Volvo | S60 | Kullanıcı El Kitabı | Volvo S60 2005 Kullanıcı El Kitabı

Volvo S60 2005 Kullanıcı El Kitabı
2005
VOLVO
S60 & S60 R
TP 7505 (English). AT 0446. Printed in Sweden, Elanders Infologistics Väst AB, Mölnlycke 2004
OWNER'S MANUAL S60 & S60 R
TP 7505
WEB EDITION
2005
Giri
De erli Volvo sahibi
Volvo’nuzu uzun y llar zevkle kullanaca n z ümit ediyoruz. Otomobiliniz, sizin ve yolcular n z n rahat ve güvenli i dikkate al narak tasarlanm t r.
Volvo, dünyadaki en güvenli otomobillerden biridir. Volvo’nuz ayn zamanda güncel tüm güvenlik ve çevre gereksinimlerini kar lamak üzere
tasarlanm t r.
Otomobilinizden alaca n z keyfi artt rmak için, bu Kullan c El Kitab ’nda yer alan donan ma, talimatlara ve bak m bilgilerine kendinizi al t rman z
öneririz.
Volvo’yu seçti iniz için te ekkürler!
N
Kullan c El Kitab
Otomobilinizi tan man n iyi bir yolu Kullan c
El Kitab ’n , ideal olarak ilk yolculu unuzdan
önce, okumakt r. Bu, yeni fonksiyonlar
tan man za, farkl durumlarda otomobili en iyi
nas l kullanaca n z görmenize ve otomobilin
tüm özelliklerinden en iyi ekilde yararlanman za imkan verecektir. Lütfen el kitab nda
yer alan güvenlik talimatlar na dikkat ediniz:
UYARI!
"Uyar !" metinleri, talimatlara uyulmamas
durumunda ki isel yaralanma tehlikesi
bulundu unu belirtmektedir.
Önemli!
"Önemli!" metinleri, talimatlara
uyulmamas durumunda otomobilinde hasar
meydana gelme tehlikesi bulundu unu
belirtmektedir.
Kullan c El Kitab ’nda tan mlanan donan m,
tüm modellerde mevcut de ildir. Standart
donan ma ek olarak, bu el kitab ayn zamanda
iste e ba l donan mlar (fabrikada tak lan
donan m ) veya aksesuarlar (ekstra donan m )
da aç klamaktad r.
O
D KKAT! Volvo araçlar , ulusal ya da yerel
kanun ve düzenlemelere oldu u kadar, farkl
pazarlar n de i ik gereksinimlerine de
uyarlanm t r.
Kullan c El Kitab ’ndaki teknik özellikler,
tasar m özellikleri ve resimler ba lay c
de ildir. Önceden bildirimde bulunmadan
de i iklik yapma hakk m z sakl tutar z.
© Volvo Car Corporation
Volvo araçlar ve çevre
Volvo Cars’ n çevre ile ilgili felsefesi
Çevreyi koruma, güvenlik ve kalite, Volvo Car
Corporation’ n tüm operasyonlar n etkileyen
üç temel de erdir. Volvo araçlar, kat uluslararas çevre standartlar na uygundur ve
dünyadaki en temiz ve en üst derecede kaynak
verimlili ine sahip fabrikalar aras nda olan
tesislerde üretilmi lerdir. Volvo Car
Corporation içindeki ünitelerin ço u, çevre
konusunda sürekli geli me gösteren, çevre ile
ilgili ISO 14001 veya EMAS standartlar na
göre sertifikaland r lm t r. Volvo, mü terinin
farkl modellerin ve motorlar n çevreye
etkilerini kar la t rabildi i, üçüncü bir tarafça
sertifikalanm çevre ile ilgili bildirime sahip,
ilk arac yapan firmad r. Daha fazla bilgi için
www.epd.volvocars.se adresine bak n z.
çi ve d
temiz
Volvo’nuz, hem temiz bir yolcu ortam hem de
yüksek etkinlikte emisyon kontrolünü kapsayan
bir kavram olan çi ve d temiz kavram na göre
üretilmi tir. Otomobiliniz yak ttan tasarruf
sa lar ve zararl maddeleri d ar ya eser miktarlarda b rak r. Ayn zamanda, yolcu bölmesine
giren havay temizleyerek, sizin ve yolcular n z n di er araçlar n egzoz emisyonlar n
solumaman z sa lar.
Geli mi hava temizleme sistemi, AQS1 (iste e
ba l ), yolcu bölmesindeki havan n d ar daki
trafik ortam ndaki havadan daha temiz olmas n
sa lar. Sistem elektronik bir alg lay c ve bir
karbon filtresinden olu ur. Alg lay c gelen
1.
Hava Kalitesi Sistemi.
havada bulunan karbon monoksit seviyesini
izler ve yolcu kabinindeki karbon monoksit
seviyesinin fazla yükselmemesini sa lamak
amac yla hava giri ini kapat r – örne in, yo un
ehir içi trafik, araç kuyruklar ve tünellerde
oldu u gibi. Karbon filtresi, azot oksitlerin, yer
seviyesindeki ozon ve hidrokarbonlar n
girmesini önler. Araçta kullan lan kuma lar,
Öko-Tex2 standard n n gereksinimlerini
kar lamaktad r. Radyatör üzerinde, tehlikeli
yüzey ozon gaz n saf oksijene çeviren özel bir
kaplama, PremAir®3 bulunmaktad r.
2.
3.
Tekstil ürünleri için uluslararas
standart.
PremAir® Engelhard Corporation’ n
tescilli markas d r.
P
Volvo araçlar ve çevre
Volvo, sera etkisine katk da bulunan karbondioksit emisyonunun azalt lmas amac yla, kat
uluslararas çevresel talepleri yerine getirmektedir ve yak t tüketimi dü üktür. Volvo otomobilleri, benzer s n flardaki araçlarla
kar la t r ld klar nda, yak t tüketiminde de
oldukça rekabetçidir.
Volvo atölyeleri ve çevre
Volvo atölyesinde usulüne göre yap lan bak m,
dü ük yak t tüketimi ko ullar n meydana
getirir ve böylece temiz bir çevreye katk da
bulunur. Personel, çevreye mümkün olan en iyi
özeni garanti edecek bilgi ve tak mlara sahiptir.
Çevresel etkiyi azalt n z
Mü terilerimizin, çevre ile ilgili kayg lar m z
payla t klar na inan yoruz. Çevre etiketli araç
bak m ürünleri sat n alarak ve otomobilin
servisini ve bak m n Kullan c El Kitab ’ndaki
talimatlara uygun olarak yaparak çevresel
etkinin azalt lmas na yard mc olabilirsiniz.
A a da çevresel etkinin nas l azalt labilece i
konusunda birkaç tavsiye bulunmaktad r:
• Lastiklerin daima do ru bas nçta olmalar n
sa lay n z. Çok dü ük lastik bas nc , yak t
tüketiminin artmas na neden olur.
Q
• Port bagajlar ve kayak
kutular rüzgar direncini
ve dolay s yla da yak t
tüketimini önemli ölçüde
art r rlar. Kulland ktan
sonra hemen ç kar n z.
• Gereksiz maddeleri otomobilden ç kar n z.
Yük ne kadar fazla ise, yak t tüketimi de o
kadar fazlad r.
• Otomobilinizi so uk çal t rmadan önce,
e er varsa, daima motor blo u s t c s
kullan n z. Bu, yak t tüketimini ve
emisyonlar azaltacakt r.
• Yumu ak sürünüz. Gereksiz ani h zlanma ve
sert fren yapmadan kaç n n z.
• Otomobili mümkün olan
en yüksek viteste
kullan n z. Dü ük motor
devri dü ük sarfiyat
sa lar.
• Yoku a a ini lerde gaz
pedal n gev etiniz.
• Motoru fren gibi kullan n z, gaz pedal n
b rak n z ve dü ük bir vitese geçiniz.
• Rölantide gereksiz çal t rmaktan kaç n n z.
Trafikte beklerken motoru kapat n z.
• Akü, ya gibi tehlikeli
at klar n uygun eklide
elden ç kar lmas
gerekti ini unutmay n z.
Elden ç karma ile ilgili
üpheniz varsa, yetkili bir
Volvo servisine ba vurunuz.
• Arac n z n bak m n düzenli olarak
yapt r n z.
Bu tavsiyeye uyarak, yolculuk sürenizi
uzatmadan ya da sürü zevkinden ödün vermeksizin yak t tüketiminizi azaltabilirsiniz. Otomobilinize özen göstererek, paran z ve
gezegeninizin kaynaklar n koruyunuz.
Güvenlik
Göstergeler ve kumandalar
Klima kumandas
ç donan m
Kilitler ve alarm
Çal t rma ve sürü
Tekerlekler ve lastikler
Araç bak m
Bak m ve servis
Müzik sistemi (iste e ba l )
Telefon (iste e ba l )
Teknik özellikler
11
31
57
69
83
95
129
145
151
177
199
215
R
Genel bak , soldan direksiyonlu otomobil
Soldan direksiyon
S
20.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Sis lambalar
Farlar/
Pozisyon/Park
lambalar
Arka sis lambalar
Sinyal lambalar /
Uzun/k sa seçimi
Sabit h z kumandas
Korna
Kombine gösterge
paneli
Telefon/Müzik
sistemi tu tak m
Ön cam silecekleri
Park freni (el freni)
Dü me paneli
Klima kumandas
Müzik sistemi
Elektrik soketi/
Çakmak
Dörtlü fla ör
Torpido gözü
Panel menfezleri
Gösterge ekran
Hararet göstergesi
sayfa 41
sayfa 41
sayfa 41
sayfa 42
21.
22.
23.
24.
sayfa 47
sayfa 32
sayfa 200/
sayfa 184
sayfa 43
sayfa 48
sayfa 38
sayfa 61/
sayfa 63
sayfa 178
sayfa 38
sayfa 45
sayfa 77
sayfa 59
sayfa 36
sayfa 32
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
Kilometre sayac /
Gezinti kilometre
sayac /Sabit h z
kumandas
H z göstergesi
Sinyal lambalar
Devir göstergesi
Araç d s cakl k/
Saat/Vites konumu
Yak t göstergesi
Gösterge ve uyar
lambalar
Panel menfezleri
Gösterge paneli
ayd nlatmas
Far seviyesi
Ayd nlatma paneli
Okuma lambalar
Oç kland rma
Kontrol, sunroof
Emniyet kemeri
uyar s
Dikiz aynas
Kilit dü mesi, bütün
kap lar için
Arka kap lardaki
elektrikli camlar n
kilitlenmesi
sayfa 32/
sayfa 32/
sayfa 47
sayfa 32
sayfa 42
sayfa 32
sayfa 32/
sayfa 32/
sayfa 32
sayfa 32
sayfa 33
38.
39.
40.
Kumandalar,
elektrikli camlar
Kumandalar,
elektrikli kap
aynalar
Aktif asi-Dört C
(S60 R)
sayfa 50
sayfa 52
sayfa 40/
sayfa 106
sayfa 59
sayfa 41
sayfa 41
sayfa 41
sayfa 73
sayfa 73
sayfa 54
sayfa 52
Sürücü kap s ndaki kumanda paneli
sayfa 52
sayfa 86
sayfa 51
T
Genel bak , sa dan direksiyonlu otomobil
Sa dan direksiyon
U
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Arka sis lambalar
Farlar/
Pozisyon/Park
lambalar
Sis lambalar
Ön cam silecekleri
Telefon/Müzik sistemi
tu tak m
Korna
Kombine gösterge
paneli
Sabit h z kumandas
Sinyal lambalar ,
Uzun-k sa far seçimi
Park freni (el freni)
Elektrik soketi/
Çakmak
Klima kumandas
Müzik sistemi
Dü me paneli
Dörtlü fla ör
Torpido gözü
Panel menfezleri
Gösterge ve uyar
lambalar
Yak t göstergesi
20
Araç d s cakl k/
Saat/Vites konumu
21.
22.
23.
24.
Devir göstergesi
Sinyal lambalar
H z göstergesi
Kilometre sayac ,
Gezinti kilometre
sayac , Sabit h z
kumandas
Hararet göstergesi
Gösterge ekran
Panel menfezleri
Ayd nlatma paneli
Far seviyesi
Gösterge paneli
ayd nlatmas
Okuma lambalar
Oç kland rma
Kontrol, sunroof
Emniyet kemeri
uyar s
Dikiz aynas
Kilit dü mesi, bütün
kap lar için
Arka kap lardaki
elektrikli camlar n
kilitlenmesi
sayfa 41
sayfa 41
sayfa 41
sayfa 42
sayfa 200/
sayfa 184
sayfa 32
sayfa 47
sayfa 43
sayfa 48
sayfa 38
sayfa 61/
sayfa 63
sayfa 178
sayfa 38
sayfa 45
sayfa 77
sayfa 59
sayfa 33
sayfa 32
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
sayfa 32/
sayfa 32/
sayfa 32
sayfa 32
sayfa 42
sayfa 32
sayfa 32/
sayfa 32/
sayfa 47
38.
39.
40.
Kumandalar, elektrikli
camlar
Kumandalar, elektrikli
kap aynalar
Aktif asi-Dört C
(S60 R)
sayfa 50
sayfa 52
sayfa 38/
sayfa 106
sayfa 32
sayfa 36
sayfa 59
sayfa 41
sayfa 41
sayfa 41
sayfa 73
sayfa 73
sayfa 54
sayfa 52
Sürücü kap s ndaki kumanda paneli.
sayfa 52
sayfa 86
sayfa 51
V
NM
Güvenlik
Emniyet kemerleri
Hava yast klar (SRS)
Hava yast n (SRS) devreye sokma/devreden ç kartma
Yan hava yast klar (SIPS)
Hava Perdesi (IC)
WHIPS
Güvenlik sistemleri ne zaman devreye sokulur?
Hava yast klar n n ve hava perdelerinin denetlenmesi
Çocuk güvenli i
12
14
17
19
20
21
23
24
25
NN
Güvenlik
Emniyet kemerleri
olarak geri çekilmezse, sarkmamas için
elinizle kemeri yerle tiriniz.
Kemerin, daha fazla çekilmesi a a daki
durumlarda engellenir:
• Çok h zl çekilirse
• Fren ya da h zlanma s ras nda
• Araç a r derecede yana yatarsa
Maksimum koruma sa layabilmesi aç s ndan
kemerin vücuda dayanmas önemlidir. Koltuk
s rt n çok fazla arkaya yat rmay n z. Emniyet
kemeri yolcular normal oturma konumunda
koruyacak ekilde geli tirilmi tir.
Kalça kemerinin gerdirilmesi. Emniyet kemeri
a a ya yerle tirilmelidir.
Her zaman emniyet kemeri kullan n
Emniyet kemeri kullan lmad takdirde, sert
fren yap lmas ciddi sonuçlara yol açabilir. Tüm
yolcular n emniyet kemerlerini takt klar ndan
emin olunuz. Aksi takdirde, bir çarp mada arka
koltuktaki yolcular, ön koltuklar n arka
k s mlar na f rlat labilirler.
Emniyet kemerinin tak lmas :
– Kemeri yava ça çekiniz ve tokay kilide
bast rarak emniyete al n z. Güçlü bir "t k"
sesi kemerin kilitlendi ini i aret edecektir.
Emniyet kemerini ç karma:
– K rm z kilit dü mesine bas n ve kemerin
geri çekilmesini sa lay n z. Kemer tam
NO
A a dakileri akl n zdan ç karmay n:
• Emniyet kemerinin do ru tak lmas n engelleyecek toka veya buna benzer herhangi bir
madde kullanmay n z.
• Emniyet kemerinin bükülmemi ya da bir
yere tak lmam olmas na dikkat ediniz.
• Kalça kemeri a a dan tak lmal d r (Karn n
üzerinden geçmemelidir).
• Çapraz omuz kemerini ekilde görüldü ü
gibi çekerek, kalça kemerinin kuca n z n
üzerinde gerilmesini sa lay n z.
UYARI!
Her emniyet kemeri yaln za bir ki i içindir.
UYARI!
Emniyet kemerleri ve hava yast klar birbiri
ile etkile imlidir. Emniyet kemeri
kullan lmazsa veya yanl kullan l rsa, bir
çarp ma durumunda hava yast n n
sa layaca koruma etkilenebilir.
UYARI!
• Emniyet kemeri, örne in bir çarp mada
büyük bir yüke maruz kal rsa, emniyet
kemerinin tamam de i tirilmelidir. Bu,
makaray , ba lant elemanlar n , vidalar ve
kilidi kapsar. Emniyet kemeri hasars z
görünse dahi, emniyet kemerinin koruyucu
özelliklerinden baz lar kaybolmu olabilir.
Eskiyen veya zarar gören emniyet kemerlerini de i tiriniz. Yeni emniyet kemeri
onaylanm tipte olmal ve de i tirilen
kemerle ayn konumda tak lmas
sa lanmal d r.
• Emniyet kemerlerinde asla kendi
ba n za de i iklik ya da onar m yapmaya
kalkmay n z. Yetkili Volvo servisine
dan n z.
Güvenlik
Emniyet kemerleri ve gebelik
Emniyet kemerinin gebe kad nlar taraf ndan
do ru bir ekilde kullan lmas son derece
önemlidir. Vücutla temas halinde olmal d r.
Emniyet kemerinin üst k sm gö üslerin
aras ndan ve karn n yan taraf ndan geçmelidir.
Emniyet kemerinin kalça k sm düz ve kar ndan
olabildi ince uzak olmal d r. Karn n üstüne
do ru kaymamal d r.
Araç kullanan gebe bir kad n direksiyon simidi
ile kar n aras nda olas en büyük mesafeyi elde
etmek için koltu u olabildi ince geri
kayd rmal d r. Direksiyon simidini konforlu
sürü konumunun izin verdi i ölçüde öne
ayarlay n z.
Emniyet kemeri gergisi bulunan kemerlerin
üzerindeki i aret
Emniyet kemeri gergisi
Tüm emniyet kemerleri kemer gergileri ile
donat lm t r. Yeterli derecede sert bir çarp ma
s ras nda kemer gergisinde bulunan mekanizma
kemeri vücut etraf nda s kar. Bu özellik
yolcular n daha etkili bir ekilde yerinde tutulmalar n sa lar.
NP
Güvenlik
Hava yast klar (SRS)
UYARI!
Hava yast
i ti inde yaralanma riskini en
aza indirmek için, yolcular ayaklar yerde ve
s rtlar koltuk s rt na dayal olacak ekilde,
mümkün oldu u kadar dik bir konumda
oturmal d rlar. Emniyet kemerleri ba l
olmal d r.
UYARI!
Sürücü taraf ndaki hava yast
(SRS)
Araçta direksiyon üzerinde, emniyet kemerinin
sa lad korumay destekleyen bir SRS (Olave
Güvenlik Sistemi) hava yast bulunmaktad r.
Hava yast direksiyon simidinin göbe ine
yerle tirilmi tir. Direksiyon üzerinde SRS
AIRBAG i areti vard r.
Yolcu taraf hava
yast (SRS)4
Yolcu hava yast torpido gözünün üzerindeki
panelin arkas na yerle tirilmi tir. Panelin
üzerinde SRS AIRBAG i areti vard r.
UYARI!
Emniyet kemerleri ve hava yast klar birbiri
ile etkile imlidir. Emniyet kemeri
kullan lmazsa veya yanl kullan l rsa, bir
çarp ma durumunda hava yast n n
sa layaca koruma ortadan kalkabilir.
NQ
• Hava yast (SRS) aktive edilmi ise, ön
koltu a asla çocuk koltu u veya çocuk
minderi yerle tirmeyiniz1.
• Çocuklar n ön yolcu koltu unda
oturmalar na ya da ayakta durmalar na asla
izin vermeyiniz.
• Ön yolcu koltu u hava yast (SRS)
etkinle tirilmi 1 ise, 140 cm’den daha k sa
hiç kimse ön yolcu koltu una
oturmamal d r.
Yukar daki tavsiyelere uyulmamas
çocu un hayat n tehlikeye sokabilir.
1.
4.
Hava yast (SRS) araçlar n tümünde
bulunmamaktad r. Bu özellik araç
sipari i verilirken seçenekler aras ndan
ç kart labilir.
Devreye sokulmu /devreden ç kart lm hava
yast (SRS) ile ilgili bilgiler için, bkz.
sayfa 17.
Güvenlik
UYARI!
Hava yast uyar lambas yan k olarak
kal yorsa veya sürü s ras nda yanarsa, hava
yast sistemi tam olarak çal m yordur.
Sembol emniyet kemerinde, SRS, SIPS
veya IC sisteminde bir ar zay i aret ediyor
olabilir. En k sa zamanda yetkili bir Volvo
servisi ile temasa geçiniz.
Soldan/Sa dan direksiyonlu otomobillerde
yolcu taraf ndaki hava yast n n yeri.
UYARI!
• SRS HAVA YASTIPI panelinin (torpido
gözünün üzerindeki) üzerine, yan na ya da
hava yast n n aç lma alan na hiçbir nesne
veya aksesuar yerle tirilmesine ya da
yap t r lmas na izin vermeyiniz.
• Direksiyon simidindeki ya da torpido
gözünün üzerindeki panelde bulunan SRS
elemanlar n asla kurcalamay n z.
Kombine gösterge panelindeki uyar
lambas
Hava yast sistemi, kontrol modülü taraf ndan
sürekli olarak denetlenir ve uyar lambas
kombine gösterge panelinde bulunmaktad r.
Kontak anahtar I, II ya da III konumuna
çevrildi inde bu uyar lambas yanar. Kontrol
modülü, hava yast sisteminin ar zas z
oldu unu saptad nda, lamba söner. Bu i lem
genellikle 7 saniye kadar sürer.
NR
Güvenlik
Hava yast klar (SRS)
UYARI!
SRS sistemine yap lacak herhangi bir
müdahale, ar zalara neden olabilir ve ciddi
ki isel yaralanmalara yol açabilir.
Onar mlar, yaln zca yetkili bir Volvo servisi
taraf ndan gerçekle tirilmelidir.
Hava yast klar (SRS)
D KKAT! Hava yast klar , kapasitelerinin
arac n maruz kald çarpma kuvvetine göre
uyarlanmas n sa layan bir i leve sahiptir.
SRS sistemi, soldan direksiyon.
SRS sistemi, sa dan direksiyon.
SRS sistemi
D KKAT! Sensörler, çarp man n seyrine ve
sürücü ve yolcu taraf emniyet kemerlerinin
tak l olup olmad na ba l olarak farkl
tepkiler verecektir. Bu nedenle, bir çarp ma
durumunda hava yast klar n n sadece birinin
aç lmas (veya hiçbirinin aç lmamas )
mümkündür. SRS sistemi, araç üzerindeki
çarp ma kuvvetlerini alg lar ve buna uygun
olarak bir ya da daha fazla hava yast n açacak
ekilde tepki verir.
Sistem, i ebilen hava yast yla çevrelenmi
bir gaz jeneratöründen olu maktad r. Yeterli
iddette çarpma sensöre ilerleyerek gaz jeneratörünü hareke geçirir ve hava yast n n s cak
gaz ile dolmas n sa lar. Darbenin emilmesi
için hava yast bas nç uyguland nda
sönmeye ba lar. Bu tamamen normaldir. Hava
yast n n i mesi ve inmesi dahil olmak üzere
tüm süreç saniyenin onda biri kadar sürer.
NS
Güvenlik
Hava yast
n (SRS) devreye sokma/devreden ç kartma
UYARI!
Gösterge yolcu hava yast n n (SRS) devreden
ç kart lm oldu una i aret etmektedir.
PACOS (Yolcu Hava Yast
Ç kartma Anahtar ).
PACOS (iste e ba l )
Devreye sokma/devreden ç kartma
Anahtar, ön panelin yolcu taraf nda bulunmaktad r ve yolcu kap s aç kken eri ilebilir.
Anahtar n gerekli konumda olup olmad n
kontrol ediniz. Volvo, dü menin konumunu
de i tirmek için kontak anahtar n n
kullan lmas n tavsiye etmektedir. (Anahtara
benzer bir biçime sahip di er nesneler de
kullan labilir.)
Ön yolcu koltu u hava yast devreden
ç kart labilir. Bir çocuk koltu u
yerle tirildi inde bu gereklidir.
Gösterge
Dikiz ayas üzerindeki bir yaz l mesaj yolcu
hava yast n n (SRS) devreden ç kart ld n
göstermektedir.
n Devreden
Devreye sokulmu hava yast (yolcu
koltu u):
• Bir çocu u ön yolcu koltu undaki bir
çocuk koltu una veya çocuk minderine
kesinlikle oturtmay n z. Bu kural,
140 cm’den k sa ki iler için de geçerlidir.
Devreden ç kart lm hava yast (yolcu
koltu u):
• 140 cm’den uzun ki iler kesinlikle yolcu
koltu una oturmamal d r.
Yukar daki tavsiyelere uyulmamas hayati
tehlikeye yol açabilir.
UYARI!
Araç ön yolcu hava yast (SRS) ile
donat lm ancak PACOS’a sahip de ilse,
hava yast her zaman devrede olacakt r.
NT
Güvenlik
Hava yast
n (SRS) devreye sokma/devreden ç kartma
UYARI!
Tavan panelindeki yaz l mesaj hava
yast n n (SRS) devreden ç kar ld n
belirtiyorsa ve kombine gösterge panelinde
hava yast uyar sembolü görüntüleniyorsa, ön yolcu koltu una hiç kimsenin
oturmas na izin vermeyiniz. Bu, ciddi bir
ar za oldu unu göstermektedir. En k sa
zamanda yetkili bir Volvo servisi ile temasa
geçiniz.
Dü me konumu
ON (AÇIK) = Hava yast (SRS) devrede.
Dü me bu konumdayken, 140 cm’den uzun
ki iler ön yolcu koltu una oturabilirler fakat
çocuk koltu unda ya da çocuk minderinde
oturan çocuklar asla buraya oturmamal d r.
NU
OFF (KAPALI) = Hava yast (SRS) devre
d . Dü me bu konumdayken, çocuk
koltu unda ya da çocuk minderinde oturan
çocuklar ön yolcu koltu una oturabilirler
fakat 140 cm’den uzun ki iler asla
oturmamal d r.
Güvenlik
Yan hava yast klar (SIPS)
yolcu hava yast olmamas durumunda, ön
yolcu koltu una bir çocuk koltu u veya çocuk
minderi yerle tirilebilir.
UYARI!
Yan hava yast
• SIPS yast k sistemini kurcalamak
ar zalara ve ciddi ki isel yaralanmalara yol
açabilir. Her zaman yetkili bir Volvo servisi
ile temasa geçiniz.
• Bu alan yan hava yast taraf ndan
kullan laca için, koltu un d ve kap
paneli aras ndaki alana herhangi bir nesne
koymay n z.
konumlar
Yan hava yast klar – SIPS hava
yast
Çarp ma kuvvetinin büyük bir k sm SIPS (yan
darbe koruma sistemi) taraf ndan zemine,
tavana, elemanlara, direklere ve arac n di er
yap sal k s mlar na da t l r. Sürücü ve ön yolcu
koltuklar nda bulunan yan hava yast klar
gö üs bölgesini korur ve SIPS sisteminin
önemli bir parças d r. SIPS yast iki ana
bölümden olu maktad r: Yan hava yast klar ve
sensörler. Yan hava yast klar koltuk
arkal klar n n ön k sm na yerle tirilmi tir.
UYARI!
Yan hava yast klar SIPS sistemine ait bir
ektir. Daima emniyet kemeri kullan n z.
UYARI!
Sadece gerçek Volvo koltuk k l flar n ya da
Volvo onayl koltuk k l flar kullan n z.
Di er koltuk k l flar , yan hava yast klar n n
çal mas n engelleyebilirler.
Çocuk koltuklar ve yan hava
yast klar
Yan hava yast , çocuk koltu unda ya da
çocuk minderinde oturan çocuklara arac n
sa lad korumay azaltmaz. Arac n aktif5 bir
5.
Devreye sokulmu /devreden ç kart lm
hava yast (SRS) ile ilgili bilgiler için,
bkz. sayfa 17.
NV
Güvenlik
Hava Perdesi (IC)
Özellikler
Hava perdesi, SIPS sistemine bir destektir.
Tavan n iki yan boyunca tavan kaplamas
içerisine gizlenmi tir ve hem ön hem de arka
koltuktaki yolcular korumaktad r. Hava
perdesi, otomobile yandan çarp ld nda SIPS
sistemi çarp ma sensörleri taraf ndan devreye
sokulur. Aç ld nda perde i er. Hava perdesi
sürücü ve yolcular n çarp ma s ras nda
ba lar n arac n iç k sm na vurmalar n n önlenmesine yard mc olur.
OM
UYARI!
Hava perdesi, emniyet kemerlerine destek
olan bir sistemdir.
Her zaman emniyet kemeri tak n z.
UYARI!
• Kap koluna asla bir ey asmay n veya
ba lamay n z. Kanca sadece hafif giysiler
için tasarlanm t r ( emsiye gibi sert
cisimler için de il).
• Tavan kaplamas na, kap direklerine ve
yan panellere bir ey vidalamay n veya
monte etmeyiniz. Bu planlanan korumadan
ödün vermek anlam na gelebilir. Bu
alanlarda sadece Volvo taraf ndan de i im
için onaylanm orijinal parçalar
kullan n z.
Güvenlik
WHIPS
Boynun Ani Hareket Sonucunda
Yaralanmas n Önleme Sistemi WHIPS
Boynun Ani Hareket Sonucunda Yaralanmas n
Önleme Sistemi (WHIPS) enerjiyi emen
arkal klardan ve özel tasarlanm , ön koltuk
ba l klar ndan olu ur. Çarpma aç s ve h z ile
çarp an araçlar n tipinin etkili oldu u, arkadan
çarpmalarda sistem devreye girer.
UYARI!
WHIPS (Boynun Ani Hareket Sonucunda
Yaralanmas n Önleme Sistemi) sistemi,
emniyet kemerlerine bir ektir. Daima
emniyet kemerinizi kullan n.
Koltu un özellikleri
WHIPS sistemi devreye sokuldu unda, ön
koltuk arkal sürücünün ve ön koltuktaki
yolcular n konumunu de i tirmek için geriye
do ru dü er. Bu da boyun ve ensenin yaralanma
riskini ortadan kald r r.
WHIPS sistemi ve çocuk koltuklar /
çocuk minderleri
WHIPS sistemi, çocuk koltu unda ya da çocuk
minderinde oturan çocuklara arac n sa lad
korumay azaltmaz.
UYARI!
• Bir koltu un arkadan çarpma gibi, a r
bir kuvvete maruz kalmas durumunda,
WHIPS sisteminin bir yetkili Volvo servisi
taraf ndan kontrol edilmesi gerekmektedir.
• Koltuklar hasarl görünmese bile
WHIPS-sisteminin koruma kapasitesinin
bir bölümü kaybolmu olabilir. Küçük çapl
bir arkadan çarpmadan sonra bile sistemi
kontrol ettirmek amac yla yetkili bir Volvo
servisi ile temas kurunuz.
Do ru oturma konumu
Olas en iyi koruma için, sürücü ve ön koltukta
oturan yolcu, ba destekleri aras nda mümkün
olan en küçük aral kla koltuklar n ortas na
oturmal d r.
ON
Güvenlik
WHIPS
UYARI!
WHIPS sisteminde asla kendi ba n za
de i iklik ya da onar m yapmaya
kalkmay n z. Yetkili Volvo servisine
ba vurun.
A a dakiler kullan labilir:
• Hava yast n n devreye sokulmam 6
oldu u durumda ön yolcu koltu una
yerle tirilmi bir çocuk koltu u ya da çocuk
minderi.
• Arka koltu a yerle tirilmi , yüzü arka
koltu a bakan bir çocuk koltu u, ön
koltu un arkal n destek olarak kullan r.
WHIPS sisteminin çal mas n
hiçbir zaman engellemeyiniz
UYARI!
Arka koltuk minderi ve ön koltuk arkal
aras na kat cisimler s k t rmay n z.
WHIPS sisteminin çal mas n engellemedi inizden emin olunuz.
6.
OO
Devreye sokulmu /devreden ç kart lm
hava yast (SRS) ile ilgili bilgiler için,
bkz. sayfa 17.
UYARI!
Arka koltuk arkal klar ndan biri a a
katlanm sa, kar s ndaki ön koltuk,
katlanm olan koltuk arkal na temas
etmeyecek ekilde ileri hareket ettirilmelidir.
Güvenlik
Güvenlik sistemleri ne zaman devreye sokulur?
Direksiyon simidindeki ve ön
paneldeki hava yast klar (SRS)
Hava yast klar i mi se a a dakilerin
yap lmas n öneririz:
Hava yast klar :
– Arac n z yetkili Volvo servisine çektiriniz.
Araç bir kazadan sonra sürülebilir durumda
olsa bile hava yast klar i mi ken arac n z
kullanmay n z.
– Yetkili Volvo servisinin SRS, SIPS, emniyet
kemeri ve IC parçalar n de i tirmesini
sa lay n z.
• ön koltukta oturan yolcular n ön panele
veya direksiyon simidine çarparak yaralanmalar riski oldu unda i er.
SRS sistemi çarp may frenleme iddetinden
ve çarp maya dayal h z dü ü ünden alg lar.
Sensör çarp man n, yolcular korumak
amac yla hava yast aç lmas n gerektirecek
iddet ve ekilde olup olmad n belirler.
Arac n karosörü hava yast klar n n aç lmad
bir çarp mada ciddi hasar görebilir. Bu, hava
yast klar nda bir hata oldu unu göstermez. Bu,
o anda bu i leve gerek olmad n ve yolcular n
arac n di er güvenlik sistemleriyle korundu u
anlam na gelir.
Yan hava yast klar ve hava
perdeleri (SIPS hava yast klar
ve IC)
UYARI!
Hava yast sistemi kontrol modülü
merkezi konsola yerle tirilmi tir. Merkezi
konsol su ile slan rsa, bagajda bulunan akü
kablolar n n ba lant s n ay r n z.
Çal t rmay denemeyiniz, hava yast klar
tetiklenebilir. Arac n z yetkili Volvo
servisine çektiriniz.
UYARI!
Arac asla hava yast
i ik haldeyken
sürmeyiniz! Bu durum arac n yöneltilmesini
zorla t r r. Di er güvenlik sistemleri de
zarar görebilir. Hava yast aç ld nda
ortaya ç kan duman ve toza yo un ekilde
maruz kal nmas halinde cilt ve gözler tahri
olabilir. Rahats zl k halinde, so uk su ile
y kay n z ve bir doktora ba vurunuz. Hava
yast n n h zla i mesi ve hava yast n n
kuma , sürtünme ve deride yanma hissine
yol açabilir.
Yan hava yast klar ve hava perdeleri:
• Otomobile bir nesne yeterli iddette
çarpt nda, sadece yandan bir çarpma
durumunda i er.
D KKAT! SRS, SIPS ve IC sistemleri bir
çarp mada ancak bir kez i er.
OP
Güvenlik
Hava yast klar n n ve hava perdelerinin denetlenmesi
Kontrol aral klar
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Kap dire indeki/direklerindeki etiket üzerinde
belirtilen tarih (y l, ay), sistemleri kontrol
etmesi ve gerekirse hava yast klar n ve emniyet
kemeri gergilerini de i tirmesi için bir yetkili
Volvo servisine ba vurman z gereken tarihtir.
Herhangi bir sistemle ilgili bir sorunuz
oldu unda yetkili bir Volvo servisiyle ba lant
kurun.
Bu etiket sol arka kap aç kl
OQ
nda yer al r.
Sürücü taraf ndaki hava yast
Ön yolcu taraf ndaki hava yast
Sürücü taraf ndaki yan hava yast
Yolcu taraf ndaki yan hava yast
Sürücü taraf ndaki yan hava perdesi
Yolcu taraf ndaki yan hava perdesi
Güvenlik
Çocuk güvenli i
Çocuklar rahat ve güvenli bir
ekilde oturmal d r
UYARI!
140 cm’den k sa yolcular, yaln zca ön yolcu
koltu u hava yast devreden ç kar lm sa,
ön yolcu koltu una oturmal d r.
Çocu un otomobildeki konumu ve donan m
seçimi, çocu un a rl ve boyuna göre belirlenir. Daha fazla bilgi için, bkz. sayfa 26.
Her ya taki ve büyüklükteki çocuklar araçta
daima do ru ekilde oturmal d r. Asla
çocuklar n yolculardan birinin dizinde
oturmas na izin vermeyiniz.
Volvo çocuk güvenlik donan m arac n za
uygun olarak tasarlanm t r. Ba lama
noktalar n n ve ba lant lar n do ru
yerle tirildi inden ve yeterince sa lam
oldu undan emin olmak için, orijinal Volvo
donan m kullan n z.
D KKAT! Çocuklar n otomobilde nerede
bulunaca ile ilgili yönetmelikler ülkeden
ülkeye de i ir. Geçerli olan yasalar kontrol
ediniz.
Hava yast klar (SRS) ve çocuk koltuklar
biribirleriyle uyumlu de ildir!
Çocuk koltuklar ve hava yast klar
(SRS)
Yolcu koltu u hava yast (SRS) aktif ise,
çocu u daima arka koltu a oturtunuz7. Hava
yast
i erse, yolcu koltu una yerle tirilmi
bir çocuk koltu unda oturan çocuk ciddi ekilde
yaralanabilir.
7.
Devreye sokulmu /devreden ç kart lm
hava yast ile ilgili bilgiler için, bkz.
sayfa 17.
OR
Güvenlik
Çocuk güvenli i
Çocu un otomobil içindeki konumu
A rl k/ya
<10 kg
(0–9 ay)
9–18 kg
(9–36 ay)
15–36 kg
(3–12 ya )
OS
Ön koltuk
Arka yan koltuk
Orta arka koltuk
Seçenekler:
• Arkaya dönük çocuk koltu u, emniyet
kemeri ile tespit edilmi .
L: Tip onay no. E5 03160
• Arkaya dönük çocuk koltu u, Isofix
donan m ile tespit edilmi .
L: Tip onay no. E5 03162
• Arkaya dönük çocuk koltu u, emniyet
kemeri ve montaj kay ile tespit
edilmi .
L: Tip onay no. E5 03135
Seçenekler:
• Arkaya dönük çocuk koltu u, emniyet
kemeri ile tespit edilmi .
L: Tip onay no. E5 03161
• Arkaya dönük çocuk koltu u, Isofix
donan m ile tespit edilmi .
L: Tip onay no. E5 03163
• Arkaya dönük çocuk koltu u, emniyet
kemeri ve montaj kay ile tespit
edilmi .
L: Tip onay no. E5 03135
Seçenekler:
• Arkaya dönük çocuk koltu u, emniyet
kemeri ve destek ile tespit edilmi .
L:Tip onay no. E5 03160
• Arkaya dönük çocuk koltu u, Isofix
donan m ve destek ile tespit edilmi .
L: Tip onay no. E5 03162
• Emniyet kemeri, destek bacaklar ve
kay lar ile tespit edilen arkaya dönük
çocuk koltu u.
L: Tip onay no. E5 03135
• Seçenekler:
• Arkaya dönük çocuk koltu u, emniyet
kemeri ve destek ile tespit edilmi .
L:Tip onay no. E5 03161
• Arkaya dönük çocuk koltu u, Isofix
donan m ve destek ile tespit edilmi .
L: Tip onay no. E5 03163
• Emniyet kemeri, destek bacaklar ve
kay lar ile tespit edilen arkaya dönük
çocuk koltu u.
L: Tip onay no. E5 03135
S rtl kl veya s rtl ks z destek minderi.
L: Tip onay no. E5 03139
• Emniyet kemeri, destek bacaklar ve
kay lar ile tespit edilen arkaya
dönük çocuk koltu u.
L: Tip onay no. E5 03135
S rtl kl veya s rtl ks z destek minderi.
L: Tip onay no. E5 03139
• Emniyet kemeri, destek bacaklar ve
kay lar ile tespit edilen arkaya
dönük çocuk koltu u.
L: Tip onay no. E5 03135
Seçenekler:
• S rtl kl veya s rtl ks z destek
minderi.
L: Tip onay no. E5 03139
• Bütünle ik destek minderi.
B: Tip onay no. E5 03140
Güvenlik
L: Belirtilen onaylanm tipler listesinde yer
alan özel çocuk koltuklar için uygundur.
Çocuk koltuklar araca özgü, s n rl , yar
üniversel ve üniversel olabilir.
B: Bu ya grubu için bütünle tirilmi ve
onaylanm .
UYARI!
Hava yast aktive edilmi ise, ön koltu a
asla çocuk koltu u veya çocuk minderi
yerle tirmeyiniz.
Yolcu taraf hava yast (SRS) aktive
edilmi ise 140 cm’den k sa boylu hiç kimse
ön yolcu koltu una oturmamal d r.1
Yukar daki tavsiyelere uyulmamas
çocu un hayat n tehlikeye sokabilir.
1.
Hava yast n n (SRS) nas l devreden
ç kart laca /devreye sokulaca hakk nda
bilgi için, bkz. sayfa 17.
Isofix montaj donan m ve Isofix k lavuzlar .
ISOFIX montaj sistemi, çocuk
koltuklar için (iste e ba l )
Bütünle ik destek minderi
(iste e ba l )
Arka yan koltuklarda çocuk koltuklar için
ISOFIX ba lant lar vard r. Çocuk güvenli i
donan mlar hakk nda daha fazla için bir Volvo
bayii ile temas kurunuz.
Isofix ba lant lar her iki arka yan koltu a da
yerle tirilebilir. Isofix k lavuzu gerekti i
ekilde bir taraftan di erine kayd r labilir.
Volvo’nun bütünle ik destek minderi çocuklara
en iyi korumay sa layacak ekilde
tasarlanm t r.
Normal emniyet kemerleri ile birlikte
kullan ld klar nda çocuk minderleri, 15 ila
36 kg aras ndaki çocuklar için onaylanm t r.
A a dakileri kontrol ediniz:
• Emniyet kemeri çocu un gövdesiyle temas
halinde olmal , gev ek ya da k vr lm
olmamal d r
• Kemer omuzun üzerinden do ru ekilde
geçmelidir
OT
Güvenlik
Çocuk güvenli i
• Kucak kemeri en iyi koruma için le en
kemi inin üzerinden geçmelidir.
• Emniyet kemeri, çocu un bo az na temas
etmemeli veya omuzlar n alt ndan geçmemelidir.
Ba deste inin konumunu çocu a uyacak
ekilde dikkatlice ayarlay n z.
Destek minderinin aç lmas :
– destek minderini a a do ru katlay n
– ku a çekerek yerinden kurtar n
– üst k sm geri arkaya do ru kald r n z.
OU
Destek minderinin kald r lmas :
• destek minderinin s rt n a a do ru
yat r n (A)
• ku a yerine tak n (B)
• destek minderini arka koltuk s rt n n içine
do ru kald r n (C).
D KKAT! E er koltuk s rt ve oturma yeri
yukar ya do ru aç lmadan önce birbirine uygun
ekilde sabitlenmezse, destek minderi tekrar
kullan ld nda arka koltuk s rt , arka koltuk
aç kl n n içine s k abilir.
Destek minderinin de i tirilmesi
Bütünle ik destek minderinin gerekti i gibi
tespit edilmesi önemlidir. Bu nedenle minderde
yap lacak herhangi bir onar m ve de i imi
yetkili Volvo servisine b rak n z. Destek
minderinde hiçbir ekilde kendiniz bir
de i iklik veya uyarlama yapmay n z.
Güvenlik
UYARI!
E er bütünle ik bir destek minderi bir
çarp mada oldu u gibi büyük bir yüke
maruz kal rsa, çocuk minderinin tamam
de i tirilmelidir. Bu, c vatalarla birlikte
komple emniyet kemerini içerir. Bütünle ik
destek minderi hasars z görünse bile ayn
koruma düzeyini sa layamayabilir. Destek
minderi y prand nda de i tirilmelidir.
koltu u yerle tirmeyiniz8 Çocuk güvenlik
ürünleri konusunda bir sorun ç kmas
durumunda, daha aç klay c talimatlar için
üreticiyi aray n z.
Çocuk koltu u yerle tirme
Volvo kendisi için tasarlanan ve kendisinin
denedi i çocuk güvenlik ürünlerine sahiptir.
Piyasada mevcut di er ürünleri kullan rken,
ürünle birlikte verilen kurulum talimatlar n n
dikkatle okunup, uygulanmas önemlidir.
• Çocuk koltuklar n n ku aklar n , koltu un
alt nda bulunan yatay ayarlama çubu una,
yaylara veya herhangi bir deste e
ba lamay n z. Keskin kenarlar, ku aklara
zarar verebilir.
• Çocuk koltu unun s rt n n ön panele
yaslanmas n sa lay n z. Bu, yolcu taraf
hava yast bulunmayan otomobiller için
veya hava yast devre d b rak lm ise
geçerlidir.
• Araç aktif bir ön yolcu hava yast ile
donat lm sa asla ön koltu a bir çocuk
8.
Devreye sokulmu /devreden ç kart lm
hava yast (SRS) ile ilgili bilgiler için,
bkz. sayfa 17.
OV
Güvenlik
PM
Göstergeler ve kumandalar
Kombine gösterge paneli
Gösterge ve uyar lambalar
Merkezi konsoldaki kumanda dü meleri
Ayd nlatma paneli
Sinyal lambalar
Ön cam silecekleri/y kay c
Dörtlü fla örler, arka cam ve kap aynas rezistanslar ,
s tmal ön koltuklar
Yol bilgisayar
Cruise control (iste e ba l )
El freni, elektrik soketi/sigara çakma
Direksiyon simidi ayarlar
Elektrikli camlar
Dikiz aynas , kap aynalar ve yan camlar
Elektrikli sunroof (aç l r tavan) (iste e ba l )
32
33
38
41
42
43
45
46
47
48
49
50
52
54
PN
Göstergeler ve kumandalar
Kombine gösterge paneli
1. Hararet göstergesi
Motor so utma sisteminin s cakl n gösterir.
S cakl k ola anüstü yüksekse ve ibre k rm z
bölgeye ula rsa, gösterge ekran nda bir mesaj
görünecektir. Radyatör panjurunun önüne
monte edilecek fazladan lambalar n yüksek d
s cakl k ve yüksek motor yükü olan durumlarda
so utma kapasitesini azaltaca n unutmay n z.
2. Gösterge ekran
Bilgi ve uyar mesajlar ekranda gösterilir.
3. H z göstergesi
Arac n h z n gösterir.
4. Gezinti kilometre sayac , T1 ve T2
Gezinti kilometre sayaçlar k sa mesafelerin
ölçülmesi için kullan l r. Sa taraftaki rakam
bir kilometrenin onda birini gösterir. S f rlamak
için dü meye 2 saniyeden uzun bas n z. Bir
gezinti kilometre sayac ndan di erine geçmek
için dü meye bir defa h zl bas n z.
PO
5. Sabit h z kumanda göstergesi
Bkz. s. 47.
6. Kilometre sayac
Genel kilometre sayac arac n yapt toplam
mesafeyi gösterir.
7. Uzun far aç k/kapal
8. Uyar lambas
Bir hata olu tu unda lamba yanar ve gösterge
ekran na bir mesaj gelir.
9. Devir göstergesi
Motor h z n dakikada bin devir (RPM) olarak
gösterir. Devir göstergesi ibresinin k rm z
alana geçmesine izin vermeyiniz.
10. Otomatik vites göstergesi
Burada seçilen vites gösterilir. Arac n zda
Geartronic otomatik vites kutusu varsa ve siz
düz vites kullan yorsan z, o andaki düz vites
gösterilir.
11. D hava s cakl k göstergesi
D hava s cakl n gösterir. S cakl k +2 °C ile
–5 °C aras ndayken, göstergede bir kar taneci i
sembolü görüntülenir. Bu sembol yol yüzeyinin
kaygan olabilece ini belirtir. Otomobil
durmaktaysa ya da daha önce durmu sa, d
hava s cakl göstergesinde belirtilen de er,
güncel s cakl k de erinden yüksek olabilir.
12. Saat
Saati ayarlamak için dü meyi çeviriniz.
13. Yak t göstergesi
Gösterge panelindeki lamba yand nda,
depoda yakla k 8 litre kullan labilir yak t
kalm t r.
14. Gösterge ve uyar lambalar
15. Sinyal göstergeleri – sol/sa
Göstergeler ve kumandalar
Gösterge ve uyar lambalar
Gösterge ve uyar lambalar
Mesaj metni READ (OKU) dü mesi
kullan larak silinir (bkz. sayfa 36) veya
2 dakika sonra otomatik olarak kaybolur.
Kontak, mar a basmadan önce II konumuna
getirildi inde tüm uyar ve gösterge lambalar
yanar. Bu sayede sembollerin/lambalar n
çal p çal mad kontrol edilir. Motor
çal t nda, el freni indirildi inde sönen el
freni lambas haricindeki tüm lambalar
sönmelidir.
Motor be saniye içinde
çal mazsa, arac n emisyon
sistemindeki bir ar zay ve ya
bas nc n n dü ük oldu unu
gösteren lambalar haricinde tüm
lambalar söner. Arac n
özelliklerine ba l olarak baz lambalar n hiçbir
fonksiyonu olmayabilir.
"TIME FOR SERVICE" (ZAMANI GELDO
DÜZENLO SERVOS) metni gösterildi inde,
uyar lambas ve mesaj metni READ (OKU)
dü mesi kullan larak silinir veya 2 dakika sonra
otomatik olarak kaybolur.
ABS ar zas
ABS lambas yanarsa, bu ABS sistemi
çal m yor demektir. Arac n normal
fren sistemi, ABS i levi olmadan
çal maya devam eder.
Gösterge panelinin ortas ndaki uyar
lambalar
Bu semboller, ar zan n ciddili ine
ba l olarak k rm z ya da amber
(sar ms kahverengi) renkte
kland r l r.
K rm z sembol:
– Otomobili durdurunuz! Ekrandaki mesaj
okuyunuz.
Lamba ve mesaj metni, ar za giderilene kadar
görüntülenir.
Sar sembol:
– Ekrandaki mesaj okuyunuz. Sorunu
gideriniz!
– Arac güvenli bir yerde durdurunuz ve
motoru kapat n z. Motoru tekrar çal t r n z.
• Uyar lambas sönerse yolcu unuza devam
ediniz. Bu bir gösterge hatas yd .
• E er uyar lambas yan k kalmaya devam
ederse ABS sistemini kontrol ettirmek için
arac n z yetkili Volvo servisine sürün.
Fren sisteminde ar za
FREN lambas yan yorsa fren
hidroli i seviyesi çok dü ük olabilir.
Arac güvenli bir yerde durdurunuz ve
fren hidroli i seviyesini kontrol ediniz.
• Ya seviyesi MIN yaz s n n alt ndaysa, araç
daha fazla kullan lmamal d r. Fren sistemini
PP
Göstergeler ve kumandalar
Gösterge ve uyar lambalar
kontrol ettirmek için yetkili Volvo servisine
arac n z çektiriniz.
E er FREN ve ABS uyar lambalar
ayn anda yanarsa fren kuvvet
da l m nda bir sorun olabilir.
Arac güvenli bir yerde durdurunuz ve
motoru kapat n z. Motoru tekrar
çal t r n z.
• Oki lamba da sönerse, bunun bir gösterge
hatas oldu unu anlars n z.
• E er uyar lambalar yanmaya devam
ederse fren hidroli i seviyesini ölçün.
• Hidrolik seviyesi MIN yaz s n n alt ndaysa
araç daha fazla kullan lmamal d r. Fren
sistemini kontrol ettirmek için yetkili Volvo
servisine arac n z çektiriniz.
• E er fren hidroli i seviyesi normalse ve
lambalar yan yorsa, fren sistemini kontrol
ettirmek için arac n z en yak ndaki yetkili
Volvo servisine dikkatli kullanarak götürün.
UYARI!
E er FREN ve ABS uyar lambalar ayn anda
yanarsa, sert frende arac n arka k sm n n
kayma e ilimi olabilir.
Emniyet kemeri uyar s
Sürücü emniyet kemerini takana
kadar bu k yan k kal r.
Dü ük ya bas nc
Lamban n sürü esnas nda yanmas ,
motor ya bas nc n n çok dü ük
oldu unu gösterir. Motoru derhal stop
edip, ya seviyesini kontrol ediniz. Lamba
yan yorsa, fakat ya seviyesi normalse,
otomobili durdurunuz ve yetkili bir Volvo
servisine ba vurunuz.
Arac n emisyon sisteminde ar za
Sistemi kontrol ettirmek için yetkili
Volvo servisine u ray n z.
SRS ar zas
SRS sisteminde bir hata belirlendi inde lamba sürü esnas nda
yan k kalacak veya yanacakt r.
Sistemin incelenmesini sa lamak için yetkili
Volvo servisine u ray n z.
Alternatör arj etmiyor
Sürü s ras nda bu lamba yan yorsa,
büyük olas l kla elektrik sisteminde
PQ
bir ar za vard r. Yetkili bir Volvo servisine
ba vurunuz.
Motor ön s t c s (dizel)
Bu lamba motorun ön s t ld n
gösterir. Lamba söndü ünde
otomobili çal t rabilirsiniz. Yaln z
dizel motorlu otomobiller içindir.
El freni çekili
Lamban n yaln z el freninin çekili
oldu unu gösterdi ini, fakat ne kadar
s k oldu unu belirtmedi ini
unutmay n z. Kolu çekerek kontrol ediniz! El
frenini daima bir "di in" içine oturacak kadar
sert çekiniz.
Arka sis lambalar
Arka sis lambas aç kken bu lamba
yanar.
Römork gösterge lambas
Yaln zca arac n ve römorkun sinyal
lambalar kullan ld nda yan p söner.
Lamba yan p sönmüyorsa araç veya
römorktaki sinyal lambalar ndan biri ar zal
demektir.
Göstergeler ve kumandalar
Denge sistemleri STC ve DSTC4
STC/DSTC sistemi, sayfa 106’da daha ayr nt l
olarak aç klanan birkaç farkl i leve sahiptir.
Sembol (lamba) yanar ve yakla k
iki saniye sonra tekrar söner
Araç çal t r ld nda sembol (lamba),
bir sistem kontrolü için yanar.
Sembol yan p söner
SC i levi arac n tahrik edilen tekerleklerinin patinaj yapmas n
önleyecek ekilde hareket eder. TC
fonksiyonu ayn zamanda arac n çeki ini
artt racak ekilde de çal r.
AYC i levi kaymay önleyecek ekilde hareket
eder.
Uyar sembolü, sürekli olarak
kehribar renginde parlar
Bilgi ekran nda sembolle birlikte
ÇEKOZ KONTROLÜ
GEÇOCO KAPALI (TRACTION CONTROL
TEMPORARILY OFF) yaz s görünür.
TC i levi, geçici olarak devre d b rak lm t r
çünkü fren s cakl çok yüksektir.
Fren s cakl normale döndü ünde fonksiyon
otomatik olarak tekrar devreye girer.
4.
Uyar sembolü, sürekli olarak
kehribar renginde parlar
Bilgi ekran nda sembolle birlikte
PATONAJ ÖNLEME SERVOS
GEREK (ANTI-SKID SERVICE REQUIRED)
yaz s görünür. STC veya DSTC sistemi ar za
nedeniyle devreden ç kar lm t r.
–
Arac güvenli bir yerde durdurunuz ve
motoru kapat n z.
– Motoru tekrar çal t r n z.
Uyar lambas sürekli yanarsa, sistemi kontrol
ettirmek için yetkili Volvo servisine u ray n z.
• Uyar lambas sürekli yanarsa, sistemi
kontrol ettirmek için yetkili Volvo servisine
u ray n z.
UYARI!
Normal sürü ko ullar nda STC/DSTC
sistemi arac n yol güvenli ini art r r, fakat
bu h z n art r labilece i anlam na gelmez.
Kaygan yollarda viraj al rken ve arac
sürerken, daima normal güvenlik önlemlerini al n z.
STC/DSTC sistemlerinde ar za
Sistemlerden hiçbirinin devre d
olmamas na ra men uyar
sembolünün yanmas ve yanmaya
devam etmesi ve ayn zamanda "PATONAJ
ÖNLEME SERVOS GEREK" (ANTI-SKID
SERVICE REQUIRED) mesaj n n görüntülenmesi, sistemde bir ar za oldu una i arettir.
– Arac güvenli bir yerde durdurunuz ve
motoru kapat n z. Motoru tekrar çal t r n z.
• Uyar lambas sönerse ar zan n geçici
oldu u anla l r ve servise u ramak
gerekmez.
Baz pazarlarda iste e ba l olarak.
S60 R’de standart.
PR
Göstergeler ve kumandalar
Bilgi ekran
Ekrandaki mesajlar
Bir uyar ya da gösterge lambas yand nda
ayn zamanda gösterge ekran nda bir mesaj da
görüntülenir. Mesaj okuyup anlad ktan sonra
READ tu una (A) bas n z. Okunan mesajlar
böylece gösterge ekran ndan silinir ve arac n
haf zas na saklan r. Ar zalarla ilgili mesajlar,
ar za giderilene kadar haf zada kal r.
Okunmu mesajlar haf zaya geri döndürmek
için READ (OKU) dü mesine bas n z.
D KKAT! Siz yol bilgisayar menüsündeyken
veya telefonu kullanmak isterken bir uyar
mesaj araya girerse, önce READ tu una (A)
basarak mesaj ö renmelisiniz.
Çok ciddi ar za mesajlar haf zadan silinmez.
Ar za düzeltilene kadar haf zada kal rlar.
Haf zadaki mesajlar tekrar okunabilir. Kay tl
mesajlar görmek için READ dü mesine (A)
bas n z. READ dü mesine basarak haf zada
kay tl mesajlar aras nda geçi yapabilirsiniz.
Mesaj
EMNOYETLO DUR
MOTORU DURDUR
ACOL SERVOS
EL KOTABINA BAK
SERVOS GEREKLO
BOR SONRAKO SERVOSTE TAMOR
ZAMANI GELDO DÜZENLO SERVOS
YAP SEVOY. DÜZÜK1 – YAP DOLDUR
YAP SEVOY. DÜZÜK2 –
EMNOYETLO DUR3
PS
Spesifikasyon
Arac durdurunuz ve motoru kapat n z. Ciddi hasar riski.
Arac durdurunuz ve motoru kapat n z. Ciddi hasar riski.
Arac n z derhal servise götürün.
Kullan c El Kitab ’na ba vurunuz.
En k sa zamanda arac n z servise götürün.
Bir sonraki serviste arac n z kontrol ettiriniz.
Bu mesaj ekrana geldi inde arac n servise gitme zaman gelmi demektir. Mesaj n ne zaman
ekrana gelece ini kat edilen mesafe, son servisten bu zamana kadar geçen ay say s ve motor
çal ma süresi etkiler.
Ya seviyesi dü ük. Mümkün olan en k sa zamanda kontrol edip, tamamlay n z. Daha fazla bilgi
için, bkz. sayfa 157.
Ya seviyesi dü ük. Otomobili güvenli ekilde durdurunuz ve ya seviyesini kontrol ediniz.
Bkz. sayfa 157.
Göstergeler ve kumandalar
Mesaj
Spesifikasyon
YAP SEVOY. DÜZÜK2 –
MOTORU DURDUR3
Ya seviyesi dü ük. Otomobili güvenli ekilde durdurunuz, motoru durdurunuz ve ya seviyesini
kontrol ediniz. Bkz. sayfa 157.
YAP SEVOY. DÜZÜK2 – EL
KOTABINA BAK3
Ya seviyesi dü ük. Otomobili güvenli ekilde durdurunuz, motoru durdurunuz ve ya seviyesini
kontrol ediniz. Bkz. sayfa 157.
1.
2.
3.
Sar üçgen reflektörle birlikte gösterilir.
K rm z üçgen reflektörle birlikte gösterilir.
Sadece ya seviye sensörü bulunan otomobil modelleri için geçerlidir.
PT
Göstergeler ve kumandalar
Merkezi konsoldaki kumanda dü meleri
STC/DTSC sistemi5
D KKAT! Dü melerin s ralamalar de i ebilir.
Bu dü me, STC/DSTC sisteminin i levlerini azaltmak veya
yeniden devrede sokmak için
kullan l r.
Aktif asi, FOUR-C (iste e ba l )
Vitesi Comfort ve Sport modu
aras nda de i tirmek için
dü meye bas n z. Ayn
zamanda, bkz. sayfa 106.
BLIS (Kör Nokta Bilgi Sistemi) – iste e
ba l
O levi devreye sokmak veya
devreden ç kartmak için
dü meye bas n z. Daha fazla
bilgi için, bkz. sayfa 126.
Dü medeki LED yand nda
STC--/DSTC sistemi devreye
girmi demektir (bir ar za
olmad varsay lmaktad r).
D KKAT! STC/DSTC sisteminin fonksiyonunu azaltmak
için, dü meyi en az yar m saniye bas l tutunuz.
Dü menin içindeki LED söner ve ekranda
"STC/DSTC PATONAJ KON KAP."
(STC/DSTC SPIN CONTROL OFF) yaz s
görünür.
5.
PU
Baz pazarlarda iste e ba l olarak.
R versiyonunda standart.
Boyutu farkl bir tekerlek kullanman z gerekiyorsa, sistemi devre d ediniz.
Motor tekrar çal t r ld nda STC/DSTC
sistemi tekrar devreye sokulur.
UYARI!
STC/DSTC sistemini kapatman z halinde
arac n sürü özelliklerinin de i ece ini
unutmay n z.
Elektrik soketi/Çakmak (iste e ba l )
Elektrik soketi, araç telefonu
veya bir so utucu gibi 12 V
ile çal an çe itli aksesuarlar
için kullan labilir. Çakmak,
dü me içeri bast r larak
çal t r l r. Çakmak
Göstergeler ve kumandalar
s nd nda, dü me d ar f rlar. Kullanmak için
çakma çekiniz. Güvenlik nedeniyle, soket
kullan lm yorken daima kapa n tak n z.
Maksimum ak m 10 A.
Arka koltuklardaki yan ba l klar n
alçalt lmas (iste e ba l )
–D taki koltuklardan
birinde bir yolcu varsa,
ba desteklerini
alçaltmay n z.
–Kontak anahtar n I
veya II konumuna
çeviriniz.
– Arkay daha rahat görmek amac yla arka
ba desteklerini öne yat rmak için
1 dü mesine bas n z.
Ba destekleri geriye elle hareket ettirilir.
• Arka koltuk arkal yat r lm ise, ba
destekleri dik konumda olmal d r.
Katlanabilir elektrikli kap aynalar
(iste e ba l )
Bu dü me kap aynalar n
d ar ya do ru açmak veya
içeriye do ru kapamak için
kullan l r.
Ayna kazara d ar veya içeri
katlanm sa a a da belirtilenleri yap n:
– Aynay elle olabildi ince öne do ru itiniz.
– Kontak anahtar n II konumuna getiriniz.
– Dü meyi kullanarak aynay önce içeri sonra
da d ar hareket ettiriniz. Kap aynalar
orijinal sabit konumlar na geri
dönmü lerdir.
Park yard m (iste e ba l )
Araç çal t r ld nda sistem
daima devreye sokulur. Park
yard m n devreden ç karmak/
tekrar devreye sokmak için
dü meye bas n z. Ayr ca,
bkz. sayfa 108.
Deadlock güvenlik kilitlerinin ve
detektörlerin devre d b rak lmas
Güvenlik kilidi fonksiyonunu
devre d b rakmak
istiyorsan z bu dü meyi
kullan n z (güvenlik kilidi,
kap lar n kilitlendi inde
içeriden aç lamamas
anlam na gelir). Bu dü me ayn zamanda
alarm sistemindeki hareket ve yatma
alg lay c lar n 6 da devre d b rakmak için
kullan l r - örne in otomobil feribotla
ta n rken. Bu i levler devre d edildi inde
LED yanar.
Yard mc lambalar (aksesuar)
Bagaj kapa n n kilitlenmesi
(baz ülkelerde)
Bagaj kapa n kilitlemek için
bu dü meye bas n z. Bu
durumda kap kilitleri ana
anahtar kullanarak elle,
uzaktan kumandayla ya da
servis anahtar yla aç lsa bile
bagaj kapa kilitli kal r.
Otomobilin yard mc
lambalar n n, uzun far ile
birlikte yanmas n
istiyorsan z veya bu
fonksiyonu devreden
ç karmak istiyorsan z, bu
dü meyi kullan n z. Bu fonksiyon etkinken,
dü menin içindeki LED yanar.
6.
Oste e ba l
PV
Göstergeler ve kumandalar
Merkezi konsoldaki kumanda dü meleri
Aktif asi - Four-C (S60 R)
Comfort, Sport veya Advanced modunu
seçmek için dü melerden birine bas n z. Daha
fazla bilgi için, bkz. sayfa 106.
QM
Göstergeler ve kumandalar
Ayd nlatma paneli
Ön ve arka pozisyon/park lambalar .
D – Sis lambalar (iste e ba l )
Kontak anahtar 0 konumundayken:
Tüm lambalar sistemi tamamen
kapal .
Kontak anahtar II konumunda. Dü meye
bas n z. Sis lambalar , pozisyon/park lambalar
ve uzun/k sa far ile birlikte yanar. Sis lambalar
aç kken dü menin içindeki LED yanar.
Kontak anahtar II konumunda: Farlar aç k
(ayr ca ön ve arka pozisyon/park lambalar ,
plaka lambas ve gösterge ayd nlatmas da
aç k).
Uzun far açmak için her zaman
bu konuma getirmeniz gerekir.
k dü mesini
B – Far seviyesi ayar
A – Farlar ve pozisyon/park lambalar
Ayd nlatma sistemi tamamen kapal .
Otomatik k sa fara sahip araçlar (baz
ülkeler)
Kontak anahtar II konumunda: K sa far (ayr ca
ön ve arka pozisyon/park lambalar , plaka
lambas ve gösterge ayd nlatmas da aç k). K sa
far kontak anahtar sürü konumuna
çevrildi inde otomatik olarak yanar ve
kapat lamaz. Baz ülkelere seyahat etmeden
önce, yetkili bir Volvo servisi gündüz seyir
lambalar n n devre d edilmesi konusunda
size yard mc olabilir.
Baz araçlarda her far, far hüzmesi uzunlu unun
arac n yüküne göre ayarlanabilmesini sa layan
bir mekanizma ile donat lm t r. Kumanda
yukar do ru: Normal hüzme. Kumanday a a
do ru: Alçalt lm hüzme.
D KKAT! Baz ülkelerde k sa farlar sis
lambalar yla birlikte kullan lamaz.
E – Arka sis lambas
Kontak anahtar II konumundayken. Dü meye
bas n z. Arka sis lambalar uzun/k sa farlarla
birlikte yanar. Dü menin içindeki LED’le
gösterge panelindeki lamba ayn anda yanar.
Lütfen unutmay n: Ön ve arka sis lambalar
hakk ndaki yasal düzenlemeler ülkeden ülkeye
de i ir.
Bi-Xenon farl (iste e ba l ) otomobillerde B
kontrolü yoktur, çünkü far seviye ayar otomatiktir.
C – Gösterge paneli ayd nlatmas
Kumanda yukar do ru: Daha parlak
ayd nlatma.
Kumanda a a
do ru: K s k ayd nlatma.
QN
Göstergeler ve kumandalar
Sinyal lambalar
3. Dü me, uzun/k sa far
– Kolu, "selektör" konumunu geçene kadar
kendinize do ru çekiniz ve uzun ile k sa far
aras nda geçi yapmak için kolu b rak n z.
3. Güvenli eve gidi ayd nlatmas
Hava karard ktan sonra arac n z terk ederken
a a dakileri yap n:
1. Direnç noktas ayar
Zerit de i tirirken veya sollama yaparken kolu
belirgin bir direnç hissedene kadar hareket
ettiriniz. Kol b rak ld nda tekrar yerine döner.
2. Normal dönü ler
Dönü s ras nda direksiyon simidinin hareket
etti i yöne kolu çevirdi inizde sinyal lambalar
yanar. Dönü ten sonra direksiyon simidi geriye
döndürüldü ünde sinyal lambalar otomatik
olarak söner.
3. Uzu far "selektör"
– Kolu hafifçe kendinize do ru çekiniz (hafif
bir direnç hissedene kadar). Kol b rak lana
kadar uzun farlar yanar.
QO
– Kontak anahtar n ç kar n z.
– Sol kolu (sinyal lambas ) kendinize do ru
çekiniz.
– Araçtan ç k n z.
– Kap lar kilitleyiniz.
K sa far, pozisyon/park lambas , plaka lambas
ve kap aynas lambalar (iste e ba l ) yanar.
Lambalar 30, 60 ve 90 saniye süre ile yan k
kal r. Uygun zaman ayarlamas yetkili bir
Volvo servisi taraf ndan yap labilir.
Göstergeler ve kumandalar
Ön cam silecekleri/y kay c
Ya mur sensörü (iste e ba l )
Ya mur sensörü, ön cam üzerinde tespit etti i
su miktar na ba l olarak ön cam silece inin
h z n otomatik olarak artt r r veya azalt r.
Ya mur sensörünün hassasiyeti, halka (1)
kullan larak ayarlanabilir.
– Hassasiyeti artt rmak için halkay yukar
do ru veya hassasiyeti azaltmak için a a
do ru çeviriniz (halka yukar do ru
çevrildi inde, ekstra bir silme yap l r).
Aç k/Kapal
Ya mur sensörünü devreye sokarken, kontak
anahtar en az ndan I konumunda ve silecek
kolu da 0 konumunda olmal d r.
Ön cam silecekleri
Kumanda kolu 0 konumundayken, ön
cam silecekleri kapal d r. Kol yukar
do ru hareket ettirilirse, kol yukar da
tutuldu u sürece silecek her seferinde bir silme
hareketi yapar.
Aral kl silme
Aral kl silme h z n uygun ekilde
ayarlayabilirsiniz. Silme frekans n
art rmak için halkay yukar çeviriniz
( ekildeki 1 konumuna bak n z). Silme
frekans n azaltmak için halkay a a çeviriniz.
Silecekler normal h zda çal rlar.
Silecekler yüksek h zda çal rlar.
Ya mur sensörünü devreye sokmak için:
– dü meye (2) bas n z. Ya mur sensörünün
etkin oldu unu belirtmek üzere dü menin
içindeki LED yanar.
Ya mur sensörünü devreden ç karmak için:
– Dü meye (2) bas n z veya
– Ba ka bir silme program için kumanda
kolunu a a ya do ru indiriniz. Kumanda
çubu u kald r l rsa, ya mur sensörü etkin
kalacakt r; silecekler ekstra bir silme i lemi
yapar ve sonra kumanda çubu u 0
konumuna b rak ld nda, ya mur sensörü
moduna döner.
Anahtar kontaktan ç kar ld nda veya kontak
kapat ld ktan be dakika sonra, ya mur sensörü
otomatik olarak devreden ç kar l r.
Önemli!
Otomatik araç y kama siteminde:
Kontak anahtar en az ndan I
konumundayken, (2) dü mesine basarak
ya mur sensörünü kapat n z. Aksi takdirde,
silecekler çal maya ba layarak hasar
görebilir.
Ön cam y kay c s
Ön cam y kay c s n çal t rmak için çubu u
direksiyona do ru çekiniz.
Far y kay c s
(baz pazarlarda iste e ba l olarak)
Ön cam silece inin kullan lmas , far
y kay c s n otomatik olarak çal t r r.
Farlar n yüksek bas nçla y kanmas , büyük,
miktarda y kama s v s tüketir. S v dan tasarruf
etmek için, farlar sadece her be seferde bir
y kan r (on dakikal k süre içinde). Ön cam n en
son y kanmas ndan sonra on dakika geçerse,
farlar bir sonraki ön cam y kamada tekrar
yüksek bas nçla y kan rlar.
Azalt lm y kama
Depoda sadece yakla k bir litre y kama s v s
kal rsa, ön cam temizli inin önceli inden
dolay farlara olan besleme kesilir.
QP
Göstergeler ve kumandalar
Ön cam silecekleri/y kay c
Ön cam y kay c s ve far y kay c s (S60 R)
Ön cam ve far y kay c lar n çal t rmak için
kolu direksiyona do ru çekiniz.
QQ
Göstergeler ve kumandalar
Dörtlü fla örler, arka cam ve kap aynas rezistanslar , s tmal ön koltuklar
Kap aynas ve arka cam rezistanslar
Dörtlü fla ör
Trafik için tehlike veya engel olabilecek yerde
otomobil durduruldu unda, dörtlü fla örleri
(bütün sinyal uyar lar yan p söner) kullan n z.
Devreye sokmak için dü meye bas n z.
Arka camda ve kap
aynalar ndaki
bu ulanma ve
buzlanmay gidermek
için rezistans kullan n z.
Dü meye basmak arka
cam ve kap aynalar
rezistanslar n e zamanl
olarak çal t r r.
Dü menin içindeki LED,
bu durumu göstermek
için yanar. Yerle ik bir zamanlay c kap
aynalar nda yakla k 4 dakika, arka camda
12 dakika sonra rezistans kapat r.
Is tmal ön koltuklar
Daha fazla bilgi için,
bkz. sayfa 61 veya
sayfa 64.
D KKAT! Dörtlü fla örlerin kullan m ile ilgili
düzenlemeler ülkeden ülkeye de i ir.
QR
Göstergeler ve kumandalar
Yol bilgisayar
Fonksiyonlar
Yol bilgisayar a a daki bilgiler görüntüler:
• ORTALAMA HIZ
HIZ, SAAT BAZINA MOL CONSONDEN7
GÜNCEL YAKIT TÜKETOMO
ORTALAMA YAKIT TÜKETOMO
KALAN YAKITLA GODOLEBOLECEK
MESAFE
Ortalama h z
Son s f rlamadan (RESET ) bu yana ortalama
h z. Kontak kapat ld nda, ortalama h z
saklan r ve tekrar arac n z kulland n zda yeni
de er için temel olu turur. Bu, koldaki
RESET (C) dü mesiyle s f rlanabilir.
•
•
•
•
Kumandalar
Yol bilgisayar bilgilerine ula mak için (B)
halkas n öne veya arkaya döndürmeniz gerekir.
Yeniden çevirdi inizde ba lang ç noktas na
gelirsiniz.
D KKAT! Siz yol bilgisayar n kullan rken bir
uyar mesaj araya girerse, yol bilgisayar na geri
dönmek için önce READ tu una (A) basarak
mesaj ö renmelisiniz.
H z, saat ba na mil cinsinden7
Güncel h z, mph cinsinden görüntülenir.
7.
QS
Baz ülkeler.
D KKAT! Yak t tahrikli s t c kullan ld
okumalarda küçük hatalar görülebilir.
nda
nda
Kalan yak tla gidilebilecek mesafe
Depoda kalan yak tla kat edilebilecek mesafeyi
görüntüler; hesaplama, son 30 km’deki
ortalama yak t tüketimine ve kalan yak t
hacmine dayanmaktad r. Depo bo almadan
önce kat edilebilecek mesafe 20 km’den az
oldu unda gösterge ekran nda "----" görüntülenir.
D KKAT! Yak t tahrikli s t c kullan ld
okumalarda küçük hatalar görülebilir.
Güncel yak t tüketimi
Güncel yak t tüketimi ile ilgili her saniye
hesaplanan kesintisiz bilgi. Gösterge
ekran ndaki de er her iki saniyede bir
güncelle tirilir. Araç durgun haldeyken
gösterge ekran nda "----" görüntülenir.
D KKAT! Yak t tahrikli s t c kullan ld
okumalarda küçük hatalar görülebilir.
Ortalama yak t tüketimi
Son s f rlamadan (RESET) sonraki ortalama
yak t tüketimi. Kontak kapat ld nda ortalama
yak t tüketimi kaydedilir ve koldaki RESET
(SIFIRLA) dü mesiyle (C) s f rlanana kadar
kay tl kal r.
nda
Göstergeler ve kumandalar
Cruise control (iste e ba l )
Devreye sokma
• H zdaki geçici bir yükselme bir dakikadan
fazla sürer.
H z sabitleme sisteminin
kumandalar direksiyon
simidinin solundad r.
Bir h za geri dönme
Daha önce ayarlanan h za dönmek
için tu a bas n z. Kombine gösterge
panelinde CRUISE ON yaz s
görüntülenir.
Ostenilen h z ayarlamak için:
– CRUISE dü mesine
bas n z. Kombine gösterge
panelinde CRUISE yaz s görüntülenir.
– Araç h z n kilitlemek için + veya —
dü melerine bas n z. Kombine gösterge
panelinde CRUISE ON yaz s görüntülenir.
H z sabitleme (Cruise control) sistemi 30 km/h
alt ndaki veya 200 km/h üzeri h zlarda devreye
sokulamaz.
H z art rma ya da azaltma
– + veya — tu lar n bas l tutarak h z art r n z
veya azalt n z. Dü me b rak ld nda arac n
h z yeni h z olarak ayarlan r.
– + veya — tu lar üzerine k sa bir süre
bas lmas (yar m saniyeden k sa) h z
bir km/h de i tirir.
D KKAT! Sollama gibi, h zda meydana
gelecek geçici bir art (bir dakikadan daha az),
h z sabitleme ayar n etkilemez. Gaz pedal n
serbest b rakt n zda, araç programlanan
h z na geri dönecektir.
Devreden ç karma
Cruise control fonksiyonunu devreden
ç karmak için CRUISE tu una bas n z.
Kombine gösterge panelinde CRUISE ON
yaz s söner.
Geçici olarak devreden ç karma
H z sabitlemeyi geçici olarak devreden
ç karmak için 0 tu una bas n z. Kombine
gösterge panelinde CRUISE görüntülenecektir.
Daha önce ayarlanm olan h z haf zada
saklan r.
A a da belirtilen durumlarda h z sabitleme
sistemi devreden ç kart l r:
• Fren veya debriyaj pedal na bas lm t r.
• Yoku t rman rken h z 30 km/h de erinin
alt na dü er.
• Vites kolu N konumuna al nd nda.
• Tekerlek patinaj veya tekerlek kilitlenmesi
meydana gelir.
QT
Göstergeler ve kumandalar
El freni, elektrik soketi/sigara çakma
Park freni (el freni)
Elektrik soketi/çakmak, arka koltuk
Kol ön koltuklar n aras ndad r. El freni arka
tekerlekler üzerinde çal r. Kombine gösterge
panelindeki uyar lambas fren uyguland nda
yanar. Freni indirmek için kolu hafifçe yukar
çekip dü meye bas n z.
Elektrik soketi, araç telefonu veya bir so utucu
kutusu gibi 12 V ile çal an çe itli aksesuarlar
için kullan labilir. Maksimum ak m 10 A.
Kombine gösterge panelindeki uyar
sembolünün el freninin "hafifçe" çekili olmas
durumunda da yanaca n unutmay n z. Kolun
gerekti i gibi çekildi ini kontrol ediniz. El
frenini sert bir ekilde çekiniz ve bir "di in"
içine oturdu undan emin olunuz.
QU
Sigara çakma , dü me itilerek devreye
sokulur. Çakmak s n nca dü me tekrar d ar
f rlar. Kullanmak için çakma çekiniz.
Güvenlik nedeniyle, soket kullan lm yorken
daima kapa n tak n z.
Göstergeler ve kumandalar
Direksiyon simidi ayarlar
Direksiyon simidi hem dikey olarak, hem de
öne-arkaya ayarlanabilir. Direksiyon
kolonunun sol taraf ndaki kumanday a a
do ru itiniz. Daha sonra size en uygun gelen
direksiyon simidi ayar n yap n z. Direksiyon
simidini kilitlemek için kumanday tekrar
yerine bast r n z. E er bunu yapmak zor gelirse
kumanday geriye bast r rken direksiyon
simidini hafifçe bast r n z.
UYARI!
Direksiyon simidi ayar n her zaman
sürü ten önce yap n, asla sürü s ras nda
yapmay n z. Direksiyon simidinin kilitlendi inden emin olun.
QV
Göstergeler ve kumandalar
Elektrikli camlar
Elektrikli camlar kap kol dayama yerlerinde
bulunan kumandalar kullan larak çal t r l r.
Elektrikli camlar n çal mas için kontak
anahtar I veya II konumunda olmal d r.
Arac n z kulland ktan ve kontak anahtar n
ç kard ktan sonra ön kap lardan hiçbiri
aç lmad sürece camlar hâlâ aç l p
kapat labilir.
UYARI!
Otomobilin içinde çocuklar varsa:
– Sürücü araçtan ayr lacaksa, kontak
anahtar n ç kararak elektrikli camlara
giden gücü kesmeyi unutmay n z.
– Camlar kapat rken, çocuklar n veya
di er yolcular n elinin arada
olmad ndan emin olunuz.
Elektrikli arka camlar yaln zca sürücü
kap s ndan kumanda ediliyorsa:
Kumandan n ön taraf na basarak cam aç n ve
kumandan n ön taraf n yukar çekerek cam
kapat n z.
– Camlar kapat l rken arka koltukta oturan
yolculardan hiçbirinin elinin s k ma
tehlikesi olmad n kontrol ediniz.
UYARI!
Uzaktan kumanda ile camlar kapat rken,
çocuklar n veya di er yolcular n elinin
arada olmad ndan emin olunuz.
Ön kap lardaki elektrikli camlar
Camlar ön koltuklardan iki ekilde aç l p
kapanabilir.
– (A) kumandas n hafifçe a a bast r n z ya
da hafifçe yukar çekiniz. Kumanday
tuttu unuz sürece elektrikli camlar yukar
kalkar ya da a a iner.
– Kumanday (A) tamamen a a bast r n z ya
da tamamen yukar çekiniz ve ard ndan
b rak n z; cam otomatik olarak aç lacak ya
da kapanacakt r. Cam herhangi bir ekilde
bloke olursa, durur.
D KKAT! Yolcu taraf ndaki otomatik cam
kapatma i levi yaln z baz pazarlarda vard r.
Arka camlar (B) dü mesiyle kumanda edilirler.
RM
Göstergeler ve kumandalar
Arka kap lardaki elektrikli camlar n
kilitlenmesi
Arka elektrikli camlar, sürücü kap s kontrol
panelindeki dü me kullan larak bloke edilebilirler.
Dü medeki LED yanm yor
Arka kap camlar na, her arka kap da bulunan
dü meyle veya sürücü kap s ndaki dü melerle
kumanda edilir.
Ön yolcu koltu u taraf ndaki elektrikli cam
Arka kap lardaki elektrikli camlar
Ön yolcu koltu undaki elektrikli cam dü mesi
yaln zca o cam kumanda eder.
Arka kap camlar , kap lardaki dü meler ve
sürücü kap s ndaki dü meyle kumanda edilir.
Arka kap lardaki (sürücü kap s kumanda
panelinde) elektrikli camlar kilitleme
dü mesindeki LED yan yorsa, arka kap
camlar yaln zca sürücü kap s ndan kumanda
edilebilir.
Dü medeki LED yan yor
Elektrikli arka camlara yaln zca sürücü
kap s ndan kumanda edilebilir.
RN
Göstergeler ve kumandalar
Dikiz aynas , kap aynalar ve yan camlar
UYARI!
Yola ç kmadan önce aynalar ayarlay n!
Önemli!
Aynalardaki buzu temizlemek için, buz
kaz y c de il, buz çözücüyü (rezistans )
(bkz. sayfa 45) kullan n z. Kaz y c ayna
cam n çizebilir.
Haf za fonksiyonuna sahip kap aynalar
(iste e ba l )
Dikiz aynas
Kap aynalar
A: Normal konum.
B: K sma konumu. Arkadan gelen araçlar n
farlar gözünüzü al yorsa, bu konumu
kullan n z.
Oki d kap aynas n ayarlama kumandalar
sürücü kap s ndaki kumanda panelinin en
önünde bulunur.
Baz modellerde autodim fonksiyonu vard r.
Kar la t rmal k ili kilerine dayal olarak
karartma i lemi otomatik olarak yap l r.
Hassasiyeti yetkili bir Volvo servisi ayarlayabilir.
Emniyet kemeri uyar s
Sürücü tokay tak ncaya kadar, emniyet kemeri
uyar sembolü, dikiz aynas n n üst kenar nda
yan k olarak kal r.
RO
L veya R dü melerine bas n (L = sol kap
aynas , R = sa kap aynas ). Dü menin
içindeki LED yanar.
Ortada bulunan ayar kumandas yla aynan n
konumunu ayarlay n z. Dü meye tekrar
bas n z. LED’in art k yanmamas gerekir.
Araçta haf za fonksiyonuna sahip kap aynalar
varsa, bunlar koltu un haf za ayar ile birlikte
çal r; bkz. sayfa 71.
Uzaktan kumandadaki haf za i levi
Arac n kap lar n uzaktan kumandayla aç p kap
aynalar n n ayarlar n de i tirirseniz, bu yeni
ayarlar uzaktan kumandaya kaydedilir. Ayn
uzaktan kumandayla arac bir sonraki
aç n zda, sürücü kap s n açt n zda aynalar
iki dakika içinde kay tl konumlar na geçer.
Lamine yan camlar (iste e ba l )
Ön ve arka kap lardaki lamine camlar, yolcu
bölmesindeki ses yal t m n iyile tirir ve
yetkisiz giri lere kar daha iyi koruma sa lar.
Göstergeler ve kumandalar
Ön camlarda ve/veya kap aynalar nda su ve
pislik tutmayan kaplama (iste e ba l )
Ön kap camlar ve/veya kap aynalar , ya mur
ya arken dahi camlarda veya aynalarda görü
sa layan bir tabakayla kaplan rlar. Cam bak m
ile ilgili daha fazla bilgi için, bkz. sayfa 147.
Su ve/veya pislik tutmayan
kaplamaya tabi tutulmu yan
camlar ve aynalar, ufak bir
semboller i aretlenmi tir.
Dikiz aynas /kap aynalar
Baz hava ko ullar nda, kap aynas n n
rezistans kullan l rsa, kir tutmayan kaplaman n
i levi daha iyile ir; bkz. sayfa 45.
Kap aynalar n n buzunu u durumlarda
çözünüz:
• Buz veya karla kaplanm larsa
• Ziddetli ya murlu veya pis yol ko ullar nda
• Bu ulanm larsa.
Önemli!
Camlardan buzu temizlemek için metal buz
kaz y c kullanmay n z. Su ve pislik
tutmayan kaplama tabakas hasar görebilir.
Aynalardan buzu temizlemek için rezistans
(buz çözücüyü) kullan n z!
RP
Göstergeler ve kumandalar
Elektrikli sunroof (aç l r tavan) (iste e ba l )
UYARI!
Otomobilde çocuklar bulunuyorsa:
Sürücü araçtan ayr l rsa, sunroof’a (aç l r
tavana) sa lanan gücü kesmeyi unutmay n z
(kontak anahtar n ç kar n z).
P
N
Q
O
R
S
Aç lma konumlar
Sunroof’un kumandalar tavan kaplamas nda
bulunur. Sunroof iki farkl ekilde aç labilir:
• Arka kenar kald r larak/indirilerek –
havaland rma konumu
• Arkaya do ru/öne do ru – aç lma konumu/
konfor konumu8
Kontak anahtar I veya II konumunda
olmal d r.
8.
RQ
Rüzgar gürültüsünün azalt lmas
amac yla konfor konumunda sunroof
sonuna kadar aç lmaz.
1. Kapatma, otomatik
2. Kapatma, elle
3. Açma, elle
4. Açma, otomatik
5. Açma, havaland rma konumu
6. Kapatma, havaland rma konumu
Havaland rma konumu
Açmak: Zalterin arka kenar n (5) yukar
çekiniz.
Kapamak: Zalterin arka kenar n (6) a a
çekiniz.
Havaland rma konumundan konfor konumuna
geçmek için: Zalteri arkaya do ru son
konumuna kadar çekiniz (4) ve b rak n z.
Göstergeler ve kumandalar
Açma konumu/konfor konumu
Otomatik çal t rma
UYARI!
S k maya kar koruma i levi yaln zca
açma konumunda geçerlidir – havaland rma
konumunda çal maz.
Sunroof’u kapat rken, çocu un elinin arada
olmad ndan emin olunuz.
Kumanday direnç konumunu (3) a acak
ekilde hareket ettirip, en arka konuma (4)
getiriniz veya direnç konumundan (2) geçirerek
en ön konuma (1) getiriniz ve b rak n z.
Sunroof (aç l r tavan) konfor konumuna kadar
aç l r ya da tamamen kapan r.
Konfor konumundan, maksimum aç kl k
konumuna kadar açmak için: Kumanday son
konumuna (4) gelecek ekilde bir kez daha
arkaya çekiniz ve b rak n z.
Elle çal t rma
Aç k: Kumanday direnç konumuna geri
çekiniz (3). Sunroof dü meye ilgili konumda
bas l tutuldu u sürece tam aç k konuma do ru
ilerler.
Kapama: Zalteri öne do ru direnç noktas na
kadar (2) bast r n z. Zalter bu konumda
tutuldu u sürece sunroof kapal konumuna
do ru hareket edecektir.
UYARI!
E er arac n zda çocuk varsa, sunroof’u
kapat rken ellerinin araya s k mamas na
dikkat ediniz.
Güne lik
Sunroof, elle hareket ettirilen, kayar bir
güne li e sahiptir. Sunroof aç ld nda güne lik
otomatik olarak arkaya kayar. Kolu tutun ve
güne li i kapatmak için öne do ru kayd r n z.
S k maya kar koruma
Sunroof’un s k maya kar koruma i levi,
aç kl n bir nesne taraf ndan bloke edilmesi
halinde devreye girer. Bloke olmas halinde
Sunroof durur ve daha önceki aç k konumuna
geri döner.
RR
Göstergeler ve kumandalar
RS
Klima kumandas
Klima kumandas hakk nda genel bilgi
Klima, AC fonksiyonlu manüel klima kumandas
Elektronik Klima Kumandas (ECC)
Hava da l m
Yak tla çal an park s t c s (iste e ba l )
58
61
63
66
67
RT
Klima kumandas
Klima kumandas hakk nda genel bilgi
Cam içlerinde bu ulanma
Camlar temizleyerek, camlar n içeriden
bu ulanma sorununu en aza indiriniz. Normal
bir cam temizleyicisi kullan n z.
Parçac k filtresi
Parçac k filtresinin düzenli aral klarla
de i tirilmesini sa lay n z. Volvo servisinize
dan n z.
Buz ve kar
Klima kumandas giri indeki buz ve kar temizleyin (motor kaputuyla ön cam aras ndaki
zgara).
Ar za izleme
Yetkili bir Volvo servisi, klima sisteminin
tamiri ve ar za izleme i lemi için gerekli alet ve
araçlara sahiptir. Kontrol ve onar m i lerini
yaln zca e itimli personele yapt r n z.
So utucu gaz
Klima R134a so utucu gaz içermektedir. Bu
so utucu gaz klor içermedi inden, ozon
tabakas na zararl de ildir. Sistem sadece
R134a so utucu gaz ile doldurulmal d r. Bu
i lemi yetkili bir Volvo servisine yapt r n z.
RU
Akünün bo almas n önlemek için
fan çal mas
Motor kapat ld nda (ve kontak anahtar I
veya II konumunda ise), fan otomatik olarak
kapat l r. Fan çal t rmak için, dü meyi
çeviriniz ve arzu edilen h za ayarlay n z. Oki
dakika sonra, fan daha yava bir h zla çal maya
ba layacakt r. Bu, motor kapat ld nda akünün
bo almas n önlemek için ba vurulan yollardan
biridir.
EEC donan ml araçlar
Gerçek s cakl k
Seçti iniz s cakl k, arac n içini ve d n
etkileyen hava h z , nem, güne yo unlu u gibi
fiziksel etmenlere ba l d r.
Sensörler
Güne sensörü ön panelin üst bölümünde yer
al r. Güne sensörünün üzerini kapatmay n z.
Klima kumanda panelindeki yolcu kabini
s cakl k sensörünün üzerini kapatmay n z.
Yan camlar ve Sunroof
Kliman n do ru ekilde çal abilmesi için bütün
yan camlar ve (e er varsa) sunroof’u kapat n z.
Ayr ca, e ya bölmesindeki yan panellerde
bulunan tahliye kanallar n da kapatmamaya
dikkat ediniz.
H zlanma
Tam gaz verildi inde klima geçici olarak
kapat l r. S cakl kta geçici bir art hissedebilirsiniz.
Yo unla ma
S cak hava artlar nda klimada olu an yo u ma
nedeniyle arac n alt na su damlayabilir. Bu
normaldir.
Yak t ekonomisi
ECC donan ml araçta klima otomatik olarak
kontrol edilir ve iç kabini serinletmeye yetecek
ve gelen havadaki nemi alacak ekilde
kullan l r. Bu, kliman n havay donma
noktas n n hemen üzerine kadar so uttu u
geleneksel sistemlere göre daha iyi yak t
ekonomisi sa lar.
Klima kumandas
Hava da l m
Ön paneldeki hava menfezleri
Gelen hava arac n içinde bulunan çe itli hava
menfezleri üzerinden da t l r.
A. Aç k
B. Kapal
C. Yatay hava ak m
D. Dikey hava ak m
Bu ulanmay gidermek için d taraftaki
havaland rma panjurlar n yan camlara yönlendiriniz.
RV
Klima kumandas
Klima kumandas yla ilgili genel bilgiler
Kap direklerindeki hava menfezleri
A. Aç k
B. Kapal
C. Yatay hava ak m
D. Dikey hava ak m
– Bu ulanmay gidermek için havaland rma
panjurlar n arka camlara yönlendiriniz.
– Arka koltukta en iyi hava ortam n
sa lamak için panjurlar içeri do ru yöneltiniz.
Küçük çocuklar n hava ak m na ve cereyana
kar hassas oldu unu unutmay n z.
SM
Klima kumandas
Klima, AC fonksiyonlu manüel klima kumandas
N
O
U
1. AC – Aç k/Kapal
2. Oç hava dola m
3. Hava da l m
4. Arka cam ve kap aynas rezistans
5. Is tmal ön koltuklar
6. Is tma/So utma – sa taraf
7. Is tma/So utma – sol taraf
8. Fan
Klimay devreye sokmak için fan dü mesini (9)
0 konumundan çevirmeniz gerekir.
Giren havan n nemini almak için klimay dü ük
s cakl klarda (0-15 °C) kullan n z.
P
T
Q
R
S
AC – Aç k/Kapal
Klima, ON LED’inin
yanmas yla so utma ve nem
alma fonksiyonlar n devreye
sokar. OFF LED’inin
yanmas yla klima devreden
ç kar.
Buz Çözücüyü
seçti inizde klima, fan 0
konumuna ayarlanmad kça devrede kal r.
Is tma/So utma – sol/sa taraf
Gelen havan n ne kadar s cak
veya so uk olaca n
ayarlamak için çeviriniz.
So uk hava için klima
devreye sokulmal d r.
Is tmal ön koltuklar
Ön koltu u/koltuklar s tmak
için a a dakileri yap n:
– Bir defa bas ld nda - Yüksek s –
dü medeki her iki LED de yanar.
– Oki defa bas ld nda: Dü ük s –
dü medeki her iki LED de yanar.
– Üç defa bas ld nda - Is tma kapat l r –
dü medeki LED’lerden hiçbiri yanmaz.
Volvo servisiniz s cakl ayarlayabilir.
SN
Klima kumandas
Klima, AC fonksiyonlu manüel klima kumandas
Fan
Fonksiyonu a a daki gibi devreye sokunuz:
Fan h z dü me döndürülerek
art r labilir veya azalt labilir.
E er dü me 0’a ayarlan rsa
klima devreden ç kar l r.
Arka cam ve kap aynas buz
çözücüleri
Arka cam ve kap
aynalar ndaki bu ulanma ve
buzlanmay çabucak yok
etmek için bu dü meyi
kullan n z; bu fonksiyon
hakk nda daha fazla bilgi için,
bkz. sayfa 45.
Devridaim
Oç hava dola m , iç kabine
kötü hava, egzoz vs. almamak
için kullan labilir. Oç
kabindeki hava dola t r l r,
yani bu fonksiyon devrede
oldu unda d ar dan hiçbir
hava içeri al nmaz. Oç hava dola m (klimayla
birlikte) s cak havada iç kabini daha çabuk
serinletir.
Arac n içinde hava dola m na izin verirseniz,
özellikle k n bu ulanma ve buzlanma riski
vard r. Zamanlay c fonksiyonu buzlanma,
bu ulanma ve pis hava riskini en aza indirir.
SO
–
dü mesini 3 saniyeden fazla bas l
tutun. LED 5 saniye için yan p söner. D
s cakl a ba l olarak 3-12 dakika içinde
araç içi hava dola m gerçekle ir.
–
dü mesine her bas n zda
zamanlay c fonksiyonu devreye sokulur.
Zamanlay c fonksiyonunu kapatmak için:
–
dü mesini tekrar 3 saniyeden fazla
bas l tutun. LED, seçiminizi onaylamak
üzere 5 saniye yan p söner.
Buz çözücüyü her seçi inizde iç hava
dola m devre d b rak l r.
Hava da l m
Maksimum konfor için ince
ayar yapmak amac yla farkl
simgeler (noktalarla belirtilmi ) aras ndaki hava
da l m kumanda
konumlar n kullan n z.
Klima kumandas
Elektronik Klima Kumandas (ECC)
O
P
Q
R
S
T
U
N
V
NM
NN
NP
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
AC – Aç k/Kapal
Oç hava dola m /Sensörlü çoklu filtre
Oç hava dola m
AUTO
Hava da l m
Oç kabin s cakl k sensörü
Buz çözücü, ön cam ve yan camlar
Arka cam ve kap aynas rezistans
Koltuk s t c s – sa taraf
Koltuk s t c s – sol taraf
S cakl k – sa taraf
S cakl k – sol taraf
Fan
NO
AUTO
S cakl k
AUTO fonksiyonu, istenilen
s cakl a eri ilebilmesi için
klima kumandas n otomatik
olarak yönetir. Otomatik
fonksiyonu s tma, klima, fan
h z , iç hava dola m ve hava da t m
kontrolünü sa lar. Bir ya da daha fazla
fonksiyonu manüel olarak seçerseniz, di er
fonksiyonlar otomatik olarak i lemeye devam
eder. AUTO dü mesi aç kken bütün manüel
ayarlar devre d kal r.
Bu iki dü meyi kullanarak
arac n yolcu ve sürücü
taraf ndaki s cakl klar
ayarlayabilirsiniz.
Ostedi inizden daha s cak ya
da daha so uk bir seviyeye ayarlad n zda,
so utma veya s tma i leminin
h zlanmayaca n unutmay n z.
Fan
Fan h z , ilgili dü me
döndürülerek art r labilir veya
azalt labilir. E er AUTO
seçiliyse h z otomatik olarak
SP
Klima kumandas
Elektronik Klima Kumandas (ECC)
kumanda edilir. Daha önceden ayarlanm olan
fan h z devre d kal r.
Otomatik hava da l m na geri dönmek için
AUTO tu una bas n z.
D KKAT! Fan dü mesi, dü menin üzerindeki
sol LED turuncu yanacak kadar aç lm sa, fan
ve klima devre d b rak l r.
AC – Aç k/Kapal
Arka cam ve kap aynas rezistans
Arka cam ve kap
aynalar ndaki bu ulanma ve
buzlanmay çabucak yok
etmek için bu dü meyi
kullan n z; bu fonksiyon
hakk nda daha fazla bilgi için, bkz. sayfa 45.
Buz çözücü – ön cam ve yan camlar
Ön cam ve yan camlardaki
bu ulanma ve buzlanmay
çabucak yok etmek için bu
dü meyi kullan n z. Hava,
camlara yüksek fan h z nda
yöneltilir. Bu fonksiyon devreye sokuldu unda
rezistans dü mesindeki LED yanar. Bu
durumda klima, havan n neminin en yüksek
seviyede al nabilmesini sa layacak ekilde
kumanda edilir. Araç içi hava dola m olmaz.
Hava da l m
Hava ak m camlara yöneltilir
Hava ba a ve gövdeye
Hava bacaklara ve ayaklara
SQ
ON LED’i yand nda klima
otomatik olarak sistem
taraf ndan kumanda edilir. Bu
yolla gelen hava yeterli
oranda serinletilir ve nemi
al n r. AC OFF seçildi inde ve OFF LED’i
yand nda, klima devre d kal r. Di er
fonksiyonlar hala otomatik olarak kumanda
edilir. Klima yakla k 0 °C’ye kadar
so utabilir.
Buz çözücü
dü mesini seçti inizde,
havan n neminin en yüksek oranda al naca
ekilde klima kumanda edilir.
Is tmal ön koltuklar
Devridaim
Oç hava dola m , iç kabine
kötü hava, egzoz vs. almamak
için kullan labilir. Oç
kabindeki hava dola t r l r,
yani bu fonksiyon devrede
oldu unda d ar dan hiçbir
hava içeri al nmaz.
Arac n içinde hava dola m na
izin verirseniz, özellikle k n
bu ulanma ve buzlanma riski vard r.
Zamanlay c fonksiyonu (çoklu filtre ve hava
kirlilik sensörü bulunan otomobillerde
zamanlay c fonksiyonu yoktur) buzlanma,
bu ulanma ve kötü hava riskini en aza indirir.
Fonksiyonu a a daki gibi devreye sokunuz:
–
Ön koltu u/koltuklar s tmak
için a a dakileri yap n:
–Bir defa bas ld nda:
Yüksek s – dü medeki her
iki LED de yanar.
– Oki defa bas ld nda: Dü ük s –
dü medeki her iki LED de yanar.
– Üç defa bas ld nda: Is tma kapat l r –
dü medeki LED’lerden hiçbiri yanmaz.
Volvo servisiniz s cakl ayarlayabilir.
dü mesini 3 saniyeden fazla bas l
tutun. LED 5 saniye için yan p söner. D
s cakl a ba l olarak 3-12 dakika içinde
araç içi hava dola m gerçekle ir.
–
dü mesine her bas n zda
zamanlay c fonksiyonu devreye sokulur.
Zamanlay c fonksiyonunu kapatmak için:
–
dü mesini tekrar 3 saniyeden fazla
bas l tutun. LED, seçiminizi onaylamak
üzere 5 saniye yan p söner.
Buz çözücüyü her seçi inizde iç hava
dola m devre d b rak l r.
Klima kumandas
Hava kalitesi sistemi (iste e ba l )
Hava kalitesi sistemi bir çoklu
filtre ile bir sensörden
ibarettir. Filtre gazlar ve
parçac klar ay rarak yolcu
bölmesine giren kokular n ve
pis havan n hacmini azalt r.
Sensör d ar da kirli hava tespit etti inde, hava
giri i kapat l r ve kabin içindeki hava
dola t r l r.
Hava kalite sensörü etkin oldu unda
dü mesindeki ye il AUT LED’i yanar
.
Çal t rma
Hava kalite sensörünü devreye sokmak için
A a dakileri akl n zdan ç karmay n z:
• Hava kalite sensörünün her zaman devrede
olmas n bir kural haline getiriniz.
• Oç hava dola m , bu ulanmadan kaç nmak
için so uk havalarda k s tl uygulan r.
• Bu ulanma olu ursa, hava kalite sensörünü
devren ç karman z gerekir.
• E er bu ulanma olu ursa, ön cam, yan
camlar ve arka cam için buz çözücü fonksiyonunu kullanabilirsiniz; bkz. sayfa 64.
• Çoklu filtrenin Volvo’nun servis
program na uygun olarak de i tirilmesi
önerilir. Araç a r kirli ortamda
kullan lm sa, çoklu filtrenin daha s k
de i tirilmesi gerekebilir.
dü mesine bas n (normal ayar).
Ya da:
dü mesine üst üste basarak
a a daki üç fonksiyondan birini seçiniz.
• AUT LED’i yanar. Hava kalite sensörü
devrede.
• LED yanmaz. So utmaya gereksinim
duyulmad kça araç içi hava dola m
devreye sokulmaz.
• LED MAN yanar. Araç içi hava dola m
devrede.
SR
Klima kumandas
Hava da l m
Hava da l m
Hava da l m
Hava ön ve
arka
havaland rma
panjurlar ndan gelir.
Hava ak m
camlara
yöneltilir.
Bu konumda iç hava
dola m olmaz.
Klima her zaman
devrededir.
Havaland rma
panjurlar ndan belirli
miktarda hava ak
vard r.
Hava hem
yere hem de
camlara
yönlendirilir. Hava
panjurlar ndan belirli
oranda hava ak
vard r.
SS
Hava da l m
Kullan m
S cak havada iyi
so utma
istiyorsan z.
Buzlanma ve
bu ulanmay yok
etmek
istedi inizde.
Bunun için yüksek
fan h z uygundur.
So uk havada
rahat ve bu usuz
bir ortam
istedi inizde. Fan
h z çok dü ük
olmamal d r.
Hava yere
yönlendirilir.
Hava
panjurlar nda ve ön
cam ile yan camlar
için buz çözücü
panjurlar nda belirli
oranda bir hava ak
vard r.
Hava yere ve
havaland rma
panjurlar na
yönlendirilir.
Kullan m
Ayaklar n z n
s cak olmas n
istedi inizde.
D hava
s cakl n n dü ük
oldu u güne li
havalarda.
Klima kumandas
Yak tla çal an park s t c s (iste e ba l )
s cakl klarda, park s t c s n n maksimum
çal ma süresi 60 dakikad r.
Birkaç kez te ebbüs edilmesine ra men park
s t c s çal mazsa, ekranda bir mesaj görünür.
Yetkili Volvo servisine ba vurunuz.
UYARI!
Genel
Park s t c s programlanmadan önce, elektrik
sistemi "harekete" geçirilmelidir.
En kolay u ekilde yap l r:
• READ dü mesine basarak veya
• uzun hüzme selektörüne basarak veya
• konta açarak
Park s t c s derhal çal t r labilir veya
TIMER 1 ve TIMER 2 kullan larak iki farkl
çal maya ba lama zaman na ayarlanabilir.
Çal maya ba lama zaman , otomobilin s t l p
haz r olaca zaman belirtir.
Arac n elektronik sistemi d hava s cakl n
esas alarak ba lama zaman n hesaplar. D
hava s cakl 25 °C’den fazlaysa, s t c
devreye girmez. -10 °C ve daha dü ük
• Yak t almaya ba lamadan önce yak tla
çal an s t c y kapat n z. Yere dökülen
yak t, egzoz dumanlar vas tas yla alev
alabilir.
• Is t c n n kapal oldu undan emin olmak
için bilgi ekran n kontrol ediniz (park
s t c s çal rken ekranda PARK ISITICISI
AÇIK (PARK HEAT ON) yaz s görünür).
UYARI!
Benzinli ve dizel s t c lar kullan ld
arac n d ar da olmas gereklidir.
nda
Ekrandaki mesajlar
TIMER 1, TIMER 2 ayarlar ve Direkt Ba lat
devreye sokuldu unda, kombine gösterge
panelindeki kehribar renkteki sembol yanar ve
ekranda aç klay c bir mesaj görüntülenir.
Yak t doldurma kapa
üzerindeki uyar etiketi
E imli yüzeye park etme
Arac n z dik bir e imle park ederseniz, park
s t c s na yak t sa lanabilmesi için arac n
önünün yoku yukar bakt ndan emin olun.
Araç saati/zamanlay c
Güvenlik nedeniyle zamanlay c ayarlar n n
yap lmas ndan sonra otomobil saatinin
s f rlanmas halinde, tüm zamanlay c ayarlar
silinir.
Araçtan ayr ld n zda, sistemin o andaki
ayarlar konusunda bilgi veren bir mesaj
göreceksiniz.
ST
Klima kumandas
Yak tla çal an park s t c s (iste e ba l )
TIMER 1 ve 2’nin ayarlanmas
Güvenlik sebeplerinden dolay arka arkaya
birkaç gün için de il, yaln zca sonraki 24 saat
için zaman ayarlamas yapabilirsiniz.
– TIMER 1’e gelmek için halkay (B)
kullan n z.
– Yan p sönen saat ayar na eri mek için
RESET dü mesine (C) k sa süre bas n z.
– Ostenilen saati ayarlamak için halkay (B)
kullan n z.
– Yan p sönen dakika ayar na eri mek için
RESET dü mesine k sa süre bas n z.
– Halkay (B) kullanarak istedi iniz süreyi
ayarlay n z.
– Ayarlar onaylamak için RESET dü mesine
k saca bas n z.
– Zamanlay c y devreye sokmak için RESET
dü mesine bas n z.
TIMER 1’i ayarlad ktan sonra TIMER 2’ye
geliniz. Ayarlar aynen TIMER 1’de oldu u gibi
yap l r.
Zamanlay c çal t rmal s tman n
devreden ç kar lmas
– PARK HEAT TIMER 1’e (veya 2’ye)
gelmek için halkay (B) kullan n z. Metin
ON lambas yan p söner.
– RESET (C) dü mesine bas n z. Göstergede
sürekli olarak OFF yaz s görüntülenir ve
s t c kapat l r.
Is t c n n an nda çal t r lmas
– DIRECT START (DOREKT BAZLAT)’a
gelmek için halkay (B) kullan n z.
– ON ve OFF seçeneklerine ula mak için
RESET dü mesine (C) bas n z.
ON’u seçiniz.
Is t c art k 60 dakika çal acakt r. Motor
so utucusu yeterli s cakl a ula r ula maz
yolcu bölmesinin s t lmas na ba lanacakt r.
Direkt ba latmadan sonra s t c n n
devreden ç kar lmas
– DIRECT START (DOREKT BAZLAT)’a
gelmek için halkay (B) kullan n z.
– ON ve OFF seçeneklerine ula mak için
RESET dü mesine (C) bas n z.
– OFF’u seçiniz.
Akü ve benzin
Is t c y ayarlanm çal ma süresi dolmadan
önce manüel olarak kapatmak için a a dakileri
yap n z:
Akü yeterince arj edilmezse veya benzin
deposu bo a yak nsa, park s t c s
kapat lacakt r.
– READ dü mesine (A) bas n
Bu durumda ekranda bir mesaj görünecektir.
READ dü mesine (A) basarak mesaj
SU
Önemli!
Park s t c s n n artarda çal t r lmas ,
otomobilin ise ancak k sa mesafelerde
kullan lmas akünün bo almas na ve
motorun çal t r lmas esnas nda zorlukla
kar la lmas na yol açabilir.
Is t c n n düzenli olarak kullan lmas
halinde, arj dinamosunun harcanan enerji
kayb n kar layacak miktarda enerji üretebilmesi için araç, güç tüketicilerinin çal t
süre kadar sürülmelidir.
lave s t c (dizel)
(baz pazarlar)
So uk havalarda, yolcu bölmesinde do ru
s cakl a ula mak için ek s t c dan ilave s
gerekebilir.
Olave s gerekti inde ek s t c , motorun
çal yor olmas ko uluyla otomatik olarak
devreye girer. Do ru s cakl a ula ld nda
veya motor durduruldu unda otomatik olarak
kapan r.
ç donan m
Ön koltuklar
ç ayd nlatma
ç kabindeki e ya bölmeleri
Arka koltuk
Bagaj
70
73
75
79
81
SV
ç donan m
Ön koltuklar
4.
5.
6.
Bel deste ini ayarlama: Simidi
döndürünüz.
Koltuk arkal yat kl : El çark n
döndürünüz.
Elektrikli koltuk kontrol paneli.
UYARI!
• Sürücü koltu u konumunu hiçbir zaman
sürü s ras nda de il, sürü ten önce
ayarlay n z.
• Koltu un konumuna sabitlendi ini
kontrol ediniz.
Oturma konumu
Ön koltuk arkal
Sürücü ve yolcu koltuklar en uygun oturma ve
sürü konumlar na ayarlanabilir
Uzun yükler için yer kazanmak amac yla, yolcu
koltu u arkal öne do ru katlanabilir.
1.
– Koltu u mümkün oldu unca arkaya do ru
kayd r n z.
– Koltuk arkal n 90 derece dik konuma
getiriniz.
– Öne do ru katlarken, koltuk arkal n n
arkas ndaki mandallar kald r n z.
– Ba destekleri, torpido gözünün alt nda
"yerine kilitlenecek" ekilde koltu u öne
do ru kayd r n z.
Oleri/geri: Direksiyon simidine ve
pedallara olan mesafeyi ayarlamak için
kolu kald r n z. Konumu de i tirdikten
sonra koltu un kilitlendi ini kontrol
ediniz.
Koltuk minderinin ön kenar n kald rma/
indireme: Yukar /a a pompalay n z4.
Koltu u kald rma/indirme: Yukar /a a
pompalay n z.
2.
3.
4.
TM
Kontrol paneli (2), baz dö eme seçenekleri ile mevcut de ildir.
n n indirilmesi
ç donan m
Elektrikli koltuk (iste e ba l )
Haz rl klar
Koltuk genellikle kontak anahtar I veya II
konumunda oldu unda ayarlan r. Anahtar veya
uzaktan kumanda ile kap aç ld ktan sonra
4,5 dakika içinde de ayarlanabilir. Kap kapal ,
ancak kontak anahtar henüz konta a
sokulmam ise veya kontakta 0 konumundaysa, ayarlar kap n n kapat lmas ndan sonra
40 saniye içinde yap labilir.
Uzaktan kumandadaki haf za i levi
(iste e ba l )
Koltu un ayar de i tirilirse, yeni ayar kap y
kilitlemek için kullan lan uzaktan kumandan n
haf zas na kaydedilir. Otomobilinizin kilidini
ayn uzaktan kumandayla bir sonraki aç l nda
ve de sürücü kap s n be dakika içinde aç l rsa,
sürücü koltu u ve kap aynalar haf zada kay tl
konumlar varsayar.
Koltuk ayar
Dü meler, a a daki ayarlar yapmak için
kullan labilir:
1. Koltuk minderi üstü/alt n n ön kenar
2. Koltuk ileri/geri
3. Koltuk yukar /a a
4. Koltuk s rt e imi
Koltuk bir seferde bir yöne hareket ettirilebilir.
Elektrikli koltuklar bir cisimle engellendiklerinde, devreye giren bir a r yük koruma
sistemine sahiptirler. Böyle bir durumda
konta kapat n z (anahtar 0 konumunda) ve
koltu u tekrar kullanmadan önce 20 saniye
bekleyiniz.
Haf za fonksiyonlu koltuk (iste e
ba l )
5.
Koltu un ve kap aynalar n n ayarlanmas ,
program 1
6. Koltu un ve kap aynalar n n ayarlanmas ,
program 2
7. Koltu un ve kap aynalar n n ayarlanmas ,
program 3
8. Önceden ayarl konumlar n haf zaya
kaydedilmesi
Haf zada üç konum saklanabilir. Koltu u
ayarlad ktan sonra, (5) dü mesine basarken
MEM dü mesini (8) bas l tutunuz. Daha ba ka
koltuk ve kap aynas ayarlar , haf za
dü meleri (6) ve (7) kullan larak haf zaya
kaydedilebilir.
TN
ç donan m
Ön koltuklar
Önceden ayarl konumlar n
ayarlanmas
Koltuk duruncaya kadar haf za
dü melerinden (5, 6 veya 7) birine bas n z ve
bas l tutunuz. Dü meyi b rak rsan z, güvenlik
nedeniyle koltuk derhal durur.
Acil durdurma
Koltuk yanl l kla hareket etmeye ba larsa,
durdurmak için dü melerden birine bas n z.
UYARI!
Konumu ayarlarken koltu un önünde,
arkas nda veya alt nda herhangi bir engel
olmamas n sa lay n z.
Arka koltukta oturan yolcular n
s k mamas na dikkat ediniz.
S k malar tehlikesini önlemek için,
çocuklar n dü melerle oynamad klar ndan
emin olunuz.
TO
ç donan m
ç ayd nlatma
Genel ayd nlatma lambas a a daki durumlarda söner:
• Motor çal t r ld nda.
• Otomobili anahtar ya da uzaktan kumanda
ile d ar dan kilitlerseniz.
Elle kapat lmas durumu hariç, genel
ayd nlatma motorun kapat lmas ndan 10 dakika
sonra otomatik olarak kapat l r.
Her ko ulda, dü meye k sa süre basarak genel
ayd nlatma lambas n kapatabilir veya açabilirsiniz.
Genel ayd nlatma
Ortadaki dü meye basarak genel ayd nlatma
devreye sokulabilir veya devreden ç kar labilir.
Genel ayd nlatma otomatik olarak yanar5 ve
30 saniye süreyle yan k kal r:
• Arac n z n kilidini anahtarla veya uzaktan
kumandayla d ar dan açt n zda.
• Motoru stop edip, kontak anahtar n 0
konumuna çevirdi inizde.
Genel ayd nlatma a a daki durumlarda yan p,
10 dakika yan k kal r:
Dü meyi 3 saniyeden fazla bas l tutarak
otomatik fonksiyonu devre d b rakabilirsiniz.
Dü meye k sa süre bast n zda, otomatik i lem
tekrar devreye girer.
Önceden programl 30 saniyelik ve
10 dakikal k süreler de i tirilebilir. Yetkili
Volvo servisine ba vurunuz.
Ön ve arka okuma lambalar
Ön koltuk ve arka koltuk okuma lambalar n
ilgili dü melerle yakabilirsiniz.
Lambalar, manüel olarak kapat lmamalar
halinde konta n kapat lmas ndan 10 dakika
sonra otomatik olarak kapan r.
• Kap lardan biri aç ksa.
• Genel ayd nlatma kapat lmam sa.
5.
Fonksiyon
a ba l d r ve sadece
karanl k oldu unda çal t r labilir.
TP
ç donan m
ç ayd nlatma
Makyaj aynas 6
Lamba, kapak kald r ld
yanar.
6.
TQ
nda otomatik olarak
Baz pazarlarda iste e ba l d r.
ç donan m
ç kabindeki e ya bölmeleri
2
3
4
5
1
6
8
7
TR
ç donan m
ç kabindeki e ya bölmeleri
E ya bölmeleri
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
E ya saklama cebi
Kap paneli bölmesi
E ya saklama cebi
Bilet klipsi
Bardakl k (iste e ba l )
Torpido gözü
Merkezi konsoldaki e ya bölmeleri
Arka koltu un kol dayama yerinde
bardakl k.
UYARI!
Ani fren s ras nda yaralanmaya yol açabilecek sert, keskin veya a r e yalar n etrafta
rastgele bulunmamas na ya da ç k nt
yapmamas na dikkat ediniz.
Büyük ve a r e yalar her zaman emniyet
kemeriyle veya yük tespit kay lar ile
ba lanmal d r.
Merkezi konsoldaki e ya bölmesi
1. Arka e ya gözü
Merkezi konsolun arka e ya gözü, CD’ler veya
benzeri eyleri muhafaza etmek için
kullan labilir. Bu e ya gözü ununla
donat labilir:
Özel ahize + tutucu (iste e ba l )
2. Ön e ya gözü
(silindir kapakl )
Bu e ya gözü a a daki seçeneklerle
donat labilir:
• Bardakl k (iste e ba l )
• Küllük (iste e ba l )
TS
3.
4.
12 V soket
Küllük (iste e ba l )
Arka koltuk yolcular için arka e ya
gözü bardakl
E ya gözüne/özel ahizeye eri mek için, kol
dayamas n n sol taraf ndaki dü meye bas n z
ve tünel bölmesi kapa n geriye katlay n z.
Bardakl kullanmak için, kol dayamas n n sa
taraf ndaki dü meye bas n z ve tünel bölmesinin kapa n n üst k sm n katlay n z.
Bardakl k ve kapak ayr ayr kapat labilir.
ç donan m
Arka e ya bölmesi bardakl
ba l )
(iste e
Bardakl k kolayca ç kar labilir:
1.
2.
3.
Bardakl n arka kenar n yukar aç n z.
Bardakl geri kayd r n z.
Bardakl n ön kenar n yukar e iniz ve
kald rarak ç kar n z.
Bardakl yerine takmak için i lemi tersine
s rayla tekrarlay n z.
Ön panel bardakl
(iste e ba l )
Torpido gözü
• Bardakl açmak için bast r n z.
• Kulland ktan sonra bardakl itiniz.
Torpido gözü; Kullan c El Kitab , haritalar,
kalemler ve benzin fi leri gibi e yalar koymak
için kullan labilir.
D KKAT! Asla cam i e kullanmay n z. S cak
içeceklerin yanmaya neden olabileceklerini
unutmay n z.
Taban paspaslar (iste e ba l )
Volvo, arac n z için özel olarak imal edilmi
dö eme paspaslar sunmaktad r. Paspaslar n
pedallara tak lmamalar için gereken ekilde
yerle tirilip, paspas klipleri ile tespit edilmeleri
gereklidir.
TT
ç donan m
ç kabindeki e ya bölmeleri
Elbise ask s
Elbise ask s , sadece hafif giysiler içindir.
Arka koltuk yolcular için, i e
tutaca (iste e ba l )
Zi e tutucusunu kullanmak için a a daki gibi
hareket ediniz:
– Tutucuyu aç n z.
– Zi eyi yerle tiriniz.
Zi e tutucu ayn zamanda çöp kutusu gibi
kullan labilir. Tutucunun içine bir torba
yerle tiriniz ve kenarlar n üzerine katlay n z.
D KKAT! Çöp tenekesi özel torba gerektirmez. S radan plastik bir torba kullan n z.
TU
Arka koltu un kol dayama
yerindeki bardakl k
ç donan m
Arka koltuk
Ba deste inin dü ey konumunun ayarlanmas
Arka koltuktaki ba l klar
Arka koltuk katlanmas
Orta koltuk ba deste i yolcunun boyuna göre
dikey olarak ayarlanabilir. Gerekirse ba
deste ini yükseltiniz. Ba deste ini a a ya
do ru bast rmak için, desteklerin biri
üzerindeki serbest b rakma dü mesine
bas lmal d r. Resme bak n z!
Her iki arka koltuk s rt , birlikte veya ayr ayr
öne yat r labilir. Bu ekilde uzun yüklerin
ta nmas kolayla r.
Arka koltuk s rtlar n a a da belirtildi i gibi
yat r n:
– Önce ba deste inin indirilmedi ini kontrol
ediniz.
– Resimde gösterildi i gibi bagajdaki kolu
çekiniz.
– Koltuk s rt n öne do ru yat r n z.
UYARI!
Yükü her zaman sabitleyiniz. Aksi halde
sert fren yap ld nda yük yer de i tirerek
yaralanmaya neden olabilir. Keskin
kenarlar yumu ak bir eyle örtün. Uzun
e yalar yüklerken veya bo alt rken motoru
kapat p el frenini çekiniz! Yük yanl l kla
vites koluna veya vites seçiciye çarp p
vitesin de i mesine ve arac n hareket
etmesine neden olabilir.
TV
ç donan m
Arka koltuk
Uzun e yalar için yuva
Sa arka s rtta, kayaklar ve uzun tahtalar gibi
e yalar ta man za olanak veren bir yuva
vard r. A a da belirtildi i gibi yuvay aç n:
– Sa koltuk arkal n öne yat r n z.
Bkz. sayfa 70.
– Yuvay öne do ru yat r rken mandal yukar
do ru iterek yuvay serbest b rak n z.
– Koltuk s rt n yuva aç kken eski konumuna
geri getiriniz.
Yükü ba lamak için emniyet kemerini
kullan n z.
UM
ç donan m
Bagaj
Otomobilin yük ta ma kapasitesi, yolcular n
say s ve a rl klar yla dü er.
UYARI!
Otomobilin sürü özellikleri, bo a rl na
ve ne kadar yük yüklendi ine ba l olarak
de i ir.
Torba tutucusu (iste e ba l )
Bagaj bölmesindeki kapa aç n z. Gerdirme
ku aklar n kullanarak al veri torbalar n z
as n z veya sabitleyiniz.
Genel
Yük miktar , tak lm olan herhangi bir
aksesuar dahil olmak üzere, otomobilin toplam
bo a rl na ba l d r. Bo a rl k, sürücüyü,
%90 dolu yak t deposunun ve y kay c s v s ve
so utma s v s gibi çe itli s v lar n a rl n
içerir. Monte edilmi olan aksesuarlar, yani
çekme çubu u, yük ta y c , tavan kutusu vs.
bo a rl a dahil edilir.
UN
ç donan m
UO
Kilitler ve alarm
Anahtarlar ve uzaktan kumandalar
Kilitleme ve açma
Çocuk güvenlik kilitleri
Alarm (iste e ba l )
84
86
90
91
UP
Kilitler ve alarm
Anahtarlar ve uzaktan kumandalar
Anahtarlar – Elektronik
immobilizer (motor kilidi)
Otomobiliniz iki ana anahtar ve bir servis
anahtar ile teslim edilir. Ana anahtarlardan biri
katlanabilir ve bütünle ik bir uzaktan kumanda
ile donat lm t r.
N
O
1.
Ana anahtar
Bu anahtar bütün kilitleri açar.
2.
Servis anahtar 4
Bu anahtar yaln z ön kap , kontak kilidi ve
direksiyon simidi kilidi içindir.
4.
UQ
Yaln z baz pazarlarda.
Anahtar n kaybedilmesi
Anahtarlardan birini kaybederseniz, kalan
anahtarlar yetkili bir Volvo servisine
götürünüz. H rs zl n önlenmesi amac yla
kaybolan anahtar n kodu sistemden silinir ve
di er anahtarlar sistemde yeniden kodlan r.
Anahtarlar n mekanik kod numaralar anahtarlarla birlikte verilen bir etikette yaz l d r. Bu
etiketi güvenli bir yerde saklay n z. Yeni
anahtar smarlamak isterseniz, bu etiketi de
Volvo bayiinize götürünüz. En fazla alt adet
uzaktan kumanda/anahtar programlanabilir ve
kullan labilir.
Immobilizer (motor kilidi)
Anahtarlar kodlu elektronik yongalarla
donat lm t r. Bu kod kontaktaki okuyucunun
kodu ile ayn olmal d r. Otomobilin
çal t r labilmesi için anahtar n ve kodun do ru
olmas gereklidir.
Kontak anahtarlar ve elektronik motor
kilidi (immobilizer)
Kontak anahtar , ayn anahtarl a ba ka
anahtarlar veya metal nesnelerle as lmamal d r.
Elektronik immobilizer yanl l kla devreye
girebilir ve bu durumda araç çal mayacakt r.
Kilitler ve alarm
S
N
O
R
Q
1.
2.
3.
4.
5.
6.
P
Kilit açma
Bagaj kapa n aç n z.
Alarm i levi
Yakla ma
Kilitler
Anahtar n kapat lmas /aç lmas
Uzaktan kumanda fonksiyonlar
Kilit açma
– Tüm kap lar , bagaj kapa n ve yak t
doldurma kapa n açmak için (1)
dü mesine bas n z.
Bagaj kapa
– Yaln z bagaj kapa n n kilidini açmak
için (2) dü mesine bas n z.
Alarm i levi
Alarm fonksiyonu, acil durumda dikkat çekmek
için kullan labilir. K rm z dü me (3) en az 3
saniye süre ile bas l tutulursa veya k sa bir süre
içinde iki kez arka arkaya bas l rsa, dönü
sinyalleri çal r ve korna çalmaya ba lar.
Alarm, 25 saniye sonra otomatik olarak veya
uzaktan kumanda üzerinde herhangi bir
dü meye bas larak devreden ç kar l r.
Dü meye bir kez bas ld
olarak aç l r.
nda anahtar otomatik
Yakla ma
Otomobilinize yakla rken a a dakileri yap n:
– Uzaktan kumanda üzerindeki sar (4)
dü meye bas n z.
Oç lambalar, pozisyon/park lambalar , araç
plaka lambas ve kap aynas lambalar (iste e
ba l ) yanacakt r. Bu lambalar 30, 60 ve
90 saniye süre ile yan k kal r. Uygun zaman
ayarlamas yetkili bir Volvo servisi taraf ndan
yap labilir.
Güvenlik ayd nlatmas n kapatmak için:
– Yeniden sar dü meye bas n z.
Kilitleme
Tüm kap lar , bagaj kapa n ve yak t doldurma
kapa n kilitlemek için 5 dü mesine bas n z.
Yak t doldurma kapa için yakla k
10 dakikal k bir gecikme öngörülmü tür.
Anahtar n katlanmas /aç lmas
Anahtar katlamak için, 6 dü mesine basarak,
anahtar k sm n anahtarl n içine katlay n z.
UR
Kilitler ve alarm
Kilitleme ve açma
Çevreye zarar vermeyecek bir ekilde tasfiye
edilebilmesi için eski pili Volvo servisinize geri
götürün.
Uzaktan kumanda pilinin
de i tirilmesi
Uzaktan kumandan n sinyallerinin normal bir
uzakl ktan verilmesine ve birkaç kez denenmesine ra men kilitler aç lmazsa ya da kapanmazsa, pili de i tiriniz.
– Kapa küçük bir tornavida ile arka
kenar ndan dikkatlice kald rarak ç kar n z.
– Pili (CR 2032 tipi, 3 Volt) de i tiriniz – art
uç yukar dönük olmal d r. Pile ve temas
yüzeylerine parmaklar n zla dokunmamaya
bak n z.
– Kapa yerine tak n z. Su girmesini
önlemek için, lastik contan n sa lam
oturmas na ve zarar görmemesine dikkat
ediniz.
US
Kilitler ve alarm
i lev, arac n yanl l kla kilitlenmeden
b rak lmas n engeller. Alarml araçlar için,
bkz. sayfa 91.
Otomatik kilitleme (iste e ba l )
Araç h z 7 km/h de erini a t nda, kap lar
otomatik olarak kilitlenir ve kap içerinden veya
merkezi kilit dü mesi kullan larak aç l ncaya
kadar kilitli kal r.
Arac n d ar dan kilitlenmesi/
aç lmas
Arac n içeriden kilitlenmesi ve
aç lmas
Ana anahtar veya uzaktan kumandas
kullan larak, tüm kap lar ve bagaj kapa –
d ar dan – ayn anda kilitlenebilir veya
aç labilir. Bu modda kap kilitlerinin tümü ve iç
kap kollar çal maz durumdad r.
Kap panelinde bulunan kumanda dü mesini
kullanarak arac n bütün kap lar n ve bagaj
kapa n ayn anda kilitleyip açabilirsiniz.
Araç kilitli de ilse, yak t kapa kanad
aç labilir. Kapak kanad kilidi arac n kilitlenmesinden sonra da 10 dakika aç k kal r.
Olaveten, her kap , kilit dü mesi ile kilitlenebilir
ve kap kolu kullan larak kap aç lmak suretiyle
kilit aç labilir.
Yukar da belirtilenler, arac n z d ar dan kilitlemediyseniz geçerlidir!
Tekrar otomatik kilitleme
Kilitlerin aç lmas ndan sonraki iki dakika
içinde kap lardan hiçbirinin veya bagaj
kapa n n aç lmamas durumunda bütün kilitler
otomatik olarak yeniden kilitlenecektir. Bu
UT
Kilitler ve alarm
Kilitleme ve açma
Bagaj kapa n n uzaktan
kumandayla aç lmas /kilitlenmesi
Yaln zca bagaj kapa n n kilidini açmak için
a a daki i lemi yap n:
– Bagaj kapa n n uzaktan dü mesine iki kez
bas n z. Bagaj kapa kilidi aç l r ve kapak
hafifçe aç l r.
– Bagaj kapa n kapatt n zda bütün kap lar
kilitliyse, bagaj kapa da otomatik olarak
kilitlenir.
Bagaj kapa n n ana anahtarla
aç lmas
Servis kilidi, bagaj kapa
Bagaj kapa n n kilidi ancak acil durumlarda örne in uzaktan kumandan n çal mamas ya da
otomobilin elektri inin kesilmesi gibi - ana
anahtar kullan larak elle aç lmal d r. Bagaj
kapa n a a daki ekilde aç n z:
Bu fonksiyon, otomobili servise, otel park
görevlisine veya b rak rken veya benzeri
durumlarda yararl d r. Servis anahtar ,
otomobili aç p kullanabilen ancak bagaj
kapa na (veya ana anahtar ile kapat lm ise
torpido gözüne) ula mamas gereken personele
b rak l r.
– Ana anahtar kilidin üzerindeki kapa n üst
ya da alt k sm na sokunuz.
– Anahtar yukar ya da a a hareket
ettirerek, kapa kald r n z.
– Bagaj kapa n aç n z.
UU
(baz pazarlar)
Servis kilidini etkinle tirmek için:
– Ana anahtar II konumuna çeviriniz.
– Dü meye bas n z. Fonksiyon
etkinle ti inde dü medeki LED yanar ve
ekranda bir mesaj görünür.
Kilitler ve alarm
Servis kilidini devre d
b rakmak için:
Anahtar kontak anahtar nda kald sürece
ekranda bir mesaj görüntülenir. Konta n bir
sonraki aç l nda sensörler tekrar devreye
sokulacakt r.
– Ana anahtar II konumuna çeviriniz ve
dü meye tekrar bas n z.
Torpido gözü
Torpido gözü, yaln zca ana anahtar kullan larak
kilitlenebilir/aç labilir – servis anahtar
çal maz.
UYARI!
Deadlock kilit fonksiyonunu ilk kez devre
d b rakmadan önce arac n içinde kimsenin
kalmas na izin vermeyiniz.
Deadlock güvenlik kilidi
fonksiyonu5
Arac n z, kap lar kilitlendi inde içeriden
aç lamayacak biçimde arac n kilitlenebilece i
özel bir deadlock güvenlik kilidi fonksiyonuna
sahiptir.
Deadlock fonksiyonu, yaln zca sürücü kap s
d ar dan anahtarla veya uzaktan kumandayla
kilitlendi inde devreye girer. Deadlock fonksiyonunun devreye sokulabilmesi için bütün
kap lar n kapat lmas gerekir. Bu i lemden
sonra kap lar n içeriden aç lmas mümkün
de ildir. Araç d ar dan ancak sürücü
kap s ndan veya uzaktan kumandayla aç labilir.
Güvenlik kilitleri (deadlock), kap lar n kilitlenmesinden sonra 25 saniyelik bir gecikme ile
devreye girer.
5.
Baz ülkeler
Deadlock güvenlik kilitlerinin ve
detektörlerin geçici olarak devre
d b rak lmas
Di er yolcular -örne in feribotla gidilirkenotomobilin içinde kalmay tercih ederlerse ve
kap lar n d ar dan kilitlenmesi istenirse, bu
durumda güvenlik kilidi devre d b rak labilir.
– Anahtar konta a sokunuz, II konumuna,
sonra I ya da 0 konumuna çeviriniz.
– Dü meye bas n z.
Araç bir alarma sahipse, hareket ve yana yatma
detektörleri de devreden ç kar l r. Bkz.
sayfa 92.
Dü medeki LED, arac n z anahtar veya
uzaktan kumandayla kilitleyene kadar yanar.
UV
Kilitler ve alarm
Çocuk güvenlik kilitleri
Çocuk güvenlik kilidi kumandas – sol arka
kap
Mekanik çocuk güvenlik kilidi –
arka kap lar
Çocuk güvenlik kilidi kumandalar , arka
kap lar n arka kenarlar nda bulunur ve bunlara
ancak kap aç kken eri ilebilir. Çocuk güvenlik
kilidini devreye sokmak veya devreden
ç karmak üzere kumanday çevirmek için
kontak anahtar n kullan n z.
A. Kap lar içeriden aç lamaz (d ar do ru
çevrili).
B. Kap lar içeriden aç labilir (içeri do ru
çevrili).
VM
Çocuk güvenlik kilidi kumandalar – sa arka
kap .
UYARI!
Bir kaza durumunda, çocuk güvenlik
kilitleri devredeyse arka koltukta oturan
yolcular n kap lar içeriden açamayacaklar n unutmay n z.
Bu nedenle, sürü s ras nda kap lar
kilitlenmemi durumda tutulmal d r!
Böylece kaza durumunda kurtarma ekibi
d ar dan arac n içine çabuk girebilecektir.
Kilitler ve alarm
Alarm (iste e ba l )
Alarm sistemi
Alarm n devreden ç kar lmas
Sesli sinyal – Alarm
Alarm devreye girdi inde, sürekli olarak tüm
alarm girdilerin izler. Alarm a a daki durumlarda devreye girer:
Uzaktan kumanda üzerindeki UNLOCK
dü mesine bas n z. Arac n sinyal lambalar n n
iki kere k sa yan p sönmesi alarm n devreden
ç kar ld n gösterir. Baz pazarlarda, alarm
devreden ç karmak için anahtar kullan labilir.
Sesli onay sinyali, yedek aküsü bulunan bir
siren sayesinde verilir. Her alarm sinyali
25 saniye sürer.
•
•
•
•
•
•
•
•
Motor kaputu aç ld nda
Bagaj kapa aç ld nda
Bir yan kap aç ld nda
Kontak, onaylanmam bir anahtarla
aç lmak istendi inde veya zorland nda
Yolcu kabininde bir hareket alg land nda
(hareket sensörü tak lm sa – yaln z baz
ülkelerde iste e ba l olarak)
Araç kald r ld nda ya da çekildi inde
(yatma sensörü tak lm sa – yaln z baz
ülkelerde iste e ba l olarak)
Akü kablosu söküldü ünde
Sirenin ba lant lar n sökmeye çal an
olursa.
Alarm n devreye sokulmas
Uzaktan kumanda üzerindeki LOCK
dü mesine bas n z. Sinyal lambas n n bir kez
uzun yan p sönmesi alarm n devrede oldu unu
ve bütün kap lar n kapal oldu unu belirtir.
Baz pazarlarda, alarm devreye sokmak için
anahtar veya sürücü kap s ndaki kumanda
kullan labilir.
Alarm n otomatik olarak devreye
sokulmas
Alarm n devreden ç kar lmas ndan sonra iki
dakika içinde yan kap lar n hiçbiri ya da bagaj
kapa aç lmazsa ve arac n kilitleri uzaktan
kumandayla aç l rsa, araç alarm yeniden
devreye sokar. Araç ayn zamanda kilitlenir. Bu
fonksiyon arac yanl l kla alarms z
b rakman z engeller.
Görsel sinyal – Alarm
Alarm çal maya ba lad nda tüm sinyal
lambalar 5 dakika boyunca veya yukar da
belirtilen ekilde devre d b rak l ncaya kadar
yan p söner.
Baz ülkelerde (örn. Belçika, Osrail) sürücü
kap s aç lm ve daha sonra kapat lm sa ve
buna kar n araç kilitlenmemi se, alarm belirli
bir gecikmeden sonra yeniden devreye girer.
Çalan alarm n devreden ç kar lmas
Alarm çal rsa ve alarm devre d b rakmak
isterseniz, uzaktan kumanda üzerindeki
UNLOCK dü mesine bas n z. Sinyal
lambalar n n iki kez k sa yan p sönmesiyle bir
onay sinyali verilir.
VN
Kilitler ve alarm
Alarm (iste e ba l )
çal t r ld
girerler.
nda sensörler tekrar devreye
Arac n z deadlock kilit sistemine sahipse, ayn
zamanda bunlar da yeniden devreye girer.
Bkz. sayfa 89.
Ön paneldeki gösterge lambas (baz
ülkelerde)
Ön panelin tepesindeki bir gösterge lambas
(LED) alarm sisteminin durumunu gösterir:
Detektörlerin ve deadlock güvenlik
kilitlerinin geçici olarak devre d
b rak lmas
Örne in araçta köpe inizi b rakt n zda veya
feribot yolcu u s ras nda alarm n iste iniz
d nda çal mas n engellemek için hareket ve
yana yatma detektörleri geçici olarak a a daki
gibi devre d b rak labilir:
– Anahtar konta a sokunuz, II konumuna,
sonra I ya da 0 konumuna çeviriniz.
– Dü meye bas n z.
Arac n z anahtar veya uzaktan kumandayla
kilitleyene kadar dü medeki LED yanar.
Anahtar konta n içinde kald sürece bir
mesaj görüntülenir. Kontak tekrar
VO
• Lamba yanmad nda: Alarm devrede
de ildir.
• Lamba saniyede bir yan p sönüyor: Alarm
devrededir.
• Alarm n devre d b rak lmas ndan sonra
ve konta n aç lmas ndan önce, lamba h zl
h zl yan p söndü ünde: Alarm çal maya
ba lam t r.
Alarm sisteminde bir ar za varsa, gösterge
ekran nda bir mesaj görüntülenir.
Alarm sistemi do ru çal m yorsa, arac n z
yetkili Volvo sevisine kontrol ettiriniz.
UYARI!
Alarm sistemi elemanlar n onarmaya veya
üzerlerinde de i iklik yapmaya
kalkmay n z. Böyle giri imler sonucunda
sigorta ko ullar n ihlal etmi olursunuz.
Kilitler ve alarm
Alarm sisteminin test edilmesi
ç kabine ait hareket sensörünün test
edilmesi
– Bütün pencereleri aç n z.
– Alarm devreye sokunuz. Alarm n devreye
giri i, LED’in yava ça yan p sönmesiyle
onaylan r.
– 30 saniye bekleyiniz.
– Bir koltuktaki çanta veya benzeri bir eyi
kald rarak iç kabindeki sensörü test ediniz.
Zimdi alarm sesli ve görsel olarak
çal mal d r.
– Uzaktan kumandayla kilidi açarak alarm
devreden ç kar n z.
Kap lar n test edilmesi
– Alarm devreye sokunuz.
– 30 saniye bekleyiniz.
– Anahtarla sürücü kap s n aç n z.
– Kap lardan birini aç n z. Alarm çalmal ve
klar yan p sönmelidir.
– Bu testi di er kap lar için de yap n.
– Uzaktan kumandayla kilidi açarak alarm
devreden ç kar n z.
Motor kaputunun test edilmesi
– Arac n içine girin ve hareket detektörünü
devreden ç kar n z.
– Alarm ba lat n z (arac n içinde kal n z ve
kap lar uzaktan kumandadaki dü meyi
kullanarak kilitleyiniz).
– 30 saniye bekleyiniz.
– Motor kaputunu ön panelin alt ndaki kolla
aç n z. Zimdi alarm sesli ve görsel olarak
çal mal d r.
– Uzaktan kumandayla kilidi açarak alarm
devreden ç kar n z.
Bagaj kapa n n test edilmesi
– Alarm devreye sokunuz.
– 30 saniye bekleyiniz.
– Anahtarla sürücü kap s n aç n z.
– Bagaj kapa n aç n z. Zimdi alarm sesli ve
görsel olarak çal mal d r.
– Uzaktan kumandayla kilidi açarak alarm
devreden ç kar n z.
VP
Kilitler ve alarm
VQ
Çal t rma ve sürü
Genel
Yak t alma
Arac n çal t r lmas
Düz vites
Otomatik anz man
Fren sistemi
Denge sistemi
Park yard m (iste e ba l )
Çekme ve kurtarma
Çal t rma yard m
Römorkla sürü
Çekme donan m
Sökülebilir çekme çubu u
Tavandaki yük
Far düzeninin ayarlamas
BLIS (Kör Nokta Bilgi Sistemi)
96
98
99
100
101
104
106
108
110
112
113
115
117
119
121
126
VR
Çal t rma ve sürü
Genel
Ekonomik sürü
Ekonomik sürü tedbirli davranarak ve sürü
stilinizle h z n z mevcut duruma uyarlayarak
gerçekle tirilir.
A a dakileri akl n zdan ç karmay n z:
• Motoru mümkün olan en k sa sürede
çal ma s cakl na getirin! Ba ka bir
deyi le, motorun rölantide çal mas na izin
vermeden, en k sa sürede dü ük devirle
arac sürmeye ba lay n z.
• So uk motor, s cak motora göre daha fazla
yak t harcar.
• Motorun gerekli çal ma s cakl na
eri emeyece i kadar k sa mesafelerde
arac n z kullanmaktan kaç n n z.
• Yumu ak sürün! Gereksiz ani h zlanma ve
frenlerden kaç n n z.
• Arac n z gereksiz a r yükle
kullanmay n z.
• Yol aç k ve kuruyken kar lastikleri
kullanmay n z.
• Ohtiyaç duymad n z zaman port bagaj
sökün.
• Yan camlar gerekmedi i sürece açmay n z.
Arac bagaj kapa aç k
durumdayken kullanmay n!
Arac bagaj kapa aç k durumdayken
kullan rsan z, arac n z n içine bagajdan egzoz
VS
gazlar ve zehirli karbon monoksit gaz
dolabilir. Arac n zla bagaj kapa aç k durumda
k sa bir mesafeyi gitmek durumunda kal rsan z,
a a dakilere dikkat ediniz:
• Bütün camlar kapat n z.
• Hava dola m n ön cam ile dö eme
aras nda dola t r n ve fan yüksek h zda
çal t r n z.
Yeni arac n z – kaygan yol yüzeyi
Ayn zamanda elektrik sistemini zorlayan
de i ik aksesuarlara dikkat ediniz. Motor
kapal yken fazla ak m çeken i levleri
kullanmay n z. Akü voltaj dü ükse, kombine
gösterge panelinde yaz l bir mesaj görünür.
Ekrandaki mesaj motor çal t r l ncaya kadar
kal r. Enerji tasarrufu fonksiyonu, baz fonksiyonlar kapat r veya akü üzerindeki yükü
dü ürür, örne in havland rma fan n n h z n
dü ürerek ve müzik sistemini kapatarak.
Kaygan yüzeyli yollarda düz vitesli araç kullanmakla otomatik vitesli araç kullanmak aras nda
fark vard r. Yeni arac n z n verebilece i
tepkileri ölçmek için kontrollü artlarda
deneme sürü leri yap n z.
Bu durumda motoru çal t rarak aküyü arj
ediniz.
Aküye a r yük yüklemeyiniz
Da l k bir arazide a r yükle özellikle s cak
havalarda sürmek gibi belirli artlar alt nda
motorun ve so utma sisteminin a r s nma
riski vard r.
Otomobilin elektriksel i levleri aküyü de i ken
derecelerde zorlarlar. Motor kapat ld nda,
kontak anahtar n II konumunda b rakmaktan
kaç n n z. Bunun yerine daha az güç
tüketildi inden I konumunu kullan n z. Kontak
anahtar ç kar lm olsa bile, bagaj bölmesindeki 12 Volt’luk soket elektrik enerjisi
sa lar.
Oldukça fazla güç tüketen fonksiyonlara
örnekler:
•
•
•
•
Havaland rma fan
Ön cam silecekleri
Müzik sistemi
Park lambalar .
Motorun ve so utma sisteminin
a r s nmas na izin vermeyiniz
So utma sisteminin a r s nmas n önlemek
için:
• Uzun bir yoku u römorkla ç k yorsan z
dü ük h zlarda sürün.
• Klimay geçici olarak kapat n z.
• Motorun rölantide kalmas na izin
vermeyiniz.
• Araç zor ko ullarda kullan lm sa, durur
durmaz motoru kapatmay n z.
• A r yüksek s cakl klarda arac n z
kullan rken zgaran n önündeki ek lambalar
ç kar n z.
Çal t rma ve sürü
Motorun a r s nmas n engellemek için:
Da l k arazide arac n z römork veya karavanla
birlikte kullan yorsan z 4500 rpm’nin
üzerindeki motor h zlar na ç kmay n z. Ya
s cakl çok artabilir.
VT
Çal t rma ve sürü
Yak t alma
Yak t ald ktan sonra depo kapa n yerle tirin
ve bir veya daha fazla t k sesi duyana kadar
kapa çeviriniz.
UYARI!
Yak t al rken, araç telefonunu hiçbir zaman
etkin halde tutmay n z – zili çalmas yang n
ve yaralanmaya yol açan k v lc m
olu mas na ve benzin dumanlar n n alev
almas na neden olabilir.
Benzin doldurma
Yak t kapa
kanad n n aç lmas
Araç kilitli de ilse, yak t kapa
aç labilir.
kanad
D KKAT! Arac n kilitlenmesinden itibaren on
dakika aç k kal r.
Yak t doldurma kapa
Yak t deposu kapa sa arka çamurlu un
üzerindeki kapak kanad n n alt ndad r.
A r s cak havalarda yak t deposunda a r
bas nç olu abilir. Yak t deposu kapa n
yava ça aç n z. Yak t tank n a r
doldurmay n z. Pompa tabancas n n bir defadan
fazla otomatik olarak atmas na izin vermeyiniz!
Fazla yak t s cak havalarda deponun ta mas na
neden olabilir!
VU
D KKAT! Özellikle Volvo servisi taraf ndan
önerilmedikçe, yak ta temizleyici katk
maddeleri eklemeyiniz.
Önemli!
Benzinle çal an otomobillerde, katalitik
konvertörün zarar görmemesi için depoya
daima kur unsuz benzin doldurulmal d r.
Motorin doldurma
Dü ük s cakl klarda parafin, dizel yak t içinde
çökelti olu turabilir (–5 °C - –40 °C). Bu,
çal t rma s ras nda sorunlara yol açabilir.
So uk dönemlerde özel k dereceli yak t
kulland n zdan emin olun.
Çal t rma ve sürü
Arac n çal t r lmas
Motorun çal t r lmas (benzinli)
– El frenini (park frenini) çekiniz.
– Otomatik vites
Vites kolunu P ya da N konumuna getiriniz.
Düz vites
Vitesi bo a al n ve debriyaj pedal na
tamamen bas n z. Özellikle çok so uk
havalarda bu i lem çok önemlidir.
– Kontak anahtar n çal t rma konumuna
çeviriniz. Motor 5-10 saniye içinde
çal m yorsa, anahtar b rak p tekrar
çal t rmay deneyiniz.
Motorun çal t r lmas (dizel)
– El frenini (park frenini) çekiniz.
– Otomatik vites
Vites kolunu P ya da N konumuna getiriniz.
Düz vites
Vitesi bo a al n ve debriyaj pedal na
tamamen bas n z. Özellikle çok so uk
havalarda bu i lem çok önemlidir.
– Kontak anahtar n sürü konumuna
getiriniz. Kombine gösterge panelinde
motor ön s t c s n n çal t n gösteren bir
sembol yanacakt r. Lamba söndü ünde
anahtar mar konumuna getiriniz.
D KKAT! Baz motor tiplerinde motorun
çal t rma esnas ndaki s cakl na ba l olarak,
so uk çal t rma esnas nda rölanti devir say s –
k sa bir süre için – normalden daha yüksek
olabilir.
Bu nedenle Volvo, egzoz emisyonlar n asgari
düzeye indirmek çabalar çerçevesinde emisyon
kontrol sisteminin gerekli çal ma s cakl na
mümkün olan en k sa zamanda eri ebilmesini
sa lamaya çal maktad r.
Kontak anahtarlar ve elektronik
immobilizer (motor kilidi)
Kontak anahtar , ayn anahtarl a ba ka
anahtarlar veya metal nesneler ile birlikte
as lmamal d r. Elektronik immobilizer kazayla
devreye sokulabilir. Böyle bir durumda, fazla
anahtarlar ç kar n z ve motoru tekrar
çal t r n z.
Motoru so uk çal t rmadan sonra asla yüksek
devir yapt rmay n z! Motor çal mazsa veya
tekleme yaparsa, bir Volvo servisine
ba vurunuz.
UYARI!
Sürü s ras nda veya otomobil çekilirken
kontak anahtar n asla direksiyon kilidinden
ç karmay n z! Otomobil hareket halindeyken asla konta kapatmay n z
(anahtar 0 konumunda) veya kontak
anahtar n ç karmay n z. Aksi takdirde
direksiyon kilitlenir ve otomobili yönetmek
imkans z hale gelir.
Kontak anahtar ve direksiyon kilidi
0 – Kilitli konum
Kontak anahtar
ç kar ld nda direksiyon
simidi kilitlenir.
I – Ara konum – "radyo
konumu"
Belli elektrik elemanlar
devreye sokulabilir. Motor
elektrik sistemi devrede
de ildir.
II – Sürü konumu
Sürü s ras ndaki anahtar
konumu. Arac n bütün
elektrik sistemi devrededir.
III – Çal t rma konumu
Mar motoru devrededir.
Motor çal r çal maz kontak
anahtar n b rak n z. Anahtar
otomatik olarak sürü
konumuna döner. Anahtar zor
çevriliyorsa ön tekerlekler
direksiyon simidi kilidi üzerinde gerilim
yaratacak ekilde döndürülmü olabilir. Direksiyon simidini sa a sola çevirmeniz anahtar n
dönmesini kolayla t racakt r.
Arac n zdan ayr ld n zda h rs zl k riskini en
aza indirmek için direksiyon simidini kilitlemeyi unutmay n z.
VV
Çal t rma ve sürü
Düz vites
Vites konumlar , be vites
Geri vites emniyeti
Vites konumlar , alt vitesli
Her vites de i tiri inizde debriyaja tam bas n z.
Vites de i tirdikten sonra aya n z debriyajdan
çekiniz! A a daki uygun vites de i tirme
kal b n izleyiniz.
Araç tümüyle durduktan sonra geri vitese
tak n z.
Her vites de i tiri inizde debriyaja tam bas n z.
Vites de i tirdikten sonra aya n z debriyajdan
çekiniz! A a daki uygun vites de i tirme
kal b n izleyiniz.
En uygun yak t tasarrufu için, mümkün
oldu unca s k en yüksek vitesi kullan n z.
NMM
Geri vitesi kullanmak için vites kolu önce bo
konuma (3. ve 4. vites aras na) getirilmelidir.
Böylece, geri vites emniyeti sayesinde
5. vitesten do rudan do ruya geri vitese
takman z mümkün olmaz.
En uygun yak t tasarrufu için, mümkün
oldu unca s k en yüksek vitesi kullan n z.
Çal t rma ve sürü
Otomatik anz man
So uk çal t rma
Güvenlik sistemleri
Arac dü ük s cakl klarda çal t r rken, bazen
viteslerin daha zor geçti ini hissedersiniz.
Bunun nedeni, dü ük s cakl klardaki anz man
ya n n viskozitesidir. Motor dü ük hava
s cakl klar nda çal t r ld nda, motor emisyonunu en aza indirmek için anz man
normalden daha gecikmeli olarak vites
yükseltir.
Otomatik vitesli araçlarda özel güvenlik
sistemleri bulunur:
D KKAT! Motorun çal t r ld andaki
s cakl na ba l olarak, so uk bir çal t rmadan
sonra rölanti devri, baz motor tipleri için
normalden daha yüksek olabilir.
Turbo motor
Motor so uk oldu unda, anz man daha yüksek
motor devirlerinde vites de i tirir. Bu, katalitik
konvertörün normal çal ma s cakl na daha az
egzoz emisyonuyla daha h zl ula mas na
imkan verir.
Uyarlama sistemi
Zanz mana, uyum sa lama sistemi denilen bir
sistemle kontrol edilir. Sistem, anz man n nas l
davrand n sürekli olarak izler ve en uygun
vitese de i tirme için, her vites de i ikli ini
alg lar.
Anahtar kilidi - Keylock
Kontak anahtar n ç karmak için, vites kolunun
P konumunda olmas gerekir. Di er tüm
konumlarda anahtar kilitlenir.
Park konumu (P)
Motor çal rken hareketsiz duran araç:
– Vites seçme kolunu ba ka konuma
geçirirken aya n z fren pedal üzerinde
tutun.
Elektronik vites kilidi – Vites kilidi Park
konumu (P konumu)
Vites kolunu P konumundan di er vites
konumlar na geçirebilmek için kontak
anahtar I veya II konumunda olmal ve fren
pedal na bas lmal d r.
Vites bo ta konumu (N konumu)
Kontak anahtar I veya II konumundayken,
vites kolunu N konumundan di er vites
konumlar na geçirmek için fren pedal na
bas lmas gerekir.
Mekanik vites kolu kilidi
Vites kolu, N ile D aras nda serbest bir ekilde
hareket ettirilebilir. Di er konumlar, vites
kolunda bulunan vites emniyet dü mesiyle
serbest b rak lan bir mandalla kilitlenir.
Vites kolunu farkl vites konumlar aras nda
ileri geri hareket ettirmek için vites kilidi
dü mesine bas n z.
Kilit (lock-up) fonksiyonu
Vitesler, daha iyi motor freni ve daha dü ük
yak t tüketimi sa layan kilit (lock-up) fonksiyonuna sahiptir.
NMN
Çal t rma ve sürü
Otomatik anz man
Geartronic4
Geartronic sistemli S60 R vites kolunda W
dü mesi yerine S dü mesi bulunmaktad r.
Zanz man n spor program S dü mesi
kullan larak devreye sokulur.
S program daha sportif özellikler sa lar.
H zlanmaya daha çabuk yan t verirken, vitesler
için daha yüksek motor devrine imkan verir.
Aktif sürü s ras nda, vites büyütmeyi geciktirerek dü ük bir vitesin kullan lmas na öncelik
verilir.
4.
S60 R’de Geartronic standartt r.
NMO
Manüel konumlar, Geartronic
D otomatik sürü konumundan düz konuma
geçmek için vites kolunu sa a çekiniz. MAN
konumundan D otomatik sürü konumuna
geçmek için vites kolunu sola çekerek D
konumuna getiriniz.
Arac sürerken
Düz vites modu sürü s ras nda istenilen anda
seçilebilir. Araç, ba ka bir vites seçilene kadar
seçili viteste kal r. Araç, sadece çok dü ük bir
h za yava laman z halinde vites küçültecektir.
Vites kolu – (eksi) konumuna getirilirse araç,
bir vites küçültür ve motor frenler. Vites + (art )
konumuna getirilirse araç bir vites büyültür.
P – Park
Bu konumu, park ederken veya motoru
çal t rmak istedi inizde seçiniz.
P konumunu seçebilmeniz için araç hareketsiz
olmal d r!
P konumunda anz man mekanik olarak kilitlenir. Park ettikten sonra her zaman el frenini
çekiniz.
R – Geri Vites
R konumu seçilmeden önce araç tamamen
hareketsiz olmal d r!
N – Bo
N konumu vitesin bo ta oldu u konumdur.
Hiçbir vitese geçirilmemi tir ve motor
Çal t rma ve sürü
çal t r labilir. Vites kolu N konumunda olarak
araç hareketsiz durumdayken, el frenini
çekiniz.
D – Sürü
da l k bölgelerde sürü s ras nda en iyi motor
freni olana n sa lar.
W–K
Vites kolunun yan ndaki, W
dü mesi5 W k program na
geçer ve ayr l r. K program
aktive edilince, W sembolü
kombine gösterge tablosunda
görülür.
D normal sürü konumudur. Araç, h zlanma
düzeyine ve h za ba l olarak farkl vitesler
aras nda otomatik olarak konum de i tirir. R
konumundan sonra D konumunun seçilebilmesi
için araç hareketsiz olmal d r.
4 – Dü ük vites konumu
Vites 1, 2, 3 ve 4. vitesler aras nda otomatik
olarak geçer. Vites, 5. vitese geçmez.
Konum 4 a a da belirtilen durumlarda
kullan labilir:
• Da l k bölgelerde sürerken
• Römork çekerken
• Motor frenini art rmak için.
3 – Dü ük vites konumu
Vites 1., 2. ve 3. vitesler aras nda otomatik
olarak geçer. Vites 4. vitese geçmez.
Konum 3 a a da belirtilen durumlarda
kullan labilir:
• Da l k bölgelerde sürerken
• Römork çekerken
• Motor frenini art rmak için.
L – Dü ük vites
Arac 1. veya 2. viteste kullanmak
istiyorsan z L konumunu seçiniz. L konumu
Kaygan yollarda kavramay kolayla t rmak
için, k program nda anz man 3. vitesle
ba lar. Programa geçilince, dü ük vitesler
sadece roketlemeyle devreye sokulur.
W program sadece D pozisyonunda seçilebilir.
Roketleme (kick-down)
Gaz pedal na, dibine kadar, normalde tam gaz
olarak görülen pozisyondan daha öteye gidecek
kadar, bas l rsa hemen daha küçük bir vitese
geçilir. Buna roketleme denir.
Bu vites için maksimum h za ula ld nda,
veya gaz pedal roketleme pozisyonundan
ç kt nda, vites otomatik olarak de i ir.
Roketleme maksimum ivme gerekti inde,
örne in sollarken kullan l r.
5.
Geartronic sistemli S60R’de bunun
yerine bir S dü mesi vard r.
A r devirlenmeyi önlemek için anz man
kontrol program nda koruyucu bir vites
küçültme kilidi bulunmaktad r.
Roketleme (kick-down) fonksiyonu6 manüel
konumlarda kullan lamaz. Otomatik D
konumuna dönünüz.
Dört Tekerden Çeki (AWD)
Dört tekerden çeki daima devrededir.
Dört tekerden çeki , dört tekerin her birinin de
ayn anda tahrik edildi i anlam na gelir. Güç,
ön ve arka tekerlekler aras nda otomatik olarak
da t l r. Elektronik kontrollü bir debriyaj
sistemi gücü yolu en iyi kavrayan teker çiftine
da t r. Bu, en iyi yol tutu u sa lar ve patinaj
önler.
Normal sürü artlar alt nda gücün ço u ön
tekerleklere aktar l r.
Dört tekerden çeki , ya mur, kar ve buz
ko ullar nda sürü emniyetini artt r r.
H zla ba l hidrolik direksiyon7
Araç h za ba l hidrolik direksiyonla
donat lm sa dü ük h zlarda direksiyonu
çevirmek daha kolayd r ve bu i lev, park etme
vb. manevralar kolayla t r r.
H z artt kça direksiyon kuvveti de sürücüye
daha iyi bir hassasiyet verecek ekilde
uyarlan r.
6.
7.
Sadece Geartronic için geçerlidir.
Oste e ba l
NMP
Çal t rma ve sürü
Fren sistemi
Fren servosu
Araç motor kapal durumda itilirken ya da
çekilirken, fren pedal na motorun çal t a
zamana oranla yakla k be kat daha fazla
bas nç uygulamak gerekir. Motor
çal t r ld nda, fren pedal na bas l rsa, fren
pedal n n dü tü ünü hissedersiniz. Fren
servosu aktif hale geldi inden, bu normaldir.
Araçta Acil Durum Fren Yard m (EBA) varsa,
bu daha da belirgindir.
D KKAT! Motor kapal durumda fren
yap l rsa, fren pedal na art arda de il, sert bir
ekilde bir kez bas n z.
UYARI!
Frenin servo deste inin çal mas için
motor çal makta olmas gereklidir.
Fren devreleri
Bir fren devresi çal m yorsa, bu
sembol yanar.
Devrelerden biri ar zaland nda,
otomobili frenlemek hala mümkündür. Fren
pedal daha da hareket edebilir ve normalden
daha yumu ak hissedilebilir. Normal frenleme
etkisi yaratmak için, pedala daha fazla bas nç
uygulamak gerekir.
NMQ
Nem, frenleme özelliklerini de i tirebilir
Otomobil iddetli ya murda seyir halindeyken
veya su birikintilerinden geçti inde veya
y kand nda fren elemanlar slan r. Bu durum,
fren etkisinin fark edilmesinde gecikme olacak
ekilde, fren balatas sürtünme özelliklerini
de i tirebilir.
Ya murda veya sulu karda uzun mesafeler
al yorsan z ve a r nemli veya so uk havada
çal t rd ktan sonra fren pedal na ara s ra
hafifçe bas n z. Bu i lem, fren balatalar n s t r
ve kurutur. Bu hareketin, ayn zamanda bu gibi
hava artlar nda uzun süre park edilmeden önce
de yap lmas önerilir.
Frenlere a r yüklenildi inde
Otomobili da l k bölgelerde veya benzer
özelliklere sahip ba ka yollarda kullan rken,
fren pedal na özellikle sert bas lmasa dahi,
frenlere a r yük biner.
Arac n h z genellikle çok dü ük oldu undan,
frenler düz yollarda yüksek h zlarda
kullan ld nda oldu u gibi etkin bir ekilde
so utulmaz.
Frenlere a r yük bindirmemek için, yoku
a a sürerken, ayak frenini kullanmak yerine
vites küçültünüz. Yoku a a inerken, yoku
ç karken kulland n z vitesi kullan n z. Bu
ekilde motor frenlemesinden daha iyi
yararlan l r ve frenlerin ancak k sa süreler için
kullan lmas n gerektirir.
UYARI!
FREN ve ABS uyar sembolleri ayn anda
yanarsa, fren sisteminde bir hata olabilir.
Fren hidroli i haznesinde seviye normalse,
fren sisteminizi kontrol ettirmek için
dikkatle en yak n Volvo servisine sürün.
Fren hidroli i, fren hidroli i haznesindeki
MIN i aretinin alt ndaysa, fren hidroli i
doldurmadan kullanmaya devam etmeyiniz.
Fren hidroli i kayb n n nedeni
ara t r lmal d r.
Römork çekmenin, arac n frenlerine ilave yük
bindirdi ini unutmay n z.
Kilitlenme önleyici fren sistemi
(ABS)
Kilitlenme önleyici
frenlerABS
ABS sistemi (Anti blokaj frenleme
sistemi) frenleme s ras nda tekerleklerin kilitlenmesini engellemek için tasarlanm t r. Bu
sistem, frenleme s ras nda olas en iyi direksiyon hakimiyetinin sa lanmas na yard mc
olur. Bu, önünüze ç kan bir engelden kaç nma
yetene inizi art r r. ABS sistemi toplam fren
kapasitesini yükseltmez. Bununla birlikte
sürücü olarak direksiyon hakimiyetinizi art r r
Çal t rma ve sürü
ve bu nedenle araç üzerindeki hakimiyetinizi
geli tirerek güvenli inizin artmas n sa lar.
Arac n z çal t rd ktan ve yakla k 20 km/saat
h za ula t ktan sonra sistemin k sa bir süre için
kendi kendini test etti i duyulur ve hissedilir.
ABS sisteminiz çal yorsa, fren pedal ndaki
darbeleri duyabilir ve hissedebilirsiniz. Bu,
tamamen normaldir.
D KKAT! ABS sisteminden maksimum
ekilde yararlanabilmek için fren pedal na
tamamen basman z gerekir. ABS darbelerini
hissedip duymaya ba lad n zda aya n z
pedaldan çekmeyiniz. Uygun bir yerde ABS
sistemiyle fren yapma al t rmalar
gerçekle tiriniz.
A a daki durumlarda ABS lambas yanar:
• Otomobil çal t r ld nda yap lan sistem
testi esnas nda yakla k iki saniye süre ile.
• ABS sistemi herhangi bir ar za sonucu
devre d kald nda.
Elektronik fren kuvveti da t m sistemi –
EBD
Elektronik Fren Kuvveti Da l m sistemi
(EBD) ABS sisteminin bütünle ik bir
parças d r. EBD sistemi arka tekerleklere
uygulanan fren kuvvetini kontrol ederek, daima
mümkün olan en iyi frenleme kuvvetinin
sa lanmas n garanti eder. Sistem fren
kuvvetini ayarlarken fren pedal ndaki darbeleri
duyabilir ve hissedebilirsiniz.
UYARI!
E er FREN ve ABS uyar lambalar ayn
anda yanarsa fren sisteminde bir sorun
olabilir. Fren hidroli i deposundaki seviye
normal ise, fren sistemini kontrol ettirmek
üzere otomobili dikkatli kullanarak en yak n
yetkili Volvo servisine gidiniz.
Depodaki fren hidroli i seviyesi MIN
i aretinin alt ndaysa, fren hidroli i
ekleninceye kadar otomobil
kullan lmamal d r.
Fren hidroli inin eksilme nedeni
ara t r lmal d r.
EBA fonksiyonu devreye sokuldu unda,
maksimum güç uygulan rken fren pedal dibe
çöker. Aya n z fren pedal ndan çekmeden
fren yapmaya devam ediniz. Fren pedal ndaki
bas nç azald nda EBA fonksiyonu devreden
ç kar.
Acil Durum Fren Yard m – EBA
Acil durum fren yard m fonksiyonu DSTC
sistemine bütünle tirilmi olup, ani fren
yap lmas gerekti inde derhal maksimum fren
gücü sa lamak amac yla tasarlanm t r. Sistem,
frene ne kadar çabuk bas ld n ölçerek, daha
kuvvetli frenlemenin gerekip gerekmedi ini
alg lar.
EBA fonksiyonu bütün h zlarda etkindir. Bu
fonksiyonun devre d edilmesi güvenlik
nedeniyle mümkün de ildir.
NMR
Çal t rma ve sürü
Denge sistemi
Denge sistemi8 aktifken, araç ivmeye normal
tepki vermez gibi görünebilir. Bunun sebebi,
sistemin yol yüzeyindeki friksiyon miktar n
alg lamas ve farkl stabilite sistemi i levlerinin
çal mas na izin vermesidir.
Araçta ya STC (Denge ve Çeki Kontrolü) –
Denge ve çeki kontrol sistemi ya da DSTC
(Dinamik Denge ve Kontrolü) – Dinamik denge
ve çeki kontrol sistemi bulunmaktad r.
Kombine gösterge panelindeki uyar lambalar
hakk nda daha fazla bilgi için, bkz. sayfa 33.
Fonksiyon/sistem
TC
SC
AYC
1.
STC
DSTC1
X
X
X
X
X
Baz pazarlarda iste e ba l olarak
Çeki Kontrolü (TC)
Çeki Kontrolü sistemi patinaj yapan tahrik
tekerle ini frenleyerek, bu tekerle e giden
gücü, çeki yapabilen tahrik tekerle ine
yöneltir. Böyle bir durumda öne çeki i art rmak
için, gaz pedal na normalde oldu undan daha
fazla basmak gerekebilir. Çeki Kontrolü
çal rken bir darbe sesi duyulur. Bu tamamen
normaldir. TC fonksiyonu en s k dü ük h zlarda
etkindir. Devre d edilemez.
8.
NMS
Baz pazarlarda iste e ba l olarak
Patinaj Kontrolü (SC)
Denge Kontrolü fonksiyonu, tahrik tekerleklerinin h zlanma esnas nda kaymay önler. Bu,
kaygan zeminlerde yol güvenli ini art r r. Kar
zinciri ile sürme, çok karl yollarda ya da
kumun üzerinde sürme gibi özel ko ullarda
çeki i art rmak için SC fonksiyonunun devre
d edilmesi yararl olabilir. Bu, STC/DSTC
dü mesine bas larak yap l r.
Aktif Yalpalama Kontrolü (AYC)
Aktif Yalpalama Kontrolü i levi, bir patinaj
durumunda arac stabilize etmek için bir veya
birkaç tekerle i otomatik olarak frenler. Bu
durumda fren pedal na bas lm olsayd ,
normalden daha sert olacak ve bir pals sesi
duyulacakt .
AYC i levi daima aktif olup devre d
b rak lamaz.
UYARI!
STC veya DSTC sistemlerinin engellenmesi
arac n sürü özelliklerini de i tirecektir.
Viraj dönerken ve kaygan ko ullarda
sürerken daima dikkatli olunuz.
Aktif asi – FOUR-C9
Otomobil, çok geli mi bir aktif asi sistemi ile
donat lm t r – Sürekli Olarak Kontrol Edilen
Zasi Kavram – elektronik olarak denetlenir.
Sistem, dikey ve yatay h zlanma, araç h z ve
tekerlek hareketleri gibi araç hareketlerini ve
reaksiyonlar n sürekli olarak denetleyen çok
say da sensörden yararlanarak çal r.
FOUR-C kumanda birimi sensörlerden gelen
verileri de erlendirir ve darbe amortisörlerini
buna göre ayarlar, bu i lem saniyede 500 defaya
kadar yap l r. Bu sayede darbe amortisörlerinin
bireysel olarak son derece h zl ve hassas
ekilde kumanda ve kontrolü ve böylece asi
karakteristiklerinin de i tirilebilmesi mümkün
olur.
Yolun yap s de i ti inde veya sürü tarz n z
de i tirdi inizde, asi özellikleri sürü
s ras nda her an de i tirilebilir. Bu de i im
milisaniye mertebesinde meydana gelir.
Gaz pedal na bas lmas yla yarat lan etki, asi
özellikleri seçiminize ba lan r.
9.
Baz pazarlarda iste e ba l olarak.
S60 R’de standart.
Çal t rma ve sürü
yalpalanmay en aza indirmek için gövde yol
yüzeyini izler. Otomobil daha sportif hissedilir.
Sport konumu ayarl yken kontak kapat l rsa,
otomobil tekrar çal t r ld nda asi tekrar ayn
moda geçer.
FOUR-C dü mesi merkezi konsoldad r
(S60 R yok)
FOUR-C dü mesi (S60 R)
Comfort (konfor)
Comfort modunda asi, yolun üzerindeki
engebeler vücuttan izole edilecek ekilde
ayarlan r ve bu ekilde daha iyi bir gidi
sa lan r. Darbeler daha yumu ak ekilde
sönümlenir ve vücudun hareketleri minimuma
indirilir. Bu ayar uzun yolculuklar ya da kaygan
yol yüzeyleri için tavsiye edilir.
Advanced (Geli mi )10
Advanced modunda, amortisör hareketleri
asgari seviyeye indirilmi tir ve azami çeki için
en uygun duruma ayarlanm t r. H zlanmaya
kar reaksiyon daha direkt olup, otomatik
anz man daha sportif ekilde vites de i tirir ve
viraj al rken yalpalanma minimuma indirilir.
Bu ayar yaln z yatay, düz ve pürüzsüz yollar
için tavsiye edilir.
Comfort konumu ayarl yken kontak kapat l rsa,
otomobil tekrar çal t r ld nda asi tekrar ayn
moda geçer.
Advanced konumu ayarl yken kontak
kapat l rsa, otomobil tekrar çal t r ld nda asi
tekrar ayn moda geçer.
Sport (Sportif)
Sport modunda, direksiyon Comfort modunda
oldu undan daha çabuk yan t verir. Sönümleme
(Süspansiyon) daha serttir ve h zl dönü lerde
10. Sadece S60 R’de mevcut.
NMT
Çal t rma ve sürü
Park yard m (iste e ba l )
Otomobil çal t r ld
devreye sokulur.
nda sistem daima
UYARI!
Park yard m , sürücünün park etme
s ras ndaki sorumluluklar n ortadan
kald rmaz.
Sensör, nesnelerin alg lanamad kör
noktalara sahiptir. Arac n etraf ndaki
çocuklara ve hayvanlara dikkat ediniz.
Park yard m , ön ve arka
Genel
Park yard m , park etme s ras nda bir yard mc
olarak kullan l r. Bir sinyal, alg lanan nesne ile
aradaki mesafeyi belirtir.
Arac n önündeki veya arkas ndaki bir
nesneye11 yakla t kça sinyalin frekans artar.
Yakl. 30 cm mesafede ton sabitle ir. Bu mesafe
içinde arac n hem arkas nda hem önünde11
nesneler varsa, sinyal ön ve arka hoparlörlerden
s rayla gelir.
Müzik sistemden gelen ba ka bir ses
kayna n n ses seviyesi yüksekse, bu otomatik
olarak k s l r.
11.
NMU
Park yard m , hem ön hem de arkaya
tak l ise
Ön park yard m
Arac n tam önündeki ölçüm alan
yakl. 0,8 m’dir. Sensörler arac n önündeki bir
engele tepki verdi inde müzik sistemi
ekran nda mesaj metni PARK ASSIST
ACTIVE görünür.
Sensörler ekstra klardan etkilendi inden,
park yard m ekstra klarla birle tirilemez.
Arka park yard m
Arac n tam arkas ndaki ölçüm alan
yakl. 1,5 m’dir. Geri vitese tak ld nda, müzik
sistemi ekran nda mesaj metni PARK ASSIST
ACTIVE görünür.
Bir römorkla, çekme çubu u üzerinde bisiklet
ta y c vs. ile sürü yaparken sistem devre d
b rak lmal d r, çünkü bunlar sensörleri tetikleyecektir.
Volvo’nun orijinal Volvo römork teli
kullan l rsa, römork çekerken arka park yard m
otomatik olarak devreden ç kar l r.
Park yard m n n devreden
ç kar lmas ve devreye al nmas
Park yard m , anahtar panelindeki anahtar ile
devreden ç kar labilir. Dü medeki LED söner.
Anahtar aç ld nda park yard m yeniden
devreye sokulur ve LED yanar.
Ön park yard m
Geri manevra s ras nda dahi, 15 km/saat’in
alt ndaki h zlarda ön park yard m devrededir.
Sinyal ön hoparlörlerden gelir.
Arka park yard m
Geri vitese geçirildi inde, arka park yard m
etkin hale getirilir. Sinyal arka hoparlörlerden
gelir.
Çal t rma ve sürü
Ar za göstergesi
Bilgi sembolü, sürekli olarak
kehribar renginde parlar
Kombine gösterge panelinin
ortas ndaki bilgi ekran nda sembolle
birlikte PARK YARDIMCISI SERVOS
GEREK (PARK ASSIST SERVICE
REQUIRED) yaz s görünür.
Park yard m sensörleri
Sensörlerin temizlenmesi
Oyi çal abilmeleri için sensörlerin düzenli
aral klarda temizlenmeleri gerekir. Temizlemek
için su ve otomobil ampuan kullan n z.
Sensör, buz veya karla kapl ysa tepki verebilir.
NMV
Çal t rma ve sürü
Çekme ve kurtarma
Motoru vurdurarak çal t rmay n z.
Arac düz vitesteyken vurdurarak
çal t r rsan z, katalitik konvertör(ler) hasar
görebilir. Otomatik vitesli araçlar vurdurularak
çal t r lamaz. Akü bo alm sa bir yard mc akü
kullan n z.
Arac n z n çekilmesi gerekti inde
• Manevra yapabilmek için direksiyon simidi
kilidini aç n z.
• Çekme i leminde yasal olarak izin verilen
en yüksek h z dikkate al n z.
• Motor kapal yken, fren ve direksiyon
servolar n n çal mad n unutmay n z.
Frenlere normalden yakla k be kat daha
fazla kuvvetle bas lmal d r, direksiyon ise
normalden çok daha fazla kuvvet gerektirir.
• Dikkatli sürün.
• Gereksiz sars nt ya yol açmamak için
çekme halat n gergin tutun.
Otomatik vitesli araçlar için
• Vites kolu N konumunda olmal d r.
• Otomatik anz man bulunan bir otomobili
çekerken izin verilen maksimum h z
80 km/h’dir.
• Ozin verilen azami uzakl k: 80 km.
• Arac çekerek motoru çal t ramazs n z. Bir
sonraki sayfadaki "Arac n takviye akü
kablosuyla çal t r lmas " k sm na bak n z.
Çekme halkas , ön
Çekme halkas , arka
Çekme halkas
Çekme halkas n takmak için:
A. Kapa 12, örne in bir bozuk parayla
dikkatli bir ekilde kan rtarak aç n z.
B. Çekme halkas n , flan a (C) kadar do ru
ekilde vidalay n z. Bijon somunu
anahtar n kullan n z.
Kulland ktan sonra çekme halkas n sökün ve
kapa yerine tak n z.
Çekme halkas bagajdaki alet çantas n n
içindedir. Araç çekilmeden önce çekme
halkas n yerine vidalaman z gerekir. Çekme
halkas n n vidalama yerleri ve kapa arac n ön
ve arka tamponlar n n sa taraflar nda yer al r.
Arka çekme halkas n yerine vidalamak için,
önce arka çekme halkas n n braketinden plastik
c vatay ç karman z gerekir. Plastik c vatay
ç karmak için, alet çantas ndaki bijon anahtar n
12.
NNM
Kapa
açma yöntemi de i ik olabilir.
Çal t rma ve sürü
kullan n z. O iniz bittikten sonra plastik c vatay
tekrar yerine tak n z.
Kurtarma
Çekme halkas yaln zca arac yolda çekmek için
kullan labilir, arac hendek veya benzeri
yerlerden kurtarmak için kullan lamaz. Böyle
durumlarda kurtarma için profesyonel yard m
isteyiniz.
NNN
Çal t rma ve sürü
Çal t rma yard m
Bir takviye aküsü ile çal t r lmas
Arac n aküsü herhangi bir sebeple bo alm sa,
yedek bir aküden veya bir ba ka arac n
aküsünden "ödünç" elektrik ak m alabilirsiniz.
Motoru çal t r rken k v lc m ç kmas n engellemek için kelepçelerin s k ca tak lm
oldu undan emin olun.
Patlama riskini önlemek için a a daki
kurallara tam olarak uyman z öneririz:
– Kontak anahtar n 0 konumuna getiriniz.
– Kullanaca n z yard mc akünün
12 Volt’luk ak ma sahip oldu undan emin
olun.
NNO
– Takviye akü bir ba ka araçtaysa, o arac n
motorunu durdurunuz ve araçlar n birbirlerine temas etmemesine dikkat ediniz.
– K rm z kabloyu, takviye akünün pozitif
kutbu (1+) ile motor bölmesindeki k rm z
ba lant (2+) aras na tak n z.
Kelepçeyi sigorta kutusu kapa na
bütünle tirilmi olan ve üzerinde bir art
i areti bulunan küçük siyah kapa n
alt ndaki kontak noktas na ba lay n z.
– Siyah kablonun bir ucunu takviye aküsünün
negatif kutbuna (3–) ba lay n z.
– Siyah kablonun di er ucunu arac n z n
motorundaki kald rma halkas na (4–)
ba lay n z.
– "Verici arac n" motorunu çal t r n z.
Motorun birkaç dakika rölanti h z ndan
biraz daha yüksek bir h zla (1500 devir/
dakika) çal mas n sa lay n z.
– Aküsü bo alm olan arac n motorunu
çal t r n z.
– Kablo kelepçelerini tak lan s ran n tersini
izleyerek ç kar n z.
D KKAT! Arabay çal t rma giri imi s ras nda
akü mandallar n ç karmay n z (k v lc m
tehlikesi).
UYARI!
Aküler oldukça patlay c olan oksihidrojen
gaz ç karabilirler. Akü takviye kablolar n n
yanl ba lanmas yla olu abilen bir
k v lc m, akünün patlamas için yeterlidir.
Ayn zamanda akü, ciddi yan klara yol
açabilen sülfürik asit içermektedir. Asit
gözlerinize, cildinize ya da giysilerinize
temas ederse, bol miktarda suyla y kay n z.
Asit gözlere s çrarsa, derhal t bbi yard m
isteyiniz.
Çal t rma ve sürü
Römorkla sürü
• Arac n çekme donan m onaylanm tipte
olmal d r. Volvo sat c n z hangi çekme
donan m n kullanaca n za ili kin bilgi
verebilir.
• Römork üzerindeki yükü, çekme braketi
üzerindeki a rl k, belirtilen maksimum
çekme topuzu yüküne uygun olacak ekilde
da t n z.
• Lastik bas nc n yükün a rl na göre
art r n z. Lastik bas nc tablosuna bak n!
• Gereksiz a nmalar önlemek için çekme
donan m n düzenli olarak temizleyin ve
çekme topuzuyla13 bütün hareketli parçalar
gresle ya lay n z.
• Arac n z yeniyken a r bir römork
çekmeyin! Arac n z en az 1000 km
kullan ncaya kadar bekleyiniz.
• Uzun ve dik yoku lardan inerken frenlere
normalden daha fazla yük biner. Daha
dü ük bir vitese geçiniz ve h z n z buna
göre ayarlay n z.
• S cak havalarda araç a r yükle sürülürken,
motor ve anz man hararet yapabilir.
Kombine gösterge panelindeki hararet
göstergesinde ibrenin k rm z alana girmesi,
13.
•
•
•
•
•
•
•
a r hararet oldu unu gösterir. Durun ve
arac bir kaç dakika rölantide çal t r n z.
Araç hararet yaparsa, klima geçici olarak
devre d kalabilir.
Zanz man, hararet durumunda bir
bütünle ik koruma fonksiyonuyla tepki
gösterir. Ekranda görüntülenen mesaj
okuyunuz!
Arac n zla römork çekerken motora
normalden daha fazla yük biner.
Güvenlik sebeplerinden dolay , baz
ülkelerdeki h z s n r daha yüksek bile olsa
80 km/saat s n r n geçmeyiniz.
Frensiz bir römork için izin verilen azami
a rl k 750 kg’d r.
Arac n zla römork çekerken park
etti inizde, vitesi daima P konumuna
getirin (otomatik vites) veya arac bir vitese
tak n (düz vites). Dik bir yoku ta park
ederken, tekerleklerin alt na takoz koyun.
Römork a rl 1200 kg’ a yorsa arac n z
%12’den fazla e imli yüzeylerde kullanmaktan kaç n n. Arac n zla %15’i a an
hiçbir e imde römork çekmeyiniz.
Römork a rl klar
Ozin verilen römork a rl klar için, bkz.
sayfa 217.
D KKAT! Belirtilenler, Volvo taraf ndan izin
verilen en yüksek römork a rl klar d r. Ulusal
araç yönetmelikleri, römork a rl klar n ve
h zlar daha da s n rlayabilir. Çekme demirleri
arac n çekmesi gerekenden daha yüksek çekme
a rl klar için onaylanabilir.
UYARI!
Römork a rl klar için belirtilen tavsiyelere
uyunuz. Aksi halde römork ve arac n
manevra veya fren esnas nda kontrol
edilmesi zor olabilir.
Titre im emme özelli ine sahip topuz
mekanizmas için söz konusu de ildir.
NNP
Çal t rma ve sürü
Römorkla sürü
Römorkla sürü – otomatik vites
• Yoku ta park ederken, vites kolunu P
konumunda getirmeden önce el frenini
çekiniz. Yoku ta çal t r rken, önce vitesi
sürü konumuna getiriniz ve sonra el frenin
bo alt n z.
• Dik yoku larda veya yava sürerken dü ük
bir vites seçiniz. Böylece otomatik vitese
sahipseniz vitesin yükseltilmesini
engellemi olursunuz. Zanz man ya da
daha so uk olacakt r.
• Geartronic anz man n z varsa, motorun
"kald rabilece inden" daha yüksek bir düz
vites kullanmay n z. Yüksek viteslerde
kullanmak her zaman ekonomik de ildir.
D KKAT! Baz modellerde römork
çekebilmek için otomatik anz man n ya
so utucusuna ihtiyac vard r. Arac n za
sonradan çeki kolu tak lm sa, gerekli bilgileri
almak için en yak n Volvo bayiine ba vurunuz.
NNQ
Seviye ayar
Arac n z otomatik seviye ayar mekanizmas yla
donat lm sa, yük ne olursa olsun arka süspansiyon her zaman do ru sürü yüksekli ini
korur. Otomobil hareketsiz dururken, arka
süspansiyon gömülür. Bu tamamen normaldir.
Bir yükle kalkarken, belli mesafe sonra seviye
yükseltilir.
Çal t rma ve sürü
Çekme donan m
Çekme kollar
Çekme topuzunun düzenli olarak temizlenmesi
ve greslenmesi gerekir. Titre im sönümleme
özelli ine sahip bir çekme topuzu ba lant s
kullan l rsa, çekme topuzunu greslemeye gerek
yoktur.
Araç, sökülebilir bir çekme çubu uyla
donat lm sa, çekme topuzu montaj
talimatlar na titizlikle uyulmal d r. Bkz.
sayfa 117.
D KKAT! Kulland ktan sonra çekme topuzu
k sm n daima ç kar n z. Bagajda muhafaza
ediniz.
UYARI!
Römorkun güvenlik kablosunu do ru yere
ba lad n zdan emin olunuz.
UYARI!
Römork kablosu
E er arac n çekme çubu unda 13 pimli elektrik
soketi varsa ve römorkta 7 pimli elektrik soketi
varsa, bir adaptör gereklidir. Volvo taraf ndan
onaylanm adaptör kablosu kullan n z.
Kablonun sarkarak yere de memesine dikkat
ediniz.
Otomobilde, bir Volvo sökülebilir çekme
çubu u tak l ise:
Çekme topuzu k sm montaj talimatlar na
dikkatle uyunuz.
Çekme topuzu k sm , hareket etmeden önce
anahtarla kilitlenmelidir.
Gösterge cam n n ye il renk oldu unu
kontrol ediniz.
NNR
Çal t rma ve sürü
Çekme donan m
A
Teknik özellikler
Uzakl k A
Sabit çekme kolu: 1057 mm
Sökülebilir çekme kolu: 1068 mm
Maksimum çekme topuzu yükü: 75 kg
NNS
B
Uzakl k B
Sabit çekme kolu: 73 mm
Sökülebilir çekme kolu: 84 mm
Çal t rma ve sürü
Sökülebilir çekme çubu u
Çekme topuzunun tak lmas
1. Koruyucu tapay sökünüz.
2. Anahtar saat yönünde döndürerek
mekanizman n aç k konumda oldu unu
kontrol ediniz.
3. Gösterge cam n n (3) k rm z renk
oldu unu kontrol ediniz. Gösterge cam
k rm z de ilse, kilitleme dü mesini içe
bast r n z (1) ve kilitlenme sesi i itinceye
kadar saat dönü yönü tersine (2) çeviriniz.
4. "T k" diye bir kilitlenme sesi i itinceye
kadar çekme topuzu k sm n yerle tiriniz.
5. Anahtar saat dönü yönünün tersine kilitli
konuma çeviriniz. Anahtar kilitten ç kar n z.
6. Gösterge cam n n ye il renk oldu unu
kontrol ediniz.
NNT
Çal t rma ve sürü
Sökülebilir çekme çubu u
7.
8.
Çekme topuzunun sökülmesi
D KKAT! Yukar , a a ve geri as lmak
suretiyle çekme çubu u k sm n n sa lam olup
olmad n kontrol ediniz. Çekme çubu u
k sm do ru tak lmam sa, ç kart lmal ve
önceki ad mlara uygun bir ekilde geri
tak lmal d r.
D KKAT! Römorkun emniyet halat , çekme
çubu undaki ba lant eleman na ba lanmal d r.
1. Anahtar sokunuz ve kilidin aç k oldu u
konuma do ru saat yönünde döndürünüz.
2. Kilitleme dü mesini içe itiniz ve kilitlenme
sesi i itilene kadar saatin tersi yönünde
döndürünüz.
3. Kilitleme dü mesini dayan ncaya kadar
döndürünüz. Çekme topuzunu geriye ve yukar
do ru çekerken yerinde tutunuz.
4. Koruyucu tapay yerle tiriniz.
NNU
Çal t rma ve sürü
Tavandaki yük
Genel
Yük kapasitesi, yolcular n birle ik a rl n n
yan nda, çekme çubu u, çekme topuzundaki
yük (römork ba lanm olarak 75 kg), yük
ta y c lar ve tavan kutusu gibi araca monte
edilmi ekstra aksesuarlar taraf ndan etkilenir.
Arac n yük ta ma kapasitesi, yolcular n say s
ve a rl klar yla dü er.
• Tavanda yük ta d n z zaman arac n z n
a rl k merkezinin ve sürü özelliklerinin
de i ece ini unutmay n z.
UYARI!
Arac n sürü özellikleri, ne kadar yüklü
oldu una ve yükün nas l da ld na ba l
olarak de i ir.
Yük ta y c lar n (portbagaj)
kullan lmas (aksesuar)
Arac n za zarar vermemek ve sürü an nda
maksimum güvenli i sa lamak amac yla
Volvo’nun özellikle arac n z için tasarlad
yük ta y c lar n kullanman z tavsiye ederiz.
• Yük ta y c lar n ve yükün sa lam tak l
olup olmad klar n periyodik olarak kontrol
ediniz. Yükü tespit kay lar yla güvenli bir
ekilde ba lay n z.
• Yükü, yük ta y c lar üzerinde dengeli
olarak da t n z. Yükü dengesiz ekilde
yerle tirmeyiniz. En a r e yalar en alta
koyun.
• Arac n rüzgar direncinin ve yak t tüketiminin yükün boyutuyla do ru orant l
artaca n unutmay n z.
• Yumu ak sürün! Gereksiz ani h zlanma, ani
frenlerden ve virajlara sert girmekten
kaç n n z.
• Kullanmad n z zamanlar yük ta y c n z
ç kar n z. Böylece rüzgar direncini ve yak t
tüketimini azaltm olursunuz.
UYARI!
Portbagaj veya tavan kutusu dahil olmak
üzere, tavana 100 kg’dan daha fazla yük
yüklemeyiniz.
Arac n a rl k merkezi ve sürü özellikleri,
tavandaki yüklerle de i mektedir.
NNV
Çal t rma ve sürü
Tavandaki yük
– Yük ta y c y yerine vidalay n z.
– Çengelin tavan montaj kolonuna uygun
ekilde sabitlendi inden emin olun.
– Ta y c sa lam ekilde duruncaya kadar
dü meleri teker teker s k t r n z.
– Kapa yerine tak n z.
– Tavan montaj kolonunun düzgün ekilde
sabitlendi inden emin olun.
– Dü melerin iyi s k t r lm olup
olmad klar n düzenli aral klarda kontrol
ediniz.
Yük ta y c lar n tak lmas
– Yük ta y c n n do ru yönde yerle tirilmesini sa lay n z (muhafazan n alt ndaki
i arete bak n z).
– Sabitleme pimlerini k lavuz deliklerinin
içine sokunuz (1).
– Montaj kolonunu tavan n di er taraf na
do ru dikkatlice indiriniz.
– Dü meyi bir parça yukar dan vidalay n z.
– Dü meyi tavan montaj kolonuna do ru
bast r n z ve tavan montaj kolonundaki
çengeli tavan ray n n alt ndan tutturunuz.
– Yük ta y c y yerine vidalay n z.
– Di er montaj kolonlar n n sabitleme
pimlerini k lavuz deliklerinin içine sokunuz.
NOM
Çal t rma ve sürü
Far düzeninin ayarlamas
i aretlenen maskenin kö esine olan mesafeyi
gösterir.
Bir sonraki sayfada bulunan kal plar
kopyalad ktan sonra, referans ölçüleri hüzme
biçimini yeterince örtecek ekilde ölçüleri
kontrol ediniz.
A. Soldan giden trafi e göre far hüzme biçimi
B. Sa dan giden trafi e göre far hüzme biçimi
Huzme biçimini, sa dan veya soldan
giden trafi e göre ayarlay n z.
Kar dan gelen sürücülerin gözünü almamak
üzere, farlar maskelemek suretiyle far hüzme
biçimi de i tirilebilir. Hüzme biçiminin kalitesi
yeterince iyi olmayabilir.
Far maskeleme
Kal plar kopyalay n z ve biçimi kendinden
yap an effaf bant veya benzeri su geçirmez
malzemeye aktar n z.
Maske, far camlar ndaki nokta (5) referans
noktas olarak kullan larak yerle tirilir.
Referans ölçüsü (X), noktadan (5) bir okla
NON
Çal t rma ve sürü
Far huzmesi biçiminin ayarlanmas
Halojen far maskelerinin yeri, 1 ve 2 = Soldan direksiyonlu model, 3 ve 4 = Sa dan direksiyonlu model
Halojen farlar, Soldan direksiyonlu
model
Halojen farlar, Sa dan direksiyonlu
model
1 ve 2 kal plar n kopyalay n z. Do ru
olduklar ndan emin olmak için ölçüleri kontrol
ediniz. Kal b , kendinden yap kan, su
geçirmek bir malzemeye aktar n z ve kesiniz.
3 ve 4 kal plar n kopyalay n z. Do ru
olduklar ndan emin olmak için ölçüleri kontrol
ediniz. Kal b , kendinden yap kan, su geçirmez
bir malzemeye aktar n z ve kesiniz.
Referans ölçümler:
Kal p 1. (3) = 70 mm, (4) = 40 mm
Referans ölçümler:
Kal p 3. (1) = 55 mm, (2) = 41 mm
Far cam ndaki noktaya mesafe:
5 = 13 mm.
Far cam ndaki noktaya mesafe:
(5) = 17 mm.
Kal p 2. (6) = 55 mm, (7) = 40 mm
Far cam ndaki noktaya mesafe:
(8) = 18 mm.
Kal p 4. (6) = 70 mm, (7) = 39 mm
NOO
Far cam ndaki noktaya mesafe:
(8) = 14 mm.
Çal t rma ve sürü
Halojen farlar için maskeleme kal plar , soldan direksiyonlu model
Halojen farlar için maskeleme kal plar , sa dan direksiyonlu model
NOP
Çal t rma ve sürü
Far hüzmesi biçiminin ayarlanmas
Bi-Xenon far maskelerinin yeri, 1 ve 2 = Soldan direksiyonlu model, 3 ve 4 = Sa dan direksiyonlu model
Far maskeleme
Kal plar kopyalay n z ve biçimi kendinden
yap an effaf bant veya benzeri su geçirmez
malzemeye aktar n z.
Maske, far camlar ndaki nokta (5) referans
noktas olarak kullan larak yerle tirilir.
Referans ölçüsü (X), noktadan (5) maskenin
kö esine olan mesafeyi gösterir.
Bir sonraki sayfada bulunan kal plar
kopyalad ktan sonra, referans ölçülerin hüzme
biçimini yeterince örttü ünden emin olmak için
ölçüleri kontrol ediniz.
NOQ
Bi-Xenon farlar, soldan
direksiyonlu model
Bi-Xenon farlar, sa dan
direksiyonlu model
1 ve 2 kal plar n kopyalay n z. Do ru
olduklar ndan emin olmak için ölçüleri kontrol
ediniz. Kal b , kendinden yap kan, su
geçirmek bir malzemeye aktar n z ve kesiniz.
3 ve 4 kal plar n kopyalay n z. Do ru
olduklar ndan emin olmak için ölçüleri kontrol
ediniz. Kal b , kendinden yap kan, su geçirmez
bir malzemeye aktar n z ve kesiniz.
Referans ölçümler:
Kal p 1. (3) = 56 mm, (4) = 43 mm
Far cam ndaki noktaya mesafe:
5 = 29 mm.
Kal p 2. (6) = 56 mm, (7) = 42 mm
Far cam ndaki noktaya mesafe:
(8) = 6 mm.
Referans ölçümler:
Kal p 3. (1) = 56 mm, (2) = 42 mm
Far cam ndaki noktaya mesafe:
(5) = 29 mm.
Kal p 4. (6) = 56 mm, (7) = 41 mm
Far cam ndaki noktaya mesafe:
(8) = 0 mm.
Çal t rma ve sürü
Bi-Xenon farlar için maskeleme kal plar , soldan direksiyonlu model
Bi-Xenon farlar için maskeleme kal plar , sa dan direksiyonlu model
NOR
Çal t rma ve sürü
BLIS (Kör Nokta Bilgi Sistemi)
UYARI!
• BLIS bir uyar ya da güvenlik sistemi
DEPOL, bir bilgi sistemidir.
• Sistem, mevcut dikiz aynalar na destek
olmaktad r, bunlar n yerini almaz.
Kesinlikle sürücünün kontrolü veya
sorumlulu unun yerini alamaz.
• Güvenli bir ekilde erit de i tirme
sorumlulu u kesinlikle sürücüye aittir.
1 – BLIS kameras , 2 – Gösterge lambas ,
3 – BLIS sembolü
BLIS
BLIS, ayn yönde hareket eden ve "kör
noktada" kalan ba ka bir araç olup olmad n
gösteren bir bilgi sistemidir. Sistem, dijital
kamera teknolojisine dayanmaktad r.
Kameralar (1), kap aynalar n n alt na
tak lm t r.
Bir kamera, kör nokta bölgesinde bir araç
oldu unu alg lad nda (arac n yan taraf ndan
yakla k 3 m’ye kadar ve dikiz aynas ndan
geriye do ru yakla k 9,5 m’ye kadar, sa
sütundaki resme bak n) kap panelinde (2) bir
gösterge lambas yanar. Lamba, sabit bir
ekilde parlayarak sürücünün dikkatini kör
noktadaki araca çeker.
NOS
D KKAT! Sistem arac n hangi taraf nda bir
araç saptarsa o taraftaki lamba yanar. Araç her
iki taraf ndan da sollan yorsa her iki taraftaki
lamba da yanar.
BLIS çal rken
Sistem, araç 10 km/s ile 250 km/s aras ndaki
h zlarda kullan l rken çal r.
Siz ba ka bir arac sollarken:
• Sistem, ba ka bir arac , bu araçtan en fazla
20 km/saat daha h zl bir h zda
sollad n zda tepki verir.
• Sistem, di er araçtan 20 km/s’ten daha
h zl bir h zda sürdü ünüzde tepki vermez.
B
A
BLIS’in kapsad "kör noktalar"
Mesafe A = yakla k 9,5 m
Mesafe B = yakla k 3 m
Ba ka bir araç taraf ndan solland n zda:
• Sistem, sizden en fazla 70 km/s daha h zl
hareket eden bir araç taraf ndan
solland n zda tepki verir.
• Sistem, sizden 70 km/s’ten daha h zl
hareket eden bir araç taraf ndan
solland n zda tepki vermez.
Çal t rma ve sürü
UYARI!
• BLIS keskin virajlarda çal maz.
• Sistem, kamera camlar kapand nda
çal maz. Bu durumda BLIS gösterge
lambalar yan p söner ve ekranda bir mesaj
görüntülenir (sayfa 128’deki tabloya
bak n).
• Araç geri giderken BLIS çal maz.
Sistem gündüz ve gece çal r.
• Gündüz: Sistem gündüz vakti çevredeki
araçlar n ekline tepki verir. Sistem, otomobiller, kamyonlar, motorbisikletler vb.
motorlu araçlara tepki verecek ekilde
tasarlanm t r.
UYARI!
• Sistem, bisiklet ve mopedlere tepki
vermez.
• BLIS, dura an haldeki araçlara tepki
vermez.
Gece: Sistem gece vakti, çevredeki araçlar n
farlar na tepki verir. Kör noktadaki bir arac n
sistem taraf ndan alg lanabilmesi için en
az ndan gündüz farlar n n aç k olmas
gereklidir. Bu örne in, sistemin, far/gündüz far
olmayan ve bir arac n veya kamyonun
arkas ndan çekilen bir römorka tepki
vermeyece i anlam na gelir.
BLIS’in kapat lmas ve yeniden devreye
sokulmas
BLIS, kontak aç ld nda daima devrededir.
• Sistem, merkezi konsoldaki dü me
panelinde bulunan BLIS dü mesine basarak
kapat labilir (yukar da resme bak n). Sistem
kapat ld nda dü medeki LED söner ve ön
paneldeki ekranda bir mesaj görüntülenir.
• BLIS, dü meye tekrar bas larak devreye
sokulabilir. Bu durumda dü medeki LED
yanar ve ekranda yeni bir mesaj görüntülenir. Mesaj silmek için, bkz. sayfa 36.
NOT
Çal t rma ve sürü
BLIS (Kör Nokta Bilgi Sistemi)
Sistem durumu
Gösterge ekran ndaki metin
Blis çal m yor
KÖR NOKTA SOST. SERVOS GEREK
Sa daki kamera kapal
KÖR NOKTA SOST. SAP KAM.
KAPALI
Soldaki kamera kapal
KÖR NOKTA SOST. SOL KAM.
KAPALI
Her iki kamera da kapal
KÖR NOKTA SOST. KAMERALAR
KAPALI
BLIS sistemi kapal
KÖR NOKTA BOLG. SOSTEM
KAPALI
BLIS sistemi aç k
KÖR NOKTA BOLG. SOSTEM AÇIK
UYARI!
BLIS kameralar , insan gözüyle ayn k s tl l klara sahiptir, yani
yo un kar ya
veya yo un siste daha kötü "görür".
D KKAT! Yukar daki mesajlar, sadece kontak
anahtar II konumunda ve BLIS devrede iken
(yani, sürücü sistemi kapatmam sa) gösterilmektedir.
NOU
Tekerlekler ve lastikler
Genel
Lastik bas nc
Tekerleklerin de i tirilmesi
Üçgen reflektör ve yedek tekerlek (stepne)
Tekerleklerin sökülmesi
Acil durum lastik tamiri
130
132
133
134
136
138
NOV
Tekerlekler ve lastikler
Genel
Sürü özellikleri ve lastikler
Lastikler, arac n sürü özelliklerini büyük
ölçüde etkiler. Lastik tipi, boyutlar, lastik
bas nc ve h z de eri arac n performans
bak m ndan çok önemlidir.
Lastikleri de i tirirken, dört tekerle e de ayn
tip ve boyutlarda ve ayr ca tercihen ayn marka
lastikler takmaya dikkat ediniz. Lastik bas nç
etiketinde belirtilen, tavsiye edilen lastik
bas nçlar na uyunuz. Bkz. sayfa 132.
Boyutlar n gösterili i
Tüm otomobil lastiklerinde boyutlar belirtilir.
Örne in: 205/55R16 91 W.
205
55
R
16
91
W
Kesit geni li i (mm)
Kesit yüksekli i ile geni li i
aras ndaki oran (%)
Radyal kat
Tekerlek jant çap inç (") olarak
Lastik yükü indeksi (bu durumda
615 kg)
H z de eri (bu durumda 270 km/saat)
H z de erleri
Araç bir bütün olarak onaylanm t r, yani
boyutlar ve h z de erleri arac n ruhsat
belgesinde belirtilenlerden farkl olmamal d r.
Bu ko ullara tek istisna (hem metal çivili olan
hem de olmayan) k lastikleridir. Böyle bir
lastik seçilirse, araç, lasti in h z de erinden
NPM
daha h zl kullan lmamal d r (örne in, Q s n f
lastik azami 160 km/saat h zda kullan labilir).
Trafik yönetmeliklerinin, lastiklerin h z s n f n
de il, otomobilin ne kadar h zla sürülebilece ini belirlediklerini unutmay n z.
Tabloda belirtilen h z n izin verilen azami h z
oldu una dikkat ediniz.
Q
T
H
V
W
160 km/s (sadece k lastiklerinde
kullan l r)
190 km/s
210 km/s
240 km/s
270 km/s
Yeni lastikler
Lastikler çabuk bozulabilen
ürünlerdir. Birkaç y l sonra,
sertle meye ba larlar ve ayn
zamanda sürtünme kapasitesi/
özellikleri giderek bozulur.
Bu nedenle, onlar
de i tirdi inizde mümkün oldu unca yeni
lastikler temin etmeyi amaçlay n z. Bu husus
özellikle k lastikleri için önemlidir. Üretim
haftas ve y l dört hane ile belirtilir, örne in
1502. Resimde gösterilen lastik, 2002 y l n n
15. haftas nda üretilmi tir.
Lasti in ya
Lastiklerin on seneye kadar teorik hizmet ömrü
olsa bile, alt seneden daha eski lastiklerin
kullan lmamas tavsiye edilir.
Di a nma göstergeli lastikler
Di a nma göstergeleri, di i
geni li ine kesen dar di siz
eritlerdir. Lasti in yan nda
TWI (Di A nma Göstergesi)
harfleri vard r. Sadece
1,6 mm di derinli i kal rsa,
bu erit aç kça görülebilir. Lastikleri mümkün
olan en k sa zamanda de i tiriniz. Az miktarda
di derinli i bulunan lastiklerin, ya mur ve
karda çok kötü yol tutu u sa lad n
unutmay n z.
K lastikleri
Volvo, belirli boyutlara sahip k lastikleri
kullan lmas n tavsiye etmektedir. Bunlar,
lastik bas nç etiketinde belirtilmi tir. Yeri için,
bkz. sayfa 132. Lastik boyutlar , motorun
modeline ba l d r. Arac k lastikleri ile
kullan rken, bunlar dört tekerle in her birine
tak lmal d r.
D KKAT! En uygun jant ve lastik tipleri için
bir Volvo servisine dan n z.
Çivili lastikler
Çivili k lastikleri 500-1000 km boyunca
yumu ak ve hafif sürü le "al t r lmal " ve
Tekerlekler ve lastikler
böylece çivilerin lasti e do ru ekilde
oturmalar sa lanmal d r. Bu, lasti in ve
özellikle çivilerin daha uzun bir ömre sahip
olmalar n sa lar.
D KKAT! Çivili lastiklerin kullan m na ili kin
yasal düzenlemeler ülkeden ülkeye de i iklik
gösterir.
Di derinli i
Buzlu, karl yollar ve dü ük s cakl klar lastiklerden yaz n sürü yapmaktan çok daha
fazlas n ister. Bu nedenle, dört milimetreden
daha az di derinli i olan k lastikleri ile arac n
kullan lmas önerilmemektedir.
Kilitli bijon somunlar
Kilitli bijon somunlar hem alüminyum hem de
çelik jantlarda kullan labilir. Kilitli bijon
somunlar na sahip çelik jantlar, jant
kapaklar yla birlikte kullan l rsa kilitli bijon
somunlar hava supab ndan en uzak noktaya
tak lmal d r. Aksi takdirde jant kapa janta
tak lamaz.
Kar zincirleri
Kar zincirleri yaln zca ön tekerleklerde
kullan labilir. Bu durum, dört tekerden çeki li
araçlar için de geçerlidir.
Kar zincirleri ile asla 50 km/saat’ten h zl
gitmeyiniz. Hem kar zincirlerini hem de
lastikleri a nd raca ndan, ç plak zeminde
kullanmaktan kaç n n z. Disk frenler ile tekerlekler aras ndaki bo lu un çok küçük olmas
nedeniyle, hiçbir zaman çabuk tak lan kar
zincirleri kullanmay n z.
Önemli!
Araç modeli, lasti i ve jant boyutlar için
tasarlanm Volvo orijinal kar zincirleri
veya e de eri zincirler kullan n z. Yetkili
Volvo servisine ba vurunuz.
NPN
Tekerlekler ve lastikler
Lastik bas nc
Lastik bas nc n n kontrol edilmesi
Lastik bas nc n düzenli olarak kontrol ediniz.
Do ru lastik bas nc , lastik bas nç tablosunda
gösterilmi tir. Belirtilen lastik bas nçlar so uk
lastiklere aittir. (So uk lastik, lastiklerin d
hava s cakl ile ayn s cakl kta oldu u
anlam na gelir).
Önerilen lastik bas nc
Yak t deposu kapa n n içindeki lastik bas nc
etiketi, farkl yük ve h z ko ullar nda olmas
gereken lastik bas nc n gösterir.
NPO
Yanl lastik bas nc ile kullanma, arac n sürü
özelliklerini olumsuz olarak etkiler ve lastik
a nmas n artt rabilir. Birkaç kilometre
sürdükten sonra, lastikler s n r ve bas nç artar.
Bu nedenle bas nç, lastikler s cakken kontrol
edilmi se, lasti in havas n indirmeyiniz.
Bununla birlikte, bas nç çok dü ükse lasti e
hava bas n z.
Tekerlekler ve lastikler
Tekerleklerin de i tirilmesi
Tekerlekler, yatay veya as l olarak
saklanmal d r, kesinlikle dik olarak saklanmamal d r.
Di derinli inden emin de ilseniz, yetkili bir
Volvo servisi ile temas kurunuz.
Ok, lasti in dönü yönünü göstermektedir.
Yaz ve k tekerlekleri
Yaz ve k tekerlekleri de i tirildi inde, arac n
hangi taraf na tak ld klar i aretlenmelidir,
örne in L sol için ve R sa için. Sadece bir
yönde dönmek üzere tasarlanm di desenli
lastiklerde, bir ok ile dönü yönü
i aretlenmi tir. Lastik ömrü boyunca ayn
yönde dönmelidir. Lastikler ancak ön ve arka
aras nda de i tirilmelidir, asla sa dan sola veya
tersi ekilde de i tirilmemelidir. Lastikler
yanl tak l rsa, arac n frenleme özellikleri ve
ya muru, kar ve çamuru yolun kenar na atma
kuvveti olumsuz yönde etkilenir. En fazla di
derinli ine sahip olan lastikler daima arkaya
tak lmal d r (patinaj yapma riskin azaltmak
için).
NPP
Tekerlekler ve lastikler
Üçgen reflektör ve yedek tekerlek (stepne)
4
Kulland ktan sonra:
Her eyi ç kard
n z s rayla toplay n z.
Üçgen reflektörün ve k l f n n düzgün ekilde
bagaj kapa na sabitlendi inden emin olun.
3
2
1
Üçgen reflektör (baz ülkelerde)
Üçgen reflektörünü kullan rken bulundu unuz
ülkedeki yasal s n rlamalara uyun.
Üçgen reflektörü a a da belirtildi i gibi
kullan n:
– Her iki ba lama vidas n dikey konuma
getiriniz.
– Üçgen reflektörün k l f n dikkatlice
ç kar n z.
– Üçgen reflektörü k l f ndan (A) ç kar n z.
– Uyar üçgeninin dört destek aya n d ar
katlay n z.
– Her iki k rm z üçgen kenar n aç n z. Trafik
ko ullar n dikkate alarak üçgen reflektörü
uygun bir yere yerle tiriniz.
NPQ
Yedek tekerlek (stepne), aletler ve
kriko
1. Yedek tekerlek (stepne).
2. Montaj rakoru.
3. Çekme halkal alet çantas .
4. Kriko.
Bagaj dö emenizin alt nda yedek tekerlek,
kriko ve alet çantas bulunmaktad r. Yedek
tekerle i ç karmak için a a dakileri yap n:
– Ön ve arka bagaj taban paspaslar n
kald r n.
– Krikoyu ve alet çantas n ç kar n z.
Yedek tekerle i yerinden sökünüz ve kald r n z.
Tekerlekler ve lastikler
Araçta bir al veri torbas tutucusu varsa:
– Paspas n arka kö esindeki iki klipsi
90 derece döndürünüz.
– Paspas n önünü bagaj kapa aç kl na
do ru geriye çekiniz.
– Paspas yava ça kald r n ve d ar ya çekmek
için 90° döndürünüz.
– Paspas bagajdan ç kar n z.
– Yedek lasti i yerinden sökünüz ve
kald r n z.
Her eyi ç kard n z s rayla geri yerine koyup
sabitleyiniz. Yedek lasti in emniyetli ekilde
yerine oturdu undan ve krikoyla alet çantas n n
do ru yerle tirildi inden emin olun.
D KKAT! Yaln zca arac n kendi orijinal
yedek tekerle ini kullan n! Farkl boyutlara
sahip lastikler arac n za zarar verebilir. Her
seferinde yaln zca bir yedek tekerlek
kullan labilir.
"Geçici" yedek tekerlek (stepne)
"Geçici" yedek tekerlek, normal tekerlek tamir
edilinceye ya da de i tirilinceye kadar yaln zca
çok k sa bir süre için kullan lmal d r.
Yasalara göre yedek tekerlek/lastik, yaln zca
lastik bir hasar gördü ünde geçici olarak
kullan lmal d r. Bu nedenle, bu tip bir tekerlek/
lastik en k sa zamanda bir normal tekerlekle/
lastikle de i tirilmelidir.
Normal lastiklerle/tekerleklerle birlikte
kullan lan yedek tekerle in farkl sürü
özellikleri yaratabilece ini unutmay n z.
"Geçici" yedek tekerle i kullanarak
yapabilece iniz maksimum h z 80 km/saat’tir.
NPR
Tekerlekler ve lastikler
Tekerleklerin sökülmesi
Tekerleklerin sökülmesi
Trafi in yo un oldu u bir yerde tekerle i
de i tirmek zorunda kal rsan z üçgen reflektörü
kullanmay unutmay n z. Yedek tekerlek
bagajdaki plastik kanal n alt ndad r.
– El frenini çekiniz ve arac n z , düz vitese
sahipse 1. vitese, otomatik vitese sahipse P
konumuna getiriniz. Yerde kalan tekerleklerin önüne ve arkas na takozlar
yerle tiriniz; a r a aç takozlar veya büyük
ta lar kullan n z.
NPS
– Çelik jantl araçlarda ç kar labilen tekerlek
kapaklar vard r. Tekerlek kapa n bir
tornavida ya da benzeri bir aletle kald r n z.
Alet yoksa, tekerlek kapa elle de
ç kar labilir. Koruyucu eldiven kullan n z.
Tekerlek kapa n tekrar yerine takarken,
kapa n konumunun hava supab na göre
ayarlanmas na dikkat ediniz.
– Tekerlek somunlar n , somun anahtar yla
1/2-1 tur gev etiniz. Somunlar saatin tersi
yönünde çevrilerek gev etilir.
– Otomobilin her iki taraf nda iki er kriko
yerle tirme noktas bulunmaktad r.
Krikoyu ekilde görüldü ü gibi kriko
yerle tirme noktas ndaki pime yaslay n z ve
düz olarak yere bast r lacak ekilde kriko
aya n a a indiriniz. Krikonun ekilde
görüldü ü gibi güvenli olarak oturdu unu
ve aya n n tespit noktas n n alt na dik
olarak yerle tirildi ini kontrol ediniz.
– Tekerlek yerden kurtuluncaya kadar arac
kald r n z. Tekerlek somunlar n sökünüz ve
tekerle i ç kar n z.
Tekerlekler ve lastikler
Dört tekerden çeki li araçlar için kriko.
Tekerle in tak lmas
– Tekerlek ve göbek üzerindeki temas
noktalar n temizleyiniz.
– Tekerle i yerle tiriniz. Tekerlek
somunlar n vidalay n z.
– Otomobili tekerlekler dönemeyecek ekilde
indiriniz.
– Bijon somunlar n çaprazlamas na s k n z.
Bijon somunlar n n gerekti i gibi s k lmas
önemlidir. 140 Nm torkla s k n z. Tork
de erini bir tork anahtar ile kontrol ediniz.
– Jant kapa n (çelik jant) yerle tiriniz.
UYARI!
Kriko ile kald r lm ken asla otomobilin
alt na girmeyiniz.
Kriko ile kald r lm ken, otomobilde yolcu
bulunmamal d r.
Yolcular ile yol aras nda otomobilin (ve
tercihen bir bariyerin) olmas na dikkat
ediniz.
NPT
Tekerlekler ve lastikler
Acil durum lastik tamiri
Genel
Stepnesi bulunmayan otomobillerde, bunun
yerine acil durum lastik tamir seti verilmi tir.
Bu tamir seti, hem patlak lasti i yap t rmak
hem de lastik bas nc n kontrol etmek ve
ayarlamak için kullan labilir. Tamir seti,
elektrikli bir hava kompresöründen ve
yap t r c l bütünle ik bir kutudan olu ur.
Acil durum lastik tamir seti
Acil durum lastik tamir seti4, otomobilin en
fazla bir 200 km daha (azami) veya en yak n
lastik servisine gitmesini sa layacak ekilde,
sadece geçici acil lastik onar m için
tasarlanm t r. Yap t r c , lastik s rt nda delik
bulunan lastikleri etkin ekilde yap t rma
özelli ine sahiptir.
Yap t r c n n bulundu u teneke kutu, son
kullanma tarihi geçmeden önce veya lastik
tamir seti kullan ld ktan sonra de i tirilmelidir.
Teneke kutunun de i tirilmesi için, bkz. lastik
tamir setinin de i tirilmesi, sayfa 142.
D KKAT! Acil durum lastik tamir seti, sadece
temas lastik s rt nda deli i olan lastikleri tamir
amaçl tasarlanm t r.
Acil durum lastik tamir seti, lastik yana ndan
patlayan lastikleri yap t rmada s n rl özelli e
sahiptir. Lastikte büyük yar klar, çatlaklar,
4.
NPU
Belli baz varyantlar ve pazarlar.
düzensizlikler veya benzeri hasarlar varsa, acil
durum lastik onar m seti ile tamir etmeyiniz.
Acil durum lastik onar m seti, kompresör ve
aletlerle birlikte bagajda, zeminin alt nda
bulunmaktad r.
Kompresörü ba lamak için 12 V’luk soketler,
öndeki merkezi konsolun yan nda ve arka
koltu un yan nda ve bagajda bulunmaktad r.
Patlak lasti e en yak n elektrik soketini seçiniz.
UYARI!
Direkt olarak cilde temas ederse,
yap t r c tahri e neden olabilir. Cilde
temas etmesi halinde, yap t r c y sabun
ve suyla y kayarak temizleyiniz.
Acil durum lastik tamir setinin
ç kar lmas
– Ön ve arka bagaj taban paspaslar n
kald r n.
– Acil durum lastik tamir setini kald rarak
ç kar n z.
Tekerlekler ve lastikler
Lastiklerin i irilmesi
Trafi in oldu u bir yerde bir tekerle in
i irilmesi gerekiyorsa, üçgen reflektörü
yerle tiriniz.
– Turuncu renkli anahtar n (2) 0 konumunda
oldu undan emin olunuz ve kabloyu (5) ve
hava hortumunu (4) yan bölmeden (3)
ç kar n z.
– Hava hortumunun supap ba lant s n ,
lasti in hava supab ndaki di in alt na
vidalay n z.
– Kabloyu (5), otomobilin 12 V’luk elektrik
soketlerinden birine ba lay n z.
– Motoru çal t r n z. Otomobil iyi
havaland r lm bir ortamda bulunmal d r.
– Anahtar (2) I konumuna getirerek
kompresörü çal t r n z.
– Lasti i, lastik bas nç etiketinde belirtilen
bas nca kadar pompalay n z.
– Kompresörü kapat n z; anahtar (2) 0
konumunda olmal d r. Hava hortumunu ve
kabloyu ay r n z. Supab n toz kapa n
tekrar tak n z.
– Kabloyu (5) ve hava hortumunu (4) yan
bölmeye (3) koyunuz.
– Lastik onar m setini yeniden bagaj zeminin
alt na yerle tiriniz.
Kompresör bir seferde on dakikadan daha fazla
çal t r lmamal d r. A r s nma tehlikesi
oldu unda kompresörü so umaya b rak n z.
UYARI!
Egzoz dumanlar n n solunmas hayati
tehlikeye neden olabilir. Motoru asla
kapal veya havaland rmas yetersiz olan
bir yerde çal r vaziyette b rakmay n z.
50 litreye kadar olan cisimlere, kompresörle
NPV
Tekerlekler ve lastikler
Acil durum lastik tamiri
Patlam lastiklerin tamir edilmesi
Trafi in oldu u bir yerde acil olarak lasti in
tamir edilmesi gerekiyorsa, üçgen reflektörü
yerle tiriniz.
– Acil durum lastik tamir setinden, izin
verilen en yüksek h z ile ilgili etiketi (1)
ç kar n z ve sürücü taraf ndan kolayca
görülebilece i direksiyon simidine
yap t r n z.
– Turuncu renkli anahtar n (2) 0 konumunda
oldu undan emin olunuz ve kabloyu (5) ve
hava hortumunu (4) yan bölmeden (3)
ç kar n z.
– Hava hortumunun supap ba lant s n ,
lasti in hava supab ndaki di in alt na
vidalay n z.
NQM
– Kabloyu (5), otomobilin 12 V’luk elektrik
soketine ba lay n z.
– Emniyet mandal n (6) ay r n z ve turuncu
renkli k sm (7), t k sesi i itilene kadar
90 derece dikey konuma döndürünüz.
– Motoru çal t r n z. Otomobil iyi
havaland r lm bir ortamda bulunmal d r.
UYARI!
Egzoz dumanlar n n solunmas hayati
tehlikeye neden olabilir. Motoru asla
kapal veya havaland rmas yetersiz olan
bir yerde çal r vaziyette b rakmay n z.
– Anahtar (2) I konumuna getirerek
kompresörü çal t r n z. Yap t r c içeri
pompalan rken maksimum 4 barl k geçici
bir bas nç art olacakt r. Bir dakika kadar
sonra, bas nç dü er ve manometre daha
do ru bir lastik bas nc gösterir.
– Lasti e, 1,8 bar ile 3,5 aras nda bir bas nca
pompalay n z. On dakika pompalad ktan
sonra bas nç 1,8 bar bas nca ula mam sa,
a r s nmas n önlemek için kompresör
durdurulmal d r.
Tekerlekler ve lastikler
UYARI!
Kompresör çal rken asla lasti in yan nda
durmay n z. Özellikle lastik yanaklar na
dikkat ediniz. Çatlaklar, düzensizlikler
veya ba ka hasarlar görünürse, derhal
kompresörü kapat n z. Bu ko ullar alt nda,
yolculu unuza devam edemezsiniz.
Yetkili bir lastik servisine ba vurunuz.
– Hava hortumunu (4) hava supab ndan
ç kar n z ve toz kapa n yerine tak n z.
Kabloyu (5) elektrik soketinden ç kar n z.
Turuncu renkli k sm (7) orijinal konumuna
geri katlay n z ve mandal (6) tespit ediniz.
Acil durum onar m setini otomobilde
emniyetli bir yere saklay n z.
– Yap t r c lasti e iyice yap acak ekilde,
derhal maksimum 80 km/saat h zla 3 km
kadar gidiniz.
UYARI!
Acil durum lastik tamir seti kullan ld ktan
sonra, 80 km/saat’ten daha h zl sürmeyiniz.
Geçici tamir edilmi lastikler en k sa
zamanda de i tirilmelidir (müsaade edilen
azami sürü mesafesi 200 km’dir).
D KKAT! Zi irme için sadece kompresör
kullan lacak oldu unda turuncu renkli k sm (7)
kald rmay n z.
D KKAT! Kullan mdan sonra yap t r c
bulunan teneke kutu ve hortum de i tirilmelidir.
– Hava hortumunu (4) lastikteki hava
supab na tak n z. Kabloyu (5) 12 V’luk güç
noktas na ba lay n z. Kompresördeki
bas nc okuyunuz. Lastik bas nc 1,3 bar’ n
alt nda ise lasti in s zd rmazl yeterince
iyi sa lanamam t r. Bu ko ullar alt nda
yola devam edilmemelidir. Bir lastik merkeziyle temas kurunuz.
– Lastik bas nc 1,3 bar’dan yüksekse, lastik,
lastik bas nç etiketinde belirtilen bas nç
de erine kadar pompalanmal d r. Yeri için,
bkz. sayfa 132. Lastik bas nc çok yüksek
ise, indirme supab (8) ile bas nc indiriniz.
– Kompresörü kapat n z; anahtar (2) 0
konumunda olmal d r. Hava hortumunu ve
kabloyu ay r n z. Supab n toz kapa n
tekrar tak n z.
– Kabloyu (5) ve hava hortumunu (4) yan
bölmeye (3) koyunuz.
– Lastik onar m setini yeniden bagaj zeminin
alt na yerle tiriniz.
Kompresör bir seferde on dakikadan daha fazla
çal t r lmamal d r. A r s nma tehlikesi
oldu unda kompresörü so umaya b rak n z.
– Lastik bas nc n tekrar kontrol ediniz:
NQN
Tekerlekler ve lastikler
Acil durum lastik tamiri
Yap t r c kutusunun de i tirilmesi
Yap t r c bulunan teneke kutu, son kullanma
tarihi geçmeden önce (1), (tarih etiketine
bak n z) veya lastik yap t r ld ktan sonra
de i tirilmelidir. Kullan mdan sonra, tutuculu
(8) kutu (6) ve hava hortumu (10) de i tirilmelidir.
Önemli!
Kutunun alt ndaki güvenlik önlemlerini
okuyunuz.
NQO
UYARI!
Kutu de i tirilirken, kompresörün
12 V’luk sokete ba l olmad ndan emin
olunuz.
Kutuyu en iyisi tarihi geçmeden önce
de i tiriniz
– Turuncu renkli kutudaki (3) iki adet viday
(2) çözünüz.
– H z etiketi (4) ile tarih etiketini (1) ç kar n z
ve güvenlik mandal n (5) aç n z. Kutuyu
(3) gev etiniz ve ç kar n z.
– Vidas n çözünüz ve teneke kutuyu (6)
ç kar n z.
Yeni kutu üzerindeki mührün (7) zarar
görmedi ini kontrol ediniz. Kutuyu yerine
vidalay n z.
– Mahfazay (3) yerine tak n z. Mahfazan n
do ru olarak tak ld n kontrol ediniz,
vidalarla (2) vidalay n z.
– H z etiketi (4) ile yeni tarih etiketini (1),
lastik tamir setine geri koyunuz.
Ç kar lan kutuyu çevre yönünden tehlikeli at k
olarak i leme tabi tutunuz.
Tekerlekler ve lastikler
Kulland ktan sonra kutunun ve hortumun
de i tirilmesi
– Turuncu renkli kutudaki (3) iki adet viday
(2) çözünüz.
– H z etiketi (4) ile tarih etiketini (1) ç kar n z
ve güvenlik mandal n (5) aç n z. Kutuyu
(3) gev etiniz ve ç kar n z.
– Kutuyu (6) ve tutucuyu (9) saat yönünde
döndürürken, dü meye (8) bas n z. Onlar
ç kar n z.
– Hava hortumunu (10) çekerek ç kar n z.
– Kalan yap t r c y bir bezle silerek temizleyiniz veya kurumu ise kaz y n z.
– Yeni bir hava hortumu (10) koyunuz; do ru
olarak yerle tirildi ini kontrol ediniz.
– Yeni kutu üzerindeki mührün (7) zarar
görmedi ini kontrol ediniz. Tutucuyu (9)
kutuya (6) vidalay n z ve "t k" diye bir kilitlenme sesi i itilinceye kadar saat dönü
yönü tersine çeviriniz.
– Mahfazay (3) yerine tak n z. Mahfazan n
do ru olarak tak ld n kontrol ediniz,
vidalarla (2) vidalay n z.
– H z etiketi (4) ile yeni tarih etiketini (1),
lastik tamir setine geri koyunuz.
Bo kutu ve hava hortumu, normal at k gibi
i leme tabi tutulabilir.
NQP
Tekerlekler ve lastikler
NQQ
Araç bak m
Temizleme
Boya rötu u
Paslanmaya kar koruma
146
148
150
NQR
Araç bak m
Temizleme
Arac s k s k y kay n z
Araç, özellikle yollardaki tuz ve nemin
kolayl kla paslanma ba latabilece i k
aylar nda mümkün oldu unca kirlenir
kirlenmez y kanmal d r.
Araç a a daki gibi y kanmal d r:
• Otomobili direkt güne
alt na park
etmeyiniz. Boyas s cak bir otomobilin
y kanmas , boya üzerinde kal c hasara
neden olabilir. Otomobili, at k su ay r c s
bulunan bir araç y kay c da y kay n z.
• Karoserin alt ndaki kiri hortumla tamamen
y kay n z.
• Gev emi pisli i ç karmak için tüm
otomobili y kay n z. Yüksek bas nçl
y kay c kullan rken, memenin gövdeye
30 cm’den fazla yakla mad ndan emin
olunuz. Suyu kilitlere do rudan püskürtmeyiniz.
• Deterjanl ya da deterjans z bol miktarda su
kullanarak bir süngerle arac y kay n z.
• Il k su (en fazla 35 °C) kullan n z, çok s cak
su kullanmay n z.
• Araç çok kirliyse öncelikle so uk ya
çözücü maddeyle arac y kayabilirsiniz,
ancak otomobili y kad n z yerde at k su
ay r c s bulundu undan emin olunuz.
So uk ya çözücü madde kulland n zda,
NQS
arac do rudan do ruya güne alt nda
b rakmamaya ve boyan n güne ten
s nmamas na ve motorun halen s cak
durumda olmamas na dikkat ediniz. Güne
ve s kal c hasara neden olabilir. Bu
konuda Volvo servisinize dan n z.
• Arac temiz ve yumu ak bir güderiyle
kurulay n z.
• Silecek kanatlar n l k sabunlu suyla temizleyiniz.
Uygun deterjan:
Araba ampuan .
A a dakileri akl n zdan ç karmay n z:
Ku pisliklerini mümkün olan en k sa zamanda
boyan n üzerinden temizleyiniz. Ku pisliklerinin içinde bulunan kimyasal maddeler çok
k sa zaman içinde boyay etkileyip, soldurabilirler. Rengi solan boyan n cilalama yoluyla
eski haline getirilmesi mümkün de ildir.
Önemli!
Keskin cisimler ve Velcro, kuma
dö emeye zarar verebilir.
UYARI!
Motoru s cakken y kamay n z. Yang n
tehlikesi! Motoru y kanmak üzere yetkili bir
Volvo servisine b rak n z.
Otomatik araç y kama
Arac n z y kaman n en basit ve çabuk yolu,
arac otomatik bir y kama tesisine götürmektir.
Bununla beraber otomatik araç y kama tesisindeki y kaman n, elle esasl bir ekilde
y kaman n yerine geçemeyece ini unutmay n z
– otomatik y kama tesisinin f rçalar arac n her
yerine etkili ekilde eri emeyebilirler. Olk aylar
içinde arac elle y kaman z öneririz.
UYARI!
Arac y kad ktan sonra: nemin ve
korozyonun fren balatalar n etkilememesi
ve frenlere zarar vermemesi için her zaman
frenleri kontrol ediniz! Fren disklerini ve
balatalar n s tmak ve neminin giderilmesini sa lamak için ya murlu ya da kar
çamuruyla kapl yollarda uzun mesafe
giderken fren pedal na arada s rada hafifçe
bas n z. Bu i lemi oldukça ya murlu veya
so uk hava ko ullar nda arac n z
çal t r rken de gerçekle tirmeniz gerekir.
Araç bak m
Dö emenin temizlenmesi
Kuma dö eme üzerindeki lekelerin
ç kar lmas
Kirlenmi kuma dö emeler için Volvo
sat c s nda bulabilece iniz özel temizleme
maddesini kullanman z tavsiye edilir. Di er
kimyasal maddeler dö emenin yang na
dayan kl l k özelli ini zedeleyebilir.
Önemli!
Keskin cisimler ve Velcro, kuma
dö emeye zarar verebilir.
Vinil ve plastik parçalardaki lekelerin
temizlenmesi
Oç donan mdaki vinil ve plastik k s mlar n
temizlenmesi için, Volvo bayiinde
bulabilece iniz özel temizleme maddesini
kullanman z tavsiye edilir. Lekeleri
kaz may n z veya ovalamay n z. Kuvvetli leke
ç kar c lar kullanmay n z.
Deri dö eme üzerindeki lekelerin
ç kar lmas
Kirlenmi deri dö emeler için Volvo sat c s nda
bulabilece iniz özel temizleme maddesini
kullanman z tavsiye edilir. Deri dö emeyi,
Volvo’nun deri bak m setini kullanarak y lda
bir veya iki kez i leme tabii tutunuz. Asla
kuvvetli çözeltiler kullanmay n z. Bu gibi
ürünler kuma , vinil ve deri dö emeye zarar
verebilir.
Emniyet kemerlerinin temizlenmesi
Su ve sentetik deterjan kullan n z. Özel bir
kuma temizleme maddesi, Volvo bayiinden
temin edilebilir. Çekmeden önce, emniyet
kemerinin kuru oldu undan emin olunuz.
Pastalama ve cilalama
Yüzey boyas parlakl n kaybetmeye
ba lad nda ve k aylar na yakla ld nda
ekstra bir koruma tabakas sa lamak isterseniz
araban z cilalay n z ve pastalay n z.
Genellikle bir y ldan önce arac cilalaman z
gerekmez. Ancak, bu süre içinde pastalama
yap labilir.
Arac cilalamadan ve/veya pastalamadan önce
y kay n ve iyice kurulay n z. Asfalt ve zift
lekelerini beyaz ispirtoyla temizleyiniz. Daha
inatç lekeler, boyal yüzey için tasarlanm
ince pasta kullan larak ç kar labilir. Cila
kullanarak cilalay n z ve sonra s v veya kat
pastayla pastalay n z. Ambalaj n üzerindeki
talimatlara titizlikle uyunuz. Pek çok üründe
cila ve pasta birlikte bulunur.
Kap aynalar n n ve ön kap
camlar n n su tutmaz kaplama
tabakas ile temizlenmesi (iste e
ba l )
Su tutmama özelliklerine zarar
verebilece inden, ayna/cam yüzeylerde hiçbir
zaman otomobil pastas , ya çözücüsü veya
benzeri ürünler kullanmay n z.
Temizlerken cam yüzeylere zarar vermemeye
dikkat ediniz.
Buzu temizlerken cam yüzeylerin zarar
görmesini önlemek için, daima plastik buz
kaz y c lar kullan n z.
Su tutmaz kaplama do al bir a nmaya tabidir.
D KKAT! Su tutmazl k özelliklerini korumak
için Volvo yetkili sat c lar ndan edinebilece iniz özel bir kaplama maddesiyle
i lenmesi tavsiye edilmektedir. Bu, ilk önce üç
y l sonunda ve ard ndan her y l kullan lmal d r.
45° C’den daha s cak yüzeylerde pastalama
veya cilalama i lemi yapmay n z.
NQT
Araç bak m
Boya rötu u
Boya
Boya, paslanmaya kar önemli bir faktördür ve
düzenli bir ekilde kontrol edilmelidir.
Boyadaki hasarlar n paslanmaya ba lamadan
derhal onar lmas gerekir. A a da sizin onarabilece iniz en genel boya hasar tipleri belirtilmi tir:
• Ufak ta çentikleri ve çizikler.
• Tekerlek çamurlu unun kenar ndaki ve kap
e iklerindeki hasar.
Rötu yaparken, araç temiz, kuru ve +15 °C’nin
üzerinde bir s cakl kta olmal d r.
Renk kodu
Do ru renk kulland n zdan emin olun. Renk
kod numaras , motor yuvas ndaki ürün
plakas n n üzerinde yaz l d r.
NQU
Boya art klar n bantla ç kar n z. Gerekirse
maskeleyiniz.
Küçük ta çentikleri ve çizikler
Malzemeler:
•
•
•
•
•
Bir kutu astar boya
Bir kutu boya ya da rötu kalemi
F rça
Maskeleme band
Ta çenti i metale nüfuz etmemi se ve
hasar görmemi bir boya tabakas varsa, bu
bölgeyi temizledikten sonra do rudan
boyayla rötu yapabilirsiniz.
Araç bak m
Ta çenti i metale nüfuz etmi se a a daki
i lemleri yap n:
– Hasarl yüzey üzerine bir maskeleme bant
yap t r n z. Boya art klar banda yap acak
ekilde çekim (resim 1).
– Astar boyay iyice kar t r n ve ince bir f rça
veya kibrit çöpü kullanarak boyay sürün
(resim 2).
– Astar boya kurudu unda, f rçayla birinci
kat sürün.
– Boyan n iyice kar m olmas na özen
gösterin ve birkaç ince kat sürün. Her boya
kat ndan sonra kurumas n bekleyiniz.
– Çizikler için de i lemler ayn d r ancak hasar
görmemi boyay korumak için çevresini bir
bantla maskeleyebilirsiniz (resim 3).
– Bir iki gün bekledikten sonra onar lan yeri
cilalayarak i lemi bitiriniz. Yumu ak bir
bezle mümkün oldu u kadar az pasta sürün.
NQV
Araç bak m
Paslanmaya kar koruma
Paslanmaya kar koruma – kontrol
ve bak m
Volvo’nuz fabrikada paslanmaya kar
tamamen korunmu tur. Karoserin parçalar ,
galvanizli sacdan yap lm t r. Karoserin alt
gibi hassas bölgeler d ar dan a nmaya kar
dirençli, pas engelleyici bir bile imle
korunmu tur. Elemanlar, iç bo luklar ve kapal
k s mlar, içeriden, ince ve nüfuz edici, pas
önleyici madde püskürtülerek korunmu tur.
Arac n z n paslanmas n engellemek için iki
etkili yöntem vard r:
• Arac n z temiz tutun! Karoserin alt n
hortumla su püskürterek temizleyiniz.
Yüksek bas nçl suyla y karken, hortumun
ucunu boyal yüzeylerden en az 30 cm
uzakl kta tutun!
• Arac n z n pas koruyucu tabakas n düzenli
olarak kontrol ediniz ve gerekli bak m
yap n z.
Arac n za uygulanm olan pas önleyici
yakla k 8 y l herhangi bir bak m gerektirmez.
Bu süreden sonra, üç y ll k aral klarla pas
önleyici i lemden geçirilmesi gerekir. Bu
i lemler için Volvo servisinizden yard m
isteyiniz.
Onarma
Pastan koruma i lemini kendiniz yapmak
istiyorsan z, söz konusu bölgeyi temizleyip
NRM
kurulay n z. Hortum kullanarak pislikleri suyla
ak t n, y kay n ve arac tamamen kurulay n z.
Sprey veya f rçayla uygulanan bir paslanmaya
kar koruyucu madde kullan n z.
Oki tip pas önleyici madde vard r:
• Once (renksiz), görünür yüzeyler için.
• Kal n, arac n alt ndaki a nmalara aç k
alanlar için.
Araçta bu maddelerle onar labilecek bölgeler:
• Görünür kaynakl ek yerleri ve metal sac
ba lant lar - ince s v .
• Karoser alt - koyu s v .
• Kap mente eleri - ince s v .
• Kaput mente eleri ve mandal - ince s v .
Uygulama tamamland ktan sonra fazla bile i i
beyaz ispirtoya bat r lm bir bezle silerek
temizleyiniz. Araç fabrikadan ç kmadan önce
motor parçalar ndaki ve motor kabinindeki
amortisör ayaklar bir pasta bazl renksiz pas
önleyici maddeyle kaplanm t r. Bu madde,
pastan koruma özelli ini kaybetmeden normal
deterjanlara kar koruma sa lar.
Terebentin ya da beyaz ispirto gibi aromatik
çözücüler (özellikle emülsüyon içermeyen
temizleyiciler) kullanarak motoru y karsan z,
koruyucu pasta her y kamadan sonra yenilenmelidir. Uygun pastalar Volvo servisinizden
sa layabilirsiniz.
Bak m ve servis
Volvo Servisi
Kendi kendine bak m
Motor kaputu ve motor kabini
Dizel
Ya lar ve s v lar
Silecek kanatlar
Akü
Ampul de i tirilmesi
Sigortalar
152
153
155
156
157
160
161
163
171
NRN
Bak m ve servis
Volvo Servisi
Volvo servis program
Aksesuarlar n tak lmas
Araç fabrikadan ç kmadan önce etrafl ca test
sürü lerine tabi tutulur. Ayr ca araç size teslim
edilmeden önce de Volvo Car Corporation
düzenlemelerine uygun olarak kontrol
edilmi tir.
Aksesuarlar n yanl ba lanmas ya da monte
edilmesi arac n elektrik sistemini olumsuz
etkileyebilir. Belirli aksesuarlar ancak uygun
yaz l m n arac n z n elektrik sistemine
yüklenmesi halinde çal rlar. Elektrik
sistemine ba lanan ya da bu sistemi etkileyen
aksesuarlar takmadan önce daima yetkili bir
Volvo servisinize ba vurunuz.
Volvo’nuzu olabildi ince emniyetli ve
güvenilir tutabilmek için, Servis ve Garanti
Belgesi’nde belirtilen Volvo servis program n
izleyiniz. Belirtilen servis ve bak m i lerini
yetkili Volvo servisinde yapt r n z. Volvo
servisleri, en yüksek kalitede servisi garanti
edecek personele, özel aletlere ve servis
literatürüne sahiptir.
Önemli!
Volvo garantisinin geçerlili i için Servis ve
Garanti Belgesi’ndeki talimatlara bak n z
ve bu talimatlara uygun hareket ediniz.
Özel servis tedbirleri
Arac n z n elektrik sistemini etkileyen belirli
servis i lemleri ancak arac n z için özel olarak
geli tirilmi elektronik cihazlar n yard m yla
yap labilmektedir. Elektrik sistemini etkileyen
servis i lerine ba lamadan ya da
gerçekle tirmeden önce daima yetkili bir Volvo
servisinize ba vurunuz.
NRO
Araç verilerinin kaydedilmesi
Volvo’nuzdaki bir veya daha fazla bilgisayar,
detayl bilgi kaydetme özelli ine sahiptir. Bu
bilgi, baz araç sistemlerinde güvenli i ve ar za
te hisini artt rma ara t rmas nda kullan m
amac n ta maktad r. Veriler, sürücü ve yolcu
taraf ndan emniyet kemerinin kullan lmas ile
ilgili ayr nt lar , çe itli araç sistemlerinin ve
modüllerinin çal malar n ve motor, gaz, direksiyon, frenler ve di er sistemler ile ilgili durum
bilgilerini içerebilir. Bu bilgiler ayn zamanda
arac n sürülü ekli ile ilgili ayr nt lar da içerebilir. Bu tip bilgiler, sadece bununla s n rlanmamakla birlikte, araç h z , fren ve gaz
pedallar n n kullan m ve direksiyon simidinin
konumu gibi özel ayr nt lar da içerebilir. Bu
ikinci tip bilgiler, araç sürülürken ve çarp ma
s ras nda veya çarp maya yak n bir esnada
s n rl bir sürede kaydedilebilirler. Volvo Car
Corporation kaydedilen bilgileri izinsiz olarak
aç klamayacakt r. Ancak, Volvo Car Corpo-
ration ulusal yasalara ba l olarak bilgileri
vermeye zorlanabilir. Volvo Car Corporation
ve servisleri de bilgileri okuyabilir ve kullanabilir.
Olumsuz sürü ko ullar
Otomobilinizi kötü sürü ko ullar nda
kullanman z gerekiyorsa, motor ya ile hava
ve ya filtrelerini, Servis ve Garanti
Belgesi’nde önerilenden daha s k de i tiriniz.
Uzun süreli kullan m içeren olumsuz sürü
ko ullar na örnekler:
•
•
•
•
•
•
Tozlu ve kumlu çevre.
Bir karavan veya römork çekme.
Da l k bölgelerde.
Yüksek h zlarda.
Dü ük h zda veya rölantide.
Dü ük s cakl klarda (5 ºC’nin alt nda) k sa
yolculuklarda (10 km’den az).
Bak m ve servis
Kendi kendine bak m
Arac n z üzerinde çal maya
ba lamadan önce a a dakilere
dikkat ediniz:
UYARI!
Akü
Akü kablolar n n do ru ekilde ba lan p
s k t r lm oldu undan emin olun.
Akü ba lant s n asla motor çal rken
kesmeyin (örn. aküyü de i tirirken).
Aküyü arj etmek için asla bir h zl arj edici
kullanmay n z. Yeniden arj ederken akü
kablolar n n ç kar lmas gerekir.
Akü hem a nd r c hem de zehirli asit içerir.
Akünün çevre dostu ekilde i lem görmesi
önemlidir. B rak n Volvo sat c n z bu konuda
size yard mc olsun.
Arac n kald r lmas
Araç bir profesyonel krikoyla kald r l rsa, kriko
ön kenar motor destek kolonun üzerine gelecek
ekilde oturtulmal d r. Motorun alt ndaki
çamurluk perdesine zarar vermeyiniz. Krikoyu
araç kaymayacak ekilde yerle tiriniz. Her
zaman dingil sehpalar veya benzeri araçlar
kullan n z.
Arac iki kolonlu bir servis asansörü kullanarak
kald r rsan z, ön ve arka kald rma kollar n n
kap e i inin alt ndaki kald rma noktalar n n
alt na gelmelerini sa lay n z. Resme bak n z.
Arac n ate leme sistemi oldukça yüksek
voltaja sahiptir!
Ate leme sistemindeki voltaj tehlikelidir!
Motor çal rken veya kontak aç kken
ate leme bujilerine, ate leme kablolar na
veya ate leme bobinine dokunmay n!
A a da belirtilen durumlarda kontak
kapat lmal d r:
• Motor testleri gerçekle tirilirken.
• Ate leme sisteminde ate leme bujileri,
ate leme bobini, distribütör, ate leme
kablolar gibi parçalar de i tirirken.
UYARI!
SRS ve SIPS yast k sistemlerinin herhangi
bir parças n asla kendi kendinize tamir
etmeye çal may n z. Sisteme yap lacak
herhangi bir müdahale ar zaya ve ciddi
yaralanmalara sebep olabilir. Bu konuda
yap lacak herhangi bir çal ma yetkili Volvo
servisi taraf ndan gerçekle tirilmelidir.
NRP
Bak m ve servis
Kendi kendine bak m
Düzenli aral klarda kontrol ediniz.
A a dakileri düzenli aral klarla örne in yak t
doldururken kontrol ediniz:
• So utma suyu – Seviye, genle me
deposundaki MIN ve MAX i aretlerinin
aras nda olmal d r.
• Motor Ya – Ya seviyesi MIN ve MAX
i aretleri aras nda olmal d r.
• Hidrolik direksiyon hidroli i – Hidrolik
seviyesi MIN ve MAX i aretleri aras nda
olmal d r.
• Cam y kama suyu – Depo dolu olmal d r.
Donma noktas civar ndaki s cakl klarda
cam y kay c antifrizi kullan n z.
• Fren ve debriyaj hidroli i – Hidrolik
seviyesi MIN ve MAX i aretleri aras nda
olmal d r.
UYARI!
• Motor kapat ld ktan bir süre sonra
radyatör fan n n otomatik olarak
çal abilece ini göz önünde bulundurunuz.
• Motor daima bir serviste y kat lmal d r.
Motor s caksa, yang n tehlikesi vard r.
NRQ
Bak m ve servis
Motor kaputu ve motor kabini
Soldan ve sa dan direksiyonlu araçlar.
Kaputun aç lmas
Motor kabini
Kaputu açmak için:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
– Ön panelin alt nda en soldaki kolu çekiniz.
Bir kilidin aç ld n duyacaks n z.
– Elinizi motor kaputunun ön kenar n n
ortas na sokunuz ve güvenlik mandal n
sa a bast r n z.
– Kaputu aç n z.
UYARI!
Kapat ld nda kaputun gerekti i gibi kilitlendi ini kontrol ediniz.
Geni leme deposu, so utma sistemi
Direksiyon hidroli i deposu
Y kama s v s deposu
Motor ya ölçme çubu u
Radyatör
Radyatör fan
Motor ya doldurma borusu
a) Debriyaj/fren hidroli i deposu
(soldan direksiyonlu araçlar).
b) Debriyaj/fren hidroli i deposu
(sa dan direksiyonlu araçlar).
9. Röle/sigorta kutusu
10. Hava filtresi
11. Akü (bagajda).
NRR
Bak m ve servis
Dizel
Yak t sistemi
Dizel motorlar, kirlere kar hassast r. Sadece
iyi tan d n z bir petrol irketinin dizel yak t n
kullan n z. Kaliteden üpheniz varsa kesinlikle
dizel yak t doldurmay n z. Büyük petrol
irketleri donma noktas na yak n s cakl klar
için k kullan m na özel dizel üretmektedir. Bu
yak t, dü ük s cakl klarda daha az viskozdur ve
yak t sisteminde mum olu ma riskini azaltmaktad r.
Yak t deposu dolu tutulursa yak t deposundaki
yo unla ma riski azal r. Yak t al rken, yak t
dolum borusunun etraf ndaki alan n temiz olup
olmad n kontrol ediniz. Boyaya yak t
s çratmaktan kaç n n z.
Bo yak t tank
Yak t deposu kurursa, hiçbir özel i leme gerek
yoktur.
RME (Kolza Metil Esteri)
Maksimum % 5 RME dizel yak tla
kar t r labilir.
Önemli!
RME konsantrasyonu % 5’in üzerindeyse,
motorun zarar görmesi tehlikesi vard r.
NRS
Yak t filtresinden yo u mu suyun
bo alt lmas
Yak t filtresi, yak ttaki yo unla may ayr t r r.
Yo unla ma, motorun çal mas n bozabilir.
Yak t filtresi Servis ve Garanti Belgesi’nde
belirtilen aral klarla veya araca kirli yak t
koyuldu undan üphelendi iniz hallerde
bo alt lmal d r.
Bak m ve servis
Ya lar ve s v lar
Kontrol ve de i tirme motor ya
ya filtresi
ve
Servis ve Garanti Belgesi’nde, uygun ya ve
ya filtresi de i tirme aral klar belirtilir. Zor
ko ullarda kullanma durumunda, daha k sa
aral klar tavsiye edilir. Bkz. sayfa 152.
Motor ya seviyesini kontrol ediniz ve ya
periyodik olarak de i tiriniz.
Yeni bir araçta, programlanm ilk ya
de i iminden önce ya seviyesinin kontrolü
özellikle önemlidir. Servis ve Garanti
Belgesi’nde, ya de i imleri için kilometre
saati de erleri belirtilir.
Volvo her 2500 km’de bir ya seviyesi kontrolü
yap lmas n tavsiye eder. En isabetli ölçümler
çal t rmadan önce, so uk motorda yap l r.
Motor çal t ktan sonra yap lan ölçümler do ru
olmayabilir. Seviye ölçme çubu u, motorun
kartere akmas için yeterli süre geçmedi inden
seviyeyi dü ük gösterecektir.
D KKAT! Önerilen ya cinsi, viskozitesi ve
kapasiteleri için, bkz.sayfa 220.
Baz motor modellerinde ya seviye sensörü
bulunmaktad r; bkz. sayfa 220.
Ya seviyesi, ya çubu u üzerindeki i aretli
alan içinde olmal d r.
Önemli!
Daima tavsiye edilen kalitede ve do ru
viskozitede ya kullan n z.
Kesinlikle ya katk maddeleri
kullanmay n z. Bunlar, motora hasar
verebilir. Sistem farkl bir ya ile doldurulursa, servis için en yak t yetkili Volvo
servisiyle temas kurunuz.
So uk bir motorda ya n kontrol edilmesi:
– Seviyeyi kontrol etmeden önce, seviye
çubu unu siliniz.
– Seviye çubu unu kullanarak ya kontrol
ediniz. Ya seviyesi MIN ve MAX i aretleri
aras nda olmal d r.
– Ya seviyesi MIN i aretine yak nsa, 0,5 litre
ya ilave ederek çal t r n z. Ya seviyesi,
seviye çubu undaki MIN i aretinden ziyade
MAX i aretine yak n oluncaya kadar ya
ilave ediniz. Hacimler için, bkz. sayfa 220.
S cak bir motorda ya n kontrol edilmesi:
– Arac düz bir zemin üzerinde park ediniz,
motoru durdurunuz ve ya n kartere
dönmesine imkan vermek üzere
10-15 dakika bekleyiniz.
– Seviyeyi kontrol etmeden önce, seviye
çubu unu siliniz.
– Seviye çubu unu kullanarak ya kontrol
ediniz. Ya seviyesi MIN ve MAX i aretleri
aras nda olmal d r.
– Ya seviyesi MIN i aretine yak nsa, 0,5 litre
ya ilave ederek çal t r n z. Ya seviyesi,
seviye çubu undaki MIN i aretinden ziyade
MAX i aretine yak n oluncaya kadar ya
ilave ediniz. Hacimler için, bkz. sayfa 220.
Önemli!
Asla MAX i aretini a may n z. Motora çok
fazla ya konursa, ya tüketimi artabilir.
UYARI!
Yang n tehlikesinden dolay , s cak egzoz
manifoldu üzerine ya dökmeyiniz.
NRT
Bak m ve servis
Ya lar ve s v lar
Önemli!
Daima Volvo taraf ndan önerilen paslanma
önleyicili so utma s v s kullan n z. Yeni
otomobillere, yakla k -35 °C s cakl klara
kadar dayanan so utma s v s doldurulmaktad r.
Önemli!
So utma s v s deposu
So utma s v s
Y kama s v s deposu
Y kama s v s deposu
Ön cam ve far y kay c lar ortak bir depoyu
payla rlar. S v larla ilgili kapasiteler ve tavsiye
edilen kalite için, bkz. sayfa 223.
K aylar nda pompadaki, depodaki ve hortumlardaki suyun donmamas için donmaya kar
koruyucu bir y kama s v s kullan n z.
Tavsiye: Y kay c s v s eklerken, silecek lastiklerini temizleyiniz.
NRU
So utma s v s n düzenli olarak kontrol ediniz.
Seviye, geni leme deposundaki MIN ve MAX
i aretlerinin aras nda olmal d r. Seviye MIN
i aretine dü tü ünde so utma suyu ekleyiniz.
S v lar ve ya larla ilgili hacimler ve tavsiye
edilen kalite için, bkz. sayfa 223.
So utma s v s eklerken, ambalaj n üzerindeki
talimatlara uyunuz. Hüküm süren hava
ko ullar bak m ndan, so utma s v s konsantrasyonu ile u kar m n n do ru olmas
önemlidir. Asla yaln zca su eklemeyiniz. Çok
az veya çok fazla so utma s v s konsantrasyonu, donma tehlikesini art r r.
Motor yaln zca iyi doldurulmu bir so utma
sistemiyle çal abilir. Silindir kapa nda
hasar (çatlaklar) meydana getirme tehlikesi
yaratan, yüksek s cakl klar meydana
gelebilir.
UYARI!
So utma s v s çok s cak olabilir. Motor
çal ma s cakl ndayken so utma s v s
eklemek gerekirse, a r bas nc bo altmak
için genle me kab n n kapak vidas n
yava ça çözünüz.
Bak m ve servis
UYARI!
Depodaki fren hidroli i seviyesi MIN
i aretinin alt ndaysa, fren hidroli i
ekleninceye kadar araç kullan lmamal d r.
Fren hidroli inin eksilme nedeni
ara t r lmal d r.
Debriyaj ve fren hidroli i deposu
Direksiyon hidroli i deposu
Debriyaj ve fren hidroli i deposu
Direksiyon hidroli i deposu
Fren ve debriyaj hidroli i ortak bir depoya
sahiptirler4. Hidrolik seviyesi MIN ile MAX
i aretleri aras nda olmal d r. Seviyeyi düzenli
olarak kontrol ediniz. Fren hidroli ini, her iki
y lda bir veya düzenli her iki servis aral nda
bir de i tiriniz.
Her serviste seviyeyi kontrol ediniz. Ya n
de i tirilmesi gerekmez. Seviye ADD ve FULL
i aretleri aras nda olmal d r.
S v lar ve ya larla ilgili hacimler ve tavsiye
edilen kalite için, bkz. sayfa 223.
D KKAT! Hidrolik, sert ve s k fren yap lmas n
gerektiren da l k veya yüksek nem oran olan
tropik bölgelerde kullan lan araçlarda her y l
de i tirilmelidir.
4.
S v lar ve ya larla ilgili hacimler ve tavsiye
edilen kalite için, bkz. sayfa 223.
D KKAT! Hidrolik direksiyon sisteminde bir
ar za olmas halinde ya da arac n elektri inin
kesilmesi ve çekilmesin gerekmesi halinde de
arac n yöneltilmesi mümkündür. Bununla
beraber arac n yöneltilmesinin normalden daha
zor olaca n ve direksiyonu çevirmek için daha
fazla kuvvet gerekece ini akl n zdan
ç karmay n z.
Yeri, otomobilin soldan veya sa dan
direksiyonlu olmas na ba l d r.
NRV
Bak m ve servis
Silecek kanatlar
Ön cam silecek lastiklerinin
de i tirilmesi
– Silecek kolunu d ar katlay n z ve silecek
lasti ini kavray n z.
– Kol uzatmas n kald r rken, silecek lasti i
üzerindeki yivli yayl mandal içeri
bast r n z.
– Yeni silecek lasti ini tersine s rayla tak n ve
sa lam ekilde yerine tespit edildi ini
kontrol ediniz.
D KKAT! Sürücü taraf ndaki silecek
lasti inin, yolcu taraf ndakinden daha uzun
oldu unu unutmay n z.
De i tirilmesifar silecek kanatlar 5
– Silece i öne do ru katlay n z.
– Silecek lasti ini d ar çekerek ç kar n z.
– Yeni lasti i yerine bast r n z.
Gerekti i gibi tespit edildi ini kontrol
ediniz.
5.
NSM
S60 R için geçerlidir.
Bak m ve servis
Akü
D KKAT! Asla maksimum i aretini (A)
a may n z.
Akü a nd r c asit içerir.
Önemli!
Dam t lm veya deiyonize su (saf su)
kullan n z.
• Kapaklar gerekti i gibi s k n z.
D KKAT! Birçok kez bo al rsa, akünün ömrü
k salacakt r.
Akü üzerindeki semboller
K v lc m ve aç k alevden
sak n n z.
Patlama tehlikesi.
Bu semboller akü üzerinde gösterilmi tir.
Koruyucu gözlük kullan n
Akü bak m
Akünün ömrü ve i levi, mar say s , bo alma,
sürü tarz , sürü ko ullardan ve klima ko ullar
gibi faktörle taraf ndan etkilenir.
Akünün i levini gerekti i gibi yerine getirmesi
için, a a dakileri dikkate al n z:
• Akü s v seviyesini düzenli olarak kontrol
ediniz (A).
• Bütün akü gözlerini kontrol ediniz.
Kapaklar açmak için bir tornavida
kullan n z. Her gözün kendi maksimumu
seviye i areti vard r.
• Gerekirse, saf su kullanarak akünün
maksimum i aretine kadar ekleyiniz.
Ayr nt l bilgi arac n
Kullan c El Kitab ’nda yer
al r.
Aküyü çocuklar n
eri emeyece i bir yerde
saklay n z.
NSN
Bak m ve servis
Akü
1
2
1. Kapaks z akü 2. Kapakl akü
Akünün de i tirilmesi
Akünün ç kar lmas :
– Konta kapat n z ve anahtar ç kar n z.
– Herhangi bir elektrik uçuna de meden önce
en az 5 dakika bekleyiniz. Bu, arac n
elektrik sistemindeki bilgilerin, kontrol
modüllerine kaydedilmesi için süre tan r.
– Akü üzerindeki kilit mesnedinden vidalar
çözünüz ve mesnedi ç kar n z.
– Akü eksi kutup ba üzerindeki plastik
kapa yukar bükünüz veya kapa aküden
çözerek ç kar n z.
– Akünün eksi kablosunu ay r n z.
– Aküyü tutan alt konsolu ay r n z.
NSO
– Plastik kapa bir tarafa bükünüz ve art
kutup ba n ay r n z.
– Aküyü ç kar n z.
Akünün tak lmas :
– Aküyü yerine yerle tiriniz.
– Alt konsolu yerle tiriniz ve yerine
vidalay n z.
– Art kutup ba n ba lay n z, plastik kapa
içe bast r n z ve katlay n z.
– Eksi kutup ba n ba lay n z, plastik kapa
katlay n z.
– Plastik kapa veya kapa akünün üzerine
tak n z.
– Tahliye hortumunun aküye ve karoserdeki
ç k a do ru ekilde ba l oldu undan emin
olun.
– Kilit mesnedini akü üzerine tak n z ve
vidalar s k n z
UYARI!
Aküler oldukça patlay c olan oksihidrojen
gaz ç karabilirler. Akü takviye kablolar n n
yanl ba lanmas yla olu abilen bir
k v lc m, akünün patlamas için yeterlidir.
Ayn zamanda akü, ciddi yan klara yol
açabilen sülfürik asit içermektedir. Asit
gözlerinize, cildinize ya da giysilerinize
temas ederse, bol miktarda suyla y kay n z.
Asit gözlere s çrarsa, derhal t bbi yard m
isteyiniz.
Bak m ve servis
Ampul de i tirilmesi
Genel
Tüm ampul teknik özellikleri için, bkz.
sayfa 228.
A a daki liste, uzmanl k gerektiren ve servis
haricinde de i tirilmesi uygun olmayan
ampulleri ve nokta kaynakl lambalar içermektedir:
•
•
•
•
•
•
•
Tavandaki genel iç ayd nlatma lambas
Okuma lambalar
Torpido gözü ayd nlatmas
Kap aynalar ndaki yön göstergeleri
Kap aynalar ndaki yak nl k ayd nlatmas
Üçüncü stop lambas
Arka lamba grubundaki ampuller.
Önemli!
Ampulün cam na asla parmaklar n zla
dokunmay n z. Elinizde kalan gres ya da
ya , lamban n s cak olmas halinde
buharla p, reflektörü kaplayarak zarar
verebilir.
Ön lambalar n de i tirilmesi
Tüm ön ampuller (sis farlar hariç), önce lamba
mahfazas n n motor bölmesinden sökülmesi
suretiyle de i tirilirler.
UYARI!
Bi-Xenon farl araçlarda, klar üzerindeki
tüm çal malar yetkili bir Volvo servisinde
gerçekle tirilmelidir.
Bi-Xenon farlar, yüksek gerilim ünitesi
nedeniyle son derece dikkatli bir ekilde ele
al nmal d r.
Fardaki ampul yerleri6
1. Yan i aret lambas
2. Sinyal lambas
3. K sa far ampulü, konum lambas
4. Uzun far ampulü
Baz modellerde, beyaz plastik bir man on
ampul de i tirmeye engel olabilir. Bu k r l p
at labilir.
6.
Halojen farlar için geçerlidir
NSP
Bak m ve servis
Ampul de i tirilmesi
K sa far ampulü
K sa far ampulünün tak lmas
Uzun far ampulü
K sa far
Takmak için:
– Yeni ampulü tak n z. Ampul ancak tek bir
konuma tak labilir.
– Kelepçe yay n yukar ya ve biraz sola do ru
bast rarak yerine oturmas n sa lay n z.
– Konektörü (klemensi) ba lay n z.
– Kapa yerine tak n z.
Uzun far
Ampulü ç karmak için:
– Bütün lambalar söndürünüz ve kontak
anahtar n 0 konumuna çeviriniz.
– Kapa ç kar n z.
– Soketi ç kar n z.
– Yayl kelepçeyi kurtar n z. Önce mandal
kurtulacak ekilde sa a, d ar ve a a
do ru bast r n z.
– Ampulü çekip ç kar n z.
NSQ
Ampulü ç karmak için:
– Bütün lambalar söndürünüz ve kontak
anahtar n 0 konumuna çeviriniz.
– Kapa ç kar n z.
– Lambay d ar çekiniz.
– Soketi ç kar n z.
– Lambay saat yönüne ters yönde yar m tur
çeviriniz, ampulü çekerek ç kar n z.
Bak m ve servis
Takmak için:
– Yeni ampulü tak n z. Ampul ancak tek bir
konuma tak labilir.
– Konektörü (klemensi) ba lay n z.
– Lambay yerine yerle tiriniz ve onu
konektör a a bakacak ekilde çeviriniz.
– Kapa yerine tak n z.
Pozisyon ve park lambas ampulü
Sinyal lambas ampulü, sol taraf
Pozisyon/park lambalar
Sinyal lambas , sol taraf
Ampulü ç karmak için:
– Bütün lambalar söndürünüz ve kontak
anahtar n 0 konumuna çeviriniz.
– Kapa ç kar n z (k sa far ile ayn kapak).
– Lambay d ar çekiniz.
– Soketi ç kar n z.
Takmak için:
– Yeni ampulü tak n z.
– Konektörü (klemensi) ba lay n z.
– Kapa yerine tak n z.
Ampulü ç karmak için:
– Bütün lambalar söndürünüz ve kontak
anahtar n 0 konumuna çeviriniz.
– Ampul yuvas n saat yönünün tersine
çevirerek ç kar n z.
– Ampulü, duyun içine itip saat yönünün
tersine çevirerek ampul duyundan ç kar n z.
Takmak için:
– Yeni lambay bast rarak yerine tak n z ve
saat yönünde çeviriniz.
– Ampul duyunu tekrar lamba yuvas na
tak n z ve saat yönünde çeviriniz.
NSR
Bak m ve servis
Ampul de i tirilmesi
– Havaland rma hortumunu tekrar doldurma
borusunun üzerine tak n (4).
– Viday (2), doldurma borusuna vidalay n z
ve radyatör hortumunu radyatöre (1) geri
tak n z.
Sinyal lambas ampulü, sa taraf
Yan i aret lambas
Sinyal lambas , sa taraf
Yan i aret lambalar
– Bütün lambalar söndürünüz ve kontak
anahtar n 0 konumuna çeviriniz.
– Radyatör hortumunu (1) radyatörden
ç kar n z.
– Doldurma borusu vidas n (2) ç kar n z.
– Boruyu (3) yukar çekiniz.
– Havaland rma hortumunu (4) borudan
ç kar n z.
– Ampulü de i tiriniz.
– Doldurma borusuyla ampul yuvas
aras ndaki y kama s v s deposu contas n n
yerine uygun ekilde tak lm oldu undan
emin olun.
– Doldurma borusunu (3) tekrar yerine koyun.
– Ampul duyunu saat yönüne ters yönde
çevirip, d ar çekiniz.
– Ampulü de i tiriniz.
– Ampul duyunu saat yönüne ters yönde
çevirerek yerine tak n z.
NSS
Bak m ve servis
– Lambay , far camlar ile birlikte tekrar ön
kanada tak n z. Düz olarak içeri bast r n z.
Sis far
Yan sinyal lambas
Sis lambalar (iste e ba l )
Sinyal lambalar
Ampulü ç karmak için:
– Bütün lambalar söndürünüz ve kontak
anahtar n 0 konumuna çeviriniz.
– Ampul yuvas n hafifçe saat yönünün
tersine çeviriniz.
– Ampulü çekip ç kar n z.
Takmak için:
– Yeni ampulü tak n z. Ampul ancak tek bir
konuma tak labilir.
– Ampul duyunu geri tak n z, saat yönünde
hafifçe çeviriniz. "TOP" i areti yukar
bakmal d r.
Ampulü ç karmak için:
– Ön kap y yar m aç n z.
– Elinizi ön kanad n arkas na götürünüz ve
lambay lamba mahfazas ile birlikte
bast rarak ç kar n z. Kablolar ay rmay n z.
– Ampul duyunu saat yönünde çeyrek tur
döndürünüz ve lamba mahfazas ndan düz
olarak çekip ç kar n z.
– Ampulü, konektörden düz olarak d ar
çekerek ay r n z.
Takmak için:
– Yeni ampulü konektöre ba lay n z ve lamba
mahfazas n saat yönünde çeyrek tur
döndürerek lamba mahfazas na tak n z.
NST
Bak m ve servis
Ampul de i tirilmesi
Arka ampul duyunun konumu
Arka ampullerin de i tirilmesi
Genel
Arka lamba kümesindeki bütün ampuller
bagaj n içinden de i tirilir.
Ampul teknik özellikleri için, bkz. sayfa 228.
Ampullerin yeri
1. Fren lambas
2. Pozisyon/park lambas
3. Arka sis lambas (bir taraf)
4. Yan i aret lambas
5. Sinyal lambalar
6. Geri vites lambas
Arka lamba grubundaki ampuller
– Bütün lambalar söndürünüz ve kontak
anahtar n 0 konumuna çeviriniz.
NSU
– Ampullere eri mek için yan panelin kilidini
aç p a a do ru katlay n z.
Ampuller, biri a a da di eri yukar da olmak
üzere iki ayr ampul yuvas n n içine
yerle tirilmi tir. Her bir ampul yuvas n n bir
tespit mandal vard r.
Ampulü de i tirmek için:
– Konektörü, ampul duyundan ay r n z.
– Mandallar birlikte bast r n z ve yuvay
d ar çekiniz.
– Ampulü ç kar n z.
– Yeni ampulü duya tak n z.
– Konektörü (klemensi) ba lay n z.
– Yan paneli kapat p yerine sabitleyiniz.
D KKAT! Ar zal bir lamba de i tirildikten
sonra "LAMBA ARIZASI"/"KONTRO ET
FREN LAMBASI" hata mesaj görüntülenmeye devam ederse, ar zay düzeltmesi için
yetkili bir Volvo servisine dan lmal d r.
Bak m ve servis
Plaka lambas
Zemin ayd nlatmas
Bagaj
Araç plakas ayd nlatmas
Zemin ayd nlatmas
Bagaj bölmesi
– Bütün lambalar söndürünüz ve kontak
anahtar n 0 konumuna çeviriniz.
– Viday bir tornavidayla sökün.
– Bütün lamba yuvas n dikkatle gev eterek
d ar çekiniz. Konnektörü saat yönünün
tersine çevirip d ar çekiniz.
– Yeni ampulü tak n z.
– Konektörü tak n z ve lamba mahfazas nda
saat yönünde döndürünüz.
– Lamba yuvas n tekrar yerine tak n z ve
vidalay n z.
Zemin ayd nlatmas sürücü ve yolcu taraf nda
ön panelin alt nda yer al r.
– Bir tornavida yard m yla lamba yuvas n
gev etecek ekilde hafifçe döndürün.
– Ampulü ç kar n z.
– Yeni bir ampul tak n z.
– Lamba yuvas n tekrar yerine tak n z.
– Bir tornavida yard m yla lamba yuvas n
gev etecek ekilde hafifçe döndürün.
– Ampulü ç kar n z.
– Yeni bir ampul tak n z.
– Lamba yuvas n tekrar yerine tak n z.
NSV
Bak m ve servis
Ampul de i tirilmesi
Makyaj aynas , farkl modeller
Makyaj aynas ayd nlatmas
– Bir tornavida sokunuz ve lamba camlar
serbest kalacak ekilde döndürünüz.
– Ampulü ç kar n z.
– Yeni bir ampul tak n z.
– Yerine takarken, önce lamba cam n n alt
kenar n dört kancan n üzerinden itiniz.
Sonra yerine oturuncaya kadar üst taraf na
bast r n z.
NTM
Bak m ve servis
Sigortalar
Sigortalar
Arac n elektrik sisteminde k sa devrelerden ve a r yüklenmelerden
olu abilecek hasarlar n önlenmesi için, bütün elektrikli fonksiyonlar ve
parçalar sigortalarla korunmu tur.
Sigortalar otomobilde dört farkl yerde bulunmaktad r:
1.
2.
Motor bölmesindeki röle/sigorta kutusu.
Yolcu bölmesinde, sürücü taraf nda ses bariyerinin içindeki sigorta
kutusu.
3. Yolcu bölmesinde, sürücü taraf nda ön panelin ucundaki sigorta
kutusu.
4. Bagajdaki sigorta kutusu.
De i tirilmesi
Bir elektrik eleman veya fonksiyonu çal m yorsa, bunun nedeni
sigortaya geçici olarak yüklenilmesinden dolay sigortan n yanmas
olabilir.
– Yanm sigortay bulmak için sigorta emas na bak n z.
– Sigortay çekerek ç kar n z ve içindeki k vr k telin yanm olup
olmad n görmek için yandan kontrol ediniz.
– Durum buysa, ayn renk ve amper de erindeki bir sigortayla
de i tiriniz.
Ön panelin ucundaki kapa n alt nda bir dizi yedek sigorta bulunmaktad r. Ayr ca, sigortalar n ç kart lmas ve tak lmas n kolayla t ran
penseler de bulunmaktad r.
Sürekli ayn sigorta at yorsa, bu elemanda bir ar za vard r. Yetkili bir
Volvo servisine u ray p kontrol ettiriniz.
NTN
Bak m ve servis
Sigortalar
8.
^
A. Kutunun arkas ndaki plastik mandallara bast r n z ve kapa
do ru çekiniz.
yukar
Motor kabinindeki röle/sigorta kutusu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
NTO
Park s t c s (iste e ba l ) .......................................................25 A
Olave lambalar (iste e ba l ) ....................................................20 A
Gaz kelebe i (5 silindirli turbo/Oki yak t bulunmayan) ...........10 A
Oksijen sensörleri (benzinli), Motor Kontrol
Modülü (ECM) (dizel), yüksek bas nç valf (dizel).................20 A
Karter havaland rma sistemi s t c s ,
Solenoid valfler, Yak t distribütörü (Oki yak tl ) ......................10 A
Kütlesel hava ak sensörü, motor kontrol modülü,
enjektörler (benzin)..................................................................15 A
kütle hava ak sensörü (dizel) ................................................10 A
- ...................................................................................................... -
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Gaz pedal sensörü (APM), Klima (AC) kompresörü,
fan elektronik kutusu ...............................................................10 A
Gaz deposu valfi (Oki yak tl LPG) .........................................10 A
- ...................................................................................................... Ate leme bobinleri (benzinli), röle bobinleri...........................20 A
- ...................................................................................................... Ön cam silecekleri ...................................................................25 A
ABS..........................................................................................30 A
Yüksek bas nçl y kay c , farlar ...............................................35 A
- ...................................................................................................... K sa far (sol) ............................................................................20 A
Park lambalar (ön) ..................................................................15 A
ABS..........................................................................................30 A
K sa far (sa )............................................................................20 A
Yak t pompas ..........................................................................15 A
Mar motoru.............................................................................35 A
Motor Kontrol Modülü (ECM) beslemesi, motor
rölesi (ECR) bobini .................................................................10 A
- ...................................................................................................... -
Bak m ve servis
9.
OBDII, lamba anahtar (LSM), direksiyon aç s
sensörü (SAS), direksiyon simidi modülü (SWM)....................5 A
10. Müzik sistemi ..........................................................................20 A
11. Amplifikatör ............................................................................30 A
12. RTI ekran ...............................................................................10 A
13. Telephone...................................................................................5 A
14-38 --
Yolcu bölmesinde, sürücü taraf nda ön panel ucundaki
sigorta kutusu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Elektrikli sürücü koltu u .........................................................25 A
Elektrikli yolcu koltu u ...........................................................25 A
Klima kumanda sistem fan .....................................................30 A
Kontrol modülü, sa ön kap ...................................................25 A
Kontrol modülü, sol ön kap ....................................................25 A
Genel ayd nlatma, tavan (RCM), Üst Elektronik
Modülü (UEM) ........................................................................10 A
Sunroof ....................................................................................15 A
Kontak anahtar , SRS sistemi, Motor Kontrol
Modülü (ECM), SRS’in devreden ç kar lmas yolcu
taraf (PACOS), immobilizer (IMMO) ...................................7,5 A
NTP
Bak m ve servis
Sigortalar
Yolcu bölmesinde, sürücü taraf nda ses bariyerinin
içindeki sigorta kutusu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
NTQ
Koltuk s tma, sa taraf............................................................15 A
Koltuk s tma, sol taraf ............................................................15 A
Korna .......................................................................................15 A
- ...................................................................................................... - ...................................................................................................... Yedek ............................................................................................. Yedek ............................................................................................. Siren...........................................................................................5 A
Fren lambas anahtar beslemesi .................................................5 A
Kombine gösterge paneli (DIM), klima kontrolü (CCM),
park s t c s , elektrikli sürücü koltu u ....................................10 A
Ön ve arka koltuk soketi ..........................................................15 A
- ...................................................................................................... Yedek ............................................................................................. Ön cam silecekleri (S60 R)......................................................15 A
ABS, STC/DSTC.......................................................................5 A
16. Oki yak tl , elektronik kontrollü hidrolik direksiyon (ECPS),
Bi-Xenon, far seviyesi .............................................................10 A
17. Sis far , ön sol .........................................................................7,5 A
18. Sis far , ön sa .........................................................................7,5 A
19. Yedek ............................................................................................. 20. Yedek ............................................................................................. 21. Zanz man kontrol modülü (TCM), geri vites kilidi (M66) ......10 A
22. Uzun far, sol.............................................................................10 A
23. Uzun far, sa ............................................................................10 A
24. - ...................................................................................................... 25. - ...................................................................................................... 26. Yedek ............................................................................................. 27. Yedek ............................................................................................. 28. Elektrikli yolcu koltu u, müzik sistemi.....................................5 A
29. Yedek ............................................................................................. 30. BLIS...........................................................................................5 A
31. Yedek ............................................................................................. 32. Yedek ............................................................................................. 33. Vakum pompas .......................................................................20 A
34. Y kay c pompas , far silecekleri (S60 R)................................15 A
35. - ...................................................................................................... 36. - ...................................................................................................... -
Bak m ve servis
Bagajdaki sigortalar
1.
2.
3.
Geri vites lambas ....................................................................10 A
Park lambalar , sis farlar , bagaj ayd nlatmas , araç plakas
ayd nlatmas , fren lambas ndaki LED’ler................................15 A
Aksesuarlar (AEM)..................................................................20 A
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
Yedek ............................................................................................. REM elektroni i ......................................................................10 A
CD de i tirici, TV, RTI ..........................................................7,5 A
Çekme donan m elektrik tesisat (30 beslemeli).....................15 A
Bagaj bölmesi soketi................................................................15 A
Arka sa kap : elektrikli cam, Elektrikli cam kilidi.................20 A
Arka sol kap : elektrikli cam, Elektrikli cam kilidi .................20 A
Yedek ............................................................................................. Yedek ............................................................................................. Dizel filtre s t c s ...................................................................15 A
- ...................................................................................................... Yedek ............................................................................................. Yedek ............................................................................................. Müzik sistemi aksesuarlar ........................................................5 A
Yedek ............................................................................................. Öne yatabilen ba deste i ........................................................15 A
Çekme donan m elektrik tesisat (15 beslemeli).....................20 A
Yedek ............................................................................................. - ...................................................................................................... AWD .......................................................................................7,5 A
Four-C SUM ............................................................................15 A
- ...................................................................................................... Park yard m ..............................................................................5 A
Ana sigorta: Çekme donan m elektrik tesisat , Four-C,
park yard m , AWD..................................................................30 A
28. Merkezi kilit sistemi (PCL) .....................................................15 A
29. Römork ayd nlatmas , sol: Park lambas , sinyal lambas ........25 A
NTR
Bak m ve servis
Sigortalar
30. Römork ayd nlatmas , sa : Fren lambas , arka sis lambas ,
sinyal lambas ..........................................................................25 A
31. Ana sigorta: Sigorta 37, 38 ......................................................40 A
32. - ...................................................................................................... 33. - ...................................................................................................... 34. - ...................................................................................................... 35. - ...................................................................................................... 36. - ...................................................................................................... 37. Arka cam buz çözücüsü (rezistans ) ........................................20 A
38. Arka cam buz çözücüsü (rezistans ) ........................................20 A
NTS
Müzik sistemi (iste e ba l )
Genel bak HU-450
Genel bak HU-650
Genel bak HU-850
Müzik sistemi fonksiyonlar HU-450/650/850
Müzik sistemi fonksiyonlar HU-450
Müzik sistemi fonksiyonlar HU-650/850
Radyo fonksiyonlar HU-450/650/850
Radyo fonksiyonlar HU-450
Radyo fonksiyonlar HU-650/850
Radyo fonksiyonlar HU-450/650/850
Kaset çalar HU-450
CD çalar HU-650
Dahili CD de i tirici HU-850
Harici CD de i tirici HU-450/650/850
Dolby Surround Pro Logic II HU-850
Teknik özellikler
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
192
193
194
195
196
197
NTT
Müzik sistemi (iste e ba l )
Genel bak HU-450
1.
2.
3.
4.
5.
NTU
POWER (On/Off (Aç k/Kapal )) – Bas n z
VOLUME – Çeviriniz
PRESET/CD PUSH MENU –
Haf zadaki radyo istasyonlar
CD de i tirici (iste e ba l )
SOURCE PUSH MENU –
Ana menüyü açar – A a dakileri seçmek
için bast r p döndürün:
Radyo – FM, AM
Kaset Çalar
CD de i tirici (iste e ba l )
FADER – D a bast r n z ve döndürünüz
BALANCE – Bas n z, çekiniz ve
döndürünüz.
SCAN – Otomatik istasyon arama
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
EXIT – Menüde geriye gider
Navigasyon dü meleri –
CD/radio – istasyon veya müzik parças
arar/de i tirir
Cassette – H zl ileri/geri sarma /bir
sonraki/bir önceki parçay seçme
Gösterge ekran
FM – FM1, FM2 aras nda k sa yol FM3
AM – AM1, AM2 aras nda k sa yol
TAPE – K sa yol
AUTO – Otomatik istayon önceden ayar
BASS – Bas n z ve döndürünüz.
TREBLE – Bas n z, çekiniz ve
döndürünüz.
14. Casette – yön seçimi –
CD changer (iste e ba l ) – Random
(Rastgele)
15. Kaset yuvas
16. Kaset ç karma dü mesi
Müzik sistemi (iste e ba l )
Genel bak HU-650
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
POWER (On/Off (Aç k/Kapal )) –
Bas n z.
VOLUME – Çeviriniz.
Ostasyon kay t dü meleri/disk seçimi CD
de i tirici (1-6).
BASS – Bas n z ve döndürünüz.
TREBLE – Bas n z ve döndürünüz.
BALANCE – Bas n z ve döndürünüz.
FADER – D a bast r n z ve döndürünüz.
SOURCE PUSH MENU –
Ana menüyü açar – A a dakileri seçmek
için bast r p döndürün:
Radyo – FM, AM
CD
CD de i tirici (iste e ba l )
SCAN – Otomatik istasyon arama
9. EXIT – Menüde geriye gider.
10. Navigasyon dü meleri –
istasyon ve müzik parças arama/
de i tirme
11. CD ç karma
12. CD yuvas
13. CD rastgele çalma (random)
14. FM – FM1, FM2 aras nda k sa yol FM3
15. AM – AM1, AM2 aras nda k sa yol
16. CD – K sa yol
17. AUTO – Otomatik istasyon önceden ayar
18. Gösterge ekran
NTV
Müzik sistemi (iste e ba l )
Genel bak HU-850
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
NUM
POWER (On/Off (Aç k/Kapal )) – Bas n z
VOLUME – Çeviriniz.
Ostasyon kay t dü meleri/CD de i tiricide
disk seçimi (1-6)
BASS – Bas n z ve döndürünüz.
TREBLE – Bas n z ve döndürünüz.
BALANCE – Bas n z ve döndürünüz.
FADER – D a bast r n z ve döndürünüz.
SOURCE PUSH MENU –
Ana menüyü açar – A a dakileri seçmek
için bast r p döndürün:
Radyo – FM, AM
CD
CD de i tirici (iste e ba l )
SCAN – Otomatik istasyon arama
EXIT – Menüde geriye gider.
10. Navigasyon dü meleri –
istasyon ve müzik parças arama/
de i tirme
11. CD ç karma
12. Dolby Surround Pro Logic II
13. 2 kanal
14. 3 kanal
15. CD yuvas
16. CD rastgele çalma (random)
17. FM – FM1, FM2 aras nda k sa yol FM3
18. AM – AM1, AM2 aras nda k sa yol
19. CD – K sa yol
20. AUTO – Otomatik istasyon önceden ayar
21. Gösterge ekran
Müzik sistemi (iste e ba l )
Müzik sistemi fonksiyonlar HU-450/650/850
Açma/Kapama dü mesi
Radyoyu açmak veya
kapatmak için bu dü meye
bas n z.
Ses ayar
Sesi art rmak için dü meyi
saat yönünde çeviriniz. Ses
iddeti ayar elektronik olup, son de er
durdurmas yoktur. Direksiyon simidinizde tu
tak m varsa, sesi (+) ya da (–) dü meleri ile
art r p, azaltabilirsiniz.
Zay f akü voltaj
Akü voltaj dü ükse, kombine gösterge ünitesinin ekranda bir mesaj görünür. Otomobilin
enerji tasarrufu fonksiyonu radyoyu kapatabilir.
Bu durumda motoru çal t rarak aküyü arj
ediniz.
Ses ayar – TP/PTY/NEWS
Radyo; trafik bilgilerini, haberleri ya da
seçilmi program tipini ald anda bir kaset ya
da CD çal n yorsa, bu fonksiyon kesintiye
u rar. Mesaj, trafik bilgileri, haberler ya da
program çe idine göre önceden ayarlanan ses
düzeyinde dinlenecektir. Bülten veya mesaj
sona erdi inde, cihaz önceden ayarland ses
düzeyine dönerek kaseti ya da CD’yi çalmaya
devam eder.
NUN
Müzik sistemi (iste e ba l )
Müzik sistemi fonksiyonlar HU-450
Bass
Balance – sa /sol
Dü meye basarak ve sola
sa a döndürerek bas ayar n
yap n z. Orta konumdayken
bas "normal haldedir". Ayar
yapt ktan sonra orijinal
konumuna döndürmek için
dü meye bas n z.
Treble (Tiz)
Dü meye basarak, daha da
d ar çekerek ve sola sa a
döndürerek tiz ayar n
yap n z. Orta konumdayken
tiz "normal haldedir". Ayar
yapt ktan sonra orijinal
konumuna döndürmek için dü meye bas n z.
Fader – Balans ön/arka
Dü meye basarak ve sa a
do ru (öndeki hoparlör
çiftinden daha fazla ses gelir)
veya sola do ru (arkadaki
hoparlör çiftinden daha fazla
ses gelir) çevirerek, ön ve
arka hoparlörler aras nda uygun bir balans ayar
yap n z. Orta konumdayken balans "normal
haldedir". Ayar yapt ktan sonra orijinal
konumuna döndürmek için dü meye bas n z.
NUO
Dü meye basarak ve d ar
çekip sola veya sa a
döndürerek balans ayar n
yap n z. Orta konumdayken
balans "normal haldedir".
Ayar yapt ktan sonra orijinal
konumuna döndürmek için dü meye bas n z.
Ses kayna n n seçilmesi
Ses kayna
bilir:
iki ekilde seçile-
Ya AM, FM, TAPE k sa yol
tu lar yla veya SOURCE
dü mesiyle. Radyo ayarlar
(FM1, FM2, FM3 ve AM1,
AM2) aras nda seçim yapmak için SOURCE
dü mesini çeviriniz. Kaset çalar veya CD
de i tirici (iste e ba l ) ba l ise, ayn ekilde
dü meyle de seçilebilir.
FM1, FM2, FM3 ve AM1,
AM2 aras nda de i tirmek
için AM veya FM dü mesine
art arda bas n z.
Seçilen ses kayna
görüntülenir.
ekranda
Müzik sistemi (iste e ba l )
Müzik sistemi fonksiyonlar HU-650/850
Balance – sa /sol
Dü meye basarak ve sola veya sa a döndürerek
balans ayar n yap n z. Orta konumdayken
balans "normal haldedir". Ayar yapt ktan sonra
orijinal konumuna döndürmek için dü meye
bas n z.
FM1, FM2, FM3 ve AM1,
AM2 aras nda de i tirmek
için AM veya FM dü mesine
art arda bas n z.
Seçilen ses kayna
görüntülenir.
ekranda
Fader – Balans ön/arka
Bass
Dü meye basarak ve sola sa a döndürerek bas
ayar n yap n z.
Orta konumdayken bas "normal haldedir".
Ayar yapt ktan sonra orijinal konumuna
döndürmek için dü meye bas n z.
Treble (Tiz)
Dü meye basarak ve sa a sola döndürerek tiz
ayar n yap n z. Orta konumdayken tiz "normal
haldedir". Ayar yapt ktan sonra orijinal
konumuna döndürmek için dü meye bas n z.
Dü meye basarak ve sa a do ru (öndeki
hoparlör çiftinden daha fazla ses gelir) veya
sola do ru (arkadaki hoparlör çiftinden daha
fazla ses gelir) çevirerek, ön ve arka hoparlörler
aras nda uygun bir balans ayar yap n z. Orta
konumdayken balans "normal haldedir". Ayar
yapt ktan sonra orijinal konumuna döndürmek
için dü meye bas n z.
Ses kayna n n seçilmesi
Ses kayna
bilir:
iki ekilde seçile-
Ya AM, FM, TAPE k sa yol
tu lar yla veya SOURCE
dü mesiyle.
Radyo ayarlar (FM1, FM2,
FM3 ve AM1, AM2) aras nda seçim yapmak
için SOURCE dü mesini çeviriniz. Kaset çalar
veya CD de i tirici (iste e ba l ) ba l ise, ayn
ekilde dü meyle de seçilebilir.
NUP
Müzik sistemi (iste e ba l )
Radyo fonksiyonlar HU-450/650/850
Tarama
Aramay ba latmak için
SCAN dü mesine bas n z.
Radyo bir istasyon
buldu unda, taramaya
yakla k 10 saniye ara verir,
sonra tekrar aramaya devam
eder. Ostasyonu dinlemek için SCAN veya
EXIT dü mesine bas n z.
stasyon ayar
Daha dü ük veya daha yüksek frekanslar
aramak için
veya
tu una bas n z. Radyo
dinlenebilir durumdaki bir sonraki istasyonu
arar ve sonra durur. Aramaya devam etmek için
tekrar bu dü meye bas n z.
Manüel istasyon ayar
veya
tu una bas n z ve bas l tutunuz.
Ekranda MAN yaz s görüntülenir. Radyo
yava ça seçilen yönde taramaya ba lar ve
birkaç saniye sonra tarama h z artar. Ostenen
frekans ekranda göründü ünde dü meyi
b rak n z. Bundan sonra ok tu lar na
veya
be saniye içinde k sa süreli bas larak
frekans ayarlanabilir.
NUQ
Direksiyon simidindeki tu paneli
Direksiyon simidinde bir tu
paneli varsa, önceden ayarl
istasyonlar seçmek için sa
veya sol oka bas n z.
D KKAT! Araçta dahili
telefon varsa, telefon
konu malar esnas nda direksiyon simidindeki
tu tak m radyo fonksiyonlar na kumanda
etmek için kullan lamaz. Telefon bilgileri
telefon kullan lmaktayken sürekli olarak
ekranda görüntülenir. Telefonu kapatmak için
tu una bas n z. SIM kart tak lmam bir
telefonun kapat lmas ile ilgili bilgiler için, bkz.
sayfa 202.
Müzik sistemi (iste e ba l )
Radyo fonksiyonlar HU-450
stasyonlar n programlanmas
– Arzu edilen frekansa ayarlay n z.
– PRESET/CD dü mesine k sa bir süre
bas n z. Oleri geri çevirerek bir say seçiniz.
Ostedi iniz frekans ve istasyonu haf zaya
kaydetmek için dü meye tekrar bas n z.
Önceden ayarl istasyon
Önceden ayarl bir radyo
istasyonunu seçmek için,
PRESET/CD dü mesini
kaydedilen numaraya
çeviriniz. Önceden ayarlanan
program ekranda görünür.
stasyonlar n otomatik
kaydedilmesi (Autostoring)
Bu fonksiyonla en güçlü
10 AM veya FM istasyon
aran p ayr haf za bölümlerine
saklanabilir. Bu fonksiyon
özellikle istasyonlar n ve
frekanslar n tan mad n z
bir bölgede bulundu unuzda yarar sa lar.
kuvvetli istasyon otomatik kaydetme
haf zas na kaydedilir. Yeterli sinyal gücüne
sahip istasyon yoksa, "NO STATION"
yaz s görüntülenir.
– Otomatik olarak ön ayarl di er istasyonlara
geçmek için AUTO dü mesine veya direksiyon tu tak m ndaki oklardan birine k sa
bir süre bas n z.
Radyo otomatik kaydetme modundayken,
ekranda AUTO görüntülenir. Normal radyo
moduna döndü ünüzde, metin ekrandan
kaybolur.
Normal radyo moduna dönmek için FM, AM
veya EXIT dü mesine veya PRESET/CD
dü mesine bas n z.
Autostore (otomatik kaydetme) moduna geri
dönme:
AUTO dü mesine k saca bas n z.
– AM veya FM dü mesini kullanarak radyo
modunu seçiniz.
– AUTO dü mesine basarak ve bas l tutarak
(2 saniyeden daha fazla) aramay ba lat n z.
– Ekranda AUTO yaz s görülür ve seçilen
frekans band ndan çok say da (en fazla 10)
NUR
Müzik sistemi (iste e ba l )
Radyo fonksiyonlar HU-650/850
stasyonlar n belle e kaydedilmesi
Ostasyonlar 1-6 ön ayar dü melerine
kaydetmek için:
– Arzu edilen istasyonu ayarlay n z.
– Arzu edilen istasyon haf za dü mesine
bas n z ve bas l tutunuz. Ses bir kaç saniye
kesilir. Ekranda STATION STORED yaz s
görüntülenir.
AM1, AM2, FM1, FM2 ve FM3 alt nda her
birine 6 istasyona kadar kaydedilebilir - toplam
30 istasyon.
NUS
stasyonlar n otomatik kaydedilmesi (Autostoring)
Normal radyo moduna dönmek için FM, AM
veya EXIT dü mesine bas n z.
AUTO fonksiyonu on taneye
kadar AM veya FM istasyonunu arar ve ayr bir
haf zaya kaydeder. Ondan
fazla istasyon bulunursa, en
kuvvetli on istasyon seçilir.
Bu fonksiyon özellikle istasyonlar n ve
frekanslar n tan mad n z bir bölgede
bulundu unuzda yarar sa lar.
Autostore (otomatik kaydetme) moduna geri
dönme:
– AM veya FM dü mesini kullanarak radyo
modunu seçiniz.
– AUTO dü mesine basarak ve bas l tutarak
(2 saniyeden daha fazla) aramay ba lat n z.
– Ekranda AUTO mesaj gösterilir ve seçilen
frekans band ndan bir dizi (en fazla 10)
kuvvetli istasyon otomatik kaydetme
haf zas na kaydedilir. Yeterli sinyal gücüne
sahip istasyon yoksa, NO STATION mesaj
görüntülenir.
– Otomatik olarak ön ayarl di er istasyonlara
geçmek için AUTO dü mesine veya direksiyon tu tak m ndaki oklardan birine k sa
bir süre bas n z.
Radyo otomatik kaydetme modundayken,
ekranda AUTO görüntülenir. Normal radyo
moduna döndü ünüzde, metin ekrandan
kaybolur.
– AUTO dü mesine k saca bas n z.
Müzik sistemi (iste e ba l )
Radyo fonksiyonlar HU-450/650/850
Radio Data Sistemi – RDS
RDS, özel ebeke vericilerini ba layan bir
sistemdir. Örne in, vericiye veya etkin ses
kayna ndan (örne in CD) ba ms z olarak bir
istasyonun do ru frekans n ayarlamak için
kullan l r. Sistem trafik bilgilerinin ya da belirtilen tipte yay nlar n al nmas için de
kullan labilir. Radyo metni de RDS’in bir
parças d r. Bir radyo istasyonu, yay nlanmakta
olan radyo program ile ilgili bilgileri iletebilir.
Baz radyo istasyonlar , RDS kullanmaz veya
özelliklerini sadece s n rl bir aral kta
kullan rlar.
PI arama (otomatik istasyon arama)
Bir RDS vericisi dinlenirken, trafik bilgileri
gibi çe itli bilgiler radyonun belle ine kaydedilir.
Önceden ayarl bir RDS vericisi daha sonra
seçildi inde, radyo vericinin RDS bilgilerini
günceller. Radyo, verici menzilinin s n r nda
veya hemen d nda ise, radyo otomatik olarak
bu kanal n olas en güçlü vericisini arar.
Dinlenebilir bir verici yoksa, radyo susar ve
istasyon buluncaya kadar ekranda PI SEEK
mesaj görünür.
Trafik bilgileri – TP station
RDS istasyonlar ndan gelen trafik bilgileri
di er ses kaynaklar n kesintiye u rat r. Bu özel
özellik için ayarlanm ses seviyesinde bir
mesaj duyulur. Mesaj biter bitmez, müzik
sistemi tekrar daha önce dinlenen ses kayna na
ve ses seviyesine döner.
Trafik bilgilerinin etkinle tirilmesi:
– FM dü mesini kullanarak radyo modunu
seçiniz ve SOURCE tu una bas n z.
– TP seçimini yap n z ve SOURCE tu una
bas n z.
– SOURCE’u çeviriniz, TP ON (yan p sönen
metin) seçimini yap p, SOURCE tu una
bas n z.
– EXIT tu una bas n z.
TP fonksiyonunun devre d b rak lmas :
– FM dü mesini kullanarak radyo modunu
seçiniz ve SOURCE tu una bas n z.
– TP seçimini yap n z ve SOURCE tu una
bas n z.
– SOURCE’u çeviriniz, TP OFF (yan p sönen
metin) seçimini yap p, SOURCE tu una
bas n z.
– EXIT tu una bas n z.
Bu fonksiyon etkinle tirildi inde ekranda TP
görünür. Trafik bülteni dinlemek istemezseniz,
EXIT tu una bas n z.
TP fonksiyonu etkin kal r ve radyo bir sonraki
trafik bültenini bekler.
Trafik bilgilerini özel kanaldan
etkinle tiriniz:
– FM dü mesini kullanarak radyo modunu
seçiniz.
– Trafik bilgilerinin al naca istasyonu
etkinle tiriniz.
– SOURCE tu una bas n z.
– SOURCE’u çeviriniz, ADVANCED
MENU seçimini yap p, SOURCE tu una
bas n z.
– SOURCE’u çeviriniz, RADIO SETTINGS
seçimini yap p, SOURCE tu una bas n z.
– SOURCE’u çeviriniz, TP STATION
seçimini yap p, SOURCE tu una bas n z.
– SOURCE’u çeviriniz, SET CURRENT
seçimini yap p, SOURCE tu una bas n z.
– EXIT tu una bas n z.
TP stasyonunun devre d b rak lmas :
– FM dü mesini kullanarak radyo modunu
seçiniz ve SOURCE tu una bas n z.
– SOURCE’u çeviriniz, ADVANCED
MENU seçimini yap p, SOURCE tu una
bas n z.
– SOURCE’u çeviriniz, RADIO SETTINGS
seçimini yap p, SOURCE tu una bas n z.
– SOURCE’u çeviriniz, TP STATION
seçimini yap p, SOURCE tu una bas n z.
– SOURCE’u çeviriniz, TP STATION OFF
seçimini yap p, SOURCE tu una bas n z.
– EXIT tu una bas n z.
NUT
Müzik sistemi (iste e ba l )
Radyo fonksiyonlar HU-450/650/850
Alarm
News
Bir alarm mesaj yay nland nda radyo
ekran nda "Alarm!" yaz s görüntülenir. Bu
fonksiyon büyük bir trafik kazas ya da köprü
y k lmas veya nükleer bir felaket gibi tehlikeli
durumlarda sürücüleri uyarmak amac yla
öngörülmü tür.
Program kodlu mesajlar (RDS istasyonlar ndan
gelen haberler gibi), bu belli özellik için
ayarlanm ses seviyesinde di er radyo
kaynaklar n kesintiye u rat r. Haber yay n
biter bitmez, müzik sistemi tekrar daha önce
dinlenen ses kayna na ve ses seviye ayar na
döner.
TP arama
Bu fonksiyon de i ik ülkelerde ve bölgeler
aras nda yolculuk yaparken bir istasyon
seçmeksizin trafik bilgilerini dinlemenize
imkan verir.
– FM dü mesini kullanarak radyo modunu
seçiniz ve SOURCE tu una bas n z.
– SOURCE’u çeviriniz,
ADVANCED MENU seçimini yap p,
SOURCE tu una bas n z.
– SOURCE’u çeviriniz, RADIO SETTINGS
seçimini yap p, SOURCE tu una bas n z.
– SOURCE’u çeviriniz, TP SEARCH
seçimini yap n SOURCE tu una bas n z.
– SOURCE’u çeviriniz, TP SEARCH ON
veya TP SEARCH OFF (yan p sönen
metin) seçimini yap p, SOURCE tu una
bas n z.
– EXIT tu una bas n z.
NUU
Haberlerin etkinle tirilmesi:
– FM dü mesini kullanarak radyo modunu
seçiniz ve SOURCE tu una bas n z.
– SOURCE’u çeviriniz, NEWS seçimini
yap p, SOURCE tu una bas n z.
– SOURCE’u çeviriniz, NEWS ON (yan p
sönen metin) seçimini yap p, SOURCE
tu una bas n z.
– EXIT tu una bas n z.
Ekranda NEWS yaz s görünür.
Haberlerin devre d b rak lmas :
– FM dü mesini kullanarak radyo modunu
seçiniz ve SOURCE tu una bas n z.
– SOURCE’u çeviriniz, NEWS seçimini
yap p, SOURCE tu una bas n z.
– SOURCE’u çeviriniz, NEWS OFF (yan p
sönen metin) seçimini yap p, SOURCE
tu una bas n z.
– EXIT tu una bas n z.
Ekrandaki NEWS yaz s kaybolur.
Haber yay n dinlemek istemezseniz, EXIT
tu una bas n z. NEWS fonksiyonu etkin kal r
ve radyo bir sonraki haber program n bekler.
Güncel istasyondan gelen haber için
kesintiyi seçiniz:
– FM dü mesini kullanarak radyo modunu
seçiniz.
– Trafik bilgilerinin al naca istasyonu
etkinle tiriniz.
– SOURCE tu una bas n z.
– SOURCE’u çeviriniz,
ADVANCED MENU seçimini yap p,
SOURCE tu una bas n z.
– SOURCE’u çeviriniz, RADIO SETTINGS
seçimini yap p, SOURCE tu una bas n z.
– SOURCE’u çeviriniz, NEWS STATION
seçimini yap n ve SOURCE tu una bas n z.
– SOURCE’u çeviriniz, SET CURRENT
seçimini yap p, SOURCE tu una bas n z.
– EXIT tu una bas n z.
Haber stasyonunun Devre D
B rak lmas :
– FM dü mesini kullanarak radyo modunu
seçiniz ve SOURCE tu una bas n z.
– SOURCE’u çeviriniz,
ADVANCED MENU seçimini yap p,
SOURCE tu una bas n z.
– SOURCE’u çeviriniz, RADIO SETTINGS
seçimini yap p, SOURCE tu una bas n z.
Müzik sistemi (iste e ba l )
– SOURCE’u çeviriniz, NEWS STATION
seçimini yap n ve SOURCE tu una bas n z.
– SOURCE’u çeviriniz, NEWS STN OFF
seçimini yap p SOURCE tu una bas n z.
– EXIT tu una bas n z.
Program tipi
KAPALI
Haberler
Güncel konular
Bilgi
Spor
E itim
Tiyatro
Kültür ve Sanat
Bilim
E lence
Pop müzik
Rock müzik
Hafif müzik
Hafif klasik müzik
Klasik müzik
Di er müzik
Weather & Metro
Ekonomi
Çocuk programlar
Toplumsal konular
Dini konular
Ekran yaz s
PTY OFF
News
Current
Info
Sport
Educ
Theatre
Culture
Science
Enterta
Pop
Rock
Easy list
L Class
Classical
Other M
Weather
Economy
For children
Social
Spiritual
Program tipi
Telefon kontrol
Seyahat ve tatil
Hobiler
Jazz müzik
Country müzik
Ulusal müzik
Nostaljik parçalar
Folk müzik
Belgesel
Ekran yaz s
Telephone
Travel
Leisure
Jazz
Country
Nation M
"Oldies"
Folk
Document
Program tipi – PTY
Çe itli program tipleri aras ndan seçim yapmak
için PTY fonksiyonunu kullan n z.
– FM dü mesini kullanarak radyo modunu
seçiniz ve SOURCE tu una bas n z.
– SOURCE’u çeviriniz, PTY seçimini yap p,
SOURCE tu una bas n z.
– SOURCE’u çeviriniz, menüde PTY
seçimini yap p, SOURCE tu una bas n z.
– Radyo seçilen program tipini aramaya
ba lar.
– Radyo taraf ndan bulunan istasyonu
dinlemek istemezseniz, sol veya sa ok
tu unu kullanarak aramaya devam ediniz.
– Radyo seçilen program tipinde bir istasyon
bulamazsa, bir önceki frekansa döner.
Her radyo istasyonunun PTY tan m yoktur.
PTY standby (haz r bekleme)
Bundan sonra, seçilen program yay nlan ncaya
kadar PTY modu beklemededir. Bu oldu unda,
radyo otomatik olarak seçilen program tipini
yay nlayan istasyona geçer.
Devre d
b rakma:
– FM dü mesini kullanarak radyo modunu
seçiniz ve SOURCE tu una bas n z.
– SOURCE’u çeviriniz, PTY seçimini yap p,
SOURCE tu una bas n z.
– SOURCE’u çeviriniz, PTY OFF seçimini
yap p, SOURCE tu una bas n z.
– EXIT tu una bas n z.
PTY sembolü ekrandan kaybolur ve radyo
normal moda geçer.
PTY language
PTY fonksiyonu, radyo ekran nda kullan lan
dili (Ongilizce, Almanca, Frans zca veya
Osveççe) seçmek için kullan labilir.
– FM dü mesini kullanarak radyo modunu
seçiniz ve SOURCE tu una bas n z.
– SOURCE’u çeviriniz,
ADVANCED MENU seçimini yap p,
SOURCE tu una bas n z.
– SOURCE’u çeviriniz, RADIO SETTINGS
seçimini yap p, SOURCE tu una bas n z.
– SOURCE’u çeviriniz, PTY LANGUAGE
seçimini yap p, SOURCE tu una bas n z.
NUV
Müzik sistemi (iste e ba l )
Radyo fonksiyonlar HU-450/650/850
– SOURCE’u çeviriniz, dili seçip, SOURCE
tu una bas n z.
– EXIT tu una bas n z.
Otomatik frekans güncellemesi
AF fonksiyonu normal olarak etkindir ve
radyonun mevcut en güçlü vericiye
ayarlanmas n sa lar.
AF’nin etkinle tirilmesi:
– FM dü mesini kullanarak radyo modunu
seçiniz ve SOURCE tu una bas n z.
– SOURCE’u çeviriniz,
ADVANCED MENU seçimini yap p,
SOURCE tu una bas n z.
– SOURCE’u çeviriniz, RADIO SETTINGS
MENU seçimini yap p, SOURCE tu una
bas n z.
– SOURCE’u çeviriniz, AF ON (yan p sönen
metin) seçimini yap p, SOURCE tu una
bas n z.
– EXIT tu una bas n z.
AF’nin devre d b rak lmas :
– FM dü mesini kullanarak radyo modunu
seçiniz ve SOURCE tu una bas n z.
– SOURCE’u çeviriniz,
ADVANCED MENU seçimini yap p,
SOURCE tu una bas n z.
NVM
– SOURCE’u çeviriniz, RADIO SETTINGS
MENU seçimini yap p, SOURCE tu una
bas n z.
– SOURCE’u çeviriniz, AF OFF (yan p
sönen metin) seçimini yap p, SOURCE
tu una bas n z.
– EXIT tu una bas n z.
Bölgesel radyo programlar
Bölgesel fonksiyonu normal olarak etkin
olmaktan ç kar l r. Fonksiyon
etkinle tirildi inde, sinyal zay f olsa dahi,
bölgesel bir yay n dinlemeye devam edebilirsiniz.
REG’i etkinle tirme:
– FM dü mesini kullanarak radyo modunu
seçiniz ve SOURCE tu una bas n z.
– SOURCE’u çeviriniz,
ADVANCED MENU seçimini yap p,
SOURCE tu una bas n z.
– SOURCE’u çeviriniz, RADIO SETTINGS
MENU seçimini yap p, SOURCE tu una
bas n z.
– SOURCE’u çeviriniz, REG ON (yan p
sönen metin) seçimini yap p, SOURCE
tu una bas n z.
– EXIT tu una bas n z.
Ekranda REG görünür.
REG’in devre d b rak lmas :
– FM dü mesini kullanarak radyo modunu
seçiniz ve SOURCE tu una bas n z.
– SOURCE’u çeviriniz,
ADVANCED MENU seçimini yap p,
SOURCE tu una bas n z.
– SOURCE’u çeviriniz, RADIO SETTINGS
MENU seçimini yap p, SOURCE tu una
bas n z.
– SOURCE’u çeviriniz, REG OFF (yan p
sönen metin) seçimini yap p, SOURCE
tu una bas n z.
– EXIT tu una bas n z.
EON - Yerel (Geli mi Di er A lar)
EON etkinle tirildi inde, trafik bültenleri,
haber yay nlar veya di er kanallar n benzeri
yay nlar için radyo program kesilir.
Fonksiyonun iki düzeyi vard r:
Local (Yerel) - sadece sinyal kuvvetli ise keser.
Distant (Uzak) - zay f sinyallerle de keser.
– FM dü mesini kullanarak radyo modunu
seçiniz ve SOURCE tu una bas n z.
– SOURCE’u çeviriniz,
ADVANCED MENU seçimini yap p,
SOURCE tu una bas n z.
– SOURCE’u çeviriniz, RADIO SETTINGS
MENU seçimini yap p, SOURCE tu una
bas n z.
Müzik sistemi (iste e ba l )
– SOURCE’u çeviriniz, EON (yan p sönen
metin) seçimini yap p, SOURCE tu una
bas n z.
– SOURCE’u çeviriniz, Local veya Distant
seçimini yap p, SOURCE tu una bas n z.
– EXIT tu una bas n z.
RDS fonksiyonlar n n s f rlanmas
Tüm radyo ayarlar n orijinal fabrika ayarlar na
s f rlay n z.
– FM dü mesini kullanarak radyo modunu
seçiniz ve SOURCE tu una bas n z.
– SOURCE’u çeviriniz,
ADVANCED MENU seçimini yap p,
SOURCE tu una bas n z.
– SOURCE’u çeviriniz,
RESET TO DEFAULT seçimini yap p,
SOURCE tu una bas n z.
– EXIT tu una bas n z.
– SOURCE’u çeviriniz, AUDIO SETTINGS
MENU seçimini yap p, SOURCE tu una
bas n z.
– SOURCE’u çeviriniz, ASC LEVEL
seçimini yap p, SOURCE tu una bas n z.
– SOURCE’u çeviriniz, LOW, MEDIUM,
HIGH veya Off seçimini yap p, SOURCE
tu una bas n z.
Radio text (Radyo metni)
Baz RDS istasyonlar program içeri i,
sanatç lar gibi bilgiler yay nlar.
Gönderilen ve daha sonra ekranda görüntülenen
herhangi bir radyo metinine ula mak için, FM
dü mesini bir kaç saniye bas l tutunuz. Metin
iki kez göründükten sonra, radyo bir kez daha
istasyonu/frekans gösterir. FM dü mesine
k saca bas lmas , radyo metninin görüntülenmesini son erdirir.
ASC (Aktif Ses Kontrolü)
ASC fonksiyonu, radyonun ses seviyesini
otomatik olarak araç h z na uyarlar.
ASC’nin etkinle tirilmesi:
– FM dü mesini kullanarak radyo modunu
seçiniz ve SOURCE tu una bas n z.
– SOURCE’u çeviriniz,
ADVANCED MENU seçimini yap p,
SOURCE tu una bas n z.
NVN
Müzik sistemi (iste e ba l )
Kaset çalar HU-450
Kaset ç karma dü mesi
Bu dü meye bast n zda
kaset durur ve ç kar l r. Yeni
bir program kayna seçmek
için SOURCE dü mesini
çeviriniz. Sistem kapal olsa
bile kaset takabilir veya
ç karabilirsiniz.
Dolby B Noise Reduction
Kaset yuvas
Kaseti bant k sm sa tarafa bakacak ekilde
kaset yuvas na yerle tiriniz. Ekranda
TAPE Side A yaz s görünür. Kasetin bir yüzü
bitti inde, kaset çalar di er yüzü otomatik
olarak çalmaya ba lar (auto reverse). Halen
kaset çalarda bulunan kaseti çalmak için,
SOURCE dü mesini çeviriniz veya TAPE k sa
yol tu una bas n z.
Çalma yönünün de i tirilmesi
Kasetin di er taraf n çalmak için REV
dü mesine bas n; çal nan taraf ekranda
görüntülenir.
NVO
Bu önceden ayarlanm bir fonksiyon olup, u
ekilde kapat labilir: REV dü mesine bas n z
ve Dolby sembolü
ekrandan kaybolana
kadar bas l tutunuz. Dolby fonksiyonunu tekrar
devreye sokmak için yine ayn dü meye
bas n z.
Dolby Noise Reduction, Dolby Laboratories
Licensing Corporation’ n verdi i lisans alt nda
üretilmektedir. Dolby ve çift D simgesi
Dolby Laboratories Licensing Corporation’ n
ticari markalar d r.
Tarama
Tarama fonksiyonu, her
müzik parças n n ilk on
saniyesinde çal r.
Dinlemek istedi iniz bir
parça buldu unuzda, SCAN
veya EXIT dü mesine
bas n z.
H zl ileri/geri sard rma
Kaset,
tu una basmak ve
bas l tutmak suretiyle h zl
ileri sarar ve
ile h zl geri
sarar. Bu esnada ekranda "FF"
(h zl ileri) veya "REW" (geri
sarma) görünür. H zl ileri/
geri sarmay durdurmak için, dü meye tekrar
bas n z.
Sonraki parça, Önceki parça
tu una bas lmas kaseti otomatik olarak
h zl ileri bir sonraki müzik parças na götürür.
tu una bas lmas kaseti otomatik olarak bir
önceki müzik parças na geri sarar. Bu fonksiyonun çal abilmesi için, müzik parçalar
aras nda be saniyelik duru olmas gerekir.
Otomobilde direksiyon tu tak m varsa, oklar
da kullan labilir.
Müzik sistemi (iste e ba l )
CD çalar HU-650
CD çalar
Bir CD yerle tiriniz. Halen CD çalarda bir CD
varsa, SOURCE dü mesini çevirerek veya CD
k sa yol tu una basarak etkinle tirir.
CD ç karma
Resimde gösterilen dü meye
bast n zda CD duracak ve
disk ç kar lacakt r.
D KKAT! Trafik emniyeti
aç s ndan, d ar ç kar lm
CD’nin al nmas için on iki
saniye süre verilir. Aksi takdirde, CD çalar
CD’yi içeri çeker ve en son çal nan müzik
parças ile devam eder.
H zl ileri/geri sard rma
Bir müzik parças içinde veya
tüm diskte arama yapmak için
veya
dü melerine
basarak bas l tutunuz.
Dü me bas ld sürece
arama devam eder.
Bir parçadan di erine geçme
Bir önceki veya bir sonraki
müzik parças na gitmek için,
veya
tu una bas n z.
parça numaras ekranda
gösterilir.
Direksiyon simidindeki tu tak m da bu amaç
için kullan labilir.
Tarama
Tarama fonksiyonu, her müzik parças n n ilk on
saniyesinde çal r.
Dinlemek istedi iniz bir parça buldu unuzda,
SCAN veya EXIT dü mesine bas n z.
Rastgele çalma (random)
Rastgele fonksiyonunu
kullanmak için RND
(random) dü mesine bas n z.
Sistem diskteki parçalar
rastgele çalar. Fonksiyonun
etkin oldu u süre boyunca
ekranda "RND" görüntülenir.
D KKAT! CD’nin kalitesi EN60908
standard na uygun de ilse ya da yetersiz
donan m ile kay t yap lm sa, ses kalitesi kötü
olabilir ya da çalma kesilebilir.
Önemli!
Sadece standart ölçüde diskler (12 cm daha küçü ünü de il) kullan n z. Yap kan
etiketi olan CD’ler kullanmay n z. CD
çalar n olu turdu u s etiketin diskten
ayr lmas na, muhtemelen de CD çalar n
zarar görmesine yol açabilir.
NVP
Müzik sistemi (iste e ba l )
Dahili CD de i tirici HU-850
Dahili CD de i tirici
HU-850 dahili 6 CD’li bir CD de i tirici içerir.
CD çalar çal t rmak için, CD k sa yol tu una
veya SOURCE dü mesine bas n z. CD çalar en
son çal nan CD’ye devam eder. CD çalara
6 adede kadar CD yerle tirilebilir. Bir CD
yerle tirirken, CD çalardaki bo yuva seçilmelidir. Bu i lem, 1-6 dü melerinden seçim
yap larak gerçekle tirilir. Mevcut konum
ekranda görüntülenir. Yeni bir disk
yerle tirmeden önce, ekranda "LOAD DISC"
yaz s göründü ünden emin olunuz.
H zl ileri/geri sard rma
Bir müzik parças içinde veya
tüm diskte arama yapmak için
veya
dü melerine
basarak bas l tutunuz.
Dü me bas ld sürece
arama devam eder.
Bir parçadan di erine geçme
Bir önceki veya bir sonraki
müzik parças na gitmek için,
veya
tu una bas n z.
parça numaras ekranda
gösterilir.
CD ç karma
Resimde gösterilen dü meye
bast n zda CD duracak ve
disk ç kar lacakt r.
D KKAT! Trafik emniyeti
aç s ndan, d ar ç kar lm
CD’nin al nmas için on iki
saniye süre verilir. Aksi takdirde, CD çalar
CD’yi içeri çeker ve en son çal nan müzik
parças ile devam eder.
Disk numaras n n seçilmesi
Çal nmas n istedi iniz CD’yi seçmek için 1-6
tu lar n kullan n z. CD ve parça numaralar
ekranda gösterilir.
NVQ
Direksiyon simidindeki tu
tak m da bu amaç için kullan labilir.
Tarama
Tarama fonksiyonu, her müzik parças n n ilk on
saniyesinde çal r.
Dinlemek istedi iniz bir parça buldu unuzda,
SCAN veya EXIT dü mesine bas n z.
Rastgele çalma (random)
Rastgele fonksiyonunu
çal t rmak için RND
(random) dü mesine bas n z.
Rastgele seçilen bir diskteki
rastgele seçilen bir parça
çal n r. Daha sonra ayn
ekilde yeni bir parça seçilir. Bu fonksiyon
etkin oldu u sürece ekranda "RND" görüntülenir.
D KKAT! CD’nin kalitesi EN60908
standard na uygun de ilse ya da yetersiz
donan m ile kay t yap lm sa, ses kalitesi kötü
olabilir ya da çalma kesilebilir.
Önemli!
Sadece standart ölçüde diskler (12 cm daha küçü ünü de il) kullan n z. Yap kan
etiketi olan CD’ler kullanmay n z. CD
çalar n olu turdu u s etiketin diskten
ayr lmas na, muhtemelen de CD çalar n
zarar görmesine yol açabilir.
Müzik sistemi (iste e ba l )
Harici CD de i tirici HU-450/650/850
– Kartu u tekrar CD de i tiriciye
yerle tiriniz.
Disk seçilmesi
PRESET/CD dü mesini (HU-450) çevirerek
veya dü meleri 1-6 (HU-650/850) kullanarak
çal nmas n istedi iniz CD’yi seçiniz. CD ve
parça numaralar ekranda gösterilir.
Bir parçadan di erine geçme
Bir önceki veya bir sonraki
müzik parças na gitmek için,
veya
tu una bas n z.
parça numaras ekranda
gösterilir.
CD de i tirici
Harici CD de i tirici (iste e ba l ), bagaj n
arka sol taraf ndaki panelin arkas na monte
edilir.
Direksiyon simidindeki tu
tak m da bu amaç için kullan labilir.
H zl ileri/geri sard rma
Bir müzik parças içinde veya
tüm diskte arama yapmak için
veya
dü melerine
basarak bas l tutunuz.
Dü me bas ld sürece
arama devam eder.
CD de i tiriciyi devreye sokmak için SOURCE
dü mesini çeviriniz; CD de i tirici tekrar en
son CD’yi ve parçay çalmaya devam eder. CD
çalar n kartu u* bo sa, ekranda
"LOAD CARTRIDGE" görüntülenecektir.
CD de i tiriciye CD’lerin yüklenmesi:
– CD de i tiricinin kapa n aç n z.
– De i tirici üzerindeki kartu "eject" tu una
bas n z.
– CD kartu unu d ar çekiniz ve CD’leri
yerle tiriniz.
Rastgele çalma (random)
Random (Rastgele) fonksiyonunu çal t rmak için RND
RND (HU-650 ve 850)
dü mesine bas n z. Radyo
HU-450 için, REV dü mesi
ile çal t r l r. Rastgele seçilen
bir diskteki rasgele seçilen bir parça çal n r.
Daha sonra ayn ekilde yeni bir parça veya disk
seçilir. Bu fonksiyon etkinken, ekranda "RND"
görüntülenir.
D KKAT! CD’nin kalitesi EN60908
standard na uygun de ilse ya da yetersiz
donan m ile kay t yap lm sa, ses kalitesi kötü
olabilir ya da çalma kesilebilir.
Önemli!
Sadece standart ölçüde diskler (12 cm daha küçü ünü de il) kullan n z. Yap kan
etiketi olan CD’ler kullanmay n z. CD
çalar n olu turdu u s etiketin diskten
ayr lmas na, muhtemelen de CD çalar n
zarar görmesine yol açabilir.
Tarama
Tarama fonksiyonu, her müzik parças n n ilk on
saniyesinde çal r.
Dinlemek istedi iniz bir parça buldu unuzda,
SCAN veya EXIT dü mesine bas n z.
NVR
Müzik sistemi (iste e ba l )
Dolby Surround Pro Logic II HU-850
Dolby Surround Pro Logic II, daha önceki
sistemin daha geli tirilmi idir ve önemli ölçüde
geli tirilmi ses kalitesi sa lar. Bu geli tirme
özellikle arka koltuktaki yolcular için dikkate
de erdir.
Dolby Surround Pro Logic Ses sistemi ön
paneldeki merkezi bir hoparlörle birlikte
gerçe e oldukça yak n bir ses sa lar.
Normal sol - sa stereo kanallar, sol - orta - sa
olarak bölünür. Buna ek olarak, arkadaki hoparlörler yoluyla çevreyi saran bir ses etkisi
yarat l r. Dolby Surround Pro Logic II, CD
modunda çal r.
3 kanal (3-CH ), AM ve FM radyo yay nlar için
önerilir.
Dolby Surround Pro Logic, Dolby Laboratories
Licensing Corporation’ n bir tescilli ticari
markas d r. Dolby Pro Logic II Surround
System, Dolby Laboratories Licensing
Corporation lisans alt ndad r.
Dolby Surround Pro Logic II Modu
Dolby Surround Pro Logic II
Modunu seçmek için, "
PL II" tu una bas n z.
Ekranda "
PL II" yaz s
görüntülenir. 2 kanala
dönmek için OFF tu una
bas n z.
NVS
3 kanal
3 kanal modunu seçmek için
3-CH dü mesine bas n z;
ekranda "3 ch" yaz s
görüntülenir. Tekrar 2 kanal
moduna geçmek için OFF
dü mesine bas n z.
– SOURCE’u çeviriniz, AUDIO SETTINGS
seçimini yap p, SOURCE tu una bas n z.
– SOURCE’u çeviriniz,
SURROUND LEVEL seçimini yap p,
SOURCE tu una bas n z.
– SOURCE’u çeviriniz, seviye seçimini
yap p, SOURCE tu una bas n z.
– EXIT tu una bas n z.
Centre Level (Orta Seviye)
Mid EQ Level (Orta EQ Seviyesi)
Bu fonksiyon, orta kanal n seviyesini
ayarlamak için kullan l r.
Bu fonksiyon hoparlörden gelen sesin ince
ayar n yapmak için kullan l r.
– SOURCE tu una bas n z.
– SOURCE’u çeviriniz, ADVANCED MENU
seçimini yap p, SOURCE tu una bas n z.
– SOURCE’u çeviriniz, AUDIO SETTINGS
seçimini yap p, SOURCE tu una bas n z.
– SOURCE’u çeviriniz, CENTRE LEVEL
seçimini yap p, SOURCE tu una bas n z.
– SOURCE’u çeviriniz, seviye seçimini
yap p, SOURCE tu una bas n z.
– EXIT tu una bas n z.
– SOURCE tu una bas n z.
– SOURCE’u çeviriniz, ADVANCED MENU
seçimini yap p, SOURCE tu una bas n z.
– SOURCE’u çeviriniz, AUDIO SETTINGS
seçimini yap p, SOURCE tu una bas n z.
– SOURCE’u çeviriniz, MID EQ LEVEL
seçimini yap p, SOURCE tu una bas n z.
– SOURCE’u çeviriniz, seviye seçimini
yap p, SOURCE tu una bas n z.
– EXIT tu una bas n z.
Surround Level (Surround Seviyesi)
Bu fonksiyon, arka kanallar n ç k seviyesini
ayarlamak için kullan l r.
– SOURCE tu una bas n z.
– SOURCE’u çeviriniz, ADVANCED MENU
seçimini yap p, SOURCE tu una bas n z.
Müzik sistemi (iste e ba l )
Teknik özellikler
HU-850
HU-450
Ç k gücü
Empedans
Gerekli voltaj
4 x 25 W
4 Ohm
12 V, negatif toprak
Radyo
Frekans
U (FM)
M (AM)
L (AM)
87,5 – 108 MHz
522 – 1611 kHz
53 – 279 kHz
HU-650
Ç k gücü
Empedans
Gerekli voltaj
Harici amplifikatör
(iste e ba l )
4 x 25 W
4 Ohm
12 V, negatif toprak
4 x 50 W veya
4 x 75 W
Ç k gücü
1 x 25 W
(orta hoparlör)
Empedans
4 Ohm
Gerekli voltaj
12 V, negatif toprak
Harici amplifi4 x 50 W veya
katör
4 x 75 W
HU-850 bir harici amplifikatöre
ba lanmal d r.
Radyo
Frekans
U (FM)
M (AM)
L (AM)
87,5 – 108 MHz
522 – 1611 kHz
153 – 279 kHz
Radyo
Frekans
U (FM)
M (AM)
L (AM)
87,5 – 108 MHz
522 – 1611 kHz
153 – 279 kHz
NVT
Müzik sistemi (iste e ba l )
NVU
Telefon (iste e ba l )
Telefon sistemi
Kullan m
Arama seçenekleri
Haf za fonksiyonlar
Menü fonksiyonlar
Çe itli bilgiler
200
202
203
207
208
213
NVV
Telefon (iste e ba l )
Telefon sistemi
Genel kurallar
• Trafik güvenli ine öncelik verin! Sürücü
olarak kap kol dayama yerindeki özel
ahizeyi kullanmak zorunda kal rsan z, arac
güvenli bir yere park ediniz.
• Yak t al rken telefonu kapat n z.
• Patlatma çal mas n n yap ld yerlerde
telefonu kapat n z.
• Telefonunuzun bak m n daima yetkili bir
ki iye yapt r n z.
Acil durum ça r lar
• Acil servislere yap lacak acil aramalar,
kontak anahtar veya SIM kart
kullan lmadan yap labilir.
• ON/OFF dü mesine bas n z.
• Bulundu unuz bölge için geçerli acil servis
numaras n çevirin (AB ülkelerinde: 112).
• Ye il dü meye
bas n z.
Telefon sisteminin parçalar
1. Merkez konsoldaki tu paneli
Tüm telefon fonksiyonlar , merkezi konsoldaki
tu tak m kullan larak kontrol edilebilir.
2. Direksiyon simidindeki tu paneli
Telefon fonksiyonlar n n ço u, direksiyon tu
tak m vas tas yla kontrol edilebilir.
OMM
Telefon devrede iken tu tak m sadece telefon
fonksiyonlar için kullan labilir. Telefon
devrede iken telefon bilgileri daima kumanda
panelinde görüntülenir. Tu lar radyo ayarlar
için kullanabilmek amac yla telefon devre d
b rak lmal d r; bkz. sayfa 202.
3. Gösterge ekran
Ekranda menü fonksiyonlar , mesajlar, telefon
numaralar vb. görüntülenir.
4. Özel ahize
Özel ahize seçene ini, rahats z edilmek
istemedi iniz özel görü melerinizi yaparken
kullanabilirsiniz.
5. SIM kart
SIM kart, merkezi konsoldaki tu tak m n n
alt na sokulur.
SIM kart kullan mda olmad nda, telefonu
kapat n z. Aksi taktirde, di er fonksiyonlardan
gelen mesajlar ekranda görüntülenemez.
6. Mikrofon
Mikrofon dikiz aynas na tak lm t r.
7. Hoparlör
Hoparlör, sürücü koltu u ba deste ine
bütünle tirilmi tir.
8. Anten
Anten ön cama, dikiz aynas n n ön taraf na
monte edilmi tir.
Telefon (iste e ba l )
OMN
Telefon (iste e ba l )
Kullan m
SIM kart
Telefonun aç l p kapat lmas
Aktif mod
Telefon ancak geçerli bir SIM (Abone Kimli i
Modülü) kart ile kullan labilir. Bu kart ebeke
operatörünüzden temin edebilirsiniz.
Telefonu açmak için: Kontak anahtar n I
konumuna çeviriniz. Resimde i aretlenmi olan
dü meye bas n z.
Telefonu daima SIM kart ile birlikte kullan n;
telefon irketinin ismi ekranda görüntülenir.
Telefonu kapatmak için: Ayn
dü meye üç saniye süreyle bas n z. Telefon
aç kken konta kapat rsan z, konta tekrar
açt n zda da telefon aç lacakt r.
Fonksiyonlar n kullanabilmek için telefonun
aktif modda olmas gerekir (bu durum, gelen
aramalar için geçerli de ildir). Merkezi
konsoldaki tu paneli üzerindeki veya direksiyon simidi kumanda paneli üzerindeki
dü mesine basarak telefonu devreye sokabilirsiniz.
SIM kart kullan mda olmad nda, telefonu
kapat n z. Aksi taktirde, di er i levlerden gelen
mesajlar görüntülenemez ve direksiyon
simidindeki radyo kumandalar
kullan lamazlar.
OMO
Telefon kapat l rsa, gelen aramalar al namazlar.
Telefon devredeyken ekranda sürekli olarak
telefon bilgileri görüntülenir.
Telefonu devreden ç karmak için
dü mesine bas n z.
Telefon (iste e ba l )
Arama seçenekleri
Gösterge ekran
Telefonla arama ve cevap verme
Konu maya son verme
O anda kullan lmakta olan i lev ekranda
görülür, örne in menü seçimleri, mesajlar,
telefon numaralar ve ayarlar gibi.
Aramak için: numaray girin ve direksiyon
simidindeki veya merkezi konsoldaki tu
panelinde
tu una bas n (veya özel ahizeyi
kald r n).
Konu maya son vermek için tu panellerinden
birindeki
tu una bas n veya özel ahizeyi
yerine koyun. Müzik sistemi önceki moduna
geri döner.
Gelen telefonu cevaplamak için:
tu una
bas n z (ya da özel ahizeyi kald r n). Ayn
zamanda Otomatik Cevaplama’y da seçebilirsiniz, menü fonksiyonu 4.3’e bak n z.
Telefon konu mas süresince müzik sistemi
otomatik olarak susturulabilir. Müzik sisteminin ses ayar na ili kin ayr nt l bilgi için
menü fonksiyonu 5.6.5’e bak n z.
OMP
Telefon (iste e ba l )
Arama seçenekleri
Speed dial
H zl aranacak numaralar n haf zada
saklanmas
Telefon defterinin haf zas na kay tl bir numara
a a da belirtildi i gibi bir h zl arama tu una
(1-9) ba lanabilir:
– Haf zay düzenlemek (menü 3) için
ile
listeyi kayd r n z ve
tu una bas n z.
Son aranan numara
Özel ahize
Telefon aranan son numaralar /isimleri
otomatik olarak haf zas nda saklar.
Rahats z edilmeden konu mak istiyorsan z özel
ahizeyi kullan n z.
– Tu panellerinden birinde
tu una
bas n z.
– Aranan son numaralar listesinde ileri do ru
kayd rmak için
veya geriye do ru
kayd rmak için
oklar n kullan n z.
– Ahizeyi kald r n z. Merkezi konsoldaki
tu lar n yard m yla numaray giriniz.
Aramak için
tu una bas n z. Ses
seviyesini ahizenin kenar ndaki dü me ile
ayarlay n z.
– Ahizeyi yerine koydu unuzda telefon
konu mas sona erer.
Konu maya son vermeden ahizesiz konu ma
moduna geçmek isterseniz:
tu una bas n z
ve Handsfree (ahizesiz) seçimini yap n z.
tu una bas n ve ahizeyi a a koyunuz; bkz.
sayfa 203.
Arama yapmak için
özel ahizeyi kald r n).
OMQ
tu una bas n (ya da
– H zl aramaya (Menü 3.4) geçiniz ve
tu una bas n z.
– H zl arama numaras olacak rakam seçiniz.
Onaylamak için
tu una bas n z.
– Ostenilen ad veya telefon numaras n
haf zada bulun ve seçmek için
tu una
bas n z.
H zl araman n kullan lmas
Arama yapmak için istedi iniz h zl arama
numaras na bas n z.
DOKKAT! Telefonu açt ktan sonra, h zl arama
fonksiyonunu kullanmadan önce biraz
bekleyiniz. Bir h zl arama numaras n
kullanmak istiyorsan z, 4.5 menüsü etkin
olmal d r; bkz. sayfa 211.
Telefon (iste e ba l )
Telefon konu mas s ras nda
kullanabilece iniz fonksiyonlar
A a daki fonksiyonlar bir telefon konu mas
s ras nda kullanabilirsiniz (oklarla listeyi
kayd r n ve bir seçim yapmak için YES’e
bas n):
Gizlilik modu/
gizlilik modu
kapal
Beklet/Bekletme
Ahize/Ahizesiz
Haf za
Gizlilik modu
Gizlilik modu/
gizlilik modu
kapal
Ahize/Ahizesiz
Haf za
Üçlü arama
Ça r n n beklemeye
al n p al nmayaca n
belirleyiniz.
Ahizeyi kullanabilir ya
da telefonu elinize
almadan
konu abilirsiniz.
Kay tl numaralar
gösterir.
A a daki fonksiyonlar mevcut telefon
konu mas ve bekletilen bir arama varken
kullanabilirsiniz (oklarla listeyi kayd r n ve bir
seçim yapmak için YES’e bas n):
Geçi
Gizlilik modu
Ahizeyi kullanabilir ya
da telefonu elinize
almadan
konu abilirsiniz.
Kay tl numaralar
gösterir.
Ayn anda iki tarafla
konu un (konferans
aramas )
Oki konu ma aras nda
geçi yapar
Üçlü aramay görü meyi seçti inizde ve iki
görü me devam ederken a a daki fonksiyonlar
mevcuttur (oklarla listeyi kayd r n ve bir seçim
yapmak için YES’e bas n):
Gizlilik modu/
gizlilik modu
kapal
Ahize/Ahizesiz
Haf za
Ça r bekletme
Telefon kullan lmaktayken hoparlörden önce
bir sesli ve ard ndan iki sesli bir sinyal
duyarsan z, ba ka bir ki i sizi ar yor demektir.
Oki sesli sinyal aramaya cevap vermenize ya da
arayan ki inin kapatmas na kadar devam
edecektir.
Bu durumda arayan ile konu abilir veya
aramay geri çevirebilirsiniz.
Telefona cevap vermek istemiyorsan z,
tu una bas n z veya hiçbir ey yapmay n z.
Telefona cevap vermek istiyorsan z,
tu una
bas n z. O s rada yapt n z telefon görü mesi
"park moduna" al nacakt r.
tu una
basarsan z, iki arama da sona erecektir.
Gizlilik modu
Ahizeyi kullanabilir ya
da telefonu elinize
almadan
konu abilirsiniz.
Kay tl numaralar
gösterir.
OMR
Telefon (iste e ba l )
Arama seçenekleri
SMS
Tek bir iki sesli sinyal bir SMS mesaj ald
gösterir.
nz
Ses
Ses iddetini direksiyon simidindeki tu
tak m nda yer alan (+) dü mesi ile
art rabilirsiniz. Ses iddetini azaltmak için –
dü mesini kullan n z.
Telefon devreye sokuldu unda, direksiyon
simidindeki tu paneli yaln zca telefon fonksiyonlar n kumanda etmekte kullan labilir.
Bu tu lar kullanarak müzik sistemi ayarlar n
yapmak isterseniz, önce telefonu devreden
ç karman z gerekir, bkz. sayfa 202.
OMS
Telefon (iste e ba l )
Haf za fonksiyonlar
Telefon numaralar ve isimler telefon ya da SIM
kart haf zas nda saklanabilir.
jkl5
Arayan ki inin numaras telefonun haf zas na
kay tl ysa, aramaya cevap vermeniz halinde
arayan n ismi ekranda görüntülenir.
pqrs7ß
Telefon haf zas na 255 isim kaydedilebilir.
Telefon numaralar n n isimlerle
kaydedilmesi
–
tu una bas n z ve haf za düzenlemeye
(Menü 3) geliniz.
tu una bas n z.
– Haf zadaki Enter ö esine (Menü 3.1)
kayd r n z ve
tu una bas n z.
– Bir numara giriniz ve
– Bir isim giriniz ve
tu una bas n z.
tu una bas n z.
– Hangi haf zaya saklayaca n z
seçerek
tu una bas n z.
tu uyla
Bir isim (veya mesaj) girme
Seçti iniz karakterin bulundu u tu a bas n z:
birinci karakter için bir kez, ikinci karakter için
iki kez vs. Bo luk girmek için 1’e bas n z.
mno6ñöòóØ
tuv8üùúû
wxyz9
ayn dü medeki bir dizi içinde yer
alan iki harfi girerseniz,
aralar nda * tu una bas n veya
birkaç saniye bekleyin
+0@*#&$£/%
büyük harfler ve küçük harfler
aras nda geçi
girilen son harfi ya da numaray
siler. Uzun süre basarsan z, girilen
numara veya metin silinir.
Haf zadan arama
–
tu una bas n z.
– A a daki seçeneklerden birini seçin:
tu una bas n z ve istedi iniz ismi
buluncaya kadar oklarla listeyi kayd r n z.
Osimdeki birinci harfin tu una bas n (ya da
ismi girin) ve
tu una bas n z.
– Seçilen numaray aramak için
tu una
bas n z.
bo luk 1- ? ! , . : " ' ( )
abc2äåàáâæç
def3èéëê
ghi4ìíîï
OMT
Telefon (iste e ba l )
Menü fonksiyonlar
Fonksiyonlar kontrol etmek, ayarlar
de i tirmek ve sisteminize yeni fonksiyonlar
programlamak için menü fonksiyonlar n
kullan n z. Çe itli menü seçimleri ekranda
görüntülenir.
H z s n r fonksiyonu 5.7 numaral menü
fonksiyonu kullan larak devreden ç kar labilir.
Menü fonksiyonu
Menü fonksiyonuna ula mak için
bas n z.
tu una
Menü fonksiyonunda a a dakiler geçerlidir:
•
tu una uzun süre basmak menü fonksiyonundan ç kmak istedi iniz anlam na gelir.
•
tu una k sa süre basmak bir seçene e
geri dönebilir, iptal edebilir veya reddedebilirsiniz demektir.
•
tu una basarak, bir seçimi onaylayabilir
veya bir alt menüden sonraki alt menüye
geçebilirsiniz.
• Sa ok
tu u sizi sonraki yan menüye
götürür. Sol ok tu u
ise önceki yan
menüye götürür.
K sayollar
Sa oku
kullanarak menü sistemine
girdi inizde, ana menü düzeyindeki do ru
menüyü (1, 2, 3, vb.), birinci alt menü düzeyini
(1.1, 2.1, 3.1, vb.) ve ikinci alt menü düzeyini
(1.1.1, 2.1.1, vb.) seçmek için, oklar ya da ye il
tu u yerine numaralar kullanabilirsiniz. Bu
numaralar, menü alternatifiyle birlikte ekranda
gösterilir.
Trafik güvenli i
Güvenlik sebeplerinden dolay , 8 km/saat’in
üzerindeki h zlarda menü sistemine girilemez.
Yaln zca menü sisteminde daha önce ba lam
oldu unuz i lemleri tamamlayabilirsiniz.
OMU
Telefon (iste e ba l )
Ana menüler/alt menüler
1. Call register
1.1.
Missed calls
1.2.
Received
1.3.
Dialled
1.4.
Erase list
1.4.1.
All
1.4.2.
Missed
1.4.3.
Received
1.4.4.
Dialled
1.5.
Call duration
1.5.1.
Last call
1.5.2.
Number of calls
1.5.3.
Total time
1.5.4.
Clear
2. Messages
2.1.
Read
2.2.
Write
2.3.
Voice message
2.4.
Settings
2.4.1.
SMSC number
2.4.2.
Validity
2.4.3.
Type
3. Edit memory
3.1.
Enter item
3.2.
Search
3.2.1.
Edit
3.2.2.
Erase
3.2.3.
Copy
3.2.4.
Move
3.3.
Copy all
3.3.1.
SIM’den telefona
3.3.2.
Telefondan SIM’e
3.4.
Speed dial
3.5.
Empty SIM
3.6.
Empty memory
3.7.
Status
4. Arama seçenekleri
4.1.
Transmit number
4.2.
Ça r bekletme
4.3.
Automatic answer
4.4.
Automatic redial
4.5.
Speed dial
4.6.
Call divert service
4.6.1.
All calls
4.6.2.
When busy
4.6.3.
When not answered
4.6.4.
Not available
4.6.5.
Fax calls
4.6.6.
Computer calls
4.6.7.
Cancel all diverts
5. Settings
5.1.
Factory settings
5.2.
Network selection
5.3.
Language
5.3.1.
English UK
5.3.2.
English US
5.3.3.
Svenska
5.3.4.
Dansk
5.3.5.
Suomi
5.3.6.
Deutsch
5.3.7.
Nederlands
5.3.8.
Français FR
5.3.9.
Français CAN
5.3.10. Italiano
5.3.11. Español
5.3.12. Português P
5.3.13. Português BR
5.4.
SIM security
5.4.1.
On
5.4.2.
Off
5.4.3.
AUTO
5.5.
Change codes
5.5.1.
PIN code
5.5.2.
Telephone code
5.6.
Volume
5.6.1.
Ringer volume
5.6.2.
Ringer tone
5.6.3.
Button click
5.6.4.
Speed volume
5.6.5.
Radio Auto Suppression
5.6.6.
New SMS
5.7.
Traffic safety
OMV
Telefon (iste e ba l )
Menü fonksiyonlar
Menü seçenekleri, tan m
1. Call register
1.1. Missed calls
Burada cevapland r lmam aramalar n bir
listesi vard r. Numaray aramay , silmeyi veya
daha sonra kullanmak için telefon ya da SIM
kart haf zas na kaydetmeyi seçebilirsiniz.
1.2. Received calls
Burada gelen aramalar n bir listesi vard r.
Numaray aramay , silmeyi veya daha sonra
kullanmak için telefon ya da SIM kart
haf zas na kaydetmeyi seçebilirsiniz.
1.3. Dialled calls
Burada yapt n z aramalar n bir listesi vard r.
Numaray aramay , silmeyi veya daha sonra
kullanmak için telefon ya da SIM kart
haf zas na kaydetmeyi seçebilirsiniz.
1.4. Erase list
Bu seçenek 1.1, 1.2 ve 1.3 menülerindeki
listeleri a a da belirtildi i gibi silmek için
kullan l r.
1.4.1.
All
1.4.2.
Missed
1.4.3.
Received
1.4.4.
Dialled
1.5. Call duration
Burada bütün telefon konu malar n z n veya en
son telefon konu mas n n süresini görebilirsiniz. Ayn zamanda yap lan telefon
ONM
konu malar n n say s n görebilir ve konu ma
sayac n iptal edebilirsiniz.
1.5.1.
Last call
1.5.2.
Number of calls
1.5.3.
Total time
1.5.4.
Clear
Konu ma sayac n s f rlamak için telefon
koduna ihtiyac n z vard r (Menü 5.5’e bak n).
2. Messages
2.1. Read
Burada gelen metin mesajlar n okuyabilirsiniz.
Ard ndan, okudu unuz mesaj silmeyi ya da
iletmeyi, mesaj n tamam n veya bir k sm n
de i tirmeyi ya da kaydetmeyi seçebilirisiniz.
2.2. Write
Tu panelini kullanarak bir metin mesaj
yazabilirsiniz. Daha sonra bu mesaj
kaydetmeyi ya da göndermeyi seçebilirsiniz.
2.3. Voice message
Gelen ses mesajlar n dinleyebilirsiniz.
2.4. Settings
Mesaj n z n aktar lmas n istedi iniz mesaj
merkezinin numaras n (SMSC numaras )
giriniz. Mesaj n gidece i adrese nas l
eri tirilece ini ve mesaj merkezinde ne kadar
saklan lmas n istedi inizi belirtiniz.
2.4.1.
2.4.2.
2.4.3.
SMSC number
Validity
Type
Bu ayarlar ile ilgili bilgi ve bir SMSC numaras
almak için servisi sa layan firmaya
ba vurunuz.
3. Edit memory
3.1. Enter item
Burada isimleri ve telefon numaralar n , telefon
ya da SIM kart haf zas na kaydedebilirsiniz.
Daha fazla bilgi için haf za fonksiyonlar
bölümüne bak n z.
3.2. Search
Burada haf zada de i iklikler yap labilir.
3.2.1.
Edit: Farkl haf zalardaki verileri
de i tiriniz.
3.2.2.
Erase: Kay tl bir ismi siliniz.
3.2.3.
Copy: Kay tl bir ismi kopyalay n z.
3.2.4.
Move: Bilgiyi telefon haf zas yla
SIM kart haf zas aras nda ta y n z.
3.3. Copy all:
Telefon numaralar n ve isimleri, SIM karttan
telefon belle ine kopyalay n z.
3.3.1.
SIM’den telefonun haf zas na
3.3.2.
Telefondan SIM’in haf zas na
3.4. Speed dial
Telefon defterine kaydedilen bir numara, bir
h zl arama numaras olarak kaydedilebilir.
3.5. Empty SIM
SIM kart n bütün haf zas silinebilir.
3.6. Empty memory
Telefonun bütün haf zas silinebilir.
Telefon (iste e ba l )
3.7. Status
SIM kart veya telefon haf zas na ne kadar isim
veya numara oldu unu görebilirsiniz.
4. Arama seçenekleri
4.1. Transmit number
Kendi numaran z n arad n z ki iye gösterilmesini isteyip istemedi inizi seçiniz. Rehbere
kaydedilmeyen numaralar ile ilgili bilgi almak
için ebeke operatörünüze ba vurunuz.
4.2. Call waiting
Bir telefon konu mas s ras nda size gelen
ba ka bir arama için uyar lmak isteyip
istemedi inizi belirlersiniz.
4.3. Automatic answer
Tu panelini kullanmadan cevap verebilirsiniz.
4.4. Automatic redial
Daha önce arad n z ve me gul olan bir
numaray arayabilirsiniz.
4.5. Speed dial
Burada h zl araman n etkin olup olmamas n
ayarlayabilirsiniz. H zl arama numaralar n
kullanarak aramak istiyorsan z, bu fonksiyon
devrede olmal d r.
4.6. Call divert service
Burada gelen aramalar n, ne zaman ve hangi
tipte olanlar n n belirli bir telefon numaras na
yönlendirilece ini belirleyebilirsiniz.
4.6.1.
4.6.2.
4.6.3.
4.6.4.
4.6.5.
4.6.6.
4.6.7.
Tüm telefonlar (bu ayar yaln z güncel
telefon konu mas süreci içinde
geçerlidir)
When busy
When not answered
Not available
Fax calls
Computer calls
Cancel all diverts
5. Settings
5.1. Factory settings
Sistemin fabrika ayarlar na geri dönersiniz.
5.2. Network selection
Bir ebekeyi otomatik veya manüel olarak
seçersiniz.
5.2.1.
AUTO
5.2.2.
Manüel (elle)
5.3. Language
Burada telefon ekran ndaki yaz lar n hangi
dilde olaca n seçebilirsiniz.
5.3.1.
5.3.2.
5.3.3.
5.3.4.
5.3.5.
5.3.6.
5.3.7.
5.3.8.
5.3.9.
English UK
English US
Svenska
Dansk
Suomi
Deutsch
Nederlands
Français FR
Français CAN
5.3.10. Italiano
5.3.11. Español
5.3.12. Português P
5.3.13. Português BR
5.4. SIM security
PIN kodunun aç k, kapal ya da otomatik olup
olmayaca n belirlersiniz.
5.4.1.
On
5.4.2.
Off
5.4.3.
AUTO
5.5. Change codes
PIN kodunu veya telefon kodunu
de i tirirsiniz.
5.5.1.
5.5.2.
PIN code
Telefon kodu (kendi kodunuzu
ayarlayana kadar 1234 kullan n z).
Telefon kodu, arama zamanlay c s n
s f rlamak için kullan l r.
DOKKAT! Kodunuzu not ediniz ve güvenli bir
yerde saklay n z.
5.6. Ses
5.6.1.
Zil sesi ayar : Burada gelen
aramalar n zil sesini ayarlayabilirsiniz.
5.6.2.
Ring Signal: Ostedi inizi
seçebilece iniz sekiz farkl zil sinyali
mevcuttur.
5.6.3.
Tu sesi: Aç k veya Kapal .
ONN
Telefon (iste e ba l )
Menü fonksiyonlar
5.6.4.
H z ses ayar : Sesin h za göre
ayarlan p ayarlanmayaca n belirlersiniz.
5.6.5.
Radyo Otomatik Bast rma: Burada
telefon konu malar s ras nda radyo
sesi yüksekli inin ayn kal p
kalmayaca n belirlersiniz.
5.6.6.
New SMS: Telefonun Yeni SMS
mesaj n sesli bir sinyalle belirtip
belirtmeyece ini seçiniz.
5.7. Trafik güvenli i
Burada menü sistemi için h z s n rland r c y
devreden ç karmay seçebilirsiniz; örne in
araba kullan rken menü sistemini kullanma
seçene ini seçebilirsiniz.
ONO
Telefon (iste e ba l )
Çe itli bilgiler
Teknik özellikler
Ç k gücü
SIM kart
Haf za konumu say s
SMS
(K sa Mesaj Servisi)
Bilgisayar/Faks
Çiftbant
1.
Radyo/Telefon
Çift SIM kart
Direksiyon simidi tu panelinin alt ndaki dört
dü me, müzik sistemi ve telefon taraf ndan
ortak kullan l r.
Birçok ebeke operatörü çift SIM kart vermektedir; biri arac n z için, di eriyse bir ba ka
telefon içiniz. Çift SIM kart, iki farkl telefon
için ayn numaraya sahip olman z sa lar.
Mevcut olanaklar ve çift SIM kart kullan m
için ebeke operatörünüzle ba lant kurun.
Telefon fonksiyonlar n bu dü meler ile kontrol
etmek isterseniz, önce telefonu aktif hale getirmelisiniz; bkz. sayfa 202. Bu tu lar kullanarak
radyo ayarlar n yapmak isterseniz, önce
telefonu devreden ç karman z gerekir.
tu una bas n z.
2W
küçük
2551
Evet
Hay r
Evet
(900/1800)
Telefonun haf zas 255 numaral kt r. SIM
karta kaydedilebilecek numara say s telefon
aboneli inizin ekline ba l d r.
IMEI numaras
Telefonu kilitlemek için ebeke operatörünüze
telefonun IMEI numaras n sa laman z gerekir.
Bu telefona programl 15 basamakl bir seri
numarad r. Bu numaray görüntülemek için
*#06# tu lar na bas n z. Bu numaran n bir
kopyas n al n z ve güvenli bir yerde saklay n z.
ONP
Telefon (iste e ba l )
ONQ
Teknik özellikler
Tip tan m
Boyutlar ve a rl klar
Motorun teknik özellikleri
Kapasiteler
Yak t
Katalitik konvertör
Elektrik sistemi
216
217
218
220
224
226
227
ONR
Teknik özellikler
Tip tan m
Volvo servisine ba vururken veya otomobiliniz için yedek parça ve aksesuar sipari i
verirken, arac n z n tip tan m n , asi ve motor
numaralar n bilmeniz i lemleri kolayla t r r.
1.
2.
3.
4.
Tip ve model y l tan m ve asi
numaras . Motor bölmesinde ön cam n
alt na bas lm t r.
Tip tan m , asi numaras , izin verilen
yük a rl , boya ve dö eme kodlar ve
tip onay numaras . Sa far n arkas ndaki
kanat çizgisinde bulunan plakada
yaz l d r.
Motor tipi tan m , parça ve seri numaras
(motorun sa taraf nda).
Zanz man tipi tan m ve seri numaras
a: Düz vites: Ön tarafta
b: Otomatik vites AW: Üst tarafta
5.
1.
ONS
Baz motor modelleri.
Motor ya etiketi1 ya kalitesini ve
viskozitesini göstermektedir (motor
kaputunun alt kenar nda
bulunmaktad r).
Teknik özellikler
Boyutlar ve a rl klar
Frenli römork
Boyutlar
Uzunluk: 460 cm (R:461 cm)
Maksimum römork
a rl :
Geni lik: 180 cm
Yükseklik 143 cm
Maksimum
çekme topuzu
yükü:
Tekerlek mesafesi: 272 cm
0-1200 kg
50 kg
Dingil geni li i, ön: 156 cm
1201-1600 kg
75 kg
Dingil geni li i, arka: 156 cm
A rl klar
Yüksüz a rl k, sürücüyü, %90 dolu yak t
deposunu ve tüm s v lar içerir. Yolcular n ve
çekme çubu u, çekme topuzu yükü (bir römork
ba land nda, tabloya bak n), yük ta y c lar
ve tavan kutusunun a rl yük miktar n
etkiler ve yüksüz a rl a dahil edilmemelidir.
Ozin verilen a rl k (sürücüye ek olarak) = Brüt
araç a rl – yüksüz a rl k.
Ç kartma yeri için, bkz. sayfa 216.
1. Maksimum toplam a rl k
2. Maksimum çekme a rl (araç+römork)
3. Maksimum ön dingil yükü
4. Maksimum arka dingil yükü
Maksimum yük: Ruhsat belgesine bak n z.
Maksimum tavan yükü: 100 kg
Frensiz römork
Maksimum römork a rl
750 kg
UYARI!
Arac n sürü özellikleri, ne kadar yüklü
oldu una ve yükün nas l da ld na ba l
olarak de i ir.
ONT
Teknik özellikler
Motorun teknik özellikleri
Motor tipi tan m , parça ve seri numaras
motorda okunabilir, bkz. sayfa 216.
Teknik özellikler
Motor tan m
2.4
B5244S2
Ç k gücü (kW/rps)
(hp/d/d)
Tork (Nm/rps)
(kpm/dev/dak)
Silindir say s
Silindir çap (mm)
Strok (mm)
Silindir hacmi (dm3 veya
litre)
S k t rma oran
Bujiler:
Elektrot aç kl (mm)
S k t rma torku (Nm)
ONU
K L YAKIT
(LPG)
B5244SG2
103/85
140/5100
214/75
21,8/4500
5
83
90
2,44
2.4
B5244S
2.0T
B5204T5
2.5T
B5254T2
103/75
140/4500
220/55
22,5/3300
5
83
90
2,44
K L YAKIT
(CNG)
B5244SG
103/97
140/5800
192/75
19,6/4500
5
83
90
2,44
125/100
170/6000
225/75
23,0/4500
5
83
90
2,44
132/92
180/5500
240/31-83
24,5/1850-5000
5
81
77
1,98
154/83
210/5000
320/25-75
32,6/1500-4500
5
83
93,2
2,52
10.3:1
10.3:1
10.3:1
10.3:1
9.5:1
9.0:1
1,2
30
1,2
30
1,2
30
1,2
30
0,7
30
0,7
30
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Motor tan m
2.4
1
T5
B5244T5
R
B5254T4
D5
D5244T
2.4D
D5244T2
2.4D (7CV)
191/92
220/923
220/1004
120/67
96/67
D5244T32
85/67
Ç k gücü (kW/rps)
B5244T4
162/92
(hp/d/d)
220/5000
260/5500
300/55003
300/60004
163/4000
130/4000
116/4000
Tork (Nm/rps)
AWD
350/35-67
350/35-83
400/33-883
350/31-1004
340/29-50
280/29-50
280/29-46
(kpm/rpm)
AWD
35,7/2100-4000
35,7/2100-5000
34,7/1750-3000
28,6/1750-3000
28,6/1750- 2750
Silindir say s
Silindir çap (mm)
Strok (mm)
5
81
93,2
2,4
5
81
93,2
2,4
40,8/1950-52503
35,7/1850-60004
5
83
93,2
2,52
5
81
93,2
2,40
5
81
93,2
2,40
5
81
93,2
2,40
8.5:1
8.5:1
8.5:1
18,0:1
18,0:1
18,0:1
3x1,2
25
0,7
28
0,7
28
–
–
–
–
–
–
Silindir hacmi (dm3 veya
litre)
S k t rma oran
Bujiler:
Elektrot aç kl (mm)
S k t rma torku (Nm)
1.
2.
3.
4.
Tayland, Malezya
Fransa
Düz anz man M66C için geçerlidir.
Otomatik anz man AW55-51 için geçerlidir.
ONV
Teknik özellikler
Kapasiteler
Motor ya
Bu tabloda belirtilen ya kalitesi, viskozite ve
hacme, yaln zca, otomobilin kaputu üzerinde
motor ya etiketi olmad n do rulad ktan
sonra uyulmal d r. Etiket yeri için,
bkz. sayfa 216.
MIN – MAX aras ndaki
hacim
Motor modeli
2.4
B5244S2
0-1,2 litre
OKO
YAKITLI
B5244SG
0-1,2 litre
OKO
YAKITLI
B5244SG2
0-1,2 litre
2,4
B5244S
0-1,2 litre
2.0T
B5204T5
0-1,2 litre
2.5T5
B5254T2
0-1,2 litre
2.4T
B5244T4
0-1,2 litre
T5
B5244T5
0-1,2 litre
3
Hacim1 (litre)
5,8
R
B5254T4
0-1,2 litre
5,5
D5
D5244T
0-2,0 litre
6,5
2.4D
D5244T2
2.4D
7CV
1.
2.
3.
4.
OOM
D5244T3
0-2,0 litre
4
0-2,0 litre
Filtre de i tirme dahil.
Zemaya göre farkl bir viskozite seçilse bile, ya cinsi gereksinimi yerine getirilmelidir.
Tayland, Malezya
Fransa
Önerilen ya cinsi
Viskozite2
ACEA A1/B1
SAE 5W-30
ACEA A3/B3/B4
SAE 0W-30
Teknik özellikler
Kaputta motor ya etiketi varsa, bu tablodaki
hacim ve ya cinsi teknik özellikleri geçerlidir.
Yeri için bkz. sayfa 216.
Motor modeli
2.0T
B5204T5
2.4
B5244S
2.4
B5244S2
2.4T
B5244T43
T5
B5244T5
2.5T
B5254T2
1.
2.
3.
MIN – MAX aras ndaki
hacim
0-1,2 litre
Hacim1 (litre)
5,5
Önerilen ya cinsi
ACEA A5/B5
Viskozite2
SAE 0W-30
Filtre de i tirme dahil.
Zemaya göre farkl bir viskozite seçilse bile, ya cinsi gereksinimi yerine getirilmelidir.
Tayland, Malezya
OON
Teknik özellikler
Kapasiteler
A r sürü ko ullar
Çok fazla motor freninin kullan ld da l k
yörelerde veya yüksek h zda otoyolda sürü
gibi a r sürü ko ullar nda, ya daha s k
kontrol edeniz. Bu ko ullar, anormal derecede
yüksek ya s cakl na veya ya tüketimine
neden olabilirler.
Benzinli motorlar
A r sürü ko ullar nda, motor için ekstra
koruma sa layan tam sentetik motor ya
seçiniz.
Motor ya
etiketi
1. ya derecesi
2. viskozite
Motor tipi tan m , parça ve seri numaras
motorda okunabilir, bkz. sayfa 216.
OOO
Volvo, Castrol® ya ürünlerini önerir.
Önemli!
Daima önerilen cins ve do ru viskoziteli
ya kullan n z.
Hiçbir zaman ya katk maddeleri
kullanmay n z. Bunlar motora zarar
verebilir.
Sisteme farkl bir ya eklenirse, bak m
yap lmak üzere en yak n yetkili Volvo
servisine ba vurunuz.
Teknik özellikler
Di er s v lar ve ya lama ya lar
Sv
Zanz man ya
So utma s v s
Motor modeli/parçalar n numaras
Düz 5 vitesli (M56/M58)
Düz 6 vites (M66)
Otomatik anz man (AW55-50, AW55-51)
Turbosuz benzinli motor
Turbolu benzinli motor
Dizel
Klima
Fren hidroli i
Hidrolik direksiyon
Y kay c s v s
Ses
2,1 litre
2.0 litre
7.2 litre
8.0 litre
9.0 litre
12,5 litre
1000 g
Sistem:
Deponun pay
yüksek bas nçl y kamas z
yüksek bas nçl y kamal
0,6 litre
0,9 litre
0.2 litre
4,5 litre
6.4 litre
Önerilen ya cinsi
Zanz man ya
MTF 97309
Zanz man ya JWS 3309
Su ile kar t r lm paslanma koruyuculu
so utma s v s , ambalaja bak n z. Termostat,
benzinli motorlarda 90 ºC’de ve dizel motorlarda 82 ºC ’de açmaya ba lar.
Ya : PAG
So utucu gaz R134a (HFC134a)
DOT 4+
Direksiyon hidroli i: WSS M2C204-A veya
e de eri bir ürün.
Donma derecesinin alt ndaki s cakl klarda,
Volvo taraf ndan önerilen su ile kar t r lm
y kay c antifrizi kullan n z.
Önemli!
Zanz man n zarar görmesini önlemek için önerilen anz man hidroli i kullan lmal d r. Ba ka bir anz man hidroli i ile kar t rmay n z. Zanz mana
farkl bir hidrolik eklenirse, bak m yap lmas için yetkili Volvo servisine ba vurunuz.
OOP
Teknik özellikler
Yak t
Tüketim ve emisyonlar
Motor
2.4
B5244S2
OKO
YAKITLI
OKO
YAKITLI
2.4
B5244SG
B5244S
2.0T
B5204T5
2.5T
B5254T2
B5244SG2
AWD
2.4T
B5244T4
T5
B5244T5
R
B5254T4
D5
D5244T
2.4D
D5244T2
2.4D
7CV
D5244T3
OOQ
Vanz man
Düz 5 vites (M56)
Otomatik anz man(AW55-51)
Düz 5 vites (M56)
Otomatik anz man (AW55-50)
Düz 5 vites (M56)
Otomatik anz man (AW55-50)
Düz 5 vites (M56)
Otomatik anz man(AW55-51)
Düz 5 vites (M56)
Otomatik anz man(AW55-51)
Düz 5 vites (M56)
Otomatik anz man(AW55-51)
Düz 5 vites (M58)
Otomatik anz man(AW55-51)
–
–
Düz 6 vites (M66)
Otomatik anz man(AW55-51)
Düz 6 vites (M66)
Otomatik anz man(AW55-51)
Düz 5 vites (M56)
Otomatik anz man (AW55-50)
Düz 5 vites (M56)
Otomatik anz man (AW55-50)
Düz 5 vites (M56)
Tüketim
litre/100 km
8,8
9,5
8,7
9,8
9,0
9,5
8,9
9,5
8,9
9,5
9,1
9,8
9,7
10,2
–
–
9,3
9,8
10,5
10,9
6,3
7,5
6,3
7,5
6,3
Karbondioksit
(CO2) emisyonlar
(g/km)
209
226
208
228
214
227
212
226
212
227
217
234
232
244
–
–
220
234
252
261
166
199
167
199
167
Depo hacmi
litre
70
30
30
70
70
70
72
70
70
68
70
70
70
Teknik özellikler
Yak t tüketimi ve karbondioksit
emisyonlar
Resmi yak t tüketimi de erleri, AB Yönergesi
80/1268 nolu talimat na uygun olarak standart
sürü çevrimine dayanmaktad r. Yak t tüketimi
de erleri, otomobilin a rl n etkileyen ek
donan m n tak l olmas halinde de i ebilirler.
Otomobilin kullan l ekli ile teknik faktörlere
girmeyen di er faktörler de otomobilin yak t
tüketimini etkileyebilirler. 91 RON oktan
derecesinde yak tla kullan ld nda, yak t
tüketimi daha yüksek ve güç ç k daha
dü üktür.
Benzin
Motorlar n büyük bir k sm , 91, 95 ve 98 RON
oktan kalitesinde çal t r labilir.
• 91RON, 4 silindirli motorlarda
kullan lmamal d r.
• Normal sürü için 95 RON kullan labilir.
• Maksimum etki ve minimum yak t tüketimi
için 98 RON önerilir.
+38 ºC’nin üzerindeki s cakl klarda sürerken,
optimum performans ve yak t tasarrufu için
mümkün olan en yüksek oktanl yak t
kullan lmas önerilir.
Benzin:
EN 228 standard
Dizel:
EN 590 standard
OOR
Teknik özellikler
Katalitik konvertör
Lambda sondal TM oksijen sensörü
Lambda sondas , emisyonlar azaltmay ve
yak t tasarrufunu art rma hedefleyen kontrol
sisteminin bir parças d r.
Bir oksijen sensörü, motordan ç kan egzoz
gazlar ndaki oksijen miktar n ölçer. Bu de er,
enjektörleri sürekli olarak kontrol eden bir
elektronik sisteme gönderilir. Motordaki hava
ve yak t kar m sürekli olarak ayarlan r. Bu
ayarlamalar, üç yollu katalitik konvertörü
kullanarak zararl gaz n en etkili yanmay
sa layacak oranda kar mas n sa lar (hidrokarbonlar, karbon monoksit ve azot oksitler).
Katalitik konvertör
Katalitik konvertörün amac , egzoz gazlar n
temizlemektir. Çal ma s cakl na kolayca
ula acak ekilde, motora yak n egzoz gazlar
ak na yerle tirilir.
Katalitik konvertör kanall yekpare (monolit)
bir elemandan (seramik veya metal) olu ur.
Kanal duvarlar ince platin, rodyum ve
paladyum tabakas yla kaplanm t r. Bu metaller
katalizör i levi görerek di er maddelerle
kar madan kimyasal reaksiyona kat l p
reaksiyonu h zland r r.
OOS
Teknik özellikler
Elektrik sistemi
Genel
Regüle alternatif ak m (AC) jeneratörüne sahip
12 Volt’luk sistem. Zasinin ve motor blo unun
iletken olarak kullan ld tek kutuplu sistem.
Eksi kutup asiye ba l d r.
Manyetik alanlar dü ürmek için, otomobil
ekstra bir asi kablosu ile donat lm t r.
Akü performans
Voltaj
12 V
12 V
12 V
So uk
çal ma
kapasitesi
(CCA)
520 A
600 A
8001 A
Yedek
kapasite
(RC)
100 dak
120 dak
170 dak
1.
Dizel ve park s t c s ile donat lm otomobiller.
Akü de i tirilirse, yeni akünün so uk çal t rma
kapasitesinin ve yedekleme kapasitesinin
orijinal akü ile ayn olmas na dikkat ediniz
(akünün üzerindeki etikete bak n z).
Alternatör
Maksimum ak m = 140 A
Mar motoru
Ç k =1,4/2,2 kW
OOT
Teknik özellikler
Elektrik sistemi
Ampuller
Ayd nlatma
1. Uzun far
2. K sa far
3. Bi-Xenon
4. Sis lambas , ön
4. Sis lambas , ön (S60 R)
5. Ön sis lambalar , ön park lambalar , ön yan i aret
lambalar , arka zemin ayd nlatmas
6. Sinyal lambalar , ön/arka
7. Sinyal lambalar , yan
8. Fren lambas , geri vites lambas
9. Arka sis lambas
10. Konum lambalar , arka,
10. Yan i aret lambalar , arka
11. Plaka lambas , ön zemin ayd nlatmas , bagaj
ayd nlatmas
12. Makyaj aynas
Torpido gözü ayd nlatmas
OOU
Çk W
Soket
65
55
35
55
55
5
H9
H7
D2R
H1
H3
W 2,1x9,5 d
21
5
21
4
5
10
5
BAU 15s
W 2,1x9,5 d
BA15s
BAZ15s
BA15s
BA15s
SV8,5
1,2
3
SV5,5
BA9
A
A/C ....................................................................61
ABS, fren sistemi ......................................... 104
Acil durum lastik tamiri ............................... 138
A rl klar ....................................................... 217
Aktif asi ................................................... 38, 40
Akü ....................................112, 153, 161, 227
Alarm ................................................................91
Alternatör ....................................................... 227
Ampul duyu ................................................... 168
Ampuller ........................................................ 228
Anahtarlar .........................................................84
Araç verileri .................................................. 152
Arka cam buz çözücüsü (rezistans ) .............62
Arka cam, buz çözme ......................................45
Arka koltuktaki elektrik soketi ......................48
Arka sis lambalar ............................................41
Ayd nlatma .................................................... 163
Ayd nlatma paneli ...........................................41
B
Bagaj ayd nlatmas ....................................... 169
Bagaj bölmesi ................................................ 119
Bagaj kapa , kilitlenmesi ..............................39
Ba l klar, alçalt lmas ......................................39
Ba l klar, arka koltuk ......................................79
Bekleme modu, telefon ................................ 202
Benzin kalitesi ............................................... 225
Bilgi ekran .......................................................36
BLIS - Kör Nokta Bilgi Sistemi ..........38, 126
Boya ................................................................148
Boya, renk kodu ............................................148
Boya, rötu .....................................................148
Boyun ani hareket sonucunda
yaralanmas ...................................................... 21
Boyutlar ..........................................................217
Brüt araç a rl ...........................................217
Bu u çözücü .................................................... 64
Bütünle ik destek minderi ............................. 27
C
CD çalar, HU-650 .........................................193
CD de i tirici, dahili, HU-850 ....................194
CD de i tirici, harici ....................................195
Ç
Çakmak ............................................................. 38
Çal t rma yard m ........................................112
Çarp ma sensörleri ........................................ 20
Çekme .............................................................110
Çekme çubu u .....................................115, 117
Çekme halkas ...............................................110
Çekme topuzu, ç kart lmas .........................118
Çevre felsefesi ....................................................3
Çocuk güvenli i ....................................... 24, 25
Çocuk güvenlik kilidi ..................................... 90
Çocuk koltu u, tak lmas ........................ 27, 29
Çocuk koltuklar ve yan hava yast klar ...... 19
D
Deadlock güvenlik kilidi fonksiyonu ... 39, 89
Denge sistemi .........................................38, 106
Destek minderi, bütünle ik ............................27
Detektörler ........................................................39
Devridaim, ECC ..............................................64
Devridaim, Klima ............................................62
Dikiz aynalar , iç .............................................52
Direksiyon kilidi ..............................................99
Direksiyon simidi ayarlar ..............................49
Dörtlü fla ör .....................................................45
Dö emenin temizlenmesi ............................ 147
DSTC ......................................................38, 106
E
ECC ...................................................................58
Ek s t c ............................................................68
Ekonomik sürü ...............................................96
El freni ..............................................................48
Elektrik sistemi ............................................. 227
Elektrikli camlar ..............................................50
Emniyet kemerleri ...........................................12
Emniyet kemerlerinin temizlenmesi .......... 147
F
Fan, ECC ..........................................................63
Fan, Klima ........................................................62
Far düzeni ...................................................... 121
Far seviyesi .......................................................41
OOV
Far silecekleri ................................................ 160
Far y kay c s ....................................................43
Farlar .......................................................41, 163
Fren lambas .................................................. 168
G
Gösterge ekran , mesajlar ...............................36
Gösterge lambas .............................................92
Gösterge paneli ayd nlatmas .........................41
Gösterge paneline genel bak , Sa dan
direksiyon ........................................................... 8
Gösterge paneline genel bak , Soldan
direksiyon ........................................................... 6
Gösterge sistemleri ..........................................33
Güne lik, Sunroof (aç l r tavan) ....................55
Güvenlik sistemler, otomatik vites ............ 101
H
Hamile kad nlar ...............................................13
Hava da l m , ECC ........................................64
Hava da l m , klima .......................................62
Hava kalitesi sistemi, ECC .............................65
Hava perdesi .....................................................20
Hava yast klar ve hava perdeleri, kontrol ......24
Hidrolikler ..................................................... 224
HU-450, genel bak .................................... 178
HU-650, genel bak .................................... 179
HU-850, genel bak .................................... 180
OPM
I
IMEI numaras ...............................................213
Immobilizer (motor kilidi) ............................. 84
Is tma/So utma, A/C ...................................... 61
Is tmal ön koltuklar ....................................... 61
ISOFIX ba lant sistemi ................................ 27
Oç ayd nlatma ................................................... 73
Oç donan m ....................................................... 69
Oç kabindeki e ya bölmeleri .............75, 76, 78
Oçi ve d temiz ..................................................3
Ommobilizer ............................................... 84, 99
Ostasyon ayar , radyo .....................................184
K
Kap aynalar ............................................ 39, 52
Kap aynalar , buz çözme .............................. 45
Kap aynas rezistanslar ................................ 62
Kaput ..............................................................155
Karbon dioksit ...............................................225
Kaset çalar, HU-450 .....................................192
Katalitik konvertör ........................................226
Kaygan sürü ko ullar ................................... 96
K sa far ...........................................................164
K lastikleri ...................................................130
Kilit (lock-up) fonksiyonu ...........................101
Kilit açma ......................................................... 86
Kilitleme ........................................................... 86
Klima kumandas .............................................58
Koltuk arkal n n alçalt lmas , arka koltuk ...79
Koltuk arkal n n alçalt lmas , ön koltuk ...70
Koltuk, elektrikli koltuk .................................71
Koltuk, oturma konumu .................................70
Kombine gösterge paneli ................................32
Kontak anahtar ................................................99
Konum lambalar ...................................41, 165
Kör Nokta (BLIS) ......................................... 126
Kurtarma ........................................................ 110
L
Lambalar, uyar ve gösterge ...........................33
Lambda sondas ............................................ 226
Lastikler, boyutlar n gösterili i ................... 130
Lastikler, di a nma göstergeleri ............... 130
Lastikler, dönme yönü ................................. 133
Lastikler, h z de erleri ................................. 130
Lastikler, sürü özellikleri ........................... 130
Lekelerin ........................................................ 147
M
Makyaj aynas ............................................... 170
Mar motoru .................................................. 227
Merkezi konsoldaki kumanda dü meleri .......38
Motor kabini .................................................. 155
Motor teknik özellikleri ............................... 218
Motor ya ........................................... 157, 220
Motor ya etiketi ............................... 216, 222
Müzik seti fonksiyonlar ,
HU-450/650/850 ........................................... 181
Müzik sistemi HU-450, genel bak .......... 178
Müzik sistemi HU-650, genel bak .......... 179
Müzik sistemi HU-850, genel bak .......... 180
Müzik sistemi, teknik özellikler ................. 197
O
Okuma lambas ................................................73
Otomatik kilitleme ...........................................87
Otomatik anz man ....................................... 101
Otomatik, ECC ................................................63
Otomobilin y kanmas ................................. 146
Ö
Ön cam silecekleri ...........................................43
Ön cam y kay c s ............................................43
Ön koltuklar, s tmal ......................................45
Özel ahize ...................................................... 204
P
PACOS ..............................................................17
Panel menfezleri ..............................................59
Park etme ....................................................... 108
Park Is t c s ......................................................67
Park s t c s , akü ve yak t ..............................68
Park lambalar ............................................... 165
Park yard m .....................................................39
Paslanmaya kar koruma, i lem ve
onar m ............................................................ 150
Pasta ve cilalama ...........................................147
PI aramas .......................................................187
Plaka lambas .................................................169
R
Radyo fonksiyonlar , genel ..........................184
Radyo fonksiyonlar , HU-450 .....................185
Radyo fonksiyonlar , HU-650/850 .............186
Radyo istasyonlar n n haf zaya
kaydedilmesi ........................................185, 186
Renk kodu ......................................................148
RME ................................................................156
Roketleme (kick-down) ................................103
Röle/sigorta kutusu .......................................172
Römork ...........................................................113
Römork a rl .............................................217
S
Sabit h z kumandas ........................................ 47
Servis program .............................................152
Ses, telefon .....................................................206
S cakl k, ECC .................................................. 63
S k maya kar koruma, Sunroof ................. 55
SIM kart .........................................................202
SIM kart, çift .................................................213
Sigortalar ........................................................171
Silecek kanatlar ............................................160
Sinyal lambalar ..................................165, 167
Sis far .............................................................167
Sis lambalar .................................................... 41
So uk çal t rma ........................................... 101
So utucu gaz ....................................................58
Speed dial ...................................................... 204
SRS sistemi ......................................................16
SRS, dü me ......................................................18
STC ..........................................................38, 106
Sunroof ..............................................................54
T
Taban paspaslar ..............................................77
Tavsiye edilen lastik bas nc ....................... 132
Tekerlekler ve lastikler ................................ 129
Tekerlekler, sökülmesi ................................. 136
Tekerlekler, tak lmas .................................. 137
Telefon konu mas s ras nda
kullanabilece iniz fonksiyonlar ................. 204
Temizleme, Araç y kama ............................ 146
Tip tan m ...................................................... 216
Torba tutucusu .................................................81
Torpido gözü ............................................ 77, 89
U
Uyar lambalar ................................................33
Uyarlama sistemi .......................................... 101
Uzaktan kumanda ............................................84
Uzaktan kumanda i levleri .............................85
Uzaktan kumanda, pilin de i tirilmesi .........86
Uzun far ......................................................... 164
OPN
Ü
Üçgen reflektör ............................................. 134
V
Viskozite ........................................................ 220
Vites kolu kilidi ............................................ 101
Vites konumlar , alt vitesli ......................... 100
Volvo araçlar ve çevre ..................................... 3
Y
Ya filtresi ..................................................... 157
Ya kalitesi .................................................... 220
Ya lay c lar ................................................... 224
Ya mur sensörü ...............................................43
Yak t sistemi ................................................. 156
Yak t tüketimi, güncel ....................................46
Yak t, yak t alma .............................................98
Yan hava yast klar ..........................................19
Yan i aret lambas ........................................ 166
Yard mc lambalar ...........................................39
Yedek tekerlek (stepne) ............................... 134
Y kay c s v s ............................................... 158
Yo unla ma ............................................58, 156
Yol bilgisayar ..................................................46
Yükleme ......................................................... 119
Yüksüz a rl k ............................................... 217
Z
Zemin ayd nlatmas ...................................... 169
OPO
W
WHIPS .............................................................. 21
WHIPS ve çocuk koltu u/çocuk minderi .... 21
2005
VOLVO
S60 & S60 R
TP 7516 (Turkish). AT 0446. Printed in Sweden, Elanders Infologistics Väst AB, Mölnlycke 2004
KULLANICI EL KİTABI
S60 & S60 R
TP 7516
2005
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising