Volvo | XC90 Twin Engine | ‏Excellence | Volvo XC90 Twin Engine 2019 Late ‏Excellence

Volvo XC90 Twin Engine 2019 Late ‏Excellence
XC90
EXCELLENCE
SUPPLEME N T
VÄLKOMMEN!
Här kan du läsa om funktionerna för baksätet i din Volvo XC90 Excellence. Utförligare ägarinformation finns tillgänglig i bil, app och på webben.
BILENS CENTERDISPLAY
Ägarmanualen finns i bilens centerdisplay, där den nås via toppvyn.
MOBILAPP
Ägarmanualen finns som app (Volvo Manual) till smartphones och surfplattor. Appen innehåller även instruktionsvideor för utvalda funktioner.
VOLVOS SUPPORTSIDA
På Volvo Cars supportsida (support.volvocars.com) finns manualer och
instruktionsvideor, men också ytterligare information och hjälp rörande din
Volvo och ditt bilägande.
TRYCKT INFORMATION
I handskfacket finns ett supplement till ägarmanualen som innehåller
information om säkringar och specifikationer samt en sammanfattning av
viktig och praktisk information. En tryckt ägarmanual och tillhörande supplement är möjliga att efterbeställa.
INNEHÅLL
01. TUNNELKONSOL I BAKSÄTET
Det här kapitlet beskriver det som finns i tunnelkonsolen i baksätet, t.ex. kontrolldisplayen och vad som kan styras
från den samt kylboxen och information om hur du kan värma och kyla dryck.
02. SÄTESINSTÄLLNINGAR
Här hittar du information om hur du justerar och ställer in sätena samt annan sätesfunktionalitet.
03. ÖVERSIKT AV INTERIÖREN
Här kan du läsa om interiören i bilen och t.ex. få en översikt av olika förvaringsutrymmen.
04. SÄRSKILDA TEXTER
Varnings-, viktigt- och obs-texter, vilka måste läsas.
Alla, vid tid för publicering, kända typer av tillval/tillbehör är markerade med en asterisk: *.
01
KONTROLLDISPLAY I BAKSÄTET
Från kontrolldisplayen, som är placerad i tunnelkonsolen mellan baksätena styrs sätesfunktioner samt värmning och kylning av dryck.
Fälla upp skärmen
– Tryck på skärmens ovansida. Skärmen åker upp och startas automatiskt.
Efter en viss tid dimmas ljuset. Rör vid skärmen för att återaktivera den.
Fälla ner skärmen
Skärmen fälls ner manuellt:
– Tryck på skärmens ovansida. Tryck tills skärmen är helt infälld i tunnelkonsolen. Skärmen släcks när den fälls ner.
01
NAVIGERA I KONTROLLDISPLAYEN
Kontrolldisplayen är en tryckkänslig skärm som består av olika vyer.
Tryck på en knapp i skärmen för att aktivera eller ändra inställningar för
en funktion.
Knappar i hemvyn
Eluppvärmning av vänster respektive höger säte.
Kylning/uppvärmning av mugghållare.
Ventilering av vänster respektive höger säte.
Justering av främre passagerarsäte från baksätet.
Återgå till hemvyn från en annan vy
Kontrolldisplayen återgår automatiskt till hemvyn efter en viss tid. Vid
justering av främre passagerarsäte, tryck på krysset för att återgå till
hemvyn.
01
KYLBOX
Bakom armstödet i baksätet finns en kylbox med plats för två flaskor
och de medföljande kristallglasen.
Tryck på knappen som är placerad ovanför luckan för att öppna
boxen.
På insidan av kylboxen finns ett reglage för temperaturinställning.
Kylfunktionen är aktiv när bilen är igång eller satt i tändningsläge II.
VÄRMA OCH KYLA DRYCK
Framför armstödet finns två mugg-/glashållare, samt en värmande/
kylande hållare för t.ex. en flaska eller te-/kaffemugg.
– Tryck på locket för att öppna hållaren. Värmning och kylning styrs
från kontrolldisplayen. Blå lysdioder indikerar att kylning är aktiv, röda
lysdioder indikerar att värmning är aktiv.
Värmning eller kylning är möljigt att aktivera när bilen är igång eller försatt i tändningsläge II.
Tryck upprepade gånger på knappen i kontrolldisplayen för att
skifta mellan de två funktionerna kylning och värmning.
Knappen visar inställt läge.
01
FÄLLA UPP BORD
Under armstödet i baksätet finns två bord som kan fällas ut över baksätena.
1. Öppna armstödets lock helt.
2. Lyft upp bordet ur armstödet med hjälp av läderfliken och sväng fram
det till en helt vertikal position.
3. Fäll ner bordsskivan över sätet och skjut den åt sidan.
Upprepa stegen i omvänd ordning för att fälla in bordet.
01
USB- OCH ELUTTAG
USB-uttag: Under armstödet i baksätet finns två USB-uttag. Uttagen
kan användas för att ladda t.ex. en mobiltelefon eller surfplatta. Skärmfästena* på baksidan av framsätenas nackskydd har också två USButtag. Uttagen kan användas för att ladda t.ex. en mobiltelefon eller
surfplatta.
Det är inte möjligt att spela upp media i bilens ljudanläggning via USButtagen.
Eluttag: Under armstödet i baksätet finns ett 12 V-eluttag och ett
230 V-eluttag.
230 V: Uttaget kan användas för olika tillbehör avsedda för 230 V, t.ex.
laddare eller bärbara datorer (maximalt effektuttag 150 W).
– Koppla in tillbehörets kontakt. Koppla ur tillbehöret genom att dra ur
kontakten.
12 V: Uttaget kan användas för olika tillbehör avsedda för 12 V, t.ex.
musikspelare eller mobiltelefoner (maximalt effektuttag 120 W).
– Ta bort cigarettändaren från uttaget och koppla in tillbehörets kontakt. Koppla ur tillbehörets kontakt och sätt tillbaka cigarettändaren
när uttaget inte används.
Bilens elsystem måste vara lägst i tändningsläge I för att USB- och
eluttag ska leverera ström.
STÄLLA IN BAKSÄTE
Bilens baksäten går att justera med hjälp av reglagen på sidan av
sätena.
Ändra ryggstödets lutning genom att justera reglaget framåt/bakåt.
Höj/sänk sätet genom att justera bakre delen av reglaget uppåt/
nedåt. Flytta sätet framåt/bakåt genom att justera reglaget framåt/
bakåt.
Höj/sänk sittdynans framkant genom att justera främre delen av
reglaget uppåt/nedåt.
Inställningar av massage, sidostöd, svankstöd och förlängning av
sittdyna är kopplade till multifunktionsreglaget.
Endast en rörelse (fram/bak/upp/ner) kan göras åt gången. Justering
av sätet kan göras när bilen är igång och en viss tid efter att dörren
låsts upp utan att bilen är igång. Justering är även möjlig en viss tid
efter att bilen stängts av.
Sätena har ett överbelastningsskydd som utlöses om ett säte blockeras
av något föremål. Om det händer, avlägsna föremålet och manövrera
därefter sätet igen.
För att justera sov-/komfortläge kan det bli nödvändigt att först flytta
fram stolen något.
02
JUSTERA INSTÄLLNINGAR FÖR SÄTET
02
För att justera svankstöd, sidostöd i ryggen, dynans längd samt massageinställningar används multifunktionsreglaget, på sidan av sätet.
Inställningar som görs med multifunktionsreglaget visas i kontrolldisplayen. Displayen visar enbart inställningar för ett säte i taget.
1. Fäll upp kontrolldisplayen.
2. Aktivera sätesinställning genom att vrida eller trycka på multifunktionsreglaget i valfri riktning. Sätesinställningsvyn öppnas i kontrolldisplayen.
3. Välj önskad funktion i kontrolldisplayen genom att trycka på displayen eller vrida på multifunktionsreglaget uppåt/nedåt.
4. Ändra inställning genom att trycka på reglaget i önskad riktning.
Massage
Tryck på skärmknappen eller välj funktionen med multifunktionsreglaget för att aktivera massagefunktionen. När bilen är
avstängd är det inte möjligt att använda massagefunktionen.
Följande inställningsmöjligheter finns för massage:
På/Av:
Välj mellan på och av för att sätta på/stänga av massagefunktionen.
Program 1-5:
Det finns fem förinställda massageprogram. Välj mellan 1
(dyning), 2 (stegande), 3 (avancerad), 4 (svank) och 5
(skuldra).
Intensitet:
Välj mellan låg, normal och hög.
Hastighet:
Välj mellan långsam, normal och snabb.
Sidostöd
Tryck på skärmknappen eller välj funktionen med multifunktionsreglaget för att aktivera justering av sidostöd i sätesryggen.
•
•
Tryck på den främre delen av sätesknappen på multifunktionsreglaget för att öka sidostödet.
Tryck på den bakre delen av sätesknappen för att minska sidostödet.
Svankstöd
Tryck på skärmknappen eller välj funktionen med multifunktionsreglaget för att aktivera justering av svankstöd.
•
•
•
Tryck på sätesknappen upp/ner på multifunktionsreglaget för att
flytta svankstödet uppåt/nedåt.
Tryck på den främre delen av sätesknappen för att öka svankstödet.
Tryck på den bakre delen av sätesknappen för att minska svankstödet.
Förlängning av sittdynan
Tryck på skärmknappen eller välj funktionen med multifunktionsreglaget för att aktivera justering av sittdynans längd.
•
•
Tryck på den främre delen av sätesknappen på multifunktionsreglaget för att förlänga sittdynan.
Tryck på den bakre delen av sätesknappen för att justera tillbaka sittdynan inåt.
02
02
JUSTERING AV FRÄMRE PASSARGERARSÄTE FRÅN BAKSÄTET
Det främre passagerarsätet kan justeras från baksätet i längdled och
ryggstödets lutning kan ändras. Använd kontrolldisplayen för att ändra
främre passagerarsätets inställningar.
1. Tryck på knappen i skärmen.
2. En ny vy öppnas där lutning och längdled kan ställas in.
3. Tryck på krysset för att återgå till hemvyn.
Justera ryggstödets lutning
•
Tryck på övre vänster pil för att fälla ryggstödet framåt.
•
Tryck på övre höger pil för att fälla ryggstödet bakåt.
Justera i längdled
•
Tryck på nedre vänster pil för att flytta sätet framåt.
•
Tryck på nedre höger pil för att flytta sätet bakåt.
ELUPPVÄRMDA/VENTILERADE SÄTEN
Sätena kan värmas för att öka komforten när det är kallt. Sätesvärmen
styrs från kontrolldisplayen.
Tryck upprepade gånger på knappen för vänster eller höger
säte för att skifta mellan de tre nivåerna: hög, medel och låg.
Knappen visar inställd nivå.
Sätena kan också ventileras för att exempelvis få bort fukt ur kläderna.
Sätesventilationen styrs från kontrolldisplayen.
Tryck upprepade gånger på knappen för vänster eller höger
säte för att skifta mellan de tre positionerna: hög, medel och
låg. Knappen visar inställd position.
FÄSTPUNKTER FÖR BARNSKYDD
Bilen är utrustad med fästpunkter för barnskydd i bakre sätesraden, .
De övre fästpunkterna är huvudsakligen avsedda att användas tillsammans med framåtvända barnstolar.
– Skjut fram sätet samt justera fram ryggstödet för att komma åt fästpunkten.
> Följ alltid tillverkarens monteringsanvisningar för rätt montering.
02
FÖRVARINGSPLATSER
På baksidan av framsätenas nackstöd finns hållare för surfplattor*.
Askkoppar finns i dörrarnas sidor.
Ett förvaringsutrymme finns under armstödet mellan stolarna.
Förvaringsfack finns i dörrarnas sidor.
På framsätenas ryggstöd finns förvaringsfickor.
03
På tunnelkonsolens sidor finns förvaringsfickor.
En liten ficka finns framtill på stolens säte.
HANDTAG I LASTUTRYMME
Bilen är utrustad med ett självlysande handtag på insidan av bakluckan.
Det kan användas för att öppna luckan inifrån vid en nödsituation.
– Dra ner handtaget för att öppna luckan.
Efter användandet måste handtaget tryckas tillbaka till sin ursprungliga
position manuellt.
03
HÅLLARE FÖR SURFPLATTA*
Beroende på vald utrustningsnivå finns det hållare för surfplattor på
baksidan av framsätenas nackstöd. Kontakta en Volvoåterförsäljare för
information om vilken surfplatta som passar.
Fästa plattan i hållaren
1. För in surfplattan mot fjäderpaketet på hållarens vänstra sida.
2. Fäll in surfplattan mot hållaren och låt den fjädra tillbaka in under
ramen.
03
3. För ner hållaren i fästet tills det klickar.
Ta loss hållaren från sitt fäste
Surfplattans hållare måste alltid tas bort då sätet eller ryggstödet justeras utanför den normala sätespositionen.
1. Tryck ner hållaren i fästet
stödet .
2. Dra ur hållaren från fästet.
och tryck samtidigt in knappen på nack-
SÄRSKILDA TEXTER
Ägarmanualen och övriga manualer innehåller
säkerhetsinstruktioner och samtliga varnings-, viktigt- och obs-texter, vilka måste läsas. Vissa funktioner gäller enbart vissa marknader.
VARNING
VÄRMA OCH KYLA DRYCK
Förvara flaskor, termosar, glas och muggar i hållare
eller i kylboxen under färd.
ELUPPVÄRMDA/VENTILERADE SÄTEN
Reglaget för det eluppvärmda sätet ska inte
användas av personer som har svårt att uppfatta
temperaturökning på grund av känselbortfall eller
som av någon anledning har svårigheter att hantera
reglaget. Detta för att undvika brännskada.
FÄSTPUNKTER FÖR BARNSKYDD
Barnskyddets övre fästband ska dras genom hålet i
nackskyddsbenet innan de spänns fast vid fästpunkten. Om detta inte är möjligt, följ stolstillverkarens rekommendationer.
FÖRVARINGSPLATSER
Förvara lösa föremål, såsom mobiltelefon, kamera,
fjärrkontroll till extrautrustning etc. i handskfacket
eller andra fack. Vid hård inbromsning eller kollision
kan dessa annars skada personer i bilen.
HANDTAG I LASTUTRYMME
Se till att hålla dörrar och baklucka låst och håll
nycklarna utom räckhåll för barn. Barn utan tillsyn
kan låsa sig inne och riskera att skadas. Varma
dagar kan temperaturen stiga hastigt i bilen och att
utsättas för den höga temperaturen kan leda till allvarliga skador och dödsfall. Små barn är särskilt
känsliga.
VIKTIGT
NAVIGERA I KONTROLLDISPLAYEN
Använd inte vassa föremål mot skärmen då den kan
repas av det.
FÄLLA UPP BORD
Bordet får belastas med högst 10 kg. Vid överbelastning kommer bordsstödarmen att lossna i syfte
att skydda bordsbenet. För att återställa bordet, följ
nedan instruktioner:
1. Vinkla ned bordsskivan en aning under horisontalläge och håll den i det läget.
2. Fäst metallpiggen i änden av stödarmen i skårorna i skenan under bordsskivan. Vik samtidigt
undan den svarta plastpiggen ytterst på stödarmen något.
3. När metallpiggen är i sin skåra, vinkla upp bordsskivan så att fästanordningen för stödarmen
hamnar i spår. Vinkla därefter ned bordsskivan
igen.
Stödarmens fästanordning kan nu glida i skenan
under bordet och stödarmen sitter därmed fast
igen.
USB- OCH ELUTTAG
Säkringar
Ersätt alltid en trasig säkring med en som har
samma färg och amperebeteckning. Sätt aldrig dit
en säkring med högre värde än den som anges i
tabellen i ägarmanualen. Om någon elektrisk komponent inte fungerar kan det bero på att säkringen
har löst ut på grund av en tillfällig överbelastning.
För information om säkringar, se bilens ordinarie
ägarmanual.
Effektuttag
12 V-uttaget har maximalt effektuttag på 120 W
och 230 V-uttaget har 150 W.
ELUPPVÄRMDA/VENTILERADE SÄTEN
Sätesventilationen går inte att starta om kupétemperaturen är för låg. Detta för att undvika nedkylning av den som sitter i sätet.
HÅLLARE FÖR SURFPLATTA
Surfplattan bör ha skyddsplast på skärmen när den
sitter i hållaren. Detta för att undvika glassplitter vid
en eventuell kollision.
OBS
KYLBOX
Kylboxen behöver ha fri cirkulation av luft för optimal funktion. Lämna därför minst 5 cm fritt utrymme
vid boxens luftintag i lastutrymmet.
Temperaturinställningen kan behöva justeras
beroende på den omgivande temperaturen. För att
snabbt sänka temperaturen rekommenderas maxläget.
På grund av minusgrader i botten av kylskåpet för
snabbare nedkylning kan det uppstå kondensvatten
som ibland behöver torkas bort. För bästa urtorkning/rengöring behöver den transparenta flaskhållaren plockas ur.
ELUPPVÄRMDA/VENTILERADE SÄTEN
Sätesventilationen bör användas med försiktighet
av dragkänsliga personer. Nivå låg rekommenderas
vid långvarig användning.
04
TP 28587 (Swedish), AT 1846, MY19, Copyright © 2000-2018 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising