmunstycken
13. Handskfack
14. Varningsblinkers
15. Audioanläggning
16. Klimatanläggning
17. Körriktningsvisare, ljus-omkoppling, READ-knapp
18. Parkeringsbroms
19. Konstantfarthållare
20. Signalhorn
21. Kombinationsinstrument
22. Knappsats telefon/audio
23. Vindrutetorkare
24. Frikopplare av parkeringsbroms
25. Strömbrytare läslampor
26. Kupébelysning
27. Reglage taklucka
28. Bältespåminnare
29. Innerbackspegel
41
02 Instrument och reglage
Reglagepanel i förardörr
Reglagepanel
1
2
3
4
02
1.
2.
3.
4.
42
Låsknapp för samtliga dörrar
Spärr av fönsterhissar i bakdörr
Reglage fönsterhissar
Reglage yttre backspeglar
02 Instrument och reglage
Kombinationsinstrument
02
1. Temperaturmätare – Anger temperaturen
i motorns kylsystem. Om visaren går in i
det röda fältet, ges ett meddelande i
displayen. Tänk på att extrastrålkastare
framför luftintaget försämrar kylningen av
systemet.
2. Display – I displayen visas informations- eller varningsmeddelanden.
3. Hastighetsmätare – Anger bilens hastighet.
4. Trippmätare, T1 och T2 – Används för
att mäta korta sträckor. Högra siffran
anger 100-tals meter. Tryck in knappen
i mer än 2 sekunder för att nollställa.
Växla mellan trippmätarna genom ett
kort tryck på knappen.
5. Indikering för konstantfarthållare.
6. Vägmätare – Anger den totala sträckan
som bilen har gått.
7. Helljus på/av
8. Varningssymbol – Om ett fel uppstår
tänds symbolen och ett meddelande
visas i displayen.
9. Varvtalsmätare – Anger motorvarvtal i
tusental varv/minut. Visaren i varvtalsmätaren får inte gå in i det röda fältet.
10. Indikering för automatisk växellåda –
Det ilagda växlingsprogrammet visas.
11. Yttertemperaturmätare – När temperaturen ligger inom området +2° C till –
5° C lyser en snöflingesymbol i displayen. Den varnar för halkrisk. Om bilen
stått stilla kan mätaren visa för högt
värde.
12. Knapp för klocka – Vrid knappen för att
ställa tiden.
13. Bränslemätare– Det är ca 8 liter körbart
bränsle kvar då lampan tänds.
14. Kontroll- och varningssymboler
15. Körriktningsvisare – vänster/höger
43
02 Instrument och reglage
Kontroll- och varningssymboler
Funktionskontroll, symboler
Symboler mitt i instrumentet
02
Gul symbol
– Läs meddelande i displayen. Åtgärda.
Meddelandetexten släcks med hjälp av
READ-knappen, se s. 47, eller försvinner automatiskt efter 2 minuter.
OBS
När meddelandetexten
DAGS FÖR SERVICE visas, släcks symbollampa och meddelandetext med hjälp av
READ-knappen, eller försvinner automatiskt efter 2 minuter.
Samtliga kontroll- och varningssymboler1
tänds när startnyckeln vrids till läge II före
start. Då verifieras att symbolerna fungerar.
När motorn startas ska samtliga symboler
slockna, utom den för handbromsen som
släcks först när denna frigörs.
Om motorn inte startas inom
fem sekunder slocknar samtliga symboler utom symbolerna för fel i bilens avgasreningsystem och för lågt oljetryck. Vissa symboler kan sakna bakomliggande funktion,
beroende på bilens utrustning.
1
44
För vissa motorvarianter används inte symbolen för lågt oljetryck. Varning sker via displaytext, se s. 188.
Denna symbol lyser med rött
eller gult sken beroende på det
upptäckta felets allvarlighetsgrad.
Röd symbol
– Stanna bilen på ett säkert ställe. Bilen ska
inte köras vidare.
– Läs informationen i informationsdisplayen.
– Åtgärda enligt instruktion eller kontakta en
auktoriserad Volvoverkstad.
Symbol och meddelandetext är synliga tills
felet är åtgärdat.
02 Instrument och reglage
Kontroll- och varningssymboler
Kontrollsymboler
Fel i ABS-systemet
Om symbolen tänds är systemet
ur funktion. Bilens ordinarie
bromssystem fungerar fortfarande, men utan ABS-funktionen.
– Stanna bilen på en säker plats och stäng
av motorn.
– Starta motorn på nytt.
– Kör till en auktoriserad Volvoverkstad för
kontroll av ABS-systemet om symbolen
förblir tänd.
Fel i bromssystemet
Om symbolen tänds kan bromsvätskenivån vara för låg.
– Stanna bilen på en säker plats och kontrollera nivån i bromsvätskebehållaren, se
s. 190. Om nivån är under MIN i behållaren
bör bilen inte köras vidare, utan bärgas till
en auktoriserad Volvoverkstad för kontroll
av bromssystemet.
Om BROMS- och ABS-symbolerna är tända samtidigt kan fel
ha uppstått i bromskraftsfördelningen.
Bältespåminnare
Symbolen lyser om någon i
framsätet inte tagit på sig bältet
eller om någon i baksätet tagit av
sig säkerhetsbältet.
02
– Stanna bilen på en säker plats och stäng
av motorn.
– Starta motorn på nytt.
• Om båda symbolerna slocknar, kör vidare.
• Om symbolerna förblir tända, kontrollera
nivån i bromsvätskebehållaren, se s. 190.
• Om nivån i bromsvätskebehållaren är normal och symbolerna fortfarande är tända,
kan bilen under stor försiktighet köras till
en auktoriserad Volvoverkstad för kontroll
av bromssystemet.
• Om nivån ligger under MIN i bromsvätskebehållaren bör inte bilen köras vidare utan
bärgas till en auktoriserad Volvoverkstad
för kontroll av bromssystemet.
VARNING
Om BROMS- och ABS-symbolerna är
tända samtidigt finns det risk att bakvagnen
sladdar vid kraftig inbromsning.
För lågt oljetryck1
Om symbolen tänds under körning är motorns oljetryck för lågt.
Stanna motorn omedelbart och
kontrollera oljenivån i motorn, fyll
på vid behov. Om symbolen tänds och oljenivån är normal, kontakta en auktoriserad Volvoverkstad.
Fel i bilens avgasreningssystem
Kör till en auktoriserad Volvoverkstad för kontroll.
Krockkuddar – SRS
Om symbolen förblir tänd eller
tänds under körning har ett fel
upptäckts i bälteslåset, SRSSIPS- eller IC-systemet. Kör sna1
För vissa motorvarianter används inte symbolen för lågt oljetryck. Varning sker via displaytext, se s. 188.
45
02 Instrument och reglage
Kontroll- och varningssymboler
rast till en auktoriserad Volvoverkstad för
kontroll.
Dimljus bak
Symbolen lyser när dimljuset är
inkopplat.
Generatorn laddar inte
Om symbolen tänds under
körning finns ett fel i det
elektriska systemet. Uppsök en
auktoriserad Volvoverkstad.
02
Motorförvärmare (diesel)
Symbolen tänds då förvärmning
av motorn pågår. Förvärmning
sker då temperaturen understiger –2 °C. När symbolen släckts
kan bilen startas.
Parkeringsbroms åtdragen
Lampan lyser när parkeringsbromsen är åtdragen. Dra alltid
parkeringsbromsen till ändläget.
OBS
Lampan lyser oavsett hur hårt parkeringsbromsen är åtdragen.
Kontrollsymbol för släp
Symbolen blinkar när körriktningsvisarna används och släpet
är inkopplat. Om symbolen inte
blinkar är någon av lamporna på
släpet eller bilen defekt.
Stabilitetssystem STC eller DSTC
För information om systemets
funktioner och symboler, se
s. 126.
Påminnelse – ej stängda dörrar
Om en av dörrarna, motorhuven1 eller bakluckan, inte är riktigt stängd kommer föraren
att göras uppmärksam på detta.
Låg fart
Om bilen rullar i lägre hastighet än ca 7 km/h
tänds informationssymbolen samtidigt som
FÖRARDÖRR ÖPPEN,
PASSAGERARDÖRR ÖPPEN,
VÄNSTER BAKDÖRR ÖPPEN,
MOTORHUV ÖPPEN eller
HÖGER BAKDÖRR ÖPPEN visas i displayen. Stanna bilen på första bästa säkra plats
och stäng den dörr eller lucka som är öppen.
Hög fart
Om bilen körs i högre hastighet
än ca 7 km/h tänds symbolen
samtidigt som displayen visar
någon av de texter som visas i
föregående stycke.
Påminnelse baklucka
Om bakluckan är öppen visas BAKLUCKA
ÖPPEN i displayen.
1 Endast
46
bilar med larm.
02 Instrument och reglage
Informationsdisplay
Meddelanden
– Tryck in READ-knappen (A).
Bläddra mellan meddelanden med READknappen. Meddelanden om fel bevaras i en
minneslista tills dess att felet åtgärdats.
OBS
Om ett varningsmeddelande visas när färddatorn används, måste meddelandet läsas
(tryck på READ-knappen) innan den tidigare aktiviteten kan återupptas.
02
Samtidigt som en varnings- eller kontrollsymbol tänds visas ett kompletterande meddelande i informationsdisplayen.
Meddelande
Innebörd
STANNA SNARAST
STANNA MOTORN
SERV. SNARAST
SE MANUAL
SERV. ERFORDRAS
DAGS FÖR SERVICE
Stanna bilen på ett säkert sätt och stäng av motorn. Allvarlig skaderisk.
Stanna bilen på ett säkert sätt och stäng av motorn. Allvarlig skaderisk.
Låt en auktoriserad Volvoverkstad kontrollera bilen omgående.
Läs instruktionsboken.
Låt en auktoriserad Volvoverkstad kontrollera bilen så snart som möjligt.
Dags för service hos en auktoriserad Volvoverkstad. Tidpunkten påverkas av antal körda mil, antal
månader sedan senaste service och motorns gångtid.
Dieselpartikelfiltret behöver regenereras, se s. 116.
Stabilitets- och dragkraftssystemets ingrepp är reducerat, se s. 125 för fler varianter.
SOTFILTER FULLT – SE MANUAL
STC/DSTC SPINNKONTROLL AV
47
02 Instrument och reglage
Strömbrytare i mittkonsolen
02
Luftkonditionering i bakre
kupédelen (tillval)
Tryck in knappen för att aktivera luftkonditioneringen i den
bakre delen av kupén. Luftkonditioneringen i bakre kupédelen avaktiveras när tändningen stängs av
helt.
OBS
Den inbördes placeringen av knapparna
kan variera.
48
Barnsäkerhetsspärr i
bakdörrarna (tillval)
Aktiverar eller avaktiverar den
elektriska barnsäkerhetsspärren för bakdörrarna. Tändningsnyckeln måste vara i läge
I eller II. När barnsäkerhetsspärren är aktiverad, lyser dioden i knappen. Du får ett meddelande i displayen, när du aktiverar eller avaktiverar barnsäkerhetsspärren.
Infällbara yttre
backspeglar (tillval)
Används för att fälla de yttre
backspeglarna inåt från utfällt
läge och utåt från infällt läge.
Gör så här, om en backspegel oavsiktligt
fällts in eller ut:
– Fäll manuellt berörd backspegel till normalläge.
– Vrid tändnyckeln till läge II.
– Fäll backspegeln inåt med hjälp av knappen och sedan utåt, också med hjälp av
knappen.
Backspeglarna har nu återgått till sitt ursprungliga fasta läge.
02 Instrument och reglage
Strömbrytare i mittkonsolen
Parkeringshjälp (tillval)
Systemet är alltid aktiverat när
bilen startas. Tryck in knappen
för att avaktivera/återaktivera
backvarningssystemet. Se
även s. 127.
Avstängning av blockerat
låsläge1 och larmsensorer
Använd denna knapp när du
av någon anledning vill stänga
av funktionen blockerat låsläge (blockerat låsläge innebär
att dörrarna inte kan öppnas från insidan när
de är låsta). Använd också denna knapp när
du vill koppla bort rörelse- och lutningsdetektorer i ditt larmsystem2. Dioden lyser när
funktionerna är avstängda/bortkopplade.
Extraljus (tillbehör)
Använd denna knapp, om du
vill att bilens extraljus ska tändas samtidigt som helljuset eller om du vill stänga av den
funktionen.
1
Vissa marknader
2 Tillval
Active Bi-Xenon Lights,
ABL (tillval)
ABL-strålkastarnas ljusbild
följer rattens rörelser vid körning. Funktionen aktiveras automatiskt när bilen startas och
kan avaktiveras/aktiveras genom att trycka
på knappen. Lysdioden i knappen lyser då
funktionen är aktiverad
Skifta ljusbild för höger-/vänstertrafik
Håll knappen intryckt i minst 5 sekunder. Bilen måste stå stilla när ljusbilden skiftas.
Meddelandet HALVLJUS INST. F. HÖGERTRAFIK eller HALVLJUS INST. F. VÄNSTERTRAFIK visas i displayen. För mer information och anpassning av ljusbild för halogen- eller Bi-Xenon-strålkastare, se s. 146.
vänd glöden att tända med. Av säkerhetsskäl, låt alltid locket sitta i uttaget när det inte
används. Max strömstyrka är 10 A.
VARNING
Låt alltid pluggen sitta i uttaget när det inte
används.
02
BLIS – Blind Spot Information System (tillval)
Tryck på knappen för att avaktivera eller återaktivera funktionen. Se s. 129 för ytterligare
information.
Eluttag (standard)/
Cigaretttändare (tillval)
Eluttaget kan användas för olika tillbehör avsedda för 12 V,
t. ex. mobiltelefon eller kylbox.
Startnyckeln måste vara i
minst läge I för att uttaget ska kunna leverera
ström.
Cigarettändaren aktiveras genom att knappen trycks in. När tändfunktionen är klar hoppar knappen ut igen. Dra ut tändaren och an-
49
02 Instrument och reglage
Strömbrytare i mittkonsolen
Varningsblinkers
02
Eluppvärmd bakruta och
yttre backspeglar
Använd eluppvärmningen för
att få bort is och imma från
bakruta och backspeglar.
Tryck på strömbrytaren för att
starta uppvärmningen av
bakrutan och backspeglarna.
Lysdioden i strömbrytaren tänds.
Uppvärmningen kopplas automatiskt ifrån efter ca 12 minuter.
Varningsblinkers (alla körriktningsvisarna
blinkar) ska användas då bilen står så att den
kan innebära en fara eller ett hinder i trafiken.
Tryck in knappen för att aktivera funktionen.
OBS
Lagbestämmelser för användning av varningsblinkers varierar från land till land.
50
Eluppvärmda framstolar
Se s. 72 eller s. 74 för ytterligare information.
02 Instrument och reglage
Belysningspanel
Ljushöjdsreglering
Bilens last ändrar strålkastarljusets riktning i
höjdled, vilket kan leda till att mötande fordon bländas. Undvik detta genom att justera
ljushöjden.
– Vrid startnyckeln till läge II.
– Vrid ljusreglaget (1) till ett av ändlägena.
– Rulla uppåt eller neråt med hjulet (3) för
höjning respektive sänkning av ljushöjden.
Bilar med Bi-Xenon-strålkastare1 har automatisk ljushöjdsreglering, varför hjulet (3)
saknas.
matiken avaktiveras av en auktoriserad Volvoverkstad.
Automatiskt halvljus, helljus
– Vrid startnyckeln till läge II.
– Halvljuset aktiveras genom att
ljusreglaget (1) vrids medurs till ändläget.
– Helljuset aktiveras genom att vänster
rattspak förs mot ratten till ändläget och
släpps, se s. 53
Ljuset stängs av automatiskt när startnyckeln
vrids till läge I eller 0.
02
Positions-/parkeringsljus
Läge
Innebörd
Automatiskt/avstängt halvljus.
Endast helljusblink.
Positions-/parkeringsljus
Automatiskt halvljus. Helljus och
helljusblink fungerar i detta läge.
Positions-/parkeringsljusen kan tändas oavsett startnyckelns läge.
– Vrid ljusreglaget (2) till mittläget.
När startnyckeln är i läge II är positions-/parkeringsljusen och nummerskyltsbelysningen
alltid tända.
Strålkastare
Automatiskt halvljus (vissa länder)
Halvljuset tänds automatiskt när startnyckeln vrids till läge II, utom när ljusreglaget (1)
står i mittläget. Vid behov kan halvljusauto1 Tillval.
51
02 Instrument och reglage
Belysningspanel
Active Bi-Xenon Lights, ABL (tillval)
Dimljus
OBS
Bestämmelserna för användning av dimljus
varierar från land till land.
02
Dimstrålkastare (tillval)
Dimstrålkastarna kan tändas i kombination
med antingen strålkastarna eller positions-/
parkeringsljusen.
Ljusbild aktiva/ej aktiva strålkastare.
ABL-strålkastarnas ljusbild följer rattens rörelser vid körning. Funktionen aktiveras automatiskt när bilen startas och kan avaktiveras/
aktiveras med knappen i mittkonsolen se
s. 49.
– Tryck på knapp (2).
Lampan i knapp (2) lyser när dimstrålkastarna är tända.
Dimbakljus
Dimbakljuset kan endast tändas i kombination med antingen strålkastarna eller dimstrålkastarna.
– Tryck på knapp (4).
Dimbakljusets kontrollsymbol i kombinationsinstrumentet och lampan i knapp (4) lyser när dimbakljuset är tänt.
52
Instrumentbelysning
Instrumentbelysningen är tänd när startnyckeln är i läge II och ljusreglaget (1) står i ett av
ändlägena. Belysningen dämpas automatiskt dagtid och kan regleras manuellt nattetid.
Rulla uppåt eller neråt med hjulet (5) för starkare eller svagare belysning.
02 Instrument och reglage
Vänster rattspak
Rattspakens lägen
Kort blinksekvens
– För rattspaken uppåt eller neråt till läge (1)
och släpp, rattspaken återgår då till sitt
utgångsläge eller för rattspaken till läge (2)
och för den direkt åter till utgångsläget.
Visarna blinkar tre gånger. Kort blinksekvens
avbryts omedelbart om blinkning påbörjas i
motsatt riktning.
Omkoppling av hel- och halvljus
Startnyckeln måste vara i läge II för att helljuset ska kunna tändas.
1. Kort blinksekvens, körriktningsvisare
2. Kontinuerlig blinksekvens, körriktningsvisare
3. Helljusblink
4. Omkoppling av hel- och halvljus samt
ledbelysning
Ledbelysning
En del av exteriörbelysingen kan hållas tänd
och fungera som ledbelysning efter att bilen
låsts. Tidsfördröjningen är 30 sekunder1,
men kan ändras till 60 eller 90 sekunder.
– Ta ur nyckeln ur tändningslåset.
– För rattspaken mot ratten till ändläge (4)
och släpp.
– Stig ur bilen och lås dörren.
02
– Vrid ljusreglaget medurs till ändläget, se
s. 51.
– För rattspaken mot ratten till ändläge (4)
och släpp.
Helljusblink
– För spaken lätt mot ratten till läge (3).
Helljuset lyser tills spaken släpps.
Körriktningsvisare
Kontinuerlig blinksekvens
– För rattspaken uppåt eller neråt till
ändläge (2).
Spaken stannar i sitt ändläge och förs tillbaka
för hand eller automatiskt av rattrörelsen.
1 Fabriksinställning.
53
02 Instrument och reglage
Vänster rattspak
Färddator (tillval)
Medelhastighet
När tändningen slås av lagras medelhastigheten och ligger till grund för det nya värdet
när man kör vidare. Nollställning görs med
RESET-knappen (C).
02
Reglage
För att få tillgång till färddatorns information
måste tumhjulet (B) vridas stegvis, antingen
uppåt eller nedåt. Genom ytterligare en vridning kommer utgångsläget tillbaka igen.
OBS
Om ett varningsmeddelande bryter igenom
när färddatorn används, måste varningsmeddelandet kvitteras. Kvittera genom att
trycka på READ-knappen (A) för att återgå
till färddatorfunktionen.
Funktioner
Färddatorn visar följande information:
• MEDELHASTIGHET
• VERKLIG HASTIG. MPH1
• NUVARANDE FÖRBR
54
• MEDELFÖRBRUKNING
• KILOMETER TILL TOM TANK
• DSTC, se s. 126
Verklig hastig. mph1
Aktuellt hastighet visas i mph.
Nuvarande förbrukning
Beräkning av den aktuella bränsleförbrukningen sker varje sekund. Uppgiften i displayen uppdateras med ett par sekunders
mellanrum. När bilen står stilla visas "----" i
displayen. Under tiden regenerering2 pågår
kan bränsleförbrukningen öka, se s. 116.
Medelförbrukning
Genomsnittlig bränsleförbrukning sedan senaste nollställningen (RESET). När tändningen slås av lagras genomsnittsförbrukningen
1
Vissa länder.
2 Gäller
endast dieselbilar med partikelfiler.
och finns kvar tills funktionen nollställs. Nollställning görs med RESET-knappen (C).
OBS
Viss felvisning kan uppstå om en bränsledriven värmare använts.
Kilometer till tom tank
Beräkningen av körsträcka till tom tank baseras på medelförbrukningen under de senast
körda 30 km. När körsträckan till tom tank är
kortare än 20 km visar teckenfönstret "----".
OBS
Viss felvisning kan uppstå vid ändrad
bränsleförbrukning orsakad av t.ex. ändrad
körstil eller användande av bränsledriven
värmare.
Nollställning
– Välj MEDELHASTIGHET eller MEDELFÖRBRUKNING
– Håll RESET-knappen (C) intryckt minst
fem sekunder för att nollställa medelhastighet och medelförbrukning samtidigt.
02 Instrument och reglage
Höger rattspak
Vindrutetorkare
för att få kortare tid mellan svepen. Vrid nedåt för att öka tiden.
nom att kort föra spaken mot ratten spolas
endast vindrutan.
Kontinuerlig torkning
Torkarna sveper med normal
hastighet.
Reducerad spolning
Då det återstår ca en liter spolarvätska i behållaren stängs tillförsel av spolarvätska till
strålkastarna och bakrutan. Detta för att prioritera sikten genom vindrutan.
Torkarna sveper med hög hastighet.
02
VIKTIGT
Använd rikligt med spolarvätska när torkarna rengör vindrutan. Vindrutan ska vara blöt
när vindrutetorkarna arbetar.
Torkar/spolarfunktion – vindruta.
Vindrutetorkare av
Vindrutetorkarna är avstängda
med spaken i läge 0.
Enkelsvep
För spaken uppåt för att göra endast ett svep.
Intervalltorkning
Antalet svep per tidsenhet kan
justeras. Vrid tumhjulet (1) uppåt
Vindrute-/strålkastarspolare
För spaken mot ratten för att starta vindruteoch strålkastarspolarna. Efter att spaken
släppts gör torkarna tre extra svep.
Högtrycksspolning av strålkastare
(tillval vissa marknader)
Högtrycksspolning av strålkastarna konsumerar stora mängder spolarvätska. För att
spara vätska, spolas strålkastarna endast var
femte spolning (inom en tiominutersperiod).
Då 10 minuter förflutit efter senaste vindrutespolningen, högtryckspolas strålkastarna
åter vid första spolningen av vindrutan. Ge-
55
02 Instrument och reglage
Höger rattspak
Torkare och spolare bakruta
bakrutetorkaren redan går med normal hastighet, sker ingen förändring.
Regnsensor (tillval)
Regnsensorn känner av mängden vatten på
vindrutan och aktiverar vindrutetorkarna automatiskt. Regnsensorns känslighet justeras
med tumhjulet (1), se bild s. 55.
02
Tumhjul
Ställ in antalet svep per tidsenhet med tumhjulet då intervalltorkning är vald, eller känslighet för regnmängd då regnsensorn är vald.
Torkar/spolarfunktion – baklucka.
Genom att föra spaken framåt startas spolning och torkning av bakrutan. Knappen
längst ut på spaken har
1. Bakrutetorkare – intervalltorkning
2. Bakrutetorkare – normal hastighet
56
– Vrid tumhjulet medurs för högre känslighet
och moturs för lägre känslighet. (Ett extra
svep ges när tumhjulet vrids medurs.)
På/Av
När regnsensorn ska aktiveras måste startnyckel vara i läge I alt. II och spaken till vindrutetorkarna vara i läge 0.
Aktivera regnsensorn genom att:
Torkare – backning
Om backväxeln läggs in när de främre vindrutetorkarna är aktiverade, kommer bakrutetorkaren att inta intervalltorkningsläge1. Om
– Trycka på knappen (B). En lampa i knappen tänds och visar att regnsensorn är
aktiv.
Stäng av regnsensorn genom att välja något
av nedanstående:
1
– Tryck på knappen (2)
Denna funktion (intervalltorkning vid backning)
kan stängas av. Uppsök en auktoriserad Volvoverkstad.
– För spaken nedåt till annat torkarprogram.
Om spaken förs uppåt förblir regnsensorn
aktiv, torkarna gör ett extraslag och återgår till regnsensorläge när spaken släpps
tillbaka till läge 0.
Regnsensorn stängs automatiskt av när
nyckeln tas ur tändningslåset eller fem minuter efter att tändningen slagits av.
VIKTIGT
Vid automattvätt: Stäng av regnsensorn genom att trycka på knapp (B) medan startnyckeln är i läge I alt. II. Vindrutetorkarna
kan annars startas och bli skadade.
02 Instrument och reglage
Konstantfarthållare (tillval)
Inkoppling
Öka eller minska hastigheten
Tillfällig urkoppling
– Tryck på 0 för att tillfälligt koppla ur konstantfarthållaren. CRUISE visas i kombinationsinstrumentet. Tidigare inställd
hastighet behålls i minnet efter en tillfällig
urkoppling.
Konstantfarthållaren kopplas dessutom ur
tillfälligt om:
Konstantfarthållarens reglage sitter till vänster i ratten.
Inställning av önskad hastighet:
– Tryck på CRUISE-knappen. CRUISE
visas i kombinationsinstrumentet.
– Tryck lätt på + eller — för att låsa bilens
hastighet. CRUISE-ON visas.
Konstantfarthållaren kan inte kopplas in vid
hastigheter under 30 km/h eller hastigheter
över 200 km/h.
– Öka eller minska den låsta hastigheten
genom att trycka in + eller —. Den hastighet bilen har när knappen släpps, blir då
inprogrammerad.
En kort tryckning (mindre än en halv sekund)
på + eller — motsvarar en hastighetsändring
på 1 km/h eller 1,6 km/h.
OBS
En tillfällig fartökning (kortare än en minut)
med gaspedalen, som t.ex. vid omkörning,
påverkar inte konstantfarthållarens inställning. När gaspedalen släpps återgår bilen
till tidigare inställd hastighet.
02
• bromspedalen eller kopplingspedalen
trampas ned
• hastigheten i motlut sjunker under 25–
30 km/h
• växelväljaren ställs i läge N
• hjulspinn eller hjullåsning uppkommer
• en tillfällig fartökning har varat längre än
en minut.
Återgå till hastighet
–Tryck på knappen för att
återgå till den tidigare inställda
hastigheten. CRUISE ON
visas i kombinationsinstrumentet.
Urkoppling
– Tryck på CRUISE för att stänga av konstantfarthållaren. CRUISE ON slocknar i
kombinationsinstrumentet.
57
02 Instrument och reglage
Rattinställning, varningsblinkers
Rattinställning
Varningsblinkers
Ratten kan ställas in i höjd- och längsled.
Varningsblinkers (alla körriktningsvisarna
blinkar) ska användas då bilen står så att den
kan innebära en fara eller ett hinder i trafiken.
Tryck in knappen för att aktivera funktionen.
02
– Dra spaken åt dig för att lösgöra ratten.
– Ställ in ratten i det läge som passar bäst.
– Tryck tillbaka spaken för att fixera ratten.
Om det går trögt, tryck lite på ratten
samtidigt som spaken förs tillbaka.
VARNING
Ställ in ratten innan du börjar köra, aldrig
under körning. Kontrollera före färd att ratten är fixerad i sitt läge.
58
OBS
Lagbestämmelser för användning av varningsblinkers varierar från land till land.
02 Instrument och reglage
Parkeringsbroms, eluttag, motorhuv, m.m.
Parkeringsbroms
Eluttag i baksätet
OBS
Varningssymbolen i kombinationsinstrumentet lyser oavsett hur hårt parkeringsbromspedalen tryckts ner.
02
Hur parkeringsbromsen ansätts
– Tryck ner fotbromsen bestämt.
– Tryck ner parkeringsbromspedalen (1) bestämt så långt det går.
– Släpp fotbromsen och säkerställ att bilen
står still.
– Om bilen rullar måste parkeringsbromspedalen tryckas ner ytterligare.
– När bilen parkeras välj läge 1 (manuell
växellåda) eller P (automatisk växellåda).
2
1
Parkeringsbroms vänsterstyrd bil.
Parkering i backe
Om bilen parkeras i uppförsbacke, vrid hjulen
i riktning från trottoarkanten.
Eluttaget kan användas för olika tillbehör
som t.ex. mobiltelefon eller kylbox. Det är avsett för 12 V. Max strömuttag är 10 A. Startnyckeln måste vara i minst läge I för att uttaget ska kunna leverera ström.
Om bilen parkeras i utförsbacke, vrid hjulen i
riktning mot trottoarkanten.
1
2
Hur man släpper parkeringsbromsen
– Tryck ner fotbromsen bestämt.
– Dra i handtaget (2).
Parkeringsbroms högerstyrd bil.
59
02 Instrument och reglage
Parkeringsbroms, eluttag, motorhuv, m.m.
Öppning av motorhuv
Rattinställning
Öppning av baklucka
Dra handtaget åt dig för att öppna låsmekanismen till motorhuven.
Ratten kan ställas in i höjdled och längdled.
Tryck ner reglaget på rattstångens vänstra sida. Ställ sedan in ratten i det läge som passar
dig bäst. Tryck tillbaka reglaget för att spärra
ratten. Om det är svårt kan du trycka lite på
ratten samtidigt som du trycker tillbaka reglaget.
Öppna bakluckan genom att dra i handtaget
som bilden visar. Fäll ner baklämmen genom
att lyfta handtaget uppåt.
02
VARNING
Stäng huven genom att lägga handen ovanpå och trycka ner den. Stäng inte genom att
hålla i grillen. Fingrarna kan skadas av motorkomponenterna på insidan.
VARNING
Ställ in ratten innan du börjar köra, aldrig
under körning. Kontrollera att ratten är spärrad.
60
02 Instrument och reglage
Elektriska fönsterhissar
Manövrering
Förardörr
De elektriska fönsterhissarna manövreras
med reglagen i dörrarna. Fönsterhissarna
fungerar i tändningsläge I och II. Efter avslutad körning och efter startnyckeln tagits ur
kan fönstren fortfarande öppnas eller stängas så länge ingen av dörrarna öppnas. Manövrera rutorna under uppsikt.
Spärr av fönsterhissar i bakdörren
A
B
02
Öppna fönster:
– Tryck ned reglagets främre del.
Stänga fönster:
– Dra upp reglagets främre del.
VARNING
Om det finns barn i bilen:
• Tänk på att alltid bryta strömmen till fönsterhissarna genom att ta ur startnyckeln
om föraren lämnar bilen.
• Kontrollera att barn eller andra passagerare inte får händerna i kläm när fönstren
stängs.
• Om bakdörrarnas fönster manövreras
från förardörren:
• Kontrollera att inte någon baksätespassagerare får händerna i kläm när fönstren
stängs.
Föraren kan reglera båda fönsterhissarna
från sin plats. Fönstren kan öppnas och
stängas på två sätt:
– Tryck reglagen (A) lätt neråt eller drag dem
lätt uppåt. Fönsterhissarna går upp eller
ned så länge du vidrör reglagen.
– Tryck reglagen (A) helt nedåt eller drag
den helt uppåt, och släpp sedan. Sidorutorna öppnas eller stängs då automatiskt.
Om rutan blockera.
OBS
Funktionen automatiskt upp på passagerarsidan finns endast på vissa marknader.
Reglagen (B) manövrerar bakdörrarnas fönster.
De elektriska fönsterhissarna i baksätet kan
spärras med strömbrytaren på förardörrens
reglagepanel. Tänk på att alltid bryta strömmen till fönsterhissarna (d.v.s. ta ur startnyckeln) om du lämnar barn ensamma i bilen.
Lampan i strömbrytaren tänd
Bakdörrarnas fönster kan endast manövreras
från förardörren.
Lampan i strömbrytaren släckt
Bakdörrarnas fönster kan manövreras både
med reglagen på respektive dörr och med
reglagen på förardörren.
61
02 Instrument och reglage
Elektriska fönsterhissar
Passagerarplats, fram
Fönsterhissar i bakdörrarna
Reglagen för den elektriska fönsterhissen vid
passagerarplatsen fram manövrerar endast
det fönstret.
Bakdörrarnas fönster kan manövreras med
reglage på respektive dörr och med strömbrytare på förardörren. Om lampan i strömbrytaren för spärr av fönsterhissar i bakdörren (placerad på förardörrens reglagepanel)
är tänd kan bakdörrarnas fönster endast manövreras från förardörren.
02
VARNING
Om bakdörrarnas fönster manövreras från
förardörren, kontrollera att inte någon baksätespassagerare får händerna i kläm när
de stängs.
62
02 Instrument och reglage
Backspeglar
Inre backspegel
Inre backspegel med kompass (tillval
vissa marknader)
Rätt zon på kompass
02
Bilden är ett montage. Antingen har spegeln
manuell eller automatisk avbländning, aldrig
båda samtidigt.
Om starkt ljus kommer in bakifrån kan det reflekteras i backspegeln och blända föraren.
Blända av när bakomvarande ljus stör.
Avbländning
A: Normalt läge
B: Avbländat läge.
Automatisk avbländning (tillval)
Om starkt ljus kommer bakifrån bländar
backspegeln av automatiskt.
I backspegelns övre högra hörn finns en display som visar i vilken kompassriktning bilens front pekar. Åtta olika riktningar visas
med engelsk förkortning: N (norr), NE (nordost), E (öster), SE (sydost), S (söder), SW
(sydväst), W (väster) och NW (nordväst).
Om kompassen är aktiverad startar den automatiskt i tändningsläge II eller när motorn
är igång. Stäng av eller slå på kompassen
genom att trycka på den infällda knappen på
backspegelns baksida. Använd t.ex. ett uträtat gem. Knappen sitter försänkt ca 2,5 centimeter i spegeln.
Jordklotet är indelat i 15 magnetiska zoner.
Kompassen är inställd för det geografiska
område bilen befann sig i vid leverans. Kompassen bör kalibreras om bilen förflyttas flera
magnetiska zoner.
– Tändningsläge II.
– Håll knappen på backspegelns baksida
intryckt i ca 3 sekunder tills ZONE visas
(använd t.ex. ett uträtat gem). Numret för
aktuellt område visas.
– Tryck flera gånger på knappen tills numret
för önskat geografiskt område (1–15) visas. Displayen återgår efter några sekunder till att visa kompassriktningen, det
innebär att zonbytet är klart.
63
02 Instrument och reglage
Backspeglar
02
Magnetiska zoner för kompass
Kalibrering
Kompassen kan behöva kalibreras för att
visa rätt. För bästa resultat, stäng av alla stora strömförbrukare som t. ex. innerbelysning, kupéfläkt, eluppvärmd bakruta etc. och
undvik att ha metallföremål och magnetiska
föremål i spegelns närhet.
64
– Stanna bilen på en stor öppen yta med
motorn igång.
– Håll knappen på backspegelns baksida
intryckt (använd t.ex. ett gem) tills det att
CAL visas (ca 6 sekunder).
– Kör långsamt i en cirkel med en hastighet
av högst 8 km/h tills CAL försvinner från
displayen. Då är kalibreringen är klar.
– Alternativt kalibreringssteg: kör iväg som
vanligt. CAL försvinner från displayen när
kalibreringen är klar.
02 Instrument och reglage
Backspeglar
Yttre backspeglar
VIKTIGT
Använd eluppvärmningen (se s. 50) för att ta
bort is från speglarna, inte isskrapa. Skrapan kan repa spegelglasen.
Backspeglar med minnesfunktion
(tillval)
Om bilen har backspeglar med minnesfunktion så fungerar dessa tillsammans med minnesinställningen av stolen, se s. 81.
Reglagen för inställning av de två yttre backspeglarna sitter längst fram på förardörrens
armstöd. Backspeglarna kan manövreras i
tändningsläge I och II.
– Tryck på knappen L för vänster backspegel eller R för höger backspegel. Lampan
på knappen lyser.
– Justera läget med inställningsspaken i
mitten.
– Tryck en gång till på knappen L eller R.
Lampan släcks.
Minnesfunktion i fjärrkontrollen (tillval)
När du öppnar bilen med en av fjärrkontrollerna och ändrar de yttre backspeglarnas inställning sparas de nya positionerna i fjärrkontrollen. Nästa gång du låser upp bilen
med samma fjärrkontroll och öppnar förardörren inom fem minuter intar speglarna de
sparade positionerna.
Laminerade sidorutor (tillval)
De laminerade sidorutorna i fram- och bakdörrarna förbättrar ljudisoleringen i kupén
och ger bilen ett bättre inbrottsskydd.
Vatten- och smutsavvisande ytskikt på
främre sidorutor och/eller yttre
backspeglar (tillval)
De yttre backspeglarna är behandlade med
ett ytskikt som gör att sikten i speglarna förblir bra trots att det regnar.
Sidorutor och speglar försedda med det vatten- och
smutsavvisande skiktet är
märkta med en liten symbol.
02
Värm upp backspeglarna:
• Om is eller snö täcker speglarna.
• Vid kraftigt regn och smutsigt väglag.
• Vid imma på spegeln.
VIKTIGT
Använd inte isskrapa av metall för att ta bort
is från rutorna. Det vattenavvisande skiktet
kan skadas. Använd eluppvärmningen för
att ta bort is från speglarna!
VARNING
Ställ in speglarna innan du börjar köra.
65
02 Instrument och reglage
Elmanövrerad taklucka (tillval)
Öppningslägen
Man kan gå från ventilationsläge direkt till
komfortläge; dra reglaget bakåt till ändläge
(4) och släpp.
4
1
02
2
5
Automatisk manövrering
För reglaget över tryckpunktsläge (3) till bakre ändläge (4) eller över tryckpunktsläge (2)
till främre ändläge (1) och släpp. Takluckan
öppnas då till komfortläge resp. stängs helt.
6
För att från komfortläge öppna luckan maximalt:
3
– Dra reglaget bakåt till ändläge (4) en gång
till och släpp.
Manuell manövrering
Takluckans manöverreglage är placerat i taket. Luckan kan öppnas i två lägen:
A. Ventilationsläge, uppåt i bakkant
B. Skjutläge, bakåt/framåt
Startnyckeln måste vara i läge I eller II.
VARNING
Om det finns barn i bilen:
Bryt strömmen till takluckan genom att ta ur
startnyckeln om föraren lämnar bilen.
66
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Stängning, automatisk
Stängning, manuell
Öppning, manuell
Öppning, automatisk
Öppning, ventilationsläge
Stängning, ventilationsläge
Ventilationsläge
Öppna:
– Tryck reglagets bakre kant (5) uppåt.
Stäng:
– Dra reglagets bakre kant (6) nedåt.
Öppna:
– Dra reglaget bakåt till tryckpunkten (3).
Luckan rör sig mot maximalt öppet läge så
länge knappen hålls intryckt.
Stäng:
– Tryck reglaget framåt till tryckpunkten (2).
Luckan rör sig mot stängt läge så länge
knappen hålls intryckt.
VARNING
Takluckans klämskydd verkar endast vid
automatisk stängning, inte vid manuell.
02 Instrument och reglage
Elmanövrerad taklucka (tillval)
Solskärm
VARNING
Takluckans klämskydd fungerar endast vid
automatisk stängning, inte vid manuell.
Se till att inte barn får händerna i kläm då
takluckan stängs.
02
Till takluckan hör en inre manuellt skjutbar
solskärm. När takluckan öppnas förs solskärmen automatiskt bakåt. Ta tag i handtaget
och skjut skärmen framåt för att stänga den.
Klämskydd
Takluckan har ett klämskydd som löser ut om
luckan blockeras av något föremål. Vid
blockering stannar takluckan och öppnas
därefter automatiskt till det senast öppna läget.
67
Allmänt om klimat .................................................................................... 70
Elektronisk klimatanläggning ECC ........................................................... 72
Bränsledriven parkeringsvärmare (tillval) ................................................. 75
68
KLIMAT
03
03 Klimat
Allmänt om klimat
03
Luftkonditionering
Köldmedium
Klimatanläggningen kyler eller värmer samt
avfuktar luften i kupén. Bilen är utrustad med
automatisk klimatreglering (ECC).
I luftkonditioneringsanläggningen finns köldmediet R134a. Detta innehåller inget klor, vilket innebär att det är ofarligt för ozonlagret.
Vid påfyllning/byte av köldmedium får endast
R134a användas. Låt en auktoriserad Volvoverkstad utföra detta arbete.
OBS
Luftkonditioneringen kan stängas av, men
för bästa möjliga luft i kupén och undvikande av imma på rutorna bör den alltid vara
påslagen.
Imma på rutornas insida
Reducera problemet med imma på rutornas
insida genom att putsa rutorna. Använd ett
vanligt fönsterputsmedel.
Partikelfilter
Du bör se till att multifiltret/partikelfiltret byts
med jämna mellanrum. Rådgör med en auktoriserad Volvoverkstad.
Is och snö
Sopa bort is och snö från luftintaget till klimatsystemet (spalten mellan huv och vindruta).
Felsökning och reparation
Anlita endast auktoriserade Volvoverkstäder
för felsökning och reparation av klimatanläggningen.
70
Kupéfläktsfunktion
När motorn är avstängd (även om tändningsnyckeln står i läge I eller II) kommer kupéfläkten automatiskt att stängas av. Detta för att
undvika urladdning av batteriet.
För att aktivera kupéfläkten, vrid på fläktvredet och ställ in önskad hastighet.
OBS
Täck inte över eller blockera sensorerna
med klädesplagg eller föremål.
Sidorutor och taklucka
För att luftkonditioneringen ska fungera tillfredsställande bör sidorutor och eventuell
taklucka vara stängda.
Acceleration
Vid fullgasacceleration stängs luftkonditioneringen tillfälligt av. Du kan då under en kort
stund känna av en tillfällig temperaturökning.
ECC (tillval)
Faktisk temperatur
Temperaturen som väljs motsvarar den fysiska upplevelsen med hänsyn tagen till lufthastighet, luftfuktighet, solinstrålning etc. som
för tillfället råder i och kring bilen.
Sensorernas placering
• Solsensorn finns på instrumentpanelens
ovansida.
• Temperatursensorn för kupén sitter
bakom klimatpanelen.
Kondensvatten
Vid varm väderlek kan kondensvatten från
luftkonditioneringen droppa under bilen. Detta är normalt.
Bränslebesparing
Med ECC styrs även luftkonditioneringen automatiskt och används endast så mycket den
behövs för att kyla ned kupén och ge tillräcklig avfuktning av inkommande luft. Detta
medför bränslebesparing jämfört med konventionella system, där luftkonditioneringen
alltid kyler ned luften till precis över frysgränsen.
03 Klimat
Allmänt om klimat
Luftdistribution
Ventilationsmunstycken i
instrumentpanelen
Ventilationsmunstycken i dörrstolpe
D
C
D
03
C
A
A
B
Den inkommande luften fördelas genom flera
olika munstycken placerade på olika ställen i
bilen.
B
A: Öppet
A: Öppet
B: Stängt
C: Riktning av luftströmmen i sidled
D: Riktning av luftströmmen i höjdled.
– Rikta de yttersta munstyckena mot sidorutorna för att få bort imma från de främre
sidorutorna.
– I kallt klimat: stäng de mittersta munstyckena för bästa klimatkomfort och bästa
avimning.
B: Stängt
C: Riktning av luftströmmen i sidled
D: Riktning av luftströmmen i höjdled.
– Rikta de yttersta munstyckena mot rutan
för att få bort imma från de bakre sidorutorna.
– Rikta munstyckena inåt för att få behagligt
klimat i baksätet.
Tänk på att barn kan vara känsliga för luftströmmar och drag.
Varje gång du trycker på
merfunktionen.
aktiveras ti-
71
03 Klimat
Elektronisk klimatanläggning ECC
Kontrollpanel
2
3
4
5
6
7
8
03
1
9
10
11
12
1. AC – På/av
2. Återcirkulation/Multifilter med sensor
3. Återcirkulation
4. AUTO
5. Luftfördelning
6. Kupétemperatursensor
7. Defroster framruta och sidorutor
8. Eluppvärmd bakruta och backspeglar
9. Eluppvärmda framstolar
10. Temperatur höger sida
11. Temperatur vänster sida
72
12. Fläkt
13. Fläkt, bakre kupé (tillval på sjusitsiga
bilar)
Funktioner
1. AC – På/Av (ON/OFF)
ON: Luftkonditioneringen är på. Den styrs av
systemets automatik. På detta sätt kyls inkommande luft ner och avfuktas. OFF: Av.
När defrosterfunktionen aktiveras slås luftkonditioneringen automatiskt på (kan slås av
med A/C-knappen).
13
2. Luftkvalitetssystem, återcirkulation/
multifilter (tillval vissa marknader)
Vissa bilar är utrustade med ett så kallat multifilter och med en luftkvalitetssensor. Multifiltret avskiljer gaser och partiklar och reducerar således halten av lukter och föroreningar.
Luftkvalitetssensorn registrerar förhöjda halter av förorenad utomhusluft. Då förorenad
utomhusluft registreras av luftkvalitetssensorn, stängs luftintaget och luften återcirkuleras i kupén. Luften i kupén renas genom multifiltret även vid återcirkulation.
03 Klimat
Elektronisk klimatanläggning ECC
När luftkvalitetssensorn är inkopplad, lyser
den gröna dioden AUT i
.
Handhavande:
Tryck på
för att aktivera luftkvalitetssensorn (normal inställning).
Eller:
– Växla mellan följande tre funktioner genom
att trycka upprepade gånger
på
.
• Dioden MAN lyser: återcirkulation är nu
inkopplad.
• Ingen diod lyser: ingen återcirkulation inkopplad, såvida det inte behövs för nedkylning i varmt klimat.
• Dioden AUT lyser: luftkvalitetssensorn är
nu inkopplad.
Tänk på att:
• Som regel alltid ha luftkvalitetssensorn
inkopplad.
• I kallt klimat är återcirkulationen begränsad för att undvika imbildning.
• Vid imbildning bör du koppla ur luftkvalitetssensorn.
• Vid imbildning kan du med fördel även
använda defrosterfunktionerna för framruta och sidorutor samt bakruta.
• Följ Volvos serviceprogram för rekommenderat bytesintervall av multifiltret. Vid körning i starkt förorenad miljö kan
kombifiltret behöva bytas oftare.
3. Återcirkulation
Återcirkulationen väljs för att utestänga dålig
luft, avgaser etc. från kupén. Kupéluften återcirkuleras, d.v.s. ingen luft från utsidan sugs
in i bilen när funktionen är aktiverad.
Om luften i bilen återcirkuleras finns det, särskilt vintertid, risk för is- och imbildning.
Med timerfunktionen (bilar med multifilter och
luftkvalitetssensor har ingen timerfunktion)
minskar du risken för is, imma och dålig luft.
Gör så här för att aktivera den:
– Tryck på
i mer än 3 sekunder.
Dioden blinkar i 5 sekunder. Luften återcirkuleras i bilen under 3–12 minuter beroende på yttertemperaturen.
– Varje gång du trycker på
aktiveras
timerfunktionen.
Om du vill stänga av timerfunktionen:
– Tryck på
igen i mer än 3 sekunder.
Dioden lyser i 5 sekunder för att bekräfta
ditt val.
4. AUTO
AUTO-funktionen reglerar automatiskt klimatanläggningen så att vald temperatur uppnås. Automatiken styr värme, luftkonditione-
ring, luftkvalitetssensor, fläkthastighet, återcirkulation och luftfördelning. Vid val av en eller flera manuella funktioner fortsätter övriga
funktioner att styras automatiskt. Vid tryck på
AUTO stängs alla manuella inställningar av.
5. Luftfördelning
• När översta knappen är intryckt riktas luften till rutorna
• När mittknappen är intryckt riktas luften i
huvud- och kroppshöjd
• När nedersta knappen är intryckt riktas
luften mot ben och fötter
Tryck på AUTO när du åter vill ha automatisk
luftfördelning.
03
6. Kupétemperatursensor
Kupétemperatursensorn känner av temperaturen inne i kupén.
7. Defroster framruta och sidoruta
Används för att snabbt få bort imma och is
från framrutan och sidorutorna. Luft strömmar till rutorna med hög fläkthastighet. Lampan i defrosterknappen lyser när denna funktion är inkopplad.
När funktionen valts sker dessutom följande
för att ge maximal avfuktning av luften i kupén:
• luftkonditioneringen (AC) kopplas automatiskt in (kan slås av med A/C-knappen).
73
03 Klimat
Elektronisk klimatanläggning ECC
• återcirkulationen kopplas automatiskt ur.
När defrosterfunktionen
stängs av återgår klimatanläggningen till de föregående inställningarna.
03
8. Eluppvärmd bakruta och backspeglar
Använd denna knapp när du snabbt vill få
bort imma eller is från bakrutan och de yttre
backspeglarna, se s. 50 för ytterligare information om denna funktion.
9. Eluppvärmda framstolar
Gör så här för att få värme i en framstol:
– Högre värme:
Ett tryck på knappen – båda lamporna
lyser.
– Lägre värme:
Två tryck på knappen – en lampa lyser.
Värmen avstängd:
Tre tryck på knappen – ingen lampa lyser.
En auktoriserad Volvoverkstad kan justera
temperaturen.
10 och 11. Temperaturväljare
Du kan med de två vreden ställa in temperaturen för förarsidan och passagerarsidan.
OBS
Det går inte att påskynda uppvärmning/
nedkylning genom att välja högre/lägre
temperatur än den som egentligen önskas.
74
12. Fläkt
Vrid på vredet för att öka eller minska fläkthastigheten. Om AUTO väljs, regleras fläkthastigheten automatiskt. Tidigare inställd
fläkthastighet kopplas ur.
OBS
Om vredet vridits moturs och fläktindikeringen i displayen slocknat, är fläkt och luftkonditionering avstängda.
13. Fläkt bakre kupé (tillval på sjusitsiga
bilar)
Genom att vrida vredet ökas eller minskas
fläkthastigheten. Detta gäller endast om AC
är valt för både främre (1) och bakre kupé.
Knappen för bakre kupé finns i mittkonsolens
strömbrytarpanel, se s. 48.
03 Klimat
Bränsledriven parkeringsvärmare (tillval)
Allmänt om värmare
kontakta en auktoriserad Volvoverkstad. Ett
meddelande visas i displayen.
Meddelande i displayen
När inställningarna i TIDUR 1, TIDUR 2 och
Direktstart aktiveras, lyser den gula varningssymbolen i kombinationsinstrumentet och en
förklarande text visas i displayen.
När du lämnar bilen, kommer du att få ett
meddelande om vilket status din anläggning
har.
Parkering i backe
I de fall då bilen parkeras i kraftig lutning, bör
den stå med fronten nedåt för att säkra
bränsletillförseln till parkeringsvärmare.
Innan parkeringsvärmaren kan programmeras måste elsystemet “väckas”.
Det görs genom att:
• trycka på READ-knappen eller
• aktivera helljuset eller
• slå på tändningen.
Parkeringsvärmaren kan startas direkt eller
ställas in på två olika starttider med TIDUR 1
och TIDUR 2. Med starttid avses här den tid
då uppvärmningen av bilen är klar. Bilens
elektronik väljer tidpunkt när uppvärmningen
ska börja utifrån rådande yttertemperatur.
Om yttertemperaturen överstiger 25 °C sker
ingen uppvärmning. Vid –10 °C och neråt är
parkeringsvärmarens maximala gångtid
60 minuter.
Om parkeringsvärmaren inte startar, trots
upprepade försök, rekommenderas du att
03
Klocka/timer
Varningsdekal på tankluckan.
VARNING
Bilen måste stå utomhus när parkeringsvärmaren används.
Stäng av parkeringsvärmaren innan tankning påbörjas. Bränsle som spillts ut på
marken kan antändas.
Kontrollera i informationsdisplayen att parkeringsvärmaren är avstängd. (När parkeringsvärmaren arbetar, visas
PARKVÄRMARE PÅ i displayen.)
Om klockan ställs om efter att värmarens
klockor programmerats, kommer valda timertider att annulleras.
Inställning av TIDUR
Av säkerhetsskäl går det endast att programmera in tider för det närmaste dygnet, inte för
flera dagar i rad.
– Stega med hjälp av tumhjulet (B) till TIDUR.
– Tryck lätt på (C) RESET för att komma till
den blinkande timinställningen.
– Stega med tumhjulet till önskat timtal.
– Tryck lätt på RESET för att komma till
minutinställningen.
75
03 Klimat
Bränsledriven parkeringsvärmare (tillval)
– Stega med tumhjulet för att komma till
önskat minuttal.
– Tryck lätt på RESET för att bekräfta inställningen.
– Tryck på RESET för att aktivera tiduret.
03
Avstängning av tidurstartad parkeringsvärmare
För att manuellt stänga av parkeringsvärmaren innan tidurfunktionen gör det, görs följande:
Direktavstängning av värmare
Tillsatsvärmare1 (diesel)
– Stega med tumhjulet (B) till DIREKTSTART.
– Tryck på RESET (C) för att komma till
alternativ PÅ eller AV.
– Välj AV.
I kallt väder kan extra värme från tillsatsvärmaren behövas för att uppnå rätt temperatur
i kupén.
OBS
Bilen kan startas och köras medan parkeringsvärmaren ännu är igång.
Tryck in READ-knappen (A)
Batteri och bränsle
Stega fram till text PARKVÄRM TIDUR 1 alt.
2 med ringen (B). Texten PÅ blinkar.
Om batteriet inte har fullgod laddning eller
om nivån i bränsletanken är för låg, stängs
parkeringsvärmaren av automatiskt. Ett meddelande visas i informationsdisplayen. Bekräfta meddelandet med ett tryck på
READ (A).
Tryck på RESET-knappen (C). Texten AV visas med fast sken och parkeringsvärmaren
stängs av.
Direktstart av värmare
– Stega med tumhjulet (B) till DIREKTSTART.
– Tryck på RESET (C) för att komma till
alternativen PÅ eller AV.
– Välj PÅ.
Värmaren kommer nu att vara aktiverad i
60 minuter. Uppvärmningen av kupén startar
så fort kylvattnet i motorn uppnått en temperatur av 30 ºC.
Tillsatsvärmaren startar automatiskt när extra
värme behövs om motorn är igång. Den
stängs av automatiskt när rätt temperatur
uppnåtts eller när motorn stängs av.
VIKTIGT
Upprepad användning av parkeringsvärmaren i kombination med korta körsträckor leder till att batteriet laddas ur med påföljande
startproblem. För att säkerställa att generatorn hinner producera lika mycket energi
som värmaren förbrukar ur batteriet, bör
man vid regelbunden användning av värmaren köra bilen lika lång tid som värmaren
används.
1 Vissa
76
länder
03 Klimat
03
77
Framstolar ................................................................................................ 80
Kupébelysning ......................................................................................... 82
Förvaringsplatser i kupén......................................................................... 84
Baksäte .................................................................................................... 89
Lastutrymme ............................................................................................ 91
78
INTERIÖR
04
04 Interiör
Framstolar
Sittställning
6. Manöverpanel för elmanövrerad stol
(tillval).
VARNING
Ställ in rätt körställning på förarstolen innan
körning påbörjas, aldrig under färd.
Kontrollera att stolen är i låst läge.
Fällning av ryggstöd i framsätet
(tillval)
04
Förar- och passagerarstolen kan ställas in för
optimal sitt- och körställning.
1. Framåt/bakåt, lyft handtaget för att ställa
in rätt avstånd till ratt och pedaler. Kontrollera att stolen är spärrad då inställningen ändrats.
2. Höja/sänka sittdynans framkant,
pumpa upp/ned. (tillval passagerarsidan)
3. Höja/sänka stolen, pumpa upp/ned.
(tillval passagerarsidan)
4. Ändra svankstödet 1, vrid ratten.
5. Ändra ryggstödets lutning, vrid ratten.
1 Gäller
80
även elmanövrerad stol.
Passagerarstolens rygg kan fällas framåt för
att ge plats för lång last.
– Skjut stolen så långt bak som möjligt.
– Ställ in ryggstödet till upprätt läge
90 grader.
– Lyft spärrarna på ryggstödets baksida
samtidigt som det fälls framåt.
– Skjut fram stolen så att nackskyddet "låses" fast under handskfacket.
Golvmattor (tillval)
Volvo tillhandahåller golvmattor speciellt tillverkade för din bil.
VARNING
Golvmattan vid förarplatsen skall vara ordentligt nedstucken och förankrad i fasthållningsclipsen för att inte komma i kläm vid
och under pedalerna.
04 Interiör
Framstolar
Elmanövrerad stol (tillval)
Minnesfunktion
stolen och backspeglarna de lagrade positionerna när förardörren öppnas.
OBS
Nyckelminnet är oberoende av stolens minne.
Nödstopp
Om stolen oavsiktligt kommer i rörelse, tryck
på valfri knapp så avbryts rörelsen.
04
VARNING
Knappar för minnesfunktion
Inställning av stolen kan göras en viss tid efter att dörren har låsts upp med fjärrkontrollen utan att nyckeln har satts i startlåset. Stolen kan alltid ställas in i tändningsläge
I eller II.
1. Sittdynans framkant upp/ner
2. Stol framåt/bakåt
3. Stol upp/ner
4. Ryggstödslutning
Ett överbelastningsskydd utlöses om någon
stol blockeras. Om det händer, slå av tändningen och vänta en kort stund innan stolen
manövreras igen. Endast en av stolens inställningar kan justeras åt gången.
Lagra inställning
– Ställ in stolen.
– Håll knapp MEM intryckt, samtidigt som
knapp 1, 2 eller 3 trycks in.
Klämrisk. Se till att barn inte leker med reglagen.
Kontrollera att inga föremål finns framför,
bakom eller under stolen vid inställning.
Försäkra dig om att ingen av passagerarna i
baksätet kan komma i kläm.
Använda lagrad inställning
Tryck in en av minnesknapparna 1 – 3 tills
stolen stannar. Om knappen släpps kommer
stolens rörelse att avbrytas.
Nyckelminne i fjärrnyckel
Förarstolens positioner lagras i nyckelminnet
när bilen låses med fjärrnyckeln. När bilen låses upp med samma fjärrnyckel intar förar-
81
04 Interiör
Kupébelysning
Läslampor och kupébelysning
• motorn stängts av och nyckeln vridits till
0-läge.
Allmänbelysningen tänds och lyser i 10 minuter när:
• någon av dörrarna är öppen om allmänbelysningen inte stängs av.
Allmänbelysningen släcks när:
04
Kupébelysning fram och läslampor.
Läslampor bak
1. Läslampa vänster fram
2. Allmänbelysning
3. Läslampa höger fram
Med knapp (2) kan tre lägen väljas för kupébelysningen:
4. Läslampa vänster bak, på/av
5. Läslampa höger bak, på/av
Belysningsautomatik
Läslamporna fram tänds och släcks med
knapp (1) eller (3).
Alla läslampor och allmänbelysning släcks
automatiskt efter 10 minuter efter det att motorn stängts av. Respektive belysning kan
dessförinnan släckas manuellt.
Allmänbelysningen tänds och släcks genom
ett kort tryck på knapp (2).
Allmänbelysningen tänds automatiskt1 och
lyser i 30 sekunder när:
• bilen låses upp utifrån med nyckel eller
fjärrkontroll
1 Funktionen
är ljusberoende och aktiveras enbart när det är mörkt.
82
• motorn startar
• bilen låses utifrån med nyckel eller fjärrkontroll.
Automatiken kan kopplas bort genom att
knapp (2) hålls in i mer än 3 sekunder. Ett
kort tryck på knappen kopplar åter in automatiken.
De inprogrammerade tiderna, 30 sekunder
respektive 10 minuter, kan ändras av en Volvoverkstad.
04 Interiör
Kupébelysning
Make up-spegel1
04
Lampan tänds automatiskt då locket lyfts
upp.
1 Tillval
vissa marknader.
83
04 Interiör
Förvaringsplatser i kupén
3
2
1
04
4
8
7
84
6
5
04 Interiör
Förvaringsplatser i kupén
Förvaringsplatser
Pennfack
Handskfack
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Förvaringsfack i tredje stolsraden.
Förvaringsfack och mugghållare.
Biljettklämma.
Handskfack.
Avställningsplats i mittkonsolen.
Mugghållare för baksätespassagerare.
Förvaringsficka (även i framkanten på
framstolarnas sittdynor).
8. Bärkassehållare.
04
VARNING
Se till att inga hårda, skarpa eller tunga föremål ligger eller sticker ut så att de kan orsaka personskador vid en kraftig inbromsning.
Spänn alltid fast stora och tunga saker med
säkerhetsbältet eller lastsäkringsband.
I mittkonsolen finns ett fack för pennor.
I handskfacket har du möjlighet att förvara
t.ex. bilens instruktionsbok, kartor, pennor
och bensinkort.
85
04 Interiör
Förvaringsplatser i kupén
Kavajhållare
Askkopp för baksätespassagerare
(tillval)
Mugghållare/flaskhållare för
baksätespassagerare
Öppna askkoppen genom att dra luckans
överkant utåt.
Dra i insatsens nederkant för att öppna.
Mugghållarinsatsen kan tas bort: Lossa de
två clipsen så kan hållaren användas som
flaskhållare för stora flaskor.
04
Kavajhållaren är endast avsedd för lättare
plagg.
För att tömma den:
– Öppna askkoppen.
– Tryck luckan nedåt och tippa bakåt.
– Lyft sedan ut den.
86
04 Interiör
Förvaringsplatser i kupén
Förvaringsfack och mugghållare
(sjusitsig bil)
Avställningsplats i mittkonsolen
Mugghållare
04
Förvaringsfacken kan användas för t.ex. cdskivor och böcker.
I mittkonsolen finns en avställningsplats för
t.ex. mat och dryck. Armstödet kan fällas
bakåt och på så vis bli ett “bord” för passagerarna i baksätet.
Mugghållare för de åkande i framsätet.
Askkopp (tillval)
– Lyft ut insatsen för att tömma askkoppen.
Under avställningsplatsen finns ett förvaringsfack, t. ex. för cd-skivor.
87
04 Interiör
Förvaringsplatser i kupén
Förvaringsfack i tredje stolsraden
(sjusitsig bil)
Kylskåpsfack (tillval)
04
Förvaringsfacken kan användas för pennor
och diverse småsaker.
Under framsätets uppfällbara armstöd finns
ett kylskåp. Det är aktiverat i nyckelläge II.
Kylskåpet rymmer ca 14 liter och kan kyla
ned till ca 5° C/41 °F.
VARNING
Se till att flaskor förvaras i kylskåpet under
färd samt att locket är ordentligt stängt.
88
04 Interiör
Baksäte
Baksäten – andra raden (sjusitsig bil)
Skjutbar stol (sjusitsig bil)
Skjutbar stol (sjusitsig bil)
1
04
2
A
Framfällning av ryggstöd för insteg i
bilen
Lyft handtaget (1) uppåt och skjut samtidigt
stolen framåt. Gör omvänt för att föra tillbaka
stolen i sitt ursprungsläge.
Mittstolen i andra stolsraden går att skjuta
fram längre än de andra stolarna. Med stolen
i framskjutet läge förbättras kontakten mellan
barn på integrerad barnkudde och personer i
framsätet.
För att kunna skjuta fram mittstolen i andra
stolsraden måste mittkonsolen först tas bort:
– Ta bort mittkonsolens bakre del genom att
dra spärren rakt ut, enligt bilden ovan.
– Lyft sedan bort konsolen.
Lyft bygeln (A) för att föra stolen framåt eller
bakåt.
Längdjustering av stol
Lyft bygeln (2) för att föra stolen framåt eller
bakåt.
89
04 Interiör
Baksäte
Nackskydd i baksätet – mittstol
OBS
Det går inte att ta bort nackskyddet helt!
04
Nackskyddet på mittplatsen kan regleras i
fyra höjdlägen. Skjut nackskyddet uppåt efter behov.
– Tryck in lösgöringsknappen för att sänka
skyddet. Se bild!
VARNING
Den lägsta positionen ska enbart användas
när stolens ryggstöd ska fällas ned eller när
ingen sitter på denna plats.
Efter uppfällning av stolarna i andra och
tredje raden är det nödvändigt att försäkra
sig om att stolarnas ryggstöd gått i låsning.
Annars kan stolarnas skyddssystem utebli.
90
04 Interiör
Lastutrymme
Förlängning av lastutrymme – andra
stolsraden
Förlängning av lastutrymme – tredje
stolsraden (sjusitsig bil)
Återställning av tredje stolsraden
– Fäll upp ryggstödet till normalt läge.
– Ta tag i öglan och dra ut sittdynan tills du
hör ett knäpp.
– Fäll upp nackskyddet.
Sätet kan nu användas.
04
1
– Ställ stolarna i det bakersta läget (gäller
endast sjusitsig bil).
– Fäll ner nackskydden.
– Frigör spärren (1) och fäll fram ryggstödet.
Tryck till för att låsa ryggstödet i nedfällt
läge.
Skjut fram andra stolsraden till sitt främsta läge, se s. 85.
– Lyft handtaget uppåt.
– Skjut in sittdynan till sitt bakersta läge. Fäll
in lastöglorna på höger och vänster sida
så att de inte skadas när ryggstöden fälls
fram.
– Fäll fram ryggstödet. (Nackskyddet fälls in
automatiskt när ryggstödet fälls fram).
VARNING
Av säkerhetsskäl ska inga passagerare sitta
i tredje stolsraden om andra stolsradens ytterplatsnackskydd är nedfällda.
91
04 Interiör
Lastutrymme
Allmänt
lastning bör du tänka på att föremål i lastutrymmet, om de inte är tillräckligt förankrade
och rätt lastade, vid en kollision eller häftig
inbromsning, med stor hastighet och kraft
kan föras framåt och orsaka allvarliga skador.
Tänk på att ett föremål som väger 20 kg, vid
en frontalkrock i en hastighet av 50 km/h,
motsvarar en krockvikt av 1000 kg.
Tänk på följande när du lastar:
04
Lastförmågan beror på bilens totala tjänstevikt inkluderat eventuella tillbehör som är
monterade. Tjänstevikten omfattar föraren,
bränsletankens vikt då den är fylld till 90 %
och övriga spolar-/kylvätskor mm. Tillbehör
som är monterade d.v.s. dragkrok, lasthållare, takbox m.m. räknas in i tjänstevikten.
Bilens lastförmåga reduceras av antal passagerare och deras vikt.
Lastning i lastutrymmet
Säkerhetsbälten och krockkuddar ger förare
och passagerare ett gott skydd, framförallt
vid kollisioner framifrån. Du måste också tänka på att skydda dig från skador bakifrån. Vid
92
• Lasta inte för tung last längst fram mot
framstolarna. Då trycks det nedfällda
ryggstödet ned onödigt hårt.
• Placera lasten intill ryggstödet.
• Placera tung last så lågt som möjligt.
• Placera bred last på var sin sida av delningen i ryggstödet.
• Skydda skarpa kanter med något mjukt.
• Spänn fast lasten med fästband vid bilens
lastöglor.
• Lasta aldrig ovanför ryggstödet utan
lastförskjutningsnät.
VARNING
Bilens köregenskaper förändras beroende
på bilens tjänstevikt och hur tungt lastad
bilen är.
VARNING
Lasta aldrig ovanför ryggstöden! Om du gör
det kan lasten kastas framåt vid en häftig inbromsning eller kollision och allvarligt skada
dig eller dina passagerare. Tänk också på
att alltid förankra (binda fast) lasten ordentligt.
Med baksätets ryggstöd nedfällt får bilen
inte lastas högre än 50 mm under ovankanten av bakre passagerardörrarnas fönster.
Lämna också 10 cm fritt utrymme från
fönstren och inåt. Annars kan skyddseffekten av krockgardinen som finns dold innanför bilens innertak utebli.
Förankra alltid lasten. Vid en hård inbromsning kan den annars förskjutas och skada
personer i bilen.
Stanna motorn och dra åt parkeringsbromsen då du lastar eller lossar långa föremål! I
ogynnsamma fall kan du annars med lasten
komma åt växelspaken eller växelväljaren
och därigenom föra den till något körläge
och då kan bilen rulla iväg.
04 Interiör
Lastutrymme
Skyddnät
Ditsättning av skyddsnät
– Spänn åt skyddsnätet med dragbanden.
Hopvikning av skyddsnät
1
04
Skyddsnätet hindrar bagage och last från att
åka fram i kupén vid kraftiga inbromsningar.
Om bilen är försedd med insynsskydd, lyft
bort det innan skyddsnätet monteras.
Nätet är tillverkat av stark nylonväv och kan
fästas på två olika sätt:
– Haka fast den övre stången i främre eller
bakre takfästet.
– Haka fast den andra änden av stången i
takfästet på den motsatta sidan.
– Spänn fast skyddsnätets dragband i öglorna på golvet när nätet är infäst i de
bakre takfästena.
– Använd öglorna i stolens glidskena när
nätet är infäst i de främre takfästena.
Gäller endast sjusitsig bil:
• Bakom ryggstödet i baksätet
• Bakom framstolarna, om baksätet är nedfällt.
Skyddsnätet kan vikas ihop och placeras under golvet i lastutrymmet (gäller femsitsig bil).
Tryck på knapparna (1) i lastnätets gångjärn
för att frigöra gångjärnen och vik ihop nätet.
VARNING
Det är nödvändigt att försäkra sig om att
skyddsnätets övre infästningar är rätt monterade och att dragbanden är säkert fastsatta.
Skadade nät får inte användas.
– Se till att nätet ligger framför sidopanelens
armstöd vid inspänning.
93
04 Interiör
Lastutrymme
Skyddsgaller i stål (tillval)
– Dra åt de båda fästbyglarna växelvis.
– Sätt dit skyddshattar på gängorna ovanför
rattarna.
VARNING
Gäller sjusitsig bil: Av säkerhetsskäl ska
inga passagerare sitta på tredje sätesraden
om lastgallret är placerat bakom andra sätesraden.
04
Skyddsgallret i lastutrymmet hindrar last eller
husdjur från att åka fram i kupén vid kraftiga
inbromsningar.
Skyddsgallret måste alltid, av säkerhetsskäl,
fästas och förankras på rätt sätt.
Gör så här för att sätta dit skyddsgallret:
– Lyft in skyddsgallret genom bakluckan
eller genom någon av bakdörrarna (fäll i så
fall ned den andra sätesraden först).
– För in skyddsgallrets ena fäste i motsvarande fäste ovanför bakdörren bakom
andra stolsraden.
94
– Placera skyddsgallrets fäste i den främre
positionen i fästet.
– Placera skyddsgallrets andra fäste i motsvarande fäste över den andra bakdörren
och för fram det i den främre positionen.
– För in fästbygeln underifrån genom det
nedre fästet i skyddsgallret, som bilden
visar.
– Sätt dit fjädern på fästbygeln och skruva
dit ratten.
– Sätt fast fästbygelns krok i
– lastförankringsöglan och dra åt ratten tills
fästbygeln greppar om lastförankringsöglan.
– Gör motsvarande på andra sidan.
04 Interiör
Lastutrymme
Elluttag i lastutrymme
Insynsskydd (tillval)
Bärkassehållare
04
Fäll ned locket, när du vill använda eluttaget.
Eluttaget fungerar oberoende av om tändningen är påslagen eller inte.
Om tändningen slås av och en förbrukare
med högre strömförbrukning än 0,1 A är ansluten till eluttaget, får du ett varningsmeddelande i displayen.
OBS
Tänk på att inte använda eluttaget med
tändningen avslagen eftersom det finns risk
för urladdning av bilens batteri.
Dra ut insynsskyddet, dra det över bagaget
och haka fast det i hålen på de bakre stolparna i bagagerummet.
Fäll upp luckan i lastutrymmet. Häng eller
spänn fast dina matkassar med hjälp av
spännband eller hållare.
Borttagning av insynsskyddet
Tryck insynsskyddets ändstycke inåt, dra
uppåt och lossa det. Vid ditsättning tryck ned
insynsskyddets ändstycken i hållarna.
VARNING
Lägg inga föremål på insynsskyddet. De
kan skada passagerarna vid t.ex. inbromsning eller undanmanöver.
95
04 Interiör
Lastutrymme
Lastrumsfack, innehåll
Öppna facket i lastrumsgolvet
(femsitsig bil)
– Lyft upp luckan i lastrumsgolvet.
– Om bilen är försedd med bärkassehållare:
– Lyft luckan, lossa spännbanden till bärkassehållaren.
Öppna facket i lastrumsgolvet
(sjusitsig bil)
– Lyft upp luckan.
Om bilen är försedd med bärkassehållare:
04
– Fäll upp den övre luckan, lossa spännbanden till ev. bärkassehållare och fäll upp
den undre luckan.
1. Femsitsig bil 2. Sjusitsig bil
Under lastrumsgolvet finns följande:
•
•
•
•
Varningstriangel (vissa marknader)
Verktygspåse
Förbandsväska (vissa marknader)
Domkraft (alternativ plats)
OBS
Vissa produkter i förbandsväskan är försedda med bäst före datum, dessa bör bytas ut
innan detta datum passerats.
96
VIKTIGT
Tänk på att inte lägga något i utrymmet där
dynorna fälls in. Dynor och stolsmekanismer kan skadas.
04 Interiör
04
97
Nycklar och fjärrkontroll ......................................................................... 100
Låsning och upplåsning ......................................................................... 103
Barnsäkerhetsspärr................................................................................ 106
Larm (tillval) ............................................................................................ 108
98
LÅS OCH LARM
05
05 Lås och larm
Nycklar och fjärrkontroll
Nycklar – Elektronisk startspärr
1
05
1. Huvudnyckel
Nyckel till alla lås.
2. Servicenyckel1
Nyckel till framdörr, start- och rattlås.
Bilen levereras med två huvudnycklar och en
servicenyckel1. En huvudnyckel är hopfällbar och försedd med inbyggd fjärrkontroll.
Nyckelbladet på huvudnyckeln (1) måste
vara helt utfällt (enligt bilden) vid start av bilen. Annars finns risk för att startspärrfunktionen hindrar bilen från att starta.
Om du förlorar någon av dina nycklar ska du
ta med alla bilens övriga nycklar till en auktoriserad Volvoverkstad. I stöldförebyggande
syfte måste den förlorade nyckelns kod raderas ur systemet. De andra nycklarna måste
vid samma tillfälle på nytt kodas in i systemet.
Startnycklar och elektronisk startspärr
Startnyckeln ska inte hänga ihop med andra
nycklar eller metallföremål på samma nyckelknippa. Den elektroniska startspärren kan då
aktiveras av misstag och bilen går inte att
starta.
Nyckelbladens unika kod finns hos auktoriserade Volvoverkstäder, som kan beställa
nya nyckelblad.
Maximalt sex fjärrkontroller/nyckelblad till en
och samma bil kan programmeras och användas.
2
Elektronisk startspärr
Nycklarna är försedda med kodade chips.
Den koden måste stämma överens med läsaren i tändningslåset. Bilen kan endast startas
om rätt nyckel med korrekt kod används.
1 Endast
100
vissa marknader
OBS
05 Lås och larm
Nycklar och fjärrkontroll
Fjärrkontrollfunktioner
1
2
6
3
Hopfällning/öppning nyckel
Man kan fälla ihop nyckeln genom att trycka
på knapp (6) samtidigt med att vika in nyckeldelen i knappsatsen.
Den hopfällda nyckeln fälls ut automatiskt vid
ett tryck på knappen.
Trygghetsbelysning
Gör så här när du närmar dig din bil:
5
4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Panikfunktion
Panikfunktionen kan användas för att i nödfall söka omgivningens uppmärksamhet. Om
den röda knappen (3) hålls intryckt i minst
tre sekunder eller trycks in två gånger under
samma tidsrymd, aktiveras blinkers och signalhorn. Paniklarmet stängs av med vilken
som helst av knapparna på fjärrkontrollen eller automatiskt efter 25 sekunder.
Lås upp
Öppna baklucka
Panikfunktion
Trygghetsbelysning
Lås
Hopfällning/öppning av nyckel
– Tryck på fjärrkontrollens gula knapp (4).
Nu tänds innerbelysningen, positions-/parkeringsljuset, nummerskyltsbelysningen och
lamporna i de yttre backspeglarna (tillval).
Även belysning på ev. tillkopplad släpvagn
tänds. Dessa lampor förblir tända i 30, 60 eller 90 sekunder. Lämplig tidsinställning kan
göras av auktoriserad Volvoverkstad.
05
För att släcka trygghetsbelysningen:
– Tryck på den gula knappen en gång till.
Upplåsning
– Ett tryck på knapp (1) låser upp samtliga
dörrar, bakluckan och luckan vid tanklocket.
Baklucka
– Ett tryck på knapp (2) låser upp enbart
bakluckan.
Låsning
Med knapp (5) låser man samtliga dörrar,
baklucka och tanklock. För tanklocket finns
en fördröjning om ca 10 minuter.
101
05 Lås och larm
Nycklar och fjärrkontroll
Byte av fjärrkontrollens batteri
05
Om låsen vid upprepade tillfällen inte reagerar på signal från fjärrkontrollen vid normalt
avstånd, bör batteriet bytas.
– Ta loss locket genom att försiktigt bända
upp det i bakkant med en liten mejsel.
– Byt batteriet (typ CR 2032, 3 V) – lägg
plussidan uppåt. Undvik att vidröra batteriet och dess kontaktytor med fingrarna.
– Sätt tillbaka locket. Se till att gummipackningen ligger rätt och inte skadas, så att
vatten inte kan tränga in.
– Lämna batteriet till din Volvoverkstad så
att det blir omhändertaget på ett miljövänligt sätt.
102
05 Lås och larm
Låsning och upplåsning
Låsning/upplåsning från utsidan
Automatisk återlåsning
Om ingen av dörrarna eller bakluckan öppnats inom två minuter efter upplåsning med
fjärrkontrollen låses automatiskt alla lås igen.
Denna funktion minskar risken att bilen oavsiktligt lämnas olåst.
För bilar med larm se s. 108.
Automatisk låsning
Aktivering/avaktivering av automatisk
låsning
Tändningsnyckeln ska vara i läge I eller II.
Tryck på READ-knappen i vänster rattspak
för att kvittera eventuella meddelanden i informationsdisplayen.
Håll in knappen för centrallåsning tills ett nytt
meddelande för låsstatus visas i informationsdisplayen.
Meddelandet AUTOLOCK AKTIVERAT (bilen låses också när bilen rör sig) respektive
AUTOLOCK AVAKTIVERAT visas i informationsdisplayen.
05
Huvudnyckeln eller fjärrkontrollen låser/låser
upp samtliga sidodörrar och bakluckan samtidigt. Sidodörrarnas låsknappar och dörrhandtagen på insidan frikopplas1.
Tanklockets täcklucka går att öppna när bilen är olåst. Den är fortsatt olåst i 10 minuter
efter det att bilen har låsts.
OBS
Bilen går att låsa1 även om en dörr eller
bakluckan är öppen. När dörren stängs
finns risk att nycklarna blir inlåsta.
1 Gäller
vissa marknader
Automatisk låsning aktiveras och avaktiveras från reglagepanelen i förardörren. Funktionen innebär att dörrarna låses automatiskt
när bilens hastighet överstiger 7 km/h. De
förblir låsta tills någon dörr öppnas från insidan eller om alla dörrarna låses upp från reglagepanelen.
103
05 Lås och larm
Låsning och upplåsning
Låsning/upplåsning från insidan
Låsning av handskfack
Från reglagepanelen i förardörren (eller passagerardörren) kan samtliga sidodörrar och
bakluckan låsas eller låsas upp samtidigt.
Handskfacket kan enbart låsas/öppnas med
huvudnyckeln – ej med servicenyckeln.
Låsning/upplåsning av baklucka med
fjärrkontroll
05
Alla dörrar kan låsas med låsknappen på reglagepanelen vid respektive dörr.
Om bilen inte låsts från utsidan kan den låsas
upp genom att dörren öppnas med handtaget.1
1 Gäller
104
vissa marknader
Upplåsning av enbart bakluckan:
– Tryck en gång på knappen i fjärrkontrollen
enligt bilden.
– Om alla dörrar är låsta när bakluckan
stängs, förblir den olåst och olarmad efter
stängning. Övriga dörrar är larmade och
låsta som tidigare.
05 Lås och larm
Låsning och upplåsning
– Tryck på LOCK-knappen ytterligare en
gång för att larma och låsa bakluckan,
Tillfällig avaktivering av blockerat
låsläge och ev. larmsensorer
ter kvar i tändningslåset. Nästa gång bilens
tändning slås på kopplas sensorerna och
blockerat låsläge in igen.
OBS
VARNING
Om LOCK-knappen används för att låsa
upp bakluckan utan att den öppnas, återlåses luckan automatiskt efter ca 2 minuter.
Lämna inte kvar någon i bilen utan att först
koppla bort funktionen blockerat låsläge.
Blockerat låsläge1
Bilen har ett särskilt blockerat låsläge, vilket
betyder att dörrarna inte kan öppnas från insidan, om de är låsta.
Blockerat låsläge kan endast aktiveras från
utsidan genom att förardörren låses med
nyckel eller med fjärrkontrollen. Alla dörrar
måste vara stängda innan blockerat låsläge
aktiveras. Dörrarna kan nu inte öppnas från
insidan. Bilen kan endast låsas upp från utsidan via förardörren eller genom fjärrkontrollen.
Blockerat låsläge sker med 25 sekunders fördröjning efter det att dörrarna har stängts.
1 Vissa
länder
05
Om någon vill stanna kvar i bilen och du ändå
vill låsa dörrarna från utsidan – exempelvis
transport med bilfärja – kan du koppla bort
blockerat låsläge.
– Sätt nyckeln i tändningslåset, vrid den till
läge II och sedan tillbaka till läge I eller 0.
– Tryck på knappen (se bild).
Om bilen är utrustad med larm, kopplas samtidigt rörelse- och lutningssensorerna bort,
se s. 109.
Lampan i knappen lyser tills bilen låses med
nyckeln eller med fjärrkontrollen. I displayen
lämnas ett meddelande så länge nyckeln sit-
105
05 Lås och larm
Barnsäkerhetsspärr
Manuell barnsäkerhetsspärr, baklucka
och bakdörrar
VARNING
Ha alltid låsknapparna uppdragna under
färd. Vid en eventuell olycka kan då räddningspersonal snabbt komma in i bilen.
Passagerarna i baksätet kan inte öppna
dörrarna från insidan om barnsäkerhetsspärren är aktiverad.
05
Reglage för barnsäkerhetsspärr – baklucka.
Reglagen för barnsäkerhetsspärren sitter i
underkanten av bakluckan1 och i bakkanten
av bakdörrarna. Reglagen är endast åtkomliga när bakluckan respektive bakdörrarna är
öppna.
– Reglaget i bakluckan ändras genom att
det skjuts i sidled mellan sina ytterlägen
(använd ett platt metallföremål, exempelvis en skruvmejsel):
1 Endast
106
vissa marknader
Reglage för barnsäkerhetsspärr – vänster respektive höger bakdörr
A: Barnsäkert läge – bakluckan kan inte
öppnas inifrån.
B: Ej barnsäkert läge – bakluckan kan öppnas inifrån.
– Reglaget i respektive bakdörr ändras
genom att det vrids mellan sina ytterlägen
(använd ett platt metallföremål, exempelvis en skruvmejsel).
A: Barnsäkert läge – bakdörrarna kan inte
öppnas inifrån; vrid utåt.
B: Ej barnsäkert läge – bakdörrarna kan
öppnas inifrån; vrid inåt.
05 Lås och larm
Barnsäkerhetsspärr
Elektrisk barnsäkerhetsspärr – bakre
sidodörrar1
OBS
Så länge den elektriska barnsäkerhetsspärren är aktiverad, kan de bakre sidodörrarna
inte öppnas från insidan.
05
Använd knappen i mittkonsolen för att aktivera/avaktivera barnsäkerhetsspärren i de bakre sidodörrarna.
– Vrid startnyckeln till tändningsläge I eller
II.
– Tryck på knappen.
När lampan i knappen lyser är de bakre fönsterhissarna och bakdörrarna spärrade.
Ett meddelande i visas i displayen, barnsäkerhetsspärren aktiveras/avaktiveras.
1 Tillval
vissa marknader
107
05 Lås och larm
Larm (tillval)
Larmsystem
Larmlampa på instrumentpanel
När larmet är inkopplat övervakar det kontinuerligt alla larmingångar.
OBS
Larmet löser ut om:
05
• en dörr, motorhuven eller bakluckan öppnas
• en icke godkänd nyckel används i startlåset eller om låset utsätts för åverkan
• en rörelse detekteras i passagerarutrymmet (om det är utrustat med rörelsesensor)
• bilen lyfts eller bogseras iväg (om den är
utrustad med lutningssensor)
• batterikabeln kopplas ifrån
• någon försöker koppla bort sirenen.
Försök inte själv reparera eller förändra
komponenter som ingår i larmsystemet. Alla
sådana försök kan påverka försäkringsvillkoren.
Inkoppling av larmfunktion
– Tryck på LOCK-knappen. En lång blinksignal från bilens körriktningsvisare bekräftar att larmet är inkopplat och att alla
dörrar är låsta.
En lampa på instrumentpanelen visar larmsystemets status:
• Lampan släckt – larmet är frånkopplat.
• Lampan blinkar en gång varannan sekund
efter det att bilens körriktningsvisare gett i
från sig en lång blinksignal – larmet är
inkopplat.
• Lampan blinkar snabbt, efter frånkoppling
av larmet och fram till dess att tändningen
slås på: Larmet har varit utlöst.
• Om ett fel uppstått i ditt larmsystem, får
du ett meddelande i displayen.
108
Om ett fel uppstått i larmsystemet visas ett
meddelande i informationsdisplayen. Kontakta då en auktoriserad Volvoverkstad.
VIKTIGT
Larmet är helt inkopplat när bilens körriktningsvisare gjort en lång blinksignal och
lampan på instrumentpanelen blinkar en
gång varannan sekund.
Frånkoppling av larmfunktion
– Tryck på fjärrkontrollens UNLOCK-knapp.
Två korta blinksignaler från bilens körriktningsvisare bekräftar att larmet är frånkopplat.
Om batterierna i fjärrkontrollen är slut kan larmet frånkopplas genom att nyckeln vrids till
tändningsläge II.
05 Lås och larm
Larm (tillval)
Automatisk återställning av larm
Funktionen skyddar från att bilen oavsiktligt
lämnas med larmet frånkopplat.
Tillfällig bortkoppling av larmsensorer
och blockerat låsläge
bortkopplingen. Om bilen har blockerat låsläge kopplas detta in igen på samma gång. Se
s. 105.
Om ingen av dörrarna eller bakluckan öppnats inom två minuter efter frånkoppling av
larmet (och bilen har låsts upp med fjärrkontrollen) kopplas larmet automatiskt in igen.
Bilen låses samtidigt.
Automatisk aktivering av larm
I vissa länder (Belgien, Israel etc.) kopplas
larmet in efter viss fördröjning efter att förardörren öppnats och stängts utan att låsning
skett.
05
Stänga av utlöst larm
– Tryck på fjärrkontrollens UNLOCK-knapp
eller sätt in nyckeln i tändningslåset.
En bekräftande signal ges genom att körriktningsvisarna avger två korta blinkningar.
För att undvika oavsiktlig aktivering av larmet
om man lämnar t.ex. en hund i bilen eller vid
en färjeresa, kan rörelse- och lutningssensorerna kopplas ifrån:
Larmsignaler
– Sätt nyckeln i tändningslåset, vrid nyckeln
till läge II och sedan tillbaka till läge I eller
0.
– Tryck på knappen.
Lampan lyser tills bilen låses med nyckel eller
fjärrkontroll.
Vid larm sker följande:
• En siren ljuder under 25 sekunder. Den har
ett eget batteri som träder in om inte
bilens batteri har tillräcklig laddning eller
kopplas ifrån.
• Samtliga körriktningsvisare blinkar i
fem minuter eller tills larmet kopplas ifrån.
I displayen lämnas ett meddelande så länge
nyckeln sitter kvar i tändningslåset. När tändningen slås på avvaktiveras den tillfälliga
109
Allmänt ................................................................................................... 112
Bränslepåfyllning.................................................................................... 114
Start av motor ........................................................................................ 116
Manuell växellåda................................................................................... 118
Automatväxellåda .................................................................................. 119
Fyrhjulsdrift ............................................................................................ 122
Bromssystemet ...................................................................................... 123
Stabilitets- och dragkraftssystem .......................................................... 125
Parkeringshjälp (tillval)............................................................................ 127
Blind Spot Information System BLIS (tillval) .......................................... 129
Bogsering och bärgning......................................................................... 132
Starthjälp ................................................................................................ 134
Körning med släpvagn ........................................................................... 135
Draganordning ....................................................................................... 137
Delbar dragkrok ..................................................................................... 139
Lastning.................................................................................................. 144
Anpassning av ljusbild ........................................................................... 146
110
START OCH KÖRNING
06
06 Start och körning
Allmänt
Ekonomisk körning
Att köra ekonomiskt är att köra förutseende
och mjukt samt att anpassa körsätt och hastighet till den rådande situationen.
• Kör motorn varm så snart som möjligt.
• Låt inte motorn gå på tomgång utan kör
med lätt belastning så snart det är möjligt.
En kall motor drar mer bränsle än en varm.
• Undvik snabba onödiga accelerationer
och häftiga inbromsningar.
• Kör inte med onödig last i bilen.
• Använd inte vinterdäck när vägarna är
torra.
• Ta bort lasthållaren när den inte används.
• Undvik att köra med öppna fönster.
Halt väglag
06
Öva halkkörning under kontrollerade former,
för att lära känna den nya bilens reaktioner.
Motor och kylsystem
Under speciella förhållanden, t.ex. i brant terräng, extrem hetta eller med tung last, finns
det risk att motor och kylsystem överhettas.
Undvik överhettning i kylsystemet
• Håll en låg hastighet vid körning med
släpvagn upp för en lång brant stigning.
• Stäng inte av motorn omedelbart vid
stopp efter en hård körning.
112
• Ta bort extraljus som sitter framför grillen
om du kör i extremt varmt väder.
Undvik överhettning i motorn
Kör inte motorn på högre än 4500 varv per
minut (dieselmotor: 3500 varv per minut) om
du kör med släpvagn eller husvagn i kuperad
terräng. Då kan oljetemperaturen bli för hög.
Öppen baklucka
Undvik att köra med öppen baklucka. Om
det ändå är nödvändigt att köra med öppen
lucka en kortare sträcka, gör så här:
– Stäng alla fönster.
– Fördela luften mot rutan och golvet och
kör fläkten på högsta hastighet.
VARNING
Kör inte med öppen baklucka. Giftiga avgaser kan sugas in i bilen via bagageutrymmet.
Körning på ojämn väg
Volvo XC90 är främst konstruerad för landsvägskörning men har också goda vägegenskaper på ojämna och dåliga vägar. För att
inte minska bilens livslängd tänk på följande:
• Kör långsamt om vägen är ojämn, så
undviker du skador på bilens underrede.
• Om marken är lös eller består av torr sand
eller snö är det alltid bäst att hela tiden
hålla bilen i rörelse och undvika att växla.
Stanna inte bilen.
• Om vägen är extremt brant och det finns
risk för att välta, försök aldrig vända bilen
utan backa tillbaka. Undvik att köra på
snedden i lutningar, kör i lutningens riktning.
OBS
Undvik att köra i branta backar om bränslenivån är låg. Katalysatorn kan skadas om
inte motorn får tillräckligt med bränsle. Vid
körning i extremt branta lutningar, se till att
tanken är mer än halvfylld så riskeras inte
motorstopp.
Vadning
Bilen kan köras genom ett vattendjup på
högst 40 cm med en hastighet av högst
10 km/h. Extra försiktighet ska iakttas vid
passage av strömmande vatten.
VIKTIGT
Motorskada kan uppstå om vatten kommer
in i luftfiltret.
Vid större djup kan vatten komma in i transmissionen. Då minskar oljornas smörjande
förmåga vilket förkortar livslängden på
dessa system.
06 Start och körning
Allmänt
Vid vadning, håll låg hastighet och stanna
inte bilen. När vattnet passerats, tryck lätt på
bromspedalen och kontrollera att full bromsverkan uppnås. Vatten och t.ex. gyttja kan
göra bromsbeläggen våta med fördröjd
bromsverkan som resultat.
OBS
Rengör de elektriska kontakterna för elektrisk motorvärmare och släpvagnskoppling
efter körning i vatten och lera.
VIKTIGT
Låt inte bilen stå med vatten över trösklarna
någon längre stund, det kan orsaka elfel i
bilen.
Vid motorstopp i vatten, prova inte omstart.
Bogsera bilen ur vattnet.
Överbelasta inte batteriet
De elektriska funktionerna i bilen belastar
batteriet olika mycket. Undvik att ha tändningsnyckeln i läge II när motorn är avstängd. Använd istället läge I, då mindre
ström förbrukas. 12 V-uttaget i bagageutrymmet lämnar ström även när startnyckeln
är uttagen.
Exempel på funktioner som drar mycket
ström är:
• kupéfläkt
• vindrutetorkare
• audioanläggning (hög volym)
• parkeringsljus.
Var även uppmärksam på olika tillbehör som
belastar det elektriska systemet. Använd inte
funktioner som drar mycket ström när motorn är avstängd.
06
Om batterispänningen är låg visas en text i
displayen. Energisparfunktionen stänger ner
vissa funktioner eller reducerar belastningen
på batteriet t.ex. genom att minska kupéfläkten och stänga av ljudanläggningen. Ladda
batteriet genom att starta motorn.
113
06 Start och körning
Bränslepåfyllning
Öppning av tanklucka
Tanklocket finns innanför luckan på höger bakskärm och kan hängas upp på insidan av tankluckan.
Tankluckan går att öppna när bilen är olåst.
06
OBS
Luckan är olåst i tio minuter efter det att bilen har låsts. Sedan låses den automatiskt.
Nöpupplåsning av tanklucka
Manuell öppning av tankluckan kan vara
nödvändig när normal öppning inte är möjlig.
Gör då på följande sätt:
– Lyft upp hörnbiten från golvet i lastutrymmets högra bakre hörn.
114
– Öppna täckluckan genom att lyfta upp
handtaget och dra det utåt.
– Vik undan isoleringen för att nå luckans
elektriska lås.
– Stick in handen och lokalisera låset. Placeringen är ungefär innanför tankluckans
bakkant.
– Dra låskolven rakt bakåt. Luckan kan nu
fällas ut. Efter tankning kan luckan låsas
igen genom att stänga den och trycka
fram låskolven.
VARNING
Det finns vassa kanter bakom panelen, rör
handen långsamt och försiktigt.
06 Start och körning
Bränslepåfyllning
Tanklock
Vid höga yttertemperaturer kan ett visst övertryck uppstå i tanken. Öppna då locket långsamt
OBS
Sätt tillbaka tanklocket efter tankning. Vrid
tills ett eller flera tydliga klick hörs.
Påfyllning av bränsle
Överfyll inte tanken utan avbryt när pumpmunstycket slår ifrån.
VARNING
Bränsle som spillts ut på marken kan antändas av avgaserna.
Stäng av bränsledriven värmare innan tankning påbörjas.
Bär aldrig en påslagen mobiltelefon i samband med tankning. Ringsignalen kan
åstadkomma gnistbildning och antända
bensinångorna, vilket i sin tur kan medföra
brand och personskada.
Bensin
OBS
En överfull tank kan vid varmt väder rinna
över.
Bränsle med sämre kvalitet än som anges på
s. 249 ska inte användas då motoreffekten
och bränsleförbrukningen kan påverkas negativt.
VIKTIGT
Tillsätt inga renhållande tillsatser i bensinen,
om det inte har rekommenderats av Volvo.
06
Diesel
Dieseloljan kan vid låga temperaturer (–5 °C
till –40 °C) ge en paraffinutfällning vilket kan
leda till startsvårigheter.
VIKTIGT
Använd särskilt vinterbränsle under den kalla årstiden.
115
06 Start och körning
Start av motor
Innan motorn startas
– Dra åt parkeringsbromsen.
Automatväxellåda
– Växelväljaren i läge P eller N.
Manuell växellåda
– Lägg växelspaken i friläge och håll kopplingspedalen nedtryckt helt. Detta är särskilt viktigt vid sträng kyla.
VARNING
Ta aldrig ur startnyckeln från rattlåset under
körning eller när bilen bogseras. Rattlåset
kan aktiveras, vilket gör bilen omöjlig att
styra.
Startnyckeln måste vara i läge II vid bogsering.
06
OBS
Nyckelbladet på huvudnyckeln måste vara
helt utfällt (enligt bilden på s. 100) vid start
av bilen. Annars finns risk för att startspärrfunktionen hindrar bilen från att starta.
OBS
Vid kallstart kan tomgångsvarvtalet vara
märkbart högre än normalt för vissa motortyper. Detta för att så snabbt som möjligt få
upp avgasreningssystemet till normal driftstemperatur, vilket minimerar avgasemissioner och skonar miljön.
Start av motor
Bensin
– Vrid startnyckeln till läge III.
Om motorn ej startar inom 5–10 sekunder,
släpp nyckeln och gör ett nytt startförsök.
Diesel
1. Vrid startnyckeln till läge II.
En kontrollsymbol i kombinationsinstrumentet visar att förvärmning av motorn
pågår, se s. 46.
2. Vrid nyckeln till läge III när kontrollsymbolen släcks.
Dieselpartikelfilter (DPF)1
Dieselbilar kan vara utrustade med ett partikelfilter, vilket medför effektivare avgasrening. Partiklarna i avgaserna samlas i filtret
under normal körning. För att bränna bort
partiklarna och tömma filtret startas en s.k.
1 Vissa
116
marknader.
regenerering. För detta krävs att motorn har
nått normal arbetstemperatur.
Regenereringen av filtret sker automatiskt
med ett intervall om 30 – 90 mil beroende på
körförhållanden. Regenereringen tar normalt
mellan 10 och 20 minuter. Under den tiden
kan bränsleförbrukningen öka något.
Bakrutevärmaren kan aktiveras automatiskt
för att öka belastningen på motorn under regenerering utan indikering.
Regenerering vid kallt väder
Om bilen ofta körs korta sträckor i kallt väder
når inte motorn normal arbetstemperatur.
Detta innebär att regenerering av dieselpartikelfiltret inte sker och att filtret inte töms.
När filtret har fyllts med partiklar till ca 80 %
tänds den gula informationssymbolen på instrumentpanelen och meddelandet
SOTFILTER FULLT SE MANUAL visas på
instrumentpanelens display. Starta regenerering av filtret genom att köra bilen, helst på
landsväg eller motorväg, tills motorn uppnår
normal arbetstemperatur. Bilen bör sedan
köras i ytterligare ca 20 minuter. Efter avslu-
06 Start och körning
Start av motor
tad regenerering raderas meddelandet
automatiskt.
VIKTIGT
Om filtret fylls helt kan det bli funktionsodugligt. Då blir det svårt att starta motorn
och det finns risk att filtret måste bytas ut.
Använd parkeringsvärmare (tillval) i kallt väder så når motorn normal arbetstemperatur
snabbare.
Startnycklar och elektronisk
startspärr
Startnyckeln ska inte hänga ihop med andra
nycklar eller metallföremål på samma nyckelknippa. Den elektroniska startspärren kan då
aktiveras av misstag.
Rusa aldrig motorn i höga varvtal genast efter
en kallstart! Om motorn inte startar eller
misständer ska en Volvoverkstad kontaktas.
VARNING
Stäng aldrig av tändningen (läge 0 eller 1)
eller dra ur startnyckeln när bilen är i rörelse.
Då kan rattlåset aktiveras, vilket gör bilen
omöjlig att styra.
Ta alltid startnyckeln ur rattlåset när bilen
lämnas – särskilt om barn finns ensamma
kvar.
Start- och rattlås
0 – Låsläge
Rattlåset låser ratten när
nyckeln tas ur låset.
I – Radioläge
Vissa elkomponenter kan
kopplas in. Motorns elsystem är inte inkopplat.
Autostart (3.2 och V8)
Med autostartfunktionen behöver inte startnyckeln hållas i startläge (läge III) tills motorn
har startat. Vrid startnyckeln till startläge och
släpp den. Startmotorn arbetar sedan automatiskt (upp till tio sekunder) tills motorn har
startat.
OBS
Se till att rattlåset är spärrat när du lämnar
bilen, så minskas risken för stöld.
II – Körläge
Nyckelns läge under körning. Bilens elsystem är inkopplat.
III – Startläge
Startmotorn kopplas in.
Nyckeln släpps och fjädrar
automatiskt tillbaka till körläge då motorn startat.
06
Om nyckeln går trögt att vrida beror det på att framhjulen står så att det
är spänningar i rattlåset. Vrid då ratten fram
och tillbaka då du vrider nyckeln så går det
lättare.
117
06 Start och körning
Manuell växellåda
Växellägen
06
– Trampa ned kopplingspedalen helt vid
varje växling.
– Ta bort foten från kopplingspedalen mellan växlingarna. Följ det anvisade växlingsmönstret.
För att få bästa möjliga bränsleekonomi ska
6:e växeln användas så ofta som möjligt.
Backväxelspärr
Lägg endast in backväxeln när bilen står stilla.
118
06 Start och körning
Automatväxellåda
Kallstart
Kick-down
Vid start i låga temperaturer kan växlingarna
ibland kännas hårda. Detta beror på växellådoljans tröghet vid låga temperaturer. För
att minska motorns avgasutsläpp växlar växellådan upp senare än normalt om motorn
startats vid låga temperaturer.
Då gaspedalen trampas helt i botten (förbi
det normala fullgasläget) sker automatiskt en
omedelbar nerväxling, s.k. kick-down.
OBS
Beroende på motorns temperatur vid starttillfället är tomgångsvarvtalet vid kallstart
högre än normalt för vissa motortyper.
Turbomotor
Vid körning med kall motor växlar växellådan
vid ett högre varvtal. Detta för att katalysatorn snabbare ska nå rätt arbetstemperatur
med mindre avgasutsläpp som följd.
Adaptivt system
Växellådan styrs med ett s.k. adaptivt system
som kontinuerligt registrerar hur växellådan
beter sig. Systemet känner av varje växling
för optimal växlingskvalitet.
Lock up-funktion
Växlarna har Lock-up-funktion (låsta växlar),
vilket ger bättre motorbroms och lägre
bränsleförbrukning.
Om gaspedalen släpps ur kick-down-läget,
sker uppväxling automatiskt.
Kick-down används när maximal acceleration behövs, t.ex. vid en omkörning.
För att förhindra övervarvning är växellådans
styrprogram försett med ett nerväxlingsskydd som förhindrar kick-down-funktionen.
Kick-downfunktionen kan inte användas i
manuellt växelläge.
Säkerhetssystem
Elektrisk växlingsspärr – Shiftlock
Parkeringsläge (P-läge)
För att kunna föra växelväljaren från P-läget
till övriga växellägen måste startnyckeln vara
i läge I eller II och bromspedalen vara nedtryckt.
Växlingsspärr – Neutral (N-läge)
Om växelväljaren är i N-läget och bilen har
stått stilla i minst tre sekunder (oavsett om
motorn är igång eller inte) är växelväljaren
spärrad i N-läget.
För att kunna föra växelväljaren från N-läget
till ett annat växelläge måste bromspedalen
vara nedtryckt och startnyckeln måste vara i
läge II.
Bilar med automatväxellåda har särskilda säkerhetssystem:
06
Nyckelspärr – Keylock
För att kunna ta ut startnyckeln måste växelväljaren vara i P-läget. I alla andra lägen är
nyckeln spärrad.
Parkeringsläge (P-läge)
Stillastående bil med motorn igång:
– Håll foten på bromspedalen när växelväljaren förs till annat läge.
119
06 Start och körning
Automatväxellåda
D – Körläge
D är det normala körläget. Upp- och nerväxling mellan växellådans utväxlingar sker automatiskt beroende på gaspådrag och hastighet. Bilen ska stå stilla då läge D väljs från
läge R.
06
P – Parkeringsläge
Läge P väljs då motorn ska startas eller då
bilen står parkerad.
VIKTIGT
Bilen måste stå stilla då läge P väljs.
OBS
Bromspedalen måste tryckas ner för att föra
växelspaken ur P-läget.
120
Med P-läge är växellådan mekaniskt spärrad.
Dra alltid åt parkeringsbromsen vid parkering.
R – Backläge
Bilen måste stå stilla då läge R väljs.
N – Neutralläge
N-läget är neutralläge. Ingen växel är ilagd
och motorn kan startas. Dra åt parkeringsbromsen då bilen står stilla med väljarspaken
i läge N.
06 Start och körning
Automatväxellåda
Växelväljarspärr
Manuella lägen
För att komma från automatiskt körläge D till
ett manuellt läge, för spaken mot läge M. För
att komma från läge M till automatiskt
körläge D, för spaken mot läge D.
På den 5-växlade automatlådan har växlarna
3, 4 och 51 Lock up-funktion (låsta växlar),
vilket ger bättre motorbroms och lägre
bränsleförbrukning.
Under färd
Manuellt växelläge kan väljas när som helst
under färden. Den ilagda växeln är låst så
länge man inte väljer en annan växel.
Du kan alltid föra väljarspaken fritt framåt eller bakåt mellan N och D. Övriga lägen har en
spärr som manövreras med spärrtangenten
på växelväljarspaken.
Om man för växelväljaren till – (minus) växlar
bilen ner ett steg och motorbromsar på samma gång om man släpper gaspedalen. Om
man för växelväljaren till + (plus) växlar bilen
upp ett steg.
Med en tryckning på spärrtangenten kan du
föra spaken framåt eller bakåt mellan lägena
N, R och P.
Växel 3 är den högsta växel du kan använda
när du startar.
W – Vinter
Tryck in W-knappen för att
koppla in och ur vinterprogrammet W. Symbolen W
visas i kombinationsinstrumentet när vinterprogrammet är inkopplat.
Vinterprogrammet startar växellådan på
3:ans växel för att underlätta att komma iväg i
halt väglag. De lägre växlarna aktiveras endast vid kick-down när vinterprogrammet är
aktiverat.
Programmet W kan väljas oavsett växelväljarens läge men fungerar endast när väljaren
står i läge D.
06
1 På
den 6-växlade automatlådan har växlarna
2 och 6 också lock-up.
121
06 Start och körning
Fyrhjulsdrift
Fyrhjulsdrift – AWD (All Wheel Drive)
Fyrhjulsdriften är alltid inkopplad.
Fyrhjulsdrift innebär att fordonet driver samtidigt på alla fyra hjulen. Kraften fördelas automatiskt mellan fram- och bakhjulen. Ett elektroniskt styrt kopplingssystem fördelar kraften till det hjulpar som i det aktuella väglaget
har det bästa fästet. Detta för att uppnå bästa möjliga väggrepp och undvika hjulspinn.
Vid normal körning fördelas en större del av
kraften till framhjulen.
Fyrhjulsdrift ökar körsäkerheten i regn, snö
och frosthalka.
06
122
06 Start och körning
Bromssystemet
Bromsservo
Om bilen rullar eller bogseras med avstängd
motor måste man trampa ca fem gånger hårdare på bromspedalen jämfört med när motorn är igång. Om man håller bromspedalen
nedtryckt vid start av motorn kan man uppleva att bromspedalen sjunker. Detta är normalt eftersom bromsservot blir aktivt. När bilen är utrustad med EBA (Emergency Brake
Assistance) kan detta upplevas mer
påtagligt.
VARNING
Bromsservon fungerar endast då motorn är
igång.
OBS
Trampa endast en gång hårt och distinkt vid
bromsning med avstängd motor, inte upprepade gånger.
Bromskretsar
Symbolen lyser om en bromskrets
gått sönder.
Om ett fel skulle uppstå i en av kretsarna är det fortfarande möjligt att
bromsa bilen. Bromspedalen tar längre ner
och kan kännas mjukare än normalt. Ett hår-
dare pedaltryck krävs för att få normal
bromseffekt.
Fukt kan ändra bromsegenskaperna
Bromsdetaljerna blir blöta om man kör i kraftigt regn, genom vattensamlingar eller när
man tvättar bilen. Bromsbeläggens friktionsegenskaper kan då ändras så att bromseffekten fördröjs.
Trampa lätt på bromspedalen då och då om
du kör längre sträckor i regn eller snöslask,
samt efter start i mycket fuktigt eller kallt väder. Bromsbeläggen värms upp och vattnet
torkar. Denna åtgärd är också bra att göra
innan du långtidsparkerar bilen under dessa
väderleksförhållanden.
Om bromsarna belastas hårt
Vid körning i alperna eller på andra vägar
med motsvarande nivåskillnader belastas bilens bromsar mycket hårt även om man inte
trampar särskilt hårt på bromspedalen.
Eftersom hastigheten dessutom ofta är låg
kyls bromsarna inte så effektivt som vid körning på slät väg med hög hastighet.
För att inte belasta bromsarna hårdare än
nödvändigt, växla ned i nedförsbacke istället
för att använda fotbromsen. Använd samma
växel nedför som du använder uppför. På
detta sätt utnyttjas motorbromsen effektivare
och fotbromsen behövs bara korta stunder.
Tänk på att körning med släpvagn belastar
bilens bromsar ytterligare.
Låsningsfria bromsar (ABS)
ABS-systemet (Anti-lock Braking
System) hindrar hjulen från att låsa
sig under inbromsning.
På så sätt behålls styrförmågan och
det blir lättare att t.ex. väja för ett hinder.
Efter att motorn startats sker, vid en hastighet av ca 20 km/h, en kort självtest av ABSsystemet som kan kännas och höras som
pulseringar i bromspedalen.
För att maximalt utnyttja ABS-systemet:
– Trampa ned bromspedalen med full kraft.
Pulseringar känns.
– Styr bilen i färdriktningen. Släpp inte pedaltrycket.
Öva att bromsa med ABS-systemet på en
otrafikerad plats och under olika väderförhållanden.
06
ABS-symbolen lyser i två sekunder om ett fel
uppstod i ABS-systemet när motorn senast
var igång.
123
06 Start och körning
Bromssystemet
Elektronisk bromskraftsfördelning –
EBD
EBD-systemet (Electronic Brakeforce Distribution) är en integrerad del i ABS-systemet.
EBD-systemet reglerar bromskraften till bakhjulen så att det alltid finns bästa möjliga
bromskraft tillgänglig. Pulseringar hörs och
känns i bromspedalen när systemet reglerar
bromskraften.
Bromskretsförstärkning – EBA
(Emergency Brake Assistance) Vid behov av
en snabb inbromsning fås full bromseffekt
omedelbart. Funktionen känner av när en
kraftig inbromsning görs genom att registrera
hur snabbt bromspedalen trampas ner. Fullfölj inbromsningen utan att lätta på bromspedalen. Funktionen avbryts när trycket på
bromspedalen lättar. Funktionen är hela tiden
aktiv. Den går inte att stänga av.
VARNING
06
124
Om BROMS- och ABS-varningssymbolerna
är tända samtidigt, kan fel ha uppstått i
bromssystemet. Om nivån i bromsvätskebehållaren vid detta tillfälle är normal, kör
försiktigt till närmaste auktoriserade Volvoverkstad för kontroll av bromssystemet.
Om bromsvätskan ligger under MIN-nivå i
bromsvätskebehållaren bör inte bilen köras
vidare utan att bromsvätska fyllts på.
Anledningen till bromsvätskeförlusten
måste kontrolleras.
OBS
När EBA aktiveras sjunker bromspedalen
ner lite längre än vanligt, tryck (håll) ner
bromspedalen så länge det behövs. Släpps
bromspedalen upphör all inbromsning.
06 Start och körning
Stabilitets- och dragkraftssystem
Allmänt
Reducerat ingrepp
Stabilitets- och dragkraftssystemet DSTC
(Dynamic Stability and Traction Control) förbättrar bilens framkomlighet och hjälper föraren att undvika sladd.
VARNING
Bilens köregenskaper kan förändras om
systemets funktion reduceras.
När systemet arbetar kan ett pulserande ljud
märkas vid bromsning eller gaspådrag. Vid
gaspådrag kan bilen accelerera långsammare än förväntat.
Antisladdfunktion
Funktionen begränsar hjulens driv- och
bromskraft individuellt för att stabilisera bilen.
Antislirfunktion
Funktionen förhindrar att drivhjulen slirar mot
vägbanan under acceleration.
Dragkraftsfunktion
Funktionen är aktiv i låg fart och överför kraft
från det drivhjul som slirar till det drivhjul som
inte slirar.
Samtidigt lyser symbolen
som påminnelse om att systemet reducerats. Systemet förblir reducerat tills nästa gång motorn startas.
OBS
Systemets ingrepp vid sladd och gaspådrag
kan delvis avaktiveras.
Ingreppet vid sladd fördröjs och tillåter därmed mer sladd, vilket ger större frihet vid dynamisk körning.
Framkomligheten i djup snö eller sand förbättras eftersom gaspådraget inte längre begränsas.
Handhavande
– Vrid tumhjulet (1) tills DSTC-menyn visas.
DSTC PÅ betyder att systemets funktion är
oförändrad.
DSTC SPINNKONTROLL AV betyder att
systemets ingrepp reduceras.
DSTC PÅ visas några sekunder i displayen
varje gång motorn startas
Meddelanden i informationsdisplay
TRACTION TILLF. AVSTÄNGD betyder att
systemet temporärt har reducerats p.g.a. för
hög bromstemperatur. Funktionen återaktiveras automatiskt när bromsarna har svalnat.
DSTC SERV. ERFORDRAS betyder att systemet har stängts av p.g.a. fel.
06
– Stanna bilen på en säker plats och stäng
av motorn.
Om meddelandet finns kvar när motorn startas på nytt, kör till en auktoriserad Volvoverkstad.
– Håll in RESET (2) tills DSTC-menyn ändras.
125
06 Start och körning
Stabilitets- och dragkraftssystem
Symboler i kombinationsinstrument
DSTC-system
Symbolen tänds och släcks igen efter
ca två sekunder
Indikerar systemkontroll vid motorstart.
Symbolen blinkar
Indikerar att systemet arbetar.
Symbolen lyser med fast sken
DSTC SERV. ERFORDRAS visas samtidigt i
displayen.
Indikerar fel i DSTC-systemet.
06
126
– Stanna bilen på en säker plats och stäng
av motorn.
– Starta bilen på nytt.
• Om varningssymbolen slocknar var det ett
tillfälligt indikationsfel och verkstadsbesök
behöver inte göras.
• Om varningssymbolen förblir tänd, kör till
en auktoriserad Volvoverkstad för kontroll
av systemet.
Symbolen lyser med fast sken
DSTC SPINNKONTROLL AV visas samtidigt
i displayen.
Påminner om att DSTC-systemet är reducerat.
Symbol för Varning
Symbolen lyser med fast gult sken
och
TRACTION TILLF. AVSTÄNGD visas samtidigt i displayen.
Indikerar att systemet temporärt har reducerats p.g.a. för hög bromstemperatur.
Automatisk återaktivering av funktionen sker
när bromstemperaturen åter blivit normal.
VARNING
Vid normalt körsätt förbättrar DSTC-systemet bilens körsäkerhet, vilket inte skall uppfattas som en möjlighet att öka hastigheten.
Iakttag alltid de normala försiktighetsåtgärderna för säker kurvtagning och körning på
halt underlag.
06 Start och körning
Parkeringshjälp (tillval)
Allmänt 1
Funktion
Systemet aktiveras automatiskt när bilen
startas och textmeddelandet Parkeringshjälp aktiv, Stäng av med Exit visas på ljudanläggningens display.
Parkeringshjälpen är aktiv vid farter under
15 km/h. Vid högre hastighet avaktiveras
systemet. När hastigheten understiger
10 km/h aktiveras systemet igen.
Ju närmare bilen kommer det bakom- eller
framförvarande föremålet, desto tätare ljuder
signalen. Annat ljud från ljudanläggningen
dämpas automatiskt vid hög volym.
Parkeringshjälp framåt och bakåt.
Parkeringshjälpen används som ett hjälpmedel vid parkering. En signal indikerar avståndet till det avkända föremålet.
VARNING
Parkeringshjälpen kan aldrig ersätta det ansvar som föraren själv har vid parkering.
Sensorerna har döda vinklar där föremål
inte kan upptäckas. Var uppmärksam på
barn eller djur som befinner sig nära bilen
1
Beronde på marknad kan systemet Parkeringshjälp vara antingen standard, tillval eller
tillbehör.
Vid ett avstånd om ca 30 cm är tonen konstant. Om hinder finns närmare än så bakom
eller framför bilen, växlar tonen mellan vänster och höger högtalare.
Parkeringshjälp bak
Mätområdet rakt bakom bilen är ca 1,5 m.
Parkeringshjälpen bakåt aktiveras när backväxeln läggs i. Om systemet är avstängt visar
ljudanläggningens display texten Parkeringshjälp inaktiv Aktivera m. Enter när
backväxeln läggs i. Ljudsignalen kommer
från de bakre högtalarna.
Vid backning med t.ex. släpvagn eller med
cykelhållare på dragkroken måste systemet
stängas av. I annat fall reagerar sensorerna
på släpet eller cykelhållaren.
Parkeringshjälpen bakåt stängs av automatiskt vid körning med släpvagn om Volvo original släpvagnskabel används.
Parkeringshjälp fram2
Mätområdet rakt framför bilen är ca 0,8 m.
Ljudsignalen kommer från den främre högtalaren.
Det går inte att kombinera parkeringshjälp
fram med extraljus eftersom sensorerna reagerar på extraljusen.
Indikering av fel på systemet
Om informationssymbolen lyser
med fast sken och informationsdisplayen visar PARKHJÄLP
SERV ERFORDRAS är parkeringshjälpen ur funktion.
06
VARNING
Vissa källor kan lura systemet med falska
signaler. Exempel på sådana källor är signalhorn, våta däck på asfalt, pneumatiska
bromsar, avgasrör på motorcyklar m.m.
Även is och snö som täcker sensorerna kan
ge upphov till falska varningssignaler.
2 Under
förutsättning att parkeringshjälp är
monterat både bak och fram.
127
06 Start och körning
Parkeringshjälp (tillval)
06
128
Aktivera/avaktivera
Rengöring av sensorer
Parkeringshjälpen kan stängas av med knappen i strömbrytarpanelen, dioden i strömbrytaren slocknar. Parkeringshjälpen aktiveras
igen med strömbrytaren och dioden tänds.
Sensorer för parkeringshjälp.
För att sensorerna ska fungera korrekt måste
de rengöras regelbundet med vatten och
bilschampo.
06 Start och körning
Blind Spot Information System BLIS (tillval)
Allmänt
ren uppmärksam på fordon som rör sig i
samma riktning som det egna fordonet i den
s.k. döda vinkeln.
Döda vinklar
Systemet är konstruerat för att fungera optimalt vid körning i tät trafik på flerfiliga vägar.
BLIS är baserat på digitalkamerateknik.
Kamerorna (1) är placerade under de yttre
backspeglarna.
När en kamera har upptäckt ett fordon inom
zonen för den döda vinkeln lyser
indikeringslampan (2) med fast sken.
OBS
Backspegel med BLIS-system.
1. BLIS-kamera
2. Indikeringslampa
3. BLIS-symbol
VARNING
Systemet är ett komplement till, inte en ersättning för, ett säkert körsätt och användande av backspeglarna. Det kan aldrig
ersätta förarens uppmärksamhet och ansvar. Ansvaret för att byta fil på ett trafiksäkert sätt ligger alltid på föraren.
BLIS är ett informationssystem som under
vissa förutsättningar hjälper till att göra föra-
Lampan tänds på den sidan av bilen där
systemet har upptäckt fordonet. Om bilen
skulle bli omkörd på båda sidor samtidigt
tänds båda lamporna.
BLIS ger föraren ett meddelande om något
fel skulle uppstå i systemet. Om t.ex. systemets kameror är skymda blinkar BLIS-indikeringslampan och instrumentpanelens display
visar ett meddelande. Kontrollera och rengör
i sådana fall linserna. Om nödvändigt kan
systemet stängas av tillfälligt genom att
trycka på BLIS-knappen, se s. 130.
Döda vinklar som BLIS-kamerorna avser omfatta.
Avstånd A = ca 3,0 m
Avstånd B = ca 9,5 m
06
Rengöring
För att fungera optimalt måste BLIS-kameralinserna vara rena. Linserna kan rengöras
med en mjuk trasa eller fuktig svamp. Rengör
linserna försiktigt så att de inte repas.
VIKTIGT
Linserna är eluppvärmda för att kunna
smälta bort is eller snö. Om nödvändigt borsta bort snö från linserna.
129
06 Start och körning
Blind Spot Information System BLIS (tillval)
När fungerar BLIS
Systemet är aktivt när det egna fordonet körs
i hastigheter över 10 km/h.
Omkörningar
Systemet är konstruerat för att reagera om
du kör om i en hastighet upp till 10 km/h fortare än det omkörda fordonet.
Systemet är konstruerat för att reagera om
du blir omkörd av ett fordon som håller upp
till 70 km/h högre hastighet än ditt fordon.
VARNING
06
BLIS fungerar inte i skarpa kurvor.
BLIS fungerar inte när bilen backar.
En bred släpvagn kopplad till bilen kan
skymma andra fordon i angränsande körfiler. Det kan orsaka att fordon i detta skuggområde inte kan upptäckas av BLIS.
Dagsljus och mörker
I dagsljus reagerar systemet på omgivande
bilars form. Systemet är konstruerat att upptäcka motorfordon såsom bilar, lastbilar,
bussar och motorcyklar.
I mörker reagerar systemet på omgivande bilars strålkastare. Fordon med släckta strålkastare upptäcks inte av systemet. Detta
innebär t.ex. att systemet inte reagerar för en
130
släpvagn utan strålkastare som dras bakom
en personbil eller lastbil.
Aktivera/avaktivera
VARNING
Systemet reagerar inte för cyklister och mopedister.
BLIS-kamerorna kan störas av intensivt ljus
eller vid körning i mörker då ljuskällor (t.ex.
vägbelysning eller andra fordon) saknas. Då
kan systemet tolka avsaknaden av ljus som
om kamerorna har blivit blockerade.
I båda fallen visar informationsdisplayen ett
meddelande.
Vid körning under sådana förhållanden kan
systemets prestanda tillfälligt försämras
och ett textmeddelande visas, se s. 131.
Om meddelandet försvinner automatiskt
har BLIS återgått till normal funktion.
BLIS-kamerorna har begränsningar liknande det mänskliga ögat, dvs. de ser sämre i
t.ex. kraftigt snöfall eller tät dimma.
Knapp för aktivering/avaktivering.
BLIS aktiveras när motorn startas. Indikeringslamporna i dörrpanelerna blinkar tre
gånger när BLIS aktiveras.
Systemet kan avaktiveras/aktiveras genom
att trycka på BLIS.
När BLIS avaktiveras slocknar lampan i
knappen och ett textmeddelande visas i displayen i instrumentpanelen.
När BLIS aktiveras lyser lampan i knappen,
ett nytt textmeddelande visas i displayen och
indikeringslamporna i dörrpanelerna blinkar
tre gånger. Tryck på READ-knappen för att
06 Start och körning
Blind Spot Information System BLIS (tillval)
få bort textmeddelandet. För mer information
om meddelandehantering, se s. 47.
BLIS systemmeddelande
Text i display
Systemstatus
BLIS SERV.
ERFORDRAS
BLIS ur funktion
BLIS NEDSATT
FUNKTION
Nedsatt funktion
BLIS HÖ
KAMERA SKYMD
Höger kamera skymd
BLIS VÄ KAMERA
SKYMD
Vänster kamera
skymd
BLIS KAMEROR
SKYMDA
En eller båda kameror
skymda
BLIS AV
BLIS-system av
BLIS PÅ
BLIS-system på
06
Meddelandena visas enbart om tändningsnyckeln är i läge II (eller om motorn är igång)
och BLIS är aktivt (dvs. om föraren inte har
stängt av systemet).
131
06 Start och körning
Bogsering och bärgning
Bogsera aldrig igång bilen
Använd ett hjälpstartbatteri om batteriet är
urladdat och motorn inte går igång. Bogsera
inte igång bilen.
Manuell växellåda:
– För växelspaken till friläge.
– Se till att bogserlinan hela tiden är sträckt
så undviks hårda ryck. Håll foten på
bromspedalen.
VIKTIGT
Katalysatorn kan skadas om man bogserar
igång bilen.
Bogsering
Ta reda på den högsta tillåtna hastigheten för
bogsering enligt lag innan bilen bogseras.
06
– Lås upp rattlåset så att bilen går att styra
– Tänk på att fotbromsens och styrningens
servohjälp inte fungerar då motorn är avstängd. Du måste trampa ca fem gånger
hårdare på bromspedalen och styrningen
går betydligt tyngre än normalt.
– Kör mjukt. Håll bogserlinan sträckt så undviks onödiga ryck.
Automatväxellåda:
– För växelväljaren till läge N.
Bogsera inte bilar med automatväxellåda i
högre hastighet än 80 km/h och inte längre
sträcka än 80 km. Bilen måste alltid bogseras
framåt.Motorn kan inte bogseras igång.
”Hjälpstart”, se s. 134.
132
VARNING
Rattlåset stannar i den position det var när
spänningen bröts. Rattlåset måste vara
upplåst innan bogsering.
Startnyckeln ska vara i läge II. Ta aldrig
startnyckeln ur tändningslåset under körning eller när bilen bogseras.
VARNING
Broms- och styrservon fungerar inte när
motorn är avstängd. Man måste trampa
ca fem gånger hårdare på bromspedalen
och styrningen går betydligt tyngre än normalt.
Bärgning
Bilar med automatväxellåda ska inte, om den
är delvis upplyft, bärgas i högre hastighet än
80 km/h. Den bör inte bärgas längre sträckor
än 80 km. Bilen måste alltid bärgas så att
hjulen rullar framåt.
06 Start och körning
Bogsering och bärgning
Bogserögla
Bogseröglan finns i verktygspåsen som ligger i bagageutrymmet. Vid bogsering måste
du själv skruva fast bogseröglan. Uttag och
täcklock för bogseröglan finner du på respektive stötfångares högra sida.
Gör så här när du vill ta bort täcklocket:
– Lossa underkanten på täcklocket (A) med
ett mynt.
– Skruva fast bogseröglan (B)
– Skruva ordentligt ända till flänsen (C). Använd gärna fälgskruvnyckeln.
Efter användning, skruva loss bogseröglan
och sätt tillbaka täcklocket.
Bogseröglan får endast användas vid bogsering på väg, inte vid bärgning efter dikeskörning eller dyl. Vid bärgning ska professionell
hjälp tillkallas.
06
VIKTIGT
På bilar med monterad dragkrok kan inte
bogseröglan fästas i det bakre fästet. Fäst
då bogserlinan i dragkroken. Av den anledningen är det lämpligt att alltid förvara delbar dragkrok i bilen.
133
06 Start och körning
Starthjälp
Start med annat batteri
06
Om batteriet i bilen har laddats ur kan man
"låna" ström från antingen ett löst batteri eller
batteriet från en annan bil. Kontrollera alltid
att klammorna på startkablarna sitter fast ordentligt så att det inte uppstår gnistor under
startförsöket.
Vid starthjälp med annat batteri rekommenderas följande steg för att undvika explosionsrisk:
– Vrid startnyckeln till läge 0.
– Se till att hjälpstartbatteriet har 12 V spänning.
– Sitter hjälpstartbatteriet i en annan bil,
stanna motorn på den hjälpande bilen och
se till att bilarna inte vidrör varandra.
134
– Sätt dit den röda startkabeln mellan hjälpbatteriets pluspol (1+) och det egna batteriets pluspol (2+).
– Sätt dit den svarta startkabelns ena klamma på hjälpbatteriets minuspol (3–).
– Sätt den andra klamman på jordningspunkt (4–) som finns vid vänster fjäderben.
– Starta motorn på "hjälpbilen". Låt motorn
gå någon minut med högre tomgång än
normalt, 1500 varv/minut.
– Starta motorn på den bil som har det
urladdade batteriet.
– Ta bort startkablarna, först den svarta och
sedan den röda. Se till så inte någon av
klammorna på den svarta startkabeln
kommer mot batteriets pluspol eller ansluten klamma på den röda startkabeln.
VIKTIGT
Rör inte anslutningarna under startförsöket.
Det finns risk för gnistbildning.
VARNING
Batteriet kan bilda knallgas som är mycket
explosivt. En gnista, som kan bildas om du
sätter dit startkablarna felaktigt, räcker för
att batteriet skall explodera.
Batteriet innehåller svavelsyra som kan orsaka allvarliga frätskador. Skölj med stora
mängder vatten om svavelsyran kommer i
kontakt med ögon, hud eller kläder.
Vid stänk i ögonen, kontakta omedelbart läkare.
06 Start och körning
Körning med släpvagn
Allmänt
Lastförmågan påverkas av extra tillbehör
som finns monterade på bilen, dvs. dragkrok,
lasthållare, takbox,passagerarnas sammanlagda vikt samt kultryck. Bilens lastförmåga
reduceras av antal passagerare och deras
vikt.
•
•
Om draganordningen monteras av auktoriserad Volvoverkstad, levereras bilen med nödvändig utrustning för körning med släpvagn.
• Draganordningen på bilen ska vara av
godkänd typ.
• Om dragkroken monteras i efterhand,
kontrollera med din Volvoåterförsäljare att
bilen är fullt utrustad för släpvagnskörning.
• Lägg lasten i släpvagnen så att trycket på
bilens draganordning följer angivet maximalt kultryck.
• Öka däcktrycket till rekommenderat lufttryck för full last. Däcktrycksdekalens placering, se s. 156.
• Gör ren draganordningen regelbundet och
smörj in dragkulan1 med fett.
• Kör inte med tungt släp då bilen är helt ny.
Vänta tills den körts minst 1000 km.
• I långa och branta nedförsbackar belastas
bilens bromsar mycket mer än normalt.
•
•
Växla ner till en lägre växel och anpassa
hastigheten.
Motorn belastas hårdare än normalt vid
körning med släpvagn.
Körs bilen med hård belastning i varmt
klimat kan motorn och växellådan överhettas. Om temperaturvisaren för motorns
kylsystem går in i det röda fältet, stanna
och låt motorn gå på tomgång under
några minuter. Automatväxellådan reagerar genom en inbyggd skyddsfunktion. Se
meddelande i informationsdisplayen. Vid
överhettning kan bilens luftkonditionering
komma att stängas av temporärt.
Av säkerhetsskäl bör man inte köra fortare
än 80 km/h, även om vissa länders lagar
tillåter högre hastigheter.
Växelväljaren ska vara i parkeringsläge P
när bil med automatväxellåda och påkopplat släp parkeras. Använd alltid parkeringsbromsen. Använd stoppklossar för
att blockera hjulen när bil med påkopplat
släp parkeras i backe.
Släpvagnsvikter
Information om tillåtna släpvagnsvikter, se
s. 243.
VARNING
Följ angivna rekommendationer för släpvagnsvikt. Hela ekipaget kan annars bli
svårkontrollerbart vid undanmanövrar och
inbromsningar.
OBS
Angivna högsta tillåtna släpvagnsvikter är
de som Volvo tillåter. Nationella fordonsbestämmelser kan begränsa släpvagnsvikt
och hastighet ytterligare. Dragkrokarna kan
vara certifierade för högre dragvikter än vad
bilen får dra.
06
1 Gäller
inte dragkulan vid användning av kulhandske med svängningsdämpare.
135
06 Start och körning
Körning med släpvagn
Automatväxellåda, körning med
släpvagn
OBS
En del modeller måste ha en oljekylare för
automatväxellådan vid körning med släpfordon. Kontrollera därför med närmaste
Volvoåterförsäljare vad som gäller just din
bil om dragkrok monteras i efterhand.
Parkering i backe
1. Ansätt parkeringsbromsen.
2. För växelväljaren till parkeringsläge P.
Start i backe
1. För växelväljaren till körläge D.
2. Frigör parkeringsbromsen (handbromsen).
06
Branta stigningar
• Välj lämpligt manuellt lågväxelläge vid körning i branta stigningar eller i låg fart. Då
hindras växellådan från att växla upp och
växellådsoljan förblir svalare.
• Använd inte en högre manuell växel än
motorn "orkar med". Det är inte alltid
ekonomiskt att köra på höga växlar.
• Undvik att köra med släpvagn vid stigningar över 15 %.
136
Underlättad start med släpvagn
Bilar utrustade med V8-motor har en inbyggd
funktion som minskar risken för kraftiga ryck
och hjulspinn vid start när en släpvagn är
kopplad till bilen.
Aktivering
För aktivering måste kablaget från släpvagnen kopplas till släpvagnskontakten, som är
monterad bredvid dragkroken, se s. 137.
Avaktivering
Dra ur kablaget från eluttaget.
OBS
Funktionen är även aktiverad om man
kopplar in någon annan elektrisk utrustning
i släpvagnskontakten. Då accelererar bilen
mjukare när man kör iväg.
Nivåreglering (tillval i femsitsig variant,
standard i sjusitsig variant)
Om din bil är utrustad med automatisk nivåreglering, har bakvagnen under körning alltid
rätt höjd oavsett last. När bilen står stilla
sjunker bakvagnen, vilket är helt normalt. Vid
start med last pumpas nivån upp efter en viss
körsträcka.
06 Start och körning
Draganordning
Dragkrok
Släpvagnskabel
Dragkulan behöver rengöras och smörjas
med fett regelbundet. När kulhandske med
svängningsdämpare används behöver inte
dragkulan smörjas in.
Om bilen utrustats med delbar dragkrok ska
monteringsanvisningen för ditsättning av kuldelen följas noggrant, se s. 139.
VARNING
Var noga med att fästa släpets säkerhetsvajer i avsett fäste.
VARNING
Om bilen är försedd med Volvos delbara
dragkrok:
• Följ monteringsanvisningen för kuldelen
noggrant.
• Kuldelen måste vara låst med nyckel före
körning påbörjas.
• Kontrollera att indikatorfönstret visar
grönt.
Om bilens draganordning har en 13-polig
kontakt och släpet har en 7-polig kontakt behövs en adapter. Använd en adapterkabel
som är godkänd av Volvo. Se till att kabeln
inte släpar i marken.
06
OBS
Ta alltid loss kuldelen efter användning.
Förvara den i bagageutrymmet
137
06 Start och körning
Draganordning
Specifikationer
Mått för fästpunkter (mm)
06
Fast eller delbart drag
138
A
B
C
1110
85
1081
D
E
F
G
541
122
50
354
1
Sidobalk
2
Kulans centrum
06 Start och körning
Delbar dragkrok
Montering av kuldel
– Ta bort skyddspluggen.
– Kontrollera att mekanismen är i upplåst
läge genom att vrida nyckeln medurs.
– Kontrollera att indikatorfönstret (3) visar
rött. Om fönstret inte visar rött, tryck in (1)
och vrid låsratten moturs (2) tills ett klick
hörs.
06
139
06 Start och körning
Delbar dragkrok
– Sätt i och skjut in kuldelen tills ett klick
hörs.
06
140
– Kontrollera att indikatorfönstret visar
grönt.
– Vrid nyckeln moturs till låst läge. Ta nyckeln ur låset.
06 Start och körning
Delbar dragkrok
OBS
Kontrollera att kuldelen sitter fast genom att
rycka uppåt, nedåt och bakåt. Om kuldelen
inte sitter korrekt ska den tas av och sättas
dit igen enligt tidigare steg
OBS
Släpets säkerhetsvajer måste fästas i fästet
i draganordningen.
06
141
06 Start och körning
Delbar dragkrok
Borttagning av kuldel
– Sätt i nyckeln och vrid den medurs till
upplåst läge.
06
142
– Tryck in låsratten (1) och vrid den
moturs (2) tills ett klick hörs.
– Vrid ner låsratten helt, tills det tar stopp
och håll ned samtidigt som kuldelen dras
ut bakåt och uppåt.
06 Start och körning
Delbar dragkrok
– Skjut in skyddspluggen.
06
143
06 Start och körning
Lastning
Allmänt
Last på taket
Ditsättning av lasthållare
Lasthållarens placering (tillbehör)
Se till så att lasthållaren skjuts ut ordentligt
mot takrelingen. Skruva fast lasthållaren. Använd bifogad momentnyckel och dra fram till
markeringen på momentnyckeln (motsvarar
6 Nm). Se bild.
Lastförmågan påverkas av extra tillbehör
som finns monterade på bilen dvs. dragkrok,
kultryck, lasthållare, takbox m.m. och passagerarnas sammanlagda vikt. Bilens lastförmåga reduceras av antal passagerare och
deras vikt. För information om tillåtna vikter,
se s. 243.
VARNING
Bilens köregenskaper förändras beroende
på hur tungt lastad bilen är och hur lasten är
placerad.
06
Se till så att lasthållaren placeras i rätt riktning på takrelingarna (rails). Lasthållarna kan
placeras längs med hela takrelingen. När du
kör utan last, bör främre lasthållaren placeras
ca 200 mm framför mittre railsfot och bakre
lasthållaren mitt mellan mittre och bakre
railsfot (se bild) för att minimera vindbrus.
Den längre kasthållaren ska placeras fram.
VARNING
Bilens tyngdpunkt och köregenskaper förändras vid lastning på taket.
144
06 Start och körning
Lastning
Lasthållarens kåpa
• Kom ihåg att bilens tyngdpunkt och köregenskaper förändras om du har last på
taket.
• Tänk på att bilens vindfång och därmed
bränsleförbrukningen ökar med lastens
storlek.
• Kör mjukt.Undvik häftiga accelerationer,
hårda inbromsningar och hård kurvtagning.
VARNING
Lasta högst 100 kg på taket inklusive lasthållare och eventuell takbox. Bilens tyngdpunkt och köregenskaper förändras vid
lastning på taket.
Använd lämpligtvis momentnyckelns ändtapp (se bild) eller bilens startnyckel för att
lossa eller skruva fast kåpan. Vrid ¼ varv.
Användning av lasthållare
06
• För att undvika skador på din bil och för
att uppnå största säkerhet vid färd rekommenderar vi, att du endast använder de
lasthållare som Volvo har utvecklat just för
din bil.
• Kontrollera regelbundet att lasthållarna
och lasten sitter ordentligt fast. Surra lasten väl med lastband.
• Fördela lasten jämnt över lasthållarna.
Lasta inte snett. Lägg den tyngsta lasten
underst.
145
06 Start och körning
Anpassning av ljusbild
Rätt ljusbild vid körning i höger- eller
vänstertrafik
derna motsvarar linjen i strålkastarglaset som
mallen ska passas in mot.
Mallarna kontrollmäts efter avbildning så att
referensmåtten stämmer för att täcka tillräckligt mycket av ljusbilden.
06
För att inte blända mötande trafik kan strålkastarens ljusbild ändras genom att strålkastarna maskeras. Ljusbilden blir något sämre.
Maskering av strålkastarna
Rita av mallarna som återfinns på s. 147. För
över mönstret till något självhäftande vattenfast material, t.ex. ogenomskinlig tejp.
Maskeringen placeras med utgångspunkt
från pricken (5) i strålkastarglaset som ska
överensstämma med den röda pricken på
respektive mall. Den långa röda linjen på bil-
146
Referensmått mall 3:
Linjen mellan > < markeringarna på mallarna
ska vara ca 140 mm.
Mallarna gäller för både vänster- respektive
högerstyrd variant och placeras enligt bilden.
Referensmått mall 4:
Den övre bilden visar vänsterstyrd variant.
Den nedre bilden visar högerstyrd variant.
Linjen mellan > < markeringarna på mallarna
ska vara ca 112 mm.
Halogenstrålkastare
Anpassning av ljusbild för Active Bi-Xenon
Lights ABL se s. 49.
Avbilda mall 1 och 2, kontrollmät så måtten
stämmer. För över mallen till ett självhäftande
vattenfast material och klipp ut.
A. Ljusbild för vänstertrafik.
B. Högertrafik.
larnas markering > < ska passas in mot linjen
på strålkastarglaset.
Placera mallarna så pilarna pekar mot mitten
och prickarna på mallarna överensstämmer
med prickarna på strålkastarglasen.
Referensmått mall 1 och 2:
Långsidorna på mallarna ska vara ca 82 mm.
Bi-Xenonstrålkastare
Avbilda mall 3 och 4, kontrollmät så måtten
stämmer. För över mallen till ett självhäftande
vattenfast material och klipp ut.
Placera mallarna så pilarna pekar mot mitten
och prickarna på mallarna överensstämmer
med på prickarna på strålkastarglasen. Mal-
06 Start och körning
Anpassning av ljusbild
06
Placering av maskering på strålkastarna. Den övre bilden visar maskering på vänsterstyrd variant, den nedre visar högerstyrd variant. Mallarna 1 och 2 gäller
halogenstrålkastare, 3 och 4 gäller Bi-Xenonstrålkastare.
147
06 Start och körning
Anpassning av ljusbild
06
148
06 Start och körning
06
149
Allmänt ................................................................................................... 152
Lufttryck i däck ...................................................................................... 155
Varningstriangel och reservhjul .............................................................. 157
Byte av hjul............................................................................................. 160
Däcktrycksövervakning (tillval) ............................................................... 162
Provisorisk däcktätning.......................................................................... 164
150
HJUL OCH DÄCK
07
07 Hjul och däck
Allmänt
Köregenskaper och däck
Hastighetsklasser
Nya däck
Däcken betyder mycket för bilens köregenskaper. Däcktyp, dimension, däcktryck och
hastighetsklass är viktiga för hur bilen uppträder.
Bilen är helbilsgodkänd, vilket innebär att dimensioner och hastighetsklasser inte får avvika från dem som anges i fordonets registreringsbevis. Enda undantaget från dessa bestämmelser är vinterdäck (både dubbade
och dubbfria däck). Om ett sådant däck väljs
får bilen inte köras fortare än däcket är klassat för (t.ex. får klass Q köras i maximalt
160 km/h).
Däck är färskvara. Efter
några år börjar de hårdna
samtidigt som friktionsegenskaperna försämras undan för undan. Eftersträva
därför att få så färska däck
som möjligt vid utbyte. Det
är särskilt viktigt när det gäller vinterdäck.
Tillverkningsvecka och -år, däckets DOTmärkning (Department of Transportation),
anges med fyra siffror, exempelvis 1502.
Däcket på bilden är tillverkat vecka 15, år
2002.
Vid däckbyte, se till att ha samma typ och dimension och helst också samma fabrikat på
alla fyra hjulen. Följ rekommenderat däcktryck som finns angivet på däcktrycksdekalen, se placering s. 155.
Dimensionsbeteckning
På alla bildäck finns en beteckning för dimension. Exempel på beteckning:
225/70R16 102 H.
225
Sektionsbredd (mm)
70
Förhållande mellan sektionshöjd
och bredd (%)
R
Radialdäck
16
Fälgdiameter i tum (")
102
Kodsiffror för max tillåten däckbelastning (i detta fall 615 kg)
07
H
Kodbeteckning för maximal tillåten
hastighet (i detta fall 270 km/h).
Tänk på att det är väglaget som avgör hur
fort bilen kan köras, inte hastighetsklassen
på däcken.
Observera att det är maximal tillåten hastighet som anges.
Q
160 km/h (används endast på
vinterdäck)
T
190 km/h
H
210 km/h
V
240 km/h
W
270 km/h
Y
300 km/h
Däckens ålder
Alla däck som är äldre än sex år bör kontrolleras av fackman även om de verkar oskadade. Anledningen till detta är att däck åldras
och bryts ner även om de sällan eller aldrig
används. Funktionen kan därför påverkas på
grund av att de material som däcket består
av har brutits ner. Däcket bör i så fall inte användas.Det gäller även reservdäck, vinterdäck och däck som sparas för framtida bruk.
Exempel på yttre tecken som indikerar att
däcket är olämpligt för användning är sprickor eller missfärgningar.
Däckets ålder kan fastställas genom DOTmärkningen, se bild ovan.
152
07 Hjul och däck
Allmänt
Jämnare slitage och underhåll
Däck med slitagevarnare
Slitagevarnare är en smal upphöjning tvärs
över slitbanan. På sidan av däcket syns bokstäverna TWI (Tread Wear Indicator). När
däckets mönsterdjup är reducerat till
1,6 mm, kommer det i jämnhöjd med slitagevarnarna. Byt då snarast till nya däck. Tänk
på att däck med litet mönsterdjup har mycket
dåligt väggrepp i regn eller snö.
Vinterdäck
Rätt däcktryck ger jämnare slitage, se s. 156.
För bästa körbarhet och jämnare slitage på
däcken rekommenderas att skifta fram- och
bakdäcken med varandra regelbundet. Första skiftet bör ske efter 5000 km och sedan
med intervall om 10000 km, detta för att undvika skillnader i mönsterdjup. För att minska
risken för sladd ska däcken på bakhjulen alltid ha störst mönsterdjup. Kontakta en auktoriserad Volvoverkstad för kontroll vid osäkerhet om mönsterdjupet.
Hjul ska förvaras liggande eller upphängda,
inte stående.
Volvo rekommenderar vinterdäck med vissa
bestämda vinterdäcksdimensioner. Dessa
finns angivna på däcktrycksdekalen, se placering s. 155. Däckdimensionerna är beroende av motorvariant. Vid körning med vinterdäck måste dessa vara monterade på alla
fyra hjulen.
OBS
Rådgör med en Volvoåterförsäljare om vilken fälg och däcktyp som passar bäst.
Dubbdäck
Dubbade vinterdäck ska köras in 500–
1000 km, mjukt och lugnt så att dubbarna
sätter sig riktigt i däcken. Det ger däcken och
speciellt dubbarna längre livslängd.
OBS
Lagbestämmelser för användning av dubbdäck varierar från land till land.
Mönsterdjup
Väglag med is, snömodd och låga temperaturer ställer betydligt högre krav på däck än
vid sommarförhållanden. Därför rekommenderas att inte köra på vinterdäck som har
mindre mönsterdjup än fyra mm.
Snökedjor
Snökedjor får endast användas på framhjulen, gäller även fyrhjulsdrivna bilar.
Kör aldrig fortare än 50 km/h med snökedjor.
Undvik att köra på barmark eftersom detta
sliter mycket hårt på både snökedjor och
däck. Använd aldrig s.k. snabblänkar eftersom utrymmet mellan skivbromsarna och
hjulen är för litet .
07
VIKTIGT
Använd Volvo originalsnökedjor eller likvärdiga som är anpassade till rätt bilmodell,
däck- och fälgdimensioner. Rådgör med en
auktoriserad Volvoverkstad
153
07 Hjul och däck
Allmänt
Sommar- och vinterhjul
Hjul ska förvaras liggande eller upphängda,
inte stående.
Kontakta en auktoriserad Volvoverkstad för
kontroll vid osäkerhet om mönsterdjupet.
Pilen visar däckets rotationsriktning
07
154
När sommar- och vinterhjulen skiftas ska hjulen märkas upp med vilken sida de har suttit
på, t.ex. V för vänster och H för höger. Däck
med mönster som är tillverkat för att endast
rulla åt ett håll, har rotationsriktningen markerad med en pil på däcket. Däcket ska ha
samma rotationsriktning under hela sin livslängd. De bör endast skiftas mellan fram och
bak, aldrig från vänster till höger sida eller
omvänt. Om däcken monteras felaktigt försämras bilens bromsegenskaper och förmåga att pressa undan regn, snö och slask.
Däck med störst mönsterdjup ska alltid monteras bak (för att minska risken för sladd).
07 Hjul och däck
Lufttryck i däck
Rekommenderat däckstryck
Kontrollera däckstrycket
Kontrollera lufttrycket i däcken regelbundet.
OBS
Däckstrycket sjunker med tiden, det är ett
naturligt fenomen. Däckstrycket varierar
också beroende på omgivningens temperatur.
Däcktrycksdekalen på förarsidans dörrstolpe visar vilka tryck däcken ska ha vid olika
last och hastighetsförhållanden.
På dekalen anges:
• Däckstryck för bilens rekommenderade
hjuldimension
• ECO-tryck
• Reservhjulets tryck (Temporary Spare).
Redan efter några kilometers körning blir
däcken varma och trycket högre. Därför ska
alltså inte luft släppas ur om trycket kontrolleras när däcken är varma. Däremot ska
trycket ökas om det är för lågt. För lågt pumpade däck ökar bränsleåtgången, däckens
livslängd samt bilens vägegenskaper. Körning med för lågt däckstryck innebär att
däcken kan bli överhettade och gå sönder.
För information om korrekt däckstryck, se
däcktryckstabellen på s. 156. De angivna
däckstrycken avser kalla däck. (Med kalla
däck avses att däcken har samma temperatur som yttertemperaturen.)
07
Bränsleekonomi, ECO-tryck
För hastigheter under 160 km/h rekommenderas det allmänna däckstrycket för full last
för att få den bästa bränsleekonomin.
Däckstrycket påverkar åkkomfort, vägljud
och styregenskaper.
155
07 Hjul och däck
Lufttryck i däck
Däcktryckstabell
Variant
Däckstorlek
225/70R16
235/65R17
235/60R18
255/50R19
Max last
Fram (kPa)
0–160
160+
220
220
220
220
270
270
270
270
240
240
240
240
270
270
270
270
2701
420
2701
420
2701
420
2701
420
Alla
Alla
Reservhjul
T125/85R16 99M
0–80
1
156
Last,1-3 personer
Fram (kPa)
Bak (kPa)
0–160
160 +
0–160
Temporary Spare
07
Hastighet
(km/h)
ECO-tryck s. 155
Bak (kPa)
07 Hjul och däck
Varningstriangel och reservhjul
Varningstriangel
– Fäll ut de båda röda triangelsidorna. Placera varningstriangeln på ett lämpligt ställe med tanke på trafiksituationen.
Efter användning:
– Plocka ihop allt i omvänd ordning.
Se till att varningstriangeln med fodral sitter
ordentligt fast i lastutrymmet.
VIKTIGT
Bilen får aldrig köras utrustad med fler än
ett reservhjul av typen "Temporary Spare"
samtidigt.
Reservhjulet Temporary Spare
Reservhjulet2 är endast avsett att användas
under den korta tid det tar att få det ordinarie
hjulet utbytt eller reparerat. Ersätt reservhjulet snarast med ett vanligt hjul. Under körning
med reservhjulet kan bilen få annorlunda köregenskaper.
Följ de bestämmelser som gäller för användning av varningstriangel1 i det land du befinner dig.
Gör så här när du behöver använda varningstriangeln:
– Lossa fodralet med varningstriangeln. Den
är fäst med kardborreband.
– Ta ut varningstriangeln ur fodralet (A).
– Fäll ut de fyra stödbenen på varningstriangeln.
1 Vissa
länder.
Enligt gällande lag är det endast tillåtet att
använda reservhjulet-/däcket tillfälligt i samband med inträffad skada på något däck. Ett
hjul/däck av denna typ ska därför snarast ersättas med ett normalt hjul/däck.
Tänk också på att detta däck i kombination
med de andra normala däcken kan ge annorlunda köregenskaper. På fyrhjulsdrivna bilar
kan hastighetsöverträdelse dessutom skada
transmissionen.
07
Kör aldrig fortare än 80 km/h med ett reservhjul på bilen.
2 Vissa
varianter och marknader
157
07 Hjul och däck
Varningstriangel och reservhjul
Reservhjul – framtagning
Reservhjulet är placerat under bilen. Domkraft1, verktygspåse1 och vev finns under
golvluckan. Veven är tvådelad. En del finns i
verkstygspåsen och den andra delen är placerad under verktygspåsen.
07
OBS
I verktygspåsen finns en avdragsnyckel för
att ta bort navkapseln (vissa tillvalshjul).
Placering av domkraft varierar beroende på
sjusitsig- (1) eller femsitsig- variant (2).
1 Vissa
158
varianter och marknader
Gör så här för att frigöra reservhjulet:
– Fäll ned bakluckans nederdel och lyft upp
golvluckan i lastutrymmet.
– Ta fram vevens två delar och sätt ihop
dem.
– Sätt veven i vinschen.
– Lossa däcket genom att veva motsols tills
det är stopp.
– Frigör hjulet från vajern och veva upp
vajern medsols.
OBS
Vajern kan skada bilen om den hänger lös
under färd.
– Lägg det punkterade däcket i bilens lastutrymme. Det finns en plastpåse för detta
ändmål i verktygspåsen.
OBS
Platsen under bilen är endast avsedd för bilens originalreservhjul. Andra hjul kan inte
placeras där.
07 Hjul och däck
Varningstriangel och reservhjul
Reservhjul – återplacering
Det är bäst att vara två personer som hjälps
åt, när reservhjulet ska sättas tillbaka på
plats. En person som vevar och en person
som riktar in hjulet.
– Veva ut vajern och placera dess ankare i
fälgens centrumhål.
– Veva sakta (medsols) in vajern en bit.
– Vinkla hjulet så att det kommer in över
avgassystemet.
– Håll ner hjulet i bakkant samtidigt som det
vevas in.
– Placera hjulet ovanpå bakaxeln, emot golvet.
– Veva tills det är stopp.
– Kontrollera att hjulet sitter fast ordentligt.
VARNING
Kontrollera att rätt fästpunkter används.
Mellan bilens domkraftsfästen finns ett produktionsfäste med en sprint. Det håller inte
att lyfta bilen med. Om du känner dig osäker
på var fästena sitter; kontakta auktoriserad
Volvoverkstad. Fel placerad domkraft kan
leda till skador på dörr och kaross
07
159
07 Hjul och däck
Byte av hjul
Losstagning av hjul
Om ett hjul måste bytas på trafikerad plats,
kom ihåg att sätta ut varningstriangeln. På
var sida av bilen finns två domkraftsfästen.
Fästena är centrerade under dörrarnas underkant.
07
160
– Placera bilen på plan, fast mark som inte
lutar.
– Lägg i parkeringsbromsen och 1:ans växel
(manuell växellåda) eller läge P (automatväxellåda). Blockera framför och bakom
de hjul som ska stå kvar på marken.
Använd t.ex. stenar eller träklossar.
– Ta fram domkraft, hjulmutternyckel och
vev, se placering s. 158.
– Lossa hjulskruvarna ½-1 varv med hjulmutternyckel. Vrid moturs.
VARNING
Kryp aldrig under bilen då den är upphissad
på domkraften! Bilen kan rasa ned och orsaka personskador.
Bilens originaldomkraft ska endast användas vid hjulbyte. Vid allt annat arbete på
bilen ska verkstadsdomkraft användas och
pallbockar ställas under den del av bilen
som är upplyft.
Domkraftens skruv ska alltid vara välsmord.
Om underlaget är för mjukt kan domkraften
glida åt sidan och bilen rasa ned. Låt ingen
vistas i bilen medan hjulbytet pågår.
– Ställ ner domkraften under fästpunkten
och veva upp den mot bilens golv. Kontrollera att domkraften sitter rätt i bilens
fäste innan bilen lyfts från marken. Justera
sedan domkraften så att dess fot är placerad lodrätt under bilens fäste. Se bild.
Lägg inga träklossar eller liknande under
domkraften, då uppnår den inte full bärkraft.
VARNING
Om domkraften placeras fel kan bilen rasa
ned. Risk för personskador.
– Lyft upp bilen tills hjulet går fritt.
– Ta bort hjulskruvarna och lyft av hjulet.
07 Hjul och däck
Byte av hjul
Ditsättning av hjul
– Rengör anliggningsytorna på hjul och nav.
– Sätt dit hjulet. Skruva fast hjulskruvarna.
– Sänk ned bilen så att hjulen inte kan
rotera.
– Drag fast hjulskruvarna korsvis och i momentsteg. Åtdragningsmoment: 140 Nm
(14,0 kpm). Det är viktigt att det blir rätt
moment. Åtdragningen bör kontrolleras
med en momentnyckel.
– Skruva ihop domkraften helt innan du lägger tillbaka den i lastutrymmet. Spänn
sedan fast den på sin plats.
– Kontrollera att det nya däcket har rätt
lufttryck.
Var noga med att du använder rätt skruvar.
Kontakta närmaste Volvoverkstad om du är
osäker.
VIKTIGT
Om TPMS är valt skall däcken kalibreras efter ditsättning. Läs “Justera däcktrycket”,
se s. 162.
OBS
Det finns två olika sorters hjulskruvar beroende på om du använder stål- eller aluminiumfälgar; skruv till aluminiumfälg har en lös
roterbar ring. Skruv till stålfälg har ingen roterbar ring.
07
161
07 Hjul och däck
Däcktrycksövervakning (tillval)
Allmänt
Däcktrycksövervakning, TPMS (Tyre Pressure Monitoring System) varnar föraren när
trycket är för lågt i ett eller flera av bilens
däck. Det använder sensorer som är placerade inuti luftventilen i varje hjul. När bilen färdas i ca 40 km/h känner systemet av däckstrycket. Om trycket är för lågt tänds varningslampan på instrumentpanelen och ett
meddelande visas i informationsdisplayen.
Kontrollera alltid systemet efter hjulbyte för
att säkerställa att ersättningshjulen fungerar
med systemet.
För information om korrekt däckstryck, se
s. 155 och 156.
TPMS-systemet ersätter inte vanligt underhåll av däck.
VIKTIGT
07
162
Om ett fel uppstår i däcktryckssystemet
kommer varningslampan på instrumentpanelen tändas. Meddelandet DÄCKTRYCKSSYST. SERV. ERFORDRAS
visas. Detta kan ske av olika anledningar,
t.ex. vid montering av ett hjul som inte är
försett med en sensor avpassad för Volvos
däcktrycksövervakningssystem.
Justera däcktrycksövervakning
Däcktrycksövervakningen kan, för att följa
Volvos däcktrycksrekommendationer justeras, till exempel vid körning med hög last.
OBS
Motorn får inte vara igång.
– Pumpa däcken till önskat tryck.
– Välj nyckelläge I eller II.
– Vrid tumhjulet på vänster rattspak tills
texten DÄCKTRYCK KALIBRERING
visas i informationsdisplayen.
– Håll in RESET-knappen tills texten DÄCKTRYCK KALIBRERAT visas.
Åtgärda lågt däckstryck
När meddelande LÅGT DÄCKTRYCK KONTR. TRYCK visas i informationsdisplayen:
– Kontrollera däckstrycket på alla fyra däcken.
– Pumpa däcket/däcken till rätt tryck.
– Kör bilen minst 1 minut sammanlagt i
minst 40 km/h och kontrollera att meddelandet släcks.
Avaktivera däcktrycksövervakning
OBS
Motorn får inte vara igång.
– Nyckelläge I eller II.
– Vrid tumhjulet på vänster rattspak tills
texten DÄCKTRYCK SYSTEM PÅ visas i
informationsdisplayen.
– Håll in RESET-knappen tills texten DÄCKTRYCK SYSTEM AV visas.
För att aktivera systemet igen upprepa samma steg 1–3, så att DÄCKTRYCK SYSTEM
PÅ visas i informationsdisplayen.
Rekommendationer
Enbart fabriksmonterade hjul är utrustade
med TPMS-sensorer i ventilerna.
• Temporary spare-reservhjulet har inte
denna sensor.
• Om hjul utan TPMS-sensorer används
kommer DÄCKTRYCKSYST. SERV. ERFORDRAS att visas varje gång som bilen
körs fortare än 40 km/h i mer än
10 minuter.
• Volvo rekommenderar att TPMS-sensorer
monteras på alla bilens hjul (sommar och
vinterhjul).
07 Hjul och däck
Däcktrycksövervakning (tillval)
• Volvo rekommenderar inte att sensorer
flyttas mellan olika hjul.
VARNING
När ett däck utrustat med TPMS pumpas,
håll pumpens munstycke rakt mot ventilen
för att inte skada ventilen.
07
163
07 Hjul och däck
Provisorisk däcktätning
Allmänt
OBS
Däcktätningssatsen är endast avsedd för
tätning av däck med punktering i slitbanan.
Däcktätningssatsen har begränsad förmåga
att täta däck som har punktering i däcksidan.
Täta inte däck med den provisoriska däcktätningen om de uppvisar större skåror,
sprickor eller liknande skador.
Femsitsig variant, bilden visar variant 1 av däcktätningssatsen
Sjusitsig variant, bilden visar variant 1 av däcktätningssatsen
Däcktätningssats med kompressor och verktyg finns under golvet i bagageutrymmet.
Däcktätningssatsen1 används till att täta en
punktering samt kontrollera och justera
däckstrycket. Den består av en kompressor
och en behållare med tätningsvätska. Satsen fungerar som en provisorisk reparation.
Flaskan med tätningsvätskan ska bytas ut
innan bäst före-datumet passerats eller efter
användning. För information om byte, se
s. 168 för variant 1 eller s. 172 för variant 2.
OBS
Bilen kan levereras med två olika typer av
provisorisk däcktätningssatser. De beskrivs var för sig och benämns variant 1
samt variant 2
07
OBS
Domkraft är tillval på bilar utrustade med
däcktätningssats.
Tätningsvätskan tätar effektivt däck som
punkterats i slitbanan.
1 Vissa
164
varianter och marknader.
12 V-uttag för anslutning av kompressorn
finns fram vid mittkonsolen, vid baksätet och
i last-/bagageutrymmet. Välj det eluttag som
är närmast det punkterade däcket.
VARNING
Hastigheten får inte överstiga 80 km/h efter
att den provisoriska däcktätningen använts.
Det provisoriskt tätade däcket måste bytas
ut så snart som möjligt (maximal körsträcka
200 km).
Framtagning av däcktätningssatsen
– Vik undan golvmattan, bakifrån och framåt.
– Lyft upp däcktätningssatsen.
07 Hjul och däck
Provisorisk däcktätning
Variant 1
Pumpning av luft
Sätt ut en varningstriangel om ett hjul måste
fyllas på vid en trafikerad plats.
– Se till att den orangefärgade
strömbrytaren (2) står i position 0 och ta
fram kabel (5) och luftslang (4) ur
sidofacket (3).
– Skruva luftslangens ventilanslutning till
botten på däckventilens gänga.
– Anslut kabeln (5) till något av bilens 12 Vuttag.
– Starta motorn. Bilen ska stå på en välventilerad plats.
– Starta kompressorn genom att ställa
strömbrytaren (2) i position I.
– Pumpa upp däcket till angivet tryck enligt
däcktrycksdekalen.
– Stäng av kompressorn, strömbrytaren (2)
ska stå i position 0. Lossa luftslangen och
kabeln. Sätt tillbaka ventilhatten.
– Sätt tillbaka kabeln (5) och luftslangen (4) i
sidofacket (3).
– Lägg tillbaka däcktätningssatsen under
golvet i bagageutrymmet.
– Kompressorn ska inte arbeta längre än tio
minuter. Låt den därefter svalna då risk
finns för överhettning.
– Föremål med en volym upp till 50 liter kan
pumpas upp med kompressorn.
07
VARNING
Att inandas bilavgaser kan medföra livsfara.
Låt aldrig motorn gå i utrymmen som är tillstängda eller saknar tillräcklig ventilation.
165
07 Hjul och däck
Provisorisk däcktätning
Tätning av punkterat däck
Sätt ut en varningstriangel om ett hjul måste
repareras provisoriskt på en trafikerad plats.
07
166
– Lossa dekalen (1) om högsta tillåtna hastighet från däcktätningssatsen och sätt
fast den på ratten där föraren kan se den
tydligt.
– Se till att den orangefärgade
strömbrytaren (2) står i position 0 och ta
fram kabel (5) och luftslang (4) ur
sidofacket (3).
– Skruva luftslangens ventilanslutning till
botten på däckventilens gänga.
– Anslut kabeln (5) till bilens 12 V-uttag.
– Frigör säkerhetsspärren (6) och vrid den
orangefärgade delen (7) 90 grader till lodrätt läge, tills ett klickljud hörs.
– Starta motorn. Bilen ska stå på en välventilerad plats.
VARNING
Att inandas bilavgaser kan medföra livsfara.
Låt aldrig motorn vara igång i utrymmen
som är tillstängda eller saknar tillräcklig
ventilation.
– Starta kompressorn genom att ställa
strömbrytaren (2) i position I. En tillfällig
tryckökning på maximalt 4 bar förekommer under tiden som tätningsvätskan
pumpas in. Efter ca en minut sjunker
trycket och manometern visar ett mer korrekt däcktryck.
– Pumpa däcket till ett tryck mellan 1,8 bar
och 3,5 bar. Om trycket efter tio minuters
pumpning inte kommit upp i 1,8 bar ska
kompressorn stängas av, för att den inte
ska överhettas.
07 Hjul och däck
Provisorisk däcktätning
Kontrollera däcktrycket igen:
VARNING
Stå aldrig intill däcket då kompressorn
pumpar. Var särskilt vaksam vad det gäller
däcksidorna. Om det uppstår sprickbildningar, ojämnheter eller liknande skador ska
kompressorn omedelbart stängas av. Färden bör under dessa omständigheter inte
fortsätta. Kontakta en auktoriserad däckverkstad.
– Lossa luftslangen (4) från däckventilen
och sätt tillbaka ventilhatten. Ta ut
kabeln (5) ur eluttaget. Fäll tillbaka den
orangefärgade delen (7) till dess utgångsposition och säkra spärren (6). Förvara
däcktätningssatsen på en säker plats i
bilen.
– Kör snarast ca 3 km, med en maximal
hastighet på 80 km/h, för att tätningsvätskan ska kunna täta däcket med gott
resultat.
VARNING
Hastigheten får inte överstiga 80 km/h efter
att den provisoriska däcktätningen använts.
Det provisoriskt tätade däcket måste bytas
ut så snart som möjligt (maximal körsträcka
200 km).
OBS
Fäll inte upp den orangefärgade delen (7)
när endast kompressorn ska användas för
påfyllning av luft.
– Anslut luftslangen (4) till däckventilen. Anslut kabeln (5) till 12 V-uttaget. Läs av
trycket på kompressorn. Om däcktrycket
ligger under 1,3 bar har däcket inte tätats
tillräckligt effektivt. Färden bör under
dessa omständigheter inte fortsättas.
Kontakta en däckverkstad.
– Om däcktrycket är högre än 1,3 bar ska
däcket pumpas upp till angivet däcktryck
enligt däcktrycksdekalen, se placering
s. 155. Släpp ut luft med
reduceringsventilen (8) om däcktrycket är
för högt.
– Stäng av kompressorn, strömbrytaren (2)
ska stå i position 0. Lossa luftslangen och
kabeln. Sätt tillbaka ventilhatten.
– Sätt tillbaka kabeln (5) och luftslangen (4) i
sidofacket (3).
– Lägg tillbaka däcktätningssatsen under
golvet i bagageutrymmet.
VIKTIGT
Kompressorn ska inte arbeta längre än tio
minuter. Låt den därefter svalna då risk
finns för överhettning.
OBS
Efter användning ska behållare med tätningsvätska och slang bytas ut.
07
167
07 Hjul och däck
Provisorisk däcktätning
Byte av behållare med tätningsvätska
Behållaren med tätningsvätskan ska bytas ut
innan bäst före-datumet passerats, se
datumdekalen (1), eller efter däcktätning. Efter användning ska behållare (6) med
hållare (8) och luftslang (10) bytas ut.
07
Byte kan utföras av en auktoriserad Volvoverkstad eller enligt instruktionerna.
VIKTIGT
Läs säkerhetsföreskriftens på behållarens
botten.
168
VARNING
Se till så inte kompressorn är ansluten till
12 V-uttaget vid utbyte av behållare.
Byte av behållare innan bäst före-datum
passerats
– Skruva upp de två skruvarna (2) på det
orangefärgade höljet (3).
– Avlägsna hastighetsdekalen (4) och
datumdekalen (1), öppna
säkerhetsspärren (5). Lossa höljet (3) och
ta bort det.
– Skruva loss och ta bort behållaren (6).
– Kontrollera förseglingen (7) så den inte är
skadad på den nya behållaren. Skruva fast
behållaren.
– Sätt tillbaka höljet (3). Kontrollera så höljet
är korrekt ditsatt, skruva fast med
skruvarna (2).
– Sätt tillbaka hastighetsdekalen (4) och ny
datumdekal (1) på däcktätningssatsen.
Hantera den utbytta behållaren som miljöfarligt avfall.
07 Hjul och däck
Provisorisk däcktätning
Byte av behållare och slang efter
användning
– Skruva upp de två skruvarna (2) på det
orangefärgade höljet (3).
– Avlägsna hastighetsdekalen (4) och
datumdekalen (1), öppna
säkerhetsspärren (5). Lossa höljet (3) och
ta bort det.
– Tryck ner knappen (8) medan
behållaren (6) med hållare (9) vrids medsols, ta bort dem.
– Dra ur luftslangen (10).
– Torka av kvarbliven tätningsvätska med
trasa eller skrapa bort den om den redan
har hunnit torka.
– Sätt dit en ny luftslang (10), kontrollera att
den är riktigt placerad.
– Kontrollera förseglingen (7) på den nya
behållaren så den inte är skadad. Skruva
fast hållaren (9) på behållaren (6) och vrid
fast den motsols tills ett klickljud hörs.
– Sätt tillbaka höljet (3). Kontrollera så höljet
är korrekt ditsatt, skruva fast med
skruvarna (2).
– Sätt tillbaka hastighetsdekalen (4) och ny
datumdekal (1) på däcktätningssatsen.
Den tomma behållaren och luftslangen kan
hanteras som vanliga sopor.
07
169
07 Hjul och däck
Provisorisk däcktätning
Variant 2
7. Luftslang
8. Flaska med tätningsvätska
9. Tryckmätare
10. Handskar
Översikt
Pumpning av däck
Bilens originaldäck kan pumpas upp av kompressorn.
– Kompressorn skall vara avstängd. Se till
att strömbrytaren står i position 0 och ta
fram kabeln och luftslangen.
– Skruva loss hjulets ventilhatt och skruva
dit luftslangens ventilanslutning till botten
på däckventilens gänga.
– Anslut kabeln till något av bilens 12 Vuttag och starta bilen.
10
07
1.
2.
3.
4.
5.
6.
170
Dekal, högsta tillåtna hastighet
Strömbrytare
Kabel
Flaskhållare (orange lock)
Skyddslock
Tryckreduceringsventil
G014337
VARNING
Inandning av bilavgaser kan medföra livsfara. Låt aldrig motorn gå i utrymmen som är
tillslutna eller saknar tillräcklig ventilation.
– Starta kompressorn genom att ställa
strömbrytaren i position I.
– Pumpa upp däcket till angivet tryck enligt
däcktrycksdekalen. (Släpp ut luft med
tryckreduceringsventilen om däckstrycket
är för högt.)
VIKTIGT
Risk för överhettning. Kompressorn ska
inte arbeta längre än 10 minuter.
– Stäng av kompressorn. Lossa luftslangen
och kabeln.
– Sätt tillbaka ventilhatten.
07 Hjul och däck
Provisorisk däcktätning
– Ta på handskarna.
Tätning av punkterat däck
VARNING
Tätningsvätskan kan irritera huden. Vid
hudkontakt, tvätta omedelbart bort vätskan
med tvål och vatten.
– Skruva av det oranga locket och skruva
loss flaskans kork.
OBS
Bryt inte flaskans plombering. När flaskan
skruvas fast bryts plomberingen.
– Skruva fast flaskan i flaskhållaren.
G014338
VIKTIGT
För information om detaljernas funktion, hänvisas till bild på s. 170 .
– Öppna locket på däcktätningssatsen.
– Lossa dekalen om högsta tillåtna hastighet och sätt fast den på ratten.
– Kontrollera att strömbrytaren är i
position 0 och ta fram kabeln och luftslangen.
Skruva inte av flaskan från flaskhållaren efter användning, överbliven vätska kan rinna
ut.
– Skruva loss hjulets ventilhatt och skruva
fast luftslangens ventilanslutning till botten
på däckventilens gänga.
– Sätt i kabeln i 12 V uttaget och starta
bilen.
– Sätt strömbrytaren i position I.
VARNING
Stå aldrig intill däcket då kompressorn
pumpar. Om det uppstår sprickbildningar
eller ojämnheter ska kompressorn omedelbart stängas av. Färden bör inte fortsätta.
Kontakta en auktoriserad däckverkstad.
OBS
När kompressorn startar kan trycket öka
upp till 6 bar men trycket sjunker efter
ca 30 s.
– Fyll däcket i 7 minuter.
VIKTIGT
Risk för överhettning. Kompressorn ska
inte arbeta längre än 10 minuter.
– Stäng av kompressorn för att kontrollera
trycket på tryckmätaren. Minsta tryck är
1,8 bar och max 3,5 bar.
07
VARNING
Om trycket understiger 1,8 bar är hålet i
däcket för stort. Färden bör inte fortsätta.
Kontakta en auktoriserad däckverkstad.
171
07 Hjul och däck
Provisorisk däcktätning
– Stäng av kompressorn och dra ur kabeln
ur 12 V-uttaget.
– Ta loss slangen från däckventilen och sätt
på ventilhatten.
– Kör snarast ca 3 km med en maximal hastighet på 80 km/h så tätningsvätskan kan
fördelas och täta däcket.
Efterkontroll av lagning och tryck
– Anslut utrustningen igen.
– Läs av däckstrycket på tryckmätaren.
• Ligger det under 1,3 bar har däcket inte
tätats tillräckligt. Färden bör inte fortsättas. Kontakta en däckverkstad.
• Är däckstrycket högre än 1,3 bar ska
däcket pumpas upp till angivet däckstryck
enligt däcktrycksdekalen. Släpp ut luft
med tryckreduceringsventilen om däckstrycket är för högt.
– Stäng av kompressorn. Lossa luftslangen
och kabeln. Sätt tillbaka ventilhatten.
OBS
07
172
För att undvika stänk, låt flaskan vara kvar i
flaskhållaren.
– Lägg tillbaka däcktätningssatsen i
bagageutrymmet.
OBS
Efter användning ska flaska med tätningsvätska och slang bytas ut. Byte utförs av en
auktoriserad Volvoverkstad.
VARNING
Kontrollera däckstrycket regelbundet.
Kör till närmaste auktoriserade Volvoverkstad för att byta ut det skadade däcket. Informera verkstaden om att däcket innehåller
däcktätningsvätska.
VARNING
Kör försiktigt, hastigheten får inte överstiga
80 km/h efter att den provisoriska däcktätningen använts. Det provisoriskt tätade
däcket måste bytas ut så snart som möjligt
(maximal körsträcka 200 km).
Byte av behållare med tätningsvätska
efter bäst före-datum
Byt flaska när bäst före-datum passerats.
Hantera den gamla flaskan som miljöfarligt
avfall.
VIKTIGT
Läs säkerhetsföreskriften på flaskans botten.
07 Hjul och däck
07
173
Rengöring............................................................................................... 176
Bättring av lackskador ........................................................................... 179
Rostskydd .............................................................................................. 180
174
BILVÅRD
08
08 Bilvård
Rengöring
Tvätta bilen
Tvätta bilen så snart den blivit smutsig. Använd bilschampo. Smuts och vägsalt kan lätt
leda till korrosion.
• Stå inte i direkt solljus så lacken är varm,
det kan ge bestående skador på lacken.
Håll till på en spolplatta med avloppsseparator.
• Spola noggrant av smutsen på bilens undersida.
• Spola hela bilen tills den lösa smutsen
avlägsnats. Vid användning av högtryckstvätt: Se till att högtryckssprutans
munstycke inte kommer närmare karossen än 30 cm. Spruta inte direkt på låsen.
• Tvätta med svamp och bilschampo och
rikligt med ljummet vatten.
• Om smutsen sitter fast hårt, tvätta bilen
med kallavfettningsmedel.
• Torka bilen torr med ett rent, mjukt sämskskinn eller en vattenskrapa.
• Tvätta torkarbladen med ljummen tvållösning eller bilschampo..
VARNING
08
176
Låt alltid motortvätt utföras av en verkstad.
Om motorn är varm finns risk för brand.
OBS
Yttre belysning såsom strålkastare, dimljus
och baklampor kan tillfälligt få kondens på
insidan av glaset. Det är ett naturligt fenomen, all ytterbelysning är konstruerad för att
motstå detta. Kondens ventileras normalt ut
ur lampan då den varit tänd en stund.
Ta bort fågelspillning
Tvätta bort fågelspillning från lacken så snart
som möjligt. Den innehåller kemikalier som
påverkar och missfärgar lacken mycket
snabbt. Missfärgningen kan endast avlägsnas av fackman.
Automattvätt
En automattvätt är ett enkelt och snabbt sätt
att få bilen ren, men den kan aldrig ersätta en
riktig handtvätt. Automatens borstar kommer inte åt på alla ställen.
VARNING
Provbromsa alltid efter tvättning, så att fukt
och korrosion inte angriper bromsbeläggen
och försämrar bromsarna.
VIKTIGT
Handtvätt är skonsammare mot lacken än
automattvätt. Lacken är också känsligare
när den är ny. Därför rekommenderas handtvätt under bilens första månader.
Tryck lätt på bromspedalen då och då vid
körning av längre sträckor i regn eller snöslask. Då värms bromsbeläggen upp och torkar. Gör samma sak efter start i mycket fuktig
eller kall väderlek.
Exteriöra plastdetaljer
För rengöring av exteriöra plastdetaljer rekommenderas speciellt rengöringsmedel
som finns hos Volvoåterförsäljare. Använd
aldrig starka fläckborttagningsmedel.
08 Bilvård
Rengöring
Polering och vaxning
Polera och vaxa bilen när lacken är matt eller
för att ge den ett extra skydd.
Bilen behöver inte poleras förrän den är minst
ett år gammal, vaxa kan man göra tidigare.
Polera och vaxa inte bilen i direkt solljus.
Tvätta och torka bilen mycket noga före polering eller vaxning. Tvätta bort asfalt eller tjärstänk med Volvos asfaltsborttagare eller
lacknafta. Svårare fläckar kan tas bort med
fin slippasta (rubbing) avsedd för billack.
Polera först med polish och vaxa sedan med
flytande eller fast vax. Följ noga instruktionerna på förpackningarna. Många preparat
innehåller både polish och vax.
VIKTIGT
Lackbehandlingar såsom konservering, försegling, skydd, glansförsegling eller liknande kan skada lacken. Lackskada orsakad
av sådana behandlingar täcks inte av Volvos garanti.
Rengöring av yttre backspeglar och
främre sidorutor med vattenavvisande ytskikt (tillval)
Använd aldrig produkter som bilvax, avfettningsmedel eller liknande på spegel-/glasytan då detta kan förstöra dess vattenavvisande egenskaper.
Var försiktig vid rengöring så att inte glasytan
repas.
För att undvika skador på glasytan vid isborttagning – använd endast isskrapa av plast.
Det sker ett naturligt slitage på de vattenavvisande ytskikten.
OBS
För att de vattenavvisande egenskaperna
ska bestå rekommenderas en behandling
med ett speciellt efterbehandlingsmedel
som finns hos Volvoåterförsäljare. Det bör
användas första gången efter tre år och därefter varje år.
Rengöring av interiör
Behandling av fläckar på textilklädsel
För smutsiga textilklädslar rekommenderas
speciellt rengöringsmedel som finns hos Volvoåterförsäljare. Andra kemikalier kan äventyra klädselns brandhärdighetsegenskaper.
VIKTIGT
Vassa föremål och kardborreförslutningar
kan skada bilens textilklädsel.
Behandling av fläckar på läderklädsel
Volvos läderklädsel är försett med ett ytskydd mot smuts. Rengöring återskyddar
lädret men fett och smuts löser upp ytskyddet. Det finns ett heltäckande program för
skötsel och vård av läderlädsel. Volvo erbjuder en läderprodukt för rengöring och efterbehandling klädseln och därigenom återfår
lädret sitt skyddande lager.
VIKTIGT
Använd aldrig starka lösningsmedel. Det
kan skada såväl textil-, vinyl- som läderklädsel.
08
177
08 Bilvård
Rengöring
VIKTIGT
Observera att material som torrfäller (nya
jeans, mockaplagg etc.) kan missfärga
klädselmaterial.
För att uppnå bästa resultat rekommenderar
Volvo att rengöra, och applicera skyddskräm
två till fyra gånger per år.
Fråga din Volvo återförsäljare efter Volvos
Lädervårdsprodukt
08
178
Tvättråd för läderklädsel
– Häll läderrengöring på den förfuktade
svampen och krama fram ett kraftigt
skum.
– Arbeta bort smutsen med lätta cirkulerande rörelser.
– Badda noga svampen på fläckarna. Låt
svampen suga upp fläcken. Gnugga inte.
– Torka av med ett mjukt papper eller en
duk och låt lädret torka helt.
Skyddsbehandling av läderklädsel
– Häll lite av skyddskrämen på filtduken och
massera ett tunt skikt av kräm med lätta
cirkulerande rörelser på lädret.
– Låt nu lädret torka i 20 minuter före användning.
Lädret har nu fått ett förbättrat fläckskydd
och uv-filter.
Behandling av fläckar på interiöra plastdetaljer och ytor
För rengöring av interiöra plastdetaljer och
ytor rekommenderas speciellt rengöringsmedel som finns hos Volvoåterförsäljare. Skrapa
eller gnid aldrig på en fläck. Använd aldrig
starka fläckborttagningsmedel.
Rengöring av säkerhetsbälten
Använd vatten och syntetiskt tvättmedel, särkilt textilrengöringsmedel finns hos din Volvoåterförsäljare. Tillse att bältet är torrt innan
det rullas tillbaka in igen.
08 Bilvård
Bättring av lackskador
Lacken
Stenskott och repor
Lacken utgör en viktig del av bilens rostskydd och behöver därför kontrolleras regelbundet. För att undvika rostangrepp bör
lackskador åtgärdas genast. De vanligaste
lackskadorna är mindre stenskott, repor och
skador på t.ex. skärmkanter och dörrar.
Färgkod
Om stenskottet gått ner till plåten
– Fäst en bit maskeringstejp över den skadade ytan. Dra sedan av tejpbiten så att
lackresterna följer med.
– Rör om grundfärgen (primer) väl och lägg
på med hjälp av en fin pensel eller tändsticka. Lägg på lack med pensel när
grundfärgen torkat.
– Vid repor, gör som tidigare, men maskera
runt skadan för att skydda den oskadade
lacken.
– Vänta någon dag och polera sedan bättringarna. Använd en mjuk trasa och sparsamt med slippasta.
Innan arbetet med bättring av lacken påbörjas måste bilen vara rentvättad och torr och
ha en temperatur över 15 °C.
Produktskylt
Det är viktigt att använda rätt färg. Färgkodsnumret (1) finns på produktskylten, se s. 242.
Materiel
• Grundfärg (primer) på burk
• Lack på burk eller färgpenna
• Pensel
• Maskeringstejp.
Mindre stenskott och repor
Om stenskottet inte gått ner till plåten och ett
oskadat färgskikt fortfarande finns kvar, fyll i
färg direkt efter att smutsen tagits bort.
08
179
08 Bilvård
Rostskydd
Kontroll och underhåll
Din bil fick ett mycket noggrant och komplett
rostskydd redan på fabriken. Delar av karossen består av galvaniserad plåt. Underredet
är skyddat av ett nötningsbeständigt rostskyddsmedel. En tunn, penetrerande rostskyddsvätska sprutades in i balkar, hålrum
och slutna sektioner.
Upprätthåll bilens rostskydd.
• Håll bilen ren. Spola underredet. Vid högtryckstvätt, håll sprutan minst 30 cm från
lackerade ytor.
• Kontrollera regelbundet och förbättra rostskyddet vid behov.
Bilen är byggd med ett rostskydd som inte
kräver någon efterbehandling under normala
förhållanden förrän efter ca 12 år. Efter denna tid bör efterbehandling göras med tre års
intervall. Om bilen behöver efterbehandlas,
låt en auktoriserad Volvoverkstad hjälpa dig.
08
Bättring
Vill du själv förbättra ditt rostskydd ska du se
till att det är rent och torrt där du bättrar.
Spola, tvätta och torka bilen noggrant. Använd rostskyddsmedel i sprejburk eller avsett
för penselbättring.
Två olika typer av rostskyddsmedel finns:
180
• tunn (ofärgad), för synliga ställen
• tjock, för slitytor på underrede.
Tänkbara bättringsställen med dessa hjälpmedel är t ex:
• Synliga svetsar och plåtskarvar; tunn vätska
• Underrede; tjock vätska
• Dörrgångjärn; tunn vätska
• Motorhuvens gångjärn och lås; tunn vätska.
När du är klar med behandlingen kan överflödigt rostskyddsmedel tvättas bort med en
trasa fuktad med rekommenderat ren-göringsmedel. Delar av motorn och fjäderbensinfästningarna i motorrummet är på fabriken
behandlade med ett vaxbaserat ofärgat rostskyddsmedel. Detta medel tål normala tvättmedel utan att lösas upp och förstöras.
Om du däremot gör en motortvätt med s.k.
aromatiska lösningsmedel, t.ex. lacknafta,
kristallolja (speciellt sådana som inte innehåller emulgatorer), bör vaxskyddet förnyas efter tvätten. Din Volvoåterförsäljare tillhandahåller sådana vaxer.
08 Bilvård
08
181
Volvo service .......................................................................................... 184
Eget underhåll ........................................................................................ 185
Motorhuv och motorrum ........................................................................ 186
Diesel ..................................................................................................... 187
Oljor och vätskor.................................................................................... 188
Torkarblad .............................................................................................. 192
Batteri..................................................................................................... 193
Byte av glödlampor ................................................................................ 196
Säkringar ................................................................................................ 202
182
UNDERHÅLL OCH SERVICE
09
09 Underhåll och service
09
Volvo service
Volvos serviceprogram
Installation av tillbehör
Innan bilen lämnade fabriken provkördes den
omsorgsfullt. Ytterligare en kontroll enligt
Volvo Personvagnar AB:s föreskrifter gjordes strax innan den överlämnades till dig.
Felaktig inkoppling och installation av tillbehör kan påverka bilens elektroniksystem negativt. Vissa tillbehör fungerar endast när
därtill hörande mjukvara programmeras in i
din bils elektroniska system. Kontakta därför
alltid en auktoriserad Volvoverkstad innan du
installerar tillbehör som ansluts till eller påverkar det elektriska systemet.
För att även fortsättningsvis hålla din Volvo
på en hög nivå vad gäller trafiksäkerhet, driftsäkerhet och tillförlitlighet bör Volvos serviceprogram följas, som finns specificerat i
Service- och garantiboken. Låt en auktoriserad Volvoverkstad utföra service- och underhållsarbeten. Volvos verkstäder har den personal, servicelitteratur och de specialverktyg
som garanterar högsta servicekvalitet.
VIKTIGT
För att Volvos garanti ska gälla, kontrollera
och följ Service- och garantiboken.
Särskilda serviceåtgärder
Vissa serviceåtgärder, som berör bilens elektriska system, kan endast utföras med hjälp
av för bilen speciellt utvecklad elektronisk utrustning. Kontakta därför alltid en auktoriserad Volvoverkstad, innan du låter påbörja eller utföra servicearbeten som påverkar det
elektriska systemet.
184
Inspelning av fordonsdata
En eller flera datorer i din Volvo personbil har
möjlighet att spela in detaljerad information.
Denna information, som är avsedd att användas i forskningssyfte för att vidareutveckla
säkerheten och för diagnos av fel i vissa av
bilens system, kan innehålla uppgifter såsom; användandet av säkerhetsbälten av förare och passagerare, information om funktion av olika system och moduler i bilen samt
information beträffande statusen av motor-,
gasregleringspjäll-, styrning-, broms- och andra system. Denna information kan innefatta
uppgifter beträffande förarens sätt att köra
bilen. Sådan information kan innehålla uppgifter såsom, men inte uteslutande, bilens
hastighet, användandet av broms- eller gaspedalen och rattutslag. Sistnämnda data kan
lagras under ett begränsat tidsintervall medan bilen körs och därefter under förloppet av
en kollision eller i ett nära tillbud. Volvo Per-
sonvagnar AB kommer inte att medverka till
att denna lagrade information lämnas ut utan
samtycke. Dock kan Volvo Personvagnar AB
tvingas lämna ut informationen p.g.a. nationell lagstiftning. I övrigt kan Volvo Personvagnar AB och auktoriserade Volvoverkstäder komma att läsa och använda informationen.
09 Underhåll och service
Eget underhåll
Innan du börjar arbeta med bilen
Batteriet
Kontrollera att batteriledningarna är rätt anslutna och väl åtdragna.
Koppla aldrig ifrån batteriet då motorn är
igång (t.ex. vid batteribyte).
Vid laddning av batteriet får aldrig snabbladdare användas. Batteriledningarna ska vara
frånkopplade vid laddning av batteriet.
Batteriet innehåller syra som är frätande och
giftig. Det är därför viktigt att batteriet hanteras på ett miljövänligt sätt. Låt din Volvohandlare hjälpa dig.
VARNING
Tändsystemet har mycket hög effekt. Livsfarlig spänning råder i tändsystemet. Tändningen ska därför alltid vara avstängd när
arbete utförs i motorrummet.
Vidrör inte tändstift eller tändspole när tändningen är tillslagen eller motorn är varm.
Kontrollera regelbundet
09
Lyftning av bilen
Kontrollera följande vid jämna mellanrum,
t.ex. vid tankning:
• Kylvätska – Nivån ska ligga mellan MINoch MAX-markeringarna på expansionstanken.
• Motorolja – Nivån ska ligga mellan MINoch MAX-markeringarna.
• Styrservoolja – Nivån ska ligga mellan
MIN- och MAX-markeringarna.
• Spolarvätska – Behållaren ska vara välfylld. Fyll på med frostskyddsmedel vid
temperaturer kring fryspunkten.
• Broms- och kopplingsvätska – Nivån ska
ligga mellan MIN- och MAXmarkeringarna.
VARNING
Tänk på att kylarfläkten kan starta automatiskt någon tid efter att motorn stängts av.
Låt alltid motortvätt utföras av en verkstad.
Om motorn är varm finns risk för brand.
Om bilen lyfts med verkstadsdomkraft ska
den sättas mot framkanten på motorns bärram.
Skada inte stänkplåten under motorn. Var
noga med att sätta verkstadsdomkraften så
att bilen inte kan glida av domkraften. Använd alltid pallbockar eller liknande.
Om du lyfter bilen med en verkstadslyft av
tvåpelartyp, ska de främre och bakre lyft-armarna sättas under lyftpunkterna på bottensvällaren. Se bild.
185
09 Underhåll och service
09
Motorhuv och motorrum
Öppning av motorhuv
9
10
8
11
7
6
5
1
4
2
3
– Dra i låshandtaget längst till vänster (eller
höger om bilen är högerstyrd) under instrumentpanelen. Du hör när låset släpper.
– För in handen till höger under huvens
framkant (nedanför grillen).
– Tryck upp säkerhetsspärrens handtag.
– Släpp handtaget och öppna huven.
VARNING
Kontrollera att huven låser ordentligt vid
stängning.
186
Motorrum
1. Behållare för broms- och kopplingsvätska
2. Relä och säkringar
3. Luftfilter (Locket har olika utföranden
beroende på motorvariant.)
4. Kylare
5. Oljemätsticka, motor
6. Oljepåfyllning, motorolja
7. Behållare för spolarvätska
8. Behållare för styrservoolja
9. Expansionskärl, kylsystem
10. Chassienummerskylt
11. Batteri (i lastutrymmet)
09 Underhåll och service
Diesel
Bränslesystem
Dieselmotorer är känsliga för föroreningar.
Använd endast dieselbränslen från välkända
oljebolag. Fyll aldrig på diesel med tveksam
kvalitet, se s. 249. De större oljebolagen har
även ett speciellt dieselbränsle som är avsett
för yttertemperaturer kring fryspunkten. Detta bränsle är mer lättflytande vid låga temperaturer och reducerar risken för paraffinutfällning.
Risken för kondensvatten i tanken minskar
om tanken hålls välfylld. Se till att det är rent
runt påfyllningsröret vid tankning. Undvik
spill på lackerade ytor. Tvätta med tvål och
vatten vid spill.
09
Avtappning av kondensvatten i
bränslefilter
VIKTIGT
Dieselliknande bränslen som inte ska användas: specialtillsatser, Marine Diesel Fuel, eldningsolja, RME (vegetabilisk oljemetylester) och vegetabilisk olja. Dessa
bränslen uppfyller inte kraven enligt Volvos
rekommendation och ger ökat slitage och
motorskador som inte täcks av Volvos garantier.
I bränslefiltret separeras kondensvatten från
bränslet. Kondensvattnet kan i annat fall orsaka motorstörningar.
Avtappning av bränslefiltret ska göras enligt
serviceintervallerna i Service- och garantiboken eller vid misstanke om att förorenat
bränsle använts.
VIKTIGT
VIKTIGT
För årsmodell 2006 eller senare får svavelhalten vara maximalt 50 ppm.
Vissa specialtillsatser avlägsnar vattensepareringen i bränslefiltret.
Bränslestopp
Inga speciella åtgärder behövs efter ett
bränslestopp. Bränslesystemet avluftas automatiskt om tändningen står i läge II under
ca 60 sekunder innan startförsök påbörjas.
187
09 Underhåll och service
09
Oljor och vätskor
Motorrumsdekal för oljekvalitet.
Kontroll av motorolja och oljefilter
Volvo rekommenderar
oljeprodukter. Byt olja och oljefilter enligt de bytesintervaller som finns angivna i Service- ochgarantiboken.
VIKTIGT
VIKTIGT
Använd alltid olja av föreskriven kvalitet, se
motorrumsdekal. Kontrollera oljenivån ofta
och byt olja regelbundet. Användning av
olja med lägre kvalitet än den angivna eller
körning med för låg oljenivå skadar motorn.
Att använda olja av högre kvalitet än den angivna är tillåtet. Vid körning under ogynnsamma förhållanden rekommenderar Volvo en
olja med högre kvalitet än den som dekalen
föreskriver. Se s. 245.
188
För att uppfylla kraven för motorns serviceintervall fabriksfylls alla motorer med en
speciellt anpassad syntetisk motorolja. Valet av olja har gjorts med stor omsorg och
med hänsyn tagen till livslängd, startbarhet,
bränsleförbrukning och miljöbelastning. För
att rekommenderade serviceintervall skall
kunna tillämpas, krävs att godkänd motorolja används. Använd enbart föreskriven oljekvalitet (se dekal i motorrummet), både vid
påfyllning och vid oljebyte, annars riskerar
du att påverka livslängd, startbarhet, bränsleförbrukning och miljöbelastning. Volvo
Personvagnar frånsäger sig allt garantiansvar om inte motorolja med föreskriven kvalitet och viskositet används.
Volvo använder olika system för varning för
låg oljenivå eller lågt oljetryck. Vissa varianter
har oljetryckgivare, då används lampan för
oljetryck. Andra varianter har oljenivågivare,
då informeras föraren via varningssymbolen
mitt i instrumentet samt displaytexter. Vissa
modeller har båda varianterna. Kontakta en
auktoriserad Volvoåterförsäljare för mer information.
Det är viktigt att oljenivån kontrolleras redan
innan första ordinarie oljebyte äger rum på
den nya bilen. Service- och garantiboken
anger vid vilken mätarställning det ska ske.
Volvo rekommenderar att oljenivån kontrolleras var 2 500:e km. Det säkraste mätvärdet
fås på kall motor före start. Mätvärdet är felvisande omedelbart efter att motorn stängts
av. Mätstickan visar för låg nivå eftersom all
olja inte hunnit rinna ner i oljetråget.
09 Underhåll och service
Oljor och vätskor
Oljekontroll
Oljekontroll på varmkörd bil:
– Ställ bilen plant och vänta 10–15 minuter
efter det att motorn stängts av så att oljan
hinner rinna tillbaka ner i oljetråget.
– Torka av mätstickan före kontrollen.
– Kontrollera oljenivån med mätstickan.
Nivån ska ligga mellan MIN- och MAXmarkeringarna.
Ligger nivån nära MIN-markeringen kan
0,5 liter fyllas på till en början. Fyll på tills oljenivån är närmare markeringen MAX än MIN
på mätstickan. Se s. 245–246 för påfyllningsbar volym.
09
Spolarvätska, påfyllning
VARNING
Oljenivån ska ligga inom det markerade området
på mätstickan.
Oljekontroll på kall bil:
– Torka av mätstickan före kontrollen.
– Kontrollera oljenivån med mätstickan.
Nivån ska ligga mellan MIN- och MAXmarkeringarna.
– Ligger nivån nära MIN-markeringen kan
0,5 liter fyllas på till en början. Fyll på tills
oljenivån är närmare markeringen MAX än
MIN på mätstickan. Se s. 245–246 för
påfyllningsbar volym.
Spill inte olja på de heta avgasgrenrören då
det finns risk för brand.
VIKTIGT
Fyll aldrig över MAX-markeringen. Oljeförbrukningen kan öka om för mycket olja fylls
på i motorn.
Placering av behållare för spolarvätska.
Vindrute- och strålkastarspolarna har samma
vätskebehållare. Använd frostskydd under
vintern så att det inte fryser i pump, behållare
och slangar. Se volymuppgifter på s. 247.
Använd frostskyddsmedel under vintern så
att det inte fryser i pump, behållare och
slangar.
OBS
Blanda frostskyddsmedel med vattnet före
påfyllning.
189
09 Underhåll och service
09
Oljor och vätskor
Kylvätska, nivåkontroll och påfyllning
Kontrollera kylvätskan regelbundet
Nivån ska ligga mellan MIN- och MAX-markeringarna på expansionstanken. Om systemet inte är välfyllt, kan höga lokala temperaturer uppstå med risk för skador (sprickor) i
cylinderhuvudet. Fyll på vätska då nivån
sjunkit till MIN-markeringen.
Broms- och kopplingsvätska, nivåkontroll och påfyllning
VARNING
Kylarvätskan kan vara mycket het. Om påfyllning behöver göras då motorn är varm
skruvas expansionskärlets lock sakta av så
att övertrycket försvinner.
OBS
Vid påfyllning ska instruktionerna på förpackningen följas. Det är viktigt att balansera
mängden kylvätska och vatten för rådande
väderlek. Komplettera aldrig med endast rent
vatten. Frysrisken ökar med såväl för liten
som för stor andel kylvätska.
VIKTIGT
Det är mycket viktigt att kylvätska med korrosionsskydd enligt Volvos rekommendation används. Då bilen är ny är den fylld med
kylvätska som klarar ca –35° C.
Se volymuppgifter på s. 247.
190
Motorn får endast köras med välfyllt kylsystem. Höga temperaturer kan uppstå med
risk för skador (sprickor) i cylinderhuvudet.
Broms- och kopplingsvätskan har gemensam behållare1. Nivån ska ligga mellan MINoch MAX-märkena. Kontrollera nivån regelbundet. Byt bromsvätska vartannat år eller
vid vartannat ordinarie servicetillfälle.
Se volymuppgifter och rekommenderad kvalitet för bromsvätska på s. 247.
På bilar som körs så att bromsarna används
ofta och hårt, t.ex. vid bergskörning eller kör-
1 Placering
beroende på vänster- eller högerstyrd variant.
09 Underhåll och service
Oljor och vätskor
ning i tropiskt klimat med hög luftfuktighet,
ska vätskan bytas varje år.
Styrservoolja, nivåkontroll och
påfyllning
09
OBS
Om ett fel uppstår i styrservosystemet eller
om bilen blir strömlös och måste bogseras,
kan bilen fortfarande styras. Styrningen blir
då mycket tyngre än normalt och mer kraft
behövs för att vrida ratten.
VARNING
Om bromsoljan ligger under MIN-nivå i
bromsvätskebehållaren bör inte bilen köras
vidare utan att bromsolja fyllts på.
Anledningen till bromsvätskeförlusten
måste kontrolleras.
OBS
Oljenivån kontrolleras vid varje service.
Kontrollera nivån vid varje service. Byte av
olja behövs inte. Nivån ska ligga mellan
ADD- och FULL-märkena.Se volymuppgifter och rekommenderad oljekvalitet på
s. 247.
191
09 Underhåll och service
09
Torkarblad
Byte av torkarblad
Byte
– Fäll ut torkararmen och håll i torkarbladet.
Byte av torkarblad, bakruta
OBS
Torkarbladen har olika längd. Bladet på förarsidan är längre än det andra.
– Tryck in de räfflade låsfjädrarna på torkarbladet, samtidigt som det lyfts av i armens
förlängning.
– Sätt dit det nya bladet i motsatt ordning
och kontrollera att det sitter riktigt fast.
– Fäll torkararmen bakåt.
– Avlägsna torkarbladet genom att föra det
uppåt/utåt (se bild) mot bakluckan.
– Tryck fast det nya torkarbladet.
– Kontrollera att bladet sitter riktigt fast.
192
09 Underhåll och service
Batteri
09
Batteriskötsel
VARNING
Batterier kan bilda knallgas som är mycket
explosiv. En gnista, som kan bildas om du
sätter dit startkablarna felaktigt, räcker för
att batteriet skall explodera. Batteriet innehåller svavelsyra som kan orsaka allvarliga
frätskador. Skölj med stora mängder vatten
om svavelsyran kommer i kontakt med
ögon, hud eller kläder. Vid stänk i ögonen,
kontakta omedelbart läkare.
OBS
Två batterityper kan förekomma. De är fullt utbytbara mot varandra.
Batteriets livslängd och funktion påverkas av
antal starter, urladdningar, körsätt, körförhållanden och klimatförhållanden etc.
VIKTIGT
Använd alltid destillerat eller avjoniserat vatten (batterivatten).
OBS
Om batteriet laddas ur många gånger påverkas batteriets livslängd negativt
För att batteriet ska fungera tillfredställande:
• Kontrollera regelbundet att vätskenivån i
batteriet ligger rätt (A) och fyll aldrig över
nivåmarkeringen.
• Kontrollera alla cellerna. Använd en skruvmejsel för att lossa propparna (alternativt
täcklocket).
• Fyll vid behov på destillerat vatten till
batteriets maxnivåmarkering.
• Sätt dit propparna (alternativt täcklocket)
ordentligt.
Förbrukat batteri ska återvinnas på ett miljövänligt sätt, det innehåller bly.
193
09 Underhåll och service
09
Batteri
Symboler på batteriet
Explosionsfara.
Använd skyddsglasögon.
slangen ansluts till det nya batteriet och att
den leds nedåt till avsett utlopp i karossen.
VARNING
Ytterligare information i bilens instruktionsbok.
Evakuering av knallgas
Förvara batteriet utom
räckhåll för barn.
Batteriet innehåller frätande syra.
Undvik gnistor eller öppen
eld.
194
Batteriet kan utveckla knallgas, som är
mycket explosiv. För att förhindra att knallgasen stannar kvar i lastutrymmet och kupén
finns en evakueringsslang som leder eventuell knallgas från batteriet ut utanför bilen. Om
du av någon anledning måste byta batteri,
måste du ovillkorligen se till att evakuerings-
Batteriet innehåller knallgas, som är mycket
explosiv. Försäkra dig om att slangen som
leder bort knallgas är ansluten på riktigt
sätt.
09 Underhåll och service
Batteri
Byte av batteri
09
Ditsättning av batteri
Borttagning av batteri
– Stäng av tändningen och ta ur nyckeln
– Skruva loss konsol och täckkåpa över
batteriet
– Vänta i minst 5 minuter, innan några elektriska anslutningar rörs (detta för att all
information i din bils elektriska system
skall kunna lagras i de olika styrenheterna)
– Lossa minuskabeln först
– Lossa därefter pluskabeln och evakueringsslangen för knallgas
–
–
–
–
Sätt dit batteriet
Anslut pluskabeln
Anslut minuskabeln
Se till att evakueringsslangen är korrekt
ansluten både till batteriet och till utloppet
i karossen.
– Sätt dit täckkåpa och konsol
195
09 Underhåll och service
09
Byte av glödlampor
Allmänt
Byte av glödlampor fram
Alla glödlampor finns specificerade på
s. 252.
Glödlampor och punktljus som är av särskild
typ eller som inte lämpar sig för byte annat än
av verkstad är:
VIKTIGT
Dra inte i kabeln, endast i kontaktstycket
• Allmänbelysning i taket
• Läslampor och handskfacksbelysning
• Blinker, yttre backspegel och trygghetsbelysning
• Högt placerat bromsljus
• Active Bi-Xenon och BiXenonstrålkastare
VARNING
På bilar utrustade med Bi-Xenonstrålkastare ska byte av Xenonlampan utföras av en
auktoriserad Volvoverkstad. Strålkastaren
kräver särskild försiktighet eftersom Xenonlampan är utrustad med ett högspänningsaggregat.
VIKTIGT
Vidrör aldrig glaset på glödlamporna direkt
med fingrarna. Fett och olja från fingrarna
förångas av värmen och ger en beläggning
på reflektorn som då kan förstöras.
196
– Lossa kontaktdonet genom att först trycka
på låssnäppet från undersidan och sedan
dra upp det ett snäpp ovanifrån.
– Lyft ut hela strålkastarinsatsen och lägg
den på ett mjukt underlag så att inte linsen
repas.
Vid byte av halv-, hel- och positions-/parkeringsljus ska hela lampinsatsen först lossas.
För att byta någon av dessa lampor gör enligt
nedan och se sedan instruktioner under respektive lampa.
Losstagning av lamphus:
– Släck belysningen och vrid startnyckeln till
läge 0.
– Öppna motorhuven.
– Lossa insatsen genom att dra upp de två
låspinnarna som håller den på plats.
– Lyft insatsen rakt ut.
Återplacering av strålkastarinsatsen görs i
omvänd ordning. Kontrollera att låspinnarna
är korrekt nerstuckna.
09 Underhåll och service
Byte av glödlampor
Placering av glödlampor i framlykta
1
5
1.
2.
3.
4.
5.
Halvljus, halogen
2
4
Halvljus
Helljus
Blinker
Parkerings/positionsljus
Sidomarkeringsljus
09
Helljus
Halogen och Bi-Xenon-strålkastare
3
– Lossa det yttre täcklocket genom att vrida
det moturs.
– Dra loss kontakten.
– Lossa klämfjädern. Tryck först åt höger så
att klämfjädern lossnar och för den sedan
utåt och nedåt.
– Dra ut lampan.
– Sätt dit den nya lampan. Den kan bara
sitta på ett sätt.
– Tryck klämfjädern uppåt och sist en aning
åt vänster så att den fastnar i sitt fäste.
– Tryck tillbaka kontakten.
– Skruva tillbaka täcklocket; markeringen
HAUT skall vara uppåt.
– Lossa det yttre täcklocket genom att dra
det rakt ut och dra loss kontakten.
– Lossa klämfjädern. Tryck först åt höger så
att klämfjädern lossnar och för den sedan
utåt/nedåt.
– Dra ut lampan.
– Sätt dit den nya lampan. Den kan bara
sitta på ett sätt.
– Tryck klämfjädern uppåt och sist en aning
åt vänster så att den fastnar i sitt fäste.
– Tryck tillbaka kontakten och sätt tillbaka
täcklocket.
197
09 Underhåll och service
09
Byte av glödlampor
Active Bi-Xenon-strålkastare
– Släck belysningen och vrid startnyckeln till
läge 0.
– Ta bort täcklocket.
– Vrid lampan moturs och dra ut den.
– Lossa kontaktstycket genom att pressa
låsningen utåt och dra.
– Anslut kontaktstycket på lampan, ett klickljud hörs.
– Sätt tillbaka lampan, vrid den på plats.
– Sätt tillbaka täcklocket.
198
Sidomarkeringsljus och positions-/
parkeringsljus
Blinkers
Lamphållaren har bajonettfattning.
Lamphållarna har bajonettfattning.
– Vrid moturs och ta ut lamphållaren.
– Dra glödlampan rakt ut.
– Sätt in den nya lampan genom att försiktigt trycka in den i spåren.
– Sätt tillbaka lamphållaren och vrid medurs.
– Vrid lamphållaren moturs och ta ut den.
– Tryck in lampan, vrid moturs och ta ut den.
– Sätt in den nya lampan genom att trycka in
den i spåren och sedan vrida medurs.
09 Underhåll och service
Byte av glödlampor
Dimstrålkastare
Glödlampor i baklykta
Glödlampsbyte
C
B
A
– Släck belysningen och vrid startnyckeln till
läge 0.
– Vrid lamphållaren något moturs.
– Ta ur lampan.
– Sätt dit den nya lampan. Profilen på lamphållaren sammanfaller med profilen på
lampans fot.
– Sätt tillbaka lamphållaren genom att vrida
något medurs. Markeringen TOP på lamphållaren uppåt.
1.
2.
3.
4.
5.
Positionsljus
Blinkers
Backljus
Positionsljus
Bromsljus
OBS
Om felmeddelande LAMPFEL/KONTROLLERA BROMSLJUS kvarstår efter
att felaktig glödlampa ersatts uppsök en
auktoriserad Volvoverkstad.
09
D
– Släck belysningen och vrid startnyckeln till
läge 0.
– Fäll ner bakluckans nederdel och fäll upp
golvluckan. (Om bilen är försedd med kassehållare (tillval) lossa hållarens stödband.)
– Ta bort hörnstycket (A).
– Öppna luckan (B) i sidopanelen genom att
dra spärren (C) uppåt och mot dig.
– Ta fram fast nyckel nr 10 ur verktygspåsen
och lossa muttrarna (D).
– Ta ut hela insatsen rakt bakåt.
– Lossa kablagets överlängd för att få bättre
åtkomlighet.
– Lägg insatsen på ett mjukt underlag så att
inte glaset repas.
199
09 Underhåll och service
09
Byte av glödlampor
– Vrid lamphållaren moturs och dra ut den.
– Vrid lampan moturs så lossar den. (Gäller
blinker, backljus och bromsljus).
– Dra glödlampan rakt ut. (Gäller positionsljusen).
– Byt lampa.
– Sätt tillbaka lamphållaren i spåret, vrid
medurs.
– Tryck tillbaka kablageöverlängden.
– Sätt tillbaka insatsen mot skruvhålen.
Tryck insatsen på plats.
– Skruva åt muttrarna.
– Sätt tillbaka sidopanelen och hörnstycket.
200
Dimbakljus
Nummerskyltsbelysning
– För in en spårskruvmejsel som pilen på
bilden visar.
– Bänd ut lampinsatsen.
– Vrid lamphållaren moturs och lossa den.
– Vrid lampan moturs och ta ut glödlampan.
– Byt till ny glödlampa.
– Släck belysningen och vrid startnyckeln till
läge 0.
– Lossa skruvarna med en skruvmejsel.
– Lossa hela lamphuset försiktigt och dra ut
det.
– Byt till ny glödlampa.
– Sätt tillbaka och skruva fast hela lamphuset.
09 Underhåll och service
Byte av glödlampor
Instegsbelysning
Glödlampa i bagageutrymme
Belysning i make up-spegel
Instegsbelysning finns under instrumentpanelen på förar- och passagerarsidan.
– Stick in en skruvmejsel och vrid lätt så att
lamphuset lossnar.
– Ta bort den trasiga glödlampan.
– Sätt dit en ny glödlampa. Kontrollera att
lampan lyser.
– Sätt tillbaka lamphuset.
– Stick in en spårskruvmejsel vid sidan av
det mittersta clipset i spegelns underkant.
Lyft uppåt så att det mittersta clipset
släpper.
– Dra mejseln åt båda sidorna så att de yttre
clipsen släpper.
– Lyft ut spegelinsatsen.
– Byt ut lamporna.
– Sätt tillbaka insatsen med överkanten
först. Var noga med att de övre clipsen är
ordentligt intryckta innan insatsen viks tillbaka.
– Stick in en skruvmejsel och vrid lätt så att
linsen lossnar.
– Ta bort den trasiga glödlampan.
– Sätt dit en ny glödlampa.
– Sätt tillbaka linsen.
09
201
09 Underhåll och service
09
Säkringar
Allmänt
Kabeldragningen kan variera något på grund av motorvariant. Detaljerna som visas i listan är dock på samma positioner.
För att förhindra att din bils elektriska system
skadas genom kortslutning eller överbelastning, är alla de olika elektriska funktionerna
och komponenterna skyddade genom ett antal säkringar.
4. Säkringscentralen i bagageutrymmet.
Om någon elektrisk komponent eller funktion
inte fungerar, kan detta bero på att komponentens säkring tillfälligt överbelastats och
bränts av.
Säkringarna är placerade på fyra olika ställen
i bilen:
– Titta i säkringsförteckningen för att lokalisera säkringen.
– Dra ut säkringen och titta från sidan om
den böjda tråden är avbränd.
– Byt i så fall till en ny säkring med samma
färg och samma amperebeteckning.
1. Relä-/säkringscentralen i motorrummet.
2. Säkringscentralen i kupén innanför
ljudvallen på förarsidan.
3. Säkringscentralen i kupén vid instrumentbrädans gavel på förarsidan.
202
I locket på instrumentbrädans gavel finns ett
antal reservsäkringar. Där finns även en tång
som underlättar för dig att dra ut och sätta
tillbaka en säkring.
Om samma säkring bränns av upprepade
gånger, föreligger något fel på komponenten,
och du bör då uppsöka en auktoriserad Volvoverkstad för kontroll.
09 Underhåll och service
Säkringar
09
Relä/säkringscentral i motorrum
1. ABS. ......................................................................................... 30 A
2. ABS .................................................................................. 30 A
3. Högtrycksspolare strålkastare ........................................... 35 A
4. Parkeringsvärmare (tillval) .................................................. 25 A
5. Extraljus (tillval).................................................................. 20 A
6. Startmotorrelä .................................................................. 35 A
7. Vindrutetorkare ................................................................. 25 A
8. Bränslepump ..................................................................... 15 A
9. Transmissionstyrenhet (TCM), (V8, diesel, 6-cyl.bensin) ..... 15 A
10. Tändspolar (bensin), Motorstyrenhet (ECM),
insprutningsventiler, (diesel) ............................................. 20 A
11. Gaspedalsgivare (APM), AC kompressor,
fläkt elektronikbox ............................................................ 10 A
12. Motorstyrenhet (ECM) (bensin), insprutningsventiler,
bensin), luftmassemätare (bensin) ..................................... 15 A
luftmassemätare (diesel) ..................................................... 5 A
13. Styrenhet spjällhus (V8), VIS (6-cyl.bensin) ........................ 10 A
Styrenhet spjällhus, magnetventil, SWIRL (luftmixventil),
bränsletryckregulator (diesel) ............................................ 15 A
14. Lambdasond (bensin)........................................................ 20 A
lambdasond (diesel) .......................................................... 10 A
203
09 Underhåll och service
09
Säkringar
15. Vevhusventilationsvärmare, magnetventiler,
läckdiagnos (5-cyl.bensin) ................................................. 10 A
Vevhusventilationsvärmare (V8, 6-cyl.bensin), AC-koppling
(V8, 6-cyl.bensin), magnetventiler, läckdiagnos (V8, 6-cyl.bensin), ECM, (V8, 6-cyl.bensin), luftmassemätare (V8), glödstift
(diesel)............................................................................... 15 A
16. Halvljus vänster ................................................................. 20 A
17. Halvljus höger.................................................................... 20 A
18. - ..............................................................................................19. Motorstyrenhet (ECM) matning, motorrelä ........................... 5 A
20. Positionsljus ...................................................................... 15 A
21. - ..............................................................................................-
204
09 Underhåll och service
Säkringar
09
Relä/säkringscentral i kupé vid instrumentbrädans gavel på
förarsidan
En dekal som anger säkringarnas positioner samt amperetal är placerad i gavelboxens lock.
1. Fläkt klimatanläggning ............................................................. 30 A
2. Audio (förstärkare) ............................................................ 30 A
3. Förarstol elmanövrerad ...................................................... 25 A
4. Passagerarstol elmanövrerad ............................................ 25 A
5. Styrenhet vänster framdörr ................................................ 25 A
6. Styrenhet höger framdörr................................................... 25 A
7. - ..............................................................................................8. Radio, cd-spelare, RSE-system ......................................... 15 A
9. RTI display, RTI enhet MMM ............................................. 10 A
10. OBDII, ljusomkopplare (LSM), rattvinkelgivare (SAS)
rattstyrenhet (SWM) ............................................................ 5 A
11. Tändningslås, SRS-system, motorstyrenhet ECM (V8, 6-cyl.
bensin), avstängning SRS passagerarsida (PACOS), startspärr
elektronisk (IMMO), Transmissionsstyrenhet TCM (V8, diesel,
6-cyl. bensin) ................................................................... 7,5 A
12. Allmänbelysning tak (RCM),
övre elektronikstyrenhet (UEM) ......................................... 10 A
13. Taklucka ........................................................................... 15 A
14. Telefon................................................................................ 5 A
15. -38 -........................................................................................ -
205
09 Underhåll och service
09
Säkringar
Relä/säkringscentral i kupé innanför ljudvallen på
förarsidan
1. Stolsvärme höger sida .............................................................. 15 A
2. Stolsvärme vänster sida..................................................... 15 A
3. Signalhorn ......................................................................... 15 A
4. Reservplats .............................................................................5. Infotainment ...................................................................... 10 A
6. Reservplats .............................................................................7. Reservplats .............................................................................8. Larmsiren ............................................................................ 5 A
9. Bromsljuskontakt matning ................................................... 5 A
10. Kombinationsinstrument (DIM), klimatanläggning (CCM),
parkeringsvärmare, förarstol elmanövrerad ........................ 10 A
206
11. Eluttag framsäte, baksäte och kylskåp .............................. 15 A
12. Reservplats ............................................................................. 13. Reservplats ............................................................................. 14. Reservplats ............................................................................. 15. ABS, STC/DSTC ................................................................. 5 A
16. Servostyrning elektronisk (ECPS)
Active Bi-Xenon (HCM), ljushöjdsreglering ........................ 10 A
17. Dimljus fram vänster ........................................................ 7,5 A
18. Dimljus fram höger ........................................................... 7,5 A
19. Reservplats ............................................................................. 20. Kylvätskepump (V8) ........................................................... 5 A
09 Underhåll och service
Säkringar
09
21. Transmission styrenhet (TCM),
backväxelspärr (M66) ........................................................ 10 A
22. Helljus vänster ................................................................... 10 A
23. Helljus höger ..................................................................... 10 A
24. Reservplats .............................................................................25. Reservplats .............................................................................26. Reservplats .............................................................................27. Reservplats .............................................................................28. Passagerarstol elmanövrerad .............................................. 5 A
29. Bränslepump .................................................................... 7,5 A
30. BLIS .................................................................................... 5 A
31. Reservplats .............................................................................32. Reservplats .............................................................................33. Vacuum pump ................................................................... 20 A
34. Spolarpump....................................................................... 15 A
35. Reservplats .............................................................................36. Reservplats .............................................................................-
207
09 Underhåll och service
09
Säkringar
Säkringar i bagageutrymmet
208
1. Backljus .....................................................................................10 A
2. Positionsljus, dimljus, bagagerumsbelysning
nummerskyltbelysning, dioder i bromsbelysning ............... 20 A
3. Tillbehör (AEM).................................................................. 15 A
4. Reservplats ............................................................................. 5. REM elektronik.................................................................. 10 A
6. Baksätesunderhållning RSE (tillbehör) .............................. 7,5 A
7. Dragkablage (30-matning) ................................................. 15 A
8. Eluttag bagageutrymme .................................................... 15 A
9. Bakdörr höger: Fönsterhiss, spärr fönsterhiss ................... 20 A
10. Bakdörr vänster: Fönsterhiss, spärr fönsterhiss................. 20 A
11. Reservplats ............................................................................. 12. Reservplats ............................................................................. 13. Värmare dieselfilter ........................................................... 15 A
14. Subwoofer, bakre luftkonditionering(A/C) .......................... 15 A
15. Reservplats ............................................................................. 16. Reservplats ............................................................................. 17. Tillbehör infotainment ......................................................... 5 A
18. Reservplats ............................................................................. 19. Torkare bak....................................................................... 15 A
20. Dragkablage (15-matning) ................................................. 20 A
21. Reservplats ............................................................................. 22. -.............................................................................................. 23. AWD ................................................................................ 7,5 A
24. Reservplats ............................................................................. 25. -.............................................................................................. -
09 Underhåll och service
Säkringar
09
26. Parkeringshjälp.................................................................... 5 A
27. Huvudsäkring: Dragkablage, parkeringshjälp, AWD ........... 30 A
28. Centrallås (PCL)................................................................. 15 A
29. Släpvagnsbelysning, vänster: Positionsljus,
körriktningsvisare ............................................................. 25 A
30. Släpvagnsbelysning, höger: bromsljus, dimljus bak,
körriktningsvisare .............................................................. 25 A
31. Huvudsäkring: Säkring 37, 38 ............................................ 40 A
32. - ..............................................................................................33. - ..............................................................................................34. - ..............................................................................................35. - ..............................................................................................36. - ..............................................................................................37. Eluppvärmd bakruta ......................................................... 20 A
38. Eluppvärmd bakruta ......................................................... 20 A
209
Allmänt ................................................................................................... 212
Kontrollpaneler, audio ............................................................................ 213
Ljudanläggningens funktioner................................................................ 217
Radiofunktioner...................................................................................... 220
Cd-funktioner ......................................................................................... 226
Menystruktur – ljudanläggning............................................................... 228
Telefonfunktioner (tillval)......................................................................... 229
Menystruktur – telefon ........................................................................... 236
210
INFOTAINMENT
10
10 Infotainment
Allmänt
Infotainment
10
Infotainment är ett system där ljudanläggningen och telefonfunktioner integrerats.
Ditt Infotainmentsystem kan du enkelt och
behändigt använda med gemensam kontrollpanel eller knappsats i ratten.
XC90 kan utrustas med Dolby Surround Pro
Logic II (Premium Sound). Detta ger en optimal ljudupplevelse nära verkligheten med
bred och naturlig ljudprofil.
Systemet ger även dina passagerare möjlighet att använda hörlurar (tillval) med separat
ljudkälla.
Dolby Surround Pro Logic II
Dolby Surround Pro Logic II1 fördelar stereoljudets två kanaler till vänster-, center-, höger- och bakhögtalarna. Ljudåtergivningen
blir därför mer verklighetstrogen än normal
tvåkanalsstereo.
Dolby Surround Pro Logic II och
Dolbyikonen är varumärken som
tillhör Dolby Laboratories Licensing
Corporation. Dolby Surround
Pro Logic II System är tillverkat på licens från
Dolby Laboratories Licensing Corporation.
1 Premium
212
Sound.
10 Infotainment
Kontrollpaneler, audio
Audiofunktionernas reglage
10
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Till/från – Audio
Volym
CD – snabbval
AM/FM-snabbval mellan FM1, FM2 och
AM
Display
ENTER – väljer i menyn, aktiverar ett
val eller aktiverar telefon från standbyläge
Till/från/standby – Telefon
MY KEY – programmerbart snabbval
för favoritfunktion
SELECTOR – väljer ljudkälla
10. SOUND – ljudinställning
11. EXIT/CLEAR – stegar tillbaka i menyn,
avbryter ett val, sätter telefon i standby
och raderar föregående tecken vid textoch sifferinmatning
12. SIM-kortshållare
13. Menyvalsknappar
14. Cd- och cd-växlarutmatning
15. Cd-spelare och cd-växlare (tillval)
16. Stationslagringsknappar/val av position
i cd-växlare (1-6), nummer- och teckenknappar för telefon samt snabbval i
menyer
17. IR-mottagare för fjärrkontroller (tillval)
18. Sök/byt spår, station eller stegar framåt
och bakåt vid text- och sifferinmatning
213
10 Infotainment
Kontrollpaneler, audio
Knappsats i ratten
10
Menyhantering
Audio – Telefon
Snabbval
Menyalternativen är numrerade och kan även
väljas direkt med knappsatsen (1-9).
Mitt eget snabbval – MY KEY
Med MY KEY kan en favoritfunktion i menyn
lagras, t.ex. TP.
– Välj den funktion i menyn som ska lagras
genom att hålla MY KEY intryckt i mer än
två sekunder.
När MY KEY STORED visas i displayen är
funktionen lagrad.
– Aktivera funktionen genom ett kort tryck
på MY KEY.
De fyra nedersta knapparna i rattens knappsats är gemensamma för radio och telefon.
Knappfunktionen är beroende av vilket system som är aktiverat. Med knappsatsen i ratten kan du reglera ljudvolymen, skifta mellan
förinställda stationer och byta spår på en cd.
214
En del av infotainmentfunktionerna styrs via
ett menysystem. Den aktuella menynivån visas högst upp till höger i displayen. Menyalternativen visas i mitten av displayen.
• MENU leder till menysystemet. Uppåt/
nedåt med knapparna (1) stegar mellan
menyalternativen.
• ENTER väljer eller aktiverar/avaktiverar
något av menyalternativen.
• EXIT går tillbaka ett steg i menystrukturen.
Ett långt tryck på EXIT leder ut ur menysystemet.
10 Infotainment
Kontrollpaneler, audio
Kontrollpanel med hörlursuttag
Begränsningar
Den ljudkälla (FM, AM, cd o.s.v.) som spelas i
högtalarna kan inte styras från den bakre
kontrollpanelen.
10
RDS-meddelanden kan utebli om radion spelar i hörlurarna samtidigt som en annan ljudkälla spelar i högtalarna.
För bästa ljudåtergivning rekommenderas
hörlurar med impedansen 16–32 ohm och
känsligheten 102 dB eller högre.
Aktivera/avaktivera
Kontrollpanelen aktiveras med SEL. när ljudanläggningen är aktiv. Avaktivering sker automatiskt när ljudanläggningen avaktiveras
eller med ett långt tryck på SEL.
Stega/söka framåt och bakåt
Korta tryck på
/
stegar bland cd-spår
eller förvalslagrade radiostationer. Långa
tryck snabbspolar cd-spår eller söker radiostationer automatiskt.
215
10 Infotainment
Kontrollpaneler, audio
Fjärrkontroll (tillval)
8. Funktionen ej tillgänglig
9. Till/från – Audio
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1. MEMORY – lagrar uppsökta radiokanaler
För att lagra en station:
– Tryck på MEMORY-knappen
– Välj Preset med PRESET/DISC (5)
– Bekräfta valet med Memoryknappen
2. Volym
3. Sök/byt spår framåt eller bakåt
4. SOURCE – stegar mellan ljudkällor
5. PRESET/DISC – väljer position i cdväxlaren eller förinställda radiostationer
6. AUTO – söker upp och lagrar de starkaste stationerna
7. Funktionen ej tillgänglig
216
– Rikta fjärrkontrollen mot IR-mottagaren
(se bilden) som sitter placerad på instrument-panelen.
OBS
Fjärrkontrollen innehåller AAA- batterier
(R03). Om fjärrkontrollen inte fungerar,
prova först med att byta till nya batterier.
10 Infotainment
Ljudanläggningens funktioner
Strömbrytare till/från – Audio
Val av ljudkälla
Upprepade tryck på AM/FM (4) stegar mellan
FM1, FM2 och AM. CD (1) aktiverar cd-spelaren/växlaren.
Vrid SELECTOR (5) för att stega mellan den
externa ljudkällan AUX och de interna ljudkällorna FM1, FM2, AM, cd och cd-växlare.
– Reglera volymen med SELECTOR eller
upp/ner med knapparna (6). Avsluta med
ENTER.
10
OBS
Fungerar ej för knappsatsen i ratten.
AUX
Till AUX-ingången kan t.ex. en mp3-spelare
anslutas.
OBS
Tryck på POWER-knappen (2) för att starta
eller stänga av audiosystemet.
Om du stänger av bilen med audiosystemet
aktivt kommer det att automatiskt vara aktivt
när bilen återstartas.
Volymkontroll
Vrid ratten (3) medurs eller moturs för att höja
eller sänka volymen. Volymkontrollen är elektronisk och saknar ändlägen. Volymen kan
även höjas (+) eller sänkas (–) med knappsatsen i ratten.
Ljudkvaliteten kan försämras om spelaren
laddas när ljudanläggningen är i AUX-läge.
Undvik i så fall att ladda spelaren.
Ibland kan den externa ljudkällan AUX höras
med en annan volym än de interna ljudkällorna. Om den externa ljudkällans ljudvolym är
för hög kan ljudkvaliteten försämras. Förhindra detta genom att justera den externa ljudkällans ingångsvolym:
– Välj AUX VOLUME i menyn och tryck
ENTER.
Ingång för extern ljudkälla (AUX) 3,5 mm
VIKTIGT
Locket över mugghållarna ska vara öppet
när kontakten sitter i AUX-ingången.
217
10 Infotainment
Ljudanläggningens funktioner
Ljudinställning
10
.
Symbolen
i displayen visar att Dolby Pro
Logic II är aktivt. Det finns tre olika inställningar för surround-ljudet:
OBS
Nivån för centerhögtalare kan endast ställas
in om Dolby Pro Logic II (DPL II) eller trekanalsstereo (3-CH) är valt i menyn. Nivån för
Subwoofer kan endast ställas in om Subwoofer är aktiverad
– Tryck på SOUND-knappen (1).
– Tryck fram den funktion som ska ställas in
genom upprepande tryck på SOUNDknappen. Välj mellan BASS, TREBLE, FADER, BALANCE, SUBWOOFER (tillval),
CENTRE (tillval) eller SURROUND (tillval).
– Justera nivån med SELECTOR-ratten (2). I
displayen visas en skala från min.läge till
max.läge. I mitten visas normalläget.
Programtyp
Display visar
Bas
Diskant
Balans mellan höger
och vänster högtalare
Balans mellan främre
och bakre högtalare
Nivå för bashögtalare
(tillval)
Nivå för centerhögtalare (Premium
Sound)
Nivå för surround,
omgivningsljud
(Premium Sound)
BASS
TREBLE
BALANCE
FADER
SUBWOOFER
CENTRE
SURROUND
Surround
Surroundinställningarna1 styr rymdupplevelsen av ljudet. Inställningarna inklusive aktivering och avaktivering för respektive ljudkälla
görs var för sig.
1 Vissa
218
modeller
• PRO LOGIC II
• 3-CHANNEL
• OFF (tvåkanalsstereo)
Aktivera/avaktivera surround-ljud
– Tryck MENU, stega till Audio settings och
tryck ENTER.
– Välj SURROUND och tryck ENTER.
– Välj Pro Logic II, 3 channel eller Off och
tryck ENTER.
Dolby Surround Pro Logic II är ett varumärke som tillhör Dolby Laboratories Licensing Corporation. Dolby Pro Logic II Surround System är tillverkat på licens från Dolby Laboratories Licensing Corporation.
10 Infotainment
Ljudanläggningens funktioner
Bashögtalare – SUBWOOFER (tillval)
Bashögtalaren ger ett fylligare ljud och djupare basljud åt anläggningen.
– Välj AUDIO SETTINGS i menyn och tryck
ENTER.
– Välj SUBWOOFER och tryck ENTER. Ett
kryss i rutan visar att SUBWOOFER är
aktiverad.
– Ställ in nivå med menyvalsknapparna eller
SELECTOR-ratten.
– Tryck ENTER för att välja nästa frekvens.
Du kan välja fem frekvenser.
– Tryck ENTER tills du kommer till menyläget för att spara gjorda ändringar.
10
Equalizer FR (vissa modeller)
Funktionen används för att göra finjusteringar av ljudet i de främre högtalarna.
– Välj AUDIO SETTINGS i menyn och tryck
ENTER.
– Välj Equalizer FR och tryck ENTER.
– Ställ in nivå med menyvalsknapparna eller
SELECTOR-ratten.
– Tryck ENTER för att välja nästa frekvens.
Du kan välja fem frekvenser.
– Tryck ENTER tills du kommer till menyläget för att spara gjorda ändringar.
Equalizer RR (vissa modeller)
Funktionen används för att göra finjusteringar av ljudet i de bakre högtalarna.
– Välj AUDIO SETTINGS i menyn och tryck
ENTER.
– Välj Equalizer RR och tryck ENTER.
219
10 Infotainment
Radiofunktioner
Stationssökning
10
– Om det behövs en justering av frekvensen,
gör detta med korta tryck på någon av
pilknapparna,
eller
.
– Det manuella justeringsläget är kvar fem
sekunder efter den sista tryckningen.
Stationslagring
För att lagra en önskad station på någon av
stationslagringsknapparna 0-9 (2):
– Välj radioläge AM/FM1/FM2 med SELECTOR-ratten (3) eller AM/FM-knappen (1).
– Tryck ett kort tryck på
eller
knappen för att söka nästa starka station.
– Tryck på någon av knapparna igen om du
vill söka på nytt.
Söka efter känd frekvens manuellt
– Tryck in
eller
knappen och håll
den inne. MAN visas i displayen. Radion
stegar då långsamt åt det valda hållet och
ökar tempot efter några sekunder.
– Släpp knappen när den önskade frekvensen visas i displayen.
220
– Ställ in önskad station.
– Tryck på den stationslagringsknapp där
stationen ska lagras och håll den intryckt.
Ljudet försvinner ett par sekunder och
STATION STORED visas i displayen. Stationen är nu lagrad.
Man kan lagra upp till 10 stationer på respektive AM, FM1 och FM2, totalt 30 stationer.
10 Infotainment
Radiofunktioner
AUTOSTORE – automatisk lagring av
stationer
AM FM
CD
LUM
VO E
MY KEY
PHONE
LECTOR
SE
SOUND
POWER
2
ABC
4
GHI
7
PQRS
AUTO
*
3
DEF
CLEAR
MENU
5
6
JKL
MNO
8
9
TUV WXYZ
0
Avbryta automatisk förvalslagring
– Tryck EXIT.
EXIT
ENTER
1
med knapparna 0 - 9. Om ingen station med
tillräcklig stark signalstyrka finns, visas
NO AST FOUND.
SCAN
#
G016637
AUTO (1) söker de tio starkaste radiostationerna och förvalslagrar dem automatiskt i en
separat minnesbank. Funktionen är särskilt
användbar i områden där man inte är bekant
med radiostationerna eller deras frekvenser.
Starta automatisk lagring
– Välj frekvensband med AM/FM.
– Håll AUTO (1) intryckt tills AUTOSTORING... visas i displayen.
När AUTOSTORING... inte längre visas i displayen är lagringen klar. Radion försätts i autoläge och AUTO visas i displayen. De automat-lagrade förvalen kan nu väljas direkt
Välja autolagrat förval
Genom att försätta radion i autoläge kan de
automatiskt lagrade förvalen användas.
– Tryck kort AUTO (1). AUTO visas i displayen.
– Tryck på en av knapparna 0 - 9.
– Radion stannar i autoläge ända tills ett kort
tryck på AUTO (1), EXIT eller AM/FM
avbryter.
Scanning
SCAN (2) söker automatiskt igenom ett frekvensband efter starka stationer. När en station hittats spelas den i ca åtta sekunder,
därefter fortsätter sökningen.
Aktivera/avaktivera Scan
– Välj frekvensband med AM/FM.
– Tryck SCAN (2) för att aktivera. SCAN
visas i displayen.
– Avsluta med SCAN eller EXIT.
Förvalslagra en funnen station
Medan SCAN är aktiv kan en önskad station
förvalslagras.
10
– Tryck på en av knapparna 0 - 9 och håll
den intryckt tills meddelandet
Station stored visas i displayen.
SCAN avbryts och den lagrade stationen kan
väljas som ett förval.
RDS-funktioner
Radio Data System – RDS länkar samman
FM-sändare i nätverk. En FM-sändare i ett
sådant nätverk sänder information som ger
en RDS-radio bl.a. följande funktioner:
• Automatiskt byte till en starkare sändare
om mottagningen i området är dålig.
• Sökning av programinriktning, t.ex. trafikinformation eller nyheter.
• Mottagning av textinformation om pågående radioprogram.
OBS
Vissa radiostationer använder inte RDS eller
bara valda delar av dess funktionalitet.
221
10 Infotainment
Radiofunktioner
Volymkontroll – NEWS/TP/ALARM
10
OBS
Om t.ex. cd spelas när radion tar emot ett
trafikmeddelande, försätts cd-spelaren i
pausläge. Meddelandet hörs med den volym som valts för respektive meddelande.
Därefter återupptas spelningen av ursprunglig vald ljudkälla och återgår till den
tidigare inställda volymen. Om volymen justeras under meddelandet sparas den nya
volymen och används vid nästa meddelande.
Nyheter – NEWS
Denna funktion gör att när en nyhetssändning startar avbryts andra ljudkällor som t.ex.
cd.
– Välj radioläge med SELECTOR-ratten
eller AM/FM-knappen.
– Välj NEWS i menyn och tryck ENTER.
– NEWS visas i displayen.
– Välj NEWS igen och tryck ENTER för att
avaktivera NEWS-funktionen.
Funktionen gör att program kodade som nyheter från RDS-stationer bryter andra ljudkällor och hörs med den volym som ställts in för
detta ändamål. Så fort nyhetsinslaget är över
återgår radion till tidigare ljudkälla och volym.
222
Om du inte vill lyssna på ett pågående nyhetsinslag;
– Tryck på EXIT-knappen. NEWS-funktionen är dock fortfarande inkopplad och
radion väntar på nästa nyhetsprogram.
Trafikinformation – TP
Funktionen gör att trafikinformation från
RDS-stationer bryter andra ljudkällor och
meddelandet hörs med den volym som
ställts in för detta ändamål. Så fort meddelandet är över återgår radion till tidigare ljudkälla och volym.
– Välj TP i menyn och tryck ENTER.
– TP visas i displayen.
– Välj TP igen och tryck ENTER för att
avaktivera TP-funktionen.
TP visas i displayen när funktionen är aktiverad. Om den inställda stationen kan sända
trafikinformation visas
i displayen. Avbrott för trafikinformation kan alltså endast
höras när
visas i displayen.
Om du inte vill lyssna på ett pågående trafikmeddelande;
– Tryck på EXIT-knappen. TP-funktionen är
dock fortfarande inkopplad och radion
väntar på nästa trafikmeddelande.
TP-Search
Denna funktion gör att du kan lyssna på trafikinformation vid resa mellan olika länder
och delstater i Europa utan att själv behöva
välja station.
– Välj RADIO SETTINGS i menyn och tryck
ENTER.
– Välj TP och tryck ENTER.
– Välj TP Search och tryck ENTER.
För att avaktivera funktionen, välj TP Search
igen och tryck ENTER.
Radiotext
Vissa RDS-stationer sänder information om
programmens innehåll, artister, etc. Denna
information kan visas med text i displayen.
– Tryck på MENU-knappen.
– Välj RADIOTEXT i menyn och
tryck ENTER.
– Välj RADIOTEXT igen och tryck ENTER
för att avaktivera.
Alarm
Alarm sänds ut automatiskt och funktionen
kan inte avaktiveras. Alarm! visas i radions
display när ett larmmeddelande sänds ut.
Funktionen används för att varna bilister om
allvarliga olyckor och katastrofer, t.ex. broras
eller kärnkraftsolyckor.
10 Infotainment
Radiofunktioner
Programtyper – PTY
Programtyp
Display visar
Med PTY-funktionen kan olika programtyper,
t.ex. pop eller klassisk musik väljas. Med
PTY-funktionen kan du välja mellan de olika
programtyper som visas i listan nedan.
Gamla godingar
Information
Jazzmusik
Klassisk musik
Visning av programtyp
– Välj RADIO SETTINGS i menyn och tryck
ENTER.
– Välj PTY i menyn och tryck ENTER.
– Välj SHOW PTY och tryck ENTER.
Nu visas den inställda stationens PTY i displayen.
Kultur och Konst
Lätt klassiskt
Lättlyssnat
Nationell musik
OLDIES MUSIC
INFORMATION
JAZZ MUSIC
SERIOUS
CLASSIC
CULTURES
LIGHT CLASSIC
EASY LISTENING
NATIONAL
MUSIC
POP MUSIC
TRAVEL
ROCK MUSIC
SOCIAL AFFAIRS
SPORT
DRAMA
PHONE IN
EDUCATION
SCIENCE
WEATHER
OTHER MUSIC
OBS
Alla radiostationer har inte PTY-benämning.
Programtyp
Display visar
Aktualiteter
CURRENT
AFFAIRS
RELIGION
VARIED SPEECH
COUNTRY MUSIC
DOCUMETARY
FINANCE
FOLK MUSIK
LEISURE &
HOBBY
CHILDREN
Andliga frågor
Blandad diskussion
Countrymusik
Dokumentär
Ekonomi
Folkmusik
Fritid och hobby
För barn
Popmusik
Resor och semester
Rockmusik
Sociala frågor
Sport
Teater
Telefonväkteri
Utbildning
Vetenskap
Väder
Övrig musik
Sök efter viss programtyp
Denna funktionen hjälper dig att söka efter
program med viss inriktning genom att söka
genom hela frekvensbandet.
– Välj PTY och tryck ENTER.
– Välj SELECT PTY och tryck ENTER.
– Tryck ENTER för en eller flera av de
listade programtyperna du väljer. PTYsymbolen i displayen tänds vid det första
valet och radion försätts i standby för PTY.
– När du valt alla de önskade typerna, välj
EXIT/CLEAR för att gå ur PTY-listan.
– Välj SEARCH PTY och tryck ENTER. Om
radion hittar en station med den valda
programtypen hörs denna i högtalaren.
– Om radion hittar en station som inte passar kan du söka vidare med
/
knapparna.
– Om ingen station med den valda programtypen hittas, återgår radion till sin tidigare
frekvens. PTY ligger sedan i standby tills
det att vald programtyp börjar sändas. När
så sker byter radion automatiskt till den
station som sänder vald programtyp.
För att avaktivera PTY standby, gå in i menyn och välj CLEAR ALL PTY. Symbolen
PTY släcks i displayen och radion återgår till
normalläge.
10
– Välj FM 1 eller FM 2 och tryck på MENUknappen.
– Välj RADIO SETTINGS och tryck ENTER.
223
10 Infotainment
Radiofunktioner
Trafikinformation – TP STATION
10
Här ställer du in vilken station trafikinformationen ska komma från.
Observera att
måste visas i displayen för
att detta ska fungera.
Aktivera/avaktivera TP STATION
Lyssna på den station från vilken trafikinformationen ska komma från.
– Välj RADIO SETTINGS i menyn och tryck
ENTER.
– Välj TP och tryck ENTER.
– Välj TP STATION och tryck ENTER.
– Välj SET CURRENT för att aktivera eller
RESET CURRENT för att avaktivera och
tryck ENTER.
OBS
Nu kommer endast trafikinformation från
den lagrade stationen att höras.
Nyheter – NEWS STATION
Här ställer du in vilken station nyheterna ska
komma från.
Observera att aktuell inställd station måste
vara en RDS-station för att detta ska fungera.
224
Aktivera/avaktivera NEWS STATION
Lyssna på den station från vilken nyheterna
ska komma från.
– Välj RADIO SETTINGS i menyn och
tryck ENTER.
– Välj NEWS STATION och tryck ENTER.
– Välj TP STATION och tryck ENTER.
– Välj SET CURRENT för att aktivera eller
RESET CURRENT för att avaktivera och
tryck ENTER.
OBS
Nu kommer endast nyheter från den lagrade
stationen att höras.
Automatisk frekvensuppdatering – AF
AF-funktionen väljer en av de starkaste sändarna för en inställd station. Ibland behöver
radion söka igenom hela FM-bandet för att
finna en stark sändare. Då tystnar radion och
PI SEEK PRESS EXIT TO CANCEL visas i
displayen.
Aktivera/avaktivera AF
– Välj RADIO SETTINGS i menyn och
tryck ENTER.
– Välj AF och tryck ENTER.
För att återaktivera AF, välj AF och
tryck ENTER.
Regionala radioprogram – REG
Funktionen gör att radion fortsätter att lyssna
till en regional sändare fastän dess signalstyrka är låg.
– Välj RADIO SETTINGS i menyn och
tryck ENTER.
– Välj REGIONAL och tryck ENTER.
– REG visas i displayen.
– För att avaktivera REG, välj REG igen och
tryck ENTER.
Enhanced Other Networks – EON
EON-funktionen är särskilt användbar i storstadsområden med många regionala radiostationer. Den låter avståndet mellan bilen
och radiostationens sändare styra när programfunktionerna ska avbryta pågående
ljudkälla.
• LOCAL– avbryter endast om radiostationens sändare är nära.
• DISTANT1 – avbryter om stationens sändare är långt bort, även om signalen är
brusig.
• OFF – avbryter inte för programinriktning
från andra sändare.
1 Default/fabriksinställning.
10 Infotainment
Radiofunktioner
Aktivera/avaktivera EON
– Välj RADIO SETTINGS i menyn och tryck
ENTER.
– Välj EON och tryck ENTER.
– Välj LOCAL, DISTANT eller OFF och
tryck ENTER.
10
Återställning av RDS-funktioner
Återställ samtliga radioinställningar till den
ursprungliga fabriksinställningen.
– Välj RADIO SETTINGS i menyn och tryck
ENTER.
– Välj RESET ALL och tryck ENTER.
– Tryck ENTER igen för att bekräfta.
225
10 Infotainment
Cd-funktioner
Mata in en cd (cd-växlare)
– Välj en tom position med sifferknapparna
1-6 eller upp/ner på navigeringsknappen.
En tom position markeras i displayen. Texten
INSERT DISC visar att en ny skiva kan matas
in. Cd-växlaren kan innehålla upp till sex cdskivor.
10
– Mata in en cd i cd-växlarens inmatningsöppning (2).
Utmatning av cd
En cd stannar i utmatat läge i max.
12 sekunder. Därefter matas den åter in i
spelaren som fortsätter uppspelningen.
Starta uppspelning (cd-spelare)
Om en musik-cd finns i spelaren när ljudanläggningen är i cd-läge startas uppspelningen automatiskt. Mata annars in en skiva och
byt till cd-läge med SELECTOR (4) eller
CD(1).
Starta uppspelning (cd-växlare)
Om en cd-position med en musik-cd redan
är vald när ljudanläggningen aktiveras startas
uppspelningen automatiskt. Byt annars till
cd-växlar-läge med SELECTOR (4) eller CD
(1) och välj en skiva med sifferknapparna 1-6.
226
Enstaka skivor (cd-spelare)
Mata ut enstaka skivor med ett tryck på utmatningsknappen (3).
Alla skivor (cd-växlare)
Mata ut alla skivor med ett långt tryck på utmatningsknappen. Hela magasinet töms, skiva för skiva. Meddelandet EJECTING ALL
visas i displayen.
Funktionen kan endast aktiveras om bilen
står stilla. Utmatningen avbryts om bilen börjar rulla.
Paus
När volymen sänks helt stannar cd-spelaren.
När volymen höjs startar den igen.
Ljudfiler (tillval)
Cd-spelaren stödjer, förutom vanliga musikcd, ljudfiler av formaten mp3 och wma.
OBS
Vissa kopieringsskyddade ljudfiler kan inte
läsas av spelaren.
När en cd med ljudfiler matas in i spelaren läses skivans katalogstruktur in. Beroende av
skivans kvalitet kan det dröja en stund innan
uppspelningen startar.
Navigering och uppspelning
Om en skiva med ljudfiler finns i cd-spelaren
leder ENTER till skivans katalogstruktur. Navigering i katalogstrukturen görs på samma
sätt som i ljudanläggningens menystruktur.
Ljudfiler har symbolen
och kataloger har
symbolen
. Innan uppspelningen startas
kan
/
användas för att visa ljudfilens
namn om displayens bredd inte räcker till.
Uppspelning av en markerad ljudfil startas
med ENTER.
När uppspelningen av en fil är klar fortsätts
uppspelningen av de andra filerna i just den
katalogen. Byte av katalog sker automatiskt
när alla filer i aktuell katalog har spelats upp.
10 Infotainment
Cd-funktioner
Snabbspola/byta cd-spår och ljudiler
Korta tryck höger/vänster på knapparna
/
stegar bland cd-spår/ljudfiler. Långa
tryck snabbspolar cd-spår/ljudfiler. Knappsatsen i ratten kan även användas för detta
ändamål.
Aktivera/avaktivera (cd-spelare)
Om en vanlig musik-cd spelas:
Skanna cd
Funktionen spelar de första tio sekunderna
av varje cd-spår/ljudfil. Tryck SCAN för att
aktivera. Avbryt med EXIT eller SCAN för att
fortsätta uppspelningen av det aktuella cdspåret/ljudfilen. Scan fungerar bara på den
valda skivan. Texten SCAN visas i displayen
när funktionen är aktiv.
Aktivera/avaktivera (cd-växlare)
Om en vanlig musik-cd spelas:
OBS
Om skivtext är aktiverat visas inte SCAN i
displayen.
Slumpval
Funktionen spelar spåren i slumpvis ordning.
Det går att stega mellan de slumpvalda cdspåren/ljudfilerna på vanligt sätt.
OBS
Stegning mellan slumpvalda cd-spår fungerar endast på aktuell skiva.
– Välj RANDOM i menyn och tryck ENTER.
Om en skiva med ljudfiler spelas:
– Välj DISC eller FOLDER i menyn och tryck
ENTER.
– Välj Random i menyn och tryck ENTER.
– Stega till SINGLE DISC eller ALL DISCS
och tryck ENTER.
Valet ALL DISCS gäller endast de musik-cd
som finns i växlaren.
Om en cd med ljudfiler spelas:
– Välj SINGLE DISC eller FOLDER i menyn
och tryck ENTER.
– Stega till önskad cd eller folder och tryck
ENTER.
När du väljer en annan cd avaktiveras funktionen.
Olika meddelanden visas beroende på vilken
slumpvalsfunktion som är aktiv:
• RANDOM FOLDER betyder att ljudfilerna
i en katalog på aktuell cd spelas.
10
OBS
Om skivtext är aktiverat visas inte dessa
meddelanden.
Skivtext
Om titelinformation finns på en cd kan den visas i displayen.
Aktivera/avaktivera
Starta uppspelning av en cd.
– Välj DISCTEXT i menyn och tryck ENTER.
Cd-skivor
Användande av hembrända cd-skivor kan
medföra dåligt eller uteblivet ljud.
VARNING
Använd endast standardskivor (12 cm i diameter). Använd inte cd-skivor med påklistrade skivetiketter. Värmen i cd-spelaren kan
göra att etiketten lossnar och att cd-spelaren skadas.
• RANDOM betyder att spåren från endast
en musik-cd spelas.
• RND ALL betyder att alla spår på samtliga
musik-cd i cd-växlaren spelas.
227
10 Infotainment
Menystruktur – ljudanläggning
FM menu
10
1.
2.
3.
4.
NEWS
TP
Radiotext
Radio settings
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
PTY
TP
NEWS Station
AF
Regional
EON
Reset all
5. Audio settings1
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
Surround
Subwoofer2
Equalizer Fr
Equalizer Rr
Reset all
6. Ljudinställningar
AM-meny
1. Audio settings1
Se Audio settings i FM menu.
1
Vissa modeller
2 Tillval
228
Cd-meny
1. Random
2. NEWS
3. TP
4. Disc text
5. Audio settings1
Se Audio settings i FM menu.
AUX-meny
1. AUX input vol
2. NEWS
3. TP
4. Audio settings
Se Audio settings i FM menu.
10 Infotainment
Telefonfunktioner (tillval)
10
Telefonsystemets delar
229
10 Infotainment
Telefonfunktioner (tillval)
10
230
Telefonsystemets delar
Allmänt
1. Knappsats i ratten (tillval).
Med rattens knappsats kan du använda
de flesta av telefonsystemets funktioner.
När telefonen är aktiverad kan knappsatsen i ratten endast användas till telefonfunktionerna. I aktivt läge syns alltid
telefoninformation i kontrollpanelens display.
2. Mikrofon
Mikrofonen för handsfree är inbyggd i
takkonsolen vid den inre backspegeln.
3. Kontrollpanel i mittkonsol
Samtliga telefonfunktioner (utom samtalsvolymen) kan styras från kontrollpanelen.
4. SIM-kortsläsare
SIM-kortet sätts in på framsidan av
kontrollpanelen.
5. Telefonlur (tillval)
Telefonluren kan användas för att kommunicera mer ostört.
6. Antenn
Antennen är monterad mot vindrutan,
framför den inre backspegeln.
• Sätt alltid trafiksäkerheten främst.
• Om bilens förare måste använda sekretessluren, parkera först på en säker plats.
• Stäng av telefonsystemet när bilen tankas.
• Stäng av telefonsystemet i närheten av
sprängningsarbete.
• Låt endast en auktoriserad Volvoverkstad
utföra service på telefonsystemet.
Nödsamtal
Nödsamtal till larmnummer kan även genomföras utan SIM-kort förutsatt att det finns
täckning hos någon GSM-operatör.
– Aktivera telefonen.
– Slå det larmnummer som gäller för den
aktuella regionen (inom EU: 112).
– Tryck på ENTER-knappen i kontrollpanelen eller knappsatsen i ratten.
10 Infotainment
Telefonfunktioner (tillval)
Reglage
Strömbrytare till/från/standby
Aktivera systemet:
2
4
– Tryck på PHONE- knappen (3) för att
starta telefonsystemet.
Stänga av systemet:
9
– Håll PHONE-knappen intryckt för att
stänga av telefonsystemet
Försätta systemet i standby:
6
1. Display
2. ENTER – accepterar samtal, väljer i
menyn eller aktiverar telefonen från
standbyläge
3. Till/från/standby
4. EXIT/CLEAR – avbryter/nekar samtal,
stegar tillbaka i menyn eller avbryter ett
val samt raderar inmatade siffror/tecken
5. SIM-kortshållare
6. Menyvalsknappa
7. Nummer- och teckenknappar samt
snabbval av menyalternativ
8. Sök – stegar framåt och bakåt vid textoch nummerinmatning
9. Höj/sänk samtalsvolym under samtal.
Telefonen använder inte centerhögtalaren1
10
– Tryck ett kort tryck på PHONE-knappen
eller tryck EXIT/CLEAR för att försätta
telefonsystemet i standbyläge.
– Återaktivera systemet med ett kort tryck
på PHONE-knappen.
När telefonen är aktiverat eller i standbyläge
visas en telefonlur i displayen.
OBS
Vid audionivå Performance (standardnivå)
går det inte att lyssna på radio, cd eller ta
emot trafikmeddelanden samtidigt som ett
telefonsamtal är uppkopplat.
Om du stänger av bilens tändning med telefonsystemet påslaget, är telefonsystemet påslaget när tändningen slås på nästa gång. Då
telefonsystemet är avstängt går det inte att ta
emot några samtal.
1 Tillval
231
10 Infotainment
Telefonfunktioner (tillval)
10
Volymsänkning vid telefonsamtal
Trafiksäkerhet
Om telefonen ringer när radion spelar, sänks
volymen när samtalet besvaras. Då samtalet
avbryts återgår volymen till den tidigare inställda ljudnivån. Radiovolymen kan även
regleras under samtalets gång och behåller
då den nya ljudnivån när samtalet avbryts.
Audiovolymen kan även stängas av helt vid
telefonsamtal, se s. 238.
Delar av menysystemet för telefon är av säkerhetsskäl inte tillgängliga i hastigheter över
8 km/h. Du kan endast avsluta påbörjad aktivitet i menysystemet.
Hastighetsbegränsningen kan kopplas bort i
menyfunktion 5.6.
SIM-kort
Ring upp och ta emot samtal
Funktionen gäller endast för Volvos integrerade telefonsystem.
Ringa upp:
– Slå numret och tryck ENTER i knappsatsen i ratten, kontrollpanelen eller lyft luren.
Ta emot inkommande samtal:
Standbyläge
I standbyläge kan du ta emot samtal samtidigt som audiosystemet är aktivt och information från audiosystemets ljudkällor visas i
displayen.
– Tryck ENTER eller lyft luren. Du kan även
använda Autosvar, se s. 238.
Ljudet från audioanläggningen kan kopplas
ifrån automatiskt när ett telefonsamtal pågår,
se s. 238.
För att kunna använda telefonsystemets andra funktioner måste telefonen vara i aktivt
läge.
Avsluta ett samtal
Snabbval i menyn
När du med hjälp av menyknappen kommit
till menysystemet kan du använda siffror i
stället för pilarna och ENTER-knappen för att
välja rätt meny i huvudmenynivån. Varje menyval är numrerat. Siffrorna visas i displayen
till-sammans med menyalternativet.
Telefonen kan endast användas tillsammans
med ett giltigt SIM-kort (Subscriber Identity
Module). Du får kortet från din nätoperatör.
Sätt alltid in SIM-kortet när du vill använda
telefonen.
– Stäng av telefonen.
232
– Tryck ut SIM-kortshållaren genom ett kort
tryck.
– Lägg i SIM-kortet med metallytan nedåt.
– Se till att det fasade hörnet på SIM-kortet
matchar fasningen på hållaren.
– Tryck in hållaren igen.
Vid problem med SIM-kortet, kontakta din
nätverksoperatör.
– Tryck på EXIT/CLEAR i rattens eller kontrollpanelens knappsats eller lägg på luren.
Audioanläggningen återgår till tidigare aktivitet.
Neka inkommande samtal genom att trycka
på EXIT/CLEAR.
10 Infotainment
Telefonfunktioner (tillval)
Sekretesslur
A
– Tryck ENTER och lägg på luren. Om luren
redan skulle vara lyft när ett telefonsamtal
påbörjas, kommer ljudet ut i handsfreesystemet.
– Tryck på MENU-knappen, stega till Handset och sedan ENTER för att överföra
ljudet till luren.
Senast uppringda nummer
Telefonen lagrar automatiskt de senast uppringda telefonnumren/namnen.
För att kommunicera mer ostört, kan du prata i telefonluren. Lyft luren genom ett kort
tryck på ovansidan (A).
– Slå önskat nummer på knappsatsen i mittkonsolen och lyft luren för att ringa upp.
Volymen regleras med ratten på sidan av
luren.
Samtalet avbryts när du lägger tillbaka luren i
hållaren.
Om du vill växla till handsfree utan att avsluta
samtalet:
– Tryck
i ratten (alt. menyknapparna i
kontrollpanelen) och välj Handsfree.
– Tryck på ENTER i rattens eller kontrollpanelen knappsats.
– Stega framåt eller bakåt med menyknapparna bland de senast slagna numren. De
visas i displayen.
– Tryck ENTER.
Snabbuppringning
Lagra kortnummer
Ett nummer som är lagrat i telefonboken kan
kopplas till en uppringningsknapp (1–9).
Gör så här:
– Välj Telefonbok i menyn och
tryck ENTER.
– Bläddra till Snabbuppringning (se s. 238)
och tryck ENTER.
– Välj den siffra som ska vara kortnumret.
Tryck ENTER för att bekräfta.
– Sök efter önskat namn eller telefonnummer i telefonboken. Tryck ENTER för att
välja.
10
Använd snabbuppringning
– Håll in önskad snabbuppringningsknapp i
ca två sekunder för att ringa eller tryck
kort på knappen följt av ENTER.
– När du har slagit på telefonen, vänta en
stund innan snabbuppringningen kan ske.
OBS
För att kunna slå ett kortnummer måste
Meny 3.3.1 (se s. 240), vara aktiverat.
Ta emot nytt samtal under pågående
samtal
Om du under pågående samtal hör två tonstötar i högtalaren har du blivit uppringd.
Denna funktion går att välja eller välja bort i
menyn.
I detta läge kan du välja att ta emot samtalet,
eller neka att ta emot det. Om du inte vill ta
emot samtalet, tryck på EXIT/CLEAR eller
gör ingenting.
Om du vill ta emot samtalet, tryck ENTER.
Det pågående samtalet hamnar då i så kallat
parkeringsläge. Trycker du på EXIT/CLEAR,
avslutas båda samtalen samtidigt.
233
10 Infotainment
Telefonfunktioner (tillval)
10
Funktioner under pågående samtal
Samtalsvolym
Under ett pågående samtal är följande funktioner tillgängliga (bläddra med pilarna och
tryck på ENTER för att göra ett val)
Öka eller minska samtalsvolymen genom att
under samtal trycka på knapparna + eller – i
rattens knappsats.
Sekretess/sekretess
av
Parkera/återta
Lur/handsfree
Telefonbok
Sekretessläge
Välj om pågående
samtal ska parkeras
eller återtas
Använda luren eller
handsfree
Visa telefonboken
Då du har ett pågående samtal samt ett parkerat samtal är följande funktioner tillgängliga
(bläddra med pilarna och tryck på ENTER för
att göra ett val)
Sekretess/sekretess
av
Lur/handsfree
Telefonbok
Sammankoppla
Växla
234
Sekretessläge
Använda luren eller
handsfree
Visa telefonboken
Prata med båda
samtidigt (konferenssamtal)
Växla mellan de två
samtalen
Ring upp från minnet
När telefonen är aktiverad styr knappsatsen i
ratten endast telefonfunktionerna.
För att styra audiosystemet med dessa knappar måste telefonen vara i standbyläge, se
s. 232.
Telefonboken
Telefonnummer och namn kan lagras i telefonens eget minne eller i SIM-kortets minne.
När du tar emot ett samtal och den uppringandes nummer finns i telefonboken, visas
namnet i displayen.
Upp till 255 namn kan lagras i telefonens
minne.
Lagra telefonnummer med namn
– Tryck på MENU-knappen, välj Telefonbok
och tryck ENTER.
– Stega till Lägg till och tryck ENTER.
– Skriv ett namn och tryck ENTER.
– Skriv nummer och tryck ENTER.
– Välj vilket minne du vill spara till och tryck
ENTER.
– Tryck på MENU-knappens nedåtpil (1)
eller
i ratten för att söka i telefonboken.
Välj mellan följande alternativ:
– Tryck ENTER och bläddra med pilarna tills
du hittar önskat namn.
– Tryck på tangenten för första bokstaven i
namnet (eller skriv in hela namnet) och
tryck ENTER.
– Tryck ENTER för att ringa upp det nummer du har valt.
10 Infotainment
Telefonfunktioner (tillval)
Skriva namn eller meddelande
Tryck på den knapp som är märkt med önskat tecken: en gång för knappens första
tecken, två gånger för det andra osv. För att
ange mellanrum tryck på 1.
1
space 1- ? ! , . : " ' ( )
2
abc2äåàæç
3
Avbryta textinmatning
– Radera alla inmatade tecken genom ett
långt tryck på EXIT/CLEAR-knappen.
– Återgå till menyn genom ytterligare ett
långt tryck på EXIT/CLEAR-knappen.
Dubbla SIM-kortt
def3èé
Specifikationer
10
Uteffekt
2W
SIM-kort
litet, 3 V
Minnesplatser
2551
SMS
ja
Data/fax
nej
Dualband
ja (900/1800)
4
ghi4ì
5
jkl5
6
mno6ñöòØ
7
pqrs7ß
8
tuv8üù
IMEI-nummer
9
wxyz9
*
Används om två tecken ska skrivas
med samma knapp.
0
+0@*#&$£/%
#
Växla mellan versaler och
gemener.
För att spärra telefonen måste nätoperatören underrättas om telefonens IMEI-nummer. Det är ett 15-siffrigt serienummer som
finns inprogrammerat i telefonen. Slå *#06#
för att få fram numret i displayen. Skriv upp
det och spara det på ett säkert ställe.
EXIT
Radera den senast slagna
bokstaven eller siffran. Med ett
långt tryck raderar du hela numret
och texten.
1255
minnesplatser i telefonens minne.
Antal minnesplatser på SIM-kort
varierar beroende på abonnemang.
Många nätoperatörer erbjuder dubbla SIMkort, ett för din bil och ett för en annan telefon. Med dubbla SIM-kort har du samma
nummer till två olika apparater. Fråga din nätoperatör om vilka möjligheter som erbjuds
och om hanteringen av dubbla SIM-kort.
235
10 Infotainment
Menystruktur – telefon
Översikt
10
1. Samtalslogg
1.1. Miss. samtal
1.2. Mottagna samtal
1.3. Utgående samt.
1.4. Radera lista
1.4.1.
Alla samtal
1.4.2.
Missade samtal
1.4.3.
Mottagna samt.
1.4.4.
Utgående samt.
1.5. Samtalslängd
1.5.1.
Senaste samtal
1.5.2.
Antal samtal
1.5.3.
Sammanlagd tid
1.5.4.
Nollställ tid
2. Meddelanden
2.1. Läs
2.2. Skriv
2.3. Medd.inställn.
2.3.1.
SMSC-nummer
2.3.2.
Giltighetstid
2.3.3.
Meddelan.typ
236
3. Telefonbok
3.1. Lägg till
3.2. Sök
3.3. Kopiera alla
3.3.1.
SIM till telefon
3.3.2.
Telefon till SIM
3.4. Snabbuppring
3.4.1.
Aktiv
3.4.2.
Välj nummer
3.5. Töm SIM
3.6. Töm telefon
3.7. Minnesstatus
4. Samtalsalt.
4.1. Sänd nummer
4.2. Samtal väntar
4.3. Autosvar
4.4. Autouppringning
4.5. Vidarekoppling
4.5.1.
Alla samtal
4.5.2.
Vid upptaget
4.5.3.
Inget svar
4.5.4.
Ej nåbar
4.5.5.
Faxanrop
4.5.6.
Dataanrop
4.5.7.
Upphäv alla
5. Tlf.Inställn.
5.1. Operatör
5.1.1.
Automatisk
5.1.2.
Manuell
5.2. Språk
5.2.1.
English UK
5.2.2.
English US
5.2.3.
Español
5.2.4.
Français CAN
5.2.5.
Français FR
5.2.6.
Italiano
5.2.7.
Nederlands
5.2.8.
Português BR
5.2.9.
Português P
5.2.10. Suomi
5.2.11. Svenska
5.2.12. Dansk
5.2.13. Deutsch
5.3. SIM-säkerhet
5.3.1.
På
5.3.2.
Av
5.3.3.
Automatisk
5.4. Ändra koder
5.4.1.
PIN-kod
5.4.2.
Telefonkod
5.5. Ljud
5.5.1.
Ringvolym
5.5.2.
Ringsignal
10 Infotainment
Menystruktur – telefon
5.5.3.
Dämpa radio
5.5.4.
Meddel.pip
5.6. Trafiksäkerh.
5.6.1.
Menylås
5.6.2.
IDIS
5.7. Fabrikinst.
Beskrivning av menyalternativ
1. Samtalslogg
1.1. Missade samtal
Lista med missade samtal. Välj att ringa upp,
radera eller spara i telefonboken.
1.2. Mottagna samtal
Lista med mottagna samtal. Välj att ringa
upp, radera eller spara i telefonboken.
1.3. Utgående samtal
Lista med tidigare uppringda nummer. Välj
att ringa upp, radera eller spara i telefonboken.
1.4. Radera lista
Radera de listor som finns i menyerna 1.1,
1.2 och 1.3 enligt nedan.
1.4.1.
Alla
1.4.2.
Missade
1.4.3.
Mottagna
1.4.4.
Utgående
1.5. Samtalslängd
Samtalslängd för samtliga samtal eller för det
senaste samtalet. För nollställning av samtalsmätare behövs telefonkoden (se
meny 5.4).
1.5.1.
1.5.2.
Senaste samtal
Antal samtal
1.5.3.
1.5.4.
Sammanlagd tid
Nollställ tid
10
2. Meddelanden
2.1. Läs
Inkomna textmeddelanden. Välj att radera
läst meddelande, skicka vidare, ändra, spara
hela eller delar av meddelandet.
2.2. Skriv
Skriv meddelande med hjälp av knappsatsen. Välj att spara eller skicka det.
2.3. Meddelandeinställning
Ange numret (SMSC-nummer) till den meddelandecentral som skall överföra meddelandena samt hur länge de ska lagras i meddelandecentralen. Kontakta nätoperatören för
information om meddelandeinställningar. Inställningarna bör normalt inte ändras.
2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
SMSC-nummer
Giltighetstid
Meddelandetyp
3. Telefonbok
3.1. Lägg till
Lagra namn och telefonnummer i telefonboken, se s. 234.
237
10 Infotainment
Menystruktur – telefon
10
3.2. Sök
4.2. Samtal väntar
5.2. Språk
Sök efter namn i telefonboken.
Ta emot ett meddelande om att samtal väntar under pågående samtal.
Välj språk för telefonen.
3.3. Kopiera alla
Kopiera SIM-kortets telefonnummer och
namn till telefonens minne.
4.3. Autosvar
3.3.1.
Från SIM- till telefonminne
3.3.2.
Från telefon- till SIM-minne.
3.4. Snabbuppringning
4.4. Återuppringning
Nummer som är lagrade i telefonboken kan
lagras som kortnummer.
Välj när och vilka typer av samtal som ska vidarekopplas till ett angivet telefonnummer.
3.5. Töm SIM
4.5.1.
Ta emot inkommande samtal automatiskt.
Ring upp ett tidigare upptaget nummer.
4.5. Vidarekoppla
Radera hela minnet i SIM-kortet.
3.6. Töm telefon
Radera hela minnet i telefonen.
3.7. Minnesstatus
Visa hur många minnesplatser som är upptagna i SIM-kortet respektive telefonen. I tabellen visas hur många av det totala antalet
platser som är upptagna, t.ex. 100 (250).
4. Samtalsalternativ
4.1. Sänd nummer
Visa eller dölj eget telefonnummer för samtalsparten. Kontakta nätoperatören för permanent dolt nummer.
238
4.5.2.
4.5.3.
4.5.4.
4.5.5.
4.5.6.
4.5.7.
Alla samtal (inställningen gäller
endast under aktuellt samtal)
Vid upptaget
Inget svar
Ej nåbar
Faxanrop
Dataanrop
Upphäv alla
5. Telefoninställningar
5.1. Operatör
Välj operatör automatiskt eller manuellt. Vald
operatör visas i displayen i telefonens grundläge.
5.1.1.
5.1.2.
Auto
Manuell
5.2.1.
English UK
5.2.2.
English US
5.2.3.
Español
5.2.4.
Français CAN
5.2.5.
Français FR
5.2.6.
Italiano
5.2.7.
Nederlands
5.2.8.
Português BR
5.2.9.
Português P
5.2.10. Suomi
5.2.11. Svenska
5.2.12. Dansk
5.2.13. Deutsch
5.3. SIM-säkerhet
Välj om PIN-koden ska vara på, av eller om
telefonen automatiskt ska ange PIN-kod.
5.3.1.
På
5.3.2.
Av
5.3.3.
Automatisk
5.4. Ändra koder
Ändra PIN- eller telefonkoden. Skriv upp och
spara koderna på ett säkert ställe.
5.4.1.
5.4.2.
PIN-kod
Telefonkod. Den fabriksinställda
telefonkoden 1234 används vid
10 Infotainment
Menystruktur – telefon
första ändringstillfället. Telefonkoden används för att nollställa
samtalsmätaren.
10
5.5. Ljud
5.5.1.
Volym. Reglera volymen på
ringsignalen.
5.5.2.
Ringsignal. Det finns sju olika
ringsignaler.
5.5.3.
Dämpa radio. On/off
5.5.4.
Meddelande-pip
5.6. Trafiksäkerhet
5.6.1.
Menylås. Bortkoppling av
menylåset ger tillgång till hela
menysystemet under färd.
5.6.2.
IDIS. Om IDIS-funktionen
kopplas bort fördröjs inte
inkommande samtal oavsett
körsituation.
5.7. Fabriksinställning
Återgår till systemets fabriksinställningar.
239
Typbeteckning ........................................................................................ 242
Mått och vikter ....................................................................................... 243
Motorspecifikationer .............................................................................. 244
Motorolja ................................................................................................ 245
Vätskor och smörjmedel ........................................................................ 247
Bränsle ................................................................................................... 248
Katalysator ............................................................................................. 250
Elsystemet.............................................................................................. 251
240
SPECIFIKATIONER
11
11 Specifikationer
Typbeteckning
11
Vid alla kontakter med Volvoåterförsäljaren
om bilen och vid beställning av reservdelar
och tillbehör kan det underlätta om man vet
bilens typbeteckning, chassi- och motornummer.
1. Typbeteckning, chassinummer, tillåtna
maxvikter och kodnummer för färg och
klädsel samt typgodkännandenummer.
2. Motorns typbeteckning, detalj- och tillverkningsnummer.
3. Dekal för motorolja.
4. Växellådans typbeteckning och tillverkningsnummer:
a: automatväxellåda AW
b: Manuell växellåda
c automatväxellåda
5. Dekal för parkeringsvärmare.
6. VIN-nummer (typ- och modellårsbeteckning samt chassinummer).
242
11 Specifikationer
Mått och vikter
Mått
Max last: Se registreringsbevis.
Längd: 481 cm
Max taklast: 100 kg
Bredd: 190 cm
Bromsad släpvagn
Höjd: 178 cm
Max
släpvagnsvikt kg
Max
kultryck
kg
1.6
1200
75
1.6D
1300
1.8
1300
2.0
1350
övriga
1500
Hjulbas: 286 cm
Spårvidd fram: 163 cm
Spårvidd bak: 162 cm
Vikter
Tjänstevikten omfattar föraren, bränsletankens vikt då den är fylld till 90 % och övriga
spolar-/kylvätskor m.m. Passagerarnas vikt
och tillbehör som är monterade, dvs. dragkrok, kultryck (vid påkopplad släpvagn, se tabell), lasthållare, takbox, m.m. påverkar lastförmågan och räknas inte in i tjänstevikten.
Tillåten belastning (utöver förare) = Totalvikt–
Tjänstevikt.
Se dekalens placering på s. 242.
1.
2.
3.
4.
Max totalvikt
Max tågvikt (bil+släp)
Max framaxeltryck
Max bakaxeltryck
11
Obromsad släpvagn
Max släpvagnsvikt
kg
Max kultryck
kg
700
50
VARNING
Bilens köregenskaper förändras beroende
på hur tungt lastad bilen är och hur lasten är
placerad.
Endast för Kina
1. Max totalvikt
2. Max släpvagnsvikt
243
11 Specifikationer
Motorspecifikationer
11
2.5T
V8
3.2
D5
Motorbeteckning1
B5254T2
B8444S
B6324S
D5244T4
Effekt (kW/rpm)
154/4980
232/5850
175/6200
136/4000
(hk/rpm)
210/5000
315/5850
238/6200
185/4000
Vridmoment (Nm/rpm)
320/15004500
440/3900
320/3200
400/20002760
Cylinderantal
5
8
6
5
Cylinderdiameter (mm)
83
94
84
81
Slaglängd (mm)
93.2
79,5
96
93.2
Slagvolym (liter)
2.52
4.41
3.2
2,40
Kompressionsförhållande
9,0:1
10,4:1
10,8:1
17.0:1
1Motorns
244
typbeteckning, detalj- och tillverkningsnummer kan avläsas på motorn, se s. 242.
11 Specifikationer
Motorolja
Ogynnsamma körförhållanden
Kontrollera oljenivån oftare vid långvarig körning:
•
•
•
•
med husvagn eller släpvagn
i bergslandskap
i hög hastighet
i temperaturer kallare än –30° C eller varmare än +40° C.
Detta kan ge onormalt hög oljetemperatur eller oljeförbrukning.
Kontrollera också oljenivån oftare vid många
kortare körsträckor (kortare än 10 km) vid
låga temperaturer (under +5° C).
Välj en helsyntetisk motorolja vid ogynnsamma körförhållanden. Det ger ett extra skydd
för motorn.
Volvo rekommenderar
dukter.
Viskositetsdiagram
VIKTIGT
För att uppfylla kraven för motorns serviceintervall fabriksfylls alla motorer med en
speciellt anpassad syntetisk motorolja.Valet
av olja har gjorts med stor omsorg och med
hänsyn tagen till livslängd, startbarhet,
bränsleförbrukning och miljöbelastning. För
att rekommenderade serviceintervall skall
kunna tillämpas, krävs att godkänd motorolja används. Använd enbart föreskriven oljekvalitet (se dekal i motorrummet), både vid
påfyllning och vid oljebyte, annars riskerar
du att påverka livslängd, startbarhet, bränsleförbrukning och miljöbelastning. Volvo
Personvagnar frånsäger sig allt garantiansvar om inte motorolja med föreskriven kvalitet och viskositet används.
11
oljepro-
245
11 Specifikationer
Motorolja
Oljedekal
När oljedekalen som visas här bredvid finns i
bilens motorrum, gäller följande. Se placering
på s. 242.
Oljekvalitet: ACEA A5/B5
Viskositet: SAE 0W–30.
11
Motorvariant
Påfyllningsbar volym mellan
MIN–MAX (liter)
Volym1
(liter)
2.5T
B5254T2
1.2
5.5
3.2
B6324S
0.8
7.3
V8 AWD
B8444S
1.2
6.7
D5 AWD
D5244T4
2.0
6.2
1Inkluderar
246
filterbyte.
11 Specifikationer
Vätskor och smörjmedel
Vätska
System
Volym
Rekommenderad kvalitet
Växellådsolja
Manuell 6-växlad (M66)
2.0 liter
Transmissionsolja MTF 97309
Automatväxellåda (TF-80SC)
7.0 liter
Transmissionsolja JWS 3309
Bensinmotor 3.2
9.7 liter
Bensinmotor V8
10.2 liter
Dieselmotor D5
12.5 liter
Kylvätska med korrosionsskydd utblandad med
vatten, se förpackning. Termostaten öppnar vid:
bensinmotorer, 90 ºC, dieselmotorer 82 ºC
Kylvätska
Olja: PAG, Köldmedium: R134a (HFC134a)
Luftkonditionering1
Bromsvätska
Servostyrning
0.6 liter
DOT 4+
Systemet
1.0 liter
varav behållare
0.2 liter
Styrservoolja: WSS M2C204-A eller likvärdig
produkt med samma specifikation.
Spolarvätska
1Vikten
11
6.5 liter
Av Volvo rekommenderat frostskyddsmedel
utblandat med vatten rekommenderas vid
minusgrader.
varierar beroende på motorvariant. Kontakta en auktoriserad Volvoverkstad för rätt information.
VIKTIGT
Rekommenderad transmissionsolja ska användas för att inte skada växellådan och får
inte blandas med någon annan transmissionsolja. Om annan olja fyllts på kontakta
närmaste auktoriserade Volvoverkstad för
service.
OBS
Under normala körförhållanden behöver
växellådsoljan inte bytas under dess livslängd. Vid ogynnsamma körförhållanden
kan det dock vara nödvändligt, se s. 245
247
11 Specifikationer
Bränsle
Förbrukning, utsläpp och volym
Motor
11
2.5T
B5254T2
3.2
B6324S
V8 AWD
B84444S
D5 AWD
B5244T4
Växellåda
Förbrukning
liter/100 km
Utsläpp av
koldioxid
(CO2) g/km
Tankvolym
liter
Manuell 6-växlad (M66)
11,1 (11,2)1
266 (269)1
80
1
1
Automatväxellåda (AW 55-51)
11,7 (11,8)
Automatväxellåda (TF 80SC)
11,6 (11,8)1
277 (281)1
(13,5)1
317 (322)1
13,3
Manuell 6-växlad (M66)
1
248
Gäller 7-sitsig variant.
280 (282)
9,0 (9,0)1
239 (239)1
(8,3)1
(219)1
8,2
217
68
11 Specifikationer
Bränsle
Bränsleförbrukning och utsläpp av
koldioxid
De officiellt deklarerade bränsleförbrukningssiffrorna är baserade på en standardiserad
körcykel enligt EU-direktiv 80/1268 comb.
Bränsleförbrukningssiffrorna kan påverkas
om bilen utrustas med extra tillbehör vilket
påverkar bilens vikt. Dessutom kan körsätt
och andra icke tekniska faktorer påverka bilens bränsleförbrukning. Vid körning med
bränsle med oktantal 91 RON blir förbrukningen högre och effekten lägre.
Bensin
VIKTIGT
Använd endast blyfri bensin för att inte skada katalysatorn. För att Volvos garanti skall
gälla, blanda aldrig alkohol med bensin,
bränslesystemet kan skadas.
11
Diesel
Dieselmotorns bränslesystem är känsligt för
föroreningar, se s. 187.
Diesel: Norm EN 590 eller JIS K2204
De flesta motorer kan köras på oktantalen
91, 95 och 98 RON.
• 91 RON ska inte användas till 4-cylindriga
motorer och bör endast användas i undantagsfall för övriga motorer.
• 95 RON kan användas vid normal körning.
• 98 RON rekommenderas för maximal prestanda och lägsta bränsleförbrukning.
Vid körning i varmare klimat än +38 ºC rekommenderas högsta möjliga oktantal för
bästa möjliga prestanda och bränsleförbrukning.
Bensin: Norm EN 228
249
11 Specifikationer
Katalysator
Allmänt
11
Katalysatorn har till uppgift att rena avgaserna. Den är placerad i avgasströmmen nära
motorn för att snabbt nå arbetstemperatur.
Katalysatorn består av en monolit (keramsten
eller metall) med kanaler. Kanalväggarna är
belagda med platina/rodium/palladium. Metallerna svarar för katalysatorfunktionen, dvs.
de påskyndar den kemiska processen utan
att förbrukas.
LambdasondTM syremätgivare
Lambda-sonden är en del i ett reglersystem,
som har till uppgift att minska utsläppen och
att förbättra utnyttjandet av bränslet.
En syremätgivare övervakar syreinnehållet i
de avgaser som lämnar motorn. Mätvärdet
från avgasanalysen matas in i ett elektronik-
250
system, som kontinuerligt styr insprutningsventilerna. Förhållandet mellan det bränsle
och den luft som förs till motorn regleras hela
tiden. Regleringen skapar optimala förhållanden för en effektiv förbränning, av de skadliga ämnena (kolväten, koloxid och kväveoxider) med hjälp av en trevägskatalysator.
11 Specifikationer
Elsystemet
Allmänt
12 V system med spänningsreglerad växelströmsgenerator. Enpoligt system där chassi
och motorstomme används som ledare.
Batteri
11
2.5T
3.2
V8
D5
Spänning
12 V
12 V
12 V
12 V
Köldstartförmåga (CCA)
600 A1
520 A1
600 A1
800 A
Reservkapacitet (RC)
120 min
100 min
125 min
150 min
Kapacitet (Ah)
70
60
70
90
1
Bil med parkeringsvärmare har 800 A
Om startbatteriet byts ut, var noga med att
byta till ett batteri med samma köldstartförmåga och reservkapacitet som originalbatteriet (se dekal på batteriet).
251
11 Specifikationer
Elsystemet
Glödlampor
11
252
Belysning
Effekt W
Sockel
Helljus/halvljus halogen
55
H7
Helljus, Active Bi-Xenon
65
H9
Active Bi-Xenon
35
D1S
Helljus Bi-Xenon
55
H7
Bi-Xenon
35
D2R
Dimljus främre
55
H1
Positions Främre/bakre, parkeringsljus främre, sidomarkeringsljus främre, nummerskyltsbelysning, instegsbelysning
bakre
5
W2,1X9,5d
Blinkers främre, dimbakljus
21
BAY9s
Bromsljus, backljus
21
BA15S
Blinkers bakre
21
BAU15s
Make up-spegel
1,2
SV5,5
Instegsbelysning främre, bagagerumsbelysning
5
SV8.5
Handskfacksbelysning
3
BA9
11 Specifikationer
11
253
Index
A
A/C, elektronisk klimatanläggning ..............72
ABL .............................................................52
ABS ...........................................................123
ABS, fel i ABS-systemet .............................45
Adaptivt system ........................................119
Antisladdfunktion ......................................125
Antislirfunktion ..........................................125
Askopp i baksätet .......................................86
Audio, se även Ljud ..................................213
AUTO, ECC .................................................72
Automatisk avbländning .............................63
Automatisk låsning ...................................103
Automattvätt .............................................176
Automatväxellåda .....................................119
bogsering och bärgning .......................132
lock up-funktion ...................................119
släpvagn ..............................................135
säkerhetssystem ..................................119
W-knappen ..........................................121
Avgasrening ..................................................7
felindikering ...........................................45
AWD ..........................................................122
B
Backspeglar
elektriskt infällbara .................................65
inre .........................................................63
kompass ................................................63
254
yttre ....................................................... 65
Backspeglar, infällbara ............................... 48
Bagageutrymme
bärkassehållare ..................................... 95
eluttag ................................................... 95
skyddsnät .............................................. 93
Baklucka
körning med öppen baklucka ............. 112
låsning/upplåsning .............................. 101
Baklucka, öppning ..................................... 60
Baksäte, framfällning ................................. 89
Barn
barnstol och krockkudde ...................... 28
barnstol och sidokrockkudde ............... 21
barnsäkerhetsspärr ............................. 106
placering i bilen, tabell .......................... 30
säkerhet ................................................ 32
säkerhetsutrustning .............................. 28
Barnstol
fästsystem ............................................. 34
montering .............................................. 34
Barnsäkerhetsspärr .................................... 48
Bashögtalare ............................................ 219
Batteri
byte ..................................................... 195
skötsel ................................................. 193
starthjälp ............................................. 134
symboler på batteriet .......................... 194
överbelastning ..................................... 113
Belysning
Active Bi-Xenon Lights .......................... 52
belysningsautomatik, halvljus ................ 51
belysningspanel ..................................... 51
belysningspanel, kupé ........................... 82
dimljus bak ............................................ 52
dimstrålkastare ...................................... 52
glödlampor, specifikationer ................. 252
glödlampsbyte, allmänt ....................... 196
halvljus ................................................... 51
hel-/halvljus ........................................... 53
i kupé ..................................................... 82
ledbelysning .......................................... 53
ljushöjdsreglering .................................. 51
läslampor ............................................... 82
positions-/parkeringsljus ....................... 51
Belysning, lampbyte
bagageutrymme .................................. 201
blinkers ................................................ 198
dimbakljus ........................................... 200
dimljus ................................................. 199
fram ..................................................... 196
glödlampsplacering framlykta ............. 197
halvljus halogen ................................... 197
helljus Active Bi-xenon ........................ 198
helljus Bi-xenon ................................... 197
helljus halogen ..................................... 197
instegsbelysning .................................. 201
körriktningsvisare ................................ 198
make-up spegel ................................... 201
nummerskyltsbelysning ....................... 200
parkeringsljus ...................................... 198
Index
positionsljus .........................................198
sidomarkeringsljus ...............................198
Bensinkvalitet ...........................................249
Bilklädsel ...................................................177
Biltvätt .......................................................176
Bilvård, läderklädsel .................................178
Blinkers .......................................................53
BLIS ............................................................49
Blockerat låsläge
tillfällig avaktivering ..............................105
tillfällig bortkoppling av larmsensorer ..109
Bogsering .................................................132
Bogserögla ...............................................133
Bromssystem ................................... 123, 190
Bromsvätska, kontroll och påfyllning .......190
Bränsle
bränsleekonomi ...................................155
bränslefilter ..........................................187
bränsleförbrukning, visning ...................54
bränslesystem .....................................187
förbrukning ..................................... 7, 248
parkeringsvärmare .................................76
påfyllning .............................................114
Bränslemätare .............................................43
Bälteskudde ................................................32
Bälteskudde, integrerad .............................32
Bältespåminnare .........................................13
Bärgning ...................................................132
C
Cd-funktioner ........................................... 226
Cigarettändaruttag ..................................... 49
Cruise control ............................................. 57
D
Defroster .................................................... 73
Diesel ....................................................... 187
Diesel, motorförvärmare ............................. 46
Dieselfilter ................................................. 187
Dieselpartikelfilter ..................................... 116
Dimensionsbeteckning ............................. 152
Dimljus, på/av ............................................ 52
Displaymeddelanden ................................. 47
Draganordning
allmänt ................................................ 137
borttagning .......................................... 142
montering ............................................ 139
specifikationer ..................................... 138
Dragkraftsfunktion .................................... 125
Dragkrok, se Draganordning .................... 137
DSTC, se även Stabilitetssystem ............. 125
avaktivering/aktivering ........................ 125
symbol .................................................. 46
Däck
allmänt ................................................ 152
dimensionsbeteckning ........................ 152
däcktätning ......................................... 164
ECO-tryck ........................................... 156
hastighetsklasser ................................. 152
köregenskaper ..................................... 152
lufttryck ................................................ 155
rotationsriktning ................................... 154
slitagevarnare ...................................... 153
sommar- och vinterhjul ........................ 154
vinterdäck ............................................ 153
Däcktrycksövervakning ............................ 162
Döda vinkeln (BLIS) .................................. 129
E
ECC, elektronisk klimatanläggning ............. 70
ECO-tryck
bränsleekonomi ................................... 155
tabell .................................................... 156
Ekonomisk körning ................................... 112
Elektronisk startspärr ................................ 100
Elmanövrerad stol ....................................... 81
Eluppvärmda framstolar ............................. 74
Eluttag
bagageutrymme .................................... 95
baksäte .................................................. 59
EON – Enhanced Other Networks ............ 224
Equalizer ................................................... 219
Extraljus ...................................................... 49
F
Fjärrkontroll .............................................. 100
batteribyte ........................................... 102
funktioner ............................................ 101
255
Index
Flaskhållare .................................................86
Fläckar ......................................................177
Fläkt ............................................................74
Fläkt bakre kupé .........................................74
Fordonsdata .............................................184
Fyrhjulsdrift ...............................................122
Färddator ....................................................54
Färgkod, lack ............................................179
Fönsterhissar ..............................................61
baksäte ..................................................62
passagerarplats .....................................62
spärra .....................................................61
Förvaringsplatser i kupén ...........................84
G
Glödlampor
byte ......................................................196
specifikationer .....................................252
Golvmattor ..................................................80
Gravida kvinnor, säkerhetsbälte .................13
H
Halvljus ................................................ 51, 53
Handskfack .................................................85
handskfack ...............................................104
Hastighetsklasser, däck ...........................152
Hastighetsmätare .......................................43
Helljus .........................................................53
av/på ......................................................51
omkoppling och blinkning .....................53
256
Hjul, losstagning ....................................... 158
Huvudnycker ............................................ 100
I
Imma
avlägsna med defrosterfunktionen ....... 73
behandling av rutorna ........................... 70
Infotainment ............................................. 212
Inre backspegel .......................................... 63
Instrumentbelysning ................................... 52
Instrumentöversikt
högerstyrd bil ........................................ 40
vänsterstyrd bil ...................................... 38
Insynsskydd ............................................... 95
Integrerad bälteskudde .............................. 32
Intervalltorkning .......................................... 55
ISOFIX fästsystem ...................................... 34
K
Kallstart
automatväxellåda ................................ 119
Katalysator ............................................... 250
bärgning .............................................. 132
Kavajhållare ................................................ 86
Kick-down, automatväxellåda .................. 119
Klimat, allmänt ........................................... 70
Klocka, inställning ...................................... 43
Klämskydd, taklucka .................................. 67
Knallgas .................................................... 134
Knappsats i ratten .................................... 214
Kollision
krockgardin, IC ...................................... 23
krocksensorer ........................................ 23
Kombinationsinstrument ............................ 43
Kompass .................................................... 63
Kondensvatten ......................................... 187
Konstantfarthållare ..................................... 57
Kontroller
vätskor och oljor .................................. 188
vätskor och oljor allmänt ..................... 185
Kopplingsvätska, kontroll och påfyllning .. 190
Krock, se Kollision ...................................... 23
Krockkudde
avaktivering ........................................... 20
förar- och passagerarsida ..................... 16
Kupébelysning ............................................ 82
Kupéfläktsfunktion ...................................... 70
Kylskåpsfack .............................................. 88
Kylsystem ................................................. 112
Kylvätska, kontroll och påfyllning ............. 190
Köldmedium ............................................... 70
Körning
ekonomisk ........................................... 112
halt väglag ........................................... 112
i vatten ................................................. 112
kylsystem ............................................. 112
med släpvagn ...................................... 135
med öppen baklucka ........................... 112
Körriktningsvisare ....................................... 53
Index
L
Lack
färgkod ................................................179
lackskador och bättring .......................179
Lambdasond .............................................250
Larm
allmänt .................................................108
automatisk återställning av larm ..........109
frånkoppling .........................................108
inkoppling ............................................108
larmlampa ............................................108
larmsignaler .........................................109
stänga av utlöst larm ...........................109
Larmsensorer ..............................................49
Last på taket .............................................144
Lastning
allmänt .................................................144
lastförmåga ..........................................144
lasthållare ............................................144
Lastrumsfack ..............................................96
Lastutrymme
lastning ..................................................92
Ledbelysning ..............................................53
Ljud
ljudinställningar ....................................213
ljudkälla ................................................213
Ljudanläggningens funktioner ..................217
Ljudinställning ...........................................218
Ljusbild .....................................................146
Ljustuta ...................................................... 53
Luftdistribution ........................................... 71
ECC ....................................................... 73
Luftkonditionering
allmänt .................................................. 70
bakre kupé ............................................ 48
Luftkvalitetssystem, multifilter .................... 72
Låsning/upplåsning .................................. 104
baklucka .............................................. 104
insidan ................................................. 104
utsidan ................................................ 103
Läderklädsel, tvättråd .............................. 178
Läslampor .................................................. 82
M
Manuell växellåda ..................................... 118
Medelbränsleförbrukning ........................... 54
Menystruktur
telefon, menyalternativ ........................ 237
telefon, översikt ................................... 236
Miljöfilosofi ................................................... 7
Mittkonsol bakre, borttagning .................... 89
Motor ........................................................ 186
Motorhuv .................................................. 186
Motorhuv, öppning ..................................... 60
Motorolja .................................................. 188
byte ..................................................... 188
filter ..................................................... 188
ogynnsamma körförhållanden ............ 245
oljekvalitet ........................................... 245
oljetryck ................................................. 45
volymuppgifter ..................................... 246
Motorrum .................................................. 186
Motorspecifikationer ................................. 244
Mugghållare ......................................... 86, 87
N
Nackskydd, bakstol .................................... 90
Nackskydd, mittplats bak ........................... 89
Nyckel ....................................................... 101
fjärrkontroll .......................................... 100
Nödsamtal ................................................ 230
O
OBS-texter ................................................... 6
Olja, se även Motorolja
oljetryck ................................................. 45
P
Parkeringsbroms ................................. 46, 59
Parkeringshjälp ......................................... 127
sensorer för parkeringshjälp ................ 128
Parkeringsljus ............................................. 51
Parkeringsvärmare
allmänt ................................................... 75
batteri och bränsle ................................ 76
parkering i backe ................................... 75
tidsinställning ......................................... 75
Partikelfilter ................................................. 70
Pisksnärtsskador, WHIPS .......................... 24
257
Index
Polering .....................................................177
Positionsljus ................................................51
Provisorisk däcktätning ............................164
PTY – Programtyp ....................................223
R
Radio
alarm ....................................................222
AUTOSTORE .......................................221
EON .....................................................224
NEWS ..................................................222
programtyper .......................................223
radioinställningar .................................220
radiostationer .......................................220
regionalt ...............................................224
stationssökning ...................................221
trafikinformation ...................................222
volymkontroll, programtyper ...............222
Ratt
cruise control .........................................57
knappsats vänster sida ..........................57
rattinställning .........................................58
Rattinställning .............................................60
Rattlås .......................................................117
REG, regionala radioprogram ...................224
Reglagepanel i förardörr
manövrering ...........................................61
översikt ..................................................42
Regnsensor .................................................56
Relä/säkringscentral
258
bagageutrymme .................................. 208
i kupé ..........................................205, 206
i motorrum ........................................... 203
Ren inifrån och ut ......................................... 8
Rengöring
automattvätt ........................................ 176
biltvätt ................................................. 176
klädsel ................................................. 177
läderklädsel ......................................... 177
säkerhetsbälten ................................... 178
vattenavvisande ytskikt ....................... 177
Reservhjul Temporary spare .................... 157
ROPS (Roll Over Protection System) ......... 26
Rostskydd ................................................ 180
S
SCAN, radiostationer ............................... 221
Servicenyckel ........................................... 100
Serviceprogram ........................................ 184
Sidokrockkuddar ........................................ 21
SIPS-bag .................................................... 21
Skjutbar stol ............................................... 89
Skyddsgaller .............................................. 94
Skyddsnät .................................................. 93
Släpvagn
kabel ................................................... 137
körning med släpvagn ......................... 135
släpvagnsvikt ...................................... 243
Smörjmedel, volymuppgifter .................... 247
Solskärm, taklucka ..................................... 67
Sotfilter .............................................. 47, 116
sotfilter fullt .......................................... 116
Spin control .............................................. 125
Spolare
bakruta .................................................. 56
vindruta och strålkastare ....................... 55
Spolarvätska, påfyllning ........................... 189
SRS-system
allmänt ................................................... 17
omkopplare ........................................... 20
Stabilitetssystem ...................................... 125
indikering ............................................... 46
Start av motor ........................................... 116
Starthjälp .................................................. 134
Startnycklar .............................................. 117
Startspärr .................................................. 117
STC ........................................................... 125
Stenskott och repor .................................. 179
Stol
elmanövrerad ......................................... 81
manuell .................................................. 80
Strålkastare
ABL ........................................................ 52
av/på ...................................................... 51
strålkastarspolare .................................. 55
Styrservoolja, kontroll och påfyllning ....... 191
Subwoofer ................................................ 219
Surround ................................................... 218
Symboler .................................................. 126
kontrollsymboler .................................... 45
Index
varningssymboler ..................................44
Säkerhet ......................................................12
Säkerhetsbälte ............................................12
baksäte ..................................................13
graviditet ................................................13
Säkerhetssystem, tabell .............................27
Säkringar
allmänt .................................................202
gavelbox ..............................................205
innanför ljudvallen ................................206
instrumentbrädans gavel .....................205
relä/säkringscentral i motorrum ...........203
T
Taklucka .....................................................66
klämskydd .............................................67
solskärm ................................................67
Tankning
påfyllning .............................................115
tanklock ...............................................115
Tankvolym ................................................248
Telefon
minne ...................................................234
reglage .................................................231
samtalsvolym .......................................234
sekretesslur .........................................233
senast uppringda nummer ..................233
SIM-kort ...................................... 232, 235
snabbuppringning ................................233
snabbval ..............................................232
standbyläge .........................................232
telefonbok ........................................... 234
trafiksäkerhet ...................................... 232
volymsänkning vid samtal ................... 232
Telefonsystem .......................................... 229
Temperatur
faktisk temperatur ................................. 70
kupé, elekronisk klimatanläggning ........ 74
Tillsatsvärmare ........................................... 76
Tjänstevikt ................................................ 243
Torkarblad
byte bakruta ........................................ 192
byte framruta ....................................... 192
Torkare, reglage bakruta ............................ 56
Totalvikt .................................................... 243
TPMS ....................................................... 162
Traction control ........................................ 125
Trippmätare ................................................ 43
Tvätta bilen ............................................... 176
Typbeteckning ......................................... 242
U
Underhåll
eget underhåll ..................................... 185
rostskydd ............................................ 180
Utsläpp ..................................................... 248
koldioxid .............................................. 249
V
Vadning .................................................... 112
Varningsblinkers ......................................... 58
Varningslampa
stabilitets- och dragkraftssystem ........ 125
Varningssymbol, AIRBAG-system .............. 15
Varningstexter .............................................. 6
Varningstriangel ........................................ 157
Varvtalsmätare ............................................ 43
Vaxning ..................................................... 177
Ventilationsmunstycken
instrumentpanel ..................................... 71
Ventilationsmunstycken i dörrstolpe .......... 71
Viktigttexter .................................................. 6
Vindrutetorkare och spolare ....................... 55
Vinterdäck ................................................ 153
Vinterkörning ............................................ 116
Volymkontroll ............................................ 217
Vätskor och oljor allmänt .......................... 185
Vätskor och oljor, kontroller motorrum ..... 188
Vätskor, volymuppgifter ........................... 247
Växellåda
automat ............................................... 119
manuell ................................................ 118
W
WHIPS
barnstol/barnkudde ............................... 24
pisksnärtsskador ................................... 24
Y
Yttertemperaturmätare ............................... 43
Yttre backspeglar ....................................... 65
259
Index
Å
Återcirkulation .............................................73
260
Index
261
Volvo. for life
Volvo Car Corporation TP 9059 (Swedish), AT 0648, Printed in Sweden, Göteborg 2006, Copyright © 2000-2006 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising