Volvo | S40 | Kullanıcı El Kitabı | Volvo S40 2005 Kullanıcı El Kitabı

Volvo S40 2005 Kullanıcı El Kitabı
2005
VOLVO
S40
6968
TP 7459 (English). AT 0446. Printed in Sweden, Elanders Infologistics Väst AB, Mölnlycke 2004
OWNE R'S MANUAL VOLVO S40
TP 7459
WEB EDITION
2005
Giri
De erli Volvo sahibi
Volvo’nuzu uzun y llar zevkle kullanaca n z ümit ediyoruz. Arac n z, sizin ve yolcular n z n rahat ve güvenli i dikkate al narak tasarlanm t r.
Volvo, dünyadaki en güvenli araçlardan biridir. Volvo’nuz ayn zamanda güncel tüm güvenlik ve çevre gereksinimlerini kar lamak üzere
tasarlanm t r.
Arac n zdan alaca n z keyfi artt rmak için, bu kullan m k lavuzunda yer alan donan ma, talimatlara ve bak m bilgilerine kendinizi al t rman z
öneririz.
Volvo’yu seçti iniz için te ekkürler!
N
Giri
Kullan m K lavuzu
Arac n z tan man n iyi bir yolu kullan m
k lavuzunu, ideal olarak ilk yolculu unuzdan
önce, okumakt r. Bu, yeni fonksiyonlar
tan man za, farkl durumlarda arac en iyi nas l
kullanaca n z görmenize ve arac n tüm
özelliklerinden en iyi ekilde yararlanman za
imkan verecektir. Lütfen k lavuzda yer alan
güvenlik talimatlar na dikkat ediniz:
UYARI!
Uyar metinleri, talimatlara uyulmamas
durumunda ki isel yaralanma tehlikesinin
bulundu unu belirtmektedir.
Önemli!
"Önemli!" metinleri, talimatlara uyulmamas
durumunda araçta hasar meydana gelme
tehlikesi bulundu unu belirtmektedir.
Kullan m k lavuzunda tan mlanan donan m,
tüm modellerde mevcut de ildir. Standart
donan ma ek olarak, bu k lavuz ayn zamanda
iste e ba l donan mlar (fabrikada tak lan
donan m) veya aksesuarlar (ekstra donan m)
da aç klamaktad r.
O
D KKAT! Volvo araçlar , ulusal ya da yerel
kanun ve düzenlemelere oldu u kadar, farkl
pazarlar n de i ik gereksinimlerine de
uyarlanm t r.
Bu Kullan m K lavuzu’ndaki teknik özellikler,
tasar m özellikleri ve resimler ba lay c
de ildir. Önceden bildirimde bulunmadan
de i iklik yapma hakk m z sakl tutar z.
© Volvo Car Corporation
Volvo ve Çevre
Volvo ve Çevre
Volvo’nun Çevre ile ilgili felsefesi
Çevreyi koruma, güvenlik ve kalite, Volvo Car
Corporation’ n tüm operasyonlar n etkileyen
üç temel de erdir. Volvo araçlar, kat uluslararas çevre standartlar na uygundur ve
dünyadaki en temiz ve en üst derecede kaynak
verimlili ine sahip fabrikalar aras nda olan
tesislerde üretilmi lerdir. Volvo Car Corporation içindeki ünitelerin ço u, çevre
konusunda sürekli geli me gösteren, çevre ile
ilgili ISO 14001 veya EMAS standartlar na
göre sertifikaland r lm t r. Volvo, mü terinin
farkl modellerin ve motorlar n çevreye
etkilerini kar la t rabildi i, üçüncü bir taraf n
sertifikalanm çevre ile ilgili bildirime sahip,
ilk arac yapan firmad r. Daha fazla bilgi için
www.epd.volvocars.se adresine bak n z
çi ve d
temiz
Volvo’nuz, temiz kabin ve yüksek etkinlikte
egzoz temizleme sisteminden olmak üzere iki
ekilde yararlanman z anlam na gelen bir
kavram olan, içi ve d temiz olarak üretilmektedirler. Arac n z yak ttan tasarruf sa lar ve
zararl maddeleri d ar ya en az miktarlarda
b rak r. Ayn zamanda, yolcu bölmesine giren
havay temizleyerek, sizin ve yolcular n z n
di er araçlar n emisyonlar n solumaman z
sa lar. Geli mi hava temizleme sistemi, AQS 1
(seçenek), yolcu bölmesindeki havan n
d ar daki havadan daha temiz olmas n sa lar.
Sistem elektronik bir alg lay c ve bir kömür
filtresinden ibarettir. Alg lay c gelen havada
bulunan karbon monoksit seviyesini izler ve
1.
Hava Kalitesi Sistemi
yolcu kabinindeki karbon monoksit seviyesinin
yükselmesini önlemek amac yla hava giri ini
kapat r - yo un trafik, araç kuyruklar ve tünellerde olabilece i gibi. Karbon filtresi, azot
oksitlerin, yer seviyesindeki ozon ve hidrokarbonlar n girmesini önler. Araçta kullan lan
kuma lar, Öko-Tex standard n n2 gereksinimlerini kar lamaktad r. Radyatör üzerinde,
tehlikeli yüzey ozon gaz n saf oksijene çeviren
özel bir kaplama, Premair®3 bulunmaktad r.
Volvo, sera etkisine katk da bulunan karbon
dioksit emisyonunun azalt lmas amac yla,
uluslararas çevresel talepleri kat bir ekilde
2.
3.
Kuma için uluslararas standart.
Sadece be silindirli motorlar için
geçerlidir.
PremAir®, Engelhard Corporation’ n
bir tescilli ticari markas d r.
P
Volvo ve Çevre
Volvo ve Çevre
yerine getirmektedir ve dü ük yak t tüketimine
sahiptir. Volvo araçlar , benzer s n flardaki
araçlar göz önüne al nd nda yak t tüketiminde
de oldukça rekabetçidir.
Volvo servisleri ve çevre
Volvo servislerinde usulüne göre yap lan
bak m, dü ük yak t tüketimi ko ullar n
meydana getirir ve böylece temiz bir çevreye
katk da bulunur. Personel, çevreye mümkün
olan en iyi özeni garanti edecek bilgi ve
tak mlara sahiptir.
Çevresel etkiyi azalt n z
Mü terilerimizin, çevre ile ilgili kayg lar m z
payla t klar na inan yoruz. Çevre etiketli araç
bak m ürünleri sat n alarak ve arac n servisini
ve bak m n kullan m k lavuzundaki talimatlara
uygun olarak yaparak çevresel etkinin
azalt lmas na yard mc olabilirsiniz.
A a da çevresel etkinin nas l azalt labilece i
konusunda birkaç tavsiye bulunmaktad r:
• Lastiklerin daima do ru bas nçta olmalar n
sa lay n z. Çok dü ük lastik bas nc , yak t
tüketiminin artmas na neden olur.
• Port bagajlar ve kayak
kutular rüzgar direncini
art r rlar ve yak t
tüketimini önemli ölçüde
art r rlar. Kulland ktan
sonra onlar hemen
ç kar n z.
Q
• Gereksiz maddeleri araçtan ç kar n z. Yük
ne kadar fazla ise, yak t tüketimi de o kadar
fazlad r.
• Arac n z so uk çal t rmadan önce, e er
varsa, daima motor blo u s t c s
kullan n z. Bu, yak t tüketimini ve emisyonlar azaltacakt r.
• Yumu ak sürünüz. Gereksiz ani h zlanma ve
sert fren yapmadan kaç n n z.
• Arac mümkün olan en
yüksek viteste kullan n z.
Dü ük motor devri dü ük
sarfiyat.
• Yoku a a ini lerde gaz
pedal n gev etiniz.
• Motoru fren gibi kullan n z, gaz pedal n
b rak n z ve dü ük bir vitese geçiniz.
• Akü, ya gibi tehlikeli
at klar n uygun eklide
elden ç kar lmas
gerekti ini unutmay n z.
Elden ç karma ile ilgili
üpheniz varsa, yetkili bir
Volvo servisine ba vurunuz.
• Arac n z n bak m n düzenli olarak yap n.
Bu tavsiyeye uyarak, yolculuk sürenizi
uzatmadan ya da sürü zevkinden ödün vermeksizin yak t tüketiminizi azaltabilirsiniz.
Arac n za özen göstererek, paran z ve gezegeninizin kaynaklar n koruyunuz.
çindekiler
Gösterge paneline genel bak
Güvenlik
Göstergeler ve kumandalar
Klima kumandas
ç donan m
Kilitler ve alarm
Çal t rma ve sürü
Tekerler ve lastikler
Araç bak m
Bak m ve servis
Bilgi-e lence sistemi
Teknik veriler
7
13
37
65
77
87
99
131
149
155
179
207
R
S
Gösterge paneline genel bak
Genel bak , soldan direksiyonlu araç
Genel bak , sa dan direksiyonlu araç
Sürücü kap s ndaki kumanda paneli
8
10
12
T
Gösterge paneline genel bak
Genel bak , soldan direksiyonlu araç
Soldan direksiyon
U
Gösterge paneline genel bak
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Direksiyon simidi ayarlar
Kaput açma
Kumanda paneli
Sinyal lambalar , uzun far, yol bilgisayar
Ayd nlatma, yak t doldurma kapa aç c s
Kap kolu, merkezi kilit
Ön paneldeki hava menfezleri
Yan cam hava ç k menfezi
Cruise control
Korna, hava yast
Kombine gösterge paneli
Bilgi-e lence sisteminin tu tak m
Ön cam silecekleri ve y kay c lar , far
y kay c lar
Kontak anahtar
Lç dikiz aynas
Emniyet kemeri hat rlat c s
Sol taraf iç ayd nlatmas
Alarm sensörü, emniyet kilitlerinin devre
d b rak lmas
Lç ayd nlatma fonksiyon dü mesi
Aksesuar dü mesinin konumu
Sa taraf iç ayd nlatmas
Sunroof kumandas
Klima kontrol ve bilgi-e lence sistemi
ekran
Bilgi-e lence sistemi
Klima kontrolü, bilgi-e lence sistemi ve
ki isel tercihler için kontroller
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
Klima kumandas
Vites kolu
Dörtlü fla ör
Kap kolu
Torpido gözü
Park freni
Elektrik soketi/çakmak
STC veya DSTC denge sistemi
Anahtar, iste e ba l donan m
V
Gösterge paneline genel bak
Genel bak , sa dan direksiyonlu araç
Sa dan direksiyon
NM
Gösterge paneline genel bak
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Aksesuar dü mesinin anahtar
STC veya DSTC denge sistemi
Elektrik soketi, çakmak
Park freni
Kumanda paneli
Torpido gözü
Kap kolu
Yan cam hava ç k menfezi
Ön paneldeki hava menfezleri
Vites kolu
Klima kumandas
Klima kontrolü, bilgi-e lence sistemi ve
ki isel tercihler için kontroller
Bilgi-e lence sistemi
Klima kontrol ve bilgi-e lence sistemi
ekran
Sunroof kumandas
Sol taraf iç ayd nlatmas
Alarm sensörü, emniyet kilitlerinin devre
d b rak lmas
Lç ayd nlatma dü mesi
Aksesuar dü mesinin anahtar
Sa taraf iç ayd nlatmas
Emniyet kemeri hat rlat c s
Lç dikiz aynas
Kontak anahtar
Ön cam silecekleri ve y kay c lar , far
y kay c lar
Cruise control
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
Kombine gösterge paneli
Korna, hava yast
Bilgi-e lence sisteminin tu tak m
Dörtlü fla ör
Kap kolu, merkezi kilit
Ayd nlatma, yak t doldurma kapa aç c s
Sinyal lambalar , uzun far, yol bilgisayar
Kaput açma
Direksiyon simidi ayarlar
NN
Gösterge paneline genel bak
Sürücü kap s ndaki kumanda paneli
1.
2.
3.
4.
5.
NO
Arka elektrikli camlar için kilitleme
dü mesi (standart)
Elektrikli çocuk kilidi (iste e ba l )
Elektrikli camlar
Kap aynas , sol taraf
Kap aynalar , ayar
Kap aynas , sa taraf
Güvenlik
Emniyet kemerleri
Hava yast klar (SRS)
Hava yast n (SRS) devreye sokma/devreden ç kartma
Yan hava yast klar (SIPS)
Hava Perdesi (IC)
WHIPS
Güvenlik sistemleri ne zaman devreye sokulur?
Kaza modu
Hava yast klar n n ve hava perdelerinin kontrol edilmesi
Çocuk güvenli i
14
17
20
22
24
25
27
28
29
30
NP
Güvenlik
Emniyet kemerleri
Emniyet kemerini ç karma:
– K rm z kilit dü mesine bas n ve kemerin
geri çekilmesini sa lay n. Kemer tam olarak
geri çekilmezse, sarkmamas için elinizle
kemeri yerle tirin.
Kemerin daha fazla çekilmesi a a daki durumlarda engellenir:
Kalça kemerinin gerdirilmesi. Emniyet kemeri
a a ya yerle tirilmelidir.
Her zaman emniyet kemeri kullan n
Emniyet kemeri kullan lmad takdirde, sert
fren yap lmas ciddi sonuçlara yol açabilir. Tüm
yolcular n emniyet kemerlerini takt klar ndan
emin olunuz. Aksi takdirde, bir çarp mada arka
koltuktaki yolcular, ön koltuklar n arka
k s mlar na f rlat labilirler.
Emniyet kemerinin tak lmas :
– Kemeri yava ça çekin ve tokay kilide
bast rarak emniyete al n. Güçlü bir "t k" sesi
kemerin kilitlendi ini i aret edecektir.
NQ
• Çok h zl çekilirse
• Fren ya da h zlanma s ras nda
• Araç a r derecede yana yatarsa
Maksimum koruma sa layabilmesi aç s ndan
kemerin vücuda dayanmas önemlidir. Koltuk
arkal n çok fazla arkaya yat rmay n. Emniyet
kemeri yolcular normal oturma konumunda
koruyacak ekilde geli tirilmi tir.
A a dakileri akl n zdan ç karmay n:
• Emniyet kemerinin do ru tak lmas n engelleyecek toka veya buna benzer herhangi bir
madde kullanmay n z.
• Emniyet kemerinin bükülmemi ya da bir
yere tak lmam olmas na dikkat edin.
• Kalça kemeri a a dan tak lmal d r (karn n
üzerinden geçmemelidir).
• Çapraz omuz kemerini ekilde görüldü ü
gibi çekerek, kalça kemerinin kuca n z n
üzerinde gerilmesini sa lay n z.
UYARI!
Emniyet kemerleri ve hava yast klar birbiri
ile etkile imlidir. Emniyet kemeri
kullan lmazsa veya yanl kullan l rsa, bir
çarp ma durumunda hava yast n n
sa layaca koruma etkilenebilir.
UYARI!
Her emniyet kemeri yaln za bir ki i içindir.
UYARI!
Emniyet kemeri, örne in bir çarp mada
büyük bir yüke maruz kal rsa, emniyet
kemerinin tamam de i tirilmelidir. Bu,
makaray , ba lant elemanlar n , vidalar ve
kilidi kapsar. Emniyet kemeri hasars z
görünse dahi, emniyet kemerinin koruyucu
özelliklerinden baz lar kaybolmu olabilir.
Eskiyen veya zarar gören emniyet kemerlerini de i tirin. Yeni emniyet kemeri
onaylanm tipte olmal ve de i tirilen
kemerle ayn konumda tak lmas
sa lanmal d r.
Emniyet kemerlerinde asla kendi ba n za
de i iklik ya da onar m yapmaya
kalkmay n z. Yetkili Volvo servisine
dan n z.
Güvenlik
Arka koltuk
Emniyet kemerinin iki alt fonksiyonu bulunmaktad r:
Emniyet kemeri hat rlat c s 1
Emniyet kemeri tak lmad n hat rlatmak
üzere tavan konsolundaki (dikiz aynas n n
üzerinde) bir sembol yanar. Kombine gösterge
panelinde de bir sembol yanar. Araç duruyorsa,
sembol yakla k alt saniye sonra sönecektir.
Ön koltuk
Semboller sürücü ya da ön koltukta oturan
sürücü emniyet kemerini takmad sürece
yan k kalacakt r. (Ön koltukta bir çocuk
koltu u bulunuyorsa, sembol yanmaz). Yanan
iki sembole ilave olarak, arac n h z na ba l
olarak frekans de i en sesli bir sinyal duyulur.
1.
Fonksiyon pazara göre de i iklik
gösterebilir.
• Bilgi ekran ndaki mesaj arac l yla,
kullan lan emniyet kemeri say s n bildirir.
Bu fonksiyon, gerçekte arka koltukta oturan
kimse bulunmasa bile, arka kap aç l p
kapand ktan hemen sonra aktif duruma
geçer. Araç kalkt ktan yakla k 10 saniye
sonra mesaj kendili inden silinir ya da
READ (OKU) dü mesine el ile bas larak
mesaj n al nd belirtilir.
• Araç hareket halindeyken arka koltukta
oturan birisi emniyet kemerini ç kard nda
uyar r. Bilgi ekran nda bir mesaj görüntülenir ve i itilebilir bir uyar sinyali duyulur.
Kemer tak ld ktan sonra uyar sona erer ya
da READ (OKU) dü mesine el ile bas larak
mesaj n al nd belirtilir.
Kaç adet emniyet kemerinin kullan ld n
gösteren ekrandaki mesaj, herhangi bir
zamanda okunabilir. Kaydedilen mesajlar
okumak için READ (OKU) dü mesine bas n z.
Emniyet kemerleri ve gebelik
Emniyet kemerinin gebe kad nlar taraf ndan
do ru bir ekilde kullan lmas son derece
önemlidir. Vücutla temas halinde olmal d r.
Emniyet kemerinin üst k sm gö üslerin
aras ndan ve karn n yan taraf ndan geçmelidir.
Emniyet kemerinin kalça k sm düz ve kar ndan
olabildi ince uzak olmal d r. Karn n üstüne
do ru kaymamal d r.
Araç kullanan gebe bir kad n direksiyon simidi
ile kar n aras nda olas en büyük mesafeyi elde
etmek için koltu u olabildi ince geri
kayd rmal d r. Direksiyon simidini konforlu
sürü konumunun izin verdi i ölçüde öne
ayarlay n z.
NR
Güvenlik
Emniyet kemerleri
Emniyet kemeri gergisi
Tüm emniyet kemerleri (arka merkez kemer
d nda) kemer gergileri ile donat lm t r.
Yeterli derecede sert bir çarp ma s ras nda
kemer gergisinde bulunan mekanizma kemeri
vücut etraf nda s kar. Bu özellik yolcular n
yerinden hareket etmemesi amac yla oldukça
etkilidir.
Emniyet kemeri gergisi bulunan kemerlerin
üzerindeki i aret
NS
Güvenlik
Hava yast klar (SRS)
UYARI!
Hava yast
i ti inde yaralanma riskini en
aza indirmek için, yolcular ayaklar yerde ve
s rtlar koltuk arkal na dayal olacak
ekilde, mümkün oldu u kadar dik bir
konumda oturmal d rlar. Emniyet kemerleri
ba l olmal d r.
UYARI!
Sürücü taraf ndaki hava
yast (SRS)
Araçta direksiyon üzerinde, emniyet kemerinin
sa lad korumay destekleyen bir SRS (Llave
Güvenlik Sistemi) hava yast bulunmaktad r.
Hava yast direksiyon simidinin göbe ine
yerle tirilmi tir. Direksiyon üzerinde
SRS AIRBAG i areti vard r.
Yolcu taraf hava yast
(SRS)
Yolcu hava yast torpido gözünün üzerindeki
panelin arkas na1 yerle tirilmi tir. Panelin
üzerinde SRS AIRBAG i areti vard r.
Hava yast (SRS) aktive edilmi ise, ön
koltu a asla çocuk koltu u veya çocuk
minderi yerle tirmeyiniz.1
Çocuklar n ön yolcu koltu unda
oturmalar na ya da ayakta durmalar na asla
izin vermeyiniz. Yolcu taraf hava yast
(SRS) aktive edilmi ise 140 cm’den k sa
boylu hiç kimse ön yolcu koltu una
oturmamal d r.
Yukar daki tavsiyelere uyulmamas
çocu un hayat n tehlikeye sokabilir.
1.
UYARI!
Emniyet kemerleri ve hava yast klar birbiri
ile etkile imlidir. Emniyet kemeri
kullan lmazsa veya yanl kullan l rsa, bir
çarp ma durumunda hava yast n n
sa layaca koruma etkilenebilir.
1.
Hava yast (SRS) araçlar n tümünde
bulunmamaktad r. Bu özellik araç
sipari i verilirken seçenekler aras ndan
ç kart labilir.
Devreye sokulmu /devreden ç kart lm hava
yast (SRS) ile ilgili bilgiler için,
bkz. sayfa 20.
NT
Güvenlik
Hava yast klar (SRS)
UYARI!
AIRBAG (HAVA YASTIPI) sistemi
uyar
sürü s ras nda yan k kal yorsa,
bu AIRBAG (HAVA YASTIPI)
sisteminin tam anlam yla çal mad
anlam na gelmektedir. Sembol emniyet
kemeri tokas nda, SIPS, SRS veya IC
sistemindeki bir ar zaya i aret ediyor
olabilir. Derhal yetkili bir Volvo servisi ile
temasa geçiniz.
Soldan/Sa dan direksiyonlu araçlarda yolcu
taraf ndaki hava yast n n yeri.
UYARI!
SRS HAVA YASTIPI panelinin (torpido
gözünün üzerindeki) üzerine, yan na ya da
hava yast n n aç lma alan na hiçbir nesne
veya aksesuar yerle tirilmesine ya da
yap t r lmas na izin vermeyiniz.
Direksiyon simidindeki ya da torpido
gözünün üzerindeki panelde bulunan SRS
elemanlar n asla kurcalamay n.
NU
Kombine gösterge panelindeki uyar
lambas
AIRBAG (HAVA YASTIPI) sistemi, arac n
elektronik sistemi taraf ndan sürekli olarak
denetlenir. Kombine gösterge paneli
lambalar ndaki uyar sembolü, kontak anahtar
u konumlara çevrildi inde yanar, I, II ya da III.
AIRBAG (HAVA YASTIPI) sistem do ru
ekilde çal yorsa, sembol alt saniye sonra
sönmelidir.
Uyar lambas ile birlikte, bilgi
ekran nda bir mesaj görünür.
Uyar lambas ar zal ise, uyar
üçgeni yanar ve ekranda
SRS HAVA YASTIPI/ACLL
SERVLS mesaj görünür.
Derhal yetkili bir Volvo
servisine ba vurunuz.
Güvenlik
UYARI!
SRS sistemine yap lacak herhangi bir
müdahale, ar zalara neden olabilir ve ciddi
ki isel yaralanmalara yol açabilir.
Onar mlar, yaln zca yetkili bir Volvo servisi
taraf ndan gerçekle tirilmelidir.
Hava yast klar (SRS)
D KKAT! Hava yast klar , kapasitelerinin
arac n maruz kald çarp ma kuvvetine göre
ayarlanmas n sa layan bir fonksiyona sahiptir.
SRS sistemi, soldan direksiyon
SRS sistemi, sa dan direksiyon
SRS sistemi
D KKAT! Sensörler, çarp man n seyrine ve
sürücü ve yolcu taraf emniyet kemerlerinin
tak l olup olmad na ba l olarak farkl
tepkiler verecektir. Bu nedenle, bir çarp ma
durumunda hava yast klar n n sadece birinin
aç lmas (veya hiçbirinin aç lmamas )
mümkündür. SRS sistemi, araç üzerindeki
çarp ma kuvvetlerini alg lar ve buna uygun
olarak bir ya da daha fazla hava yast n açacak
ekilde tepki verir.
Sistem, i ebilen hava yast yla çevrelenmi
bir gaz jeneratöründen olu maktad r. Yeterli
iddette çarpma sensöre ilerleyerek gaz jeneratörünü hareke geçirir ve hava yast n n s cak
gaz ile dolmas n sa lar. Darbenin emilmesi
için hava yast bas nç uyguland nda
sönmeye ba lar. Bu tamamen normaldir. Hava
yast n n i mesi ve inmesi dahil olmak üzere
tüm süreç saniyenin onda biri kadar sürer.
NV
Güvenlik
Hava yast
n (SRS) devreye sokma/devreden ç kartma
UYARI!
Gösterge, yolcu hava yast n n (SRS)
devreden ç kar lm oldu una i aret etmektedir.
PACOS (Yolcu Hava Yast
Ç kartma Anahtar )
PACOS (iste e ba l )
Devreye sokma/Devreden ç kartma
Anahtar, ön panelin yolcu taraf nda bulunmaktad r ve yolcu kap s aç kken eri ilebilir.
Anahtarlar n gerekli konumda olup olmad n
kontrol ediniz. Volvo, anahtarlar n konumunu
de i tirmek için kontak anahtar n n
kullan lmas n tavsiye etmektedir. (Anahtara
benzer bir biçime sahip di er nesneler de
kullan labilir.)
Ön yolcu koltu u hava yast devreden
ç kart labilir.
Bir çocuk koltu u yerle tirildi inde bu
gereklidir.
Gösterge
Tavan paneli üzerindeki bir yaz l mesaj yolcu
hava yast n n (SRS) devreden ç kart ld n
göstermektedir.
OM
n devreden
Devreye sokulmu hava yast (yolcu
koltu u):
Bir çocu u ön yolcu koltu undaki bir çocuk
koltu una veya çocuk minderine kesinlikle
oturtmay n z. Bu kural, 140 cm’den küçük
çocuklar için de geçerlidir.
Devreden ç kart lm hava yast (yolcu
koltu u):
140 cm’den uzun ki iler kesinlikle yolcu
koltu una oturmamal d r.
Yukar daki tavsiyelere uyulmamas hayati
tehlikeye yol açabilir.
UYARI!
Araç ön yolcu hava yast (SRS) ile
donat lm ancak PACOS’a sahip de ilse,
hava yast her zaman devrede olacakt r.
Güvenlik
UYARI!
Tavan panelindeki yaz l mesaj hava
yast n n (SRS) devreden ç kar ld n
belirtiyorsa ve kombine gösterge panelinde
hava yast uyar sembolü görüntüleniyorsa, ön yolcu koltu una hiç kimsenin
oturmas na izin vermeyiniz. Bu, ciddi bir
ar za oldu unu göstermektedir. En k sa
zamanda yetkili bir Volvo servisi ile temasa
geçiniz.
SRS dü mesi ON (AÇIK) konumunda.
SRS dü mesi OFF (KAPALI) konumunda.
Dü me konumu
OFF (KAPALI) = Hava yast (SRS) devre
d . Dü me bu konumdayken, çocuk
koltu unda ya da çocuk minderinde oturan
çocuklar ön yolcu koltu una oturabilirler fakat
140 cm’den uzun ki iler asla oturmamal d r.
ON (AÇIK) = Hava yast (SRS) devrede.
Dü me bu konumdayken, 140 cm’den uzun
ki iler ön yolcu koltu una oturabilirler fakat
çocuk koltu unda ya da çocuk minderinde
oturan çocuklar asla buraya oturtulmamal d r.
ON
Güvenlik
Yan hava yast klar (SIPS)
UYARI!
SIPS yast k sistemini kurcalamak ar zalara
ve ciddi ki isel yaralanmalara yol açabilir.
Her zaman yetkili bir Volvo servisi ile
temasa geçiniz.
Bu alan yan hava yast taraf ndan
kullan laca için, koltu un d ve kap
paneli aras ndaki alana herhangi bir nesne
koymay n z.
Yan hava yast
Çocuk koltuklar ve yan hava
yast klar
konumlar
Yan hava yast klar
(SIPS hava yast klar )
Çarp ma kuvvetinin büyük bir k sm SIPS (yan
darbe koruma sistemi) taraf ndan zemine,
tavana, elemanlara, direklere ve arac n di er
yap sal k s mlar na da t l r. Sürücü ve ön yolcu
koltuklar nda bulunan yan hava yast klar
gö üs bölgesini korur ve SIPS sisteminin
önemli bir parças d r. SIPS yast iki ana
bölümden olu maktad r: Yan hava yast klar ve
sensörler. Yan hava yast klar koltuk
arkal klar n n ön k sm na yerle tirilmi tir.
UYARI!
Sadece gerçek Volvo koltuk k l flar n ya da
Volvo onayl koltuk k l flar kullan n z.
Di er koltuk k l flar , yan hava yast klar n n
çal mas n engelleyebilirler.
Yan hava yast , çocuk koltu unda ya da
çocuk minderinde oturan çocuklara arac n
sa lad korumay azaltmaz.
Arac n aktif1 bir yolcu hava yast olmamas
durumunda, ön yolcu koltu una bir çocuk
koltu u veya çocuk minderi yerle tirilebilir.
Yan hava yast klar SIPS sistemine ait bir ektir.
Daima emniyet kemeri kullan n z.
UYARI!
Yan hava yast klar SIPS sistemine ait bir
ektir. Daima emniyet kemeri kullan n z.
1.
OO
Devreye sokulmu /devreden ç kart lm
hava yast (SRS) ile ilgili bilgiler için,
bkz. sayfa 20.
Güvenlik
Soldan direksiyon
Sa dan direksiyon
SIPS yast k sistemi
SIPS yast k sistemi bir gaz jeneratörü, yan hava
yast ve sensörlerden olu maktad r. Yeterli
iddette çarpma sensörlere ilerleyerek gaz
jeneratörünü harekete geçirir ve yan hava
yast n i irir. Hava yast , oturan ki i ve
kap paneli aras nda i er ve sönerken ilk
darbenin etkisini azalt r. Yan hava yast
normal ko ullarda, yan taraftan gerçekle en
çarpmalar sonucunda aç l r.
OP
Güvenlik
Hava Perdesi (IC)
Özellikler
Hava perdesi, SIPS sistemine bir destektir.
Tavan n iki yan boyunca tavan kaplamas
içerisine gizlenmi tir ve hem ön hem de arka
koltuktaki yolcular korumaktad r. Hava
perdesi, araca yandan çarp ld nda SIPS
sistemi çarp ma sensörleri taraf ndan devreye
sokulur. Aç ld nda perde i er. Hava perdesi
sürücü ve yolcular n çarp ma s ras nda
ba lar n arac n iç k sm na vurmalar n n önlenmesine yard mc olur.
OQ
UYARI!
Hava perdesi, emniyet kemerlerine destek
olan bir sistemdir.
Her zaman emniyet kemeri tak n z.
UYARI!
Kap koluna asla bir ey asmay n veya
ba lamay n. Kanca sadece hafif giysiler için
tasarlanm t r ( emsiye gibi sert cisimler
için de il).
Tavan kaplamas na, kap direklerine ve yan
panellere bir ey vidalamay n veya monte
etmeyin. Bu planlanan korumadan ödün
vermek anlam na gelebilir. Bu alanlarda
sadece Volvo taraf ndan de i im için
onaylanm orijinal parçalar kullan n.
Güvenlik
WHIPS
Boynun Ani Hareket Sonucunda
Yaralanmas n Önleme Sistemi –
WHIPS
Boynun Ani Hareket Sonucunda Yaralanmas n
Önleme Sistemi (WHIPS) enerjiyi emen
arkal klardan ve özel tasarlanm , ön koltuk
ba l klar ndan olu ur. Çarpma aç s ve h z ile
çarp an araçlar n tipinin etkili oldu u, arkadan
çarpmalarda sistem devreye girer.
UYARI!
Koltu un özellikleri
WHIPS sistemi devreye sokuldu unda, ön
koltuk arkal sürücünün ve ön koltuktaki
yolcular n konumunu de i tirmek için geriye
do ru dü er. Bu da boyun ve ensenin yaralanma
riskini ortadan kald r r.
WHIPS sistemi ve çocuk koltuklar /
çocuk minderleri
WHIPS sistemi, çocuk koltu unda ya da çocuk
minderinde oturan çocuklara arac n sa lad
korumay azaltmaz.
UYARI!
WHIPS sisteminde asla kendi ba n za
de i iklik ya da onar m yapmaya
kalkmay n z. Yetkili Volvo servisine
ba vurun.
WHIPS (Boynun Ani Hareket Sonucunda
Yaralanmas n Önleme Sistemi), emniyet
kemerlerine bir ektir. Daima emniyet
kemerinizi kullan n.
OR
Güvenlik
WHIPS
Do ru oturma konumu
Olas en iyi koruma için, sürücü ve ön koltukta
oturan yolcu, ba destekleri aras nda mümkün
olan en küçük aral kla koltuklar n ortas na
oturmal d r.
A a dakiler kullan labilir:
• Hava yast n n devreye sokulmam 1
oldu u durumda ön yolcu koltu una
yerle tirilmi bir çocuk koltu u ya da çocuk
minderi.
• Arka koltu a yerle tirilmi , yüzü arka
koltu a bakan bir çocuk koltu u, ön
koltu un arkal n destek olarak kullan r.
UYARI!
Bir koltu un arkadan çarpma gibi, a r bir
kuvvete maruz kalmas durumunda, WHIPS
sisteminin bir yetkili Volvo servisi
taraf ndan kontrol edilmesi gerekmektedir.
Koltuklar hasarl görünmese bile WHIPSsisteminin korumakapasitesinin bir bölümü
kaybolmu olabilir. Küçük çapl bir arkadan
çarpmadan sonra bile sistemi kontrol
ettirmek amac yla yetkili bir Volvo servisi
ile temas kurunuz.
1.
OS
Devreye sokulmu /devreden ç kart lm
hava yast (SRS) ile ilgili bilgiler için,
bkz. sayfa 20.
WHIPS sisteminin çal mas n
hiçbir zaman engellemeyiniz
UYARI!
Arka koltuk minderi ve ön koltuk arkal
aras na kat cisimler s k t rmay n z.
WHIPS sisteminin çal mas n engellemedi inizden emin olunuz.
UYARI!
Arka koltuk arkal klar ndan biri a a
katlanm sa, kar s ndaki ön koltuk,
katlanm olan koltuk arkal na temas
etmeyecek ekilde ileri hareket ettirilmelidir.
Güvenlik
Güvenlik sistemleri ne zaman devreye sokulur?
Sistem
Harekete geçirilmi
Emniyet kemeri gergisi
Hava yast klar (SRS)
Önden ve/veya yandan darbe al nan bir kaza s ras nda.
Önden çarp malarda.1
Yan hava yast klar (SIPS)
Yandan darbe al nan bir kaza s ras nda.1
Hava perdesi
Yandan darbe al nan bir kaza s ras nda.1
Arkadan çarpmalarda.
Boynun ani hareket sonucu yaralanmas n önleme (WHIPS)
1.
Bir çarp ma s ras nda hava yast klar her zaman aç lmaz. Arac n di er güvenlik sistemlerinin gereken korumay sa lamas durumunda, çarp ma bu fonksiyonun
devreye girmesini gerektirmeyebilir.
Hava yast klar n n i mesi durumunda
a a daki ekilde hareket edilmesi önerilir:
• Arac yetkili bir Volvo servisine naklettiriniz. Hava yast
i kin durumdayken
arac sürmeyiniz.
• Yetkili Volvo servisinin arac n güvenlik
sistemindeki parçalar de i tirmesini
sa lay n z.
• Daima bir doktora ba vurunuz.
D KKAT! SRS, SIPS, IC ve kemer sisteminin
devreye sokulmas çarp ma s ras nda sadece
bir kez meydana gelir.
UYARI!
AIRBAG (HAVA YASTIPI) kontrol birimi
merkezi konsol içerisine yerle tirilmi tir.
Merkezi konsol, su ya da ba ka bir s v ile
slan rsa, akü kablolar n sökünüz. Hava
yast klar i ebilece inden, arac
çal t rmaya kalkmay n z. Arac n z yetkili
bir Volvo servisine naklettirin.
UYARI!
Arac asla hava yast
i kin durumdayken
sürmeyiniz. Bu durum, direksiyon hakimiyetini zorla t rabilirler. Di er güvenlik
sistemleri de zarar görebilir. Hava yast
aç ld nda ortaya ç kan duman ve toza
yo un ekilde maruz kal nmas halinde cilt
ve gözler tahri olabilir. Tahri durumunda,
so uk su ile y kay n z. Çabuk aç lma i lemi
ve hava yast kuma sürtünme ve deride
yanma hissine yol açabilir.
OT
Güvenlik
Kaza modu
UYARI!
Araç KAZA MODU’na girdikten sonra, asla
arac kendiniz onarmay veya elektronik
devreleri s f rlamay denemeyiniz. Bu,
ki isel yaralanmaya veya arac n normal
ekilde çal mamas na neden olabilir.
KAZA MODU görüntülendikten sonra,
arac kontrol ve normal durumuna getirme
i lemini daima yetkili bir Volvo servisinin
yapmas n sa lay n z.
Bir çarp madan sonra sürme
Araçla bir çarp ma ya anm sa, bilgi ekran nda
KAZA MODU - EL KLTABINA BAK mesaj
görünebilir. Bu arac n fonksiyonelli inin
azald anlam na gelmektedir. KAZA MODU,
yak t hatlar , güvenlik sistemlerinden birine ait
sensörler ya da fren sistemi gibi arac n hayati
fonksiyonlar n n hasar gördü ü durumlarda
devreye giren koruyucu bir özelliktir.
Arac çal t rmaya çal ma
Önce araçtan hiç yak t s zmad n kontrol
ediniz. Yak t kokusu duyulmamal d r.
UYARI!
KAZA MODU mesaj görüntüleniyor ve
yak t kokusu duyuluyorsa, ne olursa olsun,
asla arac çal t rmay denemeyiniz. Arac
bir an önce terk ediniz.
Her ey normal görünüyorsa ve yak t kaça
olup olmad n kontrol ettiyseniz, arac
çal t rmay deneyebilirsiniz.
• Llk olarak, kontak anahtar n ç kart p tekrar
tak n z. Arac n elektronik donan m kendini
normal modda yeniden ba latmay deneye-
OU
cektir. Ard ndan arac çal t r n z. Ekranda
hala KAZA MODU ibaresi görüntüleniyorsa, araç kullan lmamal veya çekilmemelidir. Araç kullan labilir gibi görünse
bile, gizli hasarlar, hareket ettikten sonra
arac kontrol etmeyi imkans z k labilir.
UYARI!
Araç KAZA MODU’NDA ise çekilmemelidir. Yetkili bir Volvo servisine nakledilmelidir.
Arac n hareket ettirilmesi
KAZA MODU s f rland ktan sonra NORMAL
MODE görüntülenirse, araç mevcut tehlikeli
konumundan dikkatle uzakla t r labilir. Arac
gere inden fazla götürmeyiniz.
Güvenlik
Hava yast klar n n ve hava perdelerinin kontrol edilmesi
Kontrol aral klar
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Kap dire indeki/direklerindeki etiket üzerinde
belirtilen tarih (y l, ay), sistemleri kontrol
etmesi ve gerekirse hava yast klar n ve emniyet
kemeri gergilerini de i tirmesi için bir yetkili
Volvo servisine ba vurman z gereken tarihtir.
Herhangi bir sistemle ilgili bir sorunuz
oldu unda yetkili bir Volvo servisiyle ba lant
kurun.
Bu etiket sol arka kap aç kl
Sürücü taraf ndaki hava yast
Ön yolcu taraf ndaki hava yast
Sürücü taraf ndaki yan hava yast
Yolcu taraf ndaki yan hava yast
Sürücü taraf ndaki yan hava perdesi
Yolcu taraf ndaki yan hava perdesi
nda yer al r.
OV
Güvenlik
Çocuk güvenli i
D KKAT! Çocuklar n araçta nerede
bulunaca ile ilgili yönetmelikler ülkeden
ülkeye de i ir. Geçerli olan yasalar kontrol
ediniz.
A a dakiler kullan labilir:
• Hava yast n n devreye sokulmam 1
oldu u durumda ön yolcu koltu una
yerle tirilmi bir çocuk koltu u ya da çocuk
minderi.
• Arka koltu a yerle tirilmi , yüzü arka
koltu a bakan bir çocuk koltu u, ön
koltu un arkal n destek olarak kullan r.
Çocuk koltuklar ve hava yast klar uyumlu
de ildir
Çocuklar rahat ve güvenli bir
ekilde oturmal d r.
Çocuk koltuklar ve hava yast klar
Yolcu koltu u hava yast aktif2 ise, çocu u
daima arka koltu a oturtunuz. Hava yast
i erse, yolcu koltu una yerle tirilmi bir çocuk
koltu unda oturan çocuk ciddi ekilde
yaralanabilir.
Çocu un araçtaki konumu ve donan m seçimi,
çocu un a rl ve boyuna göre belirlenir.
Daha fazla bilgi için, bkz. sayfa 32.
Her ya taki ve büyüklükteki çocuklar araçta
daima do ru ekilde oturmal d r. Asla
çocuklar n yolculardan birinin dizinde
oturmas na izin vermeyiniz.
Volvo çocuk güvenlik donan m arac n za
uygun olarak tasarlanm t r. Ba lama
noktalar n n ve ba lant lar n do ru
yerle tirildi inden ve yeterince sa lam
oldu undan emin olmak için, orijinal Volvo
donan m kullan n z.
PM
UYARI!
140 cm’den k sa yolcular yaln zca, ön yolcu
koltu u hava yast devreden ç kar lm sa,
ön yolcu koltu una oturmal d r.
1.
Devreye sokulmu /devreden ç kart lm
hava yast (SRS) ile ilgili bilgiler için,
bkz. sayfa 20.
2.
Devreye sokulmu /devreden ç kart lm
hava yast (SRS) ile ilgili bilgiler için,
bkz. sayfa 20.
Güvenlik
Ön panelin uç k sm ndaki ç kartma etiketler
Arac n güne li indeki etiket
UYARI!
Hava yast aktive1 edilmi ise, ön koltu a
asla çocuk koltu u veya çocuk minderi
yerle tirmeyiniz. Bu tavsiyeye uyulmamas
çocu un hayat n tehlikeye sokabilir.
1.
Devreye sokulmu /devreden ç kart lm
hava yast (SRS) ile ilgili bilgiler için,
bkz. sayfa 20.
PN
Güvenlik
Çocuk güvenli i
Çocu un otomobil içindeki konumu
A rl k/ya
<10 kg
(0–9 ay)
9–18 kg
(9–36 ay)
15–36 kg
(3–12 ya )
Ön koltuk1
Arka yan koltuk
Orta arka koltuk
Emniyet kemeri ve kay larla
ba lanm arkaya bakan çocuk
koltu u. Çocuk koltu u ile ön panel
aras nda koruyucu bir minder
kullan n z.
Emniyet kemeri, destek bacaklar ve
kay larla ba lanm arkaya bakan
çocuk koltu u.
Emniyet kemeri, destek bacaklar ve
kay larla ba lanm arkaya bakan
çocuk koltu u.
L2: Tip onay no. E5 03135
L2: Tip onay no. E5 03135
Emniyet kemeri, destek bacaklar ve
kay larla ba lanm arkaya bakan
çocuk koltu u.
Emniyet kemeri, destek bacaklar ve
kay larla ba lanm arkaya bakan
çocuk koltu u.
L2: Tip onay no. E5 03135
L2: Tip onay no. E5 03135
Seçenekler:
Arkal ks z veya arkal kl çocuk
minderi.
Arkal ks z veya arkal kl çocuk
minderi.
L2: Tip onay no. E5 03135
Emniyet kemeri ve kay larla
ba lanm arkaya bakan çocuk
koltu u. Çocuk koltu u ile ön panel
aras nda koruyucu bir minder
kullan n z.
L2: Tip onay no. E5 03135
Arkal ks z veya arkal kl çocuk
minderi.
L2: Tip onay no. E5 03139
L2: Tip onay no. E5 03139
L2:
Tip onay no. E5 03139
Bütünle ik çocuk minderi.
L2: Tip onay no. E5 03168
1.
2.
PO
Hava yast n (SRS) devreye sokma/devreden ç kartma ile ilgili bilgiler için, bkz. sayfa 20.
L: Belirli onaylanm tipler listesinde yer alan özel çocuk koltuklar için uygundur. Çocuk koltuklar araca özgü, s n rl , yar üniversel ve üniverseldir.
Güvenlik
UYARI!
Hava yast (SRS) aktive edilmi ise, ön
koltu a asla çocuk koltu u veya çocuk
minderi yerle tirmeyiniz.
Yolcu taraf hava yast (SRS) aktive
edilmi ise 140 cm’den k sa boylu hiç kimse
ön yolcu koltu una oturmamal d r.1
Yukar daki tavsiyelere uyulmamas
çocu un hayat n tehlikeye sokabilir.
1.
Hava yast n (SRS) devreye sokma/
devreden ç kartma ile ilgili bilgiler için,
bkz. sayfa 20.
ISOFIX montaj sistemi, çocuk
koltuklar için (iste e ba l )
Bütünle ik çocuk minderi
(iste e ba l )
D arka koltuklarda ISOFIX ba lant noktalar
bulunmaktad r. Çocuk güvenli i ile ilgili
ayr nt l bilgi için bir Volvo bayiine
ba vurunuz.
Arka d koltuklar için Volvo’nun bütünle ik
çocuk minderi çocuklara en iyi korumay
sa layacak ekilde tasarlanm t r. Standart
emniyet kemerleri ile birlikte kullan lmak
üzere, çocuk minderi, a rl klar 15 ile 36 kg
aras nda olan çocuklar için onaylanm t r.
PP
Güvenlik
Çocuk güvenli i
A a dakileri kontrol edin:
• Emniyet kemeri çocu un gövdesiyle temas
halinde olmal ve gev ek ya da k vr lm
olmamal , omuzdan çapraz olarak
yerle tirilmi olmal d r.
• Kucak kemeri en uygun koruma için le en
kemi inin üzerinden geçmelidir.
• Emniyet kemeri, çocu un bo az na temas
etmemeli veya omuzlar n alt ndan geçmemelidir.
Ba deste inin konumunu çocu a uyacak
ekilde dikkatlice ayarlay n.
Çocuk minderinin kald r lmas
– Çocuk minderini kald rmak için kolu
çekin (1).
– Minderi iki elle tutun ve arkaya do ru
hareket itin (2).
– Kilitleninceye kadar içeri do ru itin (3).
UYARI!
Bir çocuk oturtulmadan önce, çocuk minderi
yerine kilitlenmelidir.
PQ
UYARI!
E er bütünle ik bir çocuk minderi bir
çarp mada oldu u gibi büyük bir yüke
maruz kal rsa, çocuk minderinin tamam
de i tirilmelidir. Bu, c vatalarla birlikte
komple emniyet kemerini içerir. Bütünle ik
çocuk minderi hasars z görünse bile ayn
koruma düzeyini sa layamayabilir. Çocuk
minderi y prand nda de i tirilmelidir.
ndirme
– Kolu çekin (1).
– Koltu u a a itin ve kilitlenene kadar
bast r n (2).
D KKAT! Arka koltuk dayana n alçaltmadan
önce çocuk minderini yerle tirmeyi
unutmay n z.
Güvenlik
Çocuk minderinin de i tirilmesi
Bütünle ik çocuk minderinin gerekti i gibi
tespit edilmesi önemlidir. Bu nedenle minderde
yap lacak herhangi bir onar m ve de i imi
yetkili Volvo servisine b rak n z. Çocuk
minderinde hiç bir ekilde kendiniz bir
de i iklik veya uyarlama yapmay n z.
durumunda, daha aç klay c talimatlar için
üreticiyi aray n z.
Çocuk koltu u yerle tirme
Volvo kendisi için tasarlanan ve kendisinin
denedi i çocuk güvenlik ürünlerine sahiptir.
Piyasada mevcut di er ürünleri kullan rken,
ürünle birlikte verilen kurulum talimatlar n n
dikkatle okunup, uygulanmas önemlidir.
• Çocuk koltuklar n n ku aklar n , koltu un
alt nda bulunan yatay ayarlama çubu una,
yaylara veya herhangi bir deste e
ba lamay n z. Keskin kenarlar, ku aklara
zarar verebilir.
• Çocuk koltu unun arkal n n ön panele
yaslanmas n sa lay n z. Bu, yolcu taraf
hava yast bulunmayan araçlar için veya
hava yast devre d b rak lm ise geçerlidir.
• Araç aktif1 bir ön yolcu hava yast ile
donat lm sa asla ön koltu a bir çocuk
koltu u yerle tirmeyiniz. Çocuk güvenlik
ürünleri konusunda bir sorun ç kmas
1.
Devreye sokulmu /devreden ç kart lm
hava yast (SRS) ile ilgili bilgiler için,
bkz. sayfa 20.
PR
Güvenlik
PS
Göstergeler ve kumandalar
Kombine gösterge paneli
Gösterge ve uyar lambalar
Bilgi ekran
Elektrik soketi ve merkezi konsol anahtar
Ayd nlatma paneli
Soldan kumanda dü mesi
Sa dan kumanda çubu u
Cruise control (iste e ba l )
Direksiyon simidindeki tu tak m (iste e ba l )
Direksiyon simidi ayar , dörtlü fla ör
Park freni, elektrik soketi
Elektrikli camlar
Dikiz/kap aynalar
Sunroof (Elektrikli aç l r tavan) (iste e ba l )
Ki isel tercihler
38
39
43
44
45
47
49
51
52
53
54
55
58
61
63
PT
Göstergeler ve kumandalar
Kombine gösterge paneli
1.
2.
3.
4.
5.
6.
PU
H z göstergesi
Sinyal lambalar , sol
Uyar lambalar
Bilgi ekran – Ekranda bilgi ve uyar
mesajlar , d s cakl k ve saat görüntülenir.
Ortam s cakl +2 °C ile –5 °C
aras ndayken, ekranda bir kar taneci i
sembolü görüntülenir. Bu buzlu yol
uyar s d r. Araç durduktan sonra d
s cakl k göstergesi biraz yüksek bir de er
gösterebilir.
Bilgi sembolü
Sinyal lambalar , sa
7.
Devir göstergesi – Motor devrini dakikada
bin devir (dev/dak) olarak gösterir.
8. Gösterge ve uyar lambalar
9. Yak t göstergesi
10. Kilometre sayac dü mesi – K sa
mesafeleri ölçmek için kullan l r. T1 ve
T2 kilometre sayaçlar aras nda geçi
yapmak için dü meye bas n z. Uzun süreli
basmak (2 saniyeden fazla) aktif kilometre
sayac n s f rlar.
11. Ekran – Otomatik anz man n vites
konumunu, ya mur sensörünü, günlük ve
genel kilometre sayaçlar n ve cruise
controlü gösterir.
12. Uzun far lambas
13. Saat dü mesi – Saati ayarlamak için
dü meyi çeviriniz.
14. Hararet göstergesi – Motor so utma sisteminin s cakl n gösterir. S cakl k çok
yükseldi inde ve ibre k rm z bölgeye
ilerledi inde ekranda bir mesaj belirir.
Hava giri inin önüne monte edilecek ek
lambalar n yüksek d s cakl k ve yüksek
motor yükü olan durumlarda so utma
kapasitesini azaltaca n unutmay n z.
15. Gösterge ve uyar lambalar
Göstergeler ve kumandalar
Gösterge ve uyar lambalar
Gösterge ve uyar lambalar
– Ar zay talimatlara göre giderin ya da
yetkili bir Volvo servisi ile temasa geçin.
Arac n sistemlerinden biri
öngörüldü ü gibi çal mazsa, sar
bilgi lambas yanar ve ekranda bir
metin görünür. Mesaj metni,
READ (OKU) dü mesi
kullan larak silinir, bkz. sayfa 43, veya 2 dakika
sonra otomatik olarak kaybolur.
Kontak, mar a basmadan önce II konumuna
getirildi inde tüm uyar ve gösterge lambalar
yanar. Bu sayede semboller/lambalar n çal p
çal mad kontrol edilir. Motor çal t nda, el
freni indirildi inde sönen el freni lambas
haricindeki tüm lambalar sönmelidir.
Motor be saniye içinde
çal mazsa, arac n emisyon
sistemindeki bir ar zay ve ya
bas nc n n dü ük oldu unu
gösteren lambalar haricinde tüm
lambalar söner. Arac n
özelliklerine ba l olarak baz lambalar n hiçbir
fonksiyonu olmayabilir.
Sar bilgi lambas , ba ka lambalarla birlikte de
yanabilir.
Gösterge panelinin ortas ndaki
lambalar
DLKKAT! "ZAMANI GELDL DÜZENLL
SERVLS" metni gösterildi inde, uyar lambas
ve mesaj metni READ (OKU) dü mesi
kullan larak silinir veya 2 dakika sonra
otomatik olarak kaybolur.
Arac n güvenli ini ve/veya
sürülebilirli ini etkileyen bir
ar za belirlendi inde k rm z
uyar lambas yanar. Ayn
zamanda, bilgi ekran nda bir aç klay c metin
gösterilir. Lamba ve metin, ar za düzeltilene
kadar kaybolmaz.
Uyar lambas , di er lambalarla birlikte de
yanabilir.
– Güvenli bir yerde durunuz. Arac daha fazla
sürmeyiniz.
– Bilgi ekran ndaki bilgiyi okuyunuz.
PV
Göstergeler ve kumandalar
Gösterge ve uyar lambalar
– Sembolün yan k kalmas durumunda yetkili
bir Volvo servisine gidiniz ve ABS
sistemini kontrol ettiriniz.
Arka sis lambas
Sis lambas aç kken bu sembol
yanar.
STC veya DSTC denge sistemi
Yan p sönen sembol, denge sisteminin kullan mda oldu unun
göstergesidir.
Gösterge lambalar – sol taraf
Arac n emisyon sisteminde ar za
Sistemi kontrol ettirmek için
yetkili Volvo servisine u ray n.
ABS ar zas
Lamba yanarsa, sistem çal m yor
demektir. Arac n normal fren
sistemi ABS fonksiyonu olmadan
çal maya devam eder.
– Arac güvenli bir yerde durdurun ve motoru
kapat n.
– Motoru tekrar çal t r n.
QM
Motor ön s t c s , dizel
Motor ön s tmas s ras nda bu
sembol yanar. S cakl k –2 °C’nin
alt na dü tü ünde ön s tma
çal maya ba lar. Araç, lamba
söndü ü zaman çal t r labilir.
Yak t deposunda dü ük seviye
Benzin motorlu araçta yakla k
8 litre, dizel motorlu araçta
yakla k 7 litre kullan labilir yak t
kald nda bu sembol yanar.
Gösterge lambas – sa taraf
Römork, gösterge lambas
Yön göstergeleri kullan ld nda ve
römork tak ld nda sembol yan p
söner. Sembol yan p sönmezse,
römork ya da araçta bulunan
lambalardan biri ar zal d r.
Park freni çekili
Park freni bir di dahi çekilmi
olsa, uyar lambas yanar. Kolun
gerekti i gibi çekildi ini kontrol
edin.
Göstergeler ve kumandalar
Hava yast klar – SRS
Sembolün yan k kalmas ya da
sürü esnas nda yanmaya
ba lamas , SRS, SIPS veya IC
sisteminde bir ar za te his
edildi ini gösterir. Do rudan yetkili bir Volvo
servisine gidiniz ve sistemi kontrol ettiriniz.
Dü ük ya bas nc
Lamban n sürü esnas nda
yanmas , motor ya bas nc n n çok
dü ük oldu unu gösterir. Motoru
derhal stop edip, motor ya
seviyesini kontrol ediniz. Gösterge
yan yor
ve ya seviyesi normal ise, yetkili bir Volvo
servisine ba vurun.
Emniyet kemeri hat rlat c s
Ön koltukta oturan bir ki i emniyet
kemerini takmad nda ya da
arkada oturan bir ki i emniyet
kemerini ç kard nda sembol
yanar.
Alternatör arj etmiyor
Sürü s ras nda bu lamba yanarsa,
elektrik sisteminde bir ar za
meydana gelmi tir. Yetkili Volvo
servisine ba vurun.
Fren sisteminde ar za
Lamba yanarsa, fren hidrolik
seviyesi çok dü ük olabilir.
– Arac güvenli bir yerde durdurunuz ve fren
hidrolik ya seviyesini kontrol ediniz; bkz.
sayfa 162. Haznedeki ya seviyesi MIN
yaz s n n alt ndaysa araç daha fazla
kullan lmamal d r. Fren sistemini kontrol
ettirmek için arac n z yetkili Volvo
servisine kadar ta t n z.
E er FREN ve uyar lambalar
ayn anda yanarsa fren güç
da t m sisteminde bir sorun
olabilir.
–
•
•
•
•
UYARI!
BRAKE ve ABS sembolleri ayn anda
yanarsa, arac n arkas n n sert bir fren an nda
kayma tehlikesi vard r.
– Arac güvenli bir yerde
durdurun ve motoru kapat n.
Motoru tekrar çal t r n.
Her iki lamba da sönerse yolcu unuza
devam edin.
E er lambalar yanmaya devam ederse fren
hidrolik seviyesini kontrol ediniz. Bkz.
sayfa 162.
E er fren hidrolik seviyesi normalse ve
lambalar yan yorsa, fren sistemini kontrol
ettirmek için arac n z yetkili bir Volvo
servisine dikkatli ekilde kullanarak
götürün.
Haznedeki ya seviyesi MIN yaz s n n
alt ndaysa araç daha fazla
kullan lmamal d r. Fren sistemini kontrol
ettirmek için arac n z yetkili Volvo.
QN
Göstergeler ve kumandalar
Gösterge ve uyar lambalar
Uyar – kap lar kapal de il
Kap lardan biri, kaput1 veya bagaj kapa do ru
olarak kapat lmazsa, sürücü uyar lacakt r.
Dü ük h z
Araç 7 km/h’den daha h zl yol
al yorsa, sembol
yanacak ve
a a daki metinlerden biri ekranda
görüntülenecektir. SÜRÜCÜ
KAPISI AÇIK, YOLCU KAPISI
AÇIK, SOL ARKA KAPI AÇIK, MOTOR
KAPUTU AÇIK ya da SAP ARKA KAPI
AÇIK. Güvenli bir ekilde arac durdurunuz ve
aç k olan kap y kapat n z.
Yüksek h z
Araç 7 km/h’den daha h zl yol
al yorsa, sembol
yanacak ve
bir önceki paragrafta bulunan
metinlerden biri ekranda görüntülenecektir.
Bagaj kapa
1.
QO
uyar s
Bagaj kapa aç ksa, bilgi
sembolü yanacak ve ekranda
ARKA KAPI AÇIK mesaj
görüntülenecektir.
Sadece alarm bulunan araçlar.
Göstergeler ve kumandalar
Bilgi ekran
Mesajlar
Bir uyar lambas yand
bir mesaj görünür.
nda, bilgi ekran nda
– READ (OKU) dü mesine (A) bas n z.
READ (OKU) dü mesini kullanarak mesajlar
aras nda geçi yap n. Ar zalarla ilgili mesajlar,
ar za giderilene kadar haf zada saklan r.
DLKKAT! Yol bilgisayar kullan lmakta iken
bir uyar mesaj gösterilirse, bir önceki faaliyetin geri al nabilmesi için mesaj okunmal d r
(READ butonuna bas n).
Mesaj
EMNLYETLL DUR
MOTORU DURDUR
ACLL SERVLS
EL KLTABINA BAK
SERVLS GEREK
ZAMANI GELDL DÜZENLL SERVLS
Spesifikasyon
Arac durdurun ve motoru kapat n. Ciddi hasar riski.
Arac durdurun ve motoru kapat n. Ciddi hasar riski.
Arac derhal servise b rak n z.
Kullan m k lavuzunu okuyunuz.
Mümkün olan en k sa zamanda arac n z götürün.
Bak m zaman , kat edilen mesafe, son servisten bu zamana kadar geçen ay say s ve motor
çal ma süresinden etkilenir.
QP
Göstergeler ve kumandalar
Elektrik soketi ve merkezi konsol anahtar
Çakmak (iste e ba l )
Dü meyi içeri bast rarak çakma devreye
sokun. Çakmak s nd nda dü me d ar atar.
Çakma d ar çekip, sigara yakmak için
k zg n telleri kullanabilirsiniz.
Denge sistemi, STC veya DSTC1
Denge kontrol sistemi, araç çal t r ld
otomatik olarak devreye sokulur.
nda
Denge kontrol sistemini bast rmak için:
– Dü meyi en az yar m saniye bas l tutunuz.
Daha fazla bilgi için, bkz. sayfa 113.
Elektrik soketi, DSTC sistemi, ilave donan m
12 V elektrik soketi
Elektrik soketi, cep telefonu arj cihaz veya
so utucular gibi 12 V’luk aksesuarlar için
kullan labilir. Maksimum ak m 10 A’dir.
Sokete ak m sa lanmas amac yla, kontak
anahtar en az ndan I konumunda olmal d r.
UYARI!
Denge kontrol sisteminin engellenmesi
arac n sürü özelliklerini de i tirecektir.
Ekstra donan m
Sonradan tak lan donan m için ekstra anahtar
yeri.
UYARI!
Soket kullan lmad nda fi i daima soket
üzerinde b rak n z.
1.
QQ
Belirli pazarlarda iste e ba l olarak
Göstergeler ve kumandalar
Ayd nlatma paneli
Gündüz yanan lambal araçlar (belirli
ülkelerde)
K sa far kontak anahtar sürü konumuna (II)
çevrildi inde otomatik olarak yanar ve
kapat lamaz. Otomatik k sa far n uygun
olmad baz ülkelere seyahat etmeden önce,
gündüz seyir lambalar devreden ç kar labilir.
Yetkili bir Volvo servisine ba vurunuz. Ön ve
arka park lambalar , plaka lambas ve gösterge
lambas k sa huzme ile ayn anda yanarlar.
1. Far seviyesi
Bu kontrol far
n n yüksekli ini ayarlar. Bu,
far huzmelerinin yüksekli i etkilenecek kadar
araç çok yüklü oldu unda kullan l r.
• Normal huzme yüksekli i - kumanday
yukar do ru hareket ettirin (0).
• Dü ük huzme yüksekli i - kumanday a a
do ru hareket ettirin.
Bi-Xenon farl araçlar (iste e ba l ) otomatik
far seviyesi ayarlama düzene i ile donat lm t r.
2. Farlar ve pozisyon/park
lambalar
Ayd nlatma sistemi tamamen
kapal .
Pozisyon/park far lambalar
Ön ve arka konum/park lambalar ,
plaka lambas ve gösterge
ayd nlatmas . Ayn zamanda, bkz.
sayfa 47.
Uzun ve k sa far
Kontak anahtar II
konumundayken:
Farlar (ayr ca ön ve arka park
lambalar , plaka lambas ve
gösterge ayd nlatmas da aç k) yanar.
DLKKAT! Uzun far açmak için lamba dü mesi
bu konumuna çevrilmelidir. Bununla birlikte,
kontak anahtar ç kar lm olsa bile uzun far
tüm konumlarda yak p söndürmek (selektör
yapmak) mümkündür. Ayn zamanda, bkz.
sayfa 47.
3. Gösterge paneli ayd nlatmas
Manuel ayar:
• Daha parlak ayd nlatma - kumanday yukar
do ru hareket ettirin.
• Ayarl ayd nlatma - kumanday a a do ru
hareket ettirin.
Otomatik kumanda:
Okunabilirli i art rmak ve elektrik tasarrufu
sa lamak amac yla, bir alacakaranl k sensörü
gösterge ayd nlatmas n n parlakl n otomatik
olarak ayarlar.
Merkezi konsol ekran n n netli ini art rmak
için, ayd nlatma durumuna göre zemin rengini
koyu veya aç k renkler aras nda ayarlar.
4. Sis lambalar (iste e ba l )
Kontak anahtar II konumundayken:
Dü meye bas n. Sis lambalar , pozisyon/park
lambalar ve uzun/k sa far ile birlikte yanar. Sis
lambalar aç k kald kça dü menin içindeki
LED yanar.
DLKKAT! Baz ülkelerde, sis lambalar ile
birlikte k sa ya da uzun farlar n kullan lmas
yasakt r.
5. Yak t doldurma kapa
Yak t doldurma kapa n açmak için dü meye
bas n z.
QR
Göstergeler ve kumandalar
Ayd nlatma paneli
6. Arka sis lambas
Kontak anahtar II konumundayken:
Arka sis lambas n açmak için dü meye bas n.
Arka sis lambas ön sis lambalar yla ya da uzun/
k sa farlarla birlikte yanar. Dü menin içindeki
LED ve kombine gösterge panelindeki sembol
yanar. Ön sis farlar ve uzun veya k sa farlar
kapat l r ve tekrar aç l rsa arka sis lambas
söner. Tekrar yakmak için dü meye bas n.
Göz kama mas
Dikiz aynas ndan bir araç görüldü ünde sis
lambas n kapatmay unutmay n. Bir araç
konvoyunda sadece son araç sis lambas n
açmal d r.
DLKKAT! Ön ve arka sis lambalar hakk ndaki
yasal düzenlemeler ülkeden ülkeye de i ir.
QS
Göstergeler ve kumandalar
Soldan kumanda dü mesi
Uzun far selektörü (3)
Kolu kendinize do ru çekin (hafif bir direnç
hissedene kadar). Kol b rak lana kadar uzun far
yanar.
Uzun ve k sa far (3) aras nda geçi
Kolu, "selektör" konumunu geçene kadar
kendinize do ru çekin ve uzun ile k sa far
aras nda geçi yapmak için kolu b rak n.
Güvenli eve gidi ayd nlatmas (3)
Arac karanl k ya da lo
kl bir yerde
b rak rken:
Sinyal lambalar , lamba anahtar ve
uzun far selektörü
Direnç noktas konumu (1)
[erit de i tirirken veya sollama yaparken kolu
belirgin bir direnç hissedene kadar hareket
ettirin. Kol b rak ld nda tekrar yerine döner.
Bu hareket üç tane yan p sönmeyle son bulur.
Normal dönü ler (2)
Dönü s ras nda direksiyon simidinin hareket
etti i yöne kolu çevirdi inizde sinyal lambalar
yanar. Dönü ten sonra direksiyon simidi geriye
döndürüldü ünde sinyal lambalar otomatik
olarak söner.
– Kontak anahtar n ç kar n.
– Kumanda anahtar n kendinize do ru
çekiniz.
– Araçtan ç k n.
– Kap lar kilitleyin.
K sa far, konum/park lambalar , plaka lambas
ve kap aynas lambalar (iste e ba l ) yanar.
Bu lambalar 30, 60 ve 90 saniye süre ile yan k
kal r. Gecikmeyi merkezi konsol ekran ndaki
araç ayarlar menüsünden düzenleyebilirsiniz.
Bkz. sayfa 64.
Yol bilgisayar
Kumandalar
Yol bilgisayar bilgilerine ula mak için (B) ayar
dü mesini yukar veya a a ya döndürmeniz
gerekir. Çevirmeye devam etmek ba lang ç
noktas na geri döndürür.
DLKKAT! Yol bilgisayar n kullan rken bir
uyar mesaj kesintiye u rat rsa, bu mesaj n
al nd n bildirilmelidir. Yol bilgisayar
fonksiyonuna dönmek için READ tu una (A)
bas n z.
Menüler
Yol bilgisayar a a daki bilgiler görüntüler:
• ORTALAMA HIZ
• HIZ, SAAT BA[INA MLL CLNSLNDEN1
QT
Göstergeler ve kumandalar
Soldan kumanda dü mesi
• GÜNCEL YAKIT TÜKETLML
• ORTALAMA YAKIT TÜKETLML
• KALAN YAKITLA GLDLLEBLLECEK
MESAFE
Ortalama h z
Kontak kapat ld nda, ortalama h z saklan r ve
tekrar arac n z kulland n zda yeni de er için
temel olu turur. RESET dü mesini (C)
kullanarak s f rlay n.
H z, saat ba na mil cinsinden1
Güncel h z, mph cinsinden görüntülenir.
Güncel yak t tüketimi
Mevcut yak t tüketimi saniyede bir hesaplan r.
Göstergedeki de er birkaç saniyede bir
güncelle tirilir. Araç hareketsiz dururken,
ekranda "----" görünür.
Ortalama yak t tüketimi
Son s f rlamadan (RESET) bu yana ortalama
yak t tüketimi. Kontak kapat ld nda, ortalama
yak t tüketimi saklan r ve fonksiyon s f rlanana
kadar kal r. RESET dü mesini (C) kullanarak
s f rlay n.
DLKKAT! Yak tla çal an s t c kullan ld
okumalarda küçük hatalar görülebilir.
1.
QU
Baz ülkeler
nda
Kalan yak tla gidilebilecek mesafe
Bu hesaplama, son 30 km (19 mil) boyunca
ortalama yak t tüketimine ve kalan yak t
hacmine dayan r. Depoda kalan yak tla gidilebilecek yakla k mesafeyi gösterir. Kalan
mesafe 20 km’den (12 mil) azsa, ekranda "----"
görüntülenir.
DLKKAT! Yak tla çal an s t c kullan ld
okumalarda küçük hatalar görülebilir.
nda
S f rlama
– Ortalama h z ve Ortalama yak t tüketimini
seçin.
– Ortala h z ve ortalama yak t tüketimini ayn
anda s f rlamak için RESET dü mesini (C)
en az be saniye bas l tutun.
Göstergeler ve kumandalar
Sa dan kumanda çubu u
Tek silme
Tek bir silme için kumanda
çubu unu yukar kald r n.
Aral kl silme
Silme aral gecikmesi ayarlanabilir. Silmeler aras nda daha k sa
bir aral k için ayar dü mesini (C)
yukar do ru çevirin. Gecikmeyi art rmak için
a a do ru çevirin.
Sürekli silme
Silecekler normal h zda siler.
Silecekler yüksek h zda siler.
Ön cam silecekleri
A. Ön cam ve far y kay c lar
B. Ya mur sensörü - Aç k/Kapal
C. Ayar dü mesi
D. Arka cam silece i ve y kay c s
Ön cam silecekleri kapal
Kumanda çubu u 0 konumundayken, ön cam silecekleri
kapal d r.
aralar nda on dakikadan fazla süre geçerse,
farlar her seferinde y kan r.
Park/konum lambalar ayd nlatma paneli
üzerindeki anahtar yard m yla seçilmi tir:
• Bi-Xenon farlar geçen süreye bak lmas z n,
sadece be y kama döngüsünde bir kez
y kan r.
• Halojen farlar y kanmaz.
Ayd nlatma paneli üzerindeki anahtar 0
konumundayken:
• Bi-Xenon farlar geçen süreye bak lmas z n,
sadece be y kama döngüsünde bir kez
y kan r.
• Halojen farlar y kanmaz.
Ön cam/far y kay c s
Ön cam ve far y kay c lar n çal t rmak için
kumanda çubu unu direksiyona do ru çekiniz.
Kumanda kolu b rak ld nda, silecekler üç kez
daha silecektir.
Yüksek bas nçl far y kama
(belirli pazarlarda iste e ba l olarak)
Yüksek bas nçl far y kama sistemi büyük
miktarda y kama s v s tüketir. S v dan tasarruf
etmek için farlar a a daki gibi y kan r.
Ayd nlatma panelinden k sa far seçiliyken:
Farlar ön cam ilk defa y kand nda y kan rlar.
Sonraki on dakika içerisinde, ön cam n her be
y kanmas s ras nda y kan rlar. Y kama
QV
Göstergeler ve kumandalar
Sa dan kumanda çubu u
Ya mur sensörü (iste e ba l )
Ya mur sensörü, ön camdaki su miktar n tespit
eder, böylece ön cam silecekleri otomatik
olarak h z n artt r r veya azalt r. Ya mur
sensörünün hassasiyeti, ayar dü mesi (C)
kullan larak ayarlan r.
Daha yüksek duyarl l k için ayar dü mesini
yukar , daha dü ük duyarl l k için a a do ru
çeviriniz. (Teker yukar ya do ru
döndürüldü ünde ek bir silme yap l r.)
Aç k/Kapal
Ya mur sensörünü devreye sokarken, kontak
anahtar en az ndan I konumunda ve silecek
kolu da 0 konumunda olmal d r.
RM
Ya mur sensörünü devreye sokmak için:
Ayar dü mesi
– (B) dü mesine bas n z. Ya mur sensörü
sembolü, alt ekranda görüntülenir.
Ya mur sensörünü devreden ç karmak için,
unlardan birini yap n z:
Aral kl silme seçildi inde veya ya mur
sensörü devreye sokulup ya mur hassasiyeti
seçildi inde, zaman aral ba na sili say s n
ayarlamak için ayar dü mesini kullan n z.
– Dü meye (B) bas n z.
– Ba ka bir silme program için kumanda
kolu dü mesini a a ya do ru bast r n.
Kumanda çubu u kalk k durumdaysa,
ya mur sensörü aktif kalacakt r; kumanda
çubu u 0 konumuna getirildi inde
silecekler ek bir silme i lemi
gerçekle tirdikten sonra ya mur sensörü
moduna dönecektir.
Anahtar kontaktan ç kar ld nda veya kontak
kapat ld ktan be dakika sonra, ya mur sensörü
otomatik olarak devreden ç kar l r.
Önemli!
Otomatik araç y kama sisteminde: Kontak
anahtar en az ndan I konumundayken (B)
dü mesine basarak ya mur sensörünü
kapat n z. Aksi taktirde ön cam silecekleri
çal arak hasar görebilir.
Göstergeler ve kumandalar
Cruise control (iste e ba l )
Geçici olarak devreden ç karma
– H z sabitleyiciyi geçici olarak devreden
ç karmak için 0 tu una bas n. Kombine
gösterge panelinde CRUISE yaz s görünür.
Daha önce ayarlanm olan h z haf zada
saklan r.
A a da belirtilen durumlarda cruise control
sistemi devreden ç kart l r:
Devreye sokma
H z art rma ya da azaltma
Cruise control sisteminin kumandalar direksiyon simidinin solundad r.
– + veya – tu lar n bas l tutarak h z art r n z
veya azalt n z. Dü me b rak ld nda arac n
h z yeni h z olarak ayarlan r.
+ veya — dü mesine (yar m saniyeden az)
bas lmas h z 1 km/h veya 1,6 km/h1 de i tirir.
Lstenilen h z n ayarlanmas :
– CRUISE dü mesine bas n. Kombine
gösterge panelinde CRUISE yaz s görüntülenir.
– Araç h z n kilitlemek için + veya —
dü melerine bas n. Kombine gösterge
panelinde CRUISE-ON yaz s görüntülenir.
Cruise control sistemi 30 km/h alt ndaki veya
200 km/h üzerindeki h zlarda devreye
sokulamaz.
DLKKAT! Sollama gibi, h zda meydana
gelecek geçici bir art (bir dakikadan daha az),
h z sabitleme ayar n etkilemez. Gaz pedal n
serbest b rakt n zda, araç programlanan
h z na geri dönecektir.
1.
• Fren veya debriyaj pedal na bas lm t r.
• Yoku t rman rken h z 25-30 km/h
de erinin alt na dü er1.
• Vites kolu N konumuna al nd nda.
• Tekerlerden biri patinaj yapar veya kilitlenir.
• H zdaki geçici bir yükselme bir dakikadan
fazla sürer.
Ayarl h za geri dönün
Daha önce ayarlanan h za
dönmek için tu a bas n. Kombine
gösterge panelinde CRUISE-ON
yaz s görüntülenir.
Devreden ç kartma
Cruise control fonksiyonunu devreden
ç karmak için CRUISE tu una bas n z.
Kombine gösterge panelinde CRUISE-ON
yaz s söner.
Motor tipine ba l d r
RN
Göstergeler ve kumandalar
Direksiyon simidindeki tu tak m (iste e ba l )
Direksiyon simidi tu tak m n n alt ndaki dört
dü me, radyo ve telefonu kontrol eder. Bir
dü melerin fonksiyonu, hangi sistemin etkin
oldu una ba l d r. Direksiyon simidi tu
tak m , önceden ayarlanm istasyonlar
aras nda seçim yapmak, CD/MD müzik
parçalar n de i tirmek ve sesi ayarlamak için
kullan labilir.
H zl ileri/geri gitmek veya bir sonraki
istasyonu aramak için ok tu lar ndan birine
bas n ve bas l tutun.
Müzik sistemi ayarlar n yapmak için, telefon
bekleme modunda olmal d r.
Ok tu lar n kullanarak telefon fonksiyonlar n
kontrol için, telefon etkin hale getirilmelidir.
RO
Göstergeler ve kumandalar
Direksiyon simidi ayar , dörtlü fla ör
Direksiyon simidi ayarlar
Dörtlü fla ör
Direksiyon simidi hem yükseklik hem de eri im
için ayarlanabilir.
– Direksiyonu serbest b rakmak için, kolu
kendinize do ru çekin.
– Size en uygun gelen direksiyon simidi
ayar n yap n.
– Direksiyonu yerine sabitlemek için kolu
geriye do ru itiniz. Kol çok sert ise, kolu
geriye do ru iterken ayn zamanda direksiyonu hafifçe bast r n z.
Trafik için tehlike veya engel olabilecek yerde
araç durduruldu unda, dörtlü fla örleri (bütün
sinyal uyar lar yan p söner) kullan n. Devreye
sokmak için dü meye bas n.
DLKKAT! Dörtlü fla örlerin kullan m ile ilgili
düzenlemeler ülkeden ülkeye de i ir.
UYARI!
Direksiyon simidi ayar n her zaman sürü ten
önce yap n, asla sürü s ras nda yapmay n z.
Sürü e ba lamadan önce, direksiyon
simidinin yerine tespit edildi ini kontrol edin.
RP
Göstergeler ve kumandalar
Park freni, elektrik soketi
Park freni (el freni)
Kol ön koltuklar n aras ndad r. El freni arka
tekerlekler üzerinde çal r. Kombine gösterge
panelindeki uyar lambas fren uyguland nda
yanar.
Park freni bir di dahi çekilmi olsa, uyar
lambas yanar. Kolun gerekti i gibi çekildi ini
kontrol edin.
Park frenini bo altmak için:
– Kolu hafifçe yukar çekiniz ve dü meyi içe
bast r n z. Kolu indiriniz ve dü meyi
b rak n z.
Arka koltuktaki elektrik soketi
Elektrik soketi, cep telefonu arj cihaz veya
so utucular gibi 12 V’luk aksesuarlar için
RQ
kullan labilir. Maksimum ak m 10 A’dir.
Sokete ak m sa lanmas amac yla, kontak
anahtar en az ndan I konumunda olmal d r.
UYARI!
Soket kullan lmad nda fi i daima soket
üzerinde b rak n z.
Çakmak (iste e ba l )
Dü meyi içeri bast rarak çakma devreye
sokun. Çakmak s nd nda dü me d ar atar.
Çakma d ar çekip, sigara yakmak için
k zg n telleri kullanabilirsiniz.
Göstergeler ve kumandalar
Elektrikli camlar
Çal t rma
Otomatik çal t rma
– (A) veya (B) kumandalar ndan birini tam
olarak a a bast r n z veya yukar çekiniz,
sonra b rak n z. Bu durumda yan camlar
otomatik aç l r veya kapan r. Cam bir nesne
ile engellenirse, hareket duracakt r.
Elektrikli camlar kap kol dayama yerlerinde
bulunan kumandalar kullan larak çal t r l r.
Elektrikli camlar n çal mas için kontak
anahtar I veya II konumunda olmal d r. Araç
durdu unda ve kontak anahtar ç kar ld nda,
ön kap lar n hiçbirinin aç lmamas durumunda
camlar çal maya devam edecektir.
UYARI!
Camlar açmak için:
– Kumandan n ön k sm na bas n z.
Camlar kapatmak için:
– Kumandan n ön k sm n kald r n z.
Uzaktan kumada ve merkezi kilit dü meleri
Uzaktan kumanday veya merkezi kilit
dü mesini kullan larak tüm yan camlar
otomatik olarak aç labilir/kapat labilir:
– Kilit dü mesini iki saniye süreyle bas l
tutunuz - camlar aç l r veya kapan r.
Açma/kapatma i lemini durdurma:
– Kilit dü mesine tekrar bas n z.
UYARI!
A. Ön camlar B. Arka camlar
Sürücü kap s
Sürücü, tüm elektrik kumandal camlar
koltu undan çal t rabilir.
Ön camlar, iki ekilde aç l p kapat labilir:
Elle çal t rma
– (A) ve (B) kumandalar ndan birini hafifçe
a a bast r n veya yukar kald r n.
Kumanday çal t rd n z sürece elektrikli
camlar aç l r ya da kapan r.
Arac n içinde çocuk varsa:
Sürücü araçtan ayr lacaksa, kontak
anahtar n ç kararak elektrikli camlara giden
gücü kesmeyi unutmay n z.
Camlar kapat rken, çocuklar n veya di er
yolcular n elinin arada olmad ndan emin
olunuz.
UYARI!
Elektrikli arka camlar yaln zca sürücü
kap s ndan kumanda ediliyorsa:
Camlar kapat l rken arka koltukta oturan
yolculardan hiçbirinin elinin s k ma
tehlikesi olmad n kontrol ediniz.
Uzaktan kumanda ile camlar kapat rken,
çocuklar n veya di er yolcular n elinin
arada olmad ndan emin olunuz.
RR
Göstergeler ve kumandalar
Elektrikli camlar
Dü me LED’i sönük durumdad r
Arka kap camlar na, her arka kap da bulunan
dü meler veya sürücü kap s ndaki dü meyle
kumanda edilir.
Arka kap elektrikli camlar n n ve elektrikli
çocuk kilitlerinin kilitlenmesi1
Ön yolcu koltu u
Arka kap lardaki elektrikli camlar n
kilitlenmesi
Dü me LED’i yan k durumdad r.
Ön yolcu kap s ndaki kontrol sadece bu cam
kontrol eder.
Elektrikli arka camlara yaln zca sürücü
kap s ndan kumanda edilebilir.
DLKKAT! Araçta arka kap larda elektrikli
çocuk emniyet kilitleri1 varsa, LED bunlar n
devrede oldu unu gösterir. Bu durumda kap lar
içeriden aç lamaz. Elektrikli çocuk emniyet
kilitleri devrede ise, ekranda bir yaz l mesaj
görüntülenir.
1.
RS
Lste e ba l
Ön yolcu koltu u
Göstergeler ve kumandalar
Arka kap lardaki elektrikli camlar
Arka kap camlar na, her kap da bulunan
dü meler veya sürücü kap s ndaki dü meyle
kumanda edilir. Arka kap lardaki elektrikli
camlar kilitleme dü mesindeki LED (sürücü
kap s kumanda panelinde bulunan) yan yorsa,
arka kap camlar na yaln zca sürücü kap s ndan
kumanda edilebilir. Arka camlar, ön camlarla
ayn ekilde çal t r labilir.
RT
Göstergeler ve kumandalar
Dikiz/kap aynalar
ç dikiz aynas
Ayna ayar
1. Ayna ayar , kumanda kolu ile yap l r
2. Normal konum
3. Ayna ayar konumu. Takip eden araçlar n
göz kama t rarak rahats zl k veren
farlar ndan korunmak için bunu kullan n.
Otomatik karartma (iste e ba l )
Aynan n alt kenar ndaki bir sensör (4), arkadan
gelen
tespit eder ve k iddetli oldu unda
aynay karart r. Yetkili bir Volvo servisi hassasiyeti ayarlayabilir.
DLKKAT! Resimli gösterim bir kurgudur. Ayna
ya manuel ya da otomatik karartma fonksiyonuna sahiptir, hiçbir zaman ikisi birlikte
de ildir.
RU
Pusulal dikiz aynas (Baz
pazarlarda iste e ba l )
Dikiz aynas n n üst sa kö esinde, arac n
önündeki pusula yönünü gösteren entegre bir
gösterge ekran vard r. Sekiz farkl yön
Lngilizce k saltmalar ile görüntülenir:
N (North) (Kuzey), NE (North East) (Kuzey
Do u), E (East) (Do u), SE (South East)
(Güney Do u), S (South) (Güney),
SW (South West) (Güney Bat ), W (West)
(Bat ) ve NW (North West) (Kuzey Do u).
Pusulan n kalibre edilmesi
Özel durumlarda pusulan n ayarlanmas
gerekebilir (pusula noktalar n ayarlama).
Pusula ayar gerektiriyorsa ayna ekran nda C
harfi görüntülenir.
– Geni , aç k bir alanda arac durdurunuz.
– Arac çal t r n z.
– Dü meyi (1) en az alt saniye bas l tutun.
Kalem ya da benzeri bir nesnenin ucunu
kullan n. C karakteri görüntülenecektir.
– Pusula yönü ekranda görüntüleninceye
kadar maksimum 10 km/saat h zla yava ça
daire eklinde dönünüz.
– Kalibrasyon tamamd r.
Göstergeler ve kumandalar
– Siz kayd rmay durdurduktan birkaç saniye
sonra ekran pusula yönünü göstermeye
devam edecektir.
Manyetik bölgeler
Bölgenin ayarlanmas
Dünya 15 manyetik bölgeye ayr lm t r. Pusula,
arac n teslim edildi i co rafi bölgeye
ayarlanm t r.
Farkl bir pusula bölgesini a a daki gibi
seçiniz:
– Konta çevirin.
– Dü meyi (1) en az üç saniye bas l tutun.
Kalem ya da benzeri bir nesnenin ucunu
kullan n. Güncel alan n numaras görüntülenir.
– Lstenen co rafi bölgenin rakam (1-15)
görüntüleninceye kadar dü meye arka
arkaya bas n z.
Kap aynalar
Lki d kap aynas n ayarlama kumandalar
sürücü kap s ndaki kumanda panelinin en
önünde bulunur.
– Sol kap aynas için L veya sa kap aynas
için R dü mesine bas n z. Dü menin
içindeki LED yanar.
– Ortada bulunan kumanda koluyla aynan n
konumunu ayarlay n z.
– L ve R dü melerine tekrar bas n. LED art k
yanmayacakt r.
Katlan r elektrikli kap aynalar
(iste e ba l )
Dar alanlarda park ederken ve araç kullan rken
aynalar katlanabilirler.
RV
Göstergeler ve kumandalar
Dikiz/kap aynalar
Önemli!
Cam çizilebilece inden, aynalardaki buzu
sökmek için kaz y c kullanmay n z. Bunun
yerine buz çözücü fonksiyonu kullan n z.
Bkz. sayfa 69.
UYARI!
En uygun görü sa lamak üzere sürücü
taraf ndaki ayna geni aç l d r. Cisimler,
gerçek bulunduklar yerden daha uzakta
görünebilirler.
– L ve R dü melerine ayn anda bas n z.
– Yakla k bir saniye sonra onlar b rak n z.
Aynalar tam katlanma konumunda otomatik
olarak dururlar.
SM
Aynalar d a açma
– L ve R dü melerine ayn anda bas n.
Aynalar tam aç lm konumda otomatik
olarak dururlar.
Nötr konuma getirme
Elektrikli açma kapama fonksiyonunun
çal abilmesi için, harici bir güçle konumu
de i tirilen aynalar nötr konuma getirilmelidir.
A a daki gibi hareket ediniz:
– L ve R dü melerine basarak aynalar
kapat n.
– L ve R dü meleriyle aynalar yeniden aç n.
Aynalar imdi nötr konuma getirilmi tir.
Güvenli eve gidi ve yakla ma ayd nlatmas
Güvenli eve gidi ayd nlatmas veya yakla ma
devredeyken kap aynalar ndaki lambalar
yanar.
Göstergeler ve kumandalar
Sunroof (Elektrikli aç l r tavan) (iste e ba l )
Havaland rma konumundan tam aç k aç l r
tavana:
– Kumanday arkaya do ru son konumuna
kadar çekin (1) ve b rak n.
Kayd rma konumu
Otomatik çal t rma
Kumanday direnç konumundan (2) geçirerek
en arka konuma (1) çekiniz ya da direnç
konumunu (3) a acak ekilde hareket ettirip, en
ileri konuma (4) getirerek b rak n z. Sunroof
tamamen aç l r/kapan r.
Elle çal t rma
Açmak:
Aç k konumlar
Sunroof kumandalar tavan panelindedir.
Sunroof iki konumda aç labilir:
Havaland rma konumu, arka kenar kalk k (A).
Kayd rma konumu, geri/ileri (B).
Kontak anahtar I veya II konumunda
olmal d r.
UYARI!
Arac n içinde çocuk varsa:
Sürücü araçtan ayr l rken, kontak anahtar n
ç kartmak suretiyle Sunroof’a(elektrikli
aç l r tavana) giden güç beslemesini
kapat n z.
1. Açma, otomatik
2. Açma, elle
3. Kapatma, elle
4. Kapatma, otomatik
5. Açma, havaland rma konumu
6. Kapatma, havaland rma konumu
Havaland rma konumu
Açmak:
– [alterin arka kenar n (5) yukar çekin.
Kapamak:
– [alterin arka kenar n (6) a a
çekin.
– Kumanday direnç noktas konumuna (2)
gelecek ekilde arkaya çekin. Sunroof,
dü me bas l tutuldu u sürece aç k konuma
do ru hareket edecektir.
Kapamak:
– [alteri öne do ru direnç noktas na kadar (3)
bast r n. Sunroof, dü me bas l tutuldu u
sürece kapal konuma do ru hareket
edecektir.
UYARI!
Sunroof’un s k ma önleyici fonksiyonu,
elle kapatma s ras nda de il, sadece
otomatik kapatma s ras nda çal r.
SN
Göstergeler ve kumandalar
Sunroof (Elektrikli aç l r tavan) (iste e ba l )
UYARI!
Sunroof uzaktan kumanda ile kapat l rken,
çocuklar n ve yolcular n ellerinin bu
bölümde olmad ndan emin olunuz.
Güne lik
Sunroof elle hareket ettirilen, kayar bir
güne li e sahiptir. Sunroof aç ld nda güne lik
otomatik olarak arkaya kayar. Kolu tutun ve
güne li i kapatmak için öne do ru kayd r n z.
S k maya kar koruma
Uzaktan kumanday veya merkezi
kilit dü mesini kullanarak kapatma
Uzaktan kumanday veya merkezi kilit
dü mesini kullanarak kapatma:
– Kilit dü mesini iki saniye süreyle bas l
tutunuz. Sunroof ve camlar kapan r, kap lar
kilitlenir.
Kapatma i lemini durdurman z gerekirse:
– Kilit dü mesine tekrar bas n z.
SO
Sunroof’un s k maya kar koruma
fonksiyonu, aç kl n bir nesne taraf ndan bloke
edilmesi halinde devreye girer. Bloke olmas
halinde aç l r durur ve otomatik olarak daha
önceki konumuna geri döner.
UYARI!
Sunroof’un s k maya kar koruma
fonksiyonu yaln zca otomatik kapatma
i lemi s ras nda çal r; elle kapatma i lemi
s ras nda çal maz.
Sunroof’u kapat rken, çocu un elinin arada
olmad ndan emin olunuz.
Göstergeler ve kumandalar
Ki isel tercihler
müzik sistemi fonksiyonlar . Müzik sistemi
fonksiyonlar için, bkz. sayfa 183.
Kumanda paneli
A. Ekran
B. MENÜ
C. ÇIKI[
D. GLRL[
E. Navigasyon
Kullan m
Ayarlar, göstergede (A) verilmi tir.
Ayarlara girmek için menüyü aç n z:
– MENU dü mesine (B) bas n z.
– Navigasyon butonunu (E) kullanarak
örne in "Araç Ayarlar "na ilerleyiniz.
– ENTER (D) dü mesine bas n z.
– Navigasyon tu u (E) ile bir alternatif
seçiniz.
– ENTER dü mesine basarak seçiminizi
devreye sokun.
Menüyü kapat n z:
– Yakla k bir saniye süre ile EXIT
(ÇIKI[) (C) dü mesine bas n.
Klima kumandas
Kumanda paneli
Olanakl ayarlar
Arac n baz fonksiyonlar için ki isel tercihler
ayarlanabilir: Kilitler, klima kumandas ve
Otomatik fan ayar
ECC (elektronik klima kontrolü) bulunan
araçlarda, fan h z AUTO (Otomatik)
konumuna ayarlanabilir:
– Low (Dü ük), Normal (Normal) ve
High (Yüksek) aras nda seçiniz.
Devridaim zamanlay c s
Zamanlay c devredeyken, d s cakl a ba l
olarak 3 - 12 dakika içinde hava dola m
gerçekle ir.
– Devridaim zamanlay c s n n devreye
girmesini arzu edip etmemenize göre
On/Off (Aç k/Kapal ) seçene ini seçiniz.
Tümünü s f rla
Klima fonksiyon seçeneklerini fabrika
ayarlar na döndürür.
Araç ayarlar
Geri Bildirim Lambas n n kilidini açmak
Tehlike uyar fla örleri araç kilidi uzaktan
kumanda ile aç ld nda geri bildirim sa larlar.
Bu fonksiyon Aç labilir ve Kapat labilir.
Kilit Geri Bildirim Lambas
Tehlike uyar fla örleri araç uzaktan kumanda
ile kilitlendi inde geri bildirim sa larlar. Bu
fonksiyon Aç labilir ve Kapat labilir.
Otomatik kilitleme, kap lar
Araç hareket etmeye ba lad nda, kap lar ve
bagaj kapa otomatik olarak kilitlenebilir.
Ayar seçenekleri On (Aç k) ve Off (Kapal ).
SP
Göstergeler ve kumandalar
Ki isel tercihler
Kap lar n kilidinin aç lmas
Kilit açma için iki alternatif vard r:
• Tüm kap lar – uzaktan kumandaya bir kez
bas lmas tüm kap lar açar.
• Önce sürücü kap s , daha sonra di erleri uzaktan kumandaya bir kez bas lmas
sürücü kap s n – açar. Daha sonra ikinci
kez bas ld nda tüm di er kap lar aç l r.
Anahtars z kap açma
• Tüm kap lar - tüm kap lar ayn zamanda
kilitlenebilir ve aç labilir.
• Ayn taraftaki kap lar - ayn tarafta bulunan
ön ve arka kap lar birlikte aç labilir.
• Lki ön kap - iki ön kap beraber aç labilir.
• Bir ön kap - ön kap lardan biri (ikisi de)
ayr olarak aç labilir.
Yakla ma
Yakla ma lambas dü mesi bas l yken arac n
klar n n aç k kalma süresini seçer. A a daki
alternatifler mevcuttur: 30/60/90 saniye.
Güvenli eve gidi ayd nlatmas
Kontak anahtar ç kar ld ktan sonra, sol direksiyon simidi kumanda kolu geriye do ru
çekildi inde, araç klar n n yan k kalmas
gereken süreyi seçer. A a daki seçenekler
mevcuttur: 30/60/90 saniye.
SQ
Bilgi
• VIN (Araç Tan m Numaras ), arac n tek
kimlik numaras d r.
• Anahtar say s . Araca kay tl anahtar say s
gösterilmektedir.
Klima kumandas
Klima kumandas hakk nda genel bilgi
Manuel klima kumandas , Klima
Elektronik klima kumandas , (ECC) (iste e ba l )
Hava da l m
Yak tla çal an park s t c s (iste e ba l )
66
68
70
73
74
SR
Klima kumandas
Klima kumandas hakk nda genel bilgi
Klima
Yolcu bölmesi filtresi
Klima kumanda sistemi yolcu bölmesindeki
havay so utur veya s t r ve nemini al r. Araç
ya manuel (A/C) ya da elektronik klima
kontrolü (ECC) ile donat lm t r.
Yolcu bölmesine giren tüm hava bir filtre ile
temizlenir. Bu filtre düzenli olarak de i tirilmelidir. Tavsiye edilen de i tirme aral klar
için Volvo Servis Program n takip ediniz. Araç
çok kirli bir çevrede kullan lmaktaysa, bu
durumda filtrenin daha s k de i tirilmesi
gerekli olabilir.
D KKAT! Klima kapat labilir, fakat yolcu
bölmesinde optimal hava kalitesi ve camlar n
bu ulanmas n önlemek için her zaman aç k
tutulmal d r (0-15 °C s larda bile).
Camlar n bu ulanmas
D KKAT! Birkaç tip yolcu bölmesi filtresi
vard r. Do ru filtre tak ld ndan emin olunuz.
Camlar temizleyerek, camlar n içeriden
bu ulanma sorununu en aza indiriniz. Normal
bir cam temizleyicisi kullan n.
Ekran
Buz ve kar
Ki isel tercihler
Ön paneldeki hava menfezleri
Klima kumandas giri indeki buz ve kar temizleyiniz (motor kaputuyla ön cam aras ndaki
zgara).
Lki klima kontrol fonksiyonu için tercihlerinizi
belirleyebilirsiniz:
A. Aç k
B. Kapal
C. Yatay hava ak m
D. Dikey hava ak m .
Bu ulanmay gidermek için d taraftaki
havaland rma panjurlar n yan camlara yönlendirin.
Ar za izleme
Yetkili bir Volvo servisi, klima sisteminin
tamiri ve ar za izleme i lemi için gerekli alet ve
araçlara sahiptir. Kontrol ve onar m i lerini
yaln zca e itimli personele yapt r n.
So utucu gaz
Klima sistemi R134a so utucu gaz içermektedir. Bu so utucu gaz klor içermedi inden,
ozon tabakas na zararl de ildir. Sistem sadece
R134a so utucu gaz ile doldurulmal d r. Bu
i lemi yetkili bir Volvo servisine yapt r n z.
SS
Klima kumanda panelinin üst k sm nda, klima
kontrol ayarlar n gösteren bir gösterge vard r.
• Fan h z AUTO (Otomatik) modunda
(sadece ECC (elektronik klima kontrolü)
olan araçlar için).
• Yolcu bölmesindeki hava için devridaim
zamanlay c s .
Bu ayarlar hakk nda bilgi için, bkz. sayfa 63.
So uk hava: Optimum konfor ve en iyi bu u
çözmeyi elde etmek için orta kanallar
kapat n z.
Klima kumandas
ECC (iste e ba l )
Gerçek s cakl k
Seçti iniz s cakl k, arac n içini ve d n
etkileyen hava h z , nem, güne
mas gibi
fiziksel etmenlere ba l d r.
Sensör konumu:
• Güne sensörü ön panelin üst kenar ndad r.
• Yolcu bölmesinin s cakl k sensörü klima
kumanda panelinin gerisindedir.
D KKAT! Sensörleri bez veya ba ka maddelerle kapatmay n z veya engellemeyiniz.
Yan camlar ve sunroof
Kliman n memnun edici ekilde çal mas n
sa lamak için, tüm yan camlar ve aç l r
tavan (varsa) kapat n.
H zlanma
Tam gaz verildi inde klima sistemi geçici
olarak kapat l r. S cakl kta geçici bir art hissedebilirsiniz.
Paket raf ndaki havaland rma yuvalar
Paket raf nda bulunan bagaj bölmesi
havaland rma yuvalar n giysiler veya ba ka
nesnelerle engellemeyiniz.
Yo unla ma
S cak hava ko ullar nda iklimlimlendirme sisteminde olu an yo u ma nedeniyle arac n alt na
su damlayabilir. Bu normaldir.
ST
Klima kumandas
Manuel klima kumandas , Klima
Kumanda paneli
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Fan
Lç hava dola m
Buz çözücü
Hava da l m
Klima Aç k/Kapal
Is tmal ön sol koltuk
Is tmal ön sa koltuk
Arka cam ve kap aynas rezistanslar
S cakl k
Menüler
2. Devridaim
1. Fan
Topuz dü meyi çevirerek fan
h z n yükseltiniz ya da
dü ürünüz.
E er topuz dü me saatin aksi
yönünde çevrilirse ve
gösterge ekran ndaki fan
belirtisi sönerse, fan ve klima kapat l r.
Gösterge, fan sembolünü ve OFF ibaresini
gösterir.
Lç hava dola m , iç kabine
kötü hava, egzoz dumanlar
vs. almamak için
kullan labilir. Yolcu bölmesindeki hava devridaim
yapt r l r. Bu fonksiyon
seçildi inde arac n içine d ar dan hava girmez.
Lç hava dola m (klima sistemiyle birlikte )
s cak havada kabinin içini daha çabuk serinletir.
Arac n içindeki hava çok uzun süre
dola t r l rsa, camlar n bu ulanma tehlikesi
vard r.
Zamanlay c
Zamanlay c fonksiyonu, devridaim fonksiyonu
seçildi inde buz, bu ulanma ve kirli hava
SU
Klima kumandas
riskini en aza indirir. Fonksiyonun nas l
devreye sokulaca n ve devreden
ç kart laca n ö renmek için bkz. Ki isel
Tercihler, bkz. sayfa 63. Buz Çözücüyü (3)
seçti inizde devridaim fonksiyonu her zaman
devre d b rak l r.
3. Buz çözücü
Ön cam ve yan camlardaki
bu ulanma ve buzlanmay
çabucak yok eder.
• Hava, camlara yüksek fan
h z nda yönlendirilir.
• Fonksiyon devredeyken, rezistans
dü mesindeki LED yanar. Klima sistemi en
yüksek nemden ar nd rmay sa lar.
• Hava devridaim yapmaz.
4. Hava da l m
Hava da t m dü melerine
bas larak, hava ak camlara,
panjurlara veya zemine
da t labilir.
Klima kumanda panelinin
üzerindeki göstergedeki
sembol ve LED hangi fonksiyonun seçilmi
oldu unu belirtir.
Tabloya bak n z, bkz. sayfa 73.
5. Klima Aç k/Kapal
ON (AÇIK): Klima devrededir.
OFF (KAPALI): Klima devre
d d r. Buz çözücü (3)
seçildi inde klima daima
devrededir.
9. S cakl k
Hem sürücü hem de yolcu
taraf için so utma veya
s tmay seçiniz.
6 ve 7. Is tmal ön koltuklar
(belirli pazarlarda iste e ba l
olarak)
– Yüksek s seviyesi
Tu a bir kez bas n z - her iki
LED yanar.
– Dü ük s seviyesi
Tu a iki kez bas n z - bir LED yanar.
– Is tma kapal
Tu a üç kez bas n z - hiç bir LED yanmaz.
8. Arka cam ve kap aynas buz çözücüleri
Arka cam ve kap
aynalar ndaki bu ulanma ve
buzlanmay çabucak yok
etmek için s tma kullan l r.
Anahtara bir kez bas l rsa
arka cam ve kap aynalar n n
ayn anda bu ular çözülür. Anahtardaki bir
LED yan yorsa fonksiyon devrededir.
Yakla k 6 dakika sonra kap aynalar otomatik
olarak devreden ç kar l r. Arka cam
yakla k 12 dakika sonra devreden ç kar l r.
SV
Klima kumandas
Elektronik klima kumandas , (ECC) (iste e ba l )
Kumanda paneli
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
TM
Auto
Fan
Lç hava dola m /Hava kalitesi sistemi
Buz çözücü
Hava da l m
Klima - AÇIK/KAPALI (ON/OFF)
Is tmal ön sol koltuk
Is tmal ön sa koltuk
Arka cam ve kap aynas rezistanslar
S cakl k
Menüler
1. AUTO
AUTO fonksiyonu, istenilen
s cakl korumak için klima
kumandas n otomatik olarak
yönetir.
AUTO (OTOMATLK)
fonksiyonu s tma, iklimlendirme, fan h z , devridaim ve hava da t m
kontrolünü sa lar. Bir ya da daha fazla manuel
fonksiyonu seçerseniz, di er fonksiyonlar
otomatik olarak kumanda edilmeye devam
eder. AUTO dü mesi aç kken bütün manüel
ayarlar devre d kal r. Ekranda
AUTO CLIMATE (OTOMATLK KLLMA)
mesaj görüntülenir.
2. Fan
Topuz dü meyi çevirerek fan
h z n yükseltiniz ya da
dü ürünüz. AUTO
(OTOMATLK) seçili ise fan
h z otomatik olarak ayarlan r
ve daha önce ayarlanan fan
h z devreden ç kart l r.
D KKAT! E er topuz dü me saatin aksi
yönünde çevrilirse ve gösterge ekran ndaki fan
belirtisi sönerse, fan ve klima kapat l r.
Gösterge, fan sembolünü ve OFF ibaresini
gösterir.
Klima kumandas
3. Devridaim
Lç hava dola m , iç kabine
kötü hava, egzoz, vs.
almamak için kullan labilir.
Yolcu bölmesindeki hava
devridaim yapt r l r. Bu
fonksiyon seçildi inde arac n
içine d ar dan hava girmez. Arac n içindeki
hava çok uzun süre dola t r l rsa, camlar n iç
taraf nda bu ulanma tehlikesi vard r.
Zamanlay c
Zamanlama fonksiyonu, devridaim fonksiyonu
seçildi inde buz, bu ulanma ve kirli hava
riskini en aza indirir. Fonksiyonun nas l
devreye sokulaca n ve devreden
ç kart laca n ö renmek için bkz. Ki isel
Tercihler, bkz. sayfa 63.
D KKAT! Buz çözücü (4) seçildi inde,
devridaim her zaman devreden ç kart l r.
3. Hava kalitesi sistemi (iste e ba l )
(devridaim ile ayn tu )
Hava kalitesi sistemi bir çoklu
filtre ile bir sensörden
ibarettir. Filtre, gazlar ve
paçac klar ay rarak yolcu
kabinine koku ve kirli hava
giri seviyesini azalt r. Hava kalite sensörü
d ar da kirli hava tespit etti inde, hava giri leri
kapan r ve kabin içindeki hava dola t r l r.
Hava kalite sensörü etkin oldu unda
dü medeki ye il LED (A) yanar.
Hava kalite sensörünün devreye sokulmas :
• Hava kalite sensörünü devreye sokmak için
AUTO dü mesine (1) bas n z (normal
ayar).
Ya da:
Devridaim dü mesine arka arkaya basarak üç
fonksiyon aras nda geçi yap n.
• Hava kalite sensörü devrede - LED (A)
yanar.
• S cak havada so utmaya gerek
duyulmad ndan, devridaim devrede de il
– LED yanmaz.
• Devridaim devrede - LED (M) yanar.
A a dakileri akl n zdan ç karmay n:
• Kural olarak hava kalite sensörü her zaman
devrede olmal d r.
• Lç hava dola m , bu ulanmadan kaç nmak
için so uk havalarda k s tl uygulan r.
• Cam içleri bu ulanmaya ba lad nda, hava
kalite sensörünü devreden ç kart n z.
• Ön, yan ve arka camlara ait rezistans
fonksiyonu, camlar n bu ulanmas n
önlemek için de kullan labilir.
4. Buz çözücü
Ön cam ve yan camlardaki
bu ulanma ve buzlanmay
çabucak yok eder. Hava,
camlara yüksek fan h z nda
yöneltilir. Fonksiyon devredeyken, Buz çözücü
dü mesindeki LED yanar. Klima sistemi en
yüksek nemden ar nd rmay sa lar. Hava
devridaim yapmaz.
5. Hava da l m
Hava da t m dü melerine
bas larak, hava ak camlara,
panjurlara veya zemine
da t labilir.
Klima kumanda panelinin
üzerindeki göstergedeki
sembol ve LED hangi fonksiyonun seçilmi
oldu unu belirtir.
Tabloya bak n z, bkz. sayfa 73.
6. Klima – AÇIK/KAPALI (ON/OFF)
ON LED’i yand nda iklimlendirme sistemi otomatik
olarak sistem taraf ndan
kumanda edilir. Bu yolla
gelen hava yeterli oranda
serinletilir ve nemi al n r.
OFF LED yand nda, klima sistemi daima
devreden ç kart l r. Di er fonksiyonlar hala
otomatik olarak kumanda edilmektedir. Buz
TN
Klima kumandas
Elektronik klima kumandas , (ECC) (iste e ba l )
çözücü (4) seçildi inde, klima sistemi azami
nem almaya göre ayarlan r.
s tmas ise yakla k 12 dakika sonra devreden
ç kart l r.
7 ve 8. Is tmal ön koltuklar
(belirli pazarlarda iste e ba l
olarak)
10. S cakl k ayarlay c
Sürücü ve yolcu
taraflar ndaki s cakl k
de erleri birbirinden
ba ms z olarak ayarlanabilir.
Ön koltu un s tmas n
devreye sokmak için:
– Yüksek s seviyesi:
Dü meye bir kez bas n z - her iki LED
yanar.
– Dü ük s seviyesi:
Dü meye iki kez bas n z - bir LED yanar.
– Is tma kapal :
Dü meye üç kez bas n z - hiçbir LED
yanmaz.
9. Is tmal arka cam ve kap aynalar
Arka cam ve kap
aynalar ndaki bu ulanma ve
buzlanmay çabucak yok
etmek için s tma kullan l r.
Dü meye bir kez bas l rsa
arka cam ve kap aynalar n n
ayn anda bu ular çözülür. Dü medeki bir
LED yan yorsa fonksiyon devrededir.
Yakla k 6 dakika sonra kap aynalar s tmas
otomatik olarak devreden ç kart l r. Arka cam
TO
Tek taraf devreye sokmak
için dü meye bir kez bas n.
Di er yan devreye sokmak için tekrar bas n. Lki
taraf da devreye sokmak için dü meye üçüncü
kez bas n.
Devreye sokulan taraf, dü me üzerindeki ve
klima kumanda panelinin yukar s ndaki göstergedeki bir LED ile belirtilir.
Araç çal t r ld
nda, önceki ayarlar kullan l r.
D KKAT! Lstenilen gerçek s cakl k de erinden
daha yüksek veya daha dü ük bir s cakl k
seçilerek s tma veya so utma h zland r lamaz.
Klima kumandas
Hava da l m
Hava da l m
Hava da l m
Hava ak m camlara
do ru. Hava ak n n bir
k sm ön gö üs
havaland rma
panjurlar na do ru. Araç
içi hava dola m olmaz.
Klima her zaman devrededir.
Hava ak ön ve yan
camlara do ru. Hava
ak n n bir k sm ön
gö üs havaland rma
panjurlar na do ru
Kullan m:
Buzlanma ve
bu ulanmay
çabucak gidermek
için
Hava da l m
Hava ak zemine ve
camlara do ru
Hava ak n n bir k sm
ön gö üs havaland rma
panjurlar na do r.
Kullan m:
So uk ve nemli bir
iklimde konforlu
artlar ve iyi buz
çözmeyi sa lamak
için
So uk ve nemli bir
iklimde bu u ve
buzlanmay önlemek
için (Dü ük fan h z
için de ildir)
Hava ak m zemine
do ru ve ön panel hava
panjurlar ndan
D hava s cakl n n
dü ük oldu u güne li
havalarda
Hava ak m camlara
do ru ve ön panel hava
panjurlar ndan
S cak, kuru bir
iklimde iyi so utma
sa lamak için
Hava yere do ru yönlendirilir. Hava ak n n bir
k sm yere ve ön
gö üsteki havaland rma
panjurlar na do ru
Ayaklar s tmak için
Ön panel hava
panjurlar ndan ba ve
gö se do ru hava ak m
S cak bir iklimde
yeterli so utma
sa lamak için
Hava ç k pencerelere
do ru, ön panel hava
panjurlar ndan zemine
do ru
So uk ya da s cak,
kuru havada, ayaklara
daha serin veya üst
gövdeye daha l k
hava sa lamak için
TP
Klima kumandas
Yak tla çal an park s t c s (iste e ba l )
park s t c s n n maksimum çal ma süresi
60 dakikad r.
UYARI!
Benzinli ve dizel s t c lar kullan ld
arac n d ar da olmas gereklidir.
nda
UYARI!
Is t c lar hakk nda genel bilgi
Park s t c s derhal çal t r labildi i gibi,
ZAMAN. 1 ve ZAMAN. 2 kullan larak iki
farkl ba lama zaman da ayarlanabilir.
Ba lama zaman arac n s t lm ve haz r
durumda olmas gereken zamana kar l k dü er.
Arac n elektronik sistemi d hava s cakl n
esas alarak ba lama zaman n hesaplar. D
hava s cakl 25 °C de erini a arsa, s t c
çal maz. –10 °C ve daha dü ük s cakl klarda,
TQ
Yak t almaya ba lamadan önce yak tla
çal an s t c y kapat n z. Saç lan yak t
egzoz gazlar n n s cakl yla tutu abilir.
Bilgi ekran ndan s t c n n kapal oldu unu
kontrol ediniz. (Ek s t c çal rken, bilgi
ekran nda PRK.ISIT. AÇ mesaj görüntülenir.)
Yak t doldurma kapa
üzerindeki uyar etiketi
UYARI!
Benzinli ve dizel s t c lar kullan ld
arac n d ar da olmas gereklidir.
nda
Klima kumandas
Is t c n n devreye sokulmas
– Arac n kullan laca zaman giriniz. Saat ve
dakika girmek için RESET (C) dü mesine
bas n z.
– Zamanlay c devreye girene dek RESET
dü mesine bas n z ve bas l tutunuz.
E imli yüzeye park etme
Arac n z dik bir yoku a park ederseniz, park
s t c s na yak t sa lanabilmesi için arac n
önünün yoku a a bakt ndan emin olun.
Direk ba latma
– DLREKT BA[LAT’a gelmek için ayar
dü mesini (B) kullan n z.
– ON (AÇIK) ve OFF (KAPALI) seçeneklerine eri mek için SIFIRLA (C)
dü mesine bas n.
– ON konumunu seçin. Is t c 60 dakika
çal acakt r. Motor so utucusunun s cakl
30 ºC’ye eri ti inde yolcu kabininin
s t lmas na ba lan r.
Is t c n n an nda durdurulmas
– DLREKT BA[LAT’a gelmek için ayar
dü mesini (B) kullan n z.
– ON (AÇIK) ve OFF (KAPALI) seçeneklerine eri mek için SIFIRL (C) dü mesine
bas n.
– OFF’u seçin.
D KKAT! Araç, park s t c s çal r durumdayken çal t r labilir ve kullan labilir.
Akü ve benzin
Akü arj yeterli de ilse veya benzin seviyesi
çok dü ükse, park s t c s otomatik olarak
kapat lacakt r. Bilgi ekran nda bir mesaj
görüntülenir. READ dü mesine (A) basarak
mesaj onaylay n z.
Önemli!
Araç k sa mesafelerde kullan l yorsa, park
s t c s n n s k çal t r lmas akünün
bo almas na ve motorun çal t r lmas n n
zorla mas na yol açabilir. Is t c düzenli
olarak kullan l yorsa, alternatörün aküyü
arj etmesine zaman tan mak amac yla, araç
s t c çal t r ld nda oldu u gibi ayn
ekilde sürülebilir.
– RESET (SIFIRLA) dü mesine basarak
yan p sönen dakika ayar na ilerleyiniz.
– Ayar dü mesini döndürerek istenen
dakikaya ayarlay n z.
– Ayar onaylamak için RESET (SIFIRLA)
dü mesine bas n z.
– Zamanlay c y devreye sokmak için RESET
(SIFIRLA) dü mesine bas n z. ZAMAN. 1
ayarland ktan sonra, ZAMAN. 2 de ikinci
bir çal t rma zaman ayarlanabilir. Buna
ayar dü mesi ile eri iniz. Alternatif
çal t rma zaman ZAMAN. 1’deki gibi
ayarlan r.
ZAMAN. 1 ve 2’nin ayarlanmas
Güvenlik sebeplerinden dolay arka arkaya
birkaç gün için de il, yaln zca sonraki 24 saat
için zaman ayarlamas yapabilirsiniz.
– ZAMAN görünene dek ayar dü mesini
döndürünüz.
– RESET (SIFIRLA) dü mesine basarak
yan p sönen saat ayar na ilerleyiniz.
– Ayar dü mesini döndürerek istenen saate
ayarlay n z.
TR
Klima kumandas
Yak tla çal an s t c (iste e ba l )
Ekrandaki mesajlar
ZAMAN. 1, ZAMAN. 2 ve DLREKT BA[LAT
devreye sokuldu unda, kombine gösterge
panelindeki bilgi sembolü yanar ve bilgi
ekran nda aç klay c bir mesaj görüntülenir.
Sürücü anahtar kontaktan ç kar p arac terk
ederken, gösterge hangi zamanlay c n n
devrede oldu unu gösterir.
Saat/zamanlay c
Is t c daki süreleri programland ktan sonra
arac n saati s f rlan rsa, seçilmi süreler iptal
edilecektir.
lave s t c (dizel)
(baz pazarlar)
So uk havalarda, yolcu bölmesinde do ru
s cakl a ula mak için ek s t c dan ilave s
gerekebilir.
Llave s gerekti inde ek s t c , motorun
çal yor olmas ko uluyla otomatik olarak
devreye girer. Do ru s cakl a ula ld nda
veya motor durduruldu unda otomatik olarak
kapan r.
TS
ç donan m
Ön koltuklar
ç ayd nlatma
ç kabindeki e ya bölmeleri
Arka koltuk
Bagaj bölmesi
78
80
82
84
86
TT
ç donan m
Ön koltuklar
5.
Koltuk arkal yat kl : El çark n
döndürünüz.
6. Elektrikli koltuklar için kontrol paneli
(iste e ba l ).
Bu kontroller (2) ve (3) tüm koltuk modellerinde mevcut de ildir.
UYARI!
Sürücü koltu u konumu kesinlikle arac
sürerken de il, yola ç kmadan önce
ayarlanmal d r.
Koltu un konumuna sabitlendi ini kontrol
edin.
Oturma konumu
Ön koltuk arkal
Sürücü ve yolcu koltuklar en uygun oturma ve
sürü konumlar na ayarlanabilir.
Uzun yükler için yer kazanmak amac yla, yolcu
koltu u arkal öne do ru katlanabilir.
1.
– Koltu u mümkün oldu unca arkaya do ru
itiniz.
– Koltuk arkal n 90 derece dik konuma
getiriniz.
– Öne do ru katlarken, koltuk arkal n n
arkas ndaki mandallar kald r n z.
2.
3.
4.
TU
Lleri/geri: Direksiyon simidine ve
pedallara olan mesafeyi ayarlamak için
kolu kald r n z. Konumu de i tirdikten
sonra koltu un kilitlendi ini kontrol
ediniz.
Koltuk minderinin ön kenar n kald rma/
indirme: A a /yukar hareket ettirin
(yolcu taraf iste e ba l ).
Koltu u kald rma/indirme: A a /yukar
hareket ettirin (yolcu taraf iste e ba l ).
Bel deste i (iste e ba l , yolcu taraf ),
direksiyonu çeviriniz.
n n indirilmesi
ç donan m
Bellek fonksiyonlu koltuklar (iste e ba l )
1. Koltuk ayar , Program 1
2. Koltuk ayar , Program 2
3. Koltuk ayar , Program 3
4. Önceden ayarl konumlar n belle e
saklanmas
Bellekte üç konum saklanabilir. Koltu u
ayarlad ktan sonra, M (4) dü mesine bas n ve
bas l tutun ve sonra (1) dü mesine bas n.
Bellek dü meleri (2) ve (3) kullan larak daha
ba ka ayarlar da bellekte saklanabilir.
Ön ayarl konumlar n ayarlanmas
Elektrikli koltuk (iste e ba l )
Haz rl klar
Koltuk normal olarak, kontak anahtar I veya II
konumunda iken ayarlan r. Anahtar veya
uzaktan kumanda ile kap aç ld ktan sonra
10 dakika içinde de ayarlanabilir. Kap
kapal ysa ve kontak anahtar kontakta de ilse
veya 0 konumundaysa, ayarlar kap
kapat ld ktan sonra 40 saniye içinde yap labilir.
Uzaktan kumandadaki haf za fonksiyonu
Uzaktan kumanda, de i en koltuk ayarlar ile
ilgili araç depolama bilgilerini açmak için
kullan l r. Arac açmak için ayn uzaktan
kumandaya bas l r ve de kap iki dakika içinde
aç l rsa, sürücü koltu u haf zaya kay tl
konuma geri dönecektir.
Acil durdurma
Koltuk yanl l kla hareket etmeye ba larsa,
durdurmak için dü melerden birine bas n.
UYARI!
Konumu ayarlarken koltu un önünde,
arkas nda veya alt nda herhangi bir engel
olmamas n sa lay n z.
Arka koltukta oturan yolcular n
s k mamas na dikkat ediniz.
S k ma tehlikesini önlemek için, çocuklar n
dü melerle oynamalar na izin vermeyiniz.
Koltuk duruncaya kadar bellek
dü melerinden (1), (2) veya (3) birine bas n z
ve bas l tutunuz. Dü meyi b rak rsan z,
güvenlik nedeniyle koltuk derhal durur.
Koltuk ayar
A a daki ayarlar (5), (6) ve (7) dü meleri ile
yap labilir:
5. Koltuk arkal yat kl
6. Koltuk ileri/geri ve yukar /a a
7. Koltuk minderi üstü/alt n n ön kenar
Elektrikli motorlar sadece teker teker
çal t r labilir. Elektrikli koltuklar herhangi bir
yabanc maddeyle engellendiklerinde devreye
giren bir a r yük koruma sistemine sahiptirler.
Böyle bir durumda, konta kapat n z
(anahtar 0 konumunda) ve koltu u tekrar
ayarlamadan önce 20 saniye kadar bekleyiniz.
TV
ç donan m
ç ayd nlatma
• Aç k – sol tarafa bas ld nda, yolcu
bölmesi ayd nlatmas yanar.
Otomatik ayd nlatma
Dü me (2) nötr konumdayken, iç ayd nlatma
dü meleri otomatik olarak yanar ve söner.
Resme bak n z.
A a daki durumlarda
yan k kal r:
Ön koltuk ayd nlatmas
1. Sol taraf ayd nlatmas
2. Dü me
3. Sa taraf ayd nlatmas
Yolcu bölmesinin ön bölümünün
ayd nlat lmas , tavan konsolundaki dü melerle
kontrol edilir.
Dü menin (2), yolcu bölmesi ayd nlatmas için
üç konumu vard r:
• Kapal – Sa tarafa bas ld nda, yolcu
bölmesi ayd nlatmas kapan r.
• Nötr konum – Kap aç ld nda yolcu
bölmesi lambas yanar ve kap
kapat ld nda söner. Ayd nlatma azaltma
fonksiyonu devrededir.
UM
k yanar ve 30 saniye
• Arac n kilidini anahtar veya uzaktan
kumanda ile d ar dan açarsan z.
• Motor stop etmi ve kontak anahtar 0
konumuna getirilmi ise.
A a daki durumlarda k yanar ve be dakika
yan k kal r:
• Kap lardan biri aç ksa.
• Ayd nlatma kapal ysa.
A a daki durumlarda iç ayd nlatma söner:
• Motor çal t r ld nda.
• Arac n kilidini anahtar veya uzaktan
kumanda ile d ar dan kaparsan z.
Lç ayd nlatma, motor durdurulduktan be
dakika sonra otomatik olarak söner. Anahtar 0
konumuna getirildikten sonraki 30 dakika
içinde dü me 2’ye k saca bas larak iç
ayd nlatma aç labilir veya kapat labilir.
Programlanm zamanlar Ki isel Tercihler
bölümündeki talimatlara göre de i tirilebilir.
Bkz. s. 59.
Arka koltuk ayd nlatmas
Lambalar ilgili dü melere bas larak aç l p
kapat labilir. Motor kapat ld ktan on dakika
sonra, ayd nlatma otomatik olarak söner.
ç donan m
Makyaj aynas 1
Lamba, kapak kald r ld
yanar.
1.
nda otomatik olarak
Belirli pazarlarda iste e ba l d r.
UN
ç donan m
ç kabindeki e ya bölmeleri
UO
ç donan m
E ya bölmeleri
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
E ya saklama cebi (ayr ca ön koltuk
minderinin ön kenar nda).
Kap paneli bölmesi.
Bilet klipsi.
Torpido gözü.
Çöp sepeti (aksesuar).
Yük bölmesi ve bardak tutucu.
Yük bölmesi ve bardak tutucu.
Önemli!
Telefon seti merkezi konsolun sa na monte
edilirse, çöp sepeti (5) monte edilmemelidir.
UYARI!
Ani fren s ras nda yaralanmaya yol açabilecek sert, keskin veya a r e yalar n etrafta
rasgele bulunmamas na ya da ç k nt
yapmamas na dikkat edin.
Büyük ve a r e yalar her zaman emniyet
kemeriyle veya yük tespit kay lar ile
ba lanmal d r.
Torpido gözü
Kullan c el kitab ve haritalar burada muhafaza
edilebilir. Bozuk para, kalem ve yak t kartlar
için de tutucular mevcuttur. Torpido gözü
sadece uzaktan kumandadaki ç kar labilir
anahtar dili kullan larak kilitlenebilir. Anahtar
ile ilgili daha fazla bilgi için, bkz. sayfa 88.
Taban paspaslar (iste e ba l )
Volvo, arac n z için özel olarak üretilmi
edilmi dö eme paspaslar sunmaktad r. Bunlar,
sürücü taraf ndaki pedallar n alt na
kaymayacak ve s k mayacak ekilde dö eme
üzerindeki klipsler ile gerekti i gibi sabitlenmelidir.
UP
ç donan m
Arka koltuk
Önemli!
Ba destekleri yük yüklerken ç kar lmazsa
hasar görebilir. A r yükler için orta ba
deste i de ç kar lmal d r.
Arka orta koltuk ba deste i
Tüm ba l klar, yolcunun boyuna uyacak ekilde
dikey olarak ayarlanabilir. Ba l n üst kenar ,
kafan n arka k sm n n ortas ile hizalanmal d r.
Gerekirse ba l yükseltiniz. Ba l alçaltmak
için, sa direkteki dü meye bas p ayn anda
ba l a a bast r n z.
Ba l ç kartmak için, sa direkteki dü meye
bas p ayn anda ba l kald r n z.
UQ
Arka koltuk katlanmas
Arka koltuk arkal klar , uzun cisimleri ta may
kolayla t rmak için birlikte veya ba ms z
olarak öne do ru yat r labilir. Koltuk
arkal klar n a a ya veya yukar ya katlarken
emniyet kemerlerinin hasar görmemesi için,
kemerler tutma sap çengeline as lmal d r.
– Koltuk arkal klar n indirmeden veya
kald rmadan önce, emniyet kemerlerini
kancalara as n.
– Koltuk minderini öne yat rmak için koltuk
minderinin arka kenar n (1) kald r n z.
ç donan m
UYARI!
Koltuk arkal n kald rd n zda, emniyet
kemerini kancadan ç karmay unutmay n z.
Koltuk arkal
n n alçalt lmas
– Koltuk arkal n serbest b rakmak için,
kilitleme (2) mandal n yukar ve ileri do ru
çekin. Kilit mandallar üzerindeki k rm z
i aret, koltuk arkal n n art k kilitli
konumda olmad n belirtir.
– Koltuk arkal n (3) öne do ru yar m
katlay n ve ba deste ini ç kar n. Orta
koltu un ba deste i tam olarak alçalt lm
veya ç kar lm olmal d r.
– Ba desteklerini, yükseltilmi koltuk minderinin alt ndaki (4) plastik kovanlara
yerle tiriniz.
D KKAT! Koltuk arkal kald r ld nda,
k rm z gösterge art k görünmemelidir.
Görünürse, koltuk arkal yerine kilitlenmemi tir.
UR
ç donan m
Bagaj bölmesi
Yük tutma ba lant halkalar
Bagaj bölmesindeki elektrik prizi
Torba tutucusu (iste e ba l )
Yük tutma ba lant halkalar , bagaj bölmesindeki e yalar sabitlemek için kay lar veya
a lar ba lamak için kullan l r.
Elektrik soketine ula mak için örtüyü katlay n.
Bu soket, konta n aç k ya da kapal
olmas ndan ba ms z olarak çal r. Kontak
kapal ysa ve sokete 0,1 A’den fazla güç tüketen
bir cihaz tak lm sa, bilgi ekranda bir uyar
mesaj görünür. Akünün bo almas tehlikesi
nedeniyle, kontak kapal yken bu soketi kullanmaktan kaç n n.
Torba tutucusu, al veri torbalar n yerinde
tutar, devrilmelerini ve içindekilerin dökülmesini önler.
US
– Bagaj bölmesindeki kapa aç n z.
– Al veri torbalar n kay la sabitleyiniz.
Kilitler ve alarm
Anahtar dilli uzaktan kumanda
Anahtars z çal t rma (iste e ba l )
Kilitleme ve açma
Çocuk güvenlik kilitleri
Alarm (iste e ba l )
88
91
93
95
96
UT
Kilitler ve alarm
Anahtar dilli uzaktan kumanda
Uzaktan kumanda
4.
Araçta iki uzaktan kumanda vard r. Bunlar
kontak anahtar olarak da çal rlar. Uzaktan
kumandalarda sürücü kap s ve torpido
gözünün elle kilitlenmesi ve aç lmas için
sökülebilir metal anahtar vard r. Anahtar
kodunu içeren ayr bir etiket vard r. Bu etiketi
güvenli bir yerde saklay n. Yeni anahtar sipari
ederken onu daima yetkili bir Volvo servisine
götürünüz. En fazla alt uzaktan kumanda/
anahtar programlanabilir ve kullan labilir.
Bagaj kapa – Sadece bagaj kapa n n
kilidini açmak için dü meye bir kez
bas n z.
Panik fonksiyonu – Acil durumlarda
dikkat çekmek için kullan l r. K rm z
dü meye bas l r ve süreyle bas l tutulursa
veya üç saniye içinde iki kez bas l rsa,
sinyal lambalar ve korna devreye girer.
Bu fonksiyon en az be saniye boyunca
aktif kald ktan sonra ayn dü me
kullan larak devreden ç kar labilir. Bu
fonksiyon 30 saniye sonra otomatik olarak
devreden ç kar.
5.
Uzaktan kumandan n kaybedilmesi
Bir uzaktan kumanday kaybederseniz, arac ve
di er uzaktan kumanday yetkili bir Volvo
servisine götürünüz. H rs zl n önlenmesi
amac yla, kaybedilen uzaktan kumandan n
kodu sistemden silinmelidir.
mmobilizer
Uzaktan kumandalarda kodlanm çipler
bulunur. Kod, kontaktaki okuyucu (al c )
taraf ndan kabul edilmelidir. Arac n
çal t r labilmesi için uzaktan kumandan n ve
kodun do ru olmas gereklidir.
UU
Uzaktan kumanda fonksiyonlar
Önemli!
1.
Uzaktan kumandan n özellikle dar k sm
hassast r - burada çip bulunmaktad r. Çip
hasar gördü ünde araç çal t r lamaz.
2.
3.
Kilitleme – Tüm kap lar ve bagaj
kapa n kilitler. Camlar ve aç l r tavan
kapatmak için bas n z ve bas l tutunuz.
Açma – Tüm kap lar ve bagaj kapa n
açar. Camlar açmak için bas n z ve bas l
tutunuz.
Yakla ma ayd nlatmas – Arac n za
yakla rken:
Lç ayd nlatmay , pozisyon/park
lambalar n , plaka lambas n ve kap
aynalar ndaki (iste e ba l ) lambalar
açmak için uzaktan kumanda üzerindeki
sar dü meye bas n z. Lambalar 30, 60
veya 90 saniye sonra otomatik olarak
söner. Lstenen gecikme süresini ayarlamak
için, bkz. sayfa 64.
Ç kar labilir anahtar
Bu özellik, arac servise veya bir otele
b rak l rken kullan l r. Uzaktan kumanda, araç
sahibinin muhafaza etti i ç kar labilir anahtar
olmaks z n verilir.
Torpido gözü ve bagaj bölmesine eri im
uzaktan kumandadaki anahtar kullan larak
engellenebilir1. Bu, uzaktan kumandan n
sadece kap lar açabilece i ve arac n sürülebilece i anlam na gelir.
1.
Sadece belirli pazarlarda
Kilitler ve alarm
Anahtar n ç kar lmas
Anahtar uzaktan kumandadan ç karmak için:
– Anahtar (2) d ar çekerken, yay yüklü
mandal (1) kayd r n.
Anahtar n sokulmas
Anahtar uzaktan kumandaya geri koyarken
dikkatli olun.
– Uzaktan kumanday , eni dar olan uç a a da
olacak ekilde tutun ve anahtar yuvas na
geçirin.
– Anahtar yava ça bast rarak yerine kilitleyin. Bir "t k" sesi duyulmal d r.
1.
2.
Aktif kilitler, uzaktan kumanda
Aktif kilitler, anahtar dili
1
Servis kilidi
Torpido gözünün kilitlenmesi: Anahtar saat
yönünde 90 derece çeviriniz.
Uzaktan kumanda pili zay f
Pil biterek tam olarak fonksiyonunu
yapamayaca bir noktaya gelmeye
ba lad nda, ekranda bilgi sembolü ve
UZAKTAN AKÜ DÜ[ÜK VOLTAJ mesaj
görülür.
Servis kilidi: Anahtar saatin aksi yönde
180 derece çeviriniz. Bu ayn zamanda bagaj
kapa n da kilitler ve art k bagaj kapa
uzaktan kumanda ile aç lamaz (bilgi ekran nda
bir mesaj görüntülenir).
1.
Sadece belirli pazarlarda
UV
Kilitler ve alarm
Anahtar dilli uzaktan kumanda
– Pili (2) ç kar n ve de i tirin. Pile ve temas
yüzeylerine parmaklar n zla dokunmamaya
çal n z.
– Kapa tekrar tak n ve kapamak için
vidalay n.
– Anahtar yerine bast r n z.
Eski pilin çevre dostu yöntemlerle bertaraf
edilmesini sa lay n z.
Uzaktan kumanda pilinin
de i tirilmesi
Kilitler uzaktan kumanda sinyalinin normal
uzakl ktan verilmesine ra men, s k s k
reaksiyon göstermemeye ba larsa, pilin
de i tirilmesi gerekir (CR 2032 tipi, 3 volt).
– Anahtar çekiniz.
– Anahtarl k a a ya do ru olacak ekilde
uzaktan kumanday yerle tiriniz ve küçük
bir tornavida kullanarak viday (1)
ç kar n z.
– Örtüyü ç kar n z.
– Pilin + ve – kutuplar n n kapa n iç
k sm ndaki konumlar na dikkat ediniz.
VM
Kilitler ve alarm
Anahtars z çal t rma (iste e ba l )
Anahtars z kilit ve ate leme sistemi
Anahtars z çal t rma sistemi, bir anahtara
gerek olmaks z n arac n aç lmas na,
çal t r lmas na ve kilitlenmesine imkan verir.
Sadece uzaktan kumanday cebinizde veya
çantan zda bulundurmal s n z.
Sistem, örne in bir elinizde al veri torbalar
ve di erinde çocuk varken, arac n daha kolay ve
daha rahat aç lmas n sa lar. Sizi, uzaktan
kumanday aramaktan ve ç karmaktan kurtar r.
Lki uzaktan kumanda, anahtars z kullanma
özelli ini birle tirir. Daha fazlas n sipari
edebilirsiniz. Anahtars z çal t rma sistemi, alt
adede kadar uzaktan kumanda bulundurabilir.
Uzaktan kumanda araçtan maksimum
1,5 m uzakl kta
Bir kap y veya bagaj kapa n açabilmek için,
uzaktan kumanda arac n kap kollar ndan veya
bagaj kapa ndan maksimum 1,5 m kadar
uzakta olmal d r. Resimdeki gri gölgeli alan,
sistem anteninin kapsad alan göstermektedir.
Birisi arac terk eder ve anahtars z çal t rman n
bir uzaktan kumanda setini yan nda götürürse,
bir uyar sinyali i itilirken, bilgi ekran nda da
bir uyar mesaj görünür. Uzaktan kumada
tekrar araca geri getirildi inde veya kontak
kadran I konumuna çevrildi inde, uyar mesaj
kaybolur. Uyar sadece, birisi bir kap y aç p
kapad ktan sonra anahtar kadran 1 veya 2
konumunda oldu unda verilir.
Uzaktan kumanda, a a daki eylemlerden
birinin ard ndan araca geri getirildi inde uyar
mesaj ve hat rlatma sinyali kaybolur.
• Bir kap aç l p kapanm t r
• Kontak kadran I konumuna çevrilmi tir
• READ (OKU) dü mesine bas lm t r.
Uzaktan kumanday araçta b rakmay n z
Anahtars z olarak çal an bir uzaktan kumanda
araçta b rak ld nda, arac kilitledi inizde
pasif konuma geçer. Yetkisiz hiçbir kimse
kap y açamaz. Ancak birisi zorlayarak araca
girer ve uzaktan kumanday bulursa, tekrar aktif
hale getirilerek kullan labilir.
VN
Kilitler ve alarm
Anahtars z çal t rma (iste e ba l )
Uzaktan kumanda fonksiyonunu engelleme
Elektromanyetik ekranlama veya alanlar,
anahtars z çal t rma sistemini engelleyebilir.
Bunu önlemek için:
Kilit dü mesine bas lmadan önce tüm kap lar
ve bagaj kapa kapat lm olmal d r. Aksi
takdirde kilitlenmeyeceklerdir.
Araç kilitlendi inde, kap lar n iç taraf ndaki
kilit dü meleri normal ekilde içeri çekilir.
Uzaktan kumanday araç telefonlar n n, metal
cisimlerin yan na veya örne in metal bir evrak
çantas n n içine koymay n z.
Anahtars z çal t rman n ki isel
ayarlar
Bununla birlikte engelleme meydana gelirse,
uzaktan kumanday ve anahtar normal ekilde
kullan n z. Bkz. sayfa 88.
Anahtars z çal t rma sistemi, ki isel gereksinimlerinize göre biçimlendirilebilir. Ki isel
ayarlar ile ilgili daha fazla bilgi için sayfa 64’ü
okuyun.
Kilit açma
Arac n kilidini:
– kap lardan birini koldan açarak veya
dü meye basmak suretiyle bagaj kapa n
açmak suretiyle açabilirsiniz.
Elektrikli koltuk (iste e ba l ) – haf za
fonksiyonlu uzaktan kumanda
Anahtars z çal t rma için uzaktan kumandaya
sahip bir kaç ki i araca binerse, sürücü koltu u
kap y ilk açan ki i için ayarlanacakt r.
Kilitleme
Tüm kap lar ve bagaj kapa n :
– Kap kollar n n birindeki kilit dü mesine
bas lmak suretiyle kilitler.
VO
Kilitler ve alarm
Kilitleme ve açma
Arac n d ar dan kilitlenmesi/
aç lmas
kilit dü meleri kullan larak tüm kap lar manüel
olarak kilitlenebilir. Kap kilidini içeriden
açmak ve kap y açmak için, kap kolunu iki kez
çekiniz.
Uzaktan kumanday kullanarak, tüm araç
kap lar n ve bagaj kapa n ayn anda kilitleyebilir ve açabilirsiniz. Sürücü kap s n n kilidi
anahtar dili ile de aç labilir.
UYARI!
Araç d ar dan kilitlendiyse, araç içinde
oturan ki iler kilitli kalabilir.
Tekrar otomatik kilitleme
Uzaktan kumandayla kilitlerin d ar dan
aç lmas ndan sonraki iki dakika içinde
kap lardan hiçbirinin veya bagaj kapa n n
aç lmamas durumunda bütün kilitler otomatik
olarak yeniden kilitlenecektir. Bu fonksiyon,
arac n yanl l kla kilitlemeden b rakmas n
engeller. Alarml araçlar için, bkz. sayfa 97.
Bagaj kapa n n aç lmas
Sadece bagaj kapa n açmak için:
– Uzaktan kumandadaki bagaj kapa
dü mesine bas n.
Bagaj kapa kapat ld nda tüm kap lar kilitlenirse, araç uzaktan kumada ile veya içeriden
kilitleninceye kadar bagaj kapa aç k olarak
kal r.
Arac n içeriden kilitlenmesi/
aç lmas
Kap kolundaki dü me kullan larak, tüm
kap lar ve bagaj kapa ayn anda kilitlenebilir
veya aç labilir.
Kilit açma
– Kilit dü mesinin üst k sm na bas n z. Ayn
zamanda yan camlar da açmak için bas l
tutunuz.
Kilitleme
– Kilit dü mesinin alt k sm na bas n z. Ayn
zamanda camlar ve aç l r tavan da
kapatmak için bas l tutunuz.
Kap lar , kilitleme dü mesini yukar çekerek
açmak mümkün de ildir. Bununla birlikte, ilgili
VP
Kilitler ve alarm
Kilitleme ve açma
Güvenlik kilitlerinin (Deadlock) ve
saptay c lar n geçici olarak devre
d b rak lmas
Birisi, kap lar d ar dan kilitlemi olarak arac n
içinde kalmak isterse, güvenlik kilidi devre d
b rak labilir.
– Anahtar konta a sokun, II konumuna ve
sonra I ya da 0 konumuna çeviriniz.
– Dü meye 1 bas n.
Araç bir alarma sahipse, hareket ve yana yatma
saptay c lar da devreden ç kar l r.
Bkz. sayfa 97.
Torpido gözü
Torpido gözü sadece uzaktan kumanda
üzerindeki ç kar labilir anahtar kullan larak
kilitlenip aç labilir.
– Anahtar saat yönünün aksine çeyrek tur
(90 derece) döndürerek torpido gözünün (1)
kilidini aç n z. Anahtar deli i, kilidi aç k
konumdayken dikeydir.
– Anahtar saat yönünde çeyrek tur
(90 derece) döndürerek torpido gözünü (2)
kilitleyiniz. Anahtar deli i, kilitli konumdayken yatayd r.
VQ
1.
2.
Saptay c lar n devreden ç kart lmas
Fonksiyon yok
Güvenlik kilidi (Deadlock)
fonksiyonu
Güvenlik kilidi fonksiyonu aç ld nda, kap lar
kilitlenmi lerse içeriden aç lamaz. Güvenlik
kilitleri (Deadlock) uzaktan kumanda ile
çal t r l rlar. Güvenlik kilitleri (Deadlock),
kap lar n kilitlenmesinden sonra 25 saniyelik
bir gecikmeye ayarlanm t r.
Araç sadece uzaktan kumanda kullan larak
güvenlik kilidinden aç labilir. Kap lar ayn
zamanda anahtarla d ar dan da aç labilir.
Dü medeki LED, araç anahtarla veya uzaktan
kumandayla kilitlenen kadar yanar. Anahtar
kontak anahtar nda oldu u sürece ekranda bir
mesaj görüntülenir. Konta n bir sonraki
aç l nda, saptay c lar devreden ç kart l r.
UYARI!
Deadlock kilit fonksiyonunu ilk kez devre
d b rakmadan önce arac n içinde kimsenin
kalmas na izin vermeyiniz.
Kilitler ve alarm
Çocuk güvenlik kilitleri
Elektrikli çocuk güvenlik kilitleri ve
elektrikli cam n devreden
ç kar lmas (iste e ba l )
Sürücü kap s ndaki dü meye bas n z. Bilgi
ekran nda bir mesaj görüntülenir.
Elektrikli çocuk güvenlik kilitleri
etkinle tirildi inde, arka cam dü meleri
devreden ç kar l r.
Çocuk güvenlik kilitlerini devreye sokunuz:
Sol arka kap daki manüel çocuk güvenlik kilidi.
Arka kap lardaki manüel çocuk
güvenlik kilitleri
Manüel olarak kilitlemek için: Çocuk güvenlik
kilitleri arka kap lar n arka kenarlar nda
bulunur ve bunlara ancak kap aç kken
eri ilebilir. Kilidi çevirmek ve böylece çocuk
güvenlik kilidini devreye sokmak veya
devreden ç karmak için anahtar kullan n z.
A. Kap lar içeriden aç lamaz.
B. Kap lar içeriden aç labilir.
Elektrikli çocuk güvenlik kilitleri dü mesi ve
arka elektrikli cam dü melerinin devreden
ç kar lmas .
UYARI!
Sürü esnas nda kilit dü melerini daima
yukar da tutunuz. Bu sayede bir kaza an nda
kurtarma ekiplerinin arac n içine çabuk
girebilmeleri sa lan r. Arka koltuklardaki
yolcular, çocuk güvenlik kilitleri devredeyse kap lar içeriden açamazlar.
– Kontak anahtar n I veya II konumuna
çevirin.
– Dü meye bas n. Dü medeki LED
yand nda, arka cam dü meleri devreden
ç kar l r.
Çocuk güvenlik kilitleri devreye sokuldu unda,
bilgi ekran nda bir mesaj görünür.
D KKAT! Elektrikli çocuk emniyet kilitleri
bulunan araçlarda, ayn zamanda manuel çocuk
kilitleri yoktur.
Çocuk güvenlik kilitleri devrede
Ekrandaki yaz l bir mesajla birlikte yanan bir
LED, kilitlerin devreye sokuldu unu belirtir.
Kap lar içeriden aç lamaz. Elektrikli camlar
yaln zca sürücü kap s ndaki kumandalarla
çal t r labilir.
VR
Kilitler ve alarm
Alarm (iste e ba l )
Alarm sistemi
D KKAT! Alarm sistemi elemanlar n
onarmaya veya üzerlerinde de i iklik yapmaya
kalkmay n z. Böyle giri imler sonucunda
sigorta ko ullar n ihlal edebilirsiniz.
Alarm devreye girdi inde, sürekli olarak tüm
alarm girdilerini izler.
Alarm a a daki durumlarda devreye girer:
• Bir kap , kaput veya bagaj kapa
aç ld nda.
• Kontakta onaylanmam bir anahtar
kullan ld nda veya kilit zorland nda.
• Yolcu bölmesinde hareket tespit edildi inde
(bir hareket detektörü tak l ysa).
• Araç kald r ld nda ya da çekildi inde
(e iklik dedektörü tak lm sa).
• Akü kablosu söküldü ünde.
• Sirenin ba lant lar n sökmeye çal an
olursa.
Alarm n çal t r lmas
– Uzaktan kumandadaki LOCK dü mesine
bas n. Arac n sinyal lambalar uzun bir
yan p sönme ile alarm n kuruldu unu ve
bütün kap lar n kapal oldu unu onaylar.
Alarm n devreden ç kar lmas
Ön paneldeki alarm LED’i
Ön paneldeki bir LED, alarm sisteminin
durumunu gösterir:
• LED yanm yor - alarm devrede de il.
• LED saniyede bir kez yan p sönüyor - alarm
devrede.
• LED, alarm n devreden ç kart lmas ndan
kontak aç lana kadar h zla yan p söner alarm çal t r lm t r.
Alarm sisteminde bir ar za varsa, bilgi
ekran nda bir mesaj belirir. Yetkili bir Volvo
servisine ba vurunuz.
Alarm sistemi do ru çal mazsa, arac yetkili
bir Volvo atölyesinde muayene ettiriniz.
VS
– Uzaktan kumandadaki UNLOCK
dü mesine bas n. Arac n sinyal lambalar
iki defa k sa süreli yan p sönmesi, alarm n
devre d edildi ini ve tüm kap lar n
kilidinin aç ld n onaylar.
Kilitler ve alarm
Alarm n otomatik olarak devreye
sokulmas
Alarm sinyalleri
Bu fonksiyon, istemeden, alarm aç k bir halde
b rakman z önler.
Alarm devreden ç kartt ktan sonraki iki dakika
içinde yan kap lardan veya bagaj kapa ndan
hiçbiri aç lmazsa (ve arac n kilitleri uzaktan
kumanda ile aç lmazsa), alarm otomatik olarak
tekrar devreye girer. Ayr ca araç da kilitlenir.
• 30 saniye süreyle bir siren sesi duyulur.
Sirende, araç aküsünün arj n n yetersiz
oldu u veya ba lant s n n ayr ld durumlarda kullan lmak üzere kendi pili vard r.
• Sinyal lambalar be dakika süresince veya
alarm devreden ç kar l ncaya kadar yan p
söner.
Tetiklenmi alarm n kapat lmas
Uzaktan kumanda çal m yor
– Uzaktan kumandadaki UNLOCK
dü mesine bas n.
Sinyal lambalar n n iki kez yan p sönmesiyle
teyit edilir.
Uzaktan kumanda bir nedenle çal mazsa,
alarm hala a a daki ekilde kapat labilir ve
araç çal t r labilir:
Alarm çal maya ba lad
nda:
– Sürücü kap s n anahtar kullanarak aç n z.
Alarm çal maya ba lar ve alarm sesi
duyulur.
– Uzaktan kumanday konta a yerle tirin.
Alarm devreden ç kar lm t r. Kontak
anahtar II konumuna çevrilinceye kadar,
alarm LED’i h zl bir ekilde yan p söner.
1.
2.
Saptay c lar n devreden ç kart lmas
Fonksiyon yok
Deadlock güvenlik kilitlerinin ve
detektörlerin geçici olarak devre
d b rak lmas
Feribot yolculu u s ras nda oldu u gibi,
alarm n hatal olarak tetiklenmesini önlemek
için, hareket ve e ilme detektörleri geçici
olarak devreden ç kar labilir.
– Kontak anahtar n II ve sonra tekrar 0
konumuna çeviriniz. Anahtar ç kar n.
– Dü meye (1) bas n. Araç kilitleninceye
kadar dü menin içindeki LED yanar.
VT
Kilitler ve alarm
Alarm (iste e ba l )
Anahtar, kontakta kald sürece (ve anahtar
ç kart ld ktan sonraki 1 dakika boyunca)
ekranda bir mesaj görüntülenir.
Saptay c lar, konta n bir sonraki aç l nda
yeniden devreye sokulur.
Araçta deadlok güvenlik kilidi fonksiyonu
varsa bu da yeniden devreye girer.
Alarm n test edilmesi sistemi
Yolcu bölmesindeki hareket detektörünün
test edilmesi
– Bütün pencereleri aç n.
– Alarm devreye sokunuz. Alarm n devreye
giri i, alarm LED’inin yava ça yan p
sönmesiyle onaylan r.
– 30 saniye bekleyin.
– Yolcu bölmesindeki hareket saptay c s n ,
örne in koltuklar n birinden bir torba
kald rmak suretiyle test ediniz. Bir siren
çalmal ve tüm sinyal lambalar yan p
sönmelidir.
– Uzaktan kumandayla arac n kilidi açarak
alarm devreden ç kar n.
Kap lar n test edilmesi
– Alarm devreye sokunuz.
– 30 saniye bekleyin.
– Sürücü kap s n n kilidini anahtar kullanarak
aç n z.
VU
– Kap lardan birini aç n z. Bir siren çalmal
ve tüm sinyal lambalar yan p sönmelidir.
– Uzaktan kumandayla arac n kilidi açarak
alarm devreden ç kar n.
Motor kaputunun test edilmesi
– Arac n içine oturun ve hareket detektörünü
devreden ç kar n.
– Alarm devreye sokunuz. Arac n içinde
kal n ve kap lar uzaktan kumandadaki
dü meyi kullanarak kilitleyiniz.
– 30 saniye bekleyin.
– Motor kaputunu, ön panelin alt ndaki
koldan aç n z. Bir siren çalmal ve tüm
sinyal lambalar yan p sönmelidir.
– Uzaktan kumandayla arac n kilidi açarak
alarm devreden ç kar n.
Çal t rma ve sürü
Genel
Yak t alma
Arac n çal t r lmas
Düz anz man
Otomatik anz man
Dört tekerden çeki li
Fren sistemi
Denge sistemi
Park yard m (iste e ba l )
Çekme ve kurtarma
Çal t rma yard m
Römorkla sürü
Çekme donan m
Sökülebilir çekme demiri
Yükleme
Far düzeninin ayarlamas
100
101
102
105
107
110
111
113
115
117
119
120
122
124
129
130
VV
Çal t rma ve sürü
Genel
Ekonomik sürü
Ekonomik sürü , tedbirli davranarak ve mevcut
ko ullara göre sürü tarz n z ve h z n z
ayarlayarak, yumu ak bir ekilde sürme
anlam na gelir.
• Motorun mümkün olan en k sa sürede
s nmas n sa lay n z.
• Motorun rölantide çal mas na izin
vermeden, en k sa sürede dü ük devirle
arac sürmeye ba lay n z.
• So uk bir motor, s cak motora göre daha
fazla yak t harcar.
• Gereksiz ani h zlanma ve sert fren
yapmadan kaç n n z.
• Arac n z gereksiz yükle kullanmay n z.
• Yollar kuruyken k lastikleri
kullanmay n z.
• Kullan lmad zaman portbagaj sökünüz.
• Camlar aç kken sürü yapmay n z.
Kaygan sürü ko ullar
Arac n ne tür tepkiler verdi ini ö renmek için,
kontrollü ko ullarda kaygan zeminlerde sürü
talimi yap n z.
Motor ve so utma sistemi
Da l k bir arazide, a r s cakta veya a r yükle
sürmek gibi özel ko ullar alt nda, motorun ve
so utma sisteminin a r s nma tehlikesi vard r.
NMM
So utma sisteminin a r
s nmas ndan kaç n n z
• Uzun dik bir yoku u römorkla ç k yorsan z
dü ük h zda h z koruyunuz.
• Araç zor ko ullarda kullan ld ktan sonra,
durur durmaz motoru kapatmay n z.
• A r yüksek s cakl klarda arac n z
kullan rken zgaran n önündeki yard mc
lambalar ç kar n z.
Motora hararet yapt rmaktan kaç n n z
• Ya s cakl çok yükselebilece inden,
da l k alanda bir römork veya karavan
çekerken, 4500 d/d üzerine ç kmay n z.
Bagaj kapa n aç n z
Bagaj kapa aç k olarak sürmekten kaç n n z.
Bagaj kapa aç k olarak k sa bir mesafe
gitmeniz gerekirse:
– Bütün camlar kapat n z.
– Hava da t m n ön cam ile dö emeye
ayarlay n z ve fan yüksek h zda çal t r n z.
UYARI!
Arac bagaj kapa aç k durumdayken
kullanmay n z. Zehirli egzoz dumanlar
bagaj bölmesi yoluyla arac n içine çekilebilir.
Aküye a r yük yüklemeyiniz
Arac n elektriksel fonksiyonlar aküyü
de i ken derecelerde zorlarlar. Motor
kapal yken, kontak anahtar n II konumunda
b rakmaktan kaç n n. Daha az güç
kullan ld ndan, bunun yerine I konumunu
kullan n z. Kontak anahtar ç kar lm olsa bile
bagaj bölmesindeki 12 volt’luk soket elektrik
enerjisi sa lar.
Oldukça fazla güç kullanan fonksiyonlara
örnekler:
• Havaland rma fan
• Ön cam silecekleri
• Müzik seti donan m (yüksek sesli)
• Park lambalar .
Ayr ca, elektrik sistemini yükleyen farkl
aksesuarlar da ö reniniz. Motor durgunken çok
fazla güç tüketen fonksiyonlar kullanmay n z.
Akü gerilimi dü ükse, ekranda bir mesaj
görüntülenir. Enerji tasarrufu fonksiyonu belirli
fonksiyonlar kapat r veya, örne in
havaland rma fan n yava latmak ve müzik
sistemi donan m n kapatmak suretiyle akü
üzerinde yükü azalt r. Motoru çal t rarak
aküyü arj ediniz.
Çal t rma ve sürü
Yak t alma
Yak t doldurma
Depoyu, yak t dolum pompas durana kadar
doldurunuz. Çok fazla yak t, s cak havada
ta ma yapabilir.
Motor gücü ve yak t tüketimi olumsuz
etkilenece i için sayfa 216’de belirtilenden
dü ük kalitede yak t kullan lmamal d r.
UYARI!
Yak t almaya ba lamadan önce yak tla çal an
s t c y kapat n z.
Yak t kapa
kanad n n aç lmas
Ayd nlatma panelindeki dü me ile yak t
doldurma kapa n aç n z, bkz. sayfa 45. Yak t
kapa aç lmadan önce motor durdurulmal d r.
Yak t kapa , arka sa çamurluk kanad ndad r.
Kapatma
Kapa "t k" diye bir kilitlenme sesi duyulana
kadar bast r n z.
Yere saç lan yak tlar egzoz dumanlar ndan
alev alabilir.
Yak t almadan önce yak tla çal an s t c y
kapat n z.
Yak t al rken, araç telefonunu hiçbir zaman
etkin halde tutmay n z; zilinin çalmas
yang n ve yaralanmaya yol açan k v lc m
olu mas na ve benzin dumanlar n n alev
almas na neden olabilir.
Benzin
Önemli!
Volvo taraf ndan önerilmedikçe benzine
herhangi bir temizleme maddesi
katmay n z.
Dizel
Dü ük s cakl klarda (–5 °C ’den –40 °C), dizel
yak tta ate leme problemlerine yol açabilen,
parafin çökeltisi olu abilir.
Önemli!
So uk mevsimlerde özel k yak t
kullan n z.
Yak t doldurma kapa
Yak t deposu kapa n belirgin bir direnç hissedilene kadar çeviriniz. Direnç a l p durana
kadar çeviriniz. Kapa ç kart n z. Kapa ,
yak t doldurma kapa n n iç k sm na as n z.
Yak t ald ktan sonra depo kapa n geri
yerle tiriniz. Bir ya da daha fazla net t k sesi
duyulana kadar çeviriniz.
NMN
Çal t rma ve sürü
Arac n çal t r lmas
Motorun çal t r ld andaki s cakl na ba l
olarak, so uk bir çal t rmadan sonra motor
devri, baz motor tipleri için normalden daha
yüksek olabilir. Volvo’nun egzoz gazlar
emisyonunu minimuma indirmek amac yla,
egzoz sisteminin do ru çal ma s cakl na en
k sa zamanda eri mesi için önlem alm
olmas d r.
D KKAT! So uk ba latma i leminden hemen
sonra motora asla yüksek devir vermeyiniz.
UYARI!
Sürü s ras nda ya da arac n z çekilirken,
kontak anahtar n hiçbir zaman direksiyon
kilidinden ç karmay n z. Çekilme s ras nda,
kontak anahtar (II) konumunda olmal d r.
Aksi takdirde direksiyon kilitlenir ve arac
yönetmek imkans z hale gelir.
Motoru çal t rmadan önce
– Park frenini (el frenini) çekin.
Otomatik anz man:
– Kontak anahtar II konumunda olmal d r;
fren pedal na bas n z ve vites kolunu P veya
N konumuna getiriniz.
Düz anz man:
– Vites kolunu bo a al n z ve debriyaj
pedal n sonuna kadar bas l tutunuz. Bu
özellikle çok so uk ko ullarda önemlidir.
NMO
Motorun çal t r lmas
Benzinli motor:
– Kontak anahtar n III konumuna çeviriniz.
Motor 5-10 saniye içinde çal m yorsa
anahtar b rak p tekrar deneyin.
Dizel motor:
– Kontak anahtar n II konumuna çeviriniz.
Kombine gösterge panelindeki bir lamba
yanarak motor ön s t c s n n devreye
girdi ini gösterecektir. Lamba söndü ünde
anahtar III konumuna çeviriniz.
Dizel partikül filtresi (belirli
modeller)
Belirli dizel araçlar, ilave etkili egzoz
safla t rmas sa layan bir partikül filtresi ile
donat lm t r. Motor normal çal ma
s cakl ndayken (motor s cakt r) otomatik
olarak bir filtre "temizleme" i lemi meydana
gelir, yani filtrede toplanan partiküller
yak larak filtre bo alt l r.
Temizleme, be ila on dakika aras nda
gerçekle ir. Bu süre zarf nda yak t tüketimi
biraz artabilir.
K ko ullar nda sürü
Araç, so uk havalarda s k s k k sa mesafelerde
kullan l yorsa motor normal çal ma s cakl na
ula maz. Bu da, dizel partikül filtresi temizleme
i leminin gerçekle medi i ve filtrenin
bo alt lmad anlam na gelir.
Filtre, partiküllerle yakla k %80 oran nda
doldu unda ön panel ekran nda MOTOR
SERVLS GEREK uyar metni görüntülenir.
Arac n so uk havalarda s k s k k sa mesafelerde
kullan ld ko ullarda filtrenin fonksiyonlar n n bozulmas n önlemek için düzenli
olarak temizleme i lemi gerçekle tirilmelidir.
• Arac , tercihen bir ana yolda veya otoyolda
motor normal çal ma s cakl na ula ana
kadar kullanmak suretiyle filtre temizleme
i lemini ba lat n z. Bu durumda araç,
yakla k 20 dakika daha kullan lmal d r.
• Temizleme i lemi tamamland ktan sonra
uyar metnini silmek için konta kapat n z,
anahtar ç kart n z, en az üç dakika
bekleyiniz ve konta tekrar aç n z.
• So uk havalarda motorun normal çal ma
s cakl na daha çabuk ula mas n sa lamak
için park s t c s n (iste e ba l ) kullan n z.
Önemli!
Filtre, partiküllerle dolarsa, motoru
çal t rmak zor olabilir ve filtre
çal mayaca için de i tirilmesi gerekecektir.
Çal t rma ve sürü
Kontak anahtarlar ve elektronik
immobilizer
Kontak anahtar , ayn anahtarl a ba ka
anahtarlar veya metal nesneler ile birlikte
as lmamal d r. Elektronik immobilizer kazayla
devreye sokulabilir.
Kontak anahtar ve direksiyon
kilidi
0 – Kilitli konum
Anahtar kilitten
ç kar ld nda, direksiyon
kilidi devreye sokulur.
I – Radyo konumu
Belirli elektrik elemanlar
devreye sokulabilir. Motor
elektrik sistemi devrede
de ildir.
II – Sürü konumu
Sürü s ras ndaki anahtar
konumu. Arac n elektrik
sistemi devrededir.
II – Çal t rma konumu
Mar motoru çal t r l r.
Motor çal t nda, anahtar
b rak n z, otomatik olarak
sürü konumuna döner.
Anahtar konumlar aras nda
ise, bir t k rt sesi duyulabilir. Sesin
kaybolmas n sa lamak için anahtar II
konumuna ve sonra tekrar geri çeviriniz.
Direksiyon kilidi devreye
sokuldu unda
E er ön tekerlekler direksiyon simidi kilinde bir
gerginlik olacak ekilde döndürülürse, bilgi
ekran nda bir uyar mesaj görünür ve arac n
çal mas engellenir.
– Gerginli i gidermek için, anahtar ç kar n
ve direksiyon simidini çeviriniz.
– Direksiyon simidini bu konumda tutunuz.
Anahtar tekrar sokunuz ve yeni bir
çal t rma denemesi yap n z.
UYARI!
Sürü s ras nda ya da arac n z çekilirken,
kontak anahtar n hiçbir zaman kontaktan
ç karmay n z. Aksi takdirde direksiyon kilitlenir ve arac yönetmek imkans z hale gelir.
UYARI!
Arac terk ederken daima kontak anahtar n
ç kar n - özellikle araçta çocuk kalacaksa.
Arac n zdan ayr ld n zda h rs zl k riskini
azaltmak için direksiyonu kilitlemeyi
unutmay n z.
NMP
Çal t rma ve sürü
Keyless drive (Anahtars z sürü )
Arac n çal t r lmas
Arac çal t rmak için:
Bir kontak anahtar yerine, araçta bir kontak
kadran bulunmaktad r. Kadran, anahtarla ayn
ekilde kullan lmaktad r. Tek fark, arac
çal t rmak için ya debriyaj pedal na (düz
anz manl araç) ya da fren pedal na (otomatik
anz manl araç) bas lmas gerekmesidir. Bu bir
emniyet tedbiridir.
• Debriyaj ya da fren pedal na bas n z.
• Kadran içeri bast r n z ve III konumuna
çeviriniz.
Kontak kadran veya kontak anahtar
Araç, kadran veya anahtar ile çal t r labilir.
Arac n çal abilmesi için, arac n pasif uzaktan
kumandas /anahtar yolcu veya bagaj
bölmesinde olmal d r.
NMQ
Kontak kadran n ç karmak için:
Mandal içeri bast r n z ve kadran çekiniz.
Çal t rma ve sürü
Düz anz man
Vites konumlar , be -vites
Her vites de i tiri inizde debriyaja tam bas n.
Vites de i tirdikten sonra aya n z debriyajdan
çekin. A a daki uygun vites de i tirme
kal b n izleyin.
En uygun yak t tasarrufu için, mümkün
oldu unca s k en yüksek vitesi kullan n z.
Geri vites kilidi, be -vitesli
Sadece araç sabitken arac geri vitese tak n z.
Geri vitese geçirmek için, vites kolu önce N
konumuna getirilmelidir. Bu nedenle, geri vites
kilidinden dolay , be inci vitesten do rudan
do ruya geri vitese takman z mümkün olmaz.
Vites konumlar , alt -vites (benzin)
Her vites de i tiri inizde debriyaja tam bas n.
Vites de i tirdikten sonra aya n z debriyajdan
çekin. A a daki uygun vites de i tirme
kal b n izleyin.
En uygun yak t tasarrufu için, mümkün
oldu unca en yüksek vitesi kullan n z.
Geri vites kilidi (geriye do ru yan olan
hareketleri bloke eder) devreye
sokulmad ndan, araç hareketsiz haldeyken
be inci veya alt nc vitesin konumunu bulmak
zor olabilir.
NMR
Çal t rma ve sürü
Düz anz man
Geri vites kilidi, be -vitesli (benzinli)
Sadece araç sabitken arac geri vitese tak n z.
Vites konumlar , alt -vitesli (dizel)
Her vites de i tiri inizde debriyaja tam olarak
bas n z. Vites de i tirdikten sonra aya n z
debriyajdan çekin. Belirtilen vites de i tirme
kal b n izleyiniz. En uygun yak t tasarrufu için,
mümkün oldu unca en yüksek vitesi kullan n z.
Önemli!
Vites de i tirirken, sola çok fazla bask
uygularsan z, 1. veya 2. vitese geçirirken,
yay-yüklü kilit zorlanabilir. Bu öne do ru
sürerken, bu geri vitese geçirilmesine neden
olabilir.
NMS
Geri vites kilidi, be -vitesli (dizel)
Sadece araç sabitken arac geri vitese tak n z.
Geri vitese geçirmek için, vites koluna yay
yüklü kilidi geçecek ekilde sola bast r n z.
Çal t rma ve sürü
Otomatik anz man
So uk çal t rma
Güvenlik sistemleri
Arac dü ük s cakl klarda çal t r rken, bazen
viteslerin daha zor geçti ini hissedersiniz.
Bunun nedeni, dü ük s cakl klardaki anz man
ya n n viskozitesidir. Motor dü ük hava
s cakl klar nda çal t r ld nda, motor emisyonunu en aza indirmek için anz man
normalden daha gecikmeli olarak vites
yükseltir.
Otomatik vitesli araçlarda özel güvenlik
sistemleri bulunur:
D KKAT! Motorun çal t r ld andaki
s cakl na ba l olarak, so uk bir çal t rmadan
sonra motor devri, baz motor tipleri için
normalden daha yüksek olabilir.
Roketleme (kick-down)
Gaz pedal n n dibine, tam gaz olarak
adland r lan konumun ötesine ula ana kadar
bas l rsa hemen dü ük bir vitese geçilir. Bu,
roketleme (kick-down) olarak bilinmektedir.
Gaz pedal roketleme konumundayken
b rak l rsa, anz man otomatik olarak vites
yükseltir.
Anahtar kilidi (Keylock)
Kontak anahtar n ç karmak için, vites kolunun
P konumunda olmas gerekir. Di er tüm
konumlarda anahtar kilitlenir.
Park konumu (P)
Motor çal rken hareketsiz duran araç:
– Vites seçme kolunu ba ka konuma
geçirirken aya n z fren pedal üzerinde
tutunuz.
Elektronik vites kilidi – Vites kilidi Park
konumu (konumu)
Vites kolunu P konumundan di er vites
konumlar na geçirebilmek için kontak anahtar
II konumunda olmal ve fren pedal na
bas lmal d r.
Roketleme maksimum ivme gerekti inde,
örne in sollarken kullan l r.
Vites kilidi - Bo (N konumu)
Vites kolu N konumundaysa ve araç en az
3 saniye süreyle sabit kal rsa (motorun çal yor
olup olmad ndan ba ms z olarak) vites kolu
N konumunda kilitli kal r.
A r devirlenmeyi önlemek için, roketleme
kontrol program nda roketleme fonksiyonunu
engelleyen koruyucu bir vites küçültme kilidi
bulunmaktad r.
D KKAT! Vites kolunu N konumundan ba ka
bir vites konumuna geçirebilmek için, fren
pedal na bas lmal ve kontak anahtar II
konumuna geçirilmelidir.
Vites kilidinin devreden ç kar lmas
Baz durumlarda, mesela akünün bo ald
durumda, sürülemedi i zaman arac hareket
ettirmek gerekli olabilir. Arac hareket ettirmek
için a a daki ekilde hareket ediniz:
– Vites kolu panelinde, P-R-N-D arkas nda
küçük bir kapak vard r. Arka kenar n
aç n z.
– Uzaktan kumandan n anahtar n sokunuz.
Anahtar a a bast r n z ve bas l tutunuz.
Vites kolu imdi P konumundan hareket
ettirilebilir.
Roketleme fonksiyonu, düz vites konumunda
(Geartronic) kullan lamaz.
NMT
Çal t rma ve sürü
Otomatik anz man
R – Geri Vites
R konumu seçildi inde, araç hareketsiz
durumda olmal d r.
N – Bo
N konumu vitesin bo ta oldu u konumdur. Hiç
bir vitese geçirilmemi tir ve motor
çal t r labilir. Vites kolu N konumunda olarak
araç hareketsiz durumdayken, park (el frenini
tatbik edin.
Mekanik vites kolu kilidi
Otomatik anz man konumlar
Vites kolu, N ile D aras nda serbest bir ekilde
hareket ettirilebilir. Di er konumlar, vites
kolunda bulunan kilit dü mesiyle serbest
b rak lan bir mandalla kilitlenir.
P – Park konumu
Arac çal t rmak veya park etmek
istedi inizde, P konumunu seçiniz.
Vites kolunu R, N ve D konumlar nda ileri veya
geri hareket ettirmek için emniyet dü mesine
bas n z.
D KKAT! P konumuna geçirmek için, fren
pedal na bas lmal d r.
Önemli!
P konumu seçildi inde, araç hareketsiz
durumda olmal d r.
P konumuna geçirildi inde, anz man mekanik
olarak bloke edilir. Arac park ederken daima el
frenini çekiniz.
NMU
D – Sürü
D konumu, normal sürü konumdur. H zlanma
düzeyine ve h za ba l olarak farkl anz man
oranlar aras nda vites yükseltme ve küçültmeleri meydana gelir. R konumundan D
konumu seçildi inde, araç hareketsiz durumda
olmal d r.
Manüel konumlar
Otomatik sürü konumu D’den düz sürü
konumuna geçmek için, vites kolunu M
konumuna getiriniz. M konumundan otomatik
sürü konumu D’ye geçmek için vites kolunu D
konumuna getiriniz.
Arac sürerken:
Düz vites modu sürü s ras nda istenilen an
seçilebilir. Seçilen vitesi siz ba ka bir vites
seçene kadar kilitli kal r.
Vites kolu – (eksi) konumuna getirilirse, araç
bir vites küçültür ve gaz pedal b rak l r
b rak lmaz motor freni devreye girer. Vites
Çal t rma ve sürü
kolu + (art ) konumuna getirilirse, araç vites
yükseltir.
Seçilen vites kombine gösterge panelinde
gösterilir (bkz. sayfa 38).
D KKAT! Geartronic, iki emniyet fonksiyonuna sahiptir:
• Geartronic, motora zarar verecek kadar
yüksek bir motor devrine yol açabilecek
vites küçültme/roketleme i lemine izin
vermez. Sürücü bu ekilde vites küçültmeye
çal t nda hiçbir ey olmaz. Orijinal vites
tak l kal r.
• Sürücü h z n seçilen vitese uygun h z n
alt na dü mesine izin verirse Geartronic,
sallant ve bay lma meydana gelmesini
önlemek için otomatik olarak vites küçültür.
W–K
Vites koluyla, W dü mesi W
k program na geçer ve
ayr l r. K program aktive
edilince, W sembolü kombine
gösterge tablosunda görülür.
K program , kaygan zeminlerde kalk kolayla t rmak için anz man daha
yüksek bir viteste çal maya ba lat r. K
program devredeyken dü ük vitesler yaln zca
roketleme fonksiyonuyla devreye sokulur.
W program sadece D pozisyonunda seçilebilir.
NMV
Çal t rma ve sürü
Dört tekerden çeki li
Dört tekerden çeki li – AWD
(All Wheel Drive)
Dört teker çeki i daima tak l d r.
Dört teker çeki , dört tekerin her birinin de ayn
anda tahrik edildi i anlam na gelir. Güç, ön ve
arka tekerler aras nda otomatik olarak da t l r.
Elektronik kontrollü bir debriyaj sistemi gücü
yolu en iyi kavrayan teker çiftine da t r. Bu, en
iyi yol tutu u sa lar ve patinaj önler.
Normal sürü artlar alt nda gücün ço u ön
tekerlere aktar l r.
Dört tekerden çeki , ya mur, kar ve buz
ko ullar nda sürü emniyetini artt r r.
NNM
Çal t rma ve sürü
Fren sistemi
Fren servosu
Araç motor kapal durumda itilirken ya da
çekilirken, fren pedal na motorun çal t
zamana oranla yakla k be kat daha fazla
bas nç uygulamak gerekir. Motor
çal t r ld nda, fren pedal na bas l rsa, fren
pedal n n dü tü ünü hissedersiniz. Fren
servosu aktif hale geldi inden, bu normaldir.
Araçta Acil Durum Fren Yard m (EBA) varsa,
bu daha da belirgindir.
D KKAT! Motor kapal durumda fren
yap l rsa, fren pedal na art arda de il, sert bir
ekilde bir kez bas n z.
UYARI!
Frenin servo deste inin çal mas için
motor çal makta olmas gereklidir.
Fren devreleri
Bir fren devresi çal m yorsa, bu
sembol yanar.
Devrelerden biri ar zaland nda,
arac frenlemek hala mümkündür. Fren pedal
daha da hareket edebilir ve normalden daha
yumu ak hissedilebilir. Normal frenleme etkisi
yaratmak için, pedala daha fazla bas nç
uygulamak gerekir.
Rutubet frenin özelliklerini etkileyebilir.
Araç iddetli ya murda seyir halindeyken veya
su birikintilerinden geçti inde veya
y kand nda fren elemanlar slan r. Bu durum,
fren etkisinin fark edilmesinde gecikme olacak
ekilde, fren balatas sürtünme özelliklerini
de i tirebilir.
Römork çekmenin, arac n frenlerine ilave yük
bindirdi ini unutmay n z.
Ya murda veya sulu karda uzun mesafeler
al yorsan z ve a r nemli veya so uk havada
çal t rd ktan sonra fren pedal na ara s ra
hafifçe bas n z. Bu i lem, frenleme yüzeylerini
s t r ve varsa suyu kurutur. Bu hareketin, ayn
zamanda bu hava artlar nda uzun süre park
edilmeden önce de yap lmas önerilir.
Kilitlenme önleyici fren sistemi
(ABS), frenleme s ras nda tekerleklerin kilitlenmesini önler.
Bu, yönlendirme yetene inin
korundu u ve örne in, bir tehlikeden kaç nmak
için direksiyonu k rman n daha kolay oldu u
anlam na gelir.
Frenler a r kullan ld
Motor çal t r ld ktan sonra, ABS sistemi
yakla k 20 km/saat h zda k sa bir süre için
kendi kendini test eder. Bu, hem i itilebilir hem
de fren pedal nda darbeler halinde hissedilebilir.
nda
Arac da l k bölgelerde veya benzer özelliklere
sahip ba ka yollarda kullan rken, fren pedal na
özellikle sert bas lmasa dahi, frenlere a r yük
biner.
Arac n h z genellikle çok dü ük oldu undan,
frenler düz yollarda yüksek h zlarda
kullan ld nda oldu u gibi etkin bir ekilde
so utulmaz.
Frenlere a r yük bindirmemek için, yoku
a a sürerken, ayak frenini kullanmak yerine
vites küçültünüz. Yoku a a inerken, yoku
ç karken kulland n z vitesi kullan n z. Bu
ekilde motor frenlemesinden daha iyi
yararlan l r ve frenlerin ancak k sa süreler için
kullan lmas n gerektirir.
Kilitlenme önleyici fren sistemi
(ABS)
ABS sisteminden tam olarak faydalanabilmek
için:
• Fren pedal na azami kuvvetle bas n z.
Darbeler hissedilecektir.
• Arac seyir yönüne yönlendiriniz. Pedal
üzerindeki bask y dü ürmeyiniz.
Trafik olmayan bir alanda ve farkl hava
artlar nda ABS sistemiyle fren uygulamalar
yap n z.
NNN
Çal t rma ve sürü
Fren sistemi
A a daki durumlarda ABS lambas yanar:
• Araç çal t r ld nda, bir ar za nedeniyle
ABS sistemi devreden ç kar l rsa, yakla k
iki saniye süreyle.
Acil durum fren yard m – EBA
(Acil durum fren yard m ) Ani fren yap lmas
gerekti inde, tam fren etkisi derhal devreye
girer. EBA fonksiyonu, frene ne kadar çabuk
bas ld n tespit ederek, daha kuvvetli
frenleme yap l p yap lmayaca n alg lar.
Aya n z fren pedal ndan çekmeden fren
yapmaya devam ediniz. Fren pedal ndaki
bas nç kalkt nda, fonksiyon ask ya al n r. Bu
fonksiyon daima aktiftir ve devreden
ç kar lamaz.
UYARI!
FREN ve ABS uyar sembolleri ayn anda
yanarsa, fren sisteminde bir hata olabilir.
Fren hidroli i haznesinde seviye normalse,
fren sisteminizi kontrol ettirmek için
dikkatle en yak n Volvo servisine sürün.
Fren hidroli i, fren hidroli i haznesindeki
MIN i aretinin alt ndaysa, fren hidroli i
doldurmadan kullanmaya devam etmeyiniz.
Fren hidroli i kayb n n nedeni
ara t r lmal d r.
NNO
Çal t rma ve sürü
Denge sistemi
Sistem aktifken, araç h zlanmaya normal tepki
vermiyor gibi görünebilir. Bunun sebebi,
sistemin yol yüzeyindeki sürtünme miktar n
alg lamas ve farkl denge sistemi fonksiyonlar n n çal mas na izin vermesidir.
Araç ya denge ve çeki kontrol sistemiyle (STS)
ya da dinamik denge ve çeki kontrol sistemiyle
(DSTC) donat lm t r.
Fonksiyon/
sistem
TC
SC
AYC
1.
STC
X
X
DSTC1
X
X
X
Belirli pazarlarda iste e ba l d r.
Çeki Kontrolü (TC)
Çeki Kontrolü sistemi patinaj yapan tahrik
tekerle ini frenleyerek, bu tekerle e giden
gücü, çeki yapabilen tahrik tekerle ine
yöneltir. Böyle bir durumda öne çeki i art rmak
için, gaz pedal na normalde oldu undan daha
fazla basmak gerekebilir. Çeki Kontrolü
çal rken bir darbe sesi duyulur. Bu tamamen
normaldir. TC fonksiyonu en s k dü ük h zlarda
etkindir. Devre d edilemez.
Patinaj Kontrolü (SC)
Denge Kontrolü fonksiyonu, tahrik tekerleklerinin h zlanma esnas nda kaymay önler. Bu,
kaygan zeminlerde yol güvenli ini art r r. Kar
zinciri ile sürme, çok karl yollarda ya da
kumun üzerinde sürme gibi özel ko ullarda
çeki i art rmak için SC fonksiyonunun devre
d edilmesi yararl olabilir. Bu, STC/DSTC
dü mesine bas larak yap l r.
Aktif Sapma Kontrolü (AYC)
Aktif Sapma Kontrolü fonksiyonu, bir patinaj
durumunda arac stabilize etmek için bir veya
birkaç tekerle i otomatik olarak frenler. Bu
durumda fren pedal na bas lm olsayd ,
normalden daha sert olacak ve bir pals sesi
duyulacakt .
AYC fonksiyonu daima aktif olup devre d
b rak lamaz.
STC (Denge ve çeki kontrolü) veya DSTC
(Dinamik denge ve çeki kontrolü) dü mesi
Merkezi konsoldaki STC/DSTC dü mesi sisteminin etkinli ini azaltmak ya da tekrar devreye
sokmak için kullan l r. Dü medeki LED
yand nda sistem devrededir. Denge sistemi
fonksiyonu azalt ld nda dü menin içindeki
LED söner. Di er fonksiyonlar etkilenmez.
D KKAT! STC veya DSTC fonksiyonunu
engellemek için, dü meye bas lmal ve en az
yar m saniye bas l tutulmal d r. Dü menin
içindeki LED söner ve bilgi ekran nda
STC/DSTC PTNJ.KNT. KAPALI yaz s
görünür. Sistem, motor her çal t r ld nda
otomatik olarak tekrar devreye sokulur.
NNP
Çal t rma ve sürü
Denge sistemi
Kombine gösterge panelindeki
semboller
Sembol (lamba) yanar ve yakla k
2 saniye sonra tekrar söner
Araç çal t r ld nda, sembol
(lamba), bir sistem kontrolü için
yanar.
Yan p sönen uyar lambas
SC fonksiyonu arac n tekerleklerinin patinaj yapmalar n önlemek
için çal r. TC fonksiyonu arac n
çeki ini art rmak için çal r. AYC
fonksiyonu kaymay önlemek için çal r.
Bilgi verme sembolü (lambas )
yanar ve yan k kal r
Bilgi ekran nda, lambayla birlikte
ÇEKL[ KONTROLÜ GEÇLCL
KAPALI ibaresi görüntülenir.
Yüksek fren s cakl nedeniyle TC fonksiyonu
geçici olarak dü ürülmü tür.
Fren s cakl normale döndü ünde fonksiyon
otomatik olarak tekrar devreye girer.
Bilgi verme sembolü (lambas )
yanar ve yan k kal r
Bilgi ekran nda sembolle birlikte
PATLNAJ ÖNLEME SERVLS
GEREK yaz s görünür. Ar za
nedeniyle, STC veya DSTC sistemi devreden
ç kar lm t r.
NNQ
– Arac güvenli bir yerde durdurun ve motoru
kapat n.
– Motoru tekrar çal t r n.
– Uyar lambas sürekli yanarsa, sistemi
kontrol ettirmek için yetkili bir servisine
gidiniz.
UYARI!
STC veya DSTC sistemlerinin engellenmesi
arac n sürü özelliklerini de i tirecektir.
Viraj dönerken ve kaygan ko ullarda
sürerken daima dikkatli olunuz.
Çal t rma ve sürü
Park yard m (iste e ba l )
Araç çal t r ld nda sistem daima aktiftir ve
müzik seti göstergesinde "Park Yard m Aç k
Kapatmak için Exit" yaz s görünür.
UYARI!
Park yard m , sürücünün park etme
s ras ndaki sorumluluklar n ortadan
kald rmaz.
Sensör, nesnelerin alg lanamad kör
noktalara sahiptir. Arac n etraf ndaki
çocuklara ve hayvanlara dikkat ediniz.
Ön ve arka park yard m
Genel
Ön park yard m
Arac n ön taraf nda kapsanan mesafe yakla k
0,8 m’dir.
Park yard m , park etme s ras nda bir yard mc
olarak kullan l r. Bir sinyal, alg lanan nesne ile
aradaki mesafeyi belirtir.
Sensörler ekstra klardan etkilendi inden,
park yard m ekstra klarla birle tirilemez.
Arac n önündeki veya arkas ndaki bir nesneye1
yakla t kça sinyalin frekans artar.
Arka park yard m
Arac n arka taraf nda kapsanan mesafe yakla k
1,5 m’dir.
Yakl. 30 cm mesafede ton sabitle ir. Bu mesafe
içinde arac n hem arkas nda hem önünde1
nesneler varsa, sinyal ön ve arka hoparlörlerden
s rayla gelir.
L itsel sistemden gelen ba ka bir ses kayna n n
seviyesi yüksekse, bu otomatik olarak k s l r.
1.
D KKAT! Bir römorkla, çekme çubu u
üzerinde bisiklet ta y c vs. ile sürü yaparken
sistem devre d b rak lmal d r, çünkü bunlar
sensörleri tetikleyecektir.
Park yard m n n devreden
ç kar lmas ve devreye sokulmas
Park yard m , kumanda panelindeki EXIT
tu una bas larak devreden ç kar labilir, bkz.
sayfa 63. "Park Yard m Kapal Açmak için
Enter" yaz s müzik seti göstergesinde görünecektir. Park yard m , kumanda panelindeki
ENTER tu una bas larak tekrar devreye sokulabilir. Bundan sonra müzik seti göstergesinde
"Park Yard m Aç k Kapatmak için Exit" yaz s
görünecektir.
Ön park yard m
Ön park yard m , geri vitesteyken dahi
15 km/h’nin alt ndaki h zlarda aktiftir.
Sinyal ön hoparlörlerden gelir.
Arka park yard m
Geri vitese geçirildi inde arka park yard m
devreye girer. Sistem kapat l rsa, geri vitese
geçirilir geçirilmez ekranda "Park Yard m
Kapal Açmak için Enter" yaz s görüntülenecektir.
Sinyal arka hoparlörlerden gelir.
Volvo’nun orijinal Volvo römork teli
kullan l rsa, römork çekerken arka park yard m
otomatik olarak devreden ç kar l r.
Park yard m , hem ön hem de arkaya
tak l ise.
NNR
Çal t rma ve sürü
Park yard m (iste e ba l )
Ar za göstergesi
Bilgi verme sembolü (lambas )
yanar ve yan k kal r
Kombine gösterge panelinin
ortas ndaki bilgi ekran nda sembolle
birlikte PARK YARDIM SLS. SERVLS
GEREK yaz s görünür.
Park yard m sensörleri
Sensörlerin temizlenmesi
Lyi çal abilmeleri için sensörlerin düzenli
aral klarda temizlenmeleri gerekir. Temizlemek
için su ve araç ampuan kullan n.
Sensör, buz veya karla kapl ysa tepki verebilir.
NNS
Çal t rma ve sürü
Çekme ve kurtarma
Vurdurarak çal t rmak için asla
arac çekmeyiniz
Akü bo alm ve motor çal m yorsa, arac bir
verici akü ile takviye yaparak çal t r n z. Arac
vurdurarak çal t rmay n z.
Önemli!
Arac vurdurarak çal t rma, katalitik
konvertöre zarar verebilir.
Arac n çekilmesi
Arac çekmeye ba lamadan önce, en yüksek
yasal çekme h z n ö reniniz.
– Kontak anahtar n II konumuna çeviriniz ve
araç yönlendirilebilecek ekilde direksiyon
kilidini aç n z, bkz. sayfa 102.
– Araç çekilirken, kontak anahtar II
konumunda kalmal d r.
Otomatik anz man:
– Vites kolunu N konumuna getiriniz.
Düz anz man:
– Vites kolunu bo a al n z.
– Ani çeki leri önlemek için, çekme halat n
daima gergin tutunuz. Aya n z fren pedal
üzerinde tutunuz.
Otomatik anz manl bir arac ne
80 km/saat’ten daha h zl ne de 80 km’den fazla
çekmeyiniz.
UYARI!
Direksiyon kilidi, güç kesildi indeki
konumda kal r. Direksiyon kilidi çekme
i leminden önce aç lmal d r.
Kontak anahtar II konumunda olmal d r.
Sürü esnas nda veya araç çekilirken kontak
anahtar n kontaktan kesinlikle
ç kartmay n z.
UYARI!
Fren servosu ve hidrolik direksiyon motor
kapal yken çal maz. Fren pedal na
normalden yakla k bez kez daha kuvvetli
bas lmas gerekir ve direksiyon normalden
önemli ölçüde daha a rla acakt r.
Kurtarma
Otomatik anz manl araçlar, k smen
kald r lm olarak, 80 km/saat’ten daha h zl ve
80 km mesafeden daha fazla çekilmemelidir.
NNT
Çal t rma ve sürü
Çekme ve kurtarma
– Kulland ktan sonra, çekme halkas n
çözünüz ve bagajdaki yerine yerle tiriniz.
Tamponun kapa n yeniden üzerine
tak n z.
Önemli!
Çekme halkas yaln zca arac yolda çekmek
için tasarlanm t r, arac hendek veya
benzeri yerlerden kurtarmak için
kullan lamaz. Yard m için bir kurtarma
servisini ça r n z.
Çekme halkas
Araç yollarda çekilmesi gerekiyorsa çekme
halkas n kullan n z. Çekme halkas ön veya
arka tamponlar n sa taraf ndaki yuvaya
ba lan r. Çekme halkas n n tak lmas :
– Çekme halkas n d ar ç kar n z. Bagajdaki
dö eme kapa alt nda muhafaza edilmektedir.
– Tampondaki kapa n alt kenar n bir
tornavida veya bozuk para kullanarak
serbest b rak n z.
– Çekme halkas n gerekti i gibi flan a kadar
vidalay n z. Çekme halkas n s kmak için
bijon anahtar n kullan n z.
NNU
Çal t rma ve sürü
Çal t rma yard m
Takviye aküsü ile çal t rma
Araçtaki akü bo al rsa, ya ayr bir aküden veya
ba ka bir arac n aküsünden elektrik ak m alabilirsiniz. Çal t rmaya çal rken, k v lc m
olu mas n önlemek için, takviye kablolar na
timsah a z tipi klipslerin daima sa lam bir
ekilde tespit edildiklerinden emin olunuz.
Arac takviye kablosu ile çal t r rken, patlama
tehlikesini önlemek üzere a a daki i lem s ras
önerilmektedir:
– Kontak anahtar n 0 konumuna çeviriniz.
– Di er akünün 12 voltluk oldu undan emin
olunuz.
– Verici akü ba ka bir araçtaysa, di er arac n
motorunu durdurunuz ve araçlar n birbirine
temas etmedi inden emin olunuz.
– K rm z takviye kablosunu, takviye
aküsünün pozitif kutup ba na (1+) ile
arac n zdaki (2+) aras na ba lay n z.
– Siyah takviye kablosunun bir ucunu,
takviye aküsünün negatif kutup ba na (3–)
ba lay n z.
– Siyah takviye kablosunun di er ucunu, sol
süspansiyon gergi kolu kulesi yan ndaki
topraklama ( asi) (4–) noktas na ba lay n z.
– "Takviye arac n n" motorunu çal t r n z.
Motorun birkaç dakika rölanti devrinden
biraz daha yüksek bir devirle (1500 devir/
dakika) çal mas n sa lay n z.
– Aküsü bo alm olan arac n motorunu
çal t r n z.
– Önce siyah ve sonra k rm z olmak üzere
takviye kablolar n sökünüz. Siyah
çal t rma kablosu üzerindeki kelepçelerden hiç birinin akünün art kutbu veya
k rm z takviye kablosu üzerindeki timsah
a z tipi klipse temas etmemesini
sa lay n z.
Çal t rma i lemi esnas nda klipslere
dokunmay n z. K v lc ma neden olabilir.
UYARI!
Aküler oldukça patlay c olan oksihidrojen
gaz ç karabilirler. Akü takviye kablolar n n
yanl ba lanmas yla olu abilen bir
k v lc m, akünün patlamas için yeterlidir.
Ayn zamanda akü, ciddi yan klara yol
açabilen sülfürik asit içermektedir. Asit
gözlerinize, cildinize ya da giysilerinize
temas ederse, bol miktarda suyla y kay n z.
Asit gözlere s çrarsa, derhal t bbi yard m
isteyiniz.
NNV
Çal t rma ve sürü
Römorkla sürü
Genel
Yük kapasitesi, araç üzerine monte edilen
çekme çubu u, çekme çubu unun üzerindeki
yük (çekilen treylerle 75 kg), yük ta y c lar ve
tavan kutusu gibi ekstra aksesuarlardan ve
yolcular n toplam a rl klar ndan etkilenir.
Arac n yük kapasitesi yolcu say s ve a rl klar
ile azal r.
Çekme braketi Volvo fabrikas nda tak lm sa,
araç römork çekmek için gerekli donan m ile
birlikte teslim edilir.
• Arac n çekme donan m onaylanm bir
tipten olmal d r.
• Çekme çubu u sonradan tak lm ise, arac n
römork çekebilmek için gerekli tüm
donan ma sahip olup olmad n Volvo
sat c n z ile birlikte kontrol ediniz.
• Römork üzerindeki yükü, çekme braketi
üzerindeki a rl k, belirtilen maksimum
çekme topuzu yüküne uygun olacak ekilde
da t n z.
• Lastik bas nc n tam yük bas nc için tavsiye
edilen bas nca art r n z, bkz. sayfa 135
lastik bas nç etiketinin yeri için.
• Çekme çubu unu düzenli aral klarla temizleyiniz ve çekme1 topuzunu gresleyiniz.
1.
NOM
Bir dengeleyici ba lant s
kullan l yorsa, çekme topuzu için
geçerli de ildir.
• Arac n z yeniyken a r bir römork
çekmeyiniz. Arac n z en az 1000 km
kullan ncaya kadar bekleyiniz.
• Uzun ve dik yoku lardan inerken frenlere
normalden daha fazla yük biner. Daha
dü ük bir vitese geçin ve h z n z buna göre
ayarlay n z.
• Arac n zla römork çekerken motora
normalden daha fazla yük biner.
• S cak havalarda araç a r yükle sürülürse,
motor ve anz man a r hararet yapabilir.
Kombine gösterge panelindeki so utma
suyu s cakl k göstergesi k rm z bölgeye
geçerse, durunuz ve motoru birkaç dakika
rölantide çal t r n z. [anz man, bünyesinde
bulunan bir koruma sistemiyle yan t verir.
Bilgi ekran ndaki mesaja bak n z. Araç
hararet yaparsa, klima sistemi geçici olarak
kapat labilir.
• Baz ülkelerdeki yasalar daha yüksek
h zlara izin verse dahi, güvenlik nedeniyle
h z 80 km/saat ile s n rland r lmal d r.
• Otomatik anz manl ve römork ba lanm
bir araç park edildi inde, vites kolu P park
konumunda olmal d r. Daima park frenini
(el frenini) kullan n z.
• Römork ba l bir araç dik bir yoku ta park
edildi inde, arac n hareketini önlemek için
tekerleklere takoz yerle tiriniz. Otomatik
anz manl ve römork ba lanm bir araç
park edildi inde, vites kolu P park
konumunda olmal d r. Daima park frenini
(el frenini) kullan n z.
Römork a rl klar
Lzin verilen römork a rl klar için,
bkz. sayfa 209.
D KKAT! Belirtilenler, Volvo taraf ndan izin
verilen en yüksek römork a rl klar d r. Ulusal
araç yönetmelikleri, römork a rl klar n ve
h zlar daha da s n rlayabilir. Çekme demirleri
arac n çekmesi gerekenden daha yüksek çekme
a rl klar için onaylanabilir.
UYARI!
Römork a rl klar için belirtilen tavsiyelere
uyunuz. Aksi halde römork ve arac n
manevra veya fren esnas nda kontrol
edilmesi zor olabilir.
Çal t rma ve sürü
Otomatik anz man, bir römorkla
sürü
E imli bir yüzeye park etme:
– Park frenini (el frenini) çekin.
– Vites kolunu P park konumuna getiriniz.
E imli bir yüzeyde çal t rma:
– Vites kolunu D sürü konumuna getiriniz.
– Park frenini (el frenini) bo alt n z.
Dik e imli yüzeyler:
• Dik yoku t rman rken veya dü ük h zlarda
uygun düz vites konumunu seçiniz. Bu,
anz man n vites büyütmesini önler ve
anz man ya n daha so uk tutar.
• Motorun "ba a ç kabilece inden" daha
yüksek bir düz vites kullanmay n z. Yüksek
viteste sürmek her zaman ekonomik
de ildir.
• E imi % 15’i a an yollarda römork
çekmekten kaç n n z.
Düz anz manl dizel motor, römorkla sürü
Araç, s cak havada a r bir yükle kullan l yorsa
motor so utma fan standart olarak tak lan
fandan daha yüksek kapasitede bir so utma fan
ile degi tirilmelidir. Bu sayede, arac n
klimas n n geçici olarak kapanmas ve motor
torkunun geçici olarak dü mesi önlenir.
Arac n z n teknik özellikleri ile ilgili bilgi
almak için Volvo yetkili sat c n zla temas
kurunuz.
NON
Çal t rma ve sürü
Çekme donan m
Çekme çubuklar
Çekme topuzunun düzenli olarak temizlenmesi
ve greslenmesi gerekir. Titre im sönümleme
özelli ine sahip bir çekme topuzu ba lant s
kullan l rsa, çekme topuzunu greslemeye gerek
yoktur.
Araç, sökülebilir bir çekme çubu uyla
donat lm sa, çekme topuzu montaj talimatlar na
titizlikle uyulmal d r. Bkz. sayfa 124.
D KKAT! Kulland ktan sonra çekme topuzu
k sm n daima ç kar n z. Bagajda muhafaza
ediniz.
UYARI!
Römorkun güvenlik kablosunu do ru yere
ba lad n zdan emin olunuz.
UYARI!
Araca Volvo’nun sökülebilir çekme çubu u
tak l ise:
Çekme topuzu k sm montaj talimatlar na
dikkatle uyunuz.
Çekme topuzu k sm , hareket etmeden önce
anahtarla kilitlenmelidir.
Gösterge cam n n ye il renk oldu unu
kontrol ediniz.
NOO
Römork kablosu
E er arac n çekme demirinde 13 pinli elektrik
soketi varsa ve römorkta 7 pinli soket varsa bir
adaptör gereklidir. Volvo taraf ndan
onaylanm adaptör kablosu kullan n z.
Kablonun sarkarak yere de memesine dikkat
ediniz.
Çal t rma ve sürü
Teknik özellikler
A Mesafesi
Sabit çekme kolu: 1055 mm
B Mesafesi
Sabit çekme demiri: 72 mm
Sökülebilir çekme demiri: 72 mm
Sökülebilir çekme kolu: 1055 mm
Maksimum topuz yükü: 75 kg
NOP
Çal t rma ve sürü
Sökülebilir çekme demiri
Çekme topuzunun tak lmas
– Koruyucu t pay sökünüz.
NOQ
– Anahtar saat yönünde döndürerek
mekanizman n aç k konumda oldu unu
kontrol ediniz.
– Gösterge cam n n (3) k rm z renk oldu unu
kontrol ediniz.
Gösterge cam k rm z de ilse, kilitleme
dü mesini içe bast r n z (1) ve kilitlenme
sesi i itinceye kadar saat dönü yönü
tersine (2) çeviriniz.
Çal t rma ve sürü
– "T k" diye bir kilitlenme sesi i itinceye
kadar çekme topuzu k sm n yerle tiriniz.
– Gösterge cam n n ye il renk oldu unu
kontrol ediniz.
– Anahtar saat dönü yönünün tersine kilitli
konuma çeviriniz. Anahtar kilitten
ç kar n z.
NOR
Çal t rma ve sürü
Sökülebilir çekme çubu u
D KKAT! Yukar , a a ve geri as lmak
suretiyle çekme demiri k sm n n sa lam olup
olmad n kontrol ediniz. Çekme çubu u k sm
do ru tak lmam sa, ç kart lmal ve önceki
ad mlara uygun bir ekilde geri tak lmal d r.
NOS
D KKAT! Römorkun emniyet kablosu çekme
demirindeki ba lant eleman na ba lanmal d r.
Çal t rma ve sürü
Çekme topuzunun sökülmesi
– Anahtar sokunuz ve kilidin aç k oldu u
konuma do ru saat yönünde döndürünüz.
– Kilitleme dü mesini içe bast r n z ve t k
sesi duyulana kadar saat yönünün tersinde
döndürünüz.
– Kilitleme dü mesini duruncaya kadar
döndürünüz. Çekme topuzunu geriye ve
yukar do ru çekerken yerinde tutunuz.
NOT
Çal t rma ve sürü
Sökülebilir çekme çubu u
– Koruyucu t pay yerle tiriniz.
NOU
Çal t rma ve sürü
Yükleme
Genel
Yük kapasitesi, yolcular n birle ik a rl n n
yan nda, çekme çubu u, çekme topuzundaki
yük (römork ba lanm olarak 75 kg), yük
ta y c lar ve tavan kutusu gibi araca monte
edilmi ekstra aksesuarlar taraf ndan etkilenir.
Arac n yük ta ma kapasitesi, yolcular n say s
ve a rl klar yla dü er.
UYARI!
Arac n sürü özellikleri, ne kadar yüklü
oldu una ve yükün nas l da ld na ba l
olarak de i ir.
Bagaj bölmesinin yüklenmesi
Uzun parçalar yüklerken ve bo alt rken motoru
kapat n ve el frenini çekiniz. Vites kolu veya
vites seçme kolu, uzun yükler taraf ndan
yerinden ç kar larak arac n hareket etmesine
sebep olabilir. Bagaj bölmesinin ebad n
artt rmak için, ba dayamalar ç kar labilir ve
koltuklar katlanabilir, bkz. sayfa 84.
Yükü ön koltu un arkal
ekilde dayay n z.
na emniyetli bir
• Ba destekleri, hasar görmeyecek ekilde
ç kar labilirler.
• Geni yükleri ortaya koyunuz.
• A r yükler mümkün oldu u kadar alta
yerle tirilmelidir. A r yükleri katlanm
koltuk arkal üzerine yerle tirmekten
kaç n n z.
• Dö emenin hasar görmesini önlemek için,
keskin kenarlar yumu ak bir ey ile
örtünüz.
• Tüm yükleri, yük tespit halkalar na
kay larla veya halatlarla sabitleyiniz.
UYARI!
20 kg a rl nda bo ta bir cisim, 50 km/saat
h zla önden bir çarpmada, 1000 kg’l k bir
cismin a rl na e it bir çarpma gücüne
sahiptir.
UYARI!
Asla koltuk arkal klar n n üzerine yükleme
yapmay n z.
Tavan kaplamas n n içindeki hava perdesi
taraf ndan sa lana koruma, yüksek
yüklerden dolay tehlikeye girebilir veya
ortadan kalkabilir.
Yükü daima ba lay n. Aksi taktirde sert fren
yap ld nda yük kayabilir ve yaralanmaya
neden olabilir.
Yük ta y c lar
Araca hasar vermekten kaç nmak ve sürü
esnas nda olas maksimum emniyeti elde etmek
için, Volvo taraf ndan arac n z için özel olarak
haz rlanm yük ta y c lar n kullanman z
tavsiye edilmektedir.
Ta y c larla birlikte verilen nontaj talimatlar n
dikkatli bir ekilde izleyiniz.
• Yük ta y c lar n ve yükün sa lam tak l
olup olmad klar n periyodik olarak kontrol
edin. Yükü tespit kay lar ile sa lam
ekilde ba lay n z.
• Yükü, yük ta y c lar üzerinde dengeli
olarak da t n z. En a r e yalar en alta
koyunuz.
• Rüzgara maruz kalan alan n ölçüsü ve buna
ba l olarak yak t tüketimi, yükün ebad yla
artar.
• Yumu ak sürün! Gereksiz ani h zlanma, ani
frenlerden ve virajlara sert girmekten
kaç n n.
UYARI!
Tavana, yük ta y c lar ve herhangi bir
tavan kutusu da dahil olmak üzere
75 kg’dan fazla yük yüklemeyin.
Arac n a rl k merkez ve sürü özellikleri
tavan yükleriyle birlikte de i mektedir.
NOV
Çal t rma ve sürü
Far düzeninin ayarlamas
A. Soldan giden trafi e göre far düzeni
B. Sa dan giden trafi e göre far düzeni
Halojen lambalar
Bi-Xenon lambalar
Far düzenini, sa dan veya soldan
giden trafi e göre ayarlay n z.
Halojen farlar
Far kumandas , soldan giden trafik için (A)
konumunda ve sa dan giden trafik için de (B)
konumunda olmal d r.
Bi-Xenon farlar
Far kumandas , soldan giden trafik için (A)
konumunda ve sa dan giden trafik için de (B)
konumunda olmal d r.
Farlar, di er sürücülerin gözlerinin
kama mas n önlemek üzere ayarlanabilir.
Do ru k ayar yol kenar n da daha iyi
ayd nlatacakt r.
UYARI!
Bi-Xenon farl araçlarda, klar üzerindeki
tüm çal malar yetkili bir Volvo servisinde
gerçekle tirilmelidir.
Bi-Xenon farlar, yüksek gerilim ünitesi
nedeniyle son derece dikkatli bir ekilde ele
al nmal d r.
NPM
Tekerler ve lastikler
Genel
Lastik bas nc
Tekerlerin de i tirilmesi
Üçgen reflektör ve yedek tekerlek (stepne)
Tekerleklerin sökülmesi
Acil durum lastik tamiri
132
135
136
137
139
141
NPN
Tekerler ve lastikler
Genel
Sürü özellikleri ve lastikler
Lastikler, arac n sürü özelliklerini büyük
ölçüde etkiler. Lastik tipi, boyutlar, lastik
bas nc ve h z de eri arac n performans
bak m ndan çok önemlidir.
Lastikleri de i tirirken, dört tekerle e de ayn
tip ve boyutlarda ve ayr ca tercihen ayn marka
lastikler takmaya dikkat ediniz. Lastik bas nç
etiketinde belirtilen, tavsiye edilen lastik
bas nçlar na uyunuz. Bkz. sayfa 135.
Boyutlar n gösterili i
Tüm araç lastiklerinde boyutlar belirtilir.
Örne in: 205/55R16 91 W.
205
55
R
16
91
W
Kesit geni li i (mm)
Kesit yüksekli i ile geni li i
aras ndaki oran (%)
Radyal kat
Tekerlek jant çap inç olarak (")
Lastik yükü indeksi (bu durumda
615 kg)
H z de eri (bu durumda 270 km/saat)
H z de erleri
Araç bir bütün olarak onaylanm t r, yani
boyutlar ve h z de erleri arac n ruhsat
belgesinde belirtilenlerden farkl olmamal d r.
Bu ko ullara tek istisna (hem metal çivili olan
hem de olmayan) k lastikleridir. Böyle bir
lastik seçilirse, araç, lasti in h z de erinden
NPO
daha h zl kullan lmamal d r (örne in, Q s n f
lastik azami 160 km/saat h zda kullan labilir).
Trafik yönetmeliklerinin, lastiklerin h z s n f n
de il, arac n ne kadar h zla sürülebilece ini
belirlediklerini unutmay n z.
Not: Lzin verilen maksimum h zlar belirtilmi tir.
Q
T
H
V
W
Y
160 km/s (sadece k lastiklerinde
kullan l r)
190 km/s
210 km/s
240 km/s
270 km/s
300 km/s
Yeni lastikler
Lastikler çabuk bozulabilen
ürünlerdir. Birkaç y l sonra,
sertle meye ba larlar ve ayn
zamanda sürtünme kapasitesi/
özellikleri giderek bozulur.
Bu nedenle, onlar
de i tirdi inizde mümkün oldu unca yeni
lastikler temin etmeyi amaçlay n z. Bu husus
özellikle k lastikleri için önemlidir. Üretim
haftas ve y l dört hane ile belirtilir, örne in
1502. Resimde gösterilen lastik, 2002 y l n n
15. haftas nda üretilmi tir.
Lasti in ya
Lastiklerin on seneye kadar teorik hizmet ömrü
olsa bile, alt seneden daha eski lastiklerin
kullan lmamas tavsiye edilir.
Tekerler ve lastikler
kullan rken, bunlar dört tekerle in her birine
tak lmal d r.
D KKAT! En uygun jant ve lastik tipleri için
bir Volvo servisine dan n z.
Çivili lastikler
Çivili k lastikleri 500-1000 km boyunca
yumu ak ve hafif sürü le "al t r lmal " ve
böylece çivilerin lasti e do ru ekilde
oturmalar sa lanmal d r. Bu, lasti in ve
özellikle çivilerin daha uzun bir ömre sahip
olmalar n sa lar.
Di a nma göstergeli lastikler
Di a nma göstergeleri, di i geni li ine kesen
dar di siz eritlerdir. Lasti in yan nda
TWI (Di A nma Göstergesi) harfleri vard r.
Sadece 1,6 mm di derinli i kal rsa, bu erit
aç kça görülebilir. Lastikleri mümkün olan en
k sa zamanda de i tiriniz. Az miktarda di
derinli i bulunan lastiklerin, ya mur ve karda
çok kötü yol tutu u sa lad n unutmay n z.
nedeniyle, hiçbir zaman çabuk tak lan kar
zincirleri kullanmay n z.
Önemli!
Araç modeli, lasti i ve jant boyutlar için
tasarlanm Volvo orijinal kar zincirleri
veya e de eri zincirler kullan n z. Yetkili
Volvo servisine ba vurunuz.
D KKAT! Çivili lastiklerin kullan m na ili kin
yasal düzenlemeler ülkeden ülkeye de i iklik
gösterir.
Di derinli i
Buzlu, karl yollar ve dü ük s cakl klar lastiklerden yaz n sürü yapmaktan çok daha
fazlas n ister. Bu nedenle, dört milimetreden
daha az di derinli i olan k lastikleri ile arac n
kullan lmas önerilmemektedir.
K lastikleri
Kar zincirleri
Kar zincirleri yaln zca ön tekerlerde
kullan labilir. Bu durum, dört tekerden çeki li
araçlar için de geçerlidir.
Volvo, belirli boyutlara sahip k lastikleri
kullan lmas n tavsiye etmektedir. Bunlar,
lastik bas nç etiketinde belirtilmi tir. Yeri için,
bkz. sayfa 135. Lastik boyutlar , motorun
modeline ba l d r. Arac k lastikleri ile
D KKAT! Kar zincirleri ile asla 50 km/saat’ten
h zl gitmeyiniz. Hem kar zincirlerini hem de
lastikleri a nd raca ndan, ç plak zeminde
kullanmaktan kaç n n z. Disk frenler ile tekerlekler aras ndaki bo lu un çok küçük olmas
NPP
Tekerler ve lastikler
Genel
Çelik jant – dü ük-profilli bijon
somunlar (1)
Çelik jantlar normal olarak dü ük profilli bijon
somunlar ile tak l r, ancak yüksek profilli tipi
de kullan labilir.
UYARI!
Alüminyum ala ml jantlarda asla k sa tip
somun kullanmay n z. Tekerlekler
gev eyebilir.
Dü ük (1) ve yüksek (2) profilli bijon somunlar
Jantlar ve bijon somunlar
Araçta sadece Volvo taraf ndan test edilen ve
onaylanan jantlar ve Volvo orijinal aksesuarlar
kullan lmal d r. Jantlar n çelik veya alüminyum
ala ml olmas na ba l olarak iki tip bijon
somunu vard r. Bijon somunlar n 85 Nm torkla
s k n z. Tork de erini bir tork anahtar ile
kontrol ediniz.
Önemli!
Bijon somunlar , 85 Nm torkla s k lmal d r.
A r s kma, somunlara ve c vatalara zarar
verebilir.
Alüminyum jant – yüksek profilli bijon
somunlar (2)
Alüminyum jantlarda sadece yüksek profilli tip
somunlar kullan n z. Bu fark, döner konik
rondelalara sahip olduklar ndan di er somun
tiplerinden oldukça farkl d rlar.
"Geçici yedek tekerlek" (Stepne)
Geçici yedek tekerle in (stepne),1 normal lastik
tamir edilinceye ya da de i tirilinceye kadar
yaln zca çok k sa bir süre için kullan lmas
öngörülmü tür. Yedek lasti i mümkün olan en
k sa sürede normal tekerlekle de i tiriniz.
Yedek tekerlekle kullanma nedeniyle yol tutu u
de i ebilir.
Araçta yedek tekerlek tak l yken, hiçbir zaman
80 km/saat’ten daha h zl sürmeyiniz.
Önemli!
Araç, bir geçici yedek lastikten daha fazla
lastik tak l olarak asla kullan lmamal d r.
D KKAT! Bu somunlar ayn zamanda çelik
jantlarda da kullan labilir.
Kilitli bijon somunlar
Kilitli bijon somunlar , alüminyum ve çelik
jantlar n her ikisinde de kullan labilir. Kilit
somunlu çelik jantlar, jant kapaklar ile birlikte
kullan l rsa, kilitli bijon somunu hava supab na
en yak n somuna tak lmal d r. Aksi takdirde
jant kapa janta tak lamaz.
1.
NPQ
Baz varyantlar ve pazarlar
Tekerler ve lastikler
Lastik bas nc
Lastik bas nc n n kontrol edilmesi
Lastik bas nc n düzenli olarak kontrol edin.
Do ru lastik bas nc , lastik bas nç tablosunda
gösterilmi tir. Belirtilen lastik bas nçlar so uk
lastiklere aittir. (So uk lastik, lastiklerin d
hava s cakl ile ayn s cakl kta oldu u
anlam na gelir).
Önerilen lastik bas nc
Yanl lastik bas nc ile kullanma, arac n sürü
özelliklerini olumsuz olarak etkiler ve lastik
a nmas n artt rabilir. Birkaç kilometre
sürdükten sonra, lastikler s n r ve bas nç artar.
Bu nedenle bas nç, lastikler s cakken kontrol
edilmi se, lasti in havas n indirmeyiniz.
Bununla birlikte, bas nç çok dü ükse lasti e
hava bas n z.
Yak t deposu kapa n n içindeki lastik bas nc
etiketi, farkl yük ve h z ko ullar nda olmas
gereken lastik bas nc n gösterir.
NPR
Tekerler ve lastikler
Tekerlerin de i tirilmesi
Tekerlekler, yatay veya as l olarak
saklanmal d r, kesinlikle dik olarak saklanmamal d r.
Di derinli inden emin de ilseniz, yetkili bir
Volvo servisi ile temas kurunuz.
Ok, lasti in dönü yönünü göstermektedir.
Yaz ve k tekerlekleri
Yaz ve k tekerlekleri de i tirildi inde, arac n
hangi taraf na tak ld klar i aretlenmelidir,
örne in L sol için ve R sa için. Sadece bir
yönde dönmek üzere tasarlanm di desenli
lastiklerde, bir ok ile dönü yönü
i aretlenmi tir. Lastik ömrü boyunca ayn
yönde dönmelidir. Lastikler ancak ön ve arka
aras nda de i tirilmelidir, asla sa dan sola veya
tersi ekilde de i tirilmemelidir. Lastikler
yanl tak l rsa, arac n frenleme özellikleri ve
ya muru, kar ve çamuru yolun kenar na atma
kuvveti olumsuz yönde etkilenir. En fazla di
derinli ine sahip olan lastikler daima arkaya
tak lmal d r (patinaj yapma riskin azaltmak
için).
NPS
Tekerler ve lastikler
Üçgen reflektör ve yedek tekerlek (stepne)
Üçgen reflektör
Uyar üçgeni, bagaj kapa n n iç k sm na, iki
klipsle tutturulmu tur.
Üçgen reflektörün (uyar üçgeni) kullan lmas
ile ilgili olarak yönetmeliklere uyunuz. Üçgen
reflektörü, trafi e göre uygun bir yere koyunuz.
– Üçken reflektörün bulundu u kutuyu aç n z,
Velcro ile tutturulmu tur. Üçgen reflektörü
kutudan ç kart n z.
– Üçgen reflektörün destek ayaklar n
indiriniz.
Kullan ld ktan sonra, üçgen reflektörün ve
kutusunun bagaja gerekti i gibi tespit
edildi inden emin olunuz.
NPT
Tekerler ve lastikler
Üçgen reflektör ve yedek tekerlek (stepne)
Yedek tekerlek (stepne) ve kriko
Arac n orijinal krikosu
Orijinal kriko, yaln z tekerlek de i tirmek için
kullan lmal d r. Krikonun di leri daima iyice
greslenmelidir.
Stepne, kriko ve bijon anahtar bagajda,
zeminin alt nda bulunmaktad r.
Stepnenin ç kar lmas :
– Zemin paspas n n arka kenar n öne do ru
katlay n z.
– Stepneyi yerinden kurtar n z ve kald rarak
ç kar n z.
– Kolu ile birlikte krikoyu ve bijon anahtar n
ç kar n z.
NPU
Stepne ve kriko, bagajdaki yeri:
– Krikoyu yar m (1) sar n z. Plaka (2)
üzerindeki i aret, kriko tutucuya yat k
vaziyette tak labilecek ekilde, kol (3)
üzerindeki i aretle ayn hizada olmal d r.
– Kolu (4) katlay n z ve bijon anahtar n (5)
krikoya yerle tiriniz.
– Krikonun arkas n (1), sa daki (6) deli e
koyunuz. Stepneyi (7), soldaki (8) deli e
ba lay n z.
Tekerler ve lastikler
Tekerleklerin sökülmesi
Yo un trafik olan bir noktada tekerlek
de i tirmeniz gerekti inde üçgen reflektörü
kurunuz. Araç ve krikonun sa lam bir yatay
zeminde oldu undan emin olunuz.
– Bagajdaki hal n n alt nda bulunan stepneyi,
krikoyu ve bijon anahtar n ç kar n z.
– El frenini çekiniz ve arac n z düz vitese
sahipse birinci vitese, otomatik vitese
sahipse P konumuna getiriniz.
– Zeminde kalan tekerle in önüne ve arkas na
takozlar yerle tiriniz. Bunun için büyük
tahta bloklar veya büyük ta lar kullan n z.
– Çelik jantl araçlarda, ç kart labilir jant
kapaklar bulunmaktad r. Jant kapa n
bijon anahtar n n ucuyla kald r n z veya elle
çekip ç kart n z.
– Bijon somunlar n , bijon anahtar ile saatin
aksi yönde ½-1 tur gev etiniz.
– Arac n her iki taraf nda iki kriko vurma
noktas vard r. Krikonun kaidesini, zemine
oturacak ekilde a a indiriniz. Krikonun,
resimde gösterildi i gibi kriko vurma
noktas nda do ru bir ekilde oturup
oturmad n ve kaidenin tam olarak alt nda
olup olmad n kontrol ediniz.
– Tekerlek yerden kesilmeye yetecek kadar
arac kriko ile kald r n z. Bijon somunlar n
sökün ve tekerle i ç kar n.
NPV
Tekerler ve lastikler
Tekerleklerin sökülmesi
Tekerle in tak lmas
– Tekerlek ve göbek üzerindeki temas
noktalar n temizleyin.
– Tekerle i yerle tiriniz. Bijon somunlar n
s k n z.
– Arac tekerlekler dönemeyecek ekilde
indiriniz.
– Bijon somunlar n çaprazlamas na s k n z.
Bijon somunlar n n gerekti i gibi s k lmas
önemlidir. 85 Nm torkla s k n z. Tork
de erini bir tork anahtar ile kontrol ediniz.
– Jant kapa n (çelik jant) yerle tiriniz.
UYARI!
Kriko ile kald r lm ken asla arac n alt na
girmeyiniz.
Kriko ile kald r lm ken, araçta yolcu bulunmamal d r.
Yolcular ile yol aras nda arac n (ve tercihen
bir bariyerin) olmas na dikkat ediniz.
NQM
Tekerler ve lastikler
Acil durum lastik tamiri
Genel
Stepnesi bulunmayan araçlarda, bunun yerine
acil durum lastik tamir seti verilmi tir. Bu tamir
seti, patlam lasti i yap t rmak hem de lastik
bas nc n kontrol etmek ve ayarlamak için
kullan labilir. Tamir seti, elektrikli bir hava
kompresöründen ve yap t r c l bütünle ik bir
kutudan olu ur.
Acil durum lastik patlamas n
tamir seti
bulunan lastikleri etkin ekilde yap t rma
özelli ine sahiptir.
S zd rmazl k s v s n n bulundu u teneke kutu,
son kullanma tarihi geçmeden önce veya lastik
tamir seti kullan ld ktan sonra de i tirilmelidir.
Teneke kutunun de i tirilmesi için lastik tamir
setinin de i tirilmesi, bkz. sayfa 146.
D KKAT! Acil durum lastik tamir seti, sadece
temas lastik s rt nda deli i olan lastikleri tamir
amaçl tasarlanm t r.
Acil durum lastik tamir seti, arac n en fazla bir
200 km daha (azami) veya en yak n lastik
servisine sürülebilmesini sa layan sadece
geçici bir acil durum onar m için
tasarlanm t r. Yap t r c , lastik s rt nda delik
NQN
Tekerler ve lastikler
Acil durum lastik tamiri
Acil durum lastik tamir seti, lastik yana ndan
patlayan lastikleri yap t rmada s n rl özelli e
sahiptir. Lastikte büyük yar klar, çatlaklar,
düzensizlikler veya benzeri hasarlar varsa, acil
durum lastik onar m seti ile tamir etmeyiniz.
Acil durum lastik tamir seti, kompresör ve
aletlerle birlikte bagajda, zeminin alt nda
bulunmaktad r.
Kompresörü ba lamak için 12 V’luk soketler,
öndeki merkez konsolun yan nda ve arka
koltu un yan nda ve bagajda bulunmaktad r.
Patlak lasti e en yak n elektrik soketini seçiniz.
UYARI!
Acil durum lastik tamir yap t r c s , cilde
temas ederse, tahri e neden olabilir. Cilde
temas etmesi halinde, yap t r c y , sabun
ve suyla y kayarak temizleyiniz.
Acil durum lastik tamir setinin ç kar lmas
– Zemin paspas n n arka kenar n öne do ru
katlay n z.
– Acil durum lastik tamir setini kald rarak
ç kar n z.
NQO
Tekerler ve lastikler
Lastiklerin i irilmesi
Trafi in oldu u bir yerde bir tekerle in
i irilmesi gerekiyorsa, üçgen reflektörü
yerle tiriniz.
– Turuncu renkli anahtar n (2) 0 konumunda
oldu undan emin olunuz ve kabloyu (5) ve
hava hortumunu (4) yan bölmeden (3)
ç kar n z.
– Hava hortumunun supap ba lant s n ,
lasti in hava supab ndaki di in alt na
vidalay n z.
– Kabloyu (5), arac n 12 V’luk elektrik soketlerinden birine tak n z.
– Motoru çal t r n. Araç iyi havaland r lm
bir ortamda bulunmal d r.
– Anahtar (2) I konumuna getirerek
kompresörü çal t r n z.
– Lasti i, lastik bas nç etiketinde belirtilen
bas nca kadar pompalay n z.
– Kompresörü kapat n z, anahtar (2)
0 konumunda olmal d r. Hava hortumunu
ve kabloyu ay r n z. Supab n toz kapa n
tak n z.
– Kabloyu (5) ve hava hortumunu (4) yan
bölmeye (3) koyunuz.
– Lastik tamir setini yeniden bagaj zeminin
alt na yerle tiriniz.
– Kompresör bir seferde on dakikadan daha
fazla çal t r lmamal d r. A r s nma
tehlikesi oldu unda kompresörü so umaya
b rak n z.
– 50 litreye kadar olan cisimlere, kompresörle
hava bas labilir.
UYARI!
Egzoz dumanlar n n solunmas hayati
tehlikeye neden olabilir. Motoru asla
kapal veya havaland rmas yetersiz olan
bir yerde çal r vaziyette b rakmay n z.
NQP
Tekerler ve lastikler
Acil durum lastik tamiri
Patlam lastiklerin tamir edilmesi
Trafi in oldu u bir yerde acil olarak lasti in
tamir edilmesi gerekiyorsa, üçgen reflektörü
yerle tiriniz.
– Acil durum lastik tamir setinden, izin
verilen en yüksek h z ile ilgili etiketi (1)
ç kar n z ve onu sürücü taraf ndan kolayca
görülebilece i direksiyon simidine
yap t r n z.
– Turuncu renkli anahtar n (2) 0 konumunda
oldu undan emin olunuz ve kabloyu (5) ve
hava hortumunu (4) yan bölmeden (3)
ç kar n z.
– Hava hortumunun supap ba lant s n ,
lasti in hava supab ndaki di in alt na
vidalay n z.
NQQ
– Kabloyu (5), arac n 12 V’luk elektrik
prizine tak n z.
– Emniyet mandal n (6) ay r n z ve turuncu
renkli k sm (7), t k sesi i itilene kadar
90 derece dikey konuma döndürünüz.
– Motoru çal t r n. Araç iyi havaland r lm
bir ortamda bulunmal d r.
UYARI!
Egzoz dumanlar n n solunmas hayati
tehlikeye neden olabilir. Motoru asla
kapal veya havaland rmas yetersiz olan
bir yerde çal r vaziyette b rakmay n z.
– Anahtar (2) I konumuna getirerek
kompresörü çal t r n z. Yap t r c n n
pompalanmas s ras nda, bas nçta
maksimum 4 barl k geçici bir art olur. Bir
dakika kadar sonra, bas nç dü er ve
manometre daha do ru bir lastik bas nc
gösterir.
– Lasti i, 1,8 bar ile 3,5 aras nda bir bas nca
pompalay n z. On dakika pompalad ktan
sonra bas nç 1,8 bar bas nca ula mam sa,
a r s nmamas için kompresör
durdurulmal d r.
– Hava hortumunu (4) hava supab ndan
ç kar n z ve toz kapa n yerine tak n z.
Kabloyu (5) elektrik soketinden ç kar n z.
Turuncu renkli k sm (7) orijinal konumuna
geri katlay n z ve mandal (6) tespit ediniz.
Tekerler ve lastikler
UYARI!
Kompresör çal rken asla lasti in yan nda
durmay n z. Özellikle lastik yanaklar na
dikkat ediniz. Çatlaklar, düzensizlikler veya
ba ka hasarlar görünürse, derhal
kompresörü kapat n z. Bu ko ullar alt nda,
yolculu unuza devam edemezsiniz. Yetkili
bir lastik servisine ba vurunuz.
Lastik tamir setini araçta emniyetli bir yerde
muhafaza ediniz.
– Derhal maksimum 80 km/saat h zla 3 km
kadar gidiniz, böylece yap t r c lasti e
iyice yap abilir.
UYARI!
Acil durum lastik tamir seti kullan ld ktan
sonra, 80 km/saat’ten daha h zl sürmeyiniz.
Geçici tamir edilmi lastikler en k sa
zamanda de i tirilmelidir (müsaade edilen
azami sürü mesafesi 200 km’dir).
– Lastik bas nc n tekrar kontrol ediniz:
D KKAT! [i irme için sadece kompresör
kullan lacak oldu unda turuncu renkli k sm
(7) kald rmay n z.
noktas na ba lay n z. Kompresördeki
bas nc okuyunuz. Lastik bas nc 1,3 bar’ n
alt nda ise lasti in s zd rmazl yeterince
iyi sa lanamam t r. Bu ko ullar alt nda
yola devam edilmemelidir. Bir lastik merkeziyle temas kurunuz.
– Lastik bas nc 1,3 bar’dan yüksekse, lastik,
lastik bas nç etiketinde belirtilen bas nç
de erine kadar pompalanmal d r. Yeri için,
bkz. sayfa 135. Lastik bas nc çok yüksek
ise, indirme supab (8) ile bas nc indiriniz.
– Kompresörü kapat n z, anahtar (2) 0
konumunda olmal d r. Hava hortumunu ve
kabloyu ay r n z. Supab n toz kapa n
tak n z.
– Kabloyu (5) ve hava hortumunu (4) yan
bölmeye (3) koyunuz.
– Lastik tamir setini yeniden bagaj zeminin
alt na yerle tiriniz.
Kompresör bir seferde on dakikadan daha fazla
çal t r lmamal d r. A r s nma tehlikesi
oldu unda kompresörü so umaya b rak n z.
D KKAT! Kullan mdan sonra yap t r c
bulunan kutu ve hortum de i tirilmelidir.
– Hava hortumunu (4) lastikteki hava
supab na tak n z. Kabloyu (5) 12 V’luk güç
NQR
Tekerler ve lastikler
Acil durum lastik tamiri
Yap t r c kutusunun de i tirilmesi
Yap t r c bulunan kutusu, en iyisi tarihi
geçmeden, tarih etiketine (1) bak n z, veya
lastik tamir edildikten sonra de i tirilmelidir.
Kullan mdan sonra, tutuculu (8) kutu (6) ve
hava hortumu (10) de i tirilmelidir.
Kutu, yetkili bir Volvo servisi taraf ndan veya
talimatlara uygun olarak de i tirilebilir.
Önemli!
Kutunun alt ndaki güvenlik önlemlerini
okuyunuz.
NQS
UYARI!
Kutu de i tirilirken, kompresörün 12 V’luk
sokete ba l olmad ndan emin olunuz.
Kutuyu en iyisi tarihi geçmeden önce
de i tiriniz
– Turuncu renkli kutudaki (3) iki adet
viday (2) çözünüz.
– H z etiketi (4) ile tarih etiketini (1) ç kar n z
ve güvenlik mandal n (5) aç n z.
Kutuyu (3) gev etiniz ve ç kar n z.
– Vidas n çözünüz ve kutuyu (6) ç kar n z.
– Yeni kutu üzerindeki mührün (7) zarar
görmedi ini kontrol ediniz. Kutuyu yerine
vidalay n z.
– Kutuyu (3) yerine koyunuz. Kutunun do ru
olarak tak ld n kontrol ediniz,
vidalarla (2) vidalay n z.
– H z etiketi (4) ile yeni tarih etiketini (1),
lastik tamir setine geri koyunuz.
Ç kar lan kutuyu tehlikeli at k olarak i leme
tabi tutunuz.
Kulland ktan sonra kutunun ve hortumun
de i tirilmesi
– Turuncu renkli kutudaki (3) iki adet
viday (2) çözünüz.
– H z etiketi (4) ile tarih etiketini (1) ç kar n z
ve güvenlik mandal n (5) aç n z.
Kutuyu (3) gev etiniz ve ç kar n z.
Tekerler ve lastikler
– Kutuyu (6) ve tutucuyu (9) saat yönünde
döndürürken, dü meye (8) bas n z. Onlar
ç kar n z.
– Hava hortumunu (10) çekerek ç kar n z.
– Kalan s zd rmazl k s v s n bir bezle silerek
temizleyiniz veya halen kurumu ise
hurdaya at n z.
– Yeni bir hava hortumu (10) koyunuz, do ru
olarak yerle tirildi ini kontrol ediniz.
Yeni kutu üzerindeki mührün (7) zarar
görmedi ini kontrol ediniz. Tutucuyu (9)
kutuya (6) vidalay n z ve bir "t k" sesi
i itilinceye kadar saat dönü yönü tersine
çeviriniz.
– Kutuyu (3) yerine koyunuz. Kutunun do ru
olarak tak ld n kontrol ediniz,
vidalarla (2) vidalay n z.
– H z etiketi (4) ile yeni tarih etiketini (1),
lastik tamir setine geri koyunuz.
Bo kutu ve hava hortumu, normal at k gibi
i leme tabi tutulabilir.
NQT
Tekerler ve lastikler
NQU
Araç bak m
Temizleme
Boya rötu u
Pas önleme
150
152
153
NQV
Araç bak m
Temizleme
Arac n y kanmas
Arac n z kirlenince hemen y kay n z. Araç
ampuan kullan n z. Pislik ve yol tuzu
korozyona sebep olabilir.
• Arac direkt güne
alt na park
etmeyiniz. Boyas s cak bir arac n
y kanmas , boya üzerinde kal c hasara
neden olabilir. Arac , at k su ay r c s
bulunan bir araç y kay c da y kay n z.
• Arac n alt ndaki kiri suyla tamamen
y kay n.
• Gev emi pisli i ç karmak için tüm arac
y kay n z. Bas nçl y kay c kullan rken:
Bas nçl y kay c memesinin gövdeye
30 cm’den fazla yakla mad ndan emin
olunuz. Suyu kilitlere do rudan püskürtmeyiniz.
• Sünger, araç ampuan ve bol miktarda l k
suyla y kay n z.
• Pisli i ç karmak zor ise, arac so uk ya
temizleme maddesi kullanarak y kay n z.
• Arac temiz, yumu ak bir güderiyle veya su
s y rma lasti i ile kurulay n z.
• Silecek lastiklerini l k sabunlu suyla veya
araç ampuan ile temizleyiniz.
Ku pisliklerinin temizlenmesi
Ku pisliklerini mümkün olan en k sa zamanda
y kamak suretiyle boyan n üzerinden temizNRM
leyiniz. Ku pisliklerinin içinde bulunan
kimyasal maddeler çok k sa zaman içinde
boyay etkileyip, soldurabilirler. Bu renk
solmas sadece bir uzman taraf ndan giderilebilir.
UYARI!
Motor daima bir serviste y kat lmal d r.
Motor s caksa, yang n tehlikesi vard r.
Otomatik araç y kama
Otomatik araç y kama, arac çabuk ve kolay
y kaman n yolu olmakla birlikte, uygun ekilde
elle yap lan y kaman n yerini alamaz. Otomatik
y kaman n f rçalar her noktaya ula amaz. Yeni
araçlar n ilk birkaç ay elle y kanmas n öneririz.
UYARI!
Arac y kad ktan sonra, nemin ve
korozyonun fren balatalar n etkilememesi
ve fren performans n azaltmamas için
frenleri daima test ediniz.
Ya mur veya çamurda uzun süre kullan rken,
arada s rada fren pedal na hafifçe bas n z. Bu
i lem, fren balatalar n s t r ve kurutur. Bu
i lemi oldukça ya murlu veya so uk hava
ko ullar nda kullanmaya ba larken de
yapmal s n z.
Dö emenin temizlenmesi
Kuma dö eme üzerindeki lekelerin
ç kar lmas
Kirlenmi kuma dö emeler için Volvo
sat c s nda bulabilece iniz özel temizleme
maddesini kullanman z tavsiye edilir. Di er
kimyasal maddeler dö emenin yang na
dayan kl l k özelli ini zedeleyebilir.
Önemli!
Keskin cisimler ve Velcro, kuma
dö emeye zarar verebilir.
Vinil ve plastik parçalardaki lekelerin
temizlenmesi
Lç donan mdaki vinil ve plastik k s mlar n
temizlenmesi için, Volvo bayiinde
bulabilece iniz özel temizleme maddesini
kullanman z tavsiye edilir. Lekeleri
kaz may n z veya ovalamay n z. Kuvvetli leke
ç kar c lar kullanmay n z.
Deri dö eme üzerindeki lekelerin
temizlenmesi
Kirlenmi deri dö emeler için Volvo sat c s nda
bulabilece iniz özel temizleme maddesini
kullanman z tavsiye edilir. Deri dö emeyi,
Volvo’nun deri bak m setini kullanarak y lda
bir veya iki kez i leme tabii tutunuz. Asla
Araç bak m
kuvvetli çözeltiler kullanmay n z. Bu gibi
ürünler kuma , vinil ve deri dö emeye zarar
verebilir.
Emniyet kemerlerinin temizlenmesi
Su ve sentetik deterjan kullan n. Özel bir kuma
temizleme maddesi, Volvo bayiinden temin
edilebilir. Çekmeden önce, emniyet kemerinin
kuru oldu undan emin olunuz.
Pasta ve cilalama
Yüzey boyas matla t zaman boyaya ekstra
bir koruma tabakas sa lamak için, arac n za
pasta ve cila uygulay n z.
Genellikle bir y ldan önce arac cilalaman z
gerekmez. Bununla birlikte, bu sürede araca
pasta uygulanabilir. Araca direkt güne
alt nda pasta ve cila yapmay n z.
Arac cilalamaya veya pasta uygulamaya
ba lamadan önce y kay n z ve iyice
kurulay n z. Volvo zift ç kar c s veya beyaz
ispirtoyla kullanarak asfalt ve zift lekelerini
temizleyiniz. Daha inatç lekeler, araç boyas
için tasarlanm ince ovma pastas kullan larak
ç kar labilir.
Önce cila kullanarak cilalay n z ve sonra s v
veya kat pasta ile pasta uygulay n z. Ambalaj n
üzerindeki talimatlara dikkatle uyunuz. Pek çok
ürün hem cila hem mum içerir.
NRN
Araç bak m
Boya rötu u
– Astar boyay iyice kar t r n ve ince bir f rça
veya kibrit çöpü kullanarak boyay sürünüz.
Astar kuruyunca bir f rça ile boyay tatbik
edin.
– Çizikler için de i lemler ayn d r, ancak
hasar görmemi boyay korumak için
çevresini bir bantla maskeleyiniz.
– Birkaç gün sonra, rötu yap lan bölgeleri
cilalay n z. Yumu ak bir bez ve az miktarda
al t rma pastas sürünüz.
Boya
Boya, paslanmaya kar önemli bir faktördür ve
düzenli bir ekilde kontrol edilmelidir. Pas n
yay lmas n önlemek için, hasar görmü boya
hemen onar lmal d r. Boya hasar n n en yayg n
türleri ta parçac klar , s yr klar ve tekerlek
çamurlu unun kenar ndaki ve kap lardaki
çiziklerdir.
Renk kodu
Do ru rengin kullan lmas önemlidir. Arac n
renk kodu, B dire indeki ürün etiketinde gösterilmi tir. Bkz. sayfa 208.
Ta çentikleri ve çizikler
Boya rötu u yapmadan önce, araç temiz, kuru
ve 15 °C’nin üzerinde bir s cakl kta olmal d r.
NRO
Malzemeler
• Bir kutu astar boya
• Bir kutu boya ya da rötu kalemi
• F rça
• Maskeleme band .
Küçük ta çentikleri ve çizikler
Ta parçac metale nüfuz etmemi se ve hasar
görmemi bir boya tabakas varsa, hasarl
bölgeyi temizledikten sonra do rudan boyayla
rötu yapabilirsiniz.
Ta parçac metale nüfuz etmi se
– Hasarl yüzey üzerine bir maskeleme band
yap t r n z. Sonra, boya art klar banda
yap acak ekilde band ç kar n z.
Araç bak m
Pas önleme
Kontrol ve bak m
Volvo’nuz fabrikada paslanmaya kar
tamamen korunmu tur. Karoserin parçalar ,
galvanizli sacdan yap lm t r. Karoserin alt
gibi hassas bölgeler d ar dan a nmaya kar
dirençli, pas engelleyici bir bile imle
korunmu tur. Lnce, içeri i leyen pas önleyici
s v , elemanlara bo luklara ve kapal k s mlara
püskürtülmü tür.
Arac n pas önleme bak m .
• Arac n z temiz tutunuz. Karoserin alt n
hortumla su püskürterek temizleyiniz.
Bas nçl y kay c kullan l rsa, hortumun
ucunu boyal yüzeylerden en az 30 cm
uzakl kta tutunuz.
• Pas koruyucu tabakay düzenli olarak
kontrol edin ve gerekirse onar n.
Arac n za uygulanm olan pas önleyici
yakla k 12 y l herhangi bir i lem gerektirmez.
Bu süreden sonra, üç y ll k aral klarla pas
önleyici i lemden geçirilmesi gerekir. Arac n
daha ba ka bak ma gereksinimi varsa, yetkili
bir Volvo servisine ba vurunuz.
NRP
Araç bak m
NRQ
Bak m ve servis
Volvo Servisi
Kendi kendine bak m
Motor kaputu ve motor kabini
Dizel
Ya lar ve s v lar
Silecek kanatlar
Akü
Ampullerin de i tirilmesi
Sigortalar
156
157
158
159
160
164
165
167
173
NRR
Bak m ve servis
Volvo Servisi
Volvo servis program
Aksesuarlar n tak lmas
Araç fabrikadan ç kmadan önce tamamen test
sürü lerine tabi tutulur. Ayr ca araç size teslim
edilmeden önce de Volvo Car Corporation
düzenlemelerine uygun olarak kontrol
edilmi tir.
Aksesuarlar n yanl ba lanmas ya da monte
edilmesi arac n elektrik sistemini olumsuz
etkileyebilir. Belirli aksesuarlar ancak uygun
yaz l m n arac n z n elektrik sistemine
yüklenmesi halinde çal rlar. Elektrik
sistemine ba lanan ya da bu sistemi etkileyen
aksesuarlar takmadan önce daima yetkili bir
Volvo servisinize ba vurunuz.
Volvo’nuzu olabildi ince emniyetli ve
güvenilir tutabilmek için, Servis ve Garanti
Belgesi’ndeki belirtilen Volvo servis
program n izleyiniz. Belirtilen servis ve bak m
i lerini yetkili Volvo servisinde yapt r n z.
Volvo servisleri, en yüksek kalitede servisi
garanti edecek personele, özel aletlere ve servis
literatürüne sahiptir.
Önemli!
Volvo garantisinin geçerlili i için Servis ve
Garanti Belgesi’ndeki talimatlara bak n z
ve bu talimatlara uygun hareket ediniz.
Özel servis tedbirleri
Arac n z n elektrik sistemini etkileyen belirli
servis i lemleri ancak arac n z için özel olarak
geli tirilmi elektronik cihazlar n yard m yla
yap labilmektedir. Elektrik sistemini etkileyen
servis i lerine ba lamadan ya da
gerçekle tirmeden önce daima yetkili bir Volvo
servisinize ba vurunuz.
NRS
Araç verilerinin kaydedilmesi
Volvo’nuzdaki bir veya daha fazla bilgisayar,
detayl bilgi kaydetme özelli ine sahiptir. Bu
bilgi, baz araç sistemlerinde güvenli i ve ar za
te hisini artt rma ara t rmas nda kullan m
amac n ta maktad r. Veriler, sürücü ve yolcu
taraf ndan emniyet kemerinin kullan lmas ile
ilgili ayr nt lar , çe itli araç sistemlerinin ve
modüllerinin çal malar n ve motor, gaz, direksiyon, frenler ve di er sistemler ile ilgili durum
bilgilerini içerebilir. Bu bilgiler ayn zamanda
arac n sürülü ekli ile ilgili ayr nt lar da içerebilir. Bu tip bilgiler, sadece bununla s n rlanmamakla birlikte, araç h z , fren ve gaz
pedallar n n kullan m ve direksiyon simidinin
konumu gibi özel ayr nt lar da içerebilir. Bu
ikinci tip bilgiler, araç sürülürken ve çarp ma
s ras nda veya çarp maya yak n bir esnada
s n rl bir sürede kaydedilebilirler. Volvo Car
Corporation kaydedilen bilgileri izinsiz olarak
aç klamayacakt r. Ancak, Volvo Car
Corporation ulusal yasalara ba l olarak
bilgileri vermeye zorlanabilir. Volvo Car
Corporation ve servisleri de bilgileri okuyabilir
ve kullanabilir.
Olumsuz sürü ko ullar
Arac n z kötü sürü ko ullar nda kullanman z
gerekiyorsa, motor ya ile hava ve ya filtrelerini, Servis ve Garanti Belgesi’nde önerilenden daha s k de i tiriniz.
Uzun süreli kullan m içeren olumsuz sürü
ko ullar na örnekler:
•
•
•
•
•
•
Tozlu ve kumlu çevre.
Bir karavan veya römork çekme.
Da l k bölgelerde.
Yüksek h zlarda.
Dü ük h zda veya rölantide.
Dü ük s cakl klarda (5 ºC’nin alt nda) k sa
yolculuklarda (10 km’den az).
Bak m ve servis
Kendi kendine bak m
Araç üzerinde çal maya
ba lamadan önce
Akü
• Akü kablolar n n do ru ekilde ba lan p
s k t r lm oldu unu kontrol edin.
• Motor çal r durumdayken akü ba lant s n
ay rmay n z (örne in akünün
de i tirilmesi).
• Aküyü arj etmek için asla h zl bir arj
cihaz kullanmay n z. Aküyü arj ederken
akü kablolar n n ayr lmas gerekir.
Akü hem a nd r c hem de zehirli asit içerir.
Aküye uygun bir ortamda i lem yap n z. Volvo
bayiiniz bu konuda size yard mc olacakt r.
UYARI!
Ate leme sisteminden gelen yüksek gerilim
ç k . Ate leme sistemindeki voltaj tehlikelidir. Bu nedenle motor bölmesinde
çal ma yaparken kontak her zaman
kapat lmal d r.
Motor s cakken veya kontak aç kken
ate leme bujilerine ya da ate leme bobinine
dokunmay n z.
Düzenli aral klarda kontrol ediniz
A a dakileri düzenli aral klarla örne in yak t
doldururken kontrol ediniz:
• So utma suyu – Seviye, genle me
deposundaki MIN ve MAX i aretlerinin
aras nda olmal d r.
• Motor Ya – Ya seviyesi MIN ve MAX
i aretleri aras nda olmal d r.
• Hidrolik direksiyon hidroli i – Hidrolik
seviyesi MIN ve MAX i aretleri aras nda
olmal d r.
• Cam y kama suyu – Depo dolu olmal d r.
Donma noktas civar ndaki s cakl klarda
cam y kay c antifrizi kullan n z.
• Fren ve debriyaj hidroli i – Hidrolik
seviyesi MIN ve MAX i aretleri aras nda
olmal d r.
UYARI!
Motor kapat ld ktan bir süre sonra radyatör
fan n n otomatik olarak çal abilece ini göz
önünde bulundurunuz.
Motor daima bir serviste y kat lmal d r.
Motor s caksa, yang n tehlikesi vard r.
NRT
Bak m ve servis
Motor kaputu ve motor kabini
Kaputun aç lmas
Motor kabini
12. Röle ve sigorta kutusu, motor kabini
Kaputu açmak için:
1.
2.
3.
Y kama suyu deposu (4 sil.)
So utma suyu genle me kab
Direksiyon hidroli i deposu
13. Hava filtresi1
4.
5.
6.
7.
8.
Motor ya ölçme çubu u1
Radyatör
Radyatör fan
Y kama s v s deposu (5 sil.)
Fren ve debriyaj hidroli i deposu (sa dan
direksiyonlu)
– Ön panelin alt nda en soldaki kolu çekin.
Bir kilidin aç ld n duyacaks n z.
– Elinizi motor kaputunun ön kenar n n
ortas na sokunuz ve güvenlik mandal n
sa a bast r n z.
– Kaputu aç n z.
UYARI!
Kapat ld nda kaputun gerekti i gibi kilitlendi ini kontrol ediniz.
9. Motor ya için doldurma a z 1
10. Fren ve debriyaj hidrolik deposu (soldan
direksiyonlu)
11. Akü
1.
NRU
Motor tipine ba l d r.
Bak m ve servis
Dizel
Yak t sistemi
Bo yak t deposu
Dizel motorlar, kirlere kar hassast r. Sadece
iyi tan d n z bir petrol irketinin dizel yak t n
kullan n. Kaliteden üpheniz varsa kesinlikle
dizel yak t doldurmay n z. Büyük petrol
irketleri donma noktas na yak n s cakl klar
için k kullan m na özel dizel üretmektedir. Bu
yak t, dü ük s cakl klarda daha az viskozdur ve
yak t sisteminde mum olu ma riskini azaltmaktad r.
Yak t deposu kurursa, hiç bir özel i leme gerek
yoktur.
Yak t deposu dolu tutulursa yak t deposundaki
yo unla ma riski azal r. Yak t al rken, yak t
dolum borusunun etraf ndaki alan n temiz olup
olmad n kontrol ediniz. Boyaya yak t
s çratmaktan kaç n n z.
RME (Kolza Metil Esteri)
Maksimum % 5 RME dizel yak tla
kar t r labilir.
Önemli!
Yak t filtresinden yo u mu suyun
bo alt lmas
Yak t filtresi, yak ttaki yo unla may ayr t r r.
Yo unla ma, motorun çal mas n bozabilir.
Yak t filtresi Servis ve Garanti Belgesi’nde
belirtilen aral klarla veya araca kirli yak t
koyuldu undan üphelendi iniz hallerde
bo alt lmal d r.
RME konsantrasyonu % 5’in üzerindeyse,
motorun zarar görmesi tehlikesi vard r.
NRV
Bak m ve servis
Ya lar ve s v lar
Seviye çubu u, benzinli motorlar
Kontrol ve de i tirme motor ya
ya filtresi
Seviye çubu u, dizel motor
ve
Servis ve Garanti Belgesi’nde, uygun ya ve
ya filtresi de i tirme aral klar belirtilir. Zor
ko ullarda kullanma durumunda, daha k sa
aral klar tavsiye edilir. Bkz. sayfa 156.
Motor ya seviyesini kontrol edin ve ya
periyodik olarak de i tirin.
Yeni bir araçtaki ya seviyesi, ilk düzenli ya
de i imi öncesinde kontrol edilmelidir. Servis
ve Garanti Belgesi, ya de i imleri için
kilometre sayac de erlerini belirtilmektedir.
Volvo, ya seviyesinin her 2500 km’de bir
kontrol edilmesini tavsiye etmektedir. En do ru
ölçüm, motoru çal t rmadan önce so uk motor
üzerinde gerçekle tirilir. Motor kapat ld ktan
hemen sonra al n rsa, ölçüm yanl olacakt r.
Ya , kartere akmak için henüz zaman
bulamad ndan, seviye çubu u çok dü ük
gösterecektir.
D KKAT! Sayfa 212’de önerilen ya cinsine,
viskozitesine ve kapasitelerine bak n z.
NSM
Ya seviyesi, ya çubu u üzerindeki i aretli
alan içinde olmal d r.
Önemli!
Daima tavsiye edilen kalitede ve do ru
viskozitede ya kullan n.
Kesinlikle ya katk maddeleri
kullanmay n z. Bunlar, motora hasar
verebilir. Sistem farkl bir ya ile doldurulursa, servis için en yak t yetkili Volvo
servisiyle temas kurunuz.
Bak m ve servis
So uk bir motorda ya n kontrol edilmesi:
– Seviyeyi kontrol etmeden önce, seviye
çubu unu siliniz.
– Seviye çubu unu kullanarak ya kontrol
ediniz. Ya seviyesi MIN ve MAX i aretleri
aras nda olmal d r.
– Ya seviyesi MIN i aretine yak nsa, 0,5 litre
ya ilave ederek çal t r n z. Ya seviyesi,
seviye çubu undaki MIN i aretinden ziyade
MAX i aretine yak n oluncaya kadar ya
ilave ediniz. Hacimler için, bkz. sayfa 212.
S cak bir motorda ya n kontrol edilmesi:
– Arac düz bir zemin üzerinde park ediniz,
motoru durdurunuz ve ya n kartere
dönmesine imkan vermek üzere
10-15 dakika bekleyiniz.
– Seviyeyi kontrol etmeden önce, seviye
çubu unu siliniz.
– Seviye çubu unu kullanarak ya kontrol
ediniz. Ya seviyesi MIN ve MAX i aretleri
aras nda olmal d r.
– Ya seviyesi MIN i aretine yak nsa, 0,5 litre
ya ilave ederek çal t r n z. Ya seviyesi,
seviye çubu undaki MIN i aretinden ziyade
MAX i aretine yak n oluncaya kadar ya
ilave ediniz. Hacimler için, bkz. sayfa 212.
UYARI!
Yang n tehlikesinden dolay , s cak egzoz
manifoldu üzerine ya dökmeyiniz.
Ön cam y kama suyu deposunun yeri1
Ön cam y kama suyu, ilave etme
Ön cam ve far y kay c lar ortak bir depoyu
payla rlar.
1.
4 silindirli motorlarda ve dizeldeki
doldurma kapa .
2. 5 silindirli motorlarda doldurma kapa .
K mevsiminde, s v n n pompa, hazne ve
hortumlarda donmas n önlemek için y kama
antifrizi ekleyiniz. Kapasiteler için,
bkz. sayfa 213.
D KKAT! Depoyu doldurmadan önce cam
y kay c antifrizini su ile kar t r n z.
Önemli!
Asla MAX i aretini a may n z. Motora çok
fazla ya konursa, ya tüketimi artabilir.
1.
Motor tipine ba l d r.
NSN
Bak m ve servis
Ya lar ve s v lar
Sayfa 213’deki kapasitelere bak n z.
So utucuyu düzenli olarak kontrol ediniz
Seviye, geni leme deposundaki MIN ve MAX
i aretlerinin aras nda olmal d r. Sistem
yeterince doldurulmazsa, yerel olarak yüksek
s cakl klar olu up, silindir ba l n n zarar
görmesi (çatlama) tehlikesi ortaya ç kar. Seviye
MIN i aretine dü tü ünde so utucu doldurunuz.
D KKAT! Motor yaln zca iyi doldurulmu bir
so utma sistemiyle çal abilir. Silindir
kapa nda hasar (çatlaklar) meydana getirme
tehlikesi yaratan, yüksek s cakl klar meydana
gelebilir.
So utma s v s n n kontrolü ve
eklenmesi
So utma s v s eklerken, ambalaj n üzerindeki
talimatlara uyunuz. Hüküm süren hava
ko ullar bak m ndan, so utma s v s konsantrasyonu ile u kar m n n do ru olmas
önemlidir. Hiçbir zaman sadece su
eklemeyiniz. Çok az veya çok fazla so utma
s v s konsantrasyonu, donma tehlikesini art r r.
Önemli!
Daima Volvo taraf ndan önerilen paslanma
önleyicili so utma s v s kullan n z. Yeni
araçlara, yakla k –35 °C s cakl klara kadar
dayanan so utma s v s doldurulmaktad r.
NSO
UYARI!
So utma s v s çok s cak olabilir. Motor
çal ma s cakl ndayken so utma s v s
eklemek gerekirse, a r bas nc bo altmak
için genle me kab n n kapak vidas n
yava ça çözünüz.
Kontrol etme ve fren ve debriyaj
hidroli i eklenmesi
Fren ve debriyaj hidroli i ortak bir depoya
sahiptirler1. Hidrolik seviyesi MIN ile MAX
i aretleri aras nda olmal d r. Seviyeyi düzenli
olarak kontrol edin. Fren hidroli ini, her iki
y lda bir veya düzenli her iki servis aral nda
bir de i tiriniz.
Sayfa 213’deki kapasitelere ve önerilen
hidrolik cinslerine bak n z.
Hidrolik s v s , sert ve s k fren yap lmas n
gerektiren da l k veya yüksek nem oran olan
1.
Yeri, arac n soldan veya sa dan direksiyonlu olmas na ba l d r.
Bak m ve servis
tropik bölgelerde kullan lan araçlarda her y l
de i tirilmelidir.
UYARI!
Fren hidroli i, fren hidroli i haznesindeki
MIN i aretinin alt ndaysa, fren hidroli i
doldurmadan kullanmaya devam etmeyiniz.
Fren hidroli i kayb n n nedeni
ara t r lmal d r.
Hidrolik direksiyon hidroli inin
kontrolü ve eklenmesi
Her serviste seviyeyi kontrol edin. Hidroli in
de i tirilmesine gerek yoktur. Hidrolik seviyesi
MIN ve MAX i aretleri aras nda olmal d r.
Sayfa 213’deki kapasitelere ve önerilen ya
cinsine bak n z.
Hidrolik direksiyon sisteminde bir ar za olmas
halinde ya da arac n elektri inin kesilmesi ve
çekilmesin gerekmesi halinde de arac n yöneltilmesi hala mümkündür. Bununla beraber,
direksiyon normalden daha a r olacak ve
direksiyonu çevirmek için daha fazla kuvvet
gerekecektir.
NSP
Bak m ve servis
Silecek kanatlar
Silecek lastiklerinin de i tirilmesi
– Silecek kolunu kald r n z ve silecek
lasti ini, silecek koluna 90 derece aç yla
yerle tiriniz.
– Silecek lasti ini çubuktan yana do ru
çekerek ç kar n z.
– Yeni silecek lasti ini (1) silecek koluna
90 derece aç yla tak n z.
– Silecek lasti ini (2) kavisli metal
plakan n (3) alt na yerle tiriniz ve silecek
kolunu indiriniz.
D KKAT! Silecek lastikleri farkl
uzunluktad r. Sürücü taraf ndaki lastik yolcu
taraf ndaki lastikten daha uzundur.
NSQ
Bak m ve servis
Akü
D KKAT! Asla maksimum i aretini (A)
a may n z.
Akü a nd r c asit içerir.
Önemli!
Dam t lm veya deiyonize su (saf su)
kullan n.
• Kapaklar gerekti i gibi s k n z.
D KKAT! Birçok kez bo al rsa, akünün ömrü
k salacakt r.
Akü üzerindeki semboller
K v lc m ve aç k alevden
sak n n z.
Patlama tehlikesi.
Bu semboller akü üzerinde gösterilmi tir.
Koruyucu gözlük kullan n z.
Akü bak m
Akünün ömrü ve fonksiyonu, mar say s ,
bo alma, sürü tarz , sürü ko ullardan ve klima
ko ullar gibi faktörle taraf ndan etkilenir.
Akünün fonksiyonunu gerekti i gibi yerine
getirmesi için, a a dakileri dikkate al n z:
• Akü elektrolit seviyesinin do ru
oldu unu (A) düzenli olarak kontrol ediniz.
• Bütün gözleri kontrol ediniz. Kapaklar
açmak için bir tornavida kullan n z. Her
gözün kendi maksimum seviye i areti
vard r.
• Gerekirse, saf su kullanarak akünün
maksimum i aretine kadar ekleyiniz.
Daha fazla bilgi arac n
kullanma k lavuzunda bulunmaktad r.
Aküyü çocuklar n
eri emeyece i bir yerde
saklay n z.
NSR
Bak m ve servis
Akü
Akünün de i tirilmesi
Akünün ç kar lmas :
– Konta kapat n z ve anahtar ç kar n z.
– Akü üzerindeki kapa sökünüz.
– Herhangi bir elektrik uçuna de meden önce
en az 5 dakika bekleyiniz. Bu, arac n
elektrik sistemindeki bilgilerin, kontrol
modüllerine kaydedilmesi için süre tan r.
– Bir tornavida kullanarak kapa ç kar n z ve
akünün ön duvar n sökünüz.
– Akünün eksi kutup ba n sökünüz.
– Aküyü tutan kelepçeyi ayr n z.
– Akünün art kutup ba n sökünüz.
– Aküyü ç kar n z.
Akünün tak lmas :
– Aküyü yerine yerle tiriniz.
– Akünün art ucunu ba lay n z.
– Aküyü tutan kelepçeyi tak n z.
– Akünün eksi ucunu ba lay n z.
– Akü kutusunun ön duvar n ve kapa
yerine tak n z.
– Akü üzerindeki kapa tekrar tak n z.
NSS
UYARI!
Akü, oldukça patlay c olan oksi hidrojen
gaz ç karabilir. Akü takviye kablolar n n
yanl ba lanmas yla olu abilen bir
k v lc m, akünün patlamas için yeterlidir.
Ayn zamanda akü, ciddi yan klara yol
açabilen sülfürik asit içermektedir. Asit
gözlerinize, cildinize ya da giysilerinize
temas ederse, bol miktarda suyla y kay n z.
Asit gözlere s çrarsa, derhal t bbi yard m
isteyiniz.
Bak m ve servis
Ampullerin de i tirilmesi
Genel
Tüm ampul teknik özellikleri sayfa 219’de
verilmi tir.
A a daki liste, uzmanl k gerektiren ve servis
haricinde de i tirilmesi uygun olmayan
ampulleri ve nokta kaynakl lambalar içermektedir:
•
•
•
•
•
•
Tavandaki genel iç ayd nlatma lambas .
Okuma lambalar .
Torpido gözü ayd nlatmas .
Kap aynalar ndaki yön göstergeleri.
Kap aynalar ndaki yak nl k ayd nlatmas .
Üçüncü stop lambas .
Önemli!
Ampullerin cam na asla parmaklar n zla
dokunmay n z. Elinizde kalan gres ya da
ya , lamban n s cak olmas halinde
buharla p, reflektörü kaplayarak zarar
verebilir.
Ön ampullerin de i tirilmesi
Tüm ön ampuller (sis farlar hariç), önce lamba
mahfazas n n motor bölmesinden sökülmesi
suretiyle de i tirilirler.
UYARI!
Bi-Xenon farl araçlarda, klar üzerindeki
tüm çal malar yetkili bir Volvo servisinde
gerçekle tirilmelidir.
Bi-Xenon farlar, yüksek gerilim ünitesi
nedeniyle son derece dikkatli bir ekilde ele
al nmal d r.
Lamba mahfazas n n sökülmesi:
– Kontak anahtar n ç kar n z ve lamba
anahtar n 0 konumuna çeviriniz.
– Lamba mahfazas n n sabitleme pimini (1)
çekiniz.
– Lamba mahfazas n bir tarafa ve sonra öne
do ru (2) çekiniz.
– Soketi ç kar n z.
– Lamba mahfazas n kald rarak ç kar n z ve
far camlar zarar görmeyecek ekilde
yumu ak bir yüzeyin üzerine yerle tiriniz.
Lamba mahfazas n n tak lmas :
– Konektörü (klemens) ba lay n z.
– Lamba yuvas n tekrar yerine tak n z ve
tespit pimini tak n z. Pimin do ru olarak
yerle ti ini kontrol ediniz.
– Ayd nlatmay kontrol ediniz.
Lambalar yak lmadan önce veya kontak
anahtar konta a sokulmadan önce, lamba
mahfazas ba lanmal ve yerine tespit
edilmelidir.
NST
Bak m ve servis
Ampullerin de i tirilmesi
K sa far
Yeni bir ampulün tak lmas :
Uzun far
Kapa n ve ampulün ç kar lmas :
– Yeni ampulü tak n z. Ampul ancak tek bir
konuma tak labilir.
– Yerine oturacak ekilde yayl kelepçeyi
yukar ya ve sonra biraz sa a do ru
bast r n z.
– Konektörü tekrar yerine bast r n z.
– Plastik kapa yerine tak n z.
– Lamba mahfazas n tekrar yerine tak n z.
– Tüm lamba mahfazas n ç kar n z.
– Sol far:
Ampul duyunu saat yönünün tersine
döndürünüz.
Sa far:
Ampul duyunu saat dönü yönünde
döndürünüz.
– Ampul duyunu çekiniz ve ampulü
de i tiriniz.
– Ampul duyunu tekrar tak n z. Ampul ancak
tek bir konuma tak labilir.
– Lamba mahfazas n tekrar yerine tak n z.
– Tüm lamba mahfazas n ç kar n z.
– T rnaklar bir tarafa bükünüz ve kapa
ç kar n z.
– Konektörü (klemensi) ampulden ay r n z.
– Ampulü tutan yayl klipsi serbest b rak n z.
Onu serbest b rakmak için, önce sola ve
sonra d a ve a a bast r n z.
– Ampulü çekip ç kart n z.
– Lamba mahfazas n tekrar yerine tak n z.
NSU
Bak m ve servis
Pozisyon/park lambalar
Sinyal lambalar
Yan i aret lambalar
– Pense kullanarak ampul duyunu çekerek
ç kar n z. Ampul duyunu, elektrik
kablosunu çekerek ç karmay n z.
– Ampulü de i tiriniz.
– Ampul duyunu tekrar yerine bast r n z.
Ampul ancak tek bir konuma tak labilir.
– Ampul yuvas n saat yönünün tersine
çevirerek ç kar n.
– Ampulü, duydan ç karmak için, ampulü
içeri bast r n z ve saat yönünün tersine
çeviriniz.
– Yeni bir ampulü tak n z ve ampul duyunu
tekrar lamba mahfazas n n içine tak n z.
– Ampul duyunu saat yönünün tersine
döndürünüz ve çekerek ç kar n z. Ampulü
de i tiriniz.
– Ampul duyunu tekrar tak n z. Ampul ancak
tek bir konuma tak labilir.
NSV
Bak m ve servis
Ampullerin de i tirilmesi
– Ampul duyunu tekrar yerine bast r n z ve
kapa tekrar tak n z.
Sis lambalar
Ampul duyunun sökülmesi
– Bütün lambalar söndürünüz ve kontak
anahtar n 0 konumuna çeviriniz.
– Lamba mahfazas n n etraf ndaki paneli
sökünüz.
– Lamba mahfazas n tespit eden iki adet torx
vidas n ç kar n z ve lamba mahfazas n
d ar al n z.
– Konektörü (klemensi) ampulden ay r n z.
– Ampulü saat yönüne ters yönde çevirip,
d ar çekiniz.
– Yeni ampulü tak n z ve saat yönünde
döndürünüz.
– Konektörü (klemensi), ampule ba lay n z.
– Vidalarla lamba mahfazas n sabitleyiniz ve
paneli geri yerine bast r n z.
Arka lamba grubundaki bütün ampuller,
bagaj n içinden de i tirilir.
NTM
– Bütün lambalar söndürünüz ve kontak
anahtar n 0 konumuna çeviriniz.
– Ampullere ula mak için, sa /sol paneldeki
kapaklar ç kar n z.
– Bu ampuller ayr ampul duylar na
yerle tirilmi lerdir.
– Konektörü (klemensi) ampul duyundan
ay r n z.
– Mandallar birlikte s k t r n z ve ampul
duyunu ç kar n z.
– Ampulü de i tirin.
– Konektörü (klemensi) ba lay n z.
Bak m ve servis
Ampul duyu
Ampullerin arka lamba grubu
içindeki yerleri
1. Fren lambas
2. Pozisyon/park lambalar
3. Sinyal lambas
4. Arka sis lambas (bir taraf)
5. Geri vites lambas
D KKAT! Ar zal bir lamba de i tirildikten
sonra "AMPUL ARIZASI"/"FREN
LAMBASINI KONTROL ET" hata mesaj
görüntülenmeye devam ederse, ar zay
düzeltmesi için yetkili bir Volvo servisine
dan lmal d r.
Araç plakas ayd nlatmas
Zemin ayd nlatmas
– Bütün lambalar söndürünüz ve kontak
anahtar n 0 konumuna çeviriniz.
– Viday bir tornavidayla sökün.
– Bütün lamba mahfazas n dikkatle ay rarak
d ar çekiniz. Konektörü (klemensi) saat
dönü yönü tersine döndürünüz ve
ampulden çekerek ç kar n z.
– Ampulü de i tirin.
– Konektörü yerle tiriniz ve saat yönünde
döndürünüz.
– Lamba yuvas n tekrar yerine tak n ve
vidalay n z.
Lç ayd nlatmas sürücü ve yolcu taraf nda ön
panelin alt nda yer al r.
– Bir tornavida yard m yla yava ça lensi
çeviriniz.
– Yan k ampulü ç kar n z.
– Yeni bir ampul tak n z.
– Camlar yerine tak n z.
NTN
Bak m ve servis
Ampullerin de i tirilmesi
– Daha sonra üç alt kula
Bagaj bölmesi
– Bir tornavida sokunuz ve lamba yuvas
gev eyecek ekilde hafifçe döndürünüz.
– Yan k ampulü ç kar n z.
– Yeni bir ampul tak n z.
Makyaj aynas ayd nlatmas
Ayna cam n n ç kar lmas :
– Ortada, alt kenar n alt na bir tornavida
sokunuz. Kenardaki kula dikkatli bir
ekilde yukar kan rt n z.
– Sol ve sa taraftaki kenar n alt na bir
tornavida yerle tiriniz (siyah lastik
k s mlar n yan na). Cam n alt kenar serbest
kalacak ekilde dikkatlice kan rt n z.
– Dikkatli bir ekilde tüm ayna cam n ve
kapa ç kar n z ve bir tarafa kald r n z.
– Yanm ampulü ç kar p yenisi ile de i tirin.
Ayna cam n n tak lmas :
– Önce, ayna cam n n üst kenar ndaki üç
kula yerine bast r n z.
NTO
yerine yerle tiriniz.
Bak m ve servis
Sigortalar
Genel
Arac n elektrik sisteminde k sa devrelerden ve a r yüklenmelerden
olu abilecek hasarlar n önlenmesi için, bütün elektrikli fonksiyonlar ve
parçalar sigortalarla korunmu tur.
Sigortalar arac n iki ayr yerinde bulunur:
• Motor kabinindeki röle/sigorta kutusu.
• Yolcu bölümündeki röle/sigorta kutusu.
De i tirilmesi
Bir elektrik eleman veya fonksiyonu çal m yorsa, bunun nedeni
sigortaya geçici olarak yüklenilmesinden dolay sigortan n yanmas
olabilir.
– Yanm sigortay bulmak için sigorta emas na bak n.
– Sigortay çekerek ç kar n z ve içindeki k vr k telin yanm olup
olmad n görmek için yandan kontrol ediniz.
– Durum buysa, ayn renk ve amper de erindeki bir sigortayla
de i tirin.
Her sigorta kutusunda, birkaç yedek sigorta için yer bulunmaktad r.
Sürekli ayn sigorta at yorsa, bu parçada bir ar za oldu u anlam na gelir.
Sistemi kontrol ettirmek üzere yetkili bir Volvo servisi ile temasa geçiniz.
Motor kabinindeki röle/sigorta kutusu
Bu sigorta kutusunda 36 sigorta konumu vard r. Yanm sigortan n yerine
tak lan yeni sigortan n renginin ve amperaj n n ayn olmas na dikkat edin.
• 19 - 36, "Mini Sigorta" tipindedir.
• 7 - 18 numaral sigortalar "JCASE" tipindedir ve yetkili bir Volvo
servisi taraf ndan de i tirilmelidir.
• 1 - 6 numaral sigortalar "Midi Sigorta" tipindedir ve sadece yetkili
bir Volvo servisi taraf ndan de i tirilmelidir.
Sigortalar n ç kar lmas ve de i tirilmesine yard mc olmak üzere
kapa n iç k sm nda sigorta pensesi vard r.
NTP
Bak m ve servis
Sigortalar
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
NTQ
Radyatör fan ...........................................................................50 A
Hidrolik direksiyon..................................................................80 A
Yolcu bölgesi sigorta kutusuna giden besleme ........................60 A
Yolcu bölgesi sigorta kutusuna giden besleme ........................60 A
Is tma ve havaland rma ünitesi,
Ek s t c röle bobini (PTC) (sadece 4 silindirli benzinli) ........80 A
K zd rma bujisi (dizel).............................................................60 A
ABS pompas ...........................................................................30 A
ABS valfleri .............................................................................20 A
Motor kontrol modülü (ECM) .................................................30 A
Havaland rma fan ...................................................................40 A
Far y kay c lar .........................................................................20 A
Is tmal arka cama giden besleme............................................30 A
Mar motoru rölesi...................................................................30 A
Römork kablo tesisat ..............................................................40 A
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
Yedek ............................................................................................. Bilgi-e lence sistemine giden besleme....................................30 A
Ön cam silecekleri ...................................................................30 A
Yolcu bölgesi sigorta kutusuna giden besleme ........................40 A
Yedek ............................................................................................. Korna .......................................................................................15 A
Yak tla çal an ek s t c , yolcu bölmesi s t c s ......................20 A
SUBWOOFER.........................................................................15 A
Motor kontrol modülü (ECM)/
[anz man kontrol modülü (TCM) ...........................................10 A
Dizel filtre s t c s ...................................................................20 A
Yedek ............................................................................................. Kontak anahtar ........................................................................15 A
Klima kompresörü ...................................................................10 A
Klima kontrol modülü (CCM)
Bilgi-e lence (MMM) .............................................................10 A
Bak m ve servis
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
Sis lambas , ön .........................................................................15 A
Motor kontrol modülü (ECM) ...................................................3 A
Alternatör gerilim regülatörü...................................................10 A
Enjektörler (5 silindir), oksijen sensörü (4 silindir)
ara so utucu (dizel), hava ön s t c s valfi (dizel)...................10 A
Oksijen sensörü s tma eleman (5 silindir), vakum pompas
(5 silindir) ...............................................................................20 A
Ate leme bobinleri, enjektörler (1,6 benzinli)
yak t pompas (dizel)
bas nç sviçi, klima kontrolü (5 silindir)...................................10 A
Motor sensör valfleri, Klima röleleri
ya tutucusu PTC eleman , enjektörleri (1.8 benzinli) ............15 A
Motor kontrol modülü (ECM), gaz pedal konum sensörü......10 A
NTR
Bak m ve servis
Sigortalar
Yolcu bölümündeki röle/sigorta kutusu
Bu sigorta kutusunda 50 sigorta konumu vard r. Sigortalar torpido
gözünün alt ndad r. Sigorta kutusunda, birkaç yedek sigorta için de yer
bulunmaktad r.
Sigortalar n de i tirilmesi:
– Klipslerin (1) ortas ndaki pimlere yakla k 1 cm bast rarak ve sonra
klipsleri d ar ya çekerek sigorta kutusunu gizleyen kaplamay
sökünüz.
– Lki adet kelebek viday (sigorta kutusunu tespit eden) (2) saat
yönünün tersine çeviriniz ve ç kar n z.
– Sigorta kutusunu (3) yar ya kadar indiriniz. Duruncaya kadar koltu a
do ru çekiniz. Tamamen indiriniz. Sigorta kutusu ç kar labilir.
– Sigorta kutusunu tersine s rayla kapat n z.
– Pimleri, klipsin ortas ndan ç kar n z. Kaplamay ve klipsi tak n z.
Klipsi açmak için pimleri tekrar sokunuz ve kaplamay sabitleyiniz.
NTS
Bak m ve servis
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
Yedek ............................................................................................. Yedek ............................................................................................. Yedek ............................................................................................. Yedek ............................................................................................. Yedek ............................................................................................. Yedek ............................................................................................. Telefon, müzik sistemi.............................................................15 A
SRS sistemi..............................................................................10 A
Elektrik soketi, arka koltuk......................................................15 A
Yolcu bölmesi, torpido gözü ve zemin ayd nlatmas .................5 A
Aç l r tavan röle bobini, kap aynalar .......................................5 A
Y kay c ....................................................................................15 A
SRS sistemi..............................................................................10 A
Yedek ............................................................................................. Yard mc s t c röle bobini (PTC), ön lambalar
park yard m .............................................................................10 A
52. ABS sistemi ...............................................................................5 A
53. Hidrolik direksiyon..................................................................10 A
54. [anz man kontrol modülü (TCM),
diferansiyel di lisi (DEM) .......................................................10 A
55. Uzaktan kumanda modülü, Anahtars z kumanda modülü.......20 A
56. Akü arj kontrol modülü..........................................................10 A
57. Bilgisayar sistemi, fren lambas sviçi ......................................15 A
58. Uzun far (sa ), ilave lambalar röle bobini.............................7,5 A
59. Uzun hüzme lambas , sol........................................................7,5 A
60. Koltuk s tmas (sürücü taraf ) .................................................15 A
61. Koltuk s tmas (yolcu taraf )...................................................15 A
62. Aç l r tavan ..............................................................................20 A
63. Arka sa kap ya giden besleme ...............................................20 A
64. Müzik sistemi.............................................................................5 A
65. Bilgi-e lence sistemi .................................................................5 A
66. Bilgi-e lence kontrol modülü (ICM), bilgi-e lence röle bobini .10 A
NTT
Bak m ve servis
Sigortalar
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
NTU
Yedek ............................................................................................. Cruise control.............................................................................5 A
Klima kontrolü, ya mur sensörü ...............................................5 A
Yedek ............................................................................................. Yedek ............................................................................................. Yedek ............................................................................................. Sunroof, tavan konsolu (OHC)
arka emniyet kemeri hat rlat c s ...............................................5 A
Yak t pompas rölesi ................................................................15 A
Yedek ............................................................................................. Yedek ............................................................................................. Bagaj bölmesindeki elektrik soketi,
aksesuar elektronik modülü (AEM).........................................15 A
Yedek ............................................................................................. Geri vites lambas ......................................................................5 A
Yedek ............................................................................................. Arka sol kap ya giden besleme ................................................20 A
Ön sa kap ya giden besleme ..................................................25 A
Ön sol kap ya giden besleme ...................................................25 A
Elektrikli yolcu koltu u ...........................................................25 A
Elektrikli sürücü koltu u .........................................................25 A
Lç ayd nlatma rölesi, elektrikli koltuklar....................................5 A
Bilgi-e lence sistemi
Müzik sistemi/telefon
Kumanda paneli
Müzik sistemi fonksiyonlar
Radyo fonksiyonlar
CD/MD (iste e ba l )
CD de i tirici (iste e ba l )
Menü ayarlar ve seçenekler — Müzik sistemi
Telefon (iste e ba l )
Telefon fonksiyonlar
Menü ayarlar ve seçenekler — Telefon
180
181
183
185
190
192
194
196
198
204
NTV
Bilgi-e lence sistemi
Müzik sistemi/telefon
Müzik ve telefon sistemi (iste e
ba l )
Bilgi-e lence sistemi, müzik sistemi ile telefon
fonksiyonlar n birle tirir. Bilgi-e lence sistemi
ana kumanda paneli ve direksiyon simidi tu
paneli kullan l rken kolayca ve rahat bir ekilde
kullan labilir. Etkin fonksiyon kontrol paneli
ekran nda belirtilir.
Sisteme Dolby Surround Pro Logic II tak labilir
(baz pazarlarda). Bu özellik, daha do al ses
vermektedir.
Üç ses sistemi seviyesi vard r:
• Performans:
AM/FM radyo, CD çalar, 4x20 W, dört tam
bant aral kl hoparlör (veya baz pazarlarda
tam bant aral kl hoparlör ve iki tiz
hoparlör).
• High Performance:
AM/FM radyo, CD çalar, 4x40 W, sekiz
hoparlör (her kap da bas ve tiz hoparlörleri).
• Premium Sound:
AM/FM radyo, CD çalar, 4x70 W + 25 W,
Dolby Pro Logic II, 12 hoparlör (ön
kap larda bas, orta kademe ve tiz, arka
kap larda bas ve tiz, orta ön gö üs hoparlöründe bas ve tiz).
Bu seviyelerdeki teknik özellikler pazarlar
aras nda de i iklik gösterebilir. Baz seviyeler
tüm pazarlarda bulunmamaktad r. Seçenekler
NUM
listesi (alt-bas, CD/MD çalar, CD de i tirici,
telefon, navigasyon vb.) pazarlar aras nda
de i iklik gösterebilir. Tüm seçenekler tüm
seviyeler için mevcut de ildir.
Bu kullan c el kitab , müzik sisteminin ve
telefon sisteminin çal t r lmas n n bir yolunu
aç klamaktad r. Arac n z n direksiyon
simidinde tu tak m varsa, bu da kullan labilir.
Bilgi-e lence sistemi
Kumanda paneli
Merkezi konsoldaki kontrol paneli
1.
2.
Merkezi konsoldaki kontrol paneli
POWER – Ses Açma/Kapama
PHONE (TELEFON) – Telefon Açma/
Kapama/Beklemeye Alma
3. VOLUME (SES SEVLYESL) – Ses ayar
4. CD/MD – CD veya MD aras nda de i tirir
(iste e ba l )
5. AM/FM – FM1, FM2 ve AM aras nda
de i tirir
6. MENÜ – Ana menüyü açar
7. ENTER – Menü seçeneklerini seçer, bir
seçimi etkinle tirir veya bekleme
modundaki telefonu etkinle tirir
8. EXIT – Menüye döndürür, bir seçimi iptal
eder, telefonu bekleme moduna geçirir ve
metin veya numara girerken bir önceki
karakteri siler
9. Navigasyon dü mesi – Menülerde yukar
a a ya hareket ettirir, müzik parçalar n /
istasyonlar tarar/de i tirir, metin veya
rakam girerken ileri/geri hareket ettirir ve
CD de i tiricideki CD’ler aras nda
de i tirme yapar
10. TUNING – Müzik parçalar n veya istasyonlar tarar/de i tirir
11. SOUND – Ses ayarlar (örne in; bas, tiz
veya fader)
12. SCAN – Otomatik istasyon arama
13. AUTO – En güçlü istasyonlar bulur ve
haf zaya kaydeder
14. Display – Seçenekleri, menüleri ve
bilgileri gösterir
15. Takma/ç karma deli i
16. Eject – CD/MD
17. Lstasyon ön ayar dü meleri/CD de i tirici
CD’si (1-6), telefon için rakam/karakter
dü meleri ve menü ön ayarlar
Ekran
Ekranda, o anda kullan lmakta olan fonksiyon
gösterilir; örne in menü seçenekleri, mesajlar,
telefon numaralar veya ayarlar. Gün
nda,
bilgiler aç k renkli bir zeminde görüntülenir.
Karanl kta, koyu bir zemin üzerinde görüntülenir. Ekran , yumu ak, kuru bir bezle temizleyiniz. Kesinlikle temizlik maddesi
kullanmay n z.
Bu ekran, klima kontrol sistemi için de
kullan lmaktad r.
Menüler
Ana menüye eri mek için MENU tu una
bas n z. Etkin müzik sistemi kaynak (örne in
radyo) ayarlar , ana menüden seçilir. Müzik
sistemi aç lmazsa, ses ayarlar yap lamaz.
NUN
Bilgi-e lence sistemi
Kumanda paneli
Menünün kullan lmas :
– Menüde yukar a a ya hareket etmek için,
navigasyon dü mesini kullan n z.
– Bir seçene i iptal etmek, geri çevirmek
veya menü yap s nda bir ad m geri gitmek
için EXIT tu una bas n z.
– Onaylamak, seçmek veya bir alt menüden
bir sonraki alt menüye geçmek için ENTER
tu una bas n z.
Akü gerilimi dü ükse, ekranda bir mesaj
görünür. Enerji tasarrufu özelli i, baz fonksiyonlar kapat r veya örne in müzik sisteminin
sesini alçaltarak oldu u gibi, akü yükünü
azalt r.
NUO
Bilgi-e lence sistemi
Müzik sistemi fonksiyonlar
Ses seviyesi ayar
Ses iddetini art rmak ve azaltmak için, ses ayar
dü mesini saat yönünde veya saat yönünün
tersine çeviriniz. Ses seviyesi ayar , direksiyon
simidi tu tak m kullan larak da kontrol edilebilir.
Araç, aktif ses kontrolü (ASC) olarak bilinen,
h za ba l ses seviyesi ayar özelli ine sahiptir.
Bu özellik, ses seviyesini arac n h z na ba l
olarak otomatikman ayarlar.
Müzik sistemi aç k/kapal
Kontak anahtar en az I olmal d r. Müzik
sistemini açmak veya kapatmak için POWER
dü mesine bas n z. Kontak kapat ld nda,
müzik seti sistemi etkinse, araç tekrar
çal t r ld nda müzik sistemini otomatik
olarak etkin hale getirecektir.
Ses kayna n n seçilmesi
CD/MD ve AM/FM dü meleri ile ses kayna n
seçiniz.
• FM1, FM2 ve AM aras nda de i tirmek için
AM/FM dü mesine art arda bas n z.
Seçilen ses kayna ekranda görüntülenir.
Ara verme (Pause) modu
Ses seviyesi s f rdaysa, CD/MD çalar ara verme
moduna geçer. Çalar tekrar devreye sokmak
için sesi aç n.
TP, PTY, haberler ve alarmlar için
ses seviyesi ayar
Radyo bir trafik anonsu ald nda, CD çalmaktaysa, CD çalar ara verme (pause) moduna
geçer. Anons, bu tip mesajlar için seçilmi ses
iddetinde verilir. Sistem sonra CD çalar için
seçilmi ses seviyesine geri döner. Trafik
anonsu verilirken ses seviyesi ayarlan rsa, yeni
ses seviyesi kaydedilir ve bir sonraki trafik
bülteni için kullan l r.
Ses ayarlar
– SOUND tu una bas n z.
– Ayarlamak istedi iniz fonksiyona gelene
kadar artarda SOUND dü mesine bas n z.
BAS, TLZ, FADER, BALANS,
SUBWOOFER (iste e ba l ), ORTA ve
SURROUND seçeneklerinden birini
seçiniz.
– Seviyeyi ayarlamak için TUNING
dü mesini kullan n z. Ekran max-min
ölçe ini gösterir. Middle (Orta), normal
konumu gösterir.
Ses ayarlar
Bas
Tiz
Ön ve arka hoparlörler aras ndaki
balans
Sa ve sol hoparlörler
aras ndaki balans
Subwoofer için seviye
Orta hoparlör için
seviye (baz modeller)
Surround ses için
düzey (baz modeller)
Ekranda
gösterilir
BAS
TLZ
FADER
BALANS
SUBWOOFER
(iste e ba l )
ORTA
SURROUND
Orta hoparlörün seviyesi ancak, menüden
Dolby Pro Logic II (DPL II ) veya üç-kanal
stereo (3-CH) seçimi yap lm olmas halinde
ayarlanabilir. Subwoofer seviyesi ancak
subwoofer etkinken ayarlanabilir.
NUP
Bilgi-e lence sistemi
Müzik sistemi fonksiyonlar
Dolby Surround Pro Logic II
(baz modeller)
Kapal , sistemin normal stereo modunda oldu u
anlam na gelir.
Dolby Surround Pro Logic II, ön gö üsteki orta
hoparlörü ile birlikte gerçe e daha yak n bir ses
verir.
Dolby Surround Pro Logic II ve
Dolby ikonu Dolby Laboratories Licensing Corporation’un
tescilli markas d r. Dolby Pro
Logic II Surround System,
Dolby Laboratories Licensing Corporation
lisans alt nda imal edilmektedir.
Normal sol ve sa stereo kanallar sol - orta - sa
olarak bölünür. Buna ek olarak, arkadaki hoparlörler kanallar yla çevreyi saran bir ses etkisi
yarat l r.
Dolby Surround Pro Logic II, CD ve MD
modlar nda çal r. 3-kanal stereo, AM ve FM
radyo yay nlar için önerilir. Dolby Surround
Pro Logic II, yaln z en yüksek ses seviyesi
Premium Sound için mevcuttur.
Surround sesin ayarlanmas :
– MENU tu una bas n z.
– Önceden ayarlanm ses kayna için
menüyü seçiniz ve ENTER tu una bas n z.
– SES AYARLARI’n seçiniz ve ENTER
tu una bas n z.
– SURROUND AM/FM veya SURROUND
CD/MD’yi seçiniz ve ENTER tu una
bas n z.
– Dolby Pro Logic II, 3 kanal veya Kapal ’y
seçiniz ve ENTER tu una bas n z.
Bu seçilmi se, Dolby Pro Logic II seçildi inde,
ekranda Dolby Pro Logic II sembolü görünür.
Bu seçilmi se, ekranda 3 kanal, görünür.
NUQ
Subwoofer (iste e ba l )
Sisteme daha dolu ses ve daha derin bas tonu
verir:
– MENU tu una bas n z.
– Önceden ayarlanm ses kayna için
menüyü seçiniz ve ENTER tu una bas n z.
– SUBWOOFER’ seçiniz ve ENTER tu una
bas n z. Kutunun içindeki onay i areti,
subwoofer’in etkin hale getirildi ini
gösterir.
Ekolayz r, ön/arka (baz
modellerde)
Ön hoparlörlerden gelen sesin ince ayar :
– MENU tu una bas n z.
– Önceden ayarlanm ses kayna için
menüyü seçiniz ve ENTER tu una bas n z.
– SES AYARLARI’n seçiniz ve ENTER
tu una bas n z.
– Ekolayzer Ön (Arka)’ü seçiniz ve ENTER
tu una bas n z.
– Seviyeyi ayarlamak için navigasyon
dü mesini veya TUNING dü mesini
kullan n z.
– Bir sonraki frekans seçmek için navigasyon
dü mesini kullan n z. Be frekans ayarlanabilir.
– Herhangi bir de i ikli i kaydetmek için
ENTER’a bas n z ve ç k n z.
– Herhangi bir de i ikli i kaydetmeden
ç kmak için EXIT tu una bas n z.
Bilgi-e lence sistemi
Radyo fonksiyonlar
seçilen yönde taramaya ba lar ve birkaç
saniye sonra h z artt r r. Lstenen frekans
ekranda göründü ünde dü meyi b rak n z.
Frekans n ayarlanmas gerekirse, oklardan
birine dokununuz.
stasyonlar n belle e kaydedilmesi
Lstasyonlar 0-9 ön ayar dü melerine
kaydetmek için:
stasyon ayar
– AM/FM dü mesini kullanarak AM, FM1
veya FM2 radyo modunu seçiniz.
– Bir sonraki güçlü istasyonu aramak için
navigasyon dü mesi üzerindeki sol veya
sa oka bas n z.
– Yeni bir arama ba latmak için oklardan
birine tekrar bas n z.
Manüel istasyon ayar
Bir istasyonu manüel olarak ayarlamak için iki
yol vard r.
• Lstenen frekansa ayarlamak için TUNING
dü mesini çeviriniz.
• Navigasyon dü mesindeki sol veya sa oka
basarak bas l tutunuz. Frekans yava ça
– Arzu edilen istasyonu ayarlay n.
– Üzerine istedi iniz istasyonu kaydetmek
için, dü meye bas n z ve bas l tutunuz.
Birkaç saniye süreyle ses kesilecek ve
ekranda Lstsyn. kaydedildi mesaj görünecektir.
AM, FM1 ve FM2 kanallar n her biri için
10 istasyon, yani toplam 30 istasyon kaydedebilirsiniz.
stasyonlar n otomatik
kaydedilmesi (Autostoring)
Bu fonksiyon on taneye kadar AM ya FM
istasyonunu otomatik olarak bulur ve ayr bir
haf zaya kaydeder. Ondan fazla istasyon
bulunursa, en kuvvetli on istasyon seçilir. Bu
fonksiyon, özellikle radyo istasyonlar n ve
frekanslar n tan mad n z bir bölgede
bulundu unuzda yaral d r.
– AM/FM dü mesini kullanarak radyo
modunu seçiniz.
– AUTO dü mesine basarak ve bas l tutarak
(2 saniyeden daha fazla) aramay ba lat n z.
– Ekranda Otomatik kay t yaz s görünür ve
seçilen frekans band ndan çok say da
kuvvetli istasyon (en fazla 10) otomatik
kaydetme (autostore) haf zas na kaydedilir.
Yeterince kuvvetli istasyon yoksa, ekranda
Lstasyon yok mesaj görünür.
Radyo otomatik kaydetme (autostore) modundayken, istasyonlar 0-9 dü melerine kaydedilir,
ekranda OTO. mesaj görünür. Normal radyo
moduna döndü ünüzde, metin ekrandan
kaybolur. AM /FM dü mesine veya EXIT
dü mesine basarak veya AUTO (0,7 saniyeden
daha k sa süre) dü mesine dokunarak normal
radyo moduna geri dönün.
Autostore (otomatik kaydetme) moduna geri
dönme:
– En son kaydedilen istasyonlara eri mek
için, AUTO tu una dokunun ve sonra
0-9 dü melerini kullanarak bir istasyon
seçiniz.
Tarama
Lstasyon tarama:
– AM/FM dü mesini kullanarak radyo
modunu seçiniz.
– SCAN’e bas n z. Ekranda "Scan" yaz s
görünür.
NUR
Bilgi-e lence sistemi
Radyo fonksiyonlar
– Ç kmak için SCAN veya EXIT dü mesine
bas n z.
Bu fonksiyon bir sonraki güçlü AM veya FM
istasyonu sinyallerini otomatik olarak arar.
Radyo bir istasyon buldu unda, tarama
i lemine yakla k 8 saniye ara verir, bundan
sonra devam eder.
Radio Data Sistemi – RDS
RDS, özel a vericilerini birbirine ba layan bir
sistemdir. Örne in, vericiye veya etkin müzik
sistemi kayna ndan (örne in CD) ba ms z
olarak bir istasyonun do ru frekans n
ayarlamak için kullan l r. Sistem trafik bilgilerinin ya da belirtilen tipte yay nlar n al nmas
için de kullan labilir. Radyo metni de RDS’in
bir parças d r. Bir radyo istasyonu,
yay nlanmakta olan radyo program ile ilgili
bilgileri iletebilir.
D KKAT! Baz radyo istasyonlar , RDS
kullanmaz veya özelliklerini sadece s n rl bir
aral kta kullan rlar.
PI aramas (verici için otomatik
arama)
Seçilen istasyon için al zay f oldu unda,
ekranda PI aramas görünür. Radyo, bu istasyon
için en kuvvetli vericiyi otomatik olarak arar.
Lstasyon buluncaya kadar ekranda PI aramas
Cptal için Exit görünür.
NUS
News (Haber)
Program kodlu mesajlar (RDS istasyonlar ndan
gelen haberler gibi), bu belli özellik için
ayarlanm ses seviyesinde di er radyo
kaynaklar n kesintiye u rat r. Haber yay n
biter bitmez, müzik sistemi tekrar daha önce
dinlenen ses kayna na ve ses seviye ayar na
döner.
Haberin etkinle tirilmesi:
– AM/FM dü mesini kullanarak radyo
modunu seçiniz.
– MENU tu una bas n z.
– Önceden ayarlanm ses kayna için
menüyü seçiniz ve ENTER tu una bas n z.
– News (Haber)’i seçiniz ve ENTER tu una
bas n z.
Ekranda NEWS yaz s görünür. Haber yay n
dinlemek istemezseniz, EXIT tu una bas n z.
Haber fonksiyonu etkin kal r ve radyo bir
sonraki haber program n bekler.
Etkinsizle tirme
– AM/FM dü mesini kullanarak radyo
modunu seçiniz.
– MENU tu una bas n z.
– Önceden ayarlanm ses kayna için
menüyü seçiniz ve ENTER tu una bas n z.
– News (Haber)’i seçiniz ve ENTER tu una
bas n z.
Bilgi-e lence sistemi
Geçerli istasyondan gelen haber için
ara
– AM/FM dü mesini kullanarak radyoyu
seçiniz.
– Lstasyon yay n haberler konusunu
etkinle tiriniz.
– MENU tu una bas n z.
– Geli mi ses ayarlar ’n seçiniz ve ENTER
tu una bas n z.
– Haber istasyonu’nu seçiniz ve ENTER
tu una bas n z.
– Geçerli istasyondan haber’i seçiniz ve
ENTER tu una bas n z.
Etkinsizle tirme
– MENU tu una bas n z. Uygun ses kayna
menüsünü seçiniz ve ENTER tu una
bas n z.
– Geli mi radyo ayarlar ’n seçiniz ve
ENTER tu una bas n z.
– Haber’i seçiniz ve ENTER tu una bas n z.
– Haber istasyonu’nu seçiniz ve ENTER
tu una bas n z.
– Tüm istasyonlardan haber’i seçiniz ve
ENTER tu una bas n z.
Trafik bilgileri – TP stasyonu
RDS istasyonlar ndan gelen trafik bilgileri
di er ses kaynaklar n kesintiye u rat r. Bu özel
özellik için ayarlanm ses seviyesinde bir
mesaj duyulur. Mesaj biter bitmez, müzik
sistemi tekrar daha önce dinlenen ses kayna na
ve ses seviyesine döner.
Trafik bilgilerinin etkinle tirilmesi
– MENU tu una bas n z.
– Uygun ses kayna menüsünü seçiniz.
– TP seçimini yap n z ve ENTER’e bas n z.
Bu fonksiyon etkinle tirildi inde ekranda TP
görünür. Saptanan istasyon trafik bilgileri
yay nlam yorsa, ekranda TP))) görünür. O anki
trafik anonsunu dinlemek istemezseniz, EXIT
tu una bas n z. TP fonksiyonu etkin kal r ve
radyo bir sonraki trafik anonsunu bekler.
Trafik bilgilerini özel kanaldan
etkinle tiriniz:
– AM/FM dü mesini kullanarak radyo
modu’nu seçiniz.
– Trafik bilgilerinin al naca istasyonu
etkinle tiriniz.
– MENU tu una bas n z. Uygun ses kayna
menüsünü seçiniz ve ENTER tu una
bas n z.
– Geli mi radyo ayarlar ’n seçiniz ve
ENTER tu una bas n z.
– TP’yi seçiniz ve ENTER tu una bas n z.
– TP istasyonu’nu seçiniz ve ENTER tu una
bas n z.
– Geçerli istasyondan TP’yi seçiniz.
TP stasyonunun etkinsizle tirilmesi
– MENU tu una bas n z. Uygun ses kayna
menüsünü seçiniz ve ENTER tu una
bas n z.
– Geli mi radyo ayarlar ’n seçiniz ve
ENTER tu una bas n z.
– TP’yi seçiniz ve ENTER tu una bas n z.
– TP istasyonu’nu seçiniz ve ENTER tu una
bas n z.
– Tüm istasyonlardan TP’yi seçiniz ve
ENTER tu una bas n z.
TP arama
Bu fonksiyon de i ik ülkelerde ve bölgeler
aras nda yolculuk yaparken bir istasyon
seçmeksizin trafik bilgilerini dinlemenize
imkan verir.
– MENU tu una bas n z.
– Bir ses kayna seçiniz.
– Geli mi radyo ayarlar ’n seçiniz ve
ENTER tu una bas n z.
– TP seçimini yap n z ve ENTER’e bas n z.
– TP aramas ’n seçiniz ve ENTER tu una
bas n z.
Etkinsizle tirme
Tekrar TP aramas seçimini yap n z ve
ENTER’e bas n z.
NUT
Bilgi-e lence sistemi
Radyo fonksiyonlar
Radyo metni
Baz RDS istasyonlar program içeri i,
sanatç lar gibi bilgiler yay nlar.
Ekranda metin eklinde bilgi gösterilmesi:
– MENU tu una bas n z. Uygun ses kayna
için menü seçimi yap n z ve ENTER tu una
bas n z (müzik sistemi aç ksa, menüye
eri ti inizde, o anki ses kayna daima
belirtilir).
– Menüden Radyo metni’ni seçiniz ve
ENTER tu una bas n z.
Etkinsizle tirme
Tekrar Radyo metni’ni seçiniz ve ENTER
tu una bas n z.
Alarm
Alarmlar otomatik olarak iletilir. Bu fonksiyon
devre d edilemez. ALARM! Bir alarm mesaj
yay nland nda radyo ekran nda görünür. Bu
fonksiyon motorlu araç sürücülerini ciddi
kazalara veya felaketlere kar uyarmak için
kullan lmaktad r.
Program tipi - PTY
Çe itli program tipleri aras ndan seçim yapmak
için PTY fonksiyonunu kullan n z.
– MENU tu una bas n z. Uygun ses kayna
menüsünü seçiniz ve ENTER tu una
bas n z.
NUU
– PTY seçimini yap n z ve ENTER tu una
bas n z.
– PTY göster’i seçiniz ve ENTER tu una
bas n z. Ayarlanan istasyon program tipi
PTY ekranda gösterilecektir.
D KKAT! Her radyo istasyonunun PTY tan m
yoktur.
Program tipi - ekranda gösterilen
• Güncel konular
• Bilgi
• Spor
• Ö retim
• Drama
• Kültür
• Bilim
• Çe itli konu malar
• Pop müzik
• Rock müzik
• Hafif müzik
• Hafif klasik
• Klasik
• Di er müzik
• Hava ve Metro
• Finans
• Çocuk programlar
• Sosyal konular
• Din
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Telefonla arama
Seyahat ve Gezi
E lence ve Hobiler
Jazz müzik
Country müzik
Ulusal müzik
Eski müzikler
Folk müzik
Belgesel
Belirli bir program tipinin
aranmas
Tüm frekans band nda arama yapmak:
– FM 1 veya FM 2 seçimini yap n z ve
MENU tu una bas n z.
– Önceden ayarlanm ses kayna için
menüyü seçiniz ve ENTER tu una bas n z.
– PTY seçimini yap n z ve ENTER tu una
bas n z.
– PTY Seç’e kayd r n z ve ENTER tu una
bas n z.
– Listelenen program tiplerinden birini ya da
birkaç n seçmek için ENTER’e bas n.
Birinci seçim yap ld nda ekranda PTY
sembolü yanar ve radyo PTY için bekleme
modunda ayarlan r.
– Geriye gitmek için EXIT’e bas n z.
Bilgi-e lence sistemi
– PTY ara’y seçiniz ve ENTER tu una
bas n z. Radyo seçilen program tipine sahip
bir istasyon bulursa, bu istasyon çal n r.
Radyo seçilen program tipinde bir istasyon
bulamazsa, bir önceki frekansa döner.
Bundan sonra, seçilen program yay nlan ncaya
kadar PTY modu beklemededir. Bu oldu unda,
radyo otomatik olarak seçilen program tipini
yay nlayan istasyona geçer.
Etkinsizle tirme
– TÜM PTY’LERL SLL’i seçiniz. PTY
sembolü ekrandan silinir ve radyo normal
moda döner.
PTY standby (haz r bekleme)
Radyoyu, PTY standby moduna ayarlamak
için, 1-6 ad mlar n gerçekle tiriniz.
Otomatik frekans güncellemesi
AF fonksiyonu normal olarak etkindir ve
radyonun mevcut en güçlü vericiye
ayarlanmas n sa lar.
Otomatik frekans güncellemesi
– MENU tu una bas n z. Uygun ses kayna
menüsünü seçiniz ve ENTER tu una
bas n z.
– Geli mi radyo ayarlar ’n seçiniz ve
ENTER tu una bas n z.
– AF’ seçiniz ve ENTER tu una bas n z.
Tekrar etkinle tirme
– AF’ seçiniz ve ENTER tu una bas n z.
Bölgesel radyo programlar
Bölgesel fonksiyonu normal olarak etkin
olmaktan ç kar l r. Fonksiyon
etkinle tirildi inde, sinyal zay f olsa dahi,
bölgesel bir yay n dinlemeye devam edebilirsiniz.
Bölgesel radyo programlar n n
etkinle tirilmesi:
– MENU tu una bas n z. Uygun ses kayna
menüsünü seçiniz ve ENTER tu una
bas n z.
– Geli mi radyo ayarlar ’n seçiniz ve
ENTER tu una bas n z.
– Bölgesel’i seçiniz ve ENTER tu una
bas n z.
– Ekranda REG görünür.
Etkinsizle tirme
– Tekrar REG’ seçiniz ve ENTER tu una
bas n z.
EON - Yerel/Uzak/Kapal
(Geli mi Di er A lar)
• Uzak - Sinyaller zay f olsa bile keser.
• Kapal - Etkinsizle tirilir.
EON’un etkinle tirilmesi
– MENU tu una bas n z.
– Önceden ayarlanm ses kayna için
menüyü seçiniz ve ENTER tu una bas n z.
– Geli mi radyo ayarlar ’n seçiniz ve
ENTER tu una bas n z.
– EON’u seçiniz ve ENTER tu una bas n z.
– Yerel, Uzak veya Kapal ’y seçiniz ve
ENTER tu una bas n z.
RDS fonksiyonlar n n resetlenmesi
Tüm radyo ayarlar n orijinal fabrika ayarlar na
s f rlay n z.
– MENU tu una bas n z. Uygun ses kayna
menüsünü seçiniz ve ENTER tu una
bas n z.
– Geli mi radyo ayarlar ’n seçiniz ve
ENTER tu una bas n z.
– Tümünü s f rla’y seçiniz ve ENTER tu una
bas n z.
– ENTER’e basarak onaylay n z.
EON etkin olarak, trafik anonslar ve haber
yay nlar radyo programlar n kesintiye u rat r.
Fonksiyonun üç seviyesi vard r:
• Yerel - Sadece sinyal kuvvetli ise keser.
NUV
Bilgi-e lence sistemi
CD/MD (iste e ba l )
Önemli!
Mini CD’ler de il, sadece 12 cm’lik CD’ler
kullan n z. Yap kan disk etiketi olan
CD’ler kullanmay n z. CD çalar n
olu turdu u s etiketin diskten ayr lmas na
yol açabilir. Bu durumda CD çalar zarar
görebilir.
(veya direksiyon simidi tu tak m n ) de
kullanabilirsiniz.
H zl ileri/geri
CD/MD çalar n çal t r lmas
(iste e ba l )
CD/MD tu una basarak CD/MD çalar
etkinle tiriniz. CD/MD çalar içine bir disk
koyunuz.
CD’ler
CD’nin kalitesi EN60908 standard na uygun
de ilse ya da yetersiz donan m ile kay t
yap lm sa, ses kalitesi kötü olabilir ya da çalma
kesilebilir.
Bir parçadan di erine geçme
Bir önceki veya sonraki müzik parças na
atlamak için navigasyon dü mesi üzerin deki
sol veya sa oka bas n z. Parça numaras
ekranda görüntülenir. TUNING dü mesini
NVM
Bir müzik parças içinde veya tüm diskte arama
yapmak için navigasyon dü mesindeki sol veya
sa oklara basarak bas l tutunuz. Dü me
bas ld sürece arama devam eder.
Random (Rasgele çalma)
Bu fonksiyon CD’den belirli bir s raya ba l
olmadan rastgele parça seçer.
– MENU tu una bas n z. Uygun ses kayna
menüsünü seçiniz ve ENTER tu una
bas n z.
– Rasgele’yi seçiniz ve ENTER tu una
bas n z.
Fonksiyon devrede oldu u sürece ekranda RND
görüntülenir.
Etkinsizle tirme
– Tekrar Rasgele’yi seçiniz ve ENTER veya
EXIT tu una bas n z.
Scan (Tarama)
Scan fonksiyonu, her müzik parças n n ilk on
saniyesinde çal r.
– SCAN tu una bas n z.
– O anki müzik parças n çalmak için EXIT
tu una bas n z.
Disk metni
Baz CD’lerde ba l k bilgileri bulunmaktad r.
Bilgiler, ekranda metin olarak görüntülenir
(sadece kombine CD/MD çalar için geçerlidir).
Disk metnini etkinle tirme
– MENU tu una bas n z. Uygun ses kayna
menüsünü seçiniz ve ENTER tu una
bas n z.
– Disk metni’ni seçiniz ve ENTER tu una
bas n z.
Diske bilgi kaydedilirse, ekranda gösterilir.
Etkinsizle tirme
– Disk metni’ni seçiniz ve ENTER tu una
bas n z.
Bilgi-e lence sistemi
Bir CD/MD’nin ç kar lmas
Diski ç karmak için eject tu una bas n z. Trafik
emniyeti nedenleri ile, ç kar lan CD 12 saniye
d ar da kal r. Çalma cihaz bundan sonra diski
tekrar cihaza verir ve pause moduna (MD için
geçerli de ildir). Çalma ayg t n yeniden
çal t rmak için CD/MD’yi seçiniz.
NVN
Bilgi-e lence sistemi
CD de i tirici (iste e ba l )
CD’ler
H zl ileri/geri
CD’nin kalitesi EN60908 standard na uygun
de ilse ya da yetersiz donan m ile kay t
yap lm sa, ses kalitesi kötü olabilir ya da çalma
kesilebilir.
Bir müzik parças içinde veya tüm diskte arama
yapmak için navigasyon dü mesindeki sol veya
sa oklara basarak bas l tutunuz. Dü me
bas ld sürece arama devam eder.
Önemli!
Mini CD’ler de il, sadece 12 cm’lik CD’ler
kullan n z. Yap kan disk etiketi olan
CD’ler kullanmay n z. CD çalar n
olu turdu u s etiketin diskten ayr lmas na
yol açabilir. Bu durumda CD çalar zarar
görebilir.
CD de i tiricinin çal t r lmas
CD de i tiriciye alt taneye kadar disk
konulabilir.
CD de i tiricinin çal t r lmas :
– CD dü mesine bas n z.
– 1-6 tu lar n kullanarak (veya yukar /a a
navigasyon tu unu) bo bir yuva seçiniz.
Ekran hangi yuvan n bo oldu unu gösterir.
– CD de i tiricisine bir CD yerle tiriniz.
Diski yerle tirmeden önce Insert disc (Diski
yerle tir) komutunun göründü ünden emin
olunuz.
Disk seçilmesi
Çalmak istedi iniz disk 1-6 tu lar kullan larak
veya navigasyon tu undaki yukar veya a a
okuna basarak seçiniz. Disk ve parça numaras
ekranda görüntülenir. Bir parçadan di erine
geçme.
Bir parçadan di erine geçme
Bir önceki veya sonraki müzik parças na
atlamak için navigasyon tu undaki sol veya sa
oka bas n z. Parça numaras ekranda gösterilir.
TUNING dü mesini (veya direksiyon simidi
tu tak m n ) de kullanabilirsiniz.
Random (Rasgele çalma)
CD veya CD’lerdeki parçalar rasgele s rayla
çalar.
– MENU tu una bas n z. Uygun ses kayna
menüsünü seçiniz ve ENTER tu una
bas n z.
– Rasgele’yi seçiniz ve ENTER tu una
bas n z.
– CD de i tiriciden tek bir diskten veya tüm
disklerden parçalar rasgele s rayla çalmak
için, Tek disk veya Tüm diskler’i seçiniz.
– Fonksiyon etkinken ekranda RND veya
RND ALL gösterilir.
– Bir sonraki rasgele parça seçimi için
navigasyon tu undaki sa oka bas n z.
Etkinsizle tirme
– EXIT tu una bas n z.
D KKAT! Bir sonraki rastgele parça ancak
mevcut diskin üzerinde seçilebilir.
Scan (Tarama)
Scan fonksiyonu, her müzik parças n n ilk on
saniyesinde çal r.
– SCAN tu una bas n z.
NVO
Bilgi-e lence sistemi
D KKAT! O anki müzik parças n çalmak için
EXIT tu una bas n z.
Disk metni
Baz CD’lerin ba l k bilgisi vard r. Bilgiler
ekranda metin halinde gösterilir.
Disk metnini etkinle tirme
– MENU tu una bas n z. Uygun ses kayna
menüsünü seçiniz ve ENTER tu una
bas n z.
– Disk metni’ni seçiniz ve ENTER tu una
bas n z.
Diske bilgi kaydedilirse, ekranda gösterilir.
Etkinsizle tirme
– Disk metni’ni seçiniz ve ENTER tu una
bas n z.
Tek CD’nin ç kar lmas
Eject dü mesine bas n. CD, sadece 12 saniye
sürekle ç kar lm olarak kal r. CD de i tirici
daha sonra diski tekrar içeri çeker ve pause
(durma) moduna geçer. Çalma ayg t n yeniden
çal t rmak için CD/MD’yi seçiniz.
Tüm CD’lerin ç kar lmas
Ç karma fonksiyonunu ba latmak için eject
(ç karma) tu una bas n z ve bas l tutunuz
(2 saniyeden uzun süre). Tüm magazin disk
disk bo alt l r. Ekranda Tümünü ç kart görünür.
NVP
Bilgi-e lence sistemi
Menü ayarlar ve seçenekler – Müzik sistemi
FM1/FM2 menüsü
1)
1. Haber (Kapal
2. TP Aç k/Kapal 1
3. PTY
3.1.
PTY seç
3.1.1.
Tüm PTY’leri sil
3.1.2.
Olan PTY lerin listesi
3.2.
PTY ara
3.3.
PTY göster Aç k/Kapal
4. Radyo metni Aç k/Kapal 1
5. Geli mi radyo ayarlar
5.1.
TP
5.1.1.
TP istasyonu
5.1.2.
TP aramas Aç k/Kapal 1
5.2.
Haber istasyonu
5.3.
AF Aç k1/Kapal
5.4.
Bölgesel Aç k/Kapal 1
5.5.
EON
5.5.1.
Kapal
5.5.2.
Yerel
5.5.3.
Uzak1
5.6.
Tümünü s f rla
6. Ses ayarlar
6.1.
Surround AM/FM (baz modeller)
6.1.1.
Dolby Pro Logic II
6.1.2.
3 kanal
6.1.3.
Kapal 1
6.2.
Surround CD/MD (baz modeller)
6.2.1.
Dolby Pro Logic II
6.2.2.
3 kanal
NVQ
6.2.3.
Kapal
Subwoofer Aç k1/Kapal (iste e
ba l )
6.4.
Ekolayzer ön (baz modeller)
6.5.
Ekolayzer arka (baz modeller)
6.6.
Otomatik ses kontrolü
6.6.1.
Dü ük
6.6.2.
Orta
6.6.3.
Yüksek
6.7.
Tümünü s f rla
6.3.
AM menüsü
7. Ses ayarlar
7.1.
Surround AM/FM (baz modeller)
7.1.1.
Dolby Pro Logic II
7.1.2.
3 channel Off1 (3 kanall
Kapal )
7.2.
Surround CD/MD (baz modeller)
7.2.1.
Dolby Pro Logic II
7.2.2.
3 kanall
7.2.3.
Kapal
7.3.
Subwoofer Aç k1/Kapal (iste e
ba l )
7.4.
Ekolayzer ön (baz modeller)
7.5.
Ekolayzer arka (baz modeller)
7.6.
Otomatik ses kontrolü
7.6.1.
Dü ük
7.6.2.
Orta
7.6.3.
Yüksek
7.7.
Tümünü s f rla
CD menüsü
1. Rastgele
2. Haber (Kapal 1)
3. TP (Kapal 1)
4. Ses ayarlar
4.1.
Surround AM/FM (baz modeller)
4.1.1.
Dolby Pro Logic II
4.1.2.
3 kanal
4.1.3.
Kapal 1
4.2.
Surround CD/MD (baz modeller)
4.2.1.
Dolby Pro Logic II
4.2.2.
3 channel
4.2.3.
Kapal
4.3.
Subwoofer (Aç k1) (iste e ba l )
4.4.
Ekolayzer ön (baz modeller)
4.5.
Ekolayzer arka (baz modeller)
4.6.
Otomatik ses kontrolü
4.6.1.
Dü ük
4.6.2.
Orta
4.6.3.
Yüksek
4.7.
Tümünü s f rla
Bilgi-e lence sistemi
CD de i tirici menüsü
CD/MD menüsü
1. Rastgele
1.1.
Kapal 1
1.2.
Tek disk
1.3.
Tüm diskler
2. Haber (Kapal 1)
3. TP (Kapal 1)
4. Disk metni (Kapal 1)
5. Ses ayarlar
5.1.
Surround AM/FM (baz modeller)
5.1.1.
Dolby Pro Logic II
5.1.2.
3 kanal
5.1.3.
Kapal 1
5.2.
Surround CD/MD (baz modeller)
5.2.1.
Dolby Pro Logic II1
5.2.2.
3 kanal
5.2.3.
Kapal
5.3.
Subwoofer (Aç k1) (iste e ba l )
5.4.
Ekolayzer ön (baz modeller)
5.5.
Ekolayzer arka (baz modeller)
5.6.
Otomatik ses kontrolü
5.6.1.
Dü ük
5.6.2.
Orta
5.6.3.
Yüksek
5.7.
Tümünü sil
1. Rastgele
2. Haber (Kapal 1)
3. TP (Kapal 1)
4. Disk metni (Kapal 1)
5. Ses ayarlar
5.1.
Surround AM/FM (baz modeller)
5.1.1.
Dolby Pro Logic II
5.1.2.
3 kanal
5.1.3.
Kapal 1
5.2.
Surround CD/MD (aksesuar)
5.2.1.
Dolby Pro Logic II1
5.2.2.
3 kanal
5.2.3.
Kapal
5.3.
Subwoofer (Aç k1) (iste e ba l )
5.4.
Ekolayzer ön (iste e ba l )
5.5.
Ekolayzer arka (iste e ba l )
5.6.
Otomatik ses kontrolü
5.6.1.
Dü ük
5.6.2.
Orta
5.6.3.
Yüksek
5.7.
Tümünü sil
1.
Default/Factory setting (Varsay lan/
Fabrika ayar )
NVR
Bilgi-e lence sistemi
Telefon (iste e ba l )
Telefon sisteminin parçalar
NVS
Bilgi-e lence sistemi
1. Anten
Anten tavana monte edilmi tir.
2. Direksiyon simidindeki tu tak m
Telefon fonksiyonlar n n büyük bir k sm tu
tak m vas tas yla kontrol edilebilir. Telefon
devrede iken tu tak m sadece telefon fonksiyonlar için kullan labilir. Telefon devrede iken
telefon bilgileri daima kumanda panelinde
görüntülenir.
3. Mikrofon
Ahizesiz mikrofon, tavan konsolunda dikiz
aynas n n yan na entegre edilmi tir.
4. Kumanda paneli
Tüm fonksiyonlar (ça r sesi hariçtir) kumanda
panelindeki tu tak m kullan larak kontrol
edilebilir. Ekranda, menü fonksiyonlar ,
mesajlar, telefon numaralar vb. gösterilir.
5. Ki isel ahize (iste e ba l )
6. SIM kart
• Araca tekrar benzin doldururken telefon
sistemini kapat n z.
• Patlatma çal malar n n yak n ndayken
sistemi kapat n z.
• Sadece yetkili personelin telefon sistemine
bak m yapmas n sa lay n z.
Acil durum ça r lar
Alarm merkezlerine yap lacak acil aramalar,
GSM al m oldu u sürece SIM kart olmadan da
yap labilir.
Acil arama yapma:
– Telefonu devreye sokun.
– Bulundu unuz bölge için geçerli acil servis
numaras n çevirin (AB ülkelerinde: 112).
– ENTER tu una bas n z.
Hoparlör
Telefon, sürücü kap s ndaki hoparlörü veya
müzik sisteminin orta hoparlörünü (e er varsa)
kullan r.
SIM kart, torpido gözündeki bir tutucuya
yerle tirilir.
Genel
• Her zaman trafik emniyetine öncelik
veriniz.
• Sürücü özel setini kullanmaya ihtiyaç
duyarsa, önce arac güvenli bir yere park
ediniz.
NVT
Bilgi-e lence sistemi
Telefon fonksiyonlar
– Tutucuyu tekrar dikkatli bir ekilde
bast r n z.
Çift SIM kart
Birçok ebeke operatörü çift SIM kart vermektedir; biri arac n z için, di eriyse bir ba ka
telefon için. Çift SIM kart , iki farkl telefon
için ayn numaraya sahip olman z sa lar.
Mevcut olanaklar ve çift SIM kart kullan m
için ebeke operatörünüzle ba lant kurun.
Teknik özellikler
SIM kart
Telefon ancak geçerli bir SIM kart ile (Abone
Kimli i Modülü) kullan labilir. Kart, ebeke
operatörünüz taraf ndan verilir. SIM kart ile
ilgili sorun ç kmas durumunda ebeke operatörünüze ba vurunuz.
Telefonu kullanmaya ba lamak için SIM kart
telefona tak n z.
– Telefonu kapat n.
– SIM kart tutucusu için torpido gözü ve
kapa aç n z.
– SIM kart tutucusunu çekiniz.
– Kart metal k sm yukar da olacak ekilde
yerle tiriniz. SIM kart n kö esi tutucuya
uymas n sa lay n z.
NVU
Ç k gücü
2W
SIM kart
Küçük
Haf za giri leri
2551
SMS (K sa Mesaj
Servisi)
Evet
Bilgisayar/Faks
Hay r
Çiftbant
Evet (900/1800)
1.
Aboneye ba l SIM kart haf za kapasitesi.
IMEI numaras
Bir telefonu engellemek için, ebeke operatörü
telefonun IMEI numaras hakk nda bilgilendirilmelidir. Bu, telefona programlanan 15 haneli
bir seri numarad r. Bu numaray görüntülemek
için, *#06# girin. Bu numaray yaz p, güvenli
bir yerde saklay n.
Bilgi-e lence sistemi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
PHONE – Açma/Kapama/Beklemeye
Alma.
MENU – Ana menü’yü açar.
ENTER – Bir ça r y kabul etmek,
menüde seçim yapmak veya telefonu
bekleme modundayken etkinle tirmek için
kullan l r. Son aranan numaray görüntülemek için ENTER tu una bir kez bas n z.
EXIT – Bir ça r y sona erdirmek/geri
çevirmek, menüde geri gitmek, bir seçimi
iptal etmek veya girilen rakamlar /karakterleri silmek için.
Navigasyon dü mesi – Menülerde yukar
a a ya hareket etmek, metin veya hane
girerken ileri ve geri hareket etmek için.
Ekran.
Rakam/karakter tu lar ve menü seçene i
k sa yollar .
VOLUME – Örne in bir arama esnas nda,
radyodan gelen arka plan ses seviyesini
kontrol eder.
Direksiyon simidindeki tu tak m
1.
2.
3.
4.
Merkezi konsoldaki kontrol paneli
ENTER – Bir ça r y kabul etmek,
menüde dola mak veya telefonu bekleme
modundayken etkinle tirmek için
kullan l r. Son aranan numaray görüntülemek için ENTER tu una bir kez bas n z.
EXIT – Bir ça r y sona erdirmek/geri
çevirmek, menüde geri gitmek, bir seçimi
iptal etmek veya girilen rakamlar /karakterleri silmek için.
Ses seviyesi – Bir arama esnas nda ses
seviyesini artt rmak/azaltmak için.
Navigasyon dü mesi – Menülerde yukar
a a ya hareket etmek, metin veya hane
girerken ileri/geri hareket etmek için.
NVV
Bilgi-e lence sistemi
Telefon fonksiyonlar
Geçi
Bir ça r alma:
Standby
Telefon sistemi devredeyken ya da standby
modundayken, ekranda bir ahize görüntülenir.
Telefon sistemi aç kken arac n konta
kapat lm sa, sistem konta n bir sonraki
aç l nda devreye girecektir. Telefon sistemi
kapal yken hiçbir ça r al namaz.
– ENTER tu una bas n z veya ahizeyi
kald r n z. Otomatik Cevap Verme fonksiyonunu da kullanabilirsiniz. Bkz. menü
seçene i 4.3.
Bir telefon görü mesi devam ederken, arac n
müzik sisteminin sesi otomatik olarak
kapat labilir. Bkz. Menü seçene i 5.5.3.
Müzik sistemi etkinken ve ses kaynaklar ndan
gelen bilgiler ekranda gösterilirken, ça r lar da
al nabilir. Telefon sisteminin di er fonksiyonlar n kullanabilmek için, telefonun aktif
modda olmas gereklidir.
Telefon sisteminin etkinle tirilmesi
– PHONE tu una bas n z.
– PIN kodunu giriniz ve ENTER tu una
bas n z.
Kapatma
– Telefon sistemini kapatmak için PHONE
dü mesine bas n z ve bas l tutunuz.
Standby
– Telefon sistemini bekleme moduna almak
için PHONE veya EXIT tu una bas n z.
Tekrar etkinle tirme
– Telefon, PHONE dü mesiyle dokunularak
tekrar etkinle tirilebilir.
Telefonla arama ve cevap verme
Telefon görü mesi esnas nda sesin
k s lmas
Radyo dinlerken telefon çalarsa, telefonla
konu ulmas halinde radyonun ses iddeti
azalt l r. Telefon konu mas sona erdi inde,
radyonun ses iddeti daha önce ayarlanm olan
de ere döner. Telefon kullan l rken radyonun
ses seviyesini ayarlamak mümkündür ve
görü me sona erdikten sonra bu yeni ses
seviyesi korunur. Bir telefon konu mas
esnas nda müzik sistemi de susturulabilir.
Bkz. Menü 5.5.3. Bu fonksiyon yaln zca
Volvo’ya entegre telefon sistemi için geçerlidir.
Aramak için:
Konu maya son verme
– Numaray çeviriniz ve direksiyon
simidindeki ya da kumanda panelindeki
ENTER tu una bas n z ya da ahizeyi
kald r n z.
EXIT tu una bas n z veya ahizeyi yerine
koyunuz. Müzik sistemi bir önceki etkinli ine
geri döner. Gelen bir aramay geri çevirmek için
EXIT’e bas n z
OMM
Menü çabuk kumandalar
Menü sisteminde, oklar yerine say lar kullanabilirsiniz ve ana menü seviyesinde bir menü
seçmek için ENTER tu una bas n z. Tüm menü
seçenekleri numaralanm t r. Rakamlar menü
seçene i ile birlikte ekranda görüntülenir.
Trafik güvenli i
Güvenlik nedeniyle, menü sisteminin
k s mlar na 8 km/saat’i a an h zlarda
ula lamaz. Sadece menü sisteminde
ba lat lm olan i lemler tamamlanabilir. H z
s n rlay c s , 5.6 1 numaral menü kilidi
kullan larak devreden ç kar labilir.
IDIS
(Ak ll Sürücü Bilgi Sistemi) IDIS sistemi
sürücünün sürü e odaklanacak ekilde gelen
aramalar ve yaz l (SMS) mesajlar n
ertelemeye imkan verir. Gelen ça r lar ve yaz l
mesajlar ba lanmadan önce 5 saniye geciktirilebilir. Cevaps z aramalar ekranda görüntülenecektir. IDIS, 5.6.2 menü fonksiyonu
kullan larak devreden ç kar labilir.
Bilgi-e lence sistemi
dü mesine) bas n z ve Handsfree’yi
(Ahizesiz konu may ) seçiniz. ENTER
tu una bas n z ve ahizeyi tekrar yuvas na
yerle tiriniz. Ahize zaten yuvas ndan
ç kar lm sa, kar taraf sesi ahizesiz
konu ma sisteminden i itilecektir. Ahizeye
geçmek için MENU dü mesine bas n z,
Handset’e (ahize) kayd r n z ve ENTER
tu una bas n z.
Son çevrilen numara
Telefon aranan son numaralar /isimleri
otomatik olarak haf zas nda saklar.
Son aranan numaran n ça r lmas :
Ki isel ahize (iste e ba l )
Telefonu kullanarak bir arama yapma:
– Merkezi konsoldaki tu tak m n kullanarak
arzu edilen telefon numaras n çevirin ve
numaray aramak için ahizeyi kald r n.
Kald rmadan önce ahizeyi a a ya
bast r n z.
Ahize tekrar yerine yerle tirildi inde görü me
sona erdirilir.
Ahizenin yan ndaki dü meyi kullanarak
ahizenin ses seviyesini ayarlay n z.
Aramay sona erdirmeden handsfree (ahizesiz)
fonksiyonuna geçmek:
– Direksiyon simidi tu tak m üzerindeki sa
oka (veya kontrol panelindeki menü
– Direksiyon simidi tu tak m veya kontrol
panelindeki ENTER tu una (etkin
moddayken) bas n z.
– Son aranan numaralarda ileri geri gezinmek
için navigasyon dü melerini kullan n z.
Bunlar ekranda görüntülenir.
– ENTER tu una bas n z.
H zl arama
Telefon rehberinde kay tl bir numara, h zl
arama tu una (1-9) ba lanabilir.
– Menüden Telefon rehberi’ni seçiniz ve
ENTER tu una bas n z.
– H zl arama menü 3.4’e kayd r n z ve
ENTER tu una bas n z.
– H zl çevirme rakam olarak kullanmak
istedi iniz rakam seçin. ENTER’e basarak
onaylay n.
– Telefon rehberinden arzu edilen ismi ya da
telefon numaras n aray n. ENTER’e
basarak seçin.
– Bir arama yapmak için, ilgili h zl arama
dü mesini iki saniye süreyle bas l tutunuz
veya dü meye k sa bir süre bas n z ve sonra
ENTER tu una bas n z.
D KKAT! Telefon aç ld nda, h zl araman n
devreye girmesi biraz zaman al r. H zl arama
fonksiyonunu kullanmak için, menü
seçene i 3.4.1 etkinle tirilmelidir.
Ça r bekletme
Telefonla görü ürken iki tonlu sinyalin
duyulmas ba ka bir ça r n n geldi ini gösterir.
Ekranda u görülür: Yan t?
Bir ça r alma:
– ENTER tu una bas n z. O s rada yapt n z
telefon görü mesi beklemeye al nacakt r.
– Görü meyi bitirmek için Beklet/Devam et
seçene ini seçiniz ve bekletti iniz
görü meye dönünüz.
Gelen aramay iptal etmek için: EXIT
dü mesine bas n z.
Geçerli aramay sona erdirmek için: EXIT
tu una bas n z. Fonksiyon seçimi menüden iptal
edilebilir.
OMN
Bilgi-e lence sistemi
Telefon fonksiyonlar
Telefon konu mas s ras nda
kullanabilece iniz fonksiyonlar
Arama s ras nda çe itli fonklsiyonlar
mevcuttur.
Hareket etmek için navigasyon dü mesini
kullan n z ve seçim yapmak için ENTER tu una
bas n z.
Gizlilik modu/
gizlilik modu
kapal
Gizlilik modu
Bekletme/
Devam etme
Ça r y bekletmeyi
veya devam etmeyi
seçiniz.
Handsfree/ahize
Handsfree fonksiyonunu ya da ahizeyi
kullan n z
Telefon rehberi
Telefon rehberini göster
Di er arama ask dayken bir arama esnas nda
çe itli fonksiyonlar mevcuttur.
Hareket etmek için navigasyon dü mesini
kullan n z ve seçim yapmak için ENTER tu una
bas n z.
Gizlilik modu/
gizlilik modu
kapal
Gizlilik modu
Handsfree/ahize
Handsfree fonksiyonunu ya da ahizeyi
kullan n z
Telefon numaralar ve isimler telefon ya da SIM
kart haf zas nda saklanabilir.
Arayan ki inin numaras telefon defterinde
bulunursa, ekranda ki inin ad görüntülenir.
Telefon haf zas na 255 isim kaydedilebilir.
Üçlü arama
Konferans konu mas
(daha çok seçenek
sunar)
Geçi
Lki ça r aras nda geçi
yapar
Telefon rehberi
Telefon rehberini göster
Görü menin ses seviyesi
Direksiyon simidindeki tu tak m üzerindeki
büyük ve küçük hoparlör dü melerine basarak
arama esnas nda konu ma ses ayar n kontrol
ediniz.
Telefon devreye sokuldu unda, direksiyon
simidindeki tu tak m yaln zca telefon fonksiyonlar n kumanda etmekte kullan labilir.
Direksiyon simidi tu tak m n kullanarak ses
sistemi ayarlar n yapmak için telefon bekleme
modunda olmal d r.
OMO
Telefon rehberi
Telefon numaralar n n ve isimlerin kaydedilmesi:
– MENU tu una bas n z.
– Telefon rehberi’ni seçiniz ve ENTER
tu una bas n z.
– Girilecek madde’ye kayd r n z ve ENTER
tu una bas n z.
– Bir isim girin ve ENTER tu una bas n z.
– Bir numara giriniz ve ENTER tu una
bas n z.
– Giri in kaydedilece i haf zay seçiniz ve
ENTER tu una bas n z.
Giri leri, SIM kart ile Telefon rehberi
aras nda kopyalama
SIM karttan telefon rehberine kopyalama:
–
–
–
–
MENU tu una bas n z.
Telefon rehberini seçiniz.
Tümünü kopyala seçene ini seçiniz.
SIM karttan telefon rehberine seçene ini
seçiniz ve ENTER tu una bas n z.
Bilgi-e lence sistemi
SIM karttan da telefon rehberine giri leri
kopyalayabilirsiniz.
simleri silme
Telefon defterinden silme:
–
–
–
–
MENU tu una bas n z.
Telefon defteri’ni seçiniz.
Ara seçene ini seçiniz.
Lsmin ilk harfini (veya tüm ismi) giriniz ve
ENTER tu una bas n z.
– Silmek istedi iniz isme gidiniz ve ENTER
tu una bas n z.
– Giri i silmek için Sil seçene ini seçiniz.
Bir isim/mesaj girme
Seçti iniz karakterin bulundu u tu a bas n. Llk
karaktere bir kez ikinci karaktere iki kez
bas n z. Bo luk için 1’e bas n z.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
bo luk 1- ? ! , . : " ' ( )
abc2äåàæç
def3èé
ghi4ì
jkl5
mno6ñöòØ
pqrs7ß
tuv8üù
wxyz9
*
Ayn dü medeki bir dizi içinde yer
alan iki harfi girerseniz, aralar nda *
tu una bas n veya birkaç saniye
bekleyin.
0
+0@*#&$£/%
#
Üst ve alt durum aras nda
de i tirme
EXIT Son girilen karakterin silinmesi.
(ÇIKI[) Basar ve bas l tutarsan z, tüm
numara veya metin silinir.
Metin giri inden vazgeçme:
– Girilen tüm karakterleri silmek için EXIT
dü mesine bas n z ve bas l tutunuz.
– Tekrar EXIT dü mesine bas p bas l tutarak
menüye dönünüz.
Haf zadan arama
– MENU tu una bas n z.
– Navigasyon dü mesini kullanarak a a ya
do ru hareket ediniz. (telefon rehberini
aramak için direksiyon simidinin üzerindeki
sol oku kullanarak).
– ENTER tu una bas n z. Navigasyon (yön)
tu unu kullanarak istenen isme geliniz veya
ismin ilk harfine bas n z (veya tüm ad
giriniz). ENTER tu una bas n z.
– Seçilen numaray aramak için ENTER
tu una bas n.
OMP
Bilgi-e lence sistemi
Menü ayarlar ve seçenekler – Telefon
Telefon menüsü
1. Arama kayd
1.1.
Cevaps z aramalar
1.2.
Arayan numaralar
1.3.
Aranan numaralar
1.4.
Listeyi sil
1.4.1.
Tüm aramalar
1.4.2.
Cevaps z aramalar
1.4.3.
Arayan numaralar
1.4.4.
Aranan numaralar
1.5.
Arama süresi
1.5.1.
Son arama
1.5.2.
Aramalar n say s
1.5.3.
Toplam süre
1.5.4.
Süreyi s f rla
2. Mesajlar
2.1.
Oku
2.2.
Yaz
2.3.
Mesaj ayarlar
2.3.1.
SMSC numaras
2.3.2.
Geçerlilik süresi
2.3.3.
Mesaj tipi
3. Telefon rehberi
3.1.
Konuyu gir
3.2.
Ara
3.3.
Tümünü kopyala
3.3.1.
SIM’den telefona
3.3.2.
Telefon’dan SIM’e
3.4.
H zl arama
3.4.1.
Etkin
OMQ
3.4.2.
Numara seç
3.5.
SIM’i bo alt
3.6.
Telefonu bo alt
3.7.
Haf za durumu
4. Arama seçenekleri.
4.1.
Numara aktarma
4.2.
Ça r bekletme
4.3.
Otomatik yan t verme
4.4.
Otomatik tekrar arama
4.5.
Ça r y yönlendirme
4.5.1.
Tüm aramalar
4.5.2.
Me gulse
4.5.3.
Yan t verilmedi inde
4.5.4.
Eri ilemiyorsa
4.5.5.
Faks ça r lar
4.5.6.
Bilgisayar ça r lar
4.5.7.
Tüm yönlendirmeleri iptal et
5. Telefon ayarlar
5.1.
[ebeke seçimi
5.1.1.
Otomatik
5.1.2.
Manüel
5.2.
Dil
5.2.1.
English UK
5.2.2.
English US
5.2.3.
Español
5.2.4.
Français CAN
5.2.5.
Français FR
5.2.6.
Italiano
5.2.7.
Nederlands
5.2.8.
Português BR
5.2.9.
Português P
5.2.10. Suomi
5.2.11. Svenska
5.2.12. Dansk
5.2.13. Deutsch
5.3.
SIM güvenli i
5.3.1.
Aç k
5.3.2.
Kapal
5.3.3.
Otomatik
5.4.
Kodlar de i tir
5.4.1.
PIN kodu
5.4.2.
Telefon kodu
5.5.
Ses seviyesi
5.5.1.
Zil sesi seviyesi
5.5.2.
Zil sesi tonu
5.5.3.
Radyoyu sustur
5.5.4.
Mesaj bildirim tonu
5.6.
Trafik güvenli i
5.6.1.
Menü kilidi
5.6.2.
IDIS
5.7. Fabrika ayarlar .
Bilgi-e lence sistemi
Menü seçenekleri, tan m
1. Arama kayd
1.1. Cevaps z aramalar
Cevaps z aramalar n listesi. Gösterilen
numaray aramay , silmeyi veya telefon
rehberine kaydetmeyi seçebilirsiniz.
1.2. Arayan numaralar
Gelen aramalar n listesi. Gösterilen numaray
aramay , silmeyi veya telefon rehberine
kaydetmeyi seçebilirsiniz.
1.3. Aranan numaralar
Aranan numaralar n listesi. Gösterilen
numaray aramay , silmeyi veya telefon
rehberine kaydetmeyi seçebilirsiniz.
1.4. Listeyi sil
1.1, 1.2 ve 1.3 menülerinde bulunan listeleri
a a da belirtildi i gibi siliniz.
1.4.1.
Tümü
1.4.2.
Cevaps z
1.4.3.
Arayan
1.4.4.
Aranan
1.5. Arama süresi
Tüm aramalar n veya en son araman n arama
süresi.
1.5.1.
1.5.2.
1.5.3.
1.5.4.
Son arama
Aramalar n say s
Toplam süre
Süreyi s f rla
Arama zamanlay c s n s f rlamak için telefon
kodu gereklidir (Bkz. Menü 5.4).
2. Mesajlar
2.1. Oku
Gelen mesajlar. Tüm mesaj veya bir k sm n
silmek, göndermek, de i tirmek veya
kaydetmek için seçim yap n z.
2.2. Yaz
Tu tak m n kullanarak bir mesaj yaz n z.
Bunu kaydetmeyi veya göndermeyi seçiniz.
2.3. Mesaj ayarlar
Mesajlar n z n aktar lmas n istedi iniz mesaj
merkezinin numaras n (SMSC numaras ) ve
ayr ca mesajlar n mesaj merkezinde ne kadar
süreyle saklanaca n giriniz.
2.3.1.
SMSC numaras
2.3.2.
Geçerlilik süresi
2.3.3.
Message type
Bu ayarlar hakk nda bilgi edinmek ve SMSC
numaras n ö renmek için operatörünüzle
temas kurunuz. Normalde, bu ayarlar de i tirilmemelidir.
3. Telefon rehberi
3.1. Konuyu gir
Telefon rehberindeki isimleri ve numaralar
kaydediniz. Daha fazla bilgi için telefon defteri
fonksiyonlar bölümüne bak n.
3.2. Ara
Telefon rehberinde isim arama
3.3. Tümünü kopyala
Telefon numaralar n ve isimleri, SIM
kart ndan telefon belle ine kopyalay n z.
3.3.1.
SIM’den telefonun haf zas na
3.3.2.
Telefondan SIM’in haf zas na
3.4. H zl arama
Telefon rehberine kaydedilen bir numara, bir
h zl arama numaras olarak kaydedilebilir.
3.5. SIM’i bo alt
SIM kart n tüm haf zas n silmeyi seçiniz.
3.6. Telefonu bo alt
Tüm telefon haf zas n sil.
3.7. Haf za durumu
Lsimler ve numaralar vas tas yla SIM kart ve
telefon haf zas nda ne kadar giri in yer
kaplad n gösterir. Tablo, toplam n ne
kadar n n bo yer oldu unu gösterir ör.
100(250).
4. Arama seçenekleri
4.1. Numara aktarma
Kendi numaran z n arad n z ki iye gösterilmesini isteyip istemedi inizi seçin. Rehbere
kaydedilmeyen numaralar ile ilgili bilgi almak
için ebeke operatörünüze ba vurunuz.
OMR
Bilgi-e lence sistemi
Menü ayarlar ve seçenekler – Telefon
4.2. Ça r bekletme
Bir telefon konu mas s ras nda size gelen
ba ka bir arama için uyar lmak isteyip
istemedi inizi seçiniz.
4.3. Otomatik yan t verme
Gelen ça r lara otomatik olarak yan t verir.
4.4. Otomatik tekrar arama
Daha önce aranan numaray arar.
4.5. Ça r y yönlendirme
Burada ne zaman ve hangi tip aramalar n belirli
bir telefon numaras na iletilmelerini istedi inizi
belirleyebilirsiniz.
4.5.1.
4.5.2.
4.5.3.
4.5.4.
4.5.5.
4.5.6.
4.5.7.
Tüm telefonlar (bu ayar yaln z güncel
telefon konu mas süreci içinde
geçerlidir)
Me gulse
Yan t verilmedi inde
Eri ilemiyorsa
Faks ça r lar
Bilgisayar ça r lar
Tüm yönlendirmeleri iptal et
5. Telephone settings
5.1. Uebeke seçimi
[ebekenin otomatik ya da manüel olarak
seçilmesi. Seçilen telefon ebekesi telefonun
esas modunda ekranda gösterilir.
5.1.1.
5.1.2.
OMS
AUTO
Manüel
5.2. Dil
Telefon dilini seçiniz.
5.2.1.
English UK
5.2.2.
English US
5.2.3.
Español
5.2.4.
Français CAN
5.2.5.
Français FR
5.2.6.
Italiano
5.2.7.
Nederlands
5.2.8.
Português BR
5.2.9.
Português P
5.2.10. Suomi
5.2.11. Svenska
5.2.12. Dansk
5.2.13. Deutsch
5.3. SIM güvenli i
PIN kodunun devrede, devre d ya da
otomatik olarak telefon taraf ndan girilmesi
seçeneklerinden birini seçin.
5.3.1.
Aç k
5.3.2.
Kapal
5.3.3.
Otomatik
5.4. Kodlar de i tir
PIN kodunu veya telefon kodunu
de i tirin 5.4.1 PIN kodu 5.4.2 Telefon kodu
(kendi kodunuzu de i tirene kadar 1234’ü
kullan n z). Telefon kodu, arama
zamanlay c s n s f rlamak için kullan l r.
Kodunuzu not edin ve güvenli bir yerde
saklay n.
5.5. Ses seviyesi
5.5.1.
Ses seviyesi. Zil sesi seviyesini
ayarlay n z.
5.5.2.
Zil sesi. Yedi farkl zil sesi vard r.
5.5.3.
Mute radio (radyo sessiz): Aç k/
Kapal
5.5.4.
Message beep
5.6. Trafik güvenli i
H z fonksiyonunu devren ç kart n z, yani, tüm
menü seçeneklerini sürü s ras nda eri ilebilir
k l n z.
5.6.1.
Menü kilidi
5.6.2.
IDIS
IDIS fonksiyonu devre d b rak labilir. Gelen
aramalar, arac n hareket halinde olmas ndan
ba ms z olarak geciktirilmeyecektir.
5.7. Fabrika ayarlar
Sistemin fabrika ayarlar n s f rlar.
Teknik veriler
Tip tan mlar
Boyutlar ve a rl klar
Motorun teknik özellikleri
Kapasiteler
Yak t
Katalitik konvertör
Elektrik sistemi
208
209
210
212
215
217
218
OMT
Teknik veriler
Tip tan mlar
Volvo servisine ba vururken veya arac n z
için yedek parça ve aksesuar sipari i verirken,
arac n z n tip tan m n , asi ve motor
numaralar n bilmeniz i lemleri kolayla t r r.
1.
2.
3.
4.
Tip tan m , VIN numaras , izin verilen
maksimum a rl klar, renk ve dö eme
kod numaras ve tip onay numaras
(sa B dire inde).
Motor tipi tan m , parça ve seri numaras
(motorun sa taraf nda).
VIN (Tip ve model y l tan m ve asi
numaras ) ön cam n alt ndaki motor
bölmesine bas lm t r.
[anz man tipi tan m ve seri numaras
(a) Düz vites: ön tarafta
(b), (c) otomatik anz man (üstte).
OMU
Teknik veriler
Boyutlar ve a rl klar
Boyutlar
Frenli römork
Uzunluk: 447 cm
Maksimum römork
a rl
Geni lik: 177 cm
Teker mesafesi: 264 cm
1.6 1200 kg
1.6D düz 1300 kg
1.8 1300 kg
di er 1500 kg
Ön dingil geni li i ön: 154-155 cm
Arka dingil geni li i: 153-154 cm
A rl klar
Yüksüz a rl k, sürücüyü, % 90 dolu yak t
deposunu ve tüm s v lar içerir. Yolcular n ve
çekme çubu u, çekme topuzu yükü (bir römork
ba land nda, tabloya bak n), yük ta y c lar
ve tavan kutusunun a rl yük miktar n
etkiler ve yüksük a rl a dahil edilmemelidir.
Lzin verilen a rl k (sürücüye ek olarak) = Brüt
araç a rl –yüksüz a rl k.
Maksimum
çekme topuzu
yükü
75 kg
Frensiz römork
Etiketin yeri için, bkz. sayfa 208.
1. Maksimum toplam a rl k
2. Maksimum çekme a rl (araç+römork)
3. Maksimum ön dingil yükü
4. Maksimum arka dingil yükü
Maksimum yük: Ruhsat belgesine bak n z.
Maksimum tavan yükü: 75 kg
Maksimum römork
a rl
700 kg
Maksimum
çekme topuzu
yükü
50 kg
UYARI!
Arac n sürü özellikleri, ne kadar yüklü
oldu una ve yükün nas l da ld na ba l
olarak de i ir.
OMV
Teknik veriler
Motorun teknik özellikleri
1.6
Motor tan m
Ç k gücü (kW/rps)
(hp/d/d)
Tork (Nm/rps)
(kpm/dev/dak)
Silindir say s
Silindir çap (mm)
Strok (mm)
Silindir hacmi (dm3 veya litre)
S k t rma oran
Bujiler:
Elektrot aç kl (mm)
S k t rma torku (Nm)
2.4
2.4i
B4184S11
92/100
125/6000
165/67
16,8/4000
4
83
83,1
1,80
B5244S5
103/83
140/5000
220/67
22,4/4000
5
83
90
2,44
B5244S4
125/100
170/6000
230/73
23,4/4400
5
83
90
2,44
11,0:1
10,8:1
10,3:1
10,3:1
1,2
15 ±2
1,3
12
3x0,6 +/-0,1
30
3x0,6 +/-0,1
30
Motor tipi tan m , parça ve seri numaras
motorda okunabilir, bkz. sayfa 208.
ONM
1.8
B4164S3
74/100
100/6000
150/67
15,3/4000
4
79
81,4
1,60
Teknik veriler
T5
1.6D
2.0D
2.0D
Motor tan m
B5254T3
D4164T
D4204T
Ç k gücü (kW/rps)
(hp/d/d)
Tork (Nm/rps)
(kpm/dev/dak)
Silindir say s
Silindir çap (mm)
Strok (mm)
162/83
220/5000
320/25-80
32,6/1500-4800
5
83
93,2
2,52
81/67
110/4000
240/
24,5/
4
75
88,3
1,56
100/67
136/4000
320/33
32,6/2000
4
85
88
2,00
D4204T21
98/67
133/4000
320/33
32,6/2000
4
85
88
2,00
9,0:1
18,3:1
18,5:1
18,5:1
0,7 +0,1
30
-
-
-
Silindir hacmi (dm3 veya litre)
S k t rma oran
Bujiler:
Elektrot aç kl (mm)
S k t rma torku (Nm)
1.
Fransa
ONN
Teknik veriler
Kapasiteler
Motor ya
Motor modeli
MIN – MAX aras ndaki
hacim
Hacim1 (litre)
Önerilen ya cinsi:2
1.6
B4164S3
0 - 0,75
4,0
1.8
B4184S11
0 - 0,75
4,3
2.4
B5244S5
0 - 1,6
5,8
ACEA A1/B1
2.4i
B5244S4
WSS-M2C913-B
T5
B5254T3
1.6D
D4164T
0 - 1,0
3,7
2.0D
D4204T
0 - 2,0
5,5
2.0D
D4204T2
1.
2.
3.
Filtre de i tirme dahil.
Alternatif ACEA A5/B5.
[emaya göre farkl bir viskozite seçilse bile, ya cinsi gereksinimi yerine getirilmelidir.
A r sürü ko ullar
Çok fazla motor freninin kullan ld da
yollar nda sürü veya yüksek h zda otoyolda
sürü gibi a r sürü ko ullar nda, ya daha s k
kontrol ediniz. Bu ko ullar, anormal derecede
yüksek ya s cakl na veya ya tüketimine
neden olabilirler.
Benzinli motorlar: A r ko ullar için, ekstra
koruma sa lamak amac yla tam sentetik bir
motor ya seçiniz.
Volvo, Castrol® ya ürünlerini önerir.
ONO
WSS-M2C913-B
Önemli!
Daima tavsiye edilen kalitede ve do ru
viskozitede ya kullan n.
Ya katk maddeleri kullanmay n z. Bunlar
motora hasar verebilir.
Sistem farkl bir ya ile doldurulursa, servis
için en yak t yetkili Volvo servisiyle temas
kurunuz.
Viskozite3
SAE 5W-30
Teknik veriler
Di er s v lar ve ya lama ya lar
Önemli!
[anz man n zarar görmesini önlemek için önerilen anz man hidroli i kullan lmal d r. Ba ka bir anz man hidroli i ile kar t rmay n z. [anz mana
farkl bir hidrolik eklenirse, bak m yap lmas için yetkili Volvo servisine ba vurunuz.
Sv
[anz man ya
So utucu
Klima1
Fren hidroli i
Motor modeli/parçalar n numaras
1.6 Düz 5 vitesli
1.8 Düz 5 vitesli
1.6D Düz 5 vitesli
2.0D Düz 6 vitesli
2.4 Düz 5 vitesli
2.4i Düz 5 vitesli
T5 Düz 6 vitesli
T5 Otomatik anz man
5 sil. Benzinli, düz anz man
5 sil. Benzinli, otomatik anz man
4 sil. Benzinli (1.8)
4 sil. Dizel (2.0D)
4 sil. Benzinli (1.6)
4 sil. Dizel (1.6D)
Ses seviyesi
2,1 litre
1,9 litre
1,9 litre
1,7 litre
2,1 litre
2,1 litre
2,0 litre
7,75 litre
8,0 litre
8,5 litre
7,5 litre
9,5 litre
6,2 litre
7,2 litre
180-200 gram
500-600 gram
0,6 litre
Önerilen ya cinsi:
[anz man ya : WSD-M2C200-C
[anz man ya : MTF 97309-10
[anz man ya : JWS 3309
Su ile kar t r lm paslanma koruyuculu
so utma s v s , ambalaja bak n. Termostat u
s cakl kta açmaya ba lar:
90 ºC benzinli motorlarda ve 82 ºC dizel
motorlarda.
benzinli motor (1.6) 82 ºC
dizel motor (1.6D) 83 ºC
Kompresör ya PAG
So utucu gaz R134a (HFC134a)
DOT 4+
ONP
Teknik veriler
Kapasiteler
Sv
Motor modeli/parçalar n numaras
Ses seviyesi
Hidrolik direksiyon
Sistem:
deponun
1,2 litre
0,2 litre
Y kay c s v s
4 sil. Benzin/Dizel
5 sil. Benzin
4,0 litre
6,5 litre
Yak t deposu
Bkz. sayfa 215
1.
ONQ
Önerilen ya cinsi:
Hidrolik direksiyon hidroli i:
WSS M2C204-A veya ayn teknik özelliklere
sahip e de er ürün.
Donma derecesinin alt ndaki s cakl klarda,
Volvo taraf ndan önerilen su ile kar t r lm
y kay c antifrizi kullan n z.
A rl klar, motor tipine ba l olarak de i ebilir. Do ru bilgilenmek için yetkili bir Volvo servisine ba vurunuz.
Teknik veriler
Yak t
Tüketim, emisyonlar ve hacim
Tüketim
litre/100 km
Karbondioksit
(CO2) emisyonlar
(g/km)
Motor
Uanz man
1.6
1.8
2.4
B4164S3
B4184S11
B5244S5
2.4i
B5244S4
T5
B5254T3
Düz 5 vitesli (IB5)
Düz 5 vitesli (MTX75)
Düz 5 vitesli (M56)
Otomatik anz man (AW55-50/51)
Düz 5 vitesli (M56)
Otomatik anz man (AW55-50/51)
Düz 6 vites (M66)
Otomatik anz man (AW55-50/51)
Düz 6 vites (M66)
Otomatik anz man (AW55-50/51)
Düz 5 vitesli (MTX75)
7,2
7,2
8,4
9,1
8,5
9,1
8,7
9,4
9,5
10,1
4,9
171
172
199
217
203
217
208
224
227
241
129
Düz 6 vitesli (MMT6)
5,6
5,7
5,5
5,5
5,6
148
152
145
145
148
T5
AWD
1.6D
2.0D
2.0D
1.
D4164T (EURO3)
(EURO4)
D4204T (EURO3)
(EURO4)
(EURO3)
(EURO4)
D4204T21 (EURO3)
(EURO4) (7CV)
Düz 5 vitesli (M56L2)
Düz 6 vitesli (MMT6)
Depo hacmi
(litre)
55
55
62
62
62
58
55
55
55
Fransa
ONR
Teknik veriler
Yak t
Yak t tüketimi ve karbondioksit
emisyonlar
Resmi yak t tüketimi de erleri, AB Yönergesi
80/1268 nolu talimat na uygun olarak standart
sürü çevrimine dayanmaktad r. Yak t tüketimi
de erleri, arac n a rl n etkileyen ek
donan m n tak l olmas halinde de i ebilirler.
Arac n kullan l ekli ile teknik faktörlere
girmeyen di er faktörler de arac n yak t
tüketimini etkileyebilirler. 91 RON oktan
derecesinde yak tla kullan ld nda, yak t
tüketimi daha yüksek ve güç ç k daha
dü üktür.
ONS
Benzinli
Motorlar n büyük bir k sm , 91, 95 ve 98 RON
oktan kalitesinde çal t r labilir.
• 91 RON, 4 silindirli motorlarda
kullan lmamal d r.
• Normal sürü için 95 RON kullan labilir.
• En uygun etki ve minimum yak t tüketimi
için 98 RON önerilir.
+38 ºC’nin üzerindeki s cakl klarda sürerken,
optimum performans ve yak t tasarrufu için
mümkün olan en yüksek oktanl yak t
kullan lmas önerilir.
Benzin:
EN 228 Standard .
Dizel:
EN 590 Standard .
Teknik veriler
Katalitik konvertör
Lambda sondal TM oksijen sensörü
Lambda sondas , emisyonlar azaltmay ve
yak t tasarrufunu art rma hedefleyen kontrol
sisteminin bir parças d r.
Bir oksijen sensörü, motordan ç kan egzoz
gazlar ndaki oksijen miktar n ölçer. Bu de er,
enjektörleri sürekli olarak kontrol eden bir
elektronik sisteme gönderilir. Motordaki hava
ve yak t kar m sürekli olarak ayarlan r. Bu
ayarlamalar, üç yollu katalitik konvertörü
kullanarak zararl gaz n en etkili yanmay
sa layacak oranda kar mas n sa lar (hidrokarbonlar, karbon monoksit ve nitrus oksitler).
Katalitik konvertör
Katalitik konvertörün amac , egzoz gazlar n
temizlemektir. Çal ma s cakl na kolayca
ula acak ekilde, motora yak n egzoz gazlar
ak na yerle tirilir. Katalitik konvertör kanall
yekpare (monolit) bir elemandan (seramik veya
metal) olu ur. Kanal duvarlar ince platin,
rodyum ve paladyum tabakas yla kaplanm t r.
Bu metaller katalizör fonksiyonu görür, yani
di er maddelerle kar madan kimyasal
reaksiyona kat l p reaksiyonu h zland r r.
ONT
Teknik veriler
Elektrik sistemi
Genel
Voltaj ayarl alternatör bulunan 12 voltluk
sistem. [asinin ve motor blo unun iletken
olarak kullan ld tek kutuplu sistem.
Akü
12 V
12 V
12 V
So uk çal ma kapasitesi (CCA)
Voltaj
520 A
600 A*
700 A**
Depo kapasitesi (RC)
100 min
120 min
150 min
* High Performance müzik sistemi bulunan
araçlar.
** Premium Sound müzik sistemi, yak tla
çal an s t c , RTI bulunan dizel araçlar.
Akü de i tirilirse, yeni akünün so uk çal t rma
kapasitesinin ve yedekleme kapasitesinin
orijinal akü ile ayn olmas na dikkat ediniz
(akünün üzerindeki etikete bak n z).
Alternatör
Maksimum ak m = 120/150 A1
Mar motoru
Ç k =1.4/1.9 kW1
1.
ONU
Motor tipine ba l
Teknik veriler
Elektrik sistemi
Ampuller
Ayd nlatma
1. K sa far
2. Bi-Xenon
3. Uzun far
4. Fren lambalar , geri vites lambalar , arka sis lambas
5. Sinyal lambalar , ön/arka (sar )
6. Arka pozisyon/park lambalar , arka yan sinyal
lambalar
7. Zemin ayd nlatmas , bagaj ayd nlatmas , plaka
ayd nlatmas
8. Makyaj aynas
9. Ön pozisyon/park lambalar , ön yan sinyal lambalar
10. Kap aynalar ndaki yön göstergeleri (sar )
11. Sis lambalar
Torpido gözü ayd nlatmas
Çk W
Soket
55
35
55
21
21
5
H7
D2S
HB3
BA15s
BAU 15s
BAY15d
5
SV8.5
1,2
5
5
55
3
SV5.5
W 2.1 x 9.5d
W 2.1 x 9.5d
H11
BA9
ONV
Teknik veriler
OOM
A
A/C ...............................................................68
ABS ............................................................111
Aç l r tavan ...................................................61
Açma ............................................................93
A rl klar ....................................................209
Akü .....................................100, 119, 165, 218
Alarm ......................................................96, 97
Alarm sinyalleri ............................................97
Alarm sistemi, test ........................................98
Alternatör ...................................................218
Ampul duyu ................................................170
Anahtar .........................................................88
Anahtarlar .....................................................88
Anahtars z çal t rma ....................................91
Arac n y kanmas ........................................150
Araç bak m ................................................149
Araç dö emesi ............................................150
Araç verileri ................................................156
Araçtaki çocuklar, yerle im ..........................32
Arka sis lambas ...........................................46
Ate leme sistemi ..........................................91
Ayd nlatma .................................................167
Ayd nlatma paneli ........................................45
B
Bagaj bölmesi ...............................86, 129, 172
Bagaj kapa ...............................................100
Bak m .........................................................155
Ba l klar .......................................................84
Benzin kalitesi ............................................216
Bijon somunlar ..........................................134
Bilgi ekran ...................................................43
Boya ...........................................................152
Boya hasar .................................................152
Boyun ve ense yaralanmas ..........................25
Boyutlar ......................................................209
Brüt araç a rl .........................................209
Buz çözücü ...................................................69
Bütünle ik çocuk minderi .............................33
D
Cila .............................................................151
Cruise control ...............................................51
Debriyaj hidroli i .......................................162
Denge sistemi ...............................44, 113, 114
Depo hacmi ................................................215
Devridaim, ECC ...........................................71
Devridaim, Klima .........................................68
Dikiz aynas ..................................................58
Direksiyon kilidi .........................................103
Direksiyon simidi ayarlar ............................53
Dizel partikül filtresi ..................................102
Dört tekerden çeki li ..................................110
Dörtlü fla ör .................................................53
DSTC ..........................................................113
DSTC (Dinamik denge ve çeki kontrolü) ...44
Ç
E
C
Çakmak .........................................................44
Çal t rma yard m ......................................119
Çarp ma modu ............................................28
Çarp ma sensörleri ......................................24
Çekme .........................................................117
Çekme demiri .....................................122, 124
Çevre ..............................................................3
Çevre felsefesi ................................................3
Ç kar labilir anahtar ......................................88
Çocuk güvenli i ...........................................30
Çocuk güvenlik kilitleri ................................95
Çocuk koltu u, tak lmas ..............................35
Çocuk koltuklar ve hava yast klar ..............30
Çocuk koltuklar ve yan hava yast klar .......22
Çocuk minderi, bütünle ik ...........................33
ECC ..............................................................67
Ek s t c ........................................................76
Ekonomik sürü ..........................................100
Ekran ............................................................43
El freni ..........................................................54
Elektrik sistemi ...........................................218
Elektrikli camlar ...........................................55
Emisyonlar .................................................215
Emniyet kemeri gergisi ................................16
Emniyet kemeri hat rlat c s .........................15
Emniyet kemerleri ................................14, 151
E ya bölmeleri ..............................................82
OON
F
Fan, ECC ......................................................70
Fan, Klima ....................................................68
Far düzeni ...................................................130
Far seviyesi ...................................................45
Far y kay c s ................................................49
Farlar ............................................................45
Fren hidroli i ..............................................162
Fren sistemi ................................................111
Hava yast , sürücü taraf ............................17
Hava yast , yolcu taraf .............................17
Hava yast klar ve hava perdeleri, kontrol ...29
Hidrolik direksiyon hidroli i ......................163
Hidrolikler ..................................................213
I
Is tmal arka cam ..........................................69
Is tmal dikiz/kap aynalar ...........................69
Is tmal ön koltuklar .....................................69
G
Geçi .............................................................47
Geri vites emniyeti .....................................106
Geri vites kilidi, be -vitesli ........................105
Gösterge lambalar .................................39, 40
Gösterge paneli ayd nlatmas .......................45
Gösterge paneline genel bak , sa dan
direksiyon .....................................................10
Gösterge paneline genel bak , soldan
direksiyon .......................................................8
Güne lik, aç l r tavan ....................................62
Güvenli eve gidi ayd nlatmas ....................60
H
Hamile bayanlar ...........................................15
Hava da l m ...............................................73
Hava da l m , klima ....................................69
Hava kalitesi sistemi, ECC ...........................71
Hava perdesi .................................................24
OOO
Lç ayd nlatma ................................................80
Lç donan m ....................................................77
Lçi ve d temiz ..............................................3
Lmmobilizer ..........................................88, 103
J
Jantlar .........................................................134
K
Kap aynalar ................................................59
Kaput ..........................................................158
Karbon dioksit ............................................216
Katalitik konvertör .....................................217
Kaygan sürü ko ullar ...............................100
K sa far .......................................................168
K lastikleri ...............................................133
Kilitleme .......................................................93
Kilitler ....................................................87, 91
Klima ............................................................66
Koltuk arkal , ön koltuk ............................78
Koltuk arkal klar , arka ................................84
Koltuk, elektrikli koltuk ...............................79
Koltuk, oturma konumu ...............................78
Kombine gösterge paneli ..............................38
Kontak anahtarlar ......................................103
Konum lambalar ..................................45, 169
Kurtarma .....................................................117
Ku pislikleri ..............................................150
L
Lambalar .....................................................114
Lambda-sondas .........................................217
Lastik bas nc ..............................................135
Lastik tamir seti ..........................................141
Lastikler, boyutlar n gösterili i ..................132
Lastikler, di a nma göstergeleri ...............133
Lastikler, dönme yönü ................................136
Lastikler, h z de erleri ................................132
Lastikler, sürü özellikleri ..........................132
Lekeler ........................................................150
M
Makyaj aynas ............................................172
Manyetik bölgeler ........................................59
Mar motoru ...............................................218
Merkezi konsoldaki elektrik prizi ................44
Mesajlar ........................................................43
Motor kabini ...............................................158
Motor ya ..........................................160, 212
Motorun teknik özellikleri ..........................210
Pusulan n kalibre edilmesi ...........................58
U
R
N
Renk kodu ..................................................152
RME ...........................................................159
Roketleme (kick-down) ..............................107
Röle/sigorta kutusu .............................173, 176
Römork .......................................................120
Römork a rl ..........................................209
[anz man, düz ............................................105
[anz man, otomatik ....................................107
"Not" metinleri ...............................................2
O
Orta konsoldaki kumanda dü meleri ...........44
Otomatik araç y kama ................................150
Ö
Ön cam silecekleri ........................................49
Ön cam y kay c s .........................................49
"Önemli!" metinleri ........................................2
P
PACOS .........................................................20
Panel menfezleri ...........................................66
Park etme ....................................................115
Park freni ......................................................54
Park Is t c s ..................................................74
Park s t c s , akü ve yak t ............................75
Park s t c s , park .........................................75
Park lambalar ............................................169
Pas önleme ..................................................153
Pasta ...........................................................151
Plaka lambas ..............................................171
Pusulal dikiz aynas .....................................58
S
Servis kilidi ..................................................89
Servis program ..........................................156
S cakl k ayarlay c , ECC ..............................72
S cakl k, klima ..............................................69
S k maya kar koruma, aç l r tavan ...........62
SIPS yast k sistemi .......................................23
S yr klar ......................................................152
Sigortalar ....................................................173
Silecek kanatlar .........................................164
Sinyal lambalar ....................................47, 169
Sis lambalar .........................................45, 170
So uk çal t rma .........................................107
So utma sistemi .........................................100
So utucu .....................................................162
So utucu gaz ................................................66
SRS sistemi ..................................................19
SRS, dü me ..................................................21
STC .......................................................44, 113
Sürücü kap s ndaki kumanda paneli .............12
T
Taban paspaslar ...........................................83
Ta parçac klar ..........................................152
Tekerlekler, tak lmas .................................140
Temizleme, Araç y kama ...........................150
Tip tan m ...................................................208
Torpido gözü ..........................................83, 94
U
Uyar lambalar .......................................39, 40
Uyar lambas , HAVA YASTIPI sistemi ....18
"Uyar !" metinleri ...........................................2
Uzaktan kumanda .........................................88
Uzaktan kumanda fonksiyonlar ...................88
Uzun far ......................................................168
Ü
Üçgen reflektör ...........................................137
V
Viskozite .....................................................212
OOP
Y
W
Ya filtresi ..................................................160
Ya kalitesi .................................................212
Ya lay c lar ................................................213
Ya mur sensörü ............................................50
Yak t alma ..................................................101
Yak t doldurma kapa .........................45, 101
Yak t sistemi ...............................................159
Yak t tüketimi .....................................215, 216
Yak t tüketimi, güncel ..................................48
Yakla ma
..............................................60
Yan hava yast klar .......................................22
Yan i aret lambalar ...................................169
Y kay c s v s .............................................161
Yo unla ma ................................................159
Yol bilgisayar ..............................................47
Yolcu bölmesi filtresi ...................................66
Yükleme .....................................................129
Yüksüz a rl k ............................................209
WHIPS .........................................................25
WHIPS ve çocuk koltu u/çocuk minderi .....25
Z
Zamanlay c , ECC ........................................71
Zamanlay c , Klima ......................................68
Zemin ayd nlatmas ....................................171
OOQ
2005
VOLVO
S40
6968
TP 7470 (Turkish). AT 0446. Printed in Sweden, Elanders Infologistics Väst AB, Mölnlycke 2004
KULLANICI EL KİTABI
VOLVO S40 TP 7470
2005
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising