Volvo XC90 Twin Engine 2017 Quick Guide

Volvo XC90 Twin Engine 2017 Quick Guide
QUICK GUIDE
VÄLKOMMEN!
Denna Quick Guide beskriver ett urval av funktionerna i din Volvo. Utförligare ägarinformation finns tillgänglig i bil, app och på webben.
BILENS CENTERDISPLAY
Ägarmanualen finns i bilens centerdisplay, där den nås via toppvyn.
MOBILAPP
Ägarmanualen finns som app (Volvo Manual) till smartphones och surfplattor. Appen innehåller även instruktionsvideor för utvalda funktioner.
VOLVOS SUPPORTSIDA
På Volvo Cars supportsida (support.volvocars.com) finns manualer och
instruktionsvideor, men också ytterligare information och hjälp rörande din
Volvo och ditt bilägande.
TRYCKT INFORMATION
I handskfacket finns ett supplement till ägarmanualen som innehåller
information om säkringar och specifikationer samt en sammanfattning av
viktig och praktisk information. En tryckt ägarmanual och tillhörande supplement är möjliga att efterbeställa.
INNEHÅLL
01. LÄR KÄNNA DIN VOLVO
I det här kapitlet hittar du information om hur du kommer igång med din Volvo och du får en översikt över in- och
utsidan samt centerdisplayen.
02. LADDNING
Det här kapitlet beskriver bilens laddstatus, hur du hanterar laddenheten och de olika symbolerna i förardisplayen.
03. INTERIÖR OCH ANSLUTNINGAR
Här kan du läsa om sätesinställningar, rattens knappar och spakar, bilens kupéklimat, internetuppkoppling, Bluetooth-anslutningar m.m.
04. CENTERDISPLAYENS VYER
Här hittar du information om centerdisplayens olika huvudvyer. Med hjälp av dem kontrollerar du många av bilens
funktioner.
05. SMART KÖRNING
Det här kapitlet beskriver de olika funktionerna bilen har för att vara ett stöd för din körning samt några tips på hur
du får en renare körupplevelse.
06. SÄRSKILDA TEXTER
Varnings-, viktigt- och obs-texter, vilka måste läsas.
Tillval är i Quick Guiden markerade med en asterisk*.
KOM IGÅNG
För att komma igång på bästa sätt med din Volvo finns några funktioner, begrepp och tips som kan vara bra att känna till.
Volvo ID
Volvo ID är ett personligt ID som ger tillgång till ett flertal tjänster
online1. Några exempel är Min Volvo – en personlig websida för dig och
din bil, Volvo On Call*, karttjänster samt möjligheten att boka service
och reparation. Du kan skapa ett Volvo ID via Min Volvo, Volvo On Callappen eller direkt i din bil.
Sensus
Sensus är bilens intelligenta gränssnitt och omfattar alla lösningar i
bilen som har att göra med underhållning, uppkoppling, navigation* och
informationstjänster. Det är Sensus som gör kommunikationen möjlig
mellan dig, bilen och omvärlden.
Volvo On Call*
Volvo On Call är ett inbyggt assistanssystem med en app som ger dig
möjlighet att kontrollera din Volvo på distans. Med Volvo On Call-appen
kan du bland annat förkonditionera bilen innan körning, låsa/låsa upp
din bil, se var den är parkerad, logga resor och få stöldvarningar. Ladda
ner Volvo On Call-appen för att sätta igång.
Volvo On Call omfattar även vägassistans och nödhjälp med hjälp av
ON CALL- och SOS-knapparna i bilens takkonsol.
Förarprofiler
Många av inställningarna som görs i bilen kan anpassas efter förarens
personliga önskemål och sedan sparas i en eller flera förarprofiler. Varje
nyckel kan kopplas till en förarprofil.
Aktivera och ställ in förarprofiler i centerdisplayens toppvy:
Inställningar System Förarprofiler.
1
Tjänsterna varierar beroende på bilens konfiguration och marknad.
Förkonditionera innan du åker
Ta för vana att alltid förkonditionera bilen innan avfärd. Det ökar räckvidden och minskar slitaget på bilen samtidigt som du får en behaglig
kupétemperatur. Från centerdisplayens klimatvy, välj fliken
Parkeringsklimat eller aktivera funktionen via Volvo On Call-appen.
ÖVERSIKT EXTERIÖR
Kontroll av motoroljenivå och däcktryck görs från appen
Bilstatus i centerdisplayens appvy. Här kan du även se statusmeddelanden och boka service och reparation*.
Hybridladdning sker i den främre luckan. Öppna luckan med ett
lätt tryck. För bästa räckvidd, påbörja färden med fulladdat batteri.
Backspeglar vinklas automatiskt* ner när backväxeln läggs i, för
att föraren exempelvis ska kunna se vägkanten vid parkering. När
bilen låses/låses upp med fjärrnyckeln fälls backspeglarna in/ut
automatiskt.
Nyckelfri låsning/upplåsning* gör att det räcker att ha fjärrnyckeln med sig i t.ex. en ficka för att låsa eller låsa upp bilen. Fjärrnyckeln måste finnas inom ca en meters avstånd från bilen.
Greppa ett dörrhandtag eller tryck på bakluckans gummerade tryckplatta för att låsa upp bilen. För att låsa bilen tryck lätt på en av
dörrhandtagens fördjupningar. Undvik att vidröra båda tryckytorna
samtidigt.
Panoramataket* är uppdelat i två glassektioner. Den främre är
öppningsbar vertikalt i bakkant. Panoramataket och gardinen manövreras med ett reglage i innertaket.
Den elmanövrerade bakluckan* går att öppna antingen med
greppet på luckan eller med en långsam framåtriktad sparkrörelse*
under den vänstra delen av bakre stötfångaren. Stäng och lås
på bakluckans underkant. Alternativt stäng
luckan med
luckan med en sparkrörelse.
För att förhindra att bakluckan t.ex. slår i taket i ett garage är det
möjligt att programmera maxöppning.
LÅSA/LÅSA UPP
Fjärrnyckeln
Ett kort tryck låser dörrar och baklucka samt aktiverar larmet*. Ett
långt tryck stänger panoramataket* och alla sidorutor samtidigt.
Ett kort tryck låser upp dörrar och baklucka samt deaktiverar larmet.
Ett långt tryck öppnar alla sidorutor samtidigt.
Ett kort tryck låser upp och avlarmar enbart bakluckan. Ett långt
tryck öppnar eller stänger den elmanövrerade* bakluckan.
Panikfunktionen aktiverar blinkers och signalhorn för att påkalla
uppmärksamhet vid behov. Håll in knappen i tre sekunder för att
aktivera.
Laddluckan
Se till att bilen är upplåst innan du sätter i eller drar ur laddkabeln.
1. Tryck in den bakre delen av luckan och släpp.
2. Öppna luckan.
3. Dra loss laddintagets täcklock och fäst det i hållaren på luckans
insida.
Kabeln låses fast i intaget efter att laddningen startats. Det går inte att
sätta i kabeln när bilen är i gång.
Privat låsning
Med privat låsning låses bakluckan och handskfacket, vilket
kan vara praktiskt t.ex. när bilen lämnas till service.
– I centerdisplayens funktionsvy, tryck på Privat låsning för att
aktivera/deaktivera funktionen.
Ett popup-fönster visas vid aktivering/deaktivering. Vid varje låsning
väljs en fyrsiffrig kod. Första gången funktionen används måste en extra
säkerhetskod väljas.
ÖVERSIKT INTERIÖR
Centerdisplayen används för att styra många av bilens huvudfunktioner, t.ex. klimat, förarstödssystem och bilappar.
när dörren är öppen. Dra omkopplaren utåt och vrid till ON/OFF för
att aktivera/deaktivera krockkuddsfunktionen.
Förardisplayen visar det mesta relaterat till körningen såsom
hastighet, varvtal, navigering* och aktiva förarstöd. Du kan själv välja
vad som ska visas i förardisplayen via Inställningar My Car
Displayer i centerdisplayens toppvy.
Handskfacket öppnar du med
Head-up-displayen* är ett komplement till bilens förardisplay och
projicerar information på vindrutan. Den aktiveras via centerdisplayens funktionsvy.
Starta bilen med startvredet i mitten, mellan stolarna. Välj växelläge P eller N. Vrid och släpp för tändningsläge I, håll ner bromspedalen, vrid och håll in för att starta bilen. Stäng av genom att lägga
in P eller N och vrid startvredet till STOP.
Körlägen ställs in med reglaget i mitten, mellan stolarna. Tryck in
reglaget och rulla det för att välja mellan Pure, Off Road, AWD,
Hybrid, Power och Individual i centerdisplayen. Bekräfta genom att
trycka på hjulet. Med Individual kan du anpassa ett körläge efter
egna önskade köregenskaper. Det aktiveras i Inställningar My
Car i centerdisplayens toppvy.
Parkeringsbromsen aktiverar du genom att dra -reglaget
uppåt, en symbol i förardisplayen tänds. Lossa den manuellt genom
att trycka ner reglaget samtidigt som bromspedalen är nedtryckt.
Med Auto Hold ( ) kan bromspedalen släppas med bibehållen
bromsverkan när bilen stannat vid t.ex. ett trafikljus.
Tänk på att både Auto hold och Automatisk aktivering av
parkeringsbroms måste deaktiveras vid automatisk biltvätt. Detta
görs i centerdisplayens toppvy under Inställningar My Car
Parkeringsbroms och fjädring. Välj därefter växelläge N och vrid
startvredet mot STOP i minst fyra sekunder.
Omkopplaren för passagerarkrockkudden* är placerad på
gaveln av instrumentpanelen på passagerarsidan och är åtkomlig
-knappen.
CENTERDISPLAYEN
I centerdisplayen kan du göra inställningar och kontrollera de flesta
funktionerna. Centerdisplayen har tre huvudvyer, som du når genom att
svepa höger/vänster: hemvyn, funktionsvyn och appvyn. Det finns även
en toppvy som du når genom att dra ner toppdelen av displayen.
Ändra utseende i centerdisplayen genom att välja tema i
Inställningar My Car Displayer i toppvyn. Här kan du även välja
mörk eller ljus bakgrund.
Backa i menystrukturen genom ett kort tryck på den fysiska hemknappen under displayen. Ett längre tryck tar dig till hemvyn.
Vid rengöring av centerdisplayen låser du touchfunktionen genom att
hålla in den fysiska hemknappen under displayen. Aktivera displayen
igen med ett kort tryck på hemknappen.
Statusfältet högst uppe i displayen visar aktiviteterna i bilen. Till vänster visas nätverks- och anslutningsinformation, till höger visas mediarelaterad information samt klocka.
I klimatraden längst ner kan du ställa in temperatur, säteskomfort och
fläktnivå genom att trycka på respektive ikon.
LADDNING
Din Volvo är utrustad med en elmotor som driver bilen i huvudsakligen
låga hastigheter, samt en bensinmotor som driver bilen i högre hastigheter samt vid mer aktiv körning. Hybridbatteriets laddtid beror på vilken
laddström som uttaget kan leverera. Hybridbatteriet laddas också vid
mjuk inbromsning eller motorbromsning, t.ex. i nedförsbacke. Alla typer
av laddning indikeras i förardisplayen.
Förvaring av laddkablen
Laddkabeln är placerad under golvluckan i lastutrymmet.
Kontrollenheten på laddkabeln
Den medföljande laddkabeln är utrustad med en kontrollenhet som
visar laddstatus. Den stöder temperaturövervakning och har en inbyggd
jordfelsbrytare.
Starta laddning
När hybridbatteriet laddas, laddas även bilens startbatteri.
1. Anslut laddkabeln till ett uttag. Använd aldrig förlängningskabel.
2. Ställ in rätt laddström på kontrollenheten med
och . Är du
osäker på vilken laddström uttaget kan ge, välj lägsta laddström på
kontrollenheten.
3. Avlägsna laddhandtagets skyddslock och anslut handtaget till bilen.
Laddkabeln låses automatiskt fast i laddintaget och laddning startas
inom 5 sekunder.
Avsluta laddning
1. Lås upp bilen med fjärrnyckelns
laddkabeln släpper/låses upp.
-knapp. Laddningen avslutas och
2. Lossa laddkabeln från bilen.
3. Sätt tillbaka laddintagets skyddslock och stäng luckan.
4. Lossa laddkabeln från uttaget.
5. Lägg tillbaka laddkabeln under golvluckan i lastutrymmet.
Via kontrollenheten
Bilsymbolen lyser med grönt fast sken och laddindikatorn är släckt:
Standby.
•
•
Bilsymbolen och laddindikatorn lyser med grönt fast sken: Laddning
pågår.
•
Bilsymbolen blinkar rött och laddindikatorn är släckt: Laddning är inte
möjlig. Kontrollera alla anslutningar eller använd annat uttag, starta
därefter om laddningen.
•
Bilsymbolen lyser med rött fast sken: Laddning är inte möjlig. Dra ur
laddkabeln från uttaget och starta om laddningen.
•
Hussymbolen och laddindikatorn blinkar rött: Laddning är inte möjlig.
Starta om laddningen. Om problemet kvarstår – kontakta fackman.
Via förardisplayen
Symbolens olika färger indikerar laddstatus.
Blått ljus – laddning pågår.
LADDSTATUS
Bilens laddstatus går att kontrollera vid laddintaget, på kontrollenheten,
i förardisplayen samt i Volvo On Call*-appen.
Via laddintagets lampor
Vitt – ledljus.
•
•
Gult – vänteläge, väntar på att laddningen ska starta.
•
Blinkande grönt – laddning pågår.
•
Grönt fast sken – laddning klar, slocknar efter en stund.
•
Rött fast sken – ett fel har uppstått.
Grönt ljus – batteriet är fulladdat.
Rött ljus – laddningsfel, kontrollera anslutningen av laddkabeln
mot bilen och 230 V-uttaget.
HYBRIDINFORMATION I FÖRARDISPLAYEN
I förardisplayen visas ett antal symboler och animationer beroende på
valt körläge.
El- och bensinförbrukning visas i mätaren till höger. Förbrukningen varierar beroende på körsätt. När den tunna vita visaren passerar den vita
pilen högst upp går bilen över till bensinförbrukning. När visaren är i det
orangefärgade området laddas batteriet, t.ex. vid inbromsning.
Körsträcka till tomt batteri
Till vänster under mätaren för el- och bensinförbrukningen ser du
aktuell körsträcka till tomt batteri.
Mätaren visar bara en ungefärlig sträcka som kan köras med kvarvarande energimängd. Hur lång denna sträcka är påverkas av flera faktorer, t.ex. yttertempertur och hastighet, och kan variera under färden. När
förardisplayen visar ”---”, finns ingen garanterad elkörsträcka kvar.
Symboler i förardisplayen
Helvit symbol indikerar vilken motor som används. Blixt indikerar
elmotor, droppe indikerar bensinmotor.
Indikerar att batteriet laddas, t.ex. vid motorbromsning.
Indikerar aktuell mängd energi i batteriet för elmotorn. Energin
används även till klimatanläggningen.
Visar att funktionerna Charge eller Hold är aktiverade. De aktiveras från centerdisplayens funktionsvy. Charge innebär att hybridbatteriet laddas vid låg laddningsgrad. Hold innebär att batterinivå
bibehålls för senare bruk.
3. Ändra inställning genom att trycka in reglagets övre/nedre/främre/
bakre del.
Spara inställningar
1. Ställ in säte, yttre backspeglar och head-up-display* till önskad position och tryck in M-knappen. Ljusindikatorn i knappen tänds.
2. Inom tre sekunder, tryck in minnesknapp 1, 2 eller 3. En ljudsignal
hörs och ljusindikatorn i M-knappen slocknar.
För att använda din sparade sätesinställning, tryck på den valda minnesknappen.
ELMANÖVRERADE* FRAMSÄTEN
Använd reglagen på yttersidan av stolarna för att justera sätespositionen, svankstöd* m.m. Det ena reglaget är format som ett säte för att du
enklare ska förstå på vilket sätt du ändrar position, det andra används
för justering av svankstöd, massage* m.m.
Det sätesformade reglaget
Justera sittdynan eller flytta hela stolen med det nedre reglaget.
Justera vinkeln på ryggstödet med det bakre reglaget.
Multifunktionsreglaget
Inställningar för massage*, sidostöd*, svankstöd* och förlängning av
sittdyna är kopplade till multifunktionsreglaget*.
1. Aktivera sätesinställning i centerdisplayen genom att vrida reglaget.
2. Välj önskad funktion i centerdisplayen genom att vrida multifunktionsreglaget.
FÄLLA RYGGSTÖD I BAKSÄTE
Fram- och baksäte kan behöva justeras för att ryggstöden ska kunna
fällas.
Andra sätesradens mittplats
1. Fäll ner nackskyddet manuellt genom att trycka in knappen mellan
ryggstödet och nackskyddet. Tryck samtidigt ner nackskyddet.
2. Dra remmen i mittplatsen
uppåt/framåt under fällning.
Andra sätesradens yttersäten
– Dra handtaget på sidan av yttersätet
Nackskyddet fälls automatiskt.
uppåt för att fälla sätet.
Tredje sätesraden*
– Dra handtaget på ovansidan av ryggstödet uppåt/framåt. Fäll ryggstödet framåt. Nackskyddet fälls automatiskt.
Under uppfällning av andra sätesraden ska rem/handtag dras uppåt.
Fäll upp ryggstöden tills spärren låses. Nackskydden fälls upp manuellt.
För instigning i tredje sätesraden, dra uppåt/framåt i handtaget på
ovansidan av mittenradens säte . Fäll ryggstödet och skjut hela sätet
framåt.
RATTEN
Rattens position kan du ställa i höjd- och djupled genom att dra spaken
under ratten mot/från2 dig. Ställ in önskat läge och för tillbaka spaken
till låst läge.
Vänstra knappsatsen
Förarstöd väljs i förardisplayen med hjälp av den vänstra rattknappsatsens pilar. När symbolen är VIT är funktionen aktiv. GRÅ betyder att
funktionen är avbruten eller i beredskapsläge.
Displaysymbolernas betydelse:
Fartbegränsare*
Farthållare
2
Beroende på marknad.
Adaptiv farthållare*
Pilot Assist*
Tryck på
för att starta eller avbryta vald funktion.
Ett kort tryck på
/
ökar/minskar lagrad hastighet med 5 km/h,
ett långt tryck ökar/minskar stegvis med 1 km/h. / minskar/ökar
avståndet till framförvarande fordon vid användning av Adaptiv farthållare och Pilot Assist. Ett tryck på
återupptar även lagrad hastighet
för vald funktion.
Högra knappsatsen
Med rattens högra knappsats hanteras förardisplayen.
Förardisplayens appmeny öppnas/stängs. Härifrån kan färddator,
mediaspelare, telefon och navigation styras.
Bläddra mellan de olika apparna som finns tillgängliga genom att
trycka på vänster eller höger pil.
Markera, avmarkera eller bekräfta ett val, t.ex. välj färddatorns
meny eller ta bort meddelande i förardisplayen.
Bläddra bland funktionerna för vald app genom att trycka på upp
eller ner.
Höj/sänk mediavolymen genom att trycka på
och . Om ingen
annan funktion är aktiv, fungerar dessa knappar som volymkontroll.
Röststyrning aktiveras med -knappen och låter dig styra t.ex. media,
navigation och klimat med rösten. Säg t.ex. ”Spela Avicii”, ”Öka
temperaturen”, ”Hjälp”, ”Repetera” eller ”Avbryt”.
Se ägarmanualen för mer information om röststyrning och fler exempel
på röstkommandon.
Färddator
Färddatorn beräknar t.ex. körsträcka, bränsleförbrukning och medelhastighet. Det är möjligt att välja vilken information från färddatorn som ska
visas i förardisplayen. Färddatorn beräknar återstående körsträcka till
tom tank eller tomt hybridbatteri. För att visa de olika alternativen
använd rattens högra knappsats. När förardisplayen visar ”----” finns
ingen garanterad körsträcka kvar.
Nollställa trippmätare
Trippmätare manuell (TM) nollställs manuellt med ett långt tryck på
vänster rattspaks RESET-knapp. Trippmätare automatisk (TA) nollställs
automatiskt när bilen inte använts på 4 timmar.
VÄNSTER RATTSPAK
Strålkastarnas funktioner styr du med den vänstra rattspaken.
Om du väljer AUTO-läge känner bilen av när det blir mörkt/ljust och du
får belysning därefter, t.ex. när det blir kväll eller när du kör in i en tunför att få helljus som
nel. Du kan även vrida spakens tumhjul till
bländar av automatiskt vid möte. Manuellt helljus aktiveras genom att
föra rattspaken från dig. Deaktivera genom att föra spaken mot dig.
Aktiva kurvljus* är konstruerade för att ge maximal belysning i kurvor
och korsningar genom att ljuset följer rattrörelserna. Funktionen aktiveras automatiskt vid start och kan deaktiveras i centerdisplayens funktionsvy.
Trygghetsbelysningen* tänder ytterbelysningen när du låser upp bilen
med nyckeln och hjälper dig att tryggt ta dig fram till bilen i mörker.
HÖGER RATTSPAK
Den högra rattspaken styr torkarbladen och regnsensorn.
– För spaken nedåt för att göra ett enkelsvep på vindrutan.
– För spaken stegvis uppåt för intervall, normal och snabb hastighet.
– Justera intervallhastigheten med spakens tumhjul.
– För spaken mot ratten för att starta vindrute- och strålkastarspolarna
och mot instrumentpanelen för att starta bakrutespolarna.
Tryck på regnsensorknappen för att aktivera/deaktivera regnsensorn. Regnsensorn känner av mängden vatten på vindrutan och
startar vindrutetorkarna automatiskt. Vrid tumhjulet på spaken
uppåt/nedåt för högre/lägre känslighet.
Tryck för intervalltorkning med bakrutetorkare.
Tryck för kontinuerlig hastighet med bakrutetorkare.
Använd vindrutetorkarnas serviceläge när du t.ex. ska byta,
tvätta eller lyfta torkarblad. Det aktiveras i centerdisplayens
funktionsvy.
KUPÉKLIMAT
Förkonditionering
Förkonditionering kan ställas in via bilens centerdisplay och med Volvo
On Call*-appen. Förkonditioneringen kyler eller värmer kupén till komforttemperatur innan körning, vilket också minskar slitage och energibehov under färd. Det är möjligt att direktstarta eller ställa in förkonditioneringen via timer.
Direktstarta förkonditionering
1. Öppna centerdisplayens klimatvy med ett tryck längst ner på displayen.
2. Välj fliken Parkeringsklimat, bocka i valfria tillval och tryck sedan på
Förkonditionering.
Ställa in timer för förkonditionering
– Välj Parkeringsklimat
efter önskemål.
Skapa ny timer och ställ in datum/dag
För att förkonditioneringen ska ha full funktionalitet måste bilen vara
ansluten till ett eluttag (gäller för bilar med elektrisk värmare).
Beroende på marknad används en bränsledriven eller elektrisk värmare3.
Luftkvalitetssystemet IAQS*
IAQS är en del av Clean Zone Interior Package* och är ett helautomatiskt system som renar luften i kupén från luftföroreningar som partiklar,
kolväten, kväveoxider och marknära ozon. Funktionen aktiveras i centerdisplayens toppvy i Inställningar Klimat Luftkvalitetsensor.
Klimatinställningar
Klimatanläggningens funktioner för främre och bakre delen av kupén
regleras via centerdisplayen, knappar på mittkonsolen och baksidan av
tunnelkonsolen. Vissa klimatfunktioner kan också röststyras.
3
En auktoriserad Volvohandlare har information om vilka marknader som använder respektive värmare.
Ikon för åtkomst till klimatvyn finns i mitten längst ner på displayen. När texten Clean Zone är BLÅ indikeras att förutsättningar för god luftkvalitet i kupén är uppfyllda.
– Tryck på AUTO för att få helautomatiskt kupéklimat efter önskad
temperatur. Fläkten kan även i AUTO-läge ställas in på fem olika
automatiska fläktnivåer samt Off och Max.
– Tryck på någon av ikonerna i klimatraden i centerdisplayens nederkant för att justera temperatur, sätesvärme och fläktnivå.
För att synkronisera temperaturen för samtliga zoner med förarsidans
temperatur, tryck på förarsidans temperaturikon och Synkronisera
temperatur.
ANSLUTNINGAR
Du kan spela upp/röststyra media, sms, telefonsamtal och koppla upp
bilen till internet via olika externa enheter, såsom smartphones. Bilen
måste vara i minst tändningsläge I för att du ska kunna ansluta enheterna.
Via Bluetooth kan du koppla en extern enhet till bilen för att från bilen
kunna hantera telefonsamtal och sms, strömma media och koppla upp
bilen till internet. Det är möjligt att ha två Bluetooth-enheter anslutna
samtidigt varav den ena endast för att strömma media.
1. Aktivera Bluetooth i din telefon. För anslutning till internet aktivera
även internetdelning.
2. Öppna delvyn Telefon i hemvyn i centerdisplayen. Tryck på Lägg till
telefon eller om en redan är ansluten, tryck på Växla.
4
3. Välj den telefon som ska anslutas och följ stegen på displayen och
telefonen. Notera att i vissa telefoner måste meddelandefunktionen
aktiveras.
Via Wi-Fi kan du koppla upp bilen till internet för att t.ex. använda
webbradio och musiktjänster via bilappar, ha kontakt med återförsäljare
i bilen och ladda ner mjukvara.
1. Aktivera internetdelning i telefonen.
2. Tryck på Inställningar i centerdisplayens toppvy.
3. Tryck på Kommunikation
rutan för Wi-Fi-anslutning.
Wi-Fi och aktivera genom att bocka i
Koppla upp via bilens modem4
1. Placera ett personligt SIM-kort i hållaren i lastutrymmet.
Endast bilar med Volvo On Call*. Vid uppkoppling med bilmodem kommer Volvo On Call-tjänsterna att använda anslutningen.
2. Tryck på Inställningar
bilmodem i toppvyn.
Kommunikation
Internet via
3. Aktivera genom att bocka i rutan för Internet via bilmodem.
Internetdelning
När bilen är ansluten till internet kan du dela ut internetuppkoppling
(Wi-Fi-hotspot) till andra enheter under Inställningar på toppmenyn.
Tryck på Kommunikation Bilens Wi-Fi delning.
Via USB/AUX kan du koppla in en extern enhet för att spela upp
media. Aktiverar du internetdelning via USB i din telefon kan du även
ansluta bilen till internet. Du använder också USB-uttaget för Apple
Car Play/Android Auto.
USB- och AUX-uttag
12 V-uttag. Det finns även ett 12-V-uttag i lastutrymmet.
Hantera telefonsamtal5
Det är möjligt att ringa upp och ta emot samtal från en Bluetoothansluten telefon dels med rattens högra knappsats, dels via centerdisplayens delvy Telefon i hemvyn. Dessutom kan du hantera samtal med
och säg t.ex. ”Ring
röststyrning. Tryck på röststyrningssymbolen
[kontakt]”.
Spela upp media
För att spela upp ljud från en extern enhet kopplar du den till bilen på
valfritt sätt och öppnar appen Bluetooth, USB eller AUX i centerdisplayens appvy beroende på anslutningssätt. För uppspelning från iPod,
välj appen iPod oavsett anslutningssätt.
Apple CarPlay/Android Auto ger dig möjligheten att använda vissa
appar i din telefon via bilen för att t.ex. spela musik eller lyssna på podcasts. Interaktionen sker via bilens centerdisplay eller telefonen.
Om du har en iPhone måste Siri röststyrning vara aktiverad före
användning av Apple CarPlay. Anslut till USB-ingången. Om det finns
5
För information om vilka telefoner som är kompatibla med bilen, se support.volvocars.com.
flera ingångar använd den med vit ram. Tryck på Apple CarPlay/
Android Auto i appvyn för att aktivera.
Aktivera röstyrning med Apple CarPlay/Android Auto med ett långt
tryck på -knappen i rattens högra knappsats. Ett kort tryck aktiverar
bilens egna röststyrningssystem.
Bluetooth stängs av när Apple CarPlay används. Använd alternativ
anslutning vid behov.
HEMVYN
När centerdisplayen startar visas hemvyn, ifrån vilken delvyerna Navigation, Media, Telefon och senast använda bilfunktion kan nås.
Navigation – tryck här för att komma till kartnavigering med
Sensus Navigation*.
Ange resmål med adress – Tryck på
sökning via adress.
. Kartbilden skiftar till
Ange resmål med kartan – Maximera kartan med
och håll in vid destinationen du vill åka till.
och tryck
Ta bort ett resmål – Tryck på ikonen för resmålet och därefter på
Radera.
Media – här visas t.ex. din musik från en extern enhet eller om du
valt FM-radio i appvyn. Tryck på delvyn för att komma till inställningarna. Härifrån kan du se ditt musikbibliotek, nätanslutna radiostationer m.m.
Telefon – härifrån nås telefonfunktionen. Tryck på delvyn för att
expandera den. Här kan du t.ex. ringa från samtalshistoriken, kontaktlistan eller själv ange ett nummer med knappsatsen. När du valt
nummer trycker du på Ring eller .
Senast använda bilfunktion – här ser du den senast använda bilfunktionen som inte visas i någon av de andra delvyerna, t.ex.
Bilstatus, Förarprestation eller Lane Keeping Aid. Det går att
trycka på delvyn för att komma till senast använda funktion.
FUNKTIONSVYN OCH APPVYN
Funktionsvyn
1. Håll inne en ikon.
När du sveper från vänster till höger6 i hemvyn kommer du till funktionsvyn. Härifrån aktiveras/deaktiveras olika bilfunktioner, t.ex. Headup display *, Parkeringsassistans och Lane Keeping Aid. De aktiveras/deaktiveras med ett tryck på respektive symbol. Vissa funktioner
öppnas i ett eget fönster.
2. Dra ikonen till en ledig plats i vyn och släpp.
Backa i menystrukturen genom att trycka på den fysiska hemknappen
under displayen.
Appvyn
Svep från höger till vänster6 i hemvyn för att nå appvyn. Här kan du se
de appar som följer med bilen samt de appar du själv väljer att ladda
ner och installera.
Ladda ner, uppdatera eller avinstallera appar genom att
trycka på Download Center i appvyn. För att detta ska vara
möjligt måste bilen vara uppkopplad till internet.
Ladda ner – Tryck på Nya appar och välj önskad app. Välj Installera
för att ladda ner appen.
Uppdatera – Tryck på Installera alla för att uppdatera alla appar. Välj
Applikationsuppdat. för att få upp en lista över möjliga uppdateringar.
Välj önskad app och tryck på Installera.
Avinstallera – Tryck på Applikationsuppdat. och välj önskad app.
Tryck på Avinstallera för avinstallering av app.
Söka efter och uppdatera systemmjukvara
– Tryck på Systemuppdateringar för att visa tillgängliga uppdateringar.
– Tryck på Installera alla för att uppdatera all mjukvara eller på
Installera för enstaka mjukvara.
Flytta på ikoner – apparna och knapparna för bilfunktioner i apprespektive funktionsvyn kan flyttas efter önskemål.
6
Gäller för vänsterstyrd bil. För högerstyrd bil – svep åt motsatt håll.
TOPPVYN
I displayens övre del finns en flik du kan dra ner för att nå toppvyn. Härifrån nås Inställningar, Ägarmanual, Profil och bilens sparade meddelanden.
Personliga inställningar
Under Inställningar My Car kan du göra många personliga inställningar, t.ex. ändra utseendet och vilken information som ska visas i centerdisplayen.
Koppla fjärrnyckel till en förarprofil
Varje nyckel kan kopplas till en förarprofil under Inställningar
System Förarprofiler. Välj en av förarprofilerna (det går inte att
koppla en nyckel till profilen Gäst). Hemvyn visas på nytt. Dra ner toppvyn igen, upprepa enligt ovan och välj Redigera på vald profil och sedan
Anslut fjärrnyckel. När den kopplade nyckeln används anpassas bilen
efter dina specifika önskemål7 för t.ex. displayer, speglar, framsätet,
navigation*, ljud- och mediasystem, språk och röststyrning.
Individuellt körläge*
Vill du anpassa något av körlägena Hybrid, Pure eller Power – aktivera
körläget under Inställningar Individuellt körläge. När inställningarna är gjorda väljer du Individual bland körlägena på tunnelkonsolen.
Systemvolymer
Vill du justera eller stänga av volymen på systemljuden, t.ex. tangentbords- och touchljud, går du till Inställningar Ljud
Systemvolymer.
7
För en översikt av vilka inställningar som är personliga/globala, se ägarmanualen.
FÖRARSTÖD
Din bil är utrustad med ett antal funktioner som hjälper dig att köra
säkert och kan förebygga olyckor. Dessa funktioner aktiverar du i funktionsvyn i centerdisplayen. Kom ihåg att förarstödsfunktionerna endast
är hjälpmedel och att du som förare alltid har det fulla ansvaret för att
bilen framförs på ett säkert sätt.
City Safety
City Safety8 varnar för hinder med hjälp av visuella signaler och ljudsignaler. Bilen bromsas automatiskt om föraren inte själv agerar i tid vid
risk för kollision. City Safety kan bl.a. förhindra kollision och assistera vid
risk att köra på exempelvis fordon, större djur, fotgängare eller cyklister.
City Safety aktiveras automatiskt vid motorstart.
Cross Traffic Alert (CTA)*
CTA varnar för korsande trafik bakom bilen och aktiveras om
backväxeln är i eller om bilen rullar bakåt.
Blind Spot Information (BLIS)*
BLIS informerar dig om fordon i döda vinkeln och snabbt upphinnande fordon i vänster och höger körfält närmast det egna
fordonet.
Lane Keeping Aid (LKA)*
Om bilen är på väg att korsa en sidolinje kommer körfältsassistans, LKA, att aktivt hjälpa dig att styra bilen tillbaka in i
körfältet. Du kan även bli varnad med ljud eller vibrationer i
ratten.
Inställningar för hur LKA ska varna om bilen lämnar eget körfält görs via
Inställningar i centerdisplayens toppvy. Välj My Car IntelliSafe
Filassistans. Här kan du även aktivera/deaktivera avåkningsskydd
(Run-off Mitigation)*, som kan ge ytterligare stöd vid risk för avåkning.
Bilen styr och bromsar då automatiskt.
8
Ej tillgänglig för alla marknader.
Pilot Assist
Pilot Assist är en komfortfunktion som hjälper till att hålla bilen inom
det egna körfältet och på ett förvalt avstånd till framförvarande fordon.
Pilot Assist väljs och aktiveras med vänster rattknappsats. För att styrhjälpen skall fungera krävs bl.a. att föraren har händerna på ratten och
att körfältets sidomarkeringar är synliga.
När styrhjälp är aktivt visar förardisplayen en GRÖN rattsymbol.
PARKERINGSHJÄLP
Park Assist Pilot*
Den aktiva parkeringshjälpen scannar av tillgängligt parkeringsutrymme
och vrider därefter ratten för att styra in bilen. Din uppgift är att hålla
uppsikt runt bilen, följa centerdisplayens instruktioner, välja växel, reglera hastigheten och bromsa/stanna.
Parkera med Park Assist Pilot
1. Tryck på knappen Köra in i funktionsvyn. Kör i max
20 km/h. Avståndet mellan bilen och parkeringsfickorna
ska vara ungefär 1 meter då funktionen söker parkeringsutrymme.
2. Stanna bilen då grafik och text i centerdisplayen meddelar att en lämplig ficka hittats. Ett popup-fönster visas.
3. Följ instruktionerna som visas i centerdisplayen. Var
beredd att stanna bilen då informationen i centerdisplayen meddelar detta.
Lämna parkeringsruta
Funktionen kan endast användas för en parallellparkerad bil.
1. Tryck på knappen Kör ut i funktionsvyn.
2. Följ centerdisplayens instruktioner.
Parkeringshjälpkamera*
Parkeringshjälpkameran hjälper till att observera eventuella
hinder runt bilen med kamerabild och grafik i centerdisplayen.
Val av kameravyer och hjälplinjer görs i centerdisplayen. Kameran kan startas automatiskt när backväxeln väljs. Inställning för
detta görs via Inställningar i centerdisplayens toppvy.
– Välj My Car
backväxel.
Parkeringsassistans
Aktivera kamera vid
Parkeringshjälpkameran kan också startas manuellt:
– Tryck på ikonen Kamera i funktionsvyn för att aktivera/deaktivera
funktionen.
RENARE KÖRGLÄDJE
Genom att planera din körning och köra ekonomiskt kan du förlänga
räckvidden vid eldrift och samtidigt minska din inverkan på miljön. Förutsättningarna för att uppnå en maximal räckvidd varierar efter olika
omständigheter och förhållanden som bilen körs i. Vissa faktorer kan du
själv påverka, andra inte. Den längsta räckvidden uppnås under mycket
gynnsamma förhållanden när alla faktorer har en positiv påverkan.
Planera din körning genom att alltid
• Ladda bilen innan avfärd.
•
Förkonditionera bilen.
Kör ekonomiskt genom att
Aktivera körläge Pure.
•
•
Kör i jämn hastighet och med god framförhållning för att minimera
inbromsningar.
•
Välj Hold i funktionsvyn vid högre hastigheter under körningar som är
längre än vad elen räcker till.
•
Kör med rätt lufttryck i däcken och kontrollera detta regelbundet. Välj
ECO-däcktryck för bästa resultat.
•
Undvik att köra med öppna fönster.
Faktorer du inte kan påverka
Trafiksituation.
•
•
Väglag och topografi.
•
Yttertemperatur och motvind.
Se ägarmanualen för fler tips om räckvidd och ekonomisk körning.
SÄRSKILDA TEXTER
Ägarmanualen och övriga manualer innehåller
säkerhetsinstruktioner och samtliga varnings-, viktigt- och obs-texter, vilka måste läsas. Vissa funktioner gäller enbart vissa marknader.
VARNING
Kom igång
För bilar med Volvo On Call fungerar systemet
enbart i områden där Volvo On Calls samarbetspartner har mobiltäckning och på de marknader där
tjänsten är tillgänglig. Atmosfäriska störningar eller
glesare sändartäckning kan leda till att anslutning
är omöjlig, t.ex. i glest befolkade områden.
För varnings-, viktigt- och obs texter för Volvo On
Call tjänster, se förutom ägarmanualen också avtalet som gäller för Volvo On Call-abonnemanget.
Kom igång
Sensus Navigation*: Rikta all uppmärksamhet på
vägen och lägg i första hand all koncentration på
körningen. Följ gällande trafiklagstiftning och kör
med gott omdöme. Väg- och väderförhållanden kan
göra vissa rekommendationer mindre tillförlitliga.
Översikt exteriör
Beakta klämrisk vid öppning/stängning. Kontrollera
att ingen är nära bakluckan då en klämskada kan få
allvarliga följder. Manövrera alltid bakluckan under
uppsikt.
Översikt interiör
Om bilen inte är utrustad med omkopplare för att
aktivera/deaktivera passagerarkrockkudden är
krockkudden alltid aktiverad. Placera aldrig barn på
barnkudde, i barnstol eller i bakåtvänt barnskydd på
passagerarplatsen fram när krockkudden är aktiverad. Personer som är kortare än 140 cm ska aldrig
sitta på passagerarplatsen fram när krockkudden är
aktiverad. Personer som är längre än 140 cm ska
aldrig sitta på passagerarplatsen när krockkudden
är deaktiverad. Låt ingen passagerare sitta på passagerarplatsen om meddelandet i takkonsolen indikerar att krockkudden är deaktiverad, samtidigt som
varningssymbolen för krockkuddesystemet visas i
förardisplayen. Detta tyder på att allvarligt fel upp-
stått. Uppsök snarast en verkstad. Volvo
rekommenderar att en auktoriserad Volvoverkstad
kontaktas.
Översikt interiör
Ta alltid med fjärrnyckeln ur bilen när den lämnas
och se till att bilens elsystem är i tändningsläge 0.
Översikt interiör
Använd alltid parkeringsbromsen vid parkering på
lutande underlag – en ilagd växel eller automatlådans P-läge är inte tillräckligt för att hålla bilen i alla
situationer.
Laddning
Laddkabeln får inte användas om någon del av den
är skadad – risk finns då för elchock och allvarlig
personskada. Skadad eller ej fungerande laddkabel
får endast repareras av verkstad – en auktoriserad
Volvoverkstad rekommenderas.
• Laddning av hybridbatteriet får enbart ske med
maximal tillåten eller lägre laddström enligt gällande lokala och nationella rekommendationer för
hybridladdning från 230 V-uttag/stickpropp.
• Laddning av hybridbatteriet får ske enbart från
godkända skyddsjordade 230 V-uttag eller från
laddstation med av Volvo tillhandahållen lös laddkabel (Mode 3).
• Kontrollenhetens jordfelsbrytare skyddar bilen,
men det kan ändå finnas risk för överbelastning
av 230 V-nätet.
• Undvik synligt slitna eller skadade nätuttag då de
vid användning kan leda till brand- och/eller
personskada.
• Använd aldrig förlängningskabel.
Fälla ryggstöd i baksäte
Kontrollera att ryggstöden är ordentligt låsta efter
nedfällning och uppfällning. Kontrollera att nackskydden är ordentligt låsta efter uppfällning. Nackskydden på ytterplatserna i andra sätesraden måste
alltid vara uppfällda då tredje sätesraden* har
passagerare.
Ratten
Röststyrning: Föraren är alltid ytterst ansvarig för att
fordonet framförs på ett säkert sätt och att alla tillämpliga trafikregler efterföljs.
Kupéklimat
Eluppvärmt säte* ska inte användas av personer
som har svårt att uppfatta temperaturökning på
grund av känselbortfall eller av någon anledning har
svårigheter att hantera reglaget för det eluppvärmda sätet. I annat fall kan brännskada uppstå.
Kupéklimat
Använd inte förkonditionering (gäller bränsledriven
värmare):
• Inomhus i oventilerade utrymmen. Avgaser avges
om värmaren startar.
• På platser med brännbart eller lättantändligt
material i närheten. Bränsle, gaser, högt gräs,
trämjöl o.s.v. kan antändas.
• När det finns risk för att värmarens avgasrör är
blockerat. Mynningen sitter i främre högra hjulhuset och t.ex. snö i främre högra hjulhuset kan förhindra värmarens ventilation.
Tänk på att förkonditioneringen kan startas av en
timer som ställts in långt i förväg.
Förarstöd
BLIS och CTA är ett komplement till, inte en ersättning för, ett säkert körsätt och användande av backspeglarna. De kan aldrig ersätta förarens uppmärksamhet och ansvar. Ansvaret för att ett filbyte och
att backa på ett trafiksäkert sätt ligger alltid på föraren. BLIS fungerar inte i skarpa kurvor och när
bilen backas.
Förarstöd
Körfältsassistans LKA och Avåkningsskydd Run-off
Mitigation är endast hjälpmedel och fungerar inte i
alla körsituationer eller trafik-, väder- och vägförhållanden. Föraren är alltid ansvarig för att fordonet
framförs på ett säkert sätt samt att gällande lagar
och trafikbestämmelser följs. Funktionerna kan inte
detektera barriärer, räcken eller liknande hinder vid
sidan av körbanan.
Förarstöd
City Safety är ett hjälpmedel och fungerar inte i alla
körsituationer, trafik-, väder- och vägförhållanden.
Funktionen kan inte upptäcka alla fotgängare/
cyklister i alla situationer. Varning aktiveras endast
vid hög risk för kollision. Varning och bromsingrepp
för fotgängare och cyklister är avstängda i fordonshastighet över 70 km/h (43 mph). Auto-bromsfunktionen för City Safety kan förhindra en kollision
eller reducera kollisionshastigheten. För att säkerställa full bromsverkan bör föraren alltid trampa på
bromsen – även om bilen autobromsar. Föraren
ansvarar alltid för att rätt avstånd och hastighet
hålls.
Förarstöd
Pilot Assist är ett hjälpmedel vilket inte kan hantera
alla trafik-, väder- och vägförhållanden. Föraren är
alltid ansvarig för hur bilen framförs och måste
ingripa om Pilot Assist inte ger lämplig styrassistans, hastighet eller tidsavstånd. Pilot Assist skall
bara användas om det finns tydliga körfältslinjer
målade på vägbanan på vardera sidan om körfältet.
Pilot Assist bromsar inte för människor, djur, föremål, små/låga släpfordon/trailers samt mötande,
långsamtgående eller stillastående fordon. Använd
inte Pilot Assist vid exempelvis stadstrafik, korsningar, kurviga vägar eller vid dåliga väderförhållanden.
Parkeringshjälp
Park Assist Pilot fungerar inte i alla situationer utan
är endast avsett att vara ett kompletterande hjälpmedel. Föraren är alltid ytterst ansvarig för att fordonet förs fram på ett säkert sätt samt har uppsikt
över omgivning och andra trafikanter som närmar
sig eller passerar vid parkering.
Parkeringshjälp
Parkeringskameran är ett hjälpmedel och kan aldrig
ersätta förarens ansvar. Kameran har döda vinklar
där hinder inte kan upptäckas. Var uppmärksam på
människor och djur som befinner sig nära bilen.
VIKTIGT
Översikt interiör
Körläge OFF ROAD får inte användas vid körning
med släpvagn utan släpvagnskontakt. Det finns
annars risk för skador på luftbälgarna.
Översikt interiör
Head-up-displayenheten*, varifrån informationen
projiceras, finns i instrumentpanelen. För att undvika
skador på displayenhetens täckglas – förvara inga
föremål på täckglaset och se till att inga föremål
faller ner på det.
Centerdisplayen
Mikrofiberduken ska vara fri från sand och dylikt när
centerdisplayen rengörs. Skärmen kan annars
repas. Vid rengöring av centerdisplay använd endast
milt tryck mot displayen. Hårt tryck kan skada displayen.
Spruta inte någon vätska eller frätande kemikalier
direkt på centerdisplayen. Använd inte fönsterputs,
rengöringsmedel, spray, lösningsmedel, alkohol,
ammoniak eller rengöringsmedel som innehåller
slipmedel. Använd aldrig slipande trasor, pappershanddukar, eller silkespapper, dessa kan repa centerdisplayen.
Laddning
Anslut aldrig laddkabeln när risk för blixtnedslag
föreligger. För att undvika skador på lacken, t.ex. vid
kraftig blåst, placera laddhandtagets skyddslock så
att det inte vidrör bilen. Lossa aldrig laddkabeln från
230 V-uttaget under pågående laddning – risken
finns då att 230 V-uttaget kan skadas. Avbryt alltid
laddningen först och koppla därefter loss laddkabeln – först från bilens ladduttag och därefter
från 230 V-uttaget. Dels för att undvika skador på
systemet, dels för att undvika att laddningen avbryts
oavsiktligt.
Laddning
Grenuttag, överspänningsskydd eller liknande
enheter får ej användas tillsammans med laddkabeln då det kan medföra risk för brand, elchock
etc. Adapter mellan 230 V-uttag och laddkabel får
enbart användas om adaptern är märkt med godkännande enligt IEC 61851 och IEC 62196. För
kinesiska marknaden gäller att adapter mellan 230
V-uttag och laddkabel inte får användas.
Laddning
Kontrollenheten bör inte översköljas eller nedsänkas i vatten. Undvik att utsätt kontrollenheten och
dess stickpropp för direkt solljus. Överhettningsskyddet i stickproppen riskerar i så fall att reducera
eller avbryta laddningen av hybridbatteriet. Kontrollera att 230 V-uttaget har tillräcklig strömförsörjning
för laddning av elfordon – vid osäkerhet bör uttaget
kontrolleras av en fackman. Om uttaget har okänd
strömstyrka – använd lägsta nivå på kontrollenheten.
Fälla ryggstöd i baksäte
Säkerställ att inga personer eller föremål finns i
baksätet. Säkerhetsbältena får inte heller vara
kopplade. Integrerade bälteskudden*/armstödet* på
mittplatsen ska vara i infällt läge.
Höger rattspak
Innan torkarbladen sätts i serviceläge – säkerställ
att de inte är fastfrusna. Om torkarmarna i serviceläge har fällts upp från vindrutan, måste de fällas
tillbaka mot vindrutan innan torkarna aktiveras.
Detta för att undvika att lacken på motorhuven
skrapas.
Kupéklimat
Sätesventilationen går inte att starta om kupétemperaturen är för låg. Detta för att undvika nedkylning av den som sitter i sätet.
Anslutningar
Max. strömuttag är 10 A (120 W) om ett 12 Vuttag används åt gången i tunnelkonsolen. Om
båda uttagen i tunnelkonsolen används samtidigt
gäller 7,5 A (90 W) per uttag. Max. strömuttag är
10 A (120 W) för 12 V-uttaget i lastutrymmet. Max
effektuttag är 150 W för 230 V-uttaget.
OBS
Översikt exteriör
Fjärrnyckelns funktioner kan störas av elektromagnetiska fält och avskärmning. Undvik att förvara
fjärrnyckeln nära metallföremål eller elektroniska
apparater, t.ex. mobiltelefoner, surfplattor, bärbara
datorer eller laddare – helst inte närmre än
10-15 cm.
Översikt exteriör
Elmanövrerad baklucka: om systemet arbetat kontinuerligt för länge, stängs det av för att undvika
överbelastning. Det kan användas igen efter ca
2 minuter. Det finns risk för reducerad eller utebliven funktion om den bakre kofångaren belastas
med stora mängder is, snö, smuts eller dylikt. Se
därför till att hålla den ren.
Översikt interiör
Körläget Off road är inte utformat för att användas
på allmän väg.
Översikt interiör
Efter kallstart är tomgången hög oavsett yttertemperatur. Det är en del av Volvos effektiva avgasreningssystem.
Översikt interiör
Vid aktivering av Forward Collision Warning* ersätts
informationen i head-up-displayen av grafik för
Forward Collision Warning*. Denna grafik tänds
även om head-up-displayen är avstängd. Förarens
möjlighet att se informationen i head-up-displayen
försämras av användning av polariserande solglasögon, en körställning som medför att föraren inte
sitter centrerad i sätet, föremål på displayenhetens
täckglas, ogynnsamma ljusförhållanden.
Vissa synfel kan vid användning av head-up-display
medföra huvudvärk och en känsla av ansträngdhet.
Laddning
Använd en av Volvo rekommenderad laddkabel
enligt GB/T 20234.1-2011 och
GB/T 20234.2- 2011 (Kina) respektive IEC 62196
och IEC 61851 (övriga marknader) som stöder
temperaturövervakning.
Laddning
Lås alltid upp bilen så att laddningen avbryts innan
anslutningen till 230 V-uttaget kopplas ur.
Laddning
Laddkabeln kommer ihåg den senaste inställningen
av laddströmmen. Det är därför viktigt att justera
inställningen om annat 230 V-uttag används vid
nästa laddtillfälle.
Ratten
Vissa avvikelser vid beräkning av körsträcka kan
uppstå om körsättet ändras.
Kupéklimat
Det går inte att påskynda uppvärmningen/nedkylningen genom att välja högre/lägre temperatur än
den som egentligen önskas.
Kupéklimat
Förkonditionering är enbart tillgänglig när bilen är
ansluten till ett eluttag (gäller elektrisk värmare). En
laddstolpe som inte alltid är aktiv, t.ex. på grund av
en timer, kan orsaka funktionsbortfall för förkonditioneringen. Om bilen inte är ansluten till ett eluttag
är det ändå möjligt att vid varmt klimat få en kort
nedkylning av kupén genom att direktstarta förkon-
ditioneringen. Bilens dörrar och fönster bör vara
stängda under förkonditioneringen av kupén.
Anslutningar
Vid användning av internet överförs data (datatrafik), vilket kan medföra en kostnad. Aktivering av
dataroaming och Wi-Fi-hotspots kan orsaka ytterligare avgifter. Kontakta din nätverksoperatör om
kostnad för datatrafik. Vid nedladdning med mobiltelefon, var extra uppmärksam på kostnaden för
datanedladdning.
Anslutningar
Volvo kontrollerar inte innehållet i Apple CarPlay/
Android Auto-appen. Apple CarPlay kan användas
endast om Bluetooth är avstängt. En telefon eller
mediaspelare som är ansluten till bilen via
Bluetooth kommer därför inte vara tillgänglig när
CarPlay/Android Auto är aktiv. För att koppla upp
bilen använd Wi-Fi alternativt bilens inbyggda
modem*.
Anslutningar
Om telefonens operativsystem uppdateras är det
möjligt att parkopplingen bryts. Radera då telefonen
från bilen och parkoppla sedan på nytt.
Anslutningar
Datanedladdning kan påverka andra tjänster som
överför data, t.ex. webbradio. Om påverkan på andra
tjänster upplevs som störande kan nedladdningen
avbrytas. Alternativt kan det vara lämpligt att stänga
av eller avbryta andra tjänster.
Anslutningar
Observera att vissa telefoner stänger ner internetdelningen efter att kontakten brutits till bilen. Därmed behöver internetdelningen i telefonen återaktiveras vid nästa användningstillfälle.
Parkeringshjälp
Håll kameralinsen ren från smuts, snö och is för
bästa funktion. Detta är speciellt viktigt vid dåliga
ljusförhållanden.
TP 22665 (Swedish), AT 1646, MY17, Printed in Sweden, Göteborg 2016, Copyright © 2000-2016 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement