Volvo | XC90 | Ägarmanual | Volvo XC90 2006 Ägarmanual

Volvo XC90 2006 Ägarmanual
2006
VOLVO
INSTRUKTIONSBOK XC90
TP 8192 (Swedish). AT 0540. Printed in Sweden, Elanders Infologistics Väst AB, Mölnlycke 2005
INSTRUKTIONSBOK VOLVO XC90
TP 8192
WEB EDITION
2006
Bäste Volvoägare
Vi hoppas Du kommer att få glädje av många års körning i Din Volvo. Bilen är konstruerad för Din och Dina passagerares säkerhet och komfort.
Volvo är en av världens säkraste personbilar. Din Volvo är också konstruerad för att uppfylla gällande säkerhets- och miljökrav.
För att öka Din trivsel med bilen rekommenderar vi att Du bekantar Dig med utrustning, anvisningar och underhållsinformation i denna
instruktionsbok.
Tack för att Du valde Volvo!
1
Introduktion
Instruktionsboken
Ett bra sätt att lära känna sin nya bil är att läsa
instruktionsboken, helst före den första
åkturen. Då får du möjlighet att bekanta dig
med nya funktioner, får råd om hur bilen bäst
ska hanteras i olika situationer och lär dig
utnyttja bilens alla finesser på bästa sätt. Var
uppmärksam på de säkerhetsanvisningar
som finns i boken:
VARNING!
Varningstexter visar på risk för att personskada kan uppstå om inte instruktionerna
följs.
Viktigt!
Viktigttexter visar på en risk för att bilen
kan skadas om inte instruktionerna följs.
Den utrustning som beskrivs i instruktionsboken finns inte i alla bilmodeller. I boken
beskrivs, förutom standardutrustning, även
tillval (fabriksmonterad utrustning) och vissa
tillbehör (extrautrustning).
OBS! Volvos bilar är olika utrustade
beroende på anpassningar för olika
marknaders behov och nationella eller lokala
lagar och bestämmelser.
2
De specifikationer, konstruktionsuppgifter
och illustrationer som finns i instruktionsboken är inte bindande. Vi förbehåller oss
rätten att göra ändringar utan föregående
meddelande.
© Volvo Personvagnar AB
Volvo Personvagnar och miljön
Volvo Personvagnars
miljöfilosofi
ration. Du kan själv jämföra miljöpåverkan från
olika modeller och motorer.
Miljöomsorg, säkerhet och kvalitet är Volvo
Personvagnars tre kärnvärden som vägleder
all verksamhet. Vi tror också att våra kunder
delar vår omtanke om miljön.
Bränsleförbrukning
Din Volvo uppfyller stränga internationella
miljökrav och är dessutom tillverkad i en av
världens resurseffektivaste och renaste
fabriker. Volvo Personvagnar har ett globalt
certifikat för miljöstandarden ISO 14001,
vilket leder till ständiga förbättringar inom
miljöområdet.
Samtliga Volvomodeller har EPI (Environmental Product Information) miljövarudekla-
Läs mer på www.volvocars.com/EPI.
Volvos bilar har konkurrenskraftig bränsleförbrukning i sina respektive klasser. Lägre
bränsleförbrukning ger generellt lägre
utsläpp av växthusgasen koldioxid.
Som förare är det möjligt att påverka bränsleförbrukningen, se s. 4.
Effektiv avgasrening
Din Volvo är tillverkad enligt konceptet
Ren inifrån och ut – ett koncept som
innefattar ren kupémiljö och högeffektiv
avgasrening. I många fall ligger avgasutsläppen långt under gällande normer.
Dessutom finns en speciell kylarbeläggning
PremAir®1, som kan omvandla skadligt
marknära ozon till rent syre.
1.
PremAir® är ett registrerat varumärke
för Engelhard Corporation.
3
Volvo Personvagnar och miljön
Ren luft i kupén
IAQS1
Ett sofistikerat luftreningssystem,
(Interior Air Quality System) säkerställer att
luften i kupén är renare än luften utanför i trafikerad miljö.
Systemet består av en elektronisk sensor och
ett kolfilter. Luftintaget stängs om halten
reducerande och oxiderande gaser, t.ex.
kolmonoxid blir för hög, t.ex i tät trafik, köer
eller tunnlar. Inflödet av kväveoxider,
marknära ozon och kolväten hindras av
kolfiltret.
Textilstandard
Interiören i en Volvo är utformad för att vara
hälsosam och säker, även för kontaktallergiker och astmatiker. Det har lagts ner extra
stor vikt vid att välja miljöanpassade material.
Därmed uppfyller de också kraven i den
ekologiska standarden Öko-Tex 100, ett stort
framsteg för en sundare kupémiljö.
Öko-Tex certifieringen omfattar till exempel
säkerhetsbälten, mattor, tråd och tyger. Även
läderklädslarna är kromfritt garvade med
naturliga växtämnen och uppfyller kraven.
Volvos verkstäder och miljön
Genom regelbundet underhåll skapar du
förutsättningar för lång livslängd för bilen
1.
4
Tillval.
med låg bränsleförbrukning och på så vis
bidrar du till en renare miljö. När Volvos
verkstäder får förtroendet att laga och underhålla bilen, blir den en del i vårt system. Vi
ställer tydliga miljökrav på hur våra verkstadslokaler ska utformas för att förhindra spill och
utsläpp till miljön, vilket inkluderar en
noggrann uppsamling och sortering av det
gasformiga, flytande och fasta avfallet som vi
får i verkstäderna. Vår verkstadspersonal har
det kunnande och de verktyg som behövs för
att garantera god miljöomsorg.
Spara miljön
Det är enkelt att själv bidra till att spara miljön
genom att t.ex. köpa miljömärkta bilvårdsprodukter samt göra service och underhålla bilen
enligt anvisningarna i instruktionsboken.
Här följer några råd om hur du kan spara på
miljön:
• Ha rätt däcktryck. För lågt tryck i däcken
ger högre bränsleförbrukning. Om något
av de högre däcktrycken som Volvo
rekommenderar används, sänks bränsleförbrukningen.
• Takräcke och skidbox
ger högre luftmotstånd
och höjer bränsleförbrukningen avsevärt.
Demontera dem direkt
efter användning.
• Töm bilen på onödiga saker. Ju mer last
desto högre bränsleförbrukning.
• Om bilen är utrustad med motorvärmare,
använd alltid den före kallstart. Det sänker
förbrukningen och minskar utsläppen.
• Kör mjukt, undvik snabba och onödiga
accelerationer samt häftiga inbromsningar.
Volvo Personvagnar och miljön
• Kör på högsta möjliga
växel. Lägre varvtal ger
lägre bränsleförbrukning.
• Lätta på gaspedalen vid
medlut.
• Använd motorbromsen, släpp gasen och
växla ner.
• Undvik tomgångskörning. Stäng av
motorn vid väntetider i trafiken.
• Hantera miljöfarligt avfall
som t.ex. batterier och
olja på ett miljövänligt
sätt. Rådgör med en
auktoriserad Volvoverkstad om du är
osäker på hur denna typ av avfall ska
deponeras.
• Underhåll bilen regelbundet.
Genom att följa dessa råd kan du sänka
bränsleförbrukningen utan att varken restiden
ökar eller nöjet med bilkörningen minskar. Du
sparar bilen, pengar och jordens resurser.
5
6
Innehållsförteckning
Säkerhet
Instrument och reglage
Klimat
Interiör
Lås och larm
Start och körning
Hjul och däck
Bilvård
Underhåll och service
Infotainment
Tekniska data
9
37
67
79
99
111
147
163
169
197
235
7
8
Säkerhet
Säkerhetsbälten
AIRBAG-systemet
Krockkuddar (SRS)
Aktivering/avaktivering av krockkudde (SRS)
Sidokrockkuddar (SIPS-bag)
Krockgardin (IC)
WHIPS
ROPS
När aktiveras säkerhetssystemen
Inspektion av krockkuddar och krockgardiner
Barnsäkerhet
10
13
14
17
19
21
22
24
25
26
27
9
Säkerhet
Säkerhetsbälten
Sträckning av höftband. Bandet ska sitta
lågt.
Använd alltid säkerhetsbältet
En inbromsning kan få svåra följder om inte
säkerhetsbältet används. Se därför till att
samtliga passagerare tagit på sig säkerhetsbältet. Vid en olycka kan annars de som sitter
i baksätet slungas fram mot framstolarnas
ryggstöd.
Ta på säkerhetsbältet:
– Dra långsamt ut bältet och lås fast det
genom att skjuta ner dess låstunga i låset.
Ett kraftigt ”klick” indikerar att bältet är
låst.
10
Lossa bältet:
– Tryck på den röda knappen i låset och låt
sedan rullen dra in bältet. Om det inte
rullats in helt, mata in bältet för hand så
att det inte hänger löst.
Bältet spärras och kan inte dras ut:
• om det dras ut för snabbt
• vid bromsning och acceleration
• om bilen lutar kraftigt.
För att bältet ska ge maximalt skydd, är det
viktigt att det ligger väl an mot kroppen. Luta
inte ryggstödet för långt bakåt. Bältet är
avsett att skydda vid normal sittställning.
Tänk på att:
• inte använda clips eller annat som hindrar
bältet att sitta åt ordentligt
• bältet inte får vara snott eller vridet
• höftbandet ska sitta lågt (inte över buken)
• sträcka höftbandet över höften genom att
dra i diagonalbandet enligt bilden.
VARNING!
Säkerhetsbältet och krockkudden
samverkar. Om bältet inte används eller
används på ett felaktigt sätt kan detta
påverka krockkuddens effekt vid en
kollision.
VARNING!
Varje bälte är avsett för endast en person.
VARNING!
Gör aldrig några ändringar eller reparationer av bältet på egen hand. Kontakta en
auktoriserad Volvoverkstad.
Om bältet har utsatts för en kraftig
belastning, t.ex. i samband med en
kollision, ska hela bältet bytas ut. En del av
bältets skyddsegenskaper kan ha gått
förlorade även om det verkar oskadat. Byt
också bältet om det är slitet eller skadat.
Det nya bältet ska vara typgodkänt och
avsett för samma plats som det utbytta
bältet.
Säkerhet
Säkerhetsbälten
OBS! Bältespåminnaren är avsedd för vuxna
åkande i framsätet. Om bältesmonterad
barnstol är placerad i framsätet, ges ingen
bältespåminnelse.
Säkerhetsbälte och graviditet
Bältespåminnare
I kombinationsinstrumentet och i backspegelns ovankant lyser en bältesvarningssymbol så länge föraren eller passageraren i
framsätet inte satt på sig sitt säkerhetsbälte.
Bältespåminnaren stängs av efter 6 sekunder
om hastigheten är lägre än 10 km/h. Om
föraren eller passageraren i framsätet inte har
satt på sig säkerhetsbältet sätts påminnaren
på igen när hastigheten överstiger 10 km/h
och stängs av om hastigheten går under
5 km/h.
Säkerhetsbältet ska alltid användas under
graviditeten. Men det är viktigt att det
används på rätt sätt. Bältet ska ligga tätt an
mot axeln, med den diagonala delen av säkerhetsbältet mellan brösten och på sidan av
magen. Höftdelen av bältet ska ligga platt
mot sidan av låren och så lågt som möjligt
under magen - det får aldrig tillåtas att glida
upp. Bältet ska sitta så nära kroppen som
möjligt utan onödigt spel. Kontrollera också
att det inte har vridit sig.
Säkerhetsbälte och graviditet.
Allt eftersom graviditeten framskrider ska
gravida förare justera stolen och ratten, så att
de har full kontroll över bilen (vilket innebär att
man måste lätt kunna nå ratten och fotpedalerna). I detta sammanhang ska man eftersträva ett maximalt avstånd mellan magen
och ratten.
Om man tar av sig bältet aktiveras funktionen
igen när hastigheten överstiger 10 km/h.
11
Säkerhet
Säkerhetsbälten
Märkning på säkerhetsbälten med bältesförsträckare.
Bältesförsträckare
Alla säkerhetsbälten (utom mittplatsen bak)
är utrustade med bältesförsträckare. En
mekanism i bältesförsträckaren sträcker åt
bältet runt kroppen vid en tillräckligt kraftig
kollision. Bältet fångar då mer effektivt upp
den åkande.
12
Säkerhet
AIRBAG-systemet
Tillsammans med varningssymbolen visas, i de fall det
krävs, ett meddelande i informationsdisplayen. Om
varningssymbolen är trasig,
tänds varningstriangeln och
meddelandet SRS-AIRBAG/
SERV. SNARAST visas i informationsdisplayen. Kontakta
snarast en auktoriserad Volvoverkstad.
VARNING!
Varningssymbol i kombinationsinstrumentet
Airbag-systemet1 övervakas kontinuerligt av
styrenheten och i kombinationsinstrumentet
finns en varningslampa. Denna lampa tänds
då tändnyckeln vrids till läge I, II eller III.
Symbolen släcks efter ca sju sekunder om
Airbag-systemet1 är felfritt.
1.
Om varningssymbolen för Airbagsystemet förblir tänd eller tänds under
körning, är det ett tecken på att Airbagsystemet inte har fullgod funktion.
Symbolen kan indikera fel på bältessystemet, SIPS, SRS-systemet eller ICsystemet. Kontakta snarast en auktoriserad Volvoverkstad.
Inkluderar SRS och bältesförsträckare, SIPS samt IC.
13
Säkerhet
Krockkuddar (SRS)
VARNING!
Placera aldrig barn i barnstol eller på
barnkudde i framsätet om krockkudden
(SRS) är aktiverad.1
Låt aldrig barn stå eller sitta framför
passagerarstolen.
Personer som är kortare än 140 cm ska
aldrig sitta på passagerarplatsen fram om
krockkudden (SRS) är aktiverad.
Om ovanstående uppmaningar inte följs
kan det leda till livsfara för barnet.
1. För information om aktiverad/avaktiverad
krockkudde (SRS), se s. 17.
Krockkudde (SRS) på förarsidan
Som ett komplement till säkerhetsbältet, är
bilen utrustad med en krockkudde, SRS
(Supplementary Restraint System), i ratten.
Krockkudden är monterad hopvikt i rattens
centrum. Ratten är märkt med SRS AIRBAG.
VARNING!
Säkerhetsbältet och krockkudden
samverkar. Om bältet inte används eller
används på ett felaktigt sätt kan detta
påverka krockkuddens effekt vid en
kollision.
Krockkudde (SRS) på passagerarsidan
Krockkudden på passagerarsidan1 ligger
hopvikt i ett fack ovanför handskfacket.
Panelen är märkt med SRS AIRBAG.
VARNING!
För att inte skadas om krockkudden löses
ut, måste passageraren sitta så upprätt
som möjligt med fötterna på golvet och
ryggen mot ryggstödet. Säkerhetsbältet
ska vara fastspänt.
1.
14
Alla bilar har inte krockkudde (SRS)
på passagerarsidan. Den kan vara
bortvald vid inköpet.
Säkerhet
Krockkuddar (SRS)
VARNING!
Reparation får endast utföras av en auktoriserad Volvoverkstad.
Ingrepp i SRS-systemet kan orsaka
felaktig funktion och få allvarliga personskador till följd.
SRS-systemet, vänsterstyrd bil.
SRS-systemet, högerstyrd bil.
SRS-systemet
OBS! Sensorerna reagerar olika beroende
på krockförlopp och om säkerhetsbältet på
förarsidan respektive passagerarsidan i
framsätet används eller inte. Olyckssituationer kan därför uppstå, då endast en (eller
ingen) av krockkuddarna aktiveras. SRSsystemet känner av det kollisionsvåld som
fordonet utsätts för och anpassas efter detta
så att en eller flera airbagar utlöses.
Krockkudden är försedd med en gasgenerator. Vid en tillräckligt kraftig kollision
reagerar sensorer som aktiverar gasgeneratorns tändare och kudden blåses upp,
samtidigt som den blir varm. För att dämpa
islaget mot kudden töms den igen när den
pressas samman. I samband med detta
bildas en del rök i bilen, vilket är helt normalt.
Hela förloppet, med uppblåsning och
tömning av kudden, sker på några tiondels
sekunder.
OBS! Airbagarna har en funktion som
innebär att kapaciteten på dessa anpassa
efter det kollisionsvåld fordonet utsätts för.
15
Säkerhet
Krockkuddar (SRS)
Placering av krockkudde på passagerarsida,
vänsterstyrd respektive högerstyrd bil.
VARNING!
Gör aldrig några ingrepp i SRS-delarna i
ratten eller på panelen ovanför handskfacket.
Inga föremål eller tillbehör får placeras
eller klistras på eller i närheten av SRS
AIRBAG-panelen (ovanför handskfacket)
eller i området som påverkas av krockkudden.
16
Säkerhet
Aktivering/avaktivering av krockkudde (SRS)
VARNING!
Aktiverad krockkudde (passagerarplats):
Placera aldrig barn i barnstol eller på
barnkudde på passagerarplatsen fram när
krockkudden är aktiverad. Detta gäller
även personer som är kortare än 140 cm.
Indikering som visar att passagerarplatsens
krockkudde (SRS) är avaktiverad.
Omkopplare för PACOS (Passenger Airbag
Cut Off Switch).
PACOS (tillval)
Aktivering/avaktivering
Omkopplaren är placerad på gaveln av instrumentpanelen på passagerarsidan och blir
åtkomlig när dörren öppnas. Kontrollera att
strömbrytaren står i önskat läge. Volvo rekommenderar att startnyckeln används för att
ändra läge. (Även andra föremål med nyckelliknande utformning kan användas).
Krockkudden (SRS) på passagerarplatsen i
framsätet kan avaktiveras med en
omkopplare. Detta är nödvändigt om t.ex. ett
barn i barnstol ska placeras på platsen.
Indikering
Ett textmeddelande i backspegeln indikerar
att krockkudden (SRS) på passagerarplatsen
fram är avaktiverad.
Avaktiverad krockkudde (passagerarplats):
Personer som är längre än 140 cm ska
aldrig sitta på passagerarplatsen när
krockkudden är avaktiverad.
Om ovanstående uppmaningar inte följs
kan det leda till livsfara.
VARNING!
Om bilen är utrustad med krockkudde
(SRS) på passagerarplatsen fram, men
saknar PACOS, är krockkudden alltid
aktiverad.
17
Säkerhet
Aktivering/avaktivering av krockkudde (SRS)
VARNING!
Låt ingen passagerare sitta på passagerarplatsen om textmeddelandet i takpanelen indikerar att krockkudden (SRS) är
avaktiverad, samtidigt som varningssymbolen för Airbag-systemet visas i kombinationsinstrumentet. Detta tyder på att
allvarligt fel uppstått. Uppsök snarast en
auktoriserad Volvoverkstad.
Omkopplare för SRS i position ON.
Omkopplare för SRS i position OFF.
Omkopplarens läge
OFF = Krockkudden (SRS) är avaktiverad.
Med omkopplaren i detta läge kan barn i
barnstol eller på kudde sitta på passagerarplatsen i framsätet, däremot aldrig personer
över 140 cm.
ON = Krockkudden (SRS) är aktiverad. Med
omkopplaren i detta läge kan passagerare
över 140 cm sitta på passagerarplatsen i
framsätet, aldrig barn i barnstol eller på
kudde.
18
Säkerhet
Sidokrockkuddar (SIPS-bag)
VARNING!
Placera inga föremål i området mellan
stolens yttre sida och dörrpanelen
eftersom detta område kan påverkas av
sidokrockkudden.
VARNING!
Använd endast Volvos överdragsklädslar
eller överdragsklädslar som godkänts av
Volvo. Andra klädslar kan hindra
sidokrockkuddarnas funktion.
Sidokrockkuddarnas placering
Uppblåst sidokrockkudde
Barnstol och sidokrockkudde
Sidokrockkuddar – SIPS-bag
En stor del av kollisionskraften fördelas av
SIPS (Side Impact Protection System) till
balkar, stolpar, golv, tak och andra delar av
karossen. Sidokrockkuddarna, på förar- och
passagerarplats, skyddar bröstet och är en
viktig del av SIPS. Sidokrockkudden är
placerad i framstolens ryggram.
VARNING!
Sidokrockkuddarna är ett komplement till
SIPS-systemet. Använd alltid säkerhetsbältet.
Sidokrockkudden inverkar inte negativt på
bilens skyddsegenskaper beträffande
barnstol eller barnkudde.
Barnstol/barnkudde kan placeras i framsätet
såvida bilen inte är utrustad med aktiverad1
krockkudde på passagerarsidan.
VARNING!
Reparation får endast utföras av en auktoriserad Volvoverkstad.
Ingrepp i SIPS-systemet kan orsaka
felaktig funktion och få allvarliga personskador som följd.
1.
För information om aktiverad/avaktiverad krockkudde (SRS) se s. 17.
19
Säkerhet
Sidokrockkuddar (SIPS-bag)
Vänsterstyrd bil.
SIPS-bag
Sidokrockkudden är försedd med en gasgenerator. Vid en tillräckligt kraftig kollision
reagerar sensorer, som i sin tur aktiverar
gasgeneratorn med följd att sidokrockkudden
blåses upp. Kudden blåses upp mellan den
åkande och dörrpanelen och dämpar på så
sätt stöten i kollisionsögonblicket samtidigt
som kudden töms. Sidokrockkudden blåses
normalt endast upp på krocksidan.
20
Högerstyrd bil.
Säkerhet
Krockgardin (IC)
Egenskaper
Krockgardinen IC (Inflatable Curtain) är ett
komplement till SIPS. Den sitter osynligt
monterad längs med innertakets båda sidor.
Den skyddar både i fram- och baksätet.
Krockgardinen aktiveras av sensorer vid en
tillräckligt kraftig kollision eller om bilen
riskerar att slå runt. Vid aktivering blåses
krockgardinen upp. Krockgardinen hjälper till
att skydda förarens och passagerarnas
huvuden från att slå emot bilens insida vid en
kollision.
VARNING!
Häng eller fäst aldrig något i handtagen i
taket. Kroken är endast avsedd för lättare
ytterplagg (inte för hårda föremål som t.ex.
paraplyer).
Skruva inte fast eller montera någonting i
bilens innertak, dörrstolpar eller sidopaneler. Den avsedda skyddseffekten kan då
utebli. Endast Volvos originaldelar som är
godkända för placering inom dessa
områden får användas.
VARNING!
Bilen får inte lastas högre än 50 mm under
ovankanten av sidofönstren. Annars kan
skyddseffekten av krockgardinen som
finns dold innanför bilens innertak utebli.
VARNING!
Krockgardinen är ett komplement till
säkerhetsbältet.
Använd alltid säkerhetsbältet.
I Volvo XC90 har krockgardinen utvecklats
för att skydda de åkande i en vältningssituation. Krockgardinen finns även i den tredje
sätesraden i sjusitsig bilvariant.
21
Säkerhet
WHIPS
Skydd mot pisksnärtsskador –
WHIPS
WHIPS-systemet (Whiplash Protection
System) består av ett energiupptagande
ryggstöd samt ett för systemet anpassat
nackskydd i framsätets stolar. Systemet
aktiveras vid en krock bakifrån där krockvinkel, hastighet och det krockande fordonets
egenskaper inverkar.
VARNING!
WHIPS-systemet är ett komplement till
säkerhetsbältet. Använd alltid säkerhetsbältet.
22
Stolens egenskaper
När WHIPS-systemet aktiveras fälls framstolarnas ryggstöd bakåt så att sittställningen för
föraren och passageraren i framsätet
förändras. På detta sätt minskas risken för
pisksnärtsskador, s.k. whiplash-skador.
VARNING!
Gör aldrig några ändringar eller reparationer av stolen eller WHIPS-systemet
själv. Kontakta en auktoriserad Volvoverkstad.
WHIPS-systemet och barnstol/
barnkudde
WHIPS-systemet inverkar inte negativt på
bilens skyddsegenskaper beträffande
barnstol eller barnkudde.
Rätt sittställning
För bästa möjliga skydd bör förare och passagerare i framsätet sitta mitt i sätet med så litet
avstånd som möjligt mellan nackskydd och
huvud.
Säkerhet
WHIPS
VARNING!
Om stolen har utsatts för en kraftig
belastning, t.ex. i samband med en
kollision bakifrån, ska WHIPS-systemet
kontrolleras av en auktoriserad Volvoverkstad.
Delar av WHIPS-systemets skyddsegenskaper kan ha gått förlorade även om
stolen verkar vara oskadd. Kontakta en
auktoriserad Volvoverkstad för kontroll av
systemet även efter lindrigare påkörningsolyckor bakifrån.
Hindra inte WHIPS-systemets
funktion
VARNING!
Placera inte boxliknande last så att denna
kläms fast mellan baksätets sittdyna och
framstolens ryggstöd. Tänk på att inte
hindra WHIPS-systemets funktion.
VARNING!
Om ett ryggstöd i baksätet är nedfällt
måste motsvarande framstol flyttas framåt
så att den inte har kontakt med det
nedfällda ryggstödet.
23
Säkerhet
ROPS
Volvos Roll-Over Protection System har
utvecklats för att minska risken för att bilen
ska välta samt för att ge bästa möjliga skydd
om olyckan ändå inträffar.
Systemet består i:
• Ett stabiliseringssystem, RSC (Roll
Stability Control) som gör att risken att
välta och slå runt minimeras vid t.ex.
häftiga undanmanövrar eller om bilen får
sladd.
• Ett utökat skydd för förare och passagerare genom förstärkt kaross, krockgardiner och bältessträckare på samtliga
platser. Se även s. 12 och s. 21.
RSC-systemet använder en gyrosensor som
registrerar hur bilens lutning i sidled
förändras. Med hjälp av den informationen
kalkyleras sedan risken för att bilen ska välta.
Om risken finns så träder DSTC-systemet in,
motorvarvet sänks och ett eller flera hjul
bromsas tills bilen har återtagit sin stabilitet.
Se vidare om DSTC-systemet på s. 46 och
s. 124.
24
VARNING!
Vid normalt körsätt förbättrar RSCsystemet bilens körsäkerhet, vilket inte ska
uppfattas som en möjlighet att öka hastigheten. Iakttag alltid de normala försiktighetsåtgärderna för säker körning.
Säkerhet
När aktiveras säkerhetssystemen
System
Aktiveras
Bältesförsträckare
Krockkuddar SRS
Vid frontal- och/eller sidokollision.
Vid frontalkollisioner1.
Sidokrockkuddar
Vid sidokollisioner1.
Krockgardin IC
Vid sidokollision och/eller rundslagning1.
WHIPS
Vid påkörning bakifrån1.
Vid t.ex. häftiga undanmanövrar eller om bilen får sladd.
RSC
1. Bilen kan bli kraftigt deformerad i en kollision utan att krockkuddarna löser ut. Ett antal faktorer såsom kollisionsföremålets styvhet och vikt, bilens
hastighet, kollisionsvinkeln, mm. påverkar hur bilens olika säkerhetssystem ska aktiveras.
Om krockkuddarna har löst ut rekommenderas följande:
• Bärga bilen till en auktoriserad Volvoverkstad. Kör inte med utlösta krockkuddar.
• Låt en auktoriserad Volvoverkstad sköta
byte av komponenter i bilens säkerhetssystem.
• Kontakta alltid läkare.
OBS! Aktivering av SRS-, SIPS-, IC- och
bältessystemet sker endast en gång vid en
kollision.
VARNING!
Airbag-systemets styrenhet är placerad i
mittkonsolen. Om mittkonsolen blivit
dränkt med vatten eller annan vätska,
lossa batterikablarna. Försök inte starta
bilen eftersom krockkuddarna kan utlösas.
Bärga bilen till en auktoriserad Volvoverkstad.
VARNING!
Kör aldrig med utlösta krockkuddar. Det
kan försvåra styrningen av bilen. Även
andra säkerhetssystem kan vara skadade.
Den rök och det damm som bildas vid
utlösning av kuddarna kan vid intensiv
exponering förorsaka hud- och ögonirritation/skada. Vid besvär tvätta med kallt
vatten. Det snabba utlösningsförloppet
kan också, i kombination med kuddens
material, ge friktions- och brännskador på
huden.
25
Säkerhet
Inspektion av krockkuddar och krockgardiner
Tidpunkt för inspektion
Det årtal och den månad, som anges på
dekalen på dörrstolpen/stolparna, är den
tidpunkt då man ska kontakta en auktoriserad
Volvoverkstad för särskild inspektion och ev.
byte av krockkuddar, bältesförsträckare och
krockgardiner. Vid frågor om systemen,
kontakta en auktoriserad Volvoverkstad.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Krockkudde på förarsidan
Krockkudde på passagerarsidan
Sidokrockkudde på förarsidan
Sidokrockkudde på passagerarsidan
Krockgardin på förarsidan
Krockgardin på passagerarsidan
Denna dekal är placerad i bakre vänster
dörröppning.
26
Säkerhet
Barnsäkerhet
Barn, oavsett ålder och storlek, ska alltid sitta
korrekt fastspända i bilen. Låt aldrig barn sitta
i knäet på en passagerare.
Volvos egen barnsäkerhetsutrustning är
avsedd för just din bil. Använd Volvos originalutrustning för att erhålla de bästa förutsättningarna för att fästpunkter och fästanordningar sitter rätt och är tillräckligt starka.
Det går bra att placera:
Barn ska sitta bra och säkert
Hur barnet placeras i bilen och vilken
utrustning som ska användas väljs med
hänsyn till barnets vikt och storlek, för mer
information, se sidan 30.
Barn som är kortare än 150 cm ska färdas i
adekvat barnskydd.
OBS! Lagbestämmelser om hur barn får
placeras i bilen varierar från land till land. Ta
reda på vad som gäller.
• en barnstol/barnkudde i passagerarstolen
i framsätet, så länge det inte finns någon
aktiverad1 krockkudde på passagerarsidan.
• en bakåtvänd barnstol i baksätet som har
stöd mot framstolens ryggstöd.
Barnstol och bältespåminnare
Om bakåtvänd babystol eller barnstol är
placerad i framsätet och fäst med säkerhetsbälte ges inte alltid någon bältespåminnelse.
Kontrollera därför alltid att bältet är låst innan
färden påbörjas.
1.
För information om aktiverad/avaktiverad krockkudde (SRS) se s.17.
27
Säkerhet
Barnsäkerhet
Barnstol och krockkudde hör inte ihop.
Barnstol och krockkudde
Placera alltid barn i baksätet om krockkudden
på passagerarplatsen är aktiverad1. Barnet
kan skadas allvarligt om krockkudden blåses
upp när det sitter i en barnstol placerad på
passagerarplatsen.
VARNING!
Passagerare kortare än 140 cm ska sitta
i framsätet endast då krockkudden på
passagerarplatsen är avaktiverad.
1.
28
För information om aktiverad/avaktiverad krockkudde (SRS), se s. 17.
Säkerhet
Barnsäkerhet
Placering av airbagdekal i dörröppningen på
passagerarsidan fram.
Dekal placerad på instrumentpanelens gavel.
Dekal placerad på instrumentpanelens gavel.
(endast Australien).
VARNING!
Placera aldrig barn i barnstol eller på
barnkudde i framsätet om krockkudden
(SRS) är aktiverad. Om denna uppmaning
inte följs kan det leda till livsfara för barnet.
29
Säkerhet
Barnsäkerhet
Placering av barn i bilen
Vikt/Ålder
<10 kg
(0–9 månader)
Framsäte med aktiverad1 krockkudde Framsäte utan (eller med avaktiverad1) krockkudde (SRS) på
(SRS) på passagerarsidan
passagerarsidan (tillval)
Ej lämplig placering för denna
åldersgrupp.
Alternativ: Bakåtvänd barnstol, fästes med säkerhetsbälte och
fästband. Typgodk.: E5031352
Bakåtvänd babystol, fästes med säkerhetsbälte.
Typgodk.: E5 031602
9–18 kg
(9–36 månader)
Ej lämplig placering för denna
åldersgrupp
Bakåtvänd babystol, fästes med Isofixfäste. Typgodk.: E5 031622
Alternativ: Bakåtvänd barnstol, fästes med säkerhetsbälte och
fästband.
Typgodk.: E5 031352
Bakåtvänd barnstol, fästes med säkerhetsbälte.
Typgodk.: E5 031612
15–36 kg
(3–12 år)
Ej lämplig placering för denna
åldersgrupp.
Bakåtvänd barnstol, fästes med Isofixfäste. Typgodk.: E5 031632
Bälteskudde med eller utan ryggstöd.
Typgodk.: E5 03139
1. För information om aktiverad/avaktiverad krockkudde (SRS), se sidan 17.
2. Passande för särskild barnstol enligt lista i nämnt typgodkännande. Barnstolarna kan vara av typen fordonsspecifik, begränsad, semiuniversal eller
universal.
30
Säkerhet
Barnsäkerhet
Placering av barn i bilen
Vikt/ålder
<10 kg
(0–9 månader)
9–18 kg
(9–36 månader)
15–36 kg
(3–12 år)
Andra sätesraden, ytterplatser1
Alternativ: Bakåtvänd barnstol, fästes med säkerhetsbälte,
stödben och fästband. Typgodk.: E5 031352
Bakåtvänd babystol, fästes med säkerhetsbältet och
stödben. Typgodk.: E5 031602
Bakåtvänd babystol, fästes med Isofixfäste och stödben.
Typgodk.: E5 031622
Alternativ: Bakåtvänd barnstol, fästes med säkerhetsbälte,
stödben och fästband. Typgodk.: E5 031352
Bakåtvänd barnstol, fästes med säkerhetsbälte och stödben.
Typgodk.: E5 031612
Bakåtvänd barnstol, fästes med Isofixfäste och stödben.
Typgodk.: E5 031632
Bälteskudde med eller utan ryggstöd.
Typgodk.: E5 031392
Andra sätesraden,
mittplatsen1
Bakåtvänd barnstol,
fästes med säkerhetsbälte, stödben och
fästband.
Tredje sätesraden i
sjusätes-varianten
Ej lämplig placering för
denna åldersgrupp.
Typgodk.: E5 031352
Bakåtvänd barnstol,
fästes med säkerhetsbälte, stödben och
fästband.
Ej lämplig placering för
denna åldersgrupp.
Typgodk.: E5 031352
Alternativ: Bälteskudde
med eller utan ryggstöd.
Typgodk.: E5 031392
Integrerad bälteskudde.
Bälteskudde med eller
utan ryggstöd.
Typgodk.: E5 031392
Typgodk.: E5 031673
1.
2.
3.
Vid sjusätesvarianten ska sätesraden vara i sitt bakersta läge vid användning av barnstol.
Passande för särskild barnstol enligt lista i nämnt typgodkännande. Barnstolarna kan vara av typen fordonsspecifik, begränsad, semiuniversal eller
universal.
Inbyggd och godkänd barnsäkerhetsutrustning för denna åldersgrupp.
31
Säkerhet
Barnsäkerhet
Kontrollera att:
• bälteskudden är i låst läge
• säkerhetsbältet ligger i kontakt med
barnets kropp och inte slackar eller är
vridet samt att bältet ligger rätt över
axelpartiet
• höftbandet är lågt placerat, över
bäckenet, för att ge bästa skydd
• bältet inte vidrör barnets hals eller ligger
nedanför axeln
• justera noggrant nackskyddets läge till
barnets huvud
Integrerade bälteskuddar (tillval i
femsitsig variant, standard i
sjusitsig variant)
Volvos integrerade bälteskuddar för ytterplatserna bak är speciellt konstruerade för att ge
en god säkerhet för barn. I kombination med
ordinarie bilbälten är bälteskuddarna
godkända för barn som väger mellan 15 och
36 kg.
32
Uppfällning av bälteskudde
– Dra i handtaget så att bälteskudden höjer
sig (1).
– Fatta kudden med båda händerna och för
den bakåt (2).
– Tryck tills den går i lås (3).
VARNING!
Bälteskudden måste vara i låst läge innan
barnet placeras där.
VARNING!
Reparation eller byte bör endast utföras av
auktoriserad Volvoverkstad. Gör inga
ändringar eller tillägg till bälteskudden.
Om en integrerad bälteskudde varit utsatt
för en kraftig belastning, t.ex. i samband
med en kollision, ska hela bälteskudden
bytas ut. Även om bälteskudden verkar
vara oskadad kan en del av dess skyddsegenskaper ha gått förlorade. Bälteskudden ska även bytas om den är mycket
sliten.
Säkerhet
Barnsäkerhet
Nedfällning av bälteskudde
– Dra i handtaget (1).
– För sätet nedåt och tryck tills det går i
lås (2).
OBS! Tänk på att först fälla ned bälteskudden om sätets ryggstöd ska fällas framåt.
33
Säkerhet
Barnsäkerhet
Montering av barnstol
Volvo har barnsäkerhetsprodukter som är
konstruerade för och utprovade av Volvo.
VARNING!
Barnkuddar/barnstolar med stålbyglar
eller annan konstruktion som kan ligga
mot bälteslåsets öppningsknapp ska inte
användas, eftersom de oavsiktligt kan
orsaka öppning av bälteslåset.
Låt inte barnstolens ovandel ligga mot
vindrutan.
När man använder andra produkter som finns
på marknaden är det viktigt att man läser den
monteringsanvisning som medföljer
produkten.
• Sätt inte fast barnstolens fästband i
stolens längdjusteringsstång, fjädrar eller
skenor och balkar under stolen. Vassa
kanter kan skada fästbanden.
• Låt barnstolens ryggstöd vila mot instrumentpanelen. Detta gäller bilar som inte
är utrustade med krockkudde på passagerarplatsen eller om krockkudden är
avstängd.
34
VARNING!
Placera aldrig barnstolen i framsätet om
bilen är utrustad med aktiverad krockkudde på passagerarplatsen. Om det
uppstår problem med montering av
barnsäkerhetsprodukten, kontakta tillverkaren för tydligare anvisningar.
ISOFIX fästsystem för barnstolar
(tillval)
En förberedelse för ISOFIX fästsystem för
barnstolar finns i baksätets ytterplatser.
Kontakta en Volvohandlare för ytterligare
information om barnsäkerhetsutrustning.
Säkerhet
Barnsäkerhet
Extra spärrfunktion i säkerhetsbälte (ALR/ELR1)
Säkerhetsbältet på mittplats på andra sätesraden har en extra spärrfunktion (ALR/ELR).
Spärrfunktionen hjälper till att hålla bältet
spänt vilket gör det lättare att installera en
barnstol.
Vid installation av barnstol med hjälp av
säkerhetsbälte:
• Fäst säkerhetsbältet i barnstolen enligt
barnstolstillverkarens instruktioner.
• Dra ut hela säkerhetsbältet.
• Lås fast bältet genom att skjuta ner dess
låstunga i låset. Ett kraftigt ”klick”
indikerar att bältet är låst.
• Låt säkerhetsbältets mekanism rulla in
bältet och sträck det runt barnstolen. Ett
mekaniskt ljud hörs nu från säkerhetsbältet, vilket är normalt.
Avaktivering av denna funktionen sker
automatiskt då bilbältet lossas från
bälteslåset och matas tillbaka till utgångsläget.
Om det uppstår problem med montering av
barnsäkerhetsprodukten, kontakta produkttillverkaren för klarare monteringsanvisningar.
1.
Automatic Locking Retractor/
Emergency Locking Retractor.
35
Säkerhet
36
Instrument och reglage
Översikt vänsterstyrd bil
Översikt högerstyrd bil
Reglagepanel i förardörr
Kombinationsinstrumentet
Kontroll- och varningssymboler
Informationsdisplay
Strömbrytare i mittkonsolen
Belysningspanel
Vänster rattspak
Höger rattspak
Färddator
Konstantfarthållare
Parkeringsbroms, motorhuv, eluttag m.m.
Elektriska fönsterhissar
Backspeglar och sidorutor
Elmanövrerad taklucka (tillval)
38
40
42
43
44
47
49
52
53
54
56
57
58
61
63
65
37
Instrument och reglage
Översikt vänsterstyrd bil
38
Instrument och reglage
Översikt vänsterstyrd bil
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
Belysningspanel ...........................................................................s. 52
Ventilationsmunstycke.................................................................s. 69
Display............................................................................................s. 47
Temperaturmätare........................................................................s. 43
Vägmätare, trippmätare, konstantfarthållare ..........................s. 43
Hastighetsmätare.........................................................................s. 43
Körriktningsvisare.........................................................................s. 43
Varvtalsmätare ..............................................................................s. 43
Yttertemperaturmätare, klocka, växelläge...............................s. 43
Bränslemätare...............................................................................s. 43
Kontroll- och varningssymboler.................................................s. 44
Ventilationsmunstycken ..............................................................s. 69
Handskfack....................................................................................s. 86
Varningsblinkers ...........................................................................s. 51
Audioanläggning ....................................................................... s. 208
Klimatanläggning...................................................................s. 70, 73
Vindrutetorkare .............................................................................s. 54
Knappsats för telefon/audio ................................................... s. 200
Kombinationsinstrument .............................................................s. 43
Signalhorn.............................................................................................–
Konstantfarthållare.......................................................................s. 57
Körriktningsvisare, ljus-omkoppling, READ-knapp ...............s. 53
Parkeringsbroms ..........................................................................s. 58
Frikopplare av parkeringsbroms ...............................................s. 58
Strömbrytare läslampor ..............................................................s. 83
Kupébelysning ..............................................................................s. 83
Reglage taklucka..........................................................................s. 65
Bältespåminnare ..........................................................................s. 11
29. Innerbackspegel........................................................................... s. 63
39
Instrument och reglage
Översikt högerstyrd bil
40
Instrument och reglage
Översikt högerstyrd bil
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
Belysningspanel ...........................................................................s. 52
Ventilationsmunstycke.................................................................s. 69
Kontroll- och varningssymboler.................................................s. 44
Bränslemätare...............................................................................s. 43
Yttertemperaturmätare, klocka, växelläge...............................s. 43
Varvtalsmätare ..............................................................................s. 43
Körriktningsvisare.........................................................................s. 43
Hastighetsmätare.........................................................................s. 43
Vägmätare, trippmätare, konstantfarthållare ..........................s. 43
Temperaturmätare........................................................................s. 43
Display............................................................................................s. 47
Ventilationsmunstycken ..............................................................s. 69
Handskfack....................................................................................s. 86
Varningsblinkers ...........................................................................s. 51
Audioanläggning ....................................................................... s. 208
Klimatanläggning...................................................................s. 70, 73
Körriktningsvisare, ljus-omkoppling, READ-knapp ...............s. 53
Parkeringsbroms ..........................................................................s. 58
Konstantfarthållare.......................................................................s. 57
Signalhorn.............................................................................................–
Kombinationsinstrument .............................................................s. 43
Knappsats telefon/audio ......................................................... s. 200
Vindrutetorkare .............................................................................s. 54
Frikopplare av parkeringsbroms ...............................................s. 58
Strömbrytare läslampor ..............................................................s. 83
Kupébelysning ..............................................................................s. 83
Reglage taklucka..........................................................................s. 65
Bältespåminnare ..........................................................................s. 11
29. Innerbackspegel........................................................................... s. 63
41
Instrument och reglage
Reglagepanel i förardörr
1
1.
2.
3.
4.
42
2
3
4
Låsknapp för samtliga dörrar
Spärr av fönsterhissar i bakdörr
Reglage fönsterhissar
Reglage yttre backspeglar
Instrument och reglage
Kombinationsinstrumentet
1. Temperaturmätare
Visar temperaturen i motorns kylsystem. Om
temperaturen blir onormalt hög och visaren
går in i det röda fältet, visas ett meddelande i
displayen. Tänk på att extrastrålkastare
framför luftintaget försämrar kylningen vid
höga yttertemperaturer och hård motorbelastning.
2. Display
I displayen visas informations- eller varningsmeddelanden.
3. Hastighetsmätare
Visar bilens hastighet.
4. Trippmätare, T1 och T2
Trippmätarna använder du för att mäta korta
sträckor. Högra siffran anger 100-tals meter.
Tryck in knappen i mer än 2 sekunder för att
nollställa. Du växlar mellan trippmätarna
genom ett kort tryck på knappen.
5. Indikering för konstantfarthållare
Se s. 57.
6. Vägmätare
Vägmätaren anger den totala sträckan som
bilen har gått.
7. Helljus på/av
8. Varningssymbol
Om ett fel uppstår tänds symbolen och ett
meddelande visas i displayen.
9. Varvtalsmätare
Anger motorvarvtal i tusental varv/minut.
Nålen i varvtalsmätaren får inte gå in i det
röda fältet.
11. Yttertemperaturmätare
Visar yttertemperaturen. När temperaturen
ligger inom området +2° C till –5° C lyser en
snöflingesymbol i displayen. Symbolen varnar
för halkrisk.
När bilen står eller stått stilla kan yttertemperaturmätaren visa ett för högt värde.
12. Klocka
Vrid knappen för att ställa in klockan.
13. Bränslemätare
Det är ca 8 liter körbart bränsle kvar när
lampan i instrumentet tänds.
14. Kontroll- och varningssymboler
15. Körriktningsvisare – vänster/höger
10. Indikering för automatisk växellåda
Det ilagda växlingsprogrammet visas här.
43
Instrument och reglage
Kontroll- och varningssymboler
kan sakna bakomliggande funktion, beroende
på bilens utrustning.
Varningssymbolen mitt i instrumentet
Denna symbol lyser med rött eller
gult sken beroende på det
upptäckta felets allvarlighetsgrad.
Röd symbol
– Stanna bilen. Läs meddelande i
displayen.
Symbol och meddelandetext är synliga tills
felet är åtgärdat.
Funktionskontroll, symboler
varningssymboler1
Samtliga kontroll- och
tänds när startnyckeln vrids till läge II före
start. Då verifieras att symbolerna fungerar.
När motorn startas ska samtliga symboler
slockna, utom den för handbromsen som
släcks först när denna frigörs.
Om motorn inte startas inom
fem sekunder slocknar
samtliga symboler utom
symbolerna för fel i bilens
avgasreningssystem och för
lågt oljetryck. Vissa symboler
1.
44
För vissa motorvarianter tänds inte
symbolen för lågt oljetryck.
Gul symbol
– Läs meddelande i displayen. Åtgärda.
Meddelandetexten släcks med hjälp av
READ-knappen, se s. 47, eller försvinner
automatiskt efter 2 minuter.
OBS! När meddelandetexten
”DAGS FÖR SERVICE” visas, släcks
symbollampa och meddelandetext med hjälp
av READ-knappen, eller försvinner automatiskt efter 2 minuter.
Instrument och reglage
Kontroll- och varningssymboler
Fel i ABS-systemet
Om ABS-symbolen tänds är ABSsystemet ur funktion. Bilens
ordinarie bromssystem fungerar
fortfarande men utan ABS-funktion.
– Stanna bilen på en säker plats och stäng
av motorn. Starta motorn på nytt.
– Om varningssymbolen slocknar, kör
vidare. Det var ett indikationsfel.
– Om varningssymbolen förblir tänd, kör till
en auktoriserad Volvoverkstad för kontroll
av ABS-systemet.
Fel i bromssystemet
Om BROMS-symbolen tänds kan
bromsvätskenivån vara för låg.
– Stanna bilen på en säker plats och
kontrollera nivån i bromsvätskebehållaren.
Om nivån är under MIN i behållaren bör du
inte köra bilen vidare, utan låta bärga den till
en auktoriserad Volvoverkstad för kontroll av
bromssystemet.
Om BROMS- och ABS-varningssymbolerna samtidigt är tända, kan
fel ha uppstått i bromskraftsfördelningen.
– Stanna bilen på en säker plats och stäng
av motorn. Starta motorn på nytt.
• Om båda symbolerna slocknar var det ett
indikationsfel.
• Om varningssymbolerna förblir tända,
kontrollera nivån i bromsvätskebehållaren.
• Om nivån ligger under MIN i bromsvätskebehållaren bör du inte köra vidare utan
bärga bilen till en auktoriserad Volvoverkstad för kontroll av bromssystemet.
• Om nivån i bromsvätskebehållaren är
normal och lamporna fortfarande är tända,
kan du under stor försiktighet köra bilen
vidare till närmaste auktoriserade Volvoverkstad för kontroll av bromssystemet.
VARNING!
Om BROMS och ABS varningssymbolerna är tända samtidigt, finns det risk att
bakvagnen sladdar vid kraftig
inbromsning.
Bältespåminnare
Lampan lyser så länge förare och
passagerare i framsätet inte kopplat
in sitt säkerhetsbälte.
För lågt oljetryck
Om lampan tänds under körning är
motorns oljetryck för lågt. Stanna
motorn omedelbart och kontrollera
oljenivån i motorn. Om lampan tänds
och oljenivån ändå är normal, stanna bilen
och kontakta auktoriserad Volvoverkstad.
Fel i bilens avgasreningssystem
Kontakta en auktoriserad Volvoverkstad för kontroll.
Fel i SRS
Om symbolen förblir tänd eller tänds
under körning, har ett fel upptäckts i
SRS-systemet. Kör till en auktoriserad Volvoverkstad för kontroll.
Generatorn laddar inte
Om lampan tänds under körning är
det antagligen ett fel i det elektriska
systemet. Uppsök en auktoriserad
Volvoverkstad.
Motorförvärmare (diesel)
Lampan tänds för att upplysa om att
förvärmning av motorn pågår. När
lampan släcks kan bilen startas.
Gäller endast dieseldrivna bilar.
45
Instrument och reglage
Kontroll- och varningssymboler
Parkeringsbroms ansatt
Lampan lyser när parkeringsbromsen är nedtryckt. Tryck alltid
ner parkeringsbromsen till sitt
nedersta läge.
Symbolen blinkar
SC-funktionen arbetar för att
förhindra att bilens drivhjul spinner.
TC-funktionen arbetar för att
förbättra bilens dragkraft.
OBS! Lampan lyser oavsett hur hårt parkeringsbromsen är nedtryckt.
AYC-funktionen arbetar för att förhindra
sladd.
Dimljus bak
RSC-funktionen arbetar för att förhindra
rundslagning.
Lampan lyser när dimljuset är
inkopplat.
Kontrollampa för släp
Blinkar, när du använder bilens och
släpets körriktningsvisare. Om
lampan inte blinkar, är någon av
körriktningsvisarna på släpet eller bilen
defekt.
Stabilitetssystem och DSTC
DSTC-systemet innehåller flera olika
funktioner som beskrivs utförligare på s. 124.
Symbolen tänds och släcks igen efter
ca. två sekunder
Symbolen tänds för systemkontroll
när bilen startas.
46
Varningssymbolen lyser med fast gult
sken
TRACTION TILLF. AVSTÄNGD
visas i informationsdisplayen
tillsammans med symbolen.
TC-funktionen har temporärt reducerats
p.g.a. för hög bromstemperatur.
Automatisk återaktivering av funktionen sker
när bromstemperaturen åter blivit normal.
Varningssymbolen lyser med fast gult
sken
ANTI-SLADD SERV.ERFODRAS
visas i informationsdisplayen
tillsammans med symbolen.
DSTC-systemet har stängts av p.g.a. fel.
– Stanna bilen på en säker plats och stäng
av motorn.
– Starta motorn på nytt.
Om varningssymbolen förblir tänd, kör till en
auktoriserad Volvoverkstad för kontroll av
systemet.
Fel i DSTC- systemet
Om varningssymbolen tänds och lyser med
fast sken utan att du stängt av systemet,
indikerar detta ett fel i något av systemen.
Texten “ANTI-SLADD SERV. ERFORDRAS”
visas i displayen.
– Stanna bilen på en säker plats och stäng
av motorn. Starta bilen på nytt.
• Om varningssymbolen slocknar var det ett
tillfälligt indikationsfel och verkstadsbesök
behöver inte göras.
• Om varningssymbolen förblir tänd, kör till
en auktoriserad Volvoverkstad för kontroll
av systemet.
VARNING!
Vid normalt körsätt förbättrar DSTCsystemet bilens körsäkerhet, vilket inte
skall uppfattas som en möjlighet att öka
hastigheten. Iakttag alltid de normala
försiktighetsåtgärderna för säker
kurvtagning och körning på halt underlag.
Instrument och reglage
Informationsdisplay
bläddrar bland de lagrade meddelandena i
minneslistan genom att trycka på READknappen. Tryck på READ-knappen för att
lägga lästa meddelanden tillbaka i minneslistan.
Om ett varningsmeddelande bryter igenom
när du t ex är i färddatorns menyer eller vill
använda telefonen, måste du först kvittera
varningsmeddelandet. Tryck alltså på READknappen (A).
Meddelande i displayen
När en varning- eller kontrollsymbol tänds, får
du samtidigt också ett meddelande i
displayen. När du läst och förstått meddelandet, kan du trycka på READ-knappen (A).
Läst meddelande raderas då från displayen
och läggs i bilens minneslista. Meddelanden
om fel ligger kvar i minneslistan tills du
åtgärdat berörda fel.
Mycket allvarliga felmeddelanden kan du inte
radera från displayen. De ligger kvar i
displayen tills berörda fel är åtgärdade.
Meddelanden du lagrat i minneslistan kan du
läsa igen. Tryck på READ-knappen (A), om
du vill få fram lagrade meddelanden. Du
47
Instrument och reglage
Informationsdisplay
Meddelande
Innebörd
STANNA SNARAST
STANNA MOTORN
SERV. SNARAST
SE MANUAL
SERV. ERFORDRAS
ÅTG. NÄSTA SERV.
DAGS FÖR SERVICE
LÅG OLJENIVÅ1 – FYLL PÅ OLJA3
Stanna och stäng av motorn. Allvarlig skaderisk.
Stanna och stäng av motorn. Allvarlig skaderisk.
Lämna in din bil för kontroll omedelbart.
Konsultera din instruktionsbok.
Låt kontrollera din bil så snart du kan.
Låt kontrollera din bil vid nästa servicetillfälle.
När meddelandet visas är det dags för service. Meddelandet påverkas av antal körda mil, antal
månader sedan senaste service och motorns körtid.
Motorns oljenivå är för låg. Kontrollera och åtgärda snarast. Se s. 174 för mer information.
LÅG OLJENIVÅ2 – STANNA SNARAST3
Motorns oljenivå är för låg. Stanna bilen på ett säkert sätt och kontrollera oljenivån. Se s. 174.
2
LÅG OLJENIVÅ – STANNA MOTORN3
LÅG OLJENIVÅ2 – SE MANUAL3
SOTFILTER FULLT – SE MANUAL1
Motorns oljenivå är för låg. Stanna bilen på ett säkert sätt, stäng av motorn och kontrollera
oljenivån. Se s. 174.
Motorns oljenivå är för låg. Stanna bilen på ett säkert sätt, stäng av motorn och kontrollera
oljenivån. Se s. 174.
Dieselpartikelfiltret behöver regenereras. Se s. 115.
1. Visas tillsammans med gul varningstriangel.
2. Visas tillsammans med röd varningstriangel
3. Gäller endast motorvarianter med oljenivågivare.
48
Instrument och reglage
Strömbrytare i mittkonsolen
OBS! Den inbördes placeringen av
knapparna kan variera.
DSTC-systemet
Denna knapp används för att
reducera eller återaktivera
funktioner i DSTC-systemet.
När lysdioden i knappen
lyser, är DSTC-systemet
aktiverat (om inget fel
föreligger).
OBS! För att reducera DSTC-systemets
funktion måste knappen, av säkerhetsskäl,
hållas intryckt i minst en halv sekund.
Lysdioden i knappen slocknar och texten
“DSTC SPINNREGL. AV” visas i displayen
Reducera systemet om du måste använda ett
hjul av annan dimension än de övriga hjulen.
När motorn startas om är DSTC-systemet
åter aktiverat.
VARNING!
Tänk på att bilens köregenskaper
förändras om du stänger av DSTCsystemet.
Luftkonditionering i bakre
kupédelen (tillval)
Tryck in knappen för att
aktivera luftkonditioneringen i den bakre delen av
kupén. Luftkonditioneringen
i bakre kupédelen avaktiveras när tändningen stängs
av helt.
Barnsäkerhetsspärr i bakdörrarna (tillval)
Denna knapp använder du
när du vill aktivera eller
avaktivera den elektriska
barnsäkerhetsspärren för
bakdörrarna. Tändningsnyckeln måste vara i läge I
eller II. När barnsäkerhetsspärren är
aktiverad, lyser dioden i knappen. Du får ett
meddelande i displayen, när du aktiverar eller
avaktiverar barnsäkerhetsspärren.
49
Instrument och reglage
Strömbrytare i mittkonsolen
Infällbara yttre backspeglar
(tillval)
Denna knapp använder du
för att fälla de yttre
backspeglarna inåt från
utfällt läge och utåt från
infällt läge.
Gör så här, om en
backspegel genom yttre åverkan oavsiktligt
fällts in eller ut:
– Fäll manuellt berörd backspegel till
normalläge.
– Vrid tändnyckeln till läge II.
– Fäll backspegeln inåt med hjälp av
knappen och sedan utåt, också med hjälp
av knappen. Backspeglarna har nu
återgått till sitt ursprungliga fasta läge.
Avstängning av blockerat
låsläge1 och larmsensorer
Eluttag (standard)/Cigaretttändare (tillval)
Använd denna knapp när du
av någon anledning vill
stänga av funktionen
blockerat låsläge (blockerat
låsläge innebär att dörrarna
inte kan öppnas från insidan
när de är låsta). Använd också denna knapp
när du vill koppla bort rörelse- och lutningsdetektorer i ditt larmsystem2. Dioden lyser när
funktionerna är avstängda/bortkopplade.
Startnyckeln måste vara i
minst läge I för att uttaget
ska kunna leverera ström.
Extraljus (tillbehör)
Använd denna knapp, om du
vill att bilens extraljus ska
tändas samtidigt som
helljuset eller om du vill
stänga av den funktionen.
Lysdioden i knappen lyser
då funktionen är aktiverad.
Parkeringshjälp (tillval)
Systemet är alltid aktiverat
när bilen startas. Tryck in
knappen för att avaktivera/
återaktivera backvarningssystemet. Se även s. 125.
1.
2.
50
Vissa marknader
Tillval
Eluttaget kan användas för
olika tillbehör avsedda för
12 V, t ex mobiltelefon eller
kylbox.
Cigarettändaren aktiveras genom att
knappen trycks in. När tändfunktionen är klar
hoppar knappen ut igen. Dra ut tändaren och
använd glöden att tända med. Av säkerhetsskäl, låt alltid locket sitta i uttaget när det
inte används. Max strömstyrka är 10 A.
BLIS – Blind Spot Information
System (tillval)
Tryck på knappen för att
avaktivera eller återaktivera
funktionen. Se s. 143 för ytterligare information.
Instrument och reglage
Strömbrytare i mittkonsolen
Eluppvärmd bakruta och yttre
backspeglar
Använd eluppvärmningen för att få bort is
och imma från bakruta
och backspeglar. Tryck
på strömbrytaren för att
starta uppvärmningen
av bakrutan och
backspeglarna.
Lysdioden i strömbrytaren tänds.
Uppvärmningen kopplas automatiskt ifrån
efter ca 12 minuter.
Varningsblinkers
Varningsblinkers (alla körriktningsvisarna
blinkar) ska användas då bilen står så att den
kan innebära en fara eller ett hinder i trafiken.
Tryck in knappen för att aktivera funktionen.
Eluppvärmda framstolar
Se s. 71 eller 75 för
ytterligare information.
OBS! Lagbestämmelser för användning av
varningsblinkers varierar från land till land.
51
Instrument och reglage
Belysningspanel
Positions-/parkeringsljus
Dimljus
Positions-/parkeringsljusen kan tändas
oavsett startnyckelposition.
OBS! Bestämmelserna för användning av
dimljus varierar från land till land.
– Vrid ljusreglaget (1) till mittenläget.
I startnyckelposition II är positions-/parkeringsljusen alltid tända. Nummerskyltsbelysningen tänds samtidigt som positions-/
parkeringsljusen.
Dimstrålkastare (tillval)
Dimstrålkastarna kan tändas i kombination
med antingen strålkastarna eller positions-/
parkeringsljusen.
Strålkastare
Ljushöjdsreglering
Bilens last ändrar strålkastarljusets riktning i
höjdled, vilket kan leda till att mötande fordon
bländas. Undvik detta genom att justera
ljushöjden.
– Vrid startnyckeln till läge II.
– Vrid ljusreglaget (1) till ett av ändlägena.
– Rulla uppåt eller neråt med hjulet (3) för
höjning eller sänkning av ljushöjden.
Bilar med Bi-Xenon-strålkastare1 har
automatisk ljushöjdsreglering, varför
hjulet (3) saknas.
1.
52
Tillval.
Automatiskt halvljus
Halvljuset tänds automatiskt när startnyckeln
vrids till läge II, utom när ljusreglaget (1) står
i mittenposition. Vid behov kan halvljusautomatiken avaktiveras av en auktoriserad Volvoverkstad.
Manuellt halvljus (vissa länder)
– Vrid startnyckeln till läge II.
– Vrid ljusreglaget (1) medurs till ändläget.
Helljus
– Vrid startnyckeln till läge II.
– Vrid ljusreglaget (1) medurs till ändläget.
– För vänster rattspak mot ratten till
ändläget och släpp, se s. 53.
– Tryck på knappen (2).
Lysdioden i knappen (2) lyser när dimstrålkastarna är tända.
Dimbakljus
Dimbakljuset kan endast tändas i kombination med antingen strålkastarna eller
dimstrålkastarna.
– Tryck på knappen (4).
Dimbakljusets kontrollsymbol i kombinationsinstrumentet och lysdioden i knappen (4)
lyser när dimbakljuset är tänt.
Instrumentbelysning
Instrumentbelysningen tänds när startnyckeln
är i läge II och ljusreglaget (1) står i ett av
ändlägena. Belysningen dämpas automatiskt
dagtid och kan regleras manuellt nattetid.
– Rulla uppåt eller neråt med hjulet (5) för
starkare eller svagare belysning.
Instrument och reglage
Vänster rattspak
Kort blinksekvens
– För rattspaken uppåt eller neråt till
läge (1) och släpp.
När rattspaken släpps återgår den till sitt
utgångsläge och körriktningsvisarna släcks.
Omkoppling av hel- och halvljus
Startnyckeln måste vara i läge II för att
helljuset ska kunna tändas.
– Vrid ljusreglaget medurs till ändläget, se
s. 52.
– För rattspaken mot ratten till ändläge (4)
och släpp.
Helljusblink
Rattspakens lägen
1.
2.
3.
4.
Kort blinksekvens, körriktningsvisare
Kontinuerlig blinksekvens, körriktningsvisare
Helljusblink
Omkoppling av hel- och halvljus samt
ledbelysning
Körriktningsvisare
Kontinuerlig blinksekvens
– För rattspaken uppåt eller neråt till
ändläge (2).
Spaken stannar i sitt ändläge och förs tillbaka
för hand eller automatiskt av rattrörelsen.
– För spaken lätt mot ratten till läge (3).
Helljuset lyser tills spaken släpps.
Ledbelysning
En del av exteriörbelysingen kan hållas tänd
och fungera som ledbelysning efter att bilen
låsts. Tidsfördröjningen är 30 sekunder1,
men kan ändras till 60 eller 90 sekunder av
en auktoriserad Volvoverkstad.
– Ta ur nyckeln ur tändningslåset.
– För rattspak mot ratten till ändläge (4)
och släpp.
– Stig ur bilen och lås dörren.
1.
Fabriksinställning.
53
Instrument och reglage
Höger rattspak
Torkarna rör sig med hög hastighet.
Viktigt!
Använd rikligt med spolarvätska när
torkarna rengör vindrutan. Vindrutan ska
vara blöt när vindrutetorkarna arbetar.
Torkar/spolarfunktion – vindruta.
Vindrutetorkare
Vindrutetorkarna avstängda.
Regnsensor (tillval)
Regnsensorn känner av mängden vatten på
vindrutan och aktiverar vindrutetorkarna
automatiskt. Regnsensorns känslighet kan
ställas in med ringen (1).
– Vrid ringen medurs för högre känslighet
och moturs för lägre känslighet. (Ett extra
slag ges när ringen vrids medurs).
På/Av
Om spaken är i 0-läge och du för
spaken uppåt, gör torkarna ett slag i
taget så länge du håller spaken uppåt.
När regnsensorn ska aktiveras måste startnyckeln vara i läge I alt. II och spaken till
vindrutetorkarna i läge 0.
Intervalltorkning
Du kan själv ändra och ställa in
lämplig hastighet för intervalltorkningen. Att vrida ringen (1) medurs innebär
att torkarna gör fler slag per tidsenhet. Att
vrida ringen moturs innebär att torkarna gör
färre slag per tidsenhet.
Aktivera regnsensorn genom att:
Torkarna rör sig med normal
hastighet.
54
– trycka på knappen (2). En lysdiod i
knappen tänds och visar att regnsensorn
är aktiv.
Stäng av regnsensorn genom att välja något
av nedanstående:
– tryck på knappen (2) eller
– för spaken nedåt till annat torkarprogram.
Om spaken förs uppåt förblir regnsensorn
aktiv, torkarna gör ett extraslag och
återgår till regnsensorläge när spaken
släpps tillbaka till läge 0.
Regnsensorn stängs automatiskt av när
nyckeln tas ur tändningslåset eller fem
minuter efter att tändningen slagits av.
Viktigt!
Vid automattvätt:
Stäng av regnsensorn genom att trycka
på knapp (2) medan startnyckeln är i
läge I alt. II. Vindrutetorkarna kan annars
startas och bli skadade.
Instrument och reglage
Höger rattspak
Vindrutespolare
För spaken mot ratten för att starta vindrutespolarna.
Strålkastarspolare
(tillval vissa marknader)
Högtrycksspolning av strålkastarna konsumerar stora mängder spolarvätska. För att
spara vätska, spolas strålkastarna endast var
femte spolning (inom en tiominutersperiod).
Då tio minuter förflutit efter senaste vindrutespolningen, högtryckspolas strålkastarna åter
vid första spolningen av vindrutan.
Reducerad spolning
Då det återstår ca en liter spolvätska i behållaren stängs tillförsel av spolvätska till strålkastarna och bakrutan. Detta för att prioritera
sikten genom vindrutan.
Torkar/spolarfunktion – baklucka.
Spolare och torkare, bakruta
Genom att föra spaken framåt startar du
spolaren för bakrutan.
1. Bakrutetorkare – intervalltorkning
2. Bakrutetorkare – normal hastighet
Torkare – backning
Om du lägger in backväxeln när de främre
vindrutetorkarna redan är tillkopplade,
kommer bakrutetorkaren att inta intervalltorkningsläge1. Om bakrutetorkaren redan är
kopplad till normal hastighet, sker ingen
förändring av den inkopplade funktionen.
1.
Denna funktion (intervalltorkning vid
backning) kan stängas av. Uppsök en
auktoriserad Volvoverkstad.
55
Instrument och reglage
Färddator
• HASTIGHET I MILES PER HOUR1
• AKTUELL BRÄNSLEFÖRBRUKNING
• MEDELBRÄNSLEFÖRBRUKNING
• KÖRSTRÄCKA TILL TOM TANK
Medelhastighet
Medelhastigheten sedan senaste
nollställning (RESET). När tändningen slås av
lagras medelhastigheten och ligger till grund
för det nya värdet när man kör vidare. Kan
nollställas med RESET-knappen (C) på
spaken.
1
Hastighet i miles per hour
Aktuellt hastighet visas i mph.
Reglage
För att få tillgång till färddatorns information
måste du vrida på ringen (B) stegvis,
antingen framåt eller bakåt. Genom en ytterligare vridning kommer du tillbaka till utgångsläget igen.
OBS! Om ett varningsmeddelande bryter
igenom när du använder färddatorn måste du
först kvittera varningsmeddelandet. Tryck på
READ-knappen (A) för att komma tillbaka till
färddatorn.
Funktioner
Färddatorn visar följande information:
Aktuell bränsleförbrukning
Fortlöpande information om den aktuella
bränsleförbrukningen. Beräkningen av bränsleförbrukningen sker varje sekund. Siffran i
displayen uppdateras med ett par sekunders
mellanrum. När bilen står still visar displayen
”----”.
OBS! Viss felvisning kan uppstå om en
bränsledriven värmare använts.
Medelbränsleförbrukning
Genomsnittlig bränsleförbrukning sedan
senaste nollställning (RESET). När
tändningen slås av lagras genomsnittsför-
• MEDELHASTIGHET
1.
56
Vissa länder
brukningen och ligger kvar tills den nollställs
med RESET-knappen (C) på spaken.
OBS! Viss felvisning kan uppstå om en
bränsledriven värmare använts.
Körsträcka till tom tank
Beräkningen av körsträcka till tom tank
baseras på medelförbrukningen under de
senast körda 30 km. När körsträckan till tom
tank är kortare än 20 km visar teckenfönstret
"----".
OBS! OBS! Viss felvisning kan uppstå vid
ändrad bränsleförbrukning orsakad av t.ex.
ändrad körstil eller användande av bränsledriven värmare.
Instrument och reglage
Konstantfarthållare
Öka eller minska hastigheten
Öka eller minska den låsta hastigheten
genom att trycka in + eller -. Den hastighet
bilen har när knappen släpps, blir då inprogrammerad.
En kort tryckning (mindre än en halv sekund)
på + eller - motsvarar en hastighetsändring
på en km/h.
OBS! En tillfällig fartökning (kortare än
en minut) med gaspedalen, som t.ex. vid
omkörning, påverkar inte konstantfarthållarens inställning. När gaspedalen släpps
återgår bilen till tidigare inställd hastighet.
Inkoppling
Konstantfarthållarens reglage sitter till
vänster i ratten.
Inställning av önskad hastighet:
– Tryck på CRUISE-knappen. CRUISE
visas i kombinationsinstrumentet.
– Tryck lätt på + eller – för att låsa bilens
hastighet. CRUISE-ON visas i kombinationsinstrumentet.
Konstantfarthållaren kan inte kopplas in vid
hastigheter under 30 km/h eller hastigheter
över 200 km/h.
Tillfällig urkoppling
Tryck på 0 för att tillfälligt koppla ur konstantfarthållaren. CRUISE visas i kombinationsinstrumentet. Tidigare inställd hastighet behålls
i minnet efter en tillfällig urkoppling.
Konstantfarthållaren kopplas dessutom ur
tillfälligt om:
• bromspedalen eller kopplingspedalen
trampas ned
• hastigheten i motlut sjunker under
30 km/h
• växelväljaren ställs i läge N
• hjulspinn eller hjullåsning uppkommer
• en tillfällig fartökning har varat längre än
en minut.
Återgå till hastighet
Tryck på knappen för att återgå till
den tidigare inställda hastigheten.
CRUISE ON visas i kombinationsinstrumentet.
Urkoppling
Tryck på CRUISE för att stänga av konstantfarthållaren. CRUISE ON slocknar i kombinationsinstrumentet.
57
Instrument och reglage
Parkeringsbroms, motorhuv, eluttag m.m.
Aktivera parkeringsbroms:
2
1
Parkeringsbroms vänsterstyrd bil.
Parkeringsbroms
Parkeringsbromspedalen är placerad till
vänster i golvhöjd och verkar på bakhjulen när
den är nedtryckt.
Varningssymbolen i kombinationsinstrumentet lyser oavsett hur hårt parkeringsbromsen är nedtryckt. Tryck därför alltid ned
parkeringsbromsen till ändläget.
58
– Tryck ner fotbromsen bestämt.
– Tryck ner parkeringsbromsen till ändläget
(1).
– Släpp fotbromsen och säkerställ att bilen
står still.
– Sätt växelväljaren i läge:
1 vid manuell växellåda
P vid automatisk växellåda
Parkering i backe
• Parkeras bilen i uppförsbacke; vrid hjulen
i riktning från trottoarkanten.
• Parkeras bilen i utförsbacke; vrid hjulen i
riktning mot trottoarkanten.
Släppa parkeringsbroms:
– Tryck ner fotbromsen bestämt.
– Dra ut handtaget (2).
1
Parkeringsbroms högerstyrd bil.
2
Instrument och reglage
Parkeringsbroms, motorhuv, eluttag m.m.
Öppning av motorhuv
Dra handtaget åt dig för att öppna låsmekanismen till motorhuven.
VARNING!
Stäng huven genom att lägga handen
ovanpå och trycka ner den. Stäng inte
genom att hålla i grillen. Fingrarna kan
skadas av motorkomponenterna på
insidan.
Eluttag för baksätespassagerare
(tillval)
Eluttaget kan användas för olika tillbehör
avsedda för 12 V, t.ex. mobiltelefon eller cdspelare. Max strömstyrka är 10 A.
Startnyckeln måste vara i minst läge I för att
uttaget ska kunna leverera ström.
Rattinställning
Ratten kan ställas in i höjdled och längdled.
Tryck ner reglaget på rattstångens vänstra
sida. Ställ sedan in ratten i det läge som
passar dig bäst. Tryck tillbaka reglaget för att
spärra ratten. Om det är svårt kan du trycka
lite på ratten samtidigt som du trycker tillbaka
reglaget.
VARNING!
Ställ in ratten innan du börjar köra, aldrig
under körning. Kontrollera att ratten är
spärrad.
59
Instrument och reglage
Parkeringsbroms, motorhuv, eluttag m.m.
Öppning av baklucka
Öppna bakluckan genom att dra i handtaget
som bilden visar. Fäll ner baklämmen genom
att lyfta handtaget uppåt.
60
Instrument och reglage
Elektriska fönsterhissar
De elektriska fönsterhissarna manövrerar du
med reglagen i dörrarnas armstöd. För att
fönsterhissarna ska fungera måste startnyckeln vridas till läge I eller läge II. Efter
avslutad körning och efter det att du tagit ur
startnyckeln, kan du fortfarande öppna eller
stänga fönstren, så länge du inte öppnat
någon av framdörrarna.
A
B
Fönstren öppnas om du trycker ned
reglagens främre del och stängs om du drar
upp reglagens främre del.
VARNING!
Om det finns barn i bilen:
• Tänk på att alltid bryta strömmen till
fönsterhissarna genom att ta ur startnyckeln om föraren lämnar bilen.
• Kontrollera att barn eller andra passagerare inte får händerna i kläm när
fönstren stängs.
Om bakdörrarnas fönster manövreras från
förardörren:
• Kontrollera att inte någon baksätespassagerare får händerna i kläm när fönstren
stängs.
Elektriska fönsterhissar i
framdörrarna
Du kan öppna och stänga fönstren i framsätet
på två sätt.
– Tryck reglagen (A) lätt neråt eller drag
dem lätt uppåt. Fönsterhissarna går upp
eller ned så länge du vidrör reglagen.
– Tryck reglagen (A) helt nedåt eller drag
den helt uppåt, och släpp sedan. Sidorutorna öppnas eller stängs då automatiskt. Om rutan blockeras av något
föremål avbryts rörelsen.
OBS! Funktionen automatiskt upp på passagerarsidan finns endast på vissa marknader.
Reglagen (B) manövrerar bakdörrarnas
fönster.
Spärr av fönsterhissar i
bakdörren
De elektriska fönsterhissarna i baksätet kan
spärras med strömbrytaren på förardörrens
reglagepanel. Tänk på att alltid bryta
strömmen till fönsterhissarna (d.v.s. ta ur
startnyckeln) om du lämnar barn ensamma i
bilen.
Dioden i strömställaren släckt
Bakdörrarnas fönster kan manövreras med
både reglagen på respektive dörr och med
reglagen på förardörren.
61
Instrument och reglage
Elektriska fönsterhissar
Dioden i strömställaren tänd
Bakdörrarnas fönster kan endast manövreras
från förardörren.
Elektrisk fönsterhiss vid passagerarplats, fram
Elektriska fönsterhissar i
bakdörrarna
Reglagen för den elektriska fönsterhissen vid
passagerarplatsen fram manövrerar endast
det fönstret.
Bakdörrarnas fönster kan manövreras med
reglage på respektive dörr och med strömbrytare på förardörren. Om dioden i strömbrytaren för spärr av fönsterhissar i bakdörren
(placerad på förardörrens reglagepanel) är
tänd kan bakdörrarnas fönster endast manövreras från förardörren.
VARNING!
Om bakdörrarnas fönster manövreras från
förardörren, kontrollera att inte någon
baksätespassagerare får händerna i kläm
när de stängs.
62
Instrument och reglage
Backspeglar och sidorutor
Viktigt!
Använd eluppvärmningen (se s. 51) för
att ta bort is från speglarna, inte isskrapa.
Skrapan kan repa spegelglasen.
A
Minnesfunktion i fjärrkontrollen (tillval)
När du öppnar bilen med en av fjärrkontrollerna och ändrar de yttre backspeglarnas
inställning sparas de nya positionerna i fjärrkontrollen. Nästa gång du låser upp bilen
med samma fjärrkontroll och öppnar förardörren inom fem minuter intar speglarna de
sparade positionerna.
B
Inre backspegel
Yttre backspeglar
Laminerade sidorutor (tillval)
A. Normalt läge.
B. Avbländat läge. Använd det om strålkastarna från bilen bakom irriterar dig.
Vissa modeller har en autodim-funktion
(tillval), vilket innebär att avbländning sker
automatiskt utifrån rådande ljusförhållanden.
En auktoriserad Volvoverkstad kan justera
känsligheten.
Reglagen för inställning av de två yttre
backspeglarna sitter längst fram på förardörrens armstöd.
De laminerade sidorutorna i fram- och
bakdörrarna förbättrar ljudisoleringen i kupén
och ger bilen ett bättre inbrottsskydd.
– Tryck på knappen L eller R (L = vänster
backspegel, R = höger backspegel).
Dioden på knappen lyser.
– Justera läget med inställningsspaken i
mitten. Tryck en gång till på knappen.
Dioden ska inte längre lysa.
Vatten- och smutsavvisande
ytskikt på främre sidorutor och/
eller yttre backspeglar (tillval)
VARNING!
Ställ in speglarna innan du börjar köra!
Backspeglar med minnesfunktion (tillval)
Om bilen har backspeglar med minnesfunktion så fungerar dessa tillsammans med
minnesinställningen av stolen, se s. 81.
De främre sidorutorna och/eller de yttre
backspeglarna är behandlade med ett ytskikt
som gör att sikten genom rutorna eller i
speglarna blir bra, trots att det regnar. För
information om hur glasen ska skötas, se
s. 165.
63
Instrument och reglage
Backspeglar och sidorutor
Sidorutor och speglar som
är försedda med det vattenoch smutsavvisande skiktet
är märkta med en liten
symbol.
Backspeglar
I vissa vädersituationer fungerar det smutsavvisande ytskiktet bättre om eluppvärmning av
backspeglarna används, se s. 51.
Värm upp backspeglarna:
• om is eller snö täcker speglarna
• vid kraftigt regn och smutsigt väglag
• vid imma på spegeln.
Viktigt!
Använd inte isskrapa av metall för att ta
bort is från rutorna. Det vattenavvisande
skiktet kan skadas.
Använd eluppvärmningen för att ta bort is
från speglarna!
64
Instrument och reglage
Elmanövrerad taklucka (tillval)
A
VARNING!
Om det finns barn i bilen: Bryt strömmen
till takluckan genom att ta ur startnyckeln
om föraren lämnar bilen.
4
1
B
Öppningslägen
Takluckans reglage är placerat i taket. Luckan
kan manövreras på två olika sätt:
A. Uppåt/nedåt i bakkant – ventilationsläge
B. Bakåt/framåt – öppningsläge/komfortläge1. Startnyckeln måste vara i läge I
eller II.
2
3
5
6
1. Stängning automatiskt
2. Stängning manuell
3. Öppning manuell
4. Öppning automatisk
5. Öppning ventilationsläge
6. Stängning ventilationsläge
Ventilationsläge
Öppna: Tryck reglagets bakre kant (5) uppåt.
Stäng: Dra reglagets bakre kant (6) nedåt
Man kan gå från ventilationsläge direkt till
komfortläge; dra reglaget bakåt till
ändläge (4) och släpp.
1.
I komfortläge är luckan inte maximalt
öppen för att hålla vindbrus på en
lägre nivå.
Automatisk manövrering
För reglaget över tryckpunktsläge (3) till
bakre ändläge (4) eller över
65
Instrument och reglage
Elmanövrerad taklucka (tillval)
tryckpunktsläge (2) till främre ändläge (1)
och släpp. Takluckan öppnas då till
komfortläge resp. stängs helt.
VARNING!
Takluckans klämskydd fungerar endast vid
automatisk stängning, inte vid manuell.
Se till att inte barn får händerna i kläm då
takluckan stängs.
För att från komfortläge öppna luckan
maximalt: Dra reglaget bakåt till ändläge (4)
en gång till och släpp.
Manuell manövrering
Öppna: Drag reglaget bakåt till
tryckpunkten (3). Luckan rör sig mot maximalt
öppet läge så länge reglaget hålls i denna
position.
Stäng: Tryck reglaget framåt till
tryckpunkten (2). Luckan rör sig mot stängt
läge så länge reglaget hålls i denna position.
Solskärm
VARNING!
Om du har barn i bilen, se till att de inte får
händerna i kläm då takluckan stängs.
Till takluckan hör en inre manuellt skjutbar
solskärm. När takluckan öppnas förs
solskärmen automatiskt bakåt. Ta tag i
handtaget och skjut skärmen framåt för att
stänga skärmen.
Klämskydd
Takluckan har ett klämskydd som löser ut om
luckan blockeras av något föremål. Vid blockering stannar takluckan och öppnas därefter
automatiskt till det senast öppna läget.
66
Klimat
Allmänt om klimat
Manuell klimatanläggning A/C
Elektronisk klimatanläggning ECC
Parkeringsvärmare (tillval)
68
70
73
76
67
Klimat
Allmänt om klimat
Imma på rutornas insida
Kupéfläktsfunktion
Reducera problemet med imma på rutornas
insida genom att putsa rutorna. Använd ett
vanligt fönsterputsmedel.
När motorn är avstängd (även om tändningsnyckeln står i läge I eller II) kommer
kupéfläkten automatiskt att stängas av. Detta
för att undvika urladdning av batteriet.
Partikelfilter
Du bör se till att partikelfiltret byts med jämna
mellanrum. Rådgör med en auktoriserad
Volvoverkstad.
För att aktivera kupéfläkten, vrid på fläktvredet och ställ in önskad hastighet.
Is och snö
Faktisk temperatur
Temperaturen du väljer motsvarar den fysiska
upplevelsen med hänsyn tagen till lufthastighet, luftfuktighet, solinstrålning etc. som för
tillfället råder i och kring din bil.
Sopa bort snö och is från luftintaget till klimatsystemet (spalten mellan huv och vindruta).
Felsökning
En auktoriserad Volvoverkstad har de
instrument och de verktyg som behövs för
eventuell felsökning eller reparation av din
klimatanläggning. Anlita endast utbildad
personal för kontroll och reparation.
Köldmedium
I luftkonditioneringsanläggningen finns
köldmediet R134a. Detta innehåller inget
klor, vilket innebär att det är ofarligt för
ozonlagret. Vid påfyllning/byte av
köldmedium får endast R134a användas. Låt
en auktoriserad Volvoverkstad utföra detta
arbete.
68
Bilar med ECC
Sensorer
Solsensorn är belägen på instrumentpanelens ovansida. Tänk på att inte täcka över
solsensorn. Täck inte heller över kupétemperatursensorn i klimatpanelen.
Sidorutor och taklucka
För att luftkonditioneringen skall fungera
tillfredsställande bör sidorutor och eventuell
taklucka vara stängda.
Acceleration
Vid fullgasacceleration stängs luftkonditionering tillfälligt av. Du kan då under en kort
stund känna av en tillfällig temperaturökning.
Kondensvatten
Vid varm väderlek kan kondensvatten från
luftkonditioneringen droppa under bilen.
Detta är normalt.
Bränslebesparing
Med ECC styrs även luftkonditioneringen
automatiskt och används endast så mycket
den behövs för att kyla ned kupén och ge
tillräcklig avfuktning av inkommande luft.
Detta medför bränslebesparing jämfört med
konventionella system, där luftkonditioneringen alltid kyler ned luften till precis över
frysgränsen.
Klimat
Allmänt om klimat
D
D
C
C
A
A
B
B
Luftdistribution
Den inkommande luften fördelas genom flera
olika munstycken placerade på olika ställen i
bilen.
Ventilationsmunstycken i
instrumentpanelen
Ventilationsmunstycken i
dörrstolparna
A. Öppet
B. Stängt
C. Riktning av luftströmmen i sidled
D. Riktning av luftströmmen i höjdled.
– Rikta de yttersta munstyckena mot sidorutorna för att få bort imma från de främre
sidorutorna.
– I kallt klimat: stäng de mittersta
munstyckena för bästa klimatkomfort och
bästa avimning.
A. Öppet
B. Stängt
C. Riktning av luftströmmen i sidled
D. Riktning av luftströmmen i höjdled.
– Rikta munstyckena mot rutan för att få
bort imma från de bakre sidorutorna.
– Rikta munstyckena inåt i bilen för att få ett
behagligt klimat i baksätet.
Tänk på att barn kan vara känsliga för
luftströmmar och drag.
69
Klimat
Manuell klimatanläggning A/C
2
3
4
5
1
8
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
7
A/C – På/Av
Återcirkulation
Luftfördelning
Eluppvärmd bakruta och backspeglar
Eluppvärmda framstolar
Värme/Kyla höger sida
Värme/Kyla vänster sida
Fläkt
6
Du måste vrida fläktvredet (8) från 0-läge för
att koppla in luftkonditioneringen.
Använd luftkonditioneringen även vid låga
temperaturer (0–15 °C), för avfuktning av
inkommande luft.
1. A/C – På/Av
Luftkonditioneringen är inkopplad med
kylnings- och avfuktningsfunktion, när ON
lysdioden lyser. Luftkonditioneringen är
urkopplad när OFF lysdioden lyser.
2. Återcirkulation
Återcirkulationen väljs för att utestänga dålig
luft, avgaser etc. från kupén. Kupéluften
återcirkuleras, d.v.s. ingen luft från utsidan
70
sugs in i bilen när funktionen är aktiverad.
Med återcirkulation (tillsammans med luftkonditionerings-anläggningen) kyls kupén ned
snabbare i varmt klimat.
Om luften i bilen återcirkuleras finns det,
särskilt vintertid, risk för is- och imbildning.
Med timerfunktionen minskar du risken för is,
imma och dålig luft.
Gör så här för att aktivera den:
– Tryck på
i mer än 3 sekunder.
Dioden blinkar i 5 sekunder. Luften
återcirkuleras i bilen under 3–12 minuter
beroende på yttertemperaturen.
Klimat
Manuell klimatanläggning A/C
– Varje gång du trycker på
aktiveras
timerfunktionen.
Om du vill stänga av timerfunktionen:
– Tryck på
igen i mer än 3 sekunder.
Dioden lyser i 5 sekunder för att bekräfta
ditt val.
3. Luftfördelning
Använd de prickmarkerade luftfördelningslägena mellan de olika symbolerna för att
ytterligare finjustera luftfördelningen för
bättre komfort.
4. Eluppvärmd bakruta och
backspeglar
Använd denna knapp när du snabbt vill få bort
imma eller is från bakrutan och de yttre
backspeglarna, se s. 51 för ytterligare information om denna funktion.
5. Eluppvärmda framstolar
Om du vill ha värme i framstolen (stolarna),
gör du så här:
Defroster
på luftfördelningsreglaget
används för att snabbt få bort imma och is
från framrutan och sidorutorna. Luft strömmar
till rutorna med hög hastighet.
– Tryck en gång: Hög värme – båda
dioderna i strömställaren lyser.
– Tryck en gång till: Lägre värme – en diod i
strömställaren lyser.
– Tryck en gång till: Värmen avstängd –
ingen diod i strömställaren lyser.
En auktoriserad Volvoverkstad kan justera
temperaturen.
När funktionen valts sker dessutom följande
för att ge maximal avfuktning av luften i kupén:
6 och 7. Värme/Kyla
– vänster/höger sida
• luftkonditioneringen (A/C) kopplas
automatiskt in (om fläkten inte står i
läge 0)
• återcirkulationen kopplas automatiskt ur.
Vrid och ställ in hur varm eller kall du vill att
den inkommande luften skall vara. För att få
nedkyld luft måste luftkonditioneringen vara
inkopplad.
När defroster
stängs av återgår klimatanläggningen till de föregående inställningarna.
8. Fläkt
Defroster
Om vredet står på 0 kopplas luftkontioneringen inte in.
Genom att vrida vredet ökar eller minskar du
fläkthastigheten.
71
Klimat
Manuell klimatanläggning A/C
Luftfördelning
Luft genom
ventilationsmunstyckena fram och
bak.
Luft till
rutorna. I
detta läge
återcirkuleras inte
luften. Luftkonditioneringen är alltid
inkopplad. Visst
luftflöde till ventilationsmunstycken.
Luft både
till golv och
rutor. Visst
luftflöde till ventilationsmunstycken.
Använd
När du vill få god
nedkylning i varmt
klimat.
Luft till
golvet.
Visst
luftflöde till ventilationsmunstycken
samt till defrostermunstycken för
framruta och
sidorutor.
När du vill värma
dina fötter.
72
När du vill bli av
med is och imma.
Bra med hög fläkthastighet.
När du vill få en
behaglig komfort
och bra avimning i
kallt utomhusklimat. Inte för låg
fläkthastighet.
Luftfördelning
Luft till golv
och ventilationsmunstycken.
Använd
I soligt väder vid
svala utomhustemperaturer.
Klimat
Elektronisk klimatanläggning ECC
2
3
4
5
6
7
8
1
9
10
12
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
13
11
A/C – På/Av
Återcirkulation/Multifilter med sensor
Återcirkulation
AUTO
Luftfördelning
Kupétemperatursensor
Defroster framruta och sidorutor
Eluppvärmd bakruta och backspeglar
Eluppvärmda framstolar
Temperatur höger sida
Temperatur vänster sida
Fläkt
Fläkt, bakre kupé (tillval på sjusitsiga
bilar)
1. A/C – På/Av
När ON-dioden lyser, styrs luftkonditioneringen av systemets automatik. På detta sätt
kyls inkommande luft ner och avfuktas
tillräckligt. När AC OFF valts och OFF-dioden
lyser, är luftkonditioneringen alltid urkopplad;
övriga funktioner styrs fortfarande automatiskt. Luftkonditioneringen fungerar ner till ca
0° C.
2. Luftkvalitetssystem (tillval
vissa marknader)
Vissa bilar är utrustade med ett så kallat multifilter och med en luftkvalitetssensor. Multifiltret avskiljer gaser och partiklar och
reducerar således halten av lukter och förore-
ningar. Luftkvalitetssensorn registrerar
förhöjda halter av förorenad utomhusluft. Då
förorenad utomhusluft registreras av luftkvalitetssensorn, stängs luftintaget och luften
återcirkuleras i kupén. Luften i kupén renas
genom multifiltret även vid återcirkulation.
När luftkvalitetssensorn är inkopplad, lyser
den gröna dioden AUT i
.
Handhavande
Tryck på
för att aktivera luftkvalitetssensorn (normal inställning).
Eller:
Växla mellan följande tre funktioner genom att
trycka upprepade gånger på
.
73
Klimat
Elektronisk klimatanläggning ECC
• Dioden MAN lyser: återcirkulation är nu
inkopplad.
• Ingen diod lyser: ingen återcirkulation
inkopplad, såvida det inte behövs för
nedkylning i varmt klimat.
• Dioden AUT lyser: luftkvalitetssensorn är
nu inkopplad.
Tänk på att
• Som regel alltid ha luftkvalitetssensorn
inkopplad.
• I kallt klimat är återcirkulationen
begränsad för att undvika imbildning.
• Vid imbildning bör du koppla ur luftkvalitetssensorn.
• Vid imbildning kan du med fördel även
använda defrosterfunktionerna för
framruta och sidorutor samt bakruta.
• Följ Volvos serviceprogram för rekommenderat bytesintervall av multifiltret. Vid
körning i starkt förorenad miljö kan kombifiltret behöva bytas oftare.
3. Återcirkulation
Återcirkulationen väljs för att utestänga dålig
luft, avgaser etc. från kupén. Kupéluften återcirkuleras, d.v.s. ingen luft från utsidan sugs
in i bilen när funktionen är aktiverad.
Om luften i bilen återcirkuleras finns det,
särskilt vintertid, risk för is- och imbildning.
74
Med timerfunktionen (bilar med multifilter och
luftkvalitetssensor har ingen timerfunktion)
minskar du risken för is, imma och dålig luft.
Gör så här för att aktivera den:
– Tryck på
i mer än 3 sekunder.
Dioden blinkar i 5 sekunder. Luften
återcirkuleras i bilen under 3–12 minuter
beroende på yttertemperaturen.
– Varje gång du trycker på
aktiveras
timerfunktionen.
Om du vill stänga av timerfunktionen:
– Tryck på
igen i mer än 3 sekunder.
Dioden lyser i 5 sekunder för att bekräfta
ditt val.
4. AUTO
AUTO-funktionen reglerar automatiskt klimatanläggningen så att vald temperatur uppnås.
Automatiken styr värme, luftkonditionering,
luftkvalitetssensor, fläkthastighet, återcirkulation och luftför-delning. Om du själv väljer
en eller flera funktioner manuellt, fortsätter
övriga funktioner att styras automatiskt. När
du trycker på AUTO stängs alla manuella
inställningar av.
5. Luftfördelning
• När översta knappen är intryckt riktas
luften till rutorna
• När mittknappen är intryckt riktas luften i
huvud- och kroppshöjd
• När nedersta knappen är intryckt riktas
luften mot ben och fötter
Tryck på AUTO när du åter vill ha automatisk
luftfördelning.
6. Kupétemperatursensor
Kupétemperatursensorn känner av temperaturen inne i kupén.
7. Defroster framruta och
sidorutor
Används för att snabbt få bort imma och is
från framrutan och sidorutorna. Luft strömmar
till rutorna med hög fläkthastighet. Dioden i
defrosterknappen lyser när denna funktion är
inkopplad.
När funktionen valts sker dessutom följande
för att ge maximal avfuktning av luften i kupén:
• luftkonditioneringen (A/C) kopplas
automatiskt in (om fläktvredet är i läget
längst moturs kopplas luftkontioneringen
inte in).
• återcirkulationen kopplas automatiskt ur.
När defroster
stängs av återgår klimatanläggningen till de föregående inställningarna.
Klimat
Elektronisk klimatanläggning ECC
8. Eluppvärmd bakruta och
backspeglar
Använd denna knapp när du snabbt vill få bort
imma eller is från bakrutan och de yttre
backspeglarna, se s. 51 för ytterligare information om denna funktion.
9. Eluppvärmda framstolar
Om du vill ha värme i framstolen (stolarna),
gör du så här:
• Tryck en gång: hög värme – båda
dioderna i strömställaren lyser.
• Tryck en gång till: lägre värme – en diod i
strömställaren lyser.
• Tryck en gång till: värmen avstängd
–ingen diod i strömställaren lyser.
En auktoriserad Volvoverkstad kan justera
temperaturen.
Om du vridit vredet för fläkten moturs så långt
att endast den vänstra dioden ovanför vredet
lyser med ett orange sken, är fläkt och
luftkonditionering avstängda.
13. Fläkt, bakre kupé (tillval på
sjusitsiga bilar)
Genom att vrida vredet ökas eller minskas
fläkthastigheten. Detta gäller endast om A/C
är valt för både främre (1) och bakre kupé.
Knappen för bakre kupé finns i mittkonsolens
strömbrytarpanel, se s. 49.
10 och 11. Temperatur
Du kan med de två vreden ställa in temperaturen för förarsidan och passagerarsidan.
Tänk på att du inte får snabbare uppvärmning
eller nedkylning även om du väljer en högre
eller lägre temperatur än den du vill få i kupén.
12. Fläkt
Genom att vrida på vredet ökar eller minskar
du fläkthastigheten. Om du väljer AUTO,
regleras fläkthastigheten automatiskt.
Tidigare inställd fläkthastighet kopplas ur.
75
Klimat
Parkeringsvärmare (tillval)
och neråt är parkeringsvärmarens maximala
gångtid 60 minuter.
Om parkeringsvärmaren inte startar, trots
upprepade försök, rekommenderas du att
kontakta en auktoriserad Volvoverkstad. Ett
meddelande visas i displayen.
VARNING!
Allmänt
Innan parkeringsvärmaren kan programmeras
måste elsystemet “väckas”.
Det görs enklast genom att:
• trycka på READ-knappen eller
• trycka på heljusblinken eller
• slå på tändningen.
Parkeringsvärmaren kan startas direkt eller
ställas in på två olika starttider med TIDUR 1
och TIDUR 2. Med starttid avses här den tid
då uppvärmningen av bilen är klar.
Bilens elektronik räknar själv ut starttid utifrån
rådande yttertemperatur. Om yttertemperaturen överstiger 25 °C, sker ingen
uppvärmning. Vid temperaturer från –10 °C
76
• Stäng av bränsledriven värmare innan
tankning påbörjas. Bränsle som spillts ut
på marken kan antändas av avgaserna.
• Kontrollera i informationsdisplayen att
värmaren är avstängd. (När parkeringsvärmaren arbetar, visas PARKVÄRMARE
PÅ i displayen.)
VARNING!
Bilen måste stå utomhus när bensin- och
dieselvärmare används.
Varningsdekal på tankluckan.
Meddelande i displayen
När inställningarna i TIDUR 1, TIDUR 2 och
Direktstart aktiveras, lyser den gula varningssymbolen i kombinationsinstrumentet och en
förklarande text visas i displayen.
När du lämnar bilen, kommer du att få ett
meddelande om vilket status din anläggning
har.
Parkering i backe
I de fall då bilen parkeras i kraftig lutning, bör
den stå med fronten uppåt för att säkra bränsletillförseln till parkeringsvärmaren.
Klimat
Parkeringsvärmare (tillval)
Bilens klocka/tidur
Om bilens klocka ställs om efter att tidurinställningar gjorts, kommer dessa av säkerhetsskäl att annulleras.
Inställning av TIDUR 1 alt. 2
Av säkerhetsskäl går det endast att
programmera in tider för det närmaste
dygnet, inte för flera dagar i rad.
– Stega med hjälp av ringen (B) till
TIDUR 1.
– Tryck lätt på RESET-knappen (C), för att
komma till den blinkande timinställningen.
– Stega med ringen (B) till önskat timtal.
– Tryck lätt på RESET-knappen för att
komma till den blinkande minutinställningen.
– Stega med ringen (B) till önskat minuttal.
– Tryck lätt på RESET-knappen för att
bekräfta din inställning.
– Tryck på RESET-knappen för att aktivera
tiduret.
Efter inställning av TIDUR 1, stega till
TIDUR 2. Inställningarna görs på samma sätt
som för TIDUR 1.
Avstängning tidurstartad värmare
För att manuellt stänga av värmaren innan
tidurfunktionen gör det, görs följande:
– Stega fram till text PARKVÄRM TIDUR 1
alt. 2 med ringen (B). Texten PÅ blinkar.
– Tryck på RESET-knappen (C). Texten AV
visas med fast sken och värmaren stängs
av.
Direktstart av värmare
– Stega med ringen (B) till DIREKTSTART.
– Tryck på RESET-knappen (C) för att
komma till alternativen PÅ eller AV.
Välj PÅ.
Värmaren kommer nu att vara aktiverad i
60 minuter. Uppvärmningen av kupén startar
så fort kylvattnet i motorn uppnått tillräcklig
temperatur.
Avstängning direktstartad värmare
– Stega med ringen (B) till DIREKTSTART.
– Tryck på RESET-knappen (C) för att
komma till alternativen PÅ eller AV.
– Välj AV.
Batteri och bränsle
Om batteriet inte har fullgod laddning eller
om nivån i bränsletanken är för låg, kommer
din parkeringsvärmare att stängas av. Du får i
så fall ett meddelande i displayen. Kvittera
meddelandet genom READ-knappen (A).
Viktigt!
Upprepad användning av parkeringsvärmaren i kombination med korta
körsträckor kan leda till att batteriet
laddas ur och kan ge startproblem.
För att säkerställa att generatorn hinner
producera lika mycket energi som
värmaren förbrukar ur batteriet, bör man
vid regelbunden användning av värmaren
köra bilen lika lång tid som värmaren
använts.
Tillsatsvärmare (diesel)
(vissa länder)
I kallt väder kan extra värme från tillsatsvärmaren behövas för att uppnå rätt temperatur
i kupén.
Tillsatsvärmaren startar automatiskt när extra
värme behövs om motorn är igång. Den
stängs av automatiskt när rätt temperatur
uppnåtts eller när motorn stängs av.
– Tryck in READ-knappen (A)
77
Klimat
78
Interiör
Framstolar
Kupébelysning
Förvaringsplatser i kupén
Baksäte
Lastutrymme
80
83
85
90
92
79
Interiör
Framstolar
VARNING!
Ställ in rätt körställning på förarstolen
innan körning påbörjas, aldrig under färd.
Kontrollera att stolen är i låst läge.
Sittställning
Fällning av ryggstöd i framsäte
Förar- och passagerarstolen kan ställas in för
optimal sitt- och körställning.
Passagerarstolens rygg kan fällas framåt till
horisontellt läge för att ge plats för lång last.
Gör så här för att fälla fram stolen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
80
Framåt/bakåt, lyft handtaget för att ställa
in rätt avstånd till ratt och pedaler
Kontrollera att stolen är spärrad då
inställningen ändrats.
Höja/sänka sittdynans framkant, pumpa
upp/ned
Höja/sänka stolen, pumpa upp/ned
Ändra svankstödet, vrid ratten
Ändra ryggstödets lutning, vrid ratten
Manöverpanel för eldriven stol.
–
–
–
–
–
Skjut stolen så långt bak som möjligt.
Justera ryggstödet till upprätt läge.
Lyft spärrarna på ryggstödets baksida.
Fäll samtidigt ryggstödet framåt.
Skjut fram stolen så att nackskyddet
"låses" fast under handskfacket.
Interiör
Framstolar
Elmanövrerad stol (tillval)
Förberedelser
Inställning av stolen görs normalt när startnyckeln är i läge I eller II. Den kan även ställas
in inom 4,5 minuter efter man har låst upp
dörren med nyckel eller fjärrkontroll. Om
dörren är stängd och startnyckeln ännu inte
är insatt i tändningslåset eller är i läge 0 i
startlåset, kan inställningar göras inom
40 sekunder efter det att dörren har stängts.
Minnesfunktion i fjärrkontrollen (tillval)
Fjärrkontrollen som används vid upplåsning
av bilen lagrar information om de ändringar
som görs på stolens inställningar. Då bilen
nästa gång låses upp med samma fjärrkontroll och dörren öppnas inom fem minuter,
intar förarstolen och de yttre backspeglarna
den sparade positionen
Inställning av stolen
Med strömställarna kan följande ställas in:
1. Sittdynans framkant upp/ner
2. Stol framåt/bakåt
3. Stol upp/ner
4. Ryggstödslutning
Stolen kan flyttas i en riktning åt gången. De
elmanövrerade framstolarna har ett överbelastningsskydd, som utlöses om någon stol
blockeras av något föremål. Om det händer,
slå av tändningen, (läge 0) och vänta
ca 20 sekunder innan stolen manövreras
igen.
Stol med minnesfunktion
5. Inställning av stol och yttre speglar,
program 1
6. Inställning av stol och yttre speglar,
program 2
7. Inställning av stol och yttre speglar,
program 3
8. Lagring av stolinställning
Tre lägen kan lagras. Efter inställning av
stolen hålls knappen MEM (8) intryckt,
samtidigt som knappen (5) trycks in. Med
minnesknapparna (6) och (7) kan ytterligare
inställningar av stol och speglar lagras i
minnet.
81
Interiör
Framstolar
Inställning av redan lagrat läge
Håll någon av minnesknapparna (5), (6)
eller (7) intryckt tills stolen stannar. Om
intryckt knapp släpps kommer inställningen
av säkerhetsskäl genast att avbrytas.
Nödstopp
Om stolen oavsiktligt kommer i rörelse, tryck
på någon av knapparna så stannar stolen.
VARNING!
Se till att inte något föremål finns framför,
bakom eller under stolen vid inställning.
Försäkra dig om att ingen av passagerarna i baksätet kan komma i kläm.
Se till att barn inte leker med strömställarna, för att undvika klämrisk.
82
Interiör
Kupébelysning
• stannat motorn och vridit tändnyckeln till
0-läge.
Allmänbelysningen tänds och förblir tänd i
10 minuter när:
• någon av dörrarna är öppen.
• om allmänbelysningen ej stängs av.
Allmänbelysningen släcks när:
• motorn startar.
• du låser utifrån med nyckel eller fjärrkontroll.
Med en kort tryckning på knappen kan du
alltid tända eller släcka allmänbelysningen.
Allmänbelysningen
Allmänbelysningen tänds och släcks genom
att trycka på den mittersta knappen. Med en
kort tryckning på knappen kan du i alla lägen
tända eller släcka allmänbelysningen. Allmänbelysningen tänder och släcker du genom att
trycka på den mittersta knappen. Allmänbelysningen tänds automatiskt1 och förblir
tänd i 30 sekunder eller 10 minuter om
motorn är avstängd.
Allmänbelysningen tänds och förblir tänd i
30 sekunder när du:
Allmänbelysningen släcks automatiskt efter
10 minuter efter det att motorn stängts av,
om du inte dessförinnan släckt belysningen.
All automatik kan kopplas bort genom att
hålla knappen intryckt i mer än 3 sekunder.
När du sedan kort trycker på knappen igen
kopplas automatiken åter in.
De från fabriken inprogrammerade tiderna
30 sekunder respektive 10 minuter kan
ändras. Kontakta din Volvoverkstad.
Läslampor
Läslamporna tänds eller släcks med ett tryck
på respektive knapp. För tredje stolsraden i
sjusitsig bil gäller att båda läslamporna tänds
eller släcks när en av knapparna tryckts in.
Läsbelysningen släcks automatiskt
10 minuter efter det att motorn stängts av,
om du inte dessförinnan släckt belysningen.
• låser upp utifrån med nyckel eller fjärrkontroll
1.
Funktionen är ljusberoende och
aktiveras enbart när det är mörkt.
83
Interiör
Kupébelysning
Make up-spegel1
Lampan tänds automatiskt då locket lyfts
upp.
1.
84
Tillval vissa marknader.
Interiör
Förvaringsplatser i kupén
3
2
1
4
8
7
6
5
85
Interiör
Förvaringsplatser i kupén
Förvaringsplatser
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Förvaringsfack i tredje stolsraden.
Förvaringsfack och mugghållare.
Biljettklämma.
Handskfack.
Avställningsplats i mittkonsolen.
Mugghållare för baksätespassagerare.
Förvaringsficka (även i framkant på
framstolarnas sittdynor).
Bärkassehållare.
VARNING!
Se till att inga hårda, skarpa eller tunga
föremål ligger eller sticker ut så att de kan
orsaka personskador vid en kraftig
inbromsning.
Spänn alltid fast stora och tunga saker
med säkerhetsbältet eller lastsäkringsband.
86
Pennfack
I mittkonsolen finns ett fack för pennor.
Handskfack
I handskfacket har du möjlighet att förvara
t.ex. bilens instruktionsbok, kartor, pennor
och bensinkort.
Golvmattor (tillval)
Volvo tillhandahåller golvmattor speciellt
tillverkade för din bil. De ska vara ordentligt
förankrade i clipsen på golvet för att inte glida
och komma i kläm vid och under pedalerna på
förarplatsen.
Interiör
Förvaringsplatser i kupén
Kavajhållare
Kavajhållaren är endast avsedd för lättare
plagg.
Askkopp för baksätespassagerare (tillval)
Mugghållare/flaskhållare förbaksätespassagerare
Öppna askkoppen genom att dra luckans
överkant utåt.
Dra i insatsens nederkant för att öppna.
Mugghållarinsatsen kan tas bort: Lossa de
två clipsen så kan hållaren användas som
flaskhållare för stora flaskor.
För att tömma den:
– Öppna askkoppen.
– Tryck luckan nedåt och tippa bakåt.
– Lyft sedan ut den.
87
Interiör
Förvaringsplatser i kupén
Förvaringsfack och mugghållare
(sjusitsig bil)
Förvaringsfacken kan användas för t.ex. cdskivor och böcker.
Avställningsplats i mittkonsolen
Mugghållare
I mittkonsolen finns en avställningsplats för
t.ex. mat och dryck. Armstödet kan fällas
bakåt och på så vis bli ett “bord” för passagerarna i baksätet.
Mugghållare för de åkande i framsätet.
Under avställningsplatsen finns ett förvaringsfack, t. ex. för cd-skivor.
88
Askkopp (tillval)
Lyft ut insatsen för att tömma askkoppen.
Interiör
Förvaringsplatser i kupén
Förvaringsfack i tredje stolsraden (sjusitsig bil)
Förvaringsfacken kan användas för t.ex.
pennor och diverse småsaker.
89
Interiör
Baksäte
1
2
A
Baksäten – andra raden (sjusitsig
bil)
Framfällning av ryggstöd för insteg i
bilen
Lyft handtaget (1) uppåt och skjut samtidigt
stolen framåt. Gör omvänt för att föra tillbaka
stolen i sitt ursprungsläge.
Längdjustering av stol
Lyft bygeln (2) för att föra stolen framåt eller
bakåt.
90
Skjutbar stol (sjusitsig bil)
Mittstolen i andra stolsraden går att skjuta
fram längre än de andra stolarna. Med stolen
i framskjutet läge förbättras kontakten mellan
barn på integrerad barnkudde och personer i
framsätet.
Lyft bygeln (A) för att föra stolen framåt eller
bakåt.
Borttagning av mittkonsolens
bakre del
För att kunna skjuta fram mittstolen i andra
stolsraden måste mittkonsolen först tas bort:
– Ta bort mittkonsolens bakre del genom att
dra spärren rakt ut, enligt bilden ovan.
– Lyft sedan bort konsolen.
Interiör
Baksäte
VARNING!
Den lägsta positionen ska enbart
användas när stolens ryggstöd ska fällas
ned eller när ingen sitter på denna plats.
Efter uppfällning av stolarna i andra och
tredje raden är det nödvändigt att försäkra
sig om att stolarnas ryggstöd gått i
låsning. Annars kan stolarnas skyddssystem utebli.
Nackskydd i baksätet – mittstol
Nackskyddet på mittplatsen kan regleras i
fyra höjdlägen. Skjut nackskyddet uppåt efter
behov. Tryck in lösgöringsknappen för att
sänka det. Se bild!
Observera att det inte går att ta bort
nackskyddet helt!
91
Interiör
Lastutrymme
Återställning av säten i tredje
stolsraden
– Fäll upp ryggstödet till normalt läge.
– Ta tag i öglan och dra ut sittdynan tills du
hör ett knäpp.
– Fäll upp nackskyddet.
Sätet kan nu användas.
1
Förlängning av lastutrymme –
andra stolsraden
Förlängning av lastutrymme –
tredje stolsraden (sjusitsig bil)
– Ställ stolarna i det bakersta läget (gäller
endast sjusitsig bil).
– Fäll ner nackskydden.
– Frigör spärren (1) och fäll fram
ryggstödet. Tryck till för att låsa
ryggstödet i nedfällt läge.
Skjut fram andra stolsraden till sitt in- och
urstegsläge, se s. 90.
VARNING!
Av säkerhetsskäl ska inga passagerare
sitta i tredje stolsraden om andra stolsradens ytterplatsnackskydd är nedfällda.
92
1.
2.
3.
Lyft handtaget uppåt.
Skjut in sittdynan till sitt bakersta läge.
Fäll in lastöglorna på höger och vänster
sida så att de inte skadas när
ryggstöden fälls fram.
Fäll fram ryggstödet. (Nackskyddet fälls
in automatiskt när ryggstödet fälls fram).
Interiör
Lastutrymme
lastutrymmet, om de inte är tillräckligt
förankrade och rätt lastade, vid en kollision
eller häftig inbromsning, med stor hastighet
och kraft kan föras framåt och orsaka
allvarliga skador.
Tänk på att ett föremål som väger 20 kg, vid
en frontalkrock i en hastighet av 50 km/h,
motsvarar en krockvikt av 1000 kg.
Tänk på följande när du lastar:
Allmänt
Lastförmågan beror på bilens totala tjänstevikt inkluderat eventuella tillbehör som är
monterade. Tjänstevikten omfattar föraren,
bränsletankens vikt då den är fylld till 90 %
och övriga spolar-/kylvätskor mm. Tillbehör
som är monterade d.v.s. dragkrok, lasthållare,
takbox m.m. räknas in i tjänstevikten.
Bilens lastförmåga reduceras av antal passagerare och deras vikt.
Lastning i lastutrymmet
Säkerhetsbälten och krockkuddar ger förare
och passagerare ett gott skydd, framförallt
vid kollisioner framifrån. Du måste också
tänka på att skydda dig från skador bakifrån.
Vid lastning bör du tänka på att föremål i
• Lasta inte för tung last längst fram mot
framstolarna. Då trycks det nedfällda
ryggstödet ned onödigt hårt.
• Placera lasten intill ryggstödet.
• Placera tung last så lågt som möjligt.
• Placera bred last på var sin sida av
delningen i ryggstödet.
• Skydda skarpa kanter med något mjukt.
• Spänn fast lasten med fästband vid bilens
lastöglor.
• Lasta aldrig ovanför ryggstödet utan
lastförskjutningsnät.
VARNING!
Lasta aldrig ovanför ryggstöden! Om du
gör det kan lasten kastas framåt vid en
häftig inbromsning eller kollision och
allvarligt skada dig eller dina passagerare.
Tänk också på att alltid förankra (binda
fast) lasten ordentligt.
Med baksätets ryggstöd nedfällt får bilen
inte lastas högre än 50 mm under
ovankanten av bakre passagerardörrarnas
fönster. Lämna också 10 cm fritt utrymme
från fönstren och inåt. Annars kan skyddseffekten av krockgardinen som finns dold
innanför bilens innertak utebli.
Förankra alltid lasten. Vid en hård
inbromsning kan den annars förskjutas
och skada personer i bilen.
Stanna motorn och dra åt parkeringsbromsen då du lastar eller lossar långa
föremål! I ogynnsamma fall kan du annars
med lasten komma åt växelspaken eller
växelväljaren och därigenom föra den till
något körläge och då kan bilen rulla iväg.
VARNING!
Bilens köregenskaper förändras beroende
på bilens tjänstevikt och hur tungt lastad
bilen är.
93
Interiör
Lastutrymme
– Spänn åt skyddsnätet med dragbanden.
Skyddsnät
Ditsättning av skyddsnät
Skyddsnätet hindrar bagage och last från att
åka fram i kupén vid kraftiga inbromsningar.
Om bilen är försedd med insynsskydd, lyft
bort det innan skyddsnätet monteras.
Nätet är tillverkat av stark nylonväv och kan
fästas på två olika sätt:
– Haka fast den övre stången i främre eller
bakre takfästet.
– Haka fast den andra änden av stången i
takfästet på den motsatta sidan.
– Spänn fast skyddsnätets dragband i
öglorna på golvet när nätet är infäst i de
bakre takfästena.
Använd öglorna i stolens glidskena när
nätet är infäst i de främre takfästena.
Gäller endast sjusitsig bil:
– Bakom ryggstödet i baksätet
– Bakom framstolarna, om baksätet är
nedfällt.
– Se till att nätet ligger framför sidopanelens armstöd vid inspänning.
94
Interiör
Lastutrymme
1
Hopvikning av skyddsnätet
Skyddsnätet kan vikas ihop och placeras
under golvet i lastutrymmet (gäller femsitsig
bil).
Tryck på knapparna (1) i lastnätets gångjärn
för att frigöra gångjärnen och vik ihop nätet.
VARNING!
Det är nödvändigt att försäkra sig om att
skyddsnätets övre infästningar är rätt
monterade och att dragbanden är säkert
fastsatta.
Skadade nät får inte användas.
Skyddsgaller i stål (tillval)
Skyddsgallret i lastutrymmet hindrar last eller
husdjur från att åka fram i kupén vid kraftiga
inbromsningar.
Skyddsgallret måste alltid, av säkerhetsskäl,
fästas och förankras på rätt sätt.
Gör så här för att sätta dit skyddsgallret:
– Lyft in skyddsgallret genom bakluckan
eller genom någon av bakdörrarna (fäll i
så fall ned den andra sätesraden först).
– För in skyddsgallrets ena fäste i motsvarande fäste ovanför bakdörren bakom
andra stolsraden.
– Placera skyddsgallrets fäste i den främre
positionen i fästet.
– Placera skyddsgallrets andra fäste i
motsvarande fäste över den andra
bakdörren och för fram det i den främre
positionen.
– För in fästbygeln underifrån genom det
nedre fästet i skyddsgallret, som bilden
visar.
– Sätt dit fjädern på fästbygeln och skruva
dit ratten.
95
Interiör
Lastutrymme
– Sätt fast fästbygelns krok i
lastförankringsöglan och dra åt ratten tills
fästbygeln greppar om lastförankringsöglan.
– Gör motsvarande på andra sidan.
– Dra åt de båda fästbyglarna växelvis.
– Sätt dit skyddshattar på gängorna
ovanför rattarna.
VARNING!
Gäller sjusitsig bil: Av säkerhetsskäl ska
inga passagerare sitta på tredje sätesraden om lastgallret är placerat bakom
andra sätesraden.
Eluttag i lastutrymme
Insynsskydd (tillval)
Fäll ned locket, när du vill använda eluttaget.
Eluttaget fungerar oberoende av om
tändningen är påslagen eller inte.
Dra ut insynsskyddet, dra det över bagaget
och haka fast det i hålen på de bakre
stolparna i bagagerummet.
Om tändningen slås av och en förbrukare
med högre strömförbrukning än 0,1 A är
ansluten till eluttaget, får du ett varningsmeddelande i displayen.
Borttagning av insynsskyddet
Tryck insynsskyddets ändstycke inåt, dra
uppåt och lossa det. Vid ditsättning tryck ned
insynsskyddets ändstycken i hållarna.
OBS! Tänk på att inte använda eluttaget med
tändningen avslagen eftersom det finns risk
för urladdning av bilens batteri.
96
VARNING!
Lägg inga föremål på insynsskyddet. De
kan skada passagerarna vid t.ex.
inbromsning eller undanmanöver.
Interiör
Lastutrymme
Öppna facket i lastrumsgolvet
(sjusitsig bil)
– Lyft upp luckan.
Om bilen är försedd med bärkassehållare:
– Fäll upp den övre luckan, lossa spännbanden till ev. bärkassehållare och fäll
upp den undre luckan.
Viktigt!
1. Femsitsig bil 2. Sjusitsig bil
Bärkassehållare
Fäll upp luckan i lastutrymmet. Häng eller
spänn fast dina matkassar med hjälp av
spännband eller hållare.
Öppna facket i lastrumsgolvet
(femsitsig bil)
– Lyft upp luckan i lastrumsgolvet.
Om bilen är försedd med bärkassehållare:
– Lyft luckan, lossa spännbanden till
bärkassehållaren.
Tänk på att inte lägga något i utrymmet
där dynorna fälls in. Dynor och stolsmekanismer kan skadas.
Lastrumsfack, innehåll
Under lastrumsgolvet finns följande:
• Varningstriangel (vissa marknader)
• Verktygspåse
• Förbandsväska (vissa marknader)
• Domkraft (alternativ plats)
OBS! Vissa produkter i förbandsväskan är
försedda med “bäst före datum”, dessa bör
bytas ut innan detta datum passerats.
97
Interiör
98
Lås och larm
Nycklar och fjärrkontroll
Låsning och upplåsning
Barnsäkerhetsspärr
Larm (tillval)
100
103
106
108
99
Lås och larm
Nycklar och fjärrkontroll
1.
Huvudnyckel
Nyckel till alla lås.
2.
Servicenyckel1
Nyckel till framdörr, start- och rattlås.
Nycklar – Elektronisk startspärr
1
Din bil levereras med två huvudnycklar och en
servicenyckel1. En huvudnyckel är hopfällbar
och försedd med inbyggd fjärrkontroll.
Om du förlorar någon av dina nycklar ska du
ta med alla bilens övriga nycklar till en auktoriserad Volvoverkstad. I stöldförebyggande
syfte måste den förlorade nyckelns kod
raderas ur systemet. De andra nycklarna
måste vid samma tillfälle på nytt kodas in i
systemet.
Nyckelbladens unika kod finns hos auktoriserade Volvoverkstäder, som kan tillverka nya
nyckelblad.
2
Maximalt sex fjärrkontroller/nyckelblad till en
och samma bil kan programmeras och
användas.
Elektronisk startspärr
Nycklarna är försedda med kodade chips.
Den koden måste stämma överens med
läsaren i tändningslåset. Bilen kan endast
startas om rätt nyckel med korrekt kod
används.
1.
100
Endast vissa marknader.
OBS! Nyckelbladet på huvudnyckeln (1)
måste vara helt utfällt (enligt bilden) vid start
av bilen. Annars finns risk för att startspärrfunktionen hindrar bilen från att starta.
Startnycklar och elektronisk startspärr
Startnyckeln ska inte hänga ihop med andra
nycklar eller metallföremål på samma nyckelknippa. Den elektroniska startspärren kan då
aktiveras av misstag och bilen går inte att
starta.
Lås och larm
Nycklar och fjärrkontroll
1
6
2
5
4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
3
Lås upp
Öppna baklucka
Panikfunktion
Trygghetsbelysning
Lås
Hopfällning/öppning av nyckel
Fjärrkontrollfunktioner
Upplåsning
– Tryck en gång på knapp (1) för att låsa
upp samtliga dörrar, baklucka och luckan
vid tanklocket.
Baklucka
– Tryck två gånger på knapp (2) för att låsa
upp enbart bakluckan.
OBS! Funktionen öppnar inte bakluckan.
Panikfunktion
Panikfunktionen kan användas för att i nödfall
söka omgivningens uppmärksamhet. Om den
röda knappen (3) hålls intryckt i minst tre
sekunder eller trycks in två gånger under
samma tidsrymd, aktiveras blinkers och
signalhorn. Paniklarmet stängs av med vilken
som helst av knapparna på fjärrkontrollen
eller automatiskt efter 25 sekunder.
Hopfällning/öppning nyckel
Man kan fälla ihop nyckeln genom att trycka
på knapp (6) samtidigt med att vika in nyckeldelen i knappsatsen.
Den hopfällda nyckeln fälls ut automatiskt vid
ett tryck på knappen.
Trygghetsbelysning
Gör så här när du närmar dig din bil:
– Tryck på fjärrkontrollens gula knapp (4).
Nu tänds innerbelysningen, positions-/parkeringsljuset, nummerskyltsbelysningen och
lamporna i de yttre backspeglarna (tillval).
Även belysning på ev. tillkopplad släpvagn
tänds. Dessa lampor förblir tända i 30, 60
eller 90 sekunder. Lämplig tidsinställning för
din bil kan göras av auktoriserad Volvoverkstad.
För att släcka trygghetsbelysningen:
– Tryck på den gula knappen en gång till.
Låsning
Med knapp (5) låser man samtliga dörrar,
baklucka och tanklock. För tanklocket finns
en fördröjning om ca 10 minuter.
101
Lås och larm
Nycklar och fjärrkontroll
– Lämna batteriet till din Volvoverkstad så
att det blir omhändertaget på ett miljövänligt sätt.
Byte av batteri i fjärrkontrollen
Om låsen vid upprepade tillfällen inte
reagerar på signal från fjärrkontrollen vid
normalt avstånd, bör batteriet bytas.
– Ta loss locket genom att försiktigt bända
upp det i bakkant med en liten mejsel.
– Byt batteriet (typ CR 2032, 3 V) – lägg
plussidan uppåt. Undvik att vidröra
batteriet och dess kontaktytor med
fingrarna.
– Sätt tillbaka locket. Se till att gummipackningen ligger rätt och inte skadas, så att
vatten inte kan tränga in.
102
Lås och larm
Låsning och upplåsning
Automatisk återlåsning
Om ingen av dörrarna eller bakluckan
öppnats inom två minuter efter upplåsning
med fjärrkontrollen från utsidan låses automatiskt alla lås igen. Denna funktion skyddar dig
från att oavsiktligen lämna bilen olåst.
För bilar med larm se s. 108.
Automatisk låsning
Dörrarna låses automatiskt när bilens
hastighet överstiger 7 km/h och förblir låsta
till någon dörr öppnas från insidan eller låses
upp med någon av centrallåsknapparna.
Låsning och upplåsning av bilen
från utsidan
Låsning och upplåsning från
bilens insida
Med hjälp av huvudnyckeln eller dess fjärrkontroll låser man upp – från utsidan –
samtliga sidodörrar och bakluckan samtidigt.
I detta läge är sidodörrarnas låsknappar och
dörrhandtag på insidan frikopplade.
Med hjälp av reglaget i dörrpanelen kan du
låsa eller låsa upp samtliga sidodörrar och
baklucka samtidigt.
Tankluckans täcklucka går att öppna när bilen
är olåst. Den är fortsatt olåst i 10 minuter
efter det att bilen har låsts.
Dessutom kan varje dörr låsas med
låsknappen och låsas upp genom att öppna
den med handtaget.
Ovanstående gäller så länge du inte låst bilen
från utsidan!
103
Lås och larm
Låsning och upplåsning
återlåses luckan automatiskt efter två
minuter.
Blockerat låsläge1
Din bil har ett särskilt blockerat låsläge, vilket
betyder att dörrarna inte kan öppnas från
insidan, om de är låsta.
Låsning av handskfacket
Handskfacket kan enbart låsas/öppnas med
huvudnyckeln – ej med servicenyckeln.
Låsning/upplåsning av
bakluckan med fjärrkontroll
Gör så här för låsa upp enbart bakluckan:
Blockerat låsläge kan endast aktiveras från
utsidan genom att förardörren låses med
nyckel eller med fjärrkontrollen. Alla dörrar
måste vara stängda innan blockerat låsläge
aktiveras. Dörrarna kan nu inte öppnas från
insidan. Bilen kan endast låsas upp från
utsidan via förardörren eller genom fjärrkontrollen.
Blockerat låsläge sker med 25 sekunders
fördröjning från det att dörrarna har stängts.
– Tryck på knappen i fjärrkontrollen (se bild)
i lugn takt 2 gånger inom 3 sekunder.
– Om alla dörrar är låsta när bakluckan
sedan stängs, förblir den olåst och
olarmad efter att man stängt den. Övriga
dörrar är larmade och låsta som tidigare.
– För att larma och låsa just bakluckan efter
att man stängt den, måste LOCKknappen tryckas in ytterligare en gång.
OBS! Om du använder denna knapp för att
låsa upp bakluckan utan att öppna den,
1.
104
Vissa länder
Lås och larm
Låsning och upplåsning
lämnas ett meddelande så länge nyckeln
sitter kvar i tändningslåset. När du därefter
nästa gång slår på bilens tändning, kopplas
sensorerna in igen.
VARNING!
Lämna inte någon kvar i bilen utan att
koppla bort funktionen blockerat låsläge.
Tillfällig bortkoppling av
blockerat låsläge och ev.
larmsensorer
Om någon vill stanna kvar i bilen och du ändå
vill låsa dörrarna från utsidan – exempelvis
transport med bilfärja – kan du koppla bort
blockerat låsläge.
– Sätt nyckeln i tändningslåset, vrid den till
läge II och sedan tillbaka till läge I eller 0.
– Tryck på knappen (se bilden).
Om bilen är utrustad med larm, kopplas
samtidigt rörelse- och lutningssensorerna
bort, se s. 108.
Dioden i knappen lyser tills du låser bilen med
nyckeln eller med fjärrkontrollen. I displayen
105
Lås och larm
Barnsäkerhetsspärr
VARNING!
Kom ihåg att vid en olycka kan baksätespassagerarna inte öppna bakdörrarna från
insidan, om barnsäkerhetsspärren är
aktiverad.
Ha därför låsknapparna uppdragna under
körning. Vid en eventuell olycka kan då
räddningspersonalen komma in i bilen från
utsidan.
Reglage för barnsäkerhetsspärr – baklucka.
Mekanisk barnsäkerhetsspärr –
baklucka och bakdörrar
Reglagen för barnsäkerhetsspärren sitter i
underkanten av bakluckan1 och i bakkanten
av bakdörrarna. Reglagen är endast
åtkomliga när bakluckan respektive bakdörrarna är öppna.
– Reglaget i bakluckan ändras genom att
det skjuts i sidled mellan sina ytterlägen
(använd ett platt metallföremål,
exempelvis en skruvmejsel):
1.
106
Endast vissa marknader.
Reglage för barnsäkerhetsspärr – vänster
respektive höger bakdörr.
A.
B.
–
A.
B.
Barnsäkert läge – bakluckan kan inte
öppnas inifrån.
Ej barnsäkert läge – bakluckan kan
öppnas inifrån.
Reglaget i respektive bakdörr ändras
genom att det vrids mellan sina ytterlägen
(använd ett platt metallföremål,
exempelvis en skruvmejsel):
Barnsäkert läge – bakdörrarna kan inte
öppnas inifrån; vrid utåt.
Ej barnsäkert läge – bakdörrarna kan
öppnas inifrån; vrid inåt.
Lås och larm
Barnsäkerhetsspärr
När larmet är inkopplat övervakar det kontinuerligt alla larmingångar. Larmet löser ut om:
•
•
•
•
•
•
•
•
motorhuven öppnas
bakluckan öppnas
en sidodörr öppnas
tändningslåset vrids om med icke
godkänd nyckel eller utsätts för åverkan
en rörelse detekteras i passagerarutrymmet
bilen lyfts eller bogseras iväg (om den är
utrustad med nivåsensor – tillval)
batterikabeln kopplas ifrån
någon försöker koppla bort sirenen.
Elektrisk barnsäkerhetsspärr –
bakre sidodörrar (tillval vissa
marknader)
Använd knappen i mittkonsolen för att
aktivera eller avaktivera barnsäkerhetsspärren i de bakre sidodörrarna. Tändningsnyckeln måste vara i läge I eller II. När dioden
i knappen lyser är barnsäkerhetsspärren
aktiverad. Du får även ett meddelande i
displayen, när du aktiverar eller avaktiverar
barnsäkerhetsspärren.
OBS! Så länge den elektriska barnsäkerhetsspärren är aktiverad, kan de bakre sidodörrarna inte öppnas från insidan.
107
Lås och larm
Larm (tillval)
Inkoppling av larm
Tryck på LOCK-knappen på fjärrkontrollen.
En lång blinksignal från bilens körriktningsvisare bekräftar att larmet är inkopplat och att
alla dörrar är stängda.
Frånkoppling av larm
Tryck på UNLOCK-knappen på fjärrkontrollen. Två korta blinksignaler från bilens
körriktningsvisare bekräftar att larmet är
frånkopplat.
att körriktningsvisarna avger två korta blinkningar.
Larmsignaler
Ljudsignalen ges från en siren med reservbatteri. Varje larmsignal varar i 25 sekunder.
Vid larm blinkar samtliga körriktningsvisare i
5 minuter eller tills du kopplar ifrån larmet
enligt beskrivning ovan.
Automatisk återställning av larm
Om ingen av sidodörrarna eller bakdörren
öppnats inom två minuter efter frånkoppling
av larmet, och bilen har låsts upp med fjärrkontrollen, kopplar bilen automatiskt in det
igen. Bilen låses samtidigt. Denna funktion
skyddar dig från att oavsiktligt lämna bilen
med larmet frånkopplat.
Automatisk aktivering av larm
I vissa länder (Belgien, Israel etc.) kopplas
larmet in efter viss fördröjning efter att förardörren öppnats och stängts utan att låsning
skett.
Frånkoppling av utlöst larm
Om larmet ljuder och du vill koppla ifrån det
trycker du på UNLOCK-knappen på fjärrkontrollen. En bekräftande signal ges genom
108
Tillfällig frånkoppling av larmsensorer och blockerat låsläge
För att undvika oavsiktlig aktivering av larmet
om man lämnar t.ex. en hund i bilen eller vid
en färjeresa, kan rörelse- och lutningssensorerna tillfälligtvis kopplas ifrån:
– Sätt nyckeln i tändningslåset, vrid nyckeln
till läge II och sedan tillbaka till läge I
eller 0.
– Tryck på knappen.
Dioden i knappen lyser tills du låser bilen med
nyckeln eller med fjärrkontrollen.
I displayen lämnas ett meddelande så länge
nyckeln sitter kvar i tändningslåset. När du
Lås och larm
Larm (tillval)
därefter nästa gång slår på bilens tändning,
kopplas den tillfälliga bortkopplingen ur.
Viktigt!
Försök inte själv reparera eller förändra
komponenter som ingår i larmsystemet.
Alla sådana försök kan påverka
försäkringsvillkoren.
Om din bil har blockerat låsläge kopplas
detta in igen på samma gång. Se s. 104.
Larmdiod på instrumentpanelen
En larmdiod överst på instrumentpanelen (se
bild) ger en beskrivning av larmsystemets
status:
• Lampan släckt: Larmet är frånkopplat.
• Lampan blinkar en gång varannan
sekund: Larmet är inkopplat.
• Lampan blinkar snabbt, efter frånkoppling
av larmet och fram till dess att tändningen
slås på: Larmet har varit utlöst.
• Om ett fel uppstått i ditt larmsystem, får
du ett meddelande i displayen.
Om larmsystemet inte fungerar korrekt, låt en
auktoriserad Volvoverkstad undersöka bilen.
109
Lås och larm
110
Start och körning
Allmänt
Bränslepåfyllning
Starta bilen
Manuell växellåda
Automatväxellåda
Fyrhjulsdrift
Bromssystemet
Stabilitetssystemet
Parkeringshjälp (tillval)
Bogsering och bärgning
Starthjälp
Körning med släpvagn
Delbar dragkrok – montering
Delbar dragkrok – demontering
Lastning
Anpassning av ljusbild
BLIS (Blind Spot Information System) – tillval
112
114
115
117
118
121
122
124
125
127
129
130
134
136
138
140
143
111
Start och körning
Allmänt
Ekonomisk körning
Körning på ojämn väg
Att köra ekonomiskt är att köra förutseende,
mjukt och att anpassa körsättet och hastigheten till den rådande situationen.
Volvo XC90 är främst konstruerad för landsvägskörning men har också goda vägegenskaper på ojämna och dåliga vägar. För att
inte minska bilens livslängd tänk på följande:
Tänk på följande:
• Kör motorn varm så snart som möjligt! Det
vill säga: låt inte motorn gå på tomgång
utan kör med lätt belastning så snart du
kan.
• En kall motor drar mycket mer bränsle än
en varm.
• Undvik att köra korta sträckor där motorn
aldrig hinner bli varm.
• Kör mjukt! Undvik snabba onödiga
accelerationer och häftiga inbromsningar.
• Kör inte omkring med onödig, tung last i
bilen.
• Använd inte vinterdäck när det blivit bart
och torrt på vägarna.
• Ta bort lasthållaren när du inte använder
den.
• Öppna inte sidofönstren i onödan.
• Kör långsamt om vägen är ojämn, så
undviker du skador på bilens underrede.
• Om marken är lös eller består av torr sand
eller snö är det alltid bäst att hela tiden
hålla bilen i rörelse och undvika att växla.
Stanna inte bilen.
• Om vägen är extremt brant och det finns
risk för att välta, försök aldrig vända bilen
utan backa tillbaka. Undvik att köra på
snedden i lutningar, kör i lutningens
riktning.
OBS! Undvik att köra i branta backar om
bränslenivån är låg. Katalysatorn kan skadas
om inte motorn får tillräckligt med bränsle. Vid
körning i extremt branta lutningar, se till att
tanken är mer än halvfylld så riskeras inte
motorstopp.
Den nya bilen – halt väglag
Bilen kan köras genom ett vattendjup på
högst 48 cm.
Körning i halt väglag kan upplevas olika
beroende på om du valt en bil med manuell
växellåda eller automatväxellåda. Öva därför
gärna halkkörning under kontrollerade
former, så att du vet hur din nya bil reagerar.
112
Vadning
OBS! Vid större djup kan vatten komma in i
differentialer och transmission. Då minskar
oljornas smörjande förmåga vilket förkortar
livslängden på dessa system.
Vid vadning, håll låg hastighet och stanna inte
bilen. När vattnet passerats, tryck lätt på
bromspedalen och kontrollera att full bromsverkan uppnås. Vatten och t.ex. gyttja kan
göra bromsbeläggen våta med fördröjd
bromsverkan som resultat.
Rengör de elektriska kontakterna för elektrisk
motorvärmare och släpvagnskoppling efter
körning i vatten ock lera.
OBS! Låt inte bilen stå med vatten över trösklarna någon längre stund, det kan orsaka elfel
i bilen.
Start och körning
Allmänt
Överbelasta inte batteriet
De elektriska funktionerna i bilen belastar
batteriet olika mycket. Undvik att ha
tändningsnyckeln i läge II när motorn är
avstängd. Använd istället läge I, då mindre
ström förbrukas. 12 V-uttaget i bagageutrymmet lämnar ström även när startnyckeln är
uttagen.
Exempel på funktioner som drar mycket ström
är:
• kupéfläkt
• vindrutetorkare
• ljudanläggning
• parkeringsljus.
Var även uppmärksam på olika tillbehör som
belastar det elektriska systemet. Använd inte
funktioner som drar mycket ström när motorn
är avstängd. Om batterispänningen är låg
visas en text i displayen i kombinationsinstrumentet. Meddelandet i kombinationsinstrumentets display kommer att visas tills motorn
har startat. Energisparfunktionen stänger ner
vissa funktioner eller reducerar belastningen
på batteriet t.ex. genom att minska
kupéfläkten och stänga av ljudanläggningen.
Ladda batteriet genom att starta motorn.
Överhetta inte motorn och
kylsystemet
Under speciella förhållanden, t.ex. i brant
terräng eller med tung last, finns det risk för
att motor och kylsystem överhettas. Särskilt
om det är varmt väder.
Att undvika överhettning i kylsystemet
• Håll en låg hastighet om du kör med
släpvagn upp för en lång brant stigning.
• Stäng inte av motorn omedelbart när du
stannar efter en hård körning.
• Ta bort extraljus som sitter framför grillen
om du kör i extremt varmt väder.
Att undvika överhettning i motorn
Kör inte motorn på högre än 4500 varv per
minut (dieselmotor: 3500 varv per minut) om
du kör med släpvagn eller husvagn i kuperad
terräng. Då kan oljetemperaturen bli för hög.
Kör inte med öppen baklucka
Vid körning med öppen baklucka kan
nämligen en del avgaser och därmed giftig
koloxid sugas in i bilen via bagageutrymmet.
Är du ändå tvungen att köra med öppen lucka
en kortare sträcka, gör så här:
• Stäng alla fönster.
• Fördela luften mot rutan och golvet och
fläkten på högsta hastighet.
113
Start och körning
Bränslepåfyllning
Efter tankning, sätt tillbaka locket och vrid tills
ett eller flera knäppljud hörs.
VARNING!
Bär aldrig en påslagen mobiltelefon i
samband med tankning – ringsignalen kan
åstadkomma gnistbildning och antända
bensinångorna vilket i sin tur kan medföra
brand och personskada.
Bensinpåfyllning
Tanklocket finns innanför luckan på höger
bakskärm och kan hängas upp på insidan av
tankluckan.
Öppning av tankluckan
Tankluckan går att öppna när bilen är olåst.
OBS! Luckan är olåst i tio minuter efter det
att bilen har låsts. Sedan låses den automatiskt.
OBS! Tillsätt ej renhållande tillsatser själv,
utan att du blivit uttryckligen rekommenderad
att göra så av en Volvoverkstad.
Viktigt!
Bensindrivna bilar måste alltid tankas
med blyfri bensin så att inte katalysatorn
skadas.
Tanklock
Dieselpåfyllning
Vid höga yttertemperaturer kan ett visst
övertryck uppstå i tanken. Öppna då locket
långsamt. Överfyll inte tanken med bränsle.
Högst ett frånslag av bränslepåfyllningspistolen! För mycket bränsle i tanken kan vid
höga temperaturer rinna över!
Dieseloljan kan vid låga temperaturer ge en
paraffinutfällning ( –5°C - –40°C), vilket leder
till startsvårigheter. Se till att speciellt vinterbränsle används under den kalla perioden.
114
Start och körning
Starta bilen
Så här startar du motorn
(Bensin)
– Trampa ner parkeringsbromsen.
– Automatväxellåda: Växelväljaren i läge P
eller N.
Manuell växellåda: Växelspaken i friläge
och kopplingspedalen helt nedtryckt.
Detta är särskilt viktigt vid sträng kyla.
OBS! Nyckelbladet på huvudnyckeln måste
vara helt utfällt (enligt bilden på s. 100) vid
start av bilen. Annars finns risk för att startspärrfunktionen hindrar bilen från att starta.
– Vrid startnyckeln till startläge. Om motorn
inte startar inom 5–10 sekunder, släpp
nyckeln (se även “Autostart”, s. 116) och
gör ett nytt startförsök.
OBS! Vid kallstart kan tomgångsvarvtalet
vara märkbart högre än normalt för vissa
motortyper. Detta görs för att så snabbt som
möjligt få upp avgasreningssystemet till
normal driftstemperatur, vilket minimerar
avgasemissioner och skonar miljön.
Så här startar du motorn (Diesel)
– Trampa ner parkeringsbromsen.
– Automatväxellåda: Växelväljaren i läge P
eller N.
Manuell växellåda: Växelspaken i friläge
och kopplingspedalen helt nedtryckt.
Detta är särskilt viktigt vid sträng kyla.
OBS! Nyckelbladet på huvudnyckeln måste
vara helt utfällt (enligt bilden på s. 100) vid
start av bilen. Annars finns risk för att startspärrfunktionen hindrar bilen från att starta.
– Vrid startnyckeln till körläge. En kontrollsymbol i kombinationsinstrumentet tänds
för att upplysa om att förvärmning av
motorn pågår. Vrid nyckeln till startläge
när kontrollsymbolen släcks.
Dieselpartikelfilter (vissa
modeller)
Vissa dieselbilar är utrustade med ett partikelfilter, vilket medför ännu effektivare avgasrening. När motorn når sin normala
arbetstemperatur (motorn är varmkörd) sker
en s.k. regenerering av filtret automatiskt,
vilket innebär att partiklarna som samlats i
filtret bränns bort och filtret töms.
Regenereringen tar mellan 10 och
15 minuter. Under den tiden kan bränsleförbrukningen öka något.
Vinterkörning
Om bilen ofta körs korta sträckor i kallt väder
når inte motorn den normala arbetstemperaturen. Detta innebär att regenerering av
dieselpartikelfiltret inte sker och att filtret inte
töms.
När filtret har fyllts med partiklar till ca 80 %
tänds en gul varningstriangel i instrumentpa-
nelen samt meddelandet SOTFILTER FULLT
SE MANUAL visas i displayen.
För att undvika nedsatt funktion på filtret bör
regenerering göras regelbundet om bilen ofta
körs korta sträckor i kallt väder.
• Starta regenerering av filtret genom att
köra bilen, helst på landsväg eller
motorväg, tills motorn uppnår normal
arbetstemperatur. Bilen bör sedan köras i
ytterligare ca 20 minuter.
• När regenerering är avslutad raderas
varningstexten genom att slå av
tändningen, dra ur nyckeln, vänta i minst
tre minuter och slå på tändningen igen.
• Använd parkeringsvärmare (tillval) i kallt
väder så når motorn den normala arbetstemperatur snabbare.
Viktigt!
Om filtret fylls helt med partiklar kan det
vara svårt att starta motorn och filtret blir
funktionsodugligt. Då måste filtret bytas
ut.
Startnycklar och elektronisk
startspärr
Startnyckeln ska inte hänga ihop med andra
nycklar eller metallföremål på samma nyckel115
Start och körning
Starta bilen
knippa. Den elektroniska startspärren kan då
aktiveras av misstag. Om så sker – ta bort
den andra nyckeln och starta bilen på nytt.
Rusa aldrig motorn i höga varvtal genast efter
en kallstart! Om motorn inte startar eller
misständer ska en Volvoverkstad kontaktas.
VARNING!
Stäng aldrig av tändningen (position 0
eller 1) eller dra ur startnyckeln när bilen är
i rörelse. Då kan rattlåset aktiveras, vilket
gör bilen omöjlig att styra.
Ta alltid startnyckeln ur rattlåset när bilen
lämnas – särskilt om barn finns ensamma
kvar.
Start- och rattlås
0 – Låsläge
Rattlåset låser ratten om du
tar ur nyckeln.
I – Mellanläge "radioläge"
Vissa elkomponenter kan
kopplas in. Motorns
elsystem är inte inkopplat.
II – Körläge
Nyckelns läge under
körning. Bilens hela
elsystem är inkopplat.
III – Startläge
Startmotorn kopplas in.
Nyckeln släpps och fjädrar
automatiskt tillbaka till
körläge då motorn startat.
Om nyckeln går trögt att
vrida beror det på att framhjulen står så att
det är spänningar i rattlåset. Vrid då ratten
fram och tillbaka då du vrider nyckeln så går
det lättare.
Autostart (V8 AWD)
Med autostartfunktionen behöver inte startnyckeln hållas i startläge (läge III) tills motorn
har startat. Vrid startnyckeln till startläge och
116
släpp den. Startmotorn arbetar sedan
automatiskt (upp till tio sekunder) tills motorn
har startat.
OBS! Se till att rattlåset är spärrat när du
lämnar bilen, så minskas risken för stöld.
Start och körning
Manuell växellåda
Växellägen
Trampa ned kopplingspedalen helt vid varje
växling. Ta bort foten från kopplingspedalen
mellan växlingarna! Följ det anvisade växlingsmönstret.
För att få bästa möjliga bränsleekonomi ska
6:e växeln användas så ofta som möjligt.
Backväxelspärr
Lägg endast in backväxeln när bilen står stilla.
117
Start och körning
Automatväxellåda
Kallstart
Vid start i låga temperaturer kan växlingarna
ibland kännas hårda. Detta beror på växellådsoljans tröghet vid låga temperaturer. För
att minska motorns avgasutsläpp växlar växellådan upp senare än normalt om motorn
startats vid låga temperaturer.
Turbomotor
Vid körning med kall motor växlar växellådan
vid ett högre varvtal. Detta för att katalysatorn
snabbare ska nå rätt arbetstemperatur med
mindre avgasutsläpp som följd.
Adaptivt system
Växellådan styrs med ett s.k. adaptivt system
som kontinuerligt registrerar hur växellådan
beter sig. Systemet känner av varje växling för
optimal växlingskvalitet.
Lock-up-funktion
Växlarna har Lock-up-funktion (låsta växlar),
vilket ger bättre motorbroms och lägre bränsleförbrukning.
Säkerhetssystem
Bilar med automatväxellåda har särskilda
säkerhetssystem:
Nyckelspärr – Keylock
För att kunna ta ut startnyckeln måste växelväljaren vara i P-läge. I alla andra lägen är
nyckeln spärrad.
118
Parkeringsläge (P-läge)
Stillastående bil med motorn igång:
– Håll foten på bromspedalen när växelväljaren förs till annat läge.
Elektrisk växlingsspärr – Shiftlock
Parkeringsläge (P-läge)
För att kunna föra växelväljaren från P-läge till
övriga växellägen måste startnyckeln vara i
läge I eller II och bromspedalen vara
nedtryckt.
Kick-down
Då gaspedalen trampas helt i botten (förbi
det normala fullgasläget) sker automatiskt en
omedelbar nerväxling till lägre växel, s.k. kickdown-nerväxling.
Vid uppnådd max-hastighet för den växeln
eller om gaspedalen släpps ur kick-downläget, sker uppväxling automatiskt.
Kick-down används när maximal acceleration
behövs, t.ex. vid en omkörning.
För att förhindra övervarvning är växellådans
styrprogram försett med ett nerväxlingsskydd.
Kick-down-funktionen kan inte användas i
de manuella lägena. Återgå till
automatläge D.
Start och körning
Automatväxellåda
P – Parkering
N – Neutralläge
Växelväljarspärr
Välj detta läge då du startar motorn eller
parkerar bilen.
N-läget är neutralläge, ingen växel är ilagd
och motorn kan startas. Dra år parkeringsbromsen då bilen står stilla med väljarspaken
i läge N.
Du kan alltid föra väljarspaken fritt framåt eller
bakåt mellan N och D1. Övriga lägen har en
spärr som manövreras med spärrtangenten
på växelväljarspaken.
D – Körläge
Med en tryckning på spärrtangenten kan du
föra spaken framåt eller bakåt mellan lägena
N, R och P.
Bilen ska stå stilla då du väljer läge P.
I P-läge är växellådan mekaniskt spärrad. Dra
åt parkeringsbromsen vid parkering.
R – Backläge
Bilen ska stå stilla då du väljer läge R.
D är det normala körläget. Upp- och
nedväxling mellan växellådans alla växlar sker
automatiskt beroende på gaspådrag och
hastighet. Bilen ska stå stilla då du väljer läge
D från läge R.
1.
På modeller med 4-växlad
automatlåda måste spärrtangenten
på växelspaken tryckas in.
119
Start och körning
Automatväxellåda
Växelväljarens manuella lägen
Manuella lägen
För att komma från automatiskt körläge D till
manuellt läge, för spaken åt vänster. För att
komma från läge MAN till automatiskt
körläge D, för spaken åt höger till läge D.
På den 4-växlade automatlådan har växlarna
3 och 41 Lock-up funktion (låsta växlar), vilket
ger bättre motorbroms och lägre bränsleförbrukning.
Under färd
De manuella växellägena kan väljas när som
helst under färd. Den ilagda växeln är låst så
länge du inte väljer en annan växel. Endast om
du saktar ner till mycket låg hastighet växlar
bilen ner.
Om du för växelväljaren till minus (–) växlar
bilen ner ett steg, och motorbromsar på
samma gång. Om du för växelväljaren till (+)
växlar bilen upp ett steg.
Växel 3 är den högsta växel du kan använda
när du startar.
1.
120
På den 5-växlade automatlådan har
även 5:e växeln lock-up.
På den 6-växlade automatlådan har
växlarna 2 och 6 också lock-up.
W – Vinter
Med W-knappen intill växelspaken kopplas vinterprogrammet W in och ur. I
kombinationsinstrumentet
visas symbolen W då vinterprogrammet är aktiverat.
Vinterprogrammet startar växellådan på 3:ans
växel för att underlätta att komma iväg i halt
väglag. De lägre växlarna aktiveras endast vid
kick-down när vinterprogrammet är aktiverat.
Programmet W kan endast väljas i läge D.
Start och körning
Fyrhjulsdrift
Fyrhjulsdrift – AWD (All Wheel
Drive)
Fyrhjulsdriften är alltid inkopplad.
Fyrhjulsdrift innebär att fordonet driver
samtidigt på alla fyra hjulen. Kraften fördelas
automatiskt mellan fram- och bakhjulen. Ett
elektroniskt styrt kopplingssystem fördelar
kraften till det hjulpar som i det aktuella
väglaget har det bästa fästet. Detta för att
uppnå bästa möjliga väggrepp och undvika
hjulspinn.
Vid normal körning fördelas en större del av
kraften till framhjulen.
Fyrhjulsdrift ökar körsäkerheten i regn, snö
och frosthalka.
121
Start och körning
Bromssystemet
Bromsservo
Om bilen rullar eller bogseras med avstängd
motor måste man trampa ca fem gånger
hårdare på bromspedalen jämfört med när
motorn är igång. Om man håller bromspedalen nedtryckt vid start av motorn kan
man uppleva att bromspedalen sjunker. Detta
är normalt eftersom bromsservot blir aktivt.
När bilen är utrustad med EBA (Emergency
Brake Assistance) kan detta upplevas mer
påtagligt.
OBS! Trampa endast en gång hårt och
distinkt vid bromsning med avstängd motor,
inte upprepade gånger.
VARNING!
Bromsservon fungerar endast då motorn
är igång.
Bromskretsar
Symbolen lyser om en bromskrets
gått sönder.
Om ett fel skulle uppstå i en av
kretsarna är det fortfarande möjligt att
bromsa bilen. Bromspedalen tar längre ner
och kan kännas mjukare än normalt. Ett
hårdare pedaltryck krävs för att få normal
bromseffekt.
122
Fukt kan ändra bromsegenskaperna
Bromsdetaljerna blir blöta om man kör i
kraftigt regn, genom vattensamlingar eller när
man tvättar bilen. Bromsbeläggens friktionsegenskaper kan då ändras så att bromseffekten fördröjs.
Låsningsfria bromsar (ABS)
Trampa lätt på bromspedalen då och då om
du kör längre sträckor i regn eller snöslask,
samt efter start i mycket fuktigt eller kallt
väder. Bromsbeläggen värms upp och vattnet
torkar. Denna åtgärd är också bra att göra
innan du långtidsparkerar bilen under dessa
väderleksförhållanden.
Efter att motorn startats sker, vid en hastighet
av ca 20 km/h, en kort självtest av ABSsystemet som kan kännas och höras som
pulseringar i bromspedalen.
Om bromsarna belastas hårt
Vid körning i alperna eller på andra vägar med
motsvarande nivåskillnader belastas bilens
bromsar mycket hårt även om man inte
trampar särskilt hårt på bromspedalen.
Eftersom hastigheten dessutom ofta är låg
kyls bromsarna inte så effektivt som vid
körning på slät väg med hög hastighet.
För att inte belasta bromsarna hårdare än
nödvändigt, växla ned i nedförsbacke istället
för att använda fotbromsen. Använd samma
växel nedför som du använder uppför. På
detta sätt utnyttjas motorbromsen effektivare
och fotbromsen behövs bara korta stunder.
Tänk på att körning med släpvagn belastar
bilens bromsar ytterligare.
ABS-systemet (Anti-lock Braking
System) hindrar hjulen från att låsa
sig under inbromsning.
På så sätt behålls styrförmågan och
det blir lättare att t.ex. väja för ett hinder.
För att maximalt utnyttja ABS-systemet:
• Trampa ned bromspedalen med full kraft.
Pulseringar känns.
• Styr bilen i färdriktningen. Släpp inte
pedaltrycket.
Öva att bromsa med ABS-systemet på en
otrafikerad plats och under olika väderförhållanden.
ABS-symbolen tänds och lyser med fast sken
i ca två sekunder då bilen startas om ABSsystemet stängts av p.g.a. fel.
Elektronisk bromskraftsfördelning –
EBD
EBD-systemet (Electronic Brakeforce Distribution) är en integrerad del i ABS-systemet.
EBD-systemet reglerar bromskraften till
bakhjulen så att det alltid finns bästa möjliga
bromskraft tillgänglig. Pulseringar hörs och
Start och körning
Bromssystemet
känns i bromspedalen när systemet reglerar
bromskraften.
VARNING!
Om BROMS- och ABS-varningssymbolerna är tända samtidigt, kan fel ha
uppstått i bromssystemet. Om nivån i
bromsvätskebehållaren vid detta tillfälle är
normal, kör försiktigt till närmaste auktoriserade Volvoverkstad för kontroll av
bromssystemet.
Om bromsoljan ligger under MIN-nivå i
bromsvätskebehållaren bör inte bilen
köras vidare utan att bromsolja fyllts på.
Anledningen till bromsvätskeförlusten
måste kontrolleras.
Bromskretsförstärkning – EBA
(Emergency Brake Assistance) Vid behov av
en snabb inbromsning fås full bromseffekt
omedelbart. Funktionen känner av när en
kraftig inbromsning görs genom att registrera
hur snabbt bromspedalen trampas ner.
Fullfölj inbromsningen utan att lätta på bromspedalen. Funktionen avbryts när trycket på
bromspedalen lättar. Funktionen är hela tiden
aktiv. Den går inte att stänga av.
123
Start och körning
Stabilitetssystemet
När stabilitetssystemet arbetar kan det verka
som om bilen inte svarar normalt på
gaspådrag. Det beror på att systemet känner
av friktionen mot vägbanan och låter då de
olika funktionerna i stabilitetssystemet träda i
kraft.
Bilen är antingen utrustad med STC (Stability
and Traction Control) - Stabilitets- och
dragkraftsfunktion eller DSTC (Dynamic
Stability and Traction Control) - Dynamisk
stabilitets- och dragkraftsfunktion.
Funktion/
system
TC
SC
AYC
STC
X
X
DSTC1
X
X
X
Antislirfunktion – SC (Spin Control)
Stabilitetsfunktionen förhindrar att drivhjulen
slirar mot vägbanan under acceleration. Den
förbättrar körsäkerheten i halt väglag. Vid
körning med t.ex. snökedjor, i djup snö eller i
sand kan det vara en fördel att stänga av
antislirfunktionen för att öka dragkraften. Det
görs då med STC/DSTC-knappen.
Antisladdfunktion – AYC (Active Yaw
Control)
Antisladdfunktionen bromsar automatisk ett
eller flera hjul för att stabilisera bilen vid
sladd. Bromspedalen känns stummare än
normalt om man samtidigt bromsar och ett
pulserande ljud hörs.
Antisladdfunktionen är hela tiden aktiv. Den
går inte att stänga av.
1. Tillval vissa marknader.
Dragkraftsfunktion – TC (Traction
Control)
Dragkraftsfunktionen överför kraft från det
drivhjul som slirar mot vägbanan till det
drivhjul som inte slirar. För att öka framkomligheten kan gaspedalen behöva trampas ner
mer än normalt. När dragkraftsfunktionen
arbetar kan det höras ett pulserande ljud. Det
är helt normalt. Dragkraftsfunktionen är mest
aktiv i låga hastigheter. Funktionen går inte att
stänga av.
124
VARNING!
Bilens köregenskaper kan förändras om
man reducerar STC- eller DSTCsystemet. Iakttag alltid normala försiktighetsåtgärder för säker kurvtagning och
körning i halt väglag.
Start och körning
Parkeringshjälp (tillval)
Annat ljud från audiosystemet dämpas
automatiskt vid hög volym.
Systemet är alltid aktivt när bilen startas.
Parkeringshjälpen bak stängs av automatiskt
vid körning med släpvagn om Volvo originalsläpvagnskabel används.
VARNING!
Parkeringshjälpen kan aldrig ersätta det
ansvar som föraren själv har vid parkering.
Sensorerna har döda vinklar där föremål
inte kan upptäckas. Var uppmärksam på
barn eller djur som befinner sig nära bilen.
Parkeringshjälp framåt och bakåt
Allmänt
Parkeringshjälpen används som ett hjälpmedel vid parkering. En signal indikerar
avståndet till det avkända föremålet.
Ju närmare det bakom- eller framförvarande1
föremålet bilen kommer, desto tätare ljuder
signalen.
Vid ett avstånd på ca 30 cm är tonen
konstant. Om hinder finns inom avstånd för
konstantton både bakom och framför1 bilen,
ljuder tonen växelvis från högtalarna.
1.
Parkeringshjälp fram
Mätområdet rakt framför bilen är ca 0,8 m.
Textmeddelandet PARK ASSIST ACTIVE
visas i audiodisplayen då sensorerna
reagerar på hinder framför bilen.
Det går inte att kombinera parkeringshjälp
fram med extraljus eftersom sensorerna
reagerar på extraljusen.
Parkeringshjälp bak
Mätområdet rakt bakom bilen är ca 1,5 m.
Textmeddelandet PARK ASSIST ACTIVE
visas i audiodisplayen då backväxeln läggs i.
Vid körning med t.ex. släpvagn eller cykelhållare på dragkroken måste systemet
stängas av. Annars reagerar sensorerna på
dessa.
Under förutsättning att parkeringshjälp är monterad både bak och fram.
125
Start och körning
Parkeringshjälp (tillval)
Indikering av fel på systemet
Informationssymbolen lyser
med fast sken
PARK. ASSIST SERV.
ERFORDRAS visas i informationsdisplayen mitt i kombinationsinstrumentet
tillsammans med symbolen.
Sensorer för parkeringshjälp
Rengöring av sensorer
För att sensorerna ska fungera korrekt måste
de rengöras regelbundet. Rengör dem med
vatten och bilschampo.
Avstängning och återaktivering
av parkeringshjälpen
Parkeringshjälpen kan stängas av med
knappen i strömbrytarpanelen, dioden i
strömbrytaren slocknar. Parkeringshjälpen
aktiveras igen då strömbrytaren slås till och
dioden lyser.
Parkeringshjälp fram
Parkeringshjälpen framåt är aktiv vid farter
under 15 km/tim, även vid backning. Ljudsignalen kommer från den främre högtalaren.
Parkeringshjälp bak
Parkeringshjälpen bakåt aktiveras när
backväxeln läggs i. Ljudsignalen kommer från
den bakre högtalaren.
126
Is och snö som täcker sensorerna kan få dem
att reagera.
Viktigt!
Under vissa omständigheter kan parkeringshjälpsystemet ge falska varningssignaler som orsakas av externa ljudkällor
som avger samma ultraljudfrekvenser
som systemet arbetar med. Exempel på
sådana källor är bl.a. signalhorn, våta
däck på asfalt, pneumatiska bromsar,
avgasrör på motorcyklar, mm. Detta
indikerar inte fel på systemet.
Start och körning
Bogsering och bärgning
Bogsera inte igång motorn
Om du bogserar igång en bil med manuell
växellåda, kan katalysatorn skadas. Bil med
automat-växellåda går inte att bogsera igång.
Om batteriet är urladdat bör du använda ett
hjälpstartbatteri.
Om bilen behöver bogseras
• Lås upp rattlåset så att bilen går att styra
• Tänk på den enligt lag högsta tillåtna
hastigheten
• Tänk på att fotbromsens och styrningens
servohjälp inte fungerar då motorn är
avstängd. Du måste trampa ca fem
gånger hårdare på bromspedalen och
styrningen går betydligt tyngre än normalt.
• Kör mjukt. Håll bogserlinan sträckt så
undviks onödiga ryck.
Speciellt för automatväxellåda
• Växelväljaren ska vara i läge N.
• Högsta tillåtna hastighet vid bogsering av
bil med automatväxellåda är 80 km/h.
• Bogsering ska enbart ske med bilen vänd
i riktning framåt.
• Motorn kan inte bogseras igång. ”Hjälpstart”, se s. 129.
127
Start och körning
Bogsering och bärgning
Bogserögla
Bogseröglan finns i verktygspåsen som ligger
i bagageutrymmet. Vid bogsering måste du
själv skruva fast bogseröglan. Uttag och
täcklock för bogseröglan finner du på
respektive stötfångares högra sida.
Gör så här när du vill ta bort täcklocket:
A.
Lossa underkanten på täcklocket med
ett mynt.
B. Skruva fast bogseröglan ordentligt ända
till flänsen (C). Använd gärna fälgskruvnyckeln.
Efter användning, skruva loss bogseröglan
och sätt tillbaka täcklocket.
128
Bogseröglan får endast användas vid
bogsering på väg, inte vid bärgning efter
dikeskörning eller dyl. Vid bärgning ska
professionell hjälp tillkallas.
Start och körning
Starthjälp
4
2
–
–
3
1
Start med hjälpstartbatteri
Om batteriet i din bil av någon anledning
laddats ur kan du för att få igång motorn
”låna” ström från antingen ett löst batteri eller
från en annan bils batteri. Kontrollera alltid att
klammorna sitter väl fast, så att det inte
uppstår gnistor under startförsöket.
–
–
–
anslutningen i din bils motorrum (2+).
Klämman ska fästas i kontaktpunkten som
är placerad under en svart liten lucka med
ett plustecken på. Luckan sitter ihop med
säkringsboxens lock.
Sätt dit den svarta kabelns ena klamma
på hjälpbatteriets minuspol (3–).
Sätt dit den andra klamman på den svarta
kabeln på motorns lyftögla (4–) i din bil.
Starta motorn på “hjälpbilen”. Låt motorn
gå någon minut med högre tomgång än
normalt, 1500 varv/minut.
Starta motorn på den bil som har det
urladdade batteriet.
Ta bort kablarna i omvänd ordning mot
ditsättningen.
OBS! Rubba inte anslutningarna under startförsöket; risk för gnistbildning.
VARNING!
Batteriet kan bilda knallgas som är mycket
explosivt. En gnista, som kan bildas om du
sätter dit startkablarna felaktigt, räcker för
att batteriet skall explodera.
Batteriet innehåller svavelsyra som kan
orsaka allvarliga frätskador. Skölj med
stora mängder vatten om svavelsyran
kommer i kontakt med ögon, hud eller
kläder. Vid stänk i ögonen, kontakta
omedelbart läkare.
För att undvika explosionsrisk rekommenderar vi att du gör precis så här:
– Vrid startnyckeln till 0-läge.
– Se till att hjälpstartbatteriet har 12 volts
spänning.
– Sitter hjälpstartbatteriet i en annan bil;
stoppa motorn på den och se till att
bilarna inte kommer åt varandra.
– Sätt dit den röda kabeln mellan hjälpbatteriets pluspol (1+) och den röda
129
Start och körning
Körning med släpvagn
Lastförmågan påverkas av extra tillbehör som
finns monterade på bilen, dvs. dragkrok,
kultryck (75 kg vid påkopplad släpvagn),
lasthållare, takbox m.m. samt passagerarnas
sammanlagda vikt. Bilens lastförmåga
reduceras av antal passagerare och deras
vikt.
VARNING!
Bilens köregenskaper förändras beroende
på hur tungt lastad bilen är och hur lasten
är placerad.
• Draganordningen på bilen ska vara av
godkänd typ.
• Om draganordningen monteras av Volvo
levereras bilen med nödvändig utrustning
för körning med släpvagn. Vid montering i
efterhand kontrollera med din Volvoåterförsäljare att bilen är fullt utrustad för
släpvagnskörning.
• Lägg lasten i släpvagnen så att trycket på
bilens draganordning följer angivet
maximalt kultryck.
• Öka däcktrycket till motsvarande trycket
vid full last. Se däcktrycktabellen!
• Gör ren draganordningen regelbundet
och fetta in kulan1 och alla rörliga delar så
undviker du onödigt slitage.
130
• Kör inte med tyngre släpvagn då bilen är
helt ny! Vänta tills den gått minst
1000 km.
• I långa och branta nedförsbackar belastas
bilens bromsar mycket mer än normalt.
Växla ner till en lägre växel och anpassa
hastigheten.
• Körs bilen med hård belastning i varmt
klimat kan motorn och växellådan överhettas. Vid överhettning går temperaturvisaren i kombinationsinstrumentet in i det
röda fältet. Stanna och låt motorn gå på
tomgång under några minuter.
• Vid överhettning kan bilens luftkonditionering temporärt stängas av.
• Vid överhettning reagerar växellådan
genom en inbyggd skyddsfunktion. Se
meddelande i displayen!
• Motorn belastas hårdare än normalt vid
körning med släpvagn.
• Av säkerhetsskäl bör du inte köra fortare
än 80 km/h, även om vissa länders lagar
tillåter högre hastigheter.
• Den högsta tillåtna släpvagnsvikten för
obromsad släpvagn är 750 kg.
• Om du parkerar med släp, lägg alltid
växelväljaren i läge P (automatväxellåda),
1.
Gäller ej kulan vid användning av
kulhandske med svängningsdämpare.
eller lägg i en växel (manuell växellåda).
Använd alltid parkeringsbromsen.
Parkerar du i branta backar, använd
stoppklossar under hjulen.
Släpvagnsvikter
Se s. 237 för tillåtna släpvagnsvikter.
OBS! Angivna högsta tillåtna släpvagnsvikter
är de som Volvo tillåter. Nationella fordonsbestämmelser kan begränsa släpvagnsvikt
och hastighet ytterligare. Dragkrokarna kan
vara certifierade för högre dragvikter än vad
bilen får dra.
VARNING!
Följ angivna rekommendationer för
släpvagnsvikt. Hela ekipaget kan annars
bli svårkontrollerbart vid undanmanövrar
och inbromsningar.
Start och körning
Körning med släpvagn
Körning med släpvagn och
automatväxellåda
När du parkerar i backar bör du dra åt parkeringsbromsen innan du lägger växelväljaren i
P läge. När du startar i en backe bör du först
lägga växelväljaren i körläge och sedan lossa
parkeringsbromsen.
• Välj lämpligt lågväxelläge i växellådan då
du kör i branta stigningar eller om du kör
sakta. På det viset förhindrar du att växellådan växlar upp. Växellådsoljan blir
svalare.
• Använd inte en högre manuell växel än
vad motorn ”orkar med”. Det är inte alltid
ekonomiskt att köra på höga växlar.
• Undvik att köra med släpvagn med
automatisk växellåda vid stigningar över
15 %.
OBS! En del modeller måste ha en oljekylare
för automatväxellådan vid körning med
släpfordon.
Kontrollera därför med närmaste Volvo
återförsäljare vad som gäller just din bil om
dragkrok monteras i efterhand.
Aktivering
För aktivering måste kablaget från
släpvagnen kopplas till släpvagnskontakten,
som är monterad bredvid dragkroken, se
s. 132.
Avaktivering
Dra ur kablaget från eluttaget.
OBS! Funktionen är även aktiverad om man
kopplar in någon annan elektrisk utrustning i
släpvagnskontakten. Då accelererar bilen
mjukare när man kör iväg.
Nivåreglering (tillval i femsitsig
variant, standard i sjusitsig
variant)
Om din bil är utrustad med automatisk nivåreglering, har bakvagnen under körning alltid
rätt höjd oavsett last. När bilen står stilla
sjunker bakvagnen, vilket är helt normalt. Vid
start med last pumpas nivån upp efter en viss
körsträcka.
Underlättad start med släpvagn
Bilar utrustade med V8-motor har en inbyggd
funktion som minskar risken för kraftiga ryck
och hjulspinn vid start när en släpvagn är
kopplad till bilen.
131
Start och körning
Körning med släpvagn
Draganordning (tillval)
OBS! Kontrollera att bilen är utrustad med
transmissionsoljekyl om dragkrok monteras i
efterhand.
Fast dragkrok (A)
Tänk på att alltid fästa släpets säkerhetsvajer
i härför avsett fäste. Se bild!
A
Delbar dragkrok (B)
Följ alltid noggrant monteringsanvisningarna.
Se beskrivningen på s. 134.
Tänk på att alltid fästa släpets säkerhetsvajer
i härför avsett fäste. Se bild!
Tänk också på att göra rent och smörja
kopplingstappen regelbundet.
Använd rekommenderat fett 8624203.
OBS! Din bil kan ha en draganordning med
en 13-polig elkontakt, vilken du måste koppla
till ett släp med en 7-polig elkontakt. Använd
i så fall endast Volvo original adapter kabel.
Se till att kabeln inte släpar i marken.
132
B
Start och körning
Körning med släpvagn
Specifikationer
Avstånd A ovan:
Fast drag: 1124 mm
Avstånd B ovan:
Fast drag: 80 mm
Delbart drag: 80 mm
Delbart drag: 1124 mm
Max. tillåtet kultryck: 90 kg
133
Start och körning
Delbar dragkrok – montering
OPEN
OPEN
B
– Ta bort skyddskåpan.
134
– Sätt i nyckeln i den avtagbara delen och
vrid denna medurs till upplåst läge.
– Ta kuldelen och vrid spaken medurs till
spärrat läge.
Start och körning
Delbar dragkrok – montering
LOCKED
PUSH TO
LOCK
– Skjut på kuldelen till låst läge. Håll inte i
spaken.
OBS! Spaken ändrar läge snabbt.
RED PIN (B)
NOT VISIBLE
– Kontrollera att signalstiftet (B) är i
innerläge.
– Vrid nyckeln moturs till låst läge.
Ta ur nyckeln ur låset.
135
Start och körning
Delbar dragkrok – demontering
OPEN
OPEN
– Sätt i nyckeln i den avtagbara delen och
vrid denna medurs till upplåst läge.
– Vrid spaken medurs till spärrat läge och ta
tag i kuldelen.
– Dra av kuldelen från kopplingstappen.
Håll inte i spaken.
Viktigt!
Det går endast att låsa låset på kuldelen
när det röda plaststiftet inte är synligt.
136
Start och körning
Delbar dragkrok – demontering
LOCKED
– Vrid nyckeln moturs till låst läge.
Ta ur nyckeln ur låset.
– Skjut på skyddskåpan enligt bilden.
137
Start och körning
Lastning
Allmänt
Lastförmågan påverkas av extra tillbehör som
finns monterade på bilen, dvs. dragkrok,
kultryck (75 kg vid påkopplad släpvagn),
lasthållare, takbox m.m. samt passagerarnas
sammanlagda vikt. Bilens lastförmåga
reduceras av antal passagerare och deras
vikt.
VARNING!
Bilens köregenskaper förändras beroende
på hur tungt lastad bilen är och hur lasten
är placerad.
Last på taket
Lasthållarens placering (tillbehör)
Se till så att lasthållaren placeras i rätt riktning
på takrelingarna (rails). Lasthållarna kan
placeras längs med hela takrelingen. När du
kör utan last, bör främre lasthållaren placeras
ca 200 mm framför mittre railsfot och bakre
lasthållaren mitt mellan mittre och bakre
railsfot (se bild) för att minimera vindbrus.
Den längre kasthållaren ska placeras fram.
138
Ditsättning av lasthållare
Se till så att lasthållare skjuts ut ordentligt mot
takrelingen. Skruva fast lasthållaren. Använd
bifogad momentnyckel och dra fram till
markeringen på momentnyckeln (motsvarar
6 Nm). Se bild!
Start och körning
Lastning
• Fördela lasten jämnt över lasthållarna.
Lasta inte snett! Lägg den tyngsta lasten
underst.
• Kom ihåg att bilens tyngdpunkt och
köregenskaper förändras om du har last
på taket.
• Tänk på att bilens vindfång och därmed
bränsleförbrukningen ökar med lastens
storlek.
• Kör mjukt! Undvik häftiga accelerationer,
hårda inbromsningar och hård
kurvtagning.
Lasthållarens kåpa
Använd lämpligtvis momentnyckelns ändtapp
(se bild) eller bilens startnyckel för att lossa
eller skruva fast kåpan. Vrid ¼ varv.
Användning av lasthållare
VARNING!
Lasta högst 100 kg på taket inklusive
lasthållare och eventuell takbox. Bilens
tyngdpunkt och köregenskaper förändras
vid lastning på taket.
• För att undvika skador på din bil och för
att uppnå största säkerhet vid färd rekommenderar vi, att du endast använder de
lasthållare som Volvo har utvecklat just för
din bil.
• Kontrollera regelbundet att lasthållarna
och lasten sitter ordentligt fast. Surra
lasten väl med lastband!
139
Start och körning
Anpassning av ljusbild
Mallarna kontrollmäts efter avbildning så att
referensmåtten stämmer för att täcka
tillräckligt mycket av ljusbilden.
Referensmått:
Mall 3.) Linjen mellan > < markeringarna på
mallarna ska vara ca 140 mm.
Mallarna gäller för både vänster- respektive
högerstyrd variant och placeras enligt bilden.
Den övre bilden visar vänsterstyrd variant.
Den nedre bilden visar högerstyrd variant.
Mall 4.) Linjen mellan > < markeringarna på
mallarna ska vara ca 112 mm.
Halogenstrålkastare
Avbilda mall 1 och 2, kontrollmät så måtten
stämmer. För över mallen till ett självhäftande
vattenfast material och klipp ut.
A. Ljusbild för vänstertrafik B. Högertrafik
Rätt ljusbild vid körning i högereller vänstertrafik
För att inte blända mötande trafik kan strålkastarens ljusbild ändras genom att strålkastarna maskeras. Ljusbilden blir något sämre.
Maskering av strålkastarna
Rita av mallarna som återfinns på s. 142. För
över mönstret till något självhäftande
vattenfast material, t.ex. ogenomskinlig tejp.
Maskeringen placeras med utgångspunkt
från pricken (5) i strålkastarglaset som ska
överensstämma med den röda pricken på
respektive mall. Den långa röda linjen på
bilderna motsvarar linjen i strålkastarglaset
som mallen ska passas in mot.
140
Placera mallarna så pilarna pekar mot mitten
och prickarna på mallarna överensstämmer
med prickarna på strålkastarglasen.
Referensmått:
Mall 1 och 2.) Långsidorna på mallarna ska
vara ca 82 mm.
Bi-Xenonstrålkastare
Avbilda mall 3 och 4, kontrollmät så måtten
stämmer. För över mallen till ett självhäftande
vattenfast material och klipp ut.
Placera mallarna så pilarna pekar mot mitten
och prickarna på mallarna överensstämmer
med på prickarna på strålkastarglasen.
Mallarnas markering > < ska passas in mot
linjen på strålkastarglaset.
Start och körning
Anpassning av ljusbild
Placering av maskering på strålkastarna. Den övre bilden visar maskering på vänsterstyrd variant, den nedre visar högerstyrd variant. Mallarna 1
och 2 gäller halogenstrålkastare, 3 och 4 gäller Bi-Xenonstrålkastare.
141
Start och körning
Anpassning av ljusbild
Maskeringsmallar
142
Start och körning
BLIS (Blind Spot Information System) – tillval
B
A
1. BLIS-kamera 2. Indikeringslampa 3. BLISsymbol
BLIS
BLIS är ett informationssystem som indikerar
om det finns ett fordon som rör sig i samma
riktning som det egna fordonet i den s.k. döda
vinkeln.
VARNING!
Systemet är ett komplement till, inte en
ersättning för, de befintliga backspeglarna. Det kan aldrig ersätta förarens
uppmärksamhet och ansvar. Ansvaret för
att byta fil på ett trafiksäkert sätt ligger på
föraren.
“Döda vinklar” som BLIS informerar om
Avstånd A = ca 9,5 m Avstånd B = ca 3 m
Systemet är konstruerat att fungera optimalt
vid körning i tät trafik på flerfiliga vägar.
BLIS är baserat på digitalkamerateknik.
Kamerorna (1) är placerade under de yttre
backspeglarna.
När en kamera har upptäckt ett fordon inom
zonen för den döda vinkeln, tänds en indikeringslampa i panelen i dörren (2). Lampan
lyser med fast sken för att uppmärksamma
föraren om att det finns ett fordon i den döda
vinkeln.
skulle bli omkörd på båda sidor samtidigt,
tänds båda lamporna.
BLIS har också en inbyggd funktion som
varnar föraren om något fel skulle uppstå i
systemet. Om t.ex. systemets kameror är
skymda blinkar BLIS-indikeringslampan och
ett meddelande visas i displayen i instrumentpanelen (se tabellen på s. 145). I sådana fall
kontrollera och rengör linserna. Om
nödvändigt kan systemet stängas av tillfälligt
genom att trycka på BLIS-knappen (se s.
145).
När fungerar BLIS
Systemet fungerar när det egna fordonet körs
i hastigheter över 10 km/h.
När du kör om ett annat fordon:
• Systemet reagerar om du kör om ett
annat fordon i en hastighet upp till
10 km/h fortare än det andra fordonet.
När du blir omkörd av ett annat fordon:
• Systemet reagerar om du blir omkörd av
ett fordon som åker upp till 70 km/h
fortare än du gör.
OBS! Lampan tänds på den sidan av bilen
där systemet har upptäckt fordonet. Om bilen
143
Start och körning
BLIS (Blind Spot Information System) – tillval
VARNING!
• BLIS fungerar inte i skarpa kurvor.
• BLIS fungerar inte när bilen backar.
• En bred släpvagn kopplad till bilen kan
skymma andra fordon i angränsande
körfiler. Det kan orsaka att fordon i detta
skuggområde inte kan upptäckas av
BLIS.
Systemfunktion i dagsljus och mörker
Dagsljus
I dagsljus reagerar systemet på omgivande
bilars form. Systemet är konstruerat att
upptäcka motorfordon såsom bilar, lastbilar,
bussar och motorcyklar
Mörker
I mörker reagerar systemet på omgivande
bilars strålkastare. Om strålkastarna inte är
på upptäcker inte systemet fordonet. Detta
innebär t.ex. att systemet inte reagerar för en
släpvagn utan strålkastare som dras bakom
en personbil eller lastbil.
144
VARNING!
• Systemet reagerar inte för cyklister och
mopedister.
• BLIS-kamerorna kan störas av intensivt
ljus eller vid körning i mörker då ljuskällor
(t.ex. vägbelysning eller andra fordon)
saknas. Då kan systemet tolka avsaknaden av ljus som om kamerorna har blivit
blockerade.
I båda fallen visas ett meddelande i
displayen i instrumentpanelen.
Vid körning under sådana förhållanden
kan systemet tillfälligt stängas av (se informationen på nästa sida).
När textmeddelandet släckts återgår
systemet till full funktion.
• BLIS-kamerorna har samma begränsningar som det mänskliga ögat, dvs. de
"ser" sämre i t.ex. kraftigt snöfall eller tät
dimma.
Rengöring
För att fungera optimalt måste BLIS-kameralinserna vara rena. Linserna kan rengöras
med en mjuk trasa eller fuktig svamp. Rengör
linserna försiktigt så att de inte repas.
VARNING!
• Linserna är eluppvärmda för att kunna
smälta bort is eller snö. Om nödvändigt
borsta bort snö från linserna.
Start och körning
BLIS (Blind Spot Information System) – tillval
knappen, se s. 47, för att få bort textmeddelandet.
Avstängning och återaktivering av BLIS
• BLIS är automatiskt aktiverat varje gång
tändningen slås på. Indikeringslamporna i
dörrpanelerna blinkar tre gånger när
tändningen slås på.
• Systemet kan stängas av genom att
trycka på BLIS-knappen i strömbrytarpanelen i mittkonsolen (se bilden ovan).
Dioden i knappen slocknar när systemet
är avstängt och ett textmeddelande visas i
displayen i instrumentpanelen.
• BLIS kan återaktiveras genom att trycka
på knappen. Då lyser dioden i knappen,
ett nytt textmeddelande visas i displayen
och indikeringslamporna i dörrpanelerna
blinkar tre gånger. Tryck på READ-
BLIS systemmeddelanden
SystemText i displayen
status
BLIS ur
BLIS SERV.
funktion
ERFORDRAS
Höger kamera BLIS HÖ KAMERA
skymd
SKYMD
Vänster
BLIS VÄ KAMERA
kamera skymd SKYMD
Båda kameror
BLIS KAMEROR
skymda
SKYMDA
BLIS-system
BLIS AV
av
BLIS-system
BLIS PÅ
på
BLIS-funktion
BLIS
nedsatt
NEDSATT FUNKTION
Meddelandena visas enbart om tändningsnyckeln är i läge II (eller om motorn är igång)
och BLIS är aktivt (dvs. om föraren inte har
stängt av systemet).
145
Start och körning
146
Hjul och däck
Allmänt
Lufttryck i däck
Varningstriangel och reservhjul
Byte av hjul
Provisorisk däcktätning
148
151
152
154
157
147
Hjul och däck
Allmänt
Köregenskaper och däck
Däcken betyder mycket för bilens köregenskaper. Däcktyp, dimension, däcktryck och
hastighetsklass är viktiga för hur bilen
uppträder.
Vid däckbyte, se till att ha samma typ och
dimension och helst också samma fabrikat på
alla fyra hjulen. Följ rekommenderat däcktryck
som finns angivet på däcktrycksdekalen, se
placering s. 151.
Dimensionsbeteckning
På alla bildäck finns en beteckning för
dimension. Exempel på beteckning:
225/70R16 102H.
225
70
R
16
102
H
Sektionsbredd (mm)
Förhållande mellan sektionshöjd
och bredd (%)
Radialdäck
Fälgdiameter i tum (")
Kodsiffror för max tillåten däckbelastning (i detta fall 615 kg)
Kodbeteckning för maximal tillåten
hastighet ( i detta fall 210 km/h).
Hastighetsklasser
Bilen är helbilsgodkänd, vilket innebär att
dimensioner och hastighetsklasser inte får
avvika från dem som anges i fordonets registreringsbevis. Enda undantaget från dessa
148
bestämmelser är vinterdäck (både dubbade
och dubbfria däck). Om ett sådant däck väljs
får bilen inte köras fortare än däcket är klassat
för (t.ex. får klass Q köras i maximalt
160 km/h).
Tänk på att det är väglaget som avgör hur fort
bilen kan köras, inte hastighetsklassen på
däcken.
Observera att det är maximal tillåten
hastighet som anges.
Q
T
H
V
W
160 km/h (används endast på
vinterdäck)
190 km/h
210 km/h
240 km/h
270 km/h
Nya däck
Däck är färskvara. Efter
några år börjar de hårdna
samtidigt som friktionsegenskaperna försämras undan
för undan. Eftersträva därför
att få så färska däck som
möjligt vid utbyte. Det är särskilt viktigt när det
gäller vinterdäck. Tillverkningsvecka och -år,
däckets DOT-märkning (Department of
Transportation), anges med fyra siffror,
exempelvis 1502. Däcket på bilden är
tillverkat vecka 15, år 2002.
Däckens ålder
Alla däck som är äldre än sex år bör kontrolleras av fackman även om de verkar
oskadade. Anledningen till detta är att däck
åldras och bryts ner även om de sällan eller
aldrig används. Funktionen kan därför
påverkas på grund av att de material som
däcket består av har brutits ner och bör i så
fall inte användas.
Det gäller även reservdäck, vinterdäck och
däck som sparas för framtida bruk.
Exempel på yttre tecken som indikerar att
däcket är olämpligt för användning är sprickor
eller missfärgningar.
Däckets ålder kan fastställas genom DOTmärkningen, se bild ovan.
Hjul och däck
Allmänt
vinterdäck måste dessa vara monterade på
alla fyra hjulen.
OBS! Rådgör med en Volvoåterförsäljare om
vilken fälg och däcktyp som passar bäst.
Dubbdäck
Dubbade vinterdäck ska köras in 5001000 km, mjukt och lugnt så att dubbarna
sätter sig riktigt i däcken. Det ger däcken och
speciellt dubbarna längre livslängd.
Viktigt!
Använd Volvo originalsnökedjor eller
likvärdiga som är anpassade till rätt
bilmodell, däck- och fälgdimensioner.
Rådgör med en auktoriserad Volvoverkstad.
OBS! Lagbestämmelser för användning av
dubbdäck varierar från land till land.
Däck med slitagevarnare
Slitagevarnare är en smal upphöjning tvärs
över slitbanan. På sidan av däcket syns
bokstäverna TWI (Tread Wear Indicator). Då
däcket är så nedslitet att bara 1,6 mm
återstår, syns dessa band tydligt. Byt då
snarast till nya däck. Tänk på att däck med
litet mönsterdjup har mycket dåligt väggrepp
i regn eller snö
Vinterdäck
Volvo rekommenderar vinterdäck med vissa
bestämda vinterdäcksdimensioner. Dessa
finns angivna på däcktrycksdekalen, se
placering s. 151. Däckdimensionerna är
beroende av motorvariant. Vid körning med
Mönsterdjup
Väglag med is, snömodd och låga temperaturer ställer betydligt högre krav på däck än
vid sommarförhållanden. Därför rekommenderas att inte köra på vinterdäck som har
mindre mönsterdjup än fyra mm.
Snökedjor
Snökedjor får endast användas på
framhjulen, gäller även fyrhjulsdrivna bilar.
Kör aldrig fortare än 50 km/h med snökedjor.
Undvik att köra på barmark eftersom detta
sliter mycket hårt på både snökedjor och
däck. Använd aldrig s.k. snabblänkar
eftersom utrymmet mellan skivbromsarna och
hjulen är för litet.
149
Hjul och däck
Allmänt
Hjul ska förvaras liggande eller upphängda,
inte stående.
Kontakta en auktoriserad Volvoverkstad för
kontroll vid osäkerhet om mönsterdjupet.
Pilen visar däckets rotationsriktning.
Sommar- och vinterhjul
När sommar- och vinterhjulen skiftas ska
hjulen märkas upp med vilken sida de har
suttit på, t.ex. V för vänster och H för höger.
Däck med mönster som är tillverkat för att
endast rulla åt ett håll, har rotationsriktningen
markerad med en pil på däcket. Däcket ska
ha samma rotationsriktning under hela sin
livslängd. De bör endast skiftas mellan fram
och bak, aldrig från vänster till höger sida eller
omvänt. Om däcken monteras felaktigt
försämras bilens bromsegenskaper och
förmåga att pressa undan regn, snö och
slask. Däck med störst mönsterdjup ska alltid
monteras bak (för att minska risken för sladd).
150
Hjul och däck
Lufttryck i däck
Rekommenderat däcktryck
Kontrollera däcktrycket
Däcktrycksdekalen på tankluckans insida
visar vilka tryck däcken ska ha vid olika last
och hastighetsförhållanden.
Kontrollera lufttrycket i däcken regelbundet.
Det rätta däcktrycket finns angivet i
däcktryckstabellen. De angivna däcktrycken
avser kalla däck. (Med kalla däck avses att
däcken har samma temperatur som yttertemperaturen.)
1.
2.
Övrig marknad (inte USA, Canada)
1:1. Volvo originaldäck
1:2. Reservdäck
Australien
Körning med fel däcktryck försämrar bilens
köregenskaper och kan öka däckslitaget.
Redan efter några kilometers körning blir
däcken varma och trycket högre. Därför ska
alltså inte luft släppas ur om trycket kontrolleras när däcken är varma. Däremot ska
trycket ökas om det är för lågt.
151
Hjul och däck
Varningstriangel och reservhjul
Efter användning:
– Plocka ihop allt i omvänd ordning.
Se till att varningstriangeln med fodral sitter
ordentligt fast i lastutrymmet.
Reservhjulet "Temporary Spare"
Reservhjulet1 är endast avsett att användas
under den korta tid det tar att få det ordinarie
hjulet utbytt eller reparerat. Ersätt reservhjulet
snarast med ett vanligt hjul. Under körning
med reservhjulet kan bilen få annorlunda
köregenskaper.
Kör aldrig fortare än 80 km/h med ett
reservhjul på bilen.
Varningstriangel (vissa länder)
Följ de bestämmelser för varningstrianglar
som gäller i det land du befinner dig i.
Gör så här när du behöver använda varningstriangeln:
– Lossa fodralet med varningstriangeln.
Den är fäst med kardborreband.
– Ta ut varningstriangeln ur fodralet (A).
– Fäll ut de fyra stödbenen på varningstriangeln.
– Fäll ut de båda röda triangelsidorna.
Placera varningstriangeln på ett lämpligt
ställe med tanke på trafiksituationen.
Enligt gällande lag är det endast tillåtet att
använda reservhjulet-/däcket tillfälligt i
samband med inträffad skada på något däck.
Ett hjul/däck av denna typ ska därför snarast
ersättas med ett normalt hjul/däck.
Tänk också på att detta däck i kombination
med de andra normala däcken kan ge annorlunda köregenskaper. På fyrhjulsdrivna bilar
kan hastighetsöverträdelse dessutom skada
transmissionen.
1.
152
Vissa varianter och marknader
Viktigt!
Bilen får aldrig köras utrustad med fler än
ett reservhjul av typen "Temporary spare"
samtidigt.
Hjul och däck
Varningstriangel och reservhjul
1.Sjusitsig variant
2.Femsitsig variant
Reservhjul – framtagning
Reservhjulet1 är placerat under bilen.
Domkraft, verktygspåse och vev finns under
golvluckan. Veven är tvådelad. En del finns i
verkstygspåsen och den andra delen är
placerad under verktygspåsen.
OBS! I verktygspåsen finns en avdragsnyckel
för att ta bort navkapseln2.
Placering av domkraft varierar beroende på
sjusitsig- (1) eller femsitsig- variant (2).
Gör så här för att frigöra reservhjulet:
1.
2.
Vissa varianter och marknader.
Vissa tillvalshjul.
– Fäll ned bakluckans nederdel.
– Lyft upp golvluckan i lastutrymmet.
– Ta fram vevens två delar och sätt ihop
dem.
– Sätt veven i vinschen.
– Lossa däcket genom att veva motsols tills
det är stopp.
– Frigör hjulet från vajern.
– Veva upp vajern (medsols) igen.
OBS! Vajern kan skada bilen om den hänger
lös under färd.
OBS! Platsen under bilen är endast avsedd
för bilens originalreservhjul. Andra hjul kan
inte placeras där.
– Lägg det punkterade däcket i bilens
lastutrymme. Det finns en plastpåse för
detta ändmål i verktygspåsen.
153
Hjul och däck
Byte av hjul
Reservhjul – återplacering
Det är bäst att vara två personer som hjälps
åt, när reservhjulet ska sättas tillbaka på
plats. En person som vevar och en person
som riktar in hjulet.
– Veva ut vajern och placera dess ankare i
fälgens centrumhål.
– Veva sakta (medsols) in vajern en bit.
– Vinkla hjulet så att det kommer in över
avgassystemet.
– Håll ner hjulet i bakkant samtidigt som det
vevas in.
– Placera hjulet ovanpå bakaxeln, emot
golvet.
Veva tills det är stopp.
Kontrollera att hjulet sitter fast ordentligt.
VARNING!
Kontrollera att rätt fästpunkter används.
Mellan bilens domkraftsfästen finns ett
produktionsfäste med en sprint. Det håller
inte att lyfta bilen med. Om du känner dig
osäker på var fästena sitter; kontakta din
Volvoverkstad. Fel placerad domkraft kan
leda till skador på dörr och kaross
154
Domkraftsfästena är centrerade under
dörrarnas underkant.
Losstagning av hjul
Om ett hjul måste bytas på trafikerad plats,
kom ihåg att sätta ut varningstriangeln. På var
sida av bilen finns två domkraftsfästen.
Fästena är centrerade under dörrarnas
underkant.
– Placera bilen på plan, fast mark som inte
lutar.
– Lägg i parkeringsbromsen och 1:ans
växel (manuell växellåda) eller läge P
(automatväxellåda). Blockera framför och
bakom de hjul som ska stå kvar på
marken. Använd t.ex. stenar eller
träklossar.
– Ta fram domkraft, hjulmutternyckel och
vev, se placering s. 153.
– Lossa hjulskruvarna ½-1 varv med
hjulmutternyckel. Vrid moturs.
Hjul och däck
Byte av hjul
VARNING!
Kryp aldrig under bilen då den är
upphissad på domkraften! Bilen kan rasa
ned och orsaka personskador.
Bilens originaldomkraft ska endast
användas vid hjulbyte. Vid allt annat arbete
på bilen ska verkstadsdomkraft användas
och pallbockar ställas under den del av
bilen som är upplyft.
Domkraftens skruv ska alltid vara
välsmord.
Om underlaget är för mjukt kan
domkraften glida åt sidan och bilen rasa
ned. Låt ingen vistas i bilen medan
hjulbytet pågår.
155
Hjul och däck
Byte av hjul
– Ta bort hjulskruvarna och lyft av hjulet.
Ditsättning av hjul
– Ställ ner domkraften under fästpunkten
och veva upp den mot bilens golv.
Kontrollera att domkraften sitter rätt i
bilens fäste innan bilen lyfts från marken.
Justera sedan domkraften så att dess fot
är placerad lodrätt under bilens fäste. Se
bild. Lägg inga träklossar eller liknande
under domkraften, då uppnår den inte full
bärkraft.
VARNING!
Om domkraften placeras fel kan bilen rasa
ned. Risk för personskador!
– Lyft upp bilen tills hjulet går fritt.
156
– Rengör anliggningsytorna på hjul och nav.
– Sätt dit hjulet. Skruva fast hjulskruvarna.
– Sänk ned bilen så att hjulen inte kan
rotera.
– Drag fast hjulskruvarna korsvis och i
momentsteg. Åtdragningsmoment:
140 Nm (14,0 kpm). Det är viktigt att det
blir rätt moment. Åtdragningen bör
kontrolleras med en momentnyckel.
– Skruva ihop domkraften helt innan du
lägger tillbaka den i lastutrymmet. Spänn
sedan fast den på sin plats.
– Kontrollera att det nya däcket har rätt
lufttryck.
OBS! Det finns två olika sorters hjulskruvar
beroende på om du använder stål- eller aluminiumfälgar; skruv till aluminiumfälg har en lös
roterbar ring. Skruv till stålfälg har ingen
roterbar ring.
Var noga med att du använder rätt skruvar.
Kontakta närmaste Volvoverkstad om du är
osäker.
Hjul och däck
Provisorisk däcktätning
OBS! Däcktätningssatsen är endast avsedd
för tätning av däck med punktering i
slitbanan.
Däcktätningssatsen har begränsad förmåga
att täta däck som har punktering i däcksidan.
Täta inte däck med den provisoriska däcktätningen om de uppvisar större skåror,
sprickor eller liknande skador.
Däcktätningssats med kompressor och
verktyg finns under golvet i bagageutrymmet.
Femsitsig variant
Sjusitsig variant
Allmänt
Provisorisk däcktätningssats
De bilar som inte är utrustade med reservhjul
har istället försetts med en däcktätningssats.
Däcktätningssatsen kan användas till att
både täta en punktering eller kontrollera och
justera däckstrycket. Däcktätningssatsen
består av en elektrisk luftkompressor samt en
integrerad behållare med tätningsvätska.
Däcktätningssatsen1 är endast tänkt att
fungera som provisorisk nödfallsreparation
för att bilen ska kunna köras ytterligare högst
200 km eller till närmaste däckverkstad.
Tätningsvätskan har förmågan att effektivt
täta däck som punkterats i slitbanan.
OBS! Domkraften är tillval på bilar utrustade
med däcktätningssatsen.
Behållaren med tätningsvätskan ska bytas ut
innan bäst före-datumet passerats eller efter
användning av däcktätningssatsen.
Bäst före-datumet är placerat på kompressorns framsida, se bild på s. 161.
12 V-uttag för anslutning av kompressorn
finns fram vid mittkonsolen, vid baksätet och i
last-/bagageutrymmet. Välj det eluttag som är
närmast det punkterade däcket
VARNING!
Tätningsvätskan kan vid direkt hudkontakt
orsaka hudirritation. Vid hudkontakt, tvätta
omedelbart bort vätskan med tvål och
vatten.
Framtagning av däcktätningssatsen
– Vik upp golvmattan, bakifrån och framåt.
– Lyft upp däcktätningssatsen.
Byte av däcktätningssatsen se s. 161 för
information om byte av behållare.
1.
Vissa varianter och marknader
157
Hjul och däck
Provisorisk däcktätning
Pumpning av luft
Sätt ut en varningstriangel om ett hjul måste
fyllas på vid en trafikerad plats.
– Se till att den orangefärgade strömbrytaren (2) står i läge 0 och ta fram
kabel (5) och luftslang (4) ur
sidofacket (3).
– Skruva luftslangens ventilanslutning till
botten på däckventilens gänga.
– Anslut kabeln (5) till något av bilens 12 Vuttag.
– Starta motorn. Bilen ska stå på en välventilerad plats.
– Starta kompressorn genom att ställa
strömbrytaren (2) i position I.
158
– Pumpa upp däcket till angivet tryck enligt
däcktrycksdekalen.
– Stäng av kompressorn, strömbrytaren (2)
ska stå i position 0. Lossa luftslangen och
kabeln. Sätt tillbaka ventilhatten.
– Sätt tillbaka kabeln (5) och luftslangen (4)
i sidofacket (3).
– Lägg tillbaka däcktätningssatsen under
golvet i bagageutrymmet.
– Kompressorn ska inte arbeta längre än tio
minuter. Låt den därefter svalna då risk
finns för överhettning.
– Föremål med en volym upp till 50 liter kan
pumpas upp med kompressorn.
VARNING!
Att inandas bilavgaser kan medföra
livsfara. Låt aldrig motorn gå i utrymmen
som är tillstängda eller saknar tillräcklig
ventilation.
Hjul och däck
Provisorisk däcktätning
Tätning av punkterat däck
Sätt ut en varningstriangel om ett hjul måste
repareras provisoriskt på en trafikerad plats.
– Lossa dekalen (1) om högsta tillåtna
hastighet från däcktätningssatsen och
sätt fast den på ratten där föraren kan se
den tydligt.
– Se till att den orangefärgade
strömbrytaren (2) står i läge 0 och ta fram
kabel (5) och luftslang (4) ur
sidofacket (3).
– Skruva luftslangens ventilanslutning till
botten på däckventilens gänga.
– Anslut kabeln (5) till bilens 12 V-uttag.
– Frigör säkerhetsspärren (6) och vrid den
orangefärgade delen (7) 90 grader till
lodrätt läge, tills ett klickljud hörs.
– Starta motorn. Bilen ska stå på en välventilerad plats.
VARNING!
Att inandas bilavgaser kan medföra
livsfara. Låt aldrig motorn vara igång i
utrymmen som är tillstängda eller saknar
tillräcklig ventilation.
– Starta kompressorn genom att ställa
strömbrytaren (2) i position I. En tillfällig
tryckökning på maximalt 4 bar
förekommer under tiden som tätningsvätskan pumpas in. Efter ca en minut
sjunker trycket och manometern visar ett
mer korrekt däcktryck.
– Pumpa däcket till ett tryck mellan 1,8 bar
och 3,5 bar. Om trycket efter tio minuters
pumpning inte kommit upp i 1,8 bar ska
kompressorn stängas av, för att den inte
ska överhettas.
– Lossa luftslangen (4) från däckventilen
och sätt tillbaka ventilhatten. Ta ut
kabeln (5) ur eluttaget. Fäll tillbaka den
orangefärgade delen (7) till dess
utgångsposition och säkra spärren (6).
Förvara däcktätningssatsen på en säker
plats i bilen.
159
Hjul och däck
Provisorisk däcktätning
VARNING!
Stå aldrig intill däcket då kompressorn
pumpar. Var särskilt vaksam vad det gäller
däcksidorna. Om det uppstår sprickbildningar, ojämnheter eller liknande skador
ska kompressorn omedelbart stängas av.
Färden bör under dessa omständigheter
inte fortsätta. Kontakta en auktoriserad
däckverkstad.
– Kör snarast ca 3 km, med en maximal
hastighet på 80 km/h, för att tätningsvätskan ska kunna täta däcket med gott
resultat.
VARNING!
Hastigheten får inte överstiga 80 km/h
efter att den provisoriska däcktätningen
använts. Det provisoriskt tätade däcket
måste bytas ut så snart som möjligt
(maximal körsträcka 200 km).
– Kontrollera däcktrycket igen:
OBS! Fäll inte upp den orangefärgade
delen (7) när endast kompressorn ska
användas för påfyllning av luft.
– Anslut luftslangen (4) till däckventilen.
160
– Anslut kabeln (5) till 12 V-uttaget. Läs av
trycket på kompressorn. Om däcktrycket
ligger under 1,3 bar har däcket inte tätats
tillräckligt effektivt. Färden bör under
dessa omständigheter inte fortsättas.
Kontakta en däckverkstad.
– Om däcktrycket är högre än 1,3 bar ska
däcket pumpas upp till angivet däcktryck
enligt däcktrycksdekalen, se placering
s. 151. Släpp ut luft med
reduceringsventilen (8) om däcktrycket är
för högt.
– Stäng av kompressorn, strömbrytaren (2)
ska stå i position 0. Lossa luftslangen och
kabeln. Sätt tillbaka ventilhatten.
– Sätt tillbaka kabeln (5) och luftslangen (4)
i sidofacket (3).
– Lägg tillbaka däcktätningssatsen under
golvet i bagageutrymmet.
Kompressorn ska inte arbeta längre än tio
minuter. Låt den därefter svalna då risk finns
för överhettning.
OBS! Efter användning ska behållare med
tätningsvätska och slang bytas ut.
Hjul och däck
Provisorisk däcktätning
Byte av behållare med tätningsvätska
Behållaren med tätningsvätskan ska bytas ut
innan bäst före-datumet passerats, se
datumdekalen (1), eller efter däcktätning.
Efter användning ska behållare (6) med
hållare (8) och luftslang (10) bytas ut
Viktigt!
Läs säkerhetsföreskriftens på behållarens
botten.
Innan bäst före-datum passerats
– Skruva upp de två skruvarna (2) på det
orangefärgade höljet (3).
Se till så inte kompressorn är ansluten till
12 V-uttaget vid utbyte av behållare.
– Sätt tillbaka hastighetsdekalen (4) och ny
datumdekal (1) på däcktätningssatsen.
Hantera den utbytta behållaren som miljöfarligt avfall.
– Avlägsna hastighetsdekalen (4) och
datumdekalen (1), öppna
säkerhetsspärren (5). Lossa höljet (3) och
ta bort det.
– Skruva loss och ta bort behållaren (6).
– Kontrollera förseglingen (7) så den inte är
skadad på den nya behållaren. Skruva
fast behållaren.
– Sätt tillbaka höljet (3). Kontrollera så
höljet är korrekt ditsatt, skruva fast med
skruvarna (2).
Byte av behållare och slang efter
användning
– Skruva upp de två skruvarna (2) på det
orangefärgade höljet (3).
– Avlägsna hastighetsdekalen (4) och
datumdekalen (1), öppna
säkerhetsspärren (5). Lossa höljet (3) och
ta bort det.
– Tryck ner knappen (8) medan
behållaren (6) med hållare (9) vrids
medsols, ta bort dem.
– Dra ur luftslangen (10).
VARNING!
161
Hjul och däck
Provisorisk däcktätning
– Torka av kvarbliven tätningsvätska med
trasa eller skrapa bort den om den redan
har hunnit torka.
– Sätt dit en ny luftslang (10), kontrollera
att den är riktigt placerad.
– Kontrollera förseglingen (7) på den nya
behållaren så den inte är skadad. Skruva
fast hållaren (9) på behållaren (6) och vrid
fast den motsols tills ett klickljud hörs.
– Sätt tillbaka höljet (3). Kontrollera så
höljet är korrekt ditsatt, skruva fast med
skruvarna (2).
– Sätt tillbaka hastighetsdekalen (4) och ny
datumdekal (1) på däcktätningssatsen.
Den tomma behållaren och luftslangen kan
hanteras som vanliga sopor.
162
Bilvård
Rengöring
Bättring av lackskador
Rostskyddsbehandling
164
166
167
163
Bilvård
Rengöring
Tvätta bilen
Tvätta bilen så snart den blivit smutsig. Använd bilschampo. Smuts och vägsalt kan lätt
leda till korrosion.
• Stå inte i direkt solljus så lacken är varm,
det kan ge bestående skador på lacken.
Håll till på en spolplatta med avloppsseparator.
• Spola noggrant av smutsen på bilens
undersida.
• Spola hela bilen tills den lösa smutsen
avlägsnats. Vid användning av
högtryckstvätt: Se till att högtryckssprutans munstycke inte kommer närmare
karossen än 30 cm. Spruta inte direkt på
låsen.
• Tvätta med svamp och bilschampo och
rikligt med ljummet vatten.
• Om smutsen sitter fast hårt, tvätta bilen
med kallavfettningsmedel.
• Torka bilen torr med ett rent, mjukt sämskskinn eller en vattenskrapa.
• Tvätta torkarbladen med ljummen
tvållösning eller bilschampo.
Ta bort fågelspillning
Tvätta bort fågelspillning från lacken så snart
som möjligt. Den innehåller kemikalier som
påverkar och missfärgar lacken mycket
snabbt. Missfärgningen kan endast
avlägsnas av fackman.
VARNING!
Låt alltid motortvätt utföras av en verkstad.
Om motorn är varm finns risk för brand.
Automattvätt
En automattvätt är ett enkelt och snabbt sätt
att få bilen ren. Tänk dock på att en automattvätt aldrig kan ersätta en riktig handtvätt –
automatens borstar kommer inte åt perfekt på
alla ställen.
Viktigt!
Handtvätt är skonsammare mot lacken än
automattvätt. Lacken är också känsligare
när den är ny. Därför rekommenderas
handtvätt under bilens första månader.
Tryck lätt på bromspedalen då och då vid
körning av längre sträckor i regn eller
snöslask. Då värms bromsbeläggen upp och
torkar. Gör samma sak efter start i mycket
fuktig eller kall väderlek.
164
VARNING!
Provbromsa alltid efter tvättning, så att
fukt och korrosion inte angriper bromsbeläggen och försämrar bromsarna.
Exteriöra plastdetaljer
För rengöring av exteriöra plastdetaljer
rekommenderas speciellt rengöringsmedel
som finns hos Volvoåterförsäljare. Använd
aldrig starka fläckborttagningsmedel.
Bilvård
Rengöring
Rengöring av interiör
Rengöring av säkerhetsbälten
Behandling av fläckar på textilklädsel
För smutsiga textilklädslar rekommenderas
speciellt rengöringsmedel som finns hos
Volvoåterförsäljare. Andra kemikalier kan
äventyra klädselns brandhärdighetsegenskaper.
Använd vatten och syntetiskt tvättmedel,
särkilt textilrengöringsmedel finns hos din
Volvoåterförsäljare. Tillse att bältet är torrt
innan det rullas tillbaka in igen.
Viktigt!
Vassa föremål och kardborreförslutningar
kan skada bilens textilklädsel.
Behandling av fläckar på skinnklädsel
För smutsiga skinnklädslar rekommenderas
speciella rengöringsmedel som finns hos
Volvoåterförsäljare. Behandla skinnklädseln
en till två gånger per år med Volvos lädervårdssats. Använd aldrig starka lösningsmedel. Det kan skada såväl textil-, vinyl- som
skinnklädsel.
Behandling av fläckar på interiöra
plastdetaljer och ytor
För rengöring av interiöra plastdetaljer och
ytor rekommenderas speciellt rengöringsmedel som finns hos Volvoåterförsäljare.
Skrapa eller gnid aldrig på en fläck. Använd
aldrig starka fläckborttagningsmedel.
Polering och vaxning
Polera och vaxa bilen då du tycker att lacken
är matt och då du vill ge lacken ett extra
skydd, t.ex. inför vinterperioden.
Polera bilen behöver du normalt inte göra
förrän tidigast efter ett år. Vaxa den kan du
göra tidigare.
Tvätta och torka bilen mycket noga innan du
börjar polera och/eller vaxa. Tvätta bort asfalteller tjärstänk med lacknafta. Svårare fläckar
kan du ta bort med fin slippasta (rubbning)
avsedd för billack. Polera först med polish
och vaxa sedan med flytande eller fast vax.
Följ noga instruktionerna på förpackningarna.
Många preparat innehåller både polish och
vax.
glasytan då detta kan förstöra dess vattenavvisande egenskaper.
Var försiktig vid rengöring så att inte glasytan
repas.
För att undvika skador på glasytan vid isborttagning – använd endast isskrapa av plast.
Det sker ett naturligt slitage på de vattenavvisande ytskikten.
OBS! För att de vattenavvisande egenskaperna ska bestå rekommenderas en
behandling med ett speciellt efterbehandlingsmedel som finns hos Volvoåterförsäljare.
Det bör användas första gången efter tre år
och därefter varje år.
Polera och vaxa inte på ytor som är varmare
än 45 °C.
Rengöring av yttre backspeglar
och främre sidorutor med vattenavvisande ytskikt (tillval)
Använd aldrig produkter som bilvax, avfettningsmedel eller liknande på spegel-/
165
Bilvård
Bättring av lackskador
Lacken
1
Lacken utgör en viktig del av bilens rostskydd
och den ska du därför kontrollera regelbundet. Lackskador måste du åtgärda genast
för att det inte ska börja rosta. De vanligaste
lackskadorna du själv kan åtgärda är:
• mindre stenskott och repor
• skador på t ex skärmkanter och dörrar.
Vid bättring ska bilen vara rentvättad och torr
och ha en temperatur över 15 °C.
2
Variant 1
3
Färgkod
Se till att du får rätt färg. Färgkodnumret finns
på produktskylten i motorrummet.
Ta bort lackrester med hjälp av tejp.
Maskera eventuellt.
Mindre stenskott och repor
Variant 2
Endast Kina
166
Materiel:
•
•
•
•
•
Grundfärg (primer) på burk.
Lack på burk eller s.k. färgpenna.
Pensel.
Maskeringstejp.
Om stenskottet inte gått ner till plåten och
ett oskadat färgskikt fortfarande finns
kvar, kan du fylla i färg direkt efter det att
du tagit bort smutsen.
Bilvård
Bättring av lackskador
Har stenskottet gått ner till plåten gör
du så här:
• Fäst en bit maskeringstejp över den
skadade ytan. Dra sedan av tejpbiten, så
att lackresterna följer med (bild 1).
• Rör om grundfärgen (primer) väl och lägg
på med hjälp av en fin pensel eller
tändsticka (bild 2).
• När grundfärgen torkat lägger du på
ytlack med pensel.
• Se till att färgen är väl omrörd och lägg
därefter på färg tunt i flera omgångar och
låt den torka mellan varje målning.
• Vid repor gör du som tidigare, men för att
skydda den oskadade lacken kan det vara
lämpligt att maskera (bild 3).
• Vänta någon dag, och efterbehandla
sedan dvs. polera bättringarna. Använd
mjuk trasa och sparsamt med slippasta.
167
Bilvård
Rostskyddsbehandling
Rostskyddsbehandling – kontroll
och bättring
Din bil fick ett mycket noggrant och komplett
rostskydd redan på fabriken. Delar av
karossen består av galvaniserad plåt. Underredet är skyddat av ett nötningsbeständigt
rostskyddsmedel. Invändigt i balkar, hålrum
och slutna sektioner sprutades en tunn,
penetrerande rostskyddsvätska.
Bilens rostskydd upprätthåller du genom att
bl.a. göra följande:
• Håll bilen ren. Spola underredet. Vid
högtryckstvätt; håll sprutan på ett avstånd
av minst 30 cm från lackerade ytor.
• Låt kontrollera och förbättra rostskyddet
regelbundet.
Bilen är byggd med ett rostskydd som inte
kräver någon efterbehandling under normala
förhållanden förrän efter ca 8 år. Efter denna
tid bör efterbehandling göras med tre års
intervall. Behöver din bil efterbehandlas, låt
din Volvoverkstad hjälpa dig.
Bättring
Vill du själv förbättra ditt rostskydd ska du se
till att det är rent och torrt där du bättrar.
Spola, tvätta och torka bilen noggrant.
Använd rostskyddsmedel i sprejburk eller
avsett för penselbättring.
168
Två olika typer av rostskyddsmedel finns:
• tunn (ofärgad), för synliga ställen
• tjock, för slitytor på underrede.
Tänkbara bättringsställen med dessa hjälpmedel är t ex:
• Synliga svetsar och plåtskarvar; tunn
vätska
• Underrede; tjock vätska
• Dörrgångjärn; tunn vätska
• Motorhuvens gångjärn och lås; tunn
vätska.
När du är klar med behandlingen kan
överflödigt rostskyddsmedel tvättas bort med
en trasa fuktad med rekommenderat rengöringsmedel. Delar av motorn och fjäderbensinfästningarna i motorrummet är på
fabriken behandlade med ett vaxbaserat
ofärgat rostskyddsmedel. Detta medel tål
normala tvättmedel utan att lösas upp och
förstöras.
Om du däremot gör en motortvätt med s.k.
aromatiska lösningsmedel, t.ex. lacknafta,
kristallolja (speciellt sådana som inte
innehåller emulgatorer), bör vaxskyddet
förnyas efter tvätten. Din Volvoåterförsäljare
tillhandahåller sådana vaxer.
Underhåll och service
Volvo service
Eget underhåll
Motorhuv och motorrum
Diesel
Oljor och vätskor
Oljor och vätskor
Torkarblad
Batteri
Byte av glödlampor
Säkringar
170
171
172
173
174
174
178
179
182
190
169
Underhåll och service
Volvo service
Volvos serviceprogram
Installation av tillbehör
Innan bilen lämnade fabriken provkördes den
omsorgsfullt. Ytterligare en kontroll enligt
Volvo Personvagnar AB:s föreskrifter gjordes
strax innan den överlämnades till dig.
Felaktig inkoppling och installation av
tillbehör kan påverka bilens elektroniksystem
negativt. Vissa tillbehör fungerar endast när
därtill hörande mjukvara programmeras in i
din bils elektroniska system. Kontakta därför
alltid en auktoriserad Volvoverkstad innan du
installerar tillbehör som ansluts till eller
påverkar det elektriska systemet.
För att även fortsättningsvis hålla din Volvo på
en hög nivå vad gäller trafiksäkerhet, driftsäkerhet och tillförlitlighet bör Volvos serviceprogram följas, som finns specificerat i
Service- och garantiboken. Låt en auktoriserad Volvoverkstad utföra service- och
underhållsarbeten. Volvos verkstäder har den
personal, servicelitteratur och de specialverktyg som garanterar högsta servicekvalitet.
Viktigt!
För att Volvos garanti ska gälla,
kontrollera och följ Service- och garantiboken.
Särskilda serviceåtgärder
Vissa serviceåtgärder, som berör bilens
elektriska system, kan endast utföras med
hjälp av för bilen speciellt utvecklad
elektronisk utrustning. Kontakta därför alltid
en auktoriserad Volvoverkstad, innan du låter
påbörja eller utföra servicearbeten som
påverkar det elektriska systemet.
170
Inspelning av fordonsdata
En eller flera datorer i din Volvo personbil har
möjlighet att spela in detaljerad information.
Denna information, som är avsedd att
användas i forskningssyfte för att vidareutveckla säkerheten och för diagnos av fel i
vissa av bilens system, kan innehålla
uppgifter såsom; användandet av säkerhetsbälten av förare och passagerare, information
om funktion av olika system och moduler i
bilen samt information beträffande statusen
av motor-, gasregleringspjäll-, styrning-,
broms- och andra system. Denna information
kan innefatta uppgifter beträffande förarens
sätt att köra bilen. Sådan information kan
innehålla uppgifter såsom, men inte uteslutande, bilens hastighet, användandet av
broms- eller gaspedalen och rattutslag.
Sistnämnda data kan lagras under ett
begränsat tidsintervall medan bilen körs och
därefter under förloppet av en kollision eller i
ett nära tillbud. Volvo Personvagnar AB
kommer inte att medverka till att denna
lagrade information lämnas ut utan samtycke.
Dock kan Volvo Personvagnar AB tvingas
lämna ut informationen p.g.a. nationell
lagstiftning. I övrigt kan Volvo Personvagnar
AB och auktoriserade verkstäder komma att
läsa och använda informationen.
Underhåll och service
Eget underhåll
Innan du börjar arbeta med bilen
Kontrollera regelbundet
Batteriet
Kontrollera att batteriledningarna är rätt
anslutna och väl åtdragna.
Kontrollera följande vid jämna mellanrum, t.ex.
vid tankning:
Koppla aldrig ifrån batteriet då motorn är
igång (t.ex. vid batteribyte).
Vid laddning av batteriet får aldrig snabbladdare användas. Batteriledningarna ska
vara frånkopplade vid laddning av batteriet.
Batteriet innehåller syra som är frätande och
giftig. Det är därför viktigt att batteriet
hanteras på ett miljövänligt sätt. Låt din Volvohandlare hjälpa dig.
VARNING!
Tändsystemet har mycket hög effekt.
Livsfarlig spänning råder i tändsystemet.
Tändningen ska därför alltid vara avstängd
när arbete utförs i motorrummet.
Vidrör inte tändstift eller tändspole när
tändningen är tillslagen eller motorn är
varm.
• Kylvätska - Nivån ska ligga mellan MINoch MAX-markeringarna på expansionstanken.
• Motorolja - Nivån ska ligga mellan MINoch MAX-markeringarna.
• Styrservoolja - Nivån ska ligga mellan
MIN- och MAX-markeringarna.
• Spolarvätska - Behållaren ska vara
välfylld. Fyll på med frostskyddsmedel vid
temperaturer kring fryspunkten.
• Broms- och kopplingsvätska - Nivån ska
ligga mellan MIN- och MAX-markeringarna.
VARNING!
Tänk på att kylarfläkten kan starta automatiskt någon tid efter att motorn stängts av.
Låt alltid motortvätt utfärdas av en
verkstad. Om motorn är varm finns risk för
brand.
Lyftning av bilen
Om bilen lyfts med verkstadsdomkraft ska
den sättas mot framkanten på motorns
bärram.
Skada inte stänkplåten under motorn. Var
noga med att sätta verkstadsdomkraften så
att bilen inte kan glida av domkraften. Använd
alltid pallbockar eller liknande.
Om du lyfter bilen med en verkstadslyft av
tvåpelartyp, ska de främre och bakre lyftarmarna sättas under lyftpunkterna på
bottensvällaren. Se bild.
171
Underhåll och service
Motorhuv och motorrum
9
10
11
8
7
6
5
1
4
2
3
Öppning av motorhuven
Motorrum
– Dra i låshandtaget längst till vänster (eller
höger om bilen är högerstyrd) under
instrumentpanelen. Du hör när låset
släpper.
– För in handen till höger under huvens
framkant (nedanför grillen).
– Tryck upp säkerhetsspärrens handtag.
– Släpp handtaget och öppna huven.
Motorrummets utseende kan variera något på
grund av motorvariant. Detaljerna som visas i
listan är dock på samma positioner.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
172
Behållare för broms- och kopplingsvätska
Relä och säkringar
Luftfilter (Locket har olika utföranden
beroende på motorvariant.)
Kylare
Oljemätsticka, motor
Oljepåfyllning, motorolja
Behållare för spolarvätska
Behållare för styrservoolja
Expansionskärl, kylsystem
10. Chassinummerskylt
11. Batteri (i lastutrymmet)
VARNING!
Kontrollera att huven låser ordentligt när
du stänger den!
Underhåll och service
Diesel
Bränslesystem
Dieselmotorer är känsliga för föroreningar.
Använd endast dieselbränslen från välkända
oljebolag som uppfyller kraven på rekommenderad bränslekvalitet enligt s. 244. Fyll aldrig
på diesel med tveksam kvalitet. De större
oljebolagen har även ett speciellt dieselbränsle som är avsett för yttertemperaturer
kring fryspunkten. Detta är mer lättflytande
vid låga temperaturer och reducerar risken för
vaxbildning i bränslesystemet.
Risken för kondensvatten i tanken minskar
om tanken hålls välfylld.
Se till att det är rent runt påfyllningsröret vid
tankning.
Undvik spill på lackerade ytor. Tvätta med tvål
och vatten vid spill.
Bränslestopp
Inga speciella åtgärder behövs efter ett
bränslestopp. Bränslesystemet avluftas
automatiskt om man låter tändningen stå i
läge II under ca 60 sekunder innan startförsök påbörjas.
Viktigt!
Dieselliknande bränslen som inte ska
användas:
specialtillsatser, Marine Diesel Fuel,
eldningsolja, RME (vegetabilisk oljemetylester), vegetabilisk olja.
Dessa bränslen uppfyller inte kraven enligt
Volvos rekommendation och ger ökat
slitage och motorskador som inte täcks av
Volvos garantier.
Avtappning av kondensvatten i
bränslefilter
I bränslefiltret separeras kondensvatten från
bränslet. Kondensvattnet kan i annat fall
orsaka motorstörningar.
Avtappning av bränslefiltret ska göras enligt
serviceintervallerna i Service- och garantiboken eller vid misstanke om att förorenat
bränsle använts.
173
Underhåll och service
Oljor och vätskor
en olja med högre kvalitet än den som
dekalen föreskriver. Se s. 239.
Kontroll och byte av motorolja
och oljefilter
Ogynnsamma körförhållanden
Byt olja och oljefilter enligt de bytesintervaller
som finns angivna i Service- och garantiboken.
Kontrollera oljenivån oftare vid långvarig
körning:
•
•
•
•
med husvagn eller släpvagn
i bergslandskap
i hög hastighet
i temperaturer kallare än –30 °C eller
varmare än +40 °C.
• kortare körsträckor (kortare än 10 km) vid
låga temperaturer (under 5 °C)
Det kan ge onormalt hög oljetemperatur eller
oljeförbrukning.
Motorrumsdekal för oljekvalitet
Viktigt!
Använd alltid olja av föreskriven kvalitet,
se motorrumsdekal.
Kontrollera oljenivån ofta och byt olja
regelbundet.
Användning av olja med lägre kvalitet än
den angivna eller körning med för låg
oljenivå skadar motorn.
Volvo rekommenderar
dukter.
oljepro-
Att använda olja av högre kvalitet än den
angivna är tillåtet. Vid körning under ogynnsamma förhållanden rekommenderar Volvo
174
Viktigt!
Vid påfyllning av olja vid för låg oljenivå
måste oljan som fylls på vara av samma
kvalitet och viskositet som oljan i motorn.
Det är viktigt att oljenivån kontrolleras redan
innan första ordinarie oljebyte äger rum på
den nya bilen. Service- och garantiboken
anger vid vilken mätarställning det ska ske.
Volvo rekommenderar att oljenivån kontrolleras var 2500:e km. Det säkraste mätvärdet
fås på kall motor före start. Mätvärdet är felvisande omedelbart efter att motorn stängts av.
Mätstickan visar för låg nivå eftersom all olja
inte hunnit rinna ner i oljetråget.
Underhåll och service
Oljor och vätskor
– Kontrollera oljenivån med mätstickan.
Nivån ska ligga mellan MIN- och MAXmarkeringarna.
– Ligger nivån nära MIN-markeringen kan
0,5 liter fyllas på till en början. Fyll på tills
oljenivån är närmare markeringen MAX än
MIN på mätstickan. Se s. 240 för påfyllningsbar volym..
Viktigt!
Oljenivån ska ligga inom det markerade
området på mätstickan
Oljekontroll på kall bil:
– Torka av mätstickan före kontrollen.
– Kontrollera oljenivån med mätstickan.
Nivån ska ligga mellan MIN- och MAXmarkeringarna.
– Ligger nivån nära MIN-markeringen kan
0,5 liter fyllas på till en början. Fyll på tills
oljenivån är närmare markeringen MAX än
MIN på mätstickan. Se s. 240 för påfyllningsbar volym.
Oljekontroll på varmkörd bil:
– Ställ bilen plant och vänta 10 –15 minuter
efter det att motorn stängts av så att oljan
hinner rinna tillbaka ner i oljetråget.
– Torka av mätstickan före kontrollen.
Fyll aldrig över MAX-markeringen. Oljeförbrukningen kan öka om för mycket olja
fylls på i motorn.
VARNING!
Spill inte olja på de heta avgasgrenrören
då det finns risk för brand.
175
Underhåll och service
Oljor och vätskor
cylinderhuvudet. Fyll på vätska då nivån
sjunkit till MIN-markeringen.
OBS! Motorn får endast köras med välfyllt
kylsystem. Höga temperaturer kan uppstå
med risk för skador (sprickor) i
cylinderhuvudet.
Viktigt!
Det är mycket viktigt att kylvätska med
korrosionsskydd enligt Volvos rekommendation används. Då bilen är ny är den fylld
med kylvätska som klarar ca –35 °C.
Spolarvätskebehållare
Vindrute- och strålkastarspolarna har samma
vätskebehållare. Se volymuppgifter och
rekommenderad kvalitet för vätskor och oljor
på s. 242.
Använd frostskydd under vintern så att det
inte fryser i pump, behållare och slangar.
Tips: Gör samtidigt rent torkarbladen vid
påfyllning av spolarvätska.
Kylvätska, nivåkontroll och
påfyllning
Vid påfyllning ska instruktionerna på förpackningen följas. Det är viktigt att balansera
mängden kylvätska och vatten för rådande
väderlek. Komplettera aldrig med endast rent
vatten. Frysrisken ökar med såväl för liten
som för stor andel kylvätska.
Se volymuppgifter på s. 242.
Kontrollera kylvätskan regelbundet
Nivån ska ligga mellan MIN- och MAX-markeringarna på expansionstanken. Om systemet
inte är välfyllt, kan höga lokala temperaturer
uppstå med risk för skador (sprickor) i
176
VARNING!
Kylarvätskan kan vara mycket het. Om
påfyllning behöver göras då motorn är
varm skruvas expansionskärlets lock sakta
av så att övertrycket försvinner.
Viktigt!
Motorn får endast köras med välfyllt
kylsystem. Höga temperaturer kan uppstå
med risk för skador (sprickor) i cylinderhuvudet.
Underhåll och service
Oljor och vätskor
VARNING!
Om bromsoljan ligger under MIN-nivå i
bromsvätskebehållaren bör inte bilen
köras vidare utan att bromsolja fyllts på.
Anledningen till bromsvätskeförlusten
måste kontrolleras.
Broms- och kopplingsvätska,
nivåkontroll och påfyllning
Styrservoolja, nivåkontroll och
påfyllning
Broms- och kopplingsvätskan har gemensam
behållare1. Nivån ska ligga mellan MIN- och
MAX-märkena. Kontrollera nivån regelbundet.
Byt bromsvätska vartannat år eller vid
vartannat ordinarie servicetillfälle.
Kontrollera nivån vid varje service. Byte av
olja behövs inte. Nivån ska ligga mellan ADDoch FULL-märkena.
Se volymuppgifter och rekommenderad
kvalitet för bromsvätska på s. 242.
OBS! Om ett fel uppstår i styrservosystemet
eller om bilen blir strömlös och måste
bogseras, kan bilen fortfarande styras.
Styrningen blir då mycket tyngre än normalt
och mer kraft behövs för att vrida ratten.
OBS! På bilar som körs så att bromsarna
används ofta och hårt, t.ex. vid bergskörning
eller körning i tropiskt klimat med hög luftfuktighet, ska vätskan bytas varje år.
1.
Se volymuppgifter och rekommenderad
kvalitet på s. 242.
Placering beroende på vänster- eller
högerstyrd variant
177
Underhåll och service
Torkarblad
– Tryck hela torkarbladet nedåt så att
armens ögla helt passerar genom hålet i
torkarbladfästet.
– Dra sedan upp torkarbladet så att
torkararmens ögla passerar vid sidan om
torkarbladfästet. Sätt dit det nya bladet i
motsatt ordning och kontrollera att det
sitter riktigt fast.
OBS! Tänk på att torkarbladet på förarsidan
är rakt och har en spoiler medan torkarbladet
på passagerarsidan är böjt. Spoilern på förarsidan skall sitta på bladets nedre sida.
Böjningen skall följa böjningen på framrutans
underkant.
Byte av bakrutetorkarblad
– Fäll torkararmen bakåt.
– Avlägsna torkarbladet genom att föra det
utåt mot bakluckan.
– Tryck fast det nya torkarbladet.
Kontrollera att bladet sitter riktigt fast.
Byte av torkarblad
– Fäll ut torkararmen och håll torkarbladet i
45° mot torkararmen. Tryck in låsfjädern
på torkarbladet.
178
Underhåll och service
Batteri
• Kontrollera alla cellerna där. Använd en
skruvmejsel för att lossa täcklocken. Varje
cell har en egen maxinivåmarkering.
• Fyll vid behov på destillerat vatten till
batteriets maxnivåmarkering.
• Fyll aldrig över nivåmarkeringen (A).
Förvara batteriet utom
räckhåll för barn.
Batteriet innehåller frätande
syra.
Viktigt!
Använd alltid destillerat eller avjoniserat
vatten (batterivatten).
Batteriskötsel
Batteriets livslängd och funktion påverkas av
antal starter, urladdningar, körsätt, körförhållanden och klimatförhållanden etc.
Upprepad användning av parkeringsvärmaren och liknande stora strömförbrukare
i kombination med korta körsträckor kan leda
till att batteriet laddas ur vilket kan ge startproblem.
För att batteriet ska fungera tillfredställande,
tänk på följande:
– Dra åt täcklocken ordentligt.
OBS! Om batteriet laddas ur många gånger
påverkas batteriets livslängd negativt.
Symboler på batteriet
Undvik gnistor eller öppen
eld.
Explosionsfara.
Symbolerna sitter placerade på batteriet.
Använd skyddsglasögon.
Ytterligare information i
bilens instruktionsbok.
• Kontrollera regelbundet att vätskenivån i
batteriet ligger rätt (A).
179
Underhåll och service
Batteri
Evakuering av knallgas
Byte av batteri
Batteriet kan utveckla knallgas, som är
mycket explosiv. För att förhindra att knallgasen stannar kvar i lastutrymmet och kupén
finns en evakueringsslang som leder
eventuell knallgas från batteriet ut utanför
bilen. Om du av någon anledning måste byta
batteri, måste du ovillkorligen se till att evakueringsslangen ansluts till det nya batteriet
och att den leds nedåt till avsett utlopp i
karossen.
När du skruvat loss konsolen och täckkåpan
över batteriet och vill ta bort batteriet, måste
du göra på följande sätt:
180
– Se till att tändningen är avstängd.
– Vänta nu i minst 5 minuter, innan du rör
några elektriska anslutningar (detta för att
all information i din bils elektriska system
skall kunna lagras i de olika styrenheterna).
– Lossa minuskabeln först.
– Lossa därefter pluskabeln och evakueringsslangen för knallgas.
När du ska sätta dit ett batteri måste du göra
på följande sätt:
–
–
–
–
Sätt dit batteriet.
Anslut pluskabeln först.
Anslut därefter minuskabeln.
Se till att evakueringsslangen är korrekt
ansluten både till batteriet och till utloppet
i karossen.
Underhåll och service
Batteri
VARNING!
Batteriet innehåller knallgas, som är
mycket explosiv. Försäkra dig om att
slangen som leder bort knallgas är
ansluten på riktigt sätt!
VARNING!
Batterier kan bilda knallgas som är mycket
explosiv. En gnista, som kan bildas om du
sätter dit startkablarna felaktigt, räcker för
att batteriet skall explodera. Batteriet
innehåller svavelsyra som kan orsaka
allvarliga frätskador. Skölj med stora
mängder vatten om svavelsyran kommer i
kontakt med ögon, hud eller kläder. Vid
stänk i ögonen, kontakta omedelbart
läkare.
181
Underhåll och service
Byte av glödlampor
Allmänt
Alla glödlampor finns specificerade på
s. 247.
Glödlampor och punktljus som är av särskild
typ eller som inte lämpar sig för byte annat än
av verkstad är:
•
•
•
•
•
Allmänbelysning i taket
Takbelysning
Läslampa
Handskfacksbelysning
Lampor Bi-Xenon strålkastare.
Viktigt!
Vidrör aldrig glaset på lamporna direkt
med fingrarna. Fett och olja från fingrarna
förångas av värmen och ger en
beläggning på reflektorn som då kan
förstöras.
VARNING!
På bilar utrustade med Bi-Xenonstrålkastare ska alla arbeten med strålkastaren
utföras av en auktoriserad Volvoverkstad.
Bi-Xenonstrålkastare kräver särskild
försiktighet eftersom den är utrustad med
ett högspänningsaggregat.
182
Underhåll och service
Byte av glödlampor
1
5
Halvljus, helljus, blinker,
positions-/parkeringsljus och
sidomarkerings-ljus
Vid byte av halv-, hel- och positions-/parkeringsljus ska hela lampinsatsen först lossas.
För att byta någon av dessa lampor gör enligt
nedan och se sedan instruktioner under
respektive lampa.
– Släck belysningen och vrid startnyckeln till
läge 0.
– Öppna motorhuven.
– Lossa insatsen genom att dra upp de två
låspinnarna som håller den på plats.
– Lyft insatsen rakt ut.
– Lossa kontaktdonet genom att först
trycka på låssnäppet från undersidan och
sedan dra upp det ett snäpp ovanifrån.
– Lyft ut hela strålkastarinsatsen och lägg
den på ett mjukt underlag så att inte
linsen repas.
Återplacering av strålkastarinsatsen görs i
omvänd ordning. Kontrollera att låspinnarna
är korrekt nerstuckna.
2
4
3
Placering av glödlampor i
framlykta
1.
2.
3.
4.
5.
Halvljus
Helljus
Blinker
Parkerings/positionsljus
Sidomarkeringsljus
183
Underhåll och service
Byte av glödlampor
Halvljuslampan
Helljuslampan
– Lossa det yttre täcklocket genom att vrida
det moturs.
– Dra loss kontakten.
– Lossa klämfjädern. Tryck först åt höger så
att klämfjädern lossnar och för den sedan
utåt och nedåt.
– Dra ut lampan.
– Sätt dit den nya lampan. Den kan bara
sitta på ett sätt.
– Tryck klämfjädern uppåt och sist en aning
åt vänster så att den fastnar i sitt fäste.
– Tryck tillbaka kontakten.
– Skruva tillbaka täcklocket; markeringen
”HAUT” skall vara uppåt.
– Lossa det yttre täcklocket genom att dra
det rakt ut.
– Dra loss kontakten.
– Lossa klämfjädern. Tryck först åt höger så
att klämfjädern lossnar och för den sedan
utåt/nedåt.
– Dra ut lampan.
– Sätt dit den nya lampan. Den kan bara
sitta på ett sätt.
– Tryck klämfjädern uppåt och sist en aning
åt vänster så att den fastnar i sitt fäste.
– Tryck tillbaka kontakten.
– Sätt tillbaka täcklocket.
184
Sidomarkeringsljus och
positions- /parkeringsljus
Lamphållarna har bajonettfattning.
– Vrid moturs och ta ut lamphållaren.
– Dra glödlampan rakt ut.
– Sätt in den nya lampan genom att
försiktigt trycka in den i spåren.
– Sätt tillbaka lamphållaren och vrid
medurs.
Underhåll och service
Byte av glödlampor
Blinkers
Sidoblinklykta
Dimstrålkastare
Lamphållaren har bajonettfattning.
– Släck belysningen och vrid startnyckeln till
läge 0.
– Bänd ut lamphuset underifrån med en
liten spårskruvmejsel.
– Vrid lamphållaren ¼ moturs varv och dra
rakt ut.
– Dra den trasiga glödlampan rakt ut.
– Byt till en ny och tryck tillbaka lampan rakt
inåt.
– Släck belysningen och vrid startnyckeln till
läge 0.
– Vrid lamphållaren något moturs.
– Ta ur lampan.
– Sätt dit den nya lampan. Profilen på
lamphållaren sammanfaller med profilen
på lampans fot.
– Sätt tillbaka lamphållaren genom att vrida
något medurs. Markeringen ”TOP” på
lamphållaren uppåt.
– Vrid lamphållaren moturs och ta ut den.
– Tryck in lampan, vrid moturs och ta ut den.
– Sätt in den nya lampan genom att trycka
in den i spåren och sedan vrida medurs.
185
Underhåll och service
Byte av glödlampor
1
2
3
4
Placering av glödlampor i
baklykta
1. Blinker
2. Bromsljus
3. Backljus
4. Positionsljus
OBS! Om felmeddelande “Lampfel” /
“Kontrollera bromsljus” kvarstår efter att
felaktig glödlampa ersatts behöver en auktoriserad Volvoverkstad uppsökas för att få
felet avhjälpt.
186
Underhåll och service
Byte av glödlampor
B
C
D
A
D
Glödlampor i baklykta
– Släck belysningen och vrid startnyckeln till
läge 0.
– Fäll ner bakluckans nederdel och fäll upp
golvluckan.
– Om bilen är försedd med kassehållare
(tillval) lossa hållarens stödband.
– Ta bort hörnstycket (A).
– Öppna luckan (B) i sidopanelen genom
att dra spärren (C) uppåt och mot dig.
– Ta fram fast nyckel nr 10 ur
verktygspåsen.
– Lossa muttrarna (D).
– Ta ut hela insatsen rakt bakåt.
– Lossa kablagets överlängd för att få
bättre åtkomlighet.
– Lägg insatsen på ett mjukt underlag så att
inte glaset repas.
– Vrid lamphållaren moturs och dra ut den.
– Vrid lampan moturs så lossar den.
– Byt lampa.
– Sätt tillbaka lamphållaren i spåret, vrid
medurs.
– Tryck tillbaka kablageöverlängden.
– Sätt tillbaka insatsen mot skruvhålen.
Tryck insatsen på plats.
– Skruva åt muttrarna.
– Sätt tillbaka sidopanelen och hörnstycket.
187
Underhåll och service
Byte av glödlampor
Dimbakljus
Nummerskyltsbelysning
Nummerskyltsbelysning
– För in en spårskruvmejsel som pilen på
bilden visar.
– Bänd ut lampinsatsen.
– Vrid lampinsatsen moturs och dra ut
glödlampan.
– Byt till ny glödlampa.
OBS! Gäller för fordon tillverkade före vecka
9, 2006.
OBS! Gäller för fordon tillverkade fr. o. m.
vecka 9, 2006.
– Släck belysningen och vrid startnyckeln till
läge 0.
– Lossa skruven med en skruvmejsel.
– Lossa hela lamphuset försiktigt och dra ut
det. Vrid kontakten moturs och dra ut
glödlampan.
– Byt till ny glödlampa.
– Sätt tillbaka kontakten och vrid medurs.
– Sätt tillbaka och skruva fast hela
lamphuset.
– Släck belysningen och vrid startnyckeln till
läge 0.
– Lossa skruvarna med en skruvmejsel.
– Lossa hela lamphuset försiktigt och dra ut
det.
– Byt till ny glödlampa.
– Sätt tillbaka och skruva fast hela
lamphuset.
188
Underhåll och service
Byte av glödlampor
Instegsbelysning
Glödlampa i bagageutrymmet
Make up-spegel
Instegsbelysning har du under instrumentpanelen på förar- och passagerarsidan. När du
ska byta gör så här:
– Stick in en skruvmejsel och vrid lätt så att
lamphuset lossnar.
– Ta bort den trasiga glödlampan.
– Sätt dit en ny glödlampa. Kontrollera att
lampan lyser.
– Sätt tillbaka lamphuset.
– Stick in en spårskruvmejsel vid sidan av
det mittersta clipset i spegelns underkant.
Lyft uppåt så att det mittersta clipset
släpper.
– Dra mejseln åt båda sidorna så att de
yttre clipsen släpper.
– Lyft ut spegelinsatsen.
– Byt ut lamporna.
– Sätt tillbaka insatsen med överkanten
först. Var noga med att de övre clipsen är
ordentligt intryckta innan insatsen viks
tillbaka.
– Stick in en skruvmejsel och vrid lätt så att
lamphuset lossnar.
– Ta bort den trasiga glödlampan.
– Sätt dit en ny glödlampa. Kontrollera att
lampan lyser.
– Sätt tillbaka lamphuset.
189
Underhåll och service
Säkringar
Kabeldragningen kan variera något på grund av motorvariant. Detaljerna som visas i listan är dock på samma positioner.
För att förhindra att din bils elektriska system
skadas genom kortslutning eller överbelastning, är alla de olika elektriska funktionerna och komponenterna skyddade genom
ett antal säkringar.
Säkringarna är placerade på fyra olika ställen
i bilen:
1.
2.
Relä-/säkringscentralen i motorrummet.
Säkringscentralen i kupén innanför
ljudvallen på förarsidan.
3. Säkringscentralen i kupén vid instrumentbrädans gavel på förarsidan.
4. Säkringscentralen i bagageutrymmet.
Om någon elektrisk komponent eller funktion
inte fungerar, kan detta bero på att kompo190
nentens säkring tillfälligt överbelastats och
bränts av.
– Titta i säkringsförteckningen för att
lokalisera säkringen.
– Dra ut säkringen och titta från sidan om
den böjda tråden är avbränd.
– Byt i så fall till en ny säkring med samma
färg och samma amperebeteckning.
I locket på instrumentbrädans gavel finns ett
antal reservsäkringar. Där finns även en tång
som underlättar för dig att dra ut och sätta
tillbaka en säkring.
Om samma säkring bränns av upprepade
gånger, föreligger något fel på komponenten,
och du bör då uppsöka en auktoriserad
Volvoverkstad för kontroll.
Underhåll och service
Säkringar
Tryck in plastspärrarna på boxens kortsidor och dra locket uppåt.
Relä-/Säkringscentral i motorrummet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
ABS................................................................................................ 30 A
ABS................................................................................................ 30 A
Högtrycksspolare strålkastare .................................................. 35 A
Parkeringsvärmare (tillval) .......................................................... 25 A
Extraljus (tillval) ............................................................................. 20 A
Startmotorrelä.............................................................................. 35 A
Vindrutetorkare ............................................................................ 25 A
Transmissionstyrenhet (TCM), (V8, diesel) ........................... 15 A
Bränslepump................................................................................. 15 A
Tändspolar (bensin), Motorstyrenhet (ECM),
insprutningsventiler, (diesel) ..................................................... 20 A
11. Gaspedalsgivare (APM), AC kompressor,
fläkt elektronikbox......................................................................... 10 A
12. Motorstyrenhet (ECM) (bensin), insprutningsventiler,
(bensin), luftmassemätare (bensin) ........................................ 15 A
luftmassemätare (diesel) ............................................................... 5 A
13. Styrenhet spjällhus (diesel), magnetventil, SWIRL
(luftmixventil), bränsletryckregulator (diesel) ......................... 10 A
14. Lambdasond (bensin)................................................................. 20 A
lambdasond (diesel).................................................................... 10 A
15. Magnetventiler, glödstift (diesel) .............................................. 10 A
vevhusventilationsvärmare, magnetventiler
luftmassemätare (V8), bensin ................................................... 15 A
16. Halvljus vänster ............................................................................ 20 A
17. Halvljus höger............................................................................... 20 A
18. -................................................................................................................ 19. Motorstyrenhet (ECM) matning, motorrelä ............................... 5 A
20. Positionsljus .................................................................................. 15 A
21. -................................................................................................................ 191
Underhåll och service
Säkringar
En dekal som anger säkringarnas positioner samt amperetal är placerad i gavelboxens lock .
Säkringar i kupén vid instrumentbrädans gavel på
förarsidan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
192
Fläkt klimatanläggning ............................................................... 30 A
Audioförstärkare.......................................................................... 30 A
Förarstol elmanövrerad............................................................... 25 A
Passagerarstol elmanövrerad.................................................... 25 A
Styrenhet vänster framdörr ........................................................ 25 A
Styrenhet höger framdörr........................................................... 25 A
- ................................................................................................................ - ................................................................................................................ Infotainment, RTI display, cd, md ............................................. 10 A
OBDII, ljusomkopplare (LSM), rattvinkelgivare (SAS)
rattstyrenhet (SWM)...................................................................... 5 A
11. Tändningslås, SRS-system, motorstyrenhet (ECM)
avstängning SRS passagerarsida (PACOS), startspärr
elektronisk (IMMO),
Transmissionsstyrenhet TCM (V8), diesel............................. 7,5 A
12. Allmänbelysning tak (RCM),
övre elektronikstyrenhet (UEM) ............................................... 10 A
13. Taklucka ......................................................................................... 15 A
14. Telefon............................................................................................... 5 A
15-38 --
Underhåll och service
Säkringar
Säkringar i kupén innanför ljudvallen på förarsidan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Stolsvärme höger sida ................................................................ 15 A
Stolsvärme vänster sida ............................................................. 15 A
Signalhorn...................................................................................... 15 A
- ................................................................................................................ Infotainment................................................................................... 10 A
Reservplats............................................................................................ Reservplats............................................................................................ Larmsiren ..........................................................................................5 A
Bromsljuskontakt matning.............................................................5 A
Kombinationsinstrument (DIM), klimatanläggning (CCM),
parkeringsvärmare, förarstol elmanövrerad............................ 10 A
11. Eluttag framsäte och baksäte ................................................... 15 A
12. - ................................................................................................................ 13. Reservplats............................................................................................ -
14. -................................................................................................................ 15. ABS, STC/DSTC............................................................................ 5 A
16. Servostyrning elektronisk (ECPS)
Bi-Xenon, ljushöjdsreglering...................................................... 10 A
17. Dimljus fram vänster................................................................... 7,5 A
18. Dimljus fram höger ..................................................................... 7,5 A
19. Reservplats ........................................................................................... 20. Kylvätskepump (V8) ...................................................................... 5 A
21. Transmission styrenhet (TCM),
backväxelspärr (M66) ................................................................. 10 A
22. Helljus vänster .............................................................................. 10 A
23. Helljus höger................................................................................. 10 A
24. -................................................................................................................ 25. -................................................................................................................ 26. Reservplats ........................................................................................... 27. Reservplats ........................................................................................... 193
Underhåll och service
Säkringar
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
194
Passagerarstol elmanövrerad .....................................................5 A
Reservplats............................................................................................ BLIS ...................................................................................................5 A
Reservplats............................................................................................ Reservplats............................................................................................ Vacuum pump ............................................................................... 20 A
Spolarpump................................................................................... 15 A
- ................................................................................................................ - ................................................................................................................ -
Underhåll och service
Säkringar
Säkringar i bagageutrymmet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Backljus.......................................................................................... 10 A
Positionsljus, dimljus, bagagerumsbelysning
nummerskyltbelysning, dioder i bromsbelysning .................. 20 A
Tillbehör (AEM) ............................................................................ 15 A
Reservplats ........................................................................................... REM elektronik............................................................................. 10 A
RTI, Radiomottagare, RSE ....................................................... 7,5 A
Dragkablage (30-matning) ........................................................ 15 A
Eluttag bagageutrymme ............................................................. 15 A
Bakdörr höger: Fönsterhiss, spärr fönsterhiss...................... 20 A
Bakdörr vänster: Fönsterhiss, spärr fönsterhiss ................... 20 A
Reservplats ........................................................................................... Reservplats ........................................................................................... Värmare dieselfilter ...................................................................... 15 A
Subwoofer, bakre luftkonditionering(A/C) ............................. 15 A
Reservplats ........................................................................................... Reservplats ........................................................................................... Tillbehör infotainment..................................................................... 5 A
Reservplats ........................................................................................... Torkare bak.................................................................................... 15 A
Dragkablage (15-matning) ........................................................ 20 A
Reservplats ........................................................................................... -................................................................................................................ AWD .............................................................................................. 7,5 A
Reservplats ........................................................................................... -................................................................................................................ Parkeringshjälp................................................................................ 5 A
195
Underhåll och service
Säkringar
27. Huvudsäkring: Dragkablage, parkeringshjälp, AWD ........... 30 A
28. Centrallås (PCL) .......................................................................... 15 A
29. Släpvagnsbelysning, vänster: Positionsljus,
körriktningsvisare ........................................................................ 25 A
30. Släpvagnsbelysning, höger: bromsljus, dimljus bak,
körriktningsvisare ......................................................................... 25 A
31. Huvudsäkring: Säkring 37, 38.................................................. 40 A
32. - ................................................................................................................ 33. - ................................................................................................................ 34. - ................................................................................................................ 35. - ................................................................................................................ 36. - ................................................................................................................ 37. Eluppvärmd bakruta ................................................................... 20 A
38. Eluppvärmd bakruta ................................................................... 20 A
196
Infotainment
Infotainment
Kontrollpaneler, audio
Ljudanläggningens funktioner
Radiofunktioner
Cd/md (tillval)
Cd-växlare (tillval)
Menystruktur – Audio
Telefon (tillval)
Telefonfunktioner
Menyinställningar och menyval – Telefon
198
199
204
208
216
218
220
222
224
231
197
Infotainment
Infotainment
Information – Underhållning
Infotainment är ett system där audio och
telefonfunktioner integrerats. Ditt Infotainmentsystem kan du enkelt och behändigt
använda med gemensam kontrollpanel eller
knappsats i ratten. I kontrollpanelens display
visas den aktuella funktionen.
XC90 kan utrustas med Dolby Surround Pro
Logic II (Premium Sound). Detta ger en
optimal ljudupplevelse nära verkligheten med
bred och naturlig ljudprofil.
Systemet ger även dina passagerare
möjlighet att använda hörlurar (tillval) med
separat ljudkälla.
198
Infotainment
Kontrollpaneler, audio
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
2.
3.
4.
20
11
19
12
18
13
17
14
16
15
Till/från – Audio
Volym
Cd – snabbval
AM/FM-snabbval mellan FM1, FM2 och
AM
5. Display
6. ENTER – väljer i menyn, aktiverar ett val
eller aktiverar telefon från standbyläge
7. Till/från/standby – Telefon
8. MY KEY – programmerbart snabbval för
favoritfunktion
9. SELECTOR – väljer ljudkälla
10. SOUND – ljudinställning
11. EXIT/CLEAR – stegar tillbaka i menyn,
avbryter ett val, sätter telefon i standby
och raderar föregående tecken vid textoch sifferinmatning
12. SIM-kortshållare
13. Menyvalsknappar
14. Md-utmatning
15. Cd- och cd-växlarutmatning
16. Cd-spelare och cd-växlare (tillval)
17. Md-spelare (tillval)
18. Stationslagringsknappar/val av position i
cd-växlare (1-6), nummer- och teckenknappar för telefon samt snabbval i
menyer
19. IR-mottagare för fjärrkontroller (tillval)
20. Sök/byt spår, station eller stegar framåt
och bakåt vid text- och sifferinmatning
199
Infotainment
Kontrollpaneler, audio
1
Menyhantering
I menyläget kan du kontrollera, ändra inställningar och programmera in nya funktioner i
systemet. De olika menyalternativen visas i
displayen. Menyalternativ följda av punkter
indikerar på att det finns fler undernivåer.
Tryck på MENU-knappen (1) för att komma
till menyläget.
I menyläget gäller följande:
Knappsats i ratten
Audio – Telefon
De fyra nedersta knapparna i rattens
knappsats är gemensamma för radio och
telefon. Knappfunktionen är beroende av
vilket system som är aktiverat. Med knappsatsen i ratten kan du reglera ljudvolymen,
skifta mellan förinställda stationer och byta
spår på cd/md.
200
Genom att trycka och hålla nere
eller
knapparna kan du också snabbspola i en låt
eller söka efter en radiostation.
För att styra telefonfunktionerna med dessa
knappar måste telefonen vara aktiverad, se
s. 225.
Om du vill göra inställningar i audiosystemet
med dessa knappar måste telefonen vara i
standby-läge (avaktiverad).
– Med menyvalsknapparna stegar du uppåt
eller nedåt i menyn.
– Ett långt tryck på EXIT/CLEAR innebär att
du går ur menyläget.
– Ett kort tryck på EXIT/CLEAR innebär att
du ångrar, återtar, säger nej till ett alternativ eller går tillbaka ett steg i menystrukturen.
– Ett tryck på ENTER innebär att du
bekräftar, väljer eller stegar från en
undermeny till nästa undermeny.
Infotainment
Kontrollpaneler, audio
– Tryck och håll inne SEL-knappen för att
stänga av.
– Ändra volym för respektive hörlur med
volymkontrollsknappen.
Alla lurar stängs automatiskt av då audiosystemet stängs av med tändningsnyckeln
och måste aktiveras manuellt när bilen
återstartas.
• Endast en skiva i cd-växlaren samt en låt
kan spelas åt gången.
För bästa ljudåtergivning rekommenderas
hörlurar med impedans mellan 16–32 ohm.
Känsligheten på dessa bör vara lika med eller
högre än 102 dB. Hörlursuttaget är till för
kontakter på 3,5 mm och finns på undersidan
av hörlurspanelen (1).
Uttag för hörlurar (tillval)
För passagerare finns hörlursuttag i dörrstolparna bakom andra stolsraden. Detta gör att
flera personer samtidigt kan lyssna på olika
ljudkällor t.ex. cd eller radio, utan att störa
varandra.
Till varje uttag kan två par hörlurar anslutas.
– Stega mellan ljudkällorna med SELknappen .
– Byt spår på cd/md eller byt mellan de
lagrade stationerna med pilknapparna,
eller
.
– Håll
eller
-knappen intryckt för att
snabbspola eller söka efter nästa starka
station.
Hörlurar – begränsningar
• Om en hörlur är inkopplad på samma
källa som hörs i högtalarna kan hörlurarna inte byta spår respektive kanal.
Detta för att inte överraska föraren med
oväntade händelser.
• Om föraren väljer samma ljudkälla via
kontrollpanelen som en hörlur har, tar
föraren kontrollen över denna ljudkälla.
• Användare av hörlurar kan välja bland
snabbvalen inom det band (AM, FM1,
FM2) som föraren tidigare valt. Det
innebär att föraren i vissa fall inte får
någon NEWS- eller trafikinformation även
om TP/NEWS är valt.
201
Infotainment
Kontrollpaneler, audio
7.
8.
9.
2
1
4
2
5
3
6
7
8
9
Display
Fjärrkontroll (tillval)
I displayen (2) visas den aktuella funktionen,
exempelvis menyalternativ, meddelanden,
telefonnummer eller inställningar.
1.
Rengör displayen med en torr, mjuk trasa.
Använd inte rengöringsmedel.
–
–
–
2.
3.
4.
5.
6.
202
Memory – lagrar uppsökta radiokanaler
För att lagra en station:
Tryck på Memoryknappen
Välj Preset med Preset/Disc (5)
Bekräfta valet med Memoryknappen
Volym
Sök/byt spår framåt eller bakåt
Source – stegar mellan ljudkällor
Preset/Disc – väljer position i cdväxlaren eller förinställda radiostationer
Auto – söker upp och lagrar de
starkaste stationerna
Funktionen ej tillgänglig
Funktionen ej tillgänglig
Till/från – Audio
Infotainment
Kontrollpaneler, audio
Rikta fjärrkontrollen mot IR-mottagaren (se
bilden) som sitter placerad på instrumentpanelen.
OBS! Fjärrkontrollen innehåller AAAbatterier (R03). Om fjärrkontrollen inte
fungerar, prova först med att byta till nya
batterier.
203
Infotainment
Ljudanläggningens funktioner
1
2
3
4
– Upprepade tryck på AM/FM-knappen
stegar mellan FM1, FM2 och AM
Den valda ljudkällan visas i displayen.
1
Md kan endast väljas med SELECTORratten.
Strömbrytare till/från – Audio
Volymkontroll
Tryck på POWER-knappen (1) för att starta
eller stänga av audiosystemet.
Vrid ratten (1) medurs eller moturs för att höja
eller sänka volymen. Volymkontrollen är
elektronisk och saknar ändlägen. Volymen
kan även höjas (+) eller sänkas (–) med
knappsatsen i ratten.
Om du stänger av bilen med audiosystemet
aktivt kommer det att automatiskt vara aktivt
när bilen återstartas.
Val av ljudkälla
Ljudkällorna kan väljas på två sätt:
Antingen med snabbvalsknapparna cd (2),
AM/FM (3) eller med SELECTOR-ratten (4):
– Vrid SELECTOR-ratten för att välja mellan
Radio (FM1, FM2 och AM), cd/cd-växlare
(tillval) och md (tillval).
204
Pausläge
När volymen står i läge noll försätts cd/mdspelaren i pausläge. Aktivera spelaren igen
genom att vrida upp volymen.
Volymkontroll – TP/PTY/NEWS/
ALARM
Om t.ex. cd spelas när radion tar emot ett
trafikmeddelande, försätts cd-spelaren i
pausläge. Meddelandet hörs med den volym
Infotainment
Ljudanläggningens funktioner
som valts för respektive meddelande.
Därefter återupptas spelningen av
ursprunglig vald ljudkälla och återgår till den
tidigare inställda volymen. Om volymen
justeras under meddelandet sparas den nya
volymen och används vid nästa meddelande.
1
2
Nivån för Surround kan endast ställas in om
Dolby Pro Logic II är valt i menyn.
Nivån för Subwoofer kan endast ställas in om
Subwoofer är aktiverad.
Ljudinställning
Bas
Diskant
Balans mellan höger
och vänster högtalare
Balans mellan främre
och bakre högtalare
Nivå för bashögtalare
Ljudinställning
– Tryck på SOUND-knappen (1).
– Tryck fram den funktion som ska ställas in
genom upprepande tryck på SOUNDknappen. Välj mellan BASS, TREBLE,
FADER, BALANCE, SUBWOOFER
(tillval), CENTRE (tillval) eller
SURROUND (tillval).
– Justera nivån med SELECTOR-ratten (2).
I displayen visas en skala från min.läge till
max.läge. I mitten visas normalläget.
OBS! Nivån för centerhögtalare kan endast
ställas in om Dolby Pro Logic II (DPL II) eller
trekanalsstereo (3-CH) är valt i menyn.
Nivå för centerhögtalare
Nivå för surround,
omgivningsljud
Visas i display
BASS
TREBLE
BALANCE
FADER
SUBWOOFER
(tillval)
CENTRE
(Premium
Sound)
SURROUND
(Premium
Sound)
205
Infotainment
Ljudanläggningens funktioner
OBS! Om FM-radiomottagningen försämras
kan två- eller trekanalsstereo ge bättre
ljudkvalitet än surround-ljud.
– Välj AUDIO SETTINGS i menyn och tryck
ENTER.
– Välj SURROUND och tryck ENTER.
– Välj Dolby FM eller Dolby cd/md och tryck
ENTER.
– Välj PRO LOGIC II, 3 CHANNEL eller
OFF och tryck ENTER.
SURROUND (tillval)
Dolby Surround Pro Logic II
Dolby Surround Pro Logic II1 med centerhögtalare mitt på instrumentpanelen, ger en
ljudupplevelse mycket nära verkligheten. De
normala stereokanalerna vänster-höger
fördelas till vänster-mitten-höger. Dessutom
kommer omgivningsljud (surround sound)
från bilens bakre högtalarkanaler. Omgivningsljudet motsvarar efterklangen i konsertsalongen. Inställningar för FM-radion och
cd-/md-spelaren lagras var för sig.
• Symbolen
PL II visas i displayen om
Pro Logic II är valt.
• 3 CH visas i displayen om 3 CHANNEL
är valt.
• OFF innebär vanligt stereoläge.
Dolby Surround Pro Logic II är ett
varumärke som tillhör Dolby Laboratories
Licensing Corporation. Dolby Pro Logic II
Surround System är tillverkat på licens från
Dolby Laboratories Licensing Corporation.
Bashögtalare – SUBWOOFER
(tillval)
Bashögtalaren ger ett fylligare ljud och
djupare basljud åt anläggningen.
– Välj AUDIO SETTINGS i menyn och tryck
ENTER.
– Välj SUBWOOFER och tryck ENTER. Ett
kryss i rutan visar att SUBWOOFER är
aktiverad.
Equalizer FR (vissa modeller)
Funktionen används för att göra finjusteringar
av ljudet i de främre högtalarna.
– Välj AUDIO SETTINGS i menyn och tryck
ENTER.
1.
206
Premium Sound.
Infotainment
Ljudanläggningens funktioner
– Välj Equalizer FR och tryck ENTER.
– Ställ in nivå med menyvalsknapparna eller
SELECTOR-ratten.
– Tryck ENTER för att välja nästa frekvens.
Du kan välja fem frekvenser.
– Tryck ENTER tills du kommer till
menyläget för att spara gjorda ändringar.
Equalizer RR (vissa modeller)
Funktionen används för att göra finjusteringar
av ljudet i de bakre högtalarna.
– Välj AUDIO SETTINGS i menyn och tryck
ENTER.
– Välj Equalizer RR och tryck ENTER.
– Ställ in nivå med menyvalsknapparna eller
SELECTOR-ratten.
– Tryck ENTER för att välja nästa frekvens.
Du kan välja fem frekvenser.
– Tryck ENTER tills du kommer till
menyläget för att spara gjorda ändringar.
207
Infotainment
Radiofunktioner
1
2
– Släpp knappen när den önskade
frekvensen visas i displayen.
– Om det behövs en justering av
frekvensen, gör detta med korta tryck på
någon av pilknapparna,
eller
.
– Det manuella justeringsläget är kvar fem
sekunder efter den sista tryckningen.
1
Stationssökning
Stationslagring
– Välj radioläge AM/FM1/FM2 med
SELECTOR-ratten (2) eller AM/FMknappen (1).
För att lagra en önskad station på någon av
stationslagringsknapparna 0-9 (1):
– Tryck ett kort tryck på
eller
knappen för att söka nästa starka station.
– Tryck på någon av knapparna igen om du
vill söka på nytt.
Söka efter en känd frekvens
manuellt
– Tryck in
eller
knappen och håll
den inne. MAN visas i displayen. Radion
stegar då långsamt åt det valda hållet och
ökar tempot efter några sekunder.
208
– Ställ in önskad station.
– Tryck på den stationslagringsknapp där
stationen ska lagras och håll den intryckt.
Ljudet försvinner ett par sekunder och
STATION STORED visas i displayen.
Stationen är nu lagrad.
Infotainment
Radiofunktioner
Man kan lagra upp till 10 stationer på
respektive AM, FM1 och FM2, totalt
30 stationer.
Radio
FM
AM(LW)
AM(MW)
Frekvensband
–
87,5–108 MHz
153–279 kHz
522–1611 kHz
–
–
–
Automatisk lagring av stationer –
AUTOSTORE
det inställda frekvensbandet lagras nu i
autostoreminnet. Om ingen station med
tillräcklig stark signalstyrka finns, visas
NO AST FOUND
De lagrade stationerna hittas under
knapparna 0–9.
När radion är i autostoreläge visas AUTO
i displayen. AUTO försvinner vid återgång
till vanligt radioläge.
Återgå till vanligt radioläge genom att
trycka på AM/FM knappen eller EXIT/
CLEAR.
För att komma åt en tidigare gjord lagring,
gör steg 1–2 men välj AST MODE i
steg 3 och tryck ENTER.
Denna funktion söker och lagrar automatiskt
upp till tio starka AM- eller FM-stationer i ett
separat minne. Om fler än tio stationer hittas,
väljs de tio starkaste. Funktionen är särskilt
användbar i områden där du inte är bekant
med radiostationerna eller dess frekvenser.
– Välj radioläge med SELECTOR-ratten
eller AM/FM-knappen.
– Välj AUTOSTORE i menyn och tryck
ENTER.
– Välj AST SEARCH och tryck ENTER.
– AUTOSTORING visas i displayen och ett
antal signalstarka stationer (max. 10) från
209
Infotainment
Radiofunktioner
1
att hjälpa bilister med att alltid ha rätt frekvens
inställd oavsett vilken sändare han/hon
lyssnar till eller vilken ljudkälla som är aktiv
t.ex. cd. Det används också till att kunna ta
emot trafikinformation och att hitta program
av en viss typ eller inriktning. Radiotext är
också en del av RDS där en radiostation kan
skicka t.ex. information om ett pågående
radioprogram.
OBS! Vissa radiostationer använder inte
RDS eller använder bara valda delar av dess
möjligheter.
Scanning – SCAN
Denna funktion söker automatiskt efter de
nästa starka AM- eller FM-stationerna. När
radion hittat en station, stannar den vid denna
station i ca 8 sekunder. Därefter fortsätter
sökningen.
– Välj radioläge med SELECTOR-ratten
eller AM/FM-knappen.
– Välj SCAN i menyn och tryck ENTER.
– SCAN visas i displayen.
– Tryck på EXIT/CLEAR-knappen för att
avsluta.
Radio Data System – RDS
RDS är ett system som länkar samman
sändare inom ett nätverk. Det används bl.a. till
210
Automatisk sökning av programinformation – PI Seek
Vid lyssning på en RDS-sändare lagras
diverse information i radion, t.ex. trafikinformation.
Då en förvald RDS-sändare väljs vid ett
senare tillfälle, uppdaterar radion sändarens
RDS-information. Om radion befinner sig i
gränsområdet eller strax utanför sändarens
räckvidd så söker radion automatiskt efter
starkaste möjliga sändare av denna kanal.
Finns ingen sändare inom "hörhåll" tystnar
radion och displayen visar
"PI SEEK PRESS EXIT TO CANCEL. tills
dess att en station hittas.
Trycker man EXIT (1) börjar radion att spela
vald sändare, men då utan uppdaterad RDSinformation.
Nyheter – NEWS
Denna funktion gör att när en nyhetssändning
startar avbryts andra ljudkällor som t.ex. cd.
– Välj radioläge med SELECTOR-ratten
eller AM/FM-knappen.
– Välj NEWS i menyn och tryck ENTER.
– NEWS visas i displayen.
– Välj NEWS igen och tryck ENTER för att
avaktivera NEWS-funktionen.
Funktionen gör att program kodade som
nyheter från RDS-stationer bryter andra
ljudkällor och hörs med den volym som ställts
in för detta ändamål. Så fort nyhetsinslaget är
över återgår radion till tidigare ljudkälla och
volym.
– Om du inte vill lyssna på ett pågående
nyhetsinslag, tryck på EXIT-knappen.
NEWS-funktionen är dock fortfarande
inkopplad och radion väntar på nästa
nyhetsprogram.
Infotainment
Radiofunktioner
– Om du inte vill lyssna på ett pågående
trafikmeddelande, tryck på EXIT-knappen.
TP-funktionen är dock fortfarande
inkopplad och radion väntar på nästa
trafikmeddelande.
TP-Search
Denna funktion gör att du kan lyssna på trafikinformation vid resa mellan olika länder och
delstater i Europa utan att själv behöva välja
station.
Trafikinformation – TP
Funktionen gör att trafikinformation från RDSstationer bryter andra ljudkällor och meddelandet hörs med den volym som ställts in för
detta ändamål. Så fort meddelandet är över
återgår radion till tidigare ljudkälla och volym.
– Välj TP i menyn och tryck ENTER.
– TP visas i displayen.
– Välj TP igen och tryck ENTER för att
avaktivera TP-funktionen.
TP visas i displayen när funktionen är
aktiverad. Om den inställda stationen kan
sända trafikinformation visas ))) i displayen.
Avbrott för trafikinformation kan alltså endast
höras när TP))) visas i displayen.
– Välj RADIO SETTINGS i menyn och tryck
ENTER.
– Välj TP och tryck ENTER.
– Välj TP Search och tryck ENTER.
– För att avaktivera funktionen, välj TP
Search igen och tryck ENTER.
Radiotext
Vissa RDS-stationer sänder information om
programmens innehåll, artister, etc. Denna
information kan visas med text i displayen.
– Tryck på MENU-knappen.
– Välj RADIOTEXT i menyn och tryck
ENTER.
– Välj RADIOTEXT igen och tryck ENTER
för att avaktivera.
211
Infotainment
Radiofunktioner
Alarm
Programtyp
Alarm sänds ut automatiskt och funktionen
kan inte avaktiveras.
Aktualiteter
”Alarm!” visas i radions display när ett
larmmeddelande sänds ut. Funktionen
används för att varna bilister om allvarliga
olyckor och katastrofer, t.ex. broras eller
kärnkraftsolyckor.
Programtyp – PTY
Funktionen PTY gör att du kan välja program
med en inriktning som stämmer med dina
önskemål. Med PTY-funktionen kan du välja
mellan de olika programtyper som visas i
listan nedan.
Visa PTY
Vilken PTY har den inställda stationen?
– Välj RADIO SETTINGS i menyn och tryck
ENTER.
– Välj PTY i menyn och tryck ENTER.
– Välj SHOW PTY och tryck ENTER. Nu
visas den inställda stationens PTY i
displayen.
OBS! Alla radiostationer har inte PTY212
Information
Sport
Utbildning
Teater
Kultur och Konst
Vetenskap
Blandad
diskussion
Popmusik
Rockmusik
Lättlyssnat
Lätt klassiskt
Klassisk musik
Övrig musik
Väder
Ekonomi
För barn
Sociala frågor
Andliga frågor
Telefonväkteri
Resor och
semester
Fritid och hobby
Visas i display
CURRENT
AFFAIRS
INFORMATION
SPORT
EDUCATION
DRAMA
CULTURES
SCIENCE
VARIED SPEECH
POP MUSIC
ROCK MUSIC
EASY LISTENING
LIGHT CLASSIC
SERIOUS
CLASSIC
OTHER MUSIC
WEATHER
FINANCE
CHILDREN
SOCIAL AFFAIRS
RELIGION
PHONE IN
TRAVEL
LEISURE &
HOBBY
Infotainment
Radiofunktioner
Programtyp
Jazzmusik
Countrymusik
Nationell musik
Gamla godingar
Folkmusik
Dokumentär
Visas i display
JAZZ MUSIC
COUNTRY MUSIC
NATIONAL
MUSIC
OLDIES MUSIC
FOLK MUSIC
DOCUMENTARY
Sök efter en viss programtyp –
PTY
Denna funktionen hjälper dig att söka efter
program med viss inriktning genom att söka
genom hela frekvensbandet.
– Välj FM 1 eller FM 2 och tryck på MENUknappen.
– Välj RADIO SETTINGS och tryck
ENTER.
– Välj PTY och tryck ENTER.
– Välj SELECT PTY och tryck ENTER.
– Tryck ENTER för en eller flera av de
listade programtyperna du väljer. PTYsymbolen i displayen tänds vid det första
valet och radion försätts i standby för
PTY.
– När du valt alla de önskade typerna, välj
EXIT/CLEAR för att gå ur PTY-listan.
– Välj SEARCH PTY och tryck ENTER. Om
radion hittar en station med den valda
programtypen hörs denna i högtalaren.
– Om radion hittar en station som inte
passar kan du söka vidare med
,
knapparna.
– Om ingen station med den valda
programtypen hittas, återgår radion till sin
tidigare frekvens. PTY ligger sedan i
standby tills det att vald programtyp
börjar sändas. När så sker byter radion
automatiskt till den station som sänder
vald programtyp.
– För att avaktivera PTY standby, gå in i
menyn och välj CLEAR ALL PTY.
Symbolen PTY släcks i displayen och
radion återgår till normalläge.
PTY standby
För att bara försätta radion i PTY standby;
upprepa steg 1-6.
213
Infotainment
Radiofunktioner
Nyheter – NEWS STATION
Här ställer du in vilken station nyheterna ska
komma från.
Observera att aktuell inställd station måste
vara en RDS-station för att detta ska fungera.
– Lyssna på den station från vilken
nyheterna ska komma från.
– Välj RADIO SETTINGS i menyn och tryck
ENTER.
– Välj NEWS STATION och tryck ENTER.
– Välj SET CURRENT och tryck ENTER.
OBS! Nu kommer endast nyheter från den
lagrade stationen att höras.
Trafikinformation – TP STATION
Här ställer du in vilken station trafikinformationen ska komma från.
Observera att ))) måste visas i displayen för
att detta ska fungera.
– Lyssna på den station från vilken trafikinformationen ska komma från.
– Välj RADIO SETTINGS i menyn och tryck
ENTER.
– Välj TP och tryck ENTER.
– Välj TP STATION och tryck ENTER.
– Välj SET CURRENT och tryck ENTER.
OBS! Nu kommer endast trafikinformation
från den lagrade stationen att höras.
214
Avaktivera TP STATION/NEWS STATION
– Välj RADIO SETTINGS i menyn och tryck
ENTER.
– Välj TP/NEWS STATION och tryck
ENTER.
– Välj RESET STATION och tryck ENTER.
Automatisk frekvensuppdatering – AF
AF-funktionen är normalt aktiverad och ser till
att den starkaste tillgängliga sändaren för en
radiostation väljs.
– Välj RADIO SETTINGS i menyn och tryck
ENTER.
– Välj AF och tryck ENTER.
– För att återaktivera AF, välj AF och tryck
ENTER.
Regionala radioprogram – REG
REG-funktionen är normalt avaktiverad och
kan ge dig möjlighet att fortsätta lyssna till en
regional sändare trots att signalstyrkan är låg.
– Välj RADIO SETTINGS i menyn och tryck
ENTER.
– Välj REGIONAL och tryck ENTER.
– REG visas i displayen.
– För att avaktivera REG, välj REG igen och
tryck ENTER.
Infotainment
Radiofunktioner
– Välj LOCAL, DISTANT eller OFF och
tryck ENTER.
Återställning av RDS-funktioner
– RESET ALL
Funktionen återställer alla radioinställningar
till den ursprungliga fabriksinställningen.
– Välj RADIO SETTINGS i menyn och tryck
ENTER.
– Välj RESET ALL i menyn och tryck
ENTER.
– Tryck ENTER igen för att bekräfta ditt val.
EON – LOCAL/DISTANT
(Enhanced Other Networks)
EON-funktionen är normalt i läge DISTANT.
Denna funktion bestämmer om radioprogrammet du lyssnar på ska avbrytas för t.ex.
trafikmeddelanden eller nyhetssändningar
från andra kanaler (om dessa funktioner är
valda). Funktionen har två nivåer: LOCAL
avbryter endast om signalen är stark.
DISTANT avbryter även vid svagare signaler.
OFF avbryter aldrig från andra kanaler.
– Välj RADIO SETTINGS i menyn och tryck
ENTER.
– Välj EON och tryck ENTER.
215
Infotainment
Cd/md (tillval)
1
2
3
4
Snabbspolning
3
1
2
Tryck och håll nere
eller
för att söka
inom ett spår eller hela skivan. Sökning pågår
så länge knapparna hålls nere. Om du har
knappsats i ratten kan du också använda
motsvarande knappar.
Slumpval – RANDOM
Funktionen innebär att cd-skivans spår
spelas i slumpvis ordning (shuffle).
Starta cd/md-spelare
– Välj RANDOM i menyn och tryck ENTER.
– RND visas i displayen så länge funktionen
är aktiverad.
– Välj RANDOM OFF eller tryck på EXITknappen för att avsluta.
Scan
– Starta cd-spelaren med SELECTORratten (3) eller tryck på CD-knappen (1).
Mata in en skiva i cd-spelaren (4).
– Starta md-spelaren med SELECTORratten (3). Mata in en skiva i mdspelaren (2).
Denna funktion spelar de första
tio sekunderna på varje låt eller spår.
Byte av spår
På vissa skivor finns det information om
album- och låttitlar. Denna information visas
med text i displayen om funktionen
DISCTEXT är aktiverad.
Tryck på
för att hoppa till nästa spår eller
för att hoppa till föregående spår.
Spårnummer visas i displayen. Om du har
knappsats i ratten, kan du också använda
motsvarande knappar.
216
– Välj SCAN i menyn och tryck ENTER.
– Tryck på EXIT/CLEAR när du hittat en låt
eller ett spår som du vill lyssna på.
Disctext (endast md)
– Välj DISCTEXT i menyn och tryck ENTER.
– Om information finns lagrad på skivan,
visas den nu i displayen.
Infotainment
Cd/md (tillval)
– För att avaktivera funktionen, välj
DISCTEXT och tryck ENTER.
Md-utkast
Om du trycker på knappen (1) stannar mdspelaren och skivan matas ut.
Cd-utkast
Om du trycker på knappen (2) stannar cdspelaren och skivan matas ut.
Av trafiksäkerhetsskäl stannar den utmatade
cd-skivan ute i högst 12 sekunder. Därefter
matar cd-spelaren åter in den. För att aktivera
cd-spelaren igen; Tryck på CD-knappen (3).
Cd-skivor
Användande av hembrända cd-skivor kan
medföra dåligt eller uteblivet ljud. Musik-cdskivor som uppfyller standarden ISO 60908
ger högst ljudkvalitet.
Viktigt!
Använd endast standardskivor (12 cm i
diameter). Använd inte cd-skivor med
påklistrade skivetiketter. Värmen i cdspelaren kan göra att etiketten lossnar
och att cd-spelaren skadas.
217
Infotainment
Cd-växlare (tillval)
1
3
2
Byte av spår
Tryck på
för att hoppa till nästa spår eller
för att hoppa till föregående spår.
Spårnummer visas i displayen. Om du har
knappsats i ratten, kan du också använda
motsvarande knappar.
Snabbspolning
Starta cd-växlare
Cd-växlaren kan innehålla upp till sex cdskivor samtidigt.
– Välj cd-läge med SELECTOR-ratten (2)
eller tryck på CD-knappen (1).
– Välj en tom position med sifferknapparna
1-6 (3). Vilken som är tom visas i
displayen.
– Mata in en cd-skiva i växlaren.
Se till att INSERT DISC visas innan du matar
in en ny skiva.
Val av position
Vilken skiva som ska spelas väljer du via
sifferknapparna 1-6 (3). Nummer på skiva
och spår visas i displayen.
218
– RND eller RND ALL visas i displayen så
länge funktionen är aktiverad.
– Tryck EXIT för att avsluta.
Tryck på
spår.
för att välja nästa slumpvalda
OBS! Att välja nästa slumpvalda spår
fungerar bara på aktuell skiva.
Tryck och håll nere
eller
för att söka
inom ett spår eller hela skivan. Sökning pågår
så länge knapparna hålls nere. Om du har
knappsats i ratten kan du också använda
motsvarande knappar.
Disctext
Scan
– Tryck på MENU-knappen.
– Välj DISCTEXT i menyn och tryck ENTER.
– Om information finns lagrad på skivan,
visas den nu i displayen istället för aktuellt
spår.
– För att avaktivera funktionen, välj
DISCTEXT och tryck ENTER.
Denna funktion spelar de första tio sekunderna på varje låt eller spår.
– Tryck på MENU-knappen.
– Välj SCAN och tryck ENTER.
– Tryck på EXIT/CLEAR när du hittat en låt
eller ett spår som du vill lyssna på.
Scan fungerar bara på den valda skivan.
Slumpval – RANDOM
Funktionen innebär att cd-skivans spår
spelas i slumpvis ordning.
– Välj RANDOM i menyn och tryck ENTER.
– Välj SINGLE DISCS eller ALL DISCS för
att spelaren ska välja slumpvis från en
eller alla skivor som finns i cd-växlaren.
På vissa skivor finns det information om
album- och låttitlar. Denna information visas
med text i displayen om funktionen
DISCTEXT är aktiverad.
Infotainment
Cd-växlare (tillval)
1
Av trafiksäkerhetsskäl stannar den utmatade
skivan ute i 12 sekunder. Den måste då tas
hand om, annars avbryts funktionen.
Cd-skivor
Användande av hembrända cd-skivor kan
medföra dåligt eller uteblivet ljud. Musik-cdskivor som uppfyller standarden ISO 60908
ger högst ljudkvalitet.
Viktigt!
Cd-utkast
Om du trycker på knappen (1) stannar cdspelaren och skivan matas ut.
Använd endast standardskivor (12 cm i
diameter). Använd inte cd-skivor med
påklistrade skivetiketter. Värmen i cdspelaren kan göra att etiketten lossnar
och att cd-spelaren skadas.
Av trafiksäkerhetsskäl stannar den utmatade
cd-skivan ute i 12 sekunder. Därefter matar
cd-spelaren åter in den.
Eject All
Vid ett långt tryck på EJECT-knappen (1)
startas EJECT ALL. Detta innebär att hela
magasinet töms skiva för skiva. Texten
EJECTING ALL visas i displayen.
Funktionen kan endast aktiveras då bilen står
stilla och avbryts om bilen börjar rulla.
219
Infotainment
Menystruktur – Audio
AM/FM Menu
1.
Autostore1
1. AST Search
2. AST Mode
2. Scan1
3. News1 (On/Off2)
4. TP1 (On/Off2)
5. Radio Text1 (On/Off2)
6. Radio Settings
1. PTY
1. Select PTY
1. Clear All PTY
2. PTY List
2. Search PTY2
3. Show PTY (On/Off2)
2. TP
1. TP Station
1. Set Current/Reset Current
2. TP Search (On/Off2)
3. NEWS Station
1. Set Current/Reset Current
4. AF2 (On2/Off)
5. Regional2 (On/Off2)
6. EON
1. Off
2. Local
1.
2.
220
Programmerbar med MYKEY, se
s. 221.
Default/fabriksinställning.
3. Distant2
7. Reset All
7. Audio Settings3
1. Dolby FM
1. Pro Logic II
2. 3 Channel
3. Off2
2. Dolby CD/MD
1. Pro Logic II2
2. 3 Channel
3. Off
3. Subwoofer2,4 (On2/Off)
4. Equalizer Fr
5. Equalizer Rr
6. Reset All
CD Menu
1. Random1
2. Scan1
3. News1 (On/Off2)
4. TP1 (On/Off2)
5. Audio Settings3
Se Audio Settings i AM/FM Menu.
3.
4.
Vissa modeller.
Tillval.
CD Menu (cd-växlare)
1. Random1
1. Off2
2. Single Disc
3. All Discs
2. Scan1
3. News1 (On/Off2)
4. TP1 (On/Off2)
5. Disc Text1 (On/Off2)
6. Audio Settings3
Se Audio Settings i AM/FM Menu.
MD Menu
1. Random1
2. Scan1
3. News1
4. TP1
5. Disc Text1 (On/Off2)
6. Audio Settings3
Se Audio Settings i AM/FM Menu.
Infotainment
Menystruktur – Audio
1
Mitt eget snabbval – MY KEY
Med MY KEY-knappen (1) kan favoritfunktionerna ur menyn lagras, t.ex. SCAN,
AUTOSTORE eller TP.
– Stega bland funktionerna med menyvalsknapparna.
– Välj den funktion som ska lagras genom
att hålla MY KEY-knappen intryckt i mer
än två sekunder.
– När MY KEY STORED visas i displayen
är funktionen lagrad.
– Aktivera funktionen genom ett kort tryck
på MY KEY-knappen.
– För att lagra ny funktion på knappen,
upprepa steg 1-4.
221
Infotainment
Telefon (tillval)
222
Infotainment
Telefon (tillval)
Telefonsystemets delar
Allmänna regler
1. Knappsats i ratten
Med rattens knappsats kan du använda de
flesta av telefonsystemets funktioner.
• Sätt trafiksäkerheten främst! Om du som
förare måste använda telefonluren,
parkera först på en säker plats.
• Stäng av telefonsystemet när du tankar
din bil.
• Stäng av telefonsystemet i närheten av
sprängningsarbete.
• Låt endast auktoriserad personal utföra
service på ditt telefonsystem.
När telefonen är aktiverad kan knappsatsen i
ratten endast användas till telefonfunktionerna. I aktivt läge syns alltid telefoninformation i kontrollpanelens display.
2. Mikrofon
Mikrofonen för handsfree är inbyggd i takpanelen.
3. Kontrollpanelen
Alla telefonsystemets funktioner, utom
samtalsvolymen, kan styras från knappsatsen
i kontrollpanelen. I displayen visas menyfunktioner, meddelanden, telefonnummer etc.
4. SIM-kortet
SIM-kortet sätts in på framsidan av kontrollpanelen.
5. Telefonlur
Telefonluren kan användas för att kommunicera mer ostört.
6. Antenn
Antennen är monterad mot vindrutan, framför
den inre backspegeln.
Nödsamtal
Nödsamtal till larmnummer kan även genomföras utan SIM-kort förutsatt att det finns
täckning hos någon GSM-operatör.
– Aktivera telefonen.
– Slå det larmnummer som gäller för den
aktuella regionen (inom EU: 112).
– Tryck på ENTER-knappen i kontrollpanelen eller ratten.
Högtalare
Telefonen använder högtalaren i förardörren
eller audiosystemets centerhögtalare, om
sådan finns.
223
Infotainment
Telefonfunktioner
1
2
3
4
5
2
6
7
1.
2.
3.
4.
224
8
4
9
6
Display
ENTER – accepterar samtal, väljer i
menyn eller aktiverar telefonen från
standbyläge
Till/från/standby
EXIT/CLEAR – avbryter/nekar samtal,
stegar tillbaka i menyn eller avbryter ett
val samt raderar inmatade siffror/tecken.
5.
6.
7.
8.
9.
SIM-kortshållare
Menyvalsknappar
Nummer- och teckenknappar samt
snabbval av menyalternativ
Sök – stegar framåt och bakåt vid textoch nummerinmatning.
Höj/sänk samtalsvolym under samtal
Infotainment
Telefonfunktioner
1
När telefonen är aktiverat eller i standbyläge
visas en telefonlur i displayen.
OBS! Vid audionivå Performance
(standardnivå) går det inte att lyssna på radio,
cd, md eller ta emot trafikmeddelanden
samtidigt som ett telefonsamtal är
uppkopplat.
Om du stänger av bilens tändning med
telefonsystemet påslaget, är telefonsystemet
påslaget när tändningen slås på nästa gång.
Då telefonsystemet är avstängt går det inte
att ta emot några samtal.
Strömbrytare till/från/standby –
Telefon
Aktivera systemet:
– Tryck på PHONE- knappen (1) för att
starta telefonsystemet.
Stänga av systemet:
– Håll PHONE-knappen intryckt för att
stänga av telefonsystemet
Försätta systemet i standby:
– Tryck ett kort tryck på PHONE-knappen
eller tryck EXIT/CLEAR för att försätta
telefonsystemet i standbyläge.
– Återaktivera systemet med ett kort tryck
på PHONE-knappen.
Volymsänkning vid
telefonsamtal
Om telefonen ringer när radion spelar, sänks
volymen när samtalet besvaras. Då samtalet
avbryts återgår volymen till den tidigare
inställda ljudnivån. Radiovolymen kan även
regleras under samtalets gång och behåller
då den nya ljudnivån när samtalet avbryts.
Audiovolymen kan även stängas av helt vid
telefonsamtal. Se meny 5.5.3, s. 231.
Funktionen gäller endast för Volvos
integrerade telefonsystem.
Standby-läge
I standbyläge kan du ta emot samtal samtidigt
som audiosystemet är aktivt och information
från audiosystemets ljudkällor visas i
displayen.
För att kunna använda telefonsystemets
andra funktioner måste telefonen vara i aktivt
läge.
Snabbval i menyn
När du med hjälp av menyknappen kommit till
menysystemet kan du använda siffror i stället
för pilarna och ENTER-knappen för att välja
rätt meny i huvudmenynivån. Varje menyval är
numrerat. Siffrorna visas i displayen tillsammans med menyalternativet.
225
Infotainment
Telefonfunktioner
Trafiksäkerhet
Ring upp och ta emot samtal
Delar av menysystemet för telefon är av
säkerhetsskäl inte tillgängliga i hastigheter
över 8 km/h. Du kan endast avsluta påbörjad
aktivitet i menysystemet.
Ringa upp:
– Slå numret och tryck ENTER i knappsatsen i ratten, kontrollpanelen eller lyft
luren.
Ta emot inkommande samtal:
Hastighetsbegränsningen kan kopplas bort i
menyfunktion 5.6.
– Tryck ENTER eller lyft luren. Du kan även
använda Autosvar, se menyalternativ 4.3.
Ljudet från audioanläggningen kan kopplas
ifrån automatiskt när ett telefonsamtal pågår,
se Menyalternativ 5.6.3.
Avsluta ett samtal
SIM-kort
Telefonen kan endast användas tillsammans
med ett giltigt SIM-kort (Subscriber Identity
Module). Du får kortet från din nätoperatör.
Sätt alltid in SIM-kortet när du vill använda
telefonen.
– Stäng av telefonen.
– Tryck ut SIM-kortshållaren genom ett kort
tryck.
– Lägg i kortet med metallytan nedåt.
– Se till att det fasade hörnet på SIM-kortet
matchar fasningen på hållaren.
– Tryck in hållaren igen.
Vid problem med SIM-kortet, kontakta din
nätverksoperatör.
226
Tryck på EXIT/CLEAR i rattens eller kontrollpanelens knappsats eller lägg på luren.
Audioanläggningen återgår till tidigare
aktivitet.
Neka inkommande samtal genom att trycka
på EXIT/CLEAR.
Infotainment
Telefonfunktioner
A
ett telefonsamtal påbörjas, kommer ljudet
ut i handsfreesystemet. Tryck på MENUknappen, stega till Handset och tryck
ENTER för att överföra ljudet till luren.
Senast uppringda telefonnummer
Telefonen lagrar automatiskt de senast
uppringda telefonnumren/namnen.
Telefonlur
För att kommunicera mer ostört, kan du prata
i telefonluren. Lyft luren genom ett kort tryck
på ovansidan (A).
– Slå önskat nummer på knappsatsen i
mittkonsolen och lyft luren för att ringa
upp. Volymen regleras med ratten på
sidan av luren.
– Samtalet avbryts när du lägger tillbaka
luren i hållaren.
– Om du vill växla till handsfree utan att
avsluta samtalet: tryck
i ratten (alt.
menyknapparna i kontrollpanelen) och välj
Handsfree. Tryck ENTER och lägg på
luren. Om luren redan skulle vara lyft när
– Tryck på ENTER i rattens eller kontrollpanelen knappsats.
– Stega framåt eller bakåt med menyknapparna bland de senast slagna numren. De
visas i displayen.
– Tryck ENTER.
Snabbuppringning
Lagra kortnummer
Ett nummer som är lagrat i telefonboken kan
kopplas till en snabbuppringningsknapp (1–
9). Gör så här:
– Välj Telefonbok i menyn och tryck ENTER.
– Bläddra till Snabbuppringning (Meny 3.3)
och tryck ENTER.
– Välj den siffra som ska vara kortnumret.
Tryck ENTER för att bekräfta.
– Sök efter önskat namn eller telefonnummer i telefonboken. Tryck ENTER för
att välja.
Använd snabbuppringning
Håll in önskad snabbuppringningsknapp i ca
två sekunder för att ringa eller tryck kort på
knappen följt av ENTER.
OBS! När du har slagit på telefonen, vänta en
stund innan snabbuppringningen kan ske.
För att kunna slå ett kortnummer måste
Meny 3.3.1 vara aktiverad.
Ta emot ett nytt samtal under
pågående samtal
Om du under pågående samtal hör två
tonstötar i högtalaren har du blivit uppringd.
Denna funktion går att välja eller välja bort i
menyn.
I detta läge kan du välja att ta emot samtalet,
eller neka att ta emot det. Om du inte vill ta
emot samtalet, tryck på EXIT/CLEAR eller gör
ingenting.
Om du vill ta emot samtalet, tryck på ENTER.
Det pågående samtalet hamnar då i så kallat
parkeringsläge. Trycker du på EXIT/CLEAR,
avslutas båda samtalen samtidigt.
Funktioner under pågående
samtal
Under ett pågående samtal är följande
funktioner tillgängliga (bläddra med pilarna
och tryck på ENTER för att göra ett val):
227
Infotainment
Telefonfunktioner
Sekretess/
Sekretess av
Parkera/Återta
Lur/Handsfree
Telefonbok
Telefonboken
Sekretessläge
Telefonnummer och namn kan lagras i
telefonens eget minne eller i SIM-kortets
minne.
Välj om pågående
samtal ska parkeras
eller återtas
Använd luren eller
hands- free
Visa telefonboken
1
Upp till 255 namn kan lagras i telefonens
minne.
Då du har ett pågående samtal samt ett
parkerat samtal är följande funktioner
tillgängliga (bläddra med pilarna och tryck på
ENTER för att göra ett val):
Sekretess/
Sekretess av
Lur/Hands free
Telefonbok
Sammankoppla
Växla
228
Lagra telefonnummer med namn
Sekretessläge
Använd luren eller
hands free
Visa telefonboken
Prata med båda
samtidigt (konferenssamtal)
Växla mellan de två
samtalen
När du tar emot ett samtal och den uppringandes nummer finns i telefonboken, visas
namnet i displayen.
Samtalsvolym
Öka eller minska samtalsvolymen genom att
under samtal trycka på knapparna + eller –
(1) i rattens knappsats.
När telefonen är aktiverad styr knappsatsen i
ratten endast telefonfunktionerna.
För att styra audiosystemet med dessa
knappar måste telefonen vara i standbyläge,
se s. 225.
– Tryck på MENU-knappen, välj Telefonbok
och tryck ENTER.
– Stega till Lägg till och tryck ENTER.
– Skriv ett namn och tryck ENTER.
– Skriv nummer och tryck ENTER.
– Välj vilket minne du vill spara till och tryck
ENTER.
Skriva namn (eller meddelande)
Tryck på den knapp som är märkt med önskat
tecken: en gång för knappens första tecken,
två gånger för det andra osv. För att ange
mellanrum tryck på 1.
Infotainment
Telefonfunktioner
space 1- ? ! , . : " ' ( )
abc2äå àáâ æç
def 3èéëê
gh i 4 ì í î ï
jkl5
mno6ñöòóØ
pqrs7ß
tuv8üùúû
1
wxyz9
om man skriver två bokstäver i
rad från samma knapp, tryck *
emellan eller vänta några
sekunder
+0@* #& $ £ / %
byt mellan versaler och gemener
radera den senast slagna
bokstaven eller siffran. Med ett
långt tryck raderar du hela
numret eller hela texten.
Avbryta textinmatning
– Radera alla inmatade tecken genom ett
långt tryck på EXIT/CLEAR-knappen.
– Återgå till menyn genom ytterligare ett
långt tryck på EXIT/CLEAR-knappen.
Ring upp från minnet
– Tryck på MENU-knappens nedåtpil (1)
eller
i ratten för att söka i telefonboken.
– Välj mellan följande alternativ:
• Tryck ENTER och bläddra med pilarna tills
du hittar önskat namn.
• Tryck på tangenten för första bokstaven i
namnet (eller skriv in hela namnet) och
tryck ENTER.
– Tryck ENTER för att ringa upp det
nummer du har valt.
229
Infotainment
Telefonfunktioner
Specifikation
Uteffekt
SIM-kort
Minnesplatser
SMS
(Short Message
Service)
Data/Fax
Dualband
2W
Litet, 3 V
2551
Ja
Nej
Ja (900/
1800)
1. 255 minnesplatser i telefonens minne.
Antal minnesplatser på SIM-kort
varierar beroende på abonnemang.
Dubbla SIM-kort
Många nätoperatörer erbjuder dubbla SIMkort, ett för din bil och ett för en annan telefon.
Med dubbla SIM-kort har du samma nummer
till två olika apparater. Fråga din nätoperatör
om vilka möjligheter som erbjuds och om
hanteringen av dubbla SIM-kort.
230
IMEI-nummer
För att spärra telefonen måste nätoperatören
underrättas om telefonens IMEI-nummer. Det
är ett 15-siffrigt serienummer som finns inprogrammerat i telefonen. Slå *#06# för att få
fram numret i displayen. Skriv upp det och
spara det på ett säkert ställe.
Infotainment
Menyinställningar och menyval – Telefon
1. Samtalslogg. – CALL
1.1.
Miss. samtal
1.2.
Mottagna. samtal
1.3.
Utgående samt.
1.4.
Radera lista
1.4.1.
Alla samtal.
1.4.2.
Missade samtal.
1.4.3.
Mottagna samt.
1.4.4.
Utgående samt.
1.5.
Samtalslängd
1.5.1.
Senaste samtal
1.5.2.
Antal samtal
1.5.3.
Sammanlagd tid
1.5.4.
Nollställ tid
2. Meddelanden
2.1.
Läs
2.2.
Skriv nytt
2.3.
Medd.inställn.
2.3.1.
SMSC-nummer
2.3.2.
Giltighetstid
2.3.3.
Meddelan.typ
3. Telefonbok
3.1.
Lägg till
3.2.
Sök
3.3.
Kopiera alla
3.3.1.
SIM till telefon
3.3.2.
Telefon till SIM
3.4.
Snabbuppring
3.4.1.
Aktiv
3.4.2.
Välj nummer
3.5.
Töm SIM
3.6.
Töm telefon
3.7.
Minnesstatus
4. Samtalsalt.
4.1.
Sänd nummer
4.2.
Samtal väntar
4.3.
Autosvar
4.4.
Återuppringning
4.5.
Vidarekoppling
4.5.1.
Alla samtal
4.5.2.
Vid upptaget
4.5.3.
Inget svar
4.5.4.
Ej nåbar
4.5.5.
Faxanrop
4.5.6.
Dataanrop
4.5.7.
Upphäv alla
5. Tlf.Inställn.
5.1.
Operatör
5.1.1.
Automatisk
5.1.2.
Manuell
5.2.
Språk
5.2.1.
Dansk
5.2.2.
Deutsch
5.2.3.
English UK
5.2.4.
English US
5.2.5.
Español
5.2.6.
Français CAN
5.2.7.
Français FR
5.2.8.
Italiano
5.2.9.
Nederlands
5.2.10. Portuguës BR
5.2.11. Portuguës P
5.2.12. Suomi
5.2.13. Svenska
5.3.
SIM-säkerhet
5.3.1.
På
5.3.2.
Av
5.3.3.
Automatisk
5.4.
Ändra koder
5.4.1.
PIN-kod
5.4.2.
Telefonkod
5.5.
Ljud
5.5.1.
Ringvolym
5.5.2.
Ringsignal
5.5.3.
Dämpa radio
5.5.4.
Meddel.pip
5.6.
Trafiksäkerh.
5.7.
Fabrikinst.
231
Infotainment
Menyinställningar och menyval – Telefon
1. Samtalslogg
1.1. Missade samtal
Här visas en lista med missade samtal. Du
kan välja att ringa upp, radera eller spara i
telefonboken.
1.5.3.
Sammanlagd tid
1.5.4.
Nollställ tid.
För att kunna nollställa samtalsmätaren
behöver du telefonkoden (se Meny 5.5).
1.2. Mottagna samtal
Här visas en lista med mottagna samtal. Du
kan välja att ringa upp, radera eller spara i
telefonboken.
2. Meddelanden
2.1. Läs
Här kan du läsa inkomna textmeddelanden.
Du kan sedan välja att radera läst meddelande, skicka det vidare, ändra, spara hela
eller delar av meddelandet.
1.3. Utgående samtal
Här visas en lista med tidigare slagna
nummer. Du kan välja att ringa upp, radera
eller spara i telefonboken.
2.2. Skriv nytt
Med hjälp av knappsatsen kan du skriva ett
meddelande. Välj sedan att spara eller skicka
det.
1.4. Radera lista
Med denna funktion kan du radera de listor
som finns i menyerna 1.1, 1.2 och 1.3 enligt
nedan.
2.3. Meddelandeinställning
Ange numret (SMSC-nummer) till den
meddelandecentral du vill skall överföra dina
meddelanden samt hur länge det ska lagras i
meddelandecentralen.
1.4.1.
Alla
1.4.2.
Missade
1.4.3.
Mottagna
1.4.4.
Utgående
1.5. Samtalslängd
Här har du möjlighet att se samtalstiden för
alla dina samtal eller för det senaste samtalet.
Du kan också välja att se antalet samtal och
nollställa samtalsmätaren.
1.5.1.
1.5.2.
232
Senaste samtal
Antal samtal
2.3.1.
SMSC-nummer
2.3.2.
Giltighetstid
2.3.3.
Meddelandetyp
Kontakta din operatör för information om
dessa inställningar samt för SMSC-nummer.
Dessa inställningar bör normalt inte ändras.
3. Telefonbok
3.1. Lägg till
Du har här möjlighet att lagra namn och
telefonnummer i telefonenboken. Se avsnittet
om funktioner i telefonboken för mer information.
3.2. Sök
3.3. Kopiera alla
Kopierar SIM-kortets telefonnummer och
namn till telefonens minne.
3.3.1.
Från SIM- till telefonminne
3.3.2.
Från telefon- till SIM-minne
3.4. Snabbuppringning
Ett nummer som är lagrat i telefonboken kan
lagras som ett kortnummer.
3.5. Töm SIM
Du kan välja att radera hela minnet i SIMkortet.
3.6. Töm telefon
Du kan välja att radera hela minnet i
telefonen.
3.7. Minnesstatus
Se hur många platser som är upptagna med
namn och nummer i SIM-kortet och telefonen.
Infotainment
Menyinställningar och menyval – Telefon
4. Samtalsalternativ
4.1. Sänd nummer
Välj om ditt eget nummer ska visas eller ej för
den du ringer upp. Kontakta din nätoperatör
för permanent dolt nummer.
5. Telefoninställningar
5.1. Operatör
Välj operatör automatiskt eller manuellt. Vald
operatör visas i displayen i telefonens
grundläge.
4.2. Samtal väntar
Välj om du vill få ett meddelande om att
samtal väntar under pågående samtal.
5.1.1.
Auto
5.1.2.
Manuell
5.2. Språk
Här kan du välja vilket språk telefonen ska
visa.
4.3. Autosvar
Välj att automatiskt ta emot inkommande
samtal.
4.4. Återuppringning
Välj att ringa upp ett tidigare upptaget och
slaget nummer.
4.5. Vidarekoppla
Välj när och vilka typer av samtal som ska
vidarekopplas till ett angivet telefonnummer.
4.5.1.
4.5.2.
4.5.3.
4.5.4.
4.5.5.
4.5.6.
4.5.7.
Alla samtal (inställningen gäller
endast under aktuellt samtal).
Vid upptaget
Inget svar
Ej nåbar
Faxanrop
Dataanrop
Upphäv alla
5.2.1.
Dansk
5.2.2.
Deutsch
5.2.3.
English UK
5.2.4.
English US
5.2.5.
Español
5.2.6.
Français CAN
5.2.7.
Français FR
5.2.8.
Italiano
5.2.9.
Nederlands
5.2.10. Portuguës BR
5.2.11. Portuguës P
5.2.12. Suomi
5.2.13. Svenska
5.3. SIM-säkerhet
Välj om PIN-koden ska vara på, av eller om
telefonen automatiskt ska ange PIN-kod.
5.3.1.
5.3.2.
5.3.3.
5.4. Ändra koder
Ändra PIN-koden eller telefonkoden.
5.4.1.
5.4.2.
PIN-kod
Telefonkod (använd 1234 innan du
byter till egen kod). Telefonkoden
används för att nollställa samtalsmätaren.
OBS! Skriv upp och spara koden på ett
säkert ställe.
5.5. Ljud
5.5.1.
Ringvolym: Här kan du välja volym
på inkommande ringsignal.
5.5.2.
Ringsignal: Du har åtta olika ringsignaltyper att välja mellan.
5.5.3.
Dämpa radio: On/off
5.5.4.
Hast. volym: Välj om volymen ska
vara fartberoende eller ej.
5.5.5.
Meddelande pip
5.6. Trafiksäkerhet
Här kan du välja att koppla bort hastighetsfunktionen, d.v.s. välja att ha tillgång till hela
menysystemet även under färd.
5.7. Fabriksinställning
Funktion för att återgå till systemets fabriksinställningar.
På
Av
Automatisk
233
Infotainment
234
Tekniska data
Typbeteckning
Mått och vikter
Motorspecifikationer
Motorolja
Övriga vätskor och smörjmedel
Bränsle
Katalysator
Elsystemet
236
237
238
239
242
243
245
246
235
Tekniska data
Typbeteckning
Vid alla kontakter med Volvoåterförsäljaren
om bilen och vid beställning av reservdelar
och tillbehör kan det underlätta om man vet
bilens typbeteckning, chassi- och motornummer.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
236
Vissa motorvarianter
Motorns typbeteckning, detalj- och
tillverkningsnummer.
Dekal för parkeringsvärmare.
Chassinummer.
Typbeteckning, chassinummer, tillåtna
maxvikter och kodnummer för färg och
klädsel samt typgodkännandenummer.
a. variant 1
b. variant 2
Växellådans typbeteckning och
tillverkningsnummer.
a: Automatväxellåda GM.
b: Automatväxellåda AW.
c: Manuell växellåda.
d: Automatväxellåda.
Motoroljedekal1
Dekalen anger oljekvalitet, viskositet
och volym.
Tekniska data
Mått och vikter
Mått
Längd: 480 cm
Bredd: 190 cm
Höjd: 178 cm
Hjulbas: 286 cm
Spårvidd fram: 163 cm
Spårvidd bak: 162 cm
Variant 1
Endast Kina
Vikter
Tjänstevikten omfattar föraren, bränsletankens vikt då den är fylld till 90 % och
övriga spolar-/kylvätskor m.m. Passagerarnas
vikt och tillbehör som är monterade, d.v.s.
dragkrok, kultryck (vid påkopplad släpvagn,
se tabell), lasthållare, takbox m.m. påverkar
lastförmågan och räknas inte in i tjänstevikten. Tillåten belastning (utöver förare) =
Totalvikt–Tjänstevikt.
VARNING!
Bilens köregenskaper förändras beroende
på hur tungt lastad bilen är och hur lasten
är placerad.
1. Max totalvikt
2. Max släpvagnsvikt
Max last: Se registreringsbevis.
Max taklast: 100 kg
Bromsad släpvagn
Variant 2
1. Max totalvikt
2. Max tågvikt (bil+släp)
3. Max framaxeltryck
4. Max bakaxeltryck
Se dekalens placering på s. 236.
Max släpvagnsvikt
Max kultryck
0-1200 kg
2250 kg
50 kg
90 kg
Obromsad släpvagn
Max. släpvagnsvikt 750 kg
237
Tekniska data
Motorspecifikationer
Specification
Effekt (kW/rps)
(hk/rpm)
Vridmoment (Nm/rps)
(kpm/rpm)
Cylinderantal
Cylinderdiameter (mm)
Slaglängd (mm)
Slagvolym (dm3 eller liter)
Kompressionsförhållande
Tändstift:
Elektrodavstånd (mm)
Åtdragningsmoment (Nm)
Motorbeteckning
2.5T
B5254T2
T6
B6294T
V8 AWD
B8444S
D5 AWD
D5244T4
154/83
210/5000
320/25-75
32,6/15004500
5
83
93,2
2,521
200/85
272/5100
380/30-83
38,8/18005000
6
83
90
2,922
232/98
315/5850
440/65
44,9/3900
8
94
79,5
4,414
136/67
185/4000
400/33-46
40,8/20002750
5
81
93,2
2,40
9,0:1
8,5:1
10,4:1
17,0:1
0,7
30
0,7
30
1,1
30
-
Motorns typbeteckning, detalj- och tillverkningsnummer kan avläsas på motorn, se
s. 236.
238
Tekniska data
Motorolja
Ogynnsamma körförhållanden
Kontrollera oljenivån oftare vid långvarig
körning:
•
•
•
•
med husvagn eller släpvagn
i bergslandskap
i hög hastighet
i temperaturer kallare än -30°C eller
varmare än +40°C
• kortare körsträckor (kortare än 10 km) vid
låga temperaturer (under 5°C)
Det kan ge onormalt hög oljetemperatur eller
oljeförbrukning.
Viktigt!
Använd alltid föreskriven oljekvalitet och
viskositet.
Om annan än föreskriven olja använts,
kontakta omedelbart närmaste auktoriserade Volvoverkstad för service.
Använd inte extra oljetillsatser. De kan
skada motorn.
Viskositetsdiagram
Välj en helsyntetisk motorolja vid ogynnsamma körförhållanden. Det ger ett extra
skydd för motorn.
Volvo rekommenderar
dukter.
oljepro-
239
Tekniska data
Motorolja
När oljedekalen som visas här bredvid finns i
bilens motorrum, gäller följande. Se placering
på s. 236.
Oljekvalitet: ACEA A1/B1
Viskositet: SAE 5W–30
Vid körning under ogynnsamma förhållanden,
använd ACEA A5/B5 SAE 0W-30.
Oljedekal
Volymuppgifter
Motorvariant
T6
B6294T
1. Inkluderar filterbyte.
240
Volym1
(liter)
Påfyllningsbar volym mellan
MIN – MAX (liter)
1,5 liter
6,6
Tekniska data
Motorolja
När oljedekalen som visas här bredvid finns i
bilens motorrum, gäller följande. Se placering
på s. 236.
Oljekvalitet: ACEA A5/B5
Viskositet: SAE 0W–30
Oljedekal
Volymuppgifter
Motorvariant
2.5T
B5254T2
V8 AWD
B8444S
D5 AWD
D5244T4
Volym1
(liter)
Påfyllningsbar volym mellan
MIN – MAX (liter)
1,2
5,5
2,0
6,2
6,7
1. Inkluderar filterbyte.
241
Tekniska data
Övriga vätskor och smörjmedel
Viktigt!
Rekommenderad transmissionsolja ska användas för att inte skada växellådan och får inte blandas med någon annan transmissionsolja. Om
annan olja fyllts på kontakta närmaste auktoriserade Volvoverkstad för service.
Vätska
Växellådsolja
Kylvätska
System
Manuell 6-växlad (M66)
Automatväxellåda (AW55-51)
Automatväxellåda (GM4T65)
Automatväxellåda (TF-80SC)
Bensinmotor 2,5T
Bensinmotor T6
Bensinmotor V8
Dieselmotor D5
Luftkonditionering
med A/C i bakre kupé
Bromsvätska
Servostyrning
Spolarvätska
242
Systemet
varav behållare
Volym
2,0 liter
7,2 liter
12,7 liter
7,0 liter
9,0 liter
10,5 liter
10,2 liter
12,5 liter
1000 gr.
1300 gr
0.6 liter
1,0 liter
0,2 liter
6,5 liter
Rekommenderad kvalitet
Transmissionsolja MTF 97309
Transmissionsolja JWS 3309
Transmissionsolja Dexron III G
Transmissionsolja JWS 3309
Kylvätska med korrosionsskydd utblandad
med vatten, se förpackning. Termostaten
öppnar vid: bensinmotorer, 90 ºC, dieselmotorer 82 ºC
Olja: PAG
Köldmedium: R134a (HFC134a)
DOT 4+
Styrservoolja: WSS M2C204-A eller
likvärdig produkt med samma specifikation.
Av Volvo rekommenderat frostskyddsmedel
utblandat med vatten rekommenderas vid
minusgrader.
Tekniska data
Bränsle
Förbrukning, utsläpp
Motor
2.5T
B5254T2
Växellåda
Manuell 6-växlad (M66)
Automatväxellåda (AW 55-51)
T6
V8 AWD
B6294T
B8444S
Automatväxellåda (GM4T65)
Automatväxellåda (TF-80SC)
D5 AWD
D5244T4
Automatväxellåda (TF-80SC)
Manuell 6-växlad (M66)
Förbrukning
liter/100 km
Utsläpp av
koldioxid
(CO2) g/km
11,1(11,2)1
266(269)1
1
280(282)1
11,7(11,8)
12,7
80
13,3(13,5)1
317(322)1
80
80
9,0(9,0)1
239(239)1
68
1
217(219)1
8,2(8,3)
304
Tankvolym
liter
1. Gäller 7-sitsig variant.
243
Tekniska data
Bränsle
Bränsleförbrukning och utsläpp
av koldioxid
De officiellt deklarerade bränsleförbrukningssiffrorna är baserade på en standardiserad
körcykel enligt EU direktiv 80/1268 comb.
Bränsleförbrukningssiffrorna kan påverkas
om bilen utrustas med extra tillbehör vilket
påverkar bilens vikt. Dessutom kan körsätt
och andra icke tekniska faktorer påverka
bilens bränsleförbrukning. Vid körning med
bränsle med oktantal 91 RON blir förbrukningen högre och effekten lägre.
244
Bensin
De flesta motorer kan köras på oktantalen 91,
95 och 98 RON.
• 91 RON ska inte användas till 4-cylindriga motorer.
• 95 RON kan användas vid normal
körning.
• 98 RON rekommenderas för maximal
effekt och lägsta bränsleförbrukning.
Vid körning i varmare klimat än +38 ºC
rekommenderas högsta möjliga oktantal för
bästa möjliga prestanda och bränsleförbrukning.
Bensin:
Norm EN 228
Diesel:
Norm EN 590
Tekniska data
Katalysator
En syremätgivare övervakar syreinnehållet i
de avgaser som lämnar motorn. Mätvärdet
från avgasanalysen matas in i ett elektroniksystem, som kontinuerligt styr insprutningsventilerna. Förhållandet mellan det bränsle
och den luft som förs till motorn regleras hela
tiden. Regleringen skapar optimala förhållanden för en effektiv förbränning, av de
skadliga ämnena (kolväten, koloxid och
kväveoxider) med hjälp av en trevägskatalysator.
Allmänt
Katalysatorn har till uppgift att rena
avgaserna. Den är placerad i avgasströmmen
nära motorn för att snabbt nå arbetstemperatur.
Katalysatorn består av en monolit (keramsten
eller metall) med kanaler. Kanalväggarna är
belagda med platina/rodium/palladium.
Metallerna svarar för katalysatorfunktionen,
d.v.s. de påskyndar den kemiska processen
utan att förbrukas.
LambdasondTM syremätgivare
Lambdasonden är en del i ett reglersystem,
som har till uppgift att minska utsläppen och
att förbättra utnyttjandet av bränslet.
245
Tekniska data
Elsystemet
Allmänt
12 V system med spänningsreglerad växelströmsgenerator. Enpoligt
system där chassi och motorstomme används som ledare. Minuspolen
är ansluten till chassiet.
Batteri
Prestanda
Spänning
KöldstartförmLåga (CCA)
Reservkapacitet (RC)
Motor
2.5T
12 V
T6
12 V
V8 AWD
12 V
600 A1
120 min
600 A1
120 min
600 A1
120 min
D5 AWD
12 V
800 A
170 min
1. Bil med parkeringsvärmare har 800 A batteri.
Om startbatteriet byts ut, var noga med att byta till ett batteri med
samma köldstartförmåga och reservkapacitet som originalbatteriet (se
dekal på batteriet).
Generator
Prestanda
Max. strömstyrka (A)
Motor
2.5T
140
T6
160
2.5T
1,4
T6
1,7
V8 AWD
170
D5 AWD
140
Startmotor
Prestanda
Effekt (kW)
246
Motor
V8 AWD
2,0
D5 AWD
2,2
Tekniska data
Elsystemet
Glödlampor
Belysning
1. Helljus/halvljus
2. Bi-Xenon
3. Dimljus främre
4. Positionsljus främre, parkeringsljus främre,
sidomarkeringsljus främre, nummerskyltsbelysning,
instegsbelysning bakre
5. Blinkers främre, dimbakljus
6. Blinkers sida
7. Bromsljus, backljus
8. Blinkers bakre
9. Positionsljus bakre,
10. Make up-spegel
11. Instegsbelysning främre, bagagerumsbelysning
Handskfacksbelysning
Effekt W
Sockel
55
35
55
5
H7
D2R
H1
W 2,1x9,5d
21
5
21
21
4
1,2
5
3
BAY9s
W 2,1x9,5d
BAY15d
BA15s
BAZ15s
SV5,5
SV8,5
BA9
247
Tekniska data
248
Index
A
ABS ...................................................................45
Adaptivt system ........................................... 118
Alarm .............................................................. 212
AUTO, ECC ....................................................74
Automatisk låsning ..................................... 103
Automatväxellåda ........................................ 118
Avgasreningssystem .....................................45
B
Backspeglar, eluppvärmda ..........................51
Backspeglar, infällbara .................................50
Bagageutrymme .......................................... 189
Baklucka, öppning .........................................60
Baklykta ......................................................... 186
Barn i bilen, placering ...................................30
Barnstol och krockkudde .............................28
Barnstol och sidokrockkudde .....................19
Barnstol, montering .......................................34
Barnsäkerhetsspärr ............................ 49, 106
Barnsäkerhetsutrustning ..............................27
Bashögtalare ................................................ 206
Batteri .............................129, 171, 179, 246
Batteri, överbelastning ............................... 113
Belysning ...................................................... 182
Bensinkvalitet ............................................... 244
Beredskapsläge .......................................... 225
Blinkers ................................................. 53, 185
BLIS ....................................................... 50, 143
Blockerat låsläge ................................ 50, 104
Bogsering ......................................................127
Bogserögla ...................................................128
Bromsolja ......................................................177
Bromssystem .................................................. 45
Bromsvätska .................................................177
Bränsle, påfyllning .......................................114
Bränsleförbrukning ......................................244
Bränsleförbrukning, aktuell .......................... 56
Bränslemätare ................................................ 43
Bränslesystem ..............................................173
Bältesförsträckare ......................................... 12
Bälteskudde, integrerad ............................... 32
Bältespåminnare ............................................ 11
Bärgning ........................................................127
C
Cd/md ............................................................216
Cd-utmatning ................................................219
Cd-växlare .....................................................218
Cigarettändareuttag ...................................... 50
D
Delbar dragkrok ...........................................134
Dieselpartikelfilter ........................................115
Dimbakljus .....................................................188
Dimljus ............................................................. 52
Dimstrålkastare ............................................185
Disctext ..........................................................216
Display ............................................................. 47
Dragkraftsfunktion .......................................124
Dragkrok ....................................................... 132
DSTC ............................................. 46, 49, 124
Däck
dimensionsbeteckning ........................ 148
hastighetsklasser ................................. 148
köregenskaper ...................................... 148
slitagevarnare ........................................ 149
Däcktryck, rekommenderat ....................... 151
Däcktätning, provisorisk ............................ 157
Döda vinkeln (BLIS) ................................... 143
E
Ekonomisk körning ..................................... 112
Elektrisk barnsäkerhetsspärr .................... 107
Elektronisk startspärr ................................. 100
Elsystemet .................................................... 246
Eluppvärmd bakruta ......................................71
Eluppvärmda backspeglar ...........................71
Eluppvärmda framstolar ................................71
EON ............................................................... 215
Equalizer ....................................................... 207
Extraljus ............................................................50
F
Fjärrkontroll .........................................100, 202
Fjärrkontroll, byte av batteri ...................... 102
Fjärrkontrollfunktioner ................................ 101
Fläckar ........................................................... 165
Fläkt ..................................................................71
Fläkt, ECC .......................................................75
249
Index
Fordonsdata ................................................. 170
Framfällning, baksäten ..................................90
Framlykta ....................................................... 183
Framstolar, eluppvärmda ..............................51
Frekvensuppdatering, automatisk ........... 214
Fågelspillning ............................................... 164
Färddator .........................................................56
Färgkod, lack ................................................ 166
Förvaringsplatser i kupén .............................85
G
Generator ..................................................... 246
Glödlampor .................................................. 182
Golvmattor .......................................................86
Gravida kvinnor ..............................................11
H
Halt väglag ................................................... 112
Halvljus .................................................. 52, 184
Handbroms ......................................................58
Handskfack .......................................... 86, 104
Hastighetsmätare ...........................................43
Helljus ............................................ 43, 52, 184
Helljus, -omkoppling, -blink ..........................53
Hjul
ditsättning .............................................. 156
losstagning ............................................ 154
rotationsriktning .................................... 150
Hörlursuttag ................................................. 201
250
I
IMEI-nummer ................................................230
Imma ................................................................. 68
Informationsdisplay ....................................... 47
Infotainment ..................................................198
Instegsbelysning ..........................................189
Instrumentbelysning ...................................... 52
Insynsskydd .................................................... 96
Integrerad bälteskudde ................................ 32
Intervalltorkning .............................................. 54
ISOFIX fästsystem ........................................ 34
K
Kallstart ..........................................................118
Katalysator ....................................................245
Kick-down .....................................................118
Klocka .............................................................. 43
Klämskydd ....................................................... 66
Knallgas .........................................................180
Knappsats i ratten .......................................200
Koldioxid ........................................................244
Kondensvatten .............................................173
Kontroll- och varningssymboler .................. 43
Kontrollpaneler, audio ................................199
Kopplingsolja ................................................177
Kopplingsvätska ..........................................177
Krockgardin ............................................ 21, 26
Krockkuddar ................................................... 26
Krockkudde, passagerarsidan .................... 14
Krocksensorer ................................................ 21
Kupébelysning ................................................83
Kylvätska ....................................................... 176
Köldmedium ....................................................68
Körriktningsvisare ....................... 43, 53, 185
L
Lack, färgkod ............................................... 166
Lackskador, bättring ................................... 166
Lambdasond ................................................ 245
Larmdiod ....................................................... 109
Larmsensorer ..................................................50
Lastning i lastutrymmet .................................93
Lastutrymme, förlängning .............................92
Ledbelysning ...................................................53
Ljudanläggningens funktioner .................. 204
Ljudinställning .............................................. 205
Ljusbild .......................................................... 140
Ljushöjdsreglering .........................................52
Ljustuta .............................................................53
Lock-up-funktion ......................................... 118
Luftfördelning, A/C ........................................71
Luftfördelning, ECC ......................................74
Luftkonditionering, bakre kupé ...................49
Luftkvalitetssystem, ECC .............................73
Låsning .......................................................... 103
M
Make-up spegel ........................................... 189
Meddelande, display .....................................47
Medelbränsleförbrukning .............................56
Index
Menyhantering ............................................. 200
Menystruktur, audio .................................... 220
Miljöfilosofi ......................................................... 3
Motorhuv ....................................................... 172
Motorhuv, öppning .........................................59
Motorolja .............................................174, 240
Motoroljedekal ............................................. 236
Motorrum ...................................................... 172
MY KEY ......................................................... 221
Mått ................................................................ 237
Parkeringsvärmare, parkering ..................... 76
Partikelfilter, diesel ......................................115
Pisksnärtskador ............................................. 22
PI-sökning .....................................................210
Polering och vaxning ..................................165
Positionsljus ..........................................52, 184
PTY - programtyp ........................................212
PTY, sökning ................................................213
Pågående samtal, funktioner ....................227
R
N
Nackskydd, bak ..............................................91
Nummerskyltbelysning ............................... 188
Nyckel ............................................................ 100
Nyheter, inställning ..................................... 210
O
OBS-texter ........................................................ 2
Oljefilter ......................................................... 174
Oljekvalitet .................................................... 240
Oljetryck ...........................................................45
P
PACOS ............................................................17
Parkeringsbroms ............................................58
Parkeringshjälp .................................... 50, 125
Parkeringsljus ...................................... 52, 184
Parkeringsvärmare, batteri och bränsle ....77
Radiotext .......................................................211
Rattinställning ................................................. 59
Rattlås ............................................................116
RDS ................................................................210
RDS, återställning .......................................215
Regionala radioprogram ............................214
Regnsensor .................................................... 54
Relä/säkringscentral ...................................191
Ren inifrån och ut .............................................3
Rengöring av klädsel ..................................165
Rengöring av säkerhetsbälten ..................165
Rengöring, biltvätt .......................................164
Reservhjul ......................................................153
Reservhjulet "Temporary Spare" .............152
Rostskydd, bättring .....................................167
Ryggstöd fällning, fram ................................ 80
S
Scan, cd/md .................................................216
Scanning ....................................................... 210
Serviceprogram ........................................... 170
Sidoblinkers ................................................. 185
Sidoblinklykta ............................................... 185
Sidokrockkuddar ............................................19
Sidoljus ......................................................... 184
SIM-kort ........................................................ 226
SIM-kort, dubbla .......................................... 230
SIPS-bag-systemet .......................................20
Skjutbar stol ....................................................90
Skyddsgaller ...................................................95
Skyddsnät ........................................................94
Slumpval .............................................216, 218
Släpvagn ....................................................... 130
Släpvagnsvikt ............................................... 237
Smörjmedel .................................................. 242
Snabbspolning ............................................ 216
Snabbuppringning ...................................... 227
Snabbval, telefon ........................................ 225
Solskärm ..........................................................66
Spolare och torkare, bakruta .......................55
Spolarvätska ................................................ 176
Spårbyte, cd/md ......................................... 216
SRS, omkopplare ...........................................18
SRS-systemet .................................................15
Stabilitetssystemet ..................................... 124
Standby-läge ................................................ 225
Starthjälp ...................................................... 129
Startmotor .................................................... 246
Startnyckel .................................................... 115
Startspärr ............................................100, 115
251
Index
Stationslagring ..................................208, 209
Stationssökning ........................................... 208
STC ................................................................ 124
Stol, elmanövrerad .........................................81
Stol, sittställning .............................................80
Strålkastare .....................................................52
Strålkastarspolare ..........................................55
Strömbrytare, telefon ................................. 225
Styrservoolja ................................................ 177
Sub-woofer ................................................... 206
Surround ....................................................... 206
Säkerhetsbälten .............................................10
Säkerhetssystem, automatväxellåda ....... 118
T
Tanklucka ...................................................... 114
Telefonboken ............................................... 228
Telefonfunktioner ........................................ 224
Telefonlur ...................................................... 227
Telefonsystem, översikt ............................. 223
Temperaturmätare .........................................43
Tillsatsvärmare ................................................77
Timer .................................................................70
Tjänstevikt ..................................................... 237
Torkarblad ..................................................... 178
Totalvikt ......................................................... 237
TP, trafikinformation .................................... 211
Trippmätare .....................................................43
Tvätta bilen ................................................... 164
252
U
W
Upplåsning ....................................................103
Whiplash-skydd .............................................22
WHIPS .............................................................22
V
Vadning ..........................................................112
Varningsblinkers ............................................ 51
Varningsrutor .....................................................2
Varningstexter ...................................................2
Varningstriangel ...........................................152
Varvtalsmätare ................................................ 43
Vaxning och polering ..................................165
Ventilationsmunstycken ............................... 69
Vikt ..................................................................237
Viktigtrutor ..........................................................2
Viktigttexter ........................................................2
Vindrutespolare .............................................. 55
Vindrutetorkare .............................................. 54
Vinterdäck .....................................................149
Viskositet .......................................................240
Volvo personvagnar och miljön .....................3
Volym, samtal ...............................................228
Volymkontroll ................................................204
Volymkontroll, programtyper .....................204
Volymsänkning, telefonsamtal ..................225
Vägmätare ....................................................... 43
Vätskor ...........................................................242
Växellägen, sex växlar .................................117
Växelväljaren, manuella lägen ...................120
Växelväljarspärr ............................................119
Y
Yttertemperaturmätare ..................................43
Å
Återcirkulation .................................................70
2006
VOLVO
INSTRUKTIONSBOK XC90
TP 8192 (Swedish). AT 0540. Printed in Sweden, Elanders Infologistics Väst AB, Mölnlycke 2005
INSTRUKTIONSBOK VOLVO XC90
TP 8192
2006
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising