Volvo XC90 2009 Ägarmanual

Volvo XC90 2009 Ägarmanual
VOLVO XC90
Instruktionsbok
Web Edition
BÄSTE VOLVOÄGARE
TACK FÖR ATT DU VALDE VOLVO
Vi hoppas att Du kommer att få glädje av många års körning i
Din Volvo. Bilen är konstruerad för Din och Dina passagerares
säkerhet och komfort. Volvo är en av världens säkraste personbilar. Din Volvo är också konstruerad för att uppfylla gällande säkerhets- och miljökrav.
För att öka Din trivsel med bilen rekommenderar vi att Du
bekantar Dig med utrustning, anvisningar och underhållsinformation i denna instruktionsbok.
Innehållsförteckning
00 Introduktion
01 Säkerhet
Viktig information...................................... 10
Volvo och miljön........................................ 13
Säkerhetsbälten........................................
Airbag-systemet........................................
Krockkuddar (SRS)...................................
Aktivering/avaktivering av krockkudde
(SRS)*........................................................
Sidokrockkudde (SIPS-bag).....................
Krockgardin (IC)........................................
WHIPS.......................................................
Rundslagningsskydd - ROPS...................
När löser systemen ut...............................
Barnsäkerhet.............................................
02 Instrument och reglage
18
20
21
Översikt vänsterstyrd bil...........................
Översikt högerstyrd bil..............................
Reglagepanel i förardörr...........................
Kombinationsinstrument...........................
Kontroll- och varningssymboler................
Informationsdisplay...................................
Strömbrytare i mittkonsolen......................
Belysningspanel........................................
Vänster rattspak........................................
Färddator*.................................................
Höger rattspak..........................................
Konstantfarthållare*..................................
Parkeringsbroms, eluttag, m.m.................
Elektriska fönsterhissar.............................
Backspeglar..............................................
Elmanövrerad taklucka*............................
00 01 02
24
26
28
29
31
32
33
42
44
46
47
48
51
52
55
57
58
60
62
64
66
68
73
HomeLinkŸ EU*......................................... 75
4
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Innehållsförteckning
03 Klimat
04 Interiör
05 Lås och larm
Allmänt om klimat..................................... 80
Elektronisk klimatanläggning ECC............ 84
Bränsledriven parkeringsvärmare*............ 87
Framstolar................................................. 92
Framstolar – Executive ............................. 94
Kupébelysning.......................................... 95
Förvaringsplatser i kupén.......................... 97
Förvaringsplatser i kupén - Executive .... 102
Baksäte................................................... 103
Lastutrymme........................................... 105
Nycklar och fjärrkontroll..........................
Låsning och upplåsning..........................
Barnsäkerhetsspärr.................................
Larm*.......................................................
03 04 05
114
116
119
121
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
5
Innehållsförteckning
06 Start och körning
Allmänt....................................................
Bränslepåfyllning.....................................
Start av motor.........................................
Manuell växellåda...................................
Automatväxellåda...................................
Fyrhjulsdrift*............................................
Bromssystemet.......................................
Stabilitets- och dragkraftssystem*..........
Parkeringshjälp*......................................
Blind Spot Information System – BLIS*. .
Bogsering och bärgning..........................
Starthjälp.................................................
Körning med släpvagn............................
Draganordning*.......................................
Delbar dragkrok*.....................................
Lastning..................................................
Anpassning av ljusbild............................
07 Hjul och däck
126
128
132
134
135
138
139
141
143
145
148
150
151
153
155
159
160
Allmänt....................................................
Lufttryck i däck.......................................
Varningstriangel* och reservhjul*............
Byte av hjul.............................................
Däcktrycksövervakning...........................
Provisorisk däcktätning*.........................
08 Bilvård
166
169
171
174
176
178
Rengöring................................................ 184
Bättring av lackskador............................ 187
Rostskydd............................................... 188
06 07 08
6
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Innehållsförteckning
09 Underhåll och service
Volvo service...........................................
Eget underhåll.........................................
Motorhuv och motorrum.........................
Diesel......................................................
Oljor och vätskor.....................................
Torkarblad...............................................
Batteri......................................................
Byte av glödlampor.................................
Säkringar.................................................
10 Infotainment
192
193
194
196
197
201
203
205
212
Allmänt....................................................
Kontrollpaneler, audio.............................
Ljudanläggningens funktioner.................
Radiofunktioner.......................................
Cd-funktioner..........................................
Menystruktur – ljudanläggning................
Telefonfunktioner*...................................
RSE - Rear Seat Entertainment system –
Dual Screen* ..........................................
Menystruktur – telefon............................
11 Specifikationer
226
227
231
234
240
242
243
Typbeteckning........................................
Mått och vikter........................................
Motorspecifikationer...............................
Motorolja.................................................
Vätskor och smörjmedel.........................
Bränsle....................................................
Katalysator..............................................
Elsystemet...............................................
Typgodkännande....................................
09 10 11
250
255
262
264
266
267
269
271
273
274
276
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
7
Innehållsförteckning
12 Index
Index....................................................... 277
12
8
Innehållsförteckning
9
Introduktion
Viktig information
Att läsa instruktionsboken
Inledning
Ett bra sätt att lära känna sin nya bil är att läsa
instruktionsboken, helst före den första åkturen. Då får du möjlighet att bekanta dig med
nya funktioner, får råd om hur bilen bäst ska
hanteras i olika situationer och lär dig utnyttja
bilens alla finesser på bästa sätt. Var uppmärksam på de säkerhetsanvisningar som finns i
boken.
Den utrustning som beskrivs i instruktionsboken finns inte i alla bilar. I boken beskrivs, förutom standardutrustning, även tillval (fabriksmonterad utrustning) och vissa tillbehör
(eftermonterad extrautrustning). Om du är
osäker på vad som är standard eller tillval/tillbehör, kontakta din Volvoåterförsäljare.
Volvos bilar är olika utrustade beroende på
anpassningar för olika marknaders behov och
nationella eller lokala lagar och bestämmelser.
De specifikationer, konstruktionsuppgifter och
illustrationer som finns i instruktionsboken är
inte bindande. Vi förbehåller oss rätten att göra
ändringar utan föregående meddelande.
© Volvo Personvagnar AB
Tillval
Alla typer av tillval/tillbehör markeras med en
asterisk .
10
Utbudet av tillval/tillbehör till de olika bilmodellerna varierar beroende på marknad. Merparten tillval är fabriksmonterade och kan inte
eftermonteras, tillbehör monteras i efterhand.
Kontakta din auktoriserade Volvoåterförsäljare
för mer information.
Särskilda texter
VARNING
Varningstexter upplyser om risk för personskada.
Meddelandetexter
I bilen finns det displayer som visar textmeddelanden. Dessa textmeddelanden markeras i
instruktionsboken med att texten är lite större
och gråfärgad. Exempel på detta finns i menyoch meddelandetexter i informationsdisplayen
(t.ex. Ljudinställningar).
Dekaler
I bilen finns olika typer av dekaler som är till för
att förmedla viktig information på ett enkelt och
tydligt sätt. Dekalerna finns i bilen i följande fallande grad av varning/information.
Varning för personskada
VIKTIGT
Viktigt-texter upplyser om risk för materiella
skador.
OBS
OBS-texter ger råd eller tips som underlättar vid användande av t.ex. finesser och
funktioner.
Fotnot
I instruktionsboken finns det information som
ligger som en fotnot längst ner på sidan. Denna
information är ett tillägg till den text som den
via numret hänvisar till. Om fotnoten syftar till
text i en tabell används bokstäver istället för
siffror som hänvisning.
G031590
Svarta ISO-symboler på gult varningsfält, vit
text/bild på svart meddelandefält. Farlig situa-
Introduktion
Viktig information
tion som, om den inte undviks, kan resultera i
allvarlig personskada eller dödsfall.
Pilar förekommer numrerade och onumrerade och används för att åskådliggöra en
rörelse.
Information
Risk för egendomsskada
Om det inte finns någon bildserie till en stegför-steg instruktion är de olika stegen numrerade med vanliga siffror.
G031592
G031593
Positionslistor
Vita ISO-symboler på svart symbolfält, vit text/
bild på svart meddelandefält. Om färg krävs
ska dekalen vara blå. Farlig situation som, om
den inte undviks, kan resultera i mindre eller
måttliga skador på egendom.
Vita ISO-symboler och vit text/bild på svart
meddelandefält.
Procedurlistor
Procedurer, där åtgärder måste göras i en viss
ordningsföljd, är i instruktionsboken numrerade.
När det till en steg-för-steg instruktion
finns en bildserie är varje moment numrerat
på samma sätt som motsvarande bild.
I översiktbilder där olika delar pekas ut
används röda cirklar med en siffra i. Siffran
återkommer i den positionslista som finns
i anslutning till bilden, som beskriver objektet.
Punktlistor
När en uppräkning förkommer i instruktionsboken används en punktlista.
Exempel:
•
•
Kylvätska
Motorolja
Fortsättning följer
Denna symbol är placerad längst ned till
höger när ett avsnitt fortsätter på nästa uppslag.
Numrerade listor med bokstäver förekommer vid bildserier där den inbördes ordningen av instruktionerna inte är relevant.
11
Introduktion
Viktig information
12
Inspelning av data
Tillbehör och extrautrustning
En eller flera datorer i din Volvo personbil har
möjlighet att spela in detaljerad information.
Denna information, som är avsedd att användas i forskningssyfte för att vidareutveckla
säkerheten och för diagnos av fel i vissa av
bilens system, kan innehålla uppgifter såsom;
användandet av säkerhetsbälten av förare och
passagerare, information om funktion av olika
system och moduler i bilen samt information
beträffande statusen av motor-, gasregleringspjäll-, styrning-, broms- och andra system.
Denna information kan innefatta uppgifter
beträffande förarens sätt att köra bilen. Sådan
information kan innehålla uppgifter såsom,
men inte uteslutande, bilens hastighet, användandet av broms- eller gaspedalen och rattutslag. Sistnämnda data kan lagras under ett
begränsat tidsintervall medan bilen körs och
därefter under förloppet av en kollision eller i
ett nära tillbud. Volvo Personvagnar AB kommer inte att medverka till att denna lagrade
information lämnas ut utan samtycke. Dock
kan Volvo Personvagnar AB tvingas lämna ut
informationen p.g.a. nationell lagstiftning. I
övrigt kan Volvo Personvagnar AB och auktoriserade verkstäder komma att läsa och
använda informationen.
Felaktig inkoppling och installation av tillbehör
kan påverka bilens elektroniksystem negativt.
Vissa tillbehör fungerar endast när därtill
hörande programvara finns i bilens datorsystem. Kontakta därför alltid en auktoriserad
Volvoverkstad innan du installerar tillbehör
som ansluts till eller påverkar det elektriska
systemet.
Information på Internet
På www.volvocars.com finns ytterligare
information som rör din bil.
Introduktion
Volvo och miljön
G000000
Volvo Personvagnars miljöfilosofi
Miljöomsorg är ett av Volvo Personvagnars
kärnvärden som vägleder all verksamhet. Vi
tror också att våra kunder delar vår omtanke
om miljön.
Samtliga Volvomodeller har EPI (Environmental
Product Information) miljövaruinformation. Där
kan du se hur miljön påverkas under bilens hela
livscykel.
Din Volvo uppfyller stränga internationella miljökrav och är dessutom tillverkad i en av världens resurseffektivaste och renaste fabriker.
Volvo Personvagnar har ett globalt ISO-certifikat vilket inkluderar Miljöstandarden
ISO 14001 som täcker samtliga fabriker och
flera av våra andra enheter. Vi ställer även krav
på våra samarbetspartners att arbeta systematiskt med miljörelaterade frågor.
Läs mer på www.volvocars.com/EPI.
Din Volvo är tillverkad enligt "Ren inifrån och
ut" – ett koncept som innefattar ren kupémiljö
och högeffektiv avgasrening. I många fall ligger
avgasutsläppen långt under gällande normer.
Bränsleförbrukning
Ren luft i kupén
Volvos bilar har konkurrenskraftig bränsleförbrukning i sina respektive klasser. Lägre bränsleförbrukning ger generellt lägre utsläpp av
växthusgasen koldioxid.
Som förare är det möjligt att påverka bränsleförbrukningen. För mer information läs under
rubriken Spara miljön.
Effektiv avgasrening
Ett kupéfilter förhindrar att damm och pollen
kommer in i kupén via luftintaget.
Ett sofistikerat luftkvalitetssystem, IAQS*
(Interior Air Quality System) säkerställer att den
inkommande luften är renare än luften utanför
i trafikerad miljö.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
13
Introduktion
Volvo och miljön
Systemet består av en elektronisk sensor och
ett kolfilter. Den inkommande luften övervakas
kontinuerligt och om halten av vissa ohälsosamma gaser såsom kolmonoxid blir för hög,
stängs luftintaget. En sådan situation kan uppstå i t.ex. tät trafik, köer eller tunnlar.
Inflödet av kväveoxider, marknära ozon och
kolväten hindras av kolfiltret.
Textilstandard
hindra spill och utsläpp till miljön. Vår verkstadspersonal har det kunnande och de verktyg som behövs för att garantera god
miljöomsorg.
Det är enkelt att själv bidra till att spara miljön
genom att t.ex. köra ekonomiskt samt göra
service och underhålla bilen enligt anvisningarna i instruktionsboken.
Här följer några fler råd om hur du kan spara
miljön:
Öko-Tex-certifieringen omfattar till exempel
säkerhetsbälten, mattor och tyger. Lädret i
klädslarna är kromfritt garvat med växtämnen
och uppfyller certifieringskraven.
•
Sänk bränsleförbrukningen genom att välja
ECO däcktryck, se sidan 169.
•
Taklast och skidbox ger högre luftmotstånd och höjer bränsleförbrukningen. Ta
bort dem direkt efter användning.
•
Töm bilen på onödiga saker. Ju mer last
desto högre bränsleförbrukning.
•
Om bilen är utrustad med motorvärmare,
använd den alltid före kallstart. Det sänker
förbrukningen och minskar utsläppen.
•
Kör mjukt och undvik häftiga inbromsningar.
•
Kör på högsta möjliga växel. Lägre varvtal
ger lägre bränsleförbrukning.
•
Utnyttja motorbroms vid inbromsning.
Volvos verkstäder och miljön
1
14
Mer information på www.oekotex.com
Undvik tomgångskörning. Visa hänsyn till
lokala bestämmelser. Stäng av motorn vid
längre väntetider.
•
Hantera miljöfarligt avfall som t.ex. batterier och olja på ett miljöanpassat sätt. Rådgör med en auktoriserad Volvoverkstad om
du är osäker på hur denna typ av avfall ska
deponeras.
•
•
Underhåll bilen regelbundet.
Spara miljön
Interiören i en Volvo är utformad för att vara
trivsam och behaglig, även för kontaktallergiker och astmatiker. Det har lagts ner extra stor
vikt vid att välja miljöanpassade material. Därmed uppfyller de också kraven i standarden
Öko-Tex 1001, ett stort framsteg för en sundare
kupémiljö.
Genom regelbundet underhåll skapar du förutsättningar för lång livslängd och låg bränsleförbrukning för din bil. På så vis bidrar du till en
renare miljö. När Volvos verkstäder får förtroendet för service och underhåll av din bil blir
den en del i vårt system. Vi ställer krav på hur
våra verkstadslokaler ska utformas för att för-
•
Hög hastighet ökar förbrukningen avsevärt
p.g.a. att luftmotståndet ökar. Vid en fördubbling av hastigheten ökar luftmotståndet 4 ggr.
Genom att följa dessa råd kan bränsleförbrukningen sänkas utan att varken restiden ökar
eller nöjet med bilkörningen minskar. Du sparar
bilen, pengar och jordens resurser.
Introduktion
15
16
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
18
20
21
24
26
28
29
31
32
33
G020871
Säkerhetsbälten......................................................................................
Airbag-systemet......................................................................................
Krockkuddar (SRS)..................................................................................
Aktivering/avaktivering av krockkudde (SRS)*........................................
Sidokrockkudde (SIPS-bag)....................................................................
Krockgardin (IC)......................................................................................
WHIPS.....................................................................................................
Rundslagningsskydd - ROPS.................................................................
När löser systemen ut.............................................................................
Barnsäkerhet...........................................................................................
SÄKERHET
01
01 Säkerhet
Säkerhetsbälten
01
Använd alltid säkerhetsbältet
Lossa säkerhetsbältet
±
Tryck på den röda knappen i låset och låt
sedan rullen dra in säkerhetsbältet. Om det
inte rullats in helt, mata in säkerhetsbältet
för hand så att det inte hänger löst.
Säkerhetsbältet spärras och kan inte
dras ut
G020104
•
•
•
Sträckning av höftband. Bandet ska sitta lågt.
En inbromsning kan få svåra följder om inte
säkerhetsbältet används. Se därför till att
samtliga passagerare tagit på sig säkerhetsbältet. För att säkerhetsbältet ska ge maximalt
skydd, är det viktigt att det ligger väl an mot
kroppen. Luta inte ryggstödet för långt bakåt.
Säkerhetsbältet är avsett att skydda vid normal
sittställning.
Ta på säkerhetsbältet:
±
18
Dra långsamt ut säkerhetsbältet och lås
fast det genom att skjuta ner dess låstunga
i låset. Ett kraftigt "klick" indikerar att
säkerhetsbältet är låst.
om det dras ut för snabbt
vid bromsning och acceleration
om bilen lutar kraftigt.
Tänk på att
•
inte använda clips eller annat som hindrar
säkerhetsbältet att sitta åt ordentligt
•
säkerhetsbältet inte får vara snott eller vridet
•
•
höftbandet ska sitta lågt (inte över buken)
sträcka höftbandet över höften genom att
dra i diagonalbandet enligt bilden.
VARNING
Säkerhetsbältet och krockkudden samverkar. Om säkerhetsbältet inte används eller
används på ett felaktigt sätt kan detta
påverka krockkuddens effekt vid en kollision.
VARNING
Varje säkerhetsbälte är avsett för endast en
person.
VARNING
Gör aldrig några ändringar eller reparationer
av säkerhetsbältet på egen hand. Kontakta
en auktoriserad Volvoverkstad. Om säkerhetsbältet har utsatts för en kraftig belastning, t.ex. i samband med en kollision, ska
hela säkerhetsbältet bytas ut. En del av
säkerhetsbältets skyddsegenskaper kan ha
gått förlorade även om det verkar oskadat.
Byt också säkerhetsbältet om det är slitet
eller skadat. Det nya säkerhetsbältet ska
vara typgodkänt och avsett för samma plats
som det utbytta säkerhetsbältet.
01 Säkerhet
Säkerhetsbälten
Säkerhetsbälte och graviditet
lerna). I detta sammanhang ska man eftersträva ett maximalt avstånd mellan magen och
ratten.
Bältespåminnare
01
OBS
Bältespåminnaren är avsedd för vuxna
åkande i framsätet. Om bältesmonterad
barnstol är placerad i framsätet, ges ingen
bältespåminnelse.
Vissa marknader
G020105
Obältad förare blir påmind om att ta på sig
säkerhetsbältet genom ljud- och ljuspåminnelse. Vid låg fart ges ljudpåminnelse de första
6 sekunderna.
G027049
Säkerhetsbältet ska alltid användas under graviditeten. Men det är viktigt att det används på
rätt sätt. Säkerhetsbältet ska ligga tätt an mot
axeln, med den diagonala delen av säkerhetsbältet mellan brösten och på sidan av magen.
Höftdelen av säkerhetsbältet ska ligga platt
mot sidan av låren och så lågt som möjligt
under magen – det får aldrig tillåtas att glida
upp. Säkerhetsbältet ska sitta så nära kroppen
som möjligt utan onödigt spel. Kontrollera
också att det inte har vridit sig.
Bältesförsträckare
Alla säkerhetsbälten (utom mittplatsen bak) är
utrustade med bältesförsträckare. En mekanism i bältesförsträckaren sträcker åt säkerhetsbältet runt kroppen vid en tillräckligt kraftig
kollision. Säkerhetsbältet fångar då mer effektivt upp den åkande.
Obältade förare blir påmind om att ta på sig
säkerhetsbältet genom ljud- och ljuspåminnelse. Ljudpåminnelsen är hastighetsberoende
(i låga hastigheter) och tidsberoende (vid start
av bilen). Ljuspåminnelse finns i takkonsolen
och i kombiinstrumentet.
Allt eftersom graviditeten framskrider ska gravida förare justera stolen och ratten, så att de
har full kontroll över bilen (vilket innebär att
man lätt måste kunna nå ratten och fotpeda-
19
01 Säkerhet
Airbag-systemet
01
Varningssymbol i
kombinationsinstrumentet
Tillsammans med varningssymbolen visas, i de fall det krävs, ett
meddelande i displayen. Om varningssymbolen är trasig, tänds
varningstriangeln och meddelandet SRS-AIRBAGSERV.
SNARAST visas i displayen. Kontakta snarast en auktoriserad
Volvoverkstad.
G027953
VARNING
Airbag-systemet1 övervakas kontinuerligt av
systemets styrenhet. Varningssymbolen i kombinationsinstrumentet tänds när startnyckeln
vrids till läge I, II eller III. Symbolen släcks efter
ca 6 sekunder om Airbag-systemet1 är felfritt.
1
20
Inkluderar SRS och bältesförsträckare, SIPS samt IC.
Om varningssymbolen för Airbag-systemet
förblir tänd eller tänds under körning, är det
ett tecken på att Airbag-systemet inte har
fullgod funktion. Symbolen kan indikera fel
på bältessystemet, SIPS, SRS-systemet
eller IC-systemet. Kontakta snarast en
auktoriserad Volvoverkstad.
01 Säkerhet
Krockkuddar (SRS)
Krockkudde (SRS) på passagerarsidan
Krockkudde (SRS) på förarsidan
01
VARNING
Placera aldrig barn i barnstol eller på barnkudde i framsätet om krockkudden (SRS) är
aktiverad.2
Låt aldrig barn stå eller sitta framför passagerarstolen. Personer som är kortare än
140 cm ska aldrig sitta på passagerarplatsen fram om krockkudden (SRS) är aktiverad.
VARNING
Säkerhetsbältet och krockkudden samverkar. Om säkerhetsbältet inte används eller
används på ett felaktigt sätt kan detta
påverka krockkuddens effekt vid en kollision.
1
2
SRS-systemet
Som ett komplement till säkerhetsbältet är
bilen utrustad med en krockkudde på passagerarsidan1 som är monterad hopvikt i ett
utrymme ovanför handskfacket. Panelen är
märkt med SRS AIRBAG.
VARNING
För att inte skadas om krockkudden löses
ut, måste passageraren sitta så upprätt som
möjligt med fötterna på golvet och ryggen
mot ryggstödet. Säkerhetsbältet ska vara
fastspänt.
G020111
Som ett komplement till säkerhetsbältet på förarsidan är bilen utrustad med en krockkudde,
SRS (Supplemental Restraint System). Krockkudden är monterad hopvikt i rattens centrum.
Ratten är märkt med SRS AIRBAG.
G020109
G020108
Om ovanstående uppmaningar inte följs kan
det leda till livsfara för barnet.
SRS-systemet, vänsterstyrd bil.
Alla bilar har inte krockkudde (SRS) på passagerarsidan. Den kan vara bortvald vid inköpet.
För information om aktiverad/avaktiverad krockkudde (SRS), se sidan 24.
``
21
01 Säkerhet
Krockkuddar (SRS)
SRS-systemet består av krockkuddar och sensorer. Vid en tillräckligt kraftig kollision reagerar
sensorer och krockkudden/krockkuddarna
blåses upp, samtidigt som den blir varm. För
att dämpa islaget mot krockkudden töms den
igen när den pressas samman. I samband med
detta bildas en del rök i bilen, vilket är helt normalt. Hela förloppet, med uppblåsning och
tömning av krockkudden, sker på några tiondels sekunder.
VARNING
Reparation får endast utföras av en
auktoriserad Volvoverkstad. Ingrepp i
krockkuddesystemet kan orsaka felaktig
funktion och få allvarliga personskador till
följd.
OBS
Sensorerna reagerar olika beroende på
krockförlopp och om säkerhetsbältet på förarsidan respektive passagerarsidan i framsätet används eller inte.
G020110
Olyckssituationer kan därför uppstå, då
endast en (eller ingen) av krockkuddarna
aktiveras. SRS-systemet känner av det kollisionsvåld som fordonet utsätts för och
anpassas efter detta så att en eller flera airbagar utlöses.
SRS-systemet, högerstyrd bil
22
Krockkuddarna har en funktion som innebär
att kapaciteten på dessa anpassas efter det
kollisionsvåld fordonet utsätts för.
G020113
01
Placering av krockkudde på passagerarsida, vänsterstyrd respektive högerstyrd bil.
01 Säkerhet
01
G032243
Krockkuddar (SRS)
Placering av dekal för krockkudde på passagerarsidan fram, vänsterstyrd bil.
VARNING
Placera inga föremål framför eller ovanpå
instrumentpanelen där krockkudden för
passagerarplatsen är placerad.
23
01 Säkerhet
Aktivering/avaktivering av krockkudde (SRS)*
Nyckelavstängning – PACOS
Allmän information
Krockkudden (SRS) på passagerarplats i framsätet kan avaktiveras om bilen är utrustad med
en omkopplare, PACOS (Passenger Airbag Cut
Off Switch). För information om hur aktivering/
avaktivering sker, se under rubrik Aktivering/
avaktivering.
Nyckelavstängning/omkopplare
Omkopplaren för krockkudden på passagerarplatsen, PACOS (Passenger Airbag Cut Off
Switch), är placerad på gaveln av instrumentpanelen på passagerarsidan och blir åtkomlig
när dörren öppnas (se under rubriken Aktivering/avaktivering nedan).
Kontrollera att omkopplaren står i önskat läge.
Volvo rekommenderar att nyckelbladet
används för att ändra läge.
VARNING
Om ovanstående uppmaning inte följs kan
det leda till livsfara.
24
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
VARNING
Aktivering/avaktivering
Placera aldrig barn i barnstol eller på barnkudde i framsätet om krockkudden är aktiverad. Om denna uppmaning inte följs kan
det leda till livsfara för barnet.
VARNING
Om bilen är utrustad med krockkudde (SRS)
på passagerarplatsen fram, men saknar
PACOS, är krockkudden alltid aktiverad.
VARNING
Låt ingen passagerare sitta på passagerarplatsen om textmeddelandet i backspegeln
indikerar att krockkudden (SRS) är avaktiverad, samtidigt som varningssymbolen för
AIRBAG-systemet visas i kombinationsinstrumentet. Detta tyder på att allvarligt fel
uppstått. Uppsök snarast en auktoriserad
Volvoverkstad
G019678
01
Omkopplarens placering.
Krockkudden är aktiverad. Med omkopplaren i detta läge kan passagerare över
140 cm sitta på passagerarplatsen i framsätet, aldrig barn i barnstol eller på bälteskudde.
Krockkudden är avaktiverad. Med
omkopplaren i detta läge kan barn i barnstol eller på bälteskudde sitta på passagerarplatsen i framsätet, aldrig personer över
140 cm.
01 Säkerhet
Aktivering/avaktivering av krockkudde (SRS)*
VARNING
01
Meddelande
Aktiverad krockkudde (passagerarplats):
Placera aldrig barn i barnstol eller på barnkudde på passagerarplatsen fram när
krockkudden är aktiverad. Detta gäller även
personer som är kortare än 140 cm.
Avaktiverad krockkudde (passagerarplats):
Om ovanstående uppmaningar inte följs kan
det leda till livsfara.
G027050
Personer som är längre än 140 cm ska aldrig
sitta på passagerarplatsen när krockkudden
är avaktiverad.
Indikering som visar att passagerarplatsens krockkudde (SRS) är avaktiverad.
Ett textmeddelande i backspegeln indikerar att
krockkudden (SRS) på passagerarplatsen fram
är avaktiverad (se föregående bild).
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
25
01 Säkerhet
Sidokrockkudde (SIPS-bag)
Sidokrockkudde – SIPS-bag
VARNING
Reparation får endast utföras av en
auktoriserad Volvoverkstad.
Ingrepp i SIPS-bag-systemet kan orsaka
felaktig funktion och få allvarliga personskador som följd.
G020118
VARNING
Barnstolens eller barnkuddens skyddsegenskaper påverkas inte negativt av sidokrockkudden.
Barnstol/barnkudde kan placeras i framsätet
såvida bilen inte är utrustad med aktiverad1
krockkudde på passagerarsidan.
SIPS-bag
Placera inga föremål i området mellan stolens yttre sida och dörrpanelen eftersom
detta område kan påverkas av sidokrockkudden.
VARNING
Sidokrockkuddarnas placering.
Vid en sidokollision fördelas en stor del av kollisionskraften av SIPS (Side Impact Protection
System) till balkar, stolpar, golv, tak och andra
delar av karossen. Sidokrockkuddarna, på
förar- och passagerarplats, skyddar bröstet
och är en viktig del av systemet. Sidokrockkudden är placerad i framstolens ryggram.
Barnstol och sidokrockkudde
Använd endast överdragsklädslar som godkänts av Volvo. Andra klädslar kan hindra
sidokrockkuddarnas funktion.
VARNING
Sidokrockkuddarna är ett komplement till
säkerhetsbältet. Använd alltid säkerhetsbältet.
G025315
01
Förarplats, vänsterstyrd bil
SIPS-bag-systemet består av sidokrockkuddar och sensorer. Vid en tillräckligt kraftig kollision reagerar sensorer och sidokrockkudden
blåses upp.
1
26
För information om aktiverad/avaktiverad krockkudde (SRS), se sidan 24.
01 Säkerhet
Passagerarplats, vänsterstyrd bil
Krockkudden blåses upp mellan den åkande
och dörrpanelen och dämpar stöten för den
åkande i kollisionsögonblicket. När krockkudden pressas ihop under krocken töms den.
Sidokrockkudden blåses normalt endast upp
på krocksidan.
01
G032246
G025316
Sidokrockkudde (SIPS-bag)
Placering av dekal för sidokrockkudde på förarsidan fram, vänsterstyrd bil.
27
01 Säkerhet
01
Krockgardin (IC)
Egenskaper
VARNING
Häng eller fäst aldrig något i handtagen i
taket. Kroken är endast avsedd för lättare
ytterplagg (inte för hårda föremål som t.ex.
paraplyer).
G027047
Skruva inte fast eller montera någonting i
bilens innertak, dörrstolpar eller sidopaneler. Den avsedda skyddseffekten kan då
utebli. Endast Volvos originaldelar som är
godkända för placering inom dessa områden får användas.
Krockgardinen IC (Inflatable Curtain) är ett
komplement till SIPS och krockkuddarna. Den
sitter monterad längs med innertakets båda
sidor och skyddar fordonets alla ytterplatser.
Vid en tillräckligt kraftig kollision reagerar sensorer och krockgardinen blåses upp. Krockgardinen hjälper till att skydda förarens och
passagerarnas huvuden från att slå emot
bilens insida vid en kollision.
28
VARNING
Bilen får inte lastas högre än 50 mm under
ovankanten av sidofönstren. Annars kan
skyddseffekten av krockgardinen som finns
dold innanför bilens innertak utebli.
VARNING
Krockgardinen är ett komplement till säkerhetsbältet.
Använd alltid säkerhetsbältet.
01 Säkerhet
WHIPS
01
G020347
Skydd mot pisksnärtsskador – WHIPS
WHIPS-systemet (Whiplash Protection
System) består av ett energiupptagande ryggstöd samt ett för systemet anpassat nackskydd i framsätena. Systemet aktiveras vid en
krock bakifrån där krockvinkel, hastighet och
det krockande fordonets egenskaper inverkar.
Stolens egenskaper
När WHIPS-systemet aktiveras fälls framstolarnas ryggstöd bakåt så att sittställningen för
föraren och passageraren i framsätet förändras. På detta sätt minskas risken för pisksnärtsskador, s.k. whiplash-skador.
WHIPS-systemet och barnstol/
barnkudde
Barnstolens eller barnkuddens skyddsegenskaper påverkas inte negativt av WHIPS-systemet.
Rätt sittställning
VARNING
WHIPS-systemet är ett komplement till
säkerhetsbältet. Använd alltid säkerhetsbältet.
VARNING
Gör aldrig några ändringar eller reparationer
av stolen eller WHIPS-systemet själv. Kontakta en auktoriserad Volvoverkstad.
För bästa möjliga skydd bör förare och passagerare i framsätet sitta mitt i sätet med så litet
avstånd som möjligt mellan nackskydd och
huvud.
``
29
01 Säkerhet
01
WHIPS
Hindra inte WHIPS-systemets funktion
VARNING
Om stolen har utsatts för en kraftig belastning, t.ex. i samband med en kollision bakifrån, ska WHIPS-systemet kontrolleras av
en auktoriserad Volvoverkstad.
Delar av WHIPS-systemets skyddsegenskaper kan ha gått förlorade även om stolen
verkar vara oskadd.
G020125
G020126
Kontakta en auktoriserad Volvoverkstad för
kontroll av systemet även efter lindrigare
påkörningsolyckor bakifrån.
VARNING
VARNING
Placera inte boxliknande last så att denna
kläms fast mellan baksätets sittdyna och
framstolens ryggstöd. Tänk på att inte
hindra WHIPS-systemets funktion.
30
Om ett ryggstöd i baksätet är nedfällt måste
motsvarande framstol flyttas framåt så att
den inte har kontakt med det nedfällda ryggstödet.
01 Säkerhet
Rundslagningsskydd - ROPS
01
Funktion
Volvos Roll-Over Protection System (ROPS)
har utvecklats för att minska risken för att bilen
ska välta samt för att ge bästa möjliga skydd
om olyckan ändå inträffar.
Systemet består i:
•
Ett stabiliseringssystem, RSC (Roll Stability Control) som gör att risken att välta och
slå runt minimeras vid t.ex. häftiga undanmanövrar eller om bilen får sladd.
•
Ett utökat skydd för förare och passagerare genom förstärkt kaross, krockgardiner
och bältessträckare på samtliga platser.
Se även sidorna 19 och 28.
RSC-systemet använder en gyrosensor som
registrerar hur bilens lutning i sidled förändras.
Med hjälp av den informationen kalkyleras
sedan risken för att bilen ska välta. Om risken
finns så träder DSTC-systemet in, motorvarvet
sänks och ett eller flera hjul bromsas tills bilen
har återtagit sin stabilitet.
Se vidare om DSTC-systemet på sidan 141.
VARNING
Vid normalt körsätt förbättrar RSC-systemet bilens körsäkerhet, vilket inte ska uppfattas som en möjlighet att öka hastigheten.
Iakttag alltid de normala försiktighetsåtgärderna för säker körning.
31
01 Säkerhet
När löser systemen ut
01
System
Aktiveras
Bältesförsträckare
Vid frontalkollision och/eller rundslagning.
Krockkuddar SRS
Vid frontalkollisionA
Sidokrockkuddar SIPS
Vid sidokollisionA
Krockgardin IC
Vid sidokollision och/eller rundslagningA.
Pisksnärtsskydd WHIPS
Vid påkörning bakifrån.
RSC
Vid t.ex. häftiga undanmanövrar eller om bilen får sladd.
A
Bilen kan bli kraftigt deformerad i en kollision utan att krockkuddarna löser ut. Ett antal faktorer såsom kollisionsföremålets styvhet och vikt, bilens hastighet, kollisionsvinkeln, m.m. påverkar hur
bilens olika säkerhetssystem ska aktiveras.
Om krockkuddarna har löst ut rekommenderas
följande:
•
Bärga bilen till en auktoriserad Volvoverkstad. Kör inte med utlösta krockkuddar.
•
Låt en auktoriserad Volvoverkstad sköta
byte av komponenter i bilens säkerhetssystem.
•
Kontakta alltid läkare.
OBS
Aktivering av SRS-, SIPS-, IC- och bältessystemet sker endast en gång vid en kollision
32
VARNING
Airbag-systemets styrenhet är placerad i
mittkonsolen. Om mittkonsolen blivit dränkt
med vatten eller annan vätska, lossa batterikablarna. Försök inte starta bilen eftersom
krockkuddarna kan utlösas. Bärga bilen till
en auktoriserad Volvoverkstad.
VARNING
Kör aldrig med utlösta krockkuddar. Det kan
försvåra styrningen av bilen. Även andra
säkerhetssystem kan vara skadade. Den
rök och det damm som bildas vid utlösning
av kuddarna kan vid intensiv exponering
förorsaka hud- och ögonirritation/skada.
Vid besvär tvätta med kallt vatten. Det
snabba utlösningsförloppet kan också, i
kombination med kuddens material, ge friktions- och brännskador på huden.
01 Säkerhet
Barnsäkerhet
Barn ska sitta bra och säkert
Barnstolar
balkar under stolen. Vassa kanter kan skada
fästbanden.
Hur barnet placeras i bilen och vilken utrustning som ska användas väljs med hänsyn till
barnets vikt och storlek. För mer information,
se sidan 34.
Låt barnstolens ryggstöd vila mot instrumentpanelen. Detta gäller bilar som inte är utrustade
med krockkudde på passagerarplatsen eller
om krockkudden är avaktiverad.
OBS
Placering av barnstolar
Lagbestämmelser om hur barn får placeras
i bilen varierar från land till land. Ta reda på
vad som gäller.
Det går bra att placera:
G020128
Barn, oavsett ålder och storlek, ska alltid sitta
korrekt fastspända i bilen. Låt aldrig barn sitta
i knäet på en passagerare.
Volvos egen barnsäkerhetsutrustning är
avsedd för just din bil. Använd Volvos originalutrustning för att erhålla de bästa förutsättningarna för att fästpunkter och fästanordningar sitter rätt och är tillräckligt starka.
Barnstol och krockkudde hör inte ihop.
Volvo har barnsäkerhetsprodukter som är konstruerade för och utprovade av Volvo.
OBS
OBS
Vid frågor gällande montering av barnsäkerhetsprodukten, kontakta tillverkaren för tydligare anvisningar.
01
•
en barnstol/barnkudde i passagerarstolen
i framsätet, så länge det inte finns någon
aktiverad1 krockkudde på passagerarplatsen.
•
en bakåtvänd barnstol i baksätet som har
stöd mot framstolens ryggstöd.
Placera alltid barn i baksätet om krockkudden
på passagerarplatsen är aktiverad. Barnet kan
skadas allvarligt om krockkudden blåses upp
när det sitter i en barnstol placerad på passagerarplatsen.
Vid användande av andra barnsäkerhetsprodukter är det viktigt att läsa den monteringsanvisning som medföljer produkten.
Sätt inte fast barnstolens fästband i stolens
längdjusteringsstång, fjädrar eller skenor och
1
För information om aktivering/avaktivering av krockkudde (SRS), se sidan 24.
``
33
01 Säkerhet
Barnsäkerhet
01
VARNING
Dekal krockkudde
VARNING
Placera aldrig barn i barnstol eller på barnkudde i framsätet om krockkudden (SRS) är
aktiverad.2
Personer som är kortare än 140 cm ska aldrig sitta på passagerarplatsen fram om
krockkudden (SRS) är aktiverad.
Om ovanstående uppmaningar inte följs kan
det leda till livsfara för barnet.
Barnkuddar/barnstolar med stålbyglar eller
annan konstruktion som kan ligga mot bälteslåsets öppningsknapp ska inte användas
eftersom de oavsiktligt kan orsaka öppning
av bälteslåset.
Låt inte barnstolens ovandel ligga mot vindrutan.
Dekal placerad på instrumentpanelens gavel.
Rekommenderade barnskydd3
Vikt/Ålder
Framsäte med aktiverad krockkuddeA (SRS) på
passagerarsidan
Framsäte utan (eller med avaktiveradA) krockkudde (SRS) på passagerarsidan*
Grupp 0
Ej lämplig placering för denna åldersgrupp.
Volvo Barnstol – bakåtvänt barnskydd som fästs med
bilens säkerhetsbälte och fästband.
<10 kg
(0-9 månader)
Typgodkännande: E5 03135
Britax Baby Safe Plus – bakåtvänt barnskydd som fästs
med ISOFIX fästsystem.
Typgodkännande: E1 03301146
2
3
34
För information om aktiverad/avaktiverad krockkudde (SRS), se sidan 24.
För andra barnskydd ska din bil finnas i tillverkarens bifogade fordonslista eller vara universellt godkänt enligt lagkravet ECE R44.
01 Säkerhet
Barnsäkerhet
Vikt/Ålder
Framsäte med aktiverad krockkuddeA (SRS) på
passagerarsidan
Framsäte utan (eller med avaktiveradA) krockkudde (SRS) på passagerarsidan*
Grupp 1
Ej lämplig placering för denna åldersgrupp.
Volvo Barnstol – bakåtvänt barnskydd som fästs med
bilens säkerhetsbälte och fästband.
9-18 kg
01
Typgodkännande: E5 03135
(9-36 månader)
Britax Fixway – bakåtvänt barnskydd som fästs med ISOFIX fästsystem och fästband.
Typgodkännande: E5 03171
Grupp 2/3
Ej lämplig placering för denna åldersgrupp.
15-36 kg
Volvo Barnkudde – med eller utan ryggstöd.
Typgodkännande: E5 03139
(3-12 år)
A
För information om aktiverad/avaktiverad krockkudde (SRS), se sidan 24.
Vikt/Ålder
Andra sätesraden, ytterplatserA
Andra sätesraden, mittplatsenA
Tredje sätesraden i sjusätesvarianten
Grupp 0
Volvo Barnstol – bakåtvänt barnskydd som
fästs med bilens säkerhetsbälte och fästband.
Volvo Barnstol – bakåtvänt barnskydd som fästs med bilens säkerhetsbälte, fästband och stödben.
Ej lämplig placering för denna
åldersgrupp.
<10 kg
(0-9 månader)
Typgodkännande: E5 03135
Typgodkännande: E5 03135
Britax Baby Safe Plus – bakåtvänt barnskydd
som fästs med ISOFIX fästsystem.
Typgodkännande: E1 03301146
``
35
01 Säkerhet
Barnsäkerhet
01
Vikt/Ålder
Andra sätesraden, ytterplatserA
Andra sätesraden, mittplatsenA
Tredje sätesraden i sjusätesvarianten
Grupp 1
Volvo Barnstol – bakåtvänt barnskydd som
fästs med bilens säkerhetsbälte och fästband.
Volvo Barnstol – bakåtvänt barnskydd som fästs med bilens säkerhetsbälte, fästband och stödben.
Ej lämplig placering för denna
åldersgrupp.
9-18 kg
(9-36 månader)
Typgodkännande: E5 03135
Typgodkännande: E5 03135
Britax Fixway – bakåtvänt barnskydd som
fästs med ISOFIX fästsystem och fästband.
Typgodkännande: E5 03171
Grupp 2/3
Volvo Barnkudde – med eller utan ryggstöd.
15-36 kg
Typgodkännande: E5 03139
(3-12 år)
Volvo Barnkudde – med eller utan
ryggstöd.
Bälteskudde med eller utan ryggstöd.
Typgodkännande: E5 03139
Typgodkännande: E5 03139
Volvo Integrerad Bälteskudde –
finns som tillval.
Typgodkännande: E5 03167
A
36
Vid sjusätesvarianten ska sätesraden vara i sitt bakersta läge vid användning av barnstol.
01 Säkerhet
Barnsäkerhet
Integrerad bälteskudde*
Fatta kudden med båda händerna och för
den bakåt.
VARNING
Placera aldrig barn i barnstol eller på barnkudde i framsätet om krockkudden (SRS) är
aktiverad.
Tryck tills kudden går i lås.
Personer som är kortare än 140 cm ska aldrig sitta på passagerarplatsen fram om
krockkudden (SRS) är aktiverad.4
Om ovanstående uppmaningar inte följs kan
det leda till livsfara för barnet.
G031071
Uppfällning av bälteskudde
VARNING
Bälteskudden måste vara i låst läge innan
barnet placeras där.
Kontrollera att:
•
•
bälteskudden är i låst läge.
•
höftbandet är lågt placerat, över bäckenet,
för att ge bästa skydd.
•
säkerhetsbältet inte ligger över barnets
hals eller nedanför axeln.
•
Justera noggrant nackskyddets läge till
barnets huvud.
säkerhetsbältet ligger i kontakt med barnets kropp och inte slackar eller är vridet
samt att säkerhetsbältet ligger rätt över
axelpartiet.
G020808
Volvos integrerade bälteskudde för mittplatsen
bak är speciellt konstruerad för att ge en god
säkerhet för barn. I kombination med ordinarie
säkerhetsbälten är den integrerade bälteskudden godkänd för barn som väger mellan 15 och
36 kg.
01
Dra i handtaget så att bälteskudden höjer
sig.
4
För information om aktiverad/avaktiverad krockkudde (SRS), se sidan 24.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
37
01 Säkerhet
01
Barnsäkerhet
VARNING
Reparation eller byte bör endast utföras av
auktoriserad Volvoverkstad. Gör inga ändringar eller tillägg till bälteskudden.
Om en integrerad bälteskudde varit utsatt
för en kraftig belastning, t.ex. i samband
med en kollision, ska hela bälteskudden
bytas ut. Även om bälteskudden verkar vara
oskadad kan en del av dess skyddsegenskaper ha gått förlorade. Bälteskudden ska
även bytas om den är mycket sliten.
För kudden nedåt och tryck tills det går i
lås.
OBS
Tänk på att först fälla ned bälteskudden om
sätets ryggstöd ska fällas framåt.
För att komma åt fästpunkterna, tryck ner sittplatsens sittdyna.
Följ alltid tillverkarens monteringsanvisningar
när ett barnskydd ska kopplas till ISOFIX-fästpunkterna.
Fästpunkter för barnstol
ISOFIX fästsystem för barnstolar*
G014507
G015268
G027032
Nedfällning av bälteskudde
Dra i handtaget.
38
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Fästpunkter för ISOFIX fästsystem finns dolda
bakom den nedre delen av baksätets ryggstöd,
i de yttre sittplatserna.
Fästpunkternas placering indikeras av symboler i ryggstödets klädsel (se föregående bild).
Bilen är utrustad med fästpunkter för barnstolar. Dessa fästpunkter är placerade på baksidan av stolarna i baksätet.
OBS
På sjusitsig variant finns dessa fästpunkter
endast på andra sätesraden.
01 Säkerhet
Barnsäkerhet
För att komma åt fästpunkterna måste ryggstödet fällas framåt. För detaljerad information
om hur barnstolen ska spännas fast i de övre
fästpunkterna, se stolstillverkarens anvisningar.
01
Om det uppstår problem med montering av
barnsäkerhetsprodukten, kontakta produkttillverkaren för klarare monteringsanvisningar.
Extra spärrfunktion i säkerhetsbälte
(ALR/ELR)5
Säkerhetsbältet på mittplats på andra sätesraden har en extra spärrfunktion (ALR/ELR).
Spärrfunktionen hjälper till att hålla bältet spänt
vilket gör det lättare att installera en barnstol.
Vid installation av barnstol med hjälp av säkerhetsbälte:
1. Fäst säkerhetsbältet i barnstolen enligt
barnstolstillverkarens instruktioner.
2. Dra ut hela säkerhetsbältet.
3. Lås fast säkerhetsbältet genom att skjuta
ner dess låstunga i låset. Ett tydligt "klick"
indikerar att säkerhetsbältet är låst.
4. Låt säkerhetsbältets mekanism rulla in
säkerhetsbältet och sträck det runt barnstolen. Ett mekaniskt ljud hörs nu från säkerhetsbältet, vilket är normalt.
Avaktivering av denna funktionen sker automatiskt då säkerhetsbältet lossas från bälteslåset och matas tillbaka till utgångsläget.
5
Automatic Locking Retractor/Emergency Locking Retractor.
39
42
44
46
47
48
51
52
55
57
58
60
62
64
66
68
73
HomeLinkŸ EU*....................................................................................... 75
40
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
G020901
Översikt vänsterstyrd bil.........................................................................
Översikt högerstyrd bil............................................................................
Reglagepanel i förardörr.........................................................................
Kombinationsinstrument.........................................................................
Kontroll- och varningssymboler..............................................................
Informationsdisplay.................................................................................
Strömbrytare i mittkonsolen....................................................................
Belysningspanel......................................................................................
Vänster rattspak......................................................................................
Färddator*...............................................................................................
Höger rattspak........................................................................................
Konstantfarthållare*.................................................................................
Parkeringsbroms, eluttag, m.m...............................................................
Elektriska fönsterhissar...........................................................................
Backspeglar............................................................................................
Elmanövrerad taklucka*..........................................................................
INSTRUMENT OCH REGLAGE
02
02 Instrument och reglage
Översikt vänsterstyrd bil
G000000
02
42
02 Instrument och reglage
Översikt vänsterstyrd bil
Belysningspanel
Signalhorn
Ventilationsmunstycke
Konstantfarthållare
Display
Körriktningsvisare, ljus-omkoppling,
READ-knapp
Temperaturmätare
02
Parkeringsbroms
Vägmätare, trippmätare, konstantfarthållare
Frikopplare av parkeringsbroms
Hastighetsmätare
Strömbrytare läslampor
Körriktningsvisare
Kupébelysning
Varvtalsmätare
Reglage taklucka
Yttertemperaturmätare, klocka, växelläge
Bältespåminnare
Bränslemätare
Innerbackspegel
Kontroll- och varningssymboler
Ventilationsmunstycken
Handskfack
Varningsblinkers
Ljudanläggning
Klimatanläggning
Vindrutetorkare
Knappsats för telefon/audio
Kombinationsinstrument
43
02 Instrument och reglage
Översikt högerstyrd bil
G027038
02
44
02 Instrument och reglage
Översikt högerstyrd bil
Belysningspanel
Signalhorn
Ventilationsmunstycke
Kombinationsinstrument
Kontroll- och varningssymboler
Knappsats telefon/audio
Bränslemätare
Vindrutetorkare
Yttertemperaturmätare, klocka, växelläge
Frikopplare av parkeringsbroms
Varvtalsmätare
Strömbrytare läslampor
Körriktningsvisare
Kupébelysning
Hastighetsmätare
Reglage taklucka
Vägmätare, trippmätare, konstantfarthållare
Bältespåminnare
Temperaturmätare
02
Innerbackspegel
Display
Ventilationsmunstycken
Handskfack
Varningsblinkers
Ljudanläggning
Klimatanläggning
Körriktningsvisare, ljus-omkoppling,
READ-knapp
Parkeringsbroms
Konstantfarthållare
45
02 Instrument och reglage
Reglagepanel i förardörr
Reglagepanel
G029570
02
Låsknapp för samtliga dörrar
Spärr av fönsterhissar i bakdörr
Reglage fönsterhissar
Reglage yttre backspeglar
46
02 Instrument och reglage
Kombinationsinstrument
G026973
02
Temperaturmätare – Anger temperaturen i
motorns kylsystem. Om visaren går in i det
röda fältet, ges ett meddelande i displayen.
Tänk på att extrastrålkastare framför luftintaget försämrar kylningen av systemet.
Display – I displayen visas informationseller varningsmeddelanden.
Hastighetsmätare – Anger bilens hastighet.
Trippmätare, T1 och T2 – Används för att
mäta korta sträckor. Högra siffran anger
100-tals meter. Tryck in knappen i mer än
2 sekunder för att nollställa. Växla mellan
trippmätarna med ett kort tryck på
knappen.
Indikering för konstantfarthållare.
Vägmätare – Anger den totala sträckan
som bilen har gått.
varnar för halkrisk. Om bilen stått stilla kan
mätaren visa för högt värde.
Helljusindikering
Knapp för klocka – Vrid knappen för att
ställa tiden.
Varningssymbol – Om ett fel uppstår tänds
symbolen och ett meddelande visas i displayen.
Varvtalsmätare – Anger motorvarvtal i
tusental varv/minut. Visaren i varvtalsmätaren får inte gå in i det röda fältet.
När lampan i instrumentet tänds är nivån i
bränsletanken låg, fyll på bränsle snarast.
Se även färddator sidan 58.
Kontroll- och varningssymboler
Körriktningsvisare – vänster/höger
Indikering för automatisk växellåda – Det
ilagda växelläget visas.
Yttertemperaturmätare – När temperaturen ligger inom området +2 °C till 5 °C
lyser en snöflingesymbol i displayen. Den
47
02 Instrument och reglage
Kontroll- och varningssymboler
Funktionskontroll, symboler
Om motorn inte startas inom
5 sekunder slocknar samtliga symboler utom symbolerna för fel i
bilens avgasreningsystem och för
lågt oljetryck.
02
Vissa symboler kan sakna bakomliggande funktion, beroende på
bilens utrustning.
Symboler mitt i instrumentet
Röd symbol
1. Stanna bilen på ett säkert ställe. Bilen ska
inte köras vidare.
2. Läs informationen i displayen.
3. Åtgärda enligt instruktion eller kontakta en
auktoriserad Volvoverkstad.
Symbol och meddelandetext är synliga tills
felet är åtgärdat.
Gul symbol
±
G026977
Meddelandetexten släcks med hjälp av READknappen, se sidan 51, eller försvinner automatiskt efter 2 minuter.
Samtliga kontroll- och varningssymboler1
tänds när startnyckeln vrids till läge II före start.
Då verifieras att symbolerna fungerar. När
motorn startas ska samtliga symboler slockna,
utom den för handbromsen som släcks först
när denna frigörs.
OBS
G026978
När meddelandetexten DAGS FÖR
SERVICE visas, släcks symbol och meddelandetext med hjälp av READ-knappen,
eller försvinner automatiskt efter 2 minuter.
Denna symbol lyser med rött eller
gult sken beroende på det upptäckta felets allvarlighetsgrad.
1
48
Läs meddelande i displayen. Åtgärda.
För vissa motorvarianter används inte symbolen för lågt oljetryck. Varning sker via displaytext, se sidan 197.
02 Instrument och reglage
Kontroll- och varningssymboler
Kontrollsymboler
Om BROMS- och ABS-symbolerna är tända samtidigt kan fel ha
uppstått i bromskraftsfördelningen.
Fel i ABS-systemet
Om symbolen tänds är systemet ur
funktion. Bilens ordinarie bromssystem fungerar fortfarande, men
utan ABS-funktionen.
1. Stanna bilen på en säker plats och stäng
av motorn.
2. Starta motorn på nytt.
3. Kör till en auktoriserad Volvoverkstad för
kontroll av ABS-systemet om symbolen
förblir tänd.
1. Stanna bilen på en säker plats och kontrollera nivån i bromsvätskebehållaren, se
sidan 199.
2. Om nivån är under MIN i behållaren bör
bilen inte köras vidare, utan bärgas till en
auktoriserad Volvoverkstad för kontroll av
bromssystemet.
2
02
Bältespåminnare
1. Stanna bilen på en säker plats och stäng
av motorn.
Symbolen lyser om någon i framsätet inte tagit på sig bältet eller om
någon i baksätet tagit av sig säkerhetsbältet.
2. Starta motorn på nytt.
För lågt oljetryck2
•
•
Om båda symbolerna slocknar, kör vidare.
•
Om nivån i bromsvätskebehållaren är normal och symbolerna fortfarande är tända,
kan bilen under stor försiktighet köras till
en auktoriserad Volvoverkstad för kontroll
av bromssystemet.
Om symbolen tänds under körning
är motorns oljetryck för lågt.
Stanna motorn omedelbart och
kontrollera oljenivån i motorn, fyll
på vid behov. Om symbolen tänds
och oljenivån är normal, kontakta en
auktoriserad Volvoverkstad.
Fel i bromssystemet
Om symbolen tänds kan bromsvätskenivån vara för låg.
VARNING
Om BROMS- och ABS-symbolerna är tända
samtidigt finns det risk att bakvagnen sladdar vid kraftig inbromsning.
•
Om symbolerna förblir tända, kontrollera
nivån i bromsvätskebehållaren, se
sidan 199.
Om nivån ligger under MIN i bromsvätskebehållaren bör inte bilen köras vidare utan
bärgas till en auktoriserad Volvoverkstad
för kontroll av bromssystemet.
Avgasreningssystem
Om symbolen tänds kan det bero
på fel i bilens avgasreningssystem.
Kör till en auktoriserad Volvoverkstad för kontroll.
För vissa motorvarianter används inte symbolen för lågt oljetryck. Varning sker via displaytext, se sidan 197.
``
49
02 Instrument och reglage
Kontroll- och varningssymboler
Krockkuddar – SRS
Dimljus bak
Om symbolen förblir tänd eller
tänds under körning har ett fel upptäckts i bälteslåset, SRS- SIPSeller IC-systemet. Kör snarast till
en auktoriserad Volvoverkstad för
02
kontroll.
Symbolen lyser när dimljuset är
inkopplat.
Kontrollsymbol för släp
Symbolen blinkar när körriktningsvisarna används och släpet är
inkopplat. Om symbolen inte
blinkar är någon av lamporna på
släpet eller bilen defekt.
Generatorn laddar inte
Om symbolen tänds under körning
finns ett fel i det elektriska systemet. Uppsök en auktoriserad
Volvoverkstad.
Stabilitetssystem STC eller DSTC
Motorförvärmare (diesel)
Symbolen tänds då förvärmning av
motorn pågår. Förvärmning sker
då temperaturen understiger
2 °C. När symbolen släckts kan
bilen startas.
Parkeringsbroms åtdragen
Symbolen lyser när parkeringsbromsen är nedtryckt. Tryck alltid
ner parkeringsbromsen till sitt
nedersta läget.
OBS
Symbolen lyser oavsett hur hårt parkeringsbromsen är nedtryckt.
50
För information om systemets
funktioner och symboler, se
sidan 142.
Påminnelse – ej stängda dörrar
Om en av dörrarna, eller bakluckan, inte är riktigt stängd kommer föraren att göras uppmärksam på detta.
Låg fart
Om bilen rullar i lägre hastighet än ca 7 km/h
tänds informationssymbolen samtidigt som
FÖRARDÖRR ÖPPEN,
PASSAGERARDÖRR ÖPPEN, VÄNSTER
BAKDÖRR ÖPPEN eller HÖGER BAKDÖRR
ÖPPEN visas i displayen. Stanna bilen på för-
sta bästa säkra plats och stäng den dörr eller
lucka som är öppen.
Hög fart
Om bilen körs i högre hastighet än
ca 7 km/h tänds symbolen samtidigt som displayen visar någon av
de texter som visas i föregående
stycke.
Påminnelse baklucka
Om bakluckan är öppen visas BAKLUCKA
ÖPPEN i displayen.
02 Instrument och reglage
Informationsdisplay
Meddelande
Innebörd
Meddelande
Innebörd
STANNA SNARAST
Stanna bilen på ett
säkert sätt och
stäng av motorn. Allvarlig skaderisk.
SOTFILTER FULLT
– SE MANUAL
Dieselpartikelfiltret
behöver regenereras, se sidan 130.
STANNA MOTORN
Stanna bilen på ett
säkert sätt och
stäng av motorn. Allvarlig skaderisk.
STC/DSTC SPINNKONTROLL AV
Stabilitets- och
dragkraftssystemets ingrepp är reducerat, se sidan 141
för fler varianter.
SERV. SNARAST
Låt en auktoriserad
Volvoverkstad kontrollera bilen
omgående.
SE MANUAL
Läs instruktionsboken.
SERV. ERFORDRAS
Låt en auktoriserad
Volvoverkstad kontrollera bilen så snart
som möjligt.
DAGS FÖR SERVICE
Dags för service hos
en auktoriserad
Volvoverkstad. Tidpunkten påverkas av
antal körda mil, antal
månader sedan
senaste service och
motorns gångtid.
G026979
Meddelanden
Samtidigt som en varnings- eller kontrollsymbol tänds visas ett kompletterande meddelande i displayen.
±
Tryck in READ-knappen (A).
Bläddra mellan meddelanden med READknappen. Meddelanden om fel bevaras i en
minneslista tills dess att felet åtgärdats.
OBS
Om ett varningsmeddelande visas när färddatorn används, måste meddelandet läsas
(tryck på READ-knappen) innan den tidigare aktiviteten kan återupptas.
02
51
02 Instrument och reglage
Strömbrytare i mittkonsolen
Strömbrytare
G026944
02
Barnsäkerhetsspärr i bakdörrarna*
OBS
Den inbördes placeringen av knapparna kan
variera.
Luftkonditionering i bakre kupédelen*
Tryck in knappen för att aktivera luftkonditioneringen i den
bakre delen av kupén. Luftkonditioneringen i bakre kupédelen avaktiveras när tändningen stängs av.
Aktiverar eller avaktiverar den
elektriska barnsäkerhetsspärren för bakdörrarna. Tändningsnyckeln måste vara i läge
I eller II. När barnsäkerhetsspärren är aktiverad, lyser lampan i knappen. Du får ett meddelande i
displayen när du aktiverar eller avaktiverar
barnsäkerhetsspärren, se sidan 119.
Infällbara yttre backspeglar*
Används för att fälla de yttre
backspeglarna inåt från utfällt
läge och utåt från infällt läge.
Gör så här, om en backspegel oavsiktligt fällts
in eller ut:
1. Fäll manuellt berörd backspegel till normalläge.
2. Vrid tändnyckeln till läge II.
52
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
02 Instrument och reglage
Strömbrytare i mittkonsolen
3. Fäll backspegeln inåt med hjälp av
knappen och sedan utåt, också med hjälp
av knappen.
Backspeglarna har nu återgått till sitt ursprungliga fasta läge.
Extraljus*
Använd denna knapp, om du
vill att bilens extraljus ska tändas samtidigt som helljuset
eller om du vill stänga av den
funktionen.
Parkeringshjälp*
Systemet är alltid aktiverat när
bilen startas. Tryck in knappen
för att avaktivera/återaktivera
backvarningssystemet. Se
även s. 143.
Avstängning av blockerat låsläge* och
larmsensorer
Använd denna knapp när du av
någon anledning vill stänga av
funktionen blockerat låsläge
(blockerat låsläge innebär att
dörrarna inte kan öppnas från
insidan när de är låsta). Använd
också denna knapp när du vill koppla bort
rörelse- och lutningsdetektorer i ditt larmsystem*. Lampan lyser när funktionerna är
avstängda/bortkopplade, se sidorna 118 och
122.
Aktiva Bi-Xenon ljus, ABL*
ABL-strålkastarnas ljusbild följer rattens rörelser vid körning.
Funktionen aktiveras automatiskt när bilen startas och kan
avaktiveras/aktiveras genom
att trycka på knappen. Lampan
i knappen lyser då funktionen är aktiverad
Skifta ljusbild för höger-/vänstertrafik
Håll knappen intryckt i minst 5 sekunder. Bilen
måste stå stilla när ljusbilden skiftas. Meddelandet HALVLJUS INST. F. HÖGERTRAFIK
eller HALVLJUS INST. F. VÄNSTERTRAFIK
visas i displayen. För mer information och
anpassning av ljusbild för halogen- eller BiXenonŸ-strålkastare, se sidan 160.
Startnyckeln måste vara i minst läge I för att
uttaget ska kunna leverera ström.
Cigarettändaren aktiveras genom att knappen
trycks in. När tändfunktionen är klar hoppar
knappen ut igen. Dra ut tändaren och använd
glöden att tända med. Av säkerhetsskäl, låt alltid locket sitta i uttaget när det inte används.
Max strömstyrka är 10 A.
02
VARNING
Låt alltid pluggen sitta i uttaget när det inte
används.
BLIS – Blind Spot Information System*
Tryck på knappen för att avaktivera eller återaktivera funktionen, se sidan 145 för ytterligare
information.
Eluttag (standard)/Cigaretttändare*
Eluttaget kan användas för
olika tillbehör avsedda för 12 V,
t.ex. mobiltelefon eller kylbox.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
53
02 Instrument och reglage
Strömbrytare i mittkonsolen
Varningsblinkers
Eluppvärmd bakruta och yttre
backspeglar
02
CD
LUM
VO E
Använd eluppvärmningen för
att få bort is och imma från bakruta och backspeglar. Tryck på
strömbrytaren för att starta
uppvärmningen av bakrutan
och backspeglarna. Lampan i
strömbrytaren tänds. Uppvärmningen kopplas automatiskt ifrån efter ca 12 minuter.
AM FM
POWER
*
3
DEF
5
6
JKL
MNO
8
9
TUV WXYZ
0
#
G027096
2
ABC
1
4
GHI
7
PQRS
Varningsblinkers (alla körriktningsvisarna
blinkar) ska användas då bilen står så att den
kan innebära en fara eller ett hinder i trafiken.
Tryck in knappen för att aktivera funktionen.
OBS
Lagbestämmelser för användning av varningsblinkers varierar från land till land.
54
Eluppvärmda framstolar
För eluppvärmda framstolar, se
sidan 84 eller 86 för ytterligare information.
02 Instrument och reglage
Belysningspanel
Strålkastare
Läge
Innebörd
Automatiskt/avstängt halvljus.
Endast helljusblink.
Positions-/parkeringsljus
Automatiskt halvljus. Helljus
och helljusblink fungerar i detta
läge.
G027100
Automatiskt halvljus*
Halvljuset tänds automatiskt när startnyckeln
vrids till läge II, utom när ljusreglaget (1) står i
mittläget. Vid behov kan halvljusautomatiken
avaktiveras av en auktoriserad Volvoverkstad.
Ljusreglage
Dimstrålkastare*
Tumhjul för ljushöjdsreglering
Dimbakljus
Tumhjul för justering av instrumentbelysning
Positions-/parkeringsljus
Positions-/parkeringsljusen kan tändas oavsett startnyckelns läge.
±
Vrid ljusreglaget (1) till mittläget.
När startnyckeln är i läge II är positions-/parkeringsljusen och nummerskyltsbelysningen
alltid tända.
Ljushöjdsreglering
Bilens last ändrar strålkastarljusets riktning i
höjdled, vilket kan leda till att mötande fordon
bländas. Undvik detta genom att justera ljushöjden.
1. Vrid startnyckeln till läge II.
Automatiskt halvljus, helljus
2. Vrid ljusreglaget (1) till ett av ändlägena.
1. Vrid startnyckeln till läge II.
3. Rulla uppåt eller neråt med tumhjulet (3) för
höjning respektive sänkning av ljushöjden.
2. Halvljuset aktiveras genom att ljusreglaget
(1) vrids medurs till ändläget.
3. Helljuset aktiveras genom att vänster rattspak förs mot ratten till ändläget och släpps,
se sidan 57.
02
Bilar med Bi-XenonŸ-strålkastare* har automatisk ljushöjdsreglering, varför tumhjulet (3) saknas.
Ljuset stängs av automatiskt när startnyckeln
vrids till läge I eller 0.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
55
02 Instrument och reglage
Belysningspanel
Instrumentbelysning
02
Instrumentbelysningen är tänd när startnyckeln är i läge II och ljusreglaget (1) står i ett av
ändlägena. Belysningen dämpas automatiskt
dagtid och kan regleras manuellt nattetid.
Dimbakljusets kontrollsymbol i kombinationsinstrumentet och lampan i knappen lyser när
dimbakljuset är tänt.
Aktiva Bi-XenonŸ ljus, ABL*
Rulla uppåt eller neråt med tumhjulet (5) för
starkare eller svagare belysning.
Dimljus
OBS
Bestämmelserna för användning av dimljus
varierar från land till land.
Dimstrålkastare*
±
Tryck på knapp (2).
Lampan i knappen lyser när dimstrålkastarna
är tända.
Dimbakljus
Dimbakljuset kan endast tändas i kombination
med antingen strålkastarna eller dimstrålkastarna.
±
56
Tryck på knapp (4).
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
G020789
Dimstrålkastarna kan tändas i kombination
med antingen strålkastarna eller positions-/
parkeringsljusen.
Ljusbild aktiva/ej aktiva strålkastare.
ABL-strålkastarnas ljusbild följer rattens rörelser vid körning. Funktionen aktiveras automatiskt när bilen startas och kan avaktiveras/
aktiveras med knappen i mittkonsolen, se
sidan 53.
02 Instrument och reglage
Vänster rattspak
Körriktningsvisare
Rattspakens lägen
Kontinuerlig blinksekvens
±
För rattspaken uppåt eller neråt till ändläge
(2).
Spaken stannar i sitt ändläge och förs tillbaka
för hand eller automatiskt av rattrörelsen.
Kort blinksekvens
G026954
±
Kort blinksekvens, körriktningsvisare
Kontinuerlig blinksekvens, körriktningsvisare
För rattspaken uppåt eller neråt till läge (1)
och släpp, rattspaken återgår då till sitt
utgångsläge eller för rattspaken till läge (2)
och för den direkt åter till utgångsläget.
Visarna blinkar tre gånger. Kort blinksekvens
avbryts omedelbart om blinkning påbörjas i
motsatt riktning.
Helljusblink
±
För spaken lätt mot ratten till läge (3).
02
Helljuset lyser tills spaken släpps.
Ledbelysning
En del av exteriörbelysingen kan hållas tänd
och fungera som ledbelysning efter att bilen
låsts. Tidsfördröjningen är 30 sekunder1, men
kan ändras till 60 eller 90 sekunder.
1. Ta ur nyckeln ur tändningslåset.
2. För rattspaken mot ratten till ändläge (4)
och släpp.
3. Stig ur bilen och lås dörren.
Omkoppling av hel- och halvljus
Helljusblink
Startnyckeln måste vara i läge II för att helljuset
ska kunna tändas.
Ledbelysning samt omkoppling av hel- och
halvljus
1. Vrid ljusreglaget medurs till ändläget, se
sidan 55.
2. För rattspaken mot ratten till ändläge (4)
och släpp.
1
Fabriksinställning.
57
02 Instrument och reglage
Färddator*
Allmänt
OBS
Om ett varningsmeddelande bryter igenom
när färddatorn används, måste varningsmeddelandet kvitteras. Kvittera genom att
trycka på READ-knappen för att återgå till
färddatorfunktionen.
G026956
02
READ - bekräftar
Reglage tumhjul - bläddrar mellan menyer
och val i färddatorlistan
RESET - nollställer
Reglage
För att få tillgång till färddatorns information
måste tumhjulet (B) vridas stegvis, antingen
uppåt eller nedåt. Genom ytterligare en vridning kommer utgångsläget tillbaka igen.
1
58
Gäller endast dieselbilar med partikelfiler.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Nuvarande förbr
Beräkning av den aktuella bränsleförbrukningen sker varje sekund. Uppgiften i displayen
uppdateras med ett par sekunders mellanrum.
När bilen står stilla visas "----" i displayen.
Under tiden regenerering1 pågår kan bränsleförbrukningen öka, se sidan 130.
Funktioner
Medelförbrukning
Färddatorn visar följande information:
Genomsnittlig bränsleförbrukning sedan
senaste nollställningen. Nollställning görs med
RESET.
•
•
•
•
•
•
MEDELHASTIGHET
VERKLIG HASTIG. MPH*
NUVARANDE FÖRBR
MEDELFÖRBRUKNING
KILOMETER TILL TOM TANK
DSTC, se sidan 141
Medelhastighet
När tändningen slås av lagras medelhastigheten och ligger till grund för det nya värdet när
man kör vidare. Nollställning görs med
RESET-knappen.
Verklig hastig. mph*
Aktuellt hastighet visas i mph om hastighetsmätaren är graderad i km/h. Är den graderad i
mph visas aktuell hastighet i mph.
OBS
Viss felvisning kan uppstå om en bränsledriven parkeringsvärmare* har använts.
Kilometer till tom tank
Beräkningen grundas på medelförbrukningen
under senast körda 30 km och återstående
körbar bränslemängd. Displayen visar ungefärlig sträcka som kan köras med kvarvarande
bränslemängd i tanken. När displayen visar
"--- kilometer till tom tank" finns ingen
garanterad körsträcka kvar. Fyll på bränsle
snarast.
02 Instrument och reglage
Färddator*
OBS
Viss felvisning kan uppstå om en bränsledriven parkeringsvärmare* har använts eller
om körsättet ändras.
02
Nollställning
1. Välj MEDELHASTIGHET eller
MEDELFÖRBRUKNING
2. Håll RESET-knappen (C) intryckt minst
fem sekunder för att nollställa medelhastighet och medelförbrukning samtidigt.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
59
02 Instrument och reglage
Höger rattspak
Vindrutetorkare
Intervalltorkning
Du kan själv ställa in lämplig tid
mellan svepen. Vrid tumhjulet
uppåt för att få kortare tid mellan
svepen. Vrid nedåt för att öka
tiden.
02
Kontinuerlig torkning
Torkarna sveper med normal
hastighet.
G026953
Torkarna sveper med hög hastighet.
Torkar/spolarfunktion – vindruta.
Tumhjul
VIKTIGT
Innan aktivering av torkare under vintertid säkerställ att torkarbladen inte är fastfrusna
och att eventuell snö eller is på vindrutan
(och bakrutan) är bortskrapad.
Regnsensor - på/av
Vindrutetorkare av
Vindrutetorkarna är avstängda
med spaken i läge 0.
Enkelsvep
För spaken uppåt för att göra
endast ett svep.
60
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
VIKTIGT
Använd rikligt med spolarvätska när torkarna rengör vindrutan. Vindrutan ska vara
blöt när vindrutetorkarna arbetar.
Regnsensor*
Regnsensorn känner av mängden vatten på
vindrutan och aktiverar vindrutetorkarna automatiskt. Regnsensorns känslighet justeras
med tumhjulet.
Vrid tumhjulet uppåt för högre känslighet och
nedåt för lägre känslighet (ett extra svep görs
när tumhjulet vrids uppåt).
På/Av
När regnsensorn ska aktiveras måste tändning/startnyckel vara i läge I alt. II och spaken
till vindrutetorkarna i läge 0 (ej aktiverad).
Aktivera regnsensorn genom att:
±
Trycka på knappen. En lampa i knappen
tänds och visar att regnsensorn är aktiv.
Stäng av regnsensorn genom att välja något av
nedanstående:
•
Tryck på knappen. Lampan i knappen
släcks.
•
För spaken nedåt till annat torkarprogram.
Om spaken förs uppåt förblir regnsensorn
aktiv, torkarna gör ett extraslag och återgår
till regnsensorläge när spaken släpps tillbaka till läge 0.
Regnsensorn stängs automatiskt av när nyckeln tas ur tändningslåset eller 5 minuter efter att
tändningen slagits av.
02 Instrument och reglage
Höger rattspak
VIKTIGT
Torkare och spolare bakruta
Torkare – backning
Om backväxeln läggs in när de främre vindrutetorkarna är aktiverade, kommer bakrutetorkaren att inta intervalltorkningsläge1. Om bakrutetorkaren redan går med normal hastighet,
sker ingen förändring.
Vindrutetorkarna kan starta och skadas vid
automattvätt. Stäng av regnsensorn genom
att trycka på knapp (2) medan startnyckeln
är i läge I alt. II.
02
Vindrute-/strålkastarspolare
För spaken mot ratten för att starta vindruteoch strålkastarspolarna. Efter att spaken
släppts gör torkarna några extra svep.
Högtrycksspolning av strålkastarna konsumerar stora mängder spolarvätska. För att spara
vätska, spolas strålkastarna endast var femte
spolning (inom en 10-minutersperiod). Då
10 minuter förflutit efter senaste vindrutespolningen, högtryckspolas strålkastarna åter vid
första spolningen av vindrutan. Genom att kort
föra spaken mot ratten spolas endast vindrutan.
Reducerad spolning
Då det återstår ca 1 liter spolarvätska i behållaren stängs tillförsel av spolarvätska till strålkastarna och bakrutan. Detta för att prioritera
sikten genom vindrutan.
1
G027127
Högtrycksspolning av strålkastare*
Torkar/spolarfunktion – bakruta.
Genom att föra spaken framåt startas spolning
och torkning av bakrutan. Torkarbladet gör
några extra svep efter avslutad spolning.
Knappen längst ut på spaken har tre lägen:
Intervalltorkning: Tryck in knappens ovandel.
Neutralläge: Funktionen är avstängd.
Konstant hastighet: Tryck in knappens
nederdel.
Denna funktion (intervalltorkning vid backning) kan stängas av. Uppsök en auktoriserad Volvoverkstad.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
61
02 Instrument och reglage
Konstantfarthållare*
Inkoppling
Öka eller minska hastigheten
OBS
En tillfällig fartökning (kortare än en minut)
med gaspedalen, som t.ex. vid omkörning,
påverkar inte konstantfarthållarens inställning. När gaspedalen släpps återgår bilen
till tidigare inställd hastighet.
02
Tillfällig urkoppling
G027098
G026949
±
Konstantfarthållarens reglage sitter till vänster
i ratten.
Inställning av önskad hastighet:
1. Tryck på CRUISE-knappen. CRUISE
visas i kombinationsinstrumentet.
2. Tryck lätt på + eller – för att låsa bilens
hastighet. CRUISE-ON visas.
Konstantfarthållaren kan inte kopplas in vid
hastigheter under 30 km/h eller över
200 km/h.
1
62
Beroende av motortyp.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
±
Öka eller minska den låsta hastigheten
genom att trycka in + eller –. Den hastighet
bilen har när knappen släpps, blir då inprogrammerad.
En kort tryckning (mindre än en halv sekund) på
+ eller – motsvarar en hastighetsändring på
1 km/h eller 1 mph1.
Tryck på 0 för att tillfälligt koppla ur konstantfarthållaren. CRUISE visas i kombinationsinstrumentet. Tidigare inställd
hastighet behålls i minnet efter en tillfällig
urkoppling.
Konstantfarthållaren kopplas dessutom ur tillfälligt om:
•
bromspedalen eller kopplingspedalen
trampas ned
•
hastigheten i motlut sjunker under
25–30 km/h
•
•
•
växelväljaren ställs i läge N
hjulspinn eller hjullåsning uppkommer
en tillfällig fartökning har varat längre än
1 minut.
02 Instrument och reglage
Konstantfarthållare*
Återgå till hastighet
Tryck på knappen för att återgå till
den tidigare inställda hastigheten.
CRUISE ON visas i kombinationsinstrumentet.
02
Urkoppling
±
Tryck på CRUISE för att stänga av konstantfarthållaren. CRUISE ON slocknar i
kombinationsinstrumentet.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
63
02 Instrument och reglage
Parkeringsbroms, eluttag, m.m.
Parkeringsbroms
2. Tryck ner parkeringsbromspedalen
bestämt så långt det går.
02
3. Släpp fotbromsen och säkerställ att bilen
står still.
4. Om bilen rullar måste parkeringsbromspedalen tryckas ner ytterligare.
5. När bilen parkeras välj läge 1 (manuell
växellåda) eller P (automatisk växellåda).
Parkeringsbroms vänsterstyrd bil.
G026994
G026992
Parkering i backe
Parkeringsbroms högerstyrd bil.
Parkeringsbromspedal
Handtag för att släppa parkeringbroms
Parkeringsbromsen är placerad i golvhöjd, se
bild, och verkar på bakhjulen när den är nedtryckt.
OBS
Varningssymbolen i kombinationsinstrumentet lyser oavsett hur hårt parkeringsbromspedalen tryckts ner.
Hur parkeringsbromsen ansätts
1. Tryck ner fotbromsen bestämt.
64
Om bilen parkeras i uppförsbacke, vrid hjulen i
riktning från trottoarkanten.
Om bilen parkeras i utförsbacke, vrid hjulen i
riktning mot trottoarkanten.
Hur man släpper parkeringsbromsen
1. Tryck ner fotbromsen bestämt.
2. Dra i handtaget.
02 Instrument och reglage
Parkeringsbroms, eluttag, m.m.
Rattinställning
Eluttag i baksätet
Öppning av baklucka
Eluttaget kan användas för olika tillbehör som
t.ex. mobiltelefon eller kylbox. Det är avsett för
12 V. Max. strömuttag är 10 A. Startnyckeln
måste vara i minst läge I för att uttaget ska
kunna leverera ström.
Ratten kan ställas in i höjdled och längdled.
Tryck ner reglaget på rattstångens vänstra
sida. Ställ sedan in ratten i det läge som passar
dig bäst. Tryck tillbaka reglaget för att spärra
ratten. Om det är svårt kan du trycka lite på
ratten samtidigt som du trycker tillbaka reglaget.
G027005
G026999
G028425
02
Öppna bakluckan genom att dra i handtaget
som bilden visar. Fäll ner baklämmen genom
att lyfta handtaget uppåt.
VARNING
Ställ in ratten innan du börjar köra, aldrig
under körning. Kontrollera att ratten är fixerad i sitt läge.
65
02 Instrument och reglage
Elektriska fönsterhissar
Manövrering
Öppna fönster:
±
Tryck ned reglagets främre del.
Stänga fönster:
±
VARNING
Förardörr
Om det finns barn i bilen:
•
Tänk på att alltid bryta strömmen till
fönsterhissarna genom att ta ur startnyckeln om föraren lämnar bilen.
•
Kontrollera att barn eller andra passagerare inte kommer i kläm när fönstren
stängs.
Om bakdörrarnas fönster manövreras från
förardörren - kontrollera att inte någon baksätespassagerare får händerna i kläm när
fönstren stängs.
G029571
02
De elektriska fönsterhissarna manövreras med
reglagen i dörrarna. Fönsterhissarna fungerar i
tändningsläge I och II. Efter avslutad körning
och efter startnyckeln tagits ur kan fönstren
fortfarande öppnas eller stängas så länge
ingen av dörrarna öppnas. Manövrera rutorna
under uppsikt.
Dra upp reglagets främre del.
OBS
Reglage fönsterhissar.
Ett sätt att minska det pulserande vindljudet
då de bakre fönsterrutorna är öppna, är att
öppna även de främre fönsterrutorna lite
grann.
Reglage främre fönster
Reglage bakre fönster
Föraren kan reglera samtliga fönsterhissar från
sin plats. Fönstren kan öppnas och stängas på
två sätt:
66
•
Tryck något av reglagen (A) eller (B) lätt
nedåt eller drag dem lätt uppåt. Fönsterhissarna går upp eller ned så länge du vidrör reglagen.
•
Tryck något av reglagen (A) eller (B) nedåt
eller dra det uppåt, och släpp sedan. Sidorutorna öppnas eller stängs då automatiskt. Om rutan blockeras av något föremål
avbryts rörelsen.
02 Instrument och reglage
Elektriska fönsterhissar
Fönsterhissar i bakdörrarna
Lampan i strömbrytaren släckt
OBS
Funktionen automatiskt upp på passagerarsidan finns endast på vissa marknader.
Spärr av fönsterhissar i bakdörren
Bakdörrarnas fönster kan manövreras både
med reglagen på respektive dörr och med reglagen på förardörren.
02
Spärr av fönsterhissar bak och elektrisk barnsäkerhetsspärr*.
De elektriska fönsterhissarna i baksätet kan
spärras med strömbrytaren på förardörrens
reglagepanel. Tänk på att alltid bryta strömmen
till fönsterhissarna (d.v.s. ta ur startnyckeln) om
du lämnar barn ensamma i bilen.
Lampan i strömbrytaren tänd
G029573
G029572
G029574
Passagerarplats, fram
Reglagen för den elektriska fönsterhissen vid
passagerarplatsen fram manövrerar endast det
fönstret.
Bakdörrarnas fönster kan manövreras med
reglage på respektive dörr och med strömbrytare på förardörren. Om lampan i strömbrytaren för spärr av fönsterhissar i bakdörren
(placerad på förardörrens reglagepanel) är
tänd kan bakdörrarnas fönster endast manövreras från förardörren.
VARNING
Om bakdörrarnas fönster manövreras från
förardörren, kontrollera att inte någon baksätespassagerare kommer i kläm när de
stängs.
Bakdörrarnas fönster kan endast manövreras
från förardörren.
67
02 Instrument och reglage
Backspeglar
Inre backspegel
Inre backspegel med kompass*
Rätt zon på kompass
02
Z
O
N
E
C
A
L
Avbländning
Normalt läge
Avbländat läge.
Om starkt ljus kommer in bakifrån kan det
reflekteras i backspegeln och blända föraren.
Blända av när bakomvarande ljus stör.
Automatisk avbländning*
Om starkt ljus kommer bakifrån bländar backspegeln av automatiskt.
68
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
G026950
Z
O
N
E
G026965
G026660
C
A
L
I backspegelns övre vänstra hörn finns en display som visar i vilken kompassriktning bilens
front pekar. Åtta olika riktningar visas med engelsk förkortning: N (norr), NE (nordost), E
(öster), SE (sydost), S (söder), SW (sydväst),
W (väster) och NW (nordväst).
Jordklotet är indelat i 15 magnetiska zoner.
Kompassen är inställd för det geografiska
område bilen befann sig i vid leverans. Kompassen bör kalibreras om bilen förflyttas flera
magnetiska zoner.
Om kompassen är aktiverad startar den automatiskt i tändningsläge II eller när motorn är
igång. Stäng av eller slå på kompassen genom
att trycka på den infällda knappen på backspegelns baksida. Använd t.ex. ett uträtat gem.
Knappen sitter försänkt ca 2,5 centimeter i
spegeln.
2. Håll knappen på backspegelns baksida
intryckt i ca 3 sekunder tills ZONE visas
(använd t.ex. ett uträtat gem). Numret för
aktuellt område visas.
1. Tändningsläge II.
3. Tryck flera gånger på knappen tills numret
för önskat geografiskt område (1-15) visas.
Displayen återgår efter några sekunder till
02 Instrument och reglage
Backspeglar
att visa kompassriktningen, det innebär att
zonbytet är klart.
02
``
69
02 Instrument och reglage
Backspeglar
G026677
02
Magnetiska zoner för kompass.
70
02 Instrument och reglage
Backspeglar
Kalibrering
Yttre backspeglar
VARNING
Kompassen kan behöva kalibreras för att visa
rätt. För bästa resultat, stäng av alla stora
strömförbrukare som t.ex. innerbelysning,
kupéfläkt, eluppvärmd bakruta etc. och undvik
att ha metallföremål och magnetiska föremål i
spegelns närhet.
Ställ in speglarna innan du börjar köra.
VIKTIGT
Använd eluppvärmningen (se sidan 54) för
att ta bort is från speglarna, inte isskrapa.
Skrapan kan repa spegelglasen.
1. Stanna bilen på en stor öppen yta med
motorn igång.
Backspeglar med minnesfunktion*
G029575
2. Håll knappen på backspegelns baksida
intryckt (använd t.ex. ett gem) tills det att
CAL visas (ca 6 sekunder).
3. Kör långsamt i en cirkel med en hastighet
av högst 8 km/h tills CAL försvinner från
displayen. Då är kalibreringen är klar.
4. Alternativt kalibreringssteg: Kör iväg som
vanligt. CAL försvinner från displayen när
kalibreringen är klar.
02
Reglagen för inställning av de två yttre backspeglarna sitter längst fram på förardörrens
armstöd. Backspeglarna kan manövreras i
tändningsläge I och II.
1. Tryck på knappen L för vänster backspegel
eller R för höger backspegel. Lampan på
knappen lyser.
Om bilen har backspeglar med minnesfunktion
så fungerar dessa tillsammans med minnesinställningen av stolen, se sidan 93.
Minnesfunktion i fjärrkontrollen*
När du öppnar bilen med en av fjärrkontrollerna
och ändrar de yttre backspeglarnas inställning
sparas de nya positionerna i fjärrkontrollen.
Nästa gång du låser upp bilen med samma
fjärrkontroll och öppnar förardörren inom fem
minuter intar speglarna de sparade positionerna.
2. Justera läget med inställningsspaken i mitten.
3. Tryck en gång till på knappen L eller R.
Lampan släcks.
Infällning av yttre backspeglar, se sidan 52.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
71
02 Instrument och reglage
Backspeglar
Laminerade sidorutor*
02
De laminerade sidorutorna i fram- och bakdörrarna förbättrar ljudisoleringen i kupén och
ger bilen ett bättre inbrottsskydd.
Vatten- och smutsavvisande ytskikt på
främre sidorutor och/eller yttre
backspeglar*
De yttre backspeglarna är behandlade med ett
ytskikt som gör att sikten i speglarna förblir bra
trots att det regnar.
Sidorutor och speglar försedda med
det vatten- och smutsavvisande skiktet är märkta med en liten symbol. För information om hur glasen ska skötas, se sidan 185.
Backspeglar
I vissa vädersituationer fungerar det smutsavvisande ytskiktet bättre om eluppvärmning av
backspeglarna används, se sidan 86.
Värm upp backspeglarna:
•
•
•
72
om is eller snö täcker speglarna
vid kraftigt regn och smutsigt väglag
vid imma på spegeln.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
VIKTIGT
Använd inte isskrapa av metall för att ta bort
is från rutorna. Det vattenavvisande skiktet
kan skadas. Använd eluppvärmningen för
att ta bort is från speglarna!
02 Instrument och reglage
Elmanövrerad taklucka*
Öppningslägen
Man kan gå från ventilationsläge direkt till komfortläge - dra reglaget bakåt till ändläge (4) och
släpp.
02
Automatisk manövrering
För reglaget över tryckpunktsläge (3) till bakre
ändläge (4) eller över tryckpunktsläge (2) till
främre ändläge (1) och släpp. Takluckan öppnas då till komfortläge resp. stängs helt.
G007503
G027010
För att från komfortläge öppna luckan maximalt:
Stängning, automatisk
Takluckans manöverreglage är placerat i taket.
Luckan kan öppnas i två lägen:
Stängning, manuell
Öppning, automatisk
Skjutläge, bakåt/framåt
Öppning, ventilationsläge
Startnyckeln måste vara i läge I eller II.
Stängning, ventilationsläge
VARNING
Bryt strömmen till takluckan genom att ta ur
startnyckeln om föraren lämnar bilen.
Dra reglaget bakåt till ändläge (4) en gång
till och släpp.
Manuell manövrering
Öppna:
±
Öppning, manuell
Ventilationsläge, uppåt i bakkant
Om det finns barn i bilen:
±
Dra reglaget bakåt till tryckpunkten (3).
Luckan rör sig mot maximalt öppet läge så
länge knappen hålls intryckt.
Stäng:
±
Tryck reglaget framåt till tryckpunkten (2).
Luckan rör sig mot stängt läge så länge
knappen hålls intryckt.
Ventilationsläge
Öppna:
±
Tryck reglagets bakre kant (5) uppåt.
Stäng:
±
VARNING
Takluckans klämskydd verkar endast vid
automatisk stängning, inte vid manuell.
Dra reglagets bakre kant (6) nedåt.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
73
02 Instrument och reglage
Elmanövrerad taklucka*
Solskärm
VARNING
Takluckans klämskydd fungerar endast vid
automatisk stängning, inte vid manuell.
02
G020157
Se till att ingen kommer i kläm då takluckan
stängs.
Till takluckan hör en inre manuellt skjutbar solskärm. När takluckan öppnas förs solskärmen
automatiskt bakåt. Ta tag i handtaget och skjut
skärmen framåt för att stänga den.
Klämskydd
Takluckan har ett klämskydd som löser ut om
luckan blockeras av något föremål. Vid blockering stannar takluckan och öppnas därefter
automatiskt till det senast öppna läget.
74
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
02 Instrument och reglage
HomeLink EU*
Allmänt
OBS
HomeLink är konstruerad att inte fungera
om bilen är låst från utsidan.
Spara originalfjärrkontrollerna för framtida
programmering (t.ex. vid byte till annan bil).
Radera knapparnas programmering när
bilen ska säljas.
G030070
Metalliska solskydd bör inte användas i bilar
som är utrustade med HomeLink. Detta kan
inverka negativt på HomeLinks funktion.
HomeLink är en programmerbar fjärrkontroll
som kan styra upp till tre olika anordningar
(t.ex. garageport, larmsystem, utom- och
inomhusbelysning m.m.) och därmed ersätta
fjärrkontrollerna till dessa. HomeLink levereras
inbyggt i det vänstra solskyddet.
HomeLinks panel består av tre programmerbara knappar och en indikeringslampa.
Handhavande
När HomeLink väl är programmerad kan denna
användas i stället för de lösa originalfjärrkontrollerna.
Tryck in den programmerade knappen för att
aktivera garageport, larmsystem etc. Indikeringsknappen lyser under tiden knappen hålls
intryckt.
OBS
Ifall tändningen inte aktiveras, fungerar
Homelink i 30 minuter efter det att förardörren har öppnats.
Originalfjärrkontrollerna kan naturligtvis användas parallellt med HomeLink.
VARNING
Om HomeLink används för att manövrera en
garageport eller grind, säkerställ att ingen är
i närheten av porten eller grinden under
tiden den är i rörelse.
02
Använd inte HomeLink fjärrkontroll till
någon garageport som saknar säkerhetsstopp och -back. Garageporten ska reagera
omedelbart när den känner att något hindrar
rörelsen, stoppa direkt och backa tillbaka.
En garageport utan dessa egenskaper kan
orsaka personskada. För vidare information, ring HomeLink Hotline:
008000 466 354 65 (kostnadsfritt). Det går
även ta kontakt via Internet:
www.homelink.com.
Programmera första gången
Första punkten raderar minnet i HomeLink och
ska inte utföras när bara en enstaka knapp ska
omprogrammeras.
1. Tryck in de två yttre knapparna och släpp
inte förrän indikeringslampan börjar blinka
efter ca 20 sekunder. Blinkandet tyder på
att HomeLink är satt i "inlärningsläge" och
redo att programmeras.
2. Placera originalfjärrkontrollen 2-8 cm från
HomeLink. Ha indikeringslampan under
uppsikt.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
75
02 Instrument och reglage
HomeLinkŸ EU*
Vilket avstånd som krävs mellan originalfjärrkontrollen och HomeLink beror på programmeringen av anordningen. Det
behövs kanske flera försök på olika
avstånd. Behåll varje position ca 15 sekunder innan en ny prövas.
02
3. Tryck på samtidigt in knappen till originalfjärrkontrollen och knappen som ska programmeras på HomeLink. Släpp inte
knapparna förrän indikeringslampan har
övergått från ett lugnt till ett snabbt blinkande. Det snabba blinkandet tyder på en
lyckad programmering.
4. Testa programmeringen genom att trycka
in den programmerade knappen på HomeLink och titta på indikeringslampan:
•
•
1
76
Fast sken: Indikeringslampan lyser
med ett fast sken när knappen hålls
intryckt, detta tyder på att programmeringen är klar. Garageport, grind eller liknande ska nu aktiveras när den programmerade HomeLink-knappen
trycks in.
Ej fast sken: Indikeringslampan blinkar
snabbt i ca 2 sekunder och övergår
sedan till ett fast sken i ca 3 sekunder.
Detta förlopp upprepas under
ca 20 sekunder och tyder på att anordningen har en "rullande kod". Garage-
Benämning och färg på knappen varierar beroende på tillverkare.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
port, grind eller liknande aktiveras inte
när den programmerade HomeLinkknappen trycks in. Fortsätt programmeringen enligt nedanstående.
5. Leta upp "inlärningsknappen1" på mottagaren till t.ex. garageporten, vanligen placerad nära antennens fäste på mottagaren.
Om det är svårt att hitta knappen, titta i
leverantörens manual eller ring HomeLink
Hotline: 008000 466 354 65 (kostnadsfritt).
Det går även ta kontakt via Internet:
www.homelink.com.
6. Tryck in och släpp "inlärningsknappen".
Knappen blinkar i ca 30 sekunder och inom
denna tid måste nästa punkt utföras.
7. Tryck in den programmerade knappen på
HomeLink, medan "inlärningsknappen"
fortfarande blinkar, håll den intryckt
ca 3 sekunder och släpp sedan. Upprepa
tryck/håll/släpp-sekvensen upp till
3 gånger för att avsluta programmeringen.
Programmera enstaka knapp
För att programmera om enstaka knapp, gör
enligt nedanstående:
1. Tryck in önskad knapp på HomeLink och
släpp inte förrän punkt 3 är gjord.
2. När indikeringslampan på HomeLink börjar
blinka, efter ca 20 sekunder, placera originalfjärrkontrollen 2-8 cm från HomeLink.
Ha indikeringslampan under uppsikt.
Vilket avstånd som krävs mellan originalfjärrkontrollen och HomeLink beror på programmeringen av anordningen. Det
behövs kanske flera försök på olika
avstånd. Behåll varje position ca 15 sekunder innan en ny prövas.
3. Tryck in knappen på originalfjärrkontrollen.
Indikeringslampan börjar blinkar. När blinkandet har övergått från ett lugnt till ett
snabbt blinkande - släpp båda knapparna.
Det snabba blinkandet tyder på en lyckad
programmering.
4. Testa programmeringen genom att trycka
in den programmerade knappen på HomeLink och titta på indikeringslampan:
•
Fast sken: Indikeringslampan lyser
med ett fast sken när knappen hålls
intryckt, detta tyder på att programmeringen är klar. Garageport, grind eller liknande ska nu aktiveras när den programmerade HomeLink-knappen
trycks in.
02 Instrument och reglage
HomeLink EU*
•
Ej fast sken: Indikeringslampan blinkar
snabbt i ca 2 sekunder och övergår
sedan till ett fast sken i ca 3 sekunder.
Detta förlopp upprepas under
ca 20 sekunder och tyder på att anordningen har en "rullande kod". Garageport, grind eller liknande aktiveras inte
när den programmerade HomeLinkknappen trycks in. Fortsätt programmeringen enligt nedanstående.
5. Leta upp "inlärningsknappen2" på mottagaren till t.ex. garageporten, vanligen placerad nära antennens fäste på mottagaren.
Om det är svårt att hitta knappen, titta i
leverantörens manual eller ring HomeLink
Hotline: 008000 466 354 65 (kostnadsfritt).
Det går även ta kontakt via Internet:
www.homelink.com.
Radera programmering
Det går bara radera programmeringen för alla
knapparna på HomeLink, inte för enstaka
knapp.
±
02
Tryck in de två yttre knapparna och släpp
inte förrän indikeringslampan börjar blinka
efter ca 20 sekunder.
> HomeLink är nu satt i s.k. "learnmode"
och redo att programmeras på nytt, se
sidan 75.
6. Tryck in och släpp "inlärningsknappen".
Knappen blinkar i ca 30 sekunder och inom
denna tid måste nästa punkt utföras.
7. Tryck in den programmerade knappen på
HomeLink, medan "inlärningsknappen"
fortfarande blinkar, håll den intryckt
ca 3 sekunder och släpp sedan. Upprepa
tryck/håll/släpp-sekvensen upp till
3 gånger för att avsluta programmeringen.
2
Benämning och färg på knappen varierar beroende på tillverkare.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
77
78
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
G020906
Allmänt om klimat................................................................................... 80
Elektronisk klimatanläggning ECC.......................................................... 84
Bränsledriven parkeringsvärmare*.......................................................... 87
KLIMAT
03
03 Klimat
Allmänt om klimat
Luftkonditionering
Is och snö
ECC (elektronisk klimatanläggning)
Klimatanläggningen kyler eller värmer samt
avfuktar luften i kupén. Bilen är utrustad med
automatisk klimatreglering (ECC).
Sopa bort is och snö från luftintaget till klimatsystemet (spalten mellan huv och vindruta).
Faktisk temperatur
OBS
03
Luftkonditioneringen kan stängas av, men
för bästa möjliga luft i kupén och undvikande av imma på rutorna bör den alltid vara
påslagen.
Imma på rutornas insida
Reducera problemet med imma på rutornas
insida genom att putsa rutorna. Använd ett
vanligt fönsterputsmedel.
Felsökning och reparation
Anlita endast auktoriserade Volvoverkstäder
för felsökning och reparation av klimatanläggningen.
Köldmedium
I luftkonditioneringsanläggningen finns köldmediet R134a. Detta innehåller inget klor, vilket
innebär att det är ofarligt för ozonlagret. Vid
påfyllning/byte av köldmedium får endast
R134a användas. Låt en auktoriserad Volvoverkstad utföra detta arbete.
Partikelfilter
Du bör se till att multifiltret/partikelfiltret byts
med jämna mellanrum. Rådgör med en
auktoriserad Volvoverkstad.
Sensorernas placering
•
Solsensorn finns på instrumentpanelens
ovansida.
•
Temperatursensorn för kupén sitter bakom
klimatpanelen.
OBS
Täck inte över eller blockera sensorerna
med klädesplagg eller föremål.
Kupéfläktsfunktion
Sidorutor och taklucka
När motorn är avstängd (även om tändningsnyckeln står i läge I eller II) kommer kupéfläkten
automatiskt att stängas av. Detta för att undvika urladdning av batteriet.
Acceleration
För att aktivera kupéfläkten, vrid på fläktvredet
och ställ in önskad hastighet.
80
Temperaturen som väljs motsvarar den fysiska
upplevelsen med hänsyn tagen till lufthastighet, luftfuktighet, solinstrålning etc. som för
tillfället råder i och kring bilen.
För att luftkonditioneringen ska fungera tillfredsställande bör sidorutor och eventuell taklucka vara stängda.
Vid fullgasacceleration stängs luftkonditioneringen tillfälligt av. Du kan då under en kort
stund känna av en tillfällig temperaturökning.
03 Klimat
Allmänt om klimat
Kondensvatten
Luftdistribution
Ventilationsmunstycken i
instrumentpanelen
Vid varm väderlek kan kondensvatten från luftkonditioneringen droppa under bilen. Detta är
normalt.
För att ventilera klimatanläggningens kontrollsystem kan kupéfläkten startas upp till
50 minuter efter det att bilens tändning slagits
av. Fläkten stängs sedan av automatiskt efter
ca 15 minuter.
03
Den inkommande luften fördelas genom flera
olika munstycken placerade på olika ställen i
bilen.
G027043
Med ECC styrs även luftkonditioneringen automatiskt och används endast så mycket den
behövs för att kyla ned kupén och ge tillräcklig
avfuktning av inkommande luft. Detta medför
bränslebesparing jämfört med konventionella
system, där luftkonditioneringen alltid kyler
ned luften till precis över frysgränsen.
G028577
Bränslebesparing
A: Öppet
B: Stängt
C: Riktning av luftströmmen i sidled
D: Riktning av luftströmmen i höjdled.
1. Rikta de yttersta munstyckena mot sidorutorna för att få bort imma från de främre
sidorutorna.
2. I kallt klimat: stäng de mittersta munstyckena för bästa klimatkomfort och bästa
avimning.
``
81
03 Klimat
Allmänt om klimat
Ventilationsmunstycken i dörrstolpe
Ventilerade framsäten (Executive)
För att erhålla maximal ventilation:
±
Håll inne
i ca 2 sekunder.
För att sänka ventilationen stegvis:
±
.
För att stänga av ventilationen:
03
G030244
0
G027064
±
A: Öppet
Reglage för ventilation av sätet fram.
B: Stängt
Ventilationssystemet består av fläktar i säte
och ryggstöd som suger luft genom sätets
klädsel. Kyleffekten ökar ju kallare kupéluften
är.
C: Riktning av luftströmmen i sidled
D: Riktning av luftströmmen i höjdled.
1. Rikta de yttersta munstyckena mot rutan
för att få bort imma från de bakre sidorutorna.
2. Rikta munstyckena inåt för att få behagligt
klimat i baksätet.
Tänk på att barn kan vara känsliga för luftströmmar och drag.
Ventilationen regleras från ett reglage på
manöverpanelen på sidan av framsätena och
har tre steg på fläkthastigheten.
För att starta ventilationen av stolen:
±
Tryck kort på
.
För att öka ventilationen stegvis:
±
82
Tryck kort på
Tryck kort på
.
Håll inne
i ca 2 sekunder.
Ventilationen kan användas samtidigt som
eluppvärmningen av framsätena. Funktionen
kan exempelvis användas för att få bort fukt ur
kläderna.
Ventilationssystemet kan aktiveras när motorn
är igång.
OBS
Stolsventilationen bör användas med försiktighet av dragkänsliga personer. Komfortnivå ett rekommenderas vid långvarig
användning.
VIKTIGT
Stolsventilationen går inte att starta då
kupétemperaturen understiger 5 °C. Detta
för att undvika nedkylning av den som sitter
i sätet.
03 Klimat
Allmänt om klimat
Stolsvärme yttre baksäten (Executive)
G030976
03
Knapp för baksätesvärme på/av.
Stolsvärmen i baksätena manövreras med
knappreglaget enligt bilden ovan. Det finns ett
reglage på var sida om den bakre mittkonsolen
för respektive baksäte.
För att starta uppvärmningen av stolen:
±
Tryck på knappen.
> Symbolen i knappen tänds.
För att avbryta uppvärmningen:
±
Tryck på knappen.
> Lampan släcks.
83
03 Klimat
Elektronisk klimatanläggning ECC
Kontrollpanel
G027046
03
AC – På/av (ON/OFF)
Temperatur höger sida
Återcirkulation/Multifilter med sensor*
Temperatur vänster sida
Återcirkulation
Fläkt
AUTO
Fläkt, bakre kupé*
Luftfördelning
Funktioner
Kupétemperatursensor
1. AC – På/Av (ON/OFF)
Defroster framruta och sidorutor
ON: Luftkonditioneringen är på. Den styrs av
systemets automatik. På detta sätt kyls inkommande luft ner och avfuktas.
Eluppvärmd bakruta och backspeglar
Eluppvärmda framstolar
1
84
Tillval på vissa marknader.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
OFF: Av. När defrosterfunktionen aktiveras
slås luftkonditioneringen automatiskt på (kan
slås av med AC-knappen).
2. Luftkvalitetssystem, återcirkulation/
multifilter1
Vissa bilar är utrustade med ett så kallat multifilter och med en luftkvalitetssensor. Multifiltret avskiljer gaser och partiklar och reducerar
således halten av lukter och föroreningar. Luftkvalitetssensorn registrerar förhöjda halter av
förorenad utomhusluft. Då förorenad utomhusluft registreras av luftkvalitetssensorn, stängs
luftintaget och luften återcirkuleras i kupén.
03 Klimat
Elektronisk klimatanläggning ECC
Luften i kupén renas genom multifiltret även vid
återcirkulation.
MAN
AUT
När luftkvalitetssensorn är
inkopplad, lyser den gröna lampan vid AUT.
•
Vid imbildning kan du med fördel även
använda defrosterfunktionerna för framruta och sidorutor samt bakruta.
•
Följ Volvos serviceprogram för rekommenderat bytesintervall av multifiltret. Vid körning i starkt förorenad miljö kan kombifiltret
behöva bytas oftare.
3. Återcirkulation
Handhavande:
Tryck på AUTO för att aktivera luftkvalitetssensorn (normal inställning).
Eller:
±
Växla mellan följande tre funktioner genom
.
att trycka upprepade gånger på
•
lampan vid MAN lyser: återcirkulation är nu
inkopplad.
•
Ingen lampa lyser: ingen återcirkulation
inkopplad, såvida det inte behövs för nedkylning i varmt klimat.
•
lampan vid AUT lyser: luftkvalitetssensorn
är nu inkopplad.
Tänk på att:
•
Som regel alltid ha luftkvalitetssensorn
inkopplad.
•
I kallt klimat är återcirkulationen begränsad
för att undvika imbildning.
•
Vid imbildning bör du koppla ur luftkvalitetssensorn.
Återcirkulationen väljs för att utestänga dålig
luft, avgaser etc. från kupén. Kupéluften återcirkuleras, d.v.s. ingen luft från utsidan sugs in
i bilen när funktionen är aktiverad.
±
Tryck på
igen i mer än 3 sekunder.
lampan lyser i 5 sekunder för att bekräfta
ditt val.
4. AUTO
AUTO-funktionen reglerar automatiskt klimatanläggningen så att vald temperatur uppnås.
Automatiken styr värme, luftkonditionering,
luftkvalitetssensor, fläkthastighet, återcirkulation och luftfördelning. Vid val av en eller flera
manuella funktioner fortsätter övriga funktioner
att styras automatiskt. Vid tryck på AUTO
stängs alla manuella inställningar av.
Om luften i bilen återcirkuleras finns det, särskilt vintertid, risk för is- och imbildning.
5. Luftfördelning
•
Med timerfunktionen (bilar med multifilter och
luftkvalitetssensor har ingen timerfunktion)
minskar du risken för is, imma och dålig luft.
När översta knappen är intryckt riktas luften till rutorna
•
När mittknappen är intryckt riktas luften i
huvud- och kroppshöjd
Gör så här för att aktivera den:
•
När nedersta knappen är intryckt riktas luften mot ben och fötter
1. Tryck på
i mer än 3 sekunder. lampan blinkar i 5 sekunder. Luften återcirkuleras i bilen under 3 - 12 minuter beroende
på yttertemperaturen.
2. Varje gång du trycker på
timerfunktionen.
aktiveras
Om du vill stänga av timerfunktionen:
03
Tryck på AUTO när du åter vill ha automatisk
luftfördelning.
6. Kupétemperatursensor
Kupétemperatursensorn känner av temperaturen inne i kupén.
7. Defroster framruta och sidoruta
Används för att snabbt få bort imma och is från
framrutan och sidorutorna. Luft strömmar till
rutorna med hög fläkthastighet. Lampan i
``
85
03 Klimat
Elektronisk klimatanläggning ECC
defrosterknappen lyser när denna funktion är
inkopplad.
När funktionen valts sker dessutom följande för
att ge maximal avfuktning av luften i kupén:
•
luftkonditioneringen (AC) kopplas automatiskt in (kan slås av med AC-knappen).
•
återcirkulationen kopplas automatiskt ur.
03
När defrosterfunktionen
stängs av återgår klimatanläggningen till de föregående
inställningarna.
8. Eluppvärmd bakruta och backspeglar
Använd denna knapp när du snabbt vill få bort
imma eller is från bakrutan och de yttre backspeglarna, se sidan 54 för ytterligare information om denna funktion.
9. Eluppvärmda framstolar
Gör så här för att få värme i en framstol:
1. Högre värme: Ett tryck på knappen – båda
lamporna lyser.
2. Lägre värme: Två tryck på knappen – en
lampa lyser.
Värmen avstängd:
Tre tryck på knappen – ingen lampa lyser.
En auktoriserad Volvoverkstad kan justera
temperaturen.
86
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
10 och 11. Temperaturväljare
Du kan med de två vreden ställa in temperaturen för förarsidan och passagerarsidan.
OBS
Det går inte att påskynda uppvärmning/
nedkylning genom att välja högre/lägre temperatur än den som egentligen önskas.
12. Fläkt
Vrid på vredet för att öka eller minska fläkthastigheten. Om AUTO väljs, regleras fläkthastigheten automatiskt. Tidigare inställd fläkthastighet kopplas ur.
OBS
Om vredet vridits moturs och fläktindikeringen i displayen slocknat, är fläkt och luftkonditionering avstängda.
13. Fläkt bakre kupé (tillval på sjusitsiga
bilar)
Genom att vrida vredet ökas eller minskas
fläkthastigheten. Detta gäller endast om AC är
valt för både främre och bakre* kupé. Knappen
för bakre kupé finns i mittkonsolens strömbrytarpanel, se sidan 52.
03 Klimat
Bränsledriven parkeringsvärmare*
Allmänt om värmare
då uppvärmningen av bilen är klar. Bilens elektronik väljer tidpunkt när uppvärmningen ska
börja utifrån rådande yttertemperatur. Om
yttertemperaturen överstiger 25 °C sker ingen
uppvärmning. Vid –10 °C och neråt är parkeringsvärmarens maximala gångtid 60 minuter.
G027095
Om parkeringsvärmaren inte startar, trots upprepade försök, rekommenderas du att kontakta
en auktoriserad Volvoverkstad. Ett meddelande visas i displayen.
WARNING! ACHTUNG!
AVERTISSEMENT!
När du lämnar bilen, kommer du att få ett meddelande om vilket status din anläggning har.
Meddelandet släcks när bilen låses utifrån med
fjärrkontrollen.
RESET-knapp
G027102
Innan parkeringsvärmaren kan programmeras
måste elsystemet "väckas".
Det görs genom att:
aktivera helljuset eller
03
Kontrollera i displayen att parkeringsvärmaren är avstängd. (När parkeringsvärmaren
arbetar, visas PARKVÄRMARE PÅ i displayen.)
ningssymbolen i kombinationsinstrumentet
och en förklarande text visas i displayen.
Tumhjul
•
•
•
Stäng av parkeringsvärmaren innan tankning påbörjas. Bränsle som spillts ut på
marken kan antändas.
Meddelande i displayen
När inställningarna i TIDUR 1, TIDUR 2 och
Direktstart aktiveras, lyser den gula var-
READ-knapp
trycka på READ-knappen eller
VARNING
Bilen måste stå utomhus när parkeringsvärmaren används.
Varningsdekal på tankluckan.
Parkering i backe
I de fall då bilen parkeras i kraftig lutning, bör
den stå med fronten nedåt för att säkra bränsletillförseln till parkeringsvärmare.
slå på tändningen.
Parkeringsvärmaren kan startas direkt eller
ställas in på två olika starttider med TIDUR 1
och TIDUR 2. Med starttid avses här den tid
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
87
03 Klimat
Bränsledriven parkeringsvärmare*
Klocka/timer
Om klockan ställs om efter att värmarens
klockor programmerats, kommer valda timertider att annulleras.
03
3. Tryck på RESET. Texten AV visas med fast
sken och parkeringsvärmaren stängs av.
Inställning av TIDUR
Av säkerhetsskäl går det endast att programmera in tider för det närmaste dygnet, inte för
flera dagar i rad.
Direktstart av värmare
1. Stega med hjälp av tumhjulet tills TIDUR
visas i displayen.
2. Tryck på RESET för att komma till alternativen PÅ eller AV.
2. Tryck lätt på RESET för att komma till den
blinkande timinställningen.
3. Välj PÅ.
1. Stega med tumhjulet tills DIREKTSTART
visas i displayen.
4. Tryck lätt på RESET för att komma till
minutinställningen.
Värmaren kommer nu att vara aktiverad i
60 minuter. Uppvärmningen av kupén startar
så fort kylvattnet i motorn uppnått en temperatur av 30 °C.
5. Stega med tumhjulet för att komma till önskat minuttal.
Direktavstängning av värmare
6. Tryck lätt på RESET för att bekräfta inställningen.
1. Stega med tumhjulet tills DIREKTSTART
visas i displayen.
7. Tryck på RESET för att aktivera tiduret.
2. Tryck på RESET för att komma till alternativ PÅ eller AV.
Avstängning av tidurstartad
parkeringsvärmare
3. Välj AV.
3. Stega med tumhjulet till önskat timtal.
För att manuellt stänga av parkeringsvärmaren
innan tidurfunktionen gör det, görs följande:
1. Tryck in READ.
88
2. Stega fram till text PARKVÄRM TIDUR 1
alt. 2 med tumhjulet. Texten PÅ blinkar i
displayen.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Batteri och bränsle
Om batteriet inte har fullgod laddning eller om
nivån i bränsletanken är för låg, stängs parkeringsvärmaren av automatiskt. Ett meddelande
visas i displayen. Bekräfta meddelandet med
ett tryck på READ.
VIKTIGT
Upprepad användning av parkeringsvärmaren i kombination med korta körsträckor
leder till att batteriet laddas ur med påföljande startproblem. För att säkerställa att
generatorn hinner producera lika mycket
energi som värmaren förbrukar ur batteriet,
bör man vid regelbunden användning av
värmaren köra bilen lika lång tid som värmaren används.
Tillsatsvärmare (diesel)*
OBS
Bilen kan startas och köras medan parkeringsvärmaren ännu är igång.
I kallt väder kan extra värme från tillsatsvärmaren behövas för att uppnå rätt temperatur i
kupén.
Tillsatsvärmaren startar automatiskt när extra
värme behövs om motorn är igång. Den stängs
av automatiskt när rätt temperatur uppnåtts
eller när motorn stängs av.
03 Klimat
03
89
90
G020908
Framstolar............................................................................................... 92
Framstolar – Executive ........................................................................... 94
Kupébelysning........................................................................................ 95
Förvaringsplatser i kupén........................................................................ 97
Förvaringsplatser i kupén - Executive .................................................. 102
Baksäte................................................................................................. 103
Lastutrymme......................................................................................... 105
INTERIÖR
04
04 Interiör
Framstolar
Sittställning
Ändra ryggstödets lutning, vrid ratten.
2. Ställ in ryggstödet till upprätt läge 90 grader.
Manöverpanel för elmanövrerad stol*.
3. Lyft spärrarna på ryggstödets baksida
samtidigt som det fälls framåt.
VARNING
Ställ in rätt körställning på förarstolen innan
körning påbörjas, aldrig under färd.
Kontrollera att stolen är i låst läge.
Golvmattor*
Volvo tillhandahåller golvmattor speciellt tillverkade för din bil.
Fällning av ryggstöd i framsätet
VARNING
G027960
04
Golvmattan vid förarplatsen skall vara
ordentligt nedstucken och förankrad i fasthållningsclipsen för att inte komma i kläm
vid och under pedalerna.
Förar- och passagerarstolen kan ställas in för
optimal sitt- och körställning.
Framåt/bakåt, lyft handtaget för att ställa in
rätt avstånd till ratt och pedaler. Kontrollera
att stolen är spärrad då inställningen ändrats.
Ändra svankstödet1, vrid ratten.
G014805
Höja/sänka sittdynans framkant, pumpa
upp/ned (förar- och passagerarsidan*).
Höja/sänka stolen, pumpa upp/ned (föraroch passagerarsidan*).
Passagerarstolens rygg kan fällas framåt för att
ge plats för lång last.
1. Skjut stolen så långt bak som möjligt.
1
92
Gäller även elmanövrerad stol.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
4. Skjut fram stolen så att nackskyddet
"låses" fast under handskfacket.
04 Interiör
Framstolar
Minnesfunktion*
Elmanövrerad stol*
och backspeglarna de lagrade positionerna när
förardörren öppnas.
OBS
Nyckelminnet är oberoende av stolens
minne.
Nödstopp
Om stolen oavsiktligt kommer i rörelse, tryck
på valfri knapp så avbryts rörelsen.
04
Inställning av stolen kan göras en viss tid efter
att dörren har låsts upp med fjärrkontrollen
utan att nyckeln har satts i startlåset. Stolen
kan alltid ställas in i tändningsläge I eller II.
G027037
G027036
VARNING
Knappar för minnesfunktion.
Lagra inställning
1. Ställ in stolen.
Sittdynans framkant upp/ner
2. Håll knapp MEM intryckt, samtidigt som
knapp 1, 2 eller 3 trycks in.
Stol framåt/bakåt
Använda lagrad inställning
Stol upp/ner
Tryck in en av minnesknapparna 1–3 tills stolen
stannar. Om knappen släpps kommer stolens
rörelse att avbrytas.
Ryggstödslutning
Ett överbelastningsskydd utlöses om någon
stol blockeras. Om det händer, slå av tändningen och vänta en kort stund innan stolen
manövreras igen. Endast en av stolens inställningar kan justeras åt gången.
Klämrisk. Se till att barn inte leker med reglagen.
Kontrollera att inga föremål finns framför,
bakom eller under stolen vid inställning.
Försäkra dig om att ingen av passagerarna
i baksätet kan komma i kläm.
Nyckelminne i fjärrnyckel
Förarstolens positioner lagras i nyckelminnet
när bilen låses med fjärrnyckeln. När bilen låses
upp med samma fjärrnyckel intar förarstolen
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
93
04 Interiör
Framstolar – Executive
Komfortstolar fram
Massage
Inställning av svank
Massage
Knapp för aktivering av massage.
Hård massage
Svank
Mjuk massage
Vardera framstol har massage i ryggstödet.
Massagen utförs av luftkuddar som kan massera antingen med hård eller med mjuk inställning. Då en av inställningarna är vald utförs
massagen enligt cykeln: massage 6 minuter –
paus 4 minuter – massage 6 minuter o.s.v.
Då knappen står i mittläget, eller när tändningsnyckeln är i läge 0, är massagen inte aktiverad.
94
G030229
G030180
G030183
04
Knapp för inställning av svank.
Svankstödet ställs in med samma luftkuddar
som används till massagen. Justeringen går att
göra steglöst i både djup- och höjdled med
hjälp av manöverknappen, se bild ovan.
Svankstödet kan ställas in då massagen inte är
aktiv.
Ett minne kommer ihåg svankstödets inställning när massagen avbryts eller när trycket i
luftkuddarna har avtagit, t.ex. efter en längre
tids parkering.
04 Interiör
Kupébelysning
Läslampor och kupébelysning
ningen kan även aktiveras inom 10 minuter
efter det att:
•
motorn stängts av och tändningen är i läge
0
•
bilen har låsts upp men motorn har inte
startats
Bakre takbelysning
Därefter släcks den automatiskt.
Främre takbelysning
Läslamporna fram tänds eller släcks med ett
tryck på respektive knapp i takkonsolen.
G026960
G027153
04
Reglage i takkonsolen för främre läslampor och
kupébelysning.
Läslampa vänster fram
Kupébelysning
Läslampa höger fram
Kupébelysningen1 tänds med ett kort tryck på
knapp (2), samtidigt aktiveras belysningsautomatiken, se sidan 96. Kupébelysningen
släcks med ett kort tryck på knapp (2).
All belysning i kupén kan tändas i tändningsläge I och II samt när motorn är igång. Belys-
1
Läslampor bak
Läslampa vänster bak, på/av
Läslampa höger bak, på/av
Lamporna tänds eller släcks med ett tryck på
respektive knapp.
I bilar med sjusits finns läslampor även för den
tredje stolsraden.
Instegbelysning
Instegsbelysningen (och kupébelysningen)
tänds respektive släcks när en sidodörr öppnas eller stängs.
Instegsbelysningen följer kupébelysningen.
``
95
04 Interiör
Kupébelysning
Belysning lastutrymme
Belysningsautomatik
Lastutrymmet har en lampa på insidan av bakluckan.
Automatiken kan kopplas bort genom att
knapp (2), se sidan 95, hålls in i mer än 3 sekunder. Ett kort tryck på knappen kopplar åter in
automatiken.
Den bakre lampan i kupén och lampan i bakluckan tänds respektive släcks då bakluckan
öppnas eller stängs.
Handskfacksbelysning
04
Handskfacksbelysningen tänds respektive
släcks när luckan öppnas eller stängs.
När automatiken är aktiverad tänds kupébelysningen automatiskt2 och lyser i 30 sekunder
om:
•
bilen låses upp med nyckel eller fjärrkontroll
•
motorn stängts av och nyckeln vridits till
0-läge.
Make up-spegel*
Kupébelysningen tänds och lyser i 10 minuter
om någon av dörrarna är öppen och kupébelysningen inte stängts av.
Kupébelysningen släcks när:
•
•
motorn startar
bilen låses med nyckel eller fjärrkontroll.
G027045
De inprogrammerade tiderna, 30 sekunder
respektive 10 minuter, kan ändras av en Volvoverkstad.
Lampan tänds automatiskt då locket lyfts upp.
2
96
Funktionen är ljusberoende och aktiveras enbart när det är mörkt.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
04 Interiör
Förvaringsplatser i kupén
Förvaringsplatser
04
ATTENTION
Pakjdskdl ioiuip kjöpp opoodidåuswi
L E CTOR
SE
SOUND
ENTER
AIRBAG
MY KEY
EXIT
MENU
80
G027041
8504251r
``
97
04 Interiör
Förvaringsplatser i kupén
Förvaringsfack i tredje stolsraden
Pennfack
Handskfack
Förvaringsfack och mugghållare
Biljettklämma
Handskfack
Avställningsplats i mittkonsolen
Mugghållare för baksätespassagerare
04
ATTENTION
Pakjdskdl ioiuip kjöpp opoodidåuswi
Förvaringsficka (även i framkanten på
framstolarnas sittdynor)
AIRBAG
MY KEY
L E CTOR
SE
SOUND
ENTER
EXIT
MENU
VARNING
Se till att inga hårda, skarpa eller tunga föremål ligger eller sticker ut så att de kan
orsaka personskador vid en kraftig
inbromsning.
Spänn alltid fast stora och tunga saker med
säkerhetsbältet eller lastsäkringsband.
98
I mittkonsolen finns ett fack för pennor.
80
G027025
G027030
Bärkassehållare
I handskfacket har du möjlighet att förvara t.ex.
bilens instruktionsbok, kartor, pennor och bensinkort.
04 Interiör
Förvaringsplatser i kupén
Askkopp för baksätespassagerare*
Kavajhållare
Mugghållare/flaskhållare för
baksätespassagerare
Kavajhållaren är endast avsedd för lättare
plagg.
G027063
G027018
G027028
04
Öppna askkoppen genom att dra luckans överkant utåt.
Dra i insatsens nederkant för att öppna.
För att tömma den:
Mugghållarinsatsen kan tas bort:
1. Öppna askkoppen.
±
2. Tryck luckan nedåt och tippa bakåt.
Lossa de två clipsen så kan hållaren
användas som flaskhållare för stora flaskor.
3. Lyft sedan ut den.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
99
04 Interiör
Förvaringsplatser i kupén
Förvaringsfack och mugghållare
(sjusitsig bil)
Avställningsplats i mittkonsolen
Mugghållare
Förvaringsfacken kan användas för t.ex. cdskivor och böcker.
I mittkonsolen finns en avställningsplats för
t.ex. mat och dryck. Armstödet kan fällas bakåt
och på så vis bli ett "bord" för passagerarna i
baksätet.
Under avställningsplatsen finns ett förvaringsfack, t.ex. för cd-skivor.
100
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
G027020
G027019
G027040
04
Mugghållare för de åkande i framsätet.
Askkopp*
±
Lyft ut insatsen för att tömma askkoppen.
04 Interiör
Förvaringsplatser i kupén
Förvaringsfack i tredje stolsraden
(sjusitsig bil)
G027026
04
Förvaringsfacken kan användas för pennor och
diverse småsaker.
101
04 Interiör
Förvaringsplatser i kupén - Executive
Kylskåpsfack
G027068
04
Under framsätets uppfällbara armstöd finns ett
kylskåp. Det är aktiverat i nyckelläge II. Kylskåpet rymmer ca 14 liter och kan kyla ned till
ca 5 °C/41 °F.
VARNING
Förvara flaskorna väl förslutna i kylskåpet
och se till att kylskåpsluckan är stängd
under färd.
102
04 Interiör
Baksäte
Baksäten – andra raden (sjusitsig bil)
Skjutbar stol (sjusitsig bil)
Borttagning av mittkonsolens bakre
del
Framfällning av ryggstöd för insteg i
bilen
Lyft handtaget (1) uppåt och skjut samtidigt
stolen framåt. Gör omvänt för att föra tillbaka
stolen i sitt ursprungsläge.
Längdjustering av stol
Mittstolen i andra stolsraden går att skjuta fram
längre än de andra stolarna. Med stolen i framskjutet läge förbättras kontakten mellan barn
på integrerad barnkudde och personer i framsätet.
Lyft bygeln (A) för att föra stolen framåt eller
bakåt.
G028445
G027033
G027027
04
För att kunna skjuta fram mittstolen i andra
stolsraden måste mittkonsolen först tas bort.
1. Ta bort mittkonsolens bakre del genom att
dra spärren rakt ut, enligt bilden ovan.
2. Lyft sedan bort konsolen.
Lyft bygeln (2) för att föra stolen framåt eller
bakåt.
``
103
04 Interiör
Baksäte
Nackskydd i baksätet – mittstol
OBS
Det går inte att ta bort nackskyddet helt.
G027015
04
Nackskyddet på mittplatsen kan regleras i fyra
höjdlägen. Skjut nackskyddet uppåt efter
behov.
±
Tryck in lösgöringsknappen för att sänka
skyddet. Se bild.
VARNING
Den lägsta positionen ska enbart användas
när stolens ryggstöd ska fällas ned eller när
ingen sitter på denna plats.
Efter uppfällning av stolarna i andra och
tredje raden är det nödvändigt att försäkra
sig om att stolarnas ryggstöd gått i låsning.
Annars kan stolarnas skyddssystem utebli.
104
04 Interiör
Lastutrymme
Förlängning av lastutrymme – tredje
stolsraden (sjusitsig bil)
Förlängning av lastutrymme – andra
stolsraden
2. Ta tag i öglan och dra ut sittdynan tills du
hör ett knäpp.
3. Fäll upp nackskyddet.
> Sätet kan nu användas.
Allmänt
Skjut fram andra stolsraden till sitt främsta
läge, se sidan 92.
2. Fäll ner nackskydden.
Lyft handtaget uppåt.
3. Frigör spärren (1) och fäll fram ryggstödet.
Tryck till för att låsa ryggstödet i nedfällt
läge.
Skjut in sittdynan till sitt bakersta läge. Fäll
in lastöglorna på höger och vänster sida så
att de inte skadas när ryggstöden fälls
fram.
VARNING
Av säkerhetsskäl ska inga passagerare sitta
i tredje stolsraden om andra stolsradens
ytterplatsnackskydd är nedfällda.
Fäll fram ryggstödet. (Nackskyddet fälls in
automatiskt när ryggstödet fälls fram).
Återställning av tredje stolsraden
1. Fäll upp ryggstödet till normalt läge.
G027031
1. Ställ stolarna i det bakersta läget (gäller
endast sjusitsig bil).
G027016
G027022
04
Lastförmågan beror på bilens totala tjänstevikt
inkluderat eventuella tillbehör som är monterade. Tjänstevikten omfattar föraren, bränsletankens vikt då den är fylld till 90 % och övriga
spolar-/kylvätskor mm. Tillbehör som är monterade d.v.s. dragkrok, lasthållare, takbox m.m.
räknas in i tjänstevikten.
Bilens lastförmåga reduceras av antal passagerare och deras vikt.
``
105
04 Interiör
Lastutrymme
Säkerhetsbälten och krockkuddar ger förare
och passagerare ett gott skydd, framförallt vid
kollisioner framifrån. Du måste också tänka på
att skydda dig från skador bakifrån. Vid lastning bör du tänka på att föremål i lastutrymmet,
om de inte är tillräckligt förankrade och rätt lastade, vid en kollision eller häftig inbromsning,
med stor hastighet och kraft kan föras framåt
och orsaka allvarliga skador.
04
Tänk på att ett föremål som väger 20 kg, vid en
frontalkrock i en hastighet av 50 km/h, motsvarar en krockvikt av 1000 kg.
Tänk på följande när du lastar:
106
•
Lasta inte för tung last längst fram mot
framstolarna. Då trycks det nedfällda ryggstödet ned onödigt hårt.
•
•
•
Placera lasten intill ryggstödet.
•
•
Skydda skarpa kanter med något mjukt.
•
Lasta aldrig ovanför ryggstödet utan lastförskjutningsnät.
Placera tung last så lågt som möjligt.
Placera bred last på var sin sida av delningen i ryggstödet.
Spänn fast lasten med fästband vid bilens
lastöglor.
VARNING
Skyddsnät
Bilens köregenskaper förändras beroende
på bilens tjänstevikt och hur tungt lastad
bilen är.
VARNING
Lasta aldrig ovanför ryggstöden! Om du gör
det kan lasten kastas framåt vid en häftig
inbromsning eller kollision och allvarligt
skada dig eller dina passagerare. Tänk
också på att alltid förankra (binda fast) lasten ordentligt.
Med baksätets ryggstöd nedfällt får bilen
inte lastas högre än 50 mm under ovankanten av bakre passagerardörrarnas fönster.
Lämna också 10 cm fritt utrymme från fönstren och inåt. Annars kan skyddseffekten
av krockgardinen som finns dold innanför
bilens innertak utebli.
Förankra alltid lasten. Vid en hård inbromsning kan den annars förskjutas och skada
personer i bilen.
Stanna motorn och dra åt parkeringsbromsen då du lastar eller lossar långa föremål! I
ogynnsamma fall kan du annars med lasten
komma åt växelspaken eller växelväljaren
och därigenom föra den till något körläge
och då kan bilen rulla iväg.
G027058
Lastning i lastutrymmet
Skyddsnätet hindrar bagage och last från att
åka fram i kupén vid kraftiga inbromsningar.
Nätet är tillverkat av stark nylonväv och kan
fästas på två olika sätt:
•
•
Bakom ryggstödet i baksätet
Bakom framstolarna, om baksätet är nedfällt.
04 Interiör
Lastutrymme
Gäller endast sjusitsig bil:
Ditsättning av skyddsnät
VARNING
1. Se till att nätet ligger framför sidopanelens
armstöd vid inspänning.
2. Spänn åt skyddsnätet med dragbanden.
Hopvikning av skyddsnät
Det är nödvändigt att försäkra sig om att
skyddsnätets övre infästningar är rätt monterade och att dragbanden är säkert fastsatta.
Skadade nät får inte användas.
Skyddsgaller i stål*
G027059
04
1. Haka fast den övre stången i främre eller
bakre takfästet.
2. Haka fast den andra änden av stången i
takfästet på den motsatta sidan.
3. Spänn fast skyddsnätets dragband i
öglorna på golvet när nätet är infäst i de
bakre takfästena.
4. Använd öglorna i stolens glidskena när
nätet är infäst i de främre takfästena.
Skyddsnätet kan vikas ihop och placeras
under golvet i lastutrymmet (gäller femsitsig
bil).
±
Tryck på knapparna (1) i lastnätets gångjärn för att frigöra gångjärnen och vik ihop
nätet.
G027056
G027060
Om bilen är försedd med insynsskydd, lyft bort
det innan skyddsnätet monteras.
Skyddsgallret i lastutrymmet hindrar last eller
husdjur från att åka fram i kupén vid kraftiga
inbromsningar.
Skyddsgallret måste alltid, av säkerhetsskäl,
fästas och förankras på rätt sätt.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
107
04 Interiör
Lastutrymme
Gör så här för att sätta dit skyddsgallret:
1. Lyft in skyddsgallret genom bakluckan
eller genom någon av bakdörrarna (fäll i så
fall ned den andra sätesraden först).
2. För in skyddsgallrets ena fäste i motsvarande fäste ovanför bakdörren bakom
andra stolsraden.
5. För in fästbygeln underifrån genom det
nedre fästet i skyddsgallret, som bilden
visar.
Eluttag i lastutrymme
6. Sätt dit fjädern på fästbygeln och skruva dit
ratten.
7. Sätt fast fästbygelns krok i lastförankringsöglan och dra åt ratten tills fästbygeln
greppar om lastförankringsöglan.
8. Gör motsvarande på andra sidan.
04
9. Dra åt de båda fästbyglarna växelvis.
G027099
10. Sätt dit skyddshattar på gängorna ovanför
rattarna.
G027057
VARNING
3. Placera skyddsgallrets fäste i den främre
positionen i fästet.
4. Placera skyddsgallrets andra fäste i motsvarande fäste över den andra bakdörren
och för fram det i den främre positionen.
108
Gäller sjusitsig bil: Av säkerhetsskäl ska
inga passagerare sitta på tredje sätesraden
om lastgallret är placerat bakom andra
sätesraden.
Fäll ned locket, när du vill använda eluttaget.
Eluttaget fungerar oberoende av om tändningen är påslagen eller inte.
Om tändningen slås av och en förbrukare med
högre strömförbrukning än 0,1 A är ansluten till
eluttaget, får du ett varningsmeddelande i displayen.
OBS
Tänk på att inte använda eluttaget med
motorn avslagen eftersom det finns risk för
urladdning av bilens batteri.
04 Interiör
Lastutrymme
Bärkassehållare*
Insynsskydd*
Lastrumsfack, innehåll
Dra ut insynsskyddet, dra det över bagaget och
haka fast det i hålen på de bakre stolparna i
bagagerummet.
G027067
G027066
G027055
04
Placering av förbanslåda i femsitsig bil.
Fäll upp luckan i lastutrymmet. Häng eller
spänn fast dina matkassar med hjälp av spännband eller hållare.
Placering av förbandslåda i sjusitsig bil.
Under lastrumsgolvet finns följande:
Borttagning av insynsskyddet
Tryck insynsskyddets ändstycke inåt, dra
uppåt och lossa det. Vid ditsättning tryck ned
insynsskyddets ändstycken i hållarna.
•
•
•
•
Varningstriangel*
Verktygspåse
Förbandsväska*
Domkraft (alternativ plats)
VARNING
Lägg inga föremål på insynsskyddet. De kan
skada passagerarna vid t.ex. inbromsning
eller undanmanöver.
OBS
Vissa produkter i förbandsväskan är försedda med bäst före datum, dessa bör
bytas ut innan detta datum passerats.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
109
04 Interiör
Lastutrymme
Öppna facket i lastrumsgolvet (femsitsig
bil)
±
Lyft upp luckan i lastrumsgolvet.
Om bilen är försedd med bärkassehållare:
±
Lyft luckan, lossa spännbanden till bärkassehållaren.
Öppna facket i lastrumsgolvet (sjusitsig
bil)
04
±
Lyft upp luckan.
Om bilen är försedd med bärkassehållare:
±
Fäll upp den övre luckan, lossa spännbanden till ev. bärkassehållare och fäll upp den
undre luckan.
VIKTIGT
Tänk på att inte lägga något i utrymmet där
dynorna fälls in. Dynor och stolsmekanismer kan skadas.
110
04 Interiör
04
111
Nycklar och fjärrkontroll........................................................................
Låsning och upplåsning........................................................................
Barnsäkerhetsspärr...............................................................................
Larm*.....................................................................................................
112
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
114
116
119
121
LÅS OCH LARM
05
05 Lås och larm
Nycklar och fjärrkontroll
Nycklar – Elektronisk startspärr
Maximalt sex fjärrkontroller/nyckelblad till en
och samma bil kan programmeras och användas.
Fjärrkontrollfunktioner
Elektronisk startspärr
Nycklarna är försedda med kodade chips. Den
koden måste stämma överens med läsaren i
startlåset. Bilen kan endast startas om rätt
nyckel med korrekt kod används.
05
Huvudnyckel. Nyckel till alla lås.
Bilen levereras med två huvudnycklar. Huvudnycklarna är hopfällbara och försedda med
inbyggd fjärrkontroll.
Förlust av nyckel
Om du förlorar någon av dina nycklar ska du ta
med alla bilens övriga nycklar till en
auktoriserad Volvoverkstad. I stöldförebyggande syfte måste den förlorade nyckelns kod
raderas ur systemet. De andra nycklarna måste
vid samma tillfälle på nytt kodas in i systemet.
Nyckelbladens unika kod finns hos auktoriserade Volvoverkstäder, som kan beställa nya
nyckelblad.
114
G027013
G030177
OBS
Nyckelbladet på huvudnyckeln (1) måste
vara helt utfällt (enligt bilden) vid start av
bilen. Annars finns risk för att startspärrfunktionen hindrar bilen från att starta.
Startnycklar och elektronisk startspärr
Startnyckeln ska inte hänga ihop med andra
nycklar eller metallföremål på samma nyckelknippa. Den elektroniska startspärren kan då
aktiveras av misstag och bilen går inte att
starta.
Upplåsning
±
Ett tryck på knappen låser upp samtliga
dörrar, bakluckan och luckan vid tanklocket.
Baklucka
±
Ett tryck på knappen låser upp enbart bakluckan.
Panikfunktion
Panikfunktionen kan användas för att i nödfall
söka omgivningens uppmärksamhet. Om den
röda knappen hålls intryckt i minst 3 sekunder
eller trycks in 2 gånger under samma tidsrymd,
aktiveras blinkers och signalhorn. Paniklarmet
05 Lås och larm
Nycklar och fjärrkontroll
stängs av med vilken som helst av knapparna
på fjärrkontrollen eller automatiskt efter
25 sekunder.
Byte av fjärrkontrollens batteri
Trygghetsbelysning
Gör så här när du närmar dig din bil:
Tryck på fjärrkontrollens gula knapp.
Nu tänds innerbelysningen, positions-/parkeringsljuset, nummerskyltsbelysningen och lamporna i de yttre backspeglarna (tillval). Även
belysning på ev. tillkopplad släpvagn tänds.
Dessa lampor förblir tända i 30, 60 eller
90 sekunder. Lämplig tidsinställning kan göras
av auktoriserad Volvoverkstad.
G027011
±
05
För att släcka trygghetsbelysningen:
±
Tryck på den gula knappen en gång till.
Låsning
Med knappen låser man samtliga dörrar, baklucka och tanklock. För tanklocket finns en
fördröjning om ca 10 minuter.
Hopfällning/öppning nyckel
Man kan fälla ihop nyckeln genom att trycka på
knappen samtidigt med att vika in nyckeldelen
i knappsatsen.
Den hopfällda nyckeln fälls ut automatiskt vid
ett tryck på knappen.
Om låsen vid upprepade tillfällen inte reagerar
på signal från fjärrkontrollen vid normalt
avstånd, bör batteriet bytas.
1. Ta loss locket genom att försiktigt bända
upp det i bakkant med en liten mejsel.
2. Byt batteriet (typ CR 2032, 3 V) – lägg plussidan uppåt. Undvik att vidröra batteriet
och dess kontaktytor med fingrarna.
3. Sätt tillbaka locket. Se till att gummipackningen ligger rätt och inte skadas, så att
vatten inte kan tränga in.
4. Lämna batteriet till din Volvoverkstad så att
det blir omhändertaget på ett miljövänligt
sätt.
115
05 Lås och larm
Låsning och upplåsning
Låsning/upplåsning från utsidan
Automatisk återlåsning
Om ingen av dörrarna eller bakluckan öppnats
inom två minuter efter upplåsning med fjärrkontrollen låses automatiskt alla lås igen.
Denna funktion minskar risken att bilen oavsiktligt lämnas olåst.
Automatisk låsning
G026963
Meddelandet AUTOLOCK AKTIVERAT (bilen
låses också när bilen rör sig) respektive
AUTOLOCK AVAKTIVERAT visas i displayen.
1
116
Gäller vissa marknader
G029646
Huvudnyckeln eller fjärrkontrollen låser/låser
upp samtliga sidodörrar och bakluckan samtidigt. Sidodörrarnas låsknappar och dörrhandtagen på insidan frikopplas1.
OBS
Tändningsnyckeln ska vara i läge I eller II.
Håll in knappen för centrallåsning tills ett nytt
meddelande för låsstatus visas i displayen.
05
Bilen går att låsa även om en dörr eller bakluckan är öppen. När dörren stängs finns
risk att nycklarna blir inlåsta.
Aktivering/avaktivering
Tryck på READ-knappen i vänster rattspak för
att kvittera eventuella meddelanden i displayen.
För bilar med larm, se sidan 121.
Tanklockets täcklucka går att öppna när bilen
är olåst. Den är fortsatt olåst i 10 minuter efter
det att bilen har låsts.
låsta tills någon dörr öppnas från insidan eller
om alla dörrarna låses upp från reglagepanelen.
Automatisk låsning aktiveras och avaktiveras
från reglagepanelen i förardörren. Funktionen
innebär att dörrarna låses automatiskt när
bilens hastighet överstiger 7 km/h. De förblir
05 Lås och larm
Låsning och upplåsning
Låsning handskfack
Låsning/upplåsning från insidan
ATTENTION
Pakjdskdl ioiuip kjöpp opoodidåuswi
Låsning/upplåsning baklucka
AIRBAG
MY KEY
L E CTOR
SE
SOUND
ENTER
EXIT
G028485
80
G027025
G029646
MENU
05
Från reglagepanelen i förardörren (eller passagerardörren) kan samtliga sidodörrar och bakluckan låsas eller låsas upp samtidigt.
Alla dörrar kan låsas med låsknappen på reglagepanelen vid respektive dörr.
Om bilen inte låsts från utsidan kan den låsas
upp genom att dörren öppnas med handtaget.2
2
Handskfacket kan låsas med huvudnyckeln.
Upplåsning av enbart bakluckan:
1. Tryck en gång på knappen i fjärrkontrollen
enligt bilden.
2. Om alla dörrar är låsta när bakluckan
stängs, förblir den olåst och olarmad efter
stängning. Övriga dörrar är larmade och
låsta som tidigare.
3. Tryck på LOCK-knappen ytterligare en
gång för att larma och låsa bakluckan.
Gäller vissa marknader
``
117
05 Lås och larm
Låsning och upplåsning
OBS
Nästa gång motorn startas, nollställs systemet
och sedan är Blockerat låsläge samt Larmets
rörelse- och lutningssensorer åter inkopplade.
Tillfällig avaktivering
Om LOCK-knappen används för att låsa
upp bakluckan utan att den öppnas, återlåses luckan automatiskt efter ca 2 minuter.
OBS
Om bilen är utrustad med larm:
Blockerat låsläge
Tänk på att bilen larmas när den låses.
Bilen har ett särskilt blockerat låsläge, vilket
betyder att dörrarna inte kan öppnas från insidan, om de är låsta.
05
VARNING
G027230
Blockerat låsläge kan endast aktiveras från
utsidan genom att förardörren låses med
nyckel eller med fjärrkontrollen. Alla dörrar
måste vara stängda innan blockerat låsläge
aktiveras. Dörrarna kan nu inte öppnas från
insidan.
Om någon av dörrarna öppnas inifrån går
larmet igång.
Bilen kan endast låsas upp från utsidan via
förardörren eller med fjärrkontrollen.
Om någon vill stanna kvar i bilen och dörrarna
måste låsas från utsidan, kan funktionen
Blockerat låsläge tillfälligt stängas av.
Blockerat låsläge sker med 25 sekunders fördröjning efter det att dörrarna har stängts.
1. Sätt nyckeln i tändningslåset, vrid den till
läge II och sedan tillbaka till läge I eller 0.
2. Tryck på knappen.
Om bilen är utrustad med larm, kopplas samtidigt rörelse- och lutningssensorerna bort, se
sidan 122.
Lampan i knappen lyser tills bilen låses med
nyckeln eller med fjärrkontrollen. I displayen
lämnas ett meddelande så länge nyckeln sitter
kvar i tändningslåset.
118
Lämna inte någon kvar i bilen utan att
koppla bort funktionen Blockerat låsläge.
05 Lås och larm
Barnsäkerhetsspärr
Manuell barnsäkerhetsspärr –
baklucka och bakdörrar
Ej barnsäkert läge – bakluckan kan öppnas
inifrån; skjut reglaget åt vänster.
Reglagen för barnsäkerhetsspärren sitter i
underkanten av bakluckan och i bakkanten av
bakdörrarna. Reglagen är endast åtkomliga när
bakluckan respektive bakdörrarna är öppna.
Barnsäkert läge – bakluckan kan inte öppnas inifrån; skjut reglaget åt höger.
Elektrisk barnsäkerhetsspärr –
bakdörrar*
Bakdörrar
REAR
AC
G021512
G021513
G027105
Baklucka
Reglage för barnsäkerhetsspärr – baklucka.
Reglaget i bakluckan ändras genom att det
skjuts i sidled mellan sina ytterlägen (använd
ett platt metallföremål, exempelvis en skruvmejsel):
Reglage för barnsäkerhetsspärr – vänster respektive höger bakdörr.
Reglaget i respektive bakdörr ändras genom
att det vrids mellan sina ytterlägen (använd ett
platt metallföremål, exempelvis en skruvmejsel).
Barnsäkert läge – bakdörren kan inte öppnas inifrån: Vrid utåt.
05
Använd knappen i mittkonsolen för att aktivera/
avaktivera barnsäkerhetsspärren i bakdörrarna.
1. Vrid startnyckeln till läge I eller II, se
sidan 132.
2. Tryck på knappen.
När lampan i knappen lyser är de bakre fönsterhissarna och bakdörrarna spärrade.
Ett meddelande visas i displayen, barnsäkerhetsspärren aktiveras/avaktiveras.
Ej barnsäkert läge – bakdörren kan öppnas
inifrån: Vrid inåt.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
119
05 Lås och larm
Barnsäkerhetsspärr
OBS
Så länge barnsäkerhetsspärren är aktiverad
kan bakdörrarna inte öppnas från insidan.
05
120
05 Lås och larm
Larm*
Larmsystem
Larmindikator
OBS
När larmet är inkopplat övervakar det kontinuerligt alla larmingångar.
Försök inte själv reparera eller förändra
komponenter som ingår i larmsystemet. Alla
sådana försök kan påverka försäkringsvillkoren.
Larmet löser ut om:
en dörr, motorhuven eller bakluckan öppnas
•
en icke godkänd nyckel används i startlåset eller om låset utsätts för åverkan
•
en rörelse detekteras i passagerarutrymmet (om det är utrustat med rörelsesensor)
•
bilen lyfts eller bogseras iväg (om den är
utrustad med lutningssensor)
•
•
batterikabeln kopplas ifrån
Inkoppling av larmfunktion
±
G026963
•
VIKTIGT
Larmet är helt inkopplat när bilens körriktningsvisare gjort en lång blinksignal och
dioden på instrumentpanelen blinkar en
gång varannan sekund.
någon försöker koppla bort sirenen.
En röd lysdiod på instrumentpanelen visar
larmsystemets status:
•
•
Dioden släckt – Larmet är frånkopplat.
•
Dioden blinkar snabbt, efter frånkoppling
av larmet och fram till dess att tändningen
slås på – Larmet har varit utlöst.
Dioden blinkar en gång varannan sekund –
Larmet är inkopplat.
Om ett fel uppstått i larmsystemet visas ett
meddelande i displayen. Kontakta då en
auktoriserad Volvoverkstad.
Tryck på LOCK-knappen. En lång blinksignal från bilens körriktningsvisare bekräftar att larmet är inkopplat och att alla dörrar
är låsta.
05
Frånkoppling av larmfunktion
±
Tryck på fjärrkontrollens UNLOCK-knapp.
Två korta blinksignaler från bilens körriktningsvisare bekräftar att larmet är frånkopplat.
Om batterierna i fjärrkontrollen är slut kan
larmet frånkopplas genom att startnyckeln
vrids till läge II.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
121
05 Lås och larm
Larm*
Automatisk återställning av larm
Larmsignaler
Funktionen skyddar från att bilen oavsiktligt
lämnas med larmet frånkopplat.
Vid larm sker följande:
1. Sätt nyckeln i startlåset, vrid nyckeln till
läge II och sedan tillbaka till läge I eller 0.
•
2. Tryck på knappen.
Om ingen av dörrarna eller bakluckan öppnats
inom två minuter efter frånkoppling av larmet
(och bilen har låsts upp med fjärrkontrollen)
kopplas larmet automatiskt in igen. Bilen låses
samtidigt.
Automatisk aktivering av larm
I vissa länder (Belgien, Israel etc.) kopplas
larmet in efter viss fördröjning efter att förardörren öppnats och stängts utan att låsning
skett.
•
En siren ljuder under 25 sekunder. Den har
ett eget batteri som träder in om inte bilens
batteri har tillräcklig laddning eller kopplas
ifrån.
Samtliga körriktningsvisare blinkar i fem
minuter eller tills larmet kopplas ifrån.
Reducerad larmnivå
Stänga av utlöst larm
Tryck på fjärrkontrollens UNLOCK-knapp
eller sätt in nyckeln i startlåset.
G027230
En bekräftande signal ges genom att körriktningsvisarna avger två korta blinkningar.
För att undvika oavsiktlig aktivering av larmet –
om man t.ex. lämnar en hund i bilen eller vid en
färjeresa – kan rörelse- och lutningssensorerna
tillfälligt stängas av.
122
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Är bilen utrustad med Blockerat låsläge stängs
det av samtidigt, se sidan 118.
Nästa gång motorn startas, nollställs systemet
och sedan är rörelse- och lutningssensorer
samt Blockerat låsläge åter inkopplade.
05
±
Lampan i knappen lyser tills du låser bilen med
nyckeln eller med fjärrkontrollen. I displayen
lämnas ett meddelande så länge nyckeln sitter
kvar i startlåset.
05 Lås och larm
05
123
124
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
126
128
132
134
135
138
139
141
143
145
148
150
151
153
155
159
160
G020912
Allmänt..................................................................................................
Bränslepåfyllning...................................................................................
Start av motor.......................................................................................
Manuell växellåda..................................................................................
Automatväxellåda.................................................................................
Fyrhjulsdrift*..........................................................................................
Bromssystemet.....................................................................................
Stabilitets- och dragkraftssystem*........................................................
Parkeringshjälp*....................................................................................
Blind Spot Information System – BLIS*................................................
Bogsering och bärgning........................................................................
Starthjälp...............................................................................................
Körning med släpvagn..........................................................................
Draganordning*.....................................................................................
Delbar dragkrok*...................................................................................
Lastning.................................................................................................
Anpassning av ljusbild..........................................................................
START OCH KÖRNING
06
06 Start och körning
Allmänt
Ekonomisk körning
Motor och kylsystem
Att köra ekonomiskt och spara miljön är att
köra förutseende och mjukt samt att anpassa
körsätt och hastighet till den rådande situationen. För fler råd om att spara miljön, se
sidan 14.
Under speciella förhållanden, t.ex. i brant terräng, extrem hetta eller med tung last, finns det
risk att motor och kylsystem överhettas.
•
•
Kör motorn varm så snart som möjligt.
•
Undvik snabba onödiga accelerationer och
häftiga inbromsningar.
•
•
Kör inte med onödig last i bilen.
•
•
Ta bort lasthållaren när den inte används.
Låt inte motorn gå på tomgång utan kör
med lätt belastning så snart det är möjligt.
En kall motor drar mer bränsle än en varm.
Använd inte vinterdäck när vägarna är
torra.
Undvik överhettning i kylsystemet
•
Håll en låg hastighet vid körning med släpvagn upp för en lång brant stigning.
•
Stäng inte av motorn omedelbart vid stopp
efter en hård körning.
•
Ta bort extraljus som sitter framför grillen
om du kör i extremt varmt väder.
Kör inte motorn på högre än 4500 varv per
minut (dieselmotor: 3500 varv per minut) om du
kör med släpvagn eller husvagn i kuperad terräng. Då kan oljetemperaturen bli för hög.
Öppen baklucka
Halt väglag
Öva halkkörning under kontrollerade former,
för att lära känna den nya bilens reaktioner.
Undvik att köra med öppen baklucka. Om det
ändå är nödvändigt att köra med öppen lucka
en kortare sträcka, gör så här:
1. Stäng alla fönster.
2. Fördela luften mot rutan och golvet och kör
fläkten på högsta hastighet.
126
Körning på ojämn väg
Volvo XC90 är främst konstruerad för landsvägskörning men har också goda vägegenskaper på ojämna och dåliga vägar. För att inte
minska bilens livslängd tänk på följande:
•
Kör långsamt om vägen är ojämn, så undviker du skador på bilens underrede.
•
Om marken är lös eller består av torr sand
eller snö är det alltid bäst att hela tiden hålla
bilen i rörelse och undvika att växla. Stanna
inte bilen.
•
Om vägen är extremt brant och det finns
risk för att välta, försök aldrig vända bilen
utan backa tillbaka. Undvik att köra på
snedden i lutningar, kör i lutningens riktning.
Undvik överhettning i motorn
Undvik att köra med öppna fönster.
06
VARNING
Kör inte med öppen baklucka. Giftiga
avgaser kan sugas in i bilen via bagageutrymmet.
OBS
Undvik att köra i branta backar om bränslenivån är låg. Katalysatorn kan skadas om
inte motorn får tillräckligt med bränsle. Vid
körning i extremt branta lutningar, se till att
tanken är mer än halvfylld så riskeras inte
motorstopp.
06 Start och körning
Allmänt
Vadning
VIKTIGT
Bilen kan köras genom ett vattendjup på högst
40 cm med en hastighet av högst 10 km/h.
Extra försiktighet ska iakttas vid passage av
strömmande vatten.
Låt inte bilen stå med vatten över trösklarna
någon längre stund, det kan orsaka elfel i
bilen.
Vid motorstopp i vatten, prova inte omstart.
Bogsera bilen ur vattnet.
VIKTIGT
Motorskada kan uppstå om vatten kommer
in i luftfiltret.
Vid större djup kan vatten komma in i transmissionen. Då minskar oljornas smörjande
förmåga vilket förkortar livslängden på
dessa system.
Vid vadning, håll låg hastighet och stanna inte
bilen. När vattnet passerats, tryck lätt på
bromspedalen och kontrollera att full bromsverkan uppnås. Vatten och t.ex. gyttja kan göra
bromsbeläggen våta med fördröjd bromsverkan som resultat.
OBS
Rengör de elektriska kontakterna för elektrisk motorvärmare och släpvagnskoppling
efter körning i vatten och lera.
stänga av ljudanläggningen. Ladda batteriet
genom att starta motorn.
Överbelasta inte batteriet
De elektriska funktionerna i bilen belastar batteriet olika mycket. Undvik att ha tändningsnyckeln i läge II när motorn är avstängd.
Använd istället läge I, då mindre ström förbrukas. 12 V-uttaget i bagageutrymmet lämnar
ström även när startnyckeln är uttagen.
Exempel på funktioner som drar mycket ström
är:
•
•
•
•
kupéfläkt
vindrutetorkare
06
audioanläggning (hög volym)
parkeringsljus.
Var även uppmärksam på olika tillbehör som
belastar det elektriska systemet. Använd inte
funktioner som drar mycket ström när motorn
är avstängd.
Om batterispänningen är låg visas en text i displayen. Energisparfunktionen stänger ner vissa
funktioner eller reducerar belastningen på batteriet t.ex. genom att minska kupéfläkten och
127
06 Start och körning
Bränslepåfyllning
G027073
Öppning av tanklucka
Tanklocket finns innanför luckan på höger bakskärm och kan hängas upp på insidan av tankluckan.
Tankluckan går att öppna när bilen är olåst.
06
OBS
Luckan är olåst i tio minuter efter det att
bilen har låsts. Sedan låses den automatiskt.
Nödupplåsning av tanklucka
Manuell öppning av tankluckan kan vara nödvändig när normal öppning inte är möjlig.
128
06 Start och körning
G027077
Bränslepåfyllning
Moment 1–3.
Gör då på följande sätt:
1. Lyft upp hörnbiten från golvet i lastutrymmets högra bakre hörn.
2. Öppna täckluckan genom att lyfta upp
handtaget och dra det utåt.
3. Vik undan isoleringen för att nå luckans
elektriska lås.
Efter tankning kan luckan låsas igen
genom att stänga den och trycka fram låskolven.
VARNING
06
Det finns vassa kanter bakom panelen, rör
handen långsamt och försiktigt.
G027034
4. Stick in handen och lokalisera låset. Placeringen är ungefär innanför tankluckans
bakkant.
5. Dra låskolven rakt bakåt. Luckan kan nu
fällas ut.
Moment 4–5.
``
129
06 Start och körning
Bränslepåfyllning
Tanklock
Vid höga yttertemperaturer kan ett visst övertryck uppstå i tanken. Öppna då locket långsamt
OBS
Sätt tillbaka tanklocket efter tankning. Vrid
tills ett eller flera tydliga klick hörs.
VARNING
Bränsle som spillts ut på marken kan antändas av avgaserna.
Stäng av bränsledriven värmare innan tankning påbörjas.
Bär aldrig en påslagen mobiltelefon i samband med tankning. Ringsignalen kan
åstadkomma gnistbildning och antända
bensinångorna, vilket i sin tur kan medföra
brand och personskada.
Påfyllning av bränsle
Överfyll inte tanken utan avbryt när pumpmunstycket slår ifrån.
OBS
En överfull tank kan vid varmt väder rinna
över.
06
Bränsle med sämre kvalitet än som anges, se
sidan 271, ska inte användas då motoreffekten och bränsleförbrukningen kan påverkas
negativt.
Bensin
VIKTIGT
Tillsätt inga renhållande tillsatser i bensinen,
om det inte har rekommenderats av Volvo.
Regenereringen av filtret sker automatiskt med
ett intervall om 30–90 mil beroende på körförhållanden. Regenereringen tar normalt 10–
20 minuter. Vid låg medelhastighet kan det ta
lite längre tid. Under regenereringen ökar
bränsleförbrukningen något.
Bakrutevärmaren kan aktiveras automatiskt,
för att öka belastningen på motorn under regenerering, utan indikering.
Regenerering vid kallt väder
Dieseloljan kan vid låga temperaturer (-5 °C till
-40 °C) ge en paraffinutfällning vilket kan leda
till startsvårigheter.
Om bilen ofta körs korta sträckor i kallt väder
når inte motorn normal arbetstemperatur.
Detta innebär att regenerering av dieselpartikelfiltret inte sker och att filtret inte töms.
Använd särskilt vinterbränsle under den
kalla årstiden.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Dieselbilar kan vara utrustade med ett partikelfilter, vilket medför effektivare avgasrening.
Partiklarna i avgaserna samlas i filtret under
normal körning. För att bränna bort partiklarna
och tömma filtret startas en s.k. regenerering.
För detta krävs att motorn har nått normal
arbetstemperatur.
Diesel
VIKTIGT
130
Dieselpartikelfilter (DPF)*
När filtret har fyllts med partiklar till ca 80 %
tänds den gula informationssymbolen på
instrumentpanelen och meddelandet
SOTFILTER FULLT SE MANUAL visas på
instrumentpanelens display. Starta regenerering av filtret genom att köra bilen, helst på
landsväg eller motorväg, tills motorn uppnår
06 Start och körning
Bränslepåfyllning
normal arbetstemperatur. Bilen bör sedan
köras i ytterligare ca 20 minuter. Efter avslutad
regenerering raderas meddelandet automatiskt.
VIKTIGT
Om filtret fylls helt kan det bli funktionsodugligt. Då blir det svårt att starta motorn
och det finns risk att filtret måste bytas ut.
Använd parkeringsvärmare* i kallt väder så når
motorn normal arbetstemperatur snabbare.
06
131
06 Start och körning
Start av motor
Innan motorn startas
±
OBS
Dra åt parkeringsbromsen.
Vid kallstart kan tomgångsvarvtalet vara
märkbart högre än normalt för vissa motortyper. Detta för att så snabbt som möjligt få
upp avgasreningssystemet till normal driftstemperatur, vilket minimerar avgasemissioner och skonar miljön.
Automatväxellåda
±
Växelväljaren i läge P eller N.
Manuell växellåda
±
Lägg växelspaken i friläge och håll kopplingspedalen nedtryckt helt. Detta är särskilt viktigt vid sträng kyla.
VARNING
Ta aldrig ur startnyckeln från rattlåset under
körning eller när bilen bogseras. Rattlåset
kan aktiveras, vilket gör bilen omöjlig att
styra.
Startnyckeln måste vara i läge II vid bogsering.
06
OBS
Nyckelbladet på huvudnyckeln måste vara
helt utfällt vid start av bilen, se sidan 114.
Annars finns risk för att startspärrfunktionen
hindrar bilen från att starta.
132
Start av motor
Start- och rattlås
0 – Låsläge
Rattlåset låser ratten när
nyckeln tas ur låset.
I – Radioläge
Bensin
±
Vissa elkomponenter kan
kopplas in. Motorns elsystem
är inte inkopplat.
Vrid startnyckeln till läge III. Om motorn ej
startar inom 5–10 sekunder, släpp nyckeln
och gör ett nytt startförsök.
Diesel
1. Vrid startnyckeln till läge II.
En kontrollsymbol i kombinationsinstrumentet visar att förvärmning av motorn
pågår, se sidan 50.
2. Vrid nyckeln till läge III när kontrollsymbolen släcks.
II – Körläge
Nyckelns läge under körning.
Bilens elsystem är inkopplat.
06 Start och körning
Start av motor
Startnycklar och elektronisk startspärr
III – Startläge
Startmotorn kopplas in.
Nyckeln släpps och fjädrar
automatiskt tillbaka till körläge då motorn startat.
Om nyckeln går trögt att vrida
beror det på att framhjulen
står så att det är spänningar i rattlåset. Vrid då
ratten fram och tillbaka då du vrider nyckeln så
går det lättare.
Autostart (3.2 och V8)
Med autostartfunktionen behöver inte startnyckeln hållas i startläge (läge III) tills motorn
har startat. Vrid startnyckeln till startläge och
släpp den. Startmotorn arbetar sedan automatiskt (upp till tio sekunder) tills motorn har startat.
OBS
Startnyckeln ska inte hänga ihop med andra
nycklar eller metallföremål på samma nyckelknippa. Den elektroniska startspärren kan då
aktiveras av misstag.
Rusa aldrig motorn i höga varvtal genast efter
en kallstart! Om motorn inte startar eller misständer ska en Volvoverkstad kontaktas.
VARNING
Stäng aldrig av tändningen (läge 0 eller 1)
eller dra ur startnyckeln när bilen är i rörelse.
Då kan rattlåset aktiveras, vilket gör bilen
omöjlig att styra.
Ta alltid startnyckeln ur rattlåset när bilen
lämnas – särskilt om barn finns ensamma
kvar.
06
Se till att rattlåset är spärrat när du lämnar
bilen, så minskas risken för stöld.
133
06 Start och körning
Manuell växellåda
G026988
Växellägen
1. Trampa ned kopplingspedalen helt vid
varje växling.
06
2. Ta bort foten från kopplingspedalen mellan
växlingarna. Följ det anvisade växlingsmönstret.
För att få bästa möjliga bränsleekonomi ska 6:e
växeln användas så ofta som möjligt.
Backväxelspärr
Backväxelspärren försvårar möjligheten att av
misstag lägga i backväxeln vid normal färd
framåt.
Lägg endast in backväxeln när bilen står stilla.
134
06 Start och körning
Automatväxellåda
Växellägen
VIKTIGT
Växelväljarspärr
Bilen måste stå stilla då läge P väljs.
OBS
Bromspedalen måste tryckas ner för att föra
växelspaken ur P-läget.
Med P-läge är växellådan mekaniskt spärrad.
Dra alltid åt parkeringsbromsen vid parkering.
Växlingsspärr – Neutral (N-läge)
Om växelväljaren är i N-läget och bilen har stått
stilla i minst tre sekunder (oavsett om motorn
är igång eller inte) är växelväljaren spärrad i Nläget.
För att kunna föra växelväljaren från N-läget till
ett annat växelläge måste bromspedalen vara
nedtryckt och startnyckeln måste vara i läge
II.
Bilen måste stå stilla då läge R väljs.
N – Neutralläge
N-läget är neutralläge. Ingen växel är ilagd och
motorn kan startas. Dra åt parkeringsbromsen
då bilen står stilla med väljarspaken i läge N.
D – Körläge
D är det normala körläget. Upp- och nerväxling
mellan växellådans utväxlingar sker automatiskt beroende på gaspådrag och hastighet.
Bilen ska stå stilla då läge D väljs från läge R.
G020237
G027997
R – Backläge
Du kan alltid föra väljarspaken fritt framåt eller
bakåt mellan N och D. Övriga lägen har en
spärr som manövreras med spärrtangenten på
växelväljarspaken.
06
Med en tryckning på spärrtangenten kan du
föra spaken framåt eller bakåt mellan lägena
N, R och P.
P – Parkeringsläge
Läge P väljs då motorn ska startas eller då bilen
står parkerad.
``
135
06 Start och körning
Automatväxellåda
Manuella lägen
Om man för växelväljaren till – (minus) växlar
bilen ner ett steg och motorbromsar på samma
gång om man släpper gaspedalen. Om man för
växelväljaren till + (plus) växlar bilen upp ett
steg.
Växel 3 är den högsta växel du kan använda
när du startar.
W – Vinter
G026990
Tryck in W-knappen för att koppla
in och ur vinterprogrammet. Symbolen W visas i kombinationsinstrumentet när vinterprogrammet är inkopplat.
06
För att komma från automatiskt körläge D till
ett manuellt läge, för spaken mot läge M. För
att komma från läge M till automatiskt körläge
D, för spaken mot läge D.
På den 5-växlade automatlådan har växlarna
3, 4 och 51 Lock up-funktion (låsta växlar), vilket ger bättre motorbroms och lägre bränsleförbrukning.
OBS
Beroende på motorns temperatur vid starttillfället är tomgångsvarvtalet vid kallstart
högre än normalt för vissa motortyper.
Adaptivt system
Växellådan styrs med ett s.k. adaptivt system
som kontinuerligt registrerar hur växellådan
beter sig. Systemet känner av varje växling för
optimal växlingskvalitet.
Programmet W kan väljas oavsett växelväljarens läge men fungerar endast när väljaren står
i läge D.
Lock up-funktion
Manuellt växelläge kan väljas när som helst
under färden. Den ilagda växeln är låst så länge
man inte väljer en annan växel.
136
Vid start i låga temperaturer kan växlingarna
ibland kännas hårda. Detta beror på växellådoljans tröghet vid låga temperaturer. För att
minska motorns avgasutsläpp växlar växellådan upp senare än normalt om motorn startats
vid låga temperaturer.
Vinterprogrammet startar växellådan på 3:ans
växel för att underlätta att komma iväg i halt
väglag. De lägre växlarna aktiveras endast vid
kick-down när vinterprogrammet är aktiverat.
Under färd
1
Kallstart
På den 6-växlade automatlådan har växlarna 2 och 6 också lock-up.
Växlarna har Lock up-funktion (låsta växlar),
vilket ger bättre motorbroms och lägre bränsleförbrukning.
06 Start och körning
Automatväxellåda
Kick-down
Då gaspedalen trampas helt i botten (förbi det
normala fullgasläget) sker automatiskt en omedelbar nerväxling, s.k. kick-down.
Om gaspedalen släpps ur kick-down-läget,
sker uppväxling automatiskt.
Elektrisk växlingsspärr – Shiftlock
Parkeringsläge (P-läge)
För att kunna föra växelväljaren från P-läget till
övriga växellägen måste startnyckeln vara i
läge I eller II och bromspedalen vara nedtryckt.
Kick-down används när maximal acceleration
behövs, t.ex. vid en omkörning.
För att förhindra övervarvning är växellådans
styrprogram försett med ett nerväxlingsskydd
som förhindrar kick-down-funktionen.
Kick-downfunktionen kan inte användas i
manuellt växelläge.
Säkerhetssystem
Bilar med automatväxellåda har särskilda
säkerhetssystem:
06
Nyckelspärr – Keylock
För att kunna ta ut startnyckeln måste växelväljaren vara i P-läget. I alla andra lägen är
nyckeln spärrad.
Parkeringsläge (P-läge)
Stillastående bil med motorn igång:
±
Håll foten på bromspedalen när växelväljaren förs till annat läge.
137
06 Start och körning
Fyrhjulsdrift*
Fyrhjulsdrift – AWD (All Wheel Drive)
Fyrhjulsdriften är alltid inkopplad.
Fyrhjulsdrift innebär att fordonet driver samtidigt på alla fyra hjulen. Kraften fördelas automatiskt mellan fram- och bakhjulen. Ett elektroniskt styrt kopplingssystem fördelar kraften
till det hjulpar som i det aktuella väglaget har
det bästa fästet. Detta för att uppnå bästa möjliga väggrepp och undvika hjulspinn.
Vid normal körning fördelas en större del av
kraften till framhjulen.
Fyrhjulsdrift ökar körsäkerheten i regn, snö och
frosthalka.
06
138
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
06 Start och körning
Bromssystemet
Bromsservo
Fukt kan ändra bromsegenskaperna
Om bilen rullar eller bogseras med avstängd
motor måste man trampa ca fem gånger hårdare på bromspedalen jämfört med när motorn
är igång. Om man håller bromspedalen nedtryckt vid start av motorn kan man uppleva att
bromspedalen sjunker. Detta är normalt eftersom bromsservot blir aktivt. När bilen är utrustad med EBA (Emergency Brake Assistance)
kan detta upplevas mer påtagligt.
Bromsdetaljerna blir blöta om man kör i kraftigt
regn, genom vattensamlingar eller när man
tvättar bilen. Bromsbeläggens friktionsegenskaper kan då ändras så att bromseffekten
fördröjs.
VARNING
Bromsservon fungerar endast då motorn är
igång.
Trampa lätt på bromspedalen då och då om du
kör längre sträckor i regn eller snöslask, samt
efter start i mycket fuktigt eller kallt väder.
Bromsbeläggen värms upp och vattnet torkar.
Denna åtgärd är också bra att göra innan du
långtidsparkerar bilen under dessa väderleksförhållanden.
Om bromsarna belastas hårt
OBS
Trampa endast en gång hårt och distinkt vid
bromsning med avstängd motor, inte upprepade gånger.
Bromskretsar
Symbolen lyser om en bromskrets
gått sönder.
Om ett fel skulle uppstå i en av
kretsarna är det fortfarande möjligt
att bromsa bilen. Bromspedalen tar längre ner
och kan kännas mjukare än normalt. Ett hårdare pedaltryck krävs för att få normal bromseffekt.
Vid körning i alperna eller på andra vägar med
motsvarande nivåskillnader belastas bilens
bromsar mycket hårt även om man inte trampar särskilt hårt på bromspedalen.
Eftersom hastigheten dessutom ofta är låg kyls
bromsarna inte så effektivt som vid körning på
slät väg med hög hastighet.
För att inte belasta bromsarna hårdare än nödvändigt, växla ned i nedförsbacke istället för att
använda fotbromsen. Använd samma växel
nedför som du använder uppför. På detta sätt
utnyttjas motorbromsen effektivare och fotbromsen behövs bara korta stunder.
Låsningsfria bromsar (ABS)
ABS-systemet (Anti-lock Braking
System) hindrar hjulen från att låsa
sig under inbromsning.
På så sätt behålls styrförmågan
och det blir lättare att t.ex. väja för ett hinder.
Efter att motorn startats sker, vid en hastighet
av ca 20 km/h, en kort självtest av ABS-systemet som kan kännas och höras som pulseringar i bromspedalen.
För att maximalt utnyttja ABS-systemet:
1. Trampa ned bromspedalen med full kraft.
Pulseringar känns.
2. Styr bilen i färdriktningen. Släpp inte
pedaltrycket.
Öva att bromsa med ABS-systemet på en otrafikerad plats och under olika väderförhållanden.
06
ABS-symbolen lyser i två sekunder om ett fel
uppstod i ABS-systemet när motorn senast var
igång.
Tänk på att körning med släpvagn belastar
bilens bromsar ytterligare.
``
139
06 Start och körning
Bromssystemet
Elektronisk bromskraftsfördelning –
EBD
EBD-systemet (Electronic Brakeforce Distribution) är en integrerad del i ABS-systemet. EBDsystemet reglerar bromskraften till bakhjulen
så att det alltid finns bästa möjliga bromskraft
tillgänglig. Pulseringar hörs och känns i bromspedalen när systemet reglerar bromskraften.
VARNING
Om BROMS- och ABS-varningssymbolerna
är tända samtidigt, kan fel ha uppstått i
bromssystemet. Om nivån i bromsvätskebehållaren vid detta tillfälle är normal, kör
försiktigt till närmaste auktoriserade Volvoverkstad för kontroll av bromssystemet.
Om bromsvätskan ligger under MIN-nivå i
bromsvätskebehållaren bör inte bilen köras
vidare utan att bromsvätska fyllts på.
06
140
Anledningen till bromsvätskeförlusten
måste kontrolleras.
Bromskraftsförstärkning – EBA
(Emergency Brake Assistance) Vid behov av en
snabb inbromsning fås full bromseffekt omedelbart. Funktionen känner av när en kraftig
inbromsning görs genom att registrera hur
snabbt bromspedalen trampas ner. Fullfölj
inbromsningen utan att lätta på bromspedalen.
Funktionen avbryts när trycket på bromspedalen lättar. Funktionen är hela tiden aktiv. Den
går inte att stänga av.
OBS
När EBA aktiveras sjunker bromspedalen
ner lite längre än vanligt, tryck (håll) ner
bromspedalen så länge det behövs. Släpps
bromspedalen upphör all inbromsning.
06 Start och körning
Stabilitets- och dragkraftssystem*
Allmänt
±
Reducerat ingrepp
Stabilitets- och dragkraftssystemet DSTC
(Dynamic Stability and Traction Control) förbättrar bilens framkomlighet och hjälper föraren att undvika sladd.
Samtidigt lyser symbolen
som påminnelse
om att systemet reducerats. Systemet förblir
reducerat tills nästa gång motorn startas.
När systemet arbetar kan ett pulserande ljud
märkas vid bromsning eller gaspådrag. Vid
gaspådrag kan bilen accelerera långsammare
än förväntat.
VARNING
Bilens köregenskaper kan förändras om
systemets funktion reduceras.
G028511
Antisladdfunktion
Funktionen begränsar hjulens driv- och bromskraft individuellt för att stabilisera bilen.
Dragkraftsfunktion
Funktionen är aktiv i låg fart och överför kraft
från det drivhjul som slirar till det drivhjul som
inte slirar.
OBS
DSTC PÅ visas några sekunder i displayen
varje gång motorn startas
Tumhjul
Antislirfunktion
Funktionen förhindrar att drivhjulen slirar mot
vägbanan under acceleration.
Håll in RESET (2) tills DSTC-menyn ändras.
RESET-knapp
Systemets ingrepp vid sladd och gaspådrag
kan delvis avaktiveras.
Ingreppet vid sladd fördröjs då och tillåter därmed mer sladd, vilket ger större frihet vid dynamisk körning. Samtidigt förbättras framkomligheten i djup snö eller sand eftersom
gaspådraget inte längre begränsas.
Handhavande
±
Vrid tumhjulet (1) tills DSTC-menyn visas.
DSTC PÅ betyder att systemets funktion är
oförändrad.
Meddelanden i display
TRACTION TILLF. AVSTÄNGD betyder att
systemet temporärt har reducerats p.g.a. för
hög bromstemperatur. Funktionen återaktiveras automatiskt när bromsarna har svalnat.
06
DSTC SERV. ERFORDRAS betyder att systemet har stängts av p.g.a. fel.
±
Stanna bilen på en säker plats och stäng
av motorn.
Om meddelandet finns kvar när motorn startas
på nytt, kör till en auktoriserad Volvoverkstad.
DSTC SPINNKONTROLL AV betyder att
systemets ingrepp reduceras.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
141
06 Start och körning
Stabilitets- och dragkraftssystem*
Symboler i kombinationsinstrument
DSTC-system
Symbolen tänds och släcks igen efter ca
två sekunder
Indikerar systemkontroll vid motorstart.
Symbolen blinkar
Indikerar att systemet arbetar.
Symbolen lyser med fast sken
DSTC SERV. ERFORDRAS visas samtidigt i
displayen.
Indikerar fel i DSTC-systemet.
1. Stanna bilen på en säker plats och stäng
av motorn.
06
2. Starta bilen på nytt.
•
Om varningssymbolen slocknar var det ett
tillfälligt indikationsfel och verkstadsbesök
behöver inte göras.
•
Om varningssymbolen förblir tänd, kör till
en auktoriserad Volvoverkstad för kontroll
av systemet.
Symbolen lyser med fast sken
DSTC SPINNKONTROLL AV visas samtidigt
i displayen.
Påminner om att DSTC-systemet är reducerat.
142
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Symbol för Varning
Symbolen lyser med fast gult sken
och
TRACTION TILLF. AVSTÄNGD visas samtidigt i displayen.
Indikerar att systemet temporärt har reducerats p.g.a. för hög bromstemperatur.
Automatisk återaktivering av funktionen sker
när bromstemperaturen åter blivit normal.
VARNING
Vid normalt körsätt förbättrar DSTC-systemet bilens körsäkerhet, vilket inte skall uppfattas som en möjlighet att öka hastigheten.
Iakttag alltid de normala försiktighetsåtgärderna för säker kurvtagning och körning på
halt underlag.
06 Start och körning
Parkeringshjälp*
Allmänt1
Varianter
Parkeringshjälp finns i två varianter:
Funktion
Vid backning med t.ex. släpvagn eller med
cykelhållare på dragkroken måste systemet
stängas av. I annat fall reagerar sensorerna på
släpet eller cykelhållaren.
Systemet sätts på automatiskt när bilen startas
varvid lampan i strömbrytaren för parkeringshjälp i strömbrytarpanelen tänds.
Parkeringshjälpen bakåt stängs av automatiskt
vid körning med släpvagn om Volvo original
släpvagnskabel används.
Displayen visar texten PARK ASSIST
ACTIVE om backväxeln läggs i eller om de
främre sensorerna detekterar något föremål.
Parkeringshjälp fram
G020294
•
•
Parkeringshjälp framåt och bakåt.
Parkeringshjälpen används som ett hjälpmedel
vid parkering. En signal indikerar avståndet till
det avkända föremålet.
VARNING
Parkeringshjälpen kan aldrig ersätta det
ansvar som föraren själv har vid parkering.
Sensorerna har döda vinklar där föremål inte
kan upptäckas. Var uppmärksam på barn
eller djur som befinner sig nära bilen.
läggs i. Ljudsignalen kommer från de bakre
högtalarna.
Enbart bakåt
Både framåt och bakåt
Parkeringshjälpen är aktiv vid farter under
15 km/h. Vid högre hastighet avaktiveras
systemet. När hastigheten understiger
10 km/h aktiveras systemet igen.
Ju närmare bilen kommer det bakom- eller
framförvarande föremålet, desto tätare ljuder
signalen. Annat ljud från ljudanläggningen
dämpas automatiskt vid hög volym.
Vid ett avstånd om ca 30 cm är tonen konstant.
Om hinder finns närmare än så bakom eller
framför bilen, växlar tonen mellan vänster och
höger högtalare.
Mätområdet rakt framför bilen är ca 0,8 m.
Ljudsignalen kommer från den främre högtalaren.
Det går inte att kombinera parkeringshjälp fram
med extraljus eftersom sensorerna reagerar på
extraljusen.
Indikering av fel på systemet
Om informationssymbolen lyser
med fast sken och displayen visar
PARKHJÄLP SERV
ERFORDRAS är parkeringshjälpen ur funktion.
06
Parkeringshjälp bak
Mätområdet rakt bakom bilen är ca 1,5 m. Parkeringshjälpen bakåt aktiveras när backväxeln
1
Beroende på marknad kan systemet Parkeringshjälp vara antingen Standard, Tillval eller Tillbehör.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
143
06 Start och körning
Parkeringshjälp*
Rengöring av sensorer
VIKTIGT
Under vissa omständigheter kan parkeringshjälpsystemet ge falska varningssignaler orsakade av externa ljudkällor som avger
samma ultraljudfrekvenser som systemet
arbetar med.
Exempel på sådana källor är bl.a. signalhorn, våta däck på asfalt, pneumatiska
bromsar, avgasljud från motorcyklar m.m.
G026946
Av/På
Sensorer för parkeringshjälp.
För att sensorerna ska fungera korrekt måste
de rengöras regelbundet med vatten och bilschampo.
06
G027104
OBS
Knappens position i raden kan variera.
Parkeringshjälpen kan stängas av med
knappen i strömbrytarpanelen, lampan i strömbrytaren slocknar. Parkeringshjälpen sätts på
igen med strömbrytaren och lampan tänds.
144
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Smuts, is och snö som täcker sensorerna
kan ge upphov till falska varningssignaler.
06 Start och körning
Blind Spot Information System – BLIS*
Allmänt
BLIS är ett informationssystem som under
vissa förutsättningar hjälper till att göra föraren
uppmärksam på fordon som rör sig i samma
riktning som det egna fordonet i den s.k. döda
vinkeln.
Döda vinklar
B
A
Systemet är konstruerat för att fungera optimalt vid körning i tät trafik på flerfiliga vägar.
Backspegel med BLIS-system.
BLIS-kamera
Indikeringslampa
BLIS-symbol
VARNING
Systemet är ett komplement till, inte en
ersättning för, ett säkert körsätt och användande av backspeglarna. Det kan aldrig
ersätta förarens uppmärksamhet och
ansvar. Ansvaret för att byta fil på ett trafiksäkert sätt ligger alltid på föraren.
När en kamera har upptäckt ett fordon inom
zonen för den döda vinkeln lyser indikeringslampan (2) med fast sken.
OBS
Lampan tänds på den sidan av bilen där
systemet har upptäckt fordonet. Om bilen
skulle bli omkörd på båda sidor samtidigt
tänds båda lamporna.
G020296
G020295
BLIS är baserat på digitalkamerateknik. Kamerorna (1) är placerade under de yttre backspeglarna.
Döda vinklar som BLIS-kamerorna avser omfatta.
Avstånd A = ca 3,0 m
Avstånd B = ca 9,5 m
06
Rengöring
BLIS ger föraren ett meddelande om något fel
skulle uppstå i systemet. Om t.ex. systemets
kameror är skymda blinkar BLIS-indikeringslampan och instrumentpanelens display visar
ett meddelande. Kontrollera och rengör i
sådana fall linserna. Om nödvändigt kan systemet stängas av tillfälligt genom att trycka på
BLIS-knappen, se sidan 146.
För att fungera optimalt måste BLIS-kameralinserna vara rena. Linserna kan rengöras med
en mjuk trasa eller fuktig svamp. Rengör linserna försiktigt så att de inte repas.
VIKTIGT
Linserna är eluppvärmda för att kunna
smälta bort is eller snö. Om nödvändigt
borsta bort snö från linserna.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
145
06 Start och körning
Blind Spot Information System – BLIS*
När fungerar BLIS
Systemet är aktivt när det egna fordonet körs i
hastigheter över 10 km/h.
släpvagn utan strålkastare som dras bakom en
personbil eller lastbil.
Aktivera/avaktivera
VARNING
Systemet är konstruerat för att reagera om du
kör om i en hastighet upp till 10 km/h fortare än
det omkörda fordonet.
Systemet är konstruerat för att reagera om du
blir omkörd av ett fordon som håller upp till
70 km/h högre hastighet än ditt fordon.
VARNING
BLIS fungerar inte i skarpa kurvor.
BLIS fungerar inte när bilen backar.
06
En bred släpvagn kopplad till bilen kan
skymma andra fordon i angränsande körfiler. Det kan orsaka att fordon i detta skuggområde inte kan upptäckas av BLIS.
Dagsljus och mörker
I dagsljus reagerar systemet på omgivande
bilars form. Systemet är konstruerat att upptäcka motorfordon såsom bilar, lastbilar,
bussar och motorcyklar.
I mörker reagerar systemet på omgivande
bilars strålkastare. Fordon med släckta strålkastare upptäcks inte av systemet. Detta innebär t.ex. att systemet inte reagerar för en
146
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Systemet reagerar inte för cyklister och
mopedister.
BLIS-kamerorna kan störas av intensivt ljus
eller vid körning i mörker då ljuskällor (t.ex.
vägbelysning eller andra fordon) saknas. Då
kan systemet tolka avsaknaden av ljus som
om kamerorna har blivit blockerade.
I båda fallen visar displayen ett meddelande.
Vid körning under sådana förhållanden kan
systemets prestanda tillfälligt försämras
och ett textmeddelande visas, se
sidan 147.
G026955
Omkörningar
Knapp för aktivering/avaktivering.
Om meddelandet försvinner automatiskt
har BLIS återgått till normal funktion.
BLIS aktiveras när motorn startas. Indikeringslamporna i dörrpanelerna blinkar tre gånger
när BLIS aktiveras.
BLIS-kamerorna har begränsningar liknande det mänskliga ögat, dvs. de ser
sämre i t.ex. kraftigt snöfall eller tät dimma.
Systemet kan avaktiveras/aktiveras genom att
trycka på BLIS.
När BLIS avaktiveras slocknar lampan i
knappen och ett textmeddelande visas i displayen i instrumentpanelen.
När BLIS aktiveras lyser lampan i knappen, ett
nytt textmeddelande visas i displayen och indikeringslamporna i dörrpanelerna blinkar tre
gånger. Tryck på READ-knappen för att få bort
textmeddelandet. För mer information om
meddelandehantering, se sidan 51.
06 Start och körning
Blind Spot Information System – BLIS*
Innebörd
BLIS PÅ
BLIS-system på
BLIS SERV.
ERFORDRAS
BLIS ur funktion
BLIS NEDSATT
FUNKTION
BLIS-kameran störs
av t.ex. dimma eller
stark sol rakt in i
kameran. Kameran
återställer sig själv
när miljön åter är
normal.
VIKTIGT
Reparation av BLIS-systemets komponenter får endast utföras av en auktoriserad
Volvoverkstad.
Begränsningar
Höger kamera
skymd
BLIS VÄ KAMERA
SKYMD
Vänster kamera
skymd
BLIS KAMEROR
SKYMDA
En eller båda kameror skymda
BLIS AV
BLIS-system av
Meddelanden visas enbart om tändningsnyckeln är i läge II
(eller om motorn är igång) och BLIS är aktivt (dvs. om föraren
inte har stängt av systemet).
Reflex från blank våt vägbana.
OBS
Om BLIS indikeringslampa vid enstaka tillfällen lyser trots att ett annat fordon inte
finns i den döda vinkeln, betyder detta inte
att ett fel uppstått i systemet.
Vid fel på BLIS-systemet visar displayen
texten BLIS Serv. erfordras.
G018177
BLIS HÖ KAMERA
SKYMD
I vissa situationer kan BLIS indikeringslampa
lysa trots att inget annat fordon finns i den döda
vinkeln.
Egen skugga på stor ljus slät yta, t.ex. ljudbarriär
eller vägbeläggning av betong.
06
Här är några exempel på situationer där BLIS
indikeringslampa kan lysa även om inget annat
fordon finns i den döda vinkeln.
G018178
A
Text i displayA
G018176
BLIS systemmeddelande
Lågt stående sol i kameran.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
147
06 Start och körning
Bogsering och bärgning
Starthjälp
VARNING
Använd ett hjälpbatteri om startbatteriet är så
urladdat att motorn inte kan startas. Bogsera
inte igång bilen, se sidan 150.
Broms- och styrservon fungerar inte när
motorn är avstängd. Man måste trampa ca
fem gånger hårdare på bromspedalen och
styrningen går betydligt tyngre än normalt.
VIKTIGT
För växelspaken till friläge och frigör parkeringsbromsen.
Automatisk växellåda
Ta reda på den högsta tillåtna hastigheten för
bogsering enligt lag innan bilen bogseras.
±
Bilen måste alltid bogseras framåt.
Bogsera inte bil med automatisk växellåda i
högre hastighet än 80 km/h och inte längre
sträcka än 80 km.
2. För den som bogserar: Kör mjukt.
För den som blir bogserad: Håll bogserlinan sträckt hela tiden genom att hålla foten
lätt på bromspedalen, så undviks hårda
ryck.
VARNING
Rattlåset stannar i den position det var när
spänningen bröts. Rattlåset måste vara
upplåst innan bogsering.
Startnyckeln ska vara i läge II. Ta aldrig
startnyckeln ur tändningslåset under körning eller när bilen bogseras.
148
±
Bogsering
1. Lås upp rattlåset så att bilen går att styra
06
Manuell växellåda
För växelväljaren till läge N och frigör parkeringsbromsen.
Bogserögla
G028528
Katalysatorn kan skadas om man bogserar
igång bilen.
Innan bogsering måste bogseröglan skruvas
fast på stötfångaren. Uttag och täcklock för
bogseröglan finns på respektive stötfångares
högra sida.
Gör så här:
Bogseröglan finns i verktygspåsen som ligger i
bagageutrymmet.
1. Lossa underkanten på täcklocket (A) med
en mejsel eller ett mynt.
2. Skruva fast bogseröglan (B).
3. Skruva in öglan ordentligt ända till flänsen
(C). Använd gärna hjulmutternyckeln.
•
Efter användning, skruva loss bogseröglan
och sätt tillbaka täcklocket.
06 Start och körning
Bogsering och bärgning
VIKTIGT
På bilar med monterad dragkrok kan inte
bogseröglan fästas i det bakre fästet. Fäst
då bogserlinan i dragkroken. Av den anledningen är det lämpligt att alltid förvara delbar dragkrok i bilen.
Bärgning
Bilen måste alltid bärgas så att hjulen rullar
framåt.
VIKTIGT
•
Fyrhjulsdriven bil (AWD) med upplyft
framvagn ska inte bärgas i högre hastighet än 70 km/h. Den bör inte bärgas
längre sträckor än 50 km.
VARNING
06
Bogseröglan är endast avsedd för bogsering på väg – inte för bärgning. Tillkalla professionell hjälp för bärgning.
149
06 Start och körning
Starthjälp
Start med annat batteri
3. Sitter hjälpstartbatteriet i en annan bil,
stanna motorn på den hjälpande bilen och
se till att bilarna inte vidrör varandra.
G020298
4. Sätt dit den röda startkabeln mellan hjälpbatteriets pluspol (1+) och det egna batteriets pluspol (2+).
06
Om batteriet i bilen har laddats ur kan man
"låna" ström från antingen ett löst batteri eller
batteriet från en annan bil. Kontrollera alltid att
klammorna på startkablarna sitter fast ordentligt så att det inte uppstår gnistor under startförsöket.
Vid starthjälp med annat batteri rekommenderas följande steg för att undvika explosionsrisk:
1. Vrid startnyckeln till läge 0.
2. Se till att hjälpstartbatteriet har 12 V spänning.
150
VARNING
Batteriet kan bilda knallgas som är mycket
explosivt. En gnista, som kan bildas om du
sätter dit startkablarna felaktigt, räcker för
att batteriet skall explodera.
5. Sätt dit den svarta startkabelns ena
klamma på hjälpbatteriets minuspol (3–).
Batteriet innehåller svavelsyra som kan
orsaka allvarliga frätskador. Skölj med stora
mängder vatten om svavelsyran kommer i
kontakt med ögon, hud eller kläder.
6. Sätt den andra klamman på jordningspunkt (4–) som finns vid vänster fjäderben.
Vid stänk i ögonen, kontakta omedelbart
läkare.
7. Starta motorn på "hjälpbilen". Låt motorn
gå någon minut med högre tomgång än
normalt, 1500 varv/minut.
8. Starta motorn på den bil som har det urladdade batteriet.
±
Ta bort startkablarna, först den svarta och
sedan den röda.
Se till så inte någon av klammorna på den
svarta startkabeln kommer mot batteriets
pluspol eller ansluten klamma på den röda
startkabeln.
VIKTIGT
Rör inte anslutningarna under startförsöket.
Det finns risk för gnistbildning.
06 Start och körning
Körning med släpvagn
Växla ner till en lägre växel och anpassa
hastigheten.
Allmänt
Lastförmågan påverkas av extra tillbehör som
finns monterade på bilen, dvs. dragkrok, lasthållare, takbox,passagerarnas sammanlagda
vikt samt kultryck. Bilens lastförmåga reduceras av antal passagerare och deras vikt.
•
Motorn belastas hårdare än normalt vid
körning med släpvagn.
•
Körs bilen med hård belastning i varmt klimat kan motorn och växellådan överhettas. Om temperaturvisaren för motorns
kylsystem går in i det röda fältet, stanna
och låt motorn gå på tomgång under några
minuter. Automatväxellådan reagerar
genom en inbyggd skyddsfunktion. Se
meddelande i displayen. Vid överhettning
kan bilens luftkonditionering komma att
stängas av temporärt.
Om draganordningen monteras av
auktoriserad Volvoverkstad, levereras bilen
med nödvändig utrustning för körning med
släpvagn.
•
•
•
Draganordningen på bilen ska vara av godkänd typ.
Om dragkroken monteras i efterhand, kontrollera med din Volvoåterförsäljare att
bilen är fullt utrustad för släpvagnskörning.
•
Lägg lasten i släpvagnen så att trycket på
bilens draganordning följer angivet maximalt kultryck.
Av säkerhetsskäl bör man inte köra fortare
än 80 km/h, även om vissa länders lagar
tillåter högre hastigheter.
•
Växelväljaren ska vara i parkeringsläge P
när bil med automatväxellåda och påkopplat släp parkeras. Använd alltid parkeringsbromsen. Använd stoppklossar för att
blockera hjulen när bil med påkopplat släp
parkeras i backe.
•
Öka däcktrycket till rekommenderat lufttryck för full last. Däcktrycksdekalens placering, se sidan 170.
•
Gör ren draganordningen regelbundet och
smörj in dragkulan1 med fett.
•
Kör inte med tungt släp då bilen är helt ny.
Vänta tills den körts minst 1000 km.
•
I långa och branta nedförsbackar belastas
bilens bromsar mycket mer än normalt.
1
Släpvagnsvikter
Information om tillåtna släpvagnsvikter, se
sidan 264.
VARNING
Följ angivna rekommendationer för släpvagnsvikt. Hela ekipaget kan annars bli
svårkontrollerbart vid undanmanövrar och
inbromsningar.
OBS
Angivna högsta tillåtna släpvagnsvikter är
de som Volvo tillåter. Nationella fordonsbestämmelser kan begränsa släpvagnsvikt
och hastighet ytterligare. Dragkrokarna kan
vara certifierade för högre dragvikter än vad
bilen får dra.
Automatväxellåda, körning med
släpvagn
06
OBS
En del modeller måste ha en oljekylare för
automatväxellådan vid körning med släpfordon. Kontrollera därför med närmaste
Volvoåterförsäljare vad som gäller just din
bil om dragkrok monteras i efterhand.
Gäller inte dragkulan vid användning av kulhandske med svängningsdämpare.
``
151
06 Start och körning
Körning med släpvagn
Parkering i backe
1. Ansätt parkeringsbromsen.
2. För växelväljaren till parkeringsläge P.
Start i backe
OBS
Funktionen är även aktiverad om man kopplar in någon annan elektrisk utrustning i
släpvagnskontakten. Då accelererar bilen
mjukare när man kör iväg.
1. För växelväljaren till körläge D.
06
2. Frigör parkeringsbromsen (handbromsen).
Nivåreglering
Branta stigningar
Om din bil är utrustad med automatisk nivåreglering, har bakvagnen under körning alltid
rätt höjd oavsett last. När bilen står stilla sjunker bakvagnen, vilket är helt normalt. Vid start
med last pumpas nivån upp efter en viss körsträcka.
•
Välj lämpligt manuellt lågväxelläge vid körning i branta stigningar eller i låg fart. Då
hindras växellådan från att växla upp och
växellådsoljan förblir svalare.
•
Använd inte en högre manuell växel än
motorn "orkar med". Det är inte alltid ekonomiskt att köra på höga växlar.
•
Undvik att köra med släpvagn vid stigningar över 15 %.
Underlättad start med släpvagn
Bilar utrustade med V8-motor har en inbyggd
funktion som minskar risken för kraftiga ryck
och hjulspinn vid start när en släpvagn är kopplad till bilen.
Aktivering
För aktivering måste kablaget från släpvagnen
kopplas till släpvagnskontakten, som är monterad bredvid dragkroken, se sidan 153.
Avaktivering
Dra ur kablaget från eluttaget.
152
06 Start och körning
Draganordning*
Dragkrok
Släpvagnskabel
Förvaring kuldel
Om bilen utrustats med delbar dragkrok ska
monteringsanvisningen för ditsättning av kuldelen följas noggrant, se sidan 155.
VARNING
Följ monteringsanvisningen för kuldelen
noggrant.
•
Kuldelen måste vara låst med nyckel
före körning påbörjas.
•
Kontrollera att indikatorfönstret visar
grönt.
Kuldelens förvaringsplats.
Viktigt att kontrollera
•
Kuldelens dragkula behöver rengöras och
smörjas med fett regelbundet.
OBS
VIKTIGT
Ta alltid loss kuldelen efter användning och
förvara den på dess bestämda plats i bilen,
ordentligt fastspänd med sin rem.
G014589
•
G031114
Om bilen är försedd med Volvos delbara
dragkrok:
Om bilens draganordning har en 13-polig kontakt och släpet har en 7-polig kontakt behövs
en adapter. Använd en adapterkabel som är
godkänd av Volvo. Se till att kabeln inte släpar
i marken.
06
När kulhandske med svängningsdämpare
används skall dragkulan inte smörjas in.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
153
06 Start och körning
Draganordning*
G027109
G026682
G027108
Specifikationer
Mått för fästpunkter (mm)
06
154
Fast eller delbart drag
A
B
C
D
E
F
G
1110
85
1081
541
122
50
354
1
Sidobalk
2
Kulans centrum
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
06 Start och körning
Delbar dragkrok*
1. Ta bort skyddskåpan genom att först
trycka in spärren
och sedan dra kåpan
.
rakt bakåt
2. Kontrollera att mekanismen är i upplåst
läge genom att vrida nyckeln medurs.
G020302
G017317
G020301
Montering av kuldel
3. Kontrollera att indikatorfönstret (3) visar
rött. Om fönstret inte visar rött, tryck in (1)
och vrid låsratten moturs (2) tills ett klick
hörs.
06
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
155
06 Start och körning
Delbar dragkrok*
G020309
4. Sätt i och skjut in kuldelen tills ett klick
hörs.
G020306
G020304
6. Vrid nyckeln moturs till låst läge. Ta nyckeln ur låset.
5. Kontrollera att indikatorfönstret visar grönt.
7. Kontrollera att kuldelen sitter fast genom
att rycka uppåt, nedåt och bakåt.
06
VARNING
Om kuldelen inte sitter korrekt ska den tas
av och sättas dit igen enligt tidigare steg.
G020307
VIKTIGT
156
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Smörj bara in kulan för draghandsken,
resten av kuldelen ska vara ren och torr.
06 Start och körning
Delbar dragkrok*
8. Säkerhetsvajer.
VARNING
1. Sätt i nyckeln och vrid den medurs till upplåst läge.
G020312
G020301
G020310
Borttagning av kuldel
2. Tryck in låsratten (1) och vrid den moturs
(2) tills ett klick hörs.
Var noga med att fästa släpets säkerhetsvajer i avsett fäste.
06
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
157
06 Start och körning
3. Vrid ner låsratten helt, tills det tar stopp och
håll ned samtidigt som kuldelen dras ut
bakåt och uppåt.
06
VARNING
Förankra dragkrokens lösa kuldel på ett
säkert sätt om den förvaras i bilen, se
sidan 153.
158
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
G017318
G020314
Delbar dragkrok*
4. Skjut på skyddskåpan.
06 Start och körning
Lastning
Allmänt
Lastförmågan påverkas av extra tillbehör monterade på bilen såsom lasthållare, takbox m.m.
samt dragkrok och dess kultryck. Bilens lastförmåga reduceras av antal passagerare och
deras vikt. För information om tillåtna vikter, se
sidan 264.
För mer information om lastutrymme, se
sidan 105
VARNING
•
Bilens vindfång och därmed bränsleförbrukningen ökar med lastens storlek.
•
Kör mjukt. Undvik häftiga accelerationer,
hårda inbromsningar och hård kurvtagning.
VARNING
Lasta högst 100 kg på taket inklusive lasthållare och eventuell takbox. Bilens tyngdpunkt och köregenskaper förändras vid
lastning på taket.
Bilens köregenskaper förändras beroende
på hur tungt lastad bilen är och hur lasten är
placerad.
Last på taket
Användning av lasthållare
För att undvika skador på bilen och för att
uppnå största möjliga säkerhet vid färd,
rekommenderas de lasthållare som Volvo har
utvecklat.
06
Följ noggrant den monteringsanvisning som
bifogas lasthållaren.
•
Kontrollera regelbundet att lasthållarna
och lasten sitter ordentligt fast. Surra lasten väl med lastband.
•
Fördela lasten jämnt över lasthållarna.
Lägg den tyngsta lasten underst.
159
06 Start och körning
Anpassning av ljusbild
Rätt ljusbild vid körning i höger- eller
vänstertrafik
mall. Den långa röda linjen på bilderna motsvarar linjen i strålkastarglaset som mallen ska
passas in mot.
med på prickarna på strålkastarglasen. Mallarnas markeringar > < ska passas in mot linjen
på strålkastarglaset.
Mallarna kontrollmäts efter avbildning så att
referensmåtten stämmer för att täcka tillräckligt mycket av ljusbilden.
Referensmått mall 3
Mallarna gäller för både vänster- respektive
högerstyrd variant och placeras enligt bilden.
Den övre bilden visar vänsterstyrd variant. Den
nedre bilden visar högerstyrd variant.
G020317
Halogenstrålkastare
Ljusbild för vänstertrafik.
Ljusbild för högertrafik.
06
För att inte blända mötande trafik kan strålkastarens ljusbild ändras genom att strålkastarna
maskeras. Ljusbilden blir något sämre.
Maskering av strålkastarna
Rita av mallarna, se sidan 160. För över
mönstret till något självhäftande vattenfast
material, t.ex. ogenomskinlig tejp.
Maskeringen placeras med utgångspunkt från
pricken (5) i strålkastarglaset som ska överensstämma med den röda pricken på respektive
160
Avbilda mall 1 och 2, kontrollmät så måtten
stämmer. För över mallen till ett självhäftande
vattenfast material och klipp ut.
Placera mallarna så pilarna pekar mot mitten
och prickarna på mallarna överensstämmer
med prickarna på strålkastarglasen.
Referensmått mall 1 och 2
Långsidorna på mallarna ska vara ca 82 mm.
Bi-Xenonstrålkastare
Avbilda mall 3 och 4, kontrollmät så måtten
stämmer. För över mallen till ett självhäftande
vattenfast material och klipp ut.
Placera mallarna så pilarna pekar mot mitten
och prickarna på mallarna överensstämmer
Linjen mellan markeringarna > < på mallarna
ska vara ca 140 mm.
Referensmått mall 4
Linjen mellan markeringarna > < på mallarna
ska vara ca 112 mm.
Anpassning av ljusbild för Active Bi-Xenon
Lights ABL se sidan 53.
06 Start och körning
G030200
Anpassning av ljusbild
Vänsterstyrd bil i vänstertrafik.
Mask på höger halogenglas
Mask på vänster halogenglas
Mask på höger Bi-Xenonglas
06
Mask på vänster Bi-Xenonglas
Fixpunkt i strålkastarglaset.
``
161
06 Start och körning
G030201
Anpassning av ljusbild
Högerstyrd bil i högertrafik.
Mask på vänster halogenglas
Mask på höger halogenglas
06
Mask på vänster Bi-Xenonglas
Mask på höger Bi-Xenonglas
Fixpunkt i strålkastarglaset.
162
06 Start och körning
Anpassning av ljusbild
G027103
06
Mallar för masker.
163
164
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
166
169
171
174
176
178
G020918
Allmänt..................................................................................................
Lufttryck i däck.....................................................................................
Varningstriangel* och reservhjul*..........................................................
Byte av hjul............................................................................................
Däcktrycksövervakning.........................................................................
Provisorisk däcktätning*.......................................................................
HJUL OCH DÄCK
07
07 Hjul och däck
Allmänt
Köregenskaper och däck
Hastighetsklasser
Nya däck
Däcken betyder mycket för bilens köregenskaper. Däcktyp, dimension, däcktryck och hastighetsklass är viktiga för hur bilen uppträder.
Bilen är helbilsgodkänd, vilket innebär att
dimensioner och hastighetsklasser inte får
avvika från dem som anges i fordonets registreringsbevis. Enda undantaget från dessa
bestämmelser är vinterdäck (både dubbade
och dubbfria däck). Om ett sådant däck väljs
får bilen inte köras fortare än däcket är klassat
för (t.ex. får klass Q köras i maximalt
160 km/h).
Däck är färskvara. Efter några
år börjar de hårdna samtidigt
som friktionsegenskaperna
försämras undan för undan.
Eftersträva därför att få så
färska däck som möjligt vid
utbyte. Det är särskilt viktigt
när det gäller vinterdäck. Tillverkningsvecka
och -år, däckets DOT-märkning (Department
of Transportation), anges med fyra siffror,
exempelvis 1502. Däcket på bilden är tillverkat
vecka 15, år 2002.
Vid däckbyte, se till att ha samma typ och
dimension och helst också samma fabrikat på
alla fyra hjulen. Följ rekommenderat däcktryck
som finns angivet på däcktrycksdekalen, se
placering se sidan 169.
Dimensionsbeteckning
På alla bildäck finns en beteckning för dimension. Exempel på beteckning:
225/70R16 102 H.
225
Sektionsbredd (mm)
70
Förhållande mellan sektionshöjd
och bredd (%)
R
Observera att det är maximal tillåten hastighet
som anges.
Q
160 km/h (används
endast på vinterdäck)
Radialdäck
T
190 km/h
16
Fälgdiameter i tum (")
H
210 km/h
102
Kodsiffror för max tillåten däckbelastning (i detta fall 615 kg)
V
240 km/h
W
270 km/h
H
Kodbeteckning för maximal tillåten
hastighet (i detta fall 210 km/h).
Y
300 km/h
07
166
Tänk på att det är väglaget som avgör hur fort
bilen kan köras, inte hastighetsklassen på
däcken.
Däckens ålder
Alla däck som är äldre än sex år bör kontrolleras av fackman även om de verkar oskadade.
Anledningen till detta är att däck åldras och
bryts ner även om de sällan eller aldrig
används. Funktionen kan därför påverkas på
grund av att de material som däcket består av
har brutits ner. Däcket bör i så fall inte användas.Det gäller även reservdäck, vinterdäck och
däck som sparas för framtida bruk. Exempel på
yttre tecken som indikerar att däcket är olämpligt för användning är sprickor eller missfärgningar.
Däckets ålder kan fastställas genom DOTmärkningen, se bild ovan.
07 Hjul och däck
Allmänt
Jämnare slitage och underhåll
Däck med slitagevarnare
Slitagevarnare är en smal upphöjning tvärs
över slitbanan. På sidan av däcket syns bokstäverna TWI (Tread Wear Indicator). När däckets mönsterdjup är reducerat till 1,6 mm,
kommer det i jämnhöjd med slitagevarnarna.
Byt då snarast till nya däck. Tänk på att däck
med litet mönsterdjup har mycket dåligt väggrepp i regn eller snö.
G020323
Vinterdäck
Rätt däcktryck ger jämnare slitage, se
sidan 170. Körsätt, däcktryck, klimat och
vägarnas beskaffenhet har en inverkan på hur
snabbt dina däck åldras och slits. För att undvika skillnader i mönsterdjup samt förhindra att
slitagemönster uppstår kan fram- och bakhjulen skiftas med varandra. Lämplig körsträcka
vid första skiftet är ca 5000 km och därefter
med 10 000 km intervall. Kontakta en
auktoriserad Volvoverkstad för kontroll vid
osäkerhet om mönsterdjupet.
Volvo rekommenderar vinterdäck med vissa
bestämda vinterdäcksdimensioner. Däckdimensionerna är beroende av motorvariant.
Vid körning med vinterdäck måste dessa vara
monterade på alla fyra hjulen.
OBS
Rådgör med en Volvoåterförsäljare om
vilken fälg och däcktyp som passar bäst.
Dubbdäck
Dubbade vinterdäck ska köras in
500-1000 km, mjukt och lugnt så att dubbarna
sätter sig riktigt i däcken. Det ger däcken och
speciellt dubbarna längre livslängd.
OBS
Lagbestämmelser för användning av dubbdäck varierar från land till land.
Mönsterdjup
Väglag med is, snömodd och låga temperaturer ställer betydligt högre krav på däck än vid
sommarförhållanden. Därför rekommenderas
att inte köra på vinterdäck som har mindre
mönsterdjup än fyra mm.
Snökedjor
Snökedjor får endast användas på framhjulen,
gäller även fyrhjulsdrivna bilar.
Kör aldrig fortare än 50 km/h med snökedjor.
Undvik att köra på barmark eftersom detta sliter mycket hårt på både snökedjor och däck.
Använd aldrig s.k. snabblänkar eftersom
utrymmet mellan skivbromsarna och hjulen är
för litet.
VIKTIGT
Använd Volvo originalsnökedjor eller likvärdiga som är anpassade till rätt bilmodell,
däck- och fälgdimensioner. Rådgör med en
auktoriserad Volvoverkstad
07
Hjul ska förvaras liggande eller upphängda,
inte stående.
``
167
07 Hjul och däck
Allmänt
Sommar- och vinterhjul
G020325
Kontakta en auktoriserad Volvoverkstad för
kontroll vid osäkerhet om mönsterdjupet.
Pilen visar däckets rotationsriktning
07
168
När sommar- och vinterhjulen skiftas ska
hjulen märkas upp med vilken sida de har suttit
på, t.ex. V för vänster och H för höger. Däck
med mönster som är tillverkat för att endast
rulla åt ett håll, har rotationsriktningen markerad med en pil på däcket. Däcket ska ha
samma rotationsriktning under hela sin livslängd. De bör endast skiftas mellan fram och
bak, aldrig från vänster till höger sida eller
omvänt. Om däcken monteras felaktigt försämras bilens bromsegenskaper och förmåga
att pressa undan regn, snö och slask. Däck
med störst mönsterdjup ska alltid monteras
bak (för att minska risken för sladd).
07 Hjul och däck
Lufttryck i däck
Rekommenderat däcktryck
På dekalen anges:
•
Däcktryck för bilens rekommenderade
hjuldimension
•
•
ECO-tryck
Reservhjulets tryck (Temporary Spare).
Kontrollera däcktrycket
Kontrollera lufttrycket i däcken regelbundet.
G020791
OBS
Däcktrycksdekalen på förarsidans dörrstolpe
visar vilka tryck däcken ska ha vid olika last och
hastighetsförhållanden.
Däcktrycket sjunker med tiden, det är ett
naturligt fenomen. Däcktrycket varierar
också beroende på omgivningens temperatur.
Redan efter några kilometers körning blir
däcken varma och trycket högre. Därför ska
alltså inte luft släppas ur om trycket kontrolleras när däcken är varma. Däremot ska trycket
ökas om det är för lågt. För lågt pumpade däck
ökar bränsleåtgången, förkortar däckens livslängd och försämrar bilens vägegenskaper.
Körning med för lågt däcktryck innebär att
däcken kan bli överhettade och gå sönder.
För information om korrekt däcktryck, se
sidan 170. De angivna däcktrycken avser kalla
däck. (Med kalla däck avses att däcken har
samma temperatur som yttertemperaturen.)
Bränsleekonomi, ECO-tryck
För hastigheter under 160 km/h rekommenderas det allmänna däcktrycket för full last för
att få den bästa bränsleekonomin.
Däcktrycket påverkar åkkomfort, vägljud och
styregenskaper.
07
``
169
07 Hjul och däck
Lufttryck i däck
Däcktryckstabell
Variant
Hastighet
(km/h)A
Last, 1-3 personer
Max last
Fram (kPa)
Bak (kPa)
Fram (kPa)
Bak (kPa)
225/70R16
0-160
220
220
270
270
235/65R17
160+
220
220
270
270
255/50R19
0-160
240
240
270
270
255/45R20
160 +
240
240
270
270
Alla
Alla
0-160
270B
270B
270B
270B
Reservhjul
T125/85R16 99M
0-80
420
420
420
420
Alla
Däckstorlek
235/60R18
Temporary Spare
A
B
07
170
I vissa länder förekommer enheten bar vid sidan av SI-enheten pascal: 1 bar = 100 kPa (270 kPa = 2.70 bar).
ECO-tryck se sidan 169.
07 Hjul och däck
Varningstriangel* och reservhjul*
Varningstriangel
Efter användning:
±
Plocka ihop allt i omvänd ordning.
Se till att varningstriangeln med fodral sitter
ordentligt fast i lastutrymmet.
VIKTIGT
Bilen får aldrig köras utrustad med fler än ett
reservhjul av typen "Temporary Spare"
samtidigt.
G027065
Reservhjulet Temporary Spare*
Följ de bestämmelser som gäller för användning av varningstriangel* i det land du befinner
dig.
Gör så här när du behöver använda varningstriangeln:
1. Lossa fodralet med varningstriangeln. Den
är fäst med kardborreband.
2. Ta ut varningstriangeln ur fodralet (A).
3. Fäll ut de fyra stödbenen på varningstriangeln.
Reservhjulet är endast avsett att användas
under den korta tid det tar att få det ordinarie
hjulet utbytt eller reparerat. Ersätt reservhjulet
snarast med ett vanligt hjul. Under körning med
reservhjulet kan bilen få annorlunda köregenskaper.
Enligt gällande lag är det endast tillåtet att
använda reservhjulet-/däcket tillfälligt i samband med inträffad skada på något däck. Ett
hjul/däck av denna typ ska därför snarast
ersättas med ett normalt hjul/däck.
Tänk också på att detta däck i kombination
med de andra normala däcken kan ge annorlunda köregenskaper. På fyrhjulsdrivna bilar
kan hastighetsöverträdelse dessutom skada
transmissionen.
07
Kör aldrig fortare än 80 km/h med ett reservhjul
på bilen.
4. Fäll ut de båda röda triangelsidorna. Placera varningstriangeln på ett lämpligt ställe
med tanke på trafiksituationen.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
171
07 Hjul och däck
Varningstriangel* och reservhjul*
G026998
Reservhjul – framtagning
Reservhjulet är placerat under bilen. Domkraft*, verktygspåse* och vev finns under golvluckan. Veven är tvådelad. En del finns i
verkstygspåsen och den andra delen är placerad under verktygspåsen.
OBS
07
I verktygspåsen finns en avdragsnyckel för
att ta bort navkapseln (vissa tillvalshjul).
Domkraftens placering varierar:
Sjusitsig variant
Femsitsig variant
172
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Gör så här för att frigöra reservhjulet:
1. Fäll ned bakluckans nederdel och lyft upp
golvluckan i lastutrymmet.
2. Ta fram vevens två delar och sätt ihop
dem.
3. Sätt veven i vinschen.
4. Lossa däcket genom att veva moturs tills
det är stopp.
OBS
Vajern kan skada bilen om den hänger lös
under färd.
5. Frigör hjulet från vajern och veva upp
vajern medurs.
6. Lägg det punkterade däcket i bilens lastutrymme. Det finns en plastpåse för detta
ändmål i verktygspåsen.
07 Hjul och däck
Varningstriangel* och reservhjul*
OBS
Platsen under bilen är endast avsedd för
bilens originalreservhjul. Andra hjul kan inte
placeras där.
Reservhjul – återplacering
Det är bäst att vara två personer som hjälps åt,
när reservhjulet ska sättas tillbaka på plats. En
person som vevar och en person som riktar in
hjulet.
1. Veva ut vajern och placera dess ankare i
fälgens centrumhål.
VARNING
Kontrollera att rätt fästpunkter används.
Mellan bilens domkraftsfästen finns ett produktionsfäste med en sprint. Det håller inte
att lyfta bilen med. Om du känner dig osäker
på var fästena sitter; kontakta auktoriserad
Volvoverkstad. Fel placerad domkraft kan
leda till skador på dörr och kaross.
Verktyg – återplacering
Efter användning av verktyg och domkraft* ska
de placeras tillbaka på rätt sätt. Domkraften
ska vevas till rätt läge, se föregående bild, för
att kunna få plats.
2. Veva sakta (medurs) in vajern en bit.
3. Vinkla hjulet så att det kommer in över
avgassystemet.
4. Håll ner hjulet i bakkant samtidigt som det
vevas in.
VIKTIGT
Verktyg och domkraft ska förvaras på
avsedd plats i bilens lastutrymme då de inte
används.
5. Placera hjulet ovanpå bakaxeln, emot golvet.
Första hjälpen*
6. Veva tills det är stopp.
En väska med första hjälpenutrustning finns
placerad i lastutrymmet.
07
7. Kontrollera att hjulet sitter fast ordentligt.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
173
07 Hjul och däck
Byte av hjul
Losstagning av hjul
VARNING
Kontrollera att domkraften inte är skadad,
gängorna ordentligt smorda samt att den är
fri från smuts.
3. Ta fram domkraft*, hjulmutternyckel och
vev, se placering se sidan 172.
Om ett hjul måste bytas på trafikerad plats,
kom ihåg att sätta ut varningstriangeln. På var
sida av bilen finns två domkraftsfästen. Fästena är centrerade under dörrarnas underkant.
1. Placera bilen på plan, fast mark som inte
lutar.
07
174
2. Lägg i parkeringsbromsen och 1:ans växel
(manuell växellåda) eller läge P (automatväxellåda). Blockera framför och bakom de
hjul som ska stå kvar på marken. Använd
t.ex. stenar eller träklossar.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
G020332
Bilens originaldomkraft ska endast användas vid hjulbyte. Vid allt annat arbete på
bilen ska verkstadsdomkraft användas och
pallbockar ställas under den del av bilen
som är upplyft.
Domkraftens skruv ska alltid vara välsmord.
Om underlaget är för mjukt kan domkraften
glida åt sidan och bilen rasa ned. Låt ingen
vistas i bilen medan hjulbytet pågår.
4. Lossa hjulskruvarna ½-1 varv med hjulmutternyckel. Vrid moturs.
G027000
G026997
VARNING
Kryp aldrig under bilen då den är upphissad
på domkraften! Bilen kan rasa ned och
orsaka personskador.
07 Hjul och däck
Byte av hjul
VARNING
Placera aldrig något emellan marken och
domkraften, inte heller mellan domkraftsfästet och domkraften.
VARNING
Om domkraften placeras fel kan bilen rasa
ned. Risk för personskador.
5. Ställ ner domkraften under fästpunkten
och veva upp den mot bilens golv. Vid varje
fästpunkt finns ett urtag i plasttäckningen.
Kontrollera att domkraften sitter rätt i
bilens fäste innan bilen lyfts från marken.
Justera sedan domkraften så att dess fot
är placerad lodrätt under bilens fäste. Se
bild.
6. Lyft upp bilen tills hjulet går fritt.
7. Ta bort hjulskruvarna och lyft av hjulet.
Ditsättning av hjul
1. Rengör anliggningsytorna på hjul och nav.
2. Sätt dit hjulet. Skruva fast hjulskruvarna.
3. Sänk ned bilen så att hjulen inte kan rotera.
4. Drag fast hjulskruvarna korsvis och i
momentsteg. Åtdragningsmoment:
140 Nm (14,0 kpm). Det är viktigt att det blir
rätt moment. Åtdragningen bör kontrolleras med en momentnyckel.
5. Skruva ihop domkraften helt innan du lägger tillbaka den i lastutrymmet. Spänn
sedan fast den på sin plats.
6. Kontrollera att det nya däcket har rätt lufttryck.
OBS
Denna hjulskruv får även användas till stålfälgar.
Var noga med att du använder rätt skruvar.
Kontakta närmaste Volvoverkstad om du är
osäker.
07
VIKTIGT
Om TPMS är valt skall däcken kalibreras
efter ditsättning, se sidan 176
175
07 Hjul och däck
Däcktrycksövervakning
Allmänt*
Justera däcktrycksövervakning
Däcktrycksövervakning, TPMS (Tyre Pressure
Monitoring System) varnar föraren när trycket
är för lågt i ett eller flera av bilens däck. Det
använder sensorer som är placerade inuti luftventilen i varje hjul. När bilen färdas i
ca 40 km/h känner systemet av däcktrycket.
Om trycket är för lågt tänds varningslampan på
instrumentpanelen och ett meddelande visas i
displayen.
Däcktrycksövervakningen kan, för att följa Volvos däcktrycksrekommendationer justeras, till
exempel vid körning med hög last.
Kontrollera alltid systemet efter hjulbyte för att
säkerställa att ersättningshjulen fungerar med
systemet.
2. Välj nyckelläge I eller II.
För information om korrekt däcktryck, se
sidan 169 och se sidan 170.
TPMS-systemet ersätter inte vanligt underhåll
av däck.
VIKTIGT
07
176
Om ett fel uppstår i däcktryckssystemet
kommer varningslampan på instrumentpanelen tändas. Meddelandet
DÄCKTRYCKSSYST. SERV.
ERFORDRAS visas. Detta kan ske av olika
anledningar, t.ex. vid montering av ett hjul
som inte är försett med en sensor avpassad
för Volvos däcktrycksövervakningssystem.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
OBS
Motorn får inte vara igång.
1. Pumpa däcken till önskat tryck.
3. Vrid tumhjulet på vänster rattspak tills texten DÄCKTRYCK KALIBRERING visas i
displayen.
4. Håll in RESET-knappen tills texten
DÄCKTRYCK KALIBRERAT visas.
Avaktivera däcktrycksövervakning
OBS
Motorn får inte vara igång.
1. Nyckelläge I eller II.
2. Vrid tumhjulet på vänster rattspak tills texten DÄCKTRYCK SYSTEM PÅ visas i
displayen.
3. Håll in RESET-knappen tills texten
DÄCKTRYCK SYSTEM AV visas.
För att aktivera systemet igen upprepa samma
steg 1-3, så att DÄCKTRYCK SYSTEM PÅ
visas i displayen.
Rekommendationer
Åtgärda lågt däcktryck
När meddelande LÅGT DÄCKTRYCK
KONTR. TRYCK visas i displayen:
1. Kontrollera däcktrycket på alla fyra
däcken.
2. Pumpa däcket/däcken till rätt tryck.
3. Kör bilen minst 1 minut sammanlagt i minst
40 km/h och kontrollera att meddelandet
släcks.
Enbart fabriksmonterade hjul är utrustade med
TPMS-sensorer i ventilerna.
•
Temporary spare-reservhjulet har inte
denna sensor.
•
Om hjul utan TPMS-sensorer används
kommer DÄCKTRYCKSYST. SERV.
ERFORDRAS att visas varje gång som
bilen körs fortare än 40 km/h i mer än
10 minuter.
07 Hjul och däck
Däcktrycksövervakning
•
Volvo rekommenderar att TPMS-sensorer
monteras på alla bilens hjul (sommar och
vinterhjul).
•
Volvo rekommenderar inte att sensorer
flyttas mellan olika hjul.
VARNING
När ett däck utrustat med TPMS pumpas,
håll pumpens munstycke rakt mot ventilen
för att inte skada ventilen.
07
177
07 Hjul och däck
Provisorisk däcktätning*
Däcktätningssatsen används till att täta en
punktering samt kontrollera och justera däcktrycket. Den består av en kompressor och en
behållare med tätningsvätska. Satsen fungerar
som en provisorisk reparation. Flaskan med
tätningsvätskan ska bytas ut innan bäst föredatumet passerats och efter användning.
Tätningsvätskan tätar effektivt däck som punkterats i slitbanan.
OBS
Däcktätningssatsen är endast avsedd för
tätning av däck med punktering i slitbanan.
OBS
Domkraft är tillval på bilar utrustade med
däcktätningssats.
07
Däcktätningssatsen har begränsad förmåga
att täta däck som har punktering i däcksidan.
Täta inte däck med den provisoriska däcktätningen om de uppvisar större skåror, sprickor
eller liknande skador.
12 V uttag för anslutning av kompressorn finns
fram vid mittkonsolen, vid baksätet och i last-/
bagageutrymmet. Välj det eluttag som är närmast det punkterade däcket.
178
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
VARNING
Översikt
Hastigheten får inte överstiga 80 km/h efter
att den provisoriska däcktätningen använts.
Uppsök en auktoriserad Volvoverkstad för
inspektion av det tätade däcket (maximal
körsträcka 200 km). Personalen kan avgöra
om däcket kan lagas eller behöver bytas.
Framtagning av däcktätningssatsen
Däcktätningssats med kompressor och verktyg finns under golvet i bagageutrymmet.
1. Vik undan golvmattan bakifrån och framåt.
G020400
Allmänt
2. Lyft upp däcktätningssatsen.
Dekal, högsta tillåtna hastighet
Strömbrytare
Kabel
Flaskhållare (orange lock)
Skyddslock
Tryckreduceringsventil
Luftslang
Flaska med tätningsvätska
Tryckmätare
07 Hjul och däck
Provisorisk däcktätning*
Tätning av punkterat däck
OBS
Bryt inte flaskans plombering. När flaskan
skruvas fast bryts plomberingen.
4. Skruva av det orange locket och skruva
loss flaskans kork.
VARNING
G019723
Skruva inte av flaskan, den är försedd med
backspärr för att förhindra läckage.
För information om detaljernas funktion, se föregående bild.
1. Öppna locket på däcktätningssatsen.
2. Lossa dekalen om högsta tillåtna hastighet
och sätt fast den på ratten.
VARNING
5. Skruva fast flaskan i flaskhållaren.
6. Skruva loss hjulets ventilhatt och skruva
fast luftslangens ventilanslutning till botten
på däckventilens gänga.
VARNING
Lämna inte barn i bilen utan uppsikt då
motorn är igång.
7. Sätt i kabeln i 12 V uttaget och starta bilen.
VARNING
Stå aldrig intill däcket då kompressorn pumpar. Om det uppstår sprickbildningar eller
ojämnheter ska kompressorn omedelbart
stängas av. Färden bör inte fortsätta. Kontakta en auktoriserad däckverkstad.
OBS
När kompressorn startar kan trycket öka
upp till 6 bar men trycket sjunker efter
ca 30 sekunder.
8. Sätt strömbrytaren i position I.
VIKTIGT
Risk för överhettning. Kompressorn ska inte
arbeta längre än 10 minuter.
9. Fyll däcket i 7 minuter.
VARNING
Tätningsvätskan kan irritera huden. Vid hudkontakt, tvätta omedelbart bort vätskan
med tvål och vatten.
Om trycket understiger 1,8 bar är hålet i
däcket för stort. Färden bör inte fortsätta.
Kontakta en auktoriserad däckverkstad.
3. Kontrollera att strömbrytaren är i position 0 och ta fram kabeln och luftslangen.
10. Stäng av kompressorn för att kontrollera
trycket på tryckmätaren. Minsta tryck är
1,8 bar och max 3,5 bar.
07
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
179
07 Hjul och däck
Provisorisk däcktätning*
11. Stäng av kompressorn och dra ur kabeln ur
12 V uttaget.
12. Ta loss slangen från däckventilen och sätt
på ventilhatten.
13. Kör snarast ca 3 km med en maximal
hastighet på 80 km/h så tätningsvätskan
kan täta däcket.
OBS
Efter användning ska flaska med tätningsvätska och slang bytas ut. Byte utförs av en
auktoriserad Volvoverkstad.
VARNING
Kontrollera däcktrycket regelbundet.
Efterkontroll av lagning och tryck
1. Anslut utrustningen igen.
2. Läs av däcktrycket på tryckmätaren.
3. Ligger det under 1,3 bar har däcket inte
tätats tillräckligt. Färden bör inte fortsättas.
Kontakta en däckverkstad.
4. Är däcktrycket högre än 1,3 bar ska däcket
pumpas upp till angivet däcktryck enligt
däcktrycksdekalen. Släpp ut luft med
tryckreduceringsventilen om däcktrycket
är för högt.
VARNING
07
Skruva inte av flaskan, den är försedd med
backspärr för att förhindra läckage.
5. Stäng av kompressorn. Lossa luftslangen
och kabeln. Sätt tillbaka ventilhatten.
6. Lägg tillbaka däcktätningssatsen i bagageutrymmet.
7. Kör till närmaste auktoriserade Volvoverkstad för att byta ut/reparera det skadade
däcket. Informera verkstaden om att
däcket innehåller däcktätningsvätska.
Pumpning av däck
Bilens originaldäck kan pumpas upp av kompressorn.
1. Kompressorn skall vara avstängd. Se till att
strömbrytaren står i position 0 och ta fram
kabel och luftslang.
2. Skruva loss hjulets ventilhatt och skruva dit
luftslangens ventilanslutning till botten på
däckventilens gänga.
VARNING
Lämna inte barn i bilen utan uppsikt då
motorn är igång.
VARNING
VARNING
Hastigheten får inte överstiga 80 km/h efter
att den provisoriska däcktätningen använts.
Uppsök en auktoriserad Volvoverkstad för
inspektion av det tätade däcket (maximal
körsträcka 200 km). Personalen kan avgöra
om däcket kan lagas eller behöver bytas.
Inandning av bilavgaser kan medföra livsfara. Låt aldrig motorn gå i utrymmen som
är tillslutna eller saknar tillräcklig ventilation.
3. Anslut kabeln till något av bilens 12 V uttag
och starta bilen.
4. Starta kompressorn genom att ställa
strömbrytaren i position I.
VIKTIGT
Risk för överhettning. Kompressorn ska inte
arbeta längre än 10 minuter.
180
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
07 Hjul och däck
Provisorisk däcktätning*
5. Pumpa upp däcket till angivet tryck enligt
däcktrycksdekalen. (Släpp ut luft med
tryckreduceringsventilen om däcktrycket
är för högt.)
6. Stäng av kompressorn. Lossa luftslangen
och kabeln.
7. Sätt tillbaka ventilhatten.
Byte av behållare med tätningsvätska
Byt flaska när bäst före-datum passerats. Hantera den gamla flaskan som miljöfarligt avfall.
VARNING
Flaskan innehåller 1,2-Etanol och naturrågummi-latex.
Farligt vid förtäring. Kan ge allergi vid hudkontakt.
Undvik kontakt med huden och ögonen.
Förvaras oåtkomligt för barn.
OBS
07
Lämna behållaren till ett insamlingsställe för
förvaring av farligt avfall.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
181
182
G020920
Rengöring.............................................................................................. 184
Bättring av lackskador.......................................................................... 187
Rostskydd............................................................................................. 188
BILVÅRD
08
08 Bilvård
Rengöring
Tvätta bilen
Tvätta bilen så snart den blivit smutsig. Använd
bilschampo. Smuts och vägsalt kan lätt leda till
korrosion.
•
•
Stå inte i direkt solljus så lacken är varm,
det kan ge bestående skador på lacken.
Håll till på en spolplatta med avloppsseparator.
Spola noggrant av smutsen på bilens
undersida.
VIKTIGT
Spola hela bilen tills den lösa smutsen
avlägsnats. Vid användning av högtryckstvätt: Se till att högtryckssprutans munstycke inte kommer närmare karossen än
30 cm. Spruta inte direkt på låsen.
•
Tvätta med svamp och bilschampo och
rikligt med ljummet vatten.
•
Om smutsen sitter fast hårt, tvätta bilen
med kallavfettningsmedel.
•
Torka bilen torr med ett rent, mjukt sämskskinn eller en vattenskrapa.
VIKTIGT
Smutsiga strålkastare har försämrad funktionalitet. Rengör dem regelbundet, till
exempel vid bränslepåfyllning.
OBS
Yttre belysning såsom strålkastare, dimljus
och baklampor kan tillfälligt få kondens på
insidan av glaset. Det är ett naturligt fenomen, all ytterbelysning är konstruerad för att
motstå detta. Kondens ventileras normalt ut
ur lampan då den varit tänd en stund.
Rengöring av torkarblad
Asfalts-, damm- och saltrester på torkarbladet
samt insekter, is m.m. på vindrutan försämrar
bladets livslängd.
08
184
Låt alltid motortvätt utföras av en verkstad.
Om motorn är varm finns risk för brand.
VIKTIGT
Fälgrengöringsmedel kan fläcka ytan på
krompläterade hjul. Tvätta med svamp och
bilschampo och rikligt med ljummet vatten.
Automattvätt
En automattvätt är ett enkelt och snabbt sätt
att få bilen ren, men den kan aldrig ersätta en
riktig handtvätt. Automatens borstar kommer
inte åt på alla ställen.
VIKTIGT
Handtvätt är skonsammare mot lacken än
automattvätt. Lacken är också känsligare
när den är ny. Därför rekommenderas handtvätt under bilens första månader.
OBS
Tvätta regelbundet blad och vindruta med
ljummen tvållösning eller bilschampo.
Använd inga starka lösningsmedel.
Ta bort fågelspillning
VARNING
Kromade hjul
Tvätta bort fågelspillning från lacken så snart
som möjligt. Den innehåller kemikalier som
påverkar och missfärgar lacken mycket
snabbt. Missfärgningen kan endast avlägsnas
av fackman.
Prova bromsarna
VARNING
Provbromsa alltid efter tvättning, även parkeringsbromsen, så att fukt och korrosion
inte angriper bromsbeläggen och försämrar
bromsarna.
Tryck lätt på bromspedalen då och då vid körning av längre sträckor i regn eller snöslask. Då
värms bromsbeläggen upp och torkar. Gör
08 Bilvård
Rengöring
samma sak efter start i mycket fuktig eller kall
väderlek.
nafta. Svårare fläckar kan tas bort med fin
slippasta (rubbing) avsedd för billack.
Exteriör plast-, gummi- och
prydnadsdetalj
Polera först med polish och vaxa sedan med
flytande eller fast vax. Följ noga instruktionerna
på förpackningarna. Många preparat innehåller
både polish och vax.
För rengöring av infärgade plastartiklar,
gummi- och prydnadsdetaljer (till exempel
blanklister) rekommenderas speciellt rengöringsmedel som finns hos Volvoåterförsäljare.
Vid användning av sådant rengöringsmedel
ska instruktionerna följas noggrant.
VIKTIGT
VIKTIGT
Lackbehandlingar såsom konservering, försegling, skydd, glansförsegling eller liknande kan skada lacken. Lackskada orsakad av sådana behandlingar täcks inte av
Volvos garanti.
Undvik vaxning samt polering på plast och
gummi.
Polering av blanklister kan nöta bort eller
skada det blanka ytskiktet.
Polermedel som innehåller slipmedel ska
inte användas.
Rengöring av yttre backspeglar och
främre sidorutor med vattenavvisande
ytskikt*
Polering och vaxning
Använd aldrig produkter som bilvax, avfettningsmedel eller liknande på spegel-/glasytan
då detta kan förstöra dess vattenavvisande
egenskaper.
Polera och vaxa bilen när lacken är matt eller
för att ge den ett extra skydd.
Var försiktig vid rengöring så att inte glasytan
repas.
Bilen behöver inte poleras förrän den är minst
ett år gammal, vaxa kan man göra tidigare.
Polera och vaxa inte bilen i direkt solljus.
För att undvika skador på glasytan vid isborttagning – använd endast isskrapa av plast.
Tvätta och torka bilen mycket noga före polering eller vaxning. Tvätta bort asfalt eller tjärstänk med Volvos asfaltsborttagare eller lack-
OBS
För att de vattenavvisande egenskaperna
ska bestå rekommenderas en behandling
med ett speciellt efterbehandlingsmedel
som finns hos Volvoåterförsäljare. Det bör
användas första gången efter tre år och därefter varje år.
Det sker ett naturligt slitage på de vattenavvisande ytskikten.
Rengöring av interiör
Behandling av fläckar på textilklädsel
För smutsiga textilklädslar rekommenderas
speciellt rengöringsmedel som finns hos
Volvoåterförsäljare. Andra kemikalier kan
äventyra klädselns brandhärdighetsegenskaper.
VIKTIGT
Vassa föremål och kardborreförslutningar
kan skada bilens textilklädsel.
Behandling av fläckar på läderklädsel
Volvos läderklädsel är kromfri och godkänd
enligt standard Öko-Tex 100.
Läder förädlas och bearbetas för att det ska
bibehålla sina naturliga egenskaper. Det blir
försett med ett skyddande ytskikt, men för att
bibehålla både egenskaper och utseende
krävs regelbunden rengöring. Volvo erbjuder
08
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
185
08 Bilvård
Rengöring
en heltäckande produkt för rengöring och
efterbehandling av läderklädsel, som då den
används enligt instruktionerna, bevarar lädrets
skyddande ytskikt.
Efter en tids användning kommer lädrets naturliga utseende ändå att framträda mer eller
mindre beroende på lädrets ytstruktur. Detta är
en naturlig mognad av lädret och visar att det
är en naturprodukt.
För att uppnå bästa resultat rekommenderar
Volvo att rengöra och applicera skyddskräm en
till fyra gånger per år (eller fler vid behov). Fråga
en Volvoåterförsäljare efter Volvos Lädervårdsprodukt.
VIKTIGT
Använd aldrig starka lösningsmedel. Det
kan skada såväl textil-, vinyl- som läderklädsel.
VIKTIGT
Observera att material som torrfäller (nya
jeans, mockaplagg etc.) kan missfärga klädselmaterial.
Tvättråd för läderklädsel
08
186
1. Häll läderrengöring på den förfuktade
svampen och krama fram ett kraftigt skum.
2. Arbeta bort smutsen med lätta cirkulerande rörelser.
3. Badda noga med svampen på fläckarna.
Låt svampen suga upp fläcken. Gnugga
inte.
4. Torka av med ett mjukt papper eller en duk
och låt lädret torka helt.
Skyddsbehandling av läderklädsel
1. Häll lite av skyddskrämen på filtduken och
massera in ett tunt skikt av kräm med lätta
cirkulerande rörelser på lädret.
2. Låt lädret torka i 20 minuter före användning.
Lädret har nu fått ett förbättrat fläckskydd och
UV-skydd.
Behandling av fläckar på interiör plast-,
metall- och trädetalj
För rengöring av interiöra detaljer och ytor
rekommenderas speciellt rengöringsmedel
som finns hos Volvoåterförsäljare. Skrapa eller
gnid aldrig på en fläck. Använd aldrig starka
fläckborttagningsmedel.
Rengöring av säkerhetsbälten
Använd vatten och syntetiskt tvättmedel, särskilt textilrengöringsmedel finns hos din Volvoåterförsäljare. Tillse att bältet är torrt innan det
rullas tillbaka in igen.
08 Bilvård
Bättring av lackskador
Stenskott och repor
Lacken
Om stenskottet gått ner till plåten
1. Fäst en bit maskeringstejp över den skadade ytan. Dra sedan av tejpbiten så att
lackresterna följer med.
Lacken utgör en viktig del av bilens rostskydd
och behöver därför kontrolleras regelbundet.
För att undvika rostangrepp bör lackskador
åtgärdas genast. De vanligaste lackskadorna
är mindre stenskott, repor och skador på t.ex.
skärmkanter och dörrar.
2. Rör om grundfärgen (primer) väl och lägg
på med hjälp av en fin pensel eller tändsticka. Lägg på lack med pensel när grundfärgen torkat.
Färgkod
G020346
G020345
3. Vid repor, gör som tidigare, men maskera
runt skadan för att skydda den oskadade
lacken.
4. Vänta någon dag och polera sedan
bättringarna. Använd en mjuk trasa och
sparsamt med slippasta.
Innan arbetet med bättring av lacken påbörjas
måste bilen vara rentvättad och torr och ha en
temperatur över 15 °C.
Produktskylt.
Materiel
Det är viktigt att använda rätt färg. Färgkodsnumret (1) finns på produktskylten, se
sidan 262.
•
•
•
•
Grundfärg (primer) på burk
Lack på burk eller färgpenna
Pensel
Maskeringstejp.
Mindre stenskott och repor
Om stenskottet inte gått ner till plåten och ett
oskadat färgskikt fortfarande finns kvar, fyll i
färg direkt efter att smutsen tagits bort.
08
187
08 Bilvård
Rostskydd
Kontroll och underhåll
Din bil fick ett mycket noggrant och komplett
rostskydd redan på fabriken. Delar av karossen
består av galvaniserad plåt. Underredet är
skyddat av ett nötningsbeständigt rostskyddsmedel. En tunn, penetrerande rostskyddsvätska sprutades in i balkar, hålrum och slutna
sektioner.
Upprätthåll bilens rostskydd.
•
Håll bilen ren. Spola underredet. Vid högtryckstvätt, håll sprutan minst 30 cm från
lackerade ytor.
•
Kontrollera regelbundet och förbättra
rostskyddet vid behov.
Bilen är byggd med ett rostskydd som inte kräver någon efterbehandling under normala förhållanden förrän efter ca 12 år. Efter denna tid
bör efterbehandling göras med tre års intervall.
Om bilen behöver efterbehandlas, låt en
auktoriserad Volvoverkstad hjälpa dig.
08
188
08 Bilvård
08
189
190
192
193
194
196
197
201
203
205
212
G020922
Volvo service.........................................................................................
Eget underhåll.......................................................................................
Motorhuv och motorrum.......................................................................
Diesel....................................................................................................
Oljor och vätskor...................................................................................
Torkarblad.............................................................................................
Batteri....................................................................................................
Byte av glödlampor...............................................................................
Säkringar...............................................................................................
UNDERHÅLL OCH SERVICE
09
09 Underhåll och service
09
Volvo service
Volvos serviceprogram
Innan bilen lämnade fabriken provkördes den
omsorgsfullt. Ytterligare en kontroll enligt
Volvo Personvagnar AB:s föreskrifter gjordes
strax innan den överlämnades till dig.
För att även fortsättningsvis hålla din Volvo på
en hög nivå vad gäller trafiksäkerhet, driftsäkerhet och tillförlitlighet bör Volvos serviceprogram följas, som finns specificerat i Service- och garantiboken. Låt en auktoriserad
Volvoverkstad utföra service- och underhållsarbeten. Volvos verkstäder har den personal,
servicelitteratur och de specialverktyg som
garanterar högsta servicekvalitet.
VIKTIGT
För att Volvos garanti ska gälla, kontrollera
och följ Service- och garantiboken.
Särskilda serviceåtgärder
Vissa serviceåtgärder, som berör bilens elektriska system, kan endast utföras med hjälp av
för bilen speciellt utvecklad elektronisk utrustning. Kontakta därför alltid en auktoriserad
Volvoverkstad, innan du låter påbörja eller
utföra servicearbeten som påverkar det elektriska systemet.
192
09 Underhåll och service
Eget underhåll
Kontrollera regelbundet
Batteriet
Kontrollera följande vid jämna mellanrum, t.ex.
vid tankning:
Kontrollera att batteriledningarna är rätt
anslutna och väl åtdragna.
Koppla aldrig ifrån batteriet då motorn är igång
(t.ex. vid batteribyte).
Vid laddning av batteriet får aldrig snabbladdare användas. Batteriledningarna ska vara
frånkopplade vid laddning av batteriet.
Batteriet innehåller syra som är frätande och
giftig. Det är därför viktigt att batteriet hanteras
på ett miljöriktigt sätt. Låt din Volvohandlare
hjälpa dig.
VARNING
Tändsystemet har mycket hög effekt. Livsfarlig spänning råder i tändsystemet. Tändningen ska därför alltid vara avstängd när
arbete utförs i motorrummet.
Vidrör inte tändstift eller tändspole när tändningen är tillslagen eller motorn är varm.
•
Kylvätska – Nivån ska ligga mellan MINoch MAX-markeringarna på expansionstanken.
•
Motorolja – Nivån ska ligga mellan MINoch MAX-markeringarna.
•
Styrservoolja – Nivån ska ligga mellan
MIN- och MAX-markeringarna.
•
Spolarvätska – Behållaren ska vara välfylld.
Fyll på med frostskyddsmedel vid temperaturer kring fryspunkten.
•
Broms- och kopplingsvätska – Nivån ska
ligga mellan MIN- och MAX-markeringarna.
VARNING
Tänk på att kylarfläkten kan starta automatiskt någon tid efter att motorn stängts av.
Låt alltid motortvätt utföras av en verkstad.
Om motorn är varm finns risk för brand.
Lyftning av bilen
G027001
Innan du börjar arbeta med bilen
09
Om bilen lyfts med verkstadsdomkraft ska den
sättas mot framkanten på motorns bärram.
Skada inte stänkplåten under motorn. Var noga
med att sätta verkstadsdomkraften så att bilen
inte kan glida av domkraften. Använd alltid pallbockar eller liknande.
Om du lyfter bilen med en verkstadslyft av tvåpelartyp, ska de främre och bakre lyftarmarna
sättas under lyftpunkterna på bottensvällaren.
Se föregående bild.
193
09 Underhåll och service
09
Motorhuv och motorrum
Öppning av motorhuv
VARNING
G026995
Stäng huven genom att lägga handen
ovanpå och trycka ner den. Stäng inte
genom att hålla i grillen. Fingrarna kan skadas av motorkomponenterna på insidan.
1. Dra i låshandtaget längst till vänster (eller
höger om bilen är högerstyrd) under instrumentpanelen. Du hör när låset släpper.
2. För in handen till höger under huvens framkant (nedanför grillen).
3. Tryck upp säkerhetsspärrens handtag.
4. Släpp handtaget och öppna huven.
VARNING
Kontrollera att huven låser ordentligt vid
stängning.
194
09 Underhåll och service
Motorhuv och motorrum
09
G027074
Motorrum
Behållare för broms- och kopplingsvätska
Chassienummerskylt
Relä och säkringar
Batteri (i lastutrymmet)
Luftfilter (Locket har olika utföranden
beroende på motorvariant.)
Kylare
Oljemätsticka, motor
Oljepåfyllning, motorolja
Behållare för spolarvätska
Behållare för styrservoolja
Expansionskärl, kylsystem
195
09 Underhåll och service
Diesel
09
Bränslesystem
VIKTIGT
Dieselmotorer är känsliga för föroreningar.
Använd endast dieselbränslen från välkända
oljebolag. Fyll aldrig på diesel med tveksam
kvalitet, se sidan 271. De större oljebolagen
har även ett speciellt dieselbränsle som är
avsett för yttertemperaturer kring fryspunkten.
Detta bränsle är mer lättflytande vid låga temperaturer och reducerar risken för paraffinutfällning.
Dieselliknande bränslen som inte ska
användas: specialtillsatser, Marine Diesel
Fuel, eldningsolja, RME1 (vegetabilisk oljemetylester) och vegetabilisk olja. Dessa
bränslen uppfyller inte kraven enligt Volvos
rekommendation och ger ökat slitage och
motorskador som inte täcks av Volvos
garantier.
Risken för kondensvatten i tanken minskar om
tanken hålls välfylld. Se till att det är rent runt
påfyllningsröret vid tankning. Undvik spill på
lackerade ytor. Tvätta med tvål och vatten vid
spill.
För årsmodell 2006 eller senare får svavelhalten vara maximalt 50 ppm.
VIKTIGT
Bränslestopp
VIKTIGT
Endast bränsle som uppfyller europeisk
dieselstandard får användas, se
sidan 271.
1
196
Inga speciella åtgärder behövs efter ett
bränslestopp. Bränslesystemet avluftas automatiskt om tändningen står i läge II under ca
60 sekunder innan startförsök påbörjas.
Dieselbränsle kan innehålla en viss mängd RME, ytterligare mängd får inte tillsättas.
Avtappning av kondensvatten i
bränslefilter
I bränslefiltret separeras kondensvatten från
bränslet. Kondensvattnet kan i annat fall
orsaka motorstörningar.
Avtappning av bränslefiltret ska göras enligt
serviceintervallerna i Service- och garantiboken eller vid misstanke om att förorenat bränsle
använts.
VIKTIGT
Vissa specialtillsatser avlägsnar vattensepareringen i bränslefiltret.
09 Underhåll och service
Oljor och vätskor
Volvo rekommenderar Castrol oljeprodukter.
Byt olja och oljefilter enligt de bytesintervaller
som finns angivna i Service- och garantiboken.
G021626
VIKTIGT
VIKTIGT
Använd alltid olja av föreskriven kvalitet, se
motorrumsdekal. Kontrollera oljenivån ofta
och byt olja regelbundet. Användning av olja
med lägre kvalitet än den angivna eller körning med för låg oljenivå skadar motorn.
Att använda olja av högre kvalitet än den
angivna är tillåtet. Vid körning under ogynnsamma förhållanden rekommenderar Volvo en
olja med högre kvalitet än den som dekalen
föreskriver, se sidan 267.
För att uppfylla kraven för motorns serviceintervall fabriksfylls alla motorer med en
speciellt anpassad syntetisk motorolja.
Valet av olja har gjorts med stor omsorg och
med hänsyn tagen till livslängd, startbarhet,
bränsleförbrukning och miljöbelastning. För
att rekommenderade serviceintervall skall
kunna tillämpas, krävs att godkänd motorolja används. Använd enbart föreskriven
oljekvalitet (se dekal i motorrummet), både
vid påfyllning och vid oljebyte, annars riskerar du att påverka livslängd, startbarhet,
bränsleförbrukning och miljöbelastning.
Volvo Personvagnar frånsäger sig allt
garantiansvar om inte motorolja med föreskriven kvalitet och viskositet används.
Volvo använder olika system för varning för låg
oljenivå eller lågt oljetryck. Vissa varianter har
oljetryckgivare, då används lampan för oljetryck. Andra varianter har oljenivågivare, då
informeras föraren via varningssymbolen mitt i
instrumentet samt displaytexter. Vissa modeller har båda varianterna. Kontakta en
auktoriserad Volvoåterförsäljare för mer
information.
Det är viktigt att oljenivån kontrolleras redan
innan första ordinarie oljebyte äger rum på den
nya bilen. Service- och garantiboken anger vid
vilken mätarställning det ska ske.
Volvo rekommenderar att oljenivån kontrolleras var 2 500:e km. Det säkraste mätvärdet
fås på kall motor före start. Mätvärdet är felvisande omedelbart efter att motorn stängts
av. Mätstickan visar för låg nivå eftersom all
olja inte hunnit rinna ner i oljetråget.
Oljekontroll
G020336
Kontroll av motorolja och oljefilter
Motorrumsdekal för oljekvalitet.
09
Oljenivån ska ligga inom det markerade området
på mätstickan.
``
197
09 Underhåll och service
09
Oljor och vätskor
Oljekontroll på kall bil
1. Torka av mätstickan före kontrollen.
2. Kontrollera oljenivån med mätstickan.
Nivån ska ligga mellan MIN- och MAXmarkeringarna.
3. Ligger nivån nära MIN-markeringen kan
0,5 liter fyllas på till en början. Fyll på tills
oljenivån är närmare markeringen MAX än
MIN på mätstickan, se sidan 267 och
framåt för påfyllningsbar volym.
VIKTIGT
OBS
Fyll aldrig över MAX-markeringen. Oljeförbrukningen kan öka om för mycket olja fylls
på i motorn.
TIPS! Gör samtidigt rent torkarbladen vid
påfyllning av spolarvätska. Blanda frostskyddsmedel med vattnet före påfyllning.
Kylvätska, nivåkontroll och påfyllning
Spolarvätska, påfyllning
Oljekontroll på varmkörd bil
1. Ställ bilen plant och vänta 10 – 15 minuter
efter det att motorn stängts av så att oljan
hinner rinna tillbaka ner i oljetråget.
Ligger nivån nära MIN-markeringen kan
0,5 liter fyllas på till en början. Fyll på tills oljenivån är närmare markeringen MAX än MIN på
mätstickan, se sidan 267 och framåt för påfyllningsbar volym.
VARNING
Spill inte olja på de heta avgasgrenrören då
det finns risk för brand.
198
G027097
3. Kontrollera oljenivån med mätstickan.
Nivån ska ligga mellan MIN- och MAXmarkeringarna.
Placering av behållare för spolarvätska.
Vindrute- och strålkastarspolarna har samma
vätskebehållare. Använd frostskydd under vintern så att det inte fryser i pump, behållare och
slangar. Se volymuppgifter på sidan 269.
G027087
2. Torka av mätstickan före kontrollen.
Vid påfyllning ska instruktionerna på förpackningen följas. Det är viktigt att balansera mängden kylvätska och vatten för rådande väderlek.
Komplettera aldrig med endast rent vatten.
Frysrisken ökar med såväl för liten som för stor
andel kylvätska.
09 Underhåll och service
Oljor och vätskor
Det är mycket viktigt att kylvätska med korrosionsskydd enligt Volvos rekommendation används. Då bilen är ny är den fylld med
kylvätska som klarar ca -35 °C.
Se volymuppgifter på sidan 269.
VIKTIGT
•
Höga halter av klor, klorider och andra
salter kan orsaka korrosion i kylsystemet.
•
Använd alltid kylvätska med korrosionsskydd enligt Volvos rekommendation.
•
Tillse att blandningen av kylvätska är
50 % vatten och 50 % kylvätska.
•
Blanda kylvätskan med kranvatten av
godkänd kvalitet. Vid tveksamhet gällande vattnets kvalitet använd färdigblandad kylvätska enligt Volvos rekommendationer.
•
Vid byte av kylvätska/kylsystemskomponent ska kylsystemet spolas rent
med kranvatten av godkänd kvalitet
alternativt spolas med färdigblandad
kylvätska.
Kontrollera kylvätskan regelbundet
Nivån ska ligga mellan MIN- och MAX-markeringarna på expansionstanken. Om systemet
inte är välfyllt, kan höga lokala temperaturer
uppstå med risk för skador (sprickor) i cylinderhuvudet. Fyll på vätska då nivån sjunkit till
MIN-markeringen.
VARNING
Kylarvätskan kan vara mycket het. Om
påfyllning behöver göras då motorn är varm
skruvas expansionskärlets lock sakta av så
att övertrycket försvinner.
•
Motorn får endast köras med välfyllt kylsystem. Höga temperaturer kan uppstå
med risk för skador (sprickor) i cylinderhuvudet.
För volymuppgifter samt standard med avseende på vattenkvalitet, se tabell under Vätskor
och smörjmedel på sidan 269.
1
Broms- och kopplingsvätska,
nivåkontroll och påfyllning
G000000
VIKTIGT
09
Broms- och kopplingsvätskan har gemensam
behållare1. Nivån ska ligga mellan MIN- och
MAX-märkena. Kontrollera nivån regelbundet.
Byt bromsvätska vartannat år eller vid vartannat ordinarie servicetillfälle.
Se volymuppgifter och rekommenderad kvalitet för bromsvätska på sidan 269.
På bilar som körs så att bromsarna används
ofta och hårt, t.ex. vid bergskörning eller körning i tropiskt klimat med hög luftfuktighet, ska
vätskan bytas varje år.
Placering beroende på vänster- eller högerstyrd variant.
``
199
09 Underhåll och service
09
Oljor och vätskor
VARNING
Om bromsoljan ligger under MIN-nivå i
bromsvätskebehållaren bör inte bilen köras
vidare utan att bromsolja fyllts på.
Anledningen till bromsvätskeförlusten
måste kontrolleras.
OBS
Om ett fel uppstår i styrservosystemet eller
om bilen blir strömlös och måste bogseras,
kan bilen fortfarande styras. Styrningen blir
då mycket tyngre än normalt och mer kraft
behövs för att vrida ratten.
Styrservoolja, nivåkontroll och
påfyllning
ADD
G026991
FULL
OBS
Oljenivån kontrolleras vid varje service.
200
Kontrollera nivån vid varje service. Byte av olja
behövs inte. Nivån ska ligga mellan ADD- och
FULL-märkena. Se volymuppgifter och rekommenderad oljekvalitet på sidan 269.
09 Underhåll och service
Torkarblad
Torkarblad
Rengöring
För rengöring av torkarblad och vindruta, se
sidan 184.
Byte av torkarblad, vindruta
09
OBS
Torkarbladen har olika längd. Bladet på förarsidan är längre än det andra.
1. Fäll ut torkararmen och håll i torkarbladet.
Kontrollera torkarbladen regelbundet. Eftersatt underhåll förkortar bladens livslängd.
2. Tryck in de räfflade låsfjädrarna på torkarbladet, samtidigt som det lyfts av i armens
förlängning.
3. Sätt dit det nya bladet i motsatt ordning
och kontrollera att det sitter riktigt fast.
Byte av torkarblad, bakruta
G026959
VIKTIGT
1. Fäll torkararmen bakåt.
2. Avlägsna torkarbladet genom att föra det
uppåt/utåt (se bild) mot bakluckan.
``
201
09 Underhåll och service
09
Torkarblad
3. Tryck fast det nya torkarbladet.
4. Kontrollera att bladet sitter riktigt fast.
202
09 Underhåll och service
Batteri
Batteriskötsel
Batteriets livslängd och funktion påverkas av
antal starter, urladdningar, körsätt, körförhållanden och klimatförhållanden etc.
Symboler på batteriet
Använd skyddsglasögon.
09
Undvik gnistor eller öppen
eld.
OBS
Förbrukat batteri ska återvinnas på ett miljövänligt sätt, det innehåller bly.
Explosionsfara.
Ytterligare information i bilens
instruktionsbok.
VARNING
Batterier kan bilda knallgas som är mycket
explosiv. En gnista, som kan bildas om du
sätter dit startkablarna felaktigt, räcker för
att batteriet skall explodera. Batteriet innehåller svavelsyra som kan orsaka allvarliga
frätskador. Skölj med stora mängder vatten
om svavelsyran kommer i kontakt med
ögon, hud eller kläder. Vid stänk i ögonen,
kontakta omedelbart läkare.
OBS
Förvara batteriet utom räckhåll för barn.
Batteriet innehåller frätande
syra.
Om batteriet laddas ur många gånger
påverkas batteriets livslängd negativt.
``
203
09 Underhåll och service
09
Batteri
Byte av batteri
Ditsättning av batteri
Borttagning av batteri
WARNING
REMOVAL OF BATTERY
DISCONNECT
O CABLE FIRST
xxxx xxxxx xx xxxxx
xxxx xxxxx xx xxxxx
xxxx xxxxx xxxxx
xxxx xx
-
G027075
DRAIN PIPE
2. Anslut pluskabeln
2. Skruva loss konsol och täckkåpa över batteriet
3. Anslut minuskabeln
4. Lossa minuskabeln först
5. Lossa därefter pluskabeln och evakueringsslangen för knallgas
204
1. Sätt dit batteriet
1. Stäng av tändningen och ta ur nyckeln
3. Vänta i minst 5 minuter, innan några elektriska anslutningar rörs (detta för att all
information i din bils elektriska system skall
kunna lagras i de olika styrenheterna)
G027076
+
4. Se till att evakueringsslangen är korrekt
ansluten både till batteriet och till utloppet
i karossen.
5. Sätt dit täckkåpa och konsol
09 Underhåll och service
Byte av glödlampor
Byte av glödlampor fram
Allmänt
VIKTIGT
Alla glödlampor finns specificerade på sidan
274.
Dra inte i kabeln, endast i kontaktstycket
Glödlampor och punktljus som är av särskild
typ eller som inte lämpar sig för byte annat än
av verkstad är:
5. Lossa kontaktdonet genom att först trycka
på låssnäppet från undersidan och sedan
dra upp det ett snäpp ovanifrån.
•
•
•
Allmänbelysning i taket
6. Lyft ut hela strålkastarinsatsen och lägg
den på ett mjukt underlag så att inte linsen
repas.
•
•
Högt placerat bromsljus
Läslampor och handskfacksbelysning
G027081
Blinker, yttre backspegel och trygghetsbelysning
Aktiva Bi-XenonŸ och Bi-XenonŸstrålkastare
Bi-XenonŸstrålkas-
På bilar utrustade med
tare ska byte av XenonŸlampan utföras av
en auktoriserad Volvoverkstad. Strålkastaren kräver särskild försiktighet eftersom
XenonŸ-lampan är utrustad med ett högspänningsaggregat.
VIKTIGT
Vidrör aldrig glaset på glödlamporna direkt
med fingrarna. Fett och olja från fingrarna
förångas av värmen och ger en beläggning
på reflektorn som då kan förstöras.
Vid byte av halv-, hel- och positions-/parkeringsljus ska hela lampinsatsen först lossas. För
att byta någon av dessa lampor gör enligt
nedan och se sedan instruktioner under
respektive lampa.
Losstagning av lamphus:
1. Släck belysningen och vrid startnyckeln till
läge 0.
2. Öppna motorhuven.
3. Lossa insatsen genom att dra upp de två
låspinnarna som håller den på plats.
G027083
VARNING
09
Återplacering av strålkastarinsatsen görs i
omvänd ordning. Kontrollera att låspinnarna är
korrekt nerstuckna.
4. Lyft insatsen rakt ut.
``
205
09 Underhåll och service
09
Byte av glödlampor
Placering av glödlampor i framlykta
Halvljus, halogen
8. Skruva tillbaka täcklocket; markeringen
HAUT skall vara uppåt.
Helljus
Helljus
Blinker
Parkerings-/positionsljus
Sidomarkeringsljus
1. Lossa det yttre täcklocket genom att vrida
det moturs.
2. Dra loss kontakten.
3. Lossa klämfjädern. Tryck först åt höger så
att klämfjädern lossnar och för den sedan
utåt och nedåt.
4. Dra ut lampan.
5. Sätt dit den nya lampan. Den kan bara sitta
på ett sätt.
6. Tryck klämfjädern uppåt och sist en aning
åt vänster så att den fastnar i sitt fäste.
7. Tryck tillbaka kontakten.
206
G027085
Halvljus
G027088
G027082
Halogen och Bi-Xenon -strålkastare
1. Lossa det yttre täcklocket genom att dra
det rakt ut och dra loss kontakten.
2. Lossa klämfjädern. Tryck först åt höger så
att klämfjädern lossnar och för den sedan
utåt/nedåt.
3. Dra ut lampan.
4. Sätt dit den nya lampan. Den kan bara sitta
på ett sätt.
09 Underhåll och service
Byte av glödlampor
5. Tryck klämfjädern uppåt och sist en aning
åt vänster så att den fastnar i sitt fäste.
6. Tryck tillbaka kontakten och sätt tillbaka
täcklocket.
Blinkers
6. Sätt tillbaka lampan, vrid den på plats.
7. Sätt tillbaka täcklocket.
Sidomarkeringsljus och positions-/
parkeringsljus
G027089
Aktiva Bi-XenonŸ-strålkastare
09
G027090
G028409
Lamphållaren har bajonettfattning.
1. Släck belysningen och vrid startnyckeln till
läge 0.
Lamphållarna har bajonettfattning.
2. Ta bort täcklocket.
2. Dra glödlampan rakt ut.
3. Vrid lampan moturs och dra ut den.
3. Sätt in den nya lampan genom att försiktigt
trycka in den i spåren.
4. Lossa kontaktstycket genom att pressa
låsningen utåt och dra.
1. Vrid lamphållaren moturs och ta ut den.
2. Tryck in lampan, vrid moturs och ta ut den.
3. Sätt in den nya lampan genom att trycka in
den i spåren och sedan vrida medurs.
1. Vrid moturs och ta ut lamphållaren.
4. Sätt tillbaka lamphållaren och vrid medurs.
5. Anslut kontaktstycket på lampan, ett klickljud hörs.
``
207
09 Underhåll och service
Byte av glödlampor
Glödlampor i baklykta
G027078
Dimstrålkastare
1. Släck belysningen och vrid startnyckeln till
läge 0.
2. Vrid lamphållaren något moturs.
3. Ta ur lampan.
4. Sätt dit den nya lampan. Profilen på lamphållaren sammanfaller med profilen på
lampans fot.
5. Sätt tillbaka lamphållaren genom att vrida
något medurs. Markeringen TOP på lamphållaren uppåt.
208
G027094
09
Positionsljus
Blinkers
Backljus
Positionsljus
Bromsljus
OBS
Om felmeddelande LAMPFEL/
KONTROLLERA BROMSLJUS kvarstår
efter att felaktig glödlampa ersatts uppsök
en auktoriserad Volvoverkstad.
09 Underhåll och service
Byte av glödlampor
09
G027077
Glödlampsbyte
1. Släck belysningen och vrid startnyckeln till
läge 0.
8. Lägg insatsen på ett mjukt underlag så att
inte glaset repas.
15. Sätt tillbaka insatsen mot skruvhålen.
Tryck insatsen på plats.
2. Fäll ner bakluckans nederdel och fäll upp
golvluckan. (Om bilen är försedd med kassehållare (tillval) lossa hållarens stödband.)
9. Vrid lamphållaren moturs och dra ut den.
16. Skruva åt muttrarna.
10. Vrid lampan moturs så lossar den. (Gäller
blinker, backljus och bromsljus).
17. Sätt tillbaka sidopanelen och hörnstycket.
3. Ta bort hörnstycket .
4. Öppna luckan i sidopanelen genom att dra
spärren uppåt och mot dig.
5. Ta fram fast nyckel nr 10 ur verktygspåsen
och lossa muttrarna.
6. Ta ut hela insatsen rakt bakåt.
11. Dra glödlampan rakt ut. (Gäller positionsljusen).
12. Byt lampa.
13. Sätt tillbaka lamphållaren i spåret, vrid
medurs.
14. Tryck tillbaka kablageöverlängden.
7. Lossa kablagets överlängd för att få bättre
åtkomlighet.
``
209
09 Underhåll och service
Byte av glödlampor
1. För in en spårskruvmejsel som pilen på bilden visar.
1. Släck belysningen och vrid startnyckeln till
läge 0.
Instegsbelysning finns under instrumentpanelen på förar- och passagerarsidan.
2. Bänd ut lampinsatsen.
2. Lossa skruvarna med en skruvmejsel.
3. Vrid lamphållaren moturs och lossa den.
3. Lossa hela lamphuset försiktigt och dra ut
det.
1. Stick in en skruvmejsel och vrid lätt så att
linsen lossnar.
4. Vrid lampan moturs och ta ut glödlampan.
5. Byt till ny glödlampa.
210
Instegsbelysning
G027079
Nummerskyltsbelysning
G027093
Dimbakljus
G027092
09
2. Ta bort den trasiga glödlampan.
4. Byt till ny glödlampa.
3. Sätt dit en ny glödlampa.
5. Sätt tillbaka och skruva fast hela lamphuset.
4. Sätt tillbaka linsen.
09 Underhåll och service
Byte av glödlampor
G027084
1. Stick in en skruvmejsel och vrid lätt så att
lamphuset lossnar.
2. Ta bort den trasiga glödlampan.
3. Sätt dit en ny glödlampa. Kontrollera att
lampan lyser.
G027080
Belysning i make up-spegel
Glödlampa i bagageutrymme
4. Sätt tillbaka lamphuset.
09
1. Stick in en spårskruvmejsel vid sidan av
det mittersta clipset i spegelns underkant.
Lyft uppåt så att det mittersta clipset släpper.
2. Dra mejseln åt båda sidorna så att de yttre
clipsen släpper.
3. Lyft ut spegelinsatsen.
4. Byt ut lamporna.
5. Sätt tillbaka insatsen med överkanten
först. Var noga med att de övre clipsen är
ordentligt intryckta innan insatsen viks tillbaka.
211
09 Underhåll och service
09
Säkringar
G032337
Allmänt
Kabeldragningen kan variera något på grund av motorvariant. Detaljerna som visas i listan är dock på samma positioner.
För att förhindra att din bils elektriska system
skadas genom kortslutning eller överbelastning, är alla de olika elektriska funktionerna och
komponenterna skyddade genom ett antal
säkringar.
Säkringarna är placerade på fem olika ställen i
bilen:
Relä-/säkringscentralen i motorrummet.
Säkringscentralen i kupén innanför ljudvallen på förarsidan.
Säkringscentralen i kupén vid instrumentbrädans gavel på förarsidan.
212
Säkringscentralen i bagageutrymmet.
Säkringscentalen i bagageutrymmet Executive*
Om någon elektrisk komponent eller funktion
inte fungerar, kan detta bero på att komponentens säkring tillfälligt överbelastats och bränts
av.
1. Titta i säkringsförteckningen för att lokalisera säkringen.
2. Dra ut säkringen och titta från sidan om
den böjda tråden är avbränd.
3. Byt i så fall till en ny säkring med samma
färg och samma amperebeteckning.
VARNING
Använd aldrig ett främmande föremål, eller
en säkring med högre amperetal än specificerat för att ersätta en säkring. Detta kan
förorsaka betydande skador på elsystemet
och möjligtvis leda till brand.
I locket på instrumentbrädans gavel finns ett
antal reservsäkringar. Där finns även en tång
09 Underhåll och service
Säkringar
09
som underlättar för dig att dra ut och sätta tillbaka en säkring.
Om samma säkring bränns av upprepade
gånger, föreligger något fel på komponenten,
och du bör då uppsöka en auktoriserad Volvoverkstad för kontroll.
``
213
09 Underhåll och service
09
Säkringar
G026972
Relä-/säkringscentral i motorrum
1.
214
ABS
30 A
9.
30 A
2.
ABS
3.
Högtrycksspolare
strålkastare
35 A
4.
Parkeringsvärmare*
25 A
5.
Extraljus*
20 A
6.
Startmotorrelä
35 A
7.
Vindrutetorkare
25 A
8.
Bränslepump
15 A
10.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
11.
Transmissionstyrenhet (TCM)
12.
15 A
Tändspolar (bensin),
Motorstyrenhet
(ECM), insprutningsventiler, (diesel)
20 A
Gaspedalsgivare
(APM), AC kompressor
10 A
Motorstyrenhet (ECM)
(bensin), insprutningsventiler, bensin), luftmassemätare (bensin)
15 A
luftmassemätare (diesel)
5A
09 Underhåll och service
Säkringar
13.
Styrenhet spjällhus
(V8), VIS (6-cyl.bensin)
10 A
Styrenhet spjällhus,
magnetventil, SWIRL
(luftmixventil), bränsletryckregulator (diesel)
15 A
Lambdasond (bensin)
20 A
lambdasond (diesel)
10 A
Vevhusventilationsvärmare (bensin), ACkoppling (bensin),
magnetventiler, läckdiagnos (bensin),
ECM, (bensin), luftmassemätare (V8),
glödstyrning (diesel)
15 A
16.
Halvljus vänster
20 A
17.
Halvljus höger
20 A
18.
-
19.
Motorstyrenhet (ECM)
matning, motorrelä
5A
20.
Positionsljus
15 A
21.
Vacuumpump (bensin)
20 A
14.
15.
09
-
``
215
09 Underhåll och service
09
Säkringar
G032316
Relä-/säkringscentral i kupé vid instrumentbrädans gavel på förarsidan
En dekal som anger säkringarnas positioner samt amperetal är placerad i gavelboxens lock.
1.
Fläkt klimatanläggning
30 A
2.
Audio (förstärkare)*
30 A
3.
Förarstol elmanövrerad*
25 A
Passagerarstol
elmanövrerad*
25 A
Styrenhet vänster
framdörr
25 A
4.
5.
216
6.
10.
25 A
-
7.
-
8.
Radio, cd-spelare,
RSE-system*
15 A
RTI display, RTI enhet
MMM
10 A
9.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Styrenhet höger framdörr
11.
OBDII, ljusomkopplare (LSM), rattvinkelgivare (SAS) rattstyrenhet (SWM)
5A
Tändningslås, SRSsystem, motorstyrenhet ECM (bensin),
avstängning SRS passagerarsida (PACOS),
startspärr elektronisk
(IMMO), Transmissionsstyrenhet ( TCM)
7,5 A
09 Underhåll och service
Säkringar
12.
Allmänbelysning tak
(RCM), övre elektronikstyrenhet (UEM)
10 A
13.
Taklucka*
15 A
14.
Telefon*
5A
15.
-38 -
09
-
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
217
09 Underhåll och service
09
Säkringar
G028412
Relä-/säkringscentral i kupé innanför ljudvallen på förarsidan
1.
2.
218
Stolsvärme höger sida
15 A
9.
Bromsljuskontakt matning
5A
Stolsvärme vänster
sida
15 A
3.
Signalhorn
15 A
4.
Reservplats
-
5.
Infotainment
10 A
6.
-
-
7.
-
-
12.
-
-
8.
Larmsiren*
5A
13.
-
-
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
10.
11.
Kombinationsinstrument (DIM), klimatanläggning (CCM), parkeringsvärmare, förarstol elmanövrerad
10 A
Eluttag framsäte, baksäte och kylskåp*
15 A
-
14.
-
15.
ABS, STC/DSTC
5A
16.
Servostyrning elektronisk (ECPS)*, Active BiXenonŸ (HCM)*, ljushöjdsreglering*
10 A
17.
Dimljus fram vänster
7,5 A
18.
Dimljus fram höger
7,5 A
19.
-
20.
Kylvätskepump (V8)
5A
09 Underhåll och service
Säkringar
21.
Transmission styrenhet
(TCM)
10 A
22.
Helljus vänster
10 A
23.
Helljus höger
10 A
24.
-
-
25.
-
-
26.
-
-
27.
-
-
28.
Passagerarstol
elmanövrerad*
09
5A
7,5 A
29.
Bränslepump
30.
BLIS*
31.
-
-
32.
-
-
33.
Vacuumpump (bensin)
20 A
34.
Spolarpump
15 A
35.
-
-
36.
-
-
5A
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
219
09 Underhåll och service
09
Säkringar
G032342
Säkringar i bagageutrymmet
1.
2.
220
Backljus
10 A
Positionsljus, dimljus,
bagagerumsbelysning
nummerskyltsbelysning, lampor i bromsbelysning
20 A
3.
Tillbehör (AEM)*
15 A
4.
Reservplats
5.
REM elektronik
10 A
6.
RSE-system*
7,5 A
7.
8.
-
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
9.
10.
11.
Dragkablage* (30-matning)
15 A
Eluttag bagageutrymme
15 A
Bakdörr höger: Fönsterhiss, spärr fönsterhiss
20 A
Bakdörr vänster: Fönsterhiss, spärr fönsterhiss
-
-
12.
-
13.
Värmare dieselfilter
15 A
14.
Subwoofer, bakre luftkonditionering (A/C)*
15 A
15.
-
-
16.
-
-
17.
Tillbehör infotainment*
20 A
18.
-
-
19.
Torkare bak
5A
15 A
09 Underhåll och service
Säkringar
20.
Dragkablage* (15-matning)
20 A
21.
-
-
22.
-
-
23.
AWD
24.
-
-
25.
-
-
26.
Parkeringshjälp*
5A
27.
Huvudsäkring: Dragkablage, parkeringshjälp, AWD
30 A
28.
Centrallås (PCL)
15 A
29.
Släpvagnsbelysning,
vänster: Positionsljus,
körriktningsvisare*
25 A
Släpvagnsbelysning,
höger: bromsljus, dimljus bak, körriktningsvisare*
25 A
Huvudsäkring: Säkring
37, 38
40 A
30.
31.
32.
-
7,5 A
33.
-
-
34.
-
-
35.
-
-
36.
-
-
37.
Eluppvärmd bakruta
20 A
38.
Eluppvärmd bakruta
20 A
09
-
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
221
09 Underhåll och service
09
Säkringar
G031532
Säkringar i lastutrymmet – Executive*
Säkringsboxen är placerad bakom täckpanelen på vänster sida.
1.
2.
3.
4.
222
Relä stolsvärme baksäte, Relä massagestol
fram
5A
Stolsvärme baksäte
vänster
15 A
Stolsvärme baksäte
höger
15 A
Ventilerad stol fram,
Massagestol fram
5A
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
5.
-
-
6.
-
-
09 Underhåll och service
09
223
224
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
226
227
231
234
240
242
243
250
255
G020924
Allmänt..................................................................................................
Kontrollpaneler, audio...........................................................................
Ljudanläggningens funktioner...............................................................
Radiofunktioner.....................................................................................
Cd-funktioner........................................................................................
Menystruktur – ljudanläggning..............................................................
Telefonfunktioner*.................................................................................
RSE - Rear Seat Entertainment system – Dual Screen* ......................
Menystruktur – telefon..........................................................................
INFOTAINMENT
10
10 Infotainment
Allmänt
Infotainment
10
Infotainment är ett system där ljudanläggningen och telefonfunktioner integrerats.
Ditt Infotainmentsystem kan du enkelt och
behändigt använda med gemensam kontrollpanel eller knappsats i ratten.
XC90 kan utrustas med Dolby Surround Pro
Logic II1. Detta ger en optimal ljudupplevelse
nära verkligheten med bred och naturlig ljudprofil.
Systemet ger även dina passagerare möjlighet
att använda hörlurar* med separat ljudkälla.
Dolby Surround Pro Logic II1
Dolby Surround Pro Logic II fördelar stereoljudets två kanaler till vänster-, center-, högeroch bakhögtalarna. Ljudåtergivningen blir därför mer verklighetstrogen än normal tvåkanalsstereo.
Dolby Surround Pro Logic II och Dolbyikonen är varumärken som tillhör
Dolby Laboratories Licensing
Corporation. Dolby Surround Pro
Logic II System är tillverkat på licens från Dolby
Laboratories Licensing Corporation.
1
226
Gäller Premium Sound.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
10 Infotainment
Kontrollpaneler, audio
Audiofunktionernas reglage
G027111
10
POWER – Audio Till/från
SELECTOR – väljer ljudkälla
VOLUME – Volym (vridreglage)
SOUND – ljudinställning
CD – snabbval
AM/FM – snabbval mellan FM1, FM2 och
AM
EXIT/CLEAR – stegar tillbaka i menyn,
avbryter ett val, sätter telefon i standby och
raderar föregående tecken vid text- och
sifferinmatning
Display
SIM-kortshållare
ENTER – väljer i menyn, aktiverar ett val
eller aktiverar telefon från standbyläge
Menyvalsknappar
PHONE – Telefon Till/från/standby
Cd- och cd-växlarutmatning*
MY KEY – programmerbart snabbval för
favoritfunktion
Cd-spelare och cd-växlare*
Stationslagringsknappar/val av position i
cd-växlare* (1-6), nummer- och teckenknappar för telefon samt snabbval i menyer
IR* – mottagare för fjärrkontroller
Sök/byt spår, station eller stegar framåt
och bakåt vid text- och sifferinmatning
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
227
10 Infotainment
Kontrollpaneler, audio
Knappsats i ratten
10
Menyhantering
Snabbval
Menyalternativen är numrerade och kan även
väljas direkt med knappsatsen (1 - 6).
Audio – Telefon*
Mitt eget snabbval – MY KEY
Med MY KEY kan en favoritfunktion i menyn
lagras, t.ex. TP.
G027004
G027112
±
De fyra nedersta knapparna i rattens knappsats är gemensamma för radio och telefon.
Knappfunktionen är beroende av vilket system
som är aktiverat. Med knappsatsen i ratten kan
du reglera ljudvolymen, skifta mellan förinställda stationer och byta spår på en cd.
228
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
En del av infotainmentfunktionerna styrs via ett
menysystem. Den aktuella menynivån visas
högst upp till höger i displayen. Menyalternativen visas i mitten av displayen.
•
MENU leder till menysystemet. Uppåt/
nedåt med knapparna
stegar mellan
menyalternativen.
•
ENTER väljer eller aktiverar/avaktiverar
något av menyalternativen.
•
EXIT går tillbaka ett steg i menystrukturen.
Ett långt tryck på EXIT leder ut ur menysystemet.
Välj den funktion i menyn som ska lagras
genom att hålla MY KEY intryckt i mer än
två sekunder.
När MY KEY STORED visas i displayen är
funktionen lagrad.
±
Aktivera funktionen genom ett kort tryck på
MY KEY.
10 Infotainment
Kontrollpaneler, audio
Kontrollpanel med hörlursuttag
VOL – Volym
Begränsningar
Den ljudkälla (FM, AM, cd o.s.v.) som spelas i
högtalarna kan inte styras från den bakre kontrollpanelen.
RDS-meddelanden kan utebli om radion spelar
i hörlurarna samtidigt som en annan ljudkälla
spelar i högtalarna.
Fjärrkontroll*
Sök/byt spår, framåt eller bakåt
10
SOURCE – stegar mellan ljudkällor
PRESET/DISC – väljer position i cd-växlaren eller förinställda radiostationer
AUTO – söker upp och lagrar de starkaste
stationerna
Funktionen ej tillgänglig
Funktionen ej tillgänglig
G026982
POWER – Audio Till/från
För bästa ljudåtergivning rekommenderas hörlurar med impedansen 16 - 32 ohm och känsligheten 102 dB eller högre.
CD
LUM
VO E
SE
SO
ENTER
2
ABC
1
4
GHI
7
PQRS
Aktivera/avaktivera
*
MEMORY – lagrar uppsökta radiokanaler
För att lagra en station:
Stega/söka framåt och bakåt
–
Tryck på MEMORY-knappen
–
Välj Preset med PRESET/DISC
–
Bekräfta valet med Memoryknappen
3
DEF
5
6
JKL
MNO
8
9
TUV WXYZ
0
#
64
68
72
76
80
64
68
72
76
80
G026984
G027003
Kontrollpanelen aktiveras med SEL när ljudanläggningen är aktiv. Avaktivering sker automatiskt när ljudanläggningen avaktiveras eller
med ett långt tryck på SEL.
Korta tryck på
/
stegar bland cdspår eller förvalslagrade radiostationer. Långa
tryck snabbspolar cd-spår eller söker radiostationer automatiskt.
AM FM
POWER
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
229
10 Infotainment
Kontrollpaneler, audio
±
10
Rikta fjärrkontrollen mot IR-mottagaren (se
bild) som sitter placerad på instrumentpanelen.
OBS
Fjärrkontrollen innehåller AAA- batterier
(R03). Om fjärrkontrollen inte fungerar,
prova först med att byta till nya batterier.
230
10 Infotainment
Ljudanläggningens funktioner
Volymkontroll
Vrid ratten
medurs eller moturs för att höja
eller sänka volymen. Volymkontrollen är elektronisk och saknar ändlägen. Volymen kan även
höjas (+) eller sänkas (–) med knappsatsen i
ratten.
Val av ljudkälla
G027115
Upprepade tryck på AM/FM
stegar mellan
aktiverar
FM1, FM2 och AM. CD-knappen
cd-spelaren/växlaren.
Tryck på POWER-knappen
för att starta
eller stänga av audiosystemet.
Om du stänger av bilen med audiosystemet
aktivt kommer det att automatiskt vara aktivt
när bilen återstartas.
detta genom att justera den externa ljudkällans
ingångsvolym:
10
1. Välj AUX VOLUME i menyn och tryck
ENTER.
2. Reglera volymen med SELECTOR eller
upp/ner med knapparna
. Avsluta med
ENTER.
OBS
Fungerar ej för knappsatsen i ratten.
Vrid SELECTOR
för att stega mellan den
externa ljudkällan AUX och de interna ljudkällorna FM1, FM2, AM, cd och cd-växlare*.
AUX
Till AUX-ingången kan t.ex. en mp3-spelare
anslutas.
OBS
Ljudkvaliteten kan försämras om spelaren
laddas när ljudanläggningen är i AUX-läge.
Undvik i så fall att ladda spelaren.
Ibland kan den externa ljudkällan AUX höras
med en annan volym än de interna ljudkällorna.
Om den externa ljudkällans ljudvolym är för
hög kan ljudkvaliteten försämras. Förhindra
G027029
Strömbrytare till/från – Audio
Ingång för extern ljudkälla (AUX) 3,5 mm
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
231
10 Infotainment
Ljudanläggningens funktioner
VIKTIGT
10
Ljudinställning
OBS
Locket över mugghållarna ska vara öppet
när kontakten sitter i AUX-ingången.
Nivån för centerhögtalare kan endast ställas
in om Dolby Pro Logic II (DPL II) eller trekanalsstereo (3-CH) är valt i menyn. Nivån för
Subwoofer kan endast ställas in om
Subwoofer är aktiverad
Optimal ljudåtergivning
Audiosystemet är kalibrerat för optimal ljudåtergivning med hjälp av digital signalbehandling.
G027113
Denna kalibrering tar hänsyn till högtalare, förstärkare, kupéakustik, lyssnarposition m.m. för
varje kombination av bilmodell och audiosystem.
Det finns även en dynamisk kalibrering som tar
hänsyn till volymkontrollens inställda nivå,
radiomottagning och bilens hastighet.
1. Tryck på SOUND-knappen
De kontroller som förklaras i denna bruksanvisning, t.ex. Bas, Diskant och Equalizer, är
endast avsedda för att användaren ska kunna
anpassa ljudåtergivningen till sin personliga
smak.
2. Tryck fram den funktion som ska ställas in
genom upprepande tryck på SOUNDknappen. Välj mellan BASS, TREBLE,
FADER, BALANCE, SUBWOOFER*,
CENTRE (tillval) eller SURROUND*.
.
3. Justera nivån med SELECTOR-ratten
.
I displayen visas en skala från min.läge till
max.läge. I mitten visas normalläget.
232
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Programtyp
Display visar
Bas
BASS
Diskant
TREBLE
Balans mellan höger
och vänster högtalare
BALANCE
Balans mellan främre
och bakre högtalare
FADER
Nivå för bashögtalare
SUBWOOFER*
Nivå för centerhögtalare
CENTRE*
Nivå för surround,
omgivningsljud
SURROUND*
10 Infotainment
Ljudanläggningens funktioner
Surround*
Bashögtalare – SUBWOOFER*
Equalizer RR1
Surroundinställningarna styr rymdupplevelsen
av ljudet. Inställningarna inklusive aktivering
och avaktivering för respektive ljudkälla görs
var för sig.
Bashögtalaren ger ett fylligare ljud och djupare
basljud åt anläggningen.
Funktionen används för att göra finjusteringar
av ljudet i de bakre högtalarna.
1. Välj AUDIO SETTINGS i menyn och tryck
ENTER.
1. Välj AUDIO SETTINGS i menyn och tryck
ENTER.
Symbolen
i displayen visar att Dolby Pro
Logic II är aktivt. Det finns tre olika inställningar
för surround-ljudet:
2. Välj SUBWOOFER och tryck ENTER. Ett
kryss i rutan visar att SUBWOOFER är
aktiverad.
2. Välj Equalizer RR och tryck ENTER.
• PRO LOGIC II
• 3-CHANNEL
• OFF (tvåkanalsstereo)
Equalizer FR1
Aktivera/avaktivera surround-ljud
1. Tryck MENU, stega till Audio settings och
tryck ENTER.
Funktionen används för att göra finjusteringar
av ljudet i de främre högtalarna.
1. Välj AUDIO SETTINGS i menyn och tryck
ENTER.
2. Välj SURROUND och tryck ENTER.
2. Välj Equalizer FR och tryck ENTER.
3. Välj Pro Logic II, 3 channel eller Off och
tryck ENTER.
3. Ställ in nivå med menyvalsknapparna eller
SELECTOR-ratten.
Dolby Surround Pro Logic II är ett varumärke som tillhör Dolby Laboratories Licensing
Corporation. Dolby Pro Logic II Surround
System är tillverkat på licens från Dolby
Laboratories Licensing Corporation.
1
10
3. Ställ in nivå med menyvalsknapparna eller
SELECTOR-ratten.
4. Tryck ENTER för att välja nästa frekvens.
Du kan välja fem frekvenser.
5. Tryck ENTER tills du kommer till menyläget för att spara gjorda ändringar.
4. Tryck ENTER för att välja nästa frekvens.
Du kan välja fem frekvenser.
5. Tryck ENTER tills du kommer till menyläget för att spara gjorda ändringar.
Vissa audionivåer.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
233
10 Infotainment
Radiofunktioner
Stationssökning
Söka efter känd frekvens manuellt
1.
10
LUM
VO E
AM FM
PHONE
POWER
LE CTOR
SE
SOUND
EXI T
ENTER
2
ABC
1
4
GHI
7
PQRS
AUTO
CLEAR
2. Släpp knappen när den önskade frekvensen visas i displayen.
MENU
5
6
JK L
MNO
8
9
TUV WXYZ
0
3. Om det behövs en justering av frekvensen,
gör detta med korta tryck på någon av pil-
SCAN
#
G027114
*
3
DEF
MY KEY
1. Välj radioläge AM/FM1/FM2 med
SELECTOR-ratten (3) eller AM/FMknappen (1).
2.
Tryck ett kort tryck på
eller
knappen för att söka nästa starka station.
3. Tryck på någon av knapparna igen om du
vill söka på nytt.
knapparna,
eller
.
Det manuella justeringsläget är kvar 5 sekunder efter den sista tryckningen.
Stationslagring
För att lagra en önskad station på någon av
stationslagringsknapparna 0 – 9 (2):
1. Ställ in önskad station.
2. Tryck på den stationslagringsknapp där
stationen ska lagras och håll den intryckt.
Ljudet försvinner ett par sekunder och
STATION STORED visas i displayen. Stationen är nu lagrad.
Man kan lagra upp till 10 stationer på respektive AM, FM1 och FM2, totalt 30 stationer.
234
G027119
CD
Tryck in
eller
knappen och
håll den inne. MAN visas i displayen.
Radion stegar då långsamt åt det valda
hållet och ökar tempot efter några sekunder.
AUTOSTORE – automatisk lagring av
stationer
AUTO (1) söker de 10 starkaste radiostationerna och förvalslagrar dem automatiskt i en
separat minnesbank. Funktionen är särskilt
användbar i områden där man inte är bekant
med radiostationerna eller deras frekvenser.
Starta automatisk lagring
1. Välj frekvensband med AM/FM.
2. Håll AUTO (1) intryckt tills
AUTOSTORING... visas i displayen.
När AUTOSTORING... inte längre visas i displayen är lagringen klar. Radion försätts i autoläge och AUTO visas i displayen. De automatlagrade förvalen kan nu väljas direkt med
10 Infotainment
Radiofunktioner
knapparna 0 - 9. Om ingen station med tillräcklig stark signalstyrka finns, visas NO AST
FOUND.
Förvalslagra en funnen station
Avbryta automatisk förvalslagring
±
±
Medan SCAN är aktiv kan en önskad station
förvalslagras.
Tryck EXIT.
Välja autolagrat förval
Genom att försätta radion i autoläge kan de
automatiskt lagrade förvalen användas.
1. Tryck kort AUTO (1). AUTO visas i displayen.
2. Tryck på en av knapparna 0 - 9.
3. Radion stannar i autoläge ända tills ett kort
tryck på AUTO (1), EXIT eller AM/FM
avbryter.
Scanning
SCAN (2) söker automatiskt igenom ett frekvensband efter starka stationer. När en station
hittats spelas den i ca 8 sekunder, därefter fortsätter sökningen.
Aktivera/avaktivera Scan
1. Välj frekvensband med AM/FM.
2. Tryck SCAN (2) för att aktivera. SCAN
visas i displayen.
3. Avsluta med SCAN eller EXIT.
Tryck på en av knapparna 0 - 9 och håll den
intryckt tills meddelandet Station stored
visas i displayen.
SCAN avbryts och den lagrade stationen kan
väljas som ett förval.
RDS-funktioner
RDS (Radio Data System) länkar samman FMsändare i nätverk. En FM-sändare i ett sådant
nätverk sänder information som ger en RDSradio bl.a. följande funktioner:
•
Automatiskt byte till en starkare sändare
om mottagningen i området är dålig.
•
Sökning av programinriktning, t.ex. trafikinformation eller nyheter.
•
Mottagning av textinformation om
pågående radioprogram.
OBS
Vissa radiostationer använder inte RDS eller
bara valda delar av dess funktionalitet.
Volymkontroll – NEWS/TP/ALARM
OBS
10
Om t.ex. cd spelas när radion tar emot ett
trafikmeddelande, försätts cd-spelaren i
pausläge. Meddelandet hörs med den
volym som valts för respektive meddelande.
Därefter återupptas spelningen av
ursprunglig vald ljudkälla och återgår till den
tidigare inställda volymen. Om volymen
justeras under meddelandet sparas den nya
volymen och används vid nästa meddelande.
Nyheter – NEWS
Denna funktion gör att när en nyhetssändning
startar avbryts andra ljudkällor som t.ex. cd.
1. Välj radioläge med SELECTOR-ratten eller
AM/FM-knappen.
2. Välj NEWS i menyn och tryck ENTER.
3. NEWS visas i displayen.
4. Välj NEWS igen och tryck ENTER för att
avaktivera NEWS-funktionen.
Funktionen gör att program kodade som nyheter från RDS-stationer bryter andra ljudkällor
och hörs med den volym som ställts in för detta
ändamål. Så fort nyhetsinslaget är över återgår
radion till tidigare ljudkälla och volym.
``
235
10 Infotainment
Radiofunktioner
Om du inte vill lyssna på ett pågående nyhetsinslag;
10
±
Tryck på EXIT-knappen. NEWS-funktionen är dock fortfarande inkopplad och
radion väntar på nästa nyhetsprogram.
Trafikinformation – TP
Funktionen gör att trafikinformation från RDSstationer bryter andra ljudkällor och meddelandet hörs med den volym som ställts in för
detta ändamål. Så fort meddelandet är över
återgår radion till tidigare ljudkälla och volym.
1. Välj TP i menyn och tryck ENTER.
2. TP visas i displayen.
3. Välj TP igen och tryck ENTER för att avaktivera TP-funktionen.
TP visas i displayen när funktionen är aktiverad. Om den inställda stationen kan sända trafikinformation visas
i displayen. Avbrott
för trafikinformation kan alltså endast höras när
visas i displayen.
Om du inte vill lyssna på ett pågående trafikmeddelande;
±
236
Tryck på EXIT-knappen. TP-funktionen är
dock fortfarande inkopplad och radion
väntar på nästa trafikmeddelande.
TP-Search
Programtyper – PTY
Denna funktion gör att du kan lyssna på trafikinformation vid resa mellan olika länder och
delstater i Europa utan att själv behöva välja
station.
Med PTY-funktionen kan olika programtyper,
t.ex. pop eller klassisk musik väljas. Med PTYfunktionen kan du välja mellan de olika programtyper som visas i listan nedan.
1. Välj RADIO SETTINGS i menyn och tryck
ENTER.
2. Välj TP och tryck ENTER.
3. Välj TP Search och tryck ENTER.
För att avaktivera funktionen, välj TP Search
igen och tryck ENTER.
Radiotext
Vissa RDS-stationer sänder information om
programmens innehåll, artister, etc. Denna
information kan visas med text i displayen.
Visning av programtyp
1. Välj RADIO SETTINGS i menyn och tryck
ENTER.
2. Välj PTY i menyn och tryck ENTER.
3. Välj SHOW PTY och tryck ENTER.
Nu visas den inställda stationens PTY i displayen.
OBS
Alla radiostationer har inte PTY-benämning.
1. Tryck på MENU-knappen.
2. Välj RADIOTEXT i menyn och tryck
ENTER.
3. Välj RADIOTEXT igen och tryck ENTER
för att avaktivera.
Alarm
Alarm sänds ut automatiskt och funktionen kan
inte avaktiveras. Alarm! visas i radions display
när ett larmmeddelande sänds ut. Funktionen
används för att varna bilister om allvarliga
olyckor och katastrofer, t.ex. broras eller kärnkraftsolyckor.
Programtyp
Display visar
Aktualiteter
CURRENT AFFAIRS
Andliga frågor
RELIGION
Blandad diskussion
VARIED SPEECH
Countrymusik
COUNTRY MUSIC
Dokumentär
DOCUMETARY
Ekonomi
FINANCE
10 Infotainment
Radiofunktioner
Programtyp
Display visar
Programtyp
Display visar
Folkmusik
FOLK MUSIC
Telefonväkteri
PHONE IN
7. Välj SEARCH PTY och tryck ENTER. Om
radion hittar en station med den valda programtypen hörs denna i högtalaren.
Fritid och hobby
LEISURE & HOBBY
Utbildning
EDUCATION
8. Om radion hittar en station som inte passar
För barn
CHILDREN
Vetenskap
SCIENCE
Gamla godingar
OLDIES MUSIC
Väder
WEATHER
Information
INFORMATION
Övrig musik
OTHER MUSIC
Jazzmusik
JAZZ MUSIC
Sök efter viss programtyp
Klassisk musik
SERIOUS CLASSIC
Kultur och Konst
CULTURES
Denna funktionen hjälper dig att söka efter program med viss inriktning genom att söka
genom hela frekvensbandet.
Lätt klassiskt
LIGHT CLASSIC
Lättlyssnat
EASY LISTENING
Nationell musik
NATIONAL MUSIC
3. Välj PTY och tryck ENTER.
Trafikinformation – TP STATION
Popmusik
POP MUSIC
4. Välj SELECT PTY och tryck ENTER.
Här ställer du in vilken station trafikinformationen ska komma från.
Resor och
semester
TRAVEL
Observera att
måste visas i displayen
för att detta ska fungera.
Rockmusik
ROCK MUSIC
5. Tryck ENTER för en eller flera av de listade
programtyperna du väljer. PTY-symbolen i
displayen tänds vid det första valet och
radion försätts i standby för PTY.
Sociala frågor
SOCIAL AFFAIRS
6. När du valt alla de önskade typerna, välj
EXIT/CLEAR för att gå ur PTY-listan.
Sport
SPORT
Lyssna på den station från vilken trafikinformationen ska komma från.
Teater
DRAMA
1. Välj FM 1 eller FM 2 och tryck på MENUknappen.
kan du söka vidare med
knapparna.
/
10
-
9. Om ingen station med den valda programtypen hittas, återgår radion till sin tidigare
frekvens. PTY ligger sedan i standby tills
det att vald programtyp börjar sändas. När
så sker byter radion automatiskt till den
station som sänder vald programtyp.
För att avaktivera PTY standby, gå in i menyn
och välj CLEAR ALL PTY. Symbolen PTY
släcks i displayen och radion återgår till normalläge.
2. Välj RADIO SETTINGS och tryck ENTER.
Aktivera/avaktivera TP STATION
``
237
10 Infotainment
Radiofunktioner
1. Välj RADIO SETTINGS i menyn och tryck
ENTER.
10
2. Välj TP och tryck ENTER.
3. Välj TP STATION och tryck ENTER.
4. Välj SET CURRENT för att aktivera eller
RESET CURRENT för att avaktivera och
tryck ENTER.
3. Välj TP STATION och tryck ENTER.
Regionala radioprogram – REG
4. Välj SET CURRENT för att aktivera eller
RESET CURRENT för att avaktivera och
tryck ENTER.
Funktionen gör att radion fortsätter att lyssna
till en regional sändare fastän dess signalstyrka
är låg.
OBS
Nu kommer endast nyheter från den lagrade
stationen att höras.
OBS
Nu kommer endast trafikinformation från
den lagrade stationen att höras.
Nyheter – NEWS STATION
Här ställer du in vilken station nyheterna ska
komma från.
Observera att aktuell inställd station måste
vara en RDS-station för att detta ska fungera.
Aktivera/avaktivera NEWS STATION
Lyssna på den station från vilken nyheterna ska
komma från.
1. Välj RADIO SETTINGS i menyn och tryck
ENTER.
2. Välj NEWS STATION och tryck ENTER.
1
238
Default/fabriksinställning.
Automatisk frekvensuppdatering – AF
AF-funktionen väljer en av de starkaste sändarna för en inställd station. Ibland behöver
radion söka igenom hela FM-bandet för att
finna en stark sändare. Då tystnar radion och
PI SEEK PRESS EXIT TO CANCEL visas i
displayen.
Aktivera/avaktivera AF
1. Välj RADIO SETTINGS i menyn och tryck
ENTER.
2. Välj AF och tryck ENTER.
För att återaktivera AF, välj AF och tryck
ENTER.
1. Välj RADIO SETTINGS i menyn och tryck
ENTER.
2. Välj REGIONAL och tryck ENTER.
3. REG visas i displayen.
4. För att avaktivera REG, välj REG igen och
tryck ENTER.
Enhanced Other Networks – EON
EON-funktionen är särskilt användbar i storstadsområden med många regionala radiostationer. Den låter avståndet mellan bilen och
radiostationens sändare styra när programfunktionerna ska avbryta pågående ljudkälla.
• LOCAL – avbryter endast om radiostationens sändare är nära.
• DISTANT1 – avbryter om stationens sändare är långt bort, även om signalen är
brusig.
• OFF – avbryter inte för programinriktning
från andra sändare.
10 Infotainment
Radiofunktioner
Aktivera/avaktivera EON
1. Välj RADIO SETTINGS i menyn och tryck
ENTER.
10
2. Välj EON och tryck ENTER.
3. Välj LOCAL, DISTANT eller OFF och tryck
ENTER.
Återställning av RDS-funktioner
Återställ samtliga radioinställningar till den
ursprungliga fabriksinställningen.
1. Välj RADIO SETTINGS i menyn och tryck
ENTER.
2. Välj RESET ALL och tryck ENTER.
3. Tryck ENTER igen för att bekräfta.
239
10 Infotainment
Cd-funktioner
En tom position markeras i displayen. Texten
INSERT DISC visar att en ny skiva kan matas
in. Cd-växlaren kan innehålla upp till 6 cd-skivor.
10
±
Mata in en cd i cd-växlarens inmatningsöppning (2).
Utmatning av cd
G027116
En cd stannar i utmatat läge i max. 12 sekunder. Därefter matas den åter in i spelaren som
fortsätter uppspelningen.
Mata ut enstaka skivor med ett tryck på utmatningsknappen (3).
Starta uppspelning (cd-spelare)
Alla skivor (cd-växlare)
Om en musik-cd finns i spelaren när ljudanläggningen är i cd-läge startas uppspelningen
automatiskt. Mata annars in en skiva och byt
till cd-läge med SELECTOR (4) eller CD(1).
Mata ut alla skivor med ett långt tryck på
utmatningsknappen. Hela magasinet töms,
skiva för skiva. Meddelandet EJECTING ALL
visas i displayen.
Starta uppspelning (cd-växlare)
Funktionen kan endast aktiveras om bilen står
stilla. Utmatningen avbryts om bilen börjar
rulla.
Om en cd-position med en musik-cd redan är
vald när ljudanläggningen aktiveras startas
uppspelningen automatiskt. Byt annars till cdväxlar-läge med SELECTOR (4) eller CD (1)
och välj en skiva med sifferknapparna 1 - 6.
Mata in en cd (cd-växlare)
±
240
Enstaka skivor (cd-spelare)
Välj en tom position med sifferknapparna
1 - 6 eller upp/ner på navigeringsknappen.
Paus
När volymen sänks helt stannar cd-spelaren.
När volymen höjs startar den igen.
OBS
Vissa kopieringsskyddade ljudfiler kan inte
läsas av spelaren.
När en cd med ljudfiler matas in i spelaren läses
skivans katalogstruktur in. Beroende av skivans kvalitet kan det dröja en stund innan uppspelningen startar.
Navigering och uppspelning
Om en skiva med ljudfiler finns i cd-spelaren
leder ENTER till skivans katalogstruktur. Navigering i katalogstrukturen görs på samma sätt
som i ljudanläggningens menystruktur. Ljudfiler har symbolen
och kataloger har symbolen
. Innan uppspelningen startas kan
/
användas för att visa ljudfilens
namn om displayens bredd inte räcker till.
Uppspelning av en markerad ljudfil startas med
ENTER.
När uppspelningen av en fil är klar fortsätts
uppspelningen av de andra filerna i just den
katalogen. Byte av katalog sker automatiskt
när alla filer i aktuell katalog har spelats upp.
Snabbspola/byta cd-spår och ljudiler
Ljudfiler
Korta tryck höger/vänster på knapparna
Cd-spelaren stödjer, förutom vanliga musikcd, ljudfiler av formaten mp3 och wma.
/
stegar bland cd-spår/ljudfiler.
Långa tryck snabbspolar cd-spår/ljudfiler.
10 Infotainment
Cd-funktioner
Knappsatsen i ratten kan även användas för
detta ändamål.
±
Skanna cd
Aktivera/avaktivera (cd-växlare)
Funktionen spelar de första 10 sekunderna av
varje cd-spår/ljudfil. Tryck SCAN för att aktivera. Avbryt med EXIT eller SCAN för att fortsätta uppspelningen av det aktuella cd-spåret/
ljudfilen. Scan fungerar bara på den valda skivan. Texten SCAN visas i displayen när funktionen är aktiv.
1. Välj Random i menyn och tryck ENTER.
Skivtext
2. Stega till SINGLE DISC eller ALL DISCS
och tryck ENTER.
Om titelinformation finns på en cd kan den
visas i displayen.
Valet ALL DISCS gäller endast de musik-cd
som finns i växlaren.
Aktivera/avaktivera
Om en cd med ljudfiler spelas:
±
1. Välj SINGLE DISC eller FOLDER i menyn
och tryck ENTER.
Cd-skivor
2. Stega till önskad cd eller folder och tryck
ENTER.
Användande av hembrända cd-skivor kan
medföra dåligt eller uteblivet ljud.
OBS
Om skivtext är aktiverat visas inte SCAN i
displayen.
Slumpval
Funktionen spelar spåren i slumpvis ordning.
Det går att stega mellan de slumpvalda cdspåren/ljudfilerna på vanligt sätt.
OBS
Stegning mellan slumpvalda cd-spår fungerar endast på aktuell skiva.
Välj DISC eller FOLDER i menyn och tryck
ENTER.
OBS
Om skivtext är aktiverat visas inte dessa
meddelanden.
10
Om en vanlig musik-cd spelas:
När du väljer en annan cd avaktiveras funktionen.
Olika meddelanden visas beroende på vilken
slumpvalsfunktion som är aktiv:
• RANDOM betyder att spåren från endast
en musik-cd spelas.
Starta uppspelning av en cd.
Välj DISCTEXT i menyn och tryck
ENTER.
VARNING
Använd endast standardskivor (12 cm i diameter). Använd inte cd-skivor med påklistrade skivetiketter. Värmen i cd-spelaren kan
göra att etiketten lossnar och att cd-spelaren skadas.
• RND ALL betyder att alla spår på samtliga
musik-cd i cd-växlaren spelas.
Aktivera/avaktivera (cd-spelare)
Om en vanlig musik-cd spelas:
±
• RANDOM FOLDER betyder att ljudfilerna
i en katalog på aktuell cd spelas.
Välj RANDOM i menyn och tryck ENTER.
Om en skiva med ljudfiler spelas:
241
10 Infotainment
Menystruktur – ljudanläggning
10
FM menu
AM-meny
1.
NEWS
1.
2.
TP
Se Audio settings i FM menu.
3.
Radiotext
4.
Radio settings
5.
6.
242
4.1.
PTY
4.2.
TP
4.3.
NEWS Station
4.4.
AF
4.5.
Regional
4.6.
EON
4.7.
Reset all
Audio settings*
Cd-meny
1.
Random
2.
NEWS
3.
TP
4.
Disc text
5.
Audio settings*
Se Audio settings i FM menu.
AUX-meny
Audio settings*
1.
AUX input vol
5.1.
Surround
2.
NEWS
5.2.
Subwoofer
3.
TP
5.3.
Equalizer Fr
4.
Audio settings
5.4.
Equalizer Rr
Se Audio settings i FM menu.
5.5.
Reset all
Ljudinställningar
10 Infotainment
Telefonfunktioner*
10
AM FM
CD
LUM
VO E
MY KEY
PHONE
L E CTOR
SE
SOUND
POWER
EXIT
ENTER
2
ABC
1
4
GHI
7
PQRS
0
*
3
DEF
CLEAR
MENU
5
6
JKL
MNO
8
9
TUV WXYZ
#
3905624r
MY KEY
PHONE
SOUND
EXIT
CLEAR
G027002
ENTER
Telefonsystemets delar
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
243
10 Infotainment
Telefonfunktioner*
10
Knappsats i ratten* - Med rattens knappsats kan du använda de flesta av telefonsystemets funktioner. När telefonen är
aktiverad kan knappsatsen i ratten endast
användas till telefonfunktionerna. I aktivt
läge syns alltid telefoninformation i kontrollpanelens display.
Mikrofon - Mikrofonen för handsfree är
inbyggd i takkonsolen vid den inre backspegeln.
Kontrollpanel i mittkonsol - Samtliga
telefonfunktioner (utom samtalsvolymen)
kan styras från kontrollpanelen.
SIM-kortsläsare - SIM-kortet sätts in på
framsidan av kontrollpanelen.
Allmänt
•
•
Sätt alltid trafiksäkerheten främst.
•
•
Stäng av telefonsystemet när bilen tankas.
•
Låt endast en auktoriserad Volvoverkstad
utföra service på telefonsystemet.
Reglage
Om bilens förare måste använda sekretessluren, parkera först på en säker plats.
Stäng av telefonsystemet i närheten av
sprängningsarbete.
Nödsamtal
Nödsamtal till larmnummer kan även genomföras utan SIM-kort förutsatt att det finns täckning hos någon GSM-operatör.
G027117
Telefonsystemets delar
1. Aktivera telefonen.
Display
Telefonlur* - Telefonluren kan användas
för att kommunicera mer ostört.
2. Slå det larmnummer som gäller för den
aktuella regionen (inom EU: 112).
ENTER – accepterar samtal, väljer i menyn
eller aktiverar telefonen från standbyläge
Antenn - Antennen är monterad mot vindrutan, framför den inre backspegeln.
3. Tryck på ENTER-knappen i kontrollpanelen eller knappsatsen i ratten.
Till/från/standby
EXIT/CLEAR – avbryter/nekar samtal, stegar tillbaka i menyn eller avbryter ett val
samt raderar inmatade siffror/tecken
SIM-kortshållare
Menyvalsknappa
244
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
10 Infotainment
Telefonfunktioner*
Strömbrytare till/från/standby
Volymsänkning vid telefonsamtal
Aktivera systemet:
Om telefonen ringer när radion spelar, sänks
volymen när samtalet besvaras. Då samtalet
avbryts återgår volymen till den tidigare
inställda ljudnivån. Radiovolymen kan även
regleras under samtalets gång och behåller då
den nya ljudnivån när samtalet avbryts. Audiovolymen kan även stängas av helt vid telefonsamtal, se sidan 257.
±
Tryck på PHONE- knappen (3) för att starta
telefonsystemet.
Stänga av systemet:
±
Håll PHONE-knappen intryckt för att
stänga av telefonsystemet
G027004
Försätta systemet i standby:
Nummer- och teckenknappar samt snabbval av menyalternativ
Sök – stegar framåt och bakåt vid text- och
nummerinmatning
Höj/sänk samtalsvolym under samtal.
Telefonen använder inte centerhögtalaren*
1. Tryck ett kort tryck på PHONE-knappen
eller tryck EXIT/CLEAR för att försätta
telefonsystemet i standbyläge.
2. Återaktivera systemet med ett kort tryck på
PHONE-knappen.
När telefonen är aktiverat eller i standbyläge
visas en telefonlur i displayen.
OBS
Vid audionivå Performance (standardnivå)
går det inte att lyssna på radio, cd eller ta
emot trafikmeddelanden samtidigt som ett
telefonsamtal är uppkopplat.
Om du stänger av bilens tändning med telefonsystemet påslaget, är telefonsystemet påslaget när tändningen slås på nästa gång. Då
telefonsystemet är avstängt går det inte att ta
emot några samtal.
10
Funktionen gäller endast för Volvos integrerade telefonsystem.
Standby-läge
I standbyläge kan du ta emot samtal samtidigt
som audiosystemet är aktivt och information
från audiosystemets ljudkällor visas i displayen.
För att kunna använda telefonsystemets andra
funktioner måste telefonen vara i aktivt läge.
Snabbval i menyn
När du med hjälp av menyknappen kommit till
menysystemet kan du använda siffror i stället
för pilarna och ENTER-knappen för att välja
rätt meny i huvudmenynivån. Varje menyval är
numrerat. Siffrorna visas i displayen tillsammans med menyalternativet.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
245
10 Infotainment
Telefonfunktioner*
10
Trafiksäkerhet
1. Stäng av telefonen.
Avsluta ett samtal
Delar av menysystemet för telefon är av säkerhetsskäl inte tillgängliga i hastigheter över
8 km/h. Du kan endast avsluta påbörjad aktivitet i menysystemet.
2. Tryck ut SIM-kortshållaren genom ett kort
tryck.
±
3. Lägg i SIM-kortet med metallytan nedåt.
Audioanläggningen återgår till tidigare aktivitet.
Hastighetsbegränsningen kan kopplas bort i
menyfunktion 5.6.
4. Se till att det fasade hörnet på SIM-kortet
matchar fasningen på hållaren.
Neka inkommande samtal genom att trycka på
EXIT/CLEAR.
5. Tryck in hållaren igen.
SIM-kort
Vid problem med SIM-kortet, kontakta din nätverksoperatör.
Tryck på EXIT/CLEAR i rattens eller kontrollpanelens knappsats eller lägg på luren.
Sekretesslur
För att kommunicera mer ostört, kan du prata
i telefonluren. Lyft luren genom ett kort tryck på
ovansidan (A).
Ring upp och ta emot samtal
Ringa upp:
±
Slå numret och tryck ENTER i knappsatsen i ratten, kontrollpanelen eller lyft luren.
Ta emot inkommande samtal:
Tryck ENTER eller lyft luren. Du kan även
använda Autosvar, se sidan 257.
Ljudet från audioanläggningen kan kopplas
ifrån automatiskt när ett telefonsamtal pågår,
se sidan 257.
G026983
G026980
±
Telefonen kan endast användas tillsammans
med ett giltigt SIM-kort (Subscriber Identity
Module). Du får kortet från din nätoperatör.
Sätt alltid in SIM-kortet när du vill använda telefonen.
246
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
±
Slå önskat nummer på knappsatsen i mittkonsolen och lyft luren för att ringa upp.
10 Infotainment
Telefonfunktioner*
Volymen regleras med ratten på sidan av
luren.
Samtalet avbryts när du lägger tillbaka luren i
hållaren.
Om du vill växla till handsfree utan att avsluta
samtalet:
1. Tryck
i ratten (alt. menyknapparna i
kontrollpanelen) och välj Handsfree.
2. Tryck ENTER och lägg på luren. Om luren
redan skulle vara lyft när ett telefonsamtal
påbörjas, kommer ljudet ut i handsfreesystemet.
3. Tryck på MENU-knappen, stega till Handset och sedan ENTER för att överföra ljudet till luren.
Senast uppringda nummer
Telefonen lagrar automatiskt de senast uppringda telefonnumren/namnen.
1. Tryck på ENTER i rattens eller kontrollpanelen knappsats.
2. Stega framåt eller bakåt med menyknapparna bland de senast slagna numren. De
visas i displayen.
3. Tryck ENTER.
Snabbuppringning
Lagra kortnummer
Ett nummer som är lagrat i telefonboken kan
kopplas till en uppringningsknapp (1 – 9).
Gör så här:
1. Välj Telefonbok i menyn och tryck
ENTER.
2. Bläddra till Snabbuppringning (se
sidan 257) och tryck ENTER.
3. Välj den siffra som ska vara kortnumret.
Tryck ENTER för att bekräfta.
4. Sök efter önskat namn eller telefonnummer
i telefonboken. Tryck ENTER för att välja.
Använd snabbuppringning
1. Håll in önskad snabbuppringningsknapp i
ca två sekunder för att ringa eller tryck kort
på knappen följt av ENTER.
2. När du har slagit på telefonen, vänta en
stund innan snabbuppringningen kan ske.
OBS
För att kunna slå ett kortnummer måste
Meny 3.4 vara aktiverad. Se Snabbuppringning under Beskrivning av menyalternativ
på sidan 256.
Ta emot nytt samtal under pågående
samtal
Om du under pågående samtal hör två tonstötar i högtalaren har du blivit uppringd. Denna
funktion går att välja eller välja bort i menyn.
10
I detta läge kan du välja att ta emot samtalet,
eller neka att ta emot det. Om du inte vill ta
emot samtalet, tryck på EXIT/CLEAR eller gör
ingenting.
Om du vill ta emot samtalet, tryck ENTER. Det
pågående samtalet hamnar då i så kallat parkeringsläge. Trycker du på EXIT/CLEAR,
avslutas båda samtalen samtidigt.
Funktioner under pågående samtal
Under ett pågående samtal är följande funktioner tillgängliga (bläddra med pilarna och tryck
på ENTER för att göra ett val)
Sekretess/sekretess av
Sekretessläge
Parkera/återta
Välj om pågående
samtal ska parkeras
eller återtas
Lur/handsfree
Använda luren eller
handsfree
Telefonbok
Visa telefonboken
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
247
10 Infotainment
Telefonfunktioner*
Sekretess/sekretess av
Lur/handsfree
Telefonbok
Sammankoppla
Växla
Sekretessläge
Ring upp från minnet
Telefonnummer och namn kan lagras i telefonens eget minne eller i SIM-kortets minne.
När du tar emot ett samtal och den uppringandes nummer finns i telefonboken, visas namnet
i displayen.
CD
LUM
VO E
AM FM
PHONE
POWER
LE CTOR
SE
SOUND
Använda luren eller
handsfree
Visa telefonboken
Prata med båda
samtidigt (konferenssamtal)
Växla mellan de två
samtalen
Öka eller minska samtalsvolymen genom att
under samtal trycka på knapparna + eller - i
rattens knappsats.
När telefonen är aktiverad styr knappsatsen i
ratten endast telefonfunktionerna.
För att styra audiosystemet med dessa knappar måste telefonen vara i standbyläge, se
sidan 245.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Upp till 255 namn kan lagras i telefonens
minne.
2
ABC
1
4
GHI
7
PQRS
Lagra telefonnummer med namn
AUTO
3
DEF
MY KEY
EXI T
ENTER
Samtalsvolym
248
Telefonboken
CLEAR
MENU
5
6
JK L
MNO
8
9
TUV WXYZ
0
SCAN
*
#
1. Tryck på MENU-knappen, välj
Telefonbok och tryck ENTER.
G027118
10
Då du har ett pågående samtal samt ett parkerat samtal är följande funktioner tillgängliga
(bläddra med pilarna och tryck på ENTER för
att göra ett val)
2. Stega till Lägg till och tryck ENTER.
3. Skriv ett namn och tryck ENTER.
4. Skriv nummer och tryck ENTER.
5. Välj vilket minne du vill spara till och tryck
ENTER.
±
Tryck på MENU-knappens nedåtpil (1)
eller
boken.
i ratten för att söka i telefon-
Välj mellan följande alternativ:
1. Tryck ENTER och bläddra med pilarna tills
du hittar önskat namn.
2. Tryck på tangenten för första bokstaven i
namnet (eller skriv in hela namnet) och
tryck ENTER.
3. Tryck ENTER för att ringa upp det nummer
du har valt.
10 Infotainment
Telefonfunktioner*
1
space 1- ? ! , . : " ' ( )
2
abc2äåàæç
3
def3èé
4
ghi4ì
5
jkl5
6
mno6ñöòØ
7
pqrs7ß
8
tuv8üù
9
wxyz9
*
Används om två tecken ska skrivas med samma knapp.
0
[email protected]*#&$£/%
#
EXIT
Växla mellan versaler och gemener.
Radera den senast slagna bokstaven eller siffran. Med ett långt tryck
raderar du hela numret och texten.
Med dubbla SIM-kort har du samma nummer
till två olika apparater. Fråga din nätoperatör
om vilka möjligheter som erbjuds och om hanteringen av dubbla SIM-kort.
10
Specifikationer
Avbryta textinmatning
Uteffekt
2 W
1. Radera alla inmatade tecken genom ett
långt tryck på EXIT/CLEAR-knappen.
SIM-kort
litet, 3 V
Minnesplatser
255A
SMS
ja
Data/fax
nej
Dualband
ja (900/1800)
2. Återgå till menyn genom ytterligare ett
långt tryck på EXIT/CLEAR-knappen.
Dubbla SIM-kort
A
255 minnesplatser i telefonens minne. Antal minnesplatser
på SIM-kort varierar beroende på abonnemang.
IMEI-nummer
För att spärra telefonen måste nätoperatören
underrättas om telefonens IMEI-nummer. Det
är ett 15 - siffrigt serienummer som finns inprogrammerat i telefonen. Slå *#06# för att få fram
numret i displayen. Skriv upp det och spara det
på ett säkert ställe.
G026980
Skriva namn eller meddelande
Tryck på den knapp som är märkt med önskat
tecken: e gång för knappens första tecken, två
gånger för det andra osv. För att ange mellanrum tryck på 1.
Många nätoperatörer erbjuder dubbla SIMkort, ett för din bil och ett för en annan telefon.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
249
10 Infotainment
RSE - Rear Seat Entertainment system – Dual Screen*
Allmänt
10
RSE-systemet går att använda samtidigt som
bilens infotainmentsystem.
Då bakre passagerare använder DVD,
RSE-AUX eller tittar på TV1 och samtidigt lyssnar i hörlurar kan förare och främre passagerare fortfarande använda bilens radio eller CDspelare.
Strömförbrukning, tändningslägen
Systemet kan aktiveras i tändningsläge I
eller II samt när motorn är igång. När bilen startas stannar filmen tillfälligt och fortsätter när
motorn startat.
När systemet har använts en gång utan att
tändningen är i läge I blir det blockerat. För att
starta på nytt måste tändningsläge I aktiveras.
OBS
Vid förlängd användning (mer än 10 minuter)
med avstängd motor – kan kapaciteten i
bilens startbatteri sjunka till så låg nivå att
det inte går att starta motorn.
Ett meddelande kommer i detta fall att visas
på skärmen.
1
250
TV är tillval till RSE-systemet.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
TV-översikt
Systeminställning
Tryck
och välj TV I DVD I AUX
MEDIA MENU.
TV
TV
Ljudinställning
Fabriksinställning
Tidzonsinställning
Kanallista
CI-modul
Ingen CAM isatt
CI-modul information
Kanalhantering
Signalstyrka
Kanalsökning
Hantering av nya
kanaler
Lägg till frekvens
Information om
frekvens
Systeminställning-TV
Tryck MEDIA MENU
TV.
Ta bort en frekvens
Språk
Ta bort alla frekvenser
Bildformat
Automatisk sökning
Systeminställning
T. ex. Engelska
Tv-menyernas språk
16:9
4:3
Automatisk
10 Infotainment
RSE - Rear Seat Entertainment system – Dual Screen*
Standard
Ljudläge
10
Höger
Centrerad
Vänster
Höger
Stereo
Vänster
AC3
Visningstid för
menyer
Systeminställning-Fabriksinställning
Tryck MEDIA MENU Systeminställning
Fabriksinställning.
Menyerna kan visas
mellan
8-40 sekunder.
Här återställs systemets fabriksinställningar.
Systeminställning-Ljudläge
Tryck MEDIA MENU
Ljudläge.
Ljud - 1, t. ex. ENG.
Ljud - 2, t.ex. GER.
Zoom
Fullskärm
Ljudläge
Ljud
G031511
Läge (bildskärmsläge)
Systeminställning
Originaltalet i ett TV-program kan bytas ut mot
tal på annat språk om programmet sänds med
flera ljudspår.
Systeminställning-Tidzonsinställning
Tryck MEDIA MENU Systeminställning
Tidzonsinställning.
För att få lokala programtider att visas korrekt
måste tidzonen ställas in. GUIDE och INFOknapparnas menyer samt klockan påverkas av
lokala tidzoner.
Betalkanaler
För att kunna titta på betalkanaler måste ett
betalkort placeras i en adapter som sätts in i
digitaltvboxen.
Digitaltvboxen är placerad på höger sida av
lastutrymmet
1. Boxen är skyddad av en kåpa. Öppna den
lilla luckan ovanpå kåpan.
2. Öppna gummilocket på boxen.
3. Stoppa in betalkortet i adaptern. Se till att
det stoppas in på rätt sätt.
4. Stoppa in adaptern i digitaltvboxen. Se till
att den stoppas in på rätt sätt.
> Systemet kommer att känna att det fått
ny information.
5. Sök för att hitta de nya kanalerna som blivit
tillgängliga, se kapitel "Betalkortets TVkanaler" nedan.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
251
10 Infotainment
RSE - Rear Seat Entertainment system – Dual Screen*
Alternativt -aktivera bilens ljudanläggning i
Betalkortets TV-kanaler
10
Sök för att systemet ska hitta betalkortets
kanaler.
1. Tryck på MEDIA MENU på fjärrkontrollen.
2. Välj Kanalsökning
sökning.
3.
Välj land och tryck
Automatisk
A B på fjärr-
MODE-AUX och tryck
kontrollen för att lyssna på högtalarna.
Format som stöds av digitaltvboxen
TV-systemet stödjer MPEG-2-sändning. Det
finns möjlighet att ta emot MPEG-4-sändning
om en adapter införskaffas. Denna adapter
sätts in i digitaltvboxen och placeras på
samma sätt som adaptern för betalkort. Se
kapitel "Betalkanaler" ovan.
1. Sätt i skivan.
Spela en CD-skiva
1. Sätt i CD-skivan med etikettsidan vänd
från knapparna.
> Skivan börjar spela automatiskt.
2. Slå på de trådlösa hörlurarna, välj CH A för
vänster bildskärm eller CH B för höger bildskärm.
> Ljudet är styrt till hörlurarna.
3. Justera ljudvolymen i hörlurarna med hjälp
av volymkontrollen/hjulet på lurarna.
252
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
2.
Tryck
3.
.
4.
Tryck
för att välja underkatalog.
Olika uppspelningsvarianter
Skivan kan spelas upp på olika sätt, stega med
navigationsknapparna för att välja uppspelningsalternativ.
1. Tryck höger navigationsknapp för att
komma över i högermenyn.
2. Stega med navigationsknapparna för att
välja spelalternativ.
3.
Bekräfta med
.
Byt CD spår
±
Pausa och återstarta skivan med
Stoppa skivan med
Tryck
.
.
igen för att mata ut skivan.
Privatkopierad skiva kan användas.
3. Stega med navigationsknapparna för att
välja fil.
När dialogboxen är uppe:
Musik
1.
Välja i skivans katalog
2.
.
Paus
eller
Byt CD-spår med
snabbspola genom att hålla knapparna
intryckta.
Spelbarhet samt kvalitet kan dock bero på kvalitet på källfil, format och skivkvalitet.
AUX-ingång, Eluttag 12 V
Ingången är till för att kunna ansluta annan
utrustning. Följ alltid den externa utrustningens, tillverkarens eller säljarens instruktioner
för inkoppling. Utrustning ansluten via RSEAUX-ingången kan använda bildskärmar, trådlösa hörlurar, hörlursuttag och bilens högtalare.
10 Infotainment
RSE - Rear Seat Entertainment system – Dual Screen*
System
Inkoppling av RSE-AUX ingång
Format som systemet stödjer.
Audioformat
CD-DA, DVD-Audio Playback,
MP3, WMA
Videoformat
DVD-video, VCD, SVCD, Divx/
MPEG-4, WMA video, Photo cd
Kodak, Photo CD JPG
Skivformat
DVD-RAM, DVD-ROM, DVD-RW,
DVD+RW, DVD-R, DVD+R, CD-R,
CD-ROM, CD-RW, CD-3, HDCD
Batteribyte i fjärrkontroll och trådlösa
hörlurar
Fjärrkontrollen och hörlurarna drivs med
2 stycken batterier av AAA-modell.
10
Ta med extra batterier vid lång färd.
Avancerade systeminställningar
RSE-AUX-ingången är placerad i mittkonsolen
under DVD-spelaren.
1. Anslut videokabeln till den gula kontakten.
2. Anslut vänster ljudkabel till den vita kontakten och höger till den röda.
3. Anslut spänningskabeln till strömuttaget
om din utrustning är avsedd för 12 V.
Dessa inställningar kan endast nås då DVDspelaren är tom.
±
Tryck MEDIA MENU.
GENERAL SETUP
AUDIO SETUP
ANGLE MARK
CAPTION
Fjärrkontroll
COMPRESSION
1. Skruva loss skruven och lossa batteriluckan.
DVX(R)
REGISTRATION
PREFERENCES
G031359
G015700
TV TYPE
2. Ta bort de båda förbrukade batterierna,
vänd de nya batterierna enligt symbolerna
i batterifacket och sätt i dem.
AUDIO
3. Sätt på luckan och skruva fast skruven.
SUBTITLE
DEFAULTS
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
253
10 Infotainment
RSE - Rear Seat Entertainment system – Dual Screen*
Miljöhänsyn
Förbrukade batterier ska tas om hand på ett
miljövänligt sätt.
G030395
10
Trådlösa hörlurar
1. Skruva loss skruven och lossa batteriluckan.
2. Ta bort de båda förbrukade batterierna,
vänd de nya batterierna enligt symbolerna
i batterifacket och sätt i dem.
3. Sätt på luckan och skruva fast skruven.
OBS
Om systemet är för varmt för att användas
eller batterispänningen är för låg kommer ett
informationsmeddelande upp på skärmen.
254
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
10 Infotainment
Menystruktur – telefon
Översikt
1.
Telefonbok
4.5.5
Faxanrop
Samtalslogg
3.1.
Lägg till
4.5.6
Dataanrop
1.1.
Miss. samtal
3.2.
Sök
4.5.7
Upphäv alla
1.2.
Mottagna samtal
3.3.
Kopiera alla
1.3.
Utgående samt.
1.4.
Radera lista
1.5.
2.
3.
1.4.1
Alla samtal
1.4.2
Missade samtal
1.4.3
Mottagna samt.
1.4.4
Utgående samt.
3.4.
3.3.1
SIM till telefon
3.3.2
Telefon till SIM
5.
Tlf.Inställn.
5.1.
Snabbuppring
3.4.1
Aktiv
3.4.2
Välj nummer
5.2.
Operatör
5.1.1
Automatisk
5.1.2
Manuell
Språk
5.2.1
English UK
3.5.
Töm SIM
5.2.2
English US
Samtalslängd
3.6.
Töm telefon
5.2.3
Español
1.5.1
Senaste samtal
3.7.
Minnesstatus
5.2.4
Français CAN
1.5.2
Antal samtal
Samtalsalt.
5.2.5
Français FR
1.5.3
Sammanlagd tid
4.1.
Sänd nummer
5.2.6
Italiano
1.5.4
Nollställ tid
4.
10
4.2.
Samtal väntar
5.2.7
Nederlands
Meddelanden
4.3.
Autosvar
5.2.8
Português BR
2.1.
Läs
4.4.
Autouppringning
5.2.9
Português P
2.2.
Skriv
4.5.
Vidarekoppling
5.2.10 Suomi
2.3.
Medd.inställn
4.5.1
Alla samtal
5.2.11 Svenska
2.3.1
SMSC-nummer
4.5.2
Vid upptaget
5.2.12 Dansk
2.3.2
Giltighetstid
4.5.3
Inget svar
5.2.13 Deutsch
2.3.3
Meddelan.typ
4.5.4
Ej nåbar
``
255
10 Infotainment
Menystruktur – telefon
5.3.
10
5.4.
5.5.
5.6.
SIM-säkerhet
Beskrivning av menyalternativ
1.5.4.
5.3.1
På
1. Samtalslogg
5.3.2
Av
2. Meddelanden
1.1. Missade samtal
5.3.3
Automatisk
Lista med missade samtal. Välj att ringa upp,
radera eller spara i telefonboken.
2.1. Läs
Ändra koder
5.4.1
PIN-kod
5.4.2
Telefonkod
Lista med mottagna samtal. Välj att ringa upp,
radera eller spara i telefonboken.
1.3. Utgående samtal
Ljud
5.5.1
Ringvolym
Lista med tidigare uppringda nummer. Välj att
ringa upp, radera eller spara i telefonboken.
5.5.2
Ringsignal
1.4. Radera lista
5.5.3
Dämpa radio
5.5.4
Meddel.pip
Radera de listor som finns i menyerna 1.1,
1.2 och 1.3 enligt nedan.
Trafiksäkerh
5.6.1
5.6.2
5.7.
1.2. Mottagna samtal
Menylås
IDIS
Fabrikinst.
1.4.1.
Alla
1.4.2.
Missade
1.4.3.
Mottagna
1.4.4.
Utgående
Nollställ tid
Inkomna textmeddelanden. Välj att radera läst
meddelande, skicka vidare, ändra, spara hela
eller delar av meddelandet.
2.2. Skriv
Skriv meddelande med hjälp av knappsatsen.
Välj att spara eller skicka det.
2.3. Meddelandeinställning
Ange numret (SMSC-nummer) till den meddelandecentral som skall överföra meddelandena
samt hur länge de ska lagras i meddelandecentralen. Kontakta nätoperatören för information om meddelandeinställningar. Inställningarna bör normalt inte ändras.
2.3.1.
SMSC-nummer
2.3.2.
Giltighetstid
2.3.3.
Meddelandetyp
1.5. Samtalslängd
Samtalslängd för samtliga samtal eller för det
senaste samtalet. För nollställning av samtalsmätare behövs telefonkoden (se meny 5.4).
256
3. Telefonbok
3.1. Lägg till
1.5.1.
Senaste samtal
Lagra namn och telefonnummer i telefonboken, se sidan 247.
1.5.2.
Antal samtal
3.2. Sök
1.5.3.
Sammanlagd tid
Sök efter namn i telefonboken.
10 Infotainment
Menystruktur – telefon
3.3. Kopiera alla
4.4. Återuppringning
5.2.3.
Español
Kopiera SIM-kortets telefonnummer och namn
till telefonens minne.
Ring upp ett tidigare upptaget nummer.
5.2.4.
Français CAN
4.5. Vidarekoppla
5.2.5.
Français FR
3.3.1.
Från SIM- till telefonminne
3.3.2.
Från telefon- till SIM-minne
Välj när och vilka typer av samtal som ska
vidarekopplas till ett angivet telefonnummer.
5.2.6.
Italiano
4.5.1.
Alla samtal (inställningen gäller endast
under aktuellt samtal)
5.2.7.
Nederlands
Nummer som är lagrade i telefonboken kan
lagras som kortnummer.
5.2.8.
Português BR
4.5.2.
Vid upptaget
5.2.9.
Português P
3.5. Töm SIM
4.5.3.
Inget svar
5.2.10. Suomi
Radera hela minnet i SIM-kortet.
4.5.4.
Ej nåbar
5.2.11. Svenska
3.6. Töm telefon
4.5.5.
Faxanrop
5.2.12. Dansk
4.5.6.
Dataanrop
5.2.13. Deutsch
4.5.7.
Upphäv alla
3.4. Snabbuppringning
Radera hela minnet i telefonen.
3.7. Minnesstatus
Visa hur många minnesplatser som är upptagna i SIM-kortet respektive telefonen. I tabellen visas hur många av det totala antalet platser
som är upptagna, t.ex. 100 (250).
4. Samtalsalternativ
4.1. Sänd nummer
Visa eller dölj eget telefonnummer för samtalsparten. Kontakta nätoperatören för permanent
dolt nummer.
4.2. Samtal väntar
Ta emot ett meddelande om att samtal väntar
under pågående samtal.
4.3. Autosvar
Ta emot inkommande samtal automatiskt.
5. Telefoninställningar
5.1. Operatör
Välj operatör automatiskt eller manuellt. Vald
operatör visas i displayen i telefonens grundläge.
5.1.1. Auto
5.1.2. Manuell
5.2. Språk
10
5.3. SIM-säkerhet
Välj om PIN-koden ska vara på, av eller om
telefonen automatiskt ska ange PIN-kod.
5.3.1.
På
5.3.2.
Av
5.3.3.
Automatisk
5.4. Ändra koder
Ändra PIN- eller telefonkoden. Skriv upp och
spara koderna på ett säkert ställe.
Välj språk för telefonen.
5.4.1.
PIN-kod
5.2.1.
English UK
5.4.2.
5.2.2.
English US
Telefonkod. Den fabriksinställda telefonkoden 1234 används vid första
ändringstillfället. Telefonkoden
``
257
10 Infotainment
Menystruktur – telefon
används för att nollställa samtalsmätaren.
10
5.5. Ljud
5.5.1.
Volym. Reglera volymen på ringsignalen.
5.5.2.
Ringsignal. Det finns sju olika ringsignaler.
5.5.3.
Dämpa radio. On/off
5.5.4.
Meddelande-pip
5.6. Trafiksäkerhet
5.6.1.
Menylås. Bortkoppling av menylåset
ger tillgång till hela menysystemet
under färd.
5.6.2.
IDIS. Om IDIS-funktionen kopplas bort
fördröjs inte inkommande samtal oavsett körsituation.
5.7. Fabriksinställning
Återgår till systemets fabriksinställningar.
258
10 Infotainment
10
259
260
262
264
266
267
269
271
273
274
276
G000000
Typbeteckning......................................................................................
Mått och vikter......................................................................................
Motorspecifikationer.............................................................................
Motorolja...............................................................................................
Vätskor och smörjmedel.......................................................................
Bränsle..................................................................................................
Katalysator............................................................................................
Elsystemet.............................................................................................
Typgodkännande..................................................................................
SPECIFIKATIONER
11
11 Specifikationer
Typbeteckning
G032077
11
262
11 Specifikationer
Typbeteckning
Vid alla kontakter med Volvoåterförsäljaren om
bilen och vid beställning av reservdelar och tillbehör kan det underlätta om man vet bilens
typbeteckning, chassi- och motornummer.
Typbeteckning, chassinummer, tillåtna
maxvikter och kodnummer för färg och
klädsel samt typgodkännandenummer.
11
Motorns typbeteckning, detalj- och tillverkningsnummer.
Dekal för motorolja.
Växellådans typbeteckning och tillverkningsnummer:
automatväxellåda AW
manuell växellåda
automatväxellåda
Dekal för parkeringsvärmare.
VIN-nummer (typ- och modellårsbeteckning samt chassinummer).
I bilens registreringsbevis finns ytterligare
information om bilen.
263
11 Specifikationer
Mått och vikter
Mått
11
G020132
264
Position i
bild
Mått
mm
A
Hjulbas
2857
B
Längd
4807
C
Lastlängd,
golv, fällt
säte
2018
D
Lastlängd,
golv
1118
E
Höjd
1784
Position i
bild
Mått
mm
F
Spårvidd
fram
1634
G
Spårvidd
bak
1624
H
Bredd
1920
I
Bredd inkl.
backspeglar
2112
Vikter
Tjänstevikten omfattar föraren, bränsletankens
vikt då den är fylld till 90 % och övriga spolar-/
kylvätskor m.m. Passagerarnas vikt och tillbehör som är monterade, dvs. dragkrok, kultryck
(vid påkopplad släpvagn, se tabell), lasthållare,
takbox, m.m. påverkar lastförmågan och räknas inte in i tjänstevikten. Tillåten belastning
(utöver förare) = Totalvikt–Tjänstevikt.
11 Specifikationer
Mått och vikter
Max taklast: 100 kg
VARNING
Bilens köregenskaper förändras beroende
på hur tungt lastad bilen är och hur lasten är
placerad.
Bromsad släpvagn
Max släpvagnsvikt kg
Max kultryck kg
2250
90
11
Obromsad släpvagn
Max kultryck kg
750
50
G016008
Max släpvagnsvikt kg
Se dekalens placering på se sidan 262.
Max totalvikt
Max tågvikt (bil+släp)
Max framaxeltryck
Max bakaxeltryck
Utrustningsnivå
Max last: Se registreringsbevis.
265
11 Specifikationer
Motorspecifikationer
11
A
B
266
2.5T*
V8
3.2
D5
2.4DA
MotorbeteckningB
B5254T2
B8444S
B6324S
D5244T4
D5244T5
Effekt (kW/rpm)
154/4980
232/5850
175/6200
136/4000
120/4000
(hk/rpm)
210/5000
315/5850
238/6200
185/4000
163/4000
Vridmoment (Nm/
rpm)
320/1500-4500
440/3900
320/3200
400/2000-2760
340/1750-2750
Cylinderantal
5
8
6
5
5
Cylinderdiameter
(mm)
83
94
84
81
81
Slaglängd (mm)
93.2
79,5
96
93.2
93,1
Slagvolym (liter)
2.52
4.41
3.2
2,40
2,400
Kompressionsförhållande
9,0:1
10,4:1
10,8:1
17.0:1
17,0:1
Endast Belgien
Motorns typbeteckning, detalj- och tillverkningsnummer kan avläsas på motorn, se sidan 262.
11 Specifikationer
Motorolja
•
•
•
•
med husvagn eller släpvagn
i bergslandskap
i hög hastighet
i temperaturer kallare än -30 °C eller varmare än +40 °C.
Detta kan ge onormalt hög oljetemperatur eller
oljeförbrukning.
Kontrollera också oljenivån oftare vid många
kortare körsträckor (kortare än 10 km) vid låga
temperaturer (under +5 °C).
Välj en helsyntetisk motorolja vid ogynnsamma
körförhållanden. Det ger ett extra skydd för
motorn.
Volvo rekommenderar Castrol oljeprodukter.
Viskositetsdiagram
VIKTIGT
För att uppfylla kraven för motorns serviceintervall fabriksfylls alla motorer med en
speciellt anpassad syntetisk motorolja.Valet
av olja har gjorts med stor omsorg och med
hänsyn tagen till livslängd, startbarhet,
bränsleförbrukning och miljöbelastning. För
att rekommenderade serviceintervall skall
kunna tillämpas, krävs att godkänd motorolja används. Använd enbart föreskriven
oljekvalitet (se dekal i motorrummet), både
vid påfyllning och vid oljebyte, annars riskerar du att påverka livslängd, startbarhet,
bränsleförbrukning och miljöbelastning.
Volvo Personvagnar frånsäger sig allt
garantiansvar om inte motorolja med föreskriven kvalitet och viskositet används.
11
G020236
Ogynnsamma körförhållanden
Kontrollera oljenivån oftare vid långvarig körning:
``
267
11 Specifikationer
Motorolja
Oljedekal
Motorvariant
Påfyllningsbar
volym mellan
MIN–MAX (liter)
VolymA (liter)
2.5T
B5254T2
1.2
5.5
3.2
B6324S
1,2
7.4
V8 AWD
B8444S
1.2
6.7
D5 AWD
D5244T4
2.0
6.2
2.4DB
D5244T5
1,5
6,0
G032078
11
När oljedekalen som visas här bredvid finns i
bilens motorrum, gäller följande. För placering,
se sidan 262.
Oljekvalitet: ACEA A5/B5
Viskositet: SAE 0W–30.
A
B
268
Inkluderar filterbyte.
Endast Belgien
11 Specifikationer
Vätskor och smörjmedel
Vätska
System
Volym
Rekommenderad kvalitet
Växellådsolja
Manuell 6-växlad (M66)
2.0 liter
Transmissionsolja MTF 97309
Automatväxellåda (TF-80SC)
7.0 liter
Transmissionsolja JWS 3309
Bensinmotor 3.2
9.7 liter
Bensinmotor V8
10.2 liter
Dieselmotor D5
12.5 liter
Kylvätska med korrosionsskydd
utblandad med vattenA, se förpackning. Termostaten öppnar
vid:
Kylvätska
11
bensinmotorer, 90 °C, dieselmotorer 82 °C
LuftkonditioneringB
-
-
Olja: PAG, Köldmedium: R134a
(HFC134a)
Bromsvätska
-
0.6 liter
DOT 4+
Servostyrning
Systemet
1.0 liter
varav behållare
0.2 liter
Styrservoolja: WSS M2C204-A
eller likvärdig produkt med samma
specifikation.
Spolarvätska
A
B
6.5 liter
Av Volvo rekommenderat frostskyddsmedel utblandat med vatten
rekommenderas vid minusgrader.
Vattenkvaliteten ska uppfylla standard STD 1285,1.
Vikten varierar beroende på motorvariant. Kontakta en auktoriserad Volvoverkstad för rätt information.
269
11 Specifikationer
Vätskor och smörjmedel
VIKTIGT
11
Rekommenderad transmissionsolja ska
användas för att inte skada växellådan och
får inte blandas med någon annan transmissionsolja. Om annan olja fyllts på kontakta
närmaste auktoriserade Volvoverkstad för
service.
OBS
Under normala körförhållanden behöver
växellådsoljan inte bytas under dess livslängd. Vid ogynnsamma körförhållanden
kan det dock vara nödvändligt, se
sidan 267.
270
11 Specifikationer
Bränsle
Förbrukning, utsläpp och volym
Motor
Växellåda
Förbrukning
(liter/100 km)
Utsläpp av koldioxid (CO2)
Tankvolym (liter)
( g/km)
A
B
2.5T*
B5254T2
Automatväxellåda
(AW 55-51)
11,7 (11,8)A
280 (282)A
80
3.2
B6324S
Automatväxellåda (TF
80SC)
12,0 (12,1)A
287 (289)A
80
V8 AWD
B84444S
Automatväxellåda (TF
80SC)
13,3 (13,5)A
317 (322)A
80
D5 AWD
D5244T4
Manuell 6-växlad
(M66)
8,2 (8,3)A
217 (219)A
68
D5 AWD
D5244T4
Automat (TF–80SC)
8,5 (8,5)A
224 (224)A
68
2.4DB
D5244T5
Manuell (M66)
8,2 (8,3)A
217 (219)A
68
2.4DB
D5244T5
Automat (TF–80SC)
8,5 (8,5)A
224 (224)A
68
11
Gäller 7-sitsig variant.
Endast Belgien
``
271
11 Specifikationer
Bränsle
11
Bränsleförbrukning och utsläpp av
koldioxid
bästa möjliga prestanda och bränsleförbrukning.
De officiellt deklarerade bränsleförbrukningssiffrorna är baserade på en standardiserad körcykel enligt EU-direktiv 80/1268 comb. Bränsleförbrukningssiffrorna kan påverkas om bilen
utrustas med extra tillbehör vilket påverkar
bilens vikt. Dessutom kan körsätt och andra
icke tekniska faktorer påverka bilens bränsleförbrukning. Vid körning med bränsle med
oktantal 91 RON blir förbrukningen högre och
effekten lägre.
Bensin: Norm EN 228
OBS
Extrema väderförhållanden, dra en släpvagn eller körning på höga altituder i kombination med bränslekvalitet är faktorer som
kan inverka på bilens prestationsförmåga.
Bensin
De flesta motorer kan köras på oktantalen 91,
95 och 98 RON.
•
91 RON bör endast användas i undantagsfall.
•
•
95 RON kan användas vid normal körning.
98 RON rekommenderas för maximal prestanda och lägsta bränsleförbrukning.
Vid körning i varmare klimat än +38 °C
rekommenderas högsta möjliga oktantal för
272
VIKTIGT
Använd endast blyfri bensin för att inte
skada katalysatorn. För att Volvos garanti
skall gälla, blanda aldrig alkohol med bensin, bränslesystemet kan skadas.
Diesel
Dieselmotorns bränslesystem är känsligt för
föroreningar, se sidan 196.
Diesel: Norm EN 590 eller JIS K2204
11 Specifikationer
Katalysator
Allmänt
Katalysatorn har till uppgift att rena avgaserna.
Den är placerad i avgasströmmen nära motorn
för att snabbt nå arbetstemperatur. Katalysatorn består av en monolit (keramsten eller
metall) med kanaler. Kanalväggarna är belagda
med platina/rodium/palladium. Metallerna svarar för katalysatorfunktionen, dvs. de påskyndar den kemiska processen utan att förbrukas.
11
LambdasondTM syremätgivare
Lambdasonden är en del i ett reglersystem,
som har till uppgift att minska utsläppen och
att förbättra utnyttjandet av bränslet.
En syremätgivare övervakar syreinnehållet i de
avgaser som lämnar motorn. Mätvärdet från
avgasanalysen matas in i ett elektroniksystem,
som kontinuerligt styr insprutningsventilerna.
Förhållandet mellan det bränsle och den luft
som förs till motorn regleras hela tiden. Regleringen skapar optimala förhållanden för en
effektiv förbränning, av de skadliga ämnena
(kolväten, koloxid och kväveoxider) med hjälp
av en trevägskatalysator.
273
11 Specifikationer
Elsystemet
Allmänt
12 V system med spänningsreglerad växelströmsgenerator. Enpoligt system där chassi
och motorstomme används som ledare.
Batteri
11
Spänning
A
2.5T
3.2
12 V
12 V
AA
V8
AA
D5
12 V
AA
12 V
Köldstartförmåga (CCA)
600
Reservkapacitet (RC)
120 min
100 min
125 min
150 min
Kapacitet (Ah)
70
60
70
90
520
600
800 A
Bil med parkeringsvärmare har 800 A
Om startbatteriet byts ut, var noga med att byta
till ett batteri med samma köldstartförmåga
och reservkapacitet som originalbatteriet (se
dekal på batteriet).
Glödlampor
274
Belysning
Effekt W
Sockel
Helljus/halvljus halogen
55
H7
Helljus, Active Bi-Xenon
65
H9
Active Bi-Xenon
35
D1S
Helljus Bi-Xenon
55
H7
Bi-Xenon
35
D2R
11 Specifikationer
Elsystemet
Belysning
Effekt W
Sockel
Dimljus främre
55
H1
Positions Främre/bakre, parkeringsljus främre, sidomarkeringsljus främre, nummerskyltsbelysning, instegsbelysning bakre
5
W2,1X9,5d
Blinkers främre, dimbakljus
21
BAY9s
Bromsljus, backljus
21
BA15S
Blinkers bakre
21
BAU15s
Make up-spegel
1,2
SV5,5
Instegsbelysning främre, bagagerumsbelysning
5
SV8.5
Handskfacksbelysning
3
BA9
11
275
11 Specifikationer
Typgodkännande
Fjärrkontrollsystem
Land
11
A, B, CY, CZ, D, DK,
E, EST, F, FIN, GB,
GR, H, I, IRL, L, LT,
LV, M, NL, P, PL, S,
SK, SLO
Härmed intygar Delphi att detta
fjärrkontrollsystem
står i överensstämmelse med de
väsentliga egenskapskrav och
övriga relevanta
bestämmelser som
framgår av direktiv
1999/5/EG.
IS, LI, N, CH
HR
RC
ETC093LPD0155
276
12 Index
A
B
ABS, fel i ABS-systemet............................ 49
Backspeglar
elektriskt infällbara................................
eluppvärmning......................................
infällbara...............................................
inre........................................................
kompass...............................................
yttre.......................................................
Adaptivt system....................................... 136
AF – automatisk frekvensuppdatering..... 238
Aktiva Bi-XenonŸ Ljus......................... 53, 56
Anpassning av ljusbild............................. 160
Bi-XenonŸ-strålkastare...................... 160
Halogenstrålkastare............................ 160
Antisladdfunktion..................................... 141
Antislirfunktion......................................... 141
Audio, se även Ljud................................. 227
AUTO, ECC................................................ 85
Automatisk låsning.................................. 116
Automattvätt............................................ 184
Automatväxellåda............................ 135, 136
bogsering och bärgning...................... 148
lock up-funktion.................................. 136
släpvagn............................................. 151
säkerhetssystem................................. 137
W-knappen......................................... 136
AUX.......................................................... 231
AWD, fyrhjulsdrift..................................... 138
Avgasrening
felindikering.......................................... 49
rekommenderade................................. 34
övre fästpunkter för barnstolar............. 38
Barnsäkerhetsspärr................................... 52
71
54
52
68
68
71
Baklucka
körning med öppen baklucka............. 126
låsning/upplåsning.............................. 114
öppna.................................................... 65
Bakruta, eluppvärmning............................. 54
Baksäte
insteg.................................................. 103
Baksäte, framfällning............................... 103
Barn........................................................... 33
barnstol och krockkudde...................... 33
barnstol och sidokrockkudde............... 26
barnsäkerhetsspärr....................... 52, 119
placering i bilen..................................... 33
placering i bilen, tabell.......................... 34
säkerhet................................................ 33
Barnskydd.................................................. 33
extra spärrfunktion i säkerhetsbälte..... 39
ISOFIX fästsystem för barnsstolar........ 38
Bashögtalare............................................ 233
Batteri...................................................... 203
specifikationer.................................... 274
starthjälp............................................. 150
symboler på batteriet.......................... 203
underhåll..................................... 193, 203
överbelastning.................................... 127
12
Belysning................................................. 205
Aktiva Bi-XenonŸ Ljus, ABL........... 53, 56
belysningsautomatik, halvljus............... 55
belysningsautomatik, kupé................... 96
belysningspanel, kupé.......................... 55
dimljus bak........................................... 56
exteriör.................................................. 55
glödlampor, specifikationer................ 274
hel-/halvljus........................................... 55
i kupé.................................................... 95
instrumentbelysning............................. 56
lastutrymme.......................................... 96
ledbelysning.......................................... 57
ljushöjdsreglering.................................. 55
läslampor.............................................. 95
277
12 Index
positions-/parkeringsljus...................... 55
skifta ljusbild höger-/vänstertrafik,
ABL............................................... 53, 160
12
Belysning, lampbyte................................
bagageutrymme..................................
blinkers...............................................
dimbakljus..........................................
dimljus................................................
fram.....................................................
glödlampsplacering framlykta............
halvljus halogen..................................
helljus..................................................
helljus Aktiva Bi-Xenon.......................
helljus Bi-Xenon..................................
helljus halogen....................................
instegsbelysning.................................
Lamphållare bak.................................
make-up spegel..................................
nummerskyltsbelysning......................
parkeringsljus.....................................
positionsljus........................................
sidomarkeringsljus..............................
205
211
207
210
208
205
206
206
206
207
206
206
210
208
211
210
207
207
207
Bilklädsel.................................................. 185
C
Blockerat låsläge
tillfällig avaktivering............................. 118
tillfällig bortkoppling av larmsensorer. 122
Cd
växlare................................................ 240
Bogsering................................................. 148
bogseringsögla................................... 148
Cd-funktioner........................................... 240
Bogserögla............................................... 148
Cruise control............................................ 62
Cigarettändaruttag..................................... 53
Bromsar
låsningsfria bromsar, ABS.................. 139
Bromssystem........................................... 139
D
Bränsle
bränsleekonomi.................................. 169
bränsleförbrukning, visning.................. 58
parkeringsvärmare................................ 87
påfyllning............................................ 128
Defroster.................................................... 85
Bälteskudde
nedfällning............................................ 38
uppfällning............................................ 37
Dieselpartikelfilter.................................... 130
Dekal – SIPS-bag....................................... 26
Diesel....................................................... 196
Diesel, motorförvärmare............................ 50
Bälteskudde, integrerad............................ 37
Dimljus
bak........................................................ 56
fram....................................................... 56
Bältespåminnare........................................ 19
Display, meddelanden............................... 51
Bärkassehållare....................................... 109
Dolby Surround Pro Logic II.................... 226
Biltvätt...................................................... 184
Domkraft.................................................. 172
Bilvård...................................................... 184
Draganordning......................................... 151
allmänt........................................ 151, 153
borttagning......................................... 157
Bilvård, läderklädsel................................. 185
Blind spot information system, BLIS. 53, 145
278
Blinkers...................................................... 57
12 Index
E
F
Dragkraftsfunktion................................... 141
ECC, elektronisk klimatanläggning...... 80, 84
Dragkrok.......................................... 151, 155
ECO-tryck................................................ 169
tabell................................................... 170
Fjärrkontroll...................................... 114, 229
batteribyte........................................... 115
funktioner............................................ 114
programmerbar..................................... 75
montering............................................ 155
specifikationer.................................... 154
Dragkrok, se Draganordning.................... 153
Dragvikt............................................ 151, 264
DSTC, se även Stabilitetssystem....... 50, 141
handhavande...................................... 141
Ekonomisk körning.................................. 126
Elektronisk startspärr............................... 114
Elmanövrerad stol...................................... 93
Fjärrkontrollsystem, typgodkännande..... 276
Flaskhållare i baksätet............................... 99
Fläckar..................................................... 185
Däck
allmänt................................................ 166
däcktrycksövervakning....................... 176
däcktätning......................................... 178
hastighetsklasser................................ 166
köregenskaper.................................... 166
lufttryck....................................... 169, 170
rotationsriktning.................................. 168
skötsel................................................ 166
slitagevarnare..................................... 167
specifikationer.................................... 166
vinterdäck........................................... 168
Elmanövrerad taklucka.............................. 73
EON – Enhanced Other Networks........... 238
Färgkod, lack........................................... 187
Döda vinkeln (BLIS)................................. 145
Equalizer.................................................. 233
Fönsterhissar.............................................
baksäte.................................................
passagerarplats....................................
spärra....................................................
Elsystem.................................................. 274
Fläkt
ECC...................................................... 86
Eluppvärmning
backspeglar.................................... 54, 86
bakruta............................................ 54, 86
framstolar.............................................. 54
Framstol
massage............................................... 94
svank.................................................... 94
Eluttag
baksäte................................................. 65
lastutrymme........................................ 108
mittkonsol............................................. 53
Extern ljudkälla
AUX-uttag........................................... 231
Extraljus..................................................... 53
12
Fyrhjulsdrift, AWD.................................... 138
Fälgar
rengöring............................................ 184
Färddator................................................... 58
66
67
67
67
Första hjälpen-utrustning......................... 173
Förvaringsfack................................. 100, 101
279
12 Index
Förvaringsplatser i kupén.......................... 97
G
K
IMEI-nummer........................................... 249
Kallstart
automatväxellåda............................... 136
Golvmattor................................................. 92
Imma.......................................................... 80
avlägsna med defrosterfunktionen....... 85
bakruta.................................................. 54
kondens i strålkastare......................... 184
Gravida kvinnor, säkerhetsbälte................ 19
Informationsdisplay................................... 51
Glödlampor, se Belysning................ 205, 274
12
H
Handskfack................................................ 98
Hel- och halvljus
omkoppling........................................... 57
Hjul
byte.....................................................
ditsättning...........................................
losstagning.........................................
reservhjul............................................
snökedjor............................................
Katalysator............................................... 273
bärgning.............................................. 149
Kavajhållare............................................... 99
Infotainment............................................. 226
Kick-down
automatväxellåda............................... 137
Infällbara backspeglar............................... 52
Klocka, inställning...................................... 47
Inre backspegel......................................... 68
automatisk avbländning....................... 68
Klämskydd, taklucka.................................. 74
Insteg
baksäte............................................... 103
Knappsats i ratten.............................. 62, 228
Instrumentbelysning.................................. 56
Knallgas................................................... 150
Kollision
krockgardin, IC..................................... 28
174
175
174
172
167
Instrumentöversikt
högerstyrd bil........................................ 44
vänsterstyrd bil..................................... 42
Insynsskydd............................................. 109
HomeLinkŸ EU.......................................... 75
Kondens i strålkastare............................. 184
Integrerad bälteskudde.............................. 37
Huvudnyckel............................................ 114
Kondensvatten......................................... 196
Intervalltorkning......................................... 60
Högtrycksspolning av strålkastare............ 61
Konstantfarthållare..................................... 62
ISOFIX fästsystem för barnstolar............... 38
Kopplingsvätska, kontroll & påfyllning..... 199
Hörlursuttag............................................. 229
280
I
Inställning av ratt........................................ 65
Kombinationsinstrument............................ 47
Kompass.................................................... 68
kalibrering............................................. 71
ställ in zon............................................. 68
Kortnummer............................................. 247
12 Index
Krockgardin............................................... 28
Krockkudde
aktivering/avaktivering, PACOS........... 24
förar- och passagerarsida.................... 21
Kupébelysning........................................... 95
Kupéfläktsfunktion..................................... 80
Kylskåpsfack............................................ 102
Kylsystem................................................ 126
Kylvätska, kontroll och påfyllning............ 198
Köldmedium............................................... 80
Körning
ekonomisk..........................................
halt väglag..........................................
i vatten................................................
kylsystem............................................
med släpvagn.....................................
med öppen baklucka..........................
126
126
127
126
151
126
Körning med släpvagn
dragvikt....................................... 151, 264
kultryck............................................... 264
Körriktningsvisare...................................... 57
L
Lack
färgkod............................................... 187
lackskador och bättring...................... 187
Lagring av radiostationer......................... 234
Lambdasond............................................ 273
Lampor, se Belysning.............................. 205
Larm
allmänt................................................
automatisk återställning av larm.........
frånkoppling........................................
inkoppling...........................................
larmindikator.......................................
larmsignaler........................................
stänga av utlöst larm..........................
121
122
121
121
121
122
122
Larmsensorer............................................. 53
Lastning
allmänt........................................ 105, 159
lastförmåga......................................... 159
lasthållare............................................ 159
lastutrymme........................................ 106
taklast................................................. 159
Lastutrymme............................................ 105
belysning.............................................. 96
bärkassehållare................................... 109
eluttag................................................. 108
insynsskydd........................................ 109
lastning............................................... 106
lastrumsfack....................................... 109
skyddsgaller........................................ 107
skyddsnät........................................... 106
Ledbelysning
inställning.............................................. 57
12
Ljud
hörlursuttag........................................ 229
ljudinställningar........................... 227, 232
ljudkälla....................................... 227, 231
surround............................................. 233
Ljudanläggning
funktioner............................................ 231
Ljudfiler.................................................... 240
Ljudvolym
telefon................................................. 245
Ljusbild, anpassning................................ 160
Ljushöjdsreglering...................................... 55
Last på taket............................................ 159
Ljustuta...................................................... 57
Lastrumsfack........................................... 109
Luftdistribution........................................... 81
Luftfördelning, A/C..................................... 85
281
12 Index
Luftkonditionering...................................... 80
bakre kupé............................................ 52
ECC...................................................... 84
Luftkvalitetssystem, ECC........................... 84
Låsning/upplåsning
baklucka.............................................
handskfack.........................................
insidan................................................
utsidan................................................
12
Mittkonsol bakre, borttagning.................. 103
117
117
117
116
Läderklädsel, tvättråd.............................. 185
Läslampor.................................................. 95
M
Manuell växellåda.................................... 134
bogsering och bärgning...................... 148
Massage
framstol................................................. 94
Motorförvärmare........................................ 50
varvtalsmätare...................................... 47
yttertemperaturmätare.......................... 47
N
Motorhuv.................................................. 194
Nackskydd
mittplats bak....................................... 104
Motorhuv, öppning.................................. 194
NEWS.............................................. 235, 238
Motorolja.......................................... 197, 267
byte..................................................... 197
filter..................................................... 197
ogynnsamma körförhållanden............ 267
oljekvalitet........................................... 267
oljetryck................................................ 49
volymuppgifter.................................... 267
Nyckel...................................................... 114
fjärrnyckel........................................... 114
Motorrum................................................. 195
Motorspecifikationer................................ 266
Nödsamtal............................................... 244
Nödutrustning
varningstriangel.................................. 171
O
Mp3-funktioner........................................ 240
Olja, se även Motorolja...................... 49, 267
Meddelanden i BLIS................................ 147
Mugghållare....................................... 99, 100
Meddelanden i informationsdisplay........... 51
MY KEY.................................................... 228
Omkoppling
hel- och halvljus.................................... 57
Medelbränsleförbrukning........................... 58
Mätare i kombinationsinstrumentet
bränslemätare....................................... 47
hastighetsmätare.................................. 47
trippmätare........................................... 47
Menyhantering
ljudanläggning.................................... 228
282
Menystruktur
ljudanläggning.................................... 242
telefon, menyalternativ....................... 256
telefon, översikt.................................. 255
12 Index
P
R
PACOS....................................................... 24
nyckelavstängning................................ 24
Radio
alarm................................................... 236
AUTOSTORE...................................... 234
EON.................................................... 238
frekvensuppdatering........................... 238
förvalslagring...................................... 234
NEWS......................................... 235, 238
PTY..................................................... 236
radioinställningar................................ 234
radiostationer...................................... 234
radiotext.............................................. 236
regionalt.............................................. 238
stationssökning................................... 235
trafikinformation.................................. 236
volymkontroll, programtyper.............. 235
Regnsensor................................................ 60
REG – Regionala radioprogram............... 238
PACOS, omkopplare................................. 24
Parkeringsbroms.................................. 50, 64
Parkeringshjälp.................................. 53, 143
sensorer för parkeringshjälp............... 144
Parkeringsljus............................................ 55
Parkeringsvärmare
allmänt..................................................
batteri och bränsle................................
symboler och displaymeddelanden......
tidsinställning........................................
87
88
87
88
Partikelfilter........................................ 80, 130
Pisksnärtskador......................................... 29
Pisksnärtsskador, WHIPS.......................... 29
Polering.................................................... 185
Radiofunktioner....................................... 234
Radiotext................................................. 236
PTY – Programtyp................................... 236
Ratt
cruise control........................................ 62
knappsats..................................... 62, 228
rattinställning........................................ 65
Punktering, se Däck......................... 172, 174
Rattlås...................................................... 132
Positionsljus............................................... 55
Provisorisk däcktätning........................... 178
Relä/säkringsbox, se Säkringar............... 212
Rengöring
automattvätt....................................... 184
biltvätt................................................. 184
fälgar................................................... 184
klädsel................................................. 185
säkerhetsbälten.................................. 186
vattenavvisande ytskikt........................ 72
12
Reservhjul................................................ 172
Temporary spare................................ 171
RND – Random........................................ 241
ROPS (Roll Over Protection System)......... 31
ROPS (Roll Over Protection System)
(Rundslagningsskydd)............................... 31
Rostskydd................................................ 188
Rundslagningsskydd................................. 31
Ryggstöd
framsäte, fällning.................................. 92
Ryggstöd baksäte, fällning...................... 103
RDS-funktioner........................................ 235
återställning........................................ 239
Reglagepanel i förardörr...................... 46, 66
283
12 Index
S
SOTFILTER FULLT.................................. 130
Spin control............................................. 141
Samtal
funktioner under pågående samtal..... 247
SCAN
radiostationer...................................... 235
Serviceprogram....................................... 192
12
SIM-kort................................................... 246
dubbla................................................. 249
SIPS-bag................................................... 26
Skjutbar stol............................................. 103
Skyddsgaller............................................ 107
Skyddsnät................................................ 106
Slumpval, cd och ljudfiler........................ 241
Släpvagn.................................................. 151
kabel................................................... 153
körning med släpvagn........................ 151
SRS-AIRBAG............................................. 21
SRS-systemet............................................ 21
allmänt.................................................. 21
Stabilitetssystem..................................... 141
avaktivering/aktivering........................ 141
indikering.............................................. 50
symboler............................................. 141
Standby-läge, telefon.............................. 245
Start av motor.......................................... 132
Starthjälp.................................................. 150
SMS......................................................... 249
skriva.................................................. 249
Startnycklar.............................................. 133
Smörjmedel.............................................. 269
Stenskott och repor................................. 187
Smörjmedel, volymuppgifter.................... 269
Stol
elmanövrerad........................................ 93
manuell inställning................................ 92
Snabbuppringning................................... 247
Solskärm, taklucka.................................... 74
Sotfilter.............................................. 51, 130
284
Spolare
bakruta.................................................. 61
spolarvätska, påfyllning...................... 198
strålkastare........................................... 61
vindruta................................................. 61
Startspärr................................................. 133
Strålkastare
ABL....................................................... 56
av/på..................................................... 55
Strålkastarspolning.................................... 61
Styrservoolja, kontroll och påfyllning....... 200
Subwoofer............................................... 233
Surround.................................................. 233
Svängningsdämpare................................ 153
Symboler
kontrollsymboler................................... 49
stabilitetssystem................................. 141
varningssymboler................................. 48
Säkerhetsbälte
graviditet............................................... 19
Säkerhetsbälten......................................... 18
bältesförsträckare................................. 19
Säkringar..................................................
allmänt................................................
box i bagageutrymme.........................
box i bagageutrymme – Executive.....
box i kupé...........................................
box i motorrum...................................
byte.....................................................
gavelbox.............................................
212
212
220
222
218
214
212
216
12 Index
Säten
eluppvärmning...................................... 54
fällning av ryggstöd bak..................... 103
fällning av ryggstöd fram...................... 92
T
snabbuppringning...............................
snabbval.............................................
ta emot samtal....................................
telefonbok...........................................
till/från.................................................
trafiksäkerhet......................................
volymsänkning vid samtal..................
247
245
246
248
245
246
245
Telefonbok............................................... 248
Taklast..................................................... 159
Taklucka.....................................................
klämskydd............................................
solskärm...............................................
ventilationsläge.....................................
öppning och stängning.........................
73
74
74
73
73
Tankning
påfyllning............................................ 130
tanklock.............................................. 130
Telefon
avsluta samtal.....................................
meddelanden......................................
minne..................................................
reglage................................................
ringa samtal........................................
samtalsvolym......................................
sekretesslur........................................
senast uppringda nummer..................
SIM-kort..............................................
246
249
248
244
246
248
246
247
246
Telefonsystem.......................................... 243
Temperatur
faktisk temperatur................................. 80
Temperaturreglering.................................. 86
Typbeteckning......................................... 262
Typgodkännande, fjärrkontrollsystem..... 276
U
Underhåll.................................................. 193
eget underhåll..................................... 193
rostskydd............................................ 188
12
V
Tillsatsvärmare........................................... 88
Vadning.................................................... 127
Tjänstevikt................................................ 264
Varningsblinkers........................................ 54
Torkarblad................................................
byte bakruta........................................
byte framruta......................................
rengöring............................................
Varningslampa
stabilitets- och dragkraftssystem....... 141
201
201
201
201
Torkare
bakruta.................................................. 61
Varningssymbol, AIRBAG-system............. 20
Varningstriangel....................................... 171
Vattenavvisande ytskikt, rengöring.......... 185
Totalvikt................................................... 264
Vatten- och smutsavvisande ytskikt.......... 72
TPMS – Tyre Pressure Monitoring........... 176
Vaxning.................................................... 185
TP – trafikinformation....................... 236, 237
Ventilationsmunstycken
instrumentpanel.................................... 81
Traction control........................................ 141
Trafikinformation.............................. 236, 237
Ventilationsmunstycken i dörrstolpe.......... 82
285
12 Index
Verktyg..................................................... 172
Y
Vikter
släpvagnsvikt...................................... 151
tjänstevikt........................................... 264
Yttermått.................................................. 264
Yttre backspeglar...................................... 71
Vindrutespolning........................................ 61
Vindrutetorkare.......................................... 60
regnsensor............................................ 60
Vinterdäck................................................ 168
12
Volymkontroll........................................... 231
Vätskor, volymuppgifter........................... 269
Vätskor och oljor.............................. 197, 269
Vätskor och oljor, kontroller motorrum.... 197
Vätskor och oljor allmänt......................... 193
Växellåda
automat............................................... 135
manuell............................................... 134
W
WHIPS
pisksnärtsskador.................................. 29
286
Å
Återcirkulation
ECC...................................................... 85
Kdakd8Vg8dgedgVi^dcIE&%('-HlZY^h]!6I%-'%!Eg^ciZY^cHlZYZc!<ŽiZWdg\'%%-!8deng^\]i'%%%"'%%-Kdakd8Vg8dgedgVi^dc
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement