Volvo | XC90 Twin Engine | ‏Excellence | Volvo XC90 Twin Engine 2018 ‏Excellence

Volvo XC90 Twin Engine 2018 ‏Excellence
VÄLKOMMEN!
Här kan du läsa om funktionerna för baksätet i din Volvo XC90 Excellence. Utförligare ägarinformation finns tillgänglig i bil, app och på
webben.
BILENS CENTERDISPLAY
Ägarmanualen finns i bilens centerdisplay, där den nås via toppvyn.
MOBILAPP
Ägarmanualen finns som app (Volvo Manual) till smartphones och surfplattor. Appen innehåller även instruktionsvideor för utvalda funktioner.
VOLVOS SUPPORTSIDA
På Volvo Cars supportsida (support.volvocars.com) finns manualer och
instruktionsvideor, men också ytterligare information och hjälp rörande din
Volvo och ditt bilägande.
TRYCKT INFORMATION
I handskfacket finns ett supplement till ägarmanualen som innehåller
information om säkringar och specifikationer samt en sammanfattning
av viktig och praktisk information. En tryckt ägarmanual och tillhörande
supplement är möjliga att efterbeställa.
KONTROLLDISPLAY I BAKSÄTET
Från kontrolldisplayen, som är placerad i tunnelkonsolen mellan
baksätena, styrs sätesfunktioner samt värmning och kylning av
dryck.
Fälla upp skärmen
–– Tryck på skärmens ovansida. Skärmen åker upp automatiskt.
Skärmen startas automatiskt när den är uppfälld. Efter en viss tid
dimmas ljuset. Rör vid skärmen för att återaktivera den.
Fälla ner skärmen
Skärmen fälls ner manuellt:
–– Tryck på skärmens ovansida. Tryck tills skärmen helt fällts in i
tunnelkonsolen. Skärmen släcks när den fälls ner.
LUFTJONISATOR
Luftjonisatorn bidrar till att förbättra luftkvalitén i kupén genom att
jonisera luften som blåses in och därmed förse kupén med frisk
luft. Funktionen är alltid aktiv när bilen är i minst tändningsläge I.
NAVIGERA I KONTROLLDISPLAYEN
Kontrolldisplayen är en pekskärm som reagerar vid beröring. Displayen
består av olika vyer. Tryck på knapp i skärmen för att aktivera önskad
funktion eller för att komma till vy för funktion.
Knappar i hemvyn
Knapp för eluppvärmning av vänster respektive höger säte.
Knapp för kylning/uppvärmning av mugghållare.
Knapp för ventilering av vänster respektive höger säte.
Knapp för justering av främre passagerarsäte från baksätet.
Återgå till hemvyn från en annan vy
Kontrolldisplayen återgår automatiskt till hemvyn efter en viss tid. Vid
justering av främre passagerarsäte, tryck på krysset för att återgå till
hemvyn.
STÄLLA IN BAKSÄTE
Bilens baksäten har olika inställningsmöjligheter för bästa möjliga
sittkomfort.
Ändra ryggstödets lutning genom att justera reglaget framåt/bakåt.
Höj/sänk sätet genom att justera bakre delen av reglaget uppåt/nedåt.
Flytta sätet framåt/bakåt genom att justera reglaget framåt/bakåt.
Höj/sänk sittdynans framkant genom att justera främre delen av
reglaget uppåt/nedåt.
Inställningar av massage, sidostöd, svankstöd och förlängning av
sittdyna är kopplade till multifunktionsreglaget.
Endast en rörelse (fram/bak/upp/ner) kan göras åt gången. Inställning
av sätet kan göras en viss tid efter att dörren låsts upp utan att bilen är
igång. Inställning av säte kan alltid göras när bilen är igång. Justering
kan även göras viss tid efter att bilen stängts av.
Sätena har ett överbelastningsskydd som utlöses om något säte
blockeras av något föremål. Om det händer, avlägsna föremålet och
därefter manövrera sätet igen.
För att justera sov-/komfortläge kan det bli nödvändigt att först flytta
fram stolen något.
HANTERA MULTIFUNKTIONSREGLAGET
Multifunktionsreglaget används för justering av svankstöd, sidostöd
i ryggen, dynans längd samt massageinställningar. Inställningar som
görs med multifunktionsreglaget visas i kontrolldisplayen. Skärmen
visar enbart ett sätes inställningar i taget.
1. Fäll upp kontrolldisplayen manuellt.
2. Aktivera sätesinställning genom att vrida eller trycka på multifunktionsreglaget i valfri riktning. Sätesinställningsvyn öppnas i
kontrolldisplayen.
3. Välj önskad funktion i kontrolldisplayen genom att trycka på displayen eller vrida på multifunktionsreglaget uppåt/nedåt.
4. Ändra inställning genom att trycka reglaget i önskad riktning.
Massage
Tryck på skärmknappen eller välj funktion med multifunktionsreglaget för att aktivera massagefunktionen.
När bilen är avstängd är det inte möjligt att använda
massagefunktionen.
Följande inställningsmöjligheter finns för massage:
På/Av: Välj mellan på och av för att sätta på/stänga av
massagefunktionen.
Program 1-5: Det finns fem förinställda massageprogram.
Välj mellan 1 (dyning), 2 (stegande), 3 (avancerad), 4
(svank) och 5 (skuldra).
Intensitet: Välj mellan låg, normal och hög.
Hastighet: Välj mellan långsam, normal och snabb.
Sidostöd
Tryck på skärmknappen eller välj funktion med multifunktionsreglaget för att aktivera justering av sidostöd i
sätesryggen.
• Tryck på den främre delen av sätesknappen på multifunktionsreglaget för att öka sidostödet.
• Tryck på den bakre delen av sätesknappen för att
minska sidostödet.
Svankstöd
Tryck på skärmknappen eller välj funktion med multifunktionsreglaget för att aktivera justering av svankstöd.
• Tryck på sätesknapp upp/ner på multifunktionsreglaget
för att flytta svankstödet uppåt/nedåt.
• Tryck på den främre delen av sätesknappen för att öka
svankstödet.
• Tryck på den bakre delen av sätesknappen för att
minska svankstödet.
Förlänga sittdyna
Tryck på skärmknappen eller välj funktion med multifunktionsreglaget för att aktivera justering av sittdyna.
• Tryck på den främre delen av sätesknappen på multifunktionsreglaget för att förlänga sittdynan.
• Tryck på den bakre delen av sätesknappen för att korta
sittdynan.
JUSTERING AV FRÄMRE PASSAGERARSÄTE FRÅN BAKSÄTET
Främre passagerarsäte kan justeras från baksätet i längdled och ryggstödets lutning kan ändras. Använd kontrolldisplayen mellan baksätena
för att ändra främre passagerarsätets inställningar.
1. Tryck på knappen i skärmen för justering av främre
passagerarsäte från baksätet.
2. En ny vy öppnas där lutning och längdled kan ställas in.
3. Tryck på krysset för att återgå till hemvyn.
Justera ryggstödets lutning
• Tryck på övre vänster pil för att fälla ryggstödet på främre passagerarsäte framåt.
• Tryck på övre höger pil för att fälla ryggstödet på främre passagerarsäte bakåt.
Justera i längdled
• Tryck på nedre vänster pil för att flytta främre passagerarsäte framåt.
• Tryck på nedre höger pil för att flytta främre passagerarsäte bakåt.
ELUPPVÄRMDA/VENTILERADE SÄTEN
Sätena kan värmas för att öka komforten när det är kallt. Sätesvärmen
styrs från kontrolldisplayen.
–– Tryck upprepade gånger på knappen för vänster eller höger
säte för att skifta mellan de fyra nivåerna: av, hög, medel
och låg. Knappen visar inställd nivå.
Sätena kan ventileras för att exempelvis få bort fukt ur kläderna.
Sätesventilationen styrs från kontrolldisplayen.
–– Tryck upprepade gånger på knappen för vänster eller höger
säte för att skifta mellan de fyra nivåerna: av, hög, medel
och låg. Knappen visar inställd nivå.
HÅLLARE FÖR IPAD
På baksidan av framsätets nackstöd finns hållare som passar de flesta
iPad-modeller. Fäst iPad på följande sätt:
1. Tryck ner fliken och vik den framåt mot nackstödet för att öppna
luckan.
2. Skjut in iPaden i hållaren och stäng luckan.
För att ta loss hållaren från sitt fäste, gör på följande sätt:
1. Tryck in knappen på undersidan av den fasta delen.
2. Dra hållaren bakåt/uppåt för att lossa från fästet.
FÄSTPUNKTER FÖR BARNSKYDD
Bilen är utrustad med fästpunkter för barnskydd i bakre sätesraden.
De övre fästpunkterna är huvudsakligen avsedda att användas tillsammans med framåtvända barnstolar.
1. Skjut fram sätet samt fäll fram ryggstödet för att komma åt
fästpunkten.
2. Följ alltid tillverkarens monteringsanvisningar för rätt montering.
FÄLLA UPP BORD
Under armstödet finns två bord som kan fällas ut över baksätena.
1. Öppna armstödets lock helt.
2. Lyft upp bordet ur armstödet med hjälp av läderfliken och sväng
fram bordet till en helt vertikal position.
3. Fäll ner bordsskivan över sätet.
Upprepa stegen i omvänd ordning för att fälla in borden.
KYLBOX
Bakom armstödet i baksätet finns en kylbox med plats för två flaskor
och förvaringsplats för kristallglasen.
• Tryck på knappen som är placerad ovanför luckan för att öppna
boxen.
• På insidan av kylboxen finns ett reglage för temperaturinställning.
Kylfunktionen är aktiv när bilen är igång eller när bilen är satt i tändningsläge II.
VÄRMA OCH KYLA DRYCK
Framför armstödet finns två mugg-/glashållare, samt en värmande/
kylande hållare för t.ex. en flaska eller te-/kaffemugg.
–– Tryck på locket för att öppna hållaren. Värmning eller kylning styrs
från kontrolldisplayen. Blå lysdioder indikerar att kylning är aktiv,
röda lysdioder indikerar att värmning är aktiv.
Värmning eller kylning är aktiv när bilen är igång eller när bilen är satt i
tändningsläge II.
–– Tryck upprepade gånger på knappen i kontrolldisplayen
för att skifta mellan de tre lägena: av, kylning och värmning. Knappen visar inställt läge.
HÄR FINNS USB- OCH ELUTTAG
USB-uttag: Under armstödet i baksätet finns två USB-uttag.
Skärmfästena på baksidan av framsätenas nackskydd har också två
USB-uttag. Uttagen kan användas för att ladda t.ex. en mobiltelefon
eller surfplatta.
Det är inte möjligt att spela upp media i bilens ljudanläggning via
USB-uttagen.
Eluttag: Under armstödet i baksätet finns ett 12 V-eluttag och ett 230
V-eluttag.
230 V: Uttaget kan användas för olika tillbehör avsedda för 230 V, t.ex.
laddare eller bärbara datorer.
–– Koppla in tillbehörets kontakt. Koppla ur tillbehöret genom att dra ur
kontakten.
12 V: Uttaget kan användas för olika tillbehör avsedda för 12 V, t.ex.
musikspelare eller mobiltelefoner.
–– Ta bort cigarettändaren från uttaget och koppla in tillbehörets
kontakt. Koppla ur tillbehörets kontakt och sätt tillbaka cigarettändaren när uttaget inte används.
Bilens elsystem måste vara lägst i tändningsläge I för att USB- och
eluttag ska leverera ström.
FÖRVARINGSPLATSER
På baksidan av framsätenas nackstöd finns hållare för surfplattor.
Ett förvaringsutrymme finns under armstödet mellan stolarna.
Askkoppar finns i dörrarnas sidor.
Förvaringsfack finns i dörrarnas sidor.
På tunnenkonsolens sidor finns förvaringsfickor.
På framsätenas ryggar finns förvaringsfickor.
HANDTAG I LASTUTRYMME
Bilen är utrustad med ett självlysande handtag1 på insidan av
bakluckan. Det kan användas för att öppna luckan inifrån vid en
nödsituation.
–– Dra ner handtaget för att öppna luckan.
Efter användandet måste handtaget tryckas tillbaka till sin
ursprungliga position manuellt.
1
Gäller endast vissa marknader.
SÄRSKILDA TEXTER
Ägarmanualen och övriga manualer innehåller
säkerhetsinstruktioner och samtliga varnings-,
viktigt- och obs texter, vilka måste läsas. Vissa
funktioner gäller enbart vissa marknader.
VARNING
Förvaringsplatser
Förvara lösa föremål, såsom mobiltelefon, kamera,
fjärrkontroll till extrautrustning etc. i handskfacket
eller andra fack. Vid hård inbromsning eller kollision kan dessa annars skada personer i bilen.
Värma och kyla dryck
Förvara flaskor, termosar, glas och muggar i hållare
eller i kylboxen under färd.
Ventilerade baksäten
Sätesventilationen går inte att starta om kupétemperaturen är för låg. Detta för att undvika
nedkylning av den som sitter i sätet.
Hållare för iPad
iPad bör ha skyddsplast på skärmen när den sitter
i iPad-hållaren, detta för att undvika glassplitter vid
en eventuell kollision.
Säkringar
Ersätt alltid en trasig säkring med en som har
samma färg och amperebeteckning. Sätt aldrig dit
en säkring med högre värde än den som anges i
tabellen i ägarmanualen.
Om någon elektrisk komponent inte fungerar kan
det bero på att säkringen löst ut på grund av en tillfällig överbelastning. För information om säkringar,
se bilens ordinarie ägarmanual.
Eluppvärmda bakstäten
Eluppvärmt säte ska inte användas av personer
som har svårt att uppfatta temperaturökning på
grund av känselbortfall eller av någon anledning
har svårigheter att hantera reglaget för det eluppvärmda sätet. I annat fall kan brännskada uppstå.
Effektuttag
Fästpunkter för barnskydd
Barnskyddets övre fästband ska dras genom
hålet i nackskyddsbenet innan de spänns fast vid
fästpunkten. Om detta inte är möjligt, följ stolstillverkarens rekommendationer.
Kylbox
Kylboxen behöver ha fri cirkulation av luft för bästa
funktion. Lämna därför minst 5 cm fritt utrymme vid
boxens luftintag i lastutrymmet.
Handtag i lastutrymme
Se till att hålla dörrar och baklucka låst och håll
nycklarna utom räckhåll för barn. Barn utan tillsyn
kan låsa sig inne och riskera att skadas.
Varma dagar kan temperaturen stiga hastigt i bilen
och att utsättas för den höga temperaturen kan
leda till allvarliga skador och dödsfall. Små barn är
särskilt känsliga.
VIKTIGT
Navigera i kontrolldisplayen
Använd inte vassa föremål mot skärmen då den
kan repas av det.
12 V-uttaget har maximalt effektuttag på 120 W
och 230 V-uttaget har 150 W.
OBS
Temperaturinställningen kan behöva justeras
beroende på den omgivande temperaturen. För
att snabbt sänka temperaturen rekommenderas
maxläget.
På grund av minusgrader i botten av kylskåpet för
snabbare nerkylning kan det uppstå kondensvatten som ibland behöver torkas bort. För bästa
urtorkning/rengöring behöver man plocka ur den
transparanta flaskhållaren.
Eluppvärmda bakstäten
Eluppvärmning av baksätet stängs automatiskt av
efter 15 minuter.
Ventilerade baksäten
Sätesventilationen bör användas med försiktighet
av dragkänsliga personer. Nivå låg rekommenderas
vid långvarig användning.
TP 24534 (Swedish) AT 1709, MY17. Printed in Sweden, Göteborg 2017, Copyright © 2000-2017 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising