Volvo | V40 Cross Country | Посібник з експлуатації | Volvo V40 Cross Country 2013 Посібник з експлуатації

Volvo V40 Cross Country 2013 Посібник з експлуатації
V40 CROSS
COUNTRY
Посібник з експлуатації
L:7:9>I>DC
ШАНОВНИЙ ВЛАСНИК АВТОМОБІЛЯ VOLVO
ŔůŚţŅŜŞĻŒŐŜĻŗŐĻŒŐŨĻŒŘőŇŠ
šſžŴƕŲŰƓżžƁƏ ĻƉžĻŲŸĻűŰųŰƂžĻƀžźƕŲĻűƃŴŵƂŵĻžƂƀŸ
żƃŲŰƂŸĻŽŰƁžŻžŴƃĻŲƕŴĻŲžŴƕŽŽƏĻŲŰƈžųžĻ7PMWPĻŦŵ
ŰŲƂžĻűƃŻžĻƁƂŲžƀŵŽŵĻŴŻƏĻűŵŷſŵźŸĻƂŰĻźžżƄžƀƂƃ
ŲŰƁĻƂŰĻŲŰƈŸƅĻſŰƁŰŶŸƀƕŲĻ7PMWPĻĻžŴŸŽĻŷĻŽŰŹűŵŷ
ſŵƇŽƕƈŸƅĻŰŲƂžżžűƕŻƕŲĻƁŲƕƂƃĻŒŰƈŵĻŰŲƂžĻ7PMWP
űƃŻžĻƁƂŲžƀŵŽŵĻƕŷĻŴžƂƀŸżŰŽŽƏżĻŲƁƕƅĻſžƂžƇŽŸƅ
ŲŸżžųĻŴžĻűŵŷſŵźŸĻƂŰĻŷŰƅŸƁƂƃĻŴžŲźƕŻŻƏ
ũžűĻžƂƀŸżŰƂŸĻżŰźƁŸżŰŻƌŽŵĻŷŰŴžŲžŻŵŽŽƏĻŲƕŴ
ŲžŴƕŽŽƏĻżŸĻƀŵźžżŵŽŴƃƓżžĻžŷŽŰŹžżŸƂŸƁƏĻŷ
žűŻŰŴŽŰŽŽƏż ĻƕŽƁƂƀƃźƆƕƏżŸĻƂŰĻƕŽƄžƀżŰƆƕƓƎĻſƀž
ƂŵƅŽƕƇŽŵĻžűƁŻƃųžŲƃŲŰŽŽƏ ĻƉžĻżƕƁƂƏƂƌƁƏĻŲĻƆƌžżƃ
ſžƁƕűŽŸźƃĻŷĻŵźƁſŻƃŰƂŰƆƕƖ
ŚſƘƄƅ
ŕƄƅƆƂ
ŔŸźƂŸŽų
ŒŰŶŻŸŲŰĻƕŽƄžƀżŰƆƕƏ 7PMWPĻƂŰĻŽŰŲźžŻŸƈŽƓĻƁŵƀŵŴžŲŸƉŵ ŠŵżŵŽƕĻűŵŷſŵźŸĻ
şžŴƃƈźŸĻűŵŷſŵźŸ
ţŲƕżźŽŵŽŽƏŲŸżźŽŵŽŽƏĻſžŴƃƈźŸĻűŵŷ
ſŵźŸ őžźžŲƕĻſžŴƃƈźŸĻűŵŷſŵźŸĻ 4*14 Ļ
ŝŰŴƃŲŽŰĻƈƂžƀŰĻ Ňš Ļ
ŗŰƅŸƁƂĻŲƕŴĻƅŻŸƁƂžſžŴƕűŽžƖĻƂƀŰŲżŸĻƈŸƖ
8)*14 Ļ
ŚžŻŸĻƁŸƁƂŵżŸĻƁſƀŰƆƎƎƂƌĻ
ŐŲŰƀƕŹŽŸŹĻƀŵŶŸż
şžŴƃƈźŰĻűŵŷſŵźŸĻſƕƈžƅžŴŰĻ 1FEFTUSJBO
"JSCBH őŵŷſŵźŰĻŴŸƂŸŽŸ
ŚųſŽŻƅųƄŻŶƀųžƘźųƉƘƒ
00 01 02
ĻŞſƆƕƏŰźƁŵƁƃŰƀ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻƇŸƂŰŹƂŵĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŒƁƂƃſ
ŚŻƎƇĻŔŚźŻƎƇ
ŗŰżƕŽŰĻűŰƂŰƀŵŹźŸĻźŻƎƇŰĻŔŚŞƁžűŸ
ƁƂžųžĻźŻƎƇŰźžżƃŽƕźŰƂžƀŰĻ Ššš ,FZMFTT ŗŰżŸźŰŽŽƏŲƕŴżŸźŰŽŽƏ
ŗŰżźŸĻŷĻŷŰƅŸƁƂžżĻŲƕŴĻŴƕƂŵŹ
šŸųŽŰŻƕŷŰƆƕƏ ŚſƘƄƅ
şƘƄƉŸƅųƁƅƁƊŸƀƀƒŵƁŷƘƒ
ŢƘŷƅƃŻſŽųŵƁŷƘƒ
şƀŸŻŰŴŸĻƂŰĻŵŻŵżŵŽƂŸĻźŵƀƃŲŰŽŽƏ 7PMWPĻ4FOTVTĻ şžŻžŶŵŽŽƏĻźŻƎƇŰ šŸŴƕŽŽƏ ŚŵƀżžŲŵĻźžŻŵƁž ŞƁŲƕƂŻŵŽŽƏ šźŻžžƇŸƁŽŸźŸĻƂŰĻžżŸŲŰŽŽƏ ŒƕźŽŰ ĻŴŷŵƀźŰŻžĻŷŰŴŽƌžųžĻžųŻƏŴƃĻƂŰ
ŷžŲŽƕƈŽƕĻŴŷŵƀźŰŻŰ ŚžżſŰƁ ŗŰżžźĻŷĻƄƃŽźƆƕƓƎĻŰŻźžűŻžźƃŲŰŽŽƏ ŗŰſƃƁźĻŴŲŸųƃŽŰ ŗŰſƃƁźĻŴŲŸųƃŽŰĻĻŷžŲŽƕƈŽƕŹĻŰźƃżƃŻƏ
Ƃžƀ ŚžƀžűźŸĻſŵƀŵżŸźŰŽŽƏĻſŵƀŵŴŰƇĻ Śşş &DPĻ(VJEFĻƂŰĻ1PXFS 4UBSU4UPQĻ şžŲŽŸŹĻſƀŸŲƕŴĻĻ"8% ŝžŶŽŵĻųŰŻƌżž ŤƃŽźƆƕƏĻźžŽƂƀžŻƎĻƀƃƅƃĻſžĻƁƅŸŻŰżĻ)JMM
%FTDFOUĻ$POUSPMĻ )%$ şŰƀźƃŲŰŻƌŽŵĻųŰŻƌżž šŸƁƂŵżŰĻŴŸŽŰżƕƇŽžƖĻƁƂŰűƕŻƕŷŰƆƕƖĻƂŰĻźžŽ
ƂƀžŻƎĻƂƏųŸĻ %45$ ŇŽƄžƀżŰƆƕƏĻſƀžĻŴžƀžŶŽƕĻŷŽŰźŸĻĻ34* ŞűżŵŶƃŲŰƇĻƈŲŸŴźžƁƂƕ ŚƀƃŸŷźžŽƂƀžŻƌ ŐŴŰſƂŸŲŽŸŹĻźƀƃƖŷźžŽƂƀžŻƌ ŔŸƁƂŰŽƆƕƏĻſžſŵƀŵŴŶŵŽŽƏ $JUZĻ4BGFUZs şžſŵƀŵŴŶŵŽŽƏĻſƀžĻŷƕƂźŽŵŽŽƏĻŷĻŰŲƂž
ųŰŻƌżƃŲŰŽŽƏżĻƂŰĻŷŰƅŸƁƂžżĻſƕƈžƅžŴƕŲ %SJWFSĻ"MFSUĻ4ZTUFN šŸƁƂŵżŰĻſžſŵƀŵŴŶŵŽŽƏĻŲžŴƕƏĻ%SJWFS
"MFSUĻ4ZTUFNĻĻ%"$ %SJWFSĻ"MFSUĻ4ZTUFNĻĻŴžſžżžųŰĻƃƂƀŸ
żŰŽŽƏĻƁżƃųŸĻƀƃƅƃ ŔžſžżžųŰĻſƀŸĻſŰƀźƃŲŰŽŽƕ ŚŰżŵƀŰĻſŰƀźžżŰƂƃ ŐźƂŸŲŽŰĻƁŸƁƂŵżŰĻŴžſžżžųŸĻſƀŸĻſŰƀźƃ
ŲŰŽŽƕĻĻ1"1 #-*4ĻƂŰĻšŢŐ ŝƁſƇƁƃƅƘźųŷƁŵƁžŸƀƀƒŵƘŷ
ŽŸƃƆŵųƀƀƒųŵƅƁ
03 04 05
ŜŵŽƎĻƂŰĻſžŲƕŴžżŻŵŽŽƏ
ŒŸƅƕŴŽŵĻżŵŽƎĻ.:Ļ$"3
ŚŻƕżŰƂ
ŞűƕųƀƕŲŰƇĻűŻžźŰĻƆŸŻƕŽŴƀƕŲĻƂŰĻƁŰŻžŽƃ
ŰŲƂžżžűƕŻƏ ŔžŴŰƂźžŲŸŹĻžűƕųƀƕŲŰƇ ŚžżſƎƂŵƀĻſžŴžƀžŶƕ
ŐŴŰſƂŰƆƕƏĻƅžŴžŲŸƅĻƅŰƀŰźƂŵƀŸƁƂŸź
ŚžżƄžƀƂĻƃĻƁŰŻžŽƕĻŰŲƂž
)PNF-JOLŸĻ ĻŞſƆƕƏŰźƁŵƁƃŰƀ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻƇŸƂŰŹƂŵĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŒƁƂƃſ
ŚſƘƄƅ
ŊƀƇƁƃſųƉƘżƀƁƃƁźŵųŹųžƏƀų
ƄŻƄƅŸſų
ŢƘŷƊųƄƂƁŷƁƃƁŹƘ
ŝƁžŸƄųƅųƋŻƀŻ
06 07 08
ŗŰųŰŻƌŽŰĻƕŽƄžƀżŰƆƕƏĻſƀžĻƀžŷŲŰ
ŶŰŻƌŽžƕŽƄžƀżŰƆƕŹŽƃĻƁŸƁƂŵżƃ
ŠŰŴƕž
ŜŵŴƕŰſŻŵƓƀ
şƕŴźŻƎƇŵŽŽƏĻŷžŲŽƕƈŽƌžųžĻŴŶŵƀŵŻŰ
ſƀžųƀŰŲŰŽŽƏĻƇŵƀŵŷĻŲƅƕŴĻ"6964# ŜŵŴƕŰĻ#MVFUPPUIŸ Ļ şƀŸƁƂƀƕŹĻŲƕŻƌŽƕĻƀƃźŸĻ#MVFUPPUIŸ œžŻžƁžŲƕĻźžżŰŽŴŸ ĻżžűƕŻƌŽžųžĻƂŵŻŵ
ƄžŽƃ
57 ŔŸƁƂŰŽƆƕŹŽŵĻźŵƀƃŲŰŽŽƏĻ ŔŚ Ļ
ŠŵźžżŵŽŴŰƆƕƖĻſƕŴĻƇŰƁĻƖŷŴŸ
ŗŰſƀŰŲźŰĻſŰŻŸŲžż
şŰŻŸŲž
ŒŰŽƂŰŶžſƕŴŹžżŽƕƁƂƌ
ŒŰŽƂŰŶŽŸŹĻŲƕŴƁƕź
ŚŵƀƃŲŰŽŽƏĻŰŲƂžżžűƕŻŵżĻŷĻſƀŸƇŵſžż
őƃźƁŸƀƃŲŰŽŽƏĻƂŰĻŵŲŰźƃƎŲŰŽŽƏ
ĻŞſƆƕƏŰźƁŵƁƃŰƀ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻƇŸƂŰŹƂŵĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŒƁƂƃſ
ŗŰųŰŻƌŽŰĻƕŽƄžƀżŰƆƕƏĻ
ŗŰżƕŽŰĻźžŻƕƁĻ
ŢŸƁźĻſžŲƕƂƀƏĻŲĻƈŸŽŰƅĻ
ŗŽŰźĻŰŲŰƀƕŹŽžƖĻŷƃſŸŽźŸĻƂŰĻŰſƂŵƇźŰ ŕźƁƂƀŵŽŸŹĻƀŵżžŽƂĻſƀžźžŻƕŲĻ 5ŜŚ Ļ
ŚſƘƄƅ
ťŸƈƀƘƊƀŸƁŴƄžƆŶƁŵƆŵųƀƀƒƅų
ƄŸƃŵƘƄ
ŨųƃųŽƅŸƃŻƄƅŻŽŻ
œžƇųŵƘƅƀŻżƘƀŷŸŽƄ
09 10 11
ŜžƂžƀŽŸŹĻŲƕŴƁƕź
śŰżſŸ
ũƕƂźŸĻƁźŻžžƇŸƁŽŸźƕŲĻƂŰĻƀƕŴŸŽŰĻžżŸ
ŲŰƇŰĻƁźŻŰ
ŐźƃżƃŻƏƂžƀ
ŗŰſžűƕŶŽŸźŸ
ŔžųŻƏŴĻŷŰĻŰŲƂž
ŢŸſŸĻŽŰſƀƏżźƕŲ
ŠžŷżƕƀŸĻƂŰĻżŰƁŰ
ťŰƀŰźƂŵƀŸƁƂŸźŸĻŴŲŸųƃŽŰ
ŜŰƈŸŽŽŵĻżŰƁŻž
ŢŵƅŽžŻžųƕƇŽƕĻƀƕŴŸŽŸĻƂŰĻżŰƁƂŸŻŰ
şŰŻŸŲž
ŚžŻŵƁŰĻƂŰĻƈŸŽŸ ĻƀžŷżƕƀŸĻƂŰĻƂŸƁźĻ
ŕŻŵźƂƀŸƇŽŰĻƁŸƁƂŵżŰ
ŢŸſĻŴžſƃƁźƃ
śƕƆŵŽŷƕƖ
šŸżŲžŻŸĻŽŰĻŴŸƁſŻŵƖ
ŐŻƄŰŲƕƂŽŸŹĻƕŽŴŵźƁ ŕƄƅƆƂ
ŕųŹžŻŵųƘƀƇƁƃſųƉƘƒ
ŲŽƊŻƅųƅŻŢƁƄƘŴƀŻŽźŸŽƄƂžƆųƅųƉƘƙ
ŕƄƅƆƂ
ŝŰŹźƀŰƉŸŹĻƁſžƁƕűĻƀžŷſžƇŰƂŸĻŷŽŰŹžżƁƂŲž
ŷƕĻƁŲžƖżĻŽžŲŸżĻŰŲƂžżžűƕŻŵżĻĻƃŲŰŶŽžĻſƀž
ƇŸƂŰƂŸĻſžƁƕűŽŸźĻŷĻŵźƁſŻƃŰƂŰƆƕƖ ĻűŰŶŰŽžĻƉŵ
ŴžĻſŵƀƈžƖĻſžƖŷŴźŸĻŦŵĻŴŰƁƂƌĻŲŰżĻŷżžųƃ
žŷŽŰŹžżŸƂŸƁƏĻŷĻŽžŲŸżŸĻƄƃŽźƆƕƏżŸ ĻŲŸŷŽŰ
ƇŸƂŸĻŽŰŹűƕŻƌƈĻŵƄŵźƂŸŲŽƕĻƁſžƁžűŸĻźŵƀƃ
ŲŰŽŽƏĻŲŰƈŸżĻŰŲƂžĻŲĻƀƕŷŽŸƅĻƁŸƂƃŰƆƕƏƅ ĻŰ
ƂŰźžŶĻźžƀŸƁƂƃŲŰƂŸƁƏĻŲƁƕżŰĻƄƃŽźƆƕƏżŸ
ŰŲƂžżžűƕŻƏĻŽŰŹźƀŰƉŸżĻƇŸŽžżĻŗŲŵƀŽƕƂƌ
ƃŲŰųƃĻŽŰĻƕŽƁƂƀƃźƆƕƖĻŷĻƂŵƅŽƕźŸĻűŵŷſŵźŸ ĻŽŰŲŵ
ŴŵŽƕĻŲĻŴŰŽžżƃĻſžƁƕűŽŸźƃ
ťŰƀŰźƂŵƀŸƁƂŸźŸ ĻžƁžűŻŸŲžƁƂƕĻźžŽƁƂƀƃźƆƕƖ
ƂŰĻƕŻƎƁƂƀŰƆƕƖ ĻŽŰŲŵŴŵŽƕĻŲĻŴŰŽžżƃĻſžƁƕűŽŸźƃ
ŷĻŵźƁſŻƃŰƂŰƆƕƖ ĻżžŶƃƂƌĻŲƕŴƀƕŷŽƏƂŸƁƏĻŲƕŴĻƂŸƅ
ƉžĻƄŰźƂŸƇŽžĻŽŰƏŲŽƕĻƃĻŲŰƈžżƃĻŰŲƂžĻŒŸƀžű
ŽŸźĻŷŰŻŸƈŰƓĻŷŰĻƁžűžƎĻſƀŰŲžĻŲŽžƁŸƂŸĻŷżƕŽŸ
űŵŷĻſžſŵƀŵŴŽƌžųžĻſžŲƕŴžżŻŵŽŽƏ
‚Ļ7PMWPĻ$BSĻ$PSQPSBUJPO
šƂƉƘƒ
ŒƁƕĻƂŸſŸĻŴžŴŰƂźžŲžųžĻƃƁƂŰƂźƃŲŰŽŽƏĻƇŸ
ŰźƁŵƁƃŰƀƕŲĻſžŷŽŰƇŵŽƕĻŰƁƂŵƀŸƁźžż ŞźƀƕżĻƁƂŰŽŴŰƀƂŽžųžĻƃƁƂŰƂźƃŲŰŽŽƏ ĻŲĻƆƌžżƃ
ſžƁƕűŽŸźƃĻƂŰźžŶĻžſŸƁŰŽŵĻŴžŴŰƂźžŲŵ
žűŻŰŴŽŰŽŽƏĻ ŲƁƂŰŽžŲŻŵŽŵĻŽŰĻŷŰŲžŴƕŲŸƀžű
ŽŸźƃ ĻŰĻƂŰźžŶĻŴŵƏźƕĻŰźƁŵƁƃŰƀŸĻ ƃƁƂŰƂźƃ
ŲŰŽŽƏ ĻƉžĻŲƁƂŰŽžŲŻƎƓƂƌƁƏĻŴžŴŰƂźžŲž ţƁƂŰƂźƃŲŰŽŽƏ ĻžſŸƁŰŽŵĻƃĻſžƁƕűŽŸźƃĻźžƀŸ
ƁƂƃŲŰƇŰ ĻŽŵĻžűžŲƏŷźžŲžĻŲƁƂŰŽžŲŻƎƓƂƌƁƏ
ŽŰĻŲƁƕĻŰŲƂžżžűƕŻƕĻŚžŶŵŽĻŰŲƂžżžűƕŻƌĻƃƁƂŰ
ƂźžŲƃƓƂƌƁƏĻƀƕŷŽŸżŸĻſŰźŵƂŰżŸĻƃƁƂŰƂźƃ
ŲŰŽŽƏ ĻŲĻŷŰŻŵŶŽžƁƂƕĻŲƕŴĻſžƂƀŵűĻſŵŲŽŸƅĻƀŸŽ
źƕŲ ĻŰĻƂŰźžŶĻŽŰƆƕžŽŰŻƌŽžųžĻƇŸĻżƕƁƆŵŲžųž
ŷŰźžŽžŴŰŲƁƂŲŰĻƂŰĻŽžƀżŰƂŸŲŽžƖĻűŰŷŸ
ůźƉžĻŲŸĻŽŵĻŲſŵŲŽŵŽƕĻŲĻƂžżƃ ĻƏźŵĻƃƁƂŰƂźƃ
ŲŰŽŽƏĻŲƅžŴŸƂƌĻŴžĻűŰŷžŲžųžĻźžżſŻŵźƂƃ ĻŰ
ƉžĻŲƁƂŰŽžŲŻƎƓƂƌƁƏĻŴžŴŰƂźžŲž ĻŷŲŵƀŽƕƂƌƁƏ
ŴžĻŴŸŻŵƀŰĻ7PMWP
ŤƂŸƉƘųžƏƀŻżƅŸŽƄƅ
ŢšŢŘţŘŗřŘŠŠŲ
ůźƉžĻƕƁŽƃƓĻƀŸŷŸźĻƂƀŰŲżƃŲŰŽŽƏ ĻŲƕŴžűƀŰ
ŶŰƓƂƌƁƏĻſžſŵƀŵŴŶƃŲŰŻƌŽŵĻƂŵźƁƂžŲŵ
ſžŲƕŴžżŻŵŽŽƏ
ŕœřŞśŕš
ůźƉžĻƕƁŽƃƓĻƀŸŷŸźĻſžƈźžŴŶŵŽŽƏ ĻŲƕŴž
űƀŰŶŰƓƂƌƁƏĻŲŰŶŻŸŲŵĻƂŵźƁƂžŲŵĻſžŲƕŴž
żŻŵŽŽƏ
ŢţśşŊťŝœ
ŢŵźƁƂŸĻſƀŸżƕƂžźĻŽŰŴŰƎƂƌĻƀŵźžżŵŽŴŰƆƕƖ
ƇŸĻſžƀŰŴŸ ĻŽŰſƀŸźŻŰŴ ĻƂŰźƕ ĻƉžĻƁſƀŸƏ
ƎƂƌĻŵƄŵźƂŸŲŽžżƃĻŲŸźžƀŸƁƂŰŽŽƎĻƄƃŽź
ƆƕŹĻŰŲƂžżžűƕŻƏ
ĻŞſƆƕƏŰźƁŵƁƃŰƀ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻƇŸƂŰŹƂŵĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŒƁƂƃſ
ŕŻƀƁƄŽų
ŒĻſžƁƕűŽŸźƃĻŷĻŵźƁſŻƃŰƂŰƆƕƖĻŷƃƁƂƀƕƇŰƎƂƌƁƏ
ŲŸŽžƁźŸĻĻƂŵźƁƂ ĻŽŰŴƀƃźžŲŰŽŸŹĻŲĻŽŸŶŽƕŹ
ƇŰƁƂŸŽƕĻƁƂžƀƕŽźŸĻŦƏĻƕŽƄžƀżŰƆƕƏĻŽŰŲŵŴŵŽŰ
ŲĻƏźžƁƂƕĻŴžŴŰƂźžŲžųžĻſžƏƁŽŵŽŽƏĻŴžĻƂŵźƁƂƃ
ŷĻƏźŸżĻŲžŽŰĻſžŲƏŷŰŽŰĻŲƕŴſžŲƕŴŽŸżĻŽžżŵ
ƀžżĻůźƉžĻŲŸŽžƁźŰĻſžŲƏŷŰŽŰĻŷĻƂŵźƁƂžżĻŲ
ƂŰűŻŸƆƕ ĻŲĻƂŰźžżƃĻƀŰŷƕĻŴŻƏĻſžƁŸŻŰŽƌĻŲŸźž
ƀŸƁƂžŲƃƎƂƌƁƏĻŻƕƂŵƀŸ ĻŰĻŽŵĻƆŸƄƀŸ
ťŸŽƄƅŻƂƁŵƘŷƁſžŸƀƏ
ŒĻŰŲƂžżžűƕŻƕĻŲƁƂŰŽžŲŻŵŽƕĻŴŸƁſŻŵƖ ĻŽŰĻƏźŸƅ
ŲƕŴžűƀŰŶŰƎƂƌƁƏĻƂŵźƁƂžŲƕĻſžŲƕŴžżŻŵŽŽƏĻŦƕ
ƂŵźƁƂžŲƕĻſžŲƕŴžżŻŵŽŽƏĻŲŸŴƕŻŵŽƕĻŲĻſžƁƕűŽŸźƃ
ŷĻŵźƁſŻƃŰƂŰƆƕƖĻŴŵƉžĻűƕŻƌƈŸżĻƈƀŸƄƂžżĻƂŰ
ƁƕƀŸżĻźžŻƌžƀžżĻşƀŸźŻŰŴžżĻƂŰźŸƅĻƂŵźƁƂƕŲ
żžŶƃƂƌĻűƃƂŸĻƂŵźƁƂŸĻżŵŽƎĻƂŰĻƂŵźƁƂŸ ĻƉž
ŷƏŲŻƏƎƂƌƁƏĻŽŰĻƕŽƄžƀżŰƆƕŹŽžżƃĻŴŸƁſŻŵƖ
ŽŰſƀŸźŻŰŴ ĻŠųƄƅƃƁżŽŻųƆŷŻƁ ŊƀƇƁƃſųƉƘżƀƘƅųŴžŻƊŽŻ
ŒĻŰŲƂžżžűƕŻƕĻƀžŷżƕƉŵŽƕĻƕŽƄžƀżŰƆƕŹŽƕ
ƂŰűŻŸƇźŸĻƀƕŷŽžųžĻƂŸſƃ ĻƉžĻƁƂŲžƀŵŽƕĻŴŻƏ
ſžŲƕŴžżŻŵŽŽƏĻŲŰŶŻŸŲžƖĻƕŽƄžƀżŰƆƕƖĻŲĻſƀž
ƁƂžżƃĻƂŰĻƇƕƂźžżƃĻŲŸųŻƏŴƕĻŇŽƄžƀżŰƆƕŹŽƕ
ƂŰűŻŸƇźŸĻŲĻŰŲƂžżžűƕŻƕĻźŻŰƁŸƄƕźžŲŰŽƕĻŷŰ
ŲŰŶŻŸŲƕƁƂƎĻſžſŵƀŵŴŶŵŽƌƕŽƄžƀżŰƆƕƖĻ ſžƇŸ
ŽŰƎƇŸĻŷĻŽŰŹŲŰŶŻŸŲƕƈŸƅ ŕƄƅƆƂ
ŕųŹžŻŵųƘƀƇƁƃſųƉƘƒ
śƀƇƁƃſųƉŻƒ
G031590
ŧžƀŽƕĻƁŸżŲžŻŸĻ*40ĻŽŰĻŶžŲƂžżƃĻƂŻƕ ĻűƕŻŸŹ
ƂŵźƁƂŷžűƀŰŶŵŽŽƏĻŽŰĻƇžƀŽžżƃĻƂŻƕĻſžŲƕŴž
żŻŵŽŽƏĻŒŸźžƀŸƁƂžŲƃƓƂƌƁƏĻŷŰĻŽŰƏŲŽžƁƂƕ
ŽŵűŵŷſŵźŸ ĻƉž ĻŲĻƀŰŷƕĻƕųŽžƀƃŲŰŽŽƏ ĻżžŶŵ
ſƀŸŷŲŵƁƂŸĻŴžĻƁŵƀŹžŷŽŸƅĻƂƀŰŲżĻƇŸĻƁżŵƀƂƕ
őƕŻƕĻƁŸżŲžŻŸĻ*40ĻƂŰĻűƕŻŸŹĻƂŵźƁƂŷžűƀŰ
ŶŵŽŽƏĻŽŰĻƇžƀŽƕŹĻƇŸĻƁŸŽƕŹĻſžſŵƀŵŴŶƃŲŰŻƌ
ŽƕŹĻƂŰűŻŸƇƆƕĻƂŰĻƂŻƕĻſžŲƕŴžżŻŵŽŽƏĻŒŸźžƀŸ
ƁƂžŲƃƓƂƌƁƏĻŴŻƏĻſžŷŽŰƇŵŽŽƏĻŽŰƏŲŽžƁƂƕ
ŽŵűŵŷſŵźŸ ĻƏźŰ ĻŲĻƀŰŷƕĻƕųŽžƀƃŲŰŽŽƏ ĻżžŶŵ
ſƀŸŷŲŵƁƂŸĻŴžĻſžƈźžŴŶŵŽŽƏĻżŰŹŽŰ
G031593
ţŻźŻŽƂƁƋŽƁŷŹŸƀƀƒſųżƀų
G031592
ŢƁƂŸƃŸŷŹŸƀƀƒƂƃƁƃŻźŻŽ
ƅƃųŵſƆŵųƀƀƒ
őƕŻƕĻƁŸżŲžŻŸĻ*40ĻƂŰĻűƕŻŸŹĻƂŵźƁƂŷžűƀŰ
ŶŵŽŽƏĻŽŰĻƇžƀŽžżƃĻƂŻƕĻſžŲƕŴžżŻŵŽŽƏ
ŢţśşŊťŝœ
şƀŸźŻŰŴŸĻżŰƀźƃŲŰŻƌŽŸƅĻƂŰűŻŸƇžź
ŽŰŲŵŴŵŽŸƅĻƃĻſžƁƕűŽŸźƃĻŷĻŵźƁſŻƃŰƂŰƆƕƖ ĻŽŵ
ƓĻƂžƇŽŸżŸĻźžſƕƏżŸĻƂŰűŻŸƇžź ĻƀžŷƂŰƈž
ŲŰŽŸƅĻŲĻŰŲƂžżžűƕŻƕĻŒžŽŸĻŽŰŲžŴƏƂƌƁƏ
ƉžűĻſƀžƕŻƎƁƂƀƃŲŰƂŸĻƖƅĻſƀŸűŻŸŷŽŸŹĻŲŸų
ŻƏŴĻƂŰĻƀžŷƂŰƈƃŲŰŽŽƏĻŲĻŰŲƂžżžűƕŻƕ
ŇŽƄžƀżŰƆƕƏ ĻƉžĻƁƂžƁƃƓƂƌƁƏĻŲŰƈžųžĻźžŽ
źƀŵƂŽžųžĻŰŲƂžżžűƕŻƏ ĻŽŰŲŵŴŵŽŰĻŽŰĻŲƕŴſž
ŲƕŴŽŸƅĻżŰƀźƃŲŰŻƌŽŸƅĻƂŰűŻŸƇźŰƅĻƃ
ŲŰƈžżƃĻŰŲƂžżžűƕŻƕ
ŕƄƅƆƂ
ŕųŹžŻŵųƘƀƇƁƃſųƉƘƒ
ŤƂŻƄŽŻƁƂŸƃųƉƘż
ŞſŵƀŰƆƕƖ ĻŲĻƏźŸƅĻŽŵžűƅƕŴŽžĻŴžƂƀŸżƃŲŰƂŸƁƏ
ſŵŲŽžƖĻſžƁŻƕŴžŲŽžƁƂƕĻŴƕŹ ĻŽŰŲŵŴŵŽƕĻŲĻſžƁƕű
ŽŸźƃĻŷĻŵźƁſŻƃŰƂŰƆƕƖĻƃĻŲŸųŻƏŴƕĻſƀžŽƃżŵƀžŲŰ
ŽŸƅĻƁſŸƁźƕŲ
ůźƉžĻſžźƀžźžŲŸżĻƕŽƁƂƀƃźƆƕƏżĻŲƕŴſžŲƕ
ŴŰƓĻƁŵƀƕƏĻƕŻƎƁƂƀŰƆƕŹ ĻŽžżŵƀŸĻſƃŽźƂƕŲ
ƕŽƁƂƀƃźƆƕŹĻƂŰĻŲƕŴſžŲƕŴŽŸƅĻƕŻƎƁƂƀŰƆƕŹ
ƁſƕŲſŰŴŰƎƂƌ
ŒĻſžƁƕűŽŸźƃĻƂŰźžŶĻŷƃƁƂƀƕƇŰƎƂƌƁƏĻŽƃżŵ
ƀžŲŰŽƕĻƁſŸƁźŸĻŷĻŻƕƂŵƀŰżŸ ĻƉžĻƀžŷƂŰƈž
ŲŰŽƕĻſžƀƃƇĻŷĻƁŵƀƕƏżŸĻƕŻƎƁƂƀŰƆƕŹ ĻŴŵ
ſžƀƏŴžźĻſƃŽźƂƕŲĻƕŽƁƂƀƃźƆƕŹĻŽŵŲŰŶŻŸ
ŲŸŹ
ŢŰźžŶĻŷƃƁƂƀƕƇŰƎƂƌƁƏĻſƀžŽƃżŵƀžŲŰŽƕ
ƁƂƀƕŻźŸĻƂŰĻƁƂƀƕŻźŸĻűŵŷĻŽžżŵƀƕŲĻŒžŽŸ
ŲŸźžƀŸƁƂžŲƃƎƂƌƁƏĻŴŻƏĻſžŷŽŰƇŵŽŽƏ
ƀƃƅƃ
šƂƀƕŻźŸĻŷĻűƃźŲŰżŸĻŲŸźžƀŸƁƂžŲƃƎƂƌƁƏ
ŴŻƏĻſžƏƁŽŵŽŽƏĻƀƃƅƃ ĻźžŻŸĻŷŲžƀžƂŽƕŹ
ſžƀƏŴžźĻŽŵĻŷŰƁƂžƁžŲƃƓƂƌƁƏ
ůźƉžĻſžźƀžźžŲƕĻƕŽƁƂƀƃźƆƕƖĻƀžŷżƕƉŵŽžĻűŵŷ
ƁŵƀƕŹĻƕŻƎƁƂƀŰƆƕŹ ĻŲĻƂŰźžżƃĻŲŸſŰŴźƃĻſƃŽźƂŸ
ƕŽƁƂƀƃźƆƕŹĻŽƃżŵƀžŲŰŽƕĻŷŲŸƇŰŹŽŸżŸĻŽžżŵ
ƀŰżŸ
ŤƂŻƄŽŻŷžƒƂƁźƀųƊŸƀƀƒ
ƃƁźƅųƋƆŵųƀƀƒ
ŧŵƀŲžŽƕĻźƀƃŶŵƇźŸĻŷĻƆŸƄƀŰżŸĻŲŸźžƀŸ
ƁƂžŲƃƎƂƌƁƏĻŴŻƏĻſžŷŽŰƇŵŽŽƏĻƀƕŷŽŸƅ
ŴŵƂŰŻŵŹĻƂŰĻźžżſžŽŵŽƂƕŲĻŽŰĻžųŻƏŴžŲŸƅ
ƕŻƎƁƂƀŰƆƕƏƅĻŦƕĻƆŸƄƀŸĻŲƕŴſžŲƕŴŰƎƂƌ
ŽžżŵƀƃĻƃĻƁſŸƁźƃĻžſŸƁƃĻŴŵƂŰŻŵŹĻŴž
ŴŰŽžƖĻƕŻƎƁƂƀŰƆƕƖ
şųƃŽƁŵųƀŻżƄƂŻƄƁŽ
ŜŰƀźžŲŰŽŸŹĻƁſŸƁžźĻŲŸźžƀŸƁƂžŲƃƓƂƌƁƏĻŲ
ſžƁƕűŽŸźƃĻŷĻŵźƁſŻƃŰƂŰƆƕƖĻŴŻƏĻſƀžƁƂžųž
ſŵƀŵŻƕźƃĻſƃŽźƂƕŲ
ŝŰſƀŸźŻŰŴ
p ŞƅžŻžŴŶƃŲŰŻƌŽŰĻƀƕŴŸŽŰ
p ŜŰƈŸŽŽŵĻżŰƁŻž
ŗŻŵƂƃƁŷƁŵŹŸƀƀƒ
šŸżŲžŻĻ``ƀžŷƂŰƈžŲŰŽžĻŲĻźƀŰŹŽƕŹĻſƀŰŲƕŹ
ŽŸŶŽƕŹĻſžŷŸƆƕƖ ĻŴŵĻŴŰŽŸŹĻſƕŴƀžŷŴƕŻĻſƀžŴžŲ
ŶƃƓƂƌƁƏĻŽŰĻŽŰƁƂƃſŽžżƃĻƀžŷŲžƀžƂƕĻƁƂžƀƕŽžź
ŗųƀƘźųƂŻƄƆ
ŒŰƈĻŰŲƂžżžűƕŻƌĻƃƁƂŰƂźžŲŰŽŸŹĻŴŵźƕŻƌźžżŰ
źžżſƎƂŵƀŰżŸ ĻƏźƕĻſƀŸŷŽŰƇŵŽƕĻŴŻƏĻſžƁƂƕŹ
ŽžųžĻżžŽƕƂžƀŸŽųƃĻƀžűžƂŸĻƂŰĻƄƃŽźƆƕžŽƃ
ŲŰŽŽƏĻŰŲƂžżžűƕŻƏĻŔŵƏźƕĻŷĻźžżſƎƂŵƀƕŲ
żžŶƃƂƌĻŷŰſŸƁƃŲŰƂŸĻƕŽƄžƀżŰƆƕƎĻſƕŴĻƇŰƁ
ŽžƀżŰŻƌŽžųžĻŲžŴƕŽŽƏĻſƀŸĻƀŵƓƁƂƀŰƆƕƖ
ſžżŸŻźŸĻŞźƀƕżĻƆƌžųž ĻƕŽƄžƀżŰƆƕƏĻƂŰźžŶ
ŷűŵƀƕųŰƓƂƌƁƏĻƃĻŲŸſŰŴźƃĻŷƕƂźŽŵŽŽƏĻƇŸĻŰŲŰƀƕƖ
ŕŻŵżŵŽƂŸĻŷŰſŸƁŰŽžƖĻƕŽƄžƀżŰƆƕƖĻŽŵžűƅƕŴŽƕ
ŴŻƏĻƂžųž ĻƉžűĻƂŵƅŽƕƇŽŸŹĻſŵƀƁžŽŰŻĻżƕųĻŴƕŰų
ŽžƁƂƃŲŰƂŸĻƂŰĻŲŸſƀŰŲŸƂŸĻŽŵƁſƀŰŲŽžƁƂƕ
ŰŲƂžżžűƕŻƏĻſƕŴĻƇŰƁĻƁŵƀŲƕƁŽžųžĻžűƁŻƃųžŲƃ
ŲŰŽŽƏĻƂŰĻƀŵżžŽƂŽŸƅĻƀžűƕƂ ĻƉžĻŲƕŴſžŲƕŴŰƓ
ƎƀŸŴŸƇŽŸżĻƂŰĻƕŽƈŸżĻƀŵųƃŻƏƂžƀŽŸżĻŲŸżž
ųŰżĻŴžĻźžƀſžƀŰƆƕƖĻ7PMWPĻŞźƀƕżĻƆƌžųž
ƕŽƄžƀżŰƆƕƏĻŲŸźžƀŸƁƂžŲƃƓƂƌƁƏĻƃĻŴžƁŻƕŴ
ŽŸƆƌźƕŹĻŴƕƏŻƌŽžƁƂƕĻ7PMWPĻŴŻƏĻſžƁƂƕŹŽžųž
ƃŴžƁźžŽŰŻŵŽŽƏĻƏźžƁƂƕĻƂŰĻűŵŷſŵźŸ ĻžƁźƕŻƌźŸ
ƆƕĻŴŰŽƕĻżžŶƃƂƌĻŴžſžųƂŸĻźƀŰƉŵĻŷƀžŷƃżƕƂŸ
ƇŸŽŽŸźŸ ĻƏźƕĻſƀŸŷŲžŴƏƂƌĻŴžĻŰŲŰƀƕŹĻƂŰ
ƂƀŰŲżĻŇŽƄžƀżŰƆƕƏĻŲźŻƎƇŰƓĻŲĻƁŵűŵĻſžŴƀž
űŸƆƕĻƁƂŰŽƃĻƂŰĻƄƃŽźƆƕžŽƃŲŰŽŽƏĻƀƕŷŽŸƅ
ƁŸƁƂŵżĻƂŰĻżžŴƃŻƕŲĻŰŲƂžżžűƕŻƏ ĻƃĻƂžżƃ
ƇŸƁŻƕ ĻŴŲŸųƃŽ ĻŴƀžƁŵŻƌŽƃĻŷŰƁŻƕŽźƃ ĻƁŸƁƂŵżŸ
źŵƀżžŲžųžĻźŵƀƃŲŰŽŽƏĻƂŰĻųŰŻƌżƃŲŰŽŽƏĻŦƏ
ƕŽƄžƀżŰƆƕƏĻżžŶŵĻŲźŻƎƇŰƂŸĻŲĻƁŵűŵĻſžŴƀž
űŸƆƕĻƉžŴžĻƂžųž ĻƏźĻŲžŴƕŹĻźŵƀƃƓĻŰŲƂžżžűƕ
Żŵż ĻŽŰſƀŸźŻŰŴ ĻƈŲŸŴźƕƁƂƌĻƂƀŰŽƁſžƀƂŽžųž
ŷŰƁžűƃ ĻŲŸźžƀŸƁƂŰŽŽƏĻſŵŴŰŻŵŹĻŰźƁŵŻŵƀŰ
ƂžƀŰĻƂŰĻųŰŻƌż ĻƀƃƅŸĻźŵƀżžŲžųžĻźžŻŵƁŰĻƂŰ
ŕƄƅƆƂ
ŕųŹžŻŵųƘƀƇƁƃſųƉƘƒ
ŲŸźžƀŸƁƂŰŽŽƏĻƀŵżŵŽƕŲĻűŵŷſŵźŸĻŲžŴƕƓżĻƂŰ
ſŰƁŰŶŸƀŰżŸĻŇŷĻŽŰŲŵŴŵŽŸƅĻŲŸƉŵĻſƀŸƇŸŽĻƆƏ
ƕŽƄžƀżŰƆƕƏĻżžŶŵĻŷűŵƀƕųŰƂŸƁƏĻŽŰ
źžżſƎƂŵƀŰƅĻŰŲƂžżžűƕŻƏĻſƀžƂƏųžżĻſŵŲŽžųž
ƇŰƁƃ ĻƉžĻƂŰźžŶĻżžŶŵĻſžƏƁŽƎŲŰƂŸƁƌĻŷƕƂ
źŽŵŽŽƏżĻŰűžĻŰŲŰƀƕƓƎĻŦƏĻƕŽƄžƀżŰƆƕƏĻżžŶŵ
ŷűŵƀƕųŰƂŸƁƏĻ7PMWPĻƁƂƕŻƌźŸ ĻƁźƕŻƌźŸĻŲžŽŰ
żžŶŵĻűƃƂŸĻźžƀŸƁŽžƎĻŴŻƏĻſžŴŰŻƌƈžųžĻſƕŴ
ŲŸƉŵŽŽƏĻűŵŷſŵźŸĻƂŰĻƏźžƁƂƕ ĻŷĻƃƀŰƅƃŲŰŽŽƏż
ƃƁƕƅĻƕŽƈŸƅĻƇŸŽŽŸƅĻŲŸżžųĻƂŰĻƀŵųƃŻƏƂžƀŽŸƅ
Žžƀż ĻƏźƕĻ7PMWPĻżŰƓĻŲƀŰƅžŲƃŲŰƂŸ
7PMWPĻŽŵĻűƃŴŵĻƕŽƕƆƕƎŲŰƂŸĻƀžŷųžŻžƈŵŽŽƏ
ŷŰŷŽŰƇŵŽžƖĻŲŸƉŵĻƕŽƄžƀżŰƆƕƖĻƂƀŵƂƕżĻžƁžűŰż
űŵŷĻŷųžŴŸĻŲŻŰƁŽŸźŰĻŰŲƂžżžűƕŻƏĻşƀžƂŵ
ŷųƕŴŽžĻŷĻŽžƀżŰżŸĻŽŰƆƕžŽŰŻƌŽžųžĻŷŰźžŽž
ŴŰŲƁƂŲŰ ĻźžƀſžƀŰƆƕƏĻ7PMWPĻżžŶŵĻűƃƂŸ
ŷžűžŲƏŷŰŽŰĻſŵƀŵŴŰƂŸĻƆƎĻƕŽƄžƀżŰƆƕƎ
ƂŰźŸżĻžƀųŰŽŰżĻŲŻŰŴŸ ĻƏźĻſžŻƕƆƕƏĻŰűžĻƕŽƈŸż
žƀųŰŽŰż ĻƏźƕĻżžŶƃƂƌĻżŰƂŸĻſƀŰŲžĻžƂƀŸżŰƂŸ
ŴžƁƂƃſĻŴžĻŽŵƖ
ŔŻƏĻŷƇŸƂƃŲŰŽŽƏĻƂŰĻƕŽƂŵƀſƀŵƂŰƆƕƖĻŴŰŽŸƅ
ŷŰſŸƁŰŽŸƅĻŽŰĻźžżſƎƂŵƀƕĻŰŲƂžżžűƕŻƏ ĻŽŵžű
ƅƕŴŽŵĻƁſŵƆƕŰŻƌŽŵĻƂŵƅŽƕƇŽŵĻžűŻŰŴŽŰŽŽƏ ĻƏźŵ
żŰƓĻƃĻƁŲžƓżƃĻƀžŷſžƀƏŴŶŵŽŽƕĻźžƀſžƀŰƆƕƏ
7PMWP ĻŰĻƂŰźžŶĻŰŲƂžżŰŹƁƂŵƀŽƕ ĻƏźƕĻƃźŻŰŻŸ
ŲƕŴſžŲƕŴŽƕĻƃųžŴŸĻŷĻźžƀſžƀŰƆƕƓƎĻ7PMWPĻ7PMWP
ŲƕŴſžŲƕŴŰƓĻŷŰĻƂŵ ĻƉžűĻƕŽƄžƀżŰƆƕƏ ĻƏźŰ
ſŵƀŵŴŰƓƂƌƁƏĻ7PMWPĻſƕŴĻƇŰƁĻƁŵƀŲƕƁŽŸƅĻƂŰ
ƀŵżžŽƂŽŸƅĻƀžűƕƂ ĻŷűŵƀƕųŰŻŰƁƏĻƂŰĻžűƀžűŻƏ
ŻŰƁƏĻƃĻźžŽƄƕŴŵŽƆƕŹŽŸŹĻƁſžƁƕű ĻƕŷĻŴžƂƀŸżŰŽ
ŽƏżĻƃƁƕƅĻƇŸŽŽŸƅĻŷŰźžŽžŴŰŲƇŸƅĻŽžƀżĻũžű
ŊƀƇƁƃſųƉƘƒŵſŸƃŸŹƘŊƀƅŸƃƀŸƅ
žƂƀŸżŰƂŸĻűƕŻƌƈĻŴŵƂŰŻƌŽƃĻƕŽƄžƀżŰƆƕƎ
ŷŲŵƀƂŰŹƂŵƁƏĻŴžĻŴŸŻŵƀŰĻ7PMWP
ŝŰĻŲŵűƁŰŹƂƕĻXXXWPMWPDBSTDPNĻŲŸĻŷżž
ŶŵƂŵĻŷŽŰŹƂŸĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈƃĻƕŽƄžƀżŰƆƕƎĻſƀž
ŲŰƈŵĻŰŲƂž
œŽƄŸƄƆųƃŻƅųŷƁŷųƅŽƁŵŸ
ƆƄƅųƅŽƆŵųƀƀƒ
ŝŵźžƀŵźƂŽŵĻſƕŴźŻƎƇŵŽŽƏĻƂŰĻƃƁƂŰŽžŲźŰ
ŰźƁŵƁƃŰƀƕŲĻżžŶŵĻŽŵųŰƂŸŲŽžĻŲſŻŸŽƃƂŸĻŽŰ
ŵŻŵźƂƀŸƇŽƃĻƁŸƁƂŵżƃĻŰŲƂžżžűƕŻƏĻşŵŲŽƕ
ŰźƁŵƁƃŰƀŸĻżžŶƃƂƌĻſƀŰƆƎŲŰƂŸĻƂƕŻƌźŸĻŷŰ
ƃżžŲŸĻŲƁƂŰŽžŲŻŵŽŽƏĻŲƕŴſžŲƕŴŽžųžĻſƀžųƀŰż
ŽžųžĻŷŰűŵŷſŵƇŵŽŽƏĻŽŰĻűžƀƂžŲŸŹĻźžżſƎƂŵƀ
ŰŲƂžĻŢžżƃĻ7PMWPĻŷŰŲŶŴŸĻƀŰŴŸƂƌĻŷŲŵƀƂŰ
ƂŸƁƏĻŴžĻŰŲƂžƀŸŷžŲŰŽžƖĻżŰŹƁƂŵƀŽƕĻ7PMWP
ſŵƀŵŴĻŲƁƂŰŽžŲŻŵŽŽƏżĻŰźƁŵƁƃŰƀƕŲ ĻƉžĻſƕŴ
źŻƎƇŰƎƂƌƁƏĻŰűžĻŲſŻŸŲŰƎƂƌĻŽŰĻƀžűžƂƃ
ŵŻŵźƂƀŸƇŽžƖĻƁŸƁƂŵżŸ
ŔŻƏĻŷƇŸƂƃŲŰŽŽƏĻźžŴƃĻ23ĻŽŵžűƅƕŴŽŰĻƁſŵ
ƆƕŰŻƌŽŰĻŴžŴŰƂźžŲŰĻſƀžųƀŰżŰ ĻƏźƃĻżžŶŽŰ
ŲƁƂŰŽžŲŸƂŸĻŽŰĻŴŵƏźŸƅĻżžŴŵŻƏƅĻżžűƕŻƌŽŸƅ
ƂŵŻŵƄžŽƕŲĻŗƇŸƂƃŲŰƇĻźžŴƃĻ23ĻżžŶŽŰĻŷŰŲ
ŰŽƂŰŶŸƂŸĻƃĻżŰųŰŷŸŽŰƅĻ"QQĻ4UPSFĻƂŰĻ"OESPJE
.BSLFU
śſŵ34
ŚſƘƀųŵžųƄƀŻŽƘŵųŵƅƁſƁŴƘžƘŵź
ƄŻƄƅŸſƁƑ8QNXQ1P%CNN
7PMWPĻ0OĻ$BMMĻƓĻŴžŴŰƂźžŲŸżĻƁŵƀŲƕƁžż ĻƉž
ƁźŻŰŴŰƓƂƌƁƏĻŷĻſžƁŻƃųĻűŵŷſŵźŸĻƀƃƅƃ ĻƄƕŷŸƇ
ŽžƖĻűŵŷſŵźŸĻƂŰĻŴžŴŰƂźžŲŸƅĻŷƀƃƇŽžƁƂŵŹ
ůźƉžĻŰŲƂžżžűƕŻƌ ĻƏźŸŹĻƃƁƂŰƂźžŲŰŽžĻƁŸƁƂŵ
żžƎĻ7PMWPĻ0OĻ$BMM ĻŷżƕŽƎƓĻŲŻŰƁŽŸźŰ ĻŴƃŶŵ
ŲŰŶŻŸŲžĻƁźŰƁƃŲŰƂŸĻƆƕĻſžƁŻƃųŸ ĻƉžűĻƁƂŰƀŸŹ
ŲŻŰƁŽŸźĻŽŵĻżƕųĻžƂƀŸżŰƂŸĻŴžƁƂƃſĻŴžĻƆƌžųž
ƁŵƀŲƕƁƃĻŴŻƏĻŴŰŽžųžĻŰŲƂžżžűƕŻƏĻŗŲŵƀŽƕƂƌƁƏ
ŴžĻŰŲƂžƀŸŷžŲŰŽžųžĻŴŸŻŵƀŰĻ7PMWPĻƃĻŲŸſŰŴźƃ
ŷżƕŽŸĻŲŻŰƁŽŸźŰ
ĻŞſƆƕƏŰźƁŵƁƃŰƀ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻƇŸƂŰŹƂŵĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŒƁƂƃſ
ŕƄƅƆƂ
8QNXQƅųƀųŵŽƁžŻƋƀƖƄŸƃŸŷƁŵŻƌŸ
G000000
ŧƘžƁƄƁƇƘƒŵŻƃƁŴƀŻŽųųŵƅƁſƁŴƘžŸż8QNXQ
ŢƃƀűžƂŰĻſƀžĻŽŰŲźžŻŸƈŽƓĻƁŵƀŵŴžŲŸƉŵĻƓ
žŴŽƕƓƎĻŷĻŽŰŹŲŰŶŻŸŲƕƈŸƅĻƆƕŽŽžƁƂŵŹĻŰŲƂž
źžƀſžƀŰƆƕƖĻ7PMWP ĻƏźŰĻŲſŻŸŲŰƓĻŽŰĻŲƁƎ
ƀžűžƂƃĻźžƀſžƀŰƆƕƖĻŜŸĻſŵƀŵźžŽŰŽƕ ĻƉžĻŽŰƈƕ
źŻƕƓŽƂŸĻſžŴƕŻƏƎƂƌĻŽŰƈƃĻƂƃƀűžƂƃĻſƀž
ŽŰŲźžŻŸƈŽƓĻƁŵƀŵŴžŲŸƉŵ
ŒŰƈĻŰŲƂžżžűƕŻƌĻ7PMWPĻŲƕŴſžŲƕŴŰƓĻƁƃŲžƀŸż
żƕŶŽŰƀžŴŽŸżĻƁƂŰŽŴŰƀƂŰżĻŷŰƅŸƁƂƃĻŽŰŲźž
ŻŸƈŽƌžųžĻƁŵƀŵŴžŲŸƉŰ ĻŹžųžĻŲŸųžƂžŲŻŵŽžĻŲ
žŴŽžżƃĻŷĻŽŰŹƇŸƁƂƕƈŸƅĻŷŰŲžŴƕŲĻƃĻƁŲƕƂƕ ĻŲƕŴž
żžżƃĻƁŲžƖżĻŴűŰŹŻŸŲŸżĻƁƂŰŲŻŵŽŽƏżĻŴžĻſƀŸ
ƀžŴŽŸƅĻƀŵƁƃƀƁƕŲĻŐŲƂžźžƀſžƀŰƆƕƏĻ7PMWP
ƁŵƀƂŸƄƕźžŲŰŽŰĻŷŰĻżƕŶŽŰƀžŴŽŸżĻƁƂŰŽŴŰƀ
ƂžżĻ*40 ĻƉžĻƂŰźžŶĻŲźŻƎƇŰƓĻŵźžŻžųƕƇŽŸŹ
ƁƂŰŽŴŰƀƂĻ*40ĻĻƂŰĻžƅžſŻƎƓĻŲƁƕĻŷŰŲžŴŸ
ƕĻŴŵƏźƕĻƕŽƈƕĻſƕŴƀžŷŴƕŻŸĻźžżſŰŽƕƖĻŜŸĻƂŰźžŶ
ƁƂŰŲŸżžĻŲŸżžųŸĻƁŸƁƂŵżŰƂŸƇŽžųžĻŴžƂƀŸ
żŰŽŽƏĻŵźžŻžųƕƇŽŸƅĻƁƂŰŽŴŰƀƂƕŲĻŴžĻŽŰƈŸƅ
ſŰƀƂŽŵƀƕŲ
ŤƂƁŹŻŵųƀƀƒƂųžŻŵų
ŐŲƂžżžűƕŻƕĻ7PMWPĻżŰƎƂƌĻźžŽźƃƀŵŽƂŽƕĻƅŰƀŰź
ƂŵƀŸƁƂŸźŸĻƁſžŶŸŲŰŽŽƏĻſŰŻŸŲŰ ĻźžŶŵŽĻŲ
ƁŲžƓżƃĻźŻŰƁƕĻŝŸŶƇŸŹĻžűƁƏųĻƁſžŶŸŲŰŽŽƏ
ſŰŻŸŲŰĻŷŰŷŲŸƇŰŹĻžŷŽŰƇŰƓĻŽŸƇŶŸŹĻžűƁƏų
ŲŸźŸŴƕŲĻſŰƀŽŸźžŲžųžĻųŰŷƃ ĻŴƕžźƁŸŴƃ
ŲƃųŻŵƆƎ
ŒžŴƕŹĻżžŶŵĻƂŰźžŶĻŲſŻŸŲŰƂŸĻŽŰĻƀƕŲŵŽƌĻƁſž
ŶŸŲŰŽŽƏĻſŰŻŸŲŰĻőƕŻƌƈĻŴŵƂŰŻƌŽžĻƆƏĻƂŵżŰ
ŲŸƁŲƕƂŻŵŽŰĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŚſŸƀƋŸƀƀƒŵƂžŻŵƆ
ƀųƀųŵŽƁžŻƋƀƖƄŸƃŸŷƁŵŻƌŸ
ŘƇŸŽƅŻŵƀŻżŽƁƀƅƃƁžƏŸſƘƄƘƙ
ŒŰƈĻ7PMWPĻŲŸƀžűŻŵŽŸŹĻŷųƕŴŽžĻŷĻźžŽƆŵſƆƕƓƎ
ŧŸƁƂŸŹĻŲƁŵƀŵŴŸŽƕĻƂŰĻŽŰŷžŲŽƕĻĻźžŽƆŵſ
ƆƕƓƎ ĻƉžĻžƅžſŻƎƓĻƇŸƁƂžƂƃĻƁŰŻžŽƃĻŰŲƂž ĻŰ
ƂŰźžŶĻŽŰŴŷŲŸƇŰŹŽžĻŵƄŵźƂŸŲŽŸŹĻźžŽƂƀžŻƌ
ŵżƕƁƕƖĻŒĻűŰųŰƂƌžƅĻŲŸſŰŴźŰƅĻŲŸźŸŴŸĻŲƕŴ
ſƀŰƆƌžŲŰŽŸƅĻųŰŷƕŲĻŷŽŰƇŽžĻŽŸŶƇƕĻŷŰĻŲŸżžųŸ
ŲƕŴſžŲƕŴŽŸƅĻƁƂŰŽŴŰƀƂƕŲ
ŕƄƅƆƂ
8QNXQƅųƀųŵŽƁžŻƋƀƖƄŸƃŸŷƁŵŻƌŸ
ŪŻƄƅŸƂƁŵƘƅƃƒƄųžƁƀƆ
şžŲƕƂƀƏŽŸŹĻƄƕŻƌƂƀĻſŰƁŰŶŸƀƁƌźžųžĻƁŰŻžŽƃ
ŷŰſžűƕųŰƓĻſžƂƀŰſŻƏŽŽƏĻſŸŻƃĻƂŰĻſŸŻźƃĻŴž
ƁŰŻžŽƃĻƇŵƀŵŷĻſžŲƕƂƀžŷŰűƕƀŽŸź
šźŻŰŴŽŰĻƁŸƁƂŵżŰĻźžŽƂƀžŻƎĻƏźžƁƂƕĻſžŲƕƂƀƏ
*"24 Ļ šŸƁƂŵżŰĻƏźžƁƂƕĻſžŲƕƂƀƏĻƁŰŻžŽƃ
ŷŰűŵŷſŵƇƃƓĻſžƂƀŰſŻƏŽŽƏĻŴžĻƁŰŻžŽƃĻƇŸƁƂƕ
ƈžųžĻſžŲƕƂƀƏ ĻŽƕŶĻſžŲƕƂƀƏĻŽŰŷžŲŽƕ
ŦƏĻƁŸƁƂŵżŰĻƁźŻŰŴŰƓƂƌƁƏĻŷĻŵŻŵźƂƀžŽŽžųž
ŴŰƂƇŸźŰĻƂŰĻŲƃųŻŵƆŵŲžųžĻƄƕŻƌƂƀŰĻŒŵŴŵƂƌƁƏ
ſžƁƂƕŹŽŸŹĻżžŽƕƂžƀŸŽųĻŲƅƕŴŽžųžĻſžŲƕƂƀƏĻƕ
ƏźƉžĻŲżƕƁƂĻſŵŲŽŸƅĻƈźƕŴŻŸŲŸƅĻųŰŷƕŲĻŷűƕŻƌ
ƈƃƓƂƌƁƏ ĻƂŰźŸƅĻƏźĻƇŰŴŽŸŹĻųŰŷ ĻſžŲƕƂƀžŷŰ
űƕƀŽŸźĻŷŰźƀŸŲŰƓƂƌƁƏĻŢŰźŰĻƁŸƂƃŰƆƕƏĻżžŶŵ
ƃƂŲžƀŸƂŸƁƏ ĻŽŰſƀŸźŻŰŴ ĻŽŰĻŰŲƂžƈŻƏƅŰƅĻŷ
ƕŽƂŵŽƁŸŲŽŸżĻƀƃƅžżĻƂƀŰŽƁſžƀƂƃ ĻſƀžűźŰƅĻƂŰ
ƂƃŽŵŻƏƅ
ŒƃųŻŵƆŵŲŸŹĻƄƕŻƌƂƀĻƂŰźžŶĻŷŰſžűƕųŰƓĻſžƂƀŰ
ſŻƏŽŽƎĻŲĻƁŰŻžŽĻſƀŸŷŵżŽžųžĻžŷžŽƃ ĻŲƃųŻŵ
ŲžŴžƀžŴƃĻƂŰĻžźƁŸŴŰżĻŰŷžƂƃ
ŤųžƁƀ
šŰŻžŽĻ7PMWPĻƁſƀžŵźƂžŲŰŽžĻŴŻƏĻźžżƄžƀƂƃ
ƂŰĻſƀŸƓżŽŸƅĻſžŴžƀžŶŵŹĻŽŰŲƕƂƌĻŴŻƏĻŻƎŴŵŹ
ŷĻŰŻŵƀųƕƇŽŸżŸĻƀŵŰźƆƕƏżŸĻƈźƕƀŸĻƂŰĻŴŻƏĻƅŲž
ƀŸƅĻŽŰĻŰƁƂżƃĻŝŰŴŷŲŸƇŰŹŽžĻſŸŻƌŽƃĻƃŲŰųƃ
ŲŸƀžűŽŸźĻſƀŸŴƕŻƏŲĻŲŸűžƀƃĻŵźžŻžųƕƇŽž
ƇŸƁƂŸƅĻżŰƂŵƀƕŰŻƕŲ
żƃŹƂŵƁƏĻƀŵźžżŵŽŴžŲŰŽŸƅĻƕŽƂŵƀŲŰŻƕŲ
šŵƀŲƕƁŽžƖĻźŽŸŶźŸ
şųżƄƅŸƃƀƘ8QNXQƅųƀųŵŽƁžŻƋƀƖ
ƄŸƃŸŷƁŵŻƌŸ
ŠŵųƃŻƏƀŽŵĻƂŵƅŽƕƇŽŵĻžűƁŻƃųžŲƃŲŰŽŽƏĻƓ
ŷŰſžƀƃźžƎĻƂƀŸŲŰŻžƖĻŵźƁſŻƃŰƂŰƆƕƖĻƂŰĻŽŸŷƌ
źžųžĻƁſžŶŸŲŰŽŽƏĻſŰŻŸŲŰĻŲŰƈŸżĻŰŲƂž
ŢŰźŸżĻƇŸŽžżĻŲŸĻżžŶŵƂŵĻƁſƀŸƏƂŸĻƇŸƁƂƕƈžżƃ
ŽŰŲźžŻŸƈŽƌžżƃĻƁŵƀŵŴžŲŸƉƃĻŚžŻŸĻŲŸĻŴžŲƕ
ƀƏƓƂŵĻƁŵƀŲƕƁŽŵĻžűƁŻƃųžŲƃŲŰŽŽƏĻŲŰƈžųž
ŰŲƂžżžűƕŻƏĻżŰŹƁƂŵƀŽƏżĻ7PMWP ĻŲƕŽĻƁƂŰƓ
ƇŰƁƂŸŽžƎĻŽŰƈžƖĻƁŸƁƂŵżŸĻ7PMWPĻƁƂŰŲŸƂƌ
ƇƕƂźƕĻŲŸżžųŸĻŴžĻſŻŰŽƃŲŰŽŽƏĻżŰŹƁƂŵƀŵŽƌ
ŷŰŴŻƏĻŷŰſžűƕųŰŽŽƏĻƀžŷŻŸŲŰżĻƂŰĻŲŸźŸŴŰż
ƈźƕŴŻŸŲŸƅĻƀŵƇžŲŸŽĻƃĻŽŰŲźžŻŸƈŽƓĻƁŵƀŵŴž
ŲŸƉŵĻşŵƀƁžŽŰŻĻŽŰƈŸƅĻżŰŹƁƂŵƀŵŽƌĻżŰƓ
ŽŵžűƅƕŴŽƕĻŷŽŰŽŽƏĻƂŰĻƕŽƁƂƀƃżŵŽƂŰƀƕŹ ĻƉž
ųŰƀŰŽƂƃƓĻźŲŰŻƕƄƕźžŲŰŽŸŹĻƂŰĻŵźžŻžųƕƇŽž
űŵŷſŵƇŽŸŹĻƁŵƀŲƕƁ
ŚſŸƀƋŸƀƀƒŵƂžŻŵƆƀųƀųŵŽƁžŻƋƀƖ
ƄŸƃŸŷƁŵŻƌŸ
ŒŸĻżžŶŵƂŵĻŷĻŻŵųźƕƁƂƎĻŴžſžżžųƂŸĻŷżŵŽƈŸƂŸ
ŲſŻŸŲĻŽŰĻŴžŲźƕŻŻƏĻĻžƁƌĻŴŵźƕŻƌźŰĻſžƀŰŴ
p ţŽŸźŰŹƂŵĻƀžűžƂƕĻŴŲŸųƃŽŰĻŽŰĻƅžŻžƁƂŸƅ
žűŵƀƂŰƅĻĻŲŸżŸźŰŹƂŵĻŴŲŸųƃŽ ĻƏźƉžĻŲŸ
ŷƃſŸŽŸŻŸƁƏĻŽŰĻƂƀŸŲŰŻŸŹĻƇŰƁĻŒŸźž
ŽƃŹƂŵĻŲŸżžųŸĻżƕƁƆŵŲžųžĻŷŰźžŽžŴŰŲƁƂŲŰ
p ŚŵƀƃŹƂŵĻŰŲƂžżžűƕŻŵżĻŲĻŵźžŽžżƕƇŽžżƃ
ƀŵŶŸżƕĻĻŴƃżŰŹƂŵĻŽŰſŵƀŵŴ
p şƀžŲžŴƌƂŵĻƂŵƅŽƕƇŽŸŹĻžųŻƏŴĻƂŰĻžűƁŻƃųž
ŲƃŲŰŽŽƏĻŰŲƂžżžűƕŻƏĻŷųƕŴŽžĻŷĻƕŽƁƂƀƃź
ƆƕƏżŸĻſžƁƕűŽŸźŰĻŷĻŵźƁſŻƃŰƂŰƆƕƖĻĻŴžƂƀŸ
p ůźƉžĻŰŲƂžĻƃƁƂŰƂźžŲŰŽŵĻžűƕųƀƕŲŰƇŵż
űŻžźƃĻŴŲŸųƃŽŰ ĻŷŰƁƂžƁžŲƃŹƂŵĻŹžųž
ſŵƀŵŴĻƁƂŰƀƂžżĻŲĻƅžŻžŴŽƃĻſžųžŴƃĻĻƆŵ
ſžźƀŰƉƃƓĻƁƂŰƀƂžŲƕĻƅŰƀŰźƂŵƀŸƁƂŸźŸĻƂŰ
ŷżŵŽƈƃƓĻŷŽžƈŵŽŽƏĻŲĻƅžŻžŴŽƃĻſžųžŴƃ
ŔŲŸųƃŽĻƂŰźžŶĻŴžƁƏųŰƓĻŽžƀżŰŻƌŽžƖ
ƀžűžƇžƖĻƂŵżſŵƀŰƂƃƀŸĻƈŲŸŴƈŵ ĻƉžĻŷŽŸ
ŶƃƓĻƁſžŶŸŲŰŽŽƏĻſŰŻŸŲŰĻƂŰĻŷżŵŽƈƃƓ
ŲŸźŸŴŸ
p ŝŰĻŲŸƁžźƕŹĻƈŲŸŴźžƁƂƕĻŷŽŰƇŽžĻſƕŴŲŸ
ƉƃƓƂƌƁƏĻƁſžŶŸŲŰŽŽƏĻſŰŻŸŲŰĻƇŵƀŵŷ
ŷűƕŻƌƈŵŽŽƏĻŰŵƀžŴŸŽŰżƕƇŽžųžĻƁſƀžƂŸŲƃ
şžŴŲƕŹŽŵĻŷűƕŻƌƈŵŽŽƏĻƈŲŸŴźžƁƂƕĻſƀŸ
ŷŲžŴŸƂƌĻŴžĻŷűƕŻƌƈŵŽŽƏĻƁſžŶŸŲŰŽŽƏ
ſŰŻƌŽžųžĻŲĻĻƀŰŷŸ
p ŗŰŲŶŴŸĻƃƂŸŻƕŷƃŹƂŵĻƈźƕŴŻŸŲƕĻŲƕŴƅžŴŸ
ŽŰſƀŸźŻŰŴ ĻŰźƃżƃŻƏƂžƀŸĻƂŰĻżŰƁƂŸŻž Ļƃ
űŵŷſŵƇŽŸŹĻŴŻƏĻŴžŲźƕŻŻƏĻƁſžƁƕűĻşƀž
źžŽƁƃŻƌƂƃŹƂŵƁƏĻŲĻŰŲƂžżŰŹƁƂŵƀŽƕ ĻƏźƉž
ŲŸĻƁƃżŽƕŲŰƓƂŵƁƏĻƉžŴžĻſƀŰŲŸŻƌŽžƖĻƃƂŸ
ŻƕŷŰƆƕƖĻƆƌžųžĻƂŸſƃĻŲƕŴƅžŴƕŲĻĻƀŵźžżŵŽ
ŴƃƓżžĻŷŲŵƀƂŰƂŸƁƏĻŴžĻŰŲƂžƀŸŷžŲŰŽžƖ
ŰŲƂžżŰŹƁƂŵƀŽƕĻ7PMWP
ŒŸźžŽŰŽŽƏĻƆŸƅĻſžƀŰŴĻżžŶŵĻŷŵźžŽžżŸƂŸ
ŲŰżĻųƀžƈƕ ĻŷűŵƀŵųƂŸĻƀŵƁƃƀƁŸĻſŻŰŽŵƂŸĻƂŰ
ſžŴžŲŶŸƂŸĻŽŰŴƕŹŽƃĻŵźƁſŻƃŰƂŰƆƕƎĻŰŲƂžżž
űƕŻƏĻũžűĻžƂƀŸżŰƂŸĻűƕŻƌƈĻŴŵƂŰŻƌŽƃĻƕŽƄžƀ
żŰƆƕƎĻƂŰĻſžŴŰŻƌƈƕĻſžƀŰŴŸ ĻŴŸŲĻƁƂžƀĻ
ƂŰĻ
ĻŞſƆƕƏŰźƁŵƁƃŰƀ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻƇŸƂŰŹƂŵĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŒƁƂƃſ
ŕƄƅƆƂ
8QNXQƅųƀųŵŽƁžŻƋƀƖƄŸƃŸŷƁŵŻƌŸ
ŢƁŵƅƁƃƀŸŵŻŽƁƃŻƄƅųƀƀƒ
ŒŰŶŻŸŲž ĻƉžűĻŰŲƂžżžűƕŻƌĻűƃŲĻƃƂŸŻƕŷžŲŰŽŸŹ
ƃĻűŵŷſŵƇŽŸŹĻŴŻƏĻŴžŲźƕŻŻƏĻƁſžƁƕű ĻƆŵĻƓĻŵŻŵ
żŵŽƂžżĻſžŻƕƂŸźŸĻŷŰƅŸƁƂƃĻŴžŲźƕŻŻƏĻ7PMWP
ŜŰŹŶŵĻŲƁƕĻŴŵƂŰŻƕĻŰŲƂžżžűƕŻƏĻſƀŸŴŰƂŽƕĻŴŻƏ
ŲƂžƀŸŽŽžƖĻſŵƀŵƀžűźŸĻŢžżƃĻźžżſŰŽƕƏĻƀŵźž
żŵŽŴƃƓĻžƁƂŰŽŽƌžżƃĻŲŻŰƁŽŸźƃĻŰŲƂžżžűƕŻƏ
ŷŲŵƀƂŰƂŸƁƏĻŴžĻŴŸŻŵƀŰĻŷŰĻƕŽƄžƀżŰƆƕƓƎ
ƉžŴžĻƁŵƀƂŸƄƕźžŲŰŽžųžƁƅŲŰŻŵŽžųžĻſƕŴſƀŸ
ƓżƁƂŲŰĻŷĻƃƂŸŻƕŷŰƆƕƖ
ŢƁƄƘŴƀŻŽźŸŽƄƂžƆųƅųƉƘƙƅų
ƀųŵŽƁžŻƋƀƖƄŸƃŸŷƁŵŻƌŸ
šŸżŲžŻĻ'PSFTUĻ4UFXBSETIJQĻ$PVODJMŸĻſžŷŽŰ
ƇŰƓ ĻƉžĻƆŵŻƎŻžŷŰĻŴŻƏĻŲŸƀžűŽŸƆƂŲŰ
ſŰſŵƀƃ ĻŽŰĻƏźžżƃĻŽŰŴƀƃźžŲŰŽŰĻƆƏĻźŽŸųŰ
űƃŻŰĻŲŸƀžűŻŵŽŰĻŷĻƁŵƀƂŸƄƕźžŲŰŽŸƅĻŻƕƁƕŲ
'4$ŸĻƇŸĻƕŽƈŸƅĻźžŽƂƀžŻƌžŲŰŽŸƅĻŴŶŵƀŵŻ
ŕƄƅƆƂ
ŠŵżŵŽƕĻűŵŷſŵźŸĻ
şžŴƃƈźŸĻűŵŷſŵźŸ
ţŲƕżźŽŵŽŽƏŲŸżźŽŵŽŽƏĻſžŴƃƈźŸĻűŵŷſŵźŸ őžźžŲƕĻſžŴƃƈźŸĻűŵŷſŵźŸĻ 4*14 Ļ
ŝŰŴƃŲŽŰĻƈƂžƀŰĻ Ňš Ļ
ŗŰƅŸƁƂĻŲƕŴĻƅŻŸƁƂžſžŴƕűŽžƖĻƂƀŰŲżŸĻƈŸƖĻ 8)*14 Ļ
ŚžŻŸĻƁŸƁƂŵżŸĻƁſƀŰƆƎƎƂƌĻ
ŐŲŰƀƕŹŽŸŹĻƀŵŶŸż
şžŴƃƈźŰĻűŵŷſŵźŸĻſƕƈžƅžŴŰĻ 1FEFTUSJBOĻ"JSCBH őŵŷſŵźŰĻŴŸƂŸŽŸ
ĻŞſƆƕƏŰźƁŵƁƃŰƀ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻƇŸƂŰŹƂŵĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŒƁƂƃſ
őŕŗşŕŚŐ
ŔŸźƂŸŽų
ţŸſŸƀƘŴŸźƂŸŽŻ
ŚųŶųžƏƀųƘƀƇƁƃſųƉƘƒ
ŠƁűųŹżƍžſƁſŸƃűƉſųűžŹźƁŶŽƖžƍŲŶŸƀŶŻŹ
ŕźƁƂƀŵŽŵĻųŰŻƌżƃŲŰŽŽƏĻżžŶŵĻſƀŸŷŲŵƁƂŸĻŴž
ƁŵƀŹžŷŽŸƅĻŽŰƁŻƕŴźƕŲ ĻƏźƉžĻŽŵĻźžƀŸƁƂƃŲŰ
ƂŸƁƏĻƀŵżŵŽƏżŸĻűŵŷſŵźŸĻşŵƀŵźžŽŰŹƂŵƁƏĻŲ
Ƃžżƃ ĻƉžĻŲƁƕĻſŰƁŰŶŸƀŸĻźžƀŸƁƂƃƎƂƌƁƏĻƀŵżŵ
ŽƏżŸĻűŵŷſŵźŸ
şƀƏŶźŰĻŴŻƏĻƀŵżŵŽƏĻűŵŷſŵźŸĻƆŵŽƂƀŰŻƌŽžųž
ŷŰŴŽƌžųžĻƁŸŴƕŽŽƏĻſƕŴƅžŴŸƂƌĻƂƕŻƌźŸĻŴŻƏĻŲƕŴ
ſžŲƕŴŽžųžĻƀŵżŵŽƏ
ŒŰŶŻŸŲžĻƉžűĻƀŵżƕŽƌĻűŵŷſŵźŸĻſƀŸŻƏųŰŲĻŴž
ƂƕŻŰĻŴŻƏĻŷŰűŵŷſŵƇŵŽŽƏĻżŰźƁŸżŰŻƌŽžųž
ŷŰƅŸƁƂƃĻŝŵĻŲƕŴźŸŴŰŹƂŵĻƁſŸŽźƃĻƁŸŴƕŽŽƏ
ŷŰŽŰŴƂžĻŴŰŻŵźžĻŽŰŷŰŴĻŠŵżƕŽƌĻűŵŷſŵźŸ
ƁſƀžŵźƂžŲŰŽŸŹĻŴŻƏĻŽžƀżŰŻƌŽžƖĻƁŸŴƏƇžƖ
ſžŷŸ
ŢƃŻƄƅƘŴųƀƀƒƃŸſŸƀƒŴŸźƂŸŽŻ
şžŲƕŻƌŽžĻŲŸƂƏųŽƕƂƌĻƀŵżƕŽƌĻƂŰĻŽŰŴƕŹŽžĻſƀŸ
ƁƂŵűŽƕƂƌĻŹžųž ĻŲƁƂŰŲŸŲƈŸĻſƀƏŶźƃĻŲĻŷŰżžź
œžŻžƁŽŵĻźŻŰƆŰŽŽƏĻƁŲƕŴƇŸƂŸżŵĻſƀžĻƂŵ ĻƉž
ƀŵżƕŽƌĻŷŰƄƕźƁžŲŰŽž
šŶŴƄżƏųűžžƐųŹƂſƃŹƁŶŽŶžƐŲŶŸƀŶŻŹŞűƃŹƂ
žƖƃƍŻžſƀŻƄƃűųƖŵƁŶŴƄżƏźƃŶƁŶŽƖžƍŲŶŸƀŶŻŹƄ
ųŶƁƃŹŻűżƍžƖźƀżſƊŹžƖšſŸƃűƉƄźƃŶƁŶŽƖžƍ
ƐŻſŽſŴűųŹƊŶűżŶƊſŲƀƁŹƇƍſŽƄųƖžžŶƃŶƁƂƐ
ųűŽƀſƉŹƗ
ţƁźƄƅƘŴųƀƀƒƃŸſŸƀƒŴŸźƂŸŽŻ
ŞŶƀƁűųŹżƍžſƁſŸƃűƉſųűžŹźƁŶŽƖžƍŲŶŸƀŶŻŹ
šŶŽƖžƍŽűƔƀƁſƆſŵŹƃŹƈŶƁŶŸƀżŶƈŶ
ŝŰƂŸƁŽƕƂƌĻŽŰĻƇŵƀŲžŽƃĻźŽžſźƃĻŽŰĻſƀƏŶƆƕ
ƀŵżŵŽƏĻűŵŷſŵźŸĻƕĻſžƇŵźŰŹƂŵ ĻſžźŸĻƀŵżƕŽƌ
ŽŵĻſžŲŵƀŽŵƂƌƁƏĻƃĻŲŸƅƕŴŽŵĻſžŻžŶŵŽŽƏ
ůźƉžĻƀŵżƕŽƌĻűŵŷſŵźŸĻŽŵĻŲƂƏųƃƓƂƌƁƏĻſžŲŽƕ
ƁƂƎ ĻŴžſžżžŶƕƂƌĻŹžżƃĻƀƃźžƎ ĻƉžűĻŽŵĻŷŰŻŸ
ƈŰƂŸĻŹžųžĻŲŸƁƕƂŸĻŲĻƁŰŻžŽƕ
ţŸſƘƀƏŴŸźƂŸŽŻźųƅŻƄŽųƖƅƏƄƒƘƀŸſƁŹŸ
ŴƆƅŻŵŻƅƒŶƀŸƀŻſ
ŔŸźƂŸŽų
ţŸſŸƀƘŴŸźƂŸŽŻ
ŢŸƃŸŵƘƃƅŸƀųƄƅƆƂƀŸ
p ŽŵĻŷŰƁƂžƁžŲƃŹƂŵĻŷŰƉƕſźŸĻƇŸĻűƃŴƌƏźƕ
ƕŽƈƕĻſƀŸƁƂžƁƃŲŰŽŽƏ ĻƉžĻżžŶƃƂƌĻŷŰŲ
ŰŴŸƂŸĻŽŰŻŵŶŽžżƃĻŷŰźƀƕſŻŵŽŽƎĻƀŵżŵŽƏ
űŵŷſŵźŸ
p ſŵƀŵźžŽŰŹƂŵƁƏĻŲĻƂžżƃ ĻƉžĻƀŵżƕŽƌĻűŵŷ
ſŵźŸĻŽŵĻſŵƀŵźƀƃƇŵŽŸŹĻƕĻŽŵĻŷŰźŻŸŽŵŽŸŹ
p ƁƂŵųŽžŲŸŹĻƀŵżƕŽƌĻżŰƓĻűƃƂŸĻƀžŷƂŰƈžŲŰ
ŽŸŹĻŽŸŷƌźžĻ ŽŸŶƇŵĻŶŸŲžƂŰ
p ŽŰƂƏųŽƕƂƌĻƁƂŵųŽžŲŸŹĻƀŵżƕŽƌĻƇŵƀŵŷ
źžŻƕŽŰ ĻſžƂƏųŽƃŲƈŸĻŷŰĻŴƕŰųžŽŰŻƌŽŸŹ
ſŻŵƇžŲŸŹĻƀŵżƕŽƌĻŲųžƀƃĻŴžĻſŻŵƇŰ
ŢšŢŘţŘŗřŘŠŠŲ
ŠŵżŵŽƕĻűŵŷſŵźŸĻƂŰĻſžŴƃƈźŸĻűŵŷſŵźŸ
ŴžſžŲŽƎƎƂƌĻžŴŽŵĻžŴŽžųžĻůźƉžĻƀŵżŵŽƕ
űŵŷſŵźŸĻŽŵĻŲŸźžƀŸƁƂžŲƃƎƂƌƁƏĻŰűž
ŽŵſƀŰŲŸŻƌŽžĻŽŰŻŰƈƂžŲŰŽƕ ĻƆŵĻżžŶŵ
ŽŵųŰƂŸŲŽžĻŲſŻŸŽƃƂŸĻŽŰĻƄƃŽźƆƕƎĻŷŰƅŸƁƂƃ
ſžŴƃƈžźĻűŵŷſŵźŸĻŲĻƀŰŷƕĻŷƕƂźŽŵŽŽƏ
ŢšŢŘţŘŗřŘŠŠŲ
ŚžŶŽŸŹĻƀŵżƕŽƌĻűŵŷſŵźŸĻſƀŸŷŽŰƇŵŽŸŹ
ŴŻƏĻžŴŽƕƓƖĻŻƎŴŸŽŸ
ŢšŢŘţŘŗřŘŠŠŲ
ţŸſŸƀƘŴŸźƂŸŽŻƘŵųŶƘƅƀƘƄƅƏ
ŝƕźžŻŸĻŽŵĻŷżƕŽƎŹƂŵĻƕĻŽŵĻƀŵżžŽƂƃŹƂŵ
ƀŵżŵŽƕĻűŵŷſŵźŸĻƁŰżžƁƂƕŹŽžĻ7PMWPĻƀŵźž
żŵŽŴƃƓĻŲŰżĻŷŲŵƀŽƃƂŸƁƏĻŴžĻŰŲƂžƀŸŷžŲŰ
ŽžƖĻŰŲƂžżŰŹƁƂŵƀŽƕĻ7PMWP
ůźƉžĻƀŵżƕŽƌĻűŵŷſŵźŸĻŷŰŷŽŰŲĻƁŸŻƌŽžųž
ŽŰŲŰŽƂŰŶŵŽŽƏ ĻŽŰſƀŸźŻŰŴ ĻƃĻŷŲƏŷźƃĻƕŷ
ŷƕƂźŽŵŽŽƏż ĻŲŵƁƌĻƀŵżƕŽƌĻűŵŷſŵźŸĻŽŵžű
ƅƕŴŽžĻŷŰżƕŽŸƂŸĻŝŰŲƕƂƌĻƏźƉžĻƀŵżƕŽƌĻűŵŷ
ſŵźŸĻŲŸųŻƏŴŰƓĻŽŵƃƈźžŴŶŵŽŸż ĻŴŵƏźƕ
ŹžųžĻŷŰƅŸƁŽƕĻŲŻŰƁƂŸŲžƁƂƕĻżžųŻŸĻűƃƂŸ
ŲƂƀŰƇŵŽƕĻŢžżƃĻƀŵżƕŽƌĻűŵŷſŵźŸĻŽŵžű
ƅƕŴŽžĻŷŰżƕŽƏƂŸ ĻŽŰŲƕƂƌĻƏźƉžĻŲƕŽĻŽŵĻżŰƓ
žŷŽŰźĻŷŽžƈŵŽŽƏĻƇŸĻſžƈźžŴŶŵŽŽƏĻŝžŲŸŹ
ƀŵżƕŽƌĻűŵŷſŵźŸĻſžŲŸŽŵŽĻżŰƂŸĻƂŸſžŲŸŹ
ŴžſƃƁźĻƕĻżŰƓĻűƃƂŸĻſƀŸŷŽŰƇŵŽŸŹĻŴŻƏĻƃƁƂŰ
ŽžŲźŸĻƃĻƂžżƃĻƁŰżžżƃĻżƕƁƆƕ ĻƉžĻŹĻſžſŵ
ƀŵŴŽƕŹĻƀŵżƕŽƌ
G020998
p ƏźƉžĻŹžųžĻŲŸƂƏųƃŲŰƂŸĻŷŰŽŰŴƂžĻƈŲŸŴźž
p ſƕŴĻƇŰƁĻųŰŻƌżƃŲŰŽŽƏĻƇŸĻſƀŸƁźžƀŵŽŽƏ
p ſƀŸĻƁŸŻƌŽžżƃĻźƀŵŽƕĻŰŲƂž
ŠŵżƕŽƌĻűŵŷſŵźŸĻŽŵžűƅƕŴŽžĻŷŰŲŶŴŸĻŷŰƁƂƕ
űŰƂŸĻſƕŴĻƇŰƁĻŲŰųƕƂŽžƁƂƕĻŐŻŵĻſƀŸĻƆƌžżƃ
ŲźƀŰŹĻŲŰŶŻŸŲžĻƀžűŸƂŸĻƆŵĻſƀŰŲŸŻƌŽžĻŔƕŰ
ųžŽŰŻƌŽŸŹĻŲƕŴƀƕŷžźĻƀŵżŵŽƏĻűŵŷſŵźŸĻŽŵžű
ƅƕŴŽžĻƁſƀƏżžŲƃŲŰƂŸĻƇŵƀŵŷĻſŻŵƇŵ ĻſžƂƕżĻżƕŶ
ųƀƃŴƌżŸ ĻſžƂƕżĻŽŰűƕźĻŶŸŲžƂŰ
šƂŵųŽžŲŸŹĻŲƕŴƀƕŷžźĻƀŵżŵŽƏĻżŰƓĻſƀžƅžŴŸƂŸ
ſŻŸƁźžżĻƇŵƀŵŷĻƁƂŵųŽŰ ĻƏźžżžųŰĻŽŸŶƇŵĻſƕŴ
ŶŸŲžƂžżĻŝƕźžŻŸĻŽŵĻżžŶŽŰĻŴžŷŲžŻƏƂŸ ĻƉžű
ƀŵżƕŽƌĻŷżƕƉƃŲŰŲƁƏĻŲųžƀƃĻŔžűƀŵĻŽŰƂƏųŽƕƂƌ
ƀŵżƕŽƌĻűŵŷſŵźŸĻƕĻſŵƀŵƁŲƕŴƇƕƂƌƁƏĻŲĻƂžżƃ ĻƉž
ŲƕŽĻƏźžżžųŰĻƉƕŻƌŽƕƈŵĻſƀŸŻƏųŰƓĻŴžĻƂƕŻŰ
ŞźƀƕżĻƆƌžųž ĻſŵƀŵƁŲƕŴƇƕƂƌƁƏ ĻƉžĻƀŵżƕŽƌĻŽŵ
ſŵƀŵźƀƃƇŵŽŸŹ
ţĻżƕƀƃĻŷűƕŻƌƈŵŽŽƏĻƁƂƀžźƃĻŲŰųƕƂŽžƁƂƕ ĻŶƕŽ
źŰżĻŽŵžűƅƕŴŽžĻƀŵųƃŻƎŲŰƂŸĻŲžŴƕŹƁƌźŵ
ƁŸŴƕŽŽƏĻƂŰĻźŵƀżžŲŵĻźžŻŵƁžĻƂŰźŸżĻƇŸŽžż
ŔŸźƂŸŽų
ţŸſŸƀƘŴŸźƂŸŽŻ
ƉžűĻƆŵĻŴžŷŲžŻƏŻžĻƖżĻŻŵųźžĻźžŽƂƀžŻƎŲŰƂŸ
ŰŲƂžĻſƕŴĻƇŰƁĻŲžŴƕŽŽƏĻ ŴŻƏĻƆƌžųžĻŽŵžűƅƕŴŽž
żŰƂŸĻŻŵųźŸŹĻŴžƁƂƃſĻŴžĻŽƕŶŽŸƅĻſŵŴŰŻŵŹĻƂŰ
źŵƀżžŲžųžĻźžŻŵƁŰ ĻŝŵžűƅƕŴŽžĻƀžŷƂŰƈžŲƃ
ŲŰƂŸĻƁŸŴƕŽŽƏĻƂŰźŸżĻƇŸŽžż ĻƉžűĻżƕŶ
ŶŸŲžƂžżĻƂŰĻźŵƀżžŲŸżĻźžŻŵƁžżĻűƃŻŰĻƏźž
żžųŰĻűƕŻƌƈŰĻŲƕŴƁƂŰŽƌ
ŠųŶųŷƆŵųƊƃŸſŸƀƒŴŸźƂŸŽŻ
şŰƁŰŶŸƀŰżĻƂŰĻŲžŴƕƎ ĻƏźƕĻŽŵĻſƀŸƁƂŵűŽƃŻŸƁƏ
ƀŵżŵŽŵżĻűŵŷſŵźŸ ĻűƃŴŵĻŽŰųŰŴŰŽžĻſƀžĻƆŵ
ŷŲƃźžŲžƎĻƂŰĻŲƕŷƃŰŻƌŽžƎĻſƕŴźŰŷźžƎĻŗŲƃ
źžŲŵĻŽŰųŰŴƃŲŰŽŽƏĻŷŰŻŵŶŸƂƌĻŲƕŴĻƈŲŸŴźžƁƂƕĻƕ
ŲĻŴŵƏźŸƅĻŲŸſŰŴźŰƅ ĻĻŲƕŴĻƇŰƁƃĻŒƕŷƃŰŻƌŽŵ
ŽŰųŰŴƃŲŰŽŽƏĻƀžŷƂŰƈžŲŰŽŵĻŽŰĻŴŰƅžŲƕŹĻźžŽ
ƁžŻƕ ĻŰĻƂŰźžŶĻŽŰĻźžżűƕŽžŲŰŽƕŹĻſƀŸŻŰŴžŲƕŹ
ſŰŽŵŻƕ
ŔŸƂƏƇƕĻƁŸŴƕŽŽƏĻŽŵĻžƅžſŻŵŽƕĻƁŸƁƂŵżžƎĻŽŰųŰ
ŴƃŲŰŽŽƏĻƀŵżŵŽƕŲĻűŵŷſŵźŸ
ŚųŷƀƖƄŻŷƘƀƀƒ
šŸƁƂŵżŰĻŽŰųŰŴƃŲŰŽŽƏĻƀŵżŵŽƕŲĻűŵŷſŵźŸ
ŷŰŴŽƌžųžĻƁŸŴƕŽŽƏĻżŰƓĻŴŲƕĻŴžŴŰƂźžŲƕĻƄƃŽźƆƕƖ
p ŒžŽŰĻŽŰŴŰƓĻƕŽƄžƀżŰƆƕƎĻſƀžĻƂŵ ĻŽŰĻƏźŸƅ
ƁŸŴƕŽŽƏƅĻŲŸźžƀŸƁƂžŲƃƎƂƌƁƏĻƀŵżŵŽƕ
űŵŷſŵźŸĻşžŲƕŴžżŻŵŽŽƏĻŷƏŲŻƏƓƂƌƁƏĻŽŰ
ƕŽƄžƀżŰƆƕŹŽžżƃĻŴŸƁſŻŵƖ ĻźžŻŸĻŲŸźžƀŸ
ƁƂžŲƃƎƂƌƁƏĻƀŵżŵŽƕĻűŵŷſŵźŸ ĻŰűžĻƏźƉž
žŴŽƕĻƕŷĻŷŰŴŽƕƅĻŴŲŵƀƆƏƂĻűƃŻžĻŲƕŴƇŸŽŵŽž
şžŲƕŴžżŻŵŽŽƏĻŷŽŸźŰƓĻŰŲƂžżŰƂŸƇŽž
ſƀŸűŻŸŷŽž ĻƇŵƀŵŷĻĻƁŵźƃŽŴĻƖŷŴŸĻŰűžĻŶ
ſƕƁŻƏĻŽŰƂŸƁźŰŽŽƏĻźŽžſźŸĻ1-ĻŽŰĻſƕŴźŵƀ
żžŲžżƃĻſŵƀŵżŸźŰƇƕĻſžŲžƀžƂƕŲĻůźƉž
ŲžŴƕŹĻŰűžĻűƃŴƌƅƂžĻŷĻſŰƁŰŶŸƀƕŲĻŽŵ
ŷŰƁƂŵűŽƃŲĻſŰƁžźĻűŵŷſŵźŸ ĻƂžŴƕĻſžŲƕŴž
żŻŵŽŽƏĻżžŶŵĻűƃƂŸĻſƕŴƂŲŵƀŴŶŵŽŵĻƂƕŻƌźŸ
ŲƀƃƇŽƃĻĻŽŰƂŸƁźŰŽŽƏżĻźŽžſźŸĻ1-ĻŽŰ
ſŵƀŵżŸźŰƇƕĻſžŲžƀžƂƕŲ
p şžſŵƀŵŴŶŰƓ ĻƏźƉžĻžŴŸŽĻƕŷĻƀŵżŵŽƕŲĻűŵŷ
ſŵźŸĻŷŰŴŽƌžųžĻƁŸŴƕŽŽƏĻŽŵĻſƀŸƁƂŵűŽƃƂŸŹ
ſƕŴĻƇŰƁĻſžŴžƀžŶƕĻŦŵĻſžſŵƀŵŴŶŵŽŽƏ
ŽŰŴŰƓƂƌƁƏĻƃĻƄžƀżƕĻſžŲƕŴžżŻŵŽŽƏĻŽŰ
ƕŽƄžƀżŰƆƕŹŽžżƃĻŴŸƁſŻŵƖ ĻŰĻƂŰźžŶĻŷŲƃ
źžŲžųžŲƕŷƃŰŻƌŽžųžĻƁŸųŽŰŻƃĻşžſŵƀŵŴ
ŶŵŽŽƏĻŷŽŸźŰƓ ĻźžŻŸĻƀŵżƕŽƌĻűŵŷſŵźŸ
ŷŽžŲƃĻſƀŸƁƂŵűŽƃƂŸŹ ĻŰűžĻſƀŸĻŽŰƂŸ
ƁźŰŽŽƕĻźŽžſźŸĻ1-
ŝŰĻƕŽƄžƀżŰƆƕŹŽžżƃĻŴŸƁſŻŵƖ ĻŴŸŲĻƁƂžƀĻ
ŲƕŴžűƀŰŶŵŽžĻƀŵżŵŽƕĻűŵŷſŵźŸ ĻƉžĻŲŸźžƀŸ
ƁƂžŲƃƎƂƌƁƏĻŦƏĻƕŽƄžƀżŰƆƕƏĻŲƕŴžűƀŰ
ŶŰƓƂƌƁƏĻſžƁƂƕŹŽž
ŠųƅƒŶųƊƃŸſŸƀƒŴŸźƂŸŽŻ
ŠŵżŵŽƕĻűŵŷſŵźŸĻŷĻűžźƃĻŲžŴƕƏ ĻŷĻűžźƃĻſŰƁŰ
ŶŸƀŰ ĻŰĻƂŰźžŶĻŽŰĻŷžŲŽƕƈŽƕƅĻŷŰŴŽƕƅĻƁŸŴƕŽŽƏƅ
żŰƎƂƌĻſƀŸƁƂƀƕŹĻŽŰƂƏųƃŲŰŽŽƏĻƀŵżŵŽƕŲĻűŵŷ
ſŵźŸĻŜŵƅŰŽƕŷżĻŽŰƂƏųŰƇŰĻŽŰƂƏųŰƓĻƀŵżƕŽƌĻƃ
ŲŸſŰŴźƃĻŴžƁƂŰƂŽƌžĻƁŸŻƌŽžųžĻŷƕƂźŽŵŽŽƏ
ŢŰźŸżĻƇŸŽžżĻƀŵżƕŽƌĻŷŰűŵŷſŵƇƃƓĻŵƄŵźƂŸŲŽƕ
ƈŸŹĻŷŰƅŸƁƂĻſŰƁŰŶŸƀŰżĻƂŰĻŲžŴƕƎĻŰŲƂž
ŢšŢŘţŘŗřŘŠŠŲ
ŝƕźžŻŸĻŽŵĻŲƁƂŰŲŻƏŹƂŵĻſŻŰƁƂŸŽƃĻſƀƏŶźŸ
ƀŵżŵŽƏĻűŵŷſŵźŸĻſŰƁŰŶŸƀŰĻŲĻŷŰżžźĻŷ
űžźƃĻŲžŴƕƏĻŗŰŲŶŴŸĻŲƁƂŰŲŻƏŹƂŵĻſŻŰƁƂŸŽƃ
ſƀƏŶźŸĻƀŵżŵŽƏĻűŵŷſŵźŸĻƃĻŲƕŴſžŲƕŴŽŸŹ
ŷŰżžźĻŷĻſƀŰŲŸŻƌŽžųžĻűžźƃĻŝƕźžŻŸĻŽŵ
ŲŸŲžŴƌƂŵĻƀŵżŵŽƕĻűŵŷſŵźŸĻŷĻŻŰŴƃĻƕĻŽƕźžŻŸ
ŽŵĻŲƁƂŰŲŻƏŹƂŵĻŲĻŷŰżźŸĻƇƃŶžƀƕŴŽƕĻſƀŵŴ
żŵƂŸĻŦŵĻżžŶŵĻŲŸŲŵƁƂŸĻƀŵżŵŽƕĻűŵŷſŵźŸ
ƂŰĻƖƅŽƕĻŷŰżźŸĻŷĻŻŰŴƃĻſƕŴĻƇŰƁĻŷƕƂźŽŵŽŽƏ
ŇƁŽƃƓĻƀŸŷŸźĻƁŵƀŹžŷŽžųžĻƂƀŰŲżƃŲŰŽŽƏ
ŔŸźƂŸŽų
ŢƁŷƆƋŽŻŴŸźƂŸŽŻ
őžűżſŴſųűŻſŽŲƖžſųűžűƀűžŶżƍƀƁŹżűŵƖų
ƅžŴŸƂƌƁƏĻƃĻſžŻžŶŵŽŽƕĻ++ ĻŴƕŰųŽžƁƂŸźŰ
ŽŵƁſƀŰŲŽžƁƂŵŹĻŲƕŴűƃŲŰƓƂƌƁƏĻƉžƀŰŷƃ ĻźžŻŸ
ŲżŸźŰƓƂƌƁƏĻŷŰſŰŻƎŲŰŽŽƏĻŇŽŴŸźŰƂžƀĻųŰƁŽŵ
ſƀŸűŻŸŷŽž ĻƇŵƀŵŷĻĻƁŵźƃŽŴ ĻŷŰĻƃżžŲŸ ĻƉž
ƁŸƁƂŵżŰĻſžŴƃƈžźĻűŵŷſŵźŸĻŽŵĻżŰƓĻŽŵſžŻŰ
Ŵžź
šŸżŲžŻĻſžſŵƀŵŴŶŵŽŽƏĻŲƕŴžűƀŰŶŰƓƂƌƁƏ
ƏźƉžĻſƕŴĻƇŰƁĻŴƕŰųŽžƁƂŸźŸĻŲŸƏŲŻƏƓƂƌƁƏ
ŽŵſžŻŰŴźŰ ĻŰűžĻƏźƉžĻƁŸƁƂŵżŰĻűƃŻŰĻŰźƂŸŲž
ŲŰŽŰĻŗŰĻŽŵžűƅƕŴŽžƁƂƕĻƁŸżŲžŻĻſžſŵƀŵŴ
ŶŵŽŽƏĻŲƕŴžűƀŰŶŰƓƂƌƁƏĻƀŰŷžżĻŷĻſžŲƕŴž
żŻŵŽŽƏżĻŽŰĻƕŽƄžƀżŰƆƕŹŽžżƃĻŴŸƁſŻŵƖĻůźƉž
ſžſŵƀŵŴŶƃŲŰŻƌŽŸŹĻƕŽŴŸźŰƂžƀĻŲŸƅžŴŸƂƌĻŷ
ŻŰŴƃ ĻŷŰƁŲƕƇƃƓƂƌƁƏĻŰŲŰƀƕŹŽŸŹĻƂƀŸźƃƂŽŸź ĻŰ
ŽŰĻŴŸƁſŻŵƖĻŷƏŲŻƏƓƂƌƁƏĻſžŲƕŴžżŻŵŽŽƏ
ŢƁŷƆƋŽų545ťƃŸŴƆŸƅƄƒƃŸſƁƀƅĻŰűž
ŢƁŷƆƋŽų545ŤƃƁƊƀƁƃŸſƁƀƅĻ7PMWP
ƀŵźžżŵŽŴƃƓĻŽŵųŰŹŽžĻŷŲŵƀŽƃƂŸƁƏĻŴžĻŰŲƂž
ƀŸŷžŲŰŽžƖĻŰŲƂžżŰŹƁƂŵƀŽƕĻ7PMWP
ŤŻƄƅŸſųƂƁŷƆƋƁŽŴŸźƂŸŽŻ
G018665
ŢƁƂŸƃŸŷŹƆŵųžƏƀŻżƄŻſŵƁžƀų
ŽƁſŴƘƀƁŵųƀƘżƂƃŻžųŷƁŵƘżƂųƀŸžƘ
ŢŹƂƃŶŽűƀſŵƄƉſŻŲŶŸƀŶŻŹųŹŴżƐŵŸŴſƁŹ
űųƃſŽſŲƖżƍŸżƖųſƂƃſƁſžžƖŽŻŶƁƄųűžžƐŽ
ŧŹƅƁſųűŻſŽŲƖžſųűžűƀűžŶżƍƀƁŹżűŵƖų
šŸżŲžŻĻſžſŵƀŵŴŶŵŽŽƏĻŲżŸźŰƓƂƌƁƏĻŽŰĻźžż
űƕŽžŲŰŽƕŹĻſŰŽŵŻƕĻſƀŸŻŰŴƕŲ ĻŰĻźŻƎƇĻŔŚĻŷŽŰ
G018666
ŢšŢŘţŘŗřŘŠŠŲ
ůźƉžĻſžſŵƀŵŴŶƃŲŰŻƌŽŸŹĻƁŸżŲžŻ
ƁŸƁƂŵżŸĻſžŴƃƈžźĻűŵŷſŵźŸĻŽŵĻųŰƁŽŵ ĻŰűž
ŷŰƁŲƕƇƃƓƂƌƁƏĻſƕŴĻƇŰƁĻźŵƀƃŲŰŽŽƏĻŰŲƂžżž
űƕŻŵż ĻƆŵĻžŷŽŰƇŰƓ ĻƁŸƁƂŵżŰĻſžŴƃƈžź
űŵŷſŵźŸĻżŰƓĻžűżŵŶŵŽƃĻƄƃŽźƆƕžŽŰŻƌ
ŽƕƁƂƌĻšŸżŲžŻĻŲźŰŷƃƓĻŽŰĻŽŵſžŻŰŴźƃĻŲ
ƁŸƁƂŵżƕĻſžŴƃƈžźĻűŵŷſŵźŸ ĻƁŸƁƂŵżƕĻŽŰƂƏ
ųŰƇƕŲĻƀŵżŵŽƕŲĻűŵŷſŵźŸ Ļ4*14 Ļ*$ĻŰűžĻƕŽƈƕ
ŽŵſžŻŰŴźŸĻŲĻƁŸƁƂŵżƕĻ7PMWPĻƀŵźžżŵŽŴƃƓ
ŲŰżĻŽŵųŰŹŽžĻŷŲŵƀŽƃƂŸƁƏĻŴžĻŰŲƂžƀŸŷžŲŰ
ŽžƖĻŰŲƂžżŰŹƁƂŵƀŽƕĻ7PMWP
ŢŹƂƃŶŽűƀſŵƄƉſŻŲŶŸƀŶŻŹųŹŴżƐŵŸŴſƁŹ
űųƃſŽſŲƖżƍŸƀƁűųſƂƃſƁſžžƖŽŻŶƁƄųűžžƐŽ
ŔŸźƂŸŽų
ŢƁŷƆƋŽŻŴŸźƂŸŽŻ
šŸƁƂŵżŰĻƁźŻŰŴŰƓƂƌƁƏĻŷĻſžŴƃƈžźĻűŵŷſŵźŸ
ƂŰĻŴŰƂƇŸźƕŲĻşƀŸĻŴžƁƂŰƂŽƌžĻƁŸŻƌŽžżƃĻŷƕƂ
źŽŵŽŽƕĻŴŰƂƇŸźŸĻƁſƀŰƆƌžŲƃƎƂƌ ĻƕĻſžŴƃƈźŸ Ű
űŵŷſŵźŸĻƀžŷźƀŸŲŰƎƂƌƁƏĻƕĻƁƂŰŽžŲŻƏƂƌƁƏ
ųŰƀƏƇŸżŸĻşžŴƃƈźŰĻűŵŷſŵźŸĻſžżƏźƈƃƓ
ſŵƀŲŸŽŽŸŹĻƃŴŰƀĻŴŻƏĻſŰƁŰŶŸƀŰĻƇŸĻŲžŴƕƏĻſƀŸ
ŷƕƂźŽŵŽŽƕĻşžŴƃƈźŰĻűŵŷſŵźŸĻŲŸſƃƁźŰƓ
ſžŲƕƂƀƏĻſƀŸĻƁƂŸƁźŰŽŽƕĻſƕŴĻƇŰƁĻŷƕƂźŽŵŽŽƏ
ŚžŻŸĻƆŵĻƂƀŰſŻƏƓƂƌƁƏ ĻŴŸżĻŲŸƅžŴŸƂƌĻŲ
ƁŰŻžŽĻŰŲƂžĻŦŵĻƓĻƆƕŻźžżĻŽžƀżŰŻƌŽŸżĻſƀž
ƆŵƁžżĻŒŵƁƌĻſƀžƆŵƁ ĻŲźŻƎƇŰƎƇŸĻŽŰŴƃŲŰŽŽƏ
ƂŰĻƁſƃƁźŰŽŽƏĻſžŴƃƈźŸĻűŵŷſŵźŸĻŲƕŴűƃ
ŲŰƓƂƌƁƏĻŷŰĻŴŵƁƏƂƕĻŴžŻƕĻƁŵźƃŽŴŸ
ŢţśşŊťŝœ
ŔŵƂŵźƂžƀŸĻƀŵŰųƃƎƂƌĻſžƀƕŷŽžżƃ
ŷŰŻŵŶŽžĻŲƕŴĻƅŰƀŰźƂŵƀƃĻŷƕƂźŽŵŽŽƏĻƕĻƂžųž
ƇŸĻűƃŻŸĻſƀŸƁƂŵűŽƃƂƕĻƀŵżŵŽƕĻűŵŷſŵźŸĻŦŵ
ƁƂžƁƃƓƂƌƁƏĻƃƁƕƅĻſžŻžŶŵŽƌĻſŰƁźŰĻűŵŷ
ſŵźŸ ĻžźƀƕżĻƆŵŽƂƀŰŻƌŽžųžĻŷŰŴŽƌžųž
ƁŸŴƕŽŽƏ
ŧŵƀŵŷĻƆŵĻƃĻŲŸſŰŴźƃĻŷƕƂźŽŵŽŽƏĻżžŶŵ
ƁſƀŰƆƎŲŰƂŸĻŻŸƈŵĻžŴŽŰĻſžŴƃƈźŰĻűŵŷ
ſŵźŸĻ ŰűžĻŽŵĻƁſƀŰƆƎŲŰƂŸĻŲŷŰųŰŻƕ ĻŔŰƂ
ƇŸźŸĻŰŽŰŻƕŷƃƎƂƌĻƁŸŻƃĻŷƕƂźŽŵŽŽƏĻŰŲƂžżž
űƕŻƏ ĻŲƕŴſžŲƕŴŽžĻŴžĻƇžųžĻƁŸƁƂŵżŰĻƀžŷ
źƀŸŲŰƓĻžŴŽƃĻƇŸĻűƕŻƌƈƃĻźƕŻƌźƕƁƂƌĻſžŴƃ
ƈžźĻűŵŷſŵźŸ
ŢšŢŘţŘŗřŘŠŠŲ
ŔŻƏĻſƀžŲŵŴŵŽŽƏĻƀŵżžŽƂƃĻźžżſŰŽƕƏĻ7PMWP
ƀŵźžżŵŽŴƃƓĻŲŰżĻŷŲŵƀŽƃƂŸƁƏĻŴžĻŰŲƂžƀŸ
ŷžŲŰŽžƖĻŰŲƂžżŰŹƁƂŵƀŽƕĻ7PMWPĻŝŵźŲŰŻƕƄƕ
źžŲŰŽŵĻſƀžŲŵŴŵŽŽƏĻƀžűžƂĻŷĻƁŸƁƂŵżžƎ
ſžŴƃƈžźĻűŵŷſŵźŸĻżžŶŵĻƁƂŰƂŸĻſƀŸƇŸŽžƎ
ŽŵſƀŰŲŸŻƌŽžƖĻƖƖĻƀžűžƂŸĻƂŰĻŲŰŶźŸƅĻƂƀŰŲż
ŢƁŷƆƋŽŻŴŸźƂŸŽŻźŴƁŽƆŵƁŷƘƒ
ŐŲƂžżžűƕŻƌĻżŰƓĻŴŲƕĻſžŴƃƈźŸĻűŵŷſŵźŸĻŴŻƏ
ſƕŴŲŸƉŵŽŽƏĻŷŰƅŸƁƂƃ ĻŷŰűŵŷſŵƇƃŲŰŽžųž
ƀŵżŵŽŵżĻűŵŷſŵźŸĻŷĻűžźƃĻŲžŴƕƏĻŞŴŽŰĻŷ
ſžŴƃƈžźĻűŵŷſŵźŸĻƁźŻŰŴŵŽŰĻƃĻƆŵŽƂƀƕĻźŵƀżŰ
ŴŸŲĻƕŻƎƁƂƀŰƆƕƎĻŽŰĻƁƂžƀĻ ĻźŵƀżžĻſžŷŽŰ
ƇŵŽŵĻ#+4$#)
ŠſŵƄƉŻűŲŶŸƀŶŻŹŵżƐŻſżƖžŸŲſŻƄųſŵƖƐűųƃſ
ŽſŲƖżƍŸżƖųſƂƃſƁſžžƖŽŻŶƁƄųűžžƐŽ
ŔƀƃųŰĻſžŴƃƈźŰĻűŵŷſŵźŸĻ ŽŰĻƀƕŲŽƕĻźžŻƕŽ
ŲƁƂŰŽžŲŻŵŽŰĻƃĻŽŸŶŽƕŹĻƇŰƁƂŸŽƕĻſŰŽŵŻƕĻſƀŸ
ŻŰŴƕŲĻŷĻűžźƃĻŲžŴƕƏ ĻƆƏĻſŰŽŵŻƌĻſžŷŽŰƇŵŽŰ
#+4$#)
ŢšŢŘţŘŗřŘŠŠŲ
ŠŵżŵŽƕĻűŵŷſŵźŸĻƂŰĻſžŴƃƈźŸĻűŵŷſŵźŸ
ŴžſžŲŽƎƎƂƌĻžŴŽŵĻžŴŽžųžĻůźƉžĻƀŵżŵŽƕ
űŵŷſŵźŸĻŽŵĻŲŸźžƀŸƁƂžŲƃƎƂƌƁƏĻŰűž
ŽŵſƀŰŲŸŻƌŽžĻŽŰŻŰƈƂžŲŰŽƕ ĻƆŵĻżžŶŵ
ŽŵųŰƂŸŲŽžĻŲſŻŸŽƃƂŸĻŽŰĻƄƃŽźƆƕƎĻŷŰƅŸƁƂƃ
ſžŴƃƈžźĻűŵŷſŵźŸĻŲĻƀŰŷƕĻŷƕƂźŽŵŽŽƏ
ŔŸźƂŸŽų
ŢƁŷƆƋŽŻŴŸźƂŸŽŻ
ŢƁŷƆƋŽųŴŸźƂŸŽŻƂųƄųŹŻƃų
ŐŲƂžĻƃƁƂŰƂźžŲŰŽŵĻſžŴƃƈźžƎĻűŵŷſŵźŸ ĻƉž
ŴžſžŲŽƎƓĻŷŰƅŸƁƂĻƀŵżŵŽƏĻűŵŷſŵźŸĻŷĻűžźƃ
ſŰƁŰŶŸƀŰĻŒžŽŰĻŲżžŽƂžŲŰŽŰĻƃĻſŰŷĻŽŰŴĻŲƕŴ
ŴƕŻŵŽŽƏżĻŴŻƏĻƀƃźŰŲŸƇžźĻŚƀŸƈźŰĻſŰŽŵŻƕ
ſžŴƃƈźŸĻűŵŷſŵźŸĻżŰƓĻƂŰźƃĻſžŷŽŰƇźƃ
#+4$#)
ŢšŢŘţŘŗřŘŠŠŲ
šſŸƃűƉƄųűžžƐƀſŵƄƉŻŹŲŶŸƀŶŻŹƀŶƁŶŵžƍſŴſ
ƀűƂűŷŹƁűųűųƃſŽſŲƖżƖŸżƖųſƂƃſƁſžžƖŽƀſżſ
ŷŶžžƐŽŻŶƁŽű
ŠŵżŵŽƕĻűŵŷſŵźŸĻƂŰĻſžŴƃƈźŸĻűŵŷſŵźŸ
ŴžſžŲŽƎƎƂƌĻžŴŽŵĻžŴŽžųžĻůźƉžĻƀŵżƕŽƌ
űŵŷſŵźŸĻŽŵĻŲŸźžƀŸƁƂžŲƃƓƂƌƁƏĻŰűž
ŽŵſƀŰŲŸŻƌŽžĻŽŰŻŰƈƂžŲŰŽŸŹ ĻƆŵĻżžŶŵ
ŽŵųŰƂŸŲŽžĻŲſŻŸŽƃƂŸĻŽŰĻƄƃŽźƆƕƎĻŷŰƅŸƁƂƃ
ſžŴƃƈžźĻűŵŷſŵźŸĻŲĻƀŰŷƕĻŷƕƂźŽŵŽŽƏ
ũžűĻŷżŵŽƈŸƂŸĻƀŸŷŸźĻƂƀŰŲżƃŲŰŽŽƏĻſƀŸ
ƁſƀŰƆƎŲŰŽŽƕĻſžŴƃƈźŸĻűŵŷſŵźŸĻſŰƁŰŶŸƀŸ
żŰƎƂƌĻƁŸŴƕƂŸĻżŰźƁŸżŰŻƌŽžĻƀƕŲŽž ĻŽžųŸ
ſƀŸĻƆƌžżƃĻżŰƎƂƌĻƁſŸƀŰƂŸƁƏĻŽŰĻſƕŴŻžųƃ
ŰĻƁſŸŽŰĻĻŽŰĻƁſŸŽźƃĻƁŸŴƕŽŽƏĻŠŵżŵŽƕĻűŵŷ
ſŵźŸĻżŰƎƂƌĻűƃƂŸĻŷŰƁƂƕűŽƃƂƕ
ŢšŢŘţŘŗřŘŠŠŲ
ŝƕźžŻŸĻŽŵĻƁŰŴƕƂƌĻŴŸƂŸŽƃĻŲĻŴŸƂƏƇžżƃ
ŰŲƂžźƀƕƁŻƕĻƇŸĻŴŸƂƏƇžżƃĻƁŸŴƕŽŽƕĻŽŰĻſŵƀŵŴ
ŽƌžżƃĻƁŸŴƕŽŽƕĻſƀŸĻŰźƂŸŲžŲŰŽƕŹĻſžŴƃƈƆƕ
űŵŷſŵźŸ
ŝƕźžŻŸĻŽŵĻŴžŷŲžŻƏŹƂŵĻŴŸƂŸŽƕĻƁƂžƏƂŸĻƇŸ
ƁŸŴƕƂŸĻſŵƀŵŴĻſŵƀŵŴŽƕżĻſŰƁŰŶŸƀƁƌźŸż
ƁŸŴƕŽŽƏż
ŞƁžűŰż ĻƉžĻżŰƎƂƌĻŷƀƕƁƂĻżŵŽƈŵĻĻƁżĻŽƕ
ŲĻƏźžżƃĻƀŰŷƕĻŽŵĻżžŶŽŰĻƁŸŴƕƂŸĻŽŰĻƁŸŴƕŽŽƕ
ſŵƀŵŴŽƌžųžĻſŰƁŰŶŸƀŰĻſƀŸĻŰźƂŸŲžŲŰŽƕŹ
ſžŴƃƈƆƕĻűŵŷſŵźŸ
ŝŵŲŸźžŽŰŽŽƏĻŽŰŴŰŽžƖĻŲŸƉŵĻƕŽƁƂƀƃźƆƕƖ
żžŶŵĻƁƂŰŽžŲŸƂŸĻŷŰųƀžŷƃĻŴŻƏĻŶŸƂƂƏ
ŢšŢŘţŘŗřŘŠŠŲ
ŝŵĻŴžſƃƁźŰƓƂƌƁƏĻƀžŷżƕƉŵŽŽƏĻűƃŴƌƏźŸƅ
ſƀŵŴżŵƂƕŲĻſŵƀŵŴĻſŰŽŵŻŻƎĻſƀŸŻŰŴƕŲĻƇŸ
ŽŰĻŽƕŹĻŽŰĻŴƕŻƏŽƆƕ ĻŴŵĻŷŽŰƅžŴŸƂƌƁƏĻſžŴƃ
ƈźŰĻűŵŷſŵźŸĻſŰƁŰŶŸƀŰ
šſŸƃűƉƄųűžžƐƀſŵƄƉŻŹŲŶŸƀŶŻŹƀŶƁŶŵžƍſŴſ
ƀűƂűŷŹƁűųűųƃſŽſŲƖżƖŸƀƁűųſƂƃſƁſžžƖŽ
ƀſżſŷŶžžƐŽŻŶƁŽű
ŔŸźƂŸŽų
ŦŵƘſŽƀŸƀƀƒŵŻſŽƀŸƀƀƒƂƁŷƆƋŽŻŴŸźƂŸŽŻ ŕŻſŽƀŸƀƀƒƂƁŷƆƋŽŻŴŸźƂŸŽŻ
ŽžƑƊŸſ2#%15
ŚųŶųžƏƀųƘƀƇƁƃſųƉƘƒ
şžŴƃƈźƃĻűŵŷſŵźŸĻſŵƀŵŴŽƌžųžĻſŰƁŰŶŸƀŰ
żžŶŽŰĻŲŸżźŽƃƂŸ ĻƏźƉžĻŰŲƂžĻƃƁƂŰƂźžŲŰŽŵ
ŲŸżŸźŰƇŵżĻ1"$04Ļ 1BTTFOHFSĻ"JSCBHĻ$VU
0GGĻ4XJUDI ĻŇŽƁƂƀƃźƆƕƖĻŷĻƃŲƕżźŽŵŽŽƏ
ŲŸżźŽŵŽŽƏĻŴŸŲĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻţŲƕżźŽŵŽŽƏ
ŲŸżźŽŵŽŽƏ
ŕŻſŻŽųƊƂƁŷƆƋŽŻŴŸźƂŸŽŻ
ŒŸżŸźŰƇĻſžŴƃƈźŸĻűŵŷſŵźŸĻſŰƁŰŶŸƀŰ
1"$04 ĻƀžŷƂŰƈžŲŰŽŸŹĻŲĻƂžƀƆƕĻſƀŸŻŰŴžŲžƖ
ſŰŽŵŻƕĻŷĻűžźƃĻſŰƁŰŶŸƀŰĻŔžĻŽŵƖĻŲƕŴźƀŸ
ŲŰƓƂƌƁƏĻŴžƁƂƃſĻſƀŸĻŲƕŴƇŸŽŵŽŸƅĻŴŲŵƀƆƏƂŰƅ
ŴŸŲĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŽŸŶƇŵĻţŲƕżźŽŵŽŽƏ
ŲŸżźŽŵŽŽƏ şŵƀŵƁŲƕŴƇƕƂƌƁƏĻŲĻƂžżƃ ĻƉžĻŲŸżŸźŰƇĻŲƁƂŰŽž
ŲŻŵŽžĻŲĻŽŵžűƅƕŴŽžżƃĻſžŻžŶŵŽŽƕĻ7PMWP
ƀŵźžżŵŽŴƃƓĻŷżƕŽƎŲŰƂŸĻſžŻžŶŵŽŽƏĻſŵƀŵżŸ
źŰƇŰĻŷŽƕżŽŸżĻźŻƎƇŵżĻŷĻźŻƎƇŰĻŔŚ
őƕŻƌƈĻŴŵƂŰŻƌŽƃĻƕŽƄžƀżŰƆƕƎĻſƀžĻźŻƎƇĻŴŸŲ
ŴŸŲĻƁƂžƀĻ
ŢšŢŘţŘŗřŘŠŠŲ
ŝŵŲŸźžŽŰŽŽƏĻŽŰŴŰŽžƖĻŲŸƉŵĻƕŽƁƂƀƃźƆƕƖ
żžŶŵĻƁƂŰŽžŲŸƂŸĻŷŰųƀžŷƃĻŴŻƏĻŶŸƂƂƏ
ſŰƁŰŶŸƀƕŲ
ŢšŢŘţŘŗřŘŠŠŲ
ŦŵƘſŽƀŸƀƀƒŵŻſŽƀŸƀƀƒ
ůźƉžĻŰŲƂžĻƃƁƂŰƂźžŲŰŽŵĻſžŴƃƈźžƎĻűŵŷ
ſŵźŸĻſŵƀŵŴŽƌžųžĻſŰƁŰŶŸƀŰ ĻŰŻŵĻŽŵĻżŰƓ
ŲŸżŸźŰƇŰĻ1"$04Ļ ŲŸżŸźŰƇĻſžŴƃƈźŸĻűŵŷ
ſŵźŸĻſŰƁŰŶŸƀŰ ĻſžŴƃƈźŰĻűŵŷſŵźŸĻŷŰŲ
ŶŴŸĻŷŰŻŸƈŰƓƂƌƁƏĻŰźƂŸŲŽžƎ
ŢšŢŘţŘŗřŘŠŠŲ
ŝƕźžŻŸĻŽŵĻƁŰŴƕƂƌĻŴŸƂŸŽƃĻŲĻŴŸƂƏƇžżƃ
ŰŲƂžźƀƕƁŻƕĻƇŸĻŴŸƂƏƇžżƃĻƁŸŴƕŽŽƕĻŽŰĻſŵƀŵŴ
ŽƌžżƃĻƁŸŴƕŽŽƕĻſƀŸĻŲŲƕżźŽŵŽƕŹĻſžŴƃƈƆƕ
űŵŷſŵźŸĻƂŰĻƏźƉžĻŽŰĻſŰŽŵŻƕĻſƀŸŻŰŴƕŲĻŽŰ
ŴŰƅƃĻŰŲƂžżžűƕŻƏĻƁŲƕƂŸƂƌƁƏĻƁŸżŲžŻĻ
ŝŵŲŸźžŽŰŽŽƏĻŴŰŽžƖĻƕŽƁƂƀƃźƆƕƖĻżžŶŵĻƁƂŰ
ŽžŲŸƂŸĻŷŰųƀžŷƃĻŴŻƏĻŶŸƂƂƏĻŴŸƂŸŽŸ
ŢšŢŘţŘŗřŘŠŠŲ
ŝŵĻŴžŷŲžŻƏŹƂŵĻŽƕźžżƃĻƁŸŴƕƂŸĻŽŰĻſŵƀŵŴ
ŽƌžżƃĻſŰƁŰŶŸƀƁƌźžżƃĻƁŸŴƕŽŽƕ ĻƏźƉžĻƂŵź
ƁƂžŲŵĻſžŲƕŴžżŻŵŽŽƏĻŽŰĻŴŰƅžŲƕŹĻźžŽƁžŻƕ
ŴŸŲĻƁƂžƀĻ ĻƁŲƕŴƇŸƂƌĻſƀžĻƂŵ ĻƉž
ſžŴƃƈźƃĻűŵŷſŵźŸĻŲŸżźŽŵŽž ĻŰĻŽŰĻźžżűƕ
ŽžŲŰŽƕŹĻſŰŽŵŻƕĻſƀŸŻŰŴƕŲĻŲƕŴžűƀŰŶƃƓƂƌƁƏ
ſžſŵƀŵŴŶƃŲŰŻƌŽŸŹĻƁŸżŲžŻĻƁŸƁƂŵżŸ
ſžŴƃƈžźĻűŵŷſŵźŸĻŦŵĻƁŲƕŴƇŸƂƌĻſƀž
ƁŵƀŹžŷŽŸŹĻŷűƕŹĻŲĻƁŸƁƂŵżƕĻŒƕŴŲƕŴŰŹƂŵ
ŰŲƂžżŰŹƁƂŵƀŽƎĻƏźžżžųŰĻƁźžƀƕƈŵĻ7PMWP
ƀŵźžżŵŽŴƃƓĻŲŰżĻŷŲŵƀŽƃƂŸƁƏĻŴžĻŰŲƂžƀŸ
ŷžŲŰŽžƖĻŰŲƂžżŰŹƁƂŵƀŽƕĻ7PMWP
ĻŞſƆƕƏŰźƁŵƁƃŰƀ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻƇŸƂŰŹƂŵĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŒƁƂƃſ
šſŸƃűƉƄųűžžƐƖžƅſƁŽűƇƖźžſƗƃűŲżŹƈŻŹƀſŵƄ
ƉŻŹŲŶŸƀŶŻŹƃűųŹŽŹŻűƈű
ŦƏĻſžŴƃƈźŰĻűŵŷſŵźŸĻŰźƂŸŲžŲŰŽŰĻůźƉž
ŲŸżŸźŰƇĻŷŽŰƅžŴŸƂƌƁƏĻŲĻŴŰŽžżƃĻſžŻž
ŶŵŽŽƕ ĻžƁžűŸ ĻŲŸƉƕĻŷŰĻĻƁżĻżžŶƃƂƌ
ƁŸŴƕƂŸĻŲĻſŵƀŵŴŽƌžżƃĻſŰƁŰŶŸƀƁƌźžżƃ
ƁŸŴƕŽŽƕĻŐŻŵĻƆŵĻŽƕźžŻŸĻŽŵĻżžŶŽŰĻƀžűŸƂŸ
ŴƕƂƏżĻŲĻŴŸƂƏƇžżƃĻŰŲƂžźƀƕƁŻƕ ĻŰűžĻŽŰ
ŴŸƂƏƇžżƃĻƁŸŴƕŽŽƕ
ŦƏĻſžŴƃƈźŰĻűŵŷſŵźŸĻŲŸżźŽŵŽŰĻůźƉž
ŲŸżŸźŰƇĻŷŽŰƅžŴŸƂƌƁƏĻŲĻƆƌžżƃĻſžŻž
ŶŵŽŽƕ ĻŴƕƂŸĻŲĻŴŸƂƏƇžżƃĻŰŲƂžźƀƕƁŻƕ ĻŰűž
ŽŰĻŴŸƂƏƇžżƃĻƁŸŴƕŽŽƕĻżžŶƃƂƌĻƁŸŴƕƂŸĻŽŰ
ſŵƀŵŴŽƌžżƃĻƁŸŴƕŽŽƕĻŐŻŵĻƆŵĻŽƕźžŻŸĻŽŵ
żžŶŽŰĻƀžűŸƂŸĻžƁžűŰżĻŲŸƉŸżĻŷŰĻĻƁż
ŔŸźƂŸŽų
ŦŵƘſŽƀŸƀƀƒŵŻſŽƀŸƀƀƒƂƁŷƆƋŽŻŴŸźƂŸŽŻ
ŢšŢŘţŘŗřŘŠŠŲ
ŦŵƘſŽƀŸƀųƂƁŷƆƋŽųŴŸźƂŸŽŻĻ ſŰƁŰŶŸƀ
ƁƌźŵĻƁŸŴƕŽŽƏ ŝƕźžŻŸĻŽŵĻƁŰŴƕƂƌĻŴŸƂŸŽƃĻŲĻŴŸƂƏƇžżƃ
ŰŲƂžźƀƕƁŻƕĻƇŸĻŴŸƂƏƇžżƃĻƁŸŴƕŽŽƕĻŽŰĻſŵƀŵŴ
ŽƌžżƃĻſŰƁŰŶŸƀƁƌźžżƃĻƁŸŴƕŽŽƕĻſƀŸĻŰźƂŸ
ŲžŲŰŽƕŹĻſžŴƃƈƆƕĻűŵŷſŵźŸĻŦŵĻƂŰźžŶĻƁƂž
ƁƃƓƂƌƁƏĻŲƁƕƅĻžƁƕű ĻƇŸŹĻŷƀƕƁƂĻŽŵĻſŵƀŵŲŸ
ƉƃƓĻĻƁż
ŕŻſŽƀŸƀųƂƁŷƆƋŽųŴŸźƂŸŽŻĻ ſŰƁŰŶŸƀ
ƁƌźŵĻƁŸŴƕŽŽƏ ŞƁžűŰż ĻƉžĻżŰƎƂƌĻŷƀƕƁƂĻŲŸƉŵĻĻƁżĻŽƕ
ŲĻƏźžżƃĻƀŰŷƕĻŽŵĻżžŶŽŰĻƁŸŴƕƂŸĻŽŰĻƁŸŴƕŽŽƕ
ſŵƀŵŴŽƌžųžĻſŰƁŰŶŸƀŰĻſƀŸĻŲŸżźŽŵŽƕŹ
ſžŴƃƈƆƕĻűŵŷſŵźŸ
ƉžĻſžŴƃƈźŰĻűŵŷſŵźŸĻſŵƀŵŴŽƌžųžĻſŰƁŰŶŸƀŰ
ƃŲƕżźŽŵŽŰĻ ŴŸŲĻſžſŵƀŵŴŽƎĻƕŻƎƁƂƀŰƆƕƎ ŢţśşŊťŝœ
ŚžŻŸĻźŻƎƇĻŔŚĻŷŽŰƅžŴŸƂƌƁƏĻŲĻſžŻžŶŵŽŽƕ
++ ĻŽŰĻźžżűƕŽžŲŰŽƕŹĻſŰŽŵŻƕĻſƀŸŻŰŴƕŲ
ŷŰƁŲƕƇƃƓƂƌƁƏĻſžſŵƀŵŴŶƃŲŰŻƌŽŸŹĻƁŸżŲžŻ
ſžŴƃƈźŸĻűŵŷſŵźŸĻƕĻųžƀŸƂƌ
ſƀŸűŻŸŷŽžĻĻƁŵźƃŽŴĻ ŴŸŲĻƁƂžƀĻ ŕŻſŽƀŸƀųƂƁŷƆƋŽųŴŸźƂŸŽŻ
şƕƁŻƏĻƆƌžųžĻƕŽŴŸźŰƂžƀĻŽŰĻŴŰƅžŲƕŹĻźžŽ
ƁžŻƕĻŷŰƁŲƕƂŸƂƌƁƏ ĻŲźŰŷƃƎƇŸĻŽŰĻŲƕŴſžŲƕŴ
ŽŸŹĻƁƂŰƂƃƁĻſžŴƃƈźŸĻűŵŷſŵźŸĻſŰƁŰŶŸƀŰ
ŽŰĻſŵƀŵŴŽƌžżƃĻƁŸŴƕŽŽƕĻőƕŻƌƈĻŴŵƂŰŻƌŽƃ
ƕŽƄžƀżŰƆƕƎĻſƀžĻƀƕŷŽƕĻſžŻžŶŵŽŽƏĻźŻƎƇŰ
ŷŰſŰŻŵŽŽƏĻŴŻƏĻźŻƎƇŰĻŔŚ ĻŴŸŲ
ƁƂžƀĻ
ŦŵƘſŽƀŸƀųƂƁŷƆƋŽųŴŸźƂŸŽŻ
ňžŵŹŻűƃſƁƀſŻűŸƄƔƊſƀſŵƄƉŻűŲŶŸƀŶŻŹƀűƂű
ŷŹƁűųŹŽŻžŶžű
ŝŵŲŸźžŽŰŽŽƏĻŽŰŴŰŽžƖĻŲŸƉŵĻƕŽƁƂƀƃźƆƕƖ
żžŶŵĻƁƂŰŽžŲŸƂŸĻŷŰųƀžŷƃĻŴŻƏĻŶŸƂƂƏ
ŢŵźƁƂžŲŵĻſžŲƕŴžżŻŵŽŽƏĻƂŰĻƁŸżŲžŻĻŽŰĻŴŰƅž
ŲƕŹĻźžŽƁžŻƕĻŲźŰŷƃƎƂƌ ĻƉžĻſžŴƃƈźŰĻűŵŷſŵźŸ
ſŵƀŵŴŽƌžųžĻſŰƁŰŶŸƀŰĻŲŸżźŽŵŽŰĻ ŴŸŲĻſžſŵ
ƀŵŴŽƎĻƕŻƎƁƂƀŰƆƕƎ ňžŵŹŻűƃſƁƀſŻűŸƄƔƊſƀſŵƄƉŻűŲŶŸƀŶŻŹƀűƂű
ŷŹƁűƄųƖŽŻžŶžű
ŢŵźƁƂžŲŵĻſžŲƕŴžżŻŵŽŽƏĻƂŰĻſžſŵƀŵŴŶƃŲŰŻƌ
ŽŸŹĻƁŸżŲžŻĻŽŰĻŴŰƅžŲƕŹĻźžŽƁžŻƕĻŲźŰŷƃƎƂƌ
ĻŞſƆƕƏŰźƁŵƁƃŰƀ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻƇŸƂŰŹƂŵĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŒƁƂƃſ
ŔŸźƂŸŽų
ŔƁŽƁŵƘƂƁŷƆƋŽŻŴŸźƂŸŽŻ 5+25 ŔƁŽƁŵųƂƁŷƆƋŽųŴŸźƂŸŽŻ
ţƁźƅųƋƆŵųƀƀƒ
ŴŰƂƇŸźƕŲĻşƀŸĻŴžƁƂŰƂŽƌžĻƁŸŻƌŽžżƃĻŷƕƂ
źŽŵŽŽƕĻŴŰƂƇŸźŸĻƁſƀŰƆƌžŲƃƎƂƌ ĻƕĻŽŰŴƃŲŰ
ƎƂƌƁƏĻűžźžŲƕĻſžŴƃƈźŸĻűŵŷſŵźŸĻşžŴƃƈźŰ
űŵŷſŵźŸĻŽŰŴƃŲŰƓƂƌƁƏĻżƕŶĻſŰƁŰŶŸƀžżĻƇŸ
ŲžŴƕƓżĻƂŰĻſŰŽŵŻŻƎĻŴŲŵƀƆƏƂ ĻſžųŻŸŽŰƎƇŸ
ƂŰźŸżĻƇŸŽžżĻŵŽŵƀųƕƎĻſŵƀŲŸŽŽžųžĻƃŴŰƀƃ
şžŴƃƈźŰĻűŵŷſŵźŸĻŲŸſƃƁźŰƓĻſžŲƕƂƀƏĻſƀŸ
ƁƂŸƁźŰŽŽƕĻſƕŴĻƇŰƁĻŷƕƂźŽŵŽŽƏĻőžźžŲŰĻſžŴƃ
ƈźŰĻűŵŷſŵźŸĻŷŰŷŲŸƇŰŹĻƁſƀŰƆƌžŲƃƓĻƂƕŻƌźŸĻŷ
űžźƃĻŷƕƂźŽŵŽŽƏ
ŗŻƅƒƊƘųŵƅƁŽƃƘƄžųƅųŴƁŽƁŵƘƂƁŷƆƋŽŻ
ŴŸźƂŸŽŻ
ŗŰŲŴƏźŸĻƁŸƁƂŵżƕĻ4*14Ļ ƁŸƁƂŵżŰĻŷŰƅŸƁƂƃĻŲƕŴ
űžźžŲžųžĻƃŴŰƀƃ ĻſƀŸĻűžźžŲžżƃĻŷƕƂźŽŵŽŽƕ
ŻŵŲžŲŰĻƇŰƁƂźŰĻŵŽŵƀųƕƖĻŷƕƂźŽŵŽŽƏĻſžųŻŸ
ŽŰƓƂƌƁƏĻűŰŻźŰżŸ ĻƁƂƕŹźŰżŸ ĻſƕŴŻžųžƎ
ŴŰƅžżĻƂŰĻƕŽƈŸżŸĻźžŽƁƂƀƃźƆƕŹŽŸżŸĻŵŻŵżŵŽ
ƂŰżŸĻźƃŷžŲŰĻőžźžŲƕĻſžŴƃƈźŸĻűŵŷſŵźŸĻŲžŴƕƏ
ƂŰĻſŵƀŵŴŽƌžųžĻſŰƁŰŶŸƀŰĻŷŰƅŸƉŰƎƂƌĻųƀƃŴŸ
ƂŰĻƁƂŵųŽŰĻƆŸƅĻžƁƕű ĻƕĻƓĻŲŰŶŻŸŲžƎĻƇŰƁƂŸŽžƎ
ƁŸƁƂŵżŸĻ4*14
šŸƁƂŵżŰĻſžŴƃƈžźĻűŵŷſŵźŸĻ4*14ĻƁźŻŰ
ŴŰƓƂƌƁƏĻŷĻŴŲžƅĻžƁŽžŲŽŸƅĻźžżſžŽŵŽƂƕŲ
űžźžŲŸƅĻſžŴƃƈžźĻűŵŷſŵźŸĻƂŰĻŴŰƂƇŸźƕŲ
őžźžŲƕĻſžŴƃƈźŸĻűŵŷſŵźŸĻƀžŷƂŰƈžŲŰŽƕĻŲ
ƁſŸŽźŰƅĻſŵƀŵŴŽƕƅĻƁŸŴƕŽƌ
ŢŹŵƖžžƐųſŵƖƐżƖųſƂƃſƁſžžƔƁſŸƃűƉƄųűžžƐ
ŻŶƁŽű
ŠŶƁŶŵžƔƀűƂűŷŹƁƂƍŻŶƂŹŵƖžžƐżƖųſƂƃſƁſžžƔ
ƁſŸƃűƉƄųűžžƐŻŶƁŽű
šŸƁƂŵżŰĻſžŴƃƈžźĻűŵŷſŵźŸĻ4*14ĻƁźŻŰ
ŴŰƓƂƌƁƏĻŷĻűžźžŲŸƅĻſžŴƃƈžźĻűŵŷſŵźŸĻƂŰ
ŗŰƅŸƁƂĻŴƕƂŵŹ ĻƉžĻƁŸŴƏƂƌĻƃĻŰŲƂžźƀƕƁŻƕĻƇŸ
ŴŸƂƏƇžżƃĻƁŸŴƕŽŽƕĻŽŵĻŷżŵŽƈƃƓƂƌƁƏĻſƀŸ
ƁſƀŰƆƎŲŰŽŽƕĻűžźžŲŸƅĻſžŴƃƈžźĻűŵŷſŵźŸ
ŔŸźƂŸŽų
ŔƁŽƁŵƘƂƁŷƆƋŽŻŴŸźƂŸŽŻ 5+25
ŢšŢŘţŘŗřŘŠŠŲ
p
7PMWPĻƀŵźžżŵŽŴƃƓĻŲŸźžŽƃŲŰƂŸĻŲƁƕ
ƀŵżžŽƂŽƕĻƀžűžƂŸĻŻŸƈŵĻŲĻŰŲƂžƀŸŷžŲŰ
ŽƕŹĻŰŲƂžżŰŹƁƂŵƀŽƕĻ7PMWPĻŝŵźŲŰŻƕƄƕ
źžŲŰŽŵĻſƀžŲŵŴŵŽŽƏĻƀžűžƂĻŷĻƁŸƁƂŵ
żžƎĻſžŴƃƈžźĻűŵŷſŵźŸĻſƀŸĻƃŴŰƀƕ
ŷűžźƃĻ 4*14 ĻżžŶŵĻƁƂŰƂŸĻſƀŸƇŸŽžƎ
ŽŵſƀŰŲŸŻƌŽžƖĻƖƖĻƀžűžƂŸĻƂŰĻŲŰŶźŸƅ
ƂƀŰŲż
p
ŝŵĻƀžŷżƕƉƃŹƂŵĻűƃŴƌƏźŸƅĻſƀŵŴżŵƂƕŲ
ŲĻŴƕŻƏŽƆƕĻżƕŶĻŷžŲŽƕƈŽƌžƎĻƇŰƁƂŸŽžƎ
ƁŸŴƕŽŽƏĻƂŰĻſŰŽŵŻŻƎĻŴŲŵƀƆƏƂ
žƁźƕŻƌźŸĻŲžŽŰĻŽŵžűƅƕŴŽŰĻŴŻƏĻƁſƀŰ
ƆƎŲŰŽŽƏĻűƕƇŽžƖĻſžŴƃƈźŸĻűŵŷſŵźŸ
p
7PMWPĻƀŵźžżŵŽŴƃƓĻŲŸźžƀŸƁƂžŲƃŲŰƂŸ
ŻŸƈŵĻſŵƀŵŲƕƀŵŽƕĻ7PMWPĻƇžƅŻŸĻƁŸŴƕŽƌ
ŇŽƈƕĻƇžƅŻŸĻƁŸŴƕŽƌĻżžŶƃƂƌĻŷŰŲŰŶŰƂŸ
ƀžűžƂƕĻűƕƇŽŸƅĻſžŴƃƈžźĻűŵŷſŵźŸ
p
őƕƇŽƕĻſžŴƃƈźŸĻűŵŷſŵźŸĻŴžſžŲŽƎƎƂƌ
ƄƃŽźƆƕƎĻƀŵżŵŽƕŲĻűŵŷſŵźŸĻŗŰŲŶŴŸ
ŲŸźžƀŸƁƂžŲƃŹƂŵĻƀŵżŵŽƕĻűŵŷſŵźŸ
ŔŸźƂŸŽų
ŠųŷƆŵƀųƋƅƁƃų ŊŤ ŨųƃųŽƅŸƃŻƄƅŻŽŻ
ŢšŢŘţŘŗřŘŠŠŲ
ŝƕźžŻŸĻŽŵĻƇƕſŻƏŹƂŵĻƂŰĻŽŵĻŷŰźƀƕſŻƎŹƂŵ
ŲŰŶźƕĻſƀŵŴżŵƂŸĻŽŰĻŴŰƅžŲŸƅĻƀƃźžƏƂźŰƅ
œŰƇžźĻſƀŸŷŽŰƇŵŽŸŹĻŻŸƈŵĻŴŻƏĻŻŵųźžųž
žŴƏųƃĻ ŰĻŽŵĻŴŻƏĻƂŲŵƀŴŸƅĻſƀŵŴżŵƂƕŲ
ŽŰſƀŸźŻŰŴ ĻƂŰźŸƅĻƏźĻſŰƀŰƁžŻƏ ŝŵĻŲƁƂŰŽžŲŻƎŹƂŵĻƂŰĻŽŵĻſƀŸźƀƃƇƃŹƂŵ
ŽƕƇžųžĻųŲŸŽƂŰżŸĻŴžĻžűűŸŲźŸĻƁƂŵŻƕ ĻŴŲŵƀ
ŽŸƅĻƁƂƕŹžźĻƇŸĻűžźžŲŸƅĻſŰŽŵŻŵŹĻŰŲƂžżž
űƕŻƏĻŦŵĻżžŶŵĻŲŸŲŵƁƂŸĻŷŰƅŸƁŽƕĻƁŸƁƂŵżŸĻŷ
ŻŰŴƃĻ7PMWPĻƀŵźžżŵŽŴƃƓĻŲŰżĻŷŰŲŶŴŸ
ŲŸźžƀŸƁƂžŲƃŲŰƂŸĻƂƕŻƌźŸĻƄƕƀżžŲƕĻźžż
ſŻŵźƂƃƎƇƕĻ7PMWP ĻƁƅŲŰŻŵŽƕĻŴŻƏĻŲƁƂŰŽž
ŲŻŵŽŽƏĻŽŰĻƆŸƅĻŴƕŻƏŽźŰƅ
ŝŰŴƃŲŽŰĻƈƂžƀŰĻ Ňš ĻƓĻƇŰƁƂŸŽžƎĻƁŸƁƂŵż
4*14ĻƂŰĻ434ĻŒžŽŰĻŲƁƂŰŽžŲŻŵŽŰĻŲĻžűűŸŲƆƕ
ƁƂŵŻƕĻŷĻžűžƅĻűžźƕŲĻŴŰƅƃĻƕĻŷŰƅŸƉŰƓĻŲžŴƕƏĻƂŰ
ſŰƁŰŶŸƀƕŲĻźƀŰŹŽƕƅĻƁŸŴƕŽƌĻŰŲƂžĻşƀŸ
ŴžƁƂŰƂŽƌžĻƁŸŻƌŽžżƃĻŷƕƂźŽŵŽŽƕĻŴŰƂƇŸźŸ
ƁſƀŰƆƌžŲƃƎƂƌ ĻƕĻŽŰŴƃŲŽŰĻƈƂžƀŰĻŽŰŴƃ
ŲŰƓƂƌƁƏĻŝŰŴƃŲŽŰĻƈƂžƀŰĻŴžſžżŰųŰƓĻƃŽŸ
źŽƃƂŸĻƂƀŰŲżĻŲŽŰƁŻƕŴžźĻƃŴŰƀƃĻųžŻžŲžƎĻžű
ŲŽƃƂƀƕƈŽƕĻƇŰƁƂŸŽŸĻŰŲƂžĻſƀŸĻŷƕƂźŽŵŽŽƕ
ŢšŢŘţŘŗřŘŠŠŲ
ŠƕŲŵŽƌĻŲŰŽƂŰŶƃĻŲĻŰŲƂžżžűƕŻƕĻŽŵĻżŰƓĻűƃƂŸ
ŲŸƉŵ ĻŽƕŶĻĻżżĻŴžĻŲŵƀƅŽƌžųžĻźƀŰƎ
ŲƕźžŽĻŴŲŵƀƆƏƂĻŇŽŰźƈŵĻƆŵĻżžŶŵĻŷŰŲŰŶŰƂŸ
ƀžűžƂƕĻŷŰƅŸƁŽžƖĻŽŰŴƃŲŽžƖĻŷŰŲƕƁŸ ĻƉžĻŲűƃ
ŴžŲŰŽŰĻŲĻžűűŸŲźƃĻŴŰƅƃĻŰŲƂžżžűƕŻƏ
ŢšŢŘţŘŗřŘŠŠŲ
ŝŰŴƃŲŽŰĻŷŰŲƕƁŰĻŴžſžŲŽƎƓĻƄƃŽźƆƕƎ
ƀŵżŵŽƕŲĻűŵŷſŵźŸ
ŗŰŲŶŴŸĻŲŸźžƀŸƁƂžŲƃŹƂŵĻƀŵżŵŽƕĻűŵŷſŵźŸ
ŔŸźƂŸŽų
ŚųƈŻƄƅŵƘŷƈžŻƄƅƁƂƁŷƘŴƀƁƙƅƃųŵſŻƋŻƙ 9*+25
ŚųƈŻƄƅŵƘŷƈžŻƄƅƁƂƁŷƘŴƀƁƙƅƃųŵſŻ
ƋŻƙ 9*+25
šŸƁƂŵżŰĻŷŰƅŸƁƂƃĻŲƕŴĻƅŻŸƁƂžſžŴƕűŽžƖ
ƂƀŰŲżŸĻƈŸƖĻ 8)*14 ĻƁźŻŰŴŰƓƂƌƁƏĻŷƕĻƁſŸŽžź
ƉžĻſžųŻŸŽŰƎƂƌĻŵŽŵƀųƕƎĻƃŴŰƀƃ ĻŰĻƂŰźžŶĻƁſŵ
ƆƕŰŻƌŽžĻƁźžŽƁƂƀƃŹžŲŰŽŸƅĻſƕŴųžŻƕŲŽŸźƕŲĻŴŻƏ
ſŵƀŵŴŽƕƅĻƁŸŴƕŽƌĻšŸƁƂŵżŰĻŰźƂŸŲƃƓƂƌƁƏĻſƀŸ
ŷƕƂźŽŵŽŽƕĻŷŷŰŴƃ ĻſƀŸƇžżƃĻżŰƎƂƌĻŷŽŰƇŵŽŽƏ
źƃƂĻƂŰĻƈŲŸŴźƕƁƂƌĻŷƕƂźŽŵŽŽƏ ĻŰĻƂŰźžŶĻŲŻŰ
ƁƂŸŲžƁƂƕĻƂƀŰŽƁſžƀƂŽžųžĻŷŰƁžűƃ ĻƉžĻŲƖƅŰŲĻŲ
ŰŲƂžżžűƕŻƌ
ŢšŢŘţŘŗřŘŠŠŲ
šŸƁƂŵżŰĻ8)*14ĻŴžſžŲŽƎƓĻƄƃŽźƆƕƎ
ƀŵżŵŽƕŲĻűŵŷſŵźŸĻŗŰŲŶŴŸĻŲŸźžƀŸƁƂž
ŲƃŹƂŵĻƀŵżŵŽƕĻűŵŷſŵźŸ
ŤŻƄƅŸſų9*+25ƅųŷŻƅƒƊƘųŵƅƁŽƃƘƄžų
ŷŻƅƒƊƘƄŻŷƘƀƀƒ
ŗŰƅŸƁƂĻŴƕƂŵŹ ĻƉžĻƁŸŴƏƂƌĻƃĻŰŲƂžźƀƕƁŻƕĻƇŸ
ŴŸƂƏƇžżƃĻƁŸŴƕŽŽƕĻŽŵĻŷżŵŽƈƃƓƂƌƁƏĻƁŸƁƂŵ
żžƎĻ8)*14
ŢƃųŵŻžƏƀųƄŻŷƒƊųƂƁźų
ŔŻƏĻŽŰŹźƀŰƉžųžĻŷŰƅŸƁƂƃĻŲžŴƕŹĻƂŰĻſŰƁŰŶŸƀ
ŽŰĻſŵƀŵŴŽƌžżƃĻƁŸŴƕŽŽƕĻſžŲŸŽŽƕĻƁŸŴƕƂŸĻŲ
ƆŵŽƂƀƕĻƁŸŴƕŽŽƏĻŷĻƏźžżžųŰĻżŵŽƈžƎĻŲƕŴ
ƁƂŰŽŽƎĻżƕŶĻųžŻžŲžƎĻƂŰĻſƕŴųžŻƕŲŽŸźžż
ŠŸƊŻƀƘƅƏƂŸƃŸƋŽƁŷƄŻƄƅŸſƘ9*+25
ŨųƃųŽƅŸƃŻƄƅŻŽŻƄŻŷƘƀƀƒ
şƀŸĻŲŸźžƀŸƁƂŰŽŽƕĻƁŸƁƂŵżŸĻ8)*14ĻƁſŸŽźŸ
ſŵƀŵŴŽƕƅĻƁŸŴƕŽƌĻžſƃƁźŰƎƂƌƁƏĻŽŰŷŰŴ ĻƉžű
ŷżƕŽŸƂŸĻſžŷƃĻŲžŴƕƏĻƂŰĻſŰƁŰŶŸƀŰĻſŵƀŵŴ
ŽƌžųžĻƁŸŴƕŽŽƏĻŦŵĻŷżŵŽƈƃƓĻƀŸŷŸźĻƅŻŸƁƂž
ſžŴƕűŽžƖĻƂƀŰŲżŸ
ŢšŢŘţŘŗřŘŠŠŲ
šŰżžƁƂƕŹŽŵĻſŵƀŵžűŻŰŴŽŰŽŽƏĻŰűžĻƀŵżžŽƂ
ƁŸŴƕŽƌĻŰűžĻƁŸƁƂŵżŸĻ8)*14ĻŷŰűžƀžŽŵŽƕ
7PMWPĻƀŵźžżŵŽŴƃƓĻŲŰżĻŷŲŵƀŽƃƂŸƁƏĻŴž
ŰŲƂžƀŸŷžŲŰŽžƖĻŰŲƂžżŰŹƁƂŵƀŽƕĻ7PMWP
ŞŶŸűżŹƉűźƃŶŲƄŵƍƐŻƖƀƁŶŵŽŶƃŹžűƀƖŵżſŸƖ
ƀſŸűŵƄƂŹŵƖžƍųſŵƖƐƃűƀŶƁŶŵžƍſŴſƀűƂűŷŹƁű
ƐŻƖŽſŷƄƃƍſŲŽŶŷŹƃŹƅƄžŻƇƖſžűżƍžƖƂƃƍ
ƂŹƂƃŶŽŹ9*+25
ŔŸźƂŸŽų
ŚųƈŻƄƅŵƘŷƈžŻƄƅƁƂƁŷƘŴƀƁƙƅƃųŵſŻƋŻƙ 9*+25 ŢšŢŘţŘŗřŘŠŠŲ
ŝŵĻŷŰƂŸƁźŰŹƂŵĻŶžƀƁƂźƕĻſƀŵŴżŵƂŸĻżƕŶ
ſžŴƃƈźžƎĻŷŰŴŽƌžųžĻƁŸŴƕŽŽƏĻƂŰĻƁſŸŽźžƎ
ſŵƀŵŴŽƌžųžĻƁŸŴƕŽŽƏĻşŵƀŵźžŽŰŹƂŵƁƌ ĻƉž
ŲŸĻŽŵĻŷŰŲŰŶŰƓƂŵĻƀžűžƂƕĻƁŸƁƂŵżŸĻ8)*14
ŢšŢŘţŘŗřŘŠŠŲ
ůźƉžĻŽŰĻƁŸŴƕŽŽƏĻŴƕƏŻŸĻŽŰŴŲŸƁžźƕĻƁŸŻŸ
ŽŰſƀŸźŻŰŴ ĻŲĻƀŰŷƕĻŷƕƂźŽŵŽŽƏĻŷŷŰŴƃ
ƁŸƁƂŵżŰĻ8)*14ĻſžƂƀŵűƃƓĻſŵƀŵŲƕƀźŸ
ŚžżſŰŽƕƏĻ7PMWPĻƀŵźžżŵŽŴƃƓĻŷŲŵƀŽƃƂŸƁƏ
ŴŻƏĻſŵƀŵŲƕƀźŸĻŴžĻŰŲƂžƀŸŷžŲŰŽžƖĻŰŲƂž
żŰŹƁƂŵƀŽƕĻ7PMWP
ŒĻƀŵŷƃŻƌƂŰƂƕĻŷƕƂźŽŵŽŽƏĻŷŰƅŸƁŽŰĻŷŴŰƂ
ŽƕƁƂƌĻƁŸƁƂŵżŸĻ8)*14ĻżžŶŵĻűƃƂŸĻŷŽŸ
ŶŵŽŰ ĻŽŰŲƕƂƌĻƏźƉžĻźƀƕƁŻžĻŽŵĻżŰƓĻŲŸŴŸ
żŸƅĻſžƈźžŴŶŵŽƌ
ŚžżſŰŽƕƏĻ7PMWPĻƀŵźžżŵŽŴƃƓĻŷŲŵƀƂŰƂŸƁƏ
ŴžĻŰŲƂžƀŸŷžŲŰŽžƖĻŰŲƂžżŰŹƁƂŵƀŽƕĻ7PMWP
ŴŻƏĻſŵƀŵŲƕƀźŸĻƁŸƁƂŵżŸĻŽŰŲƕƂƌĻſƕƁŻƏ
ŽŵŷŽŰƇŽŸƅĻŷƕƂźŽŵŽƌĻŷŷŰŴƃ
ŞŶŻżűŵƖƃƍŲƄŵƍƐŻƖƀƁŶŵŽŶƃŹžűŸűŵžƍſŽƄ
ƂŹŵƖžžƖƐŻƖŽſŷƄƃƍſŲŽŶŷŹƃŹƅƄžŻƇƖſžűżƍ
žƖƂƃƍƂŹƂƃŶŽŹ9*+25
ŢšŢŘţŘŗřŘŠŠŲ
ůźƉžĻƁſŸŽźŰĻŷŰŴŽƌžųžĻƁŸŴƕŽŽƏĻƁźŻŰ
ŴŵŽŰ ĻŲƕŴſžŲƕŴŽŵĻſŵƀŵŴŽƓĻƁŸŴƕŽŽƏĻŽŵžű
ƅƕŴŽžĻſŵƀŵƁƃŽƃƂŸĻŲſŵƀŵŴĻƂŰź ĻƉžűĻŲžŽž
ŽŵĻƂžƀźŰŻžƁƏĻƁźŻŰŴŵŽžƖĻƁſŸŽźŸ
ŔŸźƂŸŽų
ŝƁžŻƄŻƄƅŸſŻƄƂƃųƉƑƑƅƏ
ŝƁžŻƄŻƄƅŸſŻƄƂƃųƉƑƑƅƏ
ŤŻƄƅŸſų
œŽƅŻŵƆƖƅƏƄƒ
ŝŰƂƏųŰƇĻƀŵżŵŽƏĻűŵŷ
ſŵźŸ ĻſŵƀŵŴŽƓ
ƁŸŴƕŽŽƏ
şƀŸĻƄƀžŽƂŰŻƌ
ŽžżƃĻƂŰŰűž
űžźžŲžżƃĻŷƕƂ
źŽŵŽŽƕ ĻƂŰŰűž
ŷƕƂźŽŵŽŽƕĻŷŷŰŴƃ
ƂŰŰűžĻſƀŸĻſŵƀŵ
źŸŴŰŽŽƕ
şƀŸƁƂƀƕŹĻŽŰƂƏųƃ
ŲŰŽŽƏĻƀŵżŵŽƕŲĻűŵŷ
ſŵźŸ ĻŷŰŴŽƓĻƁŸŴƕŽŽƏ"
şžŴƃƈźŸĻűŵŷſŵźŸ
şžŴƃƈźŰĻűŵŷſŵźŸĻƃ
źŵƀżƕ ĻſžŴƃƈźŰĻűŵŷ
ſŵźŸĻŴŻƏĻźžŻƕŽ
ſžŴƃƈźŰĻűŵŷſŵźŸ
ſŰƁŰŶŸƀŰ
őžźžŲƕĻſžŴƃƈźŸĻűŵŷ
ſŵźŸĻ 4*14
şƀŸĻƄƀžŽƂŰŻƌ
ŽžżƃĻƂŰŰűž
űžźžŲžżƃĻŷƕƂ
źŽŵŽŽƕ ĻƂŰŰűž
ſƀŸĻſŵƀŵźŸŴŰŽŽƕ
şƀŸĻƄƀžŽƂŰŻƌ
ŽžżƃĻŷƕƂźŽŵŽŽƕ#
ŤŻƄƅŸſų
ŝŰŴƃŲŽŰĻƈƂžƀŰĻŇš
ŗŰƅŸƁƂĻŲƕŴĻƅŻŸƁƂž
ſžŴƕűŽžƖĻƂƀŰŲżŸ
8)*14
"
#
œŽƅŻŵƆƖƅƏƄƒ
ţĻŲŸſŰŴźƃĻűžźž
ŲžųžĻƃŴŰƀƃ
ƂŰŰűžĻſŵƀŵźŸ
ŴŰŽŽƏĻƂŰŰűž
ŴŵƏźŸƅĻƄƀžŽ
ƂŰŻƌŽŸƅĻŷƕƂ
źŽŵŽƌ#
şƀŸĻŷƕƂźŽŵŽŽƕ
ŷŷŰŴƃ
ŝŰĻƆŵŽƂƀŰŻƌŽžżƃĻƁŸŴƕŽŽƕĻſƀŸƁƂƀžƎĻŽŰƂƏųƃŲŰŽŽƏĻƀŵżŵ
ŽƕŲĻűŵŷſŵźŸĻŽŵżŰƓ
şžŴƃƈźŰĻűŵŷſŵźŸĻżžŶŵĻŽŵĻŰźƂŸŲƃŲŰƂŸƁƏ ĻŽŰŲƕƂƌĻƏźƉž
źƃŷžŲĻŰŲƂžĻűƃŴŵĻƁŸŻƌŽžĻſžƈźžŴŶŵŽžĻſƀŸĻŷƕƂźŽŵŽŽƕĻŝŰ
ŰźƂŸŲŰƆƕƎĻƀƕŷŽŸƅĻƁŸƁƂŵżĻűŵŷſŵźŸĻŲſŻŸŲŰƓĻƆƕŻŰĻŽŸŷźŰ
ƇŸŽŽŸźƕŲĻŶžƀƁƂźƕƁƂƌĻƂŰĻŲŰųŰĻſƀŵŴżŵƂƕŲ ĻŷĻƏźŸżŸĻŲƕŴűƃ
ŻžƁƏĻŷƕƂźŽŵŽŽƏ ĻƈŲŸŴźƕƁƂƌĻŰŲƂž ĻźƃƂĻŷƕƂźŽŵŽŽƏ ĻƂžƉž
şƀŸĻƁſƀŰƆƎŲŰŽŽƕĻſžŴƃƈžźĻűŵŷſŵźŸĻƀŵźž
żŵŽŴƃƓƂƌƁƏĻŲŶŸƂŸĻƂŰźŸƅĻŷŰƅžŴƕŲ
p ŕŲŰźƃŰƆƕƏĻŰŲƂžżžűƕŻƏĻ7PMWPĻƀŵźžżŵŽ
şƀŸĻűžźžŲžżƃ
ŷƕƂźŽŵŽŽƕ#
ŴƃƓĻƂƀŰŽƁſžƀƂƃŲŰƂŸĻŰŲƂžżžűƕŻƌĻŴž
ŰŲƂžƀŸŷžŲŰŽžƖĻŰŲƂžżŰŹƁƂŵƀŽƕĻ7PMWPĻŝŵ
źŵƀƃŲŰƂŸĻŰŲƂžĻŷĻſžŴƃƈźŰżŸĻűŵŷſŵźŸ
ƉžĻƁſƀŰƆƎŲŰŻŸ
p 7PMWPĻƀŵźžżŵŽŴƃƓĻŴžŲƕƀŸƂŸĻŷŰżƕŽƃĻźžż
ſžŽŵŽƂƕŲĻƁŸƁƂŵżĻűŵŷſŵźŸĻŰŲƂžżžűƕŻƏ
ƄŰƅƕŲƆƏżĻŰŲƂžƀŸŷžŲŰŽžƖĻŰŲƂžżŰŹƁƂŵƀŽƕ
7PMWP
p ŗŰŲŶŴŸĻŷŲŵƀƂŰŹƂŵƁƏĻŴžĻŻƕźŰƀƏ
ŢţśşŊťŝœ
şžŴƃƈźŸĻűŵŷſŵźŸĻƂŰĻſžſŵƀŵŴŽƕĻŽŰƂƏųŰƇƕ
ƀŵżŵŽƕŲĻűŵŷſŵźŸĻƁſƀŰƆƌžŲƃƎƂƌĻŻŸƈŵ
žŴŸŽĻƀŰŷĻſƕŴĻƇŰƁĻŷƕƂźŽŵŽŽƏ
ŢšŢŘţŘŗřŘŠŠŲ
ŜžŴƃŻƌĻƃſƀŰŲŻƕŽŽƏĻƁŸƁƂŵżžƎĻſžŴƃƈžź
űŵŷſŵźŸĻƀžŷƂŰƈžŲŰŽŸŹĻŲĻƆŵŽƂƀŰŻƌŽƕŹ
źžŽƁžŻƕĻůźƉžĻƆŵŽƂƀŰŻƌŽƃĻſŰŽŵŻƌ
ŷŰŻŸƂžĻŲžŴžƎĻƇŸĻƕŽƈžƎĻƀƕŴŸŽžƎ
ŲƕŴƓŴŽŰŹƂŵĻźŰűŵŻƕĻŲƕŴĻŰźƃżƃŻƏƂžƀŰĻŝŵ
ŽŰżŰųŰŹƂŵƁƏĻƃŲƕżźŽƃƂŸĻŴŲŸųƃŽĻŰŲƂž
žƁźƕŻƌźŸĻſƀŸĻƆƌžżƃĻżžŶƃƂƌĻƁſƀŰƆƎŲŰƂŸ
ſžŴƃƈźŸĻűŵŷſŵźŸĻŕŲŰźƃŰƆƕƏĻŰŲƂžżžűƕŻƏ
7PMWPĻƀŵźžżŵŽŴƃƓĻŲŰżĻƂƀŰŽƁſžƀƂƃŲŰƂŸ
ŰŲƂžżžűƕŻƌĻŴžĻŰŲƂžƀŸŷžŲŰŽžƖĻŰŲƂžżŰŹ
ƁƂŵƀŽƕĻ7PMWP
ŢšŢŘţŘŗřŘŠŠŲ
ŗŰűžƀžŽƏƓƂƌƁƏĻƀƃƅŰƂŸƁƌĻŲĻŰŲƂžżžűƕŻƕĻŷ
ƀžŷųžƀŽƃƂŸżŸĻſžŴƃƈźŰżŸĻűŵŷſŵźŸ
şžŴƃƈźŸĻżžŶƃƂƌĻŷŰŲŰŶŰƂŸĻźŵƀƃŲŰŽŽƎ
ŢŰźžŶĻżžŶŻŸŲŵĻſžƈźžŴŶŵŽŽƏĻƕŽƈŸƅ
ƁŸƁƂŵżĻűŵŷſŵźŸĻŔŸżĻƂŰĻſŸŻ ĻƉžĻƃƂŲž
ƀƎƎƂƌƁƏĻſƀŸĻƁſƀŰƆƎŲŰŽŽƕĻſžŴƃƈžźĻűŵŷ
ſŵźŸ ĻżžŶƃƂƌĻŲŸźŻŸźŰƂŸĻſžŴƀŰŷŽŵŽŽƏ
ſžƈźžŴŶŵŽŽƏĻƈźƕƀŸĻƂŰĻžƇŵŹĻŒĻƀŰŷƕĻſžŴ
ƀŰŷŽŵŽŽƏĻſƀžżŸŹƂŵĻŲƀŰŶŵŽƕĻŴƕŻƏŽźŸ
ƅžŻžŴŽžƎĻŲžŴžƎĻŨŲŸŴźŵĻƀžŷųžƀƂŰŽŽƏ
ſžŴƃƈžźĻűŵŷſŵźŸĻƂŰĻƂŵƀƂƏĻżŰƂŵƀƕŰŻƃ
ſžŴƃƈžźĻżžŶŵĻŲŸźŻŸźŰƂŸĻžſƕźŸĻƈźƕƀŸ
ŔŸźƂŸŽų
œŵųƃƘżƀŻżƃŸŹŻſ
ŝŸƃƆŵųƀƀƒųŵƅƁſƁŴƘžŸſƂƘƄžƒ
źƘƅŽƀŸƀƀƒ
ůźƉžĻŰŲƂžżžűƕŻƌĻŷŰŷŽŰŲĻŷƕƂźŽŵŽŽƏ ĻŽŰ
ƕŽƄžƀżŰƆƕŹŽžżƃĻŴŸƁſŻŵƖĻżžŶŵĻŷƏŲŸƂŸƁƏ
ſžŲƕŴžżŻŵŽŽƏĻŔŸźƁƂųƄƀƎżƃŸŹŻſŤſ
ƃƆŽƁŵƁŷƄƅŵƁĻŦŵĻžŷŽŰƇŰƓ ĻƉžĻŰŲƂžżžűƕŻƌ
ŷŰŷŽŰŲĻƄƃŽźƆƕžŽŰŻƌŽŸƅĻſžƈźžŴŶŵŽƌĻőŵŷ
ſŵƇŽŸŹĻƀŵŶŸżĻƓĻŷŰƅŸƁŽŸżĻƁƂŰŽžżĻŰŲƂž
ƏźŸŹĻŲżŸźŰƓƂƌƁƏĻƃĻŲŸſŰŴźƃ ĻźžŻŸĻűƃŴƌƏźŰ
ŷĻŶŸƂƂƓŲžŲŰŶŻŸŲŸƅĻƁŸƁƂŵżĻŰŲƂžżžűƕŻƏ
żžųŻŰĻŲŸŹƂŸĻŷĻŻŰŴƃĻŲĻƀŵŷƃŻƌƂŰƂƕĻŷƕƂźŽŵŽŽƏ
ŽŰſƀŸźŻŰŴ ĻſŰŻŸŲžſƀžŲƕŴ ĻŴŰƂƇŸźŸĻžŴŽƕƓƖĻŷ
ƁŸƁƂŵżĻűŵŷſŵźŸĻŰűžĻųŰŻƌżƕŲŽŰĻƁŸƁƂŵżŰ
ŤƂƃƁŴųźųƂƆƄŽƆųŵƅƁ
ŢŹŽųſżƀſƀŶƁŶŵŷŶžžƐžűűžűżſŴſųƖźŻſŽŲƖžſ
ųűžƖźƀűžŶżƖƀƁŹżűŵƖų
şŵƀƈĻŷŰĻŲƁŵ ĻſŵƀŵŲƕƀƂŵ ĻƇŸĻƓĻŲŸƂƕźĻſŰŻŸŲŰĻŷ
ŰŲƂžĻŢŰźžŶĻŽŵĻżŰƓĻűƃƂŸĻŷŰſŰƅƃĻſŰŻŸŲŰ
ůźƉžĻŷŴŰƓƂƌƁƏ ĻƉžĻŲƁŵĻŲĻŽžƀżƕ ĻƕĻŲŸĻŽŵ
ŷŽŰŹƈŻŸĻžŷŽŰźĻŲŸƂžźƃĻſŰŻƌŽžųž ĻŲŸĻżžŶŵƂŵ
ƁſƀžűƃŲŰƂŸĻŷŰŲŵƁƂŸĻŰŲƂžżžűƕŻƌ
ŒŸƂƏųŽƕƂƌĻźŻƎƇĻŷĻŴŸƁƂŰŽƆƕŹŽŸżĻźŵƀƃŲŰŽŽƏż
ƂŰĻŲƕŴƇŸŽƕƂƌĻŴŲŵƀƆƏƂŰĻŲžŴƕƏĻůźƉžĻƃĻſžŲƕŴž
żŻŵŽŽƕĻŹŴŵƂƌƁƏĻſƀžĻƂŵ ĻƉžĻŷŰſŰŻŵŽŽƏĻƃŲƕż
źŽŵŽŵ ĻŽŰƂŸƁŽƕƂƌĻźŽžſźƃĻŷŰſƃƁźƃĻşƕƁŻƏ
ƆƌžųžĻŷŰźƀŸŹƂŵĻŴŲŵƀƆƏƂŰĻƂŰĻŷŽžŲƃĻŲƁƂŰŲƂŵ
źŻƎƇĻŷĻŴŸƁƂŰŽƆƕŹŽŸżĻźŵƀƃŲŰŽŽƏżĻŕŻŵź
ƂƀžŽŽŰĻƁŸƁƂŵżŰĻŰŲƂžżžűƕŻƏĻŷƀžűŸƂƌ
ƁſƀžűƃĻſŵƀŵŷŰſƃƁƂŸƂŸƁƌĻŲĻŽžƀżŰŻƌŽžżƃ
ƀŵŶŸżƕĻşƕƁŻƏĻƆƌžųžĻƁſƀžűƃŹƂŵĻŷŰŲŵƁƂŸ
ŰŲƂžżžűƕŻƌ
ŢŹŽųſżƀſƀŶƁŶŵŷŶžžƐžűƇŹƅƁſųƖźŻſŽŲƖžſ
ųűžƖźƀűžŶżƖƀƁŹżűŵƖų
ůźƉžĻŽŰĻŴŸƁſŻŵƖĻŲƁŵĻƉŵĻŲƕŴžűƀŰŶŰƓƂƌƁƏ
ſžŲƕŴžżŻŵŽŽƏĻŔŸźƁƂųƄƀƎżƃŸŹŻſŤſ
ƃƆŽƁŵƁŷƄƅŵƁ ĻŽŰĻŰŲƂžżžűƕŻƕĻŽŵĻżžŶŽŰ
ƖƅŰƂŸĻŴŰŻƕĻƇŸĻűƃźƁŸƀƃŲŰƂŸĻŝŰƂžżƕƁƂƌĻŽŵžű
ƅƕŴŽžĻŲŸźŻŸźŰƂŸĻŵŲŰźƃŰƂžƀĻŝŰŲƕƂƌĻƏźƉž
ŷŴŰƓƂƌƁƏ ĻƉžĻŽŰĻŰŲƂžżžűƕŻƕĻżžŶŽŰĻƖƅŰƂŸ
ſƀŸƅžŲŰŽƕĻſžƈźžŴŶŵŽŽƏĻżžŶƃƂƌĻŷƀžűŸƂŸ
ŰŲƂžĻŽŵźŵƀžŲŰŽŸżĻſƕƁŻƏĻſžƇŰƂźƃĻƀƃƅƃ
ţƆƈƀųųŵƅƁ
ůźƉžĻſƕƁŻƏĻƁźŸŴŰŽŽƏĻŔŸźƁƂųƄƀƎżƃŸŹŻſ
ŤſƃƆŽƁŵƁŷƄƅŵƁĻŲŸƁŲƕƂŸŻžƁƏĻſžŲƕŴž
żŻŵŽŽƏĻ0QTOCNOQFG ĻŰŲƂžżžűƕŻƌĻżžŶŽŰ
ſžŲƕŻƌŽžĻſƀŸűƀŰƂŸĻŷĻŽŵűŵŷſŵƇŽžųžĻżƕƁƆƏ
ŝŵĻſŵƀŵƖŷŴƕƂƌĻŽŰĻŰŲƂžżžűƕŻƕĻŴŰŻƕ ĻŽƕŶĻƆŵ
ŽŵžűƅƕŴŽž
ŢšŢŘţŘŗřŘŠŠŲ
ŝƕźžŻŸĻŽŵĻŽŰżŰųŰŹƂŵƁƏĻŲƕŴƀŵżžŽƂƃŲŰƂŸ
ƁŲƕŹĻŰŲƂžżžűƕŻƌĻƇŸĻſŵƀŵŷŰſƃƁƂŸƂŸĻŵŻŵź
ƂƀžŽƕźƃĻƁŰżžƁƂƕŹŽž ĻƏźƉžĻŲĻŰŲƂžżžűƕŻƕ
űƃŻžĻŰźƂŸŲžŲŰŽžĻŰŲŰƀƕŹŽŸŹĻƀŵŶŸżĻŦŵ
żžŶŵĻſƀŸŷŲŵƁƂŸĻŴžĻƂƀŰŲżƃŲŰŽŽƏĻƇŸ
ŷűžƖŲĻƃĻƀžűžƂƕĻŰŲƂžżžűƕŻƏĻ7PMWPĻƀŵźž
żŵŽŴƃƓĻŲŰżĻŷŲŵƀŽƃƂŸƁƏĻŴžĻŰŲƂžƀŸŷžŲŰ
ŽžƖĻŰŲƂžżŰŹƁƂŵƀŽƕĻ7PMWPĻŴŻƏĻſŵƀŵŲƕƀźŸ
ƂŰĻŲƕŴŽžŲŻŵŽŽƏĻŰŲƂžżžűƕŻƏĻſƕƁŻƏĻſžƏŲŸ
ſžŲƕŴžżŻŵŽŽƏĻŔŸźƁƂųƄƀƎżƃŸŹŻſŤſ
ƃƆŽƁŵƁŷƄƅŵƁ
ŔŸźƂŸŽų
œŵųƃƘżƀŻżƃŸŹŻſ
ŢšŢŘţŘŗřŘŠŠŲ
ŝƕźžŻŸ ĻŷŰĻŶžŴŽŸƅĻžűƁƂŰŲŸŽĻŽŵĻŽŰżŰųŰŹ
ƂŵƁƏĻŷŽžŲƃĻŷŰſƃƁƂŸƂŸĻŴŲŸųƃŽĻŰŲƂžżž
űƕŻƏ ĻƏźƉžĻŲŸĻŲƕŴƇƃŲŰƓƂŵĻŷŰſŰƅĻſŰŻŸŲŰ ĻŰ
ŽŰĻŴŸƁſŻŵŹĻŲŸŲŵŴŵŽžĻſžŲƕŴžżŻŵŽŽƏ
ŔŸźƁƂųƄƀƎżƃŸŹŻſŤſ
ƃƆŽƁŵƁŷƄƅŵƁĻŝŵųŰŹŽžĻŲŸŹŴƕƂƌĻŷĻŰŲƂž
żžűƕŻƏ
ŢšŢŘţŘŗřŘŠŠŲ
őƃźƁŸƀƃŲŰŽŽƏĻŰŲƂžżžűƕŻƏĻſƀŸĻƃŲƕżźŽŵ
ŽžżƃĻűŵŷſŵƇŽžżƃĻƀŵŶŸżƕĻŽŵŴžſƃƁƂŸżŵ
ŐŲƂžżžűƕŻƌĻŽŵžűƅƕŴŽžĻƂƀŰŽƁſžƀƂƃŲŰƂŸ
űŵŷſžƁŵƀŵŴŽƌžĻŷĻżƕƁƆƏĻŹžųžĻŷŽŰƅžŴ
ŶŵŽŽƏĻ7PMWPĻƀŵźžżŵŽŴƃƓĻƂƀŰŽƁſžƀƂƃ
ŲŰƂŸĻŰŲƂžżžűƕŻƌĻŴžĻŰŲƂžƀŸŷžŲŰŽžƖĻŰŲƂž
żŰŹƁƂŵƀŽƕĻ7PMWP
ŔŸźƂŸŽų
ŢƁŷƆƋŽųŴŸźƂŸŽŻƂƘƋƁƈƁŷų 2GFGUVTKCP#KTDCI ŨųƃųŽƅŸƃŻƄƅŻŽŻ
ŢšŢŘţŘŗřŘŠŠŲ
ŝŵĻŲƁƂŰŽžŲŻƎŹƂŵĻŰźƁŵƁƃŰƀŸĻƕĻŽŵĻŷżƕ
ŽƎŹƂŵĻŽƕƇžųžĻŽŰĻſŵƀŵŴŽƕŹĻƇŰƁƂŸŽƕĻŰŲƂž
żžűƕŻƏ ĻƃƁƂŰƂźžŲŰŽžųžĻſžŴƃƈźžƎĻűŵŷ
ſŵźŸĻŴŻƏĻſƕƈžƅžŴƕŲĻ 1FEFTUSJBOĻ"JSCBH ŝŵźžƀŵźƂŽŵĻŲƂƀƃƇŰŽŽƏĻŲĻűƃŴžŲƃĻſŵƀŵŴ
ŽƌžƖĻƇŰƁƂŸŽŸĻŰŲƂžżžűƕŻƏĻżžŶŵĻſƀŸŷŲŵ
ƁƂŸĻŴžĻŷűžƖŲĻƃĻƀžűžƂƕĻƁŸƁƂŵżŸĻƕĻſƀŸŷŲŵ
ƁƂŸĻŴžĻƁŵƀŹžŷŽžƖĻƂƀŰŲżŸĻƂŰĻſžƈźžŴ
ŶŵŽŽƏĻŰŲƂžżžűƕŻƏ
ŢšŢŘţŘŗřŘŠŠŲ
şƕƁŻƏĻƁſƀŰƆƎŲŰŽŽƏĻſžŴƃƈźŸĻűŵŷſŵźŸ
7PMWPĻƀŵźžżŵŽŴƃƓĻŷŲŵƀŽƃƂŸƁƏĻŴžĻŰŲƂž
ƀŸŷžŲŰŽžƖĻŰŲƂžżŰŹƁƂŵƀŽƕĻ7PMWPĻƏźžżžųŰ
Ɓźžƀƕƈŵ
ŤŽžųŷųƀƀƒƂƁŷƆƋŽŻŴŸźƂŸŽŻ
2GFGUVTKCP#KTDCI
7PMWPĻƀŵźžżŵŽŴƃƓĻŲŸźžƀŸƁƂŰŽŽƏĻƄƕƀżž
ŲŸƅĻźƀžŽƈƂŵŹŽƕŲĻƁźŻžžƇŸƁŽŸźƕŲĻƂŰĻƄƕƀ
żžŲŸƅĻźžżſŻŵźƂƃƎƇŸƅ
şžŴƃƈźŰĻűŵŷſŵźŸĻ 1FEFTUSJBOĻ"JSCBH ĻƀžŷƂŰ
ƈžŲŰŽŰĻſƕŴĻźŰſžƂžż ĻſžƀƃƇĻŷĻŻžűžŲŸż
ƁźŻžżĻţĻŲŸſŰŴźƃĻƄƀžŽƂŰŻƌŽžųžĻŷƕƂźŽŵŽŽƏ
ŷĻſƕƈžƅžŴžżĻŴŰƂƇŸźŸĻŽŰĻſŵƀŵŴŽƌžżƃĻűŰż
ſŵƀƕĻƀŵŰųƃƎƂƌĻƕĻƁſƀŰƆƌžŲƃƓĻſžŴƃƈźŰĻűŵŷ
ſŵźŸ ĻƏźƉžĻƆŵĻſžƂƀƕűŽžĻŷĻžųŻƏŴƃĻŽŰĻƁŸŻƃ
ƃŴŰƀƃĻŔŰƂƇŸźŸĻŰźƂŸŲŽƕĻŽŰĻƈŲŸŴźžƁƂƏƅ
ſƀŸűŻŸŷŽž ĻŲƕŴĻĻŴžĻĻźżųĻƂŰĻſƀŸĻŽŰŲźž
ŻŸƈŽƕŹĻƂŵżſŵƀŰƂƃƀƕĻŲƕŴĻĻŴžĻ ˆ$
şžŴƃƈźŰĻűŵŷſŵźŸĻƀžŷźƀŸŲŰƓƂƌƁƏ
1FEFTUSJBOĻ"JSCBH
p ŷŰŴŽƏĻƇŰƁƂŸŽŰĻźŰſžƂƃĻſƕŴŽƕżŰƓƂƌƁƏĻƕ
ƄƕźƁƃƓƂƌƁƏĻƃĻƆƌžżƃĻſžŻžŶŵŽŽƕ
p ŲżŸźŰƓƂƌƁƏĻƁŲƕƂŻžŲŰĻŰŲŰƀƕŹŽŰĻƁŸųŽŰŻƕ
ŷŰƆƕƏ
p ųŰŻƌżƕŲŽŰĻƁŸƁƂŵżŰĻųžƂƃƓƂƌƁƏĻŴžĻŵźƁ
ŝŸƃƆŵųƀƀƒƂƘƄžƒƃƁźŽƃŻƅƅƒ
ůźƉžĻƁſƀŰƆƎŲŰŻŸĻűƃŴƌƏźƕĻƕŽƈƕĻſžŴƃƈźŸ
űŵŷſŵźŸĻƃĻſŰƁŰŶŸƀƁƌźžżƃĻƁŰŻžŽƕ ĻŰŲƂž
ŷŰŻŸƈŰƓƂƌƁƏĻƃĻűŵŷſŵƇŽžżƃĻƀŵŶŸżƕ ĻŴŸŲ
ƁƂžƀĻ
ůźƉžĻƁſƀŰƆƎŲŰŻŰĻƂƕŻƌźŸĻſžŴƃƈźŰĻűŵŷſŵźŸ
ſƕƈžƅžŴŰ
ŒƕŴƖŴƌƂŵĻŽŰĻŰŲƂžżžűƕŻƕĻƃĻŽŰŹűŻŸŶƇŵ
űŵŷſŵƇŽŵĻżƕƁƆŵ
šźŻŰŴƕƂƌĻſžŴƃƈźƃĻűŵŷſŵźŸĻŷųƕŴŽžĻŷ
ƕŽƁƂƀƃźƆƕƏżŸĻſƕŴĻŽŰƁƂƃſŽŸżĻŷŰųžŻžŲźžż
šźŻŰŴŰŽŽƏĻſžŴƃƈźŸĻűŵŷſŵźŸ
1FEFTUSJBOĻ"JSCBH ŗŲŵƀŽƕƂƌƁƏĻŴžĻŽŰŹűŻŸŶƇžƖĻŰŲƂžżŰŹ
ƁƂŵƀŽƕ
ƂƀŵŽžųžĻųŰŻƌżƃŲŰŽŽƏ
ĻŞſƆƕƏŰźƁŵƁƃŰƀ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻƇŸƂŰŹƂŵĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŒƁƂƃſ
şžŴƃƈźŰĻűŵŷſŵźŸĻ 1FEFTUSJBOĻ"JSCBH
ŚžƀſƃƁĻſžŴƃƈźŸĻűŵŷſŵźŸ
ŠŵżƕŽŵƆƌĻŷĻŻŸſƃƇźžƎĻŷĻűžźƃĻſŰƁŰŶŸƀŰ
ŠŵżƕŽŵƆƌĻŷĻŻŸſƃƇźžƎĻŷĻűžźƃĻŲžŴƕƏ
şžŴƃƈźŰĻűŵŷſŵźŸĻżžŶŵĻűƃƂŸĻƂŵſŻžƎĻŽŰ
ŴžƂŸź ĻƕĻŷĻŽŵƖĻżžŶŵĻŲŸƅžŴŸƂŸĻŴŸżĻŦŵĻŽžƀ
ŔŸźƂŸŽų
ŢƁŷƆƋŽųŴŸźƂŸŽŻƂƘƋƁƈƁŷų 2GFGUVTKCP#KTDCI
żŰŻƌŽžĻšźŻŰŴƕƂƌĻſžŴƃƈźƃĻűŵŷſŵźŸĻŽŰƁƂƃſ
ŽŸżĻƇŸŽžż
ŗŽŰŹŴƕƂƌĻƀŵżƕŽŵƆƌĻŷĻŻŸſƃƇźžƎĻŷ
űžźƃĻŲžŴƕƏĻ ŗűŵƀƕƂƌĻƂźŰŽŸŽƃĻſžŴƃƈźŸĻűŵŷſŵźŸ
ƃŷŴžŲŶĻŷĻűžźƃĻŲžŴƕƏĻşžƂƕżĻƁźŻŰŴƕƂƌ
ŷƕűƀŰŽƃĻƂźŰŽŸŽƃĻŴžĻƆŵŽƂƀƃĻŞűźƀƃƂƕƂƌ
ƀŵżƕŽŵƆƌĻŷĻŻŸſƃƇźžƎĻ ŴŲžƁƂžƀžŽŽƕŹ
ŽŰŲźžŻžĻżŰźƁŸżŰŻƌŽžƖĻſŻžƉƕĻƂźŰŽŸŽŸĻƕ
ŷŰźƀƕſƕƂƌĻŹžųž
ŒƂŸƁŽƕƂƌĻƁźŻŰŴŵŽƃĻƇŰƁƂŸŽƃĻſžŴƃƈźŸ
űŵŷſŵźŸĻƃĻźžƀſƃƁĻſžŴƃƈźŸĻűŵŷſŵźŸĻ şžŲƂžƀƕƂƌĻźƀžźŸĻĻŷĻűžźƃĻſŰƁŰŶŸƀŰ
ŝŰĻƆƌžżƃĻűžƆƕĻżžŶŵĻŷŽŰŴžűŸƂŸƁƏĻƁźŻŰ
ƁƂŸĻŷƕűƀŰŽƃĻƂźŰŽŸŽƃĻŴŲƕƇƕ ĻƉžűĻžűźƀƃ
ƂŸƂŸĻƀŵżƕŽŵƆƌĻŷĻŻŸſƃƇźžƎĻŽŰŲźžŻžĻŽŵƖ
ŚƀŸƈźŰĻźžƀſƃƁƃĻſžŴƃƈźŸĻűŵŷſŵźŸĻűƃŴŵ
ŷŻŵųźŰĻſƀžƇŸŽŵŽžƎĻŦŵĻƆƕŻźžżĻŽžƀ
żŰŻƌŽž
ĻŞſƆƕƏŰźƁŵƁƃŰƀ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻƇŸƂŰŹƂŵĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŒƁƂƃſ
ŔŸźƂŸŽų
ŔŸźƂŸŽųŷŻƅŻƀŻ
ŗƘƅŻſųƑƅƏƄŻŷƘƅŻźƃƆƊƀƁż
ŴŸźƂŸƊƀƁ
7PMWPĻƀŵźžżŵŽŴƃƓ ĻƉžűĻŴƕƂŸĻſžŴžƀžŶƃŲŰŻŸ
ƃĻŰŲƂžźƀƕƁŻŰƅ ĻƉžĻŲƁƂŰŽžŲŻƎƎƂƌƁƏĻƁſŸŽ
źžƎĻŲſŵƀŵŴ ĻŴžĻƏźžżžųŰĻƁƂŰƀƈžųžĻŲƕźƃ
ſƀŸŽŰŹżŽƕ ĻŴžĻĻƀžźƕŲĻşƕƁŻƏĻƆƌžųžĻŴƕƂŵŹ
ŴžĻĻƀžźƕŲĻżžŶŽŰĻƁŰŴŸƂŸĻƃĻŲĻŴŸƂƏƇƕ
ƁŸŴƕŽŽƏŰŲƂžźƀƕƁŻŰ ĻƉžĻŲƁƂŰŽžŲŻƎƎƂƌƁƏ
ƁſŸŽźžƎĻŽŰŷŰŴ
şžŻžŶŵŽŽƏĻŴŸƂŸŽŸĻŲĻŰŲƂž ĻŰĻƂŰźžŶĻŲŸűƕƀ
žűŻŰŴŽŰŽŽƏĻŷƃżžŲŻŵŽƕĻŲŰųžƎĻƂŰĻƀžŷżƕƀŰżŸ
ŴŸƂŸŽŸ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻŴŸŲĻƁƂžƀĻ
ſžŴžƀžŶƕĻŲŰƈžƖĻŴŸƂŸŽŸĻŞźƀƕżĻƆƌžųž
ŷŰƁžűŸĻŷŰƅŸƁƂƃĻŴƕƂŵŹĻŻŵųźžĻŲƁƂŰŽžŲŻƎ
ƎƂƌƁƏĻƕĻſƀžƁƂƕĻƃĻŲŸźžƀŸƁƂŰŽŽƕ
ŢţśşŊťŝœ
şƀŸĻŲŸźžƀŸƁƂŰŽŽƕĻŷŰƁžűƕŲĻŷŰűŵŷſŵƇŵŽŽƏ
űŵŷſŵźŸĻŴƕƂŵŹĻŽŵžűƅƕŴŽžĻžŷŽŰŹžżŸƂŸƁƌĻŷ
ƕŽƁƂƀƃźƆƕƎĻſžĻŲƁƂŰŽžŲŻŵŽŽƎ ĻƉž
ŴžŴŰƓƂƌƁƏĻŴžĻƆŸƅĻŷŰƁžűƕŲ
ŢţśşŊťŝœ
şƀŸĻŲŸŽŸźŽŵŽŽƕĻſŸƂŰŽƌĻſƕŴĻƇŰƁĻŲƁƂŰŽž
ŲŻŵŽŽƏĻŷŰƁžűƕŲĻűŵŷſŵźŸĻŴŸƂŸŽŸĻŷŲŵƀ
ŽƕƂƌƁƏĻŴžĻŲŸƀžűŽŸźŰĻŴŻƏĻžƂƀŸżŰŽŽƏ
ƃƂžƇŽƎƎƇŸƅĻƕŽƁƂƀƃźƆƕŹ
ŢšŢŘţŘŗřŘŠŠŲ
ŝŵĻŷŰźƀƕſŻƎŹƂŵĻƀŵżŵŽƕĻŴŸƂƏƇžųžĻŰŲƂž
źƀƕƁŻŰĻŴžĻſŻŰŽźŸĻŽŰŻŰƈƂƃŲŰŽŽƏĻƁŸŴƕŽŽƏ
ŲĻųžƀŸŷžŽƂŰŻƌŽƕŹĻſŻžƉŸŽƕ ĻſƀƃŶŸŽ
ŽŰſƀŰŲŻƏƎƇŸƅĻŰűžĻſžſŵƀŵƇŸŽĻſƕŴĻƁŸŴƕŽ
ŽƏżĻŠŵżŵŽƕĻżžŶƃƂƌĻűƃƂŸĻſžƈźžŴŶŵŽƕĻž
ųžƁƂƀƕĻźƀŰŹźŸ
ŗŻƅƒƊƘųŵƅƁŽƃƘƄžų
ŢţśşŊťŝœ
ũžűĻſƀŰŲŸŻƌŽžĻŲƁƂŰŽžŲŸƂŸĻŴŸƂƏƇŵĻŰŲƂž
źƀƕƁŻž ĻŴŸŲĻƕŽƁƂƀƃźƆƕƎĻŷĻŹžųžĻƃƁƂŰŽžŲźŸ
ŒĻƀƕŷŽŸƅĻźƀŰƖŽŰƅĻŴƕƎƂƌĻƀƕŷŽƕĻŷŰźžŽžŴŰŲƇƕ
ſžŻžŶŵŽŽƏĻŲƕŴŽžƁŽžĻſŵƀŵŲŵŷŵŽŽƏĻŴƕƂŵŹ
ŲĻŰŲƂžżžűƕŻƕĻşŵƀŵŲƕƀƂŵĻƖƅŽƕĻŲŸżžųŸ
ţƁźƅųƋƆŵųƀƀƒŷŻƅƒƊŻƈųŵƅƁŽƃƘƄŸž
ŔƕƂŸĻűƃŴƌƏźžųžĻŲƕźƃĻƂŰĻŷƀžƁƂƃĻŷŰŲŶŴŸ
żŰƎƂƌĻűƃƂŸĻŽŰŴƕŹŽžĻſƀŸƁƂŵűŽƃƂƕĻŲĻŰŲƂžżž
űƕŻƕĻŝƕźžŻŸĻŽŵĻŴžŷŲžŻƏŹƂŵĻŴŸƂŸŽƕĻƁŸŴƕƂŸĻŽŰ
źžŻƕŽŰƅĻſŰƁŰŶŸƀŰ
7PMWPĻżŰƓĻŷŰƁžűŸĻŷŰƅŸƁƂƃĻŴƕƂŵŹĻ ŴŸƂƏƇƕ
ŰŲƂžźƀƕƁŻŰ ĻŴŸƂƏƇƕĻƁŸŴƕŽŽƏĻƂŰĻſƀŸƁƂƀžƖĻźƀƕ
ſŻŵŽŽƏ ĻƏźƕĻűƃŻŸĻƁſŵƆƕŰŻƌŽžĻƁſƀžŵźƂžŲŰŽƕ
ŴŻƏĻŲŰƈžƖĻżžŴŵŻƕĻŰŲƂžĻŒŸźžƀŸƁƂŰŽŽƏĻŷŰƁž
űƕŲĻŷŰƅŸƁƂƃĻŴƕƂŵŹĻ7PMWPĻŷŰűŵŷſŵƇƃƓĻžſƂŸ
żŰŻƌŽƕĻƃżžŲŸĻŴŻƏĻűŵŷſŵƇŽžƖĻŰŲƂžżžűƕŻƌŽžƖ
G020739
ŒŸĻżžŶŵƂŵĻƀžŷƂŰƈƃŲŰƂŸ
ŕŹƃƐƈƖŻƁƖƂżűžŶŽſŷžűųŹŻſƁŹƂƃſųƄųűƃŹŸ
ƀſŵƄƉŻűŽŹŲŶŸƀŶŻŹ
ŔŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻſƀžĻƃŲƕżźŽŵŽŽƏŲŸżźŽŵŽŽƏĻſžŴƃƈźŸĻűŵŷſŵźŸĻŴŸŲĻƁƂžƀĻ
p ŴŸƂƏƇŵĻŰŲƂžźƀƕƁŻžŴŸƂƏƇŵĻƁŸŴƕŽŽƏĻŽŰ
ſŵƀŵŴŽƌžżƃĻſŰƁŰŶŸƀƁƌźžżƃĻƁŸŴƕŽŽƕ
ƏźƉžĻſžŴƃƈźŰĻűŵŷſŵźŸĻſŰƁŰŶŸƀŰĻŴŵŰź
ƂŸŲžŲŰŽŰ
p žŴŽŵĻƇŸĻŴŵźƕŻƌźŰĻŰŲƂžźƀƕƁŵŻŴŸƂƏƇŸƅ
ƁŸŴƕŽƌĻŽŰĻŷŰŴŽƌžżƃĻƁŸŴƕŽŽƕ
ŗŰŲŶŴŸĻŲƁƂŰŽžŲŻƎŹƂŵĻŴŸƂƏƇŵĻŰŲƂžźƀƕƁŻž
ƁŸŴƕŽŽƏĻŽŰĻŷŰŴŽƓĻƁŸŴƕŽŽƏ ĻƏźƉžĻŰźƂŸŲžŲŰŽŰ
ŔŸźƂŸŽų
ŔŸźƂŸŽųŷŻƅŻƀŻ
ſžŴƃƈźŰĻűŵŷſŵźŸĻſŰƁŰŶŸƀŰĻşƀŸĻƁſƀŰƆƎ
ŲŰŽŽƕĻſžŴƃƈźŸĻűŵŷſŵźŸ ĻƏźƉžĻŴŸƂŸŽŰ
ƁŸŴŸƂƌĻŽŰĻſŵƀŵŴŽƌžżƃĻƁŸŴƕŽŽƕĻſŰƁŰŶŸƀŰ
ŲžŽŰĻżžŶŵĻŷŰŷŽŰƂŸĻƁŵƀŹžŷŽŸƅĻƂƀŰŲż
ŢšŢŘţŘŗřŘŠŠŲ
ŝƕźžŻŸĻŽŵĻƁŰŴƕƂƌĻŴŸƂŸŽƃĻŲĻŴŸƂƏƇžżƃ
ŰŲƂžźƀƕƁŻƕĻƇŸĻŴŸƂƏƇžżƃĻƁŸŴƕŽŽƕĻŽŰĻſŵƀŵŴ
ŽƌžżƃĻƁŸŴƕŽŽƕĻſƀŸĻŰźƂŸŲžŲŰŽƕŹĻſžŴƃƈƆƕ
űŵŷſŵźŸĻ 434 ŞƁžűŰż ĻƉžĻżŰƎƂƌĻŷƀƕƁƂĻżŵŽƈŵĻĻƁżĻŽƕ
ŲĻƏźžżƃĻƀŰŷƕĻŽŵĻżžŶŽŰĻƁŸŴƕƂŸĻŽŰĻƁŸŴƕŽŽƕ
ſŵƀŵŴŽƌžųžĻſŰƁŰŶŸƀŰĻſƀŸĻŰźƂŸŲžŲŰŽƕŹ
ſžŴƃƈƆƕĻűŵŷſŵźŸĻ 434 ŢšŢŘţŘŗřŘŠŠŲ
ŝŵĻŴžŷŲžŻƏƓƂƌƁƏĻŲŸźžƀŸƁƂžŲƃŲŰƂŸ
ŴŸƂƏƇƕĻƁŸŴƕŽŽƏŰŲƂžźƀƕƁŻŰĻŷƕĻƁƂŰŻƌŽŸżŸ
ƁźžűŰżŸĻƇŸĻƕŽƈŸżŸĻŵŻŵżŵŽƂŰżŸĻźžŽ
ƁƂƀƃźƆƕƖ ĻƉžĻƂžƀźŰƎƂƌƁƏĻźŽžſźŸĻŲƕŴźƀŸ
ŲŰŽŽƏĻſƀƏŶźŸĻƀŵżŵŽƏĻűŵŷſŵźŸ ĻžƁźƕŻƌźŸ
ƆŵĻżžŶŵĻſƀŸŷŲŵƁƂŸĻŴžĻŽŵƁſžŴƕŲŰŽžųž
ŲƕŴźƀŸŲŰŽŽƏĻſƀƏŶźŸ
ŝŵĻŴžſƃƁźŰŹƂŵĻƂžƀźŰŽŽƏĻŲŵƀƅŽƌžƖ
ƇŰƁƂŸŽŸĻŴŸƂƏƇžųžĻŰŲƂžźƀƕƁŻŰĻŻžűžŲžųž
ƁźŻŰĻŰŲƂžżžűƕŻƏ
ŊƀƇƁƃſųƉƘżƀųƅųŴžŻƊŽųƂƁŷƆƋŽŻ
ŴŸźƂŸŽŻ
ňžƅſƁŽűƇƖźžƄƃűŲżŹƈŻƄųŹŵžſƀƁŹųƖŵƈŹžŶžŹƆ
ŵųŶƁƇƐƃűƆųſŵƖƐŵŹųƖżƏƂƃƁűƇƖƏžűƂƃſƁ
ŝŵŲŸźžŽŰŽŽƏĻŽŰŴŰŽžƖĻŲŸƉŵĻƕŽƁƂƀƃźƆƕƖ
żžŶŵĻƁƂŰŽžŲŸƂŸĻŷŰųƀžŷƃĻŴŻƏĻŶŸƂƂƏ
ŔŸźƂŸŽų
ŔŸźƂŸŽųŷŻƅŻƀŻ
ţŸŽƁſŸƀŷƁŵųƀƘŷŻƅƒƊƘƄŻŷƘƀƀƒ
ŕųŶų
ŢŸƃŸŷƀƖƄŻŷƘƀƀƒ źŵŻſŽƀŸƀƁƑƂƁŷƆ
ƋŽƁƑŴŸźƂŸŽŻ
œƀƃſŰĻ
ŝƃųżƀƖźųŷƀƖƄŻŷƘƀƀƒ
ŐŲƂžźƀƕƁŻžĻŴŻƏĻŽŵżžŲŻƏƂŸĻ7PMWPĻ 7PMWPĻ*OGBOUĻ4FBU
ƀžŷƂŰƈžŲƃƓƂƌƁƏĻƁſŸŽźžƎĻŲſŵƀŵŴĻƂŰĻƄƕźƁƃƓƂƌƁƏ
ƁŸƁƂŵżžƎĻźƀƕſŻŵŽƌĻ*40'*9
żŰźƁĻĻźų
œƀƃſŰĻ
ŢŸſžŲŸŹĻŴžſƃƁźĻŕĻ
żŰźƁĻĻźų
-
œƀƃſŰĻ
ŐŲƂžźƀƕƁŻžĻŴŻƏĻŽŵżžŲŻƏƂŸĻ7PMWPĻ 7PMWPĻ*OGBOU
4FBU ĻƀžŷƂŰƈžŲƃƓƂƌƁƏĻƁſŸŽźžƎĻŲſŵƀŵŴĻƂŰĻƄƕź
ƁƃƓƂƌƁƏĻƀŵżŵŽŵżĻűŵŷſŵźŸĻŰŲƂž
ŐŲƂžźƀƕƁŻžĻŴŻƏĻŽŵżžŲŻƏƂŸĻ7PMWPĻ 7PMWPĻ*OGBOUĻ4FBU
ƀžŷƂŰƈžŲƃƓƂƌƁƏĻƁſŸŽźžƎĻŲſŵƀŵŴĻƂŰĻƄƕźƁƃƓƂƌƁƏ
ƀŵżŵŽŵżĻűŵŷſŵźŸĻŰŲƂž
œƀƃſŰĻ
ŢŸſžŲŸŹĻŴžſƃƁźĻŕĻ
ŢŸſžŲŸŹĻŴžſƃƁźĻŕĻ
żŰźƁĻĻźų
6
6
żŰźƁĻĻźų
ŤŸƃŸŷƀƖ
źųŷƀƖƄŻŷƘƀƀƒ
ŐŲƂžźƀƕƁŻžĻŴŻƏ
ŽŵżžŲŻƏƂŸĻ7PMWP
7PMWPĻ*OGBOUĻ4FBU
ƀžŷƂŰƈžŲƃƓƂƌƁƏ
ƁſŸŽźžƎĻŲſŵƀŵŴ
ƂŰĻƄƕźƁƃƓƂƌƁƏ
ƀŵżŵŽŵżĻűŵŷſŵźŸ
ŰŲƂž
ŢŸſžŲŸŹĻŴžſƃƁź
ŕĻ
6
œƀƃſŰĻ
ŔŸƂƏƇƕĻŰŲƂžźƀƕƁŻŰĻŷĻƃŽƕŲŵƀƁŰŻƌŽŸżĻŴžſƃƁźžż"
ŔŸƂƏƇƕĻŰŲƂžźƀƕƁŻŰĻżŰƎƂƌĻƃŽƕŲŵƀƁŰŻƌŽŸŹĻŴžſƃƁź
żŰźƁĻĻźų
6
6
œƀƃſŰĻ
żŰźƁĻĻźų
ũžĻƁƂžƁƃƓƂƌƁƏĻƕŽƈŸƅĻŴŸƂƏƇŸƅĻŰŲƂžźƀƕƁŵŻ ĻŲŰƈĻŰŲƂžżžűƕŻƌĻżŰƓĻűƃƂŸĻŲźŻƎƇŵŽŸŹĻŲĻƁſŸƁžźĻƂƀŰŽƁſžƀƂŽŸƅĻŷŰƁžűƕŲ ĻƉžĻŽŰŴŰƓƂƌƁƏĻŲŸƀžűŽŸźžż ĻŰűžĻſƀžŹƂŸĻŷŰųŰŻƌŽŵĻƁƅŲŰŻŵŽŽƏĻŷųƕŴŽžĻŷ
ƎƀŸŴŸƇŽŸżŸĻŲŸżžųŰżŸĻŕšŕĻ3
ŔŸźƂŸŽų
ŔŸźƂŸŽųŷŻƅŻƀŻ
ŕųŶų
ŢŸƃŸŷƀƖƄŻŷƘƀƀƒ źŵŻſŽƀŸƀƁƑƂƁŷƆ
ƋŽƁƑŴŸźƂŸŽŻ
ŝƃųżƀƖźųŷƀƖƄŻŷƘƀƀƒ
œƀƃſŰĻ
şžŲžƀžƂŽŵĻŴŸƂƏƇŵĻŰŲƂžźƀƕƁŻžĻ7PMWPĻ 7PMWP
$POWFSUJCMFĻ$IJMEĻ4FBU ĻĻƀžŷƂŰƈžŲƃƓƂƌƁƏĻƁſŸŽ
źžƎĻŲſŵƀŵŴĻƂŰĻƄƕźƁƃƓƂƌƁƏĻƀŵżŵŽŵżĻűŵŷſŵźŸ
ŰŲƂžĻƂŰĻƕŽƈŸżŸĻƀŵżŵŽƏżŸ
şžŲžƀžƂŽŵĻŴŸƂƏƇŵĻŰŲƂžźƀƕƁŻžĻ7PMWPĻ 7PMWP
$POWFSUJCMFĻ$IJMEĻ4FBU ĻĻƀžŷƂŰƈžŲƃƓƂƌƁƏĻƁſŸŽźžƎ
ŲſŵƀŵŴĻƂŰĻƄƕźƁƃƓƂƌƁƏĻƀŵżŵŽŵżĻűŵŷſŵźŸĻŰŲƂžĻƂŰ
ƕŽƈŸżŸĻƀŵżŵŽƏżŸ
ŢŸſžŲŸŹĻŴžſƃƁźĻŕĻ
ŢŸſžŲŸŹĻŴžſƃƁźĻŕĻ
-
-
œƀƃſŰĻ
ŔŸƂƏƇƕĻŰŲƂžźƀƕƁŻŰĻżŰƎƂƌĻƃŽƕŲŵƀƁŰŻƌŽŸŹĻŴžſƃƁź"
ŔŸƂƏƇƕĻŰŲƂžźƀƕƁŻŰĻżŰƎƂƌĻƃŽƕŲŵƀƁŰŻƌŽŸŹĻŴžſƃƁź
Ļźų
6
6
œƀƃſŰĻ
şžŲžƀžƂŽŵĻŴŸƂƏƇŵĻŰŲƂžźƀƕƁŻžĻ7PMWPĻ 7PMWP
$POWFSUJCMFĻ$IJMEĻ4FBU ĻĻƀžŷƂŰƈžŲƃƓƂƌƁƏĻƁſŸŽ
źžƎĻŲſŵƀŵŴĻƂŰĻƄƕźƁƃƓƂƌƁƏĻƀŵżŵŽŵżĻűŵŷſŵźŸ
ŰŲƂžĻƂŰĻƕŽƈŸżŸĻƀŵżŵŽƏżŸ
şžŲžƀžƂŽŵĻŴŸƂƏƇŵĻŰŲƂžźƀƕƁŻžĻ7PMWPĻ 7PMWP
$POWFSUJCMFĻ$IJMEĻ4FBU ĻĻƀžŷƂŰƈžŲƃƓƂƌƁƏĻƁſŸŽźžƎ
ŲſŵƀŵŴĻƂŰĻƄƕźƁƃƓƂƌƁƏĻƀŵżŵŽŵżĻűŵŷſŵźŸĻŰŲƂžĻƂŰ
ƕŽƈŸżŸĻƀŵżŵŽƏżŸ
ŢŸſžŲŸŹĻŴžſƃƁźĻŕĻ
ŢŸſžŲŸŹĻŴžſƃƁźĻŕĻ
-
-
şžŲžƀžƂŽŵĻŴŸƂƏƇŵĻŰŲƂžźƀƕƁŻžĻ7PMWPĻ 7PMWP
$POWFSUJCMFĻ$IJMEĻ4FBU ĻƀžŷƂŰƈžŲƃƓƂƌƁƏĻƁſŸŽźžƎ
ŽŰŷŰŴĻƂŰĻƄƕźƁƃƓƂƌƁƏĻƀŵżŵŽŵżĻűŵŷſŵźŸĻŰŲƂžżž
űƕŻƏ
şžŲžƀžƂŽŵĻŴŸƂƏƇŵĻŰŲƂžźƀƕƁŻžĻ7PMWPĻ 7PMWP
$POWFSUJCMFĻ$IJMEĻ4FBU ĻƀžŷƂŰƈžŲƃƓƂƌƁƏĻƁſŸŽźžƎ
ŽŰŷŰŴĻƂŰĻƄƕźƁƃƓƂƌƁƏĻƀŵżŵŽŵżĻűŵŷſŵźŸĻŰŲƂžżžűƕŻƏ
Ļźų
Ļźų
œƀƃſŰĻ
Ļźų
ŢŸſžŲŸŹĻŴžſƃƁźĻŕĻ
6
ŤŸƃŸŷƀƖ
źųŷƀƖƄŻŷƘƀƀƒ
ŢŸſžŲŸŹĻŴžſƃƁźĻŕĻ
6
``
ŔŸźƂŸŽų
ŔŸźƂŸŽųŷŻƅŻƀŻ
ŕųŶų
ŢŸƃŸŷƀƖƄŻŷƘƀƀƒ źŵŻſŽƀŸƀƁƑƂƁŷƆ
ƋŽƁƑŴŸźƂŸŽŻ
ŝƃųżƀƖźųŷƀƖƄŻŷƘƀƀƒ
œƀƃſŰĻ
ŔŸƂƏƇŵĻƁŸŴƕŽŽƏĻ7PMWPĻŷƕĻƁſŸŽźžƎĻ 7PMWPĻ#PPTUFS
4FBUĻXJUIĻCBDLSFTU ŔŸƂƏƇŵĻƁŸŴƕŽŽƏĻ7PMWPĻŷƕĻƁſŸŽźžƎĻ 7PMWPĻ#PPTUFSĻ4FBU
XJUIĻCBDLSFTU ŢŸſžŲŸŹĻŴžſƃƁźĻ&Ļ
ŢŸſžŲŸŹĻŴžſƃƁźĻ&Ļ
6'
6'
ŔŸƂƏƇŵĻƁŸŴƕŽŽƏĻŷƕĻƁſŸŽźžƎĻƂŰĻűŵŷĻŽŵƖĻ #PPTUFS
$VTIJPOĻXJUIĻBOEĻXJUIPVUĻCBDLSFTU ŔŸƂƏƇŵĻƁŸŴƕŽŽƏĻŷƕĻƁſŸŽźžƎĻƂŰĻűŵŷĻŽŵƖĻ #PPTUFS
$VTIJPOĻXJUIĻBOEĻXJUIPVUĻCBDLSFTU ŢŸſžŲŸŹĻŴžſƃƁźĻŕĻ
ŢŸſžŲŸŹĻŴžſƃƁźĻŕĻ
6'
6'
Ļźų
œƀƃſŰĻ
Ļźų
ŤŸƃŸŷƀƖ
źųŷƀƖƄŻŷƘƀƀƒ
-ĻşƕŴƅžŴŸƂƌĻŴŻƏĻźžŽźƀŵƂŽŸƅĻżžŴŵŻŵŹĻŴŸƂƏƇŸƅĻŰŲƂžźƀƕƁŵŻĻŦƕĻŴŸƂƏƇƕĻŰŲƂžźƀƕƁŻŰĻżžŶƃƂƌĻűƃƂŸĻſƀŸŷŽŰƇŵŽƕĻŴŻƏĻŲŸźžƀŸƁƂŰŽŽƏĻƃĻźžŽźƀŵƂŽƕŹ
żžŴŵŻƕĻŰŲƂžżžűƕŻƏ ĻŲƕŴŽžƁŸƂŸƁƏĻŴžĻžűżŵŶŵŽžƖĻŰűžĻŽŰſƕŲƃŽƕŲŵƀƁŰŻƌŽžƖĻźŰƂŵųžƀƕŹ
6ĻşƕŴƅžŴŸƂƌĻŴŻƏĻŴŸƂƏƇŸƅĻŰŲƂžźƀƕƁŵŻĻƕŷĻƃŽƕŲŵƀƁŰŻƌŽŸżĻŴžſƃƁźžżĻƃĻƆƌžżƃĻŲŰųžŲžżƃĻźŻŰƁƕ
6'ĻşƕŴƅžŴŸƂƌĻŴŻƏĻŴŸƂƏƇŸƅĻŰŲƂžźƀƕƁŵŻĻƕŷĻƃŽƕŲŵƀƁŰŻƌŽŸżĻŴžſƃƁźžżĻƃĻƆƌžżƃĻŲŰųžŲžżƃĻźŻŰƁƕ ĻƉžĻŲƁƂŰŽžŲŻƎƎƂƌƁƏĻƁſŸŽźžƎĻŽŰŷŰŴ
ŒĻŒűƃŴžŲŰŽƕĻŴŸƂƏƇƕĻƁŸŴƕŽŽƏ ĻƁƅŲŰŻŵŽƕĻŴŻƏĻŲŸźžƀŸƁƂŰŽŽƏĻƃĻƆƌžżƃĻŲŰųžŲžżƃĻźŻŰƁƕ
"
ŢƕŻƌźŸĻŴŸƂƏƇŵĻŰŲƂžźƀƕƁŻž ĻƉžĻŲƁƂŰŽžŲŻƎƓƂƌƁƏĻƁſŸŽźžƎĻŲſŵƀŵŴĻşƀŸŲŵŴƕƂƌĻƁſŸŽźƃĻƁŸŴƕŽŽƏĻƃĻŲŵƀƂŸźŰŻƌŽŵĻſžŻžŶŵŽŽƏ
ŔŸźƂŸŽų
ŔŸźƂŸŽųŷŻƅŻƀŻ
ŚųſŽŻƘźźųƈŻƄƅƁſŵƘŷŷƘƅŸżźųŷƀƘ
ŷŵŸƃƉƒƅų
ŕŻŵżŵŽƂŸĻźŵƀƃŲŰŽŽƏĻŵŻŵźƂƀžſƕŴŹžżŽŸźŰżŸ
ŷŰŴŽƕƅĻŲƕźžŽ ĻŰĻƂŰźžŶĻŲŰŶŵŻƕĻŲƕŴƇŸŽŵŽŽƏ
ŷŰŴŽƕƅĻŴŲŵƀƆƏƂĻżžŶŽŰĻŷŰűŻžźƃŲŰƂŸĻƂŰź
ƉžűĻƖƅĻŽŵżžŶŻŸŲžĻűƃŻžĻŲƕŴƇŸŽŸƂŸĻŷƁŵƀŵ
ŴŸŽŸĻőƕŻƌƈĻŴŵƂŰŻƌŽƃĻƕŽƄžƀżŰƆƕƎĻŲŸĻŷżž
ŶŵƂŵĻžƂƀŸżŰƂŸĻƂƃƂĻŴŸŲĻƁƂžƀĻ
ŤŻƄƅŸſųŽƃƘƂžŸƀƀƒŷŻƅƒƊŻƈ
ųŵƅƁŽƃƘƄŸž+51(+:
ŠžŷƂŰƈƃŲŰŽŽƏĻƂžƇžźĻźƀƕſŻŵŽŽƏĻſžŷŽŰƇŵŽŵ
ŲƕŴſžŲƕŴŽŸżŸĻƁŸżŲžŻŰżŸĻŽŰĻžűűŸŲƆƕĻƁſŸŽźŸ
ŴŸŲĻƕŻƎƁƂƀŰƆƕƎĻŲŸƉŵ šƂŻƄ
ŗŰŲŶŴŸĻŲŸźžŽƃŹƂŵĻƕŽƁƂƀƃźƆƕƖĻŷĻƃƁƂŰŽžŲźŸ
ŲŸƀžűŽŸźŰĻŴŸƂƏƇžųžĻŰŲƂžźƀƕƁŻŰĻſƕŴĻƇŰƁ
ŹžųžĻƄƕźƁŰƆƕƖĻźƀƕſŻŵŽŽƏżŸĻ*40'*9
#
ŐŲƂžźƀƕƁŻžĻŷżŵŽƈŵŽžųžĻƀžŷ
żƕƀƃĻ ŲŰƀĻ ĻƉžĻŲƁƂŰŽž
ŲŻƎƓƂƌƁƏĻƁſŸŽźžƎĻŽŰŷŰŴ
ťŻƂƁƃƁźſƘƃŻ
$
şžŲŽžƀžŷżƕƀŽŵĻŰŲƂžźƀƕƁŻž
ƉžĻŲƁƂŰŽžŲŻƎƓƂƌƁƏĻƁſŸŽźžƎ
ŲſŵƀŵŴ
%
ŐŲƂžźƀƕƁŻžĻŷżŵŽƈŵŽžųžĻƀžŷ
żƕƀƃ ĻƉžĻŲƁƂŰŽžŲŻƎƓƂƌƁƏ
ƁſŸŽźžƎĻŲſŵƀŵŴ
&
ŐŲƂžźƀƕƁŻžĻŴŻƏĻŽŵżžŲŻƏƂŸ
ƉžĻŲƁƂŰŽžŲŻƎƓƂƌƁƏĻƁſŸŽźžƎ
ŲſŵƀŵŴ
'
şžſŵƀŵƇŽŵĻƁŸŴƕŽŽƏĻŴŻƏĻŽŵżž
ŲŻƏƂŸ ĻŻƕŲžƁƂžƀžŽŽƓ
(
şžſŵƀŵƇŽŵĻƁŸŴƕŽŽƏĻŴŻƏĻŽŵżž
ŲŻƏƂŸ ĻſƀŰŲžƁƂžƀžŽŽƓ
ŔŸƂƏƇƕĻŰŲƂžźƀƕƁŻŰĻżŰƎƂƌĻƀƕŷŽƕĻƀžŷżƕƀŸ
žƁźƕŻƌźŸĻŰŲƂžżžűƕŻƕĻƂŰźžŶĻƀƕŷŽŸƅĻƀžŷżƕƀƕŲ
ŦŵĻžŷŽŰƇŰƓ ĻƉžĻŽŵĻŲƁƕĻŴŸƂƏƇƕĻŰŲƂžźƀƕƁŻŰ
ſƕŴƅžŴƏƂƌĻŴŻƏĻŲƁƕƅĻƁŸŴƕŽƌĻƂŰĻżžŴŵŻŵŹĻŰŲƂž
ŞƂŶŵ ĻŴŻƏĻŴŸƂƏƇŸƅĻŰŲƂžźƀƕƁŵŻ ĻŲĻƏźŸƅ
ŲŸźžƀŸƁƂžŲƃƓƂƌƁƏĻƁŸƁƂŵżŰĻźƀƕſŻŵŽƌ
*40'*9 ĻƕƁŽƃƓĻźŻŰƁŸƄƕźŰƆƕƏĻŷŰĻƀžŷżƕƀŰżŸ
ſžźŻŸźŰŽŰĻŴžſžżžųƂŸĻźžƀŸƁƂƃŲŰƇŰż
žűƀŰƂŸĻſƀŰŲŸŻƌŽŵĻŰŲƂžźƀƕƁŻžĻ ŴŸŲ
ŽŰƁƂƃſŽƃĻƂŰűŻŸƆƎ ťŻƂƁ
ƃƁźſƘƃ
"
ŜƕƁƆƏĻŲƁƂŰŽžŲŻŵŽŽƏĻƁŸƁƂŵżŸĻźƀƕſŻŵŽŽƏ
ŴŸƂƏƇŸƅĻŰŲƂžźƀƕƁŵŻĻ*40'*9ĻƀžŷƂŰƈžŲŰŽƕĻŲ
ŽŸŶŽƌžżƃĻŲƕŴŴƕŻƕĻƁſŸŽžźĻŷžŲŽƕƈŽƕƅĻŷŰŴŽƕƅ
ƁŸŴƕŽƌ
ťŻƂƁ
ƃƁźſƘƃ
Œ
šƂŻƄ
şžŲŽžƀžŷżƕƀŽŵĻŰŲƂžźƀƕƁŻž
ƉžĻŲƁƂŰŽžŲŻƎƓƂƌƁƏĻƁſŸŽźžƎ
ŽŰŷŰŴ
ŐŲƂžźƀƕƁŻžĻŷżŵŽƈŵŽžųžĻƀžŷ
żƕƀƃĻ ŲŰƀĻ ĻƉžĻŲƁƂŰŽž
ŲŻƎƓƂƌƁƏĻƁſŸŽźžƎĻŽŰŷŰŴ
ŢšŢŘţŘŗřŘŠŠŲ
ŗŰűžƀžŽŵŽžĻƁŰŴŶŰƂŸĻŴŸƂŸŽƃĻŽŰĻſŰƁŰ
ŶŸƀƁƌźŵĻƁŸŴƕŽŽƏ ĻƏźƉžĻŲĻŰŲƂžżžűƕŻƕ
ŰźƂŸŲžŲŰŽƕĻſžŴƃƈźŸĻűŵŷſŵźŸ
ŔŸźƂŸŽų
ŔŸźƂŸŽųŷŻƅŻƀŻ
ŢţśşŊťŝœ
ůźƉžĻŴŸƂƏƇŵĻŰŲƂžźƀƕƁŻžĻ*40'*9ĻŽŵĻżŰƓ
źŻŰƁŸƄƕźŰƆƕƖĻƀžŷżƕƀƃ ĻżžŴŵŻƌĻŰŲƂžżž
űƕŻƏĻżŰƓĻűƃƂŸĻŷŰŷŽŰƇŵŽŰĻƃĻŲƕŴſžŲƕŴŽžżƃ
ƀžŷŴƕŻƕĻſŵƀŵŻƕźƃĻžűŻŰŴŽŰŽŽƏ
ŢţśşŊťŝœ
ŚžżſŰŽƕƏĻ7PMWPĻƀŰŴŸƂƌĻŷŲŵƀŽƃƂŸƁƏĻŴž
ŰŲƂžƀŸŷžŲŰŽžųžĻŴŸŻŵƀŰĻ7PMWPĻŴŻƏĻžƂƀŸ
żŰŽŽƏĻƕŽƄžƀżŰƆƕƖĻŲƕŴŽžƁŽžĻƀŵźžżŵŽŴž
ŲŰŽŸƅĻźžżſŰŽƕƓƎĻ7PMWPĻŴŸƂƏƇŸƅĻŰŲƂžźƀƕ
ƁŵŻĻ*40'*9
ťŻƂŻųŵƅƁŽƃƘƄŸžźŽƃƘƂžŸƀƀƒſŻ+51(+:
ťŻƂŻŷŻƅƒƊŻƈųŵƅƁŽƃƘƄŸž
şžſŵƀŵƇŽŵĻƁŸŴƕŽŽƏĻŴŻƏĻŽŵżžŲŻƏƂŸ
şžſŵƀŵƇŽŵĻƁŸŴƕŽŽƏĻŴŻƏĻŽŵżžŲŻƏƂŸ ĻŲƁƂŰŽžŲŻƎƓƂƌƁƏĻƁſŸŽźžƎĻŲſŵ
ƀŵŴ
ŕųŶų
żŰźƁĻĻźų
żŰźƁĻĻźų
ťŻƂƁƃƁź
ſƘƃ
ŢųƄųŹŻƃƄƏŽƘƄŻŷƘƀƀƒƂƃŻƄƅƁ
ƄƁŵųƀƘŷžƒŵƄƅųƀƁŵžŸƀƀƒųŵƅƁ
ŽƃƘƄŸžźŽƃƘƂžŸƀƀƒſŻ+51(+:
ŢŸƃŸŷƀƖ
ƄŻŷƘƀƀƒ
ŝƃųżƀƖźųŷƀƖ
ƄŻŷƘƀƀƒ
'
ť
ť
(
ť
ť
&
ť
ŞŚ
*-
ŔŸźƂŸŽų
ŔŸźƂŸŽųŷŻƅŻƀŻ
ťŻƂŻŷŻƅƒƊŻƈųŵƅƁŽƃƘƄŸž
şžſŵƀŵƇŽŵĻƁŸŴƕŽŽƏĻŴŻƏĻŽŵżžŲŻƏƂŸ ĻŲƁƂŰŽžŲŻƎƓƂƌƁƏĻƁſŸŽźžƎĻŲſŵ
ƀŵŴ
ŕųŶų
żŰźƁĻĻźų
ťŻƂƁƃƁź
ſƘƃ
&
ŢųƄųŹŻƃƄƏŽƘƄŻŷƘƀƀƒƂƃŻƄƅƁ
ƄƁŵųƀƘŷžƒŵƄƅųƀƁŵžŸƀƀƒųŵƅƁ
ŽƃƘƄŸžźŽƃƘƂžŸƀƀƒſŻ+51(+:
ŢŸƃŸŷƀƖ
ƄŻŷƘƀƀƒ
ŝƃųżƀƖźųŷƀƖ
ƄŻŷƘƀƀƒ
ť
ŞŚ
*-
%
ť
ŞŚ
*-
$
ť
ŞŚ
*-
ŔŸƂƏƇŵĻŰŲƂžźƀƕƁŻž ĻŲƁƂŰŽžŲŻƎƓƂƌƁƏĻƁſŸŽźžƎĻŲſŵƀŵŴ
Ļźų
%
ť
ŞŚ
*-
$
ť
ŞŚ
*-
``
ŔŸźƂŸŽų
ŔŸźƂŸŽųŷŻƅŻƀŻ
ťŻƂŻŷŻƅƒƊŻƈųŵƅƁŽƃƘƄŸž
ŔŸƂƏƇŵĻŰŲƂžźƀƕƁŻž ĻƉžĻŲƁƂŰŽžŲŻƎƓƂƌƁƏĻƁſŸŽźžƎĻŽŰŷŰŴ
ŕųŶų
Ļźų
ťŻƂƁƃƁź
ſƘƃ
ŢųƄųŹŻƃƄƏŽƘƄŻŷƘƀƀƒƂƃŻƄƅƁ
ƄƁŵųƀƘŷžƒŵƄƅųƀƁŵžŸƀƀƒųŵƅƁ
ŽƃƘƄŸžźŽƃƘƂžŸƀƀƒſŻ+51(+:
Œ
ŢŸƃŸŷƀƖ
ƄŻŷƘƀƀƒ
ŝƃųżƀƖźųŷƀƖ
ƄŻŷƘƀƀƒ
ť
ŞŚ"
*6'
#
ť
ŞŚ"
*6'
"
ť
ŞŚ"
*6'
ťĻşžŷŸƆƕƏĻ*40'*9ĻŽŵŴžƁƂƃſŽŰĻŴŻƏĻŴŸƂƏƇŸƅĻƁŸŴƕŽƌĻ*40'*9ĻŴŻƏĻƆƌžųžĻźŻŰƁƃĻŲŰųŸĻƂŰŰűžĻźŻŰƁƃĻƀžŷżƕƀƕŲ
Ň-ĻşƕŴƅžŴŸƂƌĻŴŻƏĻźžŽźƀŵƂŽŸƅĻżžŴŵŻŵŹĻŴŸƂƏƇŸƅĻŰŲƂžźƀƕƁŵŻĻ*40'*9ĻŦƕĻŴŸƂƏƇƕĻŰŲƂžźƀƕƁŻŰĻżžŶƃƂƌĻűƃƂŸĻſƀŸŷŽŰƇŵŽƕĻŴŻƏĻŲŸźžƀŸƁƂŰŽŽƏĻƃĻźžŽ
źƀŵƂŽƕŹĻżžŴŵŻƕĻŰŲƂžżžűƕŻƏ ĻŲƕŴŽžƁŸƂŸƁƏĻŴžĻžűżŵŶŵŽžƖĻŰűžĻŽŰſƕŲƃŽƕŲŵƀƁŰŻƌŽžƖĻźŰƂŵųžƀƕŹ
*6'ĻşƕŴƅžŴŸƂƌĻŴŻƏĻŴŸƂƏƇŸƅĻƁŸŴƕŽƌĻ*40'*9 ĻƉžĻŲƁƂŰŽžŲŻƎƎƂƌƁƏĻƁſŸŽźžƎĻŽŰŷŰŴĻƂŰĻżŰƎƂƌĻƃŽƕŲŵƀƁŰŻƌŽŸŹĻŴžſƃƁźĻƃĻƆƌžżƃĻźŻŰƁƕĻŲŰųŸ
"
7PMWPĻƀŵźžżŵŽŴƃƓĻŲŸźžƀŸƁƂžŲƃŲŰƂŸĻŴŻƏĻƆƕƓƖĻŲƕźžŲžƖĻųƀƃſŸĻŴŸƂƏƇƕĻŰŲƂžźƀƕƁŻŰ ĻƉžĻŲƁƂŰŽžŲŻƎƎƂƌƁƏĻƁſŸŽźžƎĻŲſŵƀŵŴ
ŔŸźƂŸŽų
ŔŸźƂŸŽųŷŻƅŻƀŻ
ŕŸƃƈƀƘƅƁƊŽŻŽƃƘƂžŸƀƀƒŷžƒŷŻƅƒƊŻƈ
ųŵƅƁŽƃƘƄŸž
ŢţśşŊťŝœ
šźŻŰŴƕƂƌĻſƕŴųžŻƕŲŽŸźŸ ĻƉžűĻŷŰűŵŷſŵƇŸƂŸ
źƀƕſŻŵŽŽƏĻŴŸƂƏƇžųžĻŰŲƂžźƀƕƁŻŰĻƆƌžųž
ƂŸſƃĻŲĻŰŲƂžżžűƕŻƏƅĻŷƕĻƁźŻŰŴŰŽŸżŸĻſƕŴųž
ŻƕŲŽŸźŰżŸĻźƀŰŹŽƕƅĻƁŸŴƕŽƌ
ŢţśşŊťŝœ
ůźƉžĻŰŲƂžżžűƕŻƌĻżŰƓĻźƀŸƈźƃĻűŰųŰŶŽžųž
ŲƕŴŴƕŻŵŽŽƏ ĻƆƎĻźƀŸƈźƃĻŽŵžűƅƕŴŽžĻŷŽƏƂŸ
ŴŻƏĻƄƕźƁŰƆƕƖĻŴŸƂƏƇžųžĻŰŲƂžźƀƕƁŻŰĻŲĻƂžƇ
źŰƅĻźƀƕſŻŵŽŽƏ
ŐŲƂžżžűƕŻƌĻƃƁƂŰƂźžŲŰŽŸŹĻŲŵƀƅŽƕżŸĻźƀƕ
ſŻŵŽŽƏżŸĻŴŻƏĻſŵŲŽŸƅĻŲŸŴƕŲĻŴŸƂƏƇŸƅĻŰŲƂž
źƀƕƁŵŻ ĻƉžĻŲƁƂŰŽžŲŻƎƎƂƌƁƏĻƁſŸŽźžƎ
ŽŰŷŰŴĻŦƕĻźƀƕſŻŵŽŽƏĻƀžŷƂŰƈžŲŰŽƕĻŷŷŰŴƃ
ƁŸŴƕŽŽƏ
ŒŵƀƅŽƕĻƂžƇźŸĻźƀƕſŻŵŽŽƏĻſƀŸŷŽŰƇŵŽƕĻſŵƀŵ
ŲŰŶŽžĻŴŻƏĻŲŸźžƀŸƁƂŰŽŽƏĻŷĻŰŲƂžźƀƕƁŻŰżŸ
ƉžĻŲƁƂŰŽžŲŻƎƎƂƌƁƏĻƁſŸŽźžƎĻŽŰŷŰŴĻ7PMWP
ƀŵźžżŵŽŴƃƓĻƁŰŴŶŰƂŸĻżŰŻŵŽƌźŸƅĻŴƕƂŵŹĻŲ
źƀƕƁŻŰ ĻƉžĻŲƁƂŰŽžŲŻƎƎƂƌƁƏĻƁſŸŽźžƎĻŲſŵ
ƀŵŴ ĻŴžĻƏźžżžųŰĻƁƂŰƀƈžųžĻŲƕźƃ
ŔŵƂŰŻƌŽƃĻƕŽƄžƀżŰƆƕƎĻŷĻƄƕźƁŰƆƕƖĻŴŸƂƏƇžųž
ƁŸŴƕŽŽƏĻŽŰĻŲŵƀƅŽƕƅĻźƀƕſŻŵŽŽƏƅĻƈƃźŰŹƂŵĻŲ
ƕŽƁƂƀƃźƆƕƏƅĻŲŸƀžűŽŸźŰĻŴŸƂƏƇžųžĻŰŲƂž
źƀƕƁŻŰ
ŢšŢŘţŘŗřŘŠŠŲ
şŰƁźŸĻŴŸƂƏƇžųžĻŰŲƂžźƀƕƁŻŰĻżŰƎƂƌĻŷŰŲ
ŶŴŸĻűƃƂŸĻſƀžŲŵŴŵŽƕĻƇŵƀŵŷĻžƂŲƕƀĻŲĻžſž
ƀŽƕŹĻƁƂƕŹƆƕĻſƕŴųžŻƕŲŽŸźŰĻſŵƀŵŴĻŷŰƂƏųŽŵŽ
ŽƏżĻƃĻƂžƇƆƕĻźƀƕſŻŵŽŽƏ
ŚŻƎƇĻŔŚźŻƎƇ
ŗŰżƕŽŰĻűŰƂŰƀŵŹźŸĻźŻƎƇŰĻŔŚ
ŞƁžűŸƁƂžųžĻźŻƎƇŰźžżƃŽƕźŰƂžƀŰĻ Ššš ,FZMFTT ŗŰżŸźŰŽŽƏŲƕŴżŸźŰŽŽƏ
ŗŰżźŸĻŷĻŷŰƅŸƁƂžżĻŲƕŴĻŴƕƂŵŹ
šŸųŽŰŻƕŷŰƆƕƏ ĻŞſƆƕƏŰźƁŵƁƃŰƀ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻƇŸƂŰŹƂŵĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŒƁƂƃſ
ŗŐŜŚŘĻŢŐĻšŘœŝŐśŇŗŐŦŇů
ŚųſŽŻƅųƄŻŶƀųžƘźųƉƘƒ
ŝžƑƊŗŝŽžƑƊ
ŚųŶųžƏƀųƘƀƇƁƃſųƉƘƒ
ŐŲƂžĻžűŻŰŴŽŰŽŸŹĻĻźŻƎƇŰżŸĻŔŚĻŰűžĻŴŲžżŰ
źŻƎƇŰżŸĻŔŚĻŷĻƄƃŽźƆƕƓƎĻLFZMFTTĻŒžŽŸ
ŲŸźžƀŸƁƂžŲƃƎƂƌƁƏĻŴŻƏĻŷŰſƃƁźƃĻŰŲƂžżž
űƕŻƏ ĻŰĻƂŰźžŶĻŴŻƏĻŷŰżŸźŰŽŽƏĻƕĻŲƕŴżŸźŰŽŽƏ
Źžųž
ŚŻƎƇĻŔŚĻżŰƓĻŷŽƕżŽŸŹĻżŵƂŰŻŵŲŸŹĻźŻƎƇ
ŒŸŴŸżŰĻƁŵźƆƕƏĻżŰƓĻŴŲŰĻŲŰƀƕŰŽƂŸĻŲŸźžŽŰŽŽƏ
ƂžŶĻźŻƎƇƕĻŔŚĻżžŶŽŰĻƀžŷƀƕŷŽƏƂŸĻŷŰĻƆƕƓƎ
žŷŽŰźžƎ
ŜžŶŽŰĻƂŰźžŶĻŷŰżžŲŸƂŸĻŴžŴŰƂźžŲƕĻźŻƎƇƕĻŔŚ
ĻŴŻƏĻžŴŽžųžĻŰŲƂžżžűƕŻƏĻżžŶŽŰĻŷŰſƀžųƀŰ
żƃŲŰƂŸĻƂŰĻŲŸźžƀŸƁƂžŲƃŲŰƂŸĻŴžĻĻźŻƎƇƕŲ
ŅĻƇžƂŸƀŸĻŲŰƀƕŰŽƂŸĻźŻƎƇƕŲĻŔŚ
p ŚŻƎƇĻŔŚ ĻƁƂŰŽŴŰƀƂŽŸŹ
p ŚŻƎƇĻŔŚĻŷĻűŵŷźŻƎƇŵŲŸżĻŷŰſƃƁźžż
,FZMFTTĻTUBSU
p ŚŻƎƇĻŔŚĻŷĻűŵŷźŻƎƇŵŲŸżĻźŵƀƃŲŰŽŽƏż
ŰŲƂžżžűƕŻŵżĻ,FZMFTTĻESJWF
p ŚŻƎƇĻŠššĻ,FZMFTTĻESJWF
ŇŽƄžƀżŰƆƕƏĻſƀžĻźŽžſźŸĻƄƃŽźƆƕŹĻźŻƎƇŰĻŔŚ
ŴŸŲĻƁƂžƀĻ
ƄƃŽźƆƕžŽŰŻƌŽƕƁƂƌĻſžƀƕŲŽƏŽžĻƕŷĻƁƂŰŽŴŰƀƂ
ŽŸżĻźŻƎƇŵżĻŔŚĻŔŰŻƕĻƃĻƆƌžżƃĻƀžŷŴƕŻƕĻſžƏƁ
ŽƎƎƂƌƁƏĻƄƃŽźƆƕƖ ĻŽŰƏŲŽƕĻŲĻƃƁƕƅĻŲŰƀƕŰŽƂŰƅ
ŢšŢŘţŘŗřŘŠŠŲ
ůźƉžĻŲĻŰŲƂžżžűƕŻƕĻƓĻŴƕƂŸ
ŒŸƅžŴƏƇŸĻŷĻŰŲƂžżžűƕŻƏĻ ƏźƉžĻŲŸĻĻŲžŴƕŹ
ŽŵĻŷŰűƃŲŰŹƂŵĻŲƕŴźŻƎƇŰƂŸĻŶŸŲŻŵŽŽƏ
ŵŻŵźƂƀŸƇŽŸƅĻƁźŻžſƕŴŹžżŽŸźƕŲ ĻŴŻƏĻƆƌžųž
ŽŵžűƅƕŴŽžĻŲŸƂƏųŽƃƂŸĻźŻƎƇĻŔŚ
ŕƅƃųƅųŽžƑƊųŗŝ
ůźƉžĻŲŸĻŷŰųƃűŸŻŸĻźŻƎƇĻŔŚ ĻŷŲŵƀŽƕƂƌƁƏĻŲ
ŰŲƂžżŰŹƁƂŵƀŽƎ ĻƉžűĻŷŰżžŲŸƂŸĻŷŰżƕŽƃĻ
ƀŵźžżŵŽŴƃƓƂƌƁƏĻŷŲŵƀƂŰƂŸƁƏĻŲĻŰŲƂžƀŸŷž
ŲŰŽƃĻŰŲƂžżŰŹƁƂŵƀŽƎĻ7PMWPĻŒĻƆƌžżƃ
ŲŸſŰŴźƃĻźŻƎƇƕĻŔŚ ĻƉžĻŷŰŻŸƈŸŻŸƁƏ ĻƂƀŵűŰ
ſƀŸŽŵƁƂŸĻŴžĻżŰŹƁƂŵƀŽƕĻŚžŴĻŷŰųƃűŻŵŽžųž
źŻƎƇŰĻƂƀŵűŰĻŷŽŸƉŸƂŸĻŷĻƁŸƁƂŵżŸ ĻƉžűĻŷŰſž
űƕųƂŸĻźƀŰŴƕŶźƃ
ŚƕŻƌźƕƁƂƌĻźŻƎƇƕŲ ĻŷŰƀŵƓƁƂƀžŲŰŽŸƅĻŷĻŰŲƂž
żžŶŽŰĻſŵƀŵŲƕƀŸƂŸĻŲĻƁŸƁƂŵżƕĻżŵŽƎĻ/;%#4
śƀƇƁƃſųƉŻƒ ŝƁžŻƊŸƄƅŵƁŽžƑƊŸżĻŗŰ
žſŸƁžżĻƁŸƁƂŵżŸĻżŵŽƎ ĻŴŸŲĻƁƂžƀĻ
ŚŻƎƇĻŔŚĻŠššĻſŻƎƁĻŷĻƄƃŽźƆƕƓƎĻűŵŷźŻƎƇŵ
ŲžųžĻŴžƁƂƃſƃĻ LFZMFTT ĻżŰƓĻƀžŷƈŸƀŵŽƃ
ŚŻƎƇĻŷĻĻźŽžſźŰżŸ
ŚŻƎƇĻŷĻĻźŽžſźŰżŸ
ŢƕŻƌźŸĻƀŰŷžżĻŷĻŵŻŵźƂƀžſƀŸŲžŴžżĻƁŸŴƕŽŽƏĻŲžŴƕƏĻƂŰĻŵŻŵźƂƀžſƀŸŲžŴžżĻŴŷŵƀźŰŻ
ŢƕŻƌźŸĻŴŻƏĻŰŲƂžżžűƕŻƕŲĻŷĻŵŻŵźƂƀžſƀŸŲžŴŰżŸĻŷžŲŽƕƈŽƕƅĻŴŷŵƀźŰŻ
ŢųſiƒƅƏŽžƑƊųźƁŵƀƘƋƀƘŷźŸƃŽųžų
ƄŻŷƘƀƀƒŵƁŷƘƒƅųƘƀƅŸƀƄŻŵƀƘƄƅƏ
ƂƘŷƄŻžŸƀƀƒŽŸƃſų
ŝŰŻŰƈƂƃŲŰŽŽƏĻŰŲƂžżŰƂŸƇŽžĻſžƓŴŽƃƎƂƌƁƏĻŷ
ŲƕŴſžŲƕŴŽŸżĻźŻƎƇŵżĻŔŚ ĻŴŸŲĻƁƂžƀĻ
ĻƂŰĻ
ŤƃŽźƆƕƎĻżžŶŽŰĻŲżŸźŰƂŸŲŸżŸźŰƂŸĻŲ
ƁŸƁƂŵżƕĻżŵŽƎĻ/;%#4ĻŠųƄƅƃƁżŽŻ
ŠųƄƅƃƁżŽŻųŵƅƁſƁŴŻžƒ ŢųſƒƅƏ
ŽžƑƊų
ŗŰĻžſŸƁžżĻƁŸƁƂŵżŸĻżŵŽƎ ĻŴŸŲĻƁƂžƀĻ
ŔŻƏĻźŻƎƇƕŲĻŔŚĻŷĻƄƃŽźƆƕƓƎĻLFZMFTTĻĻŴŸŲ
ƁƂžƀĻ
ŊƀŷŻŽųƅƁƃŷžƒźųƊŻƀŸƀƀƒŵƘŷƘſŽƀŸƀƀƒ
şƀŸĻŷŰƇŸŽŵŽŽƕĻŰűžĻŲƕŴƕżźŽŵŽƕĻŰŲƂžĻŷŰĻŴžſž
żžųžƎĻźŻƎƇŰĻŔŚĻƕŽŴŸźŰƂžƀŸĻŽŰſƀƏżźƃĻſƕŴ
ƂŲŵƀŴŶƃƎƂƌ ĻƉžĻŷŰƇŸŽŵŽŽƏŲƕŴƕżźŽŵŽŽƏ
űƃŻžĻŷŴƕŹƁŽŵŽžĻſƀŰŲŸŻƌŽž
p ŗŰżŸźŰŽŽƏĻžŴŸŽĻƁſŰŻŰƅĻĻƕĻŷžŲŽƕƈŽƕ
ŴŷŵƀźŰŻŰĻƁźŻŰŴŰƎƂƌƁƏ
p ŒƕŴżŸźŰŽŽƏĻĻŴŲŰĻƁſŰŻŰƅŸ ĻŷžŲŽƕƈŽƕ
ŴŷŵƀźŰŻŰĻƀžŷźŻŰŴŰƎƂƌƁƏ
ŚųſŽŻƅųƄŻŶƀųžƘźųƉƘƒ
ŝžƑƊŗŝŽžƑƊ
ŢţśşŊťŝœ
ŊƀŷŻŽųƅƁƃźųſŽų
őƃŴƌƂŵĻƃŲŰŶŽƕĻƕĻŽŵĻŷŰźƀŸŹƂŵĻźŻƎƇĻŔŚĻŲ
ŰŲƂžżžűƕŻƕ
ŻŰŴžŲžƖĻſŰŽŵŻƕĻƁſƕŲŲƕŴŽžƁŸƂƌƁƏĻŷĻŵŻŵźƂƀžŽ
ŽŸżĻƕżžűƕŻŰŹŷŵƀžż
şƀŸĻŷŰżŸźŰŽŽƕĻƕŽŴŸźŰƆƕƏĻŽŰŴŰƓƂƌƁƏĻƂƕŻƌźŸ
ƏźƉžĻƃƁƕĻŷŰżźŸĻűƃŻŸĻŷŰżźŽŵŽƕĻƕĻƃƁƕĻŴŲŵƀƆƏƂŰ
ŷŰƇŸŽŵŽƕĻŇŽŴŸźŰƆƕƏĻŽŰŴŰƓƂƌƁƏĻſƀŸĻŷŰƇŸ
ŽŵŽŽƕĻžƁƂŰŽŽƕƅĻŴŲŵƀƆƏƂ
ŕŻŴƘƃƇƆƀŽƉƘƙ
ţĻƁŸƁƂŵżƕĻżŵŽƎĻŰŲƂžżžűƕŻƏĻżžŶŽŰĻžűƀŰƂŸ
ƀƕŷŽƕĻžſƆƕƖĻƁŲƕƂŻžŲžƖĻƕŽŴŸźŰƆƕƖĻŷŰżŸźŰŽŽƏ
ŲƕŴżŸźŰŽŽƏ ĻŴŸŲĻƁƂžƀĻ
ŨƃźŰŹƂŵĻŲĻƁŸƁƂŵżƕĻżŵŽƎĻ/;%#4
ŠųƄƅƃƁżŽŻ ŠųƄƅƃƁżŽŻųŵƅƁſƁŴŻžƒ
ŠųƄƅƃƁżŽŻƄŵŸƅųĻƂŰĻžűŵƀƕƂƌĻŤŵŸƅ
ƂƁŷƅŵŸƃŹŷźųƂŻƃŷŵŸƃŻĻƂŰŰűžĻŤŵŸƅ
ƂƁŷƅŵŸƃŹƁƅƂŻƃŷŵŸƃŻ
ňžŵŹŻűƃſƁƂƀƖųƀűŵűƔŸƖžŵŹŻűƃſƁſŽƂŹŴžűżƖŸű
ƇƖƗŵŹųƂƃſƁ
őŻŸżŰŽŽƏĻƕŽŴŸźŰƂžƀŰĻſžƀƃƇĻƕŷĻŻžűžŲŸż
ƁźŻžżĻſƕŴƂŲŵƀŴŶƃƓ ĻƉžĻŰŲƂžżžűƕŻƌĻŷŰƇŸŽŵ
ŽŸŹ
ŢţśşŊťŝœ
ŐŲƂžżžűƕŻƕĻűŵŷĻƁŸųŽŰŻƕŷŰƆƕƖĻƂŰźžŶĻżŰƎƂƌ
ƆŵŹĻƕŽŴŸźŰƂžƀ
ŊſƁŴƘžųżźŸƃ
ŚžŶŽŸŹĻźŻƎƇĻŔŚĻżŰƓĻžƀŸųƕŽŰŻƌŽŸŹĻźžŴ
ŐŲƂžĻżžŶŽŰĻŷŰŲŵƁƂŸĻƂƕŻƌźŸĻŲƕŴſžŲƕŴŽŸż
źŻƎƇŵżĻŔŚĻŷĻŲƕŴſžŲƕŴŽŸżĻźžŴžż
ŝŰƁƂƃſŽƕĻſžŲƕŴžżŻŵŽŽƏĻſƀžĻſžżŸŻźŸĻŲ
ƕŽƄžƀżŰƆƕŹŽžżƃĻŴŸƁſŻŵƖĻźžżűƕŽžŲŰŽžƖĻſƀŸ
ŚųſŽŻƅųƄŻŶƀųžƘźųƉƘƒ
ŝžƑƊŗŝŽžƑƊ
ŢƁŵƘŷƁ
ſžŸƀƀƒ
ŨųƃųŽƅŸƃŻƄƅŻŽų
ŕƄƅųŵƏƅŸ
ųŵƅƁſƁŴŻžƏ
ƀƎżŽžƑƊ
ŗűƕŹĻſƀŸĻŷƇŸƂƃŲŰŽŽƕ
źŻƎƇŰĻŔŚĻſƕŴĻƇŰƁ
ŷŰſƃƁźƃĻŒŸƂƏųŽƕƂƌĻźŻƎƇ
ŷĻųŽƕŷŴŰĻŷŰſŰŻƎŲŰŽŽƏ
ſžƂƕżĻŷŽžŲƃĻŲƁƂŰŲƂŵ
ŹžųžĻƕĻƁſƀžűƃŹƂŵĻŷŰŲŵ
ƁƂŸĻŰŲƂžĻƉŵĻƀŰŷ
œŵƅƁſƁ
ŴŻžƏƀƎż
ŽžƑƊƀŸ
ƀųżŷŸƀ
ŗűƕŹĻſƀŸĻŷƇŸƂƃŲŰŽŽƕ
źŻƎƇŰĻŔŚĻſƕŴĻƇŰƁ
ŷŰſƃƁźƃĻšſƀžűƃŹƂŵ
ŷŰŲŵƁƂŸĻŰŲƂžĻƉŵĻƀŰŷ
šƂžƁƃƓƂƌƁƏ
ƂƕŻƌźŸĻŰŲƂž
żžűƕŻƕŲĻŷ
ƄƃŽźƆƕƓƎ
,FZMFTT
ůźƉžĻŷűƕŹĻſžŲƂž
ƀƎƓƂƌƁƏĻŒƂŸƁŽƕƂƌĻźŻƎƇ
ŔŚĻŲĻŷŰżžźĻŷŰſŰŻƎ
ŲŰŽŽƏĻƂŰĻƁſƀžűƃŹƂŵ
ŷŰſƃƁƂŸƂŸĻŴŲŸųƃŽĻƉŵ
ƀŰŷ
śſſƁŴŻžųż
źŸƃŢƁƂƎ
ƅųżƅŸƄƏ
źųƂƆƄƅŻƅƏ
ƄƀƁŵų
ŗűƕŹĻƕżžűƕŻŰŹŷŵƀŰĻſƕŴ
ƇŰƁĻƁƂŰƀƂƃĻůźƉžĻŷűƕŹ
ſžŲƂžƀƎƓƂƌƁƏĻŗŲŵƀ
ŽƕƂƌƁƏĻŴžĻŰŲƂžżŰŹƁƂŵƀŽƕ
ĻƀŵźžżŵŽŴžŲŰŽžĻŷŲŵƀ
ƂŰƂŸƁƏĻŴžĻŰŲƂžƀŸŷžŲŰ
ŽžƖĻŰŲƂžżŰŹƁƂŵƀŽƕĻ7PMWP
ŧƆƀŽƉƘƙ
śżƏƈŕśŸšŢŢ 2GTUQPCN%CT%QOOWPKECVQT
śżƏƈŕśŸŻžſƀŻűŽŹ
ŔŻƏĻŷŰſƃƁźƃĻŰŲƂž ĻŴŸŲĻƁƂžƀĻ
ĻŞſƆƕƏŰźƁŵƁƃŰƀ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻƇŸƂŰŹƂŵĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŒƁƂƃſ
ĻĻŗŰżŸźŰŽŽƏ
ĻĻŒƕŴżŸźŰŽŽƏ
ĻĻŔŸƁƂŰŽƆƕŹŽŵĻŲżŸźŰŽŽƏĻžƁŲƕƂŻŵŽŽƏ
ĻĻşƏƂƕĻŴŲŵƀƆƏƂŰ
ĻĻŤƃŽźƆƕƏĻŲŲƕżźŽŵŽŽƏĻƁŸųŽŰŻƕŷŰƆƕƖĻŲĻźƀŸ
ƂŸƇŽƕŹĻƁŸƂƃŰƆƕƖ
ĻĻŘŽƄžƀżŰƆŸƏ
ŧƆƀŽƉƘƁƀųžƏƀƘŽƀƁƂŽŻ
ĻŚųſŻŽųƀƀƒĻqĻŗŰżŸźŰƓĻűžźžŲƕĻŴŲŵƀƆƏƂŰ
ƂŰĻŷŰŴŽƕĻŴŲŵƀƕ ĻſžƂƕżĻŲżŸźŰƓĻƁŸųŽŰŻƕŷŰƆƕƎ
ŝŰƂŸƁŽƕƂƌĻƂŰĻƃƂƀŸżƃŹƂŵĻ ŽŵĻżŵŽƈŵĻ
ƁŵźƃŽŴ ĻƉžűĻžŴŽžƇŰƁŽžĻŷŰźƀŸƂŸĻŲƁƕĻŲƕźŽŰ
ŢšŢŘţŘŗřŘŠŠŲ
ůźƉžĻŲƕźŽŰĻŷŰźƀŸŲŰƎƂƌƁƏĻŷŰĻŴžſžżžųžƎ
źŻƎƇŰĻŔŚ ĻſŵƀŵźžŽŰŹƂŵƁƌ ĻƉžĻſƀŸĻƆƌžżƃ
ŽƕźžżƃĻŽŵĻŷŰƂŸƁŽƃŻžĻƀƃźŸ
ĻŕƘŷſŻŽųƀƀƒĻqĻŲƕŴżŸźŰƓĻűžźžŲƕĻŴŲŵƀ
ƆƏƂŰĻƂŰĻŷŰŴŽƕĻŴŲŵƀƕ ĻŲŸżŸźŰƓĻƁŸųŽŰŻƕŷŰƆƕƎ
ŚųſŽŻƅųƄŻŶƀųžƘźųƉƘƒ
ŝžƑƊŗŝŽžƑƊ
ŦƀƘŽųžƏƀƘƇƆƀŽƉƘƙţŤŤ
ŝŰƂŸƁŽƕƂƌĻƂŰĻƃƂƀŸżƃŹƂŵĻ ŽŵĻżŵŽƈŵĻ
ƁŵźƃŽŴ ĻƉžűĻžŴŽžƇŰƁŽžĻŲƕŴźƀŸƂŸĻŲƁƕĻŲƕźŽŰ
ƁŵźƃŽŴĻŴŻƏĻŲŲƕżźŽŵŽŽƏĻſžźŰŶƇŸźƕŲĻſžŲž
ƀžƂƃĻƂŰĻųƃŴźŰĻŰŲƂž
ŝŰŻŰƈƂƃŲŰŽŽƏĻƄƃŽźƆƕƖĻżžŶŽŰĻŷżƕŽŸƂŸĻŷ
ŲƕŴƕżźŽŵŽŽƏĻƃƁƕƅĻŴŲŵƀƆƏƂĻžŴŽžƇŰƁŽžĻŴž
ŲƕŴƕżźŽŵŽŽƏĻƂƕŻƌźŸĻŴŲŵƀƆƏƂĻŲžŴƕƏĻžŴŽŸż
ŽŰƂŸƁźŰŽŽƏżĻŽŰĻźŽžſźƃĻƕ ĻſƀŸĻſžŴŰŻƌƈžżƃ
ŽŰƂŸƁźŰŽŽƕĻŲĻżŵŶŰƅĻĻƁŵźƃŽŴ ĻĻŲƕŴƕż
źŽŵŽŽƏĻƃƁƕƅĻƕŽƈŸƅĻŴŲŵƀƆƏƂ
ŤƃŽźƆƕƎĻżžŶŽŰĻŲŸżźŽƃƂŸĻƂƕƓƎĻƁŰżžƎĻźŽžſ
źžƎĻŽŵĻżŵŽƈŵĻŽƕŶĻƇŵƀŵŷĻĻƁŵźƃŽŴĻŒĻƕŽƈžżƃ
ŲŸſŰŴźƃĻƄƃŽźƆƕƏĻŲŸżŸźŰƓƂƌƁƏĻŰŲƂžżŰƂŸƇŽž
ƇŵƀŵŷĻĻƅŲŸŻŸŽŸĻƕĻĻƁŵźƃŽŴ
ŦƎĻƄƃŽźƆƕƎĻżžŶŽŰĻŷżƕŽŸƂŸĻŲĻżŵŽƎĻ/;
%#4 ĻŠųƄƅƃƁżŽŻ ŠųƄƅƃƁżŽŻ
ųŵƅƁſƁŴŻžƒ ŠųƄƅƃƁżŽŻźųſŽų
šƅƂŻƃųƀŻŸŷŵŸƃŸż ĻŴŵĻżžŶŽŰĻŷŽŰŹƂŸĻžűŸ
ŴŲŰĻŲŰƀƕŰŽƂŸĻŲƕŴƕżźŽŵŽŽƏĻŕƄŸŷŵŸƃŻĻƂŰ
ŤƀųƊųžųŷŵŸƃƏŵƁŷŻƅŸžƒźųƅŸſŵƄŸĻŗŰ
žſŸƁžżĻƁŸƁƂŵżŸĻżŵŽƎ ĻŴŸŲĻƁƂžƀĻ
ĻťƃŻŵųžƘƄƅƏŷŻƄƅųƀƉƘżƀƁŶƁƆŵƘſ
ŽƀŸƀƀƒƁƄŵƘƅžŸƀƀƒĻqĻŲŸźžƀŸƁƂžŲƃƓƂƌƁƏ
ŴŻƏĻŲżŸźŰŽŽƏĻžƁŲƕƂŻŵŽŽƏĻŰŲƂžĻŽŰĻŲƕŴƁƂŰŽƕ
ŗŰĻŴŵƂŰŻƌŽžƎĻƕŽƄžƀżŰƆƕƓƎ ĻŴŸŲ
ƁƂžƀĻ
ĻŢiƒƅƘŷŵŸƃƘĻqĻŲƕŴżŸźŰƓĻƂŰĻŲŸżŸźŰƓĻƁŸų
ŽŰŻƕŷŰƆƕƎĻƂƕŻƌźŸĻŴŻƏĻſƏƂŸƅĻŴŲŵƀŵŹĻŗŰ
ŴŵƂŰŻƌŽžƎĻƕŽƄžƀżŰƆƕƓƎ ĻŴŸŲĻƁƂžƀĻ
ĻŧƆƀŽƉƘƒƂųƀƘŽŻĻqĻŲŸźžƀŸƁƂžŲƃƓƂƌƁƏ
ŴŻƏĻſƀŸŲŵƀŽŵŽŽƏĻƃŲŰųŸĻƃĻŲŸſŰŴźƃĻŵźƁƂƀŵ
ŽžƖĻƁŸƂƃŰƆƕƖ
ŝŰƂŸƁŽƕƂƌĻƂŰĻƃƂƀŸżƃŹƂŵĻźŽžſźƃĻŽŵĻżŵŽƈŵĻ
ƁŵźƃŽŴĻŰűžĻŽŰƂŸƁŽƕƂƌĻƖƖĻŴŲƕƇƕĻſƀžƂƏųžżĻ
ţųŷƘƆƄŷƘƙ
ŠŰŴƕƃƁĻŴƕƖĻźŽžſžźĻźŻƎƇŰĻŔŚĻƁƂŰŽžŲŸƂƌ
űŻŸŷƌźžĻĻżĻŲƕŴĻŰŲƂžżžűƕŻƏ
ůźƉžĻŰŲƂžżžűƕŻƌĻŽŵĻſƕŴƂŲŵƀŴŶƃƓĻŽŰƂŸ
ƁźŰŽŽƏĻźŽžſźŸ ĻſƕŴƕŹŴƕƂƌĻűŻŸŶƇŵĻƂŰĻƁſƀž
űƃŹƂŵĻƉŵĻƀŰŷ
śżƏƈŕśŸšŢŢ 2GTUQPCN%CT%QOOWPKECVQT
ŇŽƄžƀżŰƆƕŹŽŰĻźŽžſźŰ
ŢţśşŊťŝœ
ŝŰŲźžŻŸƈŽƕĻƀŰŴƕžƅŲŸŻƕ ĻűƃŴƕŲŻƕ
ŽŵƁſƀŸƏƂŻŸŲƕĻƂžſžųƀŰƄƕƇŽƕĻƃżžŲŸ ĻƂžƉž
żžŶƃƂƌĻſŵƀŵƈźžŴŶŰƂŸĻƀžűžƂƕĻźŻƎƇŰĻŔŚ
ŐŲƂžżžűƕŻƌĻŷŰŲŶŴŸĻżžŶŽŰĻŷŰżźŽƃƂŸ
ŲŸżźŽƃƂŸĻŷŰĻŴžſžżžųžƎĻŷŽƕżŽžųžĻźŻƎƇŰ
ŴŸŲĻƁƂžƀĻ
śŰżſžƇźŸĻƕŽŴŸźŰƂžƀŰ
ŗŰĻŴžſžżžųžƎĻƕŽƄžƀżŰƆƕŹŽžƖĻźŽžſźŸĻżžŶŽŰ
žƂƀŸżŰƂŸĻſŵŲŽƃĻƕŽƄžƀżŰƆƕƎĻŷĻŰŲƂžĻŷŰŲŴƏźŸ
ŻŰżſžƇźŰżĻƕŽŴŸźŰƂžƀŰ
௎ƁƃŻƄƅųƀƀƒƘƀƇƁƃſųƉƘżƀƁƙŽƀƁƂŽŻ
p
ŝŰƂŸƁŽƕƂƌĻƕŽƄžƀżŰƆƕŹŽƃĻźŽžſźƃĻ
ţƁƕĻŻŰżſžƇźŸĻƕŽŴŸźŰƂžƀŰĻżŸųžƂƏƂƌ
ſƀŸűŻŸŷŽžĻĻƁŵźƃŽŴ ĻƕĻƁŲƕƂŻžĻſŵƀŵƁƃ
ŲŰƓƂƌƁƏĻſžĻŲƁƌžżƃĻ1$$ĻŦŵĻžŷŽŰƇŰƓ
ƉžĻƕŽƄžƀżŰƆƕƏĻŷƇŸƂŰŽŰĻŷĻŰŲƂžżž
űƕŻƏ
ŗƇŸƂŰŽŽƏĻſŵƀŵƀŸŲŰƓƂƌƁƏĻſƀŸĻŽŰƂŸƁ
ŽŵŽŽƕĻűƃŴƌƏźžƖĻźŽžſźŸĻŲĻƆŵŹĻƇŰƁ
``
ĻŞſƆƕƏŰźƁŵƁƃŰƀ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻƇŸƂŰŹƂŵĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŒƁƂƃſ
ŚųſŽŻƅųƄŻŶƀųžƘźųƉƘƒ
ŝžƑƊŗŝŽžƑƊ
ŢţśşŊťŝœ
ĻůźƉžĻſƀŸĻſžŲƂžƀŽŸƅĻŽŰƂŸƁźŰŽŽƏƅ
ŽŰĻƕŽƄžƀżŰƆƕŹŽƃĻźŽžſźƃĻŽŵĻŷŰƁŲƕƇƃƓƂƌƁƏ
ŶžŴŽŸŹĻƕŽŴŸźŰƂžƀĻ ŰĻƂŰźžŶĻſƕƁŻƏĻ
ƁŵźƃŽŴĻƂŰĻſƕƁŻƏĻžűűƕųŰŽŽƏĻƁŲƕƂŻžŲžƖ
ŴžƀƕŶźŸĻŽŰŲźžŻžĻŠšš ĻŷŲŵƀŽƕƂƌƁƏĻŴž
ŰŲƂžżŰŹƁƂŵƀŽƕĻĻƀŵźžżŵŽŴƃƓƂƌƁƏĻŷŲŵƀ
ƂŰƂŸƁƏĻŴžĻŰŲƂžƀŸŷžŲŰŽžƖĻŰŲƂžżŰŹƁƂŵƀŽƕ
7PMWP
śŰżſžƇźŸĻƕŽŴŸźŰƂžƀŰĻŲƕŴžűƀŰŶŰƎƂƌĻſŵŲŽƃ
ƕŽƄžƀżŰƆƕƎĻŲƕŴſžŲƕŴŽžĻźžŻƌžƀƃ
őŵŷſŵƀŵƀŲŽŵĻƇŵƀŲžŽŵĻƁŲƕƂŻžĻĻƁŸųŽŰŻƕ
ŷŰƆƕƏĻƁſƀŰƆƌžŲƃŲŰŻŰĻſƕƁŻƏĻŷŰżŸźŰŽŽƏ
ŰŲƂžżžűƕŻƏ
ŞűŸŴŲŰĻƕŽŴŸźŰƂžƀŰĻűŻŸżŰƎƂƌĻſžĻƇŵƀŷƕ
ƇŵƀŲžŽŸżĻƁŲƕƂŻžżĻĻƁŸųŽŰŻƕŷŰƆƕƏĻƁſƀŰ
ƆƎŲŰŻŰĻżŵŽƈŵĻĻƅŲŸŻŸŽĻƂžżƃ
ţųŷƘƆƄŷƘƙţŤŤ
ŠŰŴƕƃƁĻŴƕƖĻŠššĻŴŻƏĻŷŰżŸźŰŽŽƏ ĻŲƕŴżŸźŰŽŽƏ
ƂŰĻźŵƀƃŲŰŽŽƏĻŴŲŵƀżŸĻűŰųŰŶŽžųžĻŲƕŴŴƕŻŵŽŽƏ
ƁƂŰŽžŲŸƂƌĻűŻŸŷƌźžĻĻżĻŲƕŴĻŰŲƂžżžűƕŻƏ
ŠŰŴƕƃƁĻŴƕƖĻŴŻƏĻźŵƀƃŲŰŽŽƏĻƕŽƈŸżŸĻƄƃŽźƆƕƏżŸ
ƁƂŰŽžŲŸƂƌĻűŻŸŷƌźžĻĻż
ůźƉžĻŰŲƂžżžűƕŻƌĻŽŵĻſƕŴƂŲŵƀŴŶƃƓĻŽŰƂŸ
ƁźŰŽŽƏĻźŽžſźŸ ĻſƕŴƕŹŴƕƂƌĻűŻŸŶƇŵĻƂŰĻƁſƀž
űƃŹƂŵĻƉŵĻƀŰŷ
ŢţśşŊťŝœ
ŝŰŲźžŻŸƈŽƕĻƀŰŴƕžƅŲŸŻƕ ĻűƃŴƕŲŻƕ
ŽŵƁſƀŸƏƂŻŸŲƕĻƂžſžųƀŰƄƕƇŽƕĻƃżžŲŸ ĻƂžƉž
żžŶƃƂƌĻſŵƀŵƈźžŴŶŰƂŸĻƀžűžƂƕĻƕŽƄžƀżŰ
ƆƕŹŽžƖĻźŽžſźŸ
ŚųſŸŹųſŻƃųŷƘƆƄƆŷƘƙ2%%
ŗŵŻŵŽŵĻſžŴžŲŶŵŽŵĻƁŲƕƂŻžĻĻŰŲƂžĻŷŰƇŸ
ŽŵŽŵ
ŖžŲƂŵĻſžŴžŲŶŵŽŵĻƁŲƕƂŻžĻĻŰŲƂžĻŲƕŴƇŸ
ŽŵŽŵ
ůźƉžĻ1$$ĻŷŽŰƅžŴŸƂƌƁƏĻŴƃŶŵĻŴŰŻŵźžĻŲƕŴ
ŰŲƂžĻŴŻƏĻŷƇŸƂƃŲŰŽŽƏĻƕŽƄžƀżŰƆƕƖ
ŷƏŲŻƏƓƂƌƁƏĻſžŷŽŰƇźŰ ĻŴŵĻűƃŻžĻŷŰŻŸƈŵŽž
ŰŲƂž ĻſƀŸĻƆƌžżƃĻƁŲƕƂŻžĻŽŵĻſŵƀŵƁƃŲŰƓƂƌƁƏ
ſžĻ1$$
şƀŸĻŲŸźžƀŸƁƂŰŽŽƕĻŴŵźƕŻƌźžƅĻ1$$ĻŴŻƏĻŰŲƂž
ƂƕŻƌźŸĻƂžŹĻ1$$ ĻƏźŸŹĻžƁƂŰŽŽƕżĻŲŸźžƀŸƁƂž
ŲƃŲŰŲƁƏĻŴŻƏĻŷŰżŸźŰŽŽƏŲƕŴƕżźŽŵŽŽƏ
ſžźŰŶŵĻſƀŰŲŸŻƌŽŸŹĻƁƂŰƂƃƁ
ŢţśşŊťŝœ
ĻůźƉžĻſƀŸĻſžŲƂžƀŽŸƅĻŽŰƂŸƁźŰŽŽƏƅ
ŽŰĻƕŽƄžƀżŰƆƕŹŽƃĻźŽžſźƃĻŽŵĻŷŰƁŲƕƇƃƓƂƌƁƏ
ŶžŴŽŸŹĻƕŽŴŸźŰƂžƀĻ ŰĻƂŰźžŶĻſƕƁŻƏĻ
ƁŵźƃŽŴĻƂŰĻſƕƁŻƏĻžűűƕųŰŽŽƏĻƁŲƕƂŻžŲžƖ
ŴžƀƕŶźŸĻŽŰŲźžŻžĻŠšš ĻŷŲŵƀŽƕƂƌƁƏĻŴž
ŰŲƂžżŰŹƁƂŵƀŽƕĻĻƀŵźžżŵŽŴƃƓƂƌƁƏĻŷŲŵƀ
ƂŰƂŸƁƏĻŴžĻŰŲƂžƀŸŷžŲŰŽžƖĻŰŲƂžżŰŹƁƂŵƀŽƕ
7PMWP
ŚƀƘſƀŻżŽžƑƊ
ŚŻƎƇĻŔŚĻżƕƁƂŸƂƌĻŷŽƕżŽŸŹĻżŵƂŰŻŵŲŸŹĻźŻƎƇ
ƏźŸżĻżžŶŽŰĻŰźƂŸŲƃŲŰƂŸĻŴŵƏźƕĻƄƃŽźƆƕƖĻƂŰ
ſƀžŲžŴŸƂŸĻƕŽƈƕĻŴƕƖ
ţŽƕźŰŻƌŽŸŹĻźžŴĻŷŽƕżŽžųžĻźŻƎƇŰĻŽŰŴŰƓƂƌƁƏ
ŲĻŰŲƂžƀŸŷžŲŰŽŸƅĻŰŲƂžżŰŹƁƂŵƀŽƏƅĻ7PMWP
ƂžżƃĻŴŻƏĻŷŰżžŲŻŵŽŽƏĻŽžŲŸƅĻŷŽƕżŽŸƅĻźŻƎƇƕŲ
ƀŵźžżŵŽŴƃƓƂƌƁƏĻŷŲŵƀƂŰƂŸƁƏĻƁŰżŵĻŴžĻŽŸƅ
ŧƆƀŽƉƘƙźƀƘſƀƁŶƁŽžƑƊų
ŒŸźžƀŸƁƂŰŽŽƏĻŷŽƕżŽžųžĻźŻƎƇŰĻŔŚ
p ŻƕŲƕĻſŵƀŵŴŽƕĻŴŲŵƀƆƏƂŰĻżžŶŽŰĻŲƕŴƇŸŽƏƂŸ
ŲƀƃƇŽƃ ĻƏźƉžĻƆŵŽƂƀŰŻƌŽŸŹĻŷŰżžź
ŚųſŽŻƅųƄŻŶƀųžƘźųƉƘƒ
ŝžƑƊŗŝŽžƑƊ
ŽŵżžŶŻŸŲžĻŰźƂŸŲƃŲŰƂŸĻŷŰĻŴžſžżžųžƎ
źŻƎƇŰĻŔŚ ĻŴŸŲĻƁƂžƀĻ
ŕƘŷƘſŽƀŸƀƀƒŷŵŸƃƉƒƅŽžƑƊŸſ
ŲŽŵŻƅƒŶƅŻźƀƘſƀŻżŽžƑƊ
ůźƉžĻƆŵŽƂƀŰŻƌŽŸŹĻŷŰżžźĻŽŵĻżžŶŽŰĻŰźƂŸŲƃ
ŲŰƂŸĻźŻƎƇŵżĻŔŚ ĻŽŰſƀŸźŻŰŴ ĻſƀŸĻƀžŷƀƏŴ
ŶŵŽŽƕĻűŰƂŰƀŵŹžź ĻſŵƀŵŴŽƕĻŻƕŲƕĻŴŲŵƀƆƏƂŰ
żžŶŽŰĻŲƕŴƇŸŽŸƂŸĻƃĻƂŰźŸŹĻƁſžƁƕű
p żžŶŽŰĻŲżŸźŰƂŸŲŸżŸźŰƂŸĻżŵƅŰŽƕƇŽŸŹ
ŷŰƅŸƁƂĻŷŰżźƕŲĻŲƕŴĻŴƕƂŵŹĻŽŰĻŷŰŴŽƕƅĻŴŲŵƀ
ƆƏƂŰƅ ĻŴŸŲĻƁƂžƀĻ
p ſƀŰŲƕĻſŵƀŵŴŽƕĻŴŲŵƀƆƏƂŰĻƂŰĻŷŰŴŽƕĻŴŲŵƀ
ŒƕŴƕżźŽƕƂƌĻŻƕŲƕĻſŵƀŵŴŽƕĻŴŲŵƀƆƏƂŰĻƈŻƏ
ƅžżĻŲƁƂŰŲŻŵŽŽƏĻŷŽƕżŽžųžĻźŻƎƇŰĻŲĻžƁŵ
ƀŴƏĻŷŰżźŰĻƀƃƇźŸĻŴŲŵƀƆƏƂ
ƆƏƂŰĻżžŶŽŰĻŷŰżŸźŰƂŸĻŲƀƃƇŽƃ ĻŽŰſƀŸ
źŻŰŴ ĻƃĻƀŰŷƕĻŲƕŴżžŲŸĻŵŻŵźƂƀŸƇŽžųž
ŶŸŲŻŵŽŽƏ ĻŴŸŲĻƁƂžƀĻ
ŔŸŲĻżŰŻƎŽžźĻƕĻűƕŻƌƈĻŴŵƂŰŻƌŽƃĻƕŽƄžƀ
żŰƆƕƎ ĻŴŸŲĻƁƂžƀĻ
p ŗŰżžźĻŲƕŴŴƕŻŵŽŽƏĻŴŻƏĻƀƃźŰŲŸƇžź ĻŲƕŴżŸ
źŰƓƂƌƁƏĻŴŸŲĻƁƂžƀĻ
p żžŶŽŰĻƃŲƕżźŽƃƂŸŲŸżźŽƃƂŸĻſžŴƃƈźƃ
űŵŷſŵźŸĻſŵƀŵŴŽƌžųžĻſŰƁŰŶŸƀŰ
1"$04 ĻŴŸŲĻƁƂžƀĻ
ŢţśşŊťŝœ
ŒƕŴŲŵŴƕƂƌĻſƕŴſƀƃŶŸŽŵŽŸŹĻƄƕźƁŰƂžƀĻƃűƕź
ŞŴŽžƇŰƁŽžĻſžƂƏųŽƕƂƌĻźŻƎƇĻſƀƏżžĻŲ
ſƀžƂŸŻŵŶŽƃĻƁƂžƀžŽƃ
ŲŽƂƁŵŸƃƀƆƅŻźƀƘſƀŻżŽžƑƊƀųſƘƄƉŸ
ŞűŵƀŵŶŽžĻŲƁƂŰŲƂŵĻŷŽƕżŽŸŹĻźŻƎƇĻŽŰĻżƕƁƆŵĻŲ
źŻƎƇĻŔŚ
ŢƀŸżŰŹƂŵĻŔŚĻžƂŲƕƀžżĻŴžųžƀŸĻƕĻŲƁƂŰŲ
ŻƏŹƂŵĻźŻƎƇĻŲĻƆŵŹĻžƂŲƕƀ
şƀŸĻŲƕŴżŸźŰŽŽƕĻƂŰĻŲƕŴƇŸŽŵŽŽƕĻŴŲŵƀƆƏƂĻŷŰ
ŴžſžżžųžƎĻŷŽƕżŽžųžĻźŻƎƇŰĻƁſƀŰƆƎƓ
ƁŸųŽŰŻƕŷŰƆƕƏ
ŒŸżźŽƕƂƌĻƁŸųŽŰŻƕŷŰƆƕƎĻƈŻƏƅžżĻŲƁƂŰ
ŲŻŵŽŽƏĻŔŚĻŲĻŷŰżžźĻŷŰſŰŻŵŽŽƏ
ŔŻƏĻŰŲƂžżžűƕŻƏĻŷĻƁŸƁƂŵżžƎĻűŵŷźŻƎƇŵŲžųž
źŵƀƃŲŰŽŽƏĻ,FZMFTT ĻŴŸŲĻƁƂžƀĻ
ŗŻŵųźŰĻŽŰƂŸƁŽƕƂƌĻŽŰĻźŻƎƇĻŒŸĻſžƇƃƓƂŵ
ƅŰƀŰźƂŵƀŽŵĻźŻŰƆŰŽŽƏ ĻźžŻŸĻźŻƎƇĻűƃŴŵ
ŲƁŵƀŵŴŸŽƕ
ĻŞſƆƕƏŰźƁŵƁƃŰƀ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻƇŸƂŰŹƂŵĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŒƁƂƃſ
ŚųſŽŻƅųƄŻŶƀųžƘźųƉƘƒ
ŚųſƘƀųŴųƅųƃŸżŽŻŽžƑƊųŗŝšƄƁŴŻƄƅƁŶƁŽžƑƊųŽƁſƆƀƘŽųƅƁƃų ţŤŤ ŚųſƘƀųŴųƅųƃŸżŽŻ
ŚųſƘƀųŴųƅųƃŸżƁŽ
ŠŵƂŵŻƌŽžĻŲŸŲƇƕƂƌ ĻƏźĻŷŰźƀƕſŻŵŽƕĻűŰƂŰ
ƀŵŹźŸĻſƕŴĻźƀŸƈźžƎ ĻƂŰĻŷĻƏźžųžĻűžźƃ
ſžŲŸŽŽƕĻűƃƂŸĻſžŷŽŰƇźŸĻ ĻƂŰĻ p őŰƂŰƀŵŹźŸĻƂƀŵűŰĻŷŰżƕŽŸƂŸ ĻƏźƉž
p ŷŰƁŲƕƇƃƓƂƌƁƏĻƕŽƄžƀżŰƆƕŹŽŸŹĻƁŸżŲžŻ ĻŰ
ŽŰĻŴŸƁſŻŵƖĻŲƕŴžűƀŰŶŰƓƂƌƁƏĻţųźƃƒŹŸƀų
ŴųƅųƃŸƒŷŻƄƅųƀƉƆƂƃųŵžŚųſŸƀŻƅŸ
ŴųƅųƃŸƑ
ŝžƑƊŗŝźŴųƅųƃŸżŽƁƑ
ŞűŵƀŵŶŽžĻſƕŴŲŰŶƂŵĻƕĻŲŸƂƏųŽƕƂƌĻűŰƂŰ
ƀŵŹźƃ
ƂŰŰűž
ŒƁƂŰŲƂŵĻŽžŲƃĻűŰƂŰƀŵŹźƃ ĻƂŰź ĻƉžűĻſžŷ
ŽŰƇźŰĻ ĻűƃŻŰĻŷŽŸŷƃ
p ŷŰżźŸĻŽŵĻƀŵŰųƃƎƂƌĻſžŲƂžƀŽžĻŽŰĻƁŸų
ŽŰŻŸĻŲƕŴĻźŻƎƇŰĻŔŚĻŽŰĻŲƕŴƁƂŰŽƕĻĻżŵƂƀƕŲ
ŲƕŴĻŰŲƂžżžűƕŻƏ
ŕƘŷŽƃŻƅƅƒ
ŞűŵƀŵŶŽžĻſƕŴŲŰŶƂŵĻƕĻŲŸƂƏųŽƕƂƌĻűŰƂŰ
ƀŵŹźŸ
ĻŞŴŽžƇŰƁŽžĻſžƂƏųŽƕƂƌĻźŻƎƇĻſƀƏżžĻŲ
ſƀžƂŸŻŵŶŽƃĻƁƂžƀžŽƃ
šſžƇŰƂźƃĻŲƁƂŰŽžŲƕƂƌĻžŴŽƃĻŽžŲƃĻűŰƂŰ
ƀŵŹźƃ ĻƂŰź ĻƉžűĻſžŷŽŰƇźŰĻ ĻűƃŻŰ
ŷŲŵƀƅƃ
ĻŒƁƂŰŲƂŵĻŲŸźƀƃƂźƃĻŴŻƏĻžƂŲžƀƃĻĻżżĻƃ
ƉƕŻŸŽƃĻŷŰĻſƕŴſƀƃŶŸŽŵŽŸżĻƄƕźƁŰƂžƀžżĻƕ
žűŵƀŵŶŽžĻſƕŴŲŰŶƂŵĻźƀŸƈźƃĻźŻƎƇŰĻŔŚ
ŢţśşŊťŝœ
şŵƀŵŲŵƀŽƕƂƌĻźŻƎƇĻŔŚĻŴžųžƀŸĻźŽžſźŰżŸ
ƉžűĻŽŵĻŴžſƃƁƂŸƂŸĻŲŸſŰŴƕŽŽƏĻűŰƂŰƀŵŹžź
ſƕƁŻƏĻŲƕŴźƀŸŲŰŽŽƏĻſƀŸƁƂƀžƎ
ŕœřŞśŕš
ţŽŸźŰŹƂŵĻƂžƀźŰƂŸƁƏĻŽžŲŸƅĻŰźƃżƃŻƏƂžƀƕŲ
ƂŰĻƖƅĻźžŽƂŰźƂƕŲĻſŰŻƌƆƏżŸ ĻƆŵĻŽŵųŰƂŸŲŽž
ŲſŻŸŲŰƓĻŽŰĻƖƅĻƀžűžƂƃ
ĻŞſƆƕƏŰźƁŵƁƃŰƀ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻƇŸƂŰŹƂŵĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŒƁƂƃſ
ŝžƑƊŗŝƅųţŤŤ źŴųƅųƃŸżŽųſŻ
ĻŒƕŴŲŵŴƕƂƌĻſƕŴſƀƃŶŸŽŵŽŸŹĻƄƕźƁŰƂžƀ
ƃűƕź
şžźŻŰŴƕƂƌĻűƕŻƃĻſŻŰƁƂżŰƁžŲƃĻſŻŰƁƂŸŽźƃ
ƕĻſžƂƕżĻŲƁƂŰŽžŲƕƂƌĻŴƀƃųƃĻŽžŲƃĻűŰƂŰ
ƀŵŹźƃ ĻſƀŸĻƆƌžżƃĻſžŷŽŰƇźŰĻ ĻżŰƓĻűƃƂŸ
ŷŽŸŷƃ
ťŻƂŴųƅųƃŸżŽŻ
ŒŸźžƀŸƁƂžŲƃŹƂŵĻűŰƂŰƀŵŹźŸĻŷĻſžŷŽŰƇŵŽŽƏż
$3 ĻĻ7
ŤŽžųŷųƀƀƒ
šźŻŰŴƕƂƌĻŔŚ
ŢƀŸżŰŹƂŵĻŔŚĻžƂŲƕƀžżĻŴžųžƀŸĻƕĻŲƁƂŰŲ
ŻƏŹƂŵĻźŻƎƇĻŲĻƆŵŹĻžƂŲƕƀ
ŚųſŽŻƅųƄŻŶƀųžƘźųƉƘƒ
ŚųſƘƀųŴųƅųƃŸżŽŻŽžƑƊųŗŝšƄƁŴŻƄƅƁŶƁŽžƑƊųŽƁſƆƀƘŽųƅƁƃų ţŤŤ
ŗŻŵųźŰĻŽŰƂŸƁŽƕƂƌĻŽŰĻźŻƎƇĻŒŸĻſžƇƃƓƂŵ
ƅŰƀŰźƂŵƀŽŵĻźŻŰƆŰŽŽƏ ĻźžŻŸĻźŻƎƇĻűƃŴŵ
ŲƁŵƀŵŴŸŽƕ
ŕœřŞśŕš
şŵƀŵźžŽŰŹƂŵƁƌ ĻƉžĻŲŸźžƀŸƁƂŰŽƕĻŰźƃżƃ
ŻƏƂžƀŸĻƃƂŸŻƕŷƃƎƂƌƁƏĻűŵŷſŵƇŽŸżĻŴŻƏ
ŽŰŲźžŻŸƈŽƌžųžĻƁŵƀŵŴžŲŸƉŰĻƇŸŽžż
ĻŞſƆƕƏŰźƁŵƁƃŰƀ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻƇŸƂŰŹƂŵĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŒƁƂƃſ
ŚųſŽŻƅųƄŻŶƀųžƘźųƉƘƒ
-G[NGUU ŔŸźŽžƑƊŸŵŻżźųſƁŽƅųƄŻƄƅŸſų
źųƂųžŸƀƀƒ
ŚųŶųžƏƀųƘƀƇƁƃſųƉƘƒ
ŞűŸŴŲŰĻźŻƎƇŰĻŔŚĻŰŲƂžżžűƕŻƏĻżŰƎƂƌĻƄƃŽź
ƆƕƎĻ,FZMFTTĻŜžŶŽŰĻŷŰżžŲŻƏƂŸĻƂŰźžŶ
ŴžŴŰƂźžŲƕĻźŻƎƇƕĻŔŚ ĻŴŸŲĻƁƂžƀĻ
ŶŰƓƂƌƁƏĻſžſŵƀŵŴŶƃŲŰŻƌŽŵĻſžŲƕŴžżŻŵŽŽƏ
žŴŽžƇŰƁŽžĻƁƃſƀžŲžŴŶƃŲŰŽŵĻŷŲƃźžŲŸżĻƁŸų
ŽŰŻžżĻŽŰųŰŴƃŲŰŽŽƏ
ŕŻŵźƂƀŸƇŽƕĻƁŸƁƂŵżŸĻŰŲƂžżžűƕŻƏĻżŰƎƂƌĻƂƀŸ
ƀƕŲŽƕĻŽŰŻŰƈƂƃŲŰŽŽƏĻ ſžŷŸƆƕƖĻźŻƎƇŰ ĻĻ Ļ+ĻƂŰ
++ĻĻŴŻƏĻƆƌžųžĻŲŸźžƀŸƁƂžŲƃƓƂƌƁƏĻźŻƎƇ
ŴŸƁƂŰŽƆƕŹŽžųžĻźŵƀƃŲŰŽŽƏĻ ŔŚ ĻŴŸŲ
ƁƂžƀĻ
şƕƁŻƏĻƂžųžĻƏźĻźŻƎƇĻŔŚĻűƃŴŵĻſžŲŵƀŽŵŽžĻŲ
ŰŲƂžżžűƕŻƌ ĻſžſŵƀŵŴŶƃŲŰŻƌŽŵĻſžŲƕŴž
żŻŵŽŽƏĻƂŰĻŷŲƃźžŲŸŹĻƁŸųŽŰŻĻŽŰųŰŴƃŲŰŽŽƏ
ŷŽŸźŰƎƂƌ ĻƏźƉž
ţųŷƘƆƄŷƘƙŽžƑƊųŷŻƄƅųƀƉƘżƀƁŶƁ
ŽŸƃƆŵųƀƀƒ
ŝŸŶƇŵĻŽŰŲŵŴŵŽŸŹĻžſŸƁĻźŻƎƇƕŲĻŔŚĻŷĻƄƃŽź
ƆƕƏżŸĻ,FZMFTTĻESJWFĻƂŰĻ,FZMFTTĻTUBSUĻŐŲƂžżž
űƕŻƕĻŷĻƄƃŽźƆƕƓƎĻ,FZMFTTĻTUBSUĻżžŶƃƂƌĻŷŰŲžŴ
ŸƂŸƁƏĻűŵŷĻŲƁƂŰŲŻƏŽŽƏĻźŻƎƇŰĻŔŚĻƃĻŷŰżžź
ŷŰſŰŻƎŲŰŽŽƏĻŐŲƂžżžűƕŻƕĻŷĻƄƃŽźƆƕƓƎ
,FZMFTTĻESJWFĻżžŶƃƂƌĻŷŰżŸźŰƂŸƁƏĻƕĻŲƕŴżŸźŰ
ƂŸƁƏĻűŵŷĻŽŰƂŸƁźŰŽŽƏĻźŽžſźŸĻŽŰĻźŻƎƇƕĻŔŚ ĻƖƅ
ƂŰźžŶĻżžŶŽŰĻŷŰſƃƁźŰƂŸĻűŵŷĻŲƁƂŰŲŻƏŽŽƏ
źŻƎƇŰĻŲĻŷŰżžźĻŷŰſŰŻƎŲŰŽŽƏĻŦƏĻƁŸƁƂŵżŰ
ŴžŷŲžŻƏƓĻŻŵųźžĻƕĻŷƀƃƇŽžĻŲƕŴźƀŸŲŰƂŸĻŰŲƂž
ŽŰſƀŸźŻŰŴ ĻƏźƉžĻƀƃźŸĻŷŰŹŽƏƂƕ
ũžűĻŲƕŴƇŸŽŸƂŸĻŴŲŵƀƆƏƂŰĻŰűžĻŴŲŵƀƕĻűŰųŰŶ
ŽžųžĻŲƕŴŴƕŻŵŽŽƏĻűŵŷĻŽŰƂŸƁźŰŽŽƏĻźŽžſźŸĻŽŰ
źŻƎƇƕĻŔŚ ĻſƀŸƁƂƀƕŹĻŔŚĻżŰƓĻŷŽŰƅžŴŸƂŸƁƌĻŲ
ƀŰŴƕƃƁƕĻſƀŸűŻŸŷŽžĻ ĻżĻŲƕŴĻƀƃƇźŸĻŴŲŵƀƆƏƂ
ŰŲƂžżžűƕŻƏĻƇŸĻŴŲŵƀŵŹĻűŰųŰŶŽžųžĻŲƕŴŴƕ
ŻŵŽŽƏĻŦŵĻžŷŽŰƇŰƓ ĻƉžűĻŷŰƇŸŽŸƂŸĻŰűžĻŲƕŴ
ƇŸŽŸƂŸĻŴŲŵƀƕ ĻƂƀŵűŰĻżŰƂŸĻźŻƎƇĻŔŚĻŗŰżŸ
źŰŽŽƏĻƇŸĻŲƕŴżŸźŰŽŽƏĻŴŲŵƀƆƏƂĻŽŵżžŶŻŸŲŵ
ƏźƉžĻźŻƎƇĻŔŚĻŷŽŰƅžŴŸƂƌƁƏĻŷĻſƀžƂŸŻŵŶ
ŽžųžĻűžźƃĻŰŲƂž
ŧŵƀŲžŽƕĻźƕŻƌƆƏĻŽŰĻſžſŵƀŵŴŽƌžżƃĻżŰŻƎŽźƃ
ſžŷŽŰƇŰƎƂƌĻƀŰŴƕƃƁĻŴƕƖĻŰŽƂŵŽĻƁŸƁƂŵżŸ
ůźƉžĻŲƁƕĻźŻƎƇƕĻŴŸƁƂŰŽƆƕŹŽžųžĻźŵƀƃŲŰŽŽƏ
űƃŻŸĻŲŸŻƃƇŵŽƕĻŷĻŰŲƂžżžűƕŻƏĻſƕŴĻƇŰƁĻƀžűžƂŸ
ŴŲŸųƃŽŰĻŰűžĻźŻƎƇĻűƃŲĻƃŲƕżźŽŵŽŸŹĻŲĻſžŷŸƆƕƎ
+ĻŰűžĻ++Ļ ŴŸŲĻƁƂžƀĻ ĻſƕƁŻƏĻƇžųžĻŴŲŵƀƕ
ŰŲƂžżžűƕŻƏĻűƃŻŸĻŲƕŴƇŸŽŵŽƕĻƂŰĻŷŽžŲĻŷŰƇŸ
ŽŵŽƕ ĻŽŰĻƕŽƄžƀżŰƆƕŹŽžżƃĻŴŸƁſŻŵƖĻŲƕŴžűƀŰ
ŦŵĻŽŵĻƁƂžƁƃƓƂƌƁƏĻŰŲƂžżžűƕŻƕŲĻŷĻűŵŷźŻƎƇŵŲŸżĻŷŰſƃƁźžż
ĻŞſƆƕƏŰźƁŵƁƃŰƀ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻƇŸƂŰŹƂŵĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŒƁƂƃſ
p ŴŲŵƀƆƏƂŰĻűƃŻŸĻŲƕŴƇŸŽŵŽƕĻƕĻŷŽžŲƃĻŷŰƇŸ
ŽŵŽƕ
p źŻƎƇĻŔŚĻűƃŲĻŲƁƂŰŲŻŵŽŸŹĻŲĻŷŰżžźĻŷŰſŰ
ŻƎŲŰŽŽƏ
p ŚŽžſźŰĻ1-ĻŽŰĻſƕŴźŵƀżžŲžżƃĻŲŸżŸźŰƇƕ
ſžźŰŶƇŸźƕŲĻſžŲžƀžƂƕŲ
ŔŸźƂŸƊƀųƃƁŴƁƅųźŽžƑƊŸſŗŝź
ƇƆƀŽƉƘƖƑŴŸźŽžƑƊŸŵƁŶƁŽŸƃƆŵųƀƀƒ
ůźƉžĻźŻƎƇĻŔŚĻŷĻƄƃŽźƆƕƓƎĻLFZMFTTĻŷŰŻŸ
ƈŸƂŸĻŲĻŰŲƂžżžűƕŻƕ ĻſƀŸƁƂƀƕŹĻŲŸżŸźŰƓƂƌƁƏ
ſƀŸĻŷŰżŸźŰŽŽƕĻŰŲƂžżžűƕŻƏĻŦŵĻŷŰſžűƕųŰƓ
ſƀžŽŸźŽŵŽŽƎĻƁƂžƀžŽŽƕƅĻžƁƕű
ŐŻŵĻƏźƉžĻƅƂžƁƌĻſƀžŽŸźŽŵĻŲĻŰŲƂž ĻŲƕŴƇŸŽŸƂƌ
ŴŲŵƀƕĻƂŰĻŷŽŰŹŴŵĻźŻƎƇĻŔŚ ĻſƀŸƁƂƀƕŹĻſŵƀŵŹŴŵ
ŲĻŰźƂŸŲŽŸŹĻƀŵŶŸżĻŢžżƃĻŲŰŶŻŸŲžĻŴƃŶŵ
ƃŲŰŶŽžĻƁŻƕŴźƃŲŰƂŸĻŷŰĻŲƁƕżŰĻźŻƎƇŰżŸĻŔŚ
ŚųſŽŻƅųƄŻŶƀųžƘźųƉƘƒ
-G[NGUU
ŕœřŞśŕš
ŚųſŻŽųƀƀƒ
ŢţśşŊťŝœ
şƀŸĻŲƕŴżŸźŰŽŽƕĻƂŰĻŲƕŴƇŸŽŵŽŽƕĻŴŲŵƀƆƏƂĻŷŰ
ŴžſžżžųžƎĻŷŽƕżŽžųžĻźŻƎƇŰĻƁſƀŰƆƎƓ
ƁŸųŽŰŻƕŷŰƆƕƏ
ůźƉžĻŰŲƂžżžűƕŻƌĻƃƁƂŰƂźžŲŰŽŸŹĻŰŲƂžżŰ
ƂŸƇŽžƎĻŚşş ĻſŵƀŵżŸźŰƇĻſŵƀŵŴŰƇĻżŰƓ
űƃƂŸĻŲƁƂŰŽžŲŻŵŽŸŹĻŲĻſžŻžŶŵŽŽƏĻ2 ĻŲ
ƕŽƈžżƃĻŲŸſŰŴźƃĻŷŰƇŸŽŵŽŽƏĻŰŲƂžżžűƕŻƏ
ƂŰĻƃŲƕżźŽŵŽŽƏĻƁŸųŽŰŻƕŷŰƆƕƖĻŽŵżžŶŻŸŲŵ
ŢŸƃŸƋŽƁŷŻŵƃƁŴƁƅƘŴƃŸžƁŽƘŵŗŝ
ŕŻŵźƂƀžżŰųŽƕƂŽŵĻŵźƀŰŽƃŲŰŽŽƏĻƂŰĻſžŻƏ
żžŶƃƂƌĻſŵƀŵƈźžŴŶŰƂŸĻŲŸźžƀŸƁƂŰŽŽƎ
ƄƃŽźƆƕƖĻ,FZMFTT
ŕƘŷſŻŽųƀƀƒ
ŢţśşŊťŝœ
ŗŰűžƀžŽƏƓƂƌƁƏĻƀžŷżƕƉƃŲŰƂŸŷűŵƀƕųŰƂŸ
źŻƎƇĻŴŸƁƂŰŽƆƕŹŽžųžĻźŵƀƃŲŰŽŽƏĻŷĻƄƃŽź
ƆƕƓƎĻűŵŷźŻƎƇŵŲžųžĻźŵƀƃŲŰŽŽƏĻLFZMFTT
űƕŻƏĻżžűƕŻƌŽžųžĻƂŵŻŵƄžŽƃĻŰűžĻżŵƂŰŻŵ
ŲŸƅĻſƀŵŴżŵƂƕŲĻŒƕŴƁƂŰŽƌĻŴžĻŽŸƅĻżŰƓ
ƁźŻŰŴŰƂŸĻŽŵĻżŵŽƈŵĻĻƁż
ůźƉžĻſŵƀŵƈźžŴŸĻŽŵĻŷŽŸźŰƎƂƌ ĻźžƀŸƁƂƃŹ
ƂŵƁƏĻźŻƎƇŵżĻŔŚĻƂŰĻŷŽƕżŽŸżĻźŻƎƇŵż ĻƏź
ŷŲŸƇŰŹŽŸżĻźŻƎƇŵżĻŔŚ ĻŴŸŲĻƁƂžƀĻ
őųƃſŽſŲƖżƖŸƂŹƂƃŶŽſƏ-G[NGUUFTKXGŽűƏƃƍ
ƈƄƃżŹųƄŵſžűƃŹƂŻűžžƐŵƖżƐžŻƄžűŸſųžƖƉžƖź
ƁƄƈƇƖŵųŶƁƇƐƃűƃűŻſŷƀƁſŴƄŽſųűžƄŻžſƀŻƄ
ƀſƁƄƈƖŸƀƁſŴƄŽſųűžſƏžűƃŹƂŻžſƏƀżűƂƃŹžſƏ
ŸűŵžƖƆŵųŶƁŶź
ŗŰżźŽƕƂƌĻŴŲŵƀƆƏƂŰĻƂŰĻŴŲŵƀƕĻűŰųŰŶŽžųžĻŲƕŴ
ŴƕŻŵŽŽƏ ĻŽŰƂŸƁŽƃŲƈŸĻŽŰĻžŴŽƃĻŷĻƀƃƇžź
ŴŲŵƀƆƏƂ ĻŰűžĻŽŰƂŸƁŽƕƂƌĻŽŰĻżŵŽƈƃĻŷĻŴŲžƅ
ſƀžųƃżžŲŰŽŸƅĻźŽžſžźĻŴŲŵƀŵŹĻűŰųŰŶŽžųž
ŲƕŴŴƕŻŵŽŽƏĻŇŽŴŸźŰƂžƀĻŷŰżŸźŰŽŽƏĻŽŰĻŻžűž
ŲžżƃĻƁźŻƕĻſƕŴƂŲŵƀŴŸƂƌĻŷŰżŸźŰŽŽƏĻűŻŸżŰŽ
ŽƏż ĻŴŸŲĻƁƂžƀĻ
şƀŸĻŲŸźžƀŸƁƂŰŽŽƕĻƄƃŽźƆƕƖĻ,FZMFTTESJWF
ŰŲƂžżžűƕŻƌĻŲƕŴżŸźŰƓƂƌƁƏĻŲĻżžżŵŽƂ ĻźžŻŸ
ƀƃźŰĻűŵƀŵƂƌƁƏĻŷŰĻƀƃƇźƃĻŴŲŵƀƆƏƂĻŰűž
ŴžƂžƀźŰƓƂƌƁƏĻŴžĻŽŰƂŸƁźŽžƖĻſƀžųƃżžŲŰŽžƖ
ſŻŰƁƂŸŽŸĻŴŲŵƀŵŹĻűŰųŰŶŽžųžĻŲƕŴŴƕŻŵŽŽƏ
ŒƕŴźƀŸŲŰŹƂŵĻŴŲŵƀƆƏƂŰĻŰűžĻŴŲŵƀƕĻűŰųŰŶŽžųž
ŲƕŴŴƕŻŵŽŽƏ ĻƏźĻŷŰŷŲŸƇŰŹ
ŢţśşŊťŝœ
ŠƃƇźŸĻŴŲŵƀƆƏƂĻŷŰŷŲŸƇŰŹĻƀŵƓƁƂƀƃƎƂƌ
ŴžƂŸź ĻźžŻŸĻƀƃźŰĻűŵƀŵƂƌƁƏĻŷŰĻƀƃƇźƃ ĻŰŻŵ
ƏźƉžĻŽŰĻŲŰƁĻƂžŲƁƂƕĻƀƃźŰŲŸƆƕ ĻŰűžĻŲŸĻſƀŸ
űƀŰŻŸĻƀƃźƃĻŷŰŽŰŴƂžĻƈŲŸŴźž ĻżžŶŵĻŷŽŰ
ŴžűŸƂŸƁƏĻŷŽƏƂŸĻƀƃźŰŲŸƆƎĻŰűžĻƁſƀžűƃ
ŲŰƂŸĻƉŵĻƀŰŷ
ŒƁƕĻŴŲŵƀƆƏƂŰĻƂŰĻŷŰŴŽƕĻŴŲŵƀƕĻżŰƎƂƌĻűƃƂŸ
ŷŰƇŸŽŵŽƕĻſŵƀŵŴĻŷŰżŸźŰŽŽƏżĻŰŲƂžżžűƕŻƏ
ƕŽŰźƈŵĻŰŲƂžĻŽŵĻűƃŴŵĻŷŰƇŸŽŵŽŵ
ŝŵĻƁƂžƁƃƓƂƌƁƏĻźŻƎƇƕŲĻŔŚĻŷĻƄƃŽźƆƕƓƎĻLFZMFTTĻTUBSU
ĻŞſƆƕƏŰźƁŵƁƃŰƀ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻƇŸƂŰŹƂŵĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŒƁƂƃſ
ŚųſŽŻƅųƄŻŶƀųžƘźųƉƘƒ
-G[NGUU şŻŰƁƂŸźžŲŰĻźƀŸƈźŰĻžƁŻŰűŻƏƓƂƌƁƏ
ŰŲƂžżŰƂŸƇŽž ĻŷƃƁŸŻŻƏżĻźŻƎƇŰ ĻƏźŸŹ
ſƀžƈƂžŲƅƃƓƂƌƁƏĻŲųžƀƃĻƕĻŲųŻŸű
žƂŲžƀƃ
ŕƘŷƘſŽƀŸƀƀƒŽžƑƊŸſ
şƕƁŻƏĻƆƌžųžĻŲƁƂŰŲƂŵĻŷŽƕżŽŸŹĻźŻƎƇĻŲ
žƁŵƀŴƏĻŷŰżźŰĻƕĻŲƕŴƕżźŽƕƂƌĻŴŲŵƀƆƏƂŰ
şƕƁŻƏĻŲƕŴżŸźŰŽŽƏĻſžŲŵƀŽƕƂƌĻſŻŰƁƂŸźžŲƃ
źƀŸƈźƃĻŽŰĻżƕƁƆŵ
ŢţśşŊťŝœ
şƃųƖƁŵżƐŸžƖŽžſŴſŻżƏƈűŸųƖżƍžŹƃŹŻƁŹƉŻƄ
ůźƉžĻƆŵŽƂƀŰŻƌŽŸŹĻŷŰżžźĻŽŵĻżžŶŽŰĻŰźƂŸŲƃ
ŲŰƂŸĻźŻƎƇŵżĻŔŚ ĻŽŰſƀŸźŻŰŴ ĻſƀŸĻƀžŷƀƏŴ
ŶŵŽŽƕĻűŰƂŰƀŵŹžź ĻſŵƀŵŴŽƕĻŻƕŲƕĻŴŲŵƀƆƏƂŰ
żžŶŽŰĻŲƕŴƇŸŽŸƂŸĻŷŰĻŴžſžżžųžƎĻŷŽƕżŽžųž
źŻƎƇŰĻ ŴŸŲĻƁƂžƀĻ ũžűĻžƂƀŸżŰƂŸĻŴžƁƂƃſĻŴžĻƆŸŻƕŽŴƀŰĻŷŰżźŰ
ſŻŰƁƂŸźžŲƃĻźƀŸƈźƃĻƀƃƇźŸĻŴŲŵƀƆƏƂĻŽŵžű
ƅƕŴŽžĻŷŽƏƂŸĻĻƆŵĻƂŰźžŶĻżžŶŽŰĻŷƀžűŸƂŸ
ŷŽƕżŽŸżĻźŻƎƇŵż
ŝŰƂŸƁŽƕƂƌĻŽŰĻŷŽƕżŽŸŹĻźŻƎƇ ĻſƀŸűŻŸŷŽž
ŽŰĻĻƁżĻſƀƏżžĻŲųžƀƃ ĻƃĻſŰŷĻŽŰĻŽŸŶŽƕŹ
ƁƂžƀžŽƕĻƀƃƇźŸźƀŸƈźŸĻŴŲŵƀƆƏƂĻĻŽŵ
ŽŰżŰųŰŹƂŵƁƏĻſƕŴŲŰŶŸƂŸĻźƀŸƈźƃ
ůźƉžĻſŵƀŵŴŽƕĻŻƕŲƕĻŴŲŵƀƆƏƂŰĻŲƕŴƕżźŽŵŽƕĻŷŰ
ŴžſžżžųžƎĻŷŽƕżŽžųžĻźŻƎƇŰ ĻſƀŸĻƖƅĻŲƕŴƇŸ
ŽŵŽŽƕĻƁſƀŰƆƎƓĻƁŸųŽŰŻƕŷŰƆƕƏĻňƖĻżžŶŽŰ
ŲŸżźŽƃƂŸĻƈŻƏƅžżĻŲƁƂŰŲŻŵŽŽƏĻźŻƎƇŰĻŔŚ
ŲĻŷŰżžźĻŷŰſŰŻŵŽŽƏ ĻŴŸŲĻƁƂžƀĻ
ŢųſiƒƅƏŽžƑƊųƄŻŷƘƀƀƒŵƁŷƘƒ
źƁŵƀƘƋƀƘŷźŸƃŽųžųƅųƘƀƅŸƀƄŻŵƀƘƄƅƏ
ƂƘŷƄŻžŸƀƀƒŽŸƃſų
ŧƆƀŽƉƘƒƂųſiƒƅƘŽžƑƊųŗŝźƇƆƀŽƉƘƖƑ
MG[NGUU
ůźƉžĻŴŵźƕŻƌźŰĻŻƎŴŵŹĻżŰƎƂƌĻŴžƁƂƃſĻŴž
ŰŲƂžżžűƕŻƏĻŷŰĻŴžſžżžųžƎĻźŻƎƇŰĻŔŚ ĻŽŰŻŰ
ƈƂƃŲŰŽŽƏĻƁŸŴƕŽŽƏĻƂŰĻŴŷŵƀźŰŻĻŲŸźžŽƃƎƂƌƁƏ
ŴŻƏĻžƁžűŸ ĻƏźŰĻŲƕŴżŸźŰƓĻŴŲŵƀƆƏƂŰĻŲžŴƕƏ
ůźƉžĻŻƎŴŸŽŰĻŐĻŷĻźŻƎƇŵżĻŔŚŐĻŲƕŴƇŸŽŸŻŰ
ŴŲŵƀƆƏƂŰĻŲžŴƕƏ ĻŰĻŻƎŴŸŽŰĻ#ĻŷĻźŻƎƇŵżĻŔŚ#
ŢƕŻƌźŸĻƀŰŷžżĻŷĻŵŻŵźƂƀžſƀŸŲžŴžżĻƁŸŴƕŽŽƏĻŲžŴƕƏĻƂŰĻŵŻŵźƂƀžſƀŸŲžŴžżĻŴŷŵƀźŰŻ
ĻŞſƆƕƏŰźƁŵƁƃŰƀ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻƇŸƂŰŹƂŵĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŒƁƂƃſ
űƃŴŵĻźŵƀƃŲŰƂŸĻŰŲƂž ĻŽŰŻŰƈƂƃŲŰŽŽƏĻżžŶŽŰ
ŷżƕŽŸƂŸĻŽŰƁƂƃſŽŸżĻƁſžƁžűžż
p šƂžƏƇŸĻűƕŻƏĻŴŲŵƀƆƏƂĻŲžŴƕƏĻŰűžĻƁŸŴƏƇŸ
ŷŰĻźŵƀżžżĻŰŲƂž ĻŻƎŴŸŽŰĻ#ĻŽŰƂŸƁźŰƓ
źŽžſźƃĻŲƕŴżŸźŰŽŽƏĻŽŰĻƁŲžƓżƃĻźŻƎƇƕĻŔŚ
ŴŸŲĻƁƂžƀĻ
p ŒŸűŵƀƕƂƌĻžŴŸŽĻŷĻƂƀƌžƅĻżžŶŻŸŲŸƅĻƁŻžƂƕŲ
ſŰżƏƂƕĻŴŻƏĻŽŰŻŰƈƂƃŲŰŽŽƏĻƁŸŴƕŽŽƏĻŷŰ
ŴžſžżžųžƎĻźŽžſźŸĻźŵƀƃŲŰŽŽƏĻƁŸŴƕŽŽƏż
ĻŴŸŲĻƁƂžƀĻ
p ŝŰŻŰƈƂƃŹƂŵĻƁŸŴƕŽŽƏĻƂŰĻŴŷŵƀźŰŻŰ
ŲƀƃƇŽƃ ĻŴŸŲĻƁƂžƀĻĻƂŰĻ
p ŝŰŻŰƈƂƃŲŰŽŽƏĻƕŽƂŵŽƁŸŲŽžƁƂƕĻſƕŴƁŸ
ŻŵŽŽƏĻŲĻƁŸƁƂŵżƕĻżŵŽƎĻ/;%#4 ĻŴŸŲ
ŴŸŲĻƁƂžƀĻ
ŠųƄƅƃƁżŽŻŴžƁŽŻƃƁŵŽŻ
ŤƃŽźƆƕƎĻ,FZMFTTESJWFĻżžŶŽŰĻŰŴŰſƂƃŲŰƂŸ
ƈŻƏƅžżĻſžŷŽŰƇŵŽŽƏĻŲĻƁŸƁƂŵżƕĻżŵŽƎĻ/;
%#4 ĻƏźƕĻŴŲŵƀƆƏƂŰĻƁŻƕŴĻŲƕŴƕżźŽƃƂŸ
ŠųƄƅƃƁżŽŻųŵƅƁſƁŴŻžƒ ŠųƄƅƃƁżŽŻ
źųſŽų ŕƈƁŷŴŸźŽžƑƊųĻĻžűŵƀƕƂƌĻƂƃƂ
ƁŵƀŵŴĻšƅƂŻƃųƀŻŸŵƄŸƈŷŵŸƃŸż ĻŞƑŴųƒ
ŷŵŸƃƏ ĻŗŵŸƃŻƄƁŷƀƁżƄƅƁƃƁƀƎĻƂŰĻšŴŸ
ƂŸƃŸŷƀŻŸŷŵŸƃŻ
ŗŰĻžſŸƁžżĻƁŸƁƂŵżŸĻżŵŽƎ ĻŴŸŲĻƁƂžƀĻ
ŚųſŽŻƅųƄŻŶƀųžƘźųƉƘƒ
-G[NGUU
ţƁźƅųƋƆŵųƀƀƒųƀƅŸƀŻ
ŢšŢŘţŘŗřŘŠŠŲ
śƎŴŸĻŷĻŵŻŵźƂƀžŽŽŸżŸĻźŰƀŴƕžƁƂŸżƃŻƏƂž
ƀŰżŸĻŽŵĻſžŲŸŽŽƕĻŽŰűŻŸŶŰƂŸĻƆŵŹĻſƀŸ
ƁƂƀƕŹĻŴžĻŰŽƂŵŽŸĻƁŸƁƂŵżŸĻűŵŷźŻƎƇŵŲžųž
źŵƀƃŲŰŽŽƏĻ,FZMFTTĻűŻŸŶƇŵĻŽƕŶĻŽŰĻĻƁż
ŦŵĻŽŵžűƅƕŴŽžĻŴŻƏĻſžſŵƀŵŴŶŵŽŽƏĻŲŷŰƓż
ŽžųžĻŲſŻŸŲƃĻŵŻŵźƂƀžŽŽžųžĻźŰƀŴƕžƁƂŸżƃ
ŻƏƂžƀŰĻƂŰĻƁŸƁƂŵżŸĻűŵŷźŻƎƇŵŲžųžĻźŵƀƃ
ŲŰŽŽƏĻ,FZMFTT
šŸƁƂŵżŰĻ,FZMFTTĻŰŲƂžĻżŰƓĻŴŵźƕŻƌźŰĻƕŽƂŵųƀž
ŲŰŽŸƅĻŰŽƂŵŽ ĻƀžŷƂŰƈžŲŰŽŸƅĻſžĻſŵƀŸżŵƂƀƃ
ŰŲƂž
ŗŰŴŽƕŹĻűŰżſŵƀ ĻƆŵŽƂƀ
ŠƃƇźŰĻŷŰŴŽƕƅĻŻƕŲŸƅĻŴŲŵƀƆƏƂ
ŒŰŽƂŰŶŽŸŹĻŲƕŴƁƕź ĻſžĻƆŵŽƂƀƃĻƕĻƏźŽŰŹŴŰŻƕ
ſƕŴĻſƕŴŻžųžƎ
ŠƃƇźŰĻŷŰŴŽƕƅĻſƀŰŲŸƅĻŴŲŵƀƆƏƂ
ŦŵŽƂƀŰŻƌŽŰĻźžŽƁžŻƌ ĻſƕŴĻŷŰŴŽƌžƎĻƁŵź
ƆƕƓƎ
ŦŵŽƂƀŰŻƌŽŰĻźžŽƁžŻƌ ĻſƕŴĻſŵƀŵŴŽƌžƎ
ƁŵźƆƕƓƎ
ĻŞſƆƕƏŰźƁŵƁƃŰƀ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻƇŸƂŰŹƂŵĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŒƁƂƃſ
ŚųſŽŻƅųƄŻŶƀųžƘźųƉƘƒ
ŚųſŻŽųƀƀƒŵƘŷſŻŽųƀƀƒ
ŚźƁŵƀƘ
ŚŻƎƇĻŔŚĻŷŰżŸźŰƓŲƕŴżŸźŰƓĻŲƁƕĻŴŲŵƀƆƏƂŰ
ŴŲŵƀƕĻűŰųŰŶŽžųžĻŲƕŴŴƕŻŵŽŽƏĻƂŰĻźƃŷžŲŽŸŹ
źŻŰſŰŽĻſŰŻŸŲŽžųžĻűŰźƃĻŜžŶŽŰĻžűŸƀŰƂŸ
ƀƕŷŽƃĻſžƁŻƕŴžŲŽƕƁƂƌĻŲƕŴżŸźŰŽŽƏ ĻŴŸŲƀžŷŴƕŻ
ŒƕŴżŸźŰŽŽƏĻźŻƎƇŵżĻŔŚ ĻƁƂžƀĻ
ŔŻƏĻƃŲƕżźŽŵŽŽƏĻſžƁŻƕŴžŲŽžƁƂƕĻŷŰżŸźŰŽŽƏ
ŴŲŵƀƆƏƂŰĻŲžŴƕƏĻżŰƎƂƌĻűƃƂŸĻŷŰƇŸŽŵŽŸżŸ
ůźƉžĻűƃŴƌƏźƕĻƕŽƈƕĻűžźžŲƕĻŴŲŵƀƆƏƂŰĻƇŸ
ŷŰŴŽƕĻŴŲŵƀƕĻŲƕŴźƀŸƂƕ ĻŲžŽŸĻŷŰżŸźŰƎƂƌƁƏĻƕ
ƁŸųŽŰŻƕŷŰƆƕƏĻŲżŸźŰƓƂƌƁƏĻƂƕŻƌźŸĻſƕƁŻƏ
ƖƅŽƌžųžĻŷŰƇŸŽŵŽŽƏĻŔŻƏĻƁŸƁƂŵżŸĻűŵŷźŻƎƇŵ
ŲžųžĻźŵƀƃŲŰŽŽƏ ĻƃƁƕĻűžźžŲƕĻŴŲŵƀƆƏƂŰĻƕĻŷŰŴŽƕ
ŴŲŵƀƕĻżŰƎƂƌĻűƃƂŸĻŷŰƇŸŽŵŽŸżŸ
ŢţśşŊťŝœ
őƃŴƌƂŵĻƃŲŰŶŽƕĻƕĻŽŵĻŷŰźƀŸŹƂŵĻźŻƎƇĻŔŚĻŲ
ŰŲƂžżžűƕŻƕ
ŗŰĻŽŵżžŶŻŸŲžƁƂƕĻŷŰżŸźŰƂŸŲƕŴżŸźŰƂŸĻŰŲƂž
ŷŰĻŴžſžżžųžƎĻźŻƎƇŰĻźŵƀƃŲŰŽŽƏ ĻűŰƂŰƀŵŹźŰ
żžŶŵĻűƃƂŸĻƀžŷƀƏŴŶŵŽžƎĻţĻƆƌžżƃĻŲŸſŰŴźƃ
ŷŰżźŽƕƂƌĻƇŸĻŲƕŴƕżźŽƕƂƌĻŻƕŲƕĻſŵƀŵŴŽƕĻŴŲŵƀƆƏƂŰ
ŷŰĻŴžſžżžųžƎĻŷŽƕżŽžųžĻźŻƎƇŰ ĻŴŸŲ
ƁƂžƀĻ
ŢţśşŊťŝœ
şŰżƏƂŰŹƂŵ ĻƁŸųŽŰŻƕŷŰƆƕƏĻŲżŸźŰƓƂƌƁƏ
ſƀŸĻŲƕŴƇŸŽŵŽŽƕĻŴŲŵƀƆƏƂ ĻƏźƉžĻſŵƀŵŴĻƆŸż
ŲžŽŸĻűƃŻŸĻŷŰżźŽŵŽƕĻŷŰĻŴžſžżžųžƎĻŷŽƕż
ŽžųžĻźŻƎƇŰĻĻŴŻƏĻŲŸżźŽŵŽŽƏĻƁŸųŽŰŻƕŷŰƆƕƖ
ŽŵžűƅƕŴŽžĻŲƁƂŰŲŸƂŸĻźŻƎƇĻŔŚĻŲĻŷŰżžź
ŷŰſŰŻŵŽŽƏ
ŢšŢŘţŘŗřŘŠŠŲ
ŝŵĻŷŰűƃŲŰŹƂŵĻſƀžĻƀŸŷŸźĻűƃƂŸĻŷŰűŻžźž
ŲŰŽŸżĻŲĻŰŲƂžżžűƕŻƕ ĻźžŻŸĻŲƕŽĻŷŰżŸ
źŰƓƂƌƁƏĻŷŷžŲŽƕĻŷŰĻŴžſžżžųžƎĻźŻƎƇŰĻŔŚ
şƕƁŻƏĻƆƌžųžĻŲƕŴƕżźŽƃƂŸĻŴŲŵƀƆƏƂŰĻŷƁŵƀŵ
ŴŸŽŸĻŽŵżžŶŻŸŲžĻŔŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻĻŴŸŲ
ƁƂžƀĻ ĻŗŰſžűƕŶŽƕĻƄƕźƁŰƂžƀŸ
ŇŽƈƕĻŴŲŵƀƆƏƂŰĻŽŵĻżŰƎƂƌĻƆŸŻƕŽŴƀƕŲĻŷŰżźƕŲ
ŽŰƂžżƕƁƂƌĻƃĻŽŸƅĻƓĻŲŸżŸźŰƇƕĻŷŰżźƕŲĻƃĻźƕŽƆƕ
źžŶŽŸƅĻŴŲŵƀƆƏƂ ĻƏźƕĻƁŻƕŴĻŽŰƂŸƁźŰƂŸĻŷŰ
ŴžſžżžųžƎĻŷŽƕżŽžųžĻźŻƎƇŰĻşƀŸĻƆƌžżƃ
ŲžŽŸĻżŵƅŰŽƕƇŽžĻűŻžźƃƎƂƌƁƏ ĻƉžĻƃŽŵżžŶŻŸ
ŲŻƎƓĻƖƅŽƓĻŲƕŴƇŸŽŵŽŽƏĻŷŷžŲŽƕĻŔŲŵƀƆƏƂŰĻŲƁŵ
ŶĻżžŶŽŰĻŲƕŴƇŸŽŸƂŸĻŷƁŵƀŵŴŸŽŸ
œŵƅƁſųƅŻƊƀŸƂƁŵƅƁƃƀŸźųſŻŽųƀƀƒ
ůźƉžĻŶžŴŽƕĻŷĻŴŲŵƀƆƏƂĻŽŵĻŲƕŴźƀŸŲŰƎƂƌƁƏ
ſƀžƂƏųžżĻĻƅŲŸŻŸŽĻſƕƁŻƏĻŲƕŴƕżźŽŵŽŽƏĻŰŲƂž
ŲƁƕĻŲžŽŸĻŷŽžŲƃĻŰŲƂžżŰƂŸƇŽžĻŷŰżŸźŰƎƂƌƁƏ
ŦƏĻƄƃŽźƆƕƏĻŷżŵŽƈƃƓĻƀŸŷŸźĻŽŵŽŰŲżŸƁŽžųž
ŷŰŻŸƈŵŽŽƏĻŲƕŴƕżźŽŵŽžųžĻŰŲƂžżžűƕŻƏĻ ŔŻƏ
ŰŲƂžżžűƕŻƕŲ ĻƃƁƂŰƂźžŲŰŽŸƅĻƁŸųŽŰŻƕŷŰƆƕƓƎ
ŴŸŲĻƁƂžƀĻ
ţƆƊƀŸźųſŻŽųƀƀƒ
ŗŰĻſŵŲŽŸƅĻžűƁƂŰŲŸŽĻŰŲƂžżžűƕŻƌĻŽŵžűƅƕŴŽž
ŷŰżźŽƃƂŸĻŲƀƃƇŽƃ ĻŽŰſƀŸźŻŰŴ ĻƃĻŲŸſŰŴźƃ
ŷűžƎĻŵŻŵźƂƀŸƇŽžƖĻƁŸƁƂŵżŸ
śƕŲƕĻſŵƀŵŴŽƕĻŴŲŵƀƆƏƂŰĻżžŶŽŰĻŲƕŴƕżźŽƃƂŸĻŷŰ
ŴžſžżžųžƎĻŷŽƕżŽžųžĻźŻƎƇŰ ĻƏźŸŹĻƁŻƕŴĻŲƁƂŰ
ŲŸƂŸĻŲĻžƁŵƀŴƏĻŷŰżźŰ ĻŴŸŲĻƁƂžƀĻ
ĻŞſƆƕƏŰźƁŵƁƃŰƀ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻƇŸƂŰŹƂŵĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŒƁƂƃſ
šƄƈžŶŸűŽŹŻűžžƐŵųŶƁƇƐƃŞŶƀżƄƃűƃŹƖŸŸűƆŹ
ƂƃſŽŸűŽŻƖųųƖŵŵƖƃŶźŵŹųƂƃſƁ
p
ŒŸƂƏųŽƕƂƌĻŻŵŷžĻŷŽƕżŽžųžĻźŻƎƇŰĻŷĻƀŰŴƕž
ſƃŻƌƂŰĻźŻƎƇŰĻŔŚ ĻŴŸŲĻƁƂžƀĻ
ŒƁƂŰŲƂŵĻŷŽƕżŽŸŹĻźŻƎƇĻŲĻžƂŲƕƀĻŴŻƏ
ŲŸżŸźŰƇŰĻŷŰżźŰĻƕĻŽŰƂŸƁŽƕƂƌĻŲƁŵƀŵŴŸŽƃ
ŴžĻźƕŽƆƏĻĻſƀŸűŻŸŷŽž ĻĻżż
ŚųſŽŻƅųƄŻŶƀųžƘźųƉƘƒ
ŚųſŻŽųƀƀƒŵƘŷſŻŽųƀƀƒ
ŔŲŵƀƆƏƂŰĻżžŶŽŰĻŲƕŴƇŸŽŸƂŸ ĻƏźĻŷŷžŲŽƕ
ƂŰźĻƕĻŷƁŵƀŵŴŸŽŸ
ŔŲŵƀƆƏƂŰĻŽŵżžŶŻŸŲžĻŲƕŴƇŸŽŸƂŸĻŷŷžŲŽƕ
ũžűĻſžŲŵƀŽƃƂŸĻŹžųžĻŲĻſžŻžŶŵŽŽƏĻŐ
ŲŽƃƂƀƕƈŽƏĻƀƃźžƏƂźŰĻŴŲŵƀƆƏƂĻżŰƓĻűƃƂŸ
ŲƕŴźƀŸƂžƎ
p ŝŰƂŸƁŽƕƂƌĻźŽžſźƃĻƆŵŽƂƀŰŻƌŽžųžĻŷŰżźŰ
ŚƄŸƃŸŷŻƀŻ
ũŸƀƅƃųžƏƀŻżźųſƁŽ
ŝŰƂŸƁŽƕƂƌĻƂŰĻƃƂƀŸżƃŹƂŵĻ ŽŵĻżŵŽƈŵĻ
ƁŵźƃŽŴ ĻƉžűĻžŴŽžƇŰƁŽžĻŲƕŴźƀŸƂŸĻŲƁƕĻűžźžŲƕ
ŲƕźŽŰ p şžƂƏųŽƕƂƌĻŷŰĻƀƃƇźƃĻŴŲŵƀƆƏƂĻƂŰĻŲƕŴƇŸŽƕƂƌ
ŔŲŵƀƆƏƂŰĻżžŶŽŰĻƂŰźžŶĻŲƕŴƇŸŽƏƂŸĻźŽžſźžƎ
ŲƕŴżŸźŰŽŽƏĻŽŰĻźŻƎƇƕĻŔŚĻŰűžĻŶĻźŽžſźžƎ
ƆŵŽƂƀŰŻƌŽžųžĻŷŰżźŰĻŽŰĻŴŲŵƀƆƏƂŰƅĻŲžŴƕƏ
ƖƅĻĻŴŲŵƀƆƏƂŰĻŲƕŴƕżźŽŵŽƕĻƂŰĻųžƂžŲƕĻŴž
ƀžűžƂŸ
ŚųſŻŽųƀƀƒ
p ŞűŸŴŲƕĻſŵƀŵŴŽƕĻŴŲŵƀƆƏƂŰĻżŰƎƂƌĻűƃƂŸ
ŢţśşŊťŝœ
p
p
ŚŽžſźŰĻűŻžźƃŲŰŽŽƏĻŷŰżźŰĻŴŲŵƀƆƏƂ
ŷŰżŸźŰƓĻƂƕŻƌźŸĻƂƕĻŴŲŵƀƆƏƂŰ ĻŽŰĻƏźŸƅ
ŲžŽŰĻƀžŷƂŰƈžŲŰŽŰ ĻŰĻŽŵĻŲƁƕĻŴŲŵƀƆƏƂŰ
žŴŽžƇŰƁŽž
ŗŰŴŽƕĻŴŲŵƀƆƏƂŰĻŷŰżźŽŵŽƕĻŲƀƃƇŽƃĻŷ
ŰźƂŸŲžŲŰŽŸżĻŷŰƅŸƁƂžżĻŲƕŴĻŴƕƂŵŹĻŽŵ
żžŶŽŰĻŲƕŴƇŸŽŸƂŸĻŰŽƕĻŷƁŵƀŵŴŸŽŸ ĻŰŽƕ
ŷŷžŲŽƕ ĻŴŸŲĻƁƂžƀĻĻŗŰŴŽƕĻŴŲŵƀ
ƆƏƂŰ ĻƉžĻűƃŻŸĻŷŰżźŽƃƂƕĻƂŰźŸżĻƇŸŽžż
żžŶŽŰĻŲƕŴƕżźŽƃƂŸĻƂƕŻƌźŸĻŷŰĻŴžſžżžųŸ
źŻƎƇŰĻŔŚĻƇŸĻźŽžſźŸĻƆŵŽƂƀŰŻƌŽžųž
ŷŰżźŰ
ŧŶžƃƁűżƍžŹźŸűŽſŻ
ţƁƕĻŴŲŵƀƆƏƂŰĻƂŰĻſƏƂƕĻŴŲŵƀƕĻżžŶŽŰĻŷŰżźŽƃƂŸ
ƇŸĻŲƕŴƕżźŽƃƂŸĻžŴŽžƇŰƁŽž ĻźžƀŸƁƂƃƎƇŸƁƌ
źŽžſźŰżŸĻŷŰżŸźŰŽŽƏĻƆŵŽƂƀŰŻƌŽžųžĻŷŰżźŰ
ŽŰĻŴŲŵƀƆƏƂŰƅĻŲžŴƕƏ
p ŝŰƂŸƁŽƕƂƌĻžŴŸŽĻűƕźĻ
ŷŰżźŽƃƂŸ ĻŰĻƕŽƈŸŹĻ
ĻźŽžſźŸ ĻƉžű
ĻĻƉžűĻŲƕŴƕżźŽƃƂŸ
ŷŰƇŸŽŵŽŸżŸĻŴŻƏĻƃŲƕżźŽŵŽŽƏĻƆŵŽƂƀŰŻƌ
ŽžųžĻŷŰżźŰĻŝŰƂŸƁŽƕƂƌĻźŽžſźƃĻƆŵŽƂ
ƀŰŻƌŽžųžĻŷŰżźŰĻ
ĻĻŲƁƕĻŴŲŵƀƆƏƂŰ
ŷŰżŸźŰƎƂƌƁƏĻůźƉžĻűƃŴƌƏźƕĻŷĻŷŰŴŽƕƅ
ŴŲŵƀƆƏƂĻŲƕŴƇŸŽŵŽƕ ĻŲžŽŸĻŷŰżźŽƃƂƌƁƏ
ſƕƁŻƏĻŷŰƇŸŽŵŽŽƏ
ŝŰƂŸƁŽƕƂƌĻƂŰĻƃƂƀŸżƃŹƂŵĻ ŽŵĻżŵŽƈŵĻ
ƁŵźƃŽŴ ĻƉžűĻžŴŽžƇŰƁŽžĻŷŰźƀŸƂŸĻŲƁƕĻűžźžŲƕ
ŲƕźŽŰ
ŚųŶųžƏƀŸŵƘŷŽƃŻƅƅƒ
ŚžŻŸĻƕŽŴŸźŰƂžƀĻƃĻźŽžſƆƕĻƆŵŽƂƀŰŻƌŽžųž
ŷŰżźŰĻŴŲŵƀƆƏƂĻŲžŴƕƏĻŷŰƁŲƕƇƃƓƂƌƁƏ ĻƆŵĻžŷŽŰ
ƇŰƓ ĻƉžĻƃƁƕĻŴŲŵƀƆƏƂŰĻŷŰżźŽŵŽƕ
ŝŰƂŸƁŽƕƂƌĻƂŰĻƃƂƀŸżƃŹƂŵĻźŽžſźƃĻƆŵŽƂƀŰŻƌ
ŽžųžĻŷŰżźŰĻ
Ļ ŽŵĻżŵŽƈŵĻĻƁŵźƃŽŴ ĻƉžĻű
žŴŽžƇŰƁŽžĻŲƕŴźƀŸƂŸĻŲƁƕĻŲƕźŽŰ ĻŽŰſƀŸźŻŰŴ
ŴŻƏĻƈŲŸŴźžƖĻŲŵŽƂŸŻƏƆƕƖĻƁŰŻžŽƃĻŰŲƂžĻƃ
ŶŰƀźƃĻſžųžŴƃ
ŕƘŷſŻŽųƀƀƒ
œŵƅƁſųƅŻƊƀŸźųſŻŽųƀƀƒ
ŊƀŷŻŽųƅƁƃƆŽƀƁƂƉƘźųſŽų
ŔŲŵƀƆƏƂŰĻżžŶŽŰĻŲƕŴƕżźŽƃƂŸĻŷƁŵƀŵŴŸŽŸ
ŴŲžżŰĻƁſžƁžűŰżŸ
ŔŲŵƀƆƏƂŰĻƂŰĻſƏƂƕĻŴŲŵƀƕĻŷŰżŸźŰƎƂƌƁƏĻŰŲƂž
żŰƂŸƇŽžĻſƀŸĻſžƇŰƂźƃĻƀƃƅƃĻŰŲƂž
ĻŞſƆƕƏŰźƁŵƁƃŰƀ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻƇŸƂŰŹƂŵĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŒƁƂƃſ
ŚųſŽŻƅųƄŻŶƀųžƘźųƉƘƒ
ŚųſŻŽųƀƀƒŵƘŷſŻŽųƀƀƒ
ŤƃŽźƆƕƎĻżžŶŽŰĻŲżŸźŰƂŸŲŸżŸźŰƂŸĻŲ
ƁŸƁƂŵżƕĻżŵŽƎĻ/;%#4ĻŠųƄƅƃƁżŽŻ
ŠųƄƅƃƁżŽŻųŵƅƁſƁŴŻžƒ ŠųƄƅƃƁżŽŻ
źųſŽų œŵƅƁſųƅŻƊŸƄŽƁŸźųƂŻƃųƀŻŸ
ŷŵŸƃŻĻŗŰĻžſŸƁžżĻƁŸƁƂŵżŸĻżŵŽƎ ĻŴŸŲ
ƁƂžƀĻ
şžŲŵƀŽƕƂƌĻźŻƎƇĻŽŰĻĻųƀŰŴƃƁƕŲĻŷŰ
ųžŴŸŽŽŸźžŲžƎĻƁƂƀƕŻźžƎĻţĻŷŰżźŽƃƂžżƃ
ſžŻžŶŵŽŽƕĻŷŰżźžŲŰĻƉƕŻŸŽŰĻƀžŷƂŰƈž
ŲŰŽŰĻųžƀŸŷžŽƂŰŻƌŽž
ŽƕƈŽƌžƎĻƀƃźžƏƂźžƎĻĻŷŰżžźĻŷŲƕŻƌ
ŽƏƓƂƌƁƏ
şƕŴŽƕżƕƂƌĻſƏƂƕĻŴŲŵƀƕĻŷŰĻŷžŲŽƕƈŽƎ
ƀƃźžƏƂźƃ ĻƉžűĻſžŲŽƕƁƂƎĻŲƕŴźƀŸƂŸĻƖƅ
ŒŸƂƏųŽƕƂƌĻŷŽƕżŽŸŹĻźŻƎƇ
p ŔŻƏĻŲƕŴżŸźŰŽŽƏĻŲŸźžŽŰŹƂŵĻŽŰŲŵŴŵŽƃ
ŲŸƉŵĻſžƁŻƕŴžŲŽƕƁƂƌĻŴƕŹĻƃĻŷŲžƀžƂŽžżƃ
ſžƀƏŴźƃ
ũŻžƘƀŷƃźųſŽųŵƘŷŷƘžŸƀƀƒŷžƒ
ƃƆŽųŵŻƊƁŽ
ŢiƒƅƘŷŵŸƃƉƒƅų
ŕƘŷŽƃŻƅƅƒŵƃƆƊƀƆ
ŕœřŞśŕš
p
ŔŻƏĻŲƕŴżŸźŰŽŽƏĻŷŰżźŰĻŲƕŴŴƕŻŵŽŽƏ
ƂƀŵűŰĻżƕŽƕżŰŻƌŽŵĻŷƃƁŸŻŻƏĻĻſƀžƁƂž
ŽŰƂŸƁŽƕƂƌĻŷŻŵųźŰĻŽŰĻſƀžųƃżžŲŰŽƃ
ſŰŽŵŻƌ
p
ŝŵĻſƕŴŽƕżŰŹƂŵĻųƃżžŲƃĻſŰŽŵŻƌĻſƀŸĻŲƕŴ
źƀŸƂƂƕĻŲƕŴŴƕŻŵŽŽƏĻĻŴŻƏĻƆƌžųžĻſŵƀŵ
ŴűŰƇŵŽŰĻƀƃźžƏƂźŰĻŗŰƁƂžƁƃŲŰŽŽƏ
ŽŰŴżƕƀŽžƖĻƁŸŻŸĻżžŶŵĻſžƈźžŴŸƂŸ
ŵŻŵźƂƀŸƇŽƕĻźžŽƂŰźƂŸĻųƃżžŲžƖĻſŰŽŵŻƕ
ŕƘŷƘſŽƀŸƀƀƒŽžƑƊŸſŗŝ
ŒƕŴŴƕŻŵŽŽƏĻŴŻƏĻƀƃźŰŲŸƇžźĻżžŶŽŰĻŷŰżŸźŰƂŸ
ŲƕŴżŸźŰƂŸĻŻŸƈŵĻŷŰĻŴžſžżžųžƎĻŷŽƕżŽžųž
źŻƎƇŰĻŔŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻſƀžĻŷŽƕżŽŸŹĻźŻƎƇ ĻŴŸŲ
ƁƂžƀĻ
ŗŰżŸźŰŽŽƏĻŲƕŴŴƕŻŵŽŽƏĻŴŻƏĻƀƃźŰŲŸƇžź
ŒƁƂŰŲƂŵĻŷŽƕżŽŸŹĻźŻƎƇĻŲĻžƁŵƀŴƏĻŷŰżźŰ
ŲƕŴŴƕŻŵŽŽƏĻŴŻƏĻƀƃźŰŲŸƇžź
ŔƄŽſųűƀűžŶżƍŸŶżŶŻƃƁŹƈžŹŽŻſžƃűŻƃſŽ
şƏƂƕĻŴŲŵƀƕĻƃƂƀŸżƃƎƂƌƁƏĻŲĻŷŰƇŸŽŵŽžżƃ
ƁƂŰŽƕĻŵŻŵźƂƀŸƇŽŸżĻŷŰżźžżĻũžűĻŲƕŴƇŸŽŸƂŸ
ŗŻŵųźŰĻŽŰƂŸƁŽƕƂƌĻŽŰĻƈŸƀƈƃĻŷĻŴŲžƅĻſƀž
ųƃżžŲŰŽŸƅĻŽŰƂŸƁźŽŸƅĻſŻŰƁƂŸŽĻſƕŴĻŷžŲ
ĻŞſƆƕƏŰźƁŵƁƃŰƀ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻƇŸƂŰŹƂŵĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŒƁƂƃſ
ŚųſŽŻƅųƄŻŶƀųžƘźųƉƘƒ
ŚųſŻŽųƀƀƒŵƘŷſŻŽųƀƀƒ
šŸųŽŰŻƕŷŰƆƕƎĻŴŻƏĻſƏƂŸƅĻŴŲŵƀŵŹĻżžŶŽŰĻŲƕŴ
ĻƕĻſƏƂƕĻŴŲŵƀƕĻŲƕŴżŸźŰƎƂƌƁƏ
źŻƎƇŸƂŸĻ
ƁŰżžƁƂƕŹŽžĻŷŰĻŴžſžżžųžƎĻźŽžſźŸĻźŻƎƇŰ
ŔŚ ŇŽŴŸźŰƂžƀĻŷŰżźŰĻŽŰĻſƀŸŻŰŴžŲƕŹĻſŰŽŵŻƕ
ſŵƀŵƁƂŰƓĻűŻŸżŰƂŸĻŦŵĻƁŲƕŴƇŸƂƌĻſƀžĻƂŵ ĻƉž
ŰŲƂžżžűƕŻƌĻŷŰżźŽŵŽŸŹĻŽŵĻſžŲŽƕƁƂƎ ĻŰĻŴŰƂ
ƇŸźŸĻƀƃƅƃĻƂŰĻŽŰƅŸŻƃ ĻƁŸƁƂŵżŸĻƁŸųŽŰŻƕŷŰƆƕƖ
ŰĻƂŰźžŶĻŴŰƂƇŸźŸĻŲƕŴƇŸŽŵŽŽƏĻŷŰŴŽƕƅĻŴŲŵƀŵŹ
ŲƕŴźŻƎƇŵŽž
ŔŲŵƀƕĻŷŰŻŸƈŰƎƂƌƁƏĻŷŰƇŸŽŵŽŸżŸ ĻƁŸųŽŰŻƕŷŰ
ƆƕƏĻŲŲƕżźŽŵŽŰ
ŔŲŵƀƕĻűŰųŰŶŽžųžĻŲƕŴŴƕŻŵŽŽƏĻżžŶŽŰĻŲƕŴ
źƀŸƂŸĻŷŰĻŴžſžżžųžƎĻźŻƎƇŰĻŔŚĻŴŲžżŰĻƁſž
ƁžűŰżŸ
šŷƀŸƀųƅŻƄŽųƀƀƒĻĻűŰųŰŶŽŸźĻŲƕŴƕżźŽŵŽŸŹ
ŰŻŵĻŷŰŻŸƈŰƓƂƌƁƏĻŷŰƇŸŽŵŽŸżĻŗŻŵųźŰĻŽŰƂŸƁ
ŽƕƂƌĻŽŰĻſƀžųƃżžŲŰŽƃĻŽŰƂŸƁźŽƃĻſŻŰƁƂŸŽƃĻſƕŴ
ŷžŲŽƕƈŽƌžƎĻƀƃƇźžƎĻƂŰĻſƕŴŽƕżƕƂƌĻűŰųŰŶŽŸź
ůźƉžĻſƏƂƕĻŴŲŵƀƕĻŽŵĻŲƕŴźƀŸƎƂƌƁƏĻſƀžƂƏųžż
ĻƅŲŸŻŸŽ ĻŲžŽŸĻŷŽžŲƃĻŷŰżŸźŰƎƂƌƁƏ ĻƕĻŲżŸ
źŰƓƂƌƁƏĻƁŸųŽŰŻƕŷŰƆƕƏ
ŗŵųƀųƅŻƄŽųƀƀƒĻĻűŰųŰŶŽŸźĻŲƕŴƕżźŽŵŽŸŹ Ļƕ
ŷŰżžźĻƀžŷűŻžźƃƓĻżŵƅŰŽƕŷżĻşƀŸĻƆƌžżƃ
źƀŸƈźŰĻűŰųŰŶŽŸźŰĻſƀžƇŸŽƏƓƂƌƁƏ ĻſƀŸ
űŻŸŷŽž ĻŽŰĻžŴŸŽĻƁŰŽƂŸżŵƂƀĻşƕŴŽƕżƕƂƌ
źƀŸƈźƃĻűŰųŰŶŽŸźŰĻŷŰĻŷžŲŽƕƈŽƎĻƀƃźžƏƂźƃ
ƉžűĻŲƕŴƇŸŽŸƂŸĻŹžųžĻŔžƉ ĻƅžŻžŴ Ļżžƀžŷ
ŰűžĻƁŽƕųĻżžŶƃƂƌĻſƀŸŷŲŵƁƂŸĻŴžĻƂžųž ĻƉž
ŷŰżžźĻſƏƂŸƅĻŴŲŵƀŵŹĻŽŵĻƀžŷűŻžźƃƓƂƌƁƏ
ŕƘŷƊŻƀŸƀƀƒųŵƅƁſƁŴƘžƒźƄŸƃŸŷŻƀŻ
ŢţśşŊťŝœ
p
ŚžŻŸĻűŰųŰŶŽŸźĻƇŸĻŴŲŵƀƕĻűŰųŰŶŽžųž
ŲƕŴŴƕŻŵŽŽƏĻŲƕŴżŸźŰƎƂƌƁƏĻŴŲžżŰ
ŽŰƂŸƁźŰŽŽƏżŸĻŰűžĻŷƁŵƀŵŴŸŽŸĻŰŲƂž
żžűƕŻƏ ĻŰŲƂžżŰƂŸƇŽŵĻŷŰżŸźŰŽŽƏĻŽŵ
ŲƕŴűƃŲŰƓƂƌƁƏ ĻžƁźƕŻƌźŸĻűŰųŰŶŽŸźĻƇŸ
ŴŲŵƀƕĻűŰųŰŶŽžųžĻŲƕŴŴƕŻŵŽŽƏĻŷŰŻŸƈŰ
ƎƂƌƁƏĻŲƕŴƇŸŽŵŽŸżŸĻĻƖƅĻƂƀŵűŰĻŷŰƇŸ
ŽŸƂŸĻŲƀƃƇŽƃ
p
şƕƁŻƏĻŷŰźƀŸƂƂƏĻűŰųŰŶŽŸźŰĻĻŷŰŴŽƕƅ
ŴŲŵƀŵŹ ĻŲžŽŸĻŷŰŻŸƈŰƎƂƌƁƏĻŽŵŷŰż
źŽŵŽŸżŸ ĻŰĻƁŸųŽŰŻƕŷŰƆƕƏĻĻŲŸżźŽŵ
ŽžƎĻŗŰżźŽƕƂƌĻƖƅĻƂŰĻŷŽžŲƃĻŲŲƕżźŽƕƂƌ
ƀŵŶŸżĻžƅžƀžŽŸĻŲĻƁŸųŽŰŻƕŷŰƆƕƖĻŷŰ
ĻŽŰĻźŻƎƇƕĻŔŚ
ŴžſžżžųžƎĻźŽžſźŸĻ
ũžűĻŲƕŴƇŸŽŸƂŸĻŴŲŵƀƕĻűŰųŰŶŽžųžĻŲƕŴŴƕŻŵŽŽƏ
p
ŝŰƂŸƁŽƕƂƌĻźŽžſźƃĻŽŰĻſŰŽŵŻƕĻžƁŲƕƂŻŵŽŽƏ
ŗŰżžźĻŲƕŴżŸźŰƓƂƌƁƏĻƕĻŴŲŵƀƕĻűŰųŰŶ
ŽžųžĻŲƕŴŴƕŻŵŽŽƏĻſƀžƇŸŽƏƎƂƌƁƏĻŽŰ
źƕŻƌźŰĻƁŰŽƂŸżŵƂƀƕŲ
ŚųſŻŽųƀƀƒŽžƑƊŸſŗŝ
p
ŝŰƂŸƁŽƕƂƌĻźŽžſźƃĻŷŰżŸźŰŽŽƏĻŽŰĻźŻƎƇƕ
ŔŚ Ļ
ĻŴŸŲĻƁƂžƀĻ
ŇŽŴŸźŰƂžƀĻŷŰżźŰĻŽŰĻſƀŸŻŰŴžŲƕŹ
ſŰŽŵŻƕĻſžƇŸŽŰƓĻűŻŸżŰƂŸ ĻƉžĻžŷŽŰ
ƇŰƓ ĻƉžĻŰŲƂžżžűƕŻƌĻŷŰżźŽŵŽŸŹ ĻƕĻƁŸų
ŽŰŻƕŷŰƆƕƎ ĻſŵƀŵŲŵŴŵŽžĻŲĻƀŵŶŸżĻžƅž
ƀžŽŸ
ĻŞſƆƕƏŰźƁŵƁƃŰƀ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻƇŸƂŰŹƂŵĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŒƁƂƃſ
ŚųſŽŻƅųƄŻŶƀųžƘźųƉƘƒ
ŚųſŻŽųƀƀƒŵƘŷſŻŽųƀƀƒ
ŝƆźƁŵƀŻżŽžųƂųƀƂųžŻŵƀƁŶƁŴųŽƆ
ŚƃŷžŲŽŸŹĻźŻŰſŰŽĻſŰŻŸŲŽžųžĻűŰźƃĻŲƕŴżŸ
ĻźŻƎƇŰ
źŰƓƂƌƁƏĻŷŰĻŴžſžżžųžƎĻźŽžſźŸĻ
ŔŚĻŚƃŷžŲŽŸŹĻźŻŰſŰŽĻſŰŻŸŲŽžųžĻűŰźƃĻŷŰŻŸ
ƈŰƓƂƌƁƏĻŲƕŴƕżźŽŵŽŸż ĻŴžźŸĻŰŲƂžżžűƕŻƌĻŽŵ
űƃŴŵĻŷŰżźŽŵŽŸŹĻźŽžſźžƎĻ
ĻźŻƎƇŰĻŔŚ
ůźƉžĻŰŲƂžżžűƕŻƌĻŷŰżźŽŵŽŸŹĻſƕŴĻƇŰƁĻƖŷŴŸ
ŰűžĻŷŰĻŴžſžżžųžƎĻźŽžſžźĻƃĻƁŰŻžŽƕĻŰŲƂž
źƃŷžŲŽŸŹĻźŻŰſŰŽĻſŰŻŸŲŽžųžĻűŰźƃĻŷŰŻŸ
ƈŸƂƌƁƏĻŲƕŴƕżźŽŵŽŸż
śžųƕźŰĻŷŰżŸźŰŽŽƏĻźƃŷžŲŽžųžĻźŻŰſŰŽŰ
ſŰŻŸŲŽžųžĻűŰźƃĻƂŰźžŶĻŲƕŴſžŲƕŴŰƓĻŷŰżŸ
źŰŽŽƎĻƇŸĻŲƕŴżŸźŰŽŽƎĻƁŸƁƂŵżŸĻLFZMFTTESJWF
ƂŰĻƆŵŽƂƀŰŻƌŽžųžĻŷŰżźŰĻŗŰżŸźŰŽŽƏĻźƃŷž
ŲŽžųžĻźŻŰſŰŽŰĻſŰŻŸŲŽžųžĻűŰźƃĻŲƕŴűƃ
ŲŰƓƂƌƁƏĻſƕƁŻƏĻƅŲŸŻŸŽŽžƖĻŷŰƂƀŸżźŸ
ŚųƂƁŴƘŹƀƘƇƘŽƄųƅƁƃŻ
ŢţśşŊťŝœ
ůźƉžĻŴŲŵƀƆƏƂŰĻŲƕŴƇŸŽŸƂŸĻſƀžƂƏųžżĻƇŰƁƃ
ŷŰƂƀŸżźŸ ĻſžƁŻƕŴžŲŽƕƁƂƌĻſŵƀŵƀŸŲŰƓƂƌƁƏ
ƕĻƁŸųŽŰŻƕŷŰƆƕƏĻŲŸżŸźŰƓƂƌƁƏ
ŒƕŴƕżźŽƃƂŸĻŷŰſžűƕŶŽƕĻƄƕźƁŰƂžƀŸĻżžŶŽŰ
ŻŸƈŵĻŷŰĻŴžſžżžųžƎĻźŻƎƇŰĻŔŚĻşŵƀŵŴŽƕĻŻƕŲƕ
ŴŲŵƀƆƏƂŰĻżžŶŽŰĻƂŰźžŶĻŲƕŴƕżźŽƃƂŸĻŷŽƕżŽŸż
źŻƎƇŵż
ŢšŢŘţŘŗřŘŠŠŲ
ŝŵĻŴžŷŲžŻƏŹƂŵĻŽƕźžżƃĻŷŰŻŸƈŰƂŸƁƏĻŲ
ŰŲƂžżžűƕŻƕĻſŵƀŵŴĻƂŸż ĻƏźĻűƃŴƃƂƌĻŲŸż
źŽŵŽƕĻŷŰſžűƕŶŽƕĻƄƕźƁŰƂžƀŸ ĻƉžűĻƃŽŸ
źŽƃƂŸĻƀŸŷŸźƃĻűŻžźƃŲŰŽŽƏĻŲĻŰŲƂžżžűƕŻƕ
ŗŰſžűƕŶŽƕĻƄƕźƁŰƂžƀŸĻżŵƅŰŽƕƇŽžĻŲƕŴźŻƎƇŰ
ƎƂƌĻŲƁƕĻƀƃźžƏƂźŸĻŴŲŵƀƆƏƂ ĻƉžĻƃŽŵżžŶŻŸ
ŲŻƎƓĻŲƕŴƇŸŽŵŽŽƏĻŰŲƂžĻŷƁŵƀŵŴŸŽŸ
ŗŰſžűƕŶŽƕĻƄƕźƁŰƂžƀŸĻŰźƂŸŲƃƎƂƌƁƏĻźŻƎƇŵż
ŔŚĻƕĻŲżŸźŰƎƂƌƁƏ ĻſƀŸűŻŸŷŽž Ļƕŷ
ƁŵźƃŽŴŽžƎĻŷŰƂƀŸżźžƎĻſƕƁŻƏĻŷŰżŸźŰŽŽƏ
ŴŲŵƀƆƏƂ
ťŻſƊųƄƁŵŸŵƘŷŽžƑƊŸƀƀƒ
ŢƕŻƌźŸĻƀŰŷžżĻŷĻƁŸųŽŰŻƕŷŰƆƕƓƎ
ĻŞſƆƕƏŰźƁŵƁƃŰƀ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻƇŸƂŰŹƂŵĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŒƁƂƃſ
őŻƃŹųžƖſƀƇƖƗŽŶžƏƀſŸžűƈŶžƖƆƁŶƂƃŹŻſŽ
/;%#4
1-/'07
ŠƃźžƏƂźŰĻ670'
':+6
ůźƉžĻƅƂžŽŵűƃŴƌĻŷűŸƀŰƓƂƌƁƏĻŷŰŻŸƈŸƂŸƁƏĻŲ
ŰŲƂž ĻŰŻŵĻŴŲŵƀƆƏƂŰĻżŰƎƂƌĻűƃƂŸĻŷŰżźŽŵŽƕ
ŷŷžŲŽƕ ĻƄƃŽźƆƕƎĻŷŰſžűƕŶŽŸƅĻƄƕźƁŰƂžƀƕŲ
żžŶŽŰĻƂŸżƇŰƁžŲžĻŲŸżźŽƃƂŸĻŔŻƏĻƆƌžųž
ŽŵžűƅƕŴŽžĻŲŸźžŽŰƂŸĻŽŰƁƂƃſŽƕĻŴƕƖ
ŗŰŹŴƕƂƌĻŲĻƁŸƁƂŵżƃĻżŵŽƎĻ/;%#4
ŠųƄƅƃƁżŽŻ ŠųƄƅƃƁżŽŻųŵƅƁſƁŴŻžƒ
ŚųſŽŻƅųƄŻŶƀųžƘźųƉƘƒ
ŚųſŻŽųƀƀƒŵƘŷſŻŽųƀƀƒ
ŴžżŻŵŽŽƏĻŚųſŽŻŻƄŻŶƀųžŻźųƉŻƒ
ŢƁžƀųƒźųƌŻƅųĻşƀŸĻƆƌžżƃĻŷŰſž
űƕŶŽƕĻƄƕźƁŰƂžƀŸ ĻŰĻƂŰźžŶĻŴŰƂƇŸźŸ
ƀƃƅƃĻƂŰĻŽŰƅŸŻƃĻŷŽžŲƃĻűƃŴƃƂƌĻŰźƂŸŲž
ŲŰŽƕ
ŪųƄƅŻƊƀųƒƁƈƃųƀųĻ ŴŵƂŰŻƌŽŸŹĻžſŸƁ
ƁŸƁƂŵżŸĻżŵŽƎĻŴŸŲĻŴŸŲĻƁƂžƀĻ ŞűŵƀƕƂƌĻšŷƀƁŽƃųƅƀƁŸŵŽžƑƊŸƀŻŸ
ŝŰĻŴŸƁſŻŵƖĻſƀŸŻŰŴžŲžƖĻſŰŽŵŻƕ
ŷƏŲŻƏƓƂƌƁƏĻſžŲƕŴžżŻŵŽŽƏĻŚųſŽŻŻ
ƄŻŶƀųžŻźųƉŻƒšŶƃųƀŻƊźųƌŻƅų Ļƕ
ƄƃŽźƆƕƏĻŷŰſžűƕŶŽŸƅĻƄƕźƁŰƂžƀƕŲ
ŲŸżŸźŰƓƂƌƁƏĻſƀŸĻŷŰżŸźŰŽŽƕĻŰŲƂžżž
űƕŻƏ
Űűž
p
ŞűŵƀƕƂƌĻŤƂƃƁƄŻƅƏƂƃŻŵƎƈƁŷŸ
şƀŸĻźžŶŽžżƃĻŲŸżźŽŵŽŽƕĻŴŲŸųƃŽŰĻŽŰ
ŴŸƁſŻŵŹĻƆŵŽƂƀŰŻƌŽžƖĻźžŽƁžŻƕĻŲŸŲžŴ
ŸƂƌƁƏĻſžŲƕŴžżŻŵŽŽƏĻாƑƊŻƅƏ
ƊųƄƅŻƊƀƆƑƁƈƃųƀƆŷƁƄžŸŷ
źųƂƆƄŽųŷŵŻŶųƅŸžƒ! ĻſƕƁŻƏĻƇžųž
ŷƏŲŻƏƎƂƌƁƏĻŴŲƕĻŰŻƌƂŵƀŽŰƂŸŲŸĻ
ŢƁŷƅŵŸƃŷŻƅƏŽƀƁƂŽƁż1-ĻƂŰ
šƅſŸƀŻƅƏ':+6
ŲŽƌƁƄŻƄƅŸſųźųſŻŽųƀƀƒſųƖźųžŻƋŻ
ƅŻƄƒŴŸźźſƘƀ
p
ŝŰƂŸƁŽƕƂƌĻ':+6ĻƕĻŷŰżźŽƕƂƌĻŰŲƂž
ŢţśşŊťŝœ
p
şŰżƏƂŰŹƂŵ ĻŰźƂŸŲŰƆƕƏĻƁŸųŽŰŻƕŷŰƆƕƖ
ŲƕŴűƃŲŰƓƂƌƁƏĻſƕŴĻƇŰƁĻŷŰżŸźŰŽŽƏ
ŰŲƂžżžűƕŻƏ
p
ŒƕŴƇŸŽŵŽŽƏĻűƃŴƌƏźŸƅĻŴŲŵƀƆƏƂĻŷƁŵ
ƀŵŴŸŽŸĻſƀŸŷŲŵŴŵĻŴžĻƁſƀŰƆƎŲŰŽŽƏ
ƁŸųŽŰŻƕŷŰƆƕƖ
ŲŽƌƁƇƆƀŽƉƘƑźųƂƁŴƘŹƀŻƈƇƘŽƄųƅƁƃƘŵ
ƀŸƁŴƈƘŷƀƁŵŻſŽƀƆƅŻ
p
ŝŰƂŸƁŽƕƂƌĻ1-/'07ĻƕĻŷŰƇŸŽƕƂƌĻŰŲƂž
ŗŰƃŲŰŶƂŵ ĻƉžĻƀŰŷžżĻƕŷĻƆŸżĻŲŸżŸźŰ
ƎƂƌƁƏĻŴŰƂƇŸźŸĻƀƃƅƃĻƂŰĻŽŰƅŸŻƃ ĻŴŸŲ
ƁƂžƀĻ
şƀŸĻŽŰƁƂƃſŽžżƃĻŷŰſƃƁźƃĻŴŲŸųƃŽŰ
ƁŸƁƂŵżŰĻžűŽƃŻŸƂƌĻŽŰŻŰƈƂƃŲŰŽŽƏ Ļƕ
ŽŰĻſƀŸŻŰŴžŲƕŹĻſŰŽŵŻƕĻŷƏŲŸƂƌƁƏĻſžŲƕ
ĻŞſƆƕƏŰźƁŵƁƃŰƀ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻƇŸƂŰŹƂŵĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŒƁƂƃſ
ŚųſŽŻƅųƄŻŶƀųžƘźųƉƘƒ
ŚųſŽŻźźųƈŻƄƅƁſŵƘŷŷƘƅŸż
ţƆƊƀŸŴžƁŽƆŵųƀƀƒźųŷƀƘƈŷŵŸƃƉƒƅ
ŔŲŵƀƆƏƂŰĻŽŵżžŶŻŸŲžĻŲƕŴƇŸŽŸƂŸĻŷƁŵƀŵ
ŴŸŽŸ
ŗŰżźŸĻƕŷĻŷŰƅŸƁƂžżĻŲƕŴĻŴƕƂŵŹĻŷŰſžűƕųŰƎƂƌ
ŲƕŴƇŸŽŵŽŽƏĻŷŰŴŽƕƅĻŴŲŵƀƆƏƂĻŷƁŵƀŵŴŸŽŸ
ŔŲŵƀƆƏƂŰĻżžŶŽŰĻŲƕŴƇŸŽŸƂŸ ĻƏźĻŷŷžŲŽƕ
ƂŰźĻƕĻŷƁŵƀŵŴŸŽŸ
ŘžŸŽƅƃŻƊƀŸźųſŻŽųƀƀƒźųŷƀƘƈ
ŷŵŸƃƉƒƅ ƅųŵƘŽƁƀź
ŸžŸŽƅƃƁƂƘŷżƁſƀŻŽųſŻ
ŢţśşŊťŝœ
p
ŚŽžſźŰĻƃſƀŰŲŻƕŽŽƏĻƀƃƇźžƎĻŴŲŵƀƆƏƂ
űŻžźƃƓĻƂƕŻƌźŸĻƂƕĻŴŲŵƀƆƏƂŰ ĻŽŰĻƏźŸƅ
ŲžŽŰĻƀžŷƂŰƈžŲŰŽŰ ĻŰĻŽŵĻŲƁƕĻŷŰŴŽƕ
ŴŲŵƀƆƏƂŰĻžŴŽžƇŰƁŽž
p
ŐŲƂžżžűƕŻƕĻŷĻŵŻŵźƂƀžſƀŸŲžŴžżĻŷŰż
źƕŲĻƕŷĻŷŰƅŸƁƂžżĻŲƕŴĻŴƕƂŵŹĻŽŵĻżŰƎƂƌ
ƀƃƇŽžųžĻŷŰżźŰĻƕŷĻŷŰƅŸƁƂžżĻŲƕŴĻŴƕƂŵŹ
ŘűŵſƀſŽſŴſƏŸűŽŻƖųƖŸŸűƆŹƂƃſŽųƖŵŵƖƃŶźŞŶ
ƀżƄƃűƃŹŸƁƄƈžŹŽŹŸűŽŻűŽŹŵųŶƁƇƐƃŵŹų
ƂƃſƁ
ŕŻŵżŵŽƂŸĻźŵƀƃŲŰŽŽƏĻŷŰƅŸƁƂƃĻŷŰżźƕŲĻŲƕŴ
ŴƕƂŵŹĻŷŽŰƅžŴƏƂƌƁƏĻŽŰĻŷŰŴŽƌžżƃĻƂžƀƆƕ
ŷŰŴŽƕƅĻŴŲŵƀƆƏƂĻŔžĻŽŸƅĻżžŶŽŰĻŴƕƁƂŰƂŸƁƏ
ƂƕŻƌźŸĻźžŻŸĻŴŲŵƀƆƏƂŰĻŲƕŴƇŸŽŵŽƕ
ŔŻƏĻƃŲƕżźŽŵŽŽƏĻƇŸĻŲŸżźŽŵŽŽƏĻŷŰƅŸƁƂƃĻŷŰż
źƕŲĻŲƕŴĻŴƕƂŵŹ
p
šźžƀŸƁƂŰŹƂŵƁƏĻŷŽƕżŽŸżĻźŻƎƇŵżĻźŻƎƇŰ
ŔŚ ĻƉžűĻſžŲŵƀŽƃƂŸĻƀƃźžƏƂźƃ ĻŴŸŲ
ƁƂžƀĻ
ĻŞſƆƕƏŰźƁŵƁƃŰƀ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻƇŸƂŰŹƂŵĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŒƁƂƃſ
ŠűžŶżƍƄƀƁűųżƖžžƐŵųŶƁƇƐƃųſŵƖƐ
ŗŰżźŸĻƕŷĻŷŰƅŸƁƂžżĻŲƕŴĻŴƕƂŵŹĻżžŶŽŰĻŲżŸ
źŰƂŸŲŸżŸźŰƂŸĻŲĻƃƁƕƅĻſžŻžŶŵŽŽƏƅĻźŻƎƇŰ
ŲŸƉŸƅĻŷŰĻĻĻŴŸŲĻƁƂžƀĻĻţŲƕżźŽŵŽŽƏ
ŲŸżźŽŵŽŽƏĻżžŶŽŰĻŷŴƕŹƁŽƎŲŰƂŸĻŴžĻĻƅŲŸŻŸŽ
ſƕƁŻƏĻŲŸżźŽŵŽŽƏĻŴŲŸųƃŽŰ ĻƏźƉžĻŶžŴŽŰĻŷ
ŴŲŵƀŵŹĻŽŵĻŲƕŴƇŸŽŵŽŰ
ũžűĻƃŲƕżźŽƃƂŸĻŷŰƅŸƁƂĻŷŰżźƕŲĻŲƕŴĻŴƕƂŵŹ
ŗŰſƃƁƂƕƂƌĻŴŲŸųƃŽĻŰűžĻŶĻſŵƀŵŲŵŴƕƂƌ
źŻƎƇĻƃĻűƃŴƌƏźŵĻſžŻžŶŵŽŽƏ ĻžźƀƕżĻ
ŝŰƂŸƁŽƕƂƌĻźŽžſźƃĻŽŰĻſŰŽŵŻƕĻźŵƀƃŲŰŽŽƏ
ƏźŰĻŷŽŰƅžŴŸƂƌƁƏĻŽŰĻŴŲŵƀƆƏƂŰƅĻŲžŴƕƏ
ŝŰĻƕŽƄžƀżŰƆƕŹŽžżƃĻŴŸƁſŻŵƖ
ŷƏŲŻƏƓƂƌƁƏĻſžŲƕŴžżŻŵŽŽƏ
ŚųſŽŻƅųƄŻŶƀųžƘźųƉƘƒ
ŚųſŽŻźźųƈŻƄƅƁſŵƘŷŷƘƅŸż
ŔžƁŽŻƃƁŵŽųźųŷƀŻƈŷŵŸƃŸż
ŵŽžƑƊŸƀų ĻŰĻźŽžſźŰĻƕŽŴŸźŰƂžƀŰ
ŷŰƁŲƕƇƃƓƂƌƁƏĻĻŷŰƅŸƁƂĻŷŰżźƕŲĻƃŲƕż
źŽŵŽž
ŚžŻŸĻŽŰĻŷŰŴŽƕƅĻŴŲŵƀƆƏƂŰƅĻŲŲƕżźŽƃƂŸŹĻŵŻŵź
ƂƀžŷŰżžźĻƕŷĻŷŰƅŸƁƂžżĻŲƕŴĻŴƕƂŵŹ
p ŲƕźŽŰĻżžŶŽŰĻŲƕŴźƀŸƂŸĻƂƕŻƌźŸĻŷŰĻŴžſžżž
ųžƎĻſŰŽŵŻƕĻźŵƀƃŲŰŽŽƏĻŽŰĻŴŲŵƀƆƏƂŰƅ
ŲžŴƕƏ
p ŴŲŵƀƆƏƂŰĻŽŵĻżžŶŽŰĻŲƕŴƇŸŽŸƂŸĻŷƁŵƀŵ
ŴŸŽŸ
şžƂžƇŽŵĻŽŰŻŰƈƂƃŲŰŽŽƏĻŷűŵƀƕųŰƓƂƌƁƏĻſƀŸ
ŲŸżźŽŵŽƕĻŴŲŸųƃŽŰĻĻƏźƉžĻŷŰƅŸƁƂĻŷŰżźƕŲĻŲƕŴ
ŴƕƂŵŹĻűƃŲĻƃŲƕżźŽŵŽŸŹĻſƀŸĻŲŸżźŽŵŽŽƕĻŴŲŸ
ųƃŽŰ ĻƄƃŽźƆƕƏĻűƃŴŵĻŷŰŻŸƈŰƂŸƁƏĻŲŲƕżźŽŵŽžƎ
ſƀŸĻŽŰƁƂƃſŽžżƃĻƁƂŰƀƂƕĻŴŲŸųƃŽŰ
ŚųſŽŻƅųƄŻŶƀųžƘźųƉƘƒ
ŤŻŶƀųžƘźųƉƘƒ ŚųŶųžƏƀųƘƀƇƁƃſųƉƘƒ
šŸųŽŰŻƕŷŰƆƕƏ ĻſŵƀŵŲŵŴŵŽŰĻŲĻƀŵŶŸżĻžƅž
ƀžŽŸ ĻƁſƀŰƆƌžŲƃƓ ĻƏźƉž
p űžźžŲƕĻŴŲŵƀƕ ĻźŰſžƂĻŰűžĻſƏƂƕĻŴŲŵƀƕĻŲƕŴ
źƀŸƂƕ
p ŲĻƁŰŻžŽƕĻŰŲƂžĻŲŸƏŲŻŵŽžĻƀƃƅĻ ƏźƉžĻŰŲƂž
żžűƕŻƌĻƃƁƂŰƂźžŲŰŽŸŹĻŴŵƂŵźƂžƀžżĻƀƃƅƃ
p ŰŲƂžżžűƕŻƌĻſƕŴŽƕżŰƓƂƌƁƏĻƇŸĻűƃźƁŸ
ƀƃƓƂƌƁƏĻ ƏźƉžĻŰŲƂžżžűƕŻƌĻƃƁƂŰƂźžŲŰ
ŽŸŹĻŴŰƂƇŸźžżĻŽŰƅŸŻƃ
p ŲƕŴƓŴŽŰŽŸŹĻźŰűŵŻƌĻŰźƃżƃŻƏƂžƀŰ
p ŲƕŴƓŴŽƃƓƂƌƁƏĻƁŸƀŵŽŰ
şƀŸĻŽŵƁſƀŰŲŽžƁƂƕĻƁŸƁƂŵżŸĻƁŸųŽŰŻƕŷŰƆƕƖĻŽŰ
ƕŽƄžƀżŰƆƕŹŽžżƃĻŴŸƁſŻŵƖĻŷƏŲŻƏƓƂƌƁƏĻſžŲƕ
ŴžżŻŵŽŽƏĻŒĻƂŰźžżƃĻŲŸſŰŴźƃĻŷŲŵƀŽƕƂƌƁƏĻŴž
ŰŲƂžżŰŹƁƂŵƀŽƕĻĻƀŵźžżŵŽŴžŲŰŽžĻŷŲŵƀƂŰ
ƂŸƁƏĻŴžĻŰŲƂžƀŸŷžŲŰŽžƖĻŰŲƂžżŰŹƁƂŵƀŽƕ
7PMWP
ŢţśşŊťŝœ
ŊƀŷŻŽųƅƁƃƄŻŶƀųžƘźųƉƘƙ
ŔŰƂƇŸźŸĻƀƃƅƃĻſƀŸŷŲžŴƏƂƌĻŴžĻƁſƀŰƆƎ
ŲŰŽŽƏĻƁŸųŽŰŻƕŷŰƆƕƖĻſƀŸĻŲŸƏŲŻŵŽŽƕĻƀƃƅƃĻŲ
ƁŰŻžŽƕĻŰŲƂžżžűƕŻƏ ĻſƀŸĻƇžżƃĻƀžŷſƕŷ
ŽŰƓƂƌƁƏĻƂŰźžŶĻƕĻƀƃƅĻſžŲƕƂƀƏĻŧŵƀŵŷĻƆŵ
ƁŸųŽŰŻƕŷŰƆƕƏĻƁſƀŰƆƌžŲƃƓĻƂŰźžŶĻƏźƉž
ŰŲƂžżžűƕŻƌĻŷŰŻŸƈŸƂŸĻŷĻŲƕŴƇŸŽŵŽŸż
ŲƕźŽžż ĻŰűžĻſƀŸĻŲŸźžƀŸƁƂŰŽŽƕĻžűƕųƀƕŲŰƇŰ
ƁŰŻžŽƃ
ũžűĻŷŰſžűƕųƂŸĻƆƌžżƃĻŗŰźƀŸŲŰŹƂŵĻŲƕźŽž
ſŵƀŵŴĻƂŸżĻƏźĻŲŸƅžŴŸƂŸĻŷĻŰŲƂžżžűƕŻƏ
şƀŸĻŲŸźžƀŸƁƂŰŽŽƕĻƕŽƂŵųƀžŲŰŽžųžĻžűƕųƀƕ
ŲŰƇŰĻƁŰŻžŽƃĻ ŰűžĻſžƀƂŰƂŸŲŽžųžĻŵŻŵź
ƂƀŸƇŽžųžĻžűƕųƀƕŲŰƇŰ ĻƁſƀƏżžŲƃŹƂŵ
ſžŲƕƂƀƏĻŲĻŽŸŶŽƎĻƇŰƁƂŸŽƃĻƁŰŻžŽƃĻŒĻƏźž
ƁƂƕĻŰŻƌƂŵƀŽŰƂŸŲŸĻżžŶŽŰĻŲŸźžƀŸƁƂžŲƃ
ŲŰƂŸĻŷŽŸŶŵŽŸŹĻƀƕŲŵŽƌĻƁŸųŽŰŻƃ ĻŴŸŲ
ƁƂžƀĻ
ŢţśşŊťŝœ
ŝŵĻŽŰżŰųŰŹƂŵƁƌĻƁŰżžƁƂƕŹŽžĻŲƕŴƀŵżžŽƂƃ
ŲŰƂŸĻŰűžĻŷŰżƕŽŸƂŸĻűƃŴƌƏźƕĻźžżſžŽŵŽƂŸ
ƁŸƁƂŵżŸĻƁŸųŽŰŻƕŷŰƆƕƖĻŢŰźƕĻƁſƀžűŸ
żžŶƃƂƌĻſƀŸſŸŽŸƂŸĻŴƕƎĻŴžųžŲžƀƃĻƁƂƀŰƅƃ
ŲŰŽŽƏ
ňžŵŹŻűƃſƁƂƀƖųƀűŵűƔŸƖžŵŹŻűƃſƁſŽŸűŽŻűŵŹų
ƂƃſƁ
ŧŵƀŲžŽŸŹĻƁŲƕƂŻžŲŸŹĻƕŽŴŸźŰƂžƀĻŽŰĻſƀŸŻŰŴž
ŲƕŹĻſŰŽŵŻƕĻſžźŰŷƃƓĻƁƂŰƂƃƁĻƁŸƁƂŵżŸĻƁŸųŽŰŻƕ
ŷŰƆƕƖ
p ŇŽŴŸźŰƂžƀĻŽŵĻƁŲƕƂŸƂƌƁƏĻĻƁŸųŽŰŻƕŷŰƆƕƏ
ŲŸżźŽŵŽŰ
p ŇŽŴŸźŰƂžƀĻżŸųžƂŸƂƌĻźžŶŽƕĻŴŲƕĻƁŵźƃŽŴŸĻ
ƁŸųŽŰŻƕŷŰƆƕƏĻŲŲƕżźŽŵŽŰ
p ŇŽŴŸźŰƂžƀĻżŸųžƂŸƂƌĻƈŲŸŴźžĻſƕƁŻƏĻŲŸż
źŽŵŽŽƏĻƁŸųŽŰŻƕŷŰƆƕƖĻ ƕĻŴžĻƂŸƅĻſƕƀ ĻſžźŸ
źŻƎƇĻŔŚĻŽŵĻŲƁƂŰŲŻŵŽŸŹĻƃĻŷŰżžźĻŷŰſŰ
ŻƎŲŰŽŽƏĻƕĻźŻƎƇĻſžŲŵƀŽƃƂŸŹĻƃĻſžŻž
ŶŵŽŽƏĻ+ ĻĻƁŸųŽŰŻƕŷŰƆƕƏĻƁſƀŰƆƎŲŰŻŰ
ŕŵƘſŽƀŸƀƀƒƄŻŶƀųžƘźųƉƘƙ
p
ĻŞſƆƕƏŰźƁŵƁƃŰƀ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻƇŸƂŰŹƂŵĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŒƁƂƃſ
ŝŰƂŸƁŽƕƂƌĻźŽžſźƃĻŷŰżŸźŰŽŽƏĻŽŰĻźŻƎƇƕ
ŔŚ
ŚųſŽŻƅųƄŻŶƀųžƘźųƉƘƒ
ŤŻŶƀųžƘźųƉƘƒ
ŕŻſŽƀƘƅƏƄŻŶƀųžƘźųƉƘƑ
p
ŝžƑƊŗŝƀŸƂƃųƉƑƖ
ŕŻſŽƀŸƀƀƒƄŻŶƀųžƘźųƉƘƙƌƁ
ƄƂƃųƉƑŵųžų
ůźƉžĻƁŸųŽŰŻƕŷŰƆƕƎĻŽŵżžŶŻŸŲžĻŲŸżźŽƃƂŸ
źŻƎƇŵżĻŔŚĻ ŽŰſƀŸźŻŰŴ ĻƀžŷƀƏŴŶŵŽŰĻűŰƂŰ
ƀŵŹźŰĻźŻƎƇŰ ĻżžŶŽŰĻŲƕŴƕżźŽƃƂŸĻŰŲƂžżž
űƕŻƌ ĻŲŸżźŽƃƂŸĻƁŸųŽŰŻƕŷŰƆƕƎĻƕĻŷŰŲŵƁƂŸĻŴŲŸ
ųƃŽĻŽŰƁƂƃſŽŸżĻƇŸŽžż
ŊƀƋƘƇƆƀŽƉƘƙƄŻŶƀųžƘźųƉƘƙ
ŒƕŴƕżźŽƕƂƌĻŻƕŲƕĻŴŲŵƀƆƏƂŰĻŷŽƕżŽŸżĻźŻƎ
ƇŵżĻĻŴŸŲĻƁƂžƀĻ
šŸųŽŰŻƕŷŰƆƕƏĻƁſƀŰƆƌžŲƃƓ ĻſžźŰŶƇŸźŸ
ſžŲžƀžƂƕŲĻƈŲŸŴźžĻżŸųžƂƏƂƌ ĻŻƃŽŰƓ
ƁŸƀŵŽŰ
p
ŝŰƂŸƁŽƕƂƌĻźŽžſźƃĻŲƕŴƕżźŽŵŽŽƏĻŽŰĻźŻƎƇƕ
ŔŚ
ŝŰƂŸƁŽƕƂƌĻźŽžſźƃĻŲƕŴƕżźŽŵŽŽƏĻŽŰĻźŻƎƇƕ
ŔŚĻŰűžĻŲƁƂŰŲƂŵĻźŻƎƇĻŔŚĻƃĻŷŰżžźĻŷŰſŰ
ŻƎŲŰŽŽƏ
œŵƅƁſųƅŻƊƀŸƂƁŵƅƁƃƀŸŵŵƘſŽƀŸƀƀƒ
ƄŻŶƀųžƘźųƉƘƙ
ŦƏĻƄƃŽźƆƕƏĻŽŵĻŴžſƃƁźŰƓĻŽŵŽŰŲżŸƁŽžĻŷŰŻŸ
ƈŸƂŸĻŰŲƂžżžűƕŻƌĻŷĻŲŸżźŽŵŽžƎĻƁŸųŽŰŻƕŷŰ
ƆƕƓƎ
p šŸƀŵŽŰĻŻƃŽŰƓĻſƀžƂƏųžżĻĻƁŵźƃŽŴĻŰűž
ŴžĻżžżŵŽƂƃĻŲŸżźŽŵŽŽƏĻƁŸųŽŰŻƕŷŰƆƕƖ
šŸƀŵŽŰĻżŰƓĻƁŲžƎĻŲŻŰƁŽƃĻűŰƂŰƀŵƎ ĻƕĻƖƖ
ƀžűžƂŰĻŽŵĻŷŰŻŵŶŸƂƌĻŲƕŴĻŰźƃżƃŻƏƂžƀŰ
ŰŲƂžżžűƕŻƏ
p şžźŰŶƇŸźŸĻſžŲžƀžƂƕŲĻżŸųžƂƏƂƌĻĻƅŲ
ŰűžĻŴžĻżžżŵŽƂƃĻŲŸżźŽŵŽŽƏĻƁŸųŽŰŻƕŷŰƆƕƖ
šŴſŸŹŸƀŻżźųƈŻƄƅƄŻŶƀųžƘźųƉƘƙ
ũžűĻƃŽŸźŽƃƂŸĻŲŸſŰŴźžŲžųžĻƁſƀŰƆƎŲŰŽŽƏ
ƁŸųŽŰŻƕŷŰƆƕƖĻĻŽŰſƀŸźŻŰŴ ĻźžŻŸĻŲĻŰŲƂžżžűƕŻƕ
ŷŰŻŸƈŰƓƂƌƁƏĻƁžűŰźŰ ĻŰűžĻſƕŴĻƇŰƁĻƂƀŰŽƁſžƀ
ƂƃŲŰŽŽƏĻŰŲƂžżžűƕŻƎĻƃĻſžƂƏŷƕĻƇŸĻŽŰĻſžƀžżƕ
ƂŸżƇŰƁžŲžĻŲŸżŸźŰŹƂŵĻŴŰƂƇŸźŸĻƀƃƅƃĻƕ
ŽŰƅŸŻƃ
şƀžƆŵŴƃƀŰĻŲƕŴźŻƎƇŵŽŽƏĻƂŰĻƁŰżŰ ĻƉžĻŹĻƂŸż
ƇŰƁžŲŵĻŲƕŴźŻƎƇŵŽŽƏĻŷŰſžűƕŶŽŸƅĻƄƕźƁŰƂž
ƀƕŲ ĻŴŸŲĻƁƂžƀĻ
ůźƉžĻſƀŸĻŲƕŴżŸźŰŽŽƕĻŰŲƂžżžűƕŻƏĻźŻƎƇŵż
ŔŚĻ ƁŸųŽŰŻƕŷŰƆƕƏĻŲŸżŸźŰƓƂƌƁƏ ĻŶžŴŽƕĻŴŲŵƀƕ
ŽŵĻŲƕŴźƀŸŲŰƎƂƌƁƏĻſƀžƂƏųžżĻĻƅŲŸŻŸŽ ĻƁŸų
ŽŰŻƕŷŰƆƕƏĻŰŲƂžżŰƂŸƇŽžĻŲżŸźŰƓƂƌƁƏĻŷŽžŲƃĻŒ
ƂžŹĻŶŵĻƇŰƁĻŰŲƂžĻűŻžźƃƓƂƌƁƏ
œŵƅƁſųƅŻƊƀŸŵŵƘſŽƀŸƀƀƒƄŻŶƀųžƘźųƉƘƙ
ţĻŴŵƏźŸƅĻźƀŰƖŽŰƅĻƁŸųŽŰŻƕŷŰƆƕƏĻŲżŸźŰƓƂƌƁƏ
ƕŷĻſŵŲŽžƎĻŷŰƂƀŸżźžƎ ĻƏźƉžĻŴŲŵƀƆƏƂŰĻŲžŴƕƏ
űƃŻŸĻŲƕŴƇŸŽŵŽƕĻŹĻŷŽžŲƃĻŷŰźƀŸƂƕ ĻŰŻŵĻŰŲƂžĻŽŵ
űƃŻžĻŷŰżźŽƃƂž
ŒƁƂŰŲƂŵĻźŻƎƇĻŔŚĻƃĻŷŰżžźĻŷŰſŰŻƎŲŰŽŽƏ
šŸųŽŰŻƕŷŰƆƕƎĻŲŸżźŽŵŽž
ŤŻŶƀųžŻƄŻŶƀųžƘźųƉƘƙ
şƀŸĻƁſƀŰƆƎŲŰŽŽƕĻƁŸųŽŰŻƕŷŰƆƕƖĻŲƕŴűƃŲŰƎƂƌƁƏ
ŽŰƁƂƃſŽƕĻŴƕƖ
ĻŞſƆƕƏŰźƁŵƁƃŰƀ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻƇŸƂŰŹƂŵĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŒƁƂƃſ
şƀŸŻŰŴŸĻƂŰĻŵŻŵżŵŽƂŸĻźŵƀƃŲŰŽŽƏ 7PMWPĻ4FOTVTĻ şžŻžŶŵŽŽƏĻźŻƎƇŰ šŸŴƕŽŽƏ ŚŵƀżžŲŵĻźžŻŵƁž ŞƁŲƕƂŻŵŽŽƏ šźŻžžƇŸƁŽŸźŸĻƂŰĻžżŸŲŰŽŽƏ ŒƕźŽŰ ĻŴŷŵƀźŰŻžĻŷŰŴŽƌžųžĻžųŻƏŴƃĻƂŰĻŷžŲŽƕƈŽƕĻŴŷŵƀźŰŻŰ ŚžżſŰƁ ŗŰżžźĻŷĻƄƃŽźƆƕƓƎĻŰŻźžűŻžźƃŲŰŽŽƏ ŗŰſƃƁźĻŴŲŸųƃŽŰ ŗŰſƃƁźĻŴŲŸųƃŽŰĻĻŷžŲŽƕƈŽƕŹĻŰźƃżƃŻƏƂžƀ ŚžƀžűźŸĻſŵƀŵżŸźŰŽŽƏĻſŵƀŵŴŰƇĻ Śşş &DPĻ(VJEFĻƂŰĻ1PXFS 4UBSU4UPQĻ şžŲŽŸŹĻſƀŸŲƕŴĻĻ"8% ŝžŶŽŵĻųŰŻƌżž ŤƃŽźƆƕƏĻźžŽƂƀžŻƎĻƀƃƅƃĻſžĻƁƅŸŻŰżĻ)JMMĻ%FTDFOUĻ$POUSPMĻ )%$ şŰƀźƃŲŰŻƌŽŵĻųŰŻƌżž )PNF-JOLŸĻ ĻŞſƆƕƏŰźƁŵƁƃŰƀ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻƇŸƂŰŹƂŵĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŒƁƂƃſ
ŜŇšŦŕĻŢŐĻŞŢŞŧŕŝŝůĻŒŞŔŇů
şƘƄƉŸƅųƁƅƁƊŸƀƀƒŵƁŷƘƒ
ŢƃŻžųŷŻƅųŸžŸſŸƀƅŻŽŸƃƆŵųƀƀƒ
šŶžƒŷƂƃŻžųŷƘŵ
ŜŢƁſŸƃűƉƄųűžžƐŻŶƁŽű
şƘƄƉŸƅųƁƅƁƊŸƀƀƒŵƁŷƘƒ
ŢƃŻžųŷŻƅųŸžŸſŸƀƅŻŽŸƃƆŵųƀƀƒ
ŧƆƀŽƉƘƒ
ŤƅƁƃ
ŧƆƀŽƉƘƒ
ŤƅƁƃ
ŜŵŽƎĻƂŰĻſžŲƕŴžżŻŵŽŽƏ
ſžźŰŶƇŸźŸĻſžŲžƀžƂƕŲ
ŴŰŻƌŽƓűŻŸŶŽƓĻƁŲƕƂŻž
źžżſƎƂŵƀĻſžŴžƀžŶƕ
Ļ
ŐŲŰƀƕŹŽƕĻƁŸųŽŰŻŸ
Ļ
ŚƀƃƖŷźžŽƂƀžŻƌ
Ļ
ŚŵƀƃŲŰŽŽƏĻƕŽƄžƀżŰ
ƆƕŹŽžƀžŷŲŰŶŰŻƌŽžƎ
ƁŸƁƂŵżžƎĻƂŰĻżŵŽƎ
ŗŲƃźžŲŸŹĻƁŸųŽŰŻ ĻſžŴƃ
ƈźŰĻűŵŷſŵźŸ
Ļ
şŰŽŵŻƌĻźŵƀƃŲŰŽŽƏĻźŻƕ
żŰƂŸƇŽŸżĻźžŽƂƀžŻŵż
ŚžżűƕŽžŲŰŽŰĻſƀŸŻŰ
ŴžŲŰĻſŰŽŵŻƌ
Ļ
ŒŰŶƕŻƌĻſŵƀŵżŸźŰŽŽƏ
ſŵƀŵŴŰƇ
ŜŵŽƎ ĻźŵƀƃŲŰŽŽƏ
ŰƃŴƕžƁŸƁƂŵżžƎĻƂŰ
ƂŵŻŵƄžŽžż
Ļ
şŰƀźƃŲŰŻƌŽŵĻųŰŻƌżž
šźŻžžƇŸƁŽŸźŸĻƂŰĻžżŸ
ŲŰŽŽƏ
Ļ
ŚŽžſźŰĻ45"354501
&/(*/&
ŠŵųƃŻƎŲŰŽŽƏĻźŵƀżž
ŲžųžĻźžŻŵƁŰ
ŗŰżžźĻŷŰſŰŻƎŲŰŽŽƏ
ŒƕŴźƀŸŲŰƇĻźŰſžƂŰ
ŔŸƁſŻŵŹĻŴŻƏĻƕŽƄžƀżŰ
ƆƕŹŽžƀžŷŲŰŶŰŻƌŽžƖ
ƁŸƁƂŵżŸĻƂŰĻżŵŽƎ
Ļ
ŒŸżŸźŰƇĻƁŲƕƂŻŰ ĻŲŰŶƕŻƌ
ŲƕŴƇŸŽŵŽŽƏĻŴŲŵƀŵŹ
űŰųŰŶŽŸźŰ
Ļ
ŠƃƇźŰĻŴŲŵƀƆƏƂ
q
ŠŵųƃŻƎŲŰŽŽƏĻƁŸŴƕŽƌ
ŚžŽƂƀžŻƌŽŰĻſŰŽŵŻƌ
Ļ
Ļ
``
ĻŞſƆƕƏŰźƁŵƁƃŰƀ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻƇŸƂŰŹƂŵĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŒƁƂƃſ
şƘƄƉŸƅųƁƅƁƊŸƀƀƒŵƁŷƘƒ
ŢƃŻžųŷŻƅųŸžŸſŸƀƅŻŽŸƃƆŵųƀƀƒ
ŠŢƁſŸƃűƉƄųűžžƐŻŶƁŽű
şƘƄƉŸƅųƁƅƁƊŸƀƀƒŵƁŷƘƒ
ŢƃŻžųŷŻƅųŸžŸſŸƀƅŻŽŸƃƆŵųƀƀƒ
ŧƆƀŽƉƘƒ
ŤƅƁƃ
ŧƆƀŽƉƘƒ
ŤƅƁƃ
šźŻžžƇŸƁŽŸźŸĻƂŰĻžżŸ
ŲŰŽŽƏ
Ļ
Ļ
ŜŵŽƎ ĻźŵƀƃŲŰŽŽƏ
ŰƃŴƕžƁŸƁƂŵżžƎĻƂŰ
ƂŵŻŵƄžŽžż
Ļ
ŚŵƀƃŲŰŽŽƏĻƕŽƄžƀżŰ
ƆƕŹŽžƀžŷŲŰŶŰŻƌŽžƎ
ƁŸƁƂŵżžƎĻƂŰĻżŵŽƎ
şŰŽŵŻƌĻźŵƀƃŲŰŽŽƏĻźŻƕ
żŰƂŸƇŽŸżĻźžŽƂƀžŻŵż
ŗŲƃźžŲŸŹĻƁŸųŽŰŻ ĻſžŴƃ
ƈźŰĻűŵŷſŵźŸ
Ļ
ŒŰŶƕŻƌĻſŵƀŵżŸźŰŽŽƏ
ſŵƀŵŴŰƇ
ŚžżűƕŽžŲŰŽŰĻſƀŸŻŰ
ŴžŲŰĻſŰŽŵŻƌ
Ļ
şŰƀźƃŲŰŻƌŽŵĻųŰŻƌżž
ŚƀƃƖŷźžŽƂƀžŻƌ
Ļ
ŚŽžſźŰĻ45"354501
&/(*/&
ŜŵŽƎĻƂŰĻſžŲƕŴžżŻŵŽŽƏ
ſžźŰŶƇŸźŸĻſžŲžƀžƂƕŲ
ŴŰŻƌŽƓűŻŸŶŽƓĻƁŲƕƂŻž
źžżſƎƂŵƀĻſžŴžƀžŶƕ
Ļ
ŗŰżžźĻŷŰſŰŻƎŲŰŽŽƏ
ŠŵųƃŻƎŲŰŽŽƏĻźŵƀżž
ŲžųžĻźžŻŵƁŰ
ŔŸƁſŻŵŹĻŴŻƏĻƕŽƄžƀżŰ
ƆƕŹŽžƀžŷŲŰŶŰŻƌŽžƖ
ƁŸƁƂŵżŸĻƂŰĻżŵŽƎ
Ļ
ŒƕŴźƀŸŲŰƇĻźŰſžƂŰ
Ļ
ŠƃƇźŰĻŴŲŵƀƆƏƂ
q
ŒŸżŸźŰƇĻƁŲƕƂŻŰĻƕĻŲŰŶƕŻƌ
ŲƕŴƇŸŽŵŽŽƏĻŴŲŵƀŵŹ
űŰųŰŶŽžųžĻŲƕŴŴƕŻŵŽŽƏ
ŚžŽƂƀžŻƌŽŰĻſŰŽŵŻƌ
Ļ
Ļ
ŠŵųƃŻƎŲŰŽŽƏĻƁŸŴƕŽƌ
ŐŲŰƀƕŹŽƕĻƁŸųŽŰŻŸ
ŊƀƇƁƃſųƉƘżƀƘŷŻƄƂžŸƙ
ňžƅſƁŽűƇƖźžŹźŵŹƂƀżŶźűžűżſŴſųűƀűžŶżƍ
ƀƁŹżűŵƖų
ňžƅſƁŽűƇƖźžƖŵŹƂƀżŶƗƇŹƅƁſųűƀűžŶżƍƀƁŹżű
ŵƖų
ŝŰĻƕŽƄžƀżŰƆƕŹŽŸƅĻŴŸƁſŻŵƏƅĻźžżűƕŽžŲŰŽžƖ
ſŰŽŵŻƕĻſƀŸŻŰŴƕŲĻŲƕŴžűƀŰŶŰƎƂƌƁƏĻŴŰŽƕĻſƀž
``
ĻŞſƆƕƏŰźƁŵƁƃŰƀ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻƇŸƂŰŹƂŵĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŒƁƂƃſ
şƘƄƉŸƅųƁƅƁƊŸƀƀƒŵƁŷƘƒ
ŢƃŻžųŷŻƅųŸžŸſŸƀƅŻŽŸƃƆŵųƀƀƒ
ŴŵƏźƕĻƄƃŽźƆƕƖĻŰŲƂžżžűƕŻƏ ĻŽŰſƀŸźŻŰŴ ĻźƀƃƖŷ
źžŽƂƀžŻƌ ĻźžżſƎƂŵƀĻſžŴžƀžŶƕ ĻŰĻƂŰźžŶ
ſžŲƕŴžżŻŵŽŽƏĻŇŽƄžƀżŰƆƕƏĻŲƕŴžűƀŰŶŰƓƂƌƁƏ
ƃĻŲŸųŻƏŴƕĻƂŵźƁƂƃĻƂŰĻƁŸżŲžŻƕŲ
ŔŵƂŰŻƌŽƕƈŸŹĻžſŸƁĻƇŸƂŰŹƂŵĻŲĻƀžŷŴƕŻŰƅĻŲƕŴ
ſžŲƕŴŽŸƅĻƄƃŽźƆƕŹ ĻƉžĻŲŸźžƀŸƁƂžŲƃƎƂƌƁƏ
ƕŽƄžƀżŰƆƕŹŽƕĻŴŸƁſŻŵƖ
ŗųƅƊŻŽŻƅųƘƀŷŻŽųƅƁƃŻųƀųžƁŶƁŵų
ƂųƀŸžƏƂƃŻžųŷƘŵ
ſžŴžƀžŶƕ ĻƁƂžƀĻ ĻƂŰĻŗŰſƀŰŲźŰ Ļ
ƁƂžƀĻ
&DPĻ.FUFS
šſƕŴžżŵƂƀ
ŢŰƅžżŵƂƀĻŦŵŹĻŴŰƂƇŸźĻſžźŰŷƃƓĻƈŲŸŴ
źƕƁƂƌĻžűŵƀƂŰŽŽƏĻŴŲŸųƃŽŰĻŲĻƂŸƁƏƇŰƅ
žűŵƀƂƕŲĻŷŰĻƅŲŸŻŸŽƃĻ žűƅŲĻƇŸĻSQN ŇŽŴŸźŰƂžƀĻŷżƕŽŸĻſŵƀŵŴŰƇƕĻĻŇŽŴŸźŰƂžƀ
ſžƂžƇŽžƖĻſŵƀŵŴŰƇƕĻŔŸŲĻƂŰźžŶĻƁƂžƀ
ŗųƅƊŻŽŻƅųƘƀŷŻŽųƅƁƃŻƉŻƇƃƁŵų
ƂųƀŸžƏƂƃŻžųŷƘŵ
ŔŻƏĻƆŸƄƀžŲžƖĻźžżűƕŽžŲŰŽžƖĻſŰŽŵŻƕĻſƀŸŻŰ
ŴƕŲĻżžŶŽŰĻžűŸƀŰƂŸĻƀƕŷŽƕĻƂŵżŸĻŜžŶŻŸŲƕ
ƂŵżŸĻĻ&MFHBODF Ļ&DPĻƂŰĻ1FSGPSNBODF
ŔŰƂƇŸźĻſŰŻŸŲŰĻŚžŻŸĻƕŽŴŸźŰƂžƀĻſŰŴŰƓ
ŴžĻűƕŻžƖĻſžŷŽŰƇźŸ ĻŷŰƁŲƕƇƃƓƂƌƁƏĻŶžŲ
ƂŸŹĻƕŽŴŸźŰƂžƀĻŽŸŷƌźžųžĻƀƕŲŽƏĻſŰŻŸŲŰĻŲ
űŰźƃĻŔŸŲĻƂŰźžŶĻƀžŷŴƕŻĻŚžżſƎƂŵƀ
ũžűĻŷżƕŽŸƂŸĻƂŵżƃ ĻŽŰƂŸƁŽƕƂƌĻźŽžſźƃĻ1-ĻŽŰ
ſŵƀŵżŸźŰƇƕĻźŵƀżžŲžƖĻźžŻžŽźŸ ĻſžƂƕżĻŲŸűŵ
ƀƕƂƌĻžſƆƕƎĻżŵŽƎĻťŸſƎ ĻſžŲŵƀƂŰƎƇŸĻźžŻƕ
ƉŰƂźžĻŽŰĻŲŰŶŵŻƕĻşƕŴƂŲŵƀŴƕƂƌĻŲŸűƕƀ ĻŽŰƂŸ
ƁźŰƎƇŸĻźŽžſźƃĻ1-ĻőƕŻƌƈĻŴŵƂŰŻƌŽŰĻƕŽƄžƀ
żŰƆƕƏĻſƀžĻżŵŽƎ ĻŴŸŲĻƁƂžƀĻ
ŚžŻŸĻſžŲƕŴžżŻŵŽŽƏĻŠŰƁƁƂžŽŸŵĻŴŻƏĻžſžĻƀžŶŽŵŽŸƏĻƂžſŻűŰźŰĻŽŰĻŴŸƁſŻŵƖĻŷżƕŽƎƓƂƌƁƏĻŽŰĻ ĻƕŽŴŸźŰƂžƀĻƁƂŰƓĻƇŵƀŲžŽŸż
ŜŚşş
ŐŚşş
ŚžŻŸĻſžŲƕŴžżŻŵŽŽƏĻŠŰƁƁƂžŽŸŵĻŴŻƏĻžſžĻƀžŶŽŵŽŸƏĻƂžſŻűŰźŰĻŽŰĻŴŸƁſŻŵƖĻŷżƕŽƎƓƂƌƁƏĻŽŰĻ ĻƕŽŴŸźŰƂžƀĻƁƂŰƓĻƇŵƀŲžŽŸż
ŕűƃƈŹŻŹƃűƖžŵŹŻűƃſƁŹ'NGICPEG
ŔŰƂƇŸźĻſŰŻŸŲŰĻŚžŻŸĻƕŽŴŸźŰƂžƀĻſŰŴŰƓ
ŴžĻűƕŻžƖĻſžŷŽŰƇźŸ ĻŷŰƁŲƕƇƃƓƂƌƁƏĻŶžŲ
ƂŸŹĻƕŽŴŸźŰƂžƀĻŽŸŷƌźžųžĻƀƕŲŽƏĻſŰŻŸŲŰĻŲ
űŰźƃĻŔŸŲĻƂŰźžŶĻƀžŷŴƕŻĻŚžżſƎƂŵƀ
ſžŴžƀžŶƕ ĻƁƂžƀĻ ĻƂŰĻŗŰſƀŰŲźŰ
ƁƂžƀĻ
ŔŰƂƇŸźĻƂŵżſŵƀŰƂƃƀŸĻžƅžŻžŴŶƃŲŰŻƌŽžƖ
ƀƕŴŸŽŸ
šſƕŴžżŵƂƀ
şƘƄƉŸƅųƁƅƁƊŸƀƀƒŵƁŷƘƒ
ŢƃŻžųŷŻƅųŸžŸſŸƀƅŻŽŸƃƆŵųƀƀƒ
ŢŰƅžżŵƂƀĻŦŵŹĻŴŰƂƇŸźĻſžźŰŷƃƓĻƈŲŸŴ
źƕƁƂƌĻžűŵƀƂŰŽŽƏĻŴŲŸųƃŽŰĻŲĻƂŸƁƏƇŰƅ
žűŵƀƂƕŲĻŷŰĻƅŲŸŻŸŽƃĻ žűƅŲĻƇŸĻSQN ŇŽŴŸźŰƂžƀĻŷżƕŽŸĻſŵƀŵŴŰƇƕĻĻŇŽŴŸźŰƂžƀ
ſžƂžƇŽžƖĻſŵƀŵŴŰƇƕĻŔŸŲĻƂŰźžŶĻƁƂžƀ
šſƕŴžżŵƂƀ
ŢŰƅžżŵƂƀĻŦŵŹĻŴŰƂƇŸźĻſžźŰŷƃƓĻƈŲŸŴ
źƕƁƂƌĻžűŵƀƂŰŽŽƏĻŴŲŸųƃŽŰĻŲĻƂŸƁƏƇŰƅ
žűŵƀƂƕŲĻŷŰĻƅŲŸŻŸŽƃĻ žűƅŲĻƇŸĻSQN ŇŽŴŸźŰƂžƀĻŷżƕŽŸĻſŵƀŵŴŰƇƕĻĻŇŽŴŸźŰƂžƀ
ſžƂžƇŽžƖĻſŵƀŵŴŰƇƕĻŔŸŲĻƂŰźžŶĻƁƂžƀ
ŚžżſƎƂŵƀĻſžŴžƀžŶƕ ĻƁƂžƀĻ ĻƂŰ
ŗŰſƀŰŲźŰ ĻƁƂžƀĻ
ŔŰƂƇŸźĻƂŵżſŵƀŰƂƃƀŸĻžƅžŻžŴŶƃŲŰŻƌŽžƖ
ƀƕŴŸŽŸ
šſƕŴžżŵƂƀ
ŢŰƅžżŵƂƀĻŦŵŹĻŴŰƂƇŸźĻſžźŰŷƃƓĻƈŲŸŴ
źƕƁƂƌĻžűŵƀƂŰŽŽƏĻŴŲŸųƃŽŰĻŲĻƂŸƁƏƇŰƅ
žűŵƀƂƕŲĻŷŰĻƅŲŸŻŸŽƃĻ žűƅŲĻƇŸĻSQN 1PXFSĻ.FUFSĻŔŸŲĻƂŰźžŶĻƁƂžƀĻ
ŇŽŴŸźŰƂžƀĻŷżƕŽŸĻſŵƀŵŴŰƇƕĻĻŇŽŴŸźŰƂžƀ
ſžƂžƇŽžƖĻſŵƀŵŴŰƇƕĻŔŸŲĻƂŰźžŶĻƁƂžƀ
ŕűƃƈŹŻŹƃűƖžŵŹŻűƃſƁŹ'EQ
ŔŰƂƇŸźĻƀƕŲŽƏĻſŰŻŸŲŰĻŚžŻŸĻƕŽŴŸźŰƂžƀ
ſŰŴŰƓĻŴžĻűƕŻžƖĻſžŷŽŰƇźŸ ĻŷŰƁŲƕƇƃƓƂƌƁƏ
ŶžŲƂŸŹĻƕŽŴŸźŰƂžƀĻŽŸŷƌźžųžĻƀƕŲŽƏ
ſŰŻŸŲŰĻŲĻűŰźƃĻŔŸŲĻƂŰźžŶĻƀžŷŴƕŻ
ŚžżſƎƂŵƀĻſžŴžƀžŶƕ ĻƁƂžƀĻ ĻƂŰ
ŗŰſƀŰŲźŰ ĻƁƂžƀĻ
ŕűƃƈŹŻŹƃűƖžŵŹŻűƃſƁŹ2GTHQTOCPEG
ŔŰƂƇŸźĻƀƕŲŽƏĻſŰŻŸŲŰĻŚžŻŸĻƕŽŴŸźŰƂžƀ
ſŰŴŰƓĻŴžĻűƕŻžƖĻſžŷŽŰƇźŸ ĻŷŰƁŲƕƇƃƓƂƌƁƏ
ŶžŲƂŸŹĻƕŽŴŸźŰƂžƀĻŽŸŷƌźžųžĻƀƕŲŽƏ
ſŰŻŸŲŰĻŲĻűŰźƃĻŔŸŲĻƂŰźžŶĻƀžŷŴƕŻ
&DPĻ(VJEFĻŔŸŲĻƂŰźžŶĻƁƂžƀĻ
ŜŚşş
ŐŚşş
ŚžŻŸĻſžŲƕŴžżŻŵŽŽƏĻŠŰƁƁƂžŽŸŵĻŴŻƏĻžſžĻƀžŶŽŵŽŸƏĻƂžſŻűŰźŰĻŽŰĻŴŸƁſŻŵƖĻŷżƕŽƎƓƂƌƁƏĻŽŰĻ ĻƕŽŴŸźŰƂžƀĻƁƂŰƓĻƇŵƀŲžŽŸż
``
şƘƄƉŸƅųƁƅƁƊŸƀƀƒŵƁŷƘƒ
ŢƃŻžųŷŻƅųŸžŸſŸƀƅŻŽŸƃƆŵųƀƀƒ
ŊƀƇƁƃſųƉƘżƀƘƅųƂƁƂŸƃŸŷŹƆŵųžƏƀƘ
ƄŻſŵƁžŻ
ůźƉžĻŴŲŸųƃŽĻŽŵĻŷŰſƃƁźŰƓƂƌƁƏ ĻŰűžĻſƀŸ
ſŵƀŵŲƕƀƆƕĻƄƃŽźƆƕžŽŰŻƌŽžƁƂƕĻƁŸƁƂŵż ĻźžŻŸ
źŻƎƇĻŷŰſŰŻŵŽŽƏĻŷŽŰƅžŴŸƂƌƁƏĻŲĻſžŻžŶŵŽŽƕ
++ ĻŲƁƕĻƁŸżŲžŻŸĻŷųŰƁŰƎƂƌĻƃĻżŵŶŰƅĻƁŵźƃŽŴ
ŷŰĻŲŸŽƏƂźžżĻƁŸżŲžŻƃĻŽŵſžŻŰŴźŸĻŲŸƅŻžſŽžƖ
ƁŸƁƂŵżŸĻŰŲƂžĻƂŰĻƁŸżŲžŻƃĻŽŸŷƌźžųžĻƂŸƁźƃ
żŰƁƂŸŻŰ
ŊƀŷŻŽųƅƁƃŻ
ŤŻſŵƁž
ŚƀųƊŸƀƀƒ
ŝŵſžŻŰŴźŰĻƁŸƁƂŵżŸĻ"#-
ňžŵŹŻűƃſƁŹƃűƀſƀŶƁŶŵŷƄųűżƍžƖƂŹŽųſżŹ
ƇŹƅƁſųűƀűžŶżƍƀƁŹżűŵƖų
ňžŵŹŻűƃſƁŹƃűƀſƀŶƁŶŵŷƄųűżƍžƖƂŹŽųſżŹűžű
żſŴſųűƀűžŶżƍƀƁŹżűŵƖų
ŇŽŴŸźŰƂžƀŸ
ŇŽƄžƀżŰƆƕŹŽƕĻƂŰĻſžſŵƀŵŴŶƃŲŰŻƌŽƕĻƁŸż
ŲžŻŸ
ſžſŵƀŵŴŶƃŲŰŻƌŽƕĻƁŸżŲžŻŸ
ŇŽŴŸźŰƂžƀŸ
ŇŽƄžƀżŰƆƕŹŽƕĻƂŰĻſžſŵƀŵŴŶƃŲŰŻƌŽƕĻƁŸż
ŲžŻŸ
ſžſŵƀŵŴŶƃŲŰŻƌŽƕĻƁŸżŲžŻŸ
ŢŸƃŸŵƘƃŽųƇƆƀŽƉƘƁƀųžƏƀƁƄƅƘ
ŒƁƕĻƕŽŴŸźŰƂžƀŸĻƂŰĻſžſŵƀŵŴŶƃŲŰŻƌŽƕĻƁŸż
ŲžŻŸĻŷŰƁŲƕƇƃƎƂƌƁƏ ĻźžŻŸĻźŻƎƇĻſžŲŵƀ
ƂŰƓƂƌƁƏĻŲĻſžŻžŶŵŽŽƏĻ++ ĻŰűžĻſƀŸĻŷŰſƃƁźƃ
ŴŲŸųƃŽŰĻşƕƁŻƏĻŷŰſƃƁźƃĻŴŲŸųƃŽŰĻŲƁƕĻƕŽŴŸźŰ
ƂžƀŸĻżŰƎƂƌĻŷųŰƁŽƃƂŸ ĻŷŰĻŲŸŽƏƂźžżĻƁŸżŲžŻƃ
ƀƃƇŽžųžĻųŰŻƌżŰ ĻƏźŸŹĻŷųŰƁŰƓĻƂƕŻƌźŸĻſƕƁŻƏ
ŲŸżźŽŵŽŽƏĻųŰŻƌżŰ
ŒŸƅŻžſŽŰĻƁŸƁƂŵżŰ
ŝŵſžŻŰŴźŰĻƁŸƁƂŵżŸĻ"#4
ŗŰŴŽƕŹĻſƀžƂŸƂƃżŰŽŽŸŹĻŻƕƅƂŰƀ
ŲŲƕżźŽŵŽž
šŸƁƂŵżŰĻźƃƀƁžŲžƖĻƁƂƕŹźžƁƂƕ
šŸƁƂŵżŰĻźƃƀƁžŲžƖĻƁƂƕŹźžƁƂƕ
ƁſžƀƂŸŲŽŸŹĻƀŵŶŸż
şžſŵƀŵŴŽƕŹĻƀžŷƕųƀƕŲĻŴŲŸųƃŽŰ
ŴŸŷŵŻƌ
ŔŻƏĻſŵŲŽŸƅĻŲŸŴƕŲĻŴŲŸųƃŽŰĻƁŸżŲžŻŸĻŽŸŷƌźžųžĻƂŸƁźƃĻżŰƁƂŸŻŰĻŽŵĻŲŸźžƀŸƁƂžŲƃƎƂƌƁƏĻşžſŵƀŵŴŶŵŽŽƏĻŷƏŲŻƏƎƂƌƁƏĻƃĻŲŸųŻƏŴƕĻƂŵźƁƂžŲŸƅĻſžŲƕŴžżŻŵŽƌĻŽŰĻŴŸƁſŻŵƖĻŔŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻſƀžĻſŵƀŵŲƕƀźƃ
ƀƕŲŽƏĻżŰƁƂŸŻŰĻƇŸƂŰŹƂŵĻŽŰĻŴŸŲĻƁƂžƀĻ
şƘƄƉŸƅųƁƅƁƊŸƀƀƒŵƁŷƘƒ
ŢƃŻžųŷŻƅųŸžŸſŸƀƅŻŽŸƃƆŵųƀƀƒ
ŤŻſŵƁž
ŚƀųƊŸƀƀƒ
ŝŸŷƌźŸŹĻƀƕŲŵŽƌĻſŰŻŸŲŰĻƃ
űŰźžŲƕ
ŇŽƄžƀżŰƆƕƏ ĻƇŸƂŰŹƂŵĻſžŲƕŴž
żŻŵŽŽƏĻŽŰĻŴŸƁſŻŵƖ
ŔŰŻƌŽƓĻƁŲƕƂŻžĻŒŲƕżź
śƕŲƕĻſžźŰŶƇŸźŸĻſžŲžƀžƂƃ
şƀŰŲƕĻſžźŰŶƇŸźŸĻſžŲžƀžƂƃ
4UBSU4UPQ ĻŴŲŸųƃŽĻŰŲƂžżŰ
ƂŸƇŽžĻŷƃſŸŽŸŲƁƏ ĻŴŸŲ
ƁƂžƀĻ
ŠŸƂƁžųŷŽųƄŻƄƅŸſŻ#$.
şƀŸĻŲŸŽŸźŽŵŽŽƕĻŽŵſžŻŰŴźŸĻŲĻƁŸƁƂŵżƕĻ"#"DUJWFĻ#FOEJOHĻ-JHIUT ĻŷŰƁŲƕƇƃƓƂƌƁƏĻƆŵŹ
ƁŸżŲžŻ
ŕŻƈžƁƂƀųƄŻƄƅŸſų
ůźƉžĻŷŰƁŲƕƇƃƓƂƌƁƏĻƆŵŹĻƁŸżŲžŻ ĻƆŵĻżžŶŵ
űƃƂŸĻſžŲƏŷŰŽŵĻŷĻŽŵſžŻŰŴźžƎĻƃĻŲŸƅŻžſŽƕŹ
ƁŸƁƂŵżƕĻşƀƏżƃŹƂŵĻŴžĻŰŲƂžżŰŹƁƂŵƀŽƕĻŴŻƏ
ſŵƀŵŲƕƀźŸĻ7PMWPĻƀŵźžżŵŽŴƃƓĻŷŲŵƀƂŰƂŸƁƏ
ſžĻŴžſžżžųƃĻŴžĻŰŲƂžƀŸŷžŲŰŽžƖĻŰŲƂžżŰŹ
ƁƂŵƀŽƕĻ7PMWP
ŠŸƂƁžųŷŽųƄŻƄƅŸſŻ#$5
ŰźƂŸŲŽŸż ĻŽƕŶĻſƀŸĻŽžƀżŰŻƌŽžżƃĻŲžŴƕŽŽƕĻƕ
ſƕƁŻƏĻƆƌžųžĻŴžŷŲžŻƏƓĻŲŲžŴŸƂŸĻŰŲƂžżžűƕŻƌĻƃ
źžŽƂƀžŻƌžŲŰŽƕĻŷŰŽžƁŸĻŷŰŴŽƌžƖĻžƁƕĻŴžĻſŵŲŽžƖ
żŵŶƕ ĻſƕƁŻƏĻƇžųžĻƁŸƁƂŵżŰĻŲƂƀƃƇŰƓƂƌƁƏĻƕĻƁƂŰ
űƕŻƕŷƃƓĻŰŲƂžżžűƕŻƌ
ŗƃſŸŽƕƂƌĻŰŲƂžĻƃĻűŵŷſŵƇŽžżƃĻżƕƁƆƕĻƕ
ŷŰųŻƃƈƕƂƌĻŴŲŸųƃŽ
ŢƁƂŸƃŸŷƀƘżƃƁźƘŶƃƘŵŷŵŻŶƆƀų ŷŻźŸžƏ
şƀŸĻŷŰƁŲƕƇŵŽŽƕĻƆƌžųžĻƁŸżŲžŻŰ ĻƁŸƁƂŵżŰĻŽŵ
ſƀŰƆƎƓĻŗŲŸƇŰŹŽŰĻųŰŻƌżƕŲŽŰĻƁŸƁƂŵżŰĻŰŲƂž
żžűƕŻƏĻſƀžŴžŲŶƃƓĻſƀŰƆƎŲŰƂŸ ĻŰŻŵĻűŵŷ
ƄƃŽźƆƕƖĻ"#4
ŗŽžŲƃĻŷŰſƃƁƂƕƂƌĻŴŲŸųƃŽ
ůźƉžĻƕŽŴŸźŰƂžƀĻŽŵĻųŰƁŽŵ ĻſƀƏżƃŹƂŵĻŴž
ŰŲƂžżŰŹƁƂŵƀŽƕĻŴŻƏĻſŵƀŵŲƕƀźŸĻƁŸƁƂŵżŸ
"#4Ļ7PMWPĻƀŵźžżŵŽŴƃƓĻŷŲŵƀƂŰƂŸƁƏĻŴž
ŰŲƂžƀŸŷžŲŰŽžƖĻŰŲƂžżŰŹƁƂŵƀŽƕĻ7PMWP
ŚųŷƀƘżƂƃƁƅŻƅƆſųƀƀŻżžƘƈƅųƃ
ŵŵƘſŽƀŸƀƁ
ŦŵŹĻƁŸżŲžŻĻŷŰƁŲƕƇƃƓƂƌƁƏĻſƀŸĻŲŲƕżźŽŵŽžżƃ
ŷŰŴŽƌžżƃĻſƀžƂŸƂƃżŰŽŽžżƃĻŻƕƅƂŰƀƕĻŗŰŴŽƕŹ
ſƀžƂŸƂƃżŰŽŽŸŹĻŻƕƅƂŰƀĻƁźŻŰŴŰƓƂƌƁƏĻŷĻŴŲžƅ
ŻŰżſžƇžź
ŤŻƄƅŸſųŽƆƃƄƁŵƁƙƄƅƘżŽƁƄƅƘ
šŸżŲžŻ ĻƉžĻżŸųžƂŸƂƌ ĻŲźŰŷƃƓĻŽŰĻƀžűžƂƃ
ƁŸƁƂŵżŸĻźƃƀƁžŲžƖĻƁƂƕŹźžƁƂƕĻůźƉžĻƁŸżŲžŻ
ŷŰƁŲƕƇƃƓƂƌƁƏĻƕĻųžƀŸƂƌĻſžƁƂƕŹŽŸżĻƁŲƕƂŻžż ĻƆŵ
žŷŽŰƇŰƓ ĻƉžĻŲĻƁŸƁƂŵżƕĻŲŸŽŸźŻŰĻŽŵſžŻŰŴźŰ
ŤŻƄƅŸſųŽƆƃƄƁŵƁƙƄƅƘżŽƁƄƅƘƃŸŹŻſ
5RQTV
ŦŵŹĻƁŸżŲžŻĻŷŰƁŲƕƇƃƓƂƌƁƏĻſƕŴĻƇŰƁĻſžſŵ
ƀŵŴŽƌžųžĻƀžŷƕųƀƕŲƃĻŴŲŸųƃŽŰĻşžſŵƀŵŴŽƕŹ
ƀžŷƕųƀƕŲĻŲƕŴűƃŲŰƓƂƌƁƏ ĻſŵƀŵŲŰŶŽž ĻƇŵƀŵŷ
ŽŸŷƌźƃĻƂŵżſŵƀŰƂƃƀƃ
ŠŻźƏŽŻżƃƘŵŸƀƏƂųžŻŵųƆŴųŽƁŵƘ
ŗŰƁŲƕƇŵŽŽƏĻƆƌžųžĻƁŸżŲžŻƃĻſžŲƕŴžżŻƏƓĻſƀž
ŽŸŷƌźŸŹĻƀƕŲŵŽƌĻſŰŻŸŲŰĻŲĻűŰźžŲƕ ĻŷŰſƀŰŲƂŵ
ſŰŻŸŲžĻƏźŽŰŹƈŲŸŴƈŵ
ŊƀƇƁƃſųƉƘƒƊŻƅųżƅŸƂƁŵƘŷƁſžŸƀƀƒƀų
ŷŻƄƂžŸƙ
ůźƉžĻžŴŽŰĻŷĻƁŸƁƂŵżĻŰŲƂžĻŽŵĻſƀŰƆƎƓ ĻƏź
ƁŻƕŴ ĻŷŰƁŲƕƇƃƓƂƌƁƏĻŲƕŴſžŲƕŴŽŸŹĻƕŽƄžƀżŰƆƕŹ
ŽŸŹĻƁŸżŲžŻ ĻŰĻŽŰĻƕŽƄžƀżŰƆƕŹŽžżƃĻŴŸƁſŻŵƖ
ŲƕŴžűƀŰŶŰƓƂƌƁƏĻŲƕŴſžŲƕŴŽŵĻƂŵźƁƂžŲŵĻſžŲƕ
ŴžżŻŵŽŽƏĻşžŲƕŴžżŻŵŽŽƏĻŲŸŴŰŻƏƓƂƌƁƏ
źŽžſźžƎĻ1- ĻŴŸŲĻƁƂžƀĻ ĻŰűžĻŷŽŸźŰƓ
ŰŲƂžżŰƂŸƇŽžĻƇŵƀŵŷĻŴŵƏźŸŹĻƇŰƁĻ ƇŰƁĻŷŰŻŵ
ŶŸƂƌĻŲƕŴĻƄƃŽźƆƕƖ ĻſƀžĻƏźƃĻſžŲƕŴžżŻƏŻžƁƏ ŇŽƄžƀżŰƆƕŹŽŸŹĻƁŸżŲžŻĻżžŶŵĻƂŰźžŶĻŷŰƁŲƕ
ƇƃŲŰƂŸƁƏĻƀŰŷžżĻŷĻƕŽƈŸżŸĻƁŸżŲžŻŰżŸ
ŠŵŶŸżĻ5RQTVĻŷŰűŵŷſŵƇƃƓĻűƕŻƌƈĻŰźƂŸŲŽŸŹ
ƁƂŸŻƌĻŲžŴƕŽŽƏĻšŸƁƂŵżŰĻŰŽŰŻƕŷƃƓ ĻƇŸĻƓ
ŽŰƂŸƁźŰŽŽƏĻŽŰĻſŵŴŰŻƌĻŰźƁŵŻŵƀŰƂžƀŰ ĻƀƃƅŸ
źŵƀżŰĻƂŰĻŲƅžŴŶŵŽŽƏĻŲĻſžŲžƀžƂĻűƕŻƌƈ
``
şƘƄƉŸƅųƁƅƁƊŸƀƀƒŵƁŷƘƒ
ŢƃŻžųŷŻƅųŸžŸſŸƀƅŻŽŸƃƆŵųƀƀƒ
ŢţśşŊťŝœ
ŤŻſŵƁž
şƀŸĻŲƕŴžűƀŰŶŵŽŽƕĻƁŵƀŲƕƁŽžųžĻſžŲƕŴž
żŻŵŽŽƏĻƁŸżŲžŻĻƂŰĻſžŲƕŴžżŻŵŽŽƏĻŽŵžű
ƅƕŴŽžĻƁźŸŽƃƂŸĻŷŰĻŴžſžżžųžƎĻźŽžſźŸĻ1ŰűžĻƇŵƀŵŷĻŴŵƏźŸŹĻƇŰƁĻŲžŽŸĻŷŽŸźŽƃƂƌ
ƁŰżƕ
ţŲƕżźŽŵŽŵĻſŰƀźƃŲŰŻƌŽŵ
ųŰŻƌżž ĻŰŻƌƂŵƀŽŰƂŸŲŽŸŹ
ƁŸżŲžŻ
şžŴƃƈźŸĻűŵŷſŵźŸĻ 434
ŗųžƏƀƖƄŵƘƅžƁŕŵƘſŽ
ŝŰųŰŴƃŲŰƇĻƀŵżŵŽƏĻűŵŷſŵźŸ
šŸżŲžŻĻŷŰƁŲƕƇƃƓƂƌƁƏĻſƀŸĻŲŲƕżźŽŵŽŽƕ
ŴŰŻƌŽƌžųžĻƁŲƕƂŻŰ ĻŰĻƂŰźžŶĻſƀŸĻſŵƀŵƀŸŲƇŰ
ƁƂžżƃĻźžƀžƂźžƇŰƁŽžżƃĻŲŲƕżźŽŵŽŽƕ
ŴŰŻƌŽƌžųžĻƁŲƕƂŻŰ
œŵŽŵƀŰƂžƀĻŽŵĻŷŰƀƏŴŶŰƓĻŰźƃ
żƃŻƏƂžƀ
ŞƘŵƁƅųƂƃųŵƁƄƅƁƃƁƀƀƘƂƁŽųŹƊŻŽŻ
ƂƁŵƁƃƁƅƘŵ
ŝŵſžŻŰŴźŰĻųŰŻƌżƕŲŽžƖ
ƁŸƁƂŵżŸ
ŞűŸŴŲŰĻƁŸżŲžŻŸĻſžźŰŶƇŸźƕŲĻſžŲžƀžƂƕŲ
żŸųžƂƏƂƌĻſƀŸĻŲŲƕżźŽŵŽŽƕĻŰŲŰƀƕŹŽžƖĻƁŸųŽŰŻƕ
ŷŰƆƕƖ
šŸżŲžŻĻƁŲƕƂŸƂƌƁƏ ĻźžŻŸĻŰŲƂžżžűƕŻƌĻſŵƀŵ
űƃŲŰƓĻƃĻƁƂŰŽƕĻŰŲƂžżŰƂŸƇŽžƖĻŷƃſŸŽźŸ
ƂƁƂŸƃŸŷŹƆŵųžƏƀƘƄŻſŵƁžŻ
ŤŻſŵƁž
ŚƀųƊŸƀƀƒ
ŝŸŷƌźŸŹĻƂŸƁźĻżŰƁƂŸŻŰ"
ŒŲƕżźŽŵŽŵĻſŰƀźƃŲŰŻƌŽŵ
ųŰŻƌżž
şžſŵƀŵŴŶŵŽŽƏ
"
5VCTV5VQR
ŚƀųƊŸƀƀƒ
ŒĻŴŵƏźŸƅĻźžżſŻŵźƂŰƆƕƏƅĻŴŲŸųƃŽŰĻŽŵĻŲŸźžƀŸƁƂžŲƃƓƂƌƁƏ
ƁŸżŲžŻĻŽŸŷƌźžųžĻƂŸƁźƃĻżŰƁŻŰĻşžſŵƀŵŴŶŵŽŽƏĻŷƏŲŻƏ
ƎƂƌƁƏĻƃĻŲŸųŻƏŴƕĻƂŵźƁƂžŲŸƅĻſžŲƕŴžżŻŵŽƌĻŽŰĻŴŸƁſŻŵƖ ĻŴŸŲ
ƁƂžƀĻĻƂŰĻ
ŠŻźƏŽŻżƅŻƄŽſųƄƅŻžų
şƀŸĻŷŰƁŲƕƇŵŽŽƕĻƆƌžųžĻƁŸżŲžŻƃĻſƕŴĻƇŰƁĻƖŷŴŸ
ŽŰĻŰŲƂžżžűƕŻƕĻƆŵĻžŷŽŰƇŰƓ ĻƉžĻƂŸƁźĻżŰƁŻŰ
ŴŲŸųƃŽŰĻŽŰŴƂžĻŽŸŷƌźŸŹĻŝŵųŰŹŽžĻŷŰųŻƃƈƕƂƌ
ŴŲŸųƃŽ ĻſŵƀŵŲƕƀƂŵĻƀƕŲŵŽƌĻżŰƁŻŰĻƕ ĻſƀŸĻŽŵžű
ƅƕŴŽžƁƂƕ ĻŴžŻŸŹƂŵĻżŰƁŻžĻůźƉžĻƁŸżŲžŻ
ŷŰƁŲƕƇƃƓƂƌƁƏĻſƀŸĻŽžƀżŰŻƌŽžżƃĻƀƕŲŽƕĻżŰƁŻŰ
ŷŲŵƀŽƕƂƌƁƏĻŴžĻŰŲƂžżŰŹƁƂŵƀŽƕĻ7PMWPĻƀŵźž
żŵŽŴƃƓĻŷŲŵƀƂŰƂŸƁƏĻſžĻŴžſžżžųƃĻŴžĻŰŲƂžƀŸ
ŷžŲŰŽžƖĻŰŲƂžżŰŹƁƂŵƀŽƕĻ7PMWP
ŕŵƘſŽƀŸƀŸƂųƃŽƆŵųžƏƀŸŶųžƏſƁ
ŦŵŹĻƁŸżŲžŻĻŷŰƁŲƕƇƃƓƂƌƁƏĻƕĻƁŲƕƂŸƂƌƁƏ
ſžƁƂƕŹŽŸżĻƁŲƕƂŻžżĻſƀŸĻŲŲƕżźŽŵŽŽƕĻſŰƀźƃ
ŲŰŻƌŽžųžĻųŰŻƌżŰĻšŸżŲžŻĻŷŰƁŲƕƇƃƓƂƌƁƏĻſƕŴ
ƇŰƁĻŷŰƁƂžƁƃŲŰŽŽƏĻőƕŻƌƈĻŴŵƂŰŻƌŽƃĻƕŽƄžƀ
żŰƆƕƎĻŲŸĻŷżžŶŵƂŵĻžƂƀŸżŰƂŸĻƂƃƂĻŴŸŲ
ƁƂžƀĻ
ŢƁŷƆƋŽŻŴŸźƂŸŽŻ 545
ůźƉžĻƆŵŹĻƁŸżŲžŻĻŽŵĻųŰƁŽŵ ĻŰűžĻŷŰƁŲƕ
ƇƃƓƂƌƁƏĻſƕŴĻƇŰƁĻƖŷŴŸĻŽŰĻŰŲƂžżžűƕŻƕ ĻƆŵĻžŷŽŰ
ƇŰƓ ĻƉžĻŲĻŷŰżźƃĻƀŵżŵŽƏĻűŵŷſŵźŸĻŰűžĻſžŴƃ
ƈźŰƅĻűŵŷſŵźŸĻ434 Ļ4*14ĻƇŸĻ*$ĻűƃŻžĻŲŸƏ
ŲŻŵŽžĻŽŵſžŻŰŴźƃĻŝŵųŰŹŽžĻŲŸƀƃƈŰŹƂŵĻŴž
ŰŲƂžżŰŹƁƂŵƀŽƕĻŴŻƏĻſŵƀŵŲƕƀźŸĻƁŸƁƂŵżŸ
7PMWPĻƀŵźžżŵŽŴƃƓĻŷŲŵƀƂŰƂŸƁƏĻſžĻŴžſžżžųƃ
ŴžĻŰŲƂžƀŸŷžŲŰŽžƖĻŰŲƂžżŰŹƁƂŵƀŽƕĻ7PMWP
ŠųŶųŷƆŵųƊƃŸſŸƀƒŴŸźƂŸŽŻ
ŦŵŹĻƁŸżŲžŻĻżŸųžƂŸƂƌ ĻƏźƉžĻŲžŴƕŹĻŰűžĻſŰƁ
ŰŶŸƀĻſŵƀŵŴŽƌžųžĻƁŸŴƕŽŽƏĻŽŵĻſƀŸƁƂƕűŽƃŲƁƏ
ƀŵżŵŽŵżĻűŵŷſŵźŸ ĻŰűžĻƏźƉžĻſŰƁŰŶŸƀ
ŷŰŴŽƌžųžĻƁŸŴƕŽŽƏĻŷŽƏŲĻƁŲƕŹĻƀŵżƕŽƌĻűŵŷſŵźŸ
ŖŸƀŸƃųƅƁƃƀŸźųƃƒŷŹųƖųŽƆſƆžƒƅƁƃ
ŦŵŹĻƁŸżŲžŻĻŷŰƁŲƕƇƃƓƂƌƁƏĻſƕŴĻƇŰƁĻƖŷŴŸĻſƀŸ
ŲŸŽŸźŽŵŽŽƕĻŽŵſžŻŰŴźŸĻŲĻŵŻŵźƂƀŸƇŽƕŹ
ƁŸƁƂŵżƕĻŒƕŴŲƕŴŰŹƂŵĻŰŲƂžżŰŹƁƂŵƀŽƎĻ7PMWP
ƀŵźžżŵŽŴƃƓĻŷŲŵƀƂŰƂŸƁƏĻſžĻŴžſžżžųƃĻŴž
ŰŲƂžƀŸŷžŲŰŽžƖĻŰŲƂžżŰŹƁƂŵƀŽƕĻ7PMWP
ŠŸƂƁžųŷŽųŶųžƏſƘŵƀƁƙƄŻƄƅŸſŻ
ŗŰƁŲƕƇŵŽŽƏĻƆƌžųžĻƁŸżŲžŻƃĻžŷŽŰƇŰƓ ĻƉž
ƀƕŲŵŽƌĻųŰŻƌżƕŲŽžƖĻƀƕŴŸŽŸĻŷŰŽŰŴƂžĻŽŸŷƌźŸŹ
şƘƄƉŸƅųƁƅƁƊŸƀƀƒŵƁŷƘƒ
ŢƃŻžųŷŻƅųŸžŸſŸƀƅŻŽŸƃƆŵųƀƀƒ
ŗƃſŸŽƕƂƌĻŰŲƂžĻŲĻűŵŷſŵƇŽžżƃĻżƕƁƆƕĻƂŰĻſŵƀŵ
ŲƕƀƂŵĻƀƕŲŵŽƌĻųŰŻƌżƕŲŽžƖĻƀƕŴŸŽŸĻŲĻűŰƇźƃ ĻŴŸŲ
ƁƂžƀĻ
ůźƉžĻƕŽŴŸźŰƂžƀŸĻ#3",&ĻƕĻ"#4ĻŷŰƁŲƕƇƃ
ƎƂƌƁƏĻžŴŽžƇŰƁŽž ĻżžŶŻŸŲžĻŲŸŽŸźŻŰĻŽŵſž
ŻŰŴźŰĻŲĻƁŸƁƂŵżƕĻƀžŷſžŴƕŻŵŽŽƏĻųŰŻƌżžŲŸƅ
ŷƃƁŸŻƌ
ŗƃſŸŽƕƂƌĻŰŲƂžĻƃĻűŵŷſŵƇŽžżƃĻżƕƁƆƕĻƕ
ŷŰųŻƃƈƕƂƌĻŴŲŸųƃŽ
ŗŽžŲƃĻŷŰſƃƁƂƕƂƌĻŴŲŸųƃŽ
p ůźƉžĻžűŸŴŲŰĻƁŸżŲžŻŸĻſžųŰƁŽƃƂƌ
żžŶŽŰĻſƀžŴžŲŶƃŲŰƂŸĻſžŴžƀžŶ
p şƀŸĻŷŰƁŲƕƇŵŽŽƕĻƆƌžųžĻƁŸżŲžŻƃĻſŵƀŵ
ŲƕƀƂŵĻƀƕŲŵŽƌĻųŰŻƌżƕŲŽžƖĻƀƕŴŸŽŸĻŲ
űŰƇźƃ ĻŴŸŲĻƁƂžƀĻĻůźƉžĻƀƕŲŵŽƌ
ųŰŻƌżƕŲŽžƖĻƀƕŴŸŽŸĻŽžƀżŰŻƌŽŸŹ ĻŰŻŵ
ƕŽŴŸźŰƂžƀĻŽŵĻųŰƁŽŵ ĻŽŰĻŰŲƂžżžűƕŻƕ
żžŶŽŰĻƖƅŰƂŸĻ ŴƃŶŵĻžűŵƀŵŶŽž ĻŴž
ŰŲƂžżŰŹƁƂŵƀŽƕĻŴŻƏĻſŵƀŵŲƕƀźŸĻųŰŻƌ
żƕŲŽžƖĻƁŸƁƂŵżŸĻ7PMWPĻƀŵźžżŵŽŴƃƓ
ŷŲŵƀƂŰƂŸƁƏĻſžĻŴžſžżžųƃĻŴžĻŰŲƂžƀŸ
ŷžŲŰŽžƖĻŰŲƂžżŰŹƁƂŵƀŽƕĻ7PMWP
ŇŽƁƂƀƃźƆƕƖ
ŢšŢŘţŘŗřŘŠŠŲ
ŗƃſŸŽƕƂƌĻŰŲƂžĻŲĻűŵŷſŵƇŽžżƃĻżƕƁƆƕĻŝŵ
ſƀžŴžŲŶƃŹƂŵĻſžŴžƀžŶĻŽŰĻƆƌžżƃĻŰŲƂž
żžűƕŻƕ
ůźƉžĻƀƕŲŵŽƌĻųŰŻƌżƕŲŽžƖĻƀƕŴŸŽŸĻŲĻűŰƇźƃ
ŽŸŶƇŵĻſžŷŽŰƇźŸĻ/+0 ĻſƀžŴžŲŶƃŲŰƂŸĻƀƃƅ
żžŶŽŰĻŻŸƈŵĻſƕƁŻƏĻſžſžŲŽŵŽŽƏĻųŰŻƌżƕŲ
ŽžƖĻƀƕŴŸŽŸ
şƀžƇŸƂŰŹƂŵĻſžŲƕŴžżŻŵŽŽƏĻŽŰĻƕŽƄžƀżŰ
ƆƕŹŽžżƃĻŴŸƁſŻŵƖĻŒŸźžŽŰŹƂŵĻƕŽƁƂƀƃźƆƕƖ
ŽŰŲŵŴŵŽƕĻŲĻƕŽƄžƀżŰƆƕŹŽžżƃĻſžŲƕŴž
żŻŵŽŽƕĻŽŰĻŴŸƁſŻŵƖĻŒŸŴŰŻƕƂƌĻſžŲƕŴž
żŻŵŽŽƏĻźŽžſźžƎĻ1-
şƀŸƇŸŽƃĻŲŸƂžźƃĻųŰŻƌżƕŲŽžƖĻƀƕŴŸŽŸĻŽŵžű
ƅƕŴŽžĻŲŸŷŽŰƇŸƂŸĻŲĻŰŲƂžżŰŹƁƂŵƀŽƕĻŚžż
ſŰŽƕƏĻ7PMWPĻƀŵźžżŵŽŴƃƓĻŷŲŵƀŽƃƂŸƁƏĻŴž
ŰŲƂžƀŸŷžŲŰŽžƖĻŰŲƂžżŰŹƁƂŵƀŽƕĻ7PMWP
ŠųŶųŷƆŵųƊƀŸźųƊŻƀŸƀƘŷŵŸƃƉƒƅų
ŢšŢŘţŘŗřŘŠŠŲ
ůźƉžĻƁŸżŲžŻŸĻ#3",&Ļ œŐśŬŜŞ ĻƂŰĻ"#4
ŷŰƁŲƕƇƃƎƂƌƁƏĻžŴŽžƇŰƁŽž ĻƕƁŽƃƓĻƀŸŷŸź
ƉžĻſƀŸĻƕŽƂŵŽƁŸŲŽžżƃĻųŰŻƌżƃŲŰŽŽƕ
ſžƇŽŵƂƌƁƏĻŷŰŽžƁĻŷŰŴŽƕƅĻźžŻƕƁ
ŢƁƂŸƃŸŷŹŸƀƀƒ
ŧŵƀŲžŽŸŹĻſžſŵƀŵŴŶƃŲŰŻƌŽŸŹĻƁŸżŲžŻĻŷŰƁŲƕ
ƇƃƓƂƌƁƏĻſƀŸĻŲŸŷŽŰƇŵŽŽƕĻŽŵƁſƀŰŲŽžƁƂƕ ĻƉž
żžŶŵĻŲſŻŸŽƃƂŸĻŽŰĻűŵŷſŵźƃĻƂŰŰűžĻźŵƀžŲŰ
ŽƕƁƂƌĻŰŲƂžżžűƕŻƏĻŞŴŽžƇŰƁŽžĻŷĻƆŸżĻŽŰ
ƕŽƄžƀżŰƆƕŹŽžżƃĻŴŸƁſŻŵƖĻŷƏŲŻƏƓƂƌƁƏĻſžƏƁ
ŽƎŲŰŻƌŽŵĻſžŲƕŴžżŻŵŽŽƏĻšŸżŲžŻĻŷŰŻŸ
ƈŰƓƂƌƁƏĻƁŲƕƂŸƂŸƁƏĻŴžĻƃƁƃŽŵŽŽƏĻŽŵſžŻŰŴźŸ
ŰŻŵĻƂŵźƁƂžŲŵĻſžŲƕŴžżŻŵŽŽƏĻżžŶŽŰĻžƇŸ
ƁƂŸƂŸĻźŽžſźžƎĻ1- ĻŴŸŲĻƁƂžƀĻĻşžſŵ
ƀŵŴŶƃŲŰŻƌŽŸŹĻƁŸżŲžŻĻżžŶŵĻƂŰźžŶĻŷŰƁŲƕƇƃ
ŲŰƂŸƁƌĻƃĻƀŰŷžżĻŷĻƕŽƈŸżŸĻƁŸżŲžŻŰżŸ
ůźƉžĻžŴŽƕĻŷĻŴŲŵƀƆƏƂ ĻźŰſžƂĻƇŸĻſƏƂƕĻŴŲŵƀƕ
ŽŵĻŷŰźƀŸƂƕĻŽŰŻŵŶŽŸżĻƇŸŽžż ĻŽŰĻźžżűƕŽžŲŰ
ŽƕŹĻſƀŸŻŰŴžŲƕŹĻſŰŽŵŻƕĻŷŰƁŲƕƂŸƂƌƁƏĻƕŽƄžƀ
żŰƆƕŹŽŸŹĻƇŸĻſžſŵƀŵŴŶƃŲŰŻƌŽŸŹĻƁŸżŲžŻ
ƀŰŷžżĻŷĻſžƏƁŽƎŲŰŻƌŽŸżĻƂŵźƁƂžŲŸżĻſžŲƕŴž
żŻŵŽŽƏżĻůźžżžųŰĻƈŲŸŴƈŵĻŷƃſŸŽƕƂƌĻŰŲƂž
żžűƕŻƌĻƃĻűŵŷſŵƇŽžżƃĻżƕƁƆƕĻƕĻŷŰźƀŸŹƂŵĻŴŲŵƀ
ƆƏƂŰ ĻźŰſžƂĻƇŸĻűŰųŰŶŽŸźĻ ŲĻŷŰŻŵŶŽžƁƂƕĻŲƕŴ
Ƃžųž ĻƉžĻƁŰżŵĻŷŰŻŸƈŰƓƂƌƁƏĻŲƕŴźƀŸƂŸż ůźƉžĻŰŲƂžĻƖŴŵĻŷƕĻƈŲŸŴźƕƁƂƎ ĻƉžĻŽŵ
ſŵƀŵŲŸƉƃƓ ĻſƀŸűŻŸŷŽž ĻĻźżų
ŷŰƁŲƕƇƃƓƂƌƁƏĻƕŽƄžƀżŰƆƕŹŽŸŹĻƁŸżŲžŻ
ůźƉžĻŰŲƂžĻƖŴŵĻŷƕĻƈŲŸŴźƕƁƂƎ ĻƉž
ſŵƀŵŲŸƉƃƓ ĻſƀŸűŻŸŷŽž ĻĻźżų
ŷŰƁŲƕƇƃƓƂƌƁƏĻſžſŵƀŵŴŶƃŲŰŻƌŽŸŹĻƁŸżŲžŻ
ŢƕŻƌźŸĻŲĻŰŲƂžżžűƕŻƏƅĻŷĻƁŸųŽŰŻƕŷŰƆƕƓƎ ĻŞſƆƕƏŰźƁŵƁƃŰƀ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻƇŸƂŰŹƂŵĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŒƁƂƃſ
şƘƄƉŸƅųƁƅƁƊŸƀƀƒŵƁŷƘƒ
ŢƃŻžųŷŻƅųŸžŸſŸƀƅŻŽŸƃƆŵųƀƀƒ
ŞƘƊŻžƏƀŻŽƂƃƁŴƘŶƆ
ŶŰƓƂƌƁƏĻŽŰĻŵźƀŰŽƕĻŔžŲųŵĻŽŰƂŸƁźŰŽŽƏĻ ƁŵźƃŽŴŸ ĻƁźŸŴŰƓĻűžƀƂžŲŸŹĻźžżſƎƂŵƀ ĻƏźƉž
ŰŲƂžżžűƕŻƌĻƃƁƂŰƂźžŲŰŽŸŹĻƆŸƄƀžŲžƎ
ſŰŽŵŻŻƎĻſƀŸŻŰŴƕŲĻőƕŻƌƈĻŴŵƂŰŻƌŽƃĻƕŽƄžƀ
żŰƆƕƎĻŲŸĻŷżžŶŵƂŵĻžƂƀŸżŰƂŸĻƂƃƂĻŴŸŲ
ƁƂžƀĻ
ŖƁŷŻƀƀŻŽ
ŜƖƈŹżƍžŹŻƀƁſŲƖŴƄ
ŔŸƁſŻŵŹĻŴŻƏĻŻƕƇŸŻƌŽŸźŰĻƉžŴŵŽŽžųž
ſƀžűƕųƃ
ŔŲŰĻŻƕƇŸŻƌŽŸźŰĻƉžŴŵŽŽžųžĻſƀžűƕųƃĻ6ĻƂŰĻ6
ŲŸźžƀŸƁƂžŲƃƎƂƌƁƏĻŴŻƏĻŲŸżƕƀƃĻźžƀžƂźŸƅ
ŴŸƁƂŰŽƆƕŹĻŒƕŴƁƂŰŽƌĻŲƕŴžűƀŰŶŰƓƂƌƁƏĻŽŰ
ŴŸƁſŻŵƖ
şžŲŵƀŽƕƂƌĻźžŻƕƉŰƂźžĻŻƕŲžųžĻſŵƀŵżŸźŰƇŰĻŽŰ
źŵƀżžŲƕŹĻźžŻžŽƆƕ ĻƉžűĻŲŸŲŵƁƂŸĻŽŰĻŵźƀŰŽ
ſžźŰŷŸĻŲƕŴſžŲƕŴŽžųžĻŻƕƇŸŻƌŽŸźŰ
ŞŴŽŵĻŴžŲųŵĻŽŰƂŸƁźŰŽŽƏĻ ŴžŲƈŵĻĻƁŵźƃŽŴŸ
źŽžſźŸĻ4'5'6ĻŽŰĻŻƕŲžżƃĻſƕŴźŵƀżžŲžżƃ
ſŵƀŵżŸźŰƇƕĻƁźŸŴŰƓĻſžźŰŷŸĻŻƕƇŸŻƌŽŸźŰ
ƉžŴŵŽŽžųžĻſƀžűƕųƃ ĻƉžĻŽŰƀŰŷƕĻŲƕŴžűƀŰ
ŔſŵŹžžŹŻƇŹƅƁſųűƀűžŶżƍƀƁŹżűŵƖų
ŒŸźžƀŸƁƂžŲƃƓƂƌƁƏĻŴŻƏĻŲƕŴžűƀŰŶŵŽŽƏ
ƇŰƁƃ
ŕƄƅųƀƁŵžŸƀƀƒƊųƄƆ
ŧŰƁĻżžŶŽŰĻŲƁƂŰŽžŲŸƂŸĻƃĻųƀƃſƕĻżŵŽƎĻ/;
%#4 ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻĻŴŸŲĻƁƂžƀĻ
ŒŸųŻƏŴĻŴŸƁſŻŵƏĻżžŶŵĻŲƕŴƀƕŷŽƏƂŸƁƏĻŷŰŻŵŶŽžĻŲƕŴĻŲŰƀƕŰŽƂƃ
ŧŰƁĻŲƕŴžűƀŰŶŰƓƂƌƁƏĻſžƁŵƀŵŴŸŽƕĻſŰŽŵŻƕĻſƀŸŻŰŴƕŲ ĻƏźƉžĻŰŲƂžĻƃƁƂŰƂźžŲŰŽŵĻŰŽŰŻžųžŲžƎĻſŰŽŵŻŻƎĻſƀŸŻŰŴƕŲ
şƘƄƉŸƅųƁƅƁƊŸƀƀƒŵƁŷƘƒ
8QNXQ5GPUWU
ŚųŶųžƏƀųƘƀƇƁƃſųƉƘƒ
ƁžŻƕĻŗŰŲŴƏźŸĻ7PMWPĻ4FOTVTĻŰŲƂžżžűƕŻƌ
żžŶŽŰĻſŵƀƁžŽŰŻƕŷƃŲŰƂŸĻŷŰĻŴžſžżžųžƎ
ƕŽƂƃƖƂŸŲŽžųžĻƕŽƂŵƀƄŵŹƁƃĻźžƀŸƁƂƃŲŰƇŰ
ŝŰŻŰƈƂƃŲŰŽŽƏĻżžŶŽŰĻſƀžŲžŴŸƂŸĻŲĻżŵŽƎ
ŝŰƁƂƀžŹźŸĻżŰƈŸŽƋ ĻŇŽƄžƀżŰƆƕŹŽžƀžŷŲŰ
ŶŰŻƌŽžƖĻƁŸƁƂŵżŸ ĻŚŻƕżŰƂƃ ĻƂžƉž
ŗŰĻŴžſžżžųžƎĻźŽžſžźĻŽŰĻƆŵŽƂƀŰŻƌŽƕŹĻźžŽ
ƁžŻƕ ĻŰűžĻſƀŰŲƕŹĻźŽžſźžŲƕŹĻſŰŽŵŻƕĻŽŰĻźŵƀżƕ
żžŶŽŰĻŲżŸźŰƂŸĻƂŰĻŲŸżŸźŰƂŸĻƄƃŽźƆƕƖĻƕĻſƀž
ŲžŴŸƂŸĻűŰųŰƂžĻƀƕŷŽŸƅĻŽŰŻŰƈƂƃŲŰŽƌ
ŠűžŶżƍŻŶƁƄųűžžƐžűƇŶžƃƁűżƍžƖźŻſžƂſżƖ
ŝŰŲƕųŰƆƕƏ ĻĻ0#8 ĻŴŸŲĻžźƀŵżŸŹĻſžƁƕűŽŸź
ŷĻŵźƁſŻƃŰƂŰƆƕƖĻ šŸƁƂŵżŰĻƕŽƄžƀżƃŲŰŽŽƏ
ſƀžĻŴžƀžŶŽƕĻƃżžŲŸĻƂŰĻƀƃƅĻĻ35* ŇŽƄžƀżŰƆƕŹŽžƀžŷŲŰŶŰŻƌŽŰĻƁŸƁƂŵżŰ
4#&+1 Ļ/'&+# Ļ6'. ĻŴŸŲĻƁƂžƀĻ
ŝŰƁƂƀžŹźŸĻŰŲƂžżžűƕŻƏĻĻ/;%#4 ĻŴŸŲ
ƁƂžƀĻ
ŚŻƕżŰƂźžŽƂƀžŻƌ ĻŴŸŲĻƁƂžƀĻ
ŚŰżŵƀŰĻŴžſžżžųŸĻſƀŸĻſŰƀźƃŲŰŽŽƕĻ
%#/ ĻŴŸŲĻƁƂžƀĻ
şƀŸĻŽŰƂŸƁźŰŽŽƕĻ/;%#4 ĻŽŰĻŵźƀŰŽĻŲŸŲžŴ
ƏƂƌƁƏĻƃƁƕĻŽŰŻŰƈƂƃŲŰŽŽƏ ĻƏźƕĻƁƂžƁƃƎƂƌƁƏ
ŲžŴƕŽŽƏĻƂŰĻźŵƀƃŲŰŽŽƏĻŰŲƂžżžűƕŻŵż ĻŽŰſƀŸ
źŻŰŴ ĻƄƃŽźƆƕƏĻ$JUZĻ4BGFUZ ĻŗŰżźŸĻƂŰĻƁŸųŽŰŻƕ
ŷŰƆƕƏ ĻŽŰŻŰƈƂƃŲŰŽŽƏĻųžŴŸŽŽŸźŰ ĻƂžƉž
şƀŸĻŽŰƂŸƁźŰŽŽƕĻŽŰĻŲƕŴſžŲƕŴŽƃĻƄƃŽźƆƕƎ
4#&+1 Ļ/'&+# Ļ6'. Ļ0#8 ĻƂŰĻ%#/ ĻżžŶŽŰ
ŲżŸźŰƂŸĻƕŽƈƕĻŴŶŵƀŵŻŰ ĻƁŸƁƂŵżŸĻƂŰĻƄƃŽźƆƕƖ
ŽŰſƀŸźŻŰŴ Ļ". Ļ'. Ļ$% Ļ%7% ĻƂŵŻŵŲƕŷžƀ
#MVFUPPUI ĻŽŰŲƕųŰƆƕƎ ĻƕĻźŰżŵƀƃĻŴžſžżžųŸ
ſƀŸĻſŰƀźƃŲŰŽŽƕ ŔŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻſƀžĻŲƁƕĻƆƕĻƄƃŽźƆƕƖƁŸƁƂŵżŸĻŴŸŲ
ƃĻŲƕŴſžŲƕŴŽŸƅĻƀžŷŴƕŻŰƅĻſžƁƕűŽŸźŰĻŷĻŵźƁ
ſŻƃŰƂŰƆƕƖ
7PMWPĻ4FOTVTĻĻƆŵĻžſŵƀŰƆƕŹŽŰĻƁŸƁƂŵżŰĻŰŲƂž
żžűƕŻƏ ĻƏźŰĻŲƕŴƕųƀŰƓĻųžŻžŲŽƃĻƀžŻƌĻƃĻŲŰƈƕŹ
ŲŷŰƓżžŴƕƖĻŷĻ7PMWPĻ7PMWPĻ4FOTVTĻſžƓŴŽƃƓĻŲ
ƁžűƕĻűŰųŰƂžĻƄƃŽźƆƕŹĻƃĻŴŵźƕŻƌźžƅĻƁŸƁƂŵżŰƅ
ŰŲƂžżžűƕŻƏĻŽŰĻƂŵŻŵŵźƀŰŽƕĻƆŵŽƂƀŰŻƌŽžƖĻźžŽ
ĻŞſƆƕƏŰźƁŵƁƃŰƀ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻƇŸƂŰŹƂŵĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŒƁƂƃſ
şƘƄƉŸƅųƁƅƁƊŸƀƀƒŵƁŷƘƒ
ŢƁžƁŹŸƀƀƒŽžƑƊų
ŕƄƅųŵƅŸƅųŵŻƅƒŶƀƘƅƏŽžƑƊŗŝ
ŕœřŞśŕš
šƂžƀžŽŽƕĻſƀŵŴżŵƂŸĻƃĻŷŰżźƃĻŷŰſŰŻŵŽŽƏ
żžŶƃƂƌĻſžƀƃƈŸƂŸĻŹžųžĻƀžűžƂƃĻŰűžĻŷƀƃŹ
ŽƃŲŰƂŸĻŷŰżžź
ţƘŵŸƀƏ
ŝŵĻŽŰƂŸƁźŰŹƂŵĻŽŰĻŽŵſƀŰŲŸŻƌŽžĻſžŲŵƀŽƃ
ƂŸŹĻźŻƎƇĻŔŚĻĻƂƀŸżŰŹƂŵĻŹžųžĻŷŰĻűƕź ĻŲ
ƏźŸŹĻŲƁƂŰŲŻŵŽžĻŷŽƕżŽŸŹĻźŻƎƇ ĻŴŸŲ
ƁƂžƀĻ
ŲŸŹƂŸĻŷĻŲŸżŸźŰƇŰ ĻſžƂƕżĻŲƕŷƌżƕƂƌƁƏĻŷŰ
źŻƎƇĻŔŚĻƂŰĻŲŸƂƏųŽƕƂƌĻŹžųžĻŷĻŲŸżŸźŰƇŰ
ŷŰſŰŻƎŲŰŽŽƏ
œŹŽŹŻűƈŸűƀűżŶžžƐƖŸųŹƃƐŴžƄƃŹŽųƂƃűųżŶžŹŽ
ŻżƏƈŶŽŕś
ŢţśşŊťŝœ
ŔŻƏĻŰŲƂžżžűƕŻƕŲĻŷĻƄƃŽźƆƕƓƎĻűŵŷźŻƎƇŵ
ŲžųžĻźŵƀƃŲŰŽŽƏ ĻźŻƎƇĻŽŵĻſžƂƀƕűŽžĻŲƁƂŰ
ŲŻƏƂŸĻƃĻŲŸżŸźŰƇĻŷŰſŰŻŵŽŽƏ ĻŴžƁƂŰƂŽƌž
ŹžųžĻƂƀŸżŰƂŸĻƃĻźŸƈŵŽƕĻŔŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻſƀž
ƄƃŽźƆƕƎĻűŵŷźŻƎƇŵŲžųžĻźŵƀƃŲŰŽŽƏĻĻŴŸŲ
ƁƂžƀĻ
ŕƄƅųŵƅŸŽžƑƊ
ţƂƀŸżƃŹƂŵĻźƕŽŵƆƌĻźŻƎƇŰĻŔŚĻŷƕĻŷŽƕżŽŸż
źŻƎƇŵżĻƂŰĻŲƁƂŰŲƂŵĻźŻƎƇĻƃĻŷŰżžźĻŷŰſŰ
ŻƎŲŰŽŽƏ
ŧƆƀŽƉƘƙƀųƃƘźƀŻƈƃƘŵƀƒƈ
ũžűĻŷŰűŵŷſŵƇŸƂŸĻƀžűžƂƃĻƄƃŽźƆƕŹĻžűżŵŶƃ
ŲŰƇŰĻƈŲŸŴźžƁƂƕĻſƀŸĻŲŸżźŽŵŽžżƃĻŴŲŸųƃŽƕ
ŵŻŵźƂƀŸƇŽŰĻƁŸƁƂŵżŰĻŰŲƂžżžűƕŻƏĻżžŶŵĻűƃƂŸ
ŲƁƂŰŽžŲŻŵŽŰĻŽŰĻĻƀƕŷŽŸƅĻƀƕŲŽƏƅĻ ſžŻž
ŶŵŽŽƏƅĻźŻƎƇŰ ĻĻ Ļ+ĻƂŰĻ++ĻţĻƂŵźƁƂƕĻƆƌžųž
ſžƁƕűŽŸźŰĻŷĻŵźƁſŻƃŰƂŰƆƕƖĻƆƕĻƀƕŲŽƕĻžſŸƁŰŽƕĻƃ
ŲŸųŻƏŴƕĻƁŻžŲžƁſžŻƃƇŵŽŽƏĻſžŻžŶŵŽŽƏ
źŻƎƇŰ
ţĻƂŰűŻŸƆƕĻŽŰŲŵŴŵŽƕĻƄƃŽźƆƕƖ ĻŴžƁƂƃſŽƕĻŲĻźžŶ
ŽžżƃĻƀƕŲŽƕſžŻžŶŵŽŽƕĻźŻƎƇŰ
şžƂƕżĻŲƂŸƁŽƕƂƌĻźŻƎƇĻŲĻŷŰżžźĻŴžĻźƕŽƆŵ
ŲžųžĻſžŻžŶŵŽŽƏ
ĻŞſƆƕƏŰźƁŵƁƃŰƀ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻƇŸƂŰŹƂŵĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŒƁƂƃſ
ŒŲƕżźŽŵŽžĻſƕŴƁŲƕƂźƃĻžŴžżŵƂƀŰ
ųžŴŸŽŽŸźŰĻƂŰĻŴŰƂƇŸźŰĻƂŵżſŵ
ƀŰƂƃƀŸ
ŜžŶŻŸŲŵĻƀŵųƃŻƎŲŰŽŽƏĻƁŸŴƕŽƌ
ŵŻŵźƂƀžſƀŸŲžŴžż
ŐƃŴƕžƁŸƁƂŵżƃĻżžŶŽŰĻŲŸźžƀŸ
ƁƂžŲƃŲŰƂŸĻſƀžƂƏųžżĻžűżŵŶŵ
ŽžųžĻƇŰƁƃĻĻŴŸŲĻƁƂžƀĻ
ŕŻƅƒŶƀƘƅƏŽžƑƊ
p ŝŰƂŸƁŽƕƂƌĻŽŰĻźŻƎƇĻŔŚ ĻŴŰŹƂŵĻŹžżƃ
ŧƆƀŽƉƘƙ
+
ŜžŶŽŰĻŲŸźžƀŸƁƂžŲƃŲŰƂŸ
ƁžŽƆŵŷŰƅŸƁŽŸŹĻźžŷŸƀžźĻŴŻƏ
ƁźŻƏŽžųžĻŴŰƅƃ ĻŵŻŵźƂƀžſƀŸ
ŲžŴŸĻŲƕźžŽ ĻĻŒĻƀžŷŵƂźŰĻŲ
ƁŰŻžŽƕĻŰŲƂž Ļ35* ĻƂŵŻŵƄžŽ
ŲŵŽƂŸŻƏƂžƀĻƂŰĻžƇŸƁŽŸźŸĻŻžűž
ŲžųžĻƁźŻŰ
şƘƄƉŸƅųƁƅƁƊŸƀƀƒŵƁŷƘƒ
ŢƁžƁŹŸƀƀƒŽžƑƊų
ţƘŵŸƀƏ
++
ŧƆƀŽƉƘƙ
şŵƀŵŴŽƕĻƄŰƀŸĻŲżŸźŰƎƂƌƁƏ
şžſŵƀŵŴŶƃŲŰŻƌŽƕĻƕŽŴŸźŰƂžƀŸ
ŷŰƁŲƕƇƃƎƂƌƁƏĻŽŰĻĻƁŵźƃŽŴ
ŅĻżžŶŻŸŲƕƁƂƌĻŲŸźžƀŸƁƂžŲƃ
ŲŰƂŸĻŴŵźƕŻƌźŰĻƕŽƈŸƅĻƁŸƁƂŵż
şƀžƂŵĻſƕŴƕųƀƕŲĻſžŴƃƈžźĻƁŸŴƕŽƌ
ƂŰĻŷŰŴŽƌžųžĻƁźŻŰĻżžŶŽŰĻŲŲƕż
źŽƃƂŸĻƂƕŻƌźŸĻſƕƁŻƏĻŷŰſƃƁźƃ
ŴŲŸųƃŽŰ
ŦƉƏƁſƆƂƁžƁŹŸƀƀƘŽžƑƊų
ŵƘŷŴƆŵųƖƅƏƄƒŵŸžŻŽŸƄƂƁŹŻ
ŵųƀƀƒŸƀŸƃŶƘƙƄƅųƃƅŸƃƀƁŶƁ
ųŽƆſƆžƒƅƁƃųƅƁſƆƉƏƁŶƁ
ƄžƘŷƆƀŻŽųƅŻ
ŕŻŴƘƃƂƁžƁŹŸƀƀƒŽžƑƊųƃƘŵƀƒ
ŢƁžƁŹŸƀƀƒŽžƑƊų
p ŒƕŴƕżźŽƕƂƌĻŰŲƂžżžűƕŻƌ ĻſƀŸĻƆƌžżƃĻŵŻŵź
ƂƀŸƇŽŰĻƁŸƁƂŵżŰĻŰŲƂžżžűƕŻƏĻŷŽŰƅž
ŴŸƂƌƁƏĻŽŰĻƀƕŲŽƕĻ
ŢƁžƁŹŸƀƀƒŽžƑƊų+
p ŚžŻŸĻźŻƎƇĻŔŚĻſžŲŽƕƁƂƎĻŲƁƂŰŲŻŵŽŸŹĻƃ
ŲŸżŸźŰƇĻŷŰſŰŻƎŲŰŽŽƏ ĻźžƀžƂźžĻŽŰƂŸƁ
ŽƕƂƌĻ56#465612'0)+0'
ŢţśşŊťŝœ
ũžűĻſŵƀŵźŻƎƇŸƂŸĻŲŸżŸźŰƇĻŷŰſŰŻŵŽŽƏĻŲ
ſžŻžŶŵŽŽƏĻ+ĻŰűžĻ++ĻŴŸźĻŷŰſƃƁźƃĻŴŲŸųƃŽŰĻ
ƀŸĻŽŰƂŸƁźŰŹƂŵĻŽŰĻſŵŴŰŻƌĻųŰŻƌżŰ
ŷƇŵſŻŵŽŽƏ ĻźžŻŸĻŽŵžűƅƕŴŽžĻſžŲŵƀŽƃƂŸ
źŻƎƇĻƃĻƆƕĻſžŻžŶŵŽŽƏ
ŢƁžƁŹŸƀƀƒŽžƑƊų+Ŋ
p ŚžŻŸĻźŻƎƇĻŔŚĻſžŲŽƕƁƂƎĻŲƁƂŰŲŻŵŽŸŹĻƃ
ŲŸżŸźŰƇĻŷŰſŰŻƎŲŰŽŽƏ ĻŽŰƂŸƁŽƕƂƌĻƕ
ƃƂƀŸżƃŹƂŵĻ56#465612'0)+0'
ŢƁžƁŹŸƀƀƒŽžƑƊų
p ũžűĻſžŲŵƀŽƃƂŸĻźŻƎƇĻŲĻſžŻžŶŵŽŽƏĻĻŷ
ſžŻžŶŵŽƌĻ++ĻƇŸĻ+ ĻŷŻŵųźŰĻŽŰƂŸƁŽƕƂƌĻŽŰ
źŽžſźƃĻ56#465612'0)+0'
œƆŷƘƁƄŻƄƅŸſų
ŔŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻſƀžĻƀžűžƂƃĻŰƃŴƕžƁŸƁƂŵżŸĻſƀŸ
ŲŸƂƏųŽŵŽžżƃĻźŻƎƇƕĻŔŚĻĻŴŸŲĻƁƂžƀĻ
ŚųƂƆƄŽƅųźƆƂŻƀŽųŷŵŻŶƆƀų
ŔŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻſƀžĻŷŰſƃƁźŷƃſŸŽźƃĻŴŲŸųƃŽŰ
ŴŸŲĻƁƂžƀĻ
ŔƆŽƄŻƃƆŵųƀƀƒ
ũžűĻžƂƀŸżŰƂŸĻŲŰŶŻŸŲƃĻƕŽƄžƀżŰƆƕƎĻſƀž
ſžŻžŶŵŽŽƏĻźŻƎƇŰĻŔŚĻſƕŴĻƇŰƁĻűƃźƁŸƀƃ
ŲŰŽŽƏ ĻŴŸŲĻƁƂžƀĻ
ŦŵĻŽŵĻſžƂƀƕűŽžĻŴŻƏĻŰŲƂžżžűƕŻƕŲĻŷĻƄƃŽźƆƕƓƎĻűŵŷźŻƎƇŵŲžųžĻźŵƀƃŲŰŽŽƏĻ,FZMFTT şƀŸűŻŸŷŽžĻĻƁŵźƃŽŴŸ
ĻŞſƆƕƏŰźƁŵƁƃŰƀ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻƇŸƂŰŹƂŵĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŒƁƂƃſ
şƘƄƉŸƅųƁƅƁƊŸƀƀƒŵƁŷƘƒ
ŤŻŷƘƀƀƒ
ŢŸƃŸŷƀƘƄŻŷƘƀƀƒ
ŢšŢŘţŘŗřŘŠŠŲ
ŒƕŴƀŵųƃŻƎŹƂŵĻſžŻžŶŵŽŽƏĻƁŸŴƕŽŽƏĻŲžŴƕƏ
ſŵƀŵŴĻƂŸż ĻƏźĻŷƀƃƈŸƂŸĻŷĻżƕƁƆƏĻŝƕźžŻŸ
ŽŵĻƀžűƕƂƌĻƆƌžųžĻſƕŴĻƇŰƁĻƖŷŴŸĻşŵƀŵƁŲƕŴ
ƇƕƂƌƁƏĻŲĻƂžżƃ ĻƉžĻƁŸŴƕŽŽƏĻŷŰƄƕźƁžŲŰŽž
ƉžűĻƃŽŸźŽƃƂŸĻƂƀŰŲżĻƃĻŲŸſŰŴźƃĻŵźƁƂƀŵ
ŽžųžĻųŰŻƌżƃŲŰŽŽƏĻƇŸĻſƀŸĻŰŲŰƀƕƖ
ũžűĻŲƕŴƀŵųƃŻƎŲŰƂŸĻŲŸƁžƂƃ ĻźŽžſźƃĻŽŵžű
ƅƕŴŽžĻŽŰƂŸƁŽƃƂŸĻ ŴŸŲĻżŰŻƎŽžź ĻźžŻŸĻſƕŴųž
ŻƕŲŽŸźĻſŵƀŵƁƃŲŰƓƂƌƁƏĻŲųžƀƃĻƇŸĻŲŽŸŷ
şƕŴųžŻƕŲŽŸźĻżžŶŽŰĻŲƕŴƀŵųƃŻƎŲŰƂŸĻƃĻƂƀƌžƅ
ƀƕŷŽŸƅĻſžŻžŶŵŽŽƏƅ
ŤŽžųŷųƀƀƒƄƂŻƀŽŻƂŸƃŸŷƀƏƁŶƁ
ƄŻŷƘƀƀƒ
ţŸŶƆžƑŵųƀƀƒƂƘŷŶƁžƘŵƀŻŽƘŵ
ƂŸƃŸŷƀƏƁŶƁƄŻŷƘƀƀƒ
ũžűĻŲƕŴƀŵųƃŻƎŲŰƂŸĻſƕŴƂƀŸżźƃĻſžſŵ
ƀŵźƃ ĻſžŲŵƀŽƕƂƌĻźžŻŵƁž
ŒſŵƀŵŴŽŰŷŰŴĻſƕŴŽƕżƕƂƌĻƀƃźžƏƂźƃĻƂŰ
ŲƕŴƀŵųƃŻƎŹƂŵĻŲƕŴƁƂŰŽƌĻŴžĻźŵƀżžŲžųž
źžŻŵƁŰĻƂŰĻſŵŴŰŻŵŹĻşŵƀŵƁŲƕŴƇƕƂƌƁƏĻŲ
Ƃžżƃ ĻƉžĻſƕƁŻƏĻŷżƕŽŸĻſžŻžŶŵŽŽƏ
ƁŸŴƕŽŽƏĻŷŰƄƕźƁžŲŰŽŵ
ũžűĻſƕŴŽƏƂŸžſƃƁƂŸƂŸĻſŵƀŵŴŽƕŹĻźƀŰŹ
ſžŴƃƈźŸĻƁŸŴƕŽŽƏ ĻŽŰźŰƇŰŹƂŵƁſƃƁƂƕƂƌ
ŝŰƅŸŻĻƁſŸŽźŸĻſžŲŵƀŽƕƂƌĻźžŻŵƁž
şƕŴŽƕżƕƂƌžſƃƁƂƕƂƌĻƁŸŴƕŽŽƏ ĻĻŽŰźŰƇŰŹƂŵ
ƁſƃƁƂƕƂƌ
şŰŽŵŻƌĻźŵƀƃŲŰŽŽƏĻƁŸŴƕŽŽƏĻŷĻŵŻŵźƂƀž
ſƀŸŲžŴžż œŹƂſƃƄƀƖŵŴſżƖųžŹŻƖųƀŶƁŶŵžƍſŴſƂŹŵƖžžƐ
ŽſŷžűųƖŵƁŶŴƄżƏųűƃŹ
ŒƕŴƀŵųƃŻƎŹƂŵĻſžŻžŶŵŽŽƏĻſƕŴųžŻƕŲŽŸźŰĻŲƕŴ
ſžŲƕŴŽžĻŴžĻŷƀžƁƂƃĻſŰƁŰŶŸƀŰĻƇŸĻŲžŴƕƏ
ƂŰźŸżĻƇŸŽžż ĻƉžű ĻŷŰĻżžŶŻŸŲžƁƂƕ ĻŲƁƏ
ſžƂŸŻŸƆƏĻžƁžűŸĻűƃŻŰĻŷŰźƀŸƂŰ
ŢŰźžŶĻƁƂžƁƃƓƂƌƁƏĻƁŸŴƕŽŽƏĻŷĻŵŻŵźƂƀžſƀŸŲžŴžż
ĻŞſƆƕƏŰźƁŵƁƃŰƀ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻƇŸƂŰŹƂŵĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŒƁƂƃſ
šſŸŽźƃĻſŰƁŰŶŸƀƁƌźžųžĻƁŸŴƕŽŽƏĻżžŶŽŰ
ƁźŻŰŴŰƂŸĻŴŻƏĻŷŲƕŻƌŽŵŽŽƏĻżƕƁƆƏĻſƀŸĻſŵƀŵŲŵ
ŷŵŽŽƕĻŴžŲųžżƕƀŽŸƅĻſƀŵŴżŵƂƕŲ
ŒƕŴƁƃŽƌƂŵĻƁŸŴƕŽŽƏĻƏźžżžųŰĻŴŰŻƕĻŽŰŷŰŴ
ŲŽŸŷ
şƀŸŲŵŴƕƂƌĻƁſŸŽźƃĻƃĻŲŵƀƂŸźŰŻƌŽŵĻſžŻž
ŶŵŽŽƏ
şƘƄƉŸƅųƁƅƁƊŸƀƀƒŵƁŷƘƒ
ŤŻŷƘƀƀƒ
şƕŴŽƕżƕƂƌĻƄƕźƁŰƂžƀŸĻŷŷŰŴƃĻƁſŸŽźŸĻƂŰ
ƁźŻŰŴƕƂƌĻƖƖĻŲſŵƀŵŴ
ŤŻŷƘƀƀƒźŸžŸŽƅƃƁƂƃŻŵƁŷƁſ
ŢƘŷŶƁƅƁŵŽų
şƀžƂƏųžżĻſŵŲŽžųžĻƇŰƁƃĻſƕƁŻƏĻŲƕŴƇŸŽŵŽŽƏ
ŴŲŵƀƆƏƂĻźŻƎƇŵżĻŔŚ ĻƁŸŴƕŽŽƏĻżžŶŽŰĻƀŵųƃ
ŻƎŲŰƂŸ ĻŽŵĻŲƁƂŰŲŻƏƎƇŸĻźŻƎƇĻŲĻŷŰżžźĻŷŰſŰ
ŻŵŽŽƏĻŠŵųƃŻƎŲŰŽŽƏĻŷŰŷŲŸƇŰŹĻŲŸźžŽƃƓƂƌƁƏ
źžŻŸĻźŻƎƇĻŷŰſŰŻŵŽŽƏĻŷŽŰƅžŴŸƂƌƁƏĻŲĻſžŻž
ŶŵŽŽƕĻ+ĻŦŵĻƂŰźžŶĻŷŰŲŶŴŸĻżžŶŽŰĻŷƀžűŸƂŸ
ſƀŸĻſƀŰƆƎƎƇžżƃĻŴŲŸųƃŽƕ
şžƁƃŽƌƂŵĻƁŸŴƕŽŽƏĻŲſŵƀŵŴ ĻƉžűĻſƕŴųžŻƕŲ
ŽŸźĻűƃŲĻŷŰƄƕźƁžŲŰŽŸŹĻſƕŴĻŲƕŴŴƕŻŵŽŽƏż
ŴŻƏĻƀƃźŰŲŸƇžź
şƕŴŽƕżŰŽŽƏĻŲƕŴűƃŲŰƓƂƌƁƏĻƃĻŷŲžƀžƂŽƌžżƃ
ſžƀƏŴźƃ
ŤŻŷƘƀƀƒźƇƆƀŽƉƘƖƑƂųſiƒƅƘ
ŢšŢŘţŘŗřŘŠŠŲ
ŝŵĻŲŸźžƀŸƁƂžŲƃŹƂŵĻżƕƁƆŵĻſžŷŰŴƃĻſŵƀŵŴ
ŽƌžųžĻƁŸŴƕŽŽƏĻŰűžĻƆŵŽƂƀŰŻƌŽŵĻƁŸŴƕŽŽƏ
ŷŰŴŽƌžųžĻƀƏŴƃĻƁŸŴƕŽƌĻſƕŴĻƇŰƁĻžſƃƁźŰŽŽƏ
ƁſŸŽźŸĻſŵƀŵŴŽƌžųžĻƁŸŴƕŽŽƏ
ŢšŢŘţŘŗřŘŠŠŲ
ŜƕƆŽžĻƃƅžſƕƂƌƁƏĻŷŰĻƁſŸŽźƃĻƕĻſŵƀŵƁŲƕŴ
ƇƕƂƌƁƏĻŲĻƂžżƃ ĻƉžĻŲžŽŰĻŷŰƄƕźƁžŲŰŽŰ
ŽŰŻŵŶŽŸżĻƇŸŽžżĻſƕƁŻƏĻƂžųž ĻƏźĻƖƖĻſžŲŵƀ
ŽƃŻŸĻƃĻŲŸƅƕŴŽŵĻſžŻžŶŵŽŽƏĻŦŵĻŴžſžżžŶŵ
ƃŽŸźŽƃƂŸĻƂƀŰŲżƃŲŰŽŽƏĻƃĻŲŸſŰŴźƃĻŵźƁ
ƂƀŵŽžųžĻųŰŻƌżƃŲŰŽŽƏĻƇŸĻſƀŸĻŰŲŰƀƕƖ
şƕŴŽƏƂƂƏžſƃƁźŰŽŽƏĻſŵƀŵŴŽƌžƖĻźƀŰŹźŸ
ſžŴƃƈźŸĻƁŸŴƕŽŽƏ
šŸŴƕŽŽƏĻŲſŵƀŵŴŽŰŷŰŴĻƂŰĻŲųžƀƃŲŽŸŷ
ŚƃƂĻŽŰƅŸŻƃĻƁſŸŽźŸ
şŵƀŵŴŽƕĻƁŸŴƕŽŽƏĻŷĻŵŻŵźƂƀžſƀŸŲžŴžżĻżŰƎƂƌ
ŷŰƅŸƁƂĻŲƕŴĻſŵƀŵŲŰŽƂŰŶŵŽŽƏ ĻƏźŸŹĻƁſƀŰƆƌž
ŲƃƓ ĻƏźƉžĻźƀƕƁŻžĻŷŰűŻžźžŲŰŽŵĻƁƂžƀžŽŽƕż
ſƀŵŴżŵƂžżĻŒĻƂŰźžżƃĻŲŸſŰŴźƃĻƁŻƕŴĻſžŲŵƀ
ŽƃƂŸĻźŻƎƇĻŷŰſŰŻŵŽŽƏĻŲĻſžŻžŶŵŽŽƏĻ+ĻƇŸĻĻƂŰ
ƂƀžƅŸĻŷŰƇŵźŰƂŸĻſŵƀŵŴĻſžŲƂžƀŽžƎĻƁſƀžűžƎ
ƀŵųƃŻƎŲŰŽŽƏĻƁŸŴƕŽŽƏ
ŞŴŽžƇŰƁŽžĻżžŶŽŰĻŲŸźžŽƃŲŰƂŸĻƀƃƅĻƂƕŻƌźŸĻŲ
žŴŽžżƃĻŽŰſƀƏżźƃĻ ŲſŵƀŵŴŽŰŷŰŴŲųžƀƃ
ŲŽŸŷ ŚŴŸƃŸŹŸƀƀƒƀųžųƋƅƆŵųƀƀƒ
ŚŽžſźŰĻſŰżƏƂƕ
ŚŽžſźŰĻſŰżƏƂƕ
ŚŽžſźŰĻſŰżƏƂƕ
ŚŽžſźŰĻŷűŵƀŵŶŵŽŽƏĻŽŰŻŰƈƂƃŲŰŽƌ
ĻŞſƆƕƏŰźƁŵƁƃŰƀ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻƇŸƂŰŹƂŵĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŒƁƂƃſ
şƘƄƉŸƅųƁƅƁƊŸƀƀƒŵƁŷƘƒ
ŤŻŷƘƀƀƒ
ŒƕŴƀŵųƃŻƎŹƂŵĻƁŸŴƕŽŽƏĻƂŰĻŷžŲŽƕƈŽƕĻŴŷŵƀ
źŰŻŰ
ŲŰŽŽƏĻƁŸŴƕŽŽƏĻŲžŴƕƏĻƂŰĻŷžŲŽƕƈŽƕƅĻŴŷŵƀźŰŻ
ŒŸźžŽŰŹƂŵĻŽŰƁƂƃſŽƕĻŴƕƖ
ƁŸŴƕŽŽƏĻŰűžĻźŽžſžźĻſŰżƏƂƕĻŴŻƏĻŹžųž
ŷƃſŸŽźŸ
ţƂƀŸżƃŹƂŵĻźŽžſźƃĻŴŻƏĻŷűŵƀŵŶŵŽŽƏ
ŽŰŻŰƈƂƃŲŰŽƌ ĻŲžŴŽžƇŰƁĻŽŰƂŸƁźŰƎƇŸ
žŴŽƃĻŷĻźŽžſžźĻſŰżƏƂƕ
p ŒƕŴƀŵųƃŻƎŹƂŵĻſžŻžŶŵŽŽƏĻƁŸŴƕŽŽƏ ĻƉžű
ŒƕŴŽžŲŻŵŽŽƏĻſžŻžŶŵŽŽƏĻƁŸŴƕŽŽƏ ĻŷűŵƀŵŶŵ
ŽžųžĻŲĻſŰżƏƂƕĻźŻƎƇŰ ĻŲŸźžŽƃƓƂƌƁƏĻŽŰƂŸƁ
ŽŵŽŽƏżĻźŽžſźŸĻŲƕŴƕżźŽŵŽŽƏĻŽŰĻźŻƎƇƕĻŔŚ
şƕƁŻƏĻƆƌžųžĻŴŲŵƀƆƏƂŰĻŲžŴƕƏĻŽŵžűƅƕŴŽžĻŲƕŴ
źƀŸƂŸ
௎ƁƃŻƄƅųƀƀƒźŴŸƃŸŹŸƀŻƈ
ƀųžųƋƅƆŵųƀƏ
ŝŰƂŸƁŽƕƂƌĻƕĻƃƂƀŸżƃŹƂŵĻžŴŽƃĻŷĻźŽžſžź
ſŰżƏƂƕĻŴžĻŷƃſŸŽźŸĻƁŸŴƕŽŽƏĻƂŰĻŷžŲŽƕƈŽƕƅ
ŴŷŵƀźŰŻĻşƀŸĻŲƕŴſƃƁźŰŽŽƕĻźŽžſźŸĻƁŸŴƕŽŽƏ
ŷƃſŸŽŸƂƌƁƏ
ŲŰżĻűƃŻžĻŷƀƃƇŽž
p ŗŰżźŽƕƂƌĻŰŲƂžżžűƕŻƌĻźŽžſźžƎĻŷŰżŸ
źŰŽŽƏĻŽŰĻźŻƎƇƕĻŔŚ ĻƏźŸŹĻŲŸĻŷŰŷŲŸƇŰŹ
ŲŸźžƀŸƁƂžŲƃƓƂŵĻşƀŸĻƆƌžżƃĻƀžŷƂŰƈƃ
ŲŰŽŽƏĻƁŸŴƕŽŽƏĻƂŰĻŷžŲŽƕƈŽƕƅĻŴŷŵƀźŰŻ
űƃŴŵĻŷűŵƀŵŶŵŽŵĻƃĻſŰżƏƂƕĻźŻƎƇŰĻŔŚ
p ŒƕŴƕżźŽƕƂƌĻŰŲƂžżžűƕŻƌĻ ŽŰƂŸƁŽƕƂƌĻŽŰ
źŽžſźƃĻŲƕŴƕżźŽŵŽŽƏĻŽŰĻƅƁſƆƄųſƁſƆ
źŻƎƇƕĻŔŚ ĻƕĻŲƕŴƇŸŽƕƂƌĻŴŲŵƀƆƏƂŰĻŲžŴƕƏ
šŸŴƕŽŽƏĻŲžŴƕƏĻƕĻŷžŲŽƕƈŽƕĻŴŷŵƀźŰŻŰĻŰŲƂž
żŰƂŸƇŽžĻſžŲŵƀŽƃƂƌƁƏĻƃĻſžŻžŶŵŽŽƏ ĻƏźŵ
űƃŻžĻŷűŵƀŵŶŵŽŵĻƃĻſŰżƏƂƕĻźŻƎƇŰĻŔŚ
ƏźƉžĻƁŸŴƕŽŽƏĻſŵƀŵƁƃŲŰŻžƁƏĻŷĻƇŰƁƃ
ŷŰżŸźŰŽŽƏĻŰŲƂžżžűƕŻƏ ŢųſiƒƅƏ ŽžƑƊųŗŝ
şŰżƏƂƌĻźŻƎƇŰĻżžŶŽŰĻŲŲƕżźŽƃƂŸŲŸżźŽƃƂŸ
ŲĻƁŸƁƂŵżƕĻżŵŽƎĻ/;%#4 ĻŠųƄƅƃƁżŽŻ
ŠųƄƅƃƁżŽŻųŵƅƁſƁŴŻžƒ ŢųſƒƅƏ
ŽžƑƊųĻŞſŸƁĻƁŸƁƂŵżŸĻżŵŽƎĻŴŸŲ
ƁƂžƀĻ
ŢšŢŘţŘŗřŘŠŠŲ
ŠŸŷŸźĻſžƈźžŴŶŵŽŽƏĻŝŵĻŴžŷŲžŻƏŹƂŵ
ŴƕƂƏżĻųƀŰƂŸƁƏĻŷĻŵŻŵżŵŽƂŰżŸĻźŵƀƃŲŰŽŽƏ
şŵƀŵźžŽŰŹƂŵƁƌ ĻƉžĻſƕŴĻƇŰƁĻŽŰŻŰƈƂƃ
ŲŰŽŽƏĻſŵƀŵŴĻƁŸŴƕŽŽƏż ĻŷŰĻƇŸĻſƕŴĻŽŸż
ŽŵżŰƓĻűƃŴƌƏźŸƅĻſƀŵŴżŵƂƕŲĻşŵƀŵźžŽŰŹ
ƂŵƁƌ ĻƉžĻſŰƁŰŶŸƀŰżĻŽŰĻŷŰŴŽƕƅĻƁŸŴƕŽŽƏƅ
ŽŵĻŷŰųƀžŶƃƓĻƀŸŷŸźĻŷŰƂŸƁŽŵŽŽƏ
ŤŻŷƘƀƀƒźƂƘŷƘŶƃƘŵƁſ
şƀžĻƁŸŴƕŽŽƏĻŷĻſƕŴƕųƀƕŲžżĻŴŸŲĻƁƂžƀĻ
ŘŽƄƅƃŸƀųźƆƂŻƀŽų
ţƁƕĻźŻƎƇƕĻŔŚĻżžŶƃƂƌĻŲŸźžƀŸƁƂžŲƃŲŰƂŸƁƏ
ƀƕŷŽŸżŸĻŲžŴƕƏżŸĻŴŻƏĻŷűŵƀŵŶŵŽŽƏĻŽŰŻŰƈƂƃ
ůźƉžĻƁŸŴƕŽŽƏĻƀžŷſžƇŽŵĻƀƃƅĻŲŸſŰŴźžŲž
ŽŰƂŸƁŽƕƂƌĻžŴŽƃĻŷĻźŽžſžźĻŽŰŻŰƈƂƃŲŰŽŽƏ
ŔŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻſƀžĻſŰżƏƂƌĻźŻƎƇŰĻŴŻƏĻƄƃŽźƆƕƖĻ,FZMFTTĻĻŴŸŲĻƁƂžƀĻ
ŦŵĻƁƂžƁƃƓƂƌƁƏĻŲŰƈžųžĻŰŲƂžĻƂƕŻƌźŸĻŲĻƂžżƃĻŲŸſŰŴźƃ ĻƏźƉžĻŲžŽžĻƃƁƂŰƂźžŲŰŽŵĻŵŻŵźƂƀžſƀŸŲžŴžżĻƁŸŴƕŽŽƏĻŷĻſŰżƏƂƂƎĻƂŰĻƀžŷźŻŰŴŽŸżŸĻŷžŲŽƕƈŽƕżŸĻŴŷŵƀźŰŻŰżŸ
ŦŵĻŽŰŻŰƈƂƃŲŰŽŽƏĻŽŵĻŲſŻŸŲŰƓĻŽŰĻŽŰŻŰƈƂƃŲŰŽŽƏ ĻƏźƕĻűƃŻŸĻŷűŵƀŵŶŵŽƕĻƃĻſŰżƏƂƕĻƁŸŴƕŽŽƏĻŷĻŵŻŵźƂƀžſƀŸŲžŴžż
ĻŞſƆƕƏŰźƁŵƁƃŰƀ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻƇŸƂŰŹƂŵĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŒƁƂƃſ
şƘƄƉŸƅųƁƅƁƊŸƀƀƒŵƁŷƘƒ
ŤŻŷƘƀƀƒ
ŚųŷƀƘƄŻŷƘƀƀƒ
ŢƘŷŶƁžƘŵƀŻŽƉŸƀƅƃųžƏƀŸźųŷƀƖ
ƄŻŷƘƀƀƒ
ŢţśşŊťŝœ
ŝŵĻƁƕŴŰŹƂŵĻŽŰĻƆŵŽƂƀŰŻƌŽŵĻƁŸŴƕŽŽƏ ĻźžŻŸ
ſƕŴųžŻƕŲŽŸźĻŷŽŰƅžŴŸƂƌƁƏĻƃĻſžŲŽƕƁƂƎĻžſƃ
ƉŵŽžżƃĻſžŻžŶŵŽŽƕ
ţƆƊƀŸƁƂƆƌŸƀƀƒŽƃųżƀƘƈ
ƂƘŷŶƁžƘŵƀŻŽƘŵźųŷƀƖƄŻŷƘƀƀƒ
ŠųƈŻžŽƆƅųƄƂŻƀŽŻźųŷƀƏƁŶƁƄŻŷƘƀƀƒ
ŕœřŞśŕš
şƀŸĻƁźŻŰŴŰŽŽƕĻƁſŸŽźŸĻƁŸŴƕŽŽƏĻſƕŴƁƂŰ
źŰŽŽŸźĻŷŰŴŽƌžųžĻƁŸŴƕŽŽƏĻżŰƓĻűƃƂŸ
ŷŰźƀŸƂŸż ĻŰĻŽŰĻƁŰżžżƃĻƁŸŴƕŽŽƕĻŽŵĻżŰƎƂƌ
ŷŽŰƅžŴŸƂŸƁƌĻűƃŴƌƏźƕĻſƀŵŴżŵƂŸĻŠŵżŵŽƕ
űŵŷſŵźŸĻƂŰźžŶĻŽŵĻżžŶƃƂƌĻűƃƂŸĻŷŰźƀƕ
ſŻŵŽƕĻŒĻƕŽƈžżƃĻƀŰŷƕĻƕƁŽƃƓĻƀŸŷŸźĻſžƈźžŴ
ŶŵŽŽƏĻžűűŸŲźŸĻŷŰŴŽƌžųžĻƁŸŴƕŽŽƏ
šſŸŽźƃĻŷĻſžŴŲƕŹŽŸżĻƀžŷŴƕŻŵŽŽƏżĻżžŶŽŰ
ƁźŻŰŴŰƂŸĻſžƀƕŷŽžżƃ
ŢţśşŊťŝœ
ŒƕŴƀŵųƃŻƎŹƂŵĻſžŻžŶŵŽŽƏĻſƕŴųžŻƕŲŽŸźŰĻŲƕŴ
ſžŲƕŴŽžĻŴžĻŷƀžƁƂƃĻſŰƁŰŶŸƀŰ ĻƂŰźŸżĻƇŸŽžż
Ɖžű ĻŷŰĻżžŶŻŸŲžƁƂƕ ĻŲƁƏĻſžƂŸŻŸƆƏĻſŰƁŰ
ŶŸƀŰĻűƃŻŰĻŷŰźƀŸƂŰĻşƕŴŽƕżƕƂƌĻŹžųžĻŲĻƀŰŷƕ
ŽŵžűƅƕŴŽžƁƂƕ
şƀŸĻſžŲƂžƀŽžżƃĻžſƃƁźŰŽŽƕĻſƕŴųžŻƕŲŽŸźŰ
ƂƀŵűŰĻŽŰƂŸƁŽƃƂŸĻźŽžſźƃĻ ŴŸŲĻżŰŻƎŽžź Ļƕ
žűŵƀŵŶŽžĻžſƃƁƂŸƂŸĻŹžųž
şƕŴųžŻƕŲŽŸźĻżžŶŽŰĻŲƕŴƀŵųƃŻƎŲŰƂŸĻƃĻſƏƂƌžƅ
ƀƕŷŽŸƅĻſžŻžŶŵŽŽƏƅ
şŵƀŵŴŽƕĻƁŸŴƕŽŽƏĻżžŶŽŰĻſžƁƃŽƃƂŸĻŲſŵ
ƀŵŴ ĻƂŰŰűžĻƂƀžƅŸĻſƕŴŽƏƂŸĻƁſŸŽźŸ
ƁŸŴƕŽŽƏĻŲųžƀƃ ĻƉžűĻŷŰŴŽƕĻƁſŸŽźŸĻƁŸŴƕŽŽƏ
żžŶŽŰĻűƃŻžĻſžŲŽƕƁƂƎĻŽŰƅŸŻŸƂŸĻŲſŵƀŵŴ
şžƂƏųŽƕƂƌĻŽŰŹűŻŸŶƇƃĻŴžĻſƕŴųžŻƕŲŽŸźŰ
ƀƃźžƏƂźƃĻƄƕźƁŰƂžƀŰ ĻƉžűĻŽŰƅŸŻŸƂŸĻſƕŴųž
ŻƕŲŽŸźĻŲſŵƀŵŴ
şƕŴųžŻƕŲŽŸźĻſŵƀŵƁƃŲŰƓƂƌƁƏĻŽŰŷŰŴĻŲƀƃƇŽƃ
p ŞűŸŴŲƕĻƁŵźƆƕƖĻżžŶŽŰĻƁźŻŰŴŰƂŸĻžźƀŵżž
p ŗŰĻŽŵžűƅƕŴŽžƁƂƕĻƁźŻŰŴŰŽŽƏĻŲƁƕƓƖĻƁſŸŽźŸ
ſžŲŽƕƁƂƎĻƀƕŷŽƕĻƁŵźƆƕƖĻƁŻƕŴĻƁźŻŰŴŰƂŸ
žźƀŵżž
ŢšŢŘţŘŗřŘŠŠŲ
ŝŵĻŴžŷŲžŻƏƓƂƌƁƏĻƄƕźƁƃŲŰƂŸĻſƕŴųžŻƕŲŽŸźŸ
ƃĻƁźŻŰŴŵŽžżƃĻſžŻžŶŵŽŽƕ
şƘƄƉŸƅųƁƅƁƊŸƀƀƒŵƁŷƘƒ
ŤŻŷƘƀƀƒ
ŢţśşŊťŝœ
şƀŸĻžſƃƁźŰŽŽƕĻƁſŸŽžźĻƁŸŴƕŽƌĻſƕŴųžŻƕŲ
ŽŸźŸĻƁŻƕŴĻƂƀžƅŸĻſžƁƃŽƃƂŸĻŲſŵƀŵŴĻŴŻƏ
ŷŰſžűƕųŰŽŽƏĻźžŽƂŰźƂƃĻŷĻſžŴƃƈźžƎ
ƁŸŴƕŽŽƏ
şƕŴŽƕżŰŽŽƏĻŲƕŴűƃŲŰƓƂƌƁƏĻƃĻŷŲžƀžƂŽƌžżƃ
ſžƀƏŴźƃ
ŢţśşŊťŝœ
şƕƁŻƏĻƂžųž ĻƏźĻƁſŸŽźŰĻƁŸŴƕŽŽƏĻűƃŴŵĻſƕŴ
ŽƏƂŰ ĻƇŵƀŲžŽŸŹĻƕŽŴŸźŰƂžƀĻŽŵĻűƃŴŵĻŲƕŴž
űƀŰŶŰƂŸƁƏĻůźƉžĻŲƕŽĻŲƁŵŶĻŲƕŴžűƀŰ
ŶŰƓƂƌƁƏ ĻƁſŸŽźŰĻƁŸŴƕŽŽƏĻŽŵĻŷŰƄƕźƁž
ŲŰŽŰ
ŢšŢŘţŘŗřŘŠŠŲ
şƀŸĻžſƃƉŵŽŽƕĻſƀŰŲžƖĻƁŵźƆƕƖĻƁſŸŽźŸ
ŽŰƂŸƁŽƕƂƌĻźŽžſźƃĻƕĻžſƃƁƂƕƂƌĻſƕŴųžŻƕŲŽŸź
ƆŵŽƂƀŰŻƌŽžųžĻƁŸŴƕŽŽƏĻŲŽŸŷ ĻŴŸŲ
ƁƂžƀĻ
şƕŴųžŻƕŲŽŸźŸĻźƀŰŹŽƕƅĻŷŰŴŽƕƅĻƁŸŴƕŽƌĻžſƃ
ƁźŰƎƂƌƁƏĻŰŲƂžżŰƂŸƇŽžĻſƀŸĻžſƃƉŵŽŽƕ
ƁſŸŽžźĻƁŸŴƕŽƌĻşžƂƏųŽƕƂƌĻƄƕźƁŰƂžƀ
ƁſŸŽźŸĻŲųžƀƃĻ ĻƕĻŲžŴŽžƇŰƁĻŽŰƅŸŻƏŹƂŵ
ƁſŸŽźƃĻƁŸŴƕŽŽƏĻŧŵƀŲžŽŸŹĻƕŽŴŸźŰƂžƀĻŽŰ
ƄƕźƁŰƂžƀƕĻŷŰżźŰĻ ĻſžźŰŷƃƓ ĻƉžĻƁſŸŽźŰ
űƕŻƌƈŵĻŽŵĻŷŰƄƕźƁžŲŰŽŰĻŽŰĻƁŲžƓżƃĻżƕƁƆƕ
şŵƀŵźžŽŰŹƂŵƁƌ ĻƉžĻƁſŸŽźŰĻƂŰĻſƕŴųžŻƕŲ
ŽŸźĻŷŰŴŽƌžųžĻƁŸŴƕŽŽƏĻŽŰŴƕŹŽžĻŷŰƄƕźƁž
ŲŰŽƕĻſƕƁŻƏĻƁźŻŰŴŰŽŽƏ
şƘƄƉŸƅųƁƅƁƊŸƀƀƒŵƁŷƘƒ
ŝŸƃſƁŵŸŽƁžŸƄƁ
ţŸŶƆžƑŵųƀƀƒ
ŝžųŽƄƁƀ
ŢšŢŘţŘŗřŘŠŠŲ
ŒŸźžŽŰŹƂŵĻŽŰŻŰƈƂƃŲŰŽŽƏĻźŵƀżžŲžųž
źžŻŵƁŰĻƂŰĻŷŰƄƕźƁƃŹƂŵĻŹžųžĻſŵƀŵŴĻſžƇŰƂ
źžżĻƀƃƅƃ
ŒĻųƕŴƀžſƕŴƁŸŻƎŲŰƇƕĻźŵƀżŰ ĻƉžĻŷŰŻŵŶŸƂƌĻŲƕŴ
ƈŲŸŴźžƁƂƕ ĻƀƕŲŵŽƌĻźŵƀżžŲžųžĻŷƃƁŸŻŻƏ
żžŶŽŰĻƀŵųƃŻƎŲŰƂŸ ĻŴŸŲĻƁƂžƀĻ
ŝƀƁƂŽƁŵƘƂųƀŸžƘ
šŶŴƄżƏųűžžƐŻŶƁŽſųſŴſŻſżŶƂű
śżűŻƂſž
ŒŰŶƕŻƌĻĻŲƕŴſƃƉŵŽŽƏĻźŵƀżžŲžųžĻźžŻŵƁŰ
ŝŰƂŸƁŽƕƂƌĻƆŵŽƂƀĻźŵƀżžŲžųžĻźžŻŵƁŰ ĻƉžű
ſžŴŰƂŸĻŷŲƃźžŲŸŹĻƁŸųŽŰŻ
ŜžŶŻŸŲƕĻſžŻžŶŵŽŽƏĻźŵƀżžŲžųžĻźžŻŵƁŰ
ŚŵƀżžŲŵĻźžŻŵƁžĻżžŶŽŰĻŲƕŴƀŵųƃŻƎŲŰƂŸĻƏź
ſžĻŲŸƁžƂƕ ĻƂŰźĻƕĻſžĻŲŸŻƌžƂƃ
şžƁƃŽƌƂŵĻŲŰŶƕŻƌĻŲſŵƀŵŴ ĻƉžűĻŷŲƕŻƌŽŸƂŸ
źŵƀżž
ŒƕŴƀŵųƃŻƎŹƂŵĻźŵƀżžŲŵĻźžŻŵƁžĻƃĻŽŰŹ
ŷƀƃƇŽƕƈžżƃĻŴŻƏĻŲŰƁĻſžŻžŶŵŽŽƕ
şžƂƏųŽƕƂƌĻŷŰĻŲŰŶƕŻƌĻŽŰŷŰŴ ĻƉžűĻŷŰƄƕź
ƁƃŲŰƂŸĻźŵƀżžŲŵĻźžŻŵƁžĻůźƉžĻŲŰŶƕŻƌ
žſŸƀŰƓƂƌƁƏ ĻŷŻŵųźŰĻŽŰƂŸƁŽƕƂƌĻŽŰĻźŵƀ
żžŲŵĻźžŻŵƁžĻžŴŽžƇŰƁŽžĻŷĻŽŰƂŸƁźŰŽŽƏż
ŽŰĻŲŰŶƕŻƌ
śžſƀŻſųƖƀűžŶżƖžűŻŶƁŽſųſŽƄŻſżŶƂƖ
ŚƀƃƖŷźžŽƂƀžŻƌ ĻŴŸŲĻƁƂžƀĻ
ŐŴŰſƂŸŲŽŸŹĻźƀƃƖŷźžŽƂƀžŻƌ ĻŴŸŲ
ƁƂžƀĻ
ŚŵƀƃŲŰŽŽƏĻŰƃŴƕžƁŸƁƂŵżžƎĻƂŰĻƂŵŻŵƄž
Žžż ĻŴŸŲĻƁƂžƀĻ
ĻŞſƆƕƏŰźƁŵƁƃŰƀ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻƇŸƂŰŹƂŵĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŒƁƂƃſ
şƘƄƉŸƅųƁƅƁƊŸƀƀƒŵƁŷƘƒ
šƄŵƘƅžŸƀƀƒ
ŕŻſŻŽųƊƘƇųƃ
ŇŽƂŵŽƁŸŲŽƕƁƂƌĻſƕŴƁŲƕƇƃŲŰŽŽƏĻŴŸƁſŻŵƏĻŰŲƂž
żŰƂŸƇŽžĻŷżŵŽƈƃƓƂƌƁƏĻŲĻƂŵżƀƏŲƕĻĻƇƃƂŻŸ
ŲƕƁƂƌĻżžŶŽŰĻŽŰŻŰƈƂƃŲŰƂŸĻźžŻƕƉŰƂźžż
ŇŽƂŵŽƁŸŲŽƕƁƂƌĻſƕŴƁŲƕƇƃŲŰŽŽƏĻſƀŸŻŰŴžŲžƖ
ŴžƈźŸĻƀŵųƃŻƎƓƂƌƁƏĻźžŻƕƉŰƂźžż
ŕŻƃƘŵƀƑŵųƀƀƒƂŸƃŸŷƀƘƈƇųƃ
ŗŰŲŰŽƂŰŶŵŽŽƏĻŰŲƂžĻŷżƕŽƎƓĻŲŵƀƂŸźŰŻƌŽƃ
ƁſƀƏżžŲŰŽƕƁƂƌĻźžŽƃƁŰĻƁŲƕƂŻŰĻſŵƀŵŴŽƕƅĻƄŰƀ
ƉžĻżžŶŵĻŷŰƁŻƕſŸƂŸĻŷƃƁƂƀƕƇŽŸƅĻŲžŴƕƖŲĻũžű
ŷŰſžűƕųƂŸĻƆƌžżƃ ĻŲƕŴƀŵųƃŻƎŹƂŵĻŲŸƁžƂƃĻſƀž
żŵŽƏĻƁŲƕƂŻŰĻşƀŸĻŲŸƁžźžżƃĻŷŰŲŰŽƂŰŶŵŽŽƕ
ŰŲƂžĻžſƃƁƂƕƂƌĻƄŰƀŸ
ŘűŴűżƍžŹźſŴżƐŵųŹŽŹŻűƈƖſƂųƖƃżŶžžƐ
ŚžŻƕƉŰƂźžĻŴŻƏĻƀŵųƃŻƎŲŰŽŽƏĻſƕŴƁŲƕƇƃ
ŲŰŽŽƏĻŴŸƁſŻŵƏĻƂŰĻſƀŸŻŰŴƕŲĻƕĻŽŰŲźž
ŻŸƈŽƌžųžĻƁŲƕƂŻŰ
ŗŰŴŽƕŹĻſƀžƂŸƂƃżŰŽŽŸŹĻŻƕƅƂŰƀ
ŗŰŻŸƈƕƂƌĻŴŲŸųƃŽĻſƀŰƆƎŲŰƂŸĻŰűžĻŶĻźŻƎƇ
żŰƓĻŷŽŰƅžŴŸƂŸƁƏĻƃĻſžŻžŶŵŽŽƕĻ+
şƀžźƀƃƂƕƂƌĻźžŻƕƉŰƂźžĻŲųžƀƃŲŽŸŷ ĻƉžű
ſƕŴŽƏƂŸžſƃƁƂŸƂŸĻſƀžżƕŽƌĻƁŲƕƂŻŰĻƄŰƀ
ŒŸżŸźŰƇƕĻƄŰƀ
ŚžŻƕƉŰƂźžĻŲŸƀƕŲŽƎŲŰŽŽƏĻſŵƀŵŴŽƕƅĻƄŰƀ
ŢƘŷƄŵƘƅŽųƂƃŻžųŷƁŵƁƙŷƁƋŽŻ
ŒĻŷŰŻŵŶŽžƁƂƕĻŲƕŴĻſžŻžŶŵŽŽƏĻźŻƎƇŰĻŲżŸźŰ
ƎƂƌƁƏĻƀƕŷŽƕĻſƕŴƁŲƕƇƃŲŰŽŽƏĻŴŸƁſŻŵƏĻƂŰĻſƀŸ
ŻŰŴžŲžƖĻŴžƈźŸ ĻŴŸŲĻƁƂžƀĻ
ŝŵĻŲƁƂŰŽžŲŻƎƓƂƌƁƏĻŴŻƏĻŰŲƂžżžűƕŻƕŲ ĻƃƁƂŰƂźžŲŰŽŸƅĻźƁŵŽžŽžŲŸżŸĻƄŰƀŰżŸ ĻŞſƆƕƏŰźƁŵƁƃŰƀ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻƇŸƂŰŹƂŵĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŒƁƂƃſ
ŠſżſŷŶžžƐŻſżƖƊűƃŻűŵżƐƁƖŸžŹƆƂƆŶŽƁſŸƀſ
ŵƖżƄžűųűžƃűŷŶžžƐ
ŢƕŻƌźŸĻŲžŴƕŹ
ŒžŴƕŹĻƕĻſŵƀŵŴŽƕŹĻſŰƁŰŶŸƀ
ţƁƕĻƁŸŴƕŽŽƏĻŷŰŹŽƏƂƕ
ţƁƕĻƁŸŴƕŽŽƏĻŷŰŹŽƏƂƕĻƕĻżŰźƁŸżŰŻƌŽŵ
ŽŰŲŰŽƂŰŶŵŽŽƏĻűŰųŰŶŽžųžĻŲƕŴƁƕźƃ
ŒžŴƕŹĻƕĻżŰźƁŸżŰŻƌŽŵĻŽŰŲŰŽƂŰŶŵŽŽƏ
űŰųŰŶŽžųžĻŲƕŴƁƕźƃ
ŐŲƂžżžűƕŻƕ ĻƃƁƂŰƂźžŲŰŽƕĻźƁŵŽžŽžŲŸżŸ
ƄŰƀŰżŸ ĻżŰƎƂƌĻŰŲƂžżŰƂŸƇŽƕĻŲŸƀƕŲŽƎŲŰƇƕ
ƄŰƀ ĻƂžżƃĻŲžŽŸĻŽŵĻƃźžżſŻŵźƂžŲŰŽƕĻźžŻƕ
ƉŰƂźžżĻƀŵųƃŻƏƂžƀŰ
şƘƄƉŸƅųƁƅƁƊŸƀƀƒŵƁŷƘƒ
šƄŵƘƅžŸƀƀƒ
ŗųžƏƀƖŴžŻŹƀƖƄŵƘƅžƁ
/QFG
ŚƀųƊŸƀƀƒ
ŤŰƀŸĻŴŵŽŽžųžĻƁŲƕƂŻŰ
ţĻƆƌžżƃĻſžŻžŶŵŽŽƕĻſƀŰƆƎƓ
żŸųžƂƕŽŽƏĻŴŰŻƌŽƕżĻƁŲƕƂŻžż
ƄŰƀ
ŤŰƀŸĻŴŵŽŽžųžĻƁŲƕƂŻŰĻſƕŴĻƇŰƁ
ƖŷŴŸĻŰŲƂžżžűƕŻƏĻŐŲƂžżŰƂŸƇŽŵ
ſŵƀŵźŻƎƇŵŽŽƏĻŽŰĻſŰƀźƃŲŰŻƌŽŵ
žƁŲƕƂŻŵŽŽƏ ĻźžŻŸĻŰŲƂžżžűƕŻƌ
ſƀŸſŰƀźžŲŰŽŸŹ
ŖżŶŽŶžƃŹŻŶƁƄųűžžƐƀŶƁŶŵžƖŽŹƅűƁűŽŹƃű
ƀŶƁŶŽŹŻűƈžűŻſżſžƇƖŻŶƁŽſųſŴſŻŶƁƄųűžžƐ
şžŻžŶŵŽŽƏĻŴŻƏĻżŸųžƂƕŽŽƏĻŴŰŻƌŽƕżĻƁŲƕƂ
Żžż
şžŻžŶŵŽŽƏĻŲŲƕżźŽŵŽžųžĻŴŰŻƌŽƌžųž
ƁŲƕƂŻŰ
/QFG
ŚƀųƊŸƀƀƒ
ŤŰƀŸĻŴŵŽŽžųžĻƁŲƕƂŻŰĻſƕŴĻƇŰƁ
ŲžŴƕŽŽƏĻƃĻƁŲƕƂŻŸŹĻƇŰƁĻŴžűŸ
ŐŲƂžżŰƂŸƇŽŵĻſŵƀŵżŸźŰŽŽƏĻŽŰ
űŻŸŶŽƓĻƁŲƕƂŻžĻŲĻƃżžŲŰƅĻŽŵŴž
ƁƂŰƂŽƌžųžĻžƁŲƕƂŻŵŽŽƏ ĻŰĻƂŰźžŶ
ſƀŸĻŲŲƕżźŽŵŽŽƕĻƁźŻžžƇŸƁŽŸźƕŲ
ƇŸĻŷŰŴŽƕƅĻſƀžƂŸƂƃżŰŽŽŸƅĻŻƕƅ
ƂŰƀƕŲ
ŤƃŽźƆƕƏĻƀžŷſƕŷŽŰŲŰŽŽƏĻƂƃŽŵ
ŻƕŲ ĻŲżŸźŰƓĻűŻŸŶŽƓĻƁŲƕƂŻžĻſƀŸ
ſžųŰŽžżƃĻžƁŲƕƂŻŵŽŽƕ
ŜžŶŽŰĻŲŸźžƀŸƁƂžŲƃŲŰƂŸ
ƄƃŽźƆƕƎĻŔŰŻƌŽƌžųžĻƁŲƕƂŻŰĻŷ
ŰŲƂžżŰƂŸƇŽŸżĻƃŲƕżźŽŵŽŽƏż ţĻƆƌžżƃĻſžŻžŶŵŽŽƕĻſƀŰƆƎƓ
żŸųžƂƕŽŽƏĻŴŰŻƌŽƕżĻƁŲƕƂŻžż
ƄŰƀ
őŻŸŶŽƓĻƁŲƕƂŻž
ŜžŶŽŰĻŲŲƕżźŽƃƂŸĻŴŰŻƌŽƓ
ƁŲƕƂŻž
ţĻƆƌžżƃĻſžŻžŶŵŽŽƕĻſƀŰƆƎƓ
żŸųžƂƕŽŽƏĻŴŰŻƌŽƕżĻƁŲƕƂŻžż
ƄŰƀ
7PMWPĻƀŵźžżŵŽŴƃƓĻŲŸźžƀŸƁƂžŲƃŲŰƂŸĻƀŵŶŸż
ĻƏźƉžĻƂƕŻƌźŸĻŴžƀžŶŽƏĻƁŸƂƃŰƆƕƏĻƇŸ
``
ĻŞſƆƕƏŰźƁŵƁƃŰƀ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻƇŸƂŰŹƂŵĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŒƁƂƃſ
şƘƄƉŸƅųƁƅƁƊŸƀƀƒŵƁŷƘƒ
šƄŵƘƅžŸƀƀƒ
ſžųžŴŽƕĻƃżžŲŸĻŽŵĻƓĻŽŵƁſƀŸƏƂŻŸŲŸżŸĻŴŻƏ
ƄƃŽźƆƕƖĻŔŰŻƌŽƓĻƁŲƕƂŻžĻŷĻŰŲƂžżŰƂŸƇŽŸż
ƃŲƕżźŽŵŽŽƏż ŝƁƃƁƅŽƁƊųƄƀŸŵŵƘſŽƀŸƀƀƒŷųžƏƀƏƁŶƁ
ƄŵƘƅžų
ŗŻŵųźŰĻſžƂƏųŽƕƂƌĻſŵƀŵżŸźŰƇĻŴžĻźŵƀżŰĻŴž
ŲŲƕżźŽŵŽŽƏĻŴŰŻƌŽƌžųžĻƁŲƕƂŻŰĻŔŰŻƌŽƓ
ƁŲƕƂŻžĻƄŰƀĻŲŲƕżźŽŵƂƌƁƏĻŽŰĻƂžŹĻƇŰƁ ĻŴžźŸ
ſŵƀŵżŸźŰƇĻŽŰĻźžŻžŽƆƕĻƀƃŻƌžŲžųžĻźŵƀƃŲŰŽŽƏ
ŽŵĻűƃŴŵĻŲƕŴſƃƉŵŽŸŹĻƃĻŲŸƅƕŴŽŵĻſžŻžŶŵŽŽƏ
ŧųƃŻŷŸƀƀƁŶƁƄŵƘƅžųŵſŻŽųƑƅƏƄƒ
ŵŷŸƀƏ&4.
3VOOJOHĻ-JHIUT Ļ%3- ĻŲżŸźŰƎƂƌƁƏĻŰŲƂžżŰ
ƂŸƇŽžĻƃĻŴŵŽŽŸŹĻƇŰƁĻŴžűŸĻŦŵĻƀŵųƃŻƎƓƂƌƁƏ
ŴŰƂƇŸźžżĻƁŲƕƂŻŰ ĻƏźŸŹĻſŵƀŵżŸźŰƓĻžƁŲƕƂ
ŻŵŽŽƏĻŷĻŴŵŽŽŸƅĻƄŰƀĻŽŰĻűŻŸŶŽƓĻƁŲƕƂŻž
ųžŻžŲŽŸƅĻſŵƀŵŴŽƕƅĻƄŰƀĻƃĻƁƃƂƕŽźŰƅ ĻŰűžĻŶ
ƏźƉžĻŴŵŽŽŵĻƁŲƕƂŻžĻƁƂŰƓĻŷŰŽŰŴƂžĻƁŻŰűźŸż
ţŲƕżźŽŵŽŽƏĻűŻŸŶŽƌžųžĻƁŲƕƂŻŰĻƂŰźžŶĻŲƕŴűƃ
ŲŰƓƂƌƁƏĻſƀŸĻŲŲƕżźŽŵŽŽƕĻžƇŸƁŽŸźƕŲĻŻžűžŲžųž
ƁźŻŰĻƇŸĻŷŰŴŽƕƅĻſƀžƂŸƂƃżŰŽŽŸƅĻŻƕƅƂŰƀƕŲ
ŢţśşŊťŝœ
ũžűĻŷŰűŵŷſŵƇŸƂŸĻżƕŽƕżŰŻƌŽŵĻƁſžŶŸ
ŲŰŽŽƏĻŵŽŵƀųƕƖĻŷŰŴŽƕĻŻƕƅƂŰƀƕĻƂŰźžŶĻŲŸżŸ
źŰƎƂƌƁƏĻſƀŸĻŰŲƂžżŰƂŸƇŽžżƃĻſŵƀŵźŻƎ
ƇŵŽŽƕĻŷĻűŻŸŶŽƌžųžĻƁŲƕƂŻŰĻŽŰĻŴŵŽŽŵ
ƁŲƕƂŻž
ŢšŢŘţŘŗřŘŠŠŲ
ŦƏĻƁŸƁƂŵżŰĻŴžſžżŰųŰƓĻŷűŵƀƕųŰƂŸĻŵŽŵƀ
ųƕƎ ĻſƀžƂŵĻŲžŽŰĻŽŵĻŷŰŲŶŴŸĻżžŶŵĻſƀŰ
ŲŸŻƌŽžĻŲŸŷŽŰƇŰƂŸ ĻƇŸĻŴžƁƂŰƂŽƌžĻƉŵĻŴŵŽ
ŽžųžĻƁŲƕƂŻŰ ĻƇŸĻŽƕĻĻŽŰſƀŸźŻŰŴ ĻŲĻƂƃżŰŽ
ƇŸĻŴžƉ
œŹŽŹŻűƈƂųƖƃżűƄƀſżſŷŶžžƖ#761
ŚžŻŸĻŲŸżŸźŰƇĻƁŲƕƂŻŰĻŷŽŰƅžŴŸƂƌƁƏĻƃĻſžŻž
ŶŵŽŽƕĻ
ĻƄŰƀŸĻŴŵŽŽžųžĻƁŲƕƂŻŰĻ %BZUJNF
ŒžŴƕŹĻŷŰŲŶŴŸĻŽŵƁŵĻŲƕŴſžŲƕŴŰŻƌŽƕƁƂƌĻŷŰ
źŵƀƃŲŰŽŽƏĻŰŲƂžżžűƕŻŵżĻŷĻŽŰŻŵŶŽžƎ
ƕŽƂŵŽƁŸŲŽƕƁƂƎĻŷžŲŽƕƈŽƌžųžĻžƁŲƕƂŻŵŽŽƏ
ŲƕŴſžŲƕŴŽžĻŴžĻƇŸŽŽŸƅĻſƀŰŲŸŻ
ŴžƀžŶŽƌžųžĻƀƃƅƃ
ŚžŻŸĻŲŲƕżźŽŵŽžĻűŻŸŶŽƓĻƁŲƕƂŻž
ĻŞſƆƕƏŰźƁŵƁƃŰƀ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻƇŸƂŰŹƂŵĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŒƁƂƃſ
ŔžŻŹƀƖƄŵƘƅžƁ
ţĻſžŻžŶŵŽŽƕĻ
ĻűŻŸŶŽƓĻƁŲƕƂŻžĻŲżŸ
źŰƓƂƌƁƏĻŰŲƂžżŰƂŸƇŽžĻƃĻƁƃƂƕŽźŰƅĻŰűžĻŶĻźžŻŸ
ŴŵŽŽŵĻƁŲƕƂŻžĻƁƂŰƓĻŷŰŽŰŴƂžĻƁŻŰűźŸż
őŻŸŶŽƓĻƁŲƕƂŻžĻŲżŸźŰƓƂƌƁƏĻŰŲƂžżŰƂŸƇŽž
ſƀŸĻŲŲƕżźŽŵŽŽƕĻžƇŸƁŽŸźƕŲĻŻžűžŲžųžĻƁźŻŰĻƇŸ
ŷŰŴŽƕƅĻſƀžƂŸƂƃżŰŽŽŸƅĻŻƕƅƂŰƀƕŲ
ĻűŻŸŶŽƓĻƁŲƕƂŻžĻŷŰŲŶŴŸ
ţĻſžŻžŶŵŽŽƕĻ
ŲżŸźŰƓƂƌƁƏĻſƀŸĻſƀŰƆƎƎƇžżƃĻŴŲŸųƃŽƕĻƇŸ
źžŻŸĻźŻƎƇĻŷŽŰƅžŴŸƂƌƁƏĻŲĻſžŻžŶŵŽŽƕĻ++
ŗųžƏƀƖƄŵƘƅžƁ
ŔŰŻƌŽƓĻƁŲƕƂŻžĻżžŶŽŰĻŲźŻƎƇŸƂŸ ĻƂƕŻƌźŸ
źžŻŸĻŲŸżŸźŰƇĻƄŰƀĻŷŽŰƅžŴŸƂƌƁƏĻŲĻſžŻž
ĻŒżŸźŰŹƂŵŲŸżŸ
ŶŵŽŽƕĻ
ĻŰűžĻ
źŰŹƂŵĻŴŰŻƌŽƓĻƁŲƕƂŻžĻƈŻƏƅžżĻſŵƀŵźŻƎƇŵŽŽƏ
ſƕŴźŵƀżžŲžųžĻſŵƀŵżŸźŰƇŰĻŴžĻźŵƀżŰĻ ŴžĻźƕŽ
ƆŵŲžųžĻſžŻžŶŵŽŽƏ ĻƂŰĻŲƕŴſƃƁźŰŽŽƏĻŹžųž
ŽŰŷŰŴĻŒĻƏźžƁƂƕĻŰŻƌƂŵƀŽŰƂŸŲŸĻŴŰŻƌŽƓ
ƁŲƕƂŻžĻżžŶŽŰĻŲŸżŸźŰƂŸĻżƏźŸżĻŽŰƂŸƁźŰŽ
ŽƏżĻſƕŴźŵƀżžŲžųžĻſŵƀŵżŸźŰƇŰĻƃĻűƕźĻźŵƀżŰ
şƀŸĻŲŲƕżźŽŵŽžżƃĻŴŰŻƌŽƌžżƃĻƁŲƕƂŻƕĻŽŰĻźžż
űƕŽžŲŰŽƕŹĻſƀŸŻŰŴžŲƕŹĻſŰŽŵŻƕĻŷŰƁŲƕƇƃƓƂƌƁƏ
ƁŸżŲžŻĻ
şƘƄƉŸƅųƁƅƁƊŸƀƀƒŵƁŷƘƒ
šƄŵƘƅžŸƀƀƒ
ŗųžƏƀƖƄŵƘƅžƁźųŵƅƁſųƅŻƊƀŻſ
ŵŵƘſŽƀŸƀƀƒſ#*$
ŔŰŻƌŽƓĻƁŲƕƂŻžĻŷĻŰŲƂžżŰƂŸƇŽŸżĻƃŲƕżźŽŵŽŽƏż
"DUJWFĻ)JHIĻ#FBNĻĻ")# ĻƓĻƄƃŽźƆƕƓƎ ĻƉž
ŲŸźžƀŸƁƂžŲƃƓĻŴŰƂƇŸźźŰżŵƀƃ ĻƏźŸŹĻŷŽŰƅž
ŴŸƂƌƁƏĻƃĻŲŵƀƅŽƕŹĻƇŰƁƂŸŽƕĻŻžűžŲžųžĻƁźŻŰ
ŴŻƏĻƀžŷſƕŷŽŰŲŰŽŽƏĻſƀžżŵŽƕŲĻƄŰƀĻŷƃƁƂƀƕ
ƇŽžųžĻƂƀŰŽƁſžƀƂƃĻŰűžĻŷŰŴŽƕƅĻŻƕƅƂŰƀƕŲĻŰŲƂž
żžűƕŻƕŲ ĻƉžĻƀƃƅŰƎƂƌƁƏĻſžſŵƀŵŴƃĻŲŰƁ Ļƕ
ſŵƀŵźŻƎƇŰƓĻƄŰƀŸĻŷĻŴŰŻƌŽƌžųžĻŽŰĻűŻŸŶŽƓ
ƁŲƕƂŻžĻśƕƅƂŰƀƕĻſŵƀŵźŻƎƇŰƎƂƌĻŽŰŷŰŴĻŽŰ
ŴŰŻƌŽƓĻƁŲƕƂŻž ĻſƀŸűŻŸŷŽž ĻƇŵƀŵŷĻƁŵźƃŽŴƃ
ſƕƁŻƏĻƂžųž ĻƏźĻŴŰƂƇŸźĻźŰżŵƀŸĻſŵƀŵƁƂŰƓĻƀžŷ
ſƕŷŽŰŲŰƂŸĻƁŲƕƂŻž
ŦƎĻƄƃŽźƆƕƎĻżžŶŽŰĻŲźŻƎƇŸƂŸ ĻƂƕŻƌźŸĻźžŻŸ
ŲŸżŸźŰƇĻƄŰƀĻŷŽŰƅžŴŸƂƌƁƏĻŲĻſžŻžŶŵŽŽƕ
ĻŔŻƏĻŲŲƕżźŽŵŽŽƏĻŴŲŸųƃŽĻżŰƓĻſƀŰƆƎ
ŲŰƂŸĻŽŵĻżŵŽƈŵĻĻƁŵźƃŽŴ ĻŰĻƈŲŸŴźƕƁƂƌ
ŰŲƂžżžűƕŻƏĻżŰƓĻűƃƂŸĻŽŵĻżŵŽƈžƎĻĻźżų
œŹŽŹŻűƈƂųƖƃżűƄƀſżſŷŶžžƖ#761
ŒżŸźŰŹƂŵŲŸżŸźŰŹƂŵĻ")#ĻƈŻƏƅžżĻſŵƀŵ
źŻƎƇŵŽŽƏĻŻƕŲžųžĻſƕŴźŵƀżžŲžųžĻſŵƀŵżŸźŰƇŰ
ŴžĻźŵƀżŰĻ ŴžĻźƕŽƆŵŲžųžĻſžŻžŶŵŽŽƏ ĻƂŰĻŲƕŴ
ſƃƁźŰŽŽƏĻŹžųžĻŽŰŷŰŴĻŒŸżźŽŵŽŽƏĻƄƃŽźƆƕƖ
ſƀŸĻŲŲƕżźŽŵŽžżƃĻŴŰŻƌŽƌžżƃĻƁŲƕƂŻƕĻžŷŽŰƇŰƓ
ƉžĻƄŰƀŸĻſŵƀŵźŻƎƇŰƂƌƁƏĻŽŰĻűŻŸŶŽƓĻƁŲƕƂŻž
ŖżŶŽŶžƃŹŻŶƁƄųűžžƐƀŶƁŶŵžƖŽŹƅűƁűŽŹƃű
ƀŶƁŶŽŹŻűƈžűŻſżſžƇƖŻŶƁŽſųſŴſŻŶƁƄųűžžƐ
ŠųųŵƅƁſƁŴƘžƒƈźųƀųžƁŶƁŵƁƑŽƁſŴƘƀƁ
ŵųƀƁƑƂųƀŸžžƑƂƃŻžųŷƘŵ
şƀŸĻŲŲƕżźŽŵŽŽƕĻ")# ĻƁŸżŲžŻĻ
ĻŷŰƁŲƕ
ƇƃƓƂƌƁƏĻŽŰĻŴŸƁſŻŵƖĻſŰŽŵŻƕĻſƀŸŻŰŴƕŲĻşƀŸ
ŲŲƕżźŽŵŽžżƃĻŴŰŻƌŽƌžżƃĻƁŲƕƂŻƕĻŽŰĻŴŸƁſŻŵƖ
ſŰŽŵŻƕĻſƀŸŻŰŴƕŲĻƂŰźžŶĻŷŰƁŲƕƇƃƓƂƌƁƏĻƁŸżŲžŻ
ŠųųŵƅƁſƁŴƘžƒƈźƉŻƇƃƁŵƁƑŽƁſŴƘƀƁŵų
ƀƁƑƂųƀŸžžƑƂƃŻžųŷƘŵ
şƀŸĻŲŲƕżźŽŵŽƕŹĻƄƃŽźƆƕƖĻ")#ĻƁŸżŲžŻ
ĻŽŰĻŴŸƁſŻŵƖĻſŰŽŵŻƕĻſƀŸŻŰŴƕŲĻŷŰƁŲƕ
ƇƃƓƂƌƁƏĻűƕŻŸżĻƁŲƕƂŻžżĻşƀŸĻŲŲƕżźŽŵŽžżƃ
ŴŰŻƌŽƌžżƃĻƁŲƕƂŻƕĻƁŸżŲžŻĻƁŲƕƂŸƂƌƁƏĻűŻŰźŸƂ
ŽŸżĻƁŲƕƂŻžż
``
ĻŞſƆƕƏŰźƁŵƁƃŰƀ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻƇŸƂŰŹƂŵĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŒƁƂƃſ
şƘƄƉŸƅųƁƅƁƊŸƀƀƒŵƁŷƘƒ
šƄŵƘƅžŸƀƀƒ
ŢţśşŊťŝœ
ŠŵųƃŻƏƀŽžĻžƇŸƉƃŹƂŵĻſžŲŵƀƅŽƎĻſŵƀŵŴ
ŴŰƂƇŸźžżĻźŰżŵƀŸĻŲƕŴĻźƀŸųŸ ĻƁŽƕųƃĻƂŰ
űƀƃŴƃ
ŝŵĻŽŰźŻŵƎŹƂŵĻƂŰĻŽŵĻŷŰźƀƕſŻƏŹƂŵĻŽƕƇžųž
ŽŰĻŻžűžŲžżƃĻƁźŻƕĻſŵƀŵŴĻŴŰƂƇŸźžż
źŰżŵƀŸ ĻžƁźƕŻƌźŸĻƆŵĻŷŽŸŷŸƂƌĻŵƄŵźƂŸŲ
ŽƕƁƂƌĻŰűžĻŷƀžűŸƂƌĻŽŵżžŶŻŸŲŸżĻƀžűžƂƃ
žŴŽƕƓƖĻƇŸĻźƕŻƌźžƅĻƁŸƁƂŵż ĻƉžĻſžŲƏŷŰŽƕĻŷ
źŰżŵƀžƎ
ůźƉžĻŽŰĻŴŸƁſŻŵƖĻźžżűƕŽžŲŰŽžƖĻſƀŸŻŰŴžŲžƖ
ſŰŽŵŻƕĻŷŰƁŲƕƇƃƓƂƌƁƏĻƁŸżŲžŻĻœŽƅŻŵƀƎż
ŷųžƏƀŻżƄŵŸƅƇųƃŕƃŸſŸƀƀƁƀŸ
ŷŸżƄƅŵƆŸƅţƆƊƀƁżƃŸŹŻſ ĻŲŰżĻŴžŲŵ
ŴŵƂƌƁƏĻſŵƀŵźŻƎƇŰƂŸĻżƕŶĻŴŰŻƌŽƕżĻƕĻűŻŸŶŽƕż
ƁŲƕƂŻžżĻŲƀƃƇŽƃĻşƀžƂŵĻŵŻŵżŵŽƂĻźŵƀƃŲŰŽŽƏ
ƄŰƀŰżŸĻżžŶŵĻŷŽŰƅžŴŸƂŸƁƏĻƃĻſžŻžŶŵŽŽƕ
ĻŢŵĻƁŰżŵĻƁƂžƁƃƓƂƌƁƏĻſƀŸĻŲƕŴžűƀŰ
ŶŵŽŽƕĻſžŲƕŴžżŻŵŽŽƏĻŚųŴžƁŽŻƃƁŵųƀƎŷųƅ
ƊŻŽŻƄƅŸŽžų%ſƃƆŽƁŵƁŷƄƅŵƁĻƂŰĻƁŸżŲžŻƃ
ſžŲƕŴžżŻŵŽŽƏĻųŰƁŽŵ ĻƕĻŷŰƁŲƕƇƃƓƂƌƁƏĻƁŸżŲžŻ
ŢšŢŘţŘŗřŘŠŠŲ
")#ĻƓĻŴžſžżƕŶŽžƎĻƁŸƁƂŵżžƎĻŴŻƏĻŲŸźž
ƀŸƁƂŰŽŽƏĻžſƂŸżŰŻƌŽžųžĻƁŲƕƂŻŰĻŷŰ
ƁſƀŸƏƂŻŸŲŸƅĻƃżžŲ
ŒžŴƕŹĻŽŵƁŵĻŲƕŴſžŲƕŴŰŻƌŽƕƁƂƌĻŷŰĻƀƃƇŽŵ
ſŵƀŵżŸźŰŽŽƏĻżƕŶĻŴŰŻƌŽƕżĻƕĻűŻŸŶŽƕżĻƁŲƕƂ
Żžż ĻźžŻŸĻƂžųžĻŲŸżŰųŰƎƂƌĻŴžƀžŶŽƕĻƇŸ
ſžųžŴŽƕĻƃżžŲŸ
ŕœřŞśŕš
şƀŸźŻŰŴŸ ĻźžŻŸĻżžŶŵĻŷŽŰŴžűŸƂŸƁƏ
ƀƃƇŽŵĻſŵƀŵżŸźŰŽŽƏĻżƕŶĻŴŰŻƌŽƕżĻƂŰ
űŻŸŶŽƕżĻƁŲƕƂŻžż
p
p
p
p
p
ţĻƁŸŻƌŽŸŹĻŴžƉĻŰűžĻųƃƁƂŸŹĻƂƃżŰŽ
ſƕŴĻƇŰƁĻŴžƉƃ ĻƉžĻŽŰżŵƀŷŰƓ
ţĻƁŽƕųĻƇŸĻſƀŸĻƁŻƌžƂƕ
şƀŸĻƏƁźƀŰŲžżƃĻżƕƁƏƇŽžżƃĻƁƏŹŲƕ
şƀŸĻſžŴžƀžŶƃŲŰŽŽƕĻƃĻſžųŰŽžĻžƁŲƕƂ
ŻŵŽŸƅĻŴƕŻƏŽźŰƅĻŷƕĻƉƕŻƌŽžƎĻŷŰűƃŴž
ŲžƎ
p
ŚžŻŸĻŷƃƁƂƀƕƇŽŸŹĻƂƀŰŽƁſžƀƂĻżŰƓ
ƁŻŰűźŵĻžƁŲƕƂŻŵŽŽƏ
p
ůźƉžĻſƕƈžƅžŴŸĻŹŴƃƂƌĻſžĻŴžƀžŷƕĻŰűž
ſžĻƃŷűƕƇƇƎ
p
ůźƉžĻſžƀƃƇĻƕŷĻŴžƀžųžƎĻƓĻžűƓźƂŸ ĻƏźƕ
ŲƕŴűŸŲŰƎƂƌĻƁŲƕƂŻžĻ ŽŰſƀŸźŻŰŴ
ŴžƀžŶŽƕĻŷŽŰźŸ
p
ĻšŸżŲžŻĻ
ĻŷųŰƁŰƓĻſƀŸĻŲƕŴž
űƀŰŶŵŽŽƕĻƆŸƅĻſžŲƕŴžżŻŵŽƌ
ŚžŻŸĻƁŲƕƂŻžĻŷƃƁƂƀƕƇŽžųžĻƂƀŰŽƁſžƀƂƃ
űŻžźƃƓƂƌƁƏ ĻŽŰſƀŸźŻŰŴ ĻŲƕŴűƕŹŽŸźžż
p
ŤƃŽźƆƕƏĻ")#ĻżžŶŵĻűƃƂŸĻƂŸżƇŰƁžŲžĻŽŵŴž
ƁƂƃſŽžƎ ĻŽŰſƀŸźŻŰŴ ĻƃĻųƃƁƂžżƃĻƂƃżŰŽƕĻƇŸ
ſƕŴĻƇŰƁĻƁŸŻƌŽžƖĻŷŻŸŲŸĻŚžŻŸĻƄƃŽźƆƕƏĻ")#
ŷŽžŲƃĻƁƂŰƓĻŴžƁƂƃſŽžƎ ĻŰűžĻźžŻŸĻŴŰƂƇŸźŸ
ŽŰĻŻžűžŲžżƃĻƁźŻƕĻűƕŻƌƈŵĻŽŵĻŷŰűŻžźžŲŰŽƕ
ŚžŻŸĻŰŲƂžżžűƕŻƕĻƀƃƅŰƎƂƌƁƏĻſž
ƁƃżƕŶŽŸżĻŴžƀžųŰżĻŴžĻſŵƀŵƅƀŵƁƂƏĻƇŸ
ƀžŷŲŸŻźŸ
p
p
ŝŰĻųƀŵűŽƕĻſŰųžƀűŰĻŰűžĻƃĻŷŰſŰŴŸŽƕ
ŝŰĻźƀƃƂŸƅĻſžŲžƀžƂŰƅ
ŔŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻſƀžĻžűżŵŶŵŽŽƏĻŴŰƂƇŸźŰ
źŰżŵƀŸ ĻŴŸŲĻƁƂžƀĻ
şƘƄƉŸƅųƁƅƁƊŸƀƀƒŵƁŷƘƒ
šƄŵƘƅžŸƀƀƒ
ţƁźƂƘźƀųƀƀƒƅƆƀŸžƑ
ůźƉžĻŰŲƂžżžűƕŻƕĻƃƁƂŰƂźžŲŰŽƕĻŴŰƂƇŸźžż
ŴžƉƃ ĻŴŰƂƇŸźĻŴžƉƃĻƀžŷſƕŷŽŰƓĻŷżƕŽƃĻƃżžŲ
žƁŲƕƂŻŵŽŽƏ ĻźžŻŸĻŰŲƂžżžűƕŻƌĻŲƅžŴŸƂƌĻƃ
ƂƃŽŵŻƌĻŤŰƀŸĻŰŲƂžżŰƂŸƇŽžĻſŵƀŵźŻƎƇŰ
ƎƂƌƁƏĻŷĻŴŵŽŽžųžĻƁŲƕƂŻŰĻŽŰĻűŻŸŶŽƓĻƁŲƕƂŻž
şƀŸűŻŸŷŽž ĻƇŵƀŵŷĻĻƁŵźƃŽŴĻſƕƁŻƏĻŲŸƅžŴƃĻŷ
ƂƃŽŵŻƎĻƄŰƀŸĻſžŲŵƀƂŰƎƂƌƁƏĻŲĻƀŵŶŸż
ƀžűžƂŸĻƄŰƀĻŴŵŽŽžųžĻƁŲƕƂŻŰĻůźƉžĻŰŲƂžżž
űƕŻƌĻŲƖŶŴŶŰƓĻŲĻƕŽƈŸŹĻƂƃŽŵŻƌĻƃĻƆŵŹĻƁŰżŸŹ
ſƀžżƕŶžźĻƇŰƁƃ ĻűŻŸŶŽƓĻƁŲƕƂŻžĻŷŰŻŸƈŰƓƂƌƁƏ
ŲŲƕżźŽŵŽŸżĻŦŵĻſžſŵƀŵŴŶŰƓĻƈŲŸŴźƃĻŷżƕŽƃ
žƁŲƕƂŻŵŽŽƏĻŰŲƂžżžűƕŻƏĻţŲŰųŰĻŔŻƏĻƂžųž
ƉžűĻƄƃŽźƆƕƏĻƀžŷſƕŷŽŰŲŰŽŽƏĻƂƃŽŵŻƕŲĻſƀŰƆƎ
ŲŰŻŸ ĻŵŻŵżŵŽƂĻźŵƀƃŲŰŽŽƏĻƄŰƀŰżŸĻżŰƓĻŷŽŰ
ƅžŴŸƂŸƁƏĻŲĻſžŻžŶŵŽŽƕĻ
ŴŸƁſŻŵƖĻŷƏŲŻƏƓƂƌƁƏĻſžƏƁŽƎŲŰŻƌŽŸŹĻƂŵźƁƂĻƕ
ƉŵĻžŴŸŽĻƁŸżŲžŻ
œŽƅŻŵƀƘŽƄŸƀƁƀƁŵƘƇųƃŻ#$.
ŤŻſ
ŵƁž
šƄƆƅűƁųŹŽŹŻűƔƃƍƂƐ żƖųŶƀſżſŷŶžžƐ ƃű
ųŽŹŻűƔƃƍƂƐ ƀƁűųŶƀſżſŷŶžžƐ ůźƉžĻŰŲƂžĻƃƁƂŰƂźžŲŰŽŵĻŰźƂŸŲŽŸżŸĻźƁŵŽž
ŽžŲŸżŸĻƄŰƀŰżŸĻ "DUJWFĻ#FOEJOHĻ-JHIUT
"#- ĻƄŰƀŸĻſžŲŵƀƂŰƎƂƌƁƏĻŲƕŴſžŲƕŴŽžĻŴž
ƀƃƅƕŲĻźŵƀżžŲžųžĻźžŻŵƁŰĻŴŻƏĻŽŰŹźƀŰƉžųž
žƁŲƕƂŻŵŽŽƏĻſžŲžƀžƂƕŲĻƂŰĻſŵƀŵƅƀŵƁƂƌĻƂŰĻŴŻƏ
ŷŰűŵŷſŵƇŵŽŽƏĻŲŸƉžųžĻƀƕŲŽƏĻűŵŷſŵźŸ
ŤƃŽźƆƕƏĻŲżŸźŰƓƂƌƁƏĻŰŲƂžżŰƂŸƇŽžĻſƀŸ
ŷŰſƃƁźƃĻŰŲƂžżžűƕŻƏĻ ƏźƉžĻƂƕŻƌźŸĻŲžŽŰĻŽŵ
űƃŻŰĻŲŸżźŽŵŽŰĻƃĻƁŸƁƂŵżƕĻżŵŽƎĻ/;%#4 şƀŸĻŲŸŽŸźŽŵŽŽƕĻŽŵſžŻŰŴźŸĻŽŰĻźžżűƕŽžŲŰŽƕŹ
ſƀŸŻŰŴžŲƕŹĻſŰŽŵŻƕĻŷŰƁŲƕƇƃƓƂƌƁƏĻƁŸżŲžŻ
ĻŠŰŷžżĻŷĻƂŸż ĻŽŰĻƕŽƄžƀżŰƆƕŹŽžżƃ
ŗŻƄƂ
žŸż
ŚƀųƊŸƀƀƒ
ŠŸŻƄ
Ƃƃųŵ
ƀƁƄƅƏ
Ƈųƃ
ťƃŸŴƆ
ŸƅƄƒ
ƃŸſƁƀƅ
šŸƁƂŵżƃĻŲŸż
źŽŵŽžĻůźƉžĻſžŲƕ
ŴžżŻŵŽŽƏĻŽŵĻŷŽŸ
źŰƓ ĻŷŲŵƀŽƕƂƌƁƏ
ŴžĻŰŲƂžżŰŹƁƂŵƀŽƕ
7PMWPĻƀŵźžżŵŽŴƃƓ
ŷŲŵƀƂŰƂŸƁƏĻŴž
ŰŲƂžƀŸŷžŲŰŽžƖ
ŰŲƂžżŰŹƁƂŵƀŽƕ
7PMWP
ŤƃŽźƆƕƏĻŰźƂŸŲŽŰĻƂƕŻƌźŸĻŲĻƁƃƂƕŽźŸĻƇŸĻƂŵżŽŸŹ
ƇŰƁĻŴžűŸ ĻƕĻƂƕŻƌźŸĻſƕŴĻƇŰƁĻƀƃƅƃĻŰŲƂž
ŤƃŽźƆƕƎĻżžŶŽŰĻŲŸżźŽƃƂŸĻƇŸĻƃŲƕżźŽƃƂŸĻŲ
ƁŸƁƂŵżƕĻżŵŽƎĻ/;%#4 ĻŠųƄƅƃƁżŽŻ
ŠųƄƅƃƁżŽŻųŵƅƁſƁŴŻžƒ ŠųƄƅƃƁżŽŻ
ƄŵŸƅų œŽƅŻŵƀƎŸƇųƃƎĻŞſŸƁĻƁŸƁƂŵżŸ
żŵŽƎĻŴŸŲĻƁƂžƀĻ
ŐźƂŸŲžŲŰŽžĻſƀŸĻſžƁƂŰŲƆƕĻƕŷĻŷŰŲžŴƃ
``
ĻŞſƆƕƏŰźƁŵƁƃŰƀ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻƇŸƂŰŹƂŵĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŒƁƂƃſ
şƘƄƉŸƅųƁƅƁƊŸƀƀƒŵƁŷƘƒ
šƄŵƘƅžŸƀƀƒ
ŖųŴųƃŻƅƀƘƂųƃŽƆŵųžƏƀƘžƘƈƅųƃƘ
ŤƅƁƂƄŻŶƀųž
śƕƅƂŰƀĻƁƂžſƁŸųŽŰŻƃĻŰŲƂžżŰƂŸƇŽžĻŲżŸ
źŰƓƂƌƁƏĻſƀŸĻųŰŻƌżƃŲŰŽŽƕĻŔŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻſƀž
ƁŲƕƂŻžŲƕĻƁŸųŽŰŻŸĻŵźƁƂƀŵŽžųžĻųŰŻƌżƃŲŰŽŽƏ
ƂŰĻŰŲƂžżŰƂŸƇŽŵĻŲŲƕżźŽŵŽŽƏĻŰŲŰƀƕŹŽžƖĻƁŸų
ŽŰŻƕŷŰƆƕƖ ĻŴŸŲĻƁƂžƀĻ
ŚųŷƀƘżƂƃƁƅŻƅƆſųƀƀŻżžƘƈƅųƃ
ŷŰƁŲƕƇƃƓƂƌƁƏĻŹžųžĻƕŽŴŸźŰƂžƀĻ
ĻŽŰĻźžż
űƕŽžŲŰŽƕŹĻſƀŸŻŰŴžŲƕŹĻſŰŽŵŻƕ ĻŰĻƂŰźžŶĻƕŽŴŸ
źŰƂžƀĻźŽžſźŸ
ŗŰŴŽƕŹĻſƀžƂŸƂƃżŰŽŽŸŹĻŻƕƅƂŰƀĻŲŸżŸźŰƓƂƌƁƏ
ŰŲƂžżŰƂŸƇŽž ĻźžŻŸĻŴŲŸųƃŽĻŲŸżŸźŰƓƂƌƁƏ
ŰűžĻŶĻźžŻŸĻŲŸżŸźŰƇĻƄŰƀĻſžŲŵƀƂŰƓƂƌƁƏĻŲ
ſžŻžŶŵŽŽƏĻ
ĻŰűžĻ
ŢţśşŊťŝœ
ŒĻƀƕŷŽŸƅĻźƀŰƖŽŰƅĻŴƕƎƂƌĻƀƕŷŽƕĻŲŸżžųŸĻŲƕŴ
ŽžƁŽžĻŲŸźžƀŸƁƂŰŽŽƏĻŷŰŴŽƕƅĻſƀžƂŸƂƃżŰŽ
ŽŸƅĻŻƕƅƂŰƀƕŲ
ŠŶƁŶŽŹŻűƈƀŶƁŶŵžƖƆƅűƁųƀſżſŷŶžžƖŴűŲű
ƁŹƃžŹƆƀűƁŻƄųűżƍžŹƆżƖƆƃűƁƖų
œŵųƃƘżƀƘƄŻŶƀųžŻ
şžŲŵƀŽƕƂƌĻŲŸżŸźŰƇĻƄŰƀĻƃĻſžŻžŶŵŽŽƏĻųŰűŰ
ƀŸƂŽŸƅƁƂžƏŽźžŲŸƅĻŻƕƅƂŰƀƕŲĻ ſƀŸĻƆƌžżƃ
ƂŰźžŶĻƃŲƕżźŽƃƂƌƁƏĻŻƕƅƂŰƀƕĻžƁŲƕƂŻŵŽŽƏĻŴŵƀ
ŶŰŲŽžųžĻŽžżŵƀŰ ţĻƂŵżŽƃĻſžƀƃĻŴžűŸĻƂŰĻſƀŸĻŲƕŴźƀŸƂŸƅĻŴŲŵƀƏƅ
űŰųŰŶŽŸźŰĻŴŻƏĻſžſŵƀŵŴŶŵŽŽƏĻŲžŴƕƖŲĻŰŲƂž
żžűƕŻƕŲ ĻƉžĻƀƃƅŰƎƂƌƁƏĻſžŷŰŴƃ ĻŲżŸźŰƎƂƌƁƏ
ŷŰŴŽƕĻųŰűŰƀŸƂŽƕĻŲžųŽƕĻŦŵĻŲƕŴűƃŲŰƓƂƌƁƏ
ŽŵŷŰŻŵŶŽžĻŲƕŴĻſžŻžŶŵŽŽƏĻſŵƀŵżŸźŰƇŰ
ųžŻžŲŽŸƅĻƄŰƀĻŰűžĻŲƕŴĻſžŻžŶŵŽŽƏĻźŻƎƇŰ
ŵŻŵźƂƀŸƇŽžƖĻƁŸƁƂŵżŸĻŰŲƂžżžűƕŻƏ
śžſƀŻűŵżƐųųƖŽŻžŶžžƐŸűŵžƍſŴſƀƁſƃŹƃƄŽűž
žſŴſżƖƆƃűƁƐ
ŗŰŴŽƕŹĻſƀžƂŸƂƃżŰŽŽŸŹĻŻƕƅƂŰƀĻƁźŻŰŴŰƓƂƌƁƏ
ŷĻŴŲžƅĻŷŰŴŽƕƅĻŻŰżſ ĻƏźƕĻżžŶŽŰĻŲżŸźŰƂŸ
ƂƕŻƌźŸĻźžŻŸĻźŻƎƇĻŷŽŰƅžŴŸƂƌƁƏĻƃĻſžŻžŶŵŽŽƕ
++ ĻŰűžĻźžŻŸĻſƀŰƆƎƓĻŴŲŸųƃŽ ĻƕĻŲŸżŸźŰƇĻƄŰƀ
ĻŰűžĻ
ŷŽŰƅžŴŸƂƌƁƏĻƃĻſžŻžŶŵŽŽƕĻ
ŝŰƂŸƁŽƕƂƌĻźŽžſźƃ ĻƉžű
ƃŲƕżźŽƃƂŸĻƇŸĻŲŸżźŽƃƂŸĻŻƕƅƂŰƀĻşƀŸĻŲŲƕż
źŽŵŽŽƕĻŷŰŴŽƌžųžĻſƀžƂŸƂƃżŰŽŽžųžĻŻƕƅƂŰƀƏ
śžſƀŻűűųűƁƖźžſƗƂŹŴžűżƖŸűƇƖƗ
ŔŻƏĻŲŲƕżźŽŵŽŽƏĻŰŲŰƀƕŹŽžƖĻƁŸųŽŰŻƕŷŰƆƕƖ
ŽŰƂŸƁŽƕƂƌĻŲźŰŷŰŽƃĻźŽžſźƃĻşƀŸĻƃŲƕżźŽƃƂƕŹ
şƘƄƉŸƅųƁƅƁƊŸƀƀƒŵƁŷƘƒ
šƄŵƘƅžŸƀƀƒ
ŰŲŰƀƕŹŽƕŹĻƁŸųŽŰŻƕŷŰƆƕƖĻſƀŰƆƎƎƂƌĻžűŸŴŲŰ
ƕŽŴŸźŰƂžƀŰĻſžźŰŶƇŸźƕŲĻſžŲžƀžƂƃĻŽŰĻſƀŸŻŰ
ŴžŲƕŹĻſŰŻŵŽƕ
šŲƕƂŻžŲƕĻŰŲŰƀƕŹŽƕĻƁŸųŽŰŻŸĻŲżŸźŰƎƂƌƁƏ
ŰŲƂžżŰƂŸƇŽžĻſƀŸĻŽŰƁƂƕŻƌźŸĻƀƕŷźžżƃĻŽŰƂŸ
ƁźŰŽŽƕĻŽŰĻųŰŻƌżŰ ĻƉžĻŻƕƅƂŰƀƕĻŵźƁƂƀŵŽžųž
ųŰŻƌżƃŲŰŽŽƏĻŲŲƕżźŽƃŻŸƁƏĻŽŰŲƕƂƌĻŽŵĻŷŲŰ
ŶŰƎƇŸĻŽŰĻƂŵ ĻƉžĻſƀŸĻƆƌžżƃĻƈŲŸŴźƕƁƂƌĻŽŵ
ſŵƀŵŲŸƉƃƓĻĻźżųĻŐŲŰƀƕŹŽŰĻƁŸųŽŰŻƕŷŰƆƕƏ
ŷŰŻŸƈŰƓƂƌƁƏĻŲŲƕżźŽŵŽžƎĻſƕƁŻƏĻſžŲŽžƖ
ŷƃſŸŽźŸĻŰŲƂžĻƂŰĻŲŸżŸźŰƓƂƌƁƏĻŰŲƂžżŰƂŸƇŽž
ſƀŸĻŲƕŴŽžŲŻŵŽŽƕĻƀƃƅƃĻŰŲƂžĻƇŸĻſƕƁŻƏĻŽŰƂŸ
ƁźŰŽŽƏĻźŽžſźŸĻŔŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻſƀžĻƁŲƕƂŻžŲƃ
ƕŽŴŸźŰƆƕƎĻŵźƁƂƀŵŽžųžĻųŰŻƌżƃŲŰŽŽƏĻƂŰĻŰŲƂž
żŰƂŸƇŽƃĻŰŲŰƀƕŹŽƃĻƁŸųŽŰŻƕŷŰƆƕƎ ĻŴŸŲ
ƁƂžƀĻ
ŢƁŽųŹƊŻŽŻƂƁŵƁƃƁƅƆžųſƂŻ
şŵƀŵżŸźŰƇĻŽŰĻźžŻžŽƆƕĻźŵƀżžŲžųžĻźŵƀƃ
ŲŰŽŽƏĻŷŰŻŸƈŰƓƂƌƁƏĻŲĻƆƌžżƃĻſžŻžŶŵŽŽƕĻƕ
ſŵƀŵżƕƉƃƓƂƌƁƏĻƃĻŲŸƅƕŴŽŵĻſžŻžŶŵŽŽƏ
ŲƀƃƇŽƃ ĻŰűžĻŰŲƂžżŰƂŸƇŽž ĻƃĻŲƕŴſžŲƕŴŽžƁƂƕĻŷ
ƀƃƅžżĻźŵƀżžŲžųžĻźžŻŵƁŰ
ŊƀŷŻŽųƅƁƃŻƂƁŽųŹƊŻŽƘŵƂƁŵƁƃƁƅƆ
ŔŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻſƀžĻſžźŰŶƇŸźŸĻſžŲžƀžƂƃĻŴŸŲ
ƁƂžƀĻ
šƄŵƘƅžŸƀƀƒƄųžƁƀƆ
ŠſŻűŷƈŹŻŹƀſųſƁſƃƄżűŽƀŹ
ŕŵƘſŽƀŸƀƀƒƀųŽƁƃƁƅŽŻżƊųƄ
şŵƀŵźŻƎƇƕƂƌĻſŵƀŵżŸźŰƇĻŽŰĻźžŻžŽƆƕ
źŵƀżžŲžųžĻźŵƀƃŲŰŽŽƏĻŲųžƀƃĻƇŸĻŲŽŸŷĻƕ
ŲƕŴſƃƁƂƕƂƌĻŹžųžĻşžźŰŶƇŸźŸĻſžŲžƀžƂƃ
űŻŸżŰƎƂƌĻƂƀŸĻƀŰŷŸĻŤƃŽźƆƕƎĻżžŶŽŰ
ŲŲƕżźŽƃƂŸĻƇŸĻŲŸżźŽƃƂŸĻŲĻƁŸƁƂŵżƕĻżŵŽƎ
/;%#4 ĻŠųƄƅƃƁżŽŻ ŠųƄƅƃƁżŽŻ
ųŵƅƁſƁŴŻžƒ ŠųƄƅƃƁżŽŻ
ƄŵŸƅų ťƃƁżƀƁżƄŻŶƀųž
ƂƁŵƁƃƁƅųĻŞſŸƁĻƁŸƁƂŵżŸĻżŵŽƎĻŴŸŲ
ƁƂžƀĻ
ŕŵƘſŽƀŸƀƀƒƀųƅƃŻŵųžŻżƊųƄ
şŵƀŵźŻƎƇƕƂƌĻſŵƀŵżŸźŰƇĻŽŰĻźžŻžŽƆƕ
źŵƀżžŲžųžĻźŵƀƃŲŰŽŽƏĻŲųžƀƃĻŰűžĻŲŽŸŷ
ŴžĻźƕŽƆŵŲžųžĻſžŻžŶŵŽŽƏ
ŖżŶŽŶžƃŹŻŶƁƄųűžžƐųŵűƆſųƖźŻſžƂſżƖŵżƐ
ƀŶƁŶŵžƖƆżűŽƀƃűŸűŴűżƍžŹƆżűŽƀſƂųƖƃżŶžžƐ
ƂűżſžƄ
śŰżſŰĻŴŻƏĻƇŸƂŰŽŽƏ ĻŻƕŲžƁƂžƀžŽŽƏ
ŞƁŲƕƂŻŵŽŽƏĻŲĻſŰƁŰŶŸƀƁƌźžżƃĻƁŰŻžŽƕ
ŻŰżſŸĻƃĻſƕŴŻžŷƕ ĻƂŰĻƁƂŵŻƕ ĻĻƃŲƕżźŲŸżź
``
ĻŞſƆƕƏŰźƁŵƁƃŰƀ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻƇŸƂŰŹƂŵĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŒƁƂƃſ
şƘƄƉŸƅųƁƅƁƊŸƀƀƒŵƁŷƘƒ
šƄŵƘƅžŸƀƀƒ
ŐŲƂžżŰƂŸƇŽŰĻƀžűžƂŰĻžƁŲƕƂŻŵŽŽƏĻƁŰŻžŽƃ
ŚųŷƀƘžųſƂŻŷžƒƊŻƅųƀƀƒ
śŰżſŰĻŴŻƏĻƇŸƂŰŽŽƏ ĻſƀŰŲžƁƂžƀžŽŽƏ
šƄŵƘƅžŸƀƀƒƆŵƘŷŷƘžŸƀƀƒƈŷžƒƃŸƊŸż
ƂŸƃŸŷƀƘƈŷŵŸƃƉƒƅ
ŒƁƕĻŻŰżſŸĻžƁŲƕƂŻŵŽŽƏĻƁŰŻžŽƃĻżžŶƃƂƌĻŲżŸ
źŰƂŸƁƏĻƂŰĻŲŸżŸźŰƂŸƁƏĻŰŲƂžżŰƂŸƇŽžĻŲ
żŵŶŰƅĻĻƅŲŸŻŸŽĻŷŰĻŽŰƁƂƃſŽŸƅĻƃżžŲ
p ŴŲŸųƃŽĻŲŸżźŽŵŽŸŹ ĻŰĻŵŻŵźƂƀŸƇŽŰ
ŞƁŲƕƂŻŵŽŽƏĻƃĻŲƕŴŴƕŻŵŽŽƏƅĻŴŻƏĻƀŵƇŵŹĻſŵƀŵŴ
ŽƕƅĻŴŲŵƀƆƏƂĻŲżŸźŰƓƂƌƁƏĻſƀŸĻŷŰſƃƁźƃĻŴŲŸ
ųƃŽŰ
p ŰŲƂžĻűƃŻžĻŲƕŴƕżźŽƃƂž ĻŰŻŵĻŴŲŸųƃŽĻŽŵĻűƃŲ
ŢƘŷƄŵƘƊƆŵųƀƀƒŵƘŷŷƘžŸƀƀƒŷžƒ
ƃƆŽųŵŻƊƁŽ
ƁŸƁƂŵżŰĻŰŲƂžżžűƕŻƏĻŷŽŰƅžŴŸƂƌƁƏĻƃ
ſžŻžŶŵŽŽƕĻźŻƎƇŰĻ
ŷŰŲŵŴŵŽŸŹ
ŢŸƃŸŷƀƘžųſƂŻŷžƒƊŻƅųƀƀƒ
śŰżſŸĻŴŻƏĻƇŸƂŰŽŽƏĻŲżŸźŰƎƂƌƁƏĻƂŰĻŲŸżŸźŰ
ƎƂƌƁƏĻźžƀžƂźŸżĻŽŰƂŸƁźŰŽŽƏżĻŲƕŴſžŲƕŴŽžƖ
źŽžſźŸĻŽŰĻŴŰƅžŲƕŹĻźžŽƁžŻƕ
ŘűŵžƖżűŽƀŹŵżƐƈŹƃűžžƐ
ůƁźƀŰŲƕƁƂƌĻƀŵųƃŻƎƓƂƌƁƏĻƃƂƀŸżŰŽŽƏż
źŽžſźŸ
ůƁźƀŰŲƕƁƂƌĻƀŵųƃŻƎƓƂƌƁƏĻƃƂƀŸżŰŽŽƏż
źŽžſźŸ
śŰżſŸĻŲżŸźŰƎƂƌƁƏĻƂŰĻŲŸżŸźŰƎƂƌƁƏĻźžƀžƂ
źŸżĻŽŰƂŸƁźŰŽŽƏżĻŲƕŴſžŲƕŴŽžƖĻźŽžſźŸ
ŢƘŷƄŵƘƊƆŵųƀƀƒƂƘŷžƁŶŻŵƒŽƁƄƅƘ
ƇƁƀƁŵƁŶƁƄŵƘƅžų
ŔŻƏĻżƏźžųžĻžƁŲƕƂŻŵŽŽƏĻƁŰŻžŽƃĻſƕŴĻƇŰƁ
ŲžŴƕŽŽƏĻżžŶŽŰĻŲŲƕżźŽƃƂŸĻſƀŸųŻƃƈŵŽŵĻſƕŴ
ƁŲƕƇƃŲŰŽŽƏĻſƕŴŻžųŸ
ŇŽƂŵŽƁŸŲŽƕƁƂƌĻžƁŲƕƂŻŵŽŽƏĻŻŰżſĻżžŶŽŰĻŷżƕ
ŽŸƂŸĻƃĻƁŸƁƂŵżƕĻżŵŽƎĻ/;%#4ĻŠųƄƅƃƁżŽŻ
ŠųƄƅƃƁżŽŻųŵƅƁſƁŴŻžƒ ŠųƄƅƃƁżŽŻ
ƄŵŸƅų ŤŵŸƅŵƄųžƁƀŸ ŢƁŷƄŵŸƅŽų
ƂƁžųĻŞűŵƀƕƂƌĻŕƎŽž ĻŤžųŴųƒĻƇŸ
ŤŻžƏƀųƒĻŔŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻſƀžĻƁŸƁƂŵżƃĻżŵŽƎ
/;%#4 ĻŴŸŲĻƁƂžƀĻ
ĻŞſƆƕƏŰźƁŵƁƃŰƀ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻƇŸƂŰŹƂŵĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŒƁƂƃſ
şƕŴƁŲƕƇƃŲŰŽŽƏĻŲƕŴŴƕŻŵŽŽƏĻŴŻƏĻƀƃźŰŲŸƇžź
ŲżŸźŰƓƂƌƁƏĻƂŰĻŲŸżŸźŰƓƂƌƁƏ ĻŲƕŴſžŲƕŴŽž
ſƀŸĻŲƕŴƇŸŽŵŽŽƕĻƂŰĻŷŰƇŸŽŵŽŽƕĻźƀŸƈźŸĻŲƕŴŴƕ
ŻŵŽŽƏ
ŝƁƄſŸƅŻƊƀŸŷźŸƃŽųžƁ
şƕŴƁŲƕƂźŰĻźžƁżŵƂŸƇŽžųžĻŴŷŵƀźŰŻŰ ĻŴŸŲ
ƁƂžƀĻ ĻŲżŸźŰƓƂƌƁƏĻƂŰĻŲŸżŸźŰƓƂƌƁƏ ĻŲƕŴ
ſžŲƕŴŽž ĻſƀŸĻŲƕŴźƀŸƂƂƕĻƇŸĻŷŰźƀŸƂƂƕĻŹžųž
źƀŸƈźŸ
ŢƘŷƄŵƘƊƆŵųƀƀƒŵųƀƅųŹƀŻżŵƘŷƄƘŽ
şƕŴƁŲƕƇƃŲŰŽŽƏĻŲŰŽƂŰŶŽžųžĻŲƕŴƁƕźƃĻŲżŸ
źŰƓƂƌƁƏĻƂŰĻŲŸżŸźŰƓƂƌƁƏ ĻŲƕŴſžŲƕŴŽž ĻſƀŸ
ŲƕŴƇŸŽŵŽŽƕĻƂŰĻŷŰƇŸŽŵŽŽƕĻŷŰŴŽƕƅĻŴŲŵƀŵŹ
œŵƅƁſųƅŻƊƀųƃƁŴƁƅųƁƄŵƘƅžŸƀƀƒ
ƄųžƁƀƆ
ŐŲƂžżŰƂŸƇŽŰĻƄƃŽźƆƕƏĻŲżŸźŰƓƂƌƁƏ ĻźžŻŸ
ƁŲƕƂŸƂƌƁƏĻƕŽŴŸźŰƂžƀĻƃĻźŽžſƆƕĻ#761
şƘƄƉŸƅųƁƅƁƊŸƀƀƒŵƁŷƘƒ
šƄŵƘƅžŸƀƀƒ
ŞƁŲƕƂŻŵŽŽƏĻŲĻſŰƁŰŶŸƀƁƌźžżƃĻƁŰŻžŽƕĻŲżŸ
źŰƓƂƌƁƏĻƂŰĻŲŸżŸźŰƓƂƌƁƏ ĻƏźĻžſŸƁŰŽž
ŽŸŶƇŵ
ŞƁŲƕƂŻŵŽŽƏĻƁŰŻžŽƃĻŲżŸźŰƓƂƌƁƏĻƂŰĻŷŰŻŸ
ƈŰƓƂƌƁƏĻŲŲƕżźŽŵŽŸżĻſƀžƂƏųžżĻĻƁŵźƃŽŴ
ƏźƉž
p ŰŲƂžĻŲƕŴƕżźŽŵŽŵĻŷŰĻŴžſžżžųžƎĻŔŚĻƇŸ
źŻƎƇŰĻŔŚ ĻŴŸŲĻƁƂžƀĻĻƇŸĻ
p ŴŲŸųƃŽĻŲŸżźŽŵŽŸŹ ĻŰĻŵŻŵźƂƀŸƇŽŰ
ƁŸƁƂŵżŰĻŰŲƂžżžűƕŻƏĻŷŽŰƅžŴŸƂƌƁƏĻƃ
ſžŻžŶŵŽŽƕĻźŻƎƇŰĻ
ŞƁŲƕƂŻŵŽŽƏĻƁŰŻžŽƃĻŲŸżŸźŰƓƂƌƁƏĻŷŰĻŽŰƁƂƃſ
ŽŸƅĻƃżžŲ
p ŷŰſƃƁźŰƓƂƌƁƏĻŴŲŸųƃŽ
p ŰŲƂžĻŷŰżŸźŰƓƂƌƁƏ
ŞƁŲƕƂŻŵŽŽƏĻƁŰŻžŽƃĻŲżŸźŰƓƂƌƁƏĻƂŰĻŲŸżŸ
źŰƓƂƌƁƏ ĻŲƕŴſžŲƕŴŽž ĻſƀŸĻŲƕŴƇŸŽŵŽŽƕĻƇŸ
ŷŰƇŸŽŵŽŽƕĻŴŲŵƀƆƏƂ
ŞƁŲƕƂŻŵŽŽƏĻƁŰŻžŽƃĻŷŰŻŸƈŰƓƂƌƁƏĻŲŲƕżźŽŵ
ŽŸżĻŽŰĻŴŲƕĻƅŲŸŻŸŽŸĻſƀŸĻŲƕŴƇŸŽŵŽŽƕĻŴŲŵƀƆƏƂ
ůźƉžĻžŴŽŰĻŷĻŻŰżſĻžƁŲƕƂŻŵŽŽƏĻŲżŸźŰƓƂƌƁƏ
ŲƀƃƇŽƃĻſƀŸĻŷŰżźŽƃƂžżƃĻŰŲƂž ĻŻŰżſƃĻűƃŴŵ
ŲŸżźŽŵŽžĻŰŲƂžżŰƂŸƇŽžĻƇŵƀŵŷĻŴŲƕĻƅŲŸŻŸŽŸ
ƇŵŽŽƏĻƁŻŰűźžųžĻžƁŲƕƂŻŵŽŽƏĻƕĻſƕŴŲŸƉŵŽŽƏ
ŽŰƁƂƀžƎĻſƕŴĻƇŰƁĻƖŷŴŸĻŦŵĻƁŲƕƂŻžĻƂŰźžŶ
ŴžſžżŰųŰƓĻźƀŰƉŵĻűŰƇŸƂŸĻſƀŵŴżŵƂŸĻƃĻŲƕŴŴƕ
ŻŵŽŽƏƅĻŴŻƏĻŷűŵƀƕųŰŽŽƏĻƀŵƇŵŹ ĻƂžƉž ĻƃĻƂŵż
ŽŸŹĻƇŰƁĻŴžűŸĻŇŽƂŵŽƁŸŲŽƕƁƂƌĻŻŰżſĻżžŶŽŰ
ŷżƕŽŸƂŸĻƃĻƁŸƁƂŵżƕĻżŵŽƎĻ/;%#4
ŠųƄƅƃƁżŽŻ ŠųƄƅƃƁżŽŻųŵƅƁſƁŴŻžƒ
ŠųƄƅƃƁżŽŻƄŵŸƅų ŤŵŸƅŵƄųžƁƀŸ
šŽƃƆŹƂƁŷƄŵŸƅŽųĻŞűŵƀƕƂƌĻŕƎŽž
ŤžųŴųƒĻƇŸĻŤŻžƏƀųƒĻŦŵĻžƁŲƕƂŻŵŽŽƏĻųŰƁŽŵ
ſƀŸĻŲŸżźŽŵŽŽƕĻŴŲŸųƃŽŰ
ŚžŻƕƀĻƁŲƕƂŻŰĻżžŶŽŰĻŲƁƂŰŽžŲŸƂŸĻŲĻƁŸƁƂŵżƕ
żŵŽƎĻ/;%#4ĻĻŠųƄƅƃƁżŽŻ ŠųƄƅƃƁżŽŻ
ųŵƅƁſƁŴŻžƒ ŠųƄƅƃƁżŽŻƄŵŸƅų ŤŵŸƅ
ŵƄųžƁƀŸ ũŵŸƅƁŵųƒŶųſſųƁŽƃƆŹ
ƂƁŷƄŵŸƅŽŻĻůźƉžĻŲŸĻŲŸűŵƀŵƂŵ
ťŸſƂŸƃųƅƆƃų ĻźžŻƕƀĻŷżƕŽƎŲŰƂŸżŵƂƌƁƏĻŲƕŴ
ƂŵſŻžųžĻűƕŻžųžĻŴžĻƅžŻžŴŽžųžĻűƕŻžųž
ŷŰŻŵŶŽžĻŲƕŴĻƂŵżſŵƀŰƂƃƀŸĻŲĻŰŲƂžżžűƕŻƕĻŒŸ
ƂŰźžŶĻżžŶŵƂŵĻžűŸƀŰƂŸĻƀƕŷŽƕĻźžŻƌžƀžŲƕ
ƂŵżŸĻŝŰƏŲŽƕĻźžŻƌžƀžŲƕĻƂŵżŸĻ(TQUV[9JKVG
6QUECPC9JKVG Ļ'ODGT)QNF Ļ4GF5WPUGV
4CKPHQTGUV Ļ)NCEKGT$NWGĻƂŰĻ8KQNGV2WTRNG
ŔŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻſƀžĻƁŸƁƂŵżƃĻżŵŽƎĻ/;%#4
ŴŸŲĻƁƂžƀĻ
ŚųƅƃŻſŽųŵŻſŽƀŸƀƀƒŴžŻŹƀƏƁŶƁ
ƄŵƘƅžųƘŷƁŷųƅŽƁŵƁŶƁƁƄŵƘƅžŸƀƀƒ
ŔŵƏźƕĻŷžŲŽƕƈŽƕĻŻƕƅƂŰƀƕĻżžŶƃƂƌĻŷŰŻŸƈŰƂŸƁƏ
ŲŲƕżźŽŵŽŸżŸĻŽŰĻŴŵƏźŸŹĻŴŻƏĻžƁŲƕƂŻŵŽŽƏ
ŴžƀžųŸ ĻŽŰŲƕƂƌĻſƕƁŻƏĻŷŰƇŸŽŵŽŽƏĻŰŲƂžżžűƕŻƏ
ŒŸƂƏųŽƕƂƌĻźŻƎƇĻŔŚĻƕŷĻŷŰżźŰĻŷŰſŰŻŵŽŽƏ
şŵƀŵźŻƎƇƕƂƌĻŻƕŲŸŹĻſŵƀŵżŸźŰƇĻŽŰ
źžŻžŽƆƕĻźŵƀżžŲžųžĻźŵƀƃŲŰŽŽƏĻŲĻźƕŽƆŵŲŵ
ſžŻžŶŵŽŽƏĻŴžĻźŵƀżžŲžųžĻźžŻŵƁŰĻƕĻŲƕŴ
ſƃƁƂƕƂƌĻŹžųžĻŤƃŽźƆƕƎĻżžŶŽŰĻŲżŸźŰƂŸ
ƂŰźŸżĻƁŰżŵĻƇŸŽžż ĻƉžĻŹĻżŸųžƂƕŽŽƏ
ŴŰŻƌŽƕżĻƁŲƕƂŻžż ĻŴŸŲĻƁƂžƀĻ
ŒŸŹŴƕƂƌĻŷĻŰŲƂžĻŹĻŷŰƇŸŽƕƂƌĻŴŲŵƀƆƏƂŰ
şƀŸĻŰźƂŸŲŰƆƕƖĻƆƕƓƖĻƄƃŽźƆƕƖĻŲżŸźŰƓƂƌƁƏ
űŻŸŶŽƓĻƁŲƕƂŻž ĻſŰƀźƃŲŰŻƌŽƕĻŻƕƅƂŰƀƕ ĻŻƕƅƂŰƀƕ
ƃĻŷžŲŽƕƈŽƕƅĻŴŷŵƀźŰŻŰƅ ĻſƕŴƁŲƕƇƃŲŰŽŽƏ
ŽžżŵƀŰ ĻŻŰżſŸĻƃĻſƕŴŻžŷƕĻŽŰĻŽŰĻƁƂŵŻƕ
ŗŰƂƀŸżźŰĻŲŸżźŽŵŽŽƏĻŴžŴŰƂźžŲžųžĻžƁŲƕƂ
ŻŵŽŽƏĻŲƁƂŰŽžŲŻƎƓƂƌƁƏĻŲĻƁŸƁƂŵżƕĻżŵŽƎ
/;%#4ĻŠųƄƅƃƁżŽŻ ŠųƄƅƃƁżŽŻ
ųŵƅƁſƁŴŻžƒ ŠųƄƅƃƁżŽŻƄŵŸƅų
ŕƃŸſƒƁƄŵŸƌƂƆƅŻĻŞſŸƁĻƁŸƁƂŵżŸĻżŵŽƎ
ŴŸŲĻƁƂžƀĻ
ŞųſƂŻƀųƄƅƃƁƑ
şƕƁŻƏĻŲŸżźŽŵŽŽƏĻŷŲŸƇŰŹŽžųžĻžƁŲƕƂŻŵŽŽƏ
ƁŰŻžŽƃ ĻſƀŸĻŲŲƕżźŽŵŽžżƃĻŴŲŸųƃŽƕĻŷŰƁŲƕ
ƇƃƓƂƌƁƏĻƁŲƕƂŻžŴƕžŴ ĻŲƕŴſžŲƕŴŽž ĻŽŰĻſŵƀŵŴŽƕŹ
ƂŰĻŷŰŴŽƕŹĻŴŰƅžŲƕŹĻźžŽƁžŻƕĻŴŻƏĻŷŰűŵŷſŵ
``
ĻŞſƆƕƏŰźƁŵƁƃŰƀ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻƇŸƂŰŹƂŵĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŒƁƂƃſ
şƘƄƉŸƅųƁƅƁƊŸƀƀƒŵƁŷƘƒ
šƄŵƘƅžŸƀƀƒ
ŗŻƄƅųƀƉƘżƀŸŵſŻŽųƀƀƒƁƄŵƘƅžŸƀƀƒ
ŔŸƁƂŰŽƆƕŹŽŵĻžƁŲƕƂŻŵŽŽƏĻŲżŸźŰƓƂƌƁƏĻźŻƎ
ƇŵżĻŔŚ ĻŴŸŲĻƁƂžƀĻĻƂŰĻŲŸźžƀŸƁƂžŲƃƓƂƌƁƏ
ŴŻƏĻŲŲƕżźŽŵŽŽƏĻžƁŲƕƂŻŵŽŽƏĻŰŲƂžĻŷĻſŵŲŽžƖ
ŲƕŴƁƂŰŽƕ
źžƀŸųƃŲŰƂŸĻŴŻƏĻſƀŰŲžĻƂŰĻŻƕŲžƁƂžƀžŽŽƌžųž
ƀƃƅƃ
œŽƅŻŵƀƘŽƄŸƀƁƀƁŵƘƇųƃŻ
ŚžŽƃƁĻƁŲƕƂŻŰĻƄŰƀĻŽŵĻſžƂƀŵűƃƓĻƀŵųƃŻƎ
ŲŰŽŽƏĻŚžŽƃƁĻƁŲƕƂŻŰĻƄŰƀĻƁſƀžŵźƂžŲŰŽŸŹ
ƂŰźŸżĻƇŸŽžż ĻƉžűĻŽŵĻŷŰƁŻƕſŻƎŲŰƂŸĻŲžŴƕƖŲ
ŷƃƁƂƀƕƇŽžųžĻƂƀŰŽƁſžƀƂƃ
şƀŸĻŰźƂŸŲŰƆƕƖĻƆƕƓƖĻƄƃŽźƆƕƖĻſƃŻƌƂžżĻŔŚ ĻŲżŸ
źŰƎƂƌƁƏĻſŰƀźƃŲŰŻƌŽƕĻŻƕƅƂŰƀƕ ĻŻƕƅƂŰƀƕĻƃĻŷžŲ
ŽƕƈŽƕƅĻŴŷŵƀźŰŻŰƅ ĻſƕŴƁŲƕƇƃŲŰŽŽƏĻŽžżŵƀŰ
ŻŰżſŸĻƃĻſƕŴŻžŷƕĻŽŰĻŽŰĻƁƂŵŻƕ
ŗŰƂƀŸżźŰĻŲŸżźŽŵŽŽƏĻŴŸƁƂŰŽƆƕŹŽžųžĻžƁŲƕƂ
ŻŵŽŽƏĻŲƁƂŰŽžŲŻƎƓƂƌƁƏĻŲĻƁŸƁƂŵżƕĻżŵŽƎ
/;%#4ĻŠųƄƅƃƁżŽŻ ŠųƄƅƃƁżŽŻ
ųŵƅƁſƁŴŻžƒ ŠųƄƅƃƁżŽŻƄŵŸƅų
œŵƅƁſųƅƁƄŵŸƌŸƀŻŸĻŞſŸƁĻƁŸƁƂŵżŸĻżŵŽƎ
ŴŸŲĻƁƂžƀĻ
ŖųžƁŶŸƀƁŵƘƇųƃŻ
G021151
ţŸŶƆžƑŵųƀƀƒŽƁƀƆƄƆƄŵƘƅžų
ƂŸƃŸŷƀƘƈƇųƃ
ŚžŽƃƁĻƁŲƕƂŻŰĻƄŰƀĻŷĻųŰŻžųŵŽžŲŸżŸĻŻŰżſŰżŸ
ƀŵųƃŻƎƓƂƌƁƏĻżŰƁźƃŲŰŽŽƏżĻŻƕŽŷĻƄŰƀĻŦŵ
żžŶŵĻžűżŵŶŸƂŸĻźžŽƃƁĻƁŲƕƂŻŰĻƄŰƀ
şųƄŽƆŵųƀƀƒƂŸƃŸŷƀƘƈƇųƃ
šźžſƕƎŹƂŵĻƈŰűŻžŽŸĻŐĻƂŰĻŒĻŴŻƏĻśšĻŰŲƂž
ƇŸĻƈŰűŻžŽŸĻšĻƂŰĻ%ĻŴŻƏĻşšĻŰŲƂžĻŴŸŲ
ƁƂžƀĻĻŜŰƁƈƂŰűĻƈŰűŻžŽƃĻĻ
šźžƀŸƁƂŰŹƂŵƁƏĻźžſƕƎŲŰŻƌŽŸżĻŰſŰƀŰ
ƂžżĻŷĻƄƃŽźƆƕƓƎĻŷűƕŻƌƈŵŽŽƏĻŴŻƏĻźžſƕƎ
ŲŰŽŽƏĻƈŰűŻžŽƕŲĻƃĻżŰƁƈƂŰűƕĻ
śſžƄƂƂųƖƃżűƀŶƁŶŵžƖƆƅűƁŜŢƁƄƆ
p
p
p
p
ŒĻĻśšĻƀƃƅ ĻŻƕŲŰĻƄŰƀŰ
$ĻĻşšĻƀƃƅ ĻſƀŰŲŰĻƄŰƀŰ
%ĻĻşšĻƀƃƅ ĻŻƕŲŰĻƄŰƀŰ
śſžƄƂƂųƖƃżűƀŶƁŶŵžƖƆƅűƁŠŢƁƄƆ
şŵƀŵŽŵƁƕƂƌĻƈŰűŻžŽĻŽŰĻƁŰżžŽŰŻƕſŽŸŹ
ŲžŴžŽŵſƀžŽŸźŽŸŹĻżŰƂŵƀƕŰŻĻƕĻŲŸƀƕŶƕƂƌ
Źžųž
ũžűĻŷŰſžűƕųƂŸĻŷŰƁŻƕſŻŵŽŽƏĻŷƃƁƂƀƕƇŽŸƅ
ŲžŴƕƖŲĻźžŽƃƁĻƁŲƕƂŻŰĻſŵƀŵŴŽƕƅĻƄŰƀĻŽŵžűƅƕŴŽž
ŠžŷſžƇŽƕƂƌĻŷĻŻƕŽƕŹĻŴŸŷŰŹŽƃĻŽŰĻŻƕŽŷƕ
ƄŰƀŸ ĻŴŸŲĻŻƕŽƕƖĻŽŰĻƁƂžƀĻĻŠžŷƂŰ
G021152
ŐĻĻśšĻƀƃƅ ĻſƀŰŲŰĻƄŰƀŰ
ĻŞſƆƕƏŰźƁŵƁƃŰƀ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻƇŸƂŰŹƂŵĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŒƁƂƃſ
şƘƄƉŸƅųƁƅƁƊŸƀƀƒŵƁŷƘƒ
šƄŵƘƅžŸƀƀƒ
ƈƃŹƂŵĻŰŴųŵŷŸŲŽƕĻƈŰűŻžŽŸĻŽŰĻŻƕŽƕƏƅ
ŴŸŷŰŹŽƃ ĻƏźĻſžźŰŷŰŽžĻŽŰĻƕŻƎƁƂƀŰƆƕƖ
``
şƘƄƉŸƅųƁƅƁƊŸƀƀƒŵƁŷƘƒ
šƄŵƘƅžŸƀƀƒ
ţƁźƅųƋƆŵųƀƀƒƋųŴžƁƀƘŵ
œŶƁƆžƖźƁƐŵŜŢűųƃſƉűŲżſžŹőƃűœŞŹŷžƖźƁƐŵŠŢűųƃſƉűŲżſžŹ%ƃű&
şƘƄƉŸƅųƁƅƁƊŸƀƀƒŵƁŷƘƒ
šƄŵƘƅžŸƀƀƒ
ūųŴžƁƀŻŶųžƁŶŸƀƁŵŻƈƂŸƃŸŷƀƘƈƇųƃ
şƘƄƉŸƅųƁƅƁƊŸƀƀƒŵƁŷƘƒ
ŤŽžƁƁƊŻƄƀŻŽŻƅųƁſŻŵųƀƀƒ
ŤŽžƁƁƊŻƄƀŻŽŻžƁŴƁŵƁŶƁƄŽžų
ŢŸƃƘƁŷŻƊƀŸŵŻƅŻƃųƀƀƒ
şƀŸĻžűƀŰŽŽƕĻſŵƀŵƀŸŲƇŰƁƂžųž
ŲŸƂŸƀŰŽŽƏĻŲƁƂŰŽžŲƕƂƌĻƇŰƁƂžƂƃ
ƆŸźŻƕŲĻŷŰĻŴžſžżžųžƎĻźžŻƕƉŰƂźŰ
ŢƁƄƅƘżƀŸŵŻƅŻƃųƀƀƒ
šźŻžžƇŸƁŽŸźŸĻſƀŰƆƎƎƂƌĻŽŰĻŷŲŸ
ƇŰŹŽƕŹĻƈŲŸŴźžƁƂƕ
šźŻžžƇŸƁŽŸźŸĻſƀŰƆƎƎƂƌĻŽŰĻŲŸƁž
źƕŹĻƈŲŸŴźžƁƂƕ
ŕœřŞśŕš
ŢŻżſſƈŹƂžŹŻŹƃűſŽŹųűƈƖżſŲſųſŴſƂŻżű
ŔŰƂƇŸźĻŴžƉƃ ĻŲŲƕżźŲŸżź
ŧƃƂŻŸŲƕƁƂƌƇŰƁƂžƂŰĻſŵƀŵżŸźŰŽŽƏĻźžŻƕ
ƉŰƂźŰ
şŵƀŵŴĻƃŲƕżźŽŵŽŽƏżĻƁźŻžžƇŸƁŽŸźƕŲĻƃ
ŷŸżžŲŸŹĻſŵƀƕžŴĻſŵƀŵźžŽŰŹƂŵƁƌ ĻƉž
ƉƕƂźŸĻžƇŸƁŽŸźƕŲĻŽŵĻſƀŸżŵƀŷŻŸ ĻŰĻƂŰźžŶ
ƉžĻŻžűžŲŵĻƁźŻžĻſžŲŽƕƁƂƎĻŲƕŴƇŸƉŵŽŵĻŲƕŴ
ƁŽƕųƃĻƂŰĻźƀŸųŸ
ŕœřŞśŕš
ŤŽžƁƁƊŻƄƀŻŽŻŵŻſŽ
ũžűĻŲŸżźŽƃƂŸĻƁźŻžžƇŸƁŽŸźŸ
ŻžűžŲžųžĻƁźŻŰ ĻſŵƀŵźŻƎƇƕƂƌĻſŵƀŵ
żŸźŰƇĻŽŰĻźžŻžŽƆƕĻźŵƀżžŲžųžĻźŵƀƃ
ŲŰŽŽƏĻŲĻſžŻžŶŵŽŽƏĻ
šŷŻƀƉŻŽž
şƕŴŽƕżƕƂƌĻſŵƀŵżŸźŰƇĻŽŰĻźžŻžŽƆƕ
źŵƀżžŲžųžĻźŵƀƃŲŰŽŽƏĻƂŰĻŲƕŴſƃ
ƁƂƕƂƌĻŹžųž ĻƉžűĻƁźŻžžƇŸƁŽŸźŸ
ŷƀžűŸŻŸĻžŴŸŽĻƆŸźŻ
şƀŸĻƇŸƉŵŽŽƕĻƁźŻžžƇŸƁŽŸźŰżŸĻŻžűžŲžųž
ƁźŻŰĻŲŸźžƀŸƁƂžŲƃŹƂŵĻŽŵŲŵŻŸźƃĻźƕŻƌźƕƁƂƌ
žżŸŲŰƇŰĻşƕŴĻƇŰƁĻƀžűžƂŸĻƁźŻžžƇŸƁŽŸźƕŲ
ŻžűžŲŵĻƁźŻžĻżŰƓĻűƃƂŸĻŲžŻžųŸż
ŤŸƃŵƘƄƀŸƂƁžƁŹŸƀƀƒƄŽžƁƁƊŻƄƀŻŽƘŵ
ŔŻƏĻžƇŸƉŵŽŽƏĻŻžűžŲžųžĻƁźŻŰĻƇŸĻƁźŻžžƇŸƁ
ŽŸźƕŲĻƂŰĻŷŰżƕŽŸĻƁźŻžžƇŸƁŽŸźƕŲ ĻŴŸŲĻŴŸŲ
ƁƂžƀĻĻƂŰĻ
ŗųƅƊŻŽŷƁƌƆ
ŔŰƂƇŸźĻŴžƉƃĻŰŲƂžżŰƂŸƇŽžĻŲżŸźŰƓĻƁźŻž
žƇŸƁŽŸźŸĻŲƕŴſžŲƕŴŽžĻŴžĻƂžųž ĻƏźŰĻźƕŻƌźƕƁƂƌ
ŲžŴŸĻŷŽŰƅžŴŸƂƌƁƏĻŽŰĻŻžűžŲžżƃĻƁźŻƕĻŧƃƂŻŸ
ŲƕƁƂƌĻŴŰƂƇŸźŰĻŴžƉƃĻżžŶŽŰĻƀŵųƃŻƎŲŰƂŸĻŷŰ
ŴžſžżžųžƎĻźžŻƕƉŰƂźŰ
ŚžŻŸĻŲżŸźŰƓƂƌƁƏĻŴŰƂƇŸźĻŴžƉƃ ĻŷŰƁŲƕ
ƇƃƓƂƌƁƏĻƕŽŴŸźŰƂžƀĻźŽžſźŸ ĻŰĻŽŰĻŴŸƁſŻŵƖ
źžżűƕŽžŲŰŽžƖĻſŰŽŵŻƕĻſƀŸŻŰŴƕŲĻŲƕŴžűƀŰ
ŶŰƓƂƌƁƏĻƁŸżŲžŻĻŴŰƂƇŸźŰĻŴžƉƃĻ
şƀŸĻŲŲƕżźŽŵŽŽƕĻŴŰƂƇŸźŰĻŴžƉƃĻŴŲŸųƃŽĻŰŲƂž
żŰƓĻſƀŰƆƎŲŰƂŸ ĻŰűžĻźŻƎƇĻŔŚĻżŰƓĻŷŽŰƅžŴŸ
ƂŸƁƏĻŲĻſžŻžŶŵŽŽƕĻ+ĻƇŸĻ++ ĻźƀƕżĻƂžųž ĻſŵƀŵżŸ
źŰƇĻƁźŻžžƇŸƁŽŸźƕŲĻŽŰĻźžŻžŽƆƕĻźŵƀżžŲžųž
źŵƀƃŲŰŽŽƏĻżŰƓĻŷŽŰƅžŴŸƂŸƁƏĻŲĻſžŻžŶŵŽŽƕĻ
ƇŸĻŲĻſžŻžŶŵŽŽƕĻžŴŸŽŰƀŽžųžĻžƇŸƉŵŽŽƏ
ţŲƕżźŽƕƂƌĻŴŰƂƇŸźĻŴžƉƃĻŽŰƂŸƁźŰŽŽƏżĻźŽžſźŸ
ƆŸźŻ
ĻšźŻžžƇŸƁŽŸźŸĻŲŸźžŽƃƎƂƌĻžŴŸŽ
şŵƀŵźŻƎƇƕƂƌĻſŵƀŵżŸźŰƇĻŽŰĻźžŻžŽƆƕĻźŵƀżž
ŲžųžĻźŵƀƃŲŰŽŽƏĻŲųžƀƃ ĻƉžűĻƁźŻžžƇŸƁŽŸźŸ
ŲŸźžŽŰŻŸĻƉŵĻžŴŸŽĻƆŸźŻ
şžŲŵƀƂŰŹƂŵĻźžŻƕƉŰƂźžĻŲųžƀƃĻŴŻƏĻŷűƕŻƌ
ƈŵŽŽƏĻƇƃƂŻŸŲžƁƂƕĻƕĻŲŽŸŷĻĻŴŻƏĻŷżŵŽƈŵŽŽƏ
ŗŰżƕŽŰĻƉƕƂžźĻƁźŻžžƇŸƁŽŸźƕŲĻŴŸŲĻƁƂžƀĻ ĻſžŻžŶŵŽŽƏĻŴŻƏĻžűƁŻƃųžŲƃŲŰŽŽƏ ĻƉƕƂźŸĻƁźŻžžƇŸƁŽŸźƕŲĻŴŸŲĻƁƂžƀĻĻƂŰĻŴžŴŰŲŰŽŽƏĻƀƕŴŸŽŸĻžżŸŲŰƇŰ ĻŴŸŲĻƁƂžƀĻ
ĻŞſƆƕƏŰźƁŵƁƃŰƀ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻƇŸƂŰŹƂŵĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŒƁƂƃſ
ŦŵƘſŽƀŸƀƀƒƅųƀųžųƋƅƆŵųƀƀƒ
ƊƆƅžŻŵƁƄƅƘ
şƘƄƉŸƅųƁƅƁƊŸƀƀƒŵƁŷƘƒ
ŤŽžƁƁƊŻƄƀŻŽŻƅųƁſŻŵųƀƀƒ
ƇƃƂŻŸŲžƁƂƕĻ şƀŸĻſžŲŵƀƂŰŽŽƕĻźžŻƕƉŰƂźŰ
ŲųžƀƃĻŲŸźžŽƃƓƂƌƁƏĻžŴŸŽĻŴžŴŰƂźžŲŸŹĻƆŸźŻ
šſŻŵųƀƀƒƂŸƃŸŷƀƘƈƇųƃƅųŵƘŽƁƀ
šŴſŸŹŸƀŸƁſŻŵųƀƀƒ
ŢƕŻƌźŸĻƏźƉžĻŻŸƈŵĻĻŻƕƂƀĻƀƕŴŸŽŸĻžżŸŲŰƇŰ
ŷŰŻŸƈŰƓƂƌƁƏĻƃĻűŰƇźƃĻƕĻſžŲƕŴžżŻŵŽŽƏ ĻƉž
ŲŰżĻŽŵžűƅƕŴŽžĻŴžŴŰƂŸĻƀƕŴŸŽŸĻžżŸŲŰƇŰĻŲƕŴž
űƀŰŶŰƓƂƌƁƏĻŽŰĻŴŸƁſŻŵƖĻźžżűƕŽžŲŰŽžƖĻſƀŸ
ŻŰŴžŲžƖĻſŰŽŵŻƕ ĻƃĻƂŰźžżƃĻŲŸſŰŴźƃĻſžŴŰƇŰ
ƀƕŴŸŽŸĻŴžĻžżŸŲŰƇƕŲĻƄŰƀĻŷƃſŸŽƏƓƂƌƁƏĻŦŵ
ŲƕŴűƃŲŰƓƂƌƁƏĻŴŻƏĻſƀƕžƀŸƂŵƂŽžƁƂƕĻžƇŸƉŵŽŽƏ
ŻžűžŲžųžĻƁźŻŰĻƂŰĻŷŰűŵŷſŵƇŵŽŽƏĻųŰƀŽžųž
žųŻƏŴƃ
2ƁźŴžƁŽƆŵųƅŻ
ŒŸżŸźŰŹƂŵĻŴŰƂƇŸźĻŴžƉƃ ĻŽŰƂŸƁźŰƎƇŸ
źŽžſźƃĻ
ĻƇŸĻſŵƀŵźŻƎƇŰƎƇŸĻſŵƀŵżŸźŰƇ
ŽŰĻźžŻžŽƆƕĻźŵƀżŰĻŲŽŸŷ ĻŲĻƕŽƈƃĻſƀžųƀŰżƃ
ƀžűžƂŸĻƁźŻžžƇŸƁŽŸźƕŲ
ŔŰƂƇŸźĻŴžƉƃĻŲŸżŸźŰƓƂƌƁƏĻŰŲƂžżŰƂŸƇŽž
ſƀŸĻŲŸƂƏųŽŵŽŽƕĻźŻƎƇŰĻŔŚĻƕŷĻŷŰżźŰĻŷŰſŰ
ŻŵŽŽƏ ĻŰűžĻƇŵƀŵŷĻſƏƂƌĻƅŲŸŻŸŽĻſƕƁŻƏĻŲŸż
źŽŵŽŽƏĻŴŲŸųƃŽŰ
ŕœřŞśŕš
ŞƇŸƁŽŸźŸĻŻžűžŲžųžĻƁźŻŰĻżžŶƃƂƌĻƃŲƕż
źŽƃƂŸƁƏĻƂŰĻžƂƀŸżŰƂŸĻſžƈźžŴŶŵŽŽƏĻſƕŴ
ƇŰƁĻŰŲƂžżŰƂŸƇŽžƖĻżŸŹźŸĻŰŲƂžżžűƕŻƏ
ŒŸżźŽƕƂƌĻŴŰƂƇŸźĻŴžƉƃĻſƕŴĻƇŰƁĻƀƃƅƃĻŰŲƂž
żžűƕŻƏĻŰűžĻźžŻŸĻźŻƎƇĻŔŚĻŷŽŰƅžŴŸƂƌƁƏĻŲ
ſžŻžŶŵŽŽƕĻ+ĻŰűžĻ++ĻşƀŸĻƆƌžżƃĻŷŽŸźŰƓ
ƁŸżŲžŻĻŽŰĻźžżűƕŽžŲŰŽƕŹĻſŰŽŵŻƕĻſƀŸŻŰŴƕŲ
ƂŰĻŷųŰƁŰƓĻſƕŴƁŲƕƇƃŲŰŽŽƏĻźŽžſźŸ
šƊŻƌŸƀƀƒƅųƁſŻŵųƀƀƒźųŷƀƏƁŶƁƄŽžų
ťƄžŻƇƖƐſŽŹųűžžƐ
šſŻŵųƀƀƒžƁŴƁŵƁŶƁƄŽžų
şŵƀŵźŻƎƇƕƂƌĻſŵƀŵżŸźŰƇĻŽŰĻźžŻžŽƆƕĻƀƃŻƌž
ŲžųžĻźŵƀƃŲŰŽŽƏĻŴŻƏĻŲŲƕżźŽŵŽŽƏĻžżŸŲŰƇƕŲ
ŻžűžŲžųžĻƁźŻŰĻƂŰĻƄŰƀ
šźŻžžƇŸƁŽŸźŸĻŲŸźžŽŰƎƂƌĻƉŵĻŴŵźƕŻƌźŰ
ŴžŴŰƂźžŲŸƅĻƆŸźŻƕŲĻƂŰĻűƃŴŵĻŲŸźžŽŰŽŵĻžżŸ
ŲŰŽŽƏĻƄŰƀĻſƕƁŻƏĻŲƕŴſƃƉŵŽŽƏĻſƕŴźŵƀżžŲžųž
ſŵƀŵżŸźŰƇŰ
šſŻŵųƊƇųƃŵŻƄƁŽƁŶƁƅŻƄŽƆ
şžƂƃŶŽŸŹĻžżŸŲŰƇĻſŵƀŵŴŽƕƅĻƄŰƀĻƁſžŶŸŲŰƓ
ŲŵŻŸźƃĻźƕŻƌźƕƁƂƌĻƀƕŴŸŽŸĻžżŸŲŰƇŰĻŔŻƏĻŵźž
ŽžżƕƖĻƀƕŴŸŽŸĻſŵƀŵŴŽƕĻƄŰƀŸĻžżŸŲŰƎƂƌƁƏ
ŰŲƂžżŰƂŸƇŽžĻźžŶŽŸŹĻſƏƂŸŹĻƆŸźŻĻžżŸŲŰŽŽƏ
ŻžűžŲžųžĻƁźŻŰ
šźŻžžƇŸƁŽŸźĻŷŰŴŽƌžųžĻƁźŻŰĻĻſŵƀƕž
ŴŸƇŽŵĻŲŸƂŸƀŰŽŽƏ
šźŻžžƇŸƁŽŸźĻŷŰŴŽƌžųžĻƁźŻŰĻĻűŵŷſŵ
ƀŵƀŲŽŵĻŲŸƂŸƀŰŽŽƏ
şŵƀŵźŻƎƇƕƂƌĻſŵƀŵżŸźŰƇĻŽŰĻźžŻžŽƆƕĻźŵƀżž
ŲžųžĻźŵƀƃŲŰŽŽƏĻŲſŵƀŵŴĻ ŴŸŲĻƁƂƀƕŻźƃĻŽŰ
``
ĻŞſƆƕƏŰźƁŵƁƃŰƀ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻƇŸƂŰŹƂŵĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŒƁƂƃſ
şƘƄƉŸƅųƁƅƁƊŸƀƀƒŵƁŷƘƒ
ŤŽžƁƁƊŻƄƀŻŽŻƅųƁſŻŵųƀƀƒ
ŽŰŲŵŴŵŽƕŹĻŲŸƉŵĻƕŻƎƁƂƀŰƆƕƖ ĻƉžűĻƀžŷſžƇŰƂŸ
žżŸŲŰŽŽƏĻƂŰĻŲŸƂŸƀŰŽŽƏĻƁźŻŰ
ŢţśşŊťŝœ
šźŻžžƇŸƁŽŸźĻŷŰŴŽƌžųžĻŲƕźŽŰĻżŰƓĻŷŰƅŸƁƂ
ŲƕŴĻſŵƀŵųƀƕŲƃĻŦŵĻžŷŽŰƇŰƓ ĻƉžĻſƀŸĻſŵƀŵ
ųƀƕŲƕĻŹžųžĻŵŻŵźƂƀžżžƂžƀĻŲŸżŸźŰƓƂƌƁƏ
šźŻžžƇŸƁŽŸźĻŷŰŴŽƌžųžĻŲƕźŽŰĻŷŽžŲƃĻŲƕŴ
ŽžŲŻƎƓĻƀžűžƂƃĻſƕƁŻƏĻſŵƀƕžŴƃĻžƅžŻžŴ
ŶŵŽŽƏĻ ĻƁŵźƃŽŴĻƇŸĻűƕŻƌƈŵ ĻŲĻŷŰŻŵŶŽž
ƁƂƕĻŲƕŴĻƂŵżſŵƀŰƂƃƀŸĻŵŻŵźƂƀžżžƂžƀŰĻƂŰ
ŷžŲŽƕƈŽƌžƖĻƂŵżſŵƀŰƂƃƀŸ ŕŵƘſŽƀŸƀƀƒźųŷƀƏƁŶƁƄŽžƁƁƊŻƄƀŻŽų
ţŲƕżźŽŵŽŽƏĻŷŰŴŽƌžƖĻſŵƀŵŴŰƇƕĻſƕŴĻƇŰƁ
ƀžűžƂŸĻſŵƀŵŴŽƕƅĻƁźŻžžƇŸƁŽŸźƕŲĻƕŽƕƆƕƎƓ
ſŵƀƕžŴŸƇŽŵĻŲŸƂŸƀŰŽŽƏĻŷŰŴŽƌžųžĻƁźŻŰ
ŤƃŽźƆƕƏĻŲŸżŸźŰƓƂƌƁƏĻſƀŸĻŲŸżźŽŵŽŽƕ
ŷŰŴŽƌžƖĻſŵƀŵŴŰƇƕ
ůźƉžĻŷŰŴŽƕŹĻƁźŻžžƇŸƁŽŸźĻŲŶŵĻűŵŷſŵ
ƀŵƀŲŽžĻſƀŰƆƎƓ ĻŶžŴŽŸƅĻŷżƕŽĻŽŵĻŲƕŴűƃ
ŲŰƓƂƌƁƏ
ŢţśşŊťŝœ
ŒĻŰŲƂžżžűƕŻƏƅĻŷĻŴŰƂƇŸźŰżŸĻŴžƉƃĻŷŰŴŽƕŹ
ƁźŻžžƇŸƁŽŸźĻŲżŸźŰƓƂƌƁƏĻſƕŴĻƇŰƁĻƀƃƅƃ
ŷŰŴŽƕżĻƅžŴžż ĻƏźƉžĻſƀŸĻƆƌžżƃĻŰźƂŸŲžŲŰ
ŽŸŹĻŴŰƂƇŸźĻƂŰĻŹŴŵĻŴžƉ
ŦƎĻƄƃŽźƆƕƎĻ ſŵƀƕžŴŸƇŽŵĻŲŸƂŸƀŰŽŽƏĻƁźŻžžƇŸƁŽŸźƕŲĻſƕŴĻƇŰƁĻƀƃƅƃĻŷŰŴŽƕżĻƅžŴžż ĻżžŶŽŰĻŲŸżźŽƃƂŸĻ7PMWPĻƀŵźžżŵŽŴƃƓĻŷŲŵƀŽƃƂŸƁƏĻŴžĻŰŲƂžƀŸŷžŲŰŽžƖĻŰŲƂžżŰŹƁƂŵƀŽƕĻ7PMWP
şƘƄƉŸƅųƁƅƁƊŸƀƀƒŵƁŷƘƒ
ŕƘŽƀųŷźŸƃŽųžƁźųŷƀƏƁŶƁƁŶžƒŷƆƅųźƁŵƀƘƋƀƘŷźŸƃŽųžų
ŚųŶųžƏƀųƘƀƇƁƃſųƉƘƒ
ŔŻƏĻžſƂŸżŰŻƌŽžƖĻƀžűžƂŸĻŵŻŵźƂƀžŽŽžųž
žűŻŰŴŽŰŽŽƏĻŹžųžĻŽŵžűƅƕŴŽžĻŲƁƂŰŽžŲŻƎŲŰƂŸ
ŽŰŲſƀžƂŸĻƂƕƓƖĻŴƕŻƏŽźŸĻƁźŻŰ ĻƉžĻŽŵĻżŰƓĻƂŵſ
ŻžŲƕŴűŸŲŽžƖĻſŻƕŲźŸĻ ŴŸŲĻſžŷŽŰƇŵŽƃĻŴƕŻƏŽźƃ
ŽŰĻŽŰŲŵŴŵŽƕŹĻŲŸƉŵĻƕŻƎƁƂƀŰƆƕƖ ťŸƂžƁźųƈŻƄƀŸžƁŴƁŵŸƄŽžƁ
ŞųſƘƀƁŵųƀŸƄŽžƁ
ŐƀżžŲŰŽŵĻƁźŻžĻŽŰŴŰƓĻźƀŰƉŸŹ
ŷŰƅŸƁƂĻŲƕŴĻŷŻžżƃĻƂŰĻŷŰűŵŷſŵƇƃƓ
ſžźƀŰƉŵŽƕĻŷŲƃźžƕŷžŻƏƆƕŹŽƕĻƅŰƀŰź
ƂŵƀŸƁƂŸźŸĻƁŰŻžŽƃĻŰŲƂžĻśžűžŲŵ
ƁźŻžĻżŰƓĻŻŰżƕŽžŲŰŽŵĻƁźŻž
ŕƘŽƀųźŸžŸŽƅƃƁƂƘŷżƁſƀŻŽųſŻ
ŕƁŷƁƅųŴƃƆŷƁŵƘŷƋƅƁŵƈƆŵųžƏƀŸ
ƂƁŽƃŻƅƅƒ
ŒƕźŽŰĻżŰƎƂƌĻſžźƀŸƂƂƏ ĻƏźŵĻſžźƀŰ
ƉƃƓĻžųŻƏŴĻƃĻŲŰŶźŸƅĻſžųžŴŽŸƅĻƃżž
ŲŰƅĻŢŵƅŽƕƇŽŸŹĻžųŻƏŴ ĻŴŸŲ
ƁƂžƀĻ
ŕƖżƐžŻŹŵŶžŶžűžŶƂŶžűƖžƅƁűƈŶƁųſžűƀżƖųŻű
ţƁźſƘƃŻ
ŕœřŞśŕš
ŝŵĻŲŸźžƀŸƁƂžŲƃŹƂŵĻżŵƂŰŻŵŲŸŹĻƈźƀŵűžź
ŴŻƏĻžƇŸƉŵŽŽƏĻźƀŸųŸĻŷĻŲƕźžŽĻŒŸźžƀŸƁƂž
ŲƃŹƂŵĻƄƃŽźƆƕƎĻſƕŴƕųƀƕŲƃĻŴŻƏĻƃƁƃŽŵŽŽƏ
źƀŸųŸĻƕŷĻŷžŲŽƕƈŽƕƅĻŴŷŵƀźŰŻ ĻŴŸŲ
ƁƂžƀĻ
"
Ļżż
Œ
Ļżż
$
Ļżż
śſžƃƁſżƍžűƀűžŶżƍŵųŶƁƇƐƃųſŵƖƐ
śžűžŲŵĻƁźŻžĻƃƁƂŰƂźžŲŰŽŵĻƂŵſŻžŲƕŴűŸŲŽžƎ
ſŻƕŲźžƎĻ Ňŧ ĻƉžĻŷżŵŽƈƃƓĻƁžŽƏƇŽŵĻŲŸſƀžżƕ
ŽƎŲŰŽŽƏĻŲĻƁŰŻžŽĻŰŲƂžżžűƕŻƏ
ŠžŷƂŰƈƃŲŰŽŽƏĻŵŻŵźƂƀžŽŽžųžĻžűŻŰŴŽŰŽŽƏ
ŽŰſƀŸźŻŰŴ ĻƂƀŰŽƁſžŽŴŵƀŰ ĻŷŰĻƁźŻƏŽžƎ
ſžŲŵƀƅŽŵƎĻŷĻƂŵſŻžŲƕŴűŸŲŽžƎĻſŻƕŲźžƎ
żžŶŵĻŲſŻŸŽƃƂŸĻŽŰĻŹžųžĻƄƃŽźƆƕžŽƃŲŰŽŽƏĻƂŰ
ƏźƕƁƂƌĻƀžűžƂŸ
ŒŸżŸźŰƇĻŵŻŵźƂƀŸƇŽŸƅĻŷŰżźƕŲĻƂŰĻŷŰżźƕŲ
ƕŷĻŷŰƅŸƁƂžżĻŲƕŴĻŴƕƂŵŹ ĻŰĻƂŰźžŶĻŲŸżŸźŰƇ
źŽžſžźĻźŵƀƃŲŰŽŽƏĻŷŰŴŽƕƅĻŵŻŵźƂƀžſƕ
ŴŹžżŽŸźƕŲ ĻŴŸŲĻƁƂžƀĻ
ŚŽžſźŸĻźŵƀƃŲŰŽŽƏĻŷŰŴŽƕżŸĻŲƕźŽŰżŸ
ŚŽžſźŸĻźŵƀƃŲŰŽŽƏĻſŵƀŵŴŽƕżŸĻŲƕźŽŰżŸ
ĻŞſƆƕƏŰźƁŵƁƃŰƀ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻƇŸƂŰŹƂŵĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŒƁƂƃſ
şƘƄƉŸƅųƁƅƁƊŸƀƀƒŵƁŷƘƒ
ŕƘŽƀųŷźŸƃŽųžƁźųŷƀƏƁŶƁƁŶžƒŷƆƅųźƁŵƀƘƋƀƘŷźŸƃŽųžų
ŢšŢŘţŘŗřŘŠŠŲ
ţƁŴƁƅų
ůźƉžĻŲƕźŽŰĻŷŰźƀŸŲŰƎƂƌƁƏĻŷĻŴŲŵƀƆƏƂ
ŲžŴƕƏ ĻſŵƀŵźžŽŰŹƂŵƁƏ ĻƉžĻƆŵĻŽŵĻſƀŸ
ŷŲŵŴŵĻŴžĻŷŰƂŸƁŽŵŽŽƏĻſŰƁŰŶŸƀƕŲ ĻƏźƕĻŷŽŰ
ƅžŴƏƂƌƁƏĻŽŰĻŷŰŴŽƌžżƃĻƁŸŴƕŽŽƕ
ŢšŢŘţŘŗřŘŠŠŲ
şŵƀŵźžŽŰŹƂŵƁƌ ĻƉžĻſƕŴĻƇŰƁĻŷŰźƀŸŲŰŽŽƏ
ŲƕźžŽĻŽŵĻűƃŻŸĻŷŰƂŸƁŽƃƂƕĻŴƕƂŸĻŰűžĻƕŽƈƕ
ſŰƁŰŶŸƀŸ ĻŽŰŲƕƂƌĻƏźƉžĻſƀŸĻƆƌžżƃĻŲŸźž
ƀŸƁƂžŲƃŲŰŲƁƏĻźŻƎƇĻŔŚ
ŢšŢŘţŘŗřŘŠŠŲ
ůźƉžĻŲĻŰŲƂžżžűƕŻƕĻƓĻŴƕƂŸ ĻŽŵĻŷŰűƃŲŰŹƂŵ
ŷŰŲŶŴŸĻŲŸżŸźŰƂŸĻŴŶŵƀŵŻžĻŶŸŲŻŵŽŽƏ
ŵŻŵźƂƀžſƕŴŹžżŽŸźƕŲĻŲƕźžŽ ĻƀžŷƂŰƈƃŲŰŲ
ŴŻƏĻƆƌžųžĻźŻƎƇĻƃĻſžŷŸƆƕƖĻĻŒŸƅžŴƏƇŸĻŷ
ŰŲƂžżžűƕŻƏ ĻŷŰűŸƀŰŹƂŵĻźŻƎƇĻŔŚĻŷ
ƁžűžƎĻŔŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻſƀžĻſžŻžŶŵŽŽƏ
źŻƎƇŰĻĻŴŸŲĻƁƂžƀĻ
śŶƁƄųűžžƐųƖŻžűŽŹŸŶżŶŻƃƁſƀƖŵźſŽžŹŻűŽŹ
ŚŵƀƃŲŰŽŽƏĻŲƕźŽŰżŸĻŷĻŵŻŵźƂƀžſƕŴŹžżŽŸ
źŰżŸĻŲĻŰŲƂžżŰƂŸƇŽžżƃĻƀŵŶŸżƕ
ŚŵƀƃŲŰŽŽƏĻŲƕźŽŰżŸĻŷĻŵŻŵźƂƀžſƕŴŹžżŽŸ
źŰżŸĻűŵŷĻŰŲƂžżŰƂŸƇŽžųžĻƀŵŶŸżƃ
ţƁƕżŰĻŵŻŵźƂƀžſƕŴŹžżŽŸźŰżŸĻŲƕźžŽĻżžŶŽŰ
źŵƀƃŲŰƂŸĻŷŰĻŴžſžżžųžƎĻźžŽƂƀžŻƌŽžƖĻſŰŽŵŻƕ
ŴŻƏĻŴŲŵƀƆƏƂĻŲžŴƕƏĻĻźžŽƂƀžŻƌŽƕĻſŰŽŵŻƕ
ƕŽƈŸƅĻŴŲŵƀƆƏƂĻƀŵųƃŻƎƎƂƌĻſžŻžŶŵŽŽƏĻŻŸƈŵ
ŲƕŴſžŲƕŴŽžųžĻŵŻŵźƂƀžſƕŴŹžżŽŸźŰĻŜžŶŽŰ
ſƀŰƆƎŲŰƂŸĻŻŸƈŵĻŷĻžŴŽƕƓƖĻźžŽƂƀžŻƌŽžƎ
ſŰŽŵŻŻƎĻžŴŽžƇŰƁŽž
ũžűĻƁźžƀŸƁƂŰƂŸƁƏĻŵŻŵźƂƀžſƕŴŹžżŽŸźŰżŸ
ſžŻžŶŵŽŽƏĻźŻƎƇŰĻżŰƓĻűƃƂŸĻŽŵĻżŵŽƈĻŽƕŶĻ+Ļ
ŴŸŲĻƁƂžƀĻĻŕŻŵźƂƀžſƕŴŹžżŽŸźŰżŸĻżžŶŽŰ
źŵƀƃŲŰƂŸĻŲſƀžŴžŲŶĻŴŵźƕŻƌźžƅĻƅŲŸŻŸŽĻſƕƁŻƏ
Ƃžųž ĻƏźĻŴŲŸųƃŽĻŲŸżźŽŵŽžĻƂŰĻźŻƎƇĻŔŚĻŲŸŹ
ŽƏƂŸŹ ĻĻŰŻŵĻŻŸƈŵĻŴžĻƂžųž ĻƏźĻűƃŴŵĻŲƕŴźƀŸƂž
ŴŲŵƀƆƏƂŰ
ůźƉžĻűƃŴƌƏźŸŹĻſƀŵŴżŵƂĻſŵƀŵƈźžŴŶŰƓ
ƀƃƅƃĻŲƕźŽŰ ĻŷŰźƀŸƂƂƏĻŲƕźžŽĻſƀŸſŸŽƏƓƂƌƁƏĻƕ
ŲƕźŽžĻŷŽžŲƃĻŲƕŴźƀŸŲŰƓƂƌƁƏĻŇƁŽƃƓĻżžŶŻŸ
ŲƕƁƂƌĻſƀŸżƃƁžŲžųžĻŷŰƇŸŽŵŽŽƏĻƃĻŲŸſŰŴźƃ
ſŵƀŵƀŸŲŰŽŽƏĻŷŰźƀŸƂƂƏĻƄƃŽźƆƕƓƎĻŷŰƅŸƁƂƃ
ŲƕŴĻŷŰƂŸƁźƃŲŰŽŽƏ ĻŽŰſƀŸźŻŰŴ ĻſƀŸĻŽŰżŵƀ
ŷŰŽŽƕĻźƀŸųŸĻşƕƁŻƏĻŴŲžƅĻſžƁŻƕŴžŲŽŸƅĻſŵƀŵ
ƀŸŲŰŽƌĻŰŲƂžżŰƂŸźŰĻŷŰƅŸƁƂƃĻŲƕŴĻŷŰƂŸƁźƃ
ŲŰŽŽƏĻŲƕŴźŻƎƇŰƓƂƌƁƏĻŽŰĻźžƀžƂźŸŹĻƇŰƁ ĻŷŰŲ
ŴƏźŸĻƇžżƃĻƁƂŰƓĻżžŶŻŸŲžĻŲŸźžŽŰƂŸ
ŷŰźƀŸƂƂƏĻƈŻƏƅžżĻƃƂƀŸżŰŽŽƏĻźŽžſźŸĻƃĻŲŵƀ
ƅŽƌžżƃĻſžŻžŶŵŽŽƕ
ŢţśşŊťŝœ
ŅŴŸŽŸŹĻƁſžƁƕűĻŷżŵŽƈŸƂŸĻſƃŻƌƁƃƎƇŸŹ
ƈƃżĻŲƕƂƀƃĻſƀŸĻŲƕŴźƀŸƂŸƅĻŷŰŴŽƕƅĻŲƕźŽŰƅĻ
ŷŻŵųźŰĻŲƕŴźƀŸƂŸĻſŵƀŵŴŽƕĻŲƕźŽŰ
ŝŸƃƆŵųƀƀƒŵƘŽƀųſŻź
ŸžŸŽƅƃƁƂƘŷżƁſƀŻŽųſŻŵ
ųŵƅƁſųƅŻƊƀƁſƆƃŸŹŻſƘ
ŗŻŵųźŰĻſƕŴŽƕżƕƂƌĻƇŸĻžſƃƁƂƕƂƌĻźŽžſźƃĻźŵƀƃ
ŲŰŽŽƏĻŒƕźŽŰĻſƕŴŽƕżŰƂŸżƃƂƌƁƏĻƇŸĻžſƃƁźŰƂŸ
żƃƂƌƁƏĻſƀžƂƏųžżĻŲƁƌžųžĻƇŰƁƃ ĻźžŻŸĻźŽžſźŰ
ƃƂƀŸżƃƓƂƌƁƏĻŲĻŷŰŴŰŽžżƃĻſžŻžŶŵŽŽƕ
şƘƄƉŸƅųƁƅƁƊŸƀƀƒŵƁŷƘƒ
ŕƘŽƀųŷźŸƃŽųžƁźųŷƀƏƁŶƁƁŶžƒŷƆƅųźƁŵƀƘƋƀƘŷźŸƃŽųžų
ŝŸƃƆŵųƀƀƒŵƘŽƀųſŻź
ŸžŸŽƅƃƁƂƘŷżƁſƀŻŽųſŻŴŸź
ųŵƅƁſųƅŻƊƀƁŶƁƃŸŹŻſƆ
şƕŴŽƕżƕƂƌĻƇŸĻžſƃƁƂƕƂƌĻŽŵžűƅƕŴŽƃĻźŽžſźƃ
źŵƀƃŲŰŽŽƏĻŲĻźƕŽƆŵŲŵĻſžŻžŶŵŽŽƏĻƕĻŲƕŴſƃƁƂƕƂƌ
ƖƖĻŒƕźŽžĻŰŲƂžżŰƂŸƇŽžĻŲƕŴƖŶŴŶŰƓĻŲĻźƕŽƆŵŲŵ
ſžŻžŶŵŽŽƏ
ŢšŢŘţŘŗřŘŠŠŲ
ŔŻƏĻŷŰűŵŷſŵƇŵŽŽƏĻƀžűžƂŸĻƁŸƁƂŵżŸĻŷŰƅŸ
ƁƂƃĻŲƕŴĻźƀŰŴƕŶźŸĻŽŵžűƅƕŴŽžĻŲŸźžŽŰƂŸ
ƁźŸŴŰŽŽƏ
ŚƁŵƀƘƋƀƘŷźŸƃŽųžų
ţƁŴƁƅųŽžƑƊųźŷŻƄƅųƀƉƘżƀŻſ
ŽŸƃƆŵųƀƀƒſƅųƉŸƀƅƃųžƏƀƁŶƁźųſŽų
ŇŽƁƂƀƃźƆƕƖĻŷĻŴŸƁƂŰŽƆƕŹŽžųžĻźŵƀƃŲŰŽŽƏĻƁźŻž
ſƕŴŹžżŽŸźŰżŸ ĻŷŽŰƅžŴƏƇŸƁƏĻŷŷžŲŽƕĻŰŲƂžżž
űƕŻƏ ĻŰűžĻŴŻƏĻźŵƀƃŲŰŽŽƏĻƄƃŽźƆƕƏżŸĻƆŵŽƂ
ƀŰŻƌŽžųžĻŷŰżźŰĻŲƁŵƀŵŴŸŽƕĻŰŲƂž ĻŴŸŲĻƁƂžƀ
ĻƂŰĻ
şƀŸĻŲƕŴźŻƎƇŵŽŽƕĻŰźƃżƃŻƏƂžƀŰĻƄƃŽźƆƕƎ
ŰŲƂžżŰƂŸƇŽžųžĻŲƕŴźƀŸƂƂƏĻŲƕźžŽĻŽŵžűƅƕŴŽž
žűŽƃŻŸƂŸĻŴŻƏĻźžƀŵźƂŽžƖĻƀžűžƂŸ
ŠƕŷźžĻŲƕŴſƃƁƂƕƂƌĻźŽžſźƃ
ŗŽžŲƃĻſƕŴŽƕżƕƂƌĻſŵƀŵŴŽƎĻƇŰƁƂŸŽƃ
źŽžſźŸĻŽŰĻžŴŽƃĻƁŵźƃŽŴƃ
ŗŽžŲƃĻŽŰƂŸƁŽƕƂƌĻźŽžſźƃĻ.ĻŰűžĻ4ĻŇŽŴŸ
źŰƂžƀĻżŰƓĻſžųŰƁŽƃƂŸ
ŢšŢŘţŘŗřŘŠŠŲ
ŗĻűžźƃĻŲžŴƕƏĻŲƁƂŰŽžŲŻŵŽžĻŷžŲŽƕƈŽƓ
ƈŸƀžźžźƃƂžŲŵĻŴŷŵƀźŰŻžĻƂŸſƃĻŴŻƏĻŷŰűŵŷ
ſŵƇŵŽŽƏĻžſƂŸżŰŻƌŽžųžĻžųŻƏŴƃĻŜžŶŵ
ŷŴŰŲŰƂŸƁƏ ĻƉžĻſƀŵŴżŵƂŸĻŷŽŰƅžŴƏƂƌƁƏ
ŴŰŻƕĻŲƕŴĻŲŰƁ ĻŽƕŶĻŲžŽŸĻƓĻŽŰƁſƀŰŲŴƕ
ŚŴŸƃŸŹŸƀƀƒƂƁžƁŹŸƀƀƒ
ŤŽŻŷųƀƀƒƀųžųƋƅƆŵųƀƏ
ŗŻŵųźŰĻſƕŴŽƕżƕƂƌĻſŵƀŵŴŽƎĻƇŰƁƂŸŽƃ
źŽžſźŸ ĻƉžűĻſƕŴŽƏƂŸĻŲƕźŽžĻŴžĻźƕŽƆŵŲžųž
ſžŻžŶŵŽŽƏĻƕĻƃƂƀŸżƃŹƂŵĻƖƖĻŲĻƆƌžżƃĻſžŻž
ŶŵŽŽƕĻſƀžƂƏųžżĻžŴŽƕƓƖĻƁŵźƃŽŴŸ
ŒƕŴƀŵųƃŻƎŹƂŵĻſžŻžŶŵŽŽƏĻŴŶžŹƁƂŸźžż
ƀžŷƂŰƈžŲŰŽŸżĻſžĻƆŵŽƂƀƃ
śžſƀŻŹŻŶƁƄųűžžƐŸſųžƖƉžƖŽŹŵŸŶƁŻűżűŽŹ
ţŸŶƆžƑŵųƀƀƒ
ŝŰƂŸƁŽƕƂƌĻźŽžſźƃĻ.ĻŴŻƏĻƀŵųƃŻƎŲŰŽŽƏ
ŷžŲŽƕƈŽƌžųžĻŴŷŵƀźŰŻŰĻŽŰĻŻƕŲŸƅĻŴŲŵƀƆƏ
ƂŰƅĻŰűžĻźŽžſźƃĻ4ĻŴŻƏĻƀŵųƃŻƎŲŰŽŽƏĻŷžŲ
ŽƕƈŽƌžųžĻŴŷŵƀźŰŻŰĻŽŰĻſƀŰŲŸƅĻŴŲŵƀƆƏ
ƂŰƅĻŗŰƁŲƕƇƃƓƂƌƁƏĻƕŽŴŸźŰƂžƀĻźŽžſźŸ
şžŻžŶŵŽŽƏĻŴŷŵƀźŰŻĻŷűŵƀƕųŰƎƂƌƁƏĻŲĻſŰżƏƂƕ
źŻƎƇŰ ĻźžŻŸĻŰŲƂžĻŷŰżŸźŰƓƂƌƁƏĻźŻƎƇŵżĻŔŚ
ŚžŻŸĻŰŲƂžĻŲƕŴƇŸŽƏƓƂƌƁƏĻƂŸżĻƁŰżŸżĻŔŚ
ŴŷŵƀźŰŻŰĻƂŰĻƁŸŴƕŽŽƏĻŲžŴƕƏĻŲƕŴŽžŲŻƎƎƂƌ
ŷűŵƀŵŶŵŽƕĻŽŰŻŰƈƂƃŲŰŽŽƏĻſƀŸĻŲƕŴźƀŸƂƂƕ
ŴŲŵƀƆƏƂĻŲžŴƕƏ
ŤƃŽźƆƕƎĻżžŶŽŰĻŲŲƕżźŽƃƂŸĻƇŸĻŲŸżźŽƃƂŸĻŲ
ƁŸƁƂŵżƕĻżŵŽƎĻ/;%#4 ĻŠųƄƅƃƁżŽŻ
ŠųƄƅƃƁżŽŻųŵƅƁſƁŴŻžƒ ŢųſƒƅƏŽžƑƊų
ŞŻƊƀƎŸƀųƄƅƃƁżŽŻŵƂųſƒƅŻŽžƑƊų
ŞſŸƁĻƁŸƁƂŵżŸĻżŵŽƎĻŴŸŲĻƁƂžƀĻ
ŢƕŻƌźŸĻƃĻſžƓŴŽŰŽŽƕĻŷĻŵŻŵźƂƀžſƀŸŲžŴžżĻƁŸŴƕŽŽƏĻŷĻſŰżƏƂƂƎ ĻŴŸŲĻƁƂžƀĻ
şƘƄƉŸƅųƁƅƁƊŸƀƀƒŵƁŷƘƒ
ŕƘŽƀųŷźŸƃŽųžƁźųŷƀƏƁŶƁƁŶžƒŷƆƅųźƁŵƀƘƋƀƘŷźŸƃŽųžų
šƂƆƌŸƀƀƒźƁŵƀƘƋƀƏƁŶƁŷźŸƃŽųžųƂƃŻ
ƂųƃŽƆŵųƀƀƘ
œŵƅƁſųƅŻƊƀŸƄŽžųŷųƀƀƒƂƃŻ
źųſŻŽųƀƀƘ
p
ŤƃŽźƆƕƎĻżžŶŽŰĻŲŲƕżźŽƃƂŸĻƇŸĻŲŸżźŽƃƂŸĻŲ
ƁŸƁƂŵżƕĻżŵŽƎĻ/;%#4 ĻŠųƄƅƃƁżŽŻ
ŠųƄƅƃƁżŽŻųŵƅƁſƁŴŻžƒ ŠųƄƅƃƁżŽŻ
ŴƁŽƁŵƎƈźŸƃŽųž ŤžƁŹŻƅƏźŸƃŽųžų
ŞſŸƁĻƁŸƁƂŵżŸĻżŵŽƎĻŴŸŲĻƁƂžƀĻ
ŗžŲŽƕƈŽƓĻŴŷŵƀźŰŻžĻżžŶŽŰĻſžŲŵƀŽƃƂŸĻŲŽŸŷ
ƉžűĻŲžŴƕŹĻżƕųĻžųŻƏŽƃƂŸĻƃŷűƕƇƇƏĻŴžƀžųŸ
ŽŰſƀŸźŻŰŴ ĻſƕŴĻƇŰƁĻſŰƀźƃŲŰŽŽƏ
ţŲƕżźŽƕƂƌĻŷŰŴŽƎĻſŵƀŵŴŰƇƃĻƂŰĻŽŰƂŸƁŽƕƂƌ
źŽžſźƃĻ.ĻƇŸĻ4
şƀŸĻŲŸżźŽŵŽŽƕĻŷŰŴŽƌžƖĻſŵƀŵŴŰƇƕĻŴŷŵƀźŰŻž
ŰŲƂžżŰƂŸƇŽžĻſžŲŵƀƂŰƓƂƌƁƏĻƃĻŲŸƅƕŴŽŵĻſžŻž
ŶŵŽŽƏ ĻſƀŸűŻŸŷŽž ĻƇŵƀŵŷĻĻƁŵźƃŽŴ ĻŰűž
ƀŰŽƕƈŵ ĻſƀŸĻŽŰƂŸƁŽŵŽŽƕĻźŽžſźŸ ĻſžŷŽŰƇŵŽžƖ
ŲƕŴſžŲƕŴŽž Ļ.ĻƇŸĻ4
œŵƅƁſųƅŻƊƀŸƁƂƆƄŽųƀƀƒźƁŵƀƘƋƀƏƁŶƁ
ŷźŸƃŽųžųƂƃŻƂųƃŽƆŵųƀƀƘ
şƀŸĻŲŲƕżźŽŵŽŽƕĻŷŰŴŽƌžƖĻſŵƀŵŴŰƇƕĻŷžŲŽƕƈŽƓ
ŴŷŵƀźŰŻžĻŰŲƂžżŰƂŸƇŽžĻžſƃƁźŰƓƂƌƁƏĻƂŰźŸż
ƇŸŽžż ĻƉžűĻŲžŴƕŹĻżƕųĻſžűŰƇŸƂŸĻűƀžŲźƃ
ŽŰſƀŸźŻŰŴ ĻſƕŴĻƇŰƁĻſŰƀźƃŲŰŽŽƏĻşƀŸĻŲŸż
źŽŵŽŽƕĻŷŰŴŽƌžƖĻſŵƀŵŴŰƇƕĻŴŷŵƀźŰŻžĻƇŵƀŵŷ
źžƀžƂźŸŹĻƇŰƁĻŰŲƂžżŰƂŸƇŽžĻſžŲŵƀƂŰƓƂƌƁƏĻƃ
ŲŸƅƕŴŽŵĻſžŻžŶŵŽŽƏ
ŤƃŽźƆƕƎĻżžŶŽŰĻŲŲƕżźŽƃƂŸĻƇŸĻŲŸżźŽƃƂŸĻŲ
ƁŸƁƂŵżƕĻżŵŽƎĻ/;%#4 ĻŠųƄƅƃƁżŽŻ
ŠųƄƅƃƁżŽŻųŵƅƁſƁŴŻžƒ ŠųƄƅƃƁżŽŻ
ŴƁŽƁŵƎƈźŸƃŽųž ŠųŽžƁƀžŸŵƁŶƁ
źŸƃŽųžųĻŰűžĻŠųŽžƁƀƂƃųŵƁŶƁźŸƃŽųžų
ŞſŸƁĻƁŸƁƂŵżŸĻżŵŽƎĻŴŸŲĻƁƂžƀĻ
şƀŸĻŷŰżŸźŰŽŽƕŲƕŴżŸźŰŽŽƕĻŰŲƂžżžűƕŻƏĻŷŰ
ŴžſžżžųžƎĻźŻƎƇŰĻŔŚĻŷžŲŽƕƈŽƕĻŴŷŵƀźŰŻŰ
ŰŲƂžżŰƂŸƇŽžĻƁźŻŰŴŰƎƂƌƁƏƀžŷźŻŰŴŰƎƂƌƁƏ
ŢƃŻŵŸŷŸƀƀƒƆŵŻƈƘŷƀŸƂƁžƁŹŸƀƀƒ
ŔŷŵƀźŰŻŰ ĻſžŻžŶŵŽŽƏĻƏźŸƅĻűƃŻžĻŷżƕŽŵŽž
ŲƂƀƃƇŰŽŽƏżĻŷžŲŽƕ ĻŽŵžűƅƕŴŽžĻſŵƀŵƁƃŽƃƂŸĻŲ
ŽŵŹƂƀŰŻƌŽŵĻſžŻžŶŵŽŽƏĻŷŰĻŴžſžżžųžƎ
ŵŻŵźƂƀžſƀŸŲžŴŰ ĻƉžűĻƄƃŽźƆƕƏĻŵŻŵźƂƀŸƇ
ŽžųžĻƁźŻŰŴŰŽŽƏĻƂŰĻƀžŷźŻŰŴŰŽŽƏĻſƀŰƆƎŲŰŻŰ
źžƀŵźƂŽž
šźŻŰŴƕƂƌĻŴŷŵƀźŰŻŰĻŷŰĻŴžſžżžųžƎĻźŽž
ſžźĻ.ĻƂŰĻ4
ŗŽžŲƃĻƀžŷźŻŰŴƕƂƌĻƖƅĻŷŰĻŴžſžżžųžƎĻźŽž
ſžźĻ.ĻƂŰĻ4
şƀŸĻŽŵžűƅƕŴŽžƁƂƕĻſžŲƂžƀƕƂƌĻžſŸƁŰŽƃ
ŲŸƉŵĻſƀžƆŵŴƃƀƃ
ŔŷŵƀźŰŻŰĻƂŵſŵƀĻŷŽžŲƃĻŲƁƂŰŽžŲŻŵŽƕĻƃĻŽŵŹƂ
ƀŰŻƌŽƕŹĻſžŷŸƆƕƖ
ŢƕŻƌźŸĻƃĻſžƓŴŽŰŽŽƕĻŷĻŵŻŵźƂƀžſƀŸŲžŴžżĻƁŸŴƕŽŽƏĻŷĻſŰżƏƂƂƎ ĻŴŸŲĻƁƂžƀĻ
ĻŞſƆƕƏŰźƁŵƁƃŰƀ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻƇŸƂŰŹƂŵĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŒƁƂƃſ
ŤŽžųŷųƀƘźƁŵƀƘƋƀƘŷźŸƃŽųžųź
ŸžŸŽƅƃƁƂƃŻŵƁŷƁſ
ŔŷŵƀźŰŻŰĻżžŶŽŰĻƁźŻŰŴŰƂŸĻŴŻƏĻſŰƀźƃŲŰŽŽƏ
ƇŸĻſƀžƖŷŴƃĻŲĻŲƃŷƌźŸƅĻżƕƁƆƏƅ
ŝŰƂŸƁŽƕƂƌĻźŽžſźŸĻ.ĻƂŰĻ4ĻžŴŽžƇŰƁŽž
ſžŻžŶŵŽŽƏĻźŻƎƇŰĻżŰƓĻűƃƂŸĻŽŵĻżŵŽƈ
ŽƕŶĻŊ ŒƕŴſƃƁƂƕƂƌĻƖƅ
ſƀŸűŻŸŷŽž ĻƇŵƀŵŷĻĻƁŵźƃŽŴƃĻŔŷŵƀźŰŻŰ
ſžŲŽƕƁƂƎĻƁźŻŰŴŰƎƂƌƁƏĻŰŲƂžżŰƂŸƇŽž
ŠžŷźŻŰŴƕƂƌĻŴŷŵƀźŰŻŰ ĻžŴŽžƇŰƁŽžĻŽŰƂŸƁ
ŽƃŲƈŸĻźŽžſźŸĻ.ĻƂŰĻ4ĻŔŷŵƀźŰŻŰĻŰŲƂžżŰ
ƂŸƇŽžĻŷƃſŸŽƏƎƂƌƁƏĻŲĻſžŲŽƕƁƂƎĻƀžŷźŻŰŴŵ
ŽžżƃĻſžŻžŶŵŽŽƕ
ŗŻƄƅųƀƉƘżƀŸƁƄŵƘƅžŸƀƀƒ
śƕƅƂŰƀƕĻŽŰĻŷžŲŽƕƈŽƕƅĻŴŷŵƀźŰŻŰƅĻŷŰƁŲƕƇƃ
ƎƂƌƁƏĻſƀŸĻŲŲƕżźŽŵŽŽƕĻžƁŲƕƂŻŵŽŽƏĻŷŷžŲŽƕĻƇŸ
ŴŸƁƂŰŽƆƕŹŽžųžĻžƁŲƕƂŻŵŽŽƏĻŴŸŲĻƁƂžƀĻ
şƘƄƉŸƅųƁƅƁƊŸƀƀƒŵƁŷƘƒ
ŕƘŽƀųŷźŸƃŽųžƁźųŷƀƏƁŶƁƁŶžƒŷƆƅųźƁŵƀƘƋƀƘŷźŸƃŽųžų
šŴƘŶƃƘŵųƊƘžƁŴƁŵƁŶƁ źųŷƀƏƁŶƁƄŽžų
ƅųźƁŵƀƘƋƀƘƈŷźŸƃŽųž
şŲƖŴƁƖųűƈƖżſŲſųſŴſ ŸűŵžƍſŴſƂŻżűƃűŸſų
žƖƉžƖƆŵŸŶƁŻűż ŔŻƏĻƈŲŸŴźžųžĻƃƁƃŽŵŽŽƏĻŷŰſžƂƕŲŰŽŽƏĻƂŰ
ŷŰŻŵŴŵŽƕŽŽƏĻŻžűžŲžųž ĻŷŰŴŽƌžųžĻƁźŻŰĻƂŰ
ŷžŲŽƕƈŽƕƅĻŴŷŵƀźŰŻĻźžƀŸƁƂƃŹƂŵƁƏĻſƕŴƕųƀƕŲžż
ŞűƕųƀƕŲĻŷžŲŽƕƈŽƕƅĻŴŷŵƀźŰŻĻƂŰĻŷŰŴŽƌžųž
ŲƕźŽŰĻƀžŷſžƇŸŽŰƓƂƌƁƏĻŰŲƂžżŰƂŸƇŽž ĻƏźƉž
ŰŲƂžżžűƕŻƌĻŷŰſƃƁźŰƓƂƌƁƏĻſƀŸĻŷžŲŽƕƈŽƕŹ
ƂŵżſŵƀŰƂƃƀƕĻŽŸŶƇŵĻ Ļˆ$ĻŐŲƂžżŰƂŸƇŽŸŹ
žűƕųƀƕŲĻżžŶŽŰĻŰźƂŸŲƃŲŰƂŸĻŲĻƁŸƁƂŵżƕĻżŵŽƎ
/;%#4 ĻŠųƄƅƃƁżŽŻ ŠųƄƅƃƁżŽŻ
ŽžŻſųƅų œŵƅƁſƁŴƁŶƃŸŵźųŷƀ
ƄƅŸŽžųĻŞűŵƀƕƂƌĻாĻƇŸĻŕƎŽžĻŞſŸƁ
ƁŸƁƂŵżŸĻżŵŽƎĻŴŸŲĻƁƂžƀĻ
ţƆƊƀŸźųƅŸſƀŸƀƀƒ
ŚžżſŰƁĻŲŸżŸźŰƓƂƌƁƏĻſƀŸĻŲŲƕżźŽŵŽŽƕĻžűƕ
ųƀƕŲƃĻŻžűžŲžųžĻƁźŻŰĻşƀŸĻŲŸżźŽŵŽŽƕĻžűƕ
ųƀƕŲƃĻŻžűžŲžųžĻƁźŻŰĻźžżſŰƁĻŲżŸźŰƓƂƌƁƏ
ŷŽžŲƃ
ũžűĻſžŲŵƀŽƃƂŸĻŹžųžĻŲĻŽžƀżŰŻƌŽŵ
ſžŻžŶŵŽŽƏ ĻſžŲŵƀŽƕƂƌĻŹžųžĻŲĻŽŰſƀƏżźƃ
ŻžűžŲžųžĻƁźŻŰ
ŕƀƆƅƃƘƋƀƖŷźŸƃŽųžƁźųŷƀƏƁŶƁ
ƁŶžƒŷƆ
şƀŸĻžŴŽžźƀŰƂŽžżƃĻŽŰƂŸƁźŰŽŽƕĻźŽžſźŸĻƀžŷ
ſžƇŸŽŰƓƂƌƁƏĻƀžŷƕųƀƕŲĻţŲƕżźŽŵŽŽƏĻƁŲƕƂŻž
ŲžųžĻƕŽŴŸźŰƂžƀŰĻźŽžſźŸĻƁŲƕŴƇŸƂŸżŵĻſƀž
ŰźƂŸŲŰƆƕƎĻƄƃŽźƆƕƖĻŒŸżźŽƕƂƌĻžűƕųƀƕŲĻžŴƀŰŷƃ
ŶĻſƕƁŻƏĻžƇŸƉŵŽŽƏĻŲƕŴĻźƀŸųŸŷŰſžƂƕŲŰŽŽƏ
ƉžűĻƃŽŸźŽƃƂŸĻŷŰŹŲžųžĻŽŰŲŰŽƂŰŶŵŽŽƏĻŽŰ
ŰźƃżƃŻƏƂžƀĻşƀžƂŵĻƇŵƀŵŷĻŴŵƏźŸŹĻƇŰƁĻžűƕ
ųƀƕŲĻŲŸżŸźŰƓƂƌƁƏĻŰŲƂžżŰƂŸƇŽž
ŔŸŲĻƀžŷŴƕŻĻśžűžŲŵĻƁźŻžĻŷĻžűƕųƀƕŲžżĻƂŰ
żŰźƁĻžűƕųƀƕŲĻŽŰĻƁƂžƀĻ
ůƁźƀŰŲŵĻƁŲƕƂŻžĻſžŷŰŴƃĻŰŲƂžĻżžŶŵĻŲƕŴűŸ
ƂŸƁƏĻŲĻŴŷŵƀźŰŻƕĻŷŰŴŽƌžųžĻžųŻƏŴƃĻƕĻžƁŻƕſŸƂŸ
ŲžŴƕƏĻŚžƀŸƁƂƃŹƂŵƁƏĻƄƃŽźƆƕƓƎĻŷŰƂŵżŽŵŽŽƏ
ƏźƉžĻŲŰƁĻŲƕŴŲžŻƕźŰƓĻƁŲƕƂŻžĻƄŰƀĻŰŲƂžżžűƕ
ŻƕŲ ĻƉžĻƖŴƃƂƌĻŷŷŰŴƃĻŲŰƁ
ŒżŸźŰŹƂŵĻƄƃŽźƆƕƓƎĻŷŰƂŵżŽŵŽŽƏĻƈŻƏ
ƅžżĻſŵƀŵŲŵŴŵŽŽƏĻŵŻŵżŵŽƂŰĻźŵƀƃŲŰŽŽƏ
ŲƁŵƀŵŴŸŽƃ ĻŲĻŽŰſƀƏżźƃĻƁŰŻžŽƃĻŰŲƂž
œŵƅƁſųƅŻƊƀŸźųƅŸſƀŸƀƀƒ
ůƁźƀŰŲŵĻƁŲƕƂŻžĻſžŷŰŴƃĻŰŲƂžĻŰŲƂžżŰƂŸƇŽž
ŷŰƂŵżŽƎƓƂƌƁƏĻŴŷŵƀźŰŻžżĻŷŰŴŽƌžųžĻžųŻƏŴƃ
ŕŻŵżŵŽƂĻźŵƀƃŲŰŽŽƏĻŽŵĻŲƁƂŰŽžŲŻƎƓƂƌƁƏĻŽŰ
ŴŷŵƀźŰŻŰĻŷĻŰŲƂžżŰƂŸƇŽžƎĻƄƃŽźƆƕƓƎĻŷŰƂŵż
ŽŵŽŽƏ
ŚžżſŰƁ ĻżžŶŵĻŲƁƂŰŽžŲŻƎŲŰƂŸƁƏĻƂƕŻƌźŸĻƃ
ŴŷŵƀźŰŻŰĻŷŰŴŽƌžųžĻžųŻƏŴƃĻŷĻŰŲƂžżŰƂŸƇŽŸż
ŷŰƂŵżŽŵŽŽƏż ĻŴŸŲĻƁƂžƀĻ
ŚŵƀƃŲŰŽŽƏĻŷŰƂŵżŽŵŽŽƏż
``
ĻŞſƆƕƏŰźƁŵƁƃŰƀ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻƇŸƂŰŹƂŵĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŒƁƂƃſ
şƘƄƉŸƅųƁƅƁƊŸƀƀƒŵƁŷƘƒ
ŕƘŽƀųŷźŸƃŽųžƁźųŷƀƏƁŶƁƁŶžƒŷƆƅųźƁŵƀƘƋƀƘŷźŸƃŽųžų
ŤŽžƒƀŻżŷųƈ
šźŻƏŽŸŹĻŴŰƅĻŷŰƄƕźƁžŲŰŽž ĻŰŻŵĻƈƂžƀźžƎ
żžŶŽŰĻźŵƀƃŲŰƂŸĻŵŻŵżŵŽƂžżĻźŵƀƃŲŰŽŽƏĻŽŰ
ŴŰƅžŲƕŹĻźžŽƁžŻƕ ĻźžŻŸĻźŻƎƇĻŷŽŰƅžŴŸƂƌƁƏĻƃ
ſžŻžŶŵŽŽƕĻ+ĻŰűžĻ++ĻŇŽƄžƀżŰƆƕƏĻſƀžĻſžŻž
ŶŵŽŽƏĻźŻƎƇŰĻĻŴŸŲĻƁƂžƀĻ
ŐŲƂžżŰƂŸƇŽŵĻŲƕŴźƀŸƂƂƏĻŴžĻźƕŽƆŵŲžųž
ſžŻžŶŵŽŽƏ
ŠƃƇŽŵĻŲƕŴźƀŸƂƂƏĻŴžĻŲƕŴſƃƁźŰŽŽƏĻźŽžſźŸ
ŠƃƇŽŵĻŷŰźƀŸƂƂƏĻŴžĻŲƕŴſƃƁźŰŽŽƏĻźŽžſźŸ
ŐŲƂžżŰƂŸƇŽŵĻŷŰźƀŸƂƂƏĻŴžĻźƕŽƆŵŲžųž
ſžŻžŶŵŽŽƏ
ĻŞſƆƕƏŰźƁŵƁƃŰƀ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻƇŸƂŰŹƂŵĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŒƁƂƃſ
şƘƄƉŸƅųƁƅƁƊŸƀƀƒŵƁŷƘƒ
ŝƁſƂųƄ
ţƁŴƁƅų
ųƀƕŲƃĻŻžűžŲžųžĻƁźŻŰĻźžżſŰƁĻŲżŸźŰƓƂƌƁƏ
ŷŽžŲƃ
ŝųžƘŴƃƆŵųƀƀƒ
ŗŵżŽŰĻźƃŻƏĻƀžŷŴƕŻŵŽŰĻŽŰĻĻżŰųŽƕƂŽŸƅĻŷžŽ
ŚžżſŰƁĻŲƁƂŰŽžŲŻŵŽžĻŽŰĻųŵžųƀŰƄƕƇŽƃĻŷžŽƃ
ŲĻƏźƃĻŰŲƂžĻűƃŻžĻſžƁƂŰŲŻŵŽŵĻŚžżſŰƁĻŽŵžű
ƅƕŴŽžĻźŰŻƕűƀƃŲŰƂŸ ĻƏźƉžĻŰŲƂžĻſŵƀŵƖŶŴŶŰƓ
ƇŵƀŵŷĻźƕŻƌźŰĻżŰųŽƕƂŽŸƅĻŷžŽĻŒŸźžŽŰŹƂŵ
ŽŰƁƂƃſŽƕĻŴƕƖ
G030295
ŗƃſŸŽƕƂƌĻŰŲƂžĻŽŰĻŲƕŴźƀŸƂƕŹĻżƕƁƆŵŲžƁƂƕ
űŵŷĻƁƂŰŻŵŲŸƅĻźžŽƁƂƀƃźƆƕŹĻƇŸĻŲŸƁžźž
ŲžŻƌƂŽŸƅĻśŕş
ŕŸŶƁŻűżſŸűŵžƍſŴſſŴżƐŵƄŸŻſŽƀűƂſŽ
ŒŵƀƅŽƕŹĻſƀŰŲŸŹĻźƃƂĻŴŷŵƀźŰŻŰĻŷŰŴŽƌžųž
žųŻƏŴƃĻżŰƓĻŲűƃŴžŲŰŽŸŹĻŴŸƁſŻŵŹ ĻƉžĻſžźŰ
ŷƃƓĻŽŰſƀƏżžźĻŷŰĻźžżſŰƁžż ĻźƃŴŸĻƁſƀƏżž
ŲŰŽŵĻŰŲƂžĻŒƕŴžűƀŰŶŰƓƂƌƁƏĻŲƕƁƕżĻŽŰſƀƏżźƕŲ
ŷĻŰŽųŻƕŹƁƌźŸżŸĻƁźžƀžƇŵŽŽƏżŸĻ0Ļ ſƕŲŽƕƇ
0'Ļ ſƕŲŽƕƇŽŸŹĻƁƅƕŴ Ļ'Ļ ƁƅƕŴ Ļ5'Ļ ſƕŲŴŵŽŽŸŹ
ƁƅƕŴ Ļ5Ļ ſƕŲŴŵŽƌ Ļ59Ļ ſƕŲŴŵŽŽŸŹĻŷŰƅƕŴ Ļ9
ŷŰƅƕŴ ĻƂŰĻ09Ļ ſƕŲŽƕƇŽŸŹĻŷŰƅƕŴ ŚžżſŰƁĻŰźƂŸŲƃƓƂƌƁƏĻŰŲƂžżŰƂŸƇŽžĻſƀŸ
ŷŰſƃƁźƃĻŰŲƂž ĻŰűžĻźžŻŸĻźŻƎƇĻŷŰſŰŻŵŽŽƏ
ŷŽŰƅžŴŸƂƌƁƏĻŲĻſžŻžŶŵŽŽƕĻ++ ĻŴŸŲĻƁƂžƀĻ
ũžűĻƃŲƕżźŽƃƂŸŲŸżźŽƃƂŸĻźžżſŰƁ ĻŽŰƂŸƁŽƕƂƌ
źŽžſźƃĻŽŰĻŷŰŴŽƕŹĻƇŰƁƂŸŽƕĻŴŷŵƀźŰŻŰ ĻŽŰſƀŸ
źŻŰŴ ĻŷŰĻŴžſžżžųžƎĻźŰŽƆŵŻƏƀƁƌźžƖĻƁźƀƕſźŸ
ŚžżſŰƁĻŲŸżŸźŰƓƂƌƁƏĻſƀŸĻŲŲƕżźŽŵŽŽƕĻžűƕ
ųƀƕŲƃĻŻžűžŲžųžĻƁźŻŰĻşƀŸĻŲŸżźŽŵŽŽƕĻžűƕ
ŝűŴžƖƃžƖŸſžŹ
ŝŰƂŸƁŽƕƂƌĻƂŰĻƃƂƀŸżƃŹƂŵĻźŽžſźƃĻŽŰ
ŷŰŴŽƕŹĻƁƂžƀžŽƕĻŴŷŵƀźŰŻŰĻŷŰŴŽƌžųž
žųŻƏŴƃ ĻſƀŸűŻŸŷŽž ĻĻƁŵźƃŽŴŸĻşƀŸ
ƆƌžżƃĻűƃŴŵĻſžźŰŷŰŽŸŹĻŽžżŵƀĻſžƂžƇŽžƖ
żŰųŽƕƂŽžƖĻŷžŽŸ
ŗŰſƃƁƂƕƂƌĻŰŲƂž
ŢţśşŊťŝœ
ŔŻƏĻźƀŰƉžųžĻźŰŻƕűƀƃŲŰŽŽƏĻŲŸżźŽƕƂƌĻŲƁŵ
ŵŻŵźƂƀŸƇŽŵĻžűŻŰŴŽŰŽŽƏĻ ƁŸƁƂŵżƃĻźŻƕ
żŰƂźžŽƂƀžŻƎ ĻƁźŻžžƇŸƁŽŸźŸĻƂŰĻƕŽ ĻƂŰ
ſŵƀŵźžŽŰŹƂŵƁƌ ĻƉžĻŲƁƕĻŴŲŵƀƆƏƂŰĻŰŲƂžżž
űƕŻƏĻŷŰƇŸŽŵŽƕ
ŗŽžŲƃĻŽŰƂŸƁźŰŹƂŵĻźŽžſźƃĻŴŵźƕŻƌźŰ
ƀŰŷƕŲ ĻŴžźŸĻŽŵĻŷƏŲŸƂƌƁƏĻŽžżŵƀĻŽŵžűƅƕŴ
ŽžƖĻżŰųŽƕƂŽžƖĻŷžŽŸĻ p ĻŴŸŲĻżŰſƃĻżŰų
ŽƕƂŽŸƅĻŷžŽĻźžżſŰƁŰ
ŝŰƂŸƁŽƕƂƌĻƂŰĻƃƂƀŸżƃŹƂŵĻźŽžſźƃĻŽŰ
ŷŰŴŽƕŹĻƇŰƁƂŸŽƕĻŴŷŵƀźŰŻŰĻŷŰŴŽƌžųž
žųŻƏŴƃ ĻſƀŸűŻŸŷŽž ĻĻƁŵźƃŽŴĻ ŴŻƏĻƆƌžųž
żžŶŽŰĻƁźžƀŸƁƂŰƂŸƁƏĻźŰŽƆŵŻƏƀƁƌźžƎ
ƁźƀƕſźžƎ ĻŴžźŸĻŽŵĻŷƏŲŸƂƌƁƏĻƁŸżŲžŻĻ%
ŗŰƇŵźŰŹƂŵ ĻŴžźŸĻŽŰĻŴŸƁſŻŵƖĻŽŰ
ŷƏŲŸƂƌƁƏĻƁŸżŲžŻĻ%
şžŲƕŻƌŽžĻƖŴƌƂŵĻſžĻźžŻƃ ĻŽŵĻſŵƀŵŲŸ
ƉƃƎƇŸĻƈŲŸŴźƕƁƂƌĻĻźżų ĻŴžźŸĻŽŰĻŴŸƁ
ſŻŵƖĻŽŵĻŷƏŲŻƏƂƌƁƏĻſžźŰŷŸĻŽŰſƀƏżźƕŲ
ƁŲƕƂƃ ĻƉžĻƁŲƕŴƇŸƂŸżŵĻſƀžĻƂŵ ĻƉžĻźŰŻƕ
űƀƃŲŰŽŽƏĻŷŰŲŵƀƈŵŽŵĻşƕƁŻƏĻƆƌžųžĻſƀž
ĻŞſƆƕƏŰźƁŵƁƃŰƀ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻƇŸƂŰŹƂŵĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŒƁƂƃſ
şƘƄƉŸƅųƁƅƁƊŸƀƀƒŵƁŷƘƒ
ŝƁſƂųƄ ƖŴƌƂŵĻƉŵĻĻźžŻŰĻŴŻƏĻƂžƇŽƕƈžųžĻźŰŻƕűƀƃ
ŲŰŽŽƏ
şƀŸĻŽŵžűƅƕŴŽžƁƂƕĻſžŲƂžƀƕƂƌĻžſŸƁŰŽƃ
ŲŸƉŵĻſƀžƆŵŴƃƀƃ
ĻŞſƆƕƏŰźƁŵƁƃŰƀ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻƇŸƂŰŹƂŵĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŒƁƂƃſ
şƘƄƉŸƅųƁƅƁƊŸƀƀƒŵƁŷƘƒ
ŚųſƁŽźƇƆƀŽƉƘƖƑųžŽƁŴžƁŽƆŵųƀƀƒ
ŚųŶųžƏƀųƘƀƇƁƃſųƉƘƒƂƃƁźųſƁŽź
ųžŽƁŴžƁŽƆŵųƀƀƒſ
ŧƆƀŽƉƘƙ
œŽƆſƆžƒƅƁƃ
ŤƃŽźƆƕƓƎĻ"MDPMPDLĻƓĻŷŰſžűƕųŰŽŽƏĻźŵƀƃ
ŲŰŽŽƎĻŰŲƂžżžűƕŻƏĻžƁžűŰż ĻƉžĻŷŽŰƅžŴƏƂƌƁƏ
ſƕŴĻŲſŻŸŲžżĻŰŻźžųžŻƎĻşŵƀŵŴĻŷŰſƃƁźžż
ŴŲŸųƃŽŰĻŲžŴƕŹĻżŰƓĻſƀžŹƂŸĻƂŵƁƂĻſžŴŸƅƃ
ƏźŸŹĻżŰƓĻſƕŴƂŲŵƀŴŸƂŸ ĻƉžĻŲƕŽĻƇŸĻŲžŽŰĻŽŵ
ŷŽŰƅžŴƏƂƌƁƏĻŲĻƁƂŰŽƕĻŰŻźžųžŻƌŽžųž
ƁſƏŽƕŽŽƏĻŚŰŻƕűƀƃŲŰŽŽƏĻ"MDPMPDLĻŲƕŴűƃ
ŲŰƓƂƌƁƏĻŲƕŴſžŲƕŴŽžĻŷĻżŰźƁŸżŰŻƌŽŸżĻžűżŵ
ŶŵŽŽƏżĻŲżƕƁƂƃĻŰŻźžųžŻƎĻŲĻźƀžŲƕ ĻƉžĻŴƕƓĻŽŰ
ſŵŲŽžżƃĻƀŸŽźƃ
ŢšŢŘţŘŗřŘŠŠŲ
"MDPMPDLĻĻƆŵĻŻŸƈŵĻŴžſžżƕŶŽŸŹĻſƀŸƁƂƀƕŹ
ƏźŸŹĻŽŵĻŷŲƕŻƌŽƏƓĻŲžŴƕƏĻŲƕŴĻŲƕŴſžŲƕŴŰŻƌ
ŽžƁƂƕĻŒžŴƕŹĻŷŰŲŶŴŸĻŽŵƁŵĻŲƕŴſžŲƕŴŰŻƌ
ŽƕƁƂƌĻŷŰĻŲŻŰƁŽŸŹĻƂŲŵƀŵŷŸŹĻƁƂŰŽĻƂŰĻűŵŷ
ſŵƇŽŵĻźŵƀƃŲŰŽŽƏĻŰŲƂžżžűƕŻŵż
šŲƕƂŻžŲŸŹĻƕŽŴŸźŰƂžƀĻ"MDPMPDLĻ ĻŲƕŴžűƀŰ
ŶŰƓĻƁƂŰƂƃƁĻŷŰƀƏŴƃĻŰźƃżƃŻƏƂžƀŰ
ŤŵƘƅžƁŵŻż
ƘƀŷŻŽųƅƁƃ
ŊƀŷŻŽųƅƁƃźųƃƒŷƆ
ųŽƆſƆžƒƅƁƃų
ŜŸųžƂŸƂƌ
ŷŵŻŵŽŵ
ƁŲƕƂŻž
ŗŰƀƏŴŶŰƓƂƌƁƏ
ŝŰƁŰŴźŰĻŴŻƏĻƂŵƁƂƃŲŰŽŽƏĻſžŴŸƅƃ
ŗŵŻŵŽŸŹ
şžŲŽƕƁƂƎĻŷŰƀƏŴŶŵŽŸŹ
ŒŸżŸźŰƇ
ŖžŲƂŸŹ
ŗŰƀƏŴŶŵŽŸŹĻŽŰſžŻžŲŸŽƃ
ŚŽžſźŰĻƂƀŰŽƁżƕƁƕƖ
ŧŵƀŲžŽŸŹ
ŠžŷƀƏŴŶŵŽŸŹĻĻŲƁƂŰŲƂŵ
ŷŰƀƏŴŽŸŹĻſƀŸƁƂƀƕŹĻŲĻƂƀŸ
żŰƇĻƇŸĻſƕŴźŻƎƇƕƂƌĻſƀŸ
ƁƂƀƕŹĻƇŵƀŵŷĻŷŰƀƏŴŽŸŹ
źŰűŵŻƌĻŷĻŲƕŴŴƕŻŵŽŽƏĻŴŻƏ
ƀƃźŰŲŸƇžź
šŲƕƂŻžŲŸŹĻƕŽŴŸźŰƂžƀĻŰźƃżƃŻƏƂžƀŰ
šŲƕƂŻžŲŸŹĻƕŽŴŸźŰƂžƀĻƂŵƁƂƃĻſžŴŸƅƃ
śŰżſŰĻſžŷŽŰƇŰƓĻųžƂžŲŽƕƁƂƌĻŴžĻſƀžŲŵ
ŴŵŽŽƏĻƂŵƁƂƃŲŰŽŽƏ
ţƁŴƁƅų
ŤƃŽźƆƕƏĻƂŰźžŶĻżŰƓĻŽŰŷŲƃĻ"MDPHVBSE
ĻŞſƆƕƏŰźƁŵƁƃŰƀ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻƇŸƂŰŹƂŵĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŒƁƂƃſ
şƘƄƉŸƅųƁƅƁƊŸƀƀƒŵƁŷƘƒ
ŚųſƁŽźƇƆƀŽƉƘƖƑųžŽƁŴžƁŽƆŵųƀƀƒ ŢţśşŊťŝœ
ŗűŵƀƕųŰŹƂŵĻſƀŸƁƂƀƕŹĻ"MDPMPDLĻŲĻŹžųžĻƂƀŸ
żŰƇƕĻŦŵĻűƃŴŵĻſƕŴƂƀŸżƃŲŰƂŸĻſžŲŽŸŹ
ŷŰƀƏŴĻŲűƃŴžŲŰŽžųžĻŰźƃżƃŻƏƂžƀƃ ĻƕĻſƀŸ
ƁƂƀƕŹĻ"MDPMPDLĻűƃŴŵĻŰźƂŸŲƃŲŰƂŸƁƏĻŰŲƂž
żŰƂŸƇŽžĻſƀŸĻŲƕŴƇŸŽŵŽŽƕĻŰŲƂžżžűƕŻƏ
ŚŴŸƃƘŶųƀƀƒ
p ŗűŵƀƕųŰŹƂŵĻſžƀƂŰƂŸŲŽŸŹĻſƀŸƁƂƀƕŹĻƃ
ƂƀŸżŰƇƕĻĻƆŵĻŷŰűŵŷſŵƇƃƓĻŽŰŹźƀŰƉŸŹ
ŷŰƅŸƁƂĻƕĻſžŲŽŸŹĻŷŰƀƏŴĻŰźƃżƃŻƏƂžƀƕŲ
ŢŸƃŸŷźųƂƆƄŽƁſŷŵŻŶƆƀų
ŤƃŽźƆƕƏĻ"MDPMPDLĻŰźƂŸŲƃƓƂƌƁƏĻŰŲƂžżŰƂŸƇŽž
ƕĻųžƂžŲŰĻŴžĻŵźƁſŻƃŰƂŰƆƕƖĻſƕƁŻƏĻŲƕŴźƀŸƂƂƏ
ŰŲƂž
şƕƁŻƏĻſžŷŸƂŸŲŽžųžĻƀŵŷƃŻƌƂŰƂƃĻſŵƀŵ
ŲƕƀźŸĻſžŴŸƅƃĻŷŰŲŵŴƕƂƌĻŴŲŸųƃŽĻŲĻżŵŶŰƅ
ĻƅŲŸŻŸŽ ĻƕŽŰźƈŵĻƂŵƁƂƃŲŰŽŽƏĻſžŴŸƅƃ
ŴžŲŵŴŵƂƌƁƏĻſžŲƂžƀŸƂŸ
ţŸźƆžƏƅųƅŻƂŸƃŸŵƘƃŽŻƂƁŷŻƈƆ
ůźƉžĻƕŽŴŸźŰƂžƀĻ ĻŷŵŻŵŽžųžĻźžŻƌžƀƃ
ƆŵĻžŷŽŰƇŰƓ ĻƉžĻ"MDPMPDLĻųžƂžŲŸŹĻŴž
ŲŸźžƀŸƁƂŰŽŽƏ
ŒŸƂƏųŽƕƂƌĻſƀŸƁƂƀƕŹĻ"MDPMPDLĻŷĻŹžųžĻƂƀŸ
żŰƇŰĻůźƉžĻſƀŸƁƂƀƕŹĻ"MDPMPDLĻŷŽŰƅžŴŸ
ŲƁƏĻŽŰŷžŲŽƕĻŰŲƂžżžűƕŻƏĻſƕŴĻƇŰƁĻŲƕŴżŸ
źŰŽŽƏ ĻŹžųžĻƁſžƇŰƂźƃĻŽŵžűƅƕŴŽžĻŰźƂŸŲƃ
ŲŰƂŸĻŷŰĻŴžſžżžųžƎĻſŵƀŵżŸźŰƇŰĻ ŘŲŶƁƖŴűžžƐƀſƁƃűƃŹųžſŴſƀƁŹƂƃƁſƏƃű
ŸűƁƐŵžűƂƃűžƇƖƐ
p şžƀƂŰƂŸŲŽŸŹĻſƀŸƁƂƀƕŹĻŷŰżźŰĻŰŻźžűŻž
źƃŲŰŽŽƏĻƀžŷűŻžźžŲƃƓƂƌƁƏ ĻźžŻŸĻŷŻŵųźŰ
ŽŰƂŸƁŽƃƂŸĻŽŰĻŽƌžųžĻŲƁŵƀŵŴŸŽƃĻƂƀŸżŰƇŰ
ƂŰĻŲƕŴſƃƁƂŸƂŸĻĻŲƕŽĻŲŸƁƂƀŸűƃƓĻƕĻŹžųž
żžŶŽŰĻŲŸŹŽƏƂŸĻƕŷĻƂƀŸżŰƇŰ
p şžŲŵƀŽƕƂƌĻſžƀƂŰƂŸŲŽŸŹĻſƀŸƁƂƀƕŹĻƃĻƂƀŸ
żŰƇĻƕĻŽŰƂŸƁŽƕƂƌĻŽŰĻŽƌžųžĻŴžĻƄƕźƁŰƆƕƖ
šźŻŰŴƕƂƌĻŽŰƁŰŴźƃĻ ĻųŻŸűžźžĻŲŴŸƅŽƕƂƌĻƕ
ƀƕŲŽžżƕƀŽžĻŲŸŴŸƅŰŹƂŵĻſžŲƕƂƀƏ ĻŴžźŸĻŽŵ
ſžƇƃƓƂŵĻźŻŰƆŰŽŽƏ ĻſƀŸűŻŸŷŽž
ƇŵƀŵŷĻĻƁŵźƃŽŴĻŠŵŷƃŻƌƂŰƂžżĻƂŵƁƂƃ
űƃŴŵĻžŴŸŽĻƕŷĻŲŰƀƕŰŽƂƕŲĻƃĻŽŰŲŵŴŵŽƕŹ
ŽŸŶƇŵĻƂŰűŻŸƆƕĻţŸźƆžƏƅųƅŻƂŸƃŸŵƘƃŽŻ
ƂƁŷŻƈƆ
ůźƉžĻſžŲƕŴžżŻŵŽŽƏĻŽŵĻŷƏŲŸŻžƁƏ ĻżžŶ
ŻŸŲž ĻŲŸŽŸźĻŷűƕŹĻſƀŸĻſŵƀŵŴŰƇƕĻŴŰŽŸƅĻŲ
ŰŲƂžżžűƕŻƌŒĻƆƌžżƃĻŲŸſŰŴźƃ ĻŽŰƂŸƁŽƕƂƌ
źŽžſźƃĻ ĻƉžűĻſŵƀŵŴŰƂŸĻƀŵŷƃŻƌƂŰƂ
ƂŵƁƂƃĻŲĻŰŲƂžżžűƕŻƌĻŲƀƃƇŽƃ
šźŻŰŴƕƂƌĻŽŰƁŰŴźƃĻƂŰĻŲƁƂŰŲƂŵĻſƀŸƁƂƀƕŹ
"MDPMPDLĻƃĻƂƀŸżŰƇ
ĻŞſƆƕƏŰźƁŵƁƃŰƀ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻƇŸƂŰŹƂŵĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŒƁƂƃſ
"
ŤŵƘƅžƁŵŻż
ƘƀŷŻŽųƅƁƃ ƅŸŽƄƅƂƁŵƘŷƁ
ſžŸƀƀƒ
ŚƀųƊŸƀƀƒ
ŗŵŻŵŽŸŹĻƕŽŴŸźŰ
ƂžƀĻ Ļ#NEQIWCTF
ťŸƄƅƂƃƁżŷŸƀ
ŗŰŲŵŴƕƂƌĻŴŲŸųƃŽĻ
ŲżƕƁƂĻŰŻźžųžŻƎĻŽŵ
ŲŸƏŲŻŵŽŸŹ
ŖžŲƂŸŹĻƕŽŴŸźŰ
ƂžƀĻ Ļ#NEQIWCTF
ťŸƄƅƂƃƁżŷŸƀ
ŜžŶŽŰĻŷŰŲŵƁƂŸĻŴŲŸ
ųƃŽĻĻŲżƕƁƂĻŰŻźžųžŻƎ
ſŵƀŵŲŸƉƃƓ
ĻſƀžżƕŻŵ ĻŰŻŵ
ŽŸŶƇŵĻżŰźƁŸżŰŻƌŽž
ŴžſƃƁƂŸżžƖĻŽžƀżŸ"
ŧŵƀŲžŽŸŹĻƕŽŴŸźŰ
ƂžƀĻ ĻťŸƄƅƀŸ
ƂƃƁżŷŸƀŢƁŷƁ
ŹŷŻƅŸſŻƀ
ŗŰſƃƁźĻŴŲŸųƃŽŰ
ŽŵżžŶŻŸŲŸŹĻĻŲżƕƁƂ
ŰŻźžųžŻƎĻſŵƀŵŲŸ
ƉƃƓĻżŰźƁŸżŰŻƌŽž
ŴžſƃƁƂŸżŵĻžűżŵ
ŶŵŽŽƏ"
ŜŰźƁŸżŰŻƌŽžĻŴžſƃƁƂŸżƕĻŷŽŰƇŵŽŽƏĻƓĻƀƕŷŽŸżŸĻŴŻƏĻƀƕŷŽŸƅ
źƀŰƖŽ ĻƂžżƃĻŴƕŷŽŰŹƂŵƁƏĻſƀžĻƇŸŽŽƕĻŽžƀżŸĻƃĻŲŰƈƕŹĻźƀŰƖŽƕ
ŔŸŲĻƂŰźžŶĻƀžŷŴƕŻĻſƕŴĻŽŰŷŲžƎĻŗŰųŰŻƌŽŰĻƕŽƄžƀżŰƆƕƏĻſž
ŷŰżžźĻŷĻŰŻźžűŻžźƃŲŰŽŽƏżĻŽŰĻƁƂžƀĻ
şƘƄƉŸƅųƁƅƁƊŸƀƀƒŵƁŷƘƒ
ŚųſƁŽźƇƆƀŽƉƘƖƑųžŽƁŴžƁŽƆŵųƀƀƒ
ŢţśşŊťŝœ
şƕƁŻƏĻſŵŲŽžųžĻſŵƀƕžŴƃĻźŵƀƃŲŰŽŽƏĻŰŲƂž
żžűƕŻŵżĻŴŲŸųƃŽĻżžŶŽŰĻŷŽžŲƃĻŷŰſƃƁƂŸƂŸ
ſƀžƂƏųžżĻĻƅŲŸŻŸŽĻűŵŷĻƇŵƀųžŲžƖĻſŵƀŵ
ŲƕƀźŸĻſžŴŸƅƃ
ŢųſiƒƅųżƅŸ
ŢŸƃŸŷƂŸƃŸŵƘƃŽƁƑƂƁŷŻƈƆ
ũžűĻŷŰűŵŷſŵƇŸƂŸĻźžƀŵźƂŽƃĻƀžűžƂƃĻƂŰ
ƂžƇŽŵĻŲŸżƕƀƎŲŰŽŽƏĻŲżƕƁƂƃĻŰŻźžųžŻƎ
p ţŽŸźŰŹƂŵĻſƀŸŹžżƃĻƖŶƕĻƇŸĻŽŰſžƖŲ ĻſƀŸ
űŻŸŷŽžĻŷŰĻĻƅŲŸŻŸŽĻſŵƀŵŴĻſŵƀŵŲƕƀźžƎ
ſžŴŸƅƃ
p ţŽŸźŰŹƂŵĻƕŽƂŵŽƁŸŲŽžųžĻžżŸŲŰŽŽƏĻŻžűž
ŲžųžĻƁźŻŰĻĻŲżƕƁƂĻŰŻźžųžŻƎĻŲĻƀƕŴŸŽƕĻŴŻƏ
žżŸŲŰŽŽƏĻżžŶŵĻſƀŸŷŲŵƁƂŸĻŴžĻŽŵźž
ƀŵźƂŽžųžĻƀŵŷƃŻƌƂŰƂƃĻſŵƀŵŲƕƀźŸ
ŚſƘƀųŵƁŷƘƒ
ŔŻƏĻſƀžŲŵŴŵŽŽƏĻŽžŲžƖĻſŵƀŵŲƕƀźŸĻſƀŸĻŷżƕŽƕ
ŲžŴƕƏĻĻžŴŽžƇŰƁŽžĻŽŰƂŸƁŽƕƂƌĻŽŰĻſŵƀŵżŸźŰƇ
ĻƂŰĻźŽžſźƃĻſŵƀŵŴŰƇƕĻ ĻƂŰĻƃƂƀŸżƃŹƂŵĻƖƅ
ſƀŸűŻŸŷŽž ĻĻƁŵźƃŽŴŸĻŒĻƆŵŹĻżžżŵŽƂĻŰŲƂž
żžűƕŻƌĻſžŲŵƀƂŰƓƂƌƁƏĻŲĻƀŵŶŸżĻűŻžźƃŲŰŽŽƏ
ƁƂŰƀƂƃ ĻſƀŸĻƆƌžżƃĻŴŻƏĻŷŰſƃƁźƃĻŴŲŸųƃŽŰ
ŽŵžűƅƕŴŽžĻƉŵĻƀŰŷĻſƀžŲŵƁƂŸĻƃƁſƕƈŽƃĻſŵƀŵ
ŲƕƀźƃĻſžŴŸƅƃ
ŝųžƘŴƃƆŵųƀƀƒƅųƄŸƃŵƘƄ
şƀŸƁƂƀƕŹĻ"MDPMPDLĻżŰƓĻſƀžƅžŴŸƂŸĻſŵƀŵŲƕƀźƃ
ƂŰĻźŰŻƕűƀƃŲŰŽŽƏĻŲĻŰŲƂžżŰŹƁƂŵƀŽƕĻźžŶŽƕĻ
żƕƁƏƆƕŲ
ŗŰĻĻŴŽƕŲĻŴžĻſƀžŲŵŴŵŽŽƏĻſŻŰŽžŲžųžĻźŰŻƕ
űƀƃŲŰŽŽƏĻŽŰĻŴŸƁſŻŵƖĻŷƏŲŻƏƓƂƌƁƏĻſžŲƕŴž
żŻŵŽŽƏĻ#NEQIWCTFťƃŸŴŽųžŻŴƃƁŵŽų
ůźƉžĻźŰŻƕűƀƃŲŰŽŽƏĻŽŵĻſƀžŲŵŴŵŽŵĻſƀžƂƏųžż
ĻŴŽƕŲ ĻŽžƀżŰŻƌŽŸŹĻŷŰſƃƁźĻŴŲŸųƃŽŰĻűƃŴŵ
ŷŰűŻžźžŲŰŽŸŹĻŗŰŲŵƁƂŸĻŴŲŸųƃŽĻżžŶŽŰĻűƃŴŵ
ŻŸƈŵĻŷŰĻŴžſžżžųžƎĻƄƃŽźƆƕƖĻ#ZQBTT ĻŴŸŲ
ƁƂžƀĻĻƀžŷŴƕŻĻŕźƁƂƀŵŽŰĻƁŸƂƃŰƆƕƏ
şžŲƕŴžżŻŵŽŽƏĻżžŶŽŰĻŲŸŴŰŻŸƂŸĻžŴŽžźƀŰƂ
ŽŸżĻŽŰƂŸƁźŰŽŽƏżĻŽŰĻźŽžſźƃĻſŵƀŵŴŰƇƕĻ ŇŽŰźƈŵĻſžŲƕŴžżŻŵŽŽƏĻŷŽŸźŰƓĻŰŲƂžżŰƂŸƇŽž
ſƀŸűŻŸŷŽž ĻƇŵƀŵŷĻĻƅŲŸŻŸŽŸ ĻŰŻŵ
ŷƏŲŻƏƓƂƌƁƏĻƉžƀŰŷƃĻſƀŸĻƇŵƀųžŲžżƃĻŷŰſƃƁźƃ
ŴŲŸųƃŽŰĻŢƕŻƌźŸĻſƀžŲŵŴŵŽŽƏĻźŰŻƕűƀƃŲŰŽŽƏĻŲ
ŰŲƂžżŰŹƁƂŵƀŽƕĻżžŶŵĻŷŰűŵŷſŵƇŸƂŸĻſžŲŽŵ
ŲŸŴŰŻŵŽŽƏĻſžŲƕŴžżŻŵŽŽƏ
ŨƁžƁŷƀųƊŻŹųƃŽųƂƁŶƁŷų
ŧŸżĻƅžŻžŴŽƕƈŰĻƂŵżſŵƀŰƂƃƀŰĻŽŰŲźž
ŻŸƈŽƌžųžĻſžŲƕƂƀƏ ĻƂŸżĻŴžŲƈŵĻƂƀŸŲŰƓĻŰźƂŸ
ŲŰƆƕƏĻſƀŸƁƂƀžƎĻ"MDPMPDL
ťŸſƂŸƃųƅƆƃų
Ť
şųŽƄŻſųžƏƀŻż
ƊųƄƃƁźƘŶƃƘŵƆ
ƄŸŽƆƀŷŻ
ŲƕŴĻ ĻŴžĻ ŲƕŴĻĻŴžĻ ŲƕŴĻĻŴžĻ
şƀŸĻƂŵżſŵƀŰƂƃƀƕĻŽŸŶƇŵĻĻĘšĻƇŸĻŲŸƉŵ
ĻĘšĻſƀŸƁƂƀƕŹĻ"MDPMPDLĻſžƂƀŵűƃƓĻŴžŴŰƂ
źžŲžųžĻŴŶŵƀŵŻŰĻŶŸŲŻŵŽŽƏĻŝŰĻŴŸƁſŻŵƖ
ŷƏŲŻƏƓƂƌƁƏĻſžŲƕŴžżŻŵŽŽƏĻ#NEQIWCTF
ťƃŸŴƆŸƅƄƒƂƁŷŽžĻŒĻƂŰźžżƃĻŲŸſŰŴźƃĻſƕŴ
źŻƎƇƕƂƌĻźŰűŵŻƌĻŶŸŲŻŵŽŽƏĻŷĻŲƕŴŴƕŻŵŽŽƏĻŴŻƏ
ƀƃźŰŲŸƇžźĻƂŰĻŷŰƇŵźŰŹƂŵ ĻŴžźŸĻŽŵĻŷŰƁŲƕ
ƂŸƂƌƁƏĻŷŵŻŵŽŸŹĻƕŽŴŸźŰƂžƀĻ ŒĻŴƃŶŵĻƅžŻžŴŽƃĻſžųžŴƃĻƇŰƁĻƀžŷƕųƀƕŲƃĻſƀŸ
ƁƂƀžƎĻ"MDPMPDLĻżžŶŽŰĻƁźžƀžƂŸƂŸĻŔŻƏ
ƆƌžųžĻŹžųžĻżžŶŽŰĻŷŰŽŵƁƂŸĻŲĻƂŵſŻŵĻſƀŸżƕ
ƉŵŽŽƏ
ŘŽƄƅƃŸƀųƄŻƅƆųƉƘƒ
ţĻŲŸſŰŴźƃĻŵźƁƂƀŵŽžƖĻƁŸƂƃŰƆƕƖĻŰűžĻŲŸƅžŴƃ
ſƀŸƁƂƀžƎĻ"MDPMPDLĻŷĻŻŰŴƃ ĻſƀŸƁƂƀƕŹ
"MDPMPDLĻżžŶŽŰĻžűƕŹƂŸĻŴŻƏĻŷŰſƃƁźƃĻŰŲƂžżž
űƕŻƏ
ŠŵźžżŵŽŴƃƓƂƌƁƏĻŷŲŵƀƂŰƂŸƁƏĻŴžĻŰŲƂžƀŸŷžŲŰŽžƖĻŰŲƂžżŰŹƁƂŵƀŽƕĻ7PMWP
ĻŞſƆƕƏŰźƁŵƁƃŰƀ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻƇŸƂŰŹƂŵĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŒƁƂƃſ
şƘƄƉŸƅųƁƅƁƊŸƀƀƒŵƁŷƘƒ
ŚųſƁŽźƇƆƀŽƉƘƖƑųžŽƁŴžƁŽƆŵųƀƀƒ ĻƁŵźƃŽŴĻŝŰĻŴŸƁſŻŵƖĻƁſžƇŰƂźƃ
ŷƏŲŸƂƌƁƏĻſžŲƕŴžżŻŵŽŽƏĻŔųżƂųƄ
ųŽƅŻŵŻƃŢƁŷƁŹŷŻƅŸſŻƀ ĻŰĻſžƂƕż
#NEQIWCTFŔųżƂųƄƃųźƃŸƋŸƀĻşƕƁŻƏ
ƆƌžųžĻżžŶŽŰĻŷŰŲžŴŸƂŸĻŴŲŸųƃŽ
ŢţśşŊťŝœ
őƃŴƌƏźŵĻŷŰŲŵŴŵŽŽƏĻŴŲŸųƃŽŰĻŲĻžűƅƕŴ
ſŵƀŵŲƕƀźŸĻſžŴŸƅƃĻŽŰĻŲżƕƁƂĻŰŻźžųžŻƎ
ƄƃŽźƆƕƏĻ#ZQBTT ĻŷűŵƀƕųŰƓƂƌƁƏĻŲĻſŰżƏƂƕ
ſƀŸƁƂƀžƎ ĻŴŸŲĻƁƂžƀĻ ĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŗűŵƀŵ
ŶŵŽƕĻŴŰŽƕ
şƕƁŻƏĻŰźƂŸŲŰƆƕƖĻƄƃŽźƆƕƖĻ#ZQBTTĻŽŰĻŴŸƁſŻŵƖ
ŷƏŲŻƏƓƂƌƁƏĻ#NEQIWCTFŔųżƂųƄƃųźƃŸƋŸƀ
ƕĻŷŰŻŸƈŰƓƂƌƁƏĻƂŰżĻſƀžƂƏųžżĻŲƁƌžųžĻſŵƀƕžŴƃ
źŵƀƃŲŰŽŽƏĻŰŲƂžżžűƕŻŵżĻşžŲƕŴžżŻŵŽŽƏ
żžŶŽŰĻŲŸŴŰŻŸƂŸĻƂƕŻƌźŸĻŲĻŰŲƂžżŰŹƁƂŵƀŽƕ
ŦƎĻƄƃŽźƆƕƎĻżžŶŽŰĻŰźƂŸŲƃŲŰƂŸĻŴŵźƕŻƌźŰ
ƀŰŷƕŲĻşžŲƕŴžżŻŵŽŽƏĻſƀžĻſžżŸŻźƃ ĻƉž
ŷƏŲŻƏƓƂƌƁƏĻſƕŴĻƇŰƁĻźŵƀƃŲŰŽŽƏĻŰŲƂžżžűƕ
Żŵż ĻżžŶŽŰĻŲŸŴŰŻŸƂŸĻƂƕŻƌźŸĻŲĻŰŲƂžżŰŹ
ƁƂŵƀŽƕ
œŽƅŻŵųƉƘƒƇƆƀŽƉƘƙŘŽƄƅƃŸƀƁŶƁźųƂƆƄŽƆ
p ŞŴŽžƇŰƁŽžĻŽŰƂŸƁŽƕƂƌĻƕĻƃƂƀŸżƃŹƂŵ
źŽžſźƃĻ1-ĻŽŰĻŻƕŲžżƃĻſƕŴźŵƀżžŲžżƃ
ſŵƀŵżŸźŰƇƕĻƂŰĻźŽžſźƃĻŰŲŰƀƕŹŽžƖĻƁŲƕƂŻž
ŲžƖĻƕŽŴŸźŰƆƕƖĻſƀžƂƏųžż ĻſƀŸűŻŸŷŽž
ĻƁŵźƃŽŴĻŝŰĻŴŸƁſŻŵƖĻŷƏŲŸƂƌƁƏĻſžŲƕŴž
żŻŵŽŽƏĻ#NEQIWCTFŔųżƂųƄƃųźƃŸƋŸƀ
şƕƁŻƏĻƆƌžųžĻżžŶŽŰĻŷŰŲžŴŸƂŸĻŴŲŸųƃŽ
ŤƃŽźƆƕƎĻ#ZQBTTĻżžŶŽŰĻſŵƀŵŲƕƀŸƂŸĻűŵŷĻŷűŵ
ƀŵŶŵŽŽƏĻſžŲƕŴžżŻŵŽŽƏĻŲĻŶƃƀŽŰŻƕĻŒĻƆƌžżƃ
ŲŸſŰŴźƃĻŲŸźžŽŰŹƂŵĻŲƁƕĻźƀžźŸĻűŵŷĻŷŰſƃƁźƃ
ŰŲƂžżžűƕŻƏĻşžŲƕŴžżŻŵŽŽƏĻſƀžĻſžżŸŻźƃ
ŲŸŴŰŻƏƓƂƌƁƏĻſƀŸĻŷŰżŸźŰŽŽƕĻŰŲƂžżžűƕŻƏ
şƀŸĻŲƁƂŰŽžŲŻŵŽŽƕĻſƀŸƁƂƀžƎĻ"MDPMPDL
żžŶŽŰĻŲŸűƀŰƂŸĻƄƃŽźƆƕƎĻ#ZQBTTĻƇŸĻƄƃŽź
ƆƕƎĻŕźƁƂƀŵŽžųžĻŷŰſƃƁźƃĻŲĻƏźžƁƂƕĻžſƆƕƖ
ŷŰſƃƁźƃĻŰŲƂžżžűƕŻƏĻŲĻžűƅƕŴĻſƀŸƁƂƀžƎ
"MDPMPDLĻŦŵĻŽŰŻŰƈƂƃŲŰŽŽƏĻżžŶŽŰĻſžƂƕż
ŷżƕŽŸƂŸĻŲĻŰŲƂžżŰŹƁƂŵƀŽƕ
ŦƕƓƎĻƄƃŽźƆƕƓƎĻżžŶŽŰĻƁźžƀŸƁƂŰƂŸƁƏĻžŴŸŽ
ƀŰŷ ĻſƕƁŻƏĻƆƌžųžĻŽŵžűƅƕŴŽžĻŲŸŹƂŸĻŷĻƆƌžųž
ƀŵŶŸżƃĻŲĻŰŲƂžżŰŹƁƂŵƀŽƕ
œŽƅŻŵųƉƘƒƇƆƀŽƉƘƙ$[RCUU
p ŞŴŽžƇŰƁŽžĻŽŰƂŸƁŽƕƂƌĻƕĻƃƂƀŸżƃŹƂŵ
źŽžſźƃĻ1-ĻŽŰĻŻƕŲžżƃĻſƕŴźŵƀżžŲžżƃ
ſŵƀŵżŸźŰƇƕĻƂŰĻźŽžſźƃĻŰŲŰƀƕŹŽžƖĻƁŲƕƂŻž
ŲžƖĻƕŽŴŸźŰƆƕƖĻſƀžƂƏųžż ĻſƀŸűŻŸŷŽž
ŠŵźžżŵŽŴƃƓƂƌƁƏĻŷŲŵƀƂŰƂŸƁƏĻŴžĻŰŲƂžƀŸŷžŲŰŽžƖĻŰŲƂžżŰŹƁƂŵƀŽƕĻ7PMWP
ĻŞſƆƕƏŰźƁŵƁƃŰƀ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻƇŸƂŰŹƂŵĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŒƁƂƃſ
ŤŻſŵƁžŻƅųƂƁŵƘŷƁſžŸƀƀƒƀų
ŷŻƄƂžŸƙ
ŞźƀƕżĻſžŲƕŴžżŻŵŽƌ ĻƉžĻűƃŻŸĻžſŸƁŰŽƕĻŲŸƉŵ
ŽŰĻŴŸƁſŻŵƖĻźžżűƕŽžŲŰŽžƖĻſƀŸŻŰŴžŲžƖĻſŰŽŵŻƕ
ƂŰźžŶĻżžŶƃƂƌĻŷƏŲŻƏƂŸƁƏĻŽŰƁƂƃſŽƕĻſžŲƕŴž
żŻŵŽŽƏ
ťŸŽƄƅƂƁŵƘ
ŷƁſžŸƀƀƒ
ŚƀųƊŸƀƀƒŷƘƒ
#NEQIWCTF
ŢƁŵƅƁƃƀ
ƂƆƄŽ
ŔŲŸųƃŽĻűƃŲĻŲŸżźŽŵŽŸŹ
żŵŽƈŵĻĻƅŲŸŻŸŽĻƂžżƃ
ŔŲŸųƃŽĻżžŶŽŰĻŷŰŲžŴ
ŸƂŸĻűŵŷĻſƀžŲŵŴŵŽŽƏ
ŽžŲžƖĻſŵƀŵŲƕƀźŸ
#NEQIWCTF
ťƃŸŴƆŸƅ
ƁŴƄžƆŹ
ŗŲŵƀŽƕƂƌƁƏĻŴžĻŰŲƂž
żŰŹƁƂŵƀŽƕ
#NEQIWCTFŠŸƅ
ƄŻŶƀųžų
ŗűƕŹĻſŵƀŵŴŰƇƕĻŴŰŽŸƅĻ
ŲƕŴƕƈŻƕƂƌĻŴŰŽƕĻŲƀƃƇŽƃ
ŷŰĻŴžſžżžųžƎĻźŽžſźŸ
ĻŰűžĻſžŲƂžƀƕƂƌĻƂŵƁƂ
ŷŽžŲƃ
#NEQIWCTF
ťŸƄƅ
ƀŸŷŸżƄƅŵ
ŗűƕŹĻƂŵƁƂƃĻĻŲŸźžŽŰŹƂŵ
ſŵƀŵŲƕƀźƃĻſžŴŸƅƃ
ŷŽžŲƃ
şƘƄƉŸƅųƁƅƁƊŸƀƀƒŵƁŷƘƒ
ŚųſƁŽźƇƆƀŽƉƘƖƑųžŽƁŴžƁŽƆŵųƀƀƒ
ťŸŽƄƅƂƁŵƘ
ŷƁſžŸƀƀƒ
ŚƀųƊŸƀƀƒŷƘƒ
#NEQIWCTF
ŕƎŷƎƈųżƅŸ
ŷžŻƀŸŸ
ŗŰŽŰŴƂžĻźžƀžƂźŸŹĻƇŰƁ
ŲŸŴŸƅƃĻĻŲŸŴŸƅŰŹƂŵ
ŴžŲƈŵ
#NEQIWCTF
ŕƎŷƎƈųżƅŸ
ƄžųŴŸŸ
ŗŰŽŰŴƂžĻƁŸŻƌŽŸŹ
ŲŸŴŸƅĻĻŲŸŴŸƅŰŹƂŵ
ſžŲƕŻƌŽƕƈŵ
#NEQIWCTF
ŕƎŷƎƈųżƅŸ
ƄŻžƏƀƁ
ŗŰŽŰŴƂžĻƁŻŰűŸŹĻŲŸŴŸƅ
ĻŲŸŴŸƅŰŹƂŵĻƁŸŻƌŽƕƈŵ
#NEQIWCTF
ƁŹŻŷŢƃŸŷŵ
ƂƁŷƁŶƃŸŵ
ŠžŷƕųƀƕŲĻŽŵĻŷŰŲŵƀƈŵŽž
ĻŴžƇŵźŰŹƂŵƁƏĻſžƏŲŸ
ſžŲƕŴžżŻŵŽŽƏ
#NEQIWCTFŕƎŷƎ
ƈųżƅŸƄŸŽ
ĻŞſƆƕƏŰźƁŵƁƃŰƀ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻƇŸƂŰŹƂŵĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŒƁƂƃſ
şƘƄƉŸƅųƁƅƁƊŸƀƀƒŵƁŷƘƒ
ŚųƂƆƄŽŷŵŻŶƆƀų
ŔŸƀźŻƀƁŵŻżƅųŷŻźŸžƏƀŻżŷŵŻŶƆƀ
şžŲŽƕƁƂƎĻŽŰƂŸƁŽƕƂƌĻƂŰĻƃƂƀŸżƃŹƂŵ
ſŵŴŰŻƌĻŷƇŵſŻŵŽŽƏĻ ŔŻƏĻŰŲƂžżžűƕŻƕŲĻŷ
ŐŚşşĻĻŽŰƂŸƁŽƕƂƌĻſŵŴŰŻƌĻųŰŻƌż
ŝŰƂŸƁŽƕƂƌĻźŽžſźƃĻ56#465612
'0)+0'ĻƕĻŲƕŴſƃƁƂƕƂƌĻƖƖ
ŜžƂžƀĻƁƂŰƀƂŵƀŰĻſƀŰƆƎƓĻŴžĻŷŰŲŵŴŵŽŽƏĻŴŲŸ
ųƃŽŰ ĻŰűžĻŴžĻƁſƀŰƆƎŲŰŽŽƏĻŷŰƅŸƁƂƃĻŲƕŴ
ſŵƀŵųƀƕŲƃ
ŕœřŞśŕš
œŹŽŹŻűƈŸűƀűżŶžžƐƖŸųŹƃƐŴžƄƃŹŽųƂƃűųżŶžŹŽ
ŻżƏƈŶŽŕśƃűŻžſƀŻű56#465612'0)+0'
ůźƉžĻŴŲŸųƃŽĻŽŵĻŷŰſƃƁźŰƓƂƌƁƏĻſƕƁŻƏ
ĻƁſƀžűĻĻŷŰƇŵźŰŹƂŵĻĻƅŲŸŻŸŽŸĻſŵƀŵŴ
ŽŰƁƂƃſŽžƎĻƁſƀžűžƎĻşƃƁźžŲŰĻƓżŽƕƁƂƌ
ŷűƕŻƌƈƃƓƂƌƁƏ ĻƏźƉžĻŴŰƂŸĻŰźƃżƃŻƏƂžƀžŲƕ
ŲƕŴŽžŲŸƂŸĻŷŰƀƏŴ
ŕœřŞśŕš
ŝŵĻŽŰƂŸƁźŰŹƂŵĻŽŰĻŽŵſƀŰŲŸŻƌŽžĻſžŲŵƀŽƃ
ƂŸŹĻźŻƎƇĻŔŚĻĻƂƀŸżŰŹƂŵĻŹžųžĻŷŰĻűƕź ĻŲ
ƏźŸŹĻŲƁƂŰŲŻŵŽžĻŷŽƕżŽŸŹĻźŻƎƇ ĻŴŸŲ
ƁƂžƀĻ
ŒƁƂŰŲƂŵĻźŻƎƇĻŔŚĻŲĻŷŰżžźĻŷŰſŰŻŵŽŽƏĻƕ
ŲƂŸƁŽƕƂƌĻŹžųžĻŲŽŸŷĻŴžĻźƕŽƆƏĻŗŰƃŲŰŶƂŵ
Ɖž ĻƏźƉžĻŰŲƂžżžűƕŻƌĻƃƁƂŰƂźžŲŰŽŸŹ
ŷŰżźžżĻŷĻƄƃŽźƆƕƓƎĻŰŻźžűŻžźƃŲŰŽŽƏ
ſŵƀŵŴĻŷŰſƃƁźžżĻŴŲŸųƃŽŰĻŽŵžűƅƕŴŽžĻſƀž
ŹƂŸĻƂŵƁƂĻŽŰĻſžŴŸƅ ĻŴŸŲĻƁƂžƀĻ
ŢšŢŘţŘŗřŘŠŠŲ
ŗŰŲŶŴŸĻŷŰűŸƀŰŹƂŵĻźŻƎƇĻŔŚĻŷĻŷŰſŰ
ŻŵŽŽƏ ĻźžŻŸĻŷŰŻŸƈŰƓƂŵĻŰŲƂžżžűƕŻƌ ĻƂŰ
ſŵƀŵƁŲƕŴƇƕƂƌƁƏĻŲĻƂžżƃ ĻƉžĻźŻƎƇĻŷŽŰƅž
ŴŸƂƌƁƏĻƃĻſžŻžŶŵŽŽƕĻĻĻžƁžűŻŸŲž ĻźžŻŸĻŲ
ŰŲƂžżžűƕŻƕĻƓĻŴƕƂŸĻŇŽƄžƀżŰƆƕƎĻſƀžĻƂŵ ĻƏź
ƆŵĻſƀŰƆƎƓĻŴŸŲĻĻŴŸŲĻƁƂžƀĻ
ůźƉžĻŰŲƂžĻƀƃƅŰƓƂƌƁƏ ĻŴžƁƂŰƂŽƌžĻŽŰƂŸƁŽƃƂŸĻźŽžſźƃĻ56#465612'0)+0'ĻŴŻƏĻŷŰſƃƁźƃĻŰŲƂžżžűƕŻƏ
ĻŞſƆƕƏŰźƁŵƁƃŰƀ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻƇŸƂŰŹƂŵĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŒƁƂƃſ
ŢţśşŊťŝœ
şƀŸĻƅžŻžŴŽžżƃĻŷŰſƃƁźƃĻƇŰƁƂžƂŰĻžűŵƀ
ƂŰŽŽƏĻŽŰĻƅžŻžƁƂžżƃĻƅžŴƕĻŲĻŴŵƏźŸƅĻƂŸſƕŲ
ŴŲŸųƃŽƕŲĻżžŶŵĻűƃƂŸĻſžżƕƂŽžĻŲŸƉŵ ĻŽƕŶ
ŷŰŷŲŸƇŰŹĻŦŵĻŽŵžűƅƕŴŽžĻŴŻƏĻƏźžżžųŰ
ƈŲŸŴƈžųžĻŴžƁƏųŽŵŽŽƏĻŲŸſƃƁźŽžƎĻƁŸƁƂŵ
żžƎĻƀžűžƇžƖĻƂŵżſŵƀŰƂƃƀŸ ĻƏźŰĻŴžŷŲžŻƏƓ
żƕŽƕżƕŷƃŲŰƂŸĻƈźƕŴŻŸŲƕƁƂƌĻŲŸſƃƁźŽŸƅĻųŰŷƕŲ
ƂŰĻƁſƀŸƏƓĻŷŰƅŸƁƂƃĻŽŰŲźžŻŸƈŽƌžųžĻƁŵƀŵ
ŴžŲŸƉŰ
ŔŸźŽžƑƊŸŵųƄŻƄƅŸſų
ŒŸźžŽŰŹƂŵĻźƀžźŸĻ ĻƉžűĻŷŰſƃƁƂŸƂŸĻűŵŽ
ŷŸŽžŲŸŹĻƂŰĻŴŸŷŵŻƌŽŸŹĻŴŲŸųƃŽĻŔŵƂŰŻƌŽƕƈŵ
ſƀžĻƁŸƁƂŵżƃĻűŵŷźŻƎƇŵŲžųžĻźŵƀƃŲŰŽŽƏĻ
ŴŸŲĻƁƂžƀĻ
ŢţśşŊťŝœ
ŔŻƏĻŷŰſƃƁźƃĻŴŲŸųƃŽŰĻžŴŸŽĻŷĻźŻƎƇƕŲ
ŴŸƁƂŰŽƆƕŹŽžųžĻźŵƀƃŲŰŽŽƏĻŷĻƄƃŽźƆƕƓƎ
,FZMFTTĻESJWF ĻżŰƓĻŷŽŰƅžŴŸƂƌƁƏĻŲĻſŰƁŰ
ŶŸƀƁƌźžżƃĻŰűžĻűŰųŰŶŽžżƃĻŲƕŴŴƕŻŵŽŽƕ
ŢšŢŘţŘŗřŘŠŠŲ
ŚųŴƁƃƁƀƒƖƅƏƄƒĻŷŰűŸƀŰƂŸĻźŻƎƇĻŔŚĻŷ
ŰŲƂžżžűƕŻƏĻſƕŴĻƇŰƁĻŲžŴƕŽŽƏĻŰűžĻűƃźƁŸƀƃ
ŲŰŽŽƏ
şƘƄƉŸƅųƁƅƁƊŸƀƀƒŵƁŷƘƒ
ŚųƂƆƄŽŷŵŻŶƆƀų
ŚƆƂŻƀƘƅƏŷŵŻŶƆƀ
ũžűĻŲŸżźŽƃƂŸĻŴŲŸųƃŽ
p ŝŰƂŸƁŽƕƂƌĻ56#465612'0)+0'ĻĻŴŲŸ
ųƃŽĻŲŸżŸźŰƓƂƌƁƏ
p ůźƉžĻŰŲƂžżžűƕŻƌĻƃƁƂŰƂźžŲŰŽŸŹĻŐŚşş Ļƕ
ƏźƉžĻŲŰŶƕŻƌĻſŵƀŵżŸźŰŽŽƏĻſŵƀŵŴŰƇĻŽŵ
ŷŽŰƅžŴŸƂƌƁƏĻŲĻſžŻžŶŵŽŽƕĻ2 ĻŰűžĻƏźƉž
ŰŲƂžĻƀƃƅŰƓƂƌƁƏ ĻŽŰƂŸƁŽƕƂƌĻŽŰĻźŽžſźƃ
56#465612'0)+0'ĻŴŲƕƇƕĻŰűžĻŽŰƂŸƁ
ŽƕƂƌĻƂŰĻƃƂƀŸżƃŹƂŵĻƖƖ ĻŴžźŸĻŴŲŸųƃŽĻŽŵ
ŲŸżźŽŵƂƌƁƏ
ŚųſƁŽŽŸƃſƁŵƁƙŽƁžƁƀŽŻ
şƕŴĻƇŰƁĻƀžŷűŻžźƃŲŰŽŽƏĻƇŸĻűŻžźƃŲŰŽŽƏ
ŷŰżźŰĻźŵƀżžŲžƖĻźžŻžŽźŸĻżžŶŽŰĻſžƇƃƂŸ
żŵƅŰŽƕƇŽŸŹĻƈƃż
p ŗŰżžźĻźŵƀżžŲžƖĻźžŻžŽźŸĻŲƕŴżŸźŰƓƂƌƁƏ
źžŻŸĻźŻƎƇĻŔŚĻŷŽŰƅžŴŸƂƌƁƏĻƃĻŲŸżŸźŰƇƕ
ŷŰſŰŻŵŽŽƏĻƂŰĻŽŰƂŸƁŽƃƂžĻźŽžſźƃ
56#465612'0)+0'
p ŗŰżžźĻźŵƀżžŲžƖĻźžŻžŽźŸĻŷŰżŸźŰƓƂƌƁƏ
ſƀŸĻŲƕŴƇŸŽŵŽŽƕĻŴŲŵƀƆƏƂĻŲžŴƕƏĻſƕƁŻƏ
ŲŸżźŽŵŽŽƏĻŴŲŸųƃŽŰ
ŢƁžƁŹŸƀƀƒŽžƑƊų
ŔŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻſƀžĻƀƕŷŽƕĻſžŻžŶŵŽŽƏĻźŻƎƇŰĻŔŚ
ĻŴŸŲĻƁƂžƀĻ
ŐŲƂžżžűƕŻƕĻŷĻűŵŷźŻƎƇŵŲžƎĻƁŸƁƂŵżžƎĻſžŲŸŽŽƕĻżŰƂŸĻźŻƎƇĻŔŚĻŲƁŵƀŵŴŸŽƕĻƁŰŻžŽƃ
şƘƄƉŸƅųƁƅƁƊŸƀƀƒŵƁŷƘƒ
ŚųƂƆƄŽŷŵŻŶƆƀųźƁŵƀƘƋƀƘżųŽƆſƆžƒƅƁƃ
ŗƁƂƁſƁŶųƂƃŻƄƅųƃƅƘ
ƁŲƕŴƇƕƂƌƁƏĻŲĻƂžżƃ ĻƉžĻŰŲƂžżžűƕŻƕĻŽŵ
ƂžƀźŰƎƂƌƁƏĻžŴŸŽĻžŴŽžųž
şƕŴźŻƎƇƕƂƌĻžŴŽƃĻŷĻźŻŵżĻƇŵƀŲžŽžųž
ŴƀžƂƃĻŴžĻſžŷŸƂŸŲŽžųžĻƂŵƀżƕŽŰŻƃ
ŴžŽžƀƁƌźžųžĻŰźƃżƃŻƏƂžƀŰĻ ŕœřŞśŕš
ŞűŵƀŵŶŽžĻſƕŴźŻƎƇƕƂƌĻƁƂŰƀƂžŲŸŹĻźŰűŵŻƌ
ƉžűĻƃŽŸźŽƃƂŸĻźžƀžƂźŸƅĻŷŰżŸźŰŽƌĻŷĻźžż
ſžŽŵŽƂŰżŸĻżžƂžƀŽžųžĻŲƕŴƁƕźƃ
ůźƉžĻŰźƃżƃŻƏƂžƀĻƀžŷƀƏŴŶŵŽŸŹ ĻŴŲŸųƃŽ
ŰŲƂžżžűƕŻƏĻżžŶŽŰĻŷŰŲŵƁƂŸĻŲƕŴĻƕŽƈžųžĻŰźƃ
żƃŻƏƂžƀŰ
şƀŸĻŷŰſƃƁźƃĻŰŲƂžżžűƕŻƏĻŲƕŴĻƁƂžƀžŽŽƌžųž
ŰźƃżƃŻƏƂžƀŰ ĻƀŵźžżŵŽŴžŲŰŽžĻŴžƂƀŸżƃŲŰ
ƂŸƁƏĻŽŰƁƂƃſŽŸƅĻƕŽƁƂƀƃźƆƕŹ ĻƉžűĻƃŽŸźŽƃƂŸ
źžƀžƂźŸƅĻŷŰżŸźŰŽƌĻƇŸĻƕŽƈŸƅĻſžƈźžŴŶŵŽƌ
ŒƁƂŰŲƂŵĻźŻƎƇĻŔŚĻŲĻŷŰżžźĻƕĻſžŲŵƀŽƕƂƌ
ŹžųžĻŲĻſžŻžŶŵŽŽƏĻ ĻŴŸŲĻƁƂžƀĻ
ŒƕŴźƀŸŹƂŵĻŷŰŶŸżŸĻŽŰĻſŵƀŵŴŽƕŹĻźƀŸƈƆƕ
ŰźƃżƃŻƏƂžƀŰĻŲŰƈžųžĻŰŲƂžżžűƕŻƏĻƕĻŷŽƕ
żƕƂƌĻźƀŸƈźƃ Ļ
şƕŴźŻƎƇƕƂƌĻƕŽƈƃĻźŻŵżƃĻƇŵƀŲžŽžųžĻŴƀžƂƃ
ŴžĻſžŷŸƂŸŲŽžųžĻƂŵƀżƕŽŰŻƃĻŰŲƂžżžűƕŻƏ
şƕŴźŻƎƇƕƂƌĻžŴŽƃĻŷĻźŻŵżĻƇžƀŽžųžĻŴƀžƂƃ
ŴžĻŽŵųŰƂŸŲŽžųžĻƂŵƀżƕŽŰŻƃĻŴžŽžƀƁƌźžųž
ŰźƃżƃŻƏƂžƀŰĻ şŵƀŵŲƕƀƂŵ ĻƉžűĻŴžŽžƀƁƌźŸŹĻŰźƃżƃŻƏ
ƂžƀĻżŰŲĻŽŰſƀƃųƃĻĻŒ
şƀŸƓŴŽŰŹƂŵĻƕŽƈŸŹĻŷŰƂŸƁźŰƇĻŴžĻƂžƇźŸ
ŷŰŷŵżŻŵŽŽƏ ĻŽŰſƀŸźŻŰŴ ĻſƀŰŲŵĻŲŵƀƅŽƓ
źƀƕſŻŵŽŽƏĻŴŲŸųƃŽŰ ĻŷžŲŽƕƈŽƏĻųžŻƕŲźŰ
ųŲŸŽƂŰĻ ůźƉžĻŴžŽžƀƁƌźŸŹĻŰźƃżƃŻƏƂžƀĻŲƁƂŰŽž
ŲŻŵŽžĻŲĻƕŽƈžżƃĻŰŲƂžżžűƕŻƕĻĻŷŰųŻƃƈƕƂƌ
ŴŲŸųƃŽĻŴžŽžƀƁƌźžųžĻŰŲƂžżžűƕŻƏĻƕĻſŵƀŵ
şŵƀŵŲƕƀƂŵ ĻƉžűĻźŻŵżŸĻŴƀžƂƃĻŷŰźƀƕſŻŵŽƕ
ŽŰŴƕŹŽž ĻƂŰźĻſƕŴĻƇŰƁĻŷŰŲŵŴŵŽŽƏĻŴŲŸųƃŽŰ
ŽŵĻƃƂŲžƀƎŲŰŻŸƁƏĻƕƁźƀŸ
ŗŰſƃƁƂƕƂƌĻŴŲŸųƃŽĻŴžŽžƀƁƌźžųž
ŰŲƂžŝŵƅŰŹĻŴŲŸųƃŽĻſžſƀŰƆƎƓĻŴŵźƕŻƌźŰ
ƅŲŸŻŸŽĻŽŰĻƈŲŸŴźžƁƂƕ ĻƉžĻŴŵƉžĻſŵƀŵŲŸ
ƉƃƓĻžűŵƀƂŸĻƅžŻžƁƂžųžĻƅžŴƃ
ŽŰſƀŸźŻŰŴ ĻĻžűƅŲ
ŗŰſƃƁƂƕƂƌĻŴŲŸųƃŽĻŰŲƂžżžűƕŻƏĻŷĻƀžŷƀƏŴ
ŶŵŽŸżĻŰźƃżƃŻƏƂžƀžż
ŕœřŞśŕš
ŝŵĻŲŸźžƀŸƁƂžŲƃŹƂŵĻŷƓŴŽŰŽŽƏĻſƕŴĻƇŰƁ
ƁſƀžűĻŷŰſƃƁźƃ ĻžƁźƕŻƌźŸĻſƀŸĻƆƌžżƃĻƕƁŽƃƓ
ƀŸŷŸźĻƕƁźƀƕŽŽƏ
ŗŽƕżƕƂƌĻŴƀžƂŸĻŴŻƏĻŴžŽžƀƁƌźžųžĻŷŰſƃƁźƃ
ƃĻŷŲžƀžƂŽƕŹĻſžƁŻƕŴžŲŽžƁƂƕĻĻƁſžƇŰƂźƃ
ƇžƀŽŸŹ ĻſžƂƕżĻƇŵƀŲžŽŸŹ
şŵƀŵƁŲƕŴƇƕƂƌƁƏĻŲĻƂžżƃ ĻƉžĻŶžŴŽŰĻŷ
źŻŵżĻƇžƀŽžųžĻŴƀžƂƃĻŽŵĻŴžƂžƀźŰƓƂƌƁƏ
ŴžĻſžŷŸƂŸŲŽžųžĻźžŽƂŰźƂƃĻŰźƃżƃŻƏ
ƂžƀŰ ĻŰűžĻŴžĻƕŽƈžƖĻźŻŵżŸĻƇŵƀŲžŽžųž
ŴƀžƂƃ
şƘƄƉŸƅųƁƅƁƊŸƀƀƒŵƁŷƘƒ
ŚųƂƆƄŽŷŵŻŶƆƀųźƁŵƀƘƋƀƘżųŽƆſƆžƒƅƁƃ
ŢšŢŘţŘŗřŘŠŠŲ
p
ŐźƃżƃŻƏƂžƀĻżžŶŵĻųŵŽŵƀƃŲŰƂŸĻųƀŸżƃ
ƇŸŹĻųŰŷ ĻƏźŸŹĻƓĻŽŰŴŷŲŸƇŰŹŽžĻŲŸűƃƅž
ŽŵűŵŷſŵƇŽŸżĻşƀŸĻŽŵſƀŰŲŸŻƌŽžżƃ
ſƕŴźŻƎƇŵŽŽƕĻŴƀžƂƃĻŷŰƀƏŴźŸĻżžŶŵ
ƃƂŲžƀŸƂŸƁƏĻƕƁźƀŰ ĻƕĻƆƌžųžĻűƃŴŵ
ŴžƁƂŰƂŽƌžĻŴŻƏĻŲŸűƃƅƃĻŰźƃżƃŻƏƂžƀŰ
p
ŐźƃżƃŻƏƂžƀĻżƕƁƂŸƂƌĻƁƕƀƇŰŽƃĻźŸƁŻžƂƃ
ƏźŰĻżžŶŵĻƁſƀŸƇŸŽŸƂŸĻƁŵƀŹžŷŽƕ
žſƕźŸ
p
şƀŸĻſžƂƀŰſŻƏŽŽƕĻƁƕƀƇŰŽžƖĻźŸƁŻžƂŸĻŲ
žƇƕ ĻŽŰĻƈźƕƀƃĻƇŸĻžŴƏųĻſƀžżŸŹƂŵ
ŴƕŻƏŽźƃĻŲŵŻŸźžƎĻźƕŻƌźƕƁƂƎĻŲžŴŸ
ůźƉžĻƁƕƀƇŰŽŰĻźŸƁŻžƂŰĻſžƂƀŰſŻƏƓĻŲ
žƇƕ ĻŽŵųŰŹŽžĻŷŲŵƀŽƕƂƌƁƏĻŷŰĻżŵŴŸƇŽžƎ
ŴžſžżžųžƎ
ŔŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻſƀžĻŰźƃżƃŻƏƂžƀĻŰŲƂžżžűƕŻƏĻ
ŴŸŲĻƁƂžƀĻ
şƘƄƉŸƅųƁƅƁƊŸƀƀƒŵƁŷƘƒ
ŝƁƃƁŴŽŻƂŸƃŸſŻŽųƀƀƒƂŸƃŸŷųƊ ŝŢŢ ŚųŶųžƏƀųƘƀƇƁƃſųƉƘƒ
şŸƈųƀƘƊƀųŝŢŢ
ŗƁƂƁſƁŶųƂƃŻƄƅųƃƅƘƀųƄƈŻžƘ *5#
ŤƃŽźƆƕƏĻ)4"Ļ )JMMĻ4UBSUĻ"TTJTU ĻŴžƁƂƃſŽŰĻƏź
ŴŻƏĻŜŚşşĻƂŰźĻƕĻŴŻƏĻŐŚşş
ŕœřŞśŕš
ŠžűžƇŰĻƂŵżſŵƀŰƂƃƀŰĻŚşşĻſŵƀŵŲƕƀƏƓƂƌƁƏ
ŴŻƏĻŷŰſžűƕųŰŽŽƏĻſžƈźžŴŶŵŽŽƎĻűƃŴƌ
ƏźŸƅĻźžżſžŽŵŽƂƕŲĻſƀŸŲžŴŽžƖĻƁŸƁƂŵżŸ
şƀŸĻŲŸŽŸźŽŵŽŽƕĻƀŸŷŸźƃĻſŵƀŵųƀƕŲƃĻſžſŵ
ƀŵŴŶƃŲŰŻƌŽŸŹĻƁŸżŲžŻĻŷŰƁŲƕƇƃƓƂƌƁƏĻŽŰ
ſƀŸŻŰŴžŲƕŹĻſŰŽŵŻƕ ĻŰĻŽŰĻŵźƀŰŽƕ
ŷƏŲŻƏƓƂƌƁƏĻƂŵźƁƂžŲŵĻſžŲƕŴžżŻŵŽŽƏĻţ
ƂŰźžżƃĻŲŸſŰŴźƃĻƁŻƕŴĻŲŸźžŽŰƂŸĻŽŰŴŰŽƕ
ƀŵźžżŵŽŴŰƆƕƖ
őŻžźŰƂžƀĻŲŲƕżźŽŵŽŽƏĻŷŰŴŽƌžƖĻſŵƀŵŴŰƇƕĻƃŽŵ
żžŶŻŸŲŻƎƓĻſžżŸŻźžŲŵĻŲŲƕżźŽŵŽŽƏĻŷŰŴŽƌžƖ
ſŵƀŵŴŰƇƕĻſƕŴĻƇŰƁĻƀƃƅƃĻŲſŵƀŵŴ
p šŻƕŴƃŹƂŵĻƁƅŵżƕĻŲŲƕżźŽŵŽŽƏĻſŵƀŵŴŰƇ
ŤƃŽźƆƕƏĻŷŰűŵŷſŵƇƃƓĻŷűŵƀŵŶŵŽŽƏĻƂŸƁźƃĻŲ
ųŰŻƌżƕŲŽƕŹĻƁŸƁƂŵżƕĻſƀžƂƏųžżĻŴŵźƕŻƌźžƅ
ƁŵźƃŽŴĻſƕƁŻƏĻƂžųž ĻƏźĻŽžųƃĻŷŽƏƂžĻŷĻſŵŴŰŻƕ
ųŰŻƌżŰĻƕĻſŵƀŵŽŵƁŵŽžĻŽŰĻſŵŴŰŻƌĻŰźƁŵŻŵƀŰ
ƂžƀŰ ĻſŵƀŵŴĻſžƇŰƂźžżĻƀƃƅƃĻŲſŵƀŵŴĻƇŸ
ŽŰŷŰŴ
ŗŰƂƀŸżźŰĻŲŸżźŽŵŽŽƏĻųŰŻƌżĻƂƀŸŲŰƓ
ŴŵźƕŻƌźŰĻƁŵźƃŽŴ ĻŰűžĻŶĻŴžĻƂžųžĻżžżŵŽƂƃ
źžŻŸĻŲžŴƕŹĻŽŵĻŽŰƂŸƁźŰƓĻŽŰĻſŵŴŰŻƌĻŰźƁŵŻŵ
ƀŰƂžƀŰ
ŊƀŶƘŴƘƅƁƃŵŵƘſŽƀŸƀƀƒźųŷƀƏƁƙƂŸƃŸŷųƊƘ
ŲƕŴƂŸƁŽŵŽžƖĻŽŰĻŲŰŶŵŻƕĻŚşşĻƕĻƀžŷſžƇŽƕƂƌ
ŷĻŽŵŹƂƀŰŻƌŽžƖĻſžŷŸƆƕƖ Ļ0 ĻſžƂƕżĻƀųƅŻƄ
ƀƘƅƏĻŲŰŶƕŻƌĻŚşşĻſŵƀŵŴĻŲŲƕżźŽŵŽŽƏż
ŷŰŴŽƌžƖĻſŵƀŵŴŰƇƕĻ4
p ŒżŸźŰŹƂŵĻŷŰŴŽƎĻſŵƀŵŴŰƇƃĻƂƕŻƌźŸĻźžŻŸ
ŰŲƂžżžűƕŻƌĻŷŽŰƅžŴŸƂƌƁƏĻƃĻŽŵƀƃƅžżžżƃ
ƁƂŰŽƕ
ŢƆŶŽűųųƖŽŻžŶžžƐƀŶƁŶŵűƈ
şžŴŸŲƕƂƌƁƏĻŽŰĻƄŰźƂŸƇŽƃĻƁƅŵżƃĻſŵƀŵżŸ
źŰŽŽƏĻſŵƀŵŴŰƇ ĻŲƕŴžűƀŰŶŵŽƃĻŽŰĻŲŰŶŵŻƕ
ſŵƀŵżŸźŰŽŽƏĻſŵƀŵŴŰƇ
p şžŲŽƕƁƂƎĻŽŰƂŸƁźŰŹƂŵĻſŵŴŰŻƌĻŷƇŵſŻŵŽŽƏ
ſƀŸĻźžŶŽƕŹĻŷżƕŽƕĻſŵƀŵŴŰƇ
p şƕƁŻƏĻŷżƕŽŸĻſŵƀŵŴŰƇĻŷŽƕżŰŹƂŵĻŽžųƃĻŷ
ſŵŴŰŻƕĻŷƇŵſŻŵŽŽƏĻŰŶĻŴžĻŽŰƁƂƃſŽžƖ
ŷżƕŽŸ
ŢšŢŘţŘŗřŘŠŠŲ
ŗŰŲŶŴŸĻźžƀŸƁƂƃŹƂŵƁƏĻƁƂžƏŽźžŲŸżĻųŰŻƌ
żžż ĻŷƃſŸŽƏƎƇŸƁƌĻŽŰĻƁƅŸŻŰƅĻƃŲƕżźŽŵŽŰ
ſŵƀŵŴŰƇŰĻĻŽŵŴžƁƂŰƂŽƏĻżƕƀŰĻŴŻƏĻƃƂƀŸ
żŰŽŽƏĻŰŲƂžżžűƕŻƏĻŲĻűƃŴƌƏźŸƅĻŲŸſŰŴźŰƅ
ĻŞſƆƕƏŰźƁŵƁƃŰƀ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻƇŸƂŰŹƂŵĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŒƁƂƃſ
ŊƀŷŻŽųƅƁƃƂŸƃŸŷųƊƘ
ŝŵŲƕŴƓżŽŸżĻŵŻŵżŵŽƂžż ĻſžŲƏŷŰŽŸżĻŷĻŵźž
ŻžųƕƇŽžĻűŵŷſŵƇŽŸżĻŲžŴƕŽŽƏż ĻƓĻŲŸźžƀŸ
ƁƂŰŽŽƏĻŲƕŴſžŲƕŴŽžƖĻſŵƀŵŴŰƇƕ ĻŰĻƂŰźžŶĻŷżƕŽŰ
ſŵƀŵŴŰƇĻŷŰŷŴŰŻŵųƕŴƌ
ţĻŴŵƏźŸƅĻŲŰƀƕŰŽƂŰƅĻŽŰƏŲŽŸŹĻƕŽŴŸźŰƂžƀĻƃ
ƏźžƁƂƕĻŴžſžżƕŶŽžųžĻƁŸųŽŰŻƃĻĻ(4*Ļ (FBS
4IJGUĻ*OEJDBUPS ĻƏźŸŹĻſžŲƕŴžżŻƏƓĻŲžŴƕƏĻźžŻŸ
żžŶŽŰĻŲżŸźŰƂŸĻŽŰƁƂƃſŽƃĻŲŸƉƃĻƇŸĻŽŸŶƇƃ
ſŵƀŵŴŰƇƃ ĻƉžűĻŷŰűŵŷſŵƇŸƂŸĻžſƂŸżŰŻƌŽŵ
ƁſžŶŸŲŰŽŽƏĻſŰŻŸŲŰĻşƀžƂŵ ĻŲƀŰƅžŲƃƎƇŸ
ƂŰźƕĻƅŰƀŰźƂŵƀŸƁƂŸźŸĻƏźĻſƀŸƁźžƀŵŽŽƏĻƂŰ
ƀžűžƂŰĻűŵŷĻŲƕűƀŰƆƕŹ ĻżžŶŻŸŲž ĻűƃŴŵĻżŰƂŸ
ƁŵŽƁĻŷżƕŽƎŲŰƂŸĻſŵƀŵŴŰƇƃĻŽŰĻŲŸƉŸƅĻžűžƀž
ƂŰƅĻŴŲŸųƃŽŰĻŝžżŵƀĻƃĻƀŰżƆƕĻſžŷŽŰƇŰƓ
ſžƂžƇŽƃĻſŵƀŵŴŰƇƃ
şƘƄƉŸƅųƁƅƁƊŸƀƀƒŵƁŷƘƒ
ŝƁƃƁŴŽŻƂŸƃŸſŻŽųƀƀƒƂŸƃŸŷųƊ ŝŢŢ
œŵƅƁſųƅŻƊƀųŽƁƃƁŴŽų
ƂŸƃŸŽžƑƊŸƀƀƒƂŸƃŸŷųƊ œŝŢŢ
)GCTVTQPKE
ţƂƁžƁŹŸƀƀƒŷžƒƂųƃŽƆŵųƀƀƒ
şƀŸĻſŰƀźƃŲŰŽŽƕĻŰŲƂžżžűƕŻƏĻŰűžĻſƀŸ
ŷŰſƃƁźƃĻŴŲŸųƃŽŰĻžűŵƀƕƂƌĻ2ĻũžűĻŲŸżźŽƃƂŸ
ŲŰŶƕŻƌĻſŵƀŵżŸźŰŽŽƏĻſŵƀŵŴŰƇĻŷĻſžŻžŶŵŽŽƏ
2 ĻŽŵžűƅƕŴŽžĻŽŰƂŸƁŽƃƂŸĻſŵŴŰŻƌĻųŰŻƌżŰ
ŚşşĻżŵƅŰŽƕƇŽžĻűŻžźƃƓƂƌƁƏĻſƀŸĻžűƀŰŽŽƕ
ſžŻžŶŵŽŽƏĻ2ĻůźĻŷŰſžűƕŶŽŸŹĻŷŰƅƕŴ
ſžƁƂŰŲƂŵĻŰŲƂžżžűƕŻƌĻƉŵĻŹĻŽŰĻſŰƀźƃŲŰŻƌŽŵ
ųŰŻƌżžĻĻŴŸŲĻƁƂžƀĻ
ŢţśşŊťŝœ
ũžűĻŷŰƇŸŽŸƂŸĻŴŲŵƀƆƏƂŰĻŰŲƂžżžűƕŻƏĻƂŰ
ƃŲƕżźŽƃƂŸĻƁŸųŽŰŻƕŷŰƆƕƎ ĻſŵƀŵżŸźŰƇĻſŵƀŵ
ŴŰƇĻżŰƓĻűƃƂŸĻſŵƀŵŲŵŴŵŽŸŹĻŲĻſžŷŸƆƕƎĻ2
ŧŹƅƁſųűƀűžŶżƍƀƁŹżűŵƖų&KIKVCNŸƖžŵŹŻűƃſ
ƁſŽƀŶƁŶŵűƈƖ
ŇŽŴŸźŰƂžƀĻſŵƀŵŴŰƇƕĻŴŻƏ
ŜŚşşĻŢƕŻƌźŸĻžŴŸŽĻżŰƀźŵƀ
ŷŰƁŲƕƇƃƓƂƌƁƏĻŽŰĻŴŰŽŸŹ
żžżŵŽƂĻƃĻƇŰƁƕĻŒƕŽĻŷŰƁŲƕ
ƇƃƓƂƌƁƏĻŲĻƆŵŽƂƀƕĻƂƕŻƌźŸĻſƕŴ
ƇŰƁĻŷŲŸƇŰŹŽžųžĻŲžŴƕŽŽƏ
şƀŸĻſŵƀŵżŸźŰŽŽƕĻſŵƀŵŴŰƇĻŲųžƀƃŲŽŸŷ
ŷųƕŴŽžĻŷĻƀŵźžżŵŽŴŰƆƕƏżŸ ĻŽŵžűƅƕŴŽƕƁƂƌ
ŲŲƕżźŽŵŽŽƏĻŲŸƉžƖĻſŵƀŵŴŰƇƕĻſžŷŽŰƇŰƓƂƌƁƏ
ƏźĻ ĻŰĻŽŸŶƇžƖĻĻ ĻƉžĻŲƕŴżƕƇŵŽžĻƇŵƀŲž
ŽŸżĻźžŻƌžƀžżĻŽŰĻƕŻƎƁƂƀŰƆƕƖ
ůźƉžĻŰŲƂžżžűƕŻƌĻżŰƓĻŰŽŰ
ŻžųžŲƃĻſŰŽŵŻƌĻſƀŸŻŰŴƕŲ
"OBMPHVF ĻſŵƀŵŴŰƇŰĻƂŰ
ƁƂƀƕŻźŸĻƕŽŴŸźŰƂžƀŰĻŲƕŴž
űƀŰŶŰƎƂƌƁƏĻƃĻƆŵŽƂƀƕĻźžżűƕ
ŽžŲŰŽžƖĻſŰŽŵŻƕĻſƀŸŻŰŴƕŲ
&űųƃſŽűƃŹƈžŶƀŶƁŶŽŹŻűžžƐƀŶƁŶŵűƈ p ƁƄƈžŶƀŶƁŶŽŹŻűžžƐƀŶƁŶŵűƈ
ŢƁžƁŹŸƀƀƒŝŢŢ
şžŷŸƆƕƖĻŰŲƂžżŰƂŸƇŽžųž
ſŵƀŵżŸźŰŽŽƏĻſŵƀŵŴŰƇĻſžŷ
ŽŰƇŰƎƂƌƁƏĻƃĻſƀŰŲƕŹĻƇŰƁƂŸŽƕ
ſŰŽŵŻƕĻſƀŸŻŰŴƕŲĻƂŰźŸż
ƇŸŽžżĻ ŢƕŻƌźŸĻžŴŸŽĻżŰƀźŵƀ
ŷŰƁŲƕƇƃƓƂƌƁƏĻŷŰĻžŴŸŽĻƀŰŷĻ
ƂžŹ ĻƏźŸŹĻſžŷŽŰƇŰƓĻſžŷŸƆƕƎ
ſžƂžƇŽžƖĻſŵƀŵŴŰƇƕ
šŸżŲžŻĻ5 ĻƉžĻſžŷŽŰƇŰƓĻšſžƀƂŸŲŽŸŹ
ƀŵŶŸżĻŷŰƁŲƕƇƃƓƂƌƁƏĻşŞŜŐŠŐŝŧŕŒŘŜ
źžŻŸĻƀŵŶŸżĻƃŲƕżźŽŵŽŸŹ
ŕœřŞśŕš
şƀŸĻſŵƀŵżŸźŰŽŽƕĻŲĻſžŻžŶŵŽŽƏĻ2ĻŰŲƂž
żžűƕŻƌĻżŰƓĻƁƂžƏƂŸĻŽŰĻżƕƁƆƕ
ŢšŢŘţŘŗřŘŠŠŲ
ŗŰŲŶŴŸĻźžƀŸƁƂƃŹƂŵƁƏĻƁƂžƏŽźžŲŸżĻųŰŻƌ
żžż ĻŷƃſŸŽƏƎƇŸƁƌĻŽŰĻƁƅŸŻŰƅĻſžŷŸƆƕƏĻ2
ŰŲƂžżŰƂŸƇŽžƖĻŚşşĻĻŽŵŴžƁƂŰƂŽƏĻżƕƀŰ
ŴŻƏĻƃƂƀŸżŰŽŽƏĻŰŲƂžżžűƕŻƏĻŲĻűƃŴƌƏźŸƅ
ŲŸſŰŴźŰƅ
4źųŷƀƒƂŸƃŸŷųƊų
ŐŲƂžĻżŰƓĻƁƂžƏƂŸĻŽŰĻżƕƁƆƕĻſƀŸĻžűƀŰŽŽƕĻſžŻž
ŶŵŽŽƏĻ4
ĻŞſƆƕƏŰźƁŵƁƃŰƀ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻƇŸƂŰŹƂŵĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŒƁƂƃſ
şƘƄƉŸƅųƁƅƁƊŸƀƀƒŵƁŷƘƒ
ŝƁƃƁŴŽŻƂŸƃŸſŻŽųƀƀƒƂŸƃŸŷųƊ ŝŢŢ ŲƕŴſƃƁƂƕƂƌĻŹžųž ĻƉžűĻŲƕŽĻſžŲŵƀŽƃŲƁƏĻƃ
ŲŸƅƕŴŽŵĻſžŻžŶŵŽŽƏĻżƕŶĻ ĻƂŰĻp
0ƀŸżƅƃųžƏƀųƂŸƃŸŷųƊų
ŖžŴŽŰĻŷĻſŵƀŵŴŰƇĻŽŵĻŲŲƕżźŽŵŽŰ ĻżžŶŽŰ
ŷŰſƃƁźŰƂŸĻŴŲŸųƃŽĻŒżŸźŰŹƂŵĻſŰƀźƃŲŰŻƌŽŵ
ųŰŻƌżž ĻźžŻŸĻŰŲƂžżžűƕŻƌĻƁƂžƖƂƌĻŽŰĻżƕƁƆƕ ĻŰ
ŲŰŶƕŻƌĻſŵƀŵżŸźŰŽŽƏĻſŵƀŵŴŰƇĻƀžŷƂŰƈžŲŰ
ŽŸŹĻŲĻſžŻžŶŵŽŽƕĻ0
&ƙźŷųŵƂŸƃŸŷ
&ĻĻŷŲŸƇŰŹŽŵĻſžŻžŶŵŽŽƏĻŲŰŶŵŻƏĻſŵƀŵżŸ
źŰŽŽƏĻſŵƀŵŴŰƇĻŐŚşşĻſƕŴĻƇŰƁĻƖŷŴŸĻşŵƀŵŴŰƇƕ
ſŵƀŵżŸźŰƎƂƌƁƏĻŰŲƂžżŰƂŸƇŽž ĻŲĻŷŰŻŵŶŽžƁƂƕ
ŲƕŴĻƕŽƂŵŽƁŸŲŽžƁƂƕĻſƀŸƁźžƀŵŽŽƏĻƂŰĻƈŲŸŴźž
ƁƂƕĻŚžŻŸĻŲŰŶƕŻƌĻſŵƀŵżŸźŰŽŽƏĻſŵƀŵŴŰƇ
ſŵƀŵƁƃŲŰƓƂƌƁƏĻŲĻſžŻžŶŵŽŽƏĻ&ĻŷĻſžŻž
ŶŵŽŽƏĻ4 ĻŰŲƂžĻżŰƓĻƁƂžƏƂŸĻŽŵƀƃƅžżž
)GCTVTQPKEƂƁžƁŹŸƀƀƒŵųŹŸžƒŷžƒ
ƃƆƊƀƁŶƁŵŵƘſŽƀŸƀƀƒƂŸƃŸŷųƊ ŒĻŐŚşşĻ(FBSUSPOJDĻŲžŴƕŹ ĻŷŰĻűŰŶŰŽŽƏż
żžŶŵĻſŵƀŵżŸźŰƂŸĻſŵƀŵŴŰƇƕĻŲƀƃƇŽƃĻŚžŻŸ
ſŵŴŰŻƌĻŰźƁŵŻŵƀŰƂžƀŰĻŲƕŴſƃƉŵŽŰ ĻŰŲƂž
ųŰŻƌżƃƓĻŴŲŸųƃŽžż
ŔŻƏĻƀƃƇŽžųžĻŲŲƕżźŽŵŽŽƏĻſŵƀŵŴŰƇĻŲŰŶƕŻƌ
ŚşşĻƁŻƕŴĻſŵƀŵƁƃŽƃƂŸĻƃűƕźĻŷĻſžŻžŶŵŽŽƏĻ&Ļƃ
źƕŽƆŵŲŵĻſžŻžŶŵŽŽƏĻ ĻŚžŻƕƀĻƕŽƄžƀżŰ
ƆƕŹŽžųžĻƁŸżŲžŻƃĻ ĻŽŰĻŴŸƁſŻŵƖĻŷżƕŽƎƓ
źžŻƕƀĻŷĻőŇśŞœŞĻŽŰĻſžżŰƀŰŽƇŵŲŸŹ ĻſƀŸ
ƆƌžżƃĻƃĻźŻƕƂŸŽƆƕĻŲƕŴžűƀŰŶƃƎƂƌƁƏĻƆŸƄƀŸĻ
ĻƉžĻŲƕŴſžŲƕŴŰƓĻſŵƀŵŴŰƇƕ ĻŲŲƕżźŽŵŽƕŹĻƃ
ŴŰŽŸŹĻżžżŵŽƂ
p ũžűĻŲŲƕżźŽƃƂŸĻŲŸƉƃĻſŵƀŵŴŰƇƃ Ļſŵƀŵ
ƁƃŽƌƂŵĻŲŰŶƕŻƌĻŲĻſžŻžŶŵŽŽƏĻ Ļ ſŻƎƁ Ļƕ
Űűž
p ũžűĻŲŲƕżźŽƃƂŸĻŽŸŶƇƃĻſŵƀŵŴŰƇƃ Ļſŵƀŵ
ƁƃŽƌƂŵĻŲŰŶƕŻƌĻŽŰŷŰŴĻŲĻſžŻžŶŵŽŽƏĻp
żƕŽƃƁ ĻƕĻŲƕŴſƃƁƂƕƂƌĻŹžųž
ŠƃƇŽŸŹĻƀŵŶŸżĻƀžűžƂŸĻŐŚşşĻ ĻżžŶŽŰ
žűŸƀŰƂŸĻŲĻűƃŴƌƏźŸŹĻƇŰƁĻſƕŴĻƇŰƁĻƖŷŴŸ
ŐŚşşĻ(FBSUSPOJDĻŰŲƂžżŰƂŸƇŽžĻŲżŸźŰƓ
ſžŽŸŶƃƎƇƃĻſŵƀŵŴŰƇƃ ĻƏźƉžĻŲžŴƕŹĻŴžŷŲžŻƏƓ
ƈŲŸŴźžƁƂƕĻŲſŰƁƂŸĻŽŸŶƇŵĻŷŽŰƇŵŽŽƏ ĻƉžĻŲƕŴ
ſžŲƕŴŰƓĻžűƀŰŽƕŹĻſŵƀŵŴŰƇƕ ĻƉžűĻƃŽŸźŽƃƂŸ
ƀŸŲźƕŲĻƂŰĻŲƂƀŰƂŸĻƈŲŸŴźžƁƂƕĻŰŲƂžżžűƕŻƏ
ũžűĻſžŲŵƀŽƃƂŸƁƏĻŲĻŰŲƂžżŰƂŸƇŽŸŹĻƀŵŶŸż
p şŵƀŵƁƃŽƌƂŵĻŲŰŶƕŻƌĻƃűƕźĻŴžĻźƕŽƆŵŲžųž
ſžŻžŶŵŽŽƏĻ&
ŢţśşŊťŝœ
ůźƉžĻŚşşĻżŰƓĻƁſžƀƂŸŲŽŸŹĻƀŵŶŸż ĻŲžŽŰ
ſŵƀŵƅžŴŸƂƌĻŲĻƀƃƇŽŸŹĻƀŵŶŸżĻƂƕŻƌźŸĻſƕƁŻƏ
ſŵƀŵźŻƎƇŵŽŽƏĻŲŰŶŵŻƏĻŲſŵƀŵŴĻŰűžĻŽŰŷŰŴ
ŲĻſžŻžŶŵŽŽƕĻ ĻşƀŸĻƆƌžżƃĻŷĻƕŽƄžƀ
żŰƆƕŹŽžųžĻŴŸƁſŻŵƏĻƉŵŷŰƓĻ5 ĻƕĻŲƕŴžűƀŰ
ŶŰƓƂƌƁƏĻƏźŰĻƁŰżŵĻſŵƀŵŴŰƇŰĻĻƃŲƕż
źŽŵŽŰĻŲĻŴŰŽŸŹĻżžżŵŽƂ
)GCTVTQPKEƄƂƁƃƅŻŵƀŻżƃŸŹŻſ 5
šſžƀƂŸŲŽŸŹĻƀŵŶŸżĻŽŰŴŰƓĻƁſžƀƂŸŲŽƕĻƅŰƀŰź
ƂŵƀŸƁƂŸźŸĻƕĻŴžŷŲžŻƏƓĻŲŸƉƃĻƈŲŸŴźƕƁƂƌ
žűŵƀƂŰŽŽƏĻŴŲŸųƃŽŰĻŒĻƂžŹĻŶŵĻƇŰƁĻŲƕŽ
ƈŲŸŴƈŵĻƀŵŰųƃƓĻŽŰĻſƀŸƁźžƀŵŽŽƏĻşƕŴĻƇŰƁ
ŰźƂŸŲŽžƖĻƖŷŴŸĻŽŰŴŰƓƂƌƁƏĻſƀƕžƀŸƂŵƂĻŽŸŶŽƕż
ſŵƀŵŴŰƇŰż ĻſƀŸĻƆƌžżƃĻŲƕŴűƃŲŰƓƂƌƁƏ
ŷŰƂƀŸżźŰĻŲŲƕżźŽŵŽŽƏĻſƕŴŲŸƉŵŽŸƅĻſŵƀŵŴŰƇ
šſžƀƂŸŲŽŸŹĻƀŵŶŸżĻŰźƂŸŲƃƓƂƌƁƏĻƈŻƏƅžż
ſŵƀŵżŸźŰŽŽƏĻŲŰŶŵŻƏĻƃűƕź ĻŷĻſžŻžŶŵŽŽƏĻ&Ļƃ
źƕŽƆŵŲŵĻſžŻžŶŵŽŽƏĻ ĻŝŰĻƕŽƄžƀżŰƆƕŹ
ŽžżƃĻŴŸƁſŻŵƖĻƕŽŴŸźŰƂžƀĻŷżƕŽƎƓƂƌƁƏĻŷĻ&ĻŽŰ
5
šſžƀƂŸŲŽŸŹĻƀŵŶŸżĻƀžűžƂŸĻŐŚşşĻżžŶŽŰ
žűŸƀŰƂŸĻŲĻűƃŴƌƏźŸŹĻƇŰƁĻſƕŴĻƇŰƁĻƖŷŴŸ
)GCTVTQPKEźŻſƁŵŻżƃŸŹŻſ
ŝŰĻŷŰƁŽƕŶŵŽŸƅĻŴžƀžųŰƅ ĻżžŶŻŸŲž ĻűƃŴŵ
ŻŵųƈŵĻŷƀƃƈŸƂŸĻŷĻżƕƁƆƏĻſƀŸĻŲŲƕżźŽŵŽƕŹ
ŲƀƃƇŽƃĻŹĻſŵƀŵŴŰƇƕ
ŝŰƂŸƁŽƕƂƌĻŽŰĻſŵŴŰŻƌĻųŰŻƌżŰĻƕĻſŵƀŵŲŵ
ŴƕƂƌĻŲŰŶƕŻƌĻſŵƀŵżŸźŰŽŽƏĻſŵƀŵŴŰƇĻŷ
ſžŷŸƆƕƖĻ&ĻƃĻźƕŽƆŵŲŵĻſžŻžŶŵŽŽƏĻ Ļ
ſžźŰŷŸĻŽŰĻŴŸƁſŻŵƖĻſƀŸŻŰŴžŲžƖĻſŰŽŵŻƕ
ŷżƕŽƎƎƂƌƁƏĻŷĻ&ĻŽŰĻƆŸƄƀƃĻ
şŵƀŵźŻƎƇƕƂƌĻŽŰĻĻſŵƀŵŴŰƇƃ ĻŴŲƕƇƕĻſŵƀŵ
żƕƁƂŸŲƈŸĻŲŰŶƕŻƌĻŲſŵƀŵŴĻŴžĻſžŷŽŰƇźŸĻ
ſŻƎƁ ĻĻſžźŰŷŸĻŴŸƁſŻŵƏĻŷżƕŽƎƓƂƌƁƏĻŷĻ
ŽŰĻ
ŞűŵƀŵŶŽžĻŲƕŴſƃƁƂƕƂƌĻųŰŻƌżžĻƕĻſžŲƕŻƌŽž
ŽŰƂŸƁŽƕƂƌĻŽŰĻſŵŴŰŻƌĻŰźƁŵŻŵƀŰƂžƀŰ
ŗŸżžŲŸŹĻƀŵŶŸżĻŚşşĻſŵƀŵŴűŰƇŰƓĻƀƃƅĻŰŲƂž
żžűƕŻƏĻŷĻżƕƁƆƏĻŽŰĻŷŰŽŸŶŵŽƕŹĻƈŲŸŴźžƁƂƕ
şƘƄƉŸƅųƁƅƁƊŸƀƀƒŵƁŷƘƒ
ŝƁƃƁŴŽŻƂŸƃŸſŻŽųƀƀƒƂŸƃŸŷųƊ ŝŢŢ
žűŵƀƂŰŽŽƏĻŴŲŸųƃŽŰĻƕĻżŵŽƈžżƃĻŷƃƁŸŻŻƕĻŽŰ
ſƀŸŲžŴŽŸƅĻźžŻŵƁŰƅ
ŴŰƇƕ ĻŽŰĻƏźƕŹĻŲžŽŰĻſƀŰƆƎŲŰŻŰĻƕĻŴžĻƆƕƓƖ
ƁſƀžűŸ
ŕŵƘſŽƀŸƀƀƒƂƁƀŻŹƆƑƊƁƙƂŸƃŸŷųƊƘ
şƀŸĻŰźƂŸŲŰƆƕƖĻƀŵŶŸżƃĻźƕźŴŰƃŽ ĻŰŲƂžĻżžŶŵ
ŷżƕŽŸƂŸĻžŴŽƃĻƇŸĻŴŵźƕŻƌźŰĻſŵƀŵŴŰƇĻŷŰĻžŴŸŽ
ƀŰŷ ĻŲĻŷŰŻŵŶŽžƁƂƕĻŲƕŴĻƈŲŸŴźžƁƂƕĻžűŵƀƂŰŽŽƏ
ŴŲŸųƃŽŰĻşƕŴŲŸƉƃŲŰŻƌŽŰĻſŵƀŵŴŰƇŰĻŲżŸ
źŰƓƂƌƁƏĻſƀŸĻŴžƁƏųŽŵŽŽƕĻżŰźƁŸżŰŻƌŽžƖ
ƈŲŸŴźžƁƂƕĻžűŵƀƂŰŽŽƏĻŴŲŸųƃŽŰĻŴŻƏĻŷŰſžűƕ
ųŰŽŽƏĻſžƈźžŴŶŵŽŽƎĻŴŲŸųƃŽŰ
ŚžŻŸĻſŵŴŰŻƌĻŰźƁŵŻŵƀŰƂžƀŰĻŲƂŸƁŽƃƂŰĻŲĻſƕŴ
ŻžųƃĻ ŽŸŶƇŵĻſžŻžŶŵŽŽƏ ĻƏźŵĻŷŰŷŲŸƇŰŹĻŲŲŰ
ŶŰƓƂƌƁƏĻżŰźƁŸżŰŻƌŽŸżĻſƀŸƁźžƀŵŽŽƏż
ŽŵųŰŹŽžĻŲżŸźŰƓƂƌƁƏĻſžŽŸŶƃƎƇŰĻſŵƀŵŴŰƇŰ
ŦŵŹĻſƀŸŹžżĻƂŰźžŶĻŲƕŴžżŸŹĻſƕŴĻƂŵƀżƕŽžż
źƕźŴŰƃŽ
ŚžŻŸĻŰźƁŵŻŵƀŰƂžƀĻſžŲŵƀƂŰƓƂƌƁƏĻŷĻſžŻž
ŶŵŽŽƏĻŲĻſƕŴŻžųƃ ĻŐŚşşĻŰŲƂžżŰƂŸƇŽžĻŲżŸ
źŰƓĻſƕŴŲŸƉƃŲŰŻƌŽƃĻſŵƀŵŴŰƇƃ
œŵƅƁſųƅŻƊƀŻżŴžƁŽųƅƁƃƅƃųƀƄſƘƄƘƙ
şŸƈųƀƘƊƀŻżŴžƁŽųƅƁƃƅƃųƀƄſƘƄƘƙ
ŢƁžƁŹŸƀƀƒŷžƒƂųƃŽƆŵųƀƀƒ 2
ŝŵƀƃƅžżŵĻŰŲƂžĻſƀŸĻſƀŰƆƎƎƇžżƃĻŴŲŸųƃŽƕ
ŝŰƂŸƁŽƕƂƌĻƕĻƃƂƀŸżƃŹƂŵĻſŵŴŰŻƌĻųŰŻƌżŰĻſƀŸ
ſŵƀŵżŸźŰŽŽƕĻŲŰŶŵŻƏĻſŵƀŵŴŰƇĻŲĻƕŽƈŵĻſžŻž
ŶŵŽŽƏ
ŘžŸŽƅƃŻƊƀŻżŴžƁŽųƅƁƃŵŵƘſŽƀŸƀƀƒ
ƂŸƃŸŷųƊƘŴžƁŽƆŵųƀƀƒŵųŹŸžƒ
ƂŸƃŸſŻŽųƀƀƒƂŸƃŸŷųƊŵƂƁžƁŹŸƀƀƘ 2
ũžűĻſŵƀŵźŻƎƇŸƂŸĻſŵƀŵżŸźŰƇĻſŵƀŵŴŰƇĻŷĻ2
ŲĻƕŽƈƕĻſžŻžŶŵŽŽƏ ĻſžƂƀƕűŽžĻŽŰƂŸƁŽƃƂŸĻŽŰ
ſŵŴŰŻƌĻųŰŻƌżŰ ĻſƀŸĻƆƌžżƃĻźŻƎƇĻŔŚĻżŰƓ
űƃƂŸĻŰźƂŸŲžŲŰŽŸŹĻŲĻſžŻžŶŵŽŽƕĻ++ ĻŴŸŲ
ƁƂžƀĻ
ŠŵŶŸżĻźƕźŴŰƃŽĻŷŰƁƂžƁžŲƃƓƂƌƁƏĻŷŰĻŽŵžűƅƕŴ
ŽžƁƂƕĻżŰźƁŸżŰŻƌŽžųžĻſƀŸƁźžƀŵŽŽƏ ĻŽŰſƀŸ
źŻŰŴ ĻſƀŸĻžűųžŽƕ
ŚųƂƁŴƘŹƀųƇƆƀŽƉƘƒ
ŔžƁŽƆŵųƀƀƒƂŸƃŸŷųƊƀŸżƅƃųžƏƀŸ
ƂƁžƁŹŸƀƀƒ 0
G021351
ŔŻƏĻŷŰſžűƕųŰŽŽƏĻſŵƀŵźƀƃƇƃŲŰŽŽƏĻŴŲŸųƃŽŰ
ſŵƀŵŲŸƉŵŽŽƏĻżŰźƁŸżŰŻƌŽžƖĻƈŲŸŴźžƁƂƕ
žűŵƀƂŰŽŽƏ ĻſƀžųƀŰżŰĻźŵƀƃŲŰŽŽƏĻŐŚşşĻżŰƓ
ŷŰƅŸƁƂĻŲƕŴĻŽŵƁŲžƓƇŰƁŽžųžĻſžŽŸŶŵŽŽƏĻſŵƀŵ
ŴŰƇ ĻƏźŸŹĻžűżŵŶƃƓĻƀŵŶŸżĻźƕźŴŰƃŽ
ŚşşĻ(FBSUSPOJDĻŽŵĻŴžŷŲžŻƏƓĻŲżŸźŰƂŸĻŽŸŶƇƃ
ſŵƀŵŴŰƇƃĻƇŸĻſŵƀŵƅžŴŸƂŸĻŲĻƀŵŶŸżĻźƕźŴŰƃŽ
ƏźƉžĻƆŵĻżžŶŵĻſƀŸŷŲŵƁƂŸĻŴžĻſžƈźžŴŶŵŽŽƏ
ŴŲŸųƃŽŰĻſƀŸĻſŵƀŵŲŸƉŵŽŽƕĻűŵŷſŵƇŽžƖĻƈŲŸŴ
źžƁƂƕĻžűŵƀƂŰŽŽƏĻůźƉžĻŲžŴƕŹĻŲƁŵĻŶĻƁſƀžűƃƓ
ŲŲƕżźŽƃƂŸĻſžŽŸŶƃƎƇƃĻſŵƀŵŴŰƇƃĻŽŰĻŲŸƁžźƕŹ
ƈŲŸŴźžƁƂƕĻžűŵƀƂŰŽŽƏĻŴŲŸųƃŽŰ ĻŽƕƇžųžĻŽŵ
ƁƂŰŽŵƂƌƁƏĻĻŐŚşşĻŷŰŻŸƈŸƂƌƁƏĻŽŰĻƂƕŹĻſŵƀŵ
ŐŲƂžżŰƂŸƇŽŰĻŚşşĻżŰƓĻžƁžűŻŸŲƕĻƁŸƁƂŵżŸ
űŵŷſŵźŸ
ŒŰŶƕŻƌĻſŵƀŵżŸźŰŽŽƏĻſŵƀŵŴŰƇĻżžŶŽŰĻŲƕŻƌŽž
ſŵƀŵƁƃŲŰƂŸĻŲſŵƀŵŴĻƂŰĻŽŰŷŰŴĻżƕŶĻſžŻžŶŵŽ
ŽƏżŸĻ0ĻƂŰĻ&ĻŇŽƈƕĻſžŻžŶŵŽŽƏĻŷŰżźŽƃƂƕĻźƃŻƕ
ƁžƎ ĻƏźŰĻŲƕŴſƃƁźŰƓƂƌƁƏĻźŽžſźžƎĻűŻžźŰƂžƀŰ
ŽŰĻŲŰŶŵŻƕ
şƀŸĻƃƂžſŻŵŽƕŹĻźŽžſƆƕĻűŻžźŰƂžƀŰĻŲŰŶƕŻƌ
żžŶŽŰĻſŵƀŵƁƃŲŰƂŸĻŲſŵƀŵŴĻŰűžĻŽŰŷŰŴĻŲ
ſžŻžŶŵŽŽƏĻ2 Ļ4 Ļ0ĻƂŰĻ&
ůźƉžĻŲŰŶƕŻƌĻſŵƀŵżŸźŰŽŽƏĻſŵƀŵŴŰƇĻŷŽŰƅž
ŴŸƂƌƁƏĻŲĻſžŻžŶŵŽŽƕĻ0 ĻƕĻŰŲƂžżžűƕŻƌĻŷŽŰƅž
ŴŸŲƁƏĻŲĻŽŵƀƃƅžżžżƃĻƁƂŰŽƕ ĻſƀŸŽŰŹżŽƕ
ĻƁŵźƃŽŴŸĻ ŽŵŷŰŻŵŶŽžĻŲƕŴĻƂžųž ĻƇŸĻſƀŰƆƎƓ
ŴŲŸųƃŽ ĻƇŸĻŽƕ ĻŲĻƂŰźžżƃĻŲŸſŰŴźƃĻŲŰŶƕŻƌ
ſŵƀŵżŸźŰŽŽƏĻſŵƀŵŴŰƇĻűŻžźƃƓƂƌƁƏ
ũžűĻſŵƀŵźŻƎƇŸƂŸĻſŵƀŵżŸźŰƇĻſŵƀŵŴŰƇĻŷ
ſžŻžŶŵŽŽƏĻ0ĻŲĻƕŽƈƕĻſžŻžŶŵŽŽƏ ĻŽŵžűƅƕŴŽž
ŽŰƂŸƁŽƃƂŸĻŽŰĻſŵŴŰŻƌĻųŰŻƌżŰ ĻſƀŸĻƆƌžżƃ
źŻƎƇĻżŰƓĻŷŽŰƅžŴŸƂŸƁƏĻŲĻſžŻžŶŵŽŽƕĻ++ ĻŴŸŲ
ƁƂžƀĻ
``
şƘƄƉŸƅųƁƅƁƊŸƀƀƒŵƁŷƘƒ
ŝƁƃƁŴŽŻƂŸƃŸſŻŽųƀƀƒƂŸƃŸŷųƊ ŝŢŢ ŕŻſŽƀƘƅƏųŵƅƁſųƅŻƊƀŻżŴžƁŽųƅƁƃ
ƅƃųƀƄſƘƄƘƙ
œŵƅƁſųƅŻƊƀųŽƁƃƁŴŽų
ƂŸƃŸŽžƑƊŸƀƀƒƂŸƃŸŷųƊ œŝŢŢ
2QYGTUJKHV
2QYGTUJKHVƊŻ)GCTVTQPKE!
ůźƉžĻŲŸĻŽŵĻŲſŵŲŽŵŽƕĻŲĻƂžżƃ ĻƇŸĻƃƁƂŰƂźžŲŰ
ŽŸŹĻŲŰƈĻŰŲƂžżžűƕŻƌĻŐŚşşĻ1PXFSTIJGU ĻƆŵ
żžŶŽŰĻſŵƀŵŲƕƀŸƂŸĻŽŰĻżŰƀźƃŲŰŻƌŽƕŹ
ƂŰűŻŸƇƆƕĻŚşşĻſƕŴĻźŰſžƂžżĻĻŴŸŲĻƁƂžƀĻ
ŜŰƀźƃŲŰŽŽƏĻo.14oĻžŷŽŰƇŰƓĻŽŰƏŲŽƕƁƂƌ
ŐŚşşĻ1PXFSTIJGUĻŇŽƈŵĻżŰƀźƃŲŰŽŽƏĻžŷŽŰƇŰƓ
ŽŰƏŲŽƕƁƂƌĻŐŚşşĻ(FBSUSPOJD
ŢųſiƒƅųżƅŸ
ůźƉžĻŰŲƂžżžűƕŻƌĻŽŵĻżžŶŵĻƖƅŰƂŸ ĻŽŰſƀŸźŻŰŴ
ƇŵƀŵŷĻƀžŷƀƏŴŶŵŽŸŹĻŰźƃżƃŻƏƂžƀ ĻŲŰŶƕŻƌ
ſŵƀŵżŸźŰƇŰĻſŵƀŵŴŰƇĻżŰƓĻűƃƂŸĻſŵƀŵŲŵŴŵŽŸŹ
ŷĻſžŻžŶŵŽŽƏĻ2 ĻƉžűĻŰŲƂžżžűƕŻƌĻżžŶŽŰ
űƃŻžĻűƃźƁŸƀƃŲŰƂŸ
şƕŴŽƕżƕƂƌĻųƃżžŲŸŹĻźŸŻŸżžźĻƃĻŲƕŴŴƕŻŵŽŽƕ
ſžŷŰŴƃĻƆŵŽƂƀŰŻƌŽžƖĻźžŽƁžŻƕ
ŝŰƂŸƁŽƕƂƌĻƕĻŲƕŴſƃƁƂƕƂƌĻŶžŲƂƃĻźŽžſźƃĻŽŰ
źžŽƁžŻƕ
şŵƀŵźŻƎƇƕƂƌĻŲŰŶƕŻƌĻſŵƀŵżŸźŰŽŽƏĻſŵƀŵ
ŴŰƇĻŷĻſžŻžŶŵŽŽƏĻ2
şžźŻŰŴƕƂƌĻųƃżžŲŸŹĻźŸŻŸżžźĻŽŰĻżƕƁƆŵ
&űųƃſŽűƃŹƈžŶƀŶƁŶŽŹŻűžžƐƀŶƁŶŵűƈ p ƁƄƈžŶƀŶƁŶŽŹŻűžžƐƀŶƁŶŵűƈ
ŚşşĻ1PXFSTIJGUĻĻƈŵƁƂŸƁƂƃſŵŽŵŲŰĻŰŲƂžżŰ
ƂŸƇŽŰĻźžƀžűźŰĻſŵƀŵŴŰƇ ĻƉžĻżŰƓĻſžŴŲƕŹŽƕ
ŴŸƁźŸĻżŵƅŰŽƕƇŽžųžĻŷƇŵſŻŵŽŽƏĻŷŰżƕƁƂƌĻƂƀŰ
ŴŸƆƕŹŽžƖĻŐŚşşĻŐŚşşĻżŰƓĻųƕŴƀŰŲŻƕƇŽŸŹ
źžŽŲŵƀƂŵƀ ĻƏźŸŹĻſŵƀŵŴŰƓĻźƀƃƂŽŸŹĻżžżŵŽƂĻŷ
ŴŲŸųƃŽŰĻŽŰĻŚşş
1PXFSTIJGUĻŚşşĻſƀŰƆƎƓĻƂŰźŸżĻƁŰżŵĻƇŸŽžż
ƕĻżŰƓĻƂƕĻŶĻƁŰżƕĻŵŻŵżŵŽƂŸĻźŵƀƃŲŰŽŽƏĻƕĻƄƃŽź
ƆƕƖ ĻƉžĻŹĻŐŚşşĻ(FBSUSPOJD ĻžſŸƁŰŽƕĻƃĻſžſŵ
ƀŵŴŽƌžżƃĻƀžŷŴƕŻƕ
şžŴŲƕŹŽŵĻŷƇŵſŻŵŽŽƏĻƂƀŰŽƁżƕƁƕƏĻżŰƓĻŷŰƅŸƁƂ
ŲƕŴĻſŵƀŵŲŰŽƂŰŶŵŽŽƏ ĻƉžĻƁſƀŰƆƌžŲƃƓĻſƀŸ
ſŵƀŵųƀƕŲƕ ĻŽŰſƀŸźŻŰŴ ĻƏźƉžĻŰŲƂžżžűƕŻƌ
ƂƀŸŲŰŻŸŹĻƇŰƁĻƃƂƀŸżƃƓƂƌƁƏĻƃĻŽŵƀƃƅžżžżƃ
ſžŻžŶŵŽŽƕĻŽŰĻƁƅŸŻƕĻŷŰĻŴžſžżžųžƎĻſŵŴŰŻƕ
ŰźƁŵŻŵƀŰƂžƀŰ
şŵƀŵųƀƕŲĻƂƀŰŽƁżƕƁƕƖĻſƀŸŷŲžŴŸƂƌĻŴžĻŲƕűƀŰƆƕƖ
ŰŲƂžżžűƕŻƏ ĻŷŰƁŲƕƇƃƓƂƌƁƏĻſžſŵƀŵŴŶƃŲŰŻƌ
ŽŸŹĻƁŸżŲžŻ ĻŰĻŽŰĻƕŽƄžƀżŰƆƕŹŽžżƃĻŴŸƁſŻŵƖ
ŷƏŲŻƏƓƂƌƁƏĻſžŲƕŴžżŻŵŽŽƏĻŢƀŰŽƁżƕƁƕƏ
żžŶŵĻƂŰźžŶĻſŵƀŵųƀƕƂŸƁƏĻſƕŴĻƇŰƁĻſžŲƕŻƌŽžųž
ſƀžƁƃŲŰŽŽƏĻƃĻƇŵƀųŰƅĻƇŸĻŷŰƂžƀŰƅĻ ĻźżųĻƇŸ
ſžŲƕŻƌŽƕƈŵ ĻſƀŸĻƀƃƁƕĻŲųžƀƃĻſžĻƁƅŸŻƃ ĻŰűž
ſƀŸĻſžŴžƀžŶƃŲŰŽŽƕĻŷĻſƀŸƇŵſžżĻŢƀŰŽƁżƕƁƕƏ
žƅžŻžŴŶƃƓƂƌƁƏ ĻźžŻŸĻŰŲƂžżžűƕŻƌĻŷŰŻŸ
ƈŰƓƂƌƁƏĻƃĻŽŵƀƃƅžżžżƃĻſžŻžŶŵŽŽƕ ĻŷĻŽŰƂŸƁ
ŽŵŽžƎĻſŵŴŰŻŻƎĻųŰŻƌżŰĻƕĻŴŲŸųƃŽƕ ĻƉžĻſƀŰ
ƆƎƓĻŽŰĻƅžŻžƁƂŸƅĻžűŵƀƂŰƅ
ŞŴŸŽĻŲŸŽƏƂžźĻĻŷŰųžŻžŲžźĻŚşşĻ(FBSUSPOJDĻĻŷŸżžŲŸŹĻƀŵŶŸżĻ1PXFSTIJGUĻŴžŷŲžŻƏƓĻŷƀƃƈŸƂŸĻŷĻżƕƁƆƏĻŽŰĻƁŻŸŷƌźƕŹĻŴžƀžŷƕ ĻƏźƉžĻŲƀƃƇŽƃĻŲŲƕżźŽŵŽŰĻųŰĻſŵƀŵŴŰƇŰĻ ŽŵĻƂƏ ĻŞſƆƕƏŰźƁŵƁƃŰƀ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻƇŸƂŰŹƂŵĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŒƁƂƃſ
şƘƄƉŸƅųƁƅƁƊŸƀƀƒŵƁŷƘƒ
ŝƁƃƁŴŽŻƂŸƃŸſŻŽųƀƀƒƂŸƃŸŷųƊ ŝŢŢ
şŵƀŵųƀƕŲƃĻſƕŴĻƇŰƁĻſžŲƕŻƌŽžųžĻƀƃƅƃĻŲĻŷŰƂž
ƀŰƅĻżžŶŽŰĻƃŽŸźŽƃƂŸ ĻƏźƉžĻƀƃƅŰƂŸƁƏĻſŵƀŵ
ƀŸŲƇŰƁƂŸżŸĻƁƂŰŴƕƏżŸ
p ŗƃſŸŽƕƂƌĻŰŲƂžĻƕĻƇŵźŰŹƂŵ ĻŽŰƂŸƁźŰƎƇŸĻŽŰ
ſŵŴŰŻƌĻųŰŻƌżŰ ĻŴžźŸĻŴžĻŰŲƂžżžűƕŻƏ ĻƉž
ƀƃƅŰƓƂƌƁƏĻſžſŵƀŵŴƃĻŲŰƁ ĻŽŵĻƃƂŲžƀŸƂƌƁƏ
ŴžƁƂŰƂŽƏĻŴŸƁƂŰŽƆƕƏĻşƀžƖŴƌƂŵĻƉŵĻƂƀžƅŸ
ŲſŵƀŵŴ ĻƕĻſžƂƕżĻŷŽžŲƃĻŷƃſŸŽƕƂƌƁƏĻƕ
ƇŵźŰŹƂŵ ĻƃƂƀŸżƃƎƇŸĻŽžųƃĻŽŰĻſŵŴŰŻƕ
ųŰŻƌżŰ
ŤŻſŵƁž
"
ťŸŽƄƅƁŵŸƂƁŵƘŷƁſžŸƀƀƒƅųŷƘƒ
ŕœřŞśŕš
ţƂƀŸżƃŹƂŵĻŰŲƂžżžűƕŻƌĻƃĻŽŵƀƃƅžżžżƃ
ƁƂŰŽƕĻŽŰĻƁƅŸŻƕĻſŰųžƀűŰĻŷŰĻŴžſžżžųžƎ
ſŵŴŰŻƕĻųŰŻƌżŰĻŝŵĻƃƂƀŸżƃŹƂŵĻŰŲƂžżžűƕŻƌ
ŷŰĻŴžſžżžųžƎĻſŵŴŰŻƕĻŰźƁŵŻŵƀŰƂžƀŰĻŦŵ
żžŶŵĻſƀŸŷŲŵƁƂŸĻŴžĻſŵƀŵųƀƕŲƃĻŚşş
ţĻŴŵƏźŸƅĻƁŸƂƃŰƆƕƏƅĻŽŰĻŴŸƁſŻŵƖĻżžŶŵĻŲƕŴž
űƀŰŶŰƂŸƁƏĻſžŲƕŴžżŻŵŽŽƏĻƃĻƂžŹĻƁŰżŸŹĻƇŰƁ
źžŻŸĻŷŰƁŲƕƇƃƓƂƌƁƏĻƁŸżŲžŻ
ŒŰŶŻŸŲŰĻƕŽƄžƀżŰƆƕƏĻƉžŴžĻŚşşĻ1PXFSTIJGU
ƂŰĻűƃźƁŸƀƃŲŰŽŽƏĻĻŴŸŲĻƁƂžƀĻ
ŗŻƄƂžŸż
ŨƁŷƁŵƘƈųƃųŽƅŸƃŻƄƅŻŽŻ
ŊƀƄƅƃƆŽƉƘƙ
ŢŸƃŸŶƃŸŵŝŢŢźųƅƁƃſƁ
źŻƅƏ
ŒŸŽŸźŻŸĻƁźŻŰŴŽžƉƕĻŷĻƃƂƀŸżŰŽŽƏż
ſžƁƂƕŹŽžƖĻƈŲŸŴźžƁƂƕĻſƀŸĻſžƁƂƕŹŽƕŹ
ƈŲŸŴźžƁƂƕĻžűŵƀƂŰŽŽƏĻŴŲŸųƃŽŰ
şŵƀŵųƀƕŲĻŚşşĻţƂƀŸżƃŹƂŵĻŰŲƂžĻŲĻŽŵƀƃƅžżžżƃĻƁƂŰŽƕĻŷŰ
ŴžſžżžųžƎĻŽžŶŽžųžĻųŰŻƌżŰ"
ŢŸƃŸŶƃŸŵŝŢŢƁƄƅųƀƁ
ŵŻƅƏƄƒ
ŗŽŰƇŽŵĻƂƏųŻžŲŵĻŷƃƁŸŻŻƏĻŰŲƂžżž
űƕŻƏ
şŵƀŵųƀƕŲĻŚşşĻŝŵųŰŹŽžĻŷƃſŸŽƕƂƌĻŰŲƂžĻűŵŷſŵƇŽŸż
ƇŸŽžż"
šƈžųŹŷƅƃųƀƄſŻƄŠŸ
ŶžƆƋŻƅƏŷŵŻŶ
ŝŵĻƖŴƌƂŵĻŴŰŻƕĻŽŰĻŰŲƂžżžűƕŻƕĻƃ
ŷŲƏŷźƃĻŷĻſŵƀŵųƀƕŲžżĻŚşş
şŵƀŵųƀƕŲĻŚşşĻũžűĻſƀŸƁźžƀŸƂŸĻžƅžŻžŴŶŵŽŽƏĻŗŰŻŸƈƂŵ
ŴŲŸųƃŽĻſƀŰƆƎŲŰƂŸĻŽŰĻƅžŻžƁƂŸƅĻžűŵƀƂŰƅ ĻſƀŸĻƆƌžżƃ
ŲŰŶƕŻƌĻſŵƀŵżŸźŰŽŽƏĻſŵƀŵŴŰƇĻżŰƓĻŷŽŰƅžŴŸƂŸƁƏĻŲĻſžŻž
ŶŵŽŽƕĻ0ĻŰűžĻ2 ĻŴžźŸĻſžŲƕŴžżŻŵŽŽƏĻŽŵĻŷŽŸźŽŵ
ŔŻƏĻƏźŽŰŹƈŲŸŴƈžųžĻžƅžŻžŴŶŵŽŽƏĻŷŰŻŸƈƂŵĻŴŲŸųƃŽĻſƀŰƆƎŲŰƂŸĻŽŰĻƅžŻžƁƂŸƅĻžűŵƀƂŰƅ ĻſƀŸĻƆƌžżƃĻŲŰŶƕŻƌĻſŵƀŵżŸźŰŽŽƏĻŚşşĻżŰƓĻŷŽŰƅžŴŸƂŸƁƏĻŲĻſžŻžŶŵŽŽƕĻ0ĻƇŸĻ2 ĻŴžźŸĻſžŲƕŴžżŻŵŽŽƏĻŽŵ
ŷŽŸźŽŵ
ŒĻƂŰűŻŸƆƕĻŽŰŲŵŴŵŽƕĻƂƀŸĻƁƂŰŴƕƖĻŷƕĻŷűƕŻƌƈŵŽ
ŽƏżĻƁŵƀŹžŷŽžƁƂƕĻŽŰƁŻƕŴźƕŲĻƃĻƀŰŷƕĻſŵƀŵųƀƕŲƃ
ŚşşĻŞźƀƕżĻſžŲƕŴžżŻŵŽŽƏ ĻƉžĻŷƏŲŻƏƓƂƌƁƏ
ŽŰĻŴŸƁſŻŵƖ ĻŲžŴƕƓŲƕĻƂŰźžŶĻſžŲƕŴžżŻƏƓƂƌƁƏ
ƉžĻŵŻŵźƂƀžŽŽŰĻƁŸƁƂŵżŰĻŰŲƂžĻƂŸżƇŰƁžŲž
ŷżƕŽƎƓĻŹžųžĻƅžŴžŲƕĻƅŰƀŰźƂŵƀŸƁƂŸźŸĻŒŸźž
ŽŰŹƂŵĻƕŽƁƂƀƃźƆƕƖĻŽŰĻƕŽƄžƀżŰƆƕŹŽžżƃĻŴŸƁ
ſŻŵƖ ĻƉžĻƁƂžƁƃƎƂƌƁƏĻŲŰƈžƖĻƁŸƂƃŰƆƕƖ
şƘƄƉŸƅųƁƅƁƊŸƀƀƒŵƁŷƘƒ
ŝƁƃƁŴŽŻƂŸƃŸſŻŽųƀƀƒƂŸƃŸŷųƊ ŝŢŢ ŢţśşŊťŝœ
şƀŸźŻŰŴŸ ĻŽŰŲŵŴŵŽƕĻŲĻƂŰűŻŸƆƕ ĻŽŵĻƁŲƕŴ
ƇŰƂƌĻſƀžĻſžƈźžŴŶŵŽŽƏĻŰŲƂžżžűƕŻƏ ĻŰŻŵ
ŴŵżžŽƁƂƀƃƎƂƌ ĻƉžĻƄƃŽźƆƕƖĻűŵŷſŵźŸĻűƃŻŸ
ƃŲƕżźŽŵŽƕĻŷĻżŵƂžƎĻſžſŵƀŵŴŶŵŽŽƏĻſžƈ
źžŴŶŵŽŽƏĻűƃŴƌƏźŸƅĻźžżſžŽŵŽƂƕŲĻŰŲƂž
żžűƕŻƏ
ŢšŢŘţŘŗřŘŠŠŲ
ůźƉžĻſžſŵƀŵŴŶƃŲŰŻƌŽŸŹĻƁŸżŲžŻĻƂŰĻƂŵź
ƁƂžŲŵĻſžŲƕŴžżŻŵŽŽƏĻŢŸƃŸŶƃŸŵŝŢŢ
ƁƄƅųƀƁŵŻƅƏƄƒĻƕųŽžƀƃƓƂƌƁƏ ĻƂŵżſŵƀŰ
ƂƃƀŰĻŚşşĻżžŶŵĻſƕŴŲŸƉŸƂŸƁƏĻŴžĻƂŰźžųž
ƀƕŲŽƏ ĻƉžĻſŵƀŵŴŰƇŰĻźƕŽŵżŰƂŸƇŽžƖĻŵŽŵƀųƕƖ
ŲƕŴĻŴŲŸųƃŽŰĻŴžĻŚşşĻƂŸżƇŰƁžŲžĻſƀŸſŸ
ŽƏƓƂƌƁƏ ĻƉžűĻŷŰſžűƕųƂŸĻŲŸƅžŴƃĻŷƇŵ
ſŻŵŽŽƏĻŷĻŻŰŴƃĻŐŲƂžżžűƕŻƌĻŲƂƀŰƇŰƓ
ƁŸŻžŲŸŹĻſƀŸŲƕŴĻƕĻŷŰŻŸƈŰƓƂƌƁƏĻƃĻƁƂŰƆƕž
ŽŰƀŽžżƃĻſžŻžŶŵŽŽƕĻŴžĻžƅžŻžŴŶŵŽŽƏ
ŚşşĻŴžĻſƀŸŹŽƏƂŽžųžĻƀƕŲŽƏ
őƕŻƌƈŵĻſžŲƕŴžżŻŵŽƌ ĻƏźƕĻżžŶƃƂƌĻŷƏŲŻƏƂŸƁƏ
ŽŰĻŴŸƁſŻŵƖ ĻŰĻƂŰźžŶĻŲƕŴſžŲƕŴŽƕĻſƀžſžŷŸƆƕƖ
ƀžŷŲƏŷŰŽŽƏĻſƀžűŻŵż ĻƉžĻŲŸŽŸźŰƎƂƌĻƃ
ŷŲƏŷźƃĻŷĻŐŚşş ĻŴŸŲĻƁƂžƀĻ
şžŲƕŴžżŻŵŽŽƏĻŷŽŸźŰƓĻŷĻŴŸƁſŻŵƏĻŰŲƂžżŰ
ƂŸƇŽžĻſƕƁŻƏĻŲŸźžŽŰŽŽƏĻŲƕŴſžŲƕŴŽžƖĻŴƕƖĻŰűžĻŶ
ſƕƁŻƏĻžŴŽžźƀŰƂŽžųžĻŽŰƂŸƁźŰŽŽƏĻźŽžſźŸĻ1ŽŰĻſƕŴźŵƀżžŲžżƃĻŲŸżŸźŰƇƕĻſžźŰŶƇŸźƕŲ
ſžŲžƀžƂƕŲ
şƘƄƉŸƅųƁƅƁƊŸƀƀƒŵƁŷƘƒ
'EQ)WKFGƅų2QYGT
ŚųŶųžƏƀųƘƀƇƁƃſųƉƘƒ
ŦƕĻŲŸżƕƀƎŲŰŻƌŽƕĻƄƃŽźƆƕƖĻŴžſžżŰųŰƎƂƌ
ŲžŴƕƎĻŴžƁƏųŽƃƂŸĻżŰźƁŸżŰŻƌŽžĻŵźžŽžżƕƇ
ŽžųžĻƀŵŶŸżƃĻƀƃƅƃĻŰŲƂžżžűƕŻƏ
ũžűĻŲŸŲŵƁƂŸĻƄƃŽźƆƕƖĻŽŰĻŴŸƁſŻŵŹĻŰűž
ŷŰźƀŸƂŸĻƖƅ ĻžűŵƀƕƂƌĻŴŸŲĻƁƂžƀĻ
ŢƁƅƆŹƀƘƄƅƏ
ŜŸƂƂƓŲŵĻŷŽŰƇŵŽŽƏ
ŦƏĻƄƃŽźƆƕƏĻŲƕŴžűƀŰŶŰƓĻŲƕŴűƕƀĻſžƂƃŶŽžƁƂƕ
ŲƕŴĻŴŲŸųƃŽŰ ĻŰĻƂŰźžŶĻŴžƁƂƃſŽŸŹĻƀŵŷŵƀŲ
ſžƂƃŶŽžƁƂƕ
šŵƀŵŴŽƓĻŷŽŰƇŵŽŽƏ
şŻƅƅƖŵŸźƀųƊŸƀƀƒ
ŜŸƂƂƓŲŵĻŷŽŰƇŵŽŽƏĻŲƕŴžűƀŰŶŰƓƂƌƁƏĻƂƃƂĻ
ƇŸżĻŲŸƉŵĻſžźŰŶƇŸźĻŽŰĻƈźŰŻƕ ĻƂŸżĻźƀŰƉŵ
ŐŲƂžżžűƕŻƌĻƂŰźžŶĻŷűŵƀƕųŰƓĻƁƂŰƂŸƁƂŸƇŽƕ
ŴŰŽƕĻſžƖŷŴžź ĻƏźƕĻżžŶŽŰĻűƃŴŵĻſŵƀŵųŻƏŴŰƂŸĻƃ
ŲŸųŻƏŴƕĻűŻžƇŽžƖĻƁƅŵżŸ ĻŴŸŲĻƁƂžƀĻ
ŜŸƂƂƓŲŵĻŷŽŰƇŵŽŽƏĻƀžŷƀŰƅžŲƃƓƂƌƁƏĻŽŰ
žƁŽžŲƕĻŴŰŽŸƅĻſƀžĻƈŲŸŴźƕƁƂƌĻƀƃƅƃ ĻƇŰƁƂžƂƃ
žűŵƀƂŰŽŽƏĻŴŲŸųƃŽŰ ĻŲŸźžƀŸƁƂŰŽŽƏĻſžƂƃŶ
ŽžƁƂƕĻŴŲŸųƃŽŰĻƂŰĻŽžŶŽžųžĻųŰŻƌżŰ
'EQ)WKFG
ŞſƂŸżŰŻƌŽŰĻƈŲŸŴźƕƁƂƌĻ Ļźżų ĻƂŰĻŽŵŲŸ
ƁžźŰĻƇŰƁƂžƂŰĻžűŵƀƂŰŽŽƏĻƁſƀŸƏƎƂƌĻſƕŴŲŸ
ƉŵŽŽƎĻŵźžŽžżƕƇŽžƁƂƕĻşƀŸĻƈŲŸŴźžżƃĻſƀŸ
ƁźžƀŵŽŽƕĻƂŰĻųŰŻƌżƃŲŰŽŽƕĻſžźŰŶƇŸźŸĻŵźžŽž
żƕƇŽžƁƂƕĻŷŽŸŶƃƎƂƌƁƏ
ŦƏĻƄƃŽźƆƕƏĻſžŷŽŰƇŰƓ ĻƏźŸżĻƇŸŽžżĻŷŰűŵŷſŵ
ƇŸƂŸĻŽŰŹűƕŻƌƈĻŵźžŽžżƕƇŽŸŹĻƀŵŶŸżĻƀƃƅƃ
ŰŲƂžżžűƕŻƏ
ŔƃŶŵĻŽŸŷƌźƕĻżŸƂƂƓŲƕĻŷŽŰƇŵŽŽƏĻŷŰƁŲƕƇƃƎƂƌ
ƇŵƀŲžŽƃĻŷžŽƃĻŴŰƂƇŸźŰĻ ŷĻźžƀžƂźžƎĻŷŰƂƀŸż
źžƎ ĻƆŵĻžŷŽŰƇŰƓĻſžųŰŽƃĻŵźžŽžżƕƎĻſŰŻƌ
Žžųž ĻƂžżƃĻƂŰźŸƅĻƁŸƂƃŰƆƕŹĻƁŻƕŴĻƃŽŸźŰƂŸ
ŤŸƃŸŷƀƖźƀųƊŸƀƀƒ
šŵƀŵŴŽƓĻŷŽŰƇŵŽŽƏĻſžƁƂƃſžŲžĻƁŻƕŴƃƓĻżŸƂƂƓ
ŲžżƃĻŷŽŰƇŵŽŽƎĻƂŰĻžſŸƁƃƓĻƀŵŶŸżĻƀƃƅƃĻŰŲƂž
żžűƕŻƏĻſƀžƂƏųžżĻžƁƂŰŽŽƌžųžĻſƀžżƕŶźƃ
ƇŰƁƃĻŧŸżĻŲŸƉŵĻſžźŰŶƇŸźŸĻŽŰĻƈźŰŻƕ ĻƂŸż
űƕŻƌƈĻŵźžŽžżƕƇŽŸŹĻƀŵŶŸżĻžűƀŰŲĻŲžŴƕŹ
ŔžƁƂƃſŽŸŹĻƀŵŷŵƀŲĻſžƂƃŶŽžƁƂƕĻŴŲŸųƃŽŰ
ŒŸźžƀŸƁƂŰŽŽƏĻſžƂƃŶŽžƁƂƕĻŴŲŸųƃŽŰ
ŗƁƄƅƆƂƀŻżƃŸźŸƃŵƂƁƅƆŹƀƁƄƅƘ
ŜŵŽƈŰĻŲŵƀƅŽƏĻƁƂƀƕŻźŰĻſžŷŽŰƇŰƓĻŴžƁƂƃſŽŸŹ
ƀŵŷŵƀŲĻſžƂƃŶŽžƁƂƕĻŴŲŸųƃŽŰĻŧŸżĻŲŸƉŸŹ
ƀŵŷƃŻƌƂŰƂĻŽŰĻƈźŰŻƕ ĻƂŸżĻűƕŻƌƈŵĻſžƂƃŶŽžƁƂƕ
ŴžƁƂƃſŽžĻŽŰĻŴŰŽƕŹĻſŵƀŵŴŰƇƕ
௎ƁƃŻƄƅųƀƀƒƂƁƅƆŹƀƁƄƅƘ
őƕŻƌƈŰĻŽŸŶŽƏĻƁƂƀƕŻźŰĻſžŷŽŰƇŰƓĻŲŸźžƀŸ
ƁƂŰŽŽƏĻſžƂƃŶŽžƁƂƕĻŴŲŸųƃŽŰĻŧŸżĻŲŸƉŸŹ
şžƂƃŶŽƕƁƂƌĻŷŰŻŵŶŸƂƌĻŲƕŴĻƈŲŸŴźžƁƂƕĻžűŵƀƂŰŽŽƏĻŴŲŸųƃŽŰ
``
ĻŞſƆƕƏŰźƁŵƁƃŰƀ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻƇŸƂŰŹƂŵĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŒƁƂƃſ
şƘƄƉŸƅųƁƅƁƊŸƀƀƒŵƁŷƘƒ
'EQ)WKFGƅų2QYGT ƀŵŷƃŻƌƂŰƂĻŽŰĻƈźŰŻƕ ĻƂŸżĻűƕŻƌƈŵĻſžƂƃŶŽžƁƂƕ
ŲƕŴűŸƀŰƓƂƌƁƏĻŲƕŴĻŴŲŸųƃŽŰĻŲĻŴŰŽŸŹĻżžżŵŽƂ
ŒŵŻŸźŸŹĻſƀžżƕŶžźĻżƕŶĻŴŲžżŰĻƁƂƀƕŻźŰżŸ
ŲƕŴſžŲƕŴŰƓĻŷŽŰƇŽžżƃĻƀŵŷŵƀŲƃĻſžƂƃŶŽžƁƂƕ
ĻŞſƆƕƏŰźƁŵƁƃŰƀ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻƇŸƂŰŹƂŵĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŒƁƂƃſ
şƘƄƉŸƅųƁƅƁƊŸƀƀƒŵƁŷƘƒ
5VCTV5VQR
ťŻƈƋŸƘƊŻƄƅƘƋŸ
ŢƃƀűžƂŰĻſƀžĻŽŰŲźžŻŸƈŽƓĻƁŵƀŵŴžŲŸƉŵĻƓ
žŴŽƕƓƎĻŷĻŽŰŹŲŰŶŻŸŲƕƈŸƅĻƆƕŽŽžƁƂŵŹĻŰŲƂž
źžƀſžƀŰƆƕƖĻ7PMWP ĻƉžĻŲſŻŸŲŰƓĻŽŰĻŲƁƎ
ƀžűžƂƃĻźžƀſžƀŰƆƕƖĻŦƏĻźŻƎƇžŲŰĻžƀƕƓŽƂŰƆƕƏ
ſƀŸŷŲŵŻŰĻŴžĻƁƂŲžƀŵŽŽƏĻŴŵźƕŻƌźžƅĻŵŽŵƀųžŷ
űŵƀƕųŰƎƇŸƅĻƄƃŽźƆƕŹ ĻžŴŽƕƓƎĻŷĻƏźŸƅĻƓĻ4UBSU
4UPQĻţƁƕĻƆƕĻƄƃŽźƆƕƖĻſƀŸŷŽŰƇŵŽƕĻŴŻƏĻŷŽŸ
ŶŵŽŽƏĻƁſžŶŸŲŰŽŽƏĻſŰŻŸŲŰ ĻƉž ĻŲĻƁŲžƎ
Ƈŵƀųƃ ĻŴžſžżŰųŰƓĻŷŽŸŷŸƂŸĻƀƕŲŵŽƌĻŲŸźŸŴƕŲ
ŚųŶųžƏƀųƘƀƇƁƃſųƉƘƒƂƃƁ5VCTV5VQR
źŰƓƂƌƁƏĻƂŰĻŰŲƂžżŰƂŸƇŽžĻŷŰſƃƁźŰƓƂƌƁƏ
ŷŽžŲƃ ĻźžŻŸĻƀƃƅĻżŰƓĻſƀžŴžŲŶŸƂŸƁƏ
ŤƃŽźƆƕƏĻ4UBSU4UPQĻŽŰŴŰƓĻŲžŴƕƓŲƕĻżžŶŻŸ
ŲƕƁƂƌĻźŵƀƃŲŰƂŸĻŰŲƂžżžűƕŻŵżĻƃĻűƕŻƌƈĻŵźžŻž
ųƕƇŽžűŵŷſŵƇŽŸŹĻƁſžƁƕűĻŲžŴƕŹĻŴžŷŲžŻƏƓ
ŴŲŸųƃŽƃĻŰŲƂžżŰƂŸƇŽžĻŲŸżŸźŰƂŸƁƏ ĻŷŰ
ƁſƀŸƏƂŻŸŲŸƅĻžűƁƂŰŲŸŽ
žűżŵŶŵŽŸż ĻŽŰſƀŸźŻŰŴ ĻƈŲŸŴźƕƁƂƌĻŲŵŽƂŸ
ŻƏƂžƀŰĻƁŸƁƂŵżŸĻźŻƕżŰƂźžŽƂƀžŻƎ ĻŰűžĻŶ
ŷŰŽŰŴƂžĻŲŸƁžźŰĻųƃƇŽƕƁƂƌĻŰƃŴƕžƁŸƁƂŵżŸ
œŵƅƁſųƅŻƊƀųźƆƂŻƀŽųŷŵŻŶƆƀų
ŔŻƏĻŰŲƂžżŰƂŸƇŽžųžĻŲŸżźŽŵŽŽƏĻŴŲŸųƃŽŰ
ŰŲƂžżžűƕŻƌĻżŰƓĻſŵƀŵűƃŲŰƂŸĻƃĻŰűƁžŻƎƂŽž
ŽŵƀƃƅžżžżƃĻƁƂŰŽƕ
şŸƈųƀƘƊƀųųŴƁųŵƅƁſųƅŻƊƀųŝŢŢ
ŦſƁŵŻ
ŗŲŵƀŽƕƂƌĻƃŲŰųƃĻŽŰĻƂŵ ĻƉžĻƄƃŽźƆƕƏĻ4UBSU4UPQ
ŴƕƓĻŽŵžŴŽŰźžŲžĻŴŻƏĻżŵƅŰŽƕƇŽžƖĻƂŰĻŰŲƂžżŰ
ƂŸƇŽžƖĻźžƀžűžźĻſŵƀŵŴŰƇ
ŧƆƀŽƉƘƁƀƆŵųƀƀƒƅųƃƁŴƁƅų
ŕųŹŴƄžųŹŽŻžŶžſƂƃűƔƃŹƆƉŶƖƈŹƂƃƖƉŶ
ŐŲƂžżžűƕŻƕĻŷĻſŵŲŽŸżŸĻźžżűƕŽŰƆƕƏżŸĻŴŲŸųƃŽŰ
ƂŰĻŚşşĻƃƁƂŰƂźžŲƃƎƂƌƁƏĻƄƃŽźƆƕƓƎĻƁƂŰƀƂ
ƁƂžſ ĻƏźŰĻŲżŸźŰƓƂƌƁƏ ĻŽŰſƀŸźŻŰŴ ĻſƕŴĻƇŰƁ
ƀƃƅƃĻŲĻſƀžűźŰƅĻŰűžĻſƀŸĻžƇƕźƃŲŰŽŽƕĻŽŰĻƁŲƕƂ
ŻžƄžƀŰƅĻĻƂžŴƕĻŴŲŸųƃŽĻƂŸżƇŰƁžŲžĻŲŸżŸ
4UBSU4UPQŤƃŽźƆƕƏĻŰźƂŸ
ŲƃƓƂƌƁƏĻŰŲƂžżŰƂŸƇŽž ĻźžŻŸ
ŴŲŸųƃŽĻŷŰſƃƁźŰƓƂƌƁƏĻźŻƎ
ƇŵżĻţŲŰųŰĻŲžŴƕƏĻſƀŸŲŵƀ
ƂŰƓƂƌƁƏĻŴžĻƄƃŽźƆƕƖĻƁŸżŲž
ŻžżĻŽŰĻſŰŽŵŻƕĻſƀŸŻŰŴƕŲ
ƏźŸŹĻŷŰƁŲƕƇƃƓƂƌƁƏĻŽŰ
źžƀžƂźŸŹĻƇŰƁĻŝŰĻŴŸƁſŻŵƖĻŽŰĻŴŸƁſŻŵƖĻƂŰźžŶ
ŲƕŴžűƀŰŶŰƓƂƌƁƏĻſžŲƕŴžżŻŵŽŽƏĻŗŵŻŶųƅŸžƏ
ŵƃŸŹŻſŸųŵƅƁźųƂƆƄŽųĻƕĻŷŰƁŲƕƇƃƓƂƌƁƏ
ŷŵŻŵŽŸŹĻƕŽŴŸźŰƂžƀĻŽŰĻźŽžſƆƕĻ0O0GG
ţƁƕĻŷŲŸƇŰŹŽƕĻƁŸƁƂŵżŸĻŰŲƂžżžűƕŻƏ ĻƂŰźƕĻƏź
žƁŲƕƂŻŵŽŽƏ ĻƀŰŴƕž ĻƂžƉž ĻſƀŰƆƎƎƂƌĻƃĻŷŲŸ
ƇŰŹŽžżƃĻƀŵŶŸżƕĻŽŰŲƕƂƌĻƕŷĻŰŲƂžżŰƂŸƇŽžĻŲŸż
źŽŵŽŸżĻŴŲŸųƃŽžżĻŒƂƕż ĻƄƃŽźƆƕžŽƃŲŰŽŽƏ
ŴŵƏźŸƅĻƄƃŽźƆƕŹĻžűŻŰŴŽŰŽŽƏĻżžŶŵĻűƃƂŸ
"
/#
#
ŒŸżźŽƕƂƌĻŷƇŵſŻŵŽŽƏ ĻſŵƀŵŲŵŴƕƂƌ
ŲŰŶƕŻƌĻŚşşĻŽŰĻŽŵŹƂƀŰŻƌŽƃĻſŵƀŵ
ŴŰƇƃĻƕĻŲƕŴſƃƁƂƕƂƌĻſŵŴŰŻƌĻŷƇŵ
ſŻŵŽŽƏ ĻſƀŸĻƆƌžżƃĻŴŲŸųƃŽĻŲŸżŸ
źŰƓƂƌƁƏ
.
ŗƃſŸŽƕƂƌĻŰŲƂžżžűƕŻƌĻſŵŴŰŻŻƎ
ųŰŻƌżŰĻƂŰĻƂƀŸżŰŹƂŵĻŽžųƃĻŽŰ
ſŵŴŰŻƕĻĻŴŲŸųƃŽĻűƃŴŵĻŲŸżźŽŵŽž
ŰŲƂžżŰƂŸƇŽž
"
ŜĻĻŜŚşş ĻŐĻĻŐŚşş
ţĻƏźžƁƂƕĻſƕŴƂŲŵƀŴŶŵŽŽƏĻƕĻŽŰųŰŴƃ
ŲŰŽŽƏĻſƀžĻŰŲƂžżŰƂŸƇŽŵĻŲŸżźŽŵŽŽƏ
ŴŲŸųƃŽŰ ĻŽŰĻŴŸƁſŻŵƖĻŷŰƁŲƕƇƃƓƂƌƁƏ
ƆŵŹĻƁŸżŲžŻĻ#76156#46
``
ĻŞſƆƕƏŰźƁŵƁƃŰƀ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻƇŸƂŰŹƂŵĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŒƁƂƃſ
şƘƄƉŸƅųƁƅƁƊŸƀƀƒŵƁŷƘƒ
5VCTV5VQR œŵƅƁſųƅŻƊƀŻżźųƂƆƄŽŷŵŻŶƆƀų
ŦſƁŵŻ
/
##
ŚžŻŸĻŲŰŶƕŻƌĻŚşşĻŷŽŰƅžŴŸƂƌƁƏĻŽŰ
ŽŵŹƂƀŰŻƌŽƕŹĻſŵƀŵŴŰƇƕ
.
ŝŰƂŸƁŽƕƂƌĻŽŰĻſŵŴŰŻƌĻŷƇŵ
ſŻŵŽŽƏĻŰűžĻſŵŴŰŻƌĻŰźƁŵŻŵƀŰ
ƂžƀŰĻĻŴŲŸųƃŽĻŷŰſƃƁźŰƓƂƌƁƏ
ţŲƕżźŽƕƂƌĻſƕŴƅžŴƏƉƃĻſŵƀŵŴŰƇƃ
ƕĻſžƇŽƕƂƌĻƀƃƅ
ŝŰƁƂƃſŽŰĻžſƆƕƏĻƂŰźžŶĻŴžƁƂƃſŽŰ
ŽŰĻƁƅŸŻƕ
.
ĻƄƃŽźƆƕƏĻ)4"ĻžŷŽŰƇŰƓ ĻƉžĻŰŲƂžżžűƕŻƌĻŽŵ
űƃŴŵĻŲƕŴźžƇƃŲŰƂŸƁƏĻŽŰŷŰŴ
ŔžſžżžųŰĻſƀŸĻƁƂŰƀƂƕĻŽŰĻƁƅŸŻŰƅĻ)4"Ļ )JMM
4UBSUĻ"TTJTU ĻžŷŽŰƇŰƓ ĻƉžĻƂŸƁźĻƃĻųŰŻƌżžŲƕŹ
ƁŸƁƂŵżƕĻƂŸżƇŰƁžŲžĻŷűŵƀƕųŰƓƂƌƁƏ ĻŴžźŸ
ŲžŴƕŹĻŽŵĻſŵƀŵŽŵƁŵĻŽžųƃĻŷĻſŵŴŰŻƕĻųŰŻƌżŰĻŽŰ
ſŵŴŰŻƌĻŰźƁŵŻŵƀŰƂžƀŰ ĻƉžűĻſƀžŴžŲŶŸƂŸ
ƀƃƅĻſƕƁŻƏĻŰŲƂžżŰƂŸƇŽžƖĻŷƃſŸŽźŸĻŴŲŸųƃŽŰ
ŗŰƂƀŸżźŰĻŲŸżźŽŵŽŽƏĻųŰŻƌżĻƂƀŸŲŰƓĻſŰƀƃ
ƁŵźƃŽŴ ĻŰűžĻŶĻŴžĻƂžųžĻżžżŵŽƂƃ ĻźžŻŸĻŲžŴƕŹ
ŽŵĻŽŰƂŸƁźŰƓĻŽŰĻſŵŴŰŻƌĻŰźƁŵŻŵƀŰƂžƀŰ
ŔŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻſƀžĻ)4"ĻŴŸŲĻŽŰĻƁƂžƀĻ
ŕŻſŽƀŸƀƀƒƇƆƀŽƉƘƙ5VCTV5VQR
ŒƕŴſƃƁƂƕƂƌĻŽƕŶŽƕĻųŰŻƌżŰĻƂŰ
ŴžŷŲžŻƌƂŵĻŰŲƂžżžűƕŻƎĻſžƇŰƂŸĻƀƃƅ
ĻŴŲŸųƃŽĻŷŰſƃƁźŰƓƂƌƁƏĻŰŲƂžżŰ
ƂŸƇŽž ĻźžŻŸĻƈŲŸŴźƕƁƂƌĻſŵƀŵŲŸƉƃƓ
ŷŲŸƇŰŹŽƃĻƈŲŸŴźƕƁƂƌĻſƕƈžƅžŴŰ
ŒƕŴſƃƁƂƕƂƌĻŽƕŶŽƕĻųŰŻƌżŰĻƂŰ
ŴžŷŲžŻƌƂŵĻŰŲƂžżžűƕŻƎĻſžƇŰƂŸĻƀƃƅ
ĻŴŲŸųƃŽĻŷŰſƃƁźŰƓƂƌƁƏĻŰŲƂžżŰ
ƂŸƇŽž ĻƂŰĻſžŴžƀžŶĻżžŶŵĻſƀžŴžŲ
ŶƃŲŰƂŸƁƏ
"
"
ŜĻĻŜŚşş ĻŐĻĻŐŚşş
ŗƁƂƁſƁŶųƂƃŻƄƅųƃƅƘƀųƄƈŻžųƈ*5#
şŵŴŰŻƌĻųŰŻƌżŰĻżžŶŽŰĻŲƕŴſƃƁƂŸƂŸĻŽŰ
ſƕŴŹžżƕĻĻƆŵĻŰŲƂžżŰƂŸƇŽžĻŷŰſƃƁƂŸƂƌĻŴŲŸųƃŽ
ųŰƁŽŵ
ŗŰĻſŵŲŽŸƅĻžűƁƂŰŲŸŽĻżžŶŵ
űƃƂŸĻŴžƆƕŻƌŽŸżĻƂŸżƇŰƁžŲž
ŲŸżźŽƃƂŸĻƄƃŽźƆƕƎ
4UBSU4UPQĻŦŵĻżžŶŽŰĻŷƀž
űŸƂŸĻžŴŽžźƀŰƂŽŸżĻŽŰƂŸ
ƁźŰŽŽƏżĻŽŰĻźŽžſźƃ ĻſƕƁŻƏ
ƇžųžĻƕŽŴŸźŰƂžƀĻźŽžſźŸ
ŒŸżŸźŰŽŽƏĻƄƃŽźƆƕƖĻ4UBSU4UPQĻſžŷŽŰƇŰƓƂƌƁƏ
ŲŸżźŽŵŽŸżĻƁŸżŲžŻžżĻŽŰĻƕŽƄžƀżŰƆƕŹŽžżƃ
ŴŸƁſŻŵƖ ĻŰĻƂŰźžŶĻſžŲƕŴžżŻŵŽŽƏżĻ'EQ
&4+8GŕŮŝŞ ĻƏźŵĻŲŸŲžŴŸƂƌƁƏĻŽŰĻŵźƀŰŽĻŽŰ
ŴŵźƕŻƌźŰĻƅŲŸŻŸŽĻŒžŴŽžƇŰƁĻŷŰƁŲƕƇƃƓƂƌƁƏ
ƕŽŴŸźŰƂžƀĻƃĻźŽžſƆƕ
ĻŞſƆƕƏŰźƁŵƁƃŰƀ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻƇŸƂŰŹƂŵĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŒƁƂƃſ
ŤƃŽźƆƕƏĻ4UBSU4UPQĻŲŸżŸźŰƓƂƌƁƏĻŴžĻſžŲƂžƀ
ŽžųžĻŲŲƕżźŽŵŽŽƏĻźŽžſźžƎ ĻŰűžĻŶĻŴžĻŽŰƁƂƃſ
ŽžųžĻŷŰſƃƁźƃĻŴŲŸųƃŽŰĻźŻƎƇŵż
šŴſŸŹŸƀƀƒ
œŵƅƁſųƅŻƊƀųźƆƂŻƀŽųŷŵŻŶƆƀųƀŸ
ŵƘŷŴƆŵųƖƅƏƄƒ
ŝŰŲƕƂƌĻźžŻŸĻƄƃŽźƆƕƏĻ4UBSU4UPQĻŰźƂŸŲŽŰ
ŴŲŸųƃŽĻŽŵĻŲŸżŸźŰƓƂƌƁƏĻŰŲƂžżŰƂŸƇŽž ĻƏźƉž
ŦſƁŵŻ
/##
ŰŲƂžżžűƕŻƌĻŽŵĻŴžƁƏųĻƈŲŸŴźžƁƂƕ
ſƀŸűŻŸŷŽž ĻĻźżųĻ ĻƈŲŸŴźŰ
ƅžŴŰ ĻſƕƁŻƏĻŷŰſƃƁźƃĻŰŲƂžżžűƕŻƏ
źŻƎƇŵżĻŰűžĻŶĻſƕƁŻƏĻŰŲƂžżŰƂŸƇ
ŽžƖĻŷƃſŸŽźŸĻŴŲŸųƃŽŰ
.Ļ Ļ"
ŲžŴƕŹĻƀžŷƁƂƕűŽƃŲĻſƀƏŶźƃĻƀŵżŵŽƏ
űŵŷſŵźŸ
.Ļ Ļ"
ƓżŽƕƁƂƌĻŰźƃżƃŻƏƂžƀŰĻŽŸŶƇŵĻżƕŽƕ
żŰŻƌŽžĻŴžſƃƁƂŸżžųžĻƀƕŲŽƏ
.Ļ Ļ"
ŴŲŸųƃŽĻŽŵĻŴžƁƏųŽƃŲĻŽžƀżŰŻƌŽžƖ
ƀžűžƇžƖĻƂŵżſŵƀŰƂƃƀŸ
.Ļ Ļ"
ŷžŲŽƕƈŽƏĻƂŵżſŵƀŰƂƃƀŰĻŽŸŶƇŵ
ƂžƇźŸĻŷŰżŵƀŷŰŽŽƏĻŰűžĻŲŸƉŵ
ſƀŸűŻŸŷŽžĻĻˆš
.Ļ Ļ"
şƘƄƉŸƅųƁƅƁƊŸƀƀƒŵƁŷƘƒ
5VCTV5VQR
ŦſƁŵŻ
/##
ŦſƁŵŻ
/##
ŦſƁŵŻ
/##
żƕźƀžźŻƕżŰƂĻƃĻƁŰŻžŽƕĻŰŲƂžĻŲƕŴƀƕŷ
ŽƏƓƂƌƁƏĻŲƕŴĻŷŰŴŰŽŸƅĻŷŽŰƇŵŽƌ#Ļ
ſƀžĻƆŵĻƁŲƕŴƇŸƂƌĻŲŸƁžźŰĻƈŲŸŴ
źƕƁƂƌĻžűŵƀƂŰŽŽƏĻŲŵŽƂŸŻƏƂžƀŰ
.Ļ Ļ"
.Ļ Ļ"
ŒƕźŽŰĻſžƇŸŽŰƎƂƌĻŷŰſžƂƕŲŰƂŸ
.Ļ Ļ"
ŜƕźƀžźŻƕżŰƂĻƃĻƁŰŻžŽƕĻŲƕŴƀƕŷ
ŽƏƓƂƌƁƏĻŲƕŴĻŷŰŴŰŽŸƅĻŷŽŰƇŵŽƌ#
.Ļ Ļ"
ŰŲƂžżžűƕŻƌĻŷŽŰƅžŴŸƂƌƁƏĻŽŰ
ŷŰŴŽƕŹĻſŵƀŵŴŰƇƕ
.Ļ Ļ"
ŰƂżžƁƄŵƀŽŸŹĻƂŸƁźĻżŵŽƈŵĻŷŽŰ
ƇŵŽŽƏ ĻŵźŲƕŲŰŻŵŽƂŽžųžĻŲŸƁžƂƕ
ĻżĻŽŰŴĻƀƕŲŽŵżĻżžƀƏĻ
ſžƂžƇŽŸŹĻƂŸƁźĻſžŲƕƂƀƏĻŷżƕ
ŽƎƓƂƌƁƏĻŲĻŷŰŻŵŶŽžƁƂƕĻŲƕŴĻſžųžŴ
ŽŸƅĻƃżžŲ
.Ļ Ļ"
ƂŵżſŵƀŰƂƃƀŰĻŰźƃżƃŻƏƂžƀŰĻƁƂŰƀ
ƂŵƀŰĻŽŸŶƇŵĻŽƃŻƏĻŰűžĻŶĻŷŰŽŰŴƂž
ŲŸƁžźŰ
.Ļ Ļ"
ƃŲƕżźŽŵŽŸŹĻźƀƃƖŷźžŽƂƀžŻƌĻŷ
ƄƃŽźƆƕƓƎĻ2VFVFĻ"TTJTU
"
ŗžŲŽƕƈŽƏĻƂŵżſŵƀŰƂƃƀŰĻŽŸŶƇŵ
ƂžƇźŸĻŷŰżŵƀŷŰŽŽƏĻŰűžĻŲŸƉŵ
ſƀŸűŻŸŷŽžĻˆ$
"
ŲžŴƕŹĻƀžűŸƂƌĻƕŽƂŵŽƁŸŲŽƕĻƀƃƅŸ
źŵƀżžż
.Ļ Ļ"
šŰŶžŲŸŹĻƄƕŻƌƂƀĻŲŸƅŻžſŽžƖ
ƁŸƁƂŵżŸĻſžŲŽŸŹĻĻƂŸżƇŰƁžŲž
ŲŸżźŽŵŽŰĻƄƃŽźƆƕƏĻ4UBSU4UPQ
ŷŽžŲĻſžƇŸŽŰƓĻſƀŰƆƎŲŰƂŸ ĻźžŻŸ
ŷŰŲŵƀƈŵŽžĻƆŸźŻĻŰŲƂžżŰƂŸƇŽžųž
žƇŸƉŵŽŽƏĻ ŴŸŲĻƁƂžƀĻ .Ļ Ļ"
ŲŰŶƕŻƌĻŚşşĻſŵƀŵƁƃŲŰƓƂƌƁƏĻŷ
ſžŻžŶŵŽŽƏĻ&ĻŲĻſžŻžŶŵŽŽƏĻ5$
ŰűžĻ "
ŢŸżƇŰƁžŲŵĻŲŸƁžźŵĻƁſžŶŸŲŰŽŽƏ
ŵŻŵźƂƀžŵŽŵƀųƕƖĻŰźƃżƃŻƏƂžƀŰ
ŰűžĻŶĻŷŰƀƏŴĻŰźƃżƃŻƏƂžƀŰĻſŰŴŰƓ
ŽŸŶƇŵĻżƕŽƕżŰŻƌŽžĻŴžſƃƁƂŸżžųž
ƀƕŲŽƏ
.Ļ Ļ"
ŴŲŵƀƆƏƂŰĻŲžŴƕƏĻűƃŻŸĻŲƕŴƇŸŽŵŽƕ
źžŻŸĻŲŰŶƕŻƌĻŚşşĻŷŽŰƅžŴŸŲƁƏĻƃ
ſžŻžŶŵŽŽƕĻ&
ŒžŴƕŹĻſƀžźŰƇƃƓĻſŵŴŰŻƌĻųŰŻƌżŰ
.Ļ Ļ"
ŐŲƂžżžűƕŻƌĻſžƇŸŽŰƓĻźžƂŸƂŸƁƏ
ƈŲŸŴƈŵĻŷŲŸƇŰŹŽžƖĻƈŲŸŴźžƁƂƕ
ƅžŴŸ
.
.Ļ Ļ"
ſƀŸƇŵſĻſƕŴźŻƎƇŵŽŸŹĻŴžĻŵŻŵź
ƂƀžƁŸƁƂŵżŸĻŰŲƂžżžűƕŻƏ
.Ļ Ļ"
ŒƕŴźƀŸŲŰƓƂƌƁƏĻſƀƏŶźŰĻƀŵżŵŽƏ
űŵŷſŵźŸĻŲžŴƕƏ ĻſƀŸĻƆƌžżƃĻŲŰŶƕŻƌ
ŚşşĻŷŽŰƅžŴŸƂƌƁƏĻƃĻſžŻžŶŵŽŽƕĻ&
ŰűžĻ0
"
ŴžƀžųŰĻŴƃŶŵĻƁƂƀƕżźŰ
ŠƃƅŸĻźŵƀżŰ
"
"
#
$
ŜĻĻŜŚşş ĻŐĻĻŐŚşş
ŐŲƂžżžűƕŻƌĻŷĻŵŻŵźƂƀžŽŽŸżĻźŻƕżŰƂźžŽƂƀžŻŵżĻŕšš
šſžƀƂŸŲŽŸŹĻƀŵŶŸż
ŗŵŻŶƆƀźųƂƆƄŽųƖƅƏƄƒųŵƅƁſųƅŻƊƀƁ
ŗƃſŸŽŵŽŸŹĻŰŲƂžżŰƂŸźžƎĻŴŲŸųƃŽĻżžŶŵ
ŷŽžŲƃĻŷŰſƃƁƂŸƂŸƁƏĻŽŰŲƕƂƌĻƉŵĻŴžĻƂžųž ĻƏź
ŲžŴƕŹĻŲŸƀƕƈŸƂƌĻſƀžŴžŲŶƃŲŰƂŸĻſžŴžƀžŶĻţ
ŽŰƁƂƃſŽŸƅĻŲŸſŰŴźŰƅĻŴŲŸųƃŽĻŷŰſƃƁƂŸƂƌƁƏ
ŰŲƂžżŰƂŸƇŽž ĻƏźƉžĻŲžŴƕŹĻŽŵĻŽŰƂŸƁŽƃŲĻŽŰ
ſŵŴŰŻƌĻŷƇŵſŻŵŽŽƏĻ ſƀŸĻżŵƅŰŽƕƇŽƕŹĻŚşş ĻŰűž
ŷŰűƀŰŲĻŽžųƃĻŷĻſŵŴŰŻƕĻųŰŻƌżŰĻ ŐŚşş ``
ĻŞſƆƕƏŰźƁŵƁƃŰƀ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻƇŸƂŰŹƂŵĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŒƁƂƃſ
şƘƄƉŸƅųƁƅƁƊŸƀƀƒŵƁŷƘƒ
5VCTV5VQR ŦſƁŵŻ
"
/##
ŒŰŶƕŻƌĻſŵƀŵżŸźŰŽŽƏĻſŵƀŵŴŰƇ
ſŵƀŵŲŵŴŵŽžĻŷĻſžŻžŶŵŽŽƏĻ&ĻŲ
ſžŻžŶŵŽŽƏĻ ĻŰűžĻ4
"
ŔŲŵƀƆƏƂŰĻŲžŴƕƏĻŲƕŴƇŸŽƏƎƂƌƁƏ
źžŻŸĻŲŰŶƕŻƌĻŚşşĻŷŽŰƅžŴŸŲƁƏĻƃ
ſžŻžŶŵŽŽƕĻ&
"
ŜĻĻŜŚşş ĻŐĻĻŐŚşş
ŢšŢŘţŘŗřŘŠŠŲ
ŗŰűžƀžŽƏƓƂƌƁƏĻŲƕŴźƀŸŲŰƂŸĻźŰſžƂ ĻźžŻŸ
ŴŲŸųƃŽĻŲŸżźŽƃƂžĻŰŲƂžżŰƂŸƇŽž ĻĻŲƕŽ
żžŶŵĻƀŰſƂžŲžĻŷŰſƃƁƂŸƂŸƁƏĻŰŲƂžżŰ
ƂŸƇŽžĻšſžƇŰƂźƃĻŲŸżźŽƕƂƌĻŴŲŸųƃŽ ĻƏź
ŷŰŷŲŸƇŰŹ ĻźŽžſźžƎĻ56#465612
'0)+0'ĻſŵƀŵŴĻƂŸż ĻƏźĻŲƕŴźƀŸŲŰƂŸĻźŰſžƂ
œŵƅƁſųƅŻƊƀŻżźųƂƆƄŽŷŵŻŶƆƀųƀŸ
ŵƘŷŴƆŵųƖƅƏƄƒ
ţĻŽŰŲŵŴŵŽŸƅĻŽŸŶƇŵĻŲŸſŰŴźŰƅĻŴŲŸųƃŽĻŽŵ
ŷŰſƃƁźŰƓƂƌƁƏĻŰŲƂžżŰƂŸƇŽžĻſƕƁŻƏĻŰŲƂžżŰ
ƂŸƇŽžƖĻŷƃſŸŽźŸ
"
ŦſƁŵŻ
/
##
şŵƀŵŴŰƇŰĻƃŲƕżźŽŵŽŰĻűŵŷĻŲŸż
źŽŵŽŽƏĻŷƇŵſŻŵŽŽƏĻĻƂŵźƁƂžŲŵ
ſžŲƕŴžżŻŵŽŽƏĻŽŰĻŴŸƁſŻŵƖĻſƕŴźŰŶŵ
ŲžŴƕƓŲƕĻſŵƀŵŲŵƁƂŸĻŲŰŶƕŻƌĻŚşşĻƃ
ŽŵŹƂƀŰŻƌŽŵĻſžŻžŶŵŽŽƏ ĻƉžű
ƃżžŶŻŸŲŸƂŸĻŰŲƂžżŰƂŸƇŽŸŹ
ŷŰſƃƁź
.
ŠŵżƕŽƌĻűŵŷſŵźŸĻŲžŴƕƏĻŽŵĻŷŰƁƂƕűŽƃ
ƂŸŹ ĻŲŰŶƕŻƌĻŚşşĻŷŽŰƅžŴŸƂƌƁƏĻƃ
ſžŻžŶŵŽŽƕĻţ ĻŴŲŵƀƆƏƂŰĻŲžŴƕƏĻŲƕŴ
ƇŸŽŵŽƕĻĻƃĻƆƌžżƃĻŲŸſŰŴźƃĻƁŻƕŴ
ŷŰŲŵƁƂŸĻŴŲŸųƃŽĻŷŲŸƇŰŹŽŸżĻƇŸŽžż
"
ŜĻĻŜŚşş ĻŐĻĻŐŚşş
ŠŸƀųŵſŻƄƀųźƆƂŻƀŽųŷŵŻŶƆƀųƂƃŻ
şŝŢŢ
ůźƉžĻŷŰſƃƁźĻŴŲŸųƃŽŰĻűƃŲĻŽŵŲŴŰŻŸżĻƕĻŴŲŸųƃŽ
ŷƃſŸŽƏƓƂƌƁƏ ĻŲŸźžŽŰŹƂŵĻŽŰƁƂƃſŽƕĻŴƕƖ
ŝŰƂŸƁŽƕƂƌĻſŵŴŰŻƌĻŷƇŵſŻŵŽŽƏĻƉŵĻƀŰŷĻ
ŴŲŸųƃŽĻŷŰſƃƁźŰƓƂƌƁƏĻŰŲƂžżŰƂŸƇŽž
ţĻŴŵƏźŸƅĻŲŸſŰŴźŰƅĻŲŰŶƕŻƌĻŚşşĻŽŵžű
ƅƕŴŽžĻŲƁƂŰŽžŲŸƂŸĻƃĻŽŵŹƂƀŰŻƌŽƕŹĻſžŷŸƆƕƖ
şƀŸĻƆƌžżƃĻŽŰĻƕŽƄžƀżŰƆƕŹŽžżƃĻŴŸƁſŻŵƖ
ŲƕŴžűƀŰŶŰƓƂƌƁƏĻƂŵźƁƂžŲŵĻſžŲƕŴžżŻŵŽŽƏ
ŢŸƃŸŽžƀųƀŸżƅƃƂ
ĻŞſƆƕƏŰźƁŵƁƃŰƀ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻƇŸƂŰŹƂŵĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŒƁƂƃſ
ŗŸƅųžƏƀƘƋųƘƀƇƁƃſųƉƘƒƅų
ƀųžųƋƅƆŵųƀƀƒ
ţĻƁŸƁƂŵżƕĻżŵŽƎĻ/;%#4ĻſƕŴĻŷŰųžŻžŲźžż
&4+8GĻżƕƁƂŸƂƌƁƏĻŲŲŵŴŵŽŽƏĻŴžĻƁŸƁƂŵżŸ
4UBSU4UPQĻ7PMWP ĻŰĻƂŰźžŶĻƀŵźžżŵŽŴŰƆƕƖ
ƉžŴžĻƁſžƁžűƕŲĻŵźžŽžżƕƖĻſŰŻƌŽžųžĻĻŴŸŲ
ƁƂžƀĻ
ťŸŽƄƅƁŵŸƂƁŵƘŷƁſžŸƀƀƒ
ţĻſžƓŴŽŰŽŽƕĻŷĻƆŸżĻƕŽŴŸźŰƂžƀžż
ƄƃŽźƆƕƏĻ4UBSU4UPQĻżžŶŵĻƂŰźžŶ
ŲŸŲžŴŸƂŸĻƂŵźƁƂžŲƕĻſžŲƕŴžżŻŵŽŽƏ
ŽŰĻƕŽƄžƀżŰƆƕŹŽŸŹĻŴŸƁſŻŵŹĻŷŰĻſŵŲŽŸƅ
žűƁƂŰŲŸŽĻţĻŴŵƏźŸƅĻŷĻŽŸƅĻƀŵźžżŵŽŴƃƓƂƌƁƏ
ŲŸźžŽŰƂŸĻſŵŲŽƕĻŴƕƖĻţĻŽŰŲŵŴŵŽƕŹĻŽŸŶƇŵ
ƂŰűŻŸƆƕĻŽŰŲŵŴŵŽƕĻŴŵƏźƕĻſƀŸźŻŰŴŸ
şƘƄƉŸƅųƁƅƁƊŸƀƀƒŵƁŷƘƒ
5VCTV5VQR
ŤŻſŵƁž
ŢƁŵƘŷƁſžŸƀƀƒ
ŊƀƇƁƃſųƉƘƒŷƘƒ
/##
ŗŵŻŶųƅŸžƏŵƃŸŹŻſŸųŵƅƁźų
ƂƆƄŽų
ŗŰƁŲƕƇƃƓƂƌƁƏĻŽŰĻŴŵźƕŻƌźŰĻƁŵźƃŽŴĻſƕƁŻƏĻŲŲƕżźŽŵŽŽƏĻ4UBSU4UPQ
.Ļ Ļ"
'EQ&4+8GŕŮŝŞ
ŗŰƁŲƕƇƃƓƂƌƁƏĻŽŰĻŴŵźƕŻƌźŰĻƁŵźƃŽŴĻſƕƁŻƏĻŲŸżźŽŵŽŽƏĻ4UBSU4UPQ
.Ļ Ļ"
œŵƅƁźųƂƆƄŽƁƄƅųƀƁŵťƃŸŴƆŸƅƄƒ
ƃŸſƁƀƅ
šŸƁƂŵżŰĻ4UBSU4UPQĻŽŵĻſƀŰƆƎƓĻŗŲŵƀŽƕƂƌƁƏĻŴžĻŰŲƂžżŰŹƁƂŵƀŽƕĻĻƀŵźžżŵŽŴƃƓƂƌƁƏ
ŷŲŵƀƂŰƂŸƁƏĻŲĻŰŲƂžƀŸŷžŲŰŽƃĻŰŲƂžżŰŹƁƂŵƀŽƎĻ7PMWP
.Ļ Ļ"
ŤŻƄƅŸſųƆƂƃųŵžŸƀŻƒŷŵŻŶų
ƅŸžƒ
ŒŸźžŽƃƓƂƌƁƏĻŰŲƂžżŰƂŸƇŽŰĻſŵƀŵŲƕƀźŰĻƄƃŽźƆƕƖ
.Ļ Ļ"
ŗŵŻŶųƅŸžƏŵƃŸŹŻſŸųŵƅƁźų
ƂƆƄŽų
ŔŲŸųƃŽĻųžƂžŲŸŹĻŴžĻŰŲƂžŷŰſƃƁźƃĻĻƇŵźŰƓĻŽŰƂŸƁźŰŽŽƏĻſŵŴŰŻƕĻųŰŻƌżŰĻŰűžĻŷƇŵ
ſŻŵŽŽƏ
.
ŠųŹųƅƏŽƀƁƂŽƆƂƆƄŽų
ŐŲƂžŷŰſƃƁźĻŴŲŸųƃŽŰĻŽŵĻŲƕŴűƃŴŵƂƌƁƏĻĻŷŰſƃƁƂƕƂƌĻŴŲŸųƃŽĻƏźĻŷŰŷŲŸƇŰŹĻĻźŽžſźžƎ
56#465612'0)+0'
.
ŢƆƄŽŵƎŹųƅƏƂŸŷųžƏƄƉŸ
ƂžŸƀŻƒ
ŔŲŸųƃŽĻųžƂžŲŸŹĻŴžĻŰŲƂžŷŰſƃƁźƃĻĻƇŵźŰƓĻŽŰƂŸƁźŰŽŽƏĻſŵŴŰŻƕĻŷƇŵſŻŵŽŽƏ
.
ŢƆƄŽŵƎŹųƅƏƂŸŷųžƏƅƁƃſƁźų
ŔŲŸųƃŽĻųžƂžŲŸŹĻŴžĻŰŲƂžŷŰſƃƁźƃĻĻƇŵźŰƓĻŽŰƂŸƁźŰŽŽƏĻſŵŴŰŻƕĻųŰŻƌżŰ
.
ŗžƒƂƆƄŽųŵƎŹųƅƏƅƁƃſƁźŻ
ƄƉŸƂž
ŔŲŸųƃŽĻųžƂžŲŸŹĻŴžĻŰŲƂžŷŰſƃƁźƃĻĻƇŵźŰƓĻŽŰƂŸƁźŰŽŽƏĻſŵŴŰŻƕĻųŰŻƌżŰĻŰűžĻŷƇŵ
ſŻŵŽŽƏ
.
``
ĻŞſƆƕƏŰźƁŵƁƃŰƀ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻƇŸƂŰŹƂŵĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŒƁƂƃſ
şƘƄƉŸƅųƁƅƁƊŸƀƀƒŵƁŷƘƒ
5VCTV5VQR ŤŻſŵƁž
"
ŢƁŵƘŷƁſžŸƀƀƒ
ŊƀƇƁƃſųƉƘƒŷƘƒ
ŦƄƅųƀƂŸƃŸŷųƊƆƀųƀŸżƅƃųžƏ
ŷžƒźųƂƆƄŽų
şŵƀŵŴŰƇŰĻƃŲƕżźŽŵŽŰĻűŵŷĻŲŸżźŽŵŽŽƏĻŷƇŵſŻŵŽŽƏĻĻŲŸżźŽƕƂƌĻſŵƀŵŴŰƇƃĻƂŰĻſŵƀŵŲŵ
ŴƕƂƌĻƖƖĻƃĻŽŵŹƂƀŰŻƌŽŵĻſžŻžŶŵŽŽƏ
.
ŗŵŻŶųƅŸžƏŵƃŸŹŻſŸųŵƅƁźų
ƂƆƄŽų
ŔŲŸųƃŽĻųžƂžŲŸŹĻŴžĻŰŲƂžŷŰſƃƁźƃĻĻƇŵźŰƓĻŲƕŴſƃƁźŰŽŽƏĻſŵŴŰŻƕĻųŰŻƌżŰ
"
ŗžƒƂƆƄŽųŵƎŴƃųƅƏţŻžŻ0
4UBSU4UPQĻŲƕŴźŻƎƇŵŽŰĻĻſŵƀŵƁƂŰŲƂŵĻŲŰŶƕŻƌĻſŵƀŵżŸźŰƇŰĻſŵƀŵŴŰƇĻŲĻſžŻžŶŵŽŽƏĻ0
ŰűžĻ2ĻƂŰĻŷŰſƃƁƂƕƂƌĻŴŲŸųƃŽĻƏźĻŷŰŷŲŸƇŰŹĻĻźŽžſźžƎĻ56#465612'0)+0'
"
ŠųŹųƅƏŽƀƁƂŽƆƂƆƄŽų
ŔŲŸųƃŽĻŽŵĻŲżŸźŰƓƂƌƁƏĻŰŲƂžżŰƂŸƇŽžĻĻŷŰſƃƁƂƕƂƌĻŴŲŸųƃŽĻƏźĻŷŰŷŲŸƇŰŹĻźŽžſźžƎ
56#465612'0)+0' ĻźžŻŸĻſŵƀŵżŸźŰƇĻſŵƀŵŴŰƇĻŷŽŰƅžŴŸƂƌƁƏĻŲĻſžŻžŶŵŽŽƕĻ2ĻŰűž
0
"
ŜĻĻŜŚşş ĻŐĻĻŐŚşş
ůźƉžĻſžŲƕŴžżŻŵŽŽƏĻŽŵĻŷŽŸźŰƓĻſƕƁŻƏĻŷŰŲŵƀ
ƈŵŽŽƏĻŴƕƖ ĻƁŻƕŴĻŷŲŵƀŽƃƂŸƁƏĻŴžĻŰŲƂžżŰŹ
ƁƂŵƀŽƕĻĻƀŵźžżŵŽŴƃƓżžĻŷŲŵƀƂŰƂŸƁƏĻŴžĻŰŲƂž
ƀŸŷžŲŰŽžƖĻŰŲƂžżŰŹƁƂŵƀŽƕĻ7PMWP
ĻŞſƆƕƏŰźƁŵƁƃŰƀ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻƇŸƂŰŹƂŵĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŒƁƂƃſ
/##
şƘƄƉŸƅųƁƅƁƊŸƀƀƒŵƁŷƘƒ
ŢƁŵƀŻżƂƃŻŵƘŷ#9&
ŢƁŵƀŻżƂƃŻŵƘŷŵŵƘſŽƀŸƀŻżźųŵŹŷŻ
ŠƁŹžƇŹƀ#9&
şžŲŽŸŹĻſƀŸŲƕŴĻ "8%ĻqĻ"MMĻ8IFFMĻ%SJWF ĻžŷŽŰ
ƇŰƓ ĻƉžĻŲƁƕĻƇžƂŸƀŸĻźžŻŵƁŰĻŰŲƂžżžűƕŻƏĻſƀŸ
ŲžŴƏƂƌƁƏĻŲĻŴƕƎĻŴŲŸųƃŽžż
şžƂƃŶŽƕƁƂƌĻŴŲŸųƃŽŰĻŰŲƂžżŰƂŸƇŽžĻƀžŷſžŴƕ
ŻƏƓƂƌƁƏĻżƕŶĻſŵƀŵŴŽƕżŸĻƂŰĻŷŰŴŽƕżŸĻźžŻŵ
ƁŰżŸĻšŸƁƂŵżŰĻŷƇŵſŻŵŽŽƏĻŷĻŵŻŵźƂƀžŽŽŸż
źŵƀƃŲŰŽŽƏżĻƀžŷſžŴƕŻƏƓĻſžƂƃŶŽƕƁƂƌĻŽŰĻƂƃ
ſŰƀƃĻźžŻƕƁ ĻƏźƕĻżŰƎƂƌĻźƀŰƉŵĻŷƇŵſŻŵŽŽƏĻŷ
ſžŲŵƀƅŽŵƎĻŲĻŴŰŽŸŹĻżžżŵŽƂĻŦŵĻŷŰűŵŷſŵƇƃƓ
ŽŰŹźƀŰƉƃĻƂƏųƃĻƕĻŷŰſžűƕųŰƓĻűƃźƁƃŲŰŽŽƎ
źžŻƕƁĻţĻŽžƀżŰŻƌŽŸƅĻƃżžŲŰƅĻŲžŴƕŽŽƏĻűƕŻƌƈŰ
ƇŰƁƂŸŽŰĻƂƏųžŲžųžĻŷƃƁŸŻŻƏĻƀžŷſžŴƕŻƏƓƂƌƁƏ
ŽŰĻſŵƀŵŴŽƕĻźžŻŵƁŰ
şžŲŽŸŹĻſƀŸŲƕŴĻſƕŴŲŸƉƃƓĻűŵŷſŵźƃĻźŵƀƃŲŰŽŽƏ
ŰŲƂžĻŲĻƃżžŲŰƅĻŴžƉƃ ĻƁŽƕųƃĻƂŰĻžŶŵŻŵŴƕ
ŜŰŻƎŽžźĻƁƅŵżŰƂŸƇŽŸŹĻĻŴŵƂŰŻƕĻżžŶƃƂƌĻŲƕŴƀƕŷŽƏƂŸƁƏĻŷŰŻŵŶŽžĻŲƕŴĻƀŸŽźƃĻƂŰĻżžŴŵŻƕĻŰŲƂž
ĻŞſƆƕƏŰźƁŵƁƃŰƀ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻƇŸƂŰŹƂŵĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŒƁƂƃſ
şƘƄƉŸƅųƁƅƁƊŸƀƀƒŵƁŷƘƒ
ŠƁŹƀŸŶųžƏſƁ
ŚųŶųžƏƀųƘƀƇƁƃſųƉƘƒ
ŐŲƂžĻƃƁƂŰƂźžŲŰŽŵĻŴŲžżŰĻźžŽƂƃƀŰżŸĻųŰŻƌ
żƕŲŽžƖĻƁŸƁƂŵżŸĻşƀžĻſžƈźžŴŶŵŽŽƕĻžŴŽžųž
źžŽƂƃƀŰĻųŰŻƌżƕŲŽžƖĻƁŸƁƂŵżŸĻſŵŴŰŻƌĻųŰŻƌżŰ
űƃŴŵĻſƀžŲŰŻƎŲŰƂŸƁƏĻųŻŸűƈŵ ĻƕĻŷŽŰŴžűŸƂƌƁƏ
ƁŸŻƌŽƕƈŵĻƂŸƁŽƃƂŸĻŽŰĻſŵŴŰŻƌĻŴŻƏĻŽžƀżŰŻƌ
ŽžųžĻųŰŻƌżƕŲŽžųžĻŵƄŵźƂƃ
ŢŸƁźĻſŵŴŰŻƕĻųŰŻƌżŰĻŲžŴƕƏĻſƕŴƁŸŻƎƓƂƌƁƏ
ƁŵƀŲžſƀŸŲžŴžżĻųŰŻƌżŰ
ŢšŢŘţŘŗřŘŠŠŲ
šŵƀŲžŴŲŸųƃŽĻųŰŻƌżƕŲŽžƖĻƁŸƁƂŵżŸĻſƀŰƆƎƓ
ŻŸƈŵĻſƕŴĻƇŰƁĻƀžűžƂŸĻŴŲŸųƃŽŰ
ůźƉžĻųŰŻƌżŰĻŲŸźžƀŸƁƂžŲƃƎƂƌƁƏĻſƀŸĻŲŸż
źŽŵŽžżƃĻŴŲŸųƃŽƕ ĻſŵŴŰŻƌĻűƃŴŵĻƂƃųžƎĻƕĻŷŽŰ
ŴžűŸƂƌƁƏĻŴžźŻŰƁƂŸĻűƕŻƌƈŵĻŷƃƁŸŻŻƏĻŴŻƏ
Ƃžųž ĻƉžűĻŷŰųŰŻƌżƃŲŰƂŸĻŰŲƂžżžűƕŻƌ
ţĻųžƀŸƁƂƕŹĻżƕƁƆŵŲžƁƂƕĻŰűžĻſƀŸĻƖŷŴƕĻŷĻŲŰŶźŸż
ŲŰŽƂŰŶŵżĻƕŽƂŵŽƁŸŲŽƕƁƂƌĻŲŸźžƀŸƁƂŰŽŽƏ
ųŰŻƌżĻżžŶŽŰĻŷŽŸŷŸƂŸĻſƀŸĻŷŰƁƂžƁƃŲŰŽŽƕ
ųŰŻƌżƃŲŰŽŽƏĻŴŲŸųƃŽžżĻœŰŻƌżƃŲŰŽŽƏĻŴŲŸųƃ
ŽžżĻŽŰŹűƕŻƌƈĻŵƄŵźƂŸŲŽŵ ĻƏźƉžĻƂŰĻŶĻſŵƀŵ
ŴŰƇŰĻŲŸźžƀŸƁƂžŲƃƓƂƌƁƏĻſƕŴĻƇŰƁĻƖŷŴŸĻŲŽŸŷ
ƉžĻƕĻſƕŴĻƇŰƁĻƖŷŴŸĻŲųžƀƃ
ŔŻƏĻžƂƀŸżŰŽŽƏĻűƕŻƌƈĻŴžźŻŰŴŽžƖĻƕŽƄžƀżŰƆƕƖ
ƉžŴžĻŲŵŻŸźžųžĻŽŰŲŰŽƂŰŶŵŽŽƏĻŽŰĻŰŲƂžżž
űƕŻƌ ĻŴŸŲĻƁƂžƀĻ
œƀƅŻŴžƁŽƆŵųžƏƀųŶųžƏſƘŵƀųƄŻƄƅŸſų
ƈŲŸŴźƕƁƂƌĻŰŲƂžżžűƕŻƏĻŲſŰŴŵĻŽŸŶƇŵĻĻźżų
ƁƂžſƁŸųŽŰŻŸĻſŵƀŵƁƂŰƎƂƌĻżŸųžƂƕƂŸĻƕĻŷŰƁŲƕ
ƇƃƎƂƌƁƏĻſžƁƂƕŹŽŸżĻƁŲƕƂŻžż ĻŲžŴŽžƇŰƁĻŲżŸ
źŰƓƂƌƁƏĻƁŲƕƂŻžŲŰĻŰŲŰƀƕŹŽŰĻƁŸųŽŰŻƕŷŰƆƕƏ ĻƉž
żŸųžƂŸƂƌ ĻſžźŸĻŲžŴƕŹĻŽŵĻſƀŸƁźžƀŸƂƌĻŰŲƂž
żžűƕŻƌĻƉžŽŰŹżŵŽƈŵĻŴžĻĻźżų ĻŰűžĻſžźŸĻŽŵ
ŲŸżźŽŵĻƖƅĻŲƕŴſžŲƕŴŽžƎĻźŽžſźžƎ ĻŴŸŲ
ƁƂžƀĻ
ŨŲŸŴźŵĻŲŸſƀžűƃŲŰŽŽƏĻƁŸƁƂŵżŸĻ"#4ĻŲƕŴűƃ
ŲŰƓƂƌƁƏĻŰŲƂžżŰƂŸƇŽžĻſƕƁŻƏĻŷŰſƃƁźƃĻŴŲŸ
ųƃŽŰ ĻźžŻŸĻŲžŴƕŹĻŲƕŴſƃƁźŰƓĻſŵŴŰŻƌĻųŰŻƌżŰ
şžŴŰŻƌƈŰĻŰŲƂžżŰƂŸƇŽŰĻſŵƀŵŲƕƀźŰĻƁŸƁƂŵżŸ
"#4ĻżžŶŵĻűƃƂŸĻŲŸźžŽŰŽŰĻſƀŸĻŴžƁƏųŽŵŽŽƕ
ƈŲŸŴźžƁƂƕĻĻźżųĻşƕŴĻƇŰƁĻſŵƀŵŲƕƀźŸĻŲŸ
ŲƕŴƇƃŲŰƓƂŵĻſƃŻƌƁŰƆƕƎĻſŵŴŰŻƕĻųŰŻƌżŰ
ŨŰƀĻűƀƃŴƃĻƕĻŲžŴŸĻŽŰĻųŰŻƌżƕŲŽŸƅĻŴŸƁźŰƅ
żžŶŵĻƁſƀŸƇŸŽŸƂŸĻŷŰƂƀŸżźƃĻųŰŻƌżƃŲŰŽŽƏ
şƀŸĻžƇŸƉŵŽŽƕĻųŰŻƌżƕŲŽŸƅĻźžŻžŴžźĻƆƏ
ŷŰƂƀŸżźŰĻŷŲžŴŸƂƌƁƏĻŴžĻżƕŽƕżƃżƃ
ŐŲƂžżžűƕŻƌĻƃƁƂŰƂźžŲŰŽŸŹĻ"#4Ļ "OUJMPDL
#SBLJOHĻ4ZTUFN ĻƏźŰĻŷŰſžűƕųŰƓĻűŻžźƃŲŰŽŽƎ
źžŻŵƁĻſƀŸĻųŰŻƌżƃŲŰŽŽƕĻŦŵĻžŷŽŰƇŰƓ ĻƉž
ŰŲƂžĻŽŵĻŲƂƀŰƇŰƓĻƁŲžƓƖĻźŵƀžŲŰŽžƁƂƕ ĻƕĻŲžŴƕƎ
ŻŵųƈŵĻƃŽŸźŽƃƂŸĻŽŵűŵŷſŵƇŽžƖĻƁŸƂƃŰƆƕƖĻŽŰ
ŴžƀžŷƕĻşƕŴĻƇŰƁĻųŰŻƌżƃŲŰŽŽƏĻŽŰĻſŵŴŰŻƕ
ųŰŻƌżŰĻżžŶŵĻŲƕŴƇƃŲŰƂŸƁƏĻŲƕűƀŰƆƕƏ ĻƆŵĻŽžƀ
żŰŻƌŽž
ŤƅƁƂƄŻŶƀųžŻŸŽƄƅƃŸƀƁŶƁ
ŶųžƏſƆŵųƀƀƒƅųųŵƅƁſųƅŻƊƀŸ
ŵŵƘſŽƀŸƀƀƒųŵųƃƘżƀƁƙƄŻŶƀųžƘźųƉƘƙ
šŲƕƂŻžŲŰĻƁŸųŽŰŻƕŷŰƆƕƏĻŵźƁƂƀŵŽžųžĻųŰŻƌżƃ
ŲŰŽŽƏĻŰźƂŸŲƃƓƂƌƁƏĻŴŻƏĻſžſŵƀŵŴŶŵŽŽƏ
ŲžŴƕƖŲĻƂƀŰŽƁſžƀƂŽŸƅĻŷŰƁžűƕŲ ĻƉžĻƀƃƅŰƎƂƌƁƏ
ſžŷŰŴƃ ĻſƀžĻƀŰſƂžŲŵĻųŰŻƌżƃŲŰŽŽƏĻŦƏ
ƄƃŽźƆƕƏĻſŵƀŵŴűŰƇŰƓĻżŸųžƂƕŽŽƏĻƁƂžſƁŸų
ŽŰŻƃĻŷŰżƕƁƂƌĻƀƕŲŽžųžĻƁŲƕƂŻŰĻſƀŸĻŷŲŸƇŰŹ
ŽžżƃĻųŰŻƌżƃŲŰŽŽƕ
šŲƕƂŻžŲŰĻƕŽŴŸźŰƆƕƏĻŵźƁƂƀŵŽžųžĻųŰŻƌżƃ
ŲŰŽŽƏĻŰźƂŸŲƃƓƂƌƁƏĻſƀŸĻſŵƀŵŲŸƉŵŽŽƕĻƈŲŸŴ
źžƁƂƕĻĻźżų ĻſƀŸĻƁſƀŰƆƎŲŰŽŽƕĻƁŸƁƂŵżŸ
"#4ĻƇŸĻƀŰſƂžŲžųžĻųŰŻƌżƃŲŰŽŽƏĻũžŹŽž
šƊŻƌŸƀƀƒŶųžƏſƘŵƀŻƈŷŻƄŽƘŵ
ŠŵźžżŵŽŴƃƓƂƌƁƏĻƀƃƇŽŵĻſƀžƂŸƀŰŽŽƏĻſƀŸĻƖŷŴƕ
ſžĻżžźƀŸżĻŴžƀžųŰż ĻſŵƀŵŴĻƂƀŸŲŰŻŸżĻſŰƀ
źƃŲŰŽŽƏżĻƕĻſƕƁŻƏĻżŸƂƂƏĻŰŲƂžżžűƕŻƏĻŒŸźž
ŽƃŹƂŵĻƆŵĻŻŵųźŸżĻźžƀžƂźŸżĻųŰŻƌżƃŲŰŽŽƏż
ſƕŴĻƇŰƁĻƖŷŴŸ
ŢƘŷƄŻžƑŵųƊŸŽƄƅƃŸƀƁŶƁŶųžƏſƆŵųƀƀƒ
Řŕœ
şƕŴƁŸŻƎŲŰƇĻŵźƁƂƀŵŽžųžĻųŰŻƌżƃŲŰŽŽƏ
&NFSHFODZĻ#SBLFĻ"TTJTU ĻŴžſžżŰųŰƓĻŷűƕŻƌ
ƈŸƂŸĻƁŸŻƃĻųŰŻƌżƃŲŰŽŽƏĻƕ ĻƂŰźŸżĻƇŸŽžż
ŷżŵŽƈŸƂŸĻųŰŻƌżƕŲŽŸŹĻƈŻƏƅĻşƕŴƁŸŻƎŲŰƇ
ŵźƁƂƀŵŽžųžĻųŰŻƌżƃŲŰŽŽƏĻŲŸƏŲŻƏƓĻƁƂŸŻƌ
ųŰŻƌżƃŲŰŽŽƏĻŲžŴƕƏĻƕ ĻſƀŸĻŽŵžűƅƕŴŽžƁƂƕ
ŷűƕŻƌƈƃƓĻƕŽƂŵŽƁŸŲŽƕƁƂƌĻųŰŻƌżƃŲŰŽŽƏĻœŰŻƌ
żƕŲŽŵĻŷƃƁŸŻŻƏĻżžŶŵĻűƃƂŸĻŷűƕŻƌƈŵŽŵĻŴž
ſžƀžųƃĻƁſƀŰƆƎŲŰŽŽƏĻƁŸƁƂŵżŸĻ"#4ĻşƀŸ
şƘƄƉŸƅųƁƅƁƊŸƀƀƒŵƁŷƘƒ
ŠƁŹƀŸŶųžƏſƁ
ŷŽŸŶŵŽŽƕĻƂŸƁźƃĻŽŰĻſŵŴŰŻƌĻųŰŻƌżŰĻſƕŴƁŸŻƎ
ŲŰƇĻŵźƁƂƀŵŽžųžĻųŰŻƌżƃŲŰŽŽƏĻŲŸżŸźŰƓƂƌƁƏ
ŢţśşŊťŝœ
şƀŸĻƃŲƕżźŽŵŽŽƕĻƁŸƁƂŵżŸĻ&#"ĻųŰŻƌżƕŲŽŰ
ſŵŴŰŻƌĻžſƃƁźŰƓƂƌƁƏĻƂƀžƅŸĻŽŸŶƇŵ ĻŽƕŶ
ŷŲŸƇŰŹŽž ĻŽŰƂŸƁŽƕƂƌĻ ƃƂƀŸżƃŹƂŵ ĻųŰŻƌ
żƕŲŽƃĻſŵŴŰŻƌ ĻƁźƕŻƌźŸĻƆŵĻűƃŴŵĻſžƂƀƕűŽž
şƕƁŻƏĻŲƕŴſƃƁźŰŽŽƏĻſŵŴŰŻƕĻųŰŻƌżƃŲŰŽŽƏ
ſƀŸſŸŽƏƓƂƌƁƏ
šŴƄžƆŶƁŵƆŵųƀƀƒ
ŔŻƏĻŷŰűŵŷſŵƇŵŽŽƏĻżŰźƁŸżŰŻƌŽžƖĻűŵŷſŵźŸ
ƂŰĻŽŰŴƕŹŽžƁƂƕĻŰŲƂžżžűƕŻƏĻŲŸźžŽƃŹƂŵ
ƕŽƁƂƀƃźƆƕƖĻƁŵƀŲƕƁŽžƖĻſƀžųƀŰżŸĻ7PMWP ĻŲŸźŻŰ
ŴŵŽƕĻŲĻűƀžƈƃƀƕĻšŵƀŲƕƁĻƂŰĻųŰƀŰŽƂƕƏ ĻŴŸŲ
ƁƂžƀĻ
ŤŻſŵƁžŻƀųŽƁſŴƘƀƁŵųƀƘżƂƃŻžųŷƁŵƘż
ƂųƀŸžƘ
ŤŻſŵƁž
ŚƀųƊŸƀƀƒ
šŲƕƂŸƂƌƁƏĻſžƁƂƕŹŽžĻĻſŵƀŵ
ŲƕƀƂŵĻƀƕŲŵŽƌĻųŰŻƌżƕŲŽžƖ
ƀƕŴŸŽŸĻşƀŸĻŽŸŷƌźžżƃĻƀƕŲŽƕ
ŷŰŻŸŹƂŵĻųŰŻƌżƕŲŽƃĻƀƕŴŸŽƃĻƕ
ſŵƀŵŲƕƀƂŵĻſƀŸƇŸŽƃĻŲŸƂžźƃ
ųŰŻƌżƕŲŽžƖĻƀƕŴŸŽŸ
şžƁƂƕŹŽŵĻƁŲƕƂŻžĻĻƁŵźƃŽŴŸ
ſƕƁŻƏĻŷŰſƃƁźƃĻŴŲŸųƃŽŰĻĻŰŲƂž
żŰƂŸƇŽŰĻſŵƀŵŲƕƀźŰĻƄƃŽźƆƕƖ
ŢšŢŘţŘŗřŘŠŠŲ
ůźƉžĻ
ĻƂŰĻ
ĻŷŰƁŲƕƇƃƎƂƌƁƏ
žŴŽžƇŰƁŽž ĻƆŵĻżžŶŵĻŲźŰŷƃŲŰƂŸĻŽŰ
ŽŵƁſƀŰŲŽƕƁƂƌĻųŰŻƌżƕŲŽžƖĻƁŸƁƂŵżŸ
ůźƉžĻſƀŸĻƆƌžżƃĻƀƕŲŵŽƌĻųŰŻƌżƕŲŽžƖ
ƀƕŴŸŽŸĻŲĻűŰƇźƃĻŴžƁƂŰƂŽƕŹ ĻžűŵƀŵŶŽž
ƀƃƈŰŹƂŵĻŴžĻŽŰŹűŻŸŶƇžƖĻƁƂŰŽƆƕƖĻƂŵƅŽƕƇ
ŽžųžĻžűƁŻƃųžŲƃŲŰŽŽƏĻŴŻƏĻſŵƀŵŲƕƀźŸ
ųŰŻƌżƕŲŽžƖĻƁŸƁƂŵżŸĻĻƀŵźžżŵŽŴƃƓƂƌƁƏ
ŷŲŵƀŽƃƂŸƁƏĻŴžĻŰŲƂžƀŸŷžŲŰŽžƖĻŰŲƂžżŰŹ
ƁƂŵƀŽƕĻ7PMWP
ůźƉžĻƀƕŲŵŽƌĻųŰŻƌżƕŲŽžƖĻƀƕŴŸŽŸĻŲĻűŰƇźƃ
ŽŸŶƇŵĻſžŷŽŰƇźŸĻ/+0 ĻſƀžŴžŲŶƃŲŰƂŸĻƀƃƅ
żžŶŽŰĻŻŸƈŵĻſƕƁŻƏĻſžſžŲŽŵŽŽƏĻųŰŻƌżƕŲ
ŽžƖĻƀƕŴŸŽŸ
ŝŵžűƅƕŴŽžĻŲŸŷŽŰƇŸƂŸĻſƀŸƇŸŽƃĻŲŸƂžźƃ
ųŰŻƌżƕŲŽžƖĻƀƕŴŸŽŸ
ŕœřŞśŕš
ŝŵžűƅƕŴŽžĻƀŵųƃŻƏƀŽžĻſŵƀŵŲƕƀƏƂŸĻŷŽž
ƈŵŽŽƏĻźžżſžŽŵŽƂƕŲĻųŰŻƌżƕŲŽžƖĻƁŸƁƂŵżŸ
ŗŲŵƀŽƕƂƌƁƏĻŴžĻŰŲƂžżŰŹƁƂŵƀŽƕĻŷŰĻƕŽƄžƀ
żŰƆƕƓƎĻŷĻƆƕƓƖĻſƀžƆŵŴƃƀŸĻŰűžĻŶĻſžſƀžƁƕƂƌ
ƄŰƅƕŲƆƕŲĻŰŲƂžżŰŹƁƂŵƀŽƕĻſƀžŲŵƁƂŸĻžųŻƏŴ
ĻƀŵźžżŵŽŴƃƓƂƌƁƏĻŷŲŵƀƂŰƂŸƁƏĻŴžĻŰŲƂž
ƀŸŷžŲŰŽžƖĻŰŲƂžżŰŹƁƂŵƀŽƕĻ7PMWP
şƘƄƉŸƅųƁƅƁƊŸƀƀƒŵƁŷƘƒ
ŧƆƀŽƉƘƒŽƁƀƅƃƁžƑƃƆƈƆƂƁƄƈŻžųſ*KNN&GUEGPV%QPVTQN *&% ŚųŶųžƏƀųƘƀƇƁƃſųƉƘƒ
)%$ĻżžŶŽŰĻſžƀƕŲŽƏƂŸĻŷĻŰŲƂžżŰƂŸƇŽŸż
ųŰŻƌżƃŲŰŽŽƏżĻŴŲŸųƃŽžżĻŚžŻŸĻŽŰĻźƀƃƂžżƃ
ƁſƃƁźƃĻŲŸĻŲƕŴſƃƁźŰƓƂŵĻſŵŴŰŻƌĻųŰŷƃ Ļƀƃƅ
ŰŲƂžżžűƕŻƏĻŷŰŷŲŸƇŰŹĻƃſžŲƕŻƌŽƎƓƂƌƁƏ
žƁźƕŻƌźŸĻŴŲŸųƃŽĻŽŰżŰųŰƓƂƌƁƏĻŷżŵŽƈŸƂŸ
ƈŲŸŴźƕƁƂƌĻžűŵƀƂŰŽŽƏĻŦŵĻŽŰŷŸŲŰƓƂƌƁƏ
ųŰŻƌżƃŲŰŽŽƏĻŴŲŸųƃŽžżĻŐŻŵĻƇŸżĻźƀƃƂƕƈŸŹ
ƁƅŸŻĻƕĻƇŸżĻűƕŻƌƈŵĻŽŰŲŰŽƂŰŶŵŽŵĻŰŲƂž ĻƂŸż
ƈŲŸŴƈŵĻźžƂŸƂƌƁƏĻŰŲƂžżžűƕŻƌ ĻŽŵŷŲŰŶŰƎƇŸ
ŽŰĻųŰŻƌżƃŲŰŽŽƏĻŴŲŸųƃŽžżĻŔŻƏĻŷŽŸŶŵŽŽƏ
ƈŲŸŴźžƁƂƕĻŲžŴƕƎĻŴžŲžŴŸƂƌƁƏĻŲŸźžƀŸƁƂžŲƃ
ŲŰƂŸĻŽžŶŽŵĻųŰŻƌżž
ŗŰŲŴƏźŸĻƆƕŹĻƄƃŽźƆƕƖĻŷűƕŻƌƈƃŲŰƂŸŷżŵŽƈƃ
ŲŰƂŸĻƈŲŸŴźƕƁƂƌĻŽŰĻźƀƃƂŸƅĻƁſƃƁźŰƅĻżžŶŽŰ
ŻŸƈŵĻƃſƀŰŲŻƏƎƇŸĻſŵŴŰŻŻƎĻŰźƁŵŻŵƀŰƂžƀŰ
űŵŷĻŷŰƁƂžƁƃŲŰŽŽƏĻŽžŶŽžųžĻųŰŻƌżŰĻŧƃƂŻŸ
ŲƕƁƂƌĻſŵŴŰŻƕĻŰźƁŵŻŵƀŰƂžƀŰĻŷżŵŽƈƃƓƂƌƁƏĻƕ
ƁƂŰƓĻƂžƇŽƕƈžƎ ĻŷŰŲŴƏźŸĻƂžżƃ ĻƉžĻſžŲŽŸŹ
ƅƕŴĻſŵŴŰŻƕĻžűżŵŶŵŽžĻƀŵųƃŻƎŲŰŽŽƏżĻƈŲŸŴ
źžƁƂƕĻŰŲƂžżžűƕŻƏĻŲĻżŵŶŰƅĻſŵŲŽžųžĻŴƕŰſŰ
ŷžŽƃĻœŰŻƌżƕŲŽŰĻƁŸƁƂŵżŰĻŲżŸźŰƓƂƌƁƏĻƁŰżž
ƁƂƕŹŽžĻƕĻŷŰűŵŷſŵƇƃƓĻŽŸŷƌźƃĻƂŰĻƀƕŲŽžżƕƀŽƃ
ƈŲŸŴźƕƁƂƌ ĻŽŰŴŰƎƇŸĻŲžŴƕƎĻżžŶŻŸŲƕƁƂƌ
ſžŲŽƕƁƂƎĻŷžƁŵƀŵŴŸƂŸƁƏĻŽŰĻźŵƀƃŲŰŽŽƕ
)%$ĻŷžźƀŵżŰĻźžƀŸƁŽŰĻŽŰĻźƀƃƂŸƅĻƁƅŸŻŰƅĻŷ
ŽŵƀƕŲŽžƎĻƕĻƁŻŸŷƌźžƎĻſžŲŵƀƅŽŵƎĻŝŰſƀŸ
źŻŰŴ ĻſƀŸĻƁſƃƁźƃĻŽŰĻŲžŴƃĻƇžŲŽŰĻŷĻŰŲƂžſƀŸ
ƇŵſŰĻŽŰĻƀŰżſƕ
ŢšŢŘţŘŗřŘŠŠŲ
šŸƁƂŵżŰĻ)%$ĻŽŵĻſƀŰƆƎƓĻŲĻƃƁƕƅĻƁŸƂƃŰ
ƆƕƏƅ ĻŲžŽŰĻŻŸƈŵĻŲŸźžŽƃƓĻƄƃŽźƆƕƎĻŴžŴŰƂ
źžŲžƖĻſƕŴƂƀŸżźŸ
ŒžŴƕŹĻŷŰŲŶŴŸĻŽŵƁŵĻſžŲŽƃĻŲƕŴſžŲƕŴŰŻƌ
ŽƕƁƂƌĻŷŰĻűŵŷſŵƇŽŵĻźŵƀƃŲŰŽŽƏĻŰŲƂžżžűƕ
Żŵż
ŢƃŻƀƉŻƂƃƁŴƁƅŻ
ŦƏĻƄƃŽźƆƕƏĻƁſƀŰƆƌžŲƃƓĻŻŸƈŵĻŽŰĻſŵƀƈƕŹĻƕĻŽŰ
ŷŰŴŽƕŹĻſŵƀŵŴŰƇƕĻŔŻƏĻ"Śşş ĻſžŲŸŽŽžĻűƃƂŸ
žűƀŰŽŵĻſžŻžŶŵŽŽƏĻ ĻƏźŵĻſžźŰŷŰŽŵ
ƆŸƄƀžƎĻĻŽŰĻŴŸƁſŻŵƖĻŴžƀžŶŽƌžųž
źžżſƎƂŵƀŰ ĻŴŸŲĻƁƂžƀĻ
ŢţśşŊťŝœ
ŤƃŽźƆƕƏĻ)%$ĻŽŵĻżžŶŵĻűƃƂŸĻƃŲƕżźŽŵŽŰ
ƏźƉžĻſŵƀŵżŸźŰƇĻŰŲƂžżŰƂŸƇŽžƖĻŚşşĻŷŽŰ
ƅžŴŸƂƌƁƏĻŲĻſžŻžŶŵŽŽƕĻ&
ţƁŴƁƅų
šŸƁƂŵżƃĻźžŽƂƀžŻƌžŲŰŽžųžĻƁſƃƁźƃĻŽŰĻƁƅŸ
ŻŰƅĻ )%$ ĻżžŶŽŰĻŲŲƕżźŽƃƂŸĻŰűžĻŲŸżźŽƃƂŸ
ŷŰĻŴžſžżžųžƎĻŷŰƁžűƕŲĻſŵƀŵżŸźŰƇŰĻŽŰĻƆŵŽ
ƂƀŰŻƌŽƕŹĻźžŽƁžŻƕĻŚžŻŸĻƄƃŽźƆƕƏĻŲŲƕżźŽŵŽŰ
ŻŰżſžƇźŰĻƕŽŴŸźŰƂžƀŰĻƃĻźŽžſƆƕĻƁŲƕƂŸƂƌƁƏ
şƀŸĻŲŲƕżźŽŵŽŽƕĻƄƃŽźƆƕƖĻ)%$ĻŷŰƁŲƕƇƃƓƂƌƁƏ
ƁŸżŲžŻĻ
ĻŰĻŽŰĻŴŸƁſŻŵƖĻŲƕŴžűƀŰ
ŶŰƓƂƌƁƏĻŤŻƄƅŸſųƄƂƆƄŽųŕŝŞ
ŤƃŽźƆƕƏĻ)%$ĻŴžŷŲžŻƏƓĻŰŲƂžżžűƕŻƎĻźžƂŸ
ƂŸƁƏĻŲſŵƀŵŴĻŽŰĻżŰźƁŸżŰŻƌŽƕŹĻƈŲŸŴźžƁƂƕ
ĻźżųĻŷĻųŰŻƌżƃŲŰŽŽƏżĻŴŲŸųƃŽžżĻƕĻĻźżų
ſƀŸĻƀƃƅƃĻŽŰŷŰŴĻşƀžƂŵĻſŵŴŰŻŻƎĻŰźƁŵŻŵƀŰ
ƂžƀŰĻżžŶŽŰĻŲƁƂŰŽžŲŸƂŸĻűƃŴƌƏźƃĻƈŲŸŴ
źƕƁƂƌĻŲƕŴſžŲƕŴŽžĻŴžĻſŵƀŵŴŰƂžƇŽŸƅĻƇŸƁŵŻ
ŴŰŽžƖĻſŵƀŵŴŰƇƕĻŚžŻŸĻſŵŴŰŻƌĻųŰŷƃĻŲƕŴſƃ
ƉŵŽŰ ĻŰŲƂžżžűƕŻƌĻƈŲŸŴźžĻųŰŻƌżƃƓƂƌƁƏĻŴž
ĻŰűžĻĻźżųĻŲƕŴſžŲƕŴŽž ĻŽŵŷŰŻŵŶŽžĻŲƕŴ
źƀƃƂŸŷŽŸĻƁƅŸŻƃĻƕĻűŵŷĻſžƂƀŵűŸĻŲŸźžƀŸƁƂžŲƃ
ŲŰƂŸĻŽžŶŽŵĻųŰŻƌżž
şƀŸĻŲŲƕżźŽŵŽŽƕĻƄƃŽźƆƕƖĻųŰŻƌżƕŲŽŸŹĻŻƕƅƂŰƀ
ŲżŸźŰƓƂƌƁƏĻŰŲƂžżŰƂŸƇŽžĻŒžŴƕŹĻżžŶŵĻųŰŻƌ
żƃŲŰƂŸĻŰűžĻŷƃſŸŽŸƂŸĻŰŲƂžĻƃĻűƃŴƌƏźŸŹĻƇŰƁ
ŷŰĻŴžſžżžųžƎĻŽžŶŽžųžĻųŰŻƌżŰ
)%$ĻŲŸżźŽŵŽž
şƘƄƉŸƅųƁƅƁƊŸƀƀƒŵƁŷƘƒ
ŧƆƀŽƉƘƒŽƁƀƅƃƁžƑƃƆƈƆƂƁƄƈŻžųſ*KNN&GUEGPV%QPVTQN *&%
p źŽžſźžƎĻŲŲƕżźŲŸżźĻŽŰĻƆŵŽƂƀŰŻƌŽƕŹ
źžŽƁžŻƕ
p ſƀŸĻŲŲƕżźŽŵŽŽƕĻſŵƀŵŴŰƇƕĻŲŸƉžƖĻŷŰĻĻŽŰ
żŵƅŰŽƕƇŽƕŹĻŚşş
p ƏźƉžĻžűƀŰŽŰĻſŵƀŵŴŰƇŰĻŲŸƉŰĻŽƕŶĻĻŽŰ
ŰŲƂžżŰƂŸƇŽƕŹĻŚşş ĻŰűžĻƏźƉžĻſŵƀŵżŸ
źŰƇĻſŵƀŵŴŰƇĻſŵƀŵźŻƎƇŵŽŸŹĻŲĻſžŻž
ŶŵŽŽƏĻ&
ŤƃŽźƆƕƏĻżžŶŵĻűƃƂŸĻŲŸżźŽŵŽŰĻŲĻűƃŴƌƏźŸŹ
ƇŰƁĻůźƉžĻƆŵĻŲƕŴűƃŲŰƓƂƌƁƏĻŽŰĻźƀƃƂžżƃ
ƁƅŸŻƕ ĻųŰŻƌżƕŲŽŸŹĻŵƄŵźƂĻŷŽŸźŰƓĻŽŵĻżžżŵŽ
ƂŰŻƌŽž ĻŰŻŵĻſžƁƂƃſžŲž
ŢţśşŊťŝœ
şƕƁŻƏĻƃŲƕżźŽŵŽŽƏĻƄƃŽźƆƕƖĻ)%$ĻŲŸ
żžŶŵƂŵĻŲƕŴƇƃƂŸĻŷŰƂƀŸżźƃĻżƕŶĻŽŰƂŸƁźŰŽ
ŽƏżĻſŵŴŰŻƕĻŰźƁŵŻŵƀŰƂžƀŰĻƂŰĻŲƕŴſžŲƕŴŴƎ
ŴŲŸųƃŽŰ
şƘƄƉŸƅųƁƅƁƊŸƀƀƒŵƁŷƘƒ
ŢųƃŽƆŵųžƏƀŸŶųžƏſƁ
ŚųŶųžƏƀųƘƀƇƁƃſųƉƘƒ
ŢšŢŘţŘŗřŘŠŠŲ
ŗŰŲŶŴŸĻźžƀŸƁƂƃŹƂŵƁƏĻƁƂžƏŽźžŲŸżĻųŰŻƌ
żžż ĻŷƃſŸŽƏƎƇŸƁƌĻŽŰĻƁƅŸŻŰƅĻƃŲƕżźŽŵŽŰ
ſŵƀŵŴŰƇŰĻŰűžĻſžŷŸƆƕƏĻ2ĻŰŲƂžżŰƂŸƇŽžƖ
ŚşşĻĻŽŵŴžƁƂŰƂŽƏĻżƕƀŰĻŴŻƏĻƃƂƀŸżŰŽŽƏ
ŰŲƂžżžűƕŻƏĻŲĻűƃŴƌƏźŸƅĻŲŸſŰŴźŰƅ
šŸżŲžŻĻſžſŵƀŵŴŶŵŽŽƏĻŽŰĻſŰŽŵŻƕ
ſƀŸŻŰŴƕŲĻŷŰƁŲƕƇƃƓƂƌƁƏ
ŢţśşŊťŝœ
ĻĻşžſŵƀŵŴŶƃŲŰŻƌŽŸŹĻƁŸżŲžŻĻŽŰ
źžżűƕŽžŲŰŽƕŹĻſŰŽŵŻƕĻſƀŸŻŰŴƕŲĻŷŰƁŲƕ
ƇƃƓƂƌƁƏĻŽŵŷŰŻŵŶŽžĻŲƕŴĻƂžųž ĻŽŰƁźƕŻƌźŸ
ƕŽƂŵŽƁŸŲŽžĻűƃŻžĻŷŰƂƏųŽƃƂŵĻſŰƀźƃŲŰŻƌŽŵ
ųŰŻƌżž
ŒƕŴſƃƁƂƕƂƌĻſŵŴŰŻƌĻųŰŻƌżŰĻƕĻſŵƀŵƁŲƕŴ
ƇŸƂƌƁƏĻŲĻƂžżƃ ĻƉžĻŰŲƂžżžűƕŻƌĻƁƂžƖƂƌ
Žŵƀƃƅžżž
ůźƉžĻŰŲƂžżžűƕŻƌĻſžƇŸŽŰƓĻŲƕŴźžƇƃŲŰ
ƂŸƁƌ ĻƆŵĻžŷŽŰƇŰƓ ĻƉžĻƁƂžƏŽźžŲŵĻųŰŻƌżž
ŽŵžűƅƕŴŽžĻŷŰƂƏųŽƃƂŸĻƂƀžƅŸĻƁŸŻƌŽƕƈŵ
p şƀŸĻſŰƀźƃŲŰŽŽƕĻŰŲƂžżžűƕŻƏĻŷŰŲŶŴŸ
ŲżŸźŰŹƂŵĻƃĻſŵƀŵŴŰƇƃĻ ŴŻƏĻŜŚşş ĻŰűž
ƁƂŰŲƂŵĻſŵƀŵżŸźŰƇĻſŵƀŵŴŰƇĻƃĻſžŻž
ŶŵŽŽƏĻ2Ļ ŴŻƏĻŐŚşş ŢŹŽųſżŹƀſƀŶƁŶŵŷŶžžƐžűƀűžŶżƖƀƁŹżűŵƖų
ŒŰŶƕŻƌĻƀžŷƂŰƈžŲŰŽŸŹĻżƕŶĻſŵƀŵŴŽƕżŸĻƁŸŴƕŽ
ŽƏżŸ
ŚųƄƅƁƄƆŵųƀƀƒƂųƃŽƆŵųžƏƀƁŶƁŶųžƏſų
ŢųƃŽƆŵųƀƀƒƀųƄƈŻžƘ
ůźƉžĻŰŲƂžżžűƕŻƌĻſƀŸſŰƀźžŲŰŽŸŹĻźŰſžƂžż
ƃųžƀƃ
p şžŲŵƀŽƕƂƌĻźžŻŵƁŰĻƆŴƘŽŵƘŷĻűƀžŲźŸ
ŜƕƆŽžĻŽŰƂŸƁŽƕƂƌĻſŵŴŰŻƌĻŽžŶŽžųž
ųŰŻƌżŰ
ůźƉžĻŰŲƂžżžűƕŻƌĻſƀŸſŰƀźžŲŰŽŸŹĻźŰſžƂžż
ŴžŽŸŷƃ
ŠƕŷźžĻſžƂƏųŽƕƂƌĻŷŰĻŲŰŶƕŻƌ
p şžŲŵƀŽƕƂƌĻźžŻŵƁŰĻƆŴƘŽŷƁĻűƀžŲźŸ
ŕŻſŽƀŸƀƀƒƂųƃŽƆŵųžƏƀƁŶƁŶųžƏſų
ŜƕƆŽžĻŽŰƂŸƁŽƕƂƌĻſŵŴŰŻƌĻŽžŶŽžųž
ųŰŻƌżŰ
ŗŻŵųźŰĻſžƂƏųŽƕƂƌĻŲŰŶƕŻƌĻŲųžƀƃ ĻŽŰƂŸƁ
ŽƕƂƌĻŽŰĻźŽžſźƃ ĻžſƃƁƂƕƂƌĻŲŰŶƕŻƌĻƕĻŲƕŴſƃ
ƁƂƕƂƌĻźŽžſźƃ
šŸżŲžŻĻſžſŵƀŵŴŶŵŽŽƏĻŽŰĻſŰŽŵŻƕ
ſƀŸŻŰŴƕŲĻųŰƁŽŵ
ůźƉžĻŲžŴƕŹĻŷŰűƃŲŰƓĻŷŽƏƂŸĻſŰƀźƃŲŰŻƌŽŵ
ųŰŻƌżž ĻƉžŹŽžĻƈŲŸŴźƕƁƂƌĻŰŲƂžĻſŵƀŵŲŸƉŸƂƌ
Ļźżų ĻžźƀƕżĻŷŰƁŲƕƇŵŽžųžĻƕŽŴŸźŰƂžƀŰĻŷ
ſžſŵƀŵŴŶŵŽŽƏż ĻŻƃŽŰƂŸżŵĻŷŲƃźžŲŸŹĻƁŸų
ŽŰŻ ĻŰĻŽŰĻſŰŽŵŻƕĻſƀŸŻŰŴƕŲĻűƃŴŵĻŲŸŲŵŴŵŽŵ
ſžŲƕŴžżŻŵŽŽƏ ĻŲĻƏźžżƃĻŲžŴƕŹĻſžŲƕŴžżŻƏƂŸ
żŵƂƌƁƏĻſƀžĻƆŵ
şƘƄƉŸƅųƁƅƁƊŸƀƀƒŵƁŷƘƒ
*QOG.KPMŸ
ŚųŶųžƏƀųƘƀƇƁƃſųƉƘƒ
ĻĻĻĻĻ ŰűžĻŶĻŽŰĻſŻŰƂŽƃĻƂŵŻŵ
ƄžŽŽƃĻŻƕŽƕƎ Ļ ĻĻĻ ŢţśşŊťŝœ
ŢšŢŘţŘŗřŘŠŠŲ
p
)PNF-JOLŸĻĻſƀžųƀŰżžŲŰŽŵĻŴŸƁƂŰŽƆƕŹŽŵ
źŵƀƃŲŰŽŽƏĻ ŔŚ ĻƏźŵĻƓĻƕŽƂŵųƀžŲŰŽŸżĻƃĻŴŷŵƀ
źŰŻžĻŷŰŴŽƌžųžĻžųŻƏŴƃĻƕĻŴžŷŲžŻƏƓĻŴŸƁƂŰŽ
ƆƕŹŽžĻźŵƀƃŲŰƂŸĻƂƀƌžżŰĻƀƕŷŽŸżŸĻſƀŸƁƂƀžƏżŸ
ŽŰſƀŸźŻŰŴ ĻſƀŸŲžŴžżĻŴŲŵƀŵŹĻųŰƀŰŶŰ
ƁŸƁƂŵżžƎĻƁŸųŽŰŻƕŷŰƆƕƖ ĻžƁŲƕƂŻŵŽŽƏżĻųŰƀŰŶŰ
ƂŰĻſžŴŲƕƀƏĻƂžƉž ĻŦŵĻŴžŷŲžŻƏƓĻžűƓŴŽŰƂŸ
źŵƀƃŲŰŽŽƏĻŴŵźƕŻƌźžżŰĻſƀŸƁƂƀžƏżŸĻŲ
žŴŽžżƃĻſƃŻƌƂƕĻŔŚĻŞźƀƕżĻƂƀƌžƅĻźŽžſžź ĻƏźƕ
żžŶŽŰĻŷŰſƀžųƀŰżƃŲŰƂŸ ĻƓĻƂŰźžŶĻƁŲƕƂŻžŲŸŹ
ƕŽŴŸźŰƂžƀĻŽŰĻſŰŽŵŻƕĻ)PNF-JOLŸĻŽŵĻżžŶŽŰ
ŲŲƕżźŽƃƂŸ ĻźžŻŸĻŰŲƂžżžűƕŻƌĻŷŰżźŽŵŽŸŹ
ŷŷžŲŽƕĻũžűĻžƂƀŸżŰƂŸĻűƕŻƌƈĻŴŵƂŰŻƌŽƃ
ƕŽƄžƀżŰƆƕƎĻſƀžĻ)PNF-JOLŸ ĻŲƕŴŲƕŴŰŹƂŵ
XXXIPNFMJOLDPNĻŰűžĻŷŰƂŵŻŵƄžŽƃŹƂŵ
ţĻſŵŲŽŸƅĻŰŲƂžżžűƕŻƏƅĻŽŵžűƅƕŴŽžĻŲŲƕż
źŽƃƂŸĻŷŰſŰŻƎŲŰŽŽƏĻŰűžĻſŵƀŵŲŵƁƂŸĻŹžųž
ŲĻſžŻžŶŵŽŽƏĻŴŻƏĻƀžűžƂŸĻŰźƁŵƁƃŰƀƕŲ
ſŵƀŵŴĻſƀžųƀŰżƃŲŰŽŽƏżĻƇŸĻŲŸźžƀŸƁƂŰŽ
ŽƏżĻ)PNF-JOLŸĻŗŰĻżžŶŻŸŲžƁƂƕĻŲƁƂŰŲƂŵ
ŽžŲƕĻűŰƂŰƀŵŹźŸĻƃĻſƃŻƌƂĻŔŚ ĻƏźŸŹĻűƃŴŵ
ŷŰżƕŽƎŲŰƂŸĻ)PNF-JOLŸĻŴŻƏĻƈŲŸŴƈžųž
ſƀžųƀŰżƃŲŰŽŽƏĻƂŰĻſžźƀŰƉŵŽžƖĻſŵƀŵŴŰƇƕ
ƀŰŴƕžƁŸųŽŰŻƃĻŝŰŻŰƈƂƃŲŰŽŽƏĻźŽžſžź
)PNF-JOLŸĻƁŻƕŴĻƁźŸŽƃƂŸĻſŵƀŵŴĻſƀžųƀŰ
żƃŲŰŽŽƏżĻŚžŻŸĻƆŵĻűƃŻžĻŲŸźžŽŰŽž
)PNF-JOLŸĻſŵƀŵŲžŴŸƂƌƁƏĻƃĻŽŰŲƇŰŻƌŽŸŹ
ƀŵŶŸż ĻſƕƁŻƏĻƇžųžĻŲƕŽĻųžƂžŲŸŹĻŴžĻſƀž
ųƀŰżƃŲŰŽŽƏ
ůźƉžĻ)PNF-JOLŸĻŲŸźžƀŸƁƂžŲƃƓƂƌƁƏ
ŴŻƏĻŲƕŴƇŸŽŵŽŽƏĻƇŸĻŷŰƇŸŽŵŽŽƏĻųŰƀŰŶ
ŽŸƅĻŴŲŵƀŵŹĻƇŸĻŲžƀƕƂ ĻſŵƀŵƁŲƕŴƇƕƂƌƁƏ
ŲĻƂžżƃ ĻƉžĻſžűŻŸŷƃĻŴŲŵƀŵŹĻƇŸĻŲžƀƕƂ
ŽƕźžųžĻŽŵżŰƓĻſƕŴĻƇŰƁĻƖƅŽƌžųžĻƀƃƅƃ
p
ŐŲƂžżžűƕŻƌĻżŰƓĻŷŰŻŸƈŰƂŸƁƏĻŷŷžŲŽƕ
ųŰƀŰŶŰĻſƕŴĻƇŰƁĻſƀžųƀŰżƃŲŰŽŽƏĻſƀŸ
ƁƂƀžƎĻŴŻƏĻŲƕŴƇŸŽŵŽŽƏĻŴŲŵƀŵŹ
p
ŝŵĻŲŸźžƀŸƁƂžŲƃŹƂŵĻ)PNF-JOLŸĻŴŻƏ
űƃŴƌƏźŸƅĻųŰƀŰŶŽŸƅĻŴŲŵƀŵŹ ĻƉžĻŽŵ
żŰƎƂƌĻŷŰſžűƕŶŽŸƅĻżŵƅŰŽƕŷżƕŲ
ŷƃſŸŽźŸĻƂŰĻŷŲžƀžƂŽžƖĻŴƕƖ
ŢƃƁŶƃųſƆŵųƀƀƒ*QOG.KPMŸ
ŗűŵƀƕųŰŹƂŵĻƄƕƀżžŲƕĻſƃŻƌƂŸĻŔŚĻŴŻƏĻżŰŹ
űƃƂŽƌžųžĻſƀžųƀŰżƃŲŰŽŽƏĻ ŽŰſƀŸźŻŰŴ ĻſƕƁŻƏ
ŷŰżƕŽŸĻŰŲƂžżžűƕŻƏĻŰűžĻſƀŸĻŲŸźžƀŸƁƂŰŽŽƕ
ƉŵĻžŴŽžųžĻŰŲƂžżžűƕŻƏ ĻŢŰźžŶĻƀŵźžżŵŽ
ŴƃƓƂƌƁƏĻŲŸŴŰŻƏƂŸĻſƀžųƀŰżƃŲŰŽŽƏĻźŽžſžź
ſŵƀŵŴĻſƀžŴŰŶŵżĻŰŲƂžżžűƕŻƏĻŔŸŲĻƀžŷŴƕŻ
šźŸŴŰŽŽƏĻźŽžſžźĻ)PNF-JOL†ĻŽŰĻƁƂžƀ
ŝŰƂŸƁŽƕƂƌĻƕĻƃƂƀŸżƃŹƂŵĻŽŵžűƅƕŴŽƃĻźŽžſźƃ
)PNF-JOLŸ ĻŴžźŸĻƕŽŴŸźŰƂžƀĻŽŵĻſžƇŽŵ
űŻŸżŰƂŸĻŶžŲƂŸżĻƁŲƕƂŻžżĻŦŵĻſžŷŽŰƇŰƓ
ƉžĻźŽžſźŰĻųžƂžŲŰĻŴžĻſƀžųƀŰżƃŲŰŽŽƏ
šſƀƏżƃŹƂŵĻƄƕƀżžŲŸŹĻſƃŻƌƂĻŔŚĻŽŰ
źŽžſźƃĻ)PNF-JOLŸ ĻƏźƃĻŲŸĻƅžƇŵƂŵ
ŷŰſƀžųƀŰżƃŲŰƂŸĻƕĻƃƂƀŸżƃŹƂŵĻŹžųžĻŽŰ
ŲƕŴƁƂŰŽƕĻĻƁżĻŲƕŴĻźŽžſźŸĻŝŵĻŷŰƂƃ
ŻƏŹƂŵĻŻŰżſžƇźƃĻƕŽŴŸźŰƂžƀŰĻŽŰ
)PNF-JOLŸ
)PNF-JOLĻƂŰĻƁŸżŲžŻĻ)PNF-JOLĻƓĻŷŰƀŵƓƁƂƀžŲŰŽŸżŸĻƂžŲŰƀŽŸżŸĻŷŽŰźŰżŸĻ+PIOTPOĻ$POUSPMT Ļ*OD
ĻŞſƆƕƏŰźƁŵƁƃŰƀ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻƇŸƂŰŹƂŵĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŒƁƂƃſ
şƘƄƉŸƅųƁƅƁƊŸƀƀƒŵƁŷƘƒ
*QOG.KPMŸ ŝŰƂŸƁŽƕƂƌĻƕĻƃƂƀŸżƃŹƂŵĻźŽžſźƃĻŽŰĻƄƕƀżž
ŲžżƃĻſƃŻƌƂƕĻſƀŸƁƂƀžƎĻŝŵĻŲƕŴſƃƁźŰŹƂŵ
źŽžſźƃ ĻŴžźŸĻƕŽŴŸźŰƂžƀĻŽŵĻŷżƕŽŸƂƌƁƏĻŷ
ŶžŲƂžųžĻźžŻƌžƀƃĻŽŰĻƇŵƀŲžŽŸŹĻƇŸĻŷŵŻŵ
ŽŸŹĻůźƉžĻƕŽŴŸźŰƂžƀĻƁƂŰŲĻƇŵƀŲžŽŸż
ƁſƀžűƃŹƂŵĻŷŰſƀžųƀŰżƃŲŰƂŸĻſƃŻƌƂĻƉŵ
ƀŰŷ ĻƃƂƀŸżƃƎƇŸĻƄƕƀżžŲŸŹĻſƃŻƌƂĻſƀŸ
ƁƂƀžƎĻŽŰĻƕŽƈƕŹĻŴŸƁƂŰŽƆƕƖĻŲƕŴĻźŽžſźŸ
)PNF-JOLŸĻŗŵŻŵŽŵĻƁŲƕƂŻžĻƕŽŴŸźŰƂžƀŰ
ƁŲƕŴƇŸƂƌĻſƀžĻƂŵ ĻƉžĻſƀžųƀŰżƃŲŰŽŽƏ
ŷŰŲŵƀƈŸŻžƁƏĻƃƁſƕƈŽž
ŠųƅŻƄƀƘƅƏŽƀƁƂŽƆ*QOG.KPMŸƒŽƆŵŻ
źųƃųźƂƃƁŶƃųſƆƖƅŸƘƆƅƃŻſƆżƅŸƙƙ
ƄŸŽƆƀŷƂƘƄžƒƉƏƁŶƁŵƘŷƂƆƄƅƘƅƏƙƙĻŗŰ
ŽŵžűƅƕŴŽžƁƂƕ ĻſžŲƂžƀƕƂƌĻſƀžƆŵŴƃƀƃĻƉŵ
ƀŰŷ ĻŴžźŸĻųŰƀŰŶŽƕĻŴŲŵƀƕĻŽŵĻſžƇŽƃƂƌĻŲƕŴ
ſžŲƕŴŰƂŸĻůźƉžĻŴŲŵƀƕĻŽŵĻŲżŸźŰƎƂƌƁƏ
ŽŰƂŸƁŽƕƂƌĻŷŰſƀžųƀŰżžŲŰŽƃĻźŽžſźƃ
)PNF-JOLŸĻƕĻƃƂƀŸżƃŹƂŵĻƖƖĻƃĻŽŰƂŸƁŽƃƂžżƃ
ƁƂŰŽƕĻşŵƀŵŲƕƀƂŵĻŻŰżſžƇźƃĻƕŽŴŸźŰƂžƀŰ
ŢƁƄƅƘżƀŸźŸžŸƀŸƄŵƘƅžƁĻşƀŸĻŽŰƂŸƁ
ŽŵŽŽƕĻźŽžſźŸĻƕŽŴŸźŰƂžƀĻŷŰƁŲƕƇƃƓƂƌƁƏ
ƕĻƁŲƕƂŸƂƌƁƏĻſžƁƂƕŹŽžĻŦŵĻƁŲƕŴƇŸƂƌĻſƀž
źųŵŸƃƋŸƀƀƒƂƃƁŶƃųſƆŵųƀƀƒĻŔŲŵƀƕ
ųŰƀŰŶŰ ĻŲžƀžƂŰĻƇŸĻſžŴƕűŽŸŹĻſƀŸƁƂƀƕŹ
ƂŵſŵƀĻżžŶŽŰĻŰźƂŸŲƃŲŰƂŸĻŽŰƂŸƁźŰŽ
ŽƏżĻźŽžſźŸĻ)PNF-JOLŸ
ŚŸžŸƀŸƄŵƘƅžƁƌƁſŻŶƁƅŻƅƏĻŇŽŴŸ
źŰƂžƀĻűŻŸżŰƓ ĻźžŻŸĻźŽžſźŰĻŷŰŻŸ
ƈŰƓƂƌƁƏĻŽŰƂŸƁŽƃƂžƎĻţĻƂŰźžżƃ
ŲŸſŰŴźƃĻſƀžŴžŲŶƃŹƂŵĻſƀžųƀŰżƃ
ŲŰŽŽƏĻ źƀžźŸĻ ĻƉžűĻŷŰŲŵƀƈŸƂŸ
ſƀžųƀŰżƃŲŰŽŽƏĻſƀŸƁƂƀžƎĻŷƕĻŷżƕŽŽŸż
źžŴžżĻ ŷŰŷŲŸƇŰŹĻſƀŸŲƕŴĻųŰƀŰŶŽŸƅ
ŴŲŵƀŵŹ ŗŽŰŹŴƕƂƌĻźŽžſźƃĻſƀžųƀŰżƃŲŰŽŽƏĻŽŰ
ſƀŸŹżŰƇƕĻƁŸųŽŰŻƃ ĻŲƁƂŰŽžŲŻŵŽžżƃ
ŽŰſƀŸźŻŰŴ ĻŽŰĻųŰƀŰŶŽŸƅĻŴŲŵƀƏƅ ĻƏźŰ
ŷŰŷŲŸƇŰŹĻƀžŷƂŰƈžŲŰŽŰĻſžűŻŸŷƃĻƅžżƃƂƃ
ŰŽƂŵŽŸĻŽŰĻſƀŸŹżŰƇƕ
ţƁŴƁƅų
şƕƁŻƏĻſžŲŽžųžĻſƀžųƀŰżƃŲŰŽŽƏĻ)PNF-JOLŸ
żžŶŽŰĻŲŸźžƀŸƁƂžŲƃŲŰƂŸĻŷŰżƕƁƂƌĻŴŵźƕŻƌźžƅ
ƄƕƀżžŲŸƅĻŔŚĻƀƕŷŽŸƅĻſƀŸƁƂƀžƖŲ
ŝŰƂŸƁŽƕƂƌĻſƀžųƀŰżžŲŰŽƃĻźŽžſźƃĻƕĻƃƂƀŸ
żƃŹƂŵĻƖƖ ĻŴžźŸĻŴŲŵƀƕĻųŰƀŰŶŰ ĻƁŸƁƂŵżŰĻƁŸųŽŰ
ŻƕŷŰƆƕƖ ĻƂžƉž ĻŽŵĻŲŲƕżźŽƃƂƌƁƏĻ ŴŻƏĻƆƌžųž
żžŶŵĻŷŽŰŴžűŸƂŸƁƏĻŴŵźƕŻƌźŰĻƁŵźƃŽŴ ŗŲƕƁŽž ĻƄƕƀżžŲŸŹĻſƃŻƌƂĻŔŚĻżžŶŽŰĻƂŰźžŶ
ŲŸźžƀŸƁƂžŲƃŲŰƂŸĻſŰƀŰŻŵŻƌŽžĻŷĻſƀŸƁƂƀžƓż
)PNF-JOLŸ ĻƏźƉžĻƆŵĻƓĻŽŵžűƅƕŴŽŸż
ŢţśşŊťŝœ
ŝŰƂŸƁŽƕƂƌĻƂŰĻŲƕŴſƃƁƂƕƂƌĻźŽžſźƃĻſƀžųƀŰ
żƃŲŰŽŽƏĻƀŵƁŸŲŵƀŰĻŚŽžſźŰĻżŸųžƂƕƂŸżŵ
ſƀŸűŻŸŷŽž ĻſƀžƂƏųžżĻĻƁŵźƃŽŴĻŗŰĻƆŵŹ
ƇŰƁĻŽŵžűƅƕŴŽžĻŷƀžűŸƂŸĻŽŰƁƂƃſŽŸŹĻźƀžź
ůźƉžĻƁŸƁƂŵżŰĻŷŰſŰŻƎŲŰŽŽƏĻŲŸżźŽŵŽŰ
ƁŸƁƂŵżŰĻ)PNF-JOLŸĻſƀŰƆƎŲŰƂŸżŵĻſƀžƂƏ
ųžżĻĻƅŲŸŻŸŽĻſƕƁŻƏĻŲƕŴƇŸŽŵŽŽƏĻŴŲŵƀƆƏƂ
ŲžŴƕƏ
şžźŸĻźŽžſźŰĻſƀžųƀŰżƃŲŰŽŽƏĻƀŵƁŸŲŵƀŰ
ſƀžŴžŲŶƃƓĻżŸųžƂƕƂŸ ĻŽŰƂŸƁŽƕƂƌĻźŽžſźƃ
ŽŰĻ)PNF-JOLŸ ĻƉžĻſƀžųƀŰżƃƓƂƌƁƏĻƕ
ƃƂƀŸżƃŹƂŵĻƖƖĻſƀŸűŻŸŷŽžĻĻƁŵźƃŽŴŸ
ſžƂƕżĻŲƕŴſƃƁƂƕƂƌĻƖƖĻşžŲƂžƀƕƂƌĻƆŸźŻĻŽŰƂŸ
ƁźŰŽŽƏƃƂƀŸżŰŽŽƏŲƕŴſƃƁźŰŽŽƏĻŴžĻ
ƀŰŷƕŲĻŴŻƏĻŷŰŲŵƀƈŵŽŽƏĻſƀžųƀŰżƃŲŰŽŽƏ
ůźƉžĻſƀžűŻŵżŰĻſƀžųƀŰżƃŲŰŽŽƏĻŽŵĻŷŽŸźŰƓ
ŷŲŵƀŽƕƂƌƁƏĻŴžĻ)PNF-JOLŸĻƇŵƀŵŷĻŲŵűƁŰŹƂ
XXXIPNFMJOLDPNĻŰűžĻŶĻŷŰƂŵŻŵƄžŽƃŹƂŵ
ŷŰĻŽžżŵƀžżĻĻĻĻĻĻ ŰűžĻŽŰ
ſŻŰƂŽƃĻƂŵŻŵƄžŽŽƕŹĻŻƕŽƕƖĻ ĻĻĻ şƀŸŷŽŰƇŵŽŽƏĻƂŰĻźžŻƕƀĻźŽžſźŸĻŲƕŴƀƕŷŽƏƎƂƌƁƏĻŲĻŷŰŻŵŶŽžƁƂƕĻŲƕŴĻŲŸƀžűŽŸźŰ
şƀŸĻƆƌžżƃĻƕŽŴŸźŰƂžƀĻűƃŴŵĻƁŲƕƂŸƂŸƁƏĻſƀžƂƏųžżĻŲƁƌžųžĻƇŰƁƃ ĻźžŻŸĻźŽžſźŰĻŷŰŻŸƈŰƓƂƌƁƏĻŽŰƂŸƁŽƃƂžƎ
ĻŞſƆƕƏŰźƁŵƁƃŰƀ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻƇŸƂŰŹƂŵĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŒƁƂƃſ
şƘƄƉŸƅųƁƅƁƊŸƀƀƒŵƁŷƘƒ
*QOG.KPMŸ
ŤŽŻŷųƀƀƒŽƀƁƂƁŽ*QOG.KPMŸ
šźŸŽƃƂŸĻżžŶŽŰĻƂƕŻƌźŸĻƃƁƕĻźŽžſźŸ
)PNF-JOLŸĻžŴŽžƇŰƁŽž ĻŰĻŽŵĻźžŶŽƃĻźŽžſźƃ
žźƀŵżžĻşƀžƂŵĻżžŶŽŰĻſŵƀŵſƀžųƀŰżƃŲŰƂŸ
žźƀŵżƕĻźŽžſźŸ ĻŴŸŲĻŽŰƁƂƃſŽŸŹĻƀžŷŴƕŻ
şƀžųƀŰżƃŲŰŽŽƏĻžźƀŵżŸƅĻźŽžſžź
ũžűĻžƂƀŸżŰƂŸĻűƕŻƌƈĻŴŵƂŰŻƌŽƃĻƕŽƄžƀżŰƆƕƎ
ŰűžĻŷŰŻŸƈŸƂŸĻźžżŵŽƂŰƀƕĻſƀžĻ)PNF-JOLŸ
ŲƕŴŲƕŴŰŹƂŵĻXXXIPNFMJOLDPNĻŰűžĻŷŰƂŵŻŵ
ƄžŽƃŹƂŵĻŷŰĻŽžżŵƀžżĻĻĻĻĻ
ŰűžĻŶĻŽŰĻſŻŰƂŽƃĻƂŵŻŵƄžŽŽƃĻŻƕŽƕƎ
ĻĻĻ ŝŰƂŸƁŽƕƂƌĻƕĻƃƂƀŸżƃŹƂŵĻŴŲƕĻŷžŲŽƕƈŽƕ
źŽžſźŸĻŽŰĻſƃŻƌƂƕĻ)PNF-JOLŸĻŝŵĻŲƕŴſƃ
ƁźŰŹƂŵĻƖƅ ĻŴžźŸĻƕŽŴŸźŰƂžƀĻŽŵĻŷżƕŽŸƂƌƁƏ
ŷĻŶžŲƂžųžĻƁŲƕƂŻŰĻŽŰĻƇŵƀŲžŽŵĻƇŸĻŷŵŻŵŽŵ
ŠžŷźŻŰŴŰŽŽƏĻŴŷŵƀźŰŻ
ŢŵſŵƀĻſƃŻƌƂĻ)PNF-JOLŸĻſŵƀŵŲŵŴŵŽž
ƃĻƀŵŶŸżĻŽŰŲƇŰŽŽƏĻƕĻųžƂžŲŸŹĻŴž
ſƀžųƀŰżƃŲŰŽŽƏ ĻŴŸŲĻƀžŷŴƕŻĻşƀžųƀŰ
żƃŲŰŽŽƏĻ)PNF-JOL†ĻŽŰĻƁƂžƀĻ
ŢƃƁŶƃųſƆŵųƀƀƒƁŽƃŸſŻƈŽƀƁƂƁŽ
ŔŻƏĻſŵƀŵſƀžųƀŰżƃŲŰŽŽƏĻžźƀŵżžƖĻźŽžſźŸ
)PNF-JOLŸĻŲŸźžŽŰŹƂŵĻŽŰƁƂƃſŽƕĻŴƕƖ
ŝŰƂŸƁŽƕƂƌĻŽŵžűƅƕŴŽƃĻźŽžſźƃĻƕĻƀŸŵƘŷƂƆ
ƄŽųżƅŸƙƙ
ŚžŻŸĻƁŲƕƂŻžĻƕŽŴŸźŰƂžƀŰĻŽŰĻſƀŸƁƂƀžƖ
)PNF-JOLŸĻƀžŷſžƇŽŵĻżŸųžƂƕƂŸĻŶžŲƂŸż
ƁŲƕƂŻžżĻ ƇŵƀŵŷĻĻƁŵźƃŽŴ ĻŲƕŴſƃƁƂƕƂƌ
źŽžſźƃĻƕĻſžƇŽƕƂƌĻŷĻźƀžźƃĻĻƀžŷŴƕŻƃ
şƀžųƀŰżƃŲŰŽŽƏĻ)PNF-JOL†ĻŽŰĻƁƂžƀ
ĻŞſƆƕƏŰźƁŵƁƃŰƀ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻƇŸƂŰŹƂŵĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŒƁƂƃſ
ĻŞſƆƕƏŰźƁŵƁƃŰƀ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻƇŸƂŰŹƂŵĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŒƁƂƃſ
G000000
šŸƁƂŵżŰĻŴŸŽŰżƕƇŽžƖĻƁƂŰűƕŻƕŷŰƆƕƖĻƂŰĻźžŽƂƀžŻƎĻƂƏųŸĻ %45$ ŇŽƄžƀżŰƆƕƏĻſƀžĻŴžƀžŶŽƕĻŷŽŰźŸĻĻ34* ŞűżŵŶƃŲŰƇĻƈŲŸŴźžƁƂƕ ŚƀƃŸŷźžŽƂƀžŻƌ ŐŴŰſƂŸŲŽŸŹĻźƀƃƖŷźžŽƂƀžŻƌ ŔŸƁƂŰŽƆƕƏĻſžſŵƀŵŴŶŵŽŽƏ $JUZĻ4BGFUZs
şžſŵƀŵŴŶŵŽŽƏĻſƀžĻŷƕƂźŽŵŽŽƏĻŷ
ŰŲƂžųŰŻƌżƃŲŰŽŽƏżĻƂŰĻŷŰƅŸƁƂžżĻſƕƈžƅžŴƕŲ %SJWFSĻ"MFSUĻ4ZTUFN šŸƁƂŵżŰĻſžſŵƀŵŴŶŵŽŽƏĻŲžŴƕƏĻ%SJWFSĻ"MFSUĻ4ZTUFNĻĻ%"$ %SJWFSĻ"MFSUĻ4ZTUFNĻĻŴžſžżžųŰĻƃƂƀŸżŰŽŽƏĻƁżƃųŸĻƀƃƅƃ ŔžſžżžųŰĻſƀŸĻſŰƀźƃŲŰŽŽƕ ŚŰżŵƀŰĻſŰƀźžżŰƂƃ ŐźƂŸŲŽŰĻƁŸƁƂŵżŰĻŴžſžżžųŸĻſƀŸĻſŰƀźƃŲŰŽŽƕĻĻ1"1 #-*4ĻƂŰĻšŢŐ şŇŔŢŠŘŜŚŐĻŒŞŔŇů
ŢƘŷƅƃŻſŽųŵƁŷƘƒ
ŤŻƄƅŸſųŷŻƀųſƘƊƀƁƙƄƅųŴƘžƘźųƉƘƙƅųŽƁƀƅƃƁžƑƅƒŶŻ &56% ŚųŶųžƏƀųƘƀƇƁƃſųƉƘƒƂƃƁ&56%
šŸƁƂŵżŰĻźƃƀƁžŲžƖĻƁƂƕŹźžƁƂƕĻƂŰĻźžŽƂƀžŻƎ
ƂƏųŸ Ļ%45$Ļ %ZOBNJDĻ4UBCJMJUZĻĻ5SBDUJPO
$POUSPM ĻŴžſžżŰųŰƓĻŲžŴƕƎĻƃŽŸźŽƃƂŸĻŷŰŽžƁƕŲ
ƂŰĻſžźƀŰƉƃƓĻŷƇŵſŻŵŽŽƏĻŰŲƂžżžűƕŻƏĻŷ
ŴžƀžŶŽƕżĻſžźƀŸƂƂƏż
ŒŲƕżźŽŵŽŽƏĻƁŸƁƂŵżŸĻſƀŸĻųŰŻƌżƃŲŰŽŽƕĻŲƕŴƇƃ
ŲŰƓƂƌƁƏ ĻƏźĻſƃŻƌƁƃƎƇŸŹĻƁŸųŽŰŻĻşƀŸĻŽŰƂŸ
ƁźŰŽŽƕĻŽŰĻſŵŴŰŻƌĻŰźƁŵŻŵƀŰƂžƀŰĻŰŲƂžĻżžŶŵ
ſƀŸƁźžƀƎŲŰƂŸƁƏĻſžŲƕŻƌŽƕƈŵ ĻŽƕŶĻŷŰŷŲŸƇŰŹ
ŢšŢŘţŘŗřŘŠŠŲ
ŤƃŽźƆƕƏĻźƃƀƁžŲžƖĻƁƂƕŹźžƁƂƕĻƕĻźžŽƂƀžŻƎ
ƂƏųŸĻƓĻŴžŴŰƂźžŲžƎĻƄƃŽźƆƕƓƎĻĻŲžŽŰĻŽŵ
ŷŴŰƂŽŰĻŲſžƀŰƂŸƁƏĻŷĻƃƁƕżŰĻƁŸƂƃŰƆƕƏżŸĻƂŰ
ŴžƀžŶŽƕżŸĻƃżžŲŰżŸ
ŒžŴƕŹĻŷŰŲŶŴŸĻŽŵƁŵĻſžŲŽƃĻŲƕŴſžŲƕŴŰŻƌ
ŽƕƁƂƌĻŷŰĻűŵŷſŵƇŽŵĻźŵƀƃŲŰŽŽƏĻŰŲƂžżžűƕ
Żŵż ĻŰĻƂŰźžŶĻŴžƂƀŸżŰŽŽƏĻŲƁƕƅĻŴƕƎƇŸƅ
ŷŰźžŽƕŲĻƕĻſƀŰŲŸŻĻŴžƀžŶŽƌžųžĻƀƃƅƃ
ŤŻƄƅŸſųŽŸƃƆŵųƀƀƒźųŷƀƘſ
ŷŻƇŸƃŸƀƉƘųžƁſ #;%
šŸƁƂŵżŰĻƕŽŴŸŲƕŴƃŰŻƌŽžĻžűżŵŶƃƓĻƁŸŻƃĻſƀŸ
ƁźžƀŵŽŽƏĻƂŰĻųŰŻƌżƃŲŰŽŽƏĻźžŻƕƁĻŴŻƏĻƁƂŰűƕŻƕ
ŷŰƆƕƖĻŰŲƂžżžűƕŻƏ
œƀƅŻƂƃƁŴƆŽƄƁŵƁƊƀųƄŻƄƅŸſų
ŤƃŽźƆƕƏĻžűżŵŶƃƓĻſžƂƃŶŽƕƁƂƌĻŴŲŸųƃŽŰ ĻƏźƉž
ſƀŸŲžŴŽƕĻźžŻŵƁŰĻſƀžŲŵƀƂŰƎƂƌƁƏĻſž
ſžŲŵƀƅŽƕĻŴžƀžųŸ ĻŴŻƏĻŷűŵƀŵŶŵŽŽƏĻƁƂŰűƕŻƌ
ŽžƁƂƕĻƂŰĻƂƏųŸ
ŤŻƄƅŸſųŽƁƀƅƃƁžƑƅƒŶŻ
šŸƁƂŵżŰĻŰźƂŸŲŽŰĻŽŰĻżŰŻŸƅĻƈŲŸŴźžƁƂƏƅĻƕ
ſŵƀŵŴŰƓĻƂƏųžŲŵĻŷƃƁŸŻŻƏĻŲƕŴĻŲŵŴƃƇžųž
źžŻŵƁŰ ĻƉžĻűƃźƁƃƓĻŴžĻƂžųž ĻƉžĻŽŵĻűƃźƁƃƓ
ŝƁƀƅƃƁžƏƅƒŶŻŷŵŻŶƆƀų'&%
šŸƁƂŵżŰĻ&%$Ļ &OHJOFĻ%SBHĻ$POUSPM ĻŷŰſžűƕ
ųŰƓĻŽŵŽŰŲżŸƁŽƕĻűŻžźƃŲŰŽŽƏĻźžŻƕƁ ĻŽŰſƀŸ
źŻŰŴ ĻſƕƁŻƏĻƃŲƕżźŽŵŽŽƏĻſžŽŸŶŵŽžƖĻſŵƀŵŴŰƇƕ
ŰűžĻſƀŸĻųŰŻƌżƃŲŰŽŽƕĻŴŲŸųƃŽžżĻŽŰĻŽŸŷƌźŸƅ
ſŵƀŵŴŰƇŰƅĻŽŰĻƁŻŸŷƌźƕŹĻŴžƀžŷƕ
ŝŵŽŰŲżŸƁŽŵĻűŻžźƃŲŰŽŽƏĻźžŻƕƁĻſƕŴĻƇŰƁĻƖŷŴŸ
ƁŵƀŵŴĻƕŽƈžųž ĻżžŶŵĻŷŽŸŷŸƂŸĻźŵƀžŲŰŽƕƁƂƌ
ŰŲƂžżžűƕŻƏ
%QTPGT6TCEVKQP%QPVTQNp%6%
šŸƁƂŵżŰĻšŢšĻźžżſŵŽƁƃƓĻŽŵŴžƁƂŰƂŽƎĻſžŲž
ƀžƂźƕƁƂƌĻŰŲƂžżžűƕŻƏĻƕĻŴžŷŲžŻƏƓĻűƕŻƌƈ
ƕŽƂŵŽƁŸŲŽŵĻſƀŸƁźžƀŵŽŽƏĻſƀŸĻŲƅžŴŶŵŽŽƕĻŲ
ſžŲžƀžƂ ĻŽƕŶĻŷŰŷŲŸƇŰŹ ĻűŵŷĻſƀžűƃźƁžŲƃ
ŲŰŽŽƏĻŲŽƃƂƀƕƈŽƌžųžĻźžŻŵƁŰ ĻŽŰſƀŸźŻŰŴ ĻŽŰ
ŽŰſƕŲźƀƃųŻžżƃĻŲŸƖŷŴƕĻŽŰĻżŰųƕƁƂƀŰŻƌ ĻŴŵ
ŽŵžűƅƕŴŽžĻƈŲŸŴźžĻƀžŷƕųŽŰƂŸƁƏĻŴž
ƁŵƀŵŴŽƌžƖĻƈŲŸŴźžƁƂƕĻƀƃƅƃĻŽŰĻƈžƁŵ
ţŸŽƁſŸƀŷųƉƘƙŵƁŷƘƑƌƁŷƁŽŸƃſƁŵƁŶƁ
ŽŸƃƆŵųƀƀƒ&54
%43Ļ %SJWFSĻ4UFFSJOHĻ3FDPNNFOEBUJPO
ŴžſžżŰųŰƓĻŲžŴƕƓŲƕĻƁſƀƏżžŲƃŲŰƂŸĻŰŲƂžżž
ĻŞſƆƕƏŰźƁŵƁƃŰƀ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻƇŸƂŰŹƂŵĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŒƁƂƃſ
űƕŻƌĻƃĻſƀŰŲŸŻƌŽžżƃĻŽŰſƀƏżźƃ ĻƏźƉžĻŷƇŵ
ſŻŵŽŽƏĻŷĻŴžƀžųžƎĻŷżŵŽƈƃƓƂƌƁƏĻŰűžĻſƀŸ
ŰźƂŸŲŰƆƕƖĻƁŸƁƂŵżŸĻ"#4
ŞƁŽžŲŽŰĻƀžŻƌĻƄƃŽźƆƕƖĻ%43ĻĻŴžſžżžųƂŸ
ŲžŴƕƓŲƕĻƁſƀƏżžŲƃŲŰƂŸĻŰŲƂžżžűƕŻƌĻƃĻſƀŰ
ŲŸŻƌŽžżƃĻŽŰſƀƏżźƃ ĻźžŻŸĻŰŲƂžżžűƕŻƌĻŷŰŽž
ƁŸƂƌ
%43ĻŲżŸźŰƓƂƌƁƏĻƕĻŷŰƁƂžƁžŲƃƓĻƁŻŰűźŵ
źƀƃƂŽŵĻŷƃƁŸŻŻƏĻŴžĻźŵƀżŰĻĻƃĻƂžŹĻűƕź ĻźƃŴŸ
ŰŲƂžżžűƕŻƌĻŽŵžűƅƕŴŽžĻƁźŵƀžŲƃŲŰƂŸĻŴŻƏ
ſƕŴƂƀŸżźŸŷŰűŵŷſŵƇŵŽŽƏĻżŰźƁŸżŰŻƌŽž
żžŶŻŸŲžųžĻŷƇŵſŻŵŽŽƏĻƂŰĻƁƂŰűƕŻƕŷŰƆƕƖĻŰŲƂž
żžűƕŻƏ
ŤŻƄƅŸſųƄƅųŴƘžƘźųƉƘƙƂƃŻƊŸƂų 65#
ŦƏĻƁŸƁƂŵżŰĻƁŻƃųƃƓĻŴŻƏĻƁƂŰűƕŻƕŷŰƆƕƖĻŰŲƂž
ſžƖŷŴŰ ĻƏźƉžĻſƀŸƇŵſĻſžƇŸŽŰƓĻŲŸŻƏƂŸ ĻŴŸŲ
ƁƂžƀĻ
ŢţśşŊťŝœ
ŤƃŽźƆƕƏĻŲŸżŸźŰƓƂƌƁƏ ĻƏźƉžĻŲžŴƕŹĻžűŸ
ƀŰƓĻƀŵŶŸżĻ5RQTV
ŢƘŷƅƃŻſŽųŵƁŷƘƒ
ŤŻƄƅŸſųŷŻƀųſƘƊƀƁƙƄƅųŴƘžƘźųƉƘƙƅųŽƁƀƅƃƁžƑƅƒŶŻ &56%
ţƁŴƁƅų
ŞźƀƕżĻƆƌžųž ĻƏźƉžĻŲžŴƕŹĻſƀŸſŸŽƏƓĻźžŽƂƀ
žŻƌžŲŰŽŸŹĻŷŰŽžƁ ĻŲƕŴſƃƁźŰƎƇŸĻſŵŴŰŻƌ
ŰźƁŵŻŵƀŰƂžƀŰ ĻƁŸƁƂŵżŰĻ%45$ĻŲƁƂƃſŰƓĻŲĻŴƕƎ
ƕĻƁƂŰűƕŻƕŷƃƓĻŰŲƂžżžűƕŻƌ
ŕŻŴƘƃƃƘŵƀƒƃŸŹŻſ5RQTV
šŸƁƂŵżŰĻ%45$ĻŷŰŲŶŴŸĻŰźƂŸŲžŲŰŽŰ ĻŲŸż
źŽƃƂŸĻƖƖĻŽŵżžŶŻŸŲž
şƀžƂŵĻŲžŴƕŹĻżžŶŵĻžűƀŰƂŸĻƀŵŶŸżĻ5RQTV
ƏźŸŹĻŴžŷŲžŻƏƓĻŴŸŽŰżƕƇŽƕƈŸŹĻƁƂŸŻƌ
ŲžŴƕŽŽƏĻŒĻƀŵŶŸżƕĻ5RQTVĻƁŸƁƂŵżŰĻŲŸŷŽŰƇŰƓ
ƇŸĻŴƕŹƁŽžĻźžƀŸƁƂƃŲŰŽŽƏĻſŵŴŰŻŻƎĻŰźƁŵŻŵ
ƀŰƂžƀŰ ĻƀƃƅŸĻźŵƀżŰĻƕĻŲƅžŴŶŵŽŽƏĻŲĻſžŲž
ƀžƂŸĻƓĻŰźƂŸŲŽƕƈŸżŸ ĻŽƕŶĻſƀŸĻŷŲŸƇŰŹŽžżƃ
ŲžŴƕŽŽƕĻſƀŸĻƆƌžżƃĻƁŸƁƂŵżŰĻŴžŷŲžŻƏƓĻŲƅž
ŴŸƂŸĻƃĻźžŽƂƀžŻƌžŲŰŽƕĻŷŰŽžƁŸĻŷŰŴŽƌžƎ
ŲƕƁƁƎĻŴžĻſŵŲŽžųžĻƀƕŲŽƏ ĻſƕƁŻƏĻƇžųžĻƁŸƁƂŵżŰ
ŲƁƂƃſŰƓĻŲĻŴƕƎĻƕĻƁƂŰűƕŻƕŷƃƓĻŰŲƂžżžűƕŻƌ
ţĻƀŵŶŸżƕĻ5RQTVĻŷŰűŵŷſŵƇƃƓƂƌƁƏĻżŰźƁŸ
żŰŻƌŽŵĻŷƇŵſŻŵŽŽƏĻŷĻſžźƀŸƂƂƏż ĻƏźƉžĻŰŲƂž
żžűƕŻƌĻŷŰƁƂƀƏųĻŰűžĻſƕŴĻƇŰƁĻƖŷŴŸĻŽŰĻżƏźžżƃ
ſžźƀŸƂƂƕĻĻŽŰſƀŸźŻŰŴ ĻſƕƁźƃĻƇŸĻųŻŸűžźžżƃ
ƁŽƕųƃ
ũžűĻŰźƂŸŲƃŲŰƂŸĻƀŵŶŸżĻ5RQTV ĻŲŸźžŽŰŹƂŵ
ŽŰƁƂƃſŽƕĻŴƕƖ
ŝŰƂŸƁŽƕƂƌĻźŽžſźƃĻ/;%#4ĻŽŰĻƆŵŽƂ
ƀŰŻƌŽžƖĻźžŽƁžŻƕĻƂŰĻŷŽŰŹŴƕƂƌĻŽŰƁƂƃſŽƕ
ſžŷŸƆƕƖĻŲĻƁŸƁƂŵżƕĻżŵŽƎĻŽŰĻŵźƀŰŽƕĻŴŸƁ
ſŻŵƏĻ/[8 &56%Ļ ŔŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻſƀž
ƁŸƁƂŵżƃĻżŵŽƎĻŴŸŲĻƁƂžƀĻ şŵƀŵŲƕƀƂŵĻƆŵĻſžŻŵĻƂŰĻŲŸŹŴƕƂƌĻƕŷ
ƁŸƁƂŵżŸĻżŵŽƎĻŷŰĻŴžſžżžųžƎĻŘŨŊť
şƕƁŻƏĻƆƌžųžĻƁŸƁƂŵżŰĻŴžŷŲžŻƏƂŸżŵ
űƕŻƌƈĻƁſžƀƂŸŲŽŸŹĻƁƂŸŻƌĻŲžŴƕŽŽƏ
ŠŵŶŸżĻ5RQTVĻƓĻŰźƂŸŲŽŸż ĻŴžźŸĻŲžŴƕŹĻŽŵĻŷżƕ
ŽŸƂƌĻŹžųžĻŰűžĻŴžĻŲŸżźŽŵŽŽƏĻŴŲŸųƃŽŰĻşƕƁŻƏ
ſžŲƂžƀŽžųžĻŷŰſƃƁźƃĻŴŲŸųƃŽŰĻƁŸƁƂŵżŰĻ%45$
ŷŽžŲƃĻűƃŴŵĻſƀŰƆƎŲŰƂŸĻƃĻŷŲŸƇŰŹŽžżƃ
ƀŵŶŸżƕ
ŤŻſŵƁžŻƅųƂƁŵƘŷƁſžŸƀƀƒƀųŷŻƄƂžŸƙ
ŤŻſŵƁž#
ŢƁŵƘŷƁſžŸƀƀƒ
ŚƀųƊŸƀƀƒ
&56%ŕƃŸſŸƀƀƁŕŮŝŞ
šŸƁƂŵżŰĻ%45$ĻƂŸżƇŰƁžŲžĻŲŸżźŽŵŽŰĻƇŵƀŵŷĻſŵƀŵŲŸƉŵŽŽƏĻƂŵżſŵƀŰƂƃƀŸĻųŰŻƌżƕŲŽŸƅĻŴŸƁźƕŲĻĻŤƃŽź
ƆƕƏĻŰźƂŸŲƃƓƂƌƁƏĻſžŲƂžƀŽžĻŰŲƂžżŰƂŸƇŽžĻſƀŸĻžƅžŻžŴŶŵŽŽƕĻųŰŻƌż
&56%ťƃŸŴƆŸƅƁŴƄžƆŹ
šŸƁƂŵżŰĻ%45$ĻŲƕŴźŻƎƇŵŽŰ
p ŗƃſŸŽƕƂƌĻŰŲƂžżžűƕŻƌĻƃĻűŵŷſŵƇŽžżƃĻżƕƁƆƕ ĻŲŸżźŽƕƂƌĻŴŲŸųƃŽĻƕĻŷŰſƃƁƂƕƂƌĻŹžųžĻŷŽžŲƃ
p ůźƉžĻſžŲƕŴžżŻŵŽŽƏĻŽŵĻŷŽŸźŰƓ ĻŷŲŵƀŽƕƂƌƁƏĻŴžĻŰŲƂžżŰŹƁƂŵƀŽƕĻĻƀŵźžżŵŽŴƃƓƂƌƁƏĻŷŲŵƀƂŰƂŸƁƏĻŲ
ŰŲƂžƀŸŷžŲŰŽƃĻżŰŹƁƂŵƀŽƎĻ7PMWP
``
ŢƘŷƅƃŻſŽųŵƁŷƘƒ
ŤŻƄƅŸſųŷŻƀųſƘƊƀƁƙƄƅųŴƘžƘźųƉƘƙƅųŽƁƀƅƃƁžƑƅƒŶŻ &56% ŤŻſŵƁž#
ŢƁŵƘŷƁſžŸƀƀƒ
ŚƀųƊŸƀƀƒ
ŢƁŵƘŷƁſžŸƀƀƒ
ŝŰĻŴŸƁſŻŵŹĻƁſƕŴžżŵƂƀŰĻŲŸŲŵŴŵŽžĻſžŲƕŴžżŻŵŽŽƏĻĻſƀžƇŸƂŰŹƂŵĻŹžųž
şžƁƂƕŹŽŵĻƁŲƕƂŻžĻſƀžƂƏ
ųžżĻĻƁŵźƃŽŴ
şŵƀŵŲƕƀźŰĻƁŸƁƂŵżŸĻſƀŸĻŷŰſƃƁźƃĻŴŲŸųƃŽŰ
ŜŸųžƂƕŽŽƏ
šŸƁƂŵżŰĻ%45$ĻŲżŸźŰƓƂƌƁƏ
ƂŰ
ţŲƕżźŽŵŽžĻƀŵŶŸżĻ5RQTV
"
šŸżŲžŻŸĻƓĻƁƅŵżŰƂŸƇŽŸżŸ
ŢƘŷƅƃŻſŽųŵƁŷƘƒ
ŊƀƇƁƃſųƉƘƒƂƃƁŷƁƃƁŹƀƘźƀųŽŻ45+
ŚųŶųžƏƀųƘƀƇƁƃſųƉƘƒƂƃƁ45+
ŠŰŷžżĻƕŷĻƁŸżŲžŻžżĻſžƂžƇ
ŽžųžĻžűżŵŶŵŽŽƏĻƈŲŸŴźžƁƂƕ
ƂŰźžŶĻżžŶŵĻŲƕŴžűƀŰŶŰƂŸƁƏ
ŷŽŰźĻſƀžĻŷŰűžƀžŽƃĻžűųžŽƃ
ŴŵĻŴƕƓĻƂŰźŵĻžűżŵŶŵŽŽƏ
ŢšŢŘţŘŗřŘŠŠŲ
šŸƁƂŵżŰĻ34*ĻŽŵĻſƀŰƆƎƓĻŲĻƃƁƕƅĻƁŸƂƃŰƆƕƏƅ
ŲžŽŰĻŻŸƈŵĻŲŸźžŽƃƓĻƄƃŽźƆƕƎĻŴžŴŰƂźžŲžƖ
ſƕŴƂƀŸżźŸ
ŒžŴƕŹĻŷŰŲŶŴŸĻŽŵƁŵĻſžŲŽƃĻŲƕŴſžŲƕŴŰŻƌ
ŽƕƁƂƌĻŷŰĻűŵŷſŵƇŽŵĻźŵƀƃŲŰŽŽƏĻŰŲƂžżžűƕ
Żŵż ĻŰĻƂŰźžŶĻŴžƂƀŸżŰŽŽƏĻŲƁƕƅĻŴƕƎƇŸƅ
ŷŰźžŽƕŲĻƂŰĻſƀŰŲŸŻĻŴžƀžŶŽƌžųžĻƀƃƅƃ
ŝƘƀŸƉƏƁŴſŸŹŸƀƀƒƊŻƋƁƄŸ
ŒƕŴſžŲƕŴŽŸŹĻŴžƀžŶŽƕŹĻŷŽŰźĻŲƕŴžűƀŰŶŰƓƂƌƁƏ
ŽŰĻſŰŽŵŻƕĻſƀŸŻŰŴƕŲĻſƀŸűŻ ĻĻƁŵźƃŽŴĻƃ
ƁŸƂƃŰƆƕƏƅ ĻźžŻŸĻ34*ĻƀžŷſƕŷŽŰƓĻŷŽŰź ĻƏźŸŹ
ſŵƀŵŴűŰƇŰƓĻźƕŽŵƆƌĻžűżŵŶŵŽŽƏĻƈŲŸŴźžƁƂƕĻ
ŰűžĻƕŽƈƃĻƕŽƄžƀżŰƆƕƎĻƉžŴžĻžűżŵŶŵŽŽƏ
ƈŲŸŴźžƁƂƕ ĻŽŰſƀŸźŻŰŴ ĻźƕŽŵƆƌĻƈžƁŵ
ţƁŴƁƅų
ŠƁŹŻżűŵŹŸƈŹƃƄųűžŹƆŸžűŻƖųƉųŹŵŻƖƂžſŴſ
ƁŶŷŹŽƄ
ŤƃŽźƆƕƏĻƀžŷſƕŷŽŰŲŰŽŽƏĻŴžƀžŶŽƕƅĻŷŽŰźƕŲ
34*ĻqĻ3PBEĻ4JHOĻ*OGPSNBUJPO ĻŴžſžżŰųŰƓ
ŲžŴƕƎĻſŰżƏƂŰƂŸĻſƀžĻƕŽƄžƀżŰƆƕƎĻŴžƀžŶŽƕƅ
ŷŽŰźƕŲ ĻƏźƕĻſƀžżŸŽŰƓĻŰŲƂžżžűƕŻƌĻŢŰźŰ
ƕŽƄžƀżŰƆƕƏ ĻƁŵƀŵŴĻƕŽƈžųžĻŲźŻƎƇŰƓĻŲĻƁŵűŵ
ſžƂžƇŽƃĻƈŲŸŴźƕƁƂƌĻſžƇŰƂžźŷŰŲŵƀƈŵŽŽƏ
ƈžƁŵĻŰűžĻŴžƀžųŸ ĻŰĻƂŰźžŶĻŷŰűžƀžŽƃ
žűųžŽƃ
şƀŸĻžŴŽžƇŰƁŽžżƃĻſƀžżŸŽŰŽŽƕĻŷŽŰźƃĻƈžƁŵ
ŴžƀžųŸĻŴŻƏĻŰŲƂžżžűƕŻƕŲ ĻŰĻƂŰźžŶĻŷŽŰźƃ
žűżŵŶŵŽŽƏĻƈŲŸŴźžƁƂƕ Ļ34*ĻŲƕŴžűƀŰŶŰƂŸżŵ
ƂƕŻƌźŸĻŷŽŰźĻŷĻžűżŵŶŵŽŽƏżĻżŰźƁŸżŰŻƌŽžƖ
ƈŲŸŴźžƁƂƕ
şƀŸźŻŰŴŸĻƂŰźŸƅĻŷŽŰźƕŲ
ŚƕŽŵƆƌĻƃƁƕƅĻžűżŵŶŵŽƌ
ŚƕŽŵƆƌĻƈžƁŵ
ŘűƀŹƂűžűƖžƅſƁŽűƇƖƐƀƁſƉųŹŵŻƖƂƃƍ
ŚžŻŸĻ34*ĻŷŰſŸƁŰŻŰĻƕŽƄžƀżŰƆƕƎ
ŴžƀžŶŽƌžųžĻŷŽŰźŰĻſƀžĻžűżŵŶŵŽŽƏĻƈŲŸŴźž
ƁƂƕ ĻŷŽŰźĻŲƕŴžűƀŰŶŰƂŸżŵƂƌƁƏĻŲĻƏźžƁƂƕĻƁŸż
ŲžŻƃĻŽŰĻſŰŽŵŻƕĻſƀŸŻŰŴƕŲ
ŔžƀžŶŽƕĻŷŽŰźŸ ĻƉžĻŲƕŴžűƀŰŶŰƎƂƌƁƏĻŽŰĻſŰŽŵŻƕĻſƀŸŻŰŴƕŲ ĻŷŰŻŵŶŰƂƌĻŲƕŴĻƀŸŽźƃĻĻŽŰĻƕŻƎƁƂƀŰƆƕƏƅĻŲĻſžƁƕűŽŸźƃĻŲƕŴžűƀŰŶŵŽžĻŻŸƈŵĻŴŵźƕŻƌźŰĻſƀŸźŻŰŴƕŲ
ĻŞſƆƕƏŰźƁŵƁƃŰƀ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻƇŸƂŰŹƂŵĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŒƁƂƃſ
ŢƘŷƅƃŻſŽųŵƁŷƘƒ
ŊƀƇƁƃſųƉƘƒƂƃƁŷƁƃƁŹƀƘźƀųŽŻ45+ ŞűżŵŶŵŽŽƏĻƈŲŸŴźžƁƂƕĻŽŰ
ſžŲžƀžƂŰƅĻſžŷŽŰƇŰƓƂƌƁƏĻƃ
ŲŸųŻƏŴƕĻŴžŴŰƂźžŲžųžĻŷŽŰźƃ
ŷƕĻƁƂƀƕŻźžƎ
şƕƁŻƏĻƆƌžųžĻƕŽƄžƀżŰƆƕƏĻſƀžĻŴžƀžŶŽƕŹĻŷŽŰź
ŷŽŸźŰƓĻŴžĻƀžŷſƕŷŽŰŲŰŽŽƏĻŽŰƁƂƃſŽžųžĻŷŽŰźƃ
ƉžĻƀŵųƃŻƎƓĻƈŲŸŴźƕƁŽŸŹĻƀŵŶŸż
ŗƁŷųƅŽƁŵƘźƀųŽŻ
ŠƁŹŻżűŵŹŵſŵűƃŻſųŹƆŸžűŻƖų
ŇŽźžŻŸĻŴŻƏĻžŴŽƕƓƖĻŴžƀžųŸĻŽŰŲžŴƏƂƌƁƏĻƀƕŷŽƕ
žűżŵŶŵŽŽƏĻƈŲŸŴźžƁƂƕĻĻƃĻƂŰźžżƃĻŲŸſŰŴźƃ
ŴžŴŰƂźžŲŸŹĻŷŽŰźĻſžŷŽŰƇŰƓĻžűƁƂŰŲŸŽŸ ĻŷŰ
ƏźŸƅĻŲƁƂƃſŰƓĻŲĻŴƕƎĻƕŽƈŵĻžűżŵŶŵŽŽƏ
ŝŰſƀŸźŻŰŴ ĻŴŵƏźƕĻŴƕŻƏŽźŸĻŴžƀžųŸĻżžŶƃƂƌ
űƃƂŸĻžƁžűŻŸŲžĻŽŵűŵŷſŵƇŽŸżŸĻſƕŴĻƇŰƁĻŴžƉƃ
ƂŰŰűžĻƂƃżŰŽƃ
ŗŽŰźŸĻžűżŵŶŵŽŽƏĻƈŲŸŴźž
ƁƂƕ ĻſƀŸŲƏŷŰŽƕĻŴžĻŴžŴŰƂźž
ŲŸƅĻŷŽŰźƕŲĻƆƌžųžĻƂŸſƃ ĻŲƕŴžűƀŰŶŰƎƂƌƁƏ
ƂƕŻƌźŸĻƏźƉžĻŲžŴƕŹĻŲżŸźŰƓĻſžźŰŶƇŸźĻſžŲž
ƀžƂƃ
ŔŵƏźƕĻžűżŵŶŵŽŽƏĻƈŲŸŴźžƁƂƕ
ŽŰźŻŰŴŰƎƂƌƁƏĻƂƕŻƌźŸĻŴŻƏ
ſŵŲŽžƖĻŲƕŴƁƂŰŽƕĻŰűžĻŶĻſŵŲ
ŽžųžĻƇŰƁƃĻŴžűŸĻţŲŰųŰĻŲžŴƕƏ
ſƀŸŲŵƀƂŰƓƂƌƁƏĻŴžĻƆŸƅ
žűƁƂŰŲŸŽĻſžƀžŶŽƌžƎĻƀŰż
źžƎĻſƕŴĻƁŸżŲžŻžż ĻƏźŸŹ
ŲƕŴžűƀŰŶŰƓĻƈŲŸŴźƕƁƂƌ
ŕƘŷƁŴƃųŹŸƀƀƒŷƁŷųƅŽƁŵƁƙƘƀƇƁƃſųƉƘƙ
ŔžŴŰƂźžŲŸŹĻŷŽŰź ĻƏźŸŹĻƁƂžƁƃƓƂƌƁƏĻŴžƉƃ
ŲƕŴžűƀŰŶŰƓƂƌƁƏĻƂƕŻƌźŸĻſƀŸĻŲŸźžƀŸƁƂŰŽŽƕ
žƇŸƁŽŸźƕŲĻŻžűžŲžųžĻƁźŻŰ
şžƀžŶŽƏĻƀŰżźŰĻſƕŴĻƁŸż
ŲžŻžżĻƈŲŸŴźžƁƂƕĻŽŰĻſŰŽŵŻƕ
ſƀŸŻŰŴƕŲĻžŷŽŰƇŰƓ ĻƉžĻ34*
ƀžŷſƕŷŽŰŻŰĻŷŽŰźĻŷĻŴžŴŰƂźž
ŲžƎĻƕŽƄžƀżŰƆƕƎĻſƀž
ſžƂžƇŽŵĻžűżŵŶŵŽŽƏĻƈŲŸŴ
źžƁƂƕ
ŠųžųƋƅƆŵųƀƀƒŵſŸƀƑ/;%#4
ŅĻžſƆƕƖĻƁŸƁƂŵżŸĻ34*ĻŲĻƁŸƁƂŵżƕĻżŵŽƎĻ/;
%#4 ĻŴŸŲĻƁƂžƀĻ
ŦŵƘſŽŵŻſŽƘƀƇƁƃſųƉƘƑƂƃƁŷƁƃƁŹƀƘ
źƀųŽŻ
şžźŰŷŸĻƁŸżŲžŻƃĻƈŲŸŴźžƁƂƕĻŽŰĻſŰŽŵŻƕĻſƀŸ
ŻŰŴƕŲĻżžŶŽŰĻŲƕŴźŻƎƇŸƂŸĻũžűĻŲŸżźŽƃƂŸ
ƄƃŽźƆƕƎĻ34*
p ŗŽƕżƕƂƌĻſžŷŽŰƇźƃĻŷĻžſƆƕƖĻśƀƇƁƃſųƉŻƒ
ƁŷƁƃƁŹƀƎƈźƀųŽųƈĻ 3PBEĻ4JHO
*OGPSNBUJPOĻ0O ĻŲĻżŵŽƎĻŠųƄƅƃƁżŽŻ
ŠųƄƅƃƁżŽŻųŵƅƁſƁŴŻžƒ
śƀƇƁƃſųƉŻƒƁŷƁƃƁŹƀƎƈźƀųŽųƈĻƂŰ
ſžŲŵƀŽƕƂƌƁƏĻŽŰŷŰŴ ĻŷŰĻŴžſžżžųžƎĻ':+6
ŔžƀžŶŽƕĻŷŽŰźŸ ĻƉžĻŲƕŴžűƀŰŶŰƎƂƌƁƏĻŽŰĻſŰŽŵŻƕĻſƀŸŻŰŴƕŲ ĻŷŰŻŵŶŰƂƌĻŲƕŴĻƀŸŽźƃĻĻŽŰĻƕŻƎƁƂƀŰƆƕƏƅĻŲĻſžƁƕűŽŸźƃĻŲƕŴžűƀŰŶŵŽžĻŻŸƈŵĻŴŵźƕŻƌźŰĻſƀŸźŻŰŴƕŲ
ĻŞſƆƕƏŰźƁŵƁƃŰƀ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻƇŸƂŰŹƂŵĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŒƁƂƃſ
ŢƘŷƅƃŻſŽųŵƁŷƘƒ
ŊƀƇƁƃſųƉƘƒƂƃƁŷƁƃƁŹƀƘźƀųŽŻ45+
ŢƁƂŸƃŸŷŹŸƀƀƒƂƃƁƂŸƃŸŵŻƌŸƀƀƒ
ƋŵŻŷŽƁƄƅƘ
šŴſŸŹŸƀƀƒ
ŚŰżŵƀŰŴŰƂƇŸźĻ34*ĻżŰƓĻžűżŵŶŵŽŽƏĻſžŴƕűŽƕ
ŴžĻŻƎŴƁƌźžųžĻžźŰĻŔƕŷŽŰŹƂŵƁƏĻűƕŻƌƈŵĻſƀž
ƆŵĻŽŰĻƁƂžƀĻ
ŗŽŰźŸ ĻƏźƕĻžſžƁŵƀŵŴźžŲŰŽžĻŽŰŴŰƎƂƌĻƕŽƄžƀ
żŰƆƕƎĻſƀžĻžűżŵŶŵŽŽƏĻƈŲŸŴźžƁƂƕ ĻŽŰſƀŸ
źŻŰŴ ĻŽŰŷŲŸĻżƕƁƂƀŰŹžŽƕŲ ĻŽŵĻƀžŷſƕŷŽŰƎƂƌƁƏ
ƄƃŽźƆƕƓƎĻ34*
ŞƁƌĻŴŵźƕŻƌźŰĻſƀŸźŻŰŴƕŲĻƂžųž ĻƉžĻżžŶŵĻſƀŸ
ŷŲŵƁƂŸĻŴžĻŷűžƖŲĻƃĻƀžűžƂƕĻƄƃŽźƆƕƖ
ŒžŴƕŹ ĻŷŰĻűŰŶŰŽŽƏż ĻżžŶŵĻžƂƀŸżƃŲŰƂŸ
ſžſŵƀŵŴŶŵŽŽƏĻſƀŸĻſŵƀŵŲŸƉŵŽŽƕĻŲƕŴſžŲƕŴ
ŽžųžĻžűżŵŶŵŽŽƏĻƈŲŸŴźžƁƂƕĻŽŰĻĻźżųĻŰűž
űƕŻƌƈŵĻŦŵĻſžſŵƀŵŴŶŵŽŽƏĻŽŰŴŰƓƂƌƁƏĻƃĻŲŸų
ŻƏŴƕĻƁŸżŲžŻƃĻƕŷĻƇŸŽŽŸżĻžűżŵŶŵŽŽƏżĻƈŲŸŴ
źžƁƂƕ ĻƉžĻſžƇŸŽŰƓĻżŸųžƂƕƂŸ ĻźžŻŸĻƆƏĻƈŲŸŴ
źƕƁƂƌĻſŵƀŵŲŸƉƃƓƂƌƁƏ
p
p
p
p
p
ŒŸƆŲƕŻƕĻŷŽŰźŸ
ŗŽŰźŸ ĻƀžŷƂŰƈžŲŰŽƕĻŽŰĻſžŲžƀžƂŰƅ
şžŲŵƀŽƃƂƕĻƇŸĻſžƈźžŴŶŵŽƕĻŷŽŰźŸ
šƅžŲŰŽƕĻƇŸĻſžųŰŽžĻƀžŷƂŰƈžŲŰŽƕĻŷŽŰźŸ
ŗŽŰźŸ ĻƏźƕĻƇŰƁƂźžŲžĻƇŸĻſžŲŽƕƁƂƎĻŲźƀŸƂƕ
ŽŰżžƀžŷŷƎ ĻƁŽƕųžżĻƂŰŰűžĻűƀƃŴžż
ŔŻƏĻƃŲƕżźŽŵŽŽƏĻſžſŵƀŵŴŶŵŽŽƏĻſƀžĻƈŲŸŴ
źƕƁƂƌ
p şžƁƂŰŲƂŵĻſžŷŽŰƇźƃĻŷĻžſƆƕƖ
ŢƃŸŷƆƂƃŸŹŷŸƀŻŸƁƄŽƁƃƁƄƅŻĻ 4QFFE
"MFSU ĻŲĻżŵŽƎĻŠųƄƅƃƁżŽŻ ŠųƄƅƃƁżŽŻ
ųŵƅƁſƁŴŻžƒ ŢƃŸŷƆƂƃŸŹŷŸƀŻŸƁ
ƄŽƁƃƁƄƅŻĻƂŰĻſžŲŵƀŽƕƂƌƁƏĻŽŰŷŰŴ ĻŷŰ
ŴžſžżžųžƎĻ':+6
ĻŞſƆƕƏŰźƁŵƁƃŰƀ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻƇŸƂŰŹƂŵĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŒƁƂƃſ
ŢƘŷƅƃŻſŽųŵƁŷƘƒ
šŴſŸŹƆŵųƊƋŵŻŷŽƁƄƅƘ ŚųŶųžƏƀųƘƀƇƁƃſųƉƘƒƂƃƁ
ƁŴſŸŹƆŵųƊƋŵŻŷŽƁƄƅƘ
ŒƁƂŰŽžŲƕƂƌĻƂŰĻŲƕŴƀŵųƃŻƎŹƂŵĻżŰźƁ
ƈŲŸŴźƕƁƂƌ
ŞűżŵŶƃŲŰƇĻƈŲŸŴźžƁƂƕĻ 4QFFEĻ-JNJUFS ĻżžŶŵ
ƀžŷųŻƏŴŰƂŸƁƏĻƏźĻŷŲžƀžƂŽŸŹĻźƀƃƖŷźžŽƂƀžŻƌ
ĻŲžŴƕŹĻƀŵųƃŻƎƓĻƈŲŸŴźƕƁƂƌĻŷŰĻŴžſžżžųžƎ
ſŵŴŰŻƕĻŰźƁŵŻŵƀŰƂžƀŰ ĻŰŻŵĻžűżŵŶƃŲŰƇ
ƈŲŸŴźžƁƂƕĻŷŰſžűƕųŰƓĻżžŶŻŸŲžƁƂƕĻŲŸſŰŴźž
ŲžųžĻſŵƀŵŲŸƉŵŽŽƏĻƈŲŸŴźžƁƂƕ ĻƏźŰĻűƃŻŰ
ſžſŵƀŵŴŽƌžĻŲƁƂŰŽžŲŻŵŽŰŽŰŻŰƈƂžŲŰŽŰ
ŞűƀŰŽŰĻƈŲŸŴźƕƁƂƌ
ţƁŴƁƅų
ŞűżŵŶƃŲŰƇĻƈŲŸŴźžƁƂƕĻƃŲƕżźŽŵŽŸŹ
ŦŵƘſŽƀƘƅƏƅųųŽƅŻŵƆżƅŸ
ůźƉžĻžűżŵŶƃŲŰƇĻƈŲŸŴźžƁƂƕĻƃŲƕżźŽŵŽŸŹ
ŲƕŴſžŲƕŴŽŸŹĻƁŸżŲžŻĻ ĻŲƕŴžűƀŰŶŰƓƂƌƁƏĻŽŰ
ŴŸƁſŻŵƖĻŲĻźžżűƕŽŰƆƕƖĻŷĻſžŷŽŰƇźžƎĻ ĻƉž
ſžŷŽŰƇŰƓĻżŰźƁŸżŰŻƌŽƃĻƈŲŸŴźƕƁƂƌ
ŒŸűƕƀĻƂŰĻŷűŵƀƕųŰŽŽƏĻŲĻſŰżƏƂƕĻżŰźƁŸżŰŻƌŽž
żžŶŻŸŲžƖĻƈŲŸŴźžƁƂƕĻżžŶƃƂƌĻűƃƂŸĻŷƀžűŻŵŽƕ
ƏźĻſƕŴĻƇŰƁĻƖŷŴŸ ĻƂŰźĻƕĻſƕŴĻƇŰƁĻƁƂžƏŽźŸ
ŢƘŷƊųƄŵƁŷƘƀƀƒ
śžſƀŻſųűƀűžŶżƍŻŶƁŽſųſŴſŻſżŶƂűƃűƀűžŶżƍ
ƀƁŹżűŵƖų ƇŹƅƁſųűƈŹűžűżſŴſųű ŞűżŵŶƃŲŰƇĻƈŲŸŴźžƁƂƕĻĻƃŲƕżźŽŵŽŽƏ
ŲŸżźŽŵŽŽƏ
ŠŵŶŸżĻžƇƕźƃŲŰŽŽƏĻſŵƀŵƀŸŲŰƓƂƌƁƏĻƕĻŲƕŴ
ŽžŲŻƎƓƂƌƁƏĻŷűŵƀŵŶŵŽŰĻƈŲŸŴźƕƁƂƌ
ŝƁžŻųŵƅƁƄƅƁƙƅƏ
ŝŰƂŸƁŽƕƂƌĻźŽžſźƃĻ ĻŽŰĻźŵƀżžŲžżƃ
źžŻŵƁƕĻŴŻƏĻŲŲƕżźŽŵŽŽƏĻžűżŵŶƃŲŰƇŰ
ƈŲŸŴźžƁƂƕ
şƀžźƀƃƇƃŹƂŵĻźŽžſźƃĻ ĻŴžĻƂŸƅĻſƕƀ
ſžźŸĻŽŰĻŴŸƁſŻŵƖĻſŰŽŵŻƕĻſƀŸŻŰŴƕŲĻſžƀƃƇ
ŷƕĻŷŽŰƇŵŽŽƏżĻűŰŶŰŽžƖĻżŰźƁŸżŰŻƌŽžƖ
ƈŲŸŴźžƁƂƕĻŽŵĻŷƏŲŸƂƌƁƏĻſžŷŽŰƇźŰĻ ŞűżŵŶƃŲŰƇĻƈŲŸŴźžƁƂƕĻſƀŸĻƆƌžżƃ
ƃŲƕżźŽŵŽŸŹ ĻŰĻžűƀŰŽŰĻżŰźƁŸżŰŻƌŽŰ
ƈŲŸŴźƕƁƂƌĻŷűŵƀŵŶŵŽŰĻƃĻſŰżƏƂƕ
ŝŰƂŸƁŽƕƂƌĻźŽžſźƃĻ ĻŽŰĻźŵƀżžŲžżƃ
źžŻŵƁƕĻŴŻƏĻŲŲƕżźŽŵŽŽƏĻžűżŵŶƃŲŰƇŰ
ƈŲŸŴźžƁƂƕ
ŝŰĻŴŸƁſŻŵƖĻſŰŽŵŻƕĻſƀŸŻŰŴƕŲĻŷŰƁŲƕ
ƂŸƂƌƁƏĻƕŽŴŸźŰƂžƀĻžűżŵŶƃŲŰƇŰĻƈŲŸŴ
źžƁƂƕĻ ŚſƘƀųƋŵŻŷŽƁƄƅƘ
ŚžŻŸĻŰŲƂžżžűƕŻƌĻƀƃƅŰƓƂƌƁƏĻŷĻżŰźƁŸ
żŰŻƌŽžĻŷŰŴŰŽžƎĻƈŲŸŴźƕƁƂƎĻŝŰƂŸ
ƁźŰŹƂŵĻžŴŽƃĻŷĻźŽžſžźĻźŵƀżžŲžųž
źžŻŵƁŰĻ ĻŰűžĻ ĻŴžĻƂŸƅĻſƕƀ ĻſžźŸĻŽŰ
ŴŸƁſŻŵƖĻſŰŽŵŻƕĻſƀŸŻŰŴƕŲĻſžƀƃƇĻŷƕĻŷŽŰ
ƇŵŽŽƏżĻűŰŶŰŽžƖĻżŰźƁŸżŰŻƌŽžƖĻƈŲŸŴźž
ƁƂƕĻŽŵĻŷƏŲŸƂƌƁƏĻſžŷŽŰƇźŰĻ ŔŻƏĻƀŵųƃŻƎŲŰŽŽƏĻƈŲŸŴźžƁƂƕĻŷĻƕŽƂŵƀŲŰŻžż
ĻĻźżų
ŠŵŶŸżĻžƇƕźƃŲŰŽŽƏ
ŞűżŵŶƃŲŰƇĻƈŲŸŴźžƁƂƕĻſƀŸĻƆƌžżƃ
ƃŲƕżźŽŵŽŸŹ ĻŰĻžűƀŰŽŰĻżŰźƁŸżŰŻƌŽŰ
ƈŲŸŴźƕƁƂƌĻŷűŵƀŵŶŵŽŰĻƃĻſŰżƏƂƕ
ĻŞſƆƕƏŰźƁŵƁƃŰƀ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻƇŸƂŰŹƂŵĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŒƁƂƃſ
ŔŻƏĻŷżƕŽŸĻŷűŵƀŵŶŵŽžƖĻƈŲŸŴźžƁƂƕ
p ŒƕŴƀŵųƃŻƎŹƂŵĻźžƀžƂźŸżŸĻŽŰƂŸƁźŰŽŽƏżŸ
ŽŰĻ ĻŰűžĻ ĻĻźžŶŽŵĻŽŰƂŸƁźŰŽŽƏĻŴžŴŰƓ
ĻĻźżųĻŞƁƂŰŽŽƕĻŷƀžűŻŵŽƕĻŽŰƂŸƁźŰŽŽƏ
ŷűŵƀƕųŰƎƂƌƁƏĻƃĻſŰżƏƂƕ
p ŝŰƂŸƁŽƕƂƌĻźŽžſźƃĻƂŰĻŽŵĻŲƕŴſƃƁźŰŹƂŵĻƖƖ
ſžźŸĻŽŰĻŴŸƁſŻŵƖĻſŰŽŵŻƕĻſƀŸŻŰŴƕŲĻſžƀƃƇ
ŷƕĻŷŽŰƇŵŽŽƏżĻűŰŶŰŽžƖĻżŰźƁŸżŰŻƌŽžƖ
ƈŲŸŴźžƁƂƕĻŽŵĻŷƏŲŸƂƌƁƏĻſžŷŽŰƇźŰĻ ŢƘŷƅƃŻſŽųŵƁŷƘƒ
šŴſŸŹƆŵųƊƋŵŻŷŽƁƄƅƘ
ťŻſƊųƄƁŵŸŵŻſŽƀŸƀƀƒƃŸŹŻſ
ƁƊƘŽƆŵųƀƀƒ
ŔŻƏĻƂŸżƇŰƁžŲžųžĻŲŸżźŽŵŽŽƏĻžűżŵŶƃŲŰƇŰ
ƈŲŸŴźžƁƂƕĻƂŰĻŽŰŻŰƈƂƃŲŰŽŽƏĻŹžųžĻƃĻƀŵŶŸżƕ
žƇƕźƃŲŰŽŽƏ
p
ŝŰƂŸƁŽƕƂƌĻ
şžŷŽŰƇźŰĻ ĻŽŰĻŴŸƁſŻŵƖĻŷżƕŽƎƓĻźžŻƕƀ
ŷĻŗŕśŕŝŞœŞĻŽŰĻőŇśŘřĻ ƆŸƄƀžŲŰ
ſŰŽŵŻƌ ĻŰűžĻŷĻőŇśŞœŞĻŽŰĻšŇŠŘřĻ ŰŽŰ
ŻžųžŲŰĻſŰŽŵŻƌ ĻƕĻŲžŴƕŹĻżžŶŵĻƂŸżƇŰ
ƁžŲžĻſŵƀŵŲŸƉŸƂŸĻżŰźƁŸżŰŻƌŽƃ
ƈŲŸŴźƕƁƂƌ
ŔŻƏĻſžŲƂžƀŽžųžĻƃŲƕżźŽŵŽŽƏĻžűżŵŶƃ
ŲŰƇŰĻƈŲŸŴźžƁƂƕĻŽŰƂŸƁŽƕƂƌĻžŴŸŽĻƀŰŷ
źŽžſźƃĻ ĻŚžŻƕƀĻſžŷŽŰƇźŸĻ ĻŽŰ
ŴŸƁſŻŵƖĻŷżƕŽŸƂƌƁƏĻŷĻőŇśŞœŞĻŽŰ
ŗŕśŕŝŘřĻ ƆŸƄƀžŲŰĻſŰŽŵŻƌ ĻŰűžĻŷ
šŇŠŞœŞĻŽŰĻőŇśŘřĻ ŰŽŰŻžųžŲŰ
ſŰŽŵŻƌ ĻŰĻžűżŵŶŵŽŽƏĻżŰźƁŸżŰŻƌŽžƖ
ƈŲŸŴźžƁƂƕĻűƃŴŵĻŷŽžŲƃĻŲƁƂŰŽžŲŻŵŽŵ
ťŻſƊųƄƁŵŸŵŻſŽƀŸƀƀƒźųŷƁƂƁſƁŶƁƑ
ƂŸŷųžƘųŽƄŸžŸƃųƅƁƃų
ŞűżŵŶƃŲŰƇĻƈŲŸŴźžƁƂƕĻżžŶŵĻűƃƂŸĻƂŰźžŶ
ŲƁƂŰŽžŲŻŵŽŸŹĻŲĻƀŵŶŸżƕĻžƇƕźƃŲŰŽŽƏĻŷŰ
ŴžſžżžųžƎĻſŵŴŰŻƕĻŰźƁŵŻŵƀŰƂžƀŰĻŝŰſƀŸ
źŻŰŴ ĻŴŻƏĻƈŲŸŴźžųžĻſƀŸƁźžƀŵŽŽƏĻŰŲƂžżž
űƕŻƏ
p
ŔŸƁſŻŵŹĻŲƕŴžűƀŰŶŰƓĻŷűŵƀŵŶŵŽƃĻżŰź
ƁŸżŰŻƌŽƃĻƈŲŸŴźƕƁƂƌĻŷĻźžŻƌžƀžŲžƎ
ſžŷŽŰƇźžƎĻ ĻƕĻŲžŴƕŹĻżžŶŵĻƂŸżƇŰ
ƁžŲžĻſŵƀŵŲŸƉŸƂŸĻŷŰŴŰŽƃĻżŰźƁŸ
żŰŻƌŽƃĻƈŲŸŴźƕƁƂƌĻĻŲžŴŽžƇŰƁ
ſžŷŽŰƇźŰĻ ĻŽŰĻŴŸƁſŻŵƖĻŷżƕŽƎƓĻźžŻƕƀ
ŷĻŗŕśŕŝŞœŞĻŽŰĻőŇśŘřĻ ƆŸƄƀžŲŰ
ſŰŽŵŻƌ ĻŰűžĻŷĻőŇśŞœŞĻŽŰĻšŇŠŘřĻ ŰŽŰ
ŻžųžŲŰĻſŰŽŵŻƌ şƕƁŻƏĻŷŽƏƂƂƏĻŽžųŸĻŷĻſŵŴŰŻƕĻŰźƁŵŻŵƀŰ
ƂžƀŰĻžűżŵŶƃŲŰƇĻƈŲŸŴźžƁƂƕĻŰŲƂžżŰ
ƂŸƇŽžĻſžŲƂžƀŽžĻŰźƂŸŲƃƓƂƌƁƏ ĻƕĻƈŲŸŴ
źƕƁƂƌĻŰŲƂžżžűƕŻƏĻƃſžŲƕŻƌŽƎƓƂƌƁƏĻŴž
żŰźƁŸżŰŻƌŽžƖĻŷŰŴŰŽžƖĻĻŷűŵƀŵŶŵŽžƖ
ƈŲŸŴźžƁƂƕĻĻźžŻƕƀĻſžŷŽŰƇźŸĻ ĻŽŰ
ŴŸƁſŻŵƖĻŷżƕŽƎƓƂƌƁƏĻŷĻőŇśŞœŞĻŽŰ
ŗŕśŕŝŘřĻ ƆŸƄƀžŲŰĻſŰŽŵŻƌ ĻŰűžĻŷ
šŇŠŞœŞĻŽŰĻőŇśŘřĻ ŰŽŰŻžųžŲŰ
ſŰŽŵŻƌ ĻƕĻżŰźƁŸżŰŻƌŽŰĻƈŲŸŴźƕƁƂƌ
ŰŲƂžżžűƕŻƏĻŷŽžŲƃĻƁƂŰƓĻžűżŵŶŵŽžƎ
ŤŻŶƀųžƂŸƃŸŵŻƌŸƀƁƙƋŵŻŷŽƁƄƅƘ
ŝŰĻźƀƃƂŸƅĻŴžƀžųŰƅĻųŰŻƌżƃŲŰŽŽƏĻŴŲŸųƃŽžż
żžŶŵĻűƃƂŸĻŽŵŴžƁƂŰƂŽƕż ĻƕĻžűƀŰŽŰĻżŰźƁŸ
żŰŻƌŽŰĻƈŲŸŴźƕƁƂƌĻſŵƀŵŲŸƉƃƓƂƌƁƏĻŐźƃ
ƁƂŸƇŽŸŹĻƁŸųŽŰŻĻſžſŵƀŵŴŶŰƓĻŲžŴƕƏĻſƀžĻƆŵ
ŢţśşŊťŝœ
ůźƉžĻƈŲŸŴźƕƁƂƌĻſŵƀŵŲŸƉƃƓĻŷŽŰƇŵŽŽƏ
Ļźżų ĻƁŸųŽŰŻĻƂƀŸŲžųŸĻŲżŸźŰƓƂƌƁƏĻŻŸƈŵ
ƇŵƀŵŷĻĻƁŵźƃŽŴĻŷŰĻƃżžŲŸ ĻƉžĻźŽžſźŸĻ
ŰűžĻ ĻŽŵĻŽŰƂŸƁźŰŻŸƁƏĻſƀžƂƏųžżĻžƁƂŰ
ŽŽƕƅĻƂƀŸŴƆƏƂŸĻƁŵźƃŽŴ
ŕŻſŽƀƆƅŻ
ŔŻƏĻŲŸżźŽŵŽŽƏĻžűżŵŶƃŲŰƇŰĻƈŲŸŴźžƁƂƕ
p
ŝŰƂŸƁŽƕƂƌĻźŽžſźƃĻ ĻŽŰĻźŵƀżžŲžżƃ
źžŻŵƁƕ
ŇŽŴŸźŰƂžƀĻžűżŵŶƃŲŰƇŰĻƈŲŸŴźžƁƂƕĻŽŰ
ŴŸƁſŻŵƖĻ ĻƂŰĻŲƁƂŰŽžŲŻŵŽŰĻƈŲŸŴźƕƁƂƌ
ĻŷŽŸźŽƃƂƌĻŷĻŴŸƁſŻŵƏĻŢŰźŸżĻƇŸŽžż
žűƀŰŽŰĻƂŰĻŷűŵƀŵŶŵŽŰĻƈŲŸŴźƕƁƂƌ
ŲŸŴŰŻƏƓƂƌƁƏĻŷĻſŰżƏƂƕĻƕĻŽŵĻżžŶŵĻŲƕŴ
ŽžŲŻƎŲŰƂŸƁƏĻźŽžſźžƎĻ ţĻƂŰźžżƃĻŲŸſŰŴźƃĻŲžŴƕŹĻżžŶŵĻŲŸźž
ƀŸƁƂžŲƃŲŰƂŸĻſŵŴŰŻƌĻŰźƁŵŻŵƀŰƂžƀŰ
ƉžűĻžűŸƀŰƂŸĻƈŲŸŴźƕƁƂƌĻűŵŷĻžűżŵ
ŶŵŽƌ
šŸųŽŰŻĻűƃŴŵĻŰźƂŸŲŽŸżĻŴžĻƂŸƅĻſƕƀ ĻſžźŸ
ŲžŴƕŹĻŽŵĻŷŽŸŷŸƂƌĻƈŲŸŴźƕƁƂƌĻŴžĻžűƀŰŽžƖĻżŰź
ƁŸżŰŻƌŽžƖĻƈŲŸŴźžƁƂƕ
ŝŰƂŸƁŽƕƂƌĻŽŰĻſŵŴŰŻƌĻŰźƁŵŻŵƀŰƂžƀŰĻŴž
ƃſžƀƃ
ĻŞſƆƕƏŰźƁŵƁƃŰƀ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻƇŸƂŰŹƂŵĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŒƁƂƃſ
ŢƘŷƅƃŻſŽųŵƁŷƘƒ
ŝƃƆŻźŽƁƀƅƃƁžƏ ŚųŶųžƏƀųƘƀƇƁƃſųƉƘƒƂƃƁŽƃƆƙź
ŽƁƀƅƃƁžƏ %%
ţƁŴƁƅų
ŚƀƃƖŷźžŽƂƀžŻƌĻ $$ĻqĻ$SVJTFĻ$POUSPM ĻŴžſž
żŰųŰƓĻŲžŴƕƎĻſƕŴƂƀŸżƃŲŰƂŸĻſžƁƂƕŹŽƃĻƈŲŸŴ
źƕƁƂƌ ĻƉžĻŷŰűŵŷſŵƇƃƓĻűƕŻƌƈĻƁſžźƕŹŽŸŹĻƀƃƅ
ſžĻŰŲƂžżŰųƕƁƂƀŰŻƏżĻƂŰĻŴžŲųŸżĻſƀƏżŸż
ƈŻƏƅŰżĻŷĻſžƁƂƕŹŽŸżŸĻƂƀŰŽƁſžƀƂŽŸżŸĻſžƂž
źŰżŸ
ŢšŢŘţŘŗřŘŠŠŲ
ŒžŴƕŹĻŷŰŲŶŴŸĻżŰƓĻƁŻƕŴźƃŲŰƂŸĻŷŰĻŴžƀžŶ
ŽƕżŸĻƃżžŲŰżŸĻƕĻŲƂƀƃƇŰƂŸƁƏĻƃĻƁŸƂƃŰƆƕƎ
źžŻŸĻƁŸƁƂŵżŰĻźƀƃƖŷźžŽƂƀžŻƎĻŽŵĻſƕŴƂƀŸ
żƃƓĻŰŴŵźŲŰƂŽƃĻƈŲŸŴźƕƁƂƌĻƂŰŰűžĻŴŸƁƂŰŽ
ƆƕƎ
śžſƀŻŹžűŻŶƁŽſųſŽƄŻſżŶƂƖƃűŵŹƂƀżŶźų
űųƃſŽſŲƖżƐƆŻſƁſŲŽŶŷƄųűƈűƉųŹŵŻſƂƃƖ
ŒžŴƕŹĻŷŰŲŶŴŸĻŽŵƁŵĻſžŲŽƃĻŲƕŴſžŲƕŴŰŻƌ
ŽƕƁƂƌĻŷŰĻűŵŷſŵƇŽŵĻźŵƀƃŲŰŽŽƏĻŰŲƂžżžűƕ
Żŵż
śžſƀŻŹžűŻŶƁŽſųſŽƄŻſżŶƂƖƃűŵŹƂƀżŶźų
űųƃſŽſŲƖżƐƆƁſŲŽŶŷƄųűƈŶŽƉųŹŵŻſƂƃƖ
ŚƀƃƖŷźžŽƂƀžŻƌĻĻƃŲƕżźŽŵŽŽƏ
ŲŸżźŽŵŽŽƏ
ŠŵŶŸżĻžƇƕźƃŲŰŽŽƏĻſŵƀŵƀŸŲŰƓƂƌƁƏĻƕĻŲƕŴ
ŽžŲŻƎƓƂƌƁƏĻŷűŵƀŵŶŵŽŰĻƈŲŸŴźƕƁƂƌ
ŠŵŶŸżĻžƇƕźƃŲŰŽŽƏ
ŐźƂŸŲƃŹƂŵĻƂŰĻŲƕŴƀŵųƃŻƎŹƂŵĻƈŲŸŴźƕƁƂƌ
ŞűƀŰŽŰĻƈŲŸŴźƕƁƂƌĻ šŇŠŘřĻĻƀŵŶŸżĻžƇƕ
źƃŲŰŽŽƏ ŚƀƃƖŷźžŽƂƀžŻƌĻƃŲƕżźŽŵŽŸŹĻĻőŇśŘř
ƁŸżŲžŻĻ šŇŠŘřĻĻƀŵŶŸżĻžƇƕźƃŲŰŽŽƏ œŽƅŻŵųƉƘƒƘƀųžųƋƅƆŵųƀƀƒƋŵŻŷŽƁƄƅƘ
ŔŻƏĻſƕŴųžƂžŲźŸĻƄƃŽźƆƕƖĻźƀƃƖŷźžŽƂƀžŻƎ
ţĻŴŸŻŵƀŰĻ7PMWPĻƓĻžŽžŲŻŵŽŰĻƕŽƄžƀżŰƆƕƏ ĻƉžĻƁƂžƁƃƓƂƌƁƏĻźžŶŽžųžĻƀŸŽźŰ
ĻŞſƆƕƏŰźƁŵƁƃŰƀ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻƇŸƂŰŹƂŵĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŒƁƂƃſ
ŢƘŷƅƃŻſŽųŵƁŷƘƒ
ŝƃƆŻźŽƁƀƅƃƁžƏ
p ŝŰƂŸƁŽƕƂƌ
p ŝŰƂŸƁŽƕƂƌĻźŽžſźƃĻƂŰĻŲƕŴſƃƁƂƕƂƌĻƖƖ ĻźžŻŸ
œŵƅƁſųƅŻƊƀŻżƃŸŹŻſƁƊƘŽƆŵųƀƀƒ
ŢŸżƇŰƁžŲŵĻŷűƕŻƌƈŵŽŽƏĻƈŲŸŴźžƁƂƕĻŷŰĻŴžſž
żžųžƎĻſŵŴŰŻƕĻŰźƁŵŻŵƀŰƂžƀŰ ĻŽŰſƀŸźŻŰŴ
ſƕŴĻƇŰƁĻžűųžŽƃ ĻŽŵĻŲſŻŸŲŰƓĻŽŰĻŽŰŻŰƈƂƃ
ŲŰŽŽƏĻźƀƃƖŷźžŽƂƀžŻƎĻĻŰŲƂžżžűƕŻƌĻſžŲŵƀ
ƂŰƓƂƌƁƏĻŴžĻŷŰŴŰŽžƖĻƈŲŸŴźžƁƂƕĻſƀŸĻŷŲƕŻƌŽŵŽƕ
ſŵŴŰŻƕĻŰźƁŵŻŵƀŰƂžƀŰ
p źžŻŵƁŰĻŲƂƀŰƇŰƎƂƌĻŷƇŵſŻŵŽŽƏ
p ŲŸźžƀŸƁƂžŲƃƓƂƌƁƏĻŽžŶŽŵĻųŰŻƌżž
p ƈŲŸŴźƕƁƂƌĻſŰŴŰƓĻŽŸŶƇŵ
źŽžſźƃĻŽŰĻźŵƀżžŲžżƃĻźžŻŵƁƕĻ
ŚžŻƕƀĻƁŸżŲžŻƃĻ ĻŽŰĻŴŸƁſŻŵƖĻŷżƕŽŸƂƌƁƏ
ŷĻšŇŠŞœŞĻŽŰĻőŇśŘř ĻſƀŸĻƆƌžżƃĻűƃŴŵ
ſžŲƕŴžżŻŵŽž ĻƉžĻźƀƃƖŷźžŽƂƀžŻƌĻſŵƀŵ
ŲŵŴŵŽŸŹĻŲĻƀŵŶŸżĻžƇƕźƃŲŰŽŽƏ
ŔŻƏĻƃŲƕżźŽŵŽŽƏĻźƀƃƖŷźžŽƂƀžŻƎ
p şƕŴĻƇŰƁĻƀƃƅƃĻŽŰĻſžƂƀƕűŽƕŹĻƈŲŸŴźžƁƂƕ
űƃŴŵĻŴžƁƏųŽƃƂŰĻſžƂƀƕűŽŰĻƈŲŸŴźƕƁƂƌ
ŽŰƂŸƁŽƕƂƌĻźŽžſźƃĻŽŰĻźŵƀżžŲžżƃĻźžŻŵƁƕ
ĻŰűžĻ ŢţśşŊťŝœ
ŚƀƃƖŷźžŽƂƀžŻƌĻŽŵĻżžŶŵĻűƃƂŸĻƃŲƕżźŽŵ
ŽŸŹĻŽŰĻƈŲŸŴźžƁƂƕĻŽŸŶƇŵĻĻźżų
ŚſƘƀųƋŵŻŷŽƁƄƅƘ
ŔŻƏĻŷżƕŽŸĻŷűŵƀŵŶŵŽžƖĻƈŲŸŴźžƁƂƕ
p ŒƕŴƀŵųƃŻƎŹƂŵĻźžƀžƂźŸżŸĻŽŰƂŸƁźŰŽŽƏżŸ
p ŝŰƂŸƁŽƕƂƌĻ ŽŰĻ ĻŰűžĻ ĻĻźžŶŽŵĻŽŰƂŸƁźŰŽŽƏĻŴžŴŰƓ
ĻĻźżųĻŞƁƂŰŽŽƕĻŷƀžűŻŵŽƕĻŽŰƂŸƁźŰŽŽƏ
ŷűŵƀƕųŰƎƂƌƁƏĻƃĻſŰżƏƂƕ
ƂŸŹĻŲĻŽŵŹƂƀŰŻƌŽŵĻſžŻžŶŵŽŽƏĻ ŐŚşş
p ŲžŴƕŹĻſƕŴƂƀŸżƃƓĻƈŲŸŴźƕƁƂƌĻŲŸƉŵĻŲƁƂŰ
ŽžŲŻŵŽžƖĻƈŲŸŴźžƁƂƕĻŴžŲƈŵĻĻƅŲŸŻŸŽŸ
ţĻƂŰźžżƃĻŲŸſŰŴźƃĻŲžŴƕŹĻſžŲŸŽŵŽĻƀŵųƃŻƎ
ŲŰƂŸĻƈŲŸŴźƕƁƂƌĻƁŰżžƁƂƕŹŽž
ŕƘŷƀƁŵžŸƀƀƒźųŷųƀƁƙƋŵŻŷŽƁƄƅƘ
ŔŻƏĻŲŲƕżźŽŵŽŽƏĻźƀƃƖŷźžŽƂƀžŻƎĻŷĻƀŵŶŸżƃ
žƇƕźƃŲŰŽŽƏ
p ŝŰƂŸƁŽƕƂƌĻźŽžſźƃĻ ĻŽŰĻźŵƀżžŲžżƃ
źžŻŵƁƕ
ŚžŻƕƀĻźŽžſźŸĻ ĻŽŰĻŴŸƁſŻŵƖĻƂŰĻƁŸżŲžŻƃ
ĻŷżƕŽŸƂƌƁƏĻŷĻőŇśŞœŞĻŽŰĻšŇŠŘř
ŔŻƏĻƀŵųƃŻƎŲŰŽŽƏĻƈŲŸŴźžƁƂƕĻŷĻƕŽƂŵƀŲŰŻžż
ĻĻźżų
ſŵŴŰŻƌĻŷƇŵſŻŵŽŽƏĻŽŰƂŸƁŽƃƂŰĻŴžŲƈŵ
ĻƅŲŸŻŸŽŸ
p ŲŰŶƕŻƌĻſŵƀŵżŸźŰŽŽƏĻſŵƀŵŴŰƇĻſŵƀŵƁƃŽƃ
ťŻſƊųƄƁŵŸŵŻſŽƀŸƀƀƒƃŸŹŻſ
ƁƊƘŽƆŵųƀƀƒ
ũžűĻƂŸżƇŰƁžŲžĻŲŸżźŽƃƂŸĻźƀƃƖŷźžŽƂƀžŻƌ
ƂŰĻſŵƀŵŲŵƁƂŸĻŹžųžĻŲĻƀŵŶŸżĻžƇƕźƃŲŰŽŽƏ
ſƀŸűŻŸŷŽžĻĻźżų
p
ŢţśşŊťŝœ
ůźƉžĻžŴŽŰĻŷĻźŽžſžźĻźŵƀƃŲŰŽŽƏĻźƀƃƖŷ
źžŽƂƀžŻŵżĻŷŰŻŸƈŰƓƂƌƁƏĻŽŰƂŸƁŽƃƂžƎ
űƕŻƌƈŵĻŴŵźƕŻƌźžƅĻƅŲŸŻŸŽ ĻƄƃŽźƆƕƏĻűŻž
źƃƓƂƌƁƏĻƂŰĻŲƕŴźŻƎƇŰƓƂƌƁƏĻŔŻƏĻſžŲƂžƀ
ŽžųžĻƃŲƕżźŽŵŽŽƏĻźƀƃƖŷźžŽƂƀžŻƎĻŽŵžű
ƅƕŴŽžĻŷƃſŸŽŸƂŸĻŰŲƂžżžűƕŻƌĻƂŰĻſŵƀŵŷŰſƃ
ƁƂŸƂŸĻŴŲŸųƃŽ
şžƂžƇŽŰĻƈŲŸŴźƕƁƂƌĻűƃŴŵĻŷűŵƀŵŶŵŽŰĻƃ
ſŰżƏƂƕ ĻžűƀŰŽŰĻƈŲŸŴźƕƁƂƌĻűƃŴŵĻſžŷŽŰ
ƇŵŽŰĻŽŰĻŴŸƁſŻŵƖĻźƀŰſźžƎĻ ŚƀƃƖŷźžŽƂƀžŻƌĻƂŸżƇŰƁžŲžĻŲŸżŸźŰƓƂƌƁƏĻƕ
ŲƁƂŰŽžŲŻƎƓƂƌƁƏĻŲĻƀŵŶŸżƕĻžƇƕźƃŲŰŽŽƏ
ƏźƉž
ŚžŻƕƀĻźƀŰſźŸĻ ĻŽŰĻŴŸƁſŻŵƖĻƂŰĻƁŸżŲžŻƃ
ĻŷżƕŽŸƂƌƁƏĻŷĻšŇŠŞœŞĻŽŰĻőŇśŘř ĻſƀŸ
ƆƌžżƃĻűƃŴŵĻŲƁƂŰŽžŲŻŵŽŰĻžƁƂŰŽŽƏĻŷűŵ
ƀŵŶŵŽŰĻƈŲŸŴźƕƁƂƌ
ŒŸżźŽŵŽŽƏĻƂŰĻžűƀŰŽŽƏĻſƕŴŲŸƉƃŲŰŻƌŽžƖĻƇŸĻſžŽŸŶƃŲŰŻƌŽžƖĻſŵƀŵŴŰƇƕĻŽŵĻŲſŻŸŲŰƓĻŽŰĻƀŵŶŸżĻžƇƕźƃŲŰŽŽƏ
ĻŞſƆƕƏŰźƁŵƁƃŰƀ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻƇŸƂŰŹƂŵĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŒƁƂƃſ
ŢƘŷƅƃŻſŽųŵƁŷƘƒ
ŝƃƆŻźŽƁƀƅƃƁžƏ ŢţśşŊťŝœ
şƕƁŻƏĻŲƕŴŽžŲŻŵŽŽƏĻƈŲŸŴźžƁƂƕĻƈŻƏƅžż
ŲŸűžƀƃĻ ĻżžŶŵĻŲƕŴűƃƂŸƁƏĻƕƁƂžƂŽŵĻſƕŴ
ŲŸƉŵŽŽƏĻƈŲŸŴźžƁƂƕ
ŕŻſŽƀƆƅŻ
ŚƀƃƖŷźžŽƂƀžŻƌĻŲŸżŸźŰƓƂƌƁƏĻŷŰĻŴžſžżžųžƎ
źŽžſźŸĻ ĻŽŰĻźŵƀżžŲžżƃĻźžŻŵƁƕĻŰűžĻŲŸźŻƎ
ƇŵŽŽƏżĻŴŲŸųƃŽŰĻĻŲƁƂŰŽžŲŻŵŽŰĻƈŲŸŴźƕƁƂƌ
ŲŸŴŰŻƏƓƂƌƁƏĻŷĻſŰżƏƂƕĻƕĻŽŵĻżžŶŵĻűƃƂŸĻŲƕŴŽž
ŲŻŵŽŰĻźŽžſźžƎĻ ĻŞſƆƕƏŰźƁŵƁƃŰƀ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻƇŸƂŰŹƂŵĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŒƁƂƃſ
ŢƘŷƅƃŻſŽųŵƁŷƘƒ
œŷųƂƅŻŵƀŻżŽƃƆƙźŽƁƀƅƃƁžƏ
ŚųŶųžƏƀųƘƀƇƁƃſųƉƘƒƂƃƁ
ųŷųƂƅŻŵƀŻżŽƃƆƙźŽƁƀƅƃƁžƏ #%%
ŐŴŰſƂŸŲŽŸŹĻźƀƃƖŷźžŽƂƀžŻƌĻ "$$Ļq
"EBQUJWFĻ$SVJTFĻ$POUSPM ĻŴžſžżŰųŰƓĻŲžŴƕƓŲƕ
ƃƂƀŸżƃŲŰƂŸĻűŵŷſŵƇŽƃĻŲƕŴƁƂŰŽƌĻŲƕŴĻƂƀŰŽƁ
ſžƀƂŽžųžĻŷŰƁžűƃ ĻƉžĻƀƃƅŰƓƂƌƁƏĻſžſŵƀŵŴƃ
ŤƃŽźƆƕƏĻŰŴŰſƂŸŲŽžųžĻźƀƃƖŷźžŽƂƀžŻƎ
ſžŻŵųƈƃƓĻŲžŴƕŽŽƏĻŲĻſƕŴĻƇŰƁĻƂƀŸŲŰŻŸƅĻſžŴž
ƀžŶŵŹĻŽŰĻŰŲƂžżŰųƕƁƂƀŰŻƏƅĻƂŰĻŴžŲųŸƅ ĻſƀƏ
żŸƅĻƈžƁŵŹŽŸƅĻŴžƀžųŰƅĻſƕŴĻƇŰƁĻƀžŷżƕƀŵŽžųž
ƀƃƅƃĻƂƀŰŽƁſžƀƂƃ
ŒžŴƕŹĻŷŰŴŰƓĻűŰŶŰŽƃĻƈŲŸŴźƕƁƂƌĻƕĻƕŽƂŵƀŲŰŻ
ƇŰƁƃĻŴžĻŰŲƂžżžűƕŻƏ ĻƉžĻƀƃƅŰƓƂƌƁƏĻſžſŵ
ƀŵŴƃĻŚžŻŸĻƀŰŴƕžŻžźŰƆƕŹŽŸŹĻŴŰƂƇŸźĻŲŸƏ
ŲŻƏƓĻűƕŻƌƈĻſžŲƕŻƌŽŸŹĻƂƀŰŽƁſžƀƂŽŸŹĻŷŰƁƕű
ſžſŵƀŵŴƃĻŰŲƂžżžűƕŻƏ ĻƈŲŸŴźƕƁƂƌĻŰŲƂžżŰ
ƂŸƇŽžĻŰŴŰſƂƃƓƂƌƁƏĻŲƕŴſžŲƕŴŽŸżĻƇŸŽžż
ŐŲƂžżžűƕŻƌĻſžŲŵƀƂŰƓƂƌƁƏĻŴžĻſžſŵƀŵŴŽƌž
ŷŰŴŰŽžƖĻƈŲŸŴźžƁƂƕ ĻźžŻŸĻŽŰĻŴžƀžŷƕĻŷŽžŲƃ
ŽŵżŰƓĻſŵƀŵƈźžŴ
ůźƉžĻŰŴŰſƂŸŲŽŸŹĻźƀƃƖŷźžŽƂƀžŻƌĻŲŸżźŽŵ
ŽŸŹĻŰűžĻŲƁƂŰŽžŲŻŵŽŸŹĻƃĻƀŵŶŸżĻžƇƕźƃŲŰŽŽƏ
ſƀŸĻƆƌžżƃĻŰŲƂžżžűƕŻƌĻŽŰűŻŸŶŰƓƂƌƁƏ
ŷŰŽŰŴƂžĻűŻŸŷƌźžĻŴžĻƂƀŰŽƁſžƀƂŽžųžĻŷŰƁžűƃ
ſžſŵƀŵŴƃ ĻƄƃŽźƆƕƏĻſžſŵƀŵŴŶŵŽŽƏĻſƀž
ŽŵűŵŷſŵƇŽŵĻƁźžƀžƇŵŽŽƏĻŴŸƁƂŰŽƆƕƖĻ ŴŸŲ
ƁƂžƀĻ ĻſžſŵƀŵŴŶŰƓĻŲžŴƕƏĻſƀžĻżŰŻŵŽƌźƃ
ŲƕŴƁƂŰŽƌ
ŢšŢŘţŘŗřŘŠŠŲ
ŒžŴƕŹĻŷŰŲŶŴŸĻżŰƓĻƁŻƕŴźƃŲŰƂŸĻŷŰĻŴžƀžŶ
ŽƕżŸĻƃżžŲŰżŸĻƕĻŲƂƀƃƇŰƂŸƁƏĻƃĻƁŸƂƃŰƆƕƎ
źžŻŸĻƁŸƁƂŵżŰĻŰŴŰſƂŸŲŽžųžĻźƀƃƖŷźžŽ
ƂƀžŻƎĻŽŵĻſƕŴƂƀŸżƃƓĻŰŴŵźŲŰƂŽƃĻƈŲŸŴ
źƕƁƂƌĻƇŸĻŴŸƁƂŰŽƆƕƎ
šŸƁƂŵżŰĻŰŴŰſƂŸŲŽžųžĻźƀƃƖŷźžŽƂƀžŻƎĻŽŵ
żžŶŵĻŰŴŵźŲŰƂŽžĻƀŵŰųƃŲŰƂŸĻŽŰĻŲƁƕĻżžŶ
ŻŸŲƕĻŴžƀžŶŽƕ ĻſžųžŴŽƕĻƂŰĻŴžƀžŶŽƕĻƃżžŲŸ
œŵƅƁſųƅŻƊƀųŽƁƃƁŴŽųƂŸƃŸŽžƑƊŸƀƀƒ
ƂŸƃŸŷųƊ œŝŢŢ
ŐŲƂžżžűƕŻƕĻŷĻŐŚşşĻżŰƎƂƌĻŷżžųƃĻƁźžƀŸƁƂŰ
ƂŸƁƏĻƄƃŽźƆƕƓƎĻ2VFVFĻ"TTJTUBOUĻŰŴŰſƂŸŲ
ŽžųžĻźƀƃƖŷĻźžŽƂƀžŻƎ ĻŴŸŲĻƁƂžƀĻ
ŢƃŻƀƉŻƂƃƁŴƁƅŻ
şƀžƇŸƂŰŹƂŵĻƆŵŹĻƀžŷŴƕŻĻſžŲŽƕƁƂƎ ĻƉžű
ŴƕŷŽŰƂŸƁƏĻſƀžĻžűżŵŶŵŽŽƏĻŰŴŰſƂŸŲŽžųž
źƀƃƖŷźžŽƂƀžŻƎĻŒžŴƕŹĻżŰƓĻžŷŽŰŹžżŸ
ƂŸƁƏĻŷĻƆƕƓƎĻƕŽƄžƀżŰƆƕƓƎĻſŵƀŵŴĻŲŸźžƀŸ
ƁƂŰŽŽƏżĻŰŴŰſƂŸŲŽžųžĻźƀƃƖŷźžŽƂƀžŻƎ
ŒžŴƕŹĻŷŰŲŶŴŸĻŽŵƁŵĻŲƕŴſžŲƕŴŰŻƌŽƕƁƂƌĻŷŰ
ſƕŴƂƀŸżŰŽŽƏĻŲƕŴſžŲƕŴŽžƖĻŴŸƁƂŰŽƆƕƖĻƂŰ
ƈŲŸŴźžƁƂƕ ĻŽŰŲƕƂƌĻſƀŸĻŲŸźžƀŸƁƂŰŽŽƕ
ŰŴŰſƂŸŲŽžųžĻźƀƃƖŷźžŽƂƀžŻƎ
ŕœřŞśŕš
ŞűƁŻƃųžŲƃŲŰŽŽƏĻźžżſžŽŵŽƂƕŲĻŰŴŰſƂŸŲ
ŽžųžĻźƀƃƖŷźžŽƂƀžŻƎĻżžŶŽŰĻſƀžŲžŴŸƂŸ
ƂƕŻƌźŸĻŲĻŰŲƂžżŰŹƁƂŵƀŽƕĻĻƀŵźžżŵŽ
ŴƃƓƂƌƁƏĻŷŲŵƀƂŰƂŸƁƏĻŴžĻŰŲƂžƀŸŷžŲŰŽžƖ
ŰŲƂžżŰŹƁƂŵƀŽƕĻ7PMWP
şŴżƐŵƅƄžŻƇƖź
şžſŵƀŵŴŶƃŲŰŻƌŽŸŹĻƕŽŴŸźŰƂžƀĻĻŲžŴƕƎ
ŽŵžűƅƕŴŽžĻŷŰƁƂžƁƃŲŰƂŸĻųŰŻƌżŰ
ŚŽžſźžŲŰĻſŰŽŵŻƌĻźŵƀżžŲžųžĻźžŻŵƁŰ
ŠŰŴƕžŻžźŰƆƕŹŽŸŹĻŴŰƂƇŸź
ŐŴŰſƂŸŲŽŸŹĻźƀƃƖŷźžŽƂƀžŻƌĻƁźŻŰŴŰƓƂƌƁƏĻŷ
ƁŸƁƂŵżŸĻźƀƃƖŷźžŽƂƀžŻƎĻƕĻƁŸƁƂŵżŸĻŷŰűŵŷ
ſŵƇŵŽŽƏĻűŵŷſŵƇŽžƖĻŴŸƁƂŰŽƆƕƖ
şŠŘŜŇŢŚŐĻŜŰŻƎŽžźĻƁƅŵżŰƂŸƇŽŸŹĻĻŴŵƂŰŻƕĻżžŶƃƂƌĻŲƕŴƀƕŷŽƏƂŸƁƏĻŲĻŷŰŻŵŶŽžƁƂƕĻŲƕŴĻżžŴŵŻƕĻŰŲƂžżžűƕŻƏ
ĻŞſƆƕƏŰźƁŵƁƃŰƀ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻƇŸƂŰŹƂŵĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŒƁƂƃſ
ŢƘŷƅƃŻſŽųŵƁŷƘƒ
œŷųƂƅŻŵƀŻżŽƃƆƙźŽƁƀƅƃƁžƏ ŢšŢŘţŘŗřŘŠŠŲ
ŐŴŰſƂŸŲŽŸŹĻźƀƃƖŷźžŽƂƀžŻƌĻŽŵĻƓĻƁŸƁƂŵ
żžƎĻƃŽŸźŽŵŽŽƏĻŷƕƂźŽŵŽƌĻŒžŴƕŹĻſžŲŸŽŵŽ
ŲƂƀƃƇŰƂŸƁƏ ĻƏźƉžĻƁŸƁƂŵżŰĻŽŵĻƀžŷſƕŷŽŰƓ
ƂƀŰŽƁſžƀƂŽŸŹĻŷŰƁƕűĻſžſŵƀŵŴƃĻŲŰƈžųž
ŰŲƂžżžűƕŻƏ
ŐŴŰſƂŸŲŽŸŹĻźƀƃƖŷźžŽƂƀžŻƌĻŽŵĻƃſžŲƕŻƌ
ŽƎƓĻƀƃƅĻſŵƀŵŴĻŻƎŴƌżŸĻƇŸĻƂŲŰƀŸŽŰżŸĻƇŸ
ŽŰŲƕƂƌĻżŰŻŸżŸĻƂƀŰŽƁſžƀƂŽŸżŸĻŷŰƁžűŰżŸ
ƂŰźŸżŸĻƏźĻŲŵŻžƁŸſŵŴŰżŸĻƂŰĻżžƂžƆŸ
źŻŰżŸĻŐűžĻſŵƀŵŴĻƂƀŰŽƁſžƀƂžż ĻƉž
ƀƃƅŰƓƂƌƁƏĻŲŰżĻŽŰŷƃƁƂƀƕƇ ĻŰűžĻſŵƀŵŴ
ŽŵƀƃƅžżŸżŸĻŰŲƂžżžűƕŻƏżŸĻƂŰĻſƀŵŴżŵ
ƂŰżŸ
ŝŵĻźžƀŸƁƂƃŹƂŵƁƏĻŰŴŰſƂŸŲŽŸżĻźƀƃƖŷźžŽ
ƂƀžŻŵż ĻŽŰſƀŸźŻŰŴ ĻƃĻƉƕŻƌŽžżƃĻƀƃƁƕ
ƂƀŰŽƁſžƀƂƃĻŲĻżƕƁƂƕ ĻŽŰĻſŵƀŵƅƀŵƁƂƏƅ ĻŽŰ
ƁŻŸŷƌźƕŹĻŴžƀžŷƕ ĻƏźƉžĻŽŰĻŴžƀžŷƕĻűŰųŰƂž
ŲžŴŸĻŰűžĻƁŽƕųžŲžƖĻƁŻƌžƂŸ ĻſƕŴĻƇŰƁĻƀƏƁ
ŽžųžĻŴžƉƃƁŽƕųƃ ĻŷŰĻƃżžŲĻſžųŰŽžƖĻŲŸŴŸ
żžƁƂƕ ĻŽŰĻŷŲŸŲŸƁƂŸƅĻŴžƀžųŰƅĻƇŸĻŽŰ
ŷƖŷŴŰƅŲŸƖŷŴŰƅĻŽŰĻŰŲƂžżŰųƕƁƂƀŰŻƕ
ŒƕŴƁƂŰŽƌĻŴžĻƂƀŰŽƁſžƀƂŽžųžĻŷŰƁžűƃ ĻƉžĻŷŽŰ
ƅžŴŸƂƌƁƏĻſžſŵƀŵŴƃ ĻŲĻžƁŽžŲŽžżƃ ĻŲŸżƕ
ƀƎƓƂƌƁƏĻƀŰŴŰƀŽŸżĻŴŰƂƇŸźžżĻŚƀƃƖŷźžŽ
ƂƀžŻƌĻƀŵųƃŻƎƓĻƈŲŸŴźƕƁƂƌĻŷŰĻŴžſžżžųžƎ
ſƀŸƁźžƀŵŽŽƏĻƂŰĻųŰŻƌżƃŲŰŽŽƏĻşƀŸĻŲŸźžƀŸ
ƁƂŰŽŽƕĻųŰŻƌżĻƁŸƁƂŵżžƎĻŰŴŰſƂŸŲŽžųžĻźƀƃƖŷ
źžŽƂƀžŻƎ ĻųŰŻƌżŰĻżžŶƃƂƌĻŲŸŴŰŲŰƂŸĻƂŸƅŸŹ
ŷŲƃź ĻƆŵĻƆƕŻźžżĻŽžƀżŰŻƌŽž
ŢšŢŘţŘŗřŘŠŠŲ
œŰŻƌżƕŲŽŰĻſŵŴŰŻƌĻſŵƀŵżƕƉƃƓƂƌƁƏĻſƕŴĻƇŰƁ
ųŰŻƌżƃŲŰŽŽƏĻƁŸƁƂŵżžƎĻźƀƃƖŷźžŽƂƀžŻƌ
ŝŵĻƁƂŰŲƂŵĻŽžųƃĻŴŻƏĻŲƕŴſžƇŸŽźƃĻſƕŴĻųŰŻƌ
żƕŲŽƃĻſŵŴŰŻƌĻĻƖƖĻżžŶŵĻŷŰƂŸƁŽƃƂŸ
ŐŴŰſƂŸŲŽŸŹĻźƀƃƖŷźžŽƂƀžŻƌĻſƀŸŷŽŰƇŵŽŽƏ
ŽŰĻƁŻƕŴƃŲŰŽŽƏĻŷŰĻƂƀŰŽƁſžƀƂŽŸżĻŷŰƁžűžż
ƉžĻƀƃƅŰƓƂƌƁƏĻſžſŵƀŵŴƃ ĻŲĻƂƕŹĻƁŰżƕŹĻƁżƃŷƕĻŷ
ƇŰƁžŲŸżĻƕŽƂŵƀŲŰŻžż ĻŲƁƂŰŽžŲŻŵŽŸżĻŲžŴƕƓż
ůźƉžĻƀŰŴƕžŻžźŰƆƕŹŽŸŹĻŴŰƂƇŸźĻŽŵĻƕŴŵŽƂŸƄƕ
źƃƓĻſžſŵƀŵŴƃĻƕŽƈžųžĻƂƀŰŽƁſžƀƂŽžųž
ŷŰƁžűƃ ĻƂžĻŰŲƂžżžűƕŻƌĻűƃŴŵĻſƕŴƂƀŸżƃŲŰƂŸ
ŷŰŴŰŽƃĻƈŲŸŴźƕƁƂƌĻźƀƃƖŷźžŽƂƀžŻƎĻŦŵ
ƂŰźžŶĻŲƕŴűƃŲŰƓƂƌƁƏ ĻƏźƉžĻƈŲŸŴźƕƁƂƌ
ƂƀŰŽƁſžƀƂŽžųžĻŷŰƁžűƃĻſžſŵƀŵŴƃĻſŵƀŵŲŸ
ƉƃƓĻŷŰŴŰŽƃĻƈŲŸŴźƕƁƂƌĻźƀƃƖŷźžŽƂƀžŻƎ
ŐŴŰſƂŸŲŽŸŹĻźƀƃƖŷźžŽƂƀžŻƌĻŽŰżŰųŰƓƂƌƁƏ
źžŽƂƀžŻƎŲŰƂŸĻƈŲŸŴźƕƁƂƌĻƀƕŲŽžżƕƀŽžĻţ
ƁŸƂƃŰƆƕƏƅ ĻƉžĻŲŸżŰųŰƎƂƌĻŵźƁƂƀŵŽžųžĻųŰŻƌ
żƃŲŰŽŽƏ ĻŲžŴƕŹĻſžŲŸŽŵŽĻųŰŻƌżƃŲŰƂŸĻžƁžűŸ
ƁƂžĻŦŵĻŷŰƁƂžƁžŲƃƓƂƌƁƏĻſƕŴĻƇŰƁĻŲŵŻŸźžƖĻƀƕŷ
ŽŸƆƕĻƃĻƈŲŸŴźžƁƂƕ ĻŰűžĻƏźƉžĻƂƀŰŽƁſžƀƂŽŸŹ
ŷŰƁƕű ĻƉžĻƀƃƅŰƓƂƌƁƏĻſžſŵƀŵŴƃ ĻƀŰſƂžż
ſžƇŸŽŰƓĻƕŽƂŵŽƁŸŲŽžĻųŰŻƌżƃŲŰƂŸĻţĻŷŲƏŷźƃĻŷ
žűżŵŶŵŽŽƏżŸĻƀŰŴŰƀŽžųžĻŴŰƂƇŸźŰĻųŰŻƌżŰ
2VFVFĻ"TTJTUBOUĻ ŽŰĻŰŲƂžżžűƕŻƏƅĻŷĻŐŚşş ĻżžŶŵĻſƀŰƆƎŲŰƂŸĻŲĻŴƕŰſŰŷžŽƕĻĻźżƇ ĻŴŸŲĻƁƂžƀĻ
ĻŞſƆƕƏŰźƁŵƁƃŰƀ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻƇŸƂŰŹƂŵĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŒƁƂƃſ
żžŶƃƂƌĻŲŲƕżźŽƃƂŸƁƏĻŽŵžƇƕźƃŲŰŽž ĻŰűžĻŲŷŰ
ųŰŻƕĻŽŵĻŲŲƕżźŽƃƂŸƁƏ ĻŴŸŲĻƁƂžƀĻ
ŐŴŰſƂŸŲŽŸŹĻźƀƃƖŷźžŽƂƀžŻƌĻżžŶŵĻűƃƂŸ
ŰźƂŸŲžŲŰŽŸŹĻŴŻƏĻƁŻƕŴƃŲŰŽŽƏĻŷŰĻƕŽƈŸż
ƂƀŰŽƁſžƀƂŽŸżĻŷŰƁžűžż ĻƉžĻƀƃƅŰƓƂƌƁƏĻŷƕ
ƈŲŸŴźƕƁƂƎĻŲƕŴĻĻźżųĻŴžĻĻźżųĻůźƉž
ƈŲŸŴźƕƁƂƌĻŽŸŶƇŵĻĻźżųĻŰűžĻƏźƉžĻƇŸƁŻž
žűžƀžƂƕŲĻŴŲŸųƃŽŰĻƁƂŰƓĻŷŰŽŰŴƂžĻżŰŻŸż
źƀƃƖŷźžŽƂƀžŻƌĻŲƁƂŰŽžŲŻƎƓƂƌƁƏĻŲĻƀŵŶŸżƕ
žƇƕźƃŲŰŽŽƏ ĻſƀŸĻƏźžżƃĻſƀŸſŸŽƏƓƂƌƁƏĻŰŲƂž
żŰƂŸƇŽŵĻųŰŻƌżƃŲŰŽŽƏĻĻŲžŴƕŹĻűŵƀŵĻŽŰĻƁŵűŵ
ŲƕŴſžŲƕŴŰŻƌŽƕƁƂƌĻŷŰĻŷűŵƀŵŶŵŽŽƏĻűŵŷſŵƇŽžƖ
ŴŸƁƂŰŽƆƕƖĻŴžĻƂƀŰŽƁſžƀƂƃ ĻƉžĻƀƃƅŰƓƂƌƁƏ
ſžſŵƀŵŴƃ
ŢƁƂŸƃŸŷŹƆŵųžƏƀŻżƘƀŷŻŽųƅƁƃŵƁŷƘƑ
ƀŸƁŴƈƘŷƀƁźųƄƅƁƄƆŵųƅŻŶųžƏſų
ŐŴŰſƂŸŲŽŸŹĻźƀƃƖŷźžŽƂƀžŻƌĻżŰƓĻųŰŻƌżƕŲŽƃ
ſžƂƃŶŽƕƁƂƌ ĻſƀŸűŻŸŷŽž ĻſžŽŰŴĻĻŷŰųŰŻƌ
ŽžƖĻųŰŻƌżƕŲŽžƖĻſžƂƃŶŽžƁƂƕĻŰŲƂžżžűƕŻƏ
ůźƉžĻſžƂƀƕűŽžĻųŰŻƌżƃŲŰƂŸĻƕŽƂŵŽƁŸŲŽƕƈŵ
ŽƕŶĻŴŰƓĻŷżžųƃĻųŰŻƌżƕŲŽŰĻſžƂƃŶŽƕƁƂƌĻźƀƃƖŷ
źžŽƂƀžŻƎ ĻƕĻŷŰĻƃżžŲŸ ĻƉžĻŲžŴƕŹĻŽŵĻųŰŻƌżƃƓ
źƀƃƖŷźžŽƂƀžŻƌĻŲżŸźŰƓĻſžſŵƀŵŴŶƃŲŰŻƌŽŸŹ
ƁŲƕƂŻžŲŸŹĻƂŰĻŷŲƃźžŲŸŹĻƁŸųŽŰŻĻ ŴŸŲĻżŰŻƎ
ŽžźĻŽŰĻƁƂžƀĻ ĻƉžűĻſžſŵƀŵŴŸƂŸĻŲžŴƕƏ
ſƀžĻŽŵžűƅƕŴŽƕƁƂƌĻƂŵƀżƕŽžŲžųžĻŲƂƀƃƇŰŽŽƏ
ŢƘŷƅƃŻſŽųŵƁŷƘƒ
œŷųƂƅŻŵƀŻżŽƃƆƙźŽƁƀƅƃƁžƏ
ŢţśşŊťŝœ
šŸŻƌŽŵĻƁžŽƏƇŽŵĻƁŲƕƂŻž ĻŰĻƂŰźžŶĻƁžŽƆŵ
ŷŰƅŸƁŽƕĻžźƃŻƏƀŸĻżžŶƃƂƌĻžűżŵŶŸƂŸĻŲŸŴŸ
żƕƁƂƌĻſžſŵƀŵŴŶƃŲŰŻƌŽžųžĻƕŽŴŸźŰƂžƀŰ
ŢšŢŘţŘŗřŘŠŠŲ
ţƁŴƁƅų
ŗŵŻŵŽŰĻſžŷŽŰƇźŰĻŽŰĻŷűŵƀŵŶŵŽƕŹĻƈŲŸŴ
źžƁƂƕĻ őŇśŐĻĻƀŵŶŸżĻžƇƕźƃŲŰŽŽƏ ŔŸŷŰŹŽĻźŽžſźžŲžƖĻſŰŽŵŻƕĻźŵƀżŰĻŲƕŴƀƕŷ
ŽƏƓƂƌƁƏĻŷŰŻŵŶŽžĻŲƕŴĻƂžųž ĻƇŸĻűƃŲĻŰŲƂžżž
űƕŻƌĻƃƁƂŰƂźžŲŰŽŸŹĻžűżŵŶƃŲŰƇŵżĻƈŲŸŴźž
ƁƂƕ
ŧŰƁžŲŰĻŴŸƁƂŰŽƆƕƏ
ŐššĻƃŲƕżźŽŵŽŰĻŽŰĻŗŕśŕŝŞŜţĻƁŸżŲžŻƕ
őŇśŘřĻĻƀŵŶŸżĻžƇƕźƃŲŰŽŽƏ ŚƁŴſŸŹƆŵųƊŸſƋŵŻŷŽƁƄƅƘ
ŔŘŚƁŴſŸŹƆŵųƊųƋŵŻŷŽƁƄƅƘ
ŚƀƃƖŷźžŽƂƀžŻƌĻſžſŵƀŵŴŶƃƓĻŻŸƈŵĻſƀžĻƂƕ
ƂƀŰŽƁſžƀƂŽƕĻŷŰƁžűŸ ĻƉžĻűƃŻŸĻŷŰƄƕźƁž
ŲŰŽƕĻƀŰŴƕžŻžźŰƆƕŹŽŸżĻŴŰƂƇŸźžżĻŧŵƀŵŷ
ƆŵĻŲĻŴŵƏźŸƅĻſžſŵƀŵŴŶŵŽŽƏĻżžŶƃƂƌĻŽŵ
ſžŴŰŲŰƂŸƁƏ ĻŰűžĻſžŴŰŲŰƂŸƁƏĻŷĻſŵŲŽžƎ
ŷŰƂƀŸżźžƎĻœŰŻƌżƃŹƂŵ ĻŽŵĻƇŵźŰƎƇŸ
ſžſŵƀŵŴŶƃŲŰŻƌŽžųžĻƁŸųŽŰŻƃ ĻƏźƉžĻŲ
ƆƌžżƃĻƓĻŽŵžűƅƕŴŽƕƁƂƌ
ŝƃƆƅƘŷƁƃƁŶŻƅųųŴƁŵųŹŽŸ
ƀųŵųƀƅųŹŸƀƀƒ
ŜŰŹƂŵĻŽŰĻƃŲŰŷƕ ĻƉžĻŰŴŰſƂŸŲŽŸŹĻźƀƃƖŷźžŽ
ƂƀžŻƌ ĻŲĻſŵƀƈƃĻƇŵƀųƃ ĻſƀŸŷŽŰƇŵŽŸŹĻŴŻƏ
ŲŸźžƀŸƁƂŰŽŽƏĻſƕŴĻƇŰƁĻƀƃƅƃĻŽŰĻƀƕŲŽžżƃ
ŴžƀžŶŽƌžżƃĻſžźƀŸƂƂƕĻşƀŸĻƆƌžżƃĻżžŶƃƂƌ
ŲŸŽŸźŽƃƂŸĻƃƁźŻŰŴŽŵŽŽƏĻſƀŸĻŴžƂƀŸżŰŽŽƕ
ŲƕŴſžŲƕŴŽžƖĻŲƕŴƁƂŰŽƕĻŲƕŴĻƂƀŰŽƁſžƀƂŽžųž
ŷŰƁžűƃ ĻƉžĻƀƃƅŰƓƂƌƁƏĻſžſŵƀŵŴƃ ĻſƕŴĻƇŰƁ
ƀƃƅƃĻŽŰĻźƀƃƂŸƅĻƁƅŸŻŰƅ ĻŷĻŲŰŶźŸżĻŽŰŲŰŽƂŰ
ŶŵŽŽƏżĻŰűžĻŷĻſƀŸƇŵſžżĻĻƃĻƂŰźŸƅĻŲŸſŰŴźŰƅ
ƂƀŵűŰĻűƃƂŸĻżŰźƁŸżŰŻƌŽžĻƃŲŰŶŽŸżĻƕĻųžƂžŲŸż
ŴžĻƃſžŲƕŻƌŽŵŽŽƏ
ŚƀƃƖŷźžŽƂƀžŻƌĻĻƃŲƕżźŽŵŽŽƏ
ŲŸżźŽŵŽŽƏ
ŠŵŶŸżĻžƇƕźƃŲŰŽŽƏĻſŵƀŵƀŸŲŰƓƂƌƁƏĻƕĻŲƕŴ
ŽžŲŻƎƓƂƌƁƏĻŷűŵƀŵŶŵŽŰĻƈŲŸŴźƕƁƂƌ
ŠŵŶŸżĻžƇƕźƃŲŰŽŽƏ
ŧŰƁžŲŸŹĻƕŽƂŵƀŲŰŻĻĻŷűƕŻƌƈŵŽŽƏŷżŵŽ
ƈŵŽŽƏ
ŐźƂŸŲƃŹƂŵĻƂŰĻŲƕŴƀŵųƃŻƎŹƂŵĻƈŲŸŴźƕƁƂƌ
ŠŵŶŸżĻžƇƕźƃŲŰŽŽƏĻſŵƀŵƀŸŲŰƓƂƌƁƏĻƕĻŲƕŴ
ŽžŲŻƎƓƂƌƁƏĻŷűŵƀŵŶŵŽŰĻƈŲŸŴźƕƁƂƌ
ŚƀƃƖŷźžŽƂƀžŻƌĻĻƃŲƕżźŽŵŽŽƏŲŸżźŽŵŽŽƏ
ŰűžĻŠŵŶŸżĻžƇƕźƃŲŰŽŽƏ
ŧŰƁžŲŸŹĻƕŽƂŵƀŲŰŻĻĻŷűƕŻƌƈŵŽŽƏŷżŵŽ
ƈŵŽŽƏ
ŐźƂŸŲƃŹƂŵĻƂŰĻŲƕŴƀŵųƃŻƎŹƂŵĻƈŲŸŴźƕƁƂƌ
ŝŵĻŲŸźžƀŸƁƂžŲƃƓƂƌƁƏ
ţĻŴŸŻŵƀŰĻ7PMWPĻƓĻžŽžŲŻŵŽŰĻƕŽƄžƀżŰƆƕƏ ĻƉžĻƁƂžƁƃƓƂƌƁƏĻźžŶŽžųžĻƀŸŽźŰ
ĻŞſƆƕƏŰźƁŵƁƃŰƀ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻƇŸƂŰŹƂŵĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŒƁƂƃſ
ŢƘŷƅƃŻſŽųŵƁŷƘƒ
œŷųƂƅŻŵƀŻżŽƃƆƙźŽƁƀƅƃƁžƏ ŗŵŻŵŽŰĻſžŷŽŰƇźŰĻŽŰĻŷűŵƀŵŶŵŽƕŹĻƈŲŸŴ
źžƁƂƕĻ őŇśŐĻĻƀŵŶŸżĻžƇƕźƃŲŰŽŽƏ ŢƕŻƌźŸĻźžŻŸĻŽŰĻŴŸƁſŻŵƖ
ŲƕŴžűƀŰŶŰƓƂƌƁƏĻŷžűƀŰ
ŶŵŽŽƏĻƉŵĻžŴŽžųžĻŰŲƂžżž
űƕŻƏ ĻŷŻƄƅųƀƉƘƒĻŴžĻŰŲƂžżž
űƕŻƏ ĻƉžĻƀƃƅŰƓƂƌƁƏĻſžſŵ
ƀŵŴƃ ĻźžŽƂƀžŻƎƓƂƌƁƏĻźƀƃƖŷ
źžŽƂƀžŻŵż
ŧŰƁžŲŰĻŴŸƁƂŰŽƆƕƏ
ŐššĻƃŲƕżźŽŵŽŰĻŽŰĻŗŕśŕŝŞŜţĻƁŸżŲžŻƕ
őŇśŘřĻĻƀŵŶŸżĻžƇƕźƃŲŰŽŽƏ œŽƅŻŵųƉƘƒƘƀųžųƋƅƆŵųƀƀƒƋŵŻŷŽƁƄƅƘ
ŒžŴŽžƇŰƁĻſžŷŽŰƇŰƓƂƌƁƏ
ŴƕŰſŰŷžŽĻƈŲŸŴźžƁƂƕ
ŔŻƏĻſƕŴųžƂžŲźŸĻƄƃŽźƆƕƖĻźƀƃƖŷźžŽƂƀžŻƎ
p ŝŰƂŸƁŽƕƂƌĻźŽžſźƃĻŽŰĻźŵƀżƕĻ ĻĻƁƅžŶŸŹ
ŔŻƏĻƃŲƕżźŽŵŽŽƏĻźƀƃƖŷźžŽƂƀžŻƎ
p şƕŴĻƇŰƁĻƀƃƅƃĻŽŰĻſžƂƀƕűŽƕŹĻƈŲŸŴźžƁƂƕ
pĻŽŸŶƇŰĻƈŲŸŴźƕƁƂƌĻĻƆŵĻƈŲŸŴźƕƁƂƌĻŰŲƂžżž
űƕŻƏ ĻƉžĻƀƃƅŰƓƂƌƁƏĻſžſŵƀŵŴƃ
ŽŰƂŸƁŽƕƂƌĻźŽžſźƃĻŽŰĻźŵƀżžŲžżƃĻźžŻŵƁƕ
ĻŰűžĻ ŚſƘƀųƋŵŻŷŽƁƄƅƘ
şžƂžƇŽŰĻƈŲŸŴźƕƁƂƌĻŷűŵƀƕųŰƓƂƌƁƏĻƃ
ſŰżƏƂƕ ĻŽŰĻŴŸƁſŻŵƖĻŽŰĻƁŵźƃŽŴƃ
ŷƏŲŻƏƓƂƌƁƏĻŷűƕŻƌƈƃŲŰŻƌŽŵĻƁźŻž
ŽŰŲźžŻžĻžűƀŰŽžƖĻƈŲŸŴźžƁƂƕ ĻŰĻſžŷŽŰƇźŰ
ĻŷżƕŽƎƓƂƌƁƏĻŷĻőŇśŞňĻŽŰĻŗŕśŕŝţ
p ŒƕŴƀŵųƃŻƎŹƂŵĻźžƀžƂźŸżŸĻŽŰƂŸƁźŰŽŽƏżŸ
ŚžŻŸĻƁŸżŲžŻĻŽŰĻŴŸƁſŻŵƖĻŷżƕŽƎƓ
źžŻƕƀĻŷĻőŇśŞœŞĻŽŰĻŗŕśŕŝŘř
ƄƃŽźƆƕƏĻźƀƃƖŷźžŽƂƀžŻƎĻŲżŸ
źŰƓƂƌƁƏĻƕĻŰŲƂžżžűƕŻƌĻſƕŴƂƀŸżƃƓĻŷŰŴŰŽƃ
ƈŲŸŴźƕƁƂƌ
pĻŲŸƉŰĻƈŲŸŴźƕƁƂƌĻŷĻŗŕśŕ
ŝŞŮĻſžŷŽŰƇźžƎĻ ĻſžŷŽŰ
ƇŰƓĻſžſŵƀŵŴŽƌžĻŷŰŴŰŽƃ
ƈŲŸŴźƕƁƂƌ
őŇśŘřĻƁŸżŲžŻĻŷƏŲŻƏƓƂƌƁƏĻŽŰĻŴŸƁſŻŵƖ
ĻƉžĻƁŲƕŴƇŸƂƌĻſƀžĻƂŵ ĻƉžĻźƀƃƖŷźžŽ
ƂƀžŻƌĻŷŽŰƅžŴŸƂƌƁƏĻŲĻƀŵŶŸżƕĻžƇƕźƃ
ŲŰŽŽƏ
ŔŻƏĻŷżƕŽŸĻŷűŵƀŵŶŵŽžƖĻƈŲŸŴźžƁƂƕ
ŽŰĻ ĻŰűžĻ ĻĻźžŶŽŵĻŽŰƂŸƁźŰŽŽƏĻŴžŴŰƓ
ĻĻźżųĻŞƁƂŰŽŽƕĻŷƀžűŻŵŽƕĻŽŰƂŸƁźŰŽŽƏ
ŷűŵƀƕųŰƎƂƌƁƏĻƃĻſŰżƏƂƕ
ůźƉžĻƈŲŸŴźƕƁƂƌĻŷűƕŻƌƈƃƓƂƌƁƏĻſŵŴŰŻŻƎ
ŰźƁŵŻŵƀŰƂžƀŰĻſŵƀŵŴĻŽŰƂŸƁźŰŽŽƏż
źŽžſźŸĻ ĻſžƂžƇŽŰĻƈŲŸŴźƕƁƂƌĻŰŲƂž
żžűƕŻƏĻŷűŵƀƕųŰƓƂƌƁƏĻſƀŸĻŽŰƁƂƃſŽžżƃ
ŽŰƂŸƁźŰŽŽƕĻźŽžſźŸ
ŔŻƏĻƀŵųƃŻƎŲŰŽŽƏĻƈŲŸŴźžƁƂƕĻŷĻƕŽƂŵƀŲŰŻžż
ĻĻźżų
ĻŞſƆƕƏŰźƁŵƁƃŰƀ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻƇŸƂŰŹƂŵĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŒƁƂƃſ
p ŝŰƂŸƁŽƕƂƌĻźŽžſźƃĻƂŰĻŲƕŴſƃƁƂƕƂƌĻƖƖ ĻźžŻŸ
űƃŴŵĻŴžƁƏųŽƃƂŰĻſžƂƀƕűŽŰĻƈŲŸŴźƕƁƂƌ
ŢţśşŊťŝœ
ůźƉžĻžŴŽŰĻŷĻźŽžſžźĻźŵƀƃŲŰŽŽƏĻźƀƃƖŷ
źžŽƂƀžŻŵżĻŷŰŻŸƈŰƓƂƌƁƏĻŽŰƂŸƁŽƃƂžƎ
űƕŻƌƈŵĻŴŵźƕŻƌźžƅĻƅŲŸŻŸŽ ĻƄƃŽźƆƕƏĻűŻž
źƃƓƂƌƁƏĻƂŰĻŲƕŴźŻƎƇŰƓƂƌƁƏĻŔŻƏĻſžŲƂžƀ
ŽžųžĻƃŲƕżźŽŵŽŽƏĻźƀƃƖŷźžŽƂƀžŻƎĻŽŵžű
ƅƕŴŽžĻŷƃſŸŽŸƂŸĻŰŲƂžżžűƕŻƌĻƂŰĻſŵƀŵŷŰſƃ
ƁƂŸƂŸĻŴŲŸųƃŽ
ţĻſŵŲŽŸƅĻƁŸƂƃŰƆƕƏƅĻźƀƃƖŷźžŽƂƀžŻƌĻŰźƂŸ
ŲƃŲŰƂŸĻŽŵżžŶŻŸŲžĻŒĻƂŰźžżƃĻŲŸſŰŴźƃĻŽŰ
ŴŸƁſŻŵƖĻŷƏŲŻƏƓƂƌƁƏĻſžŲƕŴžżŻŵŽŽƏ
ŝƃƆŻźŽƁƀƅƃƁžƏŠŸŷƁƄƅƆƂŸƀ ĻŴŸŲ
ƁƂžƀĻ
ŠųžųƋƅƆŵųƀƀƒƊųƄƁŵƁŶƁƘƀƅŸƃŵųžƆ
ŜžŶŽŰĻŲƁƂŰŽžŲŸƂŸĻƀƕŷŽƕ
ƇŰƁžŲƕĻƕŽƂŵƀŲŰŻŸĻŴžĻƂƀŰŽƁ
ſžƀƂŽžųžĻŷŰƁžűƃ ĻƉž
ƀƃƅŰƓƂƌƁƏĻſžſŵƀŵŴƃĻţ
ƂŰźžżƃĻŲŸſŰŴźƃĻŽŰĻŴŸƁſŻŵƖ
ŷƏŲŻƏƎƂƌƁƏĻĻųžƀŸŷžŽ
ƂŰŻƌŽŸƅĻŻƕŽƕŹĻĻƇŸżĻűƕŻƌƈŵ
ŻƕŽƕŹ ĻƂŸżĻŴžŲƈŸŹĻƇŰƁžŲŸŹĻƕŽƂŵƀŲŰŻĻŞŴŽŰ
ŻƕŽƕƏĻŲƕŴſžŲƕŴŰƓ ĻſƀŸűŻŸŷŽž ĻĻƁŵźƃŽŴƕĻŴž
ƂƀŰŽƁſžƀƂŽžųžĻŷŰƁžűƃ ĻƉžĻƀƃƅŰƓƂƌƁƏĻſžſŵ
ƀŵŴƃ ĻĻŻƕŽƕŹĻŲƕŴſžŲƕŴŰƎƂƌ ĻſƀŸűŻŸŷŽž
ĻƁŵźƃŽŴŰż
ũžűĻŲƁƂŰŽžŲŸƂŸŷżƕŽŸƂŸĻƇŰƁžŲƃĻŴŸƁƂŰŽƆƕƎ
ŢƘŷƅƃŻſŽųŵƁŷƘƒ
œŷųƂƅŻŵƀŻżŽƃƆƙźŽƁƀƅƃƁžƏ
p şžŲŵƀŽƕƂƌĻźžŻƕƉŰƂźžĻźŽžſźŸĻŽŰĻźŵƀżƕ
ŰűžĻƁźžƀŸƁƂŰŹƂŵƁƌĻźŽžſźŰżŸĻ ĻŽŰ
ŰŲƂžżžűƕŻƕŲĻűŵŷĻžűżŵŶƃŲŰƇƕŲĻƈŲŸŴźž
ƁƂƕ ŝŰĻŽŸŷƌźƕŹĻƈŲŸŴźžƁƂƕ ĻſƀŸĻźžƀžƂźƕŹĻŴŸƁƂŰŽ
ƆƕƖ ĻŰŴŰſƂŸŲŽŸŹĻźƀƃƖŷźžŽƂƀžŻƌĻŷŻŵųźŰ
ŷűƕŻƌƈƃƓĻƇŰƁžŲŸŹĻƕŽƂŵƀŲŰŻ
ŐŴŰſƂŸŲŽŸŹĻźƀƃƖŷźžŽƂƀžŻƌĻŴžŷŲžŻƏƓĻƇŰƁž
ŲžżƃĻƕŽƂŵƀŲŰŻƃĻƕƁƂžƂŽžĻŷżƕŽƎŲŰƂŸƁƏĻŲĻſŵŲ
ŽŸƅĻƁŸƂƃŰƆƕƏƅĻŴŻƏĻƂžųž ĻƉžűĻŴžŷŲžŻŸƂŸ
ŰŲƂžżžűƕŻƎĻſŻŰŲŽžĻƕĻźžżƄžƀƂŽžĻƀƃƅŰƂŸƁƏ
ŷŰĻƂƀŰŽƁſžƀƂŽŸżĻŷŰƁžűžż ĻƉžĻƖŴŵĻſžſŵ
ƀŵŴƃ
ŗŰƃŲŰŶƂŵ ĻƉžĻſƀŸĻŲŸŽŸźŽŵŽŽƕĻűƃŴƌƏźžƖ
ŽŵſŵƀŵŴűŰƇŵŽžƖĻŴžƀžŶŽƌžƖĻƁŸƂƃŰƆƕƖĻźžƀžƂ
źŸŹĻƇŰƁžŲŸŹĻƕŽƂŵƀŲŰŻĻžűżŵŶƃƓĻƇŰƁĻſƀŸ
ŹŽƏƂƂƏĻƀƕƈŵŽŽƏĻƂŰĻƀŵŰųƃŲŰŽŽƏĻŲžŴƕƏ
ŢŰźŸŹĻƁŰżŵĻƁŸżŲžŻĻſžźŰŷƃƓƂƌƁƏĻſƀŸĻŲŲƕż
źŽŵŽƕŹĻƄƃŽźƆƕƖĻſžſŵƀŵŴŶŵŽŽƏĻſƀžĻŽŵűŵŷ
ſŵƇŽŵĻƁźžƀžƇŵŽŽƏĻŴŸƁƂŰŽƆƕƖ ĻŴŸŲ
ƁƂžƀĻ
ŢţśşŊťŝœ
ŒŸźžƀŸƁƂžŲƃŹƂŵĻƂƕŻƌźŸĻƂžŹĻƇŰƁžŲŸŹ
ſƀžżƕŶžź ĻƏźŸŹĻŴžſƃƁźŰƓƂƌƁƏĻżƕƁƆŵŲŸżŸ
ŴžƀžŶŽƕżŸĻſƀŰŲŸŻŰżŸ
ůźƉžĻſƀŸĻƃŲƕżźŽŵŽŽƕĻźƀƃƖŷźžŽƂƀžŻƌĻŽŵ
ŲŸźžŽƃƓĻŶžŴŽŸƅĻŴƕŹ ĻƆŵĻżžŶŵĻűƃƂŸ
ŲŸźŻŸźŰŽŵĻƂŸż ĻƉžĻƇŰƁžŲŸŹĻſƀžżƕŶžźĻŴž
ŰŲƂžżžűƕŻƏĻſžſŵƀŵŴƃĻŽŵĻŴžŷŲžŻƏƓĻŷűƕŻƌ
ƈƃŲŰƂŸĻƈŲŸŴźƕƁƂƌ
ŧŸżĻŲŸƉŵĻƈŲŸŴźƕƁƂƌ ĻƂŸżĻŴžŲƈŵĻžűƇŸ
ƁŻŵŽŰĻŴŸƁƂŰŽƆƕƏĻŲĻżŵƂƀŰƅĻŴŻƏĻŴŰŽžųž
ƇŰƁžŲžųžĻƕŽƂŵƀŲŰŻƃ
ťŻſƊųƄƁŵŸŵŻſŽƀŸƀƀƒƃŸŹŻſ
ƁƊƘŽƆŵųƀƀƒ
ũžűĻƂŸżƇŰƁžŲžĻŲŸżźŽƃƂŸĻźƀƃƖŷźžŽƂƀžŻƌ
ƂŰĻſŵƀŵŲŵƁƂŸĻŹžųžĻŲĻƀŵŶŸżĻžƇƕźƃŲŰŽŽƏ
p ŝŰƂŸƁŽƕƂƌĻźŽžſźƃĻ ĻŽŰĻźŵƀżžŲžżƃ
źžŻŵƁƕ
ŦŵŹĻƁŸżŲžŻĻƂŰĻſžŷŽŰƇźŰĻŷŰŴŰŽžƖ
ƈŲŸŴźžƁƂƕĻſžƂƕżĻŷżƕŽƎƓĻźžŻƕƀĻŷ
ŗŕśŕŝŞœŞĻŽŰĻőŇśŘř
ŝƀƁƂŽƁŵųƂųƀŸžƏŴŸźƁŴſŸŹƆŵųƊų
ƋŵŻŷŽƁƄƅƘ
ũžűĻƂŸżƇŰƁžŲžĻŲŸżźŽƃƂŸĻźƀƃƖŷźžŽƂƀžŻƌ
ƂŰĻſŵƀŵŲŵƁƂŸĻŹžųžĻŲĻƀŵŶŸżĻžƇƕźƃŲŰŽŽƏ
p ŝŰƂŸƁŽƕƂƌĻźŽžſźƃĻ ĻŽŰĻźŵƀżžŲžżƃ
źžŻŵƁƕ
ţŸŹŻſƁƊƘŽƆŵųƀƀƒƊŸƃŸźŵƅƃƆƊųƀƀƒ
ŵƁŷƘƒ
ŚƀƃƖŷźžŽƂƀžŻƌĻƂŸżƇŰƁžŲžĻŲŸżŸźŰƓƂƌƁƏĻƕ
ŰŲƂžżŰƂŸƇŽžĻſŵƀŵƅžŴŸƂƌĻŲĻƀŵŶŸżĻžƇƕźƃ
ŲŰŽŽƏ ĻƏźƉž
p ŲŸźžƀŸƁƂžŲƃƓƂƌƁƏĻŽžŶŽŵĻųŰŻƌżž
p ſŵŴŰŻƌĻŷƇŵſŻŵŽŽƏĻŽŰƂŸƁŽƃƂŰĻŴžŲƈŵ
ĻƅŲŸŻŸŽŸ
p ŲŰŶƕŻƌĻŚşşĻſŵƀŵƁƃŲŰƓƂƌƁƏĻŲĻſžŻž
ŶŵŽŽƏĻ0Ļ ŐŚşş
p ŲžŴƕŹĻſƕŴƂƀŸżƃƓĻƈŲŸŴźƕƁƂƌĻŲŸƉŵĻŲƁƂŰ
ŽžŲŻŵŽžƖĻƈŲŸŴźžƁƂƕĻŴžŲƈŵĻĻƅŲŸŻŸŽŸ
ţĻƂŰźžżƃĻŲŸſŰŴźƃĻŲžŴƕŹĻſžŲŸŽŵŽĻƀŵųƃŻƎ
ŲŰƂŸĻƈŲŸŴźƕƁƂƌĻƁŰżžƁƂƕŹŽž
ŢŸżƇŰƁžŲŵĻſƕŴŲŸƉŵŽŽƏĻƈŲŸŴźžƁƂƕĻŷŰĻŴžſž
żžųžƎĻſŵŴŰŻƕĻŰźƁŵŻŵƀŰƂžƀŰ ĻŽŰſƀŸźŻŰŴ
ſƕŴĻƇŰƁĻžűųžŽƃ ĻŽŵĻŲſŻŸŲŰƓĻŽŰĻŽŰŻŰƈƂƃ
ŲŰŽŽƏĻźƀƃƖŷźžŽƂƀžŻƎĻĻŰŲƂžżžűƕŻƌĻſžŲŵƀ
ƂŰƓƂƌƁƏĻŴžĻžƁƂŰŽŽƌžƖĻŷűŵƀŵŶŵŽžƖĻƈŲŸŴźž
ƁƂƕĻſƀŸĻŷŲƕŻƌŽŵŽƕĻſŵŴŰŻƕĻŰźƁŵŻŵƀŰƂžƀŰ
œŵƅƁſųƅŻƊƀŻżƃŸŹŻſƁƊƘŽƆŵųƀƀƒ
ŐŴŰſƂŸŲŽŸŹĻźƀƃƖŷźžŽƂƀžŻƌĻŷŰŻŵŶŸƂƌĻŲƕŴ
ƕŽƈŸƅĻƁŸƁƂŵż ĻƂŰźŸƅĻƏźĻ%45$Ļ ŴŸŲ
ƁƂžƀĻ ĻůźƉžĻűƃŴƌƏźŰĻŷĻƆŸƅĻƁŸƁƂŵż
ŒŸżźŽŵŽŽƏĻƂŰĻžűƀŰŽŽƏĻſƕŴŲŸƉƃŲŰŻƌŽžƖĻƇŸĻſžŽŸŶƃŲŰŻƌŽžƖĻſŵƀŵŴŰƇƕĻŽŵĻŲſŻŸŲŰƓĻŽŰĻƀŵŶŸżĻžƇƕźƃŲŰŽŽƏ
ĻŞſƆƕƏŰźƁŵƁƃŰƀ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻƇŸƂŰŹƂŵĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŒƁƂƃſ
ŢƘŷƅƃŻſŽųŵƁŷƘƒ
œŷųƂƅŻŵƀŻżŽƃƆƙźŽƁƀƅƃƁžƏ ſŵƀŵƁƂŰƓĻſƀŰƆƎŲŰƂŸ ĻźƀƃƖŷźžŽƂƀžŻƌĻŰŲƂž
żŰƂŸƇŽžĻŲŸżŸźŰƓƂƌƁƏ
şƀŸĻŰŲƂžżŰƂŸƇŽžżƃĻŲŸżźŽŵŽŽƕĻſƀžŻƃŽŰƓ
ƁŸųŽŰŻĻƕĻŽŰĻŴŸƁſŻŵƖĻŷƏŲŸƂƌƁƏĻſžŲƕŴžżŻŵŽŽƏ
ŝƃƆŻźŽƁƀƅƃƁžƏšƅſŸƀŸƀĻţĻƂŰźžżƃ
ŲŸſŰŴźƃĻŲžŴƕŹĻŷžűžŲƏŷŰŽŸŹĻŲƂƀƃƂŸƂŸƁƏĻƕ
ŰŴŰſƂƃŲŰƂŸĻƈŲŸŴźƕƁƂƌĻƕĻŲƕŴƁƂŰŽƌĻŴžĻƂƀŰŽƁ
ſžƀƂŽžųžĻŷŰƁžűƃ ĻƉžĻƀƃƅŰƓƂƌƁƏĻſžſŵƀŵŴƃ
ŐŲƂžżŰƂŸƇŽŵĻŲŸżźŽŵŽŽƏĻżžŶŵĻŲƕŴűƃƂŸƁƏĻŷŰ
ŽŰƁƂƃſŽŸƅĻſƀŸƇŸŽ
p ŲžŴƕŹĻŲƕŴźƀŸŲŰƓĻŴŲŵƀƆƏƂŰ
p ŲžŴƕŹĻŷŽƕżŰƓĻƁŲƕŹĻƀŵżƕŽƌĻűŵŷſŵźŸ
p ƈŲŸŴźƕƁƂƌĻžűŵƀƂŰŽŽƏĻŴŲŸųƃŽŰĻŷŰŽŰŴƂž
ŽŸŷƌźŰŲŸƁžźŰ
p
p
p
p
ƈŲŸŴźƕƁƂƌĻſŰŴŰƓĻŽŸŶƇŵĻĻźżų
źžŻŵƁŰĻŲƂƀŰƇŰƎƂƌĻŷƇŵſŻŵŽŽƏ
ƀŰŴŰƀŽŸŹĻŴŰƂƇŸźĻŷŰűŻžźžŲŰŽž ĻŽŰſƀŸ
źŻŰŴ ĻżžźƀŸżĻƁŽƕųžżĻŰűžĻƁŸŻƌŽŸż
ŴžƉŵżĻ ƀŰŴŰƀŽƕĻƅŲŸŻƕĻŷŰűŻžźžŲŰŽƕ ŕƘŷƀƁŵžŸƀƀƒźųŷųƀƁƙƋŵŻŷŽƁƄƅƘ
ŢţśşŊťŝœ
şƕƁŻƏĻŲƕŴŽžŲŻŵŽŽƏĻƈŲŸŴźžƁƂƕĻƈŻƏƅžż
ŲŸűžƀƃĻ ĻżžŶŵĻŲƕŴűƃƂŸƁƏĻƕƁƂžƂŽŵĻſƕŴ
ŲŸƉŵŽŽƏĻƈŲŸŴźžƁƂƕ
šŴŶƘƀƘƀƋƁŶƁųŵƅƁſƁŴƘžƒ
ŚžŻŸĻŰŲƂžżžűƕŻƌĻƖŴŵĻŷŰĻƕŽƈŸżĻŰŲƂžżžűƕŻŵż
ƕĻŲžŴƕŹĻſžŷŽŰƇŰƓĻŷŰſŻŰŽžŲŰŽŸŹĻžűųƕŽ
ſžźŰŶƇŸźžżĻſžŲžƀžƂƃ ĻźƀƃƖŷĻźžŽƂƀžŻƌ
ŴžſžżŰųŰƓĻſƀŸƁźžƀŸƂŸĻŰŲƂžżžűƕŻƌĻƃ
ŽŰſƀƏżźƃĻƂƀŰŽƁſžƀƂŽžųžĻŷŰƁžűƃĻſžſŵƀŵŴƃ
ŦƏĻƄƃŽźƆƕƏĻſƀŰƆƎƓĻŽŰĻƈŲŸŴźžƁƂƕĻſžŽŰŴ
Ļźżų
ŢšŢŘţŘŗřŘŠŠŲ
ŲŸƁžźŰĻƂŵżſŵƀŰƂƃƀŰĻųŰŻƌż
ŚƀƃƖŷźžŽƂƀžŻƌĻŲĻƀŵŶŸżƕĻžƇƕźƃŲŰŽŽƏĻŰźƂŸ
ŲƃƓƂƌƁƏĻſžŲƂžƀŽž ĻžŴŽžźƀŰƂŽŸżĻŽŰƂŸƁźŰŽ
ŽƏżĻŽŰĻźŽžſźƃĻ ĻŽŰĻźŵƀżžŲžżƃĻźžŻŵƁƕĻ
ƈŲŸŴźƕƁƂƌĻƂžŴƕĻƀŵųƃŻƎƓƂƌƁƏĻŷųƕŴŽžĻžƁƂŰŽ
ŽƌžƖĻŷűŵƀŵŶŵŽžƖĻƈŲŸŴźžƁƂƕ
şŰżƏƂŰŹƂŵ ĻƆƏĻƄƃŽźƆƕƏĻżžŶŵĻűƃƂŸĻƃŲƕż
źŽŵŽŰĻŲĻűŰųŰƂƌžƅĻƁŸƂƃŰƆƕƏƅ ĻŰĻŽŵĻƂƕŻƌźŸ
ſƕŴĻƇŰƁĻžűųžŽƃ ĻŽŰſƀŸźŻŰŴ ĻƏźƉžĻƕŽŴŸźŰ
ƂžƀĻſžŲžƀžƂƃĻŲŸźžƀŸƁƂžŲƃƓƂƌƁƏĻŴŻƏ
ſžŷŽŰƇŵŽŽƏĻŷżƕŽŸĻƁżƃųŸĻƀƃƅƃĻŰűžĻŷƖŷŴƃ
ŽŰĻƕŽƈƃĻŴžƀžųƃĻĻŲĻƆŸƅĻŲŸſŰŴźŰƅĻŰŲƂžżž
űƕŻƌĻŽŰĻŴŵƏźŸŹĻƇŰƁĻŷűƕŻƌƈƃƓĻƈŲŸŴźƕƁƂƌ
ŕŻſŽƀƆƅŻ
ŝƀƁƂŽƁŵųƂųƀŸžƏźƁŴſŸŹƆŵųƊŸſ
ƋŵŻŷŽƁƄƅƘ
ŐŴŰſƂŸŲŽŸŹĻźƀƃƖŷźžŽƂƀžŻƌĻŲŸżŸźŰƓƂƌƁƏ
ŽƁƃƁƅŽŻſĻŽŰƂŸƁźŰŽŽƏżĻźŽžſźŸĻŽŰĻźŵƀżƕ
ĻŗŰŴŰŽŰĻƈŲŸŴźƕƁƂƌĻƁźŸŴŰƓƂƌƁƏĻƕĻŽŵĻżžŶŵ
űƃƂŸĻŲƕŴŽžŲŻŵŽŰĻŷŰĻŴžſžżžųžƎĻźŽžſźŸĻ ŝƀƁƂŽƁŵųƂųƀŸžƏŴŸźƁŴſŸŹƆŵųƊų
ƋŵŻŷŽƁƄƅƘ
ŝƁƃƁƅŽŻſĻŽŰƂŸƁźŰŽŽƏżĻŽŰĻźŽžſźƃĻ
źƀƃƖŷźžŽƂƀžŻƌĻſŵƀŵŲžŴŸƂƌƁƏĻŲĻƀŵŶŸżĻžƇƕ
źƃŲŰŽŽƏĻũŵĻžŴŽŵĻźžƀžƂźŵĻŽŰƂŸƁźŰŽŽƏ
ŲŸżŸźŰƓĻƄƃŽźƆƕƎĻźƀƃƖŷźžŽƂƀžŻƎĻŗŰŴŰŽŰ
ƈŲŸŴźƕƁƂƌĻƁźŸŴŰƓƂƌƁƏĻƕĻŽŵĻżžŶŵĻűƃƂŸĻŲƕŴŽž
ŲŻŵŽŰĻŷŰĻŴžſžżžųžƎĻźŽžſźŸĻ ŢŸƃŸſŻŽųƀƀƒźœŤŤƀųŤŤ
ŝŰƂŸƁźŰŽŽƏĻźŽžſźŸĻżžŶŽŰĻŲŸźžƀŸƁƂžŲƃ
ŲŰƂŸĻŴŻƏĻŲŸżźŽŵŽŽƏĻŰŴŰſƂŸŲŽžųžĻŵŻŵżŵŽƂƃ
ƁŸƁƂŵżŸĻſƕŴƂƀŸżŰŽŽƏĻŴŸƁƂŰŽƆƕƖ ĻŲĻźƀƃƖŷ
źžŽƂƀžŻƕ ĻſƀŸĻƆƌžżƃĻŰŲƂžżžűƕŻƌĻźŵƀƃƓƂƌƁƏ
ƂƕŻƌźŸĻſžĻŷŰŴŰŽƕŹĻƈŲŸŴźžƁƂƕ
p ŦƅƃŻſƆżƅŸĻźŽžſźƃĻŽŰĻźŵƀżƕĻ ĻĻƁŸż
ŦŵĻŽŵĻſžƈŸƀƎƓƂƌƁƏĻŽŰĻŰŲƂžżžűƕŻƕĻŷĻ2VFVFĻ"TTJTUBOUĻĻŲžŽŸĻźŵƀƃƎƂƌƁƏĻŰŶĻŴžĻŽŵƀƃƅžżžųžĻſžŻžŶŵŽŽƏ
ŢƕŻƌźŸĻſƀŸĻŲŲƕżźŽŵŽŽƕĻŻƕŲžųžĻſžźŰŶƇŸźŰĻŽŰĻŻƕŲžƁƂžƀžŽŽƌžżƃĻŰŲƂžżžűƕŻƕĻŰűžĻſƀŰŲžųžĻſžźŰŶƇŸźŰĻŽŰĻſƀŰŲžƁƂžƀžŽŽƌžżƃĻŰŲƂžżžűƕŻƕ
ĻŞſƆƕƏŰźƁŵƁƃŰƀ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻƇŸƂŰŹƂŵĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŒƁƂƃſ
ŲžŻĻŽŰĻŴŸƁſŻŵƖĻŷżƕŽƎƓƂƌƁƏĻŷĻ
ĻŽŰĻ
ŢƘŷƅƃŻſŽųŵƁŷƘƒ
œŷųƂƅŻŵƀŻżŽƃƆƙźŽƁƀƅƃƁžƏ
ŦŵĻŲżŸźŰƓĻƁƂŰŽŴŰƀƂŽƃĻƄƃŽźƆƕƎĻźƀƃƖŷ
źžŽƂƀžŻƎĻ $SVJTF
$POUSPM ĻŴŸŲĻƁƂžƀĻ
ŢšŢŘţŘŗřŘŠŠŲ
şƕƁŻƏĻŲŸżźŽŵŽŽƏĻƁŸƁƂŵżŸĻ"$$ĻƂŰĻƃŲƕż
źŽŵŽŽƏĻ$$ĻŰŲƂžżžűƕŻƌĻſƀŸſŸŽƏƓĻŰŲƂž
żŰƂŸƇŽŵĻųŰŻƌżƃŲŰŽŽƏĻĻŲƕŽĻŻŸƈŵĻſƕŴƂƀŸ
żƃƓĻŲƁƂŰŽžŲŻŵŽƃĻƈŲŸŴźƕƁƂƌ
ŢŸƃŸſŻŽųƀƀƒźŤŤƀųźųŷƆœŤŤ
ŒŸżźŽƕƂƌĻššĻĻŽŰƂŸƁźŰŽŽƏżŸĻŽŰĻ
ĻƏź
žſŸƁŰŽžĻſƕŴĻŷŰųžŻžŲźžżĻŒŸżźŽŵŽŽƏĻ
źŽžſźžŲŰĻſŰŽŵŻƌĻűŵŷĻžűżŵŶƃŲŰƇŰĻƈŲŸŴźž
ƁƂƕĻŐššĻűƃŴŵĻŰźƂŸŲžŲŰŽŸŹĻſƀŸĻŽŰƁƂƃſ
ŽžżƃĻŲŲƕżźŽŵŽŽƕĻƁŸƁƂŵżŸ
ŧƆƀŽƉƘƒ3WGWG#UUKUVCPV
p ŐŲƂžżŰƂŸƇŽŵĻųŰŻƌżƃŲŰŽŽƏĻſƀŸſŸ
ŽƏƓƂƌƁƏ ĻźžŻŸĻŰŲƂžżžűƕŻƌĻſžŲŽƕƁƂƎ
ŷƃſŸŽƏƓƂƌƁƏ
ŗŰƃŲŰŶƂŵ ĻƉžĻŽŰŹŽŸŶƇŰĻſƀžųƀŰżžŲŰŽŰ
ƈŲŸŴźƕƁƂƌĻƁŸƁƂŵżŸĻźƀƃƖŷźžŽƂƀžŻƎĻƁƂŰŽž
ŲŸƂƌĻĻźżų ĻƂžűƂž ĻŽŵŷŲŰŶŰƎƇŸĻŽŰĻƂŵ ĻƉž
źƀƃƖŷźžŽƂƀžŻƌĻŷŴŰƂŽŸŹĻƁŻƕŴƃŲŰƂŸĻŷŰĻŰŲƂž
żžűƕŻŵż ĻƉžĻŹŴŵĻſžſŵƀŵŴƃĻŰŶĻŴžĻſžŲŽžƖ
ŷƃſŸŽźŸ ĻŽŸŶƇƃĻƈŲŸŴźƕƁƂƌĻŷŰſƀžųƀŰżƃŲŰƂŸ
ƀŸſƁŹžŻŵƁ
ţƁźƋŻƃŸƀŻżŷƘųƂųźƁƀƋŵŻŷŽƁƄƅƘ
ŢţśşŊťŝœ
ŔŻƏĻŲŲƕżźŽŵŽŽƏĻƁŸƁƂŵżŸĻźƀƃƖŷźžŽƂƀžŻƎ
ŴŲŵƀƆƏƂŰĻŲžŴƕƏĻżŰƎƂƌĻűƃƂŸĻŷŰƇŸŽŵŽƕ ĻŰ
ŲžŴƕŹĻżŰƓĻűƃƂŸĻſƀŸƁƂŵűŽƃƂŸŹĻƀŵżŵŽŵż
űŵŷſŵźŸ
ŒĻŰŲƂžżžűƕŻƏƅĻŷĻŐŚşşĻŰŴŰſƂŸŲŽŸŹĻźƀƃƖŷ
źžŽƂƀžŻƌĻŴžſžŲŽƎƓƂƌƁƏĻƄƃŽźƆƕƓƎĻŴžſž
żžųŸĻƀƃƅƃĻƃĻƉƕŻƌŽžżƃĻƂƀŰƄƕźƃĻ2VFVF
"TTJTUBOUĻ ƏźŰĻƂŰźžŶĻŽŰŷŸŲŰƓƂƌƁƏĻ2VFVF
"TTJTU ŗŰĻŽŰƏŲŽžƁƂƕĻŐŚşş ĻźƀƃƖŷźžŽƂƀžŻƌĻżžŶŵ
ƁŻƕŴƃŲŰƂŸĻŷŰĻƉŵĻžŴŽŸżĻŰŲƂžżžűƕŻŵżĻƃĻŴƕŰ
ſŰŷžŽƕĻƈŲŸŴźžƁƂƕĻĻźżų
2VFVFĻ"TTJTUBOUĻżŰƓĻŽŰƁƂƃſŽƕĻŲŻŰƁƂŸŲžƁƂƕ
ŐźƂŸŲŰƆƕƏĻźƀƃƖŷźžŽƂƀžŻƎĻŽŰĻƈŲŸŴźžƁƂƕ
ŽŸŶƇŵĻĻźżų ĻſžſŵƀŵŴƃĻżŰƓĻƀƃƅŰƂŸƁƏ
ƂƀŰŽƁſžƀƂŽŸŹĻŷŰƁƕűĻŽŰĻűŵŷſŵƇŽƕŹ
ŴŸƁƂŰŽƆƕƖ
p ŠžŷƈŸƀŵŽŸŹĻŴƕŰſŰŷžŽĻƈŲŸŴźžƁƂƕĻ
ƂŰźžŶĻżŵŽƈŵĻĻźżųĻƂŰĻƃĻŽŵƀƃƅžżžżƃ
ƁƂŰŽƕ
p ŗżƕŽŰĻƆƕŻƌžŲžųžĻžƀƕƓŽƂŸƀŰ
ŢţśşŊťŝœ
ŝŰĻźžƀžƂźŸƅĻŷƃſŸŽźŰƅ ĻſžŲƏŷŰŽŸƅ ĻŽŰſƀŸ
źŻŰŴ ĻƕŷĻŴƃŶŵĻſžŲƕŻƌŽŸżĻſƀžƁƃŲŰŽŽƏżĻƃ
źžƀźŰƅĻƇŸĻŽŰĻƁŲƕƂŻžƄžƀŰƅĻƀƃƅĻŰŲƂžżŰƂŸƇŽž
ŲƕŴŽžŲŻƎƓƂƌƁƏ ĻƏźƉžĻŷƃſŸŽźŸĻŽŵĻſŵƀŵŲŸ
ƉƃƎƂƌĻſƀŸűŻŸŷŽžĻĻƁŵźƃŽŴĻůźƉžĻŶ
ŷƃſŸŽźŰĻŷŰŹżŰƓĻűƕŻƌƈŵĻƇŰƁƃĻ ŴžźŸĻŰŲƂžżž
űƕŻƌĻſžſŵƀŵŴƃĻŽŵĻŲƕŴŽžŲŻƎƓĻƀƃƅ ĻŲĻƂŰźžżƃ
ŲŸſŰŴźƃĻźƀƃƖŷźžŽƂƀžŻƌĻſŵƀŵƅžŴŸƂƌĻŲ
ƀŵŶŸżĻžƇƕźƃŲŰŽŽƏĻŷĻŰŲƂžżŰƂŸƇŽŸżĻųŰŻƌżƃ
ŲŰŽŽƏżĻŒžŴƕŹĻſžŲŸŽŵŽĻſžŲƂžƀŽžĻŰźƂŸŲƃ
ŲŰƂŸĻźƀƃƖŷźžŽƂƀžŻƌĻžŴŽŸżĻƕŷĻŽŰƁƂƃſŽŸƅ
ƁſžƁžűƕŲ
p ŝŰƂŸƁŽƕƂƌĻźŽžſźƃĻ ĻŽŰĻźŵƀżžŲžżƃ
źžŻŵƁƕ
Űűž
p ŝŰƂŸƁŽƕƂƌĻŽŰĻſŵŴŰŻƌĻŰźƁŵŻŵƀŰƂžƀŰ
şƕƁŻƏĻƆƌžųžĻźƀƃƖŷźžŽƂƀžŻƌĻŲƕŴŽžŲŸƂƌ
ƁŻƕŴƃŲŰŽŽƏĻŷŰĻƂƀŰŽƁſžƀƂŽŸżĻŷŰƁžűžż
ƉžĻƀƃƅŰƓƂƌƁƏĻſžſŵƀŵŴƃ
ŢţśşŊťŝœ
ŤƃŽźƆƕƏĻŰŲƂžżŰƂŸƇŽžųžĻƃƂƀŸżŰŽŽƏ
ŴŸƁƂŰŽƆƕƖĻ 2VFVFĻ"TTJTU ĻżžŶŵĻƃƂƀŸżƃ
ŲŰƂŸĻŰŲƂžżžűƕŻƌĻƃĻŽŵƀƃƅžżžżƃĻƁƂŰŽƕĻŽŵ
űƕŻƌƈŵĻĻƅŲŸŻŸŽĻĻſƕƁŻƏĻŷŰŲŵƀƈŵŽŽƏ
ƆƌžųžĻƕŽƂŵƀŲŰŻƃĻųŰŻƌżžĻŲƕŴſƃƁźŰƓƂƌƁƏ
őƕŻƌƈĻŴŵƂŰŻƌŽŰĻƕŽƄžƀżŰƆƕƏĻŽŰŲŵŴŵŽŰ
ŽŸŶƇŵĻŲĻƀžŷŴƕŻƕĻşƀŸſŸŽŵŽŽƏĻŰŲƂžżŰ
ƂŸƇŽžųžĻųŰŻƌżƃŲŰŽŽƏĻƃĻŽŵƀƃƅžżžżƃ
ƁƂŰŽƕ
ĻŞſƆƕƏŰźƁŵƁƃŰƀ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻƇŸƂŰŹƂŵĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŒƁƂƃſ
ŢƘŷƅƃŻſŽųŵƁŷƘƒ
œŷųƂƅŻŵƀŻżŽƃƆƙźŽƁƀƅƃƁžƏ ŚſƘƀųƉƘžƏƁŵƁŶƁƁƃƘƖƀƅŻƃų
ŢšŢŘţŘŗřŘŠŠŲ
ŚžŻŸĻƁŸƁƂŵżŰĻźƀƃƖŷźžŽƂƀžŻƎĻƁŻƕŴƃƓĻŷŰ
ƕŽƈŸżĻƂƀŰŽƁſžƀƂŽŸżĻŷŰƁžűžżĻŽŰĻƈŲŸŴ
źžƁƂƕĻƂƁƀųŷĻĻźżųĻƕĻſƀŸĻƆƌžżƃĻƆƕŻƌžŲŸŹ
žƀƕƓŽƂŸƀĻŷżƕŽƎƓƂƌƁƏĻŷĻƀƃƅžżžųžĻŽŰ
ŽŵƀƃƅžżŸŹĻƂƀŰŽƁſžƀƂŽŸŹĻŷŰƁƕű ĻƁŸƁƂŵżŰ
źƀƃƖŷźžŽƂƀžŻƎĻſƀžƕųŽžƀƃƓĻŽŵƀƃƅžżŸŹ
ƂƀŰŽƁſžƀƂŽŸŹĻŷŰƁƕűĻƕĻŽŰƂžżƕƁƂƌĻžűŵƀŵ
ŷŰŴŰŽƃĻƈŲŸŴźƕƁƂƌ
ŰŻƊſűųƃſŽſŲƖżƍƀſƀŶƁŶŵƄƐŻŹźŲƄżſſŲƁűžſ
ųƐŻſƂƃƖƇƖżƍſųſŴſſƁƖƔžƃŹƁűƁűƀƃſųſƀſųŶƁ
ƃűƔƄŲƖŻƇŶſŸžűƈűƔƊſƄƇƖźƂŽƄŸƖƀſƀŶƁŶŵƄ
ŽſŷƄƃƍƂƃſƐƃŹűųƃſŽſŲƖżƖ
ŚžŻŸĻŲŰƈĻŰŲƂžżžűƕŻƌĻƖŴŵĻŷŰĻƂƀŰŽƁſžƀƂŽŸż
ŷŰƁžűžż ĻƏźŸŹĻƀƃƅŰƓƂƌƁƏĻſžſŵƀŵŴƃĻŽŰ
ƈŲŸŴźžƁƂƕĻſŸƀƋŸĻŽƕŶĻĻźżųĻƕĻſƀŸĻƆƌžżƃ
ŷżƕŽƎƓĻƆƕŻƌžŲŸŹĻžƀƕƓŽƂŸƀĻŷĻƀƃƅžżžųžĻŽŰ
ŽŵƀƃƅžżŸŹĻƂƀŰŽƁſžƀƂŽŸŹĻŷŰƁƕű ĻźƀƃƖŷźžŽ
ƂƀžŻƌĻŷŰųŰŻƌżƃƓĻŰŲƂžżžűƕŻƌĻŴžĻſžŲŽžƖ
ŷƃſŸŽźŸ
p
ŒžŴƕŹĻżŰƓĻŲƂƀƃƂŸƂŸƁƏĻŲĻƁŸƂƃŰƆƕƎ
ƁŰżžƁƂƕŹŽžĻƕĻŷŰųŰŻƌżƃŲŰƂŸ
œŵƅƁſųƅŻƊƀŻżƃŸŹŻſƁƊƘŽƆŵųƀƀƒƘź
źųſƘƀƁƑƉƘžƘ
ŚƀƃƖŷźžŽƂƀžŻƌĻŲŸżŸźŰƓƂƌƁƏĻƕĻŲƁƂŰŽž
ŲŻƎƓƂƌƁƏĻŲĻƀŵŶŸżƕĻžƇƕźƃŲŰŽŽƏ
p ſƀŸĻſŰŴƕŽŽƕĻƈŲŸŴźžƁƂƕĻŽŸŶƇŵĻĻźżų
źžŻŸĻźƀƃƖŷźžŽƂƀžŻƌĻŽŵĻżžŶŵĻŲŸŷŽŰ
ƇŸƂŸ ĻƉžĻƓĻƆƕŻƌžŲŸżĻžƀƕƓŽƂŸƀžżĻĻŽŵƀƃ
ƅžżŸŹĻƂƀŰŽƁſžƀƂŽŸŹĻŷŰƁƕű
ƇŸĻƏźŸŹŽŵűƃŴƌĻƕŽƈŸŹĻŽŵƀƃƅžżŸŹ
žűƓźƂ ĻŽŰſƀŸźŻŰŴ ĻŻŵŶŰƇŸŹĻſžŻƕ
ƆŵŹƁƌźŸŹ
p źžŻŸĻƈŲŸŴźƕƁƂƌĻŽŸŶƇŵĻĻźżųĻƕĻƂƀŰŽƁ
ſžƀƂŽŸŹĻŷŰƁƕű ĻƉžĻƀƃƅŰƓƂƌƁƏĻſžſŵƀŵŴƃ
ſžŲŵƀƂŰƓĻƇŸĻŷżƕŽƎƓĻƁżƃųƃĻƀƃƅƃ ĻźƀƃƖŷ
źžŽƂƀžŻƌĻŲŶŵĻŽŵĻűŰƇŸƂƌĻŰŲƂžżžűƕŻƌ
ŷŰĻƏźŸżĻƂƀŵűŰĻƁŻƕŴƃŲŰƂŸ
ĻŞſƆƕƏŰźƁŵƁƃŰƀ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻƇŸƂŰŹƂŵĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŒƁƂƃſ
ŤŽųƄƆŵųƀƀƒųŵƅƁſųƅŻƊƀƁŶƁ
ŶųžƏſƆŵųƀƀƒƆƀŸƃƆƈƁſƁſƆƂƁžƁŹŸƀƀƘ
ţĻŽŰƁƂƃſŽŸƅĻƁŸƂƃŰƆƕƏƅĻƄƃŽźƆƕƏĻ2VFVF
"TTJTUĻŷƃſŸŽƏƓĻŰŲƂžżŰƂŸƇŽŵĻųŰŻƌżƃŲŰŽŽƏĻƃ
ŽŵƀƃƅžżžżƃĻſžŻžŶŵŽŽƕ
p ŲžŴƕŹĻŲƕŴźƀŸŲŰƓĻŴŲŵƀƆƏƂŰ
p ŲžŴƕŹĻŷŽƕżŰƓĻƁŲƕŹĻƀŵżƕŽƌĻűŵŷſŵźŸ
ŦŵĻžŷŽŰƇŰƓ ĻƉžĻųŰŻƌżŰĻŲƕŴſƃƁźŰƎƂƌƁƏĻƕ
ŰŲƂžżžűƕŻƌĻſžƇŸŽŰƓĻźžƂŸƂŸƁƏĻĻžƂŶŵĻŲžŴƕŹ
żŰƓĻŲƂƀƃƂŸƂŸƁƏĻƕĻƁŰżžƁƂƕŹŽžĻŽŰƂŸƁŽƃƂŸĻŽŰ
ųŰŻƌżŰĻŴŻƏĻƃƂƀŸżŰŽŽƏĻŰŲƂžżžűƕŻƏ
ŕœřŞśŕš
ŤƃŽźƆƕƏĻŰŲƂžżŰƂŸƇŽžųžĻƃƂƀŸżŰŽŽƏ
ŴŸƁƂŰŽƆƕƖĻ 2VFVFĻ"TTJTU ĻżžŶŵĻƃƂƀŸżƃ
ŲŰƂŸĻŰŲƂžżžűƕŻƌĻƃĻŽŵƀƃƅžżžżƃĻƁƂŰŽƕĻŽŵ
űƕŻƌƈŵĻĻƅŲŸŻŸŽĻĻſƕƁŻƏĻŷŰŲŵƀƈŵŽŽƏ
ƆƌžųžĻƕŽƂŵƀŲŰŻƃĻųŰŻƌżžĻŲƕŴſƃƁźŰƓƂƌƁƏ
ţŲŰųŰĻŲžŴƕƏĻſƀŸųžƀƂŰƓƂƌƁƏĻŲĻźƕŻƌźŰĻŵƂŰ
ſƕŲĻƕŷĻŷƀžƁƂŰƎƇžƎĻƕŽƂŵŽƁŸŲŽƕƁƂƎ
ŐźƃƁƂŸƇŽŸŹĻƁŸųŽŰŻĻƂƀŸŲžųŸĻ ſŸƁź ĻƂŰ
ƂŵźƁƂžŲŵĻſžŲƕŴžżŻŵŽŽƏ
őŻŸżŰŽŽƏĻſžſŵƀŵŴŶƃŲŰŻƌŽžųžĻƕŽŴŸ
źŰƂžƀŰĻŽŰĻŻžűžŲžżƃĻƁźŻƕ
şƃŻƌƁƃƎƇŵĻųŰŻƌżƃŲŰŽŽƏ
ŤƃŽźƆƕƏĻ2VFVFĻ"TTJTUĻŲƕŴſƃƁźŰƓĻųŰŻƌżŰĻƕ
ſŵƀŵƅžŴŸƂƌĻƃĻƀŵŶŸżĻžƇƕźƃŲŰŽŽƏĻƂŰźžŶĻƃ
ŽŰƁƂƃſŽŸƅĻƁŸƂƃŰƆƕƏƅ
ŢƘŷƅƃŻſŽųŵƁŷƘƒ
œŷųƂƅŻŵƀŻżŽƃƆƙźŽƁƀƅƃƁžƏ
p ŲžŴƕŹĻƁƂŰŲŸƂƌĻŽžųƃĻŽŰĻſŵŴŰŻƌĻųŰŻƌżŰ
p ŲŰŶƕŻƌĻſŵƀŵżŸźŰŽŽƏĻſŵƀŵŴŰƇĻſŵƀŵƁƃ
ŲŰƓƂƌƁƏĻŲĻſžŻžŶŵŽŽƏĻ2 Ļ0ĻŰűžĻ4
p ŲžŴƕŹĻſŵƀŵŲžŴŸƂƌĻźƀƃƖŷźžŽƂƀžŻƌĻŲ
ƀŵŶŸżĻžƇƕźƃŲŰŽŽƏ
p ŲżŸźŰƓƂƌƁƏĻƁƂžƏŽźžŲŵĻųŰŻƌżž
ţųŷųƃƀŻżŷųƅƊŻŽƘżƁŶƁƁŴſŸŹŸƀƀƒ
ŞźƀƕżĻŰŴŰſƂŸŲŽžųžĻźƀƃƖŷźžŽƂƀžŻƎĻŴŰƂƇŸź
ƀŰŴŰƀŰĻŲŸźžƀŸƁƂžŲƃƓƂƌƁƏĻƂŰźžŶĻƕĻŽŰƁƂƃſ
ŽŸżŸĻƄƃŽźƆƕƏżŸ
p şžſŵƀŵŴŶŵŽŽƏĻſƀžĻŗƕƂźŽŵŽŽƏĻŐŲƂž
œŰŻƌżžż ĻŴŸŲĻƁƂžƀĻ
p ŔŸƁƂŰŽƆƕƏĻſžſŵƀŵŴŶŵŽŽƏ ĻŴŸŲ
ƁƂžƀĻ
ŤƃŽźƆƕƓƎĻŴŰƂƇŸźŰĻƀŰŴŰƀŰĻƓĻƀžŷſƕŷŽŰŲŰŽŽƏ
ŰŲƂžżžűƕŻƕŲĻƇŸĻűƕŻƌƈŸƅĻƂƀŰŽƁſžƀƂŽŸƅĻŷŰƁž
űƕŲ ĻƏźƕĻƀƃƅŰƎƂƌƁƏĻƃĻŲŰƈƕŹĻƁżƃŷƕ ĻŲĻžŴŽžżƃĻŷ
ŲŰżŸĻŽŰſƀƏżźƃ
ŒŽŵƁŵŽŽƏĻŷżƕŽĻŲĻźžŽƁƂƀƃźƆƕƎĻƀŰŴŰƀŽžųž
ŴŰƂƇŸźŰĻżžŶŵĻſƀŸŷŲŵƁƂŸĻŴžĻƂžųž ĻƉžĻŹžųž
ŵźƁſŻƃŰƂŰƆƕƏĻűƃŴŵĻŷŰűžƀžŽŵŽŰĻŷŰźžŽžż
ŕœřŞśŕš
ŗŰĻŽŰƏŲŽžƁƂƕĻŲŸŴŸżžųžĻſžƈźžŴŶŵŽŽƏ
ƀŰŴƕŰƂžƀŽžƖĻƀŵƈƕƂźŸĻŰŲƂž ĻŰűžĻŶĻƏźƉžĻŲŸ
ſƕŴžŷƀƎƓƂŵ ĻƉžĻŴŰƂƇŸźĻƀŰŴŰƀŰĻżžŶŵ
űƃƂŸĻſžƈźžŴŶŵŽŸŹ
p
ŗŲŵƀŽƕƂƌƁƏĻŴžĻŰŲƂžżŰŹƁƂŵƀŽƕĻĻƀŵźž
żŵŽŴƃƓƂƌƁƏĻŷŲŵƀƂŰƂŸƁƏĻŲĻŰŲƂžƀŸŷž
ŲŰŽƃĻŰŲƂžżŰŹƁƂŵƀŽƎĻ7PMWP
ŤƃŽźƆƕƏĻżžŶŵĻŷŽŸźŽƃƂŸĻſžŲŽƕƁƂƎĻŰűž
ƇŰƁƂźžŲžĻƇŸĻſƀŰƆƎŲŰƂŸĻŽŵźžƀŵźƂŽž
ƏźƉžĻƀŰŴƕŰƂžƀŽŰĻƀŵƈƕƂźŰ ĻŴŰƂƇŸź
ƀŰŴŰƀŰĻŰűžĻŹžųžĻźƀƕſŻŵŽŽƏĻűƃŻŸĻſžƈ
źžŴŶŵŽƕĻƇŸĻžƁŻŰűŻŵŽƕ
ŢšŢŘţŘŗřŘŠŠŲ
ŒžŴƕŹĻŷŰŲŶŴŸĻżŰƓĻƁŻƕŴźƃŲŰƂŸĻŷŰĻŴžƀžŶ
ŽƕżŸĻƃżžŲŰżŸĻƕĻŲƂƀƃƇŰƂŸƁƏĻƃĻƁŸƂƃŰƆƕƎ
źžŻŸĻƁŸƁƂŵżŰĻŰŴŰſƂŸŲŽžųžĻźƀƃƖŷźžŽ
ƂƀžŻƎĻŽŵĻſƕŴƂƀŸżƃƓĻŰŴŵźŲŰƂŽƃĻƈŲŸŴ
źƕƁƂƌĻƇŸĻŴŸƁƂŰŽƆƕƎ
šŸƁƂŵżŰĻŰŴŰſƂŸŲŽžųžĻźƀƃƖŷźžŽƂƀžŻƎĻŽŵ
żžŶŵĻŰŴŵźŲŰƂŽžĻƀŵŰųƃŲŰƂŸĻŽŰĻŲƁƕĻżžŶ
ŻŸŲƕĻŴžƀžŶŽƕ ĻſžųžŴŽƕĻƂŰĻŴžƀžŶŽƕĻƃżžŲŸ
şƀžƇŸƂŰŹƂŵĻƆŵŹĻƀžŷŴƕŻĻſžŲŽƕƁƂƎ ĻƉžű
ŴƕŷŽŰƂŸƁƏĻſƀžĻžűżŵŶŵŽŽƏĻŰŴŰſƂŸŲŽžųž
źƀƃƖŷźžŽƂƀžŻƎĻŒžŴƕŹĻżŰƓĻžŷŽŰŹžżŸ
ƂŸƁƏĻŷĻƆƕƓƎĻƕŽƄžƀżŰƆƕƓƎĻſŵƀŵŴĻŲŸźžƀŸ
ƁƂŰŽŽƏżĻŰŴŰſƂŸŲŽžųžĻźƀƃƖŷźžŽƂƀžŻƎ
ŒžŴƕŹĻŷŰŲŶŴŸĻŽŵƁŵĻŲƕŴſžŲƕŴŰŻƌŽƕƁƂƌĻŷŰ
ſƕŴƂƀŸżŰŽŽƏĻŲƕŴſžŲƕŴŽžƖĻŴŸƁƂŰŽƆƕƖĻƂŰ
ƈŲŸŴźžƁƂƕ ĻŽŰŲƕƂƌĻſƀŸĻŲŸźžƀŸƁƂŰŽŽƕ
ŰŴŰſƂŸŲŽžųžĻźƀƃƖŷźžŽƂƀžŻƎ
ŢšŢŘţŘŗřŘŠŠŲ
şŵƀŵŴĻƀŵƈƕƂźžƎĻŽŵĻƁŻƕŴĻŲƁƂŰŽžŲŻƎŲŰƂŸ
ŴžſžżƕŶŽŵĻžűŻŰŴŽŰŽŽƏĻƂŰĻƕŽƈƕĻſƀŵŴ
żŵƂŸ
ĻŞſƆƕƏŰźƁŵƁƃŰƀ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻƇŸƂŰŹƂŵĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŒƁƂƃſ
ŢƘŷƅƃŻſŽųŵƁŷƘƒ
œŷųƂƅŻŵƀŻżŽƃƆƙźŽƁƀƅƃƁžƏ ŢšŢŘţŘŗřŘŠŠŲ
ŐŴŰſƂŸŲŽŸŹĻźƀƃƖŷźžŽƂƀžŻƌĻŽŵĻƓĻƁŸƁƂŵ
żžƎĻƃŽŸźŽŵŽŽƏĻŷƕƂźŽŵŽƌĻŒžŴƕŹĻſžŲŸŽŵŽ
ŲƂƀƃƇŰƂŸƁƏ ĻƏźƉžĻƁŸƁƂŵżŰĻŽŵĻƀžŷſƕŷŽŰƓ
ƂƀŰŽƁſžƀƂŽŸŹĻŷŰƁƕűĻſžſŵƀŵŴƃĻŲŰƈžųž
ŰŲƂžżžűƕŻƏ
ŐŴŰſƂŸŲŽŸŹĻźƀƃƖŷźžŽƂƀžŻƌĻŽŵĻƃſžŲƕŻƌ
ŽƎƓĻƀƃƅĻſŵƀŵŴĻŻƎŴƌżŸĻƇŸĻƂŲŰƀŸŽŰżŸĻƇŸ
ŽŰŲƕƂƌĻżŰŻŸżŸĻƂƀŰŽƁſžƀƂŽŸżŸĻŷŰƁžűŰżŸ
ƂŰźŸżŸĻƏźĻŲŵŻžƁŸſŵŴŰżŸĻƂŰĻżžƂžƆŸ
źŻŰżŸĻŐűžĻſŵƀŵŴĻƂƀŰŽƁſžƀƂžż ĻƉž
ƀƃƅŰƓƂƌƁƏĻŲŰżĻŽŰŷƃƁƂƀƕƇ ĻŰűžĻſŵƀŵŴ
ŽŵƀƃƅžżŸżŸĻŰŲƂžżžűƕŻƏżŸĻƂŰĻſƀŵŴżŵ
ƂŰżŸ
ŝŵĻźžƀŸƁƂƃŹƂŵƁƏĻŰŴŰſƂŸŲŽŸżĻźƀƃƖŷźžŽ
ƂƀžŻŵż ĻŽŰſƀŸźŻŰŴ ĻƃĻƉƕŻƌŽžżƃĻƀƃƁƕ
ƂƀŰŽƁſžƀƂƃĻŲĻżƕƁƂƕ ĻŽŰĻſŵƀŵƅƀŵƁƂƏƅ ĻŽŰ
ƁŻŸŷƌźƕŹĻŴžƀžŷƕ ĻƏźƉžĻŽŰĻŴžƀžŷƕĻűŰųŰƂž
ŲžŴŸĻŰűžĻƁŽƕųžŲžƖĻƁŻƌžƂŸ ĻſƕŴĻƇŰƁĻƀƏƁ
ŽžųžĻŴžƉƃƁŽƕųƃ ĻŷŰĻƃżžŲĻſžųŰŽžƖĻŲŸŴŸ
żžƁƂƕ ĻŽŰĻŷŲŸŲŸƁƂŸƅĻŴžƀžųŰƅĻƇŸĻŽŰ
ŷƖŷŴŰƅŲŸƖŷŴŰƅĻŽŰĻŰŲƂžżŰųƕƁƂƀŰŻƕ
ŢţśşŊťŝœ
şƀžƁƂƕƀĻſŵƀŵŴĻƀŰŴƕžŻžźŰƆƕŹŽŸżĻŴŰƂƇŸ
źžżĻżŰƓĻűƃƂŸĻŲƕŻƌŽŸżĻĻŴŸŲĻƁƂžƀ
ŞűƁŻƃųžŲƃŲŰŽŽƏĻ
p ƏźƉžĻƈŲŸŴźƕƁƂƌĻƂƀŰŽƁſžƀƂŽŸƅĻŷŰƁžűƕŲ
ƉžĻƀƃƅŰƎƂƌƁƏĻſžſŵƀŵŴƃĻŷŽŰƇŽžĻŲƕŴƀƕŷ
ŽƏƓƂƌƁƏĻŲƕŴĻŲŰƈžƖĻƈŲŸŴźžƁƂƕ
ŢƃŻŽžųŷŻŽƁžŻŽƃƆƙźŽƁƀƅƃƁžƏ
ƂƃųƉƑƖƀŸƁƂƅŻſųžƏƀƁ
ŠŰŴŰƀŽŸŹĻŴŰƂƇŸźĻżŰƓĻžűżŵŶŵŽŵĻſžŻŵĻŲŸŴŸ
żžƁƂƕĻţĻŴŵƏźŸƅĻƁŸƂƃŰƆƕƏƅĻƕŽƈŸŹĻƂƀŰŽƁſžƀƂ
ŽŸŹĻŷŰƁƕűĻŽŵĻƀžŷſƕŷŽŰƓƂƌƁƏ ĻŰűžĻƀžŷſƕŷ
ŽŰƓƂƌƁƏĻƕŷĻŷŰƂƀŸżźžƎ
ŦŵĻŷŽŰƇŽžĻžűżŵŶƃƓĻŷŴŰƂŽƕƁƂƌĻƀŰŴŰƀŽžųž
ŴŰƂƇŸźŰĻŲŸƏŲŻƏƂŸĻƂƀŰŽƁſžƀƂŽƕĻŷŰƁžűŸ ĻƉž
ƀƃƅŰƎƂƌƁƏĻſžſŵƀŵŴƃ
p ƏźƉžĻƀŰŴŰƀŽŸŹĻŴŰƂƇŸźĻűŻžźƃƓƂƌƁƏĻŲƕŽ
ŽŵĻżžŶŵĻƀžŷſƕŷŽŰŲŰƂŸĻƕŽƈƕĻƂƀŰŽƁſžƀƂŽƕ
ŷŰƁžűŸ ĻŽŰſƀŸźŻŰŴĻſƕŴĻƇŰƁĻƁŸŻƌŽžųž
ŴžƉƃĻŰűžĻƁŻƌžƂŸ ĻŰűžĻſƀŸĻŽŰźžſŸƇŵŽŽƕ
ƕŽƈŸƅĻſŵƀŵƈźžŴĻſŵƀŵŴĻƀŰŴŰƀŽŸżĻŴŰƂ
ƇŸźžż
ĻŞſƆƕƏŰźƁŵƁƃŰƀ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻƇŸƂŰŹƂŵĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŒƁƂƃſ
ŠſżŶſŴżƐŵƄőŢŢ
ŢƘŷƅƃŻſŽųŵƁŷƘƒ
œŷųƂƅŻŵƀŻżŽƃƆƙźŽƁƀƅƃƁžƏ
ŇŽźžŻŸĻƀŰŴŰƀŽŸŹĻŴŰƂƇŸźĻƀžŷſƕŷŽŰƓ
ƂƀŰŽƁſžƀƂŽƕĻŷŰƁžűŸĻŽŰĻűŻŸŷƌźŸƅ
ŴŸƁƂŰŽƆƕƏƅĻƕŷĻŷŰƂƀŸżźžƎ ĻŽŰſƀŸźŻŰŴ
ƂƀŰŽƁſžƀƂŽŸŹĻŷŰƁƕű ĻƉžĻƖŴŵĻżƕŶĻŰŲƂžżž
űƕŻŵżĻƕĻƂƀŰŽƁſžƀƂŽŸżĻŷŰƁžűžż ĻƉž
ƀƃƅŰƓƂƌƁƏĻſžſŵƀŵŴƃĻŽƌžųž
ŝŵŲŵŻŸźƕĻƂƀŰŽƁſžƀƂŽƕĻŷŰƁžűŸ ĻƂŰźƕĻƏź
żžƂžƆŸźŻŸ ĻŰűžĻƂƀŰŽƁſžƀƂŽƕĻŷŰƁžűŸ ĻƉž
ŽŵĻƀƃƅŰƎƂƌƁƏĻſžĻƆŵŽƂƀƃĻƁżƃųŸ ĻżžŶƃƂƌ
űƃƂŸĻŽŵſžżƕƇŵŽƕ
ſžſŵƀŵŴƃĻŲŰƈžųžĻŰŲƂžĻżžŶƃƂƌĻŷŰŻŸƈŸƂŸƁƏ
ŽŵſžżƕƇŵŽŸżŸ
ŝŰĻſžŲžƀžƂŰƅĻƀŰŴŰƀŽŸŹĻŴŰƂƇŸźĻżžŶŵ
ſžżƕƂŸƂŸĻſžżŸŻźžŲŸŹĻƂƀŰŽƁſžƀƂŽŸŹ
ŷŰƁƕű ĻŰűžĻŲƂƀŰƂŸƂŸĻſŵƀŵŴŽƕŹĻƂƀŰŽƁ
ſžƀƂŽŸŹĻŷŰƁƕűĻŷĻſžŻƏĻŷžƀƃ
ŢƁƋƆŽƀŸƄƂƃųŵƀƁƄƅŸżƅųŷƘƒ
ůźƉžĻŽŰĻŴŸƁſŻŵƖĻŷƏŲŻƏƓƂƌƁƏĻſžŲƕŴžżŻŵŽŽƏ
ţųŷųƃŴžƁŽŻƃƁŵųƀŤſƃƆŽƁŵƁŷƄƅŵƁĻƆŵ
žŷŽŰƇŰƓ ĻƉžĻƁŸųŽŰŻŸĻƀŰŴŰƀŽžųžĻŴŰƂƇŸźŰ
ŷŰűŻžźžŲŰŽƕĻƕĻƉžĻŰŲƂžżžűƕŻƕ ĻƉžĻƀƃƅŰƎƂƌƁƏ
ţĻƁŲžƎĻƇŵƀųƃ ĻƆŵĻžŷŽŰƇŰƓ ĻƉžĻžźƀƕżĻƄƃŽźƆƕƖ
ŐŴŰſƂŸŲŽžųžĻźƀƃƖŷźžŽƂƀžŻƎ ĻšŸƁƂŵżŰ
ſžſŵƀŵŴŶŵŽŽƏĻſƀžĻŽŵűŵŷſŵƇŽƃĻŲƕŴƁƂŰŽƌĻŰ
ƂŰźžŶĻšŸƁƂŵżŰĻſžſŵƀŵŴŶŵŽŽƏĻŽŵűŵŷſŵźŸ
ŷƕƂźŽŵŽŽƏĻŷĻƄƃŽźƆƕƓƎĻŰŲƂžżŰƂŸƇŽžųžĻųŰŻƌ
żƃŲŰŽŽƏĻƂŵŶĻŽŵĻſƀŰƆƎƎƂƌ
ţĻŽŰƁƂƃſŽƕŹĻƂŰűŻŸƆƕĻſƀŵŴƁƂŰŲŻŵŽƕĻżžŶŻŸŲƕ
ſƀŸƇŸŽŸĻſžƏŲŸĻſžŲƕŴžżŻŵŽŽƏĻŷĻŲƕŴſžŲƕŴŽžƎ
ŴƕƓƎ
ŢƃŻƊŻƀų
ŊƀƄƅƃƆŽƉƘƙ
şžŲŵƀƅŽƏĻƀŰŴŰƀƃĻŲĻƟƀŰƂŰƅĻűƀƃŴŽŰĻŰűžĻŲźƀŸƂŰĻƁŽƕųžżĻƇŸĻźƀŸ
ųžƎ
ŞƇŸƁƂƕƂƌĻſžŲŵƀƅŽƎĻƀŰŴŰƀƃĻŲĻƀŵƈƕƂƆƕĻŲƕŴĻűƀƃŴƃ ĻƁŽƕųƃĻƇŸĻŻƌžŴƃ
šŸŻƌŽŸŹĻŴžƉĻŰűžĻƁŽƕųĻűŻžźƃƓĻƁŸųŽŰŻŸĻƀŰŴŰƀŰ
ŔƕƏĻŽŵĻŲƕŴűƃŲŰƓƂƌƁƏĻŇŽźžŻŸĻƀŰŴŰƀĻŽŵĻſƀŰƆƎƓĻſƕŴĻƇŰƁĻƁŸŻƌŽžųžĻŴžƉƃĻŰűž
ƁŽƕųžſŰŴƃ
ŒžŴŰĻŰűžĻƁŽƕųĻſƕŴŽƕżŰƎƂƌƁƏĻŷĻſžŲŵƀƅŽƕĻŴžƀžųŸĻƕĻűŻžźƃƎƂƌĻƁŸų
ŽŰŻŸĻƀŰŴŰƀŰ
ŔƕƏĻŽŵĻŲƕŴűƃŲŰƓƂƌƁƏĻŇŽźžŻŸĻƀŰŴŰƀĻŽŵĻſƀŰƆƎƓĻſƀŸĻŴƃŶŵĻŲžŻžųƕŹĻŰűž
ŷŰƁŽƕŶŵŽƕŹĻſžŲŵƀƅŽƕĻŴžƀžųŸ
şžŲŵƀƅŽƏĻƀŰŴŰƀŰĻűƃŻŰĻžƇŸƉŵŽŰĻŰŻŵĻſžŲƕŴžżŻŵŽŽƏĻŽŵĻŷŽŸźŰƓ
ŗŰƇŵźŰŹƂŵĻŜžŶŵĻŷŽŰŴžűŸƂŸƁƏĻŴŵźƕŻƌźŰĻƅŲŸŻŸŽĻŴŻƏĻƀžŷűŻžźƃŲŰŽŽƏ
ƀŰŴŰƀŰ
``
ĻŞſƆƕƏŰźƁŵƁƃŰƀ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻƇŸƂŰŹƂŵĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŒƁƂƃſ
ŢƘŷƅƃŻſŽųŵƁŷƘƒ
œŷųƂƅŻŵƀŻżŽƃƆƙźŽƁƀƅƃƁžƏ ŤŻſŵƁžŻƅųƂƁŵƘŷƁſžŸƀƀƒƀųŷŻƄƂžŸƙ
ŤŻſ
ŵƁž#
ŢƁŵƘŷƁſžŸƀƀƒ
ŚƀųƊŸƀƀƒ
šŸżŲžŻĻőŇśŘř
ŐŴŰſƂŸŲŽŸŹĻźƀƃƖŷźžŽƂƀžŻƌĻſŵƀŵŲŵŴŵŽŸŹĻŲĻƀŵŶŸżĻžƇƕźƃŲŰŽŽƏ
šŸżŲžŻĻŗŕśŕŝŘř
ŐŲƂžżžűƕŻƌĻſƕŴƂƀŸżƃƓĻŷŰŴŰŽƃĻƈŲŸŴźƕƁƂƌ
šƂŰŽŴŰƀƂŽŸŹĻźƀƃƖŷźžŽƂƀžŻƌĻŲżŸźŰƓƂƌƁƏĻŲƀƃƇŽƃ
ŤƀƒƅƏƁŶƃųƀ&56%ŷžƒ
ŽƃƆŻźŽƁƀƅƃ
ŤƃŽźƆƕƎĻŰŴŰſƂŸŲŽžųžĻźƀƃƖŷźžŽƂƀžŻƎĻŽŵżžŶŻŸŲžĻŲźŻƎƇŸƂŸ ĻŴžźŸĻƁŸƁƂŵżŰĻ&56%ĻŽŵĻűƃŴŵ
ſŵƀŵŲŵŴŵŽŰĻƃĻŝžƀżŰŻƌŽŵĻſžŻžŶŵŽŽƏĻĻŴŸŲĻƁƂžƀĻ
ŝƃƆŻźŽƁƀƅƃƁžƏšƅſŸƀŸƀ
ŐŴŰſƂŸŲŽŸŹĻźƀƃƖŷźžŽƂƀžŻƌĻƃŲƕżźŽŵŽŸŹĻĻŲžŴƕŹĻżŰƓĻƀŵųƃŻƎŲŰƂŸĻƈŲŸŴźƕƁƂƌĻƁŰżžƁƂƕŹŽž
ŝƃƆŻźŽƁƀƅƃƁžƏŠŸŷƁƄƅƆ
ƂŸƀ
ŐŴŰſƂŸŲŽŸŹĻźƀƃƖŷźžŽƂƀžŻƌĻŽŵĻżžŶŽŰĻŲŲƕżźŽƃƂŸ
ŦŵĻżžŶŵĻƁƂŰƂŸƁƏĻƃĻŷŲƏŷźƃĻŷĻƂŸż ĻƉž
p ŲŸƁžźŰĻƂŵżſŵƀŰƂƃƀŰĻųŰŻƌż
p ƀŰŴƕžŻžźŰƆƕŹŽŸŹĻŴŰƂƇŸźĻŷŰűŻžźžŲŰŽŸŹ ĻŽŰſƀŸźŻŰŴĻżžźƀŸżĻƁŽƕųžżĻŰűžĻŴžƉŵż
ţųŷųƃŴžƁŽŻƃƁŵųƀŤſ
ƃƆŽƁŵƁŷƄƅŵƁ
ŐŴŰſƂŸŲŽŸŹĻźƀƃƖŷźžŽƂƀžŻƌĻƂŸżƇŰƁžŲžĻŲƕŴźŻƎƇŵŽŸŹ
p ŠŰŴƕžŻžźŰƆƕŹŽŸŹĻŴŰƂƇŸźĻŷŰűŻžźžŲŰŽŸŹĻƕĻŽŵĻżžŶŵĻŲŸƏŲŻƏƂŸĻƕŽƈƕĻƂƀŰŽƁſžƀƂŽƕĻŷŰƁžűŸ
ŽŰſƀŸźŻŰŴ ĻſƕŴĻƇŰƁĻƁŸŻƌŽžųžĻŴžƉƃ ĻŰűžĻźžŻŸĻűƀƃŴĻƇŸĻƁŻƌžƂŰĻŽŰźžſŸƇŸŻŸƁƏĻŽŰŲźžŻž
ƀŰŴƕžŻžźŰƆƕŹŽžųžĻŴŰƂƇŸźŰ
ŒžŴƕŹĻżžŶŵĻƂŰźžŶĻſŵƀŵŹƂŸĻŴžĻŷŲŸƇŰŹŽžųžĻźƀƃƖŷźžŽƂƀžŻƎĻ šš ĻŴŸŲĻƁƂžƀĻĻĻŽŰĻŴŸƁſŻŵƖ
ŲƕŴžűƀŰŶƃƓƂƌƁƏĻƕŽƄžƀżŰƆƕƏĻſƀžĻŲƕŴſžŲƕŴŽƕĻŰŻƌƂŵƀŽŰƂŸŲŸ
ŔŵƂŰŻƌŽƃĻƕŽƄžƀżŰƆƕƎĻſƀžĻžűżŵŶŵŽŽƏĻƀŰŴƕžŻžźŰƆƕŹŽžųžĻŴŰƂƇŸźŰĻŲŸĻŷżžŶŵƂŵĻſƀžƇŸƂŰƂŸĻƂƃƂ
ŴŸŲĻƁƂžƀĻ
ĻŞſƆƕƏŰźƁŵƁƃŰƀ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻƇŸƂŰŹƂŵĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŒƁƂƃſ
ŢƘŷƅƃŻſŽųŵƁŷƘƒ
œŷųƂƅŻŵƀŻżŽƃƆƙźŽƁƀƅƃƁžƏ
ŤŻſ
ŵƁž#
ŢƁŵƘŷƁſžŸƀƀƒ
ŝƃƆŻźŽƁƀƅƃƁžƏťƃŸŴƆŸƅ
ƁŴƄžƆŹ
ŚƀųƊŸƀƀƒ
ŐŴŰſƂŸŲŽŸŹĻźƀƃƖŷźžŽƂƀžŻƌĻŲƕŴźŻƎƇŵŽŸŹ
p ŗŲŵƀŽƕƂƌƁƏĻŴžĻŰŲƂžżŰŹƁƂŵƀŽƕĻĻƀŵźžżŵŽŴƃƓƂƌƁƏĻŷŲŵƀƂŰƂŸƁƏĻŲĻŰŲƂžƀŸŷžŲŰŽƃĻŰŲƂžżŰŹ
ƁƂŵƀŽƎĻ7PMWP
ŗžƒƁƄƅųƀƁŵŽŻŠųŹųƅƏ
ƅƁƃſƁźĻ ĻŰźƃƁƂŸƇŽŸŹĻƁŸųŽŰŻ
ĻƁŲƕƂŻžŲŸŹĻƕŽŴŸźŰƂžƀĻƃ
ŻžűžŲžżƃĻƁźŻƕĻ ĻŰźƂŸŲŽƕ
ųŰŻƌżŰ
ŐŲƂžżžűƕŻƌĻŷŽŰƅžŴŸƂƌƁƏĻƃĻŽŵƀƃƅžżžżƃĻƁƂŰŽƕ ĻŰĻŰŴŰſƂŸŲŽŸŹĻźƀƃƖŷźžŽƂƀžŻƌĻƀžŷűŻžźžŲƃƓ
ųŰŻƌżŰ ĻƁŰżŵĻƂžżƃĻŰŲƂžżžűƕŻƌĻżžŶŵĻŽŵŷŰűŰƀžżĻſžƇŰƂŸĻƀƃƅ
p ŒžŴƕŹĻſžŲŸŽŵŽĻųŰŻƌżƃŲŰƂŸĻƁŰżžƁƂƕŹŽžĻşžŲƕŴžżŻŵŽŽƏĻŷŰŻŸƈŰƓƂƌƁƏĻŽŰĻŵźƀŰŽƕ ĻƕĻŻƃŽŰƓĻŷŲƃ
źžŲŸŹĻƁŸųŽŰŻ ĻŴžźŸĻŲžŴƕŹĻŽŵĻŽŰƂŸƁŽŵĻŽŰĻſŵŴŰŻƌĻųŰŻƌżŰĻŰűžĻŽŵĻŲŸźžƀŸƁƂŰƓĻſŵŴŰŻƌĻŰźƁŵŻŵ
ƀŰƂžƀŰ
ŢƕŻƌźŸĻŷĻ2VFVFĻ"TTJTUBOU
ŠŻŹŸŽſƊťƁžƏŽƁ
ŵŸŷƁſƎż
ŢƕŻƌźŸĻŷĻ2VFVFĻ"TTJTUBOU
"
şžŲƕŴžżŻŵŽŽƏĻŲƕŴžűƀŰŶƃƓƂƌƁƏĻſƀŸĻƁſƀžűƕĻŲŲƕżźŽŵŽŽƏĻŰŴŰſƂŸŲŽžųžĻźƀƃƖŷźžŽƂƀžŻƎĻŽŰĻƈŲŸŴ
źžƁƂƕĻŽŸŶƇŵĻĻźżųĻűŵŷĻŽŰƏŲŽžƁƂƕĻƂƀŰŽƁſžƀƂŽžųžĻŷŰƁžűƃĻſžſŵƀŵŴƃĻŲĻżŵŶŰƅĻŲƕŴƁƂŰŽƕĻŰźƂŸŲŰƆƕƖ
ſƀŸűŻĻĻżŵƂƀƕŲ šŸżŲžŻŸĻƓĻƁƅŵżŰƂŸƇŽŸżŸ
ĻŞſƆƕƏŰźƁŵƁƃŰƀ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻƇŸƂŰŹƂŵĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŒƁƂƃſ
ŢƘŷƅƃŻſŽųŵƁŷƘƒ
ŗŻƄƅųƀƉƘƒƂƁƂŸƃŸŷŹŸƀƀƒ ŚųŶųžƏƀųƘƀƇƁƃſųƉƘƒ
ŔŸƁƂŰŽƆƕƏĻſžſŵƀŵŴŶŵŽŽƏĻ %JTUBODFĻ"MFSU Ļ
ƆŵĻƄƃŽźƆƕƏ ĻƏźŰĻſžŲƕŴžżŻƏƓĻŲžŴƕƏĻſƀžĻƇŰƁž
ŲŸŹĻƕŽƂŵƀŲŰŻĻŴžĻƂƀŰŽƁſžƀƂŽŸƅĻŷŰƁžűƕŲ ĻƉž
ƀƃƅŰƎƂƌƁƏĻſžſŵƀŵŴƃ
šŸƁƂŵżŰĻſžſŵƀŵŴŶŵŽŽƏĻſƀžĻŽŵűŵŷſŵƇŽƃ
ŴŸƁƂŰŽƆƕƎĻŰźƂŸŲŽŰĻŽŰĻƈŲŸŴźžƁƂƏƅĻŲŸƉŵ
ĻźżųĻƕĻƀŵŰųƃƓĻƂƕŻƌźŸĻŽŰĻƀƃƅĻƂƀŰŽƁſžƀƂŽŸƅ
ŷŰƁžűƕŲĻſžſŵƀŵŴƃĻŰŲƂžżžűƕŻƏĻƃĻƂžżƃĻŶ
ŽŰſƀƏżźƃĻŇŽƄžƀżŰƆƕƏĻŽŵĻŽŰŴŰƓƂƌƁƏĻſƀž
ƂƀŰŽƁſžƀƂŽƕĻŷŰƁžűŸ ĻƏźƕĻƀƃƅŰƎƂƌƁƏĻƃĻŷŲž
ƀžƂŽžżƃĻŽŰſƀƏżźƃ ĻƀƃƅŰƎƂƌƁƏĻſžŲƕŻƌŽž
ŰűžĻƁƂžƏƂƌĻŽŰĻżƕƁƆƕ
ŲŻŵŽŸŹĻƇŰƁžŲŸŹĻƕŽƂŵƀŲŰŻ ĻŽŰĻŻžűžŲžżƃĻƁźŻƕ
ŷŰƁŲƕƇƃƓƂƌƁƏĻſžżŰƀŰŽƇŵŲŸŹĻſžſŵƀŵŴŶƃ
ŲŰŻƌŽŸŹĻƕŽŴŸźŰƂžƀ
ţƁŴƁƅų
ŢţśşŊťŝœ
şžſŵƀŵŴŶŵŽŽƏĻſƀžĻƁźžƀžƇŵŽŽƏĻŴŸƁƂŰŽ
ƆƕƖĻŲŸżŸźŰƓƂƌƁƏĻſƕŴĻƇŰƁĻƀžűžƂŸĻƄƃŽźƆƕƖ
ŰŴŰſƂŸŲŽžųžĻźƀƃƖŷźžŽƂƀžŻƎ
ŢšŢŘţŘŗřŘŠŠŲ
šŸƁƂŵżŰĻſžſŵƀŵŴŶŵŽŽƏĻſƀžĻŽŵűŵŷſŵƇŽƃ
ŴŸƁƂŰŽƆƕƎĻƀŵŰųƃƓĻƂƕŻƌźŸĻŲĻƂžżƃĻŲŸſŰŴźƃ
ƏźƉžĻŲƕŴƁƂŰŽƌĻŴžĻƂƀŰŽƁſžƀƂŽžųžĻŷŰƁžűƃ
ſžſŵƀŵŴƃĻżŵŽƈŰĻŷŰĻſžſŵƀŵŴŽƌžĻŷŰŴŰŽŵ
ŷŽŰƇŵŽŽƏĻşƀŸĻƆƌžżƃĻƈŲŸŴźƕƁƂƌĻŲŰƈžųž
ŰŲƂžżžűƕŻƏĻŽŵĻŷżŵŽƈƃƓƂƌƁƏ
ŝŰƂŸƁŽƕƂƌĻźŽžſźƃĻŽŰĻƆŵŽƂƀŰŻƌŽƕŹĻźžŽƁžŻƕ
ƉžűĻŲŲƕżźŽƃƂŸĻƇŸĻŲŸżźŽƃƂŸĻƄƃŽźƆƕƎĻŤƃŽź
ƆƕƏĻŲŲƕżźŽŵŽŰ ĻƏźƉžĻŽŰĻźŽžſƆƕĻƁŲƕƂŸƂƌƁƏ
žŴŸŽĻƕŽŴŸźŰƂžƀ
şƀŸĻŴŵƏźŸƅĻźžżűƕŽŰƆƕƏƅĻžűƀŰŽžųžĻžűŻŰŴ
ŽŰŽŽƏĻŽŵĻŷŰŻŸƈŰƓƂƌƁƏĻżƕƁƆƏĻŴŻƏĻźŽžſźŸĻŽŰ
ƆŵŽƂƀŰŻƌŽƕŹĻźžŽƁžŻƕĻţĻƂŰźžżƃĻŲŸſŰŴźƃ
ƄƃŽźƆƕƓƎĻżžŶŽŰĻźŵƀƃŲŰƂŸĻƇŵƀŵŷĻƁŸƁƂŵżƃ
żŵŽƎĻŰŲƂžżžűƕŻƏĻ/;%#4ĻŠųƄƅƃƁżŽŻ
ŠųƄƅƃƁżŽŻųŵƅƁſƁŴŻžƒ šƂųƄƀƃųƄƄƅ
ŞſŸƁĻƁŸƁƂŵżŸĻżŵŽƎĻĻŴŸŲĻƁƂžƀĻ
ŠſŽűƁűžƈŶųŹźƀſƀŶƁŶŵŷƄųűżƍžŹźƖžŵŹŻűƃſƁ
ůźƉžĻŲƕŴƁƂŰŽƌĻŴžĻƂƀŰŽƁſžƀƂŽžųžĻŷŰƁžűƃ
ƉžĻƀƃƅŰƓƂƌƁƏĻſžſŵƀŵŴƃ ĻżŵŽƈŵĻŷŰĻŲƁƂŰŽž
şŠŘŜŇŢŚŐĻŜŰŻƎŽžźĻƁƅŵżŰƂŸƇŽŸŹĻĻŴŵƂŰŻƕĻżžŶƃƂƌĻŲƕŴƀƕŷŽƏƂŸƁƏĻŲĻŷŰŻŵŶŽžƁƂƕĻŲƕŴĻżžŴŵŻƕĻŰŲƂžżžűƕŻƏ
ĻŞſƆƕƏŰźƁŵƁƃŰƀ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻƇŸƂŰŹƂŵĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŒƁƂƃſ
ŢƘŷƅƃŻſŽųŵƁŷƘƒ
ŗŻƄƅųƀƉƘƒƂƁƂŸƃŸŷŹŸƀƀƒ
ŠųžųƋƅƆŵųƀƀƒƊųƄƁŵƁŶƁƘƀƅŸƃŵųžƆ
ŢŰźŸŹĻƁŰżŵĻƁŸżŲžŻĻŲƕŴžűƀŰŶŰƓƂƌƁƏĻſƀŸ
ŲŲƕżźŽŵŽžżƃĻŐŴŰſƂŸŲŽžżƃĻźƀƃƖŷźžŽƂƀžŻƕ
ŢţśşŊťŝœ
ŧŸżĻŲŸƉŵĻƈŲŸŴźƕƁƂƌ ĻƂŸżĻŴžŲƈŵĻžűƇŸ
ƁŻŵŽŰĻŴŸƁƂŰŽƆƕƏĻŲĻżŵƂƀŰƅĻŴŻƏĻŴŰŽžųž
ƇŰƁžŲžųžĻƕŽƂŵƀŲŰŻƃ
ŗŰŴŰŽŸŹĻƇŰƁžŲŸŹĻƕŽƂŵƀŲŰŻĻƂŰźžŶĻŲŸźž
ƀŸƁƂžŲƃƓƂƌƁƏĻƄƃŽźƆƕƓƎĻŐŴŰſƂŸŲŽžųž
źƀƃƖŷźžŽƂƀžŻƎ ĻŴŸŲĻƁƂžƀĻ
ŖżŶŽŶžƃŹƄƀƁűųżƖžžƐƃűƀſŻűŸƈűƂſųſŴſƖžƃŶƁ
ųűżƄ
ŧŰƁžŲŸŹĻƕŽƂŵƀŲŰŻĻĻŷűƕŻƌƈŵŽŽƏŷżŵŽ
ƈŵŽŽƏ
ŧŰƁžŲŸŹĻƕŽƂŵƀŲŰŻĻĻ0/Ļ ŲĻſƀžƆŵƁƕĻƀŵųƃ
ŻƎŲŰŽŽƏ ŜžŶŽŰĻŲƁƂŰŽžŲŸƂŸĻƀƕŷŽƕ
ƇŰƁžŲƕĻƕŽƂŵƀŲŰŻŸĻŴžĻƂƀŰŽƁ
ſžƀƂŽžųžĻŷŰƁžűƃ ĻƉž
ƀƃƅŰƓƂƌƁƏĻſžſŵƀŵŴƃĻţ
ƂŰźžżƃĻŲŸſŰŴźƃĻŽŰĻŴŸƁſŻŵƖ
ŷƏŲŻƏƎƂƌƁƏĻĻųžƀŸŷžŽ
ƂŰŻƌŽŸƅĻŻƕŽƕŹĻĻƇŸżĻűƕŻƌƈŵ
ŻƕŽƕŹ ĻƂŸżĻŴžŲƈŸŹĻƇŰƁžŲŸŹĻƕŽƂŵƀŲŰŻĻŞŴŽŰ
ŻƕŽƕƏĻŲƕŴſžŲƕŴŰƓ ĻſƀŸűŻŸŷŽž ĻĻƁŵźƃŽŴƕĻŴž
ƂƀŰŽƁſžƀƂŽžųžĻŷŰƁžűƃ ĻƉžĻƀƃƅŰƓƂƌƁƏĻſžſŵ
ƀŵŴƃ ĻĻŻƕŽƕŹĻŲƕŴſžŲƕŴŰƎƂƌ ĻſƀŸűŻŸŷŽž
ĻƁŵźƃŽŴŰż
ŒŸźžƀŸƁƂžŲƃŹƂŵĻƂƕŻƌźŸĻƂžŹĻƇŰƁžŲŸŹ
ſƀžżƕŶžź ĻƏźŸŹĻŴžſƃƁźŰƓƂƌƁƏĻżƕƁƆŵŲŸżŸ
ŴžƀžŶŽƕżŸĻſƀŰŲŸŻŰżŸ
šŴſŸŹŸƀƀƒ
ŤƃŽźƆƕƏĻŲŸźžƀŸƁƂžŲƃƓĻƂžŹĻŶŵĻƀŰŴŰƀŽŸŹ
ŴŰƂƇŸź ĻƉžĻƕĻŐŴŰſƂŸŲŽŸŹĻźƀƃƖŷźžŽƂƀžŻƌ Ļƕ
šŸƁƂŵżŰĻſžſŵƀŵŴŶŵŽŽƏĻŽŵűŵŷſŵźŸĻŷƕƂ
źŽŵŽŽƏĻŗŰĻŴŵƂŰŻƌŽžƎĻƕŽƄžƀżŰƆƕƓƎĻſƀž
ƀŰŴƕžŻžźŰƆƕŹŽŸŹĻŴŰƂƇŸźĻƂŰĻŹžųžĻžűżŵ
ŶŵŽŽƏ ĻŴŸŲĻƁƂžƀĻ
ŢţśşŊťŝœ
šŸŻƌŽŵĻƁžŽƏƇŽŵĻƁŲƕƂŻž ĻŲƕŴűŻŸƁźŸĻƇŸ
ƁŸŻƌŽƕĻŲŰƀƕŰƆƕƖĻƕŽƂŵŽƁŸŲŽžƁƂƕĻƁŲƕƂŻŰ ĻŰ
ƂŰźžŶĻƁžŽƆŵŷŰƅŸƁŽƕĻžźƃŻƏƀŸĻżžŶƃƂƌ
ſƀŸŷŲŵƁƂŸĻŴžĻƂžųž ĻƉžĻſžſŵƀŵŴŶƃŲŰŻƌ
ŽŸŹĻƕŽŴŸźŰƂžƀĻŽŰĻŻžűžŲžżƃĻƁźŻƕĻűƃŴŵ
ŽŵŲŸŴŸżŸż
ŝŵƁſƀŸƏƂŻŸŲƕĻſžųžŴŽƕĻƃżžŲŸĻƇŸĻŷŲŸŲŸƁƂŰ
ŴžƀžųŰĻżžŶƃƂƌĻŲſŻŸŽƃƂŸĻŽŰĻŷŴŰƂŽƕƁƂƌ
ƀŰŴŰƀŰĻƀžŷſƕŷŽŰŲŰƂŸĻƂƀŰŽƁſžƀƂŽƕ
ŷŰƁžűŸĻſžſŵƀŵŴƃ
ŠžŷżƕƀĻƕŽƈŸƅĻƂƀŰŽƁſžƀƂŽŸƅĻŷŰƁžűƕŲ
ŽŰſƀŸźŻŰŴ ĻżžƂžƆŸźŻŸ ĻƂŰźžŶĻżžŶŵ
ŲſŻŸŽƃƂŸĻŽŰĻŷŴŰƂŽƕƁƂƌĻƀžŷſƕŷŽŰŲŰŽŽƏ
ŦŵĻżžŶŵĻžŷŽŰƇŰƂŸ ĻƉžĻſžſŵƀŵŴŶƃŲŰŻƌ
ŽŸŹĻƕŽŴŸźŰƂžƀĻŷŰƁŲƕƇƃƓƂƌƁƏĻŽŰĻűŻŸŶƇƕŹ
ŴŸƁƂŰŽƆƕƖ ĻŽƕŶĻŷŰſƀžųƀŰżžŲŰŽŵĻŷŽŰƇŵŽŽƏ
ŰűžĻŽŵĻŷŰƁŲƕƇƃƓƂƌƁƏĻŲŷŰųŰŻƕ
ŝŰĻŴƃŶŵĻŲŸƁžźŸƅĻƈŲŸŴźžƁƂƏƅĻƕŽŴŸźŰƂžƀ
ƂŵŶĻżžŶŵĻŷŰƁŲƕƂŸƂŸƁƏĻŽŰĻűŻŸŶƇƕŹ
ŴŸƁƂŰŽƆƕƖ ĻŽƕŶĻŷŰſƀžųƀŰżžŲŰŽŵĻŷŽŰƇŵŽŽƏ
ƃĻŷŲƏŷźƃĻŷĻžűżŵŶŵŽŽƏżŸĻƀŰŴƕƃƁŰĻŴƕƖĻŴŰƂ
ƇŸźŰ
ĻŞſƆƕƏŰźƁŵƁƃŰƀ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻƇŸƂŰŹƂŵĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŒƁƂƃſ
ŢƘŷƅƃŻſŽųŵƁŷƘƒ
ŗŻƄƅųƀƉƘƒƂƁƂŸƃŸŷŹŸƀƀƒ ŤŻſŵƁžŻƅųƂƁŵƘŷƁſžŸƀƀƒƀųŷŻƄƂžŸƙ
ŤŻſŵƁž#
ŢƁŵƘŷƁſžŸƀƀƒ
ŚƀųƊŸƀƀƒ
ţųŷųƃŴžƁŽŻƃƁŵųƀ
ŤſƃƆŽƁŵƁŷƄƅŵƁ
ŤƃŽźƆƕƏĻŴŸƁƂŰŽƆƕƖĻſžſŵƀŵŴŶŵŽŽƏĻƂŸżƇŰƁžŲžĻŲƕŴźŻƎƇŵŽŰ
ŠŰŴƕžŻžźŰƆƕŹŽŸŹĻŴŰƂƇŸźĻŷŰűŻžźžŲŰŽŸŹĻƕĻŽŵĻżžŶŵĻŲŸƏŲŻƏƂŸĻƕŽƈƕĻƂƀŰŽƁſžƀƂŽƕĻŷŰƁžűŸ ĻŽŰſƀŸźŻŰŴ
ſƕŴĻƇŰƁĻƁŸŻƌŽžųžĻŴžƉƃ ĻŰűžĻźžŻŸĻűƀƃŴĻƇŸĻƁŻƌžƂŰĻŽŰźžſŸƇŸŻŸƁƏĻŽŰŲźžŻžĻƀŰŴƕžŻžźŰƆƕŹŽžųžĻŴŰƂ
ƇŸźŰ
ŔŵƂŰŻƌŽŰĻƕŽƄžƀżŰƆƕƏĻſƀžĻžűżŵŶŵŽŽƏĻƀŰŴƕžŻžźŰƆƕŹŽžųžĻŴŰƂƇŸźŰ ĻŴŸŲĻƁƂžƀĻ
ŢƃŸŷƆƂƃƄƅƁžŽƀ
ťƃŸŴƆŸƅƁŴƄžƆŹ
šŸƁƂŵżŸĻſžſŵƀŵŴŶŵŽŽƏĻſƀžĻŴŸƁƂŰŽƆƕƎĻƇŸĻŽŵűŵŷſŵźƃĻŷƕƂźŽŵŽŽƏĻŷĻŰŲƂžżŰƂŸƇŽŸżĻųŰŻƌżƃŲŰŽŽƏż
ſžŲŽƕƁƂƎĻŰűžĻƇŰƁƂźžŲžĻŲŸżźŽŵŽƕ
ůźƉžĻſžŲƕŴžżŻŵŽŽƏĻŽŵĻŷŽŸźŰƓ ĻŷŲŵƀŽƕƂƌƁƏĻŴžĻŰŲƂžżŰŹƁƂŵƀŽƕĻĻƀŵźžżŵŽŴƃƓƂƌƁƏĻŷŲŵƀƂŰƂŸƁƏĻŲĻŰŲƂž
ƀŸŷžŲŰŽƃĻżŰŹƁƂŵƀŽƎĻ7PMWP
"
šŸżŲžŻŸĻƓĻƁƅŵżŰƂŸƇŽŸżŸ
ĻŞſƆƕƏŰźƁŵƁƃŰƀ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻƇŸƂŰŹƂŵĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŒƁƂƃſ
ŢƘŷƅƃŻſŽųŵƁŷƘƒ
%KV[5CHGV[™
ŚųŶųžƏƀųƘƀƇƁƃſųƉƘƒ
šŸƁƂŵżŰĻ$JUZĻ4BGFUZsĻŴžſžżŰųŰƓĻŲžŴƕƓŲƕ
ƃŽŸźŰƂŸĻŷƕƂźŽŵŽŽƏĻſƕŴĻƇŰƁĻƀƃƅƃĻŲĻƇŵƀųŰƅ
źžŻŸ ĻƁŵƀŵŴĻƕŽƈŸƅĻƇŸŽŽŸźƕŲ ĻŷżƕŽŸĻƃĻŴžƀžŶ
ŽƕŹĻƁŸƂƃŰƆƕƖĻſžſŵƀŵŴƃĻƃĻſžƓŴŽŰŽŽƕĻƕŷĻŽŵŴž
ƁƂŰƂŽƌžƎĻźžŽƆŵŽƂƀŰƆƕƓƎĻƃŲŰųŸĻżžŶƃƂƌ
ſƀŸŷŲŵƁƂŸĻŴžĻƕŽƆŸŴŵŽƂƃ
ŤƃŽźƆƕƏĻŰźƂŸŲŽŰĻŽŰĻƈŲŸŴźžƁƂƕĻŴžĻźżų
ŒžŽŰĻŴžſžżŰųŰƓĻŲžŴƕƓŲƕ ĻŰŲƂžżŰƂŸƇŽžĻŰźƂŸ
ŲƃƎƇŸĻųŰŻƌżŰĻƃĻŲŸſŰŴźƃĻŽŵżŸŽƃƇžųžĻŷƕƂ
źŽŵŽŽƏĻŷĻŰŲƂžżžűƕŻŵż ĻƉžĻƀžŷƂŰƈžŲŰŽŸŹ
ſžſŵƀŵŴƃ ĻƏźƉžĻŲžŴƕŹĻŽŵĻƀŵŰųƃƓĻŽŰĻŷżƕŽƃ
ŴžƀžŶŽƌžƖĻƁŸƂƃŰƆƕƖĻŲƇŰƁŽž ĻųŰŻƌżƃƎƇŸĻŰŲƂž
ƂŰŰűžĻſžŲŵƀƂŰƎƇŸĻŲĻƕŽƈŸŹĻűƕź
šŸƁƂŵżŰĻ$JUZĻ4BGFUZsĻŲżŸźŰƓƂƌƁƏĻŲĻƁŸƂƃŰ
ƆƕƏƅ ĻźžŻŸĻŲžŴƕŹĻżŰŲĻűŸĻſžƇŰƂŸĻųŰŻƌżƃŲŰƂŸ
ƀŰŽƕƈŵ ĻƁŰżŵĻƂžżƃĻƆƏĻƄƃŽźƆƕƏĻŽŵĻżžŶŵ
ŴžſžżžųƂŸĻŲžŴƕƓŲƕĻƃĻźžŶŽƕŹĻƁŸƂƃŰƆƕƖ
šŸƁƂŵżŰĻ$JUZĻ4BGFUZsĻŰźƂŸŲƃƓƂƌƁƏĻŲĻžƁƂŰ
ŽŽƎĻżŸƂƌ ĻƉžűĻŷŰſžűƕųƂŸĻƁſƀŰƆƎŲŰŽŽƎĻŲĻƂƕ
żžżŵŽƂŸ ĻźžŻŸĻŽŵżŰƓĻƂŰźžƖĻŽŵžűƅƕŴŽžƁƂƕ
ŒžŴƕŹĻƇŸĻſŰƁŰŶŸƀŸĻŷŰŷŲŸƇŰŹĻſžżƕƇŰƎƂƌ
ƀžűžƂƃĻ$JUZĻ4BGFUZsĻƃĻƁŸƂƃŰƆƕƖ ĻŴŵĻŷƕƂ
źŽŵŽŽƏĻŲŶŵĻżŰŹŶŵĻŲƕŴűƃŻžƁƏ
ŢšŢŘţŘŗřŘŠŠŲ
ůźƉžĻŰŲƂžĻƂŰźžŶĻƃƁƂŰƂźžŲŰŽŵĻƄƃŽźƆƕƓƎ
ſžſŵƀŵŴŶŵŽŽƏĻſƀžĻŷƕƂźŽŵŽŽƏĻŷĻŰŲƂžżŰƂŸƇ
ŽŸżĻųŰŻƌżƃŲŰŽŽƏż ĻƆƕĻŴŲƕĻƁŸƁƂŵżŸĻżžŶƃƂƌ
ŴžſžŲŽƎŲŰƂŸĻžŴŽŵĻžŴŽƃĻŔŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻſƀž
ƄƃŽźƆƕƎĻſžſŵƀŵŴŶŵŽŽƏĻſƀžĻŽŵűŵŷſŵźƃĻŷƕƂ
źŽŵŽŽƏĻŷĻŰŲƂžżŰƂŸƇŽŸżĻųŰŻƌżƃŲŰŽŽƏżĻŴŸŲ
ƁƂžƀĻ
ŕœřŞśŕš
ŞűƁŻƃųžŲƃŲŰŽŽƏĻƂŰĻŷŰżƕŽŰĻźžżſžŽŵŽƂƕŲ
ƁŸƁƂŵżŸĻ$JUZĻ4BGFUZsĻżŰƓĻŲŸźžŽƃŲŰƂŸƁƏ
ŽŰĻƁƂŰŽƆƕƖĻƂŵƅŽƕƇŽžųžĻžűƁŻƃųžŲƃŲŰŽŽƏĻ
ƀŵźžżŵŽŴƃƓƂƌƁƏĻŷŲŵƀŽƃƂŸƁƏĻŴžĻŰŲƂžƀŸ
ŷžŲŰŽžƖĻŰŲƂžżŰŹƁƂŵƀŽƕĻ7PMWP
šŸƁƂŵżŰĻ$JUZĻ4BGFUZsĻŽŵĻŰźƂŸŲƃƓƂƌƁƏĻŲ
ƃƁƕƅĻƁŸƂƃŰƆƕƏƅ ĻŰĻƂŰźžŶĻŷŰĻŲƁƕƅĻŴžƀžŶŽƕƅ
ƇŸĻſžųžŴŽŸƅĻƃżžŲ
šŸƁƂŵżŰĻ$JUZĻ4BGFUZsĻŽŵĻƀŵŰųƃƓĻŽŰ
ƂƀŰŽƁſžƀƂŽƕĻŷŰƁžűŸ ĻƉžĻƀƃƅŰƎƂƌƁƏĻƃ
ƕŽƈžżƃĻŽŰſƀƏżźƃĻŲƕŴŽžƁŽžĻŰŲƂžżžűƕŻƏ
ŽŰĻŽŵŲŵŻŸźƕĻƂƀŰŽƁſžƀƂŽƕĻŷŰƁžűŸ ĻżžƂž
ƆŸźŻŸ ĻŲŵŻžƁŸſŵŴŸ ĻŻƎŴŵŹĻƂŰĻƂŲŰƀŸŽ
šŸƁƂŵżŰĻ$JUZĻ4BGFUZsĻżžŶŵĻŷŰſžűƕųƂŸ
ŷƕƂźŽŵŽŽƎĻſƀŸĻƀƕŷŽŸƆƕĻƈŲŸŴźžƁƂŵŹĻżŵŽƈ
ŽƕŶĻĻźżųĻĻſƀŸĻűƕŻƌƈƕŹĻƀƕŷŽŸƆƕĻƈŲŸŴ
źžƁƂŵŹĻŲžŽŰĻżžŶŵĻŻŸƈŵĻŷżŵŽƈŸƂŸĻƈŲŸŴ
źƕƁƂƌĻŷƕƂźŽŵŽŽƏĻŔŻƏĻŴžƁƏųŽŵŽŽƏĻżŰźƁŸ
żŰŻƌŽžųžĻŵƄŵźƂƃĻųŰŻƌżƃŲŰŽŽƏĻŲžŴƕŹĻżŰƓ
ŽŰƂŸƁŽƃƂŸĻſŵŴŰŻƌĻųŰŻƌżŰ
ŝƕźžŻŸĻŽŵĻƇŵźŰŹƂŵ ĻźžŻŸĻƁſƀŰƆƎƓ
ƁŸƁƂŵżŰĻ$JUZĻ4BGFUZsĻŒžŴƕŹĻŽŵƁŵĻſžŲŽƃ
ŲƕŴſžŲƕŴŰŻƌŽƕƁƂƌĻŷŰĻŷŰűŵŷſŵƇŵŽŽƏĻŽŵžű
ƅƕŴŽžƖĻŴŸƁƂŰŽƆƕƖĻƂŰĻƈŲŸŴźžƁƂƕ
ŤƃŽźƆƕƎĻ$JUZĻ4BGFUZsĻŽŵĻżžŶŽŰĻŲŸźžƀŸƁƂž
ŲƃŲŰƂŸĻŲĻƏźžƁƂƕĻſƀŸŲžŴƃĻŷżƕŽŸƂŸĻƁŲƕŹĻƁƂŸŻƌ
ŲžŴƕŽŽƏĻůźƉžĻŲžŴƕŹĻſžźŻŰŴŰƓƂƌƁƏĻŴŻƏ
ųŰŻƌżƃŲŰŽŽƏĻŲŸźŻƎƇŽžĻŽŰĻƁŸƁƂŵżƃĻ$JUZ
4BGFUZs ĻƆŵĻƀŰŽžĻƇŸĻſƕŷŽžĻſƀŸŷŲŵŴŵĻŴžĻŷƕƂ
źŽŵŽŽƏ
ĻŞſƆƕƏŰźƁŵƁƃŰƀ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻƇŸƂŰŹƂŵĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŒƁƂƃſ
ŢƘŷƅƃŻſŽųŵƁŷƘƒ
%KV[5CHGV[™
ŢƃŻƀƉŻƂƃƁŴƁƅŻ
œƖŻſžƇŶƀŶƁŶŵűųűƈűƃűƀƁŹźŽűƈűżűŸŶƁžſŴſ
ŵűƃƈŹŻű
šŸƁƂŵżŰĻ$JUZĻ4BGFUZsĻƁŻƕŴźƃƓĻŷŰĻƂƀŰŽƁ
ſžƀƂŽŸżŸĻŷŰƁžűŰżŸĻſžſŵƀŵŴƃĻŰŲƂžĻŷŰ
ŴžſžżžųžƎĻŻŰŷŵƀŽžųžĻŴŰƂƇŸźŰ ĻŲżžŽƂžŲŰ
ŽžųžĻƃĻŲŵƀƅŽƕŹĻƇŰƁƂŸŽƕĻŻžűžŲžųžĻƁźŻŰĻşƀŸ
ŽŰŹżŵŽƈƕŹĻŽŵűŵŷſŵƆƕĻŷƕƂźŽŵŽŽƏĻƁŸƁƂŵżŰ
$JUZĻ4BGFUZsĻŰŲƂžżŰƂŸƇŽžĻŷŰųŰŻƌżƃƓĻŰŲƂž
żžűƕŻƌĻŒŸĻżžŶŵƂŵĻŲƕŴƇƃƂŸĻƀŰſƂžŲŵĻųŰŻƌżƃ
ŲŰŽŽƏ
ůźƉžĻƀƕŷŽŸƆƏĻƃĻƈŲŸŴźžƁƂƕĻŷĻƂƀŰŽƁſžƀƂŽŸż
ŷŰƁžűžżĻſžſŵƀŵŴƃĻƁƂŰŽžŲŸƂƌĻĻźżų
ƁŸƁƂŵżŰĻ$JUZĻ4BGFUZsĻŷŴŰƂŽŰĻſžŲŽƕƁƂƎ
ŷŰſžűƕųƂŸĻŷƕƂźŽŵŽŽƎ
šŸƁƂŵżŰĻ$JUZĻ4BGFUZsĻŷŰƁƂžƁžŲƃƓĻƀƕŷźŵ
źžƀžƂźŵĻųŰŻƌżƃŲŰŽŽƏĻƂŰĻŷƃſŸŽƏƓĻŰŲƂž ĻŷŰ
ŷŲŸƇŰŹŽŸƅĻƃżžŲ ĻſƀƏżžĻſŵƀŵŴĻŰŲƂžżžűƕŻŵż
ƉžĻƀƃƅŰƓƂƌƁƏĻſžſŵƀŵŴƃĻŔŻƏĻűƕŻƌƈžƁƂƕ
ŲžŴƕƖŲĻƆŵĻŲŸƅžŴŸƂƌĻŷŰĻżŵŶƕĻŽžƀżŰŻƌŽžųž
ƁƂŸŻƎĻŲžŴƕŽŽƏĻƕĻżžŶŵĻŲŸźŻŸźŰƂŸĻŴŸƁźžż
ƄžƀƂ
ůźƉžĻƀƕŷŽŸƆƏĻƃĻƈŲŸŴźžƁƂƕĻŰŲƂžżžűƕŻƕŲ
ſŵƀŵŲŸƉƃƓĻĻźżų ĻƁŸƁƂŵżŰĻ$JUZĻ4BGFUZs
żžŶŵĻŽŵĻŲƁƂŸųŽƃƂŸĻŷŰſžűƕųƂŸĻŷƕƂźŽŵŽŽƎ
ƁŰżžƁƂƕŹŽžĻŔŻƏĻŲŸźžƀŸƁƂŰŽŽƏĻſžŲŽžƖ
ſžƂƃŶŽžƁƂƕĻųŰŻƌżĻŲžŴƕŹĻſžŲŸŽŵŽĻŽŰƂŸƁŽƃƂŸ
ŽŰĻſŵŴŰŻƌĻųŰŻƌżŰĻŦŵĻżžŶŵĻŴžſžżžųƂŸĻƃŽŸ
źŽƃƂŸĻŷƕƂźŽŵŽŽƏ ĻŽŰŲƕƂƌĻƏźƉžĻƀƕŷŽŸƆƏĻƃ
ƈŲŸŴźžƁƂƕĻſŵƀŵŲŸƉƃƓĻĻźżų
ŝŰĻŴŸƁſŻŵƖĻſƀŸŻŰŴžŲžƖĻſŰŽŵŻƕĻŷƏŲŻƏƓƂƌƁƏ
ſžŲƕŴžżŻŵŽŽƏĻſƀžĻŲŲƕżźŽŵŽŽƏĻƁŸƁƂŵżŸĻ$JUZ
4BGFUZsĻſƕŴĻƇŰƁĻųŰŻƌżƃŲŰŽŽƏ ĻźžŻŸĻƆƏ
ƄƃŽźƆƕƏĻŰźƂŸŲŽŰĻƇŸĻƉžŹŽžĻűƃŻŰĻŰźƂŸŲŽŰ
ŢţśşŊťŝœ
şƕŴĻƇŰƁĻųŰŻƌżƃŲŰŽŽƏĻƁŸƁƂŵżžƎĻ$JUZ
4BGFUZsĻųŰŻƌżƕŲŽƕĻŻƕƅƂŰƀƕĻŰŲƂžżžűƕŻƏ
ŷŰƁŲƕƇƃƎƂƌƁƏ
şŠŘŜŇŢŚŐĻŜŰŻƎŽžźĻƁƅŵżŰƂŸƇŽŸŹĻĻŴŵƂŰŻƕĻżžŶƃƂƌĻŲƕŴƀƕŷŽƏƂŸƁƏĻŲĻŷŰŻŵŶŽžƁƂƕĻŲƕŴĻżžŴŵŻƕĻŰŲƂžżžűƕŻƏ
ţƁŴƁƅų
ŢţśşŊťŝœ
ŤƃŽźƆƕƏĻ$JUZĻ4BGFUZĻŷŰŲŶŴŸĻŰźƂŸŲŽŰ
ſƕƁŻƏĻŷŰſƃƁźƃĻŴŲŸųƃŽŰĻŷĻſžŻžŶŵŽŽƏ
źŻƎƇŰĻ+ĻƂŰĻ++Ļ ŴŸŲĻƁƂžƀĻĻſƀžĻſžŻž
ŶŵŽŽƏĻźŻƎƇŰ ŕŵƘſŽƀŸƀƀƒƅųŵŻſŽƀŸƀƀƒ
ţĻſŵŲŽŸƅĻƁŸƂƃŰƆƕƏƅĻƀŵźžżŵŽŴƃƓƂƌƁƏĻŲŸżŸ
źŰƂŸĻƄƃŽźƆƕƎĻ$JUZĻ4BGFUZs ĻŽŰſƀŸźŻŰŴ
ƏźƉžĻſƃƅŽŰƁƂƕĻųƕŻźŸĻŴŵƀŵŲĻżžŶƃƂƌĻſƀžƅž
ŴŸƂŸĻſžĻźŰſžƂƃĻƂŰŰűžĻŻžűžŲžżƃĻƁźŻƃ
şƕƁŻƏĻŷŰſƃƁźƃĻŴŲŸųƃŽŰĻƄƃŽźƆƕƎĻ$JUZ
4BGFUZsĻżžŶŽŰĻŲŸżźŽƃƂŸĻŽŰƁƂƃſŽŸżĻƇŸŽžż
p ŗŰĻŴžſžżžųžƎĻźŽžſźŸĻ/;%#4ĻŽŰ
ŵźƀŰŽƕĻŴŸƁſŻŵƏĻƆŵŽƂƀŰŻƌŽžƖĻźžŽƁžŻƕ
ŷŽŰŹŴƕƂƌĻŲĻƁŸƁƂŵżƕĻżŵŽƎĻŠųƄƅƃƁżŽŻ
ŠųƄƅƃƁżŽŻųŵƅƁſƁŴŻžƒ ŤŻƄƅŸſƎ
ƂƁŷŷŸƃŹŽŻŵƁŷŻƅŸžƒ %KV[5CHGV[
ŞűŵƀƕƂƌĻžſƆƕƎĻ1HHĻŔŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻſƀž
ƁŸƁƂŵżƃĻżŵŽƎĻ/;%#4 ĻŴŸŲĻƁƂžƀĻ
şƀžƂŵĻƄƃŽźƆƕƏĻűƃŴŵĻŰźƂŸŲžŲŰŽŰĻŻŸƈŵ
ſƀŸĻŽŰƁƂƃſŽžżƃĻŷŰſƃƁźƃĻŴŲŸųƃŽŰ ĻŽŵŷŰ
ŻŵŶŽžĻŲƕŴĻƂžųž ĻƇŸĻűƃŻŰĻƁŸƁƂŵżŰĻŲŸż
źŽŵŽžƎĻƇŸĻƃŲƕżźŽŵŽžƎĻſƀŸĻŲŸżźŽŵŽŽƕ
ŴŲŸųƃŽŰ
ŢƘŷƅƃŻſŽųŵƁŷƘƒ
%KV[5CHGV[™
ŢšŢŘţŘŗřŘŠŠŲ
śŰŷŵƀŽŸŹĻŴŰƂƇŸźĻŲŸſƃƁźŰƓĻŻŰŷŵƀŽŵ
ŲŸſƀžżƕŽƎŲŰŽŽƏ ĻŽŰŲƕƂƌĻƏźƉžĻƄƃŽźƆƕƏ
$JUZĻ4BGFUZsĻűƃŻŰĻŲŸżźŽŵŽŰĻŲƀƃƇŽƃ
ũžűĻŷŽžŲƃĻŲŲƕżźŽƃƂŸĻ$JUZĻ4BGFUZs
p ŒŸźžŽŰŹƂŵĻŷŰŷŽŰƇŵŽƃĻŲŸƉŵĻſƀžƆŵŴƃƀƃ
ŲŸżźŽŵŽŽƏ ĻŰŻŵĻžűŵƀƕƂƌĻžſƆƕƎĻ1P
šŴſŸŹŸƀƀƒ
ŔŰƂƇŸźĻƁŸƁƂŵżŸĻ$JUZĻ4BGFUZsĻƁƂŲžƀŵŽŸŹ
ŴŻƏĻƀžŷſƕŷŽŰŽŽƏĻŰŲƂžżžűƕŻƕŲĻƂŰĻƕŽƈŸƅĻŲŵŻŸ
źŸƅĻƂƀŰŽƁſžƀƂŽŸƅĻŷŰƁžűƕŲĻſŵƀŵŴĻŲŰƈŸż
ŰŲƂžĻŲŴŵŽƌĻƂŰĻŲŽžƇƕ
şƀžƂŵĻŴŰƂƇŸźĻżŰƓĻſŵŲŽƕĻžűżŵŶŵŽŽƏ ĻŽŰſƀŸ
źŻŰŴ ĻŲƕŽĻųƕƀƈŵĻſƀŰƆƎƓĻ ŰűžĻŲŷŰųŰŻƕĻŽŵĻſƀŰ
ƆƎƓ ĻſƕŴĻƇŰƁĻƁŸŻƌŽžųžĻƁŽƕųžſŰŴƃĻƇŸĻŴžƉƃ ĻŲ
ųƃƁƂŸŹĻƂƃżŰŽ ĻſƕŴĻƇŰƁĻſŸŻƌŽžƖĻűƃƀƕĻƇŸĻƅƃƀ
ƂžŲŸŽŸĻŗŰſžƂƕŲŰŽŽƏ ĻűƀƃŴ ĻźƀŸųŰĻƇŸĻƁŽƕųĻŽŰ
ŻžűžŲžżƃĻƁźŻƕĻżžŶƃƂƌĻŷŰƈźžŴŸƂŸĻƀžűžƂƕ
ƄƃŽźƆƕƖ
şƀŵŴżŵƂŸ ĻƉžĻŽŸŷƌźžĻŷŲŸƁŰƎƂƌĻſžſŵƀŵŴƃ
ŰŲƂž ĻŽŰſƀŸźŻŰŴ ĻſƀŰſžƀŵƆƌĻŴŻƏĻſžŷŽŰ
ƇŵŽŽƏĻŽŵųŰűŰƀŸƂŽžųžĻŲŰŽƂŰŶƃ ĻŰĻƂŰźžŶĻƂŰźƕ
ŰźƁŵƁƃŰƀŸ ĻƏźĻŴžŴŰƂźžŲƕĻƄŰƀŸĻƂŰĻŷŰƅŸƁŽƕ
ŴƃųŸ ĻƉžĻŲŸƁƂƃſŰƎƂƌĻŽŰŴĻźŰſžƂžżĻŰŲƂž
żžŶƃƂƌĻžűżŵŶŸƂŸĻƄƃŽźƆƕžŽŰŻƌŽƕƁƂƌ
ƁŸƁƂŵżŸ
šŲƕƂŻžĻŻŰŷŵƀƃĻŴŰƂƇŸźŰĻ$JUZĻ4BGFUZŲŸżƕƀƎƓ
ŲƕŴűŸƂƂƏĻƁŲƕƂŻŰĻŔŰƂƇŸźĻŽŵĻżžŶŵĻƀžŷſƕŷ
ŽŰƂŸĻſƀŵŴżŵƂŸĻŷĻŽŸŷƌźžƎĻƁŲƕƂŻžŲƕŴűŸŲŽžƎ
ŷŴŰƂŽƕƁƂƎĻŗŰŴŽƕĻŴŵƂŰŻƕĻŰŲƂžżžűƕŻƏĻŷŰŷŲŸ
ƇŰŹĻŴžƁƂŰƂŽƌžĻŲƕŴűŸŲŰƎƂƌƁƏĻƁŲƕƂŻž ĻŷŰŲ
ŴƏźŸĻŽžżŵƀƃĻƂŰĻŷŰŴŽƕżĻƁŲƕƂŻžŲƕŴűŸŲŰƇŰż
ŝŰĻƁŻŸŷƌźƕŹĻŴžƀžŷƕĻųŰŻƌżƕŲŽŸŹĻƈŻƏƅĻſžŴž
ŲŶƃƓƂƌƁƏ ĻƉžĻżžŶŵĻŷŽŸŷŸƂŸĻŷŴŰƂŽƕƁƂƌ
ƁŸƁƂŵżŸĻ$JUZĻ4BGFUZsĻŷŰſžűƕųŰƂŸĻŷƕƂźŽŵŽŽƎ
ţĻƂŰźŸƅĻƁŸƂƃŰƆƕƏƅĻƁŸƁƂŵżŸĻ"#4ĻƕĻ%45$
ŷŰűŵŷſŵƇŰƂƌĻŽŰŹźƀŰƉŵĻųŰŻƌżƕŲŽŵĻŷƃƁŸŻŻƏĻŷ
ſžƁƂƕŹŽžƎĻƁƂŰűƕŻƌŽƕƁƂƎ
ŚžŻŸĻŲŰƈĻŰŲƂžżžűƕŻƌĻƀƃƅŰƓƂƌƁƏĻŷŰŴŽƕż
ƅžŴžż Ļ$JUZĻ4BGFUZsĻƂŸżƇŰƁžŲžĻŲŸżŸ
źŰƓƂƌƁƏ
šŸƁƂŵżŰĻ$JUZĻ4BGFUZsĻƂŰźžŶĻŽŵĻŲżŸźŰƓƂƌƁƏ
ŽŰĻŴƃŶŵĻŽŸŷƌźŸƅĻƈŲŸŴźžƁƂƏƅĻ żŵŽƈŵ
Ļźżų ĻšŰżŵĻƂžżƃĻƁŸƁƂŵżŰĻŽŵĻƁſƀŰƆƌžŲƃƓĻŲ
ƁŸƂƃŰƆƕƏƅ ĻźžŻŸĻŰŲƂžżžűƕŻƌĻŽŰűŻŸŶƃƓƂƌƁƏ
ŴžĻƕŽƈžųžĻƂƀŰŽƁſžƀƂŽžųžĻŷŰƁžűƃĻŴƃŶŵ
ſžŲƕŻƌŽž ĻŽŰſƀŸźŻŰŴ ĻſƕŴĻƇŰƁĻſŰƀźƃŲŰŽŽƏ
ŔƕƏżĻŲžŴƕƏĻŷŰŲŶŴŸĻŽŰŴŰƓƂƌƁƏĻſƀƕžƀŸƂŵƂ
ƁŰżŵĻƂžżƃĻƁŸƁƂŵżŰĻ$JUZĻ4BGFUZsĻŽŵĻŰźƂŸ
ŲƃƓƂƌƁƏĻŲĻƂŰźŸƅĻƁŸƂƃŰƆƕƏƅ ĻźžŻŸĻŲžŴƕŹĻźƀƃ
ƂŸƂƌĻźŵƀżžĻŰűžĻƀƕƈƃƇŵĻſƀŸƁźžƀƎƓƂƌƁƏ
ŽŰŲƕƂƌĻƏźƉžĻŷƕƂźŽŵŽŽƏĻŽŵżŸŽƃƇŵ
ůźƉžĻƁŸƁƂŵżŰĻ$JUZĻ4BGFUZsĻŴžſžżžųŻŰĻƃŽŸ
źŽƃƂŸĻŷƕƂźŽŵŽŽƏĻƕŷĻŽŵƀƃƅžżŸżĻžűƓźƂžż
ŰŲƂžżžűƕŻƌĻŷŰŻŸƈŰƓƂƌƁƏĻŽŵƀƃƅžżŸżĻŽŵ
űƕŻƌƈŵĻ ĻƁŵźĻůźƉžĻŰŲƂžżžűƕŻƌĻŷŰųŰŻƌ
żƃŲŰŲĻſŵƀŵŴĻƂƀŰŽƁſžƀƂŽŸżĻŷŰƁžűžż ĻƉž
ƀƃƅŰƓƂƌƁƏĻſžſŵƀŵŴƃ ĻƂžŴƕĻŹžųžĻƈŲŸŴźƕƁƂƌ
ŷżŵŽƈƃƓƂƌƁƏĻŴžĻƈŲŸŴźžƁƂƕĻŰŲƂžżžűƕŻƏ ĻƉž
ƀƃƅŰƓƂƌƁƏĻſžſŵƀŵŴƃ
ŝŰĻŰŲƂžżžűƕŻƏƅĻŷĻŜŚşş ĻſƀŸĻŷƃſŸŽƆƕĻŰŲƂž
ƁŸƁƂŵżžƎĻ$JUZĻ4BGFUZs ĻŴŲŸųƃŽĻųŻžƅŽŵ
ƏźƉžĻƂƕŻƌźŸĻŲžŴƕŹĻŽŵĻŲƁƂŸųŰƓĻŽŰƂŸƁŽƃƂŸĻŽŰ
ſŵŴŰŻƌĻŷƇŵſŻŵŽŽƏĻŴžĻƆƌžųžĻżžżŵŽƂƃ
ŢţśşŊťŝœ
p
ŠŵųƃŻƏƀŽžĻžƇŸƉƃŹƂŵĻſžŲŵƀƅŽƎ
ſŵƀŵŴĻŻŰŷŵƀŽŸżĻŴŰƂƇŸźžżĻŲƕŴĻźƀŸųŸ
ƁŽƕųƃĻƂŰĻűƀƃŴƃĻ ŴŸŲĻƀžŷƂŰƈƃŲŰŽŽƏ
ŴŰƂƇŸźŰĻŽŰĻƕŻƎƁƂƀŰƆƕƖĻŽŰĻƁƂžƀĻ p
ŝŵĻŲƁƂŰŽžŲŻƎŹƂŵĻƂŰĻŽŵĻŷŰźƀƕſŻƎŹƂŵ
ŽƕƇžųžĻŽŰĻŻžűžŲžżƃĻƁźŻƕĻſŵƀŵŴ
ŻŰŷŵƀŽŸżĻŴŰƂƇŸźžż
p
şƀŸűŸƀŰŹƂŵĻźƀŸųƃĻƂŰĻƁŽƕųĻŷĻźŰſžƂŰĻ
ŽŵĻżžŶŽŰ ĻƉžűĻŲŸƁžƂŰĻƁŽƕųƃĻƂŰĻźƀŸųŸ
ſŵƀŵŲŸƉƃŲŰŻŰĻĻƁż
ŢƁƋƆŽƀŸƄƂƃųŵƀƁƄƅŸżƅųŷƘƒ
ůźƉžĻŽŰĻŴŸƁſŻŵƖĻſŰŽŵŻƕĻſƀŸŻŰŴƕŲĻŲƕŴžűƀŰ
ŶƃƓƂƌƁƏĻſžŲƕŴžżŻŵŽŽƏĻŚųŴžƁŽŻƃƁŵųƀƎ
ŷųƅƊŻŽŻƄƅŸŽžų%ſƃƆŽƁŵƁŷƄƅŵƁĻƆŵ
žŷŽŰƇŰƓ ĻƉžĻŻŰŷŵƀŽŸŹĻŴŰƂƇŸźĻŷŰűŻžźžŲŰ
ŽŸŹĻƕĻŽŵĻżžŶŵĻƀžŷſƕŷŽŰŲŰƂŸĻƂƀŰŽƁſžƀƂŽƕ
ŷŰƁžűŸĻſŵƀŵŴĻŰŲƂžĻŦŵĻžŷŽŰƇŰƓ ĻƉž
ƁŸƁƂŵżŰĻ$JUZĻ4BGFUZsĻŽŵĻſƀŰƆƎƓ
ŢƘŷƅƃŻſŽųŵƁŷƘƒ
%KV[5CHGV[™
şƀžƂŵ ĻſžŲƕŴžżŻŵŽŽƏĻŚųŴžƁŽŻƃƁŵųƀƎ
ŷųƅƊŻŽŻƄƅŸŽžų%ſƃƆŽƁŵƁŷƄƅŵƁĻŽŵ
ŲƕŴžűƀŰŶŰƓƂƌƁƏĻŴŻƏĻŲƁƕƅĻƁŸƂƃŰƆƕŹ ĻŲĻƏźŸƅ
ŻŰŷŵƀŽŸŹĻŴŰƂƇŸźĻżžŶŵĻűƃƂŸĻŷŰűŻžźžŲŰŽŸŹ
ŢžżƃĻŲžŴƕƎĻƁŻƕŴĻƃŲŰŶŽžĻƁƂŵŶŸƂŸĻƕĻſƕŴƂƀŸ
żƃŲŰƂŸĻƇŸƁƂžƂƃĻŲƕŴſžŲƕŴŽžƖĻŴƕŻƏŽźŸĻŻžűž
ŲžųžĻƁźŻŰĻſŵƀŵŴĻŻŰŷŵƀŽŸżĻŴŰƂƇŸźžż
ţĻŽŰƁƂƃſŽƕŹĻƂŰűŻŸƆƕĻŽŰŲžŴƏƂƌƁƏĻżžŶŻŸŲƕ
ſƀŸƇŸŽŸĻſžƏŲŸĻſžŲƕŴžżŻŵŽŽƏ ĻŰĻƂŰźžŶ
ƀŵźžżŵŽŴŰƆƕƖĻƉžŴžĻƖƅĻƃƁƃŽŵŽŽƏ
ŢƃŻƊŻƀų
ŊƀƄƅƃƆŽƉƘƙ
şžŲŵƀƅŽƏĻŻžűž
ŲžųžĻƁźŻŰĻſŵƀŵŴ
źŰżŵƀžƎĻűƀƃŴŽŰ
ŰűžĻŲźƀŸƂŰĻźƀŸųžƎ
ƇŸĻƁŽƕųžż
ŞƇŸƁƂƕƂƌĻſžŲŵƀƅŽƎ
ŻžűžŲžųžĻƁźŻŰ
ſŵƀŵŴĻŴŰƂƇŸźžżĻŲƕŴ
űƀƃŴƃ ĻźƀŸųŸĻƇŸ
ƁŽƕųƃ
ŔƕƎĻŻŰŷŵƀŽžųž
ŴŰƂƇŸźŰĻŷŰűŻžźž
ŲŰŽž
şƀŸűŵƀƕƂƌĻſƀŵŴ
żŵƂ ĻƉžĻűŻžźƃƓ
ƀžűžƂƃĻŴŰƂƇŸźŰ
ŕœřŞśŕš
şƀŸĻſžƏŲƕĻƂƀƕƉŸŽ ĻſžŴƀƏſŸŽĻƇŸĻƁźžŻƎ
ŲŰŽƌĻŲƕŴĻźŰżƕŽŽƏĻŽŰĻŻžűžŲžżƃĻƁźŻƕĻſŵƀŵŴ
űƃŴƌƏźŸżĻŷĻŲƕźžŽŵƆƌĻŻŰŷŵƀŽžųžĻŴŰƂ
ƇŸźŰĻſŻžƉŵƎĻſƀŸűŻĻ ĻYĻ ĻżżĻ ƇŸ
űƕŻƌƈŵ ĻŽŵžűƅƕŴŽžĻŷŲŵƀŽƃƂŸƁƏĻŴžĻżŰŹ
ƁƂŵƀŽƕĻŴŻƏĻƀŵżžŽƂƃĻŰűžĻŷŰżƕŽŸĻŻžűžŲžųž
ƁźŻŰĻ ƀžŷƂŰƈƃŲŰŽŽƏĻŴŰƂƇŸźŰĻŴŸŲĻŽŰ
ƁƂžƀĻ ĻŠŵźžżŵŽŴƃƓƂƌƁƏĻŷŲŵƀƂŰƂŸƁƏ
ŴžĻŰŲƂžƀŸŷžŲŰŽžƖĻŰŲƂžżŰŹƁƂŵƀŽƕĻ7PMWP
ŝŵŲŶŸƂƂƏĻŽŵžűƅƕŴŽŸƅĻŷŰƅžŴƕŲĻżžŶŵ
žűżŵŶŸƂŸĻƄƃŽźƆƕžŽŰŻƌŽƕƁƂƌĻƁŸƁƂŵżŸ
$JUZĻ4BGFUZs
ŞųźŸƃƀŻżŷųƅƊŻŽ
šŸƁƂŵżŰĻ$JUZĻ4BGFUZsĻżŰƓĻŴŰƂƇŸź ĻƉž
ŲŸſƀžżƕŽƎƓĻŻŰŷŵƀŽƕĻſƀžżŵŽƕĻŗŲŵƀŽƕƂƌƁƏĻŴž
źŲŰŻƕƄƕźžŲŰŽžƖĻŰŲƂžżŰŹƁƂŵƀŽƕĻƃĻŲŸſŰŴźƃ
ŽŵſžŻŰŴźŸĻŰűžĻƏźƉžĻŻŰŷŵƀŽŸŹĻŴŰƂƇŸź
ſžƂƀŵűƃƓĻžűƁŻƃųžŲƃŲŰŽŽƏĻŠŵźžżŵŽŴƃƓżž
ŷŲŵƀƂŰƂŸƁƏĻŴžĻŰŲƂžƀŸŷžŲŰŽžƖĻŰŲƂžżŰŹ
ƁƂŵƀŽƕĻ7PMWPĻşƕŴĻƇŰƁĻƀžűžƂŸĻŷĻŻŰŷŵƀŽŸż
ŴŰƂƇŸźžżĻŽŰŴŷŲŸƇŰŹŽžĻŲŰŶŻŸŲžĻŲŸźžŽƃ
ŲŰƂŸĻŷŰŷŽŰƇŵŽƕĻƕŽƁƂƀƃźƆƕƖ
ŝŰƁƂƃſŽƕĻŴŲƕĻƕŽƄžƀżŰƆƕŹŽƕĻƂŰűŻŸƇźŸĻƀžŷżƕ
ƉŵŽƕĻűŵŷſžƁŵƀŵŴŽƌžĻŽŰĻŻŰŷŵƀŽžżƃĻŴŰƂƇŸźƃ
ŔŻƏĻŷŰſžűƕųŰŽŽƏĻƀŸŷŸźƃĻžűżŵŶŵŽŽƏ
ƄƃŽźƆƕžŽŰŻƌŽžƁƂƕĻƁŸƁƂŵżŸĻ$JUZ
4BGFUZsŽŵžűƅƕŴŽžĻŲŸźžŽƃŲŰƂŸĻŽŰƁƂƃſŽƕ
ƕŽƁƂƀƃźƆƕƖ
p
şŵƀŵŴĻŷŰżƕŽžƎĻŻžűžŲžųžĻƁźŻŰĻŽŵžű
ƅƕŴŽžĻŷŲƏŷŰƂŸƁƏĻŷĻŰŲƂžƀŸŷžŲŰŽžƎ
ŰŲƂžżŰŹƁƂŵƀŽŵƎĻ7PMWP ĻƉžűĻſŵƀŵŲƕ
ƀŸƂŸ ĻƇŸĻŲƕƀŽžĻűƃŻžĻŷŰżžŲŻŵŽž
ŻžűžŲŵĻƁźŻžĻŒŸźžƀŸƁƂŰŽŽƏĻŻžűž
ŲžųžĻƁźŻŰĻŽŵŲƕŴſžŲƕŴŽžųžĻƂŸſƃĻżžŶŵ
ſƀŸŷŲŵƁƂŸĻŴžĻŲƕŴżžŲŸĻŰűžĻŽŵźžƀŵźƂ
ŽžƖĻƀžűžƂŸĻƄƃŽźƆƕƖĻ$JUZĻ4BGFUZ
p
şƀŸĻŷŰżƕŽƕĻƁźŻžžƇŸƁŽŸźƕŲĻŽŵžűƅƕŴŽž
ŲƁƂŰŽžŲŻƎŲŰƂŸĻƂžŹĻŶŵĻƂŸſĻƁźŻž
žƇŸƁŽŸźƕŲ ĻŰűžĻƕŽƈŸŹĻƂŸſ ĻƁƅŲŰŻŵŽŸŹ
źžżſŰŽƕƓƎĻ7PMWP
ţĻŲŵƀƅŽƕŹĻƂŰűŻŸƇƆƕ ĻŽŰŲŵŴŵŽƕŹĻŽŰĻżŰŻƎŽźƃ
žſŸƁŰŽŰĻźŻŰƁŸƄƕźŰƆƕƏĻŻŰŷŵƀŽžųžĻſƀžżŵŽƏ
p śŰŷŵƀŽŵĻŲŸſƀžżƕŽƎŲŰŽŽƏĻĻŽŵĻŴŸŲƕƂƌƁƏ
ŽŰĻŻŰŷŵƀŽŸŹĻſƀžżƕŽƌĻƇŵƀŵŷĻžſƂŸƇŽƕ
ƕŽƁƂƀƃżŵŽƂŸĻĻŻŰŷŵƀŽŸŹĻŲŸƀƕűĻźŻŰƁƃĻŜ
ŢƘŷƅƃŻſŽųŵƁŷƘƒ
%KV[5CHGV[™
ţĻŽŸŶŽƕŹĻƂŰűŻŸƇƆƕ ĻŽŰŲŵŴŵŽƕŹĻŽŰĻżŰŻƎŽźƃ
žſŸƁŰŽŰĻźŻŰƁŸƄƕźŰƆƕƏĻŻŰŷŵƀŽžųžĻſƀžżŵŽƏ
p *&$ĻĻ Ļ"ĻŒƕŴſžŲƕŴŰƓ
ƁƂŰŽŴŰƀƂŰżĻ'%"Ļ ţſƀŰŲŻƕŽŽƏĻŷĻźžŽ
ƂƀžŻƎĻŷŰĻſƀžŴƃźƂŰżŸĻƂŰĻŻƕźŰżŸĻšŨŐ
ŴŻƏĻźžŽƁƂƀƃźƆƕƖĻƂŰĻŻŰŷŵƀŽŸƅĻŲŸƀžűƕŲ ĻŷŰ
ŲŸŽƏƂźžżĻŲƕŴƅŸŻŵŽƌĻŷųƕŴŽžĻŷĻşžŲƕŴž
żŻŵŽŽƏżĻſƀžĻŻŰŷŵƀŽƕĻŲŸƀžűŸĻഹĻŲƕŴ
ĻŻŸſŽƏĻĻƀ
ŗųƀƘƂƃƁŵŻƂƃƁſƘƀƑŵųƀƀƒžųźŸƃƀƁŶƁ
ŷųƅƊŻŽų
ţĻŽŰƁƂƃſŽƕŹĻƂŰűŻŸƆƕĻŽŰŲŵŴŵŽƕĻƄƕŷŸƇŽƕ
ƅŰƀŰźƂŵƀŸƁƂŸźŸĻŻŰŷŵƀŽžųžĻŴŰƂƇŸźŰ
ŜŰźƁŸżŰŻƌŽŰĻƕżſƃŻƌƁŽŰ
ŵŽŵƀųƕƏ
ŜŰźƁŸżŰŻƌŽŰĻƁŵƀŵŴŽƏ
ſžƂƃŶŽƕƁƂƌ
ŢƀŸŲŰŻƕƁƂƌĻƕżſƃŻƌƁƃ
ŒƕŴƅŸŻŵŽŽƏĻ ųžƀŸŷžŽƂŰŻƌŽŵĻƅ
ŲŵƀƂŸźŰŻƌŽŵ
ţĻƀŰŷƕĻŽŵŴžƂƀŸżŰŽŽƏĻűƃŴƌƏźžƖĻŷĻƆŸƅ
ƕŽƁƂƀƃźƆƕŹĻƕƁŽƃƓĻƀŸŷŸźĻƂƀŰŲżƃŲŰŽŽƏĻžźŰ
p
ĻŽƁ
ˆĻ¯Ļˆ
ŝƕźžŻŸĻŽŵĻŴŸŲƕƂƌƁƏĻƃĻŴŰƂƇŸźĻŻŰŷŵƀŰ
ƏźŸŹĻŲŸſƀžżƕŽƎƓĻŽŵŲŸŴŸżƕĻŻŰŷŵƀŽƕ
ſƀžżŵŽƕ ĻŽŰĻŲƕŴƁƂŰŽƕĻĻżżĻƇŸ
űŻŸŶƇŵĻźƀƕŷƌĻŷűƕŻƌƈƃŲŰŻƌŽƃĻžſƂŸźƃ
ŽŰſƀŸźŻŰŴ ĻŷűƕŻƌƈƃŲŰŻƌŽŵĻƁźŻž
żƕźƀžƁźžſ ĻŻƕŽŷŸĻƇŸĻſžŴƕűŽƕĻžſƂŸƇŽƕ
ƕŽƁƂƀƃżŵŽƂŸ
p
ŢŵƁƂƃŲŰŽŽƏ ĻƀŵżžŽƂ ĻƀŵųƃŻƎŲŰŽŽƏ
ƂŰŰűžĻŷŰżƕŽŰĻŴŵƂŰŻŵŹĻŻŰŷŵƀŽžųž
ŴŰƂƇŸźŰĻżŰƓĻſƀžŲžŴŸƂŸƁƏĻƂƕŻƌźŸ
źŲŰŻƕƄƕźžŲŰŽŸżĻſŵƀƁžŽŰŻžżĻŰŲƂž
żŰŹƁƂŵƀŽƕĻĻżŸĻƀŵźžżŵŽŴƃƓżžĻŰŲƂž
ƀŸŷžŲŰŽƃĻŰŲƂžżŰŹƁƂŵƀŽƎĻ7PMWP
p
ũžűĻƃŽŸźŽƃƂŸĻƃƀŰŶŵŽŽƏĻƈźƕŴŻŸŲŸż
žſƀžżƕŽŵŽŽƏżĻŽŵĻſƀžŲžŴƌƂŵĻƀŵųƃŻƎ
ŲŰŽŽƏĻƇŸĻƂŵƅŽƕƇŽŵĻžűƁŻƃųžŲƃŲŰŽŽƏ
žźƀƕżĻžſŸƁŰŽŸƅĻƂƃƂĻƀžűƕƂ
Ļ¦ŔŶ
ĻżŒƂ
źŻŰƁƃĻŒĻŷųƕŴŽžĻŷĻƁƂŰŽŴŰƀƂžżĻŇŕš
ĻśŰŷŵƀĻźŻŰƁƃĻŒĻŽŵĻƓĻűŵŷ
ſŵƇŽŸżĻŴŻƏĻžƇŵŹ ĻŰĻƂžżƃĻƁƂŰŽžŲŸƂƌ
ƀŸŷŸźĻƂƀŰŲżƃŲŰŽŽƏ
ŢšŢŘţŘŗřŘŠŠŲ
p
ŞƁžűŰ ĻƏźŰĻſƀžŲžŴŸƂƌĻƀŵżžŽƂ ĻżŰƓ
ŴžƂƀŸżƃŲŰƂŸƁƏĻƕŽƁƂƀƃźƆƕŹĻŴŻƏ
ƀžűžƂŸĻŷĻŻŰŷŵƀŽŸżĻŴŰƂƇŸźžżĻŴŻƏ
żŰŹƁƂŵƀŵŽƌ
p
ŝŵĻŴŵżžŽƂƃŹƂŵĻŻŰŷŵƀŽŸŹĻŴŰƂƇŸźĻ Ɔŵ
ŲźŻƎƇŰƓĻŲĻƁŵűŵĻƂŰźžŶĻŷŽƏƂƂƏĻŻƕŽŷ ŗŽƏƂŸŹĻŻŰŷŵƀŽŸŹĻŴŰƂƇŸźĻŽŵĻŲƕŴſžŲƕ
ŴŰƓĻƃżžŲŰżĻŻŰŷŵƀŽžųžĻžűŻŰŴŽŰŽŽƏ
p
ŠžŷŽƕżŰƇĻŻŰŷŵƀŽžųžĻŴŰƂƇŸźŰĻżŰƓ
űƃƂŸĻŲƕŴƓŴŽŰŽŸŹĻſŵƀŵŴĻŷŽƏƂƂƏżĻŴŰƂ
ƇŸźŰĻŷĻŻžűžŲžųžĻƁźŻŰ
p
śŰŷŵƀŽŸŹĻŴŰƂƇŸźĻżŰƓĻűƃƂŸĻŲƁƂŰŽž
ŲŻŵŽŸŹĻŽŰĻŻžűžŲŵĻƁźŻžĻſŵƀŵŴĻſƕŴ
źŻƎƇŵŽŽƏżĻƀžŷŽƕżŰƇŰĻŴŰƂƇŸźŰ
p
śŰŷŵƀŽŸŹĻŴŰƂƇŸźĻŲŸſƀžżƕŽƎƓĻŻŰŷŵƀ
ŽŸŹĻſƀžżƕŽƌ ĻźžŻŸĻźŻƎƇĻŔŚĻŷŽŰƅž
ŴŸƂƌƁƏĻŲĻſžŻžŶŵŽŽƕĻŊŊ ĻŽŰŲƕƂƌĻƏźƉž
ŴŲŸųƃŽĻŲŸżźŽŵŽžĻ ŴŸŲĻƁƂžƀĻĻſƀž
ſžŻžŶŵŽŽƏĻźŻƎƇŰ ŤŻſŵƁžŻƅųƂƁŵƘŷƁſžŸƀƀƒƀų
ŷŻƄƂžŸƙ
ţĻſžƓŴŽŰŽŽƕĻŷĻŰŲƂžżŰƂŸƇŽŸżĻųŰŻƌżƃŲŰŽŽƏż
ƁŸƁƂŵżŸĻ$JUZĻ4BGFUZsĻŽŰĻſŰŽŵŻƕĻſƀŸŻŰŴƕŲ
żžŶƃƂƌĻŷŰƁŲƕƇƃŲŰƂŸƁƌĻžŴŸŽĻƇŸĻŴŵźƕŻƌźŰ
ƁŸżŲžŻƕŲ ĻŰĻŽŰĻƖƖĻŴŸƁſŻŵƖĻżžŶŵĻŷƏŲŻƏƂŸƁƏ
ſžŲƕŴžżŻŵŽŽƏ
şƀžƇŸƂŰŽŽƏĻƂŵźƁƂžŲžųžĻſžŲƕŴžżŻŵŽŽƏ
żžŶŽŰĻſƕŴƂŲŵƀŴŸƂŸĻźžƀžƂźŸżĻŽŰƂŸƁźŰŽŽƏż
źŽžſźŸĻ1-ĻŽŰĻſŵƀŵżŸźŰƇƕĻſžźŰŶƇŸźƕŲĻſžŲž
ƀžƂƕŲ
ŢƘŷƅƃŻſŽųŵƁŷƘƒ
%KV[5CHGV[™
ŤŻſŵƁž#
ŢƁŵƘŷƁſžŸƀƀƒ
ŚƀųƊŸƀƀƒŷƘƒ
œŵƅƁƅƁƃſƁŹŸƀŻŸƄ%KV[
5CHGV[
šŸƁƂŵżŰĻ$JUZĻ4BGFUZsĻųŰŻƌżƃƓĻƇŸĻųŰŻƌżƃŲŰŻŰĻŲĻŰŲƂžżŰƂŸƇŽžżƃĻƀŵŶŸżƕ
ŚųŴžƁŽŻƃƁŵųƀƎŷųƅƊŻŽŻ
ƄƅŸŽžų%ſƃƆŽƁŵƁŷƄƅŵƁ
śŰŷŵƀŽŸŹĻŴŰƂƇŸźĻƂŸżƇŰƁžŲžĻŽŵĻſƀŰƆƎƓĻƃĻŷŲƏŷźƃĻŷĻűŻžźƃŲŰŽŽƏż
p ţƁƃŽƌƂŵĻſƀŵŴżŵƂ ĻƉžĻŷŰűŻžźƃŲŰŲĻŴŰƂƇŸźĻƂŰŰűžĻŲŸżŸŹƂŵĻŻžűžŲŵĻƁźŻžĻſŵƀŵŴĻŴŰƂƇŸźžż
ŔŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻſƀžĻžűżŵŶŵŽŽƏĻŻŰŷŵƀŽžųžĻŴŰƂƇŸźŰĻŴŸŲĻƁƂžƀĻ
%KV[5CHGV[ťƃŸŴƆŸƅƄƒ
ƃŸſƁƀƅ
šŸƁƂŵżŰĻ$JUZĻ4BGFUZsĻŽŵĻſƀŰƆƎƓ
p ůźƉžĻſžŲƕŴžżŻŵŽŽƏĻŽŵĻŷŽŸźŰƓ ĻŷŲŵƀŽƕƂƌƁƏĻŴžĻŰŲƂžżŰŹƁƂŵƀŽƕĻĻƀŵźžżŵŽŴƃƓƂƌƁƏĻŷŲŵƀƂŰ
ƂŸƁƏĻŲĻŰŲƂžƀŸŷžŲŰŽƃĻżŰŹƁƂŵƀŽƎĻ7PMWP
"
šŸżŲžŻŸĻƓĻƁƅŵżŰƂŸƇŽŸżŸ
ŢƘŷƅƃŻſŽųŵƁŷƘƒ
ŢƁƂŸƃŸŷŹŸƀƀƒƂƃƁźƘƅŽƀŸƀƀƒźųŵƅƁŶųžƏſƆŵųƀƀƒſƅųźųƈŻƄƅƁſƂƘƋƁƈƁŷƘŵ
ŚųŶųžƏƀųƘƀƇƁƃſųƉƘƒ
ŤƃŽźƆƕƏĻſžſŵƀŵŴŶŵŽŽƏĻſƀžĻŷƕƂźŽŵŽŽƏĻŷ
ŰŲƂžżŰƂŸƇŽŸżĻųŰŻƌżƃŲŰŽŽƏżĻſƀŸŷŽŰƇŵŽŰ
ŴŻƏĻŴžſžżžųŸĻŲžŴƕƎĻſƀŸĻŽŵűŵŷſŵƆƕĻŷƕƂ
źŽŵŽŽƏĻŷĻſƕƈžƅžŴžżĻŰűžĻƂƀŰŽƁſžƀƂŽŸż
ŷŰƁžűžżĻſžſŵƀŵŴƃ ĻźžŻŸĻŲƕŽĻƁƂžƖƂƌĻŽŰĻżƕƁƆƕ
ŰűžĻƀƃƅŰƓƂƌƁƏĻƃĻƂžżƃĻŶĻŽŰſƀƏżźƃ
ŤƃŽźƆƕƏĻſžſŵƀŵŴŶŵŽŽƏĻſƀžĻŷƕƂźŽŵŽŽƏĻŷ
ŰŲƂžųŰŻƌżƃŲŰŽŽƏżĻƂŰĻŷŰƅŸƁƂžżĻſƕƈžƅžŴƕŲ
ŲżŸźŰƓƂƌƁƏĻŲĻƁŸƂƃŰƆƕƏƅ ĻźžŻŸĻŲžŴƕŹĻżŰŲĻűŸ
ſžƇŰƂŸĻųŰŻƌżƃŲŰƂŸĻƀŰŽƕƈŵ ĻƁŰżŵĻƂžżƃĻƆƏ
ƄƃŽźƆƕƏĻŽŵĻżžŶŵĻŴžſžżžųƂŸĻŲžŴƕƓŲƕĻƃĻźžŶ
ŽƕŹĻƁŸƂƃŰƆƕƖ
ŤƃŽźƆƕƏĻſžſŵƀŵŴŶŵŽŽƏĻŷƕƂźŽŵŽŽƏĻŷĻŰŲƂžżŰ
ƂŸƇŽŸżĻųŰŻƌżƃŲŰŽŽƏżĻƂŰĻƀžŷſƕŷŽŰŲŰŽŽƏż
ſƕƈžƅžŴƕŲĻŲżŸźŰƓƂƌƁƏĻŲĻžƁƂŰŽŽƎĻżŸƂƌ ĻƉžű
ŷŰſžűƕųƂŸĻƁſƀŰƆƎŲŰŽŽƎĻŲĻżžżŵŽƂŸ ĻźžŻŸ
ŽŵżŰƓĻƂŰźžƖĻŽŵžűƅƕŴŽžƁƂƕ
ŤƃŽźƆƕƏĻſžſŵƀŵŴŶŵŽŽƏĻſƀžĻŷƕƂźŽŵŽŽƏĻŷ
ŰŲƂžųŰŻƌżƃŲŰŽŽƏżĻƂŰĻƀžŷſƕŷŽŰŲŰŽŽƏżĻſƕƈž
ƅžŴƕŲĻżžŶŵĻƃŽŸźŽƃƂŸĻŷƕƂźŽŵŽŽƏĻŰűžĻŷŽŸŷŸƂŸ
ŹžųžĻƈŲŸŴźƕƁƂƌ
ŲŸźŻƎƇŽžĻŽŰĻƁŸƁƂŵżƃĻſžſŵƀŵŴŶŵŽŽƏĻŷƕƂ
źŽŵŽŽƏĻŷĻŰŲƂžųŰŻƌżƃŲŰŽŽƏż ĻƆŵĻƀŰŽžĻƇŸ
ſƕŷŽžĻſƀŸŷŲŵŴŵĻŴžĻŷƕƂźŽŵŽŽƏ
ŗŵųƃƘŵƀƘƄŻƄƅŸſŻ
ŒĻŷŰŻŵŶŽžƁƂƕĻŲƕŴĻƃƁƂŰƂźƃŲŰŽŽƏĻŰŲƂžżžűƕŻƏ
ƄƃŽźƆƕƏĻſžſŵƀŵŴŶŵŽŽƏĻſƀžĻŷƕƂźŽŵŽŽƏĻŷ
ŰŲƂžųŰŻƌżƃŲŰŽŽƏżĻƂŰĻƀžŷſƕŷŽŰŲŰŽŽƏżĻſƕƈž
ƅžŴƕŲĻżžŶŵĻűƃƂŸĻŲŸźžŽŰŽŰĻŲĻžŴŽžżƃĻŷĻŴŲžƅ
ŲŰƀƕŰŽƂƕŲĻţƘŵŸƀƏĻƂŰĻţƘŵŸƀƏ
ţƘŵŸƀƏ
ŢƃŻƀƉŻƂƃƁŴƁƅŻ
ŒžŴƕŹĻſƀžƁƂžĻſžſŵƀŵŴŶŰƓƂƌƁƏĻſƀžĻſŵƀŵ
ƈźžŴŸĻŲƕŷƃŰŻƌŽŸżŸĻƂŰĻŷŲƃźžŲŸżŸĻƁŸųŽŰ
ŻŰżŸĻĻűŵŷĻŰŲƂžżŰƂŸƇŽžųžĻųŰŻƌżƃŲŰŽŽƏ
ŒžŴƕŹĻżŰƓĻųŰŻƌżƃŲŰƂŸĻƁŰżžƁƂƕŹŽž
ţƘŵŸƀƏ
ŒžŴƕŹĻſžſŵƀŵŴŶŰƓƂƌƁƏĻſƀžĻſŵƀŵƈźžŴŸ
ŲƕŷƃŰŻƌŽŸżŸĻƂŰĻŷŲƃźžŲŸżŸĻƁŸųŽŰŻŰżŸ ĻŰŲƂž
żžűƕŻƌĻųŰŻƌżƃƓĻŰŲƂžżŰƂŸƇŽž ĻƏźƉžĻŲžŴƕŹĻŽŵ
ŲƂƀƃƇŰƓƂƌƁƏĻſƀžƂƏųžżĻƀžŷƃżŽžųžĻſŵƀƕžŴƃ
ƇŰƁƃ
ŤƃŽźƆƕƎĻſžſŵƀŵŴŶŵŽŽƏĻŷƕƂźŽŵŽŽƏĻŷĻŰŲƂž
ųŰŻƌżƃŲŰŽŽƏżĻƂŰĻƀžŷſƕŷŽŰŲŰŽŽƏżĻſƕƈžƅžŴƕŲ
ŽŵĻżžŶŽŰĻŲŸźžƀŸƁƂžŲƃŲŰƂŸĻŲĻƏźžƁƂƕĻſƀŸ
ŲžŴŰĻŷżƕŽŸƂŸĻƁŲƕŹĻƁƂŸŻƌĻŲžŴƕŽŽƏĻůźƉž
ŲžŴƕŹĻſžźŻŰŴŰƓƂƌƁƏĻŴŻƏĻųŰŻƌżƃŲŰŽŽƏ
ŕœřŞśŕš
ŞűƁŻƃųžŲƃŲŰŽŽƏĻźžżſžŽŵŽƂƕŲĻƁŸƁƂŵżŸ
ſžſŵƀŵŴŶŵŽŽƏĻſƀžĻŷƕƂźŽŵŽŽƏĻŷĻƄƃŽźƆƕƓƎ
ŰŲƂžżŰƂŸƇŽžųžĻųŰŻƌżƃŲŰŽŽƏĻƂŰĻƀžŷſƕŷ
ŽŰŽŽƏĻſƕƈžƅžŴƕŲĻżŰƓĻŲŸźžŽƃŲŰƂŸƁƏĻŽŰ
ƁƂŰŽƆƕƖĻƂŵƅŽƕƇŽžųžĻžűƁŻƃųžŲƃŲŰŽŽƏĻ
ƀŵźžżŵŽŴƃƓƂƌƁƏĻŷŲŵƀŽƃƂŸƁƏĻŴžĻŰŲƂžƀŸ
ŷžŲŰŽžƖĻŰŲƂžżŰŹƁƂŵƀŽƕĻ7PMWP
şŴżƐŵƅƄžŻƇƖź
ŐƃŴƕžŲƕŷƃŰŻƌŽŸŹĻƁŸųŽŰŻĻſžſŵƀŵŴŶŵŽŽƏ
ƃĻŲŸſŰŴźƃĻƀŸŷŸźƃĻŷƕƂźŽŵŽŽƏ
ŠŰŴƕžŻžźŰƆƕŹŽŸŹĻŴŰƂƇŸź
ŔŰƂƇŸźŲƕŴŵžźŰżŵƀŰ
şŠŘŜŇŢŚŐĻŜŰŻƎŽžźĻƁƅŵżŰƂŸƇŽŸŹĻĻŴŵƂŰŻƕĻżžŶƃƂƌĻŲƕŴƀƕŷŽƏƂŸƁƏĻŲĻŷŰŻŵŶŽžƁƂƕĻŲƕŴĻżžŴŵŻƕĻŰŲƂžżžűƕŻƏ
ŢƕŻƌźŸĻŷĻƁŸƁƂŵżžƎĻĻƀƕŲŽƏ
ĻŞſƆƕƏŰźƁŵƁƃŰƀ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻƇŸƂŰŹƂŵĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŒƁƂƃſ
ŢƘŷƅƃŻſŽųŵƁŷƘƒ
ŢƁƂŸƃŸŷŹŸƀƀƒƂƃƁźƘƅŽƀŸƀƀƒźųŵƅƁŶųžƏſƆŵųƀƀƒſƅųźųƈŻƄƅƁſƂƘƋƁƈƁŷƘŵ ŤƃŽźƆƕƏĻſžſŵƀŵŴŶŵŽŽƏĻſƀžĻŷƕƂźŽŵŽŽƏĻŷ
ŰŲƂžųŰŻƌżƃŲŰŽŽƏżĻŲŸźžŽƃƓĻƂƀŸĻŴƕƖĻƃ
ŽŰƁƂƃſŽžżƃĻſžƀƏŴźƃ
ŢƁƂŸƃŸŷŹŸƀƀƒƂƃƁźƘƅŽƀŸƀƀƒ
ŢƘŷƅƃŻſŽųŶųžƏſų
œŵƅƁŖųžƏſƁ
ŤƃŽźƆƕƏĻſžſŵƀŵŴŶŵŽŽƏĻſƀžĻŷƕƂźŽŵŽŽƏĻƂŰ
ƁŸƁƂŵżŰĻ$JUZĻ4BGFUZsĻŴžſžŲŽƎƎƂƌĻžŴŽŵ
žŴŽƃĻũžűĻžƂƀŸżŰƂŸĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈƃĻƕŽƄžƀżŰ
ƆƕƎĻƉžŴžĻƁŸƁƂŵżŸĻ$JUZĻ4BGFUZs ĻŴŸŲ
ƁƂžƀĻ
ŢƁƂŸƃŸŷŹŸƀƀƒƂƃƁźƘƅŽƀŸƀƀƒ
ŒžŴƕŹĻƁſžƇŰƂźƃĻžƂƀŸżƃƓĻſžſŵƀŵŴŶŵŽŽƏĻſƀž
Ƃŵ ĻƉžĻŷƕƂźŽŵŽŽƏĻŽŵżŸŽƃƇŵ
šŸƁƂŵżŰĻſžſŵƀŵŴŶŵŽŽƏĻſƀžĻŷƕƂźŽŵŽŽƏĻŲŸƏ
ŲŻƏƓĻſƕƈžƅžŴƕŲ ĻŽŵƀƃƅžżƕĻƂƀŰŽƁſžƀƂŽƕ
ŷŰƁžűŸ ĻŰĻƂŰźžŶĻƂƀŰŽƁſžƀƂŽƕĻŷŰƁžűŸ ĻƉž
ƖŴƃƂƌĻƃĻƂžżƃĻŶĻŽŰſƀƏżƃĻſžſŵƀŵŴƃĻŲŰƈžųž
ŰŲƂž
ůźƉžĻƕƁŽƃƓĻƀŸŷŸźĻŷƕƂźŽŵŽŽƏĻŷĻſƕƈžƅžŴžż
ŰűžĻƂƀŰŽƁſžƀƂŽŸżĻŷŰƁžűžż ĻƃŲŰųŰĻŲžŴƕƏ
ſƀŸŲŵƀƂŰƓƂƌƁƏĻſžſŵƀŵŴŶƃŲŰŻƌŽŸżĻƁŸųŽŰ
Żžż ĻƉžĻżŸųžƂŸƂƌĻƇŵƀŲžŽŸżĻƁŲƕƂŻžżĻ ഹĻ<>
ŽŰĻƕŻƎƁƂƀŰƆƕƖĻŽŰĻƁƂžƀĻ ĻŰĻƂŰźžŶĻŷŲƃźž
ŲŸżĻƁŸųŽŰŻžż
ŢƘŷƅƃŻſŽųŶųžƏſų
ůźƉžĻƀŸŷŸźĻŷƕƂźŽŵŽŽƏĻŲƁŵĻſƕŴŲŸƉŸŲƁƏ
ſƕƁŻƏĻſžƏŲŸĻſžſŵƀŵŴŶŵŽŽƏ ĻŰźƂŸŲƃƓƂƌƁƏ
ųŰŻƌżžŲŰĻſƕŴƂƀŸżźŰ
ŦŵĻžŷŽŰƇŰƓ ĻƉžĻųŰŻƌżƕŲŽŰĻƁŸƁƂŵżŰ
ųžƂƃƓƂƌƁƏĻŴžĻƈŲŸŴźžųžĻųŰŻƌżƃŲŰŽŽƏĻƈŻƏ
ƅžżĻŻŵųźžųžĻŷŰƁƂžƁƃŲŰŽŽƏĻųŰŻƌż ĻƉžĻżžŶŵ
ŲƕŴƇƃŲŰƂŸƁƏĻƃĻŲŸųŻƏŴƕĻŻŵųźžųžĻƀŸŲźƃ
ůźƉžĻſŵŴŰŻƌĻųŰŻƌżŰĻŽŰƂŸƁŽƃƂŸĻŴžƁƂŰƂŽƌž
ƈŲŸŴźž ĻƆŵĻſƀŸŷŲžŴŸƂƌĻŴžĻŷŰƁƂžƁƃŲŰŽŽƏ
ſžŲŽžƖĻųŰŻƌżƕŲŽžƖĻſžƂƃŶŽžƁƂƕĻŰŲƂžżžűƕŻƏ
şƕŴƂƀŸżźŰĻųŰŻƌżƃŲŰŽŽƏĻƂŰźžŶĻſƕŴƁŸŻƎƓ
ŷƃƁŸŻŻƏ ĻƏźŵĻŴžźŻŰŴŰƓĻŴŻƏĻųŰŻƌżƃŲŰŽŽƏ
ŲžŴƕŹ ĻƏźƉžĻƁŸƁƂŵżŰĻŴƕŹŴŵĻŲŸƁŽžŲźƃ ĻƉž
ƆƌžųžĻŷƃƁŸŻŻƏĻŽŵŴžƁƂŰƂŽƌžĻŴŻƏĻƃŽŸźŽŵŽŽƏ
ŷƕƂźŽŵŽŽƏ
œŵƅƁŶųžƏſƆŵųƀƀƒ
ŤƃŽźƆƕƏĻŰŲƂžżŰƂŸƇŽžųžĻųŰŻƌżƃŲŰŽŽƏĻŷŰƁƂž
ƁžŲƃƓƂƌƁƏĻŲĻžƁƂŰŽŽƎĻƇŵƀųƃ
ůźƉžĻƃĻƆƕƓƖĻƁŸƂƃŰƆƕƖĻŲžŴƕŹĻŽŵĻſžƇŰŲĻƃƅŸŻƏ
ƂŸƁƏĻƂŰĻŷƕƂźŽŵŽŽƏĻƁƂŰƓĻŽŵżŸŽƃƇŸż ĻƂžŴƕ
ŲżŸźŰƓƂƌƁƏĻƄƃŽźƆƕƏĻŰŲƂžżŰƂŸƇŽžųžĻųŰŻƌ
żƃŲŰŽŽƏ ĻƆŵĻŲƕŴűƃŲŰƓƂƌƁƏĻŽŵŷŰŻŵŶŽžĻŲƕŴ
Ƃžųž ĻƇŸĻſžƇŰŲĻŲžŴƕŹĻųŰŻƌżƃŲŰŽŽƏĻœŰŻƌżƃ
ŲŰŽŽƏĻŲƕŴűƃŲŰƓƂƌƁƏĻŷĻſžŲŽžƎĻƁŸŻžƎĻųŰŻƌ
żƃŲŰŽŽƏĻŴŻƏĻŷżŵŽƈŵŽŽƏĻƈŲŸŴźžƁƂƕĻŷƕƂ
źŽŵŽŽƏĻŰűžĻŷĻžűżŵŶŵŽžƎĻƁŸŻžƎĻųŰŻƌżƃ
ŢƕŻƌźŸĻŷĻƁŸƁƂŵżžƎĻĻƀƕŲŽƏ
ĻŞſƆƕƏŰźƁŵƁƃŰƀ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻƇŸƂŰŹƂŵĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŒƁƂƃſ
ŲŰŽŽƏ ĻƏźƉžĻƆƌžųžĻŴžƁƂŰƂŽƌžĻŴŻƏĻƃŽŸ
źŽŵŽŽƏĻŷƕƂźŽŵŽŽƏ
ŢƘŷƅƃŻſŽųŵƁŷƘƒ
ŢƁƂŸƃŸŷŹŸƀƀƒƂƃƁźƘƅŽƀŸƀƀƒźųŵƅƁŶųžƏſƆŵųƀƀƒſƅųźųƈŻƄƅƁſƂƘƋƁƈƁŷƘŵ
ŢšŢŘţŘŗřŘŠŠŲ
šŸƁƂŵżŰĻſžſŵƀŵŴŶŵŽŽƏĻſƀžĻŷƕƂźŽŵŽŽƏ
ŽŵĻŰźƂŸŲƃƓƂƌƁƏĻŲĻƃƁƕƅĻƁŸƂƃŰƆƕƏƅ ĻŰĻƂŰźžŶ
ŷŰĻŲƁƕƅĻŴžƀžŶŽƕƅĻƇŸĻſžųžŴŽŸƅĻƃżžŲ
šŸƁƂŵżŰĻſžſŵƀŵŴŶŵŽŽƏĻſƀžĻŷƕƂźŽŵŽŽƏ
ŽŵĻƀŵŰųƃƓĻŽŰĻƂƀŰŽƁſžƀƂŽƕĻŷŰƁžűŸ ĻƉž
ƖŴƃƂƌĻƃĻŷŲžƀžƂŽžżƃĻŽŰſƀƏżźƃ ĻŰűžĻŽŰ
ƂŲŰƀŸŽ
şžſŵƀŵŴŶŵŽŽƏĻŰźƂŸŲƃƓƂƌƁƏĻƂƕŻƌźŸĻſƀŸ
ŲŸƁžźžżƃĻƀŸŷŸźƃĻŷƕƂźŽŵŽŽƏĻţĻƀžŷŴƕŻƕ
ŤƃŽźƆƕƖĻƂŰĻƀžŷŴƕŻƕĻŞűżŵŶŵŽŽƏ
ŽŰŴŰƓƂƌƁƏĻƕŽƄžƀżŰƆƕƏĻƉžŴžĻžűżŵŶŵŽƌ
ƏźƕĻŲžŴƕŹĻżŰƓĻƃƁŲƕŴžżŻƎŲŰƂŸĻſŵƀŵŴ
ŲŸźžƀŸƁƂŰŽŽƏżĻƁŸƁƂŵżŸĻſžſŵƀŵŴŶŵŽŽƏ
ſƀžĻŷƕƂźŽŵŽŽƏĻŷĻŰŲƂžųŰŻƌżƃŲŰŽŽƏż
ŝƕźžŻŸĻŽŵĻƇŵźŰŹƂŵĻſžſŵƀŵŴŶŵŽŽƏĻſƀž
ŷƕƂźŽŵŽŽƏĻŒžŴƕŹĻŷŰŲŶŴŸĻŽŵƁŵĻŲƕŴſžŲƕ
ŴŰŻƌŽƕƁƂƌĻŷŰĻŴžƂƀŸżŰŽŽƏĻűŵŷſŵƇŽžƖ
ŴŸƁƂŰŽƆƕƖĻƂŰĻƈŲŸŴźžƁƂƕ ĻŽŰŲƕƂƌĻſƀŸĻŲŸźž
ƀŸƁƂŰŽŽƕĻƁŸƁƂŵżŸĻſžſŵƀŵŴŶŵŽŽƏĻſƀžĻŷƕƂ
źŽŵŽŽƏĻŷĻƄƃŽźƆƕƓƎĻŰŲƂžżŰƂŸƇŽžųžĻųŰŻƌ
żƃŲŰŽŽƏ
šŸƁƂŵżŰĻŽŵĻżžŶŵĻŲŸƏŲŸƂŸĻſƕƈžƅžŴŰ ĻƏźƉž
źŰżŵƀŰĻŽŵĻűŰƇŸƂƌĻŲŵŻŸźŸƅĻƇŰƁƂŸŽĻƂƕŻŰ
p ŔŻƏĻŲŸƏŲŻŵŽŽƏĻſƕƈžƅžŴŰ ĻŲƕŽŲžŽŰ
ſžŲŸŽŽƕĻſžƁƂŰƂŸĻƃĻſžŲŽŸŹĻŷƀƕƁƂĻŗƀƕƁƂ
ſžŲŸŽŵŽĻűƃƂŸĻŽŵĻżŵŽƈŵĻĻƁż
p šŸƁƂŵżŰĻŽŵĻżžŶŵĻŲŸƏŲŸƂŸĻſƕƈžƅžŴŰ
ƏźŸŹĻŽŵƁŵĻŲŵŻŸźƕĻſƀŵŴżŵƂŸ
p ŗŴŰƂŽƕƁƂƌĻŴŰƂƇŸźŰŲƕŴŵžźŰżŵƀŸĻűŰƇŸƂŸ
ţƁźƂƘźƀųŵųƀƀƒƂƘƋƁƈƁŷƘŵ
ſƕƈžƅžŴŰĻŲĻƁƃƂƕŽźŰƅĻŰűžĻŽŰĻƁŲƕƂŰŽźƃ
žűżŵŶŵŽŰ ĻƂžűƂžĻŴƕƎƂƌĻƂŰźƕĻƁŰżŵĻžűżŵ
ŶŵŽŽƏ ĻƉžĻŹĻŴŻƏĻŻƎŴƁƌźžųžĻžźŰ
ŲŸƏŲŻŵŽŽƏĻſƕƈžƅžŴƕŲĻŲƕŴźŻƎƇŵŽŰĻſƀŸ
ƖŷŴƕĻŲĻƂŵżƀƏŲƕĻƕĻƂƃŽŵŻƕĻĻŽŰŲƕƂƌĻźžŻŸ
ŷŰƁŲƕƇƃƎƂƌƁƏĻŻƕƅƂŰƀƕ
şƀŸĻſŵƀŵŲŸƉŵŽŽƕĻƈŲŸŴźžƁƂƕĻĻźżų
ſžſŵƀŵŴŶŵŽŽƏĻƂŰĻŰźƂŸŲŰƆƕƏĻųŰŻƌżĻŽŵ
ŰźƂŸŲƃƓƂƌƁƏĻŴŻƏĻſƕƈžƅžŴƕŲ
şžſŵƀŵŴŶŵŽŽƏĻƂŰĻŰŲƂžżŰƂŸƇŽŵĻųŰŻƌżƃ
ŲŰŽŽƏĻŽŵĻſƀŰƆƎƓĻŲĻƂŵżƀƏŲƕĻƂŰĻƂƃŽŵŻƏƅĻ
ŽŰŲƕƂƌĻƏźƉžĻŷŰƁŲƕƇŵŽƕĻŻƕƅƂŰƀƕĻŲƃŻŸƇŽžųž
žƁŲƕƂŻŵŽŽƏ
ŤƃŽźƆƕƏĻŰŲƂžżŰƂŸƇŽžųžĻųŰŻƌżƃŲŰŽŽƏ
żžŶŵĻŷŰſžűƕųƂŸĻŷƕƂźŽŵŽŽƎĻƇŸĻŷżŵŽƈŸƂŸ
ƈŲŸŴźƕƁƂƌĻŷƕƂźŽŵŽŽƏĻŔŻƏĻŷŰűŵŷſŵƇŵŽŽƏ
ŷŰƁƂžƁƃŲŰŽŽƏĻſžŲŽžƖĻſžƂƃŶŽžƁƂƕĻųŰŻƌż
ŲžŴƕŹĻżŰƓĻŷŰŲŶŴŸĻŽŰƂŸƁźŰƂŸĻſŵŴŰŻƌ
ųŰŻƌż ĻŽŰŲƕƂƌĻƏźƉžĻŰŲƂžżžűƕŻƌĻųŰŻƌżƃƓ
ŰŲƂžżŰƂŸƇŽž
p ŜžŶŻŸŲžƁƂƕĻŴŰƂƇŸźŰĻŲƕŴŵžźŰżŵƀŸĻŴŻƏ
ŠƁŹŻżűŵŹƃſŴſƊſƂŹƂƃŶŽűųųűŷűƔŸűƀƖƉſƆſ
ŵƖųŸƈƖƃŻŹŽŹŻſžƃƄƁűŽŹƃƖżű
ŞſƂŸżŰŻƌŽŰĻƀžűžƂŰĻƁŸƁƂŵżŸĻſžƂƀŵűƃƓ
Ƃžųž ĻƉžűĻƁŸƁƂŵżŰ ĻƉžĻƀžŷſƕŷŽŰƓĻſƕƈžƅžŴƕŲ
žƂƀŸżƃŲŰŻŸĻżŰźƁŸżŰŻƌŽžĻƇƕƂźƃĻƕŽƄžƀżŰƆƕƎ
ſƀžĻźžŽƂƃƀŸĻƂƕŻŰĻŦŵĻƁƂžƁƃƓƂƌƁƏĻżžŶŻŸŲž
ƁƂƕĻƀžŷſƕŷŽŰŲŰŽŽƏĻųžŻžŲŸ Ļƀƃź ĻſŻŵƇ ĻŽƕų
ŲŵƀƅŽƌžƖĻƂŰĻŽŸŶŽƌžƖĻƇŰƁƂŸŽŸĻƂƕŻŰĻƃĻſžƓŴ
ŽŰŽŽƕĻƕŷĻŷŲŸƇŰŹŽžƎĻŻƎŴƁƌźžƎĻƅžŴžƎ
ĻŞſƆƕƏŰźƁŵƁƃŰƀ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻƇŸƂŰŹƂŵĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŒƁƂƃſ
ŢƘŷƅƃŻſŽųŵƁŷƘƒ
ŢƁƂŸƃŸŷŹŸƀƀƒƂƃƁźƘƅŽƀŸƀƀƒźųŵƅƁŶųžƏſƆŵųƀƀƒſƅųźųƈŻƄƅƁſƂƘƋƁƈƁŷƘŵ ŢšŢŘţŘŗřŘŠŠŲ
šŸƁƂŵżŰĻſžſŵƀŵŴŶŵŽŽƏĻſƀžĻŷƕƂźŽŵŽŽƏĻŷ
ƄƃŽźƆƕƓƎĻŰŲƂžżŰƂŸƇŽžųžĻųŰŻƌżƃŲŰŽŽƏ
ƂŰĻƀžŷſƕŷŽŰŽŽƏĻſƕƈžƅžŴƕŲĻŽžƁŸƂƌĻŴžſž
żƕŶŽƃĻƄƃŽźƆƕƎ
ŦƏĻƁŸƁƂŵżŰĻŽŵĻŲĻŷżžŷƕĻƀžŷſƕŷŽŰƂŸĻƃƁƕƅ
ſƕƈžƅžŴƕŲĻŲĻƃƁƕƅĻƁŸƂƃŰƆƕƏƅ ĻŽŰſƀŸźŻŰŴ
ŲžŽŰĻŽŵĻżžŶŵĻƀžŷſƕŷŽŰŲŰƂŸĻſƕƈžƅžŴƕŲ
ƇŰƁƂźžŲžĻŷŰźƀŸƂŸƅĻƕŽƈŸżŸĻſŵƀŵƈźž
ŴŰżŸ ĻŻƎŴŵŹĻŲĻžŴƏŷƕ ĻƏźŸŹĻſƀŸƅžŲƃƓĻźžŽ
ƂƃƀŸĻƂƕŻŰ ĻŰűžĻſƕƈžƅžŴƕŲ ĻƏźƕĻżŰƎƂƌĻŷƀƕƁƂ
ŽŸŶƇŵĻĻƁż
p
ŒžŴƕŹĻŷŰŲŶŴŸĻŽŵƁŵĻŲƕŴſžŲƕŴŰŻƌŽƕƁƂƌ
ŷŰĻźŵƀƃŲŰŽŽƏĻŰŲƂžżžűƕŻŵżĻŽŰŻŵŶŽŸż
ƇŸŽžżĻƂŰĻŴžƂƀŸżŰŽŽƏĻűŵŷſŵƇŽžƖ
ŴŸƁƂŰŽƆƕƖĻŲƕŴſžŲƕŴŽžĻŴžĻƈŲŸŴźžƁƂƕ
ƀƃƅƃ
ţƁŴƁƅų
ŝŰŻŰƈƂƃŲŰŽŽƏĻŲŸűŸƀŰƎƂƌƁƏĻŲĻżŵŽƎĻ/;
%#4 ĻƇŵƀŵŷĻŵźƀŰŽĻŴŸƁſŻŵƏĻƆŵŽƂƀŰŻƌŽžƖ
źžŽƁžŻƕĻƂŰĻƁŸƁƂŵżŸĻżŵŽƎĻŗŰĻŴŵƂŰŻƌŽžƎ
ƕŽƄžƀżŰƆƕƓƎ ĻƏźĻźžƀŸƁƂƃŲŰƂŸƁƏĻƁŸƁƂŵżžƎ
żŵŽƎ ĻŴŸŲĻƁƂžƀĻ
ŦŵƘſŽƀŸƀƀƒƅųŵŻſŽƀŸƀƀƒ
ƂƁƂŸƃŸŷŹƆŵųžƏƀŻƈƄŻŶƀųžƘŵ
ŒŸĻżžŶŵƂŵĻžűƀŰƂŸ ĻƇŸĻżŰƎƂƌĻűƃƂŸĻƃŲƕżźŽŵŽƕ
ƇŸĻŲŸżźŽŵŽƕĻŷŲƃźžŲƕĻƇŸĻŲƕŷƃŰŻƌŽƕĻſžſŵƀŵŴ
ŶƃŲŰŻƌŽƕĻƁŸųŽŰŻŸĻƁŸƁƂŵżŸĻſžſŵƀŵŴŶŵŽŽƏ
şƀŸĻŷŰſƃƁźƃĻŴŲŸųƃŽŰĻŰŲƂžżŰƂŸƇŽžĻŰźƂŸŲƃ
ƎƂƌƁƏĻŽŰƁƂƀžŹźŸ ĻƏźƕĻűƃŻŸĻŲƁƂŰŽžŲŻŵŽƕ
źžŻŸĻŴŲŸųƃŽĻűƃŻžĻŲŸżźŽŵŽž
ŢţśşŊťŝœ
ŤƃŽźƆƕƖĻŴžſžżžųŸĻſƀŸĻųŰŻƌżƃŲŰŽŽƕĻƂŰ
ŰŲƂžżŰƂŸƇŽžųžĻųŰŻƌżƃŲŰŽŽƏĻŷŰŲŶŴŸ
ŷŰŻŸƈŰƎƂƌƁƏĻŰźƂŸŲŽŸżŸ ĻŲŸżźŽƃƂŸĻƖƅ
ŽŵżžŶŻŸŲž
ŤŵƘƅžƁŵƘƘźŵƆŽƁŵƘƄŻŶƀųžŻ
ũžűĻŲŸżźŽƃƂŸĻƁŲƕƂŻžŲƕĻƂŰĻŰźƃƁƂŸƇŽƕĻƁŸų
ŽŰŻŸ
p ŗŽŰŹŴƕƂƌĻŠųƄƅƃƁżŽŻ
ŠųƄƅƃƁżŽŻ
ųŵƅƁſƁŴŻžƒ ŤŻƄƅŸſƎƂƁŷŷŸƃŹŽŻ
ŵƁŷŻƅŸžƒ ŢƃŸŷƆƂƃƁƄƅƁžŽƀĻ
žűŵƀƕƂƌĻŲƕŴſžŲƕŴŽƃĻžſƆƕƎ ĻƉžűĻŷŽƏƂŸ
ſžŷŽŰƇźƃ
şžſŵƀŵŴŶƃŲŰŻƌŽŸŹĻƕŽŴŸźŰƂžƀĻ ഹĻ<>ĻŽŰ
żŰŻĻŽŰĻƁƂžƀĻ ĻſŵƀŵŲƕƀƏƓƂƌƁƏĻſƀŸĻźžŶ
ŽžżƃĻŷŰſƃƁźƃĻŴŲŸųƃŽŰĻĻƀƕŷŽƕĻƁŲƕƂŻžŴƕžŴŸ
ƕŽŴŸźŰƂžƀŰĻŷŰƁŲƕƇƃƓƂƌƁƏĻŽŰĻźžƀžƂźŸŹĻƇŰƁ
ƏźƉžĻſžſŵƀŵŴŶƃŲŰŻƌŽƕĻƁŲƕƂŻžŲƕĻƕĻŷŲƃźžŲƕ
ƁŸųŽŰŻŸĻƁŸƁƂŵżŸĻſžſŵƀŵŴŶŵŽŽƏĻſƀžĻŷƕƂ
źŽŵŽŽƏĻƃŲƕżźŽŵŽƕ
ŚŵƆŽƁŵŻżƄŻŶƀųž
ŗŲƃźžŲŵĻſžſŵƀŵŴŶŵŽŽƏĻżžŶŽŰĻŲżŸźŰƂŸ
ŲŸżŸźŰƂŸĻžźƀŵżž
ĻŞſƆƕƏŰźƁŵƁƃŰƀ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻƇŸƂŰŹƂŵĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŒƁƂƃſ
p ŞűŵƀƕƂƌĻாĻƇŸĻŕƎŽžĻŲĻżŵŽƎĻ
ŠųƄƅƃƁżŽŻ ŠųƄƅƃƁżŽŻųŵƅƁſƁŴŻžƒ
ŤŻƄƅŸſƎƂƁŷŷŸƃŹŽŻŵƁŷŻƅŸžƒ
ŢƃŸŷƆƂƃƁƄƅƁžŽƀ ŚŵƆŽƁŵƁż
ƄŻŶƀųž
ŠųžųƋƅƆżƅŸŷŻƄƅųƀƉƘƑ
ƂƁƂŸƃŸŷŹŸƀƀƒ
ŔŸƁƂŰŽƆƕƏĻſžſŵƀŵŴŶŵŽŽƏĻƀŵųƃŻƎƓĻŲƕŴ
ƁƂŰŽƌ ĻŽŰĻƏźƕŹĻŷŰƁƂžƁžŲƃƎƂƌƁƏĻŲƕŷƃŰŻƌŽƕĻƂŰ
ŷŲƃźžŲƕĻſžſŵƀŵŴŶŵŽŽƏ
p ŞűŵƀƕƂƌĻŔƁžƏƋųƒ ĻŠƁƃſųžƏƀųƒĻƇŸ
şųžųƒĻŲĻżŵŽƎĻ/;%#4ĻŠųƄƅƃƁżŽŻ
ŠųƄƅƃƁżŽŻųŵƅƁſƁŴŻžƒ ŤŻƄƅŸſƎ
ƂƁŷŷŸƃŹŽŻŵƁŷŻƅŸžƒ ŢƃŸŷƆƂƃƁ
ƄƅƁžŽƀ ŗŻƄƅųƀƉƂƃŸŷƆƂƃŸŹ
ŔŸƁƂŰŽƆƕƏĻſžſŵƀŵŴŶŵŽŽƏĻŲŸŷŽŰƇŰƓĻƇƃƂŻŸ
ŲƕƁƂƌĻƁŸƁƂŵżŸĻŔŸƁƂŰŽƆƕƏĻſžſŵƀŵŴŶŵŽŽƏ
ŔƁžƏƋųƒĻŷŰűŵŷſŵƇƃƓĻſžſŵƀŵŴŶŵŽŽƏ
ƀŰŽƕƈŵĻšſžƇŰƂźƃĻŲŸſƀžűƃŹƂŵĻŷŰĻŴžſžżž
ųžƎĻŔƁžƏƋųƒ ĻƂŰĻƏźƉžĻƆƕĻſŰƀŰżŵƂƀŸĻŽŰŴ
ŰƎƂƌĻŷŰűŰųŰƂžĻſžſŵƀŵŴŶŵŽƌ ĻƏźƕĻżžŶƃƂƌ
ƁſƀŸƇŸŽŸƂŸĻƀžŷŴƀŰƂƃŲŰŽŽƏĻƃĻſŵŲŽŸƅĻƁŸƂƃŰ
ƆƕƏƅ ĻŷżƕŽƕƂƌĻŽŰĻŴŸƁƂŰŽƆƕƎĻſžſŵƀŵŴŶŵŽŽƏ
ŠƁƃſųžƏƀųƒ
ŒŸźžƀŸƁƂžŲƃŹƂŵĻſžſŵƀŵŴŶŵŽŽƏĻſƀžĻŽŵűŵŷ
ſŵƇŽƃĻŴŸƁƂŰŽƆƕƎĻşųžųƒĻƂƕŻƌźŸĻƃĻŲŸŽƏƂźž
ŲŸƅĻƁŸƂƃŰƆƕƏƅ ĻŽŰſƀŸźŻŰŴ ĻŴŻƏĻŴŸŽŰżƕƇŽžųž
ŲžŴƕŽŽƏ
ŢƘŷƅƃŻſŽųŵƁŷƘƒ
ŢƁƂŸƃŸŷŹŸƀƀƒƂƃƁźƘƅŽƀŸƀƀƒźųŵƅƁŶųžƏſƆŵųƀƀƒſƅųźųƈŻƄƅƁſƂƘƋƁƈƁŷƘŵ
ŢţśşŊťŝœ
şƀŸĻŲŸźžƀŸƁƂŰŽŽƕĻŰŴŰſƂŸŲŽžųžĻźƀƃƖŷ
źžŽƂƀžŻƎĻűƃŴƃƂƌĻŲŸźžƀŸƁƂžŲƃŲŰƂŸƁƏ
ſžſŵƀŵŴŶƃŲŰŻƌŽŸŹĻƕŽŴŸźŰƂžƀĻƂŰĻſžſŵ
ƀŵŴŶƃŲŰŻƌŽŸŹĻŷŲƃźžŲŸŹĻƁŸųŽŰŻ ĻŽŰŲƕƂƌ
ƏźƉžĻƁŸƁƂŵżŰĻſžſŵƀŵŴŶŵŽŽƏĻſƀŸĻŷƕƂ
źŽŵŽŽƕĻŲŸżźŽŵŽŰ
šŸƁƂŵżŰĻſžſŵƀŵŴŶŵŽŽƏĻſƀŸĻŷƕƂźŽŵŽŽƕ
ſžſŵƀŵŴŶŰƓĻŲžŴƕƏĻƃĻŲŸſŰŴźƃĻƀŸŷŸźƃĻŷƕƂ
źŽŵŽŽƏ ĻŰŻŵĻƆƏĻƄƃŽźƆƕƏĻŽŵĻŷŴŰƂŽŰĻƁźžƀž
ƂŸƂŸĻƇŰƁĻƀŵŰźƆƕƖĻŲžŴƕƏ
ũžűĻƁŸƁƂŵżŰĻſžſŵƀŵŴŶŵŽŽƏĻſƀžĻŷƕƂ
źŽŵŽŽƏĻűƃŻŰĻŵƄŵźƂŸŲŽžƎ ĻŷŰŲŶŴŸĻſžŴž
ƀžŶƃŹƂŵĻŷĻƃŲƕżźŽŵŽžƎĻƄƃŽźƆƕƓƎĻſžŲƕŴž
żŻŵŽŽƏĻſƀžĻƁźžƀžƇŵŽŽƏĻŴŸƁƂŰŽƆƕƖĻƕŷĻŲŲŵ
ŴŵŽŸżĻƇŰƁžŲŸżĻƕŽƂŵƀŲŰŻžżĻ ĻŴŸŲ
ƁƂžƀĻ
ŢţśşŊťŝœ
ŝŰŲƕƂƌĻƏźƉžĻŴŸƁƂŰŽƆƕƎĻſžŲƕŴžżŻŵŽŽƏ
űƃŻžĻŲŸƁƂŰŲŻŵŽžĻŽŰĻŔƁžƏƋųƒ ĻƃĻſŵŲŽŸƅ
ƄƃŽźƆƕƏƅĻſžŲƕŴžżŻŵŽŽƏĻżžŶŽŰĻžƂƀŸżƃ
ŲŰƂŸĻƕŷĻŷŰſƕŷŽŵŽŽƏż ĻŽŰſƀŸźŻŰŴ ĻſƀŸ
ŲŵŻŸźƕŹĻƀƕŷŽŸƆƕĻƃĻƈŲŸŴźžƁƂƕ ĻŰűžĻŶĻƏźƉž
ŰŲƂžżžűƕŻƕĻſžſŵƀŵŴƃĻŲŴŰƎƂƌƁƏĻŴžĻƕŽƂŵŽ
ƁŸŲŽžųžĻųŰŻƌżƃŲŰŽŽƏ
šŴƄžƆŶƁŵƆŵųƀƀƒ
ŢšŢŘţŘŗřŘŠŠŲ
ŖžŴŽŰĻŰŲƂžżŰƂŸƇŽŰĻƁŸƁƂŵżŰĻŽŵĻżžŶŵ
ųŰƀŰŽƂƃŲŰƂŸĻźžƀŵźƂŽƃĻƀžűžƂƃĻƃĻ
ƃƁƕƅĻżžŶŻŸŲŸƅĻƁŸƂƃŰƆƕŹĻŢžżƃĻŽƕźžŻŸĻŽŵ
ŲŸſƀžűžŲƃŹƂŵĻƁŸƁƂŵżƃĻſžſŵƀŵŴŶŵŽŽƏ
ſƀžĻŷƕƂźŽŵŽŽƏĻŷĻƄƃŽźƆƕƓƎĻŰŲƂžżŰƂŸƇ
ŽžųžĻųŰŻƌżƃŲŰŽŽƏ ĻƀƃƅŰƎƇŸƁƌĻƃ
ŽŰſƀƏżźƃĻŻƎŴŵŹĻŰűžĻƕŽƈŸƅĻŰŲƂžżžűƕŻƕŲĻ
ƆŵĻŷŰųƀžŶƃƓĻŶŸƂƂƎĻŻƎŴŵŹĻƂŰĻżžŶŵĻſƀŸ
ŲŵƁƂŸĻŴžĻſžƈźžŴŶŵŽƌĻƂŰĻƂƀŰŲż
ŢŸƃŸŵƘƃŽųƀųžųƋƅƆŵųƀƏ
ŝŵžűƅƕŴŽƕĻŽŰŻŰƈƂƃŲŰŽŽƏĻżžŶŽŰĻſƀžźžŽƂƀž
ŻƎŲŰƂŸĻŽŰĻŵźƀŰŽƕĻŴŸƁſŻŵƏĻƆŵŽƂƀŰŻƌŽžƖ
źžŽƁžŻƕĻşƀžŲŵŴƕƂƌĻſžƈƃźĻŲĻƁŸƁƂŵżƕĻżŵŽƎ
/;%#4ĻŠųƄƅƃƁżŽŻ ŠųƄƅƃƁżŽŻ
ųŵƅƁſƁŴŻžƒ ŤŻƄƅŸſƎƂƁŷŷŸƃŹŽŻ
ŵƁŷŻƅŸžƒ ŢƃŸŷƆƂƃƁƄƅƁžŽƀ ĻŴŸŲ
ƁƂžƀĻ
śűŽŶƁűƃűƁűŵƖſżſŻűƇƖźžŹźŵűƃƈŹŻ
ŔŻƏĻźžƀŵźƂŽžƖĻƀžűžƂŸĻŴŰƂƇŸźƕŲĻŲžŽŸĻżŰƎƂƌ
űƃƂŸĻƇŸƁƂŸżŸĻŲƕŴĻűƀƃŴƃ ĻźƀŸųŸĻƂŰĻƁŽƕųƃĻƕ
ƀŵųƃŻƏƀŽžĻžűżŸŲŰƂŸƁƏĻŲžŴžƎĻƂŰĻŰŲƂžƈŰż
ſƃŽŵż
ŢţśşŊťŝœ
őƀƃŴ ĻźƀŸųŰĻƂŰĻƁŽƕųĻŽŰĻŴŰƂƇŸźŰƅĻžűżŵŶƃ
ƎƂƌĻƖƅĻƄƃŽźƆƕƎĻƂŰĻżžŶƃƂƌĻŷŰŲŰŶŰƂŸĻſƀž
ƆŵƁƃĻŲŸżƕƀƎŲŰŽŽƏ
ĻŞſƆƕƏŰźƁŵƁƃŰƀ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻƇŸƂŰŹƂŵĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŒƁƂƃſ
ŢƘŷƅƃŻſŽųŵƁŷƘƒ
ŢƁƂŸƃŸŷŹŸƀƀƒƂƃƁźƘƅŽƀŸƀƀƒźųŵƅƁŶųžƏſƆŵųƀƀƒſƅųźųƈŻƄƅƁſƂƘƋƁƈƁŷƘŵ šŴſŸŹŸƀƀƒ
ŤƃŽźƆƕƏĻſžſŵƀŵŴŶŵŽŽƏĻſƀžĻŷƕƂźŽŵŽŽƏĻŷ
ŰŲƂžųŰŻƌżƃŲŰŽŽƏżĻƂŰĻŷŰƅŸƁƂžżĻſƕƈžƅžŴƕŲ
ŰźƂŸŲŽŰĻſƀŸĻƈŲŸŴźžƁƂƕĻűƕŻƌƈĻŽƕŶ
ſƀŸűŻĻĻźżųžŴ
ŒƕŷƃŰŻƌŽŸŹĻſžſŵƀŵŴŶƃŲŰŻƌŽŸŹĻƁŸųŽŰŻĻ ഹ
<>ĻŽŰĻƕŻƎƁƂƀŰƆƕƖĻŽŰĻƁƂžƀĻ ĻżžŶŽŰĻŽŵ
ſžżƕƂŸƂŸĻƃĻŲŸſŰŴźƃĻƏƁźƀŰŲžųžĻƁžŽƏƇŽžųž
ƁŲƕƂŻŰ ĻŲƕŴžűƀŰŶŵŽŽƏ ĻƏźƉžĻŲžŴƕŹĻŲŴƏųŽƃŲ
ƁžŽƏƇŽƕĻžźƃŻƏƀŸĻŰűžĻŽŵĻŴŸŲŸƂƌƁƏĻƃſŵƀŵŴĻţ
ƂŰźŸƅĻŲŸſŰŴźŰƅĻŷŲƃźĻſžſŵƀŵŴŶŵŽŽƏĻŷŰŲŶŴŸ
żŰƓĻűƃƂŸĻŰźƂŸŲžŲŰŽŸŹ
ŢţśşŊťŝœ
ŒƕŷƃŰŻƌŽŸŹĻſžſŵƀŵŴŶƃŲŰŻƌŽŸŹĻƁŸųŽŰŻ
żžŶŵĻűƃƂŸĻƂŸżƇŰƁžŲžĻŲŸżźŽŵŽŸŹĻſƀŸ
ŲŸƁžźƕŹĻƂŵżſŵƀŰƂƃƀƕĻƁŰŻžŽƃ ĻƁſƀŸƇŸŽŵ
ŽžƎ ĻŽŰſƀŸźŻŰŴ ĻŲŽŰƁŻƕŴžźĻƁŸŻƌŽžųž
ƁžŽƏƇŽžųžĻƁŲƕƂŻŰĻţĻƂŰźžżƃĻŲŸſŰŴźƃĻŲżŸ
źŰƓƂƌƁƏĻŷŲƃźĻſžſŵƀŵŴŶŵŽŽƏ ĻŽŰŲƕƂƌ
ƏźƉžĻŲƕŽĻŲŸżźŽŵŽŸŹĻŲĻƁŸƁƂŵżƕĻżŵŽƎ
p
ŝŰĻƁŻŸŷƌźƕŹĻŴžƀžŷƕĻųŰŻƌżƕŲŽŸŹĻƈŻƏƅĻſžŴž
ŲŶƃƓƂƌƁƏ ĻƉžĻżžŶŵĻŷŽŸŷŸƂŸĻŷŴŰƂŽƕƁƂƌ
ŷŰſžűƕųŰŽŽƏĻŷƕƂźŽŵŽŽƎĻţĻƂŰźŸƅĻƁŸƂƃŰƆƕƏƅ
ƁŸƁƂŵżŸĻ"#4ĻƕĻ%45$ĻŷŰűŵŷſŵƇŰƂƌ
ŽŰŹźƀŰƉŵĻųŰŻƌżƕŲŽŵĻŷƃƁŸŻŻƏĻŷĻſžƁƂƕŹŽžƎ
ƁƂŰűƕŻƌŽƕƁƂƎ
şžſŵƀŵŴŶŵŽŽƏĻżžŶƃƂƌĻŽŵĻŷƏŲŻƏ
ƂŸƁƏ ĻſƀŸĻżŰŻƕŹĻŴŸƁƂŰŽƆƕƖĻŴžĻƂƀŰŽƁ
ſžƀƂŽžųžĻŷŰƁžűƃ ĻƉžĻƀƃƅŰƓƂƌƁƏ
ſžſŵƀŵŴƃ ĻŰűžĻŶĻſƀŸĻƕŽƂŵŽƁŸŲŽŸƅ
ƀƃƅŰƅĻźŵƀżŰĻƂŰĻſŵŴŰŻŵŹĻĻƂžűƂžĻſƀŸ
ŰźƂŸŲŽžżƃĻƁƂŸŻƕĻŲžŴƕŽŽƏ
ŢšŢŘţŘŗřŘŠŠŲ
şžſŵƀŵŴŶŵŽŽƏĻƂŰĻƁſƀŰƆƎŲŰŽŽƏĻųŰŻƌż
żžŶƃƂƌĻŲƕŴűƃƂŸƁƏĻŷŰſƕŷŽž ĻŰűžĻŲŷŰųŰŻƕĻŽŵ
ƁſƀŰƆƎŲŰƂŸ ĻƏźƉžĻƁŸƂƃŰƆƕƏĻŽŰĻŴžƀžŷƕ
ŰűžĻŲſŻŸŲĻŷžŲŽƕƈŽƕƅĻƇŸŽŽŸźƕŲĻſƀŸŷŲžŴ
ƏƂƌĻŴžĻƂžųž ĻƉžĻƀŰŴŰƀĻƇŸĻŴŰƂƇŸźĻźŰżŵƀŸ
ŽŵĻŷŴŰƂŽƕĻŽŰŻŵŶŽŸżĻƇŸŽžżĻƀžŷſƕŷŽŰƂŸ
ſƕƈžƅžŴŰĻƇŸĻƂƀŰŽƁſžƀƂŽŸŹĻŷŰƁƕűĻſžſŵ
ƀŵŴƃĻŲŰƈžųžĻŰŲƂž
ŔŰƂƇŸźĻżŰƓĻžűżŵŶŵŽŸŹĻƀŰŴƕƃƁĻŴƕƖĻŴŻƏ
ƀžŷſƕŷŽŰŲŰŽŽƏĻſƕƈžƅžŴƕŲ ĻƂžżƃĻƁŸƁƂŵżŰ
ŲƇŰƁŽžĻſžŲƕŴžżŻƏƓĻŲžŴƕƏĻƂŰĻŷŰƁƂžƁžŲƃƓ
ųŰŻƌżŰĻŻŸƈŵĻŽŰĻƈŲŸŴźžƁƂƕĻŴžĻĻźżų
ůźƉžĻƂƀŰŽƁſžƀƂŽŸŹĻŷŰƁƕűĻƁƂžƖƂƌĻŽŰĻżƕƁƆƕ
ŰűžĻƀƃƅŰƓƂƌƁƏĻŽŰĻżŰŻƕŹĻƈŲŸŴźžƁƂƕ ĻƂžŴƕ
ƁŸƁƂŵżŰĻŷŰűŵŷſŵƇƃƓĻŲƇŰƁŽƕĻſžŲƕŴž
żŻŵŽŽƏĻƂŰĻŷŰƁƂžƁƃŲŰŽŽƏĻųŰŻƌżĻŽŰĻƈŲŸŴ
źžƁƂƕĻŴžĻĻźżų
şžŲƕŴžżŻŵŽŽƏĻŽŵƀƃƅžżŸƅĻŰűžĻſžŲƕŻƌŽŸƅ
ƂƀŰŽƁſžƀƂŽŸƅĻŷŰƁžűƕŲĻżžŶƃƂƌĻŲŸżŸźŰ
ƂŸƁƏĻƇŵƀŵŷĻƂŵżƀƏŲƃĻƇŸĻſžųŰŽƃĻŲŸŴŸżƕƁƂƌ
şƀŸĻƈŲŸŴźžƁƂƕĻŲŸƉŵĻĻźżųĻſžſŵƀŵŴ
ŶŵŽŽƏĻƂŰĻƃŲƕżźŽŵŽŽƏĻųŰŻƌżĻŽŵĻŰźƂŸ
ŲƃƓƂƌƁƏĻŴŻƏĻſƕƈžƅžŴƕŲ
šŸƁƂŵżŰĻſžſŵƀŵŴŶŵŽŽƏĻſƀžĻŷƕƂźŽŵŽŽƏ
ŲŸźžƀŸƁƂžŲƃƓĻƂƕĻƁŰżƕĻƀŰŴƕžŻžźŰƆƕŹŽƕĻŴŰƂ
ƇŸźŸ ĻƉžĻŹĻźƀƃƖŷźžŽƂƀžŻƌĻŗŰĻŴŵƂŰŻƌŽžƎ
ƕŽƄžƀżŰƆƕƓƎĻſƀžĻƀŰŴƕžŻžźŰƆƕŹŽŸŹĻŴŰƂƇŸź
ƂŰĻŹžųžĻžűżŵŶŵŽŽƏ ĻŴŸŲĻƁƂžƀĻ
ĻŞſƆƕƏŰźƁŵƁƃŰƀ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻƇŸƂŰŹƂŵĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŒƁƂƃſ
ŢƘŷƅƃŻſŽųŵƁŷƘƒ
ŢƁƂŸƃŸŷŹŸƀƀƒƂƃƁźƘƅŽƀŸƀƀƒźųŵƅƁŶųžƏſƆŵųƀƀƒſƅųźųƈŻƄƅƁſƂƘƋƁƈƁŷƘŵ
şƀŸĻŴƃŶŵĻƇŰƁƂŸƅĻƇŸĻſŵƀŵƀŸŲƇŰƁƂŸƅĻſžſŵ
ƀŵŴŶŵŽŽƏƅĻŴŸƁƂŰŽƆƕƎĻſžſŵƀŵŴŶŵŽŽƏ
żžŶŽŰĻŷżŵŽƈŸƂŸĻţĻƆƌžżƃĻŲŸſŰŴźƃĻƁŸƁƂŵżŰ
ŽŰŴŰƓĻſžſŵƀŵŴŶŵŽŽƏĻſƕŷŽƕƈŵ ĻƉžĻŷżŵŽƈƃƓ
ŷŰųŰŻƌŽƃĻźƕŻƌźƕƁƂƌĻſžſŵƀŵŴŶŵŽƌĻŴŸŲĻƀžŷ
ŴƕŻĻŒƁƂŰŽžŲŸƂŸĻŴŸƁƂŰŽƆƕƎĻſžſŵƀŵŴŶŵŽŽƏ
ŽŰĻƁƂžƀĻ
ŤƃŽźƆƕƏĻſžſŵƀŵŴŶŵŽŽƏĻſƀžĻŷƕƂźŽŵŽŽƏĻŷ
ŰŲƂžųŰŻƌżƃŲŰŽŽƏżĻƂŸżƇŰƁžŲžĻŲŸżŸźŰƓƂƌƁƏ
ſƀŸĻŲŲƕżźŽŵŽŽƕĻŷŰŴŽƌžƖĻſŵƀŵŴŰƇƕ
šŸƁƂŵżŰĻſžſŵƀŵŴŶŵŽŽƏĻſƀžĻŷƕƂźŽŵŽŽƏĻŷ
ŰŲƂžżŰƂŸƇŽŸżĻųŰŻƌżƃŲŰŽŽƏżĻƂŰźžŶĻŽŵ
ŰźƂŸŲƃƓƂƌƁƏĻŽŰĻŴƃŶŵĻŽŸŷƌźŸƅĻƈŲŸŴźžƁƂƏƅ
żŵŽƈŵĻĻźżų ĻšŰżŵĻƂžżƃĻƁŸƁƂŵżŰĻŽŵ
ƁſƀŰƆƌžŲƃƓĻŲĻƁŸƂƃŰƆƕƏƅ ĻźžŻŸĻŰŲƂžżžűƕŻƌ
ŽŰűŻŸŶƃƓƂƌƁƏĻŴžĻƕŽƈžųžĻƂƀŰŽƁſžƀƂŽžųž
ŷŰƁžűƃĻŴƃŶŵĻſžŲƕŻƌŽž ĻŽŰſƀŸźŻŰŴ ĻſƕŴĻƇŰƁ
ſŰƀźƃŲŰŽŽƏ
ţĻƁŸƂƃŰƆƕƏƅ ĻŲĻƏźŸƅĻŲžŴƕŹĻŴŵżžŽƁƂƀƃƓ
ŰźƂŸŲŽƃ ĻƁŲƕŴžżƃĻſžŲŵŴƕŽźƃĻſžſŵƀŵŴŶŵŽŽƏ
ſƀžĻŷƕƂźŽŵŽŽƏĻżžŶŵĻŽŰŴŰŲŰƂŸƁƏĻŷĻŻŵųźžƎ
ŷŰƂƀŸżźžƎ ĻƉžűĻŷŲŵƁƂŸĻŷŰŹŲƕĻſžŲƕŴžżŻŵŽŽƏ
ŴžĻżƕŽƕżƃżƃ
ůźƉžĻƁŸƁƂŵżŰĻŰŲƂžųŰŻƌżƃŲŰŽŽƏĻŴžſžżžųŻŰ
ƃŽŸźŽƃƂŸĻŷƕƂźŽŵŽŽƏĻƕŷĻŽŵƀƃƅžżŸżĻžűƓźƂžż
ŰŲƂžżžűƕŻƌĻŷŰŻŸƈŰƓƂƌƁƏĻŽŵƀƃƅžżŸżĻŽŵ
űƕŻƌƈŵĻ ĻƁŵźƃŽŴŸĻůźƉžĻŰŲƂžżžűƕŻƌ
ŷŰųŰŻƌżƃŲŰŲĻſŵƀŵŴĻƂƀŰŽƁſžƀƂŽŸżĻŷŰƁžűžż
ƉžĻƀƃƅŰƓƂƌƁƏĻſžſŵƀŵŴƃ ĻƂžŴƕĻŹžųžĻƈŲŸŴ
źƕƁƂƌĻŷżŵŽƈƃƓƂƌƁƏĻŴžĻƈŲŸŴźžƁƂƕĻŰŲƂžżž
űƕŻƏ ĻƉžĻƀƃƅŰƓƂƌƁƏĻſžſŵƀŵŴƃ
ŢţśşŊťŝœ
ŠŵųƃŻƏƀŽžĻžƇŸƉƃŹƂŵĻſžŲŵƀƅŽƎĻſŵƀŵŴ
ŴŰƂƇŸźžżĻźŰżŵƀŸĻŲƕŴĻźƀŸųŸ ĻƁŽƕųƃĻƂŰ
űƀƃŴƃ
ŝŰĻŰŲƂžżžűƕŻƏƅĻŷĻżŵƅŰŽƕƇŽžƎĻŚşş ĻſƀŸ
ŷƃſŸŽƆƕĻŰŲƂžĻƁŸƁƂŵżžƎĻŰŲƂžųŰŻƌżƃŲŰŽŽƏ
ŴŲŸųƃŽĻųŻžƅŽŵ ĻƏźƉžĻƂƕŻƌźŸĻŲžŴƕŹĻŽŵĻŲƁƂŸ
ųŰƓĻŽŰƂŸƁŽƃƂŸĻŽŰĻſŵŴŰŻƌĻŷƇŵſŻŵŽŽƏĻŴž
ƆƌžųžĻżžżŵŽƂƃ
šŴſŸŹŸƀƀƒŷųƅƊŻŽųŵƘŷŸƁŽųſŸƃŻ
ŔŰƂƇŸźŲƕŴŵžźŰżŵƀŰĻŰŲƂžżžűƕŻƏĻƂŰźžŶ
ŲŸźžƀŸƁƂžŲƃƓƂƌƁƏĻĻƂŰźĻƁŰżžĻƏźĻƕĻƄƃŽźƆƕƏ
ſžſŵƀŵŴŶŵŽŽƏĻſƀžĻŷƕƂźŽŵŽŽƏĻŷĻŰŲƂžųŰŻƌżƃ
ŲŰŽŽƏżĻĻƃĻŽŰƁƂƃſŽŸƅĻƄƃŽźƆƕƏƅ
p ŐŲƂžżŰƂŸƇŽŵĻŷżŵŽƈŵŽŽƏĻƏƁźƀŰŲžƁƂƕ
ŴŰŻƌŽƌžųžűŻŸŶŽƌžųžĻƁŲƕƂŻŰĻĻŴŸŲ
ƁƂžƀĻ
p ŇŽƄžƀżŰƆƕƏĻſƀžĻŴžƀžŶŽƕĻŷŽŰźŸĻĻŴŸŲ
ƁƂžƀĻ
p %SJWFSĻ"MFSUĻ$POUSPMĻqĻŴŸŲĻƁƂžƀĻ
p ĻŴžſžżžųŰĻƃƂƀŸżŰŽŽƏĻƁżƃųŸĻƀƃƅƃĻŴŸŲ
ƁƂžƀĻ
ŝŵĻŽŰźŻŵƎŹƂŵĻƂŰĻŽŵĻŷŰźƀƕſŻƏŹƂŵĻŽƕƇžųž
ŽŰĻŻžűžŲžżƃĻƁźŻƕĻſŵƀŵŴĻŴŰƂƇŸźžż
źŰżŵƀŸ ĻžƁźƕŻƌźŸĻƆŵĻŷŽŸŷŸƂƌĻŵƄŵźƂŸŲ
ŽƕƁƂƌĻŰűžĻŷƀžűŸƂƌĻŽŵżžŶŻŸŲŸżĻƀžűžƂƃ
žŴŽƕƓƖĻƇŸĻźƕŻƌźžƅĻƁŸƁƂŵż ĻƉžĻſžŲƏŷŰŽƕĻŷ
źŰżŵƀžƎ
ŔŰƂƇŸźŸŲƕŴŵžźŰżŵƀŰĻżŰƎƂƌĻžűżŵŶŵŽŽƏ
ſžŴƕűŽƕĻŴžĻŻƎŴƁƌźžųžĻžźŰ ĻƂžűƂžĻŲžŽŸ
űŰƇŰƂƌĻųƕƀƈŵĻŲĻƂŵżƀƏŲƕ ĻſƀŸĻƁŸŻƌŽžżƃĻƁŽƕ
ųžſŰŴƕĻŰűžĻŴžƉƃ ĻŰĻƂŰźžŶĻſƀŸĻųƃƁƂžżƃ
ƂƃżŰŽƕĻŗŰĻƂŰźŸƅĻƃżžŲĻƄƃŽźƆƕƖĻƁŸƁƂŵż
ŷŰŻŵŶŽŸƅĻŲƕŴĻŲƕŴŵžźŰżŵƀŸ ĻżžŶƃƂƌĻűƃƂŸ
ŷŽŰƇŽžĻžűżŵŶŵŽƕĻŰűžĻƂŸżƇŰƁžŲžĻŲƕŴźŻƎ
ƇŵŽƕ
ůƁźƀŰŲŵĻƁŲƕƂŻž ĻƉžĻŽŰűŻŸŶŰƓƂƌƁƏ ĻŲƕŴ
űŸƂźŸĻŽŰĻſƀžƖŶŴŶƕŹĻƇŰƁƂŸŽƕ ĻƁŽƕųĻŰűžĻźƀŸųŰ
ŽŰĻŴžƀžŶŽƕŹĻſžŲŵƀƅŽƕ ĻűƀƃŴŽŰĻŴžƀžŶŽƏ
ſžŲŵƀƅŽƏĻŰűžĻŽŵƇƕƂźŰĻƀžŷżƕƂźŰĻƁżƃųŸĻżžŶŵ
ƂŰźžŶĻŷŽŰƇŽžĻŷŽŸŷŸƂŸĻƄƃŽźƆƕžŽŰŻƌŽƕƁƂƌ
ŴŰƂƇŸźŰŲƕŴŵžźŰżŵƀŸĻſƀŸĻŲŸźžƀŸƁƂŰŽŽƕĻƖƖ
ŴŻƏĻƁźŰŽƃŲŰŽŽƏĻſƀžƖŶŴŶžƖĻƇŰƁƂŸŽŸĻƂŰĻŲŸƏ
ŲŻŵŽŽƏĻſƕƈžƅžŴƕŲĻƂŰĻƕŽƈŸƅĻƂƀŰŽƁſžƀƂŽŸƅ
ŷŰƁžűƕŲ
ŠŰŴƕƃƁĻžųŻƏŴƃĻŴŰƂƇŸźŰŲƕŴŵžźŰżŵƀŸĻžűżŵ
ŶŵŽŸŹ ĻƂžżƃĻſƕƈžƅžŴŸĻƕĻƂƀŰŽƁſžƀƂŽƕĻŷŰƁžűŸ
ĻŞſƆƕƏŰźƁŵƁƃŰƀ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻƇŸƂŰŹƂŵĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŒƁƂƃſ
ŢƘŷƅƃŻſŽųŵƁŷƘƒ
ŢƁƂŸƃŸŷŹŸƀƀƒƂƃƁźƘƅŽƀŸƀƀƒźųŵƅƁŶųžƏſƆŵųƀƀƒſƅųźųƈŻƄƅƁſƂƘƋƁƈƁŷƘŵ ŽŵĻżžŶƃƂƌĻƀžŷſƕŷŽŰŲŰƂŸƁƏĻƃĻŴŵƏźŸƅĻƁŸƂƃŰ
ƆƕƏƅ ĻŰűžĻŶĻƀžŷſƕŷŽŰƎƂƌƁƏĻſƕŷŽƕƈŵ ĻŽƕŶĻŽŰ
ƆŵĻżžŶŽŰĻűƃŻžĻűĻžƇƕźƃŲŰƂŸ
şƀŸĻŴƃŶŵĻŲŸƁžźƕŹĻƂŵżſŵƀŰƂƃƀƕĻſžŲƕƂƀƏ
źŰżŵƀŰĻƂŸżƇŰƁžŲžĻŲŸżŸźŰƓƂƌƁƏĻſƀŸűŻŸŷŽž
ŽŰĻĻƅŲŸŻŸŽĻſƕƁŻƏĻŷŰſƃƁźƃĻŴŲŸųƃŽŰĻŷ
żŵƂžƎĻŷŰƅŸƁƂŸƂŸĻƄƃŽźƆƕžŽŰŻƌŽƕƁƂƌĻźŰżŵƀŸ
űŻŸŶŽƌžųžĻƁŲƕƂŻŰ ĻƄƃŽźƆƕƖĻƕŽƄžƀżŰƆƕƖĻſƀž
ŴžƀžŶŽƕĻŷŽŰźŸ Ļ%SJWFSĻ"MFSUĻ$POUSPMĻƂŰ
ƁŸƁƂŵżŰĻŴžſžżžųŸĻƃƂƀŸżŰŽŽƏĻƁżƃųŸĻƀƃƅƃĻ
ŷŰŻŸƈŰƓƂƌƁƏĻžűżŵŶŵŽžƎ
ţĻŽŰƁƂƃſŽƕŹĻƂŰűŻŸƆƕĻſƀŵŴƁƂŰŲŻŵŽƕĻżžŶŻŸŲƕ
ſƀŸƇŸŽŸĻſžƏŲŸĻſžŲƕŴžżŻŵŽŽƏĻŷĻŲƕŴſžŲƕŴŽžƎ
ŴƕƓƎ
ŢƁƋƆŽƀŸƄƂƃųŵƀƁƄƅŸżƅųŷƘƒ
ůźƉžĻŽŰĻŴŸƁſŻŵƖĻŷƏŲŻƏƓƂƌƁƏĻſžŲƕŴžżŻŵŽŽƏ
ŕŸƅƃƁŵƄƅŸŽžƁŔžƁŽŻƃŷųƅƊŻŽų ĻƆŵ
žŷŽŰƇŰƓ ĻƉžĻŴŰƂƇŸźĻŲƕŴŵžźŰżŵƀŸĻŷŰűŻžźž
ŲŰŽŸŹĻƕĻŽŵĻżžŶŵĻŲŸƏŲŻƏƂŸĻſƕƈžƅžŴƕŲ ĻŰŲƂž
żžűƕŻƕĻŰűžĻŴžƀžŶŽƎĻƀžŷżƕƂźƃĻſžſŵƀŵŴƃ
ŰŲƂž
ŧŵƀŵŷĻƆŵĻƄƃŽźƆƕžŽŰŻƌŽƕƁƂƌĻƆŸƅĻƄƃŽźƆƕŹ
źƀƕżĻƁŸƁƂŵżŸĻſžſŵƀŵŴŶŵŽŽƏĻſƀžĻŷƕƂźŽŵŽŽƏ
ŷĻŰŲƂžżŰƂŸƇŽŸżĻųŰŻƌżƃŲŰŽŽƏżĻŰŲƂžżŰƂŸƇ
ŽžųžĻŷŰƂŵżŽŵŽŽƏĻƄŰƀĻŴŰŻƌŽƌžųž
ĻŞſƆƕƏŰźƁŵƁƃŰƀ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻƇŸƂŰŹƂŵĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŒƁƂƃſ
ŢƃŻƊŻƀų
ŊƀƄƅƃƆŽƉƘƙ
şžŲŵƀƅŽƏĻŲƕƂƀž
ŲžųžĻƁźŻŰĻſŵƀŵŴ
źŰżŵƀžƎ
űƀƃŴŽŰĻŰűž
ŲźƀŸƂŰĻźƀŸųžƎ
ƇŸĻƁŽƕųžż
ŒŸƇŸƁƂƕƂƌĻſžŲŵƀƅŽƎ
ƁźŻŰĻſŵƀŵŴĻźŰżŵƀžƎ
ŲƕŴĻűƀƃŴƃ ĻźƀŸųŸĻƇŸ
ƁŽƕųƃ
œƃƁƂŸŹĻƂƃżŰŽ
ƁŸŻƌŽŸŹĻŴžƉĻƇŸ
ƁŽƕųĻžűżŵŶŸŲŰ
ƂŸżƃƂƌĻƄƃŽźƆƕž
ŽŰŻƌŽƕƁƂƌ
źŰżŵƀŸ
ŔƕƏĻŽŵĻŲƕŴűƃŲŰƓƂƌƁƏ
ŇŽžŴƕĻźŰżŵƀŰĻŽŵĻſƀŰ
ƆƎƓĻſƕŴĻƇŰƁĻƁŸŻƌŽžųž
ŴžƉƃĻŰűžĻƁŽƕųžſŰŴƃ
şžŲŵƀƅŽƏĻŻžűž
ŲžųžĻƁźŻŰĻſŵƀŵŴ
źŰżŵƀžƎĻűƃŻŰ
žƇŸƉŵŽŰ ĻŰŻŵ
ſžŲƕŴžżŻŵŽŽƏ
ŷŰŻŸƈŰƓƂƌƁƏ
ŗŰƇŵźŰŹƂŵĻŔŻƏ
žƆƕŽźŸĻŲŸŴŸżžƁƂƕ
źŰżŵƀžƎĻżžŶŵĻŷŽŰŴž
űŸƂŸƁƏĻŴŵźƕŻƌźŰĻƅŲŸ
ŻŸŽ
ŜƕŶĻŲŽƃƂ
ƀƕƈŽƌžƎĻƇŰƁƂŸ
ŽžƎĻŻžűžŲžųž
ƁźŻŰĻƕĻźŰżŵƀžƎ
žſŸŽŸŲƁƏĻűƀƃŴ
ŗŲŵƀŽƕƂƌƁƏĻŴžĻŰŲƂž
żŰŹƁƂŵƀŽƕĻŴŻƏĻžƇŸ
ƉŵŽŽƏĻŻžűžŲžųžĻƁźŻŰ
ſƕŴĻźƀŸƈźžƎĻźŰżŵƀŸĻ
ƀŵźžżŵŽŴƃƓƂƌƁƏ
ŷŲŵƀƂŰƂŸƁƏĻŲĻŰŲƂžƀŸ
ŷžŲŰŽƃĻŰŲƂžżŰŹ
ƁƂŵƀŽƎĻ7PMWP
ŢƘŷƅƃŻſŽųŵƁŷƘƒ
ŢƁƂŸƃŸŷŹŸƀƀƒƂƃƁźƘƅŽƀŸƀƀƒźųŵƅƁŶųžƏſƆŵųƀƀƒſƅųźųƈŻƄƅƁſƂƘƋƁƈƁŷƘŵ
ŤŻſŵƁžŻƅųƂƁŵƘŷƁſžŸƀƀƒƀųŷŻƄƂžŸƙ
ŤŻſŵƁž#
ŢƁŵƘŷƁſžŸƀƀƒ
ŚƀųƊŸƀƀƒ
ŢƃŸŷƄƅƁžŽƀŕŮŝŞ
šŸƁƂŵżŰĻſžſŵƀŵŴŶŵŽŽƏĻŷƕƂźŽŵŽƌĻŲŸżźŽŵŽŰ
ŗƏŲŻƏƓƂƌƁƏĻſƕŴĻƇŰƁĻŷŰſƃƁźƃĻŴŲŸųƃŽŰ
şžŲƕŴžżŻŵŽŽƏĻŷŽŸźŰƓ ĻſƀŸűŻŸŷŽž ĻƇŵƀŵŷĻĻƁŵźƃŽŴĻŰűžĻſƕƁŻƏĻžŴŽžźƀŰƂŽžųžĻŽŰƂŸƁźŰŽŽƏĻŽŰĻźŽžſźƃ
1-
ŢƃŸŷƆƂƃƄƅƁžŽƀ
ŠŸŷƁƄƅƆƂƀƁ
šŸƁƂŵżŰĻſžſŵƀŵŴŶŵŽŽƏĻŷƕƂźŽŵŽƌĻŽŵĻżžŶŵĻűƃƂŸĻŰźƂŸŲžŲŰŽŰ
ŗƏŲŻƏƓƂƌƁƏĻſƀŸĻƁſƀžűƕĻŲžŴƕƏĻŰźƂŸŲƃŲŰƂŸĻŴŰŽƃĻƄƃŽźƆƕƎ
şžŲƕŴžżŻŵŽŽƏĻŷŽŸźŰƓ ĻſƀŸűŻŸŷŽž ĻƇŵƀŵŷĻĻƁŵźƃŽŴĻŰűžĻſƕƁŻƏĻžŴŽžźƀŰƂŽžųžĻŽŰƂŸƁźŰŽŽƏĻŽŰĻźŽžſźƃ
1-
œŵƅƁƅƁƃſƁŹŸƀŻŸ
ųŽƅŻŵŻƃƁŵųƀƁ
ŐŲƂžżŰƂŸƇŽŵĻųŰŻƌżƃŲŰŽŽƏĻŰźƂŸŲžŲŰŽŵ
ŚųŴžƁŽŻƃƁŵųƀƎŷųƅ
ƊŻŽŻƄƅŸŽžų%ſƃƆŽƁ
ŵƁŷƄƅŵƁ
ŔŰƂƇŸźĻźŰżŵƀŸĻƂŸżƇŰƁžŲžĻŲƕŴźŻƎƇŵŽŸŹ
şžŲƕŴžżŻŵŽŽƏĻŷŽŸźŰƓĻſƕƁŻƏĻžŴŽžźƀŰƂŽžųžĻŽŰƂŸƁźŰŽŽƏĻŽŰĻźŽžſźƃĻ1-
ŗƏŲŻƏƓƂƌƁƏ ĻƏźƉž ĻŽŰſƀŸźŻŰŴ ĻŽŰĻŲƕƂƀžŲžżƃĻƁźŻƕĻƓĻƁŽƕų ĻźƀŸųŰĻŰűžĻűƀƃŴ
p ŒŸƇŸƁƂƕƂƌĻſžŲŵƀƅŽƎĻƁźŻŰĻſŵƀŵŴĻŴŰƂƇŸźžżŲƕŴŵžźŰżŵƀžƎ
ŔŵƂŰŻƌŽŰĻƕŽƄžƀżŰƆƕƏĻſƀžĻžűżŵŶŵŽŽƏĻŴŰƂƇŸźŰĻŲƕŴŵžźŰżŵƀŸ ĻŴŸŲĻƁƂžƀĻ
``
ĻŞſƆƕƏŰźƁŵƁƃŰƀ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻƇŸƂŰŹƂŵĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŒƁƂƃſ
ŢƘŷƅƃŻſŽųŵƁŷƘƒ
ŢƁƂŸƃŸŷŹŸƀƀƒƂƃƁźƘƅŽƀŸƀƀƒźųŵƅƁŶųžƏſƆŵųƀƀƒſƅųźųƈŻƄƅƁſƂƘƋƁƈƁŷƘŵ ŤŻſŵƁž#
ŢƁŵƘŷƁſžŸƀƀƒ
ŚƀųƊŸƀƀƒ
ţųŷųƃŴžƁŽŻƃƁŵųƀ
ŤſƃƆŽƁŵƁŷƄƅŵƁ
šŸƁƂŵżŰĻſžſŵƀŵŴŶŵŽŽƏĻŷƕƂźŽŵŽŽƏĻŷĻŰŲƂžųŰŻƌżƃŲŰŽŽƏżĻƂŸżƇŰƁžŲžĻŲŸżźŽŵŽŰ
ŠŰŴƕžŻžźŰƆƕŹŽŸŹĻŴŰƂƇŸźĻŷŰűŻžźžŲŰŽŸŹĻƕĻŽŵĻżžŶŵĻŲŸƏŲŻƏƂŸĻƕŽƈƕĻƂƀŰŽƁſžƀƂŽƕĻŷŰƁžűŸ ĻŽŰſƀŸźŻŰŴ
ſƕŴĻƇŰƁĻƁŸŻƌŽžųžĻŴžƉƃ ĻŰűžĻźžŻŸĻűƀƃŴĻƇŸĻƁŻƌžƂŰĻŽŰźžſŸƇŸŻŸƁƏĻŽŰŲźžŻžĻƀŰŴƕžŻžźŰƆƕŹŽžųžĻŴŰƂ
ƇŸźŰ
ŔŵƂŰŻƌŽŰĻƕŽƄžƀżŰƆƕƏĻſƀžĻžűżŵŶŵŽŽƏĻƀŰŴƕžŻžźŰƆƕŹŽžųžĻŴŰƂƇŸźŰ ĻŴŸŲĻƁƂžƀĻ
ŢƃŸŷƆƂƃƄƅƁžŽƀťƃŸ
ŴƆŸƅƁŴƄžƆŹ
šŸƁƂŵżŰĻſžſŵƀŵŴŶŵŽŽƏĻŽŵűŵŷſŵźŸĻŷƕƂźŽŵŽŽƏĻŷĻŰŲƂžżŰƂŸƇŽŸżĻųŰŻƌżƃŲŰŽŽƏżĻſžŲŽƕƁƂƎĻŰűžĻƇŰƁƂ
źžŲžĻŲŸżźŽŵŽŰ
p ůźƉžĻſžŲƕŴžżŻŵŽŽƏĻŽŵĻŷŽŸźŰƓ ĻŷŲŵƀŽƕƂƌƁƏĻŴžĻŰŲƂžżŰŹƁƂŵƀŽƕĻĻƀŵźžżŵŽŴƃƓƂƌƁƏĻŷŲŵƀƂŰƂŸƁƏĻŲ
ŰŲƂžƀŸŷžŲŰŽƃĻżŰŹƁƂŵƀŽƎĻ7PMWP
"
šŸżŲžŻŸĻƁƅŵżŰƂŸƇŽƕĻƕĻżžŶƃƂƌĻŲƕŴƀƕŷŽƏƂŸƁƏĻŷŰŻŵŶŽžĻŲƕŴĻƀŸŽźƃĻƂŰĻżžŴŵŻƕĻŰŲƂž
ĻŞſƆƕƏŰźƁŵƁƃŰƀ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻƇŸƂŰŹƂŵĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŒƁƂƃſ
ŢƘŷƅƃŻſŽųŵƁŷƘƒ
&TKXGT#NGTV5[UVGO
ŚųŶųžƏƀųƘƀƇƁƃſųƉƘƒƂƃƁ&TKXGT
#NGTV5[UVGO
%SJWFSĻ"MFSUĻ4ZTUFNĻſƀŸŷŽŰƇŵŽŰĻŴžſžżžųƂŸ
ŲžŴƕƎ ĻƇŸƏĻŷŴŰƂŽƕƁƂƌĻźŵƀƃŲŰƂŸĻŰŲƂžĻſžųƕƀ
ƈŸŻŰƁƏĻŰűžĻƏźŸŹĻŽŵŽŰŲżŸƁŽžĻŷƖŶŴŶŰƓĻŷƕ
ƁżƃųŸĻƀƃƅƃ
šŸƁƂŵżŰĻſžſŵƀŵŴŶŵŽŽƏĻŲžŴƕƏĻ%SJWFSĻ"MFSU
4ZTUFNĻƁźŻŰŴŰƓƂƌƁƏĻŷĻŴŲžƅĻƀƕŷŽŸƅĻƄƃŽźƆƕŹ
ƏźƕĻżžŶƃƂƌĻűƃƂŸĻŲŲƕżźŽŵŽƕĻžŴŽžƇŰƁŽžĻŰűž
žźƀŵżž
ŢšŢŘţŘŗřŘŠŠŲ
šŸƁƂŵżŰĻſžſŵƀŵŴŶŵŽŽƏĻŲžŴƕƏĻ%SJWFSĻ"MFSU
4ZTUFNĻŽŵĻſƀŰƆƎƓĻŲĻƃƁƕƅĻƁŸƂƃŰƆƕƏƅ ĻŲžŽŰ
ŻŸƈŵĻŲŸźžŽƃƓĻƄƃŽźƆƕƎĻŴžŴŰƂźžŲžƖĻſƕŴƂ
ƀŸżźŸ
ŒžŴƕŹĻŷŰŲŶŴŸĻŽŵƁŵĻſžŲŽƃĻŲƕŴſžŲƕŴŰŻƌ
ŽƕƁƂƌĻŷŰĻűŵŷſŵƇŽŵĻźŵƀƃŲŰŽŽƏĻŰŲƂžżžűƕ
Żŵż
ŤƅųƅƆƄƄŻƄƅŸſŷƁƂƁſƁŶŻŵƁŷƘƑ
p %SJWFSĻ"MFSUĻ$POUSPMĻqĻ%"$ ĻŴŸŲ
ƁƂžƀĻ
p ŤƃŽźƆƕƏĻƃƂƀŸżŰŽŽƏĻƁżƃųŸĻƀƃƅƃĻĻ-,"
ŴŸŲĻƁƂžƀĻ
ŒŲƕżźŽŵŽŰĻƄƃŽźƆƕƏĻŲƁƂŰŽžŲŻŵŽŰĻŲĻƀŵŶŸżƕ
žƇƕźƃŲŰŽŽƏĻƕĻŽŵĻŰźƂŸŲƃƓƂƌƁƏĻŰŲƂžżŰƂŸƇŽž
ŴžźŸĻƈŲŸŴźƕƁƂƌĻŽŵĻſŵƀŵŲŸƉŸƂƌĻĻźżų
ŤƃŽźƆƕƏĻŷŽžŲƃĻŲŸżŸźŰƓƂƌƁƏĻſƀŸĻſŰŴƕŽŽƕ
ƈŲŸŴźžƁƂƕĻŽŸŶƇŵĻĻźżų
ŤƃŽźƆƕƖĻŲŸźžƀŸƁƂžŲƃƎƂƌĻźŰżŵƀƃ ĻƀžűžƂŰ
ƏźžƖĻŷŰŻŵŶŸƂƌĻŲƕŴĻŽŰƏŲŽžƁƂƕĻƀžŷżƕƂźŸ
ŴžƀžŶŽƌžųžĻſžźƀŸƂƂƏĻŷĻźžŶŽžųžĻűžźƃĻŰŲƂž
şžƂžƇŽŸŹĻƁƂŰƂƃƁĻƃƁƕƅĻƁŸƁƂŵżĻŴžſžżžųŸ
ŲžŴƕƎĻżžŶŽŰĻſŵƀŵŲƕƀŸƂŸĻƃĻ/;%#4 ĻŴŸŲ
ƁƂžƀĻ
ĻŞſƆƕƏŰźƁŵƁƃŰƀ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻƇŸƂŰŹƂŵĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŒƁƂƃſ
ŢƘŷƅƃŻſŽųŵƁŷƘƒ
ŤŻƄƅŸſųƂƁƂŸƃŸŷŹŸƀƀƒŵƁŷƘƒ&TKXGT#NGTV5[UVGO&#% ŚųŶųžƏƀųƘƀƇƁƃſųƉƘƒƂƃƁƄŻƄƅŸſƆ
ƂƁƂŸƃŸŷŹŸƀƀƒŵƁŷƘƒ &#%
ŤƃŽźƆƕƎĻ%"$ĻſƀŸŷŽŰƇŵŽžĻŴŻƏĻƀžŷſƕŷŽŰ
ŲŰŽŽƏĻſžƁƂƃſžŲžųžĻſžųƕƀƈŵŽŽƏĻźŵƀƃŲŰŽŽƏ
ŰŲƂžżžűƕŻŵżĻƕ ĻŲĻžƁŽžŲŽžżƃ ĻŴŻƏĻŲŸźžƀŸ
ƁƂŰŽŽƏĻŽŰĻųžŻžŲŽŸƅĻŰŲƂžżŰųƕƁƂƀŰŻƏƅĻŤƃŽź
ƆƕƏĻŽŵĻſƀŸŷŽŰƇŵŽŰĻŴŻƏĻżƕƁƌźžųžĻƀƃƅƃ
ŒĻŴŵƏźŸƅĻŲŸſŰŴźŰƅĻŷŴŰƂŽƕƁƂƌĻźŵƀƃŲŰƂŸĻŰŲƂž
ŽŵĻſžųƕƀƈƃƓƂƌƁƏ ĻŽŵĻŷŲŰŶŰƎƇŸĻŽŰĻŲƂžżƃ
ŲžŴƕƏĻŒĻƆƌžżƃĻŲŸſŰŴźƃĻŲžŴƕƎĻżžŶŵĻŽŵĻſƀŸ
ŹƂŸĻſžſŵƀŵŴŶŵŽŽƏĻŗĻƆƕƓƖĻſƀŸƇŸŽŸĻŷŰŲŶŴŸ
ŲŰŶŻŸŲžĻŷƃſŸŽƏƂŸƁƏĻƕĻŲƕŴſžƇŸŲŰƂŸĻſƀŸ
ŲŸŽŸźŽŵŽŽƕĻűƃŴƌƏźŸƅĻžŷŽŰźĻŲƂžżŸ ĻŽŵŷŰ
ŻŵŶŽžĻŲƕŴĻſžſŵƀŵŴŶŵŽƌĻƁŸƁƂŵżŸĻ%"$
ŢţśşŊťŝœ
ŤƃŽźƆƕƏĻſžſŵƀŵŴŶŵŽŽƏĻŲžŴƕƏĻĻ%"$Ļ %SJWFS
"MFSUĻ$POUSPM ĻſƀŸŷŽŰƇŵŽŰĻſƀŸŲŵƀŽƃƂŸĻƃŲŰųƃ
ŲžŴƕƏĻźžŻŸĻŲƕŽĻſžƇŸŽŰƓĻźŵƀƃŲŰƂŸĻŰŲƂžĻżŵŽƈ
ſžƁŻƕŴžŲŽž ĻŽŰſƀŸźŻŰŴĻƏźƉžĻŲƕŽĻƇŸĻŲžŽŰ
ŲƕŴŲžŻƕźŰƎƂƌƁƏĻŰűžĻſžƇŸŽŰƎƂƌĻŷŰƁŸſŰƂŸ
ŚŰżŵƀŰĻƀžŷſƕŷŽŰƓĻűžźžŲƕĻſžŷŽŰƇźŸ ĻŽŰŽŵ
ƁŵŽƕĻŽŰĻſƀžƖŶŴŶƕŹĻƇŰƁƂŸŽƕĻƕĻſžƀƕŲŽƎƓĻŲƕŴƀƕ
ŷžźĻŴžƀžųŸĻŷĻƀƃƅŰżŸĻźŵƀżžŲžųžĻźžŻŵƁŰ
ŲžŴƕƏĻŒžŴƕŹĻžƂƀŸżƃƓĻſžſŵƀŵŴŶŵŽŽƏ ĻƏźƉž
ƂƀŰŽƁſžƀƂŽŸŹĻŷŰƁƕűĻŽŵĻƁŻƕŴƃƓĻŲĻƂžƇŽžƁƂƕ
ſžŷŽŰƇźŰżĻŽŰĻſƀžƖŶŴŶƕŹĻƇŰƁƂŸŽƕ
ŢţśşŊťŝœ
ŔŰƂƇŸźĻźŰżŵƀŸĻżŰƓĻſŵŲŽƕĻžűżŵŶŵŽŽƏĻ
ŴŸŲĻƁƂžƀĻ
ţƁŴƁƅų
ŝŵĻŲŸźžƀŸƁƂžŲƃŹƂŵĻƆƎĻƄƃŽźƆƕƎĻŴŻƏ
ſƀžŴžŲŶŵŽŽƏĻƂŵƀżƕŽƃĻŷŽŰƅžŴŶŵŽŽƏĻŷŰ
źŵƀżžżĻŞűžŲƏŷźžŲžĻƀžűƕƂƌĻƀŵųƃŻƏƀŽƕ
ŷƃſŸŽźŸ ĻſŵƀŵŴĻſƀžŴžŲŶŵŽŽƏżĻƀƃƅƃ
ſŵƀŵźžŽŰŹƂŵƁƌ ĻƉžĻŲŸĻŴžƁƂŰƂŽƌžĻŲƕŴſž
ƇŸŻŸ
šŴſŸŹŸƀƀƒ
ţĻŴŵƏźŸƅĻŲŸſŰŴźŰƅĻƁŸƁƂŵżŰĻżžŶŵĻŽŰŴƕƁ
ŻŰƂŸĻſžſŵƀŵŴŶŵŽŽƏ ĻŽŵĻŷŲŰŶŰƎƇŸĻŽŰĻƂŵ ĻƉž
ŷŴŰƂŽƕƁƂƌĻźŵƀƃŲŰŽŽƏĻŽŵĻſžųƕƀƈŸŻŸƁƏ
ŽŰſƀŸźŻŰŴ
p ſƕŴĻƇŰƁĻƁŸŻƌŽŸƅĻűžźžŲŸƅĻŲƕƂƀƕŲ
p ŽŰĻŴžƀžųŰƅ ĻŷƀŸƂŸƅĻźžŻƕƏżŸ
ĻŞſƆƕƏŰźƁŵƁƃŰƀ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻƇŸƂŰŹƂŵĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŒƁƂƃſ
ŝŰŻŰƈƂƃŲŰŽŽƏĻƁŸƁƂŵżŸĻſƀžŲžŴƏƂƌƁƏĻŷĻŴŸƁ
ſŻŵƏĻƆŵŽƂƀŰŻƌŽžƖĻźžŽƁžŻƕĻƂŰĻŲĻƁŸƁƂŵżƕ
żŵŽƎĻŗŰĻŴŵƂŰŻƌŽžƎĻƕŽƄžƀżŰƆƕƓƎ ĻƏźĻźžƀŸ
ƁƂƃŲŰƂŸƁƏĻƁŸƁƂŵżžƎĻżŵŽƎ ĻŴŸŲĻƁƂžƀĻ
ŦŵƘſŽŕŻſŽ
ŔŻƏĻŽŰŻŰƈƂƃŲŰŽŽƏĻ%SJWFSĻ"MFSUĻƃĻƀŵŶŸżƕĻžƇƕ
źƃŲŰŽŽƏ
p ţĻżŵŽƎĻ/;%#4ĻŷŽŰŹŴƕƂƌĻŠųƄƅƃƁżŽŻ
ųŵƅƁſƁŴŻžƒ ŤŻƄƅŸſƎƂƁŷŷŸƃŹŽŻ
ŵƁŷŻƅŸžƒ &TKXGT#NGTVĻƂŰĻſžŷŽŰƇƂŵ
ſžŻŵĻųŰŻžƇźžƎĻĻşžŻŵĻűŵŷĻųŰŻžƇźŸ
ŤƃŽźƆƕƏĻŲŸżźŽŵŽŰ
ŢƃŻƀƉŻƂƃƁŴƁƅŻ
ŤƃŽźƆƕƏĻ%SJWFSĻ"MFSUĻŰźƂŸŲƃƓƂƌƁƏ ĻźžŻŸ
ƈŲŸŴźƕƁƂƌĻſŵƀŵŲŸƉƃƓĻĻźżųĻƕĻŷŰŻŸ
ŢƘŷƅƃŻſŽųŵƁŷƘƒ
ŤŻƄƅŸſųƂƁƂŸƃŸŷŹŸƀƀƒŵƁŷƘƒ&TKXGT#NGTV5[UVGO&#%
ƈŰƓƂƌƁƏĻŰźƂŸŲŽžƎĻſƀžƂƏųžżĻƃƁƌžųžĻƇŰƁƃ
źžŻŸĻƈŲŸŴźƕƁƂƌĻſŵƀŵŲŸƉƃƓĻĻźżų
šŸżŲžŻĻſžſŵƀŵŴŶŵŽŽƏĻżžŶŵĻűƃƂŸĻŲŸżźŽŵ
ŽŸŹ
ůźƉžĻźŵƀƃŲŰŽŽƏĻŰŲƂžżžűƕŻƏĻƁƂŰƓ
ŽŵŲſŵŲŽŵŽŸż ĻŴŻƏĻƕŽƄžƀżƃŲŰŽŽƏ
ŲžŴƕƏĻſžŴŰƓƂƌƁƏĻŷŲƃźžŲŸŹĻƁŸųŽŰŻ
ƂŰĻƂŵźƁƂžŲŵĻſžŲƕŴžżŻŵŽŽƏĻ&TKXGT
#NGTVŢƁƃųƀųƂŸƃŸƃƎŵĻĻſƀŸĻƆƌžżƃĻŽŰ
ſŰŽŵŻƕĻſƀŸŻŰŴƕŲĻŷŰƁŲƕƇƃƓƂƌƁƏĻŲƕŴſžŲƕŴŽŸŹ
ƁŸżŲžŻĻşžſŵƀŵŴŶŵŽŽƏĻſžŲƂžƀƎƓƂƌƁƏ
ƇŵƀŵŷĻŴŵƏźŸŹĻƇŰƁĻƏźƉžĻźŵƀƃŲŰŽŽƏĻŽŵ
ſžźƀŰƉƃƓƂƌƁƏ
p ŝŰƂŸƁŽƕƂƌĻźŽžſźƃĻ1-ĻŽŰĻŻƕŲžżƃĻſŵƀŵżŸ
źŰƇƕĻŽŰĻźŵƀżžŲƕŹĻźžŻžŽƆƕ
ŢšŢŘţŘŗřŘŠŠŲ
ŔžĻƁŸųŽŰŻƃĻƂƀŸŲžųŸĻƂƀŵűŰĻƁƂŰŲŸƂŸƁƏ
ƁŵƀŹžŷŽž ĻžƁźƕŻƌźŸĻƁžŽŽŸŹĻŲžŴƕŹĻƇŰƁƂž
ŽŵĻƃƁŲƕŴžżŻƎƓĻƁŲžųžĻƁƂŰŽƃ
ţĻŲŸſŰŴźƃĻƁſƀŰƆƎŲŰŽŽƏĻƁŸųŽŰŻƃĻƂƀŸŲžųŸ
ƇŸĻſžƏŲŸĻŲƕŴƇƃƂƂƏĻŲƂžżŸĻŷƃſŸŽƕƂƌĻŰŲƂž
żžűƕŻƌĻűŵŷſŵƇŽŸżĻƇŸŽžżĻƏźžżžųŰĻƁźž
ƀƕƈŵĻƕĻŲƕŴſžƇŸŽƌƂŵ
ŔžƁŻƕŴŶŵŽŽƏĻƁŲƕŴƇŰƂƌĻſƀžĻƂŵ ĻƉžĻźŵƀƃ
ŲŰŽŽƏĻŰŲƂžżžűƕŻŵżĻƃĻƁƂŰŽƕĻŲƂžżŸ
ŽŰƁƂƕŻƌźŸĻŶĻŽŵűŵŷſŵƇŽŵ ĻƉžĻŹĻƃĻƁƂŰŽƕ
ŰŻźžųžŻƌŽžųžĻƁſƏŽƕŽŽƏ
ĻŞſƆƕƏŰźƁŵƁƃŰƀ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻƇŸƂŰŹƂŵĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŒƁƂƃſ
ŢƘŷƅƃŻſŽųŵƁŷƘƒ
ŤŻƄƅŸſųƂƁƂŸƃŸŷŹŸƀƀƒŵƁŷƘƒ&TKXGT#NGTV5[UVGO&#% ŤŻſŵƁžŻƅųƂƁŵƘŷƁſžŸƀƀƒ
ŢųƀŸžƏƂƃŻžųŷƘŵ
ŤŻſŵƁž#
ŢƁŵƘŷƁſžŸƀƀƒ
ŚƀųƊŸƀƀƒ
&TKXGT#NGTVŢƁƃųƀųƂŸƃŸƃƎŵ
ŢƀŰŽƁſžƀƂŽŸżĻŷŰƁžűžżĻźŵƀƃƎƂƌĻŽŵŲſŵŲŽŵŽž ĻŲžŴƕŹĻžƂƀŸżƃƓĻſžſŵƀŵŴŶŵŽŽƏĻƃĻŲŸųŻƏŴƕĻŷŲƃ
źžŲžųžĻƁŸųŽŰŻƃĻƕĻƂŵźƁƂžŲžųžĻſžŲƕŴžżŻŵŽŽƏ
ŚųŴžƁŽŻƃƁŵųƀƎŷųƅƊŻŽŻ
ƄƅŸŽžų%ſƃƆŽƁŵƁŷƄƅŵƁ
ŔŰƂƇŸźĻźŰżŵƀŸĻƂŸżƇŰƁžŲžĻŲƕŴźŻƎƇŵŽŸŹ
ŗƏŲŻƏƓƂƌƁƏ ĻƏźƉž ĻŽŰſƀŸźŻŰŴ ĻŽŰĻŲƕƂƀžŲžżƃĻƁźŻƕĻƓĻƁŽƕų ĻźƀŸųŰĻŰűžĻűƀƃŴ
p ŒŸƇŸƁƂƕƂƌĻſžŲŵƀƅŽƎĻƁźŻŰĻſŵƀŵŴĻŴŰƂƇŸźžżŲƕŴŵžźŰżŵƀžƎ
ŔŵƂŰŻƌŽŰĻƕŽƄžƀżŰƆƕƏĻſƀžĻžűżŵŶŵŽŽƏĻŴŰƂƇŸźŰĻŲƕŴŵžźŰżŵƀŸ ĻŴŸŲĻƁƂžƀĻ
ŤŻƄƅŸſų&TKXGT#NGTVťƃŸŴƆ
ŸƅƄƒƃŸſƁƀƅ
šŸƁƂŵżŰĻŲƕŴźŻƎƇŵŽŰ
p ůźƉžĻſžŲƕŴžżŻŵŽŽƏĻŽŵĻŷŽŸźŰƓ ĻŷŲŵƀŽƕƂƌƁƏĻŴžĻŰŲƂžżŰŹƁƂŵƀŽƕĻĻƀŵźžżŵŽŴƃƓƂƌƁƏĻŷŲŵƀ
ƂŰƂŸƁƏĻŲĻŰŲƂžƀŸŷžŲŰŽƃĻżŰŹƁƂŵƀŽƎĻ7PMWP
"
šŸżŲžŻŸĻƓĻƁƅŵżŰƂŸƇŽŸżŸ
ŗŻƄƂžŸż
ŤŻſ
ŵƁž
ŢƁŵƘŷƁſžŸƀƀƒ
ŚƀųƊŸƀƀƒ
&TKXGT#NGTVŕŮŝŞ
ŤƃŽźƆƕƏĻŲŸżźŽŵŽŰ
&TKXGT#NGTVĻŗƁƄƅƆƂƀƁ
ŤƃŽźƆƕƏĻƃŲƕżźŽŵŽŰ
ĻŞſƆƕƏŰźƁŵƁƃŰƀ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻƇŸƂŰŹƂŵĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŒƁƂƃſ
ŢƘŷƅƃŻſŽųŵƁŷƘƒ
ŤŻƄƅŸſųƂƁƂŸƃŸŷŹŸƀƀƒŵƁŷƘƒ&TKXGT#NGTV5[UVGO&#%
ŤŻſ
ŵƁž
ŢƁŵƘŷƁſžŸƀƀƒ
ŚƀųƊŸƀƀƒ
&TKXGT#NGTVšŹŻŷųƀŻŸŽſƊ
ŤƃŽźƆƕƏĻſŵƀŵŲžŴŸƂƌƁƏĻŲĻƀŵŶŸżĻžƇƕźƃŲŰŽŽƏĻƇŵƀŵŷĻƂŵ ĻƉžĻƈŲŸŴźƕƁƂƌĻžſƃƁźŰƓƂƌƁƏĻŽŸŶƇŵ
Ļźżų
&TKXGT#NGTVŠŸŷƁƄƅƆƂŸƀ
ŝŰĻŴžƀžŷƕĻŽŵżŰƓĻƇƕƂźžƖĻűžźžŲžƖĻƀžŷżƕƂźŸ ĻŰűžĻŴŰƂƇŸźĻźŰżŵƀŸĻƂŸżƇŰƁžŲžĻŲŸżźŽŵŽŸŹ
ŔŵƂŰŻƌŽŰĻƕŽƄžƀżŰƆƕƏĻſƀžĻžűżŵŶŵŽŽƏĻŴŰƂƇŸźŰĻŲƕŴŵžźŰżŵƀŸ ĻŴŸŲĻƁƂžƀĻ
ĻŞſƆƕƏŰźƁŵƁƃŰƀ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻƇŸƂŰŹƂŵĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŒƁƂƃſ
ŢƘŷƅƃŻſŽųŵƁŷƘƒ
&TKXGT#NGTV5[UVGOŷƁƂƁſƁŶųƆƅƃŻſųƀƀƒƄſƆŶŻƃƆƈƆ ŚųŶųžƏƀųƘƀƇƁƃſųƉƘƒƂƃƁƇƆƀŽƉƘƑ
ƆƅƃŻſųƀƀƒƄſƆŶŻƃƆƈƆ
ƀƃƅƃĻſžſŵƀŵŴŶŰƓĻŲžŴƕƏĻſƃŻƌƁƃƎƇžƎĻŲƕűƀŰ
ƆƕƓƎĻźŵƀżŰ
ŢšŢŘţŘŗřŘŠŠŲ
šŸƁƂŵżŰĻ-,"ĻſƀŸŷŽŰƇŵŽŰĻŻŸƈŵĻŴŻƏĻſƕŴƂ
ƀŸżźŸĻŲžŴƕƏĻƕĻŽŵĻŰźƂŸŲƃƓƂƌƁƏĻŲĻƃƁƕƅ
ƁŸƂƃŰƆƕƏƅ ĻŰĻƂŰźžŶĻŷŰĻŲƁƕƅĻŴžƀžŶŽƕƅĻƇŸ
ſžųžŴŽŸƅĻƃżžŲ
ŒžŴƕŹĻŷŰŲŶŴŸĻŽŵƁŵĻſžŲŽƃĻŲƕŴſžŲƕŴŰŻƌ
ŽƕƁƂƌĻŷŰĻűŵŷſŵƇŽŵĻźŵƀƃŲŰŽŽƏĻŰŲƂžżžűƕ
Żŵż ĻŰĻƂŰźžŶĻŴžƂƀŸżŰŽŽƏĻŲƁƕƅĻŴƕƎƇŸƅ
ŷŰźžŽƕŲĻƂŰĻſƀŰŲŸŻĻŴžƀžŶŽƌžųžĻƀƃƅƃ
ŤƃŽźƆƕƏĻƃƂƀŸżŰŽŽƏĻƁżƃųŸĻƀƃƅƃĻĻ -BOF
,FFQJOHĻ"JE ĻĻſƀŸŷŽŰƇŵŽŰĻŴŻƏĻŲŸźžƀŸ
ƁƂŰŽŽƏĻŽŰĻŰŲƂžżŰųƕƁƂƀŰŻƏƅĻƂŰĻƕŽƈŸƅĻſžŴƕű
ŽŸƅĻƈŻƏƅŰƅĻƂŰĻŴžſžżŰųŰƓĻŷżŵŽƈŸƂŸĻƀŸŷŸź
ŽŵŽŰŲżŸƁŽžųžĻŷƖŷŴƃĻŰŲƂžżžűƕŻƏĻŷĻŹžųž
ƁżƃųŸĻƀƃƅƃĻŲĻſŵŲŽŸƅĻƁŸƂƃŰƆƕƏƅ
ŢƃŻƀƉŻƂƃƁŴƁƅŻ
ŤƃŽźƆƕƏĻƃƂƀŸżŰŽŽƏĻƁżƃųŸĻƀƃƅƃĻƓĻŰźƂŸŲŽžƎ
ŲĻƕŽƂŵƀŲŰŻƕĻƈŲŸŴźžƁƂŵŹĻĻźżųĻŽŰ
ŴžƀžųŰƅĻŷĻƇƕƂźŸżŸĻŻƕŽƕƏżŸĻƀžŷżƕƂźŸĻŤƃŽź
ƆƕƏĻƂŸżƇŰƁžŲžĻŲŸżŸźŰƓƂƌƁƏĻŽŰĻŲƃŷƌźŸƅ
ŴžƀžųŰƅ ĻŴŵĻƁżƃųŸĻƀƃƅƃĻŲƃŶƇƕĻŷŰĻ ĻżŵƂƀƕŲ
ŚŰżŵƀŰĻŰŲƂžżžűƕŻƏĻƄƕźƁƃƓĻŽŰŽŵƁŵŽƕĻƄŰƀ
űžƎĻŻƕŽƕƖĻƀžŷżƕƂźŸĻŴžƀžųŸƁżƃųŸĻůźƉž
ŰŲƂžżžűƕŻƌĻžƁƌžƁƌĻſŵƀŵƂŽŵĻűžźžŲƃĻŻƕŽƕƎ
ƄƃŽźƆƕƏĻƃƂƀŸżŰŽŽƏĻƁżƃųŸĻƀƃƅƃĻŰźƂŸŲŽž
ſžŲŵƀƂŰƓĻŰŲƂžżžűƕŻƌĻŽŰĻƁżƃųƃĻŻŵųźŸż
ŷƃƁŸŻŻƏżĻźŵƀżŰ
ůźƉžĻŰŲƂžżžűƕŻƌĻŴžƁƏųŰƓĻŰűžĻŶĻſŵƀŵƂŸŽŰƓ
űžźžŲƃĻŻƕŽƕƎ ĻƄƃŽźƆƕƏĻƃƂƀŸżŰŽŽƏĻƁżƃųŸ
ĻŞſƆƕƏŰźƁŵƁƃŰƀ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻƇŸƂŰŹƂŵĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŒƁƂƃſ
ŕŻſŽƀŸƀƀƒƅųƆŵƘſŽƀŸƀƀƒ
ŝŰƂŸƁŽƕƂƌĻźŽžſźƃĻŽŰĻƆŵŽƂƀŰŻƌŽƕŹĻźžŽƁžŻƕ
ƉžűĻƃŲƕżźŽƃƂŸĻƇŸĻŲŸżźŽƃƂŸĻƄƃŽźƆƕƎĻŤƃŽź
ƆƕƏĻŲŲƕżźŽŵŽŰ ĻƏźƉžĻŽŰĻźŽžſƆƕĻƁŲƕƂŸƂƌƁƏ
žŴŸŽĻƕŽŴŸźŰƂžƀ
şƀŸĻŴŵƏźŸƅĻźžżűƕŽŰƆƕƏƅĻžűƀŰŽžųžĻžűŻŰŴ
ŽŰŽŽƏĻŽŵĻŷŰŻŸƈŰƓƂƌƁƏĻżƕƁƆƏĻŴŻƏĻźŽžſźŸ
ƃŲƕżźŽŵŽŽƏŲŸżźŽŵŽŽƏĻŽŰĻƆŵŽƂƀŰŻƌŽƕŹĻźžŽ
ƁžŻƕĻţĻƂŰźžżƃĻŲŸſŰŴźƃĻƄƃŽźƆƕƓƎĻżžŶŽŰ
źŵƀƃŲŰƂŸĻƇŵƀŵŷĻƁŸƁƂŵżƃĻżŵŽƎĻŰŲƂžżžűƕŻƏ
/;%#4ĻŒĻŴŰŽžżƃĻŲŸſŰŴźƃĻŲŸźžŽŰŹƂŵ
ŽŰƁƂƃſŽƕĻŴƕƖ
p ŞűŵƀƕƂƌĻாĻŰűžĻŕƎŽžĻŲĻŠųƄƅƃƁżŽŻ
ŠųƄƅƃƁżŽŻųŵƅƁſƁŴŻžƒ
ƂƃŸŷƄƈƄƂƁž
ŤŻƄƅ
ŞſŸƁĻƁŸƁƂŵżŸĻżŵŽƎĻĻŴŸŲĻƁƂžƀĻ
ŢƘŷƅƃŻſŽųŵƁŷƘƒ
&TKXGT#NGTV5[UVGOŷƁƂƁſƁŶųƆƅƃŻſųƀƀƒƄſƆŶŻƃƆƈƆ
ŞźƀƕżĻƆƌžųž ĻżžŶŽŰĻƂŰźžŶĻŲŸűƀŰƂŸ
ŽŰƁƂƃſŽƕĻžſƆƕƖĻŲĻżŵŽƎĻ/;%#4
ŢƁƂŸƃŸŷŹŸƀƀƒźųŷƁƂƁſƁŶƁƑŵƘŴƃųƉƘƙ
ŽŸƃſƁŵƁŶƁŽƁžŸƄų
p şžſŵƀŵŴŶŵŽŽƏĻŷŰĻŴžſžżžųžƎĻŲƕűƀŰƆƕƖ
źŵƀżžŲžųžĻźžŻŵƁŰĻĻťƁžƏŽƁŵŻŴƃųƉŻƒ
qĻாĻŰűžĻŕƎŽž
p ŐźƂŸŲŽŵĻźŵƀƃŲŰŽŽƏĻĻťƁžƏŽƁ
p
ƂƁŷŷŸƃŹŽųƃƆžŸŵƁŶƁƆƂƃųŵžŸƀŻƒĻq
ாĻŰűžĻŕƎŽž
ůźĻſžſŵƀŵŴŶŵŽŽƏĻŲƕűƀŰƆƕƓƎĻźŵƀżŰ ĻƂŰź
ƕĻŰźƂŸŲŽŵĻźŵƀƃŲŰŽŽƏĻŢƁžƀųƒ
ƇƆƀŽƉŻƁƀųžƏƀƁƄƅƏĻĻாĻŰűžĻŕƎŽž
œŽƅŻŵƀŸŽŸƃƆŵųƀƀƒ
ŤƃŽźƆƕƏĻƃƂƀŸżŰŽŽƏĻƁżƃųŸĻƀƃƅƃĻŽŰżŰųŰƓƂƌƁƏ
ƃƂƀŸżƃŲŰƂŸĻŰŲƂžżžűƕŻƌĻŲĻżŵŶŰƅĻƀžŷżƕƂźŸ
ƁżƃųŸĻƀƃƅƃ
ŢŹƂƃŶŽű.-#ųƃƁƄƈűƔƃƍƂƐųƀƁſƇŶƂŻŶƁƄųűžžƐ
ƃűŻſƁŶŴƄƔƃƁűƔŻƃſƁƖƏƁƄƆƄ
ůźƉžĻŰŲƂžżžűƕŻƌĻŽŰűŻŸŶƃƓƂƌƁƏĻŴžĻŻƕŲžƖĻƇŸ
ſƀŰŲžƖĻŻƕŽƕƖĻƀžŷżƕƂźŸĻƁżƃųŸ ĻŰĻſžźŰŶƇŸź
ſžŲžƀžƂƃĻŽŵĻŲŲƕżźŽŵŽŸŹ ĻŰŲƂžżžűƕŻƌĻƁſƀƏ
żžŲƃƓƂƌƁƏĻŽŰŷŰŴĻƃĻƁżƃųƃĻƀƃƅƃ
ťƄžŻƇƖƐƄƃƁŹŽűžžƐƂŽƄŴŹƁƄƆƄ .-# ƀſƀŶƁŶŵ
ŷűƔųſŵƖƐƀƁſųƖŵƆŹżŶžžƐųƖŵŻƄƁƂƄƀƄżƍƂű
ƇƖƔƏŻŶƁŽű
ůźƉžĻŰŲƂžżžűƕŻƌĻſŵƀŵƂŸŽŰƓĻűžźžŲƃĻŻƕŽƕƎ
ƄƃŽźƆƕƏĻƃƂƀŸżŰŽŽƏĻƁżƃųŸĻƀƃƅƃĻſžſŵƀŵŴŶŰƓ
ŲžŴƕƏĻſƀžĻƆŵĻſƃŻƌƁŰƆƕƓƎĻźŵƀżŰĻŦŵĻŲƕŴűƃ
ŲŰƓƂƌƁƏĻŽŵŷŰŻŵŶŽžĻŲƕŴĻƂžųž ĻƇŸĻƁŸƁƂŵżŰ
ŷŰƁƂžƁžŲƃƓĻŻŵųźŵĻŷƃƁŸŻŻƏĻŴžĻźŵƀżŰĻŴŻƏ
ŰźƂŸŲŽžųžĻſžŲŵƀŽŵŽŽƏĻŰŲƂžżžűƕŻƏĻŽŰŷŰŴĻŽŰ
ƁżƃųƃĻƀƃƅƃ
ŦŸƄƀŰĻſžźŰŷƃƓĻĻſƃŻƌƁƃƎƇƕĻŲƕűƀŰƆƕƖĻſƀŸĻſŵƀŵƂŸŽƕĻűžźžŲžƖĻŻƕŽƕƖ
``
ĻŞſƆƕƏŰźƁŵƁƃŰƀ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻƇŸƂŰŹƂŵĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŒƁƂƃſ
ŢƘŷƅƃŻſŽųŵƁŷƘƒ
&TKXGT#NGTV5[UVGOŷƁƂƁſƁŶųƆƅƃŻſųƀƀƒƄſƆŶŻƃƆƈƆ ŗŻƀųſƘƊƀŸƂƃƁƈƁŷŹŸƀƀƒƂƁŵƁƃƁƅƘŵ
ţƁŴƁƅų
ŦƏĻƄƃŽźƆƕƏĻŴžſžŲŽƎƓƂƌƁƏĻŲĻƀƕŷŽŸƅĻƁŸƂƃŰ
ƆƕƏƅĻŽŵĻſžƂƀŵűƃƎƇŸżŸĻſžƏƁŽŵŽƌĻųƀŰƄƕƇ
ŽŸżŸĻŷžűƀŰŶŵŽŽƏżŸĻŞƁƌĻŴŵźƕŻƌźŰĻſƀŸźŻŰ
ŴƕŲ
ŢţśşŊťŝœ
ŤƃŽźƆƕƏĻ-,"ĻƂŸżƇŰƁžŲžĻŲƕŴźŻƎƇŰƓƂƌƁƏ
ſƕŴĻƇŰƁĻƀžűžƂŸĻſžźŰŶƇŸźŰĻſžŲžƀžƂƃ
.-#ųƂƃƄƀűƔųƁſŲſƃƄŸƀƁűųſŴſŲſŻƄ
.-#žŶŸűƂƃſƂſųƄƔƃƍƂƐƄƁƖŸŻŹƆƀſųſƁſƃűƆŵſ
ųžƄƃƁƖƉžƍſƗƁſŸŽƖƃŻŹ
ŤƃŽźƆƕƏĻ-,"ĻŲƂƀƃƇŰƓƂƌƁƏĻƕĻŲƕŴŲžŴŸƂƌĻŰŲƂž
żžűƕŻƌĻŲƕŴĻźƀŰƎĻŴžƀžųŸĻĻƆŵĻſžŷŽŰƇŰƓƂƌƁƏ
ŽŰƁƂƃſŽŸżĻƇŸŽžż
ţĻſŵŲŽŸƅĻŲŸſŰŴźŰƅĻƄƃŽźƆƕƏĻƃƂƀŸżŰŽŽƏ
ƁżƃųŸĻƀƃƅƃĻŴžŷŲžŻƏƓĻŰŲƂžżžűƕŻƎĻſŵƀŵ
ƂŽƃƂŸĻŻƕŽƕƎĻűŵŷĻŲŲƕżźŽŵŽŽƏĻŰźƂŸŲŽžųžĻźŵƀ
żƃŲŰŽŽƏĻƇŸĻſžſŵƀŵŴŶŵŽŽƏĻſƃŻƌƁƃƎƇžƎ
ŲƕűƀŰƆƕƓƎĻŽŰĻźŵƀżƕĻŞŴŸŽĻŷĻƂŰźŸƅĻŲŸſŰŴźƕŲĻ
ŲŸźžƀŸƁƂŰŽŽƏĻƁƃżƕŶŽžƖĻƁżƃųŸĻƀƃƅƃĻŴŻƏ
ŴŸŽŰżƕƇŽžųžĻſƀžƅžŴŶŵŽŽƏĻſžŲžƀžƂƕŲĻŷŰ
ƃżžŲŸĻŲƕŻƌŽžƖĻŻƕŽƕƖĻŲŸŴŸżžƁƂƕ
p ŧŕŠŒŞŝŐĻŻƕŽƕƏĻŽŰĻŲƕŴſžŲƕŴŽžżƃĻűžƆƕ
šŴſŸŹŸƀƀƒ
p ŔŰƂƇŸźĻźŰżŵƀŸĻƄƃŽźƆƕƖĻƃƂƀŸżŰŽŽƏ
.-#ŲűƈŹƃƍžűƂƃƄƀžƖŲſŻſųƖżƖžƖƗ
ůźƉžĻƁŸƁƂŵżŰĻƃƂƀŸżŰŽŽƏĻƁżƃųŸĻƀƃƅƃĻƃŲƕż
źŽŵŽŰĻƕĻƀžŷſƕŷŽŰƓűŰƇŸƂƌĻűžźžŲƕĻŻƕŽƕƖ ĻƁŸż
ŲžŻĻ-,"ĻŲƕŴžűƀŰŶŰƓƂƌƁƏĻŷĻőŇśŘŜŘĻŻƕŽƕƏżŸ
p šŇŠŐĻűžźžŲŰĻŻƕŽƕƏĻĻƄƃŽźƆƕƏĻƃƂƀŸżŰŽŽƏ
ƁżƃųŸĻƀƃƅƃĻŽŵĻƀžŷſƕŷŽŰƓĻŻƕŽƕƎĻƀžŷżƕƂźŸ
ŷĻƂžųžĻűžźƃĻŰŲƂžżžűƕŻƏ
ĻŞſƆƕƏŰźƁŵƁƃŰƀ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻƇŸƂŰŹƂŵĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŒƁƂƃſ
ƁżƃųŸĻƀƃƅƃĻżŰƓĻžűżŵŶŵŽŽƏĻſžŴƕűŽƕĻŴž
ŻƎŴƁƌźžųžĻžźŰĻőƕŻƌƈĻŴŵƂŰŻƌŽƃĻƕŽƄžƀ
żŰƆƕƎĻŲŸĻŷżžŶŵƂŵĻžƂƀŸżŰƂŸĻƂƃƂĻŴŸŲ
ƁƂžƀĻ
ŢƘŷƅƃŻſŽųŵƁŷƘƒ
&TKXGT#NGTV5[UVGOŷƁƂƁſƁŶųƆƅƃŻſųƀƀƒƄſƆŶŻƃƆƈƆ
ŢţśşŊťŝœ
ŗŰĻſŵŲŽŸƅĻƁźŻŰŴŽŸƅĻžűƁƂŰŲŸŽ ĻƄƃŽźƆƕƏ
-,"ĻżžŶŵĻſƀŰƆƎŲŰƂŸĻŽŵźžƀŵźƂŽžĻĻƃ
ƆƌžżƃĻŲŸſŰŴźƃĻƀŵźžżŵŽŴƃƓƂƌƁƏĻŲŸż
źŽƃƂŸĻƖƖ
şƀŸźŻŰŴŰżŸĻƂŰźŸƅĻƁŸƂƃŰƆƕŹĻżžŶƃƂƌ
űƃƂŸ
p
p
p
p
p
ŴžƀžŶŽƕĻƀžűžƂŸ
ŷŸżžŲƕĻŴžƀžŶŽƕĻƃżžŲŸ
ſžųŰŽŵĻŴžƀžŶŽƓĻſžźƀŸƂƂƏ
ŴƃŶŵĻƁſžƀƂŸŲŽŸŹĻƁƂŸŻƌĻźŵƀƃŲŰŽŽƏ
ŰŲƂž
ţƆŽŻƀųŽŸƃſƘ
ŔŻƏĻƀžűžƂŸĻƄƃŽźƆƕƖĻƃƂƀŸżŰŽŽƏĻƁżƃųŸĻƀƃƅƃ
-," ĻŲžŴƕŹĻſžŲŸŽŵŽĻƂƀŸżŰƂŸĻƀƃźŸĻŽŰĻźŵƀżƕ
-,"ĻſžƁƂƕŹŽžĻƁŻƕŴźƃƓĻŷŰĻƆŸżĻůźƉžĻƄƃŽźƆƕƏ
ƀžŷſƕŷŽŰƓ ĻƉžĻŲžŴƕŹĻŷŽƏŲĻƀƃźŸĻŷĻźŵƀżŰ ĻŽŰ
ŵźƀŰŽĻŲŸŲžŴŸƂƌƁƏĻſžŲƕŴžżŻŵŽŽƏ ĻƉžĻŷŰžƅž
ƇƃƓĻŲžŴƕƏĻŰźƂŸŲŽƕƈŵĻźŵƀƃŲŰƂŸĻŰŲƂžżžűƕŻŵż
ůźƉžĻŲžŴƕŹĻŽŵĻſƀŸƁŻƃƅŰƓƂƌƁƏĻŴžĻſžƀŰŴŸ
ƀžŷſžƇŰƂŸĻźŵƀżžŲŵĻźŵƀƃŲŰŽŽƏ ĻƄƃŽźƆƕƏ
ƃƂƀŸżŰŽŽƏĻƁżƃųŸĻƀƃƅƃĻſŵƀŵƅžŴŸƂƌĻŲĻƀŵŶŸż
žƇƕźƃŲŰŽŽƏĻƕĻŷŰŻŸƈŰƓƂƌƁƏĻƃĻƆƌžżƃĻƀŵŶŸżƕ
ŴžźŸĻŲžŴƕŹĻŽŵĻŲƕŴŽžŲŸƂƌĻźŵƀżžŲŵĻźŵƀƃŲŰŽŽƏ
ŰŲƂžżžűƕŻŵż
ŤŻſŵƁžŻƅųƂƁŵƘŷƁſžŸƀƀƒ
ţĻƁŸƂƃŰƆƕƏƅ ĻŲĻƏźŸƅĻƄƃŽźƆƕƏĻ-,"ĻŽŵĻſƀŰƆƎƓ
ŰűžĻŶĻŷŽŰƅžŴŸƂƌƁƏĻŲĻƀŵŶŸżƕĻžƇƕźƃŲŰŽŽƏ ĻŽŰ
ſŰŽŵŻƕĻſƀŸŻŰŴƕŲĻżžŶŵĻűƃƂŸĻŲŸŲŵŴŵŽŵĻſžŲƕ
ŴžżŻŵŽŽƏĻƀŰŷžżĻƕŷĻſžƏƁŽƎŲŰŻƌŽŸżĻſžŲƕŴž
żŻŵŽŽƏżĻŽŰĻŴŸƁſŻŵƖĻƇŸĻŢŒŵźƀŰŽƕĻţĻƂŰźžżƃ
ŲŸſŰŴźƃĻŴžƂƀŸżƃŹƂŵƁƌĻŽŰŴŰŽŸƅĻƀŵźžżŵŽŴŰ
ƆƕŹ
şƀŸźŻŰŴŸĻſžŲƕŴžżŻŵŽƌ
ſžųŰŽƕĻſžųžŴŽƕĻƃżžŲŸĻŷĻžűżŵŶŵŽžƎ
ŲŸŴŸżƕƁƂƎ
ŤŻſŵƁž#
ŢƁŵƘŷƁſžŸƀƀƒ
ŚƀųƊŸƀƀƒ
ŤŻƄƅƂƃŸŷƆƂƃƄƈƁŷųƄƂƁžƁƄƎ
ŠŸŷƁƄƅƆƂƀƁƀųƐƅƁżƄŽƁƃƁƄƅŻ
ŤƃŽźƆƕƏĻƃƂƀŸżŰŽŽƏĻƁżƃųŸĻƀƃƅƃĻſŵƀŵŲžŴŸƂƌƁƏĻƃĻƀŵŶŸżĻžƇƕźƃŲŰŽŽƏĻƇŵƀŵŷĻƂŵ ĻƉžĻƈŲŸŴ
źƕƁƂƌĻžſƃƁźŰƓƂƌƁƏĻŽŸŶƇŵĻĻźżų
ŤŻƄƅƂƃŸŷƆƂƃƄƈƁŷųƄƂƁžƁƄƎ
ŠŸŷƁƄƅƆƂƀƁŷžƒƄƆƌŸƄƅŵƃųź
ſŸƅŽŻ
ŝŰĻƁżƃŷƕĻƀƃƅƃĻŽŵżŰƓĻƇƕƂźŸƅĻŻƕŽƕŹĻűžźžŲžƖĻƀžŷżƕƂźŸ ĻŰűžĻŴŰƂƇŸźĻźŰżŵƀŸĻƂŸżƇŰƁžŲžĻŲŸż
źŽŵŽŸŹĻŔŵƂŰŻƌŽŰĻƕŽƄžƀżŰƆƕƏĻſƀžĻžűżŵŶŵŽŽƏĻŴŰƂƇŸźŰĻŲƕŴŵžźŰżŵƀŸ ĻŴŸŲĻƁƂžƀĻ
ŤŻƄƅƂƃŸŷƆƂƃƄƈƁŷųƄƂƁžƁƄƎ
ŗƁƄƅƆƂƀƁ
ŤƃŽźƆƕƏĻƁźŰŽƃƓĻŻƕŽƕƖĻűžźžŲžƖĻƀžŷżƕƂźŸĻƁżƃųŸĻƀƃƅƃ
ĻŞſƆƕƏŰźƁŵƁƃŰƀ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻƇŸƂŰŹƂŵĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŒƁƂƃſ
ŢƘŷƅƃŻſŽųŵƁŷƘƒ
&TKXGT#NGTV5[UVGOŷƁƂƁſƁŶųƆƅƃŻſųƀƀƒƄſƆŶŻƃƆƈƆ ŤŻſŵƁž#
ŢƁŵƘŷƁſžŸƀƀƒ
ŚƀųƊŸƀƀƒ
ŚųŴžƁŽŻƃƁŵųƀƎŷųƅƊŻŽŻ
ƄƅŸŽžųŤſƃƆŽƁŵƁŷƄƅŵƁ
ŔŰƂƇŸźĻźŰżŵƀŸĻƂŸżƇŰƁžŲžĻŲƕŴźŻƎƇŵŽŸŹ
ŗƏŲŻƏƓƂƌƁƏ ĻƏźƉž ĻŽŰſƀŸźŻŰŴ ĻŽŰĻŲƕƂƀžŲžżƃĻƁźŻƕĻƓĻƁŽƕų ĻźƀŸųŰĻŰűžĻűƀƃŴ
p ŒŸƇŸƁƂƕƂƌĻſžŲŵƀƅŽƎĻƁźŻŰĻſŵƀŵŴĻŴŰƂƇŸźžżŲƕŴŵžźŰżŵƀžƎ
ŔŵƂŰŻƌŽŰĻƕŽƄžƀżŰƆƕƏĻſƀžĻžűżŵŶŵŽŽƏĻŴŰƂƇŸźŰĻŲƕŴŵžźŰżŵƀŸ ĻŴŸŲĻƁƂžƀĻ
.CPG-GGRKPI#KFťƃŸŴƆŸƅƄƒ
ƃŸſƁƀƅ
p ůźƉžĻſžŲƕŴžżŻŵŽŽƏĻŽŵĻŷŽŸźŰƓ ĻŷŲŵƀŽƕƂƌƁƏĻŴžĻŰŲƂžżŰŹƁƂŵƀŽƕĻĻƀŵźžżŵŽŴƃƓƂƌƁƏ
ŷŲŵƀƂŰƂŸƁƏĻŲĻŰŲƂžƀŸŷžŲŰŽƃĻżŰŹƁƂŵƀŽƎĻ7PMWP
.CPG-GGRKPI#KFŠųƃƆƋŸƀų
"
šŸƁƂŵżŰĻŲƕŴźŻƎƇŵŽŰ
-,"ĻſŵƀŵŲŵŴŵŽžĻŲĻƀŵŶŸżĻžƇƕźƃŲŰŽŽƏĻśƕŽƕƖĻƁŸżŲžŻƃĻ-,"ĻűƃŴƃƂƌĻſžŷŽŰƇŰƂŸ ĻźžŻŸĻƄƃŽź
ƆƕƏĻŷŽžŲƃĻƁƂŰŽŵĻŰźƂŸŲŽžƎ
ŢŰűŻŸƆƏĻƁŸżŲžŻƕŲĻƓĻƁƅŵżŰƂŸƇŽžƎĻšŸżŲžŻŸĻŽŰĻŴŸƁſŻŵƖĻżžŶƃƂƌĻżŰƂŸĻƂƀžƅŸĻƕŽƈŸŹĻŲŸųŻƏŴ
ĻŞſƆƕƏŰźƁŵƁƃŰƀ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻƇŸƂŰŹƂŵĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŒƁƂƃſ
ŢƘŷƅƃŻſŽųŵƁŷƘƒ
ŗƁƂƁſƁŶųƂƃŻƂųƃŽƆŵųƀƀƘ
ŚųŶųžƏƀųƘƀƇƁƃſųƉƘƒ
ŔžſžżžųŰĻſƀŸĻſŰƀźƃŲŰŽŽƕĻſžŻŵųƈƃƓĻſŰƀźƃ
ŲŰŽŽƏĻŗŲƃźžŲŸŹĻƁŸųŽŰŻ ĻŰĻƂŰźžŶĻƁŸżŲžŻŸ
ŽŰĻŴŸƁſŻŵƖĻƆŵŽƂƀŰŻƌŽžƖĻźžŽƁžŻƕĻſžŷŽŰƇŰ
ƎƂƌĻŲƕŴƁƂŰŽƌĻŴžĻŲŸƏŲŻŵŽžƖĻſŵƀŵƈźžŴŸ
ŠƕŲŵŽƌĻŷŲƃźƃĻƁŸƁƂŵżŸĻŴžſžżžųŸĻſƀŸĻſŰƀźƃ
ŲŰŽŽƏĻżžŶŽŰĻŲƕŴƀŵųƃŻƎŲŰƂŸĻſƕŴĻƇŰƁĻŰźƂŸŲ
ŽžųžĻŰźƃƁƂŸƇŽžųžĻƁŸųŽŰŻƃĻŷŰĻŴžſžżžųžƎ
ƀŵųƃŻƏƂžƀŰĻ81.ĻŽŰĻƆŵŽƂƀŰŻƌŽƕŹĻźžŽƁžŻƕ
ŰűžĻƇŵƀŵŷĻƁŸƁƂŵżƃĻżŵŽƎĻ/;%#4ĻĻŴŸŲ
ƁƂžƀĻ
ŔžſžżžųŰĻſƀŸĻſŰƀźƃŲŰŽŽƕĻŴžƁƂƃſŽŰĻƃĻŴŲžƅ
ŲŰƀƕŰŽƂŰƅ
ŲŸżŸźŰƇƕĻ0O0GGĻşƀŸĻŲŸżźŽŵŽŽƕĻƄƃŽźƆƕƖ
ŴžſžżžųŸĻſƀŸĻſŰƀźƃŲŰŽŽƕĻŲƕŴſžŲƕŴŽžƎ
źŽžſźžƎ ĻƕŽŴŸźŰƂžƀĻųŰƁŽŵ
ŢšŢŘţŘŗřŘŠŠŲ
p
ŤƃŽźƆƕƏĻŴžſžżžųŸĻſƀŸĻſŰƀźƃŲŰŽŽƕĻŽŵ
ŷżŵŽƈƃƓĻŲƕŴſžŲƕŴŰŻƌŽžƁƂƕĻŲžŴƕƏĻſƕŴ
ƇŰƁĻſŰƀźƃŲŰŽŽƏ
p
ŔŰƂƇŸźŸĻżŰƎƂƌĻżŵƀƂŲƕĻŷžŽŸĻŲŸŴŸżž
ƁƂƕĻşŵƀŵƈźžŴŸ ĻƉžĻŷŽŰƅžŴƏƂƌƁƏĻŲ
ƆŸƅĻŷžŽŰƅĻŽŵĻƀžŷſƕŷŽŰƎƂƌƁƏ
p
ŗŲŵƀƂŰŹƂŵĻƃŲŰųƃĻŽŰĻŻƎŴŵŹĻƂŰĻƂŲŰƀŸŽ
ſžűŻŸŷƃĻŰŲƂžżžűƕŻƏ
ŢƃŻƀƉŻƂƃƁŴƁƅŻ
p ŢƕŻƌźŸĻŷŰŴŽƓĻſŰƀźƃŲŰŽŽƏ
p ŤƀžŽƂŰŻƌŽŵĻƂŰĻŷŰŴŽƓĻſŰƀźƃŲŰŽŽƏ
ŞűŵŹƂƀżŶƗųƖŵſŲƁűŷűƔƃƍƂƐƀŶƁŶŵžƐżƖųűƃű
ƀƁűųűŸűŵžƐƈűƂƃŹžűƀŶƁŶƉŻſŵŹ
ŔŸƁſŻŵŹĻƆŵŽƂƀŰŻƌŽžƖĻźžŽƁžŻƕĻƁſžŲƕƉŰƓĻſƀž
ƁſƕŲŲƕŴŽžƈŵŽŽƏĻżƕŶĻŰŲƂžĻƂŰĻŲŸƏŲŻŵŽžƎ
ſŵƀŵƈźžŴžƎ
ŢţśşŊťŝœ
ůźƉžĻűƃźƁŸƀŽŸŹĻűƀƃƁĻűƃŲĻƁźžŽƄƕųƃƀžŲŰ
ŽŸŹĻŲĻŵŻŵźƂƀžŽŽƕŹĻƁŸƁƂŵżƕĻŰŲƂžżžűƕŻƏ
ŹžųžĻƀžŷżƕƀŸĻŲƀŰƅžŲƃƎƂƌƁƏ ĻźžŻŸ
ƁŸƁƂŵżŰĻžƆƕŽƎƓĻżƕƁƆŵĻŴŻƏĻſŰƀźƃŲŰŽŽƏ
ŤųƖŽŻžŶžžƐųŹŽŻžŶžžƐŵűƃƈŹŻƖųƂŹƂƃŶŽŹŵſƀſ
ŽſŴŹƀƁŹƀűƁŻƄųűžžƖƃű%6#
şžŷŽŰƇŵŽƕĻƁŵźƂžƀŸĻŲźŰŷƃƎƂƌ ĻƏźŸŹĻŷ
ƇžƂŸƀƌžƅĻŴŰƂƇŸźƕŲĻŲŸƏŲŸŲĻſŵƀŵƈźžŴƃĻŧŸż
űŻŸŶƇŵĻŷŽŰƅžŴŸƂƌƁƏĻžűƀŰŽŸŹĻƁŵźƂžƀĻŴž
ŷžűƀŰŶŵŽŽƏĻŰŲƂž ĻƂŸżĻźžƀžƂƈŰĻŴŸƁƂŰŽƆƕƏ
żƕŶĻŰŲƂžżžűƕŻŵżĻƂŰĻƀžŷſƕŷŽŰŽžƎĻſŵƀŵƈźž
ŴžƎ
šŸƁƂŵżŰĻŰŲƂžżŰƂŸƇŽžĻŲżŸźŰƓƂƌƁƏĻſƀŸ
ŷŰſƃƁźƃĻŴŲŸųƃŽŰĻĻŷŰƁŲƕƇƃƓƂƌƁƏĻƕŽŴŸźŰƂžƀĻƃ
ŧŰƁƂžƂŰĻƁŸųŽŰŻƃĻŷűƕŻƌƈƃƓƂƌƁƏĻƃĻżƕƀƃĻƁźž
ƀžƇŵŽŽƏĻŲƕŴƁƂŰŽƕĻŴžĻžűƓźƂŰĻƁſŵƀŵŴƃĻƇŸ
şžſŵƀŵŴŶŵŽŽƏĻſƀžĻŽŵűŵŷſŵźƃĻŷűžźƃ ĻŴŸŲĻƁƂžƀĻ
ĻŞſƆƕƏŰźƁŵƁƃŰƀ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻƇŸƂŰŹƂŵĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŒƁƂƃſ
ŢƘŷƅƃŻſŽųŵƁŷƘƒ
ŗƁƂƁſƁŶųƂƃŻƂųƃŽƆŵųƀƀƘ ŷŷŰŴƃĻŰŲƂžĻşƀžųƀŰŲŰŽŽƏĻƕŽƈŸƅĻŴŶŵƀŵŻ
ŰƃŴƕžĻƁŸƁƂŵżŸĻŲŸżŸźŰƓƂƌƁƏĻŰŲƂžżŰƂŸƇŽž
ŤŻƄƅŸſųŷƁƂƁſƁŶŻƂƃŻƂųƃŽƆŵųƀƀƘ
źųŷƀƘſƈƁŷƁſ
ŚžŻŸĻŴŸƁƂŰŽƆƕƏĻƁźžƀžƇƃƓƂƌƁƏĻŴžĻĻƁżĻŰűž
żŵŽƈŵ ĻŷŲƃźžŲŸŹĻƁŸųŽŰŻĻƁƂŰƓĻűŵŷſŵƀŵƀŲ
ŽŸż ĻſƀŸĻƆƌžżƃĻŷŰſžŲŽƎƓƂƌƁƏĻŷžŽŰĻŰźƂŸŲ
ŽžųžĻŴŰƂƇŸźŰĻůźƉžĻŲŸƏŲŻŵŽŰĻſŵƀŵƈźžŴŰ
ŷŽŰƅžŴŸƂƌƁƏĻŲĻżŵŶŰƅĻƆƕƓƖĻŲƕŴƁƂŰŽƕĻƏź
ſžŷŰŴƃ ĻƂŰźĻƕĻſžſŵƀŵŴƃĻŰŲƂž ĻŷŲƃźĻŽŰŴƅž
ŴŸƂƌĻſžſŵƀŵżƕŽŽžĻŷĻųƃƇŽžżžŲƆƕŲ
ŗƁƂƁſƁŶųƂƃŻƇƃƁƀƅųžƏƀƁſƆ
ƂųƃŽƆŵųƀƀƘ
ŕœřŞśŕš
ŔŵƏźƕĻſƀŵŴżŵƂŸ ĻŽŰſƀŸźŻŰŴ ĻŻŰŽƆƎųŸ
ƂžŽźƕĻſžŻƕƀžŲŰŽƕĻƁƂžŲſƇŸźŸĻŰűžĻŽŸŷƌźƕ
ſŵƀŵƈźžŴŸĻżžŶƃƂƌĻžſŸŽŸƂŸƁƏĻŲĻƂƕŽƕ
ƁŸųŽŰŻƃ ĻſƕƁŻƏĻƇžųžĻŴŰƂƇŸźŸĻƀŰſƂžŲž
ŲŸƏŲŻƏƎƂƌĻƖƅĻĻſŵƀŵƀŸŲƇŰƁƂŸŹĻŷŲƃźžŲŸŹ
ƁŸųŽŰŻĻſƀŸĻƆƌžżƃĻżžŶŵĻŽŵžƇƕźƃŲŰŽž
ſƀŸſŸŽŸƂŸƁƏ ĻŷŰżƕƁƂƌĻƂžųžĻƉžűĻŷżƕŽŸ
ƂŸƁƏĻŷŲŸƇŽŸżĻſžƁƂƕŹŽŸżĻƁŸųŽŰŻžż
p
ţĻƂŰźŸƅĻŲŸſŰŴźŰƅĻűƃŴƌƂŵĻžƁžűŻŸŲž
ƃŲŰŶŽŸżŸĻƂŰĻżŰŽŵŲƀƃŹƂŵƀƃƅŰŹƂŵƁƌ
ŴƃŶŵĻſžŲƕŻƌŽžĻŰűžĻſƀŸſŸŽƕƂƌĻƀƃƅĻ
ſžŴŰŻƌƈƕĻŴƕƖĻſžŲƏŷŰŽƕĻŷĻƀŸŷŸźžż
ſžƈźžŴŶŵŽŽƏĻŰŲƂžżžűƕŻƏĻŰűžĻƕŽƈžųž
žűƓźƂƃ ĻžƁźƕŻƌźŸĻŴŰƂƇŸźŸĻŽŵĻſƀŰƆƎ
ƎƂƌĻŲĻžſƂŸżŰŻƌŽžżƃĻƀŵŶŸżƕ
ŢţśşŊťŝœ
şƕŴĻƇŰƁĻƀƃƅƃĻŷŰŴŽƕżĻƅžŴžżĻŷĻſƀŸƇŵſžż
ŰűžĻŲŵŻžűŰųŰŶŽŸźžżĻŽŰĻűƃźƁŸƀŽžżƃ
űƀƃƁƕĻĻűŵŷĻƄƕƀżžŲžųžĻźŰűŵŻƎĻ7PMWPĻŴŻƏ
ſƕŴźŻƎƇŵŽŽƏĻſƀŸƇŵſŰĻĻƁŸƁƂŵżZĻ1BSL
"TTJTUĻŽŵžűƅƕŴŽžĻŲƕŴźŻƎƇŰƂŸĻŲƀƃƇŽƃ ĻƉžű
ŴŰƂƇŸźŸĻŽŵĻƀŵŰųƃŲŰŻŸĻŽŰĻſƀŸƇŵſĻƇŸ
ŲŵŻžűŰųŰŶŽŸź
ŠŰŴƕƃƁĻŴƕƖĻŲƕŴĻŷŰŴŽƌžƖĻƇŰƁƂŸŽŸĻŰŲƂžĻƁƂŰŽž
ŲŸƂƌĻűŻŸŷƌźžĻ ĻżŵƂƀŰĻŐźƃƁƂŸƇŽŸŹĻƁŸųŽŰŻ
ſƀžĻſŵƀŵƈźžŴŸĻſžŷŰŴƃĻŰŲƂžĻŽŰŴƅžŴŸƂƌĻƕŷ
žŴŽžųžĻŷĻŷŰŴŽƕƅĻųƃƇŽžżžŲƆƕŲ
ŔžſžżžųŰĻſƀŸĻŷŰŴŽƌžżƃĻſŰƀźƃŲŰŽŽƕĻŰźƂŸ
ŲƃƓƂƌƁƏĻſƀŸĻŲŲƕżźŽŵŽŽƕĻŷŰŴŽƌžƖĻſŵƀŵŴŰƇƕ
šŸƁƂŵżŰĻŰŲƂžżŰƂŸƇŽžĻŲŸżŸźŰƓƂƌƁƏĻſƀŸ
ƀƃƁƕĻŷŰŴŽƕżĻƅžŴžż ĻŽŰſƀŸźŻŰŴ ĻŷĻſƀŸƇŵſžż
ƇŸĻŲŵŻžűŰųŰŶŽŸźžżĻŽŰĻűƃźƁŸƀŽžżƃĻűƀƃƁƕ
ŴŻƏĻŷŰſžűƕųŰŽŽƏĻƀŵŰųƃŲŰŽŽƏĻŴŰƂƇŸźƕŲĻŽŰĻƆƕ
ſŵƀŵƈźžŴŸ
ŠŰŴƕƃƁĻŴƕƖĻŲƕŴĻſŵƀŵŴŽƌžƖĻƇŰƁƂŸŽŸĻŰŲƂžĻƁƂŰ
ŽžŲŸƂƌĻűŻŸŷƌźžĻ ĻżŵƂƀŰĻŐźƃƁƂŸƇŽŸŹĻƁŸų
ŽŰŻĻſƀžĻſŵƀŵƈźžŴŸĻſžſŵƀŵŴƃĻŰŲƂžĻŽŰŴƅž
ŴŸƂƌĻƕŷĻžŴŽžųžĻŷĻſŵƀŵŴŽƕƅĻųƃƇŽžżžŲƆƕŲ
şŵƀŵŴŽƕŹĻſƀŸƁƂƀƕŹĻŴžſžżžųŸĻſƀŸĻſŰƀźƃ
ŲŰŽŽƕĻŷŰŻŸƈŰƓƂƌƁƏĻŰźƂŸŲŽŸżĻŴžĻƈŲŸŴźžƁƂƕ
ĻŞſƆƕƏŰźƁŵƁƃŰƀ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻƇŸƂŰŹƂŵĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŒƁƂƃſ
ŢƘŷƅƃŻſŽųŵƁŷƘƒ
ŗƁƂƁſƁŶųƂƃŻƂųƃŽƆŵųƀƀƘ
ſƀŸűŻĻĻźżųĻŒĻźŽžſƆƕĻŷŰƁŲƕƇƃƓƂƌƁƏĻƕŽŴŸ
źŰƂžƀ ĻƉžĻƁŲƕŴƇŸƂƌĻſƀžĻƂŵ ĻƉžĻƁŸƁƂŵżŰ
ƃŲƕżźŽŵŽŰĻŚžŻŸĻƈŲŸŴźƕƁƂƌĻſŰŴŰƓĻŽŸŶƇŵ
Ļźżų ĻƁŸƁƂŵżŰĻŷŽžŲƃĻŲżŸźŰƓƂƌƁƏ
šƊŻƌŸƀƀƒŷųƅƊŻŽƘŵ
ŢţśşŊťŝœ
őƀƃŴ ĻźƀŸųŰĻƂŰĻƁŽƕųĻŽŰĻŴŰƂƇŸźŰƅĻžűżŵŶƃ
ƎƂƌĻƖƅĻƄƃŽźƆƕƎĻƂŰĻżžŶƃƂƌĻŷŰŲŰŶŰƂŸĻſƀž
ƆŵƁƃĻŲŸżƕƀƎŲŰŽŽƏ
ŕœřŞśŕš
şƀŸĻŲŸźžƀŸƁƂŰŽŽƕĻŴžŴŰƂźžŲŸƅĻŻƕƅƂŰƀƕŲ
şŰżƏƂŰŹƂŵ ĻƉžĻŲžŽŸĻŽŵĻſžŲŸŽŽƕĻŷŰƂƃ
ŻƏƂŸĻŴŰƂƇŸźŸĻĻƃĻƆƌžżƃĻŲŸſŰŴźƃĻŴžŴŰƂ
źžŲƕĻŻŰżſŸĻżžŶƃƂƌĻűƃƂŸĻƀžŷſƕŷŽŰŽƕĻƏź
ſŵƀŵƈźžŴŸ
ŊƀŷŻŽųƅƁƃƀŸƂƁžųŷƁŽ
şƀŸĻſžƏŲƕĻƕĻſžƁƂƕŹŽžżƃĻƁŲƕƂƕŽŽƕ
ƕŽƄžƀżŰƆƕŹŽžųžĻƁŸżŲžŻƃ ĻŰĻƂŰźžŶ
ſƀŸĻſžƏŲƕĻŢƁſƁƌƏƂųƃŽƁŵŽŻ
ťƃŸŴƆŸƅƁŴƄžƆŹĻŽŰĻŴŸƁſŻŵƖ ĻƄƃŽźƆƕƏ
ŴžſžżžųŸĻſƀŸĻſŰƀźƃŲŰŽŽƕĻŲŸżŸźŰƓƂƌƁƏ
ŲŰƂŸĻŒŸżŸŲŰŹƂŵĻƖƅĻŲžŴžƎĻƂŰĻżŸƎƇŸżĻŷŰƁž
űžżĻŴŻƏĻŰŲƂžżžűƕŻƕŲ
šſŸƃűƉƄųűžžƐƀŶƁŶŵžƍſŴſŵűƃƈŹŻű
ŕœřŞśŕš
ţĻŴŵƏźŸƅĻŲŸſŰŴźŰƅĻſŰƀźƃŲŰŻƌŽƕĻŴŰƂƇŸźŸ
żžŶƃƂƌĻſžŴŰŲŰƂŸĻſžżŸŻźžŲƕĻſžſŵƀŵŴŶƃ
ŲŰŻƌŽƕĻƁŸųŽŰŻŸ ĻƆŵĻżžŶŵĻűƃƂŸĻŲŸźŻŸźŰŽŵ
ŷžŲŽƕƈŽƕżŸĻŴŶŵƀŵŻŰżŸĻƃŻƌƂƀŰŷŲƃźƃĻŷ
ƂƕƓƎĻŶĻƁŰżžƎĻƇŰƁƂžƂžƎĻŲŸſƀžżƕŽƎ
ŲŰŽŽƏ ĻŽŰĻƏźƕŹĻſƀŰƆƎƓĻƁŸƁƂŵżŰ
ŝŰſƀŸźŻŰŴ ĻƆŵĻżžŶƃƂƌĻűƃƂŸĻŷŲƃźŸĻųƃŴźƕŲ
żžźƀŸƅĻƈŸŽĻŽŰĻŰƁƄŰŻƌƂƕ ĻſŽŵŲżŰƂŸƇŽŸƅ
ųŰŻƌż ĻƈƃżĻŲŸƅŻžſƕŲĻżžƂžƆŸźŻƕŲ ĻƂžƉž
šſŸƃűƉƄųűžžƐŸűŵžƍſŴſŵűƃƈŹŻű
ŔŻƏĻŷŰűŵŷſŵƇŵŽŽƏĻŽŰŻŵŶŽžƖĻƀžűžƂŸ
ƁŸƁƂŵżŸĻŴŰƂƇŸźŸĻƁŻƕŴĻƀŵųƃŻƏƀŽžĻžƇŸƉƃ
ĻŞſƆƕƏŰźƁŵƁƃŰƀ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻƇŸƂŰŹƂŵĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŒƁƂƃſ
ŢƘŷƅƃŻſŽųŵƁŷƘƒ
ŝųſŸƃųƂųƃŽƁſųƅƆ ŚųŶųžƏƀųƘƀƇƁƃſųƉƘƒ
ŧƆƀŽƉƘƁƀƆŵųƀƀƒƅųƃƁŴƁƅų
şŰƀźƃŲŰŻƌŽŰĻźŰżŵƀŰĻƓĻŴžſžżƕŶŽžƎĻƁŸƁƂŵ
żžƎ ĻƏźŰĻŰźƂŸŲƃƓƂƌƁƏĻſƀŸĻƃŲƕżźŽŵŽŽƕ
ŷŰŴŽƌžƖĻſŵƀŵŴŰƇƕĻ ƆŵĻżžŶŽŰĻŷżƕŽŸƂŸĻŲĻżŵŽƎ
ŽŰŻŰƈƂƃŲŰŽƌ ĻŴŸŲĻƁƂžƀĻ ŗžűƀŰŶŵŽŽƏĻŷĻźŰżŵƀŸĻŲŸŲžŴŸƂƌƁƏĻŽŰĻŵźƀŰŽ
ƆŵŽƂƀŰŻƌŽžƖĻźžŽƁžŻƕ
ŢţśşŊťŝœ
ůźƉžĻűƃźƁŸƀŽŸŹĻűƀƃƁĻűƃŲĻƁźžŽƄƕųƃƀžŲŰ
ŽŸŹĻŲĻŵŻŵźƂƀžŽŽƕŹĻƁŸƁƂŵżƕĻŰŲƂžżžűƕŻƏ
ŹžųžĻƀžŷżƕƀŸĻŲƀŰƅžŲƃƎƂƌƁƏ ĻźžŻŸ
ƁŸƁƂŵżŰĻžƆƕŽƎƓĻżƕƁƆŵĻŴŻƏĻſŰƀźƃŲŰŽŽƏ
ŢšŢŘţŘŗřŘŠŠŲ
p
ŚŰżŵƀŰĻƁŸƁƂŵżŸĻſŰƀźƃŲŰŽŽƏĻſƀŸŷŽŰ
ƇŵŽŰĻŴŻƏĻſƕŴƂƀŸżźŸĻŲžŴƕƏĻƕĻŽŵĻŷżŵŽ
ƈƃƓĻŹžųžĻŲƕŴſžŲƕŴŰŻƌŽƕƁƂƌĻſƕŴĻƇŰƁ
ƀƃƅƃĻŷŰŴŽƕżĻƅžŴžż
p
ŚŰżŵƀŰĻżŰƓĻżŵƀƂŲƕĻŷžŽŸĻŲŸŴŸżžƁƂƕ
şŵƀŵƈźžŴŸ ĻƉžĻŷŽŰƅžŴƏƂƌƁƏĻŲĻƆŸƅ
ŷžŽŰƅ ĻŽŵĻƀžŷſƕŷŽŰƎƂƌƁƏ
p
ŗŲŵƀƂŰŹƂŵĻƃŲŰųƃĻŽŰĻŻƎŴŵŹĻƂŰĻƂŲŰƀŸŽ
ſžűŻŸŷƃĻŰŲƂžżžűƕŻƏ
šſŸƃűƉƄųűžžƐŻžſƀŻŹ%#/
ŚŰżŵƀŰĻŲƕŴžűƀŰŶŰƓ ĻƉžĻŲƕŴűƃŲŰƓƂƌƁƏ
ſžŷŰŴƃĻŰŲƂž ĻŰĻƂŰźžŶĻƕŽźžŻŸĻƂŵ ĻƉž
ŷƏŲŻƏƓƂƌƁƏĻŷĻűžźƕŲ
ŚŰżŵƀŰĻŲƕŴžűƀŰŶŰƓĻƈŸƀžźƃĻŴƕŻƏŽźƃĻſžŷŰŴƃ
ŰŲƂžżžűƕŻƏ ĻŰĻƂŰźžŶĻƇŰƁƂŸŽƃĻűŰżſŵƀŰĻƂŰ
űƃźƁŸƀƃŲŰŻƌŽžųžĻűƀƃƁŰ
ŜžŶŵĻŷŴŰŲŰƂŸƁƏ ĻƉžĻſƀŵŴżŵƂŸĻŽŰĻŵźƀŰŽƕ
ŷŻŵųźŰĻŲŸųŸŽŰƎƂƌƁƏ ĻƆŵĻŽžƀżŰŻƌŽž
ŢţśşŊťŝœ
ŞűƓźƂŸĻŽŰĻŴŸƁſŻŵƖĻżžŶƃƂƌĻűƃƂŸĻűŻŸŶƇŵ
ŴžĻŰŲƂžżžűƕŻƏ ĻŽƕŶĻƆŵĻŷŴŰƓƂƌƁƏĻŽŰĻŴŸƁ
ſŻŵƖ
ĻŞſƆƕƏŰźƁŵƁƃŰƀ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻƇŸƂŰŹƂŵĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŒƁƂƃſ
ůźƉžĻŰźƂŸŲŽŸŹĻƕŽƈŸŹĻŲŸųŻƏŴĻƁŸƁƂŵżŰĻſŰƀ
źƃŲŰŽŽƏĻŰŲƂžżŰƂŸƇŽžĻſŵƀŵűŸƀŰƓĻŽŰĻƁŵűŵ
źžŽƂƀžŻƌĻŷŰĻŵźƀŰŽžż ĻƕĻŽŰĻŽƌžųžĻŲŸŲžŴ
ŸƂƌƁƏĻŷžűƀŰŶŵŽŽƏĻźŰżŵƀŸ
şƀŸĻƃŲƕżźŽŵŽŽƕĻŷŰŴŽƌžƖĻſŵƀŵŴŰƇƕĻŽŰĻŵźƀŰŽƕ
ŲƕŴžűƀŰŶŰƎƂƌƁƏĻŴŲƕĻűŵŷſŵƀŵƀŲŽƕĻŻƕŽƕƖ ĻƏźƕ
ſžźŰŷƃƎƂƌ ĻŴŵĻſƀžŹŴƃƂƌĻŷŰŴŽƕĻźžŻŵƁŰĻŰŲƂž
żžűƕŻƏĻſƀŸĻſžƂžƇŽžżƃĻźƃƂƕĻſžŲžƀžƂƃĻźŵƀżŰ
ŦŵĻŴžſžżŰųŰƓĻſƀŸĻſŰƀźƃŲŰŽŽƕĻŽŰĻƂƕƁŽžżƃ
żŰŹŴŰŽƇŸźƃ ĻſƀŸĻƀƃƁƕĻŷŰŴŽƕżĻƅžŴžżĻŽŰĻƂƕƁ
ŽƕŹĻŴƕŻƏŽƆƕ ĻŰĻƂŰźžŶĻſƀŸĻŽŰŲƕƈƃŲŰŽŽƕĻſƀŸ
ƇŵſŰĻşƀŸűŻŸŷŽƕĻŷžŲŽƕƈŽƕĻųŰűŰƀŸƂŸĻŰŲƂžżž
űƕŻƏĻŲƕŴžűƀŰŶŰƎƂƌƁƏĻŷŰĻŴžſžżžųžƎĻŴŲžƅ
ſƃŽźƂŸƀŽŸƅĻŻƕŽƕŹĻŦƕĻŴžſžżƕŶŽƕĻŻƕŽƕƖĻżžŶƃƂƌ
űƃƂŸĻŲŸżźŽŵŽƕĻŲĻżŵŽƎĻŽŰŻŰƈƂƃŲŰŽƌ
ůźƉžĻŰŲƂžżžűƕŻƌĻƂŰźžŶĻƃƁƂŰƂźžŲŰŽŸŹĻŴŰƂ
ƇŸźŰżŸĻŴžſžżžųŸĻſƀŸĻſŰƀźƃŲŰŽŽƕ ĻƕŽƄžƀ
żŰƆƕƏ ĻƉžĻſŵƀŵŴŰƓƂƌƁƏĻŴŰƂƇŸźŰżŸ ĻŲƕŴžűƀŰ
ŶŰƓƂƌƁƏĻƃĻŲŸųŻƏŴƕĻźžŻƌžƀžŲŸƅĻŷžŽ ĻƉžĻŽŰŴ
ŰƎƂƌĻŲžŴƕƓŲƕĻƕŽƄžƀżŰƆƕƎĻſƀžĻŲƕŴƁƂŰŽƌĻŴž
ƀžŷſƕŷŽŰŽŸƅĻŴŰƂƇŸźŰżŸĻſŵƀŵƈźžŴ ĻŴŸŲ
ƁƂžƀĻ
ŚŰżŵƀŰĻŷŰŻŸƈŰƓƂƌƁƏĻƃŲƕżźŽŵŽžƎĻſƀžƂƏųžż
ſƀŸűŻŸŷŽžĻĻƁŵźƃŽŴĻſƕƁŻƏĻŲŸżźŽŵŽŽƏ
ŷŰŴŽƌžƖĻſŵƀŵŴŰƇƕ ĻŰűžĻŴžĻƂŸƅĻſƕƀ ĻſžźŸĻŰŲƂž
ŽŵĻſŵƀŵŲŸƉŸƂƌĻƈŲŸŴźƕƁƂƌĻĻźżų ĻƀƃƅŰƎ
ƇŸƁƌĻŲſŵƀŵŴ ĻŰűžĻĻźżų ĻƀƃƅŰƎƇŸƁƌĻŽŰŷŰŴ
ŢƘŷƅƃŻſŽųŵƁŷƘƒ
ŝųſŸƃųƂųƃŽƁſųƅƆ
ŠųƂƃƒſƀƘ
šſŸƃűƉƄųűžžƐŻűŽŶƁŹƀſƁƄƈŸƁƄƈŻſƏŵżƐųƖŵ
ƈŹžŶžžƐŵųŶƁƇƐƃ
ŦſƁŵŻƁƄŵƘƅžŸƀƀƒ
ŗžűƀŰŶŵŽŽƏ ĻƉžĻſŵƀŵŴŰƓƂƌƁƏĻŷĻźŰżŵƀŸ
ŰŲƂžżŰƂŸƇŽžĻſƀŸƁƂžƁžŲƃƓƂƌƁƏĻŴžĻƃżžŲ
žƁŲƕƂŻŵŽŽƏĻŧŵƀŵŷĻƆŵĻƏźƕƁƂƌĻƂŰĻƏƁźƀŰŲƕƁƂƌ
ŷžűƀŰŶŵŽŽƏĻżžŶŵĻƂƀžƅŸĻŲƕŴƀƕŷŽƏƂŸƁƏ
şžųŰŽŵĻžƁŲƕƂŻŵŽŽƏĻżžŶŵĻſƀŸŷŲŵƁƂŸĻŴžĻŻŵų
źžųžĻſžųƕƀƈŵŽŽƏĻƏźžƁƂƕĻŷžűƀŰŶŵŽŽƏ
ŢţśşŊťŝœ
ŢţśşŊťŝœ
ŠƁŹŻżűŵŹƃſŴſƐŻŽſŷƄƃƍųƖŵſŲƁűŷűƃŹƂƐżƖžƖƗ
ŵſƀſŽſŴŹƀƁŹƀűƁŻƄųűžžƖŵżƐųſŵƖƐ
śƕŽƕƖĻŽŰĻŵźƀŰŽƕĻſƀžŵźƂƃƎƂƌƁƏĻƂŰź ĻŽŰƇŵĻŲžŽŸ
ƀžŷƂŰƈžŲŰŽƕĻŽŰĻŷŵżŻƕĻſžŷŰŴƃĻŰŲƂžżžűƕŻƏĻƕ
űŵŷſžƁŵƀŵŴŽƌžĻŷŰŻŵŶŰƂƌĻŲƕŴĻƀƃƅƃĻźŵƀżž
ŲžųžĻźžŻŵƁŰĻŦƕĻŻƕŽƕƖĻſžźŰŷƃƎƂƌĻŲžŴƕƓŲƕ
źƀŸŲƃ ĻſžĻƏźƕŹĻſƀžƖŴŵĻŰŲƂžĻſƀŸĻſžŲžƀžƂƕ
p
şƀŸĻƀƃƁƕĻŷŰŴŽƕżĻƅžŴžżĻŷĻſƀŸƇŵſžż
ƉžĻŽŵĻűƃŲĻſƕŴźŻƎƇŵŽŸŹĻŴžĻŵŻŵźƂƀŸƇ
ŽžƖĻƁŸƁƂŵżŸĻŰŲƂžżžűƕŻƏ ĻŻƕŽƕƖĻŽŰĻŴŸƁ
ſŻŵƖĻŲƕŴžűƀŰŶŰƎƂƌĻſƀžųŽžŷžŲŰŽƃ
ƂƀŰƓźƂžƀƕƎĻƀƃƅƃĻųŵƅƁſƁŴƘžƒ ĻŰĻŽŵ
ſƀŸƇŵſŰ
p
ŝŰĻŵźƀŰŽƕĻŽŵĻŲƕŴžűƀŰŶŰƓƂƌƁƏĻŶžŴ
ŽŸƅĻŻƕŽƕŹ ĻźžŻŸĻſƀŸƇŵſĻſƀŸƓŴŽŰŽŸŹ
ŴžĻŵŻŵźƂƀŸƇŽžƖĻƁŸƁƂŵżŸĻŰŲƂžżžűƕŻƏ
p
ŚŰżŵƀŰĻŴžſžżžųŸĻſƀŸĻſŰƀźƃŲŰŽŽƕ
ŲŸżŸźŰƓƂƌƁƏĻŰŲƂžżŰƂŸƇŽžĻſƀŸĻűƃź
ƁŸƀƃŲŰŽŽƕĻſƀŸƇŵſŰ ĻƏźƉžĻſƀŸĻƆƌžżƃ
ŷŰƁƂžƁžŲƃƓƂƌƁƏĻƄƕƀżžŲŸŹĻźŰűŵŻƌ
7PMWP
ŕœřŞśŕš
şŰżƏƂŰŹƂŵ ĻŽŰĻŴŸƁſŻŵƖĻŲƕŴžűƀŰŶŰƓƂƌƁƏ
ŻŸƈŵĻŴƕŻƏŽźŰĻſžŷŰŴƃĻŰŲƂžżžűƕŻƏĻĻſƕŴ
ƇŰƁĻƀƃƅƃĻŷŰŴŽƕżĻƅžŴžżĻűƃŴƌƂŵĻƃŲŰŶŽƕĻƂŰ
ƁŻƕŴźƃŹƂŵĻŷŰĻŴƕŻƏŽźŰżŸĻſžſŵƀŵŴƃĻƂŰĻŷ
űžźƕŲĻŰŲƂžżžűƕŻƏ
ŔŻƏĻŷŰűŵŷſŵƇŵŽŽƏĻžſƂŸżŰŻƌŽžƖĻƀžűžƂŸ
žƇŸƉƃŹƂŵĻŻƕŽŷŸĻźŰżŵƀŸĻŲƕŴĻűƀƃŴƃ ĻƁŽƕųƃĻƕ
źƀŸųŸĻŦŵĻżŰƓĻžƁžűŻŸŲŵĻŷŽŰƇŵŽŽƏĻŲĻƃżž
ŲŰƅĻŽŸŷƌźžųžĻžƁŲƕƂŻŵŽŽƏ
ĻŞſƆƕƏŰźƁŵƁƃŰƀ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻƇŸƂŰŹƂŵĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŒƁƂƃſ
ŢƘŷƅƃŻſŽųŵƁŷƘƒ
ŝųſŸƃųƂųƃŽƁſųƅƆ šŴſŸŹƆŵųžƏƀƘžƘƀƘƙ
œŵƅƁſƁŴƘžƘźƃŸŵŸƃƄŻŵƀŻſŻ
ŷųƅƊŻŽųſŻ
ŝƁžƘƃƇųƃŴų
ŕƘŷƄƅųƀƏ ſ
şžżŰƀŰŽƇŵŲŸŹ
q ŧŵƀŲžŽŸŹ
q ŠųžųƋƅƆŵųƀƀƒ
ŝŰƂŸƁŽƕƂƌĻ1-/'07ĻźžŻŸĻŽŰĻŵźƀŰŽƕĻŲƕŴž
űƀŰŶŰƓƂƌƁƏĻŷžűƀŰŶŵŽŽƏĻŷĻźŰżŵƀŸĻŒƕŴƀŵųƃ
ŻƎŹƂŵĻŽŰŻŰƈƂƃŲŰŽŽƏĻŷŰĻűŰŶŰŽŽƏż
ţƘźƀŸ
p ŗŰĻŷŰżžŲƇƃŲŰŽŽƏżĻźŰżŵƀŰĻŲżŸźŰƓƂƌƁƏ
ſƀŸĻŲŲƕżźŽŵŽŽƕĻŷŰŴŽƌžƖĻſŵƀŵŴŰƇƕ
ţŹƀŹżƖžƖźƊſųŹŻſƁŹƂƃſųƄƏƃƍƂƐųƂŹƂƃŶŽƖ
ŞűżŵŶƃŲŰŻƌŽŰĻŻƕŽƕƏ ĻŷžŽŰĻŲƕŻƌŽžųžĻƀƃƅƃ
ŷŰŴŽƕżĻƅžŴžż
ŢƀŰƓźƂžƀƕƏĻźžŻƕƁ
şƃŽźƂŸƀŽŰĻŻƕŽƕƏĻ ĻſžŷŽŰƇŰƓĻŷžŽƃĻƀƃƅƃĻŲ
żŵŶŰƅĻ ĻżĻŲƕŴĻűŰżſŵƀŰĻŦŵĻƂŰźžŶĻƓ
żŵŶŵƎĻŽŰŹűƕŻƌƈĻŲŸƁƂƃſŰƎƇŸƅĻŴŵƂŰŻŵŹ
ŰŲƂžżžűƕŻƏ ĻƂŰźŸƅĻƏźĻźƃƂŸĻƂŰĻŷžŲŽƕƈŽƕ
ŴŷŵƀźŰŻŰ ĻŲĻƂžżƃĻƇŸƁŻƕ ĻſƀŸĻſžŲžƀžƂŰƅ
ŨŸƀžźƕĻŻƕŽƕƖĻƂƀŰƓźƂžƀƕƖĻźžŻƕƁĻ ĻżƕŶĻűžźž
ŲŸżŸĻŻƕŽƕƏżŸĻſžŷŽŰƇŰƎƂƌĻſƀžųŽžŷžŲŰŽƃ
źžŻƕƎĻźžŻƕƁĻƕĻżžŶƃƂƌĻžƅžſŻƎŲŰƂŸĻŷžŽƃ
ŴžĻ ĻżĻſžŷŰŴƃĻűŰżſŵƀŰĻŷŰĻŲƕŴƁƃƂŽžƁƂƕ
ſŵƀŵƈźžŴ
śſżƍſƁſųƖŸſžŹ ƆƀſſŵžƖźŸſžƖžűŵűƃƈŹŻ
ƀſŸžűƈűƏƃƍŵŹƂƃűžƇƖƏ
p
ŞŴŽŵĻŽŰƂŸƁźŰŽŽƏĻŽŰĻ%#/ĻŲżŸźŰƓ
źŰżŵƀƃ ĻŽŰŲƕƂƌĻƏźƉžĻŷŰŴŽƏĻſŵƀŵŴŰƇŰĻŽŵ
ŲŲƕżźŽŵŽŰ
ůźƉžĻŰŲƂžżžűƕŻƌĻƂŰźžŶĻƃƁƂŰƂźžŲŰŽŸŹĻŴŰƂ
ƇŸźŰżŸĻŴžſžżžųŸĻſƀŸĻſŰƀźƃŲŰŽŽƕĻ ŴŸŲ
ƁƂžƀĻ ĻſžŷŽŰƇŵŽŽƏĻŲƕŴƁƂŰŽƕĻűƃŴŵĻƂžƇŽƕ
ƈŸżĻƕĻźžŻƌžƀžŲƕĻŴƕŻƏŽźŸĻſžŷŽŰƇŰƂŸżƃƂƌ
ƏźŸŹĻŷĻĻŴŰƂƇŸźƕŲĻƀžŷſƕŷŽŰƓĻſŵƀŵƈźžŴƃ
p ŒŸĻżžŶŵƂŵĻƇŵƀųƃŲŰƂŸĻŷŲŸƇŰŹŽŸŹĻƂŰ
ŚžŻƕƀĻŷžŽĻŷżƕŽƎƓƂƌƁƏĻſƀŸĻŷżŵŽƈŵŽŽƕĻŲƕŴ
ƁƂŰŽƕĻŴžĻſŵƀŵƈźžŴŸĻĻŷĻűŻƕŴžŶžŲƂžųžĻŴž
ŶžŲƂžųž ĻſžżŰƀŰŽƇŵŲžųžĻƂŰĻƇŵƀŲžŽžųž
ŚŰżŵƀƃĻżžŶŽŰĻƃƁſƕƈŽžĻŲŸźžƀŸƁƂžŲƃŲŰƂŸ
ƂŰźžŶĻſƕŴĻƇŰƁĻŽŰŲƕƈƃŲŰŽŽƏĻſƀŸƇŵſŰĻŝŰ
ŴŸƁſŻŵƖĻżžŶŵĻűƃƂŸĻŲƕŴžűƀŰŶŵŽŰĻŴžſžżƕŶŽŰ
ŻƕŽƕƏ ĻƉžĻŲƕŴſžŲƕŴŰƓĻſžƂƀƕűŽžżƃĻźƃƀƁƃ
űƃźƁŸƀŽžųžĻűƀƃƁƃĻƃĻŽŰſƀƏżźƃĻſƀŸƇŵſŰĻĻƂŰź
ƁŰżžĻƏźĻƕĻŻƕŽƕƏĻźžŻƕŹĻźžŻƕƁ
ĻŞſƆƕƏŰźƁŵƁƃŰƀ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻƇŸƂŰŹƂŵĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŒƁƂƃſ
ŝƁžƘƃƇųƃŴų
ŕƘŷƄƅųƀƏ ſ
őŻƕŴžŶžŲƂŸŹ
q ŖžŲƂŸŹ
q ŷűƕŻƌƈŵŽŸŹĻƀŵŶŸżĻŷžűƀŰŶŵŽŽƏ ĻſžŲŵƀ
ƂŰƎƇŸĻ670' ĻŰűžĻŽŰƂŸƁźŰƎƇŸĻ%#/
ŔƆŽƄŻƃƆŵųžƏƀŻżŴƃƆƄ
p ŒŸĻżžŶŵƂŵĻŷűƕŻƌƈŸƂŸĻŷžűƀŰŶŵŽŽƏĻűƃź
ƁŸƀƃŲŰŻƌŽžųžĻűƀƃƁŰĻŴŻƏĻƂžƇŽƕƈžųž
żŰŽŵŲƀƃŲŰŽŽƏĻŔŻƏĻƆƌžųžĻŽŰƂŸƁŽƕƂƌ
źŽžſźƃĻ%#/ĻžŴŸŽĻƀŰŷĻŝŰƁƂƃſŽŵĻŽŰƂŸ
ŢƘŷƅƃŻſŽųŵƁŷƘƒ
ŝųſŸƃųƂųƃŽƁſųƅƆ
ƁźŰŽŽƏĻſžŲŵƀƂŰƓĻŷžűƀŰŶŵŽŽƏĻƃĻŷŲŸƇŰŹ
ŽŸŹĻƀŵŶŸż
ŒƕŴžűƀŰŶŵŽŽƏĻƂƀŰƓźƂžƀƕƖĻűƃźƁŸƀŽžųžĻűƀƃƁŰ
ŲżŸźŰƓƂƌƁƏĻŲĻƁŸƁƂŵżƕĻżŵŽƎĻ/;%#4ĻŢƃƂ
żžŶŽŰĻžűŸƀŰƂŸĻżƕŶĻŲƕŴžűƀŰŶŵŽŽƏżĻźžŻƕŹ
źžŻƕƁĻƂŰĻƂƀŰƓźƂžƀƕƓƎĻűƃźƁŸƀŽžųžĻűƀƃƁŰĻ
žűŸŴŲƕĻžſƆƕƖĻżžŶƃƂƌĻŲƕŴžűƀŰŶŰƂŸƁƏĻžŴŽž
ƇŰƁŽž
šŴſŸŹŸƀƀƒ
ŢţśşŊťŝœ
ŚƀƕſŻŵŽŽƏĻŴŻƏĻŲŵŻžƁŸſŵŴƕŲĻƂŰĻƕŽƈŵ
žűŻŰŴŽŰŽŽƏ ĻŲƁƂŰŽžŲŻŵŽŵĻŽŰĻŷŰŴŽƕŹ
ƇŰƁƂŸŽƕĻŰŲƂžżžűƕŻƏ ĻżžŶŵĻžűżŵŶŸƂŸ
ŷžŽƃĻŲŸŴŸżžƁƂƕĻźŰżŵƀŸ
ţŲŰŶŽžĻƁƂŵŶƂŵĻŷŰĻŷžűƀŰŶŵŽŽƏż ĻŰŴŶŵ
ŽŰŲƕƂƌĻƏźƉžĻŲƕŴŽžƁŽžĻŽŵŷŽŰƇŽŸŹĻƄƀŰųżŵŽƂ
ŷžűƀŰŶŵŽŽƏĻŷŰűŻžźžŲŰŽž ĻƆŵĻżžŶŵĻűƃƂŸ
ŷŽŰƇŽŰĻƂŵƀŸƂžƀƕƏĻŢŰźŸżĻƇŸŽžż ĻſŵƀŵƈźžŴŸ
żžŶƃƂƌĻŽŵĻŲŸŷŽŰƇŰƂŸƁƏ ĻŴžźŸĻŲžŽŸĻŽŵ
űƃŴƃƂƌĻŷžŲƁƕżĻſžƀƃƇĻŷĻŰŲƂž
ŢųſiƒƅųżƅŸ
p şƕŴƂƀŸżƃŹƂŵĻƇŸƁƂžƂƃĻžűƓźƂŸŲĻźŰżŵƀŸ
ƂŰĻžƇŸƉƃŹƂŵĻŹžųžĻŲƕŴĻźƀŸųŸĻƂŰĻƁŽƕųƃ
p ŠŵųƃŻƏƀŽžĻžƇŸƉƃŹƂŵĻžűƓźƂŸŲĻźŰżŵƀŸ
ƂŵſŻžƎĻŲžŴžƎĻŷĻżŸƎƇŸżĻŷŰƁžűžżĻŴŻƏ
ŰŲƂžżžűƕŻƕŲĻşƀŸĻƆƌžżƃĻŽŰżŰųŰŹƂŵƁƏĻŽŵ
ſžƈźžŴŸƂŸĻžűƓźƂŸŲ
ĻŞſƆƕƏŰźƁŵƁƃŰƀ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻƇŸƂŰŹƂŵĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŒƁƂƃſ
ŢƘŷƅƃŻſŽųŵƁŷƘƒ
œŽƅŻŵƀųƄŻƄƅŸſųŷƁƂƁſƁŶŻƂƃŻƂųƃŽƆŵųƀƀƘ2#2 ŚųŶųžƏƀųƘƀƇƁƃſųƉƘƒ
ŢţśşŊťŝœ
ůźƉžĻűƃźƁŸƀŽŸŹĻűƀƃƁĻűƃŲĻƁźžŽƄƕųƃƀžŲŰ
ŽŸŹĻŲĻŵŻŵźƂƀžŽŽƕŹĻƁŸƁƂŵżƕĻŰŲƂžżžűƕŻƏ
ŹžųžĻƀžŷżƕƀŸĻŲƀŰƅžŲƃƎƂƌƁƏ ĻźžŻŸ
ƁŸƁƂŵżŰĻžƆƕŽƎƓĻżƕƁƆŵĻŴŻƏĻſŰƀźƃŲŰŽŽƏ
ŢšŢŘţŘŗřŘŠŠŲ
šŸƁƂŵżŰĻŠŐŠĻŽŵĻſƀŰƆƎƓĻŲĻƃƁƕƅĻƁŸƂƃŰ
ƆƕƏƅ ĻŲžŽŰĻŻŸƈŵĻŲŸźžŽƃƓĻƄƃŽźƆƕƎĻŴžŴŰƂ
źžŲžƖĻſƕŴƂƀŸżźŸ
śžſƀŻű1P1HH ŤųƖŽŻœŹŽŻ ŸžűƆſŵŹƃƍƂƐžű
ƇŶžƃƁűżƍžƖźŻſžƂſżƖ
ŐźƂŸŲŽŰĻƁŸƁƂŵżŰĻŴžſžżžųŸĻſƀŸĻſŰƀźƃŲŰŽŽƕ
1"1ĻqĻ1BSLĻ"TTJTUĻ1JMPU ĻŴžſžżŰųŰƓĻŲžŴƕƎ
ſŰƀźƃŲŰƂŸƁƏ ĻſƀŸĻƆƌžżƃĻŲžŽŰĻſŵƀŵŲƕƀƏƓ
ƁſžƇŰƂźƃ ĻƇŸĻŴžƁƂŰƂŽƌžĻŲƕŻƌŽžųžĻżƕƁƆƏĻŴŻƏ
ŰŲƂžżžűƕŻƏ ĻſƕƁŻƏĻƇžųžĻſžŲŵƀƂŰƓĻźŵƀżžĻƂŰ
ƁſƀƏżžŲƃƓĻŰŲƂžżžűƕŻƌĻŽŰĻŲƕŻƌŽƃĻŴƕŻƏŽźƃ
šŸżŲžŻŸ ĻųƀŰƄƕƇŽƕĻŷžűƀŰŶŵŽŽƏĻƂŰĻƂŵźƁƂžŲƕ
ſžŲƕŴžżŻŵŽŽƏĻŽŰĻŴŸƁſŻŵƖĻźžżűƕŽžŲŰŽžƖ
ſŰŽŵŻƕĻſƀŸŻŰŴƕŲĻſžŷŽŰƇŰƎƂƌĻŴƕƖ ĻƏźƕĻŽŵžű
ƅƕŴŽžĻŲŸźžŽŰƂŸ
ŒžŴƕŹĻŷŰŲŶŴŸĻŽŵƁŵĻſžŲŽƃĻŲƕŴſžŲƕŴŰŻƌ
ŽƕƁƂƌĻŷŰĻűŵŷſŵƇŽŵĻźŵƀƃŲŰŽŽƏĻŰŲƂžżžűƕ
ŻŵżĻƕĻŷŰĻſŸŻƌŽƃŲŰŽŽƏĻŷŰĻŽŰŲźžŻŸƈŽƌžƎ
žűƁƂŰŽžŲźžƎĻƂŰĻƕŽƈŸżŸĻƃƇŰƁŽŸźŰżŸ
ŴžƀžŶŽƌžųžĻƀƃƅƃ ĻƉžĻŽŰűŻŸŶŰƎƂƌƁƏ
žűųŰŽƏƎƂƌĻƇŸĻſŰƀźƃƎƂƌƁƏ
ŔŻƏĻƃŲƕżźŽŵŽŽƏĻƁŸƁƂŵżŸĻ1"1ĻſƀŸĻŷŰſƃƁźƃ
ŴŲŸųƃŽŰĻżŰƎƂƌĻűƃƂŸĻŲŸźžŽŰŽƕĻŽŰƁƂƃſŽƕ
ƃżžŲŸ
p ŠžűžƂƕĻƁŸƁƂŵżŸĻ1"1ĻŽŵĻżŰƎƂƌĻŷŰŲŰŶŰƂŸ
ƄƃŽźƆƕƖĻ%45$ĻŰűžĻ"#4ĻĻŲžŽŸĻżžŶƃƂƌ
ƃŲƕżźŽƃƂŸƁƏĻſƕŴĻƇŰƁĻƀƃƅƃĻſžĻƁƅŸŻŰżĻŰűž
ƁŻŸŷƌźŸŹĻŴžƀžŷƕĻűƕŻƌƈĻŴŵƂŰŻƌŽƃ
ƕŽƄžƀżŰƆƕƎĻŴŸŲĻŽŰĻƁƂžƀĻĻƂŰĻ
p ŔžĻŰŲƂžżžűƕŻƏĻŽŵĻżŰƓĻűƃƂŸĻſƀŸƓŴŽŰŽŸŹ
ſƀŸƇŵſ
p ŨŲŸŴźƕƁƂƌĻżŰƓĻűƃƂŸĻŽŸŶƇŵĻĻźżų
ŢƃŻƀƉŻƂƃƁŴƁƅŻ
ŢţśşŊťŝœ
ŤƃŽźƆƕƏĻŠŐŠĻŲŸżƕƀƏƓĻŲƕŴƁƂŰŽƌĻƕĻſžŲž
ƀžƂŸĻźŵƀżŰĻŗŰŴŰƇŰĻŲžŴƕƏĻĻŲŸźžŽƃŲŰƂŸ
ƕŽƁƂƀƃźƆƕƖ ĻƉžĻŽŰŲžŴƏƂƌƁƏĻŽŰĻŴŸƁſŻŵƖ Ļƕ
žűŸƀŰƂŸĻſŵƀŵŴŰƇƃĻ ŷŰŴŽƎſŵƀŵŴŽƎ
źžŽƂƀžŻƎŲŰƂŸĻƈŲŸŴźƕƁƂƌ ĻųŰŻƌżƃŲŰƂŸĻƕ
ŷƃſŸŽƏƂŸƁƏ
ŠƁŹžƇŹƀŵƖƗƂŹƂƃŶŽŹŵſƀſŽſŴŹƀƁŹƀűƁŻƄųűžžƖ
2#2
şŰƀźƃŲŰŽŽƏĻŰŲƂžżžűƕŻƏĻƕŷĻŷŰƁƂžƁƃŲŰŽŽƏż
ƁŸƁƂŵżŸĻ1"1ĻŲƕŴűƃŲŰƓƂƌƁƏĻŽŰƁƂƃſŽŸż
ƇŸŽžż
ŤƃŽźƆƕƏĻŷŴƕŹƁŽƎƓĻſžƈƃźĻżƕƁƆƏĻŴŻƏĻſŰƀ
źžŲźŸĻƂŰĻŲŸżƕƀƎƓĻŹžųžĻ ŐĻƕĻŒ ĻşƕŴĻƇŰƁ
ĻŞſƆƕƏŰźƁŵƁƃŰƀ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻƇŸƂŰŹƂŵĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŒƁƂƃſ
ŢƘŷƅƃŻſŽųŵƁŷƘƒ
œŽƅŻŵƀųƄŻƄƅŸſųŷƁƂƁſƁŶŻƂƃŻƂųƃŽƆŵųƀƀƘ2#2
ŲŸżƕƀƏŽŽƏĻƈŲŸŴźƕƁƂƌĻŽŵĻſžŲŸŽŽŰĻſŵƀŵ
ŲŸƉƃŲŰƂŸĻĻźżų
ŢƁƋƆŽƅųƂŸƃŸŵƘƃŽųƃƁźſƘƃƘŵ
ŢţśşŊťŝœ
ŤƃŽźƆƕƏĻŠŐŠĻŷŴƕŹƁŽƎƓĻſžƈƃźĻżƕƁƆƏĻŴŻƏ
ſŰƀźžŲźŸ ĻŽŰŴŰƓĻƕŽƁƂƀƃźƆƕƖĻƂŰĻƁſƀƏżžŲƃƓ
ŰŲƂžżžűƕŻƌĻƃĻżƕƁƆŵĻŴŻƏĻſŰƀźžŲźŸĻŷĻűžźƃ
ſŰƁŰŶŸƀŰĻŗŰĻŽŵžűƅƕŴŽžƁƂƕ ĻŰŲƂžżžűƕŻƌ
ƂŰźžŶĻżžŶŽŰĻſƀŸſŰƀźƃŲŰƂŸĻŷĻűžźƃĻŲžŴƕƏ
ŠƃƅŰƎƇŸƁƌĻŷŰŴŽƕżĻƅžŴžż ĻŰŲƂžżžűƕŻƌ
ƁſƀƏżžŲƃƓƂƌƁƏĻŽŰĻŲƕŻƌŽŵĻżƕƁƆŵĻ $ĻĻ% ŐŲƂžżžűƕŻƌĻŲŸƀƕŲŽƎƓƂƌƁƏĻŽŰĻſŰƀźƃ
ŲŰŻƌŽžżƃĻżƕƁƆƕ ĻƀƃƅŰƎƇŸƁƌĻŲſŵƀŵŴĻƂŰ
ŽŰŷŰŴĻ &ĻĻ' p
ţƁŴƁƅų
ŒžŴƕŹĻžƂƀŸżƃƓĻŲƕŴſžŲƕŴŽƕĻſƀžƁƂƕĻƂŰĻŷƀžŷƃ
żƕŻƕĻƕŽƁƂƀƃźƆƕƖĻŽŰĻſŰŽŵŻƕĻſƀŸŻŰŴƕŲĻĻŴŻƏ
ƆƌžųžĻŲŸźžƀŸƁƂžŲƃƎƂƌƁƏĻųƀŰƄƕƇŽƕĻŷžűƀŰ
ŶŵŽŽƏĻƂŰĻƂŵźƁƂžŲƕĻſžŲƕŴžżŻŵŽŽƏ
ŢţśşŊťŝœ
şŰżƏƂŰŹƂŵ ĻƉžĻƃĻſŵŲŽŸƅĻſžŷŸƆƕƏƅĻźŵƀżž
żžŶŵĻűŻžźƃŲŰƂŸĻſžŲƕŴžżŻŵŽŽƏĻſƀŸŻŰŴž
ŲžƖĻſŰŽŵŻƕ ĻźžŻŸĻŲŸĻſžŲŵƀƂŰƓƂŵĻŹžųžĻſƕŴ
ƇŰƁĻſŰƀźƃŲŰŽŽƏ
ţŲƕżźŽƕƂƌĻſžźŰŶƇŸźĻſžŲžƀžƂƃĻŷĻűžźƃ
ŲžŴƕƏĻĻƕĻŰŲƂžżžűƕŻƌĻűƃŴŵĻſƀŸſŰƀźž
ŲŰŽŸŹĻŷĻŲƕŴſžŲƕŴŽžųžĻűžźƃĻŲƃŻŸƆƕ
ŚųƙźŷźųŷƀƘſƈƁŷƁſ
šŸƁƂŵżŰĻ1"1ĻƈƃźŰƓĻżƕƁƆŵĻŴŻƏĻſŰƀźžŲźŸĻƂŰ
ſŵƀŵŲƕƀƏƓ ĻƇŸĻŴžƁƂŰƂŽƕĻŲžŽžĻżŰƓĻƀžŷżƕƀŸ
ŒŸźžŽŰŹƂŵĻŽŰƁƂƃſŽƕĻŴƕƖ
ĻţŲƕżźŽƕƂƌĻŠŐŠĻƆƕƓƎĻźŽžſ
źžƎĻƕĻŽŵĻƖŴƌƂŵĻƈŲŸŴƈŵ
Ļźżų
šŻƕŴźƃŹƂŵĻŷŰĻŴŸƁſŻŵƓżĻŽŰĻſŰŽŵŻƕĻſƀŸ
ŻŰŴƕŲĻƂŰĻűƃŴƌƂŵĻųžƂžŲƕĻŷƃſŸŽŸƂŸĻŰŲƂž
żžűƕŻƌ ĻźžŻŸĻſƀžĻƆŵĻűƃŴƃƂƌĻſžŴŰŽƕĻŲƕŴ
ſžŲƕŴŽƕĻƂŵźƁƂžŲŵĻſžŲƕŴžżŻŵŽŽƏĻƂŰĻųƀŰ
ƄƕƇŽƕĻŷžűƀŰŶŵŽŽƏ
ŠƃƅŰƎƇŸƁƌĻŷŰŴŽƕżĻƅžŴžż ĻŰŲƂžżžűƕŻƌĻűƃŴŵ
ƁźŵƀžŲŰŽŸŹĻƁŸƁƂŵżžƎĻ1"1ĻŽŰĻżƕƁƆŵĻſŰƀźƃ
ŲŰŽŽƏĻŒŸźžŽŰŹƂŵĻŽŰƁƂƃſŽƕĻŴƕƖ
ŗƃſŸŽƕƂƌĻŰŲƂžżžűƕŻƌ ĻźžŻŸĻſƀžĻƆŵ
űƃŴƃƂƌĻſžŴŰŽƕĻŲƕŴſžŲƕŴŽƕĻƂŵźƁƂžŲŵĻſžŲƕ
ŴžżŻŵŽŽƏĻƂŰĻųƀŰƄƕƇŽƕĻŷžűƀŰŶŵŽŽƏ
ĻŞſƆƕƏŰźƁŵƁƃŰƀ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻƇŸƂŰŹƂŵĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŒƁƂƃſ
ŢƘŷƅƃŻſŽųŵƁŷƘƒ
œŽƅŻŵƀųƄŻƄƅŸſųŷƁƂƁſƁŶŻƂƃŻƂųƃŽƆŵųƀƀƘ2#2 şŵƀŵźžŽŰŹƂŵƁƌ ĻƉžĻſƀžƁƂƕƀĻſžŷŰŴƃ
ŰŲƂžżžűƕŻƏĻŲƕŻƌŽŸŹ ĻſƕƁŻƏĻƆƌžųžĻƃŲƕż
źŽƕƂƌĻŷŰŴŽƎĻſŵƀŵŴŰƇƃ
ŕŻƃƘŵƀƑŵųƀƀƒ
ŠƃƅŰŹƂŵƁƌĻŷŰŴŽƕżĻƅžŴžżĻſžŲƕŻƌŽžĻƂŰ
žűŵƀŵŶŽž ĻŽŵĻƂžƀźŰƎƇŸƁƌĻſƀŸĻƆƌžżƃ
źŵƀżŰĻĻƈŲŸŴźƕƁƂƌĻŽŵĻſžŲŸŽŽŰĻſŵƀŵŲŸ
ƉƃŲŰƂŸĻſƀŸűŻĻĻźżų
ŕœřŞśŕš
šŻƕŴźƃŹƂŵĻŷŰĻŴŸƁſŻŵƓżĻŽŰĻſŰŽŵŻƕĻſƀŸ
ŻŰŴƕŲĻƂŰĻűƃŴƌƂŵĻųžƂžŲƕĻŷƃſŸŽŸƂŸĻŰŲƂž
żžűƕŻƌ ĻźžŻŸĻſƀžĻƆŵĻűƃŴƃƂƌĻſžŴŰŽƕĻŲƕŴ
ſžŲƕŴŽƕĻƂŵźƁƂžŲŵĻſžŲƕŴžżŻŵŽŽƏĻƂŰĻųƀŰ
ƄƕƇŽƕĻŷžűƀŰŶŵŽŽƏ
ŢţśşŊťŝœ
ŔŸƁƂŰŽƆƕƏĻſžſŵƀŵŴŶŵŽŽƏĻſƀŸĻŲŸźžƀŸ
ƁƂŰŽŽƕĻŴŰƂƇŸźƕŲĻƁŸƁƂŵżžƎĻ"DUJWFĻ1BSL
"TTJTUĻŷżŵŽƈƃƓƂƌƁƏĻſžƀƕŲŽƏŽžĻŷĻŲŸźžƀŸ
ƁƂŰŽŽƏżĻŴŰƂƇŸźƕŲĻƁŸƁƂŵżžƎĻ1BSLĻ"TTJTU
p
ŢƀŸżŰŹƂŵĻƀƃźŸĻſžŴŰŻƕĻŲƕŴĻźŵƀżŰĻſƀŸ
ŰźƂŸŲŰƆƕƖĻƄƃŽźƆƕƖĻŠŐŠ
şƕƁŻƏĻƂžųž ĻƏźĻŰŲƂžżžűƕŻƌĻŷŰƖŴŵĻŷŰŴŽƕż
ƅžŴžżĻŽŰĻżƕƁƆŵĻſŰƀźƃŲŰŽŽƏ ĻŹžųžĻſžƂƀƕűŽž
ŲŸƀƕŲŽƏƂŸĻƂŰĻŷƃſŸŽŸƂŸ
p
şŵƀŵƁŲƕŴƇƕƂƌƁƏĻŲĻƂžżƃ ĻƉžĻźŵƀżƃ
ŽƕƇžųžĻŽŵĻŷŰŲŰŶŰƓ ĻƕĻŲžŽžĻżžŶŵ
ŲƕŻƌŽžĻžűŵƀƂŰƂŸƁƏ
ţŲƕżźŽƕƂƌĻſŵƀƈƃĻſŵƀŵŴŰƇƃĻŰűžĻſžŷŸƆƕƎ
& ĻŴžƇŵźŰŹƂŵƁƌĻſžŲŵƀƂŰŽŽƏĻźŵƀżŰĻƂŰ
ſžŲƕŻƌŽžĻƀƃƈŰŹƂŵĻŲſŵƀŵŴ
ŔŻƏĻžſƂŸżŰŻƌŽŸƅĻƀŵŷƃŻƌƂŰƂƕŲ ĻŷŰƇŵ
źŰŹƂŵ ĻŴžźŸĻźŵƀżžĻŽŵĻſžŲŵƀŽŵƂƌƁƏ
ſŵƀŵŴĻſžƇŰƂźžżĻƀƃƅƃĻŽŰŷŰŴŲſŵƀŵŴ
ŗƃſŸŽƕƂƌĻŰŲƂžżžűƕŻƌ ĻźžŻŸĻſƀžĻƆŵ
űƃŴƃƂƌĻſžŴŰŽƕĻŲƕŴſžŲƕŴŽƕĻƂŵźƁƂžŲŵĻſžŲƕ
ŴžżŻŵŽŽƏĻƂŰĻųƀŰƄƕƇŽƕĻŷžűƀŰŶŵŽŽƏ
p
ţŲƕżźŽƕƂƌĻŷŰŴŽƕŹĻƅƕŴĻƂŰĻſžŲƕŻƌŽž
ƀƃƈŰŹƂŵĻŽŰŷŰŴĻŴžĻƂŸƅĻſƕƀ ĻſžźŸĻųƀŰ
ƄƕƇŽƕĻŷžűƀŰŶŵŽŽƏĻƂŰĻƂŵźƁƂžŲŵĻſžŲƕŴž
żŻŵŽŽƏĻŽŵĻſžŲƕŴžżŸƂƌĻŲŰƁĻſƀžĻŽŵžűƅƕŴ
ŽƕƁƂƌĻŷƃſŸŽźŸ
şƕƁŻƏĻŷŰŲŵƀƈŵŽŽƏĻſŰƀźƃŲŰŽŽƏĻƄƃŽźƆƕƏ
ŲŸżŸźŰƓƂƌƁƏĻŰŲƂžżŰƂŸƇŽž ĻƂŵźƁƂžŲŵĻſžŲƕ
ŴžżŻŵŽŽƏĻƂŰĻųƀŰƄƕƇŽƕĻŷžűƀŰŶŵŽŽƏĻƕŽƄžƀ
żƃƎƂƌĻŲžŴƕƏĻſƀžĻŷŰŲŵƀƈŵŽŽƏĻſŰƀźƃŲŰŽŽƏ
ŒžŴƕƎĻżžŶŵĻŷŽŰŴžűŸƂŸƁƏĻŲƕŴźžƀŸųƃŲŰƂŸ
ƀžŷƂŰƈƃŲŰŽŽƏĻŰŲƂžżžűƕŻƏĻŢƕŻƌźŸĻŲžŴƕŹ
żžŶŵĻŲŸŷŽŰƇŸƂŸ ĻƇŸĻſƀŸſŰƀźžŲŰŽŵĻŰŲƂž
ŽŰŻŵŶŽŸżĻƇŸŽžż
ĻŞſƆƕƏŰźƁŵƁƃŰƀ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻƇŸƂŰŹƂŵĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŒƁƂƃſ
šŴſŸŹŸƀƀƒ
ŠžűžƂŰĻƁŸƁƂŵżŸĻ1"1ĻſƀŸſŸŽƏƓƂƌƁƏ
p ƏźƉžĻŰŲƂžżžűƕŻƌĻƀƃƅŰƓƂƌƁƏĻŽŰŴƂž
ƈŲŸŴźžĻĻſžŽŰŴĻĻźżų
p ƏźƉžĻŲžŴƕŹĻƂžƀźŰƓƂƌƁƏĻźŵƀżŰ
p ſƀŸĻƃŲƕżźŽŵŽŽƕĻƄƃŽźƆƕŹĻ"#4ĻŰűžĻ%45$
ŽŰſƀŸźŻŰŴ ĻƏźƉžĻźžŻŵƁžĻŲƂƀŰƇŰƓĻŷƇŵ
ſŻŵŽŽƏĻŽŰĻƁŻŸŷƌźŸŹĻŴžƀžŷƕ
p ƏźƉžĻŲƕŴźƀŸŲŰƎƂƌƁƏĻŴŲŵƀƆƏƂŰĻŷĻűžźƃ
ſŰƁŰŶŸƀŰĻĻſƀŸĻƆƌžżƃĻŴŲŵƀƆƏƂŰĻŲžŴƕƏ
żžŶƃƂƌĻŲƕŴƇŸŽƏƂŸƁƏĻűŵŷĻŲŸżźŽŵŽŽƏ
ƁŸƁƂŵżŸ
şƀžĻŷƃſŸŽźƃĻƀžűžƂŸĻƁŸƁƂŵżŸĻ1"1ĻƕŽƄžƀ
żƃƓĻŲƕŴſžŲƕŴŽŵĻſžŲƕŴžżŻŵŽŽƏ
ŢƘŷƅƃŻſŽųŵƁŷƘƒ
œŽƅŻŵƀųƄŻƄƅŸſųŷƁƂƁſƁŶŻƂƃŻƂųƃŽƆŵųƀƀƘ2#2
ŢţśşŊťŝœ
őƀƃŴ ĻźƀŸųŰĻƂŰĻƁŽƕųĻŽŰĻŴŰƂƇŸźŰƅĻžűżŵŶƃ
ƎƂƌĻƖƅĻƄƃŽźƆƕƎĻƂŰĻżžŶƃƂƌĻŷŰŲŰŶŰƂŸĻſƀž
ƆŵƁƃĻŲŸżƕƀƎŲŰŽŽƏ
ŕœřŞśŕš
ţĻŴŵƏźŸƅĻŲŸſŰŴźŰƅĻƁŸƁƂŵżŰĻ1"1ĻŽŵ
żžŶŵĻŲŸŷŽŰƇŸƂŸĻżƕƁƆŵĻŴŻƏĻſŰƀźƃŲŰŽŽƏĻ
žŴŽƕƓƎĻŷĻſƀŸƇŸŽĻżžŶŵĻűƃƂŸĻŲŷŰƓżŽŸŹ
ŲſŻŸŲĻŽŰĻŴŰƂƇŸźĻŷžŲŽƕƈŽƕƅĻŴŶŵƀŵŻĻƃŻƌ
ƂƀŰŷŲƃźƃ ĻƇŰƁƂžƂŰĻƏźžųžĻƁſƕŲſŰŴŰƓĻŷ
ƀžűžƇžƎĻƇŰƁƂžƂžƎĻƁŸƁƂŵżŸ
ŝŰſƀŸźŻŰŴ ĻƆŵĻżžŶƃƂƌĻűƃƂŸĻŷŲƃźŸĻųƃŴźƕŲ
żžźƀŸƅĻƈŸŽĻŽŰĻŰƁƄŰŻƌƂƕ ĻſŽŵŲżŰƂŸƇŽŸƅ
ųŰŻƌż ĻƈƃżĻŲŸƅŻžſƕŲĻżžƂžƆŸźŻƕŲ ĻƂžƉž
ŢųſiƒƅųżƅŸ
ŒžŴƕƓŲƕĻŲŰƀƂžĻſŰżƏƂŰƂŸ ĻƉžĻŠŐŠĻƓĻŻŸƈŵ
ŴžſžżƕŶŽžƎĻƁŸƁƂŵżžƎ ĻŲžŽŰĻŽŵĻƓĻűŵŷſž
żŸŻźžŲžƎĻƇŸĻſžŲŽƕƁƂƎĻŰŲƂžżŰƂŸƇŽžƎ
ƄƃŽźƆƕƓƎĻŢžżƃĻŲžŴƕŹĻżŰƓĻűƃƂŸĻųžƂžŲŸŹ
ŲƂƀƃƂŸƂŸƁƏĻƕĻƁźžƀŸųƃŲŰƂŸĻƀžűžƂƃĻƁŸƁƂŵżŸ
şƕŴĻƇŰƁĻſŰƀźƃŲŰŽŽƏĻƂŰźžŶĻŲŰƀƂžĻſŰżƏƂŰƂŸ
ŽŰƁƂƃſŽƕĻŴŵƂŰŻƕ
p ƁŸƁƂŵżŰĻŠŐŠĻƀžŷſžƇŸŽŰƓĻŷĻſžƂžƇŽžųž
ƀžŷƂŰƈƃŲŰŽŽƏĻſƀŸſŰƀźžŲŰŽŸƅĻŰŲƂžżž
űƕŻƕŲĻĻƏźƉžĻŲžŽŸĻŽŵſƀŰŲŸŻƌŽžĻſƀŸſŰƀ
źžŲŰŽƕ ĻƈŸŽŸĻƕĻźžŻƕƁŽƕĻŴŸƁźŸĻŰŲƂžżžűƕŻƏ
żžŶƃƂƌĻſžƈźžŴŸƂŸƁƏĻžűĻűžƀŴƎƀŸ
p ŤƃŽźƆƕƏĻŠŐŠĻƁƂŲžƀŵŽŰĻŴŻƏĻſŰƀźƃŲŰŽŽƏ
ŽŰĻſƀƏżŸƅĻŲƃŻŸƆƏƅ ĻŰĻŽŵĻŽŰĻźƀƃƂŸƅ
ſžŲžƀžƂŰƅĻƇŸĻŷŲŸŲŸŽŰƅĻŧŵƀŵŷĻƆŵĻſŵƀŵ
ƁŲƕŴƇƕƂƌƁƏĻŲĻƂžżƃ ĻƉžĻŰŲƂžżžűƕŻƌĻƀžŷ
ƂŰƈžŲŰŽŸŹĻſŰƀŰŻŵŻƌŽžĻŴžĻſŰƀźƃŲŰŻƌ
ŽžųžĻżƕƁƆƏ ĻźžŻŸĻƁŸƁƂŵżŰĻŠŐŠĻŲŸżƕƀƎƓ
ƀžŷżƕƀŸĻżƕƁƆƏ
p ŝŵĻŷŰŲŶŴŸĻżžŶŻŸŲžĻŷŽŰŹƂŸĻżƕƁƆŵĻŴŻƏ
ſŰƀźžŲźŸĻŽŰĻŲƃŷƌźŸƅĻŲƃŻŸƆƏƅ ĻžƁźƕŻƌźŸ
ƂŰżĻŽŵĻŷŰŲŶŴŸĻŴžƁƂŰƂŽƌžĻżƕƁƆŵĻŴŻƏ
żŰŽŵŲƀƕŲĻţĻƂŰźŸƅĻƁŸƂƃŰƆƕƏƅĻƁŸƁƂŵżƕ
żžŶŽŰĻŴžſžżžųƂŸ ĻſƕŴƖƅŰŲƈŸĻƏźžżžųŰ
űŻŸŶƇŵĻŴžĻƃŷűƕƇƇƏĻŴžƀžųŸ ĻŴŵĻŲŸĻſŻŰ
ŽƃƓƂŵĻſƀŸſŰƀźƃŲŰƂŸƁƏ
p şŰżƏƂŰŹƂŵ ĻƉžĻſŵƀŵŴŽƎĻƇŰƁƂŸŽƃĻŰŲƂž
żžűƕŻƏĻżžŶŵĻƀžŷŲŵƀŽƃƂŸĻŽŰĻſƀžƖŶŴŶƃ
ƇŰƁƂŸŽƃĻſƕŴĻƇŰƁĻſŰƀźƃŲŰŽŽƏ
p şƀŵŴżŵƂŸ ĻƀžŷƂŰƈžŲŰŽƕĻŲŸƉŵĻŷžŽŸĻƀžŷ
ſƕŷŽŰŲŰŽŽƏĻſŵƀŵƈźžŴĻŴŰƂƇŸźŰżŸ
żžŶƃƂƌĻŽŵĻŲƀŰƅžŲƃŲŰƂŸƁƏĻŲĻžűƇŸƁŻŵŽŽƕ
ƏźƕĻſƀžŲžŴƏƂƌƁƏĻŴŻƏĻſŰƀźƃŲŰŻƌŽŸƅ
żŰŽŵŲƀƕŲĻŦŵĻżžŶŵĻſƀŸŷŲŵƁƂŸĻŴžĻƂžųž
ƉžĻŠŐŠĻŷŰŲŵƀŽŵĻŰŲƂžżžűƕŻƌĻŽŰĻżƕƁƆŵ
ŴŻƏĻſŰƀźƃŲŰŽŽƏĻŷŰƀŰŽž
p ŒŸźžƀŸƁƂžŲƃŹƂŵĻƁƅŲŰŻŵŽƕĻƈŸŽŸĻŷĻŲƕŴ
ſžŲƕŴŽŸżĻƂŸƁźžż ĻžƁźƕŻƌźŸĻƆŵĻŲſŻŸŲŰƓ
ŽŰĻŷŴŰƂŽƕƁƂƌĻŠŐŠĻſƀŸſŰƀźƃŲŰƂŸĻŰŲƂž
żžűƕŻƌ
p šŸŻƌŽŰĻŷŻŸŲŰĻƇŸĻƁŽƕųĻżžŶƃƂƌĻſƀŸŷŲŵƁƂŸ
ŴžĻŽŵźžƀŵźƂŽžųžĻŲŸżƕƀƏŽŽƏĻżƕƁƆƏĻŴŻƏ
ſŰƀźƃŲŰŽŽƏ
p ŝŵĻźžƀŸƁƂƃŹƂŵƁƌĻŠŐŠĻſƀŸĻŲŸźžƀŸƁƂŰŽŽƕ
ƁŽƕųžŲŸƅĻŻŰŽƆƎųƕŲĻŰűžĻŷŰſŰƁŽžųž
źžŻŵƁŰ
p ŝŵĻŲŸźžƀŸƁƂžŲƃŹƂŵĻŠŐŠ ĻƏźƉžĻŷĻŰŲƂž
ƁƂŸƀƇŸƂƌĻŽŵųŰűŰƀŸƂŽŸŹĻŲŰŽƂŰŶ
ŕœřŞśŕš
şƀŸĻŷŰżƕŽƕĻŴŸƁźŰĻŽŰĻƕŽƈŸŹĻƁƅŲŰŻŵŽŸŹ
ƀžŷżƕƀĻŴŸƁźŰ ĻƏźŸŹĻżŰƓĻƕŽƈƃĻžźƀƃŶŽƕƁƂƌ
ƈŸŽŸ ĻſƕƁŻƏĻƆƌžųžĻżžŶŵĻŷŽŰŴžűŸƂŸƁƏ
ŷżƕŽŸƂŸĻſŰƀŰżŵƂƀŸĻƁŸƁƂŵżŸĻŠŐŠĻŗŲŵƀ
ŽƕƂƌƁƏĻŷŰĻźžŽƁƃŻƌƂŰƆƕƓƎĻŴžĻŰŲƂžżŰŹ
ƁƂŵƀŽƕĻĻƀŵźžżŵŽŴƃƓƂƌƁƏĻŷŲŵƀƂŰƂŸƁƏĻŲ
ŰŲƂžƀŸŷžŲŰŽƃĻŰŲƂžżŰŹƁƂŵƀŽƎĻ7PMWP
p ŒžŴƕŹĻŽŵƁŵĻŲƕŴſžŲƕŴŰŻƌŽƕƁƂƌĻŷŰĻžƁƂŰ
ƂžƇŽŵĻŲŸŷŽŰƇŵŽŽƏĻŲƕŴſžŲƕŴŽžƁƂƕĻżƕƁƆƏ
ſŰƀźžŲźŸ ĻžűƀŰŽžųžĻŠŐŠĻŴŻƏĻŰŲƂžżž
űƕŻƏ
ŤƀŰŷŰĻƁƅŲŰŻŵŽƕĻƈŸŽŸĻƁƂžƁƃƓƂƌƁƏĻƈŸŽĻƂžųžĻŶĻƂŸſƃĻƂŰĻŲŸƀžűŽŸźŰ ĻƏźƕĻűƃŻŸĻŲƁƂŰŽžŲŻŵŽƕĻŽŰĻŰŲƂžżžűƕŻƌĻſŵƀŵŴĻſžƁƂŰƇŰŽŽƏżĻŷĻŷŰŲžŴƃ
ĻŞſƆƕƏŰźƁŵƁƃŰƀ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻƇŸƂŰŹƂŵĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŒƁƂƃſ
ŢƘŷƅƃŻſŽųŵƁŷƘƒ
œŽƅŻŵƀųƄŻƄƅŸſųŷƁƂƁſƁŶŻƂƃŻƂųƃŽƆŵųƀƀƘ2#2 šŴƄžƆŶƁŵƆŵųƀƀƒ
ŤŻſŵƁžŻƅųƂƁŵƘŷƁſžŸƀƀƒ
ŝŰĻŴŸƁſŻŵƖĻſŰŽŵŻƕĻſƀŸŻŰŴƕŲĻżžŶƃƂƌĻŲƕŴž
űƀŰŶŰƂŸƁƏĻƀƕŷŽžżŰŽƕƂŽƕĻźžżűƕŽŰƆƕƖĻƁŸżŲžŻƕŲ
ƂŰĻƂŵźƁƂžŲŸƅĻſžŲƕŴžżŻŵŽƌĻƀƕŷŽžųžĻŷżƕƁƂƃĻ
ŲĻŴŵƏźŸƅĻŲŸſŰŴźŰƅĻŲžŽŸĻżƕƁƂƏƂƌĻƀŵźžżŵŽ
ŴŰƆƕƏżŸĻŲƕŴŽžƁŽžĻſžƂƀƕűŽŸƅĻŴƕŹ ĻƉžĻŽŵ
ſžƂƀŵűƃƎƂƌĻŴžŴŰƂźžŲŸƅĻſžƏƁŽŵŽƌ
şƀŸĻſžƏŲƕĻſžŲƕŴžżŻŵŽŽƏĻſƀžĻŲƕŴźŻƎƇŵŽŽƏ
ƁŸƁƂŵżŸĻ1"1ĻƀŵźžżŵŽŴƃƓƂƌƁƏĻŷŲƏŷŰƂŸƁƏĻŷ
ŰŲƂžƀŸŷžŲŰŽžƎĻŰŲƂžżŰŹƁƂŵƀŽŵƎĻ7PMWP
ŕűƃƈŹŻŹšőšƁſŸƃűƉſųűžƖųŲűŽƀŶƁűƆƄ
ƀŶƁŶŵžƍſŽƄŲűŽƀŶƁƖƖųŸűŵžƍſŽƄ
ŔŻƏĻźžƀŵźƂŽžƖĻƀžűžƂŸĻƁŸƁƂŵżŸĻ1"1ĻŴŰƂ
ƇŸźŸĻŽŵžűƅƕŴŽžĻƀŵųƃŻƏƀŽžĻžƇŸƉŰƂŸĻŷŰ
ŴžſžżžųžƎĻŲžŴŸĻƂŰĻŰŲƂžƈŰżſƃŽƏĻĻżžŲŰ
ŹŴŵĻſƀžĻƂƕĻŶĻƁŰżƕĻŴŰƂƇŸźŸ ĻƉžĻŲŸźžƀŸƁƂžŲƃ
ƎƂƌƁƏĻƁŸƁƂŵżžƎĻŴžſžżžųŸĻſƀŸĻſŰƀźƃŲŰŽŽƕ
ŴŸŲĻƁƂžƀĻ
ĻŞſƆƕƏŰźƁŵƁƃŰƀ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻƇŸƂŰŹƂŵĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŒƁƂƃſ
ŢƘŷƅƃŻſŽųŵƁŷƘƒ
$.+5ƅųŤťœ
ŚųŶųžƏƀųƘƀƇƁƃſųƉƘƒƂƃƁ$.+5ƅų
Ťťœ
ŤƃŽźƆƕƏĻ#-*4Ļ #MJOEĻ4QPUĻ*OGPSNBUJPO
4ZTUFN ĻƁƂŲžƀŵŽŰĻŴŻƏĻſƕŴƂƀŸżźŸĻŲžŴƕŽŽƏĻƃ
ƉƕŻƌŽžżƃĻƀƃƁƕĻŽŰĻŴžƀžųŰƅĻŷĻŴŵźƕŻƌźžżŰ
ƁżƃųŰżŸĻƀƃƅƃĻŲĻžŴŽžżƃĻŽŰſƀƏżźƃĻ#-*4ĻƓ
ŴžſžżƕŶŽžƎĻƁŸƁƂŵżžƎĻŲžŴƕƏĻƕĻſƀŸŷŽŰƇŵŽŰ
ŴŻƏĻŽŰŴŰŽŽƏĻƕŽƄžƀżŰƆƕƖĻſƀž
p ŰŲƂžżžűƕŻƕ ĻƉžĻŷŽŰƅžŴƏƂƌƁƏĻƃĻżŵƀƂŲƕŹ
ƂžƇƆƕĻŲŸżƕƀƃ
p ŰŲƂžżžűƕŻƕ ĻƉžĻƈŲŸŴźžĻŽŰűŻŸŶŰƎƂƌƁƏĻƃ
ſƀŰŲƕŹĻƂŰĻŻƕŲƕŹĻƁżƃųŰƅ ĻŽŰŹűŻŸŶƇŸƅĻŴž
ŲŰƈžųžĻŰŲƂžżžűƕŻƏ
ŢšŢŘţŘŗřŘŠŠŲ
ŤƃŽźƆƕƖĻ#-*4ĻƂŰĻšŢŐĻƓĻŴžſžżƕŶŽŸżŸ
ŒžŽŸĻŽŵĻƓĻŷŰżƕŽžƎĻűŵŷſŵƇŽžųžĻƁƂŸŻƎ
ŲžŴƕŽŽƏĻƂŰĻŲŸźžƀŸƁƂŰŽŽƏĻŴŷŵƀźŰŻŰ
ŷŰŴŽƌžųžĻžųŻƏŴƃĻƂŰĻŷžŲŽƕƈŽƕƅĻŴŷŵƀźŰŻ
ŤƃŽźƆƕƖĻ#-*4ĻƂŰĻšŢŐĻŽƕźžŻŸĻŽŵĻŷżžŶƃƂƌ
ŷŰżƕŽŸƂŸĻŲƕŴſžŲƕŴŰŻƌŽƕƁƂƌĻƕĻƃŲŰųƃĻŲžŴƕƏ
ŒžŴƕŹĻŷŰŲŶŴŸĻŽŵƁŵĻſžŲŽƃĻŲƕŴſžŲƕŴŰŻƌ
ŽƕƁƂƌĻŷŰĻűŵŷſŵƇŽƃĻŷżƕŽƃĻƁżƃųĻƂŰĻƀƃƅ
ŷŰŴŽƕżĻƅžŴžż
ţƁŴƁƅų
ŢţśşŊťŝœ
ŇŽŴŸźŰƂžƀĻŷŰƁŲƕƇƃƓƂƌƁƏĻŽŰĻƂƕŹĻƁƂžƀžŽƕ
ŰŲƂžżžűƕŻƏ ĻŽŰĻƏźƕŹĻƁŸƁƂŵżŰĻŷŰƄƕźƁƃ
ŲŰŻŰĻƕŽƈŸŹĻƂƀŰŽƁſžƀƂŽŸŹĻŷŰƁƕűĻůźƉž
žűųƕŽĻŲƕŴűƃŲŰƓƂƌƁƏĻžŴŽžƇŰƁŽžĻŷĻŴŲžƅ
űžźƕŲ ĻŷŰƁŲƕƇƃƎƂƌƁƏĻžűŸŴŲŰĻƕŽŴŸźŰƂžƀŰ
ŢƃŻƀƉŻƂƃƁŴƁƅŻ
ŤƃŽźƆƕƖĻ#-*4ĻƂŰĻšŢŐĻŲżŸźŰƎƂƌƁƏĻſƀŸ
ŷŰſƃƁźƃĻŴŲŸųƃŽŰĻŦŵĻſƕŴƂŲŵƀŴŶƃƓƂƌƁƏĻƕŽŴŸ
źŰƂžƀŰżŸĻŽŰĻſŰŽŵŻƏƅĻŴŲŵƀƆƏƂ ĻƏźƕĻűŻŸżŰ
ƎƂƌĻžŴŸŽĻƀŰŷ
ŦŵƘſŽƀŸƀƀƒŵŻſŽƀŸƀƀƒ$.+5
ŤƃŽźƆƕƏĻ#-*4ĻšŢŐĻ $SPTTĻ5SBGGJDĻ"MFSU ĻƓ
ŴžſžżƕŶŽžƎĻƁŸƁƂŵżžƎĻŲžŴƕƏ ĻƏźŰĻſƀŸŷŽŰ
ƇŵŽŰĻŴŻƏĻŽŰŴŰŽŽƏĻŽŰƁƂƃſŽŸƅĻſžŲƕŴžżŻŵŽƌ
p ſžſŵƀŵƇŽŸŹĻƀƃƅĻƂƀŰŽƁſžƀƂƃĻſƕŴĻƇŰƁ
ƀƃƅƃĻŰŲƂžżžűƕŻƏĻŷŰŴŽƕżĻƅžŴžż
šſŸŽƖƊŶžžƐƖžŵŹŻűƃſƁű$.+5
ŇŽŴŸźŰƂžƀ
śžſƀŻűƄųƖŽŻžŶžžƐųŹŽŻžŶžžƐ
šŸżŲžŻĻ#-*4
şŠŘŜŇŢŚŐĻŜŰŻƎŽžźĻƁƅŵżŰƂŸƇŽŸŹĻĻŴŵƂŰŻƕĻżžŶƃƂƌĻŲƕŴƀƕŷŽƏƂŸƁƏĻŲĻŷŰŻŵŶŽžƁƂƕĻŲƕŴĻżžŴŵŻƕĻŰŲƂžżžűƕŻƏ
ĻŞſƆƕƏŰźƁŵƁƃŰƀ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻƇŸƂŰŹƂŵĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŒƁƂƃſ
ŢƘŷƅƃŻſŽųŵƁŷƘƒ
$.+5ƅųŤťœ ŤƃŽźƆƕƎĻ$.+5ĻżžŶŽŰĻŲŲƕżźŽƃƂŸŲŸżźŽƃƂŸ
ŽŰƂŸƁźŰƎƇŸĻźŽžſźƃĻ$.+5ĻŽŰĻƆŵŽƂƀŰŻƌŽƕŹ
źžŽƁžŻƕ
ŦſƁŵŻƃƁŴƁƅŻ$.+5
şƀŸĻŴŵƏźŸƅĻźžżűƕŽŰƆƕƏƅĻžűƀŰŽžųžĻžűŻŰŴ
ŽŰŽŽƏĻŽŵĻŷŰŻŸƈŰƓƂƌƁƏĻŲƕŻƌŽžųžĻżƕƁƆƏĻŴŻƏ
źŽžſźŸĻŽŰĻƆŵŽƂƀŰŻƌŽƕŹĻźžŽƁžŻƕĻţĻƂŰźžżƃ
ŲŸſŰŴźƃĻƄƃŽźƆƕƓƎĻżžŶŽŰĻźŵƀƃŲŰƂŸĻƇŵƀŵŷ
ƁŸƁƂŵżƃĻżŵŽƎĻŰŲƂžżžűƕŻƏĻ/;%#4
ŢšŢŘţŘŗřŘŠŠŲ
ŤƃŽźƆƕƏĻ#-*4ĻŽŵĻſƀŰƆƎƓĻŽŰĻźƀƃƂŸƅĻſžŲž
ƀžƂŰƅ
#-*4ĻŽŵĻſƀŰƆƎƓ ĻźžŻŸĻŰŲƂžżžűƕŻƌ
ƀƃƅŰƓƂƌƁƏĻŷŰŴŽƕżĻƅžŴžż
p ŒŸűŵƀƕƂƌĻŦŵƘſŽĻƇŸĻŕŻſŽĻŲĻżŵŽƎ
ŠųƄƅƃƁżŽŻ
$.+5
ŠųƄƅƃƁżŽŻųŵƅƁſƁŴŻžƒ
ŚžŻŸĻƄƃŽźƆƕƏĻ#-*4ĻŲŸżŸźŰƓƂƌƁƏ
ŲżŸźŰƓƂƌƁƏ ĻƕŽŴŸźŰƂžƀĻźŽžſźŸĻųŰƁŽŵŷŰƁŲƕ
ƇƃƓƂƌƁƏ ĻƕĻƂŵźƁƂžŲŵĻſžŲƕŴžżŻŵŽŽƏĻŽŰĻŴŸƁ
ſŻŵƖĻſŰŽŵŻƕĻſƀŸŻŰŴƕŲĻſƕŴƂŲŵƀŴŶƃƓĻŷżƕŽƃ
ƂŵźƁƂžŲŸżĻſžŲƕŴžżŻŵŽŽƏżĻşƀŸĻŲŲƕżźŽŵŽŽƕ
ƕŽŴŸźŰƂžƀĻŽŰĻſŰŽŵŻƕĻŴŲŵƀƆƏƂĻűŻŸżŰƓĻžŴŸŽ
ƀŰŷ
ŠƁŹžƇŹƀƁſŲſƃŹ$.+5ŘſžűŽŶƁƃųſƗŸſžŹ
ųŹŵŹŽſƂƃƖŘſžűűųƃſŽſŲƖżƐƊſƉųŹŵŻſ
žűŲżŹŷƄƔƃƍƂƐ
ŤƃŽźƆƕƏĻ#-*4ĻſƀŰƆƎƓĻŽŰĻƈŲŸŴźžƁƂƕĻſžŽŰŴ
Ļźżų
šŸƁƂŵżŰĻƀŵŰųƃƓĻſƀŸ
p ƕŽƈƕĻŰŲƂžżžűƕŻƕĻſŵƀŵųŰŽƏƎƂƌĻŰŲƂžżž
p ŝŰƂŸƁŽƕƂƌĻźŽžſźƃĻ1-ĻŽŰĻŻƕŲžżƃĻſŵƀŵżŸ
p ƕŽƈŸŹĻŰŲƂžżžűƕŻƌĻƈŲŸŴźžĻŽŰűŻŸ
Űűž
ŚžŻŸĻ#-*4ĻƀžŷſƕŷŽŰƓĻŰŲƂžżžűƕŻƌĻƃĻŷžŽƕĻĻƇŸ
ƕŽƈŵĻŰŲƂž ĻƏźŵĻƈŲŸŴźžĻŽŰűŻŸŶƃƓƂƌƁƏ ĻŲ
ŷžŽƕĻ ĻƕŽŴŸźŰƂžƀĻ#-*4ĻŷŰƁŲƕƇƃƓƂƌƁƏĻſžƁƂƕŹ
ŽŸżĻƁŲƕƂŻžżĻůźƉžĻŲžŴƕŹĻŲżŸźŰƓĻſžźŰŶƇŸź
ſžŲžƀžƂƃĻŽŰĻƂžżƃĻŶĻűžƆƕ ĻŽŰĻƏźžżƃĻƁſƀŰƆƎ
p ŗŰƇŵźŰŹƂŵĻſƀŸűŻĻĻƁŵźƃŽŴĻĻſžŲƕŴž
żŻŵŽŽƏĻŷŽŸźŰƓ
ŦŵƘſŽƀŸƀƀƒŵŻſŽƀŸƀƀƒŤťœ
ũžűĻſƀŸűƀŰƂŸĻƂŵźƁƂžŲŵĻſžŲƕŴžżŻŵŽŽƏĻŷ
ŵźƀŰŽŰ
źŰƇƕĻŽŰĻźŵƀżžŲƕŹĻźžŻžŽƆƕ
ŲŰŻžĻſžſŵƀŵŴŶŵŽŽƏ ĻƕŽŴŸźŰƂžƀĻ#-*4Ļŷżƕ
ŽŸƂƌƁƏĻŷĻſžƁƂƕŹŽžųžĻƁŲƕƂŻŰĻŽŰĻƂŰźŵ ĻƉž
żŸųžƂŸƂƌĻƏƁźƀŰŲƕƈŸżĻƁŲƕƂŻžż
űƕŻƌ
ŶƃƓƂƌƁƏĻŴžĻŲŰƈžųžĻŰŲƂž
ŗŰĻŴŵƂŰŻƌŽžƎĻƕŽƄžƀżŰƆƕƓƎĻƉžŴžĻƁŸƁƂŵżŸĻżŵŽƎĻĻŴŸŲĻƁƂžƀĻ
ĻŞſƆƕƏŰźƁŵƁƃŰƀ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻƇŸƂŰŹƂŵĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŒƁƂƃſ
ŝŰĻŰŲƂžżžűƕŻƏƅ ĻƃƁƂŰƂźžŲŰŽŸƅĻƁŸƁƂŵżžƎ
ŴžſžżžųŸĻſƀŸĻſŰƀźƃŲŰŽŽƕĻ ŴŸŲĻƁƂžƀĻ
ƄƃŽźƆƕƎĻšŢŐĻżžŶŽŰĻŲżŸźŰƂŸŲŸżŸźŰƂŸ
źŽžſźžƎĻ1"4
ŢƘŷƅƃŻſŽųŵƁŷƘƒ
$.+5ƅųŤťœ
p ůźƉžĻšŢŐĻŲŸƏŲŻƏƓ ĻƉžĻſŵŲŽŸŹĻžűƓźƂ
ŝƁžŻƇƆƀŽƉƘƒŤťœŵƄƅƆƂųƖŵŷƘƑ
ŽŰűŻŸŶƃƓƂƌƁƏĻŷűžźƃ ĻŻƃŽŰƓĻŰźƃƁƂŸƇŽŸŹ
ƁŸųŽŰŻĻšŸųŽŰŻĻŽŰŴƅžŴŸƂƌĻŷĻŻƕŲžųžĻƇŸ
ſƀŰŲžųžĻŴŸŽŰżƕźŰ ĻŷŰŻŵŶŽžĻŲƕŴ
ŽŰſƀƏżźƃĻƀƃƅƃĻžűƓźƂŰ
p šŢŐĻƂŰźžŶĻŽŰŴŰƓĻƁŲƕƂŻžŲƃĻƕŽŴŸźŰƆƕƎ
ŷŰƁŲƕƇƃƎƇŸĻƕŽŴŸźŰƂžƀŸĻ#-*4
p ŔžŴŰƂźžŲŵĻſžſŵƀŵŴŶŵŽŽƏĻŽŰŴŰƓƂƌƁƏĻƃ
ƄžƀżƕĻŷŰƁŲƕƇŵŽžƖĻſƕźƂžųƀŰżŸĻƃĻųƀŰƄƕƆƕ
1"4ĻŢŒŵźƀŰŽŰ
ŤųƖŽŻžŶžžƐųŹŽŻžŶžžƐŵűƃƈŹŻƖųƂŹƂƃŶŽŹŵſƀſ
ŽſŴŹƀƁŹƀűƁŻƄųűžžƖƃű%6#
šŰżƃĻƁŸƁƂŵżƃĻšŢŐĻżžŶŽŰĻŲŸżźŽƃƂŸĻŲĻżŵŽƎ
/;%#4ĻŽŰƁƂƃſŽŸżĻƇŸŽžż
p şŵƀŵŹŴƕƂƌĻŴžĻżŵŽƎĻŠųƄƅƃƁżŽŻ
ŠųƄƅƃƁżŽŻųŵƅƁſƁŴŻžƒ $.+5
%TQUU6TCHHKE#NGTVĻƕĻŲŸűŵƀƕƂƌĻŲƕŴſžŲƕŴŽƃ
žſƆƕƎĻŤƃŽźƆƕƏĻšŢŐĻŲŸżŸźŰƓƂƌƁƏĻ#-*4
ŷŰŻŸƈŰƓƂƌƁƏĻŲŲƕżźŽƃƂžƎ
ŢšŢŘţŘŗřŘŠŠŲ
ŠƁŹžƇŹƀŵƖƗƂŹƂƃŶŽŹƀſƀŶƁŶŵŷŶžžƐƀƁſƀŶƁŶ
ƆƁŶƊŶžžƐƃƁűžƂƀſƁƃžŹƆƀſƃſŻƖų %6# šŢŐĻŴžſžŲŽƎƓĻƄƃŽźƆƕƎĻ#-*4 ĻŷŰűŵŷſŵ
ƇƃƎƇŸĻżžŽƕƂžƀŸŽųĻſžſŵƀŵƇŽžųžĻƀƃƅƃĻƂƀŰŽƁ
ſžƀƂƃĻſƕŴĻƇŰƁĻƀƃƅƃĻŷŰŴŽƕżĻƅžŴžż ĻŽŰſƀŸ
źŻŰŴ ĻźžŻŸĻŰŲƂžżžűƕŻƌĻŲŸƖŶŴŶŰƓĻŷĻſŰƀ
źžŲźŸ
šŸƁƂŵżŰĻ$5"ĻŽŵĻſƀŰƆƎƓĻŲĻƃƁƕƅĻƁŸƂƃŰ
ƆƕƏƅ ĻŲžŽŰĻŻŸƈŵĻŲŸźžŽƃƓĻƄƃŽźƆƕƎĻŴžŴŰƂ
źžŲžƖĻſƕŴƂƀŸżźŸ
ŒžŴƕŹĻŷŰŲŶŴŸĻŽŵƁŵĻſžŲŽƃĻŲƕŴſžŲƕŴŰŻƌ
ŽƕƁƂƌĻŷŰĻűŵŷſŵƇŽŵĻźŵƀƃŲŰŽŽƏĻŰŲƂžżžűƕ
Żŵż
šŢŐĻſŵƀŵŲŰŶŽžĻſƀŸŷŽŰƇŵŽŰĻŴŻƏĻƀžŷſƕŷŽŰ
ŲŰŽŽƏĻŰŲƂžżžűƕŻƕŲĻŗŰĻƁſƀŸƏƂŻŸŲŸƅĻƃżžŲ
ƁŸƁƂŵżŰĻƂŰźžŶĻŷŴŰƂŽŰĻƀžŷſƕŷŽŰƂŸĻŴƀƕűŽƕƈƕ
žűƓźƂŸ ĻƂŰźƕĻƏźĻŲŵŻžƁŸſŵŴŸƁƂŸĻƂŰĻſƕƈž
ƅžŴŸ
šŸƁƂŵżŰĻ$5"ĻſƀŰƆƎƓĻŻŸƈŵĻſƕŴĻƇŰƁĻƀƃƅƃ
ŽŰŷŰŴĻƕĻŰŲƂžżŰƂŸƇŽžĻŲżŸźŰƓƂƌƁƏĻſƀŸĻƃŲƕż
źŽŵŽŽƕĻŷŰŴŽƌžųžĻƅžŴƃĻŽŰĻŚşş
ŗŰĻŴŵƂŰŻƌŽžƎĻƕŽƄžƀżŰƆƕƓƎĻƉžŴžĻƁŸƁƂŵżŸĻżŵŽƎĻĻŴŸŲĻƁƂžƀĻ
ĻŞſƆƕƏŰźƁŵƁƃŰƀ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻƇŸƂŰŹƂŵĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŒƁƂƃſ
ŢƘŷƅƃŻſŽųŵƁŷƘƒ
$.+5ƅųŤťœ šŴƄžƆŶƁŵƆŵųƀƀƒ
ƀžŷſƕŷŽŰŲŰƂŸĻŷŰųƀžŷƃĻŲĻŷŰűŻžźžŲŰŽžżƃ
ƁƂŰŽƕ
p ŝŵĻŷŰźƀƕſŻƎŹƂŵĻŶžŴŽŸƅĻſƀŵŴżŵƂƕŲ
ſŻƕŲźŸ ĻƂŰűŻŸƇžźĻŽŰĻŴƕŻƏŽƆƕĻŴŰƂƇŸźƕŲ
ŕœřŞśŕš
ŠŵżžŽƂĻźžżſžŽŵŽƂƕŲĻƄƃŽźƆƕŹĻ#-*4ĻƂŰ
šŢŐĻżŰƓĻſƀžŲžŴŸƂŸƁƏĻƂƕŻƌźŸĻƃĻżŰŹ
ƁƂŵƀŽƕĻĻƀŵźžżŵŽŴƃƓƂƌƁƏĻŷŲŵƀƂŰƂŸƁƏĻŴž
ŰŲƂžƀŸŷžŲŰŽžƖĻŰŲƂžżŰŹƁƂŵƀŽƕĻ7PMWP
ŢƁŵƘŷƁſžŸƀƀƒƀųŷŻƄƂžŸƙ
šſŸƃűƉƄųűžžƐŵűƃƈŹŻƖų$.+5ƃűŢţő
ŔŰƂƇŸźŸĻ#-*4ĻƂŰĻšŢŐĻƀžŷƂŰƈžŲŰŽƕĻŲƁŵƀŵ
ŴŸŽƕĻŷŰŴŽƌžųžĻźƀŸŻŰűŰżſŵƀŰĻŷĻƃƁƕƅĻűžźƕŲ
ŰŲƂžżžűƕŻƏ
p ŔŻƏĻŷŰűŵŷſŵƇŵŽŽƏĻžſƂŸżŰŻƌŽžƖĻƀžűžƂŸ
ŽŵžűƅƕŴŽžĻſƕŴƂƀŸżƃŲŰƂŸĻƇŸƁƂžƂƃĻŴƕŻƏ
ŽžźĻſŵƀŵŴĻŴŰƂƇŸźŰżŸ
ůźƉžĻƀžűžƂŰĻƁŸƁƂŵżĻ#-*4ĻƂŰĻšŢŐĻűƃŻŰ
ſžƀƃƈŵŽŰĻŰűžĻſŵƀŵƀŲŰŽŰ ĻŽŰĻſŰŽŵŻƕĻſƀŸŻŰ
ŴƕŲĻżžŶŵĻŲƕŴžűƀŰŶŰƂŸƁƏĻŲƕŴſžŲƕŴŽŸŹĻƁŸż
ŲžŻ ĻƉžĻŴžſžŲŽƎƓƂƌƁƏĻſžƏƁŽƎŲŰŻƌŽŸż
ſžŲƕŴžżŻŵŽŽƏżĻĻŲŸźžŽŰŹƂŵĻŲźŰŷŰŽƕĻƀŵźž
żŵŽŴŰƆƕƖ
şƀŸźŻŰŴŸĻſžŲƕŴžżŻŵŽƌ
šŴſŸŹŸƀƀƒ
p şƀŸĻſƀŸƓŴŽŰŽŽƕĻſƀŸƇŵſƃĻŴžĻŵŻŵźƂƀŸƇ
ŽžƖĻƁŸƁƂŵżŸĻŰŲƂžżžűƕŻƏĻƁŸƁƂŵżŸĻ#-*4
ƂŰĻšŢŐĻŲƕŴźŻƎƇŰƎƂƌƁƏ
p ŚžŻŸĻűƀƃŴ ĻŻƕŴĻƂŰĻƁŽƕųĻŷŰźƀŸŲŰƎƂƌĻŴŰƂ
ƇŸźŸ ĻƆŵĻżžŶŵĻžűżŵŶŸƂŸĻƄƃŽźƆƕžŽŰŻƌ
ŽƕƁƂƌĻƁŸƁƂŵżŸĻƕĻƃŽŵżžŶŻŸŲŸƂŸĻŽŰŴŰŽŽƏ
ſžſŵƀŵŴŶŵŽƌĻ#-*4ĻƂŰĻšŢŐĻŽŵĻŷŴŰƂŽƕ
ĻŞſƆƕƏŰźƁŵƁƃŰƀ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻƇŸƂŰŹƂŵĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŒƁƂƃſ
ŢƁŵƘŷƁ
ſžŸƀƀƒ
ŚƀųƊŸƀƀƒ
%6#
ŕŮŝŞ
šŢŐĻűƃŻŰĻŲŸżźŽƃƂŰĻŲƀƃƇŽƃ
#-*4ĻſƀŰƆƎƓ
$.+5Ż
%6#
ŕŮŝŞ
ŢƃŻŽƃŸ
ƂžŸƀ
ƅƒŶųƊ
šŸƁƂŵżŸĻ#-*4ĻƂŰĻšŢŐĻƂŸż
ƇŰƁžŲžĻŽŵŴžƁƂƃſŽŰĻƇŵƀŵŷ
ſƕŴźŻƎƇŵŽŽƏĻſƀŸƇŵſƃĻŴž
ŵŻŵźƂƀŸƇŽžƖĻƁŸƁƂŵżŸĻŰŲƂž
żžűƕŻƏ
$.+5Ż
%6#ťƃŸ
ŴƆŸƅƄƒ
ƁŴƄžƆŹŻ
ŵųƀŻŸ
#-*4ĻƂŰĻšŢŐĻŽŵĻſƀŰƆƎƎƂƌ
p ůźƉžĻſžŲƕŴžżŻŵŽŽƏĻŽŵ
ŷŽŸźŰƓ ĻŷŲŵƀŽƕƂƌƁƏĻŴž
ŰŲƂžżŰŹƁƂŵƀŽƕĻĻƀŵźž
żŵŽŴƃƓƂƌƁƏĻŷŲŵƀƂŰƂŸƁƏ
ŲĻŰŲƂžƀŸŷžŲŰŽƃĻżŰŹ
ƁƂŵƀŽƎĻ7PMWP
şƀžƇŸƂŰŽŽƏĻƂŵźƁƂžŲžųžĻſžŲƕŴžżŻŵŽŽƏ
żžŶŽŰĻſƕŴƂŲŵƀŴŸƂŸĻźžƀžƂźŸżĻŽŰƂŸƁźŰŽŽƏż
źŽžſźŸĻ1-ĻŽŰĻſŵƀŵżŸźŰƇƕĻſžźŰŶƇŸźƕŲĻſžŲž
ƀžƂƕŲ
ŢƘŷƅƃŻſŽųŵƁŷƘƒ
ŜŵŽƎĻƂŰĻſžŲƕŴžżŻŵŽŽƏ
ŒŸƅƕŴŽŵĻżŵŽƎĻ.:Ļ$"3
ŚŻƕżŰƂ
ŞűƕųƀƕŲŰƇĻűŻžźŰĻƆŸŻƕŽŴƀƕŲĻƂŰĻƁŰŻžŽƃĻŰŲƂžżžűƕŻƏ ŔžŴŰƂźžŲŸŹĻžűƕųƀƕŲŰƇ ŚžżſƎƂŵƀĻſžŴžƀžŶƕ
ŐŴŰſƂŰƆƕƏĻƅžŴžŲŸƅĻƅŰƀŰźƂŵƀŸƁƂŸź
ŚžżƄžƀƂĻƃĻƁŰŻžŽƕĻŰŲƂž
ĻŞſƆƕƏŰźƁŵƁƃŰƀ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻƇŸƂŰŹƂŵĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŒƁƂƃſ
ŚŞŜŤŞŠŢĻŇĻŗŐŔŞŒŞśŕŝŝůĻŒŇŔĻŚŕŠţŒŐŝŝůĻŐŒŢŞ
ŝƁſƇƁƃƅƘźųŷƁŵƁžŸƀƀƒŵƘŷŽŸƃƆŵųƀƀƒųŵƅƁ
şŸƀƑƅųƂƁŵƘŷƁſžŸƀƀƒ
ŝƁſŴƘƀƁŵųƀųƂƃŻžųŷƁŵųƂųƀŸžƏ
ſžŲƕŴžżŻŵŽŽƏ ĻŹžųžĻŽŵžűƅƕŴŽžĻſƀŸŹŽƏƂŸ
źŽžſźžƎĻ1-ĻŴŻƏĻſžźŰŷƃĻżŵŽƎ
šŶžƒŷſŸƀƑ
ŔŵƏźƕĻŷĻŽŰƁƂƃſŽŸƅĻžſƆƕŹĻżŵŽƎĻŲŸżŰųŰƎƂƌ
ŲƁƂŰŽžŲŻŵŽŽƏĻŴžŴŰƂźžŲžųžĻžűŻŰŴŽŰŽŽƏ
œƀųžƁŶƁŵųŽƁſŴƘƀƁŵųƀųƂųƀŸžƏ
ƂƃŻžųŷƘŵ
ũŻƇƃƄŽƁƃ
šƅƁƂŻƅŸžƏ
ňžƅſƁŽűƇƖźžŹźŵŹƂƀżŶź űžűżſŴſųűƀűžŶżƍ
ƀƁŹżűŵƖų ƃűŽŶžƏſƁŴűžƖųžűųƖŴűƇƖƗ
ňžƅſƁŽűƇƖźžƖŵŹƂƀżŶƗ ƇŹƅƁſųűŻſŽŲƖžſųűžű
ƀűžŶżƍƀƁŹżűŵƖų ƃűŽŶžƏſƁŴűžƖųžűųƖŴűƇƖƗ
1-ĻĻŴžƁƂƃſĻŴžĻżŵŽƎ ĻſƕŴƂŲŵƀŴŶŵŽŽƏ
ſžŲƕŴžżŻŵŽƌĻƂŰĻŲŸűžƀƃĻſƃŽźƂƕŲĻżŵŽƎ
ŚžŻƕƉŰƂźžĻĻŴŻƏĻſƀžźƀƃƇƃŲŰŽŽƏĻƀƕŷŽŸƅ
žſƆƕŹĻżŵŽƎ
4'5'6ĻĻƁźŸŴŰŽŽƏĻŴŰŽŸƅĻžűƀŰŽžųž
ŻƕƇŸŻƌŽŸźŰĻƉžŴŵŽŽžųžĻſƀžűƕųƃĻƂŰ
ſžŲŵƀŽŵŽŽƏĻŽŰĻžŴŸŽĻƀƕŲŵŽƌĻŽŰŷŰŴĻƃ
ƁŸƁƂŵżƕĻżŵŽƎ
ŜŵŽƎ ĻƉžĻŲƕŴžűƀŰŶŰƎƂƌƁƏĻŽŰĻƕŽƄžƀżŰƆƕŹ
ŽžżƃĻŴŸƁſŻŵƖĻźžżűƕŽžŲŰŽžƖĻſƀŸŻŰŴžŲžƖ
ſŰŽŵŻƕ ĻƃſƀŰŲŻƏƎƂƌƁƏĻŻƕŲŸżĻſŵƀŵżŸźŰƇŵż
ŽŰĻźžŻžŽƆƕĻƀƃŻƌžŲžųžĻźŵƀƃŲŰŽŽƏĻŜŵŽƎ ĻƉž
ŲƕŴžűƀŰŶŰƎƂƌƁƏĻŽŰĻŴŸƁſŻŵƖ ĻŷŰŻŵŶŰƂƌĻŲƕŴ
ſžŻžŶŵŽŽƏĻźŻƎƇŰ ĻŴŸŲĻƁƂžƀĻĻşƀŸĻſžƏŲƕ
ŔŻƏĻſŵŲŽŸƅĻŴŲŸųƃŽƕŲ
ŚƕŻƌźƕƁƂƌĻſžŲƕŴžżŻŵŽƌĻŽŰŲŵŴŵŽŰĻƃĻŴƃŶźŰƅ
ĻŞſƆƕƏŰźƁŵƁƃŰƀ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻƇŸƂŰŹƂŵĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŒƁƂƃſ
ŗƁƂƁƅƁƂŻƅ
šƂƉŻŻťŤ
ŤŸƃŵƄƅųƅƆƄ
ŦƃƁŵſųƄžų
ŤƁƁŴƌŸƀŻƒ ũŻƇƃƁŵųŽƁſŴƘƀƁŵųƀųƂųƀŸžƏ
ƂƃŻžųŷƘŵ
ŠųƄƅƃƁżŽŻ
ťŸſƎ
ŝƁƀƅƃųƄƅƀƃŸŹŻſũŵŸƅƁŵƁżƃŸŹŻſ
ŤŸƃŵŻƄƀƄƅųƅƆƄ
ŤƁƁŴƌŸƀŻƒ
ŝƁſƇƁƃƅƘźųŷƁŵƁžŸƀƀƒŵƘŷŽŸƃƆŵųƀƀƒųŵƅƁ
şŸƀƑƅųƂƁŵƘŷƁſžŸƀƀƒ
ŦƃƁŵŸƀƏſųƄžų
šƅƁƂŻƅƄųžƁƀų
ŤŴƃƁƄŴƁƃƅƁŵƁŶƁŽƁſƂƏƑƅŸƃų
ŢƁŵƘŷƁſžŸƀƀƒ
ŚƀųƊŸƀƀƒ
ŢƁŵƘŷƁſžŸƀƀƒ
ŚƀųƊŸƀƀƒ
šƄƅųƀƁŵŻƅƏƄƒ"
ŗƃſŸŽƕƂƌƁƏĻƂŰ
ŷŰųŻƃƈƕƂƌĻŴŲŸ
ųƃŽĻšŵƀŹžŷŽŸŹ
ƀŸŷŸźĻſžƈźžŴ
ŶŵŽŽƏĻĻŷŲŵƀ
ŽƕƂƌƁƏĻŴžĻŰŲƂž
żŰŹƁƂŵƀŽƕĻŷŰ
źžŽƁƃŻƌƂŰ
ƆƕƓƎ#
ťƃŸŴƆŸƅƁŴƄžƆŹ"
ůźŽŰŹƁźžƀƕƈŵ
ŷŲŵƀŽƕƂƌƁƏĻŴž
ŰŲƂžżŰŹƁƂŵƀŽƕ#
ƉžűĻſƀžŲŵƁƂŸ
ƂŵƅžųŻƏŴĻŰŲƂž
żžűƕŻƏ
ŤſţƆŽƁŵƁŷƄƅŵƁ"
şƀžƇŸƂŰŹƂŵ
şžƁƕűŽŸźĻŷĻŵźƁ
ſŻƃŰƂŰƆƕƖ
šƇŻƉŵƃŸſƒŷžƒ
ƅŸƈƀŻƊŸƄŽƁŶƁ
ƁŴƄžƆŹŻŵųƀŻƒ
ŧŰƁĻŷŰſŻŰŽƃ
ŲŰƂŸĻſŻŰŽžŲŸŹ
ƂŵƅžųŻƏŴĻ
ŷŲŵƀŽƕƂƌƁƏĻŴž
ŰŲƂžżŰŹƁƂŵƀŽƕ#
ŢƁŵƘŷƁſžŸƀƀƒ
şƀŸĻŷŰƁŲƕƇŵŽŽƕĻſžſŵƀŵŴŶƃŲŰŻƌŽžųžĻƇŸ
ƕŽƄžƀżŰƆƕŹŽžųžĻƕŽŴŸźŰƂžƀŰ ĻŽŰĻƕŽƄžƀżŰƆƕŹ
ŽžżƃĻŴŸƁſŻŵƖĻŷƏŲŻƏƓƂƌƁƏĻŲƕŴſžŲƕŴŽŵĻſžŲƕ
ŴžżŻŵŽŽƏĻşžŲƕŴžżŻŵŽŽƏĻſƀžĻſžżŸŻźƃĻŷűŵ
ƀƕųŰƓƂƌƁƏĻƃĻƁſŸƁźƃĻſŰżƏƂƕĻŴžĻƃƁƃŽŵŽŽƏ
ŽŵſžŻŰŴźŸ
ŚųŶžƆƋŻƅƏŷŵŻŶ"
ŝŰƂŸƁŽƕƂƌĻ1-Ļ ŴŸŲĻżŰŻƎŽžźĻƃĻƀžŷŴƕŻƕ
ŚžżűƕŽžŲŰŽŰĻſƀŸŻŰŴžŲŰĻſŰŽŵŻƌĻŽŰĻƁƂžƀ
ĻƉžűĻſƕŴƂŲŵƀŴŸƂŸĻſžŲƕŴžżŻŵŽŽƏĻşƀž
źƀƃƇƃŹƂŵĻſžŲƕŴžżŻŵŽŽƏĻŷŰĻŴžſžżžųžƎĻźžŻƕ
ƉŰƂźŰ
ŢţśşŊťŝœ
şƀŸĻſžƏŲƕĻſžſŵƀŵŴŶƃŲŰŻƌŽžųžĻſžŲƕŴž
żŻŵŽŽƏĻſƕŴĻƇŰƁĻŲŸźžƀŸƁƂŰŽŽƏĻűžƀƂžŲžųž
źžżſƎƂŵƀŰĻſŵƀŵŴĻŲƕŴŽžŲŻŵŽŽƏżĻſžſŵ
ƀŵŴŽƕƅĻžſŵƀŰƆƕŹĻŽŵžűƅƕŴŽžĻſƀžƇŸƂŰƂŸĻƆŵ
ſžŲƕŴžżŻŵŽŽƏĻ ŽŰƂŸƁŽƕƂƌĻ1- ťƃŸŴƄƃƁƊƁŴƄžƆŹ"
ŗƃſŸŽƕƂƌƁƏĻƂŰ
ŷŰųŻƃƈƕƂƌĻŴŲŸ
ųƃŽĻšŵƀŹžŷŽŸŹ
ƀŸŷŸźĻſžƈźžŴ
ŶŵŽŽƏĻĻŷŲŵƀ
ŽƕƂƌƁƏĻŴžĻŰŲƂž
żŰŹƁƂŵƀŽƕĻŷŰ
źžŽƁƃŻƌƂŰ
ƆƕƓƎ#
ŝŵųŰŹŽžĻŷŲŵƀ
ŽƕƂƌƁƏĻŴžĻŰŲƂž
żŰŹƁƂŵƀŽƕ#
ƉžűĻſƀžŲŵƁƂŸ
ƂŵƅžųŻƏŴĻŰŲƂž
żžűƕŻƏ
ŔŻƏĻſŵŲŽŸƅĻŴŲŸųƃŽƕŲ
şƀžƇŸƂŰŽŽƏĻſžŲƕŴžżŻŵŽŽƏĻƂŰźžŶĻżžŶŽŰĻſƕŴƂŲŵƀŴŸƂŸĻźžŻƕƉŰƂźžżĻŰűžĻźŽžſźžƎĻ4'5'6
ĻŞſƆƕƏŰźƁŵƁƃŰƀ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻƇŸƂŰŹƂŵĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŒƁƂƃſ
ŝƁſƇƁƃƅƘźųŷƁŵƁžŸƀƀƒŵƘŷŽŸƃƆŵųƀƀƒųŵƅƁ
şŸƀƑƅųƂƁŵƘŷƁſžŸƀƀƒ
ŢƁŵƘŷƁſžŸƀƀƒ
ŚƀųƊŸƀƀƒ
ŢƁŵƘŷƁſžŸƀƀƒ
ŚƀųƊŸƀƀƒ
ŢƁŵƘŷƁſžŸƀƀƒ
ŚƀųƊŸƀƀƒ
ŕƃŸſƒŷžƒƅŸŽƆ
ƌŸŶƁƅŸƈƀŻƊŸƄŽƁŶƁ
ƁŴƄžƆŹŻŵųƀŻƒ
ŧŰƁĻſƀžŲžŴŸƂŸ
ſŻŰŽžŲŸŹĻƂŵƅž
ųŻƏŴĻĻŷŲŵƀ
ŽƕƂƌƁƏĻŴžĻŰŲƂž
żŰŹƁƂŵƀŽƕ#ĻŧŰƁ
ŲŸŷŽŰƇŰƓƂƌƁƏ
źƕŻžżŵƂƀŰŶŵż
źƕŻƌźƕƁƂƎĻżƕƁƏ
ƆƕŲĻŷĻƇŰƁƃĻžƁƂŰ
ŽŽƌžųžĻƂŵƅŽƕƇ
ŽžųžĻžűƁŻƃųžŲƃ
ŲŰŽŽƏ ĻƇŰƁžż
ƀžűžƂŸĻŴŲŸųƃŽŰ
ƂŰĻƀƕŲŽŵż
żŰƁŻŰ
ťƃųƀƄſŻƄƄŻƒťƃŸŴƆ
ŸƅƄƒźųſŸƀųſųƄžų
ůźŽŰŹƁźžƀƕƈŵ
ŷŲŵƀŽƕƂƌƁƏĻŴž
ŰŲƂžżŰŹƁƂŵƀŽƕ#
ƉžűĻſƀžŲŵƁƂŸ
ƂŵƅžųŻƏŴĻŰŲƂž
żžűƕŻƏ
ŖƁƃƒƊƅƃųƀƄſŻƄƄŻƒ
ŤƀŻźƏƅŸƄŽƁƃƁƄƅƏ
ťƃųƀƄſŻƄƄŻƒšŶƃų
ƀŻƊƇƆƀŽƉŻŻ
ŚşşĻŽŵĻŷŴŰƂŽŰ
ſƀŰƆƎŲŰƂŸĻŽŰ
ſžŲŽƃĻſžƂƃŶ
ŽƕƁƂƌĻňŴƌƂŵĻžűŵ
ƀŵŶŽž ĻŴžźŸ
ſžŲƕŴžżŻŵŽŽƏ
ŽŵĻŷŽŸźŽŵ$
ŚŵƀƃŹƂŵĻŰŲƂž
ſŻŰŲŽƕƈŵ ĻŰűž
ŷƃſŸŽƕƂƌĻŰŲƂž
űŵŷſŵƇŽŸż
ƇŸŽžżĻŒŸżźŽƕƂƌ
ſŵƀŵŴŰƇƃĻƕ
ŴŰŹƂŵĻŴŲŸųƃŽƃ
ſžſƀŰƆƎŲŰƂŸĻŽŰ
ƅžŻžƁƂŸƅĻžűŵƀ
ƂŰƅ ĻŴžźŸĻſžŲƕ
ŴžżŻŵŽŽƏĻŽŵ
ŷŽŸźŽŵ$
ŖƁƃƅƃųƀƄſšƄƅųƀƁ
ŵŻƅŸ
ŢƁŷƁŹŷƁƈžųŹŷ
ŚƀŸƂŸƇŽŸŹĻŷűƕŹ
ŝŵųŰŹŽžĻŷƃſŸ
ŽƕƂƌĻŰŲƂžżžűƕŻƌ
űŵŷſŵƇŽŸż
ƇŸŽžżĻƂŰĻŷŲŵƀ
ŽƕƂƌƁƏĻŴžĻŰŲƂž
żŰŹƁƂŵƀŽƕ#
ŠŸƄƁŴžƑŷŸƀŻŸ
ƄƃƁŽųƅŸƈƀŻƊŸƄŽƁŶƁ
ƁŴƄžƆŹŻŵųƀŻƒ
şƀŸĻŽŵŴžƂƀŸ
żŰŽŽƕĻƁŵƀŲƕƁŽŸƅ
ƕŽƂŵƀŲŰŻƕŲ
ųŰƀŰŽƂƕƏĻŽŵĻŲƕŴ
ƈźžŴžŲƃƓĻűƃŴƌ
ƏźƕĻſžƈźžŴŶŵŽƕ
ŴŵƂŰŻƕĻĻŷŲŵƀ
ƂŰŹƂŵƁƏĻŴž
ŰŲƂžżŰŹƁƂŵƀŽƕ#
ůźƉžĻƆŵĻſžŲƕ
ŴžżŻŵŽŽƏĻŲƕŴž
űƀŰŶŰƓƂƌƁƏ
ŴŵźƕŻƌźŰĻƀŰŷƕŲĻ
ŷŲŵƀŽƕƂƌƁƏĻŴž
ŰŲƂžżŰŹƁƂŵƀŽƕ#
ŝƁſƇƁƃƅƘźųŷƁŵƁžŸƀƀƒŵƘŷŽŸƃƆŵųƀƀƒųŵƅƁ
şŸƀƑƅųƂƁŵƘŷƁſžŸƀƀƒ
"
#
$
ŢƁŵƘŷƁſžŸƀƀƒ
ŚƀųƊŸƀƀƒ
ŕƃŸſŸƀƀƁŵƎŽž"
ŤƃŽźƆƕƎĻűƃŻž
ƂŸżƇŰƁžŲžĻŲŸż
źŽŵŽžĻƕĻŰŲƂžżŰ
ƂŸƇŽžĻƁźŸŽƃƂž
ŽŰŻŰƈƂƃŲŰŽŽƏ
ſƕŴĻƇŰƁĻŲžŴƕŽŽƏ
ƇŸĻſžŲƂžƀŽžųž
ŷŰſƃƁźƃ
ŔųƅųƃŸƒƃųźƃƒŹŸƀų
ţŸŹŻſƐŽƁƀƁſŻŻ
ƐƀŸƃŶŻŻ
ŐƃŴƕžƁŸƁƂŵżŰ
ŲŸżŸźŰƓƂƌƁƏ
ŴŻƏĻŷűŵƀŵ
ŶŵŽŽƏĻŵŽŵƀųƕƖ
ŗŰƀƏŴƕƂƌĻŰźƃżƃ
ŻƏƂžƀ
ŧŰƁƂŸŽŰĻſžŲƕŴžżŻŵŽŽƏ ĻſžźŰŷƃƓƂƌƁƏĻƀŰŷžżĻŷĻƕŽƄžƀżŰ
ƆƕƓƎĻſƀžĻƂŵ ĻŴŵĻƁŰżŵĻŲŸŽŸźŻŰĻſƀžűŻŵżŰ
ŠŵźžżŵŽŴƃƓżžĻŷŲŵƀƂŰƂŸƁƏĻŴžĻŰŲƂžƀŸŷžŲŰŽžƖĻŰŲƂžżŰŹ
ƁƂŵƀŽƕĻ7PMWP
őƕŻƌƈĻŴŵƂŰŻƌŽƃĻƕŽƄžƀżŰƆƕƎĻſƀžĻſžŲƕŴžżŻŵŽŽƏĻƁƂž
ƁžŲŽžĻŐŚşşĻŴŸŲĻŴŸŲĻƁƂžƀĻ
ŝƁſƇƁƃƅƘźųŷƁŵƁžŸƀƀƒŵƘŷŽŸƃƆŵųƀƀƒųŵƅƁ
ŕŻƈƘŷƀŸſŸƀƑ/;%#4
ŚųŶųžƏƀųƘƀƇƁƃſųƉƘƒƂƃƁ/;%#4
őŰųŰƂžĻƄƃŽźƆƕŹĻŰŲƂžżžűƕŻƏĻźŵƀƃ
ƎƂƌƁƏĻƕŷĻŲŸƅƕŴŽžųžĻżŵŽƎĻĻŽŰſƀŸ
źŻŰŴ ĻŲƁƂŰŽžŲŻŵŽŽƏĻƇŰƁƃ ĻƀŵųƃŻƎ
ŲŰŽŽƏĻŷžŲŽƕƈŽƕƅĻŴŷŵƀźŰŻĻƂŰĻŷŰżźƕŲ
ţƁŴƁƅų
ŘžŸſŸƀƅŻŽŸƃƆŵųƀƀƒƀųƉŸƀƅƃųžƏƀƘż
ŽƁƀƄƁžƘ
ŝŰŲƕųŰƆƕƏĻƃĻżŵŽƎĻŷŴƕŹƁŽƎƓƂƌƁƏĻŷŰĻŴžſžżž
ųžƎĻźŽžſžźĻŽŰĻƆŵŽƂƀŰŻƌŽƕŹĻźžŽƁžŻƕĻŰűžĻŷŰ
ŴžſžżžųžƎĻſƀŰŲžƖĻźŽžſźžŲžƖĻſŰŽŵŻƕĻŽŰ
źŵƀżƕ
ƂŵŻŵƄžŽŽŸŹĻŴŷŲƕŽžźĻűƃŴŵĻŲƕŴƅŸŻŵŽŸŹ
ſžƂžƇŽŰĻƄƃŽźƆƕƏĻűƃŴŵĻƁźŰƁžŲŰŽŰ
ŲŲŵŴŵŽƕĻƁŸżŲžŻŸĻűƃŴƃƂƌĻŲŸŴŰŻŵŽƕ
žƁƂŰŽŽƕŹĻŲŸűƕƀĻűƃŴŵĻƁźŰƁžŲŰŽž
ƁŸƁƂŵżŰĻſŵƀŵŹŴŵĻŽŰĻžŴŸŽĻƀƕŲŵŽƌĻżŵŽƎ
Ųųžƀƃ
ŚžƀžƂźƕĻƂŰĻŴžŲųƕĻŽŰƂŸƁźŰŽŽƏĻƂŰźžŶĻżžŶƃƂƌ
żŰƂŸĻƀƕŷŽƃĻŴƕƎ
şƀŸĻŴžŲųžżƃĻŽŰƂŸƁźŰŽŽƕĻŲŸĻſŵƀŵŹŴŵƂŵĻŴž
ŲŵƀƅŽƌžųžĻƀƕŲŽƏĻżŵŽƎĻ ųžŻžŲŽŵĻżŵŽƎ Ļŷ
ƏźžųžĻżžŶŽŰĻŷŰŹƂŸĻŲĻƃƁƕĻƄƃŽźƆƕƖżŵŽƎĻŰŲƂž
żžűƕŻƏĻŴŸŲĻƁƂžƀĻ
şŵŲŽƕĻƄƃŽźƆƕƖĻƓĻƁƂŰŽŴŰƀƂŽŸżŸ ĻƕŽƈƕĻĻžſƆƕž
ŽŰŻƌŽŸżŸĻŝŰƏŲŽƕƁƂƌĻƂŸƅĻƇŸĻƕŽƈŸƅĻƄƃŽźƆƕŹ
ƂŰźžŶĻŷŰŻŵŶŸƂƌĻŲƕŴĻƀŸŽźƃĻŷűƃƂƃĻŰŲƂžżž
űƕŻƏ
ŰŻŻſƁŹƂƃƄųűƃŹƂƐƇŶžƃƁűżƍžſƏŻſžƂſżżƏŵżƐ
žűųƖŴűƇƖƗƀſŽŶžƏ
ŝŰƂŸƁŽƕƂƌĻ/;%#4 ĻƉžűĻŲƕŴźƀŸƂŸĻżŵŽƎ
/;%#4
ŝŰƂŸƁŽƕƂƌĻ1-/'07 ĻƉžűĻžűƀŰƂŸĻ
ſžżƕƂŸƂŸĻŲŸŴƕŻŵŽƃĻžſƆƕƎĻżŵŽƎĻƇŸĻŷűŵ
ƀŵųƂŸĻžűƀŰŽƃĻƄƃŽźƆƕƎĻŲĻſŰżƏƂƕ
şžŲŵƀŽƕƂƌĻƀŵųƃŻƏƂžƀĻ670' ĻƉžűĻſƀž
źƀƃƂŸƂŸĻžſƆƕƖĻżŵŽƎĻŲųžƀƃŲŽŸŷ
':+6
ƇƆƀŽƉƘƙ':+6
ŗŰŻŵŶŽžĻŲƕŴĻƄƃŽźƆƕƖĻƂŰĻƀƕŲŽƏĻżŵŽƎ ĻŽŰ
ƏźžżƃĻƀžŷƂŰƈžŲŰŽŸŹĻźƃƀƁžƀĻſƀŸĻŽŰƂŸ
ƁźŰŽŽƕĻ':+6 ĻżžŶŵĻŲƕŴűƃƂŸƁƏĻŽŰƁƂƃſŽŵ
p
p
p
p
p
ŝƁſƇƁƃƅƘźųŷƁŵƁžŸƀƀƒŵƘŷŽŸƃƆŵųƀƀƒųŵƅƁ
ŕŻƈƘŷƀŸſŸƀƑ/;%#4
ŝƀƁƂŽƁŵųƂųƀŸžƏƀųŽŸƃſƁŵƁſƆ
ŽƁžŸƄƘ
ſžƀžŶŽƌžżƃĻźŲŰŴƀŰƂŸźƃĻƆƌžųžĻſƃŽźƂƃ
ŷƏŲŸƂƌƁƏĻƅƀŵƁƂŸź
ŠųƄƅƃƁżŽŻ ŠųƄƅƃƁżŽŻųŵƅƁſƁŴŻžƒ
ŠųƄƅƃƁżŽŻźųſŽų šƅƂŻƃųƀŻŸŷŵŸƃŸż
ŤƀųƊųžųŷŵŸƃƏŵƁŷŻƅŸžƒźųƅŸſŵƄŸ
ŝŰŲŵŴŵŽŵĻŽŸŶƇŵĻƓĻſƀŸźŻŰŴžżĻƂžųž ĻƏź
żžŶŽŰĻŷŽŰŹƂŸĻƂŰĻŲƕŴƀŵųƃŻƎŲŰƂŸĻƄƃŽźƆƕƎĻŷŰ
ŴžſžżžųžƎĻźŽžſźžŲžƖĻſŰŽŵŻƕĻŽŰĻźŵƀżžŲžżƃ
źžŻŵƁƕ
ŝŰƂŸƁŽƕƂƌĻźŽžſźƃĻ/;%#4ĻŽŰĻƆŵŽ
ƂƀŰŻƌŽƕŹĻźžŽƁžŻƕ
ŘűżŶŷžſųƖŵƁƖųžƐűƄŵƖſƂŹƂƃŶŽŹŻžſƀŻſųű
ƀűžŶżƍŽſŷŶŽűƃŹƖžƉŹźųŹŴżƐŵŵŹų
ƂƃſƁ
ŢƁŵŸƃƅųżƅŸĻƀŵųƃŻƏƂžƀ ĻƉžűĻſŵƀŵƁƃŲŰ
ƂŸƁƏĻŲųžƀƃŲŽŸŷĻſžĻżŵŽƎ
ŠųƅŻƄƀƘƅƏĻƀŵųƃŻƏƂžƀ ĻƉžűĻžűƀŰƂŸĻ
ſžżƕƂŸƂŸĻŲŸŴƕŻŵŽƃĻžſƆƕƎĻżŵŽƎĻƇŸĻŷűŵ
ƀŵųƂŸĻžűƀŰŽƃĻƄƃŽźƆƕƎĻŲĻſŰżƏƂƕ
':+6Ļ ŴŸŲĻƀžŷŴƕŻĻŤƃŽźƆƕƖĻŲŸƅžŴƃ
ƁƂžƀĻ ūžƒƈƂƁƋƆŽƆ
şžƂžƇŽŸŹĻƀƕŲŵŽƌĻżŵŽƎĻŲƕŴžűƀŰŶŰƓƂƌƁƏĻƃ
ſƀŰŲƕŹĻŲŵƀƅŽƕŹĻƇŰƁƂŸŽƕĻŵźƀŰŽŰĻŴŸƁſŻŵƏ
ƆŵŽƂƀŰŻƌŽžƖĻźžŽƁžŻƕĻŨŻƏƅŸĻſžƈƃźƃĻƄƃŽź
ƆƕŹĻƁŸƁƂŵżŸĻżŵŽƎĻžſŸƁŰŽƕĻŲĻƆƌžżƃĻſžƁƕű
ŽŸźƃĻŽŰƁƂƃſŽŸżĻƇŸŽžż
şƀžźƀƃƂƕƂƌĻżŵŽƎĻźžŻƕƉŰƂźžżĻ ĻŴž
űŰŶŰŽžųžĻſƃŽźƂƃ ĻŽŰſƀŸźŻŰŴ
ŠųƄƅƃƁżŽŻ ĻŰĻſžƂƕżĻƀųƅŻƄƀƘƅƏĻźžŻƕ
ƉŰƂźž ĻſƀŸĻƆƌžżƃĻŲƕŴźƀŸƓƂƌƁƏĻſƕŴżŵŽƎ
ŒŸŹŴƕƂƌĻŷĻżŵŽƎ ĻſžƁŻƕŴžŲŽžĻźžƀžƂźž
ŽŰƂŸƁźŰƎƇƕĻźŽžſźƃĻ':+6Ļ ĻŰűžĻžŴŽŸż
ŴžŲųŸżĻŽŰƂŸƁźŰŽŽƏż
ŦƏĻſƀžƆŵŴƃƀŰĻƁſƕŲſŰŴŰƓĻŷĻżŵƂžŴžżĻŲŸźž
ƀŸƁƂŰŽŽƏĻźŽžſžźĻƆŵŽƂƀŰŻƌŽžƖĻźžŽƁžŻƕĻ
ŴŸŲĻƁƂžƀĻĻ1-/'07Ļ Ļ':+6Ļ ĻƂŰ
ƀŵųƃŻƏƂžƀŰĻ670'Ļ /;%#4
ŝŰƁƂƃſŽƕĻžſƆƕƖĻżžŶŽŰĻŲƕŴźƀŸƂŸĻƃĻŲŸƅƕŴŽžżƃ
żŵŽƎĻ/;%#4
şƀžźƀƃƂƕƂƌĻżŵŽƎĻŴžĻűŰŶŰŽžųžĻſƃŽźƂƃ
ŽŰſƀŸźŻŰŴ ĻŠųƄƅƃƁżŽŻųŵƅƁſƁŴŻžƒĻƕ
ŽŰƂŸƁŽƕƂƌĻźžŻƕƉŰƂźž ĻſƀŸĻƆƌžżƃĻŲƕŴ
źƀŸƓƂƌƁƏĻſƕŴżŵŽƎ
şƀžźƀƃƂƕƂƌĻźžŻƕƉŰƂźžĻŴžĻŠųƄƅƃƁżŽŻ
źųſŽųĻƕĻŽŰƂŸƁŽƕƂƌĻŽŰĻŽƌžųžĻşƀŸĻƆƌžżƃ
ŲƕŴźƀŸƓƂƌƁƏĻŽžŲŵĻſƕŴżŵŽƎ
şƀžźƀƃƂƕƂƌĻźžŻƕƉŰƂźžĻŴžĻšƅƂŻƃųƀŻŸ
ŷŵŸƃŸżĻƕĻŽŰƂŸƁŽƕƂƌĻŽŰĻŽƌžųžĻşƀŸĻƆƌžżƃ
ŲƕŴźƀŸƓƂƌƁƏĻſƕŴżŵŽƎĻŷĻƄƃŽźƆƕƏżŸ ĻƏźƕ
żžŶŽŰĻűƃŴŵĻžűŸƀŰƂŸ
ŞűŵƀƕƂƌĻƁŵƀŵŴĻžſƆƕŹĻŕƄŸŷŵŸƃŻĻƂŰ
ŤƀųƊųžųŷŵŸƃƏŵƁŷŻƅŸžƒźųƅŸſŵƄŸ
ƕĻŽŰƂŸƁŽƕƂƌĻŽŰĻźžŻƕƉŰƂźžĻşƀŸĻƆƌžżƃĻƃ
p /[8
p ŤƅųƅŻƄƅŻŽųĻ 5SJQĻTUBUJTUJDT
p &4+8G
``
ĻŞſƆƕƏŰźƁŵƁƃŰƀ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻƇŸƂŰŹƂŵĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŒƁƂƃſ
ŝƁſƇƁƃƅƘźųŷƁŵƁžŸƀƀƒŵƘŷŽŸƃƆŵųƀƀƒųŵƅƁ
ŕŻƈƘŷƀŸſŸƀƑ/;%#4
p ŤŻƄƅƂƁŷŷĻ 4VQQPSUĻTZTUFNT
p ŠųƄƅƃƁżŽŻĻ 4FUUJOHT
şƘż8
ŢƃƂĻŽŰŲžŴŸƂƌƁƏĻŲŲŵŴŵŽŽƏĻŴžĻƁŸƁƂŵżŸĻ4UBSU
4UPQĻ7PMWP ĻŰĻƂŰźžŶĻƀŵźžżŵŽŴŰƆƕƖĻŷĻŵźžŽžżƕƖ
ſŰŻƌŽžųž
p 5VCTV5VQR
p ŰŽƁžƁŶŻƊƀųƒŸźŷų
őƕŻƌƈĻŴŵƂŰŻƌŽƃĻƕŽƄžƀżŰƆƕƎĻŲŸĻŷżžŶŵƂŵ
žƂƀŸżŰƂŸĻƂƃƂĻĻŴŸŲĻƁƂžƀĻ
ŤŻƄƅŸſųƂƘŷƅƃŻſŽŻŵƁŷƘƒ
ţƘŵŸƀƏſŸƀƑ
ţƘŵŸƀƏſŸƀƑ
ƁƂžƀĻ
ŠƕŲŵŽƌĻżŵŽƎĻ
ŠƕŲŵŽƌĻżŵŽƎĻ
ŢƃƂĻŽŰŲŵŴŵŽƕĻĻſŵƀƈŸƅĻƀƕŲŽƏĻżŵŽƎĻ/;%#4
ŠųƄƅƃƁżŽŻĻŔŵƏźƕĻżŵŽƎĻżŰƎƂƌĻſžŴŰŻƌƈƕ
ſƕŴżŵŽƎ ĻƏźƕĻŴŵƂŰŻƌŽžĻžſŸƁŰŽƕĻƃĻŲƕŴſžŲƕŴ
ŽŸƅĻƀžŷŴƕŻŰƅ
şƀŸĻžűƀŰŽŽƕĻƃŲƕżźŽŵŽŽƏாĻƇŸĻŲŸżźŽŵŽŽƏ
ŕƎŽžĻƄƃŽźƆƕƖĻŲƕŴžűƀŰŶŰƂŸżŵƂƌƁƏĻźŲŰŴƀŰƂ
ாĻžűƀŰŽŸŹĻźŲŰŴƀŰƂ
/;%#4
ŕƎŽžĻſžƀžŶŽƕŹĻźŲŰŴƀŰƂ
/[8
p ŞűŵƀƕƂƌĻாŕƎŽžĻŷŰĻŴžſžżžųžƎĻšŝ
ŝŰĻŴŸƁſŻŵŹĻŲŸŲŵŴŵŽŰĻųƀƃſŰĻƃƁƕƅĻŴžſžżƕŶ
ŽŸƅĻƁŸƁƂŵżĻŲžŴƕƏĻĻƖƅĻżžŶŽŰĻƃŲƕżźŽƃƂŸĻƇŸ
ŲŸżźŽƃƂŸĻƂƃƂ
ŤƅųƅŻƄƅŻŽųƂƁŷƁƃƁŹƘ
/;%#4
ŤƅųƅŻƄƅŻŽųƂƁŸźŷƁŽ
ŝŰĻƂŵŻŵŵźƀŰŽƕĻŲƕŴžűƀŰŶŰƓƂƌƁƏĻƁŵƀŵŴŽƓ
ƁſžŶŸŲŰŽŽƏĻſŰŻŸŲŰĻƂŰĻƁŵƀŵŴŽƏĻƈŲŸŴźƕƁƂƌĻƃ
ŲŸųŻƏŴƕĻųƕƁƂžųƀŰżŸ ĻŴŸŲĻƁƂžƀĻ
&4+8G
/;%#4
&4+8G
ſžƂƕżĻŲŸŹŴƕƂƌĻŷĻżŵŽƎĻŷŰĻŴžſžżžųžƎ
ŘŨŊť
/;%#4
ŤŻƄƅƂƁŷŷ
.:Ļ$"3ĻĻ4VQQPSUĻTZTUFNT
ŝŰĻŴŸƁſŻŵƖĻŲƕŴžűƀŰŶŰƓƂƌƁƏĻƀŵŷƎżŵĻſžƂžƇ
ŽžųžĻƁƂŰŽƃĻŴžſžżƕŶŽŸƅĻƁŸƁƂŵżĻŲžŴƕƏĻŰŲƂž
żžűƕŻƏ
ŠųžųƋƅƆŵųƀƀƒſŸƀƑ
šƂƀƃźƂƃƀŰĻżŵŽƎ
ŠųƄƅƃƁżŽŻųŵƅƁſƁŴŻžƒ
ŢųſƒƅƏŽžƑƊų
ŒźŻ
ŒƋźŻ
ƁƂžƀ
ĻƂŰ
ŝƁſƇƁƃƅƘźųŷƁŵƁžŸƀƀƒŵƘŷŽŸƃƆŵųƀƀƒųŵƅƁ
ŕŻƈƘŷƀŸſŸƀƑ/;%#4
ŠųƄƅƃƁżŽŻźųſŽų
ŐŲƂžżŰƂŸƇŵƁźžŵĻŷŰſŸƀŰ
ŽŸŵĻŴŲŵƀŸ
ŒźŻ
ŒƋźŻ
ŞƂſŸƀŰŽŸŵĻŴŲŵƀŵŹ
ƁƂžƀ
ĻƂŰ
ŪųƄƅŻƊƀųƒƁƈƃųƀų
ŞŴŽžźƀŰƂŽžŵĻŲźŻƎƇŵŽŸŵ
šſƀžƁŸƂƌĻſƀŸĻŲƋƅžŴŵ
ŠųƄƅƃƁżŽŻŴƁŽƁŵƎƈźŸƃŽųž
šŻžŶŸƂƌĻŷŵƀźŰŻŰ
ƁƂžƀ
ĻƂŰ
ƁƂžƀ
šŲŵƂĻſžŴƂŲŵƀŶŴĻŷŰſŸƀ
ŴŲŵƀŸ
ŒźŻ
ŒƋźŻ
šŲŵƂĻſžŴƂŲŵƀŶĻžƂſŸƀ
ŴŲŵƀŸ
ŒƁŵĻŴŲŵƀŸ
ŝŰźŻžŽĻŻŵŲžųžĻŷŵƀźŰŻŰ
ŒźŻ
šŽŰƇŰŻŰĻŴŲŵƀƌ
ŲžŴŸƂŵŻƏ ĻŷŰƂŵż
ŲƁŵ
ŝŰźŻžŽĻſƀŰŲžųžĻŷŵƀźŰŻŰ
ŒƋźŻ
ŒƅžŴĻűŵŷĻźŻƎƇŰ
ŠųƄƅƃƁżŽŻƄŵŸƅų
šŲŵƂĻŲĻƁŰŻžŽŵ
ŒƁŵĻŴŲŵƀŸ
şžŴƁŲŵƂźŰĻſžŻŰ
śƎűŰƏĻŴŲŵƀƌ
ŞźƀƃŶĻſžŴ
ƁŲŵƂźŰ
ŔŲŵƀŸĻƁĻžŴŽžŹ
ƁƂžƀžŽƋ
ŞűŵĻſŵƀŵŴŽŸŵ
ŴŲŵƀŸ
ŗŲƃźžŲžŹĻƁŸųŽŰŻĻſžŴ
ƂŲŵƀŶŴŵŽŸƏ
ŒźŻ
ŦŲŵƂžŲŰƏĻųŰżżŰ
žźƀƃŶĻſžŴƁŲŵƂźŸ
ƁƂžƀ
ƁƂžƀ
ŐŲƂžżŰƂĻžƁŲŵƉŵŽŸŵ
ŒƋźŻ
ƁƂžƀ
ĻƂŰ
ĻƁŵź
ĻƁŵź
ĻƁŵź
ŒƀŵżƏĻžƁŲŵƉĻſƃƂŸ
ĻƁŵź
ƁƂžƀ
ĻƁŵź
ĻƁŵź
ŒƋźŻ
``
ŝƁſƇƁƃƅƘźųŷƁŵƁžŸƀƀƒŵƘŷŽŸƃƆŵųƀƀƒųŵƅƁ
ŕŻƈƘŷƀŸſŸƀƑ/;%#4
ŢƀžŹŽžŹĻƁŸųŽŰŻĻſžŲž
ƀžƂŰ
ƁƂžƀ
ƁƂžƀ
ŢƃŸŷƆƂƃƁƄƅƁžŽƀ
ŒźŻ
šƀŵŴ
ŒƋźŻ
ŒƋźŻ
ŒƋƁžź
ŔŸƁƂŰŽƆĻſƀŵŴƃſƀŵŶ
ŒźŻ
ƁƂžƀ
ŒƋźŻ
Űűž
ŤŴƃƁƄŻƅƏƀųƄƅƃƁżŽŻųŵƅƁſƁ
ŴŻžƒ
ŒƀŵżŵŽŽžŵĻşšĻŴŲŸŶŵŽŸŵ
ŒźŻ
ŒƋźŻ
ŐźƂŸŲŽƋŵĻſžŲžƀĻƄŰƀƋ
ŒźŻ
ƁƂžƀ
ŒƋźŻ
ŔžſžŻŽŸƂŵŻƌŽƋŵĻƄŰƀƋ
ŒźŻ
ŒƋźŻ
ŤŽƁƃųŵƅƁſƀųſƆžƏƅŻſ
ŷŻƄƂž
ŒźŻ
ŒƋźŻ
ŝŸŷź
ŒźŻ
ŒƀŵżŵŽŽžŵĻśšĻŴŲŸŶŵŽŸŵ
ŦƄŻžŻŸƂƁŵƃƆžƒ
ƁƂžƀ
ţƁƕżĻżŵŽƎĻŲĻŠųƄƅƃƁżŽŻųŵƅƁ
ſƁŴŻžƒĻŽŰŴŰƎƂƌƁƏĻſŵƀŲŸŽŽƕ
ŷŰŲžŴƁƌźƕĻŽŰŻŰƈƂƃŲŰŽŽƏ
ŤŻƄƅŸſƎƂƁŷŷŸƃŹŽŻŵƁŷŻ
ƅŸžƒ
őžŻƌƈŰƏ
ŝžƀżŰŻƌŽŰƏ
ŜŰŻŰƏ
ŗŲƃźžŲžŹĻƁŸųŽŰŻ
ŒźŻ
ŒƋźŻ
ƁƂžƀ
ŝƁſƇƁƃƅƘźųŷƁŵƁžŸƀƀƒŵƘŷŽŸƃƆŵųƀƀƒųŵƅƁ
ŕŻƈƘŷƀŸſŸƀƑ/;%#4
ŤŻƄƅƂƃŸŷƄƈƄƂƁž
ŒźŻ
ƁƂžƀ
śƀƇƁƃſųƉŻƒƁŷƁƃƁŹƀƎƈ
źƀųŽųƈ
ƁƂžƀ
šƂųƄƀƃųƄƄƅ
ŒźŻ
ŒźŻ
ŒƋźŻ
ŒźŻƎƇŰƂƌĻſƀŸĻŷŰſƃƁźŵ
ŒźŻ
şžŲƋƈŵŽŽŰƏĻƇƃŲƁƂŲŸ
ƂŵŻƌŽžƁƂƌ
ŒźŻ
&TKXGT#NGTV
ŢƃŸŷƆƂƃŸŹŷŸƀŻŸƁƄŽƁƃƁƄƅŻ
ŒźŻ
ŒźŻ
ŒƋźŻ
ŒƋźŻ
&56%
ŒźŻ
ŒƋźŻ
ƁƂžƀ
ŒƋźŻ
ŒŰƀŸŰŽƂƋĻſžŴŴŵƀŶźŸ
ŢžŻƌźžĻŲŸűƀŰƆŸƏ
%KV[5CHGV[
ŢžŻƌźžĻſžŴ
ŴŵƀŶźŰĻƀƃŻŵŲžųž
ƃſƀŰŲŻŵŽŸƏ
ŒźŻ
şžŻŽŰƏĻƄƃŽźƆŸž
ŽŰŻƌŽžƁƂƌ
ŒƋźŻ
ŒƋźŻ
ŒƋźŻ
ƁƂžƀ
ŒźŻ
ƁƂžƀ
ŤŻƄƅŸſƀƎŸƀųƄƅƃƁżŽŻ
ŕƃŸſƒ
ŢƃƂĻŲƁƂŰŽžŲŻƎƓƂƌƁƏĻƇŰƁĻŽŰ
ųžŴŸŽŽŸźƃĻſƀŸŻŰŴžŲžƖĻſŰŽŵŻƕ
ŧƁƃſųƅŵƃŸſŸƀŻ
Ƈ
ŒƋźŻ
$.+5
ƁƂžƀ
ƁƂžƀ
ƁƂžƀ
Ƈ
ƁƂžƀ
ŒƋźŻ
%TQUU6TCHHKE#NGTV
ŒźŻ
ŒƋźŻ
``
ĻŞſƆƕƏŰźƁŵƁƃŰƀ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻƇŸƂŰŹƂŵĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŒƁƂƃſ
ŝƁſƇƁƃƅƘźųŷƁŵƁžŸƀƀƒŵƘŷŽŸƃƆŵųƀƀƒųŵƅƁ
ŕŻƈƘŷƀŸſŸƀƑ/;%#4
ŚųƄƅųŵŽųƐŽƃųƀų
ŒźŻ
ƁƂžƀ
ŘŷƃųƄƄƅŻƅƁƂž
.1(Ļ 6,
ŒƋźŻ
şžƂžƇŽŸŹĻŲżƕƁƂĻŢŒŵźƀŰŽƃĻƇŵƀŵŷ
ŴŵƏźŸŹĻƇŰƁĻſžƁƂƃſžŲžĻŷŽŸźŰƓĻƕ
ŷŰżƕŽƎƓƂƌƁƏĻŽŰĻſžƀžŶŽƕŹĻŵźƀŰŽ
ƏźƉžĻƆƏĻƄƃŽźƆƕƏĻŰźƂŸŲžŲŰŽŰ şžƂžƇŽŵĻŷžűƀŰŶŵŽŽƏĻŵźƀŰŽŰ
ſžŲŵƀƂŰƓƂƌƁƏĻſƀŸĻŰźƂŸŲŰƆƕƖ
űƃŴƌƏźŸƅĻźŽžſžźĻƇŸĻŵŻŵżŵŽƂƕŲ
źŵƀƃŲŰŽŽƏĻŢŒŵźƀŰŽŰ
ŲźƎŽ
ŢƃƂĻżžŶŽŰĻžűƀŰƂŸĻżžŲƃĻŲƕŴžűƀŰ
ŶŵŽŽƏĻƂŵźƁƂƕŲĻżŵŽƎ
ŢƁŽųźųƅƏƄƂƃųŵŽƆ
.1(Ļ 64
LNM
MLN
ŘŷŻźſŸƃƅŸſƂ
ŦŵŻƌƁŸŹ
ŤŰƀŵŽųŵŹƂ
ŞűŸƀŰƓĻžŴŸŽŸƆƕĻŲŸżƕƀƃĻƂŰĻſžźŰ
ŷƕŲĻŷžŲŽƕƈŽƌžƖĻƂŵżſŵƀŰƂƃƀŸ ĻŰ
ƂŰźžŶĻŽŰŻŰƈƂƃŲŰŽŽƏĻƁŸƁƂŵżŸ
źŻƕżŰƂźžŽƂƀžŻƎ
ŖƃƁſŽƁƄƅƏ
ŒźŻ
ŒƋźŻ
şƀŸĻžűƀŰŽŽƕĻƆƕƓƖĻƄƃŽźƆƕƖĻŴŻƏ
ſžƂžƇŽžųžĻŷżƕƁƂƃĻŴŸƁſŻŵƏĻŲƕŴž
űƀŰŶŰƓƂƌƁƏĻſžƏƁŽƎŲŰŻƌŽŸŹ
ƂŵźƁƂ
ĻŞſƆƕƏŰźƁŵƁƃŰƀ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻƇŸƂŰŹƂŵĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŒƁƂƃſ
œƀžżźžƁƂƌĻųžŻžƁžŲƋƅ
ƁžžűƉŵŽŸŹ
œƀžżźĻŰƁƁŸƁƂĻſŰƀźžŲźŸ
ŲſŵƀŵŴ
œƀžżźĻŰƁƁŸƁƂĻſŰƀźžŲźŸ
ŽŰŷŰŴ
œƀžżźžƁƂƌĻƁŸųŽŰŻŰĻƂŵŻŵ
ƄžŽŰ
ƁƂžƀ
ŤŴƃƁƄŻƅƏƄŻƄƅŸſƀƎŸ
ƀųƄƅƃƁżŽŻ
ţƁƕżĻżŵŽƎĻŲĻŤŻƄƅŸſƀƎŸ
ƀųƄƅƃƁżŽŻĻŽŰŴŰƎƂƌƁƏĻſŵƀŲŸŽŽƕ
ŷŰŲžŴƁƌźƕĻŽŰŻŰƈƂƃŲŰŽŽƏ
ŠųƄƅƃƁżŽŻŶƁžƁƄų
ŢƕŻƌźŸĻŴŻƏĻŰŲƂžżžűƕŻƕŲĻŷĻ(14
ŽŰŲƕųŰƂžƀžżĻ7PMWPĻ35* ĻĻŴŸŲ
žźƀŵżŸŹĻſžƁƕűŽŸź
8QKEGVWVQTKCN
ŦƏĻžſƆƕƏĻżŵŽƎĻ Ļ1-ĻŽŰŴŰƓĻƃƁŽƃ
ƕŽƄžƀżŰƆƕƎĻſƀžĻƀžűžƂƃ
ƁŸƁƂŵżŸ
ŝƁſƇƁƃƅƘźųŷƁŵƁžŸƀƀƒŵƘŷŽŸƃƆŵųƀƀƒųŵƅƁ
ŕŻƈƘŷƀŸſŸƀƑ/;%#4
ŤƂŻƄƁŽŶƁžƁƄƁŵƎƈŽƁſųƀŷ
ŢŵŻŵƄžŽŽƋŵĻźžżŰŽŴƋ
1IPOF
1IPOFĻDBMMĻDPOUBDU
1IPOFĻEJBM
OVNCFS
ŝŰŲŸųŰƆŸžŽŽƋŵĻźžżŰŽŴƋ
/BWJHBUJPO
/BWJHBUJPOĻSFQFBU
JOTUSVDUJPO
/BWJHBUJPOĻHPĻUP
BEESFTT
ŞűƉŸŵĻźžżŰŽŴƋ
)FMQ
$BODFM
7PJDFĻUVUPSJBM
ŴŵƂŰŻƌŽŰĻƕŽƄžƀżŰƆƕƏĻĻŴŸŲ
ƁƂžƀĻ
ŒĻžſƆƕƏƅĻżŵŽƎĻŠųŵŻŶųƉŻƁƀƀƎŸ
ŽƁſųƀŷƎĻŽŰŲŵŴŵŽƕĻŴŵźƕŻƌźŰ
ſƀŸźŻŰŴƕŲĻŽŰƏŲŽŸƅĻųžŻžƁžŲŸƅ
źžżŰŽŴĻŝŰŲƕųŰƆƕŹŽžƖĻƁŸƁƂŵżŸ
8QKEGWUGTUGVVKPI
šƂŰŽŴŰƀƂŽƋŵĻŽŰƁƂƀžŹźŸ
6TFSĻ
6TFSĻ
ŢƃƂĻŽŰŴŰƓƂƌƁƏĻžſƆƕƏĻƁƂŲžƀŸƂŸ
ŴƀƃųŸŹĻſƀžƄƕŻƌĻźžƀŸƁƂƃŲŰƇŰĻ
ƆŵĻŷƀƃƇŽž ĻƏźƉžĻŰŲƂžżžűƕŻŵż
ƁŸƁƂŵżžƎĻƀŵųƃŻƏƀŽžĻźžƀŸ
ƁƂƃƓƂƌƁƏĻűƕŻƌƈŵĻŽƕŶĻžŴŽŰ
ŻƎŴŸŽŰĻŤƅųƀŷųƃƅƀƎŸ
ƀųƄƅƃƁżŽŻĻŲƕŴŽžŲŻƎƓĻŷŰŲžŴƁƌźƕ
ŽŰŻŰƈƂƃŲŰŽŽƏ
8QKEGVTCKPKPI
şžŻƌŷžŲŰƂŵŻƌĻ
şžŻƌŷžŲŰƂŵŻƌĻ
ŗŰĻŴžſžżžųžƎĻ8QKEGVTCKPKPI
ƁŸƁƂŵżŰĻƀžŷſƕŷŽŰŲŰŽŽƏĻųžŻžƁƃ
ŲƇŸƂƌƁƏĻƀžŷſƕŷŽŰŲŰƂŸĻųžŻžƁĻƂŰ
ŲŸżžŲƃĻŲžŴƕƏĻŒžŴƕƓŲƕĻŷŰſƀžſž
ŽƃƓƂƌƁƏĻŲųžŻžƁĻſƀžƇŸƂŰƂŸ
ŴŵźƕŻƌźŰĻƄƀŰŷ ĻŽŰŲŵŴŵŽŸƅĻŽŰ
ŵźƀŰŽƕĻşƕƁŻƏĻƂžųž ĻƏźĻƁŸƁƂŵżŰ
ŷŰſŰżƏƂŰŻŰĻƁƂŸŻƌĻŲŸżžŲŸĻŲžŴƕƏ
ƄƀŰŷŸĻſŵƀŵƁƂŰƎƂƌĻŷƏŲŻƏƂŸƁƏ
ŽŰĻŵźƀŰŽƕĻşƕƁŻƏĻƆƌžųžĻ7UGT
żžŶŽŰĻžűƀŰƂŸĻŲĻ8QKEGWUGT
UGVVKPI ĻƉžűĻƁŸƁƂŵżŰĻŲŸźžŽƃ
ŲŰŻŰĻźžżŰŽŴŸĻŲƕƀŽžųžĻźžƀŸƁƂƃ
ŲŰƇŰ
ŒĻžſƆƕƏƅĻżŵŽƎĻťŸžŸƇƁƀƀƎŸ
ŽƁſųƀŷƎĻŽŰŲŵŴŵŽžĻŴŵźƕŻƌźŰ
ſƀŸźŻŰŴƕŲĻŴžƁƂƃſŽŸƅĻųžŻžƁžŲŸƅ
źžżŰŽŴĻĻƂƕŻƌźŸĻſƀŸĻƃƁƂŰŽžŲŻŵ
ŽžżƃĻżžűƕŻƌŽžżƃĻƂŵŻŵƄžŽƕĻŷ
ƕŽƂŵƀƄŵŹƁžżĻ#MVFUPPUIŸĻőƕŻƌƈ
``
ŝƁſƇƁƃƅƘźųŷƁŵƁžŸƀƀƒŵƘŷŽŸƃƆŵųƀƀƒųŵƅƁ
ŕŻƈƘŷƀŸſŸƀƑ/;%#4
ŖƃƁſŽƁƄƅƏŶƁžƁƄƁŵƎƈƄƁƁŴ
ƌŸƀŻż
œŵƅƃŸŶƆžƁŴŷƆŵų
ŝžƀż
ŝŰĻŵźƀŰŽƕĻŷƏŲŻƏƓƂƌƁƏĻƀŵųƃŻƏ
ƂžƀĻųƃƇŽžƁƂƕĻŒŸźžŽŰŹƂŵ
ŽŰƁƂƃſŽƕĻŴƕƖ
šŸŻƌŽ
šŻŰű
ťųżſŸƃƃŸƉŻƃŽƆžƒƉŻŻ
ŒƕŴƀŵųƃŻƎŹƂŵĻųƃƇŽƕƁƂƌĻŷŰ
ŴžſžżžųžƎĻźžŻƕƉŰƂźŰ
ŒźŻ
şŵƀŵŲƕƀƂŵĻƀƕŲŵŽƌĻųƃƇŽžƁƂƕĻŷŰ
ŴžſžżžųžƎĻ1-
ŒƋźŻ
œŵƅƁſƁŴƁŶƃŸŵźųŷƀƄƅŸŽžų
ŝŰƂŸƁŽƕƂƌĻ':+6 ĻƉžűĻŷűŵ
ƀŵųƂŸĻŽŰŻŰƈƂƃŲŰŽŽƏĻƂŰĻŲŸż
źŽƃƂŸĻżŵŽƎ
8QKEG21+NKUV
ŠųƄƅƃƁżŽŻŽžŻſųƅų
ţƁƕżĻżŵŽƎĻŲĻŠųƄƅƃƁżŽŻŽžŻ
ſųƅųĻŽŰŴŰƎƂƌƁƏĻſŵƀŲŸŽŽƕ
ŷŰŲžŴƁƌźƕĻŽŰŻŰƈƂƃŲŰŽŽƏ
ŧųŵƁƃŻƅƎ (#8
8QNXQ1P%CNN
ŞſŸƁŰŽžĻŲĻžźƀŵżžżƃĻſžƁƕűŽŸźƃ
śƀƇƁƃſųƉŻƒ
ĻŞſƆƕƏŰźƁŵƁƃŰƀ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻƇŸƂŰŹƂŵĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŒƁƂƃſ
ƁƂžƀ
ŝƁŷ&KX:¥81&
ƁƂžƀ
ŕŸƃƄŻƒŢš$NWGVQQVJŵųŵƅƁ
ſƁŴŻžŸ
ƁƂžƀ
ŢƕŻƌźŸĻŴŻƏĻŰŲƂžżžűƕŻƕŲĻŷĻ(14
ŽŰŲƕųŰƂžƀžżĻ7PMWPĻĻŴŸŲĻžźƀŵ
żŸŹĻſžƁƕűŽŸź
ŒƋźŻ
ƁƂžƀ
ŠƁſŸƃ8+Š
ŒƋźŻ
ŤŴƃƁƄŻƅƏƀųƄƅƃƁżŽŻŽžŻſųƅų
ŔŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻſƀžĻŤƃŽźƆƕƖĻƂŰ
ƁŸƁƂŵżƃĻƀžŷſƕŷŽŰŲŰŽŽƏĻųžŻžƁƃ
ŴŸŲĻƃĻſžƁƕűŽŸźƃĻźžƀŸƁƂƃŲŰƇŰ
ŽŰŲƕųŰƆƕŹŽžƖĻƁŸƁƂŵżŸ
ƁƂžƀ
ŕŸƃƄŻƒŽųƃƅƎŻƂƃƁŶƃųſſƎ
ŒźŻ
ŚƕŻƌźƕƁƂƌĻƁŻžƂƕŲĻŲŵŻŸźŰĻƕĻŷŰŻŵ
ŶŸƂƌĻŲƕŴĻƀŸŽźƃĻŷűƃƂƃĻţĻƆƌžżƃ
ƁſŸƁźƃĻżžŶŽŰĻŷűŵƀƕųŰƂŸĻŴž
ĻƃŻƎűŻŵŽŸƅĻƄƃŽźƆƕŹ
ŝƁžŻƊŸƄƅŵƁŽžƑƊŸż
ŒźŻ
ŝƁƀŷŻƉŵƁźŷƆƈųŵƄųžƁƀŸ
&EJUĻMJTU
ŠųƄƅƃƁżŽŻųƆŷŻƁ
ƁƂžƀ
ƁƂžƀ
ŝƁſƇƁƃƅƘźųŷƁŵƁžŸƀƀƒŵƘŷŽŸƃƆŵųƀƀƒųŵƅƁ
ŝžƘſųƅ
ŚųŶųžƏƀųƘƀƇƁƃſųƉƘƒ
ŝžƘſųƅŽƁƀƅƃƁžƏ
ŐŲƂžżžűƕŻƌĻƃƁƂŰƂźžŲŰŽŸŹĻŵŻŵźƂƀžŽŽžƎ
ƁŸƁƂŵżžƎĻźŻƕżŰƂźžŽƂƀžŻƎĻšŸƁƂŵżŰĻźŻƕ
żŰƂźžŽƂƀžŻƎĻžƅžŻžŴŶƃƓĻƇŸĻžűƕųƀƕŲŰƓ ĻŰ
ƂŰźžŶĻŷŽŵŲžŴŽƎƓĻſžŲƕƂƀƏĻƁŰŻžŽƃĻŰŲƂž
ŢţśşŊťŝœ
šŸƁƂŵżƃĻźžŽŴŸƆƕžŽƃŲŰŽŽƏĻſžŲƕƂƀƏĻ Őš
żžŶŽŰĻŲŸżźŽƃƂŸ ĻŰŻŵĻŴŻƏĻŷŰűŵŷſŵƇŵŽŽƏ
żŰźƁŸżŰŻƌŽžųžĻźžżƄžƀƂƃĻŲĻƁŰŻžŽƕĻŰŲƂž
ŰĻƂŰźžŶĻŴŻƏĻŷŰſžűƕųŰŽŽƏĻŷŰſžƂƕŲŰŽŽƎ
ŲƕźžŽ ĻźžŽŴŸƆƕžŽŵƀĻŷŰŲŶŴŸĻżŰƓĻűƃƂŸ
ƃŲƕżźŽŵŽŸż
ŢƁƅƁƊƀųƅŸſƂŸƃųƅƆƃų
ŢŵżſŵƀŰƂƃƀŰ ĻƏźƃĻŲŸĻžűŸƀŰƓƂŵ ĻŲƕŴſžŲƕŴŰƓ
ŲŰƈžżƃĻŴžƁŲƕŴƃ ĻŷĻƃƀŰƅƃŲŰŽŽƏżĻƂŰźŸƅĻƇŸŽ
ŽŸźƕŲ ĻƏźĻƈŲŸŴźƕƁƂƌĻſžŲƕƂƀƏŽžųžĻſžƂžźƃ
ŲžŻžųƕƁƂƌĻſžŲƕƂƀƏĻƂŰĻƁžŽƏƇŽŵĻŲŸſƀžżƕŽƎ
ŲŰŽŽƏĻŲĻŰŲƂžĻƂŰĻŽŰŲźžŻžĻŽƌžųž
ŒĻƁŸƁƂŵżƃĻŲƅžŴŸƂƌĻƁžŽƏƇŽŸŹĻŴŰƂƇŸź ĻƏźŸŹ
ŲŸŷŽŰƇŰƓ ĻŷĻƏźžųžĻűžźƃĻƁžŽƆŵĻƁŲƕƂŸƂƌĻŲ
ƁŰŻžŽĻŦŵĻžŷŽŰƇŰƓ ĻƉžĻƂŵżſŵƀŰƂƃƀŰ
ſžŲƕƂƀƏ ĻƉžĻŲŸƅžŴŸƂƌĻŷĻſƀŰŲžųžĻƂŰĻŻƕŲžųž
ŲŵŽƂŸŻƏƆƕŹŽŸƅĻžƂŲžƀƕŲĻżžŶŵĻŲƕŴƀƕŷŽƏƂŸƁƏ
ŽŵĻŷŲŰŶŰƎƇŸĻŽŰĻƂŵ ĻƉžĻŴŻƏĻžűžƅĻűžźƕŲĻűƃŻŰ
ŷŰŴŰŽŰĻžŴŽŰźžŲŰĻƂŵżſŵƀŰƂƃƀŰ
ţƁźƅųƋƆŵųƀƀƒŷųƅƊŻŽų
p ŔŰƂƇŸźĻƁžŽƆƏĻŷŽŰƅžŴŸƂƌƁƏĻŽŰĻŲŵƀƅŽƕŹ
ƇŰƁƂŸŽƕĻſŵƀŵŴŽƌžƖĻſŰŽŵŻƕ
p ŔŰƂƇŸźĻƂŵżſŵƀŰƂƃƀŸĻƁŰŻžŽƃĻŰŲƂžĻŷŽŰ
ƅžŴŸƂƌƁƏĻſƕŴĻſŰŽŵŻŻƎĻźŻƕżŰƂźžŽ
ƂƀžŻƎ
p ŔŰƂƇŸźĻŷžŲŽƕƈŽƌžƖĻƂŵżſŵƀŰƂƃƀŸĻƀžŷƂŰ
ƈžŲŰŽŸŹĻŽŰĻŷžŲŽƕƈŽƌžżƃĻŴŷŵƀźŰŻƕ
ŢţśşŊťŝœ
ŝŵĻŽŰźƀŸŲŰŹƂŵĻƂŰĻŽŵĻŷŰƂƃŻƏŹƂŵĻŴŰƂƇŸźŸ
žŴŵŶŵƎĻŰűžĻƕŽƈŸżŸĻſƀŵŴżŵƂŰżŸ
ŔƁŽƁŵƘŵƘŽƀų
ŔŻƏĻŷŰűŵŷſŵƇŵŽŽƏĻŽŰŹűƕŻƌƈĻŵƄŵźƂŸŲŽžƖ
ƀžűžƂŸĻźžŽŴŸƆƕžŽŵƀŰĻŲƁƕĻűžźžŲƕĻŲƕźŽŰ
żŰƎƂƌĻűƃƂŸĻŷŰźƀŸƂƕ
ŚųƂƁƅƘŵųƀƀƒŵƘŽƁƀ
ţƁƃŽƌƂŵĻŷŰſžƂƕŲŰŽŽƏĻŲŽƃƂƀƕƈŽƌžƖĻſžŲŵƀƅŽƕ
ŲƕźžŽ ĻƁźžƀŸƁƂŰŲƈŸƁƌ ĻųžŻžŲŽŸżĻƇŸŽžż
ƄƃŽźƆƕƓƎĻžűƕųƀƕŲŰƇŰĻƁźŻŰ
ŔŻƏĻŷżŵŽƈŵŽŽƏĻƀŸŷŸźƃĻŷŰſžƂƕŲŰŽŽƏĻƁźŻŰ
ſƕŴƂƀŸżƃŹƂŵĻƇŸƁƂžƂƃĻƁźŻŰĻ żŸƂŸĻŲƕźŽŰ
żžŶŽŰĻŷŲŸƇŰŹŽžƎĻƀƕŴŸŽžƎĻŴŻƏĻžƇŸƉŵŽŽƏ
ŲƕźžŽ ťŻſƊųƄƁŵŸŵŻſŽƀŸƀƀƒ
ŽƁƀŷŻƉƘƁƀƆŵųƀƀƒ
şƀŸĻŽŵžűƅƕŴŽžƁƂƕĻſžŲŽžƖĻſžƂƃŶŽžƁƂƕĻŴŲŸ
ųƃŽŰ ĻŽŰſƀŸźŻŰŴ ĻſƕŴĻƇŰƁĻƂƀŸŲŰŻžųžĻſƀŸƁźž
ƀŵŽŽƏĻƇŸĻſžŴžŻŰŽŽƕĻſƕŴŹžżƃĻſƀŸĻűƃźƁŸƀƃ
ŲŰŽŽƕĻſƀŸƇŵſŰ ĻźžŽŴŸƆƕžŽŵƀĻżžŶŽŰĻƂŸżƇŰ
ƁžŲžĻŲŸżźŽƃƂŸĻŦŵĻżžŶŵĻſƀŸŷŲŵƁƂŸĻŴžĻƂŸż
ƇŰƁžŲžųžĻſƕŴŲŸƉŵŽŽƏĻƂŵżſŵƀŰƂƃƀŸĻŲĻƁŰŻžŽƕ
ŰŲƂž
ŝƁƀŷŸƀƄųƉƘƒ
ŒĻƂŵſŻƃĻſžųžŴƃĻźžŽŴŵŽƁžŲŰŽŰĻŲžŻžųŰĻżžŶŵ
źŰſŰƂŸĻŷĻźžŽŴŸƆƕžŽŵƀŰĻſƕŴĻŰŲƂžĻŦŵĻĻŽžƀ
żŰŻƌŽŸŹĻſƀžƆŵƁ
ŞƘŷƅųƄƀƘŶ
ŞƇŸƁƂƕƂƌĻſžŲƕƂƀžŷŰűƕƀŽŸźĻƁŸƁƂŵżŸĻźžŽŴŸ
ƆƕžŽƃŲŰŽŽƏĻſžŲƕƂƀƏĻŲƕŴĻźƀŸųŸĻƂŰĻƁŽƕųƃ
ƀŵƈƕƂźŰĻżƕŶĻźŰſžƂžżĻƂŰĻŻžűžŲŸżĻƁźŻžż ŚųŶųžƏƀųŵŸƀƅŻžƒƉƘƒ
ŤƃŽźƆƕƏĻžŴŽžƇŰƁŽžĻŲƕŴźƀŸŲŰƓĻƂŰĻŷŰźƀŸŲŰƓ
ŲƁƕĻŲƕźŽŰĻňƖĻżžŶŽŰĻŲŸźžƀŸƁƂžŲƃŲŰƂŸ ĻŽŰſƀŸ
źŻŰŴ ĻŴŻƏĻƈŲŸŴźžƖĻŲŵŽƂŸŻƏƆƕƖĻŰŲƂžżžűƕŻƏĻŲ
ŶŰƀźƃĻſžųžŴƃ ĻŴŸŲĻƁƂžƀĻ
ŧƘžƏƅƃƄųžƁƀƆ
ŒƁŵĻſžŲƕƂƀƏ ĻƉžĻſžƂƀŰſŻƏƓĻŴžĻƁŰŻžŽƃĻŰŲƂž
żžűƕŻƏĻžƇŸƉƃƓƂƌƁƏĻƄƕŻƌƂƀžżĻřžųžĻŽŵžű
ƅƕŴŽžĻƀŵųƃŻƏƀŽžĻŷŰżƕŽƎŲŰƂŸĻŔžƂƀŸżƃŹƂŵƁƏ
šƂžƁƃƓƂƌƁƏĻƂƕŻƌźŸĻźŻƕżŰƂźžŽƂƀžŻƎ
ŝƁſƇƁƃƅƘźųŷƁŵƁžŸƀƀƒŵƘŷŽŸƃƆŵųƀƀƒųŵƅƁ
ŝžƘſųƅ
ƀŵźžżŵŽŴžŲŰŽŸƅĻƕŽƂŵƀŲŰŻƕŲĻŷŰżƕŽŸ ĻŲźŰŷŰ
ŽŸƅĻƃĻşƀžųƀŰżƕĻƁŵƀŲƕƁŽžųžĻžűƁŻƃųžŲƃŲŰŽŽƏ
7PMWPĻůźƉžĻŰŲƂžĻŲŸźžƀŸƁƂžŲƃƓƂƌƁƏĻŲĻŴƃŶŵ
ŷŰűƀƃŴŽŵŽžżƃĻƁŵƀŵŴžŲŸƉƕ ĻżžŶŻŸŲžĻŷŽŰ
ŴžűŸƂƌƁƏĻŷŰżƕŽƎŲŰƂŸĻƄƕŻƌƂƀĻƇŰƁƂƕƈŵ
ſžƂƀŵűŸĻƃĻŲŵŽƂŸŻƏƆƕƖĻŽŰĻſƀžƂƏŷƕĻſŵƀƈŸƅ
ĻƀžźƕŲĻŵźƁſŻƃŰƂŰƆƕƖĻŰŲƂž
p šŸƁƂŵżŰĻźžŽƂƀžŻƎĻƏźžƁƂƕĻſžŲƕƂƀƏĻŲ
ƁŰŻžŽƕĻŰŲƂžĻ *"24 ĻƓĻſžŲŽƕƁƂƎĻŰŲƂžżŰ
ƂŸƇŽžƎĻƁŸƁƂŵżžƎ ĻƉžĻžƇŸƉƃƓĻſžŲƕƂƀƏĻŲ
ƁŰŻžŽƕĻŰŲƂžĻŲƕŴĻƂŲŵƀŴŸƅĻƇŰƁƂžź ĻŲƃųŻŵ
ŲžŴŽƕŲ ĻžźƁŸŴƕŲĻŰŷžƂƃĻƂŰĻſƀŸŷŵżŽžųž
žŷžŽƃ
ŢţśşŊťŝœ
ŇƁŽƃƓĻźƕŻƌźŰĻƂŸſƕŲĻƄƕŻƌƂƀƕŲĻƁŰŻžŽƃ
şŵƀŵźžŽŰŹƂŵƁƌ ĻƉžĻűƕŲĻŲƁƂŰŽžŲŻŵŽŸŹ
ŲƕŴſžŲƕŴŽŸŹĻƄƕŻƌƂƀ
ŢųŽŸƅƊŻƄƅųźƁƀų %<+2
ŦŵĻžſƆƕžŽŰŻƌŽŵĻžűŻŰŴŽŰŽŽƏĻŷŰƅŸƉŰƓĻƁŰŻžŽ
ŰŲƂžĻŲƕŴĻŰŻŵƀųŵŽƕŲĻƂŰĻƀŵƇžŲŸŽ ĻƉžĻſžųƕƀƈƃ
ƎƂƌĻƁŸżſƂžżŸĻŰƁƂżŸĻŔŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻſƀž
ſŰźŵƂĻ$;*1ĻƇŸƂŰŹƂŵĻŲĻűƀžƈƃƀƕ ĻƏźŰ
ŽŰŴŰƓƂƌƁƏĻƀŰŷžżĻŷĻŰŲƂž
ŒĻźžżſŻŵźƂĻŲƅžŴŸƂƌĻŽŰƁƂƃſŽƕĻƄƃŽźƆƕƖ
p őƕŻƌƈĻŵƄŵźƂŸŲŽŰĻŲŵŽƂŸŻƏƆƕƏĻŲŵŽƂŸŻƏ
ƂžƀĻŲżŸźŰƓƂƌƁƏĻſƀŸĻŲƕŴżŸźŰŽŽƕĻŰŲƂž
źŻƎƇŵżĻŔŚĻŒŵŽƂŸŻƏƂžƀĻŽŰſžŲŽƎƓ
ƁŰŻžŽĻŰŲƂžĻƁŲƕŶŸżĻſžŲƕƂƀƏżĻŤƃŽźƆƕƏ
ŲżŸźŰƓƂƌƁƏĻſƀŸĻŽŵžűƅƕŴŽžƁƂƕĻƕĻŲŸżŸ
źŰƓƂƌƁƏĻŰŲƂžżŰƂŸƇŽžĻƇŵƀŵŷĻŴŵƏźŸŹĻƇŰƁ
ƇŸĻſƀŸĻŲƕŴźƀŸƂƂƕĻŴŲŵƀƆƏƂĻŰŲƂžżžűƕŻƏ
şƀžżƕŶžźĻƇŰƁƃ ĻźžŻŸĻŲŵŽƂŸŻƏƂžƀĻŷŰŻŸ
ƈŰƓƂƌƁƏĻŲŲƕżźŽŵŽŸżĻſžƁƂƃſžŲžĻŷżŵŽ
ƈƃƓƂƌƁƏĻƃĻŷŲƏŷźƃĻƕŷĻŷżŵŽƈŵŽŽƏż
ŢţśşŊťŝœ
ŔŻƏĻŴžƂƀŸżŰŽŽƏĻƁƂŰŽŴŰƀƂƃĻ$;*1ĻŲĻŰŲƂž
żžűƕŻƏƅ ĻƃƁƂŰƂźžŲŰŽŸƅĻƁŸƁƂŵżžƎĻ$;*1
ƄƕŻƌƂƀĻ*"24ĻŽŵžűƅƕŴŽžĻŷŰżƕŽƎŲŰƂŸ
źžŶŽƕĻĻĻźżĻŰűžĻžŴŸŽĻƀŰŷĻŽŰĻƀƕź ĻŲ
ŷŰŻŵŶŽžƁƂƕĻŲƕŴĻƂžųž ĻƉžĻŽŰƁƂƃſŸƂƌ
ƀŰŽƕƈŵĻşƀžƂŵ ĻŴžĻĻźżĻſƀžƂƏųžż
ĻƀžźƕŲĻŒĻŰŲƂžżžűƕŻƏƅĻűŵŷĻƁŸƁƂŵżŸĻ$;*1
ŰűžĻƃĻŲŸſŰŴźŰƅ ĻƏźƉžĻźžƀŸƁƂƃŲŰƇĻŽŵ
ſŻŰŽƃƓĻŴžƂƀŸżƃŲŰƂŸƁƌĻƁƂŰŽŴŰƀƂƃĻ$;*1
ƄƕŻƌƂƀĻ*"24ĻŽŵžűƅƕŴŽžĻżƕŽƏƂŸĻſƕŴĻƇŰƁ
ƀŵųƃŻƏƀŽžųžĻƂŵƅŽƕƇŽžųžĻžűƁŻƃųžŲƃŲŰŽŽƏ
௎ƁƃŻƄƅųƀƀƒſųƅŸƃƘųžƘŵƄųžƁƀƆƌƁ
ƂƃƁżƋžŻŵŻƂƃƁŴƆŵųƀƀƒ
ŜŰƂŵƀƕŰŻŸĻžŷŴžűŻŵŽŽƏĻƁŰŻžŽƃĻƀžŷƀžűŻƏ
ŻŸƁƏĻŴŻƏĻŷżŵŽƈŵŽŽƏĻźƕŻƌźžƁƂƕĻſŸŻƃĻŲ
ƁŰŻžŽƕĻŰŲƂžĻŒžŽŸĻŴžſžżŰųŰƎƂƌĻſƕŴƂƀŸżƃ
ŲŰƂŸĻƇŸƁƂžƂƃĻŲĻƁŰŻžŽƕĻŰŲƂžĻŚŸŻŸżžŲƕ
ſžźƀŸƂƂƏĻŲĻƁŰŻžŽƕĻŰŲƂžĻƂŰĻŲŰŽƂŰŶŽžżƃĻŲƕŴ
ƁƕźƃĻŷŽƕżŰƎƂƌƁƏĻŴŻƏĻſžŻŵųƈŵŽŽƏĻƇŸƁƂźŸ
ŒŸźžƀŸƁƂžŲƃŹƂŵĻżŸƎƇƕĻŷŰƁžűŸĻƂŰĻŷŰƁžűŸ
ĻŞſƆƕƏŰźƁŵƁƃŰƀ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻƇŸƂŰŹƂŵĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŒƁƂƃſ
ŴžųŻƏŴƃĻŷŰĻŰŲƂž ĻƀŵźžżŵŽŴžŲŰŽƕĻ7PMWP ĻŴŸŲ
ƁƂžƀĻ
ŠųžųƋƅƆŵųƀƀƒſŸƀƑ
ŧžƂŸƀŸĻƄƃŽźƆƕƖĻźŻƕżŰƂŸƇŽžƖĻƁŸƁƂŵżŸĻżžŶŽŰ
ƃŲƕżźŽƃƂŸŲŸżźŽƃƂŸĻŰűžĻŷżƕŽŸƂŸĻŽŰŻŰƈƂƃ
ŲŰŽŽƏĻŷŰĻŷŰżžŲƇƃŲŰŽŽƏżĻŷĻƆŵŽƂƀŰŻƌŽžƖ
źžŽƁžŻƕĻŗŰųŰŻƌŽŰĻƕŽƄžƀżŰƆƕƏĻſƀžĻŽŰŲƕųŰ
ƆƕƎĻſžĻżŵŽƎĻŴŸŲĻƁƂžƀĻ
p ŨŲŸŴźƕƁƂƌĻŲŵŽƂŸŻƏƂžƀŰĻŲĻŰŲƂžżŰƂŸƇ
ŽžżƃĻƀŵŶŸżƕ ĻŴŸŲĻƁƂžƀĻ
p ŢŰŹżŵƀĻƀŵƆŸƀźƃŻƏƆƕƖĻſžŲƕƂƀƏĻſŰƁŰŶŸƀ
ƁƌźžųžĻƁŰŻžŽƃĻŴŸŲĻƁƂžƀĻ
p ŐŲƂžżŰƂŸƇŽŸŹĻžűƕųƀƕŲĻŷŰŴŽƌžųžĻƁźŻŰ
ŴŸŲĻƁƂžƀĻ
p šŸƁƂŵżŰĻźžŽƂƀžŻƎĻƏźžƁƂƕĻſžŲƕƂƀƏ
*"24 ĻŴŸŲĻƁƂžƀĻ
ŝŰŻŰƈƂƃŲŰŽŽƏĻŷŰĻŷŰżžŲƇƃŲŰŽŽƏżĻƁŸƁƂŵżŸ
źŻƕżŰƂźžŽƂƀžŻƎĻżžŶŽŰĻſžŲŵƀŽƃƂŸĻŲ
ƁŸƁƂŵżƕĻżŵŽƎĻ/;%#4 ĻŠųƄƅƃƁżŽŻ
ŠųƄƅƃƁżŽŻŽžŻſųƅų ŤŴƃƁƄŻƅƏ
ƀųƄƅƃƁżŽŻŽžŻſųƅų
ŝƁſƇƁƃƅƘźųŷƁŵƁžŸƀƀƒŵƘŷŽŸƃƆŵųƀƀƒųŵƅƁ
ŝžƘſųƅ
ţƁźƂƁŷƘžƂƁƅƁŽƘŵƂƁŵƘƅƃƒ
ŕŸƀƅŻžƒƉƘżƀƘƁƅŵƁƃŻƀųƂŸƃŸŷƀƘż
ƂųƀŸžƘųŵƅƁſƁŴƘžƒ
ŒƅƕŴŽŵĻſžŲƕƂƀƏĻƀžŷſžŴƕŻƏƓƂƌƁƏĻżƕŶĻƆƕŻžƎ
ŽŸŷźžƎĻƀƕŷŽŸƅĻŲŵŽƂŸŻƏƆƕŹŽŸƅĻžƂŲžƀƕŲĻŲ
ƁŰŻžŽƕĻŰŲƂž
ŒƕŴźƀŸƂƕ
ŠžŷſžŴƕŻŵŽŽƏĻſžŲƕƂƀƏĻŲƕŴűƃŲŰƓƂƌƁƏĻŰŲƂž
żŰƂŸƇŽžĻŲĻƀŵŶŸżƕĻ#761Ļ őƕƇŽŸŹĻſžƂƕźĻſžŲƕƂƀƏ
şƀŸĻŽŵžűƅƕŴŽžƁƂƕ ĻƆŸżĻżžŶŽŰĻƃſƀŰŲŻƏƂŸ
ŲƀƃƇŽƃ ĻŴŸŲĻƁƂžƀĻ
ŗŰźƀŸƂƕ
ŒŵƀƂŸźŰŻƌŽŸŹĻſžƂƕźĻſžŲƕƂƀƏ
šſƀƏżƃŹƂŵĻŲŵŽƂŸŻƏƆƕŹŽƕĻžƂŲžƀŸĻŽŰĻűžźžŲƕ
ŲƕźŽŰĻŴŻƏĻƃƁƃŽŵŽŽƏĻŷŰſžƂƕŲŰŽŽƏ
ŢţśşŊťŝœ
şŰżƏƂŰŹƂŵ ĻżŰŻŵŽƌźƕĻŴƕƂŸĻżžŶƃƂƌĻűƃƂŸ
ƇƃƂŻŸŲŸżŸĻŴžĻſžƂžźƕŲĻſžŲƕƂƀƏĻƂŰĻſƀžƂƏ
ųƕŲ
ĻŞſƆƕƏŰźƁŵƁƃŰƀ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻƇŸƂŰŹƂŵĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŒƁƂƃſ
ŝƁſƇƁƃƅƘźųŷƁŵƁžŸƀƀƒŵƘŷŽŸƃƆŵųƀƀƒųŵƅƁ
ŝžƘſųƅ
œŵƅƁſųƅŻƊƀųƄŻƄƅŸſųŽƁƀŷŻƉƘƁƀƆŵųƀƀƒ ŘŤŤ
ŒŵŽƂŸŻƏƂžƀ
#761
ŕŻŵźƂƀŸƇŽŸŹĻſƕŴƕųƀƕŲĻŻƕŲžųžĻſŵƀŵŴŽƌžųž
ƁŸŴƕŽŽƏ
śžűžŲŵĻƁźŻžĻŷĻſƕŴƕųƀƕŲžż ĻƂŰĻżŰźƁ
ŽŰŻŰƈƂƃŲŰŽŽƏĻžűƕųƀƕŲƃ
ŠžŷſžŴƕŻĻſžŲƕƂƀƏĻĻŲŵŽƂŸŻƏƆƕƏĻſƕŴŻžųŸ
ŠžŷſžŴƕŻĻſžŲƕƂƀƏĻĻſŰŽŵŻƌĻƃſƀŰŲŻƕŽŽƏ
ſžŲƕƂƀƏŽžƎĻŲŵŽƂŸŻƏƆƕƓƎ
ŠžŷſžŴƕŻĻſžŲƕƂƀƏĻĻžűƕųƀƕŲĻŻžűžŲžųž
ƁźŻŰ
ĻŞſƆƕƏŰźƁŵƁƃŰƀ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻƇŸƂŰŹƂŵĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŒƁƂƃſ
ŞűƕųƀƕŲŰƇƕĻŷŰŴŽƌžųžĻƁźŻŰĻƂŰĻŷžŲŽƕƈŽƕƅ
ŴŷŵƀźŰŻ ĻŴŸŲĻƁƂžƀĻ
ŝŰŻŰƈƂƃŲŰŽŽƏĻƂŵżſŵƀŰƂƃƀŸ ĻŻƕŲŸŹ
ſƀŰŲŸŹĻűƕź
ŕŻŵźƂƀŸƇŽŸŹĻſƕŴƕųƀƕŲĻſƀŰŲžųžĻſŵƀŵŴ
ŽƌžųžĻƁŸŴƕŽŽƏ
ŠŵųƃŻƏƂžƀĻƂŵżſŵƀŰƂƃƀŸ
ŠŵƆŸƀźƃŻƏƆƕƏ
#%ĻqĻŚžŽŴŸƆƕžŽŵƀĻŒŲƕżźŒŸżź
ŝƁſƇƁƃƅƘźųŷƁŵƁžŸƀƀƒŵƘŷŽŸƃƆŵųƀƀƒųŵƅƁ
ŝžƘſųƅ
ŘžŸŽƅƃƁƀƀŻżŽƁƀƅƃƁžƏƅŸſƂŸƃųƅƆƃŻŘťŤ
ŒŵŽƂŸŻƏƂžƀ
ŕŻŵźƂƀŸƇŽŸŹĻſƕŴƕųƀƕŲĻŻƕŲžųžĻſŵƀŵŴŽƌžųž
ƁŸŴƕŽŽƏ
#%ĻqĻŚžŽŴŸƆƕžŽŵƀĻŒŲƕżźŒŸżź
śžűžŲŵĻƁźŻžĻŷĻſƕŴƕųƀƕŲžż ĻƂŰĻżŰźƁ
ŽŰŻŰƈƂƃŲŰŽŽƏĻžűƕųƀƕŲƃ
ŞűƕųƀƕŲŰƇƕĻŷŰŴŽƌžųžĻƁźŻŰĻƂŰĻŷžŲŽƕƈŽƕƅ
ŴŷŵƀźŰŻ ĻŴŸŲĻƁƂžƀĻ
ŠŵƆŸƀźƃŻƏƆƕƏ
ŕŻŵźƂƀŸƇŽŸŹĻſƕŴƕųƀƕŲĻſƀŰŲžųžĻſŵƀŵŴ
ŽƌžųžĻƁŸŴƕŽŽƏ
ŠŵųƃŻƏƂžƀĻƂŵżſŵƀŰƂƃƀŸ
ŠžŷſžŴƕŻĻſžŲƕƂƀƏĻĻŲŵŽƂŸŻƏƆƕƏĻſƕŴŻžųŸ
ŠžŷſžŴƕŻĻſžŲƕƂƀƏĻĻſŰŽŵŻƌĻƃſƀŰŲŻƕŽŽƏ
ſžŲƕƂƀƏŽžƎĻŲŵŽƂŸŻƏƆƕƓƎ
ŠžŷſžŴƕŻĻſžŲƕƂƀƏĻĻžűƕųƀƕŲĻŻžűžŲžųž
ƁźŻŰ
``
ĻŞſƆƕƏŰźƁŵƁƃŰƀ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻƇŸƂŰŹƂŵĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŒƁƂƃſ
ŝƁſƇƁƃƅƘźųŷƁŵƁžŸƀƀƒŵƘŷŽŸƃƆŵųƀƀƒųŵƅƁ
ŝžƘſųƅ
௎ƁƃŻƄƅųƀƀƒŸžŸſŸƀƅƘŵ
ƆƂƃųŵžƘƀƀƒ
ŤŻŷƘƀƀƒźƂƘŷƘŶƃƘŵƁſ
ŢŸƃŸŷƀƘƄŻŷƘƀƀƒ
ŝŰƂŸƁŽƕƂƌĻźŽžſźƃĻƂƀŸƇƕĻŴŻƏĻſƕŴƕųƀƕŲƃ
ŽŰŹżŵŽƈžƖĻƕŽƂŵŽƁŸŲŽžƁƂƕĻĻŽŰĻƂŵŻŵŲƕŷƕŹŽžżƃ
ŵźƀŰŽƕĻŷŰƁŲƕƇƃƎƂƌƁƏĻŴŲƕĻſžżŰƀŰŽƇŵŲƕĻŷžŽŸ
ŝŰƂŸƁŽƕƂƌĻźŽžſźƃĻžŴŸŽĻƀŰŷĻŴŻƏĻżŰźƁŸżŰŻƌ
ŽžƖĻƕŽƂŵŽƁŸŲŽžƁƂƕĻſƕŴƕųƀƕŲƃĻĻŷŰƁŲƕƇƃƎƂƌƁƏ
ƂƀŸĻƕŽŴŸźŰƂžƀŰ
ŝŰƂŸƁŽƕƂƌĻźŽžſźƃĻƇžƂŸƀŸĻƀŰŷŸ ĻƉžűĻŲŸż
źŽƃƂŸĻƆƎĻƄƃŽźƆƕƎĻĻŲƁƕĻŷžŽŸĻųŰƁŽƃƂƌ
ŝŰƂŸƁŽƕƂƌĻźŽžſźƃĻŴŲƕƇƕĻŴŻƏĻżŵŽƈĻƕŽƂŵŽƁŸŲ
ŽžųžĻſƕŴƕųƀƕŲƃĻĻŷŰƁŲƕƇƃƎƂƌƁƏĻŴŲŰĻƕŽŴŸźŰ
ƂžƀŰ
ŢšŢŘţŘŗřŘŠŠŲ
šŸŴƕŽŽƏżŸĻŷĻſƕŴƕųƀƕŲžżĻŽŵĻƀŵźžżŵŽ
ŴƃƓƂƌƁƏĻźžƀŸƁƂƃŲŰƂŸƁƏĻƂŸż ĻźžżƃĻŲŰŶźž
ƁſƀŸŹżŰƂŸĻſƕŴŲŸƉŵŽŽƏĻƂŵżſŵƀŰƂƃƀŸ
ƇŵƀŵŷĻŽŵŴžƁƂŰƂŽƎĻƇƃƂŻŸŲƕƁƂƌĻŰűžĻƂŸż
ƅƂžĻżŰƓĻƕŽƈƕĻƁźŻŰŴŽžƉƕĻŷĻźŵƀƃŲŰŽŽƏż
ƀžűžƂžƎĻƂŰźŸƅĻƁŸŴƕŽƌĻŇŽŰźƈŵĻƆŵĻżžŶŵ
ſƀŸŷŲŵƁƂŸĻŴžĻžſƕźžŲŸƅĻƃƈźžŴŶŵŽƌ
ŚųŷƀƖƄŻŷƘƀƀƒ
ŘűŵűžűƃŶŽƀŶƁűƃƄƁűƀſŻűŸűžűžűƃŶżŶųƖŸƖź
žſŽƄŶŻƁűžƖƇŶžƃƁűżƍžſƗŻſžƂſżƖ
ŲŸƉŵĻżŰŻƎŽžź ŝŰƂŸƁŽƕƂƌĻŽŰĻźŽžſźƃĻžŴŸŽ
ƀŰŷ ĻƉžűĻƃŲƕżźŽƃƂŸĻƁŸƁƂŵżƃ
žűƕųƀƕŲƃĻŽŰĻſžŲŽƃĻſžƂƃŶ
ŽƕƁƂƌĻĻŷŰƁŲƕƇƃƎƂƌƁƏĻƂƀŸ
ſžżŰƀŰŽƇŵŲƕĻŷžŽŸĻŽŰĻƂŵŻŵ
ŲƕŷƕŹŽžżƃĻŵźƀŰŽƕĻƆŵŽƂƀŰŻƌ
ŽžƖĻźžŽƁžŻƕĻ ŴŸŲĻŽŰŲŵŴŵŽŸŹ
ŝŰƂŸƁŽƕƂƌĻźŽžſźƃĻŴŲƕƇƕĻŴŻƏĻżŵŽƈĻƕŽƂŵŽƁŸŲ
ŽžųžĻſƕŴƕųƀƕŲƃĻĻŽŰĻƂŵŻŵŲƕŷƕŹŽžżƃĻŵźƀŰŽƕ
ŷŰƁŲƕƇƃƎƂƌƁƏĻŴŲƕĻſžżŰƀŰŽƇŵŲƕĻŷžŽŸ
ĻŞſƆƕƏŰźƁŵƁƃŰƀ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻƇŸƂŰŹƂŵĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŒƁƂƃſ
ŝŰƂŸƁŽƕƂƌĻźŽžſźƃĻƂƀŸĻƀŰŷŸĻŴŻƏĻŽŰŹƁŻŰű
ƈžųžĻſƕŴƕųƀƕŲƃĻĻŷŰƁŲƕƇƃƓƂƌƁƏĻƂƕŻƌźŸĻžŴŸŽ
ƕŽŴŸźŰƂžƀ
ŝŰƂŸƁŽƕƂƌĻźŽžſźƃĻƇžƂŸƀŸĻƀŰŷŸ ĻƉžűĻŲŸż
źŽƃƂŸĻƆƎĻƄƃŽźƆƕƎĻĻŲƁƕĻƕŽŴŸźŰƂžƀŸĻųŰƁŽƃƂƌ
ŕŸƀƅŻžƒƅƁƃ
ŢţśşŊťŝœ
ůźƉžĻŲŵŽƂŸŻƏƂžƀĻſžŲŽƕƁƂƎĻŲŸżźŽŵŽŸŹ
źžŽŴŸƆƕƎŲŰŽŽƏĻſžŲƕƂƀƏĻŽŵĻŲƕŴűƃŲŰƓƂƌƁƏ
ĻƆŵĻżžŶŵĻſƀŸŷŲŵƁƂŸĻŴžĻŷŰſžƂƕŲŰŽŽƏ
ŲƕźžŽ
ţŸŶƆžƒƅƁƃŵŸƀƅŻžƒƅƁƃųŘŤŤ
ŠŵųƃŻƎŹƂŵĻƈŲŸŴźƕƁƂƌĻžűŵƀ
ƂŰŽŽƏĻŲŵŽƂŸŻƏƂžƀŰĻƀƃźžƏƂ
źžƎ ĻƀŵŶŸżĻ#761ĻŲŸż
źŽŵŽžĻşƀŸĻžűƀŰŽŽƕĻƀŵŶŸżƃ
#761ĻƈŲŸŴźƕƁƂƌĻŲŵŽƂŸŻƏ
ƂžƀŰĻƀŵųƃŻƎŲŰƂŸżŵƂƌƁƏ
ŰŲƂžżŰƂŸƇŽžĻĻſžſŵƀŵŴŽƌž
ŲƁƂŰŽžŲŻŵŽŰĻƈŲŸŴźƕƁƂƌĻŲŵŽƂŸŻƏƂžƀŰĻƁźŰ
ƁžŲƃƓƂƌƁƏ
ŝƁſƇƁƃƅƘźųŷƁŵƁžŸƀƀƒŵƘŷŽŸƃƆŵųƀƀƒųŵƅƁ
ŝžƘſųƅ
ţŸŶƆžƒƅƁƃŵŸƀƅŻžƒƅƁƃųŘťŤ
ŠŵųƃŻƎŹƂŵĻƈŲŸŴźƕƁƂƌĻžűŵƀ
ƂŰŽŽƏĻŲŵŽƂŸŻƏƂžƀŰĻƀƃźžƏƂ
źžƎ
ŷŰƁŲƕƇƃƓƂƌƁƏĻŲƕŴſžŲƕŴŽŸŹĻƁŸżŲžŻĻ ŴŸŲ
ŽŰŲŵŴŵŽŸŹĻŽŸŶƇŵĻżŰŻƎŽžź ĻŰĻƁƂƀƕŻźŰ
ſžſŵƀŵŴƃĻźžŶŽžƖĻŷĻƇŰƁƂŸŽĻƁŸżŲžŻƃĻŲƕŴž
űƀŰŶŰƓĻžűƀŰŽŸŹĻŲŰƀƕŰŽƂĻƀžŷſžŴƕŻƃĻſžŲƕƂƀƏ
ŔŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻſƀžĻƀžŷſžŴƕŻĻſžŲƕƂƀƏĻŴŸŲ
ƁƂžƀĻ
ůźƉžĻŲŸĻžűŵƀŵƂŵĻƀƃƇŽŵĻźŵƀƃŲŰŽŽƏĻžŴŽƕƓƎ
ƄƃŽźƆƕƓƎĻ ŰűžĻűƕŻƌƈŵ ĻźŵƀƃŲŰŽŽƏĻƕŽƈŸżŸ
ƄƃŽźƆƕƏżŸĻſƀžŴžŲŶƃŲŰƂŸżŵĻŷŴƕŹƁŽƎŲŰƂŸƁƏ
ŲĻŰŲƂžżŰƂŸƇŽžżƃĻƀŵŶŸżƕĻşƀŸĻŰźƂŸŲŰƆƕƖ
ƀŵŶŸżƃĻ#761 ĻŲƁƕĻƀƃƇŽƕĻŽŰŻŰƈƂƃŲŰŽŽƏ
ŲŸżŸźŰƎƂƌƁƏĻŝŰĻƂŵŻŵŲƕŷƕŹŽžżƃĻŵźƀŰŽƕ
ŲƕŴžűƀŰŶŰƓƂƌƁƏĻœŕťšŝŞśşœť
ŨŲŸŴźƕƁƂƌĻŲŵŽƂŸŻƏƂžƀŰĻŲĻŰŲƂžżŰƂŸƇŽžżƃ
ƀŵŶŸżƕĻżžŶŽŰĻŲƕŴƀŵųƃŻƎŲŰƂŸĻŲĻƁŸƁƂŵżƕ
żŵŽƎĻ/;%#4 ĻŠųƄƅƃƁżŽŻ ŠųƄƅƃƁżŽŻ
ŽžŻſųƅų œŵƅƃŸŶƆžƁŴŷƆŵųĻŞűŵƀƕƂƌ
ŤžųŴ ĻŠƁƃſĻŰűžĻŤŻžƏƀ
ţƁźƂƁŷƘžƂƁƅƁŽƘŵƂƁŵƘƅƃƒ
p ŤžųŴĻĻŰŲƂžżŰƂŸƇŽŵĻźŵƀƃŲŰŽŽƏĻŲŵŽƂŸ
ŻƏƂžƀžżĻşƀƕžƀŸƂŵƂĻŽŸŷƌźžƖĻƈŲŸŴźžƁƂƕ
ſžƂžźƃĻſžŲƕƂƀƏ
p ŠƁƃſĻĻŰŲƂžżŰƂŸƇŽŵĻźŵƀƃŲŰŽŽƏĻŲŵŽƂŸ
ŻƏƂžƀžż
ŠžŷſžŴƕŻĻſžŲƕƂƀƏĻĻžűƕųƀƕŲĻŻžűžŲžųž
ƁźŻŰ
ŠžŷſžŴƕŻĻſžŲƕƂƀƏĻĻſŰŽŵŻƌĻƃſƀŰŲŻƕŽŽƏ
ſžŲƕƂƀƏŽžƎĻŲŵŽƂŸŻƏƆƕƓƎ
ŠžŷſžŴƕŻĻſžŲƕƂƀƏĻĻŲŵŽƂŸŻƏƆƕƏĻſƕŴŻžųŸ
ŝŰĻżŰŻƎŽźƃĻŷžűƀŰŶŵŽƕĻƂƀŸĻźŽžſźŸĻşƀŸ
ŽŰƂŸƁźŰŽŽƕĻźŽžſžźĻŽŰĻƂŵŻŵŲƕŷƕŹŽžżƃĻŵźƀŰŽƕ
şŲƁűžŹźųűƁƖűžƃƁſŸƀſŵƖżƄƀſųƖƃƁƐųƖŵſŲƁű
ŷűƔƃƍƂƐžűƃŶżŶųƖŸƖźžſŽƄŶŻƁűžƖƇŶžƃƁűżƍžſƗ
ŻſžƂſżƖ
p ŤŻžƏƀĻĻŰŲƂžżŰƂŸƇŽŵĻźŵƀƃŲŰŽŽƏĻŲŵŽ
#761
ŞſŸƁĻƁŸƁƂŵżŸĻżŵŽƎĻŴŸŲĻƁƂžƀĻ
ŤƃŽźƆƕƏĻ"VUPĻŰŲƂžżŰƂŸƇŽž
ƀŵųƃŻƎƓĻƂŵżſŵƀŰƂƃƀƃ ĻźžŽ
ŴŸƆƕžŽƃŲŰŽŽƏĻſžŲƕƂƀƏ
ƈŲŸŴźƕƁƂƌĻŲŵŽƂŸŻƏƂžƀŰ
ƀŵƆŸƀźƃŻƏƆƕƎĻƂŰĻƀžŷſžŴƕŻ
ſžŲƕƂƀƏ
ƂŸŻƏƂžƀžżĻşƀƕžƀŸƂŵƂĻŲŸƁžźžƖĻƈŲŸŴźž
ƁƂƕĻſžƂžźƃĻſžŲƕƂƀƏ
ţŸŶƆžƒƅƁƃƅŸſƂŸƃųƅƆƃŻ
ŝŰĻſžƇŰƂźƃĻƀžűžƂŸĻŰŲƂžżžűƕŻƏĻŰźƂŸŲƃƓƂƌƁƏ
žƁƂŰŽŽƓĻŽŰŻŰƈƂƃŲŰŽŽƏ
šƂžƁƃƓƂƌƁƏĻƂƕŻƌźŸĻźŻƕżŰƂźžŽƂƀžŻƎ
``
ŝƁſƇƁƃƅƘźųŷƁŵƁžŸƀƀƒŵƘŷŽŸƃƆŵųƀƀƒųŵƅƁ
ŝžƘſųƅ
ŢţśşŊťŝœ
ŝŵĻƁŻƕŴĻŲƁƂŰŽžŲŻƎŲŰƂŸĻƂŵżſŵƀŰƂƃƀƃ
ŲŸƉƃĻŰűžĻŽŸŶƇƃĻŷŰĻžƇƕźƃŲŰŽƃĻŴŻƏĻſƀŸ
ƁźžƀŵŽŽƏĻŽŰųƀƕŲƃĻŰűžĻžƅžŻžŴŶŵŽŽƏ
ţŸŶƆžƑŵųƀƀƒƅŸſƂŸƃųƅƆƃŻŘŤŤ
ŢŵżſŵƀŰƂƃƀƃĻŷĻűžźƃĻŲžŴƕƏĻƕ
ŷĻűžźƃĻſŰƁŰŶŸƀŰĻżžŶŽŰ
ŷŰŴŰŲŰƂŸĻžźƀŵżžĻŝŰƂŸ
ƁźŰŹƂŵĻ.4ĻŽŰĻźŽžſƆƕĻŲƕŴſž
ŲƕŴŽƃĻźƕŻƌźƕƁƂƌĻƀŰŷƕŲ ĻƉžű
žűƀŰƂŸĻŻƕŲŸŹ ĻſƀŰŲŸŹĻƇŸ
žűŸŴŲŰĻűžźŸĻŒƁƂŰŽžŲƕƂƌ
ƂŵżſŵƀŰƂƃƀƃĻŷŰĻŴžſžżžųžƎĻƀŵųƃŻƏƂžƀŰĻ
žűƀŰŽŰĻƂŵżſŵƀŰƂƃƀŰĻŴŻƏĻźžŶŽžųžĻűžźƃ
ŲƕŴžűƀŰŶŰƓƂƌƁƏĻŽŰĻŴŸƁſŻŵƖĻƆŵŽƂƀŰŻƌŽžƖ
źžŽƁžŻƕ
ůźƉžĻƕŽŴŸźŰƂžƀĻŲĻźŽžſƆƕĻ#%ĻŲŸżźŽŵŽž
źžŽŴŸƆƕžŽƃŲŰŽŽƏĻſžŲƕƂƀƏĻŲƕŴźŻƎƇŵŽž
ŚŵƀƃŲŰŽŽƏĻŲƁƕżŰĻƕŽƈŸżŸĻƄƃŽźƆƕƏżŸĻſƀž
ŴžŲŶƃƓƂƌƁƏĻŲĻŰŲƂžżŰƂŸƇŽžżƃĻƀŵŶŸżƕĻşƀŸ
ŰźƂŸŲŰƆƕƖĻžűƕųƀƕŲŰƇƕŲĻƁźŻŰĻƂŰĻŴŷŵƀźŰŻĻŽŰ
ſžŲŽƃĻſžƂƃŶŽƕƁƂƌ ĻźžŽŴŸƆƕžŽƃŲŰŽŽƏĻſžŲƕƂƀƏ
ŲżŸźŰƓƂƌƁƏĻŰŲƂžżŰƂŸƇŽžĻŴŻƏĻżŰźƁŸżŰŻƌ
ŽžųžĻſžųŻŸŽŰŽŽƏĻŲžŻžųŸĻſžŲƕƂƀƏ
ŞƁŴƁŵŸƄŽžƁźƂƘŷƘŶƃƘŵƁſ ƅųſųŽƄ
ƀųžųƋƅƆŵųƀƀƒƁŴƘŶƃƘŵƆ
ţŸŶƆžƑŵųƀƀƒƅŸſƂŸƃųƅƆƃŻŘťŤ
ŢŵżſŵƀŰƂƃƀƃĻŲĻƁŰŻžŽƕĻŰŲƂž
żžűƕŻƏĻżžŶŽŰĻŲƕŴƀŵųƃŻƎ
ŲŰƂŸĻƀŵųƃŻƏƂžƀžż
ŠſƃſƈžűƃŶŽƀŶƁűƃƄƁűŸŻſŷžſŴſŲſŻƄųƖŵſŲƁű
ŷűƔƃƍƂƐžűŶŻƁűžƖƃŶżŶųƖŸſƁűƇŶžƃƁűżƍžſƗ
ŻſžƂſżƖ
œŤŵŵƘſŽƀŸƀƀƒŵŻſŽƀŸƀƀƒ
ŽƁƀŷŻƉƘƁƀŸƃų
ůźƉžĻƕŽŴŸźŰƂžƀĻŲĻźŽžſƆƕ
#%ĻŷŰƁŲƕƇŵŽž ĻźžŽŴŸƆƕžŽƃ
ŲŰŽŽƏĻſžŲƕƂƀƏĻſŵƀŵƅžŴŸƂƌĻŲ
ŰŲƂžżŰƂŸƇŽŸŹĻƀŵŶŸż
ŢŰźŸżĻƇŸŽžżĻſžŲƕƂƀƏ ĻƉž
ſžƂƀŰſŻƏƓĻŲĻƁŰŻžŽ Ļſƀžƅž
ŴŸƂƌĻžƅžŻžŴŶŵŽŽƏĻŹĻŷűŵŷ
ŲžŴŽŵŽŽƏ ĻƏźƉžĻƆŵĻŽŵžűƅƕŴŽž
ĻŞſƆƕƏŰźƁŵƁƃŰƀ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻƇŸƂŰŹƂŵĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŒƁƂƃſ
şŲƁűžŶžűżűƉƃƄųűžžƐųƖŵſŲƁűŷűƔƃƍƂƐžű
ƃŶżŶųƖŸƖźžſŽƄŶŻƁűžƖƇŶžƃƁűżƍžſƗŻſžƂſżƖ
ŕŻŵźƂƀŸƇŽŸŹĻſƕŴƕųƀƕŲ
ŜŰźƁĻſƕŴƕųƀƕŲ
ŝƁſƇƁƃƅƘźųŷƁŵƁžŸƀƀƒŵƘŷŽŸƃƆŵųƀƀƒųŵƅƁ
ŝžƘſųƅ
ŒŸźžƀŸƁƂžŲƃƓƂƌƁƏĻŴŻƏ
ƈŲŸŴźžųžĻƃƁƃŽŵŽŽƏĻŷŰſžƂƕ
ŲŰŽŽƏĻƂŰĻŷŻŵŴŵŽƕŽŽƏĻŻžűž
ŲžųžĻƁźŻŰĻƂŰĻűžźžŲŸƅĻŲƕźžŽ
ŇŽŴŸźŰƂžƀĻŲĻźŽžſƆƕĻŲŲƕż
źŽŵŽŽƏĻžűƕųƀƕŲŰƇŰĻƁźŻŰ
ŷŰƁŲƕƇƃƓƂƌƁƏĻſƀŸĻŲŲƕż
źŽŵŽŽƕĻƆƕƓƖĻƄƃŽźƆƕƖ
ŔŻƏĻŰŲƂžżžűƕŻƕŲĻűŵŷĻſƕŴƕųƀƕŲƃĻŻžűžŲžųž
ƁźŻŰ
p şƀŸĻžŴŽžźƀŰƂŽžżƃĻŽŰƂŸƁźŰŽŽƕĻźŽžſźŸ
ſžƂƕźĻſžŲƕƂƀƏĻƁſƀƏżžŲƃƓƂƌƁƏĻŽŰĻŲƕźŽŰĻ
ŽŰĻŴŸƁſŻŵƖĻŷŰƁŲƕƇƃƓƂƌƁƏĻƁŸżŲžŻĻ ŢţśşŊťŝœ
ŕŻŵźƂƀŸƇŽŸŹĻžűƕųƀƕŲĻŻžűžŲžųžĻƁźŻŰĻŽŵ
ſƀŰƆƎƓ ĻźžŻŸĻŴŲŸųƃŽĻŷŽŰƅžŴŸƂƌƁƏĻŲ
ƁƂŰŽƕĻŰŲƂžżŰƂŸƇŽžƖĻŷƃſŸŽźŸ ĻŴŸŲ
ƁƂžƀĻ
şƀŸĻŲŲƕżźŽŵŽƕŹĻƄƃŽźƆƕƖ ĻŴŻƏĻŷŰűŵŷſŵƇŵŽŽƏ
żŰźƁŸżŰŻƌŽžųžĻſžųŻŸŽŰŽŽƏĻŲžŻžųŸĻŲĻƁŰŻžŽƕ
ŰŲƂžżžűƕŻƏĻŴžŴŰƂźžŲžĻŲŸźžŽƃƎƂƌƁƏ
ŽŰƁƂƃſŽƕĻŴƕƖ
p źžŽŴŸƆƕžŽŵƀĻŲżŸźŰƓƂƌƁƏĻŰŲƂžżŰƂŸƇŽž
p ƀŵƆŸƀźƃŻƏƆƕƏĻƂŰĻƁŸƁƂŵżŰĻźžŽƂƀžŻƎ
ƏźžƁƂƕĻſžŲƕƂƀƏĻŰŲƂžżŰƂŸƇŽžĻŲŸżŸźŰ
ƎƂƌƁƏ
p şƀŸĻſžŴŲƕŹŽžżƃĻŽŰƂŸƁźŰŽŽƕĻƄƃŽźƆƕƏ
ŲŸżŸźŰƓƂƌƁƏĻĻƁŸżŲžŻĻųŰƁŽŵ
ŔŻƏĻŰŲƂžżžűƕŻƕŲĻŷĻſƕŴƕųƀƕŲžżĻŻžűžŲžųžĻƁźŻŰ
ƄƃŽźƆƕƏĻſƀŰƆƎƓĻŽŰƁƂƃſŽŸżĻƇŸŽžż
ŢţśşŊťŝœ
p şƀŸĻžŴŽžźƀŰƂŽžżƃĻŽŰƂŸƁźŰŽŽƕĻźŽžſźŸ
ŚžŻŸĻŲŵŽƂŸŻƏƂžƀĻſƀŰƆƎƓĻŽŰĻżŰźƁŸżŰŻƌ
ŽŸƅĻžűŵƀƂŰƅ ĻƀƕŲŵŽƌĻƈƃżƃĻŷűƕŻƌƈƃƓƂƌƁƏ
p şƀŸĻſžŴŲƕŹŽžżƃĻŽŰƂŸƁźŰŽŽƕĻŽŰĻźŽžſźƃ
şƀŸĻŲŸżźŽŵŽŽƕĻžűƕųƀƕŲŰƇŰĻƁźŻŰĻźŻƕżŰƂźžŽ
ƂƀžŻƌĻſžŲŵƀƂŰƓƂƌƁƏĻŴžĻſžſŵƀŵŴŽƕƅĻŽŰŻŰ
ƈƂƃŲŰŽƌ
ƀžŷſžƇŸŽŰƓƂƌƁƏĻſƕŴƕųƀƕŲĻŻžűžŲžųžĻƁźŻŰ
ĻŽŰĻŴŸƁſŻŵƖĻŷŰƁŲƕƇƃƓƂƌƁƏĻƁŸżŲžŻĻ ƀžŷſžƇŸŽŰƓƂƌƁƏĻſƕŴƕųƀƕŲĻŻžűžŲžųž
ƁźŻŰ ĻſžƂƕźĻſžŲƕƂƀƏĻƁſƀƏżžŲƃƓƂƌƁƏĻŽŰ
ŲƕźŽŰĻĻƁŸżŲžŻŸĻ ĻƂŰĻ ĻŷŰƁŲƕƇƃƎƂƌƁƏ
ŽŰĻŴŸƁſŻŵƖ
p şžƂƀƕŹŽŵĻŽŰƂŸƁźŰŽŽƏĻŲŸżŸźŰƓĻƆƎĻƄƃŽź
ƆƕƎĻĻƁŸżŲžŻĻųŰƁŽŵ
ţŸƉŻƃŽƆžƒƉƘƒ
şƀŸĻŲŲƕżźŽŵŽŽƕĻƀŵƆŸƀźƃŻƏ
ƆƕƖĻſžŲƕƂƀƏĻŲĻźŽžſƆƕĻŷŰƁŲƕ
ƇƃƓƂƌƁƏĻſžżŰƀŰŽƇŵŲŸŹ
ƕŽŴŸźŰƂžƀĻŠŵƆŸƀźƃŻƏƆƕƏ
ŲŸźžƀŸƁƂžŲƃƓƂƌƁƏĻŴŻƏĻƃŽŸ
źŽŵŽŽƏĻſžƂƀŰſŻƏŽŽƏĻſžųŰ
ŽžųžĻſžŲƕƂƀƏ ĻŲŸƅŻžſŽŸƅ
ųŰŷƕŲ ĻƂžƉžĻŲĻƁŰŻžŽĻŰŲƂžĻşžŲƕƂƀƏĻŲĻƁŰŻžŽƕ
ŰŲƂžĻƀŵƆŸƀźƃŻƎƓƂƌƁƏ ĻƂžűƂž ĻźžŻŸĻƆƏ
ƄƃŽźƆƕƏĻŲŲƕżźŽŵŽŰ ĻŷžŲŽƕƈŽƓĻſžŲƕƂƀƏĻŲ
ŰŲƂžżžűƕŻƌĻŽŵĻſžƂƀŰſŻƏƓ
ŕœřŞśŕš
ůźƉžĻſžŲƕƂƀƏĻŲĻƁŰŻžŽƕĻŰŲƂžżžűƕŻƏ
ƀŵƆŸƀźƃŻƎŲŰƂŸżŵĻŷŰŽŰŴƂžĻŴžŲųž ĻƕƁŽƃƓ
ƀŸŷŸźĻŷŰſžƂƕŲŰŽŽƏĻŲŽƃƂƀƕƈŽƕƅĻŲƕźžŽ
ťųżſŸƃ
şƀŸĻŰźƂŸŲŰƆƕƖĻƂŰŹżŵƀŰĻƁŸƁƂŵżŰĻŲŸŹŴŵĻŷ
ŽŰŻŰƈƂžŲŰŽžųžĻŲƀƃƇŽƃĻƀŵŶŸżƃĻƀŵƆŸƀźƃŻƏ
ƆƕƖĻŲƕŴſžŲƕŴŽžĻŴžĻƇŰƁƃ ĻƉžĻŷŰŻŵŶŸƂƌĻŲƕŴ
ŷžŲŽƕƈŽƌžƖĻƂŵżſŵƀŰƂƃƀŸĻŦŵĻżƕŽƕżƕŷƃƓĻƀŸŷŸź
ŷŰŻŵŴŵŽƕŽŽƏ ĻŷŰſžƂƕŲŰŽŽƏĻƂŰĻſžųŰŽžųž
ſžŲƕƂƀƏĻŒżŸźŰŹƂŵŲŸżŸźŰŹƂŵĻƆƎĻƄƃŽźƆƕƎĻŲ
ƁŸƁƂŵżƕĻżŵŽƎĻ/;%#4ĻŠųƄƅƃƁżŽŻ
ŠųƄƅƃƁżŽŻŽžŻſųƅų ťųżſŸƃ
şƕŴĻƇŰƁĻƀžűžƂŸĻſƕŴƕųƀƕŲŰƇŰĻŻžűžŲžųžĻƁźŻŰĻźžżſŰƁĻŲŸżŸźŰƓƂƌƁƏ
ŝƁſƇƁƃƅƘźųŷƁŵƁžŸƀƀƒŵƘŷŽŸƃƆŵųƀƀƒųŵƅƁ
ŝžƘſųƅ
ƃŸƉŻƃŽƆžƒƉŻŻĻŞſŸƁĻƁŸƁƂŵżŸĻżŵŽƎĻŴŸŲ
ƁƂžƀĻ
ŢţśşŊťŝœ
şƀŸĻžűƀŰŽŽƕĻżŰźƁŸżŰŻƌŽžƖĻſžƂƃŶŽžƁƂƕ
žűƕųƀƕŲƃĻŲƕźžŽ ĻƀŵƆŸƀźƃŻƏƆƕƏĻſžŲƕƂƀƏĻŷŰŲ
ŶŴŸĻŲŸżŸźŰƓƂƌƁƏ
ŤŻƄƅŸſųŽƁƀƅƃƁžƑƒŽƁƄƅƘƂƁŵƘƅƃƒ
+#35
šŸƁƂŵżŰĻźžŽƂƀžŻƎĻƏźžƁƂƕĻſžŲƕƂƀƏĻŲƕŴƄƕŻƌ
ƂƀžŲƃƓĻųŰŷŸĻƂŰĻƂŲŵƀŴƕĻƇŰƁƂźŸĻŴŻƏĻŷżŵŽ
ƈŵŽŽƏĻƕŽƂŵŽƁŸŲŽžƁƂƕĻŷŰſŰƅƕŲĻƂŰĻŷŰűƀƃŴ
ŽŵŽŽƏĻſžŲƕƂƀƏĻŲĻƁŰŻžŽƕĻŰŲƂžĻşƀŸĻŷŰűƀƃŴ
ŽŵŽŽƕĻŷžŲŽƕƈŽƌžųžĻſžŲƕƂƀƏĻſžŲƕƂƀžŷŰűƕƀŽŸź
ŷŰźƀŸŲŰƓƂƌƁƏĻƕĻſžƇŸŽŰƓƂƌƁƏĻƀŵƆŸƀźƃŻƏƆƕƏ
ſžŲƕƂƀƏĻŲĻƁŰŻžŽƕĻŰŲƂž
ŒżŸźŰŹƂŵŲŸżŸźŰŹƂŵĻƆƎĻƄƃŽźƆƕƎĻŲĻƁŸƁƂŵżƕ
żŵŽƎĻ/;%#4ĻŠųƄƅƃƁżŽŻ ŠųƄƅƃƁżŽŻ
ŽžŻſųƅų ŝƁƀŷŻƉŵƁźŷƆƈųŵƄųžƁƀŸ
ŞſŸƁĻƁŸƁƂŵżŸĻżŵŽƎĻŴŸŲĻƁƂžƀĻ
ŢţśşŊťŝœ
ŔŻƏĻŷŰűŵŷſŵƇŵŽŽƏĻŽŰŹŲŸƉžƖĻƏźžƁƂƕ
ſžŲƕƂƀƏĻŲĻƁŰŻžŽƕĻŰŲƂžżžűƕŻƏĻŴŰƂƇŸźĻƏźž
ƁƂƕĻſžŲƕƂƀƏĻżŰƓĻűƃƂŸĻſžƁƂƕŹŽžĻƃŲƕżźŽŵ
ŽŸŹ
şƀŸĻŽŸŷƌźƕŹĻƂŵżſŵƀŰƂƃƀƕĻŽŰŲźžŻŸƈŽƌžųž
ƁŵƀŵŴžŲŸƉŰĻƄƃŽźƆƕƏĻŰŲƂžżŰƂŸƇŽžƖ
ƀŵƆŸƀźƃŻƏƆƕƖĻžűżŵŶƃƓƂƌƁƏĻŴŻƏĻŷŰſžűƕ
ųŰŽŽƏĻŷŰſžƂƕŲŰŽŽƎĻŲƕźžŽ
ĻŞſƆƕƏŰźƁŵƁƃŰƀ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻƇŸƂŰŹƂŵĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŒƁƂƃſ
œŵƅƁſƁŴƘžƘ5VCTV5VQR
ŚžŻŸĻŴŲŸųƃŽĻŷŽŰƅžŴŸƂƌƁƏĻŲĻƁƂŰŽƕĻŰŲƂžżŰ
ƂŸƇŽžƖĻŷƃſŸŽźŸ ĻƀžűžƂŰĻŴŵƏźžųžĻžűŻŰŴ
ŽŰŽŽƏĻƂŸżƇŰƁžŲžĻžűżŵŶƃƓƂƌƁƏ ĻŽŰſƀŸźŻŰŴ
źŻƕżŰƂźžŽƂƀžŻƌ ĻźžŽŴŸƆƕžŽŵƀĻƂŰĻƈŲŸŴźƕƁƂƌ
ŲŵŽƂŸŻƏƂžƀŰĻŔŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻĻŴŸŲĻƁƂžƀĻ
ŝƁſƇƁƃƅƘźųŷƁŵƁžŸƀƀƒŵƘŷŽŸƃƆŵųƀƀƒųŵƅƁ
ŝžƘſųƅ
ťųŴžŻƉƒƃƁźƂƁŷƘžƆƂƁƅƁŽƘŵƂƁŵƘƅƃƒ
ţƁźƂƁŷƘžƂƁƅƁŽƘŵ
ƂƁŵƘƅƃƒ
௎ƁƃŻƄƅųƀƀƒ
ţƁźƂƁŷƘžƂƁƅƁŽƘŵ
ƂƁŵƘƅƃƒ
௎ƁƃŻƄƅųƀƀƒ
ŒŵŻŸźŸŹĻžűƓżĻųŰƀƏ
ƇžųžĻſžŲƕƂƀƏĻƁſƀƏżž
ŲƃƓƂƌƁƏĻŽŰĻŲƕźŽŰ
ŴŻƏĻƈŲŸŴźžųžĻƃƁƃ
ŽŵŽŽƏĻŻƌžŴƃĻƂŰĻŷŰſž
ƂƕŲŰŽŽƏ
şžƂƕźĻſžŲƕƂƀƏĻŽŰĻſƕŴ
ŻžųƃĻƂŰĻŲƕźŽŰĻşžŲƕƂƀƏ
ƁſƀƏżžŲƃƓƂƌƁƏĻƇŵƀŵŷ
ŲŵŽƂŸŻƏƆƕŹŽƕĻžƂŲžƀŸĻŽŰ
ſŵƀŵŴŽƕŹĻſŰŽŵŻƕ
ŴŻƏĻŷŰűŵŷſŵƇŵŽŽƏĻźžż
ƄžƀƂŽŸƅĻƃżžŲĻƂŰĻŵƄŵź
ƂŸŲŽžųžĻƃƁƃŽŵŽŽƏĻŷŰſž
ƂƕŲŰŽŽƏĻŲĻƅžŻžŴŽƃĻŰűž
ƁŸƀƃĻſžųžŴƃ
şžŲƕƂƀƏĻƁſƀƏżž
ŲƃƓƂƌƁƏĻŽŰĻŻžűžŲŵ
ƁźŻž ĻźƀƕŷƌĻžƂŲžƀŸĻžűƕ
ųƀƕŲŰƇŰĻƁźŻŰ ĻŰĻƂŰźžŶ
ŽŰĻűžźžŲƕĻŲƕźŽŰ
şžŲƕƂƀƏĻƁſƀƏżž
ŲƃƓƂƌƁƏĻƇŵƀŵŷĻŲŵŽƂŸ
ŻƏƆƕŹŽƕĻžƂŲžƀŸ
ŴŻƏĻŷŰſžűƕųŰŽŽƏĻŷŰſž
ƂƕŲŰŽŽƎĻƂŰĻŷŰŻŵŴŵ
ŽƕŽŽƎĻŲĻƅžŻžŴŽžżƃĻƂŰ
ŲžŻžųžżƃĻźŻƕżŰƂƕĻ ſƀŸ
ƆƌžżƃĻƈŲŸŴźƕƁƂƌ
žűŵƀƂŰŽŽƏĻŲŵŽƂŸŻƏ
ƂžƀŰĻżŰƓĻűƃƂŸ
ŴžƁƂŰƂŽƌžĻŲŸƁžźžƎ şžƂƕźĻſžŲƕƂƀƏĻŽŰĻſƕŴ
ŻžųƃĻƂŰĻƇŵƀŵŷĻŲŵŽƂŸŻƏ
ƆƕŹŽƕĻžƂŲžƀŸĻſŵƀŵŴŽƌžƖ
ſŰŽŵŻƕ
ŲĻƁžŽƏƇŽƃĻſžųžŴƃĻſƀŸ
ƅžŻžŴŽƕŹĻŷžŲŽƕƈŽƕŹĻƂŵż
ſŵƀŰƂƃƀƕ
``
ŝƁſƇƁƃƅƘźųŷƁŵƁžŸƀƀƒŵƘŷŽŸƃƆŵųƀƀƒųŵƅƁ
ŝžƘſųƅ
ţƁźƂƁŷƘžƂƁƅƁŽƘŵ
ƂƁŵƘƅƃƒ
௎ƁƃŻƄƅųƀƀƒ
ţƁźƂƁŷƘžƂƁƅƁŽƘŵ
ƂƁŵƘƅƃƒ
௎ƁƃŻƄƅųƀƀƒ
şžƂƕźĻſžŲƕƂƀƏĻŽŰĻŲƕźŽŰ
ƂŰĻƇŵƀŵŷĻŲŵŽƂŸŻƏƆƕŹŽƕ
žƂŲžƀŸĻſŵƀŵŴŽƌžƖ
ſŰŽŵŻƕ
ŴŻƏĻŷŰűŵŷſŵƇŵŽŽƏ
źžżƄžƀƂƃĻŲĻƂŵſŻƃ
ƁƃƅƃĻſžųžŴƃ
şžƂƕźĻſžŲƕƂƀƏĻŽŰĻſƕŴ
ŻžųƃĻşžƂƕźĻſžŲƕƂƀƏ
ƁſƀƏżžŲƃƓƂƌƁƏĻƇŵƀŵŷ
ŲŵŽƂŸŻƏƆƕŹŽƕĻžƂŲžƀŸ
ſŵƀŵŴŽƌžƖĻſŰŽŵŻƕĻƂŰĻŽŰ
ŲƕźŽŰ
ƉžűĻƁſƀƏżƃŲŰƂŸĻſžƂƕź
ƂŵſŻžųžĻƇŸĻƅžŻžŴŽžųž
ſžŲƕƂƀƏĻŽŰĻſƕŴŻžųƃ
şžƂƕźĻſžŲƕƂƀƏĻŽŰ
ųžŻžŲƃĻƂŰĻųƀƃŴŸĻŷĻŲŵŽ
ƂŸŻƏƆƕŹŽŸƅĻžƂŲžƀƕŲ
ſŵƀŵŴŽƌžƖĻſŰŽŵŻƕ
ŴŻƏĻŷŰűŵŷſŵƇŵŽŽƏ
ŵƄŵźƂŸŲŽžųžĻžƅžŻžŴ
ŶŵŽŽƏĻŲĻƅžŻžŴŽƃ
ſžųžŴƃ
şžƂƕźĻſžŲƕƂƀƏĻŽŰĻŲƕźŽŰ
ƇŵƀŵŷĻŲŵŽƂŸŻƏƆƕŹŽƕ
žƂŲžƀŸĻſŵƀŵŴŽƌžƖ
ſŰŽŵŻƕĻƂŰĻŽŰĻſƕŴŻžųƃ
ŴŻƏĻŷŰűŵŷſŵƇŵŽŽƏ
ſžƂƀŰſŻƏŽŽƏĻƅžŻžŴŽžųž
ſžŲƕƂƀƏĻŽŰĻſƕŴŻžųƃ ĻŰűž
ƂŵſŻƕƈžųžĻſžŲƕƂƀƏĻŲ
ŲŵƀƅŽƎĻƇŰƁƂŸŽƃĻƁŰŻžŽƃ
ŲĻƅžŻžŴŽƃĻŰűžĻŶŰƀźƃ
ƁƃƅƃĻſžųžŴƃ
ŝƁſƇƁƃƅƘźųŷƁŵƁžŸƀƀƒŵƘŷŽŸƃƆŵųƀƀƒųŵƅƁ
šŴƘŶƃƘŵųƊŴžƁŽųƉŻžƘƀŷƃƘŵƅųƄųžƁƀƆųŵƅƁſƁŴƘžƒ
ŚųŶųžƏƀųƘƀƇƁƃſųƉƘƒ
şŰƀźƃŲŰŻƌŽŸŹĻ ſŰŻŸŲŽŸŹ ĻžűƕųƀƕŲŰƇĻųžƂƃƓ
ŴŲŸųƃŽĻƕĻƁŰŻžŽĻŰŲƂžĻſŵƀŵŴĻŲƕŴſƀŰŲŻŵŽŽƏż
ƉžűĻŷŽŸŷŸƂŸĻŷŽžƈŵŽŽƏĻƂŰĻƁſžŶŸŲŰŽŽƏ
ŵŽŵƀųƕƖĻſƕŴĻƇŰƁĻſžŴžƀžŶƕĻŠžŷƕųƀƕŲĻŲŰƈžųž
ŰŲƂžżžűƕŻƏĻƂŰźžŶĻſžŴžŲŶŸƂƌĻżŰźƁŸżŰŻƌŽƃ
ŲƕŴƁƂŰŽƌĻſžŴžƀžŶƕ
şŰŻŸŲŽŸŹĻžűƕųƀƕŲŰƇĻżžŶŽŰĻŷŰſƃƁźŰƂŸ
ŽŰſƀƏżƃĻƇŸĻžſžƁŵƀŵŴźžŲŰŽžĻĻŷŰĻŴžſžżž
ųžƎĻƂŰŹżŵƀŰ
ŒĻƂŰŹżŵƀƕĻżžŶŽŰĻŷŰſƀžųƀŰżƃŲŰƂŸĻŴŲƕĻƀƕŷ
ŽŸƅĻƇŰƁžŲŸƅĻŲƕŴżƕƂźŸĻŒĻƆƌžżƃĻŲŸſŰŴźƃ
ŲŸƁŻƕŲĻƇŰƁžŲŰĻŲƕŴżƕƂźŰĻŲŸźžƀŸƁƂžŲƃƓƂƌƁƏ
ŴŻƏĻſžŷŽŰƇŵŽŽƏĻƇŰƁƃ ĻźžŻŸĻŰŲƂžĻƀžŷƕųƀƕƂŵĻŹ
ųžƂžŲŵĻŴŻƏĻŵźƁſŻƃŰƂŰƆƕƖĻŕŻŵźƂƀžŽŽŰ
ƁŸƁƂŵżŰĻŰŲƂžżžűƕŻƏĻŰŲƂžżŰƂŸƇŽžĻžűƇŸ
ƁŻƎƓĻƇŰƁĻŲŲƕżźŽŵŽŽƏĻžűƕųƀƕŲŰƇŰĻŽŰĻžƁŽžŲƕ
ŴŰŽŸƅĻſƀžĻŷžŲŽƕƈŽƎĻƂŵżſŵƀŰƂƃƀƃ
ŢšŢŘţŘŗřŘŠŠŲ
ŢšŢŘţŘŗřŘŠŠŲ
ŝŵĻŲŸźžƀŸƁƂžŲƃŹƂŵĻſŰŻŸŲŽŸŹĻžűƕųƀƕŲŰƇĻƃ
ſƀŸżƕƉŵŽŽƕĻŦŵĻſƀŸŷŲŵŴŵĻŴžĻŲŸźŸŴƕŲ
ŲŸƅŻžſŽŸƅĻųŰŷƕŲ
ŠžŷŻŸƂŵĻſŰŻƌŽŵĻżžŶŵĻƁſŰŻŰƅŽƃƂŸĻŒŸż
źŽƕƂƌĻŴžŴŰƂźžŲŸŹĻſŰŻŸŲŽŸŹĻžűƕųƀƕŲŰƇ
ſŵƀŵŴĻſžƇŰƂźžżĻŷŰſƀŰŲźŸ
şŵƀŵƁŲƕŴƇƕƂƌƁƏĻŽŰĻƕŽƄžƀżŰƆƕŹŽžżƃĻŴŸƁ
ſŻŵƖ ĻƉžĻžűƕųƀƕŲŰƇĻŲŸżźŽŵŽžĻšŸżŲžŻĻžűƕ
ųƀƕŲƃĻſžźŰŷŰŽŸŹĻŽŰĻƕŽƄžƀżŰƆƕŹŽžżƃĻŴŸƁ
ſŻŵƖ ĻźžŻŸĻŲƕŽĻſƀŰƆƎƓ
ŢţśşŊťŝœ
ŚžŻŸĻſƀŰƆƎƓĻŴžŴŰƂźžŲŸŹĻſŰŻŸŲŽŸŹĻžűƕ
ųƀƕŲŰƇ ĻŷſƕŴĻŰŲƂžżžűƕŻƏĻżžŶŵĻŹƂŸĻŴŸż
ƉžĻƓĻƆƕŻźžżĻŽžƀżŰŻƌŽŸżĻƏŲŸƉŵż
ŢųƃŽƆŵųƀƀƒƀųƄƈŻžƘ
şƀŸĻſŰƀźƃŲŰŽŽƕĻŰŲƂžżžűƕŻƏĻŽŰĻźƀƃƂžżƃ
ƁƅŸŻƕĻźŰſžƂĻŰŲƂžĻżŰƓĻűƃƂŸĻƁſƀƏżžŲŰŽŸŹ
ŲŽŸŷĻŴŻƏĻŷŰűŵŷſŵƇŵŽŽƏĻſžŴŰƇƕĻſŰŻƌŽžųžĻŲ
ſŰŻŸŲŽŸŹĻžűƕųƀƕŲŰƇ
ŚųƂƃųŵŽųƂųžŻŵų
œŽƆſƆžƒƅƁƃƅųƂųžŻŵƁ
şƀŸĻŽŵŴžƁƂŰƂŽƌžżƃĻŷŰƀƏŴƕĻŰźƃżƃŻƏƂžƀŰ
ŰűžĻŷŰŽŰŴƂžĻŽŸŷƌźžżƃĻƀƕŲŽƕĻſŰŻŸŲŰĻſŰƀźƃ
ŲŰŻƌŽŸŹĻžűƕųƀƕŲŰƇĻŲŸżŸźŰƓƂƌƁƏĻŰŲƂžżŰ
ƂŸƇŽž ĻƕĻŽŰĻƕŽƄžƀżŰƆƕŹŽžżƃĻŴŸƁſŻŵƖ
ŷƏŲŻƏƓƂƌƁƏĻŲƕŴſžŲƕŴŽŵĻſžŲƕŴžżŻŵŽŽƏĻşƕŴ
ƂŲŵƀŴƕƂƌ ĻƉžĻŲŸĻſƀžƇŸƂŰŻŸĻſžŲƕŴžżŻŵŽŽƏ
ŽŰƂŸƁŽƃŲƈŸĻźŽžſźƃĻƕŽŴŸźŰƂžƀŰĻ1-ĻžŴŸŽ
ƀŰŷ ĻŴŸŲĻƁƂžƀĻ
ŗƁŷųƅŽƁŵŻżƁŴƘŶƃƘŵųƊƌƁƂƃųƉƑƖ
ƀųƂųžŻŵƘ
şŰŻŸŲŽŸŹĻžűƕųƀƕŲŰƇĻűŻžźƃƓƂƌƁƏ ĻƏźƉžĻŷžŲ
ŽƕƈŽƏĻƂŵżſŵƀŰƂƃƀŰĻſŵƀŵŲŸƉƃƓĻˆšĻşƀŸ
ƂŵżſŵƀŰƂƃƀƕĻˆšĻƂŰĻŽŸŶƇŵĻżŰźƁŸżŰŻƌŽŸŹ
ƇŰƁĻƀžűžƂŸĻſŰƀźƃŲŰŻƌŽžųžĻžűƕųƀƕŲŰƇŰĻƁƂŰ
ŽžŲŸƂƌĻĻƅŲŸŻŸŽ
ŠſƀŶƁŶŵŷƄųűżƍžűƃűŲżŹƈŻűžűŻƁŹƉƇƖŸűżŹų
žſƗŴſƁżſųŹžŹƀűżŹųžſŴſŲűŻű
ĻŞſƆƕƏŰźƁŵƁƃŰƀ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻƇŸƂŰŹƂŵĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŒƁƂƃſ
ŝƁſƇƁƃƅƘźųŷƁŵƁžŸƀƀƒŵƘŷŽŸƃƆŵųƀƀƒųŵƅƁ
šŴƘŶƃƘŵųƊŴžƁŽųƉŻžƘƀŷƃƘŵƅųƄųžƁƀƆųŵƅƁſƁŴƘžƒ źžŻŸĻŷŰŴŰŽŸŹĻƇŰƁĻŷƏŲŻƏƓƂƌƁƏĻſžƀƃƇĻƕŷ
ƁŸżŲžŻžż
ŕœřŞśŕš
ŝŵžŴŽžƀŰŷžŲŵĻŲŸźžƀŸƁƂŰŽŽƏĻſŵƀŵŴſƃ
ƁźžŲžųžĻŽŰųƀƕŲŰƇŰĻſƀŸĻſžƖŷŴźŰƅĻŽŰĻŽŵŲŵ
ŻŸźƕĻŲƕŴƁƂŰŽƕĻżžŶŵĻſƀŸŷŲŵƁƂŸĻŴžĻƀžŷƀƏŴ
ŶŵŽŽƏĻŰźƃżƃŻƏƂžƀŰĻƂŰĻƃƁźŻŰŴŽŵŽŽƏ
ŷŰſƃƁźƃ
şƕŴĻƇŰƁĻƀžűžƂŸĻſŵƀŵŴſƃƁźžŲžųžĻŽŰųƀƕ
ŲŰƇŰĻŰŲƂžżžűƕŻƌĻżŰƓĻƀƃƅŰƂŸƁƌ ĻƆŵĻŷŰűŵŷ
ſŵƇŸƂƌĻƀƕŲŵŽƌĻŷŰƀƏŴƃĻŰźƃżƃŻƏƂžƀŰ
ŴžƁƂŰƂŽƕŹĻŴŻƏĻſžſžŲŽŵŽŽƏĻŵŽŵƀųƕƖ ĻƉž
ŷŰƂƀŰƇƃƓƂƌƁƏĻſƀŸĻƀŵųƃŻƏƀŽžżƃĻŲŸźžƀŸ
ƁƂŰŽŽƕĻŽŰųƀƕŲŰƇŰĻŞűƕųƀƕŲŰƇĻŲŸźžƀŸƁƂž
ŲƃƓƂƌƁƏĻŽŵĻŴžŲƈŵĻĻƅŲŸŻŸŽĻŷŰĻžŴŸŽ
ƀŰŷ
šŸżŲžŻĻƃŲƕżźŽŵŽžųžĻƂŰŹżŵƀŰĻŽŰ
ŰŽŰŻžųžŲƕŹĻźžżűƕŽžŲŰŽƕŹĻſŰŽŵŻƕ
ſƀŸŻŰŴƕŲ
šŸżŲžŻĻƃŲƕżźŽŵŽžųžĻƂŰŹżŵƀŰĻŽŰ
ƆŸƄƀžŲƕŹĻźžżűƕŽžŲŰŽƕŹĻſŰŽŵŻƕ
ſƀŸŻŰŴƕŲ
ňžƅſƁŽűƇƖźžƖŵŹƂƀżŶƗ ƇŹƅƁſųűŻſŽŲƖžſųűžű
ƀűžŶżƍƀƁŹżűŵƖų ƃűŽŶžƏſƁŴűžƖųžűųƖŴűƇƖƗ
ŚŽžſźŰĻ1-
šƂŸƃųƉƘƒ
ŚžŻƕƉŰƂźž
4'5'6
ŔŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻſƀžĻƕŽƄžƀżŰƆƕŹŽŸŹĻŴŸƁſŻŵŹĻƂŰ
1- ĻŴŸŲĻƁƂžƀĻĻƂŰĻ
ŤŻſŵƁžŻƅųƂƁŵƘŷƁſžŸƀƀƒƀų
ŷŻƄƂžŸƙ
şƕƁŻƏĻŲŲƕżźŽŵŽŽƏĻžűƕųƀƕŲŰƇŰĻŽŰ
ƕŽƄžƀżŰƆƕŹŽžżƃĻŴŸƁſŻŵƖĻŷŰƁŲƕ
ƇƃƓƂƌƁƏĻƁŸżŲžŻĻžűƕųƀƕŲƃ
ňžƅſƁŽűƇƖźžŹźŵŹƂƀżŶź űžűżſŴſųűŻſŽŲƖžſ
ųűžűƀűžŶżƍƀƁŹżűŵƖų ƃűŽŶžƏſƁŴűžƖųžűųƖŴű
ƇƖƗ
ŚžŻŸĻžŴŸŽĻŷĻƂŰŹżŵƀƕŲĻƃŲƕżźŽŵŽž ĻƁŸżŲžŻ
ƃŲƕżźŽŵŽžųžĻƂŰŹżŵƀŰĻŷŰƁŲƕƇƃƓƂƌƁƏĻŽŰ
ƕŽƄžƀżŰƆƕŹŽžżƃĻŴŸƁſŻŵƖĻƃĻƂžŹĻƁŰżŵĻƇŰƁ
ĻŞſƆƕƏŰźƁŵƁƃŰƀ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻƇŸƂŰŹƂŵĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŒƁƂƃſ
ŒĻƂŰűŻŸƆƕĻŽŰŲŵŴŵŽƕĻƁŸżŲžŻŸĻƂŰĻſžŲƕŴž
żŻŵŽŽƏ ĻƉžĻŷƏŲŻƏƎƂƌƁƏĻŽŰĻŴŸƁſŻŵƖ
ŝƁſƇƁƃƅƘźųŷƁŵƁžŸƀƀƒŵƘŷŽŸƃƆŵųƀƀƒųŵƅƁ
šŴƘŶƃƘŵųƊŴžƁŽųƉŻžƘƀŷƃƘŵƅųƄųžƁƀƆųŵƅƁſƁŴƘžƒ
ŤŻſ
ŵƁž
ŗŻƄƂžŸż
ŚƀųƊŸƀƀƒ
ŞűƕųƀƕŲŰƇĻŲŲƕż
źŽŵŽžĻƕĻŲƕŽĻſƀŰ
ƆƎƓ
ŢŰŹżŵƀĻžűƕųƀƕ
ŲŰƇŰĻűƃŲĻŰźƂŸŲž
ŲŰŽŸŹĻſƕƁŻƏ
ŲŸƂƏųŽŵŽŽƏ
źŻƎƇŰĻŔŚĻƕŷ
ŷŰżźŰĻŷŰſŰŻŵŽŽƏ
ƂŰĻŷŰŻŸƈŵŽŽƏ
ŰŲƂžżžűƕŻƏĻĻžűƕ
ųƀƕŲĻŴŲŸųƃŽŰĻƂŰ
ƁŰŻžŽƃĻŰŲƂžżž
űƕŻƏĻƀžŷſžƇ
ŽŵƂƌƁƏĻƃĻŷŰŴŰŽŸŹ
ƇŰƁ
ťƁƂžŻŵƁƅƁ
ƂŻƅŸžƏ
ƁƅŽž
ţŸŹŻſƐŽƁ
ƀƁſŻŻųŽŽƆ
ſƆžƒƅƁƃų
ŞűƕųƀƕŲŰƇĻűƃŲ
ŲŸżźŽŵŽŸŹĻŵŻŵź
ƂƀžŽŽžƎĻƁŸƁƂŵ
żžƎĻŰŲƂžżžűƕŻƏ
ŴŻƏĻŷŰűŵŷſŵ
ƇŵŽŽƏĻƁƂŰƀƂƃ
ŴŲŸųƃŽŰ
ŤŻſ
ŵƁž
ŢƃƒſŻżźųƂƆƄŽƅųƀŸŶųżƀŸ
ŵŻſŽƀŸƀƀƒ
ŗŻƄƂžŸż
ŚƀųƊŸƀƀƒ
šƅƁƂŻƅŸžƏ
ƀŸƃųŴ
ŠŻźŽƆƃƁ
ŵŸƀƏƅƁƂ
žŻŵų
ŝŰƁƂƀžŹźŰĻžűƕ
ųƀƕŲŰƇŰĻŽŵżžŶ
ŻŸŲŰĻƃĻŷŲƏŷźƃĻŷ
ŽŰŴƂžĻŽŸŷƌźŸż
ƀƕŲŽŵżĻſŰŻŸŲŰ
ŦŵĻŽŵžűƅƕŴŽž
ŴŻƏĻŷŰűŵŷſŵ
ƇŵŽŽƏĻŷŰſƃƁźƃ
ŴŲŸųƃŽŰĻƕ
ſƀŸűŻŸŷŽž ĻĻźż
ƖŷŴŸ
šƅƁƂŻƅŸžƏ
ťƃŸŴƆŸƅƄƒ
ƃŸſƁƀƅ
ŞűƕųƀƕŲŰƇĻŽŵĻſƀŰ
ƆƎƓĻŗŲŵƀŽƕƂƌƁƏ
ŴžĻŰŲƂžżŰŹ
ƁƂŵƀŽƕĻŴŻƏĻſƀž
ŲŵŴŵŽŽƏĻƀŵżžŽƂ
ŽŸƅĻƀžűƕƂĻ7PMWP
ƀŵźžżŵŽŴƃƓ
ŷŲŵƀŽƃƂŸƁƏĻŴž
ŰŲƂžƀŸŷžŲŰŽžƖ
ŰŲƂžżŰŹƁƂŵƀŽƕ
7PMWP
şƀŸĻſƀƏżžżƃĻŷŰſƃƁźƃĻžűƕųƀƕŲŰƇĻűƃŴŵĻŲŲƕż
źŽŵŽžĻŽŰĻĻƅŲŸŻŸŽ
ŞűƕųƀƕŲĻƁŰŻžŽƃĻŰŲƂžĻſžƇŽŵƂƌƁƏ ĻƉžŹŽžĻžƅž
ŻžŴŶƃŲŰŻƌŽŰĻƀƕŴŸŽŰĻŴŲŸųƃŽŰĻŴžƁƏųŽŵĻŲƕŴ
ſžŲƕŴŽžƖĻƂŵżſŵƀŰƂƃƀŸ
ŢţśşŊťŝœ
ŗŰſƃƁźŰƂŸĻŴŲŸųƃŽĻƂŰĻſžƇŸŽŰƂŸĻƀƃƅ
żžŶŽŰĻſƕŴĻƇŰƁĻƀžűžƂŸĻſŵƀŵŴſƃƁźžŲžųž
ŽŰųƀƕŲŰƇŰ
ŝŰƂŸƁŽƕƂƌĻźŽžſźƃĻ1- ĻƉžűĻŷŰŹƂŸĻŲ
żŵŽƎ
şƀžźƀƃƂƕƂƌĻźžŻƕƉŰƂźžĻŴžĻšƅƁƂŻƅŸžƏ
ƂŰĻžűŵƀƕƂƌĻ1-
şƀžźƀƃƇƃŹƂŵĻŲſŵƀŵŴĻƃĻŽŰƁƂƃſŽžżƃ
żŵŽƎĻŴžĻŢƃƒſƁżƂƆƄŽšƄƅ ĻƉžűĻŲżŸ
źŰƂŸŲŸżŸźŰƂŸĻžűƕųƀƕŲŰƇĻƕĻžűŵƀƕƂƌĻŲƕŴſž
ŲƕŴŽƃĻžſƆƕƎĻŷŰĻŴžſžżžųžƎĻ1-
ŒŸŹŴƕƂƌĻŷĻżŵŽƎĻŷŰĻŴžſžżžųžƎĻ4'5'6
ŧŵƀŵŷĻŴŵƏźŸŹĻƇŰƁĻſžŲƕŴžżŻŵŽŽƏĻŷŽŸźŰƓĻŷ
ŴŸƁſŻŵƏĻŰŲƂžżŰƂŸƇŽž ĻŰűžĻŹžųžĻżžŶŽŰ
ŲŸŴŰŻŸƂŸĻŽŰƂŸƁźŰŽŽƏżĻŽŰĻźŽžſźƃĻƕŽŴŸźŰ
ƂžƀŰĻ1-
ĻŞſƆƕƏŰźƁŵƁƃŰƀ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻƇŸƂŰŹƂŵĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŒƁƂƃſ
ŝƁſƇƁƃƅƘźųŷƁŵƁžŸƀƀƒŵƘŷŽŸƃƆŵųƀƀƒųŵƅƁ
šŴƘŶƃƘŵųƊŴžƁŽųƉŻžƘƀŷƃƘŵƅųƄųžƁƀƆųŵƅƁſƁŴƘžƒ ťųżſŸƃ
ŧŰƁ ĻźžŻŸĻŰŲƂžĻżŰƓĻűƃƂŸĻƀžŷƕųƀƕƂŸżĻƕĻųžƂž
ŲŸżĻŴžĻŵźƁſŻƃŰƂŰƆƕƖ ĻſƀžųƀŰżƃƓƂƌƁƏĻŲĻƂŰŹ
żŵƀƕ
ŢƃƁŶƃųſƆŵųƀƀƒƅųżſŸƃų
ŝŰƂŸƁŽƕƂƌĻźŽžſźƃĻ1- ĻƉžűĻŷŰŹƂŸĻŲ
żŵŽƎ
şƀžźƀƃƂƕƂƌĻźžŻƕƉŰƂźžĻŴžĻšƅƁƂŻƅŸžƏ
ƂŰĻžűŵƀƕƂƌĻ1-
ŞűŵƀƕƂƌĻžŴŸŽĻŷĻŴŲžƅĻƂŰŹżŵƀƕŲĻźžŻƕƉŰƂ
źžżĻƂŰĻſƕŴƂŲŵƀŴƕƂƌĻŲŸűƕƀĻŷŰĻŴžſžżžųžƎ
1-
ŚžƀžƂźžĻŽŰƂŸƁŽƕƂƌĻƕĻŲƕŴſƃƁƂƕƂƌĻźŽžſźƃ
1- ĻƉžűĻſŵƀŵŹƂŸĻŴžĻſƕŴƁŲƕƇŵŽŸƅĻųžŴŸŽ
ŒŲŵŴƕƂƌĻűŰŶŰŽŵĻŷŽŰƇŵŽŽƏĻųžŴŸŽĻŷŰ
ŴžſžżžųžƎĻźžŻƕƉŰƂźŰ
ŚžƀžƂźžĻŽŰƂŸƁŽƕƂƌĻƕĻŲƕŴſƃƁƂƕƂƌĻźŽžſźƃ
1- ĻƉžűĻſŵƀŵŹƂŸĻŴžĻſƕŴƁŲƕƇŵŽŸƅĻƅŲŸ
ŻŸŽ
ŒŲŵŴƕƂƌĻűŰŶŰŽŵĻŷŽŰƇŵŽŽƏĻƅŲŸŻŸŽĻŷŰ
ŴžſžżžųžƎĻźžŻƕƉŰƂźŰ
ŝŰƂŸƁŽƕƂƌĻ1-ĻŴŻƏĻſƕŴƂŲŵƀŴŶŵŽŽƏ
ŽŰŻŰƈƂƃŲŰŽŽƏ
şžŲŵƀŽƕƂƌƁƏĻŲĻżŵŽƎĻŷŰĻŴžſžżžųžƎ
4'5'6
ŒŸűŸƀŰŹƂŵĻƕŽƈŸŹĻƇŰƁĻ ſƀžŴžŲŶƃŹƂŵĻŷ
źƀžźƃĻ ĻŰűžĻŲŸŹŴƕƂƌĻŷĻżŵŽƎĻŷŰĻŴžſžżž
ųžƎĻ4'5'6
ŚųƂƆƄƅƘƅƏƅųżſŸƃ
ŝŰƂŸƁŽƕƂƌĻźŽžſźƃĻ1- ĻƉžűĻŷŰŹƂŸĻŲ
żŵŽƎ
şƀžźƀƃƂƕƂƌĻźžŻƕƉŰƂźžĻŴžĻšƅƁƂŻƅŸžƏ
ƂŰĻžűŵƀƕƂƌĻ1-
ŞűŵƀƕƂƌĻžŴŸŽĻŷĻŴŲžƅĻƂŰŹżŵƀƕŲĻźžŻƕƉŰƂ
źžżĻƂŰĻŰźƂŸŲƃŹƂŵĻŹžųžĻŷŰĻŴžſžżžųžƎ
1-
ŒŸŹŴƕƂƌĻŷĻżŵŽƎĻŷŰĻŴžſžżžųžƎĻ4'5'6
ŕŻſŽƀŸƀƀƒƅųżſŸƃų
ŒŲƕżźŽŵŽŸŹĻƂŰŹżŵƀžżĻžűƕųƀƕŲŰƇĻżžŶŽŰĻŲŸż
źŽƃƂŸĻŲƀƃƇŽƃĻƉŵĻŴžĻŽŰƁƂŰŽŽƏĻŷŰſƀžųƀŰżž
ŲŰŽžųžĻƇŰƁƃĻŒŸźžŽŰŹƂŵĻŽŰƁƂƃſŽƕĻŴƕƖ
ŝŰƂŸƁŽƕƂƌĻźŽžſźƃĻ1- ĻƉžűĻŷŰŹƂŸĻŲ
żŵŽƎ
şƀžźƀƃƂƕƂƌĻźžŻƕƉŰƂźžĻŴžĻšƅƁƂŻƅŸžƏ
ƂŰĻžűŵƀƕƂƌĻ1-
ůźƉžĻƂŰŹżŵƀĻűƃŲĻŲƁƂŰŽžŲŻŵŽŸŹ ĻŰŻŵ
ŽŵĻŷŰſƃƉŵŽŸŹ ĻſžƀƃƇĻƕŷĻŲƁƂŰŽžŲŻŵ
ŽŸżĻƇŰƁžżĻŲƕŴžűƀŰŶŰƓƂƌƁƏĻſƕźƂž
ųƀŰżŰĻųžŴŸŽŽŸźŰ
ŗŽžŲƃĻŽŰƂŸƁŽƕƂƌĻ1- ĻƉžűĻƃŲƕżźŽƃƂŸĻƂŰŹżŵƀ
ĻŞſƆƕƏŰźƁŵƁƃŰƀ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻƇŸƂŰŹƂŵĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŒƁƂƃſ
ŞűŵƀƕƂƌĻžŴŸŽĻŷĻŴŲžƅĻƂŰŹżŵƀƕŲĻźžŻƕƉŰƂ
źžżĻƂŰĻſƕŴƂŲŵƀŴƕƂƌĻŲŸűƕƀĻŷŰĻŴžſžżžųžƎ
1-
ŒŸżŸźŰŹƂŵĻƂŰŹżŵƀĻŽŰƁƂƃſŽŸżĻƇŸŽžż
p ŽŰƂŸƁŽƕƂƌĻƕĻƃƂƀŸżƃŹƂŵĻ1-ĻŰűž
p źžƀžƂźžĻŽŰƂŸƁŽƕƂƌĻ1- ĻƉžűĻſƀžŴžŲ
ŶŸƂŸĻƀžűžƂƃĻŷĻżŵŽƎĻşžƂƕżĻŲŸűŵƀƕƂƌ
ŷƃſŸŽŸƂŸĻƂŰŹżŵƀĻƕĻſƕŴƂŲŵƀŴƕƂƌĻŲŸűƕƀ
ŷŰĻŴžſžżžųžƎĻ1-
ŒŸŹŴƕƂƌĻŷĻżŵŽƎĻŷŰĻŴžſžżžųžƎĻ4'5'6
ţŲƕżźŽŵŽŸŹĻƂŰŹżŵƀžżĻžűƕųƀƕŲŰƇĻżžŶŽŰĻŲŸż
źŽƃƂŸĻŷųƕŴŽžĻŷĻƕŽƁƂƀƃźƆƕƏżŸ ĻŽŰŲŵŴŵŽŸżŸĻŲ
ƀžŷŴƕŻƕĻşƀƏżŸŹĻŷŰſƃƁźĻƂŰĻŽŵųŰŹŽŵĻŲŸż
źŽŵŽŽƏĻŴŸŲĻƁƂžƀĻ
ŖƁŷŻƀƀŻŽƅųżſŸƃ
ŧŰƁĻžűƕųƀƕŲŰƇŰĻŲŸŷŽŰƇŰƓƂƌƁƏĻŷŰĻųžŴŸŽŽŸźžż
ŰŲƂžżžűƕŻƏ
ŢţśşŊťŝœ
šźŸŴŰŽŽƏĻſžźŰŷŽŸźƕŲĻųžŴŸŽŽŸźŰĻŰŲƂžżž
űƕŻƏĻſƀŸŷŲžŴŸƂƌĻƂŰźžŶĻŴžĻƁźŸŴŰŽŽƏĻŲƁƕƅ
ŽŰŻŰƈƂƃŲŰŽƌĻƂŰŹżŵƀŰ
ŝƁſƇƁƃƅƘźųŷƁŵƁžŸƀƀƒŵƘŷŽŸƃƆŵųƀƀƒųŵƅƁ
ŗƁŷųƅŽƁŵŻżƁŴƘŶƃƘŵųƊ
ŚųŶųžƏƀųƘƀƇƁƃſųƉƘƒƂƃƁ
ŷƁŷųƅŽƁŵŻżƁŴƘŶƃƘŵųƊ
ŗƁŷųƅŽƁŵŻżƁŴƘŶƃƘŵųƊƌƁƂƃųƉƑƖ
ƀųƂųžŻŵƘ
ŔŻƏĻŰŲƂžżžűƕŻƕŲĻŷĻŴŸŷŵŻƌŽŸżŸĻŴŲŸųƃŽŰżŸ
ƉžĻſƀžŴŰƎƂƌƁƏĻƃĻƅžŻžŴŽŸƅĻźŻƕżŰƂŸƇŽŸƅ
ŷžŽŰƅĻŴŻƏĻŷŰűŵŷſŵƇŵŽŽƏĻŲƕŴſžŲƕŴŽžƖĻƀžűž
ƇžƖĻƂŵżſŵƀŰƂƃƀŸĻŴŲŸųƃŽŰĻƂŰĻŽŰŻŵŶŽžųžĻžűƕ
ųƀƕŲƃĻƁŰŻžŽƃĻżžŶŵĻŷŽŰŴžűŸƂŸƁƏĻŴžŴŰƂźž
ŲŸŹĻžűƕųƀƕŲŰƇ
şƀŸĻſƀŰƆƎƎƇžżƃĻŴŲŸųƃŽƕĻžűƕųƀƕŲŰƇĻŲżŸ
źŰƓƂƌƁƏĻŰŲƂžżŰƂŸƇŽžĻſƀŸĻŽŵžűƅƕŴŽžƁƂƕ
ŴžŴŰƂźžŲžųžĻžűƕųƀƕŲƃ
ţĻƂŰźŸƅĻŲŸſŰŴźŰƅĻŰŲƂžżžűƕŻƌĻƃƁƂŰƂźžŲŰŽŸŹ
ŽŰƁƂƃſŽŸżŸĻŲŰƀƕŰŽƂŰżŸĻžűŻŰŴŽŰŽŽƏ
p ŴžŴŰƂźžŲŸŹĻŵŻŵźƂƀŸƇŽŸŹĻžűƕųƀƕŲŰƇĻŰűž
p ŴžŴŰƂźžŲŸŹĻſŰŻŸŲŽŸŹĻžűƕųƀƕŲŰƇ
ŗƁŷųƅŽƁŵŻżŸžŸŽƅƃŻƊƀŻżƁŴƘŶƃƘŵųƊ
ŠžűžƂžƎĻžűƕųƀƕŲŰƇŰĻŽŵĻżžŶŽŰĻźŵƀƃŲŰƂŸĻŲ
ƀƃƇŽžżƃĻƀŵŶŸżƕ ĻŲƕŽĻŲżŸźŰƓƂƌƁƏĻŰŲƂžżŰ
ƂŸƇŽž ĻſƕƁŻƏĻŷŰſƃƁźƃĻŴŲŸųƃŽŰ ĻƏźƉžĻŷžŲ
ŽƕƈŽƏĻƂŵżſŵƀŰƂƃƀŰĻŽŸŶƇŵĻĻˆ$ĻŞűƕųƀƕŲŰƇ
ŲŸżŸźŰƓƂƌƁƏĻſƕƁŻƏĻŴžƁƏųŽŵŽŽƏĻŷŰŴŰŽžƖĻƂŵż
ſŵƀŰƂƃƀŸĻƁŰŻžŽƃ
ŞűƕųƀƕŲŰƇĻŲŸżŸźŰƓƂƌƁƏĻŰŲƂžżŰƂŸƇŽžĻſƀŸ
ŴžƁƏųŽŵŽŽƕĻŽŵžűƅƕŴŽžƖĻƂŵżſŵƀŰƂƃƀŸ ĻŰűž
ſƀŸĻŲŸżźŽŵŽŽƕĻŴŲŸųƃŽŰ
ŢţśşŊťŝœ
şƕŴĻƇŰƁĻƀžűžƂŸĻŴžſžżƕŶŽžųžĻŽŰųƀƕŲŰƇŰĻŷ
ŽŸŷƃĻżŰƈŸŽŸĻżžŶŵĻŲŸƅžŴŸƂŸĻŴŸż ĻƆŵ
ŰűƁžŻƎƂŽžĻŽžƀżŰŻƌŽž
ňžƅſƁŽűƇƖźžŹźŵŹƂƀżŶź űžűżſŴſųűŻſŽŲƖžſ
ųűžűƀűžŶżƍƀƁŹżűŵƖų ƃűŽŶžƏſƁŴűžƖųžűųƖŴű
ƇƖƗ
œŵƅƁſųƅŻƊƀŻżƃŸŹŻſƊŻŵŻſŽƀŸƀƀƒ
ŗŰĻŽŵžűƅƕŴŽžƁƂƕĻŰŲƂžżŰƂŸƇŽŸŹĻŷŰſƃƁź
ŴžŴŰƂźžŲžųžĻžűƕųƀƕŲŰƇŰĻżžŶŽŰĻŲŸżźŽƃƂŸ
ŐŲƂžƀŸŷžŲŰŽŸŹĻŴŸŻŵƀĻ7PMWPĻżŰƓĻƕŽƄžƀżŰƆƕƎĻƉžŴžĻŲƕŴſžŲƕŴŽŸƅĻųŵžųƀŰƄƕƇŽŸƅĻŷžŽ
ŔŻƏĻŰŲƂžżžűƕŻƕŲ ĻƃƁƂŰƂźžŲŰŽŸƅĻſŰƀźƃŲŰŻƌŽŸżŸĻžűƕųƀƕŲŰƇŰżŸ ĻŴŸŲĻƁƂžƀĻ
ĻŞſƆƕƏŰźƁŵƁƃŰƀ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻƇŸƂŰŹƂŵĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŒƁƂƃſ
ŝƁſƇƁƃƅƘźųŷƁŵƁžŸƀƀƒŵƘŷŽŸƃƆŵųƀƀƒųŵƅƁ
ŗƁŷųƅŽƁŵŻżƁŴƘŶƃƘŵųƊ ŞűŵƀƕƂƌĻžŴŽƃĻŷĻžſƆƕŹĻ10ĻŰűžĻ1((ĻŷŰ
ŴžſžżžųžƎĻźžŻƕƉŰƂźŰĻƂŰĻſƕŴƂŲŵƀŴƕƂƌ
ŲŸűƕƀĻŷŰĻŴžſžżžųžƎĻ1-
ŒŸŹŴƕƂƌĻŷĻżŵŽƎĻŷŰĻŴžſžżžųžƎĻ4'5'6
ŢţśşŊťŝœ
ŞſƆƕƖĻżŵŽƎĻŲƕŴžűƀŰŶŰƎƂƌƁƏĻƂƕŻƌźŸĻŲ
ſžŻžŶŵŽŽƕĻźŻƎƇŰĻ+ ĻƂžżƃĻűƃŴƌƏźƕĻƀŵųƃ
ŻƎŲŰŽŽƏĻƁŻƕŴĻſƀžŲžŴŸƂŸĻſŵƀŵŴĻƁƂŰƀƂžż
ŴŲŸųƃŽŰ
ňžƅſƁŽűƇƖźžƖŵŹƂƀżŶƗ ƇŹƅƁſųűŻſŽŲƖžſųűžű
ƀűžŶżƍƀƁŹżűŵƖų ƃűŽŶžƏſƁŴűžƖųžűųƖŴűƇƖƗ
ŚŽžſźŰĻ1-
ŚžŻƕƉŰƂźž
ŚŽžſźŰĻ4'5'6
şŵƀŵŴĻŷŰſƃƁźžżĻŴŲŸųƃŽŰĻŒŸűŵƀƕƂƌ
ſžŻžŶŵŽŽƏĻźŻƎƇŰĻŊ ĻŴŸŲĻƁƂžƀĻ
ŝŰƂŸƁŽƕƂƌĻźŽžſźƃĻ1- ĻƉžűĻŷŰŹƂŸĻŲ
żŵŽƎ
şƀžźƀƃƂƕƂƌĻźžŻƕƉŰƂźžĻŴžĻŗƁƂƁƅƁƂŻƅ
ŰűžĻŠųƄƅƃƁżŽŻĻƂŰĻžűŵƀƕƂƌĻŷŰĻŴžſžżž
ųžƎĻ1-
ŐŽŰŻžųžŲŰĻźžżűƕŽžŲŰŽŰĻſŰŽŵŻƌĻſƀŸŻŰŴƕŲ
ŦŸƄƀžŲŰĻźžżűƕŽžŲŰŽŰĻſŰŽŵŻƌĻſƀŸŻŰŴƕŲ
ĻŞſƆƕƏŰźƁŵƁƃŰƀ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻƇŸƂŰŹƂŵĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŒƁƂƃſ
ŝƁſƇƁƃƅƘźųŷƁŵƁžŸƀƀƒŵƘŷŽŸƃƆŵųƀƀƒųŵƅƁ
ŝƁſƂiƑƅŸƃƂƁŷƁƃƁŹƘ
ŚųŶųžƏƀųƘƀƇƁƃſųƉƘƒ
ŢųƀŸžƏƂƃŻžųŷƘŵ#PCNQI
ŗżƕƁƂĻƂŰĻŲŸųŻƏŴĻűžƀƂžŲžųžĻźžżſƎƂŵƀŰĻżŰƓ
ŴŲŰĻŲŰƀƕŰŽƂŸĻ"OBMPHĻ ŰŽŰŻžųžŲŸŹ ĻƇŸ
%JHJUBMĻ ƆŸƄƀžŲŸŹ ŢţśşŊťŝœ
ůźƉžĻſƀŸĻŲŸźžƀŸƁƂŰŽŽƕĻźžżſƎƂŵƀŰ
ſžŴžƀžŶƕĻŷƏŲŻƏƓƂƌƁƏĻſžŲƕŴžżŻŵŽŽƏĻſƀž
ſžżŸŻźƃ ĻſŵƀŵŴĻſžŲƂžƀŽŸżĻŷŰſƃƁźžż
źžżſƎƂŵƀŰĻſžŴžƀžŶƕĻƁſžƇŰƂźƃĻŽŵžű
ƅƕŴŽžĻſƕŴƂŲŵƀŴŸƂŸĻſƀžƇŸƂŰŽŽƏĻſžżŸŻźŸ
şƕŴƂŲŵƀŴƕƂƌĻſžſŵƀŵŴŶƃŲŰŻƌŽŵĻſžŲƕŴž
żŻŵŽŽƏĻźžƀžƂźŸżĻŽŰƂŸƁźŰŽŽƏżĻźŽžſźŸ
ŲŰŶŵŻƏĻſžźŰŶƇŸźŰĻſžŲžƀžƂƕŲĻ1-
ŜŵŽƎĻźžżſƎƂŵƀŰĻſžŴžƀžŶƕĻſƀŰƆƎƓĻƃĻŷżƕŽ
ŽžżƃĻƀŵŶŸżƕĻŞŴŽŰĻƕŷĻžſƆƕŹĻŰŽŰŻžųžŲžųž
ŴŸƁſŻŵƏĻ"OBMPHĻĻƆŵĻſžƀžŶŽƕŹĻŵźƀŰŽĻĻƆŵ
ƂŰźžŶĻſžŷŽŰƇŰƓĻſžƇŰƂžźźƕŽŵƆƌĻſƀžźƀƃƇƃ
ŲŰŽŽƏĻŕźŲƕŲŰŻŵŽƂžżĻƆƌžųžĻŽŰĻƆŸƄƀžŲžżƃ
ŴŸƁſŻŵƖĻ%JHJUBMĻűžƀƂžŲŸŹĻźžżſƎƂŵƀ
ųŰƁŽŵ
ňžƅſƁŽűƇƖźžŹźŵŹƂƀżŶź#PCNQI űžűżſŴſųŹź
ƃűŶżŶŽŶžƃŹŻŶƁƄųűžžƐ
šŝĻĻŲƕŴźƀŸŲŰƓĻżŵŽƎĻűžƀƂžŲžųž
źžżſƎƂŵƀŰĻƕĻŲżŸźŰƓĻſžƂžƇŽƃĻžſƆƕƎ
ŝƁžƘƌųƅŽƁĻſƀŸŷŽŰƇŵŽŵĻŴŻƏĻſƀžźƀƃƇƃ
ŲŰŽŽƏĻžſƆƕŹ
4'5'6ĻĻƁźŰƁžŲƃƓĻžſŵƀŰƆƕƎĻƇŸĻſžŲŵƀ
ƂŰƓƂƌƁƏĻŽŰĻžŴŸŽĻźƀžźĻŽŰŷŰŴ
ŝƁſƇƁƃƅƘźųŷƁŵƁžŸƀƀƒŵƘŷŽŸƃƆŵųƀƀƒųŵƅƁ
ŝƁſƂiƑƅŸƃƂƁŷƁƃƁŹƘ
šƂƉƘƒſŸƀƑ
śƀƇƁƃſųƉŻƒ
šƂƉƘƒſŸƀƑ
śƀƇƁƃſųƉŻƒ
šƂƉƘƒſŸƀƑ
śƀƇƁƃſųƉŻƒ
ũŻƇƃƄŽƁƃ
ŞűŵƀƕƂƌĻźżųĻŰűž
żŸŻƕų
ŗƁƂƁƅƁƂŻƅ
ŦƃſųƄžųŵŷŵŻŶ
ŹŷŻƅŸ#
šƅƁƂŻƅŸžƏ
ŒŸűŵƀƕƂƌĻŲƕŴſž
ŲƕŴŽŵĻſžŻŵĻŴŻƏ
ŽŰŻŰƈƂƃŲŰŽŽƏ
ųžŴŸŽĻƇŸĻƅŲŸŻŸŽ
ŷŰĻŴžſžżžųžƎ
ŽƁžƘƌųƅŽųĻƕ
ŰźƂŸŲƃŹƂŵĻſžŻŵ
ŷŰĻŴžſžżžųžƎ
šŝ
őƕŻƌƈĻŴŵƂŰŻƌŽƃ
ƕŽƄžƀżŰƆƕƎĻŲŸĻŷżž
ŶŵƂŵĻžƂƀŸżŰƂŸĻƂƃƂ
ŴŸŲĻƁƂžƀĻ
őƕŻƌƈĻŴŵƂŰŻƌŽƃ
ƕŽƄžƀżŰƆƕƎĻŲŸĻŷżž
ŶŵƂŵĻžƂƀŸżŰƂŸĻƂƃƂ
ŴŸŲĻƁƂžƀĻ
ŒŸűŵƀƕƂƌĻžſƆƕƎ ĻƏźŰ
űƃŴŵĻŲƕŴžűƀŰŶŰƂŸƁƏ
ŽŰĻŴŸƁſŻŵƖ
ŤƁƁŴƌŸƀŻƒ
őƕŻƌƈĻŴŵƂŰŻƌŽƃ
ƕŽƄžƀżŰƆƕƎĻŲŸĻŷżž
ŶŵƂŵĻžƂƀŸżŰƂŸĻƂƃƂ
ŴŸŲĻƁƂžƀĻ
ĻşƀƏżŸŹĻŷŰſƃƁź
ĻŢŰŹżŵƀĻĻĻŲŵŴŵ
ŴžĻżŵŽƎĻŲŸűžƀƃ
ƇŰƁƃ
ĻŢŰŹżŵƀĻĻĻŲŵŴŵ
ŴžĻżŵŽƎĻŲŸűžƀƃ
ƇŰƁƃ
ŒŸűŵƀƕƂƌĻƆŸƄƀƃ
ŷŰĻŴžſžżžųžƎ
ŽƁžƘƌųƅŽųĻƕ
ŷŰſƀžųƀŰżƃŹƂŵ
ŹžųžĻŷŰĻŴžſžżž
ųžƎĻšŝ
ŒŸűŵƀƕƂƌ
ŽŰƁƂƃſŽŵĻſžŻŵ
ŰűžĻſžŲŵƀŽƕƂƌƁƏ
ŽŰŷŰŴĻŷŰĻŴžſž
żžųžƎĻ4'5'6
őƕŻƌƈĻŴŵƂŰŻƌŽƃ
ƕŽƄžƀżŰƆƕƎĻŲŸĻŷżž
ŶŵƂŵĻžƂƀŸżŰƂŸĻƂƃƂ
ŴŸŲĻƁƂžƀĻ
qĻœŵƅா
qĻŕƎŽž
šƂƉŻŻťŤ
ĻţųƄƄƅŷƁƁƂ
źżĻŴžĻſƃƁƂžųž
űŰźŰ
qĻţųƄƈƁŷƅƁƂž
qĻŤƃŸŷƀƄŽƁƃ
śƕƇŸŻƌŽŸźĻſƀžűƕųƃ
ťŻƁŴƌƃųƄ
p şƀžźƀƃƇƃŹƂŵ
žſƆƕƖĻŽƁžƘƌųƅ
ŽƁſĻƕĻŲŸűŸƀŰŹƂŵ
ŷŰĻŴžſžżžųžƎ
šŝ
śƕƇŸŻƌŽŸźĻſƀžűƕųƃ
ťŻƁŴƌƃųƄ
qĻŢƁſƁƌƏŵƁŷ
ĻŝŵżŰƓĻƂŵźƁƂƃĻ
ſžƇŰƂžźŷŰŲŵƀ
ƈŵŽŽƏĻſƀžźƀƃƇƃ
ŲŰŽŽƏ
ŤŸƃŵŻƄƀƄƅųƅƆƄ
ĻŞſƆƕƏŰźƁŵƁƃŰƀ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻƇŸƂŰŹƂŵĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŒƁƂƃſ
şžźŰŷƃƓĻźƕŻƌźƕƁƂƌ
żƕƁƏƆƕŲĻƕĻŲƕŴƁƂŰŽƌ
ƉžĻŷŰŻŸƈŸŻŰƁƏĻŴž
ŽŰƁƂƃſŽžųžĻžűƁŻƃ
ųžŲƃŲŰŽŽƏ
"
ŔŻƏĻſŵŲŽŸƅĻŴŲŸųƃŽƕŲ
ŝƁſƇƁƃƅƘźųŷƁŵƁžŸƀƀƒŵƘŷŽŸƃƆŵųƀƀƒųŵƅƁ
ŝƁſƂiƑƅŸƃƂƁŷƁƃƁŹƘ
ŢųƀŸžƏƂƃŻžųŷƘŵ&KIKVCN
p šŵƀŵŴŽƓĻŷŽŰƇŵŽŽƏĻĻśƕƇŸŻƌŽŸźĻƉžŴŵŽ
ŽžųžĻſƀžűƕųƃĻĻ ĻŴŰŽƕĻŻƕƇŸŻƌŽŸźŰĻ
ƁŵƀŵŴŽƏĻƈŲŸŴźƕƁƂƌ
p ŜŸƂƂƓŲŵĻƁſžŶŸŲŰŽŽƏĻĻśƕƇŸŻƌŽŸź
ƉžŴŵŽŽžųžĻſƀžűƕųƃĻĻ ĻŴŰŽƕĻŻƕƇŸŻƌŽŸźŰĻ
ŲƕŴƁƂŰŽƌĻŴžĻſžŲŽžųžĻŲŸſžƀžŶŽŵŽŽƏ
űŰźƃ
šƂƉƘƒſŸƀƑ
śƀƇƁƃſųƉŻƒ
ŠųƄƅƃƁżŽŻ
ŞűŵƀƕƂƌĻœŵƅாĻƇŸ
ŕƎŽž
qĻŗƁƂƁƅƁƂŻƅ
p ŝŵżŰƓĻƕŽƄžƀżŰƆƕƖ
ňžƅſƁŽűƇƖźžŹźŵŹƂƀżŶź&KIKVCN ƇŹƅƁſųŹź
ƃűŶżŶŽŶžƃŹŻŶƁƄųűžžƐ
šŝĻĻŲƕŴźƀŸŲŰƓĻżŵŽƎĻűžƀƂžŲžųž
źžżſƎƂŵƀŰĻƕĻŲżŸźŰƓĻſžƂžƇŽƃĻžſƆƕƎ
ŝƁžƘƌųƅŽƁĻſƀŸŷŽŰƇŵŽŵĻŴŻƏĻſƀžźƀƃƇƃ
ŲŰŽŽƏĻžſƆƕŹ
4'5'6ĻĻƁźŰƁžŲƃƓĻžſŵƀŰƆƕƎĻƇŸĻſžŲŵƀ
ƂŰƓƂƌƁƏĻŽŰĻžŴŸŽĻźƀžźĻŽŰŷŰŴ
ŝŰĻƆŸƄƀžŲžżƃĻŴŸƁſŻŵƖĻ %JHJUBM ĻƂƀŸĻƄƃŽź
ƆƕƖĻűžƀƂžŲžųžĻźžżſƎƂŵƀŰĻżžŶŽŰĻŲŸŲžŴŸƂŸ
žŴŽžƇŰƁŽžĻĻſžĻžŴŽƕŹĻƄƃŽźƆƕƖĻƃĻźžŶŽžżƃĻŷ
ƂƀƌžƅĻŲƕźžŽŵƆƌ ĻƏźƕĻſžźŰŷŰŽƕĻŽŰĻſžſŵƀŵŴŽƌ
žżƃĻżŰŻƎŽźƃ
šƂƉƘƒſŸƀƑ
śƀƇƁƃſųƉŻƒ
ŤŴƃƁƄŴƁƃƅƁŵƁ
ŶƁŽƁſƂƏƑƅŸƃų
ŞűŵƀƕƂƌĻűŰŶŰŽƃ
žſƆƕƎĻŷŰĻŴžſžżžųžƎ
ŽƁžƘƌųƅŽų ĻŰźƂŸ
ŲƃŹƂŵĻŷŰĻŴžſžżžųžƎ
šŝ
ĻŻĻźż
Ļźżų
ŝƁƀƅƃųƄƅƀ
ƃŸŹŻſũŵŸƅƁ
ŵƁżƃŸŹŻſ
őƕŻƌƈĻŴŵƂŰŻƌŽƃ
ƕŽƄžƀżŰƆƕƎĻŲŸĻŷżž
ŶŵƂŵĻžƂƀŸżŰƂŸĻƂƃƂ
ŴŸŲĻƁƂžƀĻ
ŒƕŴƀŵųƃŻƎŹƂŵĻŲŸųŻƏŴ
ſŰŽŵŻƕĻſƀŸŻŰŴƕŲ
ĻšźŸŽƃƂŸĻžűŸ
ŴŲŰ
ŤƁƁŴƌŸƀŻƒ
őƕŻƌƈĻŴŵƂŰŻƌŽƃ
ƕŽƄžƀżŰƆƕƎĻŲŸĻŷżž
ŶŵƂŵĻžƂƀŸżŰƂŸĻƂƃƂ
ŴŸŲĻƁƂžƀĻ
ťŸſƎ
ŒŸűƀŰƂŸĻŲŸųŻƏŴ
ſŰŽŵŻƕĻſƀŸŻŰŴƕŲ
żžŶŽŰĻƂƃƂ ĻŴŸŲ
ƁƂžƀĻ
ŝŰƁƂƃſŽƕĻźžżűƕŽŰƆƕƖĻżžŶŽŰĻſƀžźƀƃƇƃŲŰƂŸĻŷŰ
ŴžſžżžųžƎĻŽƁžƘƌųƅŽų
``
ĻŞſƆƕƏŰźƁŵƁƃŰƀ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻƇŸƂŰŹƂŵĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŒƁƂƃſ
ŝƁſƇƁƃƅƘźųŷƁŵƁžŸƀƀƒŵƘŷŽŸƃƆŵųƀƀƒųŵƅƁ
ŝƁſƂiƑƅŸƃƂƁŷƁƃƁŹƘ
šƂƉƘƒſŸƀƑ
śƀƇƁƃſųƉŻƒ
šƂƉƘƒſŸƀƑ
śƀƇƁƃſųƉŻƒ
šƅƁƂŻƅŸžƏ
ŒŸűŵƀƕƂƌĻŲƕŴſž
ŲƕŴŽŵĻſžŻŵĻŴŻƏ
ŽŰŻŰƈƂƃŲŰŽŽƏ
ųžŴŸŽĻƇŸĻƅŲŸŻŸŽ
ŷŰĻŴžſžżžųžƎ
ŽƁžƘƌųƅŽųĻƕĻŰźƂŸ
ŲƃŹƂŵĻſžŻŵĻŷŰ
ŴžſžżžųžƎĻšŝ
ŤŸƃŵŻƄƀƄƅų
ƅƆƄ
şžźŰŷƃƓĻźƕŻƌźƕƁƂƌ
żƕƁƏƆƕŲĻƕĻŲƕŴƁƂŰŽƌ ĻƉž
ŷŰŻŸƈŸŻŰƁƏĻŴž
ŽŰƁƂƃſŽžųžĻžűƁŻƃųž
ŲƃŲŰŽŽƏ
ŦƃſųƄžųŵ
ŷŵŻŶŹŷŻƅŸ#
őƕŻƌƈĻŴŵƂŰŻƌŽƃ
ƕŽƄžƀżŰƆƕƎĻŲŸĻŷżž
ŶŵƂŵĻžƂƀŸżŰƂŸĻƂƃƂ
ŴŸŲĻƁƂžƀĻ
qĻŢƃƒſƁżƂƆƄŽ
ĻŢŰŹżŵƀĻĻ
ŲŵŴŵĻŴžĻżŵŽƎ
ŲŸűžƀƃĻƇŰƁƃ
ĻŢŰŹżŵƀĻĻ
ŲŵŴŵĻŴžĻżŵŽƎ
ŲŸűžƀƃĻƇŰƁƃ
ŒŸűŵƀƕƂƌĻƆŸƄƀƃ
ŷŰĻŴžſžżžųžƎ
ŽƁžƘƌųƅŽųĻƕ
ŷŰſƀžųƀŰżƃŹƂŵ
ŹžųžĻŷŰĻŴžſžżž
ųžƎĻšŝ
ŒŸűŵƀƕƂƌ
ŽŰƁƂƃſŽŵĻſžŻŵ
ŰűžĻſžŲŵƀŽƕƂƌƁƏ
ŽŰŷŰŴĻŷŰĻŴžſžżž
ųžƎĻ4'5'6
őƕŻƌƈĻŴŵƂŰŻƌŽƃ
ƕŽƄžƀżŰƆƕƎĻŲŸĻŷżž
ŶŵƂŵĻžƂƀŸżŰƂŸĻƂƃƂ
ŴŸŲĻƁƂžƀĻ
"
ŔŻƏĻſŵŲŽŸƅĻŴŲŸųƃŽƕŲ
ŧƆƀŽƉƘƙ
ŞſŸƁĻŴŵƏźŸƅĻƄƃŽźƆƕŹĻűžƀƂžŲžųž
źžżſƎƂŵƀŰ
ŤƃŸŷƀŻżƃųƄƈƁŷƅƁƂžŻŵų
šŵƀŵŴŽƓĻƁſžŶŸŲŰŽŽƏĻſŰŻŸŲŰĻžűƇŸ
ƁŻƎƓƂƌƁƏĻŷĻżžżŵŽƂƃĻžƁƂŰŽŽƌžųžĻƁźŸŴŰŽŽƏ
ŢţśşŊťŝœ
şƀŸĻŲŸźžƀŸƁƂŰŽŽƕĻſŰŻŸŲŽžųžĻžűƕųƀƕŲŰƇŰĻ
żžŶŻŸŲƕĻŽŵŷŽŰƇŽƕĻſžƅŸűźŸĻſžźŰŷŰŽƌ
ŤƃŸŷƀƒƒƄŽƁƃƁƄƅƏ
šŵƀŵŴŽƏĻƈŲŸŴźƕƁƂƌĻžűƇŸƁŻƎƓƂƌƁƏĻŷ
żžżŵŽƂƃĻžƁƂŰŽŽƌžųžĻƁźŸŴŰŽŽƏ
ĻŞſƆƕƏŰźƁŵƁƃŰƀ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻƇŸƂŰŹƂŵĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŒƁƂƃſ
şŻƅƅƖŵŸźƀųƊŸƀƀƒ
ŇŽƄžƀżŰƆƕƏĻŽŰĻŴŸƁſŻŵƖĻſƀžĻſžƂžƇŽŵĻƁſžŶŸ
ŲŰŽŽƏĻſŰŻŸŲŰĻžŽžŲŻƎƓƂƌƁƏ ĻſƀŸűŻŸŷŽž
žŴŸŽĻƀŰŷĻŲĻƁŵźƃŽŴƃĻŚžŻŸĻŰŲƂžżžűƕŻƌ
ƀƃƅŰƓƂƌƁƏĻŽŰĻŽŸŷƌźƕŹĻƈŲŸŴźžƁƂƕ ĻƁſžŶŸ
ŲŰŽŽƏĻŲƕŴžűƀŰŶŰƓƂƌƁƏĻŲĻžűƇŸƁŻŵŽŽƕĻŽŰ
žŴŸŽŸƆƎĻƇŰƁƃĻŝŰĻŲŸƉƕŹĻƈŲŸŴźžƁƂƕĻƁſžŶŸ
ŲŰŽŽƏĻſŰŻŸŲŰĻžűƇŸƁŻƎƓƂƌƁƏĻƕŷĻƀžŷƀŰƅƃŽźƃ
ŽŰĻžŴŸŽŸƆƎĻŲƕŴƁƂŰŽƕ
ŜžŶŽŰĻžűŸƀŰƂŸĻƀƕŷŽƕĻžŴŸŽŸƆƕĻŲŸżƕƀƃĻ źż
żŸŻƕ ĻĻŴŸŲĻŲƕŴſžŲƕŴŽŸŹĻƀžŷŴƕŻĻŗżƕŽŸƂŸ
žŴŸŽŸƆƕĻŲŸżƕƀƃ
ŝſŷƁƂƆƄƅƁŶƁŴųŽų
ŞűƇŸƁŻŵŽŽƏĻűŰŷƃƓƂƌƁƏĻŽŰĻƁŵƀŵŴŽƌžżƃĻƁſž
ŶŸŲŰŽŽƕĻſŰŻŸŲŰĻŷŰĻžƁƂŰŽŽƕĻĻźż ĻŰĻƂŰźžŶ
ŽŰĻźžƀŸƁŽžżƃĻŷŰŻŸƈźƃĻſŰŻŸŲŰĻŲĻűŰźƃĻŝŰ
ŴŸƁſŻŵƖĻŲƕŴžűƀŰŶŰƓƂƌƁƏĻſƀŸűŻŸŷŽŰĻŲƕŴ
ƁƂŰŽƌ ĻƏźƃĻżžŶŽŰĻſƀžƖƅŰƂŸĻŷĻŽŰƏŲŽŸżĻžűƁƏ
ųžżĻſŰŻŸŲŰĻŲĻűŰźƃ
şƀŸĻŵźžŽžżŽžżƃĻƁƂŸŻƕĻŲžŴƕŽŽƏĻŷŰŷŲŸƇŰŹ
żžŶŽŰĻſƀžƖƅŰƂŸĻŴžŲƈƃĻŲƕŴƁƂŰŽƌĻŗŰĻŴŵƂŰŻƌ
ŽƕƈžƎĻƕŽƄžƀżŰƆƕƓƎĻſƀžĻƂŵ ĻƏźĻŲŸĻżžŶŵƂŵ
ŲſŻŸŽƃƂŸĻŽŰĻƁſžŶŸŲŰŽŽƏĻſŰŻŸŲŰ ĻŴŸŲ
ƁƂžƀĻ
ŚžŻŸĻŽŰĻŴŸƁſŻŵƖĻŷƏŲŻƏƓƂƌƁƏĻſžŲƕŴžżŻŵŽŽƏ
ŽſŷƁƂƆƄƅƁŶƁŴųŽų ĻųŰƀŰŽƂžŲŰŽžƖĻŲƕŴ
ƁƂŰŽƕĻŽŵĻŷŰŻŸƈŰƓƂƌƁƏĻţĻƂŰźžżƃĻŲŸſŰŴźƃ
ŷŰſƀŰŲƂŵĻŰŲƂžĻſŰŻŸŲžżĻƏźžżžųŰĻƁźžƀƕƈŵ
ŝƁſƇƁƃƅƘźųŷƁŵƁžŸƀƀƒŵƘŷŽŸƃƆŵųƀƀƒųŵƅƁ
ŝƁſƂiƑƅŸƃƂƁŷƁƃƁŹƘ
ŢţśşŊťŝœ
ŗżƕŽŰĻƁƂŸŻƎĻŲžŴƕŽŽƏĻŰŲƂžżžűƕŻƏĻżžŶŵ
ſƀŸŷŲŵƁƂŸĻŴžĻŽŵŷŽŰƇŽžƖĻſžƅŸűźŸĻſžźŰ
ŷƕŲ
ũŻƇƃƁŵŻżŷŻƄƂžŸżƋŵŻŷŽƁƄƅƘ
ŨŲŸŴźƕƁƂƌĻŲƕŴžűƀŰŶŰƓƂƌƁƏĻŲĻƕŽƈŸƅĻžŴŸ
ŽŸƆƏƅĻŲŸżƕƀƃĻ źżųĻŰűžĻżŸŻƕų ĻŲƕŴŽžƁŽž
ųžŻžŲŽžųžĻſƀŸŻŰŴƃĻůźƉžĻƁſƕŴžżŵƂƀĻźŰŻƕ
űƀžŲŰŽžĻƃĻżŸŻƏƅų ĻŴŸƁſŻŵŹĻſŵƀŵźŻƎ
ƇŰƓƂƌƁƏĻŽŰĻźżų
ŤŽŻŷųƀƀƒųƀųžƁŶƁŵƁƙƂųƀŸžƘ#PCNQI
ŞűŵƀƕƂƌĻŽſƊƄƃŸŷƀƒƒƄŽƁƃƁƄƅƏ
ƇŸĻžŽſƄƃŸŷƀŻż
ŚžƀžƂźŵĻŽŰƂŸƁźŰŽŽƏĻ ſƀŸűŻĻĻƁŵźƃŽŴŰ
ŽŰĻ4'5'6ĻƁźŸŴŰƓĻžűƀŰŽƃĻƄƃŽźƆƕƎ
ŤŽŻŷųƀƀƒƉŻƇƃƁŵƁƙƂųƀŸžƘ&KIKVCN
ŚſƘƀŻƅŻƁŷŻƀŻƉƘŵŻſƘƃƆ
ŧƆƀŽƉƘƒ
ũžűĻŷżƕŽŸƂŸĻžŴŸŽŸƆƕĻŲŸżƕƀƃĻŲƕŴƁƂŰŽƕĻƂŰ
ƈŲŸŴźžƁƂƕĻ źżżŸŻƕ ĻĻŷŰŹŴƕƂƌĻŴžĻżŵŽƎĻ/;
%#4 ŠųƄƅƃƁżŽŻ ŤŻƄƅŸſƀƎŸ
ƀųƄƅƃƁżŽŻ ŘŷƃųƄƄƅŻƅƁƂž ĻŴŸŲ
ƁƂžƀĻ
ŢţśşŊťŝœ
ŞźƀƕżĻŻƕƇŸŻƌŽŸźŰĻſžŴžƀžŶƕ ĻžŴŸŽŸƆƕ
ŲŸżƕƀƃĻƂŰźžŶĻžŴŽžƇŰƁŽžĻŷżƕŽƎƎƂƌƁƏĻŲ
(14ŽŰŲƕųŰƂžƀƕĻ7PMWPĻ35*
ŢƃűƃŹƂƃŹŻűƀſŵſƁſŷƖ
ŤƅųƅŻƄƅŻŽųƂƁŷƁƃƁŹƘ
ŒĻŰŲƂžżžűƕŻƕĻŷűŵƀƕųŰƓƂƌƁƏĻƕŽƄžƀżŰƆƕƏĻſƀž
ſžŴžƀžŶƕĻŷĻƁŵƀŵŴŽƕżĻƁſžŶŸŲŰŽŽƏżĻſŰŻƌ
ŽžųžĻƕĻƁŵƀŵŴŽƌžƎĻƈŲŸŴźƕƁƂƎ ĻƉžĻżžŶŽŰ
ſŵƀŵųŻƏŽƃƂŸĻŽŰĻŵźƀŰŽƕĻƂŵŻŵŲƕŷžƀŰĻƃĻŲŸųŻƏŴƕ
ƁƂžŲſƇŸźžŲžƖĻųƕƁƂžųƀŰżŸ
ŗŽŰŹŴƕƂƌĻƁźŸŴŰŽŽƏĻŲĻżŵŽƎĻƁŸƁƂŵżŸĻƕĻžűŵ
ƀƕƂƌĻƆƎĻžſƆƕƎ
šźŸŴŰŽŽƏĻƂŰźžŶĻŰźƂŸŲƃƓƂƌƁƏĻŴžŲųŸż
ŽŰƂŸƁźŰŽŽƏżĻ ĻƁŵźƃŽŴŸ ĻŽŰĻ4'5'6ĻŒŸŲŵ
ŴŵŽŸŹĻŽŰĻŵźƀŰŽĻŻƕƇŸŻƌŽŸźĻƉžŴŵŽŽžųžĻſƀž
űƕųƃĻ ŢĻŰűžĻŢ ĻƂŰźžŶĻƁźŸŴŰƓƂƌƁƏ
ŚžŶŽŸŹĻƁƂžŲſƇŸźĻƁŸżŲžŻƕŷƃƓĻĻźżĻŰűž
ĻźżĻſžŴžŻŰŽžƖĻŲƕŴƁƂŰŽƕ ĻŷŰŻŵŶŽžĻŲƕŴ
žűƀŰŽžųžĻżŰƁƈƂŰűƃĻĻźƀŰŹŽƕŹĻſƀŰŲŸŹ
ƁƂžŲſƇŸźĻŲƕŴžűƀŰŶŰƓĻŷŽŰƇŵŽŽƏĻſžƂžƇŽžųž
źƕŻžżŵƂƀƃĻƇŸĻĻźż
ŠŵųƃŻƏƂžƀĻ670'ĻżžŶŽŰĻŲŸźžƀŸƁƂžŲƃŲŰƂŸ
ŴŻƏĻżŰƁƈƂŰűƃŲŰŽŽƏĻźžŶŽžųžĻƁƂžŲſƇŸźŰĻŲƕŴ
ĻźżĻŴžĻĻźżĻĻźƃƀƁžƀĻƃĻźƀŰŹŽƌžżƃĻſƀŰ
ŲžżƃĻſžŻžŶŵŽŽƕĻŷżƕŽƎƓĻſžŷŸƆƕƎĻŲƕŴĻŲųžƀƃ
ŴžĻŲŽŸŷĻŷŰŻŵŶŽžĻŲƕŴĻžűƀŰŽžųžĻżŰƁƈƂŰűƃ
ţƁŴƁƅų
ŝŰŻŰƈƂƃŲŰŽŽƏĻżžŶŽŰĻŷŰŴŰƂŸĻŲĻƁŸƁƂŵżƕ
żŵŽƎĻ/;%#4
ŢƕŻƌźŸĻŴŻƏĻſŰŽŵŻƕĻſƀŸŻŰŴƕŲĻ%JHJUBM
ŜŰŻƎŽžźĻƁƅŵżŰƂŸƇŽŸŹĻĻŹžųžĻƀžŷƂŰƈƃŲŰŽŽƏĻżžŶŵĻŲƕŴƀƕŷŽƏƂŸƁƏĻŷŰŻŵŶŽžĻŲƕŴĻžŽžŲŻŵŽžƖĻŲŵƀƁƕƖĻşŗĻƂŰĻżžŴŵŻƕĻŰŲƂž
ĻŞſƆƕƏŰźƁŵƁƃŰƀ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻƇŸƂŰŹƂŵĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŒƁƂƃſ
ŝƁſƇƁƃƅƘźųŷƁŵƁžŸƀƀƒŵƘŷŽŸƃƆŵųƀƀƒųŵƅƁ
ŝƁſƂiƑƅŸƃƂƁŷƁƃƁŹƘ
/;%#4
/[8
ŤƅųƅŻƄƅŻŽų
p ŠųƊųƅƏƀƁŵƆƑƂƁŸźŷŽƆĻĻ'06'4ĻŲŸźž
ƀŸƁƂžŲƃƓƂƌƁƏĻŴŻƏĻŲŸŴŰŻŵŽŽƏĻƃƁƕƓƖ
ſžſŵƀŵŴŽƌžƖĻƁƂŰƂŸƁƂŸźŸ ĻŴŻƏĻŲŸƅžŴƃĻŷ
żŵŽƎĻƈŻƏƅžżĻŽŰƂŸƁźŰŽŽƏĻ':+6
p ŤŴƃƁƄƂƃŻŽųŹŷƁſƉŻŽžŸŸźŷƎĻ
ſžƁƂŰŲƂŵĻŲƕŴżƕƂźƃĻƃĻźŻƕƂŸŽƆƕĻĻŴŻƏĻƆƌžųž
žűŵƀƕƂƌĻ'06'4ĻŒŸŹŴƕƂƌĻŷĻżŵŽƎĻŷŰ
ŴžſžżžųžƎĻ':+6
şƀŸĻŲƕŴżƕƇŵŽƕŹĻžſƆƕƖĻŤŴƃƁƄƂƃŻŽųŹŷƁſ
ƉŻŽžŸŸźŷƎĻƃƁƏĻƁƂŰƂŸƁƂŸźŰĻűƃŴŵĻŲŸŴŰ
ŻŵŽŰĻŰŲƂžżŰƂŸƇŽžĻſƕƁŻƏĻŷŰŲŵƀƈŵŽŽƏĻſžŴž
ƀžŶƕ ĻƏźƉžĻŰŲƂžżžűƕŻƌĻűƃŲĻſƀŸſŰƀźžŲŰŽŸŹ
ſƀžƂƏųžżĻĻųžŴŸŽĻšƂŰƂŸƁƂŸźŰĻſžŴžƀžŶƕ
ŷŽžŲƃĻƀžŷſžƇŽŵƂƌƁƏĻŷĻŽƃŻƏĻſƀŸĻŽŰƁƂƃſŽžżƃ
ŷŰſƃƁźƃĻŴŲŸųƃŽŰ
ůźƉžĻŽžŲŸŹĻƆŸźŻĻƀžűžƂŸĻƀžŷſžƇŽŵƂƌƁƏĻƃ
żŵŶŰƅĻĻųžŴŸŽ ĻſžƂžƇŽŸŹĻſŵƀƕžŴĻŽŵžűƅƕŴŽž
ŲŸŴŰŻŸƂŸĻŲƀƃƇŽƃĻŷŰĻŴžſžżžųžƎĻžſƆƕƖ
ŠųƊųƅƏƀƁŵƆƑƂƁŸźŷŽƆ
ŔŸŲĻƂŰźžŶĻƕŽƄžƀżŰƆƕƎĻŷĻ&DPĻ(VJEFĻŽŰ
ƁƂžƀĻ
ŝƁſƇƁƃƅƘźųŷƁŵƁžŸƀƀƒŵƘŷŽŸƃƆŵųƀƀƒųŵƅƁ
œŷųƂƅųƉƘƒƈƁŷƁŵŻƈƈųƃųŽƅŸƃŻƄƅŻŽ
ŖƘŷƃƁƂƘŷƄŻžƑŵųƊŽŸƃſųƘź
ƃŸŶƆžƑŵųƀƀƒſźƆƄŻžžƒŵ
źųžŸŹƀƁƄƅƘŵƘŷƋŵŻŷŽƁƄƅƘ
ŗƃƁŸŻŻƏĻŴŻƏĻſžŲŵƀƂŰŽŽƏĻźŵƀżžŲžųžĻźžŻŵƁŰ
ŷűƕŻƌƈƃƓƂƌƁƏĻŷƕĻƈŲŸŴźƕƁƂƎĻŰŲƂžżžűƕŻƏ
ƉžűĻŽŰŴŰƂŸĻŲžŴƕƎĻſƕŴŲŸƉŵŽƃĻƇƃƂŻŸŲƕƁƂƌ
ŚŵƀżžŲŵĻźŵƀƃŲŰŽŽƏĻŶžƀƁƂźƕƈŵĻƕĻźƀŰƉŵ
ſŵƀŵŴŰƓƂƌƁƏĻŽŰĻźžŻŵƁŰĻſƕŴĻƇŰƁĻƀƃƅƃĻŽŰ
ƈžƁŵĻŚŵƀżžĻŻŵųźžĻƀƃƅŰƓƂƌƁƏĻƕĻŽŵĻſžƂƀŵűƃƓ
ŴžŴŰƂźžŲŸƅĻŷƃƁŸŻƌĻſƀŸĻſŰƀźƃŲŰŽŽƕĻŽŰĻŽŸŷƌ
źƕŹĻƈŲŸŴźžƁƂƕ
ŒžŴƕŹĻżžŶŵĻŲŸűŸƀŰƂŸĻżƕŶĻƂƀƌžżŰĻƀƕŲŽƏżŸ
ŷƃƁŸŻƌĻſžŲŵƀƂŰŽŽƏĻźŵƀżžŲžųžĻźžŻŵƁŰ ĻƉžű
źƀŰƉŵĻŲƕŴƇƃŲŰƂŸĻŴžƀžųƃĻƂŰĻźŵƀżžĻŗŰŹŴƕƂƌ
ŲĻƁŸƁƂŵżƃĻżŵŽƎĻ/;%#4 ĻŷŽŰŹŴƕƂƌ
ŠųƄƅƃƁżŽŻ ŠųƄƅƃƁżŽŻųŵƅƁſƁŴŻžƒ
ŦƄŻžŻŸƂƁŵƃƆžƒĻƂŰĻžűŵƀƕƂƌĻŠŻźŽ ĻŤƃŸŷ
ƇŸĻŕƎƄƁŽ
ŞſŸƁĻŴŵƀŵŲŰĻżŵŽƎĻŴŸŲĻƁƂžƀĻĻŦŵĻżŵŽƎ
ŽŵĻżžŶŽŰĻŲƕŴźƀŸƂŸĻſƕŴĻƇŰƁĻƀƃƅƃĻŰŲƂž
ĻŞſƆƕƏŰźƁŵƁƃŰƀ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻƇŸƂŰŹƂŵĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŒƁƂƃſ
ŝƁſƇƁƃƅƘźųŷƁŵƁžŸƀƀƒŵƘŷŽŸƃƆŵųƀƀƒųŵƅƁ
ŝƁſƇƁƃƅƆƄųžƁƀƘųŵƅƁ
şƘƄƉƒŷžƒźŴŸƃƘŶųƀƀƒ
ŝƁſƇƁƃƅƘźųŷƁŵƁžŸƀƀƒŵƘŷŽŸƃƆŵųƀƀƒųŵƅƁ
ŝƁſƇƁƃƅƆƄųžƁƀƘųŵƅƁ
ŒƕŴŴƕŻŵŽŽƏĻŴŻƏĻŷűŵƀƕųŰŽŽƏĻƀŵƇŵŹĻƃ
ſŰŽŵŻƕĻŴŲŵƀƆƏƂ
ŒƕŴŴƕŻŵŽŽƏĻŴŻƏĻŷűŵƀƕųŰŽŽƏĻƀŵƇŵŹĻŷĻűžźƃ
ŲžŴƕƏ
ŗŰƂŸƁźŰƇĻŴŻƏĻźŲŸƂźƕŲ
ŒƕŴŴƕŻŵŽŽƏĻŴŻƏĻŷűŵƀƕųŰŽŽƏ
ŒƕŴŴƕŻŵŽŽƏĻŴŻƏĻƀƃźŰŲŸƇžź
ŚŸƈŵŽƏĻŴŻƏĻŷűŵƀƕųŰŽŽƏ ĻŽŰĻſŵƀŵŴ
ŽƌžżƃĻƂžƀƆƕĻſžŴƃƈžźĻſŵƀŵŴŽƕƅĻƁŸŴƕŽƌ
ŒƕŴŴƕŻŵŽŽƏĻŴŻƏĻŷűŵƀƕųŰŽŽƏ ĻƂƀŸżŰƇ
ƇŰƈžź
ŒƕƈŰŻźŰĻŴŻƏĻžŴƏųƃ
ŢƀŸżŰƇĻƇŰƈžź ĻŽŰĻŷŰŴŽƌžżƃĻƁŸŴƕŽŽƕ
ŢšŢŘţŘŗřŘŠŠŲ
ŢƀŸżŰŹƂŵĻŴƀƕűŽƕĻſƀŵŴżŵƂŸ ĻƂŰźƕĻƏź
żžűƕŻƌŽƕĻƂŵŻŵƄžŽŸ ĻƄžƂžŰſŰƀŰƂŸ
ſƃŻƌƂŸĻŔŚĻŴŻƏĻŰźƁŵƁƃŰƀƕŲ ĻƂžƉž ĻƃĻŲƕŴŴƕ
ŻŵŽŽƕĻŴŻƏĻƀƃźŰŲŸƇžźĻƇŸĻƕŽƈŸƅĻŲƕŴŴƕ
ŻŵŽŽƏƅĻŴŻƏĻŷűŵƀƕųŰŽŽƏĻƀŵƇŵŹĻŇŽŰźƈŵĻƃ
ŲŸſŰŴźƃĻŵźƁƂƀŵŽžųžĻųŰŻƌżƃŲŰŽŽƏĻƇŸĻŷƕƂ
źŽŵŽŽƏĻŲžŽŸĻżžŶƃƂƌĻƂƀŰŲżƃŲŰƂŸĻŻƎŴŵŹ
ŲĻŰŲƂžżžűƕŻƕ
ŕƘŷŷƘžŸƀƀƒŷžƒźŴŸƃƘŶųƀƀƒƃŸƊŸżź
ŴƁŽƆŵƁŷƘƒ
ŢšŢŘţŘŗřŘŠŠŲ
ŝŵĻƂƀŸżŰŹƂŵĻƃĻŲŰŽƂŰŶŽžżƃĻŲƕŴŴƕŻŵŽŽƕ
ųžƁƂƀŸƅĻſƀŵŴżŵƂƕŲĻŰűžĻſƀŵŴżŵƂƕŲĻŷ
ƇŰƁƂŸŽŰżŸ ĻƉžĻƁŸŻƌŽžĻŲŸƁƂƃſŰƎƂƌ
ŒƕŴŴƕŻŵŽŽƏĻŴŻƏĻŷűŵƀƕųŰŽŽƏĻƀŵƇŵŹ
ŒƕŴŴƕŻŵŽŽƏĻŴŻƏĻŷűŵƀƕųŰŽŽƏĻƀŵƇŵŹ ĻŷŰŴŽƓ
ƁŸŴƕŽŽƏ
ŝƁƀƄƁžƏſƘŹƂŸƃŸŷƀƘſŻƄŻŷƘƀƀƒſŻ
ŕƘƋųžŽųŷžƒƁŷƒŶƆ
ŒƕƈŰŻźŰĻŴŻƏĻžŴƏųƃĻſƀŸŷŽŰƇŵŽŰĻƂƕŻƌźŸĻŴŻƏ
ŻŵųźžƖĻžŴŵŶƕ
ŒƕŴŴƕŻŵŽŽƏĻŴŻƏĻŷűŵƀƕųŰŽŽƏĻ ŽŰſƀŸźŻŰŴ
ŴŻƏĻš%ĻŴŸƁźƕŲ ĻƂŰĻŲƅƕŴĻ64# "69ĻſƕŴ
ſƕŴŻžźƕƂŽŸźžż
ŒźŻƎƇŰƓĻƂƀŸżŰƇĻƇŰƈžźĻŴŻƏĻŲžŴƕƏĻƂŰ
ſŰƁŰŶŸƀŰĻ ůźƉžĻſžſƕŻƌŽŸƆƏĻƂŰĻŷŰſŰŻƌ
ŽŸƇźŰĻŲźŰŷŰŽƕ ĻŲĻƂŰźžżƃĻŲŸſŰŴźƃĻƃĻĻŒ
ƀžŷŵƂƆƕĻſŵƀŵŴŽƌžųžĻƁŸŴƕŽŽƏĻſŵƀŵŴűŰ
ƇŵŽŰĻŷŰſŰŻƌŽŸƇźŰĻŴŸŲĻƁƂžƀĻĻƂŰ
ŷŽƕżŽŰĻſžſƕŻƌŽŸƆƏĻƃĻƂƀŸżŰƇƕĻƇŰƈžź
ŢƘŷžƁŽƘƅƀŻŽ
ţĻŷŰźƀŸƂžżƃĻſžŻžŶŵŽŽƕĻſƕŴŻžźƕƂŽŸźĻżžŶŽŰ
ŲƕŴƀŵųƃŻƎŲŰƂŸĻſžĻŴžŲŶŸŽƕ ŗĻƂƀŸżŰƇŵżĻŻžſŰƂźŸĻŴŻƏĻŷƇŸƉŵŽŽƏĻźƀŸųŸĻŷĻűžźƃĻŲžŴƕƏ
ŝŵĻſŵƀŵŴűŰƇŵŽŵĻŴŻƏĻƂŵźƁƂŸŻƌŽžƖĻžűűŸŲźŸ
ĻŞſƆƕƏŰźƁŵƁƃŰƀ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻƇŸƂŰŹƂŵĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŒƁƂƃſ
ŝƁſƇƁƃƅƘźųŷƁŵƁžŸƀƀƒŵƘŷŽŸƃƆŵųƀƀƒųŵƅƁ
ŝƁſƇƁƃƅƆƄųžƁƀƘųŵƅƁ
ŚųƂųžƏƀŻƊŽųŷžƒƄŻŶųƃŸƅƅų
ƂƁƂƘžƏƀŻƊŽų
şžſƕŻƌŽŸƇźƃ ĻƀžŷƂŰƈžŲŰŽƃĻƃĻŲƕŴŴƕŻŵŽŽƕĻŴŻƏ
ŷűŵƀƕųŰŽŽƏĻżƕŶĻſŵƀŵŴŽƕżŸĻƁŸŴƕŽŽƏżŸ
żžŶŽŰĻŷŽƏƂŸ ĻſƕŴŽƏŲƈŸĻƖƖĻſƀƏżžĻŲųžƀƃ
šƈƁžƁŷŹŸƀƀƒ
ţŲƕżźŽƕƂƌĻžƅžŻžŴŶŵŽŽƏ ĻſŵƀŵƁƃŲŰƎƇŸ
ŵŻŵżŵŽƂĻźŵƀƃŲŰŽŽƏĻƃĻűƕźĻƁŰŻžŽƃĻŰŲƂž
żžűƕŻƏĻƃĻźƕŽƆŵŲŵĻſžŻžŶŵŽŽƏ
ţŲƕżźŽƕƂƌĻŷŰſŰŻƌŽŸƇźƃ ĻŽŰƂŸƁŽƃŲƈŸĻŽŰ
źŽžſźƃĻŚŽžſźŰĻŲŸƁźŰźƃƓ ĻźžŻŸĻŷŰſŰŻƌ
ŽŸƇźŰĻŽŰųƀƕŻŰƁƏĻŒŸƂƏųŽƕƂƌĻŷŰſŰŻƌŽŸƇźƃĻƂŰ
ŷŰſŰŻƕƂƌĻƁŸųŰƀŵƂƃĻųŰƀƏƇžƎĻƁſƕƀŰŻŻƎ
ŕƘŷŷƘžŸƀƀƒŷžƒƃƆŽųŵŻƊƁŽ
ŒŸżźŽƕƂƌĻžƅžŻžŴŶŵŽŽƏ ĻſŵƀŵƁƃŲŰƎƇŸ
ŵŻŵżŵŽƂĻźŵƀƃŲŰŽŽƏĻŲſŵƀŵŴĻƃĻźƕŽƆŵŲŵ
ſžŻžŶŵŽŽƏ
ŞƅžŻžŴŶŵŽŽƏĻſƀŰƆƎƓ ĻźžŻŸĻſƀŰƆƎƓ
ƁŸƁƂŵżŰĻźŻƕżŰƂźžŽƂƀžŻƎ ĻƂžűƂžĻźžŻŸ
źŻƎƇĻŷŽŰƅžŴŸƂƌƁƏĻƃĻſžŻžŶŵŽŽƕĻ++ĻŰűžĻſƀŰ
ƆƎƓĻŴŲŸųƃŽ
śſƂŽŶƃŹƈžŶŵŸŶƁŻűżſŸſƂųƖƃżŶžžƐŽ
ŝŻžŻſŽŻ
šŲƕƂŻžĻŲżŸźŰƓƂƌƁƏĻŰŲƂžżŰƂŸƇŽžĻſƀŸĻſƕŴ
ŽƏƂƂƕĻźƀŸƈźŸ
7PMWPĻſžƁƂŰƇŰƓĻƁſŵƆƕŰŻƌŽžĻŲŸƀžűŻŵŽƕ
źŸŻŸżźŸĻƁŰŻžŽƃ
ŢšŢŘţŘŗřŘŠŠŲ
ŢŰżĻżžŶŽŰĻŷűŵƀƕųŰƂŸĻſžƁƕűŽŸźĻŷĻŵźƁſŻƃŰƂŰ
ƆƕƖĻƂŰĻżŰſŸĻŢŰźžŶĻƓĻƂƀŸżŰƇĻŴŻƏĻƀƃƇžźĻŽŰ
ŲŽƃƂƀƕƈŽƕŹĻƁƂžƀžŽƕĻźƀŸƈźŸĻŒƕŴŴƕŻŵŽŽƏĻŴŻƏ
ƀƃźŰŲŸƇžźĻżžŶŽŰĻŷŰżźŽƃƂŸ ĻŷŽƕżŽŸżĻźŻƎ
Ƈŵż ĻŴŸŲĻƁƂžƀĻĻƂŰĻ
ŝƁƄſŸƅŻƊƀŸŷźŸƃŽųžƁ
ŒƕŴŴƕŻŵŽŽƏĻŴŻƏĻƀƃźŰŲŸƇžźĻƂŰźžŶĻżžŶŽŰ
ŲŸźžƀŸƁƂžŲƃŲŰƂŸĻŴŻƏĻžƅžŻžŴŶŵŽŽƏ
şŵƀŵŴĻŲŸƖŷŴžżĻſŵƀŵŲƕƀƂŵ ĻƉžĻźŸŻŸżžź
ſƕŴĻŽžųŰżŸĻŲžŴƕƏĻżƕƆŽžĻŷŰƄƕźƁžŲŰŽžĻƂŰ
ŷŰźƀƕſŻŵŽžĻŷŰųŲƕŷŴźŰżŸĻŴŻƏĻŷŰſžűƕųŰŽŽƏ
ŷŰźŻŸŽƎŲŰŽŽƎĻſƕŴĻŰűžĻſžƀƃƇĻŷĻſŵŴŰ
ŻƏżŸ
ŝŰƏŲŽŵĻƂƕŻƌźŸĻŲĻŰŲƂžżžűƕŻƏƅĻŷĻŕšš
ĻŞſƆƕƏŰźƁŵƁƃŰƀ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻƇŸƂŰŹƂŵĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŒƁƂƃſ
ŝƁſƇƁƃƅƘźųŷƁŵƁžŸƀƀƒŵƘŷŽŸƃƆŵųƀƀƒųŵƅƁ
ŝƁſƇƁƃƅƆƄųžƁƀƘųŵƅƁ
ţƁźŸƅŽųŕ
ŢţśşŊťŝœ
ŞſƆƕžŽŰŻƌŽŵĻƃƁƂŰƂźƃŲŰŽŽƏĻƂŰĻŰźƁŵƁƃŰƀŸ
ĻŽŰſƀŸźŻŰŴ ĻŢŒŵźƀŰŽŸ ĻżƃŷŸƇŽƕĻſƀžųƀŰ
ŲŰƇƕĻƂŰĻżžűƕŻƌŽƕĻƂŵŻŵƄžŽŸ ĻſƕŴźŻƎƇŵŽƕ
ŴžĻžŴŽƕƓƖĻŷĻŵŻŵźƂƀžƀžŷŵƂžźĻŲĻƁŰŻžŽƕĻŷ
ŽŰſƀƃųžƎĻĻŒ ĻżžŶƃƂƌĻŲżŸźŰƂŸƁƏ
ƁŸƁƂŵżžƎĻźŻƕżŰƂźžŽƂƀžŻƎ ĻŽŰŲƕƂƌĻƏźƉž
źŻƎƇĻŔŚĻűƃŲĻŲŸƂƏųŽŵŽŸŹĻŰűžĻŶĻſƀŸ
ŷŰżŸźŰŽŽƕĻŰŲƂžżžűƕŻƏ ĻŽŰſƀŸźŻŰŴ ĻſƀŸ
ŰźƂŸŲŰƆƕƖĻŴžŴŰƂźžŲžųžĻžűƕųƀƕŲŰƇŰĻƃĻŷŰŴŰ
ŽŸŹĻƇŰƁ
ŔžƖŸŵſœƄŻſžƂſżƖŽƖŷƀŶƁŶŵžƖŽŹƂŹŵƖž
žƐŽŹ
ŕŻŵźƂƀŸƇŽƕĻƀžŷŵƂźŸĻżžŶŽŰĻŲŸźžƀŸƁƂžŲƃ
ŲŰƂŸĻŴŻƏĻſƕŴźŻƎƇŵŽŽƏĻƀƕŷŽŸƅĻŰźƁŵƁƃŰƀƕŲ
ƉžĻſƀŸƁƂžƁžŲŰŽƕĻŴŻƏĻŽŰſƀƃųŸĻĻŒĻĻŽŰſƀŸ
źŻŰŴ ĻŢŒŵźƀŰŽŸ ĻżƃŷŸƇŽƕĻſŻŵƓƀŸĻƂŰ
żžűƕŻƌŽƕĻƂŵŻŵƄžŽŸĻŔŻƏĻſžƁƂŰƇŰŽŽƏĻƁƂƀƃżƃ
ƕŷĻƀžŷŵƂžźĻźŻƎƇĻŔŚĻżŰƓĻŷŽŰƅžŴŸƂŸƁƏ ĻſƀŸ
ŽŰŹżŽƕ ĻŲĻſžŻžŶŵŽŽƕĻ+ ĻŴŸŲĻƁƂžƀĻ
ŢšŢŘţŘŗřŘŠŠŲ
ŗŰŲŶŴŸĻŷŰŻŸƈŰŹƂŵĻźƀŸƈźƃĻƀžŷŵƂźŸĻŽŰ
żƕƁƆƕ ĻźžŻŸĻƀžŷŵƂźŰĻŽŵĻŲŸźžƀŸƁƂž
ŲƃƓƂƌƁƏ
ŘžŸŽƅƃŻƊƀųƃƁźŸƅŽųƆŵųƀƅųŹƀƁſƆ
ŵƘŷƄƘŽƆ
ŔŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻſƀžĻƆŵĻŴŸŲĻƁƂžƀĻ
ŧŵƀŵŷĻƆŵĻƁŻƕŴĻŲŸŹżŰƂŸĻƈƂŵſƁŵŻƕĻŷĻŵŻŵź
ƂƀŸƇŽŸƅĻƀžŷŵƂžźĻŴŻƏĻŴžŴŰƂźžŲžųž
žűŻŰŴŽŰŽŽƏĻƇŸĻŰźƁŵƁƃŰƀƕŲ ĻźžŻŸĻŲžŽŸĻŽŵ
ŲŸźžƀŸƁƂžŲƃƎƂƌƁƏ ĻžƁźƕŻƌźŸĻŲĻƂŰźžżƃ
ŲŸſŰŴźƃĻŲžŽŸĻżžŶƃƂƌĻƀžŷƀƏŴŸƂŸĻŰźƃżƃ
ŻƏƂžƀ
ŕœřŞśŕš
ŜŰźƁĻŲƕŴűƕƀĻſžƂƃŶŽžƁƂƕĻŷĻźžŶŽžƖ
ƀžŷŵƂźŸĻƁźŻŰŴŰƓĻĻŐĻ ĻŒƂ ŢţśşŊťŝœ
ŚžżſƀŵƁžƀĻŴŻƏĻƂŸżƇŰƁžŲžųžĻŰŲŰƀƕŹŽžųž
ƀŵżžŽƂƃĻſƀžźžŻƕŲĻſŵƀŵŲƕƀŵŽŸŹĻƂŰĻƁƅŲŰ
ŻŵŽŸŹĻźžżſŰŽƕƓƎĻ7PMWPĻŔŵƂŰŻƌŽŰĻƕŽƄžƀ
żŰƆƕƏĻſƀžĻŲŸźžƀŸƁƂŰŽŽƏĻƀŵźžżŵŽŴžŲŰ
ŽžųžĻ7PMWPĻźžżſƀŵƁžƀƃĻŴŻƏĻƂŸżƇŰƁžŲžųž
ŰŲŰƀƕŹŽžųžĻƀŵżžŽƂƃĻſƀžźžŻƕŲĻ 5., Ļ
ŴŸŲĻŴŸŲĻƁƂžƀĻ
ĻŞſƆƕƏŰźƁŵƁƃŰƀ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻƇŸƂŰŹƂŵĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŒƁƂƃſ
ŗŰųŰŻƌŽŰĻƕŽƄžƀżŰƆƕƏĻſƀžĻƀžŷŲŰŶŰŻƌŽžƕŽƄžƀżŰƆƕŹŽƃĻƁŸƁƂŵżƃ
ŠŰŴƕž
ŜŵŴƕŰſŻŵƓƀ
şƕŴźŻƎƇŵŽŽƏĻŷžŲŽƕƈŽƌžųžĻŴŶŵ
ƀŵŻŰĻſƀžųƀŰŲŰŽŽƏĻƇŵƀŵŷĻŲƅƕŴĻ"6964# ŜŵŴƕŰĻ#MVFUPPUIŸ Ļ şƀŸƁƂƀƕŹĻŲƕŻƌŽƕĻƀƃźŸĻ#MVFUPPUIŸ œžŻžƁžŲƕĻźžżŰŽŴŸ ĻżžűƕŻƌŽžųžĻƂŵŻŵƄžŽƃ
57 ŔŸƁƂŰŽƆƕŹŽŵĻźŵƀƃŲŰŽŽƏĻ ŔŚ Ļ
ĻŞſƆƕƏŰźƁŵƁƃŰƀ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻƇŸƂŰŹƂŵĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŒƁƂƃſ
ŇŝŤŞŠŜŐŦŇřŝŞŠŞŗŒŐŖŐśŬŝŐĻšŘšŢŕŜŐ
ŊƀƇƁƃſųƉƘżƀƁƃƁźŵųŹųžƏƀųƄŻƄƅŸſų
ŚųŶųžƏƀųƘƀƇƁƃſųƉƘƒƂƃƁƃƁźŵųŹųžƏƀƁƘƀƇƁƃſųƉƘżƀƆƄŻƄƅŸſƆ
ŚųŶųžƏƀųƘƀƇƁƃſųƉƘƒ
ŇŽƄžƀżŰƆƕŹŽžƀžŷŲŰŶŰŻƌŽŰĻƁŸƁƂŵżŰĻƁźŻŰ
ŴŰƓƂƌƁƏĻŷĻƀŰŴƕžſƀŸŹżŰƇŰ ĻżŵŴƕŰſŻŵƓƀŰ
ƂŵŻŵŲƕŷžƀŰ ĻƂŰĻžſƆƕƖĻŲƁƂŰŽžŲŻŵŽŽƏ
ŷƓŴŽŰŽŽƏĻŷĻżžűƕŻƌŽŸżĻƂŵŻŵƄžŽžż ĻŇŽƄžƀ
żŰƆƕƏĻŲƕŴžűƀŰŶŰƓƂƌƁƏĻŽŰĻƂŸĻƇŸĻŴƎŹżž
Ųžżƃ ĻŴŸƁſŻŵƖĻƃĻŲŵƀƅŽƕŹĻƁŵźƆƕƖĻƆŵŽƂƀŰŻƌŽžƖ
źžŽƁžŻƕĻŤƃŽźƆƕƏżŸĻżžŶŽŰĻźŵƀƃŲŰƂŸĻŷŰ
ŴžſžżžųžƎĻźŽžſžźĻŽŰĻźŵƀżƕ ĻƆŵŽƂƀŰŻƌŽƕŹ
źžŽƁžŻƕĻſƕŴĻŵźƀŰŽžżĻŰűžĻŶĻŷŰĻŴžſžżžųžƎ
ŔŚ ůźƉžĻƀžŷŲŰŶŰŻƌŽžƕŽƄžƀżŰƆƕŹŽŰĻƁŸƁƂŵżŰ
űƃŻŰĻŰźƂŸŲŽžƎĻſƕŴĻƇŰƁĻŲŸżźŽŵŽŽƏĻŴŲŸųƃŽŰ
ŲžŽŰĻŰŲƂžżŰƂŸƇŽžĻŰźƂŸŲƃƓƂƌƁƏĻŽŰƁƂƃſŽžųž
ƀŰŷƃ ĻźžŻŸĻźŻƎƇĻſžŲŵƀƂŰƓƂƌƁƏĻŲĻſžŻž
ŶŵŽŽƏĻŊĻŰűžĻŲŸƉŵ ĻſƀŸĻƆƌžżƃĻſƀžŴžŲ
ŶƃƓƂƌƁƏĻſƀžųƀŰŲŰŽŽƏĻƂžųžĻƁŰżžųžĻŴŶŵƀŵŻŰ
ŽŰſƀŸźŻŰŴ ĻƀŰŴƕž ĻƏźŵĻſƀžųƀŰŲŰŻžƁƏ
ſŵƀŵŴĻŲŸżźŽŵŽŽƏżĻŴŲŸųƃŽŰĻ ŴŻƏĻƆƌžųžĻŲ
ŰŲƂžżžűƕŻƏƅĻƕŷĻőŵŷźŻƎƇŵŲžƎĻƁŸƁƂŵżžƎ
ŴŲŵƀƆƏƂŰĻŲžŴƕƏĻżŰƎƂƌĻűƃƂŸĻŷŰƇŸŽŵŽŸżŸ ůźƉžĻźŻƎƇĻŔŚĻŽŵĻŲƁƂŰŲŻŵŽŸŹĻŲĻŷŰżžź
ŷŰſŰŻŵŽŽƏ ĻƀžŷŲŰŶŰŻƌŽžƕŽƄžƀżŰƆƕŹŽƃ
ƁŸƁƂŵżƃĻżžŶŽŰĻŲŸźžƀŸƁƂžŲƃŲŰƂŸĻƕŽƂŵƀŲŰ
ŻŰżŸĻſžĻĻƅŲŸŻŸŽ ĻŽŰƂŸƁźŰƎƇŸĻŽŰĻźŽžſźƃ
0O0GG
ŢţśşŊťŝœ
ŒŸƂƏųŽƕƂƌĻźŻƎƇĻŔŚĻƕŷĻŷŰżźŰĻŷŰſŰŻŵŽŽƏ
ƏźƉžĻŲŸĻźžƀŸƁƂƃƓƂŵƁƌĻƀžŷŲŰŶŰŻƌŽž
ƕŽƄžƀżŰƆƕŹŽžƎĻƁŸƁƂŵżžƎĻſƀŸĻŲŸżźŽŵ
ŽžżƃĻŴŲŸųƃŽƕĻŦŵĻŽŵžűƅƕŴŽžĻŴŻƏĻŷŰſžűƕ
ųŰŽŽƏĻƀžŷƀƏŴŶŵŽŽƎĻŰźƃżƃŻƏƂžƀŰ
&QND[2TQ.QIKE
ŢƕŻƌźŸĻŴŻƏĻ1SFNJVNĻ4PVOEĻ.VMUJNFEJB
ŚųŶųžƏƀŻżƁŶžƒŷ
ŒŸųžƂžŲŻƏƓƂƌƁƏĻŷŰĻŻƕƆŵŽŷƕƓƎĻ%PMCZ
-BCPSBUPSJFTĻ%PMCZ Ļ1SPĻ-PHJDĻƂŰĻƁŸżŲžŻ
ſžŴŲƕŹŽžųž%ĻƓĻƂžƀųžŲŵŻƌŽŸżŸĻŷŽŰźŰżŸ
%PMCZĻ-BCPSBUPSJFT
#WF[UUG[/WNV'3
ŢƕŻƌźŸĻŴŻƏĻ1SFNJVNĻ4PVOEĻ.VMUJNFEJB
şƀŸĻŷŰſƃƁźƃĻŴŲŸųƃŽŰĻƀžŷŲŰŶŰŻƌŽžƕŽƄžƀ
żŰƆƕŹŽŰĻƁŸƁƂŵżŰĻŽŰĻżŸƂƌĻŷƃſŸŽƏƓƂƌƁƏĻƕĻŲƕŴ
ŽžŲŻƎƓƂƌƁƏĻſƕƁŻƏĻŷŰſƃƁźƃĻŴŲŸųƃŽŰ
šŸƁƂŵżŰĻ"VEZTTFZĻ.VMU&2ĻŲŸźžƀŸƁƂžŲƃŲŰ
ŻŰƁƏĻſƀŸĻƀžŷƀžűƆƕĻƂŰĻŽŰŻŰƈƂƃŲŰŽŽƕĻſƀžųƀŰ
ŲŰŽŽƏĻŴŻƏĻŷŰűŵŷſŵƇŵŽŽƏĻƏźžƁƂƕĻſƀžųƀŰ
ŲŰŽŽƏĻŽŰŹŲŸƉžųžĻƁŲƕƂžŲžųžĻźŻŰƁƃ
ĻŞſƆƕƏŰźƁŵƁƃŰƀ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻƇŸƂŰŹƂŵĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŒƁƂƃſ
"69Ļ ƆŵĻƁƂžƁƃƓƂƌƁƏĻƂƕŻƌźŸĻ1FSGPSNBODF
ĻƂŰĻ64#Ļ ŽŵĻƁƂžƁƃƓƂƌƁƏĻ1FSGPSNBODF Ļ
ŊƀƇƁƃſųƉƘżƀƁƃƁźŵųŹųžƏƀųƄŻƄƅŸſų
ŚųŶųžƏƀųƘƀƇƁƃſųƉƘƒƂƃƁƃƁźŵųŹųžƏƀƁƘƀƇƁƃſųƉƘżƀƆƄŻƄƅŸſƆ
ŲƅžŴŸĻŴŻƏĻŷžŲŽƕƈŽƕƅĻŰƃŴƕžŴŶŵƀŵŻ
ŽŰſƀŸźŻŰŴ ĻJ1PEŸ ŚŽžſźžŲŰĻſŰŽŵŻƌĻŽŰĻźŵƀżƕĻ ŷĻźžŻƕƉŰƂ
źžżĻźŵƀƃŲŰŽŽƏ ĻƇŸĻűŵŷĻŽƌžųž ŕźƀŰŽĻƂŵŻŵŲƕŷžƀŰĻŢŵŻŵŲƕŷƕŹŽŸŹĻŵźƀŰŽ
ſžƁƂŰƇŰƓƂƌƁƏĻƃĻŴŲžƅĻŲŰƀƕŰŽƂŰƅĻƂŸĻƂŰ
ŴƎŹżžŲŸŹĻţĻſžƁƕűŽŸźƃĻŷĻŵźƁſŻƃŰƂŰƆƕƖ
ŽŰŲžŴŸƂƌƁƏĻŴƎŹżžŲŸŹĻƂŵŻŵŲƕŷƕŹŽŸŹ
ŵźƀŰŽ
şŰŽŵŻƌĻźŵƀƃŲŰŽŽƏĻŽŰĻƆŵŽƂƀŰŻƌŽƕŹĻźžŽ
ƁžŻƕ
ŝŸƃƆŵųƀƀƒƄŻƄƅŸſƁƑ
ĻŢƃƁŽƃƆƊƆŵųƀƀƒƋŵŻŷŽŻżƂŸƃŸƈƘŷ
ƂƁƋƆŽĻŝƁƃƁƅŽŸƀųƅŻƄŽųƀƀƒĻſƀžźƀƃƇƃƓ
żƕŶĻŴžƀƕŶźŰżŸĻŴŸƁźŰ ĻſžſŵƀŵŴŽƌžĻŷűŵƀŵ
ŶŵŽŸżŸĻƀŰŴƕžƁƂŰŽƆƕƏżŸĻ ŽŵĻƁƂžƁƃƓƂƌƁƏ
%"# ĻŰűžĻƀžŷŴƕŻŸĻ ƁƂžƁƃƓƂƌƁƏĻƂƕŻƌźŸĻŴŸƁźƕŲ
%7% ĻŗƁŵŶŸƀųƅŻƄŽųƀƀƒĻŷŴƕŹƁŽƎƓĻƈŲŸŴ
źŸŹĻſŵƀŵƅƕŴĻŲſŵƀŵŴĻŲĻżŵŶŰƅĻźžżſžŷŸƆƕƖĻƇŸ
ŷŴƕŹƁŽƎƓĻſžƈƃźĻŽŰƁƂƃſŽžƖĻŴžƁƂƃſŽžƖĻƀŰŴƕž
ƁƂŰŽƆƕƖ
Ļ5170&ĻĻŽŰƂŸƁŽƕƂƌ ĻƉžűĻŷŰŹƂŸĻŲĻŽŰŻŰ
ƈƂƃŲŰŽŽƏĻŰƃŴƕžĻ ŝŧ ĻŒŧ ĻƂžƉž ĻũžűĻžƂƀŸ
żŰƂŸĻűƕŻƌƈĻŴŵƂŰŻƌŽƃĻƕŽƄžƀżŰƆƕƎ ĻŴŸŲ
ƁƂžƀĻ
Ļ81.ĻĻŷűƕŻƌƈŸƂŸĻƇŸĻŷżŵŽƈŸƂŸĻųƃƇŽƕƁƂƌ
Ļ Ļ101((/76'ĻĻŽƁƃƁƅŽŸƀųƅŻ
ƄŽųƀƀƒĻŷŰſƃƁźŰƓĻƁŸƁƂŵżƃ ĻŰĻŷƁŵŶŸƀųƅŻ
ƄŽųƀƀƒĻ ƃƂƀŸżƃŲŰƂŸĻŴžźŸĻŽŵĻſžųŰƁŽŵ
ŵźƀŰŽ ĻĻŲŸżŸźŰƓĻƖƖĻŗŰƃŲŰŶƂŵ ĻƉžĻŲƁƏ
ƁŸƁƂŵżŰĻ4FOTVTĻ ŲźŻƎƇŽžĻŷĻŽŰŲƕųŰƆƕƓƎĻ ĻƂŰ
ƄƃŽźƆƕƏżŸĻƂŵŻŵƄžŽƃ ĻŲżŸźŰƓƂƌƁƏĻƂŰĻŲŸżŸ
źŰƓƂƌƁƏĻžŴŽžƇŰƁŽžĻŚžƀžƂźŸżĻŽŰƂŸƁźŰŽŽƏż
ŽŰĻźŽžſźƃĻŲŸżźŽƕƂƌĻŷŲƃźĻ .65& ĻŰűžĻŷŽžŲƃ
ŲŲƕżźŽƕƂƌĻŹžųž ĻƏźƉžĻŷŲƃźĻűƃŻžĻŲŸżźŽƃƂž
ĻšŻžƂĻŷŰŲŰŽƂŰŶŵŽŽƏŲŸŻƃƇŵŽŽƏĻŴŸƁźŰ
ĻŒŸŻƃƇŵŽŽƏĻŴŸƁźŰ
ĻšƄƀƁŵƀƘŷŹŸƃŸžųĻĻŽŰƂŸƁŽƕƂƌ ĻƉžű
žűƀŰƂŸĻžƁŽžŲŽŵĻŴŶŵƀŵŻžĻ ŽŰſƀŸźŻŰŴ
``
ĻŞſƆƕƏŰźƁŵƁƃŰƀ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻƇŸƂŰŹƂŵĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŒƁƂƃſ
ŊƀƇƁƃſųƉƘżƀƁƃƁźŵųŹųžƏƀųƄŻƄƅŸſų
ŚųŶųžƏƀųƘƀƇƁƃſųƉƘƒƂƃƁƃƁźŵųŹųžƏƀƁƘƀƇƁƃſųƉƘżƀƆƄŻƄƅŸſƆ
4#&+1 Ļ/'&+# ĻŝŰĻŵźƀŰŽƕĻŲƕŴžűƀŰŶŰƓƂƌƁƏ
žƁƂŰŽŽƓĻŰźƂŸŲŽŵĻŴŶŵƀŵŻžĻ ŽŰſƀŸźŻŰŴ
(/ ĻşƀŸĻŽŰƂŸƁźŰŽŽƕĻźŽžſźŸĻųžŻžŲŽžųž
ŴŶŵƀŵŻŰĻžűŸƀŰƓƂƌƁƏĻųžŻžŲŽŵĻżŵŽƎĻŽžŲžųž
ŴŶŵƀŵŻŰĻſƀžųƀŰŲŰŽŽƏ ĻźžŻŸĻƁŸƁƂŵżŰĻŷŽŰ
ƅžŴŸƂƌƁƏĻŲĻƀŵŶŸżƕĻ4#&+1ĻƇŸĻ/'&+#ĻůźƉž
6'. ĻƇŸĻ0#8 ĻŲŶŵĻŲŲƕżźŽŵŽƕ ĻƕĻŲŸĻŽŰƂŸ
ƁźŰƓƂŵĻźŽžſźƃ ĻŲƕŴžűƀŰŶŰƓƂƌƁƏĻżŵŽƎ
ƈŲŸŴźžųžĻŴžƁƂƃſƃĻƕŷĻƇŰƁƂžĻŲŶŸŲŰŽŸżŸ
žſƆƕƏżŸĻżŵŽƎ
Ļ1-/'07ĻĻŽŰƂŸƁŽƕƂƌĻźžŻƕƉŰƂźžĻŽŰ
źŵƀżƕĻƇŸĻźŽžſźƃĻŽŰĻƆŵŽƂƀŰŻƌŽƕŹĻźžŽƁžŻƕ
ƉžűĻſƕŴƂŲŵƀŴŸƂŸĻŲŸűƕƀĻżŵŽƎĻůźƉžĻ1-
/'07ĻŽŰƂŸƁźŰƓƂƌƁƏ ĻźžŻŸĻƁŸƁƂŵżŰĻŷŽŰƅž
ŴŸƂƌƁƏĻƃĻŽžƀżŰŻƌŽžżƃĻżŵŽƎ ĻŲƕŴźƀŸ
ŲŰƓƂƌƁƏĻżŵŽƎĻžűƀŰŽžųžĻŴŶŵƀŵŻŰĻ ŽŰſƀŸ
źŻŰŴ Ļ4#&+1ĻƇŸĻ/'&+# ĻšƂƀƕŻźŰĻƃĻſƀŰŲƕŹ
ƇŰƁƂŸŽƕĻŵźƀŰŽŰĻŷƏŲŻƏƓƂƌƁƏ ĻźžŻŸĻŴžƁƂƃſŽƕ
ŲźŻŰŴŵŽƕĻżŵŽƎ
Ļ670'ĻĻſžŲŵƀƂŰŹƂŵĻźžŻƕƉŰƂźžĻŽŰĻźŵƀżƕ
ƇŸĻƀŵųƃŻƏƂžƀĻŽŰĻƆŵŽƂƀŰŻƌŽƕŹĻźžŽƁžŻƕ ĻƉžű
ſƀžźƀƃƇƃŲŰƂŸĻźžżſžŷŸƆƕƖſŰſźŸ ĻƀŰŴƕžĻŢŒ źŰŽŰŻŸ ĻźžŽƂŰźƂŸĻƂŵŻŵƄžŽƃ ĻƇŸĻŷŴƕŹƁŽƎ
ŲŰƂŸĻŽŰŲƕųŰƆƕƎĻſžĻžſƆƕƏż ĻŴžƁƂƃſŽŸżĻŽŰĻŢŒ
ŵźƀŰŽƕ
Ļ':+6ĻĻŽƁƃƁƅŽŸƀųƅŻƄŽųƀƀƒĻŲŸŲŵŴŵĻŲŰƁ
ŽŰĻžŴŸŽĻƀƕŲŵŽƌĻżŵŽƎĻŲųžƀƃ ĻſŵƀŵƀŲŵ
ſžƂžƇŽƃĻƄƃŽźƆƕƎĻſŵƀŵƀŲŵŲƕŴƅŸŻŸƂƌĻƂŵŻŵ
ƄžŽŽŸŹĻŴŷŲƕŽžźĻŰűžĻŷƕƂƀŵĻŲŲŵŴŵŽƕĻƁŸżŲžŻŸ
ŗƁŵŶŸƀųƅŻƄŽųƀƀƒĻſŵƀŵŲžŴŸƂƌĻƁŸƁƂŵżƃĻƃ
ŽžƀżŰŻƌŽŵĻżŵŽƎĻŰűž ĻƏźƉžĻƁŸƁƂŵżŰĻŲŶŵ
ŷŽŰƅžŴŸƂƌƁƏĻƃĻŽžƀżŰŻƌŽžżƃĻżŵŽƎ ĻƂžŴƕ
ƁŸƁƂŵżŰĻſŵƀŵŲžŴŸƂƌƁƏĻƃĻżŵŽƎĻŲŵƀƅŽƌžųž
ƀƕŲŽƏĻ żŵŽƎĻųžŻžŲŽžųžĻŴŶŵƀŵŻŰ ĻŗŲƕŴƂŸĻŲŸ
żžŶŵƂŵĻŲżŸźŰƂŸĻƂƕĻŶĻƁŰżƕĻźŽžſźŸĻųžŻžŲŽŸƅ
ŴŶŵƀŵŻĻſƀžųƀŰŲŰŽŽƏ ĻƉžĻƕĻŽŰĻƆŵŽƂƀŰŻƌŽƕŹ
źžŽƁžŻƕĻ Ļ+0(1ĻĻƏźƉžĻŴžƁƂƃſŽžĻűƕŻƌƈŵĻƕŽƄžƀżŰ
ƆƕƖ ĻŽƕŶĻżžŶŽŰĻŲżƕƁƂŸƂŸĻŽŰĻŵźƀŰŽƕ ĻŽŰƂŸƁŽƕƂƌ
źŽžſźƃĻ+0(1 ĻƉžűĻſžűŰƇŸƂŸĻƕŽƄžƀżŰƆƕƎ
ƉžĻŷŰŻŸƈŰƓƂƌƁƏ
ĻŚŽžſźŸĻſžſŵƀŵŴŽƌžųžĻŽŰŻŰƈƂƃŲŰŽŽƏ
ŲŲŵŴŵŽŽƏĻƆŸƄƀĻƂŰĻŻƕƂŵƀ
Ļ(#8ĻqĻźŽžſźŸĻƈŲŸŴźžƖĻŰźƂŸŲŰƆƕƖĻžűƀŰŽŸƅ
ƄƃŽźƆƕŹĻŚŽžſźŰĻżžŶŵĻűƃƂŸĻŷŰſƀžųƀŰżž
ŲŰŽŰĻŽŰĻƄƃŽźƆƕƖ ĻƏźƕĻƇŰƁƂžĻŲŸźžƀŸƁƂžŲƃ
ƎƂƌƁƏĻŲĻŴƕŰſŰŷžŽŰƅĻ". Ļ'. ĻƂžƉžĻũžű
žƂƀŸżŰƂŸĻűƕŻƌƈĻŴŵƂŰŻƌŽƃĻƕŽƄžƀżŰƆƕƎ ĻŴŸŲ
ƁƂžƀĻ
Ļ/76'Ļ ŰŲƂžĻűŵŷĻƁŸƁƂŵżŸĻŽŰŲƕųŰƆƕƖ Ļ
ŽŰƂŸƁŽƕƂƌ ĻƉžűĻŲŸżźŽƃƂŸĻŷŲƃźĻƀŰŴƕžſƀŸŹ
żŰƇŰżŵŴƕŰſŻŵƓƀŰĻ .65& ĻŰűžĻŶĻƉžűĻŲƕŴ
ŽžŲŸƂŸĻſƀžųƀŰŲŰŽŽƏ ĻƏźƉžĻŲžŽžĻŲŶŵĻűƃŻž
ŷƃſŸŽŵŽŵ
ĻţƁźƂƘźƀųŵųƀƀƒŶƁžƁƄƆĻ ŰŲƂžĻŷĻƁŸƁƂŵ
żžƎĻŽŰŲƕųŰƆƕƖ ĻĻŽŰƂŸƁŽƕƂƌ ĻƉžűĻƃŲƕżźŽƃƂŸ
ƀžŷſƕŷŽŰŲŰŽŽƏĻųžŻžƁƃĻ ŴŻƏĻżžűƕŻƌŽžųž
ƂŵŻŵƄžŽƃĻƇŸĻŽŰŲƕųŰƆƕŹŽžƖĻƁŸƁƂŵżŸ ĻſƕŴźŻƎ
ƇŵŽžƖĻƇŵƀŵŷĻ#MVFUPPUIŸ ĻŞſƆƕƏŰźƁŵƁƃŰƀ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻƇŸƂŰŹƂŵĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŒƁƂƃſ
ŊƀƇƁƃſųƉƘżƀƁƃƁźŵųŹųžƏƀųƄŻƄƅŸſų
ŚųŶųžƏƀųƘƀƇƁƃſųƉƘƒƂƃƁƃƁźŵųŹųžƏƀƁƘƀƇƁƃſųƉƘżƀƆƄŻƄƅŸſƆ
şŸƀƑ
ŤƀƁŹŻżűŵƖžűųŶŵŶžſŵſƂƃƄƀŵſƁƖŸžŹƆƅƄžŻƇƖźƀƖŵƈűƂƀƁſŴƁűųűžžƐŵŹƂŻű śžſƀŻűŴſżſųžſŴſŵŷŶƁŶżű ŔſżſųžŶŽŶžƏ ŝŶžƏƉųŹŵŻſŴſƀŶƁŶ
ƆſŵƄŽŶžƏŵŷŶƁŶżű ũųŹŵŻŹźſŴżƐŵŽŶžƏ ŝŶžƏŵŷŶƁŶżű
``
ŊƀƇƁƃſųƉƘżƀƁƃƁźŵųŹųžƏƀųƄŻƄƅŸſų
ŚųŶųžƏƀųƘƀƇƁƃſųƉƘƒƂƃƁƃƁźŵųŹųžƏƀƁƘƀƇƁƃſųƉƘżƀƆƄŻƄƅŸſƆ
ŞűŵƀƕƂƌĻųžŻžŲŽŵĻŴŶŵƀŵŻž ĻŽŰƂŸƁźŰƎƇŸĻŽŰ
źŽžſźƃĻųžŻžŲŽžųžĻŴŶŵƀŵŻŰĻ Ļ 4#&+1
/'&+#6'. ĻŔŻƏĻŽŰŲƕųŰƆƕƖĻſžĻżŵŽƎĻŴŶŵƀŵŻ
źžƀŸƁƂƃŹƂŵƁƏĻŵŻŵżŵŽƂŰżŸĻźŵƀƃŲŰŽŽƏ
670'1-/'07 Ļ':+6ĻŰűžĻźŽžſźžƎ
ųžŻžŲŽžųžĻŴŶŵƀŵŻŰĻ ŔŻƏĻŞųŻƏŴĻżŵŽƎĻŴŸŲĻƁƂžƀĻ
ŢţśşŊťŝœ
ůźƉžĻŰŲƂžżžűƕŻƌĻƃƁƂŰƂźžŲŰŽŸŹĻźŽžſźž
ŲžƎĻſŰŽŵŻŻƎĻŽŰĻźŵƀżƕĻŷĻŴŸƁźžŲŸżĻſŵƀŵ
żŸźŰƇŵż ĻŽŸżĻżžŶŽŰĻźžƀŸƁƂƃŲŰƂŸƁƏ
ŷŰżƕƁƂƌĻŵŻŵżŵŽƂƕŲĻźŵƀƃŲŰŽŽƏĻŽŰĻƆŵŽ
ƂƀŰŻƌŽƕŹĻźžŽƁžŻƕĻ 670'1-/'07
':+6 ĻŴŸŲĻƁƂžƀĻ
ĻƂŰĻ/'&+#Ļ ŲƕŴźƀŸƂŸĻżŵŽƎĻżžŶŽŰĻƈŻƏƅžż
ŽŰƂŸƁźŰŽŽƏĻźŽžſźŸĻųžŻžŲŽžųžĻŴŶŵƀŵŻŰ ĻƉž
ƓĻŽŰƀŰŷƕĻŰźƂŸŲŽŸżĻ ĻūŵŻŷŽŻżƁŶžƒŷſŸƀƑĻĻƈŲŸŴźŸŹ
ƀŵŶŸżĻſƀŸĻſžŲŵƀƂŰŽŽƕĻƀŵųƃŻƏƂžƀŰĻ670'
ŽŰſƀŸźŻŰŴ ĻŴŻƏĻŷżƕŽŸĻźžżſžŷŸƆƕŹĻŴŸƁźŰ
ƀŰŴƕžƁƂŰŽƆƕƖ ĻƂžƉž
ĻšŶžƒŷſŸƀƑĻĻŴŻƏĻŽŰŲƕųŰƆƕƖĻſžĻżŵŽƎ
ŷŰŹƂŸĻżžŶŽŰ ĻŽŰƂŸƁŽƃŲƈŸĻŽŰĻ1-/'07 (#8źŴŸƃŸŶƅŻƀųžųƋƅƆŵųƀƀƒ
ŗžűƀŰŶŵŽŽƏĻŵźƀŰŽŰĻŷŰŻŵŶŸƂƌĻŲƕŴĻŴŶŵƀŵŻŰ
ſƀžųƀŰŲŰŽŽƏ ĻƃƁƂŰƂźƃŲŰŽŽƏĻŰŲƂž ĻŽŰŻŰƈƂƃ
ŲŰŽƌ ĻƂžƉž
ĻŝƀƁƂŽųŶƁžƁŵƀƁŶƁŷŹŸƃŸžųĻĻŽŰƂŸƁ
ŽƕƂƌ ĻƉžűĻŷżƕŽŸƂŸĻųžŻžŲŽŵĻŴŶŵƀŵŻžĻſƀžųƀŰ
ŲŰŽŽƏ ĻŰűžĻŶĻƉžűĻſžźŰŷŰƂŸĻżŵŽƎĻŨŲŸŴźžųž
ŴžƁƂƃſƃĻŰźƂŸŲŽžųžĻŴŶŵƀŵŻŰ
ĻŚŵŻƊųżƀŸſŸƀƑĻĻŷŲŸƇŰŹŽŸŹĻƀŵŶŸż
žųŻƏŴƃĻŴŻƏĻŴŰŽžųžĻŴŶŵƀŵŻŰĻſƀžųƀŰŲŰŽŽƏ
ĻşŸƀƑƋŵŻŷŽƁŶƁŷƁƄƅƆƂƆſŸƀƑŷŹŸ
ƃŸžųĻĻŲƕŴžűƀŰŶŰƓĻƇŰƁƂžĻŲŶŸŲŰŽƕĻžſƆƕƖ
żŵŽƎĻųžŻžŲŽžųžĻŴŶŵƀŵŻŰ ĻŽŰſƀŸźŻŰŴ Ļ6'.
ŒĻƀŵŶŸżƕĻ4#&+1
p ".
p '.'.
p %"# %"#
ŒĻƀŵŶŸżƕĻ/'&+#
p
p
p
p
p
p
ŔŘšŚ
64#
J1PE
#MVFUPPUI
"69
57
ŢŰźžŶĻżžŶŻŸŲžĻžűƀŰƂŸĻƂŰĻŷűŵƀŵųƂŸĻƃŻƎ
űŻŵŽƕĻŽŰŻŰƈƂƃŲŰŽŽƏĻŴŻƏĻ/;%#4 Ļ%#/ ĻƂŰ
0#8 ĻŞűƀŰŽŵĻżžŶŽŰĻƂŰźžŶĻžűŸƀŰƂŸĻƂŰ
ŷűŵƀƕųŰƂŸĻŲĻżŵŽƎĻ/;%#4ĻőƕŻƌƈĻŴŵƂŰŻƌŽƃ
ƕŽƄžƀżŰƆƕƎĻſƀžĻƁŸƁƂŵżƃĻżŵŽƎĻ/;%#4
ŴŸŲĻƁƂžƀĻ
şŸƀƑƅųźƁŴƃųŹŸƀƀƒƀųťŕŸŽƃųƀƘ
ŲŰŽŽƏĻŴŻƏĻźžŶŽžƖĻƄƃŽźƆƕƖĻ ŽŰſƀŸźŻŰŴ
ŰŽŵųžųżźŸƃ ĻŽŰƁƂƃſŽŸżĻƇŸŽžż
ũžűĻŷűŵƀŵųƂŸĻƄƃŽźƆƕƎĻŴŻƏĻźŽžſźŸĻ(#8
ŚŽžſźƃĻ(#8ĻżžŶŽŰĻŲŸźžƀŸƁƂžŲƃŲŰƂŸĻŴŻƏ
ŷűŵƀŵŶŵŽŽƏĻƄƃŽźƆƕŹ ĻƉžĻƇŰƁƂžĻŲŸźžƀŸƁƂž
ŲƃƎƂƌƁƏĻŢŰźŸżĻƇŸŽžżĻƄƃŽźƆƕƎĻżžŶŽŰ
ŷŰſƃƁƂŸƂŸĻſƀžƁƂŸżĻŽŰƂŸƁźŰŽŽƏżĻźŽžſźŸ
(#8ĻŒŸĻżžŶŵƂŵĻžűƀŰƂŸĻƃŻƎűŻŵŽƕĻŽŰŻŰƈƂƃ
ĻŞſƆƕƏŰźƁŵƁƃŰƀ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻƇŸƂŰŹƂŵĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŒƁƂƃſ
ŞűŵƀƕƂƌĻųžŻžŲŽŵĻŴŶŵƀŵŻžĻ ŽŰſƀŸźŻŰŴ
4#&+1 Ļ/'&+# ŞűŵƀƕƂƌĻŴžŲŶŸŽƃĻƅŲŸŻƕĻƇŸĻŴŶŵƀŵŻž
ſƀžųƀŰŲŰŽŽƏĻ #/ ĻŗŻƄŽ ĻƂžƉž ŝŰƂŸƁŽƕƂƌĻƕĻƃƂƀŸżƃŹƂŵĻźŽžſźƃĻ(#8 ĻŴžźŸ
ŽŰĻŵźƀŰŽƕĻŽŵĻŷƏŲŸƂƌƁƏĻżŵŽƎĻŒŸűƀŰŽŵ
ŊƀƇƁƃſųƉƘżƀƁƃƁźŵųŹųžƏƀųƄŻƄƅŸſų
ŚųŶųžƏƀųƘƀƇƁƃſųƉƘƒƂƃƁƃƁźŵųŹųžƏƀƁƘƀƇƁƃſųƉƘżƀƆƄŻƄƅŸſƆ
şžŲŵƀƂŰŹƂŵĻ670' ĻƉžűĻžűƀŰƂŸĻžſƆƕƎĻŷƕ
ƁſŸƁźƃĻƕĻŽŰƂŸƁŽƕƂƌĻ1-/'07 ĻƉžűĻŷűŵ
ƀŵųƂŸĻƖƖ
ŚžŻŸĻųžŻžŲŽŵĻŴŶŵƀŵŻžĻſƀžųƀŰŲŰŽŽƏ
ŽŰſƀŸźŻŰŴ Ļ4#&+1 Ļ/'&+# ĻűƃŴŵ
ŰźƂŸŲŽŵĻŽŰƁƂƃſŽžųžĻƀŰŷƃ ĻŲŸĻŷżž
ŶŵƂŵĻŲŲƕżźŽƃƂŸĻŷűŵƀŵŶŵŽƃĻƄƃŽźƆƕƎ
źžƀžƂźŸżĻŽŰƂŸƁźŰŽŽƏżĻŽŰĻźŽžſźƃ
(#8
ŚųŶųžƏƀƘƀųžųƋƅƆŵųƀƀƒ
ųƆŷƘƁƄŻƄƅŸſŻ
ŷƕŹŽžżƃĻŵźƀŰŽƕĻŷƏŲŻƏƎƂƌƁƏĻ%1-**ĻƂŰ
ĻůźƉžĻŷŰſŸƁĻŷƀžűŻŵŽŸŹĻŷŰĻƂŵƅŽž
ŻžųƕƓƎĻ%PMCZĻ%JHJUBM ĻſƀžųƀŰŲŰŽŽƏĻŲƕŴűƃ
ŲŰƂŸżŵƂƌƁƏĻŷĻƆŸżĻŽŰŻŰƈƂƃŲŰŽŽƏż ĻŽŰ
ƂŵŻŵŲƕŷƕŹŽžżƃĻŵźƀŰŽƕĻŷƏŲŻƏƓƂƌƁƏ
ĻşƀŸĻžűƀŰŽŽƕĻŲŸżźĻƁŸƁƂŵżŰ
ŲƕŴƂŲžƀƎƓĻŷŲƃźĻƃĻźŰŽŰŻƌŽžżƃĻƁƂŵƀŵž
ƀŵŶŸżƕ
p ŠŪĻĻŠƕŲŵŽƌĻŽŸŷƌźŸƅĻƇŰƁƂžƂ
p ŕŪĻĻŠƕŲŵŽƌĻŲŸƁžźŸƅĻƇŰƁƂžƂ
p ŧŸŷŸƃĻĻőŰŻŰŽƁĻżƕŶĻſŵƀŵŴŽƕżŸĻƂŰ
p ŤųŴŵƆƇŸƃ ĻqĻqĻƀƕŲŵŽƌĻŝŧĻŴŸŽŰżƕźŰ
p ũŸƀƅƃųžƏƀƎżƆƃƁŵŸƀƏ&2.++Žųƀ
ŒƕŴƀŵųƃŻƎŹƂŵĻŽŰŻŰƈƂƃŲŰŽŽƏ ĻſžŲŵƀƂŰƎƇŸ
670'ĻƕĻŷűŵƀŵŶƕƂƌĻŽŰŻŰƈƂƃŲŰŽŽƏĻŷŰĻŴžſž
żžųžƎĻ1-/'07
p ŤųƃƃųƆƀŷƆƃƁŵŸƀƏ&2.++ ĻĻqĻœƃƇ
şƀžŴžŲŶƃŹƂŵĻŽŰƂŸƁźŰƂŸĻ5170&ĻŰűžĻ1-
/'07 ĻƉžűĻžűƀŰƂŸĻƕŽƈƕĻžſƆƕƖ
p ŤųƃƃųƆƀŷĻĻżžŶŵĻſŵƀŵűƃŲŰƂŸĻƃĻſžŷ
ŸƆƕƏƅĻƃŲƕżźŲŸżźĻůźƉžĻžűƀŰŽžĻſžŷŸ
ƆƕƎĻƃŲƕżź ĻƁŸƁƂŵżŰĻžűŸƀŰƓĻŽŰŻŰƈƂƃ
ŲŰŽŽƏĻŴŻƏĻžſƂŸżŰŻƌŽžųžĻŲƕŴƂŲžƀŵŽŽƏ
ŷŲƃźƃĻŗŰŷŲŸƇŰŹĻſƕƁŻƏĻƆƌžųžĻŽŰĻƂŵŻŵŲƕ
p ŔųžųƀƄĻĻőŰŻŰŽƁĻżƕŶĻŻƕŲŸżŸĻƕĻſƀŰŲŸżŸ
ŴŸŽŰżƕźŰżŸ
ƉŸƀƅƃƆƃƁŵŸƀƏĻĻųƃƇŽƕƁƂƌĻƆŵŽƂƀŰŻƌ
ŽžųžĻŴŸŽŰżƕźŰ
ŽƕƁƂƌĻžűƓżŽžųžĻŷŲƃźƃ
ŰŽŵųžųżźŸƃ
ŔŻƏĻƀƕŷŽžƖĻŴžŲŶŸŽŸĻƅŲŸŻƕĻƀƕŲŵŽƌĻŷŲƃźƃ
żžŶŵĻƀŵųƃŻƎŲŰƂŸƁƏĻžźƀŵżž
ŝŰƂŸƁŽƕƂƌĻ1-/'07 ĻƉžűĻŷŰŹƂŸĻŲ
ŠųƄƅƃƁżŽŻųƆŷŻƁĻƕĻžűŵƀƕƂƌ
ŰŽŵųžųżźŸƃ
ŞűŵƀƕƂƌĻŴžŲŶŸŽƃĻƅŲŸŻƕ ĻſžŲŵƀƂŰƎƇŸ
ƀŵųƃŻƏƂžƀĻ670' ĻƕĻſƕŴƂŲŵƀŴƕƂƌĻŲŸűƕƀĻŷŰ
ŴžſžżžųžƎĻ1-/'07
ŷŰŴŽƕżŸĻųƃƇŽžżžŲƆƏżŸ
ŝŰƂŸƁŽƕƂƌĻ5170& ĻƉžűĻŷŰŹƂŸĻŲĻżŵŽƎĻŽŰŻŰ
ƈƂƃŲŰŽƌĻŰƃŴƕžĻ ŠŪ ĻŕŪ ĻƂžƉž ĻşƀžźƀƃƇƃŹƂŵ
żŵŽƎĻŲſŵƀŵŴĻŴžĻűŰŶŰŽžųžĻſƃŽźƂƃĻ ŽŰſƀŸ
źŻŰŴ ĻŕŪ ĻŷŰĻŴžſžżžųžƎĻ5170&ĻŰűžĻ1-
/'07
ŗƁŷųƅŽƁŵƘƀųžųƋƅƆŵųƀƀƒ
ųƆŷƘƁƄŻƄƅŸſŻ
ŒƕŴƀŵųƃŻƎŹƂŵĻŽŰŻŰƈƂƃŲŰŽŽƏĻŰƃŴƕž
ſžŲŵƀƂŰƎƇŸĻƀŵųƃŻƏƂžƀĻ670' ĻƕĻſƕŴƂŲŵƀ
ŴƕƂƌĻŲŸűƕƀĻŷŰĻŴžſžżžųžƎĻ1-/'07
şƀžŴžŲŶƃŹƂŵĻƂŰźŸżĻƁŰżŵĻƇŸŽžżĻŴŻƏ
ƃƁƕƅĻŴƕŰſŰŷžŽƕŲ ĻƏźƕĻŲŸĻƅžƇŵƂŵĻŷżƕŽŸƂŸ
şƕƁŻƏĻŷŰŲŵƀƈŵŽŽƏĻŽŰŻŰƈƂƃŲŰŽŽƏĻŰƃŴƕž
ŽŰƂŸƁŽƕƂƌĻ':+6 ĻƉžűĻſƕŴƂŲŵƀŴŸƂŸĻŲŸűƕƀ
ƂŰĻſžŲŵƀŽƃƂŸƁƏĻŴžĻųžŻžŲŽžųžĻżŵŽƎ
ŗŰųŰŻƌŽŰĻƕŽƄžƀżŰƆƕƏĻſƀžĻŽŰŲƕųŰƆƕƎ ĻŴŸŲ
ƁƂžƀĻĻſžĻżŵŽƎĻƂŰĻſƀžĻƁƂƀƃźƂƃƀƃĻżŵŽƎ
ŴŸŲĻƁƂžƀĻ
ŢƕŻƌźŸĻŴŻƏĻ1SFNJVNĻ4PVOEĻ.VMUJNFEJB
ŢƕŻƌźŸĻſƀŸĻŰźƂŸŲžŲŰŽƕŹĻƄƃŽźƆƕƖĻ4VSSPVOE
ŝŵĻ1FSGPSNBODF
``
ĻŞſƆƕƏŰźƁŵƁƃŰƀ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻƇŸƂŰŹƂŵĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŒƁƂƃſ
ŊƀƇƁƃſųƉƘżƀƁƃƁźŵųŹųžƏƀųƄŻƄƅŸſų
ŚųŶųžƏƀųƘƀƇƁƃſųƉƘƒƂƃƁƃƁźŵųŹųžƏƀƁƘƀƇƁƃſųƉƘżƀƆƄŻƄƅŸſƆ
ŠųƄƅƃƁżŽųźŵƆŽų
ůźƉžĻŴžĻŷžŲŽƕƈŽƓĻŴŶŵƀŵŻžĻſƀžųƀŰŲŰŽŽƏ
ſƕŴźŻƎƇŵŽŵĻŴžĻŲƅžŴƃĻ"69Ļ ŽŰſƀŸźŻŰŴ
ŜŠſŻŵƓƀĻƇŸĻJ1PEŸ ĻſƕŴźŻƎƇŵŽŸŹĻſƀŸ
ƁƂƀƕŹĻżžŶŵĻżŰƂŸĻƕŽƈŸŹĻƀƕŲŵŽƌĻųƃƇŽžƁƂƕ ĻŽƕŶ
ųƃƇŽƕƁƂƌĻŲŽƃƂƀƕƈŽƌžųžĻŴŶŵƀŵŻŰĻ ŽŰſƀŸźŻŰŴ
ƀŰŴƕž ĻũžűĻŷŰƀŰŴŸƂŸĻƆƌžżƃ ĻŲƕŴƀŵųƃŻƎŹƂŵ
ƀƕŲŵŽƌĻŲƅƕŴŽžųžĻƁŸųŽŰŻƃ
ŗŰųŰŻƌŽŰĻƕŽƄžƀżŰƆƕƏĻſƀžĻŽŰŲƕųŰƆƕƎ ĻŴŸŲ
ƁƂžƀĻĻſžĻżŵŽƎĻƂŰĻſƀžĻƁƂƀƃźƂƃƀƃĻżŵŽƎ
ŴŸŲĻƁƂžƀĻ
ŝŰƂŸƁŽƕƂƌĻźŽžſźƃĻ/'&+#ĻƂŰĻſžŲŵƀƂŰŹƂŵ
670'ĻƃĻűƕźĻ#7:ĻƕĻſžƇŵźŰŹƂŵĻźƕŻƌźŰ
ƁŵźƃŽŴ ĻŰűžĻŽŰƂŸƁŽƕƂƌĻ1-/'07
ŖƆƊƀƘƄƅƏƂƃƁŶƃųŵųƀƀƒƅųųŵƅƁſųƅŻƊƀŸ
ƃŸŶƆžƑŵųƀƀƒŶƆƊƀƁƄƅƘ
ŝŰƂŸƁŽƕƂƌĻ1-/'07 ĻſžƂƕżĻſžŲŵƀŽƕƂƌ
670'ĻŲĻſžŻžŶŵŽŽƏĻŕƈƁŷŶƃƁſŽ#7:
şƕŴƂŲŵƀŴƕƂƌĻŲŸűƕƀĻ1-/'07
ŐƃŴƕžƁŸƁƂŵżŰĻźžżſŵŽƁƃƓĻƁƂžƀžŽŽƕŹĻƈƃżĻŲ
ƁŰŻžŽƕĻŰŲƂž ĻŷűƕŻƌƈƃƎƇŸĻƀƕŲŵŽƌĻųƃƇŽžƁƂƕ
ſƀŸĻŷűƕŻƌƈŵŽŽƕĻƈŲŸŴźžƁƂƕĻƀƃƅƃĻŰŲƂž
ŜžŶŽŰĻŲƁƂŰŽžŲŸƂŸĻŽŰƁƂƃſŽƕĻƀƕŲŽƕĻźžżſŵŽ
ƁŰƆƕƖĻŽŸŷƌźŸŹ ĻƁŵƀŵŴŽƕŹ ĻŲŸƁžźŸŹĻŰűžĻŲƕŴ
źŻƎƇŸƂŸĻźžżſŵŽƁŰƆƕƎĻŲŷŰųŰŻƕĻŒƁƂŰŽžŲƕƂƌ
ƀƕŲŵŽƌĻźžżſŵŽƁŰƆƕƖĻƂƃƂĻŠųƄƅƃƁżŽŻųƆŷŻƁ
ŝƁſƂŸƀƄųƉŻƒŶƃƁſŽƁƄƅŻ
ŗŰųŰŻƌŽŰĻƕŽƄžƀżŰƆƕƏĻſƀžĻŽŰŲƕųŰƆƕƎ ĻŴŸŲ
ƁƂžƀĻĻſžĻżŵŽƎĻƂŰĻſƀžĻƁƂƀƃźƂƃƀƃĻżŵŽƎ
ŴŸŲĻƁƂžƀĻ
ŚƁŵƀƘƋƀƖŷŹŸƃŸžƁƅųŶƆƊƀƘƄƅƏ
ƂƃƁŶƃųŵųƀƀƒ
şƀžųƀŰŲŰŽŽƏĻżžŶŽŰĻžſƂŸżƕŷƃŲŰƂŸĻŴŻƏ
ŲžŴƕƏ ĻŴŻƏĻŲžŴƕƏĻƂŰĻſŵƀŵŴŽƌžųžĻſŰƁŰŶŸƀŰ ĻŰ
ƂŰźžŶĻŴŻƏĻſŰƁŰŶŸƀƕŲĻŷŰŴŽƌžųžĻƁŸŴƕŽŽƏ
ůźƉžĻſŰƁŰŶŸƀŸĻƁŸŴƏƂƌĻƕĻŽŰĻſŵƀŵŴŽƕƅ ĻƕĻŽŰ
ŷŰŴŽƕƅĻƁŸŴƕŽŽƏƅ ĻŲĻƂŰźžżƃĻŲŸſŰŴźƃĻƀŵźž
żŵŽŴžŲŰŽŰĻžſƆƕƏĻžűŸŴŲŰĻſŵƀŵŴŽƕƅ
ƁŸŴƕŽŽƏĻŦƕĻžſƆƕƖĻżžŶŽŰĻžűƀŰƂŸĻƂƃƂ
ŠųƄƅƃƁżŽŻųƆŷŻƁ ŚŵƆŽƁŵųƒƄƉŸƀų
ŢƕŻƌźŸĻŴŻƏĻ1SFNJVNĻ4PVOEĻ.VMUJNFEJB
şžŲŵƀƂŰŹƂŵĻ670' ĻƉžűĻŲƕŴƀŵųƃŻƎŲŰƂŸ
ųƃƇŽƕƁƂƌĻŲƅžŴƃĻ"69
ŢţśşŊťŝœ
ůźƉžĻųƃƇŽƕƁƂƌĻŷžŲŽƕƈŽƌžųžĻŴŶŵƀŵŻŰ
ſƀžųƀŰŲŰŽŽƏĻŷŰŽŰŴƂžĻŲŸƁžźŰĻŰűž
ŷŰŽŰŴƂžĻŽŸŷƌźŰ ĻƏźƕƁƂƌĻſƀžųƀŰŲŰŽŽƏ
żžŶŵĻŷŽŸŷŸƂŸƁƏĻůźƕƁƂƌĻſƀžųƀŰŲŰŽŽƏ
ƂŰźžŶĻżžŶŵĻŷŽŸŷŸƂŸƁƏ ĻƏźƉžĻſŻŵƓƀ
ŷŰƀƏŴŶŰƓƂƌƁƏ ĻźžŻŸĻƀžŷŲŰŶŰŻƌŽž
ƕŽƄžƀżŰƆƕŹŽŰĻƁŸƁƂŵżŰĻŷŽŰƅžŴŸƂƌƁƏĻŲ
ƀŵŶŸżƕĻ"69ĻŒĻƂŰźžżƃĻƀŰŷƕĻŽŰżŰųŰŹƂŵƁƏ
ŽŵĻŷŰƀƏŴŶŰƂŸĻſŻŵƓƀĻƇŵƀŵŷĻƀžŷŵƂźƃĻĻŒ
šƂƅŻſųžƏƀŸŵƘŷƅŵƁƃŸƀƀƒźŵƆŽƆ
ŐƃŴƕžƁŸƁƂŵżŰĻſžſŵƀŵŴŽƌžĻŲƕŴźŰŻƕűƀžŲŰŽŰ
ŴŻƏĻŷŰűŵŷſŵƇŵŽŽƏĻžſƂŸżŰŻƌŽžųžĻŲƕŴƂŲž
ƀŵŽŽƏĻŷŲƃźƃĻŷŰĻŴžſžżžųžƎĻƆŸƄƀžŲžƖ
žűƀžűźŸĻƁŸųŽŰŻƃ
ŦŵĻźŰŻƕűƀƃŲŰŽŽƏĻŲƀŰƅžŲƃƓĻžƁžűŻŸŲžƁƂƕ
ŴŸŽŰżƕźƕŲ ĻſƕŴƁŸŻƎŲŰƇƕŲĻŷŲƃźƃ ĻŰźƃƁƂŸƇŽŸƅ
ŲŻŰƁƂŸŲžƁƂŵŹĻƁŰŻžŽƃĻŰŲƂž ĻƀžŷƂŰƈƃŲŰŽŽƏ
ƁŻƃƅŰƇŰ ĻƂžƉž ĻŴŻƏĻŲƁƕƅĻźžżűƕŽŰƆƕŹĻżžŴŵ
ŻŵŹĻŰŲƂžĻƂŰĻŰƃŴƕžƁŸƁƂŵż
ŢŰźžŶĻƕƁŽƃƓĻŴŸŽŰżƕƇŽŵĻźŰŻƕűƀƃŲŰŽŽƏ ĻƏźŵ
ŲƀŰƅžŲƃƓĻſžŻžŶŵŽŽƏĻƀŵųƃŻƏƂžƀŰĻųƃƇŽžƁƂƕ
ſƀŸŹžżƃĻƀŰŴƕžƁŸųŽŰŻƃĻƂŰĻƈŲŸŴźžƁƂƕĻŰŲƂž
ŕŻŵżŵŽƂŸĻźŵƀƃŲŰŽŽƏ ĻžſŸƁŰŽƕĻŲĻƆƌžżƃ
ſžƁƕűŽŸźƃĻŷĻŵźƁſŻƃŰƂŰƆƕƖ ĻŽŰſƀŸźŻŰŴ ĻŠŪ
ŕŪĻƕĻŰŽŵųžųżźŸƃ ĻſƀŸŷŽŰƇŵŽƕĻŻŸƈŵĻŴŻƏ
Ƃžųž ĻƉžűĻźžƀŸƁƂƃŲŰƇĻżƕųĻƀŵųƃŻƎŲŰƂŸĻŲƕŴ
ƂŲžƀŵŽŽƏĻŷŲƃźƃĻŲƕŴſžŲƕŴŽžĻŴžĻŲŻŰƁŽŸƅĻƃſž
ŴžűŰŽƌ
ŊƀƇƁƃſųƉƘżƀƁƃƁźŵųŹųžƏƀųƄŻƄƅŸſų
ŚųŶųžƏƀųƘƀƇƁƃſųƉƘƒƂƃƁƃƁźŵųŹųžƏƀƁƘƀƇƁƃſųƉƘżƀƆƄŻƄƅŸſƆ
šŶžƒŷſŸƀƑ
ŚžżſŵŽƁŰƆŸƏĻųƀžż
źžƁƂŸ
œžŻžŲŽƕĻŴŶŵƀŵŻŰĻſƀžųƀŰŲŰŽŽƏĻ4#&+1
/'&+#ĻƂŰĻ6'.ĻżŰƎƂƌĻŽŰƁƂƃſŽƕĻżŵŽƎ
ŇŽƄžƀżŰƆƕƏĻſƀžĻŽŰŲƕųŰƆƕƎĻſžĻżŵŽƎĻŴŸŲ
ƁƂžƀĻ
šűƀžƁŸƂƌĻŲƁŵ
ŽŰƁƂƀžŹźŸĻŰƃŴŸž
şŸƀƑ4#&+1
ŖƁžƁŵƀŸſŸƀƑœ/
ŢƁŽųźųƅƏƆƄƅųƀƁŵŽŻ
"
ƁƂžƀĻ
ŔŸŲĻſƀŸżƕƂźƃĻ"
ŤŽųƀŻƃƁŵųƀŻŸ
ƁƂžƀ
ŠųƄƅƃƁżŽŻųƆŷŻƁ
ƁƂžƀ
ŔŸŲĻſƀŸżƕƂźƃĻ#
ŗŲƃźžŲŰƏĻƁƆŵŽŰ
ƁƂžƀ
ŔŸŲĻſƀŸżƕƂźƃĻ$
ŭźŲŰŻŰŹŷŵƀ
ŔŸŲĻſƀŸżƕƂźƃĻ%
ƁƂžƀ
#
$
%
ƁƂžƀ
ŐŻƌƂŵƀŽŰƂŸŲŽŰƏ
ƇŰƁƂžƂŰĻ "'
ƁƂžƀ
&0/
ŗŰŴŰƂƌĻƄŰŲžƀŸƂĻ51
ŦŵĻƁƂžƁƃƓƂƌƁƏĻƂƕŻƌźŸĻſŰźŵƂƕŲĻ)JHIĻ1FSGPSNBODF
.VMUJNFEJBĻƂŰĻ1SFNJVNĻ4PVOEĻ.VMUJNFEJB
şŰƀŰżŵƂƀŸĻżŵŽƎĻŴŻƏĻŽŰŻŰƈƂƃŲŰŽŽƏĻŷŲƃźƃĻƂƕĻŶĻƁŰżƕ ĻƉž
ŹĻŴŻƏĻŲƁƕƅĻŴŶŵƀŵŻĻſƀžųƀŰŲŰŽŽƏ
ŢƕŻƌźŸĻŴŻƏĻ1SFNJVNĻ4PVOEĻ.VMUJNFEJB
ŦŵĻŽŵĻƁƂžƁƃƓƂƌƁƏĻſŰźŵƂƃĻ1FSGPSNBODF
ŝŰƁƂƀžŹźŸĻ15:
šűƀžƁĻŲƁŵƅĻŽŰƁƂƀžŵź
'.
ŖƁžƁŵƀŸſŸƀƑ(/(/
62
ƁƂžƀ
ŢƁŽųźųƅƏƃųŷŻƁƅŸŽƄƅ
ƁƂžƀ
ŢƁŽųźųƅƏƆƄƅųƀƁŵŽŻ
ƁƂžƀ
ŔŸŲĻſƀŸżƕƂźƃĻ"
ŠųƄƅƃƁżŽŻųƆŷŻƁ
ƁƂžƀ
ƁƂžƀ
ƁƂžƀ
ƁƂžƀ
ƁƂžƀ
ƁƂžƀ
ŔŸŲĻſƀŸżƕƂźƃĻ#
"
#
ŦŵĻƁƂžƁƃƓƂƌƁƏĻƂƕŻƌźŸĻſŰźŵƂƕŲĻ)JHIĻ1FSGPSNBODF
.VMUJNFEJBĻƂŰĻ1SFNJVNĻ4PVOEĻ.VMUJNFEJB
ŔŻƏĻžƂƀŸżŰŽŽƏĻƕŽƄžƀżŰƆƕƖĻſƀžĻſƕŴżŵŽƎĻŴŸŲĻœžŻžŲŽŵ
żŵŽƎĻŐŜ
ŤŽųƀŻƃƁŵųƀŻŸ
ƁƂžƀ
ŖƁžƁŵƀŸſŸƀƑ&#$ &#$
ŠųƄƅƃƁżŽŻƀƁŵƁƄƅŸż
ƁƂžƀ
šƂƁźƀųŵųƀŻŸųƀƄųſŴžŸż
ƁƂžƀ
ŧŻžƏƅƃ26;
ƁƂžƀ
ţųƄƋŻƃŸƀƀƎŸƀųƄƅƃƁżŽŻ
3&(
ƁƂžƀ
ŒƋźŻƎƇŸƂƌĻƄŸŻƌƂƀ
15:
ƁƂžƀ
``
ĻŞſƆƕƏŰźƁŵƁƃŰƀ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻƇŸƂŰŹƂŵĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŒƁƂƃſ
ŊƀƇƁƃſųƉƘżƀƁƃƁźŵųŹųžƏƀųƄŻƄƅŸſų
ŚųŶųžƏƀųƘƀƇƁƃſųƉƘƒƂƃƁƃƁźŵųŹųžƏƀƁƘƀƇƁƃſųƉƘżƀƆƄŻƄƅŸſƆ
ŢƁŽųźųƅƏƃųŷŻƁƅŸŽƄƅ
ŢƁŽųźųƅƏƆƄƅųƀƁŵŽŻ
ƁƂžƀ
şŸƀƑ/'&+#
ŖƁžƁŵƀŸſŸƀƑųƆŷƘƁŽƁſƂųŽƅŷŻƄŽƘŵ
şŸƀƑ&KUE
ƁƂžƀ
ŔŸŲĻſƀŸżƕƂźƃĻ"
ŤŽųƀŻƃƁŵųƀŻŸ
ƁƂžƀ
ţųƄƋŻƃŸƀƀƎŸƀųƄƅƃƁżŽŻ
ƁƂžƀ
şƀŸŲƏŷźŰĻźĻźŰŽŰŻŰż
%"#
šƃűźŰŽŰŻƋ
şžźŰŷŰƂƌĻƂŵźƁƂĻ15:
šűƀžƁŸƂƌĻŲƁŵ
ŽŰƁƂƀžŹźŸĻ%"#
ŠųƄƅƃƁżŽŻųƆŷŻƁ
ƁƂžƀ
ƁƂžƀ
ƁƂžƀ
"
ŤŽųƀŻƃƁŵųƀŻŸ
ƁƂžƀ
ƁƂžƀ
ŤŽųƀŻƃƁŵųƀŻŸ
ƁƂžƀ
ŠųƄƅƃƁżŽŻųƆŷŻƁ
ƁƂžƀ
ŔŸŲĻſƀŸżƕƂźƃĻ#
ƁƂžƀ
ŔŸŲĻſƀŸżƕƂźƃĻ"
ŔŻƏĻžƂƀŸżŰŽŽƏĻƕŽƄžƀżŰƆƕƖĻſƀžĻſƕŴżŵŽƎĻŴŸŲĻœžŻžŲŽŵ
żŵŽƎĻŐŜ
"
#
ŦŵĻƁƂžƁƃƓƂƌƁƏĻƂƕŻƌźŸĻſŰźŵƂƕŲĻ)JHIĻ1FSGPSNBODF
.VMUJNFEJBĻƂŰĻ1SFNJVNĻ4PVOEĻ.VMUJNFEJB
ŔŻƏĻžƂƀŸżŰŽŽƏĻƕŽƄžƀżŰƆƕƖĻſƀžĻſƕŴżŵŽƎĻŴŸŲĻœžŻžŲŽŵ
żŵŽƎĻŐŜ
ŖƁžƁŵƀŸſŸƀƑŵƘŷŸƁ&8&#Ļ şŸƀƑ&KUE
şŸƀƑŷŻƄŽų&8&
ƁƂžƀ
ŖƁžƁŵƀŸſŸƀƑ%&&8&#źƇųżžųſŻ
ŷųƀŻƈĻ şŸƀƑ&KUE
ŕƁƄƂƃƂųƆźųƂƃƁŷƁžŹ
ƁƂžƀ
ŕƁƄƂƃƁŻźŵŸŷŸƀŻŸ
ŤƅƁƂ
ƁƂžƀ
ŤƆŴƅŻƅƃƎ
ƁƂžƀ
ƁƂžƀ
ŢųƆźų
ƁƂžƀ
ŤƅƁƂ
ƁƂžƀ
œƆŷŻƁƅƃŸŽŻ
ƁƂžƀ
ŕƂƃƁŻźŵƁžƏƀƁſ
ƂƁƃƒŷŽŸ
ƁƂžƀ
ƁƂžƀ
ţųƄƋŻƃŸƀƀƎŸƀųƄƅƃƁżŽŻ
ƁƂžƀ
ŢƁŵƅƁƃŻƅƏƂųƂŽƆ
ƁƂžƀ
śźſŸƀŻƅƏƄƆŴƅŻƅƃƎ
ƁƂžƀ
ŔŸŲĻſƀŸżƕƂźƃĻ#
#
ƁƂžƀ
ŠųƄƅƃƁżŽŻųƆŷŻƁ
ƁƂžƀ
"
ŔŸŰſŰŷžŽĻ%"#
ŕƂƃƁŻźŵƁžƏƀƁſ
ƂƁƃƒŷŽŸ
śźſŸƀŻƅƏƅƃŸŽųƆŷŻƁ
ŦŵĻƁƂžƁƃƓƂƌƁƏĻƂƕŻƌźŸĻſŰźŵƂƕŲĻ)JHIĻ1FSGPSNBODF
.VMUJNFEJBĻƂŰĻ1SFNJVNĻ4PVOEĻ.VMUJNFEJB
ŔŻƏĻžƂƀŸżŰŽŽƏĻƕŽƄžƀżŰƆƕƖĻſƀžĻſƕŴżŵŽƎĻŴŸŲĻœžŻžŲŽŵ
żŵŽƎĻŐŜ
ţųžŻ
ƁƂžƀ
ŊƀƇƁƃſųƉƘżƀƁƃƁźŵųŹųžƏƀųƄŻƄƅŸſų
ŚųŶųžƏƀųƘƀƇƁƃſųƉƘƒƂƃƁƃƁźŵųŹųžƏƀƁƘƀƇƁƃſųƉƘżƀƆƄŻƄƅŸſƆ
ŢƁŵƅƁƃŻƅƏƂųƂŽƆ
ƁƂžƀ
ŕƎŴƃųƅƏƆƄƅƃƁżƄƅŵƁ75$
ƁƂžƀ
ŔŸŲĻſƀŸżƕƂźƃĻ#
śźſŸƀŻƅƏƄƆŴƅŻƅƃƎ
ƁƂžƀ
ŦŵĻƁƂžƁƃƓƂƌƁƏĻƂƕŻƌźŸĻſŰźŵƂƕŲĻ)JHIĻ1FSGPSNBODF
.VMUJNFEJBĻƂŰĻ1SFNJVNĻ4PVOEĻ.VMUJNFEJB
ŔŻƏĻžƂƀŸżŰŽŽƏĻƕŽƄžƀżŰƆƕƖĻſƀžĻſƕŴżŵŽƎĻŴŸŲĻœžŻžŲŽŵ
żŵŽƎĻŐŜ
śźſŸƀŻƅƏƅƃŸŽųƆŷŻƁ
ƁƂžƀ
ŤŽųƀŻƃƁŵųƀŻŸ
ƁƂžƀ
ŠųƄƅƃƁżŽŻųƆŷŻƁ
ƁƂžƀ
ŚžŴĻ%JW9†Ļ70%
ŠųƄƅƃƁżŽŻųƆŷŻƁ
"
#
ƁƂžƀ
ƁƂžƀ
ŖƁžƁŵƀŸſŸƀƑK2QF#
ŕƂƃƁŻźŵƁžƏƀƁſƂƁƃƒŷŽŸ
ƁƂžƀ
ŤŽųƀŻƃƁŵųƀŻŸ
ƁƂžƀ
ŠųƄƅƃƁżŽŻųƆŷŻƁ
"
#
ƁƂžƀ
ŖƁžƁŵƀŸſŸƀƑ/GFKC$NWGVQQVJ#
ŦŵĻŽŵĻƁƂžƁƃƓƂƌƁƏĻſŰźŵƂƃĻ1FSGPSNBODF
ŔŻƏĻžƂƀŸżŰŽŽƏĻƕŽƄžƀżŰƆƕƖĻſƀžĻſƕŴżŵŽƎĻŴŸŲĻœžŻžŲŽŵ
żŵŽƎĻŐŜ
ŕƂƃƁŻźŵƁžƏƀƁſ
ƂƁƃƒŷŽŸ
ƁƂžƀ
ŖƁžƁŵƀŸſŸƀƑ75$#
śźſŸƀŻƅƏƆƄƅƃƁżƄƅŵƁ
ƁƂžƀ
ŦŷųžŻƅƏƆƄƅƃƁżƄƅŵƁ
$NWGVQQVJ
ƁƂžƀ
ŤŽųƀŻƃƁŵųƀŻŸ
ƁƂžƀ
ŕƁƄƂƃƁŻźŵŸŷŸƀŻŸ
ƁƂžƀ
ŢųƆźų
ŤƅƁƂ
ƁƂžƀ
ŕƂƃƁŻźŵƁžƏƀƁſƂƁƃƒŷŽŸ
ƁƂžƀ
"
#
ŠųƄƅƃƁżŽŻųƆŷŻƁ
ƁƂžƀ
ŦŵĻŽŵĻƁƂžƁƃƓƂƌƁƏĻſŰźŵƂƃĻ1FSGPSNBODF
ŔŻƏĻžƂƀŸżŰŽŽƏĻƕŽƄžƀżŰƆƕƖĻſƀžĻſƕŴżŵŽƎĻŴŸŲĻœžŻžŲŽŵ
żŵŽƎĻŐŜ
ŖƁžƁŵƀŸſŸƀƑ#7:
ŦŵĻŽŵĻƁƂžƁƃƓƂƌƁƏĻſŰźŵƂƃĻ1FSGPSNBODF
ŔŻƏĻžƂƀŸżŰŽŽƏĻƕŽƄžƀżŰƆƕƖĻſƀžĻſƕŴżŵŽƎĻŴŸŲĻœžŻžŲŽŵ
żŵŽƎĻŐŜ
ŔŸŲĻſƀŸżƕƂźƃĻ#
ƁƂžƀ
ŔŸŲĻſƀŸżƕƂźƃĻ#
ŔŸŲĻſƀŸżƕƂźƃĻ#
"
#
ŕŸƃƄŻƒŢš$NWGVQQVJ
ŵųŵƅƁ
ŕƈƁŷŶƃƁſŽ#7:
ƁƂžƀ
ŠųƄƅƃƁżŽŻųƆŷŻƁ
ƁƂžƀ
ŔŸŲĻſƀŸżƕƂźƃĻ"
"
ŔŻƏĻžƂƀŸżŰŽŽƏĻƕŽƄžƀżŰƆƕƖĻſƀžĻſƕŴżŵŽƎĻŴŸŲĻœžŻžŲŽŵ
żŵŽƎĻŐŜ
ŖƁžƁŵƀŸſŸƀƑťŔ
ŕƎŴƃųƅƏƄƅƃųƀƆ
ƁƂžƀ
ŤƁƃƅŻƃƁŵųƅƏƆƄƅųƀƁŵŽŻ
ƁƂžƀ
œŵƅƁƄƁƈƃųƀŸƀŻŸ
ƁƂžƀ
``
ĻŞſƆƕƏŰźƁŵƁƃŰƀ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻƇŸƂŰŹƂŵĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŒƁƂƃſ
ŊƀƇƁƃſųƉƘżƀƁƃƁźŵųŹųžƏƀųƄŻƄƅŸſų
ŚųŶųžƏƀųƘƀƇƁƃſųƉƘƒƂƃƁƃƁźŵųŹųžƏƀƁƘƀƇƁƃſųƉƘżƀƆƄŻƄƅŸſƆ
ŤŽųƀŻƃƁŵųƀŻŸ
ŠųƄƅƃƁżŽŻųƆŷŻƁ
ƁƂžƀ
ƁƂžƀ
ŔŸŲĻſƀŸżƕƂźƃĻ"
"
şŸƀƑ6'.
ŖƁžƁŵƀŸſŸƀƑ$NWGVQQVJŸŵƘžƏƀƘ
ƃƆŽŻ#Ļ şŸƀƑƅŸžŸƇƁƀų
ŕƄŸźŵƁƀŽŻ
ŔŻƏĻžƂƀŸżŰŽŽƏĻƕŽƄžƀżŰƆƕƖĻſƀžĻſƕŴżŵŽƎĻŴŸŲĻœžŻžŲŽŵ
żŵŽƎĻŐŜ
ŒƁŵĻŷŲžŽźŸ
ŤƂžŻŵƀŸſŸƀƑ#ŵƘŷŸƁƅųťŔ
şƀžſƃƉŵŽŽƋŵ
ŷŲžŽźŸ
ŝŰƂŸƁŽƕƂƌĻ1-/'07ĻſƕŴĻƇŰƁĻſƀžųƀŰ
ŲŰŽŽƏĻŲƕŴŵžĻŰűžĻŢő ĻƉžűĻŷŰŹƂŸĻƃ
ƁſŻŸŲŽŵĻżŵŽƎ
ŠųƄƅƃƁżŽŻŻźƁŴƃ
ƁƂžƀ
ŕŻƈƘŷƀŸſŸƀƑ
ƁƂžƀ
şƀŸŽƏƂƋŵĻŷŲžŽźŸ
ŝŰűƀŰŽŽƋŵĻŽžżŵƀŰ
ŔŸŲĻſƀŸżƕƂźƃĻ#
śƄƈƁŷƀƁŸſŸƀƑ&8&
ŔŸŲĻſƀŸżƕƂźƃĻ$
ŕŸƃƈſŸƀƑ&8&%
"
#
$
şƀžŴžŻŶŸƂŵŻƌ
ŽžƁƂƌĻŷŲžŽźŰ
ƁƂžƀ
ƁƂžƀ
ťŸžŸƇƁƀƀųƒŽƀŻŶų
ŦŵĻƁƂžƁƃƓƂƌƁƏĻƂƕŻƌźŸĻſƀžųƀŰŲŰŽŽƏĻŲƕŴŵžĻƇŸĻŢő
Ţŵ ĻƉžĻŲƕŴžűƀŰŶŰƂŸżŵƂƌƁƏĻƃĻƁſŻŸŲŽžżƃĻżŵŽƎĻŲĻƏźžƁƂƕ
ŲŸƅƕŴŽžųžĻżŵŽƎĻŷŰŻŵŶŸƂƌĻŲƕŴĻƂžųž ĻƉžĻſƀžųƀŰƓƂƌƁƏĻŰűž
ŲƕŴžűƀŰŶŰƓƂƌƁƏĻŽŰĻŵźƀŰŽƕĻŲĻŴŰŽƃĻżŸƂƌ ĻƆŵĻżžŶŵĻűƃƂŸ
ŽŰſƀŸźŻŰŴ ĻŜŵŽƎĻŴŰŽŽƋƅĻ$%%7%ĻŰűžĻŜŵŽƎĻ64#
ŦŵĻƁƂžƁƃƓƂƌƁƏĻƂƕŻƌźŸĻŲƕŴŵžŴŸƁźƕŲĻ%7%
şžŸƁź
ŝžŲƋŹĻźžŽƂŰźƂ
ŝžżŵƀŰĻžŴŽžźŽžſ
ŽŰűžƀŰ
ĻŞſƆƕƏŰźƁŵƁƃŰƀ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻƇŸƂŰŹƂŵĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŒƁƂƃſ
ƁƂžƀ
ƁƂžƀ
şƀŸŽƏƂƌĻW$BSE
šƂŰƂƃƁĻſŰżƏƂŸ
ţŴŰŻŸƂƌĻƂŵŻŵƄžŽ
ŽƃƎĻźŽŸųƃ
ƁƂžƀ
ƁƂžƀ
ƁƂžƀ
ƁƂžƀ
śźſŸƀŻƅƏƅŸžŸƇƁƀ
ƁƂžƀ
ŦŷųžŻƅƏƆƄƅƃƁżƄƅŵƁ
$NWGVQQVJ
ƁƂžƀ
ƁƂžƀ
ƁƂžƀ
ƁƂžƀ
ŠųƄƅƃƁżŽŻƅŸžŸƇƁƀų
ŒŸŴŸżƋŹ
ŗŲƃźĻŸĻųƀžżźžƁƂƌ
ƁƂžƀ
ƁƂžƀ
ƁƂžƀ
ƁƂžƀ
ŗŰųƀƃŷźŰĻƂŵŻŵƄžŽ
ŽžŹĻźŽŸųŸ
ŒŵƀƁŸƏĻşŞ
#MVFUPPUI
šƂƉŻŻźŵƁƀŽų
ƁƂžƀ
ƁƂžƀ
ƁƂžƀ
ƁƂžƀ
ŊƀƇƁƃſųƉƘżƀƁƃƁźŵųŹųžƏƀųƄŻƄƅŸſų
ŚųŶųžƏƀųƘƀƇƁƃſųƉƘƒƂƃƁƃƁźŵųŹųžƏƀƁƘƀƇƁƃſųƉƘżƀƆƄŻƄƅŸſƆ
ŐŲƂžžƂŲŵƂ
ŝžżŵƀĻųžŻžƁžŲžŹ
ſžƇƂƋ
šƅƄƁŸŷƅŸž
"
ƁƂžƀ
ƁƂžƀ
ƁƂžƀ
ŦŵĻŽŵĻƁƂžƁƃƓƂƌƁƏĻſŰźŵƂƃĻ1FSGPSNBODF
ŊƀƇƁƃſųƉƘżƀƁƃƁźŵųŹųžƏƀųƄŻƄƅŸſų
ţųŷƘƁ
ŚųŶųžƏƀųƘƀƇƁƃſųƉƘƒ
ŢţśşŊťŝœ
ůźƉžĻŰŲƂžżžűƕŻƌĻƃƁƂŰƂźžŲŰŽŸŹĻźŽžſźž
ŲžƎĻſŰŽŵŻŻƎĻŽŰĻźŵƀżƕ ĻƂŰŰűžĻŴŸƁƂŰŽ
ƆƕŹŽŸżĻźŵƀƃŲŰŽŽƏż ĻƂžŴƕ ĻƃĻűŰųŰƂƌžƅ
ŲŸſŰŴźŰƅĻżžŶŽŰĻźžƀŸƁƂƃŲŰƂŸƁƏĻƆŸżŸ
ſƀŸƁƂƀžƏżŸĻŷŰżƕƁƂƌĻźŽžſžźĻŽŰĻƆŵŽ
ƂƀŰŻƌŽƕŹĻźžŽƁžŻƕĻŞſŸƁĻźŽžſžźĻŽŰĻźŵƀ
żžŲžżƃĻźžŻŵƁƕ ĻŴŸŲĻƁƂžƀĻĻŞſŸƁ
ŴŸƁƂŰŽƆƕŹŽžųžĻźŵƀƃŲŰŽŽƏ ĻŴŸŲ
ƁƂžƀĻ
şŸƀƑ
ŧŶžƃƁűżƍžűŻſžƂſżƍŶżŶŽŶžƃŹŻŶƁƄųűžžƐ
ƅƄžŻƇƖƐŽŹƁűŵƖſƀƁŹźŽűƈű
ŚŽžſźŰĻ4#&+1ĻŴŻƏĻžűƀŰŽŽƏĻŴžŲŶŸŽŸ
ƅŲŸŻƕĻ ". Ļ'. Ļ'. Ļ%"# Ļ%"# ŜŵŽƎĻŲ4#&+1ĻżžŶŽŰĻƃſƀŰŲŻƏƂŸĻŷĻƆŵŽƂ
ƀŰŻƌŽžƖĻźžŽƁžŻƕ ĻŰĻƂŰźžŶĻŷĻźŽžſźžŲžƖ
ſŰŽŵŻƕĻŽŰĻźŵƀżƕ ĻŗŰųŰŻƌŽŰĻƕŽƄžƀżŰƆƕƏĻſƀž
ŽŰŲƕųŰƆƕƎ ĻŴŸŲĻƁƂžƀĻĻſžĻżŵŽƎĻƂŰĻſƀž
ƁƂƀƃźƂƃƀƃĻżŵŽƎ ĻŴŸŲĻƁƂžƀĻ
şžſŵƀŵŴŽƌžĻžűƀŰŽƕĻƀŰŴƕžƁƂŰŽƆƕƖĻ şƕŴƂŲŵƀŴƕƂƌĻƁŲƕŹĻŲŸűƕƀ ĻŰűžĻſŵƀŵŹŴƕƂƌ
ŴžĻƀŰŴƕžżŵŽƎĻƈŻƏƅžżĻŽŰƂŸƁźŰŽŽƏĻ1-
/'07
ŞűŵƀƕƂƌĻűŰŶŰŽƃĻƇŰƁƂžƂƃƁƂŰŽƆƕƎĻŰűž
ſƀžŲŵŴƕƂƌĻſžƈƃźĻŰĻżŵŽƎĻƀŰŴƕž ĻſžŲŵƀ
ƂŰƎƇŸĻ670'
ŝŰƂŸƁŽƕƂƌĻƕĻƃƂƀŸżƃŹƂŵĻźŽžſźƃ ĻƉžű
ſŵƀŵŹƂŸĻŴžĻŽŰƁƂƃſŽžƖſžſŵƀŵŴŽƌžƖ
ŽŰƏŲŽžƖĻƁƂŰŽƆƕƖĻŚžƀžƂźžĻŽŰƂŸƁŽƕƂƌ ĻƉžű
ŲƕŴźƀŸƂŸĻſžſŵƀŵŴŽƌžĻŷűŵƀŵŶŵŽƕĻƁƂŰŽƆƕƖ
ŦŵĻŽŵĻƁƂžƁƃƓƂƌƁƏĻſŰźŵƂƃĻ1FSGPSNBODF
ĻŞſƆƕƏŰźƁŵƁƃŰƀ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻƇŸƂŰŹƂŵĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŒƁƂƃſ
ţųŷƘƁ#/(/
ŠųƄƅƃƁżŽų
ŢţśşŊťŝœ
şƀŸŹžżĻƁŸųŽŰŻƃĻŷŰŻŵŶŸƂƌĻŲƕŴĻŹžųž
ſžƂƃŶŽžƁƂƕĻƂŰĻƏźžƁƂƕĻŝŰĻſƀŸŹžżĻƁŸųŽŰŻƃ
żžŶƃƂƌĻŲſŻŸŲŰƂŸĻƀƕŷŽƕĻƇŸŽŽŸźŸ ĻƂŰźƕĻƏź
ŲŸƁžźƕĻűƃŴƕŲŻƕ ĻŰűžĻŲƕŴŴŰŻŵŽƕƁƂƌĻſŵƀŵŴŰ
ŲŰƇŰĻŠƕŲŵŽƌĻſžźƀŸƂƂƏĻƂŰźžŶĻŷŽŰƇŽžƎ
żƕƀžƎĻŷŰŻŵŶŸƂƌĻŲƕŴĻŲŰƈžųžĻƀžŷƂŰƈƃ
ŲŰŽŽƏĻŲĻźƀŰƖŽƕ
œŵƅƁſųƅŻƊƀųƀųƄƅƃƁżŽų
ŝŰƂŸƁŽƕƂƌĻ4#&+1 ĻſžŲŵƀƂŰŹƂŵĻ670'
ŴžźŸĻŽŵĻűƃŴŵĻŲƕŴžűƀŰŶŵŽŸŹĻűŰŶŰŽŸŹ
ŴƕŰſŰŷžŽĻ #/ Ļ(/ ĻƂžƉž ĻſžƂƕżĻŽŰƂŸƁ
ŽƕƂƌĻ1-/'07
ŝŰƂŸƁŽƕƂƌĻƕĻƃƂƀŸżƃŹƂŵĻ
ĻĻ
ĻŽŰĻƆŵŽ
ƂƀŰŻƌŽƕŹĻźžŽƁžŻƕĻ ƇŸĻŽŰĻźŽžſźžŲƕŹ
ſŰŽŵŻƕĻźŵƀżžŲžųžĻźžŻŵƁŰ ĻŠŰŴƕžſƀŸŹ
żŰƇĻŷŴƕŹƁŽƎƓĻſžƈƃźĻŽŰƁƂƃſŽžƖſžſŵ
ƀŵŴŽƌžƖĻŽŰƏŲŽžƖĻƀŰŴƕžƁƂŰŽƆƕƖ
ŤƂŻƄƁŽƃųŷƘƁƄƅųƀƉƘż
ŠŰŴƕžſƀŸŹżŰƇĻŰŲƂžżŰƂŸƇŽžĻƁźŻŰŴŰƓĻƁſŸƁžź
'.ƀŰŴƕžƁƂŰŽƆƕŹĻƕŷĻŽŰŹſžƂƃŶŽƕƈŸżĻƁŸųŽŰ
ŻžżĻŽŰĻŴŰŽƃĻżŸƂƌĻŦŵĻŴžŷŲžŻŸƂƌĻŲŰżĻŷŽŰ
ŹƂŸĻƀŰŴƕžƁƂŰŽƆƕƎ ĻźžŻŸĻŲŸĻſƀŸƖŶŴŶŰƓƂŵĻŲ
ŊƀƇƁƃſųƉƘżƀƁƃƁźŵųŹųžƏƀųƄŻƄƅŸſų
ţųŷƘƁ
ƕŽƈŵĻżƕƁƂž ĻŴŵĻŲŸĻŽŵĻŷŽŰƓƂŵĻƀŰŴƕžƁƂŰŽƆƕŹĻƂŰ
ƖƅŽƕƅĻƇŰƁƂžƂ
ũžűĻſŵƀŵŹƂŸĻŴžĻƁſŸƁźƃĻƂŰĻžűƀŰƂŸĻƀŰŴƕž
ƁƂŰŽƆƕƎ
ŞűŵƀƕƂƌĻűŰŶŰŽŸŹĻŴƕŰſŰŷžŽĻ (/ĻƇŸ
(/ şžŲŵƀŽƕƂƌĻ670'ĻŽŰĻžŴŽƃĻſžŷŸƆƕƎĻƃ
űƃŴƌƏźžżƃĻŽŰſƀƏżźƃĻŦŵĻŲŸŲŵŴŵĻŽŰ
ŵźƀŰŽĻƁſŸƁžźĻƃƁƕƅĻŽŰƏŲŽŸƅĻƀŰŴƕžƁƂŰŽƆƕŹ
ƃĻƂƕŹĻżƕƁƆŵŲžƁƂƕĻŠŰŴƕžƁƂŰŽƆƕƏ ĻŽŰĻƅŲŸŻƎ
ƏźžƖĻƀŰŴƕžſƀŸŹżŰƇĻŽŰŻŰƈƂžŲŰŽŸŹĻŲ
ŴŰŽŸŹĻżžżŵŽƂ ĻŲƕŴžűƀŰŶŰƓƂƌƁƏĻŷűƕŻƌ
ƈŵŽŸżĻƈƀŸƄƂžż
ŗŽžŲƃĻſžŲŵƀƂŰŹƂŵĻ670'ĻƃĻűƃŴƌƏźžżƃ
ŽŰſƀƏżźƃ ĻƉžűĻžűƀŰƂŸĻƀŰŴƕžƁƂŰŽƆƕƎĻŷƕ
ƁſŸƁźƃ
şƕŴƂŲŵƀŴƕƂƌĻŲŸűƕƀ ĻŽŰƂŸƁźŰƎƇŸĻ1-
/'07
ŢţśşŊťŝœ
p
p
ţĻƁſŸƁźƃĻŲƕŴžűƀŰŶŰƎƂƌƁƏĻƂƕŻƌźŸ
ƇŰƁƂžƂŸĻƂŸƅĻƀŰŴƕžƁƂŰŽƆƕŹ ĻƁŸųŽŰŻ
ƏźŸƅĻƁſƀŸŹżŰƓƂƌƁƏĻŽŰĻŴŰŽŸŹ
żžżŵŽƂ ĻųƀŸĻſžŲŽŸŹĻƁſŸƁžźĻƃƁƕƅ
ƀŰŴƕžƇŰƁƂžƂĻžűƀŰŽžųžĻŴƕŰſŰŷžŽƃ
ůźƉžĻƁŸųŽŰŻĻƀŰŴƕžƁƂŰŽƆƕƖ ĻſƀžųƀŰżŰ
ƏźžƖĻſƀžųƀŰƓƂƌƁƏĻƃĻŴŰŽŸŹĻżžżŵŽƂ
ƁŻŰűźŸŹ ĻƆŵĻżžŶŵĻŷŰƂƀŸżŰƂŸĻžŽž
ŲŻŵŽŽƏĻƁſŸƁźƃĻƀŰŴƕžƁƂŰŽƆƕŹĻſƀŸŹżŰ
ƇŵżĻţĻƂŰźžżƃĻƀŰŷƕĻŽŰƂŸƁŽƕƂƌĻźŽžſźƃ
Ļ źžŻŸĻŽŰĻŵźƀŰŽƕĻŴŸƁſŻŵƏĻŲƕŴž
űƀŰŶŰƓƂƌƁƏĻƁſŸƁžźĻƀŰŴƕžƁƂŰŽƆƕŹ
ƉžűĻſŵƀŵŹƂŸĻŴžĻƀƃƇŽžųžĻƀŵŶŸżƃ
ŽŰŻŰƈƂƃŲŰŽŽƏĻƂŰĻŷŰŴŰŹƂŵĻŽŵžűƅƕŴŽƃ
ƇŰƁƂžƂƃĻŲƀƃƇŽƃĻůźƉžĻƁſŸƁžźĻƀŰŴƕž
ƁƂŰŽƆƕŹĻűƕŻƌƈŵĻŽŵĻŲƕŴžűƀŰŶŰƓƂƌƁƏ
ſžŲŵƀŽƕƂƌĻ670'ĻŽŰĻžŴŽƃĻſžŷŸƆƕƎĻƃ
űƃŴƌƏźžżƃĻŽŰſƀƏżźƃ ĻƉžűĻŷŽžŲƃ
ŲŸŲŵƁƂŸĻƁſŸƁžźĻŽŰĻŵźƀŰŽĻƕĻŽŰƂŸƁŽƕƂƌ
ĻƉžűĻſŵƀŵźŻƎƇŸƂŸ
ŧŵƀŵŷĻŴŵźƕŻƌźŰĻƁŵźƃŽŴĻƁſŸƁžźĻŷŽŸźŽŵĻŷ
ƂŵŻŵŲƕŷƕŹŽžųžĻŵźƀŰŽŰ
ſŵƀŵŹƂŸĻŷĻƀƃƇŽžųžĻŽŰŻŰƈƂƃŲŰŽŽƏĻŴžĻƄƃŽź
ƆƕƖĻšſŸƁžźĻƀŰŴƕžƁƂŰŽƆƕŹ ţƆƊƀųƀųƄƅƃƁżŽų
ŗŰŲžŴƁƌźƕĻŽŰŻŰƈƂƃŲŰŽŽƏĻƀŰŴƕžſƀŸŹżŰƇ
ŲƕŴžűƀŰŶŰƓĻƁſŸƁžźĻƀŰŴƕžƁƂŰŽƆƕŹĻƕŷĻŽŰŹſž
ƂƃŶŽƕƈŸżĻƁŸųŽŰŻžżĻƃĻƂƕŹĻżƕƁƆŵŲžƁƂƕ ĻŴŵĻŲŸ
ſžŲŵƀƂŰƓƂŵĻ670'Ļ ŴŸŲƀžŷŴƕŻĻšſŸƁžź
ƀŰŴƕžƁƂŰŽƆƕŹ ĻƁƂžƀĻ ĻŚžŻŸĻŲƕŴžűƀŰ
ŷŸƂƌƁƏĻƁſŸƁžźĻƁƂŰŽƆƕŹ ĻŽŰƂŸƁŽƕƂƌĻźŽžſźƃ
ĻŽŰĻƆŵŽƂƀŰŻƌŽƕŹĻźžŽƁžŻƕ ĻƉžűĻſŵƀŵŹƂŸ
ŴžĻƀƃƇŽžųžĻŽŰŻŰƈƂƃŲŰŽŽƏĻŦŵĻŴžŷŲžŻƏƓ
žűƀŰƂŸĻƇŰƁƂžƂƃĻŷĻſŵƀŵŻƕźƃĻŲƁƕƅĻŴžƁƂƃſŽŸƅ
ƀŰŴƕžƇŰƁƂžƂĻŲĻžűƀŰŽžżƃĻŴƕŰſŰŷžŽƕĻŇŽƈŸżŸ
ƁŻžŲŰżŸ ĻƏźƉžĻſžŲŵƀŽƃƂŸĻ670'ĻžŴŸŽĻƀŰŷ
ŲƀƃƇŽƃ ĻƇŰƁƂžƂŰĻŷżƕŽŸƂƌƁƏ ĻŽŰſƀŸźŻŰŴ Ļŷ
ĻŽŰĻ ĻŜœƆ ĻƕĻƂŴ
ŔŻƏĻŲŸűžƀƃĻƁƂŰŽƆƕƖĻŲƀƃƇŽƃ
ŝŰƂŸƁŽƕƂƌĻźŽžſźƃĻ4#&+1ĻƕĻſžŲŵƀƂŰŹƂŵ
670' ĻŴžźŸĻŽŰĻŴŸƁſŻŵƖĻŽŵĻŲƕŴžűƀŰ
ŷŸƂƌƁƏĻŽŵžűƅƕŴŽŸŹĻŴƕŰſŰŷžŽĻ #/ Ļ(/
ƂžƉž ĻŽŰƂŸƁŽƕƂƌĻ1-/'07
şžŲŵƀƂŰŹƂŵĻƀŵųƃŻƏƂžƀĻ670'ĻŴŻƏ
ŲŸűžƀƃĻƇŰƁƂžƂŸ
ůźƉžĻƁſŸƁžźĻƀŰŴƕžƁƂŰŽƆƕŹĻűƕŻƌƈŵĻŽŵĻŲƕŴž
űƀŰŶŰƓƂƌƁƏ ĻſžŲŵƀŽƕƂƌĻ670'ĻŽŰĻžŴŽƃĻſžŷŸ
ƆƕƎĻŲĻűƃŴƌƏźžżƃĻŽŰſƀƏżźƃĻƕĻŽŰƂŸƁŽƕƂƌ
ĻŽŰĻƆŵŽƂƀŰŻƌŽƕŹĻźžŽƁžŻƕ ĻƉžű
źŽžſźƃĻ
ſŵƀŵŹƂŸĻŴžĻƀƃƇŽžųžĻŽŰŻŰƈƂƃŲŰŽŽƏĻ Űűž
ŊƀƇƁƃſųƉƘżƀƁƃƁźŵųŹųžƏƀųƄŻƄƅŸſų
ţųŷƘƁ
ŢţśşŊťŝœ
ŗųƕŴŽžĻŷŰŲžŴƁƌźŸƅĻŽŰŻŰƈƂƃŲŰŽƌĻƀŰŴƕž
ſƀŸŹżŰƇĻſƀžŲžŴŸƂƌĻŰŲƂžżŰƂŸƇŽŸŹ
ſžƈƃźĻƀŰŴƕžƁƂŰŽƆƕŹĻƃĻƂƕŹĻżƕƁƆŵŲžƁƂƕ
ƏźžƎĻŲŸĻŽŰƀŰŷƕĻſƀžƖŶŴŶŰƓƂŵĻ ŴŸŲƀžŷŴƕŻ
šſŸƁžźĻƀŰŴƕžƁƂŰŽƆƕŹĻŲŸƉŵ ŐŻŵĻƏźƉžĻŲŸĻſŵƀŵŹƈŻŸĻŲĻƀƃƇŽŸŹĻƀŵŶŸż
ƈŻƏƅžżĻŽŰƂŸƁźŰŽŽƏĻźŽžſźŸĻ
ĻŽŰ
ƆŵŽƂƀŰŻƌŽƕŹĻźžŽƁžŻƕ ĻźžŻŸĻŽŰĻŵźƀŰŽƕ
ŲƕŴžűƀŰŶŰŲƁƏĻƁſŸƁžźĻƀŰŴƕžƁƂŰŽƆƕŹ ĻƂžŴƕ
ƀŰŴƕžſƀŸŹżŰƇĻŷŰŻŸƈŰƓƂƌƁƏĻŲĻƀƃƇŽžżƃ
ƀŵŶŸżƕĻŽŰƁƂƃſŽžųžĻƀŰŷƃ ĻźžŻŸĻŲŸĻƃŲƕż
źŽŵƂŵĻƀŰŴƕžſƀŸŹżŰƇĻũžűĻŷŽžŲƃĻſŵƀŵŹƂŸ
ŴžĻƄƃŽźƆƕƖĻšſŸƁžźĻƀŰŴƕžƁƂŰŽƆƕŹ
ſžŲŵƀŽƕƂƌĻ670'ĻŽŰĻžŴŽƃĻſžŷŸƆƕƎĻ Ɖžű
ŲƕŴžűƀŰŷŸƂŸĻſžŲŽŸŹĻƁſŸƁžźĻƀŰŴƕžƁƂŰŽ
ƆƕŹ ĻƕĻŽŰƂŸƁŽƕƂƌĻźŽžſźƃĻ
ŗŰƃŲŰŶƂŵ ĻƉž ĻƏźƉžĻŲŸĻŽŰƂŸƁŽŵƂŵ
źŽžſźƃĻ
ĻźžŻŸĻƁſŸƁžźĻƀŰŴƕžƁƂŰŽƆƕŹ
ŽŵĻŲƕŴžűƀŰŶŰƓƂƌƁƏ ĻŰźƂŸŲƃƓƂƌƁƏĻƄƃŽź
ƆƕƏĻ+0(1ĻŔŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻſƀžĻƆƎĻƄƃŽźƆƕƎ
ŴŸŲĻƁƂžƀĻ
ŢƁƂŸƃŸŷƀƖƀųƄƅƃƁƑŵųƀƀƒ
ŗűŵƀƕųŰƎƂƌƁƏĻĻſžſŵƀŵŴŽƕƅĻŽŰŻŰƈƂƃŲŰŽƌ
ŽŰĻŴžŲŶŸŽƃĻƀŰŴƕžƅŲŸŻƕĻ #/ Ļ(/ĻƕĻƂŴ ŗűŵƀŵŶŵŽŽƕĻŽŰŻŰƈƂƃŲŰŽŽƏĻžűŸƀŰƎƂƌƁƏĻŷŰ
ŴžſžżžųžƎĻŷŰſƀžųƀŰżžŲŰŽŸƅĻźŽžſžź
ŝŰŻŰƈƂƃŹƂŵĻƀŰŴƕžſƀŸŹżŰƇĻŽŰĻƁƂŰŽƆƕƎ
ŴŸŲŝŰƁƂƀžŹźŰ ĻƁƂžƀĻ ţƂƀŸżƃŹƂŵĻžŴŽƃĻƕŷĻŷŰſƀžųƀŰżžŲŰŽŸƅ
źŽžſžźĻſƀžƂƏųžżĻŴŵźƕŻƌźžƅĻƁŵźƃŽŴ
ſƀžƂƏųžżĻƆƌžųžĻƇŰƁƃĻŷŲƃźĻŷŽŸźŰƓĻƕ
ſžŲŵƀƂŰƓƂƌƁƏ ĻźžŻŸĻƁƂŰŽƆƕƏĻŽŰŻŰƈƂž
ŲŰŽŰĻŢŵſŵƀĻżžŶŽŰĻŲŸźžƀŸƁƂžŲƃŲŰƂŸ
ŷŰſƀžųƀŰżžŲŰŽƃĻźŽžſźƃ
şŵƀŵŻƕźĻſžſŵƀŵŴŽƌžĻžűƀŰŽŸƅĻźŰŽŰŻƕŲ
żžŶŽŰĻſžűŰƇŸƂŸĻŽŰĻƂŵŻŵŲƕŷƕŹŽžżƃĻŵźƀŰŽƕ
ţŲƕżźŽƃƂŸŲŸżźŽƃƂŸĻƄƃŽźƆƕƎĻżžŶŽŰĻŲ
ƀŵŶŸżƕĻ'.".ĻƂƃƂĻşŸƀƑ(/ ŢƁŽųźųƅƏ
ƆƄƅųƀƁŵŽŻĻŰűžĻşŸƀƑ#/ ŢƁŽųźųƅƏ
ƆƄƅųƀƁŵŽŻ
ŧƆƀŽƉƘƙƄŻƄƅŸſŻƃųŷƘƁƘƀƇƁƃſųƉƘƙ4&5
3%4Ļ ƁŸƁƂŵżŰĻƀŰŴƕžſŵƀŵŴŰƇƕĻŴŰŽŸƅ ĻſžƓŴ
ŽƃƓĻſŵƀŵŴŰŲŰƇƕĻ'.ĻŲĻƓŴŸŽƃĻżŵƀŵŶƃĻşŵƀŵ
ŴŰŲŰƇĻ'.ĻŲĻƂŰźƕŹĻżŵƀŵŶƕĻƂƀŰŽƁŻƎƓĻƕŽƄžƀ
żŰƆƕƎ ĻƏźŰĻŽŰŴŰƓĻŷżžųƃĻſƀŸŹżŰƇƃĻ3%4
ŲŸźžŽƃŲŰƂŸĻŽŰƁƂƃſŽƕĻƄƃŽźƆƕƖ
p ŐŲƂžżŰƂŸƇŽŵĻſŵƀŵźŻƎƇŵŽŽƏĻŽŰĻſžƂƃŶ
ŽƕƈŸŹĻſŵƀŵŴŰŲŰƇĻſƀŸĻƁŻŰűźžżƃĻƀƕŲŽƕ
ƁŸųŽŰŻƃĻŲĻŴŰŽƕŹĻżƕƁƆŵŲžƁƂƕ
p şžƈƃźĻſƀžųƀŰżĻſŵŲŽžųžĻƂŸſƃ ĻŽŰſƀŸ
źŻŰŴ ĻƕŽƄžƀżŰƆƕƖĻſƀžĻƀƃƅĻŽŰĻŴžƀžųŰƅĻƇŸ
ŽžŲŸŽŸ
ŦŵĻƁƂžƁƃƓƂƌƁƏĻƂƕŻƌźŸĻſŰźŵƂƕŲĻ)JHIĻ1FSGPSNBODF Ļ.VMUJNFEJBĻƂŰĻ1SFNJVNĻ4PVOEĻ.VMUJNFEJB
p şƀŸŹžżĻƂŵźƁƂžŲžƖĻƕŽƄžƀżŰƆƕƖĻŴŻƏ
ſžƂžƇŽžƖĻƀŰŴƕžſƀžųƀŰżŸ
ŢţśşŊťŝœ
ŔŵƏźƕĻƀŰŴƕžƁƂŰŽƆƕƖĻŽŵĻŲŸźžƀŸƁƂžŲƃƎƂƌ
3%4 ĻŰűžĻŲŸźžƀŸƁƂžŲƃƎƂƌĻŻŸƈŵĻƇŰƁƂŸŽƃ
ƁŲžƖƅĻżžŶŻŸŲžƁƂŵŹ
ůźƉžĻſƀžųƀŰżƃĻűŰŶŰŽžųžĻƂŸſƃĻŷŽŰŹŴŵŽž
ƀŰŴƕžĻżžŶŵĻſŵƀŵźŻƎƇŸƂŸĻƁƂŰŽƆƕƖ ĻſŵƀŵƀŸ
ŲŰƎƇŸĻſžƂžƇŽŵĻſƀžųƀŰŲŰŽŽƏĻŰƃŴƕžŴŶŵƀŵŻŰ
ŝŰſƀŸźŻŰŴ ĻſƀŸĻſƀžųƀŰŲŰŽŽƕĻźžżſŰźƂ
ŴŸƁźŰ ĻſžƂžƇŽŰĻźžżſžŷŸƆƕƏĻƁƂŰŲŸƂƌƁƏĻŽŰ
ſŰƃŷƃĻŠŰŴƕžƂƀŰŽƁŻƏƆƕƏ ĻƉžĻſŵƀŵƀŸŲŰƓĻſƀž
ųƀŰŲŰŽŽƏĻſžſŵƀŵŴŽƌžųžĻŴŶŵƀŵŻŰ ĻſžƇŸŽŰƓ
ſƀžųƀŰŲŰƂŸƁƏĻŷĻſžſŵƀŵŴŽƌžĻŷŰŴŰŽžƎĻųƃƇŽƕ
ƁƂƎĻŷŲƃźƃ ĻŴŸŲĻƁƂžƀĻĻşƀŸĻŷŰŲŵƀƈŵŽŽƕ
ƂƀŰŽƁŻƏƆƕƖĻſƀžųƀŰżŸĻŷŰŴŰŽžųžĻƂŸſƃĻƀŰŴƕž
ſžŲŵƀƂŰƓƂƌƁƏĻŴžĻſƀžųƀŰŲŰŽŽƏĻſžſŵ
ƀŵŴŽƌžųžĻŰƃŴƕžŴŶŵƀŵŻŰĻƕĻųƃƇŽžƁƂƕĻŷŲƃźƃ
ŤƃŽźƆƕƖĻſƀžųƀŰżŸĻƁŸųŽŰŻĻƂƀŸŲžųŸ
ťţŘŕšŖœ ĻŴžƀžŶŽƏĻƕŽƄžƀżŰƆƕƏĻ 62
ŽžŲŸŽŸĻ 0'95 ĻƂŰĻƂŸſŸĻſƀžųƀŰżĻ 26;
ſŵƀŵƀŸŲŰƎƂƌĻžŴŽŵĻžŴŽƃĻŲĻſžƀƏŴźƃĻſƀƕžƀŸ
ƂŵƂŽžƁƂƕ ĻſƀŸĻƇžżƃĻƁŸųŽŰŻĻƂƀŸŲžųŸĻżŰƓ
ŽŰŹŲŸƉŸŹĻſƀƕžƀŸƂŵƂ ĻŰĻƂŸſŸĻſƀžųƀŰżĻ
ŽŰŹŽŸŶƇŸŹĻũžűĻžƂƀŸżŰƂŸĻƕŽƄžƀżŰƆƕƎĻſƀž
ſƀžŲŵŴŵŽŽƏĻŴžŴŰƂźžŲŸƅĻŽŰŻŰƈƂƃŲŰŽƌĻſƀž
ųƀŰżŽŸƅĻſŵƀŵƀŸŲŰŽƌĻ '10ĻŗųžƏƀĻƂŰĻ'10
ŊƀƇƁƃſųƉƘżƀƁƃƁźŵųŹųžƏƀųƄŻƄƅŸſų
ţųŷƘƁ
şŸƄƅƀ ĻŴŸŲƀžŷŴƕŻĻŒŸƁžźŰĻƉƕŻƌŽƕƁƂƌ
ƀŰŴƕžƁŸųŽŰŻƕŲĻĻ&0/ĻŽŸŶƇŵĻŝŰƂŸƁŽƕƂƌ
':+6 ĻƉžűĻſžŲŵƀŽƃƂŸƁƏĻŴžĻſŵƀŵƀŲŰŽžųž
ŴŶŵƀŵŻŰĻſƀžųƀŰŲŰŽŽƏĻũžűĻŲŸŴŰŻŸƂŸĻſžŲƕ
ŴžżŻŵŽŽƏ ĻŽŰƂŸƁŽƕƂƌĻ1-/'07
ŤŻŶƀųžƘźųƉƘƒ
ŦƏĻƄƃŽźƆƕƏĻŲŸźžƀŸƁƂžŲƃƓƂƌƁƏĻŴŻƏĻſžſŵ
ƀŵŴŶŵŽŽƏĻſƀžĻƁŵƀŹžŷŽƕĻŰŲŰƀƕƖĻƂŰĻźŰƂŰ
ƁƂƀžƄŸĻšŸųŽŰŻĻƂƀŸŲžųŸĻŽŵĻżžŶŽŰĻƂŸżƇŰ
ƁžŲžĻſŵƀŵƀŲŰƂŸĻƇŸĻŲŸżźŽƃƂŸĻŝŰĻƂŵŻŵŲƕŷƕŹ
ŽžżƃĻŵźƀŰŽƕĻŷƏŲŻƏƓƂƌƁƏĻſžŲƕŴžżŻŵŽŽƏ
ťţŘŕšŖœĻſƀŸĻſŵƀŵŴŰƇƕĻſžŲƕŴžżŻŵŽŽƏĻƂƀŸ
ŲžųŸ
ŊƀƇƁƃſųƉƘƒƂƃƁƃƆƈƅƃųƀƄƂƁƃƅƆťţ
ŦƏĻƄƃŽźƆƕƏĻŴžŷŲžŻƏƓĻſŵƀŵƀŸŲŰƂŸĻſƀžųƀŰ
ŲŰŽŽƏĻſžƂžƇŽžųžĻŰƃŴƕžŴŶŵƀŵŻŰĻƕŽƄžƀżŰƆƕƎ
ſƀžĻŴžƀžŶŽƕŹĻƀƃƅ ĻƉžĻƂƀŰŽƁŻƎƓƂƌƁƏĻſž
żŵƀŵŶƕĻ3%4ĻŷŰŴŰŽžƖĻƁƂŰŽƆƕƖĻšŸżŲžŻĻ62
ƕŽƄžƀżƃƓĻſƀžĻƂŵ ĻƉžĻƄƃŽźƆƕƎĻŲŲƕżźŽŵŽž
ůźƉžĻŷŰŴŰŽŰĻƁƂŰŽƆƕƏĻżžŶŵĻſžƁŸŻŰƂŸ
ƕŽƄžƀżŰƆƕƎĻſƀžĻŴžƀžŶŽƕŹĻƀƃƅ ĻŽŰĻƂŵŻŵŲƕ
ŷƕŹŽžżƃĻŵźƀŰŽƕĻƏƁźƀŰŲžĻƁŲƕƂŸƂƌƁƏĻ62 ĻƏźƉž
ŽƕĻĻ62ĻűƃŴŵĻƁƕƀŸż
p
ţŲƕżźŽƃƂŸŲŸżźŽƃƂŸĻƄƃŽźƆƕƎĻŲĻŴƕŰſŰ
ŷžŽƕĻ'.ĻżžŶŽŰĻƂƃƂĻşŸƀƑ(/ 62
ŕŻƄƁŽųƌƘžƏƀƘƄƅƏƃųŷƘƁƄŻŶƀųžƘŵ'10
ŦƏĻƄƃŽźƆƕƏĻžƁžűŻŸŲžĻźžƀŸƁŽŰĻŲĻżƕƁƂŰƅĻŷ
űŰųŰƂƌżŰĻƀŵųƕžŽŰŻƌŽŸżŸĻƀŰŴƕžƁƂŰŽƆƕƏżŸ
ŒžŽŰĻŲŸźžƀŸƁƂžŲƃƓĻŲƕŴƁƂŰŽƌĻŲƕŴĻŰŲƂžĻŴž
ƀŰŴƕžſŵƀŵŴŰƂƇŸźŰĻŴŻƏĻŲŸŷŽŰƇŵŽŽƏĻŽŵžűƅƕŴ
ŽžƁƂƕĻſŵƀŵƀŸŲŰŽŽƏĻſƀžųƀŰŲŰŽŽƏĻſžƂžƇŽžųž
ŴŶŵƀŵŻŰ
p
ũžűĻŲŲƕżźŽƃƂŸŲŸżźŽƃƂŸĻŲĻŴƕŰſŰŷžŽƕ
'. ĻžűŵƀƕƂƌĻžŴŽƃĻŷĻžſƆƕŹĻŲĻżŵŽƎĻşŸƀƑ
(/ ţųƄƋŻƃŸƀƀƎŸƀųƄƅƃƁżŽŻ
'10
p şŸƄƅƀĻĻſŵƀŵƀŸŲŰƓĻƂƕŻƌźŸĻƏźƉžĻſŵƀŵ
ŴŰƂƇŸźĻŷŽŰƅžŴŸƂƌƁƏĻŽŵſžŴŰŻƕźĻŲƕŴĻŰŲƂž
p ŗųžƏƀĻĻſƀžųƀŰżŰĻſŵƀŵƀŸŲŰƓƂƌƁƏ
ŽŰŲƕƂƌĻƏźƉžĻſŵƀŵŴŰƂƇŸźĻƁƂŰŽƆƕƖĻŷŽŰƅž
ŴŸƂƌƁƏĻŴŰŻŵźž ĻƕĻŲĻŵƄƕƀƕĻŲŸƁžźŸŹĻƀƕŲŵŽƌ
ƁƂŰƂŸƇŽŸƅĻſŵƀŵƈźžŴ
ťţźƁŴƃųƀƁƙƄƅųƀƉƘƙŵƄƘƈƄƅųƀƉƘż
ŠŰŴƕžſƀŸŹżŰƇĻżžŶŵĻſŵƀŵƀŲŰƂŸĻſƀžųƀŰ
ŲŰŽŽƏĻŽŰĻžűƀŰŽƕŹĻƁƂŰŽƆƕŹĻŰűžĻŽŰĻŲƁƕƅĻƁƂŰŽ
ƆƕƏƅĻſžĻ3%4ĻżŵƀŵŶƕĻƂƕŻƌźŸĻŴŻƏĻƕŽƄžƀżŰƆƕƖ
ſƀžĻŴžƀžŶŽƕŹĻƀƃƅ
p
şŵƀŵŹŴƕƂƌĻŲĻŴƕŰſŰŷžŽƕĻ'.ĻŴžĻşŸƀƑ(/
ţųƄƋŻƃŸƀƀƎŸƀųƄƅƃƁżŽŻ
ŚųŷųƅƏƇųŵƁƃŻƅ62ĻŴŻƏĻŷżƕŽ
ŠƁŵŻƀŻ
ŦƏĻƄƃŽźƆƕƏĻŴžŷŲžŻƏƓĻſŵƀŵƀŸŲŰƂŸĻſƀžųƀŰ
ŲŰŽŽƏĻſžƂžƇŽžųžĻŰƃŴƕžŴŶŵƀŵŻŰĻſƀžųƀŰżžƎ
ŽžŲŸŽ ĻƉžĻƂƀŰŽƁŻƎƓƂƌƁƏĻſžĻżŵƀŵŶƕĻ3%4
ŷŰŴŰŽžƖĻƁƂŰŽƆƕƖĻšŸżŲžŻĻ0'95ĻƕŽƄžƀżƃƓ
ſƀžĻƂŵ ĻƉžĻƄƃŽźƆƕƎĻŲŲƕżźŽŵŽž
p
ţŲƕżźŽƃƂŸŲŸżźŽƃƂŸĻƄƃŽźƆƕƎĻŲĻŴƕŰſŰ
ŷžŽƕĻ'.ĻżžŶŽŰĻƂƃƂĻşŸƀƑ(/
ŠųƄƅƃƁżŽŻƀƁŵƁƄƅŸż ŠƁŵƁƄƅŻ
ŠƁŵŻƀŻźƁŴƃųƀƁƙƄƅųƀƉƘƙŵƄƘƈƄƅųƀƉƘż
ŠŰŴƕžſƀŸŹżŰƇĻżžŶŵĻſŵƀŵƀŲŰƂŸĻſƀžųƀŰ
ŲŰŽŽƏĻŽŰĻžűƀŰŽƕŹĻƁƂŰŽƆƕŹĻŰűžĻŽŰĻŲƁƕƅĻƁƂŰŽ
ƆƕƏƅĻŲĻżŵƀŵŶƕĻ3%4ĻƂƕŻƌźŸĻŴŻƏĻŽžŲŸŽ
p
şŵƀŵŹŴƕƂƌĻŲĻŴƕŰſŰŷžŽƕĻ'.ĻŴžĻşŸƀƑ(/
ŠųƄƅƃƁżŽŻƀƁŵƁƄƅŸż ŚųŷųƅƏ
ƇųŵƀƁŵƁƄƅŸżĻŴŻƏĻŷżƕŽ
ťŻƂŻƂƃƁŶƃųſ26;
ŤƃŽźƆƕƎĻ15:ĻżžŶŽŰĻŲŸźžƀŸƁƂžŲƃŲŰƂŸĻŴŻƏ
žűƀŰŽŽƏĻžŴŽžųžĻƇŸĻŴŵźƕŻƌźžƅĻƂŸſƕŲĻſƀž
ųƀŰż ĻŽŰſƀŸźŻŰŴ ĻſžſƃŻƏƀŽƃĻƇŸĻźŻŰƁŸƇŽƃ
żƃŷŸźƃĻšŸżŲžŻĻ15:ĻƁŲƕŴƇŸƂƌĻſƀžĻƂŵ ĻƉž
ƄƃŽźƆƕƎĻŲŲƕżźŽŵŽžĻŦƏĻƄƃŽźƆƕƏĻŴžŷŲžŻƏƓ
ſƀžųƀۿۿĻſŵŲŽŸƅĻƂŸſƕŲ ĻƉžĻƂƀŰŽƁŻƎƎƂƌƁƏ
ſžĻżŵƀŵŶƕĻ3%4ĻŷŰŴŰŽžƖĻƁƂŰŽƆƕƖĻſŵƀŵƀŸŲŰƂŸ
ſƀžųƀŰŲŰŽŽƏĻƕŽƈŸƅĻƂŸſƕŲ
ŗŰŲžŴƁƌźƕĻŽŰŻŰƈƂƃŲŰŽŽƏ
``
ŊƀƇƁƃſųƉƘżƀƁƃƁźŵųŹųžƏƀųƄŻƄƅŸſų
ţųŷƘƁ
ŐźƂŸŲƃŹƂŵĻŲĻƀŵŶŸżƕĻ'. ĻžűƀŰŲƈŸĻƁſž
ƇŰƂźƃĻƂŸſŸĻſƀžųƀŰżĻƂƃƂĻşŸƀƑ(/
ţųƄƋŻƃŸƀƀƎŸƀųƄƅƃƁżŽŻ
ŠųƄƅƃƁżŽŻ26; ŕƎŴƃųƅƏ26;
ţĻƀŵŶŸżƕĻ'.ĻžűŵƀƕƂƌĻžŴŸŽĻƇŸĻűƕŻƌƈŵ
ƂŸſĻ15:ĻƂƃƂĻşŸƀƑ(/
ţųƄƋŻƃŸƀƀƎŸƀųƄƅƃƁżŽŻ
ŠųƄƅƃƁżŽŻ26; ŕƎŴƃųƅƏ26;
şžƂƕżĻƄƃŽźƆƕƎĻ15:ĻŽŵžűƅƕŴŽžĻŰźƂŸŲƃ
ŲŰƂŸĻƂƃƂĻşŸƀƑ(/ ţųƄƋŻƃŸƀƀƎŸ
ƀųƄƅƃƁżŽŻ ŠųƄƅƃƁżŽŻ26;
ŢƃŻƀŻſųƅƏŷƁƃƄƁƁŴƌŷƃƆŶŻƈ
ƄƅųƀƉŻż
şŵƀŵŹŴƕƂƌĻŴžĻşŸƀƑ(/
ţųƄƋŻƃŸƀƀƎŸƀųƄƅƃƁżŽŻ
ŠųƄƅƃƁżŽŻ26; ŕƎŴƃųƅƏ26;
ũžűĻŷŰŲŵƀƈŸƂŸĻſžƈƃźĻŽŰƂŸƁŽƕƂƌĻ':+6
ŤƃŽźƆƕƏĻžűŵƀŵĻŽŰŹſžƂƃŶŽƕƈŸŹĻſŵƀŵŴŰŲŰƇ
žűƀŰŽžƖĻƀŰŴƕžƁƂŰŽƆƕƖĻŔŻƏĻſžƈƃźƃĻſžƂƃŶ
ŽžųžĻſŵƀŵŴŰŲŰƇŰĻƄƃŽźƆƕƏĻżžŶŵĻƃĻŲŸŽƏƂźž
ŲŸƅĻŲŸſŰŴźŰƅĻſƀžŲžŴŸƂŸĻſžƈƃźĻƃƁƌžųžĻŴƕŰ
ſŰŷžŽƃĻ'.
şƀŸĻŰźƂŸŲŰƆƕƖĻ15:ĻŽŰĻƂŵŻŵŲƕŷƕŹŽžżƃĻŵźƀŰŽƕ
ŲƕŴžűƀŰŶŰƓƂƌƁƏĻƕŽŴŸźŰƂžƀ
p
p
ŒŸżźŽŵŽŽƏĻƄƃŽźƆƕƖĻ15:ĻŷŴƕŹƁŽƎƓƂƌƁƏĻŲ
ƀŵŶŸżƕĻ'.ĻŲĻżŵŽƎĻşŸƀƑ(/
ţųƄƋŻƃŸƀƀƎŸƀųƄƅƃƁżŽŻ ŠųƄƅƃƁżŽŻ
26; ŢƃŻƀŻſųƅƏŷƁƃƄƁƁŴƌŷƃƆŶŻƈ
ƄƅųƀƉŻżĻŞűƀŰŽƕĻƂŸſŸĻſƀžųƀŰżĻ 15: ĻŽŵ
ƁźŸŴŰƎƂƌƁƏ
šźŸŴŰŽŽƏĻƂŰĻŲŸŴŰŻŵŽŽƏĻŽŰŻŰƈƂƃŲŰŽƌĻ15:
żžŶŽŰĻſƀžŲŵƁƂŸĻƂƃƂĻşŸƀƑ(/
ţųƄƋŻƃŸƀƀƎŸƀųƄƅƃƁżŽŻ ŠųƄƅƃƁżŽŻ
26; ŕƎŴƃųƅƏ26; ŦŷųžŻƅƏŵƄŸ
ŢƁƋƆŽ26;
ŗŰĻŴžſžżžųžƎĻƆƕƓƖĻƄƃŽźƆƕƖĻżžŶŽŰĻſƀžŲž
ŴŸƂŸĻſžƈƃźĻſƀžųƀŰżĻŷŰŴŰŽžųžĻƂŸſƃĻŲ
ƆƕŻžżƃĻŴƕŰſŰŷžŽƕĻƀŰŴƕžƅŲŸŻƌ
ŢƕŻƌźŸĻŴŻƏĻŰŲƂžżžűƕŻƕŲĻŷĻŴƎŹżžŲŸżĻŵźƀŰŽžż
ŔŻƏĻſƀžŴžŲŶŵŽŽƏĻſžƈƃźƃĻƕŽƈžƖĻƂƀŰŽƁ
ŻƏƆƕƖĻžűƀŰŽŸƅĻƂŸſƕŲĻſƀžųƀŰżĻŽŰƂŸƁŽƕƂƌ
ĻŰűžĻ
ŽŰĻ
ŕƘŷƁŴƃųŹŸƀƀƒƅŻƂƆƂƃƁŶƃųſŻ
ŢŸſĻſƀžųƀŰżŸĻſžƂžƇŽžƖĻƁƂŰŽƆƕƖĻżžŶŵĻŲƕŴž
űƀŰŶŰƂŸƁƏĻŽŰĻƂŵŻŵŲƕŷƕŹŽžżƃĻŵźƀŰŽƕ
p
ţŲƕżźŽƃƂŸŲŸżźŽƃƂŸĻƄƃŽźƆƕƎĻŲĻŴƕŰſŰ
ŷžŽƕĻ'.ĻżžŶŽŰĻƂƃƂĻşŸƀƑ(/
ţųƄƋŻƃŸƀƀƎŸƀųƄƅƃƁżŽŻ
ŠųƄƅƃƁżŽŻ26; ŢƁŽųźųƅƏƅŸŽƄƅ
26;
ţųŷƘƁƅŸŽƄƅ
ŔŵƏźƕĻƁƂŰŽƆƕƖĻ3%4ĻƂƀŰŽƁŻƎƎƂƌĻƕŽƄžƀżŰƆƕƎ
ſƀžĻŷżƕƁƂĻſƀžųƀŰżŸ ĻŲŸźžŽŰŲƆƕŲ ĻƂžƉžĻŦƏ
ƕŽƄžƀżŰƆƕƏĻżžŶŵĻŲƕŴžűƀŰŶŰƂŸƁƏĻŽŰĻƂŵŻŵŲƕ
ŷƕŹŽžżƃĻŵźƀŰŽƕ
p
ţŲƕżźŽƃƂŸŲŸżźŽƃƂŸĻƄƃŽźƆƕƎĻŲĻŴƕŰſŰ
ŷžŽƕĻ'.ĻżžŶŽŰĻƂƃƂĻşŸƀƑ(/
ŢƁŽųźųƅƏƃųŷŻƁƅŸŽƄƅ
œŵƅƁſųƅŻƊƀŸƁƀƁŵžŸƀƀƒƊųƄƅƁƅŻ#(
ţŲƕżźŽƃƂŸŲŸżźŽƃƂŸĻƄƃŽźƆƕƎĻŲĻŴƕŰſŰ
ŷžŽƕĻ'.ĻżžŶŽŰĻƂƃƂĻşŸƀƑ(/
ţųƄƋŻƃŸƀƀƎŸƀųƄƅƃƁżŽŻ
œžƏƅŸƃƀųƅŻŵƀųƒƊųƄƅƁƅų #( ţŸŶƘƁƀųžƏƀƘƃųŷƘƁƂƃƁŶƃųſŻ4')
ŦƏĻƄƃŽźƆƕƏĻſƀžŴžŲŶƃƓĻſƀžųƀŰŲŰŽŽƏĻƂƀŰŽƁ
ŻƏƆƕƖĻƀŵųƕžŽŰŻƌŽžųžĻſŵƀŵŴŰŲŰƇŰ ĻŽŰŲƕƂƌ
ƏźƉžĻƁŸųŽŰŻĻƁŻŰűźŸŹĻšŸżŲžŻĻ4')ĻƁŲƕŴ
ƇŸƂƌĻſƀžĻƂŵ ĻƉžĻƄƃŽźƆƕƎĻŲŲƕżźŽŵŽž
p
ţŲƕżźŽƃƂŸŲŸżźŽƃƂŸĻƄƃŽźƆƕƎĻŲĻŴƕŰſŰ
ŷžŽƕĻ'.ĻżžŶŽŰĻƂƃƂĻşŸƀƑ(/
ţųƄƋŻƃŸƀƀƎŸƀųƄƅƃƁżŽŻ 4')
ŤŽŻŷųƀƀƒƇƆƀŽƉƘż4&5
ŒƁƕĻŽŰŻŰƈƂƃŲŰŽŽƏĻƀŰŴƕžĻżžŶŽŰĻžűŽƃŻŸƂŸ
ŴžĻŷŰŲžŴƁƌźŸƅĻŽŰŻŰƈƂƃŲŰŽƌ
ŊƀƇƁƃſųƉƘżƀƁƃƁźŵųŹųžƏƀųƄŻƄƅŸſų
ţųŷƘƁ
p
šźŸŴŰŽŽƏĻŲƕŴűƃŲŰƓƂƌƁƏĻŲĻŴƕŰſŰŷžŽƕĻ'.
şŸƀƑ(/ ţųƄƋŻƃŸƀƀƎŸƀųƄƅƃƁżŽŻ
ŤŴƃƁƄŵƄŸƈƀųƄƅƃƁŸŽ(/
ŠųžųƋƅƆŵųƀƀƒŶƆƊƀƁƄƅƘƅŻƂŻƂƃƁŶƃųſ
şƀžųƀŰżŸ ĻƉžĻſŵƀŵƀŸŲŰƎƂƌĻſƀžųƀŰŲŰŽŽƏ
ƕŽƈŸƅĻŴŶŵƀŵŻ ĻŽŰſƀŸźŻŰŴ Ļ0'95ĻƇŸĻ62
ſƀžųƀŰƎƂƌƁƏĻŷĻƀƕŲŽŵżĻųƃƇŽžƁƂƕ ĻƉž
ŷŰŴŰƓƂƌƁƏĻŴŻƏĻźžŶŽžųžĻƂŸſƃĻſƀžųƀŰżĻşƀŸ
ƀŵųƃŻƎŲŰŽŽƕĻųƃƇŽžƁƂƕĻſƕŴĻƇŰƁĻſŵƀŵƀŸŲŰŽŽƏ
ſƀžųƀŰżŸ ĻŷűŵƀƕųŰƓƂƌƁƏĻŽžŲŸŹĻƀƕŲŵŽƌĻųƃƇŽž
ƁƂƕĻŴžĻŽŰƁƂƃſŽžųžĻſŵƀŵƀŸŲŰŽŽƏĻſƀžųƀŰżŸ
ŤŽųƀƆŵųƀƀƒŷƁŵŹŻƀŻƃųŷƘƁƈŵŻžƏ
ŤƃŽźƆƕƏĻŷŴƕŹƁŽƎƓĻŰŲƂžżŰƂŸƇŽŸŹĻſžƈƃź
ŴžƁƂƃſŽŸƅĻźŰŽŰŻƕŲ ĻŲƀŰƅžŲƃƎƇŸĻƄƕŻƌƂƀŸ
ƂŸſƃĻſƀžųƀŰżĻşƀŸĻŷŽŰƅžŴŶŵŽŽƕĻƁƂŰŽƆƕƖ
ŲžŽŰĻŲżŸźŰƓƂƌƁƏĻſƀŸűŻŸŷŽžĻŽŰĻĻƁŵźƃŽŴ
ſŵƀŵŴĻſƀžŴžŲŶŵŽŽƏżĻƁźŰŽƃŲŰŽŽƏĻşƀŸ
ſƀžųƀŰŲŰŽŽƕĻƀŰŴƕžƁƂŰŽƆƕƎĻżžŶŽŰĻŷŰſƀžųƀŰ
żƃŲŰƂŸĻŷŲŸƇŰŹŽŸżĻƁſžƁžűžż ĻŴŸŲĻƀžŷŴƕŻ
şžſŵƀŵŴŽƓĻŽŰƁƂƀžƎŲŰŽŽƏ ĻƁƂžƀĻ
p
ũžűĻſžƇŰƂŸĻƁźŰŽƃŲŰŽŽƏ ĻſŵƀŵŹŴƕƂƌĻŲ
ƀŵŶŸżƕĻ'.".ĻƁƎŴŸĻşŸƀƑ(/
ŤŽųƀŻƃƁŵųƀŻŸĻŰűžĻşŸƀƑ#/
ŤŽųƀŻƃƁŵųƀŻŸ
ŢţśşŊťŝœ
šźŰŽƃŲŰŽŽƏĻŷƃſŸŽƏƓƂƌƁƏĻſƀŸĻŷűŵƀŵ
ŶŵŽŽƕĻƀŰŴƕžƁƂŰŽƆƕƖ
ţųŷƘƁƄŻƄƅŸſų&#$
šƂƁźƀųŵųƀŻŸųƀƄųſŴžŸżĻşƀžųƀŰżƃŲŰŽŽƏ
żžŶŵĻŲƕŴűƃŲŰƂŸƁƏĻŽŰƁƂƃſŽŸżĻƇŸŽžż
ŚųŶųžƏƀųƘƀƇƁƃſųƉƘƒ
şžŲŵƀŽƕƂƌĻ670'ĻŽŰĻžŴŽƃĻſžŷŸƆƕƎĻƃ
űƃŴƌƏźžżƃĻŽŰſƀƏżźƃ
šƂƁźƀųŵųƀŻŸųƀƄųſŴžŸż
ŷƏŲŻƏƓƂƌƁƏĻƃĻſŵƀŵŻƕźƃĻŴžƁƂƃſŽŸƅ
ųƀƃſĻźŰŽŰŻƕŲ
%"#Ļ ƆŸƄƀžŲŰĻƀŰŴƕžƂƀŰŽƁŻƏƆƕƏ ĻĻƆŵ
ƁŸƁƂŵżŰĻƆŸƄƀžŲžƖĻƀŰŴƕžƂƀŰŽƁŻƏƆƕƖĻŦƏ
ƁŸƁƂŵżŰĻſƕŴƂƀŸżƃƓĻ%"# Ļ%"# ĻƂŰĻ%.#
ŢţśşŊťŝœ
ŝŰƂŸƁŽƕƂƌĻ1-/'07
şžƇŸŽŰƓƂƌƁƏĻŽžŲŵĻſƀžųƀŰżƃŲŰŽŽƏ
şžźƀŸƂƂƏĻ%"#ĻžƅžſŻƎƓĻŽŵĻƃƁƎĻƂŵƀŸƂž
ƀƕƎĻůźƉžĻſžźƀŸƂƂƏĻŽŵżŰƓ ĻŽŰĻŵźƀŰŽƕ
ŴŸƁſŻŵƏĻŲƕŴžűƀŰŶŰƓƂƌƁƏĻſžŲƕŴžżŻŵŽŽƏ
ŠŸƅƂƃŻŸſų
şƀžųƀŰżƃŲŰŽŽƏĻżžŶŽŰĻŲƕŴżƕŽŸƂŸĻŷŰĻŴžſž
żžųžƎĻ':+6
ŤŸƃŵƘƄƅųųƀƄųſŴžƏ
ŠųŵƘŶųƉƘƒƆƂŸƃŸžƘŽƆŶƃƆƂŻŽųƀųžƘŵ
ŖƃƆƂƂų
p ŤŸƃŵƘƄĻĻŚŰŽŰŻ ĻƀŰŴƕžźŰŽŰŻĻ ƁŸƁƂŵżŰ
ſƕŴƂƀŸżƃƓĻƂƕŻƌźŸĻŰƃŴƕžſžƁŻƃųŸ ŔŻƏĻŽŰŲƕųŰƆƕƖĻƕĻŴžƁƂƃſƃĻŴžĻſŵƀŵŻƕźƃĻųƀƃſŸ
źŰŽŰŻƕŲĻſžŲŵƀƂŰŹƂŵĻ670'ĻŝŰŷŲŰĻŐŽƁŰż
űŻƎĻŷŽŰƅžŴŸƂƌƁƏĻƃĻŲŵƀƅŽƕŹĻƇŰƁƂŸŽƕĻƂŵŻŵŲƕ
ŷƕŹŽžųžĻŵźƀŰŽŰĻşƀŸĻſŵƀŵźŻƎƇŵŽŽƕĻŽŰĻŽžŲŸŹ
ŐŽƁŰżűŻƌ ĻŽŰŷŲŰĻŷżƕŽƎƓƂƌƁƏĻŽŰĻŽžŲƃ
p œƀƄųſŴžƏĻĻŔŵźƕŻƌźŰĻƀŰŴƕžźŰŽŰŻƕŲĻŽŰ
žŴŽƕŹĻƇŰƁƂžƂƕ
ŚŴŸƃŸŹŸƀƀƒŶƃƆƂŽųƀųžƘŵ ƃŸŹŻſ
ŵŻŵƊŸƀƀƒŶƃƆƂŻ
p ŤŸƃŵƘƄĻĻ#ƕŴžűƀŰŶŰƓĻźŰŽŰŻŸĻŽŵŷŰ
ŚžŻŸĻŰŲƂžĻſŵƀŵƖŶŴŶŰƓĻŲĻƕŽƈŸŹĻƀŵųƕžŽ
ƂƀŰŽƁŻƏƆƕƖ ĻżžŶŵĻŷŽŰŴžűŸƂŸƁƏĻſƀžŲŵƁƂŸ
ſƀžųƀŰżƃŲŰŽŽƏĻƕƁŽƃƎƇŸƅĻųƀƃſĻźŰŽŰŻƕŲ
şƀžųƀŰżƃŲŰŽŽƏĻųƀƃſĻźŰŽŰŻƕŲĻƁƂŲžƀƎƓĻžŽž
ŲŻŵŽŸŹĻƁſŸƁžźĻŲƁƕƅĻŴžƁƂƃſŽŸƅĻųƀƃſĻźŰŽŰŻƕŲ
šſŸƁžźĻŽŵĻžŽžŲŻƎƓƂƌƁƏĻŰŲƂžżŰƂŸƇŽž
şƀžųƀŰżƃŲŰŽŽƏĻŲƕŴűƃŲŰƓƂƌƁƏĻŲĻƁŸƁƂŵżƕ
żŵŽƎĻŲĻƀŵŶŸżƕĻ%"#ĻƂƃƂĻşŸƀƑ&#$
ŻŵŶŽžĻŲƕŴĻųƀƃſŸĻźŰŽŰŻƕŲ ĻŴžĻƏźžƖĻŲžŽŸ
ŽŰŻŵŶŰƂƌĻşŵƀŵŻƕźĻƂŰźžŶĻżžŶŽŰĻŲƕŴ
ƄƕŻƌƂƀƃŲŰƂŸ ĻŲŸűƀŰŲƈŸĻƂŸſĻſƀžųƀŰżŸ
ŧŻžƏƅƃ26; ĻŴŸŲĻŽŸŶƇŵ
ŤŽųƀƆŵųƀƀƒ
ŦƏĻƄƃŽźƆƕƏĻŰŲƂžżŰƂŸƇŽžĻƁźŰŽƃƓĻŴŰŽŸŹ
ƇŰƁƂžƂŽŸŹĻŴƕŰſŰŷžŽ ĻƈƃźŰƎƇŸĻƀŰŴƕžƁƂŰŽƆƕƖ
ŷĻƁŸŻƌŽŸżĻƁŸųŽŰŻžżĻşƀŸĻŷŽŰƅžŴŶŵŽŽƕ
ƁƂŰŽƆƕƖĻŲžŽŰĻŲżŸźŰƓƂƌƁƏĻſƀŸűŻŸŷŽž
ĻŞſƆƕƏŰźƁŵƁƃŰƀ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻƇŸƂŰŹƂŵĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŒƁƂƃſ
ŊƀƇƁƃſųƉƘżƀƁƃƁźŵųŹųžƏƀųƄŻƄƅŸſų
ţųŷƘƁ
ŽŰĻĻƁŵźƃŽŴĻſŵƀŵŴĻſƀžŴžŲŶŵŽŽƏżĻƁźŰŽƃ
ŲŰŽŽƏĻşƀŸĻſƀžųƀŰŲŰŽŽƕĻƀŰŴƕžƁƂŰŽƆƕƎ
żžŶŽŰĻŷŰſƀžųƀŰżƃŲŰƂŸĻŷŲŸƇŰŹŽŸżĻƁſžƁž
űžżĻŔŻƏĻűƕŻƌƈĻŴŵƂŰŻƌŽžƖĻƕŽƄžƀżŰƆƕƖĻƉžŴž
ſžſŵƀŵŴŽƌžųžĻŽŰŻŰƈƂƃŲŰŽŽƏĻŴŸŲƀžŷŴƕŻ
şžſŵƀŵŴŽƓĻŽŰŻŰƈƂƃŲŰŽŽƏĻŽŸŶƇŵ
p
şŵƀŵŹŴƕƂƌĻŲĻƀŵŶŸżƕĻ%"#ĻŴžĻşŸƀƑ&#$
ŤŽųƀŻƃƁŵųƀŻŸ ĻƉžűĻƀžŷſžƇŰƂŸĻƁźŰ
ŽƃŲŰŽŽƏ
ŢţśşŊťŝœ
šźŰŽƃŲŰŽŽƏĻŷƃſŸŽƏƓƂƌƁƏĻſƀŸĻŷűŵƀŵ
ŶŵŽŽƕĻƀŰŴƕžƁƂŰŽƆƕƖ
šźŰŽƃŲŰŽŽƏĻżžŶŽŰĻƂŰźžŶĻžűƀŰƂŸĻŲĻƀŵŶŸżƕ
%"#15:ĻţĻƆƌžżƃĻŲŸſŰŴźƃĻűƃŴƃƂƌĻſƀžųƀŰ
ŲŰƂŸƁƏĻƂƕŻƌźŸĻźŰŽŰŻŸĻŷĻſžſŵƀŵŴŽƌžĻŷŰſƀž
ųƀŰżžŲŰŽŸżŸĻƂŸſŰżŸĻſƀžųƀŰż
ťŻƂŻƂƃƁŶƃųſ 26;
ŜžŶŽŰĻžűƀŰƂŸĻƀƕŷŽƕĻƂŸſŸĻƀŰŴƕžſƀžųƀŰżĻŷŰ
ŴžſžżžųžƎĻƄƃŽźƆƕƖĻƂŸſƃĻſƀžųƀŰżĻŇƁŽƃƓ
ƆƕŻŰĻŽŸŷźŰĻƀƕŷŽŸƅĻƂŸſƕŲĻſƀžųƀŰż ĻƉžĻƂŰźžŶ
ŲźŻƎƇŰƓĻŲĻƁŵűŵĻƀƕŷŽƕĻźŰƂŵųžƀƕƖĻſƀžųƀŰż
şƕƁŻƏĻžűƀŰŽŽƏĻƂŸſƃĻſƀžųƀŰżŸ ĻŽŰŲƕųŰƆƕƏ
ŲƕŴűƃŲŰƓƂƌƁƏĻƂƕŻƌźŸĻŲĻżŵŶŰƅĻźŰŽŰŻƕŲ ĻƉž
ƂƀŰŽƁŻƎƎƂƌĻſƀžųƀŰżŸĻƆƌžųžĻƂŸſƃ
ŢŸſĻſƀžųƀŰżŸĻŲŸűŸƀŰƓƂƌƁƏĻŲĻƀŵŶŸżƕĻ%"#
ƂƃƂĻşŸƀƑ&#$ ŧŻžƏƅƃ26;ĻŒŸŹƂŸĻŷ
ƆƌžųžĻƀŵŶŸżƃĻżžŶŽŰĻŽŰƁƂƃſŽŸżĻƇŸŽžż
p
ŝŰƂŸƁŽƕƂƌĻ':+6
şƀŸĻŰźƂŸŲŰƆƕƖĻ15:ĻŽŰĻƂŵŻŵŲƕŷƕŹŽžżƃ
ŵźƀŰŽƕĻŲƕŴžűƀŰŶŰƓƂƌƁƏĻƕŽŴŸźŰƂžƀ
ŒĻſŵŲŽŸƅĻŲŸſŰŴźŰƅĻƀŰŴƕžĻ%"#ĻŲŸŹŴŵĻŷ
ƀŵŶŸżƃĻ15:ĻſƀŸĻſƀžŲŵŴŵŽŽƕĻŷƓŴŽŰŽŽƏĻżƕŶ
%"#Ļ ŴŸŲĻŽŸŶƇŵ ŢƁƂŸƃŸŷƀƖƀųƄƅƃƁƑŵųƀƀƒ
ţĻźžŶŽžżƃĻŴƕŰſŰŷžŽƕĻƀŰŴƕžƅŲŸŻƌĻżžŶŽŰ
ŷűŵƀŵųƂŸĻĻƀŰŴƕžƁƂŰŽƆƕŹĻ%"#ĻżŰƓĻĻƁŻžƂŰ
ſŰżƏƂƕĻŴŻƏĻŷűŵƀŵŶŵŽŽƏĻŽŰŻŰƈƂƃŲŰŽƌ
&#$ĻƂŰĻ&#$ĻŗűŵƀŵŶŵŽŽƏĻŲƕŴűƃŲŰƓƂƌƁƏ
ƈŻƏƅžżĻŴžŲųžųžĻŽŰƂŸƁźŰŽŽƏĻŽŰĻűŰŶŰŽƃ
źŽžſźƃĻſžſŵƀŵŴŽƕƅĻŽŰŻŰƈƂƃŲŰŽƌ ĻűƕŻƌƈ
ŴŵƂŰŻƌŽžĻĻŴŸŲĻƁƂžƀĻĻŗűŵƀŵŶŵŽŽƕ
ŽŰŻŰƈƂƃŲŰŽŽƏĻžűŸƀŰƎƂƌƁƏĻŷŰĻŴžſžżžųžƎ
ŷŰſƀžųƀŰżžŲŰŽŸƅĻźŽžſžź
ŝŰŻŰƈƂƃŲŰŽŽƏĻżƕƁƂŸƂƌĻžŴŸŽĻźŰŽŰŻ ĻŰŻŵĻűŵŷ
ſƕŴźŰŽŰŻƕŲĻşƀŸĻſƀžųƀŰŲŰŽŽƕĻſƕŴźŰŽŰŻƃĻƂŰ
ŷűŵƀŵŶŵŽŽƕĻŹžųžĻŽŰŻŰƈƂƃŲŰŽƌ
ƀŵƓƁƂƀƃƓƂƌƁƏĻƂƕŻƌźŸĻųžŻžŲŽŸŹĻźŰŽŰŻĻŦŵ
ſžŲƏŷŰŽžĻŷĻƂŸż ĻƉžĻſƕŴźŰŽŰŻŸĻƂŸżƇŰƁžŲƕ
şƀŸĻŽŰƁƂƃſŽƕŹĻƁſƀžűƕĻŲƁƂŰŽžŲŸƂŸĻŷűŵƀŵ
ŶŵŽƕĻŽŰŻŰƈƂƃŲŰŽŽƏĻſƀžųƀŰŲŰƂŸżŵƂƌƁƏ
źŰŽŰŻ ĻƏźŸŹĻżƕƁƂŸŲĻŲƕŴſžŲƕŴŽŸŹĻſƕŴźŰŽŰŻ
ŦŵĻƁƂžƁƃƓƂƌƁƏĻƂƕŻƌźŸĻſŰźŵƂƕŲĻ)JHIĻ1FSGPSNBODFĻ.VMUJNFEJBĻƂŰĻ1SFNJVNĻ4PVOEĻ.VMUJNFEJB
ŗŰſƀžųƀŰżžŲŰŽƕĻźŰŽŰŻŸĻŽŵĻŷŰŻŵŶŰƂƌĻŲƕŴ
ƁſŸƁźƃĻźŰŽŰŻƕŲ
şŵƀŵŻƕźĻſžſŵƀŵŴŽƌžĻžűƀŰŽŸƅĻźŰŽŰŻƕŲ
żžŶŽŰĻſžűŰƇŸƂŸĻŽŰĻƂŵŻŵŲƕŷƕŹŽžżƃĻŵźƀŰŽƕ
ŤƃŽźƆƕƏĻŲżŸźŰƓƂƌƁƏŲŸżŸźŰƓƂƌƁƏĻŲĻƀŵŶŸżƕ
%"#ĻƂƃƂĻşŸƀƑ&#$ ŢƁŽųźųƅƏ
ƆƄƅųƀƁŵŽŻ
ŢţśşŊťŝœ
šŸƁƂŵżŰĻ%"#ĻŰƃŴƕžƁŸƁƂŵżŸĻŽŵĻſƕŴƂƀŸżƃƓ
ŲƁƕƅĻƄƃŽźƆƕŹĻŲĻƁƂŰŽŴŰƀƂƕĻ%"#
ţųŷŻƁƅŸŽƄƅ
ŔŵƏźƕĻƀŰŴƕžƁƂŰŽƆƕƖĻſžŲƕŴžżŻƏƎƂƌĻƕŽƄžƀżŰ
ƆƕƎĻſƀžĻŷżƕƁƂĻſƀžųƀŰżŸ ĻŲŸźžŽŰŲƆƕŲ ĻƂžƉž
ŦƏĻƕŽƄžƀżŰƆƕƏĻŲƕŴžűƀŰŶŰƓƂƌƁƏĻŽŰĻƂŵŻŵŲƕ
ŷƕŹŽžżƃĻŵźƀŰŽƕ
ŤƃŽźƆƕƏĻŲŸżŸźŰƓƂƌƁƏŲżŸźŰƓƂƌƁƏĻŲĻƀŵŶŸżƕ
%"#ĻƂƃƂĻşŸƀƑ&#$ ŢƁŽųźųƅƏ
ƃųŷŻƁƅŸŽƄƅ
ŊƀƇƁƃſųƉƘżƀƁƃƁźŵųŹųžƏƀųƄŻƄƅŸſų
ţųŷƘƁ
ŢţśşŊťŝœ
ŢƕŻƌźŸĻžŴŽƃĻŷĻƄƃŽźƆƕŹĻŢƁŽųźųƅƏ
ƃųŷŻƁƅŸŽƄƅĻƂŰĻŢƁŽųźųƅƏ
ƆƄƅųƀƁŵŽŻĻżžŶŽŰĻŲŲƕżźŽƃƂŸĻžŴŽž
ƇŰƁŽžĻůźƉžĻžŴŽŰĻŷĻŽŸƅĻŲżŸźŰƓƂƌƁƏ
źžŻŸĻűƃŻŰĻŰźƂŸŲŽžƎĻƕŽƈŰ ĻƂžŴƕĻƄƃŽźƆƕƏ
ƉžĻűƃŻŰĻŲŲƕżźŽŵŽŰĻƀŰŽƕƈŵ ĻŲŸżŸźŰƓƂƌƁƏ
ŰŲƂžżŰƂŸƇŽžĻŜžŶŽŰĻƃŲƕżźŽƃƂŸĻžűŸŴŲƕ
ƄƃŽźƆƕƖ
ŗƁŷųƅŽƁŵƘƀųžųƋƅƆŵųƀƀƒ
ŚŵiƒźƁŽſƘŹ&#$
ŗƓŴŽŰŽŽƏĻ%"#ĻŴžĻ%"#ĻžŷŽŰƇŰƓ ĻƉžĻƀŰŴƕž
%"#ĻżžŶŵĻſŵƀŵƅžŴŸƂŸĻŲƕŴĻžŴŽžųžĻźŰŽŰŻƃĻŷ
ſžųŰŽŸżĻƇŸĻŲƕŴƁƃƂŽƕżĻſƀŸŹžżžżĻŴžĻƂžųž
ƁŰżžųžĻźŰŽŰŻƃĻŲĻƕŽƈƕŹĻųƀƃſƕĻźŰŽŰŻƕŲĻŷĻźƀŰ
ƉŸżĻſƀŸŹžżžżĻşƀŸĻŷżƕŽƕĻųƀƃſŸĻźŰŽŰŻƕŲ
żžŶŻŸŲŰĻŷŰƂƀŸżźŰĻşƕŴĻƇŰƁĻŷżƕŽŸĻźŰŽŰŻƕŲ
żžŶŵĻŲŸŽŸźŽƃƂŸĻŽŵŲŵŻŸźŰĻſŰƃŷŰĻżƕŶĻŷŰŲŵƀ
ƈŵŽŽƏżĻſƀžųƀŰŲŰŽŽƏĻſžƂžƇŽžųžĻźŰŽŰŻƃĻƂŰ
ſžƇŰƂźžżĻſƀžųƀŰŲŰŽŽƏĻŽžŲžųžĻźŰŽŰŻƃ
p $CPF+++ĻĻžƅžſŻƎƓĻűƕŻƌƈƕƁƂƌĻƀŵųƕžŽƕŲ
p .$CPFĻĻŴžƁƂƃſŽŸŹĻƂƕŻƌźŸĻƃĻŴŵƏźŸƅ
ƀŵųƕžŽŰƅ
şƀŸĻžźƀŵżžżƃĻžűƀŰŽŽƕ ĻŽŰſƀŸźŻŰŴ Ļ$CPF
+++ ĻſƀžųƀŰżƃŲŰŽŽƏĻźŰŽŰŻƃĻſƀžƅžŴŸƂƌ
ƈŲŸŴƈŵ ĻŽƕŶ ĻƏźƉžĻžűŸƀŰƎƂƌƁƏĻƏźĻ$CPF+++
ƂŰźĻƕĻ.$CPFĻŝŵżŰƓĻųŰƀŰŽƂƕƖ ĻƉžĻűƃŴƃƂƌĻŷŽŰ
ŹŴŵŽƕĻŲƁƕĻųƀƃſŸĻźŰŽŰŻƕŲĻŒŸűƕƀĻŴžŲŶŸŽŸ
ƅŲŸŻƕĻŽŵĻŲſŻŸŲŰƓĻŽŰĻŷűŵƀŵŶŵŽƕĻƀŰŴƕžƁƂŰŽƆƕƖ
ŠŰŴƕžŴƕŰſŰŷžŽŸĻżžŶŽŰĻŲŸżŸźŰƂŸŲżŸźŰƂŸĻŲ
ƀŵŶŸżƕĻ%"#ĻƂƃƂĻşŸƀƑ&#$
ţųƄƋŻƃŸƀƀƎŸƀųƄƅƃƁżŽŻ ŗŻųƂųźƁƀ
&#$
ŢƁŷŽųƀųž
şƕŴźŰŽŰŻŸĻżžŶƃƂƌĻűƃƂŸĻŴžƁƂƃſŽƕĻƂƕŻƌźŸĻŽŰ
žűƀŰŽžżƃĻųžŻžŲŽžżƃĻźŰŽŰŻƕĻũžűĻŰźƂŸŲƃ
ŲŰƂŸĻſƕŴźŰŽŰŻŸĻƕŽƈŸƅĻźŰŽŰŻƕŲ ĻƁſžƇŰƂźƃ
ŽŵžűƅƕŴŽžĻžűƀŰƂŸĻŲƕŴſžŲƕŴŽŸŹĻųžŻžŲŽŸŹ
źŰŽŰŻ
şžźŰŷĻſƕŴźŰŽŰŻƕŲĻżžŶŽŰĻŲŸżźŽƃƂŸŲŲƕż
źŽƃƂŸĻŲĻƀŵŶŸżƕĻ%"#ĻƂƃƂĻşŸƀƑ&#$
ţųƄƋŻƃŸƀƀƎŸƀųƄƅƃƁżŽŻ ŤƆŴŽųƀųžƎ
ťŸŽƄƅƅŻƂƆƂƃƁŶƃųſ
ŔŵƏźƕĻƀŰŴƕžƁƂŰŽƆƕƖĻƂƀŰŽƁŻƎƎƂƌĻƕŽƄžƀżŰƆƕƎ
ſƀžĻƂŸſĻƂŰĻźŰƂŵųžƀƕƎĻſƀžųƀŰżŸ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵ
ĻŢŸſŸĻſƀžųƀŰżĻĻ15: ĻŴŸŲĻƁƂžƀĻĻŦƏ
ƕŽƄžƀżŰƆƕƏĻŲƕŴžűƀŰŶŰƓƂƌƁƏĻŽŰĻƂŵŻŵŲƕŷƕŹ
ŽžżƃĻŵźƀŰŽƕ
ŔƀƃųžƀƏŴŽƕĻźžżſžŽŵŽƂŸĻŷŰŷŲŸƇŰŹĻżŰƎƂƌ
ŽŰŷŲƃĻſƕŴźŰŽŰŻƕŲĻŒžŽŸĻƂŸżƇŰƁžŲƕĻƕĻżžŶƃƂƌ
żƕƁƂŸƂŸ ĻŽŰſƀŸźŻŰŴ ĻſŵƀŵźŻŰŴŸĻųžŻžŲŽžƖ
ſƀžųƀŰżŸĻŽŰĻƕŽƈƕĻżžŲŸ
ŤƃŽźƆƕƏĻŲżŸźŰƓƂƌƁƏŲŸżŸźŰƓƂƌƁƏĻŲĻƀŵŶŸżƕ
%"#ĻƂƃƂĻşŸƀƑ&#$ ţųƄƋŻƃŸƀƀƎŸ
ƀųƄƅƃƁżŽŻ ŢƁŽųźųƅƏƅŸŽƄƅ26;
ŤƃŽźƆƕƎĻżžŶŽŰĻƃŲƕżźŽƃƂŸŲŸżźŽƃƂŸĻŲ
ƀŵŶŸżƕĻ%"#ĻƂƃƂĻşŸƀƑ&#$
ţųƄƋŻƃŸƀƀƎŸƀųƄƅƃƁżŽŻ ŢƃŻŵƒźŽųŽ
Žųƀųžųſ&#$
şƀŸĻƂƀŰŽƁŻƏƆƕƖĻžŴŽžųžĻƇŸĻŴŵźƕŻƌźžƅĻſƕŴźŰ
ŽŰŻƕŲ ĻƂžŴƕĻŻƕŲžƀƃƇĻŲƕŴĻŽŰŷŲŸĻźŰŽŰŻƃĻŽŰ
ƂŵŻŵŲƕŷƕŹŽžżƃĻŵźƀŰŽƕĻŷƏŲŻƏƓƂƌƁƏĻƁŸżŲžŻ
ĻşƕŴźŰŽŰŻĻŲƕŴžűƀŰŶŰƓƂƌƁƏĻƁŸżŲžŻžżĻ
ƉžĻŷƏŲŻƏƓƂƌƁƏĻŻƕŲžƀƃƇĻŲƕŴĻŽŰŷŲŸĻźŰŽŰŻƃĻŽŰ
ƂŵŻŵŲƕŷƕŹŽžżƃĻŵźƀŰŽƕ
ŒƁƕĻŽŰŻŰƈƂƃŲŰŽŽƏĻ%"#ĻżžŶŽŰĻžűŽƃŻŸƂŸĻŴž
ŷŰŲžŴƁƌźŸƅĻŽŰŻŰƈƂƃŲŰŽƌ
ŗƁŵŹŻƀųƈŵŻžƘ
ŝŰƂŸƁŽƕƂƌĻ
%"#ĻżžŶŵĻſŵƀŵŴŰŲŰƂŸƁƏĻŽŰĻŴŲžƅĻƅŲŸŻƏƅ
ĻƉžűĻŷŰŹƂŸĻŴžĻſƕŴźŰŽŰŻƕŲ
ŤŽŻŷųƀƀƒƀųžųƋƅƆŵųƀƏ&#$
p
šźŸŴŰŽŽƏĻŲƕŴűƃŲŰƓƂƌƁƏĻŲĻŴƕŰſŰŷžŽƕ
%"#ĻşŸƀƑ&#$ ţųƄƋŻƃŸƀƀƎŸ
ƀųƄƅƃƁżŽŻ ŤŴƃƁƄŻƅƏŵƄŸ
ƀųƄƅƃƁżŽŻ&#$
ŝŵĻŲƁƕĻƀŵųƕžŽŸźƀŰƖŽŸĻŲŸźžƀŸƁƂžŲƃƎƂƌĻžűŸŴŲŰĻŴƕŰſŰŷžŽŸ
ŊƀƇƁƃſųƉƘżƀƁƃƁźŵųŹųžƏƀųƄŻƄƅŸſų
şŸŷƘųƂžŸƖƃ
ŚųŶųžƏƀųƘƀƇƁƃſųƉƘƒ
ŚŽžſźŰĻ/'&+#ĻŲżŸźŰƓĻžƁƂŰŽŽƓĻŴŶŵ
ƀŵŻžĻſƀžųƀŰŲŰŽŽƏĻůźƉžĻŴŶŵƀŵŻžĻŲŶŵ
ŲŲƕżźŽŵŽŵ ĻƕĻŲŸĻŽŰƂŸƁźŰƓƂŵĻźŽžſźƃ
/'&+# ĻŲƕŴžűƀŰŶŰƓƂƌƁƏĻżŵŽƎĻƈŲŸŴ
źžųžĻŴžƁƂƃſƃĻƕŷĻƇŰƁƂžĻŲŶŸŲŰŽŸżŸ
žſƆƕƏżŸĻżŵŽƎ
ŜŵŴƕŰſŻŵƓƀĻżžŶŵĻſƀžųƀŰŲŰƂŸĻŰƃŴƕžĻƂŰ
ŲƕŴŵžĻŷĻŴŸƁźƕŲĻ$%%7% ĻƂŰĻſƕŴźŻƎƇŵŽŸƅ
ŷžŲŽƕƈŽƕƅĻŰƃŴƕžŴŶŵƀŵŻĻƇŵƀŵŷĻŲƅƕŴĻ"69
64# ĻŰűžĻŶĻŲƕŴƂŲžƀƎŲŰƂŸĻſžƂžźžŲŵĻŰƃŴƕž
ŷžŲŽƕƈŽƕƅĻŴŶŵƀŵŻĻŷŰĻŴžſžżžųžƎĻ#MVFUPPUIŸ
şŵŲŽƕĻżŵŴƕŰſŻŵƓƀŸĻżžŶƃƂƌĻŲƕŴƂŲžƀƎŲŰƂŸ
ƁŸųŽŰŻĻŢő ĻƕĻżŰƎƂƌĻžſƆƕƎĻźžżƃŽƕźŰƆƕƖĻŷ
żžűƕŻƌŽŸżĻƂŵŻŵƄžŽžżĻ ŴŸŲĻƁƂžƀĻ Ļſž
ƕŽƂŵƀƄŵŹƁƃĻ#MVFUPPUIŸ
ŒŲŵŴŵŽŽƏĻƆŸƄƀĻƂŰĻŻƕƂŵƀ
şƕŴƂŲŵƀŴƕƂƌĻƁŲƕŹĻŲŸűƕƀ ĻŰűžĻſŵƀŵŹŴƕƂƌ
ŴžĻżŵŽƎĻžűƀŰŽžųžĻŴŶŵƀŵŻŰĻſƀžųƀŰ
ŲŰŽŽƏĻƈŻƏƅžżĻŽŰƂŸƁźŰŽŽƏĻ1-/'07
ŞűŵƀƕƂƌĻŷŲƃźžŲƕĻŴžƀƕŶźŸźŰƂŰŻžųŸ
ŴŸƁźŰĻŰűžĻŷŴƕŹƁŽƎŹƂŵĻŽŰŲƕųŰƆƕƎĻſž
žſƆƕƏżĻżŵŽƎ ĻſžŲŵƀƂŰƎƇŸĻ670'
ŧƆƀŽƉƘƙ%&&8&
şƀžźƀƃƇƃŹƂŵĻŲſŵƀŵŴŽŰŷŰŴ ĻŷżƕŽƎŹƂŵ
ŷŲƃźžŲƃĻŴžƀƕŶźƃĻŰűžĻƀžŷŴƕŻĻŴŸƁźŰ
ŜŵŴƕŰſŻŵƓƀĻſƕŴƂƀŸżƃƓĻƕĻżžŶŵĻŲƕŴƂŲžƀƎ
ŲŰƂŸĻŽŰƁƂƃſŽƕĻƂŸſŸĻŴŸƁźƕŲĻƂŰĻƄŰŹŻƕŲ
p şžſŵƀŵŴŽƌžĻŷŰſŸƁŰŽƕĻźžżſŰźƂŴŸƁźŸ
ŐƃŴƕžĻ$% p ŗŰſŸƁŰŽƕĻźžżſŰźƂŴŸƁźŸĻŷĻŰƃŴƕžĻƂŰŰűž
ŲƕŴŵžĻƄŰŹŻŰżŸ
p şžſŵƀŵŴŽƌžĻŷŰſŸƁŰŽƕĻŲƕŴŵžŴŸƁźŸ
ŠűžŶżƍŻŶƁƄųűžžƐžűƇŶžƃƁűżƍžƖźŻſžƂſżƖ
šŻžƂĻŷŰŲŰŽƂŰŶŵŽŽƏŲŸŻƃƇŵŽŽƏĻŴŸƁźŰ
%7%
p ŗŰſŸƁŰŽƕĻ%7%ŴŸƁźŸĻŷĻŰƃŴƕžĻƂŰŰűž
ŒŸŻƃƇŵŽŽƏĻŴŸƁźŰ
ŲƕŴŵžĻƄŰŹŻŰżŸ
ŦŵĻƁƂžƁƃƓƂƌƁƏĻƂƕŻƌźŸĻſŰźŵƂƕŲĻ)JHIĻ1FSGPSNBODF Ļ.VMUJNFEJBĻƂŰĻ1SFNJVNĻ4PVOEĻ.VMUJNFEJB
ŦŵĻƁƂžƁƃƓƂƌƁƏĻƂƕŻƌźŸĻ%7%ŴŸƁźƕŲ
ĻŞſƆƕƏŰźƁŵƁƃŰƀ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻƇŸƂŰŹƂŵĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŒƁƂƃſ
ŔŻƏĻžƂƀŸżŰŽŽƏĻŴžŴŰƂźžŲžƖĻƕŽƄžƀżŰƆƕƖ
ƉžŴžĻſƕŴƂƀŸżƃŲŰŽŸƅĻƄžƀżŰƂƕŲĻŴŸŲ
ƁƂžƀĻ
ŢţśşŊťŝœ
ůźƉžĻŰŲƂžżžűƕŻƌĻƃƁƂŰƂźžŲŰŽŸŹĻźŽžſźž
ŲžƎĻſŰŽŵŻŻƎĻŽŰĻźŵƀżƕ ĻƂŰŰűžĻŴŸƁƂŰŽ
ƆƕŹŽŸżĻźŵƀƃŲŰŽŽƏż ĻƂžŴƕ ĻƃĻűŰųŰƂƌžƅ
ŲŸſŰŴźŰƅĻżžŶŽŰĻźžƀŸƁƂƃŲŰƂŸƁƏĻƆŸżŸ
ſƀŸƁƂƀžƏżŸĻŷŰżƕƁƂƌĻźŽžſžźĻŽŰĻƆŵŽ
ƂƀŰŻƌŽƕŹĻźžŽƁžŻƕĻŞſŸƁĻźŽžſžźĻŽŰĻźŵƀ
żžŲžżƃĻźžŻŵƁƕ ĻŴŸŲĻƁƂžƀĻĻŞſŸƁ
ŴŸƁƂŰŽƆƕŹŽžųžĻźŵƀƃŲŰŽŽƏ ĻŴŸŲ
ƁƂžƀĻ
şŸƀƑ
ŜŵŽƎĻŲ/'&+#ĻżžŶŽŰĻƃſƀŰŲŻƏƂŸĻŷĻƆŵŽƂ
ƀŰŻƌŽžƖĻźžŽƁžŻƕ ĻŰĻƂŰźžŶĻŷĻźŽžſźžŲžƖ
ſŰŽŵŻƕĻŽŰĻźŵƀżƕ ĻŗŰųŰŻƌŽŰĻƕŽƄžƀżŰƆƕƏĻſƀž
ŽŰŲƕųŰƆƕƎ ĻŴŸŲĻƁƂžƀĻĻſžĻżŵŽƎĻƂŰĻſƀž
ƁƂƀƃźƂƃƀƃĻżŵŽƎ ĻŴŸŲĻƁƂžƀĻ
ŚųƂƆƄŽƂƃƁŶƃųŵųƀƀƒŷŻƄŽų
ŝŰƂŸƁŽƕƂƌĻźŽžſźƃĻ/'&+# ĻſžŲŵƀƂŰŹƂŵ
670' ĻŴžźŸĻŽŰĻŴŸƁſŻŵƖĻŽŵĻŷƏŲŸƂƌƁƏĻŗŻƄŽ
ŽŰƂŸƁŽƕƂƌĻ1-/'07ĻůźƉžĻŲĻżŵŴƕŰſŻŵƓƀƕ
ŷŽŰƅžŴŸƂƌƁƏĻŴŸƁź ĻŲƕŽĻŰŲƂžżŰƂŸƇŽžĻſžƇŸ
ŽŰƓĻſƀžųƀŰŲŰƂŸƁƏĻŒĻƕŽƈžżƃĻŲŸſŰŴźƃĻŽŰ
ƂŵŻŵŲƕŷƕŹŽžżƃĻŵźƀŰŽƕĻŷƏŲŻƏƓƂƌƁƏĻſžŲƕŴž
ŊƀƇƁƃſųƉƘżƀƁƃƁźŵųŹųžƏƀųƄŻƄƅŸſų
şŸŷƘųƂžŸƖƃ
żŻŵŽŽƏĻŕƄƅųŵŻƅƏŷŻƄŽĻŒƁƂŰŲƂŵĻŴŸƁźĻƂŵź
ƁƂžżĻŴžųžƀŸĻşƀžųƀŰŲŰŽŽƏĻŴŸƁźŰĻƀžŷſžƇ
ŽŵƂƌƁƏĻŰŲƂžżŰƂŸƇŽž
ůźƉžĻŲĻſƀžųƀŰŲŰƇĻŲƁƂŰŲŻŵŽŸŹĻŴŸƁźĻŷĻŰƃŴƕž
ŲƕŴŵžĻƄŰŹŻŰżŸ ĻŽŵžűƅƕŴŽžĻŷŰŲŰŽƂŰŶŸƂŸ
ƁƂƀƃźƂƃƀƃĻźŰƂŰŻžųƕŲĻŴŸƁźŰĻŒĻŷŰŻŵŶŽžƁƂƕ
ŲƕŴĻƏźžƁƂƕĻŴŸƁźŰĻƂŰĻźƕŻƌźžƁƂƕĻƕŽƄžƀżŰƆƕƖĻŽŰ
Žƌžżƃ ĻſŵƀŵŴĻſžƇŰƂźžżĻſƀžųƀŰŲŰŽŽƏĻżžŶŵ
űƃƂŸĻſŵŲŽŰĻŷŰƂƀŸżźŰ
௞ƆƊŸƀƀƒŷŻƄŽų
ŔŸƁźĻŷŰŻŸƈŰƓƂƌƁƏĻŲŸŻƃƇŵŽŸżĻŷĻſƀžųƀŰŲŰƇŰ
ſƀžƂƏųžżĻĻƁŵźƃŽŴ ĻſƕƁŻƏĻƇžųžĻŲƕŽĻŷŽžŲƃ
ŲƁƂŰŲŻƏƓƂƌƁƏĻŲĻſƀžųƀŰŲŰƇĻŴŻƏĻűŵŷſŵźŸ
ŢųƆźų
ŚžŻŸĻųƃƇŽƕƁƂƌĻſžŲŽƕƁƂƎĻŲŸżŸźŰƓƂƌƁƏĻŰűžĻŶ
ſƀŸĻŽŰƂŸƁźŰŽŽƕĻŽŰĻ.65& ĻżŵŴƕŰſŻŵƓƀĻƁƂŰ
ŲŸƂƌƁƏĻŽŰĻſŰƃŷƃĻşƀŸĻŷűƕŻƌƈŵŽŽƕĻųƃƇŽžƁƂƕ
ŰűžĻſƀŸĻſžŲƂžƀŽžżƃĻŽŰƂŸƁźŰŽŽƕĻŽŰĻ.65&
żŵŴƕŰſŻŵƓƀĻŲƕŴŽžŲŻƎƓĻſƀžųƀŰŲŰŽŽƏĻŢŰźžŶ
żžŶŽŰĻƁƂŰŲŸƂŸĻŽŰĻſŰƃŷƃĻƇŵƀŵŷĻƁŸƁƂŵżƃ
żŵŽƎĻĻŽŰƂŸƁŽƕƂƌĻ1-/'07 ĻžűŵƀƕƂƌ
ŕƁƄƂƃƂųƆźų
ŢƃƁŶƃųŵųƀƀƒƅųƀųŵƘŶųƉƘƒ
œƆŷƘƁŽƁſƂųŽƅŷŻƄŽŻ
şžŲŵƀŽƕƂƌĻ670'ĻŴŻƏĻŴžƁƂƃſƃĻŴžĻƁſŸƁźƃ
ƄŰŹŻƕŲĻŽŰĻŴŸƁźƃĻƕĻŽŰŲŵŴƕƂƌĻŽŰĻƁſŸƁžźĻšźž
ƀŸƁƂŰŹƂŵƁƏĻ1-/'07ĻŴŻƏĻſƕŴƂŲŵƀŴŶŵŽŽƏ
ŲŸűžƀƃĻŴžƀƕŶźŸĻŽŰĻŴŸƁźƃĻƕĻſžƇŰƂźƃĻſƀžųƀŰ
ŲŰŽŽƏĻŝŰƂŸƁŽƕƂƌĻ':+6 ĻƉžűĻƁźŰƁƃŲŰƂŸ
ŲŸƅƕŴĻŷƕĻƁſŸƁźƃĻſƀžųƀŰŲŰŽŽƏĻŔžŲųŵĻŽŰƂŸ
ƁźŰŽŽƏĻŽŰĻ':+6ĻŲŸŲžŴŸƂƌĻŴžĻŲŵƀƅŽƌžųž
ƀƕŲŽƏĻƁſŸƁźƃĻſƀžųƀŰŲŰŽŽƏ
ŗŲƃźžŲƕĻŴžƀƕŶźŸĻŴŸƁźŰĻƂŰźžŶĻżžŶŽŰĻŷżƕŽƎ
ĻĻ
ĻŽŰĻƆŵŽ
ŲŰƂŸ ĻŽŰƂŸƁźŰƎƇŸĻŽŰĻ
ƂƀŰŻƌŽƕŹĻźžŽƁžŻƕ ĻŰűžĻŶĻŽŰĻźŽžſźžŲƕŹ
ſŰŽŵŻƕĻźŵƀżŰ ŚųƂŻƄųƀƘŷŻƄŽŻųƆŷƘƁŵƘŷŸƁƇųżžŻ
şžŲŵƀƂŰŹƂŵĻ670' ĻƉžűĻƃŲƕŹƂŸĻŴžĻƁſŸƁźƃ
ſƀžųƀŰŲŰŽŽƏĻŴŸƁźŰĻƂŰĻŷŴƕŹƁŽƎŲŰƂŸĻŽŰŲƕųŰ
ƆƕƎĻſžĻƁſŸƁźƃƁƂƀƃźƂƃƀƕĻŚžƀŸƁƂƃŹƂŵƁƏĻ1-
/'07ĻŴŻƏĻſƕŴƂŲŵƀŴŶŵŽŽƏĻŲŸűžƀƃĻſƕŴźŰƂŰ
ŻžųƃĻƇŸĻſžƇŰƂźƃĻſƀžųƀŰŲŰŽŽƏĻžűƀŰŽžųž
ŰƃŴƕžŲƕŴŵžĻƄŰŹŻƃĻŝŰƂŸƁŽƕƂƌĻ':+6 ĻƉžű
ŷƃſŸŽŸƂŸĻſƀžųƀŰŲŰŽŽƏĻƂŰĻŲŸƅžŴƃĻŷƕĻƁſŸƁźƃ
ŰűžĻŴŻƏĻſŵƀŵƅžŴƃĻŽŰĻžŴŸŽĻƀƕŲŵŽƌĻŲųžƀƃ
ŽŰŷŰŴ ĻŲĻƁƂƀƃźƂƃƀƕĻźŰƂŰŻžųƕŲĻŔžŲųŵĻŽŰƂŸ
ƁźŰŽŽƏĻŽŰĻ':+6ĻŲŸŲžŴŸƂƌĻŴžĻŲŵƀƅŽƌžųž
ƀƕŲŽƏĻƁſŸƁźƃĻſƀžųƀŰŲŰŽŽƏ
ŐƃŴƕžŲƕŴŵžĻƄŰŹŻŸĻƂŰźžŶĻżžŶŽŰĻŷżƕŽƎŲŰƂŸ
ŽŰƂŸƁźŰƎƇŸĻŽŰĻ
ĻĻ
ĻŽŰĻƆŵŽƂƀŰŻƌŽƕŹ
źžŽƁžŻƕ ĻŰűžĻŶĻŽŰĻźŽžſźžŲƕŹĻſŰŽŵŻƕĻźŵƀżŰ ŐƃŴƕžƄŰŹŻŸĻſžŷŽŰƇŵŽƕĻƁŸżŲžŻžżĻ
ŲƕŴŵžƄŰŹŻŸĻſžŷŽŰƇŵŽƕĻƁŸżŲžŻžżĻ
źŰƂŰŻžųŸĻſžŷŽŰƇŵŽƕĻƁŸżŲžŻžżĻ
ĻŰ
şƕƁŻƏĻŷŰŲŵƀƈŵŽŽƏĻſƀžųƀŰŲŰŽŽƏĻƄŰŹŻƃĻƀžŷ
ſžƇŸŽŰƓƂƌƁƏĻſƀžųƀŰŲŰŽŽƏĻƕŽƈŸƅĻƄŰŹŻƕŲ
ƂžųžĻƁŰżžųžĻƂŸſƃ ĻƃĻƂžżƃĻŶĻſžƀƏŴźƃĻşƕƁŻƏ
ŷŰŲŵƀƈŵŽŽƏĻſƀžųƀŰŲŰŽŽƏĻƃƁƕƅĻƄŰŹŻƕŲĻƃ
ſžƂžƇŽžżƃĻźŰƂŰŻžŷƕĻŲƕŴűƃŲŰƓƂƌƁƏĻŰŲƂžżŰ
ƂŸƇŽŰĻŷżƕŽŰĻźŰƂŰŻžųƃĻšŸƁƂŵżŰĻŰŲƂžżŰ
ƂŸƇŽžĻƀžŷſƕŷŽŰƓĻŴŸƁźĻƂŰĻŷżƕŽƎƓĻŽŰŻŰƈƂƃ
ŲŰŽŽƏ ĻƏźƉžĻŽŰĻŴŸƁźƃ ĻƏźŸŹĻŷŰŲŰŽƂŰ
ŶƃƓƂƌƁƏĻŲĻżŵŴƕŰſŻŵƓƀ ĻŷŰſŸƁŰŽƕĻƂƕŻƌźŸ
ŰƃŴƕžĻŰűžĻƂƕŻƌźŸĻŲƕŴŵžƄŰŹŻŸĻƕĻƀžŷſžƇŸŽŰƓ
ſƀžųƀŰŲŰŽŽƏĻƆŸƅĻƄŰŹŻƕŲĻşƀžƂŵĻƁŸƁƂŵżŰĻŽŵ
ŷżƕŽƎƓĻŽŰŻŰƈƂƃŲŰŽŽƏ ĻƏźƉžĻŽŰĻŴŸƁźƃ ĻƏźŸŹ
ŷŰŲŰŽƂŰŶƃƓƂƌƁƏĻŲĻżŵŴƕŰſŻŵƓƀ ĻŷŰſŸƁŰŽƕĻƏź
ŰƃŴƕž ĻƂŰźĻƕĻŲƕŴŵžƄŰŹŻŸĻşƀŸĻƆƌžżƃĻżŵŴƕŰ
ſŻŵƓƀĻſƀžŴžŲŶƃƓĻſƀžųƀŰŲŰƂŸĻƄŰŹŻŸĻſžſŵ
ƀŵŴŽƌžųžĻƂŸſƃ
ŦŵĻŽŵĻƁƂžƁƃƓƂƌƁƏĻ$%ŰƃŴƕž
ŦŵĻƁƂžƁƃƓƂƌƁƏĻƂƕŻƌźŸĻſŰźŵƂƕŲĻ)JHIĻ1FSGPSNBODF Ļ.VMUJNFEJBĻƂŰĻ1SFNJVNĻ4PVOEĻ.VMUJNFEJB
ůźƉžĻŰźƂŸŲžŲŰŽžĻşžŲƂžƀŸƂƌĻſŰſźƃ ĻƂžŴƕĻŷżƕŽŰĻźŰƂŰŻžųƃĻŽŵĻŲƕŴűƃŲŰƓƂƌƁƏ
``
ĻŞſƆƕƏŰźƁŵƁƃŰƀ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻƇŸƂŰŹƂŵĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŒƁƂƃſ
ŊƀƇƁƃſųƉƘżƀƁƃƁźŵųŹųžƏƀųƄŻƄƅŸſų
şŸŷƘųƂžŸƖƃ
ŢţśşŊťŝœ
ŒƕŴŵžĻŲƕŴžűƀŰŶŰƓƂƌƁƏĻƂƕŻƌźŸĻƏźƉžĻŰŲƂž
żžűƕŻƌĻŷŽŰƅžŴŸƂƌƁƏĻƃĻŽŵƀƃƅžżžżƃĻƁƂŰŽƕ
ŚžŻŸĻŰŲƂžżžűƕŻƌĻƀƃƅŰƓƂƌƁƏĻŷƕĻƈŲŸŴźƕƁƂƎ
ſžŽŰŴĻĻźżų ĻŷžűƀŰŶŵŽŽƏĻŷŽŸźŰƓ ĻŽŰƂž
żƕƁƂƌĻŽŰĻŵźƀŰŽƕĻŴŸƁſŻŵƏĻŷƏŲŻƏƓƂƌƁƏ
ſžŲƕŴžżŻŵŽŽƏĻŕŻŷŸƁŵƁŵƃŸſƒŷŵŻŹ
ƀŸŵƁźſƁŹ ĻƅžƇŰĻŷŲƃźĻſƀžŴžŲŶƃƓĻŲƕŴ
ƂŲžƀƎŲŰƂŸƁƏĻŗžűƀŰŶŵŽŽƏĻŲƕŴŽž
ŲŻƎƓƂƌƁƏ ĻƉžŹŽžĻƈŲŸŴźƕƁƂƌĻŰŲƂžżžűƕŻƏ
ſŰŴŰƓĻŽŸŶƇŵĻĻźżų
ŢţśşŊťŝœ
ŔŵƏźƕĻŰƃŴƕžƄŰŹŻŸ ĻŷŰƅŸƉŵŽƕĻŲƕŴĻŽŵƁŰŽź
ƆƕžŽžŲŰŽžųžĻźžſƕƎŲŰŽŽƏĻźžżſŰŽƕƏżŸĻŷŲƃ
źžŷŰſŸƁƃ ĻŰűžĻſƀŸŲŰƂŽžĻƁźžſƕŹžŲŰŽƕ
ŰƃŴƕžƄŰŹŻŸĻŽŵĻżžŶŽŰĻŷŰŲŰŽƂŰŶŸƂŸĻŲ
ſŻŵƓƀ
&8&ŵƘŷŸƁƇųżžŻ
ŔŻƏĻŴŵƂŰŻƌŽžƖĻƕŽƄžƀżŰƆƕƖĻƉžŴžĻſƀžųƀŰ
ŲŰŽŽƏĻŲƕŴŵžŴŸƁźƕŲĻ%7%ĻŴŸŲĻƁƂžƀĻ
ŢŸƃŸſƁƅƆŵųƀƀƒŵƂŸƃŸŷƀųźųŷ
ţƂƀŸżƃŹƂŵĻźŽžſźŸĻ
ĻĻ
ĻŴŻƏĻƈŲŸŴźžųž
ſƀžźƀƃƇƃŲŰŽŽƏĻŲſŵƀŵŴŽŰŷŰŴĻŐƃŴƕžƄŰŹŻŸ
ſƀžźƀƃƇƃƎƂƌƁƏĻŲſŵƀŵŴĻƂŰĻŽŰŷŰŴĻŷĻžŴŽƕƓƎ
ƈŲŸŴźƕƁƂƎ ĻŰĻŲƕŴŵžƄŰŹŻŸĻĻŽŰĻŴŵźƕŻƌźžƅ
ƈŲŸŴźžƁƂƏƅĻŝŰƂŸƁźŰŹƂŵĻźŽžſźŸĻſžŲƂžƀŽž
ĻĻ
ĻƉžűĻŷűƕŻƌƈŸƂŸĻƈŲŸŴźƕƁƂƌĻſƀž
źƀƃƇƃŲŰŽŽƏĻŲƕŴŵžƄŰŹŻƕŲĻŲſŵƀŵŴŽŰŷŰŴĻŒƕŴ
ſƃƁƂƕƂƌĻźŽžſźƃ ĻƉžűĻſžŲŵƀŽƃƂŸƁƏĻŴžĻſŵƀŵ
ųŻƏŴƃĻŽŰĻŷŲŸƇŰŹŽƕŹĻƈŲŸŴźžƁƂƕ
ŤŽųƀƆŵųƀƀƒ
ŦƏĻƄƃŽźƆƕƏĻſƀžųƀŰƓĻſŵƀƈƕĻŴŵƁƏƂƌĻƁŵźƃŽŴ
źžŶŽžųžĻƂƀŵźƃŰƃŴƕžĻƄŰŹŻƃĻŔŻƏĻƁźŰŽƃ
ŲŰŽŽƏ
ŝŰƂŸƁŽƕƂƌĻ1-/'07
şžŲŵƀŽƕƂƌĻ670'ĻŲĻſžŻžŶŵŽŽƏ
ŤŽųƀŻƃƁŵųƀŻŸ
şƀžųƀŰƎƂƌƁƏĻſŵƀƈƕĻĻƁŵźƃŽŴĻźžŶ
ŽžƖĻŷŲƃźžŲžƖĻŴžƀƕŶźŸĻƇŸĻŰƃŴƕžƄŰŹŻƃ
ŷŰſŸƁŰŽŸƅĻŽŰĻŴŸƁźƃ
šźŰƁƃŹƂŵĻƁźŰŽƃŲŰŽŽƏĻźŽžſźžƎĻ':+6
ſƀŸĻƆƌžżƃĻſƀžŴžŲŶŸƂƌƁƏĻſƀžųƀŰŲŰŽŽƏ
ŷŲƃźžŲžƖĻŴžƀƕŶźŸĻƇŸĻŰƃŴƕžƄŰŹŻƃ ĻƉž
ƁźŰŽƃŲŰŻŸƁƏĻŲĻŴŰŽŸŹĻżžżŵŽƂ
şžŲŵƀŽƕƂƌĻ670'ĻŲĻſžŻžŶŵŽŽƏĻŕ
ƂƃƁŻźŵƁžƏƀƁſƂƁƃƒŷŽŸ
ŝŰƂŸƁŽƕƂƌĻ1-/'07 ĻƉžűĻƃŲƕżźŽƃƂŸ
ŲŸżźŽƃƂŸĻƄƃŽźƆƕƎ
ŗŲƃźžŲƕĻŴžƀƕŶźŸĻŴŸƁźŰĻƂŰĻŰƃŴƕžƄŰŹŻŸ
ĻĻ
żžŶŽŰĻŷżƕŽƎŲŰƂŸ ĻŽŰƂŸƁźŰƎƇŸĻŽŰĻ
ŽŰĻƆŵŽƂƀŰŻƌŽƕŹĻźžŽƁžŻƕ ĻŰűžĻŶĻŽŰĻźŽžſźžŲƕŹ
ſŰŽŵŻƕĻźŵƀżŰ ŢƁŵƅƁƃƀŸƂƃƁŶƃųŵųƀƀƒŽųƅųžƁŶƆ
ŦƏĻƄƃŽźƆƕƏĻŴžŷŲžŻƏƓĻſƀžųƀŰŲŰƂŸĻƄŰŹŻƕŲ
ŷŽžŲƃĻƕĻŷŽžŲƃĻşƕƁŻƏĻŷŰźƕŽƇŵŽŽƏĻžƁƂŰŽŽƌžųž
ƄŰŹŻƃĻŷŽžŲƃĻſžƇŸŽŰƓƂƌƁƏĻſƀžųƀŰŲŰŽŽƏ
ſŵƀƈžųžĻƄŰŹŻƃ
ŝŰƂŸƁŽƕƂƌĻ1-/'07
şžŲŵƀŽƕƂƌĻ670'ĻŲĻſžŻžŶŵŽŽƏ
ŢƁŵƅƁƃŻƅƏƂųƂŽƆ
ŝŰƂŸƁŽƕƂƌĻ1-/'07 ĻƉžűĻƃŲƕżźŽƃƂŸ
ŲŸżźŽƃƂŸĻƄƃŽźƆƕƎ
ţŸŹŻſŵŻƂųŷŽƁŵƁŶƁƂƃƁŶƃųŵųƀƀƒ
ŕƘŷƅŵƁƃŸƀƀƒ&8&ŵƘŷŸƁŷŻƄŽƘŵ
ŝŰƂŸƁŽƕƂƌĻ1-/'07
şƀŸĻſƀžųƀŰŲŰŽŽƕĻŲƕŴŵžŴŸƁźŰĻ%7%ĻŽŰĻŵźƀŰŽƕ
ŴŸƁſŻŵƏĻżžŶŵĻŷƏŲŸƂŸƁƏĻżŵŽƎĻŴŸƁźŰ
ŜŵŽƎĻŴŸƁźŰĻŲƕŴźƀŸŲŰƓĻŴžƁƂƃſĻŴžĻŴžŴŰƂźž
ŦƏĻƄƃŽźƆƕƏĻſƀžųƀŰƓĻŴžƀƕŶźŸĻƃĻŲŸſŰŴźžŲƕŹ
ſžƁŻƕŴžŲŽžƁƂƕĻŔŻƏĻſƀžƁŻƃƅžŲƃŲŰŽŽƏĻźžż
ſžŷŸƆƕŹĻƃĻŲŸſŰŴźžŲžżƃĻſžƀƏŴźƃ
ŦŵĻƁƂžƁƃƓƂƌƁƏĻƂƕŻƌźŸĻſŰźŵƂƕŲĻ)JHIĻ1FSGPSNBODF Ļ.VMUJNFEJBĻƂŰĻ1SFNJVNĻ4PVOEĻ.VMUJNFEJB
ŦŵĻŽŵĻƁƂžƁƃƓƂƌƁƏĻ%7%ĻŲƕŴŵžŴŸƁźƕŲ
ŦŵĻƁƂžƁƃƓƂƌƁƏĻƂƕŻƌźŸĻŰƃŴƕžŲƕŴŵžĻƄŰŹŻƕŲĻŽŰĻŷŰſŸƁŰŽžżƃĻŴŸƁźƃĻŰűžĻ64#
ĻŞſƆƕƏŰźƁŵƁƃŰƀ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻƇŸƂŰŹƂŵĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŒƁƂƃſ
ŕƘŷƅŵƁƃŸƀƀƒ
ŊƀƇƁƃſųƉƘżƀƁƃƁźŵųŹųžƏƀųƄŻƄƅŸſų
şŸŷƘųƂžŸƖƃ
ŲŸƅĻƄƃŽźƆƕŹĻƕĻŽŰŻŰƈƂƃŲŰŽƌ ĻƂŰźŸƅĻƏźĻŲŸűƕƀ
ƁƃűƂŸƂƀƕŲ ĻżžŲŸĻƕĻŲŸűžƀƃĻƁƆŵŽ
ŢţśşŊťŝœ
ŒƕŴŵžĻŲƕŴžűƀŰŶŰƓƂƌƁƏĻƂƕŻƌźŸĻƏźƉžĻŰŲƂž
żžűƕŻƌĻŷŽŰƅžŴŸƂƌƁƏĻƃĻŽŵƀƃƅžżžżƃĻƁƂŰŽƕ
ŚžŻŸĻŰŲƂžżžűƕŻƌĻƀƃƅŰƓƂƌƁƏĻŷƕĻƈŲŸŴźƕƁƂƎ
ſžŽŰŴĻĻźżų ĻŷžűƀŰŶŵŽŽƏĻŷŽŸźŰƓ ĻŽŰƂž
żƕƁƂƌĻŽŰĻŵźƀŰŽƕĻŴŸƁſŻŵƏĻŷƏŲŻƏƓƂƌƁƏ
ſžŲƕŴžżŻŵŽŽƏĻŕŻŷŸƁŵƁŵƃŸſƒŷŵŻŹ
ƀŸŵƁźſƁŹ ĻƅžƇŰĻŷŲƃźĻſƀžŴžŲŶƃƓĻŲƕŴ
ƂŲžƀƎŲŰƂŸƁƏĻŗžűƀŰŶŵŽŽƏĻŲƕŴŽž
ŲŻƎƓƂƌƁƏ ĻƉžŹŽžĻƈŲŸŴźƕƁƂƌĻŰŲƂžżžűƕŻƏ
ſŰŴŰƓĻŽŸŶƇŵĻĻźżų
ŠųŵƘŶųƉƘƒŵſŸƀƑ&8&ŵƘŷŸƁŷŻƄŽų
ŽŰĻƆŵŽƂƀŰŻƌŽƕŹĻźžŽƁžŻƕ ĻƏźĻſƀžƕŻƎƁƂƀžŲŰŽž
ŲŸƉŵ
ŗƁŷųƅŽƁŵƘƀųžųƋƅƆŵųƀƀƒ
ŚſƘƀųƃƁźŷƘžƆƊŻƀųźŵŻ
ůźƉžĻŲƕŴŵžŴŸƁźĻ%7%ĻſƕŴƂƀŸżƃƓĻƆƎĻƄƃŽź
ƆƕƎ ĻƖƖĻƂŰźžŶĻżžŶŽŰĻŲŸźžƀŸƁƂžŲƃŲŰƂŸ ĻƉžű
žűƀŰƂŸ ĻŷĻƏźžųžĻƀŰźƃƀƁƃĻŲƕŴžűƀŰŶŰƂŸĻƂƃĻƇŸ
ƕŽƈƃĻƁƆŵŽƃĻşŵƀŵŹŴƕƂƌĻŲĻŴŸƁźžŲžżƃĻƀŵŶŸżƕ
ŴžĻşŸƀƑ&KUE ţųƄƋŻƃŸƀƀƎŸ
ƀųƄƅƃƁżŽŻ ŦŶƁž
şžŲŵƀƂŰŹƂŵĻ670' ĻƉžűĻŲŸŲŵƁƂŸĻŽŰĻŵźƀŰŽ
ƁſŸƁžźĻƀžŷŴƕŻƕŲĻƂŰĻŷŴƕŹƁŽƎŲŰƂŸĻŽŰŲƕųŰƆƕƎ
ſžĻŽƌžżƃĻ ƏźƉžĻſƀŸĻƆƌžżƃĻŲƕŴűƃŲŰƓƂƌƁƏ
ſƀžųƀŰŲŰŽŽƏĻƄƕŻƌżƃ ĻŲƕŽĻűƃŴŵĻſžƁƂŰŲŻŵŽŸŹ
ŽŰĻſŰƃŷƃ ĻŝŰƂŸƁŽƕƂƌĻŽŰĻ1-/'07 ĻƉžű
žűƀŰƂŸĻƀžŷŴƕŻĻƆŵĻƂŰźžŶĻſžŲŵƀŽŵĻŲŰƁĻƃ
ŲŸƅƕŴŽŵĻſžŻžŶŵŽŽƏĻ ƏźƉžĻŴžĻƆƌžųžĻŲƕŴűƃŲŰ
ŻžƁƏĻſƀžųƀŰŲŰŽŽƏĻƄƕŻƌżƃ ĻŲžŽžĻűƃŴŵĻŲƕŴŽž
ŲŻŵŽŵ ĻŝŰƂŸƁŽƕƂƌĻ':+6 ĻƉžűĻŷŰŹƂŸĻŲĻſŵƀŵ
ŻƕźĻŽŰŷŲĻźžżſžŷŸƆƕŹ
ŝŰŷŲŸĻźžżſžŷŸƆƕŹĻŲĻſŵƀŵŻƕźƃĻżžŶŽŰĻžűŸ
ƀŰƂŸ ĻſžŲŵƀƂŰƎƇŸĻ670'ĻŒŸűƕƀĻżžŶŽŰĻſƕŴ
ƂŲŵƀŴŸƂŸĻŷŰĻŴžſžżžųžƎĻ1-/'07 ĻƆŵ
ƂŰźžŶĻſžŲŵƀŽŵĻŲŰƁĻŽŰŷŰŴĻŴžĻƁſŸƁźƃĻƀžŷŴƕ
ŻƕŲĻŝŰƂŸƁŽƕƂƌĻ1-/'07ĻŴŻƏĻŰźƂŸŲŰƆƕƖ
ŲŸűžƀƃĻƕĻſžŲŵƀŽƕƂƌƁƏĻŴžĻƁƂŰƀƂžŲžƖĻſžŷŸƆƕƖ
šźžƀŸƁƂŰŹƂŵƁƏĻ':+6 ĻƉžűĻƁźŰƁƃŲŰƂŸĻŲŸűƕƀ
ƂŰĻſžŲŵƀŽƃƂŸƁƏĻŴžĻŲŸƅƕŴŽžųžĻſžŻžŶŵŽŽƏ
űŵŷĻžűƀŰŽŽƏĻűƃŴƌƏźžƖĻſžŷŸƆƕƖĻƁſŸƁźƃ ŠžŷŴƕŻŸĻŴŸƁźŰĻƂŰźžŶĻżžŶŽŰĻŷżƕŽƎŲŰƂŸ
ĻĻ
ĻŽŰĻƆŵŽƂƀŰŻƌŽƕŹ
ŽŰƂŸƁźŰƎƇŸĻŽŰĻ
źžŽƁžŻƕ ĻŰűžĻŶĻŽŰĻźŽžſźžŲƕŹĻſŰŽŵŻƕĻźŵƀżŰ ŝƆƅŽųſŸƃŻ
&KX:Ÿ8KFGQ1P&GOCPF
ŜŵŴƕŰſŻŵƓƀĻżžŶŽŰĻŷŰƀŵƓƁƂƀƃŲŰƂŸĻŴŻƏ
ſƀžųƀŰŲŰŽŽƏĻƄŰŹŻƕŲĻ%JW9Ļ70%ĻƕŷĻŷŰſŸƁŰŽŸƅ
ŲŰżŸĻŴŸƁźƕŲĻƂŰĻ64#ŽŰźžſŸƇƃŲŰƇƕŲĻŚžŴ
ƀŵƓƁƂƀŰƆƕƖĻżžŶŽŰĻŷŽŰŹƂŸĻŲĻƁŸƁƂŵżƕĻżŵŽƎ
/;%#4ĻŠųƄƅƃƁżŽŻ śƀƇƁƃſųƉŻƒ
ŝƁŷ&KX:¥81&ĻŗŰųŰŻƌŽƃĻƕŽƄžƀżŰƆƕƎĻſƀž
żŵŽƎĻŴŸŲĻƂƃƂĻ/;%#4 ĻŴŸŲĻƁƂžƀĻ
ũžűĻžƂƀŸżŰƂŸĻŴžŴŰƂźžŲƃĻƕŽƄžƀżŰƆƕƎĻŲƕŴŲƕ
ŴŰŹƂŵĻXXXEJWYDPNWPE
ŠųžųƋƅƆŵųƀƀƒźƁŴƃųŹŸƀƀƒ
ŒŸĻżžŶŵƂŵĻŽŰŻŰƈƂƃŲŰƂŸĻſŰƀŰżŵƂƀŸĻƏƁźƀŰ
ŲžƁƂƕĻƂŰĻźžŽƂƀŰƁƂƃĻ źžŻŸĻŰŲƂžżžűƕŻƌĻŷŽŰƅž
ŴŸƂƌƁƏĻŲĻŽŵƀƃƅžżžżƃĻƁƂŰŽƕ ŝŰƂŸƁŽƕƂƌĻ1-/'07ĻƕĻžűŵƀƕƂƌ
ŠųƄƅƃƁżŽŻŻźƁŴƃ ĻſƕŴƂŲŵƀŴƕƂƌĻŷŰ
ŴžſžżžųžƎĻ1-/'07
ŝŰŲƕųŰƆƕƏĻſžĻżŵŽƎĻŲƕŴŵžŴŸƁźƕŲĻ%7%ĻŷŴƕŹƁ
ŽƎƓƂƌƁƏĻŷŰĻŴžſžżžųžƎĻźŽžſžźĻŷĻŽžżŵƀŰżŸ
ŦŵĻƁƂžƁƃƓƂƌƁƏĻſŰźŵƂƕŲĻ)JHIĻ1FSGPSNBODF Ļ.VMUJNFEJBĻƂŰĻ1SFNJVNĻ4PVOEĻ.VMUJNFEJB
ĻŞſƆƕƏŰźƁŵƁƃŰƀ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻƇŸƂŰŹƂŵĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŒƁƂƃſ
ŊƀƇƁƃſųƉƘżƀƁƃƁźŵųŹųžƏƀųƄŻƄƅŸſų
şŸŷƘųƂžŸƖƃ
şžŲŵƀŽƕƂƌĻ670'ĻŴžĻžſƆƕƖĻŽŰŻŰƈƂƃŲŰŽŽƏ
ƕĻſƕŴƂŲŵƀŴƕƂƌĻŲŸűƕƀĻŷŰĻŴžſžżžųžƎĻ1-
/'07
ŒƕŴƀŵųƃŻƎŹƂŵĻŽŰŻŰƈƂƃŲŰŽŽƏ ĻſžŲŵƀ
ƂŰƎƇŸĻƀŵųƃŻƏƂžƀĻ670' ĻƕĻſƕŴƂŲŵƀŴƕƂƌ
ŲŸűƕƀĻŷŰĻŴžſžżžųžƎĻ1-/'07
ŔŻƏĻſžŲŵƀŽŵŽŽƏĻŴžĻſŵƀŵŻƕźƃĻŽŰŻŰƈƂƃŲŰŽƌ
ŽŰƂŸƁŽƕƂƌĻ1-/'07ĻŰűžĻ':+6
şŰƀŰżŵƂƀŸĻŷžűƀŰŶŵŽŽƏĻżžŶŽŰĻžűŽƃŻŸƂŸ
ŴžĻŷŰŲžŴƁƌźŸƅĻŽŰŻŰƈƂƃŲŰŽƌĻŷŰĻŴžſžżžųžƎ
žſƆƕƖĻŤŴƃƁƄŻƅƏ
ŤƆſƘƄƀƘƇƁƃſųƅŻƇųżžƘŵ
ŜŵŴƕŰſŻŵƓƀĻżžŶŵĻŲƕŴƂŲžƀƎŲŰƂŸĻƀƕŷŽƕĻƂŸſŸ
ƄŰŹŻƕŲĻƕĻŲŷŰƓżžŴƕƏƂŸĻŷĻƄžƀżŰƂŰżŸĻŲ
ŽŰƁƂƃſŽƕŹĻƂŰűŻŸƆƕ
ŢţśşŊťŝœ
şžŴŲƕŹŽŸŹĻƄžƀżŰƂ ĻŰĻƂŰźžŶĻŴŲžƁƂžƀžŽŽƕ
ŴŸƁźŸĻ %7%Ļ1MVT Ļ$%%7% ĻƂžŲƉƕĻŽƕŶĻŷŲŸ
ƇŰŹŽƕĻźžżſŰźƂŴŸƁźŸ ĻƂžżƃĻſƀžųƀŰŲŰŽŽƏ
ŽŵĻųŰƀŰŽƂƃƓƂƌƁƏ ĻŲžŽŸĻƂŰźžŶĻżžŶƃƂƌ
ſƀŸŷŲŵƁƂŸĻŴžĻŷűžƖŲĻƃĻƀžűžƂƕ
ůźƉžĻźžżſŰźƂŴŸƁźĻżƕƁƂŸƂƌĻƏźĻƄŰŹŻŸ
ŜŠ ĻƂŰźĻƕĻŴžƀƕŶźŸĻ$%%" ĻƃƁƕĻƄŰŹŻŸ
ŜŠĻűƃŴƃƂƌĻſƀžƕųŽžƀžŲŰŽƕ
"
#
$
ŐƃŴƕžƄžƀżŰƂ"
ŐƃŴƕžĻ$% ĻNQ ĻXNB
ŐƃŴƕžƄžƀżŰƂ#
ŐƃŴƕžĻ$% ĻNQ ĻXNB
BBD ĻNB
ŒƕŴŵžƄžƀżŰƂ$
ŲƕŴŵžĻ$% ĻŲƕŴŵžĻ%7%
EJWY ĻBWJ ĻBTG
ŦŵĻƁƂžƁƃƓƂƌƁƏĻſŰźŵƂƃĻ1FSGPSNBODF
ŦŵĻŽŵĻƁƂžƁƃƓƂƌƁƏĻſŰźŵƂƃĻ1FSGPSNBODF
ŦŵĻƁƂžƁƃƓƂƌƁƏĻƂƕŻƌźŸĻſŰźŵƂƕŲĻ)JHIĻ1FSGPSNBODF
.VMUJNFEJBĻƂŰĻ1SFNJVNĻ4PVOEĻ.VMUJNFEJB
ŊƀƇƁƃſųƉƘżƀƁƃƁźŵųŹųžƏƀųƄŻƄƅŸſų
ŢƘŷŽžƑƊŸƀƀƒźƁŵƀƘƋƀƏƁŶƁŷŹŸƃŸžųƂƃƁŶƃųŵųƀƀƒƊŸƃŸźŵƈƘŷ#7:75$
ŚųŶųžƏƀųƘƀƇƁƃſųƉƘƒ
ŷűŵƀƕųŰŽŽƏĻƆŵŽƂƀŰŻƌŽžƖĻźžŽƁžŻƕĻ ŴŸŲ
ſžſŵƀŵŴŽƎĻƕŻƎƁƂƀŰƆƕƎ źŰűŵŻƕ ĻƉžűĻŽŵĻŷŰƂŸƁźŰƂŸĻźŰűŵŻƕĻſƀŸ
ŷŰźƀŸƂƂƕĻŻƎźŰ
şƕŴĻƇŰƁĻŷŰŲŰŽƂŰŶŵŽŽƏĻƁƂƀƃźƂƃƀŸĻżŵŴƕŰƄŰŹ
ŻƕŲĻŲĻƁŸƁƂŵżƃ ĻŽŰĻƂŵŻŵŲƕŷƕŹŽžżƃĻŵźƀŰŽƕ
ŷƏŲŸƂƌƁƏĻſžŲƕŴžżŻŵŽŽƏĻ75$
ƄƊŻƅƎŵųŸƅƄƒĻŒĻŷŰŻŵŶŽžƁƂƕĻŲƕŴĻƁƂƀƃźƂƃƀŸ
ƄŰŹŻƕŲĻƂŰĻźƕŻƌźžƁƂƕĻƄŰŹŻƕŲĻżžŶŵĻŲƕŴűƃƂŸƁƏ
ŷŰƂƀŸżźŰĻŷŰŲŰŽƂŰŶŵŽŽƏ
ŢţśşŊťŝœ
ůźƉžĻŰŲƂžżžűƕŻƌĻƃƁƂŰƂźžŲŰŽŸŹĻźŽžſźž
ŲžƎĻſŰŽŵŻŻƎĻŽŰĻźŵƀżƕ ĻƂŰŰűžĻŴŸƁƂŰŽ
ƆƕŹŽŸżĻźŵƀƃŲŰŽŽƏż ĻƂžŴƕ ĻƃĻűŰųŰƂƌžƅ
ŲŸſŰŴźŰƅĻżžŶŽŰĻźžƀŸƁƂƃŲŰƂŸƁƏĻƆŸżŸ
ſƀŸƁƂƀžƏżŸĻŷŰżƕƁƂƌĻźŽžſžźĻŽŰĻƆŵŽ
ƂƀŰŻƌŽƕŹĻźžŽƁžŻƕĻŞſŸƁĻźŽžſžźĻŽŰĻźŵƀ
żžŲžżƃĻźžŻŵƁƕ ĻŴŸŲĻƁƂžƀĻĻŞſŸƁ
ŴŸƁƂŰŽƆƕŹŽžųžĻźŵƀƃŲŰŽŽƏ ĻŴŸŲ
ƁƂžƀĻ
ţſƈŻŹƀƖŵŻżƏƈŶžžƐŵżƐŸſųžƖƉžƖƆŵŷŶƁŶżƀƁſ
ŴƁűųűžžƐ
ŗžŲŽƕƈŽƓĻŴŶŵƀŵŻžĻſƀžųƀŰŲŰŽŽƏ ĻŽŰſƀŸ
źŻŰŴ ĻJ1PEŸĻŰűžĻƕŽƈŸŹĻŜŠſŻŵƓƀĻżžŶŵ
űƃƂŸĻſƕŴźŻƎƇŵŽŸŹĻŴžĻŰƃŴƕžƁŸƁƂŵżŸĻŷŰ
ŴžſžżžųžƎĻűƃŴƌƏźžųžĻƀžŷŽƕżŰƇŰĻŽŰĻƆŵŽ
ƂƀŰŻƌŽƕŹĻźžŽƁžŻƕĻŐƃŴƕžŴŶŵƀŵŻžż ĻſƕŴźŻƎ
ƇŵŽŸżĻŴžĻŲƅžŴƃĻ64# ĻżžŶŽŰĻźŵƀƃŲŰƂŸĻŵŻŵ
żŵŽƂŰżŸĻƃſƀŰŲŻƕŽŽƏĻŰƃŴƕžƁŸƁƂŵżŸĻşƀŸ
ƁƂƀžƓż ĻſƕŴźŻƎƇŵŽŸżĻŴžĻŲƅžŴƃĻ"69 ĻŽŵ
żžŶŽŰĻźŵƀƃŲŰƂŸĻƇŵƀŵŷĻŰƃŴƕžƁŸƁƂŵżƃĻŰŲƂž
żžűƕŻƏ
ŗŷŰŴƃ ĻŷĻſƀŰŲžųžĻűžźƃĻźžŽƁžŻƕĻżƕŶĻƁŸŴƕŽ
ŽƏżŸĻƓĻŷŰųŻŸűŻŵŽŽƏ ĻŴŵĻżžŶŽŰĻſƀžŲŵƁƂŸ
ŢţśşŊťŝœ
šŸƁƂŵżŰĻſƕŴƂƀŸżƃƓĻűƕŻƌƈƕƁƂƌĻżžŴŵŻŵŹ
J1PEŸ ĻƉžĻűƃŻŸĻŲŸſƃƉŵŽƕ ĻſžƇŸŽŰƎƇŸĻŷ
Ļƀ
J1PEŸĻŰűžĻŜŠſŻŵƓƀĻƕŷĻŰźƃżƃŻƏƂžƀŰżŸ
ŷŰƀƏŴŶŰƓƂƌƁƏĻ ſƀŸĻŲŲƕżźŽŵŽžżƃĻŷŰſŰŻŵŽŽƕ
ŰűžĻſƀŰƆƎƎƇžżƃĻŴŲŸųƃŽƕ ĻƏźƉžĻſƀŸƁƂƀƕŹ
ſƕŴźŻƎƇŵŽŸŹĻŴžĻƀžŷŽƕżŰƇŰĻ64#
ũžűĻſƕŴźŻƎƇŸƂŸĻŴŶŵƀŵŻžĻſƀžųƀŰŲŰŽŽƏ
ŝŰƂŸƁŽƕƂƌĻ/'&+# ĻſžŲŵƀƂŰŹƂŵĻ670'
ŴžźŸĻŽŵĻűƃŴŵĻŲƁƂŰŽžŲŻŵŽŵĻŽŵžűƅƕŴŽŵ
ŴŶŵƀŵŻžĻſƀžųƀŰŲŰŽŽƏĻ75$ ĻK2QFĻŰűž
#7: ĻŽŰƂŸƁŽƕƂƌĻ1-/'07
şƀŸĻžűƀŰŽŽƕĻ64#ĻŽŰĻƂŵŻŵŲƕŷƕŹŽžżƃ
ŵźƀŰŽƕĻŲƕŴžűƀŰŶŰƓƂƌƁƏĻŢƁŷŽžƑƊŻƅƏ
75$
şƕŴźŻƎƇƕƂƌĻŴŶŵƀŵŻžĻſƀžųƀŰŲŰŽŽƏĻŴž
žŴŽžųžĻŷĻƀžŷŽƕżŰƇƕŲĻŽŰĻŲƕŴŴƕŻŵŽŽƏĻŴŻƏ
ŢţśşŊťŝœ
ũžűĻŷŰſžűƕųƂŸĻſƁƃŲŰŽŽƎĻƀžŷŽƕżŰƇŰĻ64#
ŲƕŽĻŲƕŴźŻƎƇŰƓƂƌƁƏ ĻƏźƉžĻŲĻƀžŷŽƕżŰƇƕ
64#ĻŲŸŽŸźŰƓĻźžƀžƂźŵĻŷŰżŸźŰŽŽƏ ĻŰűž
ƏźƉžĻſƕŴźŻƎƇŵŽŸŹĻſƀŸƁƂƀƕŹĻ64#ĻƁſžŶŸ
ŲŰƓĻŷŰŽŰŴƂžĻűŰųŰƂžĻſžƂƃŶŽžƁƂƕĻ ƆŵĻżžŶŵ
ƁƂŰƂŸƁƏ ĻƏźƉžĻſƕŴźŻƎƇŵŽŸŹĻſƀŸƁƂƀƕŹĻŽŵ
ŲƕŴſžŲƕŴŰƓĻƁƂŰŽŴŰƀƂƃĻ64# ĻşƀŸĻŽŰƁƂƃſ
ŽžżƃĻŲŲƕżźŽŵŽŽƕĻŷŰſŰŻŵŽŽƏĻƀžŷŽƕżŰƇ
64#ĻŰźƂŸŲƃƓƂƌƁƏĻŰŲƂžżŰƂŸƇŽž ĻƏźƉž
ƂƕŻƌźŸĻſƀžűŻŵżƃĻŽŵĻűƃŻžĻƃƁƃŽŵŽž
şŸƀƑ
ŜŵŽƎĻŲĻ/'&+#ĻżžŶŽŰĻƃſƀŰŲŻƏƂŸĻŷĻƆŵŽƂ
ƀŰŻƌŽžƖĻźžŽƁžŻƕ ĻŰĻƂŰźžŶĻŷĻźŽžſźžŲžƖ
ŦŵĻƁƂžƁƃƓƂƌƁƏĻƂƕŻƌźŸĻżŵŴƕŰƀŵƁƃƀƁƕŲ ĻſƕŴźŻƎƇŵŽŸƅĻŴžĻƀžŷŽƕżŰƇŰĻ64#
ĻŞſƆƕƏŰźƁŵƁƃŰƀ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻƇŸƂŰŹƂŵĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŒƁƂƃſ
ŊƀƇƁƃſųƉƘżƀƁƃƁźŵųŹųžƏƀųƄŻƄƅŸſų
ŢƘŷŽžƑƊŸƀƀƒźƁŵƀƘƋƀƏƁŶƁŷŹŸƃŸžųƂƃƁŶƃųŵųƀƀƒƊŸƃŸźŵƈƘŷ#7:75$ ſŰŽŵŻƕĻŽŰĻźŵƀżƕ ĻŗŰųŰŻƌŽŰĻƕŽƄžƀżŰƆƕƏĻſƀž
ŽŰŲƕųŰƆƕƎ ĻŴŸŲĻƁƂžƀĻĻſžĻżŵŽƎĻƂŰĻſƀž
ƁƂƀƃźƂƃƀƃĻżŵŽƎ ĻŴŸŲĻƁƂžƀĻ
ŢƃƁŶƃųŵųƀƀƒƅųƀųŵƘŶųƉƘƒ
şžŲŵƀƂŰŹƂŵĻ670' ĻƉžűĻƃŲƕŹƂŸĻŴžĻƁſŸƁźƃ
ſƀžųƀŰŲŰŽŽƏĻƂŰĻŷŴƕŹƁŽƎŲŰƂŸĻŽŰŲƕųŰƆƕƎĻſž
ƁſŸƁźƃƁƂƀƃźƂƃƀƕĻŚžƀŸƁƂƃŹƂŵƁƏĻ1-/'07
ŴŻƏĻſƕŴƂŲŵƀŴŶŵŽŽƏĻŲŸűžƀƃĻſƕŴźŰƂŰŻžųƃĻƇŸ
ſžƇŰƂźƃĻſƀžųƀŰŲŰŽŽƏĻžűƀŰŽžųžĻŰƃŴƕžŲƕŴŵž
ƄŰŹŻƃĻŝŰƂŸƁŽƕƂƌĻ':+6 ĻƉžűĻŷƃſŸŽŸƂŸĻſƀž
ųƀŰŲŰŽŽƏĻƂŰĻŲŸƅžŴƃĻŷƕĻƁſŸƁźƃĻŰűžĻŴŻƏĻſŵƀŵ
ƅžŴƃĻŽŰĻžŴŸŽĻƀƕŲŵŽƌĻŲųžƀƃĻ ŽŰŷŰŴ ĻŲĻƁƂƀƃź
ƂƃƀƕĻźŰƂŰŻžųƕŲĻŔžŲųŵĻŽŰƂŸƁźŰŽŽƏĻŽŰĻ':+6
ŲŸŲžŴŸƂƌĻŴžĻŲŵƀƅŽƌžųžĻƀƕŲŽƏĻƁſŸƁźƃĻſƀž
ųƀŰŲŰŽŽƏ
ŐƃŴƕžŲƕŴŵžĻƄŰŹŻŸĻƂŰźžŶĻżžŶŽŰĻŷżƕŽƎŲŰƂŸ
ĻĻ
ĻŽŰĻƆŵŽƂƀŰŻƌŽƕŹ
ŽŰƂŸƁźŰƎƇŸĻŽŰĻ
źžŽƁžŻƕ ĻŰűžĻŶĻŽŰĻźŽžſźžŲƕŹĻſŰŽŵŻƕĻźŵƀżŰ ŐƃŴƕžƄŰŹŻŸĻſžŷŽŰƇŵŽƕĻƁŸżŲžŻžżĻ
ŲƕŴŵžƄŰŹŻŸĻſžŷŽŰƇŵŽƕĻƁŸżŲžŻžżĻ
źŰƂŰŻžųŸĻſžŷŽŰƇŵŽƕĻƁŸżŲžŻžżĻ
ƂžųžĻƁŰżžųžĻƂŸſƃ ĻƃĻƂžżƃĻŶĻſžƀƏŴźƃĻşƕƁŻƏ
ŷŰŲŵƀƈŵŽŽƏĻſƀžųƀŰŲŰŽŽƏĻƃƁƕƅĻƄŰŹŻƕŲĻƃ
ſžƂžƇŽžżƃĻźŰƂŰŻžŷƕĻŲƕŴűƃŲŰƓƂƌƁƏĻŰŲƂžżŰ
ƂŸƇŽŰĻŷżƕŽŰĻźŰƂŰŻžųƃĻšŸƁƂŵżŰĻŰŲƂžżŰ
ƂŸƇŽžĻƀžŷſƕŷŽŰƓĻſƀŸƁƂƀƕŹĻƂŰĻŷżƕŽƎƓĻŽŰŻŰ
ƈƂƃŲŰŽŽƏ ĻƏźƉžĻŽŰĻſƀŸƁƂƀžƖ ĻƏźŸŹĻſƕŴźŻƎ
ƇŰƓƂƌƁƏĻŴžĻſžƀƂƃĻ64# ĻŷŰſŸƁŰŽƕĻƂƕŻƌźŸ
ŰƃŴƕžĻŰűžĻƂƕŻƌźŸĻŲƕŴŵžƄŰŹŻŸĻƕĻƀžŷſžƇŸŽŰƓ
ſƀžųƀŰŲŰŽŽƏĻƆŸƅĻƄŰŹŻƕŲĻşƀžƂŵĻƁŸƁƂŵżŰĻŽŵ
ŷżƕŽƎƓĻŽŰŻŰƈƂƃŲŰŽŽƏ ĻƏźƉžĻŽŰĻſƀŸƁƂƀžƖ
ƏźŸŹĻſƕŴźŻƎƇŰƓƂƌƁƏĻŴžĻſžƀƂƃĻ64# ĻŷŰſŸ
ƁŰŽƕĻƏźĻŰƃŴƕž ĻƂŰźĻƕĻŲƕŴŵžƄŰŹŻŸĻşƀŸĻƆƌžżƃ
żŵŴƕŰſŻŵƓƀĻſƀžŴžŲŶƃƓĻſƀžųƀŰŲŰƂŸĻƄŰŹŻŸ
ſžſŵƀŵŴŽƌžųžĻƂŸſƃ
ŧƆƀŽƉƘƒƂƁƋƆŽƆ
ŢŸƃŸſƁƅƆŵųƀƀƒŵƂŸƃŸŷƀųźųŷ
ŔŸŲĻƁƂžƀĻ
ŔŸŲĻƁƂžƀĻ
ŤŽųƀƆŵųƀƀƒ
ŔŸŲĻƁƂžƀĻ
ţŸŹŻſŵŻƂųŷŽƁŵƁŶƁƂƃƁŶƃųŵųƀƀƒ
ĻŰ
ŔŸŲĻƁƂžƀĻ
şƕƁŻƏĻŷŰŲŵƀƈŵŽŽƏĻſƀžųƀŰŲŰŽŽƏĻƄŰŹŻƃĻƀžŷ
ſžƇŸŽŰƓƂƌƁƏĻſƀžųƀŰŲŰŽŽƏĻƕŽƈŸƅĻƄŰŹŻƕŲ
ŦŵĻƁƂžƁƃƓƂƌƁƏĻƂƕŻƌźŸĻ64#ĻƂŰĻJ1PEŸ
ŦŵĻƁƂžƁƃƓƂƌƁƏĻſŰźŵƂƕŲĻ)JHIĻ1FSGPSNBODF Ļ.VMUJNFEJBĻƂŰĻ1SFNJVNĻ4PVOEĻ.VMUJNFEJB
ůźƉžĻŰźƂŸŲžŲŰŽžĻşžŲƂžƀŸƂƌĻſŰſźƃ ĻƂžŴƕĻŷżƕŽŰĻźŰƂŰŻžųƃĻŽŵĻŲƕŴűƃŲŰƓƂƌƁƏ
ŦŵĻƁƂžƁƃƓƂƌƁƏĻƂƕŻƌźŸĻ64#
ŦŵĻŽŵĻƁƂžƁƃƓƂƌƁƏĻſŻŵƓƀŰĻJ1PEŸ
ĻŞſƆƕƏŰźƁŵƁƃŰƀ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻƇŸƂŰŹƂŵĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŒƁƂƃſ
ŚŻŰŲƕŰƂƃƀƃĻŽŰĻſŰŽŵŻƕĻźŵƀƃŲŰŽŽƏĻƆŵŽƂƀŰŻƌ
ŽžƖĻźžŽƁžŻƕĻżžŶŽŰĻŲŸźžƀŸƁƂžŲƃŲŰƂŸ ĻƉžű
ŷŽŰŹƂŸĻŽŰŷŲƃĻƄŰŹŻƃĻƃĻſžƂžƇŽžżƃĻźŰƂŰŻžŷƕ
ŔžĻƄƃŽźƆƕƖĻſžƈƃźƃĻżžŶŽŰĻŴƕƁƂŰƂŸƁƏĻƈŻƏ
ƅžżĻſžŲŵƀƂŰŽŽƏĻ670'Ļ ŴžƁƂƃſĻŴžĻƁƂƀƃź
ƂƃƀŸĻźŰƂŰŻžųƃ ĻŰűžĻŽŰƂŸƁźŰŽŽƏĻžŴŽƕƓƖĻŷ
ŻƕƂŵƀŽŸƅĻźŻŰŲƕƈĻşƕƁŻƏĻŲŲŵŴŵŽŽƏĻŻƕƂŵƀŸĻŰűž
ƁŸżŲžŻƃĻŲĻƀƏŴźƃĻſžƈƃźƃ ĻŴƕŰſŰŷžŽĻſžƈƃźƃ
ŷŲƃŶƃƓƂƌƁƏ
ŠžŷſžƇŽƕƂƌĻſƀžųƀŰŲŰŽŽƏĻƄŰŹŻƃĻƈŻƏƅžż
ŽŰƂŸƁźŰŽŽƏĻ1-/'07
ŢƁŵƅƁƃƀŸƂƃƁŶƃųŵųƀƀƒŽųƅųžƁŶƆ
ŢųƆźų
ŚžŻŸĻųƃƇŽƕƁƂƌĻſžŲŽƕƁƂƎĻŲŸżŸźŰƓƂƌƁƏĻŰűžĻŶ
ſƀŸĻŽŰƂŸƁźŰŽŽƕĻŽŰĻ.65& ĻżŵŴƕŰſŻŵƓƀĻƁƂŰ
ŲŸƂƌƁƏĻŽŰĻſŰƃŷƃĻşƀŸĻŷűƕŻƌƈŵŽŽƕĻųƃƇŽžƁƂƕ
ŰűžĻſƀŸĻſžŲƂžƀŽžżƃĻŽŰƂŸƁźŰŽŽƕĻŽŰĻ.65&
żŵŴƕŰſŻŵƓƀĻŲƕŴŽžŲŻƎƓĻſƀžųƀŰŲŰŽŽƏĻŢŰźžŶ
żžŶŽŰĻƁƂŰŲŸƂŸĻŽŰĻſŰƃŷƃĻƇŵƀŵŷĻƁŸƁƂŵżƃ
żŵŽƎĻĻŽŰƂŸƁŽƕƂƌĻ1-/'07 ĻžűŵƀƕƂƌ
ŕƁƄƂƃƂųƆźų
ŊƀƇƁƃſųƉƘżƀƁƃƁźŵųŹųžƏƀųƄŻƄƅŸſų
ŢƘŷŽžƑƊŸƀƀƒźƁŵƀƘƋƀƏƁŶƁŷŹŸƃŸžųƂƃƁŶƃųŵųƀƀƒƊŸƃŸźŵƈƘŷ#7:75$
ŗŹŸƃŸžųƂƃƁŶƃųŵųƀƀƒ
ŢųſiƒƅƏ75$
ŔŻƏĻſžŻŵųƈŵŽŽƏĻŲŸźžƀŸƁƂŰŽŽƏĻŽŰźžſŸƇƃ
ŲŰƇŰĻ64#ĻŷűŵƀƕųŰŹƂŵĻŽŰĻŽƌžżƃĻƂƕŻƌźŸ
żƃŷŸƇŽƕĻƄŰŹŻŸĻšŸƁƂŵżƕĻŷŽŰŴžűŸƂƌƁƏĻŷŽŰ
ƇŽžĻűƕŻƌƈŵĻƇŰƁƃĻŴŻƏĻŷŰŲŰŽƂŰŶŵŽŽƏĻŷżƕƁƂƃ
ŽŰźžſŸƇƃŲŰƇŰ ĻƉžĻżƕƁƂŸƂƌĻƕŽƈƃĻƕŽƄžƀżŰƆƕƎ
žźƀƕżĻżƃŷŸƇŽŸƅĻƄŰŹŻƕŲ
ŢţśşŊťŝœ
šŸƁƂŵżŰĻſƕŴƂƀŸżƃƓĻżžűƕŻƌŽƕĻſƀŸƁƂƀžƖ
ƁƃżƕƁŽƕĻŷƕĻƁƂŰŽŴŰƀƂžżĻ64#ĻĻƂŰĻƄŰŹŻž
ŲžƎĻƁŸƁƂŵżžƎĻ'"5ĻšŸƁƂŵżŰĻƀžŷſƕŷ
ŽŰƓĻŴžĻĻźžƀŵŽŵŲŸƅĻźŰƂŰŻžųƕŲĻƂŰĻŴž
ĻƄŰŹŻƕŲſƕŴźŰƂŰŻžųƕŲĻƃĻźžŶŽžżƃĻźŰƂŰ
ŻžŷƕĻŒŸŽƏƂźžżĻŷĻƆƌžųžĻſƀŰŲŸŻŰĻƓĻźžƀŵ
ŽŵŲŸŹĻźŰƂŰŻžų ĻŲĻƏźžżƃĻżžŶŵĻŷŽŰƅžŴŸ
ƂŸƁƏĻŴžĻĻƄŰŹŻƕŲſƕŴźŰƂŰŻžųƕŲ
ŢţśşŊťŝœ
şƀŸĻſƕŴźŻƎƇŵŽŽƕĻŴžŲųžƖĻżžŴŵŻƕĻŽŰźžſŸ
ƇƃŲŰƇŰĻ64#ĻƀŵźžżŵŽŴƃƓƂƌƁƏĻŲŸźžƀŸƁƂž
ŲƃŲŰƂŸĻźŰűŵŻƌĻŰŴŰſƂŵƀŰĻ64#ĻŦŵĻŽŵžű
ƅƕŴŽžĻŴŻƏĻƃŽŸźŽŵŽŽƏĻżŵƅŰŽƕƇŽžųžĻſžƈ
źžŴŶŵŽŽƏĻŲƅžŴƃĻ64#ĻƂŰĻſƕŴźŻƎƇŵŽžųž
ŽŰźžſŸƇƃŲŰƇŰĻ64#
źŻƎƇŰƂŸĻŴŵźƕŻƌźŰĻſƀŸƁƂƀžƖŲĻ64#ĻŒŸűƕƀ
ſƀŸƁƂƀžƎĻ64#ĻŲƕŴűƃŲŰƓƂƌƁƏĻŲĻƀŵŶŸżƕĻ75$
ŲĻżŵŽƎĻşŸƀƑ75$ ŕƎŴƃųƅƏ
ƆƄƅƃƁżƄƅŵƁ75$
ŢƃƁŶƃųŵųƊşţ
őŰųŰƂžĻſƀžųƀŰŲŰƇƕŲĻŜŠĻżŰƎƂƌĻŲŻŰƁŽƕĻƄŰŹ
ŻžŲƕĻƁŸƁƂŵżŸ ĻƏźƕĻŽŵĻſƕŴƂƀŸżƃƎƂƌƁƏĻŰƃŴƕž
ƁŸƁƂŵżžƎĻŔŻƏĻŲŸźžƀŸƁƂŰŽŽƏĻŲĻƁŸƁƂŵżƕĻŲ
ſƀžųƀŰŲŰƇƕĻŜŠĻżŰƓĻűƃƂŸĻŲƁƂŰŽžŲŻŵŽŸŹ
ƀŵŶŸżĻ75$4GOQXCDNGFGXKEG/CUU
5VQTCIG&GXKEG
ŤƆſƘƄƀƘƇƁƃſųƅŻƇųżžƘŵƒŽƘſƁŹƆƅƏ
ƂƃƁŶƃųŵųƅŻƄƒƊŸƃŸźŽųŴŸžƏ75$
ŐƃŴƕžĻƂŰĻŲƕŴŵžƄŰŹŻŸ ĻƉžĻżƕƁƂƏƂƌƁƏĻƃ
ŽŰƁƂƃſŽƕŹĻƂŰűŻŸƆƕ ĻſƕŴƂƀŸżƃƎƂƌƁƏĻƁŸƁƂŵ
żžƎĻŴŻƏĻſƀžųƀŰŲŰŽŽƏĻƇŵƀŵŷĻŷƓŴŽŰŽŽƏ
64#
"
ŐƃŴƕžƄžƀżŰƂ
NQ ĻXNB ĻBBD ĻNB
ŒƕŴŵžƄžƀżŰƂ"
EJWY ĻBWJ ĻBTG
ŦŵĻƁƂžƁƃƓƂƌƁƏĻƂƕŻƌźŸĻſŰźŵƂƕŲĻ)JHIĻ1FSGPSNBODF
.VMUJNFEJBĻƂŰĻ1SFNJVNĻ4PVOEĻ.VMUJNFEJB
K2QFŸ
J1PEŸĻŷŰƀƏŴŶŰƓƂƌƁƏĻƂŰĻŶŸŲŸƂƌƁƏĻƇŵƀŵŷ
źŰűŵŻƌĻ64# ĻſŻŵƓƀŰ
ŢţśşŊťŝœ
šŸƁƂŵżŰĻſƕŴƂƀŸżƃƓĻƂƕŻƌźŸĻſƀžųƀŰŲŰŽŽƏ
ŰƃŴƕžƄŰŹŻƕŲĻŷĻſŻŵƓƀŰĻJ1PEŸ
ŢţśşŊťŝœ
ŚžŻŸĻŲĻƏźžƁƂƕĻŴŶŵƀŵŻŰĻſƀžųƀŰŲŰŽŽƏ
ŲŸźžƀŸƁƂžŲƃƓƂƌƁƏĻJ1PEŸ ĻƀžŷŲŰŶŰŻƌŽž
ƕŽƄžƀżŰƆƕŹŽŰĻƁŸƁƂŵżŰĻŰŲƂžżžűƕŻƏĻŽŰűƃ
ŲŰƓĻƁƂƀƃźƂƃƀƃĻżŵŽƎ ĻſžŴƕűŽƃĻŴžĻŲŻŰƁŽžƖ
ƁƂƀƃźƂƃƀŸĻżŵŽƎĻſŻŵƓƀŰĻJ1PEŸ
75$ŽƁƀƉŸƀƅƃųƅƁƃ
ŢŰźžŶĻżžŶŻŸŲžĻſƕŴźŻƎƇŸƂŸĻ64#źžŽƆŵŽƂ
ƀŰƂžƀĻŴžĻƀžŷŽƕżŰƇŰĻ64#ĻƕĻžŴŽžƇŰƁŽžĻſƕŴ
ĻŞſƆƕƏŰźƁŵƁƃŰƀ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻƇŸƂŰŹƂŵĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŒƁƂƃſ
ŊƀƇƁƃſųƉƘżƀƁƃƁźŵųŹųžƏƀųƄŻƄƅŸſų
şŸŷƘų$NWGVQQVJŸ ŚųŶųžƏƀųƘƀƇƁƃſųƉƘƒ
ŜŵŴƕŰſŻŵƓƀĻŰŲƂžżžűƕŻƏĻżŰƓĻƕŽƂŵƀƄŵŹƁ
#MVFUPPUIŸĻƕĻżžŶŵĻŲƕŴƂŲžƀƎŲŰƂŸĻſžƂžźžŲŸŹ
ŰƃŴƕžƁŸųŽŰŻĻƕŷĻŷžŲŽƕƈŽƕƅĻŴŶŵƀŵŻĻŷĻƕŽƂŵƀ
ƄŵŹƁžżĻ#MVFUPPUIŸ ĻŽŰſƀŸźŻŰŴ ĻżžűƕŻƌŽƕ
ƂŵŻŵƄžŽŸĻƂŰĻźŸƈŵŽƌźžŲƕĻźžżſƎƂŵƀŽƕĻſƀŸ
ƁƂƀžƖĻŝŰŲƕųŰƆƕƏĻƂŰĻźŵƀƃŲŰŽŽƏĻŷŲƃźžŲŸżŸ
ŽŰƁƂƀžŹźŰżŸĻżžŶŽŰĻŷŴƕŹƁŽƎŲŰƂŸĻŷŰĻŴžſž
żžųžƎĻźŽžſžźĻƆŵŽƂƀŰŻƌŽžƖĻźžŽƁžŻƕ ĻŰűž
źŽžſźžŲžƖĻſŰŽŵŻƕĻŽŰĻźŵƀżƕ ĻŝŰĻŴŵƏźŸƅĻŷžŲ
ŽƕƈŽƕƅĻſƀŸƁƂƀžƏƅĻƂŰźžŶĻżžŶŻŸŲžĻŷżƕŽƎ
ŲŰƂŸĻŴžƀƕŶźŸĻűŵŷſžƁŵƀŵŴŽƌžĻŷĻŲŰƈžųžĻſƀŸ
ƁƂƀžƎ
ŔŻƏĻſƀžųƀŰŲŰŽŽƏĻŰƃŴƕžĻŽŵžűƅƕŴŽžĻƁſžƇŰƂźƃ
ſŵƀŵŲŵƁƂŸĻżŵŴƕŰſŻŵƓƀĻŰŲƂžżžűƕŻƏĻŲĻƀŵŶŸż
$NWGVQQVJ
ŚžŻŸĻżžűƕŻƌŽŸŹĻƂŵŻŵƄžŽĻſƕŴźŻƎƇŵŽžĻŴž
ŰŲƂžżžűƕŻƏ ĻƂŰźžŶĻżžŶŽŰĻŲƕŴŴŰŻŵŽžĻźŵƀƃ
ŲŰƂŸĻŲŸűžƀžżĻƄƃŽźƆƕŹĻżžűƕŻƌŽžųžĻƂŵŻŵ
ƄžŽƃ ĻŴŸŲĻƁƂžƀĻĻşŵƀŵżŸźŰŹƂŵĻųžŻžŲŽƕ
ŴŶŵƀŵŻŰĻ6'.ĻƂŰĻ/'&+# ĻƉžűĻźŵƀƃŲŰƂŸĻƖƅ
ƄƃŽźƆƕƏżŸ
ŢţśşŊťŝœ
ŜŵŴƕŰſŻŵƓƀĻ#MVFUPPUIŸĻżŰƓĻſƕŴƂƀŸżƃŲŰƂŸ
ſƀžƄƕŻƌĻŲƕŴŴŰŻŵŽžųžĻźžŽƂƀžŻƎĻŰƃŴƕž
ŲƕŴŵžĻ "73$1 ĻŰĻƂŰźžŶĻſƀžƄƕŻƌĻƕŽƂŵųƀŰ
ƆƕƖĻżžűƕŻƌŽžųžĻƂŵŻŵƄžŽƃĻŲĻűžƀƂžŲŸŹ
źžżſŻŵźƁĻŰŲƂžżžűƕŻƏĻ "%1 ĻşŻŵƓƀĻżŰƓ
ŲŸźžƀŸƁƂžŲƃŲŰƂŸĻ"73$1 ĻŲŵƀƁƕƎĻ
"%1ĻĻŇŽŰźƈŵĻŴŵƏźƕĻƄƃŽźƆƕƖĻżžŶƃƂƌ
ŽŵĻſƀŰƆƎŲŰƂŸ
ŝŵĻŲƁƕĻżžűƕŻƌŽƕĻƂŵŻŵƄžŽŸĻƂŰĻŷžŲŽƕƈŽƕ
żŵŴƕŰſŻŵƓƀŸ ĻŽŰƏŲŽƕĻŽŰĻƀŸŽźƃ ĻƓĻſžŲŽƕ
ƁƂƎĻƁƃżƕƁŽŸżŸĻŷĻƕŽƂŵƀƄŵŹƁžżĻ#MVFUPPUIŸ
ŲĻżŵŴƕŰſŻŵƓƀƕĻŰŲƂžżžűƕŻƏĻŗŰĻŴžŲƕŴźŰżŸ
ſƀžĻƁƃżƕƁŽƕĻżžűƕŻƌŽƕĻƂŵŻŵƄžŽŸĻƂŰĻŷžŲ
ŽƕƈŽƕĻżŵŴƕŰſŻŵƓƀŸĻ7PMWPĻƀŵźžżŵŽŴƃƓ
ŷŲŵƀƂŰƂŸƁƏĻŴžĻŰŲƂžƀŸŷžŲŰŽžųžĻŴŸŻŵƀŰ
7PMWPĻŰűžĻŲƕŴŲƕŴŰƂŸĻXXXWPMWPDBSTDPN
ŢţśşŊťŝœ
ŜŵŴƕŰſŻŵƓƀĻŰŲƂžżžűƕŻƏĻżžŶŵĻſƀžųƀŰ
ŲŰƂŸĻŰƃŴƕžƄŰŹŻŸĻƂƕŻƌźŸĻſžĻƕŽƂŵƀƄŵŹƁƃ
#MVFUPPUIŸ
şŸƀƑ
ŜŵŽƎĻŲĻ/'&+#ĻżžŶŽŰĻƃſƀŰŲŻƏƂŸĻŷĻƆŵŽƂ
ƀŰŻƌŽžƖĻźžŽƁžŻƕ ĻŰĻƂŰźžŶĻŷĻźŽžſźžŲžƖ
ſŰŽŵŻƕĻŽŰĻźŵƀżƕ ĻŗŰųŰŻƌŽŰĻƕŽƄžƀżŰƆƕƏĻſƀž
ŽŰŲƕųŰƆƕƎ ĻŴŸŲĻƁƂžƀĻĻſžĻżŵŽƎĻƂŰĻſƀž
ƁƂƀƃźƂƃƀƃĻżŵŽƎ ĻŴŸŲĻƁƂžƀĻ
ŚųŶųžƏƀŻżƁŶžƒŷ
ŦŵĻƁƂžƁƃƓƂƌƁƏĻſŰźŵƂƕŲĻ)JHIĻ1FSGPSNBODF Ļ)JHIĻ1FSGPSNBODFĻ.VMUJNFEJBĻƂŰĻ1SFNJVNĻ4PVOEĻ.VMUJNFEJB
ĻŞſƆƕƏŰźƁŵƁƃŰƀ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻƇŸƂŰŹƂŵĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŒƁƂƃſ
ŠűžŶżƍŻŶƁƄųűžžƐžűƇŶžƃƁűżƍžƖźŻſžƂſżƖ
81.ĻqĻųƃƇŽƕƁƂƌ
ŚŽžſźŰĻ/'&+#ĻŞƁƂŰŽŽƓĻŰźƂŸŲŽŵĻŴŶŵ
ƀŵŻžĻ ŽŰſƀŸźŻŰŴ ĻJ1PEŸ ĻŲżŸźŰƓƂƌƁƏ
ŰŲƂžżŰƂŸƇŽžĻůźƉžĻŴŶŵƀŵŻžĻƃŲƕżźŽŵŽŵ
ƕĻŲŸĻŽŰƂŸƁźŰƓƂŵĻ/'&+# ĻŲƕŴžűƀŰ
ŶŰƓƂƌƁƏĻżŵŽƎĻƈŲŸŴźžųžĻŴžƁƂƃſƃĻƕŷ
ƇŰƁƂžĻŲŸźžƀŸƁƂžŲƃŲŰŽŸżŸĻžſƆƕƏżŸ
żŵŽƎ
şƕŴƂŲŵƀŴƕƂƌĻƁŲƕŹĻŲŸűƕƀ ĻŰűžĻſŵƀŵŹŴƕƂƌ
ŴžĻżŵŽƎĻƈŻƏƅžżĻŽŰƂŸƁźŰŽŽƏĻ1-
/'07
ŗŴƕŹƁŽƎŹƂŵĻŽŰŲƕųŰƆƕƎĻſžĻżŵŽƎ ĻſžŲŵƀ
ƂŰƎƇŸĻ670'
ŊƀƇƁƃſųƉƘżƀƁƃƁźŵųŹųžƏƀųƄŻƄƅŸſų
şŸŷƘų$NWGVQQVJŸ ':+6ĻĻſŵƀŵƅƕŴĻŴžĻŲŸƉžųžĻƀƕŲŽƏĻżŵŽƎ
ŷƃſŸŽźŰĻƄƃŽźƆƕƖĻŲĻſƀžƆŵƁƕĻƀžűžƂŸ
ŝƁƃƁƅŽƘƀųƅŻƄŽųƀƀƒĻŲŸźžƀŸƁƂžŲƃ
ƎƂƌƁƏĻŴŻƏĻŷżƕŽŸĻŰƃŴƕžƄŰŹŻƕŲĻŗƁŵŶƘ
ƀųƅŻƄŽųƀƀƒĻŲŸźžƀŸƁƂžŲƃƎƂƌƁƏĻŴŻƏ
ƈŲŸŴźžųžĻſŵƀŵƅžŴƃĻŲſŵƀŵŴĻŰűžĻŽŰŷŰŴĻŲ
żŵŶŰƅĻžŴŽžųžĻƄŰŹŻƃ
ŢţśşŊťŝœ
ůźƉžĻŰŲƂžżžűƕŻƌĻƃƁƂŰƂźžŲŰŽŸŹĻźŽžſźž
ŲžƎĻſŰŽŵŻŻƎĻŽŰĻźŵƀżƕ ĻƂŰŰűžĻŴŸƁƂŰŽ
ƆƕŹŽŸżĻźŵƀƃŲŰŽŽƏż ĻƂžŴƕ ĻƃĻűŰųŰƂƌžƅ
ŲŸſŰŴźŰƅĻżžŶŽŰĻźžƀŸƁƂƃŲŰƂŸƁƏĻƆŸżŸ
ſƀŸƁƂƀžƏżŸĻŷŰżƕƁƂƌĻźŽžſžźĻŽŰĻƆŵŽ
ƂƀŰŻƌŽƕŹĻźžŽƁžŻƕĻŞſŸƁĻźŽžſžźĻŽŰĻźŵƀ
żžŲžżƃĻźžŻŵƁƕ ĻŴŸŲĻƁƂžƀĻĻŞſŸƁ
ŴŸƁƂŰŽƆƕŹŽžųžĻźŵƀƃŲŰŽŽƏ ĻŴŸŲ
ƁƂžƀĻ
ŲŽƃƁźƂƁƊųƅŻ
ŢƘŷŽžƑƊƘƅƏźƁŵƀƘƋƀƘżƂƃŻƄƅƃƘż
$NWGVQQVJŸ
ŜžŶŻŸŲŰĻƀŵƓƁƂƀŰƆƕƏĻŴžĻŴŵƁƏƂŸĻŷžŲŽƕƈŽƕƅ
ſƀŸƁƂƀžƖŲĻşƕŴźŻƎƇŵŽŽƏĻŲƕŴűƃŲŰƓƂƌƁƏ
ƂŰźŸżĻƁŰżŵĻƇŸŽžż ĻƉžĻŹĻŴŻƏĻƂŵŻŵƄžŽƃ
ŴŸŲĻşƕŴźŻƎƇƕƂƌĻŷžŲŽƕƈŽƕŹĻſƀŸƁƂƀƕŹ
#MVFUPPUI† ĻƁƂžƀĻ
œŵƅƁſųƅŻƊƀŸźiƖŷƀųƀƀƒ
şƀŸĻŲŲƕżźŽŵŽƕŹĻƄƃŽźƆƕƖĻ#MVFUPPUIŸ ĻƏźƉž
ŷžŲŽƕƈŽƕŹĻſƀŸƁƂƀƕŹ ĻƉžĻűƃŲĻſƕŴźŻƎƇŵŽŸŹĻŴž
ƁŸƁƂŵżŸĻžƁƂŰŽŽƕż ĻŷŽŰƅžŴŸƂƌƁƏĻŲĻƀŰŴƕƃƁƕĻŴƕƖ
ƁŸƁƂŵżŸ ĻŲƕŽĻŷƓŴŽƃƓƂƌƁƏĻŷĻƁŸƁƂŵżžƎĻŰŲƂž
żŰƂŸƇŽžĻŚžŻŸĻƀžŷŲŰŶŰŻƌŽžƕŽƄžƀżŰƆƕŹŽŰ
ƁŸƁƂŵżŰĻŲŸźžŽƃƓĻſžƈƃźĻžƁƂŰŽŽƌžųžĻſƀŸ
ƁƂƀžƎ ĻŹžųžĻŽŰŷŲŰĻŲƕŴžűƀŰŶŰƓƂƌƁƏĻŽŰĻƂŵŻŵ
ŲƕŷƕŹŽžżƃĻŵźƀŰŽƕĻũžűĻſƕŴźŻƎƇŸƂŸƁƏĻŴž
ƕŽƈžųžĻſƀŸƁƂƀžƎ ĻŽŰƂŸƁŽƕƂƌĻ':+6ĻşƕŴźŻƎ
ƇŸƂƌĻŽžŲŸŹĻŷžŲŽƕƈŽƕŹĻſƀŸƁƂƀƕŹ ĻŴŸŲŗżƕ
ŽŸƂŸĻŷžŲŽƕƈŽƕŹĻſƀŸƁƂƀƕŹĻŽŸŶƇŵ
ŚſƘƀŻƅŻźƁŵƀƘƋƀƘżƂƃŻƄƅƃƘż
ŢŰźžŶĻżžŶŻŸŲžĻŷŰżƕŽŸƂŸĻſƕŴźŻƎƇŵŽŸŹĻſƀŸ
ƁƂƀƕŹĻŽŰĻƕŽƈŸŹĻſƀŸƁƂƀƕŹ ĻƏźƉžĻŲĻŰŲƂžżžűƕŻƕ
ƓĻŴŵźƕŻƌźŰĻƁƃżƕƁŽŸƅĻſƀŸƁƂƀžƖŲĻşƀžƂŵĻſƀŸ
ƁƂƀƕŹĻŽŵžűƅƕŴŽžĻƁſžƇŰƂźƃĻƁſžŻƃƇŸƂŸ
ŴŸŲşƕŴźŻƎƇƕƂƌĻŷžŲŽƕƈŽƕŹĻſƀŸƁƂƀƕŹ
#MVFUPPUI†ĻŲŸƉŵĻũžűĻŷŰżƕŽŸƂŸĻſƀŸƁƂƀƕŹ
ŝŰƂŸƁŽƕƂƌĻ/'&+# ĻſžŲŵƀƂŰŹƂŵĻ670'
ŴžźŸĻŽŰĻŴŸƁſŻŵƖĻŽŵĻŷƏŲŸƂƌƁƏ
$NWGVQQVJ ĻŽŰƂŸƁŽƕƂƌĻ1-/'07
şŵƀŵƁŲƕŴƇƕƂƌƁƏĻŲĻƂžżƃ ĻƉžĻŷžŲŽƕƈŽƕŹ
ſƀŸƁƂƀƕŹĻżžŶŽŰĻŷŽŰŹƂŸĻƇŵƀŵŷĻƕŽƂŵƀ
ƄŵŹƁĻ#MVFUPPUIŸĻ ŴŸŲĻſžƁƕűŽŸźĻźžƀŸ
ƁƂƃŲŰƇŰĻŷžŲŽƕƈŽƌžųžĻſƀŸƁƂƀžƎ şžŲŵƀŽƕƂƌĻ670'ĻŴžĻśźſŸƀŻƅƏ
ƆƄƅƃƁżƄƅŵƁĻŰűžĻſƕŴƂŲŵƀŴƕƂƌĻ1-
/'07
ŧŵƀŵŷĻŴŵƏźŸŹĻƇŰƁĻŽŰŷŲŰĻŷžŲŽƕƈŽƌžųž
ſƀŸƁƂƀžƎĻűƃŴŵĻŲƕŴžűƀŰŶŵŽŰĻŽŰ
ƂŵŻŵŲƕŷƕŹŽžżƃĻŵźƀŰŽƕĻůźƉžĻűƃŻž
ƁſžŻƃƇŵŽžĻŴŵźƕŻƌźŰĻŷžŲŽƕƈŽƕƅĻſƀŸ
ƁƂƀžƖŲ ĻŲžŽŸĻƂŰźžŶĻűƃŴƃƂƌĻŲƕŴžűƀŰ
ŶŰƂŸƁƏ
ŞűŵƀƕƂƌĻſƀŸƁƂƀƕŹĻŴŻƏĻſƕŴźŻƎƇŵŽŽƏ
ſžŲŵƀƂŰƎƇŸĻ670'ĻƂŰĻſƕŴƂŲŵƀŴƕƂƌĻŲŸűƕƀ
źŽžſźžƎĻ1-/'07
ŒƕŴűƃŲŰƓƂƌƁƏĻſƕŴźŻƎƇŵŽŽƏĻŷžŲ
ŽƕƈŽƌžųžĻſƀŸƁƂƀžƎ
ŗżƕŽƎŹƂŵĻŰƃŴƕžƄŰŹŻĻƈŻƏƅžżĻŽŰƂŸƁźŰŽŽƏ
ŽŰĻ
ĻĻ
ĻŽŰĻƆŵŽƂƀŰŻƌŽƕŹĻźžŽƁžŻƕĻŰűžĻŶ
ŽŰĻźŽžſźžŲƕŹĻſŰŽŵŻƕĻźŵƀżŰ ŕƘŷiƖŷƀųƀƀƒƂƃŻƄƅƃƁƑ
ŐŲƂžżŰƂŸƇŽŵĻŲƕŴƓŴŽŰŽŽƏĻŲƕŴűƃŲŰƓƂƌƁƏ
ƏźƉžĻŷžŲŽƕƈŽƕŹĻſƀŸƁƂƀƕŹĻŲŸŽŵƁƂŸĻŷŰĻżŵŶƕ
ŴƕƖĻƀžŷŲŰŶŰŻƌŽžƕŽƄžƀżŰƆƕŹŽžƖĻƁŸƁƂŵżŸ
őƕŻƌƈĻŴŵƂŰŻƌŽƃĻƕŽƄžƀżŰƆƕƎĻſƀžĻŷƓŴŽŰŽŽƏ
ŴŸŲĻŴŸŲĻƁƂžƀĻ
ŕŻŷųžŸƀƀƒƂƘŷŽžƑƊŸƀƁŶƁƂƃŻƄƅƃƁƑ
ŞűŵƀƕƂƌĻƀŵŶŸżĻ#MVFUPPUIĻŲĻ1-/'07
ŝŰƂŸƁŽƕƂƌĻ1-/'07
ĻŞſƆƕƏŰźƁŵƁƃŰƀ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻƇŸƂŰŹƂŵĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŒƁƂƃſ
ŊƀƇƁƃſųƉƘżƀƁƃƁźŵųŹųžƏƀųƄŻƄƅŸſų
şŸŷƘų$NWGVQQVJŸ şžŲŵƀŽƕƂƌĻ670'ĻŴžĻŦŷųžŻƅƏ
ƆƄƅƃƁżƄƅŵƁ$NWGVQQVJĻƂŰĻſƕŴƂŲŵƀŴƕƂƌ
1-/'07
ŞűŵƀƕƂƌĻſƀŸƁƂƀƕŹĻŴŻƏĻŲŸŴŰŻŵŽŽƏ
ſžŲŵƀƂŰƎƇŸĻ670'ĻƂŰĻſƕŴƂŲŵƀŴƕƂƌĻŲŸűƕƀ
źŽžſźžƎĻ1-/'07
ŝŰĻŴŸƁſŻŵƖĻŲƕŴžűƀŰŷŸƂƌƁƏĻſƕŴźŰŷźŰĻƕŷ
ŷŰſŸƂŰŽŽƏż ĻƇŸĻƁſƀŰŲŴƕĻŲŸĻƅžƇŵƂŵ
ŲŸŴŰŻŸƂŸĻŷƓŴŽŰŽŽƏ ĻŲƕŴžűƀŰŶŵŽŵĻŽŰ
ƂŵŻŵŲƕŷƕŹŽžżƃĻŵźƀŰŽƕ
ŝŰƂŸƁŽƕƂƌĻ1-/'07ĻŴŻƏĻſƕŴƂŲŵƀŴ
ŶŵŽŽƏ
':+6ĻƁźŰƁžŲƃƓĻŲŸűƕƀ
ţŸŹŻſŵŻƂųŷŽƁŵƁŶƁƂƃƁŶƃųŵųƀƀƒ
ŤŽųƀƆŵųƀƀƒųƆŷƘƁƇųżžƘŵƆ
źƁŵƀƘƋƀƏƁſƆƂƃŻƄƅƃƁƙ
ŗŰĻŴžſžżžųžƎĻƆƕƓƖĻƄƃŽźƆƕƖĻżžŶŽŰĻſƀžųƀŰ
ŲŰƂŸĻſŵƀƈƕĻŴŵƁƏƂƌĻƁŵźƃŽŴĻźžŶŽžųžĻŰƃŴƕ
žƄŰŹŻƃĻŒżŸźŰŹƂŵŲŸżŸźŰŹƂŵĻƄƃŽźƆƕƎĻŲ
ƀŵŶŸżƕĻ#MVFUPPUIĻŲĻżŵŽƎĻşŸƀƑ$NWGVQQVJ
ŤŽųƀŻƃƁŵųƀŻŸ
šźŰƁžŲƃŹƂŵĻƁźŰŽƃŲŰŽŽƏĻŷŰĻŴžſžżžųžƎ
':+6
ŊƀƇƁƃſųƉƘƒƂƃƁŵŸƃƄƘƑ$NWGVQQVJŸ
şžƂžƇŽƃĻŲŵƀƁƕƎĻ#MVFUPPUIŸĻŰŲƂžżžűƕŻƏ
żžŶŽŰĻſžŴŸŲŸƂŸƁƏĻŲĻƀŵŶŸżƕĻ#MVFUPPUIĻƂƃƂ
şŸƀƑ$NWGVQQVJ ŕŸƃƄŻƒŢš$NWGVQQVJ
ŵųŵƅƁ
ŦƏĻƄƃŽźƆƕƏĻſƀžųƀŰƓĻŰƃŴƕžƄŰŹŻŸĻŽŰĻŷžŲ
ŽƕƈŽƌžżƃĻſƀŸƁƂƀžƖĻƃĻŲŸſŰŴźžŲžżƃĻſžƀƏŴźƃ
ŒżŸźŰŹƂŵŲŸżŸźŰŹƂŵĻƄƃŽźƆƕƎĻŲŸſŰŴźžŲžųž
ſƀžųƀŰŲŰŽŽƏĻŲĻƀŵŶŸżƕĻ#MVFUPPUIĻŲĻżŵŽƎ
şŸƀƑ$NWGVQQVJ ŕƂƃƁŻźŵƁžƏƀƁſ
ƂƁƃƒŷŽŸ
ŗżƕŽƎŹƂŵĻŰƃŴƕžƄŰŹŻĻƈŻƏƅžżĻŽŰƂŸƁźŰŽŽƏ
ĻĻ
ĻŽŰĻƆŵŽƂƀŰŻƌŽƕŹĻźžŽƁžŻƕĻŰűžĻŶ
ŽŰĻ
ŽŰĻźŽžſźžŲƕŹĻſŰŽŵŻƕĻźŵƀżŰ ŝŵĻſƕŴƂƀŸżƃƓƂƌƁƏĻŲƁƕżŰĻżžűƕŻƌŽŸżŸĻƂŵŻŵƄžŽŰżŸ
ĻŞſƆƕƏŰźƁŵƁƃŰƀ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻƇŸƂŰŹƂŵĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŒƁƂƃſ
ŊƀƇƁƃſųƉƘżƀƁƃƁźŵųŹųžƏƀųƄŻƄƅŸſų
ŢƃŻƄƅƃƘżŵƘžƏƀƘƃƆŽŻ$NWGVQQVJŸ
ŚųŶųžƏƀųƘƀƇƁƃſųƉƘƒ
şŸƀƑ
ŜžűƕŻƌŽŸŹĻƂŵŻŵƄžŽ ĻƃƁƂŰƂźžŲŰŽŸŹ
#MVFUPPUIŸ ĻżžŶŽŰĻſƕŴźŻƎƇŰƂŸĻŴžĻƕŽƄžƀżŰ
ƆƕŹŽžƀžŷŲŰŶŰŻƌŽžƖĻƁŸƁƂŵżŸĻűŵŷĻźŰűŵŻƕŲ
ŒĻƂŰźžżƃĻŲŸſŰŴźƃĻƀžŷŲŰŶŰŻƌŽžƕŽƄžƀżŰ
ƆƕŹŽŰĻƁŸƁƂŵżŰĻſƀŰƆƎƓĻŲĻƀŵŶŸżƕĻŲƕŻƌŽƕ
ƀƃźŸĻŷĻżžŶŻŸŲƕƁƂƎĻŲƕŴŴŰŻŵŽžųžĻźŵƀƃŲŰŽŽƏ
ƆƕŻžƎĻŽŸŷźžƎĻƄƃŽźƆƕŹĻƂŵŻŵƄžŽƃĻŜƕźƀž
ƄžŽ ĻƉžĻŲŸźžƀŸƁƂžŲƃƓƂƌƁƏĻƁŸƁƂŵżžƎ Ļƀžŷ
ƂŰƈžŲŰŽŸŹĻſžƀƃƇĻƕŷĻƁžŽƆŵŷŰƅŸƁŽŸżĻźžŷŸƀ
źžżĻŲžŴƕƏĻ ĻŜžűƕŻƌŽŸżĻƂŵŻŵƄžŽžżĻżžŶŽŰ
ƃſƀŰŲŻƏƂŸĻŷŰĻŴžſžżžųžƎĻŲűƃŴžŲŰŽžƖĻźŻŰ
ŲƕŰƂƃƀŸ ĻŽŵŷŰŻŵŶŽžĻŲƕŴĻƂžųž ĻƇŸĻſƕŴźŻƎƇŵ
ŽŸŹĻŲƕŽĻƇŸĻŽƕ
ŚųŶųžƏƀŻżƁŶžƒŷ
ŜŵŽƎĻŲĻ6'.ĻżžŶŽŰĻƃſƀŰŲŻƏƂŸĻŷĻƆŵŽƂƀŰŻƌ
ŽžƖĻźžŽƁžŻƕ ĻŰĻƂŰźžŶĻŷĻźŽžſźžŲžƖĻſŰŽŵŻƕĻŽŰ
źŵƀżƕ ĻŗŰųŰŻƌŽŰĻƕŽƄžƀżŰƆƕƏĻſƀžĻŽŰŲƕųŰƆƕƎ
ŴŸŲĻƁƂžƀĻĻſžĻżŵŽƎĻƂŰĻſƀžĻƁƂƀƃźƂƃƀƃ
żŵŽƎ ĻŴŸŲĻƁƂžƀĻ
ŠűžŶżƍŻŶƁƄųűžžƐžűƇŶžƃƁűżƍžƖźŻſžƂſżƖ
ŢţśşŊťŝœ
ŢƕŻƌźŸĻſŵŲŽƕĻżžűƕŻƌŽƕĻƂŵŻŵƄžŽŸĻſžŲŽƕ
ƁƂƎĻƁƃżƕƁŽƕĻŷĻƄƃŽźƆƕƓƎĻŲƕŻƌŽƕĻƀƃźŸ
7PMWPĻƀŵźžżŵŽŴƃƓĻŷŲŵƀŽƃƂŸƁƏĻŴžĻŰŲƂž
ƀŸŷžŲŰŽžųžĻŴŸŻŵƀŰĻ7PMWPĻſžĻŴžſžżžųƃ
ŰűžĻŷŽŰŹƂŸĻƕŽƄžƀżŰƆƕƎĻſƀžĻƁƃżƕƁŽƕ
ƂŵŻŵƄžŽŸĻŽŰĻŲŵűƁŰŹƂƕ
XXXWPMWPDBSTDPN
ŚžŻŸĻżžűƕŻƌŽŸŹĻƂŵŻŵƄžŽĻſƕŴźŻƎƇŵŽžĻŴž
ŰŲƂžżžűƕŻƏ ĻƂŰźžŶĻżžŶŽŰĻſƀžųƀŰŲŰƂŸĻſžƂž
źžŲŵĻŰƃŴƕžĻŷĻżžűƕŻƌŽžųžĻƂŵŻŵƄžŽƃ ĻŴŸŲ
ƁƂžƀĻĻşŵƀŵżŸźŰŹƂŵĻųžŻžŲŽƕĻŴŶŵƀŵŻŰ
6'.ĻƂŰĻ/'&+# ĻƉžűĻźŵƀƃŲŰƂŸĻƖƅĻƄƃŽźƆƕƏżŸ
ŧƆƀŽƉƘƙƅŸžŸƇƁƀƆƁŶžƒŷŸžŸſŸƀƅƘŵ
ŽŸƃƆŵųƀƀƒ
ŚŽžſźŸĻŷĻƆŸƄƀŰżŸĻƂŰĻŻƕƂŵƀŰżŸ
ŚŽžſźŰĻ6'.ĻŲżŸźŰƓŷŴƕŹƁŽƎƓĻſžƈƃź
žƁƂŰŽŽƌžųžĻſƕŴźŻƎƇŵŽžųžĻƂŵŻŵƄžŽƃ
ůźƉžĻƂŵŻŵƄžŽĻŲŶŵĻűƃŲĻſƕŴźŻƎƇŵŽŸŹ
ſƀŸĻŽŰƂŸƁźŰŽŽƕĻ6'.ĻŽŰĻŵźƀŰŽĻŲŸŲžŴ
ŸƂƌƁƏĻżŵŽƎĻƈŲŸŴźžųžĻŴžƁƂƃſƃĻŷĻƇŰƁƂž
ŲŸźžƀŸƁƂžŲƃŲŰŽŸżŸĻžſƆƕƏżŸĻƂŵŻŵƄžŽƃ
ŘűŴűżƍžŹźſŴżƐŵƂŹƂƃŶŽŹ
ŜžűƕŻƌŽŸŹĻƂŵŻŵƄžŽ
şƀŸŹżŰŹƂŵĻŲƅƕŴŽƕĻŴŷŲƕŽźŸ ĻſƕŴƂŲŵƀŴ
ŶƃŹƂŵĻŲŸűƕƀĻŰűžĻſŵƀŵƅžŴƌƂŵĻŴžĻżŵŽƎ
ŢŵŻŵƄžŽ ĻŽŰƂŸƁźŰƎƇŸĻ1-/'07
ŜƕźƀžƄžŽ
şƃŻƌƂĻźŵƀƃŲŰŽŽƏĻŽŰĻźŵƀżƕ
şŰŽŵŻƌĻźŵƀƃŲŰŽŽƏĻŽŰĻƆŵŽƂƀŰŻƌŽƕŹĻźžŽ
ƁžŻƕ
670'ĻĻſžŲŵƀƂŰŹƂŵĻſƀŰŲžƀƃƇĻŲĻŷŲŸƇŰŹ
ŽžżƃĻŲŸųŻƏŴƕ ĻƉžűĻŷŰŹƂŸĻŲĻƂŵŻŵƄžŽŽƃ
źŽŸųƃ ĻƕĻŻƕŲžƀƃƇĻĻƉžűĻŷŰŹƂŸĻŲĻŶƃƀŽŰŻ
ŦŵĻƁƂžƁƃƓƂƌƁƏĻſŰźŵƂƕŲĻ)JHIĻ1FSGPSNBODF Ļ)JHIĻ1FSGPSNBODFĻ.VMUJNFEJBĻƂŰĻ1SFNJVNĻ4PVOEĻ.VMUJNFEJB
ĻŞſƆƕƏŰźƁŵƁƃŰƀ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻƇŸƂŰŹƂŵĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŒƁƂƃſ
ŊƀƇƁƃſųƉƘżƀƁƃƁźŵųŹųžƏƀųƄŻƄƅŸſų
ŢƃŻƄƅƃƘżŵƘžƏƀƘƃƆŽŻ$NWGVQQVJŸ ŴŷŲƕŽźƕŲĻŢŰźžŶĻŲŸźžƀŸƁƂžŲƃƓƂƌƁƏĻŴŻƏ
ŽŰŲƕųŰƆƕƖĻſžĻžſƆƕƏżĻŽŰĻƂŵŻŵŲƕŷƕŹŽžżƃ
ŵźƀŰŽƕ
':+6ĻĻƁźŰƁžŲƃƓŲƕŴƅŸŻƏƓĻƂŵŻŵƄžŽŽƕ
ŴŷŲƕŽźŸ ĻŲŸŴŰŻƏƓĻŲŲŵŴŵŽƕĻƁŸżŲžŻŸ
ŲŸŲžŴŸƂƌĻŽŰĻžŴŸŽĻƀƕŲŵŽƌĻƃųžƀƃĻſž
ƁŸƁƂŵżƕĻżŵŽƎĻƂŰĻƁźŰƁžŲƃƓĻŲŸźžŽŰŽŽƏ
ſžƂžƇŽžƖĻƄƃŽźƆƕƖ
ŢƘŷŽžƑƊƘƅƏźƁŵƀƘƋƀƘżƂƃŻƄƅƃƘż
$NWGVQQVJŸ
ŜžŶŻŸŲŰĻƀŵƓƁƂƀŰƆƕƏĻŴžĻŴŵƁƏƂŸĻŷžŲŽƕƈŽƕƅ
ſƀŸƁƂƀžƖŲĻšſžŻƃƇŵŽŽƏĻŲŸźžŽƃƓƂƌƁƏĻƂƕŻƌźŸ
žŴŸŽĻƀŰŷĻŴŻƏĻźžŶŽžųžĻſƀŸƁƂƀžƎĻşƕƁŻƏ
ƀŵƓƁƂƀŰƆƕƖĻſƀŸƁƂƀƕŹĻűƕŻƌƈŵĻŽŵĻſžƂƀƕűŽž
ŰźƂŸŲƃŲŰƂŸĻƏźĻŲŸŴŸżŸŹŴžƁƂƃſŽŸŹĻŴŻƏ
ſžƈƃźƃ
ŢųſiƒƅųżƅŸ
ŦŵƘſŽƀƆƅŻ
ŚžƀžƂźŵĻŽŰƂŸƁźŰŽŽƏĻŽŰĻ6'.ĻŲżŸźŰƓŷŴƕŹƁ
ŽƎƓĻſžƈƃźĻžƁƂŰŽŽƌžųžĻſƕŴźŻƎƇŵŽžųžĻƂŵŻŵ
ƄžŽƃĻůźƉžĻƂŵŻŵƄžŽĻŲŶŵĻűƃŲĻſƕŴźŻƎƇŵŽŸŹ
ſƀŸĻŽŰƂŸƁźŰŽŽƕĻ6'.ĻŽŰĻŵźƀŰŽĻŲŸŲžŴŸƂƌƁƏ
żŵŽƎĻƈŲŸŴźžųžĻŴžƁƂƃſƃĻŷĻƇŰƁƂžĻŲŸźžƀŸ
ƁƂžŲƃŲŰŽŸżŸĻžſƆƕƏżŸĻƂŵŻŵƄžŽƃĻšŸżŲžŻ
ĻžŷŽŰƇŰƓ ĻƉžĻƂŵŻŵƄžŽĻſƕŴźŻƎƇŵŽŸŹ
ŅĻŴŲŰĻƁſžƁžűŸĻſƕŴźŻƎƇŵŽŽƏĻſƀŸƁƂƀžƖŲĻ
ƈŻƏƅžżĻſžƈƃźƃĻŷžŲŽƕƈŽƌžųžĻſƀŸƁƂƀžƎ
ƇŵƀŵŷĻƁŸƁƂŵżƃĻŰŲƂžżžűƕŻƏĻŰűžĻſžƈƃźĻŰŲƂž
żžűƕŻƌŽžƖĻƁŸƁƂŵżŸĻƇŵƀŵŷĻŷžŲŽƕƈŽƕŹĻſƀŸ
ƁƂƀƕŹĻůźƉžĻžŴŸŽĻŷĻŽŸƅĻŽŵĻſƀŰƆƎƓ ĻŲŸ
żžŶŵƂŵĻƁſƀžűƃŲŰƂŸĻƕŽƈŸŹ
ŢţśşŊťŝœ
ŢţśşŊťŝœ
ůźƉžĻŰŲƂžżžűƕŻƌĻƃƁƂŰƂźžŲŰŽŸŹĻźŽžſźž
ŲžƎĻſŰŽŵŻŻƎĻŽŰĻźŵƀżƕ ĻƂŰŰűžĻŴŸƁƂŰŽ
ƆƕŹŽŸżĻźŵƀƃŲŰŽŽƏż ĻƂžŴƕ ĻƃĻűŰųŰƂƌžƅ
ŲŸſŰŴźŰƅĻżžŶŽŰĻźžƀŸƁƂƃŲŰƂŸƁƏĻƆŸżŸ
ſƀŸƁƂƀžƏżŸĻŷŰżƕƁƂƌĻźŽžſžźĻŽŰĻƆŵŽ
ƂƀŰŻƌŽƕŹĻźžŽƁžŻƕĻŞſŸƁĻźŽžſžźĻŽŰĻźŵƀ
żžŲžżƃĻźžŻŵƁƕ ĻŴŸŲĻƁƂžƀĻĻŞſŸƁ
ŴŸƁƂŰŽƆƕŹŽžųžĻźŵƀƃŲŰŽŽƏ ĻŴŸŲ
ƁƂžƀĻ
ŰĻƂŰźžŶĻƉžĻŽŰƀŰŷƕĻŽŵżŰƓĻſƕŴźŻƎƇŵŽŸƅĻſƀŸ
ƁƂƀžƖŲ
şƀŸĻžŽžŲŻŵŽŽƕĻžſŵƀŰƆƕŹŽžƖĻƁŸƁƂŵżŸ
ƂŵŻŵƄžŽƃ ĻƀŵƓƁƂƀŰƆƕƏĻƂŵŻŵƄžŽƃĻżžŶŵ
ſŵƀŵƀŲŰƂŸƁƏĻţĻƆƌžżƃĻŲŸſŰŴźƃ ĻƁſžƇŰƂźƃ
ŲƕŴźŻƎƇƕƂƌĻƂŵŻŵƄžŽ ĻŴŸŲĻƁƂžƀĻ
ſžƂƕżĻſƕŴźŻƎƇƕƂƌĻŹžųžĻŷŽžŲƃ ĻŴŸŲ
ƁƂžƀĻ
ŜžŶŻŸŲŵĻžŴŽžƇŰƁŽŵĻſƕŴźŻƎƇŵŽŽƏĻŴŲžƅ
ſƀŸƁƂƀžƖŲĻ#MVFUPPUIŸĻŞŴŸŽĻƂŵŻŵƄžŽĻƕĻžŴŸŽ
żŵŴƕŰſƀŸƁƂƀƕŹ ĻżƕŶĻƏźŸżŸĻżžŶŽŰĻſŵƀŵźŻƎ
ƇŰƂŸ ĻŴŸŲĻƁƂžƀĻĻŰűžĻŴŸŲĻƁƂžƀĻ
ŢŰźžŶĻżžŶŻŸŲžĻŲŸźžƀŸƁƂžŲƃŲŰƂŸĻƂŵŻŵƄžŽ
ŽŰŴƁŸŻŰƎƇŸĻŰƃŴƕžƄŰŹŻŸĻŷĻſƕŴźŻƎƇŵŽžųž
ŴŶŵƀŵŻŰ
ŗžŲŽƕƈŽƓĻŴŶŵƀŵŻžĻżžŶŽŰĻſƕŴźŻƎƇŰƂŸĻƀƕŷ
ŽŸżŸĻƁſžƁžűŰżŸ ĻŲĻŷŰŻŵŶŽžƁƂƕĻŲƕŴĻƂžųž ĻƇŸ
ſƕŴźŻƎƇŰŻžƁƏĻŲžŽžĻƀŰŽƕƈŵĻŝŰŲŵŴŵŽƕĻŽŸŶƇŵ
žſƆƕƖĻſƕŴźŻƎƇŵŽŽƏĻſŵƀŵŴűŰƇŰƎƂƌ ĻƉžĻſƕŴ
źŻƎƇŵŽŽƏĻſƀŸƁƂƀžƖŲĻŲƕŴűƃŲŰƓƂƌƁƏĻŲſŵƀƈŵ
ĻŞſƆƕƏŰźƁŵƁƃŰƀ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻƇŸƂŰŹƂŵĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŒƁƂƃſ
ŠƁŹŻżűŵŴſżſųžſŴſŽŶžƏƃŶżŶƅſžƄ
ůźƉžĻŲŸĻƉŵĻŽŵĻŷŽŰƅžŴŸƂŵƁƌĻƃĻųžŻžŲŽžżƃ
żŵŽƎ ĻŽŰƂŸƁŽƕƂƌĻ6'.ĻŽŰĻƆŵŽƂƀŰŻƌŽƕŹĻźžŽ
ƁžŻƕ
ŕųƃƘųƀƅĻĻſžƈƃźĻŷžŲŽƕƈŽƌžųžĻſƀŸƁƂƀžƎ
ƇŵƀŵŷĻƁŸƁƂŵżƃĻżŵŽƎĻŰŲƂžżžűƕŻƏ
ŗƀžűƕƂƌĻŷžŲŽƕƈŽƕŹĻſƀŸƁƂƀƕŹĻŲŸŴŸżŸż
ŴžƁƂƃſŽŸżĻŴŻƏĻſžƈƃźƃĻƇŵƀŵŷ
ŊƀƇƁƃſųƉƘżƀƁƃƁźŵųŹųžƏƀųƄŻƄƅŸſų
ŢƃŻƄƅƃƘżŵƘžƏƀƘƃƆŽŻ$NWGVQQVJŸ
#MVFUPPUIŸĻĻŴŸŲĻƕŽƁƂƀƃźƆƕƎĻŷžŲ
ŽƕƈŽƌžųžĻſƀŸƁƂƀžƎĻŰűž
XXXWPMWPDBSTDPN
ŝŰƂŸƁŽƕƂƌĻ1-/'07ĻƕĻŲŸźžŽŰŹƂŵ
ƕŽƁƂƀƃźƆƕƖĻŽŰĻŵźƀŰŽƕĻŢŒ
ŢŵſŵƀĻŷžŲŽƕƈŽƕŹĻſƀŸƁƂƀƕŹĻſƕŴźŻƎƇŵ
ŽŸŹĻŴžĻŰŲƂžżžűƕŻƏĻƕĻŽŸżĻżžŶŽŰĻźŵƀƃ
ŲŰƂŸĻƇŵƀŵŷĻƁŸƁƂŵżƃĻŰŲƂžżžűƕŻƏ
ůźƉžĻſƕŴźŻƎƇŵŽŽƏĻŷŰŲŵƀƈŸŻžƁƏĻŽŵŲŴŰŻž
ŽŰƂŸƁŽƕƂƌĻ':+6ĻŴŲƕƇƕĻƕĻſƕŴźŻƎƇƕƂƌĻſƀŸƁƂƀƕŹ
ŷųƕŴŽžĻŷĻƕŽƁƂƀƃźƆƕƏżŸ ĻŽŰŲŵŴŵŽŸżŸĻƃ
ŒŰƀƕŰŽƂƕĻ
ŕųƃƘųƀƅĻĻşžƈƃźĻŰŲƂžżžűƕŻƏĻƇŵƀŵŷĻƕŽƂŵƀ
ƄŵŹƁĻ#MVFUPPUIŸĻŷžŲŽƕƈŽƌžųžĻſƀŸƁƂƀžƎ
ŗƀžűƕƂƌĻżƃŻƌƂŸżŵŴƕŹŽƃĻƁŸƁƂŵżƃĻŰŲƂž
żžűƕŻƏĻŲŸŴŸżžƎĻŴŻƏĻſƀŸƁƂƀžƖŲ
#MVFUPPUIŸĻşžŲŵƀƂŰŹƂŵĻ670'ĻŲ
ŠųƄƅƃƁżŽŻƅŸžŸƇƁƀų ĻſƕŴƂŲŵƀŴƕƂƌĻŷŰ
ŴžſžżžųžƎ ĻŲŸűŵƀƕƂƌĻ1-
/'07ŕŻŷŻſƎżĻƕĻŷŽžŲƃĻſƕŴƂŲŵƀŴƕƂƌĻŷŰ
ŴžſžżžųžƎĻ1-/'07
ŞűŵƀƕƂƌĻ/[8QNXQ%CTĻŽŰĻŵźƀŰŽƕĻŷžŲ
ŽƕƈŽƌžųžĻſƀŸƁƂƀžƎĻƕĻŲŸźžŽŰŹƂŵĻſžŴŰ
ŻƌƈƕĻƕŽƁƂƀƃźƆƕƖ
ŒŲŵŴƕƂƌĻ1*/źžŴĻŽŰĻŷžŲŽƕƈŽƌžżƃĻſƀŸ
ƁƂƀžƖ ĻſžƂƕżĻŲŸűŵƀƕƂƌ ĻƉžűĻſƕŴźŻƎƇŸƂŸ
Źžųž
ŝŰƂŸƁŽƕƂƌĻ1-/'07ĻƕĻŲŲŵŴƕƂƌĻƂžŹ
ƁŰżŸŹĻ1*/źžŴĻŷĻźŽžſźžŲžƖĻſŰŽŵŻƕĻŽŰ
ƆŵŽƂƀŰŻƌŽƕŹĻźžŽƁžŻƕĻŰŲƂž
ŽŸŹĻŲĻŰŲƂžżžűƕŻƕ ĻŴŸŲĻşƕŴźŻƎƇƕƂƌĻŷžŲŽƕƈŽƕŹ
ſƀŸƁƂƀƕŹĻ#MVFUPPUI†ĻũžűĻŷŰżƕŽŸƂŸĻſƀŸ
ƁƂƀƕŹ
şƕƁŻƏĻſƕŴźŻƎƇŵŽŽƏĻŷžŲŽƕƈŽƌžųžĻſƀŸƁƂƀžƎ
ŹžųžĻŽŰŷŲŰĻ#MVFUPPUIŸĻŷƏŲŸƂƌƁƏĻŽŰĻŢŒ
ŵźƀŰŽƕĻŰŲƂžĻƕĻƆŸżĻſƀŸƁƂƀžƓżĻżžŶŽŰĻűƃŴŵ
źŵƀƃŲŰƂŸĻŷĻŰŲƂžżžűƕŻƏ
şŵƀŵƁŲƕŴƇƕƂƌƁƏĻŲĻƂžżƃ ĻƉžĻŷžŲŽƕƈŽƕŹ
ſƀŸƁƂƀƕŹĻżžŶŽŰĻŷŽŰŹƂŸĻƇŵƀŵŷĻƕŽƂŵƀ
ƄŵŹƁĻ#MVFUPPUIŸĻ ŴŸŲĻſžƁƕűŽŸźĻźžƀŸ
ƁƂƃŲŰƇŰĻŷžŲŽƕƈŽƌžųžĻſƀŸƁƂƀžƎ œŵƅƁſųƅŻƊƀŸźiƖŷƀųƀƀƒ
ŝŰƂŸƁŽƕƂƌĻ6'. ĻſžƂƕżĻžűŵƀƕƂƌ
śźſŸƀŻƅƏƅŸžŸƇƁƀ
ŐŲƂžżžűƕŻƌĻŷŴƕŹƁŽƎƓĻſžƈƃźĻſžſŵ
ƀŵŴŽƌžĻſƕŴźŻƎƇŵŽŸƅĻſƀŸƁƂƀžƖŲĻŒŸƏ
ŲŻŵŽƕĻŷžŲŽƕƈŽƕĻſƀŸƁƂƀžƖĻŲƕŴžűƀŰŶŰ
ƎƂƌƁƏĻŽŰĻƂŵŻŵŲƕŷƕŹŽžżƃĻŵźƀŰŽƕĻƆŵŽƂ
ƀŰŻƌŽžƖĻźžŽƁžŻƕĻŷųƕŴŽžĻŷƕĻƁŲžƖżŸ
ŽŰŷŲŰżŸĻ#MVFUPPUIŸ
şƀŸĻŲŲƕżźŽŵŽƕŹĻƄƃŽźƆƕƖĻŲƕŻƌŽƕĻƀƃźŸ ĻƏźƉž
żžűƕŻƌŽŸŹĻƂŵŻŵƄžŽ ĻƏźŸŹĻűƃŲĻſƕŴźŻƎƇŵŽŸŹ
žƁƂŰŽŽƕż ĻŷŽŰƅžŴŸƂƌƁƏĻŲĻƀŰŴƕƃƁƕĻŴƕƖ
ƁŸƁƂŵżŸ ĻŲƕŽĻŷƓŴŽƃƓƂƌƁƏĻŷĻƁŸƁƂŵżžƎĻŰŲƂž
żŰƂŸƇŽžĻůźƉžĻžƁƂŰŽŽƕŹĻƁſžŻƃƇŵŽŸŹ
żžűƕŻƌŽŸŹĻƂŵŻŵƄžŽĻŽŵŴžƁƂƃſŽŸŹ ĻƁŸƁƂŵżŰ
ƁſƀžűƃƓĻſƕŴźŻƎƇŸƂŸĻżžűƕŻƌŽŸŹĻƂŵŻŵƄžŽ
ƏźŸŹĻűƃŲĻſƕŴźŻƎƇŵŽŸŹĻƀŰŽƕƈŵĻŚžŻŸĻŰƃŴƕž
ƁŸƁƂŵżŰĻŲŸźžŽƃƓĻſžƈƃźĻžƁƂŰŽŽƌžųžĻƂŵŻŵ
ƄžŽƃ ĻŹžųžĻŽŰŷŲŰĻŲƕŴžűƀŰŶŰƓƂƌƁƏĻŽŰĻƂŵŻŵ
ŲƕŷƕŹŽžżƃĻŵźƀŰŽƕ
ţƆƊƀŸźiƖŷƀųƀƀƒ
ůźƉžĻŲŸĻƅžƇŵƂŵĻŷżƕŽŸƂŸĻſƕŴźŻƎƇŵŽŸŹĻƂŵŻŵ
ƄžŽ ĻſŵƀŵŹŴƕƂƌĻŲĻƂŵŻŵƄžŽŽžżƃĻƀŵŶŸżƕĻŴž
żŵŽƎĻşŸƀƑƅŸžŸƇƁƀų śźſŸƀŻƅƏ
ƅŸžŸƇƁƀ
ŚſƘƀŻƅŻźƁŵƀƘƋƀƘżƂƃŻƄƅƃƘż
ŢŰźžŶĻżžŶŻŸŲžĻŷŰżƕŽŸƂŸĻſƕŴźŻƎƇŵŽŸŹĻſƀŸ
ƁƂƀƕŹĻŽŰĻƕŽƈŸŹĻſƀŸƁƂƀƕŹ ĻƏźƉžĻŲĻŰŲƂžżžűƕŻƕ
ƓĻŴŵźƕŻƌźŰĻƁƃżƕƁŽŸƅĻſƀŸƁƂƀžƖŲĻşƀžƂŵĻſƀŸ
ƁƂƀƕŹĻƁſžƇŰƂźƃĻſžŲŸŽŵŽĻűƃƂŸĻŷŰƀŵƓƁƂƀžŲŰ
ŞűŵƀƕƂƌĻſƀŸƁƂƀƕŹĻŴŻƏĻſƕŴźŻƎƇŵŽŽƏ
ſžŲŵƀƂŰƎƇŸĻ670'ĻƂŰĻſƕŴƂŲŵƀŴƕƂƌĻŲŸűƕƀ
źŽžſźžƎĻ1-/'07
ŒƕŴűƃŲŰƓƂƌƁƏĻſƕŴźŻƎƇŵŽŽƏĻŷžŲ
ŽƕƈŽƌžųžĻſƀŸƁƂƀžƎ
ŬƁŴźųƅŸžŸƇƁƀƆŵųƅŻ
şŵƀŵƁŲƕŴƇƕƂƌƁƏĻŲĻƂžżƃ ĻƉžĻƃĻŲŵƀƅŽƕŹ
ƇŰƁƂŸŽƕĻƂŵŻŵŲƕŷƕŹŽžųžĻŵźƀŰŽŰ
ŷƏŲŻƏƓƂƌƁƏĻƁŸżŲžŻĻ
ĻŰĻƄƃŽźƆƕƏ
ŲƕŻƌŽƕĻƀƃźŸĻſŵƀŵűƃŲŰƓĻŲĻƂŵŻŵƄžŽŽžżƃ
ƀŵŶŸżƕ
``
ĻŞſƆƕƏŰźƁŵƁƃŰƀ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻƇŸƂŰŹƂŵĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŒƁƂƃſ
ŊƀƇƁƃſųƉƘżƀƁƃƁźŵųŹųžƏƀųƄŻƄƅŸſų
ŢƃŻƄƅƃƘżŵƘžƏƀƘƃƆŽŻ$NWGVQQVJŸ ŝŰűŵƀƕƂƌĻűƃŴƌƏźŸŹĻűŰŶŰŽŸŹĻŽžżŵƀĻŰűž
ŽžżŵƀĻƈŲŸŴźžųžĻŽŰűžƀƃ ĻŴŸŲ
ƁƂžƀĻĻŐűžĻŲĻŷŲŸƇŰŹŽžżƃĻŲŸųŻƏŴƕ
żžŶŽŰĻſžŲŵƀŽƃƂŸĻƀŵųƃŻƏƂžƀĻ670'ĻſƀŰ
ŲžƀƃƇ ĻƉžűĻŷŰŹƂŸĻŲĻƂŵŻŵƄžŽŽƃĻźŽŸųƃ
ŰűžĻŻƕŲžƀƃƇ ĻƉžűĻŷŰŹƂŸĻŲĻŶƃƀŽŰŻĻžƁƂŰ
ŽŽƕƅĻŴŷŲƕŽźƕŲĻŇŽƄžƀżŰƆƕƏĻſƀžĻźžƀŸƁƂƃ
ŲŰŽŽƏĻƂŵŻŵƄžŽŽžƎĻźŽŸųžƎĻŴŸŲ
ƁƂžƀĻ
ŝŰƂŸƁŽƕƂƌĻ1-/'07
ŔŷŲƕŽžźĻſŵƀŵƀŸŲŰƓƂƌƁƏĻŽŰƂŸƁźŰŽŽƏżĻŽŰ
':+6
ŕƘŷiƖŷƀųƀƀƒſƁŴƘžƏƀƁŶƁƅŸžŸƇƁƀƆ
ŐŲƂžżŰƂŸƇŽŵĻŲƕŴƓŴŽŰŽŽƏĻŲƕŴűƃŲŰƓƂƌƁƏĻſƀŸ
ſŵƀŵŽŵƁŵŽŽƕĻżžűƕŻƌŽžųžĻƂŵŻŵƄžŽƃĻſžŷŰ
żŵŶƕĻŴƕƖĻŰƃŴƕžƁŸƁƂŵżŸĻşƕŴźŻƎƇŵŽŽƏĻŴž
żžűƕŻƌŽžųžĻƂŵŻŵƄžŽƃĻżžŶŵĻűƃƂŸĻſŵƀŵ
ƀŲŰŽžĻŲƀƃƇŽƃĻŲĻƀŵŶŸżƕĻżžűƕŻƌŽžųžĻƂŵŻŵ
ƄžŽƃĻşŸƀƑƅŸžŸƇƁƀų šƅƄƁŸŷƅŸž
őƕŻƌƈĻŴŵƂŰŻƌŽƃĻƕŽƄžƀżŰƆƕƎĻſƀžĻŷƓŴŽŰŽŽƏ
ŴŸŲĻŴŸŲĻƁƂžƀĻ
œŰƀŽƕƂƃƀŰĻŲŸżŸźŰƓƂƌƁƏĻſƀŸĻŲŸżźŽŵŽŽƕĻŴŲŸ
ųƃŽŰ ĻŰĻƂŰźžŶĻſƀŸĻŲƕŴƇŸŽŵŽŽƕĻŴŲŵƀƆƏƂ
şƀŸĻŲƕŴƓŴŽŰŽŽƕĻżžűƕŻƌŽžųžĻƂŵŻŵƄžŽƃĻƀžŷ
żžŲƃĻŲĻſžƂžƇŽžżƃĻŴŷŲƕŽźƃĻżžŶŽŰĻſƀžŴžŲ
ŶƃŲŰƂŸĻŷŰĻŴžſžżžųžƎĻŲűƃŴžŲŰŽžųžĻżƕźƀž
ƄžŽƃĻƂŰĻŴŸŽŰżƕźŰĻżžűƕŻƌŽžųžĻƂŵŻŵƄžŽƃ
ŢţśşŊťŝœ
ŝŰŲƕƂƌĻſƕƁŻƏĻƀƃƇŽžųžĻŲƕŴźŻƎƇŵŽŽƏ
ŲŰƈžųžĻżžűƕŻƌŽžųžĻƂŵŻŵƄžŽƃĻŴŵƏźƕ
ƂŵŻŵƄžŽŸĻżžŶƃƂƌĻŰŲƂžżŰƂŸƇŽžĻſƕŴźŻƎ
ƇŰƂŸƁƏĻŴžĻžƁƂŰŽŽƌžųžĻſƀŸƁƂƀžƎĻŲƕŻƌŽƕ
ƀƃźŸ ĻŽŰſƀŸźŻŰŴĻſƀŸĻŽŰŴƅžŴŶŵŽŽƕ
ŽžŲžųžĻŴŷŲƕŽźŰ
ƅŸžŸƇƁƀų šƂƉŻŻźŵƁƀŽų
œŵƅƁƁƅŵŸƅ
şŸƀƑŵƈƘŷƀŻƈŷźŵƘƀŽƘŵ
ŝŰƂŸƁŽƕƂƌĻ1-/'07ĻſƕŴĻƇŰƁĻŰźƂŸŲŽžųž
ŴŷŲƕŽźŰĻŴŻƏĻŴžƁƂƃſƃĻŴžĻŽŰƁƂƃſŽŸƅĻƄƃŽźƆƕŹ
p ŦŴƃųƅƏźŵƆŽĻĻŲŸżźŽŵŽŽƏĻżƕźƀžƄžŽŰ
ŰƃŴƕžƁŸƁƂŵżŸ
ŕŻŷųžŸƀƀƒƂƃŻƄƅƃƁƑ
šſžŻƃƇŵŽŸŹĻżžűƕŻƌŽŸŹĻƂŵŻŵƄžŽĻżžŶŽŰ
ƀžŷſŰƀƃŲŰƂŸĻƕĻŲŸŴŰŻŸƂŸĻŦŵĻżžŶŽŰĻŲŸźž
ŽŰƂŸĻŲĻƂŵŻŵƄžŽŽžżƃĻƀŵŶŸżƕĻşŸƀƑ
ƅŸžŸƇƁƀų ŦŷųžŻƅƏƆƄƅƃƁżƄƅŵƁ
$NWGVQQVJ
ŲŽŷźŵƁƀŻƅŻƅųƂƃŻżſųƅŻŷźŵƘƀŽŻ
ŢƃŻżƁſŷźŵƘƀŽų
p
ŝŰƂŸƁŽƕƂƌĻ1-/'07 ĻƉžűĻſƀŸŹŽƏƂŸ
ŴŷŲƕŽžź ĻŽŰŲƕƂƌĻƏźƉžĻŰƃŴƕžƁŸƁƂŵżŰĻŷŽŰ
ƅžŴŸƂƌƁƏĻŲĻƀŵŶŸżƕĻ4#&+1ĻƇŸĻ/'&+#
šźŸŽƌƂŵĻŰűžĻŷŰŲŵƀƈƕƂƌĻŲŸźŻŸźĻźŽžſźžƎ
':+6
œŵƅƁŵƘŷƂƁŵƘŷƏ
ŤƃŽźƆƕƏĻŰŲƂžżŰƂŸƇŽžƖĻŲƕŴſžŲƕŴƕĻžŷŽŰƇŰƓ ĻƉž
ŴŷŲƕŽźŸĻſƀŸŹżŰƎƂƌƁƏĻŰŲƂžżŰƂŸƇŽž
p
ŢƕŻƌźŸĻŴŻƏĻƁŸƁƂŵżŸĻűŵŷźŻƎƇŵŲžųžĻźŵƀƃŲŰŽŽƏ
ĻŞſƆƕƏŰźƁŵƁƃŰƀ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻƇŸƂŰŹƂŵĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŒƁƂƃſ
ŒżŸźŰŹƂŵŲŸżŸźŰŹƂŵĻƄƃŽźƆƕƎĻŲĻƂŵŻŵ
ƄžŽŽžżƃĻƀŵŶŸżƕĻŲĻżŵŽƎĻşŸƀƑ
p şƁŴƅŸžŸƇƁƀĻĻŴŷŲƕŽžźĻſŵƀŵŲžŴŸƂƌƁƏ
ŷĻƁŸƁƂŵżŸĻŲƕŻƌŽƕĻƀƃźŸĻŽŰĻżžűƕŻƌŽŸŹ
ƂŵŻŵƄžŽĻŔŻƏĻŴŵƏźŸƅĻżžűƕŻƌŽŸƅĻƂŵŻŵ
ƄžŽƕŲĻŷƓŴŽŰŽŽƏĻſŵƀŵƀŸŲŰƓƂƌƁƏĻŦŵ
ŽžƀżŰŻƌŽžĻŤƃŽźƆƕƏĻŲƕŻƌŽƕĻƀƃźŸĻŷŰſŸ
ƂŰƓ ĻƇŸĻŽŵĻƅžƇŵƂŵĻŲŸĻŷŽžŲƃĻſƕŴźŻƎƇŸƂŸ
ƂŵŻŵƄžŽ
p ŠųŴƃųƅƏഹĻĻžſƆƕƏĻŴŻƏĻŲŸźŻŸźƃ
ƂƀŵƂƌžƖĻžƁžűŸĻŷŰĻŴžſžżžųžƎĻźŽžſžźĻŷ
ƆŸƄƀŰżŸĻ ſžƂžƇŽŸŹĻŲŸźŻŸźĻſŵƀŵŲž
ŴŸƂƌƁƏĻŲĻƀŵŶŸżĻžƇƕźƃŲŰŽŽƏ ŤƂŻƄŽŻŷźŵƘƀŽƘŵ
šſŸƁźŸĻŴŷŲƕŽźƕŲĻźžſƕƎƎƂƌƁƏĻŽŰĻſƀŸƁƂƀƕŹ
ŲƕŻƌŽƕĻƀƃźŸĻŷĻźžŶŽŸżĻŽžŲŸżĻŷƓŴŽŰŽŽƏżĻƕ
ŽŰŴŰŻƕĻƁŸŽƅƀžŽƕŷƃƎƂƌƁƏĻſƀŸĻſžŴŰŻƌƈŸƅ
ŷƓŴŽŰŽŽƏƅĻţĻŷŲŸƇŰŹŽžżƃĻŲŸųŻƏŴƕĻſžŲŵƀ
ŽƕƂƌĻƀŵųƃŻƏƂžƀĻ670'ĻŻƕŲžƀƃƇ ĻƉžűĻŷŰŹƂŸĻŲ
ŶƃƀŽŰŻĻŴŷŲƕŽźƕŲĻŕƄŸźŵƁƀŽŻ
ŊƀƇƁƃſųƉƘżƀƁƃƁźŵųŹųžƏƀųƄŻƄƅŸſų
ŢƃŻƄƅƃƘżŵƘžƏƀƘƃƆŽŻ$NWGVQQVJŸ
ŒĻƂŵŻŵƄžŽŽžżƃĻƀŵŶŸżƕĻżžŶŻŸŲžĻſžűŰƇŸƂŸ
ƃƁƕĻƁſŸƁźŸĻŲŸźŻŸźƕŲ ĻşŸƀƑƅŸžŸƇƁƀų
ŕƄŸźŵƁƀŽŻ
p
p
p
p
p
ŕƄŸźŵƁƀŽŻ
ŢƃƁƂƆƌŸƀƀƎŸźŵƁƀŽŻ
ŢƃŻƀƒƅƎŸźŵƁƀŽŻ
ŠųŴƃųƀƀƎŸƀƁſŸƃų
ŢƃƁŷƁžŹŻƅŸžƏƀƁƄƅƏźŵƁƀŽų
ŢţśşŊťŝœ
şŵŲŽƕĻżžŴŵŻƕĻżžűƕŻƌŽŸƅĻƂŵŻŵƄžŽƕŲĻŲƕŴž
űƀŰŶŰƎƂƌĻƁſŸƁžźĻžƁƂŰŽŽƕƅĻŽŰűƀŰŽŸƅ
ŽžżŵƀƕŲĻƃĻŷŲžƀžƂŽžżƃĻſžƀƏŴźƃ
ŤŽƃŻƀƏŽųŶƁžƁƄƁŵƁƙƂƁƋƅŻ
ţĻŷŲŸƇŰŹŽžżƃĻżžŶŽŰĻŷŰſƀžųƀŰżƃŲŰƂŸ
ŽžżŵƀĻƈŲŸŴźžųžĻŽŰűžƀƃĻųžŻžƁžŲžƖĻſžƈƂŸĻƕ
ſžƂƕżĻŽŰűŸƀŰƂŸĻŹžųžĻžŴŽŸżĻŴžŲųŸżĻŽŰƂŸ
ƁźŰŽŽƏżĻŽŰĻ
ŝžżŵƀĻƁźƀŸŽƌźŸĻųžŻžƁžŲžƖĻſžƈƂŸĻżžŶŽŰ
ŷżƕŽŸƂŸĻŲĻƂŵŻŵƄžŽŽžżƃĻƀŵŶŸżƕĻƂƃƂĻşŸƀƑ
ƅŸžŸƇƁƀų šƂƉŻŻźŵƁƀŽų ŠƁſŸƃ
ŶƁžƁƄƁŵƁżƂƁƊƅƎ śźſŸƀŻƅƏƀƁſŸƃ
ůźƉžĻŲĻƂŵŻŵƄžŽƕĻŽŵĻŷűŵƀŵŶŵŽžĻŽžżŵƀ
ųžŻžƁžŲžƖĻſžƈƂŸ ĻƆŵĻżŵŽƎĻżžŶŽŰĻŰźƂŸŲƃ
ŲŰƂŸĻžŴŽŸżĻŴžŲųŸżĻŽŰƂŸƁźŰŽŽƏżĻŽŰĻźŽžſźƃ
ŠųžųƋƅƆŵųƀƀƒųƆŷƘƁ
ŤŻŶƀųžŻŷźŵƘƀŽų
ŖƆƊƀƅŸžŷźŵ
œƃƇŽƕƁƂƌĻƂŵŻŵƄžŽŽžųžĻŴŷŲƕŽźŰĻżžŶŽŰĻŷżƕ
ŽŸƂŸĻƂƕŻƌźŸĻſƕŴĻƇŰƁĻŰźƂŸŲŽžųžĻŲŸźŻŸźƃ
ŒŸźžƀŸƁƂžŲƃŹƂŵĻźŽžſźžŲƃĻſŰŽŵŻƌĻŽŰĻźŵƀżƕ
ŰűžĻſžŲŵƀƂŰŹƂŵĻƀŵųƃŻƏƂžƀĻ81.
ŖƆƊƀƘƄƅƏųƆŷƘƁƄŻƄƅŸſŻ
ŗŰĻŲƕŴƁƃƂŽžƁƂƕĻŰźƂŸŲŽžųžĻŴŷŲƕŽźŰ ĻųƃƇŽƕƁƂƌ
ŰƃŴƕžƁŸƁƂŵżŸĻżžŶŽŰĻƀŵųƃŻƎŲŰƂŸĻŷŰĻŴžſž
żžųžƎĻ81. ĻƏźĻŷŰŷŲŸƇŰŹ
ŢţśşŊťŝœ
şƀŸĻŰźƂŸŲŽžżƃĻŴŶŵƀŵŻƕĻſƀžųƀŰŲŰŽŽƏĻſƕŴ
ƇŰƁĻŲƅƕŴŽžųžĻŲŸźŻŸźƃĻŷŲƃźĻſƀžųƀŰŲŰŽŽƏ
żžŶŵĻűƃƂŸĻŲŸżźŽŵŽŸŹĻŰŲƂžżŰƂŸƇŽžĻŒżŸ
źŰŹƂŵŲŸżŸźŰŹƂŵĻŲĻƂŵŻŵƄžŽŽžżƃĻƀŵŶŸżƕĻŲ
żŵŽƎĻşŸƀƑƅŸžŸƇƁƀų ŠųƄƅƃƁżŽŻ
ƅŸžŸƇƁƀų ŚŵƆŽŻŶƃƁſŽƁƄƅƏ ŦŴƃųƅƏ
źŵƆŽƃųŷŻƁ
ŖƆƊƀƘƄƅƏŷźŵƘƀŽų
ŤƃŽźƆƕƏĻŲƕŻƌŽƕĻƀƃźŸĻżŰƓĻŲŻŰƁŽƕĻżŵŻžŴƕƖ
ŴŷŲƕŽźŰ ĻƏźƕĻżžŶŽŰĻžűŸƀŰƂŸĻŲĻƂŵŻŵƄžŽŽžżƃ
ƀŵŶŸżƕĻŷŰĻŴžſžżžųžƎĻşŸƀƑƅŸžŸƇƁƀų
ŠųƄƅƃƁżŽŻƅŸžŸƇƁƀų ŚŵƆŽŻ
ŶƃƁſŽƁƄƅƏ ţŻƀŶƅƁƀƎ ŤŻŶƀųžźŵƁƀŽų
ĻƂžƉž
ţĻƂŵŻŵƄžŽŽžżƃĻƀŵŶŸżƕĻŷŽŰŹŴƕƂƌĻŲĻżŵŽƎ
şŸƀƑƅŸžŸƇƁƀų ŠųƄƅƃƁżŽŻƅŸžŸƇƁƀų
ŚŵƆŽŻŶƃƁſŽƁƄƅƏ ŖƃƁſŽƁƄƅƏ
ƃŻƀŶƅƁƀųĻƕĻŲƕŴƀŵųƃŻƎŹƂŵĻųƃƇŽƕƁƂƌĻƀŵųƃŻƏƂž
ƀžżĻ81.ĻŝŰƂŸƁŽƕƂƌĻ1-/'07 ĻƉžűĻſžƇƃƂŸ
ųƃƇŽƕƁƂƌĻŰƃŴƕžĻŝŰƂŸƁŽƕƂƌĻ':+6ĻŴŻƏĻŷűŵƀŵ
ŶŵŽŽƏ
ţĻŴŵƏźŸƅĻżžűƕŻƌŽŸƅĻƂŵŻŵƄžŽŰƅĻƀŸŽųƂžŽ
ſƕŴźŻƎƇŵŽžųžĻƂŵŻŵƄžŽƃĻŽŵĻŲŸżŸźŰƓƂƌƁƏ
ſƀŸĻŲŸźžƀŸƁƂŰŽŽƕĻŲŻŰƁŽžųžĻƁŸųŽŰŻƃ
ŲŸźŻŸźƃĻſƀŸƁƂƀžƎĻŲƕŻƌŽƕĻƀƃźŸ
ŔŻƏĻžűƀŰŽŽƏĻżŵŻžŴƕƖĻŴŷŲƕŽźŰĻſƕŴźŻƎƇŵŽžųž
ƂŵŻŵƄžŽƃĻŲĻƂŵŻŵƄžŽŽžżƃĻƀŵŶŸżƕĻſŵƀŵ
ŹŴƕƂƌĻŴžĻżŵŽƎĻşŸƀƑƅŸžŸƇƁƀų
ŠųƄƅƃƁżŽŻƅŸžŸƇƁƀų ŚŵƆŽŻ
ŶƃƁſŽƁƄƅƏ ţŻƀŶƅƁƀƎ ţŻƀŶƅƁƀ
ſƁŴŻžƏƀƁŶƁƅŸžŸƇƁƀų
ŝŵĻſƕŴƂƀŸżƃƓƂƌƁƏĻŲƁƕżŰĻżžűƕŻƌŽŸżŸĻƂŵŻŵƄžŽŰżŸ
ĻŞſƆƕƏŰźƁŵƁƃŰƀ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻƇŸƂŰŹƂŵĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŒƁƂƃſ
ŊƀƇƁƃſųƉƘżƀƁƃƁźŵųŹųžƏƀųƄŻƄƅŸſų
ŢƃŻƄƅƃƘżŵƘžƏƀƘƃƆŽŻ$NWGVQQVJŸ ťŸžŸƇƁƀƀųƒŽƀŻŶų
ŢţśşŊťŝœ
ŇƁŽƃƓĻŴŲƕĻƂŵŻŵƄžŽŽƕĻźŽŸųŸĻŒžŽŸĻžűƓŴŽŰŽƕĻƕ
ŲƕŴžűƀŰŶŰƎƂƌƁƏĻƏźĻžŴŽŰĻŲĻŰŲƂžżžűƕŻƕ
ŠŵŴŰųƃŲŰŽŽƏĻŷŰſŸƁƕŲĻƂŵŻŵƄžŽŽžƖĻźŽŸųŸĻŷ
ŰŲƂžżžűƕŻƏĻſƀŸŷŲŵŴŵĻŴžĻƁƂŲžƀŵŽŽƏ
ŽžŲžųžĻŷŰſŸƁƃĻŲĻƂŵŻŵƄžŽŽƕŹĻźŽŸŷƕĻŰŲƂž
żžűƕŻƏ ĻſƀŸĻƆƌžżƃĻƆƕĻŷżƕŽŸĻŽŵĻűƃŴƃƂƌ
ŷűŵƀŵŶŵŽƕĻŲĻƂŵŻŵƄžŽƕĻŗĻŰŲƂžżžűƕŻƏĻƆŵ
űƃŴŵĻŲŸųŻƏŴŰƂŸĻƂŰź ĻŽŰƇŵĻƃĻŲŰƁĻƓĻŴƃűŻƕ
źŰƂĻŷŰſŸƁƃĻŷĻƀƕŷŽŸżŸĻżƕŽƕŰƂƎƀŰżŸ
ŗŰƃŲŰŶƂŵĻƂŰźžŶ ĻƉžĻſƀŸĻŷűŵƀŵŶŵŽŽƕ
ŽžżŵƀƃĻźžƀžƂźžųžĻŽŰűžƀƃĻƇŸĻƀŵŴŰųƃ
ŲŰŽŽƕĻźžŽƂŰźƂƃ ĻƆŵĻſƀŸŷŲŵŴŵĻŴžĻƁƂŲž
ƀŵŽŽƏĻŽžŲžųžĻŷŰſŸƁƃĻŲĻƂŵŻŵƄžŽŽƕŹĻźŽŸŷƕ
ŰŲƂžżžűƕŻƏ
p ŐŲƂžżžűƕŻƌĻŷŰŲŰŽƂŰŶƃƓĻƂŵŻŵƄžŽŽƃ
źŽŸųƃĻżžűƕŻƌŽžųžĻƂŵŻŵƄžŽƃĻƕĻŲƕŴžűƀŰ
ŶŰƓĻƖƖĻƂƕŻƌźŸĻƂžŴƕ ĻźžŻŸĻƂŵŻŵƄžŽ Ļŷ
ƏźžųžĻŴŰŽŰĻƂŵŻŵƄžŽŽŰĻźŽŸųŰĻűƃŻŰĻŷŰŲ
ŰŽƂŰŶŵŽŰ ĻƓĻſƕŴźŻƎƇŵŽŸżĻŴžĻƁŸƁƂŵżŸ
p ŐŲƂžżžűƕŻƌĻƂŰźžŶĻżŰƓĻŲűƃŴžŲŰŽƃĻƂŵŻŵ
ƄžŽŽƃĻźŽŸųƃĻŒžŽŰĻżƕƁƂŸƂƌĻƃƁƕĻźžŽ
ƂŰźƂŸ ĻŷűŵƀŵŶŵŽƕĻŲĻŰŲƂžżžűƕŻƕĻŽŵŷŰ
ŻŵŶŽžĻŲƕŴĻƂžųž ĻƏźŸŹĻƂŵŻŵƄžŽĻűƃŲĻſƕŴ
źŻƎƇŵŽŸŹĻſƕŴĻƇŰƁĻƖƅĻŷűŵƀŵŶŵŽŽƏĻŦƕ
źžŽƂŰźƂŸĻŲŸŴŸżƕĻŴŻƏĻƃƁƕƅĻźžƀŸƁƂƃŲŰƇƕŲ
ŽŵŷŰŻŵŶŽžĻŲƕŴĻƂžųž ĻƏźŸŹĻƂŵŻŵƄžŽĻſƕŴ
źŻƎƇŵŽŸŹĻŴžĻŰŲƂžżžűƕŻƏĻůźƉžĻŰűž
ŽŵŽƂĻŷűŵƀŵŶŵŽŸŹĻŲĻŰŲƂžżžűƕŻƕĻſŵƀŵŴ
ƆŸżĻŰűžŽŵŽƂžżĻŲĻƂŵŻŵƄžŽŽƕŹĻźŽŸŷƕ
ŲƕŴžűƀŰŶŰƓƂƌƁƏĻƁŸżŲžŻĻ
ūŵŻŷŽŻżƂƁƋƆŽųŴƁƀŸƀƅƘŵ
ţĻŲŸƅƕŴŽžżƃĻŷžűƀŰŶŵŽŽƕĻŵźƀŰŽŰĻſžŲŵƀŽƕƂƌ
670'ĻſƀŰŲžƀƃƇ ĻƉžűĻŲŸŲŵƁƂŸĻŽŰĻŵźƀŰŽ
ƁſŸƁžźĻźžŽƂŰźƂƕŲĻşžŲŵƀƂŰŹƂŵĻ670' ĻƉžű
žűƀŰƂŸĻŰűžŽŵŽƂŰ ĻƕĻŽŰƂŸƁŽƕƂƌĻ1-/'07
ŴŻƏĻŲŸźŻŸźƃ
ŔŻƏĻűƃŴƌƏźŵĻŲŸźžƀŸƁƂŰŽŽƏĻƂŵŻŵƄžŽŽžƖ
źŽŸųŸĻſžƂƀŵűƃƓ ĻƉžűĻŲųžƀƕĻƂŵŻŵŲƕŷƕŹŽžųž
ŵźƀŰŽŰĻŲƕŴžűƀŰŶŰŲƁƏĻƁŸżŲžŻĻ
ĻŰĻſƀŸ
ƁƂƀƕŹĻŲƕŻƌŽƕĻƀƃźŸĻſŵƀŵűƃŲŰŲĻƃĻƂŵŻŵƄžŽ
ŽžżƃĻƀŵŶŸżƕ
şƕŴĻƕżŵŽŵżĻŰűžŽŵŽƂŰĻŽŰŲžŴŸƂƌƁƏĻŽžżŵƀ
ƂŵŻŵƄžŽƃ ĻƏźŸŹĻžűŸƀŰƓƂƌƁƏĻŷŰĻŷŰżžŲƇƃŲŰŽ
ŽƏżĻşƀŸĻſžƏŲƕĻƁŸżŲžŻƃĻ!ĻſƀŰŲžƀƃƇĻŲƕŴ
ƕżŵŽƕĻŰűžŽŵŽƂŰĻƆŵĻžŷŽŰƇŰƓ ĻƉžĻŴŻƏĻƆƌžųž
ƕżŵŽƕĻŷűŵƀŵŶŵŽžĻŴŵźƕŻƌźŰĻƂŵŻŵƄžŽŽŸƅ
ŽžżŵƀƕŲĻŝŰƂŸƁŽƕƂƌĻ1-/'07 ĻƉžűĻŲƕŴž
űƀŰŷŸƂŸĻƆŸƄƀŸĻŗżƕŽƎŹƂŵĻƕĻŽŰűŸƀŰŹƂŵ
Žžżŵƀ ĻƕŽƈŸŹĻŲƕŴĻƂžųž ĻƉžĻſƀžſžŽƃƓƂƌƁƏĻŷŰ
ŷŰżžŲƇƃŲŰŽŽƏż ĻſžŲŵƀƂŰƎƇŸĻ670'ĻŝŰƂŸƁ
ŽƕƂƌĻźŽžſźƃĻ1-/'07ĻŴŻƏĻŲŸźŻŸźƃ
ŐƃŴƕžƁŸƁƂŵżŰĻŷűŵƀƕųŰƓĻźžſƕƎĻƂŵŻŵƄžŽŽžƖ
źŽŸųŸĻźžŶŽžųžĻƁſžŻƃƇŵŽžųžĻżžűƕŻƌŽžųž
ƂŵŻŵƄžŽƃĻŢŵŻŵƄžŽŽŰĻźŽŸųŰĻżžŶŵĻűƃƂŸ
ŰŲƂžżŰƂŸƇŽžĻƁźžſƕŹžŲŰŽŰĻŲĻŰƃŴƕžƁŸƁƂŵżƃ
ſƀŸĻźžŶŽžżƃĻŷƓŴŽŰŽŽƕ
ŒŸĻżžŶŵƂŵĻſƀžŲžŴŸƂŸĻſžƈƃźĻſžĻƁſŸƁźƃ
ŰűžŽŵŽƂƕŲĻŷŰĻſžƇŰƂźžŲžƎĻŻƕƂŵƀžƎĻŰűžŽŵŽƂŰ
ŷŰĻŴžſžżžųžƎĻźŽžſźžŲžƖĻſŰŽŵŻƕĻƆŵŽƂƀŰŻƌ
ŽžƖĻźžŽƁžŻƕĻ ŴŸŲŚŽžſźŸĻŲŲŵŴŵŽŽƏĻƁŸżŲž
ŻƕŲĻŽŰĻƆŵŽƂƀŰŻƌŽƕŹĻźžŽƁžŻƕ p
ŔžĻƁſŸƁźƃĻŰűžŽŵŽƂƕŲĻƂŰźžŶĻżžŶŽŰĻŷŰŹƂŸĻŲ
ŷŲŸƇŰŹŽžżƃĻŲŸųŻƏŴƕĻƈŻƏƅžżĻŽŰƂŸƁźŰŽŽƏĻƂŰ
ƃƂƀŸżƃŲŰŽŽƏĻźŽžſźŸĻŽŰĻźŽžſźžŲƕŹĻſŰŽŵŻƕ
ƆŵŽƂƀŰŻƌŽžƖĻźžŽƁžŻƕĻŴŻƏĻƂƕƓƖĻŻƕƂŵƀŸ ĻŷĻƏźžƖ
ſžƇŸŽŰƓƂƌƁƏĻƕżƏĻŰűžŽŵŽƂŰĻŝŰſƀŸźŻŰŴ
ŴžŲųŵĻŽŰƂŸƁźŰŽŽƏĻŽŰĻźŽžſźƃĻĻŷŰűŵŷſŵƇƃƓ
żŸƂƂƓŲŸŹĻŴžƁƂƃſĻŴžĻƂƕƓƖĻƇŰƁƂŸŽŸĻƁſŸƁźƃ
ŒżŸźŰŹƂŵŲŸżŸźŰŹƂŵĻƄƃŽźƆƕƎĻŲĻƂŵŻŵ
ƄžŽŽžżƃĻƀŵŶŸżƕĻŲĻżŵŽƎĻşŸƀƑ
ƅŸžŸƇƁƀų ŠųƄƅƃƁżŽŻƅŸžŸƇƁƀų
ŚųŶƃƆźŽųƅŸžŸƇƁƀƀƁżŽƀŻŶŻ
ůźƉžĻŽžżŵƀĻƂŵŻŵƄžŽƃĻŰűžŽŵŽƂŰ ĻŲƕŴĻƏźžųž
ŽŰŴƅžŴŸƂƌĻŲƅƕŴŽŸŹĻŴŷŲƕŽžź ĻŲŽŵƁŵŽŸŹĻŲ
ƂŵŻŵƄžŽŽƃĻźŽŸųƃ ĻŲƕŽĻŷƏŲŻƏƓƂƌƁƏĻŽŰĻƂŵŻŵ
ŲƕŷƕŹŽžżƃĻŵźƀŰŽƕ
ĻŞſƆƕƏŰźƁŵƁƃŰƀ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻƇŸƂŰŹƂŵĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŒƁƂƃſ
ŊƀƇƁƃſųƉƘżƀƁƃƁźŵųŹųžƏƀųƄŻƄƅŸſų
ŢƃŻƄƅƃƘżŵƘžƏƀƘƃƆŽŻ$NWGVQQVJŸ
ŰűžŽŵŽƂƕŲ ĻŴŵĻŷŽŰƅžŴƏƂƌƁƏĻźžŽƂŰźƂŸ ĻƉž
ſžƇŸŽŰƎƂƌƁƏĻŷĻŻƕƂŵƀŸĻ/
ŝƀƁƂŽŻŵŵŸŷŸƀƀƒƄŻſŵƁžƘŵƀų
ƉŸƀƅƃųžƏƀƘżŽƁƀƄƁžƘ
ŝƀƁƂŽų
ŢƃŻƀƉŻƂƃƁŴƁƅŻ
şƀžżƕŶžźĻĻ ĻĻ Ļ!ĻĻĻĻ Ļ Ļ
ŝƀƁƂŽų
ŔŻƏĻſƀžŲŵŴŵŽŽƏĻſžƈƃźƃĻƇŸĻƀŵŴŰųƃŲŰŽŽƏ
źžŽƂŰźƂƃĻŷŰŹŴƕƂƌĻŴžĻşŸƀƑƅŸžŸƇƁƀų
ťŸžŸƇƁƀƀųƒŽƀŻŶų ŢƁŻƄŽĻŲĻƀŵŶŸżƕ
ƂŵŻŵƄžŽƃ
ŢƃŻƀƉŻƂƃƁŴƁƅŻ
ĻĻQĻX
Ļ
ŢţśşŊťŝœ
ţĻƁŸƁƂŵżƕĻ)JHIĻ1FSGPSNBODFĻŽŵżŰƓĻźžŻƕ
ƉŰƂźŰĻſƀžźƀƃƇƃŲŰŽŽƏĻƂŵźƁƂƃ ĻžƂŶŵ
670'ĻŽŵĻżžŶŽŰĻŲŸźžƀŸƁƂžŲƃŲŰƂŸĻŴŻƏ
ŲŲŵŴŵŽŽƏĻƂŵźƁƂƃĻŔŻƏĻƆŸƅĻƆƕŻŵŹĻſŵƀŵ
ŴűŰƇŵŽƕĻƂƕŻƌźŸĻűƃźŲŵŽžƆŸƄƀžŲƕĻźŽžſźŸ
ŽŰĻſŰŽŵŻƕĻźŵƀƃŲŰŽŽƏĻƆŵŽƂƀŰŻƌŽžƖĻźžŽ
ƁžŻƕ
ŢƁƋƆŽŽƁƀƅųŽƅƘŵ
"Ļ#Ļ$ĻèĻœĻĐĻĴĻŸĻ
%Ļ&Ļ'ĻĜĻ¡Ļ
(Ļ)Ļ*ĻĢĻ
şžŲŵƀƂŰŹƂŵĻ670' ĻƉžűĻŷŽŰŹƂŸĻűŰŶŰŽƃ
ŻƕƂŵƀƃ ĻŽŰƂŸƁŽƕƂƌĻ1-/'07 ĻƉžűĻſƕŴ
ƂŲŵƀŴŸƂŸĻŲŸűƕƀĻŢŰźžŶĻżžŶŽŰĻŲŸźžƀŸ
ƁƂžŲƃŲŰƂŸĻźŽžſźŸĻƆŸƄƀĻƂŰĻŻƕƂŵƀĻŽŰ
ſŰŽŵŻƕĻźŵƀƃŲŰŽŽƏĻƆŵŽƂƀŰŻƌŽžƖĻźžŽƁžŻƕ
+Ļ,Ļ-Ļ
.Ļ/Ļ0Ļ®ĻĦĻĤĻćĻ
1Ļ2Ļ3Ļ4Ļ·Ļ
5Ļ6Ļ7Ļ´ĻøĻ
8Ļ9Ļ:Ļ;Ļ
ŘŵƖźƂžƏźƃŶƀſƉƄŻűŲſžŶžƃƖųŸűŵſƀſŽſŴſƏ
ŻſżƖƊűƃŻűƀƁſŻƁƄƈƄųűžžƐƃŶŻƂƃƄ
šſŸƁžźĻƁŸżŲžŻƕŲ
ŗżƕŽŰĻƀŵŶŸżƃĻŲŲŵŴŵŽŽƏĻ ŴŸŲĻŽŰŲŵŴŵŽƃ
ŽŸŶƇŵĻƂŰűŻŸƆƎ
ŢŵŻŵƄžŽŽŰƏĻźŽŸųŰ
ŗżƕŽƎƓĻƀŵųƕƁƂƀ
şƀžŴžŲŶƃŹƂŵĻŴƕƏƂŸĻƂŰźŸżĻƁŰżŵĻƇŸŽžżĻŷ
ŽŰƁƂƃſŽžƎĻŻƕƂŵƀžƎ ĻƂžƉžĻŠŵŷƃŻƌƂŰƂ
ſžƈƃźƃĻŲƕŴžűƀŰŶŰƓƂƌƁƏĻƃĻƂŵŻŵƄžŽŽƕŹ
źŽŸŷƕĻ ũžűĻŷżƕŽŸƂŸĻƀŵŶŸżĻŲŲŵŴŵŽŽƏĻƂŵźƁƂƃĻŽŰ
ƆŸƄƀŸĻƇŸĻƁſŵƆƕŰŻƌŽƕĻƁŸżŲžŻŸ ĻŰűžĻŶ
ŴŻƏĻſŵƀŵƅžŴƃĻŴžĻƂŵŻŵƄžŽŽžƖĻźŽŸųŸ
ſžŲŵƀƂŰŹƂŵĻ670'ĻŴžĻžŴŽƕƓƖĻŷĻžſƆƕŹĻƃ
ƁſŸƁźƃĻŴŻƏĻŷżƕŽŸĻƀŵŶŸżƃĻŲŲŵŴŵŽŽƏĻ ŦŵĻƁƂžƁƃƓƂƌƁƏĻƂƕŻƌźŸĻſŰźŵƂƕŲĻ)JHIĻ1FSGPSNBODF Ļ.VMUJNFEJBĻƂŰĻ1SFNJVNĻ4PVOEĻ.VMUJNFEJB
ĻŞſƆƕƏŰźƁŵƁƃŰƀ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻƇŸƂŰŹƂŵĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŒƁƂƃſ
ŊƀƇƁƃſųƉƘżƀƁƃƁźŵųŹųžƏƀųƄŻƄƅŸſų
ŢƃŻƄƅƃƘżŵƘžƏƀƘƃƆŽŻ$NWGVQQVJŸ ŴŸŲĻſžƏƁŽŵŽŽƏĻƃĻŽŰŲŵŴŵŽƕŹĻŽŸŶƇŵ
ƂŰűŻŸƆƕ ĻƕĻŽŰƂŸƁŽƕƂƌĻ1-/'07
#$%
ŤžŸŷ
ŗżƕŽƎŹƂŵĻƀŵŶŸżĻŲŲŵŴŵŽŽƏ
ƂŵźƁƂƃĻƂŰĻƆŸƄƀĻŷŰĻŴžſžżž
ųžƎĻ1-/'07
şƀžźƀƃƇƃŹƂŵĻŴžĻŷžűƀŰŶŵŽŽƏ
ƁſŵƆƕŰŻƌŽŸƅĻƁŸżŲžŻƕŲĻŷŰ
ŴžſžżžųžƎĻ1-/'07
źŽžſźƃĻşƀžŴžŲŶƃŹƂŵĻŴƕƏƂŸĻƂŰźŸżĻƁŰżŵ
ƇŸŽžżĻŷĻŽŰƁƂƃſŽžƎĻŻƕƂŵƀžƎ ĻƂžƉžĻŒŲŵ
ŴŵŽŽƏĻƁŸżŲžŻƃĻſƀŸĻŽŰƂŸƁźŰŽŽƕĻźŽžſźŸĻſƕŴ
ƂŲŵƀŴŶƃƓƂƌƁƏĻŽŰƂŸƁźŰŽŽƏżĻŽŰƁƂƃſŽžƖ
źŽžſźŸ
ŔŻƏĻŲŲŵŴŵŽŽƏĻŽžżŵƀƃĻŽŰƂŸƁŽƕƂƌĻƕĻƃƂƀŸ
żƃŹƂŵĻźŽžſźƃĻŷĻŲƕŴſžŲƕŴŽŸżĻŽžżŵƀžż
ŠƁŵŻżŽƁƀƅųŽƅ
şƀŸĻžűƀŰŽŽƕĻƀƏŴźƃĻśſƒĻŽŰƂŸƁŽƕƂƌĻ1-
/'07 ĻƉžűĻŷŰŴŰƂŸĻƀŵŶŸżĻŲŲŵŴŵŽŽƏ
ŴŸŲƕƂƌƁƏĻŽŰŲŵŴŵŽƃĻŲŸƉŵĻƕŻƎƁƂƀŰƆƕƎ ŒŵŴŵĻŴžĻƂŵŻŵƄžŽŽžƖĻźŽŸųŸ
ĻşžŲŵƀƂŰŹƂŵĻ670' ĻƉžű
žűƀŰƂŸĻźžŽƂŰźƂ ĻŽŰƂŸƁŽƕƂƌ
1-/'07 ĻƉžűĻſŵƀŵųŻƏŽƃƂŸ
ŷűŵƀŵŶŵŽƕĻŽžżŵƀŸĻƂŰĻƕŽƈƃ
ƕŽƄžƀżŰƆƕƎ
ŚžƀžƂźŵĻŽŰƂŸƁźŰŽŽƏĻŽŰĻ':+6ĻŲŸŴŰŻƏƓ
žƁƂŰŽŽƕŹĻŲŲŵŴŵŽŸŹĻƁŸżŲžŻĻŔžŲųŵĻŽŰƂŸ
ƁźŰŽŽƏĻŽŰĻ':+6ĻŲŸŴŰŻŸƂƌĻŲƁƕĻŲŲŵŴŵŽƕĻƁŸż
ŲžŻŸ
şƀŸĻŽŰƂŸƁźŰŽŽƕĻŽŰĻźŽžſźƃĻŷĻƆŸƄƀžƎĻŽŰ
ƆŵŽƂƀŰŻƌŽƕŹĻźžŽƁžŻƕĻſƀŸĻŲƕŴžűƀŰŶŵŽŽƕ
źžŻƕƉŰƂźŰĻſƀžźƀƃƇƃŲŰŽŽƏĻƂŵźƁƂƃĻ ŴŸŲ
ŽŰŲŵŴŵŽƃĻŲŸƉŵĻƕŻƎƁƂƀŰƆƕƎ ĻŽŰĻƂŵŻŵŲƕŷƕŹ
ŽžżƃĻŵźƀŰŽƕĻŷƏŲŸƂƌƁƏĻŽžŲŸŹĻƁſŸƁžźĻƁŸżŲž
ŻƕŲĻ ĻşƀžŴžŲŶƃŹƂŵĻŽŰƂŸƁźŰƂŸĻŽŰĻźŽžſźƃĻŷ
ƆŸƄƀžƎ ĻŴžźŸĻŽŰĻŵźƀŰŽƕĻŽŵĻŷƏŲŸƂƌƁƏ
űŰŶŰŽŰĻŻƕƂŵƀŰ ĻſƕƁŻƏĻƆƌžųžĻŲƕŴſƃƁƂƕƂƌ
ŢţśşŊťŝœ
ţĻƁŸƁƂŵżƕĻ)JHIĻ1FSGPSNBODFĻŽŵżŰƓĻźžŻƕ
ƉŰƂźŰĻſƀžźƀƃƇƃŲŰŽŽƏĻƂŵźƁƂƃ ĻžƂŶŵ
670'ĻŽŵĻżžŶŽŰĻŲŸźžƀŸƁƂžŲƃŲŰƂŸĻŴŻƏ
ŲŲŵŴŵŽŽƏĻƂŵźƁƂƃĻŔŻƏĻƆŸƅĻƆƕŻŵŹĻſŵƀŵ
ŴűŰƇŵŽƕĻƂƕŻƌźŸĻűƃźŲŵŽžƆŸƄƀžŲƕĻźŽžſźŸ
ŽŰĻſŰŽŵŻƕĻźŵƀƃŲŰŽŽƏĻƆŵŽƂƀŰŻƌŽžƖĻźžŽ
ƁžŻƕ
şžŲŵƀƂŰŹƂŵĻ670' ĻƉžűĻŷŽŰŹƂŸĻűŰŶŰŽƃ
ŻƕƂŵƀƃ ĻŽŰƂŸƁŽƕƂƌĻ1-/'07 ĻƉžűĻſƕŴ
ƂŲŵƀŴŸƂŸĻŲŸűƕƀĻŢŰźžŶĻżžŶŽŰĻŲŸźžƀŸ
ƁƂžŲƃŲŰƂŸĻźŽžſźŸĻƆŸƄƀĻƂŰĻŻƕƂŵƀĻŽŰ
ſŰŽŵŻƕĻźŵƀƃŲŰŽŽƏĻƆŵŽƂƀŰŻƌŽžƖĻźžŽƁžŻƕ
œųŶŵŶžžƐƖŽŶžƖžſųſŴſűŲſžŶžƃű
ŗżƕŽŰĻƀŵŶŸżƃĻŲŲŵŴŵŽŽƏĻ ŴŸŲĻŽŰŲŵŴŵŽƃ
ŽŸŶƇŵĻƂŰűŻŸƆƎ
şžŻŵĻŲŲŵŴŵŽŽƏ
ŝžŲƕĻŰűžŽŵŽƂŸĻżžŶŽŰĻŲŲžŴŸƂŸĻŲĻƂŵŻŵƄžŽ
ŽžżƃĻƀŵŶŸżƕĻƂƃƂĻşŸƀƑƅŸžŸƇƁƀų
ťŸžŸƇƁƀƀųƒŽƀŻŶų ŠƁŵƎżŽƁƀƅųŽƅ
ŦŵĻƁƂžƁƃƓƂƌƁƏĻƂƕŻƌźŸĻſŰźŵƂƕŲĻ)JHIĻ1FSGPSNBODF Ļ.VMUJNFEJBĻƂŰĻ1SFNJVNĻ4PVOEĻ.VMUJNFEJB
ĻŞſƆƕƏŰźƁŵƁƃŰƀ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻƇŸƂŰŹƂŵĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŒƁƂƃſ
şƀžŴžŲŶƃŹƂŵĻŴƕƏƂŸĻƂŰźŸżĻƁŰżŵĻƇŸŽžżĻŷ
ŽŰƁƂƃſŽžƎĻŻƕƂŵƀžƎ ĻƂžƉžĻŒŲŵŴŵŽŵĻƕżƏ
ŲƕŴžűƀŰŶŰƓƂƌƁƏĻŲĻſžŻƕĻŲŲŵŴŵŽŽƏĻ ĻŽŰ
ƂŵŻŵŲƕŷƕŹŽžżƃĻŵźƀŰŽƕ
ũžűĻŷżƕŽŸƂŸĻƀŵŶŸżĻŲŲŵŴŵŽŽƏĻƂŵźƁƂƃĻŽŰ
ƆŸƄƀŸĻƇŸĻƁſŵƆƕŰŻƌŽƕĻƁŸżŲžŻŸ ĻŰĻƂŰźžŶ
ŴŻƏĻŷżƕŽŸĻƀŵųƕƁƂƀƃĻſžŲŵƀƂŰŹƂŵĻ670'ĻŴž
žŴŽƕƓƖĻŷĻžſƆƕŹĻƃĻƁſŸƁźƃĻ Ļ ŴŸŲĻſžƏƁ
ŽŵŽŽƏĻƃĻŽŰŲŵŴŵŽƕŹĻŽŸŶƇŵĻƂŰűŻŸƆƕ Ļƕ
ŽŰƂŸƁŽƕƂƌĻ1-/'07
ŊƀƇƁƃſųƉƘżƀƁƃƁźŵųŹųžƏƀųƄŻƄƅŸſų
ŢƃŻƄƅƃƘżŵƘžƏƀƘƃƆŽŻ$NWGVQQVJŸ
şƕƁŻƏĻŷŰŲŵƀƈŵŽŽƏĻŲŲŵŴŵŽŽƏĻƕżŵŽƕĻžűŵƀƕƂƌ
1-ĻŷƕĻƁſŸƁźƃĻŽŰĻƂŵŻŵŲƕŷƕŹŽžżƃĻŵźƀŰŽƕĻ ĻƂŰ
ŽŰƂŸƁŽƕƂƌĻ1-/'07ĻŐĻŷŰƀŰŷĻſƀžŴžŲŶƃŹƂŵ
ŲŲžŴŸƂŸĻƂŵŻŵƄžŽŽŸŹĻŽžżŵƀĻƂŰźŸżĻƁŰżŵ
ƇŸŽžż
şƕƁŻƏĻŷŰŲŵƀƈŵŽŽƏĻŲŲŵŴŵŽŽƏĻƂŵŻŵƄžŽŽžųž
ŽžżŵƀƃĻŽŰƂŸƁŽƕƂƌĻ1-/'07ĻƕĻžűŵƀƕƂƌĻƂŸſ
ƂŵŻŵƄžŽŽžųžĻŽžżŵƀŰĻ şƁŴŻžƏƀƎż
Ŗžųŵƀųƒ ĻţųŴƁƅųĻŰűžĻšŴƌŻŸ ĻŝŰƂŸƁŽƕƂƌ
1-/'07ĻŴŻƏĻſƕŴƂŲŵƀŴŶŵŽŽƏ
şƕƁŻƏĻŷŰŲŵƀƈŵŽŽƏĻŷŰſžŲŽŵŽŽƏĻƃƁƕƓƖĻƕŽƄžƀ
żŰƆƕƖ ĻžűŵƀƕƂƌĻŤƁƈƃŽƁƀƅųŽƅĻŲĻżŵŽƎ ĻƉžű
ŷűŵƀŵųƂŸĻźŰƀƂźƃĻŰűžŽŵŽƂŰ
#$
%
ŗżƕŽƎŹƂŵĻƀŵŶŸżĻŲŲŵŴŵŽŽƏ
ƂŵźƁƂƃĻƂŰĻƆŸƄƀĻŷŰĻŴžſžżž
ųžƎĻ1-/'07
ŤžŸŷ
şƀžźƀƃƇƃŹƂŵĻŴžĻŷžűƀŰŶŵŽŽƏ
ƁſŵƆƕŰŻƌŽŸƅĻƁŸżŲžŻƕŲĻŷŰ
ŴžſžżžųžƎĻ1-/'07
1-
ŗűŵƀŵŶƕƂƌĻƂŰĻſŵƀŵŹŴƕƂƌĻŴž
ŗƁŴųŵŻƅƏŽƁƀƅųŽƅĻŷŰĻŴžſž
żžųžƎĻ1-/'07
ůźƉžĻſƕŴĻƆŸżĻŽžżŵƀžżĻŽŵĻŷűŵƀŵŶŵŽžĻŶžŴ
ŽžųžĻŰűžŽŵŽƂŰ ĻŲŰżĻűƃŴŵĻŷŰſƀžſžŽžŲŰŽž
ŷűŵƀŵųƂŸĻŰűžŽŵŽƂŰĻŴŻƏĻžűƀŰŽžųžĻŽžżŵƀŰ
ƈŲŸŴźžųžĻŽŰűžƀƃ
ŗżƕŽƎŹƂŵĻƀŵųƕƁƂƀĻŲŲŵŴŵŽŽƏ
ƁŸżŲžŻƕŲĻŷŰĻŴžſžżžųžƎĻ1-
/'07
ŝŰƂŸƁŽƕƂƌĻ1-/'07 ĻźƃƀƁžƀ
ſŵƀŵƅžŴŸƂƌĻŴžĻſžŻƏĻŲŲŵ
ŴŵŽŽƏĻ ĻŲųžƀƕĻƂŵŻŵŲƕŷƕŹŽžųž
ŵźƀŰŽŰĻŢŵſŵƀĻźƃƀƁžƀĻżžŶŽŰ
ſŵƀŵƁƃŲŰƂŸĻŷŰĻŴžſžżžųžƎ
670'ĻŴžĻŲƕŴſžŲƕŴŽžųžĻżƕƁƆƏ
ŽŰſƀŸźŻŰŴ ĻƉžűĻŲƁƂŰŲŸƂŸ
ŽžŲƕĻŻƕƂŵƀŸĻŰűžĻŲŸŴŰŻŸƂŸ
ƂŵźƁƂĻŷŰĻŴžſžżžųžƎĻ':+6
ũžűĻŲƁƂŰŲŸƂŸĻŽžŲƕĻŻƕƂŵƀŸ
ƁſžƇŰƂźƃĻſžŲŵƀŽƕƂƌƁƏĻŲ
ƀŵŶŸżĻŲŲŵŴŵŽŽƏĻƂŵźƁƂƃĻƈŻƏ
ƅžżĻŽŰƂŸƁźŰŽŽƏĻŽŰĻ1-
/'07
ŢƃŻżƀƒƅƅƒŵƘźŻƅƘŵŽŻX%CTF
ţĻƂŵŻŵƄžŽŽƃĻźŽŸųƃĻŰŲƂžżžűƕŻƏĻżžŶŽŰĻſƀŸ
ŹżŰƂŸĻŲƕŷŸƂƕŲźŸĻW$BSEĻŷĻƕŽƈŸƅĻżžűƕŻƌŽŸƅ
ƂŵŻŵƄžŽƕŲĻ žźƀƕżĻƂŸƅ ĻƉžĻŲĻƆŵŹĻżžżŵŽƂĻſƕŴ
źŻƎƇŵŽƕĻŴžĻŰŲƂžżžűƕŻƏ ĻŔŻƏĻƆƌžųžĻƁŸƁƂŵżŰ
#MVFUPPUIŸĻŰŲƂžżžűƕŻƏĻżŰƓĻűƃƂŸĻſŵƀŵŲŵ
ŴŵŽŰĻƃĻŲŸŴŸżŸŹĻƀŵŶŸżĻŤƃŽźƆƕƏĻŰźƂŸ
ŲƃƓƂƌƁƏĻƃĻƂŵŻŵƄžŽŽžżƃĻƀŵŶŸżƕĻƂƃƂĻşŸƀƑ
ƅŸžŸƇƁƀų ťŸžŸƇƁƀƀųƒŽƀŻŶų
ŢƃŻƀƒƅƏX%CTF
ŤƅųƅƆƄƂųſƒƅŻ
šƂŰƂƃƁĻŷŰſžŲŽŵŽŽƏĻſŰżƏƂƕĻƂŵŻŵƄžŽŽžƖ
źŽŸųŸĻŰŲƂžżžűƕŻƏ ĻŰĻƂŰźžŶĻƂŵŻŵƄžŽŽžƖ
źŽŸųŸĻſƕŴźŻƎƇŵŽžųžĻƂŵŻŵƄžŽƃĻżžŶŽŰĻſžűŰ
ƇŸƂŸĻƃĻƂŵŻŵƄžŽŽžżƃĻƀŵŶŸżƕĻƂƃƂĻşŸƀƑ
ƅŸžŸƇƁƀų ťŸžŸƇƁƀƀųƒŽƀŻŶų
ŤƅųƅƆƄƂųſƒƅŻ
ŠƁſŸƃŻƋŵŻŷŽƁŶƁƀųŴƁƃƆ
ũžűĻŲŲŵƁƂŸĻŽžżŵƀŸĻƈŲŸŴźžųžĻŽŰűžƀƃĻƂƃƂ
şŸƀƑƅŸžŸƇƁƀų ťŸžŸƇƁƀƀųƒŽƀŻŶų
šŷƀƁŽƀƁƂƁƊƀƎżƀųŴƁƃ ĻſƀŸĻƆƌžżƃ
ƁŸƁƂŵżŰĻżŰƓĻſŵƀŵűƃŲŰƂŸĻŲĻƂŵŻŵƄžŽŽžżƃ
ƀŵŶŸżƕ
ŕŻŷųžŻƅŻƅŸžŸƇƁƀƀƆŽƀŻŶƆ
ŝŰűƕƀĻŽžżŵƀƕŲĻƈŲŸŴźžųžĻŽŰűžƀƃĻżžŶŽŰ
ŲŸźžŽƃŲŰƂŸĻŲĻƂŵŻŵƄžŽŽžżƃĻƀŵŶŸżƕĻŷŰ
ŴžſžżžųžƎĻƆŸƄŵƀŽŸƅĻźŽžſžźĻŽŰĻźŽžſźžŲƕŹ
ſŰŽŵŻƕĻƆŵŽƂƀŰŻƌŽžƖĻźžŽƁžŻƕĻƈŻƏƅžżĻŽŰƂŸ
ƁźŰŽŽƏĻźŽžſźŸĻŷĻŲƕŴſžŲƕŴŽžƎĻƆŸƄƀžƎĻƂŰ
ſƕŴƂŲŵƀŴŶŵŽŽƏĻŲŸűžƀƃĻźŽžſźžƎĻ1-/'07
ŢŵŻŵƄžŽŽƃĻźŽŸųƃĻŰŲƂžżžűƕŻƏĻżžŶŽŰĻŲŸŴŰ
ŻŸƂŸĻŦƎĻžſŵƀŰƆƕƎĻƁŻƕŴĻſƀžŲžŴŸƂŸĻŲĻƂŵŻŵ
ƄžŽŽžżƃĻƀŵŶŸżƕĻƂƃƂĻşŸƀƑƅŸžŸƇƁƀų
ťŸžŸƇƁƀƀųƒŽƀŻŶų ŦŷųžŻƅƏ
ƅŸžŸƇƁƀƀƆƑŽƀŻŶƆ
``
ĻŞſƆƕƏŰźƁŵƁƃŰƀ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻƇŸƂŰŹƂŵĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŒƁƂƃſ
ŊƀƇƁƃſųƉƘżƀƁƃƁźŵųŹųžƏƀųƄŻƄƅŸſų
ŢƃŻƄƅƃƘżŵƘžƏƀƘƃƆŽŻ$NWGVQQVJŸ ŢţśşŊťŝœ
ŒŸŴŰŻŵŽŽƏĻźžŽƂŰźƂƕŲĻŲĻƂŵŻŵƄžŽŽƕŹĻźŽŸŷƕ
ŰŲƂžżžűƕŻƏĻŲŸŴŰŻƏƓĻƂƕŻƌźŸĻźžŽƂŰźƂŸĻŲ
ƂŵŻŵƄžŽŽƕŹĻźŽŸŷƕĻŰŲƂžżžűƕŻƏĻŚžŽƂŰźƂŸ
ŲĻƂŵŻŵƄžŽŽƕŹĻźŽŸŷƕĻƂŵŻŵƄžŽƃĻŽŵĻŲŸŴŰŻƏ
ƎƂƌƁƏ
ŊƀƇƁƃſųƉƘƒƂƃƁŵŸƃƄƘƑ$NWGVQQVJŸ
şžƂžƇŽƃĻŲŵƀƁƕƎĻ#MVFUPPUIŸĻŰŲƂžżžűƕŻƏ
żžŶŽŰĻſžŴŸŲŸƂŸƁƏĻŲĻƂŵŻŵƄžŽŽžżƃĻƀŵŶŸżƕ
ƂƃƂĻşŸƀƑƅŸžŸƇƁƀų ŠųƄƅƃƁżŽŻ
ƅŸžŸƇƁƀų ŕŸƃƄŻƒŢš$NWGVQQVJ
ĻŞſƆƕƏŰźƁŵƁƃŰƀ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻƇŸƂŰŹƂŵĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŒƁƂƃſ
ŊƀƇƁƃſųƉƘżƀƁƃƁźŵųŹųžƏƀųƄŻƄƅŸſų
ŖƁžƁƄƁŵƘŽƁſųƀŷŻ ſƁŴƘžƏƀƁŶƁƅŸžŸƇƁƀƆ
ŚųŶųžƏƀųƘƀƇƁƃſųƉƘƒ
ŠžŷſƕŷŽŰŲŰŽŽƏĻųžŻžƁƃĻƕŽƄžƀżŰƆƕŹŽžƀžŷŲŰ
ŶŰŻƌŽžƖĻƁŸƁƂŵżŸĻŴžŷŲžŻƏƓĻŲžŴƕƎĻźŵƀƃŲŰƂŸ
ſŵŲŽŸżŸĻƄƃŽźƆƕƏżŸĻżžűƕŻƌŽžųžĻƂŵŻŵƄžŽƃ
ſƕŴźŻƎƇŵŽžųžĻŷŰĻŴžſžżžųžƎĻ#MVFUPPUIŸ
ŰűžĻŽŰŲƕųŰƆƕŹŽžƎĻƁŸƁƂŵżžƎĻ7PMWPĻĻ35*
3PBEĻBOEĻ5SBGGJDĻ*OGPSNBUJPOĻ4ZTUFN ŢţśşŊťŝœ
p
p
ţĻƆƌžżƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŽŰŲžŴƏƂƌƁƏĻƕŽƁƂƀƃź
ƆƕƖĻƕŷĻŲŸźžƀŸƁƂŰŽŽƏĻųžŻžƁžŲŸƅ
źžżŰŽŴĻŴŻƏĻźŵƀƃŲŰŽŽƏĻſƁŴƘžƏƀŻſ
ƅŸžŸƇƁƀƁſƂƘŷŽžƑƊŸƀŻſƂƁ
ƘƀƅŸƃƇŸżƄƆ$NWGVQQVJŸĻŔŵƂŰŻƌŽŰ
ƕŽƄžƀżŰƆƕƏĻſƀžĻŲŸźžƀŸƁƂŰŽŽƏ
żžűƕŻƌŽžųžĻƂŵŻŵƄžŽƃ ĻſƕŴźŻƎƇŵŽžųž
ŴžĻƕŽƄžƀżŰƆƕŹŽžƀžŷŲŰŶŰŻƌŽžƖ
ƁŸƁƂŵżŸĻŰŲƂžżžűƕŻƏĻſžĻƕŽƂŵƀƄŵŹƁƃ
#MVFUPPUIŸĻŴŸŲĻƁƂžƀĻ
ŝŰŲƕųŰƆƕŹŽŰĻƁŸƁƂŵżŰĻ7PMWPĻ35*Ļ 3PBE
BOEĻ5SBGGJDĻ*OGPSNBUJPOĻ4ZTUFN ĻżŰƓ
žźƀŵżƃĻƕŽƁƂƀƃźƆƕƎĻŷĻŵźƁſŻƃŰƂŰƆƕƖ ĻŴŵ
ŽŰŲžŴŸƂƌƁƏĻűƕŻƌƈĻŴŵƂŰŻƌŽŰĻƕŽƄžƀ
żŰƆƕƏĻſƀžĻųžŻžƁžŲŵĻźŵƀƃŲŰŽŽƏĻƂŰ
ųžŻžƁžŲƕĻźžżŰŽŴŸĻŴŻƏĻźŵƀƃŲŰŽŽƏ
ƆƕƓƎĻƁŸƁƂŵżžƎ
œžŻžƁžŲƕĻźžżŰŽŴŸĻŷŰűŵŷſŵƇƃƎƂƌĻŷƀƃƇŽƕƁƂƌ
ŲŸźžƀŸƁƂŰŽŽƏĻƂŰĻŴžſžżŰųŰƎƂƌĻŲžŴƕƓŲƕ
ŷžƁŵƀŵŴŶƃŲŰƂŸĻƃŲŰųƃĻŽŰĻŲžŴƕŽŽƕĻŰŲƂžżžűƕŻƏ
ƂŰĻŴžƀžŶŽƕƅĻƃżžŲŰƅ
ŲźƎŽ
ŢšŢŘţŘŗřŘŠŠŲ
ŒžŴƕŹĻŷŰŲŶŴŸĻŽŵƁŵĻŷŰųŰŻƌŽƃĻŲƕŴſžŲƕ
ŴŰŻƌŽƕƁƂƌĻŷŰĻűŵŷſŵƇŽŵĻźŵƀƃŲŰŽŽƏĻŰŲƂž
żžűƕŻŵżĻƂŰĻŴžƂƀŸżŰŽŽƏĻſƀŰŲŸŻ
ŴžƀžŶŽƌžųžĻƀƃƅƃ
šŸƁƂŵżŰĻƀžŷſƕŷŽŰŲŰŽŽƏĻųžŻžƁƃĻŴžŷŲžŻƏƓ
ŲžŴƕƓŲƕĻŲżŸźŰƂŸĻſŵŲŽƕĻƄƃŽźƆƕƖĻżžűƕŻƌŽžųž
ƂŵŻŵƄžŽƃ ĻſƕŴźŻƎƇŵŽžųžĻſžĻƕŽƂŵƀƄŵŹƁƃ
#MVFUPPUIŸ ĻŰĻƂŰźžŶĻŽŰŲƕųŰƆƕŹŽžƎĻƁŸƁƂŵżžƎ
7PMWPĻĻ35*Ļ 3PBEĻBOEĻ5SBGGJDĻ*OGPSNBUJPO
4ZTUFN ĻĻŷŰĻŴžſžżžųžƎĻųžŻžƁžŲŸƅĻźžżŰŽŴ
ƉžĻŴžŷŲžŻŸƂƌĻŲžŴƕƎĻƂƀŸżŰƂŸĻƁŲžƖĻƀƃźŸĻŽŰ
źŵƀżƕĻŔŰŽƕĻŲŲžŴƏƂƌƁƏĻƃĻŲŸųŻƏŴƕĻŴƕŰŻžųƃ
ųžŻžƁžŲŸżŸĻźžżŰŽŴŰżŸĻźžƀŸƁƂƃŲŰƇŰĻƕĻŲŵƀ
űŰŻƌŽŸżŸĻŲƕŴſžŲƕŴƏżŸĻƁŸƁƂŵżŸĻšŸƁƂŵżŰ
ƀžŷſƕŷŽŰŲŰŽŽƏĻųžŻžƁƃĻŲŸźžƀŸƁƂžŲƃƓĻƂžŹ
ƁŰżŵĻżƕźƀžƄžŽ ĻƉžĻƕĻƁŸƁƂŵżŰĻŲƕŻƌŽƕĻƀƃźŸ
#MVFUPPUIŸĻ ŴŸŲĻżŰŻƎŽžźĻŽŰĻƁƂžƀĻ šŸƁƂŵżŰĻƀžŷſƕŷŽŰŲŰŽŽƏĻųžŻžƁƃĻŲƕŴſžŲƕŴŰƓ
ƇŵƀŵŷĻŴŸŽŰżƕźŸĻŰŲƂžżžűƕŻƏ
ŠŶƁŶżƖŻŽſų
ŠžŷſƕŷŽŰŲŰŽŽƏĻųžŻžƁƃĻżžŶŻŸŲŵĻŽŵĻŴŻƏĻƃƁƕƅ
żžŲĻŜžŲŸ ĻŴŻƏĻƏźŸƅĻżžŶŻŸŲŵĻƀžŷſƕŷŽŰ
ŲŰŽŽƏĻųžŻžƁƃ ĻſžŷŽŰƇŵŽƕĻŷŽŰƇźžżĻƃĻſŵƀŵŻƕźƃ
żžŲĻĻ ĻŗżƕŽŰĻżžŲŸĻŲŸźžŽƃƓƂƌƁƏĻŲĻżŵŽƎ
/;%#4 ĻŴŸŲĻƁƂžƀĻ
ŦŵĻƁƂžƁƃƓƂƌƁƏĻƂƕŻƌźŸĻŰŲƂžżžűƕŻƕŲ ĻƃƁƂŰƂźžŲŰŽŸƅĻŽŰŲƕųŰƆƕŹŽžƎĻƁŸƁƂŵżžƎĻ7PMWPĻĻ35*Ļ 3PBEĻBOEĻ5SBGGJDĻ*OGPSNBUJPOĻ4ZTUFN ĻŞſƆƕƏŰźƁŵƁƃŰƀ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻƇŸƂŰŹƂŵĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŒƁƂƃſ
ŊƀƇƁƃſųƉƘżƀƁƃƁźŵųŹųžƏƀųƄŻƄƅŸſų
ŖƁžƁƄƁŵƘŽƁſųƀŷŻ ſƁŴƘžƏƀƁŶƁƅŸžŸƇƁƀƆ
ŢųſiƒƅųżƅŸ
ƁƂžŲƃŲŰŽƕĻźžżŰŽŴŸĻŽŰĻƂŵŻŵŲƕŷƕŹŽžżƃ
ŵźƀŰŽƕĻƆŵŽƂƀŰŻƌŽžƖĻźžŽƁžŻƕ
şƀŸĻźžƀŸƁƂƃŲŰŽŽƕĻƁŸƁƂŵżžƎĻƀžŷſƕŷŽŰŲŰŽŽƏ
ųžŻžƁƃĻſŰżƏƂŰŹƂŵĻſƀžĻŽŰƁƂƃſŽƕĻƀŵƇƕ
p şƀžżžŲŻƏŹƂŵĻźžżŰŽŴƃĻſƕƁŻƏĻŷŲƃźžŲžųž
ƁŸųŽŰŻƃ ĻŽžƀżŰŻƌŽŸżĻƂžŽžżĻƂŰĻƈŲŸŴźƕ
ƁƂƎ
p ŝŵĻƀžŷżžŲŻƏŹƂŵĻſƕŴĻƇŰƁĻŲƕŴſžŲƕŴƕ
œžŻžƁžŲƕĻźžżŰŽŴŸĻżžŶŽŰĻŲŸżźŽƃƂŸ
ŽŰƁƂƃſŽŸżĻƇŸŽžż
ƁźŰŷŰƂŸĻ$BODFMĻ źŵŽƁŵŻ
p ŔŲŵƀƆƏƂŰĻƕĻŲƕźŽŰĻŰŲƂžżžűƕŻƏĻżŰƎƂƌ
p
p
p
p
ŝŰƂŸƁŽƕƂƌĻ':+6ĻŰűžĻźŽžſźƃĻƕŽƈžųž
ųžŻžŲŽžųžĻŴŶŵƀŵŻŰĻſƀžųƀŰŲŰŽŽƏ
ŽŰſƀŸźŻŰŴ Ļ/'&+# ƁŸƁƂŵżŸĻ ƁŸƁƂŵżŰĻŽŵĻŷŴŰƂŽŰĻƀžŷſƕŷŽŰ
ŲŰƂŸĻźžżŰŽŴŸĻŲĻƆŵŹĻƇŰƁ űƃƂŸĻŷŰƇŸŽŵŽƕ
ŠƄżƍƃŻŶƁƄųűžžƐžűŻŶƁŽƖ
p ţŽŸźŰŹƂŵĻƄžŽžŲžųžĻƈƃżƃĻŲĻſŰƁŰŶŸƀ
ŚŽžſźŰĻƀžŷſƕŷŽŰŲŰŽŽƏĻųžŻžƁƃ
ŗžƒŵŵƘſŽƀŸƀƀƒƄŻƄƅŸſŻ
şŵƀŵŴĻƂŸżĻƏźĻżžŶŽŰĻűƃŴŵĻŲŸźžƀŸƁƂžŲƃŲŰƂŸ
ųžŻžƁžŲƕĻźžżŰŽŴŸĻŴŻƏĻźŵƀƃŲŰŽŽƏĻƄƃŽź
ƆƕƏżŸĻżžűƕŻƌŽžųžĻƂŵŻŵƄžŽƃ ĻżžűƕŻƌŽŸŹ
ƂŵŻŵƄžŽĻżŰƓĻűƃƂŸĻƁſžŻƃƇŵŽŸŹĻƂŰĻſƕŴźŻƎƇŵ
ŽŸŹĻŴžĻƁŸƁƂŵżŸĻŲƕŻƌŽƕĻƀƃźŸĻ#MVFUPPUIŸ
ůźƉžĻŴŰƓƂƌƁƏĻųžŻžƁžŲŰĻźžżŰŽŴŰĻƂŵŻŵ
ƄžŽƃ ĻŰĻŶžŴŽžųžĻƂŵŻŵƄžŽƃĻŽŵĻſƕŴźŻƎƇŵŽž
ƁŸƁƂŵżŰĻſžŲƕŴžżŸƂƌĻŲŰƁĻſƀžĻƆŵĻŇŽƄžƀżŰƆƕƏ
ſƀžĻƁſžŻƃƇŵŽŽƏĻƂŰĻſƕŴźŻƎƇŵŽŽƏĻżžűƕŻƌŽžųž
ƂŵŻŵƄžŽƃ ĻŴŸŲĻƁƂžƀĻ
p ŝŰƂŸƁŽƕƂƌĻźŽžſźƃĻƀžŷſƕŷŽŰŲŰŽŽƏĻųžŻžƁƃ
ĻŴŻƏĻŰźƂŸŲŰƆƕƖĻƁŸƁƂŵżŸĻƂŰĻƕŽƕƆƕŰƆƕƖĻŴƕŰ
ŻžųƃĻųžŻžƁžŲŸżŸĻźžżŰŽŴŰżŸĻşƀŸ
ƆƌžżƃĻƁŸƁƂŵżŰĻſžźŰŶŵĻƇŰƁƂžĻŲŸźžƀŸ
ŢţśşŊťŝœ
ůźƉžĻŲžŴƕŹĻŽŵĻŲſŵŲŽŵŽŸŹĻŲĻƂžżƃ ĻƏźƃ
źžżŰŽŴƃĻŲŸźžƀŸƁƂžŲƃŲŰƂŸ ĻżžŶŽŰĻƁźŰ
ŷŰƂŸĻ)FMQĻ ťŵŻſ ĻſƀŸĻƆƌžżƃĻƁŸƁƂŵżŰ
ŽŰŴŰƁƂƌĻŴŵźƕŻƌźŰĻƀƕŷŽŸƅĻźžżŰŽŴ ĻƏźƕ
żžŶŽŰĻŲŸźžƀŸƁƂžŲƃŲŰƂŸĻŲĻŴŰŽƕŹĻźžŽ
źƀŵƂŽƕŹĻƁŸƂƃŰƆƕƖ
ĻŞſƆƕƏŰźƁŵƁƃŰƀ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻƇŸƂŰŹƂŵĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŒƁƂƃſ
ƁƌźžżƃĻƁŰŻžŽƕ
ŽƕƇžųžĻŽŵĻųžŲžƀŸƂŸ
ŴžŲųŵĻŽŰƂŸƁźŰŽŽƏĻŽŰĻźŽžſźƃĻƀžŷſƕŷ
ŽŰŲŰŽŽƏĻųžŻžƁƃĻŽŰĻźŵƀżƕ
ŧƆƀŽƉƘƙŷƁƂƁſƁŶŻŷžƒƄŻƄƅŸſŻ
ƃƁźƂƘźƀųŵųƀƀƒŶƁžƁƄƆ
p ŊƀƄƅƃƆŽƉƘƙĻŤƃŽźƆƕƏ ĻƉžĻŴžſžżžŶŵĻŲŰż
ſžŷŽŰŹžżŸƂŸƁƏĻŷĻƁŸƁƂŵżžƎĻƂŰĻſƀžƆŵ
ŴƃƀžƎĻŽŰŴŰŲŰŽŽƏĻźžżŰŽŴ
p ŖƁžƁƄƁŵŸƀųŵƊųƀƀƒĻŤƃŽźƆƕƏ ĻƉžĻŷŰſƃ
ƁźŰƓĻƁŸƁƂŵżƃĻƀžŷſƕŷŽŰŲŰŽŽƏĻųžŻžƁƃĻŲ
ƀŵŶŸżƕĻŽŰŲƇŰŽŽƏĻƀžŷſƕŷŽŰŲŰŽŽƏĻŲŰƈžųž
ųžŻžƁƃĻƂŰĻŰźƆŵŽƂƃĻŤƃŽźƆƕƏĻŽŰŴŰƓĻżžŶ
ŻŸŲƕƁƂƌĻŽŰŲƇŸƂŸĻƀžŷſƕŷŽŰŲŰƂŸĻųžŻžƁ
ŴŲžƅĻźžƀŸƁƂƃŲŰƇƕŲ
ŊƀƇƁƃſųƉƘżƀƁƃƁźŵųŹųžƏƀųƄŻƄƅŸſų
ŖƁžƁƄƁŵƘŽƁſųƀŷŻ ſƁŴƘžƏƀƁŶƁƅŸžŸƇƁƀƆ
ŔžĻƄƃŽźƆƕŹĻŴžſžżžųŸĻżžŶŽŰĻŴƕƁƂŰƂŸƁƏ
ƈŻƏƅžżĻŽŰƂŸƁźŰŽŽƏĻźŽžſźŸĻ/;%#4ĻŽŰ
ſŰŽŵŻƕĻźŵƀƃŲŰŽŽƏĻƆŵŽƂƀŰŻƌŽžƖĻźžŽƁžŻƕĻƂŰ
ſžŲŵƀƂŰŽŽƏĻƀŵųƃŻƏƂžƀŰĻ670'ĻŴžĻűŰŶŰŽžƖ
žſƆƕƖĻżŵŽƎ
ƘƀƄƅƃƆŽƉƘƙ
ŇŽƁƂƀƃźƆƕƖĻżžŶŽŰĻŷŰſƃƁƂŸƂŸĻŴŲžżŰĻƁſžƁž
űŰżŸ
ŢţśşŊťŝœ
ŦƎĻƕŽƁƂƀƃźƆƕƎĻƂŰĻƀŵŶŸżĻŽŰŲƇŰŽŽƏĻƀžŷ
ſƕŷŽŰŲŰŽŽƏĻųžŻžƁƃĻżžŶŽŰĻŷŰſƃƁƂŸƂŸ
ƂƕŻƌźŸĻƏźƉžĻŰŲƂžżžűƕŻƌĻſƀŸſŰƀźžŲŰŽŸŹ
ŖƁžƁƄƁŵŸƀųŵƊųƀƀƒ
šŸƁƂŵżŰĻŲŸŲžŴŸƂƌĻŴžĻſƏƂŽŰŴƆƏƂŸĻƄƀŰŷ
ŴŻƏĻſƀžżžŲŻƏŽŽƏĻœžŻžƁžŲŵĻŽŰŲƇŰŽŽƏ
żžŶŽŰĻƀžŷſžƇŰƂŸĻŲĻƁŸƁƂŵżƕĻżŵŽƎĻ/;%#4
ŠųƄƅƃƁżŽŻ ŠųƄƅƃƁżŽŻŶƁžƁƄų 8QKEG
VTCKPKPIĻŞűŵƀƕƂƌĻŢƁžƏźƁŵųƅŸžƏĻƇŸ
ŢƁžƏźƁŵųƅŸžƏĻŞſŸƁĻƁŸƁƂŵżŸĻżŵŽƎ
ŴŸŲĻƁƂžƀĻ
şƕƁŻƏĻŷŰŲŵƀƈŵŽŽƏĻųžŻžƁžŲžųžĻŽŰŲƇŰŽŽƏĻŽŵ
ŷŰűƃŴƌƂŵĻŲƁƂŰŽžŲŸƂŸĻſƀžƄƕŻƌĻźžƀŸƁƂƃŲŰƇŰ
ƂƃƂĻ8QKEGWUGTUGVVKPI
ŗƁŷųƅŽƁŵƘƀųžųƋƅƆŵųƀƀƒŵ/;%#4
p ŠųžųƋƅƆŵųƀƀƒŽƁƃŻƄƅƆŵųƊųĻĻżžŶŽŰ
ŲƁƂŰŽžŲŸƂŸĻŴŲŰĻſƀžƄƕŻƎĻźžƀŸƁƂƃŲŰƇŰ
ƄƃŽźƆƕƏĻŰźƂŸŲƃƓƂƌƁƏĻŲĻƁŸƁƂŵżƕĻżŵŽƎ
/;%#4ĻŠųƄƅƃƁżŽŻ ŠųƄƅƃƁżŽŻ
ŶƁžƁƄų 8QKEGWUGTUGVVKPIĻŞűŵƀƕƂƌ
7UGTĻƇŸĻ7UGTĻŞſŸƁĻƁŸƁƂŵżŸĻżŵŽƎ
ŴŸŲĻƁƂžƀĻ
p ŝŰƂŸƁŽƕƂƌĻźŽžſźƃĻƀžŷſƕŷŽŰŲŰŽŽƏĻųžŻžƁƃ
ƂŰĻƁźŰŶƕƂƌĻ7PJDFĻJOTUSVDUJPOT
p ŐźƂŸŲƃŲŰƂŸĻƕŽƁƂƀƃźƆƕƖĻƂŰźžŶĻżžŶŽŰĻŲ
ƁŸƁƂŵżƕĻżŵŽƎĻ/;%#4ĻŠųƄƅƃƁżŽŻ
ŠųƄƅƃƁżŽŻŶƁžƁƄų 8QKEGVWVQTKCN
ŞſŸƁĻƁŸƁƂŵżŸĻżŵŽƎ ĻŴŸŲĻƁƂžƀĻ
ŇŽƁƂƀƃźƆƕƖĻƀžŷſžŴƕŻƏƎƂƌƁƏĻŽŰĻĻƃƀžźŸ ĻƉžĻƃ
ƁƃźƃſŽžƁƂƕĻŷŰŹżŰƎƂƌ ĻſƀŸűŻŸŷŽž ĻĻƅŲŸŻŸŽ
šŸƁƂŵżŰĻƀžŷſžƇŸŽŰƓĻŷĻſŵƀƈžųžĻƃƀžźƃĻŔŻƏ
ſŵƀŵƅžŴƃĻŴžĻƕŽƈžųžĻƃƀžźƃĻŽŰƂŸƁŽƕƂƌĻźŽžſźƃ
ƀžŷſƕŷŽŰŲŰŽŽƏĻųžŻžƁƃĻƂŰĻƁźŰŶƕƂƌĻ/FYU
şžŲŵƀŽƃƂŸƁƏĻŴžĻſžſŵƀŵŴŽƌžųžĻƃƀžźƃ
żžŶŽŰĻƈŻƏƅžżĻſƀžżžŲŻƏŽŽƏĻ1SFWJPVT
ŒŸŹŴƕƂƌĻŷĻƀŵŶŸżƃĻƕŽƁƂƀƃźƂŰŶƃĻƈŻƏƅžż
ŴžŲųžųžĻŽŰƂŸƁźŰŽŽƏĻŽŰĻźŽžſźƃĻƀžŷſƕŷŽŰ
ŲŰŽŽƏĻųžŻžƁƃ
p
௎ƁƃŻƄƅųƀƀƒŶƁžƁƄƁŵŻƈŽƁſųƀŷ
ŒžŴƕŹĻƕŽƕƆƕƎƓĻŴƕŰŻžųĻƕŷĻŲŸźžƀŸƁƂŰŽŽƏżĻųžŻž
ƁžŲŸƅĻźžżŰŽŴĻƈŻƏƅžżĻŽŰƂŸƁźŰŽŽƏĻźŽžſźŸ
ƀžŷſƕŷŽŰŲŰŽŽƏĻųžŻžƁƃĻ ŴŸŲĻżŰŻƎŽžźĻŽŰ
ƁƂžƀĻ şƕƁŻƏĻſžƇŰƂźƃĻŴƕŰŻžųƃĻƇŰƁƂžĻŲŸźžƀŸƁƂžŲƃ
ŲŰŽƕĻźžżŰŽŴŸĻŲŸŲžŴŸƂŸżƃƂƌƁƏĻŽŰĻƂŵŻŵŲƕŷƕŹ
ŽŸŹĻŵźƀŰŽĻšƕƀŸŹĻƂŵźƁƂ ĻŰűžĻƂŵźƁƂĻƃĻŴƃŶźŰƅ
ŽŵĻŲźŻƎƇŰƓƂƌƁƏĻŲĻźžżŰŽŴƃ ĻƏźƃĻŽŵžűƅƕŴŽž
ſƀžżžŲŻƏƂŸ
ŚžŻŸĻŲžŴƕŹĻŷŲŸźŰƓĻŴžĻƀžűžƂŸĻŷĻƁŸƁƂŵżžƎ
ŲƕŽŲžŽŰĻżžŶŵĻſƀŸƁźžƀŸƂŸĻźžżŰŽŴŽŸŹĻŴƕŰ
ŻžųĻƂŰĻſƀžſƃƁƂŸƂŸĻſƕŴźŰŷźŸĻƁŸƁƂŵżŸĻƈŻƏ
ƅžżĻźžƀžƂźžųžĻŽŰƂŸƁźŰŽŽƏĻźŽžſźŸĻƀžŷſƕŷ
ŽŰŲŰŽŽƏĻųžŻžƁƃ
ŝƁſųƀŷŻſƁŹƀųŷųŵųƅŻŷŸŽƘžƏŽƁſųƄƂƁ
ƄƁŴųſŻ
ŖƆƊƀƘƄƅƏŶƁžƁƄƆĻżžŶŽŰĻŷżƕŽƎŲŰƂŸĻŲ
ƁŸƁƂŵżƕĻżŵŽƎĻ/;%#4ĻŠųƄƅƃƁżŽŻ
ŠųƄƅƃƁżŽŻŶƁžƁƄų ŖƃƁſŽƁƄƅƏ
ŶƁžƁƄƁŵƎƈƄƁƁŴƌŸƀŻżĻŞſŸƁĻƁŸƁƂŵżŸ
żŵŽƎ ĻŴŸŲĻƁƂžƀĻ
ŚžżŰŽŴƃĻ1IPOFĻDBMMĻDPOUBDUĻżžŶŽŰĻſƀžżž
ŲŻƏƂŸ ĻŽŰſƀŸźŻŰŴ ĻŽŰƁƂƃſŽŸżĻƇŸŽžż
p 1IPOFĻĻ$BMMĻDPOUBDUĻĻƁźŰŶƕƂƌ
1IPOF ĻŷŰƇŵźŰŹƂŵĻŲƕŴſžŲƕŴƕĻƁŸƁƂŵżŸ ĻŰ
ſžƂƕżĻſƀžŴžŲŶƃŹƂŵĻųžŲžƀŸƂŸĻ$BMM
DPOUBDU
Űűž
p 1IPOFĻDBMMĻDPOUBDUĻĻƂžűƂžĻſƀžżžŲƂŵ
ŲƁƎĻźžżŰŽŴƃĻſžŲŽƕƁƂƎ ĻžŴŽŸżĻƀŵƇŵŽ
ŽƏż
ĻŞſƆƕƏŰźƁŵƁƃŰƀ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻƇŸƂŰŹƂŵĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŒƁƂƃſ
ŊƀƇƁƃſųƉƘżƀƁƃƁźŵųŹųžƏƀųƄŻƄƅŸſų
ŖƁžƁƄƁŵƘŽƁſųƀŷŻ ſƁŴƘžƏƀƁŶƁƅŸžŸƇƁƀƆ
ūŵŻŷŽƘŽƁſųƀŷŻ
ŨŲŸŴźƕĻźžżŰŽŴŸĻŴŻƏĻƂŵŻŵƄžŽƃĻżžŶŽŰĻŷŽŰ
ŹƂŸĻŲĻƁŸƁƂŵżƕĻżŵŽƎĻ/;%#4ĻŠųƄƅƃƁżŽŻ
ŠųƄƅƃƁżŽŻŶƁžƁƄų ŤƂŻƄƁŽ
ŶƁžƁƄƁŵƎƈŽƁſųƀŷ ťŸžŸƇƁƀƀƎŸ
ŽƁſųƀŷƎĻƂŰĻšŴƌŻŸŽƁſųƀŷƎĻŞſŸƁ
ƁŸƁƂŵżŸĻżŵŽƎ ĻŴŸŲĻƁƂžƀĻ
ŠųŴŸƃƘƅƏƀƁſŸƃ
šŸƁƂŵżŰĻƀžŷƃżƕƓĻƆŸƄƀŸĻŲƕŴĻĻ ŽƃŻƌ ĻŴžĻ
ŴŵŲƏƂƌ ĻŦƕĻƆŸƄƀŸĻżžŶŽŰĻſƀžżžŲŻƏƂŸ
žźƀŵżž ĻųƀƃſŰżŸĻſžĻŴŵźƕŻƌźŰĻƆŸƄƀĻƇŸ
žŴƀŰŷƃĻŽŰŴŰƎƇŸĻŲƁŵĻƇŸƁŻžĻſžŲŽƕƁƂƎ
šŸƁƂŵżŰĻŽŵĻƀžŷſƕŷŽŰƓĻƇŸƁŻŰĻűƕŻƌƈŵĻ
ŴŵŲƏƂƌ ĻŽŰſƀŸźŻŰŴ ĻĻ ŴŵƁƏƂƌ ĻŰűžĻ
žŴŸŽŰŴƆƏƂƌ ĻƀžŷſƕŷŽŰƂŸĻŽŵżžŶŻŸŲž
ŝŸŶƇŵĻŽŰŲŵŴŵŽŸŹĻſƀŸźŻŰŴĻŴƕŰŻžųƃĻŷŰĻŴžſž
żžųžƎĻųžŻžƁžŲŸƅĻźžżŰŽŴĻŒƕŴſžŲƕŴƌ
ƁŸƁƂŵżŸĻűƃŴŵĻŲƕŴƀƕŷŽƏƂŸƁƏĻŲĻŷŰŻŵŶŽžƁƂƕĻŲƕŴ
ƁŸƂƃŰƆƕƖ
ŝƁƃŻƄƅƆŵųƊƃƁźƂƁƊŻƀųƖŷƘųžƁŶ
ƋžƒƈƁſƂƃƁſƁŵžƒƀƀƒ
ŗƘƙŽƁƃŻƄƅƆŵųƊų
şžƇŽƕƂƌĻųžŲžƀŸƂŸĻƇŸƁŻŰĻ ƏźĻžźƀŵżƕĻƆŸƄƀŸ
ŽŰſƀŸźŻŰŴ ĻTJYFJHIUTFWFO ĻƂžƉž ĻƃĻŽžżŵƀƕ
ƂŵŻŵƄžŽƃĻůźƉžĻŲŸĻſƀžżžŲŸƂŵĻŴŵźƕŻƌźŰ
ƆŸƄƀĻƂŰĻŷƀžűŸƂŵĻſŰƃŷƃ ĻƁŸƁƂŵżŰĻſžŲƂžƀŸƂƌ
ƖƅĻƕĻƁźŰŶŵĻ$POUJOVFĻ ſƀžŴžŲŶƃŹƂŵ şƀžŴžŲŶƃŹƂŵĻŽŰŷŸŲŰƂŸĻƆŸƄƀŸĻşžĻŷŰŲŵƀ
ƈŵŽŽƕĻŲŲŵŴŵŽŽƏĻŽžżŵƀƃĻƁźŰŶƕƂƌĻ$BMM
p ŒŸĻƂŰźžŶĻżžŶŵƂŵĻŷżƕŽŸƂŸĻŽžżŵƀĻźžżŰŽ
ŴžƎĻ$PSSFDUĻ ƏźŰĻŲŸŴŰŻƏƓĻžƁƂŰŽŽƎ
ųƀƃſƃĻƆŸƄƀ ĻŲŲŵŴŵŽƃĻŷŰĻŴžſžżžųžƎ
ųžŻžƁžŲžųžĻŽŰűžƀƃ ĻŰűžĻ%FMFUFĻ ƏźŰ
ŲŸŴŰŻƏƓĻſžŲŽƕƁƂƎĻŲŵƁƌĻƂŵŻŵƄžŽŽŸŹ
Žžżŵƀ ŠųŴƘƃƀƁſŸƃųƘźƅŸžŸƇƁƀƀƁƙŽƀŻŶŻ
ŝŰƁƂƃſŽŸŹĻŴƕŰŻžųĻŴžŷŲžŻƏƓĻŲŰżĻŽŰűŸƀŰƂŸ
ƂŵŻŵƄžŽŽŸŹĻŽžżŵƀĻžŴŽžųžĻŷĻŰűžŽŵŽƂƕŲ
ŷŰſŸƁŰŽžųžĻŲĻƂŵŻŵƄžŽŽƕŹĻźŽŸŷƕ
ŝƁƃŻƄƅƆŵųƊƃƁźƂƁƊŻƀųƖŷƘųžƁŶ
ƋžƒƈƁſƂƃƁſƁŵžƒƀƀƒ
1IPOFĻĻDBMMĻGSPNĻUIFĻDBMMĻSFHJTUFS
1IPOFĻĻDBMMĻOVNCFS
Űűž
Űűž
1IPOFĻDBMMĻGSPNĻUIFĻDBMMĻSFHJTUFS
1IPOFĻDBMMĻOVNCFS
şƀžŴžŲŶƃŹƂŵĻŲƕŴſžŲƕŴŰƂŸĻŽŰĻſƕŴźŰŷźŸ
ƁŸƁƂŵżŸ
ŕƘŷƂƁŵƘŷƏƄŻƄƅŸſŻ
/VNCFS
ĻŞſƆƕƏŰźƁŵƁƃŰƀ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻƇŸƂŰŹƂŵĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŒƁƂƃſ
ŚųƅŸžŸƇƁƀƆżƅŸųŴƁƀŸƀƅƆ
ŝŰƁƂƃſŽŸŹĻŴƕŰŻžųĻŴžŷŲžŻƏƓĻŲŰżĻŽŰűƀŰƂŸ
žŴŸŽĻŷĻſžſŵƀŵŴŽƌžĻŷűŵƀŵŶŵŽŸƅĻŰűžŽŵŽƂƕŲĻƃ
żžűƕŻƌŽžżƃĻƂŵŻŵƄžŽƕ
ŝƁƃŻƄƅƆŵųƊƃƁźƂƁƊŻƀųƖŷƘųžƁŶ
ƋžƒƈƁſƂƃƁſƁŵžƒƀƀƒ
1IPOFĻĻDBMMĻDPOUBDU
Űűž
1IPOFĻDBMMĻDPOUBDU
şƀžŴžŲŶƃŹƂŵĻŲƕŴſžŲƕŴŰƂŸĻŽŰĻſƕŴźŰŷźŸ
ƁŸƁƂŵżŸ
şƀŸĻƂŵŻŵƄžŽƃŲŰŽŽƕĻŰűžŽŵŽƂƃĻŲƀŰƅžŲƃŹƂŵ
ŽŰƁƂƃſŽŵ
p ůźƉžĻŷűŵƀŵŶŵŽžĻŴŵźƕŻƌźŰĻźžŽƂŰźƂƕŲĻŷƕ
ƁƅžŶŸżŸĻƕżŵŽŰżŸ ĻŲžŽŸĻŲƕŴžűƀŰŶŰƂŸ
żƃƂƌƁƏĻŽŰĻŴŸƁſŻŵƖĻŷĻſƀžŽƃżŵƀžŲŰŽŸżŸ
ƀƏŴźŰżŸ ĻſƀŸĻƆƌžżƃĻƁŸƁƂŵżŰĻŷŰſƀžſž
ŽƃƓĻŲŰżĻžűƀŰƂŸĻŽžżŵƀĻƀƏŴźŰ
p ůźƉžĻƃĻſŵƀŵŻƕźƃĻűƕŻƌƈŵĻƀƏŴźƕŲ ĻŽƕŶ
żžŶŽŰĻžŴŽžƇŰƁŽžĻŲŸŲŵƁƂŸĻŽŰĻŴŸƁſŻŵŹ
źžżŰŽŴŰĻ%PXOĻŴžſžżžŶŵĻŲŰżĻſƀžźƀƃ
ƂŸƂŸĻſŵƀŵŻƕźĻŲŽŸŷĻ źžżŰŽŴŰĻ6QĻŴžŷŲž
ŻŸƂƌĻŲŰżĻſƀžźƀƃƂŸƂŸĻƁſŸƁžźĻŲųžƀƃ ťŸžŸƇƁƀƆŵųƀƀƒƀųƀƁſŸƃŶƁžƁƄƁŵƁƙ
ƂƁƋƅŻ
ŝŰƁƂƃſŽŸŹĻŴƕŰŻžųĻŴžſžżŰųŰƓĻŲŰżĻƂŵŻŵƄž
ŽƃŲŰƂŸĻŽŰĻŽžżŵƀĻųžŻžƁžŲžƖĻſžƈƂŸĻŴŻƏ
ſŵƀŵŲƕƀźŸĻŽŰƏŲŽžƁƂƕĻſžŲƕŴžżŻŵŽƌĻŝžżŵƀ
ŊƀƇƁƃſųƉƘżƀƁƃƁźŵųŹųžƏƀųƄŻƄƅŸſų
ŖƁžƁƄƁŵƘŽƁſųƀŷŻ ſƁŴƘžƏƀƁŶƁƅŸžŸƇƁƀƆ
ƂŵŻŵƄžŽƃĻŲŰƈžƖĻųžŻžƁžŲžƖĻſžƈƂŸĻƁŻƕŴ
ŷŰƀŵƓƁƂƀƃŲŰƂŸĻŴŻƏĻƄƃŽźƆƕƖĻ#MVFUPPUIŸ ĻŴŸŲ
ƁƂžƀĻ
ŝƁƃŻƄƅƆŵųƊƃƁźƂƁƊŻƀųƖŷƘųžƁŶ
ƋžƒƈƁſƂƃƁſƁŵžƒƀƀƒ
1IPOFĻĻDBMMĻWPJDFĻNBJMCPY
Űűž
1IPOFĻDBMMĻWPJDFĻNBJMCPY
şƀžŴžŲŶƃŹƂŵĻŲƕŴſžŲƕŴŰƂŸĻŽŰĻſƕŴźŰŷźŸ
ƁŸƁƂŵżŸ
ĻŞſƆƕƏŰźƁŵƁƃŰƀ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻƇŸƂŰŹƂŵĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŒƁƂƃſ
ŊƀƇƁƃſųƉƘżƀƁƃƁźŵųŹųžƏƀųƄŻƄƅŸſų
68 ŚųŶųžƏƀųƘƀƇƁƃſųƉƘƒ
ŢţśşŊťŝœ
ŦƏĻƁŸƁƂŵżŰĻſƕŴƂƀŸżƃƓĻŢŒƂƀŰŽƁŻƏƆƕƎ
ƂƕŻƌźŸĻŲĻƂŸƅĻźƀŰƖŽŰƅ ĻŴŵĻƁŸųŽŰŻĻſŵƀŵ
ŴŰƓƂƌƁƏĻƃĻƄžƀżŰƂƕĻNQFHĻŷŰĻƁƂŰŽŴŰƀ
ƂžżĻ%7#5ĻšŸƁƂŵżŰĻŽŵĻſƕŴƂƀŸżƃƓĻŢŒ
ƂƀŰŽƁŻƏƆƕƎĻƃĻƄžƀżŰƂƕĻNQFHĻƇŸĻŰŽŰŻž
ųžŲƃĻƂƀŰŽƁŻƏƆƕƎ
ŢţśşŊťŝœ
ŢŵŻŵŲƕŷƕŹŽŵĻŷžűƀŰŶŵŽŽƏĻŲŸŲžŴŸƂƌƁƏĻŽŰ
ŵźƀŰŽĻƂƕŻƌźŸĻźžŻŸĻŰŲƂžżžűƕŻƌĻŷŽŰƅž
ŴŸƂƌƁƏĻƃĻŽŵƀƃƅžżžżƃĻƁƂŰŽƕĻŚžŻŸĻŰŲƂž
żžűƕŻƌĻƀƃƅŰƓƂƌƁƏĻŷƕĻƈŲŸŴźƕƁƂƎĻſžŽŰŴĻ
źżų ĻŷžűƀŰŶŵŽŽƏĻŷŽŸźŰƓ ĻŽŰƂžżƕƁƂƌĻŽŰ
ŵźƀŰŽƕĻŴŸƁſŻŵƏĻŷƏŲŻƏƓƂƌƁƏĻſžŲƕŴž
żŻŵŽŽƏĻŕŻŷŸƁŵƁŵƃŸſƒŷŵŻŹ
ƀŸŵƁźſƁŹ ĻƅžƇŰĻŷŲƃźĻſƀžŴžŲŶƃƓĻŲƕŴ
ƂŲžƀƎŲŰƂŸƁƏĻŗžűƀŰŶŵŽŽƏĻŷŽžŲƃ
ŷƏŲŻƏƓƂƌƁƏĻſƕƁŻƏĻŷƃſŸŽźŸĻŰŲƂžżžűƕŻƏ
ŕœřŞśŕš
ţĻŴŵƏźŸƅĻźƀŰƖŽŰƅĻŴŻƏĻƆƌžųžĻŲŸƀžűƃ
ŽŵžűƅƕŴŽŰĻƂŵŻŵŲƕŷƕŹŽŰĻŻƕƆŵŽŷƕƏ
şŸƀƑ
ŜŵŽƎĻŲĻ/'&+#ĻżžŶŽŰĻƃſƀŰŲŻƏƂŸĻŷĻƆŵŽƂ
ƀŰŻƌŽžƖĻźžŽƁžŻƕ ĻŰĻƂŰźžŶĻŷĻźŽžſźžŲžƖ
ſŰŽŵŻƕĻŽŰĻźŵƀżƕ ĻŗŰųŰŻƌŽŰĻƕŽƄžƀżŰƆƕƏĻſƀž
ŽŰŲƕųŰƆƕƎ ĻŴŸŲĻƁƂžƀĻĻſžĻżŵŽƎĻƂŰĻſƀž
ƁƂƀƃźƂƃƀƃĻżŵŽƎ ĻŴŸŲĻƁƂžƀĻ
ŚųŶųžƏƀŻżƁŶžƒŷ
şƕŴƂŲŵƀŴƕƂƌĻƁŲƕŹĻŲŸűƕƀ ĻŰűžĻſŵƀŵŹŴƕƂƌ
ŴžĻżŵŽƎĻƈŻƏƅžżĻŽŰƂŸƁźŰŽŽƏĻ1-
/'07
ŗŴƕŹƁŽƎŹƂŵĻŽŰŲƕųŰƆƕƎĻŲĻſŵƀŵŻƕźƃĻźŰŽŰ
ŻƕŲĻŰűžĻżŵŽƎ ĻſžŲŵƀƂŰƎƇŸĻ670'
':+6ĻĻſŵƀŵƅƕŴĻŴžĻŲŸƉžųžĻƀƕŲŽƏĻżŵŽƎ
ŷƃſŸŽźŰĻƄƃŽźƆƕƖĻŲĻſƀžƆŵƁƕĻƀžűžƂŸ
ŝŰƁƂƃſŽŸŹĻŴžƁƂƃſŽŸŹĻźŰŽŰŻ
ŷƏŲŻƏƓƂƌƁƏĻŽŰĻŴŸƁſŻŵƖĻſƕƁŻƏĻŽŰƂŸ
ƁźŰŽŽƏĻŽŰĻźŽžſźƃĻ
ĻĻ
ŢţśşŊťŝœ
ůźƉžĻŰŲƂžżžűƕŻƌĻƃƁƂŰƂźžŲŰŽŸŹĻźŽžſźž
ŲžƎĻſŰŽŵŻŻƎĻŽŰĻźŵƀżƕ ĻƂŰŰűžĻŴŸƁƂŰŽ
ƆƕŹŽŸżĻźŵƀƃŲŰŽŽƏż ĻƂžŴƕ ĻƃĻűŰųŰƂƌžƅ
ŲŸſŰŴźŰƅĻżžŶŽŰĻźžƀŸƁƂƃŲŰƂŸƁƏĻƆŸżŸ
ſƀŸƁƂƀžƏżŸĻŷŰżƕƁƂƌĻźŽžſžźĻŽŰĻƆŵŽ
ƂƀŰŻƌŽƕŹĻźžŽƁžŻƕĻŞſŸƁĻźŽžſžźĻŽŰĻźŵƀ
żžŲžżƃĻźžŻŵƁƕ ĻŴŸŲĻƁƂžƀĻĻŞſŸƁ
ŴŸƁƂŰŽƆƕŹŽžųžĻźŵƀƃŲŰŽŽƏ ĻŴŸŲ
ƁƂžƀĻ
ŢţśşŊťŝœ
şƀŸŹžżĻƁŸųŽŰŻƃĻŷŰŻŵŶŸƂƌĻŲƕŴĻŹžųž
ſžƂƃŶŽžƁƂƕĻƂŰĻƏźžƁƂƕĻŝŰĻſƀŸŹžżĻƁŸųŽŰŻƃ
żžŶƃƂƌĻŲſŻŸŲŰƂŸĻƀƕŷŽƕĻƇŸŽŽŸźŸ ĻƂŰźƕĻƏź
ŲŸƁžźƕĻűƃŴƕŲŻƕ ĻŰűžĻŲƕŴŴŰŻŵŽƕƁƂƌĻŢůŒ
ſŵƀŵŴŰŲŰƇŰĻŠƕŲŵŽƌĻſžźƀŸƂƂƏĻƂŰźžŶĻŷŽŰ
ƇŽžƎĻżƕƀžƎĻŷŰŻŵŶŸƂƌĻŲƕŴĻŲŰƈžųžĻƀžŷƂŰ
ƈƃŲŰŽŽƏĻŲĻźƀŰƖŽƕ
ŽŰƂŸƁźŰƓƂŵĻ/'&+# ĻŲƕŴžűƀŰŶŰƓƂƌƁƏ
żŵŽƎĻƈŲŸŴźžųžĻŴžƁƂƃſƃĻƕŷĻƇŰƁƂžĻŲŸźž
ƀŸƁƂžŲƃŲŰŽŸżŸĻžſƆƕƏżŸĻżŵŽƎ
ŠűžŶżƍŻŶƁƄųűžžƐžűƇŶžƃƁűżƍžƖźŻſžƂſżƖ
ĻŞſƆƕƏŰźƁŵƁƃŰƀ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻƇŸƂŰŹƂŵĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŒƁƂƃſ
şžſŵƀŵŴŽƓĻŽŰŻŰƈƂƃŲŰŽŽƏĻƁƂŰŽƆƕƖ
ƆŸƄƀžŲŵĻŲŲŵŴŵŽŽƏ
ŚŽžſźŰĻ/'&+#ĻŒżŸźŰƓƂƌƁƏĻžƁƂŰŽŽƓ
ŰźƂŸŲŽŵĻŴŶŵƀŵŻžĻ ŽŰſƀŸźŻŰŴ ĻJ1PEŸĻƇŸ
Ţő ĻůźƉžĻŴŶŵƀŵŻžĻƃŲƕżźŽŵŽŵ ĻƕĻŲŸ
ŊƀƇƁƃſųƉƘżƀƁƃƁźŵųŹųžƏƀųƄŻƄƅŸſų
68
ŗŻŵŻƅŻƄƒťŔ
p
ŝŰƂŸƁŽƕƂƌĻ/'&+# ĻſžŲŵƀƂŰŹƂŵĻ670'
ŴžźŸĻŽŰĻŴŸƁſŻŵƖĻŽŵĻŷƏŲŸƂƌƁƏĻ68
ŽŰƂŸƁŽƕƂƌĻ1-/'07
şžƈƃźĻſžƇŸŽŰƓƂƌƁƏ ĻƕĻƇŵƀŵŷĻŴŵƏźŸŹ
ƇŰƁĻŽŰĻŴŸƁſŻŵƖĻŲƕŴžűƀŰŶŰƓƂƌƁƏ
źŰŽŰŻ ĻƏźŸŹĻŲŸźžƀŸƁƂžŲƃŲŰŲƁƏĻŽŵƉž
ŴŰŲŽž
ŚſƘƀųŽųƀųžƆ
ŗżƕŽŸƂŸĻźŰŽŰŻĻżžŶŽŰĻŽŰƁƂƃſŽŸżĻƇŸŽžż
p şžŲŵƀŽƕƂƌĻ670' ĻſƀŸĻƆƌžżƃĻŷƏŲŸƂƌƁƏ
ſŵƀŵŻƕźĻŲƁƕƅĻŽŰƏŲŽŸƅĻźŰŽŰŻƕŲĻŲĻŴŰŽžżƃ
ƀŵųƕžŽƕĻůźƉžĻűƃŴƌƏźƕĻŷĻƆŸƅĻźŰŽŰŻƕŲ
ŲŶŵĻűƃŻŸĻŷűŵƀŵŶŵŽƕ ĻƂžŴƕĻŽžżŵƀ
źžżƕƀźŸĻſžſŵƀŵŴŽƌžųžĻŽŰŻŰƈƂƃŲŰŽŽƏ
ŲƕŴžűƀŰŶŰƂŸżŵƂƌƁƏĻſƀŰŲžƀƃƇĻŲƕŴĻŽŰŷŲŸ
źŰŽŰŻƃĻşƀžŴžŲŶƃŹƂŵĻſžŲŵƀƂŰƂŸĻ670'
ƉžűĻŷŽŰŹƂŸĻűŰŶŰŽŸŹĻźŰŽŰŻ ĻƕĻŽŰƂŸƁŽƕƂƌ
1-/'07
p ŝŰƂŸƁźŰŽŽƏżĻŷŰſƀžųƀŰżžŲŰŽŸƅĻźŽžſžź
p ŚžƀžƂźŸżĻŽŰƂŸƁźŰŽŽƏżĻŽŰĻźŽžſźŸ
ĻĻ
ĻżžŶŽŰĻŷŽŰŹƂŸĻŽŰƁƂƃſŽŸŹ
ŴžƁƂƃſŽŸŹĻźŰŽŰŻĻŲĻŴŰŽžżƃĻƀŵųƕžŽƕ
ŢţśşŊťŝœ
ůźƉžĻŰŲƂžżžűƕŻƌĻſŵƀŵƖƅŰŲĻŷĻžŴŽžųž
żƕƁƂŰĻŲĻƕŽƈŵ ĻŽŰŲƕƂƌĻŲĻżŵŶŰƅĻžŴŽƕƓƖ
źƀŰƖŽŸ ĻŽŵŲƕŴžżž ĻƏźƕĻſžſŵƀŵŴŽƕĻŽŰŻŰƈƂƃ
ŲŰŽŽƏĻŴƕƎƂƌĻŲĻŽžŲžżƃĻżƕƁƂƕ ĻžƁźƕŻƌźŸ
ƇŰƁƂžƂŸĻƀŰŴƕžƁƂŰŽƆƕŹĻżžųŻŸĻŷżƕŽŸƂŸƁƏĻţ
ƂŰźžżƃĻŲŸſŰŴźƃĻſƀžŲŵŴƕƂƌĻŽžŲŸŹĻſžƈƃź
ƂŰĻŷűŵƀŵŶƕƂƌĻŽžŲŸŹĻƁſŸƁžźĻſžſŵƀŵŴŽƕƅ
ŽŰŻŰƈƂƃŲŰŽƌ ĻŴŸŲƄƃŽźƆƕƎĻŗűŵƀŵŶƕƂƌ
ŽŰƏŲŽƕĻƂŵŻŵźŰŽŰŻŸĻŲĻƏźžƁƂƕĻſžſŵƀŵŴŽƕƅ
ŽŰŻŰƈƂƃŲŰŽƌ ĻƁƂžƀĻ
ŢţśşŊťŝœ
ůźƉžĻŷŰĻſžſŵƀŵŴŽƕżŸĻŽŰŻŰƈƂƃŲŰŽŽƏżŸ
źŽžſžźĻƂƀŰŽƁŻƏƆƕƖĻŽŵżŰƓ ĻƆŵĻżžŶŵĻűƃƂŸ
ſžŲƏŷŰŽžĻŷĻƂŸż ĻƉžĻŰŲƂžżžűƕŻƌĻŲŸƖƅŰŲ
ŷŰĻżŵŶƕĻƂƀŰŽƁŻƏƆƕƖĻƁŸųŽŰŻƃĻŽŰĻŴŰŽŸƅ
ƇŰƁƂžƂŰƅĻ ŽŰſƀŸźŻŰŴ ĻƏźƉžĻŰŲƂžżžűƕŻƌ
ſŵƀŵƖƅŰŲĻŷĻŝƕżŵƇƇŸŽŸĻŴžĻŤƀŰŽƆƕƖ ĻŜžŶŵ
ŷŽŰŴžűŸƂŸƁƏĻŷŰŽžŲžĻŲŸűƀŰƂŸĻźƀŰƖŽƃĻƂŰ
ŲŸźžŽŰƂŸĻŽžŲŸŹĻſžƈƃź
ŢƁƋƆŽƅŸžŸŽųƀųžƘŵŢŸƃŸžƘŽ
ƂƁƂŸƃŸŷƀƏƁŶƁƀųžųƋƅƆŵųƀƀƒ
ŞűŵƀƕƂƌĻƀŵŶŸżĻ57ĻŲĻ1-/'07
şžŲŵƀŽƕƂƌĻ670'ĻşŸƀƑ68ĻƕĻŽŰƂŸƁŽƕƂƌ
1-/'07
ůźƉžĻŴžĻƆƌžųžĻűƃŻžĻžűƀŰŽžĻžŴŽƃĻƇŸ
ŴŵźƕŻƌźŰĻźƀŰƖŽ ĻŲžŽŸĻűƃŴƃƂƌĻſžźŰŷŰŽƕ
ƃĻƁſŸƁźƃ
şžŲŵƀŽƕƂƌĻ670'ĻŴžĻŗƃƆŶŻŸƄƅƃųƀƎ
ŰűžĻžŴŽƕƓƖĻŷĻſžſŵƀŵŴŽƌžĻžűƀŰŽŸƅĻźƀŰƖŽ
ŝŰƂŸƁŽƕƂƌĻ1-/'07
ŒƕŴžűƀŰŶŰƓƂƌƁƏĻſŵƀŵŻƕźĻƃƁƕƅĻŴžƁƂƃſ
ŽŸƅĻźƀŰƖŽ
şžŲŵƀƂŰŹƂŵĻ670' ĻƉžűĻŴƕƁƂŰƂŸƁƏĻŴž
űŰŶŰŽžƖĻźƀŰƖŽŸĻ ŽŰſƀŸźŻŰŴ ĻŨŲŵƆƕƖ Ļƕ
ŽŰƂŸƁŽƕƂƌĻ1-/'07
şžƇŸŽŰƓƂƌƁƏĻŰŲƂžżŰƂŸƇŽŵĻƁźŰŽƃ
ŲŰŽŽƏĻŴžƁƂƃſŽŸƅĻƂŵŻŵźŰŽŰŻƕŲ ĻƆŵ
ƂƀŸŲŰƂŸżŵĻŴŵƏźŸŹĻƇŰƁĻŗŰĻƆŵŹĻƇŰƁ
ŷŽŰƅžŴƏƂƌƁƏĻſžźŰŷŽŸźŸĻŴŻƏĻźžŶŽžųž
źŰŽŰŻƃĻƕĻŴžŴŰƎƂƌƁƏĻſžĻŷŰſƀžųƀŰżž
ŲŰŽŸƅĻŽŰŻŰƈƂƃŲŰŽƌĻşƕƁŻƏĻŷŰŲŵƀ
ƈŵŽŽƏĻƁźŰŽƃŲŰŽŽƏĻŷƏŲŻƏƎƂƌƁƏĻſžŲƕ
ŴžżŻŵŽŽƏĻƂŰĻźŰƀƂŸŽźŰĻşŵƀŵŻƕź
ſžſŵƀŵŴŽƕƅĻŽŰŻŰƈƂƃŲŰŽƌĻ żŰźƁĻ
ŽŰŻŰƈƂƃŲŰŽƌ ĻƁƂŲžƀŵŽžĻƕĻƓĻŴžƁƂƃſ
ŽŸżĻŴŻƏĻŲŸźžƀŸƁƂŰŽŽƏĻŔŻƏĻŷżƕŽŸ
źŰŽŰŻƃ ĻŴŸŲĻƁƂžƀĻ
şƀžƁźŰŽžŲŰŽƕĻƂŰĻŷűŵƀŵŶŵŽƕĻŽŰŻŰƈƂƃŲŰŽŽƏ
żžŶŽŰĻƁźŰƁƃŲŰƂŸĻŷŰĻŴžſžżžųžƎĻ':+6
şžŲŵƀŽƕƂƌĻ670'ĻŕƎŴƃųƅƏƄƅƃųƀƆĻƕ
ŽŰƂŸƁŽƕƂƌĻ1-/'07
ĻŞſƆƕƏŰźƁŵƁƃŰƀ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻƇŸƂŰŹƂŵĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŒƁƂƃſ
ŊƀƇƁƃſųƉƘżƀƁƃƁźŵųŹųžƏƀųƄŻƄƅŸſų
68 %JCPPGNOCPCIGOGPV
ŗŰſƀžųƀŰżžŲŰŽŸŹĻſŵƀŵŻƕźĻżžŶŽŰĻƀŵŴŰųƃ
ŲŰƂŸĻşžƁŻƕŴžŲŽƕƁƂƌĻźŰŽŰŻƕŲ ĻŲƕŴžűƀŰŶŵŽŸƅ
ƃĻŷŰſƀžųƀŰżžŲŰŽžżƃĻſŵƀŵŻƕźƃ ĻżžŶŵĻűƃƂŸ
ŷżƕŽŵŽžĻŢŵŻŵŲƕŷƕŹŽŸŹĻźŰŽŰŻĻżžŶŵĻŷŰŹżŰƂŸ
űƕŻƌƈŵĻžŴŽƕƓƖĻſžŷŸƆƕƖĻƃĻƁſŸƁźƃĻſžſŵƀŵŴŽƕƅ
ŽŰŻŰƈƂƃŲŰŽƌĻşžŷŸƆƕƖĻƂŵŻŵŲƕŷƕŹŽžųžĻźŰŽŰŻƃ
ƂŰźžŶĻżžŶƃƂƌĻűƃƂŸĻƀƕŷŽŸżŸĻƃĻƁſŸƁźƃĻſžſŵ
ƀŵŴŽƕƅĻŽŰŻŰƈƂƃŲŰŽƌ
ŚŴŸƃŸŹƘƅƏƀųƒŵƀƘƅŸžŸŽųƀųžŻŵƒŽƁƄƅƘ
ƂƁƂŸƃŸŷƀƘƈƀųžųƋƅƆŵųƀƏ
ůźƉžĻŰŲƂžżžűƕŻƌĻſŵƀŵƖƅŰŲĻŲĻƕŽƈŸŹĻƀŵųƕžŽĻŲ
żŵŶŰƅĻźƀŰƖŽŸ ĻŽŰſƀŸźŻŰŴ ĻŷĻžŴŽžųžĻżƕƁƂŰĻŲ
ƕŽƈŵ ĻŽŰŻŰƈƂƃŲŰŽŽƏĻżžŶƃƂƌĻűƃƂŸĻŽŵŴž
ƁƂƃſŽƕĻŽŰĻŽžŲžżƃĻżƕƁƆƕ ĻžƁźƕŻƌźŸĻƇŰƁƂžƂŽŸŹ
ŴƕŰſŰŷžŽĻżžŶŵĻŷżƕŽŸƂŸƁƏĻţĻƂŰźžżƃĻŲŸſŰŴźƃ
ſƀžŲŵŴƕƂƌĻƉŵĻžŴŽŵĻƁźŰŽƃŲŰŽŽƏĻƕĻŷűŵƀŵŶƕƂƌ
ŽžŲŸŹĻſŵƀŵŻƕź
ŔŻƏĻŷżƕŽŸĻſžƁŻƕŴžŲŽžƁƂƕĻŲĻŷŰŴŰŽžżƃĻſŵƀŵ
ŻƕźƃĻſŵƀŵŹŴƕƂƌĻŲĻƀŵŶŸżƕĻŢőĻŴžĻşŸƀƑ68
ŤƁƃƅŻƃƁŵųƅƏƆƄƅųƀƁŵŽŻ
ŞűŵƀƕƂƌĻƀŵŶŸżĻ57ĻŲĻ1-/'07
ŒżŸźŰŹƂŵĻƁźŰŽƃŲŰŽŽƏĻŲĻƀŵŶŸżƕĻ57ĻŲĻżŵŽƎ
şŸƀƑ68 ŤŽųƀŻƃƁŵųƀŻŸ
şžŲŵƀŽƕƂƌĻ670'ĻşŸƀƑ68ĻƕĻŽŰƂŸƁŽƕƂƌ
1-/'07
ťŸžŸƅŸŽƄƅ
şžŲŵƀŽƕƂƌĻ670'ĻŴžĻźŰŽŰŻƃ ĻƏźŸŹĻŲŸ
űŰŶŰƓƂŵĻŴžŴŰƂŸĻŴžĻſŵƀŵŻƕźƃ ĻƂŰĻſƕŴ
ƂŲŵƀŴƕƂƌĻŷŰĻŴžſžżžųžƎĻ1-/'07
ŞűƀŰŽŸŹĻźŰŽŰŻĻűƃŴŵĻŲŸŴƕŻŵŽŸŹ
şžŲŵƀŽƕƂƌĻ670'ĻœŵƅƁƄƁƈƃųƀŸƀŻŸĻƕ
ŽŰƂŸƁŽƕƂƌĻ1-/'07
şžƇŸŽŰƓƂƌƁƏĻŰŲƂžżŰƂŸƇŽŵĻƁźŰŽƃ
ŲŰŽŽƏĻŴžƁƂƃſŽŸƅĻƂŵŻŵźŰŽŰŻƕŲ ĻƆŵ
ƂƀŸŲŰƂŸżŵĻŴŵƏźŸŹĻƇŰƁĻŗŰĻƆŵŹĻƇŰƁ
ŷŽŰƅžŴƏƂƌƁƏĻſžźŰŷŽŸźŸĻŴŻƏĻźžŶŽžųž
źŰŽŰŻƃĻƕĻŴžŴŰƎƂƌƁƏĻſžĻŷŰſƀžųƀŰżž
ŲŰŽŸƅĻŽŰŻŰƈƂƃŲŰŽƌĻşƕƁŻƏĻŷŰŲŵƀ
ƈŵŽŽƏĻƁźŰŽƃŲŰŽŽƏĻŷƏŲŻƏƎƂƌƁƏĻſžŲƕ
ŴžżŻŵŽŽƏĻƂŰĻźŰƀƂŸŽźŰĻşŵƀŵŻƕź
ſžſŵƀŵŴŽƕƅĻŽŰŻŰƈƂƃŲŰŽƌĻ żŰźƁĻ
ŽŰŻŰƈƂƃŲŰŽƌ ĻƁƂŲžƀŵŽžĻƕĻƓĻŴžƁƂƃſ
ŽŸżĻŴŻƏĻŲŸźžƀŸƁƂŰŽŽƏĻŔŻƏĻŷżƕŽŸ
źŰŽŰŻƃ ĻŴŸŲĻƁƂžƀĻ
şžŲŵƀƂŰŹƂŵĻ670'ĻŴžĻŽžŲžųžĻƀžŷƂŰƈƃ
ŲŰŽŽƏĻƃĻſŵƀŵŻƕźƃĻƂŰĻſƕŴƂŲŵƀŴŶƃŹƂŵĻŷŰ
ŴžſžżžųžƎĻ1-/'07
ŚŰŽŰŻŸĻſžżƕŽƏƎƂƌƁƏĻżƕƁƆƏżŸĻžŴŸŽĻŷ
žŴŽŸż
şƕƁŻƏĻſžſŵƀŵŴŽƌžĻŷŰſƀžųƀŰżžŲŰŽŸƅĻźŰŽŰ
ŻƕŲĻ żŰźƁĻ ĻſŵƀŵŻƕƇƃƎƂƌƁƏĻŲƁƕĻƕŽƈƕ
źŰŽŰŻŸ ĻŴžƁƂƃſŽƕĻŲĻŴŰŽžżƃĻƀŵųƕžŽƕĻŚŰŽŰŻ
żžŶŽŰĻſŵƀŵżƕƁƂŸƂŸĻŴžĻŲųžƀƃ ĻŽŰĻſŵŲŽƃ
ſžŷŸƆƕƎĻŷŰŴŰŽžųžĻſŵƀŵŻƕźƃ
ŤŽųƀƆŵųƀƀƒƅŸžŸŽųƀųžƘŵ
ŦƏĻƄƃŽźƆƕƏĻŰŲƂžżŰƂŸƇŽžĻƁźŰŽƃƓĻƇŰƁƂžƂŽŸŹ
ŴƕŰſŰŷžŽĻŴŻƏĻŲƁƕƅĻźŰŽŰŻƕŲ ĻŴžƁƂƃſŽŸƅĻŲ
ƀŵųƕžŽƕ ĻŲĻƏźžżƃĻŲŸĻŷŽŰƅžŴŸƂŵƁƌĻşƀŸĻŷŽŰ
ƅžŴŶŵŽŽƕĻźŰŽŰŻƃĻŲƕŽĻŷƏŲŻƏƓƂƌƁƏĻſƀŸ
űŻŸŷŽžĻŽŰĻĻƁŵźƃŽŴĻſŵƀŵŴĻſƀžŴžŲŶŵŽŽƏż
ƁźŰŽƃŲŰŽŽƏĻšźŰŽƃŲŰŽŽƏĻŷƃſŸŽƏƓƂƌƁƏĻŷŰ
ŴžſžżžųžƎĻ':+6ĻşƀŸĻƆƌžżƃĻźŰŽŰŻ ĻƏźŸŹĻŲŸ
ƉžŹŽžĻŴŸŲŸŻŸƁƏ ĻſƀžŴžŲŶƃƓĻŲƕŴžűƀŰŶŰ
ƂŸƁƏĻŽŰĻŵźƀŰŽƕĻšźŰŽƃŲŰŽŽƏĻŽŵĻŲſŻŸŲŰƓĻŽŰ
ŽŰŻŰƈƂžŲŰŽŸŹĻſŵƀŵŻƕź
ĻŞſƆƕƏŰźƁŵƁƃŰƀ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻƇŸƂŰŹƂŵĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŒƁƂƃſ
ŢŵŻŵƂŵźƁƂĻżžŶŽŰĻſƀžƇŸƂŰƂŸĻŒŸźžŽŰŹƂŵ
ƂŰźƕĻŴƕƖ
ŝŰƂŸƁŽƕƂƌĻźŽžſźƃĻ
ĻŽŰĻŔŚ
ŔŻƏĻŲŸűžƀƃĻƁƂžƀƕŽźŸĻŲŲŵŴƕƂƌĻƖƖĻŽžżŵƀĻ ƆŸƄƀŸ ĻźŻŰŲƕƈŰżŸĻƆŸƄƀĻ šƂžƀƕŽźŰĻŷƏŲŸƂƌƁƏĻŰŲƂžżŰƂŸƇŽž
ŒŲŵŴƕƂƌĻŽžŲŸŹĻŽžżŵƀĻƁƂžƀƕŽźŸĻŰűžĻŶĻŽŰƂŸƁ
ŽƕƂƌĻŽŰĻźŽžſźŸĻŽŰĻſƃŻƌƂƕĻŔŚĻ ĻĻ
ĻƉžű
ſŵƀŵŹƂŸĻŴžĻŽŰƁƂƃſŽžƖĻƁƂžƀƕŽźŸ
şžŲŵƀŽƕƂƌƁƏĻŴžĻŵźƀŰŽƃĻŢőĻŷŰĻŴžſžżžųžƎ
':+6 ĻŰűžĻƈŻƏƅžżĻŽŰƂŸƁźŰŽŽƏĻŽŰĻźŽžſźƃ
ĻŽŰĻſƃŻƌƂƕĻŔŚ
ŢŰźžŶĻżžŶŻŸŲžĻźŵƀƃŲŰƂŸĻƂŵŻŵƂŵźƁƂžżĻŷŰ
ŴžſžżžųžƎĻźžŻƌžƀžŲŸƅĻźŽžſžźĻŽŰĻŔŚ
ŊƀƇƁƃſųƉƘżƀƁƃƁźŵųŹųžƏƀųƄŻƄƅŸſų
68
ŊƀƇƁƃſųƉƘƒƌƁŷƁƂƁƅƁƊƀƁƙ
ƂƃƁŶƃųſŻ
źŰŽŰŻĻƃĻűƃŴƌƏźŸŹĻƇŰƁĻſƀŸĻſžƏŲƕĻſžŲƕŴž
żŻŵŽŽƏ
ŝŰƂŸƁŽƕƂƌĻŽŰĻźŽžſźƃĻ+0(1 ĻƉžűĻžƂƀŸżŰƂŸ
ƕŽƄžƀżŰƆƕƎĻƉžŴžĻſžƂžƇŽžƖĻſƀžųƀŰżŸ
ŽŰƁƂƃſŽžƖĻſƀžųƀŰżŸĻƂŰĻƇŰƁƃĻƖƖĻſžƇŰƂźƃ
ůźƉžĻŽŰĻźŽžſźƃĻ+0(1ĻŽŰƂŸƁŽƃƂŸĻƉŵĻƀŰŷ
űƃŴŵĻŲŸŲŵŴŵŽŰĻŴžŴŰƂźžŲŰĻƕŽƄžƀżŰƆƕƏĻſƀž
ſžƂžƇŽƃĻſƀžųƀŰżƃ ĻŽŰſƀŸźŻŰŴ ĻƇŰƇĻſžƇŰƂźƃ
ƂŰĻŷŰŲŵƀƈŵŽŽƏĻſƀžųƀŰżŸ ĻŰĻƂŰźžŶĻƂŰ
źžƀžƂźŸŹĻžſŸƁĻſžƂžƇŽžƖĻſƀžųƀŰżŸĻőƕŻƌƈ
ŴŵƂŰŻƌŽƃĻƕŽƄžƀżŰƆƕƎĻſƀžĻźŽžſźƃĻ+0(1
ŴŸŲĻƁƂžƀĻ
şžƏŲŰĻſžŲƕŴžżŻŵŽŽƏĻŢƁƅŸƃƒƂƃŻŸſų
ƂƁŻƄŽĻžŷŽŰƇŰƓ ĻƉžĻƁŸƁƂŵżŰĻŲƂƀŰƂŸŻŰĻƁŸų
ŽŰŻŸĻŲƁƕƅĻƂŵŻŵźŰŽŰŻƕŲĻŞŴŽžƎĻŷĻŲŰŶŻŸŲŸƅ
ſƀŸƇŸŽĻżžŶŵĻűƃƂŸĻſŵƀŵƂŸŽĻŴŵƀŶŰŲŽžųž
źžƀŴžŽƃĻƕĻŽŰŻŰƈƂƃŲŰŽŽƏĻƁŸƁƂŵżŸĻŴŻƏĻƕŽƈžƖ
źƀŰƖŽŸĻţĻƂŰźžżƃĻŲŸſŰŴźƃĻŲƁƂŰŽžŲƕƂƌĻſƀŰ
ŲŸŻƌŽƃĻźƀŰƖŽƃĻŷųƕŴŽžĻŷĻƕŽƁƂƀƃźƆƕƏżŸ ĻŽŰŲŵ
ŴŵŽŸżŸĻƃĻşžƈƃźĻƂŵŻŵźŰŽŰŻƕŲşŵƀŵŻƕź
ſžſŵƀŵŴŽƌžųžĻŽŰŻŰƈƂƃŲŰŽŽƏ ĻŴŸŲ
ƁƂžƀĻ
ũžűĻſžŲŵƀŽƃƂŸƁƏĻŴžĻƂŵŻŵŲƕŷƕŹŽžųžĻŷžűƀŰ
ŶŵŽŽƏ ĻŷŰƇŵźŰŹƂŵĻŴŵźƕŻƌźŰĻƁŵźƃŽŴĻŰűž
ŽŰƂŸƁŽƕƂƌĻ':+6
ŠųžųƋƅƆŵųƀƀƒźƁŴƃųŹŸƀƀƒ
ŝŰŻŰƈƂƃŲŰŽŽƏĻƏƁźƀŰŲžƁƂƕĻƂŰĻźžŽƂƀŰƁƂƃ
żžŶŽŰĻƀŵųƃŻƎŲŰƂŸĻũžűĻžƂƀŸżŰƂŸĻűƕŻƌƈ
ŴŵƂŰŻƌŽƃĻƕŽƄžƀżŰƆƕƎ ĻŴŸŲĻƁƂžƀĻ
ŤŻŶƀųžŵƅƃųƊŸƀƁ
ůźƉžĻſƀŸŹžżĻſžƂžƇŽžųžĻźŰŽŰŻƃĻŢőĻſŵƀŵ
ƀŸŲŰƓƂƌƁƏ ĻŷžűƀŰŶŵŽŽƏĻŽŰĻŵźƀŰŽƕĻŷŰƁƂŸųŽŵ
ŝŵŷŰűŰƀžżĻſƕƁŻƏĻƆƌžųžĻŽŰĻŵźƀŰŽƕĻŷƏŲŸƂƌƁƏ
ſžŲƕŴžżŻŵŽŽƏĻſƀžĻŲƂƀŰƂƃĻƁŸųŽŰŻƃĻſžƂžƇŽžƖ
ƂŵŻŵƁƂŰŽƆƕƖ ĻſƀŸĻƆƌžżƃĻſƀžŴžŲŶŸƂƌƁƏ
ŽžŲŸŹĻſžƈƃźĻźŰŽŰŻƃĻşƀŸĻŲƕŴŽžŲŻŵŽŽƕĻƁŸų
ŽŰŻƃĻŷžűƀŰŶŵŽŽƏĻſƀžųƀŰżŸĻƂŵŻŵźŰŽŰŻƃ
ŷƏŲŸƂƌƁƏĻŽŵųŰŹŽžĻŒŸĻżžŶŵƂŵĻŷżƕŽŸƂŸ
ĻŞſƆƕƏŰźƁŵƁƃŰƀ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻƇŸƂŰŹƂŵĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŒƁƂƃſ
ŊƀƇƁƃſųƉƘżƀƁƃƁźŵųŹųžƏƀųƄŻƄƅŸſų
ŗŻƄƅųƀƉƘżƀŸŽŸƃƆŵųƀƀƒ ŗŝ ŚųŶųžƏƀųƘƀƇƁƃſųƉƘƒ
ŔŸƁƂŰŽƆƕŹŽŵĻźŵƀƃŲŰŽŽƏĻżžŶŵĻŲŸźžƀŸƁƂžŲƃ
ŲŰƂŸƁƏĻŴŻƏĻŲƁƕƅĻƄƃŽźƆƕŹĻƀžŷŲŰŶŰŻƌŽž
ƕŽƄžƀżŰƆƕŹŽžƎĻƁŸƁƂŵżŸĻŚŽžſźŸĻŴŸƁƂŰŽ
ƆƕŹŽžųžĻźŵƀƃŲŰŽŽƏĻżŰƎƂƌĻƂƕĻƁŰżƕĻƄƃŽźƆƕƖ
ƉžĻƕĻźŽžſźŸĻƆŵŽƂƀŰŻƌŽžƖĻźžŽƁžŻƕĻŰűžĻźŽžſ
źžŲžƖĻſŰŽŵŻƕĻŽŰĻźŵƀżƕ şƀŸĻŲŸźžƀŸƁƂŰŽŽƕĻſƃŻƌƂŰĻŔŚĻŽŰƂŸƁŽƕƂƌ
źŽžſźƃĻ
ĻŽŰĻŔŚĻƃĻſžŻžŶŵŽŽƏĻ(ĻşžƂƕż
ƁſƀƏżƃŹƂŵĻſƃŻƌƂĻŔŚĻŽŰĻŇŧĻƀŵƁŸŲŵƀ ĻƉžĻƀžŷ
ƂŰƈžŲŰŽŸŹĻſƀŰŲžƀƃƇĻŲƕŴĻźŽžſźŸĻ+0(1Ļ ŴŸŲ
ƁƂžƀĻ ĻŽŰĻƆŵŽƂƀŰŻƌŽƕŹĻźžŽƁžŻƕ
ŢšŢŘţŘŗřŘŠŠŲ
ŢƀŸżŰŹƂŵĻŴƀƕűŽƕĻſƀŵŴżŵƂŸ ĻƂŰźƕĻƏź
żžűƕŻƌŽƕĻƂŵŻŵƄžŽŸ ĻƄžƂžŰſŰƀŰƂŸ
ſƃŻƌƂŸĻŔŚĻŴŻƏĻŰźƁŵƁƃŰƀƕŲ ĻƂžƉž ĻƃĻŲƕŴŴƕ
ŻŵŽŽƕĻŴŻƏĻƀƃźŰŲŸƇžźĻƇŸĻƕŽƈŸƅĻŲƕŴŴƕ
ŻŵŽŽƏƅĻŴŻƏĻŷűŵƀƕųŰŽŽƏĻƀŵƇŵŹĻŇŽŰźƈŵĻƃ
ŲŸſŰŴźƃĻŵźƁƂƀŵŽžųžĻųŰŻƌżƃŲŰŽŽƏĻƇŸĻŷƕƂ
źŽŵŽŽƏĻŲžŽŸĻżžŶƃƂƌĻƂƀŰŲżƃŲŰƂŸĻŻƎŴŵŹ
ŲĻŰŲƂžżžűƕŻƕ
ŢţśşŊťŝœ
ŝŵĻŷŰŻŸƈŰŹƂŵĻſƃŻƌƂĻŔŚĻſƕŴĻſƀƏżŸżŸ
ƁžŽƏƇŽŸżŸĻſƀžżŵŽƏżŸĻ ŽŰſƀŸźŻŰŴ ĻŽŰ
ſƀŸŻŰŴžŲƕŹĻſŰŽŵŻƕ ĻŇŽŰźƈŵĻűŰƂŰƀŵŹźŸ
żžŶƃƂƌĻŲŸŹƂŸĻŷĻŻŰŴƃ
ŒƕŴſžŲƕŴŰƓĻƀŵųƃŻƏƂžƀƃĻ670'ĻŽŰĻƆŵŽ
ƂƀŰŻƌŽƕŹĻźžŽƁžŻƕ
ĻŞſƆƕƏŰźƁŵƁƃŰƀ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻƇŸƂŰŹƂŵĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŒƁƂƃſ
ŧƆƀŽƉƘƙ
ŝƀƁƂŽų
ŢƃŻƀƉŻƂƃƁŴƁƅŻ
(ĻĻſŵƀŵŴŽƕŹĻŢŒĻŵźƀŰŽ
ŗżƕŽŸƂŸĻŽŰĻŽŰŲƕųŰƆƕƎ
ŗżƕŽŸƂŸĻŽŰĻƀŰŴƕžŴŶŵƀŵŻž
#/ Ļ(/ ĻƂžƉž
ŗżƕŽŸƂŸĻŽŰĻżŵŴƕŰŴŶŵƀŵŻž
ŗŻƄŽ Ļ68 ĻƂžƉž
ŗżƕŽŸƂŸĻŽŰĻ#MVFUPPUIŸĻŲƕŻƌŽƕ
ƀƃźŸ
œžƀƂŰƂŸƈŲŸŴźŸŹĻſŵƀŵƅƕŴ
ŽŰŷŰŴ ĻŷżƕŽŸƂŸĻŴžƀƕŶźƃſƕƁŽƎ
şƀžųƀŰŲŰŽŽƏſŰƃŷŰ
ŗƃſŸŽźŰ
œžƀƂŰƂŸƈŲŸŴźŸŹĻſŵƀŵƅƕŴ
ŲſŵƀŵŴ ĻŷżƕŽŸƂŸĻŴžƀƕŶźƃ
ſƕƁŽƎ
ŜŵŽƎ
ŊƀƇƁƃſųƉƘżƀƁƃƁźŵųŹųžƏƀųƄŻƄƅŸſų
ŗŻƄƅųƀƉƘżƀŸŽŸƃƆŵųƀƀƒ ŗŝ
ŝƀƁƂŽų
ŢƃŻƀƉŻƂƃƁŴƁƅŻ
ŔžĻſžſŵƀŵŴŽƌžųž ĻƁźŰƁƃŲŰŽŽƏ
ƄƃŽźƆƕƖ ĻŲŸŴŰŻŵŽŽƏĻŲŲŵŴŵŽŸƅ
ƁŸżŲžŻƕŲ
ŝŰŲƕųŰƆƕƏĻŲųžƀƃŲŽŸŷ
şŵƀŵƅƕŴĻſƀŰŲžƀƃƇŻƕŲžƀƃƇ
şƕŴƂŲŵƀŴŶŵŽŽƏĻŲŸűžƀƃĻŰűž
ſŵƀŵƅƕŴĻŴžĻžűƀŰŽžƖĻſžŷŸƆƕƖ
ƁŸƁƂŵżŸĻżŵŽƎ
œƃƇŽƕƁƂƌ ĻŷżŵŽƈŵŽŽƏ
œƃƇŽƕƁƂƌ ĻŷűƕŻƌƈŵŽŽƏ
şžſŵƀŵŴŽƕĻŽŰŻŰƈƂƃŲŰŽŽƏ
źŰŽŰŻƕŲ ĻŲŲŵŴŵŽŽƏĻƆŸƄƀĻƂŰ
ŻƕƂŵƀ
ŚŽžſźŸĻƈŲŸŴźžųžĻŲŸűžƀƃ
ŲŸűƀŰŽžųž
ŇŽƄžƀżŰƆƕƏĻſƀžĻſžƂžƇŽƃĻſƀž
ųƀŰżƃ ĻſƕƁŽƎ ĻƂžƉžĻŢŰźžŶ
ŲŸźžƀŸƁƂžŲƃƓƂƌƁƏĻƏźƉž
ŽŰƏŲŽžĻűƕŻƌƈŵĻƕŽƄžƀżŰƆƕƖ
ŽƕŶĻżžŶŽŰĻŲƕŴžűƀŰŷŸƂŸĻŽŰ
ƂŵŻŵŲƕŷƕŹŽžżƃĻŵźƀŰŽƕ
ŝƀƁƂŽų
ŢƃŻƀƉŻƂƃƁŴƁƅŻ
ŒŸűƕƀĻżžŲŸĻŷŲƃźžŲžƖĻŴžƀƕŶźŸ
šƃűƂŸƂƀŸ ĻŲŸűƕƀĻżžŲŸĻƂŵźƁƂž
ŲŸƅĻŷŰſŸƁƕŲ
ŢŵŻŵƂŵźƁƂ ĻţŲƕżźŒŸżź
ŚųſƘƀųŴųƅųƃŸżƁŽŷŻƄƅųƀƉƘżƀƁŶƁ
ŽŸƃƆŵųƀƀƒ
ŢţśşŊťŝœ
ŢŵƀżƕŽĻŵźƁſŻƃŰƂŰƆƕƖĻŰźƃżƃŻƏƂžƀŰĻŷŰŷŲŸ
ƇŰŹĻƁƂŰŽžŲŸƂƌĻĻƀžźŸĻƕĻŷŰŻŵŶŸƂƌĻŲƕŴ
ƕŽƂŵŽƁŸŲŽžƁƂƕĻŲŸźžƀŸƁƂŰŽŽƏĻŔŚ
ţĻŴŸƁƂŰŽƆƕŹŽžżƃĻźŵƀƃŲŰŽŽƕĻŲƁƂŰŽžŲŻŵŽž
ƇžƂŸƀŸĻűŰƂŰƀŵŹźŸĻƂŸſƃĻŐŐ-3
şŵƀŵŴĻŴžŲųžƎĻſžŴžƀžŶŶƎĻŷŰſŰƁƕƂƌƁƏ
ŴžŴŰƂźžŲŸżŸĻűŰƂŰƀŵŹźŰżŸ
ŝŰƂŸƁŽƕƂƌĻŷŰƉƕſźƃĻźƀŸƈźŸĻűŰƂŰƀŵŹźž
ŲžųžĻŲƕŴƁƕźƃĻƃĻŽŰſƀƏżźƃĻƕŽƄƀŰƇŵƀŲžŽžƖ
ŻƕŽŷŸ
ŒŸƂƏųŽƕƂƌĻŲŸźžƀŸƁƂŰŽƕĻűŰƂŰƀŵŹźŸĻƂŰ
ŲƁƂŰŲƂŵĻŽžŲƕĻűŰƂŰƀŵŹźŸĻŲƕŴſžŲƕŴŽžĻŷ
ſžŷŽŰƇźŰżŸĻſžŻƏƀŽžƁƂƕĻŽŰĻŲƕŴƁƕźƃĻŴŻƏ
űŰƂŰƀŵŹžź
şžŲŵƀŽƕƂƌĻźƀŸƈźƃĻŽŰĻżƕƁƆŵ
ŢţśşŊťŝœ
ŞűžŲƏŷźžŲžĻƃƂŸŻƕŷƃŹƂŵĻƀžŷƀƏŴŶŵŽƕĻŰźƃ
żƃŻƏƂžƀŸĻƃĻűŵŷſŵƇŽŸŹĻŴŻƏĻŴžŲźƕŻŻƏĻƁſž
Ɓƕű
ĻŞſƆƕƏŰźƁŵƁƃŰƀ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻƇŸƂŰŹƂŵĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŒƁƂƃſ
ŠŵźžżŵŽŴŰƆƕƖĻſƕŴĻƇŰƁĻƖŷŴŸ
ŗŰſƀŰŲźŰĻſŰŻŸŲžż
şŰŻŸŲž
ŒŰŽƂŰŶžſƕŴŹžżŽƕƁƂƌ
ŒŰŽƂŰŶŽŸŹĻŲƕŴƁƕź
ŚŵƀƃŲŰŽŽƏĻŰŲƂžżžűƕŻŵżĻŷĻſƀŸƇŵſžż
őƃźƁŸƀƃŲŰŽŽƏĻƂŰĻŵŲŰźƃƎŲŰŽŽƏ
şŇŔĻŧŐšĻşŞŔŞŠŞŖŇ
ŢƘŷƊųƄƂƁŷƁƃƁŹƘ
ţŸŽƁſŸƀŷųƉƘƙƂƘŷƊųƄƙźŷŻ
ŚųŶųžƏƀųƘƀƇƁƃſųƉƘƒ
ŘŽƁƀƁſƘƊƀŸŵƁŷƘƀƀƒ
ŕźžŽžżƕƇŽŵĻŲžŴƕŽŽƏĻžŷŽŰƇŰƓĻſŻŰŲŽŵ
ŲžŴƕŽŽƏ ĻſŻŰŽƃŲŰŽŽƏĻŽŰſŵƀŵŴ ĻŰĻƂŰźžŶĻſƀŸ
ƁƂžƁƃŲŰŽŽƏĻƁƂŸŻƎĻŲžŴƕŽŽƏĻƂŰĻƈŲŸŴźžƁƂƕĻŴž
ſžƂžƇŽŸƅĻƃżžŲ
p
ŒžŴƕƂƌĻŰŲƂžżžűƕŻƌĻŽŰĻƏźžżžųŰĻŲŸƉƕŹ
ſŵƀŵŴŰƇƕ ĻŲĻŷŰŻŵŶŽžƁƂƕĻŲƕŴĻſžƂžƇŽžƖ
ŴžƀžŶŽƌžƖĻƁŸƂƃŰƆƕƖĻƂŰĻƁƂŰŽƃĻſžźƀŸƂƂƏĻ
ŽŰĻŽŸŷƌźŸƅĻžűŵƀƂŰƅĻŴŲŸųƃŽŰĻƁſžŶŸ
ŲŰƓƂƌƁƏĻżŵŽƈŵĻſŰŻŸŲŰ
p ţŽŸźŰŹƂŵĻŲžŴƕŽŽƏĻŷĻžſƃƉŵŽŸżŸĻŲƕźŽŰżŸ
p ţŽŸźŰŹƂŵĻƀŰſƂžŲžųžĻſƀŸƁźžƀŵŽŽƏĻƂŰ
ƕŽƂŵŽƁŸŲŽžųžĻųŰŻƌżƃŲŰŽŽƏĻűŵŷĻŽŵžűƅƕŴ
ŽžƁƂƕ
p şƀŸűŵƀƕƂƌĻŷŰŹŲƕĻſƀŵŴżŵƂŸĻŷĻŰŲƂžżžűƕŻƏ
ĻƇŸżĻűƕŻƌƈŵĻŽŰŲŰŽƂŰŶŵŽŽƏĻĻƂŸżĻŲŸƉŵ
ƁſžŶŸŲŰŽŽƏĻſŰŻŸŲŰ
p œŰŻƌżƃŹƂŵĻŴŲŸųƃŽžż ĻƏźƉžĻƆŵĻŽŵĻƁƂŰŽž
ŲŸƂƌĻŷŰųƀžŷŸĻƕŽƈŸżĻƃƇŰƁŽŸźŰż
ŴžƀžŶŽƌžųžĻƀƃƅƃ
p ŗžŲŽƕƈŽƕŹĻűŰųŰŶŽŸźĻŰűžĻƏƉŸźĻŴŻƏĻŻŸŶ
ŷűƕŻƌƈƃƓĻŰŵƀžŴŸŽŰżƕƇŽŸŹĻƁſƀžƂŸŲ ĻŰ
žƂŶŵĻƕĻſƕŴŲŸƉƃƓĻƁſžŶŸŲŰŽŽƏĻſŰŻŸŲŰ
ŔŵżžŽƂƃŹƂŵĻŷžŲŽƕƈŽƕĻűŰųŰŶŽŸźŸ ĻźžŻŸ
ŲŸĻŽŵĻŲŸźžƀŸƁƂžŲƃƓƂŵĻƖƅ
p ŝŵĻſƀžųƀƕŲŰŹƂŵĻŴŲŸųƃŽĻŴžĻƀžűžƇžƖĻƂŵż
ſŵƀŰƂƃƀŸĻŽŰĻƅžŻžƁƂŸƅĻžűŵƀƂŰƅ ĻŰŻŵ
ƀžŷſžƇŸŽŰŹƂŵĻƀƃƅĻŷĻŻŵųźŸżĻŽŰŲŰŽƂŰ
ŶŵŽŽƏżĻƏźžżžųŰĻƁźžƀƕƈŵ ĻŰŴŶŵĻƅžŻžŴ
ŽŸŹĻŴŲŸųƃŽĻƁſžŶŸŲŰƓĻűƕŻƌƈŵĻſŰŻŸŲŰ
ŽƕŶĻſƀžųƀƕƂŸŹ
ŔžŴŰƂźžŲƕĻŴžŲƕŴźŸĻƂŰĻſžƀŰŴŸĻŴŸŲĻŽŰĻƁƂžƀ
ĻƂŰĻ
ŢšŢŘţŘŗřŘŠŠŲ
ŝƕźžŻŸĻŽŵĻŲŸżŸźŰŹƂŵĻŴŲŸųƃŽĻſƕŴĻƇŰƁ
ƀƃƅƃ ĻŽŰſƀŸźŻŰŴ ĻŽŰĻƁƅŸŻŰƅ ĻŰŴŶŵĻƆŵ
ŰŲƂžżŰƂŸƇŽžĻŲŸżŸźŰƓĻƂŰźƕĻŲŰŶŻŸŲƕ
ƁŸƁƂŵżŸ ĻƏźĻſƕŴƁŸŻƎŲŰƇĻźŵƀżŰĻƂŰĻƁŵƀŲž
ſƀŸŲžŴĻųŰŻƌż
ŕƁŷƘƀƀƒųŵƅƁŵŵƁŷƘ
ŝŰĻŰŲƂžżžűƕŻƕĻżžŶŽŰĻſƀžƖŶŴŶŰƂŸĻźƀƕŷƌ
ŲžŴƃĻŽŵĻųŻŸűƈŵĻĻƁżĻŽŰĻżŰźƁŸżŰŻƌŽƕŹ
ƈŲŸŴźžƁƂƕĻĻźżųĻŝŵžűƅƕŴŽžĻžƁžűŻŸŲž
ſŸŻƌŽƃŲŰƂŸĻſƀŸĻſŵƀŵƖŷŴƕĻƇŵƀŵŷĻſƀžƂžƇŽƃ
ŲžŴƃ
şƀŸĻƖŷŴƕĻŲĻŲžŴƕĻſƕŴƂƀŸżƃŹƂŵĻŽŸŷƌźƃĻƈŲŸŴ
źƕƁƂƌĻƕĻŽŵĻŷƃſŸŽƏŹƂŵĻŰŲƂžĻşƕƁŻƏĻŲŸƖŷŴƃĻŷ
ŲžŴŸĻŷŻŵųźŰĻŽŰƂŸƁŽƕƂƌĻŽŰĻſŵŴŰŻƌĻųŰŻƌżŰĻƕ
ſŵƀŵŲƕƀƂŵ ĻƇŸĻŲƁƕĻųŰŻƌżƕŲŽƕĻƄƃŽźƆƕƖĻŲŸźžŽƃ
ƎƂƌƁƏĻŽŰŻŵŶŽŸżĻƇŸŽžżĻŒžŴŰĻƂŰĻƁŻƌžƂŰ
żžŶƃƂƌĻŷŲžŻžŶŸƂŸĻŲŽƃƂƀƕƈŽƕĻſžŲŵƀƅŽƕ
ųŰŻƌż ĻƉžĻżžŶŵĻſƀŸŷŲŵƁƂŸĻŴžĻŷŰƂƀŸżźŸĻŲ
ųŰŻƌżƃŲŰŽŽƕ
p ŞƇŸƁƂƕƂƌĻŵŻŵźƂƀŸƇŽƕĻźžŽƂŰźƂŸĻŵŻŵź
ƂƀŸƇŽžųžĻžűƕųƀƕŲŰƇŰĻűŻžźŰĻƆŸŻƕŽŴƀƕŲĻƂŰ
ſƀŸƇŵſŰĻſƕƁŻƏĻƖŷŴŸĻŲĻŲžŴƕĻƇŸĻűŰųŽƎƆƕ
p ŝŵĻŴžŷŲžŻƏŹƂŵĻŰŲƂžżžűƕŻƎĻƁƂžƏƂŸĻƃ
ųŻŸűžźƕŹĻŲžŴƕ ĻƀƕŲŵŽƌĻƏźžƖĻŲŸƉŸŹĻŷŰ
ſžƀƕŶźŸĻŴŲŵƀƆƏƂĻſƀžƂƏųžżĻƂƀŸŲŰŻžųž
ƇŰƁƃĻŦŵĻżžŶŵĻſƀŸŷŲŵƁƂŸĻŴžĻŷűžƖŲĻƃ
ƀžűžƂƕĻŵŻŵźƂƀŸƇŽžƖĻƁŸƁƂŵżŸ
ŕœřŞśŕš
şžſŰŴŰŽŽƏĻŲžŴŸĻƃĻſžŲƕƂƀƏŽŸŹĻƄƕŻƌƂƀ
żžŶŵĻſƀŸŷŲŵƁƂŸĻŴžĻſžƈźžŴŶŵŽŽƏĻŴŲŸ
ųƃŽŰ
ůźƉžĻƀƕŲŵŽƌĻŲžŴŸĻŽŰĻŴžƀžŷƕĻſŵƀŵŲŸƉƃƓ
ĻƁż ĻŲžŴŰĻżžŶŵĻſžƂƀŰſŸƂŸĻŴžĻźžƀžűźŸ
ſŵƀŵŴŰƇĻŦŵĻŷżŵŽƈƃƓĻŷżŰƉƃŲŰŻƌŽƃ
ŷŴŰƂŽƕƁƂƌĻżŰƁŻŰĻƂŰĻŲŵŴŵĻŴžĻƁźžƀžƇŵŽŽƏ
ƂŵƀżƕŽƃĻŵźƁſŻƃŰƂŰƆƕƖĻƆƕƓƖĻƁŸƁƂŵżŸ
ůźƉžĻŴŲŸųƃŽĻŷŰųŻƃƅĻƃĻŲžŴƕ ĻŽŵĻŽŰżŰųŰŹ
ƂŵƁƌĻŷŰſƃƁƂŸƂŸĻŹžųžĻſžŲƂžƀŽžĻĻŲƕŴűƃź
ƁŸƀƃŹƂŵĻŰŲƂžżžűƕŻƌĻŴžĻƁƂŰŽƆƕƖĻƂŵƅŽƕƇ
ŽžųžĻžűƁŻƃųžŲƃŲŰŽŽƏ ĻƀŵźžżŵŽŴƃƓƂƌƁƏ
ŷŲŵƀƂŰƂŸƁƏĻŲĻŰŲƂžƀŸŷžŲŰŽƃĻŰŲƂžżŰŹ
ƁƂŵƀŽƎĻ7PMWPĻŠŸŷŸźĻŲŸƅžŴƃĻŴŲŸųƃŽŰĻŷ
ŻŰŴƃ
ŗŵŻŶƆƀŝŢŢƅųƄŻƄƅŸſųƁƈƁžƁŷŹŸƀƀƒ
ŒĻžƁžűŻŸŲŸƅĻƃżžŲŰƅ ĻŽŰſƀŸźŻŰŴ ĻſƀŸĻŰųƀŵ
ƁŸŲŽžżƃĻƁƂŸŻƕĻŲžŴƕŽŽƏĻƃĻųžƀŸƁƂƕŹĻżƕƁƆŵŲžƁƂƕ
ƂŰĻŶŰƀźžżƃĻźŻƕżŰƂƕĻƕƁŽƃƓĻƀŸŷŸźĻſŵƀŵųƀƕŲƃ
ŴŲŸųƃŽŰĻƂŰĻƁŸƁƂŵżŸĻſƀŸŲžŴƃ ĻžƁžűŻŸŲž
ŢƘŷƊųƄƂƁŷƁƃƁŹƘ
ţŸŽƁſŸƀŷųƉƘƙƂƘŷƊųƄƙźŷŻ
ƏźƉžĻŴŲŸųƃŽĻſƀŰƆƎƓĻŷĻŲŵŻŸźŸżĻŽŰŲŰŽƂŰ
ŶŵŽŽƏż
ŇŽƄžƀżŰƆƕƏĻſƀžĻſŵƀŵųƀƕŲĻſƀŸĻſžŴžƀžŶƃ
ŲŰŽŽƕĻŷĻſƀŸƇŵſžż ĻŴŸŲĻƁƂžƀĻ
p şƀŸĻſžŴžƀžŶƕĻŲĻŶŰƀźžżƃĻźŻƕżŰƂƕĻŷŽƕ
żŰŹƂŵĻűƃŴƌƏźƕĻŴžŴŰƂźžŲƕĻƄŰƀŸĻŷſŵƀŵŴ
ƀŰŴƕŰƂžƀŽžƖĻƀŵƈƕƂźŸ
p
şƀŸĻſŵƀŵųƀƕŲƕĻƁŸƁƂŵżŸĻžƅžŻžŴŶŵŽŽƏ
ŴŲŸųƃŽŰĻŽŰĻſƀŸŻŰŴžŲƕŹĻſŰŽŵŻƕĻŷŰƁŲƕ
ƇƃƓƂƌƁƏĻſžſŵƀŵŴŶƃŲŰŻƌŽŸŹĻƁŸżŲžŻĻƕ
ŷƏŲŻƏƓƂƌƁƏĻƂŵźƁƂžŲŵĻſžŲƕŴžżŻŵŽŽƏĻ
ŕƎƄƅŸſƂŷŵŻŶųƅšƄƅųƀƁŵŻƅƏƄƒ
ŗƃſŸŽƕƂƌĻŰŲƂžżžűƕŻƌĻƃĻűŵŷſŵƇŽŸŹĻƁſž
ƁƕűĻƕĻŴŰŹƂŵĻŴŲŸųƃŽƃĻſžſƀŰƆƎŲŰƂŸĻŽŰ
ƅžŻžƁƂŸƅĻžűŵƀƂŰƅĻſƀžƂƏųžżĻŴŵźƕŻƌźžƅ
ƅŲŸŻŸŽ ĻƉžűĻžƅžŻžŽƃƂŸ
p şƀŸĻſžƏŲƕĻƂŵźƁƂžŲžųžĻſžŲƕŴžżŻŵŽŽƏ
p
ŕƎƄƅŸſƂŷŵŻŶųƅŚųŶžƆƋŻƅƏŷŵŻŶ
ŰűžĻŠŻźŽƆƃƁƈžŹŻŷŚųŶžƆƋŻƅƏ
ŷŵŻŶſƕƁŻƏĻŷƃſŸŽźŸĻŰŲƂžżžűƕŻƏĻŴŲŸųƃŽ
ŽŵžűƅƕŴŽžĻŲŸżźŽƃƂŸ
ţĻŲŸſŰŴźƃĻſŵƀŵųƀƕŲƃĻŰźƂŸŲƃƓƂƌƁƏĻƕŽƂŵ
ųƀžŲŰŽŸŹĻŷŰƅŸƁƂĻŚşş ĻƏźŸŹ ĻƁŵƀŵŴ
ƕŽƈžųž ĻŷŰƁŲƕƇƃƓĻſžſŵƀŵŴŶƃŲŰŻƌŽŸŹ
ƕŽŴŸźŰƂžƀĻŽŰĻſƀŸŻŰŴžŲƕŹĻſŰŽŵŻƕĻƕĻŲŸŲžŴ
ŸƂƌĻƂŵźƁƂžŲŵĻſžŲƕŴžżŻŵŽŽƏĻŕƎƄƅŸſƂ
ŝŢŢŚųſŸŷžŻƅƏƈƁŷĻŰűžĻŕƎƄƅŸſƂ
ŝŢŢšƄƅųƀƁŵŻƅƏƄƒĻŒŸźžŽŰŹƂŵĻŽŰŲŵ
ŴŵŽƕĻƀŵźžżŵŽŴŰƆƕƖ ĻŷŽŸŷƌƂŵĻƈŲŸŴźƕƁƂƌ
ƂŰĻŷƃſŸŽƕƂƌĻŰŲƂžĻűŵŷſŵƇŽŸżĻƇŸŽžż
ŔŰŹƂŵĻŴŲŸųƃŽƃĻſžſƀŰƆƎŲŰƂŸĻŽŰĻƅžŻž
ƁƂŸƅĻžűŵƀƂŰƅĻŴŵźƕŻƌźŰĻƅŲŸŻŸŽĻŴŻƏĻžƅž
ŻžŴŶŵŽŽƏĻŚşş
p şƀŸĻſŵƀŵųƀƕŲƕĻŰŲƂžżžűƕŻƏ ĻźžŽŴŸƆƕžŽŵƀ
żžŶŵĻƂŸżƇŰƁžŲžĻŲŸżźŽƃƂŸƁƏ
p ŝŵĻŲŸżŸźŰŹƂŵĻŴŲŸųƃŽĻžŴƀŰŷƃĻŶĻſƕƁŻƏ
ŷƃſŸŽźŸĻſƕƁŻƏĻŲŰŶźžƖĻſžŴžƀžŶƕ
ŢţśşŊťŝœ
ŠžűžƂŰĻžƅžŻžŴŶƃŲŰŻƌŽžųžĻŲŵŽƂŸŻƏƂžƀŰ
ſƀžƂƏųžżĻŴŵƏźžųžĻƇŰƁƃĻſƕƁŻƏĻŲŸżźŽŵŽŽƏ
ŴŲŸųƃŽŰĻĻŽžƀżŰŻƌŽŵĻƏŲŸƉŵ
ŕƘŷŽƃŻżƅŸƂiƒƅƘŷŵŸƃƉƒƅų
ŢšŢŘţŘŗřŘŠŠŲ
ŠƃƅĻŷĻŲƕŴźƀŸƂŸżŸĻŴŲŵƀŸżŰĻűŰųŰŶŽžųž
ŲƕŴŴƕŻŵŽŽƏĻŷŰűžƀžŽŵŽŸŹĻŢžźƁŸƇŽƕ
ŲŸƅŻžſŽƕĻųŰŷŸĻſƀŸĻƆƌžżƃĻżžŶƃƂƌĻűƃƂŸ
ŷŰƂƏųŽƃƂƕĻŲĻŰŲƂžżžűƕŻƌĻƇŵƀŵŷĻŲŰŽƂŰŶŽŵ
ŲƕŴŴƕŻŵŽŽƏ
ŠŸƂŸƃŸŵųƀƅųŹƆżƅŸųŽƆſƆžƒƅƁƃ
ŠƕŷŽƕĻŵŻŵźƂƀŸƇŽƕĻſƀŸŻŰŴŸĻŽŰŲŰŽƂŰŶƃƎƂƌ
ŰŲƂžżžűƕŻƌĻŲĻƀƕŷŽƕŹĻżƕƀƕĻţŽŸźŰŹƂŵĻŲŸźžƀŸ
ƁƂŰŽŽƏĻſžŷŸƆƕƖĻŷŰſŰŻƎŲŰŽŽƏĻ++ĻſƀŸĻŲŸżźŽŵ
ŽžżƃĻŴŲŸųƃŽƕĻŝŰƂžżƕƁƂƌĻŲŸźžƀŸƁƂžŲƃŹƂŵ
ƀŵŶŸżĻ+ ĻŰŴŶŵĻŲĻŽƌžżƃĻƁſžŶŸŲŰƓƂƌƁƏ
żŵŽƈŵĻŵŻŵźƂƀžŵŽŵƀųƕƖ
ŢŰźžŶ ĻŷŲŵƀƂŰŹƂŵĻƃŲŰųƃĻŽŰĻƀƕŷŽžżŰŽƕƂŽƕ
ŰźƁŵƁƃŰƀŸ ĻƉžĻŽŰŲŰŽƂŰŶƃƎƂƌĻŵŻŵźƂƀŸƇŽƃ
ƁŸƁƂŵżƃĻŝŵĻźžƀŸƁƂƃŹƂŵƁƏĻƄƃŽźƆƕƏżŸĻŷ
ŲŸƁžźŸżĻŵŽŵƀųžƁſžŶŸŲŰŽŽƏżĻſƀŸĻŷŰųŻƃƈŵ
ŽžżƃĻŴŲŸųƃŽƕĻŞƁƌĻſƀŸźŻŰŴŸĻƂŰźŸƅĻƄƃŽźƆƕŹ
p
p
p
p
ŲŵŽƂŸŻƏƂžƀ
ƄŰƀŸ
ƁźŻžžƇŸƁŽŸźŸĻŻžűžŲžųžĻƁźŻŰ
ŰƃŴƕžĻƁŸƁƂŵżŰĻ ŲŸƁžźŰĻųƃƇŽƕƁƂƌ ůźƉžĻŽŰſƀƃųŰĻŰźƃżƃŻƏƂžƀŰĻŽŸŷƌźŰ ĻŽŰ
ƕŽƄžƀżŰƆƕŹŽžżƃĻŴŸƁſŻŵƖĻŲƕŴžűƀŰŶŰƓƂƌƁƏ
ſžŲƕŴžżŻŵŽŽƏĻœŽŽƆſƆžƃųźƃƒŹšŶƃųƀŻƊ
ƃŸŹŻſĻşƕƁŻƏĻƆƌžųžĻŵŽŵƀųžŷűŵƀƕųŰƎƇŰ
ƄƃŽźƆƕƏĻŲŸżŸźŰƓĻſŵŲŽƕĻƄƃŽźƆƕƖĻŰűžĻŷŽŸŶƃƓ
Ɩƅ ĻƂŰźƕĻƏźĻŲŵŽƂŸŻƏƆƕƏĻƂŰŰűžĻŰƃŴƕžƁŸƁƂŵżŰ
p
ŒĻƂŰźžżƃĻŲŸſŰŴźƃĻŷŰƀƏŴƕƂƌĻŰźƃżƃŻƏƂžƀ
ŔŻƏĻƆƌžųžĻƁŻƕŴĻŷŰŲŵƁƂŸĻŴŲŸųƃŽĻƕĻŴžŷŲž
ŻŸƂŸĻŹžżƃĻſžſƀŰƆƎŲŰƂŸĻŽŵĻżŵŽƈŵĻ
ƅŲŸŻŸŽĻŐźƃżƃŻƏƂžƀĻŷŰƀƏŴŶŰƓƂƌƁƏ
ŵƄŵźƂŸŲŽƕƈŵĻſƕŴĻƇŰƁĻƖŷŴŸ ĻŰŽƕŶĻŽŰĻſŰƀ
źžŲƆƕĻŽŰĻƅžŻžƁƂŸƅĻžűŵƀƂŰƅ
ŢŸƃŸŷŷƁŵŶƁƑƂƁƙźŷŽƁƑ
p şŵƀŵƁŲƕŴƇƕƂƌƁƏĻƃĻƂžżƃ ĻƉžĻŴŲŸųƃŽĻſƀŰ
ƆƎƓĻŽžƀżŰŻƌŽžĻƕĻƉžĻƁſžŶŸŲŰŽŽƏ
ſŰŻŸŲŰĻŽžƀżŰŻƌŽŵ
p şŵƀŵƁŲƕŴƇƕƂƌƁƏĻŲĻƂžżƃ ĻƉžĻŽŵżŰƓĻŲŸƂž
źƕŲĻ ſŰŻŸŲŰ ĻżŰƁŻŰĻŰűžĻƕŽƈžƖĻƀƕŴŸŽŸ ŢƘŷƊųƄƂƁŷƁƃƁŹƘ
ţŸŽƁſŸƀŷųƉƘƙƂƘŷƊųƄƙźŷŻ
p şŵƀŵŲƕƀƂŵĻŲƁƕĻŻŰżſžƇźŸĻƕĻųŻŸűŸŽƃ
żŰŻƎŽźƃĻſƀžƂŵźƂžƀŰĻƈŸŽ
p ŜŰƂŸĻſƀŸĻƁžűƕĻſžſŵƀŵŴŶƃŲŰŻƌŽŸŹĻƂƀŸ
źƃƂŽŸźĻƓĻŷŰźžŽŽžƎĻŲŸżžųžƎĻŲĻŴŵƏźŸƅ
źƀŰƖŽŰƅ
ŝŸƃƆŵųƀƀƒųŵƅƁſƁŴƘžŸſźŻſƁƑ
şŵƀŵŲƕƀƂŵĻŽŰƁƂƃſŽŵ ĻŷžźƀŵżŰĻŴžĻſžƇŰƂźƃ
ƅžŻžŴŽžųžĻƁŵŷžŽƃ
p ŞƅžŻžŴŶƃŲŰŻƌŽŰĻƀƕŴŸŽŰĻŴŲŸųƃŽŰ
ſžŲŸŽŽŰĻżƕƁƂŸƂŸĻſƀŸŽŰŹżŽƕĻĻŵƂŸ
ŻŵŽųŻŸźžŻƎĻŦƏĻƁƃżƕƈĻŷŰƅŸƉŰƓĻŴŲŸųƃŽ
ŲƕŴĻŵƀžŷƕƖĻŴžĻƂŵżſŵƀŰƂƃƀŸ
ſƀŸűŻŸŷŽžĻĻˆšĻŔŻƏĻŴžƁƏųŽŵŽŽƏ
žſƂŸżŰŻƌŽžųžĻŷŰƅŸƁƂƃĻŰŽƂŸƄƀŸŷžżĻŽŵ
żžŶŽŰĻŷżƕƈƃŲŰƂŸĻƀƕŷŽƕĻƂŸſŸĻŵƂŸŻŵŽųŻƕ
źžŻƎ
p ŔŻƏĻŷŰſžűƕųŰŽŽƏĻźžŽŴŵŽƁŰƆƕƖĻſŰŻŸŲŽŸŹ
űŰźĻſžŲŸŽŵŽĻƂƀŸżŰƂŸƁƏĻŷŰſžŲŽŵŽŸż
p ŒƏŷźƕƁƂƌĻżŰƁŻŰĻŴŲŸųƃŽŰĻĻŲŰŶŻŸŲŰ
ŜŰƁŻŰĻŷĻŽŸŶƇžƎĻŲƏŷźƕƁƂƎĻ żŰŻžŲƏŷźŵ
żŰƁŻž ĻſžŻŵųƈƃƎƂƌĻŷŰŲŵŴŵŽŽƏĻŴŲŸųƃŽŰ
ſƕŴĻƇŰƁĻƅžŻžŴŽžƖĻſžųžŴŸĻƕĻƂŰźžŶĻŷŽŸŶƃ
ƎƂƌĻƁſžŶŸŲŰŽŽƏĻſŰŻŸŲŰĻźžŻŸĻŴŲŸųƃŽ
ƅžŻžŴŽŸŹĻŔŻƏĻƂžųž ĻƉžűĻžƂƀŸżŰƂŸ
ƕŽƄžƀżŰƆƕƎĻſƀžĻŽŰŹűƕŻƌƈĻŴžƀŵƇŽŵ
żŰƁŻž ĻŴŸŲĻƁƂžƀĻ
ŕœřŞśŕš
ŜŰƁŻžĻŷĻŽŸŷƌźžƎĻŲƏŷźƕƁƂƎĻŽŵĻżžŶŽŰ
ŲŸźžƀŸƁƂžŲƃŲŰƂŸĻſƀŸĻŰųƀŵƁŸŲŽžżƃĻƁƂŸŻƕ
ŲžŴƕŽŽƏĻƇŸĻƃĻŶŰƀźƃĻſžųžŴƃ
p šƂŰŽĻŰźƃżƃŻƏƂžƀŰĻƂŰĻƀƕŲŵŽƌĻŹžųž
ŷŰƀƏŴƃĻſžŲŸŽŵŽĻſŵƀŵŲƕƀƏƂŸƁƏĻťžŻžŴŽŰ
ſžųžŴŰĻŽŰźŻŰŴŰƓĻŲŵŻŸźƕĻŲŸżžųŸĻŴžĻŰźƃ
żƃŻƏƂžƀŰĻƕĻŹžųžĻƓżŽƕƁƂƌĻƇŵƀŵŷĻƅžŻžŴ
ŷŽŸŶƃƓƂƌƁƏ
p ŒŸźžƀŸƁƂžŲƃŹƂŵĻƀƕŴŸŽƃĻžżŸŲŰƇŰĻƉžű
ƃŽŸźŽƃƂŸĻƃƂŲžƀŵŽŽƏĻŻƌžŴƃĻŲĻƀŵŷŵƀŲƃŰƀƕ
ƀƕŴŸŽŸĻžżŸŲŰƇŰ
ŔŻƏĻŴžƁƏųŽŵŽŽƏĻžſƂŸżŰŻƌŽžƖĻźƃƀƁžŲžƖĻƁƂƕŹ
źžƁƂƕĻ7PMWPĻƀŵźžżŵŽŴƃƓĻŲŸźžƀŸƁƂŰŽŽƏ
ŷŸżžŲŸƅĻƈŸŽĻŽŰĻŲƁƕƅĻźžŻŵƁŰƅ ĻſƀŸĻżžŶŻŸŲƕŹ
ŽŰƏŲŽžƁƂƕĻƁŽƕųƃĻŰűžĻŻƌžŴƃĻŽŰĻŴžƀžŷƕ
ŢţśşŊťŝœ
ţĻŴŵƏźŸƅĻźƀŰƖŽŰƅĻŲŸźžƀŸƁƂŰŽŽƏĻŷŸżžŲŸƅ
ƈŸŽĻžűƃżžŲŻŵŽŵĻŷŰźžŽžŴŰŲƁƂŲžżĻţ
ŴŵƏźŸƅĻźƀŰƖŽŰƅĻŲŸźžƀŸƁƂŰŽŽƏĻƈŸſžŲŰ
ŽŸƅĻƈŸŽĻŷŰűžƀžŽŵŽŵ
ŤžŻźƏŽƘŷƁƃƁŹƀƘƆſƁŵŻ
ŢƀŵŽƃŹƂŵƁƏĻŲžŴŸƂŸĻŰŲƂžĻŽŰĻƁŻŸŷƌźŸƅ
ſžŲŵƀƅŽƏƅĻŷŰĻźžŽƂƀžŻƌžŲŰŽŸƅĻƃżžŲ ĻƉžű
ŲŸŲƇŸƂŸĻƀŵŰźƆƕƎĻŰŲƂžżžűƕŻƏ
ŢƘŷƊųƄƂƁŷƁƃƁŹƘ
ŚųƂƃųŵŽųƂųžŻŵƁſ
ŚųƂƃųŵŽųƂųžŻŵƁſ
ŕƘŷŽƃŻƅƅƒźųŽƃŻƅƅƒŽƃŻƋŽŻźųžŻŵƀƁƙ
ŶƁƃžƁŵŻƀŻƂųžŻŵƀƁŶƁŴųŽƆ
ŒƕŴźƀŸŹƂŵĻźƃŷžŲŽŸŹĻźŻŰſŰŽĻſŰŻŸŲŽžųž
űŰźƃĻĻŴŻƏĻƆƌžųžĻŷŻŵųźŰĻŽŰƂŸƁŽƕƂƌĻŽŰ
ŷŰŴŽƕŹĻźƀŰŹĻźŻŰſŰŽŰ
ŒƕŴƇŸŽƕƂƌĻźŻŰſŰŽ
ŗŰźƀŸŹƂŵĻŹžųžĻſƕƁŻƏĻŷŰſƀŰŲźŸ
ŗŰżŸźŰŽŽƏŲƕŴżŸźŰŽŽƏĻźƃŷžŲŽžųžĻźŻŰſŰŽŰ
ſŰŻŸŲŽžųžĻűŰźƃĻŴŸŲĻƁƂžƀĻĻśžųƕźŰĻŷŰżŸ
źŰŽŽƏĻźƃŷžŲŽžųžĻźŻŰſŰŽŰĻſŰŻŸŲŽžųžĻűŰźƃ
ŲƕŴſžŲƕŴŰƓĻŷŰżŸźŰŽŽƎĻƇŸĻŲƕŴżŸźŰŽŽƎĻűŵŷ
źŻƎƇŵŲžƖĻƁŸƁƂŵżŸĻLFZMFTTESJWFĻƂŰĻƆŵŽƂ
ƀŰŻƌŽžųžĻŷŰżźŰĻŗŰżŸźŰŽŽƏĻźƃŷžŲŽžųžĻźŻŰ
ſŰŽŰĻſŰŻŸŲŽžųžĻűŰźƃĻŲƕŴűƃŲŰƓƂƌƁƏĻſƕƁŻƏ
ƅŲŸŻŸŽŽžƖĻŷŰƂƀŸżźŸ
ţƆƊƀŸŵƘŷŽƃŻƅƅƒŽƃŻƋŽŻźųžŻŵƀƁƙ
ŶƁƃžƁŵŻƀŻƂųžŻŵƀƁŶƁŴųŽų
ŚƃŷžŲŽŸŹĻźŻŰſŰŽĻſŰŻŸŲŽžųžĻűŰźƃĻżžŶŽŰ
ŲƕŴƇŸŽŸƂŸĻŲƀƃƇŽƃ ĻƏźƉžĻŹžųžĻŽŵĻżžŶŽŰĻŲƕŴ
ƇŸŽŸƂŸĻŷŷžŲŽƕ
ŚųƂƃųŵŽųƂųžŻŵų
şŰŻŸŲŽŸŹĻűŰźĻżŰƓĻƁŸƁƂŵżƃĻŷŰſƀŰŲźŸ
ſŰŻŸŲŰĻűŵŷĻźƀŸƈźŸ
p ŒƁƂŰŲƂŵĻŷŰſƀŰŲŽŸŹĻſƕƁƂžŻŵƂĻŲĻžƂŲƕƀ
ſŰŻŸŲŽžųžĻűŰźŰĻşŵƀŵźžŽŰŹƂŵƁƌĻŲĻƂžżƃ
ƉžĻŲŸĻƂƃųŵŻžƏƀƁĻŲƁƂŰŲŸŻŸĻſƕƁƂžŻŵƂĻŲ
žƂŲƕƀĻşŰŻŸŲŽžŷŰŻŸŲŽŰĻƂƀƃűźŰĻƁźŻŰ
ŴŰƓƂƌƁƏĻŷĻŴŲžƅĻżŵżűƀŰŽ ĻƉžĻŲƕŴźƀŸŲŰ
ƎƂƌƁƏĻşƕƁƂžŻŵƂĻƁŻƕŴĻŲƁƂŰŲŻƏƂŸĻƂŰź
ƉžűĻžűŸŴŲƕĻżŵżűƀŰŽŸĻűƃŻŸĻŲƕŴźƀŸƂƕ Ļƕ
ŻŸƈŵĻſƕƁŻƏĻƆƌžųžĻƀžŷſžƇŸŽŰƂŸ
ŷŰſƀŰŲźƃ
ŒƕŴźƀŸŹƂŵŲŸƂƏųŽƕƂƌĻűžźžŲŸŹĻŻƎźĻŲŰŽ
ƂŰŶŽžųžĻŲƕŴƁƕźƃĻ ŷĻƂžųžĻŶĻűžźƃ ĻŴŵĻŷŽŰ
ƅžŴŸƂƌƁƏĻźƀŸƈźŰĻŷŰŻŸŲŽžƖĻųžƀŻžŲŸŽŸ
ſŰŻŸŲŽžųžĻűŰźŰ ŞűŵƀŵŶŽžĻſžƂƏųŽƕƂƌĻŷŰĻƂƀžƁŸźĻŽŰŷŰŴĻſž
ſƀƏżƕŹĻŢŵſŵƀĻźŻŰſŰŽĻżžŶŽŰĻŲƕŴƇŸŽƏƂŸ
ŷŷžŲŽƕ
ŕœřŞśŕš
p
ŝŵĻſŵƀŵſžŲŽƎŹƂŵĻűŰźĻſŰŻŸŲžż ĻŷŰſƀŰ
ŲŻƏŹƂŵĻſŰŻŸŲžĻŴžĻŲƕŴƁƂƀƕŻƎŲŰŽŽƏ
ſƕƁƂžŻŵƂŰĻźžŻžŽźŸ
ŗŻŵųźŰĻſžƂƏųŽƕƂƌĻŷŰĻŴƀƕƂĻŔŻƏĻŲƕŴźƀŸƂƂƏ
ŷŰżźŰĻźŻŰſŰŽŰĻŽŵžűƅƕŴŽŵĻżƕŽƕżŰŻƌŽŵ
ŷƃƁŸŻŻƏ
ŢƘŷƊųƄƂƁŷƁƃƁŹƘ
ŚųƂƃųŵŽųƂųžŻŵƁſ
ŢţśşŊťŝœ
şƀŸĻŲŸƁžźƕŹĻƂŵżſŵƀŰƂƃƀƕĻŽŰŲźžŻŸƈŽƌžųž
ƁŵƀŵŴžŲŸƉŰĻŽŰŴŻŸƈžźĻſŰŻŸŲŰĻżžŶŵ
ŲŸƂƕźŰƂŸĻŷĻűŰźƃ
ŢţśşŊťŝœ
ţŽŸźŰŹƂŵĻſƀžŻŸƂƂƏĻſŰŻŸŲŰĻĻŴŻƏĻƆƌžųž
ŲŸŹżŰŹƂŵĻſƕƁƂžŻŵƂĻƇŵƀŵŷĻĻƁŵźƃŽŴ
ſƕƁŻƏĻŷŰŲŵƀƈŵŽŽƏĻŷŰſƀŰŲźŸ
ŚųƂƃųŵŽųźŽųƀƘƄƅƃŻ
şƕŴĻƇŰƁĻŷŰſƀŰŲźŸĻŷĻźŰŽƕƁƂƀŸĻŲŸźžƀŸƁƂž
ŲƃŹƂŵĻŻƕŹźƃ ĻƀžŷƂŰƈžŲŰŽƃĻſƕŴĻŻƎźžżĻƃĻſƕŴ
ŻžŷƕĻŲŰŽƂŰŶŽžųžĻŲƕŴŴƕŻŵŽŽƏĻşŵƀŵźžŽŰŹ
ƂŵƁƌĻŲĻƂžżƃ ĻƉžĻŻƕŹźŰĻƂƃųŵŻžƏƀƁĻŲƁƂŰ
ŲŻŵŽŰĻŲĻžƂŲƕƀĻşŰŻŸŲŽžŷŰŻŸŲŽŰĻƂƀƃűźŰ
ƁźŻŰŴŰƓƂƌƁƏĻŷĻŴŲžƅĻżŵżűƀŰŽ ĻƉžĻŲƕŴźƀŸŲŰ
ƎƂƌƁƏĻśƕŹźƃĻƁŻƕŴĻŲƁƂŰŲŻƏƂŸĻƂŰź ĻƉžűĻžűŸ
ŴŲƕĻżŵżűƀŰŽŸĻűƃŻŸĻŲƕŴźƀŸƂƕ ĻƕĻŻŸƈŵĻſƕƁŻƏ
ƆƌžųžĻƀžŷſžƇŸŽŰƂŸĻŷŰŻŸŲŰŽŽƏĻſŰŻƌŽžųž
ŢƘŷƊųƄƂƁŷƁƃƁŹƘ
ŢųžŻŵƁ
ŚųŶųžƏƀųƘƀƇƁƃſųƉƘƒźƂųžŻŵų
ŝŵĻƁŻƕŴĻŲŸźžƀŸƁƂžŲƃŲŰƂŸĻſŰŻŸŲžĻŽŸŶƇžƖ
ƏźžƁƂƕ ĻžƁźƕŻƌźŸĻƆŵĻżžŶŵĻŽŵųŰƂŸŲŽžĻŲſŻŸ
ŽƃƂŸĻŽŰĻſžƂƃŶŽƕƁƂƌĻŴŲŸųƃŽŰĻƂŰĻƁſžŶŸŲŰŽŽƏ
ſŰŻƌŽžųž
ŢšŢŘţŘŗřŘŠŠŲ
ŗŰŲŶŴŸĻŽŰżŰųŰŹƂŵƁƏĻƃŽŸźŰƂŸĻŲŴŸƅŰŽŽƏ
ſŰƀƕŲĻſŰŻŸŲŰĻƂŰĻſžƂƀŰſŻƏŽŽƏĻűƀŸŷžź
ſŰŻŸŲŰĻŲĻžƇƕ
ůźƉžĻŶĻſŰŻŸŲžĻŲƁŵĻŶĻſžƂƀŰſŸŻžĻŲŰżĻŲ
žƇƕ ĻŷŽƕżƕƂƌĻźžŽƂŰźƂŽƕĻŻƕŽŷŸĻƂŰĻƀŵƂŵŻƌŽž
ſƀžżŸŲŰŹƂŵĻžƇƕĻŲŵŻŸźŸżĻžűƁƏųžżĻŲžŴŸ
ſƀžƂƏųžż ĻſƀŸŽŰŹżŽƕ ĻĻƅŲŸŻŸŽ ĻſƕƁŻƏ
ƇžųžĻŷŲŵƀŽƕƂƌƁƏĻſžĻżŵŴŸƇŽƃĻŴžſžżžųƃ
ŝƕźžŻŸĻŽŵĻźžŲƂŰŹƂŵĻſŰŻŸŲžĻŢŰźŵ
ſŰŻŸŲž ĻƏźĻűŵŽŷŸŽĻƕĻŴŸŷŵŻƌŽŵĻſŰŻŸŲžĻƓ
ŽŰŴŷŲŸƇŰŹŽžĻƂžźƁŸƇŽŸżĻƕĻżžŶƃƂƌĻŷŰŲ
ŴŰƂŸĻŽŵſžſƀŰŲŽžƖĻƈźžŴŸĻŷŴžƀžŲƎĻƇŸ
ŽŰŲƕƂƌĻƁżŵƀƂƌĻſƀŸĻźžŲƂŰŽŽƕĻŝŵųŰŹŽž
ŷŲŵƀƂŰŹƂŵƁƏĻſžĻżŵŴŸƇŽƃĻŴžſžżžųƃĻƃĻƀŰŷƕ
źžŲƂŰŽŽƏĻſŰŻŸŲŰ
ŢšŢŘţŘŗřŘŠŠŲ
ŠžŷŻŸƂŵĻŽŰĻŷŵżŻƎĻſŰŻŸŲžĻżžŶŵĻƁſŰŻŰƅ
ŽƃƂŸ
ŒŸżźŽƕƂƌĻſŰŻŸŲŽŸŹĻŽŰųƀƕŲŰƇĻſŵƀŵŴ
ſžƇŰƂźžżĻŷŰſƀŰŲŻƏŽŽƏ
ŝŵĻƂƀŸżŰŹƂŵĻſƀŸĻƁžűƕĻƃŲƕżźŽŵŽŸŹ
żžűƕŻƌŽŸŹĻƂŵŻŵƄžŽĻſƕŴĻƇŰƁĻŷŰſƀŰ
ŲŻƏŽŽƏĻšŸųŽŰŻĻŲŸźŻŸźƃĻżžŶŵĻŲŸźŻŸźŰƂŸ
ƃƂŲžƀŵŽŽƏĻƕƁźƀžŲžųžĻƀžŷƀƏŴƃ ĻƉžĻſƀŸ
ŷŲŵŴŵĻŴžĻŷŰſŰŻŵŽŽƏĻſŰƀƕŲĻűŵŽŷŸŽƃ
ſžŶŵŶƕĻƂŰĻƂƀŰŲż
ŕœřŞśŕš
ŒŸźžƀŸƁƂŰŽŽƏĻƁƃżƕƈŵŹĻƀƕŷŽŸƅĻƂŸſƕŲ
ſŰŻŸŲŰĻŰűžĻŽŵĻƀŵźžżŵŽŴžŲŰŽŸƅĻƂŸſƕŲ
ſŰŻŸŲŰĻŰŽƃŻƎƓĻųŰƀŰŽƂƕŹŽƕĻŷžűžŲƏŷŰŽŽƏ
7PMWPĻƂŰĻűƃŴƌƏźƕĻŴžŴŰƂźžŲƕĻƁŵƀŲƕƁŽƕ
ŴžųžŲžƀŸĻƆŵĻƁƂžƁƃƓƂƌƁƏĻŲƁƕƅĻƂŸſƕŲĻŴŲŸ
ųƃŽƕŲ
ŢţśşŊťŝœ
ŕźƁƂƀŵżŰŻƌŽƕĻſžųžŴŽƕĻƃżžŲŸ ĻűƃźƁŸƀƃ
ŲŰŽŽƏĻſƀŸƇŵſŰĻŰűžĻŲžŴƕŽŽƏĻŰŲƂžżžűƕŻƏ
ŲŸƁžźžĻŲĻųžƀŰƅ ĻŰĻƂŰźžŶĻƏźƕƁƂƌĻſŰŻŸŲŰ
żžŶƃƂƌĻŲſŻŸŲŰƂŸĻŽŰĻƀžűžƂƃĻŰŲƂžżžűƕŻƏ
űŻŸŷƌźžĻŴžĻŴŲŸųƃŽŰĻŷĻżŵƂžƎĻƈŲŸŴźžųž
ŴžƁƏųŽŵŽŽƏĻƀžűžƇžƖĻƂŵżſŵƀŰƂƃƀŸ
ŚŰƂŰŻƕƂŸƇŽƕĻźžŽŲŵƀƂŵƀŸĻƁźŻŰŴŰƎƂƌƁƏĻŷ
żžŽžŻƕƂƃĻ źŵƀŰżƕźŰĻŰűžĻżŵƂŰŻ ĻŷĻżŵƀƂŲŸżŸ
żƕƁƆƏżŸĻšƂƕŽźŸĻżŵƀƂŲŸƅĻżƕƁƆƌĻŲŸźŻŰŴŵŽƕ
ƂžŽźŸżĻƈŰƀžżĻſŻŰƂŸŽŸƀžŴƕƏſŰŻŰŴƕƏĻŦƕ
żŵƂŰŻŸĻŴƕƎƂƌĻƏźĻźŰƂŰŻƕƂŸƇŽƕĻŽŵŹƂƀŰŻƕŷŰ
ƂžƀŸ ĻƂžűƂžĻŲžŽŸĻſƀŸŹżŰƎƂƌĻƃƇŰƁƂƌĻƂŰ
ſƀŸƁźžƀƎƎƂƌĻƅƕżƕƇŽƃĻƀŵŰźƆƕƎ ĻſƀŸƇžżƃ
ƁŰżƕĻŽŵĻŲŸźžƀŸƁƂžŲƃƎƂƌƁƏ
.CODFCUQPF6/ŽŻƄƀŸŵŻżŷųƅƊŻŽ
-BNCEBTPOEĻƓĻƇŰƁƂŸŽžƎĻƁŸƁƂŵżŸĻźžŽ
ƂƀžŻƎ ĻżŵƂžƎĻƏźžƖĻƓĻŷżŵŽƈŵŽŽƏĻŲŸźŸŴƕŲĻƂŰ
ſžźƀŰƉŵŽŽƏĻſŰŻŸŲŽžƖĻŵźžŽžżƕźŸ
ŚŸƁŽŵŲŸŹĻŴŰƂƇŸźĻźžŽƂƀžŻƎƓĻźŸƁŽŵŲŸŹ
ƁźŻŰŴĻŲŸƅŻžſŽŸƅĻųŰŷƕŲ ĻƏźƕĻŲŸƅžŴƏƂƌĻŷĻŴŲŸ
ųƃŽŰĻŦŵĻŷŽŰƇŵŽŽƏĻŽŰſƀŰŲŻƏƓƂƌƁƏĻŴžĻŵŻŵź
ƂƀžŽŽžƖĻƁŸƁƂŵżŸ ĻƉžĻűŵŷƃſŸŽŽžĻźžŽƂƀžŻƎƓ
ƄžƀƁƃŽźŸĻšſƕŲŲƕŴŽžƈŵŽŽƏĻſŰŻŸŲŰĻŴž
ſžŲƕƂƀƏ ĻŽŰſƀŰŲŻŵŽžųžĻŴžĻŴŲŸųƃŽŰ Ļűŵŷƃ
ſŸŽŽžĻƀŵųƃŻƎƓƂƌƁƏĻŦƕĻƀŵųƃŻƎŲŰŽŽƏĻƁƂŲž
ƀƎƎƂƌĻžſƂŸżŰŻƌŽƕĻƃżžŲŸĻŴŻƏĻƀŰƆƕžŽŰŻƌ
ŽžųžĻŷųžƀƏŽŽƏ ĻƕĻƀŰŷžżĻŷĻƂƀŸźžżſžŽŵŽƂŽŸż
źŰƂŰŻƕƂŸƇŽŸżĻźžŽŲŵƀƂŵƀžżĻŷżŵŽƈƃƎƂƌ
ƈźƕŴŻŸŲƕĻŲŸźŸŴŸĻ ŲƃųŻŵŲžŴŽƕ ĻžźŸƁĻŲƃųŻŵƆƎ
ƂŰĻžźƁŸŴŸĻŰŷžƂƃ ŝųƅųžƘƅŻƊƀŻżŽƁƀŵŸƃƅŸƃ
ŜŵƂŰĻźŰƂŰŻƕƂŸƇŽŸƅĻźžŽŲŵƀƂŵƀƕŲĻĻžƇŸƉƃ
ŲŰƂŸĻŲŸƅŻžſŽƕĻųŰŷŸĻŒžŽŸĻƀžŷƂŰƈžŲŰŽƕ
ŢƘŷƊųƄƂƁŷƁƃƁŹƘ
ŢųžŻŵƁ
ŔŸƀźŻƀ
ŗŻźŸžƏ
őŵŽŷŸŽĻżŰƓĻŲƕŴſžŲƕŴŰƂŸĻƁƂŰŽŴŰƀƂƃĻ&/Ļ
őƕŻƌƈƕƁƂƌĻŴŲŸųƃŽƕŲĻżžŶƃƂƌĻſƀŰƆƎŲŰƂŸĻŽŰ
űŵŽŷŸŽƕĻŷĻžźƂŰŽžŲŸżĻƇŸƁŻžżĻĻƂŰĻĻ30/
ŢƕŻƌźŸĻƃĻſžƀƏŴźƃĻŲŸźŻƎƇŵŽŽƏĻżžŶŽŰĻŲŸźž
ƀŸƁƂžŲƃŲŰƂŸĻĻ30/
ŒŸźžƀŸƁƂžŲƃŹƂŵĻŴŸŷŵŻƌŽŵĻſŰŻŸŲžĻƂƕŻƌźŸ
ŲƕŴžżŸƅĻŲŸƀžűŽŸźƕŲĻŝƕźžŻŸĻŽŵĻŲŸźžƀŸƁƂž
ŲƃŹƂŵĻŴŸŷŵŻƌĻƁƃżŽƕŲŽžƖĻƏźžƁƂƕĻŔŸŷŵŻƌŽŵ
ſŰŻƌŽŵĻżŰƓĻŲƕŴſžŲƕŴŰƂŸĻƁƂŰŽŴŰƀƂŰżĻ&/Ļ
ŰűžĻ+*4Ļ,ĻŔŸŷŵŻƌŽƕĻŴŲŸųƃŽŸĻƇƃƂŻŸŲƕĻŴž
ŷŰűƀƃŴŽƎŲŰƇƕŲĻſŰŻŸŲŰ ĻƂŰźŸƅĻƏź ĻŽŰſƀŸ
źŻŰŴ ĻŴƃŶŵĻŲŸƁžźŸŹĻžűƓżĻƇŰƁƂžźĻƁƕƀźŸ
p őŵŽŷŸŽĻŷĻžźƂŰŽžŲŸżĻƇŸƁŻžżĻĻ30/
żžŶŽŰĻŲŸźžƀŸƁƂžŲƃŲŰƂŸĻŴŻƏĻŽžƀżŰŻƌ
ŽžųžĻŲžŴƕŽŽƏ
p őŵŽŷŸŽĻĻ30/ĻƀŵźžżŵŽŴžŲŰŽŸŹĻŴŻƏ
žſƂŸżŰŻƌŽžƖĻſžƂƃŶŽžƁƂƕĻƂŰĻżƕŽƕżŰŻƌ
ŽžųžĻƁſžŶŸŲŰŽŽƏĻſŰŻƌŽžųž
şƀŸĻŲžŴƕŽŽƕĻŰŲƂžżžűƕŻƏĻſƀŸĻƂŵżſŵƀŰƂƃƀƕ
ſžŲƕƂƀƏĻŲŸƉŵĻ Ļˆ$ĻƀŵźžżŵŽŴƃƓƂƌƁƏ
ſŰŻŸŲžĻŷĻŽŰŹŲŸƉŸżĻžźƂŰŽžŲŸżĻƇŸƁŻžżĻŴŻƏ
žſƂŸżŰŻƌŽžƖĻƀžűžƂŸĻƂŰĻŵźžŽžżƕƖĻſŰŻŸŲŰ
ŕœřŞśŕš
p
ŔŻƏĻŷŰſžűƕųŰŽŽƏĻſžƈźžŴŶŵŽŽƎĻźŰƂŰ
ŻƕƂŸƇŽžųžĻźžŽŲŵƀƂžƀŰĻŲŸźžƀŸƁƂž
ŲƃŹƂŵĻƂƕŻƌźŸĻŽŵŵƂŸŻžŲŰŽŸŹĻűŵŽŷŸŽ
p
ŝŵĻŲŸźžƀŸƁƂžŲƃŹƂŵĻűƃŴƌƏźŸƅĻſƀŸ
ƁŰŴžź ĻƉžĻŽŵĻűƃŻŸĻƀŵźžżŵŽŴžŲŰŽƕ
źžżſŰŽƕƓƎĻ7PMWP
şƀŸĻŽŸŷƌźŸƅĻƂŵżſŵƀŰƂƃƀŰƅĻ ŲƕŴĻ Ļˆ$ĻŴž
Ļˆ$ ĻŲĻŴŸŷŵŻƌŽžżƃĻſŰŻƌŽžżƃĻżžŶŵĻƄžƀ
żƃŲŰƂŸƁƏĻſŰƀŰƄƕŽžŲŸŹĻžƁŰŴ ĻƉžĻżžŶŵĻſƀŸ
ŷŲŵƁƂŸĻŴžĻſƀžűŻŵżĻŷĻŷŰſŰŻŵŽŽƏżĻŞƁž
űŻŸŲŵĻŴŸŷŵŻƌŽŵĻſŰŻŸŲž ĻŲŸųžƂžŲŻŵŽŵĻŴŻƏ
ŽŸŷƌźŸƅĻƂŵżſŵƀŰƂƃƀĻűƕŻƏĻƂžƇźŸĻžƅžŻžŴ
ŶŵŽŽƏ ĻżžŶŽŰĻŷŽŰŹƂŸĻƃĻſƀžŲƕŴŽŸƅĻŽŰƄƂž
źžżſŰŽƕƏƅĻşŰŻŸŲžĻżŰƓĻżŵŽƈƃĻŲƏŷźƕƁƂƌĻſƀŸ
ŽŸŷƌźŸƅĻƂŵżſŵƀŰƂƃƀŰƅĻƕĻŷżŵŽƈƃƓĻƀŸŷŸź
žƁŰŴƃĻſŰƀŰƄƕŽƃ
ŠŸŷŸźĻźžŽŴŵŽƁŰƆƕƖĻŲĻſŰŻŸŲŽžżƃĻűŰźƃĻƁſŰŴŰƓ
ſƀŸĻŷŰſžŲŽŵŽžżƃĻűŰƆƕĻşƕŴĻƇŰƁĻŷŰſƀŰŲźŸ
ſŵƀŵźžŽŰŹƂŵƁƏ ĻƉžĻžűŻŰƁƂƌĻűƕŻƏĻźƀŸƈźŸ
ŷŰŻŸŲŽžƖĻųžƀŻžŲŸŽŸĻſŰŻŸŲŽžųžĻűŰźƃĻƇŸƁƂŰ
őƃŴƌƂŵĻžűŵƀŵŶŽƕ ĻƉžűĻŽŵĻƀžŷŻŸƂŸĻſŰŻŸŲž
ŽŰĻŷŰűŰƀŲŻŵŽŽƏĻŗżŸŹƂŵĻƀžŷſŻŵƁźŰŽŽƏ
žƇŸƉƃŲŰƇŵżĻƂŰĻŲžŴžƎ
ŕœřŞśŕš
ŒŸźžƀŸƁƂžŲƃŹƂŵĻŻŸƈŵĻſŰŻŸŲž ĻƉžĻŲƕŴſž
ŲƕŴŰƓĻŲŸżžųŰżĻŅŲƀžſŵŹƁƌźŸƅĻƁƂŰŽŴŰƀƂƕŲ
ŴŸŷŵŻƌŽžųžĻſŰŻƌŽžųž
ŒżƕƁƂĻƁƕƀźŸĻŽŵĻżŰƓĻſŵƀŵŲŸƉƃŲŰƂŸĻ
żųźų
ŕœřŞśŕš
ŢŸſŸĻŴŸŷŵŻƌŽžųžĻſŰŻƌŽžųž ĻƏźƕĻŽŵĻƁŻƕŴ
ŲŸźžƀŸƁƂžŲƃŲŰƂŸ
p
p
p
p
šſŵƆƕŰŻƌŽƕĻŴžűŰŲźŸ
šƃŴŽžŲŵĻŴŸŷŵŻƌŽŵĻſŰŻŸŲž
şƕƇŽŵĻſŰŻŸŲž
'".&Ļ 'BUUZĻ"DJEĻ.FUIZMĻ&TUFS ĻƂŰ
ƀžƁŻŸŽŽŰĻžŻƕƏ
ŦƕĻƂŸſŸĻſŰŻŸŲŰĻŽŵĻŲŸźžŽƃƎƂƌĻŲŸżžų
ŲƁƂŰŽžŲŻŵŽŸƅĻźžżſŰŽƕƓƎĻ7PMWP ĻƂŰĻſƀž
ŲžźƃƎƂƌĻſžƁŸŻŵŽŸŹĻŷŽžƁĻŴŲŸųƃŽŰĻƂŰĻŹžųž
ſžƈźžŴŶŵŽŽƏ ĻƉžĻŽŵĻſžźƀŸŲŰƎƂƌƁƏ
ųŰƀŰŽƂƕƓƎĻ7PMWP
ŢƆƄƅŻżŴųŽ
ŚžŽƁƂƀƃźƆƕƏĻſŰŻŸŲŽžƖĻƁŸƁƂŵżŸĻŴŸŷŵŻƌŽžųž
ŴŲŸųƃŽŰĻſŵƀŵŴűŰƇŰƓ ĻƉžĻſƀŸĻſžŲŽžżƃ
ŲŸƇŵƀſŰŽŽƕĻſŰŻŸŲŰĻŲĻŰŲƂžżžűƕŻƕĻűŰźĻƁſž
ƇŰƂźƃĻŽŵžűƅƕŴŽžĻſƀžŲŵŽƂŸŻƎŲŰƂŸĻŲĻŰŲƂž
ŔŸŷŵŻƌŽŵĻſŰŻŸŲžĻżžŶŵĻżƕƁƂŸƂŸĻŴŵƏźƃĻźƕŻƌźƕƁƂƌĻƁźŻŰŴŽžųžĻżŵƂŸŻžŲžųžĻŵƄƕƀƃĻŶŸƀŽžƖĻźŸƁŻžƂŸ ĻŰŻŵĻſžŴŰŻƌƈŵĻŴžŴŰŲŰŽŽƏĻƆƕƓƖĻƀŵƇžŲŸŽŸĻŽŵĻŴžſƃƁźŰƓƂƌƁƏ
ŢƘŷƊųƄƂƁŷƁƃƁŹƘ
ŢųžŻŵƁ
żŰŹƁƂŵƀŽƕĻŴŻƏĻŷŰſƃƁźƃĻŴŲŸųƃŽŰĻſƕƁŻƏ
ŷŰſƀŰŲźŸ
şƕƁŻƏĻŷƃſŸŽźŸĻŴŲŸųƃŽŰ ĻſžŲƏŷŰŽžƖĻŷĻŲŸƇŵƀ
ſŰŽŽƏżĻſŰŻŸŲŰ ĻſŰŻŸŲŽƕŹĻƁŸƁƂŵżƕĻŽŵžűƅƕŴŽž
ŴŵźƕŻƌźŰĻƁŵźƃŽŴĻŴŻƏĻſƀžŲŵŴŵŽŽƏĻſŵƀŵŲƕƀźŸ
şƕƁŻƏĻŷŰſƀŰŲŻŵŽŽƏĻűŰźŰĻŴŸŷŵŻƌŽŸżĻſŰŻŸ
ŲžżĻŲŸźžŽŰŹƂŵĻŽŰƁƂƃſŽƕĻŴƕƖ
ŒƁƂŰŲƂŵĻźŻƎƇĻŔŚĻŲĻŷŰżžźĻŷŰſŰŻƎŲŰŽŽƏ
ƂŰĻŲƂŸƁŽƕƂƌĻŹžųžĻŴžĻźƕŽƆŵŲžųžĻſžŻž
ŶŵŽŽƏĻ ŴŸŲĻƁƂžƀĻ ŝŰƂŸƁŽƕƂƌĻźŽžſźƃĻ56#46ĻƀŸĻŽŰƂŸ
ƁźŰƎƇŸĻſŵŴŰŻƌĻųŰŻƌżŰĻƂŰŰűžĻŷƇŵ
ſŻŵŽŽƏ
ŗŰƇŵźŰŹƂŵ ĻſƀŸűŻŸŷŽž ĻĻƅŲŸŻŸŽƃ
ũžűĻŷŰſƃƁƂŸƂŸĻŴŲŸųƃŽĻŝŰƂŸƁŽƕƂƌ
ſŵŴŰŻƌĻųŰŻƌżŰĻƂŰŰűžĻŷƇŵſŻŵŽŽƏ ĻſžƂƕż
ŷŽžŲƃĻŽŰƂŸƁŽƕƂƌĻźŽžſźƃĻ56#46
ŢţśşŊťŝœ
şŵƀŵŴĻŴžŻŸŲžżĻſŰŻŸŲŰĻƃĻŲŸſŰŴźƃ
ŽŵƁƂŰƇƕ
p
ŗƃſŸŽƕƂƌĻŰŲƂžżžűƕŻƌĻŽŰĻƏźžżžųŰĻƀƕŲ
ŽƕŹĻſžŲŵƀƅŽƕĻĻƏźƉžĻŰŲƂžżžűƕŻƌĻżŰƓ
ŽŰƅŸŻ ĻƆŵĻżžŶŵĻſƀŸŷŲŵƁƂŸĻŴžĻƃƂŲž
ƀŵŽŽƏĻſžŲƕƂƀƏŽŸƅĻſƀžűžźĻƃĻƁŸƁƂŵżƕ
ſžŴŰƇƕĻſŰŻŸŲŰ
šƄƆƋŸƀƀƒŽƁƀŷŸƀƄųƉƘƙźƂųžŻŵƀƁŶƁ
ƇƘžƏƅƃų
şŰŻŸŲŽŸŹĻƄƕŻƌƂƀĻŲƕŴžźƀŵżŻƎƓĻźžŽŴŵŽƁŰ
ƆƕƎĻŲƕŴĻſŰŻŸŲŰĻŚžŽŴŵŽƁŰƆƕƏĻżžŶŵĻŷŰŲ
ŰŶŰƂŸĻƀžűžƂƕĻŴŲŸųƃŽŰ
şŰŻŸŲŽŸŹĻƄƕŻƌƂƀĻƂƀŵűŰĻžƇŸƉŰƂŸĻƃĻſŵŲŽƕ
ſƀžżƕŶźŸ ĻŲźŰŷŰŽŸƅĻƃĻőƃźŻŵƂƕĻŞűƁŻƃųžŲƃ
ŲŰŽŽƏĻƂŰĻœŰƀŰŽƂƕƖ ĻŰűžĻſƀŸĻſƕŴžŷƀƕ ĻƉžĻŰŲƂž
ŷŰſƀŰŲŻŵŽŵĻŷŰűƀƃŴŽŵŽŸżĻſŰŻŸŲžż
ŕœřŞśŕš
ŔŵƏźƕĻƁſŵƆƕŰŻƌŽƕĻſƀŸƁŰŴźŸĻżžŶƃƂƌĻſƀŸ
ſŸŽŸƂŸĻƁŵſŰƀŰƆƕƎĻŲžŴŸĻſŰŻŸŲŽŸżĻƄƕŻƌƂ
ƀžż
ŤųŹƁŵŻżƇƘžƏƅƃ &2(
ŔŸŷŵŻƌŽƕĻŰŲƂžĻƃƁƂŰƂźžŲŰŽƕĻƁŰŶžŲŸżĻƄƕŻƌƂ
ƀžż ĻƏźŸŹĻƁſƀŸƏƓĻźƀŰƉžżƃĻźžŽƂƀžŻƎĻŵżƕƁƕƖ
ŢŲŵƀŴƕĻƇŰƁƂźŸ ĻŽŰƏŲŽƕĻƃĻŲƕŴſƀŰƆƌžŲŰŽŸƅ
ųŰŷŰƅ ĻƃŻžŲŻƎƎƂƌƁƏĻƄƕŻƌƂƀžżĻŲĻŽžƀżŰŻƌ
ŽžżƃĻƀŵŶŸżƕĻŲžŴƕŽŽƏĻŢŰźĻŷŲŰŽŰĻƀŵųŵŽŵƀŰ
ƆƕƏĻƀžŷſžƇŸŽŰƓƂƌƁƏĻŴŻƏĻƁſŰŻŵŽŽƏĻƇŰƁƂžź
ƂŰĻžƇŸƉŵŽŽƏĻƄƕŻƌƂƀŰĻŔŻƏĻƆƌžųžĻŽŵžűƅƕŴŽž
ƉžűĻŴŲŸųƃŽĻŴžƁƏųĻŷŲŸƇŰŹŽžƖĻƀžűžƇžƖĻƂŵżſŵ
ƀŰƂƃƀŸ
ƀŰƆƕƖĻżžŶŵĻŷűƕŻƌƈŸƂŸƁƏĻƁſžŶŸŲŰŽŽƏ
ſŰŻŸŲŰ
ţŸŶŸƀŸƃųƉƘƒŵƈƁžƁŷƀƆƂƁŶƁŷƆ
ůźƉžĻŰŲƂžĻƇŰƁƂžĻƖŷŴŸƂƌĻŽŰĻźžƀžƂźƕĻŴŸƁƂŰŽ
ƆƕƖĻŲĻƅžŻžŴŽƃĻſžųžŴƃ ĻŴŲŸųƃŽĻŽŵĻżžŶŵĻŴžƁƏų
ŽƃƂŸĻŽžƀżŰŻƌŽžƖĻƀžűžƇžƖĻƂŵżſŵƀŰƂƃƀŸĻŦŵ
žŷŽŰƇŰƓ ĻƉžĻƀŵųŵŽŵƀŰƆƕƏĻƁŰŶžŲžųžĻƄƕŻƌƂƀŰ
ŽŵżžŶŻŸŲŰ ĻŰĻŷŽŰƇŸƂƌĻƄƕŻƌƂƀĻŽŵĻŲŸſžƀžŶ
ŽƏƓƂƌƁƏ
şƀŸĻŷŰſžŲŽŵŽŽƕĻƁŰŶžŲžųžĻƄƕŻƌƂƀŰ ĻſƀŸ
űŻŸŷŽž ĻŽŰĻ ĻŽŰĻſƀŸŻŰŴžŲƕŹĻſŰŽŵŻƕ
ŷŰƁŲƕƇƃƓƂƌƁƏĻŶžŲƂŸŹĻſžſŵƀŵŴŶƃŲŰŻƌŽŸŹ
ƂƀŸźƃƂŽŸź ĻŰĻŽŰĻŴŸƁſŻŵƖĻſƀŸŻŰŴžŲžƖĻſŰŽŵŻƕ
ŲƕŴžűƀŰŶŰƓƂƌƁƏĻſžŲƕŴžżŻŵŽŽƏ
ŚųƄƁƃƄųŹƇŻžƏƅƃŤſƃƆŽƁŵƁŷƄƅŵƁ
ŠžŷſžƇŽƕƂƌĻƀŵųŵŽŵƀŰƆƕƎĻƄƕŻƌƂƀŰĻŔŻƏ
ƆƌžųžĻŽŵžűƅƕŴŽžĻƖƅŰƂŸĻŽŰĻŰŲƂž ĻűŰŶŰŽžĻŽŰ
žŴŽƕŹĻŷĻžƁŽžŲŽŸƅĻŴžƀƕųĻƇŸĻƈžƁŵ ĻŴžźŸĻŴŲŸ
ųƃŽĻŽŵĻŴžƁƏųŽŵĻŷŲŸƇŰŹŽžƖĻƀžűžƇžƖĻƂŵżſŵƀŰ
ƂƃƀŸĻşƕƁŻƏĻƆƌžųžĻŽŰĻŰŲƂžżžűƕŻƕĻŽŵžűƅƕŴŽž
ſƀžƖƅŰƂŸ ĻſƀŸűŻŸŷŽž ĻƉŵĻĻƅŲŸŻŸŽ
ŠŵųŵŽŵƀŰƆƕƏĻƄƕŻƌƂƀŰĻŲƕŴűƃŲŰƓƂƌƁƏĻŰŲƂžżŰ
ƂŸƇŽžĻƕĻŷŰŷŲŸƇŰŹĻŷŰŹżŰƓĻĻƅŲŸŻŸŽĻŝŰ
ŽŸŷƌźƕŹĻƈŲŸŴźžƁƂƕĻƆƏĻſƀžƆŵŴƃƀŰĻżžŶŵ
ŷŰŹŽƏƂŸĻƂƀžƅŸĻűƕŻƌƈŵĻƇŰƁƃĻşƕŴĻƇŰƁĻƀŵųŵŽŵ
ŢƘŷƊųƄƂƁŷƁƃƁŹƘ
ŢųžŻŵƁ
ŢţśşŊťŝœ
şƕŴĻƇŰƁĻƀŵųŵŽŵƀŰƆƕƖĻżžŶŵĻŲƕŴűƃƂŸƁƏ
ŽŰƁƂƃſŽŵ
ŲŸĻżžŶŵƂŵĻŲƕŴƇƃƂŸĻŽŵŷŽŰƇŽŵĻſŰŴƕŽŽƏ
ſžƂƃŶŽžƁƂƕĻŴŲŸųƃŽŰ
p
żžŶŵĻƂŸżƇŰƁžŲžĻŷƀžƁƂŸĻƁſžŶŸŲŰŽŽƏ
ſŰŻŸŲŰ
p
ŲŸĻżžŶŵƂŵĻŲƕŴƇƃƂŸĻŷŰſŰƅĻųžƀƕŻžųž
šſžƁƕűĻźŵƀƃŲŰŽŽƏĻŰŲƂžżžűƕŻŵżĻƂŰĻƕŽƈƕĻŽŵ
ƂŵƅŽƕƇŽƕĻƄŰźƂžƀŸĻƂŰźžŶĻżžŶƃƂƌĻŲſŻŸŲŰƂŸ
ŽŰĻƁſžŶŸŲŰŽŽƏĻſŰŻƌŽžųž
şƀŸĻŷŰŲŵƀƈŵŽŽƕĻƀŵųŵŽŵƀŰƆƕƖĻƂŵźƁƂĻſžſŵƀŵŴ
ŶŵŽŽƏĻŷŽŸźŰƓĻŰŲƂžżŰƂŸƇŽž
šſžŶŸŲŰŽŽƏĻƓĻűƕŻƌƈŸż ĻŰĻſžƂƃŶŽƕƁƂƌ
żŵŽƈŰĻŴŻƏĻſŰŻƌŽžųžĻŷĻžźƂŰŽžŲŸżĻƇŸƁŻžż
Ļ30/
ŕœřŞśŕš
ŚƕŻƌźƕƁƂƌĻƁſžŶŸŲŰŽŽƏĻſŰŻƌŽžųžĻżžŶŵĻŷżƕ
ŽƎŲŰƂŸƁƏ ĻƏźƉžĻŰŲƂžĻžűŻŰŴŽŰŽŵĻŴžŴŰƂźž
ŲŸżĻžűŻŰŴŽŰŽŽƏż ĻƉžĻŲſŻŸŲŰƓĻŽŰĻżŰƁƃ
ŰŲƂžżžűƕŻƏĻŔŸŲĻƕŽƄžƀżŰƆƕƎĻſƀžĻżŰƁƃĻŽŰ
ƁƂžƀĻ
p
ŒĻƅžŻžŴŽƃĻſžųžŴƃĻŲŸźžƀŸƁƂžŲƃŹƂŵĻſŰƀźƃ
ŲŰŻƌŽŸŹĻžűƕųƀƕŲŰƇ ĻƉžűĻŴŲŸųƃŽĻŴžƁƏųŰŲ
ƀžűžƇžƖĻƂŵżſŵƀŰƂƃƀŸĻƈŲŸŴƈŵ
ŤƂƁŹŻŵųƀƀƒƂųžŻŵų
ůźƉžĻƄƕŻƌƂƀĻſžŲŽƕƁƂƎĻŷŰſžŲŽŵŽŸŹĻƇŰƁƂ
źŰżŸĻƁŰŶƕ ĻŷŰſƃƁźĻŴŲŸųƃŽŰĻżžŶŵĻűƃƂŸ
ƃƁźŻŰŴŽŵŽŸŹ ĻŰĻƄƕŻƌƂƀĻſƀŸĻƆƌžżƃĻŽŵ
ŲŸźžŽƃƓĻƁŲžƖƅĻƄƃŽźƆƕŹĻşƀŸĻƆƌžżƃĻƓ
ƀŸŷŸźĻŲŸŽŸźŽŵŽŽƏĻƁŸƂƃŰƆƕƖ ĻŲĻƏźƕŹĻŽŵžű
ƅƕŴŽžĻűƃŴŵĻŷŰżƕŽŸƂŸĻƄƕŻƌƂƀ
ŢţśşŊťŝœ
ŕźƁƂƀŵżŰŻƌŽƕĻſžųžŴŽƕĻƃżžŲŸ ĻűƃźƁŸƀƃ
ŲŰŽŽƏĻſƀŸƇŵſŰĻŰűžĻŲžŴƕŽŽƏĻŰŲƂžżžűƕŻƏ
ŲŸƁžźžĻŲĻųžƀŰƅĻƃĻźžżűƕŽŰƆƕƖĻŷĻƏźƕƁƂƎ
ſŰŻŸŲŰĻżžŶƃƂƌĻŲſŻŸŽƃƂŸĻŽŰĻƀžűžƂƃ
ŰŲƂžżžűƕŻƏ
ĻŞſƆƕƏŰźƁŵƁƃŰƀ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻƇŸƂŰŹƂŵĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŒƁƂƃſ
ŢƘŷƊųƄƂƁŷƁƃƁŹƘ
ŕųƀƅųŹƁƂƘŷżƁſƀƘƄƅƏ
ŚųŶųžƏƀųƘƀƇƁƃſųƉƘƒƂƃƁ
źųŵųƀƅųŹŸƀƀƒ
ŚžƀŸƁŽŵĻŽŰŲŰŽƂŰŶŵŽŽƏĻŷŰŻŵŶŸƂƌĻŲƕŴĻŲŻŰƁ
ŽžƖĻżŰƁŸĻŰŲƂžżžűƕŻƏĻŗŰųŰŻƌŽŰĻŲŰųŰĻſŰƁŰ
ŶŸƀƕŲĻƂŰĻŲƁƕƅĻŰźƁŵƁƃŰƀƕŲĻŷżŵŽƈƃƓĻźžƀŸƁŽŵ
ŽŰŲŰŽƂŰŶŵŽŽƏĻŰŲƂžżžűƕŻƏĻŽŰĻŲƕŴſžŲƕŴŽŵ
ŷŽŰƇŵŽŽƏĻŔŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻſƀžĻżŰƁƃ ĻŴŸŲ
ƁƂžƀĻ
ŗŰŴŽƕĻŴŲŵƀƕĻŲƕŴźƀŸŲŰƂŸƁƏĻźŽžſ
źžƎ ĻƀžŷƂŰƈžŲŰŽžƎĻŽŰĻſŰŽŵŻƕ
žƁŲƕƂŻŵŽŽƏ ĻŰűžĻŶĻźŻƎƇŵżĻŔŚ
ŴŸŲĻƁƂžƀĻ
ŲŰŶźƕĻſƀŵŴżŵƂŸĻŽŰĻƁźŻŰŴŵŽƕĻƁſŸŽźŸ
ƁŸŴƕŽƌ
p şƀŸźƀŸŲŰŹƂŵĻųžƁƂƀƕĻźƃƂŸĻƇŸżžƁƌĻżƏźŸż
ŴŻƏĻŷŰſžűƕųŰŽŽƏĻſžƈźžŴŶŵŽŽƎ
žűűŸŲźŸ
p ŗŰźƀƕſƕƂƌĻŲŵƁƌĻűŰųŰŶĻŴžĻſŵƂŵŻƌĻźƀƕ
ſŻŵŽŽƏĻűŰųŰŶƃĻƀŵżŵŽƏżŸĻƇŸĻƁƕƂźŰżŸ
ŢšŢŘţŘŗřŘŠŠŲ
šŸŻŰĻƃŴŰƀƃĻŽŵŷŰźƀƕſŻŵŽžųžĻſƀŵŴżŵƂŰ
ŲŰųžƎĻĻźųĻſƀŸĻŻžűžŲžżƃĻŷƕƂźŽŵŽŽƕĻŽŰ
ƈŲŸŴźžƁƂƕĻĻźżųĻŴžƁƏųŰƓĻĻźų
ŢšŢŘţŘŗřŘŠŠŲ
ŔŸŽŰżƕƇŽƕĻƅŰƀŰźƂŵƀŸƁƂŸźŸĻŰŲƂžżžűƕŻƏ
ŷżƕŽƎƎƂƌƁƏĻŲĻŷŰŻŵŶŽžƁƂƕĻŲƕŴĻŲŰųŸĻƕĻƀžŷ
żƕƉŵŽŽƏĻŲŰŽƂŰŶƃ
ŬƁƅƃŸŴųſųƅŻƀųƆŵųźƘƂƃŻ
źųŵųƀƅųŹŸƀƀƘ
p ŜƕƆŽžĻſƀŸƂŸƁŽƕƂƌĻŲŰŽƂŰŶĻŴžĻƁſŸŽźŸ
ŷŰŴŽƌžųžĻƁŸŴƕŽŽƏ
ŗŰƃŲŰŶƂŵ ĻƉžĻſƀŵŴżŵƂŸĻŽŵĻſžŲŸŽŽƕĻŷŰŲ
ŰŶŰƂŸĻƀžűžƂƕĻƁŸƁƂŵżŸĻ8)*14ĻſŵƀŵŴŽƕƅ
ƁŸŴƕŽƌ ĻƏźƉžĻűƃŴƌƏźŰĻƁſŸŽźŰĻŷŰŴŽƕƅĻƁŸŴƕŽƌ
ƁźŻŰŴŵŽŰĻŲſŵƀŵŴ ŴŸŲĻƁƂžƀĻ
p ŠžŷƂŰƈƃŹƂŵĻűŰųŰŶĻſžĻƆŵŽƂƀƃ
p ŒŰŶźƕĻſƀŵŴżŵƂŸĻƁŻƕŴĻƀžŷżƕƉƃŲŰƂŸĻƏźž
ŢšŢŘţŘŗřŘŠŠŲ
ŕƄŵźƂŸŲŽƕƁƂƌĻŷŰƅŸƁƂƃ ĻƏźŸŹĻŷŰűŵŷſŵƇƃƓ
ŽŰŴƃŲŽŰĻƈƂžƀźŰ ĻƉžĻƀžŷƂŰƈžŲŰŽŰĻŲ
žűűŸŲƆƕĻŽŰŴĻŴŲŵƀƆƏƂŰżŸ ĻżžŶŵĻűƃƂŸ
ŷżŵŽƈŵŽŰĻŰűžĻŷŲŵŴŵŽŰĻŽŰŽƕŲŵƆƌĻŲŸƁžźŸż
ŽŰŲŰŽƂŰŶŵŽŽƏż
p
ŝƕźžŻŸĻŽŵĻŷŰŲŰŽƂŰŶƃŹƂŵĻűŰųŰŶĻŲŸƉŵ
ƀƕŲŽƏĻƁſŸŽźŸ
ŢšŢŘţŘŗřŘŠŠŲ
ŗŰŲŶŴŸĻŽŰŴƕŹŽžĻŷŰźƀƕſŻƎŹƂŵĻŲŰŽƂŰŶ
ŇŽŰźƈŵĻƃĻŲŸſŰŴźƃĻŵźƁƂƀŵŽžųžĻųŰŻƌżƃ
ŲŰŽŽƏĻŲŰŽƂŰŶĻżžŶŵĻŷżƕƁƂŸƂŸƁƏĻƂŰĻſƀŸ
ŷŲŵƁƂŸĻŴžĻƂƀŰŲżƃŲŰŽŽƏĻŻƎŴŵŹĻŲĻƁŰŻžŽƕ
ŰŲƂžżžűƕŻƏ
ŗŰźƀŸŲŰŹƂŵĻųžƁƂƀƕĻźƀŰŹźŸĻƂŰĻźƃƂŸ
ƇŸżžƁƌĻżƏźŸż
şƀŸĻŷŰŲŰŽƂŰŶŵŽŽƕĻŴžŲųžżƕƀŽŸƅĻſƀŵŴżŵ
ƂƕŲĻŷŰųŻƃƈƕƂƌĻŴŲŸųƃŽĻƂŰĻƃŲƕżźŽƕƂƌĻſŰƀźƃ
ŲŰŻƌŽŵĻųŰŻƌżžĻŒĻƕŽƈžżƃĻŲŸſŰŴźƃĻŲŸ
żžŶŵƂŵĻŲŸſŰŴźžŲžĻŷŰƇŵſŸƂŸĻŲŰŽƂŰŶŵż
ŲŰŶƕŻƌĻſŵƀŵżŸźŰŽŽƏĻſŵƀŵŴŰƇĻŲĻſžŻž
ŶŵŽŽƏĻESJWF ĻƕĻŰŲƂžĻſžƇŽŵĻƀƃƅŰƂŸƁƏ
ŢŸƃŸŷƀƖƄŻŷƘƀƀƒ
šſŸŽźƃĻƁŸŴƕŽŽƏĻſŰƁŰŶŸƀŰĻżžŶŽŰĻƂŰźžŶ
ƁźŻŰŴŰƂŸĻŴŻƏĻƀžŷżƕƉŵŽŽƏĻŴžŲųžżƕƀŽŸƅ
ſƀŵŴżŵƂƕŲ ĻŴŸŲĻƁƂžƀĻ
ŠųŵųƀƅųŹŸƀƀƒƀųŷųƈ
ŚƁŵƀƘƋƀƘŴųŶųŹƀŻŽŻ
ŔŻƏĻŷŰſžűƕųŰŽŽƏĻſžƈźžŴŶŵŽŽƎĻŰŲƂžĻƂŰĻŴŻƏ
ŷŰűŵŷſŵƇŵŽŽƏĻżŰźƁŸżŰŻƌŽžƖĻűŵŷſŵźŸĻſƕŴ
ƇŰƁĻŲžŴƕŽŽƏĻƀŵźžżŵŽŴƃƓƂƌƁƏĻŲŸźžƀŸƁƂžŲƃ
ŲŰƂŸĻŷžŲŽƕƈŽƕĻűŰųŰŶŽŸźŸ ĻƁſƀžŵźƂžŲŰŽƕ
7PMWP
żžųŰĻűŻŸŶƇŵĻŴžĻſƕŴŻžųŸĻŝŵĻźŻŰŴƕƂƌ
ŢƘŷƊųƄƂƁŷƁƃƁŹƘ
ŕųƀƅųŹƁƂƘŷżƁſƀƘƄƅƏ
ŠŵƂŵŻƌŽžĻŲŸźžŽƃŹƂŵĻƕŽƁƂƀƃźƆƕƖĻŷĻƃƁƂŰŽžŲźŸ
ƉžĻſžƁƂŰƇŰƎƂƌƁƏĻƀŰŷžżĻŷĻŷžŲŽƕƈŽƕżŸ
űŰųŰŶŽŸźŰżŸ
p ŗžŲŽƕƈŽƕĻűŰųŰŶŽŸźŸĻŷŰŲŶŴŸĻƁŻƕŴĻźƀƕ
ſŸƂŸĻŽŰĻŰŻƎżƕŽƕƓŲƕŹĻƀŰżƕ
p şŵƀƕžŴŸƇŽžĻſŵƀŵŲƕƀƏŹƂŵ ĻƇŸĻŷŰźƀƕſŻŵŽƕ
űŰųŰŶŽŸźŸĻƂŰĻűŰųŰŶĻŽŰŻŵŶŽŸżĻƇŸŽžż
ŝŰŴƕŹŽžĻƄƕźƁƃŹƂŵĻűŰųŰŶĻƀŵżŵŽƏżŸ
ŲŽƁƂƆƄƅŻƅŻƄƂŻƀŽƆźųŷƀƏƁŶƁ
ƄŻŷƘƀƀƒ
ŔŻƏĻſžŻŵųƈŵŽŽƏĻŷŰŲŰŽƂŰŶŵŽŽƏĻŲŰŽƂŰŶŽžųž
ŲƕŴƁƕźƃ ĻƁſŸŽźƃĻŷŰŴŽƌžųžĻƁŸŴƕŽŽƏĻŰŲƂžżž
űƕŻƏĻżžŶŽŰĻƁźŻŰƁƂŸ ĻŴŸŲĻƁƂžƀĻ
ŢŸƅžƘŽƃƘƂžŸƀƀƒŴųŶųŹƆ
p ŠƕŲŽžżƕƀŽžĻƀžŷſžŴƕŻƏŹƂŵĻűŰųŰŶĻŲ
űŰųŰŶŽŸźŰƅĻŝŰŹŲŰŶƇƕĻſƀŵŴżŵƂŸĻźŻŰ
ŴƕƂƌĻŽŰĻƁŰżŸŹĻŽŸŷ
ŢšŢŘţŘŗřŘŠŠŲ
ŢŲŵƀŴƕĻſƀŵŴżŵƂŸ ĻſƀŵŴżŵƂŸĻŷĻųžƁƂƀŸżŸ
ƇŰƁƂŸŽŰżŸĻƂŰŰűžĻŲŰŶźƕĻſƀŵŴżŵƂŸ ĻƉž
żŰƎƂƌĻŲŸƁƂƃſŰƎƇƕĻƇŰƁƂŸŽŸ ĻżžŶƃƂƌ
ƁſƀžŲžźƃŲŰƂŸĻƂƀŰŲżŸĻŲĻƀŰŷƕĻƀƕŷźžųž
ųŰŻƌżƃŲŰŽŽƏ
ŞűžŲƏŷźžŲžĻƄƕźƁƃŹƂŵĻŲŵŻŸźƕĻƂŰĻŲŰŶźƕ
ſƀŵŴżŵƂŸĻŷŰĻŴžſžżžųžƎĻƀŵżŵŽƕŲĻűŵŷ
ſŵźŸĻŰűžĻƀŵżŵŽƕŲĻźƀƕſŻŵŽŽƏĻŲŰŽƂŰŶƃ
ŧƘŽƄųƅƁƃŵųžƘź
p şƀŸĻŷűƕŻƌƈŵŽŽƕĻųŰűŰƀŸƂƕŲĻŷžŲŽƕƈŽƌžųž
ŤƕźƁŰƂžƀĻŲŰŻƕŷĻƃƂƀŸżƃƓĻŲŰŻƕŷŸĻŽŰĻżƕƁƆƕĻƕ
ŷŰſžűƕųŰƓĻƖƅĻſŵƀŵźŸŴŰŽŽƎĻƂŰĻƀžŷƁŸſŰŽŽƏĻƖƅ
ŲżƕƁƂƃĻſžĻűŰųŰŶŽŸźƃĻŜŰźƁŸżŰŻƌŽŵĻŽŰŲŰŽ
ƂŰŶŵŽŽƏĻƄƕźƁŰƂžƀŰĻƁƂŰŽžŲŸƂƌĻĻźų
űŰųŰŶƃĻŷƀžƁƂŰƓĻƁſƀžƂŸŲĻſžŲƕƂƀƏ ĻƉž
ŷűƕŻƌƈƃƓĻƁſžŶŸŲŰŽŽƏĻſŰŻŸŲŰ
p ŚŵƀƃŹƂŵĻŰŲƂžżžűƕŻŵżĻſŻŰŲŽžĻţŽŸźŰŹƂŵ
ƀƕŷźžųžĻſƀŸƁźžƀŵŽŽƏ ĻųŰŻƌżƃŲŰŽŽƏĻƂŰ
ƈŲŸŴźŸƅĻſžŲžƀžƂƕŲ
ŢšŢŘţŘŗřŘŠŠŲ
őŰųŰŶ ĻƀžŷżƕƉŵŽŸŹĻŽŰĻŴŰƅƃ ĻŷżƕŽƎƓ
ƆŵŽƂƀĻƂƏŶƕŽŽƏĻƂŰĻƅžŴžŲƕĻƅŰƀŰźƂŵƀŸƁƂŸźŸ
ŰŲƂžżžűƕŻƏĻŇŽƄžƀżŰƆƕƏĻſƀžĻżŰźƁŸ
żŰŻƌŽžĻŴžſƃƁƂŸżŵĻŽŰŲŰŽƂŰŶŵŽŽƏĻŽŰĻŴŰƅ
ŲĻƂžżƃĻƇŸƁŻƕ ĻŲƕŴźƀŸƂƕĻƂŰĻŷŰźƀŸƂƕĻűŰųŰŶ
ŽŸźŸ ĻŴŸŲĻƁƂžƀĻ
şŵƂŻƕĻźƀƕſŻŵŽŽƏĻűŰųŰŶƃĻŲŸźžƀŸƁƂžŲƃƎƂƌƁƏ
ŴŻƏĻźƀƕſŻŵŽŽƏĻƀŵżŵŽƏżŸĻſƀŵŴżŵƂƕŲĻƃĻŲŰŽ
ƂŰŶŽžżƃĻŲƕŴƁƕźƃ
ťƖŻƂűƃſƁųűżƖŸ
ŢƘŷƊųƄƂƁŷƁƃƁŹƘ
ŕųƀƅųŹƁƂƘŷżƁſƀƘƄƅƏ
ţƁźŸƅŽųŕ
ŤŽžųŷųƀŻżƇƘŽƄųƅƁƃŵųžƘź
ŢŻżűŵűžŹźƅƖŻƂűƃſƁųűżƖŸ
šźŻŰŴŰŽŸŹĻƄƕźƁŰƂžƀĻŲŰŻƕŷĻŽŰĻſƕŴŻžŷƕ
żžŶŽŰĻŲƕŴźƀŸŲŰƂŸĻƃĻƂƀƌžƅĻſžŻžŶŵŽŽƏƅ
řžųžĻżžŶŽŰĻŲƁƂŰŽžŲŻƎŲŰƂŸĻƃĻŴŲžƅĻƀŵųƃŻƌ
žŲŰŽŸƅĻſžŷŸƆƕƏƅ ĻŰĻƂŰźžŶĻŲĻžŴŽƕŹĻƁŵƀŲƕƁŽƕŹ
ſžŷŸƆƕƖĻĻźžŻŸĻŲƕŽĻſžŲŽƕƁƂƎĻƀžŷźŻŰŴŵŽŸŹĻŅ
ƂŰźžŶĻŴŲƕĻżžŶŻŸŲƕĻźžżűƕŽŰƆƕƖĻŽŰĻſƕŴŻžŷƕĻ
žŴŽŰĻŷĻſžŷŸƆƕƏżŸĻƀŵųƃŻƎŲŰŽŽƏĻƃĻŽƕƈƕĻſƕŴ
ſƕŴŻžųžƎ ĻŰĻƕŽƈŰĻĻŷĻſžŷŸƆƕƏżŸĻƀŵųƃŻƎŲŰŽŽƏ
ƃĻſŻŰƁƂŸźžŲŸƅĻŽŰſƀƏżŽŸƅĻŝŰŲŵŴŵŽŸŹ
ŽŸŶƇŵĻſƕŴŹžżĻſžźŰŷƃƓĻſžŷŸƆƕƎĻŴŻƏĻƀŵųƃŻƎ
ŲŰŽŽƏĻƃĻŽƕƈƕĻſƕŴĻſƕŴŻžųžƎ
ŜŰźƁŸżŰŻƌŽŵĻŽŰŲŰŽƂŰŶŵŽŽƏĻŽŰĻƆŵŽƂƀŰŻƌ
ŽŸŹĻƂƀŸżŰƇĻƁƂŰŽžŲŸƂƌĻĻźųĻƕĻĻźųĻĻŽŰĻŷžŲ
ŽƕƈŽƕŹĻƂƀŸżŰƇ
şƕŴŽƕżƕƂƌĻƀƃźžƏƂźƃ ĻŲŵƀƅŽƌžƖĻſƕŴŻžųŸĻƕ
ſƕŴŽƕżƕƂƌĻſƕŴŻžųƃĻŲųžƀƃ
ŒƕŴŲŵŴƕƂƌĻſŰŽŵŻƌĻſƕŴŻžųŸĻŲſŵƀŵŴĻŴžĻŲƕŴ
ſžŲƕŴŽžųžĻſžŻžŶŵŽŽƏĻƕĻŲƁƂŰŲƂŵĻƖƖĻƃ
źŰŽŰŲźƃĻƀŵųƃŻƎŲŰŽŽƏ
ţĻƁŵƀŲƕƁŽžżƃĻſžŻžŶŵŽŽƕĻſŰŽŵŻƌĻſƕŴŻžųŸ
ŲƕŴŲžŴŸƂƌƁƏĻſžŲŽƕƁƂƎĻŲſŵƀŵŴĻĻŴž
ƁſŸŽźŸĻŷŰŴŽƌžųžĻƁŸŴƕŽŽƏĻƕĻƁƂŰŲŸƂƌƁƏĻƃ
ſŻŰƁƂŸźžŲƃĻžſžƀƃĻŲĻƆŵŽƂƀƕ
ŞſƃƁƂƕƂƌĻźƀŸƈźƃĻŴŻƏĻŴžƁƂƃſƃĻŴžĻŵŻŵźƂƀŸƇ
ŽžƖĻƀžŷŵƂźŸ
p ŠžŷŵƂźŰĻƂŰźžŶĻſžŴŰƓĻŵŻŵźƂƀžŶŸŲŻŵŽŽƏ
ŽŰŲƕƂƌĻƂžŴƕ ĻźžŻŸĻźŻƎƇĻŔŚĻŽŵĻŲƁƂŰŲŻŵ
ŽŸŹĻŲĻŷŰżžźĻŷŰſŰŻŵŽŽƏ
ŕœřŞśŕš
ŜŰźƁĻŲƕŴűƕƀĻſžƂƃŶŽžƁƂƕĻƁźŻŰŴŰƓĻĻŐ
ĻŒƂ ŢţśşŊťŝœ
şŰżƏƂŰŹƂŵ ĻƉžĻŲŸźžƀŸƁƂŰŽŽƏĻŵŻŵźƂƀž
ƀžŷŵƂźŸĻſƀŸĻŲŸżźŽŵŽžżƃĻŴŲŸųƃŽƕĻŷŰųƀž
ŶƃƓĻƀžŷƀƏŴŶŵŽŽƎĻŰźƃżƃŻƏƂžƀŰĻŰŲƂžżž
űƕŻƏ
ĻŞſƆƕƏŰźƁŵƁƃŰƀ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻƇŸƂŰŹƂŵĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŒƁƂƃſ
ŢƘŷƊųƄƂƁŷƁƃƁŹƘ
ŕųƀƅųŹƁƂƘŷżƁſƀƘƄƅƏ
ŢţśşŊťŝœ
ŚžżſƀŵƁžƀĻŴŻƏĻƂŸżƇŰƁžŲžųžĻŰŲŰƀƕŹŽžųž
ƀŵżžŽƂƃĻſƀžźžŻƕŲĻſŵƀŵŲƕƀŵŽŸŹĻƂŰĻƁƅŲŰ
ŻŵŽŸŹĻźžżſŰŽƕƓƎĻ7PMWPĻŔŵƂŰŻƌŽŰĻƕŽƄžƀ
żŰƆƕƏĻſƀžĻŲŸźžƀŸƁƂŰŽŽƏĻƀŵźžżŵŽŴžŲŰ
ŽžųžĻ7PMWPĻźžżſƀŵƁžƀƃĻŴŻƏĻƂŸżƇŰƁžŲžųž
ŰŲŰƀƕŹŽžųžĻƀŵżžŽƂƃĻſƀžźžŻƕŲĻ 5., Ļ
ŴŸŲĻŴŸŲĻƁƂžƀĻ
ŢƘŷƊųƄƂƁŷƁƃƁŹƘ
ŕųƀƅųŹƀŻżŵƘŷƄƘŽ
ŤƘƅŽųŷžƒŴųŶųŹƆ
ŦƄƅųƀƁŵŽų
ŢţśşŊťŝœ
ŝŰŹſƀžƁƂƕƈŸŹĻƁſžƁƕűĻƃƁƂŰŽžŲŸƂŸĻƁƕƂźƃ
űŵŷſŵźŸĻĻƇŵƀŵŷĻžŴŽƕĻŷĻŷŰŴŽƕƅĻŴŲŵƀƆƏƂ
ŢšŢŘţŘŗřŘŠŠŲ
ŢƖƃŻűŵżƐŲűŴűŷƄŻƁƖƀŹƃƍƂƐƄƈſƃŹƁƍſƆƃſƈŻűƆ
ŻƁƖƀżŶžžƐ
šƕƂźŰĻŴŻƏĻűŰųŰŶƃĻŷŰſžűƕųŰƓĻŷƀŸŲŰŽŽƏĻŲŰŽ
ƂŰŶƃĻŲĻƁŰŻžŽĻŰŲƂžĻſƀŸĻŵźƁƂƀŵŽžżƃĻųŰŻƌżƃ
ŲŰŽŽƕĻŗĻżƕƀźƃŲŰŽƌĻűŵŷſŵźŸĻƁƕƂźŰĻŴŻƏ
űŰųŰŶƃĻżŰƓĻŷŰŲŶŴŸĻſƀŰŲŸŻƌŽžĻŲƁƂŰŽžŲŻƎ
ŲŰƂŸƁƏĻƂŰĻŷŰźƀƕſŻƎŲŰƂŸƁƏĻšƕƂźŰĻŷƀžűŻŵŽŰ
ŷĻżƕƆŽžƖĻŽŵŹŻžŽžŲžƖĻƂźŰŽŸŽŸĻŒžŽŰĻźƀƕ
ſŸƂƌƁƏĻſžŷŰŴƃĻƁſŸŽžźĻſŵƀŵŴŽƕƅĻƁŸŴƕŽƌ
ŢšŢŘţŘŗřŘŠŠŲ
ŒŰŽƂŰŶƕĻƃĻűŰųŰŶŽžżƃĻŲƕŴŴƕŻŵŽŽƕĻżŰƎƂƌ
űƃƂŸĻƀŵƂŵŻƌŽžĻŷŰźƀƕſŻŵŽŸżŸ ĻűŰųŰŶŽŰ
ƁƕƂźŰĻƂŰźžŶĻżŰƓĻűƃƂŸĻſƀŰŲŸŻƌŽžĻŲƁƂŰŽž
ŲŻŵŽŰ
ŝŵžűƅƕŴŽžĻſŵƀŵƁŲƕŴƇŸƂŸƁƏĻŲĻƂžżƃ ĻƉž
ŲŵƀƅŽƕĻƂžƇźŸĻźƀƕſŻŵŽŽƏĻƁƕƂźŸĻűŵŷſŵźŸ
ŲƁƂŰŽžŲŻŵŽƕĻſƀŰŲŸŻƌŽž ĻƕĻƉžĻŽŰƂƏųƃ
ŲŰŻƌŽƕĻƀŵżŵŽƕĻŽŰŴƕŹŽžĻŷŰźƀƕſŻŵŽƕĻşžƈ
źžŴŶŵŽƕĻƁƕƂźŸĻŲŸźžƀŸƁƂžŲƃŲŰƂŸĻŽŵ
żžŶŽŰ
ŠžŷųžƀŽƕƂƌĻƁƕƂźƃĻŴŻƏĻűŰųŰŶƃĻƂŰĻſŵƀŵ
ƁŲƕŴƇƕƂƌƁƏ ĻƉžĻƀžŷźŻŰŴŽŸŹĻŲŵƀƅŽƕŹĻűƀƃƁ
ŷŰƄƕźƁžŲŰŽžĻƃĻƀžŷźŻŰŴŵŽžżƃĻƁƂŰŽƕ
ŗŰƇŵſƕƂƌĻžŴŸŽĻźƕŽŵƆƌĻűƀƃƁŰĻŷŰĻŴŰƅžŲŵ
źƀƕſŻŵŽŽƏĻƂŰźŸżĻƇŸŽžż ĻƉžűĻŷŰżźŸĻƄƕź
ƁƃŲŰŻƌŽŸƅĻƀŵżŵŽƕŲĻűƃŻŸĻſžŲŵƀŽƃƂƕĻŴž
ŲŰƁ
ŗŰƇŵſƕƂƌĻƕŽƈŸŹĻźƕŽŵƆƌĻűƀƃƁŰĻŷŰĻŴŰƅžŲŵ
źƀƕſŻŵŽŽƏĻŷĻſƀžƂŸŻŵŶŽžųžĻűžźƃĻŢŵŻŵ
ƁźžſƕƇŽƕĻſƕŴſƀƃŶŸŽŵŽƕĻƄƕźƁƃŲŰŻƌŽƕĻųŰƇźŸ
ŴžſžżžŶƃƂƌĻŲŸƀƕŲŽƏƂŸĻƁƕƂźƃ
ŞűžŲƏŷźžŲžĻſžƁƃŽƌƂŵĻƄƕźƁƃŲŰŻƌŽƕ
ųŰƇźŸĻűƀƃƁŰĻŲĻſŵƀŵŴŽƎĻƇŰƁƂŸŽƃĻźžŶ
ŽžųžĻŲƕŴſžŲƕŴŽžųžĻŴŰƅžŲžųžĻźƀƕſŻŵŽŽƏ
ŗŰƇŵſƕƂƌĻƄƕźƁƃŲŰŻƌŽƕĻƀŵżŵŽƕĻƁƕƂźŸĻŴŻƏ
űŰųŰŶƃĻŲĻŽŰſƀƏżŽƕĻŷŰŴŽƌžųžĻƁŸŴƕŽŽƏĻŦŵ
ŻŵųƈŵĻŷƀžűŸƂŸ ĻƏźƉžĻƁſŸŽźŸĻƁƂžƏƂŸ
żƃƂƌĻŲŵƀƂŸźŰŻƌŽž ĻŰĻƁŸŴƕŽŽƏĻűƃŴƃƂƌ
ƂƀžƅŸĻſžŴŰŽƕĻŲſŵƀŵŴ
ŝŵĻſƀŸƂŸƁźŰŹƂŵĻƁŸŴƕŽŽƏƁſŸŽźƃĻŴž
ƁƕƂźŸĻŽŰŴƂžĻƁŸŻƌŽžĻſƀŸĻſžŲŵƀŽŵŽŽƕ
ƁŸŴƕŽŽƏƁſŸŽźŸĻƃĻŲŸƅƕŴŽŵĻſžŻžŶŵŽŽƏ
ŒƕŴƀŵųƃŻƎŹƂŵĻƁŸŴƕŽŽƏĻƂŰĻƁſŸŽźƃĻƂŰźŸż
ƇŸŽžż ĻƉžűĻŲžŽŸĻŷŻŵųźŰĻƂžƀźŰŻŸƁƏ
ƁƕƂźŸ
ŕœřŞśŕš
ůźƉžĻƁŸŴƕŽŽƏƁſŸŽźƃĻƁŸŻƌŽžĻſžƁƃŽƃƂŸĻƃ
ŷŰſžűƕŶŽƃĻƁƕƂźƃ ĻƁƕƂźŰĻƂŰŰűžĻźƀƕſŻŵŽŽƏ
ŽŰĻƁƂŵŻƕĻżžŶƃƂƌĻűƃƂŸĻſžƈźžŴŶŵŽƕ
ĻŞſƆƕƏŰźƁŵƁƃŰƀ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻƇŸƂŰŹƂŵĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŒƁƂƃſ
ŢƘŷƊųƄƂƁŷƁƃƁŹƘ
ŕųƀƅųŹƀŻżŵƘŷƄƘŽ
ŝŰƂƏųƃŲŰŽŽƏĻƁƕƂźŸĻŴŻƏĻűŰųŰŶƃĻƄƕźƁƃ
ŲŰŻƌŽŸżŸĻƀŵżŵŽƏżŸ
ŚƀƒƅƅƒƅųźŴŸƃƘŶųƀƀƒ
ŝŰƁŰżźƕŽŵƆƌ ĻŲŸƂƏųŽƕƂƌĻųŰƇžźĻŴŰƅžŲžųž
źƀƕſŻŵŽŽƏ ĻƉžĻŷŰŻŸƈŰƓƂƌƁƏ ĻŷĻŴŰƅžŲžųž
źƀƕſŻŵŽŽƏ
ŢƁžŻƉƒŷžƒŶƁžƁŵƀŻƈƆŴƁƃƘŵ
šźŻŰŴƕƂƌĻűƀƃƁĻƃŴŲžƓĻƂŰĻƁźƀƃƂƕƂƌĻƁƕƂźƃ
şžźŻŰŴƕƂƌĻƁƕƂźƃĻƃĻżƕƈžźĻŴŻƏĻŷűŵƀƕųŰŽŽƏ
šźŻŰŴŵŽŰĻƁƕƂźŰĻŴŻƏĻűŰųŰŶƃĻŷűŵƀƕųŰƓƂƌƁƏĻƃ
żƕƈźƃĻŲĻűŰųŰŶŽžżƃĻŲƕŴŴƕŻŵŽŽƕ
ŢƖƃŻƄŵżƐŲűŴűŷƄŽſŷžűżŶŴŻſŸžƖŽűƃŹƃűƂŻżű
ŵűƃŹ
ŞƁŻŰűƂŵĻŽŰƂƏųĻƁƕƂźŸ ĻŽŰƂŸƁŽƃŲƈŸ
źŽžſźƃĻŽŰĻŷŰżźƃĻƄƕźƁƃŲŰŻƌŽŸƅĻƀŵżŵŽƕŲ
ƂŰĻžƁŻŰűŸŲƈŸĻƀŵżƕŽƌ
ŒƂŸƁŽƕƂƌĻƄƕźƁŰƂžƀĻƂŰĻŷŽƕżƕƂƌĻžűŸŴŲŰ
ųŰƇźŸĻƄƕźƁƃŲŰŻƌŽŸƅĻƀŵżŵŽƕŲ
ŒƕŴƇŵſƕƂƌĻűƀƃƁĻŷĻŴŰƅžŲžųžĻźƀƕſŻŵŽŽƏ
ŔŻƏĻƆƌžųžĻſžƂƏųŽƕƂƌĻŷŰĻűƀƃƁĻŽŰŷŰŴĻƃ
źƀŰŹŽƌžżƃĻŷŰŴŽƌžżƃĻſžŻžŶŵŽŽƕĻŴŰƅž
ŲžųžĻźƀƕſŻŵŽŽƏĻŝŰƂŸƁŽƕƂƌĻŽŰĻűƀƃƁĻƃ
űƃŴƌƏźžżƃĻŽŰſƀƏżźƃĻƂŰźŸżĻƇŸŽžż ĻƉžű
ųŰƇžźĻŷŰƄƕźƁƃŲŰŲƁƏĻŽŰĻűƀƃƁƕ ĻƉžĻŲžŴŽž
ƇŰƁĻŷŲƕŻƌŽƏƓĻųŰƇžźĻŽŰĻƕŽƈžżƃĻűžƆƕ
şžŻŸƆƎĻŴŻƏĻųžŻžŲŽŸƅĻƃűžƀƕŲĻżžŶŽŰĻŷŽƏƂŸ
ƉžűĻŷűƕŻƌƈŸƂŸĻŲŰŽƂŰŶŽŵĻŲƕŴŴƕŻŵŽŽƏ
ŗŸſƁƀƅųŹƂƁžŻƉƘŷžƒŶƁžƁŵƀŻƈ
ƆŴƁƃƘŵ
ŒƕŴƇŵſƕƂƌĻſƕŴŹžżŽƕĻſŵƂŻƕĻſžŻŸƆƕĻŷĻžűžƅ
űžźƕŲ
ŒƕŴƓŴŽŰŹƂŵĻſŵƀŵŴŽƕŹĻźƀŰŹĻſžŻŸƆƕĻƂŰ
ŷŽƕżƕƂƌĻƖƖ
ŢƘŷƊųƄƂƁŷƁƃƁŹƘ
ŝŸƃƆŵųƀƀƒųŵƅƁſƁŴƘžŸſźƂƃŻƊŸƂƁſ
ŚųŶųžƏƀųƘƀƇƁƃſųƉƘƒ
ŚžƀŸƁŽŵĻŽŰŲŰŽƂŰŶŵŽŽƏĻŷŰŻŵŶŸƂƌĻŲƕŴĻŲŻŰƁ
ŽžƖĻżŰƁŸĻŰŲƂžżžűƕŻƏĻŗŰųŰŻƌŽŰĻŲŰųŰĻſŰƁŰ
ŶŸƀƕŲĻƂŰĻŲƁƕƅĻŰźƁŵƁƃŰƀƕŲ ĻƂŰźŸƅĻƏźĻűƃźƁŸƀƃ
ŲŰŻƌŽŸŹĻűƀƃƁ ĻŷżŵŽƈƃƓĻźžƀŸƁŽŵĻŽŰŲŰŽƂŰ
ŶŵŽŽƏĻŰŲƂžżžűƕŻƏĻŽŰĻŲƕŴſžŲƕŴŽŵĻŷŽŰƇŵŽŽƏ
ŔŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻſƀžĻżŰƁƃ ĻŴŸŲĻƁƂžƀĻ
ůźƉžĻűƃźƁŸƀŽŸŹĻųŰźĻŲƁƂŰŽžŲŻŵŽžĻŲĻŰŲƂž
ƀŸŷžŲŰŽƕŹĻżŰŹƁƂŵƀŽƕĻ7PMWP ĻŲĻƂŰźžżƃ
ŲŸſŰŴźƃĻŰŲƂžĻſžƁƂŰƇŰƓƂƌƁƏĻŷĻƃƁƂŰƂźƃŲŰŽ
ŽƏż ĻŽŵžűƅƕŴŽŸżĻŴŻƏĻűƃźƁŸƀƃŲŰŽŽƏĻſƀŸ
ƇŵſŰ
p őƃźƁŸƀŽŸŹĻųŰźĻżŰƓĻűƃƂŸĻŷŰƂŲŵƀŴŶŵŽžųž
ƂŸſƃ
p ůźƉžĻűƃźƁŸƀƃŲŰŻƌŽŸŹĻűƀƃƁĻŲƁƂŰŽžŲŻƎ
ŲŰŲƁƏĻſƕƁŻƏĻſƀžŴŰŶƃĻŰŲƂž ĻŷŲŵƀŽƕƂƌƁƏ
ŴžĻŴŸŻŵƀŰĻ7PMWP ĻƉžűĻſŵƀŵŲƕƀŸƂŸ ĻƉž
ŰŲƂžĻżŰƓĻſžŲŽŸŹĻźžżſŻŵźƂĻžűŻŰŴŽŰŽŽƏ
ŴŻƏĻƖŷŴŸĻŷĻſƀŸƇŵſžż
p ŠžŷſžŴƕŻƕƂƌĻŽŰŲŰŽƂŰŶŵŽŽƏĻŲĻſƀŸƇŵſƕ
ƂŰźŸżĻƇŸŽžż ĻƉžűĻŽŰŲŰŽƂŰŶŵŽŽƏĻŽŰ
űƃźƁŸƀŽƃĻƁźžűƃĻŲƕŴſžŲƕŴŰŻžĻżŰźƁŸ
żŰŻƌŽžĻŴžŷŲžŻŵŽƕŹĻŲŵŻŸƇŸŽƕ
p ŗűƕŻƌƈƕƂƌĻƂŸƁźĻŲĻƈŸŽŰƅĻŴžĻƀŵźžżŵŽŴž
ŲŰŽžųžĻƂŸƁźƃĻſƀŸĻſžŲŽžżƃĻŽŰŲŰŽƂŰ
ŶŵŽŽƕĻŗŰĻƀžŷƂŰƈƃŲŰŽŽƏżĻŲƕŴżƕƂźŸ
ƂŸƁźƃĻſžŲƕƂƀƏĻŲĻƈŸŽŰƅ ĻŴŸŲĻƁƂžƀĻ
p şƀŸĻƖŷŴƕĻŷĻſƀŸƇŵſžżĻŴŲŸųƃŽĻſƀŰƆƎƓĻſƕŴ
ŲŸƉŸżĻŽŰŲŰŽƂŰŶŵŽŽƏż ĻŽƕŶĻŷŰŷŲŸƇŰŹ
p ŝŵĻűƃźƁŸƀƃŹƂŵĻŲŰŶźŸŹĻſƀŸƇŵſĻŽŰĻŷžŲ
ƁƕżĻŽžŲŵŽƌźžżƃĻŰŲƂžĻŝŵƅŰŹĻŰŲƂžżžűƕŻƌ
ſƀžŹŴŵĻžűźŰƂźƃ ĻſƀŸŽŰŹżŽƕ ĻĻźż
p ŝŰĻŴžŲųŸƅ ĻźƀƃƂŸƅĻƁƅŸŻŰƅĻųŰŻƌżŰĻŷŰŷŽŰ
ƎƂƌĻŷŽŰƇŽžĻűƕŻƌƈžųžĻŽŰŲŰŽƂŰŶŵŽŽƏ
ŽƕŶĻŷŰĻŷŲŸƇŰŹŽŸƅĻƃżžŲĻŒŲƕżźŽƕƂƌĻſžŽŸ
ŶƃƎƇƃĻſŵƀŵŴŰƇƃĻƕĻžűŵƀƕƂƌĻŲƕŴſžŲƕŴŽƃ
ƈŲŸŴźƕƁƂƌĻƀƃƅƃ
p ŇŷĻżƕƀźƃŲŰŽƌĻűŵŷſŵźŸĻŽŵĻżžŶŽŰĻſŵƀŵŲŸ
ƉƃŲŰƂŸĻżŰźƁŸżŰŻƌŽžĻŴžſƃƁƂŸżƃĻƈŲŸŴ
źƕƁƂƌĻſƀŸĻűƃźƁŸƀƃŲŰŽŽƕĻſƀŸƇŵſƃĻŒŸźž
ŽƃŹƂŵĻƇŸŽŽƕĻſƀŰŲŸŻŰĻƉžŴžĻżŰźƁŸ
żŰŻƌŽžĻŴžſƃƁƂŸżžƖĻƈŲŸŴźžƁƂƕĻƂŰĻżŰƁŸ
ƁŸżŲžŻĻſžźŰŶƇŸźƃĻſžŲžƀžƂƃĻżŸųƂƕƂŸżŵ
ƈŲŸŴƈŵ ĻŽƕŶĻŷŰŷŲŸƇŰŹ ĻŰĻŽŰĻŴŸƁſŻŵƖ
ŷƏŲŻƏƓƂƌƁƏĻƂŵźƁƂĻŠŸŻƄƂƃžųſƂų
ŢƁŵƁƃƁƅƂƃŻƉŸƂų
ůźƉžĻűƃŴƌƏźŰĻŷĻŻŰżſĻƁƂžſƁŸųŽŰŻƕŲĻſƀŸ
ƇŵſŰĻŲŸŹŴŵĻŷĻŻŰŴƃ ĻŷƏŲŻƏƓƂƌƁƏĻƂŵźƁƂ
ŠŸŻƄƂƃƄƅƁƂƄŻŶƀųžƂƃŻƉŸƂų
ŕŻƃƘŵƀƑŵųƀƀƒ
p şƕŴƂƀŸżƃŹƂŵĻŽŸŷƌźƃĻƈŲŸŴźƕƁƂƌĻſƀŸ
ŗŰŴŽƕĻŰżžƀƂŸŷŰƂžƀŸĻſƕŴƂƀŸżƃƎƂƌĻſžƁƂƕŹŽƃ
ŲŸƁžƂƃĻŽŵŷŰŻŵŶŽžĻŲƕŴĻŽŰŲŰŽƂŰŶŵŽŽƏĻŰŲƂž
żžűƕŻƏĻ ŴžĻżŰźƁŸżŰŻƌŽžĻŴžŷŲžŻŵŽžƖĻŲŰųŸ ŚžŻŸĻŰŲƂžĻƁƂžƖƂƌĻŽŰĻżƕƁƆƕ ĻŹžųžĻŷŰŴŽƏ
ƇŰƁƂŸŽŰĻƂƀžƅŸĻžſƃƁźŰƓƂƌƁƏ ĻƉžĻƓĻŽžƀżžƎ
p ţŽŸźŰŹƂŵĻƖŷŴŸĻŽŰĻŰŲƂžĻŷĻſƀŸƇŵſžżĻſž
őƕŻƌƈĻŴŵƂŰŻƌŽžĻſƀžĻŴžſƃƁƂŸżƃĻżŰƁƃĻſƀŸ
ƇŵſƕŲ ĻŴŸŲĻƁƂžƀĻ
ſžŴžƀžŶƕĻŷĻſƀŸƇŵſžżĻſžĻŴžŲųŸż Ļźƀƃ
ƂŸżĻſƕŴŹžżŰż
şųƄųƂƃŻƊŸƂƘŵ
ƁƅŸŻŰżĻŷĻŽŰƅŸŻžżĻűƕŻƌƈŵĻĻ
ŝųŴŸžƏƂƃŻƊŸƂų
ůźƉžĻűƃźƁŸƀƃŲŰŻƌŽŰĻƁźžűŰĻżŰƓĻƀžŷŽƕżŰƇĻŷ
ĻźžŽƂŰźƂŰżŸ ĻŰĻſƀŸƇŵſĻĻƀžŷŽƕżŰƇĻŷĻ
źžŽƂŰźƂŰżŸ ĻŽŵžűƅƕŴŽŸŹĻŰŴŰſƂŵƀĻŒŸźžƀŸ
ƁƂžŲƃŹƂŵĻźŰűŵŻƌĻŰŴŰſƂŵƀŰ ĻƁƅŲŰŻŵŽŸŹĻźžż
ſŰŽƕƓƎĻ7PMWPĻşŵƀŵƁŲƕŴƇƕƂƌƁƏĻŲĻƂžżƃ ĻƉž
źŰűŵŻƌĻŽŵĻƂƏųŽŵƂƌƁƏĻſžĻŷŵżŻƕ
ŢƁŽųŹƊŻŽŻƂƁŵƁƃƁƅƘŵƅųƄƅƁƂ
ƄŻŶƀųžŻƀųƂƃŻƊŸƂƘ
ůźƉžĻűƃŴƌƏźŰĻŷĻŻŰżſĻſžźŰŶƇŸźƕŲĻſžŲžƀž
ƂƕŲĻſƀŸƇŵſŰĻŲŸŹŴŵĻŷĻŻŰŴƃ ĻƂžŴƕĻŲƕŴſžŲƕŴŽŸŹ
ŢţśşŊťŝœ
ŗŰŷŽŰƇŵŽƕĻŴŰŽƕĻżŰźƁŸżŰŻƌŽžĻŴžſƃƁƂŸżžƖ
żŰƁŸĻſƀŸƇŵſŰĻƓĻŴŰŽŸżŸĻ7PMWPĻŜŰźƁŸ
żŰŻƌŽžĻŴžſƃƁƂŸżŰĻƈŲŸŴźƕƁƂƌĻŰŲƂžżžűƕŻƏ
ŷĻſƀŸƇŵſžżĻĻĻźżųĻŝŰƆƕžŽŰŻƌŽƕĻſƀŰ
ŲŸŻŰĻŴžƀžŶŽƌžųžĻƀƃƅƃĻżžŶƃƂƌĻŶžƀƁƂ
źƕƈŵĻžűżŵŶƃŲŰƂŸĻżŰƁƃĻſƀŸƇŵſŰĻƂŰĻƈŲŸŴ
źƕƁƂƌĻŰŲƂžſžƖŷŴŰĻőƃźƁŸƀŽƕĻűƀƃƁŸĻżžŶƃƂƌ
űƃƂŸĻƁŵƀƂŸƄƕźžŲŰŽƕĻŴŻƏĻűƕŻƌƈžƖĻżŰƁŸ
ſƀŸƇŵſŰ ĻŽƕŶĻƆŵĻŴžŷŲžŻƏƓĻűƃźƁŸƀŽŰ
ſžƂƃŶŽƕƁƂƌĻŰŲƂžżžűƕŻƏ
ĻŞſƆƕƏŰźƁŵƁƃŰƀ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻƇŸƂŰŹƂŵĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŒƁƂƃſ
ŢƘŷƊųƄƂƁŷƁƃƁŹƘ
ŝŸƃƆŵųƀƀƒųŵƅƁſƁŴƘžŸſźƂƃŻƊŸƂƁſ
ŢšŢŘţŘŗřŘŠŠŲ
ŔžƂƀŸżƃŹƂŵƁƌĻžƄƕƆƕŹŽžĻŷŰƂŲŵƀŴŶŵŽŸƅ
ƀŵźžżŵŽŴŰƆƕŹĻŲƕŴŽžƁŽžĻŲŰųŸĻſƀŸƇŵſŰĻŒ
ƕŽƈžżƃĻŲŸſŰŴźƃĻźžŽƂƀžŻƌĻŰŲƂžżžűƕŻƏĻƂŰ
ſƀŸƇŵſŰĻƃĻŲŸſŰŴźƃĻƀŰſƂžŲžųžĻųŰŻƌżƃ
ŲŰŽŽƏĻŰűžĻƕŽƈŸƅĻƀƃƅƕŲĻżžŶŵĻűƃƂŸ
ƃƁźŻŰŴŽŵŽŸŹ
şŸƈųƀƘƊƀųŝŢŢ
ŢŸƃŸŶƃƘŵ
şƀŸĻſžŴžƀžŶƃŲŰŽŽƕĻŷĻſƀŸƇŵſžżĻƃĻųƕƀƁƌźƕŹ
żƕƁƆŵŲžƁƂƕĻƂŰĻŲĻŶŰƀźžżƃĻźŻƕżŰƂƕĻƕƁŽƃƓĻƀŸŷŸź
ſŵƀŵųƀƕŲƃ
p ŝŵĻŴžŷŲžŻƏŹƂŵĻŴŲŸųƃŽƃĻſƀŰƆƎŲŰƂŸĻŷƕ
ƈŲŸŴźƕƁƂƎĻžűŵƀƂŰŽŽƏĻŲŸƉŵĻĻžűƅŲ
ŴŻƏĻŴŸŷŵŻƌŽŸƅĻŴŲŸųƃŽƕŲĻĻĻžűƅŲ
ƕŽŰźƈŵĻżŰƁŻžĻżžŶŵĻſŵƀŵųƀƕƂŸƁƏ
ƉŻžƘƀŷƃƁŵŻżŷŻźŸžƏƀŻżŷŵŻŶƆƀ
p ůźƉžĻƕƁŽƃƓĻƀŸŷŸźĻſŵƀŵųƀƕŲƃ ĻžſƂŸ
żŰŻƌŽŰĻƈŲŸŴźƕƁƂƌĻžűŵƀƂŰŽŽƏĻŴŲŸųƃŽŰ
ƁƂŰŽžŲŸƂƌĻĻžűƅŲĻŴŻƏĻŷŰűŵŷ
ſŵƇŵŽŽƏĻžſƂŸżŰŻƌŽžƖĻƆŸƀźƃŻƏƆƕƖĻžƅž
ŻžŴŶƃŲŰŽžƖĻƀƕŴŸŽŸ
œŵƅƁſųƅŻƊƀųŽƁƃƁŴŽų
ƂŸƃŸŽžƑƊŸƀƀƒƂŸƃŸŷųƊ œŝŢŢ
şŵƀŵźŻƎƇƕƂƌĻŲŰŶƕŻƌĻſŵƀŵżŸźŰŽŽƏĻſŵƀŵ
ŴŰƇĻŲĻſžŻžŶŵŽŽƏĻ2
ŢŸƃŸŶƃƘŵ
ŒƕŴſƃƁƂƕƂƌĻſŵŴŰŻƌĻųŰŻƌżŰ
şƀŸĻſžŴžƀžŶƃŲŰŽŽƕĻŷĻſƀŸƇŵſžżĻƃĻųƕƀƁƌźƕŹ
żƕƁƆŵŲžƁƂƕĻƂŰĻŲĻŶŰƀźžżƃĻźŻƕżŰƂƕĻƕƁŽƃƓĻƀŸŷŸź
ſŵƀŵųƀƕŲƃ
p ŐŲƂžżŰƂŸƇŽŰĻŚşşĻžűŸƀŰƓĻžſƂŸżŰŻƌŽƃ
ſŵƀŵŴŰƇƃĻŲƕŴſžŲƕŴŽžĻŴžĻŽŰŲŰŽƂŰŶŵŽŽƏ
ƂŰĻƈŲŸŴźžƁƂƕĻžűŵƀƂŰŽŽƏĻŴŲŸųƃŽŰ
p şƀŸĻſŵƀŵųƀƕŲƕĻŷŰƁŲƕƇƃƓƂƌƁƏĻƕŽƄžƀżŰƆƕŹ
ŽŸŹĻƕŽŴŸźŰƂžƀĻŽŰĻſƀŸŻŰŴžŲƕŹĻſŰŽŵŻƕĻƂŰ
ŷƏŲŻƏƓƂƌƁƏĻƂŵźƁƂžŲŵĻſžŲƕŴžżŻŵŽŽƏ
ŒŸźžŽŰŹƂŵĻŽŰŲŵŴŵŽƕĻƀŵźžżŵŽŴŰƆƕƖ
ŝƃƆƅƘƄƈŻžŻ
p ŝŵĻƄƕźƁƃŹƂŵĻŐŚşşĻŽŰĻŲŸƉƕŹĻſŵƀŵŴŰƇƕ
ŽƕŶĻŽŰĻƂƕŹ ĻŽŰĻƏźƕŹĻŴŲŸųƃŽĻżžŶŵĻŽžƀ
żŰŻƌŽžĻſƀŰƆƎŲŰƂŸĻĻŽŵĻŷŰŲŶŴŸĻŲŰƀƂž
ƖƅŰƂŸĻŽŰĻŲŸƉƕŹĻſŵƀŵŴŰƇƕĻſƀŸĻŽŸŷƌźŸƅ
žűŵƀƂŰƅĻŴŲŸųƃŽŰ
ŕœřŞśŕš
ŔŸŲĻƂŰźžŶĻźžŽźƀŵƂŽƕĻŴŰŽƕĻſƀžĻſžŲƕŻƌŽƃ
ƖŷŴƃĻƕŷĻſƀŸƇŵſžżĻŴŻƏĻŰŲƂžżžűƕŻƕŲĻŷĻŐŚşş
1PXFSTIJGUĻŽŰĻƁƂžƀĻ
ŢųƃŽƆŵųƀƀƒƀųƄƈŻžƘ
ŝŰƂŸƁŽƕƂƌĻŽŰĻſŵŴŰŻƌĻŽžŶŽžųžĻųŰŻƌżŰ
ŒŲƕżźŽƕƂƌĻſŰƀźƃŲŰŻƌŽŵĻųŰŻƌżž
p şŵƀŵźŻƎƇƕƂƌĻŲŰŶƕŻƌĻſŵƀŵżŸźŰŽŽƏĻſŵƀŵ
ŴŰƇĻŲĻſŰƀźƃŲŰŻƌŽŵĻſžŻžŶŵŽŽƏĻ2ĻſƀŸ
ſŰƀźƃŲŰŽŽƕĻŰŲƂžżžűƕŻƏ ĻƃƁƂŰƂźžŲŰŽžųž
ŐŚşş ĻŷĻſƀŸƓŴŽŰŽŸżĻſƀŸƇŵſžżĻŗŰŲŶŴŸ
ŲżŸźŰŹƂŵĻſŰƀźƃŲŰŻƌŽŵĻųŰŻƌżž
p őŻžźƃŹƂŵĻźžŻŵƁŰĻſƀžƂŸŲƕŴźŰƂŽŸżŸĻƃſž
ƀŰżŸĻſƀŸĻſŰƀźƃŲŰŽŽƕĻŰŲƂžżžűƕŻƏĻŷĻŽŰŲƕ
ƈŵŽŸżĻſƀŸƇŵſžżĻŽŰĻƁƅŸŻƕ
ŚųƂƆƄŽŷŵŻŶƆƀųƀųƄƈŻžƘ
ŝŰƂŸƁŽƕƂƌĻŽŰĻſŵŴŰŻƌĻŽžŶŽžųžĻųŰŻƌżŰ
şŵƀŵźŻƎƇƕƂƌĻŲŰŶƕŻƌĻſŵƀŵżŸźŰŽŽƏĻſŵƀŵ
ŴŰƇĻŲĻſžŻžŶŵŽŽƏĻŴŻƏĻƀƃƅƃĻŲſŵƀŵŴĻ&
ŒŸżźŽƕƂƌĻſŰƀźƃŲŰŻƌŽŵĻųŰŻƌżž
ŒƕŴſƃƁƂƕƂƌĻſŵŴŰŻƌĻųŰŻƌżŰĻƕĻƀƃƈŰŹƂŵĻŷ
żƕƁƆƏ
ŔƆŽƄŻƃƀŸƆƄƅųƅŽƆŵųƀƀƒ
ůźƉžĻŰŲƂžżžűƕŻƌĻƃƁƂŰƂźžŲŰŽŸŹĻŷŽƕżŽŸż
űƃźƁŸƀƃŲŰŻƌŽŸŹĻűƀƃƁžż ĻŽŵžűƅƕŴŽž
ƀŵƂŵŻƌŽžĻŲŸźžŽƃŲŰƂŸĻƕŽƁƂƀƃźƆƕƖĻŷĻżžŽƂŰŶƃ
ŷŽƕżŽžƖĻƁŵźƆƕƖ ĻŴŸŲĻƁƂžƀĻ
ŢƘŷƊųƄƂƁŷƁƃƁŹƘ
ŝŸƃƆŵųƀƀƒųŵƅƁſƁŴƘžŸſźƂƃŻƊŸƂƁſ
ůźƉžĻŰŲƂžżžűƕŻƌĻƃƁƂŰƂźžŲŰŽŸŹĻŷŽƕżŽŸż
űƃźƁŸƀƃŲŰŻƌŽŸżĻűƀƃƁžżĻ7PMWP
p
ŠŵƂŵŻƌŽžĻŲŸźžŽƃŹƂŵĻƕŽƁƂƀƃźƆƕƖĻŷ
ƃƁƂŰŽžŲźŸ
p
şŵƀŵŴĻſžƇŰƂźžżĻƀƃƅƃĻŷŽƕżŽƃĻƁŵźƆƕƎ
ŽŵžűƅƕŴŽžĻŷŰżźŽƃƂŸĻźŻƎƇŵż
p
şŵƀŵƁŲƕŴƇƕƂƌƁƏ ĻƉžĻŲƕźžŽƆŵĻƕŽŴŸźŰ
ƂžƀŰĻŷŵŻŵŽŵ
ŚŴŸƃƘŶųƀƀƒźƀƘſƀƁŶƁŴƆŽƄŻƃƆŵųžƏƀƁŶƁ
ŴƃƆƄų
ŨųƃųŽƅŸƃŻƄƅŻŽŻ
G021485
ŢšŢŘţŘŗřŘŠŠŲ
ŕųŹžŻŵƘƂƆƀŽƅŻŷžƒƂŸƃŸŵƘƃŽŻ
p ŚƃŻƌžŲƃĻžſžƀƃĻűƃźƁŸƀƃŲŰŻƌŽžųžĻűƀƃƁŰ
ƁŻƕŴĻƀŵųƃŻƏƀŽžĻƇŸƁƂŸƂŸĻƕĻŷżŰƉƃŲŰƂŸ
ŢšŢŘţŘŗřŘŠŠŲ
ŠƃƅžżƕĻƇŰƁƂŸŽŸĻŷŽƕżŽžųžĻűƃźƁŸƀŽžųž
űƀƃƁŰĻŽŵĻſžŲŸŽŽƕĻŷżŰƉƃŲŰƂŸƁƏĻŦŵĻżžŶŵ
ŷŽŸŷŸƂŸĻűŵŷſŵźƃ
ŢţśşŊťŝœ
şƀŸĻŲŸźžƀŸƁƂŰŽŽƕĻſƀŸƇƕſŽžųžĻſƀŸƁƂƀžƎ
ŷĻŴŵżſƄŵƀžżĻŲƕűƀŰƆƕŹĻŷżŰƉƃŲŰŽŽƏĻźƃŻƕ
ŷƇŵſŻŵŽŽƏĻŽŵĻſžƂƀƕűŽŵ
œƖŵŵƖżŶžžƐŵżƐŸŲŶƁƖŴűžžƐŸžƖŽžſŴſŲƄŻƂŹƁƄ
ųűżƍžſŴſŲƁƄƂű
ŕœřŞśŕš
ŗŰŲŶŴŸĻŷŽƕżŰŹƂŵĻŷŽƕżŽŸŹĻűƃźƁŸƀƃŲŰŻƌ
ŽŸŹĻűƀƃƁĻſƕƁŻƏĻŲŸźžƀŸƁƂŰŽŽƏĻƂŰĻŷűŵƀƕ
ųŰŹƂŵĻŹžųžĻƃĻſƀŸŷŽŰƇŵŽžżƃĻŴŻƏĻŽƌžųž
żƕƁƆƕĻŲĻŰŲƂžżžűƕŻƕ
ŢƘŷƊųƄƂƁŷƁƃƁŹƘ
ŝŸƃƆŵųƀƀƒųŵƅƁſƁŴƘžŸſźƂƃŻƊŸƂƁſ
G021488
ŕƄƅųƀƁŵžŸƀƀƒźƀƘſƀƁŶƁ
ŴƆŽƄŻƃƆŵųžƏƀƁŶƁŴƃƆƄų
ŔŸƁſŻŵŹĻƕŽŴŸźŰƂžƀŰĻżŰƓĻűƃƂŸĻƇŵƀŲž
ŽŸż
Œ
$
%
&
'
(
őžźžŲŰĻƁŵźƆƕƏ
)
ŦŵŽƂƀĻźƃŻƕ
G021489
"
ŗŽƕżƕƂƌĻŷŰƅŸƁŽƃĻźƀŸƈźƃĻŔŻƏĻƆƌžųž
ŽŵžűƅƕŴŽžĻƁſžƇŰƂźƃĻŽŰƂŸƁŽƃƂŸĻŽŰĻƄƕź
ƁŰƂžƀĻ
ĻŰĻſžƂƕżĻſžƂƏųŽƃƂŸĻźƀŸƈźƃ
ƀƕŲŽžĻŽŰŷŰŴĻ ŒƁƂŰŲƂŵĻźƃŻƌžŲƃĻžſžƀƃĻŴžĻźŻŰƆŰŽŽƏ
G021487
ţƁźſƘƃŻƅƁƊƁŽŽƃƘƂžŸƀƀƒ ſſ
şŵƀŵƁŲƕŴƇƕƂƌƁƏĻŲĻƂžżƃ ĻƉžĻżŵƅŰŽƕŷż
ŷŰűŻžźžŲŰŽž ĻƈŻƏƅžżĻſžŲŵƀƂŰŽŽƏ
źŻƎƇŰĻŷŰĻųžŴŸŽŽŸźžŲžƎĻƁƂƀƕŻźžƎ
ŢƘŷƊųƄƂƁŷƁƃƁŹƘ
ŔŸƁſŻŵŹĻƕŽŴŸźŰƂžƀŰĻżŰƓĻűƃƂŸĻŷŵŻŵŽŸż
şŵƀŵƁŲƕŴƇƕƂƌƁƏĻŲĻƂžżƃ ĻƉžĻźƃŻƌžŲŰ
žſžƀŰĻŽŰŴƕŹŽžĻŷŰźƀƕſŻŵŽŰĻŔŻƏĻƆƌžųž
ſžƂƏųŽƕƂƌĻƖƖĻŲųžƀƃ ĻŲŽŸŷĻƂŰĻŽŰŷŰŴ
G000000
ŢšŢŘţŘŗřŘŠŠŲ
şžŲŵƀŽƕƂƌĻźŻƎƇĻſƀžƂŸĻųžŴŸŽŽŸźžŲžƖ
ƁƂƀƕŻźŸĻŴžĻŷŰżźŽƃƂžųžĻſžŻžŶŵŽŽƏ
ŒŸƂƏųŽƕƂƌĻźŻƎƇĻƕŷĻŷŰżźŰ
ůźƉžĻűƃźƁŸƀƃŲŰŻƌŽŰĻźƃŻƏĻŽŵĻűƃŻŰĻŷżžŽ
ƂžŲŰŽŰĻŽŰŻŵŶŽŸżĻƇŸŽžż ĻƖƖĻƁŻƕŴĻŷŽƏƂŸĻƕ
ŲƁƂŰŽžŲŸƂŸĻŷųƕŴŽžĻŷĻŽŰŲŵŴŵŽŸżŸĻŲŸƉŵ
ƕŽƁƂƀƃźƆƕƏżŸ
ŕœřŞśŕš
ŗżŰƉƃŹƂŵĻƂƕŻƌźŸĻƈŰƀžŲƃĻžſžƀƃ ĻƕŽƈŰ
ƇŰƁƂŸŽŰĻűƃźƁŸƀƃŲŰŻƌŽžųžĻűƀƃƁƃĻżŰƓ
űƃƂŸĻƇŸƁƂžƎĻƕĻƁƃƅžƎ
G021495
G021494
G021490
ŝŸƃƆŵųƀƀƒųŵƅƁſƁŴƘžŸſźƂƃŻƊŸƂƁſ
ŗŰſžűƕŶŽŸŹĻƂƀžƁ
ŢšŢŘţŘŗřŘŠŠŲ
şŵƀŵźžŽŰŹƂŵƁƌ ĻƉžĻŷŰſžűƕŶŽŸŹĻƂƀžƁ
ſƀŸƇŵſŰĻŷŰƄƕźƁžŲŰŽŸŹĻƃĻŲƕŴſžŲƕŴŽžżƃ
źƀƕſŻŵŽŽƕ
ŚƀƒƅƅƒźƀƘſƀƁŶƁŴƆŽƄŻƃƆŵųžƏƀƁŶƁ
ŴƃƆƄų
ŢƘŷƊųƄƂƁŷƁƃƁŹƘ
ŝŸƃƆŵųƀƀƒųŵƅƁſƁŴƘžŸſźƂƃŻƊŸƂƁſ
ŒƁƂŰŲƂŵĻźŻƎƇĻƂŰĻſžŲŵƀŽƕƂƌĻŹžųžĻŷŰ
ųžŴŸŽŽŸźžŲžƎĻƁƂƀƕŻźžƎĻŴžĻŲƕŴƕżźŽƃ
ƂžųžĻſžŻžŶŵŽŽƏ
ŢšŢŘţŘŗřŘŠŠŲ
ŝŰŴƕŹŽžĻŷŰźƀƕſƕƂƌĻŷŽƕżŽŸŹĻűƃźƁŸƀƃŲŰŻƌ
ŽŸŹĻűƀƃƁ ĻƏźƉžĻŲƕŽĻŷűŵƀƕųŰƓƂƌƁƏĻŲĻŰŲƂž
żžűƕŻƕ ĻŴŸŲĻƁƂžƀĻ
ŷŰŽŰŴƂžĻŲŸƁžźŸƅĻƈŲŸŴźžƁƂƏƅĻşƀžƂŵĻƕƁŽƃƓ
ƀŸŷŸźĻŲŸŽŸźŽŵŽŽƏĻŲŸƅŻƏŽŽƏĻƕĻŽŰĻŽŸŶƇŸƅ
ƈŲŸŴźžƁƂƏƅĻ Ļźżų ĻƏźƉžĻſƀŸƇŵſ
ſŵƀŵŲŰŽƂŰŶŵŽŸŹ ĻŰűžĻŲŰŽƂŰŶĻŽŵƀƕŲŽžżƕƀŽž
ƀžŷſžŴƕŻŵŽŸŹĻſžĻſƀŸƇŵſƃ ĻŽŰſƀŸźŻŰŴ
ŷŰŽŰŴƂžĻŴŰŻŵźž
ŒŸƅŻƏŽŽƏĻŲŸŽŸźŰƓĻŷŰĻƃżžŲŸĻŽŰƏŲŽžƁƂƕĻƏźž
ųžƁƌĻƁſƀŸƏƂŻŸŲžųžĻƇŸŽŽŸźŰ ĻŽŰſƀŸźŻŰŴ
p ŐŲƂžżžűƕŻƌĻŷĻſƀŸƇŵſžżĻŽŰƀŰŶŰƓƂƌƁƏĻŽŰ
ƀŰſƂžŲŸŹĻűžźžŲŸŹĻſžƀŸŲĻŲƕƂƀƃ
p ŐŲƂžĻŷĻſƀŸƇŵſžżĻƖŴŵĻſžĻŽŵƀƕŲŽƕŹĻŴžƀžŷƕ
ŰűžĻſžƂƀŰſŻƏƓĻƃĻƏżƃ
p şžƁŻƕŴžŲŽƕĻƀƃƅŸĻźŵƀżŰĻŻƕŲžƀƃƇſƀŰŲž
ŒƂŸƁŽƕƂƌĻűŻžźƃŲŰŻƌŽŵĻźžŻŵƁžĻ ĻƂŰ
ſžŲŵƀŽƕƂƌĻŹžųžĻſƀžƂŸĻųžŴŸŽŽŸźžŲžƖ
ƁƂƀƕŻźŸĻ ĻŴžĻźŻŰƆŰŽŽƏ
ƀƃƇ
ŝŰƂŸƁŽƕƂƌĻŽŰĻŷŰƅŸƁŽƃĻźƀŸƈźƃĻŴžĻſžŲŽžƖ
ƄƕźƁŰƆƕƖ
ŤŻƄƅŸſųƄƅųŴƘžƘźųƉƘƙƂƃŻƊŸƂų65#
šŸƁƂŵżŰĻ54"Ļ 5SBJMFSĻ4UBCJMJUZĻ"TTJTU ĻƁŻƃųƃƓ
ŴŻƏĻƁƂŰűƕŻƕŷŰƆƕƖĻŰŲƂžſžƖŷŴŰ ĻƏźƉžĻſƀŸƇŵſ
ſžƇŸŽŰƓĻŲŸƅŻƏƂŸ
ŤƃŽźƆƕƏĻ54"ĻƓĻƇŰƁƂŸŽžƎĻƁŸƁƂŵżŸĻ&56%
%ZOBNJDĻ4UBCJMJUZĻBOEĻ5SBDUJPOĻ$POUSPM ĻŴŸŲ
ƁƂžƀĻ
şžŲŽƕƁƂƎĻſžŲŵƀŽƕƂƌĻűŻžźƃŲŰŻƌŽŵ
źžŻŵƁžĻŲŽŸŷĻŴžĻƃſžƀƃĻţƂƀŸżƃŹƂŵĻŹžųž
ŲĻƆƌžżƃĻſžŻžŶŵŽŽƕ ĻſƀŸĻƆƌžżƃĻſžƂƏų
ŽƕƂƌĻźƃŻƌžŲƃĻžſžƀƃĻŽŰŷŰŴĻƕĻŲųžƀƃ
ŢƃŻƀƉŻƂƃƁŴƁƅŻ
ŤŵŽžżŵŽĻŲŸƅŻƏŽŽƏĻżžŶŵĻƁƂŰƂŸƁƏĻŷĻűƃŴƌ
ƏźžƎĻźžżűƕŽŰƆƕƓƎĻŰŲƂžżžűƕŻƌſƀŸƇŵſ
ŗŰŷŲŸƇŰŹĻŲŸƅŻƏŽŽƏĻƀžŷſžƇŸŽŰƓƂƌƁƏĻŽŰ
ĻŞſƆƕƏŰźƁŵƁƃŰƀ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻƇŸƂŰŹƂŵĻƃĻƀžŷŴƕŻƕĻŒƁƂƃſ
ţƁŴƁƅų
ůźƉžĻŲŸƅŻƏŽŽƏĻŲŶŵĻƀžŷſžƇŰŻžƁƏ ĻŹžųž
ŴƃŶŵĻŲŰŶźžĻƇŸĻŽŰŲƕƂƌĻŽŵżžŶŻŸŲžĻŷƃſŸŽŸƂŸ
şƀŸĻƆƌžżƃĻŰŲƂžſžƖŷŴžżĻƁƂŰƓĻŲŰŶźžĻźŵƀƃ
ŲŰƂŸ ĻŲŸŽŸźŰƓĻƀŸŷŸźĻŲŸƖŶŴŶŰŽŽƏĻŽŰĻŷƃƁƂƀƕ
ƇŽƃĻƁżƃųƃĻƇŸĻŷƖŷŴƃĻŷĻſžŻžƂŽŰĻŴžƀžųŸ
šŸƁƂŵżŰĻ54"ĻſžƁƂƕŹŽžĻƁŻƕŴźƃƓĻŷŰĻƀƃƅžż
ŰŲƂžżžűƕŻƏ ĻžƁžűŻŸŲžĻŷŰĻűžźžŲŸżŸĻŲƕŴƅŸ
ŻŵŽŽƏżŸĻşƀŸĻƀžŷſƕŷŽŰŽŽƕĻſžƇŰƂźƃ
ŲŸƅŻƏŽŽƏ ĻſŵƀŵŴŽƕĻźžŻŵƁŰĻſƀŸųŰŻƌżžŲƃ
ƎƂƌƁƏĻſžĻƇŵƀŷƕĻŦŵĻŴžſžżŰųŰƓĻƁƂŰűƕŻƕŷƃŲŰƂŸ
ŰŲƂžſžƖŷŴĻŧŰƁƂžĻƆƌžųžĻŴžƁƂŰƂŽƌž ĻƉžű
ŴžſžżžųƂŸĻŲžŴƕƎĻŲƕŴŽžŲŸƂŸĻźžŽƂƀžŻƌĻŽŰŴ
ŰŲƂžżžűƕŻŵż
ŢƘŷƊųƄƂƁŷƁƃƁŹƘ
ŝŸƃƆŵųƀƀƒųŵƅƁſƁŴƘžŸſźƂƃŻƊŸƂƁſ
ůźƉžĻſƀŸĻſŵƀƈžżƃĻƁſƀŰƆƎŲŰŽŽƕĻƁŸƁƂŵżŸ
54"ĻŲŸƅŻƏŽŽƏĻƃƁƃŽƃƂŸĻŽŵĻŲŴŰƓƂƌƁƏ ĻŰŲƂž
ſžƖŷŴĻųŰŻƌżƃƓƂƌƁƏĻŲƁƕżŰĻźžŻŵƁŰżŸĻƕĻſžƂƃŶ
ŽƕƁƂƌĻŴŲŸųƃŽŰĻŷżŵŽƈƃƓƂƌƁƏĻşƕƁŻƏĻſžƁƂƃſž
ŲžųžĻŷżŵŽƈŵŽŽƏĻŲŸƅŻƏŽŽƏĻƂŰĻƁƂŰűƕŻƕŷŰƆƕƖ
ŰŲƂžſžƖŷŴŰĻ ŰŲƂžżžűƕŻƌſƀŸƇŵſ ĻƁŸƁƂŵżŰ
54"ĻſƀŸſŸŽƏƓĻƀŵųƃŻƎŲŰŻƌŽƕĻŷŰƅžŴŸ ĻƕĻŲžŴƕŹ
ŷŽžŲƃĻżŰƓĻſžŲŽŸŹĻźžŽƂƀžŻƌĻŽŰŴĻŰŲƂžżžűƕ
Żŵż
ţƘźƀŸ
šŸƁƂŵżŰĻ54"ĻżžŶŵĻƁſƀŰƆƎŲŰƂŸĻŲĻƕŽƂŵƀŲŰŻƕ
ƈŲŸŴźžƁƂƕĻŲƕŴĻĻŴžĻĻźżų
ŢţśşŊťŝœ
ŤƃŽźƆƕƏĻ54"ĻŲŸżŸźŰƓƂƌƁƏ ĻƏźƉžĻŲžŴƕŹ
žűŸƀŰƓĻƀŵŶŸżĻ5RQTV ĻŴŸŲĻƁƂžƀĻ
54"ĻżžŶŵĻŽŵĻƁſƀŰƆƎŲŰƂŸ ĻƏźƉžĻŲžŴƕŹĻƀƕŷźž
źƀƃƂŸƂƌĻźŵƀżžĻŲĻƀƕŷŽƕĻűžźŸĻŴŻƏĻŲŸƀƕŲŽƎ
ŲŰŽŽƏĻŲŸƅŻƏŽŽƏ ĻžƁźƕŻƌźŸĻŲĻƂŰźƕŹĻƁŸƂƃŰƆƕƖ
ƁŸƁƂŵżŰĻ54"ĻŽŵĻżžŶŵĻƀžŷſƕŷŽŰƂŸ ĻƁſƀŸƇŸ
ŽŵŽŵĻŲŸƅŻƏŽŽƏĻŲžŴƕƓżĻƇŸĻſƀŸƇŵſžż
şƕŴĻƇŰƁĻƀžűžƂŸĻƁŸƁƂŵżŸĻ54"ĻŽŰ
źžżűƕŽžŲŰŽƕŹĻſƀŸŻŰŴžŲƕŹĻſŰŽŵŻƕ
żŸųžƂŸƂƌĻƁŸżŲžŻĻ&56%
ŢƘŷƊųƄƂƁŷƁƃƁŹƘ
ŔƆŽƄŻƃƆŵųƀƀƒƅųŸŵųŽƆƑŵųƀƀƒ
ŔƆŽƄŻƃƆŵųƀƀƒ
ŢšŢŘţŘŗřŘŠŠŲ
ŗƏƁƃŹƂŵĻſƀŸſƃƁƂŸżƃĻżŰźƁŸżŰŻƌŽƃĻƈŲŸŴ
źƕƁƂƌĻűƃźƁŸƀƃŲŰŽŽƏĻŴžĻŹžųžĻſžƇŰƂźƃ
p
ŒƕŴƕżźŽƕƂƌĻŷŰżžźĻźŵƀżžŲžƖĻźžŻžŽźŸ ĻŴŻƏ
ƆƌžųžĻŲƁƂŰŲƂŵĻźŻƎƇĻŔŚĻŲĻųŽƕŷŴžĻŷŰſŰ
ŻŵŽŽƏĻŸĻŴžŲųžĻŽŰƂŸƁŽƕƂƌĻŽŰĻźŽžſźƃ
56#465612'0)+0'ĻĻƃŲƕżźŽŵŽž
ſžŻžŶŵŽŽƏĻźŻƎƇŰĻŊŊ ĻŴŵƂŰŻƌŽƕƈŵĻſƀž
ſžŻžŶŵŽŽƏĻźŻƎƇŰĻŴŸŲĻƁƂžƀĻ
şƕŴĻƇŰƁĻűƃźƁŸƀƃŲŰŽŽƏĻŰŲƂžĻźŻƎƇĻŔŚ
żŰƓĻŷŰŻŸƈŰƂŸƁƏĻŲĻŷŰżźƃĻŷŰſŰŻƎŲŰŽŽƏ
p
ŚŻƎƇĻŔŚĻżŰƓĻűƃƂŸĻŲĻſžŻžŶŵŽŽƕĻŊŊĻĻŲ
ſžŻžŶŵŽŽƕĻŊĻƃƁƕĻſžŴƃƈźŸĻűŵŷſŵźŸ
ŲŸżŸźŰƎƂƌƁƏ
p
ŗŰűžƀžŽƏƓƂƌƁƏĻŷŰűŸƀŰƂŸĻźŻƎƇĻŔŚĻƕŷ
ŷŰſŰŻŵŽŽƏĻſƕŴĻƇŰƁĻűƃźƁŸƀƃŲŰŽŽƏ
ŰŲƂžżžűƕŻƏ
œŰŻƌżžŲŸŹĻƁŵƀŲžſƀŸŲƕŴĻƂŰĻſƕŴƁŸŻƎŲŰƇ
źŵƀżŰĻŽŵĻſƀŰƆƎƎƂƌ ĻźžŻŸĻŴŲŸųƃŽĻŲŸż
źŽŵŽžĻĻſŵŴŰŻƌĻųŰŻƌżŰĻżŰƓĻűƃƂŸĻŽŰƂŸƁ
ŽƃƂŰĻŷĻŷƃƁŸŻŻƏżĻſƀŸűŻŸŷŽžĻŲĻĻƀŰŷƕŲ
űƕŻƌƈŸżĻŷŰĻŷŲŸƇŰŹŽŵĻƂŰĻźŵƀžŲŰŽƕƁƂƌĻƓ
ŷŽŰƇŽžĻŲŰŶƇžƎĻŽƕŶĻŷŲŸƇŰŹŽŰ
şŸƈųƀƘƊƀųŝŢŢ
şŵƀŵŴĻűƃźƁŸƀƃŲŰŽŽƏż
ŕœřŞśŕš
ŗŰƃŲŰŶƂŵ ĻƉžĻŰŲƂžżžűƕŻƌĻŽŵžűƅƕŴŽžĻŷŰŲ
ŶŴŸĻűƃźƁŸƀƃŲŰƂŸĻƂŰźŸżĻƇŸŽžż ĻƉžű
źžŻŵƁŰĻźƀƃƂŸŻŸƁƏĻŲſŵƀŵŴ
p
ŢšŢŘţŘŗřŘŠŠŲ
šƂŵŶƂŵĻŷŰĻƂŸż ĻƉžűĻűƃźƁŸƀŽŸŹĻźŰŽŰƂ
űƃŲĻŷŰŲŶŴŸĻŽŰƂƏųŽƃƂŸż ĻźžŻŸĻűƃźƁŸƀƃ
ŲŰŻƌŽŸŹĻƂƀŰŽƁſžƀƂŽŸŹĻŷŰƁƕűĻŷŽŸŶƃƓ
ƈŲŸŴźƕƁƂƌĻŔŻƏĻƆƌžųžĻŷŻŵųźŰĻŽŰƂŸ
ƁźŰŹƂŵĻŽŰĻſŵŴŰŻƌĻųŰŻƌżŰĻŦŵĻŴžſžżžŶŵ
ƃŽŸźŽƃƂŸĻƀƕŷźžųžĻƁżŸźŰŽŽƏ
őƃŴƌƂŵĻųžƂžŲƕĻŽŰƂŸƁŽƃƂŸĻŽŰĻųŰŻƌżŰ
ƉžűĻŷƃſŸŽŸƂŸĻŰŲƂž
şŵƀŵŴĻűƃźƁŸƀƃŲŰŽŽƏżĻſŵƀŵŲƕƀƂŵ
ƉžűĻŷŰżžźĻźŵƀżžŲžƖĻźžŻžŽźŸĻűƃŲ
ŲƕŴƕżźŽƃƂŸż
œŵƅƁſųƅŻƊƀųŽƁƃƁŴŽųƂŸƃŸŽžƑƊŸƀƀƒ
ƂŸƃŸŷųƊ œŝŢŢ )GCTVTQPKE
p
ŒŲƕżźŽƕƂƌĻŽŵŹƂƀŰŻƌŽƃĻſŵƀŵŴŰƇƃĻƕĻŲƕŴſƃ
ƁƂƕƂƌĻſŰƀźƃŲŰŻƌŽŵĻųŰŻƌżž
ŝŵĻűƃźƁŸƀƃŹƂŵĻŰŲƂžżžűƕŻƕĻŷĻŐŚşşĻŽŰ
ƈŲŸŴźžƁƂƕĻſžŽŰŴĻĻźżųĻŰűžĻŽŰĻŲƕŴ
ƁƂŰŽƕ ĻƉžĻſŵƀŵŲŸƉƃƎƂƌĻĻźż
ŔžƂƀŸżƃŹƂŵƁƌĻƈŲŸŴźžƁƂƕ ĻƏźŰĻŴžŷŲž
ŻƏƓƂƌƁƏĻżƕƁƆŵŲŸżŸĻşŔŔ
şŵƀŵŴĻűƃźƁŸƀƃŲŰŽŽƏż
p
şŵƀŵƁƃŽƌƂŵĻŲŰŶƕŻƌĻſŵƀŵżŸźŰŽŽƏĻſŵƀŵ
ŴŰƇĻŲĻſžŻžŶŵŽŽƏĻ0ĻƕĻŲƕŴſƃƁƂƕƂƌĻſŰƀźƃ
ŲŰŻƌŽŵĻųŰŻƌżž
œŵƅƁſųƅŻƊƀųŽƁƃƁŴŽųƂŸƃŸŽžƑƊŸƀƀƒ
ƂŸƃŸŷųƊ œŝŢŢ 2QYGTUJKHV
ŜžŴŵŻƌĻŷĻŐŚşşĻ1PXFSTIJGUĻŽŵĻżžŶŽŰĻűƃźƁŸ
ƀƃŲŰƂŸ ĻžƁźƕŻƌźŸĻƖƖĻŽŰŻŵŶŽŵĻŷżŰƉŵŽŽƏ
ŷŰŻŵŶŸƂƌĻŲƕŴĻƀžűžƂŸĻŴŲŸųƃŽŰĻůźƉžĻŶĻűƃź
ƁŸƀƃŲŰŽŽƏĻŲƁŵĻŶĻŽŵžűƅƕŴŽŵ ĻżŰƀƈƀƃƂĻżŰƓ
űƃƂŸĻƏźžżžųŰĻźžƀžƂƈŸż ĻŽŰĻŴƃŶŵĻŽŸŷƌźƕŹ
ƈŲŸŴźžƁƂƕ
ůźƉžĻŲŸĻŽŵĻŲſŵŲŽŵŽƕĻŲĻƂžżƃ ĻƇŸĻƃƁƂŰƂźžŲŰ
ŽŸŹĻŲŰƈĻŰŲƂžżžűƕŻƌĻŐŚşşĻ1PXFSTIJGU ĻƆŵ
żžŶŽŰĻſŵƀŵŲƕƀŸƂŸĻŽŰĻżŰƀźƃŲŰŻƌŽƕŹ
ŢƘŷƊųƄƂƁŷƁƃƁŹƘ
ŔƆŽƄŻƃƆŵųƀƀƒƅųŸŵųŽƆƑŵųƀƀƒ
ƂŰűŻŸƇƆƕĻŚşşĻſƕŴĻźŰſžƂžżĻĻŴŸŲĻƁƂžƀĻ
ŜŰƀźƃŲŰŽŽƏĻo.14oĻžŷŽŰƇŰƓĻŽŰƏŲŽƕƁƂƌ
ŐŚşşĻ1PXFSTIJGUĻqĻŇŽƈŵĻżŰƀźƃŲŰŽŽƏĻžŷŽŰ
ƇŰƓĻŽŰƏŲŽƕƁƂƌĻŐŚşşĻ(FBSUSPOJD
ŕœřŞśŕš
ţŽŸźŰŹƂŵĻűƃźƁŸƀƃŲŰŽŽƏ
p
p
ŝŵŷŲŰŶŰƎƇŸĻŽŰĻƆŵ ĻŰŲƂžżžűƕŻƌ
żžŶŽŰĻűƃźƁŸƀƃŲŰƂŸĻŽŰĻźžƀžƂźƕĻŲƕŴ
ƁƂŰŽƕĻŽŰĻŽŸŷƌźƕŹĻƈŲŸŴźžƁƂƕ ĻƉžűĻſƀŸ
űƀŰƂŸĻŹžųžĻŷĻŽŵűŵŷſŵƇŽžųžĻżƕƁƆƏ
şƀžƂŵĻŲƕŴƁƂŰŽƌĻűƃźƁŸƀƃŲŰŽŽƏĻŽŵ
żžŶŵĻſŵƀŵŲŸƉƃŲŰƂŸĻĻźż ĻŰĻƈŲŸŴ
źƕƁƂƌĻĻĻźżųĻŗŰƃŲŰŶƂŵ ĻƉžĻŰŲƂž
ŷŰŲŶŴŸĻŽŵžűƅƕŴŽžĻűƃźƁŸƀƃŲŰƂŸ
ƂŰźŸżĻƇŸŽžż ĻƉžűĻźžŻŵƁŰĻžűŵƀƂŰ
ŻŸƁƏĻŲſŵƀŵŴ
şƀŸĻŽŵžűƅƕŴŽžƁƂƕĻűƃźƁŸƀƃŲŰŽŽƏ
ŰŲƂžżžűƕŻƏĻŽŰĻŲƕŴƁƂŰŽƌĻſžŽŰŴĻĻźż
ŰŲƂžĻŽŵžűƅƕŴŽžĻƂƀŰŽƁſžƀƂƃŲŰƂŸĻŷ
ſƕŴŽƏƂŸżŸĻſƀŸŲžŴŽŸżŸĻźžŻŵƁŰżŸ
ŠŵźžżŵŽŴƃƓƂƌƁƏĻŷŲŵƀŽƃƂŸƁƏĻŷŰ
ſžƁŻƃųŰżŸĻſƀžƄŵƁƕŹŽŸƅĻŵŲŰźƃŰƂžƀƕŲ
ŗƁƂƁſƁŶųƂƃŻƄƅųƃƅƘ
ŝŵĻűƃźƁŸƀƃŹƂŵĻŰŲƂžżžűƕŻƌĻƕĻŽŵĻŽŰżŰųŰŹƂŵƁƏ
ŷŰŲŵƁƂŸĻŴŲŸųƃŽĻŷƕĻƈƂžŲƅŰƇŰĻşƀŸĻƀžŷƀƏŴ
ŶŵŽžżƃĻŰźƃżƃŻƏƂžƀƕĻƕĻŽŵżžŶŻŸŲžƁƂƕ
ŷŰſƃƁźƃĻŴŲŸųƃŽŰĻƁźžƀŸƁƂŰŹƂŵƁƏĻŴžŽžƀƁƌ
źŸżĻŰźƃżƃŻƏƂžƀžż ĻŴŸŲĻƁƂžƀĻ
ŕœřŞśŕš
šſƀžűŸĻŷŰſƃƁƂŸƂŸĻŴŲŸųƃŽĻűƃźƁŸƀƃŲŰŽ
ŽƏżĻżžŶƃƂƌĻſƀŸŷŲŵƁƂŸĻŴžĻſžƈźžŴŶŵŽŽƏ
źŰƂŰŻƕƂŸƇŽžųžĻźžŽŲŵƀƂŵƀŰ
ŔƆŽƄŻƃƆŵųžƏƀųƄŸƃŶų
őƃźƁŸƀƃŲŰŻƌŽŰĻƁŵƀųŰĻŲźƀƃƇƃƓƂƌƁƏĻƃĻƀƕŷƌ
űžŲŸŹĻžƂŲƕƀĻſžŷŰŴƃĻźƀŸƈźŸ ĻŷĻſƀŰŲžųžĻűžźƃ
ſŵƀŵŴŽƌžųžĻƇŸĻŷŰŴŽƌžųžĻűŰżſŵƀŰ
ŒƕŷƌżƕƂƌĻűƃźƁŸƀŽƃĻƁŵƀųƃ ĻƉžĻŷŽŰƅž
ŴŸƂƌƁƏĻſƕŴĻŻƎźžżĻŲĻſƕŴŻžŷƕĻŲŰŽƂŰŶŽžųž
ŲƕŴƁƕźƃ
ŢƃŻŽƃƘƂžŸƀƀƒŴƆŽƄŻƃƆŵųžƏƀƁƙƄŸƃŶŻ
şŵƀŵŴĻűƃźƁŸƀƃŲŰŽŽƏż
p
şŵƀŵƁƃŽƌƂŵĻŲŰŶƕŻƌĻſŵƀŵżŸźŰŽŽƏĻſŵƀŵ
ŴŰƇĻŲĻſžŻžŶŵŽŽƏĻ0ĻƕĻŲƕŴſƃƁƂƕƂƌĻſŰƀźƃ
ŲŰŻƌŽŵĻųŰŻƌżž
ŢƘŷƊųƄƂƁŷƁƃƁŹƘ
ŔƆŽƄŻƃƆŵųƀƀƒƅųŸŵųŽƆƑŵųƀƀƒ
ŢţśşŊťŝœ
ũžűĻŴƕƁƂŰƂŸĻűƃźƁŸƀŽƃĻƁŵƀųƃźžŻƕƁŽŸŹ
źŻƎƇĻŷĻſƕŽžű