Volvo XC90 Twin Engine 2019 Early ‏Excellence

Volvo XC90 Twin Engine 2019 Early ‏Excellence
XC90
E XCE LLE N CE
SU P P LEMEN T
VÄLKOMMEN!
Här kan du läsa om funktionerna för baksätet i din Volvo XC90 Excellence. Utförligare ägarinformation finns tillgänglig i bil, app och på
webben. Alla, vid tid för publicering, kända typer av tillval/tillbehör är markerade med en asterisk: *.
BILENS CENTERDISPLAY
Ägarmanualen finns i bilens centerdisplay, där den nås via toppvyn.
MOBILAPP
Ägarmanualen finns som app (Volvo Manual) till smartphones och surfplattor. Appen innehåller även instruktionsvideor för utvalda funktioner.
VOLVOS SUPPORTSIDA
På Volvo Cars supportsida (support.volvocars.com) finns manualer och
instruktionsvideor, men också ytterligare information och hjälp rörande din
Volvo och ditt bilägande.
TRYCKT INFORMATION
I handskfacket finns ett supplement till ägarmanualen som innehåller
information om säkringar och specifikationer samt en sammanfattning
av viktig och praktisk information. En tryckt ägarmanual och tillhörande
supplement är möjliga att efterbeställa.
KONTROLLDISPLAY I BAKSÄTET
Från kontrolldisplayen, som är placerad i tunnelkonsolen mellan baksätena styrs sätesfunktioner samt värmning och kylning av dryck.
Fälla upp skärmen
–– Tryck på skärmens ovansida. Skärmen åker upp och startas
automatiskt.
Efter en viss tid dimmas ljuset. Rör vid skärmen för att återaktivera den.
Fälla ner skärmen
Skärmen fälls ner manuellt:
–– Tryck på skärmens ovansida. Tryck tills skärmen är helt infälld i
tunnelkonsolen. Skärmen släcks när den fälls ner.
NAVIGERA I KONTROLLDISPLAYEN
Kontrolldisplayen är en tryckkänslig skärm som består av olika vyer.
Tryck på en knapp i skärmen för att aktivera eller ändra inställningar för
en funktion.
Knappar i hemvyn
Eluppvärmning av vänster respektive höger säte.
Kylning/uppvärmning av mugghållare.
Ventilering av vänster respektive höger säte.
Justering av främre passagerarsäte från baksätet.
Återgå till hemvyn från en annan vy
Kontrolldisplayen återgår automatiskt till hemvyn efter en viss tid. Vid
justering av främre passagerarsäte, tryck på krysset för att återgå till
hemvyn.
STÄLLA IN BAKSÄTE
Bilens baksäten går att justera med hjälp av reglagen på sidan av
sätena.
Ändra ryggstödets lutning genom att justera reglaget framåt/bakåt.
Höj/sänk sätet genom att justera bakre delen av reglaget uppåt/nedåt.
Flytta sätet framåt/bakåt genom att justera reglaget framåt/bakåt.
Höj/sänk sittdynans framkant genom att justera främre delen av
reglaget uppåt/nedåt.
Inställningar av massage, sidostöd, svankstöd och förlängning av
sittdyna är kopplade till multifunktionsreglaget.
Endast en rörelse (fram/bak/upp/ner) kan göras åt gången. Justering
av sätet kan göras när bilen är igång och en viss tid efter att dörren
låsts upp utan att bilen är igång. Justering är även möjlig en viss tid
efter att bilen stängts av.
Sätena har ett överbelastningsskydd som utlöses om ett säte
blockeras av något föremål. Om det händer, avlägsna föremålet och
manövrera därefter sätet igen.
För att justera sov-/komfortläge kan det bli nödvändigt att först flytta
fram stolen något.
JUSTERA INSTÄLLNINGAR FÖR SÄTET
För att justera svankstöd, sidostöd i ryggen, dynans längd samt
massageinställningar används multifunktionsreglaget, på sidan av sätet.
Inställningar som görs med multifunktionsreglaget visas i kontrolldisplayen. Displayen visar enbart inställningar för ett säte i taget.
1. Fäll upp kontrolldisplayen.
2. Aktivera sätesinställning genom att vrida eller trycka på multifunktionsreglaget i valfri riktning. Sätesinställningsvyn öppnas i
kontrolldisplayen.
3. Välj önskad funktion i kontrolldisplayen genom att trycka på displayen eller vrida på multifunktionsreglaget uppåt/nedåt.
4. Ändra inställning genom att trycka på reglaget i önskad riktning.
Massage
Tryck på skärmknappen eller välj funktionen med multi­
funktionsreglaget för att aktivera massagefunktionen.
När bilen är avstängd är det inte möjligt att använda
massagefunktionen.
Följande inställningsmöjligheter finns för massage:
På/Av: Välj mellan på och av för att sätta på/stänga av
massagefunktionen.
Program 1-5: Det finns fem förinställda massageprogram.
Välj mellan 1 (dyning), 2 (stegande), 3 (avancerad), 4
(svank) och 5 (skuldra).
Intensitet: Välj mellan låg, normal och hög.
Hastighet: Välj mellan långsam, normal och snabb.
Sidostöd
Tryck på skärmknappen eller välj funktionen med multifunktionsreglaget för att aktivera justering av sidostöd i
sätesryggen.
• Tryck på den främre delen av sätesknappen på multifunktionsreglaget för att öka sidostödet.
• Tryck på den bakre delen av sätesknappen för att
minska sidostödet.
Svankstöd
Tryck på skärmknappen eller välj funktionen med multifunktionsreglaget för att aktivera justering av svankstöd.
• Tryck på sätesknappen upp/ner på multifunktionsreglaget för att flytta svankstödet uppåt/nedåt.
• Tryck på den främre delen av sätesknappen för att öka
svankstödet.
• Tryck på den bakre delen av sätesknappen för att
minska svankstödet.
Förlängning av sittdynan
Tryck på skärmknappen eller välj funktionen med multifunktionsreglaget för att aktivera justering av sittdynans
längd.
• Tryck på den främre delen av sätesknappen på multifunktionsreglaget för att förlänga sittdynan.
• Tryck på den bakre delen av sätesknappen för att
justera tillbaka sittdynan inåt.
JUSTERING AV FRÄMRE PASSAGERARSÄTE FRÅN BAKSÄTET
Det främre passagerarsätet kan justeras från baksätet i längdled och
ryggstödets lutning kan ändras. Använd kontrolldisplayen för att ändra
främre passagerarsätets inställningar.
1. Tryck på knappen i skärmen.
2. En ny vy öppnas där lutning och längdled kan ställas in.
3. Tryck på krysset för att återgå till hemvyn.
Justera ryggstödets lutning
• Tryck på övre vänster pil för att fälla ryggstödet framåt.
• Tryck på övre höger pil för att fälla ryggstödet bakåt.
Justera i längdled
• Tryck på nedre vänster pil för att flytta sätet framåt.
• Tryck på nedre höger pil för att flytta sätet bakåt.
ELUPPVÄRMDA/VENTILERADE SÄTEN
Sätena kan värmas för att öka komforten när det är kallt. Sätesvärmen
styrs från kontrolldisplayen.
–– Tryck upprepade gånger på knappen för vänster eller
höger säte för att skifta mellan de fyra nivåerna: av, hög,
medel och låg. Knappen visar inställd nivå.
Sätena kan också ventileras för att exempelvis få bort fukt ur kläderna.
–– Tryck upprepade gånger på knappen för vänster eller
höger säte för att skifta mellan de tre positionerna: hög,
medel och låg. Knappen visar inställd position.
HÅLLARE FÖR SURFPLATTA*
På baksidan av framsätets nackstöd finns hållare som passar de flesta
surfplattor.
Placera surfplattan i hållaren:
1. Tryck ner fliken och vik den framåt mot nackstödet för att öppna
luckan.
2. Skjut in surfplattan i hållaren och stäng luckan.
Ta loss hållaren från sitt fäste:
1. Tryck in knappen på undersidan av den fasta delen, i nackstödet.
2. Dra hållaren bakåt/uppåt.
FÄSTPUNKTER FÖR BARNSKYDD
Bilen är utrustad med fästpunkter för barnskydd i bakre sätesraden.
De övre fästpunkterna är huvudsakligen avsedda att användas tillsammans med framåtvända barnstolar.
1. Skjut fram sätet samt justera fram ryggstödet för att komma åt
fästpunkten.
2. Följ alltid tillverkarens monteringsanvisningar för rätt montering.
FÄLLA UPP BORD
Under armstödet i baksätet finns två bord som kan fällas ut över
baksätena.
1. Öppna armstödets lock helt.
2. Lyft upp bordet ur armstödet med hjälp av läderfliken och sväng
fram det till en helt vertikal position.
3. Fäll ner bordsskivan över sätet och skjut den åt sidan.
Upprepa stegen i omvänd ordning för att fälla in bordet.
KYLBOX
Bakom armstödet i baksätet finns en kylbox med plats för två flaskor
och de medföljande kristallglasen.
• Tryck på knappen som är placerad ovanför luckan för att öppna
boxen.
• På insidan av kylboxen finns ett reglage för temperaturinställning.
Kylfunktionen är aktiv när bilen är igång eller när bilen är satt i tändningsläge II.
VÄRMA OCH KYLA DRYCK
Framför armstödet finns två mugg-/glashållare, samt en värmande/
kylande hållare för t.ex. en flaska eller te-/kaffemugg.
–– Tryck på locket för att öppna hållaren. Värmning eller kylning styrs
från kontrolldisplayen. Blå lysdioder indikerar att kylning är aktiv,
röda lysdioder indikerar att värmning är aktiv.
Värmning eller kylning är möjlig att aktivera när bilen är igång eller
försatt i tändningsläge II.
–– Tryck upprepade gånger på knappen i kontrolldisplayen
för att skifta mellan de två funktionerna kylning och
värmning. Knappen visar inställt läge.
USB- OCH ELUTTAG
USB-uttag: Under armstödet i baksätet finns två USB-uttag.
Skärmfästena* på baksidan av framsätenas nackskydd har också två
USB-uttag. Uttagen kan användas för att ladda t.ex. en mobiltelefon
eller surfplatta.
Det är inte möjligt att spela upp media i bilens ljudanläggning via
USB-uttagen.
Eluttag: Under armstödet i baksätet finns ett 12 V-uttag och ett 230
V-uttag.
230 V: Uttaget kan användas för olika tillbehör avsedda för 230 V, t.ex.
laddare eller bärbara datorer.
–– Koppla in tillbehörets kontakt. Koppla ur tillbehöret genom att dra ur
kontakten.
12 V: Uttaget kan användas för olika tillbehör avsedda för 12 V, t.ex.
musikspelare eller mobiltelefoner.
–– Ta bort cigarettändaren från uttaget och koppla in tillbehörets
kontakt. Koppla ur tillbehörets kontakt och sätt tillbaka cigarettändaren när uttaget inte används.
Bilens elsystem måste vara lägst i tändningsläge I för att USB- och
eluttag ska leverera ström.
FÖRVARINGSPLATSER
På baksidan av framsätenas nackstöd finns hållare för surfplattor*.
Ett förvaringsutrymme finns under armstödet mellan stolarna.
Askkoppar finns i dörrarnas sidor.
Förvaringsfack finns i dörrarnas sidor.
På framsätenas ryggar finns förvaringsfickor.
På tunnelkonsolens sidor finns förvaringsfickor.
En liten ficka finns framtill på stolens säte.
HANDTAG I LASTUTRYMME
Bilen är utrustad med ett självlysande handtag på insidan av bakluckan.
Det kan användas för att öppna luckan inifrån vid en nödsituation.
–– Dra ner handtaget för att öppna luckan.
Efter användandet måste handtaget tryckas tillbaka till sin ursprungliga
position manuellt.
SÄRSKILDA TEXTER
Ägarmanualen och övriga manualer innehåller
säkerhetsinstruktioner och samtliga varnings-,
viktigt- och obs-texter, vilka måste läsas. Vissa
funktioner gäller enbart vissa marknader.
VARNING
Förvaringsplatser
Förvara lösa föremål, såsom mobiltelefon, kamera,
fjärrkontroll till extrautrustning etc. i handskfacket
eller andra fack. Vid hård inbromsning eller kollision kan dessa annars skada personer i bilen.
Värma och kyla dryck
Förvara flaskor, termosar, glas och muggar i hållare
eller i kylboxen under färd.
Ventilerade baksäten
Sätesventilationen går inte att starta om kupétemperaturen är för låg. Detta för att undvika
nedkylning av den som sitter i sätet.
Hållare för surfplatta*
Surfplattan bör ha skyddsplast på skärmen när den
sitter i hållaren. Detta för att undvika glassplitter vid
en eventuell kollision.
Säkringar
Ersätt alltid en trasig säkring med en som har
samma färg och amperebeteckning. Sätt aldrig dit
en säkring med högre värde än den som anges i
tabellen i ägarmanualen.
Om någon elektrisk komponent inte fungerar kan
det bero på att säkringen har löst ut på grund av
en tillfällig överbelastning. För information om
säkringar, se bilens ordinarie ägarmanual.
Eluppvärmda baksäten
Reglaget för det eluppvärmda sätet ska inte
användas av personer som har svårt att uppfatta
temperaturökning på grund av känselbortfall eller
som av någon anledning har svårigheter att hantera reglaget. Detta för att undvika brännskada.
Effektuttag
12 V-uttaget har maximalt effektuttag på 120 W
och 230 V-uttaget har 150 W.
Fästpunkter för barnskydd
Barnskyddets övre fästband ska dras genom
hålet i nackskyddsbenet innan de spänns fast vid
fästpunkten. Om detta inte är möjligt, följ stolstillverkarens rekommendationer.
Kylbox
Kylboxen behöver ha fri cirkulation av luft för
optimal funktion. Lämna därför minst 5 cm fritt
utrymme vid boxens luftintag i lastutrymmet.
Handtag i lastutrymme
Se till att hålla dörrar och baklucka låst och håll
nycklarna utom räckhåll för barn. Barn utan tillsyn
kan låsa sig inne och riskera att skadas.
Varma dagar kan temperaturen stiga hastigt i bilen
och att utsättas för den höga temperaturen kan
leda till allvarliga skador och dödsfall. Små barn är
särskilt känsliga.
VIKTIGT
Navigera i kontrolldisplayen
Använd inte vassa föremål mot skärmen då den
kan repas av det.
OBS
Temperaturinställningen kan behöva justeras
beroende på den omgivande temperaturen. För
att snabbt sänka temperaturen rekommenderas
maxläget.
På grund av minusgrader i botten av kylskåpet för
snabbare nedkylning kan det uppstå kondensvatten som ibland behöver torkas bort. För bästa
urtorkning/rengöring behöver den transparenta
flaskhållaren plockas ur.
Ventilerade baksäten
Sätesventilationen bör användas med försiktighet
av dragkänsliga personer. Nivå låg rekommenderas
vid långvarig användning.
TP 26888 (Swedish) AT 1817, MY19 Copyright © 2000-2018 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement